Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn

tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün geliþtirme
politikasý doðrultusunda, herhangi bir zamanda deðiþiklik yapma hakkýný
saklý tutar.
Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu, tüm Hyundai modelleri için geçerlidir,
opsiyonel ve standart donanýmlarýn açýklama ve tanýmlarýný içermektedir.
Sonuç olarak, aracýnýzda bulunmayan bazý özellikler bu kýlavuzda,
açýklanmýþ olabilir.
Bazý modellerin Saðdan Direksiyonlu (RHD) olduðuna dikkat ediniz.
Burada yer alan açýklamalar ve þekiller RHD (Saðdan Direksiyonlu)
araçlar için simetrik konumda olacaktýr.
TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU
A03A01A-GAT
Çalýþtýrma
Bakým
Teknik Özellikler
BAKIM SORUMLULUÐU
Yeni Hyundai’nizin bakým gereksinimleri Bölüm 5 içinde yer almaktadýr. Araç sahibi
olarak imalatçý tarafýndan belirtilen bütün bakým iþlemlerinin belirli aralýklarla sürdürülmesi
sorumluluðu size aittir. Araç güç koþullar altýnda kullanýldýðýnda, bazý iþlemler için daha
sýk bakým gerekecektir. Güç koþullar altýndaki bakým gereksinimleri de Bölüm 5 içinde
ayrýca verilmektedir.
A020A01A-AAT
A050A05A-AAT
HYUNDAI ASSAN OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ.
Not: Daha sonraki araç sahiplerinin de yer alan bilgilere gereksinim duyacaklarý göz önünde
bulundurularak, aracýnýzý sattýðýnýzda, lütfen Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzunu da içinde býrakýnýz.
Teþekkür ederiz.
Hyundai teknik özelliklerine uymayan kalitesi kötü yakýt ve yað kullanýlmasý ciddi motor ve
þanzýman hasarlarýna neden olabilir. Bu nedenle mutlaka Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu Araç
Teknik Özellikleri Sayfa 9-4 ile listelenen özelliklere uygun yakýt ve yað kullanmalýsýnýz.
A040A01A-AAT
ÖNSÖZ
Hyundai’yi seçtiðiniz için teþekkürler. Sayýlarý giderek artan seçkin Hyundai sürücüleri arasýna
katýlmanýzdan büyük kývanç duymaktayýz. Bütün Hyundai araçlarýnýn ileri mühendislik ve yüksek
kaliteli üretiminden büyük bir gurur duymaktayýz.
Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu, size yeni Hyundai aracýnýzýn özelliklerini ve çalýþmasýný tanýtmaktadýr.
Bunu dikkatle okumanýzý öneririz, çünkü içindeki bilgiler yeni araçtan duyacaðýnýz memnuniyete
büyük ölçüde katkýda bulunacaktýr.
Üretici ayrýca aracýnýzýn bütün servis ve bakýmlarýnýn yetkili Hyundai servisi tarafýndan
gerçekleþtirilmesini önermekteyiz. Hyundai yetkilileri üstün kalitede servis ve bakým saðlamanýn
yaný sýra, gereksinim duyulabilecek diðer yardým ve bakýmlarý da saðlayacaklardýr.
!
DÝKKAT
Telif Hakký 2005 Hyundai. Her hakký saklýdýr. Bu yayýnýn herhangi bir kýsmý önceden Hyundai’nin yazýlý izni
olmaksýzýn çoðaltýlamaz, bilgi eriþim sistemine yüklenemez veya herhangi bir baþka þekilde bir baþka yere
aktarýlamaz.
MOBÝL (CEP) TELEFON MONTAJI
Aracýnýz elektronik yakýt enjeksiyonu ve diðer elektronik parçalar ile donatýlmýþtýr. Uygun
takýlmamýþ/ayarlanmamýþ cep telefonunun elektronik sistemleri etkilemesi mümkündür.
Bu nedenledir ki, böyle bir cihaz takmayý düþündüðünüzde, radyo imalatçý firma talimatlarýný
dikkatle uymanýz veya alýnacak önlemleri veya özel talimatlar açýsýndan Hyundai yetkili
servisine baþvurmanýzý öneririz.
A080A01S-AAT
A070A01A-GAT
! DÝKKAT: ARACINIZDA TADÝLAT YAPILMASI
Parçalarýn tadil edilmesi, imalatçý firma garantisinin geçersiz olmasýna neden
olabilir.
Hyundai’niz herhangi bir þekilde tadil edilmemelidir. Tadilatlar Hyundai’nizin güvenliðini,
dayanýklýlýðýný ve performansýný olumsuz etkileyebilir. Tadil edilecek parçalar veya araçta
yapýlacak ilaveler bir hasara yol açabilir ve araç imalatçý firma garanti kapsamý içine
girmez.
EMNÝYET VE ARAÇ HASARI UYARILARI
Bu kýlavuzda, UYARI, DÝKKAT ve NOT baþlýklarý altýnda bazý bilgilere yer
verilmektedir. Bu baþlýklar, aþaðýdaki anlamlarda kullanýlmaktadýr:
UYARI:
Uyulmamasý durumunda, aracýnýz için bir hasar veya sizin veya araçta
bulunanlar için ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanacak bir durumu
gösterir. Uyarý ile verilen önerileri yerine getiriniz.
DÝKKAT:
Uyulmamasý durumunda, aracýnýz veya onun bir parçasý için bir hasar ile
sonuçlanacak bir durumu gösterir. Dikkat ile verilen önerileri yerine getiriniz.
NOT:
Bu baþlýk altýnda ilgili ve yararlý bilgiler sunulmaktadýr.
!
A090A01A-AAT
!
A100A01L-GAT
HYUNDAI ORÝJÝNAL PARÇA
KILAVUZU
1. Hyundai Orijinal Parçalarý
Nelerdir?
Hyundai Orijinal Parçalarý, Hyundai
Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Þ.’nin
kullandýðý parçalar ile aynýdýr. Hyundai
Orijinal Parçalarý, müþterilerimizin
optimum güvenlik, performans ve
emniyeti için tasarlanýp test edilmiþtir.
2. Neden orijinal parça
kullanmalýsýnýz?
Hyundai Orijinal Yedek Parçalarý,
aracýn üretim ve performans özellikleri
A100A01L
di kkate al ýnarak di zayn edi l i p,
üretilmiþtir. Taklit veya kullanýlmýþ parça
kullanýmý halinde, Hyundai araç/parça
veya herhangi bir Hyundai garantisi
uygulanmaz. Buna ek olarak taklit veya
kullanýlmýþ parça takýlmasýndan ya da
bunlarýn bozulmasýndan dolayý diðer
Hyundai Orijinal Parçalarý’na gelecek
herhangi bir zarardan Hyundai Assan
Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. sorumlu
deðildir.
3. Satýn aldýðýnýz parçalarýn Hyundai
Orijinal Parçasý olduðunu nasýl
anlayacaksýnýz?
Yedek parça paketlerinin üzerinde,
Hyundai ori j i nal parça, l ogo ve
etiketleri bulunur.
Hyundai Orijinal Parçalarý yalnýzca
A100A02L A100A04L
A100A03L
Hyundai Yetkili Servisleri/Bayileri
aracýlýðýyla satýlmaktadýr..
HYUNDAI’NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI’NÝZÝ SÜRERKEN
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMLERÝ
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
FÝHRÝST
ÝÇÝNDEKÝLER
BÖLÜM
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
GÖSTERGE VE KONTROLLER
(SOLDAN DÝREKSÝYON)
B250A01MC-G
B250A01MC-GAT
1. Kaput Açma Kolu ....................................... 1-88
2. Ön/Arka Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) ..... 1-75
3. Far Seviye Düðmesi - (Varsa) .................... 1-74
4. Gösterge Paneli ......................................... 1-64
5. Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu ............. 1-70
6. Korna ve sürücü Ön Hava Yastýðý (Varsa) . 1-42
7. Ön Cam Silecek/Yýkayýcý Kolu .................. 1-72
8. Dörtlü Flaþör Lambasý Düðmesi ................. 1-74
9. Dijital Saat ................................................. 1-76
10. Arka cam Buðu Çözücü Düðmesi .............. 1-75
11. Müzik ve Ses Sistemi (Varsa) ................... 1-115
12. Ön Yolcu Hava Yastýðý - (Varsa) ................ 1-44
13. Torpido Gözü ............................................. 1-84
DÝKKAT:
Araç içinde sývý araç kokusu kabý bulundurduðunuzda, bunu gösterge paneli üzerindeki
gösterge grubuna yakýn veya gösterge paneli üzerine koymayýnýz. Sprey kabýndan bir sýzýntý
olmasý, yakýnda bulunan parçalarýn (Gösterge grubu, gösterge paneli veya hava vantilatörü)
hasar görmesine yol açabilir. Araç kokusu kabýndan bir sýzýntý varsa, derhal su ile
temizleyiniz.
14.Isýtma/Klima Kontrol Paneli (Varsa) ........... 1-96
15.Çok Amaçlý Kutu........................................ 1-84
16.Çakmak ..................................................... 1-76
17.Koltuk Isýtýcý Düðmesi (Varsa) ................... 1-17
18.Elektronik Stabilite (Denge) Programý
(ESP) Anahtarý (Varsa) .......................... 2-14
19.Priz ............................................................ 1-77
20.Küllük ......................................................... 1-78
21.Vites Kolu .................................................. 2-9
22.El Freni Kolu .............................................. 1-87
23.Ön Bardak Tutucu ...................................... 1-78
24.Bagaj Kapaðý Açma Kolu ........................... 1-91
25.Yakýt Deposu kapaðý Açma Kolu ............... 1-89
!
B250A01GK-R
GÖSTERGE VE KONTROLLER
(SAÐDAN DÝREKSÝYON)
B250A01MC-Y
B250A01MC-GAT
1. Kaput Açma Kolu....................................... 1-88
2. Ön/Arka Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) ..... 1-75
3. Far Seviye Düðmesi - (Varsa) .................... 1-74
4. Gösterge Paneli ......................................... 1-64
5. Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu ............. 1-70
6. Korna ve sürücü Ön Hava Yastýðý (Varsa) . 1-42
7. Ön Cam Silecek/Yýkayýcý Kolu .................. 1-72
8. Dörtlü Flaþör Lambasý Düðmesi ................. 1-74
9. Dijital Saat ................................................. 1-76
10. Arka cam Buðu Çözme Düðmesi ............... 1-75
11. Müzik ve Ses Sistemi (Varsa) ................... 1-115
12. Ön Yolcu Hava Yastýðý - (Varsa) ................ 1-44
13. Torpido Gözü ............................................. 1-84
DÝKKAT:
Araç içinde sývý hava tazeleyici kabý bulundurduðunuzda, bunu gösterge paneli üzerindeki
gösterge grubuna yakýn veya gösterge paneli üzerine koymayýnýz. Sprey kabýndan bir sýzýntý
olmasý, yakýnda bulunan parçalarýn (Gösterge grubu, gösterge paneli veya hava vantilatörü)
hasar görmesine yol açabilir. Hava tazeleme spreyi kabýndan bir sýzýntý varsa, derhal su ile
temizleyiniz.
!
14.Isýtma/Klima Kontrol Paneli (Varsa) ........... 1-96
15.Çok Amaçlý Kutu........................................ 1-84
16.Çakmak ..................................................... 1-76
17.Koltuk Isýtýcý Düðmesi (Varsa) ................... 1-17
18.Elektronik Stabilite (Denge) Programý
(ESP) Anahtarý (Varsa) .......................... 2-14
19.Priz ............................................................ 1-77
20.Küllük ......................................................... 1-78
21.Vites Kolu .................................................. 2-9
22.El Freni Kolu .............................................. 1-87
23.Ön Bardak Tutucu ...................................... 1-78
24.Bagaj Kapaðý Açma Kolu ........................... 1-91
25.Yakýt Deposu kapaðý Açma Kolu ............... 1-89
GÖSTERGE PANELÝ ÜZERÝNDEKÝ GÖSTERGE SEMBOLLERÝ
* Gösterge Paneli ýþýklarý hakkýnda daha detaylý bilgiler 1-56. sayfada verilmektedir.
Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý (Sadece Dizel)
SRS (Hava Yastýðý) Servis Hatýrlatma Gösterge
Iþýðý - (Varsa)
Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) Gösterge
Lambasý (Varsa)
ABS Fren Sistemi Uyarý Iþýðý - (Varsa)
O/D OFF Göstergesi Iþýðý (Sadece otomatik
þanzýman)
Dönüþ Sinyali Gösterge Iþýðý
Uzun Far Gösterge Iþýðý
Düþük Yað Basýncý Uyarý Iþýðý
El Freni/Düþük Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðý
Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý
Kapý Açýk Uyarý Iþýðý
Bagaj Kapaðý/Arka Kapak Açýk Uyarý Iþýðý
Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Iþýðý
Motor Arýza Lambasý - (Varsa)
Motor Soðutma Suyu Sýcaklýk Gösterge Iþýðý
(Varsa)
Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý
Ýmmobilizer Uyarý Gösterge Iþýðý - (Varsa)
Elektronik Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarý
ýþýðý (Varsa)
Elektronik Stabilite (Denge) Programý
Göstergesi Iþýklar (Varsa)
Dizel Ön-Isýtma Gösterge Lambasý
(Sadece Dizel)
Yakýt Önerileri .................................................................................. 1-2
Yeni Hyundai’nizin Rodajý ................................................................. 1-3
Anahtarlar ......................................................................................... 1-4
Immobilizer Sistemi .......................................................................... 1-5
Kapý Kilitleri ...................................................................................... 1-7
Hýrsýzlýk Alarm Sistemi ..................................................................... 1-9
Otomatik Camlar ............................................................................ 1-12
Koltuklar ......................................................................................... 1-14
Emniyet Kemerleri .......................................................................... 1-23
Çocuk Emniyeti Sistemi ................................................................. 1-31
Ýlave Güvenlik (HavaYastýðý) Sistemi ............................................. 1-41
Gösterge Paneli .............................................................................. 1-52
Uyarý ve Gösterge Lambalarý .......................................................... 1-56
Yol Bilgisayarý ................................................................................ 1-67
Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu .................................................. 1-70
Ön Cam Silecek/Yýkayýcý Kolu ....................................................... 1-72
Açýlýr Tavan.................................................................................... 1-79
Ayna............................................................................................... 1-85
Kaput Açma ................................................................................... 1-88
Isýtma ve Klima Kumanda Sistemi ................................................. 1-96
Stereo Ses Sistemi ...................................................................... 1-113
Müzik Sistemi .............................................................................. 1-115
Anten............................................................................................ 1-148
1
1
HYUNDAI’NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
2
Kurþunsuz Benzin Kullanýmý
Pompa Oktan Sayýsý 87 veya daha yüksek
oktanlý kurþunsuz benzin kullanýnýz.
Kurþunlu benzin kullanýmý, katalitik
konvertörün çalýþmamasýna ve emisyon
kontrol sisteminde arýzaya yol açar. Bu
durum bakým masraflarýnýn artmasýna yol
açabilir. Yanlýþlýkla kurþunlu benzin
kullanýmýna yol açýlmamasý için, Hyundai
aracýnýzýn yakýt deposu giriþi, benzin
istasyonlarýnda kullanýlan kurþunlu ben-
zin için olan büyük pompa tabancalarýnýn
girmeyeceði þekilde yapýlmýþtýr.
YAKIT ÖNERÝLERÝ
NOT:
o Bazý ülkelerde, Hyundai araçlarý
kurþunlu benzin kullanýmýna uygun
olarak dizayn edilmiþtir. Kurþunlu ben-
zin kullanmayý düþündüðünüzde,
Hyundai aracýnýzda kurþunlu benzin
kullanýmýnýn mümkün olup olmadýðý
konusunda Hyundai yetkili servisine
baþvurunuz.
o Kurþunlu benzinin oktan oraný
kurþunsuz benzinin oraný ile aynýdýr.
Dizel yakýt kullanýmý
Hyundai araçlarýnda setan numarasý 52
ile 54 arasý olan dizel yakýtý kullanýlýr. Ýki tip
dizel yakýtý varsa, aþaðýda verilen sýcaklýk
koþullarýna uygun yaz ve kýþ yakýtý
kullanýnýz.
-5°C üzeri…. Yaz tipi dizel yakýt,
-5°C altý …. Kýþ tipi dizel yakýt.
Yakýt deposundaki yakýt seviyesini dikkatle
takip ediniz: Yanlýþ yakýt kullanýmý
nedeni yl e motor durursa, yeni den
çalýþtýrma için yakýt devresi tamamen
boþaltýlmalýdýr.
o Yakýt deposu içine benzin veya su
girmemesine dikkat ediniz. Aksi
taktirde, enjeksiyon pompasý
arýzasý ve motor hasarýna karþý
önlem için depo tahliye edilmeli ve
yakýt hatlarýnda hava alma iþlemi
yapýlmalýdýr.
o Kýþýn donmadan dolayý meydana
gelen olaylarý azaltmak için, hava
sýcaklýðý -10°C’nin altýna düþerse,
yakýta parafin yaðý katýlabilir.
Parafin yaðý %20 oranýnýn üzerinde
katýlmamalýdýr.
B010A01O-GAT
DÝKKAT
B010A01MC
!
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
3
Gasohol (Biyolojik Benzin )
Hakkýnda Bilgiler
Gasohol (%90 kurþunsuz benzin ve %10
etanol veya tahýldan üretilmiþ alkol
karýþýmý) Hyundai aracýnýzda kullanýlabilir.
Ancak, motorda bazý sürüþ sorunlarý ortaya
çýkarsa, %100 kurþunsuz benzi n
kullanýlmasý önerilir. Alkol karýþým yüzdesi
belirtilmemiþ yakýt veya etanol dýþýnda alkol
kullanýlmamalýdýr.
Metanol Kullanmayýnýz
Ýçinde metanol (odun alkolü) bulunan
yakýtlarý Hyundai’nizde kullanmamanýz
gerekir. Bu tür yakýt araç performansýný
düþürür ve yakýt sistemi parçalarýnýn hasar
görmesine yol açar.
YENÝ HYUNDAÝ’NÝZÝN RODAJI
Daha Temiz Hava Ýçin Benzin
Hyundai ,daha temi z havaya katký
amacýyla, motorda birikinti oluþumunu
önlemeye yardýmcý olan deterjan katkýlý
yakýt kullanmanýzý önermektedir. Bu tür
benzinler motorun daha temiz çalýþmasýna
ve Emisyon Kontrol Sistemi performansýnýn
artmasýna katkýda bulunurlar.
Yabancý Ülkelerde Kullanma
Hyundai ’ ni zi yabancý ül kel erde
kullanacaksanýz, aþaðýdaki durumlara
dikkat ediniz:
o Yönetmelik ve sigorta ile ilgili bütün
kurallarý yerine getiriniz.
o Aracýnýz i çi n uygun yakýt temi n
edebileceðinizden emin olunuz.
Ýlk 2000 km’de (Benzinli Motor)
Yeni Hyundai’niz için herhangi bir resmi
“rodaj” iþlemi söz konusu deðildir. Ancak,
ilk 2.000 km içinde aþaðýda verilen önerileri
i zl eyerek Hyundai ’ ni zi n ekonomi k
çalýþmasý ve dayanýklýlýðýna katkýda
bulunabilirsiniz.
o 88 km/saat araç hýzýnýn üstüne
çýkmayýnýz.
o Sürüþ sýrasýnda, motor devri ni
(dakikada devir sayýsý) 2.000 d/dak ile
4.000 d/dak arasýnda tutunuz.
o Ani olarak hýzlanmadan kaçýnýnýz. Gaz
pedalýna sonuna kadar basarak kalkýþ
yapmayýnýz.
o Ýlk 300 km içinde sert duruþlardan
kaçýnýnýz.
o Motor devrini çok düþürmeyiniz (bir
baþka deyiþle, aracý büyük viteste çok
yavaþ sürerek motorun “teklemesine”
yol açmayýnýz: bir alt vitese geçiniz).
o Hýzlý veya yavaþ giderken, araç hýzýnýzý
zaman zaman deðiþtiriniz.
B010B01A-AAT
B010D01S-AAT
B010E01A-AAT
B010F01A-AAT
B020A01S-GAT
Aracýnýzýn garantisi, metanol veya
içinde metanol bulunan yakýt kullanýmý
nedeniyle ortaya çýkan yakýt sistemi
hasar ve performans sorunlarýný
kapsamýyor olabilir.
DÝKKAT
!
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
4
Bir seferde motorunuzu 3 dakikadan
daha fazl a röl anti de çal ýþýr
býrakmayýnýz. Ýlk 2.000 km sýrasýnda
römork çekmeyiniz.
Ýlk 1000 km’de (Dizel Motor)
Yeni Hyundai’niz için herhangi bir resmi
“rodaj” iþlemi söz konusu deðildir.
Ancak, ilk 1.000 km içinde aþaðýda
verilen önerileri izleyerek Hyundai’nizin
ekonomik çalýþmasý ve dayanýklýlýðýna
katkýda bulunabilirsiniz.
o Sürüþ sýrasýnda, motor devrini 3.000
d/dak içinde tutunuz.
o Sürüþ sýrasýnda, azami hýzýn dörtte
üçü seviyesini geçmeyiniz.
o Ani olarak hýzlanmadan kaçýnýnýz.
Gaz pedalýna sonuna kadar basarak
kalkýþ yapmayýnýz.
o Ýlk 300 km içinde sert duruþlardan
kaçýnýnýz.
o Motor devrini çok düþürmeyiniz (bir
baþka deyiþle, aracý büyük viteste
çok yavaþ sürerek motorun
“teklemesine” yol açmayýnýz: bir alt
vitese geçiniz).
o Hýzlý veya yavaþ giderken, araç
hýzýnýzý zaman zaman deðiþtiriniz.
o Bir seferde motorunuzu 3 dakikadan
daha fazla rölantide çalýþtýrmayýnýz.
o Ýlk 1.000 km’ye kadar römork
çekmeyiniz.
Rahatlýðýnýz açýsýndan, ayný anahtar
aracýnýzdaki bütün kilitleri çalýþtýrýr.
Bununla birlikte kapýlar anahtarsýz
kilitlenebildiði için, kazara anahtarýn biri
arabanýn içinde iken kilitlenmesi
ihtimaline karþýlýk bir yedek anahtar
bulundurulmasý tavsiye edilir.
B020B01FC-GAT
ANAHTARLAR
B030A01A-AT
OMC025001
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
5
Hyundai ’ ni z i çi n temi n edi l en
anahtarlarla birlikte üzerinde bir kod
numarasý kaydedilmiþ numara etiketi
vardýr. Bu anahtar numara etiketi
anahtarlarla birlikte deðil, araç dýþýnda
güvenli bir yerde tutulmalýdýr. Anahtar
numarasý ayný zamanda acil bir durumda
ulaþýlabilecek þekilde bir yerde yazýlý
olarak bulundurulmalýdýr.
Yedek anahtar gerektiðinde veya
anahtarlarýnýzý kaybettiðinizde, Hyundai
yetkili servisiniz size yeni anahtar temin
edebilir.
Anahtar Numaranýzý Kaydediniz (Varsa)
Ýmmobilizer sistemi, araç hýrsýzlarýna
karþý bir hýrsýzlýk önleme sistemidir.
Anahtarlar
Araç üzerinde yer alan bütün kilitler
ayný anahtarla çalýþýr. Ancak, kapýlarýn
anahtar kullanmaksýzýn kapatýlabilir
olmasý nedeniyle, kontak anahtarýnýn
yanl ýþl ýkl a araç i çi nde ki l i tl i
kalmamasýna dikkat ediniz.
NOT:
Kendiniz yedek anahtar yaptýrýrsanýz,
sistemi devre dýþý býrakýr, motoru
çalýþtýramazsýnýz.
Anahtar numaralarý
Kontak anahtarý numarasý, aracýn size
teslimi sýrasýnda kontak anahtarý üzerinde
takýlmýþ numara etiketi üzerinde yer alýr.
ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ
B880A01A-GAT
B880B01MC-GAT
B030B01NF-GAT
B030B01MC
Motoru çalýþtýrýrken anahtarý etrafta
bulunan baþka immobilizer’li
anahtarlarla birlikte kullanmayýn. Aksi
halde motor çalýþmayabilir ya da
çalýþtýktan hemen sonra durabilir.
Aracýnýzý teslim aldýktan sonra
herhangi bir arýza olmamasý için her
anahtarý ayrý ayrý saklayýnýz.
DÝKKAT
!
B880C01MC-GAT
OMC025002
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
6
Yedek kontak anahtarý si pari þi
gerektiðinde kullanýlmak üzere kontak
anahtarý numarasýnýn güvenli bir yere
kaydedilmesi ve saklanmasý gerekir.
Yeni kontak anahtarý, Hyundai’den
sipariþ edilebilir.
Güvenlik nedenleri ile, kontak anahtarý
ile birlikte verilen ve üzerinde kontak
anahtar numarasý bulunan numara
etiketi, araç teslimi sonrasýnda kontak
anahtarl ýðýndan çýkartýl mal ýdýr.
Hyundai, güvenlik nedeniyle size kontak
anahtar numarasýný temi n
edememektedir. Yedek anahtar
gerektiðinde veya anahtarlarýnýzý
kaybetti ði ni zde, Hyundai yetki l i
servisiniz size yeni anahtar temin
edebilir.
Anahtarýn Yeniden Kodlanmasý
Kontak anahtarý “ON-açýk” konuma
geti ri l di ði nde, i mmobi l i zer uyarý
göstergesi beþ saniye süre ile yanýp
sönerse, bu sistemin arýzalý olduðunu
gösterir. Bu durumda kontak anahtarýný
yeni den kodl amadan motoru
çal ýþtýramazsýnýz. Aþaðýda, i l k
çalýþtýrma iþlemi ile motorun nasýl
çal ýþtýrýl acaðý gösteri l mektedi r.
(örnekte, þifre 0, 1, 2, 3 kabul edilmiþtir).
NOT:
Ýmmobolizer þifresi yalnýzca immo-
bilizer sistemi ile ilgili bir arýza
anýnda gereklidir.
Arýza anýnda aracýnýzýn þifresi yetkili
servisler tarafýndan temin edilir.
1. Þifreyi girmek için, basamaklardaki
sayýya göre kontak anahtarýný “ON-
açýk” konumundan “OFF-kapalý”
konumuna getirmeniz gerekir, bu arada
immobilizer ýþýðý kontak anahtarý
iþlemi ile birlikte yanýp söner. Örneðin,
kontak anahtarýný, “1” sayýsý için bir
defa, “2” sayýsý için iki defa döndürünüz
ve böyle devam ediniz. “0” sayýsý
içinse, kontak anahtarýný 10 defa
çevirmelisiniz.
2. 3-10 saniye bekleyiniz.
3. Þifre numarasýnýn kalan basamaklarý-
ný ayarlamak için, 1. ve 2. yöntemde
verilen ayný iþlemler tekrarlanýr.
4. Dört basamaktaki sayýlar için iþlem
tamamlandýktan sonra, kontak
anahtarýný “ON-açýk” konuma getiriniz,
immobilizer ýþýðýnýn yandýðýný kontrol
ediniz. Bu andan itibaren motorun 30
saniye içinde çalýþtýrýlmasý gerekir.
30 saniye sonra motor çalýþmaz.
B880D02A-GAT
HNF2011
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
7
Ön Kapýlarýn Anahtar ile
Kilitlenmesi ve Açýlmasý
o Kapýlar anahtar ile kilitlenebilir veya
açýlabilir.
o Anahtarý araç önüne doðru çevirerek
kapýyý kilitleyiniz ve araç arkasýna
doðru çevirerek kapýyý açýnýz.
KÝLÝTLÝ
AÇIK
NOT
Ýlk çalýþtýrma iþlemi sonrasý sürüþ
sýrasýnda motor bayýlýr ve durursa,
durduktan sonra motoru ilk 8 saniye
içinde çalýþtýrmanýz gerekir; aksi
taktirde ilk çalýþtýrma iþlemi
tekrarlanmalýdýr.
5. Ýmmobilizer ýþýðý beþ saniye süre ile
yanýp sönüyorsa, ilk çalýþtýrma
iþlemini en baþýndan baþlayarak
tekrarlamanýz gerekir.
Ýlk çalýþtýrma iþleminin tamamlanma-
sýndan sonra, en kýsa zamanda yetkili
Hyundai servisine baþvurmalýsýnýz.
o Kilitlenmemiþ kapýlar tehlikeli
olabilir. Aracýnýzý terk etmeden
önce (özellikle araç içinde
çocuklar varken), bütün
kapýlarýn iyice kapatýlmýþ ve
kilitlenmiþ olduðundan emin
olunuz ve böylece kapýlarýn
araç içinden yanlýþlýkla
açýlmasýný engelleyiniz. Bu du-
rum ayný zamanda kapýlarýn
yanlýþlýkla açýlmamasýný
saðlar. Ayrýca, emniyet
kemerleri uygun bir þekilde
takýlmýþ olmasý koþuluyla, araç
içindekilerin herhangi bir kaza
durumunda araçtan fýrlamalarý
önlenmiþ olur.
o Bir kapýyý açmadan önce,
mutlaka dýþarýdaki araç trafiðine
bakýnýz.
o Bir kaza durumunda, kapý
kilitleri otomatik olarak açýlýr
(varsa).
o Arka arkaya üç defa anahtar
kodlama iþlemi sonrasýnda motoru
çalýþtýramazsanýz, yeniden kodlama
iþlemini yapmak için bir saat
beklemeniz gerekir.
o Ýlk çalýþtýrma iþlemine raðmen
motoru çalýþtýramazsanýz, aracýnýzý
yetkili Hyundai servisi tarafýndan
çektiriniz.
!
DÝKKAT
!
KAPI KÝLÝTLERÝ
UYARI
B040A02Y-AAT B040B01A-AAT
OMC025005
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
8
Dýþarýdan Kilitleme
Kapýlar, anahtar kullanmadan kilitlenebilir.
Kapýlarý kilitlemek için, ilk olarak iç
kilitleme düðmesine basarak düðme
üzerindeki kýrmýzý iþaret görünmeyecek
þekilde ‘LOCK-kilitli’ konuma getiriniz,
sonra da kapýyý kapatýnýz.
NOT
o Aracýnýz merkezi kilit sistemi ile
donatýlmýþ ise, ön kapýlarý kilitleme
sýrasýnda, kontak anahtarý kontakta
býrakýlmýþ ise, kapýlar kilitlenmez.
o Kapýlarý bu þekilde kilitlerken, kontak
anahtarý araç içinde býrakýlmýþ durumda
iken kapýyý kilitlememeye dikkat ediniz.
o Hýrsýzlýða karþý kontak anahtarýnýzý
mutlaka kontaktan alýnýz, camlarý
kapatýnýz ve aracý terk etmeden
önce bütün kapýlarý ve bagaj
kapaðýný (4 kapý)/arka kapaðý (3
Kapý) kilitleyiniz.
Ýçerden Kilitleme
Kapýlarý içeriden kilitlemek için, kapýyý
kapatýnýz ve kilit düðmesini “LOCK”
konumuna itiniz. Bu iþlem yapýldýktan
sonra, ne dýþ, ne de iç kapý kolu
kullanýlamaz.
NOT:
Kapý kilitli olduðunda, kilit
düðmesindeki kýrmýzý iþaret
görünmez.
Arka Kapý Çocuk Koruma Kilidi
(Varsa)
Hyundai’niz, arka kapý “çocuk koruma”
kilit grubu ile donatýlmýþtýr. Bu kilit
mekanizmasý çalýþtýrýldýðýnda, arka
kapý araç içinden açýlamaz. Arka
koltukta küçük çocuk olduðunda, bunun
kullanýlmasý önerilir.
B040E04A-AAT
B040C01MC-AAT
B040C04MC
B040D01S-GAT
KÝLÝTLÝ AÇIK
OMC025006
B040E01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
9
Çocuk koruma özelliðinin saðlanmasý
ve arka kapýnýn araç içinden açýlmasýný
önlemek için, çocuk-koruyucu kilit
kolunu " " konumuna getiriniz ve
kapýyý kapatýnýz. Normal kapý çalýþmasý
istendiði zaman, kolu " " konumuna
getiriniz.
Kapýyý araç dýþýndan açmak
istediðinizde, kapý dýþ kolu normal olarak
çalýþýr.
Merkezi Kapý Kilitleme Sistemi - (Varsa)
Merkezi kapý kilitleme sistemi düðmesi
sürücü kol dayama üzerinde yer alýr. Bu
kapý kilit düðmesine basýlarak çalýþtýrýlýr.
NOT:
o Sürücü kapý kilit düðmesinin ön
kýsmýna basýlýrsa, bütün kapýlar
kilitlenir. Düðme basýlý durumda
herhangi bir kapý açýlmýþ olsa bile,
kapý yeniden kapatýldýðýnda kilitli
kalmaya devam edecektir.
o Sürücü kapý kilit anahtarýnýn arka
kýsmýna basýlýrsa, bütün kapýlar
açýlýr.
o Merkezi kapý kilitleme sistemi,
sadece sürücü kapýsý kilidinde
anahtarýn aracýn ön veya arka
tarafýna doðru çevrilmesiyle
çalýþtýrýlýr.
(Varsa)
Bu sistem, araç içine istenmeyen
giriþlere karþý bir koruma saðlamak için
tasarlanmýþtýr. Bu sistem üç aþamada
çalýþtýrýlýr: Birincisi “Devrede” aþamasý,
ikincisi “Alarm” aþamasý ve üçüncüsü
ile “Devre Dýþý” aþamasýdýr. Devreye
alýnmýþ olmasý durumunda, sistem
sinyal lambalarýnýn yanýp sönmesiyle
bir sesli uyarý verir.
HIRSIZLIK ALARM SÝSTEMÝ
B070A01A-AAT
B040G02HP-AAT
B040G02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
10
Devrede Konumu
Aracý park ederek motoru durdurunuz.
Aþaðýdaki paragrafta anlatýldýðý þekilde
sistemi devreye alýnýz.
1) Kontak anahtarýný kontaktan
çýkartýnýz.
2) Motor kaput ve bagaj kapaðýnýn (4
Kapý)/arka kapaðýn (3/5 Kapý) kapalý
ve kilitli olduðundan emin olunuz.
3) Bütün kapýlarý uzaktan kumanda
ile kilitleyiniz.
Yukarýdaki iþlemler tamamlandýktan
sonra, sinyal lambalarý, sistemin
devrede olduðunu göstermek için bir
defa yanýp söner.
NOT:
1) Kapýlardan herhangi biri, bagaj
kapaðý (4 kapýlý)/arka kapak(3/5
kapýlý) veya motor kaputu açýk
kaldýðýnda, sistem devreye
girmez. Böyle olduðunda,
sistemi önceden verildiði gibi,
yeniden devreye alýnýz.
2) Sistem devreye alýndýðýnda,
sistemi devre dýþý yapmaksýzýn
yalnýz bagaj kapaðý (4 Kapý)
kontak anahtarý ile açýlabilir.
Alarm Konumu
Araç park etmiþ ve sistem devreye
al ýnmýþ durumunda i ken,
aþaðýdaki l erden herhangi bi ri si
gerçekleþirse, alarm devreye girer.
1) Herhangi bir kapý veya arka kapaðýn
(3 Kapý) uzaktan kumanda
kullanmadan açýlmasý.
2) Bagaj kapýsýnýn (4 Kapý) anahtar
kullanmadan açýlmasý.
3) Kaputun açýlmasý.
Bir alarm sesi duyulur ve sinyal
lambalarý 27 saniye sürekli olarak yanýp
söner (Sadece A.B, Orta Doðu/A.B.
haricinde: Bu 3 kez olur). Sistemi
kapatmak için, kapýyý uzaktan kumanda
ile açýnýz.
Tüm yolcular araçtan çýkmadan
önce, sistemi devreye almayýnýz.
Yolcular araçta iken sistem devreye
alýnýrsa, yolcu(lar) araçtan çýkarken
alarm devreye girebilir.
!
DÝKKAT
B070C01MC-GAT
Sistem devreye alýnmýþ durumda,
motoru çalýþtýrmaktan kaçýnýnýz.
!
DÝKKAT
B070B01MC-GAT
B070B01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
11
Devre Dýþý Konumu
Sistem devreye girdikten sonra, uzaktan
kumanda üzerindeki düðmeye basýlarak
sürücü veya yolcu kapýsý açýldýðý zaman
sistem devre dýþý kalýr.
Yukarýdaki iþlem tamamlandýktan
sonra, sinyal lambalarý, sistemin devre
dýþý olduðunu göstermek için, iki defa
yanýp söner.
Kapýlardan herhangi biri, bagaj kapaðý(4
kapý)/arka kapak (3 Kapý) veya motor
kaputu 30 saniye süre ile açýlmazsa,
sistem yeniden devreye girecektir.
NOT:
Ýç lamba “DOOR” konumunda iken,
sistem devre dýþý býrakýldýðýnda, iç
lamba 30 saniye yanar.
Uzaktan Kumanda
(Varsa)
Kapýlarýn kilitlenmesi
1. Bütün kapýlarý kapatýnýz.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki tuþa
basýnýz.
3. Bütün kapýlarýn ayný anda kilitlenmesi
sýrasýnda, dönüþ sinyal lambalarý,
si stemi n devrede ol duðunu
göstermek için, bir defa yanýp söner.
Kapý kilitlerinin açýlmasý
1. Bütün kapýlar kilitlendikten sonra,
uzaktan kumandadaki düðmeye bir
kere daha basýnýz.
2. Bütün kapýlarýn ayný anda kilitlerinin
açýlmasý sýrasýnda, dönüþ sinyali
lambalarý, sistemin devre dýþý
olduðunu göstermek için, iki defa
yanýp söner.
!
DÝKKAT
B070F02A-GAT
Sistemin ancak uzaktan kumanda
ile devre dýþý býrakýlmasý
mümkündür. Eðer uzaktan
kumanda, sistemi devredýþý
býrakmazsa, aþaðýdaki iþlemlerin
yapýlmasý gereklidir:
1. Anahtarla kapýyý açýn, bu
alarmýn çalýþmasýna sebeb
olacaktýr.
2. Anahtarý kontaða takýnýz ve
kontak anahtarý “ON-açýk”
konumuna getiriniz.
3. 30 saniye bekleyiniz.
Yukarýdaki iþlemler tamamlan-
dýktan sonra, sistem devre dýþý
olur.
B070D01MC-GAT
B070D02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
12
Pilin deðiþtirilmesi
Uzaktan kumanda pili zayýflamaya
baþladýðýnda, kapýlarý açýp kapatma
iþlemi için tuþa birden fazla sayýda
basmanýz gerekebilir ve LED ýþýðý
yanmayabilir. Bu durumda pili en kýsa
zamanda deðiþtiriniz.
Pilin tipi: CR1220
Deðiþtirme talimatý:
1. Vidayý bir yýldýz tornavida ile
çýkartýnýz.
2. Muhafazayý düz uçlu tornavida ile
dikkatlice ayýrýnýz.
3. Kapaðý düz bozuk para ile sökünüz.
4. Muhafazanýn içindeki eski pili
çýkartýnýz, bu sýrada kutuplara dikkat
ediniz. Yeni koyacaðýnýz pilin
kutuplarýnýn doðru konumda (+ tarafý
üste gelecek) olduðundan emin
ol unuz, sonra pi l i uzaktan
kumandaya takýnýz.
Camý kaldýrmak ve indirmek için cam
kumanda kolunu saat yönüne veya saat
yönünün tersine çeviriniz.
CAM
Camlarýn açýlmasý ve kapatýlmasý
sýrasýnda, cam ile kapý çerçevesi
arasýnda araç içindekilerin
kolunun, elinin ve vücudunun
sýkýþmamasýna dikkat ediniz.
!
UYARI
B070E01MC-AAT
OMC025004
B050A01A-AAT
3FDA2015
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
13
OTOMATÝK CAMLAR (Varsa)
Otomatik camlar kontak anahtarý “ON-açýk”
konumunda olduðunda çalýþýr. Ana
düðmeler, sürücü kol dayanaðý üzerinde
bulunur ve aracýn her iki tarafýndaki ön(4/3
Kapý) ve arka camlarý (4 Kapý) kontrol eder.
Camlar ilgili düðmelere basýlarak çalýþtýrýlýr
ve düðmenin yukarý çekilmesi ile kapatýlýr.
Sürücü tarafý camýn açýlmasý için anahtar
(1) üzerine yarýya kadar basýnýz. Düðmeye
basýldýðý sürece cam hareket eder. Sürücü
camýnýn otomatik olarak sonuna kadar
açýlmasý için, anahtara sonuna kadar
basýnýz. Otomatik çalýþma esnasýnda,
düðmeyi býraksanýz bile cam tam olarak
açýlýr. Ýstenilen açýklýkta durmasý için
düðmeyi çekiniz ve serbest býrakýnýz.
Yolcu ön (4/3 Kapý) ve arka (4 Kapý) otomatik
camlarýnýn çalýþmasýný engellemek için,
sürücü kapýsý kol dayanaðý üzerinde bir
cam kilitleme düðmesi (2) bulunmaktadýr.
Otomatik camlarý devre dýþý býrakmak için,
cam kilitleme düðmesine basýnýz. Yeniden
normal çalýþmaya geri dönmek için, cam
kilit düðmesine bir daha basýnýz.
NOT:
Otomatik camlar kontak anahtarý “ACC”
veya “LOCK” konuma getirildikten veya
kontak anahtarý çýkarýldýktan sonra 30
saniye kadar çalýþýr. Bu 30 saniyelik süre
içinde kapýlar açýldýðý takdirde, kontak
anahtarý ‘’ON’’ (AÇIK) konuma
getirilmeden otomatik camlar artýk
çalýþtýrýlamaz.
1) Camlarý kapatýrken, herhangi
birisinin baþ, el veya gövdesinin
sýkýþmamasýna dikkat ediniz.
2) Sürücü kapýsý ana düðmesi ile
herhangi bir baþka otomatik cam
düðmesine ayný camý ayný anda
farklý yönlerde hareket ettirmek
için basmayýnýz. Aksi takdirde,
cam durur ve açýlamaz veya
kapatýlamaz.
3) Çocuklarý araç içinde yalnýz
býrakmayýnýz. Onlarýn emniyeti
için kontak anahtarýný kontaktan
çýkartýnýz.
!
UYARI
B060A01MC-GAT
4 Kapý
3 Kapý
B060A01MC
B060A02MC OMC025015
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
14
Sürücü koltuðu
1. Koltuk ileri/geri kilit açma kolu
2. Koltuk arkalýðý yatýrma kumanda kolu
3. Koltuk minderi yükseklik kumanda kolu
(Varsa)
4. Koltuk ýsýtýcý düðmesi (Varsa)
Ön yolcu koltuðu
5. Koltuk ileri/geri kilit açma kolu
6. Koltuk arkalýðý yatýrma kumanda kolu
7. Koltuk ýsýtýcý düðmesi (Varsa)
Arka koltuklar
8. Koltuk arkalýðý katlama kolu (Varsa)
9. Kol dayanaðý (Varsa)
KOLTUKLAR
OMC025025A
B080A01MC-GAT
3 Kapý
4 Kapý
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
15
AYARLANABÝLÝR KOLTUKLAR ÖN KOLTUKLAR
Koltuðun Öne ve Arkaya
Ayarlanmasý
Koltuðun öne ve arkaya doðru hareket
ettirilmesi için, kilit açma kolunu yukarý
çekiniz. Bu iþlem koltuðu kýzaktan ayýrýr
ve koltuðu istenen konuma ileriye veya
geriye hareket ettirebilirsiniz. Ýstediðiniz
konuma geldiðinizde, kolu býrakýnýz ve
koltuðu kýzak üzerinde ileri-geri
kaydýrarak istenilen konumda bir daha
hareket etmeyecek þekilde kilitleyiniz.
Koltuk Arkalýðýnýn Açýsýnýn
Ayarlanmasý
Koltuk arkalýðýnýn öne yatýrýlmasý sýrasýnda,
aðýrlýðýnýzý koltuk arkalýðýna vermemek için
öne eði l i ni z, daha sonra kol tuðun dýþ
kenarýndaki kontrol kolunu yukarý çekiniz. Daha
sonra istenilen koltuk arkalýðý eðimi elde edilene
kadar geriye yaslanýnýz. Koltuk arkalýðý bu
konumda ki l i tl emek i çi n kontrol kol unu
býrakýnýz.
Araç hareket halinde iken, hiçbir
zaman koltuðu ayarlamaya
çalýþmayýn. Bu durum araç
hakimiyetini kaybetmenize veya
ölümle, ciddi yaralanma ile veya
mal hasarý ile sonuçlanabilecek
bir kazaya yol açabilir.
!
UYARI
B0980A01FC-GAT
Koltuðun güvenli bir þekilde
kilitlenmiþ olduðundan emin olmak
için, koltuðu kilit açma kolunu
kullanmadan öne veya arkaya doðru
hareket ettirmeyi deneyiniz.
!
UYARI
B080C01A-AAT
B080B02FC-GAT
OMC025026
OMC025027
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
16
Herhangi bir çarpýþma veya ani
frenleme sýrasýnda ciddi yaralanma
riskinin asgariye indirilmesi için,
araç hareket halinde iken, sürücü
ve yolcu koltuk arkalýklarýnýn dik
konumda olmasý gerekir. Bir önden
çarpýþma durumunda, emniyet
kemerleri ve hava yastýklarý ile
saðlanan koruma koltuk arkalýklarý
yatýrýlmýþ durumda iken önemli
ölçüde azalabilir. Koltuk arkalýðý
yatýrýlmýþ durumda bir çarpýþma
olduðunda, sürücü ve yolcunun
emniyet kemeri içinden kayarak
ciddi bir þekilde yaralanma riski
vardýr. Eðer koltuk arkalýðý
yatýrýlmýþ durumda ise, emniyet
kemeri koltukta oturan için tam
koruma saðlayamaz.
Ayarlanabilir Koltuk Baþlýklarý
Koltuk baþlýklarý boyun yaralanma riskini
azaltmak için tasarlanmýþtýr. Koltuk
baþlýðýný yükseltmek için yukarý çekiniz.
Ýndirmek için, kilit düðmesine basarak
aþaðýya i ti ni z. Kol tuk baþl ýðýný
çýkartmak için, çýkabildiði kadar baþlýðý
yükseltin ve daha sonra, yukarý
çekerken kilit düðmesine basýnýz. Bu
iþlem yalnýzca koltukta kimse yokken
yapýlmalýdýr.
o Bir kaza sýrasýnda azami koruma
için, koltuk baþlýðýnýn orta kýsmý
koltukta oturanýn gözlerinin üstü
ile ayný seviyede bulunmalýdýr. Bu
nedenle, yolcu baþýný koltuk
baþlýðýndan uzaklaþtýracak þekilde
minder kullanýmý önerilmez.
o Aracý koltuk baþlýklarý sökülmüþ
durumda kullanmayýnýz, aksi halde
bir kaza durumunda koltukta
oturan kiþi ciddi þekilde
yaralanabilir. Koltuk baþlýklarý
ancak uygun ayarlanmýþ
olduðunda boyun yaralanmalarýna
karþý koruyabilir.
!
UYARI
!
UYARI
B080D02JM-AAT
Kilit Düðmesi
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
17
KOLTUK ISITICI - (Varsa)
Soðuk havalarda ön koltuklarýn
ýsýtýlmasý için koltuk ýsýtýcý vardýr.
Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna
getirildiðinde, her iki düðmeye birden
basarak sürücü ve yolcu koltuklarýnýn
ýsýtýlmasýný saðlayýnýz.
Normal havalarda veya koltuk ýsýtma
iþlemi istenmediðinde, düðmeler kapalý
durumda tutulmalýdýr.
Kol Dayanaðý Açýsýnýn Ayarlanmasý
(Sadece Sürücü Tarafý) - (Varsa)
Kol dayanaðý el ile kaldýrýlabilir ve
indirilebilir.
Kol dayanaðýna kaldýrmak için yukarý
çekiniz.
Ýndirmek için, kol dayanaðýný aþaðý doðru
bastýrýnýz.
o Araç hareket halindeyken
koltuk baþlýðýný ayarlamayýnýz.
Koltuk Minderi Yükseklik Ayarý
(Yalnýz sürücü tarafý) - (Varsa)
Kol tuk mi nderi ni n ön kýsmýný
yükseltmek veya alçaltmak için, ön
taraftaki kol u öne veya arkaya
döndürünüz. Koltuk minderinin arka
kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için,
arka taraftaki kolu öne veya arkaya
döndürünüz.
B080F01S-AAT
OMC025033
OMC025031
B080F01MC
B100A01Y-AAT B080G01A-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
18
ARKA KOLTUÐA GÝRÝÞ
(3 kapýlý model için)
Arka koltuða geçmek için sürücü ve ön
yolcunun koltuk arkalýðý yatýrýlmalýdýr.
Sürücü ve ön yolcu koltuðunun dýþ
tarafýnda yer alan yatýrma kumanda
kolu (1) yukarý çekildiðinde, koltuk
arkalýðý öne yatar ve koltuk otomatik
olarak ileriye kayar. Arka koltukta
oturanlar, ön yolcu koltuðu arkalýðýný
þekilde gösterildiði gibi ayak pedalýna
(2) basarak öne yatýrabilir (Sadece ön
yolcu koltuðu).
Arka koltuktaki yolcular, araç
hareket halinde iken, ayak
pedalýna (2) yanlýþlýkla basmama
konusunda dikkatli olmalýdýr; aksi
taktirde ön koltuk arkalýðýný öne
yatar ve burada bulunanlarý
yaralayabilir.
ARKA KOLTUK
Ayarlanabilir Koltuk Baþlýklarý
(Varsa)
Koltuk baþlýklarý boyun yaralanma riskini
azaltmak için tasarlanmýþtýr.
Koltuk baþlýðýný yükseltmek için yukarý
çekiniz. Ýndirmek için, kilit düðmesine
basarak aþaðýya itiniz. Koltuk baþlýðýný
çýkartmak için, çýkabildiði kadar baþlýðý
yükseltin ve daha sonra, yukarý
çekerken kilit düðmesine basýnýz. Bu
iþlem yalnýzca koltukta kimse yokken
yapýlmalýdýr.
!
UYARI
B130A02A-GAT
(1)
(2)
HTB258
B085D01TG-AAT
Kilit Düðmesi
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
19
o Bir kaza sýrasýnda azami
koruma için, koltuk baþlýðýnýn
orta kýsmý koltukta oturanýn
gözlerinin üstü ile ayný
seviyede bulunmalýdýr. Bu
nedenle, yolcu baþýný koltuk
baþlýðýndan uzaklaþtýracak
þekilde minder kullanýmý
önerilmez.
o Aracý koltuk baþlýklarý
sökülmüþ durumda kullanma-
yýnýz, aksi halde bir kaza
durumunda koltukta oturan
kiþiler ciddi þekilde
yaralanabilir. Koltuk baþlýklarý
ancak uygun ayarlanmýþ
olduðunda boyun yaralanma-
larýna karþý koruyabilir.
Arka Koltuk Arkalýklarýnýn
Katlanmasý (4 Kapýlý)
(Varsa)
Arka koltuk arkalýklarý uzun eþyalarýn
taþýnmasýný kolaylaþtýrmak ya da aracýn
bagaj kapasitesini artýrmak için
yatýrýlabilmektedir.
Koltuk arkalýðýný katlamak için:
1. Katlamadan önce, ön koltuklarýn öne
doðru kaydýrýný ve koltuk arkalýklarýný
dik konuma getiriniz.
2. Koltuk baþlýklarýný en alt konuma
getiriniz.
!
UYARI
B11A01MC-GAT
!
UYARI
Katlanýr arka koltuk arkalýklarýnýn
amacý, araç içinde normalde
yerleþtirilemeyecek uzun cisimlerin
taþýnabilmesini saðlamaktýr. Araç
hareket halindeyken, yolcularýn
katlanmýþ koltuk arkalýðý üzerinde
oturmalarýna izin vermeyiniz, zira bu
durum uygun oturma pozisyonu
deðildir ve emniyet kemeri kullanma
imkaný da yoktur. Bu durum, bir kaza
veya ani duruþ sýrasýnda ciddi
yaralanmaya ve hatta ölüme neden
olabilir. Katlanýr koltuk arkalýðýnda
taþýnan eþyalar, ön koltuklarýn üst
seviyesini aþmamalýdýr. Aksi takdirde
ani duruþ sýrasýnda yükler öne
kayabilir ve bir yaralanma veya
zarara neden olabilir.
Arka koltuðu katlarken, orta omuz
kemerinin hasar görmemesi için,
metal dili (A) tokadan (B) ayýrýnýz. Metal
toka dilini (A) kemer tokasýndan (B)
çýkarmak için, tokadaki (B) (varsa)
oluk içine dar uçlu bir alet sokunuz.
!
DÝKKAT
B220D05MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
20
o Koltuk arkalýðýný katlamadan önce,
tokayý toka cebine yerleþtiriniz.
Koltuk arkalýðýndan dolayý tokanýn
hasar görmesi böylece önlenecektir.
3. Arkalýk kilit düðmesini çekiniz, daha
sonra aracýn ön tarafýna doðru koltuk
arkalýðýný öne doðru katlayýnýz. Koltuk
arkalýðýný dik konumuna geri getirdiðiniz
zaman, daima koltuk arkalýðýnýn üst
kýsmýný iterek yerine kilitlenmiþ olmasýný
saðlayýnýz.
Arka Koltuk arkalýðýnýn ve Koltuk
Minderinin Katlanmasý (3 Kapý)
Kolaylýk açýsýndan, tüm arka koltuk
arkalýðý ve minderi yukarý ve aþaðý
katlanabilir þekilde yapýlmýþtýr.
Arka koltuk arkalýðý katlandýktan sonra
tekrar dik konuma getirildiðinde,
emniyet kemerinin kayýþ veya
tokasýnýn hasar görmemesine dikkat
ediniz. Bunun dýþýnda, emniyet kemeri
kayýþýnýn ve tokasýnýn arka koltuða
takýlmamasýna veya sýkýþmamasýna
izin vermeyiniz.
!
UYARI
Aþaðý doðru katlanan arka koltuk
arkalýðýnýn ve yukarý doðru katlanan
arka koltuk minderlerinin amacý, araç
içine normalde yerleþtirilemeyecek
uzun malzemenin taþýnabilmesine
olanak saðlamaktýr. Araç hareket
halinde iken, yolcularýn yük
bölmesinde oturmalarýna izin
vermeyiniz. Zira bu durum uygun
oturma pozisyonu deðildir ve koltuk
arkalýklarý katlandýðýnda, kullanýlabile-
cek bir emniyet kemeri yoktur. Bu
durum, bir kaza veya ani duruþ
sýrasýnda ciddi yaralanmaya ve hatta
ölüme neden olabilir. Araç içindeki
nesneler, ön koltuk arkalýklarýnýn üst
kýsmýndan daha yüksekte
olmamalýdýr. Aksi takdirde ani duruþ
sýrasýnda yükler öne kayabilir ve bir
yaralanma veya zarara neden olabilir.
!
UYARI
B080G01MC-GAT
B110A01MC
B090A02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
21
Arkalýðý aþaðýya indirmek ve koltuk
minderini kaldýrmak:
1. Yukarýya ve aþaðýya katlamadan
önce, ön koltuklarý ileri ve yukarý
kaydýrýnýz.
2. Koltuk minderini yukarý katlamak
için, minderin tutma þeridini yukarý
çekiniz.
3. Kotluk minderini yukarý katlayýnýz.
Koltuk arkalýðýný katlamadan
önce, tokayý toka cebine
yerleþtiriniz. Böylece tokanýn
koltuk arkalýðý tarafýndan hasar
görmesi önlenebilir.
!
DÝKKAT
4. Koltuk baþlýðýný çýkarýnýz ve koltuk
minderinin arka tarafýndaki yuvalara
yerleþtiriniz.
B080G01MC
B090A03MC B090A04MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
22
Koltuk arkalýðýný ve koltuk minderini
eski konumuna geri getirdiðiniz zaman,
daima arkalýðýn üst kýsmýný iterek yerine
kilitlenmiþ olmasýný saðlayýnýz.
5. Koltuk arkalýðýný aþaðýya katlamak
i çi n, kol tuk arkal ýðý ki l i tl eme
düðmesini çekiniz.
6. Koltuk arkalýðýný öne doðru aþaðýya
katlayýnýz.
ARKA KOLTUK UYARISI
Bütün yolcularýn emniyeti için eþya veya
diðer yükler koltuk arkalýklarýndan daha
yükseðe yerleþtirilmemiþ olmalýdýr.
Bunun yaný sýra, frenleme veya kaza
sýrasýnda öne doðru hareket ederek
yolculara çarpacak þekilde herhangi bir
eþyayý arka raf üzerine yerleþtirmeyiniz.
Koltuk minderini oturma
konumuna geri getirdiðiniz
zaman, emniyet kemeri tokalarýný
minderin tepesine yerleþtiriniz.
!
UYARI
Arka koltuk arkalýðý ve koltuk
minderini eski konumuna getirdiðiniz
zaman, emniyet kemerinin kayýþ veya
tokasýnýn hasar görmemesine dikkat
ediniz. Bunun dýþýnda, emniyet kemeri
kayýþýnýn ve tokasýnýn arka koltuða
takýlmamasýna veya sýkýþmamasýna
izin vermeyiniz.
!
UYARI ETÝKETÝ
B090A05MC
B090A06MC
B140A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
23
EMNÝYET KEMERÝ ÖNLEMLERÝ
Araçta bulunanlarýn sürekli olarak
emniyet kemeri takmalarý gerekir. Yerel
yasalar, araçtakilerin bazýlarýnýn veya
tümünün emniyet kemeri kullanmalarýný
zorunlu tutar.
Bu temel önlem yerine getirilmezse, bir
kaza sýrasýnda ciddi bir þekilde
yaralanma söz konusu olabilir. Buna
ilave olarak, bu bölümde bulunan diðer
talimata uyunuz.
Bebek veya Küçük Çocuk
Bazý ülkelerde bebekler ve küçük
çocuklar için çocuk emniyet sistemlerinin
kullanýlmasý gereklidir. Bu durum
yasalarca zorunlu tutulmuþ olsun veya
olmasýn aðýrlýðý 18 kg veya daha küçük
çocuklar için çocuk koltuðu veya bir
çocuk emniyet sisteminin kullanýlmasý
mutlaka tavsiye edilmektedir.
NOT:
Küçük çocuklarýn bir kaza sýrasýnda
korunmalarýnýn en iyi yolu, uygun
bir þekilde çocuk emniyet sistemi ile
korunmuþ olmalarýdýr.
EMNÝYET KEMERLERÝ
Büyük Çocuklar
Çocuk emniyet sistemleri için çok büyük
olan çocuklar, daima arka koltukta
oturtulmalý ve burada bulunan kucak/
omuz kemerlerini kullanmalýdýr. Kucak
kemeri, kalçalara iyice oturacak þekilde,
mümkün olduðu kadar gövdenin alt
kýsmýna takýlmalýdýr. Arada bir
kemerleri kontrol ediniz. Çocuðun
hareketi ile kemer yerinden çýkmýþ
ol abi l i r. Çocukl arýn kazadan
korunmalarýnýn en güvenli yolu, arka
koltukta uygun bir emniyet sistemi ile
tespit edilmiþ olmalarýdýr. Büyük
çocuklar (13 yaþ üzeri) ön koltuða
oturtulmuþsa,çocuk mevcut kucak/
emniyet kemeri ile iyice korunmuþ
olmalýdýr ve koltuk en arka konuma
getirilmelidir. 13 yaþýnýn altýndaki
çocuklar arka koltukta güvenli bir þekilde
oturtulmalýdýr. 13 yaþýn altýndaki bir
çocuðu ASLA ön koltuða oturtmayýnýz.
KESÝNLÝKLE arkaya bakan bir çocuk
kol tuðunu aracýn ön kol tuðuna
yerleþtirmeyiniz.
Hamile Kadýnlar
Hamile kadýnlarýn bir kaza sýrasýnda
yaralanma olasýlýðýný azaltmak için
emni yet kemeri kul l anmal arý
öneri l mektedi r. Emni yet kemeri
kul l anýl mýþ ol duðunda, kemeri n
mümkün ol duðu kadar aþaðýya
indirilmesi ve karýn üzerinden deðil,
kalçalara oturtulmasý önerilir. Özel
öneriler için doktora baþvurunuz.
Yaralý Kiþi
Yaralý bir kiþi taþýndýðýnda, emniyet
kemeri kullanýlmalýdýr. Gerektiðinde, bu
konuda doktor önerilerini
uygulamalýsýnýz.
Her kemer için bir kiþi
Ýki kiþi (çocuklar dahil) ayný anda
kesinlikle tek bir emniyet kemeri
takmaya kalkýþmamalýdýr.
Böyle bir durum kaza olduðunda
yaralanma þiddetini arttýrýr.
B150A02A-GAT
B150B01Y-GAT
B150C02A-AAT B150D01A-AAT
B150E01A-AAT
B150F01A-AAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
24
Yere Uzanmayýnýz
Bir kaza durumunda, yaralanma
olasýlýðýný azaltmak ve emniyet
sisteminden azami derecede
yararlanmak için, araç hareket
halindeyken, bütün yolcularýn dik olarak
oturmalarý ve ön koltuklarýn dik durumda
olmalarý gerekir. Arka koltuk üzerinde
uzanmýþ bir kiþi varsa veya ön koltuk
arkalýklarý yatýrýlmýþ durumda ise
emniyet kemeri istendiði þekilde
çalýþmayacaktýr.
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN BAKIMI
Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle
daðýtýlmamalý veya tadil edilmemelidir.
Emniyet kemeri ve ilgili donanýmlarýnýn
kapý menteþeleri, kapýlar veya yanlýþ
kullaným nedeniyle hasar görmemiþ
olduðundan emin olunuz.
Periyodik Kontrol
Bütün emniyet kemerlerinin herhangi
bir aþýnma veya hasara karþý düzenli
olarak kontrol edilmesi önerilir. Hasar
görmüþ olan sistem parçalarý en kýsa
zamanda deðiþtirilmelidir.
B150G01A-AAT
B160A01A-AAT
B160B01A-AAT
Arka koltuk arkalýklarý katlandýktan
sonra tekrar dik konuma geri
getirilmiþ olduklarýnda, emniyet
kemeri kayýþ veya tokasýnýn hasar
görmemesine dikkat ediniz.
Emniyet kemeri kayýþ veya
tokasýnýn arka koltuklara
takýlmamýþ veya sýkýþmamýþ
olduðundan emin olunuz.
!
UYARI
Kucak kemeri de bir iþe yaramaz. Bir
çarpýþma sýrasýnda kemer karnýnýzýn
yukarýsýna çýkabilir. Kemer kuvveti
leðen kemiklerine deðil, karýn kýsmýna
uygulanýr. Bu durum ciddi iç
yaralanmalara yol açabilir. Araç
hareket halinde iken gerekli korunma
saðlanabilmesi için, arkalýklar dik
konuma getirilmelidir. Sonra dik
konumdaki arkalýða yaslanmýþ
olarak emniyet kemerlerinizi takýnýz.
Bkz. sayfa 1-27.
!
UYARI
Arkalýk yatýrýlmýþ konumda oturmak
veya araç hareket halinde olduðunda
yatmak tehlikeli olabilir. Arkalýðýn çok
fazla yatýrýlmýþ olmasý emniyet
kemeri takýyor olsanýz bile sizin için
yeterli koruma saðlayamaz. Bu
durumda omuz kemeri, vücudunuzu
tam olarak sarmadýðý için sizi
koruyamaz. Emniyet kemeri
gövdenizi tutmaya-caðý için yararlý
olamaz. Bir çarpýþma durumunda
büyük bir kuvvetle kemerin içinden
kayabilir ve boyundan veya bir baþka
þekilde ciddi olarak yaralanabilirsiniz.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
25
YÜKSEKLÝK AYARLI ÖN
KOLTUK EMNÝYET KEMERÝ
(Varsa)
Maksimum rahatlýk ve güven için
emniyet kemeri takma yüksekliðini 5
ayrý konumdan birine ayarlayabilirsiniz.
Yükseklik ayarlý emniyet kemeri
boynunuza yakýn duruyorsa, etkili
koruma saðl amamýþ ol ursunuz.
Emniyet kemeri omuz kýsmý boyna
yakýn deðil, göðsünüz ile kapýya yakýn
omuzunuz arasýnda orta konumda
duruyor olmalýdýr.
Emniyet Kemerlerini Temiz ve Kuru
Tutunuz
Emniyet kemerinin temiz ve kuru
tutulmasý gerekir. Kirlendiðinde,
yumuþak sabun eriyiði ve ýlýk su
kullanarak temizlenebilir. Çamaþýr suyu,
boya, güçlü deterjanlar veya aþýndýrýcýlar
kayýþ kumaþýna hasar vereceði için
kullanýlmamalýdýr.
Emniyet Kemerlerinin Deðiþtirilmesi
Araç bir kaza geçirmiþ ise, kullanýlmýþ
olan emniyet kemeri grubu veya gruplarý
komple olarak deðiþtirilmelidir. Belirgin
bi r hasar görül müyor ol sa bi l e
deðiþtirilmelidir. Emniyet kemeri ile ilgili
daha ayrýntýlý bilgiler Hyundai yetkili
servisinizden saðlanmalýdýr.
Emniyet kemeri takma yüksekliðini
ayarl amak i çi n, yüksekl i k ayar
düðmesini yükselterek veya alçaltarak
yüksekliðin en uygun konuma gelmesini
saðl ayýnýz. Yüksekl i k ayarl ama
düðmesini yükseltmek için yukarý
çekiniz. Ýndirmek için, yükseklik
ayarlama düðmesini tuþuna basarak
aþaðýya itiniz. Daha sonra tuþu
býrakarak bu konuma kilitleyiniz.
Yüksekl i k ayarl ayýcýyý hareket
ettirmeye çalýþarak yerine kilitlenmiþ
olduðundan emin olunuz.
B160C01A-AAT
B160D01A-AAT
o Yükseklik ayarlama düðmesini
araç hareket halinde olduðunda
yerine kilitlenmiþ olmalýdýr.
o Emniyet kemeri yüksekliðinin tam
ayarlanmamýþ olmasý, kemerin bir
çarpýþma sýrasýnda tam olarak
koruma saðlayamamasýna yol
açabilir.
!
UYARI ETÝKETÝ
B170A01MC-AAT
B170A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
26
EMNÝYET KEMERLERÝ - Acil
Sarýcý Kilitlemeli 3-Noktalý Sistem
Kemerin Takýlmasý
Emni yet kemeri ni zi takmak i çi n
makaradan dýþarý çekiniz ve metal
tokayý yuvanýn içine sokunuz. Toka
yuvanýn içine oturunca bir “klik” sesi
duyulur.
Emniyet kemeri boyu, manuel olarak
ayarlandýktan sonra, otomatik olarak
ayarlanýr ve böylece kalça çevresine
iyice oturur. Ýleri doðru yavaþça ve
rahatça hareket ettiðinizde, kayýþ
uzanmalý ve size hareket serbestliði
saðlamalýdýr.
Ancak ani bir duruþ veya darbe
olduðunda, kemer olduðu yerde kilitlenir.
Öne doðru çok hýzlý hareket ettiðinizde
de kilitlenmelidir. Emniyet kemerinin
uygun olarak kilitlendiðini ve kemer
kayýþýnýn burulmamýþ olduðunu kontrol
ediniz.
NOT:
Kontak anahtarý “OFF” (Kapalý) konumdan
“ON” (Açýk) konuma getirildiði zaman,
emniyet kemeri takýlý deðil ise, emniyet
kemeri ikaz sistemi sürücüye emniyet
kemerinin takýlmasýný hatýrlatmak için
aþaðýdaki gibi devreye girer.
Emniyet Kemeri Uyarý
Lambasý - (A.B. hariç)
Emniyet kemeri uyarý lambasý, kontak
anahtarý “OFF-kapalý” konumdan “ON-
açýk” konumuna getirildiðinde, 6 saniye
süre ile yanar.
1) Kontak anahtarý 1 dakika içinde “OFF”
(Kapalý) konumundan “ON” (Açýk)
konumuna geçtiði zaman.
2) Anahtarý býraktýðýnýz zaman, kontak
anahtarý ‘’ON-Açýk’’ konumuna geri
döner.
3) Aracýn hýzý 9 km/saat deðerini aþarsa,
emniyet kemeri alarmý yaklaþýk 1-2
dakika duyulur. Aracýn hýzý 9 km/saat
deðerinin altýnda ise, emniyet kemeri
alarmý 1 dakika sonra yaklaþýk 1-2
dakika duyulur.
NOT:
Sürücü emniyet kemeri, kemer
takýldýktan sonra, 9 saniye içinde “kemer
takýlý deðil ž kemer takýlý ž kemer takýlý
deðil” sýrasýna göre kullanýlýrsa, emniyet
kemeri uyarý ýþýðý ve sesi devreye girmez.
Emniyet Kemeri Uyarý Iþýðý
ve Alarmý (Sadece A.B.)
Emniyet kemeri ikaz ýþýðý ve sesi
aþaðýdaki tabloya göre devreye girer.
Kullanýcý (Sürücü) Durumu
Emniyet Kemeri
Uyarý Lambasý
Emniyet Kemeri Kontak anahtarý
MARÞ *2
Toka takýlmýþ
toka takýlmamýþ
Takýlýncaya kadar
devrede kalýr
Toka takýlmamýþ
Toka takýlmýþ
ON "Açýk"
ON "Açýk"
MARÞ *1
6 saniye için devreye girer
Toka takýl ýncaya kadar
yanýp söner
Toka takýl ýncaya kadar
yanýp söner
Takýlmamýþ
B180A01MC-GAT
B180A01NF
B260E01TB-GAT
B265E01MC-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
27
Emniyet Kemerinin Çýkarýlmasý
Emniyet kemeri, kilit tokasý üzerindeki
çýkartma tuþuna basýlarak çýkarýlýr.
Kemer çýkarýldýðý zaman, otomatik
olarak makara içine çekilmelidir.
Böyle olmuyorsa, emniyet kemerini
kontrol ederek dönmemiþ olduðundan
emin olunuz, sonra yeniden deneyiniz.
Emniyet Kemerinizin Ayarlanmasý
Emniyet kemerini belinize deðil,
mümkün olduðu kadar kalçanýza doðru
indirilmiþ olarak takmalýsýnýz. Emniyet
kemeri vücudunuzun çok yukarýsýna
takýlýrsa, bir kaza veya ani duruþ
sýrasýnda içinden kayabilirsiniz. Bu
durum, hasar, ciddi yaralanma ve hatta
ölümle sonuçlanabilir. Kollarýnýzýn
emniyet kemerinin üzerinde veya
altýnda olmamasý gerekir. Bunun yerine
þekilde gösterildiði gibi, bir kol altta
iken, diðeri kemerin üstünde kalmalýdýr.
Kapý tarafýnda otururken, emniyet
kemerini kesinlikle kolun altýnda
bulundurmayýnýz.
EMNÝYET KEMERLERÝ
(2-Noktalý Sabit Tip) (Arka Orta
Koltuk) (Varsa) Kemerin
Takýlmasý
2 noktalý sabit tipteki emniyet kemerinizi
takmak için, metal tokayý kilit yuvasýnýn
tokasý içine sokunuz. Toka yuvanýn
içine oturunca bir “klik” sesi duyulur.
Emniyet kemerinin normal olarak
kilitlendiðini ve kemer kayýþýnýn
kývrýlmamýþ olduðunu kontrol ediniz.
B200A01S-GAT
B210A01NF B200A01NF
B210A01A-AAT
B220A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
28
NOT:
Metal dil (a) ile “CENTER” (Merkez)
iþaretli toka yuvasýnýn (b) birlikte
kilitlendiðini kontrol ediniz.
Emniyet Kemerinizin Ayarlanmasý
2 noktalý sabit tipteki emniyet kemerinin,
vücudunuz tam olarak oturmasý için,
kemer uzunluðu el ile ayarlanmalýdýr.
Emniyet kemerini takýnýz ve gevþek
ucundan çekerek sýkýnýz. Emniyet
kemerini belinize deðil, mümkün olduðu
kadar kalçanýza doðru indirilmiþ olarak
takmalýsýnýz. Emniyet kemeri yüksekte
olursa, bir kaza durumunda yaralanma
olasýlýðýnýzý artýrabilir.
Emniyet Kemerinin Çýkarýlmasý
Emni yet kemeri ni çýkarmak
istediðinizde, toka yuvasý üzerindeki
düðmeye basýnýz.
Arka orta koltuk kemeri kilit
mekanizmasý, diðer arka koltuk
emniyet kemerlerinden farklýdýr. Arka
koltuk emniyet kemeri veya orta
emniyet kemeri takýldýðý zaman,
emniyet kemeri sisteminden azami
koruma ve uygun çalýþma elde etmek
için, kemerlerin doðru tokalara
kilitlenmiþ olmalarýný saðlayýnýz.
!
UYARI
a b
B220A02MC
B220B01A-AAT
Daha kýsa
Doðru
Çok yüksek
B220C01A-AAT
B220B01MC B210A02NF
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
29
EMNÝYET KEMERLERÝ- 3-
Noktadan Sabitlenen Acil
Kilitlemeli Makaralý Sistem - Arka
Orta Koltuk - (4 Kapýlý) (Varsa)
1. Arka orta koltuk kemerini takmadan
önce, metal dil(A) ile toka yuvasýnýn
(B) birlikte kilitlendiðini kontrol ediniz.
2. (A) ve (B) nin kilitlenmiþ olduðuna
emin olduktan sonra, emniyet
kemerini çekiniz ve metal dili (C)
toka yuvasýna (D) sokunuz.
NOT:
Metal dil (a) ile “CENTER” iþaretli toka
yuvasýnýn (b) birlikte kilitlendiðini
kontrol ediniz.
B220D01MC-AAT
B220D02MC
B220D02MC B220D03MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
30
Dil, toka yuvasý içine oturduðunda, bir
“klik” sesi duyulur. Emniyet kemeri boyu,
manuel olarak ayarlandýktan sonra,
otomatik olarak ayarlanýr ve böylece
kalça çevresine iyice oturur. Ýleri doðru
yavaþça ve rahatça hareket ettiðinizde,
kayýþ uzanmalý ve size hareket
serbestliði saðlamalýdýr. Ancak ani bir
duruþ veya darbe olduðunda, kemer
olduðu yerde kilitlenir. Öne doðru çok
hýzlý hareket ettiðinizde de kilitlenmelidir.
o Metal toka dilini (A) kemer
tokasýndan (B) çýkarmak için
tokadaki (B) oluk içine dar uçlu
bir alet sokunuz.
o Arka koltuk arkalýðýný yukarý
kaldýrýlýr kaldýrýlmaz, metal dil
(A) ile toka (B) kilitlenmelidir.
B220D04MC
!
UYARI
o Arka orta koltuk kemerini
kullandýðýnýz zaman, bütün
metal dilleri ve toka yuvalarýný
kilitlemelisiniz. Herhangi bir
metal dil veya toka yuvasý
kilitlenmemiþ ise, bir kaza
sýrasýnda yaralanma riski
artar.
o Aþaðýdaki istisnalar dýþýnda,
metal dili (A) ve toka yuvasý (B)
kilidini asla açmamalýsýnýz:
(1) Arka koltuk arkalýklarýný
yatýrýlmýþ olmasý.
(2) Arka koltuðun üzerinde
taþýnan bir eþyanýn arka orta
emniyet kemerine hasar
verebilecek olmasý.
B220D05MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
31
Emniyet Kemerinin Çýkarýlmasý
Emniyet kemerini çýkarmak istediðinizde,
toka yuvasý üzerindeki düðmeye basýnýz.
(Varsa)
Araçta seyahat eden çocuklar arka koltuklara
oturtulmalý ve bir kaza, ani duruþ veya ani
manevra sýrasýnda yaralanma riskini asgaride
tutmak için mutlaka uygun bir þekilde
korunmuþ olmalarý gerekir. Kaza istatistikleri,
çocuklarýn arka koltuklarda, uygun þekilde
korunduklarý zaman ön koltuklarda
olduðundan daha güvenli olduðunu
göstermektedir. Çocuk emniyet sistemi
kullanmayan büyük çocuklar, mevcut olan
emniyet kemerlerinden birisini takmalýdýr.
Yasalar, çocuklarýn emniyet sistemleri
kullanmalarýný talep etmektedir. Aracýnýzda
küçük çocuðunuzla seyahat edecekseniz,
çocuðunuzu çocuk emniyet sistemine
(emniyet koltuðu) yerleþtirmeniz gerekir.
Çocuk koltuðu araç içinde iyice
sabitlenmelidir, aksi taktirde bir kaza sonucu
çocuðunuz yaralanýr ve hatta ölebilir. Küçük
çocuk ve bebekler için çocuk koltuðu
kullanýlmalýdýr. Belirli bir çocuk emniyet sistemi
satýn almadan önce, bunun aracýnýza ve
emniyet kemerlerine uyacaðýndan ve
çocuðunuz için uygun olduðundan emin
olunuz. Çocuk emniyet sistemini imalatçý
firma talimatlarý uyarýnca aracýnýza takýnýz.
o Çocuk emniyet sistemi arka
koltuða yerleþtirilmelidir. Çocuk
veya bebek koltuklarýný kesinlikle
ön koltuða yerleþtirmeyiniz. Yolcu
tarafý hava yastýðýnýn açýlmasý ile
sonuçlanacak bir kaza
durumunda, ön koltuk üzerinde
bulunan çocuk veya bebek
koltuðunda bulunan çocuðun ciddi
bir þekilde yaralanmasý ve hatta
ölmesi söz konusu olabilir. Bu
nedenle, çocuk emniyet sistemini
sadece aracýnýzýn arka
koltuðunda kullanýnýz.
o Emniyet kemeri veya çocuk
emniyet sistemleri, kapalý araç
içinde býrakýldýklarýnda çok
ýsýnabilir; çocuðunuzu oturtmadan
önce, koltuk kýlýfý ve tokalarý kontrol
ediniz.
o Çocuk emniyet sistemi
kullanýlmadýðýnda, emniyet
kemeri ile araç içine sabitleyiniz
ve ani duruþ veya kaza sýrasýnda
araç içinde savrulmamasýný
saðlayýnýz.
ÇOCUK EMNÝYET SÝSTEMÝ
Yan emniyet kemeri veya orta
emniyet kemeri takýldýðý zaman,
koltuk emniyet kemeri
sisteminden azami koruma ve
uygun çalýþma elde etmek için,
kemerlerin doðru tokalara
kilitlenmiþ olduklarindan emin
olunuz.
!
UYARI
B220C02A-GAT
!
UYARI
B210A01NF
B230A03A-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
32
o Çocuk emniyet sistemleri için çok
büyük olan çocuklar arka
koltuklarda oturtulmalý ve
buradaki kucak/omuz kemerini
kullanmalýdýr. Çocuklar kesinlikle
yolcu koltuðuna
oturtulmamalýdýr.
o Arka koltuktaki dýþ kucak/
emniyet kemerinin omuz kýsmý,
daima omuzun ortasýndan
geçecek þekilde takýlmalý, boyun
veya sýrt üzerinden
geçirilmemelidir. Çocuðun koltuk
ortasýna doðru oturtulmasý,
kemerin doðru takýlmasý için
fayda saðlar. Kucak/emniyet
kemeri kucak kýsmý çocuðun
kalçasýný mümkün olduðu kadar
alt taraftan saracak þekilde
takýlmalý ve iyice sýký
baðlanmalýdýr.
o Emniyet kemeri çocuðun
vücuduna tam olarak
oturmuyorsa, Hyundai çocuðun
oturma yüksekliðini arttýrmak
için arka koltukta onaylanmýþ bir
minder kullanýlmasýný tavsiye
eder, böylelikle emniyet
kemerinin çocuða tam olarak
uymasý saðlanmýþ olur.
o Çocuðun koltuk üzerinde ayakta
veya diz çökmüþ olarak
durmasýna kesinlikle izin
verilmemelidir.
o Koltuk arkalýðýna “asýlan” tipte
çocuk koltuðu veya çocuk
emniyet sistemi kullanmayýnýz;
bunlar bir kaza sýrasýnda yeterli
korumayý saðlamaz.
o Araç hareket halinde
olduðunda, çocuklar kesinlikle
kucakta taþýnmamalýdýrlar; aksi
taktirde bir kaza veya ani duruþ
sýrasýnda çocuklar ciddi þekilde
yaralanabilirler. Hareket
halindeki araçta çocuklar
herhangi bir þekilde kucakta
taþýnýyor olsa bile, kucakta
taþýyan kiþi emniyet kemeri
takýyor olsa bile çocuk için
yeterli koruma saðlamaz.
o Çocuk koltuðu saðlam bir
þekilde sabitlenmemiþ ise, bir
çarpýþma sýrasýnda çocuðun
ciddi olarak yaralanmasý veya
ölmesi riski artar.
Arka Orta Koltuk Konumuna
Takýlmasý
2 noktalý statik tip
3 noktalý tip
Çocuk emniyet sistemini yerleþtirdikten sonra,
arka orta koltuk emniyet kemerini kullanarak
þekilde gösterildiði gibi sabitleyiniz.
B230F01A-AAT
B230F01MC
B230F02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
33
Çocuk koltuðunu ileri geri ve saða sola
hareket ettirmeye çalýþarak emniyet
kemerinin koltuðu iyice sabitlenmiþ
olduðunu kontrol ediniz. Çocuk koltuðu
hareket ediyorsa, emniyet kemerinin
boyunu yeniden ayarlayýnýz. Sonra,
varsa çocuk emni yet si stemi
kuþaklarýný çocuk güvenlik kanca
tutucusuna takýnýz ve sýkýþtýrarak
koltuðu sabitleyiniz. Çocuk emniyet
sistemini aracýnýza yerleþtirmeden
önce, mutlaka çocuk emniyet sistemi
imalatçý firma önerilerini okuyunuz.
Arka Yan Koltuklara Takýlmasý
Çocuk emniyet sisteminin arka yan
koltuklara takýlmasý için, kucak/emniyet
kemerini makaradan çekip uzatýnýz. Çocuk
emniyet sistemini arka koltuða yerleþtiriniz,
emniyet kemerini koltuða takýnýz, emniyet
kemerinin boþluðunu alýnýz. Emniyet
kemeri kucak kýsmýnýn çocuk koltuðunu
sýkýca sardýðýndan ve omuz kýsmýnýn ise
çocuðun baþý veya boynu için engel
oluþturmayacak þekilde olduðundan emin
olunuz. Çocuk koltuðunun bu þekilde
yerleþtirilmesinden sonra, koltuðu her yöne
doðru hareket ettirerek saðlam bir þekilde
sabitlenmiþ olduðundan emin olunuz.
Emniyet kemerinin daha sýký olmasý
gerektiðinde, kemerden tutup çekerek
makaranýn kemeri topl amasýný
saðlayýnýz.
NOT:
o Çocuk emniyet sisteminin
takýlmasý öncesinde, emniyet
sistemi imalatçý firmasý tarafýndan
verilen talimatý okuyunuz.
o Emniyet kemeri belirtilen þekilde
çalýþmýyorsa, sistemin kontrol
edilmesi amacýyla derhal Hyundai
yetkili servisine baþvurunuz.
B230G02JM-GAT
B230G01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
34
o Herhangi bir çocuk emniyet
sistemini ön yolcu koltuðuna
yerleþtirmeyiniz. Yolcu tarafý
hava yastýðýnýn açýlmasý ile
sonuçlanacak bir kaza
durumunda, ön koltuk üzerinde
bulunan çocuk veya bebek
koltuðunda bulunan çocuðun
ciddi bir þekilde yaralanmasý ve
hatta ölmesi söz konusu olabilir.
Bu nedenle çocuk emniyet
sistemini sadece aracýn arka
koltuðunda kullanýnýz.
o Perde hava yastýklarý ile
donatýlmýþ olan araçlara çocuk
emniyet sistemini monte
etmeden önce, daima bu Tanýtma
ve Kullanma Kýlavuzun'da
bulunan perde hava yastýðý
sistemleri ile ilgili emniyet
notlarýna dikkat ediniz. Çocuk
emniyet sistemlerini monte
ettiðiniz zaman, daima onaylý
donaným kullanýnýz ve montajý
doðru yaptýðýnýzdan emin olmak
ve yolcu korumasýný azami
seviyeye çýkarmak için, “Çocuk
emniyet sistemi” adlý bölüme
baþvurunuz.
Baðlantý Elemanlý’’ bir Çocuk
Emniyet Sisteminin Kullanýlmasý
Küçük çocuk ve bebekler için çocuk
koltuðu veya bebek koltuðu kullanýlmasý
gereklidir. Uygun ebattaki çocuk veya
bebek koltuklarý araç içine imalatçý firma
talimatýna uygun yerleþtirilmelidir. Daha
emniyetli olmasý bakýmýndan, çocuk
veya bebek koltuklarýnýn aracýn arka
koltuðuna yerleþtirilmesi gereklidir.
Aracýnýzda, çocuk veya bebek
koltuklarýnýn takýlmasýna uygun üç ayrý
çocuk koltuðu baðlantý kancasý yer
almaktadýr.
“Baðlantý Elemanlý” bir Çocuk
Emniyet Sisteminin Yerine Takýlmasý
(4 Kapýlý)
3 adet çocuk koltuðu baðlantý kancasý,
arka koltuk üzerindeki arka raf
(pandizot) üzerindedir.
1. Arka koltuk rafý üzerindeki ankraj
cývatasý kapaðýný açýnýz.
!
UYARI
Tutucu Cývata (5/16"-22 mm)
Konik Yaylý Rondela
Çocuk Kol tuðu Baðl antý
Kancasý
Çocuk Kol tuðu Baðl antý
Kancasý Tutucusu Ara pulu
Baský Pulu
B230B02A-GAT B230C03A-GAT
B230B01NF
B230C01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
35
2. Çocuk emniyet koltuðu kayýþýný koltuk
arkalýðý üzerinden geçiriniz.
Koltuk baþlýklarý ayarlanabilir olan
araçlarda, kemer kayýþýný koltuk
baþlýðýnýn altýndan ve koltuk baþlýðýnýn
ayaklarý arasýndan geçiriniz, aksi halde
kemer kayýþýný koltuk arkalýðýnýn üst
kýsmýnýn üzerinden geçiriniz.
3. Kemer kayýþý kancasýný (2) çocuk
emniyet koltuðu kanca tutucusuna (1)
takýnýz ve koltuðu emniyete almak için
sýkýþtýrýnýz.
“Baðlantý Elemanlý” bir Çocuk
Emniyet Sisteminin Yerine
Takýlmasý (3 Kapýlý)
3 adet çocuk koltuðu baðlantý kancasý,
arka koltuk üzerindeki arka döþeme
paneli üzerindedir.
1. Arka döþeme paneli üzerindeki
baðlantý cývatasý kapaðýný açýnýz.
2. Çocuk emniyet koltuðu kayýþýný
koltuk arkalýðý üzerinden geçiriniz.
Koltuk baþlýklarý ayarlanabilir olan
araçlarda, kemer kayýþýný koltuk
baþl ýðýnýn al týndan ve kol tuk
baþl ýðýnýn ayakl arý arasýndan
geçiriniz, aksi halde kemer kayýþýný
koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýnýn
üzerinden geçiriniz.
3. Kemer kayýþý kancasýný (2) çocuk
emniyet koltuðu kanca tutucusuna
(1) takýnýz ve koltuðu emniyete almak
için sýkýþtýrýnýz.
B230E01MC-GAT
B230C02MC
B230E01MC
B230C02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
36
NOT:
Halen bu koltuk öngörülen gereðe uygun
tek koltuktur. Diðer üreticilerin ayrý bir
sertifikasyon ortaya koymasý
durumunda, Hyundai bu koltuðu dikkatli
biçimde deðerlendirmeye tabi tutacak
ve söz konusu koltuk yasal düzenlemeye
uyduðu takdirde de bir tavsiyede
bulunacaktýr.
Arka koltuðun her iki yanýnda, minder ile
koltuk arkalýðý arasýnda, arka koltuk
üzerindeki arka raf (pandizot) (4 kapýlý
araç) veya arka taban panelinde (3 kapýlý
araç) bulunan bir üst kemer montaj
parçasýyla birlikte bir çift isofiks baðlama
noktasý vardýr.
‘’ISOFIX’’ sistemli ve ‘’Baðlantý
Elemaný’’ sistemli çocuk koltuðu
emniyet sisteminin kullanýlmasý
ISOFIX, araçta koltuðu emniyete almak için
standart yetiþkin emniyet kemeri kullanýmý
gereksinimini ortadan kaldýran çocuk
koltuklarýnýn takýlmasýna iliþkin standart bir
yöntemdir. Bu sistem, daha kolay ve daha
hýzlý takmalý ilave yararýyla, çok daha fazla
emniyet ve olumlu konum saðlamaktadýr.
Bir ISOFIX çocuk koltuðu, sadece ECE-
R44 gereklerine uygun olduðuna dair
aracýn özel onayý varsa, takýlabilmektedir.
Bu koltuk kapsamlý þekilde Hyundai
tarafýndan test edilmiþtir ve tavsiye
edilmektedir.
Takma iþlemi esnasýnda, koltuðun
kemer askýsý yerlerinin, bu takma
i þl emi ni i þi tebi l eceði ni z þeki l de
kenetlenmesi (çekerek kontrol edin!)
ve arka koltuk üzerindeki arka raf
(pandizot) (4 kapýlý araç) veya arka
taban panelinde (3 kapýlý araç) bulunan
bir üst kemer montaj parçasýyla birlikte
sabitlenmesi zorunludur. Çocuk
koltuðunun takýlmasýnýn ve kullanýmýnýn
ISOFIX koltuðuna ilave edilen takma
kýlavuzuna uygun olarak yapýlmasý
gerekmektedir.
NOT:
Bir ISOFIX çocuk koltuðu, sadece
koltuðun ECE-R44’e uygun olduðuna
dair aracýn özel onayý varsa
takýlabilmektedir. Bir baþka araç için
satýn alýnmýþ olan bir ISOFIX çocuk
koltuðunu kullanmadan önce, bu
koltuk türünün onaylý olup
olmadýðýný ve Hyundai aracýnýz için
tavsiye edilip edilmediðini Hyundai
satýcýnýza danýþýnýz.
ISOFIX
Kemer Askýsý
Konum Göstergesi
ISOFIX
Kemer Askýsý
B230D01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
37
Çocuk koltuðunun yerine
takýlmasý
1. Çocuk emniyet koltuðunun ISOFIX
askýsýna kenetlenmesi için, çocuk
emniyet koltuðu mandalýný ISOFIX
askýsýna takýnýz. Bir ‘’klik’’ sesi
dinleyiniz.
2. Kemer kayýþý kancasýný çocuk
emniyet koltuðu kanca tutucusuna
takýnýz ve koltuðu emniyete almak
için sýkýþtýrýnýz. Sayfa 1-34’deki
‘’Baðlantý Elemanlý’ bir Çocuk
Emni yet Si stemi ni n Yeri ne
Takýlmasý’’ konusuna baþvurunuz.
o Araçtaki ISOFIX baðlantý
elemanlarý kullanýlarak sabitlenen
çocuk koltuklarýný arka orta oturma
konumuna yerleþtirmeyiniz.
ISOFIX baðlantý elemanlarý sadece
arka koltuk sað ve sol yan oturma
konumlarýnda bulunmaktadýr.
Arka koltuk orta konumuna
yerleþtirilmiþ çocuk güvenlik
koltuðunu her iki yanlarda yer alan
ISOFIX baðlantý elemanlarý ile
sabitlemeye kalkýþmayýnýz. Bir
çarpýþma durumunda, her iki
yanlarda yer alan ISOFIX baðlantý
elemanlarý, arka orta oturma
konumuna yerleþtirilmiþ çocuk
koltuðu için yeterli mukavemeti
saðlayamaz ve bunun sonucunda
ciddi yaralanma veya ölüm söz
konusu olabilir.
o Arka koltuða bir çocuk emniyet
koltuðu takmak için araç „ISOFIX”
sistemi kullanýldýðýnda, arka
koltuktaki kullanýlmayan tüm
emniyet kemeri metal dilleri ya da
askýlarý koltuk kemer tokalarýna
tam olarak takýlmalý ve çocuðun
toplanmamýþ emniyet kemerle-
rine ulaþmasýný ve yakalamasýný
önlemek için emniyet kemeri
þeridi çocuk emniyet koltuðu
arkasýnda toplanmalýdýr.
o Takýlmamýþ metal kemer mandal
dilleri ya da kemer askýlarý çocuðu
toplanmamýþ emniyet kemerleri-
ne ulaþtýrabilir, bu da emniyet
koltuðundaki çocuðun sýkýþma-
sýna ve ciddi biçimde yaralan-
masýna ya da ölmesine neden
olabilir.
o Çocuk koltuðu alt ankraj
cývatasýna birden fazla sayýda
çocuk koltuðu baðlantýsý
yapmayýnýz. Aksi taktirde ankraj
noktalarý veya baðlantý ankrajý
kopabilir ve ciddi yaralanma veya
ölüme yol açýlabilir.
o ISOFIX veya ISOFIX – uyumlu
çocuk koltuklarý, sadece þekilde
gösterilen uygun konumlara
takýlmýþ olmalýdýr.
o Mutlaka çocuk koltuðu imalatçý
firma kullaným ve takma
talimatlarýna uyunuz.
!
UYARI
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
38
L3: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan Bebe comfort iSEOS
(E2 039014) için uygun.
L4: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan GRACO Autobaby
(E11 03.44.160 / E11 03.44.161) için
uygun.
L5: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan Romer Lord Plus (E1
03301136) için uygun.
L6: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan Euro Kids Star (E1
03301129) için uygun
L7: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan Be Safe iZi COMFORT
(E4 03443206) için uygun
L8: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan MAXI-COSI Priori XP
(E1 03301153) için uygun.
L9: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan Bebe comfort
HiPSOS(E2 031011/E2 031017) için
uygun.
U: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan “universal” kategori
içindeki uygun emniyet sistemleri.
UF: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan “üniversal” kategori
içindeki öne bakan uygun emniyet
sistemleri.
II & III :15kg -
36kg arasý
(4-12 yaþ)
Yaþ Grubu
Oturma Konumu
Ön
Yolcu
Arka
dýþ
Arka
Orta
0: 10 kg kadar
(0-9 ay)
0+: 13 kg kadar
(0-9 ay)
1: 9 kg - 18kg
arasý
(9 ay -4 yaþ )
L1: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan Bebe comfort
ELIOS (E2 037014) için uygun.
L2: Bu grupta kullanýlmak üzere
onaylanmýþ olan PegPerego primo
Viaggio (E13030010) için uygun.
Ön yolcu hava yastýðý düðmesi
“OFF” konumuna ayarlanmýþ olsa
bile, bir çocuk emniyet koltuðunun
arka koltuða monte edilmesini
tavsiye ederiz. Çocuðunuzun
güvenliðini saðlamak için istisnai
durumlarda ön yolcu koltuðuna
bir çocuk emniyet koltuðu konmasý
gerektiðinde ön yolcu hava
yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý
gerekmektedir.
!
UYARI
B230H01MC-GAT
Çocuk Emniyet Koltuklarýnýn
Araç Koltuklarýna Uygunluðu
Çocuklarýnýz için uygun ve yasal olarak
onaylanmýþ çocuk koltuklarý kullanýnýz.
Çocuk emni yet kol tukl arý
kullanýldýðýnda, aþaðýdaki tabloya
baþvurunuz.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
39
Ön gerdiricili emniyet kemeri
(Varsa)
Hyundai aracýnýz sürücü ve ön yolcu ön
gerdiricili emniyet kemeri ile teçhiz
edilmiþtir. Ön gerdiricinin amacý, bazý
önden çarpýþmalar sýrasýnda, emniyet
kemerinin yolcunun vücudunu iyice
sarmasýný saðlamaktýr. Ön gerdiricili
emniyet kemerleri hava yastýklarý ile birlikte
devreye girebilir.
Ön gerdiricili emniyet kemeri, Acil
Kilitlemeli Makaralý (ELR) tipteki
emniyet kemeri ile benzer þekilde çalýþýr.
Araç aniden durduðunda veya yolcular
ani bir þekilde öne doðru hareket
ettiklerinde,
emniyet kemeri makarasý kilitlenir. Bazý
önden çarpmalarda, ön gerdirici devreye
girer ve emniyet kemerinin kemeri
takanýn vücudunu daha sýký sarmasýna
yol açar.
NOT:
o Sürücü ve ön yolcu ön gerdiricili
emniyet kemeri belirli önden
çarpmalarda devreye girecektir. Ön
gerdiricili emniyet kemerleri hava
yastýklarý ile birlikte devreye girebilir.
Çarpýþma sýrasýnda emniyet kemeri
takýlmamýþ olsa bile, ön gerdiriciler
devreye girecektir.
o Ön gerdiricili emniyet kemerleri
devreye girdiðinde, yolcu bölmesinde
bir gürültü duyulabilir ve bir duman
çýkar. Bunlar normal çalýþma
koþullarýný gösterir ve herhangi bir
tehlike arz etmezler.
Emniyet kemeri ön gerdirici sistemi,
esas olarak aþaðýda belirtilmekte olan
parçalardan oluþur.
Bunlarýn yerleri, þekilde gösterilmek-
tedir.
1. SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý
2. Emniyet kemeri ön gerdirici grubu
3. SRS kontrol modülü
Bir ön gerdiricili emniyet
kemerinden azami yarar saðlamak
için:
1. Emniyet kemeri doðru takýlmýþ
olmalý.
2. Emniyet kemeri doðru
konumda ayarlanmýþ olmalý-
dýr.
!
UYARI
HXG229
Sürücü hava yastýðý Yolcu hava yastýðý
1
2
3
B180D01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
40
o Zararlý olmamasýna karþýn, bu sýrada
çýkan toz cilt üzerinde etki yapabilir
ve uzun süreli solunmamalýdýr. Ön
gerdiricili emniyet kemerlerinin
devreye girdiði bir kazadan sonra, bu
tuzlardan korunmak için, ellerinizi ve
yüzünüzü iyice yýkayýnýz.
o Ön gerdiriciler yalnýzca bir kez
çalýþmak üzere yapýlmýþtýr. Bir
kere devreye girmelerinin
ardýndan deðiþtirilmeleri
gerekir. Tüm emniyet kemerleri,
hangi tip olursa olsun, bir
çarpýþma sýrasýnda
kullanýldýysalar, mutlaka
deðiþtirilmelidir.
o Ön gerdiricili emniyet kemeri
grubu mekanizmasý, devreye
girdikten sonra ýsýnýr. Devreye
girmelerinin ardýndan, ön
gerdiricili emniyet kemeri
mekanizmalarýna bir kaç dakika
süre ile dokunmayýnýz.
!
o SRS hava yastýðýný çalýþtýran
sensör, öngerdiricili emniyet
kemerine baðlý olduðundan
gösterge panelindeki uyarý ýþýðý
kontak anahtarý ‘’ON (AÇIK)’’
konumuna getirildikten sonra
yaklaþýk 6 saniye süreyle
yanacaktýr, bu ýþýðýn daha sonra
sönmesi gerekmektedir.
o Ön gerdiricili emniyet kemeri
normal çalýþmýyorsa, SRS hava
yastýðýnda herhangi bir arýza
olmamasýna raðmen, bu uyarý
lambasý yanmaya devam eder.
SRS hava yastýðý uyarý lambasý,
kontak anahtarý ‘’ON (AÇIK)’’
konumuna getirildiði zaman
yanmazsa ya da bir saniye süreyle
yanýp sönerse ve de yandýktan sonra
yaklaþýk 6 saniyeden fazla süreyle
açýk kalýrsa veyahut araç seyir
halindeyken yanarsa bir Hyundai
yetkili satýcýsýna uðrayýp ön gerdiricili
emniyet kemerini ya da SRS hava
yastýðýný hemen kontrol ettiriniz.
o Ön gerdiricili emniyet kemerini
kendiniz kontrol etmeye veya
deðiþtirmeye kalkýþmayýnýz.
Bunun Hyundai yetkili servisiniz
tarafýndan yapýlmasý gerekir.
o Ön gerdiricili emniyet kemeri
gruplarý üzerine vurmayýnýz.
o Ön gerdiricili emniyet kemeri
herhangi bir þekilde bakým veya
onarým yapmaya kalkýþmayýnýz.
o Ön gerdiricili emniyet kemeri
gruplarýnýn yanlýþ bakýmý ve ilgili
uyarýlara uyulmamasý, üzerine
vurulmasý, tadil edilmesi,
kontrol edilmesi deðiþtirilmesi
veya onarýlmasý normal
çalýþmalarýnýn aksamasýna veya
yanlýþlýkla çalýþmasýna ciddi
yaralan-malara yol açabilir.
o Bir araç kullanýrken veya içinde
seyahat ederken, mutlaka
emniyet kemeri takýnýz.
!
UYARI
DÝKKAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
41
(Varsa)
ÝLAVE GÜVENLÝK SÝSTEMÝ (HAVA YASTIÐI) SÝSTEMÝ
1. Sürücü ön hava yastýðý
2. Yolcu ön hava yastýðý
3. Ön yan darbe hava yastýðý
4. Yan perde hava yastýðý
B240D01MC-GAT
B240D01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
42
Sürücü ya da Ön Yolcu Hava
Yastýðý (Varsa)
Sürücü Ön Hava Yastýðý
Hyundai’niz Ýlave Güvenlik Sistemi
(Hava Yastýðý) ile donatýlmýþtýr. Sistemin
mevcut olduðu, direksiyon simidi ve
gösterge paneli yolcu tarafý torpido gözü
üzerindeki hava yastýðý kapaðýna
basýlmýþ “SRS AIR BAG” yazýsýndan
anlaþýlýr.
Hyundai SRS sistemi, direksiyon
simidinin ortasýnda ve ön panelin yolcu
tarafýnda torpido gözünün üzerinde yer
alan kapaklarýn altýna takýlan hava
yastýklarýndan oluþur.
SRS’nin amacý, açýlmasýna yetecek
þiddetteki önden çarpmalarda, sürücü
veya ön yolcu için, emniyet kemerlerinin
saðladýðý korumaya ilave koruma
saðlamaktýr.
NOT:
Güneþliðin üst tarafýnda ve torpido
gözünde yer alan etiketler üzerinde
SRS ile ilgili bilgileri okuyunuz.
o Adýndan da anlaþýlacaðý gibi, SRS
sürücü ve ön yolcu üç noktalý
emniyet kemeri sistemine
yardýmcý olmasý amacýyla ve
onunla birlikte kullanýlmasýna
yönelik tasarlan-mýþtýr ve
herhangi bir þekilde onun yerine
geçmez. Bu nedenle emniyet
kemerlerinizin araç hareket
halinde olduðunda mutlaka takýlý
olmasý gerekir. Hava yastýðý,
sadece araç yolcularýnda bir
yaralanmaya yol açacak
þiddetteki önden çarpmalar
sýrasýnda açýlacak þekilde
yapýlmýþtýr.
o SRS, ancak darbe yeterince
þiddetli ve darbe açýsý, araç
boylamasýna ekseni ile en fazla
30° olmasý durumunda açýlacak
þekilde tasarlanmýþtýr ve yan ve
arka darbeler veya aracýn
devrilmesi sonrasýnda açýlmaz.
Ayrýca hava yastýklarý sadece
birkez açýlýr. Bunun için emniyet
kemerleri sürekli olarak mutlaka
takýlmalýdýr.
o Ön hava yastýklarý, yandan çarpma,
arkadan çarpma veya takla atma
sýrasýnda açýlacak þekilde
yapýlmamýþtýr. Ayrýca, hava
yastýklarý belli bir sýnýr hýzýn altýndaki
önden çarpmalarda açýlmaz.
!
UYARI
B240A01NF-GAT
Yandan çarpma
Arkadan çarpma
Takla atma
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
43
o Sürücü, mümkün olduðunca araç
hakimiyetini kaybetmeden
mümkün olduðu kadar koltuk
arkalýðýna iyice yaslanmýþ
olmalýdýr. Hava yastýklarýna çok
yakýn oturuyorsanýz, hava
yastýklarýnýn açýlmasý sizin için çok
ciddi yaralanma ve hatta ölüm
tehlikesi oluþturabilir.
o Hava yastýðý modülünün yer aldýðý
direksiyon simidi ile torpido gözü
üzerindeki gösterge paneli üzerine
veya yakýnlarýna herhangi bir
cisim yerleþtirilmemelidir; aksi
taktirde bu cisimler, hava
yastýklarýnýn açýlmasýna yol
açacak þiddette bir önden
çarpýþma sýrasýnda sizi
yaralayabilir.
o Hava yastýklarý açýlýrsa, hava
yastýklarý mutlaka Hyundai yetkili
servisiniz tarafýndan deðiþtiril-
melidir.
o SRS kablolarý veya bir baþka SRS
sistemini sökerek
kurcalamayýnýz. Aksi taktirde SRS
sistemi yanlýþlýkla açýlýr veya
çalýþamaz hale gelir ve bir kaza
sonrasýnda yaralanmasýna sebep
olabilir.
o Çocuk emniyet sistemini ön yolcu
oturma konumuna yerleþtir
meyiniz.
SRS Parçalarý ve Fonksiyonlarý
SRS sistemi aþaðýdaki parçalardan
oluþur:
- Sürücü Hava Yastýðý Modülü
- Ön Yolcu Hava Yastýðý Modülü
- SRS Servis Hatýrlatma Göstergesi
(SRI)
- SRS Kontrol Modülü (SRSCM)
SRSCM sistemi, kontak anahtarý “ON-
açýk” durumunda iken, bir ön veya yan
çarpýþmanýn hava yastýðý açýlacak
derecede þiddetli olup olmadýðýna karar
vermek için, tüm parçalarý sürekli olarak
izler.
Çocuk emniyet sistemi kesinlikle ön
koltuða yerleþtirilmez. Bir kaza
sýrasýnda hava yastýðýnýn açýlmasý ile
çocuk veya bebek ciddi bir þekilde
yaralanabilir veya ölebilir.
o Çocuklarýn ön koltukta seyahat
etmelerine izin vermeyiniz. Daha
büyük çocuklar (13-19 yaþ arasý veya
daha büyükler) ön koltukta oturabilir,
ancak emniyet kemerlerinin mutlaka
takýlmasý ve koltuklarýn mümkün
olduðu kadar geri çekilmesi gerekir.
o Her türlü çarpýþma sýrasýnda azami
koruma saðlanmasý ve sürücünün
bir çarpýþma sýrasýnda ciddi
yaralanma veya ölüm riskini asgariye
indirmek için, bölümde oturduklarý
hava yastýðý olsun olmasýn, emniyet
kemerleri de takýlmýþ olmalýdýr. Araç
hareket halinde iken gereksiz yere
hava yastýðýna yakýn oturmayýnýz
veya eðilmeyiniz.
o SRS hava yastýðý sisteminin, bir
çarpýþma sýrasýnda koruma
saðlayabilmesi için çok çabuk
açýlmasýný gerektirir. Hava yastýðý,
emniyet kemeri takmadýðý için
yerinde olmayan bir yolcuya çok
güçlü bir þekilde çarpabilir ve onun
ciddi veya ölümcül yaralanmasýna
yol açabilir.
B240B01MC-GAT
B240B01L
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
44
Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna
getirildikten sonra ya da motor
çal ýþtýrýl dýktan sonra gösterge
panelindeki SRS servis hatýrlatma
göstergesi (SRI) yaklaþýk 6 saniye
süreyle yanacaktýr, bu göstergenin daha
sonra sönmesi gerekmektedir.
Hava yastýðý modülleri direksiyon simidi
ortasýnda ve gösterge paneli üzerindeki
ön yolcu tarafýnda, torpido gözünün
üzerinde yer alýr. SRSCM sistemi aracýn
belli bir þiddette önden çarpýþmýþ
olduðunu belirlediðinde, otomatik olarak
hava yastýklarýný açar.
Açýlmasýnýn ardýndan yastýk kapaklarý
üzeri ndeki yýrtýl ma ekl eri , hava
yastýðýnýn açýlmasý ile oluþan basýnç
altýnda ayrýlýr. Bundan sonra kapaðýn
açýlmasý ile hava yastýklarý tam olarak
þiþer.
Tam þiþmiþ bir hava yastýðý, emniyet
kemerini uygun takmýþ bir sürücünün
ileri doðru hareketini engeller ve
böyl el i kl e baþ veya göðüs
yaralanmasýný önler.
Hava yastýðý, tamamen þiþtikten sonra,
hemen sönmeye baþlar ve böylelikle
sürücü görüþü yeniden saðlanýr.
Yolcu Ön Hava Yastýðý
Araç içinde sývý araç kokusu kabý
bulundurduðunuzda, bunu gösterge
paneli üzerindeki gösterge grubuna
yakýn veya gösterge paneli üzerine
koymayýnýz. Sprey kabýndan bir sýzýntý
olmasý, yakýnda bulunan parçalarýn
(gösterge grubu, gösterge paneli
veya hava vantilatörü) hasar
görmesine yol açabilir. Araç kokusu
kabýndan bir sýzýntý varsa, derhal su
ile temizleyiniz.
!
DÝKKAT
B240B02L
B240B03L
B240B01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
45
Yolcu Ön Hava Yastýðý
o SRS yalnýzca kontak anahtarý “ON-
açýk” konumunda olduðunda çalýþýr.
SRS düzgün çalýþmýyorsa,
(1) Kontak anahtarý ON (AÇIK)
konumuna getirildiðinde ya da
motor çalýþtýrýldýktan sonra
SRS SRI lambasý yanmaz.
(2) Kontak anahtarý ‘’ON (AÇIK)’’
konumuna getirildiðinde ya da
motor çalýþtýrýldýktan sonra SRS
SRI lambasý bir saniye süreyle
yanýp söner ve yaklaþýk 6 saniye
süreyle yandýktan sonra açýk
kalmaya devam eder.
(3) Seyir esnasýnda SRS SRI
lambasý yanar.
Bu durumda, aracýnýzý derhal
Hyundai
yetkili servisinize götürmelisiniz.
o Bir sigorta deðiþimi öncesinde veya
akü kutup baþýný ayýrmadan önce,
kontak anahtarý “LOCK-kilitli”
konumuna getiriniz veya kontaktan
çýkartýnýz. Hava yastýðý ile ilgili bir
sigortayý (sigortalar), kontak
anahtarý “ON-açýk” konumunda iken
kesinlikle deðiþtirmeyiniz. Bu
uyarýya dikkat edilmemesi arýza,
SRS SRI ýþýðýnýn yanmasýna neden
olur.
Yolcu Ön Hava Yastýðý AÇIK/
KAPALI Düðmesi (Varsa)
Ön yolcu hava yastýðý eðer ön yolcu
koltuðuna bir çocuk emniyet sistemi
takýlý ise ya da ön yolcu koltuðunda
kimse oturmuyorsa, ön yolcu hava
yastýðý ON /OFF (AÇIK /KAPALI)
düðmesi (1) vasýtasýyla devreden
çýkarýlabilmektedir.
Çocuðunuzun güvenliðini saðlamak için
istisnai durumlarda ön yolcu koltuðuna
arkaya doðru bakan bir çocuk koltuðu
konmasý gerektiðinde önyolcu hava
yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý
gerekmektedir.
o SRS devreye girdiðinde, yüksek
bir ses çýkarýr ve araç içine ince
bir toz yayýlýr. Bunlar normaldir ve
tehlikeli deðildir. Yine de, hava
yastýðýnýn açýlmasý sýrasýnda
oluþan ince toz cildi tahriþ edebilir.
Hava yastýklarýnýn açýlmýþ olduðu
bir kaza sonrasýnda, el ve
yüzünüzü ýlýk su ve yumuþak
sabun karýþýmý ile iyice yýkayýnýz.
!
UYARI
B240B05L
B990A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
46
Ön yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý
býrakýlmasý ya da tekrar devreye
sokulmasý
Ön yolcu hava yastýðýný devre dýþý
býrakmak için ön panelin sað tarafýndaki
ön yolcu hava yastýðý ON / OFF (AÇIK/
KAPALI) düðmesine kontak anahtarýný
takýn ve düðmeyi OFF (KAPALI)
konumuna getirin. Ön yolcu hava
yastýðý OFF (KAPALI) göstergesi yanar
ve ön yolcu hava yastýðý tekrar devreye
sokuluncaya kadar yanmaya devam
eder.
Ön yolcu hava yastýðýný tekrar devreye
sokmak için, kontak anahtarýný ön yolcu
hava yastýðý ON / OFF (AÇIK/ KAPALI)
düðmesine takýnýz ve düðmeyi ON
(AÇIK) konumuna getiriniz. Ön yolcu
hava yastýðý OFF (KAPALI) göstergesi
söner.
o Ön yolcu hava yastýðý ON / OFF
(AÇIK/ KAPALI) düðmesi
düzgün çalýþmýyorsa, gösterge
panelindeki uyarý ýþýðý yanar.
Ve ön yolcu hava yastýðý OFF
(KAPALI) göstergesi yanmaz,
SRSCM (SRS Kumanda
Modülü) ön yolcu hava
yastýðýný tekrar devreye sokar
ve ön yolcu hava yastýðý ON/
OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesi
OFF (KAPALI) konumunda olsa
bile ön yolcu hava yastýðý
önden darbeli çarpýþmalarda
þiþer.
Bu durum söz konusu
olduðunda bir Hyundai yetkili
servisine baþvurup ön yolcu
hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/
KAPALI) düðmesini, öngerdiri-
cili emniyet kemerini ve SRS
hava yastýðý sistemini derhal
kontrol ettiriniz.
o Kontak anahtarý ON (AÇIK)
konumuna getirildiðinde
yanmazsa ya da aracýn seyri
esnasýnda yanarsa bir Hyundai
yetkili satýcýsýna baþvurup ön
yolcu hava yastýðý ON/OFF
(AÇIK/KAPALI) düðmesini,
öngerdiricili emniyet kemerini
ve SRS hava yastýðý sistemini
derhal kontrol ettiriniz.
!
DÝKKAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
47
o Sürücü ön yolcu hava yastýðý
ON/OFF (AÇIK/KAPALI)
düðmesininin doðru konumda
olmasýndan sorumludur.
o Yalnýzca kontak anahtarý
kapandýðýnda ya da SRSCM’de
(SRS Kumanda Modülü) bir
arýza olduðunda ön yolcu hava
yastýðýný devre dýþý býrakýnýz.
Sürücü ve/veya ön yolcu tarafý
üst ve/veya yan ve yan perde
hava yastýklarý
tetiklenmediðinde veyahut bir
çarpýþma esnasýnda doðru
tetiklenmediðinde bir tehlike
söz konusu olabilmektedir.
o Ön yolcu koltuðu üzerine
kesinlikle arkaya bakan bir
çocuk koltuðu koymayýnýz. Bir
kaza sýrasýnda hava yastýðýnýn
açýlmasý ile çocuk veya bebek
ciddi bir þekilde yaralanabilir
veya ölebilir.
Yan Hava Yastýðý - (Varsa)
Hyundai’niz her iki ön koltukta yandan
çarpma hava yastýklarý ile donatýlmýþtýr.
Yan hava yastýklarýnýn amacý, sürücüye
ve/veya ön yol cuya emni yet
kemerlerinin saðladýðý korumaya ilave
koruma saðlamaktýr. Yan darbe hava
yastýklarý, sadece çarpýþma þiddetine,
açýsýna, hýzýna ve darbe noktasýna baðlý
olan belirli yan çarpýþmalarda açýlmak
için tasarlanmýþtýr. Yan hava yastýklarý,
her türlü yan darbe durumunda açýlmak
üzere tasarlanmamýþtýr.
o Aracýnýzda ön yolcu hava
yastýðý ON/OFF (AÇIK/KAPALI)
düðmesi olsa bile ön yolcu
koltuðuna bir çocuk emniyet
sistemi koymayýnýz. Çocuk
emniyet sistemi kesinlikle ön
koltuða yerleþtirilmez. Çocuk
emniyet sistemleri için çok
büyük olan çocuklar, daima
arka koltukta oturtulmalý ve
burada bulunan kucak/omuz
kemerlerini kullanmalýdýr.
Çocuklarýn kazadan korunma-
larýnýn en güvenli yolu, arka
koltukta uygun bir emniyet
sistemi ile tespit edilmiþ
olmalarýdýr.
o Sistemi devre dýþý býrakmaya
artýk gereksinim duyulma-
dýðýnda ön yolcu hava yastýðýný
tekrar devreye sokunuz.
!
UYARI
B990B01MC-AAT
B990B02LZ
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
48
Yandan Hava yastýðý sistemindeki
Önemli Güvenlik Hususlarý
Aþaðýdaki l er bi r kaza esnasýnda
yaralanma riskinin azaltýlmasýný saðlamak
için daima bakýlmasý gereken bu sistemle
ilgili çok sayýdaki güvenli hususlarýdýr.
o Hava yastýklarý üzerinde veya hava
yastýðý ile aranýzda herhangi bir
cisim bulunmamalýdýr.
o Ön kapý ile ön koltuk arasýnda
herhangi bir cisim (bir þemsiye,
poþet, vs.) bulunmamalýdýr. Bu tür
cisimler hava yastýklarýnýn
açýlmasý durumunda fýrlayan
parçalar haline gelir ve
yaralanmalara yol açar.
o Yan hava yastýðýnýn kiþisel
yaralanma ile sonuçlanabilecek
þekilde aniden açýlmamasý için,
kontak anahtarý “ON-açýk”
konumda iken, yan hava yastýðý
sensörü üzerine vurmayýnýz.
o Hava yastýðý, sadece araç
yolcularýnda bir yaralanmaya yol
açacak þiddetteki yandan
çarpmalar sýrasýnda açýlacak
þekilde yapýlmýþtýr.
o Yan darbe hava yastýðý
sisteminden en iyi biçimde koruma
saðlamak ve yandan çarpma
sonucu hava yastýðý açýlmasýndan
dolayý yaralanmamak için ön
koltuklarda oturanlarýn dik
durumda ve emniyet kemerleri
düzgün baðlanmýþ olarak
oturmalarý gerekmektedir.
Sürücünün elleri direksiyon simidi
üzerinde saat 3:00 ve 9:00
konumlarýnda olmalýdýr. Yolcunun
elleri ve kollarý ise kucaðýnda
bulunmalýdýr.
o Aksesuar koltuk kýlýfý
kullanýlmamalýdýr.
o Koltuk kýlýfý kullanýlmasý, sistem
etkinliðini önler veya düþürür.
o Yan hava yastýðý tarafýna veya
yakýnlarýna herhangi bir aksesuar
takmayýnýz.
o Koltuk yanlarýna aþýrý baský
yapýlmamalýdýr.
o Yan hava yastýðý, sürücü ve ön
yolcu emniyet kemeri sistemine
yardým etmekte olup, onlarýn
yerine geçmez. Bu nedenle
emniyet kemerlerinizin araç
hareket halinde olduðunda
mutlaka takýlý olmasý gerekir.
!
UYARI
Yan hava yastýðý sensörü
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
49
Yan Perde Hava Yastýðý - (Varsa)
Yan Perde Hava Yastýðý
Yan perde hava yastýklarý, ön ve arka
kapýlarýn üst kýsmýnda tavan raylarýnýn her
iki tarafý boyunca yerleþtirilmiþtir.
Bu hava yastýklarý, ön koltuktaki yolcular
ile arka koltuklarda oturan yolcularýn
baþlarýnýn yandan darbeli çarpýþmalarda
korunmasýna yardýmcý ol mak i çi n
tasarlanmýþtýr.
Yan perde hava yastýklarý, sadece
çarpýþma þiddetine, açýsýna, hýzýna ve
darbe noktasýna baðlý olan belirli yan
çarpýþmalarda açýlmak için tasarlanmýþtýr.
Yan perde hava yastýklarý, her türlü yan
darbede, aracýn ön ve arkasýndan
çarpýþmalarda veya devrilme durumunda
açýlacak þekilde tasarlanmamýþtýr.
Perde hava yastýðý sistemleri için
önemli emniyet notlarý
Aþaðýdakiler bir kaza esnasýnda
yaralanma riskinin azaltýlmasýný
saðlamak için daima bakýlmasý gereken
bu sistemle ilgili çok sayýdaki güvenli
hususlarýdýr.
o Araçta mevcut olan elbise
kancalarý daima aðýrlýðý az olan
giysiler için kullanýlmalý ve
giysilerin ceplerinde aðýr veya
keskin nesneler bulunmamalýdýr.
Elbise kancalarýna giysi astýðýnýz
zaman, giysileri elbise askýsý ile
asmayýnýz.
o Ön yolcu ile perde hava yastýðý
arasýndaki boþlukta, kesinlikle bir
çocuk, bir yolcu veya bir ev hayvaný
bulunmamalýdýr. Araç seyir halinde
iken, ön yolcular hiçbir zaman
camdan sarkmamalý veya herhangi
bir uzvunu camdan dýþarý
çýkarmamalýdýr.
o Eðer güneþliðe bir garaj uzaktan
kumanda aleti, kalem, hava
temizleyici veya benzeri bir nesne
takýlmýþ ise, güneþliði hiçbir zaman
yan camý gölgelemek için yerinden
çýkarmayýnýz. Bu nesneler perde
hava yastýðý açýldýðý zaman
yaralanmaya neden olabilir.
o Arka kapýlara güneþlikler takýlmýþ
ise, bunlar hiçbir zaman hava
yastýðýna engel olmamalýdýr.
o Çocuk emniyet sistemlerini monte
etmeden önce, montajý doðru
yaptýðýnýzdan emin olmak ve yolcu
korumasýný azami seviyeye
çýkarmak için, daima “Çocuk
emniyet sistemi” adlý bölüme
baþvurunuz.
o Yolcunun, herhangi bir uzvunun
(baþ, kollar veya bacaklar) emniyet
sisteminin dýþýna çýkmamasýna
dikkat ediniz. Þiþen bir hava yastýðý
bir çocuðun veya bebeðin baþýna
çarparsa, çok ciddi þekilde
yaralayabilir.
o Perde hava yastýðý sisteminin
açýlma bölgesinin, hava
yastýklarýnýn gerektiði zaman
uygun olarak açýlabilecek þekilde
daima serbest durumda kalmasýna
dikkat ediniz.
!
UYARI
B990C01JM-GAT
B990C01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
50
o Perde hava yastýðý açýlma
bölgelerine hiçbir zaman
herhangi bir aksesuar veya
çocuk oyuncaðý monte
etmeyiniz, aksi halde bu du-
rum sistemin çalýþmasýný
engeller veya hava yastýðý
sistemi açýlýrsa, bunlar etrafa
fýrlayarak araç içindeki
yolcularýn yaralanmasýna
neden olabilir.
o Perde hava yastýðý sisteminin
ve ona baðlý kýsýmlarýn (tavan
çýtalarý ve yan çýtalar gibi)
bakýmý, takýlmasý veya
sökülmesi daima bir yetkili
Hyundai servisi tarafýndan
yapýlmalýdýr.
SRS Bakýmý
SRS esas olarak bakým gerektirmez ve
si zi n güvenl i bi çi mde servi s
saðlayacaðýnýz bir parçasý yoktur. SRS
SRI (Servis Hatýrlatma Göstergesi)
yanmazsa ya da sürekli biçimde yanýk
kalýyorsa, aracýnýzý derhal Hyundai
servisine kontrol ettiriniz.
SRS sistemi üzerinde yapýlacak sökme,
takma, onarým gibi çalýþmalarýn yaný
sýra, direksiyon simidi üzerinde
yapýlacak çalýþmalar, yetkili Hyundai
servisiniz tarafýndan yürütülmelidir.
SRS sisteminin yanlýþ servisi ciddi
kiþisel yaralanmalara yol açabilir.
o Çok Tehlikeli! Önünde hava
yastýðý olan bir koltuða öne
bakan çocuk koltuðu
yerleþtirmeyiniz!.
o Çocuk emniyet sistemini ön
yolcu oturma konumuna
yerleþtirmeyiniz. Çocuk
emniyet sistemi kesinlikle ön
koltuða yerleþtirilmez. Bir kaza
sýrasýnda hava yastýðýnýn
açýlmasý ile çocuk veya bebek
yaralanabilir.
B240C01NF-GAT
!
UYARI
B240C01HP
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
51
o SRS parçalarýnýn veya
kablolarýnýn tadilatýnýn yaný sýra,
yastýk kapaklarýna etiket
yapýþtýrýlmasý veya gövde
yapýsýnýn tadil edilmesi, SRS
performansýný olumsuz
etkileyebilir ve muhtemel
yaralanmalara yol açabilir.
o Hava yastýðý kapaklarýný silmek
için yumuþak kuru bez veya
sadece su ile ýslatýlmýþ bez
kullanýnýz. Çözelti veya
temizleyiciler, hava yastýðý
kapaklarýný ve sistemin uygun
olarak açýlmasýný engelleye-bilir.
o Hava yastýðý modülünün yer
aldýðý direksiyon simidi ile
torpido gözü üzerindeki
gösterge paneli üzerine veya
yakýnlarýna herhangi bir cisim
yerleþtirilmemelidir; aksi taktirde
bu cisimler aracýn hava
yastýklarýnýn açýlmasýna yol
açacak þiddette bir önden
çarpýþma sýrasýnda sizi
yaralayabilir.
o Hava yastýklarý þiþerse, yenisi
ancak Hyundai yetkili servisiniz
tarafýndan takýlmalýdýr.
o SRS kablolarý veya bir baþka SRS
sistemini sökerek
kurcalamayýnýz. Aksi takdirde
SRS sistemi yanlýþlýkla açýlýr veya
çalýþamaz hale gelir ve bir kaza
sonrasýnda yaralanmasýna sebep
olabilir.
o Hava yastýðý parçalarýndan biri
veya araç komple hurdaya
ayrýlacak ise, belirli güvenlik
önlemleri alýnmalýdýr. Hyundai
Yetkili Servisi bu önlemleri bilir
ve size gerekli bilgiyi saðlar. Bu
önlemlerin ve iþlemlerin yerine
getirilmemesi kiþisel yaralanma
riskini artýrýr.
o Aracýnýzý sattýðýnýzda, bu
kýlavuzun yeni araç sahibine
verilmesi gerektiðini unutma-
yýnýz.
o Aracýnýza su dolmuþ ve
paspaslar veya döþemeler
ýslanmýþ ise, motoru çalýþtýrmayý
denemeyiniz, aracýnýzý Hyundai
yetkili servisinize çektiriniz.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
52
GÖSTERGE PANELÝ
A Tipi
B260A01MC-GAT
B260A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
53
1. Takometre
2. Dönüþ Sinyali Gösterge Iþýðý
3. Kapý Açýk Uyarý Iþýðý
4. Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) Gösterge
Lambasý (Varsa)
5. Otomatik Vites Konum Iþýðý (Varsa)
6. Kilometre Sayacý/Seyahat Kilometre Sayacý/Yol
Bilgisayarý (Varsa)
7. Ýmmobilizer Uyarý ýþýðý (Varsa)
8. Hýz Göstergesi
9. Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý (Sadece Dizel)
10. Elektronik Hidrolik Direksiyon Uyarý Iþýðý (Varsa)
11. Dizel Ön-Isýtma Gösterge Lambasý (Sadece Dizel)
12. Hararet Göstergesi
13. Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý
14. Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý
15. Düþük Yað Basýncý Uyarý Iþýðý
16. Uzun Far Gösterge Iþýðý
17. SRS (Hava Yastýðý) Uyarý Iþýðý - (Varsa)
18. El Freni/Düþük Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðý
19. Motor Arýza Iþýðý (MIL) - (Varsa)
20. Overdrive Kapalý Ýkaz Iþýðý (Sadece Otomatik Þanzýman)
21. Bagaj Kapaðý/Arka Kapak Açýk Uyarý Iþýðý
22. Yakýt Göstergesi
23. ABS Fren Sistemi Uyarý Göstergesi Lambasý - (Varsa)
24. Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Iþýðý
25. Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) Gösterge
Iþýklarý (Varsa)
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
54
B Tipi
B260B01MC-GAT
B260B01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
55
14. El Freni/Düþük Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðý
15. Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý
16. Uzun Far Gösterge Iþýðý
17. Motor Soðutma Suyu Sýcaklýk Gösterge Iþýðý
18. Yakýt Göstergesi
19. Overdrive Kapalý Ýkaz Iþýðý (Sadece Otomatik Þanzýman)
20. Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Iþýðý
21. Ýmmobilizer Uyarý ýþýðý (Varsa)
22. Bagaj Kapaðý/Arka Kapak Açýk Uyarý Iþýðý
23. Elektronik Hidrolik Direksiyon Uyarý Iþýðý (Varsa)
24. ABS Fren Sistemi Uyarý Göstergesi Lambasý - (Varsa)
25. Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) Gösterge
Iþýklarý (Varsa)
1. Takometre
2. Dönüþ Sinyali Gösterge Iþýðý
3. Düþük Yað Basýncý Uyarý Iþýðý
4. Otomatik Vites Konumu Gösterge Iþýðý (Varsa)
5. Kilometre Sayacý/Seyahat Kilometre Sayacý
6. SRS (Hava Yastýðý) Uyarý Iþýðý - (Varsa)
7. Motor Arýza Iþýðý (MIL) - (Varsa)
8. Hýz Göstergesi
9. Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý (Sadece Dizel)
10. Dizel Ön-Isýtma Gösterge Lambasý
(Sadece Dizel)
11. Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) Gösterge
Iþýklarý (Varsa)
12. Kapý Açýk Uyarý Iþýðý
13. Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
56
SRS servis hatýrlatma gösterge lambasý
(SRI) kontak anahtarý “ON-açýk”
konumuna getirildiðinde veya motor
çalýþtýrýldýðýnda 6 saniye süre ile yanar.
Bu ýþýk, SRS düzgün bir þekilde
çalýþmýyorsa da yanar. SRI kontak
anahtarý “ON-açýk” konumuna
geti ri l di ði nde veya motor
çalýþtýrýldýðýnda yanmaz veya 6 saniye
geçtikten sonra bile sürekli çalýþýrsa
veya araç hareket halinde olduðunda
yanarsa, SRS’in kontrolü için Hyundai
yetkili servisinize baþvurmalýsýnýz.
UYARI VE GÖSTERGE IÞIKLARI
Ön yolcu ön hava yastýðý OFF(KAPALI)
göstergesi, kontak anahtarý ON (AÇIK)
konumuna getirildiði zaman ya da mo-
tor çalýþtýrýldýktan sonra yaklaþýk 4
saniye süreyle yanar ve daha sonra 3
saniye içinde söner.
Ön yolcu hava yastýðý OFF(KAPALI)
göstergesi, ön yolcu hava yastýðý ON/
OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesi OFF
(KAPALI) konumuna getirildiði zaman
da yanar ve ön yolcu hava yastýðý ON/
OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesi ON
(AÇIK) konumuna getirildiðinde söner.
Ön yolcu hava yastýðý ON/OFF
(AÇIK/KAPALI) düðmesinde bir
arýza varsa, ön yolcu hava yastýðý
OFF (KAPALI) göstergesi yanmaz
ve ön yolcu hava yastýðý ON/OFF
(AÇIK/KAPALI) düðmesi OFF
(KAPALI) konumuna getirilmiþ olsa
bile ön yolcu hava yastýðý önden
darbeli bir çarpmada þiþer. Yolcu
ön hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/
KAPALI) düðmesi OFF(KAPALI)
konumuna getirildiðinde, yolcu ön
hava yastýðý OFF(KAPALI)
göstergesi yanmazsa, yolcu ön
hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/
KAPALI) düðmesi ile SRS hava
yastýðý sistemini mümkün olan en
kýsa sürede bir Hyundai yetkili
servisinde gözden geçirtin.
SRS (Hava Yastýðý) Servis
Hatýrlatma Gösterge Iþýðý -
(SRI) (Varsa)
Ön yolcu hava yastýðý OFF
(KAPALI) Gösterge
Lambasý (Varsa)
!
DÝKKAT
B260B01JM-AAT B230T02NF-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
57
Kontak Anahtarý “ON-açýk” konuma
getirildiðinde, ABS Fren Sistemi Uyarý
Iþýðý SRI ýþýðý yanacak ve bir kaç
saniye sonra sönecektir. Kontak
anahtarý “ON-açýk” konumuna
getirildiðinde, ABS SRI ýþýðý yanýk
kalýyor veya sürüþ sýrasýnda yanmaya
baþlýyor veya hiç yanmýyorsa, ABS ile
ilgili bir sorun var demektir. Böyle bir
durumda, aracýnýz Hyundai yetkili
servisiniz tarafýndan en kýsa sürede
kontrol edilmelidir. Normal fren sistemi
çalýþýr durumda olur, ancak ABS fren
sistemi desteði olmaz.
Overdrive düðmesi açýk konuma
getirildiðinde, overdrive kapalý gösterge
ýþýðý söner. Bu sarý renkli ýþýk overdrive
düðmesi kapalý konuma getirildiðinde
yanar.
Gösterge paneli üzerinde yanýp sönen
yeþil oklar sinyallerin gösterdiði yönü
yansýtýr. Oklar yanar, ancak yanýp
sönmezse veya normalin üzerinde
sýklýkla yanýp sönerse veya hiç
yanmazsa, dönüþ sinyal sisteminde bir
arýza var demektir. Onarým için Hyundai
yetkili servisinize baþvurmalýsýnýz.
Far uzun huzme konumuna getirildiðinde
veya selektör yapýldýðýnda, uzun huzme
gösterge ýþýðý yanar.
ABS Fren Sistemi Uyarý
Göstergesi (SRI) Lambasý
- (Varsa)
!
UYARI
ABS SRI ve El Freni/Fren Hidroliði
Seviyesi Uyarý Iþýðýnýn her ikisi de
yanýk kalýr veya sürüþ sýrasýnda
yanarsa, E.B.D. (Elektronik Fren
Gücü Daðýtýmý) ile ilgili bir sorun
olabilir. Böyle olduðunda, ani
duruþlardan kaçýnýnýz ve kontrol
için Hyundai yetkili servisinize
baþvurunuz.
O/D OFF Gösterge Iþýðý
(Sadece otomatik þanzý-
manlý araçlar)
Dönüþ Sinyali Gösterge
Iþýðý
Uzun Far Gösterge Iþýðý
B260P02Y-GAT
B260C01A-AAT
B260D01A-AAT
B260F01A-AAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
58
Uyarý Iþýðýnýn Çalýþmasý
El freni/fren hidroliði seviyesi düþük
uyarý ýþýðý, el freni çekildiðinde ve
kontak anahtarý “ON-açýk” veya
“START” konumuna getirildiði zaman
yanmalýdýr. Motor çalýþtýktan sonra, el
freni býrakýldýðýnda sönmelidir.
El freni çekilmemiþ olduðunda, kontak
anahtarý “ON-açýk” veya “START-marþ”
konumuna getirildiðinde yanmalý ve
motor çalýþtýðýnda ise sönmelidir.
Bu ýþýk baþka herhangi bir zamanda
yanarsa, aracý yavaþlatmalý ve yolun
emniyetli bir yerinde durmalýsýnýz. Fren
hidrolik seviyesi uyarý lambasý, fren merkezi
silindiri içindeki fren hidroliði seviyesinin
düþük olduðunu ve DOT 3 veya DOT 4
özelliklerine uygun fren hidroliði ilave
edilmesi gerektiðini gösterir. Fren hidroliði
ilavesi sonrasýnda, herhangi bir baþka
arýza bulunmadýysa, aracý derhal ve dikkatli
bir þekilde kontrol için Hyundai yetkili
servisinize götürmelisiniz. Bir baþka sorun
ile karþýlaþtýysanýz araç sürülmemeli,
ancak bir çekiciyle veya bir baþka emniyetli
yöntemle servise götürülmelidir.
Hyundai’niz ikili çapraz fren sistemi ile
donatýlmýþtýr. Bunun anlamý, ikili fren
devrelerinden biri arýzalandýðýnda, diðer
fren devresi ile hala frenleme yapabilirsiniz
demektir. Ýkili fren sisteminden sadece
birinin çalýþmasý durumunda, aracýn
durdurulabilmesi için fren pedalýna daha
fazla kuvvetle ve normalden daha uzun
pedal kursu ile basýlmasý gerekir. Ayrýca,
her iki sistemin normal çalýþtýðý duruma
kýyasla daha uzun duruþ mesafesi gerekir.
Araç hareket halinde olduðunda frenler
arýza yaparsa, motor freni temini için vitesi
küçültünüz ve aracý en kýsa zamanda
emniyetli bir biçimde durdurunuz.
Düþük Yað Basýncý Uyarý
Iþýðý
Motor çalýþýr durumda yað basýncý
uyarý ýþýðý yanarsa, motorda ciddi
hasar meydana gelebilir. Yað basýncý
yetersiz olduðunda, yað basýncý uyarý
ýþýðý yanar. Normal çalýþma sýrasýnda,
kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna
getirildiðinde yanmalý, daha sonra mo-
tor çalýþtýðýnda sönmelidir. Motor
çalýþýr durumda yað basýncý uyarý ýþýðý
sönmezse, ciddi bir arýza olabilir.
Böyle olduðunda, aracý en kýsa
zamanda emniyetli bir þekilde
durdurunuz, motoru kapatýnýz ve yað
seviyesini kontrol ediniz. Seviye düþük
ise, uygun seviyeye kadar yaðý
tamamlayýnýz ve motoru yeniden
çalýþtýrýnýz. Motor çalýþýr durumda ýþýk
hala yanýk kalýyorsa, motoru hemen
durdurunuz. Motor çalýþýr durumda
iken, yað uyarý ýþýðýnýn yanýk kaldýðý
her durumda, aracýn yeniden
sürülmesi öncesinde kontrol için bir
Hyundai yetkili servisine
baþvurmalýsýnýz.
!
DÝKKAT
El Freni/Düþük Fren
Hidroliði Seviyesi Uyarý
Iþýðý
Bir fren sorunundan kuþku
duyuyorsanýz, en kýsa zamanda
frenlerinizin kontrolü için Hyundai
yetkili servisinize baþvurmalýsýnýz.
Fren elektrik sistemi veya fren hidrolik
sisteminde bir arýza varken araç
kullanýlmasý tehlikelidir ve ciddi bir
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
!
UYARI
B260G01A-AAT B260H03A-AAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
59
Þarj si stemi uyarý ýþýðý kontak
açýl dýðýnda yanmal ý ve motor
çalýþtýðýnda ise sönmelidir. Iþýk, motor
çalýþýr durumda iken yanarsa, elektrik
þarj sisteminde bir arýza var demektir.
Sürüþ sýrasýnda ýþýk yanarsa aracý
durdurunuz, motoru kapatýnýz ve motor
bölümünü kontrol ediniz. Ýlk olarak
alternatör kayýþýnýn yerinde olup
olmadýðýný belirleyiniz. Yerindeyse,
kayýþ gerginliðini kontrol ediniz.
Ve sonra da sistemin kontrolü için
Hyundai yetkili servisine baþvurunuz.
Kapý açýk uyarý ýþýðý kapýnýn tam
kapanmamýþ olduðunu gösterir.
Kapý açýk uyarý lambasý, bir kapýnýn
tamamen kapalý olmadýðýný ve alarm
ise kontak anahtarýnýn kontakta
olduðunu uyarýr.
NOT:
Uyarý alarm sesi sadece, kontak
anahtarý kontakta ve sürücü kapýsý
ayný anda açýlýrsa duyulur. Alarm
sesi, kontak anahtarý kontaktan
çýkarýlýncaya veya sürücü kapýsý
kapanýncaya kadar devam eder.
Bu lamba bagaj kapaðý tamamen kapalý
ve kilitli olmadýkça yanmaya devam
eder.
Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý ýþýðý, yakýt
seviyesi iyice azalmaya baþladýðýnda
yanar. Bu ýþýk yandýðýnda, en kýsa
zamanda yakýt doldurulmalýdýr. Yakýt
Seviyesi Düþük Uyarý Iþýðý yanýk
durumda veya yakýt “E” iþaretinin
altýndayken araç kullanýlmasý, motorun
düzensiz ateþleme yapmasýna ve
katalitik konvertör arýzalarýna yol
açabilir.
Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý
Tahrik kayýþý (alternatör kayýþý)
gevþek, kopmuþ veya araç seyri
sýrasýnda yerinden çýkmýþsa,
motorun ciddi hasar görme tehlikesi
vardýr; bu kayýþýn devirdaim
pompasýný çalýþtýrýyor olmasý
nedeniyle motor aþýrý hararet
yapabilir.
!
DÝKKAT
Kapý Açýk Uyarý Iþýðý
Kapý Açýk Uyarý Iþýðý ve
Alarmý (Varsa)
Bagaj Kapaðý/Arka Kapak
Açýk Uyarý Iþýðý
Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý
Iþýðý
B260J01S-GAT B260L01A-GAT
B260L02HP-GAT
B260K01MC-AAT
B260M01MC-AAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
60
Egzoz gazý ile ilgili bir parçada bir arýza
olduðunda ýþýk yanar ve egzoz gazý
ayarlama deðerleri karþýlanamadýðý için
sistem normal çalýþmaz. Bu lamba
kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna
getirildiðinde yanacak, ve motor
çalýþtýrýldýktan sonra birkaç saniye
içinde sönecektir. Sürüþ sýrasýnda
yanarsa veya kontak anahtarý “ON-açýk”
konuma getirildiði zaman yanmazsa,
sistemin kontrol edilmesi için, aracýnýzý
en yakýn Hyundai yetkili servisine
götürünüz.
Motor Arýza Lambasý -
(Varsa)
Emisyon kontrol sistemi arýza
gösterge ýþýðý ON ve OFF yanýp
sönmeye baþlarsa, motorun
güç kaybýna neden olan olasý
katalitik konvertör hasarý
mümkündür. Motor kontrol
sistemini hiç vakit kaybetmeden
en yakýn yetkili Hyundai
servisine (Benzinli motor)
incelettiriniz.
o Enjeksiyon kalite ayarý ile ilgili
bir hatanýn ortaya çýkmasý
durumunda, emisyon kontrol
sistemi arýza gösterge ýþýðý
yanýp sönmeye baþlar. Bu
durumda sürekli araç
kullanýlýrsa, motor güç kaybý
(veya güç artmasý), yanma sesi
ve kötü emisyon meydana
gelebilir. Böyle bir durumda,
aracýnýz Hyundai yetkili
servisiniz tarafýndan kontrol
edilmelidir (Dizel Motor).
Kontak anahtarýný ON (AÇIK)
konumuna getirildiðinde bu gösterge
ýþýklarý motor soðutma suyunun
sýcaklýðýný gösterirler. Motor soðutma
suyunun sýcaklýðý 123±3°C üzerinde
ise kýrmýzý gösterge ýþýðý yanar. Motor
soðutma suyunun sýcaklýðý 55±3°C
altýnda ise mavi gösterge ýþýðý yanar.
Kýrmýzý gösterge ýþýðý yanarsa, hemen
aracý yol kenarýna çekip durun ve motoru
kapatýn. Daha sonra kaputu açýnýz ve
motor soðutma suyu seviyesini (Sayfa
3-4’deki ‘’Motor Aþýrý Isýnýyorsa’’
konusuna bakýnýz) ve devirdaim
pompasý tahrik kayýþýný kontrol ediniz.
Motor soðutma suyu sisteminde bir
sorun olduðundan kuþku duyuyorsanýz,
kontrol için en kýsa sürede bir Hyundai
yetkili servisine baþvurmalýsýnýz
o Emisyon kontrol sistemi arýza
gösterge ýþýðý yanarken uzun
süreli araç kullanýmý,
sürülebilirliðe veya yakýt
ekonomisine etki eden emisyon
kontrol sistemlerinin hasar
görmesine neden olabilir.
!
DÝKKAT
Motor Soðutma Suyu
Sýcaklýk Gösterge Iþýðý
(Varsa)
Motor sýcak olduðunda, radyatör
kapaðýný sökmeyiniz. Basýnç altýndaki
motor soðutma suyu fýþkýrabilir ve
sizi yakabilir. Radyatör kapaðýný
sökmeden önce motorun soðumasýný
bekleyiniz.
!
UYARI
B260N01MC-GAT B290A01MC-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
61
NOT:
Kýrmýzý motor soðutma suyu sýcaklýk
göstergesi ýþýðý yanarsa bu motora
zarar verebilecek aþýrý ýsýnmayý
göstermektedir.
Emniyet kemeri uyarý lambasý, kontak
anahtarý “OFF-kapalý” konumdan “ON-
açýk” konumuna getirildiðinde, 6 saniye
süre ile yanar.
Emniyet kemeri hatýrlatma ýþýðý, kontak
anahtarý “OFF-kapalý” konumdan “ON-
açýk” veya ‘’START’’ konumuna
getirildiðinde, 6 saniye süre ile yanar.
Sürücü emniyet kemeri takýlmamýþ
olduðunda, ayný zamanda bir uyarý zili
iþitilecektir.
Emniyet kemeri ikaz ýþýðý ve sesi
aþaðýdaki tabloya göre devreye girer.
1) Kontak anahtarý 1 dakika içinde
“OFF” (Kapalý) konumundan “ON”
(Açýk) konumuna geçtiði zaman.
2) Anahtarý býraktýðýnýz zaman, anahtar
‘’ON-Açýk’’ konumuna geri döner.
3) Aracýn hýzý 9 km/saat deðerini
aþarsa, emniyet kemeri alarmý
yaklaþýk 1-2 dakika duyulur. Aracýn
hýzý 9 km/saat deðerinin altýnda
ise, emniyet kemeri alarmý 1 dakika
sonra yaklaþýk 1-2 dakika duyulur.
NOT:
Sürücü emniyet kemeri, kemer
takýldýktan sonra, 9 saniye içinde
“kemer takýlý deðil ž kemer takýlý ž
kemer takýlý deðil” sýrasýna göre
kullanýlýrsa, emniyet kemeri uyarý
ýþýðý ve sesi devreye girmez.
Emniyet Kemeri Uyarý
Lambasý - (Varsa)
Emniyet Kemeri Uyarý
Iþýðý ve Alarmý (Varsa)
Emniyet Kemeri Uyarý Iþýðý
ve Alarmý (Varsa)
Takýlýncaya kadar devrede
kalýr
B260E01TB-GAT
B260E02HP-GAT
B265E01MC-GAT
Kullanýcý (Sürücü) Durumu Emniyet Kemeri
Uyarý Lambasý
Emniyet Kemeri Kontak anahtarý
Toka takýlmýþ
Toka takýlmamýþ
Toka takýlmamýþ
Toka takýlmýþ
AÇI K
AÇI K 6 saniye için devreye girer
Toka takýl ýncaya kadar
yanýp söner
Toka takýl ýncaya kadar
yanýp söner
MARÞ *2
MARÞ *1
Takýlmamýþ
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
62
Bu gösterge ýþýðý kontak anahtarý “ON-
açýk” konumuna getirildikten sonra
birkaç saniye süreyle yanar. Bu sýrada
motoru çal ýþtýrabi l i rsi ni z. Motor
çalýþtýktan sonra ýþýk söner. Iþýðýn
motor çalýþmadan önce sönmesi
durumunda, kontak anahtarýný “LOCK-
kilitli” konumuna geri getirmeli, sonra
da motoru yeniden çalýþtýrmalýsýnýz.
Bu ýþýk kontak anahtarý “ON-açýk”
konumuna getirildiði zaman beþ saniye
süreyle yanýp söner, bu durum immobi-
lizer sisteminin devre dýþý olduðunu
gösterir. Bu aþamada, yeniden kodlama
iþlemine (sayfa 1-6) bakýnýz veya
Hyundai yetkili servisine baþ vurunuz.
Ýmmobilizer Uyarý ýþýðý
(Varsa)
Direksiyon (EPS) Sistemi
Uyarý Iþýðý (Varsa)
Bu ýþýk kontak anahtarý “ON-açýk”
konumuna getirildikten sonra 4 saniye
süreyle yanar veya motor çalýþtýktan
sonra söner. Bu ýþýk, EPS’de arýza
olduðunda da yanar. Sürüþ sýrasýnda
yanarsa, aracýnýzýn kontrol edilmesi
amacýyla yetkili Hyundai servisine baþ
vurunuz.
NOT:
Araç duruyorken, Elektrik Destekli
direksiyon sisteminin tam sol ve tam
sað yapýlmasý durumunda,
direksiyon simidi aþýrý yük sistemi
nedeniyle aðýrlaþýr. Bu normal bir
durumdur. Zamanla bu durum nor-
mal seviyesine gelir.
El ektroni k Stabi l i te Programý
göstergeleri kontak anahtarýnýn konumu
ve sistemin devrede olup olmamasýna
baðlý olarak farklý þekilde çalýþýr.
Göstergeler kontak anahtarý “ON-açýk”
konumuna getirildiðinde yanmalý, fakat
üç saniye sonra sönmelidir. ESP veya
ESP–OFF göstergesi yanýk kalýrsa,
kontrol için yetkili Hyundai servisinize
baþvurmalýsýnýz.
ESP ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için
bölüm 2’ye bakýnýz.
Elektronik Stabilite
(Denge) Programý Gös-
terge Iþýklarý (Varsa)
B260U01TB-GAT B260T01TB-GAT B265C01NF-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
63
Kontak anahtarýný “ON-açýk” konuma
getirdiðinizde, sarý gösterge ýþýðý yanar.
Motor, ön ýsýtma gösterge ýþýðý
söndükten sonra çalýþtýrýlabilir. Yanma
süresi soðutma suyu harareti, hava
sýcaklýðý ve akünün durumuna göre
deðiþir.
NOT:
Ön ýsýtma iþlemi tamamlandýktan sonra,
motor 10 saniye içinde çalýþtýrýlmamýþsa,
kontak anahtarýný tekrar “LOCK-kilitli”
konumuna çeviriniz ve sonra ön ýsýtmayý
tekrar etmek için yeniden “ON-açýk”
konuma getiriniz.
Dizel Ön Isýtma
Göstergesi Iþýðý
Bu uyarý ýþýðý, kontak anahtarý “ON-
açýk” konumuna getirildikten sonra 6
saniye süreyle yanar veya motor
çalýþtýktan sonra söner. Iþýk motor
çalýþýrken yanarsa, bu durum yakýt
filtresi içinde su biriktiðini gösterir. Böyle
olduðunda, yakýt filtresi içindeki suyu
alýnýz. (“Sayfa 6-25’e” bakýnýz)
AÞIRI HIZ UYARI SESÝ
(Varsa)
Aracýn hýzý 120 km/saat deðerini aþtýðý
zaman, sizi uyarmak için bir alarm sesi
duyulur.
AKUSTÝK UYARI SESÝ
(Varsa)
Uyarý sesi , arka l ambal ar açýk
kaldýðýnda ve sürücü kapýsý açýk
olduðunda duyulur. Bu durum, aracýn
ýþýklar açýk olarak terk edilmesi
durumunda akünün boþalmasýna karþý
bir önlem saðlar. Uyarý sesi, park
lambalarý kapatýlýncaya kadar devam
eder.
Motor ýsýndýktan sonra veya sürüþ
sýrasýnda, ön ýsýtma gösterge ýþýðý
yanmaya veya yanýp sönmeye
devam ederse, mümkün olan en
kýsa sürede yetkili bir Hyundai
servisine sistemi kontrol ettiriniz.
!
DÝKKAT
Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý
(Dizel Motor)
Yakýt filtresi uyarý ýþýðý yandýðýnda,
motor gücü (araç hýzý ve rölanti
hýzý) düþebilir. Uyarý ýþýðý yanar
durumda iken sürüþe devam
ederseniz, araç motorunuzun
parçalarý ve ortak yakýt hattý
enjeksiyon sistemi hasar görebilir.
Böyle bir durumda, aracýnýz
Hyundai yetkili servisiniz
tarafýndan en kýsa sürede kontrol
edilmelidir.
!
DÝKKAT
SB210U1-G
B900A01A-GAT
B265S01MC-GAT B265A01MC-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
64
Gösterge ibresi, yakýt deposundaki yakýt
seviyesini yaklaþýk olarak gösterir.
Yakýt kapasitesi, 9 no.lu bölümde
verilmektedir.
NOT:
" "simgesi yakýt deposu
kapaðýnýn aracýn sol tarafýnda
bulunduðunu ifade etmektedir.
FREN BALATASI AÞINMA SESLÝ
UYARISI
Ön disk fren balatalarýnýn deðiþtirilmesi
gerektiði, yüksek perdeli veya sürtünme
nedeniyle çýkan bir ses uyarýsý
verildiðinde anlaþýlýr. Araç hareket
halinde olduðunda bu ses arada bir
veya sürekli iþitilebilir. Bu ses, fren
pedalýna sert basýldýðýnda da duyulabilir.
Aþýnmýþ balatalarýn deðiþtirilmemesi
durumunda, disklerde hasar meydana
gelir. En kýsa zamanda Hyundai yetkili
servisinize baþvurunuz.
MOTOR SOÐUTMA SUYU SICAKLIÐI
(HARARET) GÖSTERGESÝ (Varsa)
YAKIT GÖSTERGESÝ
Motor sýcak olduðunda, radyatör
kapaðýný açmayýnýz. Basýnç
altýndaki motor soðutma suyu
fýþkýrabilir ve sizi yakabilir.
Radyatör kapaðýný açmadan önce
motorun soðumasýný bekleyiniz.
!
UYARI
B270A01A-AAT
GÖSTERGE PANELÝ
B280A01TG-AAT
A Tipi B Tipi
B280A01MC
B290A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
65
Motor soðutma suyu harareti gösterge
ibresi normal bölge içinde olmalýdýr.
Ýbre “H” (sýcak) bölgesine hareket
ederse, aracý saða çekiniz ve en kýsa
zamanda durarak motoru durdurunuz.
Daha sonra kaputu açýnýz ve motor
soðuduktan sonra motor soðutma suyu
seviyesini ve devirdaim pompasý tahrik
kayýþýný kontrol ediniz. Motor soðutma
suyu sisteminde bir sorun olduðundan
kuþku duyuyorsanýz, kontrol için en
kýsa sürede bir Hyundai yetkili servisine
baþvurmalýsýnýz
HIZ GÖSTERGESÝ
A Tipi
B Tipi
Araç hýz göstergesi (kilometre saati) aracýn
saatteki hýzýný ki l ometre ci nsi nden
göstermek üzere düzenlenmiþtir.
TAKOMETRE
A Tipi
Benzinli Dizel
Benzinli Dizel
B Tipi
Takometre, motor devrini dakikada devir
(d/dak) cinsinden gösterir.
!
DÝKKAT
Motor devrinin, takometre ibresinin
kadran üzerindeki kýrmýzý bölgeye
girmesine yol açacak kadar
artýrýlmamasý gerekir. Bu durum ciddi
motor hasarýna yol açabilir ve araç
garantiniz geçersiz hale gelebilir.
B300A01A-GAT
B300A01MC
B300A02MC
B330A02A-GAT
OMC025116
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
66
KÝLOMETRE SAYACI/
SEYAHAT KÝLOMETRE
SAYACI (Yol Bilgisayarsýz)
1. Kilometre Sayacý
Kilometre, toplam gidilen mesafeyi
kilometre veya mil olarak kaydeder ve
bakým aralýklarýnýn belirlenmesinde
kullanýlýr. Yeni bir araçtaki kilometre
sayacýnýn 50km’den daha az göstermesi
normaldir.
NOT:
Kilometre sayacý üzerinde oynanmasý
garanti kapsamýnýzý geçersiz kýlabilir.
Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumunda
iken yol bilgisayarý düðmesine 1
saniyeden daha az süreyle basýlmasý
halinde görüntü aþaðýdaki gibi deðiþir:
2. Seyahat kilometre sayacý
Seyahat kilometre sayacý, 2 seyahatin
mesafesini kilometre veya mil olarak
kaydeder.
A SEYAHATÝ: Kalkýþ noktasýndan ilk varýþ
noktasýna kadar olan ilk mesafe.
A Tipi
B Tipi
A Tipi
B Tipi
B310B01MC-GAT
B310B01MC
OMC025054
B310B02MC
B310B03MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
67
B SEYAHATÝ: Ýlk varýþ noktasýndan
son varýþ noktasýna kadar olan ikinci
mesafe.
Düðmeye bir saniyeden daha fazla süre
basýldýðý zaman, seyahat kilometre
sayacý sýfýrlanacaktýr.
KÝLOMETRE SAYACI/SEYAHAT
KÝLOMETRE SAYACI
(Yol Bilgisayarlý)
Seyahat kilometre sayacý
Kilometre Sayacý
1. Kilometre Sayacý
Kilometre, toplam gidilen mesafeyi kilometre
veya mil olarak kaydeder ve bakým
aralýklarýnýn belirlenmesinde kullanýlýr.
Yeni bir araçtaki kilometre sayacýnýn 50
km’den daha az göstermesi normaldir.
NOT:
Kilometre sayacý üzerinde
oynanmasý garanti kapsamýnýzý
geçersiz kýlabilir.
2. Seyahat kilometre sayacý
o Bu konum en son sürüþ süresi
sýfýrlama sonrasý gidilen mesafeyi
gösterir.
o Yol bilgisayarý ile ilgili açýklamaya
bakýnýz (bkz. sayfa 1-68, Seyahat
kilometre sayacý).
(Varsa)
Yol bilgisayarý, LCD ekraný üzerinde
seyahat kilometre sayacý, dýþ hava
sýcaklýðý, ortalama yakýt tüketimi ve
kalan yakýtla gidilecek mesafe gibi sürüþ
ile ilgili bilgileri LCD ekraný üzerinde
yansýtan mikro-iþlemci kumandalý
sürücü bilgi göstergesidir.
B310B01MC-GAT
YOL BÝLGÝSAYARI
B400B01MC-GAT
B400B01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
68
2. Seyahat Kilometre Sayacý
(km veya mil)
Seyahat kilometre sayacý
Kilometre Sayacý
o Bu konum en son seyahat sayacý
sýfýrlama sonrasý gidilen toplam
mesafeyi gösterir. Akü baðlantýsý
kesi l i rse, topl am mesafe
sýfýrlanacaktýr.
o Km sayacý görüntülenirken, TRIP
düðmesine 1 saniyeden fazla süreyle
basýlmasý km sayacýný sýfýrlar.
o Sayacýn çalýþma aralýðý 0 ila 999,9
km þeklindedir.
1. Dýþ Hava Sýcaklýðý (°C veya °F)
(Varsa)
Dýþ Hava Sýcaklýðý
Kilometre Sayacý
Bu konum - 40ºC ila 80ºC arasýndaki
dýþ hava sýcaklýðýný gösterir.
Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumunda
iken yol bilgisayarý düðmesine 1
saniyeden daha az süreyle basýlmasý
halinde görüntü aþaðýdaki gibi deðiþir:
YOL BÝLGÝSAYARI Düðmesi
KALAN YAKITLA GÝDÝLEBÝLECEK MESAFE
DIÞ HAVA SICAKLIÐI
SEYAHAT KÝLOMETRE SAYACI
ORTALAMA YAKIT TÜKETÝMÝ
OMC025054
B400B02MC B400B03MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
69
3. Ortalama Yakýt Tüketimi
(L/100km)
Ortalama Yakýt Tüketimi
Kilometre Sayacý
o Bu konum, son olarak yapýlan yakýt
tüketiminin sýfýrlanmasýndan sonra
tüketilen yakýttan ve gidilen mesafeden
ortalama yakýt tüketimini hesaplar.
o Kullanýlan toplam yakýt, yakýt tüketim
giriþinden hesaplanýr.
o Akü baðlantýsý kesilirse, ortalama yakýt
tüketimi (—) sýfýrlanacaktýr.
o Ortalama yakýt tüketimini sýfýra (—)
ayarlamak için, TRIP düðmesine 1
saniyeden daha fazla süreyle basýnýz.
o Sýfýrladýktan sonra 0.5 km ve daha az
yol kat ettiðinizde, ortalama yakýt
tüketimi ’—’ þeklinde gösterilir.
4. Kalan Yakýtla Gidilecek Mesafe
(km)
Kalan yakýtla gidilecek mesafe
Kalan yakýtla gidilecek mesafe
sembolü
Kilometre Sayacý
o Bu mod yakýt deposunda bulunan
mevcut yakýt seviyesinden yakýt
bitinceye kadar olan tahmini mesafeyi
göstermektedir.
o Araca 6 litreden daha az yakýt
konduðu takdirde yol bilgisayarý
konulan bu yakýtý kaydetmeyebilir.
o Kalan yakýt ile gidilebilecek mesafe
göstergesi 50km'nin altýna düþtüðü
zaman "----" iþareti ekranda görünür
ve yeniden yakýt alýncaya kadar bu
iþaret yanýp sönmeye devam eder.
NOT:
o Kalan yakýtla gidilecek mesafe,
sürüþ koþullarýna baðlý olarak
gerçek kilometre sayacýndan farklý
olabilir.
o Kalan yakýtla gidilecek mesafe
sürüþ koþullarý, sürüþ tarzý ve araç
hýzýna baðlý olarak deðiþir.
B400B04MC B400B05MC
B400B06MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
70
Birleþik Dönüþ Sinyali, Far ve
Uzun Huzme Kolu Düðmesi
Dönüþ Sinyalinin Çalýþmasý
Kol aþaðýya bastýrýlýnca, aracýn sol
tarafýndaki sinyal lambalarý yanýp söner.
Kol yukarý kaldýrýlýnca, aracýn sað
tarafýndaki sinyal lambalarý yanýp söner.
Dönüþ iþlemi tamamlandýðýnda, kol
otomatik olarak orta konuma geri gelir
ve ayný zamanda sinyal lambalarý
söner. Her iki dönüþ sinyali uyarý lambasý
normalden daha hýzlý bir tempo ile yanýp
söner veya hiç sönmezse, sistemde bir
arýza var demektir. Atmýþ sigorta veya
yanýk ampul kontrolü yapýnýz veya
Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz.
ÇOK FONKSÝYONLU
AYDINLATMA KOLU (Varsa)
Þerit deðiþtirme sinyali vermek için,
kolu yukarý veya aþaðý, selektörün yanýp
sönmeye baþladýðý noktaya kadar
hareket ettiriniz.
Býrakýldýðý zaman kol otomatik olarak
orta konuma geri gelir.
Farlarý açmak için, çok fonksiyonlu
koldaki döner ucu hareket ettiriniz.
Birinci konum, park lambalarýný, yan
lambalarý, arka lambalarý ve gösterge
paneli ýþýklarýný açar. Ýkinci konumda
farlar yanar.
NOT:
Farlarý açmak için, kontak anahtarý
mutlaka “ON-açýk” konumunda
olmalýdýr.
Þerit Deðiþtirme Sinyali Far Kolu
B340A01A-AAT B340B01A-AAT
B340B01MC
B340C02FC-GAT
B340C02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
71
Park lambasý otomatik kapanma
(Varsa)
Sürüþ sonrasý, park lambalarýný
‘’kapatmazsanýz’’, park lambalarý sürücü
kapýsý açýldýðý zaman otomatik olarak
kendi kendine kapanýr.
Lambalarý yeniden açmak için, kontak
anahtarýný mutlaka “ON-açýk” konuma
getirmeniz gerekir.
Gündüz Yanan Farlar
(Varsa)
Hyundai’niz gündüz yanan farlar ile
donatýlmýþtýr. Gündüz yanan farlar,
karþýdan gelen trafik için görüþ
ol anaðýnýn artýrýl masýný saðl ar.
Aracýnýzýn gündüz yanan farlarý, far
kolu ‘’kapalý’’ durumda olsa bile, motor
çalýþtýðý sürece sürekli yanacak þekilde
tasarlanmýþtýr. Kontak anahtarý “ON”
konumunda olduðu zaman, arka
lambalarý yakarsanýz, gündüz yanan
farlar kapanýr.
Uzun Huzme Kolu
Uzun farý açmak i çi n kol u i l eri
(kendinizden öteye) itiniz. Ayný anda
uzun far gösterge ýþýðý yanar. Kýsa far
için, kolu kendinize doðru çekiniz.
Selektör
Selektör yapmak için kolu kendinize
doðru çekiniz, sonra býrakýnýz. Far kolu
‘’kapalý’’ olsa bile farlar yanýp söner.
B340F01AMC-GAT
B340D01A-AAT
OMC025059
B340E01A-AAT
OMC025060
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
72
Ön cam silecek ve yýkama kolu üç
konumludur:
1. Fasýlalý silecek çalýþmasý
2. Düþük hýzda çalýþma
3. Yüksek hýzda çalýþma.
NOT:
Silecek sisteminin hasar görmemesi için,
silecekleri ön camda birikmiþ karlarý
silmek amacýyla kullanmayýnýz. Ön
camda birikmiþ kar ve buz elle
silinmelidir. Eðer sadece ince bir kar
veya buz tabakasý varsa, kaloriferi de-
frost konumunda çalýþtýrarak silecekleri
kullanmadan önce kar ve buzun
erimesini saðlayýnýz.
ÖN CAM SÝLECEK VE YIKAMA
KOLU (Varsa)
KAPALI
FASILALI
YAVAÞ
HIZLI
Ön Cam Yýkayýcý Çalýþmasý
Ön camlarýn yýkanmasý için silecek/
yýkayýcý kolunu direksiyon simidine
doðru çekiniz. Ön cam yýkama
çalýþtýrýldýðýnda, silecekler otomatik
olarak ön cam üzerinde iki defa gidip
gelir. Kol býrakýlýncaya kadar, yýkayýcý
çalýþmaya devam eder.
NOT:
o Cam yýkamayý bir seferinde 15
saniyeden daha fazla çalýþtýrmayýnýz,
aksi taktirde sývý kabý boþalýr
o Çok soðuk ve don yapmýþ havalarda,
silecekleri çalýþtýrmadan önce silecek
lastiklerinin cama yapýþmamýþ
olmasýný saðlayýnýz.
o Kýþýn sularýn donduðu yerlerde, cam
yýkama antifrizi kullanýnýz.
Buðu Silme
KAPALI-OFF
Buðuyu silmek amacýyla silecek kolunu
bir defa hareket ettirmek için, ön cam
silecek ve yýkayýcý kontrol kolunu yukarý
doðru itiniz.
B350A01A-AAT
OMC025063
B350A01A-AAT
OMC025065
OMC025066
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
73
Ayarlanabilir Fasýlalý Silecek
Çalýþmasý
Fasýlalý silecek özelliðinin kullanýlmasý
için silecek kolunu “INT - fasýla”
konumuna getiriniz. Kol bu konumda
olduðunda, iki silme iþlemi arasýndaki
süreyi, fasýla ayar kolunu döndürerek
yaklaþýk 1 ila 15 saniye arasýnda
ayarlayabilirsiniz.
Arka Cam Silecek ve Yýkayýcý
(Varsa)
1. : Arka cam silecek kolu bu
konuma getirilince, yýkama
sývýsý arka cama püskürtülür
ve silecek çalýþýr.
2.ON : AÇIK : Arka cam sileceði
sürekli olarak çalýþmaya
baþlar.
3.OFF: KAPALI
NOT:
Yýkayýcýyý olarak 5 saniyeden daha
fazla süre veya su haznesi boþken
çalýþtýrmayýnýz; bunu yaparsanýz
cam yýkama sisteminde hasara sebep
olabilir. Cam kuru olduðunda
silecekleri kullanmayýnýz; bu, camýn
çizilmesine ve silecek lastiklerinin
erken aþýnmasýna neden olabilir.
B350C01MC-AAT
OMC025064
B390A01MC-AAT
B350A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
74
Far seviyesini yolcu sayýsý ve bagajdaki
yük aðýrlýðýna göre ayarlamak için, far
seviye ayarý düðmesini çeviriniz.
Düðmenin konumu ne kadar yüksek
olursa, farýn seviyesi o kadar alçalýr.
Farýn sürekli uygun konumda olmasý
gerekir, aksi taktirde karþýnýzdaki araç
sürücülerinin gözleri kamaþýr. Aþaðýda,
uygun far ayarlarý örnekleri verilmektedir.
Aþaðýda verilenlerden farklý yükleme
durumunda, düðmenin konumunu
listede belirtilen koþullara en yakýn
biçimde belirleyiniz.
FAR YÜKSEKLÝÐÝ AYAR SÝSTEMÝ
DÖRTLÜ FLAÞÖR SÝSTEMÝ
(Varsa)
(Varsa)
Dörtlü flaþör sistemini, aracýnýzý tehlikeli
bir durumda durdurmak gerektiðinde
kullanmalýsýnýz. Bu tür bir acil duruþ
yapmanýz gerektiðinde, mutlaka
mümkün olduðu kadar yolun saðýna
yanaþýnýz.
Dörtlü flaþör uyarý ýþýklarý dörtlü flaþör
düðmesine basýldýðýnda yanar. Bu
durumda bütün sinyal lambalarý yanýp
sönmeye baþlar. Dörtlü flaþör sistemi,
kontak anahtarý kontaða takýlý olmasa
bile çalýþýr.
Dörtlü flaþör sistemini kapatmak için,
düðmeye ikinci defa basýnýz.
Sürücü + bagaj tam dolu
(veya aðýr römork çekiliyor)
Yükleme durumu
Düðme
konumu
Sadece sürücü
Sürücü + ön yolcu
Tüm yolcular (sürücü dahil)
Yolcu dolu (Sürücü dahil) +
bagaj tam dolu (veya hafif
römork çekiliyor)
B340G01S-GAT
Soldan direksiyonlu tip
B340G01MC
Saðdan direksiyonlu tip
B340G01MC-R
0
0
1
2
3
OMC025067
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
75
NOT:
Arka cam buðu çözücüyü çalýþtýrmak
için kontak anahtarý mutlaka “ON”
konumunda olmalýdýr.
ARKA CAM BUÐU ÇÖZME DÜÐMESÝ
(Varsa)
SÝS LAMBASI DÜÐMESÝ
Arka cam buðu çözme ve ýsýtýlmýþ dýþ
dikiz aynalarý düðmeye basýlarak
çalýþtýrýlýr. Buðu gidericiyi kapatmak
için, düðmeye ikinci defa basýnýz. Arka
cam buðu çözücü, yaklaþýk 20 dakika
sonra kendi kendine kapanýr. Kendi
kendine kapanmýþ olduðunda, buðu
giderme çevrimini yeniden baþlatmak
için, düðmeye bir defa daha basýnýz.
Arka cam iç yüzeyinde birikmiþ
yabancý maddeleri temizlemek
için arka cam iç yüzeyini aþýndýrýcý
tip cam temizleyici veya kazýyýcý
ile temizlemeyiniz, bu durum buðu
giderici elemanlarýna zarar
verebilir.
!
DÝKKAT
B380A01HP-AAT
OMC025072
B360B01FC-GAT
Ön Sis Lambasý Düðmesi (Varsa)
Soldan direksiyonlu tip
Saðdan direksiyonlu tip
Ön sis lambalarýný açmak için, düðmeyi
“ON-açýk” konuma getiriniz. Bu ýþýklar far
anahtarý birinci veya ikinci konumda
olduðunda yanar.
B360B01MC
B360B01MC-R
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
76
Dijital saat üzerinde üç kontrol tuþu
vardýr. Bunlar aþaðýda açýklanmaktadýr:
HOUR (Saat) - “H” tuþuna basýnýz ve
saati ilerletiniz.
MIN (Dakika) - “M” tuþuna basýnýz ve
dakikayý ilerletiniz.
RESET (Sýfýrlama) - “R” tuþuna basýnýz
ve doðru saat ayarýný kolaylaþtýrmak
için dakika hanesini “.00” konumuna
getiriniz. Böyle yapýldýðýnda:
10:30 ile 11:29 arasýnda “R” ye
basýlmasýyla ekrandaki deðer 11:00
olarak deðiþir. 11:30 ile 12:29 arasýnda
“R”ye basýlmasý, ekrandaki deðeri
12:00’ye deðiþtirir.
DÝJÝTAL SAAT (Varsa) ÇAKMAK (Varsa)
Çakmaðýn çalýþmasý için kontak anahtarý
“ACC” veya “ON-açýk” konumunda
olmalýdýr.
Çakmaðý kullanmak için, çakmaðý
yuvanýn içine sonuna kadar itiniz.
Çakmak ýsýndýðýnda dýþarý atýlýr ve
‘’hazýr’’ konuma gelir. Çakmaðý içeri
basýlmýþ konumda tutmayýnýz. Bu
ýsýtma elemanýnýn hasar görmesine
veya bir yangýn tehlikesine yol açar.
Çakmaðýn deðiþtirilmesi gerektiðinde,
ori j i nal Hyundai yedek parçasý
kullanýnýz.
B360A01Y-GAT
Arka sis lambalarýný açmak için düðmeye
basýnýz. Bu ýþýklar far anahtarý ikinci konumda
ve kontak anahtarý “ON-açýk” konumda
olduðunda yanar.
Arka Sis Lambasý Düðmesi -
(Varsa)

Soldan direksiyonlu tip
Saðdan direksiyonlu tip
B360A01MC
B360A01MC-R
B400A01A-AAT
OMC025098
B400A01A-AAT
HHR2098A
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
77
Çakmak yuvasý içinde orijinal
Hyundai parçalarý dýþýnda
herhangi bir baþka elektrik
aksesuar veya donamýný
kullanmayýnýz.
ELEKTRÝK PRÝZÝ (Varsa)
Bu prizler, kontak anahtarý yalnýzca
‘’ON (AÇIK)’’ konumunda iken ya da
‘’ACC’’ konumunda iken elektrikli
donatýlarýn ya da elektrikli aletlerin
çalýþmasý için 12 V elektrik gücü saðlar.
o Motor çalýþýrken kullanýnýz ve
elektrikli aygýtý kullandýktan
sonra fiþi elektrik prizinden
çýkarýnýz. Elektrikli aygýtýn
saatlerce fiþte kalmasý ya da
motor durduðu zaman
kullanýlmasý akünün boþalma-
sýna neden olabilmektedir.
o Elektrik prizini, 12 voltla
çalýþmak üzere tasarlanmýþ
olanlar dýþýndaki elektrikli
donatýlarý ya da elektrikli aletleri
baðlamak için kullanmayýn.
o Bazý elektronik aygýtlar güç
giriþine baðlandýklarýnda
elektronik parazite neden
olabilirler. Bu aygýtlar
aracýnýzda kullanýlan diðer
elektronik sistemlerde veya
aygýtlarda aþýrý ses gürültüsüne
neden olabil-mektedir.
!
DÝKKAT
!
DÝKKAT
B500D01TG-GAT
OMC025106
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
78
Küllüðü kullanmak için kapaðýný açýnýz.
Küllüðün çýkartýlýp temizlenmesi için,
kapaðý iyice dýþarýya çekiniz.
KÜLLÜK (Varsa) BARDAK TUTUCU (Varsa)
ÖN BARDAK TUTUCU (Varsa)
Bardak tutucu, bardak ve kutularýn
yerleþtirilebileceði ana konsol üzerinde
yer alýr.
o Bardak tutucularý kullanýrken dikkatli
olunuz. Çok sýcak olan bir içeceðin
dökülmesi sizi veya yolcularý
yaralayabilir. Dökülen sývýlar araç içi
kaplamasýna ve elektrik parçalarýna
hasar verebilir. Bardak tutucuya
bardak ve içecek kutularýndan baþka
þey koymayýnýz.
o Bu gibi cisimler ani duruþ veya bir
kaza esnasýnda dýþarý fýrlayabilir ve
araç içindekileri yaralayabilir.
ARKA BARDAK TUTUCU
(Varsa)
Arka bardak tutucu, bardak ve kutu
içeceklerin yerleþtirilmesi için arka
koltuk kol dayanaðýna yerleþtirilmiþtir.
Arka bardak tutucular arka koltuk kol
dayanaðý çekilerek kullanýlabilir.
Bardak tutucularý kullanýrken dikkatli
olunuz. Çok sýcak olan bir içeceðin
dökülmesi yolcularýnýzý yaralayabilir.
Dökülen sývýlar araç içi kaplamasýna hasar
verebilir.
!
UYARI
!
UYARI
B430A01MC-GAT B450A02MC-AAT B450B01MC-AAT
OMC025103
OMC025108 OMC025034
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
79
(Varsa)
Gölgelik
Hyundai’nizde, açýlýr tavan kapalý iken
güneþ ýþýðýnýn gi rmesi ni veya
girmemesini elle ayarlayabileceðiniz bir
sürgülü gölgelik ile donatýlmýþtýr.
AÇILIR TAVAN (Varsa)
Açýlýr Tavanýn Açýlmasý
Eðer aracýnýzda bu özellik varsa,
baþüstü konsol üzerinde yeralan açýlýr
tavan kontrol düðmeleri ile açýlýr
tavanýnýzý eðimli hale getirebilir veya
kaydýrabilirsiniz.
Açýlýr tavan, kontak anahtarý “ON-açýk”
konumunda iken otomatik olarak
açýlabilir, kapatýlabilir veya eðimli hale
getirilebilir.
Otomatik kaydýrmalý açma
Otomatik kaydýrma özelliðini kullanmak
için, baþ üzeri konsolundaki SLIDE
OPEN düðmesine 1 saniyeden fazla
basýnýz. Açýlýr tavan sonuna kadar
kayarak açýlacaktýr. Açýlýr tavaný
kayarken herhangi bi r noktada
durdurmak için, açýlýr tavan kontrol
düðmesine basýnýz.
Manuel kaydýrmalý açma
Baþ üzeri konsolundaki SLIDE OPEN
düðmesine 0.5 saniyeden daha az
basýnýz.
Manuel kaydýrmalý kapatma
Açýlýr tavaný kapatmak için, baþ üzeri
konsoldaki TILT U P düðmesine basýnýz
ve açýlýr tavan kapanana kadar basýlý
tutunuz.
Araç hareket halindeyken gölgeliði
kesinlikle ayarlamaya kalkýþmayýnýz.
Buna kalkýþmak araç hakimiyetini
kaybetmenize ve de ölüm, ciddi
yaralanma ya da mal hasarý ile
sonuçlanabilen kazalara neden
olabilir.
!
UYARI
!
UYARI
Açýlýr tavaný kapatýrken, herhangi
birisinin baþ, el veya gövdesinin
sýkýþmamasýna dikkat ediniz.
B460A02Y-AAT B460B01MC-GAT
1JBA3110
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
80
Açýlýr Tavanýn Eðimli Hale Getirilmesi
Otomatik kaldýrma
Otomatik kaldýrma özelliðini kullanmak
için, baþ üzeri konsolundaki TILT UP
düðmesine 1 saniyeden fazla basýnýz.
Açýlýr tavan sonuna kadar eðimli olarak
açýlacaktýr. Açýlýr tavaný herhangi bir
eðimli noktada durdurmak için, açýlýr
tavan kontrol düðmesine basýnýz.
Manuel kaldýrma
Baþ üzeri konsolundaki TILT UP
düðmesine 0.5 saniyeden daha az
basýnýz.
El ile indirme
Açýlýr tavaný kapatmak için, baþ üzeri
konsoldaki SLIDE OPEN düðmesine
basýnýz ve açýlýr tavan kapanana kadar
basýlý tutunuz.
NOT:
Araç yýkama sonrasýnda veya
yaðmurlu havalarda, açýlýr tavaný
kullanmadan önce üzerinde birikmiþ
sularý temizleyiniz.
o Çok soðuk havalarda veya buz
veya karla kaplý olduðunda açýlýr
tavaný açmayýnýz.
o Kýlavuz raylarýnda birikmiþ olan
pislikleri düzenli olarak
temizleyiniz.
o Açýlýr tavan kontrol düðmesine
gerektiðinden daha uzun
basmayýnýz. Motor veya
sistemin parçalarý hasar
görebilir.
o Açýlýr tavan açýlýp kapatýlýrken,
sürgülü cam ve tavan camý
çerçevesi arasýnda herhangi bir
þekilde el, kol ve gövde girmemiþ
olduðundan emin olunuz, yoksa bir
yaralanma olabilir.
o Baþ veya kollarýnýzý açýk tavan
camýndan dýþarý kesinlikle
uzatmayýnýz
o Araç seyir esnasýnda iken, tüm
yolcularýn baþ, eller gibi vücut
uzuvlarýnýn tavan açýklýðýndan
uzakta olmalarýna dikkat ediniz.
Aksi halde, araç aniden durursa
veya bir kaza meydana gelirse,
ciddi olarak yaralanabilirsiniz.
!
UYARI
!
DÝKKAT
OMC025021
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
81
Açýlýr Tavanýn El ile Çalýþtýrýlmasý
Açýl ýr tavan otomati k ol arak
çalýþmýyorsa:
1. Gözlük kabýný açýn.
2. Bir yýldýz tornavida ile ön baþ üzeri
konsolun iki adet montaj vidasýný
sökünüz.
3. Araçla birlikte verilen altýgen baþlý
anahtarý yuvaya sokunuz. Bu
anahtar, araç bagajý veya torpido
gözünde bulunabilir.
4. Açýlýr tavaný açmak için anahtarý
saat yönünde veya kapatmak için
saatin tersi yönünde çeviriniz.
Açýlýr tavanýn sýfýrlanmasý
Aracýn aküsü boþalmýþsa veya baðlý
deðilse, veya açýlýr tavaný çalýþtýrmak
için acil kolunu kullandýysanýz, açýlýr
tavan si stemi ni aþaðýdaki gi bi
sýfýrlamalýsýnýz:
1. Kontak anahtarýný “ON” konumuna
getiriniz.
2. Açýlýr tavaný tam olarak kapatmak
çin 5 saniyeden fazla süreyle TILT
UP düðmesine basýnýz. Sonra
düðmeyi býrakýnýz.
3. Azami TILT UP konumundan bir
miktar yükseðe kaldýrdýktan sonra,
açýlýr tavan TILT UP düðmesinin
orjinal konumuna dönene kadar, TILT
UP düðmesini bir kez daha basýlý
tutunuz. Sonra düðmeyi býrakýnýz.
4. Açýlýr tavan aþaðýdaki þekilde
çalýþana kadar, 5 saniye süreyle TILT
UP düðmesini basýlý tutunuz
TILT DOWN → SLIDE OPEN →
SLIDE CLOSE
Sonra düðmeyi býrakýnýz.
B460E01TG-GAT B460D01NF-GAT
OMC025022
OMC025023
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
82
Açýlýr tavan yeniden
ayarlanmazsa, düzgün olarak
çalýþmayabilir.
ÝÇ LAMBA
Okuma Lambasý (Varsa)
Ön tavan konsolunun her iki yanýnda iki
okuma lambasý yer alýr. Okuma lambasý
düðmesine basarak lambayý açýnýz
veya kapatýnýz. Bu lamba, sürücü ve
yolcu için gece harita okuma veya kiþisel
ýþýk olarak kullanýlabilir.
o ‘’KAPI’’
“DOOR (KAPI)” konumunda, okuma lambasý
kontak anahtarý konumuna baðlý olmaksýzýn,
kapýlardan herhangi biri açýldýðý zaman yanar.
Kapý kapatýlýrsa, lambalar 30 saniye sonra
giderek söner. Bununla birlikte, kontak anahtarý
“ON” konumunda ise veya tüm kapýlar kilitli ise,
okuma lambasý 30 saniye içinde söner.
Kabin Ýçi Aydýnlatma Lambasý (Varsa)
Ýç lamba düðmesinin üç konumu vardýr.
Üç konum þöyledir:
o ‘’KAPI’’
“DOOR (KAPI)” konumunda, araç içi
lambasý kontak anahtarý konumuna
baðlý olmaksýzýn, kapýlardan herhangi
biri açýldýðý zaman yanar. Kapý
kapatýlýrsa, lambalar 30 saniye sonra
giderek söner. Bununla birlikte, kontak
anahtarý “ON” konumunda ise veya tüm
kapýlar kilitli ise, iç lamba 30 saniye
içinde söner.
!
DÝKKAT
B480A01MC-GAT
OMC025068
B490A01MC-AAT
B490A03MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
83
o “ON-açýk”
“ON (AÇIK)” konumunda, lamba sürekli
yanar.
o “OFF-Kapalý”
“OFF” konumunda lamba araç kapýsý
açýlmýþ olsa bile yanmaz.
GÖZLÜK KUTUSU
Gözlük kutusu, ön tavan konsolunda
bulunur. Gözlük kutusunu açmak için,
kapaðýn ucuna bastýrýnýz.
(Varsa)
o Gözlük kutusunun içinde keskin
veya uygun olmayan herhangi
bir þey koymayýnýz. Bu gibi
cisimler ani duruþ veya bir kaza
esnasýnda dýþarý fýrlayabilir ve
araç içindekileri yaralayabilir.
o Araç hareket halinde iken
gözlük kutusunu açmayýnýz.
Açýk bir gözlük kýlýfý aracýn arka
dikiz aynasýný engelleyebilir.
Araç çalýþmadýðý zaman, lambayý
uzun süre bu konumda
býrakmayýnýz.
!
DÝKKAT
!
UYARI
B491A03O-GAT
B491A03MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
84
Aydýnlatýlmýþ Torpido Gözü
Çok fonksiyonlu kol birinci konuma
döndürüldüðünde, torpido gözünün
açýlmasýyla otomatik olarak ýþýðý yanar.
TORPÝDO GÖZÜ ÇOK AMAÇLI KUTU (Varsa)
Bir kaza veya ani duruþ sýrasýnda
bir yaralanmadan kaçýnmak için,
torpido gözü kapaðý araç hareket
halinde olduðunda kapalý
tutulmalýdýr.
Torpido gözünü açmak için torpido gözü
açma kolunu çekiniz.
Çok amaçlý kutu, kontrol düðmesi aþaðý
itilerek açýlabilir.
B500B01NF-GAT
!
UYARI
B500A01A-AAT
B500A01MC
B500B01MC-GAT
OMC025105
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
85
Dikiz aynasý kontrol mekanizmasý
buzlanma yüzünden sýkýþmýþsa,
kumanda kolu veya aynayý
oynatarak ayar yapmaya
kalkýþmayýnýz. Donmuþ mekaniz-
mayý ayýrmak için onaylý bir buz
eritme spreyi (radyatör antifrizi
dýþýnda) kullanýnýz veya aracý
buzun erimesini saðlamak için
sýcak bir yere götürünüz.
DIÞ DÝKÝZ AYNASI
Manuel Tip (Varsa)
Dýþ dikiz aynalarý, rahatlýðýnýz için
uzaktan kumanda ile donatýlmýþtýr.
Uzak kumanda, camýn alt ön köþesinde
yer alan kumanda kolu ile çalýþtýrýlýr.
Aracý hareket ettirmeden önce, her iki
sað ve sol yan dikiz aynalarý ile iç dikiz
aynasýnýn normal konumda olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Aynalar ile
aracýnýzýn arkasýnda veya yanýnda
bulunan araçla aranýzda olan mesafeyi
tahmin ederken dikkatli olunuz.
Dýþ dikiz aynalarý gerek araç arkasý
doðrultusunda ve gerekse sol ve sað
arka taraflarda istenilen görüþün elde
edilebilmesi amacýyla ayarlanabilir.
Uzaktan kumandalý dýþ arka dikiz ayna
düðmesi hem sað dýþ hem de sol dýþ
ayna ayarlarýna kumanda etmektedir.
Otomatik Tip (Varsa)
!
DÝKKAT
B510A01A-AAT
OMC025049
B510A01FC-AAT
OMC025048
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
86
Aynalarýn konumunu ayarlamak
için:
1. Ýlgili dýþ dikiz aynasýnýn ayarlanabilir
mekanizmasýný çalýþtýrmak için
seçme düðmesini saða yada sola
hareket ettiriniz.
2. Gösterildiði gibi ayna açýsýný ilgili dýþ
düðmelere basarak ayarlayýnýz.
Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsý arka cam
buðu çözücü ile birlikte devreye girer.
Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsýný çalýþtýrmak
için, arka cam ýsýtýcý düðmesine
basýnýz. Dýþ dikiz aynasý camý buðu
veya buz giderme için ýsýnýr ve soðuk
havalarda size daha iyi görüþ saðlar.
Düðmeye tekrar basarak ýsýtýcýyý
kapatýnýz. Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsý 20
dakika sonra otomatik olarak kendi
kendine kapanýr.
Dýþ dikiz aynalarýný katlamak için, onlarý
arkaya doðru itiniz.
Dýþ dikiz aynalarý dar alanlarda park
ederken arkaya doðru katlanabilir.
!
DÝKKAT
o Düðmeyi gereksiz yere uzun süre
çalýþtýrmayýnýz.
o Ayna yüzeyindeki buzlarýn
kazýnmasý, aynaya zarar verebilir.
Buzlanmayý gidermek için bir
sünger, yumuþak bez veya uygun
buz çözücü kullanýnýz.
Yolcu tarafý dýþ dikiz aynasýnda
görülen bir cismin büyüklüðü veya
aracýnýza mesafesi ile ilgili karar
verirken dikkat ediniz. Bu ayna, kavisli
yüzeye sahip dýþbükey aynadýr.
Aynada gördüðünüz cisimlerin size
uzaklýðý gerçekte farklý olabilir.
!
UYARI
DIÞ DÝKÝZ AYNASI ISITICISI -
(Varsa)
DIÞ DÝKÝZ AYNALARININ
KATLANMASI
Dýþ dikiz aynalarýný araç hareket
halinde olduðunda ayarlamayýnýz veya
katlamayýnýz. Bu durum araç
hakimiyetini kaybetmenize bir hasar,
ciddi yaralanma veya ölümle
sonuçlanan bir kazaya yol açabilir.
!
UYARI
B510D01HP-GAT B510C01A-AAT
OMC025072 OMC025051
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
87
Hyundai’nizde gündüz/gece dýþ dikiz
aynasý bulunmaktadýr. “Gece” konumu,
ayna altýndaki týrnaðý kendinize çekerek
ayarl anýr. “Gece” konumunda,
arkanýzdaki araç farl arýndan
kaynaklanan parlama azalmýþ olur.
GÜNDÜZ/GECE
ÝÇ DÝKÝZ AYNASI
EL FRENÝ ÜÇÜNCÜ FREN LAMBASI
Aracý terk etmeden önce, mutlaka el
frenini çekiniz. Bu, ayný zamanda kontak
anahtarý “ON-açýk” veya “START”-marþ
konumunda olduðunda, el freni gösterge
ýþýðýný da yakar. Aracý hareket
ettirmeden önce, el freninin iyice
indirilmiþ ve gösterge ýþýðýnýn sönmüþ
olduðundan emin olunuz.
o El frenini çekmek için, kolu mümkün
olduðu kadar yukarý çekiniz.
o El frenini indirmek için, kolu yukarý
çekerek ucundaki tuþuna basýnýz.
Sonra tuþu basýlý halde el freni kolunu
aþaðý indiriniz.
(Varsa)
Aracýn her iki yanýnda alt tarafta yer
alan fren lambasýnýn yaný sýra, arka
cam ortasýnda yer alan veya arka
spoylere takýlmýþ olan yükseðe monte
edilmiþ 3.stop lambalarý da frenlere
basýldýðýnda yanar.
B520A01A-AAT
OMC025047
B530A01A-AAT
OMC035017
B550A01S-GAT
B550A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
88
Kaputu kapatmadan önce, destek
çubuðunu kl i psl eri ne oturtarak
saðlayýnýz. Kaputu kapanmasýna 30
cm kalacak kadar indiriniz ve sonra
serbest býrakýnýz. Yerine kilitlenmiþ
olduðundan emin olunuz.
KAPUT AÇMA
1. Kaputu açmak için açma kolunu
çekiniz.
2. Yan mandal kolunu yukarý çekerek
kaputu kaldýrýnýz.
3. Destek çubuðunu kaputtan çekiniz.
4. Kaputu destek çubuðu ile açýk olarak
tutunuz.
Destek çubuðunun kaput
kapatýlmadan önce kaputtan
çýkartýlmýþ olduðundan emin
olunuz.
!
DÝKKAT
B570A01MC-GAT
OMC025019
OMC025020
B570A01MC
B570A02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
89
o Aracý hareket ettirmeden önce,
kaputun iyice kilitlenmiþ
olduðunu mutlaka iki defa
kontrol ediniz. Tam kilitlenme-
miþ ise, araç hareket halinde
iken kaput açýlabilir ve
sürücünün görüþü tümüyle
kaybolabilir ve bu da bir kazaya
yol açýlabilir.
o Motor bölmesini kontrol
ederken, destek çubuðunun
kaput üzerinde bulunan deliðe
tam oturmasý gerekir. Böylelikle
kaputun düþerek sizi
yaralamasý önlenir.
o Kaput açýlmýþ halde aracý
hareket ettirmeyiniz, aksi
taktirde önünüzü göremez-
siniz, kaput düþebilir veya
hasar görebilir.
YAKIT DEPOSU KAPAÐININ
AÇILMASI
Yakýt deposu kapaðýný, aracýn sol yan
tarafýnda, ön döþeme alanýnda yer alan
yakýt deposu kapaðý açma kolunu
çekerek araç içinden açabilirsiniz.
NOT:
Yakýt deposu kapaðý buzlanma nedeniyle
açýlmazsa, kapaðýn ayrýlmasý amacýyla
üzerine hafifçe vurarak buzlarýn
kýrýlmasýný saðlayýnýz. Kapaðý zorlamaya
çalýþmayýnýz. Gerektiðinde, onaylanmýþ
bir buz çözme sývýsýný (radyatör antifrizi
kullanmayýnýz) kapaðýn etrafýna
püskürtünüz veya aracý sýcak bir yere
çekiniz ve buzun erimesini saðlayýnýz.
o Yakýt buharý tehlikelidir. Yakýt
doldurmadan önce, mutlaka motoru
durdurunuz ve benzin pompasý
yakýnlarýna kývýlcým veya açýk alev
ile yaklaþmayýnýz. Yakýt deposu
kapaðýný deðiþtirmek gerektiðinde,
orijinal Hyundai yedek parçasý
kullanýnýz. Sýcak havalarda yakýt
deposu kapaðýný açtýðýnýzda, hafif
bir “basýnç sesi” duyulabilir. Bu
normaldir ve herhangi bir sorun
yaratmaz. Her seferinde yakýt
deposu kapaðýný yavaþça açýnýz.
!
UYARI
!
UYARI
YAKIT DEPOSU KAPAÐININ
AÇILMASI
OMC025017
B560A02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
90
o Otomobil yakýtlarý parlayýcý /
patlayýcý maddelerdir. Yakýt alýrken,
lütfen aþaðýdaki kurallara dikkatli
biçimde uyunuz. Bu kurallarýn takip
edilmemesi durumu, ciddi
yaralanmalar, ciddi yanýklar veya
yangýn veya patlama sonucunda
ölüm ile sonuçlanabilir.
- Yakýt ikmali yapmadan önce
daima, benzin istasyonun-daki
Acil yakýt kapatmanýn (eðer
varsa) durumuna d i k k a t
edi-niz.
- Yakýt tabancasýna ya da yakýt
doldurma kapaðýna dokunmadan
önce, yakýt dolum borusundan
veya aracýn diðer metal
kýsýmlarýndan boþalabilecek
tehlikeli statik elektriðe dikkat
edilmelidir.
- Yakýt ikmali baþladýktan sonra,
aracýn içine girmeyiniz.
Polyester, saten, naylon gibi
statik elektrik üretmeye yatkýn
herhangi bir g i y s i y e
dokunmayýnýz veya
sürtünmeyiniz. Statik elektriðin
boþalýmý yakýt buharlarýný
tutuþturarak patlamaya neden
olabilir.
Eðer aracýn içine girmek zorunda
iseniz, önce yakýt dolum aðzýndan
veya diðer yakýt kaynaðýndan uzakta
bulunan aracýn bir metal kýsmýna
dokunarak tehlikeli statik elektriði
deþarj etmelisiniz.
- Taþýnýr türde bir yakýt bidonu
kullanýrken, yakýt ikmalinden önce
bidonu yere koymaya dikkat
ediniz. Bidondan olan statik
elektrik boþalýmý yakýt buharlarýný
tutuþturup yangýna neden olabilir.
Yakýt ikmali baþladýðýndan
itibaren, yakýt dolumu
tamamlanýncaya kadar araç ile
temas devam etmelidir. Sadece
benzin taþýmak ve depolamak
üzere tasarlanmýþ portatif yakýt
kaplarý kullanýnýz.
- Bir benzin istasyonunda veya bir
araca yakýt ikmali yaparken, GSM
telefonu kullanmayýnýz. Cep
telefonlarýndan çýkan elektrik
akýmý ve/veya elektronik parazit,
yakýt buharlarýný tutuþturup
yangýna neden olabilmektedir.
GSM telefonu kullanmak zorunda
iseniz, benzin istasyonundan
uzak bir yerde kullanýnýz.
- Yakýt alýrken daima motoru
kapatýnýz. Motorun elektrik
donanýmýndan çýkan kývýlcýmlar
yakýt buharlarýný tutuþturup
yangýna neden olabilmektedir.
Yakýt ikmalinden önce veya yakýt
ikmali sýrasýnda, daima motorun
OFF konumunda olmasýna dikkat
ediniz. Yakýt ikmal iþlemi bittiðinde,
motoru çalýþtýrmadan önce, yakýt
dolum aðzýnýn ve kapaðýnýn
kapanmýþ olmasýný kontrol ediniz.
- Benzin istasyonu civarýnda
herhangi bir ateþ yakmayýnýz. Bir
benzin istasyonunda veya özellikle
yakýt ikmali yaparken, hiçbir zaman
kibrit veya çakmak
KULLANMAYINIZ ve SÝGARA
ÝÇMEYÝNÝZ veya yanýk bir sigarayý
aracýnýzýn içinde býrakmayýnýz.
Otomotiv yakýtý yüksek derecede
parlayýcýdýr ve ateþ aldýðý zaman
alevli bir þekilde infilak edebilir.
- Yakýt ikmali sýrasýnda yangýn
çýkarsa, aracýn etrafýný terk ediniz
ve acil olarak benzin istasyonu
sorumlusunu arayýnýz veya polise
ve yerel itfaiyeye baþvurunuz.
Onlarýn temin ettiði emniyet
talimatlarýna uyunuz.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
91
Bagaj Kapaðý (4 Kapýlý)
o Kilidi açmak için, önce anahtar saat
yönünde döndürülerek bagaj kapaðý
açýlýr, daha sonra kapak el ile
kaldýrýlýr.
o Kapatmak için, bagaj kapaðýný
indiriniz, daha sonra kilitlenene kadar
üstünden bastýrýnýz. Bagaj kapaðýnýn
iyice kapanmýþ olduðundan emin
olmak için, yeniden yukarý doðru
açmaya çalýþarak kontrol ediniz.
Arka Kapak (3 Kapýlý)
Arka kapaðý açmak için, anahtarý saat
yönünde döndürerek kilidi açýnýz, sonra
dýþ kolu kendinize doðru çekiniz.
Kapatmak için, arka kapaðý indiriniz ve
mandalýn oturmasý için sertçe kapatýnýz.
Anahtarý saat yönünün tersine çevirerek
arka kapaðý kilitleyiniz.
Eðer araç merkezi kapý kilitleme sistemi
ile donatýlmýþ ise, arka kapak anahtar
olmadan kilitlenebilir. Arka kapaðý
kapattýktan sonra, merkezi kapý kilitleme
anahtarýnýn ön kýsmýna basýnýz.
Merkezi kapý kilitleme anahtarýnýn ön
kýsmýna basýldýðýnda, arka kapak açýk
ise, arka kapak tamamen kapatýldýðýnda
kilitlenir.
BAGAJ KAPAÐI / ARKA
KAPAK
Araç hareket halindeyken, bagaj
kapaðý veya arka kapak daima tam
olarak kapalý tutulmalýdýr. Açýk veya
aralýk býrakýlmýþ olduðunda, araç içine
zehirli egzoz gazlarý girer ve araçta
oturanlarda ciddi rahatsýzlýk veya
ölüme yol açýlabilir. Egzoz gazlarýyla
ilgili sayfa 2-2 ile verilen ilave uyarýlara
bakýnýz.
Bagaj kapaðýnýn uzaktan kumanda
ile açýlmasý (4 kapýlý) (Eðer varsa)
Anahtar kullanmaksýzýn bagaj kapaðýný
açmak için, ayýrma kolunu yukarý
çekiniz.
Kapatmak için, bagaj kapaðýný indiriniz,
daha sonra kilitlenene kadar üstünden
bastýrýnýz. Bagaj kapaðýnýn iyice
kapanmýþ olduðundan emin olmak için
yeniden yukarý doðru açmaya çalýþarak
kontrol ediniz.
!
UYARI
B540A01MC-GAT
OMC025010
B540D01MC-GAT
OMC025011
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
92
Bagaj kapaðýnýn araç hareket
halinde olduðunda mutlaka tam
kapalý tutulmasý gerekir. Açýk veya
aralýk býrakýlmýþ olduðunda, araç
içine egzoz gazlarý girer ve ciddi
rahatsýzlýða yol açýlabilir.
BAGAJ FÝLESÝ
(Varsa)
Bagaj bölümüne eþya yüklenirken bagaj
filesini resimde görüldüðü gibi baðlamak
için bagaj bölümünde bulunan 4 halkayý
kullanýnýz. Bunlar eþyalarýn kaymasýnýn
önlenmesine yarayacaktýr.
Bagaj filesini gerdirirken yönüne
vücudunuza veya gözlerinize
çarpmamasý için azami dikkat
gösterin. Aþýrý gerdirmeyiniz.
Filede aþýnma veya hasar varsa
kullanmayýnýz.
!
UYARI
!
UYARI
Araca veya eþyalara gelecek hasarý
önlemek için, bagaj bölmesinde
kýrýlabilir veya iri malzemeler
taþýrken dikkatli olunmalýdýr.
!
DÝKKAT
B540D02O-AAT
A Tipi
B Tipi
1JBA3113
B540D01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
93
(3 Kapýlý Model)
Bagaj kapaðýnýn üzerinde hiçbir þey
taþýnmamalýdýr. Gevþek tutturulmuþ
olan olan yükler ani bir frenleme
sýrasýnda araçta bulunanlara zarar
verebilir.
YÜK BÖLMESÝ KAPAÐI GÜNEÞLÝK (Varsa)
Hyundai’nizde, sürücüye ve ön yolcuya
ön ve yan gölge saðlamak amacýyla
güneþl i k bul unmaktadýr. Güneþ
ýþýnlarýnýn yansýmasýný azaltmak veya
doðrudan gelen güneþ ýþýnlarýný kesmek
için, güneþliði aþaðýya doðru çeviriniz.
Sürücü tarafýndaki güneþliklerin arkasýnda
bir bilet tutucu vardýr. Sürücü ve yolcu
siperliklerinin arka kýsmýnda ayrýca makyaj
aynalarý yer almaktadýr (Varsa).
NOT:
Güneþliðin üst tarafýnda yer alan etiketler
üzerinde, Ýlave Güvenlik Sistemi (SRS)
ile ilgili yararlý bilgiler mevcuttur.
Güneþlikleri yol görüþünü, trafiði veya
diðer cisimleri görmenizi engelle-
yecek konuma getirmeyiniz.
!
UYARI
B650A01A-GAT B580A01TB-AAT
B580A01MC
B580A02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
94
KOLTUK ARKALIÐI ASKISI
Aydýnlatýlmýþ Makyaj Aynalarý
(Varsa)
Uzatýlabilir Güneþlik (Varsa)
Makyaj aynasý kapaðýnýn açýlmasýyla
ayna ýþýðý otomatik olarak yanar.
Koltuk arkasý askýsý üzerine bir alýþveriþ
çantasý vb. asýlmasý için ön yolcu
koltuðunun arkasýna takýlmýþtýr.
3 kg’dan daha aðýr çanta asmayýnýz.
Aský hasar görebilir.
!
DÝKKAT
Aracýnýzda güneþlik yan cam konumuna
getirildiðinde kullanýlabilen uzatýlabilir
düzeneði ol an bi r güneþl i k
bulunmaktadýr.
B500B01B-GAT
OMC025100
B580C01JM-AAT
B580C01MC
B540A01CM-GAT
1JBA3116
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
95
Direksiyon simidi yastýðýna bastýrarak
kornayý çalýnýz
KORNA
Direksiyonu ayarlamak için:
1. Kilidi açmak için kolu aþaðýya itiniz.
2. Direksiyon simidini istenilen konuma
kaldýrýnýz veya indiriniz.
3. Ayar iþleminden sonra, kolu yukarýya
çekerek iyice sýkýnýz.
Araç hareket halinde olduðunda
direksiyon simidini ayarlamaya
kalkýþmayýnýz, yoksa ciddi yaralanma
veya ölümle sonuçlanan bir kazaya
yol açýlabilecek þekilde araç
hakimiyetini kaybedebilirsiniz.
!
UYARI
DÝREKSÝYON YÜKSEKLÝK
AYARI (Varsa)
B600A01A-AAT
OMC025045
B610B01L-GAT
OMC025046
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
96
Orta havalandýrma çýkýþlarý, ön göðüs
paneli ortasýna yerleþtirilmiþtir. Yan
havalandýrmalar ön göðüs panelinin her
iki tarafýna yerleþtirilmiþtir. Hava akýþýný
deðiþtirmek için, hava kanallarýnýn
ortasýndaki düðmeyi yukarý aþaðý veya
saða-sola hareket ettiriniz.
Havalandýrma düðmesi
konumuna getirildiðinde, havalandýrma
açýlýr. Havalandýrma düðmesi
konumuna getirildiðinde, hava kanallarý
kapanýr. Bu hava kanallarýnýn önüne
herhangi bir engel koymayýnýz.
ISITMA VE KLÝMA KUMANDA SÝSTEMÝ
(Varsa)
1. Yan Buðu Çözücü Çýkýþý
2. Yan Havalandýrma
3. Ön Cam Buðu Çözücü Çýkýþý
4. Orta Havalandýrma
Orta Havalandýrma / Yan
Havalandýrma
B710B01MC-AAT B710A01TB-GAT
B710B01MC
B710A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
97
Hava Giriþ Kontrolü
Soldan direksiyonlu tip
Saðdan direksiyonlu tip
1. Isý kontrol düðmesi
2. Klima açma tuþu
3. Hava giriþ kontrol tuþu
4. Hava akýþ kontrol düðmesi
5. Fan devir kontrolü düðmesi
ISITMA VE HAVALANDIRMA
(Varsa) Fan Devri Kontrolü
(Üfleyici Kontrolü)
Bu düðme, fanýn açýlmasý veya
kapanmasý ve istenilen üfleyici fan
devrinin seçilmesi için kullanýlýr. Üfleyici
fan devri ve dolayýsýyla sistemin verdiði
hava miktarý, üfleyici kontrol düðmesi
manuel olarak “1” ila “4” kademeleri
arasýna getirilerek ayarlanýr.
B670A02A-GAT
B670A01MC
B670B0102A-AAT
B670B01MC
B670B0102A-AAT
B670C01MC
B670C02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
98
Bu tuþ, taze dýþ hava veya araç iç
sirkülasyonunu seçmek için kullanýlýr.
Taze Hava
Ýç sirkülasyon
konumu seçilmiþ olduðunda,
araç içine dýþarýdan hava alýnýr ve
seçilen diðer fonksiyonlara baðlý olarak
ýsýtýlýr veya soðutulur.
konumu seçilmiþ olduðunda,
araç yolcu bölmesindeki hava ýsýtma
sistemi üzerinden emilir ve seçilen diðer
fonksiyonlara baðlý olarak ýsýtýlýr veya
soðutulur
NOT:
Isýtma sisteminin konumuna
getirilmiþ olarak uzun süreli çalýþtýrýlmasý
ön ve yan camlarýn buðulanmasýna yol
açacaðýný ve yolcu bölmesindeki
havanýn giderek bayatlayacaðýný
unutmamak gerekir. Ayrýca, klimanýn
konumuna getirilmiþ olarak
uzun süreli çalýþtýrýlmasý, yolcu
bölmesindeki havanýn aþýrý kurumasýna
yol açabilir.
Hava Akýþ Kontrolü
Bu, hava akýþýný yönlendirmek için
kullanýlýr. Giren hava, döþemeye,
gösterge paneli çýkýþlarýna veya ön
cama yönlendirilebilir. Yüz, Ýki-seviyeli,
Döþeme, Döþeme-Defrost ve Defrost
hava konumlarýný göstermek için beþ
sembol kullanýlýr.
MAX A/C konumu, aracýn içini daha
hýzlý soðutmak için kullanýlýr (eðer
varsa).
Yüz-Seviyesi
“Face” (Yüz) konumunun seçilmesi,
hava çýkýþlarýndan gelen havanýn yüz
seviyesi çýkýþlarýndan daðýlmasýný
saðlar.
B670D01MC-AAT
B670D01MC
B670D02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
99
Hava yüz çýkýþl arý ve döþeme
çýkýþlarýndan gelir. Bu konum, ön panel
çýkýþl arýndan soðuk, döþeme
çýkýþlarýndan ise sýcak havanýn ayný
anda çýkmasýný saðlar.
Ýki-seviyeli
Döþeme-Seviyesi
Gelen hava döþeme çýkýþlarýndan, ön
cam buðu çözücü çýkýþýndan, buðu
çözücü çýkýþl arýndan ve yan
havalandýrma çýkýþlarýndan verilir.
“Floor” (Döþeme) konumu seçildiði
zaman, “Fresh” (Taze) konumu devreye
girer.
Döþeme-Buðu Çözücü
Seviyesi
Gelen hava ön cam buðu çözücü
çýkýþýndan, döþeme çýkýþlarýndan, buðu
çözücü çýkýþl arýndan ve yan
havalandýrma çýkýþlarýndan verilir.
“Floor-Defrost” konumu seçilirse, klima
otomatik olarak devreye girer ve ‘Fresh’’
konumu aktif hale gelir.
B670D03MC
B670D04MC B670D05MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
100
NOT:
MAX A/C konumu seçili durumda iken,
kontak anahtarý “ON” konumuna
getirildiðinde, hava giriþ kontrol tuþu
" " konumuna geçer.
MAX A/C konumundan baþka bir konuma
geçildiði zaman, A/C (klima) ve hava
giriþ kontrol tuþlarý aþaðýdaki tabloya
göre ayarlanýr.
* A/C veya hava giriþ kontrol tuþu eski
konumuna döner.
Defrost-Seviyesi
Gelen hava, ön cam buðu çözücü
çýkýþýndan, yan buðu çözücü
çýkýþlarýndan ve yan havalandýrmadan
verilir.
“Defrost-Buðu Çözücü” konumu
seçilirse, klima otomatik olarak devreye
girer ve ön cam buðusunun hýzla
giderilmesi için ‘Taze Hava’’ modu aktif
hale gelir.
MAX A/C-Seviyesi
(Varsa)
Hava yüz seviyesi çýkýþlarýndan verilir.
“MAX A/C” konumu seçilirse, klima
otomatik olarak devreye girer ve Ýç
Sirkülasyon konumu aktif hale gelir.
MAX
A/C
KLÝMA
Hava Giriþ
Kontrol Tuþu
AÇIK
AÇIK veya KAPALI*
AÇIK
AÇIK
AÇIK veya KAPALI*
B670D06MC B670D07MC
*
or
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
101
Normal ýsýtma çalýþmasý sýrasýnda, hava
giriþ kontrolünü taze hava ( )
konumuna ve hava akýþ kontrolünü ise
döþeme( ) konumuna getiriniz.
Daha hýzlý ýsýtma için, hava giriþ kontrolü
iç sirkülasyon ( )konumuna
getirilmelidir.
Caml ar buðul anýrsa, hava akýþ
kontrolünü buðu çözme ( )
konumuna (Klima otomatik olarak
çalýþacaktýr) ve hava giriþ kontrolünü
ise taze hava( ) konumuna getiriniz.
Azami ýsýtma için, sýcaklýk kontrolünü
“Sýcak ” konuma getiriniz.
Hyundai’nizde iki seviyeli ýsýtma sistemi
bulunmaktadýr. Bu konum, ön panel
çýkýþl arýndan soðuk, döþeme
çýkýþlarýndan ise sýcak havanýn ayný
anda çýkmasýný saðlar. Bu özelliðin
kullanýlmasý için:
Hava giriþ kontrolünü hava( )
konumuna getiriniz.
Hava akýþ kontrolünü iki seviyeli ( )
konuma getiriniz.
Fan deviri kontrolünü istenen devire
ayarlayýnýz.
Sýcaklýk düðmesini “Soðuk ” ile “Sýcak”
arasýna getiriniz.
Bu düðme, istenen ýsýtma veya
soðutma derecesini ayarlamak için
kullanýlýr.
ISITMA KONTROLLERÝ ÝKÝ SEVÝYELÝ ISITMA
Sýcaklýk Kontrolü
Soðuk Sýcak
B670E02A-AAT B690A02A-AAT
B690E01MC
B690A01MC
Normal ýsýtma çalýþmasý sýrasýnda, hava
giriþ kontrolünü taze hava ( )
konumuna ve hava akýþ kontrolünü ise
döþeme( ) konumuna getiriniz.
Daha hýzlý ýsýtma için, hava giriþ kontrolü
iç sirkülasyon ( )konumuna
getirilmelidir.
Caml ar buðul anýrsa, hava akýþ
kontrolünü buðu çözme ( )
konumuna (Klima otomatik olarak
çalýþacaktýr) ve hava giriþ kontrolünü
ise taze hava( ) konumuna getiriniz.
Azami ýsýtma için, sýcaklýk kontrolünü
“Sýcak ” konuma getiriniz.
B700A02A-AAT
B700B01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
102
Ön cam üzerindeki buzlanmayý ve
dýþ buðulanmayý gidermek için:
o Hava akýþ kontrolünü defrost ( )
konumuna getiriniz. (Klima otomatik
olarak çalýþacak ve ‘’Taze hava’’
konumu devreye girecektir.)
o Sýcaklýk kontrolünü “warm-sýcak”
konumuna getiriniz.
o Fan devir kontrolünü “3” veya “4”
kademesine getiriniz.
Buz çözme/buðu çözme amacýyla
ýsýtma haval andýrma si stemi ni
kullanmak için:
Ön cam iç yüzeyindeki buðunun
giderilmesi için:
o Hava akýþ kontrolünü defrost ( )
konumuna getiriniz. (Klima otomatik
olarak çalýþacak ve ‘’Taze hava’’
konumu devreye girecektir.)
o Sýcaklýk kontrol düðmesini istenilen
konuma getiriniz.
o Fan devir düðmesini “1” ila “4”
arasýnda bir kademeye getiriniz.
Havalandýrma sistemini çalýþtýrmak
için:
o Hava giriþ kontrolünü “Taze hava”
konumuna( ) getiriniz.
o Bütün giriþ havasýný gösterge paneli
çýkýþlarýna yönlendirmek için hava
giriþ kontrolünü “Yüz” ( )
konumuna getiriniz.
o Fan deviri kontrolünü istenen devire
ayarlayýnýz.
o Sýcaklýk düðmesini “Soðuk ” ile
“Sýcak” arasýna getiriniz.
HAVALANDIRMA BUZ/BUÐU GÝDERME
B710A01A-AAT
B710A02MC
B710A01A-AAT
B720A01MC
B720A02MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
103
Faydalý Bilgiler
o Toz ve istenmeyen kokularýn
havalandýrma sisteminden araç içine
girmemesini saðlamak için, hava giriþ
kontrolünü( ) konumuna getiriniz.
Rahatsýz edici durum geçtiðinde, araç
içine taze hava giriþini saðlamak
için, hava giriþ kontrolünün ( )
konumuna getirilmesi gerektiðini
unutmayýnýz. Bu sürücünün dikkatini
toparlayabilmesi ve rahat olmasýný
saðlar.
o Isýtma/soðutma sistemine hava, ön
camýn hemen önünde bulunan
ýzgaralardan çekilir. Bunlarýn yaprak,
kar, buz veya bir baþka engellerle
týkanmamasýna dikkat ediniz.
o Ön camdaki iç buðulanmayý önlemek
için, hava giriþ kontrolünü taze hava
( )konumuna ve fan devrini
istenen konuma getiriniz, klima
sistemini açýnýz ve sýcaklýk kontrol
düðmesi ni i stenen sýcakl ýða
ayarlayýnýz.
NOT:
Klima sürekli olarak döþeme-buðu
giderici seviyesi ( ) veya buðu
giderici seviyesi ( ) konumunda
çalýþtýrýlýrsa, ön cam dýþ yüzeyinde
buðu oluþabilir. Böyle olduðunda,
hava akýþ kontrol düðmesini yüz
konumuna ( ) fan devir kontrol
düðmesini ise düþük kademeye
getiriniz.
(Varsa)
Klima Açma Tuþu
Klima, ýsýtma/klima kontrol panelinde
yer alan klima (A/C) tuþuna basýlarak
çalýþtýrýlýr.
KLÝMA SÝSTEMÝ
B740A01A-AAT
B740A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
104
Nem Alýnarak Isýtma
Nem alýnarak ýsýtma için:
o Fan kontrol düðmesini açýnýz.
o Klima açma tuþuna basarak açýnýz.
o Ayný anda klima gösterge ýþýðý yanýyor
olmalýdýr.
o Hava giriþ kontrolü tuþunu taze hava
( ) konumuna getiriniz.
o Hava akýþ kontrolünü yüz ( )
konumuna getiriniz.
o Fan kontrol ünü i stenen devi re
ayarlayýnýz.
o Daha hýzlý çalýþma için, faný daha yüksek
bir devire getiriniz.
o Ýstenilen sýcaklýk miktarýný elde etmek
i çi n, sýcakl ýk kontrol düðmesi ni
ayarlayýnýz.
Araç içinde soðutmayý oluþturmak için:
o Fan kontrol düðmesini açýnýz.
o Düðmenin üstüne basarak klima
tuþunu itiniz.
o Ayný anda klima gösterge ýþýðý
yanýyor olmalýdýr.
o Hava giriþ kontrolünü ( )
konumuna getiriniz.
o Sýcaklýk kontrolünü “Cool-soðuk ”
konumuna geti ri ni z. (“Soðuk”
konumu, azami soðutma saðlar.
KLÝMANIN ÇALIÞMASI -
(Soðutma)
o Sýcaklýk, kontrolü “Sýcak” tarafa doðru
biraz getirilerek yumuþatýlabilir.)
o Fan kontrolünü istenen devire
ayarlayýnýz. Daha çok soðutma için,
fan kontrol düðmesini yüksek devir
kademesine getiriniz veya geçici
olarak hava giriþ kontrolünü ( )
konumuna getiriniz.
B740B02A-AAT
B740B01MC
B740C01A-AAT
B740C01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
105
Faydalý Bilgiler
o Araca ilk girdiðinizde, aracýn içi sýcak
ise; sýcak havanýn dýþarý çýkmasý
için camlarý bir kaç dakika açýnýz.
o Klima sistemini kullandýðýnýzda,
dýþarýdaki sýcak havanýn araç içine
girmemesi için bütün camlarý
kapatýnýz.
o Araç yoðun trafikte düþük hýzda
giderken, daha küçük bir vitese
geçiniz.
Bu motor devrini artýracak ve ayný
þekilde klima kompresörünün daha
hýzlý çalýþmasýna yol açacaktýr.
o Aþýrý dik yokuþlarda, motorun aþýrý
ýsýnmasýný önlemek için klimayý
kapatýnýz.
o Kýþ aylarýnda veya klimanýn düzenli
olarak kullanýlmadýðý dönemlerde,
klimayý her ay bir kaç dakika süre ile
çalýþtýrýnýz.
Böylelikle klima sistemi yaðlarýnýn
sistem içinde dolaþmasý saðlanacak
ve sistemin her zaman iyi durumda
kalmasýný saðlayacaktýr.
B740D01A-AAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
106
(Varsa)
Hyundainiz, istediðiniz sýcaklýk ayarýný
ayarlýyabileceðiniz bir otomatik ýsýtma
ve soðutma sistemi ile donatýlmýþtýr.
OTOMATÝK ISITMA VE SOÐUTMA KONTROL SÝSTEMÝ
Isýtma ve Soðutma Kontrolleri
6. AUTO (Otomatik Kontrol) Tuþu
7. Ekran
8. Hava Akýþ Kontrolü Düðmesi
9. OFF-kapatma Tuþu
1. Sýcaklýk Kontrolü
2. Klima Açma Tuþu
3. Hava Giriþ Kontrol Tuþu
4. Defrost Tuþu
5. Üfleyici Fan Kontrolü
B970A01Y-AAT B970B01MC-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
107
Otomatik Çalýþtýrma
FATC (Tam Otomatik Sýcaklýk Kontrol)
sistemi, aþaðýda verildiði gibi, sistemi
ýsýtma ve soðutmayý otomatik olarak
kontrol eder:
1. “AUTO” tuþuna basýnýz. Gösterge
lambasý yanar ve Yüz, Döþeme ve/
veya Ýki-Seviyeli konumlarýn yaný
sýra, fan devri ve klima kontrollerinin
de otomatik olarak yapýlacaðý belirtilir.
2. Ýstenen sýcaklýðý ayarlamak için
TEMP (SICAKLIK) düðmesi ni
çeviriniz.
Düðmeni n saat yönünde
çevrilmesiyle sýcaklýk azami 32°C’ye
kadar arttýrýlabilir.
Düðmenin saat yönünün tersinde
çevrilmesiyle sýcaklýk asgari 17ºC’ye
kadar düþürülebilir.
NOT:
Akü boþalmýþ veya baðlý deðilse, sýcaklýk
modu Santigrat derecelere sýfýrlanacaktýr.
Bu normal bir durumdur ve siz sýcaklýk
modunu aþaðýdaki gibi Santigrat’tan
Fahrenheit’a deðiþtirebilirsiniz.
‘’OFF (KAPALI)’’ ve ‘’AUTO’’ tuþlarýna
3 saniye süreyle ayný anda basýnýz.
Ekran sýcaklýk biriminin Santigrat’tan
Fahrenheit’a ayar-landýðýný
gösterecektir (°C ->°F veya °F ->
o
C).
NOT:
Isýtma ve soðutma sisteminin
kontrolünü daha iyi yapabilmek için
gösterge panelinde bulunan sensör
üzerine kesinlikle birþey koymayýnýz.
B970C01NF-GAT
Fotosensör
B070B01MC
B970C02MC
1JBA4067
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
108
Bu, taze dýþ hava veya araç içi
sirkulasyonunun seçimi için kullanýlýr.
Hava giriþ kontrol modunu (Taze Hava
Modu, Ýç Sirkülasyon Modu) deðiþtirmek
için, kontrol tuþuna basýnýz.
TAZE HAVA KONUMU ( )
Hava gi ri þ kontrol ü taze hava
konumunda ol duðu zaman, tuþ
üzerindeki gösterge lambasý yanar.
ÝÇ SÝRKÜLASYON KONUMU ( )
Hava giriþ kontrolü iç sirkülasyon
konumunda ol duðu zaman, tuþ
üzerindeki gösterge ýþýðý yanar.
Fan Devir Kontrolü
Fanýn devri fan devir kontrol düðmesi
çevrilerek istenen devre ayarlanabilir.
Devir ne kadar yüksek olursa, o kadar
çok hava verilir. “OFF” tuþuna basýlmasý
faný kapatýr.
MANUEL ÇALIÞTIRMA
Isýtma ve soðutma sistemi, “AUTO”
tuþuna basýl arak otomati k
çalýþtýrýlabildiði gibi, manuel olarak da
kontrol edilebilir. Bu durumda sistem,
seçilen tuþlarla verilen talimata uygun
çalýþýr.
Seçilmemiþ tuþlarla ilgili fonksiyonlar
otomatik olarak kontrol edilmeye devam
eder.
Yeniden otomatik çalýþmaya geçmek
için “AUTO” tuþuna basmak yeterli
olacaktýr.
Hava Giriþ Kontrol Tuþu
B980A01Y-AAT B980B01NF-AAT B670C03Y-AAT
B980B01MC B670C03MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
109
Isýtma ve Soðutma Sisteminin
Kapatýlmasý
OFF” tuþuna basýnýz ve ýsýtma ve
soðutma si stemi ni n çal ýþmasýný
durdurunuz.
“Taze hava” konumu seçi l mi þ
olduðunda, araç içine dýþarýdan hava
alýnýr ve seçilen fonksiyona baðlý olarak
ýsýtýlýr veya soðutulur.
“Ýç sirkülasyon” konumu seçilmiþ
olduðunda, araç yolcu bölmesinde
bulunan hava, ýsýtma sistemi kanalýyla
emilir ve seçilen fonksiyona baðlý olarak
ýsýtýlýr veya soðutulur
NOT:
Isýtma sisteminin “Ýç sirkülasyon”
konumuna getirilmiþ olarak uzun
süreli çalýþtýrýlmasý halinde, ön ve
yan camlarýn buðulanmasýna yol
açacaðý ve yolcu bölmesindeki
havanýn giderek bayatlayacaðý
dikkate alýnmalýdýr. Ayrýca, klimanýn
“Ýç sirkülasyon” moduna getirilmiþ
olarak uzun süreli çalýþtýrýlmasý,
yolcu bölmesindeki havanýn aþýrý
derecede kurumasýna yol açabilir.
Hava Akýþ Kontrolü
Bu, hava akýþýný yönlendirmek için
kullanýlýr. Giren hava, döþemeye, ön
panel çýkýþlarýna veya ön cama
yönlendirilebilir. Yüz, Ýki-seviyeli,
Döþeme ve Döþeme-Defrost
konumlarýný göstermek için dört sembol
kullanýlýr.
B980D01Y-AAT
B980D01MC
B980E01NF-GAT
B980E01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
110
Yüz-Seviyesi
“Yüz-seviyesi” konumu seçildiðinde
gösterge ýþýðý yanacak ve hava
çýkýþlarýndan gelen havanýn yüz
sevi yesi ne yönl endi ri l mesi sað-
lanacaktýr.
Ýki-seviyeli
“Ýki-seviyeli” konum seçildiðinde,
gösterge ýþýðý yanacak ve havanýn yüz
çýkýþlarý ve döþeme çýkýþlarýndan
gelmesi saðlanacaktýr. Bu konum, ön
panel çýkýþlarýndan soðuk, döþeme
çýkýþlarýndan ise sýcak havanýn ayný
anda çýkmasýný saðlar.
Döþeme-Seviyesi
“Döþeme” konumu seçi l di ði nde,
gösterge ýþýðý yanacak ve havanýn
döþeme çýkýþlarý, ön cam buðu çözücü
çýkýþý, yan buðu çözücü çýkýþý ve yan
havalandýrma çýkýþlarýndan gelmesi
saðlanacaktýr.
B670D02MC B670D03MC
B670D04MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
111
Döþeme-Buðu Çözücü
Seviyesi
‘’Döþeme-Buz Çözme Seviyesi’’ konumu
seçildiðinde, gösterge lambasý yanar ve
hava ön cam buz çözme çýkýþý, alt
havalandýrma, yan buz çözme çýkýþý ve
yan havalandýrmadan dýþarý verilir.
Sýcaklýk kumanda düðmesi, fan
kumanda düðmesi ya da buz çözme
düðmesinden birine “Floor-
Defrost”(döþeme-buðu çözme)
konumuna basýldýðý zaman Klima
otomatik olarak açýlýr ve “Fresh” konumu
devreye girer.
Buðu Çözücü Tuþu
“Defrost” tuþuna basýldýðýnda, otomatik
olarak konumu seçilmiþ
olacak ve havanýn ön cam buðu çözücü
çýkýþlarýndan gelmesi saðlanacaktýr.
Defrosta yardýmcý olmak için, klima,
ancak ortam sýcaklýðý 3.5ºC sýcaklýk
seviyesinin üzerinde olduðunda
çalýþacak ve ortam sýcaklýðý 3.5ºC
sýcaklýk seviyesinin altýna düþtüðünde
otomatik olarak kapanacaktýr.
Otomatik Nem Azaltma
Kumandasý (Varsa)
Ön panelin ortasýnda bir nem sensörü
bulunmaktadýr. Aracýn içinde çok nem
olduðunda klima nemi kontrol etmek
için otomatik olarak açýlýr.
B980F02E-AAT B980G01NF-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
112
o Filtreyi her 15.000 km’de bir kez
deðiþtiriniz. Eðer aracýnýz tozlu,
bozuk yol gibi aðýr þartlarda
kullanýlýyor ise, klima filtresinin
daha sýk aralýklarla kontrol
edilmesi ve deðiþtirilmesi
gerekir.
o Hava akýþý azaldýðýnda, filtre
yetkili serviste kontrol
edilmelidir.
POLEN FÝLTRESÝ (EVAPORATÖR
VE FAN ÜNÝTESÝ ÝÇÝN)
(Varsa)
Ýç hava
Klima filtresi (Polen filtresi), torpido
gözünün arka tarafýnda, evaporatör
ünitenin önünde yer alýr.
Aracýn içine giren kirletici madde
miktarýnýn azaltýlmasýný saðlar.
Klima filtresini deðiþtirmek için, sayfa
6-19’e bakýnýz.
Araç içi
Dýþ hava
Üfleyici
Evaporatör peteði
Filtre
!
DÝKKAT
B760A06A-GAT
B760A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
113
Radyo-Teyp Sistemi Nasýl Çalýþýr?
FM Alýcýsý
Ýyonosfer
AM ve FM radyo si nyal l eri ,
bulunduðunuz þehirdeki yayýn kuleleri
üzerinden verilir. Bu sinyaller, aracýnýzýn
anteni tarafýndan al ýnýr. Radyo
tarafýndan alýnan bu sinyaller, daha
sonra aracýnýzýn hoparlörlerine aktarýlýr
Aracýnýza güçlü bir radyo sinyali
geldiðinde, ses sisteminde uygulanan
hassas mühendislik sayesinde mümkün
olan en iyi kalitede yayýn saðlanýr.
Ancak, bazý durumlarda aracýnýza gelen
sinyal güçlü ve net olmayabilir. Bu du-
rum, radyo istasyonu mesafesi, daha
güçlü radyo istasyonlarýnýn veya
STEREO SES SÝSTEMÝ
çevredeki binalar, köprüler veya büyük
engel l er gi bi yapýl arýn ol masýndan
kaynaklanýr.
AM Alýcýsý
Ýyonosfer
FM yayýnlarýna kýyasla, AM yayýnlarý
daha uzun mesafel erde
alýnabilmektedir. Bunun nedeni, AM
radyo dal gal arýnýn daha düþük
frekanslarda iletilmeleridir. Bu uzun,
düþük frekanslý radyo dalgalarý,
atmosferde düz bir doðrultu izleme
yerine, yer küresinin kývrýmlarýný izler.
Ayrýca, karþýl aþtýðý engel l eri n
çevresi nden dol aþýr ve bunun
sonucunda daha geniþ bir sinyal
kapsama alanýna sahiptir.
Demir köprüler
FM yayýnlarý daha yüksek frekanslarda
iletilirler ve yer küresi yüzeyini takip
etmek için bükülmezler. Bu nedenledir
ki, FM yayýnlarý genellikle radyo
istasyonundan uzaklaþtýktan sonra
zayýfl amaya baþl ar. Ayrýca FM
sinyalleri, binalar, daðlar ve benzeri
engellerden daha kolay etkilenir. Bu
durum, sanki radyonuzda bir arýza
varmýþ gibi sorunlara yol açar. Aþaðýda
verilmekte olan durumlar normaldir ve
herhangi bir radyo arýzasýný olduðunu
göstermez:
FM radyo istasyonu
Daðlar
Binalar
Açýk alan
Engelli alan
B750A01L
B750A02L
B750A03L
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
114
o Zayýfl ama – Aracýnýz radyo
istasyonundan uzaklaþtýkça, sinyal
zayýflar ve ses azalmaya baþlar.
Böyle olduðunda, bir baþka istasyon
seçmelisiniz.
o Dalgalanma/Parazit - Radyo
istasyonu vericisi ile radyonuz
arasýndaki zayýf FM sinyalleri veya
büyük engel l er, parazi t veya
dalgalanma seslerinin meydana
gelmesine yol açarak sinyalleri
bozabi l i r. Ti z sevi yesi ni n
düþürülmesi, bu durum ortadan
kalkana kadar belli ölçüde yararlý
olabilir.
o Ýstasyon Karýþmasý – FM sinyali
zayýflamaya baþladýðýnda, ayný frekansa
yakýn daha güçlü sinyalleri olan bir baþka
radyo çalmaya baþlayabilir. Bunun
nedeni, radyonuzun en güçlü sinyalleri
almasý için tasarlanmýþ olmasýdýr. Böyle
olduðunda, sinyalleri daha güçlü olan
bir baþka istasyon seçiniz.
o Radyo Yayýnlarý Giriþimi – Farklý
yönlerden alýnan radyo dalgalarý ses
kalitesinde bozulmaya veya
dalgalanmaya yol açabilir. Bu daha çok
ayný istasyondan alýnan doðrudan veya
yansýmýþ sinyaller veya birbirine yakýn
frekanslarda iki istasyon olmasý
nedeniyle ortaya çýkar. Böyle
olduðunda, bu durum düzelene kadar
bir baþka istasyon seçiniz.
Cep telefonu veya iki yollu telsiz
kullanýlmasý
Araç içinde cep telefonu kullanýldýðýnda,
radyoda bir parazit oluþabilir. Bu radyoda
bir sorun olduðunu göstermez. Bu gibi
durumda, cep telefonunuzu radyodan
mümkün olduðu kadar uzak noktada
kullanmaya gayret ediniz.
!
DÝKKAT
Araç içinde cep telefonu veya telsiz
gibi bir haberleþme sistemi
kullanýldýðýnda, ayrý bir harici anten
takýlmalýdýr. Cep telefonu veya telsizin
yalnýzca kendi anteni aracýlýðý ile
kullanýlmasý durumunda, bu aracýn
elektrik sistemi üzerinde parazit
yapacak ve aracýn çalýþmasý üzerinde
olumsuz etki yapacaktýr.
Sürüþ sýrasýnda cep telefonu
kullanmayýnýz, cep telefonu
görüþmesi için aracýnýzý güvenli bir
yerde park ediniz.
!
UYARI
B750A04L B750A05L
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
115
KULLANMA TALÝMATI
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
116
GENEL
C ON/OFF BUTONU
• numaralý butona kýsa süreli basarak cihazý açýp kapatabilirsiniz. Cihaz yeniden açýldýðýnda, bir önceki mod ve disk çalma
pozisyonu yeniden yüklenir.
C VOLUME UP/DOWN KONTROLÜ
Ses seviyesini arttýrmak için buton ’i saða çeviriniz. Seviye ekranda, “VOLUME xx” þeklinde görüntülenecektir.
Ses seviyesini azaltmak için buton • ’i sola çeviriniz. 5sn sonra ekran bir önceki moda dönecektir.
• BAÞLANGIÇ SES SEVÝYESÝNÝN AYARLANMASI
Baþlangýç ses seviyesi, cihazýn bir sonraki açýlýþýnda otomatik olarak ayarlanan ses seviyesidir. Baþlangýç sesini ayarlamak
için, buton • ’i 2 sn.den uzun süreyle basýlý tutun. Mevcut ses seviyesi, ekranda yanýp sönerek görüntülenecektir.Buton• ’i
saða/sola çevirerek sesi ayarlayýn, daha sonra, ayarladýðýnýz ses seviyesini baþlangýç seviyesi olarak kaydetmek için tekrar
numaralý butona basýn.
C
C
C
C
C
C
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
117
C SES FONKSÝYONU SEÇÝMÝ (AUDIO SELECTION)
Bu buton ses ayarý içindir. ‚ numaralý butona her basýþýnýzda, LCD ekran her bir modu aþaðýdaki sýra ile görüntüler :
Her ayar türünde, seviye, ‚ numaralý butonu çevirerek kontrol edilebilir. Son yapýlan ayardan 5 sn. sonra ekran otomatik
olarak bir önceki haline dönecektir.
Not: EQ modu (Equalizer) açýkken, BASS ve TREBLE modlarý görüntülenmez.
C - (1) BASS AYARI
Bass seviyesini ayarlamak için, önce buton ‚’ye, ekranda“BASS” metni görüntülenene kadar basýn.
BASS modu seçildikten sonraki 5sn. içinde, bass seviyesini dilediðiniz gibi ayarlamak için buton ‚’yi saða ya da sola çevirin.
Bass seviyesi minimum “BASS –10”’dan maksimum “BASS+10”’a kadar ekranda görüntülenecektir. Son ayar yapýldýktan
5sn. sonra veya baþka herhangi bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner.
C - (2) TREBLE AYARI
Treble seviyesini ayarlamak için, önce buton ‚’ye, ekranda“TREBLE” metni görüntülenene kadar basýn.
Treble modu seçildikten sonraki 5sn. içinde, treble seviyesini dilediðiniz gibi ayarlamak için buton ‚’yi saða ya da sola
çevirin.
Treble seviyesi minimum “TREBLE –10”’dan maksimum “TREBLE+10”’a kadar ekranda görüntülenecektir. Son ayar
yapýldýktan 5sn. sonra veya baþka herhangi bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner.
GENEL
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
118
C- (3) BALANCE AYARI
Sol-sað hoparlör dengesini ayarlamak için, öncelikle ‚ numaralý butona ekranda“BAL”ifadesi görüntülenene kadar basarak
Balance modunu seçin. Balance modu seçildikten sonraki 5sn. içinde, sað-sol dengesini dilediðiniz gibi ayarlamak için ‚
numaralý butonu saða ya da sola çevirin. Balance pozisyonu ekranda “BAL 10L”’den (tamamen sol) “BAL 10R”’ye (tamamen
sað) kadar görüntülenecektir. Sað ve sol hoparlörlerin ses seviyeleri eþit oldugunda, “BAL L=R” ifadesi ekranda görüntülenir.
Son ayar yapýldýktan 5sn. sonra veya herhangi baþka bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner.
C- (4) FADER AYARI
Ön-arka hoparlör dengesini ayarlamak için, öncelikle ‚ numaralý butona ekranda“FADER”ifadesi görüntülenene kadar
basarak Fader modunu seçin. Fader modu seçildikten sonraki 5sn. içinde, ön-arka dengesini dilediðiniz gibi ayarlamak için
C numaralý butonu saða ya da sola çevirin. Fader pozisyonu ekranda “FADER 10F”’den (tamamen ön) “FADER 10R”’ye
(tamamen arka) kadar görüntülenecektir. Ön ve arka hoparlörlerin ses seviyeleri eþit olduðunda, “FADER F=R” ifadesi
ekranda görüntülenir. Son ayar yapýldýktan 5sn. sonra veya herhangi baþka bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak
normal haline döner.
GENEL
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
119
C - (5) TAVOL AYARI
TA ses seviyesini ayarlamak için, öncelikle ‚ numaralý butona ekranda“TA VOL”ifadesi görüntülenene kadar basarak TA ses
ayar modunu seçin. TA VOL modu seçildikten sonraki 5sn. içinde, ses seviyesini dilediðiniz gibi ayarlamak için buton ‚’yi
saða ya da sola çevirin
C - (6) BEEP KONTROLÜ
Beep modunu ayarlamak için, önce, ekranda “BEEP”ifadesi görüntülenene kadar ‚ numaralý butona basarak Beep modunu
seçin. Beep modu ekranda sýrasýyla “BEEP 2ND”, “BEEP OFF” ve “BEEP ON”þeklinde görüntülenecektir. Son ayar
yapýldýktan 5sn. sonra veya herhangi baþka bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner.
Herhangi bir tuþa bastýðýnýzda “bip” sesi duymak istiyorsanýz “BEEP ON”modunu secin. Herhangi bir preset tuþuna ve/veya
Tune/Seek tuþuna bastýðýnýzda “bip” sesi duymak istiyorsanýz“BEEP 2ND” modunu seçin.
C MANUEL FREKANS AYARI
Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için, ‚ numaralý butonu saða veya sola çevirerek radyo frekansýný arttýrabilir
veya azaltabilirsiniz.
C CD TUþU
CD Player’ý seçmek için CD tuþuna C basýn.
C EQUALIZER (EQ)
4 müzik türü (CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ) için equalizer eðrisi seçebilirsiniz. Ýstediðiniz equalizer eðrisini seçmek için EQ
tuþuna „ peþpeþe basýn. Bu tuþa her bastýðýnýzda, herbir mod aþaðýdaki sýra ile LCD ekranda görüntülenir:
© DETERRENT PIN LED
Kontak kapatýldýðýnda bu LED, 1sn.de bir kere olmak üzere yanýp söner.
GENEL
CLASSIC - POPS - ROCK - JAZZ - EQ OFF
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
120
AM/FM BAND SEÇÝM TUÞU (AM/FM)
Bu tuþa her basýldýðýnda radyo bandý deðiþir.
Bu tuþa her basýldýðýnda LCD ekran her bandý aþaðýdaki sýra ile görüntüler:
®~ ÝSTASYON PRESET TUÞLARI
Radyo modundayken, ®’den ’e kadar olan tuþlardan herhangi birine 2 saniyeden kýsa süre ile basýlýrsa, o tuþa önceden
kaydedilmiþ radyo istasyonu açýlacaktýr. Radyo istasyonlarýný, AM bandýnda ya da FM bandýnda, 6 preset hafýzadan birine
kaydetmek için aþaðýdaki prosedürü izleyin:
a. istediðiniz bandý seçin.
b. Daha önce anlatýlan manuel ya da otomatik arama metodlarýndan biri ile kaydetmek istediðiniz istasyonu seçin.
c. Preset tuþlarýndan birini 2sn.den uzun süre ile basýlý tutun. Preset numarasý, radyo istasyonunun preset hafýzasýna
kaydedildiðini doðrulamak için ekranda yanýp sönecektir.
Not : Herhangi bir zamanda, preset tuþlarýndan birine basarak, o hafýzaya kayýtli radyo istasyonu çaðrýlabilir.
RADYO
13
13
14
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
121
C UP/DOWN TUNING
Otomatik olarak bir radyo istasyonunu seçmek için, SEEK UP tuþuna ( ) C veya SEEK DOWN tuþuna ( ) C kýsa süreyle basýn.
Tuner bir sonraki (SEEK UP) veya bir önceki (SEEK DOWN) radyo istasyonunu arayacaktýr.
C ALTERNATÝF FREKANSLAR (AF)
Eðer birçok farklý frekanstan yayýn yapan RDS’li (Radio Data System) bir radyo istasyonu dinliyorsaniz, AF tuþuna C kýsa süreyle
basýn. Bu tuþa her basýþýnýzda, ekranda sýrasýyla “AF ON” ve “AF OFF”ifadeleri görüntülenir.
“AF ON”durumunda (“AF” ikonu ekranda görüntülenecektir.), cihaz otomatik olarak en iyi yayýn gücüne sahip frekansa geçer ve AF iþareti
yayýnlanan istasyon görüntülenir.
Eðer REG modunu açmak/kapatmak için AF tuþuna 2 sn.den uzun süre ile basýlý tutarsanýz, LCD ekranda “REG ON”veya “REG OFF”ifadesi
görüntülenir. “REG ON”durumunda, cihaz bölgesel versiyonlari olan RDS’li istasyonlarý kabul eder.
“REG OFF”durumunda, cihaz bölgesel versiyonlarý olan RDS’li istasyonlarý gözardý eder.
Yayýn gücünün zayýf olduðu bölgelerde, radyo daha iyi iþaret gücüne sahip frekanslarý ararken uzun kesintiler olabilir. Bu durumda, AF
foksiyonunu kapatabilirsiniz.
TRAFÝK ANONSU (TA)
Eðer trafik haberleri dinlemek isterseniz, bu tuþa basiniz. “TA ON(TP SEEK)” veya“TA OFF” ekranda 2 sn. boyunca görüntülenir ve “TA”
ikonu ekranda belirir.
TA RDS iþareti o anki istasyonda mevcut ise, o segmente ait TA açýlýr.
TA modu açýk fakat trafik anonsu yayýnlanmýyorsa, cihaz 20 sn. sonra otomatik olarak bir sonraki TA istasyonunu arar. TA modu aktifse, CD
modu da trafik haberleri için kesilir.
PROGRAM TÝPÝ (PTY)
Eðer, ekran radyo frekansýný ya da preset adýný gösteriyorken kýsa süreyle PTY tuþuna basarsanýz, LCD ekran PTY adýný gösterir.
Eðer karþýlýk gelen PTY bilgisi artýk bulunmuyorsa ya da radyo frekansý RDS’ye sahip deðilse, ekranda“NO PTY”ifadesi görüntülenir. (“PTY”
ikonu ekranda belirecektir.)
Eðer, ekran radyo frekansýný ya da preset adýný gösteriyorken 2sn.den uzun süre ile PTY tuþuna basarsanýz, LCD ekranda
“PTY SEARCH”ifadesi görüntülenir ve preset tuþlarýna ˆ~ basarak PTY menüsünde arama yapýlabilir.
Eðer PTY modunda iken 5 sn. boyunca giriþ olmazsa, PTY yakalama otomatik olarak kapanarak normal moda döner.
RADYO
15
16
15
16
16
13
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
122
- (1) PRESET ARAMA
PTY yakalama sýrasýnda kýsa süreli olarak preset tuþuna ®~ basýlýrsa önceden kaydedilmiþ (preset) PTY menüsü
çaðrýlacaktýr.
Eðer farklý bir preset menüsü kaydetmek istiyorsanýz, aþaðý/yukarý ayar düðmesini (? numaralý buton) cevirerek diðer PTY
menülerini aradýktan sonra herhangi bir preset tusuna basýn. Kayýtlý PTY menüsü aþaðýdaki gibidir:
- (2) TUNING UP/DOWN
PTY yakalama sýrasýnda aþaðý/yukarý ayar düðmesini (‚ numaralý buton) her cevirdiðinizde, PTY menüsü aþaðý yukarý
ilerleyecektir.
PTY menüsü aþaðýdaki sýrayla deðiþir:
NO PTY → NEWS → AFFAIRS → INFO → SPORT → EDUCATE → DRAMA → CULTURE → SCIENCE ® VARIED
→ POP M → ROCK M → EASY M → LIGHT M → CLASSICS → OTHER M → WEATHER → FINANCE → CHILDREN
→ SOCIAL → RELIGION → PHONE IN → TRAVEL → LEISURE → JAZZ → COUNTRY → NATION M → OLDIES
→ FOLK M → DOCUMENT → TEST (döngü)
Dinlemek istediðiniz PTY menüsünü bulduðunuzda, Preset tuþuna ®~ basýn.
Radyo karþýlýk gelen PTY bilgisini aramaya baþlayacaktýr ve bu bilgi tespit edildiðinde duracaktýr.
Bu esnada, PTY menüsü seçilen preset tuþuna kaydedilir.
RADYO
16
16
16
13
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
123
C PARÇA SEÇÝMÝ & CUE / REVIEW TUÞU
C - (1) PARÇA SEÇÝMÝ FONKSÝYONU
CD player kullanýmý sýrasýnda, C numaralý tuþa basýlarak bir sonraki þarkýya geçilebilir veya çalmakta olan parçanýn ya da bir önceki
parçanýn baþýna dönülebilir. Bir sonraki parça seçim tuþuna ( ) her basýldýðýnda parça numarasý artar. Bir önceki parça seçim tuþuna ( )
her basýldýðýnda, parça numarasý azalýr.
C - (2) ÝLERÝ/GERÝ FONKSÝYONLARI (CUE/REVIEW)
Bu tuþ (C) kullanýlarak CD-DA (audio) diskteki herhangi bir parça üzerinde ileri ve geri yönde yüksek hýzlý duyulabilir bir arama yapýlabilir. Ileri
yönde hýzlý bir arama yapmak için cue tuþunu ( ) ya da geriye doðru hýzlý bir arama yapmak için review tuþunu ( ) basýlý tutun.
Not : MP3 disk çalýnmasý durumunda da cue ve review fonksiyonlarýný kullanarak hýzlý arama yapabilirsiniz, fakat MP3 parçanýn
sesi duyulmayacaktýr.Dosya (þarký) üzerinde ileri/geri arama yapýlýr ve parçanýn ilk seçiminde otomatik olarak çalmaya baþlar.
C MP3 KLASÖR/DOSYA ARAMA
C numarali buton, MP3 disk üzerinde belirli bir klasörü ve dosyayi seçmek için kullanilir. Buton C’yi 3 sn.den uzun süre ile basili tutun. Daha
sonra, mevcut klasörleri görüntülemek için C’yi saða veya sola çevirin. Ýstenilen klasör görüntülendiðinde ‚ numarali butona basin, sonra, o
klasöre ait parçalari görüntülemek için tekrar buton C’yi saða veya sola çevirin. Ýstenilen þarki görüntülendiðinde buton C’ye basarak
çalmaya baþlayabilirsiniz.
CD-PLAYER
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
124
Klasör okuma metodu, kullanýlan, EasyCD veya Nero Burning Rom gibi CD yazma yazýlýmýna baðlý olarak aþaðýdaki gibi farklýlýk
gösterir:
Metod 1 :
Metod 2 :
Seçili klasör içerisinde dosya aramak isterseniz, buton ?’yi ardý ardýna saða/sola çevirin.
Ýsteðiniz parçayý bulduðunuzda butona basýn. Cihaz seçili dosyayý çalmaya baþlayacaktýr.
Örnek olarak, Dir01 içerisinde dosya aranmasý aþaðýdaki gibidir:
MP3 Klasör/dosya konfigürasyonu
CD-PLAYER
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
125
® PLAY/ PAUSE
Parçanýn çalýnmasýný duraklatmak istediðiniz zaman bu tuþa basýn. “PAUSE” ifadesi ekranda yanýp sönmeye baþlayacaktýr.
Normal çalma moduna dönmek için tekrar bu tuþa basýn.
BÝR ÖNCEKÝ KLASÖR (D-)
MP3 çalýnmasý sýrasýnda, numaralý tuþa basarak bir önceki klasöre (eðer MP3 disk üzerinde mevcutsa) geçmek mümkündür.
Bu tuþa her basýldýðýnda bir önceki klasör seçilir.
BÝR SONRAKÝ KLASÖR (D+)
MP3 çalýnmasý sýrasýnda, numaralý tuþa basarak bir sonraki klasöre (eðer MP3 disk üzerinde mevcutsa) geçmek mümkündür.
Bu tuþa her basýldýðýnda bir sonraki klasör seçilir.
Not • Eðer MP3 disk üzerinde klasör mevcut deðilse, 1 numaralý tuþa her basýldýðýnda, cihaz MP3 parçalarý 10-dosya
aralýklarla çalar.
• Eðer disk MP3 ve WMA dosyalarý içermiyorsa, bu fonksiyon çalýþmaz.
• Eðer klasör içerisinde hiç MP3 dosyasý bulunmuyorsa, klasör gösterilmez.
CD-PLAYER
12
12
12
13
13
13
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
126
³ PARÇA TARAMA (SCN)
Disk çalýnmasý sýrasýnda, disk üzerindeki her parçanýn ilk 10 saniyesini dinlemek için ³ tuþuna basýn. “SCN” ikonu ekranda belirecektir.
Ýstenilen þarkýya gelindiðinde, bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar ³ tuþuna basýn. Cihaz seçilen parçayý çalacaktýr.
Parça tarama modu, rastgele çalma, tekrar çalma, parça yukarý/aþaðý veya klasör yukarý/aþaðý tuþlarý ile iptal edilebilir.
Not : MP3 disk çalýnmasý sýrasýnda, ³ tuþu 3sn.den uzun süre ile basýlý tutulduðunda, ekranda“SCN” ifadesi yanýp sönmeye baþlar ve
tarama modu ³ tuþuna basarak ya da rastgele çalma, tekrar çalma, parça yukarý/aþaðý veya klasör yukarý/aþaðý tuþlarýndan birine basarak
iptal edilene kadar, seçili klasördeki bütün dosyalar taranýr (sadece ilk 10 saniyesi çalýnýr).
1 TEKRAR ÇALMA SEÇÝM TUÞU (RPT)
Disk çalýnmasý sýrasýnda, seçili parçayý tekrar tekrar dinlemek için 1 tuþuna basýn. “RPT” ikonu ekranda belirecektir. Ayný tuþa tekrar
basýp “RPT” ikonu ekrandan kaybolana kadar parçanýn tekrarlanmasý devam edecektir. Tekrar çalma modu ayný zamanda rastgele çalma
ve parça tarama tuþlarý ile de iptal edilebilir.
Not: MP3 disk çalýnmasý durumunda, 1 tuþu 3sn.den uzun süre ile basýlý tutulursa, “RPT” ifadesi ekranda yanýp sönmeye baþlar ve klasör
içindeki bütün parçalar sýrasýyla çalýnýr. Parçalarýn çalýnmasý, klasör tekrarlama modu tekrar tuþuna birkez daha basýlarak veya
rastgele çalma ya da tarama tuþlarýna basýlarak iptal edilene kadar tekrarlanýr. Daha sonra“RPT”ikonu ekrandan kaybolur.
RASTGELE ÇALMA SEÇÝM TUÞU (RDM)
Disk çalýnmasý sýrasýnda, disk üzerindeki parçalarý rastgele veya karýþýk bir sýra ile çalmak için tuþuna basýn. “RDM” ikonu ekranda
belirecektirAyrýca parça seçim fonksiyonu da, parçalarý normal sýra yerine rastgele modda seçecektir. Rastgele çalma modu parça tarama
veya tekrar çalma tuþlarý ile iptal edilebilir.
Not: MP3 disk çalýnmasý durumunda; rastgele çalma tuþuna 3sn.den uzun süre ile basýlýrsa, “RDM” ifadesi ekranda yanýp sönecektir ve
klasör rastgele çalma modu, tekrar tuþuna basarak veya parça tarama ya da tekrar çalma tuþlarýndan birine basarak iptal edilene
kadar seçili klasördeki bütün parçalarý rastgele çalmaya baþlayacaktýr. Daha sonra“RDM” ikonu ekrandan kaybolur.
CD-PLAYER
11
11
11
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
127
ID3 v2 (DISP)
tuþu görüntülenen bilgiyi deðiþtirmek için kullanilir.
Bir MP3 dosyasý çalýnýyorken, ekranda görüntülenen dosya bilgisini
deðiþtirebilirsiniz. tuþuna her basýldýðýnda, saðda gösterilen bilgileri
göstermek için ekran deðiþir.
Not : Eðer MP3 disk ID3 bilgisine sahip deðilse, ekranda “NO ID3”
ifadesi görüntülenir.
CD-PLAYER
16
16
16
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
128
DÝSK ÇIKARMA (DISC EJECT)
DISC EJECT tuþuna basýlýrsa, disk çýkarýlacaktýr ve cihaz bir önceki moda geri dönecektir.
Eðer çýkarýlan disk, yükleme yuvasýndan alýnmazsa, diskin zarar görmesini engellemek için yeniden içeri alýnacaktýr.
Bu durumda C tuþuna basýlarak diskin çalýnmasýna devam edilebilir.
Not : Çýkarma hatasý durumunda, Eject tuþuna 5 saniyeden uzun süre ile basýlý tutun. Disk çýkarýlmasý zorlanacaktýr.
DÝSK YUVASI (DISC SLOT)
Diski, etiket yüzeyi yukarý gelecek þekilde, yükleme mekanizmasý çalýþana kadar nazikçe disk yuvasýna sokun.
Ekranda “READING”ifadesi görüntülenecek ve disk çalýnmaya baþlayacaktýr.
Not : - Diski yuvaya düz olarak sokun.
- Bu cihaz SADECE standard 5” (12cm) kompakt diskleri çalacak þekilde tasarlanmýþtýr.
- Cihaza ve/veya diske zarar gelebileceði için, adaptörlü ya da adaptörsüz 3” (8cm) diskleri veya standart dýþý þekillere
sahip (dikdörtgen ..vb.) diskleri kesinlikle kullanmayýn.
Bu disklere ve/veya cihaza gelecek zararlar garanti kapsamý dýþýndadýr.
CD-PLAYER
17
18
17
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
129
1) Kir, toz, çizikler ve disk hasarý parçada atlamalara ve ses kalitesinin bozulmasýna sebep olabilir.
Kompakt disklerinizin bakýmý için lütfen bu baþlýklarý inceleyiniz :
* Parmak izleri, toz and kir dikkatlice, yumuþak bir bezle diskin okuma yüzeyinden (parlak taraf) silinmelidir. Ýçeriden
dýþarýya doðru düz hareketlerle siliniz.
* CD temizliðinde asla kayýt spreyi, temizlik malzemesi yada tiner gibi kimyasallar kullanýlmamalýdýr. Bu tür kimyasallar
disk yüzeyinde onarýlamayan hasarlara yol açabilir.
* Diskler kullanýlmadýklarý zamanlarda kutularýnda saklanmalýdýr.
* Diskleri, uzun süre doðrudan günýþýðýna, yüksek sýcaklýk ve yüksek neme maruz býrakmayýnýz.
* Disk yüzeylerine kaðýt, bant veya etiket yapýstýrmayýnýz ve herhangi bir kalemle üzerlerini yazmayýnýz.
2) Standart dýþý þekillere sahip diskler (ör: kalp, kare, yýldýz) bu cihazda çalýnamaz. Aksi takdirde cihaza zarar verebilir.
Bu tür diskleri kullanmayýnýz.
3) Çalmadan önce, diskleri uygun bir bezle temizleyiniz. Her diski merkezden dýþa doðru siliniz.
Benzin, tiner, temizlik malzemeleri gibi çözücüleri veya analog diskler için tasarlanmýþ olan antistatik spreyi kullanmayýnýz.
4) Bazý UDF CD-R/CD-RW’lerin okunmasý daha uzun sürebilir.
5) Bazý CD-R/CD-RW’ler (kayýt için kullanýlan ekipmana ve diskin durumuna baðlý olarak) bu cihazda çalýnamayabilir.
6) MP3 CD-R/CD-RW’ler (kayýt yöntemine baðlý olarak) farklý ses seviyelerine sahip olabilirler.
KOMPAKT DÝSKLERÝN BAKIMI
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
130
CD Player kullanýmý sýrasýnda bir hata ile karþýlaþýlýrsa, aþaðýdaki hata kodlarýndan birisi ekranda görüntülenir:
CD-PLAYER HATA KODLARI
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
131
1) MP3 Motion Picture Experts Group (MPEG) Audio Layer 3 ‘ün kýsaltmasýdýr. MP3 1:10 128 Kbps oranýnda sýkýþtýrýlmýþ veriyle
oluþturulmuþ basit bir dosya formatýdýr. Bunun anlamý MP3 formatý kullanarak, bir CD-R veya CD-RW, sýradan bir CD nin
içerebileceðinden 10 kat fazla ses verisi içerebilir.
* Bit hýzý : bir saniyelik audio datadaki ortalama bit sayýsýdýr. Bu ünite Kbps (1000 bits/saniye) ile kullanýlýr.
Daha iyi bir ses kalitesi için yüksek bit hýzýný seçin. En popüler bit hýzý 128 Kbps dir.
* Ekrandaki geçen zaman ve gerçek zaman, yazýlan MP3 dosyasý VBR’ de (deðiþken bit hýzý) ise bazý farklýlýklar gösterebilir.
Bu ünite MP3 decoder ile birleþmiþtir.
CD-R, CD-RW ve CD-ROM üzerine kaydedilmiþ dosya (parça) larý playback yapabilirsiniz.
2) WMA, Microsoft Corporation tarafýndan geliþtirilen bir ses formatý olan Windows Media Audio’nun kýsaltmasýdýr.
* Eðer WMA/MP3 için DRM (Digital Rights Management-Sayýsal Telif Hakký Yönetimi) açýk iken bir dosya çalmak isterseniz,
ses çýkýþý olmayacaktýr.
* DRM (Digital Rights Management-Sayýsal Telif Hakký Yönetimi) seçeneðini kapatmak için:
- Windows Media Player 7 kullanýyorsanýz, TOOLS → OPTIONS → CD AUDIO sekmesini açýn; burada, ENABLE PER
SONAL RIGHTS MANAGEMENT seçeneðinin yanýndaki iþareti kaldýrýn, sonra dosyalarý oluþturun.
- Windows XP için Windows Media Player 8 kullanýyorsanýz, TOOLS → OPTIONS → COPY MUSIC sekmesini açýn, COPY
SETTINGS altýnda, PROTECT CONTENT seçeneðinin yanýndaki iþareti kaldýrýn.
Bu noktadan sonra dosyalarý yeniden oluþturun. Kiþsel olarak oluþturulmuþ WMA dosyalarýnýn kullanýlmasý sizin
sorumluluðunuzdadýr.
MP3/WMA HAKKINDA BÝLGÝ VE UYARI
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
132
3) MP3/WMA disk oluþtururken alýnacak önlemler.
* Kullanýlabilir örnekleme oraný ve bit hýzý:
- MP3: Örnekleme oraný 44.1KHz, Bit hýzý: 32 Kbps-320 Kbps / VBR
- WMA: Bit hýzý 48 kbps-192kbps
* Sayýsal format (Dosya Sistemi)
- CD-R ya da CD-RW disk üzerine MP3 dosyasý yazarken, lütfen “ISO9660 level 1/2/3, JOLIET veya UDF” yazma formatýný
kullanýn. Eðer baþka bir formatta yazýldýysa, normal çalma mümkün olmayabilir.
4) ID3 v2(ID3 TAG) uyumu vardýr.
MP3 dosyasý içerisine albüm adý, sanatçý adý, þarký adý, kayýt yýlý, müzik türü ve kýsa bir yorum gibi ekstra bilgiler kaydedilebilir.
Bu cihaz ID3v2 etiketlerini (album adý, sanatçý adý ve þarký adý) ekranda gösterebilir.
5) Bu cihaz bazen müzisyen telif hakký korumalý CD’lerle uyumlu olmayabilir çünkü CD yapýmcýsýnýn ürettiði kendi özel yansýtma
oraný cihaz okumasý sýrasýnda hataya neden olabilir.
MP3/WMA HAKKINDA BÝLGÝ VE UYARI
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
133
1) UYARI
Bu ekipman FCC Kurallarýnýn 15. Bölümü gereðince: B sýnýfý dijital aygýt limitleriyle uygun olarak test edildi ve kuruldu.
Bu limitler, donaným içindeki yanlýþ baðlantýlar sonucu radyo haberleþmesinin zarar görmesine karþý uygun korumayý
saðlamak için oluþturulmuþtur. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluþturur, kullanýr ve eðer talimatlara uygun olarak
kurulmazsa, radyo iletiþimi zarar görebilir. Fakat doðru baðlansa bile bunun olmayacaðýna dair garanti yoktur. Bu durumda
aþaðýdakilerin yapýlmasý gerekmektedir:
- Alýcý antenin yerini deðiþtirmek.
- Ekipman ve alýcý arasýndaki mesafeyi arttýrmak.
- Ekipmanýn çýkýþ yerine, receiver daki baðlantýdan farklý bir devreyle baðlanmak.
- Radyo/TV servis veya uzman teknisyenlerine danýþmak.
Bu ünite üzerinde yapacaðýnýz deðiþiklik ve modifikasyonlar açýkca onaylanmamýþtýr.
2) ÖNLEMLER
Eðer arabanýzýn içi çok soðuksa ve ýsýtýcýyý çalýþtýrdýysanýz, disk üzerinde veya optik parçalar üzerindeki nem sorun çýkartabilir.
Eðer optik parçalar ve disk üstünde nem varsa 1 saat kadar ürünü çalýþtýrmayýn. Buðulanma gözden kaybolduðunda normal
olarak çalýþtýrabilirsiniz.
MP3/WMA HAKKINDA BÝLGÝ VE UYARI
134
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
RADYO SÝSTEMÝ
1. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi
2. BAND Seçme Tuþu
3. ÝSTASYON YERÝ/KONUMU Seçme
Düðmesi
4. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu
5. En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM) Tuþu
6. PROGRAM seçme düðmesi
STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M420) - (Varsa)
M420A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
135
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
FADER Kontrol
Arka hoparlörün sesini güçlendirmek
için, düðmeyi saat yönünde çeviriniz
(ön hoparlörün sesi azalýr). Kontrol
düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði
zaman, ön hoparlörün sesi güçlenir (arka
hoparlörün sesi azalýr).
BALANS Kontrol
Sað hoparlörün sesini güçlendirmek için,
düðmeyi saat yönünde çeviriniz (sol
hoparlörün sesi azalýr). Kontrol düðmesi
saatin ters yönünde çevrildiði zaman,
sol hoparlörün sesi güçlenir (sað
hoparlörün sesi azalýr).
4. Otomatik Ýstasyon Seçme Tuþu
(Otomatik Kanal Seçme)
OTOMATÝK ARAMA seçme tuþuna
basýnýz. Düðmenin t a r a f ý n a
basýldýðýnda, radyo otomatik olarak
bir sonraki daha büyük frekansa geçer,
veya tarafýna basýldýðýnda, radyo
otomatik olarak bir önceki daha küçük
frekansa geçer.
1. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol
Düðmesi
Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC”
veya “ON” konumunda olduðunda
çalýþýr. Düðme üzerine basýnýz ve
radyoyu çalýþtýrýnýz. LCD ekranýnda
radyo konumunda radyo frekansý, veya
kaset-çalar konumunda kaset çalma
yönü görüntülenir. Ses ünitesini
kapatmak için, düðme üzerine yeniden
basýnýz.
SES Kontrol
Sesi yükseltmek için düðmeyi saat
yönüne, azaltmak içinse saatin ters
yönüne çeviriniz.
2. BAND Seçme Tuþu
düðmesine basýlmasý, AM (MW,
LW), FM1 ve FM2 kanal l arýnýn
seçilmesini saðlar.
3. ÝSTASYON YERÝ/KONUMU Seçme
Düðmesi
Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat
yönüne, düþürmek içinse saatin ters
yönüne çeviriniz.
Mode Seçme Düðmesi
MODE (KONUM) düðmesi ne
basýlmasýyla BASS, ORTA, TÝZ,
FADER (GEÇÝÞ EFEKTÝ) ve BALANS
konumlarýna geçilir. Seçilen kanal,
ekranda görüntülenir.
Her modu seçtikten sonra, mod seçme
düðmesini saat yönünde veya saatin
tersi yönünde çeviriniz.
BASS Kontrol
BASS etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, BASS etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
MIDDLE Kontrol
MIDDLE etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, MID etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
TREBLE Kontrol
TREBLE etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, TREBLE etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
M420B01MC-GAT
136
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
5. En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM) Tuþu
BSM tuþlarýna basýldýðýnda, en güçlü
altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir.
Bu istasyonlar, ilk program tuþu içinde
seçilir ve sýra ile yüklenir.
6. PROGRAM SEÇME Tuþlarý
Her bir AM (MW, LW), FM1 ve FM2
kanalý için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya
yüklenebilir.
ÝSTASYON PROGRAMLAMA
Radyo hafýzasý içine altý AM (MW, LW)
ve 12 FM radyo i stasyonu
programlanabilir. Bundan sonra da,
yalnýzca AM (MW, LW) / FM seçme
tuþuna basýlýr ve/veya altý istasyon
seçme tuþlarýndan birine basarak bu
istasyon hemen seçilmiþ olur. Ýstasyon
programlama aþaðýda verildiði gibi
gerçekleþtirilir:
o AM (MW, LW), FM veya FM2
kanallarýndan birini seçmek için, AM
(MW,LW)/FM band seçme tuþuna
basýnýz.
o Ýstenilen istasyonu arama veya manuel
ayar aracýlýðý ile belirleyiniz.
o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz pro-
gram seçme tuþunu bel i rl eyi ni z,
tamamlanýnca, ekranda yüklenen
istasyon frekansý görüntülenir.
o Program seçme tuþuna iki saniye süre
ile basýnýz. Ekranda hangi program
tuþunun seçilmiþ olduðunu gösteren
program tuþu göstergesi görüntülenir.
Programlama sonucu, belleðe yükleme
iþlemi tamamlanýnca, ekranda yüklenen
istasyon frekansý görüntülenir. Bundan
sonra tuþa basmayý býrakmalý ve bir
sonraki i stedi ði ni z tuþun
programlanmasýna geçmelisiniz. Her
bir tuþ için bir AM (MW, LW) ve iki FM
istasyonu olmak üzere, toplam 24
istasyon programlayabilirsiniz.
o Programl ama i þl emi tamaml an-
dýðýnda, programlanmýþ istasyonlar AM
(MW, LW), FM1 veya FM2 kanallarýnýn
seçimi ve ilgili program tuþuna basýlarak
seçilebilir.
o Ýçecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz.
Döküldüðü zaman radyo
sisteminin mekanizmasýna
hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine
herhangi bir þeyle vurulmasýna
izin vermeyiniz, aksi takdirde
radyo sisteminin mekanizmasý
hasar görebilir.
!
DÝKKAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
137
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
STEREO KASET ÇALARIN ÇALIÞMASI (M420) - (Varsa)
1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý
2. KASET ÇIKARTMA Tuþu
3. DOLBY Tuþu
4. TEKRAR (RPT) Tuþu
5. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu
6. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu
M420C01MC-GAT
138
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
6. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu
o SARMA) konumu esnasýnda
tuþuna basýldýðýnda kaset geriye
sarmaya baþlar.
o REW konumundayken
düðmesine tekrar basýlýrsa, çalma
iþlemi baþlar.
o ÇALMA veya Geri Sarma konumunda
basýldýðýnda, hýzlý ileri sarma
baþlar.
o FF konumundayken
düðmesine tekrar basýlýrsa, çalma
iþlemi baþlar.
4. TEKRAR (RPT) Tuþu
o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar
dinlemek isterseniz, RPT-tekrar
tuþuna basýnýz. Ýptal etmek için bir
daha basýnýz.
o Eðer yeni den RPT tuþuna
basmazsanýz ayna parça tekrar
çalmaya devam eder.
o Bu iþlem, tuþa yeniden basýlana
kadar devam eder.
5. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu
Önceden kaydedilmiþ bir kaset içinde
herbir þarkýnýn baþýna gelmek için bu
tuþa basýnýz. Ýki þarký arasýndaki
boþluk (en az 4 saniye olmalýdýr)
OTOMATÝK ARAMA tuþu tarafýndan
belirlenebilir.
o düðmesine basýlmasýyla bir
sonraki müzik parçasýnýn baþýndan
çalýnýr.
o tuþuna basýl masýyl a yeni
dinlenmiþ olan parçanýn tekrar
baþýndan çalmaya baþlanýr.
o Ýleri veya geri sarma iþlemini
durdurmak için, tuþa bir daha basýnýz.
1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý
Program tuþuna bir defa basmakla
kasetin diðer yüzü çalmaya baþlar.
Ekranda PLAY ve kaset çalma yönünü
gösteren bir ok görünür.
2. KASET ÇIKARTMA Tuþu
o Kaset takýlý olduðunda çýkartma
tuþuna basýldýðýnda, kaset dýþarý
çýkacaktýr.
o Ýleri/Geri sarma konumunda FF/REW
tuþuna basýldýðýnda da kaset dýþarý
çýkar.
3. DOLBY Tuþu
Kaset çalma sýrasýnda bir fon sesi
duyarsanýz, bunu DOLBY tuþuna
basarak önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
DOLBY özelliðinden çýkmak için DOLBY
tuþuna bir daha basýnýz
o Kaset yuvasýna bozuk para gibi
herhangi bir þey sokmayýnýz, aksi
halde ünite zarar görebilir.
o Ýçecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz. Döküldüðü
zaman ses sisteminin
mekanizmasýna hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine herhangi
bir þeyle vurulmasýna izin
vermeyiniz, aksi takdirde radyo
sisteminin mekanizmasý hasar
görebilir.
!
DÝKKAT
M420D01MC-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
139
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M445) - (Varsa)
1. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol
Düðmesi
2. BAND Seçme Tuþlarý
3. ÝSTASYON YERÝ/KONUMU Seçme
Düðmesi
4. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu
5. EN ÝYÝ ÝSTASYON HAFIZA (BSM)
Tuþu
6. EKOLAYZER Tuþu
7. PROGRAM SEÇME Tuþlarý
M445A01MC-GAT
M445A01MC
140
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
3. ÝSTASYON YERÝ/KONUMU
Seçme Düðmesi
Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat
yönüne, düþürmek içinse saatin ters
yönüne çeviriniz.
Mode Seçme Düðmesi
MODE (KONUM) düðmesi ne
basýlmasýyla BASS, ORTA, TÝZ,
FADER (GEÇÝÞ EFEKTÝ) ve BALANS
konumlarýna geçilir.
Seçilen kanal, ekranda görüntülenir.
Her modu seçtikten sonra, mod seçme
düðmesini saat yönünde veya saatin
tersi yönünde çeviriniz.
BASS Kontrol
BASS etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, BASS etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
MIDDLE Kontrol
MIDDLE etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, MIDDLE etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
TREBLE Kontrol
TREBLE etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, TREBLE etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
FADER Kontrol
Arka hoparlörün sesini güçlendirmek
için, düðmeyi saat yönünde çeviriniz
(ön hoparlörün sesi azalýr). Kontrol
düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði
zaman, ön hoparlörün sesi güçlenir (arka
hoparlörün sesi azalýr).
BALANS Kontrol
Sað hoparlörün sesini güçlendirmek için,
düðmeyi saat yönünde çeviriniz (sol
hoparlörün sesi azalýr). Kontrol düðmesi
saatin ters yönünde çevrildiði zaman,
sol hoparlörün sesi güçlenir (sað
hoparlörün sesi azalýr).
M445B01MC-GAT
1. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol
Düðmesi
Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC”
veya “ON” konumunda olduðunda
çalýþýr. Düðme üzerine basýnýz ve
radyoyu çalýþtýrýnýz. LCD ekranýnda
radyo konumunda radyo frekansý, veya
CD konumunda CD parçasý görüntülenir.
Ses ünitesini kapatmak için, düðme
üzerine yeniden basýnýz.
SES Kontrol
Sesi yükseltmek için düðmeyi saat
yönüne, azaltmak içinse saatin ters
yönüne çeviriniz.
2. BAND Seçme Tuþu
FM Seçme Tuþu
Bu tuþa basýlmasý, FM1 ve FM2
bandlarýnýn seçilmesini saðlar.
AM (MW, LW) Seçme Tuþu
tuþuna basýlarak AM (MW, LW)
bandý seçilir. AM (MW, LW) konumu
LCD ekranda görünür.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
141
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
4. OTOMATÝK ARAMA Seçme
Tuþu (Otomatik kanal seçme)
OTOMATÝK ARAMA seçme tuþuna
basýnýz. Tuþun tarafýna
basýldýðýnda, radyo otomatik olarak bir
sonraki daha büyük frekansa geçer,
veya tarafýna basýldýðýnda, radyo
otomatik olarak bir önceki daha küçük
frekansa geçer.
5. En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM)
Tuþu
BSM tuþlarýna basýldýðýnda, en güçlü
altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir.
Bu istasyonlar, ilk program tuþu içinde
seçilir ve sýra ile yüklenir.
6. EKOLAYZER Tuþu
Ýstenen ses kalitesinde CLASSIC,
POPS, ROCK, JAZZ ve OFF
KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna
basýnýz. Tuþa her basýlýþta, ekran
aþaðýdaki gibi deðiþir:
7. PROGRAM SEÇME Tuþlarý
Her bir AM (MW, LW), FM1 ve FM2
kanalý için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya
yüklenebilir.
ÝSTASYON PROGRAMLAMA
Radyo hafýzasý içine altý AM (MW, LW)
ve 12 FM radyo i stasyonu
programlanabilir. Bundan sonra da,
yalnýzca AM (MW, LW) / FM seçme
tuþlarýna basýlýr ve/veya altý istasyon
seçme tuþundan birine basarak bu
istasyon hemen seçilmiþ olur. Ýstasyon
programlama aþaðýda verildiði gibi
gerçekleþtirilir:
o AM (MW, LW), FM veya FM2
kanallarýndan birini seçmek için, AM
(MW,LW)/FM band seçme tuþuna
basýnýz.
o Ýstenilen istasyonu arama veya
manuel ayar aracýlýðý ile belirleyiniz.
o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz
program seçme tuþunu belirleyiniz,
tamamlanýnca, ekranda yüklenen
istasyon frekansý görüntülenir.
o Program seçme tuþuna iki saniye süre
ile basýnýz. Ekranda hangi program
tuþunun seçilmiþ olduðunu gösteren
program tuþu göstergesi görüntülenir.
Programlama sonucu, belleðe yükleme
iþlemi tamamlanýnca, ekranda yüklenen
istasyon frekansý görüntülenir. Bundan
sonra tuþa basmayý býrakmalý ve bir
sonraki i stedi ði ni z tuþun
programlanmasýna geçmelisiniz. Her
bir tuþ için bir AM (MW, LW) ve iki FM
istasyonu olmak üzere, toplam 24
istasyon programlayabilirsiniz.
o Programl ama i þl emi tamam-
landýðýnda, programlanmýþ istasyonlar
AM (MW, LW), FM1 veya FM2
kanallarýnýn seçimi ve ilgili program
tuþuna basýlarak seçilebilir.
o Ýçecekleri radyo sisteminin yakýnýna
býrakmayýnýz. Döküldüðü zaman
radyo sisteminin mekanizmasýna
hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine herhangi
bir þeyle vurulmasýna izin
vermeyiniz, aksi takdirde radyo
sisteminin mekanizmasý hasar
görebilir.
!
DÝKKAT
142
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
CD- ÇALAR ÇALIÞMASI (M445) - (Varsa)
1. CD Tuþu
2. SONRAKÝ/ÖNCEKÝ PARÇA Tuþu
3. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu
4. TEKRAR (RPT) Tuþu
5. CD SCAN Tuþu
6. CD ÇIKARTMA Tuþu
7. KARIÞIK (RDM) Tuþu
M445C01MC-GAT
M445C01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
143
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
4. TEKRAR (RPT) Tuþu
o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar
dinlemek isterseniz, RPT-tekrar tuþuna
basýnýz. Ýptal etmek için bir daha basýnýz.
o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz
ayný parça tekrar çalmaya devam eder.
Bu iþlem, tuþa yeniden basýlana kadar
devam eder veya radyo KAPATILIR
sonar AÇILIR.
5. CD SCAN Tuþu
o Her parçanýn ilk 10 saniyesini çalmak
için CD SCAN tuþuna bir saniyeden
fazla basýnýz.
o Ýstedi ði ni z parçaya ul aþmak
istediðiniz zaman CD SCAN tuþuna
10 saniye içinde tekrar basýnýz.
6. CD ÇIKARTMA Tuþu
CD takýlý durumdayken tuþuna
basýldýðýnda, CD dýþarý çýkar. Çýkartmak
için zorlamak: Bir CD’yi zorlayarak
çýkartmak için, bu tuþa 3 saniyeden
daha uzun süre basýnýz.
(Bu iþlemi sadece bir CD sýkýþtýðý zaman
yapýnýz, örneðin yanlýþlýkla 2 CD’yi ayný
anda yuvaya soktuðunuz zaman).
1. CD Çalma Tuþu
o CD’yi etiketi yukarý gelecek þekilde CD-
Çalar içine yerleþtiriniz.
o Radyo çalarken, CD-çalar içine CD
yerl eþti rerek CD-çal arý çal ýþtý-
rabilirsiniz.
o CD-Çalara bir disk yerleþtirildiðinde,
radyo çalýþýyor olsa bile, CD tuþuna
basarsanýz, CD-çal ar çal maya
baþlayacaktýr.
o CD-Çalar kontak anahtarý “ACC-
aksesuar” veya “ON-açýk” konumunda
olduðunda çalýþýr.
o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine
basmaksýzýn, CD çalarý çalýþtýrmak için
CD tuþuna basýnýz. (Sadece yuvada bir
CD olduðunda.)
NOT:
o Bir diskin kayýtlý yüzüne ya da etiketli
yüzüne kaðýt ya da bant yapýþtýrmayýn,
bu bir arýzaya neden olabilir.
o Bu cihaz, sonlandýrýlmamýþ olan bir
CD-R (Kaydedilebilir-CD) ve CD-RW
(Tekrar Kaydedilebilir CD) çalamaz.
Sonlandýrma iþlemleri hakkýnda daha
fazla bilgi için CD-R/CD-RW
Kaydedici’nin kullanma kýlavuzuna
veya CD-R/CD-RW yazýlýmýna
baþvurunuz.
o Kaydýn durumuna baðlý olarak, bu
cihazda bazý CD-R / CD-RW’ler
çalýnamayabilir.
2. SONRAKÝ/ÖNCEKÝ PARÇA
Tuþu
o Halen çalmakta olan CD üzerindeki
parça numarasý deðiþtirilebilir.
o tuþuna bir defa basarak bir
sonraki parçanýn baþýna atlayýnýz.
Çalma iþlemi baþladýktan sonra, bir
CD ile hýzlý olarak geriye dönmek için
hemen tuþuna basýnýz.
tuþuna bir saniyeden daha uzun süre
basarsanýz, þu anda dinlediðiniz
parçanýn baþlangýcýna gelirsiniz.
3. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu
CD üzerinde hýzlý ileri ve geri tarama
yapmak istediðinizde, FF veya REW
tuþlarýna basýnýz ve tutunuz. Tuþu
býraktýðýnýzda, CD-çalar yeniden
çalýþmaya baþlar.
144
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
7. KARIÞIK (RDM) Tuþu
Parçalarý sýrasýyla çalmaktan ziyade,
karýþýk biçimde dinlemek için RDM
tuþuna basýnýz.
Karýþýk çalmayý iptal etmek için bu tuþa
tekrar basýnýz.
NOT:
o Ünitenin normal çalýþmasýný
saðlamak için, araç içi sýcaklýðýnýn
klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý ile
normal sýcaklýk aralýðý içinde
kalmasýný saðlayýnýz.
o Sigortayý deðiþtirirken, ayný amper
kademesinde olan sigorta kullanýnýz.
o Kaydedilen tüm parçalar, akü
baðlantýsý kesildiðinde tümüyle silinir.
Böyle bir durum meydana gelirse,
parçalar yeniden ayarlanmalýdýr.
o Bu donaným, sadece 12 volt akü ve
negatif topraklama sistemine sahip
araçlar için tasarlanmýþtýr.
o Ünitede hassas parçalar
bulunmaktadýr. Herhangi bir parçasýný
sökmeye veya ayarlamaya
çalýþmayýnýz.
o Aracýnýzý kullanýrken, ünitenin ses
seviyesini, dýþarýdan gelen sesleri
duyabileceðiniz seviyede tutmaya
dikkat ediniz.
o Bu ekipmaný (hoparlörler ve CD
dahil) su ve nemden uzak tutunuz.
o CD’lerin otomatik yükleme
mekanizmasý tarafýndan içeri
çekilmesi sýrasýnda, CD’yi elinizle
tutup çekmeyiniz. Aksi halde audio
ünitesi ve CD zarar görebilir.
o Kendinizin kaydetmiþ olduðunuz
CD’leri audio ünitesinde
kullanmaktan kaçýnýnýz. Orijinal
CD’lerin kullanýlmasý tavsiye edilir.
o Cihazda hasara yol
açabileceðinden, CD çalar
içerisine çizilmiþ veya kötü
kalitede CD’ler takmayýnýz.
o Kaset yuvasýna bozuk para gibi
herhangi bir þey sokmayýnýz, aksi
halde ünite zarar görebilir.
o Ýçecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz. Döküldüðü
zaman ses sisteminin mekanizma-
sýna hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine herhangi
bir þeyle vurulmasýna izin
vermeyiniz, aksi takdirde radyo
sisteminin mekanizmasý hasar
görebilir.
o Arazide veya kötü zeminli yoldaki
sürüþ sýrasýnda çalan CD atlama
yapar. Böyle þartlarda sürüþ
yaparken, CD’nin yüzeyinde hasar
meydana gelebileceði için, CD
çalmayýnýz.
!
DÝKKAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
145
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M455) - (Varsa)
1. AÇMA/KAPAMA, SES AYAR
Kontrol Düðmesi
2. AUDIO Seçme Tuþu
3. BAND Seçme Tuþu
4. EN ÝYÝ ÝSTASYON HAFIZA (BSM) Tuþu
5. EKOLAYZER Tuþu
6. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu
7. Ýstasyon AYAR (Manuel) Seçme Düðmesi
8. PROGRAM SEÇME Tuþlarý
M445A01MC-GAT
M445A01MC
146
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
1. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol
Düðmesi
o Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC”
veya “ON” konumunda olduðunda
çalýþýr. Tuþ üzerine basýnýz ve radyoyu
çal ýþtýrýnýz. LCD Ekran, radyo
konumunda radyo frekansýný, teyp
konumunda teyp yön göstergesini ya
da CD yahut CD AUTO CHANGER
(OTOMATÝK CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ)
konumunda da CD parçasýný
göstermektedir. Ses ünitesini kapatmak
için, tuþ üzerine yeniden basýnýz.
o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine
basmaksýzýn i l gi l i fonksi yonu
çalýþtýrmak için FM/AM (MW, LW), TAPE
veya CD-MP3 tuþuna basýnýz.
SES Kontrol
Sesi yükseltmek için düðmeyi saat
yönüne, azaltmak içinse saatin ters
yönüne çeviriniz.
2. AUDIO Seçme Tuþu
AUDIO düðmesine basýlarak BASS,
MIDDLE, TREBLE, FADER ve
BALANCE modlarý deðiþtirilir.
Seçilen kanal, ekranda görüntülenir.
Her modu seçtikten sonra, ses kontrol
düðmesini saat yönünde veya saatin
tersi yönünde çeviriniz.
BASS Kontrol
BASS etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, BASS etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
MIDDLE Kontrol
MIDDLE etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, MIDDLE etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
TREBLE Kontrol
Ýstenilen tiz ayarý için saða veya sola
çeviriniz.
FADER Kontrol
Arka hoparlörün sesini güçlendirmek
için, düðmeyi saat yönünde çeviriniz
(ön hoparlörün sesi azalýr). Kontrol
düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði
zaman, ön hoparlörün sesi güçlenir (arka
hoparlörün sesi azalýr).
BALANS Kontrol
Sað hoparlör sesini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne çeviriniz. (Sol
hoparlör sesi azalýr) Sol hoparlör sesini
güçlendirmek için düðmeyi saatin tersi
yönüne çeviriniz (Sað hoparlör sesi
azalýr).
BAND Seçme Tuþu
FM/AM seçme tuþuna basýlmasý, AM
(MW,LW), FM1 ve FM2 bandlarýnýn
seçilmesini saðlar. Seçilen kanal,
ekranda görüntülenir.
4. En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM)
Tuþu
BSM tuþlarýna basýldýðýnda, en güçlü
altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir.
Bu istasyonlar, ilk program tuþu içinde
seçilir ve sýra ile yüklenir.
M455B01MC-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
147
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
5. EKOLAYZER Tuþu
Ýstenen ses kalitesinde CLASSIC, POPS,
ROCK, JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek
için EQ tuþuna basýnýz. Tuþa her basýlýþta,
ekran aþaðýdaki gibi deðiþir:
6. OTOMATÝK ARAMA Seçme
Tuþu (Otomatik kanal seçme)
OTOMATÝK ARAMA seçme tuþuna basýnýz.
Tuþun tarafýna basýldýðýnda, radyo
otomatik olarak bir sonraki daha büyük
frekansa geçer, veya tarafýna
basýldýðýnda, radyo otomatik olarak bir
önceki daha küçük frekansa geçer.
7. Ýstasyon AYAR (Manuel)
Seçme Düðmesi
Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat
yönüne, düþürmek içinse saatin ters
yönüne çeviriniz.
8. PROGRAM SEÇME Tuþlarý
Her bir AM (MW, LW), FM1 ve FM2 kanalý
için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya
yüklenebilir.
ÝSTASYON PROGRAMLAMA
Radyo hafýzasý içine altý AM (MW, LW)
ve 12 FM radyo i stasyonu
programlanabilir. Bundan sonra da,
yalnýzca band seçme tuþuna basýlýr ve/
veya altý istasyon seçme tuþlarýndan
birine basarak bu istasyon hemen
seçilmiþ olur. Ýstasyon programlama
aþaðýda verildiði gibi gerçekleþtirilir:
o AM (MW, LW), FM1 veya FM2
kanallarýndan birini seçmek için, AM
(MW,LW)/FM band seçme tuþuna
basýnýz.
o Ýstenilen istasyonu arama veya manuel
ayar aracýlýðý ile belirleyiniz.
o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz
program seçme tuþunu belirleyiniz,
tamamlanýnca, ekranda yüklenen
istasyon frekansý görüntülenir.
o Program seçme tuþuna iki saniye süre
ile basýnýz. Tuþa basýlýyken Bip sesi
iþitilir. Bundan sonra tuþa basmayý
býrakmalý ve bir sonraki istediðiniz tuþun
programlanmasýna geçmelisiniz. Her
bir tuþ için bir AM (MW, LW) ve iki FM
istasyonu olmak üzere, toplam 24
istasyon programlayabilirsiniz.
o Programlama iþlemi tamamlan-
dýðýnda, programlanmýþ istasyonlar
AM (MW, LW), FM1 veya FM2
kanallarýnýn seçimi ve ilgili program
tuþuna basýlarak seçilebilir.
o Ýçecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz.
Döküldüðü zaman ses
sisteminin mekanizmasýna
hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine
herhangi bir þeyle vurulmasýna
izin vermeyiniz, aksi takdirde
radyo sisteminin mekanizmasý
hasar görebilir.
!
DÝKKAT
148
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
KASET ÇALARIN ÇALIÞMASI (M455) (Varsa)
1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý
2. KASET ÇIKARTMA Tuþu
3. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu
4. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu
5. TEKRAR (RPT) Tuþu
6. DOLBY Tuþu
7. EKOLAYZER Tuþu
M445C01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
149
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
Bu iþlem, tuþa yeniden basýlana kadar
devam eder veya cihaz KAPATILIR
sonra AÇILIR.
6. DOLBY Tuþu
Kaset çalma sýrasýnda bir fon sesi
duyarsanýz, bunu DOLBY tuþuna
basarak önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
DOLBY özelliðinden çýkmak için DOLBY
tuþuna bir daha basýnýz
7. EKOLAYZER Tuþu
Ýstenen ses kalitesinde CLASSIC,
POPS, ROCK, JAZZ ve OFF
KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna
basýnýz. Tuþa her basýlýþta, ekran
aþaðýdaki gibi deðiþir:
NOT:
Ünitenin normal çalýþmasýný
saðlamak için, araç içi sýcaklýðýnýn
klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý
ile normal sýcaklýk aralýðý içinde
kalmasýný saðlayýnýz.
o düðmesine basýlmasýyla bir
sonraki müzik parçasýnýn baþýndan
çalýnýr.
o tuþuna basýl masýyl a yeni
dinlenmiþ olan parçanýn tekrar
baþýndan çalmaya baþlanýr.
5. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu
o ÇALMA veya Geri Sarma konumunda
FF tuþuna basýldýðýnda, ileri sarma
baþlar.
o FF-konumundayken FF ileri sarma
tuþuna tekrar basýlýrsa, kaset çalar
ÇALMAYA baþlar.
o ÇALMA veya FF ileri sarma konumunda
REW (geri sarma) tuþuna basýldýðýnda,
hýzlý geri sarma baþlar.
o REW (GERÝ SARMA) konumu
esnasýnda tekrar REW (GERÝ SARMA)
tuþuna basýldýðýnda kaset PLAY
(ÇALMA) konumuna baþlar.
5. TEKRAR (RPT) Tuþu
o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar
dinlemek isterseniz, RPT-tekrar tuþuna
basýnýz. Ýptal etmek için bir daha basýnýz.
o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz
ayný parça tekrar çalmaya devam eder.
1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý
o Program tuþuna bir defa basmakla
kasetin diðer yüzü çalmaya baþlar.
Ekranda kaset çalma yönünü
gösteren bir ok görünür.
o Çal ýþtýrma ON/OFF kontrol
düðmesi ne basmaksýzýn i l gi l i
fonksiyonu çalýþtýrmak için TAPE
butonuna basýnýz.
2. KASET ÇIKARTMA Tuþu
o Kaset takýlý olduðunda çýkartma
tuþuna basýldýðýnda, kaset dýþarý
çýkacaktýr.
o Ýleri/Geri sarma konumunda
tuþuna basýldýðýnda da kaset dýþarý
çýkar.
3. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu
Önceden kaydedilmiþ bir kaset içinde
herbir þarkýnýn baþýna gelmek için bu
tuþa basýnýz. Ýki þarký arasýndaki boþluk
(en az 4 saniye olmalýdýr) AUTO MUSIC
SEARCH tuþu tarafýndan belirlenebilir.
M455D01MC-GAT
150
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
o Sigortayý deðiþtirirken, ayný amper
kademesinde olan sigorta
kullanýnýz.
o Araç aküsünün kutup baþlarý
söküldüðünde, programlanmýþ
istasyonlar silinir. Bu nedenle, bu
gibi bir durumda, bütün
programlama iþleminin yeniden
tekrarlanmasý gerekir.
o Döner aksamý yaðlamayýnýz. Kaset
çalar, kaset mekanizmasý ve
kafasýna mýknatýs, tornavida veya
bir baþka metalik cisim
yaklaþtýrmayýnýz.
o Bu donaným, sadece 12 volt akü ve
negatif topraklama sistemine sahip
araçlar için tasarlanmýþtýr.
o Ünitede hassas parçalar
bulunmaktadýr. Herhangi bir
parçasýný sökmeye veya
ayarlamaya çalýþmayýnýz.
o Aracýnýzý kullanýrken, ünitenin ses
seviyesini, dýþarýdan gelen sesleri
duyabileceðiniz seviyede tutmaya
dikkat ediniz.
o Bu ekipmaný (hoparlör ve kasetler
dahil) su ve nemden uzak tutunuz.
o Kaset yuvasýna bozuk para gibi
herhangi bir þey sokmayýnýz,
aksi halde ünite zarar görebilir.
o Ýçecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz.
Döküldüðü zaman ses
sisteminin mekanizmasýna
hasar verebilir. o Radyo
sisteminin üzerine herhangi bir
þeyle vurulmasýna izin
vermeyiniz, aksi takdirde radyo
sisteminin mekanizmasý hasar
görebilir.
!
DÝKKAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
151
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
CD- ÇALAR ÇALIÞMASI (M455) - (Varsa)
- MP3/WMA/AAC/WAVE ile uyumlu
1. AUDIO/MR3 CD Seçme Tuþu
2. SONRAKÝ/ÖNCEKÝ PARÇA Tuþu
3. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu
4. TEKRAR (RPT) Tuþu
5. KARIÞIK (RDM) Tuþu
6. BOOKMARK (PARÇANIN
ÝÞARETLENMESÝ)(MARK) Tuþu
7. SCROLL Tuþu
8. EKOLAYZER Tuþu
9. CD ÇIKARTMA Tuþu
10. CD ARAMA Tuþu
11. DOSYA ARAMA Düðmesi
(RADYO Seçme Düðmesi)
12. DÝZÝN ARAMA Tuþu
M455E01MC
M455E01MC
152
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
1. AUDIO/MR3 CD Seçme Tuþu
o CD’yi etiketi yukarý gelecek þekilde
CD-Çalar içine yerleþtiriniz.
o CD-çalarý radyo veya kaset çalma
sýrasýnda çalmak için içine CD
yerleþtiriniz.
o CD çalarda bir CD olduðunda, CD
tuþuna basarsanýz, radyo veya kaset
çalar kullanýlýyor olsa bile, CD çalar
çalmaya baþlar.
o CD çalar, kontak anahtarý “ACC-
aksesuar” veya “ON-açýk”
konumunda olduðunda çalýþýr.
o Çal ýþtýrma ON/OFF kontrol
düðmesine basmaksýzýn, CD çalarý
çalýþtýrmak için CD tuþuna basýnýz.
(Sadece yuvada bir CD olduðunda.)
NOT:
Bir diskin kayýtlý yüzüne ya da etiketli
yüzüne kaðýt ya da bant
yapýþtýrmayýn, bu bir arýzaya neden
olabilir.
o CD çalar, ikiden fazla bölümden
meydana gelen çok bölümlü CD-R
(kaydedilebilir CD) ve CD-RW
(yeniden yazýlabilir CD) tip CD’leri
çalabilir.
o Sonlandýrma iþlemleri hakkýnda daha
fazl a bi l gi i çi n CD-R/CD-RW
Kaydedici’nin kullanma kýlavuzuna
veya CD-R/CD-RW yazýlýmýna
baþvurunuz. o Kaydýn durumuna
baðlý olarak, bu cihazda bazý CD-R /
CD-RW’ler çalýnamayabilir.
2. SONRAKI/ÖNCEKI PARÇA
Tuþu
o Halen çalmakta olan CD üzerindeki
parça numarasý deðiþtirilebilir.
o tuþuna bir defa basarak bir
sonraki parçanýn baþýna atlayýnýz.
Çalma iþlemi baþladýktan sonra, bir
CD ile hýzlý olarak geriye dönmek için
hemen tuþuna basýnýz.
tuþuna bir saniyeden daha uzun süre
basarsanýz, þu anda dinlediðiniz
parçanýn baþlangýcýna gelirsiniz.
3. ILERI/GERI SARMA Tuþu
CD üzerinde hýzlý ileri ve geri tarama
yapmak istediðinizde, FF veya REW
tuþlarýna basýnýz ve tutunuz. Tuþu
býraktýðýnýzda, CD-çal ar yeni den
çalýþmaya baþlar.
4. TEKRAR (RPT) Tuþu
o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar
dinlemek isterseniz, RPT-tekrar tuþuna
basýnýz. Iptal etmek için bir daha basýnýz.
o Seçilen dizin içindeki müzik parçalarýný
tekrar etmek için, 0,8 saniyeden fazla
bir süre için RPT tuþuna basýnýz. Iptal
etmek için bir daha basýnýz. (sadece
MP3 CD)
o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz
ayný parça tekrar çalmaya devam eder.
Bu iþlem, tuþa yeniden basýlana kadar
devam eder veya cihaz KAPATILIR
sonra AÇILIR.
5. RASGELE (RDM) Tuþu
o Kaydedilmiþ parçalarý rasgele bir sýra
ile dinlemek için, RDM tuþuna basýnýz.
Iptal etmek için veya audio ünitesini
OFF ve sonra ON konumuna getirmek
için, RDM tuþuna tekrar basýnýz.
Böylece sistem müzik parçalarýnýn
sýrasýna göre çalar.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
153
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
7. SCROLL Tuþu
CD çalarken, DOLBY tuþuna yaklaþýk
bir saniye basarak, uzun dosya isimleri
arasýnda gidip gelebilirsiniz. Dosya adý
yaklaþýk üç saniye için LCD ekranýnda
gösterilir.
8. EKOLAYZER Tuþu
Istenen ses kalitesinde CLASSIC,
POPS, ROCK, JAZZ ve OFF
KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna
basýnýz. Tuþa her basýlýþta, ekran
aþaðýdaki gibi deðiþir:
9. CD ÇIKARTMA Tuþu
CD takýlý durumdayken tuþuna
basýldýðýnda, CD dýþarý çýkar.
Çýkartmak için zorlamak: Bir CD’yi
zorlayarak çýkartmak için, bu tuþa 3
saniyeden daha uzun süre basýnýz.
(Bu iþlemi sadece bir CD sýkýþtýðý zaman
yapýnýz, örneðin yanlýþlýkla 2 CD’yi ayný
anda yuvaya soktuðunuz zaman).
o Parçalarýn karýþýk sýrada seçildiði bir
klasörden müzik dinlemek için RDM
tuþuna 1 saniye basýnýz. Iptal etmek
için, tekra basýnýz veya audio
ünitesini OFF ve sonra ON konumuna
getiriniz. (sadece MP3 CD)
6. MARK (Iþaretleme) Tuþu
CD çalma unitesi çalýþýrken, CD’deki
istenen parça MARK tuþu kullanýlarak
iþaretlenebilir. (Sadece MP3CD)
o Istenen parçayý iþaretlemek için, 0,8
saniyeden uzun süreyle MARK
tuþuna basýnýz.
LCD ekranda “M” sembolü gösterilir
ve “MEMORY No.” ibaresi yaklaþýk
5 saniye için gösterilir. Iþaretlenmiþ
olan parçayý çalmak için, MARK
tuþuna 0.8 saniye içinde basýnýz ve
iþaretlenen parçayý çalmak üzere
seçiniz.
o Iþaretlenmiþ bir parçayý silmek için,
MARK tuþuna 0.8 saniyeden daha
uzun bir süre basýnýz. Iþaret silindiði
zaman, bir “bip” sesi duyulur.
10. CD SCAN Tuþu
o Her parçanýn ilk 10 saniyesini çalmak
için CD SCAN tuþuna 0.8 saniyeden
fazla basýnýz.
o Seçilmiþ bir klasördeki her parçanýn
ilk 10 saniyesini çalmak için CD
SCAN tuþuna 0.8 saniye içinde
basýnýz. (sadece MP3 CD)
o Istedi ði ni z parçaya ul aþmak
istediðiniz zaman CD SCAN tuþuna
10 saniye içinde tekrar basýnýz.
11. FILE SEARCH (Dosya Arama)
Düðmesi (RADYO Seçme
Düðmesi)
o Parçayý, FILE SEARCH (dosya
arama) düðmesini saat yönünde veya
saatin tersi yönünde çevirerek
geçebilirsiniz. Istenen parçayý
seçtikten sonra parçayý tekrar
dinlemek için FILE SEARCH (dosya
arama) düðmesine basýn. FILE
SEARCH (dosya arama) düðmesine
5 saniye zarfýnda basmazsanýz,
arama iþlemi durur.
154
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
12. DIRECTORY SEARCH
(Dizin Arama) Tuþu
o DIR tuþuna basarak yukarý ve aþaðý
doðru klasör içinde gezinebilirsiniz.
Istenen parçaya geldikten sonra
seçilmiþ klasörü yeniden çalmak için
FILE SEARCH (Dosya Arama)
düðmesine basýnýz.
FILE SEARCH (dosya arama)
düðmesine 5 saniye zarfýnda
basmazsanýz, arama iþlemi durur.
NOT:
o Ünitenin normal çalýþmasýný
saðlamak için, araç içi sýcaklýðýnýn
klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý
ile normal sýcaklýk aralýðý içinde
kalmasýný saðlayýnýz.
o Sigortayý deðiþtirirken, ayný amper
kademesinde olan sigorta
kullanýnýz.
o Iþaret edilen tüm parçalar, akü
baðlantýsý kesildiðinde tümüyle
silinir. Böyle bir durum meydana
gelirse, parçalar yeniden
ayarlanmalýdýr.
o Bu donaným, sadece 12 volt akü ve
negatif topraklama sistemine sahip
araçlar için tasarlanmýþtýr.
o Ünitede hassas parçalar
bulunmaktadýr. Herhangi bir parçasýný
sökmeye veya ayarlamaya
çalýþmayýnýz.
o Aracýnýzý kullanýrken, ünitenin ses
seviyesini, dýþarýdan gelen sesleri
duyabileceðiniz seviyede tutmaya
dikkat ediniz.
o Bu ekipmaný (hoparlör ve kasetler
dahil) su ve nemden uzak tutunuz.
o Radyo sisteminin üzerine
herhangi bir þeyle vurulmasýna
izin vermeyiniz, aksi takdirde
radyo sisteminin mekanizmasý
hasar görebilir.
o Arazide veya kötü zeminli
yoldaki sürüþ sýrasýnda çalan
CD atlama yapar. Böyle
þartlarda sürüþ yaparken,
CD’nin yüzeyinde hasar
meydana gelebileceði için, CD
çalmayýnýz.
o CD’lerin otomatik yükleme
mekanizmasý tarafýndan içeri
çekilmesi sýrasýnda, CD’yi
elinizle tutup çekmeyiniz. Aksi
halde audio ünitesi ve CD zarar
görebilir.
o Kendinizin kaydetmiþ oldu-
ðunuz CD’leri audio ünitesinde
kullanmaktan kaçýnýnýz. Orijinal
CD’lerin kullanýlmasý tavsiye
edilir.
o Cihazda hasara yol
açabileceðinden, CD çalar
içerisine çizilmiþ veya kötü
kalitede CD’ler takmayýnýz.
o Kaset yuvasýna bozuk para gibi
herhangi bir þey sokmayýnýz, aksi
halde ünite zarar görebilir.
o Içecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz. Döküldüðü
zaman ses sisteminin mekaniz-
masýna hasar verebilir.
!
DÝKKAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
155
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M465) - (Varsa)
1. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol
Düðmesi
2. BAND Seçme Tuþu
3. ISTASYON YERI/KONUMU Seçme
Düðmesi
4. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu
5. EN IYI ISTASYON HAFIZA (BSM)
Tuþu
6. EKOLAYZER Tuþu
7. PROGRAM seçme düðmesi
M465A01MC
M465A01MC
156
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
1. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol
Düðmesi
Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC” veya
“ON” konumunda olduðunda çalýþýr.
Düðme üzerine basýnýz ve radyoyu
çalýþtýrýnýz. LCD Ekran, radyo konumunda
radyo frekansýný, teyp konumunda teyp
yön göstergesini ya da CD yahut CD AUTO
CHANGER (OTOMATIK CD DEÐIÞTIRICI)
konumunda da CD parçasýný
göstermektedir. Ses ünitesini kapatmak
için, düðme üzerine yeniden basýnýz.
SES Kontrol
Sesi yükseltmek için düðmeyi saat yönüne,
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
2. BAND Seçme Tuþu
FM/AM seçme tuþuna basýlmasý, AM (MW,
LW), FM1 ve FM2 bandlarýnýn seçilmesini
saðl ar. Seçi l en kanal , ekranda
görüntülenir.
3. ISTASYON YERI/KONUMU
Seçme Düðmesi
Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat
yönüne, düþürmek içinse saatin ters
yönüne çeviriniz.
Mode Seçme Düðmesi
MODE (KONUM) düðmesi ne
basýlmasýyla BASS, ORTA, TIZ,
FADER (GEÇIÞ EFEKTI) ve BALANS
konumlarýna geçilir.
Seçilen kanal, ekranda görüntülenir.
Her modu seçtikten sonra, mod seçme
düðmesini saat yönünde veya saatin
tersi yönünde çeviriniz.
BASS Kontrol
BASS etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, BASS etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
MIDDLE Kontrol
MIDDLE etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, MID etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
TREBLE Kontrol
TREBLE etkisini güçlendirmek için
düðmeyi saat yönüne, TREBLE etkisini
azaltmak içinse saatin ters yönüne
çeviriniz.
FADER Kontrol
Arka hoparlörün sesini güçlendirmek
için, düðmeyi saat yönünde çeviriniz
(ön hoparlörün sesi azalýr). Kontrol
düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði
zaman, ön hoparlörün sesi güçlenir (arka
hoparlörün sesi azalýr).
BALANS Kontrol
Sað hoparlörün sesini güçlendirmek için,
düðmeyi saat yönünde çeviriniz (sol
hoparlörün sesi azalýr). Kontrol düðmesi
saatin ters yönünde çevrildiði zaman,
sol hoparlörün sesi güçlenir (sað
hoparlörün sesi azalýr).
4. Otomatik Istasyon Seçme
Tuþu (Otomatik Kanal Seçme)
OTOMATÝK ARAMAseçme tuþuna
basýnýz. Tuþun tarafýna basýldýðýnda,
radyo otomatik olarak bir sonraki daha
büyük frekansa geçer, veya tarafýna
basýldýðýnda, radyo otomatik olarak bir
önceki daha küçük frekansa geçer.
M465B01MC-GAT
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
157
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
5. En Iyi Istasyon Hafýzasý (BSM)
Buton
BSM tuþlarýna basýldýðýnda, en güçlü
altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir.
Bu istasyonlar, ilk program tuþu içinde
seçilir ve sýra ile yüklenir.
6. EKOLAYZER Tuþu
Istenen ses kalitesinde CLASSIC,
POPS, ROCK, JAZZ ve OFF
KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna
basýnýz. Tuþa her basýlýþta, ekran
aþaðýdaki gibi deðiþir:
7. PROGRAM SEÇME Tuþlarý
Her bir AM (MW, LW), FM1 ve FM2
kanalý için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya
yüklenebilir.
ISTASYON PROGRAMLAMA
Radyo hafýzasý içine altý AM (MW, LW)
ve 12 FM radyo i stasyonu
programlanabilir. Bundan sonra da,
yalnýzca AM (MW, LW) / FM seçme
tuþuna basýlýr ve/veya altý istasyon
seçme tuþlarýndan birine basarak bu
istasyon hemen seçilmiþ olur. Istasyon
programlama aþaðýda verildiði gibi
gerçekleþtirilir:
o AM (MW, LW), FM veya FM2
kanallarýndan birini seçmek için, AM
(MW,LW)/FM band seçme tuþuna
basýnýz.
o Istenilen istasyonu arama veya
manuel ayar aracýlýðý ile belirleyiniz.
o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz
program seçme tuþunu belirleyiniz,
tamamlanýnca, ekranda yüklenen
istasyon frekansý görüntülenir.
o Program seçme tuþuna iki saniye
süre ile basýnýz. Ekranda hangi pro-
gram tuþunun seçilmiþ olduðunu
gösteren program tuþu göstergesi
görüntülenir.
Programlama sonucu, belleðe
yükleme iþlemi tamamlanýnca,
ekranda yüklenen istasyon frekansý
görüntülenir. Bundan sonra tuþa
basmayý býrakmalý ve bir sonraki
istediðiniz tuþun programlanmasýna
geçmelisiniz. Her bir tuþ için bir AM
(MW, LW) ve iki FM istasyonu olmak
üzere, topl am 24 i stasyon
programlayabilirsiniz.
o Programlama iþlemi tamam-
landýðýnda, programlanmýþ
istasyonlar AM (MW, LW), FM1 veya
FM2 kanallarýnýn seçimi ve ilgili pro-
gram tuþuna basýlarak seçilebilir.
o Içecekleri radyo sisteminin yakýnýna
býrakmayýnýz. Döküldüðü zaman
radyo sisteminin mekanizmasýna
hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine herhangi
bir þeyle vurulmasýna izin
vermeyiniz, aksi takdirde radyo
sisteminin mekanizmasý hasar
görebilir.
!
DÝKKAT
158
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
KASET ÇALARIN ÇALIÞMASI (M465) (Varsa)
1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý
2. KASET ÇIKARTMA Tuþu
3. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu
4. DOLBY Tuþu
5. ILERI/GERI SARMA Tuþu
6. TEKRAR (RPT) Tuþu
7. EKOLAYZER Tuþu
M465C01MC-GAT
M465C01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
159
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý
Program tuþuna bir defa basmakla
kasetin diðer yüzü çalmaya baþlar.
Ekranda PLAY ve kaset çalma yönünü
gösteren bir ok görünür.
2. KASET ÇIKARTMA Tuþu
o Kaset takýlý olduðunda EJECT
tuþuna basýldýðýnda, kaset dýþarý
çýkacaktýr.
o Ileri/Geri sarma konumunda EJECT
tuþuna basýldýðýnda da kaset dýþarý
çýkar.
3. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu
Önceden kaydedilmiþ bir kaset içinde
herbir þarkýnýn baþýna gelmek için bu
tuþa basýnýz. Iki þarký arasýndaki boþluk
(en az 4 saniye olmalýdýr) AUTO MUSIC
SEARCH tuþu tarafýndan belirlenebilir.
o düðmesine basýlmasýyla bir
sonraki müzik parçasýnýn baþýndan
çalýnýr.
o tuþuna basýl masýyl a yeni
dinlenmiþ olan parçanýn tekrar
baþýndan çalmaya baþlanýr.
o Ileri veya geri sarma iþlemini
durdurmak için, tuþa bir daha basýnýz.
4. DOLBY Tuþu
Kaset çalma sýrasýnda bir fon sesi
duyarsanýz, bunu DOLBY tuþuna
basarak önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
DOLBY özelliðinden çýkmak için DOLBY
tuþuna bir daha basýnýz
5. ILERI/GERI SARMA Tuþu
o ÇALMA veya Geri Sarma konumunda
FF (-) ileri sarma tuþuna basýldýðýnda,
hýzlý ileri sarma baþlar.
o FF-konumundayken FF (ileri sarma)
tuþuna tekrar basýlýrsa, ÇALMA
iþlemi baþlar.
o ÇALMA veya FF i l eri sarma
konumunda REW (geri sarma) tuþuna
basýldýðýnda, hýzlý geri sarma baþlar.
o REW konumundayken REW tuþuna
tekrar basýlýrsa, ÇALMA iþlemi
baþlar.
6. TEKRAR (RPT) Tuþu
Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar
dinlemek isterseniz, RPT-tekrar tuþuna
basýnýz. Iptal etmek için bir daha basýnýz.
o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz
ayný parça tekrar çalmaya devam eder.
Bu iþlem, tuþa yeniden basýlana kadar
devam eder veya cihaz KAPATILIR
sonra AÇILIR.
7. EKOLAYZER Tuþu
Istenen ses kalitesinde CLASSIC, POPS,
ROCK, JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek
için EQ tuþuna basýnýz. Tuþa her basýlýþta,
ekran aþaðýdaki gibi deðiþir:
o Kaset yuvasýna bozuk para gibi
herhangi bir þey sokmayýnýz, aksi
halde ünite zarar görebilir.
o Içecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz. Döküldüðü
zaman ses sisteminin mekaniz-
masýna hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine herhangi
bir þeyle vurulmasýna izin
vermeyiniz, aksi takdirde radyo
sisteminin mekanizmasý hasar
görebilir.
!
DÝKKAT
M465D01MC-GAT
160
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
CD- ÇALAR ÇALIÞMASI / CD DEÐIÞTIRICININ ÇALIÞMASI (M465) - (Varsa)
1. YÜKLEME Tuþu
2. CD Tuþu
3. CD ÇIKARTMA Tuþu
4. SONRAKI/ÖNCEKI PARÇA Tuþu
5. CD Seçme Tuþlarý
6. ILERI/GERI SARMA Tuþu
7. EKOLAYZER Tuþu
8. CD SCAN Tuþu
9. BOOKMARK (PARÇANIN
IÞARETLENMESI)(MARK) Tuþu
10. TEKRAR (RPT) Tuþu
11. KARIÞIK (RDM) Tuþu
M465E01MC-GAT
M465E01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
161
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
1. YÜKLEME Tuþu
Bu CD çalar, altý CD’ye kadar taþýyabilir.
Çoklu CD’yi CD çalara aþaðýdaki þekilde
yerleþtiriniz:
1. LOAD (Yükleme) tuþuna basýnýz ve
serbest býrakýnýz.
2. Disk yuvasý üzerindeki yeþil ýþýk
yanar ve boþ disk yuvasýnýn en alttaki
rakamý ekranda yanýp söner. LCD
ekranda WAIT (bekleyin) yazýsý
göründükten sonra, LCD ekranda
LOAD (yükl eyi n) yazýsýnýn
görünmesiyle birlikte disk yuvasý
açýlýr.
3. Etiket yukarý gelecek þekilde, diskin
bir kýsmýný yuvaya doðru yerleþtiriniz.
CD çalar CD’yi içeri doðru çekecektir.
CD yerleþtirildiðinde, CD otomatik
olarak çalmaya baþlayacaktýr.
NOT:
o Disk yalnýzca disk yuvasý üzerinde
yeþil ýþýk yanarken takýlabilir.
o CD çalar sadece 12cm.lik CD’ler
için uygundur, eðri þekilli CD’leri
kullanmayýnýz.
Çoklu CD’yi aþaðýdaki þekilde yerleþtiriniz:
1. LOAD tuþunu bir saniye veya daha fazla
süre ile basýlý tutunuz. Daha sonra
bir bip sesi duyulur, disk yuvasý
üzerindeki yeþil ýþýk yanar ve boþ diskin
numarasý ekranda yanýp söner.
2. LCD ekranda “WAIT” (bekleyin) yazýsý
göründükten sonra, en düþük numaralý
disk yuvasý yanýp söner ve LCD ekranda
“LOAD” (yükl eyi n) yazýsýnýn
görünmesiyle birlikte disk yuvasý açýlýr.
3. Etiket yukarý gelecek þekilde, diskin bir
kýsmýný yuvaya doðru yerleþtiriniz. CD
çalar CD’yi içeri doðru çekecektir.
CD yükl emeden önce, boþ CD
numarasý sürekli olarak ekranda yanýp
sönecektir. Disk yuvasýnýn aydýnlanýp
bir sonraki “DISC NO.” (disk numarasý)
görünürse, ardýndan bir baþka disk
yükleyebilirsiniz.
4. Kalan CD’leri yüklemek için, 1. ve 2.
yöntemde veri l en ayný i þl eml er
tekrarlanýr.6 CD’nin yüklenmesini
tamamladýðýnýz zaman, CD çalar son
yüklenen CD’yi çalmaya baþlayacaktýr.
5. Bir CD’den fazla fakat altý CD’den az
yükl eme i çi n, 1. ve 2. Adýml arý
tamamlayýnýz.
CD’leri yüklemeyi tamamladýðýnýz zaman,
yükleme fonksiyonunu iptal etmek için
LOAD tuþuna basýnýz veya 10 saniye süre
ile bekleyiniz. CD çalar son yüklenen CD’yi
çalmaya baþlayacaktýr. Her CD çalmaya
baþladýðýnda, ekranda DISC numarasý
gözükecektir.
NOT:
CD çalar altý CD’ye kadar alýr.
Altý CD’den fazla yükleme yapmaya
çalýþmayýnýz.
2. CD/AUX Tuþu
o Radyo çalýþýrken ya da kaset çalarken
CD çalmaya baþlamak için CD tuþuna
basýnýz.
o CD-Çalara bir CD yerleþtirildiðinde, CD
tuþuna basarsanýz radyo veya kaset
çalar çalýþýyor olsa bile, CD-çalar
çalmaya baþlar.
o CD çalar, kontak anahtarý “ACC-
aksesuar” veya “ON-açýk” konumunda
olduðunda çalýþýr.
o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine
basmaksýzýn, CD çalarý çalýþtýrmak için
CD tuþuna basýnýz. (Sadece yuvada bir
CD olduðunda.)
M465F01MC-GAT
162
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
7. EKOLAYZER Tuþu
Istenen ses kalitesinde CLASSIC,
POPS, ROCK, JAZZ ve OFF
KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna
basýnýz. Tuþa her basýlýþta, ekran
aþaðýdaki gibi deðiþir:
8. CD SCAN Tuþu
o CD ARAMA tuþuna basarak, her bir
parçanýn ilk 10 saniyesinin çalmasýný
saðlayýnýz.
o Istedi ði ni z parçaya ul aþmak
istediðiniz zaman CD SCAN tuþuna
10 saniye içinde tekrar basýnýz.
9. BOOKMARK (PARÇANIN
IÞARETLENMESI)(MARK) Tuþu
CD çalma unitesi çalýþýrken, CD’deki
istenen parça MARK tuþu kullanýlarak
iþaretlenebilir.
3. CD ÇIKARTMA Tuþu
o CD takýlý durumdayken tuþuna
basýldýðýnda, CD dýþarý çýkar.
o Bütün CD’leri çýkartmak için, bir
saniye veya daha fazla bu tuþa
basýnýz.
4. SONRAKI/ÖNCEKI PARÇA
Tuþu
o Halen çalmakta olan CD üzerindeki
parça numarasý deðiþtirilebilir.
o tuþuna bir defa basarak bir
sonraki parçanýn baþýna atlayýnýz.
o tuþuna bir defa basarak bir önceki
parçanýn baþýna atlayýnýz.
5. CD Seçme Tuþlarý
CD çalarken herhangi bir düðmeye
basarak istediðiniz bir CD’yi hemen
seçip çalabilirsiniz.
ILERI/GERI SARMA Tuþu
CD çalma sýrasýnda FF-ileri sarma
tuþuna sürekli basýlýrsa, seçilmiþ parça
ilerler. REW tuþu sürekli olarak basýlý
tutularak seçilen parça geriye doðru
deðiþir.
o Istenen parçayý iþaretlemek için, 0,8
saniyeden uzun süreyle MARK
tuþuna basýnýz. Bu, bip sesi ile birlikte
LCD ekraný üzerinde (…) sembolünü
görüntüleyecektir. Iþaretlenmiþ
parçayý çalmak için, MARK tuþuna
0.8 saniye süre ile basýnýz.
o Iþaretlenmiþ bir parçayý silmek için,
MARK tuþuna 0.8 saniyeden daha
uzun bir süre basýnýz. Iþaret silindiði
zaman, bir “bip” sesi duyulur.
MARK belleðine yüklü tüm parçalarý
silmek isterseniz Mark Play (Iþaretli
Parçayý Çalma) konumunda CD tuþuna
0.8 saniyeden fazla basýnýz. Bir bip
sesi duyulur ve LCD ekranda DEL ALL
(HEPSINI SIL) yazýsýyla birlikte Mark
Bellekten tüm parçalar silinir.
NOT:
Bu parçalarýn içinde bulunduðu
CD’leri çýkardýktan sonra da Mark
Belleðe yüklü tüm parçalar
silinecektir.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
163
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
10. TEKRAR (RPT) Tuþu
o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar
dinlemek isterseniz, RPT-tekrar tuþuna
basýnýz. Iptal etmek için bir daha basýnýz.
o Seçi l en CD i çi ndeki müzi k
parçalarýný tekrar etmek için, 0,8
saniyeden fazla bir süre için RPT tuþuna
basýnýz. Iptal etmek i çi n, 0.8
saniyeden daha uzun bir süre basýnýz.
o Bütün parçalar çaldýktan sonra RPT
tuþuna bir daha basmazsanýz, bütün
parçalar çaldýktan sonra, CD-Çalar ilk
parçadan baþlayarak tekrar çalmaya
baþlar.
11. KARIÞIK (RDM) Tuþu
Karýþýk ile, CD’lerin tümündeki veya bir
CD’deki parçalarý sýrasýyla çalmaktan
ziyade, karýþýk olarak dinleyebilirsiniz.
Karýþýk þarký çalmak için aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz:
o Kaydedilmiþ parçalarý rasgele bir sýra
ile dinlemek için, RDM tuþuna basýnýz.
Iptal etmek için veya audio ünitesini
OFF ve sonra ON konumuna getirmek
için, RDM tuþuna tekrar basýnýz.
Böylece sistem müzik parçalarýnýn
sýrasýna göre çalar.
NOT:
o Ünitenin normal çalýþmasýný
saðlamak için, araç içi sýcaklýðýnýn
klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý
ile normal sýcaklýk aralýðý içinde
kalmasýný saðlayýnýz.
o Sigortayý deðiþtirirken, ayný amper
kademesinde olan sigorta
kullanýnýz.
o Iþaret edilen tüm parçalar, akü
baðlantýsý kesildiðinde tümüyle
silinir. Böyle bir durum meydana
gelirse, parçalar yeniden
ayarlanmalýdýr.
o Döner aksamý yaðlamayýnýz. Kaset
çalar, kaset mekanizmasý ve
kafasýna mýknatýs, tornavida veya
bir baþka metalik cisim
yaklaþtýrmayýnýz.
o Cihazda hasara yol açabile-
ceðinden, CD çalar içerisine
çizilmiþ veya kötü kalitede CD’ler
takmayýnýz.
o Kaset yuvasýna bozuk para gibi
herhangi bir þey sokmayýnýz, aksi
halde ünite zarar görebilir.
o Içecekleri radyo sisteminin
yakýnýna býrakmayýnýz. Döküldüðü
zaman ses sisteminin meka-
nizmasýna hasar verebilir.
o Radyo sisteminin üzerine herhangi
bir þeyle vurulmasýna izin
vermeyiniz, aksi takdirde radyo
sisteminin mekanizmasý hasar
görebilir.
o Arazide veya kötü zeminli yoldaki
sürüþ sýrasýnda çalan CD atlama
yapar. Böyle þartlarda sürüþ
yaparken, CD’nin yüzeyinde hasar
meydana gelebileceði için, CD
çalmayýnýz.
o CD’lerin otomatik yükleme
mekanizmasý tarafýndan içeri
çekilmesi sýrasýnda, CD’yi elinizle
tutup çekmeyiniz. Aksi halde audio
ünitesi ve CD zarar görebilir.
!
DÝKKAT
164
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
o Bu donaným, sadece 12 volt akü
ve negatif topraklama sistemine
sahip araçlar için tasarlanmýþtýr.
o Ünitede hassas parçalar
bulunmaktadýr. Herhangi bir
parçasýný sökmeye veya
ayarlamaya çalýþmayýnýz.
o Aracýnýzý kullanýrken, ünitenin
ses seviyesini, dýþarýdan gelen
sesleri duyabileceðiniz seviyede
tutmaya dikkat ediniz.
o Bu ekipmaný (hoparlör ve
kasetler dahil) su ve nemden
uzak tutunuz.
o Kendinizin kaydetmiþ
olduðunuz CD’leri audio
ünitesinde kullanmaktan
kaçýnýnýz. Orijinal CD’lerin
kullanýlmasý tavsiye edilir.
o Cihazýnýzda orijinal CD
kullanýnýz. Kopyalanmýþ CD'ler
güvenli deðildir.
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
165
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
Doðru Tutuþ
CD’yi þekilde gösterildiði gibi tutunuz.
CD’yi yere düþürmeyiniz. CD’yi
parmaðýnýz iz býrakmayacak þekilde
tutunuz. Yüzeyi çizilmiþse, bu bir kayýt
atlama sinyali olarak algýlanabilir. CD
yüzeyine herhangi bir bant, kaðýt veya
yapýþkan etiket yapýþtýrmayýnýz. CD
üzerine yazý yazmayýz.
Bozuk CD
Hasar görmüþ, çarpýlmýþ veya çatlamýþ
CD’leri onarmaya kalkýþmayýnýz. Bu
CD’ler, cihazýnýzýn üzerinde kalýcý hasar
verebilir.
CD BAKIMI KASETLERIN BAKIMI
Saklanmasý
Kullanýlmadýðýnda, CD’leri kutularýna
yerleþtiriniz ve serin bir yerde, güneþ,
ýsý veya tozlardan uzak bir þekilde
muhafaza ediniz.
CD’lerin ünite otomatik yükleme
mekanizmasý tarafýndan içeri çekilmesi
sýrasýnda elinizle tutup çekmeyiniz.
CD’leri Temiz Tutunuz
CD yüzeyindeki parmak izi, toz veya
yabancý madde çalma sýrasýnda kayýt
atlamaya yol açar. Temiz ve yumuþak bir
bezle CD yüzeyini siliniz. Yüzeyi çok
tozlanmýþsa, bir yumuþak bezi hafif bir nötr
deterjan çözeltisi ile ýslatarak yüzeyi siliniz.
Kasetlerinize göstereceðiniz özen,
onlarýn ömrünü uzatýr ve sizin müzik
zevkinizi arttýrýr. Mutlaka kasetleri ve
kutularýný doðrudan güneþ ýþýðýndan,
aþýrý soðuklardan ve tozlu ortamdan
uzak tutunuz.
Kullanýlmadýðýnda, kasetleri mutlaka
kutularý içinde muhafaza ediniz. Araç
içi çok sýcak veya soðuk olduðunda,
kaset çalarý açmadan önce, araç içi
sýcaklýðýnýn daha ýlýk bir seviyeye
gelmesini bekleyiniz.
o Kasetleri dinlemediðinizde, kesinlikle
kaset çalar içinde býrakmayýnýz. Bu kaset
çalar ve kasetinizin bozulmasýna yol
açabilir.
M850A02F-AAT
M850A02F
M850A02L
M860A01A-AAT
B860A01L
166
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
o C-60 (toplam 60 dakikalýk) tipi dýþýnda
daha uzun kaset kullanmamanýzý
öneriyoruz. C-120 veya C-180 tipi
kasetler çok incedir ve araç ortamýnda
performanslarý düþüktür.
o Kaset etiketinin gevþemiþ ve kaset
üzeri nden çýkacak þeki l de
olmadýðýndan emin olunuz, aksi
taktirde kaset çýkartmak güçleþir.
o Kaset bant yüzeyine kesinlikle temas
etmeyiniz.
o Elektrik motorlarý, hoparlörler veya
trafolar gibi mýknatýs içeren cisimleri
kasetlere ve kaset çalar ünitesinden
uzak tutunuz.
o Teyp kafasý, teyp baþlýðý ve silindirler
üzerinde ses kalitesini bozacak bant
kalýntýlarý birikebilir. Bunun piyasadan
temin edilecek kaset temizleyicileri
veya özel temizleme solüsyonlarý ile
temizlenmesi gerekir. Bu konuda
imalatçý talimatýna harfiyen uyunuz
ve kesinlikle kaset çalar parçalarýný
yaðlamaya kalkýþmayýnýz.
o Bir kaseti kaset çalar içine takmadan
önce, saran makaranýn bandý sýkýca
sarýlmýþ olduðundan emin olunuz.
Kaset makarasýna bir kalem takarak
bant boþluðunu alýnýz.
o Kasetleri serin, kuru ortamlarda ve
toz girmesini önlemek için bandýn
açýk tarafý aþaðýya gelecek þekilde
muhafaza ediniz.
o Belli bir kayýt veya bölüm için sýk sýk
hýzlý sarma/geri sarma iþlemini
uygulamayýnýz. Bu durum kasette
hatalý sarma iþlemine yol açar ve
bunun sonucunda zamanla aþýrý
zorlama ve ses kalitesini bozulmasý
ile karþýlaþýlabilir. Böyle olduðunda,
kasetin bir uçtan diðerine bir kaç
defa hýzlý geri sarýlmasý gerekebilir.
Bu da kasetteki sorunu düzeltmezse,
bu kaseti kullanmayýnýz.
Kafa
Kulak temizleme
çubuðu
B860A01MC
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
167
1
HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
NOT:
Kaset çalara takmadan önce kaseti
inceleyiniz. Eðer bant gevþek ise,
göbeklerden birisini bir kalem ile
döndürerek sýkýlaþtýrýnýz.
Etiketi kalkmýþ ise, kaseti kaset çalar
mekanizmasý içine takmayýnýz.
Kasetleri araç içinde sýcak, ýlýk veya
çok nemli ortamda ön göðüs
üzerinde veya kaset çalar içinde
býrakmayýnýz.
Eðer bir kaset aþýrý sýcak veya soðuk
ortamda kalmýþsa, kaset çalara
takmadan önce, normal sýcaklýða
gelmesini saðlayýnýz.
ANTEN (Varsa)
Aracýnýzda,AM ve FM yayýn sinyallerinin
alýnmasý için bir mikro anten vardýr.
Bu anten katlanabilir ve portatiftir.
o Yüksekliði az olan bir garaja
girmeden önce veya aracý bir
tente ile örtmeden önce, mikro
anteni aþaðýya indirmeye dikkat
ediniz. Anten sadece ön tarafa
doðru indirilebilir.
o Bir otomatik araba yýkama
sistemine girmeden önce,
anteni hasar görmemesi için
saat yönünün tersine çevirerek
çýkarýnýz. Anteni takmak için
saat yönüne çeviriniz.
MIKRO ANTEN
!
DÝKKAT
B860A03L
M870D01MC-GAT
OMC025111
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
HYUNDAI’NÝZÝ SÜRERKEN ................................................
Egzoz Gazý Tehlikeli Olabilir! ............................................... 2-2
Motoru Çalýþtýrmadan Önce ................................................. 2-3
Anahtar Konumlarý ............................................................... 2-4
Motoru Çalýþtýrma ................................................................ 2-5
Düz Þanzýmanýn Çalýþmasý ................................................. 2-7
Otomatik Þanzýman ............................................................. 2-9
ABS Fren Sistemi (ABS) ..................................................... 2-13
Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) ....................... 2-14
Geri Manevra Uyarý Sistemi ................................................. 2-15
Ýyi Frenleme Önerileri ........................................................... 2-16
Ekonomik Sürüþ .................................................................. 2-17
Düzgün Viraj Alma ............................................................... 2-19
Kýþ Mevsiminde Sürüþ......................................................... 2-19
Römork veya Araç Çekme ................................................... 2-22
2
2
HYUNDAI’NÝZÝ SÜRERKEN
2
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
C010A01A-AAT
UYARI: EGZOZ GAZI TEHLÝKELÝ OLABÝLÝR!
Motordan çýkan egzoz gazlarý tehlikeli olabilir. Herhangi bir anda aracýnýzýn içinde egzoz gazý kokusu olduðunda, derhal tüm
camlarý açýnýz.
o Egzoz gazlarýný solumayýnýz.
Egzoz gazlarý, bilinç kaybý ve boðulma yoluyla ölümlere yol açabilecek renksiz kokusuz ve karbonmonoksit içeren bir gazdýr.
o Egzoz sisteminde kaçak olmadýðýndan emin olunuz.
Egzoz sistemi, yað deðiþimi veya bir baþka amaçla araç lifte kaldýrýldýðýnda kontrol edilebilir. Egzoz sesinde bir deðiþiklik
duyar veya kasis geçerken aracýnýzýn altý yere çarparsa, egzoz sistemini kontrol için en kýsa zamanda Hyundai yetkili
servisinize baþ vurunuz.
o Motoru kapalý alanda çalýþtýrmayýnýz.
Garaj kapýsý açýk olsa bile, motorun garaj içinde çalýþtýrýlmasý tehlikelidir. Garaj içindeyken motoru çalýþtýrmayýnýz ve garajdan
çýkmaya yetecek süreden daha fazla süreyle motoru çalýþtýrmayýnýz.
o Araç içinde yolcu olduðunda, motoru uzun süre rölantide çalýþtýrmaktan kaçýnýnýz.
Araç içinde yolcu varken, motoru uzun süreli rölantide çalýþtýrma zorunda olduðunuzda, aracýn açýk havada olduðundan,
hava giriþ kontrolü “Taze”konumunda ve fanýn en yüksek devirde araç içine taze hava verecek þekilde çalýþtýrýlmýþ
olduðundan emin olunuz.
Araç içinde uzun eþya taþýrken araç hareket halinde olduðunda bagaj kapýsý açýk olduðunda:
1. Bütün camlarý kapatýnýz.
2. Yan havalandýrmalarý açýnýz.
3. Hava giriþ kontrolünü “Taze”, hava akýþ kontrolünü “Döþeme” veya “Yüz” konumuna ve faný en yüksek devire getiriniz.
Havalandýrma sisteminin normal çalýþýr olmasýný temin etmek amacýyla, ön camýn hemen önünde yer alan havalandýrma
ýzgaralarýnda kar, buz veya bir baþka engel olmadýðýndan emin olunuz.
!
3
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
B020A01S-GAT
KONTAK ANAHTARI
o Hyundai’nizde düz þanzýman varsa,
vitesi boþa alýnýz ve debriyaj
pedalýna sonuna kadar basýnýz.
o Hyundai’nizde otomatik þanzýman
varsa, vites kolunu “P” (park)
konumuna getiriniz.
o Motoru çalýþtýrmak için, kontak
anahtarýný kontaða takýnýz ve
“START-marþ” konumuna getiriniz.
Motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý
býrakýnýz. Kontak anahtarýný “START”
konumunda 15 saniyeden daha
fazla tutmayýnýz.
Motoru çalýþtýrmadan önce, aþaðýdaki
noktalara dikkat ediniz:
1. Aracýn çevresini inceleyerek herhangi
bir patlak, hava basýncý düþmüþ lastik,
yað veya su kaçaðý veya arýza olduðunu
gösteren herhangi bir belirti olup
olmadýðýna bakýnýz.
2. Araca girdikten sonra, el freninin
çekilmiþ olduðunu kontrol ediniz.
3. Bütün cam ve farlarýn temiz olduðunu
kontrol ediniz.
4. Araç içini kontrol ediniz: dikiz aynalarýnýn
temiz ve ayarlý olduðuna bakýnýz.
5. Koltuðunuzun, koltuk arkalýðýnýn ve
koltuk baþlýðýnýn normal pozisyonda
ayarlý olduðunu kontrol ediniz.
6. Bütün kapýlarý kilitleyiniz.
7. Emniyet kemerinizi takýnýz ve bütün
araçtaki l eri n kemerl eri ni takmýþ
olduðundan emin olunuz.
8. Ýhtiyaç olmayan tüm ýþýk ve aksesuarlarý
kapatýnýz.
9. Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna
getirdiðinizde, ilgili uyarý ýþýklarýnýn
yandýðýný ve depoda yeterli yakýt
olduðunu kontrol ediniz.
10.Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna
geti rdi ði ni zde, uyarý ýþýkl arýnýn
çalýþmasýný ve ampullerini kontrol
ediniz.
UYARI
(DÝZEL MOTOR):
Soðuk havada çalýþtýrma koþullarý
için sistemde yeterli havanýn olmasýný
temin etmek bakýmýndan, motoru
çalýþtýrdýktan sonra, bir kaç saniye
süre ile motoru rölantide çalýþtýrmak
gerekir.
C020A01O-GAT
C030A01A-GAT
MOTORU ÇALIÞTIRMADAN
ÖNCE
!
NOT:
Emniyetiniz için, vites kolu “P” veya “N”
konumunda olmadýðýnda aracý-nýz
çalýþmaz (Otomatik þanzýman).
UYARI:
Aracý çalýþtýrmadan önce pas-
paslarýn taban halýsý üzerindeki
kancalara takýlý olduðundan emin
olunuz.Aksi takdirde paspaslarýn
kaymasý sürüþ güvenliðinizi teh-
likeye atabilir.
!
4
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
UYARI:
Araç hareket halinde iken, kontak
kapatýlmamalý veya kontak anah-
tarý kontaktan çýkartýlmamalýdýr.
Kontak anahtarý kontaktan
çýkartýldýðýnda, direksiyon kilit-
lenir.
o “START”-MARÞ
Motor bu durumda çalýþýr. Kontak
anahtarýný býrakýncaya kadar marþ
basar.
Kontak anahtarýnýn çýkartýlmasý
1. Kontak anahtarý “ACC-aksesuar”
konumuna getiriniz.
2. Kontak anahtarýný itiniz ve ayný anda
“ACC-aksesuar” konumundan
“LOCK-kilitli” konumuna döndürü-
nüz.
3. Kontak anahtarý “LOCK-ki l i tl i ”
konumunda çýkartýlabilir.
ANAHTAR KONUMLARI
NOT:
Kontak anahtarýný “START” konu-
munda 15 saniyeden daha fazla
tutmayýnýz.
o “ON-Açýk”
Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna
getirildiðinde, ateþleme sistemi açýlýr
ve bütün aksesuarlar çalýþýr duruma
gelir. Motor çalýþýr durumda deðilse,
kontak anahtarý “ON-açýk” konumunda
býrakýlmaz. Bu akünün boþalmasýna
ve ateþleme sisteminde arýzaya yol
açabilir.
o “ACC-Aksesuar”
Kontak anahtarý aksesuar
konumundayken, bazý el ektri k
aksesuarlarý (radyo, vs.) çalýþtýrýlabilir.
o “LOCK-Kilitli”
Kontak anahtarý bu konumda kontaða
takýlabilir veya kontaktan çýkartýlabilir.
Hýrsýzlýða karþý önlem amacýyla, kontak
anahtarý çýkartýldýðýnda, direksiyon
simidi kilitlenir.
NOT:
Direksiyon simidini açmak için, kontak
anahtarýný kontaða takýnýz ve ayný
anda direksiyonu çeviriniz.
C040A01A-AAT
ACC-aksesuar
KÝLÝTLÝ
“MARÞ”
AÇIK
C040A01A-AAT
ACC-aksesuar
KÝLÝTLÝ
“MARÞ”
AÇIK
!
C040A01E
C070A01E
5
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
MOTORU ÇALIÞTIRMA
C051A01O-GAT
NORMAL KOÞULLAR
Motor Çalýþtýrma Ýþlemi:
1. Kontak anahtarýný kontaða sokunuz
ve emniyet kemerini takýnýz.
2. Debriyaj pedalýna sonuna kadar
basýnýz ve vi tes kol unu (düz
þanzýman) boþa alýnýz veya vites
kolunu (otomatik þanzýman) “P”
(park) konumuna getiriniz.
3. Kontak anahtarý “ON-açýk”
konumuna geti rdi kten sonra,
motoru çalýþtýrmadan önce, bütün
uyarý ýþýklarý ve göstergelerin nor-
mal çalýþmakta olduðundan emin
olunuz.
4. Dizel ön ýsýtma gösterge lambasý
bul unan araçl arda, kontak
anahtarýný “ON-açýk” konuma
getiriniz. Dizel ön ýsýtma gösterge
lambasý ilk önce koyu sarý ren-ginde
yanar, ön ýsýtma i þl emi
tamamlanmýþ olduðunda ise koyu
sarý ýþýk söner.
C050A01A-GAT C050B02S-GAT
BENZÝNLÝ MOTORUN
ÇALIÞTIRILMASI
UYARI:
Motoru kapalý yerde veya iyi
havalandýrýlmamýþ bir yerde
aracýnýzý buraya girip çýkmak için
gerekenden daha fazla bir süre
çalýþtýrmayýnýz. Yayýlan karbon-
monoksit gazý kokusuzdur ve ciddi
yaralanma veya ölüme yol açabilir.
DÝZEL MOTORUN
ÇALIÞTIRILMASI
SOÐUK MOTOR
o Kontak anahtarýný “ON-açýk” konuma
getiriniz ve ön ýsýtma gösterge
ýþýðýnýn sönmesini bekleyiniz.
o Motor çalýþýncaya kadar marþa
basýnýz.
SICAK MOTOR
Motoru çalýþtýrýnýz. Motor marþa
basýldýðýnda hemen çalýþmazsa, bir kaç
saniye bekleyiniz, daha sonra ön
ýsýtmayý kullanarak yeniden çalýþtýrmayý
deneyiniz.
!
C050A01E
6
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
TURBO INTERCOOLER’LU
ARAÇLARDA MOTORUN ÇALIÞ-
TIRILMASI VE DURDURULMASI
(DÝZEL MOTOR)
(1) Motoru çalýþtýrdýktan hemen sonra
aþýrý devir veya ani hýzlandýrma yap
týrmayýnýz. Motor soðuk ise aracý
hareket ettirmeden önce, turboþarj
üni tesi ni n yeterl i öl çüde
yaðlanmasýný saðlayacak þekilde
motoru bir kaç saniye rölantide
çalýþtýrýnýz.
(2) Yüksek devirli veya uzun süreli
araç kullanma sonrasýnda motorun
kapatýlmadan önce yaklaþýk 1
dakika rölantide çalýþtýrýlmasý
gerekir. Bu rölanti süresince motor
kapanmadan önce turboþarjýn
soðumasý temin edilir.
UYARI:
Uzun süre yüksek devirde çalýþan
motoru aniden durdurmayýnýz.
Aksi taktirde motor veya turboþarj
ünitelerinde ciddi hasar meydana
gelebilir.
Sarý lamba AÇIK Sarý lamba KAPALI
NOT:
Ön ýsýtma iþlemi tamamlandýktan
sonraki ilk 10 saniye içinde motor
çalýþtýrýlmamýþsa, kontak anahtarýný
“LOCK-kilitli” konuma geri getirerek,
ön ýsýtmayý tekrar baþlatýnýz.
UYARI:
Düz þanzýmanlý araçlarýn
çalýþtýrýlmasý sýrasýnda, debriyaj
pedalýna sonuna kadar
basmalýsýnýz. Aksi takdirde, motor
çalýþýr çalýþmaz aracýn aniden
ileriye veya geriye doðru fýrlamasý
sonucunda aracýnýzda muhtemel
bir hasar olabileceði gibi, araç
içinde veya dýþýnda olanlarýn
yaralanmasý da söz konusu olabilir.
5. Kontak anahtarýný “START”
konumuna getiriniz ve motor çalýþýr
çalýþmaz kontak anahtarýný býrakýnýz.
C055B01B-GAT
!
!
7
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
DÝKKAT:
o Beþinci vitesten dördüncü vitese
vites küçültürken, yanlýþlýkla
vites kolunu ikinci vitese
takmamaya dikkat ediniz.
0 Bu þekilde vitesin çok fazla
düþürülmesi, motor devrini devir
saati ibresinin kýrmýzý bölgeye
girmesine yol açacak kadar aþýrý
yükselmesine neden olabilir.
Motorun bu þekilde aþýrý devir
yaptýrýlmasý, motora hasar
verebilir.
DÜZ ÞANZIMANIN ÇALIÞMASI
Aracýnýzýn þanzýmaný klasik vites
yerleþimine sahiptir. Vites yerleþimi,
vites topuzu üzerinde gösterilmektedir.
Þanzýman bütün ileri viteslerde tam
senkromeçlidir ve gerek vites büyütme
ve gerekse vites küçültme rahatlýkla
yapýlabilir.
NOT:
o Geri vitese geçmek için, araç
tamamen durduktan sonra, vites
kolunu boþta en az 3 saniye
bekletiniz. Daha sonra vites kolunu
geri vitese takýnýz.
o Soðuk havada vites deðiþtirme
iþlemi þanzýman yaðý ýsýnýncaya
kadar zor olabilir. Bu durum
normaldir ve þanzýmana bir hasar
vermez.
o Araç tam olarak durmuþ olsa bile,
1’inci veya R (Geri) vitese geçmek
zor oluyorsa, vites kolunu N (Baþa)
konumuna getiriniz ve debriyajý
býrakýnýz. Sonra debriyaja yeniden
basarak 1’inci veya R (Geri) vitese
takýnýz.
o Sürüþ sýrasýnda elinizi vites kolunda
tutmayýnýz, bu durum þanzýman
vites çatallarýnýn erken
aþýnmasýna yol açabilir.
C070A02A-AAT
!
8
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Ýyi Sürüþ Teknikleri
o Yokuþ aþaðý inerken aracý hiçbir
zaman vitesi boþa almayýnýz. Bu son
derece tehlikelidir. Aracý mutlaka
vitese takýlý olarak kullanýnýz.
o Frenlere “sürekli” basmayýnýz. Bu
durum frenlerin aþýrý ýsýnmasýna ve
arýzalanmasýna yol açar. Bunun
yerine yokuþ aþaðý sürüþ sýrasýnda
hýzýnýzý düþürünüz ve bir alt vitese
geçiniz. Bunu yaptýðýnýzda, motor
freni aracýn yavaþlamasýna yardýmcý
olur.
o Vites küçültme öncesinde aracý
yavaþlatýnýz. Bu motorun aþýrý devir
yapmasýný ve hasar görmesini önler.
o Yandan gelen þiddetli rüzgarlarda
aracýnýzý yavaþlatýnýz. Bu durum size
aracýnýzý daha iyi kontrol etmenizi
saðlar.
o Geri vi tese takmadan önce,
aracýnýzýn tamamen durmuþ
olduðundan emin olunuz. Aksi
taktirde, þanzýman hasar görebilir.
Geri vitese takmak için, debriyaj
pedalýna basýnýz, vitesi boþa alýnýz,
üç saniye bekleyiniz, sonra vitesi
geriye takýnýz.
Debriyajýn Kullanýlmasý
Vites deðiþtirmeden önce, debriyaj
pedalýna sonuna kadar basmalý, sonra
yavaþça býrakmalýsýnýz. Debriyaj pedalý
mutlaka tam olarak eski konumuna geri
dönmelidir. Araç hareket halinde iken
ayaðýnýzý debriyaj pedalýnýn üzerinde
tutmayýnýz. Bu durum gereksi z
aþýnmaya neden olabilir. Aracý yokuþta
tutmak için, debriyaj pedalýný yarým
kavratmayýnýz. Bu durum gereksiz
aþýnmaya neden olur. Aracý yokuþta
tutmak için el frenini kullanýnýz. Debriyaj
pedalýna hýzlý olarak ve sýk aralýklarda
basmayýnýz.
ÖNERÝLEN VÝTES HIZLARI
Yukarýda, optimum yakýt ekonomisi ve
araç performansý için önerilen vites
hýzlarý yer almaktadýr.
Vites
Deðiþtirme
Önerilen
C070B01A-AAT C070E03A-GAT C070D02A-AAT
9
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Yüksek randýmanlý Hyundai otomatik
þanzýman dört ileri vites ve bir geri vitese
sahiptir. Resimde görüldüðü gibi klasik
vites deðiþtirme biçimine sahiptir. Gece,
çok fonksiyonlu sinyal kolu ilk konuma
getirildiðinde, seçilen vites konumuna
göre kadranda ilgili sembol aydýnlanýr.
DÝKKAT:
Araç hareket halindeyken
kesinlikle “R” veya “P” konumuna
geçmeyiniz.
OTOMATÝK ÞANZIMAN
o Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanýnýz. Özellikle frenleme,
hýzlanma veya vites deðiþtirme
sýrasýnda dikkat ediniz. Kaygan yol
yüzeyl eri nde, araç hýzýnda ani
deðiþme, tahrikli tekerleklerin yol
tutuþunun zayýflamasýna ve araç
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.
UYARI:
o Yüksek hýzlarda araç hakimiyetini
kaybettiðinizde takla atma riski
artar.
o Araç hakimiyetinin kaybolmasý,
ençok araç tekerleklerinden
biri yada daha fazlasýnýn yoldan
çýkmasý ve sürüc için aþýrý
direksiyon kýrmasý durumunda
karþýlaþýlýr.
o Aracýnýzýn yoldan çýkmasý duru-
munda, direksiyonu çok fazla
kýmayýnýz. Bunun yerine, normal
þeride geri dönmeden önce,
aracýnýzý yavaþlatýnýz
o Bir çarpýþma esnasýnda, emniyet
kemeri takmamýþ bir kiþinin,
emniyet kemeri takmýþ bir kiþiye
nazaran hayatýný kaybetme
ihtimali daha yüksektir.
o Üst hýz limitlerini hiçbir zaman
aþmayýnýz.
C090A01E-GAT
NOT:
Vites deðiþtirme sýrasýnda, fren
pedalýna basýnýz ve düðmeye
bastýrýnýz.
Vites deðiþtirirken düðmeye
bastýrýnýz.
Vites kolu serbestçe hareket
ettirilebilir.
Optimum yakýt tasarruflu araç kullanýmý
için aracýn hýzýný yavaþ yavaþ arttýrýnýz.
Þanzýman ikinci, üçüncü ve overdrive
viteslerine otomatik olarak geçer.
!
OMC035014
!
10
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Vites Konumlarýnýn Özellikleri Aþaðýda
Verilmektedir:
o P (Park):
Araç park etmiþ veya motor çalýþýr
durumda aracý sabit tutmak için, vites
kolunu P (Park) konumuna getiriniz.
Araç park ederken, el frenini çekiniz ve
vites kolunu P (Park) konumuna
getiriniz.
DÝKKAT:
Araç tam durmadan vites kolunu P
(Park) konumuna getirmeyiniz.
Aksi takdirde þanzýmana ciddi bir
hasar verebilirsiniz.
o R (Geri):
Aracý geriye doðru hareket ettirmek için
kullanýlýr. Vites kolunu “R” konumuna
almadan önce aracý tamamen durdurunuz.
o N (Boþ)
“N” konumunda, þanzýman boþtadýr, yani
herhangi bir vites kavramasý yoktur. Motor,
vites “N” konumunda iken çalýþtýrýlabilse
de, araç hareket halindeyken motorun
bayýlmasý dýþýnda bu þekilde çalýþtýrýlmasý
önerilmez.
o D (Sürüþ):
Normal sürüþ konumudur. Þanzýman,
otomatik olarak dört viteste hareket eder.
Araç hýzý 95 km/saat hýzýn üzerinde
olduðunda, kesinlikle manuel olarak “2”
veya “L” konumunu seçmeyiniz.
C090B01A-AAT C090C01A-AAT
C090D02A-AAT
C090E01A-GAT
2 (Ýkinci vites):
Kaygan yol yüzeylerinde, yokuþ
týrmanýrken veya yokuþ aþaðý motor
frenleme için kullanýnýz. “2” konumunda
otomatik olarak birinci ve ikinci vitesler
içinde seçim yapýlýr.
Bunun anlamý, 3üncü veya daha büyük
viteslere geçilememesi demektir.
Ancak motorun aþýrý devir yapmasýný
önlemek için, araç hýzý belli bir seviyeye
geldiðinde, üçüncü vitese geçilir. Nor-
mal sürüþ koþullarýna geri gelindiðinde,
vites kolunu manuel olarak “D”
konumuna getiriniz.
L (Düþük vites)
Çok dik yokuþ çýkýlýrken veya inilirken
motor frenleme için kullanýlýr. “L”
konumu seçildiðinde, düþük vites için
gereken düþük hýza gelinceye kadar
þanzýman geçici olarak ikinci viteste
kalýr. Düþük viteste 50 km/saat hýzý
geçmeyiniz.
C090F01A-AAT
C090Q1E-GAT
!
11
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
NOT:
o Düzgün ve güvenli çalýþma
saðlamak bakýmýndan, vitesi
“Boþta” veya “Park” konumun-
dan bir ileri veya geri vitese
takarken,fren pedalýna basýnýz.
o Vites kolunun “P” (Park)
konumundan herhangi bir baþka
konuma alýnmasý sýrasýnda
daima frene basýnýz.
o “R”, “N”, “D”, “2”, “L”
konumlarýndan “P” konumuna
geçmek her zaman mümkündür.
Þanzýman hasarýna yol
açýlmamasý için, aracýn hareket-
siz durumda olmasý gerekir.
DÝKKAT:
o “R” araç tam hareketsiz durumda
olduðunda yapýlýr.
o Fren pedalýna basýlý durumda geri
viteste veya herhangi bir ileri
viteste motor devrini artýrmayýnýz.
o“P” veya “N” konumundan “R”,
“D”, “2” veya “L” konumuna
geçerken mutlaka frene basýnýz.
C090F01A-AAT
o Aracýnýzý kýsa süreli de olsa terk
etmeden önce, “P” (Park)
konumunu el freni yerine
kullanmayýnýz. Bir anlýk dahi olsa
aracýnýzý býraktýðýnýz zaman,
mutlaka el frenini çekiniz, vites
kolunu “P” “Park” konumuna
getiriniz ve kontak anahtarýný“OFF-
kapalý” konuma getiriniz. Aracýnýzý
motor çalýþýr durumda terk
etmeyiniz.
o Dik bir tepe üzerinde durduktan
sonra hýzlanýrken araç geriye
doðru kayma eðilimindedir. Vites
kolununun 2. vitese geçirilmesi
aracýn geriye doðru kaymasýnýn
önlenmesine yardýmcý olur.
o Otomatik þanzýman yaðýný düzenli
olarak kontrol ediniz ve
gerektiðinde tamamlayýnýz.
o Uygun yað önerileri için bakým
programýna bakýnýz.
Overdrive düðmesi
Overdrive düðmesi açýk olduðunda,
þanzýman otomatik olarak ikinci, üçüncü
ve overdrive viteslerine yükselir. Over-
drive düðmesi kapalý olduðunda,
þanzýman overdri ve vi tesi ne
yükselmez. Normal sürüþ için, vites
kolu “D” konumunda tutulmalý ve over-
dri ve düðmesi açýk konuma
getirilmelidir.
Çabuk hýzlanmak istediðinizde, gaz
pedal ýna sonuna kadar basýnýz.
Þanzýman, araç hýzýna ve yüke baðlý
otomatik olarak bir alt vitese geçer.
C090P01A-GAT
!
OMC035016
12
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
UYARI:
o Viraja yüksek hýzlarda girmekten
kaçýnýnýz.
o Sert veya hýzlý þerit deðiþtirme ve keskin
dönüþler gibi manevra hareketlerini
yapmayýnýz.
o Daima emniyet kemerlerinizi takýnýz. Bir
çarpýþma esnasýnda,emniyet kemeri
takmamýþ bir kiþinin, em-niyet
kemeri takmýþ bir kiþiye nazaran ölme
ihtimali daha yüksektir.
o Yüksek hýzlarda araç hakimiyetini
kaybettiðinizde takla atma riski artar.
o Araç hakimiyetinin kaybolmasý, e n
çok araç tekerleklerinden biri yada daha
fazlasýnýn yoldan çýkmasý ve sürücünün
yeniden yola çýkmak için aþýrý direksiyon
kýrmasý durumunda karþýlaþýlýr.
o Aracýnýzýn yoldan çýkmasý durumunda,
direksiyonu çok fazla kýrmayýnýz. Bunun
yerine, normal þeride geri
dönmeden önce, aracýnýzý yavaþlatýnýz.
o Öngörülen hýz sýnýrlarýný asla
geçmeyiniz.
o Yoðun kar ya da çamur içinden
çýkmak gibi kaygan sürüþ koþullarýnda
gaz pedalýna aþýrý basýlmasý
þanzýmanda aðýr hasarlara yol açabilir.
Aracýn sallanmasý da tavsiye edilmez.
Bunun yerine uygun bir çekme yöntemi
kullanýnýz.
Ýyi Sürüþ Teknikleri
o Gaz pedalýna basýlý durumda vites
kolunu “P” veya “N” konumundan bir
baþka konuma kesi nl i kl e
getirmeyiniz.
o Araç hareket halinde olduðunda,
vites kolu “P” konumuna kesinlikle
getirmeyiniz.
o Vites kolunu “R” konumuna almadan
önce, aracýn tamamen durduðundan
emin olunuz.
o Yokuþ aþaðý inerken aracý hiçbir
zaman boþa almayýnýz. Bu son
derece tehlikelidir. Araç hareket
halinde iken daima viteste olmalýdýr.
o “Sürekli” frenlere basmayýnýz. Bu du-
rum frenlerin aþýrý ýsýnmasý ve
arýzalanmasýna yol açar. Bunun
yerine yokuþ aþaðý sürüþ sýrasýnda
hýzýnýzý düþürünüz ve bir alt vitese
geçiniz. Bunu yaptýðýnýzda, motor
freni aracýn yavaþlamasýna yardýmcý
olur.
o Vites küçültme öncesinde aracý
yavaþlatýnýz. Aksi taktirde, bir alt
vitese geçemeyebilirsiniz.
o Mutlaka el frenini kullanýnýz. Aracý
hareketsiz hale getirmek için, vites
kolunu “P” konumuna getirmek
yeterli olmaz.
o Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli
araç kullanýnýz. Özellikle frenleme,
hýzlanma veya vites deðiþtirme
sýrasýnda dikkat ediniz. Kaygan yol
yüzeylerinde, araç hýzýnda ani
deðiþme, tahrik tekerleklerin yol
tutuþunun zayýflamasýna ve araç
hakimiyetini kaybetmenize neden
olabilir.
o Overdrive düðmesini daha iyi yakýt
ekonomisi ve düzgün sürüþ için açýk
konuma getiriniz. “D” konumunda
motor freni gerekiyor veya hafif yokuþ
çýkýlýrken sürekli 3üncü ve 4üncü
vitesler arasýnda geçiþ yapýlmasý
gerekiyorsa, overdrive düðmesinin
kapatýlmasý önerilir. Bundan sonra
overdrive düðmesini yeniden açýk
konuma alýnýz.
C090N02A-AAT
!
13
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
ABS fren sistemi bulunan
araçlarda emniyet özellikleri,
yüksek hýzda veya viraj esnasýnda
denenmemelidir. Bu, sizi ve diðer
araçlarý tehlikeye sokar.
(Varsa)
ABS fren sistemi, ani frenleme veya
tehl i kel i yol yüzeyl eri nde araç
tekerl ekl eri ni n ki l i tl enmemesi ni
saðlamak için tasarlanmýþtýr. ABS
kontrol modülü kaygan yol yüzeyini ve
frenleme basýncýný kontrol eder.
Böylelikle, gevþek yol yüzeylerinde
karþýlaþýlacak acil durumlarda, ABS
fren sisteminiz frenleme sýrasýnda araç
kontrolünü saðlamanýza olanak tanýr.
NOT:
ABS sistemi çalýþmasý sýrasýnda
frenlere basýldýðýnda, fren pedalýnda
hafif titreþimler hissedilir. Ayrýca,
frenleme sýrasýnda motor
bölmesinden bir ses gelebilir. Bu
durumlar normaldir ve ABS fren
sisteminin normal çalýþmakta
olduðunu gösterir.
UYARI:
ABS fren sisteminiz, uygun
olmayan veya tehlikeli manevralar
nedeniyle ortaya çýkabilecek
kazalarý önleyemez. Acil frenleme
sýrasýnda daha iyi araç hakimiyeti
saðlanmýþsa da, mutlaka
önünüzdeki araç ile güvenli
mesafeyi koruyunuz. Anormal yol
koþullarýnda araç hýzý mutlaka
düþürülmelidir.
Aþaðýda sýralanan koþullarda, ABS
fren sistemi olan araçlarýn duruþ
mesafesi, bu sistem olmayan
araçlardan daha uzun olabilir:
Bu koþullar altýnda, araç hýzý
düþürülerek kullanýlmalýdýr:
o Kaba, çakýllý veya karla kaplý
yollarda.
o Lastik zinciri takýlmýþ halde
sürüþ durumunda.
o Yüzeyi çukurlu ve engebeli
yollarda sürüþ durumunda.
C120A02A-AAT
ABS FREN SÝSTEMÝ (ABS)
!
14
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
C310A01JM-AAT
(Varsa)
El ektroni k Denge Programý (ESP)
virajlardaki manevralar esnasýnda aracý
dengelemek amacýyla tasarlanmýþtýr. ESP
direksiyonu nereye kýrdýðýnýzý ve aracýn
gerçekte nereye gittiðini kontrol etmektedir.
ESP aracý dengelemek için her tekere fren
uygular ve motor yönetim sistemine
müdahele eder.
Elektronik Denge Programý Sistemi (ESP)
olumsuz koþullar altýnda sürücünün araç
kontrolunu sürdürmesine yardýmcý olmak
amacýyla tasarlanmýþtýr.
ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI
(ESP)
Güvenli sürüþ uygulamalarýnýn yerini
tutmaz. Hýz, yol koþullarý ve sürücünün
aracý sevk bilgisi gibi faktörlerin hepsi,
araç haki mi yeti ni n kaybol masýnýn
önlenmesinde ESP’nin yarar saðlayýp
saðlayamamasýný etkileyebilmektedir.
Virajlarý makul hýzlarda alma,yeterli bir
güvenlik payý býrakma ve aracý sürme
sorumluluðu hala sürücüdedir.
DÝKKAT:
Deðiþik lastiklerle ve deðiþik büyüklükte
jantlarla aracýn sürülmesi ESP
sisteminde arýzaya neden olabilir.
Lastikleri yenilerken hepsinin orijinal
lastikleriniz ile ayný büyüklükte olmasýna
dikkat ediniz.
UYARI:
Elektronik denge programý, sadece bir
sürüþ destek sistemidir: sert hava ve
kaygan yol yüzeyleri için gerekli bütün
önlemler her zamanki gibi alýnmýþ
olmalýdýr.
C310A01JM-AAT
ESP ON/OFF Modu
ESP çalýþtýðý zaman, gösterge panelindeki
ESP göstergesi yanýp sönecektir.
ESP düðmesi ne basarak si stemi
kapatýrsanýz, ESP-OFF göstergesi yanýk
kalacaktýr. ESP OFF (ESP KAPALI)
konumunda denge kontrolu devre dýþý
býrakýl ýr. Sürüþünüzü buna göre
ayarlayýnýz. Sistemin eski haline dönmesi
için, düðmeye tekrar basýnýz. ESP-OFF
göstergesi sönmelidir.
NOT:
Motorun kapatýlmasý ve yeniden
çalýþtýrýlmasýndan sonra ESP modu
otomatik olarak açýlacaktýr.
B310A01MC
!
!
15
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Göstergeler ve Uyarý
Göstergeler kontak anahtarý ON veya
START konumuna getirildiðinde yanmalý,
fakat üç saniye sonra sönmelidir.
Gösterge yanmazsa, veya ESP veya ESP-
OFF göstergesi 3 saniye sonra sönmezse,
araç, yetkili bir servis tarafýndan kontrol
edilmelidir.
Sürüþ sýrasýnda araçta herhangi bir
alýþýlmadýk durum olursa, ESP-OFF
lambasý bir uyarý olarak yanar.
ESP-OFF lambasý yanarsa, aracýnýzý
güvenl i bi r yere çeki n ve motoru
durdurunuz.
ESP-OFF lambasý sönerse, kontrol etmek
için motoru tekrar çalýþtýrýnýz.
Motor çalýþtýktan sonra bile gösterge ýþýðý
yanýksa, aracýnýz yetkili bir Hyundai servisi
tarafýndan kontrol edilmelidir.
C310D01JM-AAT
Arka uyarý sistemi aracýn geriye doðru
gitmesi esnasýnda 1200 mm mesafe içinde
bir nesnenin algýlanmasý halinde sesli uyarý
yaparak sürücüye yardýmcý olur. Bu sistem
sadece, ilave bir sistemdir.
PARK MESAFE UYARI SÝSTEMÝ
NOT:
o Park mesafeuyarý sistemi ilave
fonksiyon olarak kabul edilmelidir
Sürücü, ayný zamanda geriyi kontrol
ediyor olmalýdýr.
o Cisimlere baðlý olarak sesli uyarý
sinyali farklý olabilir.
o Sesli uyarý sinyali, sensör donmuþ
veya kir veya çamur nedeniyle
týkanmýþolduðunda çalýþmayabilir.
o Ahþap, çakýllý, iniþli çýkýþlý gibi
düzensiz veya eðimli yollarda park
mesafe uyarý sistemi arýza yapmasý
mümkündür. o Sensör yüzeyine
bastýrmayýnýz veyaçizmeyiniz. Bu
sensör yüzeyinin bozulmasýna yol
açabilir.
o Sensör sistemi, keskin cisimler, kalýn
kýþlýk elbiseler veya süngerler gibi,
frekans emici cisimleri
algýlamayabilir.
o Yumuþak bir sünger ve temiz su ile
kirli sensörleri temizleyiniz.
o Ayný anda ikiden fazla nesne
algýlanýrsa en yakýnda olan nesne ilk
önce tanýnýr.
o Çok yakýn aralýk içinde (yaklaþýk 300
mm) olan bu tür nesneler sistem
tarafýndan algýlanmayabilir.
C310D01JM-AAT
Sensör
(Varsa)
16
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
UYARI:
Herhangi bir sesli uyarý duymazsanýz
veya vitesin “R” konumuna getirilmesi
sýrasýnda fasýlalý bir uyarý sesi
duyarsanýz, park mesafe uyarý sistemi
arýzalý olduðu anlaþýlýr. Böyle bir
durumda, aracýnýz Hyundai yetkili
servisiniz tarafýndan vakit
geçirilmeksizin kontrol edilmelidir.
Park Mesafe Uyarý Sistemi
Çalýþmasý
Çalýþma koþulu:
o Bu sistem kontak anahtarý ON
(AÇIK) konumda geriye gidildiði
zaman çalýþýr.
o Geriye gidiþte mesafe algýlamasý
yaklaþýk 1200 mm’dir.
1. Uyarý 2. Uyarý 3. Uyarý
Algýlama
Mesafesi
Arka tampondan
yaklaþýk 1.200
mm ile 810 mm
arasý
Arka tampondan
yaklaþýk 800 mm
ile 410 mm arasý
yakl. 400
mm
Uyarý
Sesi
Alarm aygýtý
fasýlalý olarak
bip sesi çýkarýr.
Alarm bip sesi
daha sýk olarak
çýkar.
Alarm sürekli
biçimde çalar.
ÝYÝ FRENLEME ÖNERÝLERÝ
UYARI:
Arka koltuðun üzerindeki panel
(pandizot) üzerinde herhangi bir
eþya bulunmamalýdýr. Bir kaza
veya ani duruþ sýrasýnda, bu
eþyalar öne doðru fýrlar ve araca
veya araçtakilere zarar verebilir.
o Park etmiþ durumdaki aracý hareket
ettirmeden önce, el freninin indirilmiþ
ve el freni gösterge ýþýðýnýn sönmüþ
olduðundan emin olunuz.
o Su birikintisi üzerinden geçilmesi,
frenlerin ýslanmasýna yol açabilir.
Frenler, araç yýkandýðýnda da
ýslanabilir. Islak frenler tehlike
yaratabilir. Frenler ýslak olduðunda,
araç kolay durdurulamaz. Islanmýþ
frenler aracýn bir tarafa çekmesine
neden olabilir. Frenleri kurutmak
için, frenleme normale dönünceye
kadar, aracý kontrol altýnda tutmak
þartý ile, frenlere hafifçe basýnýz.
Frenleme hareketi normal seviyeye
gelmiyorsa, aracý en kýsa zamanda
durdurunuz ve kontrol için Hyundai
yetkili servisinize baþ vurunuz.
C130A01A-AAT
!
!
17
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
veya birinci veya geri vitese (düz
þanzýman) takýnýz. Aracýnýz yokuþ aþaðý
bakýyorsa, aracýn kaymasýný önlemek
için, direksiyonu kaldýrým tarafýna kýrýnýz.
Aracýnýz yokuþ yukarý bakýyorsa, aracýn
kaymasýný önlemek için, direksiyonu
kaldýrýmýn ters yönünde çeviriniz. Yol
kenarýnda bir kaldýrým olmadýðýnda
veya diðer koþullarda aracýn kaymasýný
önlemek için tekerleklerin altýna takoz
yerleþtiriniz.
o Bazý koþullar altýnda, el freni çekili
durumda donabi l i r. Bu duruma
genellikle arka frenlerin çevresinde
veya yakýnlarýnda kar veya buzlanma
varsa veya arka frenler ýslanmýþsa
karþýlaþýlýr. Frenlerin donma riski
olduðunda, ilk önce el frenini geçici
olarak çekiniz ve vites kolu “P” (otomatik
þanzýman) veya birinci veya geri vitese
(düz þanzýman) takýnýz, daha sonra
aracýn hareket etmemesi için arka
tekerleklere takoz yerleþtiriniz. Daha
sonra el frenini indiriniz.
o Aracý yokuþta gaz pedalýný kullanarak
tutmayýnýz. Bu durum þanzýmanýn aþýrý
ýsýnmasýna yol açar. Sadece fren
pedalýný veya el frenini kullanýnýz.
o Hiçbir zaman yokuþ aþaðý inerken
vitesi boþa almayýnýz. Bu son derece
tehlikelidir. Aracýnýzý her zaman
viteste tutunuz, frene basarak
yavaþlayýnýz ve vites küçültünüz,
böylece araç, motor frenlemesi ile
de yavaþlayarak güvenli bir hýza
düþer.
o Frenlere “sürekli” basmayýnýz. Araç
sürerken ayaðýnýzý fren pedalýnda
tutarsanýz, frenler aþýrý ýsýnýr ve
etkinliðini kaybeder. Bu ayrýca fren
parçalarýnýn aþýnmasýný da artýrýr.
o Sürüþ sýrasýnda lastik patladýðý
takdirde, hafifçe frene basarak aracý
düz tutmaya çal ýþýnýz ve
y a v a þ l a y ý n ý z . Y e t e r i n c e
yavaþladýktan sonra, aracýnýzý yol
kenarýna çekerek güvenli bir yerde
tutunuz.
o Aracýnýzda otomatik þanzýman varsa,
aracýnýzýn öne doðru kaymamasýna
dikkat ediniz. Aracýn kaymasýný
önl emek i çi n, aracýnýzý
durdurduðunuzda, frene basýnýz.
o Yokuþta aracýnýzý park ederken
dikkatli olunuz. El frenini çekiniz ve
vites kolunu “P” (otomatik þanzýman)
Aþaðýda verilmekte olan önerilerin
izlenmesi durumunda, yakýt tasarrufu
yapýlýr ve daha uzun yol katedebilirsiniz.
o Aracýnýzý düzenli sürünüz. Yavaþ
yavaþ hýzlanýnýz. “Ani kalkýþ” veya
tam gazda vi tes deði þti rme
yapmayýnýz ve sabit bir hýzda gidiniz.
Ýki trafi k ýþýðý arasýnda aþýrý
hýzlanmayýnýz. Araç hýzýnýzý trafikteki
diðer araç hýzlarýna göre ayarlayarak
gereksi z hýz deði þmel eri nden
kaçýnýnýz. Önünüzdeki araçl a
güvenl i bi r mesafede kal arak
gereksiz frenleme yapmayýnýz.
Bu, ayný zamanda frenlerinizin
aþýnmasýný önler. Normal hýzlarda
gidiniz.
o Normal hýzlarda sürünüz. Ne kadar
hýzlý araç kullanýrsanýz, aracýnýz o
kadar çok benzin yakar. Normal bir
hýzda araç kullanýlmasý, özellikle
otoyol da, yakýt tüketi mi ni
düþürmenin en etkin yöntemlerinin
baþýnda gelir.
EKONOMÝK SÜRÜÞ
C14A01A-GAT
18
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
o Fren veya debriyaj pedalýna “sürekli”
basmayýnýz. Bu, yakýt tüketiminin
artmasýna ve bu parçalarda aþýnmanýn
daha çok olmasýna yol açar.
Ayrýca, fren pedalýna basýlý araç
kullandýðýnýzda, frenler ýsýnýr ve etkileri
kaybolur ve bu nedenle de daha ciddi
sonuçlarla karþýlaþa-bilirsiniz.
o Lastiklerinize özen gösteriniz. Sürekli
olarak önerilen basýnçta olmalarýný
saðlayýnýz. Yetersiz veya aþýrý lastik
basýncý, gereksiz lastik aþýnmasýna yol
açabilir. Lastik basýnçlarýný en az ayda
bir kontrol ediniz.
o Ön düzen ayarýnýn normal ol up
ol madýðýný bel i rl eyi ni z. Aracýn
lastiklerinin kaldýrýma çarpmasý veya
bozuk yolda aracýn hýzlý bir þekilde
kul l anýl masý, aracýn ön düzen
ayarlarýnýn bozulmasýna sebep olur. Ön
düzenin bozuk olmasý, lastiklerin çabuk
aþýnmasýna ve daha fazl a yakýt
tüketimine yol açar ve diðer sorunlara
neden olabilir.
o Aracýnýzý sürekli bakýmlý tutunuz. Daha
iyi yakýt ekonomisi ve düþük bakým
maliyeti açýsýndan, aracýnýzý Bölüm 5 ile
verilen bakým programýna uygun
olarak bakým yaptýrýnýz. Güç koþullar
altýnda araç kullanýyorsanýz, daha sýk
planlý bakým gerekecektir (Ayrýntýlar için
Bölüm 5’e bakýnýz).
o Aracý temiz tutunuz. Azami verim için,
Hyundai’niz temiz olmalý ve oksitleyici
maddelerden uzak bulundurulmalýdýr.
Özellikle çamur, pislik, buz, vs. araç
altýnda birikmemelidir. Bu, aracýnýzý
gereksiz þekilde aðýrlaþtýrýr ve yakýt
tüketiminin artmasýna ve oksitlenmenin
hýzlanmasýna yol açar.
o Mümkün olduðu kadar az aðýrlýkla
seyrediniz. Aracýnýzda gereksiz aðýrlýklar
taþýmayýnýz. Gereksiz yükler aracýn yakýt
ekonomisini olumsuz yönde etkiler.
o Motoru gereksiz yere rölantide
çalýþtýrmayýnýz. Bekliyorsanýz (ve trafikte
deðilseniz), motorunuzu kapatýnýz ve
harekete hazýr olduðunuzda çalýþtýrýnýz.
o Unutmayýnýz ki, Hyundai aracýnýz uzun
süreli ýsýtma gerektirmez. Motor düzgün
çalýþmaya baþlar baþlamaz, kalkýþ
yapabilirsiniz. Ancak çok soðuk
havalarda, motorunuzun normalden
daha uzun süre çalýþtýrarak hafifçe ýsýtýnýz.
o Motoru boðmayýnýz ya da aþýrý devir
yapmayýnýz. Yüksek bir viteste düþük bir
hýzla seyretmek motoru boðar. Böyle bir
durumda vitesi küçültünüz. Aþýrý devir,
aracýnýzýn zorlanmasý anlamýna
gelmektedir.
Bu durum, viteslerde önerilen hýzlarda
seyretmenizi engeller
o Klimayý her zaman kullanmayýnýz. Klima
sistemi motor tarafýndan çalýþtýrýldýðý için,
klima kullanýldýðý zamanlarda yakýt
sarfiyatý artar.
19
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Viraj alýrken, özellikle yol yüzeyi ýslak
ol duðunda fren yapma veya vi tes
deðiþtirmekten kaçýnýnýz. Ýdeal olan,
virajlarý düþük hýzla dönmektir. Bu
önerilene uyarsanýz, lastik aþýnmalarý en
aza indirilebilir.
DÜZENLÝ DÖNÜÞ
C150A01A-AAT
Ayný zamanda, frenlere yavaþça basýnýz.
Lastiklere zincir takýlmasýnýn çekiþ gücünü
arttýracaðý ancak yana savrulmalarý
önlemeyeceði unutulmamalýdýr.
NOT:
Lastik zincirleri kullanýlmasý bazý
bölgelerde yasaktýr. Zincir takmadan
önce, yasal bir engel olmadýðýndan emin
olunuz.
Yüksek Kaliteli Etilen Glikol
Soðutucu Kullanýlmasý
Hyundai’niz, size soðutma sisteminde
yüksek kaliteli etilen glikol ile birlikte teslim
edilmektedir. Aracýnýzda yalnýz bu tip etilen
glikol içeren soðutucu kullanýlmalýdýr;
çünkü bu þekilde soðutma sývýsý içinde
oksitlenme ve donma önlenmekte ve su
pompasý yaðlanmaktadýr. Bölüm 5 için
verilen bakým programýna uygun olarak
deðiþtirilmeli veya eksik tamamlanmalýdýr.
Kýþ aylarýnda bölgenizde olasý hava
sýcaklýklarý için uygun olup olmadýðýný
anlamak üzere soðutucunuzu kontrol
ettiriniz.
KIÞ MEVSÝMÝNDE SÜRÜÞ
Kýþ mevsiminde sert hava koþullarý daha
büyük aþýnma ve diðer sorunlarý
beraberi nde geti ri r. Kýþýn sürüþ
sýrasýnda, bu sorunl arý asgari ye
indirmek için aþaðýda verilmekte olan
önerileri yerine getirmelisiniz:
Karlý veya Buzlu Yol Koþullarý
Aracýnýzý karla kaplý bir yolda sürmek
için, kar lastikleri veya zincir takmanýz
gerekebilir. Kar lastikleri gerektiðinde,
orijinal lastikle ayný ebat ve tipte lastik
seçilmelidir. Aksi taktirde aracýnýzýn
güvenliði olumsuz yönde etkilenebilir.
Hýz yapma, ani hýzlanma, ani frene basma
ve virajlara hýzla girme potansiyel olarak
tehlikeli hareketlerdir. Yavaþlama
sýrasýnda mümkün olduðu kadar motor
freni kullanýlmalýdýr. Karlý veya buzlu
yollarda ani fren yapýlmasý aracýn
kaymasýna yol açar. Önünüzdeki araçla
yeterli mesafe koruyor olmalýsýnýz.
C160A01A-AAT
C160B01A-GAT
C160C01A-AAT
20
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Akü ve Kablolarýn Kontrolü
Kýþ mevsimi, aküye ilave yük getirir. Akü
ve kablolarý Bölüm 6’da tanýmlanan
þekilde gözle kontrol ediniz. Akü þarj
seviyesi, Hyundai yetkili servisiniz
tarafýndan kontrol edilebilir.
C160E01A-AAT
Gerekiyorsa “Kýþ” Yaðý Kullanýmý
Bazý iklimlerde, soðuk havalarda düþük
vi skozi tel i “kýþ” yaðý kul l anýl masý
önerilmektedir. Bu öneriler için Bölüm 9’a
bakýnýz. Kullanacaðýnýz yaðýn kalitesini
bilmiyorsanýz, Hyundai yetkili servisinize
baþvurunuz.
C160DO1A-AAT
C160F1A-AAT
Buji ve Ateþleme Sisteminin Kontrolü
Bölüm 6’da anlatýlan þekilde bujileri
kontrol ediniz ve gerektiðinde
deðiþtiriniz. Ayrýca, ateþleme kablolarý
ve parçalarýný kontrol ederek bunlarýn
herhangi bir þekilde çatlamamýþ veya
aþýnmamýþ olduðundan emin olunuz.
C160G1A-AAT
Kilitlerin Donmaya Karþý
Korunmasý
Kilitlerin donmaya karþý korunmasý için,
kilit delikleri içine onaylanmýþ buz çözücü
sývý veya gliserin püskürtünüz. Kilitlerin içi
buzlanmýþsa, onaylanmýþ buz giderici
püskürterek buzu çözünüz. Ki l i t i ç
kýsmýndan donmuþsa, ýsýtýlmýþ kontak
anahtarý ile buzu çözebilirsiniz. Isýtýlmýþ
kontak anahtarýný tutarken el i ni zi
yakmamaya dikkat ediniz.
NOT:
Ýmmobilizerli anahtarý -40ºC ila 80ºC
sýcaklýklarý arasýnda kullanabilirsiniz.
Donmuþ kilidi açmak için immobilizer
anahtarýný 80
o
C’nin üzerinde ýsýtýrsanýz,
anahtar içinde bulunan verici zarar
görebilir.
C160F1A-AAT
Cam Yýkama Sisteminde
Onaylanmýþ Antifriz Kullanýlmasý
Cam yýkayýcý sistemin içindeki suyu
donmaya karþý korumak için, kabýn
üzeri ndeki tal i matl ara uygun bi r
onaylanmýþ antifriz sývýsý ilave ediniz. Cam
yýkayýcý anti fri z Hyundai yetki l i
servisinizden temin edilebilir. Motor
soðutma sývýsý veya bir baþka antifriz
kullanmayýnýz, bunlar araç boyasýna zarar
verebilir.
C160I1A-AAT
El Freni Donmasýnýn Önlenmesi
Bazý koþullar altýnda, el freni çekili durumda
donabilir. Bu duruma genellikle arka
frenlerin çevresinde veya yakýnlarýnda kar
veya buzlanma varsa veya arka frenler
ýslanmýþsa karþýlaþýlýr. El freninin donma
tehlikesi olursa, aracýn hareket etmemesi
için ilk önce el frenini geçici olarak çekiniz
ve vites kolunu birinci veya geri vitese
takýnýz ve arka tekerl ekl ere takoz
yerleþtiriniz. Daha sonra el frenini indiriniz.
21
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Araç Altýnda Buz ve Kar
Birikmesinin Önlenmesi
Bazý koþullarda, araç altýnda çamurluk
seviyesine kadar kar veya buz birikebilir.
Sert kýþ koþullarýnda araç kullanýrken böyle
bir durumla karþýlaþýlabilir; bu nedenle
aracýnýzýn altýný arada bir kontrol ederek
ön tekerleklerin rahat hareket etmekte ve
yürüyen aksamlarýnýn engellenmemiþ
olduðundan emin olunuz.
C160F1A-AAT
Acil Donanýmlarýn Bulundurulmasý
Kýþ koþullarýnýn þiddetine baðlý olarak araç
kul l anýrken gerekl i ol abi l ecek aci l
ekipmanlarý yanýnýzda bulundurunuz. Bu
gibi ekipmanlar arasýnda, lastik zincirleri,
çekme halatý veya zincirleri, el feneri, iþaret
fiþekleri, kum, havlu, akü-þarj kablolarý,
buz kazýyýcý, eldivenler, tulum, örtü,
battaniye, vs. yer alýr.
C160F1A-AAT
Seyahat Öncesi Kontroller
1. Lastikler
Lastik hava basýncýný teknik özelliklerde
belirtilen seviyeye ayarlayýnýz. Yetersiz
lastik basýncý lastiklerin aþýrý ýsýnmasýna
ve muhtemelen lastiklerin arýza yapmasýna
yol açar. Aþýnmýþ ve hasar görmüþ lastikleri
kullanmaktan kaçýnýnýz, çekiþ sorunu veya
lastiðin patlamasý ile karþýlaþabilirsiniz.
NOT:
Lastikler üzerinde belirtilen azami hava
basýnç deðerini aþmayýnýz.
2. Yakýt, motor soðutma sývýsý ve motor
yaðý:
Yüksek hýzla sürüþ, þehir içi sürüþüne
nazaran daha fazla yakýt tüketir. Motor
soðutma sývýsý ve motor yaðýný kontrol
etmeyi unutmayýnýz.
3. Tahrik kayýþý:
Gevþek veya hasar görmüþ tahrik kayýþý,
motorun aþýrý ýsýnmasýna yol açabilir.
YÜKSEK HIZLA SÜRÜÞ
C160F1A-AAT
IÞIKLARIN KULLANILMASI
Araç ýþýklarýnýn doðru çalýþtýðýný kontrol
ediniz ve sürekli temiz tutunuz. Görüþ
mesafesinin yeterli olduðu gündüz sürüþü
sýrasýnda, kýsa farlarýn yakýlmasý yararlý
ol abi l i r. Bu, ayný zamanda di ðer
sürücül eri n aracýnýzý daha i yi fark
etmelerine yardýmcý olur.
C180A01A-AAT
22
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Römork Çekme Baðlantýlarý
Römork çekmek için römork ve araç
çeki kancasýna uygun gerekli çekme
baðlantýlarýný temin ediniz. Römork uç
aðýrlýðýný tüm þasi boyunca dengeli bir
bi çi mde daðýtacak ti pte çekme
baðlantýsý temin ediniz.
Çekme baðlantýsýnýn araç üzerine
yetkili bir teknisyen tarafýndan saðlam
bir þekilde tespit edilmesi gerekir.
GEÇÝCÝ BAÐLANTI ÝÇÝN YAPILMIÞ
VEYA TAMPONA BAÐLANAN TÝPTE
ÇEKME BAÐLANTISI KESÝNLÝKLE
KULLANMAYINIZ.
RÖMORK VEYA ARAÇ ÇEKME
Aracýnýzl a römork çekmeyi
düþünüyorsanýz, ilk olarak bununla ilgili
yasal koþullarý bulunduðunuz yerdeki
Trafik yetkililerinden öðreniniz. Bu konuda
römork, veya araç çekme için gerekli
aparatlar ile yürürlükteki ilgili yasalar
birbirinden farký olabilmektedir. Çekme
iþlemi öncesinde ayrýntýlar ile ilgili Hyundai
yetkili servisinize baþvurunuz.
DÝKKAT:
Motorun normal rodaj yapmasýný
saðlamak için, aracýnýzýn ilk 2.000 km
sýrasýnda römork çekmeyiniz. Bu
kuralýn yerine getirilmemesi, ciddi
motor veya þanzýman hasarýna yol
açabilir.
C190A02A-GAT C190B01S-AAT C190C03S-GAT
Römork Frenleri
Römorkunuzda bir frenleme sistemi varsa,
bunun yerel yönetmel i kl ere uygun
olduðunu ve normal bir þekilde takýlmýþ ve
çalýþmakta olduðundan emin olunuz.
NOT:
Bir römork veya araç çekerken,
aracýnýz bu ilave yük nedeniyle daha
fazla bakým gerektirir. Sayfa 5-7’de
verilen “Aðýr Koþullar Altýnda Bakým”
bölümüne bakýnýz.
DÝKKAT:
o Römork fren sistemini doðrudan
araç fren sistemine baðlamayýnýz.
o Yokuþ yukarý römork çekerken
(%12’nin üzerinde eðimli) motorun
aþýrý ýsýnmadýðýndan emin olmak için,
hararet göstergesini izleyiniz.
Hararet göstergesi ibresi, kadran
üzerinde “H” (sýcak) bölgeye girerse,
aracý saða çekiniz ve en kýsa
zamanda emniyetli biçimde durunuz
ve motorun soðumasýný bekleyiniz.
Yeniden hareket etmek için motorun
yeterince soðumasýný bekleyiniz.
!
!
23
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Emniyet Zincirleri
Aracýnýz ve römork veya çekilen araç
arasýndaki baðlantý ayrýlýrsa, römork veya
çekilen araç yol üzerinde tehlikeli bir
biçimde gezinmeye baþlar ve baþka bir
araca çarpabilir. Bu tür tehlikelerle
karþýlaþmamak için, aracýnýz ve römork
veya çekilen araç arasýnda bir emniyet
zinciri kullanýlmasý gerekir.
C190D01A-GAT
Römork Aðýrlýk Sýnýrý
Uç aðýrlýðý, römork içindeki yüklerin
artýrýlmasý veya azaltýlmasý ile ayarlanabilir.
Bu, toplam yüklü römork aðýrlýðý ile römork
ucu aðýrlýðýnýn kontrol edilmesi ile
doðrulanabilir.
NOT:
1. Römork arkasýna ön tarafýndan
daha fazla aðýrlýk yerleþtirmeyiniz.
Römork aðýrlýðýnýn yaklaþýk %60’ý
römorkun ön yarýsýna, geri kalan
%40’ý ise arka yarýsýna yerleþtiril-
miþ olmalýdýr.
Uç Aðýrlýðý
Toplam römork aðýrlýðý
2. Römorklu toplam brüt araç aðýrlýðý,
araç tanýtým plakasý üzerinde
belirtilen Gross Vehicle Weight Rat
ing (GWR) ile gösterilen toplam
brüt araç aðýrlýk miktarýný kesinlikle
aþmamalýdýr (bkz. sayfa 8-2). Araç
toplam aðýrlýðý, araç, sürücü, bütün
yolcular ve onlarýn bagajlarý, yükler,
çekme baðlantýsý, römork uç aðýrlýðý
ve diðer opsiyonel donaným
aðýrlýklarý toplamýna eþittir.
3. Ön ve arka aks aðýrlýðý, araç tanýtým
plakasý üzerinde belirtilen Gross
Axle Weight Rating (GAWR) ile
gösterilen toplam brüt aks aðýrlýk
miktarýný kesinlikle aþmamalýdýr
(bkz. sayfa 8-4
Brüt Aks Aðýrlýðý
Brüt Araç Aðýrlýðý
C190E01MC-GAT
24
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
4. Aracýnýzda GVWR deðeri
aþýlmamýþ olduðu halde,
GAWR sýnýrlamasýnýn
aþýlmýþ olmasý mümkündür.
Römork yüklemesinin uygun yapýl-
mamasý ve/veya bagaj bölümünde
çok fazla yük bulunmasý, arka ak-
sýn aþýrý yüklenmesine yol açabilir.
Yüklemeyi yeniden düzenleyiniz ve
aks aðýrlýklarýný yeniden kontrol
ediniz.
4. Baðlantý aparatý üzerindeki dikey
statik izin verilen yük 50 kg
olacaktýr.
5. Baðlantý noktasýnda izin verilen
azami çýkýntý:
3 Kapýlý Model için: 824 mm
4 Kapýlý Model için: 1.056mm
DÝKKAT:
Aþaðýda verilmekte olan teknik
özellikler, römork çekilmesi için
önerilmektedir. Yüklü römork aðýrlýðý,
aþaðýda verilmekte olan aðýrlýklarý
geçmemelidir.
Azami Çekilebilir Aðýrlýk
Römork
Uç aðýrlýðý
Frenli
A/T
(Benzin)
Fren
UYARI:
Aracýn ve römorkun anormal
yüklenmesi direksiyon ve frenleme
performansý üzerinde olumsuz etki
yaparak ciddi yaralanmalara veya
ölüme yol açabilir.
Römork veya Araç Çekme Ýpuçlarý
1. Çekme öncesinde, çekme baðlantýsý ve
zincir baðlantýlarý yaný sýra, römorkun
çalýþan lambalarý, fren lambalarý ve
sinyal lambalarýný kontrol ediniz.
2. Aracýnýzý sürekli olarak normal hýzlarda
sürünüz (100 km/saat seviyesinin
altýnda).
3. Römork çekme, normal koþullardan daha
fazla yakýt tüketimine yol açar.
4. Motor frenleme etkinliði ve þarj sistemi
performansýnýn sürdürülmesi için beþinci
vitesi (düz þanzýman) veya overdrive
vi tesi ni (otomati k þanzýman)
kullanmayýnýz.
5. Sürüþ sýrasýnda römork i çi nde
kayabilecek olan yükleri tespit ediniz.
C19F01E-GAT
kg.
Baðlantý noktasý
C190E03MC
!
M/T
1100
800
700
1.4L
1.6L
453
5.0
!
25
2
HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN
Bu otomatik þanzýmanýn aþýrý
ýsýnmasýna yol açar. Bunun yerine
el veya ayak freni kullanýnýz.
NOT:
Araç çekerken, þanzýman hidroliðini
daha sýk kontrol ediniz.
kolunu çekerek frenlerin tutmakta
olduðunu kontrol ediniz. Bu ayný
zamanda elektrik baðlantýlarýnýn da
kontrolünü saðlar.
10. Sürüþ sýrasýnda, arada bir römork
içindeki yüklerin saðlam olduðunu
ve lambalar ile römork içindeki diðer
l ambal arýn normal çal ýþmakta
olduðunu kontrol ediniz.
11. Ani kalkýþ, ani hýzlanma ve ani
frenlemeden kaçýnýnýz.
12. Keski n dönüþl er ve ani þeri t
deðiþtirmeden kaçýnýnýz.
13. Fren pedalýna çok fazla veya sýk sýk
basmaktan kaçýnýnýz. Bu frenlerin
ýsýnmasýna ve bunun sonucunda
frenleme etkinliðinin azalmasýna yol
açar.
14. Yokuþ aþaðý gi derken, vi tes
küçültünüz ve motor frenleme
etkisinden yararlanýnýz.
Uzun bir yokuþ inerken, vitesi bir
düþük kademeye takýnýz ve motorun
aþýrý yüklenmesindeki ve/veya aþýrý
ýsýnmasýndaki deðiþiklikleri azaltmak
için hýzý düþürünüz.
15. Yokuþ yukarý týrmanýrken durmanýz
gerekirse, aracý gaz pedalýný
kullanarak durdurmaya kalkýþmayýnýz.
6. Römork veya aracýnýzdaki bütün
l asti kl eri ni n durumu ve hava
basýnçlarýný kontrol ediniz. Lastik hava
basýncýnýn düþük oluþu araç kullanýmý
üzerinde ciddi etki yapar. Ayný zamanda
yedek lastiði de kontrol ediniz.
7. Araç/römork ikilisi en çok yandan gelen
rüzgar ve rüzgar çarpmasýndan
etkilenir.
Büyük bir araç yanýnýzdan geçtiðinde,
hýzýnýzý deði þti rmeyi ni z ve düz
doðrultuda gidiniz. Çok fazla rüzgar
çarpýyorsa, yavaþlayýnýz ve diðer
araçlarýn oluþturduðu türbülanstan
çýkýnýz.
8. Aracýnýzý römork ile birlikte özellikle
yokuþta park ederken her zamanki
önlemleri yerine getirmiþ olduðundan
emin olunuz. Ön tekerlekleri kaldýrýma
doðru çeviriniz, el frenini iyice çekiniz
ve 1’inci vites veya geri vitese (düz
þanzýman) veya Park konumuna
(otomatik þanzýman) takýnýz. Ayrýca,
römork tekerleklerinin her birinin altýna
takoz yerleþtiriniz.
9. Römorkta elektrikli frenler varsa,
aracýnýzý hareket ettiriniz ve römork
hareket ederken römork fren kontrol
DÝKKAT:
Römork çekerken bir aþýrý ýsýn-
ma olduðunda (sýcaklýk göster-
gesi kýrmýzý bölgeye yaklaþýrsa
aþaðýda verilmekte olan önlem-
lerin alýnmasý, sorunun gideril-
mesine yardýmcý olabilir:
1. Klimayý kapatýnýz.
2. Araç hýzýnýzý düþürünüz.
3. Yokuþ týrmanýrken vites küçül-
tünüz.
4. Çok fazla dur-kalk olan trafikte,
vites kolunu park veya boþa
alýnýz ve motorun yüksek devir-
de rölanti yapmasýný saðlayýnýz.
o Aracýnýzýn klimasý yok ise, bir
romörk çekerken motorun ve-
rimli olmasý için bir kondenser
faný takmalýsýnýz.
!
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
Motor Çalýþmýyorsa ................................................................ 3-2
Takviye Akü Ýle Çalýþtýrma ..................................................... 3-3
Motor Aþýrý Isýnýyorsa (Hararet) .............................................. 3-4
Stepne (Yedek Lastik) ............................................................ 3-5
Lastiðiniz Patlarsa .................................................................. 3-6
Patlak lastiðin deðiþtirilmesi ................................................... 3-7
Acil Malzemeler .................................................................... 3-11
Aracýnýzýn Çekilmesi ............................................................ 3-13
Acil Durumda Çekme............................................................ 3-14
Kayýp Anahtar ...................................................................... 3-16
3
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
2
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
MOTOR ÇALIÞMIYORSA
D010A01A-AAT
Motor çalýþmadýðýnda, iterek veya
çekerek çalýþtýrmaya
kalkýþmayýnýz. Bu çarpýþmaya
veya bir baþka hasara yol açabilir.
Ayrýca, itme veya çekme ile
çalýþma, katalitik konvertörün aþýrý
ýsýnmasýna ve bir yangýn
tehlikesine yol açabilir.
Marþ Basmazsa ya da Motor Çok
Yavaþ Çalýþýrsa
1. Aracýnýzda otomatik þanzýman varsa,
vites kolunun “N” veya “P” konumunda
ve el freninin çekilmiþ olduðundan emin
olunuz.
2. Akü baðlantýlarýný kontrol ediniz ve
temiz ve saðlam olduðundan emin
olunuz.
3. Araç ýþýklarýný açýnýz. Marþa bastýðýnýzda
ýþýklar sönmeye yüz tutuyor veya
sönüyorsa akü boþalmýþ demektir.
4. Marþ motoru baðlantýlarýný kontrol ediniz
ve iyice baðlanmýþ olduðundan emin
olunuz.
5. Aracýnýzý i terek veya çekerek
çalýþtýrmaya kalkýþmayýnýz. Aþaðýdaki
sayfalarda “Takviye Akü ile Çalýþtýrma”
bölümüne bakýnýz.
Marþ Bastýðý Halde Motor
Çalýþmazsa
1. Yakýt seviyesini kontrol ediniz.
2. Kontak anahtarý ‘’OFF’’ konumunda
i ken, ateþl eme bobi ni ndeki ve
bujilerdeki (Benzinli motor için) veya
ýsýtma bujisindeki ve ýsýtma buji
rölesindeki (Dizel motoru için) bütün
soketleri kontrol ediniz . Ayrýlmýþ veya
gevþek baðlantýlarý yerine takýnýz.
3. Motor bölmesindeki yakýt hattýný kontrol
ediniz.
4. Motor hala çalýþmýyorsa, Hyundai yetkili
servisinize baþvurunuz .
Sürüþ Sýrasýnda Motor Bayýlýyor
1. Araç hýzýnýzý yavaþça azaltýnýz,
aracýnýzý düz doðrultuda sürünüz.
Dikkatli bir þekilde aracýnýzý saða
çekerek güvenli bir yere park ediniz.
2. Dörtlü flaþörleri açýnýz.
3. Yeniden motoru çalýþtýrmayý
deneyiniz. Motorunuz çalýþmýyorsa,
bir Hyundai yetkili servisinize
baþvurunuz.
!
UYARI
D010C02A-AAT
D010D01A-AAT
D010B02A-AAT
OMC055018
3
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
AKÜ TAKVÝYESÝ ÝLE
ÇALIÞTIRMA
o Yanlýþlýkla cildinize veya gözlerinize
asit temas ederse, kirlenmiþ olan
elbiselerinizi derhal çýkarýnýz ve
asidin temas ettiði bölgeyi temiz su
ile en az 15 dakika yýkayýnýz. Daha
sonra derhal bir týbbi yardým
saðlayýnýz. Acil týbbi kuruma
götürülmeniz gerektiðinde, etkilenen
alana sünger veya bez ile su
uygulamayý sürdürünüz.
o Takviye akü ile çalýþtýrma sýrasýnda
aküden çýkan gazl ar aþýrý
patlayýcýdýr. Akü takviyesi sýrasýnda
si gara i çmeyi ni z veya araç
yakýnlarýnda kývýlcým veya açýk alev
bulundurmayýnýz.
o Aracýnýzý çal ýþtýrmak i çi n
kullanýlacak takviye akünün mutlaka
12 volt olmasý gerekir. Bu akünün
12-volt akü olduðu konusunda bir
kuþkunuz varsa, bunu takviye
yapmak için kullanmayýnýz.
o Aküsü boþalmýþ bir aracýn takviye
akü ile çalýþtýrýlmasý için, aþaðýda
verilmekte olan iþlem sýrasýný takip
ediniz :
Takviye akü ile çalýþtýrma sýrasýnda
aküden çýkan gazlar aþýrý patlayýcýdýr.
Bu patlayýcý gazýn aktif hale geçip size
ve aracýnýza zarar vermesini
engellemek için aþaðýdaki prosedüre
uyulmasý önemle tavsiye edilir. Bu
iþlemin uygulanmasý konusunda
tereddütünüz var ise, Hyundai yetkili
servisinden yardým alýnýz. Akülerde
bulunan sülfirik asit zehirli ve son
derece yanýcýdýr. Bu madde zehirli ve
çok oksitleyicidir. Akü takviyesi
esnasýnda koruyucu gözlük takýnýz
ve cildinize, giysilerinize ya da
aracýnýza asit gelmemesine dikkat
ediniz.
!
UYARI
1. Takviye akü bir baþka araç üzerinde
bulunuyorsa, iki aracýn birbiri ile
temas etmediðinden emin olunuz.
2. Her iki araçtaki bütün gereksiz ýþýk
ve aksesuarlarý kapatýnýz.
3. Takvi ye kabl ol arýný kesi nl i kl e
resimde gösterildiði sýra ile takýnýz.
Þöyl e ki , i l k önce takvi ye
kablolarýndan birini boþalmýþ akünün
pozitif (+) ucuna takýnýz. Ayný
kablonun diðer ucunu takviye akü
kutup baþý veya kablosunun pozitif
(+) ucuna takýnýz. Daha sonra, diðer
kablonun bir ucunu takviye akü kutup
baþý veya kablosunun negatif (-)
ucuna takýnýz. Daha sonra ayný
kablonun öteki ucunu motorun aküden
uzakta bulunan sert metal bir
parçasýna tutturunuz. Kabloyu
herhangi bir hareketli parçaya
takmayýnýz.
4. Takviye akülü aracý çalýþtýrýnýz ve
bir kaç dakika çalýþmasýný bekleyiniz.
Böylece takviye eden akünün tam
þarj olmasý saðlanýr. Takviye iþlemi
sýrasýnda, takviye aracýnýn motorunu
yaklaþýk 2.000 d/dak’da çalýþtýrýnýz.
D020A02A-AAT
Boþalmýþ
akü
Takviye
akü
4
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
MOTOR HARARET YAPIYORSA
5. Aküsü boþal mýþ ol an aracýn
motorunu normal çal ýþtýrma
yöntemini kullanarak çalýþtýrýnýz.
Motor çalýþtýktan sonra, takviye
kablolarýný ayýrmaksýzýn motorun
yaklaþýk 2.000 d/dak da bir kaç dakika
süre ile çalýþtýrýnýz.
6. Takviye kablolarýný takma sýrasýnýn
tersi sýrayla dikkatlice sökünüz.
Akünüzün neden boþaldýðýný (ýþýklar
açýk unutulmuþ, vs.) bilmiyorsanýz,
aracýnýzý kontrol için Hyundai yetkili
servisinize baþvurunuz.
Araç hararet göstergesi motorun aþýrý
ýsýndýðýný gösteriyorsa, güç kaybý, araç
teklemesi veya motor vuruntusu ile
karþýlaþýrsýnýz, muhtemelen motor aþýrý
ýsýnmýþtýr. Böyle olduðunda, þunlarý
yapmalýsýnýz:
1. Saða yanaþýnýz ve en kýsa zamanda
emniyetli bir þekilde aracýnýzý
durdurunuz.
2. Vites kolunu “P” (otomatik þanzýman)
konumuna veya vitesi boþa (düz
þanzýman) alýnýz ve el frenini çekiniz.
Klima açýk ise, kapatýnýz.
3. Motor soðutma sývýsý araç altýndan
akýyor veya kaputtan buhar
çýkýyorsa, motoru durdurunuz. Motor
soðutma sývýsý veya buhar
kesilinceye kadar kaputu açmayýnýz.
Belirgin bir motor soðutma sývýsý
veya buhar kaybý yoksa, vantilatör
fanýnýn çalýþmakta olduðundan emin
olunuz. Fan çalýþmýyorsa, motoru
durdurunuz.
4. Devirdaim pompasý tahrik kayýþýnýn
yerinde olup olmadýðýný kontrol
ediniz. Yerindeyse, kayýþ gerginliðini
kontrol ediniz. Tahrik kayýþý normal
ise, radyatör, hortum veya aracýn
altýndan motor soðutma suyu
kaçaðýný kontrol ediniz. (Klima
kul l anýl ýyorsa, aracý
durdurduðunuzda, araçtan bir miktar
sývýnýn akmasý normaldir).
D030A02TB-AAT
Herhangi bir yaralanmaya yol
açýlmamasý için, motor çalýþýr
durumda iken, saç, el veya
elbiselerinizi fan ve tahrik kayýþlarý
gibi hareketli parçalardan uzak
tutunuz.
!
UYARI
5
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
YEDEK LASTÝK
(Sadece Dizel Araçlar):
Motor çalýþýrken veya motoru
kapattýktan sonraki ilk 30 saniye
içinde enjeksiyon sistemi üzerinde
asla bir iþlem yapmayýnýz. Yüksek
basýnç pompasý, yakýt hattý,
enjektörler ve yüksek basýnç borularý,
motor durduktan sonra bile hala
yüksek basýnç altýndadýr. Yakýt
sýzýntýsý sýrasýnda oluþan yakýt
püskürmesi, cilde temas etmesi
halinde ciddi yaralanmaya neden
olabilir. Kalp pili kullanan kiþiler,
motorun çalýþmasý sýrasýnda motor
bölmesindeki ECU veya kablo
demetine 30 cm mesafeden daha fazla
yaklaþmamalýdýr, çünkü Ortak Yakýt
Hattý Sistemindeki yüksek akýmlar
nedeniyle oldukça güçlü manyetik
alanlar oluþmaktadýr.
6. Hareretin nedenini bulamýyorsanýz,
motorun normal sýcaklýða gelmesini
bekleyiniz. Daha sonra, eðer motor
soðutma sývýsý kaybý varsa, sývý
sevi yesi ni yarým i þareti ne kadar
geti rmek i çi n hazneye di kkatl i ce
soðutma sývýsý ilave ediniz (sayfa 6-11).
7. Daha sonra motor ýsýnma belirtilerini
dikkatle izleyerek yola devam ediniz.
Yeniden aþýrý ýsýnma gözleniyorsa,
yardým için yetkili Hyundai servisinize
baþ vurunuz.
TAM BOY yedek lastik ile ilgili uyulmasý
gereken talimat aþaðýda verilmektedir:
Yedek lastiði taktýktan sonra en kýsa
zamanda hava basýncýný ölçünüz ve
belirtilen seviyeye ayarlayýnýz. Lastik
hava basýncý düzenli aralýklarla kontrol
edilmeli ve yerinde takýlý durumda sürekli
belirtilen deðerde tutulmalýdýr.
Yedek Lastik Basýncý
4 KAPI
!
UYARI
5. Devirdaim pompasý tahrik kayýþý
kopmuþ veya soðutma sývýsý
akýyorsa, derhal motoru durdurunuz
ve yardým için Hyundai yetkili
servisinize baþvurunuz.
Motor sýcak olduðu zaman, radyatör
kapaðýný çýkartmayýnýz. Bu durum,
motor soðutma sývýsýnýn dýþarý
fýþkýrmasýna ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
!
UYARI
Motor soðutma sývýsýnýn çok fazla
kaybý, sistem içinde bir kaçak
olduðunu gösterir ve bu nedenle en
kýsa zamanda Hyundai yetkili servisi
tarafýndan kontrol edilmelidir.
!
DÝKKAT
D040A03A-GAT
6
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
Yedek Lastiðin Kullanýlmasý
Yedek lastiði çýkartmak için baðlantý
cývatasýný sökünüz. Yedek lastiði
yeniden yerine yerleþtirmek içinse,
cývatayý yedek l asti k yeri nden
oynamayacak þekilde elle iyice sýkýnýz.
LASTÝÐÝNÝZ PATLARSA
Araç kullanýrken lastik patladýðýnda:
1. Ayaðýnýzý gaz pedalýnda çekiniz ve
araç düz doðrultuda giderken kendi
kendine durmasýný bekleyiniz. Ani
fren yapmayýnýz veya yolun saðýna
çekmeye çalýþmayýnýz, çünkü bu
araç hakimiyetini kaybetmenize yol
açabi l i r. Araç yeteri nce
yavaþladýðýnda, dikkatle frenlere
basarak yolun saðýna çekiniz. En
kýsa zamanda yoldan çýkarak
saðlam, düz bir zemin üzerinde
durunuz. Otobanda iseniz iki trafik
yolu arasýndaki orta alana park
etmeyiniz.
2. Aracýnýz durduðunda, dörtlü flaþörleri
açýnýz ve el frenini çekerek vites
kolunu “P” (otomatik þanzýman) veya
geri vites (düz þanzýman) konumuna
alýnýz.
3. Yolcularýn tümünü araçtan indiriniz.
Yol cul arýn aracýn yol a bakan
tarafýnda deði l , di ðer tarafta
durmalarýný saðlayýnýz.
4. Patlamýþ lastiði, aþaðýda verilmekte
olan iþlem sýrasýna göre deðiþtiriniz.
D040A03A-GAT
3 KAPI
OMC045007
7
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
PATLAK LASTÝÐÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Burada anlatýlmakta olan iþlemler,
patlak lastiðin deðiþtirilmesinin yaný
sýra, ayný zamanda lastik rotasyonu
için de kullanýlabilir. Patlak lastik
deðiþtirme hazýrlýklarýna baþlarken,
vites kolunun “P” (otomatik þanzýman)
veya geri vites (düz þanzýman)
konumuna alýnmýþ ve el freninin
çekilmiþ olduðundan emin olunuz,
sonra:
D060A01A-AAT D060K01FC-GAT D060B01MC-AAT
Jant Kapaðý - (Varsa)
1. Çi zi l meyi önl emek i çi n, bi r
tornavidanýn ucuna bez baðlayýnýz.
2. Jant kapaðý çentiðine bir tornavida
sokunuz ve kapaðý yavaþça
kanýrtarak çýkartýnýz.
3. Patlak lastiði deðiþtiriniz.
4. Jant kapaðýna jant kapaðý göbeðini
jant üzerindeki yuvaya karþýlatarak
takýnýz ve jant kapaðýnýn ortasýna
elinizle vurunuz.
Yedek Lastik ve Takýmlarý Çýkartýnýz
Yedek lastiði çýkartýnýz ve kriko ile
takým contasýný bagajdan alýnýz.
NOT:
Kriko, araç bagajý veya bagaj bölmesi
içinde, döþeme örtüsünün altýnda
yer alýr.
D060A01MC
1JBA6023
OMC045006
8
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
Lastik altýna Takoz Yerleþtiriniz
Patlak lastik
Aracýn kriko ile kaldýrýlmýþ durumda
kaymamasý i çi n, patl ak l asti ði n
çaprazýnda bulunan tekerleðin altýna
takoz yerleþtiriniz.
3. Bijonlarý Gevþetiniz
Bijonlar, aracý krikoya almadan önce
biraz gevþetilmelidir. Bijonlarý
gevþetmek için, anahtarý saatin ters
yönüne çeviriniz. Bunu yaparken,
anahtarýn kurtulmayacak þekilde bijona
iyice yerleþmiþ olduðundan emin olunuz.
Bijonlarý kolaylýkla gevþetmek için,
anahtar kolunun þekilde gösterildiði gibi
konumlanmasý gerekir. Daha sonra,
anahtar kolunun ucuna yakýn tutarak
sabit bir basýnçla aþaðýya doðru
bastýrýnýz.
Bu aþamada bijonlarý tamamen
sökmeyiniz. Sadece yarým tur çevirerek
gevþetiniz.
Krikoyu Yerleþtiriniz
Kri ko, þeki l de gösteri l di ði gi bi
yerleþtirilmelidir. Krikonun ayaklarýnýn
sert ve düzgün bir zemine oturduðundan
emin olunuz.
D060C01A-AAT D060D01A-AAT D060E01A-AAT
1JBA6024
1JBA6025
9
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
B070A01A-AAT
Aracýn Kaldýrýlmasý
Uzatma kolu
Bijon anahtarý
Bijon anahtarýna bir uzatma kolu taktýktan
sonra, anahtarý þekilde gösterildiði gibi
krikoya takýnýz. Aracý kaldýrmak için, anahtarý
saat yönünde çeviriniz. Kriko aracý
kaldýrmaya baþladýðýnda, krikonun normal
olarak yerleþtirilmiþ olduðunu ve yerinden
kaymayacaðýný bir kere daha kontrol ediniz.
Kriko yumuþak toprak veya kum üzerine
yerleþtirilmiþse, yere batmamasý için altýný
bir tahta, tuðla, düz bir taþ veya bir baþka
saðlam cisim ile beslemeniz gerekebilir.
Tam þiþmiþ haldeki yedek lastik takýlabilecek
kadar aracý yeterli yüksekliðe kaldýrýnýz.
Bunu yapmak için, patlak lastiði çýkarmak
üzere gerekenden daha fazla yer açýklýðýna
gerek vardýr.
Lastiklerin deðiþtirilmesi
Bijonlarý iyice gevþetiniz, ve elle
sökünüz. Tekerleði çýkartýnýz ve
yuvarlanmamasý için yere yatýrýnýz.
!
UYARI
Kriko ile kaldýrýlmýþ olan aracýn
altýna girmeyiniz! Bu çok
tehlikelidir, çünkü araç krikodan
kayabilir ve ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir. Kriko
kullanýlýrken aracýn içinde hiç
kimse olmamalýdýr.
Yedek lastiði poyraya takmak için alýnýz
ve üzerindeki delikleri poyra saplamalarý
i l e hi zal ayýnýz ve yedek l asti ði
saplamalarýn üzerine oturtunuz. Bunu
yapmak zorsa, tekerleðin en üst deliðini
üst saplama ile hizalatmak için lastiði
eðiniz. Daha sonra, tekerleði ileri geri
oynatarak di ðer del i kl eri n de
saplamalarla hizalanmasýný saðlayýnýz
ve sonra da saplamalarýn üzerine
kaydýrýnýz.
D060F02E-AAT
1JBA6026
D060G02MC
D060G03MC
10
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
Tekerlek ve jant kapaklarýnýn
kenarlarý keskin olabilir.
Yaralanmamak için dikkatli
olunuz.
Yedek lastiði takmadan önce, poyra
veya tekerlek üzerinde tekerleðin
poyra üzerine tam olarak
oturmasýný engelleyecek herhangi
bir yabancý madde (örneðin,
çamur, katran, çakýl, vs.)
olmadýðýndan emin olunuz. Varsa,
temizleyiniz. Tekerlek ve poyra
baðlantý yüzeyleri tam olarak
birbirine oturmazsa, bijonlar
gevþer ve bu tekerleðin yerinden
çýkmasýna yol açar. Tekerleðin
yerinden çýkmasý, araç
hakimiyetini kaybetmenize neden
olur. Bu ise ciddi bir yaralanma
veya ölümle sonuçlanabilir.
Bijonlarýn Tekrar Takýlmasý
Jant kapaðýný yerine takmak için,
saplamalarýn üzerine tutunuz ve bijonlarý
saplamalara elle takýnýz. Bijonlar küçük
çaplý uçlarý içe bakacak þekilde
takýlmalýdýr. Tekerleði oynatarak yerine
tam oturmuþ olduðundan emin olunuz
ve bijonlarý tekrar mümkün olduðu kadar
elle sýkýnýz.
Aracýn Ýndirilerek Bijonlarýn
Sýkýlmasý
Bijon anahtarýný saatin ters yönüne
çevirerek aracý yere indiriniz. Sonra bijon
anahtarýný þekilde gösterildiði gibi takýnýz
ve bijonlarý sýkýnýz. Anahtarýn bijonlara iyice
yerleþmiþ olduðundan emin olunuz. Bijon
anahtarýnýn üzerine çýkmaya veya uzatma
borusu kullanmaya kalkýþmayýnýz. Bütün
bijonlarý tek tek bijon anahtarlarý ile iyice
sýkýnýz. Daha sonra, her bir somunu ikinci
kez kontrol ediniz. Lastik deðiþtirme
iþlemini tamamladýktan sonra, en kýsa
zamanda bir teknisyene bijonlarýn sýkýlýðýný
kontrol ettiriniz.
!
UYARI
D060H02A-AAT D060I02E-AAT
D060H02MC
OMC045009
11
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
D070A01A-GAT
Bijon sýkma torku:
Çelik jant ve alüminyum alaþým jant:
900-1,100 kg.cm
Tekerlekleri Deðiþtirdikten
Sonra
Bir lastik basýnç ölçme aletiniz varsa,
supap kapaðýný sökünüz ve lastik hava
basýncýný ölçünüz. Basýnç önerilen
seviyeden düþük olduðunda, aracýnýzý
düþük hýzl a en yakýn benzi n
istasyonuna sürünüz ve yeterli basýnca
þiþiriniz. Basýnç çok yüksek olduðunda,
normal seviyeye getiriniz.
ACÝL MAALZEMELER
Supap kapaðýný lastik hava basýncý
ayar sonrasý mutlaka yerine takýnýz.
Kapak yerine takýlmazsa, lastik hava
kaçýrabilir. Supap kapaðý gevþemiþse,
bir yenisini temin ederek en kýsa
zamanda lastiðe takýnýz.
Lastikleri deðiþtirdikten sonra patlak
l asti ði bagaj daki yeri ne dai ma
oynamayacak biçimde yerleþtiriniz ve
kriko ile takýmlarý ilgili yerlerine takýnýz.
(Varsa)
Araç içinde, acil bir durumda size
yardýmcý olmak için acil malzemeler
vardýr.
Yangýn Söndürücü (Varsa)
Yangýn söndürücü ön yolcu koltuðunun
altýna yerleþtirilmiþtir.
D060J01E-GAT
D060J01MC
Yangýn söndürücü
12
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
Eðer küçük bir yangýn çýkarsa ve yangýn
söndürücüyü kullanmayý biliyorsanýz,
aþaðýdaki maddel eri di kkatl i ce
uygulayýnýz.
1. Yangýn söndürücü üzerinde bulunan
ve kolun kaza ile basýlmasýný
engelleyen pimi çekiniz.
2. Söndürücünün memesini yangýnýn
tabanýna doðru yöneltiniz.
3. Yangýndan yaklaþýk olarak 2.5 m
uzakta durunuz ve söndürücüyü
püskürtmek için kolu sýkýnýz. Kol u
býrakýrsanýz, püskürme durur.
4. Söndürücünün memesini yangýnýn
tabanýnda ileri geri hareket ettiriniz.
Ateþ kaybolmaya baþladýktan sonra,
tekrar yanabileceði için dikkatlice
izleyiniz.
Üçgen Reflektör (Varsa)
Üçgen reflektör bagajda bulunmaktadýr.
Herhangi bir problemden dolayý aracýnýzý
yol kenarýnda park ettiðiniz zaman, acil
durumlarda yoldaki diðer araçlarý
uyarmak i çi n üçgen refl ektörü
yerleþtiriniz.
Ýlk Yardým Çantasý (Varsa)
Ýl k yardým çantasý bagaj da
bulunmaktadýr.
Ýlk yardým çantasýnda, yaralanmýþ bir
kiþiye ilk yardýmý yapmak için makas,
sargý bezi ve yara bandý vs. gibi
malzemeler vardýr.
Lastik Basýnç Göstergesi
(varsa)
Lastik basýncýný, akým çantasýnda
bulunan bir lastik basýnç göstergesi ile
kolayca kontrol edebilirsiniz. Lastikler
normal olarak kullanýldýkça günden güne
biraz basýnç kaybedeler ve düzenli
olarak birkaç atü hava basabilirsiniz ve
bu durum genellikle hava kaçaðý olan
bir lastiðin iþareti deðildir, sadece normal
kayýptýr. Lastik basýnçlarýný daima
lastikler soðuk durumda iken kontrol
ediniz, zira lastik basýncý sýcaklýk ile
artmaktadýr.
Lastik basýncýný kontrol etmek için
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
1. Lastiðin jantýnda bulunan supap
kapaðýný sökünüz.
2. Basýnç göstergesini lastik supabýna
bastýrýnýz. Baþladýðýnýz zaman bir
miktar hava kaçar ve eðer göstergeye
sert olarak bastýrýrsanýz daha fazla
hava kaçar.
3. Kaçak yaratmayan sert bir itme
göstergeyi çalýþtýrýr.
4. Lastik basýncýnýn düþük veya yüksek
olup olmadýðýný öðrenmek için,
göstergedeki l asti k basýncýný
okuyunuz.
5. Lasti k basýnçl arýný öngörül en
basýncýna göre ayarlayýnýz. Bkz.
sayfa 3-5.
6. Lastik supap kapaðýný tekrar takýnýz.
13
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
Aracýnýzýn çekilmesi gerekiyorsa, bunun
Hyundai yetkili servisiniz veya ticari çekme
aracý tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bu
þekilde, aracýnýzýn çekilmesi sýrasýnda
oluþabilecek muhtemel hasarlar önlenmiþ
olur. Ayrýca, bu gibi profesyonel kiþiler,
araç çekme i l e i l gi l i yürürl ükteki
yönetmel i kl erden haberdardýr. Her
durumda, aracýnýzda bir hasar riskini göze
almak yerine, burada yer alan bilgileri
çekici sürücüsüne aktarýnýz. Güvenlik
zincirinin kullanýlmakta ve bütün yerel
yönetmel i l ere uygun davranýl makta
olduðundan emin olunuz.
Aracýnýzýn tekerlekli bir vinç ve tekerlekli
çekme arabalarý ya da yatýk düz bir aygýtla
tüm tekerlekler yere deðmeyecek biçimde
çekilmesi tavsiye edilmektedir.
ARACINIZIN ÇEKÝLMESÝ
GEREKTÝÐÝNDE
Aracýn Çekilmesi
Çekme Aracý
Aracýnýz tekerlekli vinç türünde
kamyonla (1),(2) ya da çekici kamyon
ile (3) çekilebilir.
o Aracý çekerken, tampona ya da
aracýn alt þasisine zarar
vermemeye dikkat ediniz.
o Askýlý türde kamyonla çekme
yapmayýnýz, bu tampona ya da
aracýnýn alt þasisine zarar verebilir.
o Uygun þekilde çekilmeyen araç
hasar görebilir!
o Vitesin boþa alýnmýþ olduðundan
emin olunuz.
o Motor çalýþmadýðýnda, kontak
anahtarý “ACC” konumunda olmalý
ve böylelikle direksiyon kilitlenmesi
önlenmelidir.
!
DÝKKAT
DÝKKAT
B170A01MC-AAT
D080B01MC
D080B02MC
!
14
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
1) Araç arka tekerlekleri yerde iken
çeki l i rse, el freni ni n býrakýl mýþ
olduðundan emin olunuz.
NOT:
Çekme öncesinde, otomatik þanzýman
yað seviyesini kontrol ediniz. Seviye yað
çubuðu üzerindeki “HOT” çizgisinin
altýnda ise, yaðý tamamlayýnýz. Yað ilavesi
yapamýyorsanýz, araç araba üzerinde
çekilmelidir.
2) Yükl ü tekerl ekl erden bi ri ya da
süspansiyon elemanlarýndan bir zarar
görürse, ya da araç yerde ön
tekerl ekl eri nden çeki l i rse, ön
tekerleklerin altýnda bir çekme arabasý
kullanýnýz.
o Düz Þanzýman:
Bir çekme arabasý kullanmazsanýz,
kontak anahtarýný “ACC” konumuna
getiriniz ve vitesi “N”(Boþ) konumuna
getiriniz.
o Otomatik Þanzýman:
Ön tekerleklerin altýna bir çekme
arabasý koymayý unutmayýnýz.
3) Aracýnýzý bütün tekerlekler yerden
kaldýrýlmýþ olarak çekmeniz önerilir.
Çekme arabasý olmaksýzýn arkadan
çekiyorsanýz, kontak anahtarý yerinden
çýkmýþ durumda ya da “LOCK”(KÝLÝTLÝ)
konumda çekme yapmayýnýz.
!
DÝKKAT
Otomatik þanzýmanlý araç kesinlikle
ön tekerlekler yerde çekilmez. Bu,
þanzýmanda çok ciddi hasara yol
açar.
ACÝL DURUMDA ARAÇ ÇEKME
DÝKKAT
Acil durumlarda, ticari çekici temin
edilemediðinde araç çekme için, aracýnýzýn
önünde bulunan çeki kancasýna bir çekme
halatý, zinciri veya ip takýnýz. Bu þekilde
asfaltsýz yolda araç çekmeye kalkýþmayýnýz.
Bu Aracýnýzda ciddi hasar ortaya çýkmasýna
yol açabilir.
D080D01MC-GAT
!
D080B03MC
Ön
Arka
OMC045015
OMC045016
15
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
Ayný þekilde tekerlekler, aktarma
organlarý, akslar, direksiyon veya frenler
hasar görmüþse, araç çekilmemelidir.
Çekme iþleminden önce, vitesin boþa
alýnmasýný ve kontak anahtarýnýn “ACC”
(motor çalýþmýyorken) veya “ON-açýk”
(motor çalýþýyorken) konumunda
olmasýný saðlayýnýz. Çekilen araç içinde
direksiyon ve frenleri kullanacak bir
sürücü bulunmalýdýr.
Ön Çekme Kancasýnýn
Kullanýlmasý
(1) Parmaðýnýzla iterek çekme deliði
kapaðýný açýnýz.
(2) Çekme kancasýný kriko kutusundan
alýnýz. Çekme kancasýný takmak için,
saat yönünde çeviriniz.
NOT:
Kriko kutusu bagaj bölmesindeki
veya bagajdaki yedek lastiðin iç
kýsmýna yerleþtirilmiþtir.
(3) Tamponun ön tarafýnda bulunan
çekme kancasýna bir çekme halatý,
zinciri veya kemeri takýnýz.
NOT:
Kullanmadýðýnýz zaman, çekme
kancasýný ve çekme deliði kapaðýný eski
yerine yerleþtiriniz.
Parmaklarýnýzla çekme kancasý
deliðinde hiç boþluk kalmayacak
þekilde elinizle iyice sýkýþtýrmalýsýnýz.
Çekme kancasý, yedek lastiðin altýnda
yer alan kriko kutusu içinde bulunur.
!
DÝKKAT
Araç dört tekerleði yerde
çekilecekse, araç sadece önden
çekilmelidir. Vitesin boþa alýnmýþ
olduðundan emin olunuz. Araç hýzý
50 km/saat seviyesinin üzerinde
olmamalý, çekme mesafesi 25
km’yi aþmamalýdýr.
Kontak anahtarý “ACC-aksesuar”
konumunda olmalý ve böylelikle
direksiyon kilitlenmesi önlen-
melidir. Çekilen araç içinde
direksiyon ve frenleri kullanacak
bir sürücü bulunmalýdýr.
!
DÝKKAT
OMC045013
OMC045014
16
3
ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER
Anahtarlarýnýzý kaybettiðinizde, yetkili
Hyundai servisiniz size yeni anahtar
yapabilir.
Anahtarlarýnýz araç içinde kilitli kalmýþ
ve baþka anahtar bulamýyorsanýz,
Hyundai Yetkili servislerinde, kapýnýzý
açmak için özel aletler bulunabilir.
Ýmmobilizerli anahtar sistemi (varsa)
hakkýnda bilgi sayfa 1-5’te verilmektedir.
ANAHTARLARINIZ KAYIPSA
D120A01A-GAT
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
Paslanmaya Karþý Koruma ..................................................... 4-2
Paslanmanýn Önlenmesi ......................................................... 4-3
Yýkama ve Cilalama ............................................................... 4-3
Araç Ýçi Temizliði .................................................................... 4-6
4
4
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
2
4
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
PASLANMAYA KARÞI KORUMA
D010C02A-AAT D010D01A-AAT
Hyundai’nizin Paslanmaya Karþý
Korunmasý :
Hyundai, paslanmaya karþý en ileri
tasarým ve pasl anma koruma
uygulamalarýný içeren, üstün kalitede
otomobiller üretmektedir. Bununla
birlikte, bu, iþin yalnýzca bir parçasýný
oluþturur. Hyundai’nizin uzun vadeli
pasl anma koruma di renci ni n
saðlanabilmesi için, kullanýcýnýn iþbirliði
ve yardýmý da ayrýca gerekmektedir.
Paslanmaya Yol Açan Genel
Nedenler
Aracýnýzla ile ilgili paslanmaya yol açan
genel nedenler þunlardýr:
o Aracýn altýnda biriken yol tuzlarý,
pislik
ve rutubet.
o Herhangi bir boya veya koruyucu
kaplamanýn, metal yüzeyleri açýða
çýkararak korozyona neden olan taþ,
çakýl, sürtünme veya küçük çizik ve
çökmeler sonucu açýða çýkmasý.
Nem Paslanmaya yol açar
Nem, paslanmanýn ortaya çýkmasýna
neden olabilecek ortam yaratýr. Örneðin,
paslanma; yüksek nem ve sýcaklýklar
donma seviyesinin hemen üzerinde
olduðunda hýzlanýr. Bu koþullar altýnda,
pasa yol açan malzeme, çok yavaþ
buharlaþan nem aracýlýðý ile araç
yüzeyine temas ettirilmiþ olur.
Çamur, özellikle pasa yol açar, çünkü
kurumasý uzun süre alýr ve nemin araç
ile uzun süreli temas etmesini saðlar.
Kurumuþ görünse bi l e, i çi nde
pasl anmayý hýzl andýran nem
barýndýrabilir. Yüksek sýcaklýk, iyi
havalandýrýlmamýþ ve bu nedenle nemin
hapsedildiði parçalarda paslanmayý
hýzlandýrýr. Bütün bu nedenle, aracýn
temiz tutulmasý ve çamur veya yabancý
madde birikiminin önlenmesi önem
taþýr. Bu özellikle aracýn görünen
kýsýmlarý için deðil, araç altý için de
geçerlidir.
D010D01A-AAT
D010D01A-AAT
Aþýrý Pas Görülen Bölgeler
Aracýn sürekli oksitleyici malzemeler
ile yüz yüze olduðu bölgelerde
paslanmaya karþý koruma özellikle
önem taþýr. Aþýrý paslanmaya yol açan
nedenler arasýnda, yol tuzlarý, toz
kontrolü için kullanýlan kimyasal
maddeler, deniz havasý ve endüstriyel
kirliliktir.
3
4
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ
ÝÇÝN
Paslanmanýn baþlamasýný önlemek için
aþaðýdaki önlemleri alabilirsiniz:
Aracýnýzý Temiz Tutunuz
Paslanmayý önlemenin en iyi yolu,
aracýnýzý temiz tutmak ve pas yapan
maddelerden uzak tutmaktýr. Araç
altýnýn temiz tutulmasýna özel önem
gösterilmelidir.
o Yol tuzlarýnýn kullanýldýðý, deniz kýyýsý
veya endüstriyel kirliliðin ve asit
yaðmurlarýnýn, vs. yaþandýðý yüksek
pas oluþumuna yol açan bir bölgede
yaþýyorsanýz, korozyonu önlemek
için ilave önlem almalýsýnýz. Kýþýn,
en az ayda bir araç altýna hortum
tutarak yýkatýnýz ve kýþ bittiðinde,
araç altýnýn temiz olduðundan emin
olunuz.
o Aracýnýzýn altýný temizlediðiniz
zaman, çamurluklarýn ve gözden
uzak diðer bölgelerin altýnda bulunan
parçalara özel dikkat gösteriniz. Araç
altýný iyice yýkayýnýz ve araç altýnda
birikmiþ çamurlarý ýslatmak yerine,
E020A01A-AAT
paslanmaya karþý etkin korunma için,
onlarýn iyice çýkarýlmýþ olduðundan
emin olunuz. Birikmiþ çamur ve
pasl andýrýcý maddel eri n
temizlenmesi için basýnç altýnda su
veya buhar etkili olacaktýr.
o Alt kapý panelleri, çamurluk panelleri
ve þasinin temizlenmesi sýrasýnda,
tahliye deliklerinin týkanmamýþ
olduðu ve böylece nemin araç
parçal arý i çi nde pasl anmayý
hýzlandýracak þekilde birikmiyor
olmasý saðlanmalýdýr.
Garajýnýzý Kuru Tutunuz
Aracýnýzý ýsl ak, yeterl i
havalandýrýlmamýþ garaj içinde park
etmeyiniz. Bu durum, korozyon için
uygun bir ortam yaratýr. Bu durum
özel l i kl e aracýnýzý garaj i çi nde
yýkadýðýnýzda veya araç üzerinde hala
daha kar, buz veya çamur varken aracý
garajda park ettiðinizde söz konusudur.
Isýtýl ýyor bi l e ol sa, yeteri nce
havlandýrýlarak nemin atýlmamýþ olduðu
garajlarda paslanma gözlenebilir.
Boya ve Döþemelerinizin iyi
Durumda kalmasýný saðlayýnýz
Boya üzerindeki çizik veya taþ vuruklarý,
paslanmayý önlemek üzere en kýsa
zamanda “rötuþ” boya ile kaplanmalýdýr.
Çýplak metal görünüyorsa, Hyundai
yetkili servisinde gerekli iþlem
yaptýrýlmalýdýr.
Aracýn Ýç Bakýmýný Ýhmal
Etmeyiniz
Araç paspas ve döþemelerinin altýnda
nem birikebilir ve paslanmaya yol
açabilir. Döþemelerin altýný kontrol
ediniz, kuru olduðundan emin olunuz.
Araç içinde, temizlik malzemeleri veya
kimyasal maddeler taþýyorsanýz, buna
özel dikkat etmelisiniz.
Bu maddelerin uygun kaplarý içinde
taþýnmalarý ve olabilecek herhangi bir
dökülme veya kaçak temizlenmeli ve
bu bölge bol su ile yýkandýktan sonra
kurutulmalýdýr.
E020B01A-AAT
E020C01A-AAT
E020D01A-AAT
E020E01A-AAT
4
4
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
YIKAMA VE CÝLALAMA
Hyundai’nizin Yýkanmasý
Güneþte kalmýþ ve yüzeyi ýsýnmýþ durumda
iken aracýnýzý kesinlikle yýkamayýnýz. Araç
mutlaka gölgede yýkanmalýdýr.
Aracýnýzý sýk sýk yýkayýnýz. Araç
yýkanmadýðýnda, boya üzerine pislik veya
aþýndýrýcý maddeler yapýþabilir. Hava kirliliði
veya asit yaðmuru sonucunda araç boyasý
ve kaplamalarý üzerinde biriken kimyasal
maddeler, araç yüzeyi ile temas ettiði
sürece araç üzerine hasar verir. Deniz
kýyýsýnda veya yol tuzu veya toz kontrol
kimyasal maddelerinin kullandýðý yerde
yaþýyorsanýz, aracýnýzýn alt kýsmýna özel
özen göstermelisiniz. Toz ve gevþek kirlerin
çýkarýlmasý için öncelikle araca su tutunuz.
Kýþýn veya çamur veya çamurlu su
üzerinden geçmiþseniz, aracýnýzýn altýný
iyice yýkattýrmayý unutmayýnýz. Birikmiþ
çamur veya pas yapan maddeleri gidermek
için bunlarýn üzerine su tutunuz.
Ýyi kalite araç yýkama solüsyonu kullanýnýz
ve solüsyon kutusu üzerindeki imalatçý
firma talimatýný izleyiniz. Bu tür temizlik
maddeleri yetkili Hyundai servisinizde
bulunur. Güçlü ev deterjaný, benzin, güçlü
solvent veya aþýndýrýcý temizlik tozlarý
kullanmayýnýz; bunlar araç boyasýna zarar
verebilir.
E030A01A-AAT
Temiz sünger veya bez kullanýnýz, bunlarý
sýk sýk su ile durulayýnýz ve araç boyasýna
çok fazla ovalayarak zarar vermeyiniz.
Çýkmayan lekeleri sýk sýk ýslatarak yavaþ
yavaþ çözülmesini saðlayýnýz.
Beyaz yanaklý lastikleri temizlemek için
fýrça veya sabunlu çelik yünlü ovalama
bezi kullanýnýz.
Plastik jant kapaklarýný temizlemek için
temiz sünger veya yumuþak bez ve su
kullanýnýz.
Alüminyum alaþým jantlarýn temizlenmesi
için yumuþak sabun veya nötr deterjan
kul l anýnýz. Aþýndýrýcý temi zl eyi ci l er
kullanmayýnýz. Çýplak metal yüzeyleri
temizleme, parlatma ve cilalama aracýlýðý
ile koruyunuz. Alüminyum oksitlenebilir
ve bu nedenle alüminyum alaþým jantlarýn
kýþýn özel bakýma gerektirir. Tuz serpilmiþ
yolda sürüþ sonrasýnda, jantlarý iyice
temizleyiniz.
Aracý yýkadýktan sonra iyice durulamayý
unutmayýnýz. Boya üzerinde sabunlu su
kalýrsa boya üzerinde çizgiler belirir.
Hava sýcak ve nem az ise, bu tür çizgilerin
olmamasý için, yýkama iþleminden hemen
sonra aracýn her tarafýný su ile durulamanýz
gerekebilir.
Durulama sonrasýnda, nemli güderi veya
yumuþak, su emici bez ile aracý kurulayýnýz.
Aracýn kurulanmasý, suyun araç boyasý
üzeri nde kuruyarak nokta l ekel er
oluþturmamasý içindir. Bunu yaparken
boyayý ovmayýnýz, boyaya hasar
verebilirsiniz.
Boya üzerinde herhangi bir çizik veya taþ
vuruðu görürseniz, paslanmayý önlemek
için rötuþ boya ile bu yerleri kapatýnýz. Araç
boyasýný paslanmaya karþý korumak için,
Hyundai ’ ni zi en az ayda bi r kere
yýkamalýsýnýz. Tuz, çamur veya diðer
yabancý maddelerin araç altýnda veya
çamurluklarda birikiminin önlenmesine
özel dikkat veriniz. Su çýkýþlarý ve kapý
altýndaki deliklerin açýk olduðundan emin
olunuz. Boya, küçük katran birikintisi,
endüstriyel atýklar, aðaç reçinesi, böcek
veya kuþ dýþkýlarý
5
4
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
Leke Temizliði
Benzin, güçlü solvent veya pas
temizleme maddeleri kullanmayýnýz.
Bunlar araç boyasý üzerinde hasar yapar.
Yol katranýný (zift) temizlemek için temiz,
yumuþak bir beze sürülmüþ neft yaðý
veya piyasadan temin edilen katran
sökücü kullanýnýz. Temizlerken nazik
davranýnýz. Böcek ölüleri veya aðaç
döküntülerini silmek için, sýcak su ve
yumuþak sabun karýþýmý veya araç
yýkama solüsyonu kullanýnýz. Lekeli
yeri ýslatýnýz ve hafifçe ovunuz. Boya
parlaklýðýný kaybetmiþse araç yýkama
cilasý kullanýnýz.
hemen temizlenmezse, araç boyasý
üzerinde hasar verebilir. Bu tür birikintileri
su ile gideremezseniz, hafif bir araç
yýkama solüsyonu kullanýnýz. Bu
solüsyon ile iþlem sonrasý, araç yüzeyini
su ile durulamayý unutmayýnýz. Bu
solüsyonun boyalý yüzey üzerinde
kurumasýna izin vermeyiniz.
Pasta ve Cila
Cila veya pasta kullanmadan önce,
mutl aka aracýnýzý yýkayýnýz ve
kurulayýnýz. Ýyi kalite ürün kullanýnýz
ve kabýn üzerindeki imalatçý firma
talimatlarýna uyunuz. Boyanýn yaný
sýra, parlak kaplama yüzeylerine de
pasta cila yapýnýz.
Pasta ve Cila Zaman Aralýklarý
Aracýnýzýn boyasýnda suyu damlalar
halinde toplanmayýp geniþ bir yüzeye
daðýldýðý zaman, aracýnýza yeniden
pasta-cila yapmalýsýnýz.
Tamponlarýn Bakýmý
Hyundai’nizin tamponlarýnýn görünümlerini
korumasý için özel önlem alýnmalýdýr.
Bunlar:
o Akü elektroliti veya fren hidroliðinin
tamponlarýn üzerine sýçramamasýna
dikkat ediniz. Eðer sýçrarsa, derhal
temiz su ile yýkayýnýz.
o Tampon yüzeylerini temizlerken
dikkat ediniz. Tamponlar yumuþak
plastikten yapýlmýþtýr ve yüzeyi
kol ayca çi zi l ebi l i r. Aþýndýrýcý
temizleyiciler kullanmayýnýz. Sýcak
su ve yumuþak sabun veya araç
yýkama solüsyonu kullanýnýz.
o Tamponlarý yüksek sýcaklýklara
maruz býrakmayýnýz. Örneðin,
aracýnýzýn boyanmasý sýrasýnda,
boyanýn boya fýrýnýnda kurutulmasý
süresince, tamponlarýn araçtan
sökülmesi gerekir.
E030B01A-AAT
E030C01A-AAT E030E01A-AAT
E030D01A-AAT
6
4
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
Tabaklama iþlemi sýrasýnda deri için
gereken miktarlarda yað kullanýlmýþtýr
ve ilave yaðlama gerekmez. Deri üzerine
sürülecek yað herhangi bir yarar
saðlamaz ve tam tersine, yarar yerine
zarar verir. Vernikler ve mobilya
cilalarýnýn kesinlikle kullanýlmamasý
gerekmektedir.
Paspaslarýn Temizlenmesi
Köpükl ü ti p paspas temi zl eyi ci
kullanýnýz. Bu tür temizleyiciler basýnçlý
kutularda sývý veya toz biçiminde satýlýr.
Kullanma talimatýný iyice okuyunuz ve
harfiyen uygulayýnýz. Uygun adaptörü
ile elektrikli süpürge kullanýnýz ve paspas
üzerindeki pislikleri mümkün olduðu
kadar temizleyiniz. Köpüðü kullanma
talimatýna göre uygulayýnýz, sonra iç
içe geçen daireler çizerek ovunuz. Su
katmayýnýz. Bu temizleyiciler, paspaslar
mümkün olduðu kadar kuru olduðunda
uygulanmalýdýr.
ARAÇ ÝÇÝ TEMÝZLÝÐÝ
E040C01A-AAT
Vinleks Kaplama Temizliði
Vinleks koltuk kaplamalarýnýn temizliði
için ilk olarak toz ve pislikler elektrik
süpürgesi ile alýnýr. Daha sonra yumuþak
sabun veya deterjaný su, temiz sünger
veya yumuþak bez ile sürünüz. Koltuðun
üzeri bu solüsyon ile ýslatýlarak kirlerin
yumuþamasý saðlanýr, sonra temiz bir
sünger veya bez parçasý ile temizlenir.
Bütün lekelerin temizlenmemiþ olmasý
durumunda, ayný iþlemi bir kez daha
tekrarlayýnýz. Benzin, solvent, tiner
veya güçlü temizleyici kullanmayýnýz.
Deri Kaplama Temizliði (Varsa)
Normal kullanma sýrasýnda, deri koltuk
kýlýflarý yüzeyi, bütün diðer malzemeler
olduðu gibi, toz ve pislik toplar. Bu toz
ve pislikler temizlenmelidir, aksi taktirde
deri yüzeyinde hasara yol açýlabilir.
Hassas ince deriler daha fazla ilgi
gerektirir ve sýk sýk temizlenmelidir.
Derinin sabun ve su ile tümüyle
yýkanmasý, derinin parlak ve hoþ
görünmesi ne ve uzun süre
kullanýlmasýna imkan saðlar.
Temiz bir bez, yumuþak sabun ve ýlýk
su solüsyonu ile deriyi temizleyiniz.
Deriyi iyice yýkayýnýz. Hafif ýslak bez ile
iyice siliniz, daha sonra kuru bez ile
kurulayýnýz. Bunu sýk sýk deri kirlenmiþ
olduðunda gerçekleþtiriniz.
E040A01A-AAT E040B01A-AAT
7
4
PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM
SORULARINIZ ?
E040D01A-AAT
Emniyet Kemerlerinin Temizliði
Emniyet kemerlerini bir bezi veya süngeri
yumuþak sabun veya deterjan katýlmýþ
sýcak su ile temizleyiniz. Güçlü deterjan,
boya, çamaþýr suyu veya aþýndýrýcý
maddeleri emniyet kemerini temizleme
sýrasýnda kullanmayýnýz; bunlar kemer
dokumasýný zayýflatabilir.
Emniyet kemerinin temizliði sýrasýnda,
aþýrý aþýnma, kesik, ayrýlma veya bir
baþka hasar belirtisi olup olmadýðýný
kontrol edi ni z ve gerekti ði nde
deðiþtiriniz.
Camlarýn Temizliði
Camlarýn temizliðinde ev camlarý
temizlik maddeleri kullanýlabilir. Ancak
arka camýn iç tarafýný temizlerken, arka
cam buðu çözücüye hasar vermeyiniz.
Aracýnýza göstereceðiniz özen ile ilgili
daha ayrýntýlý bilgi için Hyundai yetkili
servisinize baþvurunuz.
E050A01A-AAT
E040E01A-AAT
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
Bakým Aralýklarý ..................................................................... 5-2
Periyodik Bakým..................................................................... 5-4
Güç Koþullarda Periyodik Bakým............................................ 5-7
Periyodik Bakým Ýþlemlerinin Açýklamalarý .............................. 5-8
5
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
2
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
Servis Gereksinimleri
Hyundai’nizi mümkün olduðunca uzun
süre memnuniyetle kullanabilmeniz için,
belirli bakým iþlemlerinin mutlaka
yapýlmasý gerekir. Özenli tasarým ve
mühendislik, bu bakým zorunluklarýný
minimuma indirmiþ olsa dahi, yapýlmasý
gerekli olan iþlemler büyük önem
taþýmaktadýr.
Hyundai’nizin garanti kapsamýnda
kalabilmesi için, bakým iþlemlerinin
uygul anmasýný saðl amak si zi n
sorumluluðunuz altýndadýr. Aracýnýz ile
birlikte size ulaþacak olan Garanti
Belgesi, bu garantiler hakkýnda ayrýntýlý
bilgi içermektedir.
BAKIM ARALIÐI
Bakým Gereksinimleri
Hyundai’nizin bakým gereklilikleri, üç
temel þekilde incelenebilir:
o Periyodik bakým iþlemleri
o Genel günlük kontroller
o Sizin yapabileceðiniz bakýmlar
Periyodik Bakým Ýþlemleri
Bu iþlemler, sayfa 5-4’ten itibaren bakým
programlarýnda adý geçen kontrol,
ayarlama ve deðiþimleri içermektedir.
Bu iþlemlerin, bakým planýnda belirtilen
zaman aral ýkl arýnda yapýl masý,
garantinizin geçerliliði için önemlidir.
Bu bakým iþlemlerinin, Hyundai
servisinizde, fabrika tarafýndan ya da
di stri bütör tarafýndan eði ti l mi þ
teknisyenler tarafýndan yapýlmasý
önemle önerilmektedir.
Herhangi bir onarým ya da deðiþim
gerekti ði nde Ori j i nal Hyundai
parçal arýnýn kul l anýl masý
önerilmektedir. Motor yaðý, soðutucu
sývýsý, düz ya da otomatik þanzýman
yaðý, fren hidroliði vb. gibi HYUNDAI
ASSAN Otomotiv San. ve Tic. A.Þ.
tarafýndan üretilmemiþ olan eþdeðer
kalite ve özellikteki diðer parçalar da
aracýnýzýn garantisini etkilenmeksizin
kullanýlabilir, ancak bu parçalarýn orjinal
Hyundai parçalarýnýn muadili ve eþdeðer
kalite de olduklarýndan kesinlikle emin
olunuz. Garanti Belgesi, garanti
kapsamý hakkýnda ayrýntýlý bilgi
içermektedir.
Günlük Genel Kontroller
Bunlar Hyundai’nizi her kullanýþýnýzda
ya da yakýt deposunun her
dolduruluþunda yapýlmasý gereken
günlük kontrollerdir. Bu kontrollerin
listesini, sayfa 6-5’de bulabilirsiniz.
F010A01A-GAT F010B01A-AAT
F010C01A-GAT
F010D01A-GAT
3
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
Sizin Yapabileceðiniz Bakýmlar
Mekanik konulara ilginiz varsa, gerekli
birkaç alete sahipseniz ve aracýnýzla
uðraþmaktan hoþlanýyorsanýz, bir takým
unsurlarý kontrol edebilir ve bakýmdan
geçirebilirsiniz. Daha ayrýntýlý bilgi için
Bölüm 6’ya baþvurunuz.
Birkaç Ýpucu
Hyundai’nize bakým yaptýrmanýzýn
ardýndan, bakým kayýtlarýnýn bir
kopyasýný torpido gözünde saklayýnýz.
Bu, garanti hakkýnýzý kanýtlamak üzere
gerekli iþlemlerin yapýldýðýný belgelemek
açýsýndan faydalý olacaktýr. Bu husus,
bakýmýn zamanýnda ve yetkili bir
Hyundai servisi tarafýndan yapýlmadýðý
duruml arda daha büyük önem
arzetmektedir.
PERÝYODÝK BAKIM
GEREKSÝNÝMLERÝ
Herhangi bir arýza görüldüðü ya da bir
arýzadan kuþkulanýldýðý takdirde,
aracýnýz kontrolden geçmelidir. Emisyon
kontrol sistemi üzerinde yapýlacak olan
bakýmlara ait faturalar, emisyon sistemi
garanti koþullarýnýn yerine getirildiðini
kanýtlamak üzere saklanmalýdýr.
Güç koþullar altýnda kullaným-bakým
gereksinimleri için bu bölümde, sayfa
5-7’ya bakýnýz.
F010E01A-AAT F020A01Y-GAT
F010F01A-AAT
4
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
Aþaðýda verilen bakým servisleri, araç performansý ve sürüþünün normal koþullarda olmasýnýn saðlanmasý amacýyla
gerçekleþtirilmelidir. Garantinizi korumak için, tüm servis faturalarýnýzý saklayýnýz. Hem ay hem de kilometre verilmiþ ise,
bakým, bunlarýn hangisinin önce geleceðine baðlý olarak yapýlmalýdýr.
BENZÝNLÝ ARAÇLAR ÝÇÝN
PERÝYODÝK BAKIM
MOTOR KONTROL SÝSTEMÝ BAKIMI
MOTOR YAÐI & YAÐ FÝLTRESÝ
TAHRÝK KAYIÞI (DEVÝRDAÝM POMPASI, ALTERNATOR & KLÝMA)
YAKIT FÝLTRESÝ (MPI TÝPÝ)
YAKIT BORULARI, YAKIT HORTUMLARI & BAÐLANTILARI
TRÝGER KAYIÞI
YAKIT HORTUMU VE YAKIT DEPOSU KAPAÐI
VAKUM HORTUMU
KARTER HAVALANDIRMA HORTUMU
HAVA FÝLTRESÝ
YAKIT DEPOSU HAVA FÝLTRESÝ
BUJÝLER
POLEN FÝLTRESÝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
F030A01A-GAT
D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra, temizle, ayarla, onar veya gerekirse deðiþtir.
TANIMI NO.
KÝLOMETRE X 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
AYLAR 12 24 36 48 60 72 84 96
D D D D D D D D
K K K D K K K K
D D
K K K K K K K K
K D
K K K K
K K K K K K K K
K K K K
D D D D D D D D
D D
D D D D
D D D D D D D D
5
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
DÝZEL ARAÇLAR ÝÇÝN
F030D01AMC-GAT
MOTOR YAÐI & YAÐ FÝLTRESÝ Bkz. Not (1)
HAVA FÝLTRESÝ
YAKIT FÝLTRESÝ KARTUÞU
TAHRÝK KAYIÞI ( H/DÝREKSÝYON POMPASI, ALTERNATOR & KLÝMA)
YAKIT BORULARI, YAKIT HORTUMLARI & BAÐLANTILARI
VAKUM HORTUMU (VGT & GAZ KELEBEÐÝ GÖVDESÝ ÝÇÝN)
POLEN FÝLTRESÝ
MOTOR KONTROL SÝSTEMÝ BAKIMI (Dizel)
1
2
3
4
5
6
7
D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra, temizle, ayarla, onar veya gerekirse deðiþtir.
Not: (1) Her 500 KM’de veya uzun bir seyahat öncesinde: K
TANIMI NO.
KÝLOMETRE X 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
AYLAR 12 24 36 48 60 72 84 96
D D D D D D D D
D D D D D D D D
D D D D
K K D K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
D D D D D D D D
6
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
F030C01MC-GAT
D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra, temizle, ayarla, onar veya gerekirse deðiþtir.
Not: (1) HER 45.000 KM’DE VEYA 24 AYDA BÝR DEÐÝÞTÝRÝNÝZ. (HANGÝSÝ ÖNCE GELÝRSE)
SOÐUTMA SÝSTEMÝ
ANTÝFÝRÝZ
DÜZ ÞANZIMAN YAÐI
OTOMATÝK ÞANZIMAN YAÐI
FREN HORTUMLARI VE BORULARI
FREN HÝDROLÝÐÝ
ARKA FREN KAMPANALARI/BALATALARI, EL FRENÝ
FREN BALATALARI, KALÝPERLERÝ VE ROTORLARI
EGZOZ BORUSU VE SUSTURUCUSU
SÜSPANSÝYON BAÐLANTI CIVATALARI
DÝREKSÝYON KUTUSU MAFSALI, BAÐLANTISI, KÖRÜKLERÝ / ALT SALINCAK BÝLYALI
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON POMPASI, KAYIÞI VE HORTUMLARI
AKSLAR VE AKS KÖRÜKLERÝ
KLÝMA SOÐUTUCU SU, KLÝMA (POLEN) FÝLTRESÝ
(EVAPORATÖR VE FAN ÜNÝTESÝ ÝÇÝN)
GDS ÝLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ
BÜTÜN ELEKTRÝK SÝSTEMLERÝ
GENEL BAKIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TANIMI NO.
KÝLOMETRE X 1000 15 30 45 60 75 90 105 120
AYLAR 12 24 36 48 60 72 84 96
K K K K K K K K
Bkz. Not: (1)
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
K K K K K K K K
7
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
GÜÇ KULLANIM KOÞULLARINDA PERÝYODÝK BAKIM
E030A01A-AAT
Aþaðýda sýralanan elemanlar, aðýr koþullarda çalýþan araçlarda daha sýk bakým görmelidir. Uygun bakým aralýklarý için
aþaðýdaki tabloya bakýnýz.
D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra, temizle, ayarla, onar veya gerekirse deðiþtir.
GÜÇ SÜRÜÞ KOÞULLARI
A - Olaðan sýcaklýkta 8 km’den daha az ya da dondurucu
sýcaklýkta
16 km’den daha az kýsa mesafelerde sürüþ.
B - Motorun aþýrý rölantide çalýþmasý ya da uzun mesafede düþük
hýzda kullaným.
C - Bozuk zeminli, tozlu, çamurlu, asfalt olmayan, mýcýrlý ve tuz
dökülmüþ yollarda kullaným.
D - Tuz veya diðer paslanmaya yol açýcý maddelerin bulunduðu
yerlerde ya da soðuk bölgelerde kullaným
BAKIM KONUSU BAKIM ÝÞLEMÝ BAKIM ARALIÐI SÜRÜÞ KOÞULLARI
MOTOR YAÐI VE FÝLTRESÝ (Benzinli)
MOTOR YAÐI VE FÝLTRESÝ (Dizel)
HAVA FÝLTRESÝ
ATEÞLEME BUJÝLERÝ
TRÝGER KAYIÞI (Benzinli)
FREN PABUÇLARI, KALÝPERLERÝ VE ROTORLARI
ARKA FREN KAMPANALARI/BALATALARI, EL RENÝ
DÝREKSÝYON KUTUSU, BAÐLANTISI, KÖRÜKLERÝ /
ALT KOL BÝLYALI MAFSALI
AKSLAR VE AKS KÖRÜKLERÝ
DÜZ ÞANZIMAN YAÐI
OTOMATÝK ÞANZIMAN YAÐI
KLÝMA FÝLTRESÝ (Evaporator ve Üfleyici Ünite için)
HER 7.500 KM VEYA 6 AYDA BÝR
HER 7.500 KM VEYA 6 AYDA BÝR
DAHA SIK
DAHA SIK
HER 60.000 KM VEYA 48 AYDA BÝR
DAHA SIK
DAHA SIK
DAHA SIK
HER 15.000 KM VEYA 12 AYDA BÝR
HER 100.000 KM.DE
HER 45.000 KM.DE
DAHA SIK
E - Kumlu bölgelerde sürüþ
F - 32 °C’ýn üzerinde aðýr trafik koþullarýnda sürüþ.
G - Yokuþ yukarý, yokuþ aþaðý ya da daðlýk bölgelerde sürüþ.
H - Bir römork ya da karavan çekme ya da portbagaj kullanýmý
I - Devriye aracý, taksi, diðer ticari amaçlý araç veya çekici araç
olarak kullanma
J - 170 km/saat hýzýn üzerinde sürüþ
K - Sýk sýk dur-kalk koþullarýnda kullaným
D
D
D
D
D
K
K
K
K
D
D
D
A, B, C, D, E, F, G, H, I,K
A, B, C, D, E, F, G, H, I,K
C, E
B, H
B, D, E, F, G
C, D, G, H
C, D, G, H
C, D, E, F
C, D, E, F
A, C, D, E, F, G, H, I, J
A, C, E, F, G, H, I
C, E
8
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
PERÝYODÝK BAKIM
ÝÞLEMLERÝ AÇIKLAMALARI
o Motor Yaðý ve Filtresi
Motor yaðý ve filtresi bakým programýnda
belirtilen aralýklarda deðiþtirilmelidir.
Araç güç koþullar altýnda kullanýlýyorsa,
yað ve filtre deðiþiminin daha sýk
aralýklarda yapýlmasý gerekir.
o Tahrik kayýþlarý
Tahrik kayýþlarýnda kesik, çatlak, aþýrý
aþýnma veya yað bulaþma olup
olmadýðýný kontrol ediniz ve gerektiðinde
deði þti ri ni z. Tahri k kayýþl arýnýn
gerginliðinin düzenli olarak kontrol
edilmesi ve gerektiðinde ayarlanmasý
gerekir.
o Yakýt Filtresi
Týkanmýþ filtre, aracýn sürüleceði hýzýn
sýnýrlanmasýna, emisyon sisteminin
hasar görmesine ve güç çalýþtýrmaya
yol açabilir. Yakýt deposu içinde çok
fazla yabancý madde birikmiþ olduðunda,
yakýt filtresinin daha sýk aralýklarla
deðiþtirilmesi gerekir.
Yeni filtrenin takýlmasýndan sonra,
motoru bir kaç dakika çalýþtýrýnýz ve
baðlantýlarda kaçak kontrolü yapýnýz.
Yakýt filtresinin eðitimli Hyundai
teknisyenleri tarafýndan deðiþtirilmesi
gerekir.
o Yakýt Borularý, Yakýt Hortumlarý
ve Baðlantýlarý
Yakýt borularý, yakýt hortumlarý ve
baðlantýlarýnda kaçak ve hasar kontrol
ediniz. Hasarlý veya kaçýran parçalarýn
en kýsa zamanda eðitimli Hyundai
teknisyeni tarafýndan deðiþtirilmesi
gerekir
F060M01A-AAT
F060B01A-AAT
F060C01A-AAT
F060D01TB-GAT
Motor çalýþýrken veya motoru
kapattýktan sonraki ilk 30 saniye
içinde enjeksiyon sistemi üzerinde
asla bir iþlem yapmayýnýz. Yüksek
basýnç pompasý, yakýt hattý,
enjektörler ve yüksek basýnç borularý,
motor kapatýldýktan sonra bile hala
yüksek basýnç altýndadýr. Yakýt
sýzýntýsý sýrasýnda püsküren yakýt,
cilde temas ederse ciddi yaralanmaya
neden olabilir. Kalp pili kullanan kiþiler,
motorun çalýþmasý sýrasýnda motor
bölmesindeki ECU veya kablo
demetine 30 cm mesafeden daha fazla
yaklaþmamalýdýr, çünkü Ortak Yakýt
Hattý Sistemindeki yüksek akýmlar
nedeniyle oldukça güçlü manyetik
alanlar oluþmaktadýr.
!
UYARI (Sadece
Dizel Araçlar):
9
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
Triger Kayýþý (Benzinli)
Triger kayýþý ve ilgili parçalarý hasar ve
deformasyon açýsýndan kontrol ediniz.
Hasar görmüþ parçalarý en kýsa
zamanda deðiþtiriniz.
Buhar Hortumu ve Yakýt Deposu
Kapaðý
Hava hortumu ve yakýt deposu
kapaðýnýn bakým programýnda belirtilen
aralýklarla kontrol edilmesi gerekir. Yeni
hava hortumu veya yakýt deposu
kapaðýnýn normal olarak takýlmýþ
olduðundan emin olunuz.
Vakum, Karter Havalandýrma
Hortumlarý
Hortum yüzeylerini ýsý ve/veya mekanik
hasar belirtisi açýsýndan kontrol ediniz.
Sertleþmiþ veya gevrek hale gelmiþ
lastik, çatlak, yýrtýlma, kesik ve aþýnmýþ
ve aþýrý þiþmiþ hortum arýza belirtisidir.
Özellikle egzoz manifoldu gibi, yüksek
ýsý kaynaklarýna yakýn olan hortum
yüzeylerinin dikkatli bir þekilde kontrol
edilmesi gerekir.
Hortumlarýn temasý sonucunda ýsýl hasar
veya mekanik aþýnma meydana
gelmemesi için, hortumlarýn herhangi
bir ýsý kaynaðýna, keskin kenarlara veya
hareketli parçalara temas etmemelerini
saðlamak üzere hortum güzergahýný
kontrol ediniz. Kelepçeler ve rakorlar
gibi bütün hortum baðlantýlarýný kontrol
ediniz ve bunlarýn saðlam olduðundan
ve herhangi bir kaçak olmadýðýndan
emin olunuz. Herhangi bir bozulma veya
hasar belirtisi olan hortumlarýn derhal
deðiþtirilmeleri gerekir.
Hava Filtresi
Filtre deðiþtirileceði zaman, orijinal bir
Hyundai hava filtresi kullanýlmasý bir
önerilir.
Bujiler (Benzinli Motor için)
Yeni bujilerin doðru ýsý aralýklarýnda
olduðundan emin olunuz.
Soðutma Sistemi
Radyatör, soðutma sývýsý deposu,
hortumlar ve baðlantý parçalarý gibi
soðutma sistemi parçalarýný kaçak veya
hasar açýsýndan kontrol ediniz. Hasar
görmüþ parçalarý deðiþtiriniz.
Motor soðutma sývýsý
Motor soðutma sývýsýnýn bakým programý
ile belirtilen aralýklarda deðiþtirilmesi
gerekir.
F060E01MC-AAT
F060G01A-AAT
F060F01A-AAT F060H01A-AAT
F060J01A-AAT
F070B01A-GAT
F070C01A-AAT
10
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
Düz Þanzýman Yaðý
Düz þanzýman yaðýný bakým tablosuna
göre kontrol ediniz.
NOT:
Yað seviyesi düþük ise, yaðý
tamamlamadan önce, muhtemel yað
kaçaklarýný kontrol ediniz. Aþýrý
doldurmayýnýz.
Otomatik Þanzýman Yaðý
Motor ve þanzýmanýn normal çalýþma
sýcaklýðýna gelmesinin ardýndan,
hidrolik seviyesinin yað çubuðunun
“HOT” aralýðý içinde yer alýyor olmasý
gerekir. Otomatik þanzýman hidrolik
seviyesini motor çalýþýr durumda ve
þanzýman boþta olduðunda ve el freni
iyice çekilmiþ durumda kontrol ediniz.
Hidrolik tamamlama veya deðiþtirme
iþleminde, ATF SPIII, DIAMOND ATF
SP-III, SK ATF SP-III veya Hyundai
Motor tarafýndan onaylanmýþ diðer
markalarý kullanýnýz.
Fren Hortumlarý ve Borularý
Gözle kontrol yaparak doðru takýlýp
takýlmadýðýný, sürtünme, çatlak,
bozulma veya kaçak olup olmadýðýný
kontrol ediniz. Bozulmuþ veya hasar
görmüþ parçalarý en kýsa zamanda
deðiþtiriniz.
Fren Hidroliði
Fren hidroliði deposundaki fren hidroliði
seviyesini kontrol ediniz. Hidrolik
seviyesi, deponun yan tarafýnda bulunan
“MIN” ve “MAX” iþaretlerinin arasýnda
olmalýdýr. Sadece DOT 3 veya DOT 4
özelliklerine sahip yað kullanýnýz.
Arka Fren Kampanalarý/
Balatalarý, El Freni
Arka fren kampanalarý ve balatalarýnda
karýncalanma, yanma, hidrolik kaçaðý,
kýrýlmýþ parçalar ve aþýrý aþýnma kontrolü
yapýnýz. El freni sistemi içinde, el freni kolu
ve kablosunu kontrol ediniz. Ayrýntýlý servis
iþlemleri için, Atölye El Kitabý’na bakýnýz.
Fren Balatalarý, Kaliperleri ve
Rotorlar
Balatalarda aþýrý aþýnma, disklerde salgý
veya aþýnma ve kaliperlerde hidrolik
kaçaðýný kontrol ediniz.
Egzoz Borusu ve Susturucu
Egzoz borularýný, susturucuyu ve
askýlarý çatlak, bozulma veya hasar
bakýmýndan kontrol ediniz. Motoru
çalýþtýrýnýz ve egzoz gaz kaçaðýný
dikkatlice dinleyiniz. Baðlantýlarý iyice
sýkýnýz veya gerektiðinde parçalarý
deðiþtiriniz.
Süspansiyon Baðlantý Cývatalarý
Süspansiyon baðlantýlarýnda gevþeme
ve hasar kontrolü yapýnýz. Yeniden
öngörülen torka sýkýnýz.
F070D01A-AAT
F070E05A-AAT
F070F01A-AAT
F070G02A-AAT
F070H01A-AAT
F070J01A-AAT
F070K01A-AAT
F070L01A-AAT
11
5
ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ
o Direksiyon Kutusu, Baðlantý
ve Körükleri/ Alt Kol Bilyalý
Mafsalý
Araç durmuþ halde ve motor
çalýþmýyorken, direksiyon simidinde aþýrý
boþluk kontrolü yapýnýz. Baðlantýlarýn
eðriliði ve hasarýný kontrol ediniz. Körükler
ve bilyalý mafsallarda bozulma, çatlak
veya hasar kontrolü yapýnýz. Hasar
görmüþ parçalarý deðiþtiriniz.
o Hidrolik Direksiyon Pompasý,
Kayýþý ve Hortumlarý
Hidrolik direksiyon pompasýný kontrol
ediniz ve hortumlarda kaçak ve hasar
kontrolü yapýnýz. Hasar görmüþ veya
kaçýran parçalarý derhal deðiþtiriniz.
Hidrolik direksiyon kayýþýný kontrol ediniz
ve herhangi bir kesik, çatlak, aþýrý
aþýnma, yaðsýzlýk ve anormal gerginlik
açýsýndan kontrol ediniz. Gerektiðinde
ayarlayýnýz veya deðiþtiriniz.
Tahrik Milleri ve Körükler
Aks millerini, körükleri ve kelepçeleri
çatlak, bozulma veya hasar bakýmýndan
kontrol ediniz. Hasarlý parçalarý
deðiþtiriniz ve gerektiðinde gres
doldurunuz.
Klima Soðutucu Maddesi
Klima borularý ve baðlantýlarýný kaçak
ve hasar bakýmýndan kontrol ediniz.
F070M01A-AAT
F070N01A-AAT
F070P01A-AAT
F070Q01A-AAT
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
Motor Bölmesi ................................................... 6-2
Günlük Genel Kontroller .................................... 6-5
Bakým Önlemleri ................................................ 6-6
Motor Yaðý Kontrolü........................................... 6-6
Motor Soðutma Sývýsý Kontrol Ve Deðiþimi ....... 6-10
Ateþleme Bujileri ................................................ 6-12
Hava Filtresi Deðiþimi ....................................... 6-12
Düz Þanzýman Yaðý Kontrolü............................ 6-15
Otomatik Þanzýman Yaðý Kontrolü .................... 6-15
Frenlerin Kontrolü .............................................. 6-17
Debriyaj Hidroliðinin Kontrolü ............................ 6-18
Klima Bakýmý ..................................................... 6-19
Klima Filtresi (Polen) Deðiþimi ........................... 6-19
Sigortalarin Kontrolü Ve Deðiþtirilmesi .............. 6-20
Akü Kontrolü...................................................... 6-22
Direksiyon Hidroliði Seviyesi ............................. 6-24
Yakýt Filtresindeki Suyun Alýnmasý ................... 6-25
Far Yükseklik Ayarý ........................................... 6-26
Ampullerin Deðiþtirilmesi ................................... 6-27
Ampul Watt Deðeri ............................................ 6-33
Sigorta Paneli Tanýmý ........................................ 6-34
6
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
2
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
MOTOR BÖLMESÝ
G010A01MC-GAT
9. Radyatör kapaðý
10. Otomatik þanzýman hidrolik
seviyesi çubuðu (Varsa)
11. Akü
Benzinli Motor (1.4L)
DÝKKAT:
Motoru muayene ederken
veya bakým yaparken, plastik
külbütör kapaðýnýn hasar
görmemesi için, aletleri ve
diðer aðýr cisimleri dikkatli
olarak kullanýnýz.
1. Motor soðutma sývýsý deposu
2. Motor yaðý dolum kapaðý
3. Fren hidroliði deposu
4. Hava filtresi
5. Sigorta ve röle kutusu
6. Ön cam yýkama suyu deposu
kapaðý
7. Direksiyon hidroliði deposu
(Varsa)
8. Motor yaðý seviye çubuðu
!
3
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
B020A01S-GAT
8. Radyatör kapaðý
9. Otomatik þanzýman hidrolik
seviyesi çubuðu (Varsa)
10. Akü
11. Sigorta ve röle kutusu
G010B01MC-GAT
Benzinli Motor (1.6L)
DÝKKAT:
Motoru kontrol ederken veya
bakým yaparken, plastik külbütör
kapaðýnýn hasar görmemesi için
aletleri ve diðer aðýr cisimleri
dikkatli kullanýnýz.
1. Motor soðutma sývýsý deposu
2. Motor yaðý dolum kapaðý
3. Fren hidroliði deposu
4. Hava filtresi
5. Ön cam yýkama suyu deposu
kapaðý
6. Direksiyon hidroliði deposu
(Varsa)
7. Motor yaðý seviye çubuðu
OMC055036
!
4
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
DÝKKAT:
Motoru kontrol ederken veya
bakým yaparken, plastik külbütör
kapaðýnýn hasar görmemesi için
aletleri ve diðer aðýr cisimleri
dikkatli kullanýnýz.
G010A01E-GAT
Dizel Motor (1.5 L)
1. Motor soðutma sývýsý deposu
2. Motor yaðý dolum kapaðý
3. Fren hidroliði deposu
4. Hava filtresi
5. Röle kutusu
6. Ön cam yýkama suyu deposu
kapaðý
7. Direksiyon hidroliði deposu
(Varsa)
8. Motor yaðý seviye çubuðu
9. Radyatör kapaðý
10. Sigorta Kutusu
11. Akü
GO10C01MC
!
5
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
o Buðu gi deri ci , ýsýtma si stemi
çalýþmasý (ve varsa klima)
o Direksiyonun çalýþmasý ve durumu
o Di ki z aynal arýnýn durumu ve
çalýþmasý
o Sinyallerin çalýþmasý
o Gaz pedalýnýn çalýþmasý
o El freni dahil olmak üzere frenlerin
çalýþmasý
o Düz þanzýman çalýþmasý, debriyajýn
çalýþmasý
o Otomatik þanzýman çalýþmasý, “Park”
mekanizmasýnýn çalýþmasý
o Koltuk kontrollerinin durumu ve
çalýþmasý
o Emniyet kemerlerinin durumu ve
çalýþmasý
o Güneþliðin çalýþmasý
Normal çal ýþmayan veya doðru
çal ýþmadýðýndan kuþkul anýl an
herhangi bir durum belirlendiðinde,
dikkatle inceleyiniz veya gerektiðinde
kontrol için Hyundai yetkili servisinize
baþ vurunuz.
Motor Bölmesi
Aþaðýdaki kontrollerin düzenli olarak
yapýlmasý gerekmektedir:
o Motor yaðý seviyesi ve durumu
o Þanzýman hidroliði seviyesi ve durumu
o Fren hidroliði seviyesi
o Debriyaj hidroliði seviyesi
o Motor soðutma sývýsý seviyesi
o Ön cam yýkama suyu seviyesi
o V kayýþý durumu
o Motor soðutma sývýsý hortumlarý durumu
o Hidrolik kaçaklarý (parçalarýn üstünde
veya altýnda)
o Hidrolik direksiyon hidroliði seviyesi
o Akü durumu
o Hava filtresi durumu
G02A01A-AAT
Araç Dýþý
Aþaðýdaki kontrol l eri n ayl ýk ol arak
yapýlmasý gerekir
o Genel görünüm ve durum
o Araç durumu ve bijon torklarý
o Egzoz sisteminin durumu
o Lambalarýn durumu ve çalýþmasý
o Ön camýn durumu
o Silecek lastiklerinin durumu
o Boya durumu ve gövde paslanmasý
o Hidrolik kaçaklarý
o Kapý ve kaput kilitlerinin durumu
o Lastik hava basýncý ve durumu (yedek
lastik dahil)
G020B01A-AAT G020C01A-AAT
Araç Ýçi
Aþaðýdakilerin araç her sürüldüðünde
kontrol edilmesi gerekir
o Lambalarýn çalýþmasý
o Ön cam sileceðinin çalýþmasý
o Kornanýn çalýþmasý
GÜNLÜK KONTROLLER
6
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
G020D1TG-GAT
Yanlýþ ya da noksan servis, sorunlara yol
açabilir. Bu bölümde uygulanmasý kolay
servis bakým hususlarýna iliþkin bilgiler
verilmektedir. Birkaç prosedürün yetkili bir
Hyundai servisi tarafýndan yapýlmasý
gerekmektedir.
NOT:
Garanti süresi içindeki araç sahibi
tarafýndan yapýlan yanlýþ bakýmlar
garanti kapsamýný etkileyebilmektedir.
BAKIM ÖNLEMLERÝ
UYARI:
o Araç üzerinde servis bakým iþinin
yapýlmasý tehlikeli olabilir. Bazý
bakým iþlemlerini yaparken ciddi
biçimde yaralanabilirsiniz. Ýþin
yapýlmasý ile ilgili doðru alet ve
donanýmýnýz yok ise ya da yeterli
bilgi ve deneyimden yoksunsanýz
aracýnýzý yetkili bir Hyundai
servisine götürünüz.
o Motor çalýþýrken kaputun altýnda
çalýþmak tehlikelidir. Üzerinizde
taký ya da bol giysi varsa bu
durum çok daha tehlikeli
olmaktadýr. Bunlar hareketli
parçalara takýlabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Bundan dolayý, kaput açýkken
motoru çalýþtýrmanýz gerekiyorsa,
motora ya da soðutma fanýna
yaklaþmadan önce üzerinizdeki
tüm takýlarý (özellikle yüzükler,
bilezikler, saatler ve gerdanlýklar)
ve kravat, kaþkol ve benzer bol
giysileri çýkarmayý unutmayýnýz.
Önerilen Yað
Benzinli Motor
Motor yaðý, motorun performansý
açýsýndan büyük önem taþýr. Normal
kullaným durumunda, motor yaðýnýn
haftada bir defa, uzun yolculuk veya
aðýr yol þartlarýnda kullanýmda ise, daha
sýk kontrol edilmesi önerilmektedir.
Motor yaðý özellikleri aþaðýdaki sýnýf
özelliklerine uygun olmalýdýr.
API SJ, SL veya ÜZERÝ
ILSACGF-3 veya ÜZERÝ
G030A020-GAT
MOTOR YAÐI KONTROLÜ
!
G030B01JM
7
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
NOT:
o Yöresel seçim ve motor türünden
baðýmsýz olarak iyi yakýt tasarrufu
için SAE 5W-20 (5W-30), ILSAC GF-
3 motor yaðý tercih edilmektedir.
o SAE 5W-20 (5W-30), ILSAC GF-3
motor yaðý yoksa, ilgili sýcaklýk
aralýðý için ikincil olarak önerilen
motor yaðý kullanýlabilir.
Önerilen Yað
Dizel Motor
Motor yaðý, motorun performansý
açýsýndan büyük önem taþýr. Yað
seviyesini her 500 km’de bir veya uzun
bir yolculuða çýkmadan önce veya güç
koþullar altýnda araç kullanýyorsanýz
daha sýk kontrol etmelisiniz.
Motor yaðý kalitesi, aþaðýda verilen
özelliklere sahip olmalýdýr:
API sýnýfý: CF-4 VEYA DAHA ÜSTÜ
ACEA sýnýfý: B4 veya DAHA ÜSTÜ
NOT:
SAE 0W-30 yaðý aþýrý soðuk bölgeler
içindir ve kullanýmý sürüþ ve ortam
koþullarý ile sýnýrlýdýr. (Özellikle aðýr yükte
ve yüksek devirli çalýþmada kullanýlmasý
önerilmez.)
G030B03FC-GAT
G030B01MC
8
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Yað ekleme
Benzinli Motor
Dizel Motor
G030C02JM-GAT
Yað Seviyesinin Kontrolü
Benzinli motor
Yað seviyesinin kontrolü öncesinde,
motoru normal sýcaklýðýna kadar ýsýtýnýz
ve aracý düz bir zemin üzerinde park
ediniz. Motoru durdurunuz.
Beþ dakika bekleyiniz, daha sonra yað
çubuðunu çýkarýnýz, siliniz ve yað
çubuðunu tekrar yerine sokunuz ve bir
kez daha çýkartýnýz. Daha sonra yaðýn
çubuk üzerinde ulaþtýðý en yüksek
seviyeye bakýnýz. Yað seviyesi, üst (“F”)
ile alt (“L”) arasýnda olmalýdýr.
UYARI:
Motor yaðýný kontrol ederken
radyatör hortumuna dokunmamaya
çok dikkat ediniz, çünkü sizi
yakacak kadar sýcak olabilir.
G030D01O-GAT
Dizel motor
!
OMC055003
OMC055004
OMC055005
OMC055006
9
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Yað seviyesi alt “L” iþaretine yakýn
olduðunda, seviye üst “F” iþaretine gelene
kadar yað tamaml ayýnýz. Yaðýn
tamamlanmasý için:
1. Yað dolum kapaðýný saatin ters yönüne
çevirerek çýkarýnýz.
2. Yað ilave ediniz, daha sonra seviyeyi
yeniden kontrol ediniz. Aþýrý dolum
yapmayýnýz.
3. Kapaðý saat yönünde çevirerek takýnýz.
“F” ile “L” iþaretleri arasýndaki mesafe
yaklaþýk 1 litreye (benzinli motor)/1.6 litreye
(dizel motor) eþittir.
DÝKKAT:
Bir huni kullanarak önerilen yaðý
yavaþca doldurunuz. Hasarlý
motora aþýrý dolum yapmayýnýz.
UYARI:
Motor yaðý eklerken radyatör
hortumuna dokunmamaya çok dikkat
ediniz, çünkü sizi yakacak kadar
sýcak olabilir.
NOT:
o Motor yaðý ve filtresinin yetkili bir
Hyundai servisi tarafýndan
deðiþtirilmesi önerilir.
o Kullanýlmýþ motor yaðýný imha
etmek için çevresel etki açýsýndan
kabul edilmiþ yöntemlere göre hareket
ediniz. Eski yaðýn tam kapalý kutular
içinde yeniden kazanma servis
istasyonuna götürülmesi
önerilmektedir. Yaðý yere dökmeyiniz
veya evsel atýklarla karýþtýrmayýnýz.
UYARI:
Kullanýlmýþ motor yaðýnýn cilt ile uzun
süreli temas etmesi durumunda, cildin
tahriþine veya cilt kanserine neden
olabilir. Kullanýlmýþ yað ile çalýþtýktan
sonra hemen ellerinizi sabun ve sýcak
su ile iyice yýkayýn.
MOTOR YAÐI TÜKETÝMÝ
Motor Yaðýnýn Fonksiyonu
Motor yaðý, esas olarak motorun içinin
yaðlanmasý ve soðutulmasýna yarar.
Motor yaðý tüketimi
Normal çalýþma sýrasýnda motorun bir
miktar yað yakmasý normaldir. Normal
bir motorda yað tüketiminin nedenleri
aþaðýda verilmektedir:
o Motor yaðý, pistonlarý, segmanlarý ve
silindirleri yaðlamak için kullanýlýr.
Piston silindir içinde yukarý aþaðý
doðru hareket ederken, bir miktar
yað silindir cidarý üzerinde kalýr. Mo-
tor çalýþmasý sýrasýnda oluþan yüksek
negatif basýnç, yaðýn bir kýsmýnýn
yanma odasýnýn içine emilmesine
neden olur.
Bu yað, silindir cidarý üzerindeki
yaðýn bir kýsmý ile birlikte yüksek
sýcaklýktaki yakýt -hava karýþýmý ile
yanma iþlemi sýrasýnda yakýlýr.
G0350A01A-GAT
!
!
!
10
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
o Motor yaðý sarfiyatý, yaðýn viskozitesi,
kalitesi, motor devri ve sürüþ koþullarý,
vs. ile yakýndan iliþkilidir. Motor yaðý
tüketimi, normal sürüþ koþullarýnýn
dýþýnda, yüksek devir veya sýk sýk
hýzlanma veya yavaþlama durumun-
da daha da artar.
G050A01TG-AAT
UYARI:
Motor sýcak olduðu zaman, radyatör
kapaðýný çýkartmayýnýz. Motor sýcak
olduðunda, motor soðutma sývýsý basýnç
altýndadýr ve radyatör kapaðýnýn
sökülmesi durumunda basýnç altýnda
dýþarý fýþkýrabilir. Bu önleme dikkat
etmezseniz, ciddi olarak yanabilirsiniz.
Radyatör kapaðýný, radyatöre
dokunulabilecek kadar soðumadýðý
sürece açmayýnýz.
NOT:
Motor soðutma sývýsýnýn yetkili bir
Hyundai servisi tarafýndan
deðiþtirilmesi önerilir.
MOTOR SOÐUTMA SIVISI
KONTROL VE DEÐÝÞÝMÝ
G050B01A-AAT
Önerilen Motor Soðutma Sývýsý
Yüksek kaliteli etilen glikol ile 50/50
oranýnda karýþtýrýlmýþ su içeren motor
soðutma sývýsý kullanýnýz. Motor soðutma
sývýsý alüminyum motor aksamýna uygun
olmalýdýr. Ýlave paslanma engelleyiciler
veya katký maddelerinin kullanýlmamasý
gerekir. Soðutma sistemin de normal
yoðunluklarda ve doðru tipte motor
soðutma sývýsý kullanýlarak gerekli donma
ve paslanma korumasý elde edilmelidir.
Soðutma si stemi nde bi r arýza i l e
karþýlaþýlmamasý için, antifriz oraný
kesi nl i kl e %60 sevi yesi ni n üzeri ne
çýkmamalý veya %35 seviyesinin altýna
i nmemel i di r. Motor soðutma sývýsý
tamamlama veya deðiþtirme sýrasýnda
uygun yoðunluklar için, aþaðýda verilmekte
olan tabloya bakýnýz.
Ortam
sýcaklýðý
ºC
Motor soðutma sývýsý
yoðunluðu
Antifriz
solüsyonu
Su
!
11
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Motor soðutma sývýsý seviyesi
kontrolü
Benzinli motor
Dizel Motor
G050C01TG-GAT
Motor soðutma sývýsý seviyesi, plastik
soðutma suyu kabýnýn yan tarafýndan
görülebilir. Motor soðutma suyu
seviyesi, motor soðuk olduðunda,
“LOW-düþük” ile “FULL-dolu” seviyesi
arasýnda olmalýdýr. Seviyenin “LOW-
düþük” altýnda olmasý durumunda,
motor soðutma suyunun “LOW-düþük”
ile “FULL-dolu” seviyesi arasýnda
olmasýný saðlamak için tamamlayýnýz.
Sevi ye düþükse, soðutma suyu
kaçaklarýna bakýnýz ve su seviyesini
sýk sýk kontrol ediniz. Seviye yeniden
düþüyorsa, bunun nedenini belirlemek
ve kontrol i çi n Hyundai yetki l i
servisinize baþvurunuz
DÝKKAT:
o Motor soðutma sývýsý aracýnýzýn
boyasýna zarar verebilir.
Aracýnýzýn üzerine motor soðutma
sývýsý döküldüðünde, bu bölgeyi
temiz su ile iyice yýkayýnýz.
o Aracýnýzýn motoru alüminyum mo
tor parçalarýndan imal edilmiþtir,
korozyon ve donmanýn önlenmesi
için etilen glikol bazlý soðutucu
suyla korunmasý gerekmektedir.
Bu nedenle sert su
kullanýlmamalýdýr. Sert su
korozyon, aþýrý ýsýnma ya da
donmadan ötürü motor hasarýna
neden olabilir.
UYARI:
Soðutma faný, motor soðutma sývýsý
sýcaklýðý ile kontrol edilir ve bazý
durumlarda, motor çalýþmadýðý halde fan
devreye girebilir. Soðutma faný
kanatçýklarý yakýnýnda çalýþma sýrasýnda
azami dikkat gösteriniz ve fanýn aniden
çalýþmasý ile herhangi bir yaralanmaya
yol açýlmamasýna dikkat ediniz. Motor
soðutma sývýsý sýcaklýðý düþtükçe, fan
otomatik olarak durur. Bu normal bir
durumdur.
!
!
OMC055007
OMC055008
12
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
ATEÞLEME BUJÝLERÝ
(Sadece Benzinli Motor)
Kurþunsuz:
1.0 ~ -1,1 mm
Ateþleme bujilerinin Bölüm 5 içindeki
araç periyodik bakým programý ile
bel i rti l en aral ýkl arda veya motor
performansýnýn düþtüðü durumlarda
deðiþtirilmelidir. Bujilerin deðiþtirilmesi
gerektiðini gösteren belirtiler arasýnda,
motorun yüklü durumda hatalý ateþleme
yapmasý, aþýrý yakýt tüketimi, yetersiz
hýzlanma, vs. yer almaktadýr. Bujilerin
deðiþtirilmesi durumunda, mutlaka
Hyundai tarafýndan önerilen bujiler
kullanýlmalýdýr. Bunun dýþýnda bujilerin
kullanýlmasý performans kaybýna, radyo
parazitine veya motor hasarýna yol
açabilir.
Önerilen Bujiler:
G050D02A-AAT
NOT:
o Bujilerin bir yetkili Hyundai servisi
tarafýndan deðiþtirilmesi önerilir.
o Bujilerin deðiþtirilmesi sýrasýnda,
mutlaka orijinal Hyundai parçalarý
kullanýnýz.
Kurþunlu:
0,7 ~ -0,8 mm
Kurþunsuz
Kurþunlu
G070A03Y-AAT
Hava filtresinin deðiþtirilmesi,
aþaðýda verilmekte olan iþlem sýrasý
ile gerçekleþtirilir.
1. Kapak çevresindeki klipsleri
açýnýz.
2. Bu yapýldýktan sonra, kapak
kaldýrýlabilir, eski filtre sökülebilir
ve yeni filtre takýlabilir.
Orijinal Hyundai yedek parçalarýnýn
kullanýlmasý önerilir.
HAVA FÝLTRESÝ DEÐÝÞÝMÝ
G060A01L
Tipi Notlar
RC10YC4 (CHAMPION)
BKR5ES-11 (NGK)
RC10YC (CHAMPION)
BKR5ES (NGK)
OMC055010
13
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
DÝKKAT:
o Aracý düzgün olarak yerleþtirilmemiþ
bir hava filtresi ile kullanmak aþýrý
motor aþýnmasýna neden olabilmek
tedir.
o Hava filtresini çýkardýðýnýz zaman, toz
veya kirin hava giriþine girmemesine
dikkat ediniz. Aksi takdirde motor
hasar görebilir.
Silecek lastiklerinin zaman zaman dikkatle
incelenerek araç sürüþü sýrasýnda yoldan
gelen toz ve pisliklerden temizlenmesi
gerekir. Silecek lastiklerinin ve kollarýnýn
temizlenmesi için, temiz bir sünger veya
bez ile yumuþak sabun veya deterjan ve
su solüsyonu kullanýlmalýdýr. Silecekler
cam üzerinde çizgi veya leke býrakýyorsa,
bunlarýn Orijinal Hyundai yedek parçalarý
veya eþdeðeri ile deðiþtirilmeleri gerekir.
DÝKKAT:
o Sileceklerin kuru cam üzerinde
çalýþtýrýlmamasý gerekir. Bu durum,
silecek lastiklerinin daha çabuk
aþýnmasý ve ön cam üzerinin
çizilmesine neden olabilir.
o Silecek lastiklerini motor yaðý, ben-
zin,vs. gibi petrol ürünleri ile temas
ettirmeyiniz.
ÖN CAM SÝLECEK LASTÝKLERÝ
G080A02A-AAT G080B01HR-AAT
Silecek Lastiklerinin Deðiþtirilmesi
Silecek lastiklerini deðiþtirmek için,
silecek kolunu dik konuma getiriniz.
Silecek lastiðini çýkartmak için
1. Silecek lastiðini silecek kolundan
çýkartmak için, silecek lastiðini
kilitleme klipsi (1) basýlmýþ vaziyette
aþaðý doðru bastýrýnýz.
!
!
HHR5048
14
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
2. Silecek lastiðini biraz kaldýrýnýz ve
yukarýdan çekiniz.
Silecek lastiðini takmak için
1. Silecek koluna yeni bir silecek lastiði
takýnýz ve silecek lastiðini resimde
gösterildiði gibi silecek koluna indiriniz.
2. Silecek lastiðini silecek kolunun
sonuna geçirmek için, silecek lastiðini
“týk” sesi duyuluncaya kadar yukarý
çekiniz.
NOT:
Silecek kolunun ön cama doðru
düþmesine izin vermeyiniz.
Cam yýkama suyu haznesi, ön cam
yýkama sistemini yýkama sývýsý ile besler.
Yýkama suyu haznesini doldurmak için
en iyi kalite yýkama sývýsý kullanýlmalýdýr.
Kötü havalarda veya yýkama sisteminin
daha sýklýkla kullanýldýðý zamanlarda
cam yýkama suyu deposu seviyesi daha
sýk kontrol edilmelidir.
HHR5049
HHR5050
OMC055016
CAM SUYU YIKAMA HAZNESÝ
HHR5051
15
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
DÝKKAT:
o Radyatör antifrizi (motor soðutma
sývýsý) yýkama sisteminde
kullanýlmamalýdýr, çünkü araç boyasý
üzerinde hasara yol açabilir.
o Silecek sývýsý haznesi boþ iken,
silecekler çalýþtýrýlmamalýdýr. Bu du-
rum cam suyu pompasýna hasar
verebilir.
UYARI:
o Ön cam silecek sularýnda bir miktar
alkol bulunmakta olup bu alkol belirli
koþullar altýnda alev alabilir. Bujileri
yada alevi silecek suyu ya da silecek
suyu haznesi ile temas ettirmeyiniz.
Araç veya sistemin parçalarý hasar
görebilir.
o Ön cam silecek suyu insan ve
hayvanlar için zehirlidir. Ön cam
silecek suyunu kesinlikle içmeyiniz.
Ciddi yaralanma ya da ölümle
sonuçlanabilir.
G100A01MC-GAT
Düz þanzýmanlý araçlarda þanzýman
yaðýnýn Bölüm 5 ile belirtilen araç periyodik
bakým aralýklarýnda kontrol edilmesi
gerekir.
UYARI:
Þanzýman yaðý seviyesinin motor soðuk
iken kontrol edilmesi daima daha iyidir.
Motor sýcak olduðunda, sýcak motor
parçalarýnýn ve egzoz parçalarýnýn sizi
yakmamasý için azami dikkat sarf ediniz.
NOT:
Manuel þanzýman yaðýnýn, yetkili bir
Hyundai servisi tarafýndan kontrol
edilmesi önerilir.
ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ
(DÜZ ÞANZIMAN)
G110A01MC-GAT
Otomatik þanzýman içindeki þanzýman
yaðýnýn Bölüm 5’de belirtilen araç bakým
programýndaki aralýklarda kontrol
edilmesi gerekir.
NOT:
Otomatik þanzýman yaðý esasen kýrmýzý
renktedir. Sürüþ mesafesi arttýkça,
sývýnýn rengi azar azar koyu kýrmýzýya
döner. Bu normal bir durumdur ve rengin
deðiþmesine baðlý olarak sývýnýn
deðiþmesi gerektiðini düþünmeyiniz.
Otomatik þanzýman yaðýný Bölüm 5’de
belirtilen araç periyodik bakým
programýndaki aralýklara göre
deðiþtirmelisiniz.
ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ
(OTOMATÝK ÞANZIMAN)
!
!
!
16
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
C14A01A-GAT
UYARI:
Otomatik þanzýman yað seviyesinin
motor normal sýcaklýkta olduðunda
kontrol edilmesi gerekir. Bunun anlamý,
motor, radyatör ve egzoz sisteminin
çok sýcak olmasý demektir. Bu iþlem
sýrasýnda kendinizi yakmamak için aþýrý
dikkat ediniz.
Otomatik Þanzýman Yaðý
Seviyesinin Kontrolü
Aracý düz bir zemin üzerine park ediniz ve
el frenini çekiniz. Þanzýman yað seviyesinin
kontrolü sýrasýnda, þanzýman yaðýnýn nor-
mal sýcaklýkta ve motorun rölantide çalýþýr
durumda olmasý gerekir.
Motor rölantide çalýþýr durumda, frene
basýnýz ve vites kolunu “P” konumundan
diðer bütün konumlara, - “R, “N”, “D”, “2”,
“L” - konumlarýna takýnýz ve daha sonra “N”
veya “P” konumuna getiriniz. Motor hala
rölantide çalýþýr durumda:
1. Hareketli parçalardan ellerinizi,
saçlarýnýzý veya elbiselerinizi
sakýnarak kaputu açýnýz.
2. Þanzýman yað çubuðunu çekiniz,
ucunu silerek temizleyiniz, çubuðu
gidebildiði kadar yerine sokunuz ve
tekrar dýþarý çekiniz. Þimdi yað
çubuðu üzerindeki seviyeyi kontrol
ediniz. Hidrolik seviyesinin çubuk
üzerindeki “HOT” aralýðý içinde yer
alýyor olmasý gerekir.
!
OMC035016
G110D02MC
17
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
3. Þanzýman yað seviyesi düþük
olduðunda, bir huni ile yað çubuðu
giriþi içinden hidrolik doldurarak
seviyenin çubuk üzenindeki “HOT”
aralýðý içinde yer almasýný saðlayýnýz.
Aþýrý doldurmayýnýz.
UYARI:
Soðutma faný, motor soðutma sývýsý
sýcaklýðý ile kontrol edilir ve bazý
durumlarda, motor çalýþmadýðý halde
fan devreye girebilir. Soðutma faný
kanatçýklarý yakýnýnda çalýþma
sýrasýnda azami dikkat gösteriniz ve
fanýn aniden çalýþmasý ile herhangi bir
yaralanmaya yol açýlmamasýna dikkat
ediniz. Motor soðutma sývýsý sýcaklýðý
düþtükçe, fan otomatik olarak durur. Bu
normal bir durumdur.
UYARI (Sadece Dizel
Araçlar):
Motor çalýþýrken veya motoru
kapattýktan sonraki ilk 30 saniye içinde
enjeksiyon sistemi üzerinde asla bir
iþlem yapmayýnýz. Yüksek basýnç
pompasý, yakýt hattý, enjektörler ve
yüksek basýnç borularý, motor
kapatýldýktan sonra bile hala yüksek
basýnç altýndadýr. Yakýt sýzýntýsý
sýrasýnda püsküren yakýt, cilde temas
ederse ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Kalp pili kullanan kiþiler, motorun
çalýþmasý sýrasýnda motor
bölmesindeki ECU veya kablo demetine
30 cm mesafeden daha fazla
yaklaþmamalýdýr, çünkü Ortak Yakýt
Hattý Sistemindeki yüksek akýmlar
nedeniyle oldukça güçlü manyetik
alanlar oluþmaktadýr.
Seviye “HOT”aralýðý
içinde olmalýdýr
DÝKKAT:
Frenler, aracýn emniyetli çalýþmasý için
önemli ve gerekli olduklarýndan, bunlarýn
Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan
kontrol ve muayene edilmeleri tavsiye
edilmektedir. Frenlerin Bölüm 5’de
belirtilen periyodik bakým aralýklarý
içinde kontrol edilmesi ve aþýnma
bakýmýndan gözden geçirilmesi gerekir.
G120B01A-AAT
Fren Hidrolik Seviyesinin Kontrolü.
UYARI:
Fren hidroliðinin dikkatle kullanýlmasý
gerekir. Gözlerinize kaçarsa, görmeniz
engellenebilir. Ayrýca fren hidroliðinin
araç boyasýna dökülmesi tehlikelidir ve
derhal bol su ile etkilenen alan
yýkanmalýdýr.
FRENLERÝN KONTROLÜ
G120A01A-AAT
G110D03MC
!
!
!
!
18
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
C160A01A-AAT
Hidrolik Seviyesinin Kontrolü
Fren hidroliði deposu hidrolik seviyesini
düzenli olarak kontrol ediniz. Hidrolik
seviyesi, deponun yan tarafýnda bulunan
“MIN” ve “MAX” iþaretlerinin arasýnda
olmalýdýr. Seviyenin “MIN” iþaretinin altýnda
olmasý durumunda, “MAX” iþaretine gelene
kadar hidroliðin tamamlanmasý gerekir.
Aþýrý doldurmayýnýz.
Fren Hidroliðinin Tamamlanmasý
UYARI:
Fren hidroliði ile çalýþýrken çok dikkatli
olunuz. Gözlerinize kaçarsa, görmeniz
engellenebilir. Yalnýzca DOT 3 veya
DOT 4 teknik özelliklerine uygun kapalý
kaplardaki hidrolik kullanýlmalýdýr.
Hidrolik kabýnýn gerektiðinden daha
fazla açýk kalmamasý gerekir. Bu, fren
sistemine hasar verebilecek veya
anormal olarak çalýþmasýna neden
olabilecek pislik veya nemin girmesini
önleyecektir.
Fren hidroliði ilavesi yapmak için önce
kirleri silerek temizleyiniz ve bundan
sonra hidrolik deposu kapaðýný açýnýz.
Önerilen hidroliði yavaþça hazneye
doldurunuz. Aþýrý doldurmayýnýz. Hazne
kapaðýný dikkatlice yerine takýnýz ve iyice
sýkýnýz.
G120E02A-AAT
(Varsa)
Debriyaj Hidroliðinin Kontrolü
Ana silindir içindeki debriyaj hidroliði
seviyesi, motor bölmesinde kontrol iþlemleri
her yapýldýðýnda gözden geçirilmelidir.
Sistemin ayný zamanda kaçak açýsýndan
kontrol edilmesi gerekir.
Debriyaj hidrolik seviyesinin hidrolik deposu
üzerindeki “MAX” ile “MIN” seviyesi arasýnda
olduðundan emin olunuz. Depoyu gerektiði
gibi doldurunuz. Hidroliðin eksilmesi,
debriyaj sisteminde bir kaçak olduðunu
gösterir ve bu hemen onarýlmalýdýr. Bu
nedenle kontrol için Hyundai yetkili
servisinize baþvurunuz.
DEBRÝYAJ HÝDROLÝÐÝNÝN
KONTROLÜ
G120E02A-AAT
!
OMC055015
G130A01MC
19
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
G140B01A-AAT
(Evaporatör ve Fan Ünitesi için)
(Varsa)
Klima filtresi (Polen filtresi), torpido
gözünün arka tarafýnda, evaporatör
ünitenin önünde yer alýr.
Aracýn içine giren kirletici madde miktarýnýn
azaltýlmasýna yardýmcý olur.
1. Torpido gözünü yarým aralayýnýz ve
torpido gözünün her iki tarafýndaki
ayar pimlerini çýkartýnýz.
Kondenserin Temiz Tutulmasý
Kl i ma kondenseri ni n (ve motor
radyatörünün) düzenli aralýklarla pislik,
ölmüþ böcekler, yapraklar, vs. birikimi
olup olmadýðýný kontrol edilmesi gerekir.
Bunlar, soðutma verimliliði üzerine
olumsuz etki yapar. Bu tür birikintilerin
temizlenmesi sýrasýnda, soðutma faný
kanatçýklarýnýn hasar görmemesi için
firça kullanýnýz veya su tutunuz.
DÝKKAT:
Klimanýn uzun süre eksik soðutucu
ile çalýþtýrýlmasý, kompresörün
hasar görmesine neden olabilir.
G140C01A-AAT
Yaðlanmasý
Kompresörün ve si stem i çi ndeki
keçelerin yaðlanmasý için, klimanýn her
hafta en az 10 daki ka süre i l e
çalýþtýrýlmasý gerekir. Bu özellikle
klimanýn hiç kullanýlmamýþ olduðu kýþ
aylarýnda önem taþýr.
G140A01A-AAT G140B01A-AAT
Klima Çalýþmasý Kontrolü
1. Motoru çalýþtýrýnýz ve klima azami
soðutma konumuna ayarl anmýþ
durumda, motorun bir kaç dakika yüksek
rölantide çalýþmasýný saðlayýnýz.
2. Ön göðüs çýkýþlarýndan gelen hava
soðuk deðilse, klima sisteminin kontrolü
için Hyundai yetkili servisinize baþ
vurunuz.
KLÝMA (POLEN) FÝLTRESÝNÝN
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
KLÝMANIN BAKIMI
!
B145A01MC
20
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
SÝGORTALARIN
KONTROLÜ VE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Sigortanýn Deðiþtirilmesi
Eriyebilir sigorta, aküden saðlanan
akýmýn aþýrý yüklenmesi durumunda, tüm
tesisatýn hasar görmesini önlemek için
erir. (Bu durum, sistem içinde çok fazla
akým çeken kýsa devre nedeniyle ortaya
çýkabilir). Böyle bir durum olduðunda,
bunun nedeninin belirlenmesi, sistemin
onarýlmasý veya eriyebilir sigortanýn
deði þti ri l mesi i çi n Hyundai yetki l i
servisinize baþvurunuz. Eriyebilen
sigortalar, kolay kontrol için bir sigorta
kutusu içine yerleþtirilmiþtir.
2. Her iki tarafýna bastýrarak
kancalarla birlikte klimanýn hava
filtresi çekip çýkarýnýz.
DÝKKAT:
Ters yönlerde kancalara bastýrmamaya
dikkat ediniz.
3. Klima filtresini alýnýz ve yeni birisi ile
deðiþtiriniz.
4. Takma iþlemi, sökme iþleminin ters
sýrasý ile yapýlýr.
OMC055012
OMC055013
G200A01A-AAT
!
OMC045003
21
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Lambalarýn ve diðer elektrikli aksesuarlarýn
sigorta kutusu, sürücünün sol tarafýndaki
çok amaçlý kutunun arka tarafýnda
bulunmaktadýr. Sigorta kutusunun içinde,
her biri sigorta ile korunan ilgili devreleri
gösteren bir liste yer alýr.
Aracýnýzýn herhangi bir ýþýk veya diðer
aksesuarlarýndan biri çalýþmadýðýnda,
bunun muhtemel nedeni yanmýþ bir
sigortadýr. Bir sigortanýn yanmýþ olmasý
durumunda, sigortanýn içindeki metal
þeridin erimiþ olduðu fark edilir. Bir
sigortanýn yanmýþ olduðundan kuþku
duyduðunuzda, aþaðýda verilmekte olan
iþlemleri izleyiniz:
DÝKKAT:
Eriyebilen sigortanýn deðiþtirilmesi
sýrasýnda, ayný veya daha düþük
amper kademesinde yeni bir
eriyebilen sigortanýn kullanýlmasýna
kesinlikle dikkat ediniz. Hiçbir zaman
bir tel parçasý veya deðeri yüksek
olan bir eriyebilir sigorta
kullanmayýnýz. Aksi taktirde ciddi
hasar veya yangýn tehlikesi ile karþý
karþýya kalýrsýnýz.
G200B01E-AAT
Aksesuar Sigortalarýnýn
Deðiþtirilmesi
1. Kontak anahtarýný kapalý konuma
getiriniz ve bütün ýþýklarý kapatýnýz.
2. Sigorta kutusunu açýnýz ve her bir
si gortayý i ncel eyi ni z. Si gortal arý
kendinize doðru çekerek çýkartýnýz
(sigorta kutusu içinde, bu iþlemi
basitleþtirmek için bir “sigorta çýkartma
aleti” yer almaktadýr).
3. Yanmýþ olduðu anlaþýlan bir sigorta
bulunsa bile, bütün sigortalarý tek tek
inceleyiniz.
4. Yanmýþ si gortayý, ayný amper
kapasitesindeki yeni bir sigorta ile
deðiþtiriniz. Sigortanýn tam olarak yerine
oturmasý gerekir. Oturmuyorsa, sigorta
!
OMC045001
G200B02MC
22
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
klipsinin Hyundai yetkili servisiniz
tarafýndan onarýl masý veya
deðiþtirilmesi gerekir. Yedek bir
sigortanýz yoksa, geçici olarak çok
gerekli olmayan bir baþka aksesuara
ait ayný amper kademesinde olan bir
baþka sigorta (örneðin, radyo veya
çakmak) ile deðiþtiriniz. Daha sonra
deðiþtirilen sigortanýn da yenilenmesi
gerektiðini unutmayýnýz.
DÝKKAT:
Yanmýþ sigorta, söz konusu olan
devrede bir sorun olduðunu
gösterir. Sigortayý deðiþtirir ve ilgili
aksesuar devreye alýndýðýnda
sigorta yeniden yanarsa, sorun
ciddi demektir ve teþhis ve onarým
için Hyundai yetkili servisinize baþ
vurulmalýdýr. Bir sigorta ayný veya
daha düþük amper kapasitesinde
olan bir baþka sigorta ile
deðiþtirilmelidir. Daha yüksek
kapasitedeki sigorta hasara veya
bir yangýn tehlikesine yol açar.
Normal Yanmýþ
UYARI:
Akülerle çalýþma sýrasýnda, herhangi
bir yaralanmaya yol açýlmamasý için,
aþaðýda verilmekte olan önlemlerin
yerin getirilmesi gerekir.
NOT:
Sigorta kutusu açýklamalarý için sayfa 6-
34’e bakýnýz.
AKÜNÜN KONTROLÜ
G210A01A-AAT
!
!
G200B02L
OMC055018
23
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
o Akü sývýsýnýn cildinize dökülmesi
durumunda, etkilenen alanlarý su ile en
az 15 dakika süre ile yýkayýnýz, daha
sonra týbbi yardým saðlayýnýz.
o Akü sývýsýnýn gözlerinize kaçmasý
durumunda, gözlerinizi bol su ile
yýkayýnýz ve en kýsa zamanda týbbi
yardým saðlayýnýz. Týbbi yardým alana
kadar, gözlerinizi su ile ýslatýlmýþ bir
sünger veya yumuþak bi r bezl e
durulamaya devam ediniz
o Akü sývýsýnýn yutulmasý durumunda, bol
miktarda su veya süt ve bunun ardýndan
magnezyum sütü içiniz, piþmemiþ
yumurta veya bitkisel yað içiniz. En kýsa
zamanda týbbi yardým saðlayýnýz.
Aküler þarj sýrasýnda (akü þarj cihazý veya
araç alternatörü aracýlýðý ile) patlayýcý
gazlar çýkartýrlar. Herhangi bir yaralanma
i l e karþýl aþýl mamasý i çi n, aþaðýda
verilmekte olan önlemleri yerine getiriniz:
o Akülerin yalnýzca iyi havalandýrýlmýþ
alanlarda þarj edilmesi gerekir.
o Alev, kývýlcým veya sigaranýn þarj
alanýndan uzak tutulmasý gerekir.
o Bu alanlara çocuklarýn girmesine izin
verilmemelidir.
Akü Kontrolü
Aküleri temiz tutunuz. Akü kutup baþlarýnda
veya termi nal l eri nde herhangi bi r
oksitlenme belirtisi olduðunda, yemek
sodasý ve sýcak su ile silinmelidir. Akü
kutup baþlarýnýn kurutulmasýndan sonra,
üzerine hafif gres sürünüz.
UYARI:
Bir akü ile çalýþýrken, daima
aþaðýdaki talimatlara dikkat
ediniz.
Yanan sigaralarý ve diðer ateþ
veya kývýlcýmlarý aküden uzak
tutunuz.
Yüksek derecede alev alýcý bir
gaz olan hidrojen, akü
gözlerinde daima mevcuttur
ve ateþlendiði zaman
patlayabilir.
G210B01Y--GAT
Aküleri çocuklardan uzak
tutunuz, çünkü akülerin içinde
yüksek derecede aþýndýrýcý
olan SÜLFÜRÝK ASÝT
bulunmaktadýr. Akü asidinin
cildinize, gözlerinize,
giysilerinize veya aracýn
boyalý yüzeylerine temas
etmesine izin vermeyiniz.
Eðer gözlerinize akü elektroliti
gelirse, gözlerinizi en az 15
dakika temiz suyla yýkayýnýz
ve derhal týbbi yardým alýnýz.
Eðer mümkünse, týbbi yardým
gelinceye kadar suyu sünger
veya bez ile uygulamaya
devam ediniz.
Eðer elektrolit cildinize temas
ederse, temas eden bölgeyi
tamamen yýkayýnýz.
Bir acý veya yanma
hissederseniz, derhal týbbi
yardým isteyiniz.
Aküyü þarj ederken veya
akünün yakýnýnda çalýþýrken,
gözlerinizi koruyunuz.
Kapalý bir mekanda çalýþtýðýnýz
zaman, daima havalandýrma
saðlayýnýz.
!
24
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
o Plastik muhafazalý bir aküyü
kaldýrýrken, muhafazanýn üzerine aþýrý
baský uygularsanýz, yaralanmaya
neden olan akü asidi kaçaðý meydana
gelebilir.
o Bir akü kaldýrýcý ile veya çapraz
köþelerden el ile kaldýrýnýz.
o Akü kablolarý baðlý durumda olduðu
zaman, aküyü þarj etmeye
kalkýþmayýnýz. Elektrikli ateþleme
sistemi yüksek voltaj ile çalýþýr.
Bu sistemdeki parçalara motor
çalýþýrken veya kontak anahtarý
açýk durumda iken temas etmeyiniz.
ELEKTRÝKLÝ SOÐUTMA FANLARININ
KONTROL EDÝLMESÝ
G220A01A-AAT
Motor Soðutma Faný Kontrolü
Motor soðutma suyu sýcaklýðý yüksek
olduðunda, motor soðutma fanýnýn
otomatik olarak devreye girmesi
gerekir.
Kondenser Soðutma Faný
Kondenser soðutma fanýnýn klimanýn
çalýþtýðý herhangi bir zamanda otomatik
olarak devreye girmesi gerekir.
Hidrolik direksiyon hidrolik seviyesinin
düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
Hidrolik direksiyon hidrolik seviyesinin
kontrol edilmesi için, kontak anahtarý “OFF-
kapalý” konumunda olduðundan emin
olunuz, daha sonra hidrolik direksiyon
hidrolik seviyesinin hidrolik deposu
üzerindeki “MIN” ve “MAX” iþaretleri
arasýnda olduðunu kontrol ediniz.
Önerilen Sývý:
PSF-3 tipi hidrolik kullanýnýz.
NOT:
Hidrolik direksiyon hidroliði deposu boþ
olduðunda, motoru çalýþtýrmayýnýz.
G220B01A-AAT
G220C01A-AAT
UYARI:
Soðutma faný, motor soðutma suyu
sýcaklýðý ile kontrol edilir ve bazý
durumlarda, motor çalýþmadýðý
halde fan devreye girebilir.
Soðutma faný kanatçýklarý
yakýnýnda çalýþma sýrasýnda azami
dikkat gösteriniz ve fanýn aniden
çalýþmasý ile herhangi bir
yaralanmaya yol açýlmamasýna
dikkat ediniz. Motor soðutma suyu
sýcaklýðý düþtükçe, fan otomatik
olarak duracaktýr. Bu normal bir
durumdur.
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
HÝDROLÝÐÝ SEVÝYESÝ
G230A01A-AAT
(Varsa)
!
OMC055014
25
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
NOT:
o Motorun çok soðuk havalarda
(- 20ºC’ýn altýnda) çalýþtýrýlmasý
durumunda, hidrolik direksiyon
pompasýndan bir sürtme sesi gelebilir.
Motorun ýsýnmasý ile birlikte bu ses
kayboluyorsa, sistemin çalýþmasýnda
herhangi bir anormallik yok demektir.
Bu durum, hidrolik direksiyon
hidroliðinin çok soðuk havalarda
ortaya çýkan bir özelliðidir.
o Direksiyon hidroliði deposu boþ
olduðunda, motoru çalýþtýrmayýnýz.
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
HORTUMLARI
Düzenli aralýklarla hidrolik direksiyon
hortumu baðlantýlarýnda hidrolik kaçaðý
kontrolünün yapýlmasý önerilir. Hidrolik
direksiyon hortumunun herhangi bir
yüzeysel çatlak, aþýnma veya aþýnmýþ
noktalar olmasý durumunda deðiþ-
tirilmesi gerekir. Hortumlarýn bozulmasý,
kalýcý arýzalara yol açabilir.
(Dizel Motor)
Sürüþ sýrasýnda yakýt filtresi uyarý ýþýðý
yanarsa, yakýt filtresinde su dolduðu
anlaþýlýr. Bu durumda, suyu en kýsa
sürede boþaltýnýz.
NOT:
Yakýt filtresinde biriken suyun
Hyundai yetkili servisi tarafýndan
boþaltýlmasý önerilir.
G240A01A-AAT
G300A02B-GAT
YAKIT FÝLTRESÝ ÝÇÝNDEKÝ
SUYUN GÝDERÝLMESÝ
UYARI:
Bu þekilde tahliye sýrasýnda etrafa
saçýlan suyun iyice temizlenmesini
saðlayýnýz, aksi takdirde, suya
karýþmýþ yakýt alev alabilir ve yangýna
neden olabilir.
!
1JBA7504
(Dizel Motor)
Sürüþ sýrasýnda yakýt filtresi uyarý ýþýðý
yanarsa, yakýt filtresinde su dolduðu
anlaþýlýr. Bu durumda, suyu en kýsa
sürede boþaltýnýz.
NOT:
Yakýt filtresinde biriken suyun
Hyundai yetkili servisi tarafýndan
boþaltýlmasý önerilir.
26
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
1. Farlarý ana ýþýk ekseni, gövde eksen
çizgisi ile paralel olacak þekilde ve ayný
zamanda þekilde gösterildiði gibi “P”
noktasýna da olacak þekilde ayarlayýnýz.
2. Þekildeki noktalý çizgi far eksenini
gösterir.
Far ayarýný gerçekleþtirmeden önce,
aþaðýda verilmekte olanlarý saðlayýnýz:
1. Lastiklerin normal basýnçlarda
olmasýný saðlayýnýz.
2. Aracý düz bir zemin üzerine park
ediniz ve ön tampon ve arka
tampona bir kaç defa bastýrýnýz.
Aracý, ayar ekranýnda 3.000 mm
mesafeye getiriniz.
3. Aracýn yüksüz (tam dolu motor
soðutma sývýsý, motor yaðý ve yakýt
ile yedek lastik, kriko ve takýmlar
hariç) olduðundan emin olunuz.
Sürücü veya eþdeðer bir aðýrlýðýn
sürücü koltuðunda olmasýný
saðlayýnýz.
4. Far camlarýný temizleyiniz ve farý
(kýsa far) açýnýz.
FAR YÜKSEKLÝK AYARI(Varsa)
G290A02E-GAT
5. Kaputu açýnýz.
6. Ayar ekraný üzerinde bir dikey hat
(her bir far merkezinden geçen) ve
bir yatay hat (her bir far merkezinden
geçen) çiziniz.
Daha sonra, yatay hattýn altýna 30
mm mesafede paralel bir hat çiziniz.
7. Kýsa huzmenin her bir kesiþme
hattýný, bir yýldýz tornavida ile paralel
hatta ayarlayýnýz – DÝKEY AYAR.
8. Kýsa huzmenin her bir kesiþme hattýný
yýldýz tornavida ile her dikey hatta
ayarlayýnýz – YATAY AYAR.
Far Grubunun Takýlmasý Sonrasý
Yükseklik Ayarý
Araç ön gövde onarýmýndan geçmiþ ise ve
far grubu deðiþtirilmiþ ise, far seviye
ayarýnýn þekilde gösterilen bir ayar ekraný
aracýlýðý ile kontrol edilmesi gerekir. Far
anahtarýný açýnýz. (Kýsa Far Konumu)
Yatay hat
Dikey hat
Kesiþme çizgisi
Taban hattý
Dikey
ayar
Yatay
ayar
G290A03MC
30 mm
G290B01MC-GAT
27
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
ÖZELLÝKLER:
“H”
Farlarýn zeminden yatay orta
mesafesi.
:665 mm
“W”
Far merkezleri arasý mesafe:
: 1.170 mm
“L”
Farlarýn test edildiði duvar ile farlarýn
arasýndaki mesafe.
:3,000 mm
G260A01MC-AAT
Bi r far ampul ünün deði þti ri l mesi
öncesi nde, i l gi l i l amba anahtarýnýn
kapatýlmýþ olduðundan emin olunuz.
Bir sonraki paragrafta, far ampullerinin
nasýl deðiþtirileceði gösterilmektedir.
Yanmýþ olan bir ampulün ayný numara ve
güç deðerinde olan yenisi ile deðiþtirilmesi
gerekir.
DÝKKAT:
o Lambalara yað, benzin, vs. gibi
petrol ürünleri sürülmemesine
dikkat ediniz.
o Eðer gerekli aletler, doðru
ampuller ve teknik bilginiz yok
ise, yetkili Hyundai servisine
baþvurunuz.
AMPULLERÝNÝN
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
G270A01MC-GAT
Far, Ön Sinyal Lambasý Ve Ön Sis
Lambasý (Varsa)
DÝKKAT:
Far ampullerini deðiþtirdikten sonra,
far yükseklik ayarý bir Hyundai yetkili
servisi tarafýndan kontrol edilmelidir.
Sinyal lambasý
Sis Lambasý
Farlar
!
!
OMC055021
28
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Farlar
1. Ampulün soðumasýný saðlayýnýz.
Koruyucu gözlük kullanýnýz.
2. Motor kaputunu açýnýz.
3. Ampulü plastik muhafazasýnda
tutunuz cam kýsmýna dokunmayýnýz.
4. Doðru bir anahtar kullanarak, far
grubu montaj vidalarýný sökünüz.
5. El ektri k kabl osunu farýn arka
tarafýndan ayýrýnýz.
6. Plastik kapaðý saatin ters yönünde
çevirerek çýkarýnýz.
7. Far ampulünü sökmek için, ampul yayýný
itiniz.Yeni ampulün koruyucu kapaðýný
çýkartýnýz ve plastik duya hizalayarak
farýn ortasýndaki deliðin içine sokunuz.
Ampul yayýný sýkýþtýrýnýz ve kablo
baðlantýsýný yapýnýz.
8. Koruyucu muhafaza ve kartonu
kullanarak eski ampulü hurdaya ayýrýnýz.
9. Far ayarýný yapýnýz.
UYARI:
Bu halojen ampullerde basýnç altýnda
gaz bulunur ve darbeye maruz
kaldýðýnda daðýlarak parçalara ayrýlýr.
Far ampullerinin deðiþimi sýrasýnda,
mutlaka koruyucu gözlük kullanýnýz.
Ampulün sürtünmemesi, çizilme-
mesi veya anahtar açýldýðýnda sývý ile
temas etmemesine dikkat ediniz.
Ampülün kutusunu sadece ampülü
fara takacaðýnýz zaman açýnýz. Hasar
görmüþ veya çatlamýþ farlar
deðiþtirilmelidir. Far ampullerini
çocuklarýn eriþemeyeceði þekilde
muhafaza ediniz ve kullanýlmýþ
ampulleri doðru þekilde hurdaya
ayýrýnýz.
!
OMC055022
G270A03O
29
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Ön Sinyal Lambasý
1. Motor kaputunu açýnýz ve akünün
eksi (-) kutup baþýný ayýrýnýz.
2. Ampulün duyuna baðlantýlý olan
tesisat kablosunu ayýrýnýz.
3. Ampulü saatin ters yönünde
çevirerek yuvasýndan çýkarýnýz.
4. Yeni ampulü takýnýz.
Ön Sis Lambasý (Varsa)
NOT:
Ön sis lambasý ampülünün yetkili
bir Hyundai servisi tarafýndan
deðiþtirilmesi önerilir.
Arka Kombine Lamba
1. Bagaj kapaðýný açýnýz.
2. Bagaj döþemesinin iç tarafýndaki
kapaðý çýkarýnýz.
3. Bir anahtar ile arka lamba grubunun
montaj vidalarýný sökünüz.
OMC055023
OMC055024
OMC055025
30
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
4. Arka lamba grubunu dýþarý çekerek
çýkarýnýz.
5. Arka lamba grubunu deðiþtirmek
için, saat yönünün tersine çevirerek
ampul yuvasýndan çýkartýnýz.
(1) Fren/Arka Lamba
(2) Sinyal lambasý
(3) Geri vites lambasý
(4) Fren/Arka Lamba
Arka Sis Lambasý (Varsa)
6. Yeni ampulü takýnýz.
1. Bagaj kapaðýný/arka kapaðý açýnýz.
2. Düðmeyi iterek kapaðý sökünüz.
Bagaj Bölmesi Lambasý (Varsa)
G270C01MC-GAT
OMC055026 OMC055027
OMC055028
31
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
3. Yeni bir ampul takýnýz.
1. Kapaðý aracýn önüne doðru itiniz ve
çýkartýnýz.
2. Güç kablosunu ayýrýnýz.
3. Yeni bir ampul takýnýz.
Okuma Lambasý (Varsa)
1. Kapaðý düz uçlu tornavida ile
sökünüz.
2. Yeni bir ampul takýnýz.
Yan Sinyal Lambasý (Varsa)
G270C01MC
G270C01MC-GAT G270C01MC-GAT
G270E01MC OMC055029
32
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Tavan Lambasý
1. Kapaðý düz uçlu tornavida ile
sökünüz.
2. Yeni bir ampul takýnýz.
Torpido Gözü Aydýnlatma Lambasý Varsa
1. Torpido gözünü açýnýz.
2. Torpido gözü aydýnlatma lambasý
kapaðýný keskin uçlu tornavida ile
sökünüz.
3. Yeni bir ampul takýnýz.
G275H01MC-GAT G279K01TG-GAT
OMC055030
OMC055031
33
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
AMPUL GÜÇ DEÐERLERÝ
Parça Adý
Watt deðeri
Duy Tipi Parça Adý
Watt deðeri
Duy Tipi
Far (Uzun/Kýsa) Üçüncü Stop Lambasý
(Varsa)
Ön Sinyal Lambasý
Bagaj Bölmesi Lambasý
Okuma Lambasý Arka Sinyal Lambasý
Tavan Lambasý Arka Sis Lambasý (Varsa)
Ön Sis Lambasý (Varsa) Geri Vites Lambasý
Yan Sinyal Lambasý (Varsa)
Araç Plaka Lambasý
Fren/Arka Lamba
Ön Park Lambasý
34
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Alternatör
Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu
Fan rölesi, Fan Motoru
ABS/ESP kumanda modülü, Çok amaçlý kontrol soketi
ABS kumanda modülü, ESP Modülü, Çok amaçlý kontrol soketi
Start (Marþ) Rölesi, Kontak Anahtarý
Kontak anahtarý
Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu
Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu
Kond. Fan Rölesi #1, RAD Fan Rölesi
Ana Röle, Yakýt Pompa Rölesi
Enjektör #1,#2,#3,#4,CVVT Yað Kontrol Valfý, Ýmmobilizer Kontrol
Modülü, Buhar Kontrol Solenoid Valfý, Rölanti Devir Aktüatörü
Klima Rölesi
A/C Kumanda Modülü
Korna rölesi, Hýrsýz Alarmý Korna Rölesi
Klima Rölesi, Rad.Fan Rölesi, Kond. Fan Rölesi #1, #2, Kam Mili Pozisyon
Sensörü Oksijen Sensörü (ÜST, ALT), Hava Akýþ Sensörü
Kondenser Fan Rölesi #1
EPS Kontrol Modülü
Motor Bölmesi
(Benzinli Motor)
SÝGORTA PANELÝ AÇIKLAMASI
NOT:
Bu kullaným kýlavuzunda yer alan sigorta paneli açýklamasý aracýnýza birebir uymayabilir. Burada verilenler, baský tarihinde geçerlidir.
Aracýnýzýn sigorta kutusunu incelerken, sigorta kutusu etiketine bakýnýz.
SÝGORTA SÝGORTA DEG. KORUNAN DEVRE
ANA
BATT* 1
Blower
ABS *1
ABS 2
IGN 2
IGN 1
BATT 2
P/WDW
RAD
ECU A
ECU C
INJ
A/CON 1
A/CON 2
ECU B
HORN
SNSR
COND
35
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Motor Bölmesi
(Dizel Motor)
Alternatör
Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu
Fan rölesi, Fan Motoru
ABS kumanda modülü, ESP Modülü, Çok amaçlý kontrol soketi
ABS kumanda modülü, ESP Modülü, Çok amaçlý kontrol soketi
Start (Marþ) Rölesi, Kontak Anahtarý
Kontak anahtarý
Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu
Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu
Kond. Fan Rölesi #1, RAD Fan Rölesi
Ana Röle
Enjektör #1, #2, #3, Ýmmobilizer Kontrol Modülü, Gaz Kelebeði
Aktüatörü, Buji Rölesi, Kam Mili Pozisyon Sensörü, PTC Isýtma
Rölesi #1, EGR Aktüatörü, VGT Aktüatörü
Klima Rölesi
A/C Kumanda Modülü
Korna rölesi, Hýrsýz Alarmý Korna Rölesi
Klima Rölesi, Rad. Fan Rölesi, Kond. Fan Rölesi #1, #2, Lambda
Sensörü, Stop Lambasý Düðmesi
Kondenser Fan Rölesi #1
EPS Kontrol Modülü
SÝGORTA SÝGORTA DEG. KORUNAN DEVRE
ANA
BATT* 1
Blower
ABS *1
ABS 2
IGN 2
IGN 1
BATT 2
RAD
A/CON 1
A/CON 2
HORN
SNSR
COND
36
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
Yolcu Bölmesi
SÝGORTA KORUNAN DEVRE SÝGORTA DEG.
Sürücü Otomatik Cam Düðmesi, Yan yolcu Otomatik Cam Düðmesi,
Arka Otomatik Cam Düðmesi Sað
Sürücü Otomatik Cam Düðmesi, Arka Otomatik Cam Düðmesi Sol
Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Düðmesi, Dijital Saat, Radyo
Çakmak Priz
Far Sol
ECM, Sürücü Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Motoru, Yan yolcu
Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Motoru, PCM, Arka Rezistans Düðmesi
Çok Fonksiyonlu Kol, Arka Silecek Motoru
Çok Fonksiyonlu Kol, Ön Silecek Motoru
Arka Birleþik Lambasý Sol, Plaka Lambasý sol (3 KAPILI), Far Sol,
Kapý Kilit Kontrol Modülü
Far Seviye Düðmesi, Far Seviye Aktüatörü, Yakýt Filtresi Isýtýcý
Rölesi (Dizel), Ön Sis Lambasý
Sürücü Koltuðu Isýtýcý Düðmesi, Yan yolcu Koltuðu Isýtýcý Düðmesi
Aktif Araç-içi & Nem Sensörü, A/C Kontrol Modülü, BCM, Fan Rölesi,
Açýlýr Tavan Motoru, PTC Isýtýcý Rölesi #2, #3(Dizel)
Arka Birleþik Lamba Sað, Plaka Lambasý Sað (3 KAPILI),Far Sað,
Plaka Lambasý(4 KAPILI), Þönt Konnektörü
BCM, Arka Rezistans
AMP
Sað Far, Gösterge Paneli, DRL Kumanda Modülü
Dörtlü Flaþör Rölesi, Dörtlü Flaþör Düðmesi
SRS Kontrol Modülü
PAB Kesme Düðmesi
Arka Birleþik Lamba, Arka Sis Lambasý Düðmesi, BCM
37
6
SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
SÝGORTA SÝGORTA DEG. KORUNAN DEVRE.
Ön Sis Lambasý Düðmesi, Ön Sis Lambasý Sol, Ön Sis Lambasý Sað, BCM
Açýlýr Tavan Motoru
Dörtlü Flaþör Düðmesi
Over Drive Düðmesi, TCM(Dizel), Sinyal Alternatörü ‘A’(Dizel)
Sinyal Alternatörü ‘B’(Dizel), Araç Hýz Sensörü
Data Link Konektörü, Stop Lambasý Düðmesi, P/WDW Rölesi,
Çok Amaçlý Kontrol Soketi
Gösterge Paneli
ECM, PCM, EPS Kontrol Modülü, Hava Akýþ Sensörü (Dizel),
Yakýt Filtresi Uyarý Düðmesi (Dizel)
Sürücü Kapýsý Kilit Aktüatörü, Yan Yolcu Kapýsý Kilit Aktüatörü,
BCM, Arka Kapý Kilit Aktüatörü Sað, Sürücü Otomatik Cam
Düðmesi, Arka Kapak Kilit Aktüatörü
Start (marþ) Rölesi
BCM, Gösterge Paneli, Alternatör, DRL Kontrol Modülü
Ateþleme Bobini #1, #2, #3, #4, Kondansatör
AUDIO
Bagaj Lambasý, Tavan Lambasý, Makyaj Lambasý Düðmesi, Dijital Saat, Ön
Tavan Lambasý, Klima Kontrol Modülü, Gösterge Paneli, Arka Uyarý Zili, Kapý
Uyarý Zili, BCM ESP Düðmesi, Direksiyon Açýsý Sensörü, ABS Kontrol Modülü,
ESP Modülü, Çok Amaçlý Kontrol Soketi
Fren lambasý svici, Þanzýman Konum Düðmesi
Gündüz Yanan Farlar (DRL) Kontrol Modülü
Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Düðmesi
Kapý Kilit Kontrol Modülü
MULT B/UP
(Güç
Konektörü)
AUDIO (Güç
Konektörü)
STOP LP
C/DR LOCK
START
CLUSTER
IGN COIL
FOLD'G
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
Emisyon Kontrol Sistemi ........................................................ 7-2
Katalitik Konvertör .................................................................. 7-3
EGR Sistemi .......................................................................... 7-4
7
7
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ
2
7
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ
H010A01A-GAT H010B01A-AAT
(Varsa)
Hyundai’niz bulunduðunuz bölgede
emisyon kontrol yönetmeliklerini
karþýlayacak þekilde tasarlanmýþ
emisyon kontrol sistemine sahiptir. Araç
üzerinde yer alan üç türlü emisyon
kontrol sistemi, aþaðýda verilmektedir:
1) Karter emisyon kontrol sistemi
2) Buhar emisyon kontrol sistemi
3) Egzoz emisyon kontrol sistemi
Emisyon kontrol sistemlerinin normal
olarak çalýþtýðýndan emin olmak için,
aracýnýzýn bu kullanma kýlavuzunda
belirtilen þekilde yetkili Hyundai servisi
tarafýndan periyodik bakýmlarýnýn
gerçekleþtirilmesi gerekmektedir.
1. Karter Emisyon Kontrol
Sistemi
Pozitif Karter Havalandýrma Sistemi,
karterden yayýl an gazl ardan
kaynaklanan hava kirliliðinin önlemesini
saðlar. Bu sistem, kartere bir emme
hortumu aracýlýðý ile emilen taze hava
temin eder. Karter içinde, taze hava
çýkan gazlarla birlikte karýþmakta, daha
sonra PCV valfýndan geçerek hava emiþ
sistemine verilmektedir.
2. Buhar Emisyon Kontrol
Sistemi
Buhar Emisyon Kontrol Sistemi yakýt
buharlarýnýn atmosfere karýþmasýný
önlemek amacýyla tasarlanmýþtýr.
Kanister
Yakýt deposu içinde oluþan buhar gazý,
kanister tarafýndan emilmekte ve
saklanmaktadýr. Motor çalýþýrken,
kanister tarafýndan emilmiþ olan yakýt
buharý, bir temizleme kontrolü solenoid
valfý üzerinden emme sistemine
verilmektedir
Buharlaþma Kontrolü Solenoid
Valfý(PCSV)
Buharlaþma kontrolü solenoid valfý Mo-
tor Kontrol Ünitesi (ECU) tarafýndan
kontrol edilir: Motor soðutma suyu
sýcaklýðý rölantide düþük olduðunda bu
valf (PCSV) kapalýdýr ve buharlaþmýþ
yakýt gazlarý, motora alýnmaz. Motor
ýsýndýktan sonra ve normal sürüþ
sýrasýnda, PCSV açýlýr ve buharlaþan
yakýt gazlarý motora alýnýr.
Egzoz emisyon kontrol sistemi
Egzoz emisyon kontrol sistemi araç
performansýnýn en üst seviyede
olmasýný saðlarken, egzoz emisyonunu
kontrol eden çok verimli bir sistemdir.
H010C02E-GAT
H010D01A-AAT
3
7
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ
KATALÝTÝK KONVERTÖR
H020B01A-GAT
Katalitik konvertör egzoz emisyonu
kontrol sisteminin bir parçasýdýr. Bunun
amacý, motor egzozundan çýkan belirli
emisyon ürünlerini önlemektir. Bir
susturucuya benzer ve egzoz sistemi
içinde, aracýn alt kýsmýnda yer alýr.
(Varsa)
; Benzinli motor için
Katalitik Konvertör
Katalitik Konvertör Hakkýnda
Egzoz gazlarýnýn katalitik konvertör içinden
geçmesi, onun çok yüksek sýcaklýklarda
çalýþmasýna yol açar. Bunun sonucunda,
çok miktarda yanmamýþ benzinin katalitik
konvertör içerisinden geçmesi aþýrý
ýsýnmaya yol açarak bir yangýn çýkmasýna
neden olabilir. Bunu önlemek için
aþaðýdaki önlemlere uyulmalýdýr:
o Yalnýzca kurþunsuz benzin
kullanýnýz.
o Motorunuzu sürekli bakýmlý
tutunuz. Konvertör sýcaklýðýnýn
aþýrý yükselmesi, elektrik,
ateþleme ve yakýt enjeksiyon
sisteminin düzgün olarak
çalýþmamasý nedeniyle meydana
gelebilir.
o Motorunuz bayýldýðý, teklediði,
vuruntu yaptýðý veya zor çalýþtýrdýðý
durumlarda, en kýsa zamanda
aracýnýzýn Hyundai yetkili servisiniz
tarafýndan kontrol edilmesi ve
onarýlmasýný saðlayýnýz.
o Yakýt seviyesi çok düþük
olduðunda aracýnýzý kullanmaktan
kaçýnýnýz. Araçta yeterli benzin
olmamasý, motorun hatalý
ateþlemesine ve katalitik
kontvertör arýzasýna yol açabilir.
o Motorun 10 dakikadan fazla
rölantide çalýþmasýndan kaçýnýnýz.
o Hyundai’nizin çalýþtýrmak için
itilmemesi (vurdurma) veya
çekilmemesi gerekir. Bu katalitik
konvertörün aþýrý ýsýnmasýna yol
açar.
o Hyundai’nizi kuru ot, kaðýt, yaprak
veya bez gibi yanýcý maddelerin
üzerinde park etmeyiniz. Bu
malzemeler katalitik konvertör ile
temas ederek bir yangýna yol
açabilir.
o Motor çalýþýr durumdayken,
katalitik konvertöre veya egzoz
sistemi içinde yer alan herhangi
bir parçaya dokunmayýnýz, bu
yanmanýza sebeb olabilir.
o Hyundai yetkili servisinizin en iyi
yardým kaynaðý olduðunu
unutmayýnýz.
!
UYARI
H010A01A-GAT
4
7
EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ
EGR SÝSTEMÝ
H020D01S-GAT
KATALÝTÝK KONVERTÖR
; Dizel motor için
Bütün Hyundai araçlarýnda, egzoz
gazýnda bulunan karbon monoksit,
hidrokarbon ve partikül emisyonunu
azaltmak için oksidasyon tipli katalitik
konvertör vardýr.
; Dizel motor için
Bu sistem, nitrojen oksitlerinden dolayý
ortaya çýkan egzoz gazýnýn bir kýsmýnýn
motor içinde devridaim edilmesini
saðlayan bir sistemdir.
H020C01S-GAT
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
Araç Tanýtým Numarasý (VIN)/Þasi Numarasý ......................... 8-2
Motor Numarasý ...................................................................... 8-3
Önerilen Lastik Basýnçlarý ...................................................... 8-3
Kar Lastikleri .......................................................................... 8-4
Lastik Zincirleri ....................................................................... 8-5
Lastik Rotasyonu.................................................................... 8-5
Lastik Balansý ........................................................................ 8-5
Lastik Yol Tutuþu ................................................................... 8-5
Lastiklerin Deðiþtirilmesi ......................................................... 8-6
Yedek Lastik ve Avadanlýklar ................................................. 8-6
8
8
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
2
8
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
Tanýtým numarasý (VIN) aracýnýzýn
tescili ve araç ile ilgili mülkiyet, vs. gibi
her türlü yasal konularda kullanýlan bir
numaradýr.Aracýnýnzda dört farklý yerde
bulunabilir:
1. Ön yolcu koltuðunun alt tarafýnda
paspasýn altýnda. (Varsa)
2. Ön camdan bakýldýðýnda, gösterge
panelinin üst sol tarafýnda. (Varsa)
3. Kapý direði. (Varsa)
4. Orta direðin dýþ panelinin alt tarafýnda.
(Varsa)
TANITIM NUMARASI (ÞASÝ
NUMARASI)
1JBA5003
1JBA5005 1JBA5004
1JBN5007A
3
8
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
MOTOR NUMARASI
LASTÝK BÝLGÝLERÝ
Yeni Hyundai’niz ile birlikte verilen lastik,
normal sürüþ sýrasýnda en i yi
performans saðl ayacak þeki l de
seçilmiþtir.
ÖNERÝLEN LASTÝK BASINÇLARI
Orta direðin sürücü tarafýnda bulunan
lastik etiketinde, aracýnýz için önerilen
lastik hava basýnçlarý verilmektedir.
LASTÝKLER
Benzinli Motor
Dizel Motor
Motor numarasý, motor bloðu üzerine,
þekilde gösterildiði gibi basýlmýþtýr.
4 Kapýlý Model için
3 Kapýlý Model için
I010B01A-GAT
OMC065001
I010B01MC
I030A01MC
I030A02MC
I030A03MC
4
8
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
I040A02A-GAT
Bu basýnçlar, normal sürüþ koþullarýnda
rahat bir sürüþ, düþük lastik aþýnmasý
ve ideal yol tutuþu saðlamak üzere
belirlenmiþlerdir. Lastik basýnçlarýnýn
en az ayda bir kontrol edilmesi gerekir.
Uygun lastik basýnçlarý, aþaðýda
verilmekte olan nedenlerden dolayý
muhafaza edilmelidir:
o Lasti k basýnçl arýnýn öneri l en
deðerlerden düþük olmasý, lastik
diþlerinde düzensiz aþýnmaya ve
zayýf yol tutuþuna neden olur.
o Lasti k basýnçl arýnýn öneri l en
deðerlerden yüksek olmasý, lastiklerin
darbeler karþýsýnda hasar görmesine
ve diþlerinin düzensiz aþýnmasýna
neden olur.
Aþaðýdaki hususlar her zaman
mutlaka göz önünde bulundu-
rulmalýdýr:
o Lastik basýnçlarýný, lastikler
soðuk olduðu zaman kontrol
ediniz. Yani, araç en az üç saat
süre ile park etmiþ durumda
olmalý veya çalýþmaya
baþladýktan sonra en fazla 1,6
km sürülmüþ olmalýdýr.
o Diðer lastiklerin hava
basýnçlarýný kontrol ettiðiniz her
seferinde, yedek lastiðin hava
basýncýný da kontrol ediniz.
o Aþýnmýþ, eski lastikler kazaya
sebep olabilir. Eðer lastiðin
diþleri kötü bir þekilde aþýndýysa
veya lastikleriniz hasarlý ise,
deðiþtiriniz.
KAR LASTÝKLERÝ
Aracýnýzda kar lastikleri varsa, bunlar
orijinal lastikler ile ayný ebat ve yük
kapasitesinde olmalýdýr. Kar lastiklerinin
dört tekerleðe ayný anda takýlmasý
gerekir, aksi taktirde araç yol tutuþu ve
kontrolü azalýr.
Kar lastikleri, torpido gözündeki lastik
etikette bulunan ve standart lastikler
için önerilen lastik hava basýnçlarýndan
28 kPa (4 psi) daha fazla basýnç ile
veya lastik yanaðýnda gösterilen azami
basýncýn hangisi daha az ise, o basýnçla
þiþirilmesi gerekir.
Aracýnýzda kar lastikleri varsa, 120 km/
saat hýzýn üzerine çýkýlmamalýdýr.
!
DÝKKAT
5
8
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
LASTÝK ZÝNCÝRLERÝ
Lastik zincirleri, gerektiði zaman ön
tekerleklere takýlmalýdýr. Zincirlerin,
üretici talimatýna göre takýlmasýný
saðlayýnýz.
Lastik ve zincir aþýnmasýnýn asgariye
indirilmesi için, gerekli olmadýðýnda
lastik zincirleri kullanýlmamalýdýr.
LASTÝK ROTASYONU
Yedek lastik (stepne)
Lastikler, her 10.000 km’de bir kendi
aralarýnda deðiþtirilmelidir. Her bir rotasyon
arasýnda lastiklerin düzensiz aþýnmýþ
olduðunu fark ederseniz, bunun nedenini
belirlemek üzere kontrol için Hyundai yetkili
servisinize baþ vurunuz.
Rotasyon i þl emi nden sonra, l asti k
basýnçlarýný ayarlayýnýz ve bijonlarýn tork
deðerlerini kontrol ediniz.
LASTÝK BALANSI
Balansý yapýlmamýþ lastikler, araç
kontrolünü ve lastik aþýnmasýný olumsuz
etkiler. Hyundai’nizdeki lastikler araç
size teslim edilmeden önce balansý
yapýlmýþtýr; ancak aracýn size teslimine
kadar geçen süre içinde balans
bozulmuþ olabilir.
Lastiklerin bir onarým için araç üzerinden
sökül müþ ol duðu her seferi nde
balansýnýn yapýlmasý gerekir.
LASTÝK YOL TUTUÞU
Aþýnmýþ, uygun basýnçta þiþirilmemiþ
veya kaygan yüzeyli yollarda lastiklerin
yol tutuþu azalabilir. Lastiklerin diþ
aþýnma göstergeleri ortaya çýktýðý
zaman deðiþtirilmeleri gerekir. Araç
hakimiyetinin kaybolmasý olasýlýðý ile
karþýlaþýlmamasý için, yaðmurlu, karlý
veya buzlu yollarda hýzýnýzý düþürünüz.
o Kar veya buz kaplý yollarda 30
km/saat hýzýn üzerine
çýkýlmamalýdýr.
o SAE “S” sýnýfý veya tel ve plastik
zincir kullanýnýz.
o Zincirlerin gövdeye temas etmesi
nedeniyle bir ses çýkarsa, araç
gövdesine temasý önlemek için
zinciri tekrar sýkýnýz.
o Gövde hasarýný önlemek için,
zincirleri her 0.5 - 1 km yol kat
ettikten sonra tekrar sýkýnýz.
!
UYARI
Çapraz katlý lastikler ile radyal katlý
lastikleri ayný anda kesinlikle
kullanmayýnýz. Bu lastiklerin tehlikeli
yol tutuþuna neden olabilir.
!
UYARI
I050A01MC-AAT I070A01A-AAT
I080A01A-AAT
I060A01HP
I060A02A-AAT
6
8
KULLANICI BÝLGÝLERÝ
LASTÝKLERÝN DEÐÝÞÝM ZAMANI
Aracýnýz orijinal lastiklerinde diþ aþýnma
göstergel eri vardýr. Di þ aþýnma
göstergelerinin yeri “TWI” veya
iþaretleri vs. ile gösterilmektedir.Lastik diþ
deri nl i ði 1,6 mm’ ye i ndi ði nde, bu
göstergeler ortaya çýkar. Ýki veya daha
fazla diþ üzerinde düz çizgi halindeki
aþýnma göstergeleri ortaya çýktýðýnda,
lastiklerin deðiþtirilmesi gerekir. Lastiklerin
mutlaka önerilen ebatlarda lastiklerle
deðiþtirilmesi gereklidir. Jantlarýn da
deðiþtirilmesi durumunda, jant geniþliði
ve açýklýðýnýn Hyundai speklerine uygun
olmasýna dikkat ediniz.
o Aþýnmýþ lastiklerle araç
kullanmak tehlikelidir! Aþýnmýþ
lastikler, fren etkinliðinin
kaybolmasýna, direksiyon ve yol
tutuþunun zayýflamasýna yol
açar. Lastiklerin deðiþtirilmesi
sýrasýnda, çapraz kuþaklý ve
radyal katlý lastikleri ayný anda
kullanmayýnýz. Radyal lastikleri
çapraz kuþaklý lastiklerle
deðiþtirirseniz, bunlar mutlaka
dörtlü takým halinde
takýlmalýdýr.
o Önerilen ebatlarýn dýþýnda lastik
veya jant kullanýmý, ölüm, ciddi
yaralanma veya maddi hasara
yol açabilecek uygunsuz
kullaným özelliklerine neden
olabilir.
Hyundai’niz ile birlikte size aþaðýdakiler
verilmektedir:
Yedek lastik ve tekerlek
Bijon anahtarý, Uzatma kolu,
Anahtar, Tornavida
Kriko, Çekme kancasý
!
UYARI
YEDEK LASTÝK VE
AVADANLIKLAR
I090A01MC-GAT
Aþýnma
göstergesi
OMC055017
OMC045006
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
ÖLÇÜLER............................................................................... 9-2
MOTOR.................................................................................. 9-3
YAÐLAMA ÇÝZELGESÝ .......................................................... 9-4
9
9
ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
2
9
ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
T
C
Arka tekerleklerde kablolu
ÖLÇÜLER
Konu
4 Kapýlý Model
3 Kapýlý Model
Toplam uzunluk
Toplam geniþlik
Toplam yükseklik
Aks mesafesi
Ýz geniþliði Ön
Arka
HÝDROLÝK DÝREKSÝYON
Tipi Kremayer ve pinyon
Direksiyon simidi boþluðu
Kremayer
stroku
Sadece175 Lastik
175 Lastik hariç
Yað pompasý tipi
Kanatçýklý tip
YAKIT SÝSTEMÝ
Yakýt deposu Litre
Kapasite
LASTÝKLER
4 Kapýlý Model
3 Kapýlý Model
Yedek Lastik Tam ebat
ELEKTRÝK SÝSTEMÝ
Konu BENZÝNLÝ MOTOR
DÝZEL MOTOR
Akü
Alternatör
Marþ
motoru
Düz þanz.
Otomatik þanz.
FRENLER
Tipi Takviyeli çift hidrolik devreli
Ön fren tipi Havalandýrmalý disk
Arka fren tipi
Kampana (ABS’siz)
Disk (ABS’li)
El freni
142 mm
138 mm
3
9
ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
MOTOR
Otomatik kontrol
KONU
BENZÝNLÝ MOTOR DÝZEL MOTOR
Motor tipi 4-silindirli, sýralý, DOHC
Silindir çapý x Strok (mm)
Silindir hacmi (cc)
Ateþleme sýrasý
Buji
Kurþunsuz
Kurþunlu
Buji týrnak aralýðý Kurþunsuz
Kurþunlu
Rölanti devri
(d/dak)
KLÝMA
KAPALI
N,P, Boþta
N,P, Boþta
Ateþleme zamanlamasý
KLÝMA
AÇIK
Ü.Ö.N.Ö
4
9
ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
T
C
YAÐLAMA ÇÝZELGESÝ
Dizel : 5.3-5.4
Konu Yað ve Gres Standartlarý Miktar (litre)
Motor yaðý Benzinli
motor
API SJ, SL veya
ÜZERÝ, ILSAC
GF-3 veya ÜZERÝ
Boþaltma ve yeniden doldurma
(filtre ile)
: 3,3
SAE 10W-30 (-18°C ÜZERÝ kalite )
SAE 5W-20, 5W-30
SAE 15W-40 (-13°C ÜZERÝ kalite )
SAE 20W-50 (-7°C ÜZERÝ kalite )
Öneriler Dizel API CH-4 VEYA
ÜZERÝ
ACEA B4 veya ÜZERÝ
SAE 15W-40 (-15°C ÜZERÝ kalite )
Boþaltma ve yeniden doldurma
(filtre ile)
: 5,3
SAE 10W-30 (-20°C - 40°C)
SAE 5W-30 (-25°C - 40°C)
SAE OW-30 (10°C ALTINDA) *1, *2
*1. Sürüþ koþullarý ve bayi aðý ile sýnýrlý
*2. Uzun süreli hýzlý araç kullanýmý için önerilmez
Motor Yaðý Tüketimi Normal sürüþ koþullarý
Þanzýman Düz
ORJÝNAL HYUNDAI YEDEK PARÇASI MTF 75W/85 (API GL-4)
Otomatik
Benzin : 1.9
Dizel : 2.0
HYUNDAÝ ORÝJÝNAL ATF SPIII, DIAMOND ATF SP-III, SK ATF
SP-III veya Hyundai Motor tarafýndan onaylanmýþ diðer markalar
6.1 (Sadece benzinli)
Hidrolik direksiyon
Gerektiði kadar
Fren Hidroliði DOT 3, DOT 4 veya eþdeðeri Gerektiði kadar
Antifiriz
Etilen glikol esaslý, alüminyum radyatör için uygun
Benzin : 5.5-5.8
Güç kullaným koþullarýnda
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1- 1
10
10
FÝHRÝST
2
10
FÝHRÝST
D010D01A-AAT
A
ABS Sistemi .......................................................... 2-13
Acil durum.............................................................. 3-14
Acil malzemeler ..................................................... 3-11
Açýlýr tavan ............................................................ 1-79
Akü ........................................................................ 6-22
Ampul Watt Deðeri ................................................. 6-33
Ampullerin Deðiþtirilmesi ........................................ 6-27
Anahtar ................................................................... 1-4
Anahtarsýz Giriþ Sistemi ........................................ 1-11
Anten ................................................................... 1-148
Aracýnýzýn çekilmesi ..............................................3-13
Araç içinin temizliði ................................................. 4-6
Araç tanýtým numarasý ............................................ 8-2
Arka cam Buðu Çözme Düðmesi ........................... 1-75
Arka Cam Sileceði ve Yýkayýcýsý ........................... 1-73
Arka Kapý Çocuk Koruma Kilidi ............................... 1-8
Arka koltuk ............................................................ 1-18
Arka koltuk arkalýklarýnýn katlanmasý .....................1-19
Arka koltuk giriþi (3 kapýlý model) ........................... 1-18
....................................................................................
Ateþleme Bujileri .................................................... 6-12
Ayarlanabilir fasýlalý silecek çalýþmasý ................... 1-73
Ayarlanabilir koltuk baþlýklarý ................................. 1-16
Ayarlanabilir ön koltuklar ........................................ 1-15
Aynalar
B
Bagaj Filesi ............................................................ 1-92
Bagaj Kapaðý/Arka Kapak ...................................... 2.91
Balans yapma ......................................................... 8-5
Balata Aþýnma Sesli Uyarýsý .................................. 1-64
Bardak tutucu ........................................................1-78
Bilgiler ..................................................................... 8-3
Buz/buðu giderme ................................................ 1-102
C
Camlar ................................................................... 1-12
CD Çalar Çalýþmasý (M445) .................................. 1-123
CD Çalar Çalýþmasý (M455) .................................. 1-132
CD Çalar Çalýþmasý (M465) .................................. 1-141
CD’lerin Bakýmý .................................................... 1-146
3
10
FÝHRÝST
Ç
Çakmak ................................................................. 1-76
Çalýþtýrma ............................................................ 1-104
Çalýþtýrma ............................................................ 1-107
Çekiþ ...................................................................... 8-5
Çocuk Emniyeti Sistemi .........................................1-31
Çok amaçlý kutu.....................................................1-84
Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu ......................... 1-70
D
Debriyaj
Debriyaj Hidroliðinin Kontrolü.................................. 6-18
Dýþ dikiz aynasý .....................................................1-85
Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsý ........................................ 1-86
Direksiyon Hidroliði Seviyesi .................................. 6-24
Direksiyon simidi yatýrma kolu ...............................1-95
Dörtlü flaþör sistemi ............................................... 1-74
Düðme ................................................................. 1-103
Düz þanzýman yaðýnýn kontrolü.............................. 6-15
Düzgün viraj alma .................................................. 2-19
E
Ekonomik sürüþ ..................................................... 2-17
El freni ................................................................... 1-87
Elektronik Denge Programý ....................................2-14
Emisyon kontrol sistemi .......................................... 7-2
Emniyet kemerinizin ayarlanmasý .................. 1-27,1-28
Emniyet kemerleri
2 noktalý tip ............................................................ 1-27
3-noktalý sistem ..................................................... 1-26
Emniyet kemerlerinin bakýmý .................................. 1-24
F
Fan Devir Kontrolü ............................................... 1-108
Fan devir kontrolü .................................................. 1-97
Far kolu..................................................................1-70
Far selektörü.......................................................... 1-71
Far Yükseklik Ayarý ............................................... 6-26
Filtre ............................................................ 1-112,6-19
Fren
Frenlerin Kontrolü ...................................................6-17
4
10
FÝHRÝST
G
Gölgelik..................................................................1-79
Gösterge ................................................................ 1-64
Gösterge Paneli ve ikaz lambalarý ..........................1-52
Gözlük kutusu........................................................1-83
Güç koþullardaki periyodik bakým ........................... 5-7
Gündüz Yanan Lambalar ........................................ 1-71
Gündüz/gece iç dikiz aynasý .................................. 1-87
Güneþlik ................................................................ 1-93
Günlük Genel Kontroller .......................................... 6-5
H
Hararet göstergesi .................................................. 1-64
Hava Akýþ Kontrolü .............................................. 1-109
Hava Filtresi ........................................................... 6-12
Hava Giriþ Kontrol Tuþu ....................................... 1-108
Hava giriþ kontrolü ................................................. 1-97
Hava Yastýðý ..........................................................1-41
Hýrsýzlýk Alarm Sistemi ........................................... 1-9
Hýz göstergesi ........................................................1-65
Hidrolik yaðý ........................................................... 6-18
Hyundai’nizin korozyona karþý korunmasý ............... 4-2
I
Immobilizer sistemi ................................................. 1-5
Isýtma ve havalandýrma .........................................1-97
Isýtma ve Klima Kumanda Sistemi ......................... 1-96
Ý
Ýç lamba................................................................. 1-82
Ýki seviyeli ýsýtma................................................. 1-101
K
Klimanýn Bakým aralýklarý ........................................ 5-4
Kapý
Kapý kilitleri ............................................................. 1-7
Kaput açma ........................................................... 1-88
Kar lastikleri ............................................................ 8-4
Kaset Çalar Çalýþmasý (M455) ............................. 1-129
Kaset Çalar Çalýþmasý (M465) ............................. 1-139
Kasetlerin Bakýmý ................................................ 1-146
Katalitik Konvertör .................................................. 7-3
Kayýp anahtar ........................................................3-16
Kýþ mevsiminde sürüþ ...........................................2-19
Kýþ mevsiminde sürüþ ...........................................2-18
5
10
FÝHRÝST
Kilometre Sayacý/Seyahat Kilometre Sayacý .......... 1-66
Klima
Koltuðun öne ve arkaya ayarlanmasý .....................1-15
Koltuk
Koltuk Arkalýðý Askýsý ............................................ 1-94
Koltuk arkalýðýnýn ayarlanmasý ...............................1-15
Koltuk giriþi ............................................................ 1-18
Koltuk Isýtýcý ..........................................................1-17
Koltuk Isýtýcý ..........................................................1-17
Konumlar ................................................................ 2-4
Korna ..................................................................... 1-95
Korozyona karþý koruma
Küllük ....................................................................1-78
L
Lastik basýncý ......................................................... 8-3
Lastik deðiþtirme..................................................... 3-8
Lastik rotasyonu ..................................................... 8-5
M
Merkezi Kapý Kilitleme Sistemi ............................... 1-9
Motor
Motor aþýrý ýsýnýyorsa.............................................. 3-4
Motor bölmesi ......................................................... 6-2
Motor egzozu tehlikeli olabilir .................................. 2-2
Motor soðutma sývýsý ............................................. 6-10
Motoru çalýþtýrma .................................................... 2-5
Motoru çalýþtýrma .................................................... 2-5
Motoru çalýþtýrmadan önce...................................... 2-3
Motor numarasý ....................................................... 8.3
N
Numara ................................................................... 8-3
O
Okuma lambasý ..................................................... 1-82
Otomatik vites ........................................................ 2-9
Otomatik camlar .................................................... 1-13
Otomatik Isýtma ve Soðutma Kontrol Sistemi ...... 1-106
Otomatik þanzýman yaðýnýn kontrolü...................... 6-15
6
10
FÝHRÝST
Ö
Ön........................................................................ 1-75
Ön cam sileceði ve yýkayýcýsý .............................. 1-72
Ön Cam Silecek Lastikleri .................................... 6-13
Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri .............................. 1-39
Ön Kapýlarýn anahtar ile kilitlenmesi ve açýlmasý .... 1-7
Ön koltuk ............................................................. 1-15
Ön koltuklar
Öneriler .................................................................. 1-2
Ölçüler ................................................................... 9.2
P
Park lambasý otomatik kapama............................ 1-71
Patlak lastik (lastik deðiþtirme) .............................. 3-6
Periyodik bakým ..................................................... 5-4
Periyodik bakým iþlemlerinin açýklamasý ................ 5-8
Priz ...................................................................... 1-77
Park Mesafe Uyarý ................................................. 2-15
R
Radyo Sistemi
Römork (veya araç çekme) .................................. 2-22
Römork veya araç çekme .................................... 2-22
S
Saat .......................................................................1-76
Servis gereksinimleri ............................................... 5-3
Seyahat kilometre sayacý ...................................... 1-66
Sýcaklýk kontrolü .................................................. 1-101
Sigorta Paneli Açýklamalarý ....................................6-34
Sigortalar ............................................................... 6-20
Sis Lambasý
Soðutma fanlarý ..................................................... 6-24
Stereo Radyo Çalýþmasý (M420) .......................... 1-115
Stereo Radyo Çalýþmasý (M445) .......................... 1-120
Stereo Radyo Çalýþmasý (M455) .......................... 1-126
Stereo Radyo Çalýþmasý (M455) .......................... 1-136
Stereo ses sistemi ............................................... 1-113
Sürüþ
Þ
Þanzýman
Þerit deðiþtirme sinyali ........................................... 1-70
T
Takometre.............................................................. 1-65
Takviye Akü Ýle Çalýþtýrma...................................... 3-3
Torpido gözü .......................................................... 1-84
7
10
FÝHRÝST
U
Uyarý ýþýklarý ..........................................................1-56
Uzaktan kumanda ile açma ....................................1-89
Uzun huzme anahtarý ............................................. 1-71
Y
Yað .......................................................................... 66
Yaðlama tablosu ..................................................... 9-4
Yakýt
Yakýt Dolum Kapaðý
Yan Hava Yastýðý ...................................................1-47
Yan Perde Hava Yastýðý ........................................ 1-49
Yedek lastik (stepne) .............................................. 3-5
Yeni Hyundai Rodajý ................................................ 1-3
Yýkama ve cilalama ................................................ 4-4
Yýkayýcý Deposu .................................................... 6-14
Yol Bilgisayarý ........................................................1-67
Yolcu Ön Hava Yastýðý AÇIK/KAPALI
Düðmesi ................................................................ 1-45
Yük Bölmesi Kapaðý ..............................................1-93
Yükseðe Monteli Üçüncü Fren Lambasý ................. 1-87
Yükseklik ayarlý emniyet kemeri ............................1-25
Z
Zincirler ................................................................... 8-5

A020A01A-AAT

BAKIM SORUMLULUÐU

Yeni Hyundai’nizin bakým gereksinimleri Bölüm 5 içinde yer almaktadýr. Araç sahibi olarak imalatçý tarafýndan belirtilen bütün bakým iþlemlerinin belirli aralýklarla sürdürülmesi sorumluluðu size aittir. Araç güç koþullar altýnda kullanýldýðýnda, bazý iþlemler için daha sýk bakým gerekecektir. Güç koþullar altýndaki bakým gereksinimleri de Bölüm 5 içinde ayrýca verilmektedir.

A040A01A-AAT

ÖNSÖZ

Hyundai’yi seçtiðiniz için teþekkürler. Sayýlarý giderek artan seçkin Hyundai sürücüleri arasýna katýlmanýzdan büyük kývanç duymaktayýz. Bütün Hyundai araçlarýnýn ileri mühendislik ve yüksek kaliteli üretiminden büyük bir gurur duymaktayýz. Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu, size yeni Hyundai aracýnýzýn özelliklerini ve çalýþmasýný tanýtmaktadýr. Bunu dikkatle okumanýzý öneririz, çünkü içindeki bilgiler yeni araçtan duyacaðýnýz memnuniyete büyük ölçüde katkýda bulunacaktýr. Üretici ayrýca aracýnýzýn bütün servis ve bakýmlarýnýn yetkili Hyundai servisi tarafýndan gerçekleþtirilmesini önermekteyiz. Hyundai yetkilileri üstün kalitede servis ve bakým saðlamanýn yaný sýra, gereksinim duyulabilecek diðer yardým ve bakýmlarý da saðlayacaklardýr.
A050A05A-AAT

HYUNDAI ASSAN OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. Not: Daha sonraki araç sahiplerinin de yer alan bilgilere gereksinim duyacaklarý göz önünde bulundurularak, aracýnýzý sattýðýnýzda, lütfen Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzunu da içinde býrakýnýz. Teþekkür ederiz.

!

DÝKKAT

Hyundai teknik özelliklerine uymayan kalitesi kötü yakýt ve yað kullanýlmasý ciddi motor ve þanzýman hasarlarýna neden olabilir. Bu nedenle mutlaka Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu Araç Teknik Özellikleri Sayfa 9-4 ile listelenen özelliklere uygun yakýt ve yað kullanmalýsýnýz. Telif Hakký 2005 Hyundai. Her hakký saklýdýr. Bu yayýnýn herhangi bir kýsmý önceden Hyundai’nin yazýlý izni olmaksýzýn çoðaltýlamaz, bilgi eriþim sistemine yüklenemez veya herhangi bir baþka þekilde bir baþka yere aktarýlamaz.

A070A01A-GAT

!

DÝKKAT: ARACINIZDA TADÝLAT YAPILMASI

Parçalarýn tadil edilmesi, imalatçý firma garantisinin geçersiz olmasýna neden olabilir. Hyundai’niz herhangi bir þekilde tadil edilmemelidir. Tadilatlar Hyundai’nizin güvenliðini, dayanýklýlýðýný ve performansýný olumsuz etkileyebilir. Tadil edilecek parçalar veya araçta yapýlacak ilaveler bir hasara yol açabilir ve araç imalatçý firma garanti kapsamý içine girmez.

A080A01S-AAT

MOBÝL (CEP) TELEFON MONTAJI

Aracýnýz elektronik yakýt enjeksiyonu ve diðer elektronik parçalar ile donatýlmýþtýr. Uygun takýlmamýþ/ayarlanmamýþ cep telefonunun elektronik sistemleri etkilemesi mümkündür. Bu nedenledir ki, böyle bir cihaz takmayý düþündüðünüzde, radyo imalatçý firma talimatlarýný dikkatle uymanýz veya alýnacak önlemleri veya özel talimatlar açýsýndan Hyundai yetkili servisine baþvurmanýzý öneririz.

A090A01A-AAT

EMNÝYET VE ARAÇ HASARI UYARILARI

Bu kýlavuzda, UYARI, DÝKKAT ve NOT baþlýklarý altýnda bazý bilgilere yer verilmektedir. Bu baþlýklar, aþaðýdaki anlamlarda kullanýlmaktadýr:

!

UYARI:

Uyulmamasý durumunda, aracýnýz için bir hasar veya sizin veya araçta bulunanlar için ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanacak bir durumu gösterir. Uyarý ile verilen önerileri yerine getiriniz.

!
NOT:

DÝKKAT:

Uyulmamasý durumunda, aracýnýz veya onun bir parçasý için bir hasar ile sonuçlanacak bir durumu gösterir. Dikkat ile verilen önerileri yerine getiriniz.

Bu baþlýk altýnda ilgili ve yararlý bilgiler sunulmaktadýr.

sorumlu deðildir. Neden orijinal parça kullanmalýsýnýz? Hyundai Orijinal Yedek Parçalarý. logo ve etiketleri bulunur. Hyundai Orijinal Parçalarý yalnýzca Hyundai Yetkili Servisleri/Bayileri aracýlýðýyla satýlmaktadýr. Hyundai orijinal parça. üretilmiþtir. Buna ek olarak taklit veya kullanýlmýþ parça takýlmasýndan ya da bunlarýn bozulmasýndan dolayý diðer Hyundai Orijinal Parçalarý’na gelecek herhangi bir zarardan Hyundai Assan Otomotiv San.A100A01L-GAT HYUNDAI ORÝJÝNAL PARÇA KILAVUZU 1. aracýn üretim ve performans özellikleri A100A03L A100A01L A100A02L A100A04L .Þ.Þ.. 2. ve Tic. Hyundai Orijinal Parçalarý. Hyundai araç/parça veya herhangi bir Hyundai garantisi uygulanmaz. performans ve emniyeti için tasarlanýp test edilmiþtir. 3.’nin kullandýðý parçalar ile aynýdýr. müþterilerimizin optimum güvenlik. Taklit veya kullanýlmýþ parça kullanýmý halinde. A. Hyundai Orijinal Parçalarý Nelerdir? Hyundai Orijinal Parçalarý. Hyundai Assan Otomotiv San. Satýn aldýðýnýz parçalarýn Hyundai Orijinal Parçasý olduðunu nasýl anlayacaksýnýz? Yedek parça paketlerinin üzerinde. ve Tic. A. dikkate alýnarak dizayn edilip.

ÝÇÝNDEKÝLER HYUNDAI’NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI’NÝZÝ SÜRERKEN ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BÖLÜM ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR EMÝSYON KONTROL SÝSTEMLERÝ KULLANICI BÝLGÝLERÝ ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ FÝHRÝST .

GÖSTERGE VE KONTROLLER (SOLDAN DÝREKSÝYON) B250A01MC-GAT B250A01MC-G .

.................... 10...........Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) Anahtarý (Varsa) ....................... 1-89 ! DÝKKAT: Araç içinde sývý araç kokusu kabý bulundurduðunuzda..... yakýnda bulunan parçalarýn (Gösterge grubu.Yakýt Deposu kapaðý Açma Kolu .......... gösterge paneli veya hava vantilatörü) hasar görmesine yol açabilir. 1-76 17... 1-17 18....... Kaput Açma Kolu .... 1-75 Müzik ve Ses Sistemi (Varsa) ..........Çok Amaçlý Kutu .......... 8..................................Çakmak ... 3............. bunu gösterge paneli üzerindeki gösterge grubuna yakýn veya gösterge paneli üzerine koymayýnýz.. 7...................... 11.............(Varsa) .......Priz .... 1-91 25.......... Araç kokusu kabýndan bir sýzýntý varsa.......... 4....... 1-88 Ön/Arka Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) . 2............................... 1-76 Arka cam Buðu Çözücü Düðmesi ..................1............... .... Sprey kabýndan bir sýzýntý olmasý................... 2-9 22. 1-64 Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu . 1-78 24........ 1-78 21............................. 6... 1-96 15.... 2-14 19..El Freni Kolu ...(Varsa) .............. 1-74 Gösterge Paneli .............Ön Bardak Tutucu ... 1-77 20..... 13............ 1-44 Torpido Gözü ................................................. derhal su ile temizleyiniz....................................................... 5...... 1-72 Dörtlü Flaþör Lambasý Düðmesi ..................................Isýtma/Klima Kontrol Paneli (Varsa) ................. 1-84 14........... 1-87 23.....Vites Kolu ....Koltuk Isýtýcý Düðmesi (Varsa) ............. 1-70 Korna ve sürücü Ön Hava Yastýðý (Varsa) ......................... 1-42 Ön Cam Silecek/Yýkayýcý Kolu ............................Küllük ...... 1-75 Far Seviye Düðmesi .................... 1-84 16.........Bagaj Kapaðý Açma Kolu ... 9.............................. 1-74 Dijital Saat ...................................... 12.... 1-115 Ön Yolcu Hava Yastýðý .

GÖSTERGE VE KONTROLLER (SAÐDAN DÝREKSÝYON) B250A01MC-GAT B250A01MC-Y B250A01GK-R .

.... Sprey kabýndan bir sýzýntý olmasý........................................(Varsa) .. 2.......................Koltuk Isýtýcý Düðmesi (Varsa) .Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) Anahtarý (Varsa) ..........Çakmak ............... 1-76 17................. 1-88 Ön/Arka Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) .. 1-64 Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu ....... 1-87 23.......... Kaput Açma Kolu .............................. 1-96 15.. 5...........Yakýt Deposu kapaðý Açma Kolu ...... 1-76 Arka cam Buðu Çözme Düðmesi .Bagaj Kapaðý Açma Kolu .....Çok Amaçlý Kutu ............ 8..................................... 12......... 7... 1-17 18............ 1-72 Dörtlü Flaþör Lambasý Düðmesi .... 1-44 Torpido Gözü ................ yakýnda bulunan parçalarýn (Gösterge grubu.... 1-89 ! DÝKKAT: Araç içinde sývý hava tazeleyici kabý bulundurduðunuzda..... 1-84 14. 9..El Freni Kolu ................1............. Hava tazeleme spreyi kabýndan bir sýzýntý varsa............................... 1-115 Ön Yolcu Hava Yastýðý .........Isýtma/Klima Kontrol Paneli (Varsa) ......Ön Bardak Tutucu ......... 1-75 Far Seviye Düðmesi ................... 1-77 20............. 1-70 Korna ve sürücü Ön Hava Yastýðý (Varsa) . bunu gösterge paneli üzerindeki gösterge grubuna yakýn veya gösterge paneli üzerine koymayýnýz............................. derhal su ile temizleyiniz............... 2-9 22....... 10. 3........... ... 1-74 Dijital Saat ............ 1-78 21............ 1-78 24. 1-84 16...................(Varsa) .Priz ........................ 13..............Küllük .......... 11................................. 1-75 Müzik ve Ses Sistemi (Varsa) ..................................... 4.. 1-42 Ön Cam Silecek/Yýkayýcý Kolu ........................... 1-74 Gösterge Paneli .................... gösterge paneli veya hava vantilatörü) hasar görmesine yol açabilir......................... 1-91 25........................................ 2-14 19................Vites Kolu .. 6......

(Varsa) Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) Gösterge Lambasý (Varsa) ABS Fren Sistemi Uyarý Iþýðý .(Varsa) Motor Soðutma Suyu Sýcaklýk Gösterge Iþýðý (Varsa) Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý Ýmmobilizer Uyarý Gösterge Iþýðý .GÖSTERGE PANELÝ ÜZERÝNDEKÝ GÖSTERGE SEMBOLLERÝ SRS (Hava Yastýðý) Servis Hatýrlatma Gösterge Iþýðý . .(Varsa) O/D OFF Göstergesi Iþýðý (Sadece otomatik þanzýman) Dönüþ Sinyali Gösterge Iþýðý Uzun Far Gösterge Iþýðý Düþük Yað Basýncý Uyarý Iþýðý El Freni/Düþük Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðý Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý Kapý Açýk Uyarý Iþýðý Bagaj Kapaðý/Arka Kapak Açýk Uyarý Iþýðý Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Iþýðý Motor Arýza Lambasý .(Varsa) Elektronik Hidrolik Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarý ýþýðý (Varsa) Elektronik Stabilite (Denge) Programý Göstergesi Iþýklar (Varsa) Dizel Ön-Isýtma Gösterge Lambasý (Sadece Dizel) Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý (Sadece Dizel) * Gösterge Paneli ýþýklarý hakkýnda daha detaylý bilgiler 1-56. sayfada verilmektedir.

................................................ 1-96 Stereo Ses Sistemi ............................... 1-72 Açýlýr Tavan ............................................................................................................................ 1-148 1 1 ............................................................... 1-113 Müzik Sistemi ................................... 1-31 Ýlave Güvenlik (HavaYastýðý) Sistemi .................................................................... 1-5 Kapý Kilitleri ................................. 1-4 Immobilizer Sistemi ................................................................ 1-115 Anten .................................................................................................................................................. 1-56 Yol Bilgisayarý ......................................................................................................................................................................... 1-23 Çocuk Emniyeti Sistemi ....................................................................................................................... 1-12 Koltuklar ................. 1-85 Kaput Açma ................................................................................................................. 1-41 Gösterge Paneli ......................................................................... 1-7 Hýrsýzlýk Alarm Sistemi....... 1-67 Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu ........................................ 1-2 Yeni Hyundai’nizin Rodajý ........ 1-88 Isýtma ve Klima Kumanda Sistemi ................................................... 1-79 Ayna ................................................................................................. 1-14 Emniyet Kemerleri ...................HYUNDAI’NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ Yakýt Önerileri ................................................................................................................................................. 1-9 Otomatik Camlar ........ 1-52 Uyarý ve Gösterge Lambalarý ................. 1-70 Ön Cam Silecek/Yýkayýcý Kolu ............................................................................................................ 1-3 Anahtarlar ....................................................................................

o Kýþýn donmadan dolayý meydana gelen olaylarý azaltmak için. yakýta parafin yaðý katýlabilir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 2 YAKIT ÖNERÝLERÝ B010A01O-GAT Kurþunsuz Benzin Kullanýmý NOT: o Bazý ülkelerde. -5°C altý …. Ýki tip dizel yakýtý varsa. Pompa Oktan Sayýsý 87 veya daha yüksek oktanlý kurþunsuz benzin kullanýnýz. Hyundai aracýnýzýn yakýt deposu giriþi. Kurþunlu benzin kullanmayý düþündüðünüzde. hava sýcaklýðý -10°C’nin altýna düþerse. Aksi taktirde. katalitik konvertörün çalýþmamasýna ve emisyon kontrol sisteminde arýzaya yol açar. yeniden çalýþtýrma için yakýt devresi tamamen boþaltýlmalýdýr. Hyundai aracýnýzda kurþunlu benzin kullanýmýnýn mümkün olup olmadýðý konusunda Hyundai yetkili servisine baþvurunuz. Yakýt deposundaki yakýt seviyesini dikkatle takip ediniz: Yanlýþ yakýt kullanýmý nedeniyle motor durursa. . ! DÝKKAT B010A01MC Dizel yakýt kullanýmý Hyundai araçlarýnda setan numarasý 52 ile 54 arasý olan dizel yakýtý kullanýlýr. Kurþunlu benzin kullanýmý. aþaðýda verilen sýcaklýk koþullarýna uygun yaz ve kýþ yakýtý kullanýnýz. o Yakýt deposu içine benzin veya su girmemesine dikkat ediniz. -5°C üzeri…. Kýþ tipi dizel yakýt. Yaz tipi dizel yakýt. Bu durum bakým masraflarýnýn artmasýna yol açabilir. Parafin yaðý %20 oranýnýn üzerinde katýlmamalýdýr. enjeksiyon pompasý arýzasý ve motor hasarýna karþý önlem için depo tahliye edilmeli ve yakýt hatlarýnda hava alma iþlemi yapýlmalýdýr. o Kurþunlu benzinin oktan oraný kurþunsuz benzinin oraný ile aynýdýr. Yanlýþlýkla kurþunlu benzin kullanýmýna yol açýlmamasý için. Hyundai araçlarý kurþunlu benzin kullanýmýna uygun olarak dizayn edilmiþtir. benzin istasyonlarýnda kullanýlan kurþunlu benzin için olan büyük pompa tabancalarýnýn girmeyeceði þekilde yapýlmýþtýr.

o Motor devrini çok düþürmeyiniz (bir baþka deyiþle. aþaðýdaki durumlara dikkat ediniz: o Yönetmelik ve sigorta ile ilgili bütün kurallarý yerine getiriniz. B010D01S-AAT Daha Temiz Hava Ýçin Benzin Hyundai . o 88 km/saat araç hýzýnýn üstüne çýkmayýnýz.daha temiz havaya katký amacýyla. o Ýlk 300 km içinde sert duruþlardan kaçýnýnýz. ! DÝKKAT Aracýnýzýn garantisi. o Sürüþ sýrasýnda. motorda birikinti oluþumunu önlemeye yardýmcý olan deterjan katkýlý yakýt kullanmanýzý önermektedir.000 d/dak arasýnda tutunuz. B010F01A-AAT Yabancý Ülkelerde Kullanma Hyundai’nizi yabancý ülkelerde kullanacaksanýz. Ancak. Ancak. Bu tür yakýt araç performansýný düþürür ve yakýt sistemi parçalarýnýn hasar görmesine yol açar. Bu tür benzinler motorun daha temiz çalýþmasýna ve Emisyon Kontrol Sistemi performansýnýn artmasýna katkýda bulunurlar. aracý büyük viteste çok yavaþ sürerek motorun “teklemesine” yol açmayýnýz: bir alt vitese geçiniz). ilk 2. o Hýzlý veya yavaþ giderken. Gaz pedalýna sonuna kadar basarak kalkýþ yapmayýnýz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 3 YENÝ HYUNDAÝ’NÝZÝN RODAJI B010B01A-AAT B010E01A-AAT B020A01S-GAT Gasohol (Biyolojik Benzin ) Hakkýnda Bilgiler Gasohol (%90 kurþunsuz benzin ve %10 etanol veya tahýldan üretilmiþ alkol karýþýmý) Hyundai aracýnýzda kullanýlabilir. Alkol karýþým yüzdesi belirtilmemiþ yakýt veya etanol dýþýnda alkol kullanýlmamalýdýr. motorda bazý sürüþ sorunlarý ortaya çýkarsa.000 d/dak ile 4. araç hýzýnýzý zaman zaman deðiþtiriniz. Metanol Kullanmayýnýz Ýçinde metanol (odun alkolü) bulunan yakýtlarý Hyundai’nizde kullanmamanýz gerekir.000 km içinde aþaðýda verilen önerileri izleyerek Hyundai’nizin ekonomik çalýþmasý ve dayanýklýlýðýna katkýda bulunabilirsiniz. o Ani olarak hýzlanmadan kaçýnýnýz. metanol veya içinde metanol bulunan yakýt kullanýmý nedeniyle ortaya çýkan yakýt sistemi hasar ve performans sorunlarýný kapsamýyor olabilir. %100 kurþunsuz benzin kullanýlmasý önerilir. motor devrini (dakikada devir sayýsý) 2. Ýlk 2000 km’de (Benzinli Motor) Yeni Hyundai’niz için herhangi bir resmi “rodaj” iþlemi söz konusu deðildir. o Aracýnýz için uygun yakýt temin edebileceðinizden emin olunuz. .

000 km sýrasýnda römork çekmeyiniz. o Bir seferde motorunuzu 3 dakikadan daha fazla rölantide çalýþtýrmayýnýz. o Sürüþ sýrasýnda. ayný anahtar aracýnýzdaki bütün kilitleri çalýþtýrýr. o Hýzlý veya yavaþ giderken. aracý büyük viteste çok yavaþ sürerek motorun “teklemesine” yol açmayýnýz: bir alt vitese geçiniz). o Ani olarak hýzlanmadan kaçýnýnýz. motor devrini 3. azami hýzýn dörtte üçü seviyesini geçmeyiniz. araç hýzýnýzý zaman zaman deðiþtiriniz. o Sürüþ sýrasýnda.000 km içinde aþaðýda verilen önerileri izleyerek Hyundai’nizin ekonomik çalýþmasý ve dayanýklýlýðýna katkýda bulunabilirsiniz.000 d/dak içinde tutunuz. Ýlk 2. Ancak. .000 km’ye kadar römork çekmeyiniz. B030A01A-AT OMC025001 Rahatlýðýnýz açýsýndan. kazara anahtarýn biri arabanýn içinde iken kilitlenmesi ihtimaline karþýlýk bir yedek anahtar bulundurulmasý tavsiye edilir. B020B01FC-GAT Ýlk 1000 km’de (Dizel Motor) Yeni Hyundai’niz için herhangi bir resmi “rodaj” iþlemi söz konusu deðildir. o Ýlk 1. o Ýlk 300 km içinde sert duruþlardan kaçýnýnýz. ilk 1. Bununla birlikte kapýlar anahtarsýz kilitlenebildiði için.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 4 ANAHTARLAR Bir seferde motorunuzu 3 dakikadan daha fazla rölantide çalýþýr býrakmayýnýz. Gaz pedalýna sonuna kadar basarak kalkýþ yapmayýnýz. o Motor devrini çok düþürmeyiniz (bir baþka deyiþle.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1
5

ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ
B030B01NF-GAT

Anahtar Numaranýzý Kaydediniz

B880A01A-GAT

(Varsa)

Ýmmobilizer sistemi, araç hýrsýzlarýna karþý bir hýrsýzlýk önleme sistemidir.
B880B01MC-GAT

!

DÝKKAT

Anahtarlar
Araç üzerinde yer alan bütün kilitler ayný anahtarla çalýþýr. Ancak, kapýlarýn anahtar kullanmaksýzýn kapatýlabilir olmasý nedeniyle, kontak anahtarýnýn yanlýþlýkla araç içinde kilitli kalmamasýna dikkat ediniz. NOT: Kendiniz yedek anahtar yaptýrýrsanýz, sistemi devre dýþý býrakýr, motoru çalýþtýramazsýnýz.

Motoru çalýþtýrýrken anahtarý etrafta bulunan baþka immobilizer’li anahtarlarla birlikte kullanmayýn. Aksi halde motor çalýþmayabilir ya da çalýþtýktan hemen sonra durabilir. Aracýnýzý teslim aldýktan sonra herhangi bir arýza olmamasý için her anahtarý ayrý ayrý saklayýnýz.
B880C01MC-GAT

Anahtar numaralarý

B030B01MC

Hyundai’niz için temin edilen anahtarlarla birlikte üzerinde bir kod numarasý kaydedilmiþ numara etiketi vardýr. Bu anahtar numara etiketi anahtarlarla birlikte deðil, araç dýþýnda güvenli bir yerde tutulmalýdýr. Anahtar numarasý ayný zamanda acil bir durumda ulaþýlabilecek þekilde bir yerde yazýlý olarak bulundurulmalýdýr. Yedek anahtar gerektiðinde veya anahtarlarýnýzý kaybettiðinizde, Hyundai yetkili servisiniz size yeni anahtar temin edebilir.

OMC025002

Kontak anahtarý numarasý, aracýn size teslimi sýrasýnda kontak anahtarý üzerinde takýlmýþ numara etiketi üzerinde yer alýr.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
6

Yedek kontak anahtarý sipariþi gerektiðinde kullanýlmak üzere kontak anahtarý numarasýnýn güvenli bir yere kaydedilmesi ve saklanmasý gerekir. Yeni kontak anahtarý, Hyundai’den sipariþ edilebilir. Güvenlik nedenleri ile, kontak anahtarý ile birlikte verilen ve üzerinde kontak anahtar numarasý bulunan numara etiketi, araç teslimi sonrasýnda kontak anahtarlýðýndan çýkartýlmalýdýr. Hyundai, güvenlik nedeniyle size kontak anahtar numarasýný temin edememektedir. Yedek anahtar gerektiðinde veya anahtarlarýnýzý kaybettiðinizde, Hyundai yetkili servisiniz size yeni anahtar temin edebilir.

B880D02A-GAT

Anahtarýn Yeniden Kodlanmasý

HNF2011

Kontak anahtarý “ON-açýk” konuma getirildiðinde, immobilizer uyarý göstergesi beþ saniye süre ile yanýp sönerse, bu sistemin arýzalý olduðunu gösterir. Bu durumda kontak anahtarýný yeniden kodlamadan motoru çalýþtýramazsýnýz. Aþaðýda, ilk çalýþtýrma iþlemi ile motorun nasýl çalýþtýrýlacaðý gösterilmektedir. (örnekte, þifre 0, 1, 2, 3 kabul edilmiþtir).

NOT: Ýmmobolizer þifresi yalnýzca immobilizer sistemi ile ilgili bir arýza anýnda gereklidir. Arýza anýnda aracýnýzýn þifresi yetkili servisler tarafýndan temin edilir. 1. Þifreyi girmek için, basamaklardaki sayýya göre kontak anahtarýný “ONaçýk” konumundan “OFF-kapalý” konumuna getirmeniz gerekir, bu arada immobilizer ýþýðý kontak anahtarý iþlemi ile birlikte yanýp söner. Örneðin, kontak anahtarýný, “1” sayýsý için bir defa, “2” sayýsý için iki defa döndürünüz ve böyle devam ediniz. “0” sayýsý içinse, kontak anahtarýný 10 defa çevirmelisiniz. 2. 3-10 saniye bekleyiniz. 3. Þifre numarasýnýn kalan basamaklarýný ayarlamak için, 1. ve 2. yöntemde verilen ayný iþlemler tekrarlanýr. 4. Dört basamaktaki sayýlar için iþlem tamamlandýktan sonra, kontak anahtarýný “ON-açýk” konuma getiriniz, immobilizer ýþýðýnýn yandýðýný kontrol ediniz. Bu andan itibaren motorun 30 saniye içinde çalýþtýrýlmasý gerekir. 30 saniye sonra motor çalýþmaz.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1
7

KAPI KÝLÝTLERÝ
NOT Ýlk çalýþtýrma iþlemi sonrasý sürüþ sýrasýnda motor bayýlýr ve durursa, durduktan sonra motoru ilk 8 saniye içinde çalýþtýrmanýz gerekir; aksi taktirde ilk çalýþtýrma iþlemi tekrarlanmalýdýr. 5. Ýmmobilizer ýþýðý beþ saniye süre ile yanýp sönüyorsa, ilk çalýþtýrma iþlemini en baþýndan baþlayarak tekrarlamanýz gerekir. Ýlk çalýþtýrma iþleminin tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda yetkili Hyundai servisine baþvurmalýsýnýz.
B040A02Y-AAT B040B01A-AAT

!

!

DÝKKAT

o Arka arkaya üç defa anahtar kodlama iþlemi sonrasýnda motoru çalýþtýramazsanýz,yenidenkodlama iþlemini yapmak için bir saat beklemeniz gerekir. o Ýlk çalýþtýrma iþlemine raðmen motoru çalýþtýramazsanýz, aracýnýzý yetkili Hyundai servisi tarafýndan çektiriniz.

o Kilitlenmemiþ kapýlar tehlikeli olabilir. Aracýnýzý terk etmeden önce (özellikle araç içinde çocuklar varken), bütün kapýlarýn iyice kapatýlmýþ ve kilitlenmiþ olduðundan emin olunuz ve böylece kapýlarýn araç içinden yanlýþlýkla açýlmasýný engelleyiniz. Bu durum ayný zamanda kapýlarýn yanlýþlýkla açýlmamasýný saðlar. Ayrýca, emniyet kemerleri uygun bir þekilde takýlmýþ olmasý koþuluyla, araç içindekilerin herhangi bir kaza durumunda araçtan fýrlamalarý önlenmiþ olur. o Bir kapýyý açmadan önce, mutlaka dýþarýdaki araç trafiðine bakýnýz. o Bir kaza durumunda, kapý kilitleri otomatik olarak açýlýr (varsa).

UYARI

Ön Kapýlarýn Anahtar Kilitlenmesi ve Açýlmasý

ile

KÝLÝTLÝ AÇIK

OMC025005

o Kapýlar anahtar ile kilitlenebilir veya açýlabilir. o Anahtarý araç önüne doðru çevirerek kapýyý kilitleyiniz ve araç arkasýna doðru çevirerek kapýyý açýnýz.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
8
B040C01MC-AAT

Dýþarýdan Kilitleme

o Hýrsýzlýða karþý kontak anahtarýnýzý mutlaka kontaktan alýnýz, camlarý kapatýnýz ve aracý terk etmeden önce bütün kapýlarý ve bagaj kapaðýný (4 kapý)/arka kapaðý (3 Kapý) kilitleyiniz.
B040D01S-GAT

NOT: Kapý kilitli olduðunda, kilit düðmesindeki kýrmýzý iþaret görünmez.

B040E04A-AAT

Ýçerden Kilitleme
AÇIK
B040C04MC

Arka Kapý Çocuk Koruma Kilidi (Varsa)
KÝLÝTLÝ

Kapýlar, anahtar kullanmadan kilitlenebilir. Kapýlarý kilitlemek için, ilk olarak iç kilitleme düðmesine basarak düðme üzerindeki kýrmýzý iþaret görünmeyecek þekilde ‘LOCK-kilitli’ konuma getiriniz, sonra da kapýyý kapatýnýz. NOT
o Aracýnýz merkezi kilit sistemi ile donatýlmýþ ise, ön kapýlarý kilitleme sýrasýnda, kontak anahtarý kontakta býrakýlmýþ ise, kapýlar kilitlenmez. o Kapýlarý bu þekilde kilitlerken, kontak anahtarý araç içinde býrakýlmýþ durumda iken kapýyý kilitlememeye dikkat ediniz.
OMC025006 B040E01MC

Kapýlarý içeriden kilitlemek için, kapýyý kapatýnýz ve kilit düðmesini “LOCK” konumuna itiniz. Bu iþlem yapýldýktan sonra, ne dýþ, ne de iç kapý kolu kullanýlamaz.

Hyundai’niz, arka kapý “çocuk koruma” kilit grubu ile donatýlmýþtýr. Bu kilit mekanizmasý çalýþtýrýldýðýnda, arka kapý araç içinden açýlamaz. Arka koltukta küçük çocuk olduðunda, bunun kullanýlmasý önerilir.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1
9

HIRSIZLIK ALARM SÝSTEMÝ
Çocuk koruma özelliðinin saðlanmasý ve arka kapýnýn araç içinden açýlmasýný önlemek için, çocuk-koruyucu kilit kolunu " " konumuna getiriniz ve kapýyý kapatýnýz. Normal kapý çalýþmasý istendiði zaman, kolu " " konumuna getiriniz. Kapýyý araç dýþýndan açmak istediðinizde, kapý dýþ kolu normal olarak çalýþýr.
B040G02HP-AAT

Merkezi Kapý Kilitleme Sistemi - (Varsa)

NOT: o Sürücü kapý kilit düðmesinin ön kýsmýna basýlýrsa, bütün kapýlar kilitlenir. Düðme basýlý durumda herhangi bir kapý açýlmýþ olsa bile, kapý yeniden kapatýldýðýnda kilitli kalmaya devam edecektir. o Sürücü kapý kilit anahtarýnýn arka kýsmýna basýlýrsa, bütün kapýlar açýlýr. o Merkezi kapý kilitleme sistemi, sadece sürücü kapýsý kilidinde anahtarýn aracýn ön veya arka tarafýna doðru çevrilmesiyle çalýþtýrýlýr.

B070A01A-AAT

(Varsa)
Bu sistem, araç içine istenmeyen giriþlere karþý bir koruma saðlamak için tasarlanmýþtýr. Bu sistem üç aþamada çalýþtýrýlýr: Birincisi “Devrede” aþamasý, ikincisi “Alarm” aþamasý ve üçüncüsü ile “Devre Dýþý” aþamasýdýr. Devreye alýnmýþ olmasý durumunda, sistem sinyal lambalarýnýn yanýp sönmesiyle bir sesli uyarý verir.

B040G02MC

Merkezi kapý kilitleme sistemi düðmesi sürücü kol dayama üzerinde yer alýr. Bu kapý kilit düðmesine basýlarak çalýþtýrýlýr.

Sistemi kapatmak için. Böyle olduðunda. sistem devreye girmez. 1) Herhangi bir kapý veya arka kapaðýn (3 Kapý) uzaktan kumanda kullanmadan açýlmasý. sistemi önceden verildiði gibi. Aracý park ederek motoru durdurunuz. Aþaðýdaki paragrafta anlatýldýðý þekilde sistemi devreye alýnýz.B. 3) Bütün kapýlarý uzaktan kumanda ile kilitleyiniz. Orta Doðu/A. Yolcular araçta iken sistem devreye alýnýrsa.B. B070B01MC B070C01MC-GAT Alarm Konumu Araç park etmiþ ve sistem devreye alýnmýþ durumunda iken. 3) Kaputun açýlmasý. 2) Sistem devreye alýndýðýnda. alarm devreye girer. 1) Kontak anahtarýný kontaktan çýkartýnýz. 2) Motor kaput ve bagaj kapaðýnýn (4 Kapý)/arka kapaðýn (3/5 Kapý) kapalý ve kilitli olduðundan emin olunuz. kapýyý uzaktan kumanda ile açýnýz. yolcu(lar) araçtan çýkarken alarm devreye girebilir. sistemi devre dýþý yapmaksýzýn yalnýz bagaj kapaðý (4 Kapý) kontak anahtarý ile açýlabilir. haricinde: Bu 3 kez olur). sistemin devrede olduðunu göstermek için bir defa yanýp söner. ! DÝKKAT Sistem devreye alýnmýþ durumda.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 10 B070B01MC-GAT Devrede Konumu NOT: 1) Kapýlardan herhangi biri. . Bir alarm sesi duyulur ve sinyal lambalarý 27 saniye sürekli olarak yanýp söner (Sadece A. sinyal lambalarý. bagaj kapaðý (4 kapýlý)/arka kapak(3/5 kapýlý) veya motor kaputu açýk kaldýðýnda. motoru çalýþtýrmaktan kaçýnýnýz. sistemi devreye almayýnýz. 2) Bagaj kapýsýnýn (4 Kapý) anahtar kullanmadan açýlmasý. yeniden devreye alýnýz. aþaðýdakilerden herhangi birisi gerçekleþirse. ! DÝKKAT Tüm yolcular araçtan çýkmadan önce. Yukarýdaki iþlemler tamamlandýktan sonra.

sistemi devredýþý býrakmazsa. aþaðýdaki iþlemlerin yapýlmasý gereklidir: 1. ! DÝKKAT B070D02MC Sistem devreye girdikten sonra. sistemin devrede olduðunu göstermek için. Eðer uzaktan kumanda. Sistemin ancak uzaktan kumanda ile devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. 2. Bütün kapýlar kilitlendikten sonra. Anahtarla kapýyý açýn. sistem devre dýþý olur. Kapý kilitlerinin açýlmasý 1. Yukarýdaki iþlem tamamlandýktan sonra. sistem yeniden devreye girecektir. dönüþ sinyali lambalarý. 30 saniye bekleyiniz. dönüþ sinyal lambalarý. sistemin devre dýþý olduðunu göstermek için. iki defa yanýp söner.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 11 B070D01MC-GAT Devre Dýþý Konumu NOT: Ýç lamba “DOOR” konumunda iken. bu alarmýn çalýþmasýna sebeb olacaktýr. Kapýlardan herhangi biri. iç lamba 30 saniye yanar. 3. B070F02A-GAT Uzaktan Kumanda (Varsa) Kapýlarýn kilitlenmesi 1. bir defa yanýp söner. Bütün kapýlarýn ayný anda kilitlenmesi sýrasýnda. uzaktan kumandadaki düðmeye bir kere daha basýnýz. Anahtarý kontaða takýnýz ve kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getiriniz. sistemin devre dýþý olduðunu göstermek için. 3. sistem devre dýþý býrakýldýðýnda. Bütün kapýlarýn ayný anda kilitlerinin açýlmasý sýrasýnda. 2. 2. Yukarýdaki iþlemler tamamlandýktan sonra. . Uzaktan kumanda üzerindeki tuþa basýnýz. Bütün kapýlarý kapatýnýz. uzaktan kumanda üzerindeki düðmeye basýlarak sürücü veya yolcu kapýsý açýldýðý zaman sistem devre dýþý kalýr. bagaj kapaðý(4 kapý)/arka kapak (3 Kapý) veya motor kaputu 30 saniye süre ile açýlmazsa. iki defa yanýp söner. sinyal lambalarý.

Bu durumda pili en kýsa zamanda deðiþtiriniz. B050A01A-AAT Camý kaldýrmak ve indirmek için cam kumanda kolunu saat yönüne veya saat yönünün tersine çeviriniz. ! OMC025004 UYARI 1. Yeni koyacaðýnýz pilin kutuplarýnýn doðru konumda (+ tarafý üste gelecek) olduðundan emin olunuz. cam ile kapý çerçevesi arasýnda araç içindekilerin kolunun. Vidayý bir yýldýz tornavida ile çýkartýnýz. Muhafazayý düz uçlu tornavida ile dikkatlice ayýrýnýz. Muhafazanýn içindeki eski pili çýkartýnýz. elinin ve vücudunun sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Kapaðý düz bozuk para ile sökünüz. bu sýrada kutuplara dikkat ediniz. 2. sonra pili uzaktan kumandaya takýnýz. 4. Camlarýn açýlmasý ve kapatýlmasý sýrasýnda. Pilin tipi: CR1220 Deðiþtirme talimatý: 3FDA2015 3. kapýlarý açýp kapatma iþlemi için tuþa birden fazla sayýda basmanýz gerekebilir ve LED ýþýðý yanmayabilir. .1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 12 B070E01MC-AAT CAM Pilin deðiþtirilmesi Uzaktan kumanda pili zayýflamaya baþladýðýnda.

UYARI . Otomatik camlarý devre dýþý býrakmak için. düðmeyi býraksanýz bile cam tam olarak açýlýr. cam kilitleme düðmesine basýnýz. Camlar ilgili düðmelere basýlarak çalýþtýrýlýr ve düðmenin yukarý çekilmesi ile kapatýlýr. Yolcu ön (4/3 Kapý) ve arka (4 Kapý) otomatik camlarýnýn çalýþmasýný engellemek için. Sürücü tarafý camýn açýlmasý için anahtar (1) üzerine yarýya kadar basýnýz. 2) Sürücü kapýsý ana düðmesi ile herhangi bir baþka otomatik cam düðmesine ayný camý ayný anda farklý yönlerde hareket ettirmek için basmayýnýz. Bu 30 saniyelik süre içinde kapýlar açýldýðý takdirde. Ýstenilen açýklýkta durmasý için düðmeyi çekiniz ve serbest býrakýnýz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 13 B060A01MC-GAT OTOMATÝK CAMLAR (Varsa) 4 Kapý 3 Kapý B060A02MC OMC025015 B060A01MC Otomatik camlar kontak anahtarý “ON-açýk” konumunda olduðunda çalýþýr. Yeniden normal çalýþmaya geri dönmek için. cam kilit düðmesine bir daha basýnýz. kontak anahtarý ‘’ON’’ (AÇIK) konuma getirilmeden otomatik camlar artýk çalýþtýrýlamaz. Düðmeye basýldýðý sürece cam hareket eder. anahtara sonuna kadar basýnýz. 1) Camlarý kapatýrken. sürücü kol dayanaðý üzerinde bulunur ve aracýn her iki tarafýndaki ön(4/3 Kapý) ve arka camlarý (4 Kapý) kontrol eder. Onlarýn emniyeti için kontak anahtarýný kontaktan çýkartýnýz. Ana düðmeler. cam durur ve açýlamaz veya kapatýlamaz. sürücü kapýsý kol dayanaðý üzerinde bir cam kilitleme düðmesi (2) bulunmaktadýr. Sürücü camýnýn otomatik olarak sonuna kadar açýlmasý için. Otomatik çalýþma esnasýnda. ! NOT: Otomatik camlar kontak anahtarý “ACC” veya “LOCK” konuma getirildikten veya kontak anahtarý çýkarýldýktan sonra 30 saniye kadar çalýþýr. 3) Çocuklarý araç içinde yalnýz býrakmayýnýz. Aksi takdirde. el veya gövdesinin sýkýþmamasýna dikkat ediniz. herhangi birisinin baþ.

Koltuk arkalýðý yatýrma kumanda kolu 3. Koltuk arkalýðý katlama kolu (Varsa) 9. Koltuk ileri/geri kilit açma kolu 6. Koltuk ileri/geri kilit açma kolu 2. Koltuk arkalýðý yatýrma kumanda kolu 7. Koltuk ýsýtýcý düðmesi (Varsa) Arka koltuklar 8. Koltuk ýsýtýcý düðmesi (Varsa) Ön yolcu koltuðu 5.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 14 KOLTUKLAR B080A01MC-GAT Sürücü koltuðu 1. Koltuk minderi yükseklik kumanda kolu (Varsa) 4. Kol dayanaðý (Varsa) 4 Kapý 3 Kapý OMC025025A .

. Koltuk arkalýðý bu konumda kilitlemek için kontrol kolunu býrakýnýz. Bu iþlem koltuðu kýzaktan ayýrýr ve koltuðu istenen konuma ileriye veya geriye hareket ettirebilirsiniz. aðýrlýðýnýzý koltuk arkalýðýna vermemek için öne eðiliniz. OMC025027 Koltuk arkalýðýnýn öne yatýrýlmasý sýrasýnda. daha sonra koltuðun dýþ kenarýndaki kontrol kolunu yukarý çekiniz. Koltuðun güvenli bir þekilde kilitlenmiþ olduðundan emin olmak için. ciddi yaralanma ile veya mal hasarý ile sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. B080C01A-AAT Koltuk Arkalýðýnýn Açýsýnýn Ayarlanmasý OMC025026 Koltuðun öne ve arkaya doðru hareket ettirilmesi için. Ýstediðiniz konuma geldiðinizde.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 15 B0980A01FC-GAT B080B02FC-GAT AYARLANABÝLÝR KOLTUKLAR ! ÖN KOLTUKLAR Koltuðun Öne ve Ayarlanmasý Arkaya ! UYARI UYARI Araç hareket halinde iken. Daha sonra istenilen koltuk arkalýðý eðimi elde edilene kadar geriye yaslanýnýz. kolu býrakýnýz ve koltuðu kýzak üzerinde ileri-geri kaydýrarak istenilen konumda bir daha hareket etmeyecek þekilde kilitleyiniz. koltuðu kilit açma kolunu kullanmadan öne veya arkaya doðru hareket ettirmeyi deneyiniz. kilit açma kolunu yukarý çekiniz. Bu durum araç hakimiyetini kaybetmenize veya ölümle. hiçbir zaman koltuðu ayarlamaya çalýþmayýn.

Koltuk baþlýðýný yükseltmek için yukarý çekiniz. araç hareket halinde iken. o Bir kaza sýrasýnda azami koruma için. Eðer koltuk arkalýðý yatýrýlmýþ durumda ise. Koltuk arkalýðý yatýrýlmýþ durumda bir çarpýþma olduðunda. Koltuk baþlýðýný çýkartmak için. emniyet kemeri koltukta oturan için tam koruma saðlayamaz. Ýndirmek için. yukarý çekerken kilit düðmesine basýnýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 16 B080D02JM-AAT ! Herhangi bir çarpýþma veya ani frenleme sýrasýnda ciddi yaralanma riskinin asgariye indirilmesi için. emniyet kemerleri ve hava yastýklarý ile saðlanan koruma koltuk arkalýklarý yatýrýlmýþ durumda iken önemli ölçüde azalabilir. UYARI Ayarlanabilir Koltuk Baþlýklarý ! UYARI Kilit Düðmesi Koltuk baþlýklarý boyun yaralanma riskini azaltmak için tasarlanmýþtýr. Bu iþlem yalnýzca koltukta kimse yokken yapýlmalýdýr. aksi halde bir kaza durumunda koltukta oturan kiþi ciddi þekilde yaralanabilir. Bir önden çarpýþma durumunda. koltuk baþlýðýnýn orta kýsmý koltukta oturanýn gözlerinin üstü ile ayný seviyede bulunmalýdýr. Bu nedenle. sürücü ve yolcunun emniyet kemeri içinden kayarak ciddi bir þekilde yaralanma riski vardýr. yolcu baþýný koltuk baþlýðýndan uzaklaþtýracak þekilde minder kullanýmý önerilmez. . Koltuk baþlýklarý ancak uygun ayarlanmýþ olduðunda boyun yaralanmalarýna karþý koruyabilir. çýkabildiði kadar baþlýðý yükseltin ve daha sonra. sürücü ve yolcu koltuk arkalýklarýnýn dik konumda olmasý gerekir. o Aracý koltuk baþlýklarý sökülmüþ durumda kullanmayýnýz. kilit düðmesine basarak aþaðýya itiniz.

ön taraftaki kolu öne veya arkaya döndürünüz. Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde. Ýndirmek için. Kol dayanaðýna kaldýrmak için yukarý çekiniz. düðmeler kapalý durumda tutulmalýdýr. Koltuk minderinin arka kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için. OMC025031 Kol dayanaðý el ile kaldýrýlabilir ve indirilebilir.(Varsa) OMC025033 B080F01MC Koltuk minderinin ön kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için. . arka taraftaki kolu öne veya arkaya döndürünüz. her iki düðmeye birden basarak sürücü ve yolcu koltuklarýnýn ýsýtýlmasýný saðlayýnýz.(Varsa) Koltuk Minderi Yükseklik Ayarý (Yalnýz sürücü tarafý) . Normal havalarda veya koltuk ýsýtma iþlemi istenmediðinde. kol dayanaðýný aþaðý doðru bastýrýnýz. Soðuk havalarda ön koltuklarýn ýsýtýlmasý için koltuk ýsýtýcý vardýr.(Varsa) Kol Dayanaðý Açýsýnýn Ayarlanmasý (Sadece Sürücü Tarafý) . B080F01S-AAT B100A01Y-AAT B080G01A-GAT KOLTUK ISITICI .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 17 o Araç hareket halindeyken koltuk baþlýðýný ayarlamayýnýz.

ayak pedalýna (2) yanlýþlýkla basmama konusunda dikkatli olmalýdýr. . araç hareket halinde iken. Ýndirmek için. ARKA KOLTUK Ayarlanabilir Koltuk Baþlýklarý (Varsa) () 2 Kilit Düðmesi HTB258 Arka koltuða geçmek için sürücü ve ön yolcunun koltuk arkalýðý yatýrýlmalýdýr. Arka koltukta oturanlar. Koltuk baþlýklarý boyun yaralanma riskini azaltmak için tasarlanmýþtýr. kilit düðmesine basarak aþaðýya itiniz. Sürücü ve ön yolcu koltuðunun dýþ tarafýnda yer alan yatýrma kumanda kolu (1) yukarý çekildiðinde. ön yolcu koltuðu arkalýðýný þekilde gösterildiði gibi ayak pedalýna (2) basarak öne yatýrabilir (Sadece ön yolcu koltuðu). aksi taktirde ön koltuk arkalýðýný öne yatar ve burada bulunanlarý yaralayabilir. Koltuk baþlýðýný çýkartmak için. çýkabildiði kadar baþlýðý yükseltin ve daha sonra. Bu iþlem yalnýzca koltukta kimse yokken yapýlmalýdýr. yukarý çekerken kilit düðmesine basýnýz. Koltuk baþlýðýný yükseltmek için yukarý çekiniz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 18 B130A02A-GAT B085D01TG-AAT ARKA KOLTUÐA GÝRÝÞ (3 kapýlý model için) ! UYARI () 1 Arka koltuktaki yolcular. koltuk arkalýðý öne yatar ve koltuk otomatik olarak ileriye kayar.

Araç hareket halindeyken. ! UYARI Katlanýr arka koltuk arkalýklarýnýn amacý. o Aracý koltuk baþlýklarý sökülmüþ durumda kullanmayýnýz. yolcu baþýný koltuk baþlýðýndan uzaklaþtýracak þekilde minder kullanýmý önerilmez. araç içinde normalde yerleþtirilemeyecek uzun cisimlerin taþýnabilmesini saðlamaktýr. koltuk baþlýðýnýn orta kýsmý koltukta oturanýn gözlerinin üstü ile ayný seviyede bulunmalýdýr. Bu durum. . Metal toka dilini (A) kemer tokasýndan (B) çýkarmak için. Bu nedenle. tokadaki (B) (varsa) oluk içine dar uçlu bir alet sokunuz. orta omuz kemerinin hasar görmemesi için. Katlamadan önce.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 19 B11A01MC-GAT ! UYARI o Bir kaza sýrasýnda azami koruma için. B220D05MC ! DÝKKAT Arka koltuðu katlarken. aksi halde bir kaza durumunda koltukta oturan kiþiler ciddi þekilde yaralanabilir. ön koltuklarýn öne doðru kaydýrýný ve koltuk arkalýklarýný dik konuma getiriniz. Arka Koltuk Arkalýklarýnýn Katlanmasý (4 Kapýlý) (Varsa) Arka koltuk arkalýklarý uzun eþyalarýn taþýnmasýný kolaylaþtýrmak ya da aracýn bagaj kapasitesini artýrmak için yatýrýlabilmektedir. Koltuk baþlýklarý ancak uygun ayarlanmýþ olduðunda boyun yaralanmalarýna karþý koruyabilir. Koltuk baþlýklarýný en alt konuma getiriniz. bir kaza veya ani duruþ sýrasýnda ciddi yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir. Aksi takdirde ani duruþ sýrasýnda yükler öne kayabilir ve bir yaralanma veya zarara neden olabilir. ön koltuklarýn üst seviyesini aþmamalýdýr. zira bu durum uygun oturma pozisyonu deðildir ve emniyet kemeri kullanma imkaný da yoktur. Katlanýr koltuk arkalýðýnda taþýnan eþyalar. yolcularýn katlanmýþ koltuk arkalýðý üzerinde oturmalarýna izin vermeyiniz. Koltuk arkalýðýný katlamak için: 1. metal dili (A) tokadan (B) ayýrýnýz. 2.

tüm arka koltuk arkalýðý ve minderi yukarý ve aþaðý katlanabilir þekilde yapýlmýþtýr. emniyet kemeri kayýþýnýn ve tokasýnýn arka koltuða takýlmamasýna veya sýkýþmamasýna izin vermeyiniz. Araç hareket halinde iken. araç içine normalde yerleþtirilemeyecek uzun malzemenin taþýnabilmesine olanak saðlamaktýr. ! B090A02MC B110A01MC UYARI o Koltuk arkalýðýný katlamadan önce. daha sonra aracýn ön tarafýna doðru koltuk arkalýðýný öne doðru katlayýnýz. ! Arka koltuk arkalýðý katlandýktan sonra tekrar dik konuma getirildiðinde. tokayý toka cebine yerleþtiriniz. UYARI Aþaðý doðru katlanan arka koltuk arkalýðýnýn ve yukarý doðru katlanan arka koltuk minderlerinin amacý. emniyet kemerinin kayýþ veya tokasýnýn hasar görmemesine dikkat ediniz. Koltuk arkalýðýndan dolayý tokanýn hasar görmesi böylece önlenecektir. ön koltuk arkalýklarýnýn üst kýsmýndan daha yüksekte olmamalýdýr. Arkalýk kilit düðmesini çekiniz. Aksi takdirde ani duruþ sýrasýnda yükler öne kayabilir ve bir yaralanma veya zarara neden olabilir. yolcularýn yük bölmesinde oturmalarýna izin vermeyiniz. kullanýlabilecek bir emniyet kemeri yoktur. daima koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýný iterek yerine kilitlenmiþ olmasýný saðlayýnýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 20 B080G01MC-GAT Arka Koltuk arkalýðýnýn ve Koltuk Minderinin Katlanmasý (3 Kapý) Kolaylýk açýsýndan. 3. Bu durum. Koltuk arkalýðýný dik konumuna geri getirdiðiniz zaman. Bunun dýþýnda. Zira bu durum uygun oturma pozisyonu deðildir ve koltuk arkalýklarý katlandýðýnda. bir kaza veya ani duruþ sýrasýnda ciddi yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir. Araç içindeki nesneler. .

B090A03MC B090A04MC B080G01MC 2.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 21 Arkalýðý aþaðýya indirmek ve koltuk minderini kaldýrmak: 1. Kotluk minderini yukarý katlayýnýz. 3. Koltuk minderini yukarý katlamak için. Böylece tokanýn koltuk arkalýðý tarafýndan hasar görmesi önlenebilir. . ! DÝKKAT Koltuk arkalýðýný katlamadan önce. Koltuk baþlýðýný çýkarýnýz ve koltuk minderinin arka tarafýndaki yuvalara yerleþtiriniz. Yukarýya ve aþaðýya katlamadan önce. ön koltuklarý ileri ve yukarý kaydýrýnýz. minderin tutma þeridini yukarý çekiniz. tokayý toka cebine yerleþtiriniz. 4.

Bunun yaný sýra. emniyet kemerinin kayýþ veya tokasýnýn hasar görmemesine dikkat ediniz. frenleme veya kaza sýrasýnda öne doðru hareket ederek yolculara çarpacak þekilde herhangi bir eþyayý arka raf üzerine yerleþtirmeyiniz. Bunun dýþýnda. Arka koltuk arkalýðý ve koltuk minderini eski konumuna getirdiðiniz zaman. Koltuk arkalýðýný öne doðru aþaðýya katlayýnýz. B140A01MC ! UYARI ETÝKETÝ Bütün yolcularýn emniyeti için eþya veya diðer yükler koltuk arkalýklarýndan daha yükseðe yerleþtirilmemiþ olmalýdýr.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 22 Koltuk arkalýðýný ve koltuk minderini eski konumuna geri getirdiðiniz zaman. . daima arkalýðýn üst kýsmýný iterek yerine kilitlenmiþ olmasýný saðlayýnýz. emniyet kemeri kayýþýnýn ve tokasýnýn arka koltuða takýlmamasýna veya sýkýþmamasýna izin vermeyiniz. koltuk arkalýðý kilitleme düðmesini çekiniz. ARKA KOLTUK UYARISI ! B090A05MC UYARI 5. emniyet kemeri tokalarýný minderin tepesine yerleþtiriniz. Koltuk arkalýðýný aþaðýya katlamak için. B090A06MC 6. Koltuk minderini oturma konumuna geri getirdiðiniz zaman.

bir kaza sýrasýnda ciddi bir þekilde yaralanma söz konusu olabilir.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 23 EMNÝYET KEMERLERÝ B150A02A-GAT B150C02A-AAT B150D01A-AAT EMNÝYET KEMERÝ ÖNLEMLERÝ Araçta bulunanlarýn sürekli olarak emniyet kemeri takmalarý gerekir. kalçalara oturtulmasý önerilir. B150B01Y-GAT Büyük Çocuklar Çocuk emniyet sistemleri için çok büyük olan çocuklar. Büyük çocuklar (13 yaþ üzeri) ön koltuða oturtulmuþsa. Çocuðun hareketi ile kemer yerinden çýkmýþ olabilir. Arada bir kemerleri kontrol ediniz. Böyle bir durum kaza olduðunda yaralanma þiddetini arttýrýr. B150F01A-AAT Her kemer için bir kiþi Ýki kiþi (çocuklar dahil) ayný anda kesinlikle tek bir emniyet kemeri takmaya kalkýþmamalýdýr. Özel öneriler için doktora baþvurunuz. Emniyet kemeri kullanýlmýþ olduðunda. bu konuda doktor önerilerini uygulamalýsýnýz. 13 yaþýnýn altýndaki çocuklar arka koltukta güvenli bir þekilde oturtulmalýdýr. uygun bir þekilde çocuk emniyet sistemi ile korunmuþ olmalarýdýr. Kucak kemeri. emniyet kemeri kullanýlmalýdýr. 13 yaþýn altýndaki bir çocuðu ASLA ön koltuða oturtmayýnýz. bu bölümde bulunan diðer talimata uyunuz. . Bu durum yasalarca zorunlu tutulmuþ olsun veya olmasýn aðýrlýðý 18 kg veya daha küçük çocuklar için çocuk koltuðu veya bir çocuk emniyet sisteminin kullanýlmasý mutlaka tavsiye edilmektedir. Gerektiðinde. Buna ilave olarak. Hamile Kadýnlar Hamile kadýnlarýn bir kaza sýrasýnda yaralanma olasýlýðýný azaltmak için emniyet kemeri kullanmalarý önerilmektedir. NOT: Küçük çocuklarýn bir kaza sýrasýnda korunmalarýnýn en iyi yolu. mümkün olduðu kadar gövdenin alt kýsmýna takýlmalýdýr. daima arka koltukta oturtulmalý ve burada bulunan kucak/ omuz kemerlerini kullanmalýdýr. Bu temel önlem yerine getirilmezse. Çocuklarýn kazadan korunmalarýnýn en güvenli yolu. KESÝNLÝKLE arkaya bakan bir çocuk koltuðunu aracýn ön koltuðuna yerleþtirmeyiniz. B150E01A-AAT Bebek veya Küçük Çocuk Bazý ülkelerde bebekler ve küçük çocuklar için çocuk emniyet sistemlerinin kullanýlmasý gereklidir. araçtakilerin bazýlarýnýn veya tümünün emniyet kemeri kullanmalarýný zorunlu tutar. kalçalara iyice oturacak þekilde. kemerin mümkün olduðu kadar aþaðýya indirilmesi ve karýn üzerinden deðil. Yerel yasalar. arka koltukta uygun bir emniyet sistemi ile tespit edilmiþ olmalarýdýr.çocuk mevcut kucak/ emniyet kemeri ile iyice korunmuþ olmalýdýr ve koltuk en arka konuma getirilmelidir. Yaralý Kiþi Yaralý bir kiþi taþýndýðýnda.

Arkalýðýn çok fazla yatýrýlmýþ olmasý emniyet kemeri takýyor olsanýz bile sizin için yeterli koruma saðlayamaz. Emniyet kemeri gövdenizi tutmaya-caðý için yararlý olamaz. Kucak kemeri de bir iþe yaramaz. sayfa 1-27. Bu durum ciddi iç yaralanmalara yol açabilir. Arka koltuk üzerinde uzanmýþ bir kiþi varsa veya ön koltuk arkalýklarý yatýrýlmýþ durumda ise emniyet kemeri istendiði þekilde çalýþmayacaktýr. Bir çarpýþma durumunda büyük bir kuvvetle kemerin içinden kayabilir ve boyundan veya bir baþka þekilde ciddi olarak yaralanabilirsiniz. yaralanma olasýlýðýný azaltmak ve emniyet sisteminden azami derecede yararlanmak için. UYARI B160A01A-AAT EMNÝYET KEMERLERÝNÝN BAKIMI Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle daðýtýlmamalý veya tadil edilmemelidir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 24 B150G01A-AAT Yere Uzanmayýnýz Bir kaza durumunda. Bkz. bütün yolcularýn dik olarak oturmalarý ve ön koltuklarýn dik durumda olmalarý gerekir. Araç hareket halinde iken gerekli korunma saðlanabilmesi için. ! Arkalýk yatýrýlmýþ konumda oturmak veya araç hareket halinde olduðunda yatmak tehlikeli olabilir. Sonra dik konumdaki arkalýða yaslanmýþ olarak emniyet kemerlerinizi takýnýz. B160B01A-AAT . Emniyet kemeri ve ilgili donanýmlarýnýn kapý menteþeleri. Hasar görmüþ olan sistem parçalarý en kýsa zamanda deðiþtirilmelidir. emniyet kemeri kayýþ veya tokasýnýn hasar görmemesine dikkat ediniz. ! UYARI Arka koltuk arkalýklarý katlandýktan sonra tekrar dik konuma geri getirilmiþ olduklarýnda. Periyodik Kontrol Bütün emniyet kemerlerinin herhangi bir aþýnma veya hasara karþý düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir. arkalýklar dik konuma getirilmelidir. vücudunuzu tam olarak sarmadýðý için sizi koruyamaz. Emniyet kemeri kayýþ veya tokasýnýn arka koltuklara takýlmamýþ veya sýkýþmamýþ olduðundan emin olunuz. araç hareket halindeyken. kapýlar veya yanlýþ kullaným nedeniyle hasar görmemiþ olduðundan emin olunuz. Kemer kuvveti leðen kemiklerine deðil. Bir çarpýþma sýrasýnda kemer karnýnýzýn yukarýsýna çýkabilir. Bu durumda omuz kemeri. karýn kýsmýna uygulanýr.

Daha sonra tuþu býrakarak bu konuma kilitleyiniz. Emniyet kemeri takma yüksekliðini ayarlamak için. Kirlendiðinde. göðsünüz ile kapýya yakýn omuzunuz arasýnda orta konumda duruyor olmalýdýr. ! o o UYARI ETÝKETÝ Yükseklik ayarlama düðmesini araç hareket halinde olduðunda yerine kilitlenmiþ olmalýdýr. Emniyet kemeri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgiler Hyundai yetkili servisinizden saðlanmalýdýr. . B170A01MC Maksimum rahatlýk ve güven için emniyet kemeri takma yüksekliðini 5 ayrý konumdan birine ayarlayabilirsiniz. yumuþak sabun eriyiði ve ýlýk su kullanarak temizlenebilir. Yükseklik ayarlý emniyet kemeri boynunuza yakýn duruyorsa. kemerin bir çarpýþma sýrasýnda tam olarak koruma saðlayamamasýna yol açabilir. Emniyet kemeri yüksekliðinin tam ayarlanmamýþ olmasý. Çamaþýr suyu. Emniyet kemeri omuz kýsmý boyna yakýn deðil. Ýndirmek için. Yükseklik ayarlayýcýyý hareket ettirmeye çalýþarak yerine kilitlenmiþ olduðundan emin olunuz. kullanýlmýþ olan emniyet kemeri grubu veya gruplarý komple olarak deðiþtirilmelidir. güçlü deterjanlar veya aþýndýrýcýlar kayýþ kumaþýna hasar vereceði için kullanýlmamalýdýr. Belirgin bir hasar görülmüyor olsa bile deðiþtirilmelidir. yükseklik ayarlama düðmesini tuþuna basarak aþaðýya itiniz. Yükseklik ayarlama düðmesini yükseltmek için yukarý çekiniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 25 B160C01A-AAT B170A01MC-AAT Emniyet Kemerlerini Temiz ve Kuru Tutunuz Emniyet kemerinin temiz ve kuru tutulmasý gerekir. yükseklik ayar düðmesini yükselterek veya alçaltarak yüksekliðin en uygun konuma gelmesini saðlayýnýz. boya. etkili koruma saðlamamýþ olursunuz. B160D01A-AAT YÜKSEKLÝK AYARLI ÖN KOLTUK EMNÝYET KEMERÝ (Varsa) Emniyet Kemerlerinin Deðiþtirilmesi Araç bir kaza geçirmiþ ise.

Acil Sarýcý Kilitlemeli 3-Noktalý Sistem Kemerin Takýlmasý Ancak ani bir duruþ veya darbe olduðunda. hariç) Emniyet kemeri uyarý lambasý. NOT: Sürücü emniyet kemeri. NOT: Kontak anahtarý “OFF” (Kapalý) konumdan “ON” (Açýk) konuma getirildiði zaman. kemer takýldýktan sonra. emniyet kemeri alarmý 1 dakika sonra yaklaþýk 1-2 dakika duyulur. Emniyet kemeri boyu. emniyet kemeri alarmý yaklaþýk 1-2 dakika duyulur. kemer olduðu yerde kilitlenir. Emniyet kemerinin uygun olarak kilitlendiðini ve kemer kayýþýnýn burulmamýþ olduðunu kontrol ediniz. B265E01MC-GAT Emniyet Kemeri Uyarý Iþýðý ve Alarmý (Sadece A. . Ýleri doðru yavaþça ve rahatça hareket ettiðinizde. Öne doðru çok hýzlý hareket ettiðinizde de kilitlenmelidir.B. 6 saniye süre ile yanar.(A. Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý . kontak anahtarý “OFF-kapalý” konumdan “ONaçýk” konumuna getirildiðinde. 9 saniye içinde “kemer takýlý deðil ž kemer takýlý ž kemer takýlý deðil” sýrasýna göre kullanýlýrsa. 1) Kontak anahtarý 1 dakika içinde “OFF” (Kapalý) konumundan “ON” (Açýk) konumuna geçtiði zaman. Toka yuvanýn içine oturunca bir “klik” sesi duyulur. emniyet kemeri ikaz sistemi sürücüye emniyet kemerinin takýlmasýný hatýrlatmak için aþaðýdaki gibi devreye girer. kayýþ uzanmalý ve size hareket serbestliði saðlamalýdýr. Aracýn hýzý 9 km/saat deðerinin altýnda ise. manuel olarak ayarlandýktan sonra.) Emniyet kemeri ikaz ýþýðý ve sesi aþaðýdaki tabloya göre devreye girer.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 26 B180A01MC-GAT EMNÝYET KEMERLERÝ . kontak anahtarý ‘’ON-Açýk’’ konumuna geri döner. 2) Anahtarý býraktýðýnýz zaman. emniyet kemeri uyarý ýþýðý ve sesi devreye girmez.B. Kullanýcý (Sürücü) Durumu Emniyet Kemeri Toka takýlmamýþ Toka takýlmýþ Takýlmamýþ Toka takýlmýþ toka takýlmamýþ Kontak anahtarý ON "Açýk" ON "Açýk" MARÞ *1 MARÞ *2 Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý Takýlýncaya kadar devrede kalýr 6 saniye için devreye girer Toka takýlýncaya kadar yanýp söner Toka takýlýncaya kadar yanýp söner B180A01NF B260E01TB-GAT Emniyet kemerinizi takmak için makaradan dýþarý çekiniz ve metal tokayý yuvanýn içine sokunuz. 3) Aracýn hýzý 9 km/saat deðerini aþarsa. otomatik olarak ayarlanýr ve böylece kalça çevresine iyice oturur. emniyet kemeri takýlý deðil ise.

metal tokayý kilit yuvasýnýn tokasý içine sokunuz. sonra yeniden deneyiniz. Emniyet kemeri vücudunuzun çok yukarýsýna takýlýrsa. bir kaza veya ani duruþ sýrasýnda içinden kayabilirsiniz. kilit tokasý üzerindeki çýkartma tuþuna basýlarak çýkarýlýr. mümkün olduðu kadar kalçanýza doðru indirilmiþ olarak takmalýsýnýz. . Emniyet kemeri. B220A01MC 2 noktalý sabit tipteki emniyet kemerinizi takmak için. emniyet kemerini kesinlikle kolun altýnda bulundurmayýnýz. Bunun yerine þekilde gösterildiði gibi. Kapý tarafýnda otururken. hasar. Böyle olmuyorsa. ciddi yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Emniyet kemerinin normal olarak kilitlendiðini ve kemer kayýþýnýn kývrýlmamýþ olduðunu kontrol ediniz. bir kol altta iken. Toka yuvanýn içine oturunca bir “klik” sesi duyulur. otomatik olarak makara içine çekilmelidir. diðeri kemerin üstünde kalmalýdýr. Kemer çýkarýldýðý zaman. emniyet kemerini kontrol ederek dönmemiþ olduðundan emin olunuz. Bu durum.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 27 B200A01S-GAT B210A01A-AAT Emniyet Kemerinizin Ayarlanmasý Emniyet Kemerinin Çýkarýlmasý EMNÝYET KEMERLERÝ (2-Noktalý Sabit Tip) (Arka Orta Koltuk) (Varsa) Kemerin Takýlmasý B200A01NF B210A01NF Emniyet kemerini belinize deðil. Kollarýnýzýn emniyet kemerinin üzerinde veya altýnda olmamasý gerekir.

Emniyet kemerini çýkarmak istediðinizde. Emniyet kemerini takýnýz ve gevþek ucundan çekerek sýkýnýz. Emniyet kemerini belinize deðil. ! UYARI Arka orta koltuk kemeri kilit mekanizmasý. Arka koltuk emniyet kemeri veya orta emniyet kemeri takýldýðý zaman. bir kaza durumunda yaralanma olasýlýðýnýzý artýrabilir. mümkün olduðu kadar kalçanýza doðru indirilmiþ olarak takmalýsýnýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 28 B220B01A-AAT B220C01A-AAT Emniyet Kemerinizin Ayarlanmasý Emniyet Kemerinin Çýkarýlmasý Çok yüksek a b B220A02MC Doðru Daha kýsa B220B01MC B210A02NF NOT: Metal dil (a) ile “CENTER” (Merkez) iþaretli toka yuvasýnýn (b) birlikte kilitlendiðini kontrol ediniz. vücudunuz tam olarak oturmasý için. kemerlerin doðru tokalara kilitlenmiþ olmalarýný saðlayýnýz. kemer uzunluðu el ile ayarlanmalýdýr. . diðer arka koltuk emniyet kemerlerinden farklýdýr. Emniyet kemeri yüksekte olursa. emniyet kemeri sisteminden azami koruma ve uygun çalýþma elde etmek için. toka yuvasý üzerindeki düðmeye basýnýz. 2 noktalý sabit tipteki emniyet kemerinin.

1. .3Noktadan Sabitlenen Acil Kilitlemeli Makaralý Sistem .(4 Kapýlý) (Varsa) B220D02MC B220D03MC B220D02MC 2. emniyet kemerini çekiniz ve metal dili (C) toka yuvasýna (D) sokunuz. metal dil(A) ile toka yuvasýnýn (B) birlikte kilitlendiðini kontrol ediniz.Arka Orta Koltuk . Arka orta koltuk kemerini takmadan önce. (A) ve (B) nin kilitlenmiþ olduðuna emin olduktan sonra. NOT: Metal dil (a) ile “CENTER” iþaretli toka yuvasýnýn (b) birlikte kilitlendiðini kontrol ediniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 29 B220D01MC-AAT EMNÝYET KEMERLERÝ.

bir “klik” sesi duyulur. Herhangi bir metal dil veya toka yuvasý kilitlenmemiþ ise. otomatik olarak ayarlanýr ve böylece kalça çevresine iyice oturur. o Arka orta koltuk kemerini kullandýðýnýz zaman. metal dili (A) ve toka yuvasý (B) kilidini asla açmamalýsýnýz: (1) Arka koltuk arkalýklarýný yatýrýlmýþ olmasý. Ancak ani bir duruþ veya darbe olduðunda. B220D05MC o Metal toka dilini (A) kemer tokasýndan (B) çýkarmak için tokadaki (B) oluk içine dar uçlu bir alet sokunuz. bir kaza sýrasýnda yaralanma riski artar. Öne doðru çok hýzlý hareket ettiðinizde de kilitlenmelidir. manuel olarak ayarlandýktan sonra. Ýleri doðru yavaþça ve rahatça hareket ettiðinizde. (2) Arka koltuðun üzerinde taþýnan bir eþyanýn arka orta emniyet kemerine hasar verebilecek olmasý. metal dil (A) ile toka (B) kilitlenmelidir. Emniyet kemeri boyu. . kemer olduðu yerde kilitlenir. o Aþaðýdaki istisnalar dýþýnda. kayýþ uzanmalý ve size hareket serbestliði saðlamalýdýr. bütün metal dilleri ve toka yuvalarýný kilitlemelisiniz. toka yuvasý içine oturduðunda. o Arka koltuk arkalýðýný yukarý kaldýrýlýr kaldýrýlmaz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 30 ! UYARI B220D04MC Dil.

koltuk emniyet kemeri sisteminden azami koruma ve uygun çalýþma elde etmek için. ! UYARI B210A01NF Emniyet kemerini çýkarmak istediðinizde. kemerlerin doðru tokalara kilitlenmiþ olduklarindan emin olunuz. Kaza istatistikleri. Küçük çocuk ve bebekler için çocuk koltuðu kullanýlmalýdýr. mevcut olan emniyet kemerlerinden birisini takmalýdýr. kapalý araç içinde býrakýldýklarýnda çok ýsýnabilir. çocuðunuzu oturtmadan önce. Çocuk emniyet sistemi kullanmayan büyük çocuklar. uygun þekilde korunduklarý zaman ön koltuklarda olduðundan daha güvenli olduðunu göstermektedir. ! UYARI Yan emniyet kemeri veya orta emniyet kemeri takýldýðý zaman. emniyet kemeri ile araç içine sabitleyiniz ve ani duruþ veya kaza sýrasýnda araç içinde savrulmamasýný saðlayýnýz. toka yuvasý üzerindeki düðmeye basýnýz. Çocuk koltuðu araç içinde iyice sabitlenmelidir. bunun aracýnýza ve emniyet kemerlerine uyacaðýndan ve çocuðunuz için uygun olduðundan emin olunuz. Yolcu tarafý hava yastýðýnýn açýlmasý ile sonuçlanacak bir kaza durumunda. o Çocuk emniyet sistemi kullanýlmadýðýnda. ön koltuk üzerinde bulunan çocuk veya bebek koltuðunda bulunan çocuðun ciddi bir þekilde yaralanmasý ve hatta ölmesi söz konusu olabilir. Yasalar. aksi taktirde bir kaza sonucu çocuðunuz yaralanýr ve hatta ölebilir. Belirli bir çocuk emniyet sistemi satýn almadan önce. . çocuðunuzu çocuk emniyet sistemine (emniyet koltuðu) yerleþtirmeniz gerekir. çocuklarýn emniyet sistemleri kullanmalarýný talep etmektedir.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 31 ÇOCUK EMNÝYET SÝSTEMÝ B220C02A-GAT B230A03A-GAT Emniyet Kemerinin Çýkarýlmasý (Varsa) Araçta seyahat eden çocuklar arka koltuklara oturtulmalý ve bir kaza. o Çocuk emniyet sistemi arka koltuða yerleþtirilmelidir. Aracýnýzda küçük çocuðunuzla seyahat edecekseniz. Bu nedenle. Çocuk veya bebek koltuklarýný kesinlikle ön koltuða yerleþtirmeyiniz. çocuk emniyet sistemini sadece aracýnýzýn arka koltuðunda kullanýnýz. ani duruþ veya ani manevra sýrasýnda yaralanma riskini asgaride tutmak için mutlaka uygun bir þekilde korunmuþ olmalarý gerekir. Çocuk emniyet sistemini imalatçý firma talimatlarý uyarýnca aracýnýza takýnýz. o Emniyet kemeri veya çocuk emniyet sistemleri. çocuklarýn arka koltuklarda. koltuk kýlýfý ve tokalarý kontrol ediniz.

çocuklar kesinlikle kucakta taþýnmamalýdýrlar. Arka Orta Koltuk Konumuna Takýlmasý 2 noktalý statik tip B230F01MC 3 noktalý tip B230F02MC Çocuk emniyet sistemini yerleþtirdikten sonra. bir çarpýþma sýrasýnda çocuðun ciddi olarak yaralanmasý veya ölmesi riski artar. arka orta koltuk emniyet kemerini kullanarak þekilde gösterildiði gibi sabitleyiniz. kucakta taþýyan kiþi emniyet kemeri takýyor olsa bile çocuk için yeterli koruma saðlamaz. Çocuklar kesinlikle yolcu koltuðuna oturtulmamalýdýr. . boyun veya sýrt üzerinden geçirilmemelidir. Kucak/emniyet kemeri kucak kýsmý çocuðun kalçasýný mümkün olduðu kadar alt taraftan saracak þekilde takýlmalý ve iyice sýký baðlanmalýdýr. Hyundai çocuðun oturma yüksekliðini arttýrmak için arka koltukta onaylanmýþ bir minder kullanýlmasýný tavsiye eder. o Çocuk koltuðu saðlam bir þekilde sabitlenmemiþ ise. o Koltuk arkalýðýna “asýlan” tipte çocuk koltuðu veya çocuk emniyet sistemi kullanmayýnýz. kemerin doðru takýlmasý için fayda saðlar. Hareket halindeki araçta çocuklar herhangi bir þekilde kucakta taþýnýyor olsa bile. böylelikle emniyet kemerinin çocuða tam olarak uymasý saðlanmýþ olur.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 32 o Çocuk emniyet sistemleri için çok büyük olan çocuklar arka koltuklarda oturtulmalý ve buradaki kucak/omuz kemerini kullanmalýdýr. Emniyet kemeri çocuðun vücuduna tam olarak oturmuyorsa. aksi taktirde bir kaza veya ani duruþ sýrasýnda çocuklar ciddi þekilde yaralanabilirler. daima omuzun ortasýndan geçecek þekilde takýlmalý. Çocuðun koltuk ortasýna doðru oturtulmasý. bunlar bir kaza sýrasýnda yeterli korumayý saðlamaz. Arka koltuktaki dýþ kucak/ emniyet kemerinin omuz kýsmý. o Araç hareket halinde olduðunda. B230F01A-AAT o o o Çocuðun koltuk üzerinde ayakta veya diz çökmüþ olarak durmasýna kesinlikle izin verilmemelidir.

koltuðu her yöne doðru hareket ettirerek saðlam bir þekilde sabitlenmiþ olduðundan emin olunuz. Emniyet kemeri kucak kýsmýnýn çocuk koltuðunu sýkýca sardýðýndan ve omuz kýsmýnýn ise çocuðun baþý veya boynu için engel oluþturmayacak þekilde olduðundan emin olunuz. Çocuk koltuðu hareket ediyorsa. emniyet kemerinin boyunu yeniden ayarlayýnýz. sistemin kontrol edilmesi amacýyla derhal Hyundai yetkili servisine baþvurunuz. emniyet kemerini koltuða takýnýz. Sonra. kucak/emniyet kemerini makaradan çekip uzatýnýz. Çocuk emniyet sistemini arka koltuða yerleþtiriniz. emniyet sistemi imalatçý firmasý tarafýndan verilen talimatý okuyunuz. mutlaka çocuk emniyet sistemi imalatçý firma önerilerini okuyunuz. NOT: o Çocuk emniyet sisteminin takýlmasý öncesinde. B230G01MC Çocuk emniyet sisteminin arka yan koltuklara takýlmasý için. B230G02JM-GAT Arka Yan Koltuklara Takýlmasý Emniyet kemerinin daha sýký olmasý gerektiðinde. Çocuk koltuðunun bu þekilde yerleþtirilmesinden sonra. emniyet kemerinin boþluðunu alýnýz. o Emniyet kemeri belirtilen þekilde çalýþmýyorsa. . kemerden tutup çekerek makaranýn kemeri toplamasýný saðlayýnýz. Çocuk emniyet sistemini aracýnýza yerleþtirmeden önce. varsa çocuk emniyet sistemi kuþaklarýný çocuk güvenlik kanca tutucusuna takýnýz ve sýkýþtýrarak koltuðu sabitleyiniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 33 Çocuk koltuðunu ileri geri ve saða sola hareket ettirmeye çalýþarak emniyet kemerinin koltuðu iyice sabitlenmiþ olduðunu kontrol ediniz.

Perde hava yastýklarý ile donatýlmýþ olan araçlara çocuk emniyet sistemini monte etmeden önce. arka koltuk üzerindeki arka raf (pandizot) üzerindedir. Küçük çocuk ve bebekler için çocuk koltuðu veya bebek koltuðu kullanýlmasý gereklidir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 34 B230B02A-GAT B230C03A-GAT ! o UYARI o Herhangi bir çocuk emniyet sistemini ön yolcu koltuðuna yerleþtirmeyiniz. Yolcu tarafý hava yastýðýnýn açýlmasý ile sonuçlanacak bir kaza durumunda. Arka koltuk rafý üzerindeki ankraj cývatasý kapaðýný açýnýz. daima bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzun'da bulunan perde hava yastýðý sistemleri ile ilgili emniyet notlarýna dikkat ediniz. çocuk veya bebek koltuklarýnýn aracýn arka koltuðuna yerleþtirilmesi gereklidir. “Çocuk emniyet sistemi” adlý bölüme baþvurunuz. ön koltuk üzerinde bulunan çocuk veya bebek koltuðunda bulunan çocuðun ciddi bir þekilde yaralanmasý ve hatta ölmesi söz konusu olabilir. Daha emniyetli olmasý bakýmýndan. Aracýnýzda. B230C01MC 1. Baðlantý Elemanlý’’ bir Çocuk Emniyet Sisteminin Kullanýlmasý Tutucu Cývata (5/16"-22 mm) Konik Yaylý Rondela Çocuk Koltuðu Baðlantý Kancasý Çocuk Koltuðu Baðlantý Kancasý Tutucusu Ara pulu Baský Pulu B230B01NF “Baðlantý Elemanlý” bir Çocuk Emniyet Sisteminin Yerine Takýlmasý (4 Kapýlý) 3 adet çocuk koltuðu baðlantý kancasý. Uygun ebattaki çocuk veya bebek koltuklarý araç içine imalatçý firma talimatýna uygun yerleþtirilmelidir. Bu nedenle çocuk emniyet sistemini sadece aracýn arka koltuðunda kullanýnýz. . çocuk veya bebek koltuklarýnýn takýlmasýna uygun üç ayrý çocuk koltuðu baðlantý kancasý yer almaktadýr. Çocuk emniyet sistemlerini monte ettiðiniz zaman. daima onaylý donaným kullanýnýz ve montajý doðru yaptýðýnýzdan emin olmak ve yolcu korumasýný azami seviyeye çýkarmak için.

3. Arka döþeme paneli üzerindeki baðlantý cývatasý kapaðýný açýnýz. Çocuk emniyet koltuðu kayýþýný koltuk arkalýðý üzerinden geçiriniz. kemer kayýþýný koltuk baþlýðýnýn altýndan ve koltuk baþlýðýnýn ayaklarý arasýndan geçiriniz. kemer kayýþýný koltuk baþlýðýnýn altýndan ve koltuk baþlýðýnýn ayaklarý arasýndan geçiriniz. 2. Koltuk baþlýklarý ayarlanabilir olan araçlarda. . arka koltuk üzerindeki arka döþeme paneli üzerindedir. aksi halde kemer kayýþýný koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýnýn üzerinden geçiriniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 35 B230E01MC-GAT “Baðlantý Elemanlý” bir Çocuk Emniyet Sisteminin Yerine Takýlmasý (3 Kapýlý) 3 adet çocuk koltuðu baðlantý kancasý. 3. Kemer kayýþý kancasýný (2) çocuk emniyet koltuðu kanca tutucusuna (1) takýnýz ve koltuðu emniyete almak için sýkýþtýrýnýz. Çocuk emniyet koltuðu kayýþýný koltuk arkalýðý üzerinden geçiriniz. B230E01MC 1. Kemer kayýþý kancasýný (2) çocuk emniyet koltuðu kanca tutucusuna (1) takýnýz ve koltuðu emniyete almak için sýkýþtýrýnýz. B230C02MC B230C02MC 2. Koltuk baþlýklarý ayarlanabilir olan araçlarda. aksi halde kemer kayýþýný koltuk arkalýðýnýn üst kýsmýnýn üzerinden geçiriniz.

arka koltuk üzerindeki arka raf (pandizot) (4 kapýlý araç) veya arka taban panelinde (3 kapýlý araç) bulunan bir üst kemer montaj parçasýyla birlikte bir çift isofiks baðlama noktasý vardýr. sadece ECER44 gereklerine uygun olduðuna dair aracýn özel onayý varsa. Diðer üreticilerin ayrý bir sertifikasyon ortaya koymasý durumunda. bu koltuk türünün onaylý olup olmadýðýný ve Hyundai aracýnýz için tavsiye edilip edilmediðini Hyundai satýcýnýza danýþýnýz. Arka koltuðun her iki yanýnda. daha kolay ve daha hýzlý takmalý ilave yararýyla. sadece koltuðun ECE-R44’e uygun olduðuna dair aracýn özel onayý varsa takýlabilmektedir. minder ile koltuk arkalýðý arasýnda. çok daha fazla emniyet ve olumlu konum saðlamaktadýr. ISOFIX Kemer Askýsý Konum Göstergesi ISOFIX Kemer Askýsý Takma iþlemi esnasýnda. koltuðun kemer askýsý yerlerinin. NOT: Bir ISOFIX çocuk koltuðu. bu takma iþlemini iþitebileceðiniz þekilde kenetlenmesi (çekerek kontrol edin!) ve arka koltuk üzerindeki arka raf (pandizot) (4 kapýlý araç) veya arka taban panelinde (3 kapýlý araç) bulunan bir üst kemer montaj parçasýyla birlikte sabitlenmesi zorunludur. Bir ISOFIX çocuk koltuðu. Çocuk koltuðunun takýlmasýnýn ve kullanýmýnýn ISOFIX koltuðuna ilave edilen takma kýlavuzuna uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir. araçta koltuðu emniyete almak için standart yetiþkin emniyet kemeri kullanýmý gereksinimini ortadan kaldýran çocuk koltuklarýnýn takýlmasýna iliþkin standart bir yöntemdir. B230D01MC ISOFIX. Bir baþka araç için satýn alýnmýþ olan bir ISOFIX çocuk koltuðunu kullanmadan önce.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 36 ‘’ISOFIX’’ sistemli ve ‘’Baðlantý Elemaný’’ sistemli çocuk koltuðu emniyet sisteminin kullanýlmasý NOT: Halen bu koltuk öngörülen gereðe uygun tek koltuktur. Bu koltuk kapsamlý þekilde Hyundai tarafýndan test edilmiþtir ve tavsiye edilmektedir. Bu sistem. takýlabilmektedir. Hyundai bu koltuðu dikkatli biçimde deðerlendirmeye tabi tutacak ve söz konusu koltuk yasal düzenlemeye uyduðu takdirde de bir tavsiyede bulunacaktýr. .

Bir ‘’klik’’ sesi dinleyiniz. ISOFIX baðlantý elemanlarý sadece arka koltuk sað ve sol yan oturma konumlarýnda bulunmaktadýr. Sayfa 1-34’deki ‘’Baðlantý Elemanlý’ bir Çocuk Emniyet Sisteminin Yerine Takýlmasý’’ konusuna baþvurunuz. Kemer kayýþý kancasýný çocuk emniyet koltuðu kanca tutucusuna takýnýz ve koltuðu emniyete almak için sýkýþtýrýnýz. ISOFIX veya ISOFIX – uyumlu çocuk koltuklarý. o Araçtaki ISOFIX baðlantý elemanlarý kullanýlarak sabitlenen çocuk koltuklarýný arka orta oturma konumuna yerleþtirmeyiniz. Çocuk koltuðu alt ankraj cývatasýna birden fazla sayýda çocuk koltuðu baðlantýsý yapmayýnýz. çocuk emniyet koltuðu mandalýný ISOFIX askýsýna takýnýz. bu da emniyet koltuðundaki çocuðun sýkýþmasýna ve ciddi biçimde yaralanmasýna ya da ölmesine neden olabilir. Arka koltuk orta konumuna yerleþtirilmiþ çocuk güvenlik koltuðunu her iki yanlarda yer alan ISOFIX baðlantý elemanlarý ile sabitlemeye kalkýþmayýnýz. Çocuk emniyet koltuðunun ISOFIX askýsýna kenetlenmesi için.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 37 Çocuk koltuðunun takýlmasý yerine o ! UYARI 1. her iki yanlarda yer alan ISOFIX baðlantý elemanlarý. Aksi taktirde ankraj noktalarý veya baðlantý ankrajý kopabilir ve ciddi yaralanma veya ölüme yol açýlabilir. Mutlaka çocuk koltuðu imalatçý firma kullaným ve takma talimatlarýna uyunuz. Arka koltuða bir çocuk emniyet koltuðu takmak için araç „ISOFIX” sistemi kullanýldýðýnda. sadece þekilde gösterilen uygun konumlara takýlmýþ olmalýdýr. arka orta oturma konumuna yerleþtirilmiþ çocuk koltuðu için yeterli mukavemeti saðlayamaz ve bunun sonucunda ciddi yaralanma veya ölüm söz konusu olabilir. arka koltuktaki kullanýlmayan tüm emniyet kemeri metal dilleri ya da askýlarý koltuk kemer tokalarýna tam olarak takýlmalý ve çocuðun o o o o toplanmamýþ emniyet kemerlerine ulaþmasýný ve yakalamasýný önlemek için emniyet kemeri þeridi çocuk emniyet koltuðu arkasýnda toplanmalýdýr. . Bir çarpýþma durumunda. 2. Takýlmamýþ metal kemer mandal dilleri ya da kemer askýlarý çocuðu toplanmamýþ emniyet kemerlerine ulaþtýrabilir.

L5: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan Romer Lord Plus (E1 03301136) için uygun. L3: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan Bebe comfort iSEOS (E2 039014) için uygun. UF: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan “üniversal” kategori içindeki öne bakan uygun emniyet sistemleri. L9: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan Bebe comfort HiPSOS(E2 031011/E2 031017) için uygun. L6: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan Euro Kids Star (E1 03301129) için uygun L7: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan Be Safe iZi COMFORT (E4 03443206) için uygun L8: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan MAXI-COSI Priori XP (E1 03301153) için uygun. bir çocuk emniyet koltuðunun arka koltuða monte edilmesini tavsiye ederiz.44. . L4: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan GRACO Autobaby (E11 03.161) için uygun. aþaðýdaki tabloya baþvurunuz. ! UYARI Ön yolcu hava yastýðý düðmesi “OFF” konumuna ayarlanmýþ olsa bile. Çocuk emniyet koltuklarý kullanýldýðýnda.18kg arasý (9 ay -4 yaþ ) II & III :15kg 36kg arasý (4-12 yaþ) Ön Yolcu Arka dýþ Arka Orta L1: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan Bebe comfort ELIOS (E2 037014) için uygun. Oturma Konumu Yaþ Grubu 0: 10 kg kadar (0-9 ay) 0+: 13 kg kadar (0-9 ay) 1: 9 kg . Çocuðunuzun güvenliðini saðlamak için istisnai durumlarda ön yolcu koltuðuna bir çocuk emniyet koltuðu konmasý gerektiðinde ön yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý gerekmektedir. U: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan “universal” kategori içindeki uygun emniyet sistemleri.160 / E11 03.44. L2: Bu grupta kullanýlmak üzere onaylanmýþ olan PegPerego primo Viaggio (E13030010) için uygun.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 38 B230H01MC-GAT Çocuk Emniyet Koltuklarýnýn Araç Koltuklarýna Uygunluðu Çocuklarýnýz için uygun ve yasal olarak onaylanmýþ çocuk koltuklarý kullanýnýz.

esas olarak aþaðýda belirtilmekte olan parçalardan oluþur. Sürücü hava yastýðý Yolcu hava yastýðý ! UYARI Bir ön gerdiricili emniyet kemerinden azami yarar saðlamak için: 1. emniyet kemeri makarasý kilitlenir. ön gerdiriciler devreye girecektir. Ön gerdiricinin amacý. 1. 2. Ön gerdiricili emniyet kemerleri hava yastýklarý ile birlikte devreye girebilir. Emniyet kemeri ön gerdirici sistemi. Araç aniden durduðunda veya yolcular ani bir þekilde öne doðru hareket ettiklerinde. Emniyet kemeri doðru konumda ayarlanmýþ olmalýdýr. Emniyet kemeri ön gerdirici grubu 3. bazý önden çarpýþmalar sýrasýnda. ön gerdirici devreye girer ve emniyet kemerinin kemeri takanýn vücudunu daha sýký sarmasýna yol açar.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 39 Ön gerdiricili emniyet kemeri (Varsa) Hyundai aracýnýz sürücü ve ön yolcu ön gerdiricili emniyet kemeri ile teçhiz edilmiþtir. Acil Kilitlemeli Makaralý (ELR) tipteki emniyet kemeri ile benzer þekilde çalýþýr. Emniyet kemeri doðru takýlmýþ olmalý. yolcu bölmesinde bir gürültü duyulabilir ve bir duman çýkar. SRS kontrol modülü . Bazý önden çarpmalarda. SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý 2. þekilde gösterilmektedir. 1 3 2 B180D01MC NOT: o Sürücü ve ön yolcu ön gerdiricili emniyet kemeri belirli önden çarpmalarda devreye girecektir. Bunlarýn yerleri. emniyet kemerinin yolcunun vücudunu iyice sarmasýný saðlamaktýr. Çarpýþma sýrasýnda emniyet kemeri takýlmamýþ olsa bile. HXG229 Ön gerdiricili emniyet kemeri. Bunlar normal çalýþma koþullarýný gösterir ve herhangi bir tehlike arz etmezler. Ön gerdiricili emniyet kemerleri hava yastýklarý ile birlikte devreye girebilir. o Ön gerdiricili emniyet kemerleri devreye girdiðinde.

yanýp sönerse ve de yandýktan sonra yaklaþýk 6 saniyeden fazla süreyle açýk kalýrsa veyahut araç seyir halindeyken yanarsa bir Hyundai yetkili satýcýsýna uðrayýp ön gerdiricili emniyet kemerini ya da SRS hava yastýðýný hemen kontrol ettiriniz. . bu sýrada çýkan toz cilt üzerinde etki yapabilir ve uzun süreli solunmamalýdýr. tadil edilmesi. devreye girdikten sonra ýsýnýr. mutlaka deðiþtirilmelidir. o Ön gerdiricili emniyet kemeri herhangi bir þekilde bakým veya onarým yapmaya kalkýþmayýnýz. Tüm emniyet kemerleri. ön gerdiricili emniyet kemeri mekanizmalarýna bir kaç dakika süre ile dokunmayýnýz. SRS hava yastýðý uyarý lambasý. Ön gerdiricili emniyet kemerlerinin devreye girdiði bir kazadan sonra. Bunun Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan yapýlmasý gerekir. kontak anahtarý ‘’ON (AÇIK)’’ konumuna getirildiði zaman yanmazsa ya da bir saniye süreyle UYARI o Ön gerdiriciler yalnýzca bir kez çalýþmak üzere yapýlmýþtýr. o Bir araç kullanýrken veya içinde seyahat ederken. o Ön gerdiricili emniyet kemeri gruplarý üzerine vurmayýnýz. o Ön gerdiricili emniyet kemeri grubu mekanizmasý. mutlaka emniyet kemeri takýnýz. ellerinizi ve yüzünüzü iyice yýkayýnýz. bu uyarý lambasý yanmaya devam eder. o Ön gerdiricili emniyet kemeri gruplarýnýn yanlýþ bakýmý ve ilgili uyarýlara uyulmamasý. bu tuzlardan korunmak için.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 40 o Zararlý olmamasýna karþýn. Devreye girmelerinin ardýndan. SRS hava yastýðýnda herhangi bir arýza olmamasýna raðmen. kontrol edilmesi deðiþtirilmesi veya onarýlmasý normal çalýþmalarýnýn aksamasýna veya yanlýþlýkla çalýþmasýna ciddi yaralan-malara yol açabilir. o Ön gerdiricili emniyet kemerini kendiniz kontrol etmeye veya deðiþtirmeye kalkýþmayýnýz. ! DÝKKAT ! o SRS hava yastýðýný çalýþtýran sensör. bir çarpýþma sýrasýnda kullanýldýysalar. öngerdiricili emniyet kemerine baðlý olduðundan gösterge panelindeki uyarý ýþýðý kontak anahtarý ‘’ON (AÇIK)’’ konumuna getirildikten sonra yaklaþýk 6 saniye süreyle yanacaktýr. Bir kere devreye girmelerinin ardýndan deðiþtirilmeleri gerekir. hangi tip olursa olsun. üzerine vurulmasý. bu ýþýðýn daha sonra sönmesi gerekmektedir. o Ön gerdiricili emniyet kemeri normal çalýþmýyorsa.

Yan perde hava yastýðý B240D01MC .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 41 ÝLAVE GÜVENLÝK SÝSTEMÝ (HAVA YASTIÐI) SÝSTEMÝ B240D01MC-GAT (Varsa) 1. Sürücü ön hava yastýðý 2. Ön yan darbe hava yastýðý 4. Yolcu ön hava yastýðý 3.

hava yastýklarý belli bir sýnýr hýzýn altýndaki önden çarpmalarda açýlmaz. o Adýndan da anlaþýlacaðý gibi. arkadan çarpma veya takla atma sýrasýnda açýlacak þekilde yapýlmamýþtýr. araç boylamasýna ekseni ile en fazla 30° olmasý durumunda açýlacak þekilde tasarlanmýþtýr ve yan ve arka darbeler veya aracýn devrilmesi sonrasýnda açýlmaz. ! Hyundai’niz Ýlave Güvenlik Sistemi (Hava Yastýðý) ile donatýlmýþtýr. sürücü veya ön yolcu için. SRS sürücü ve ön yolcu üç noktalý emniyet kemeri sistemine yardýmcý olmasý amacýyla ve onunla birlikte kullanýlmasýna yönelik tasarlan-mýþtýr ve herhangi bir þekilde onun yerine geçmez. Ayrýca hava yastýklarý sadece birkez açýlýr. Sistemin mevcut olduðu. Hava yastýðý. açýlmasýna yetecek þiddetteki önden çarpmalarda. NOT: Güneþliðin üst tarafýnda ve torpido gözünde yer alan etiketler üzerinde SRS ile ilgili bilgileri okuyunuz. direksiyon simidinin ortasýnda ve ön panelin yolcu tarafýnda torpido gözünün üzerinde yer alan kapaklarýn altýna takýlan hava yastýklarýndan oluþur. Bu nedenle emniyet kemerlerinizin araç hareket halinde olduðunda mutlaka takýlý olmasý gerekir. o SRS.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 42 B240A01NF-GAT Sürücü ya da Ön Yolcu Hava Yastýðý (Varsa) Sürücü Ön Hava Yastýðý SRS’nin amacý. sadece araç yolcularýnda bir yaralanmaya yol açacak þiddetteki önden çarpmalar sýrasýnda açýlacak þekilde yapýlmýþtýr. emniyet kemerlerinin saðladýðý korumaya ilave koruma saðlamaktýr. yandan çarpma. ancak darbe yeterince þiddetli ve darbe açýsý. direksiyon simidi ve gösterge paneli yolcu tarafý torpido gözü üzerindeki hava yastýðý kapaðýna basýlmýþ “SRS AIR BAG” yazýsýndan anlaþýlýr. Bunun için emniyet kemerleri sürekli olarak mutlaka takýlmalýdýr. Ayrýca. Hyundai SRS sistemi. . UYARI Arkadan çarpma Takla atma Yandan çarpma o Ön hava yastýklarý.

Bir kaza sýrasýnda hava yastýðýnýn açýlmasý ile çocuk veya bebek ciddi bir þekilde yaralanabilir veya ölebilir.SRS Servis Hatýrlatma Göstergesi (SRI) . ancak emniyet kemerlerinin mutlaka takýlmasý ve koltuklarýn mümkün olduðu kadar geri çekilmesi gerekir. Aksi taktirde SRS sistemi yanlýþlýkla açýlýr veya çalýþamaz hale gelir ve bir kaza sonrasýnda yaralanmasýna sebep olabilir.SRS Kontrol Modülü (SRSCM) SRSCM sistemi. emniyet kemeri takmadýðý için yerinde olmayan bir yolcuya çok güçlü bir þekilde çarpabilir ve onun ciddi veya ölümcül yaralanmasýna yol açabilir. Daha büyük çocuklar (13-19 yaþ arasý veya daha büyükler) ön koltukta oturabilir.Sürücü Hava Yastýðý Modülü .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 43 o Sürücü. bir çarpýþma sýrasýnda koruma saðlayabilmesi için çok çabuk açýlmasýný gerektirir. bölümde oturduklarý hava yastýðý olsun olmasýn. o Her türlü çarpýþma sýrasýnda azami koruma saðlanmasý ve sürücünün bir çarpýþma sýrasýnda ciddi yaralanma veya ölüm riskini asgariye indirmek için. aksi taktirde bu cisimler. o Hava yastýklarý açýlýrsa. o SRS hava yastýðý sisteminin. hava yastýklarýnýn açýlmasýna yol açacak þiddette bir önden çarpýþma sýrasýnda sizi yaralayabilir. bir ön veya yan çarpýþmanýn hava yastýðý açýlacak derecede þiddetli olup olmadýðýna karar vermek için. Hava yastýklarýna çok yakýn oturuyorsanýz. Hava yastýðý. Araç hareket halinde iken gereksiz yere hava yastýðýna yakýn oturmayýnýz veya eðilmeyiniz. emniyet kemerleri de takýlmýþ olmalýdýr. B240B01MC-GAT SRS Parçalarý ve Fonksiyonlarý B240B01L SRS sistemi aþaðýdaki parçalardan oluþur: . o Çocuklarýn ön koltukta seyahat etmelerine izin vermeyiniz. . Çocuk emniyet sistemi kesinlikle ön koltuða yerleþtirilmez. hava yastýklarýnýn açýlmasý sizin için çok ciddi yaralanma ve hatta ölüm tehlikesi oluþturabilir. o SRS kablolarý veya bir baþka SRS sistemini sökerek kurcalamayýnýz. o Çocuk emniyet sistemini ön yolcu oturma konumuna yerleþtir meyiniz. mümkün olduðunca araç hakimiyetini kaybetmeden mümkün olduðu kadar koltuk arkalýðýna iyice yaslanmýþ olmalýdýr. hava yastýklarý mutlaka Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan deðiþtirilmelidir. tüm parçalarý sürekli olarak izler. kontak anahtarý “ONaçýk” durumunda iken. o Hava yastýðý modülünün yer aldýðý direksiyon simidi ile torpido gözü üzerindeki gösterge paneli üzerine veya yakýnlarýna herhangi bir cisim yerleþtirilmemelidir.Ön Yolcu Hava Yastýðý Modülü .

tamamen þiþtikten sonra. Araç içinde sývý araç kokusu kabý bulundurduðunuzda. Araç kokusu kabýndan bir sýzýntý varsa. hemen sönmeye baþlar ve böylelikle sürücü görüþü yeniden saðlanýr. B240B01MC ! DÝKKAT Hava yastýðý modülleri direksiyon simidi ortasýnda ve gösterge paneli üzerindeki ön yolcu tarafýnda. hava yastýðýnýn açýlmasý ile oluþan basýnç altýnda ayrýlýr. yakýnda bulunan parçalarýn (gösterge grubu. Sprey kabýndan bir sýzýntý olmasý. Yolcu Ön Hava Yastýðý B240B03L B240B02L Açýlmasýnýn ardýndan yastýk kapaklarý üzerindeki yýrtýlma ekleri. Tam þiþmiþ bir hava yastýðý. otomatik olarak hava yastýklarýný açar. Hava yastýðý. emniyet kemerini uygun takmýþ bir sürücünün ileri doðru hareketini engeller ve böylelikle baþ veya göðüs yaralanmasýný önler. bunu gösterge paneli üzerindeki gösterge grubuna yakýn veya gösterge paneli üzerine koymayýnýz. derhal su ile temizleyiniz. Bundan sonra kapaðýn açýlmasý ile hava yastýklarý tam olarak þiþer. SRSCM sistemi aracýn belli bir þiddette önden çarpýþmýþ olduðunu belirlediðinde. .1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 44 Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna getirildikten sonra ya da motor çalýþtýrýldýktan sonra gösterge panelindeki SRS servis hatýrlatma göstergesi (SRI) yaklaþýk 6 saniye süreyle yanacaktýr. bu göstergenin daha sonra sönmesi gerekmektedir. torpido gözünün üzerinde yer alýr. gösterge paneli veya hava vantilatörü) hasar görmesine yol açabilir.

Yine de. hava yastýðýnýn açýlmasý sýrasýnda oluþan ince toz cildi tahriþ edebilir. Hava yastýklarýnýn açýlmýþ olduðu bir kaza sonrasýnda. aracýnýzý derhal Hyundai yetkili servisinize götürmelisiniz. Çocuðunuzun güvenliðini saðlamak için istisnai durumlarda ön yolcu koltuðuna arkaya doðru bakan bir çocuk koltuðu konmasý gerektiðinde önyolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý gerekmektedir. ön yolcu hava yastýðý ON /OFF (AÇIK /KAPALI) düðmesi (1) vasýtasýyla devreden çýkarýlabilmektedir. Bu uyarýya dikkat edilmemesi arýza. o SRS yalnýzca kontak anahtarý “ONaçýk” konumunda olduðunda çalýþýr. (3) Seyir esnasýnda SRS SRI lambasý yanar. el ve yüzünüzü ýlýk su ve yumuþak sabun karýþýmý ile iyice yýkayýnýz. B990A01MC . Bu durumda.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 45 Yolcu Ön Hava Yastýðý B240B05L ! UYARI o SRS devreye girdiðinde. yüksek bir ses çýkarýr ve araç içine ince bir toz yayýlýr. SRS düzgün çalýþmýyorsa. o Bir sigorta deðiþimi öncesinde veya akü kutup baþýný ayýrmadan önce. Hava yastýðý ile ilgili bir sigortayý (sigortalar). kontak anahtarý “ON-açýk” konumunda iken kesinlikle deðiþtirmeyiniz. kontak anahtarý “LOCK-kilitli” konumuna getiriniz veya kontaktan çýkartýnýz. Yolcu Ön Hava Yastýðý AÇIK/ KAPALI Düðmesi (Varsa) Ön yolcu hava yastýðý eðer ön yolcu koltuðuna bir çocuk emniyet sistemi takýlý ise ya da ön yolcu koltuðunda kimse oturmuyorsa. (2) Kontak anahtarý ‘’ON (AÇIK)’’ konumuna getirildiðinde ya da motor çalýþtýrýldýktan sonra SRS SRI lambasý bir saniye süreyle yanýp söner ve yaklaþýk 6 saniye süreyle yandýktan sonra açýk kalmaya devam eder. (1) Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna getirildiðinde ya da motor çalýþtýrýldýktan sonra SRS SRI lambasý yanmaz. Bunlar normaldir ve tehlikeli deðildir. SRS SRI ýþýðýnýn yanmasýna neden olur.

Ve ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) göstergesi yanmaz. Ön yolcu hava yastýðýný tekrar devreye sokmak için. ! DÝKKAT o Ön yolcu hava yastýðý ON / OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesi düzgün çalýþmýyorsa.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 46 Ön yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý ya da tekrar devreye sokulmasý Ön yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakmak için ön panelin sað tarafýndaki ön yolcu hava yastýðý ON / OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesine kontak anahtarýný takýn ve düðmeyi OFF (KAPALI) konumuna getirin. o Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna getirildiðinde yanmazsa ya da aracýn seyri esnasýnda yanarsa bir Hyundai yetkili satýcýsýna baþvurup ön yolcu hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesini. Bu durum söz konusu olduðunda bir Hyundai yetkili servisine baþvurup ön yolcu hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesini. Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) göstergesi söner. öngerdiricili emniyet kemerini ve SRS hava yastýðý sistemini derhal kontrol ettiriniz. öngerdiricili emniyet kemerini ve SRS hava yastýðý sistemini derhal kontrol ettiriniz. SRSCM (SRS Kumanda Modülü) ön yolcu hava yastýðýný tekrar devreye sokar ve ön yolcu hava yastýðý ON/ OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesi OFF (KAPALI) konumunda olsa bile ön yolcu hava yastýðý önden darbeli çarpýþmalarda þiþer. . kontak anahtarýný ön yolcu hava yastýðý ON / OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesine takýnýz ve düðmeyi ON (AÇIK) konumuna getiriniz. Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) göstergesi yanar ve ön yolcu hava yastýðý tekrar devreye sokuluncaya kadar yanmaya devam eder. gösterge panelindeki uyarý ýþýðý yanar.

o Sistemi devre dýþý býrakmaya artýk gereksinim duyulmadýðýnda ön yolcu hava yastýðýný tekrar devreye sokunuz. daima arka koltukta oturtulmalý ve burada bulunan kucak/omuz kemerlerini kullanmalýdýr. sürücüye ve/veya ön yolcuya emniyet kemerlerinin saðladýðý korumaya ilave koruma saðlamaktýr. Bir kaza sýrasýnda hava yastýðýnýn açýlmasý ile çocuk veya bebek ciddi bir þekilde yaralanabilir veya ölebilir. . hýzýna ve darbe noktasýna baðlý olan belirli yan çarpýþmalarda açýlmak için tasarlanmýþtýr.(Varsa) B990B02LZ Hyundai’niz her iki ön koltukta yandan çarpma hava yastýklarý ile donatýlmýþtýr. Sürücü ve/veya ön yolcu tarafý üst ve/veya yan ve yan perde hava yastýklarý tetiklenmediðinde veyahut bir çarpýþma esnasýnda doðru tetiklenmediðinde bir tehlike söz konusu olabilmektedir. o Yalnýzca kontak anahtarý kapandýðýnda ya da SRSCM’de (SRS Kumanda Modülü) bir arýza olduðunda ön yolcu hava yastýðýný devre dýþý býrakýnýz. Çocuk emniyet sistemleri için çok büyük olan çocuklar.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 47 ! o Sürücü ön yolcu hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesininin doðru konumda olmasýndan sorumludur. açýsýna. Yan darbe hava yastýklarý. o Ön yolcu koltuðu üzerine kesinlikle arkaya bakan bir çocuk koltuðu koymayýnýz. B990B01MC-AAT Yan Hava Yastýðý . UYARI o Aracýnýzda ön yolcu hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesi olsa bile ön yolcu koltuðuna bir çocuk emniyet sistemi koymayýnýz. Çocuk emniyet sistemi kesinlikle ön koltuða yerleþtirilmez. sadece çarpýþma þiddetine. Çocuklarýn kazadan korunmalarýnýn en güvenli yolu. Yan hava yastýklarý. arka koltukta uygun bir emniyet sistemi ile tespit edilmiþ olmalarýdýr. her türlü yan darbe durumunda açýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Yan hava yastýklarýnýn amacý.

! o Yan hava yastýðý. onlarýn yerine geçmez. o Yan hava yastýðý tarafýna veya yakýnlarýna herhangi bir aksesuar takmayýnýz. sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri sistemine yardým etmekte olup. Sürücünün elleri direksiyon simidi üzerinde saat 3:00 ve 9:00 konumlarýnda olmalýdýr. o Aksesuar koltuk kýlýfý kullanýlmamalýdýr. sistem etkinliðini önler veya düþürür. o Yan darbe hava yastýðý sisteminden en iyi biçimde koruma saðlamak ve yandan çarpma sonucu hava yastýðý açýlmasýndan dolayý yaralanmamak için ön koltuklarda oturanlarýn dik durumda ve emniyet kemerleri düzgün baðlanmýþ olarak oturmalarý gerekmektedir. yan hava yastýðý sensörü üzerine vurmayýnýz. o Hava yastýklarý üzerinde veya hava yastýðý ile aranýzda herhangi bir cisim bulunmamalýdýr.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 48 o Hava yastýðý. poþet. sadece araç yolcularýnda bir yaralanmaya yol açacak þiddetteki yandan çarpmalar sýrasýnda açýlacak þekilde yapýlmýþtýr. Bu nedenle emniyet kemerlerinizin araç hareket halinde olduðunda mutlaka takýlý olmasý gerekir. o Koltuk kýlýfý kullanýlmasý. o Koltuk yanlarýna aþýrý baský yapýlmamalýdýr. kontak anahtarý “ON-açýk” konumda iken. vs. Yolcunun elleri ve kollarý ise kucaðýnda bulunmalýdýr. UYARI . Bu tür cisimler hava yastýklarýnýn açýlmasý durumunda fýrlayan parçalar haline gelir ve yaralanmalara yol açar.) bulunmamalýdýr. o Ön kapý ile ön koltuk arasýnda herhangi bir cisim (bir þemsiye. Yan hava yastýðý sensörü Yandan Hava yastýðý sistemindeki Önemli Güvenlik Hususlarý Aþaðýdakiler bir kaza esnasýnda yaralanma riskinin azaltýlmasýný saðlamak için daima bakýlmasý gereken bu sistemle ilgili çok sayýdaki güvenli hususlarýdýr. o Yan hava yastýðýnýn kiþisel yaralanma ile sonuçlanabilecek þekilde aniden açýlmamasý için.

! B990C01MC Yan perde hava yastýklarý. daima “Çocuk emniyet sistemi” adlý bölüme baþvurunuz. o Eðer güneþliðe bir garaj uzaktan kumanda aleti. Bu hava yastýklarý. ön koltuktaki yolcular ile arka koltuklarda oturan yolcularýn baþlarýnýn yandan darbeli çarpýþmalarda korunmasýna yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr. her türlü yan darbede. hava yastýklarýnýn gerektiði zaman uygun olarak açýlabilecek þekilde daima serbest durumda kalmasýna dikkat ediniz. kollar veya bacaklar) emniyet sisteminin dýþýna çýkmamasýna dikkat ediniz. hýzýna ve darbe noktasýna baðlý olan belirli yan çarpýþmalarda açýlmak için tasarlanmýþtýr. bunlar hiçbir zaman hava yastýðýna engel olmamalýdýr. Yan perde hava yastýklarý. Araç seyir halinde iken. Bu nesneler perde hava yastýðý açýldýðý zaman yaralanmaya neden olabilir. Þiþen bir hava yastýðý bir çocuðun veya bebeðin baþýna çarparsa. .(Varsa) Yan Perde Hava Yastýðý Perde hava yastýðý sistemleri için önemli emniyet notlarý Aþaðýdakiler bir kaza esnasýnda yaralanma riskinin azaltýlmasýný saðlamak için daima bakýlmasý gereken bu sistemle ilgili çok sayýdaki güvenli hususlarýdýr. montajý doðru yaptýðýnýzdan emin olmak ve yolcu korumasýný azami seviyeye çýkarmak için. o Yolcunun.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 49 B990C01JM-GAT Yan Perde Hava Yastýðý . giysileri elbise askýsý ile asmayýnýz. ön ve arka kapýlarýn üst kýsmýnda tavan raylarýnýn her iki tarafý boyunca yerleþtirilmiþtir. açýsýna. o Perde hava yastýðý sisteminin açýlma bölgesinin. kesinlikle bir çocuk. o Çocuk emniyet sistemlerini monte etmeden önce. herhangi bir uzvunun (baþ. bir yolcu veya bir ev hayvaný bulunmamalýdýr. ön yolcular hiçbir zaman camdan sarkmamalý veya herhangi bir uzvunu camdan dýþarý çýkarmamalýdýr. Yan perde hava yastýklarý. Elbise kancalarýna giysi astýðýnýz zaman. çok ciddi þekilde yaralayabilir. kalem. o Ön yolcu ile perde hava yastýðý arasýndaki boþlukta. hava temizleyici veya benzeri bir nesne takýlmýþ ise. güneþliði hiçbir zaman yan camý gölgelemek için yerinden çýkarmayýnýz. sadece çarpýþma þiddetine. UYARI o Araçta mevcut olan elbise kancalarý daima aðýrlýðý az olan giysiler için kullanýlmalý ve giysilerin ceplerinde aðýr veya keskin nesneler bulunmamalýdýr. aracýn ön ve arkasýndan çarpýþmalarda veya devrilme durumunda açýlacak þekilde tasarlanmamýþtýr. o Arka kapýlara güneþlikler takýlmýþ ise.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 50 o Perde hava yastýðý açýlma bölgelerine hiçbir zaman herhangi bir aksesuar veya çocuk oyuncaðý monte etmeyiniz. B240C01NF-GAT SRS Bakýmý SRS esas olarak bakým gerektirmez ve sizin güvenli biçimde servis saðlayacaðýnýz bir parçasý yoktur. Çocuk emniyet sistemi kesinlikle ön koltuða yerleþtirilmez. SRS sistemi üzerinde yapýlacak sökme. direksiyon simidi üzerinde yapýlacak çalýþmalar. Bir kaza sýrasýnda hava yastýðýnýn açýlmasý ile çocuk veya bebek yaralanabilir. SRS sisteminin yanlýþ servisi ciddi kiþisel yaralanmalara yol açabilir. o Çocuk emniyet sistemini ön yolcu oturma konumuna yerleþtirmeyiniz. yetkili Hyundai servisiniz tarafýndan yürütülmelidir. o Perde hava yastýðý sisteminin ve ona baðlý kýsýmlarýn (tavan çýtalarý ve yan çýtalar gibi) bakýmý. aracýnýzý derhal Hyundai servisine kontrol ettiriniz. onarým gibi çalýþmalarýn yaný sýra. takýlmasý veya sökülmesi daima bir yetkili Hyundai servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. SRS SRI (Servis Hatýrlatma Göstergesi) yanmazsa ya da sürekli biçimde yanýk kalýyorsa. aksi halde bu durum sistemin çalýþmasýný engeller veya hava yastýðý sistemi açýlýrsa. takma. . bunlar etrafa fýrlayarak araç içindeki yolcularýn yaralanmasýna neden olabilir. B240C01HP ! UYARI o Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý olan bir koltuða öne bakan çocuk koltuðu yerleþtirmeyiniz!.

yastýk kapaklarýna etiket yapýþtýrýlmasý veya gövde yapýsýnýn tadil edilmesi. aksi taktirde bu cisimler aracýn hava yastýklarýnýn açýlmasýna yol açacak þiddette bir önden çarpýþma sýrasýnda sizi yaralayabilir. motoru çalýþtýrmayý denemeyiniz. Çözelti veya temizleyiciler. SRS performansýný olumsuz etkileyebilir ve muhtemel yaralanmalara yol açabilir. Aksi takdirde SRS sistemi yanlýþlýkla açýlýr veya çalýþamaz hale gelir ve bir kaza sonrasýnda yaralanmasýna sebep olabilir. o Hava yastýðý modülünün yer aldýðý direksiyon simidi ile torpido gözü üzerindeki gösterge paneli üzerine veya yakýnlarýna herhangi bir cisim yerleþtirilmemelidir. hava yastýðý kapaklarýný ve sistemin uygun olarak açýlmasýný engelleye-bilir. o Aracýnýza su dolmuþ ve paspaslar veya döþemeler ýslanmýþ ise. belirli güvenlik önlemleri alýnmalýdýr. bu kýlavuzun yeni araç sahibine verilmesi gerektiðini unutmayýnýz. Hyundai Yetkili Servisi bu önlemleri bilir ve size gerekli bilgiyi saðlar. o Hava yastýklarý þiþerse.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 51 o SRS parçalarýnýn veya kablolarýnýn tadilatýnýn yaný sýra. o Hava yastýðý kapaklarýný silmek için yumuþak kuru bez veya sadece su ile ýslatýlmýþ bez kullanýnýz. aracýnýzý Hyundai yetkili servisinize çektiriniz. Bu önlemlerin ve iþlemlerin yerine getirilmemesi kiþisel yaralanma riskini artýrýr. o SRS kablolarý veya bir baþka SRS sistemini sökerek kurcalamayýnýz. o Hava yastýðý parçalarýndan biri veya araç komple hurdaya ayrýlacak ise. yenisi ancak Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan takýlmalýdýr. o Aracýnýzý sattýðýnýzda. .

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 52 GÖSTERGE PANELÝ B260A01MC-GAT A Tipi B260A01MC .

3.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 53 Takometre Dönüþ Sinyali Gösterge Iþýðý Kapý Açýk Uyarý Iþýðý Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) Gösterge Lambasý (Varsa) 5. Düþük Yað Basýncý Uyarý Iþýðý 16.(Varsa) 24. Yakýt Göstergesi 23. Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Iþýðý 25. 2. Hararet Göstergesi 1.(Varsa) 20. Uzun Far Gösterge Iþýðý 17. Ýmmobilizer Uyarý ýþýðý (Varsa) 8. 13. Otomatik Vites Konum Iþýðý (Varsa) 6. Bagaj Kapaðý/Arka Kapak Açýk Uyarý Iþýðý 22. Kilometre Sayacý/Seyahat Kilometre Sayacý/Yol Bilgisayarý (Varsa) 7. El Freni/Düþük Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðý 19.(Varsa) 18. Dizel Ön-Isýtma Gösterge Lambasý (Sadece Dizel) 12. Hýz Göstergesi 9. Elektronik Hidrolik Direksiyon Uyarý Iþýðý (Varsa) 11. Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) Gösterge Iþýklarý (Varsa) . ABS Fren Sistemi Uyarý Göstergesi Lambasý . Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý 14. Overdrive Kapalý Ýkaz Iþýðý (Sadece Otomatik Þanzýman) 21. 4. Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý 15. Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý (Sadece Dizel) 10. Motor Arýza Iþýðý (MIL) . SRS (Hava Yastýðý) Uyarý Iþýðý .

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 54 B260B01MC-GAT B Tipi B260B01MC .

7. Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý 1. Elektronik Hidrolik Direksiyon Uyarý Iþýðý (Varsa) 24. Uzun Far Gösterge Iþýðý 17. 10. El Freni/Düþük Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðý 15. Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Iþýðý 21. Overdrive Kapalý Ýkaz Iþýðý (Sadece Otomatik Þanzýman) 20. ABS Fren Sistemi Uyarý Göstergesi Lambasý .(Varsa) Hýz Göstergesi Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý (Sadece Dizel) Dizel Ön-Isýtma Gösterge Lambasý (Sadece Dizel) 11. Kapý Açýk Uyarý Iþýðý 13. 5. Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) Gösterge Iþýklarý (Varsa) 12. 14. 3. 6.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 55 Takometre Dönüþ Sinyali Gösterge Iþýðý Düþük Yað Basýncý Uyarý Iþýðý Otomatik Vites Konumu Gösterge Iþýðý (Varsa) Kilometre Sayacý/Seyahat Kilometre Sayacý SRS (Hava Yastýðý) Uyarý Iþýðý . 4. 9. Yakýt Göstergesi 19.(Varsa) Motor Arýza Iþýðý (MIL) . Bagaj Kapaðý/Arka Kapak Açýk Uyarý Iþýðý 23. Motor Soðutma Suyu Sýcaklýk Gösterge Iþýðý 18. Ýmmobilizer Uyarý ýþýðý (Varsa) 22. 2. 8.(Varsa) 25. Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý 16. Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) Gösterge Iþýklarý (Varsa) .

kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna getirildiði zaman ya da motor çalýþtýrýldýktan sonra yaklaþýk 4 saniye süreyle yanar ve daha sonra 3 saniye içinde söner. . Ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) Gösterge Lambasý (Varsa) Ön yolcu ön hava yastýðý OFF(KAPALI) göstergesi. Ön yolcu hava yastýðý OFF(KAPALI) göstergesi. yolcu ön hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesi ile SRS hava yastýðý sistemini mümkün olan en kýsa sürede bir Hyundai yetkili servisinde gözden geçirtin. yolcu ön hava yastýðý OFF(KAPALI) göstergesi yanmazsa. ön yolcu hava yastýðý ON/ OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesi OFF (KAPALI) konumuna getirildiði zaman da yanar ve ön yolcu hava yastýðý ON/ OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesi ON (AÇIK) konumuna getirildiðinde söner. Yolcu ön hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/ KAPALI) düðmesi OFF(KAPALI) konumuna getirildiðinde. Bu ýþýk.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 56 UYARI VE GÖSTERGE IÞIKLARI B260B01JM-AAT B230T02NF-GAT SRS (Hava Yastýðý) Servis Hatýrlatma Gösterge Iþýðý (SRI) (Varsa) SRS servis hatýrlatma gösterge lambasý (SRI) kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde veya motor çalýþtýrýldýðýnda 6 saniye süre ile yanar. SRI kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde veya motor çalýþtýrýldýðýnda yanmaz veya 6 saniye geçtikten sonra bile sürekli çalýþýrsa veya araç hareket halinde olduðunda yanarsa. ön yolcu hava yastýðý OFF (KAPALI) göstergesi yanmaz ve ön yolcu hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesi OFF (KAPALI) konumuna getirilmiþ olsa bile ön yolcu hava yastýðý önden darbeli bir çarpmada þiþer. SRS’in kontrolü için Hyundai yetkili servisinize baþvurmalýsýnýz. ! DÝKKAT Ön yolcu hava yastýðý ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düðmesinde bir arýza varsa. SRS düzgün bir þekilde çalýþmýyorsa da yanar.

ani duruþlardan kaçýnýnýz ve kontrol için Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 57 B260P02Y-GAT B260D01A-AAT ABS Fren Sistemi Uyarý Göstergesi (SRI) Lambasý . ancak ABS fren sistemi desteði olmaz. dönüþ sinyal sisteminde bir arýza var demektir. ABS ile ilgili bir sorun var demektir. aracýnýz Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan en kýsa sürede kontrol edilmelidir. ! UYARI ABS SRI ve El Freni/Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðýnýn her ikisi de yanýk kalýr veya sürüþ sýrasýnda yanarsa. (Elektronik Fren Gücü Daðýtýmý) ile ilgili bir sorun olabilir. . Böyle bir durumda. Böyle olduðunda. B260C01A-AAT Dönüþ Sinyali Gösterge Iþýðý Gösterge paneli üzerinde yanýp sönen yeþil oklar sinyallerin gösterdiði yönü yansýtýr. Normal fren sistemi çalýþýr durumda olur. B260F01A-AAT O/D OFF Gösterge Iþýðý (Sadece otomatik þanzýmanlý araçlar) Overdrive düðmesi açýk konuma getirildiðinde.D. overdrive kapalý gösterge ýþýðý söner. Bu sarý renkli ýþýk overdrive düðmesi kapalý konuma getirildiðinde yanar. ancak yanýp sönmezse veya normalin üzerinde sýklýkla yanýp sönerse veya hiç yanmazsa. Onarým için Hyundai yetkili servisinize baþvurmalýsýnýz. Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde.(Varsa) Kontak Anahtarý “ON-açýk” konuma getirildiðinde. ABS SRI ýþýðý yanýk kalýyor veya sürüþ sýrasýnda yanmaya baþlýyor veya hiç yanmýyorsa. Uzun Far Gösterge Iþýðý Far uzun huzme konumuna getirildiðinde veya selektör yapýldýðýnda. Oklar yanar. uzun huzme gösterge ýþýðý yanar. ABS Fren Sistemi Uyarý Iþýðý SRI ýþýðý yanacak ve bir kaç saniye sonra sönecektir. E.B.

aracýn durdurulabilmesi için fren pedalýna daha fazla kuvvetle ve normalden daha uzun pedal kursu ile basýlmasý gerekir. herhangi bir baþka arýza bulunmadýysa. kontak anahtarý “ON-açýk” veya “START-marþ” konumuna getirildiðinde yanmalý ve motor çalýþtýðýnda ise sönmelidir. Motor çalýþýr durumda iken. Motor çalýþýr durumda yað basýncý uyarý ýþýðý sönmezse. Ayrýca. ikili fren devrelerinden biri arýzalandýðýnda. aracýn yeniden sürülmesi öncesinde kontrol için bir Hyundai yetkili servisine baþvurmalýsýnýz. Bunun anlamý. ciddi bir arýza olabilir. Bu ýþýk baþka herhangi bir zamanda yanarsa. motoru hemen durdurunuz. uygun seviyeye kadar yaðý tamamlayýnýz ve motoru yeniden çalýþtýrýnýz. Fren hidrolik seviyesi uyarý lambasý. en kýsa zamanda frenlerinizin kontrolü için Hyundai yetkili servisinize baþvurmalýsýnýz. Motor çalýþtýktan sonra. Hyundai’niz ikili çapraz fren sistemi ile donatýlmýþtýr. Bir baþka sorun ile karþýlaþtýysanýz araç sürülmemeli. Motor çalýþýr durumda ýþýk hala yanýk kalýyorsa. Yað basýncý yetersiz olduðunda.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 58 B260G01A-AAT B260H03A-AAT Düþük Yað Basýncý Uyarý Iþýðý El Freni/Düþük Fren Hidroliði Seviyesi Uyarý Iþýðý ! DÝKKAT Motor çalýþýr durumda yað basýncý uyarý ýþýðý yanarsa. motor freni temini için vitesi küçültünüz ve aracý en kýsa zamanda emniyetli bir biçimde durdurunuz. her iki sistemin normal çalýþtýðý duruma kýyasla daha uzun duruþ mesafesi gerekir. yað basýncý uyarý ýþýðý yanar. Araç hareket halinde olduðunda frenler arýza yaparsa. Fren hidroliði ilavesi sonrasýnda. Böyle olduðunda. motoru kapatýnýz ve yað seviyesini kontrol ediniz. yað uyarý ýþýðýnýn yanýk kaldýðý her durumda. Fren elektrik sistemi veya fren hidrolik sisteminde bir arýza varken araç kullanýlmasý tehlikelidir ve ciddi bir yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. diðer fren devresi ile hala frenleme yapabilirsiniz demektir. motorda ciddi hasar meydana gelebilir. daha sonra motor çalýþtýðýnda sönmelidir. kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde yanmalý. aracý en kýsa zamanda emniyetli bir þekilde durdurunuz. aracý yavaþlatmalý ve yolun emniyetli bir yerinde durmalýsýnýz. . Normal çalýþma sýrasýnda. el freni býrakýldýðýnda sönmelidir. fren merkezi silindiri içindeki fren hidroliði seviyesinin düþük olduðunu ve DOT 3 veya DOT 4 özelliklerine uygun fren hidroliði ilave edilmesi gerektiðini gösterir. El freni çekilmemiþ olduðunda. aracý derhal ve dikkatli bir þekilde kontrol için Hyundai yetkili servisinize götürmelisiniz. ancak bir çekiciyle veya bir baþka emniyetli yöntemle servise götürülmelidir. Uyarý Iþýðýnýn Çalýþmasý El freni/fren hidroliði seviyesi düþük uyarý ýþýðý. Ýkili fren sisteminden sadece birinin çalýþmasý durumunda. el freni çekildiðinde ve kontak anahtarý “ON-açýk” veya “START” konumuna getirildiði zaman yanmalýdýr. Seviye düþük ise. ! UYARI Bir fren sorunundan kuþku duyuyorsanýz.

Kapý Açýk Uyarý Iþýðý Kapý açýk uyarý ýþýðý kapýnýn tam kapanmamýþ olduðunu gösterir. elektrik þarj sisteminde bir arýza var demektir. bir kapýnýn tamamen kapalý olmadýðýný ve alarm ise kontak anahtarýnýn kontakta olduðunu uyarýr. Sürüþ sýrasýnda ýþýk yanarsa aracý durdurunuz. B260L02HP-GAT Bagaj Kapaðý/Arka Kapak Açýk Uyarý Iþýðý Bu lamba bagaj kapaðý tamamen kapalý ve kilitli olmadýkça yanmaya devam eder. yakýt seviyesi iyice azalmaya baþladýðýnda yanar. kontak anahtarý kontaktan çýkarýlýncaya veya sürücü kapýsý kapanýncaya kadar devam eder. . ! DÝKKAT Tahrik kayýþý (alternatör kayýþý) gevþek. B260M01MC-AAT Kapý Açýk Uyarý Iþýðý ve Alarmý (Varsa) Kapý açýk uyarý lambasý.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 59 B260J01S-GAT B260L01A-GAT B260K01MC-AAT Þarj Sistemi Uyarý Iþýðý Þarj sistemi uyarý ýþýðý kontak açýldýðýnda yanmalý ve motor çalýþtýðýnda ise sönmelidir. kayýþ gerginliðini kontrol ediniz. Bu ýþýk yandýðýnda. motorun ciddi hasar görme tehlikesi vardýr. kontak anahtarý kontakta ve sürücü kapýsý ayný anda açýlýrsa duyulur. Ýlk olarak alternatör kayýþýnýn yerinde olup olmadýðýný belirleyiniz. Ve sonra da sistemin kontrolü için Hyundai yetkili servisine baþvurunuz. kopmuþ veya araç seyri sýrasýnda yerinden çýkmýþsa. bu kayýþýn devirdaim pompasýný çalýþtýrýyor olmasý nedeniyle motor aþýrý hararet yapabilir. Yakýt Seviyesi Düþük Uyarý Iþýðý yanýk durumda veya yakýt “E” iþaretinin altýndayken araç kullanýlmasý. Yerindeyse. motoru kapatýnýz ve motor bölümünü kontrol ediniz. Iþýk. Alarm sesi. NOT: Uyarý alarm sesi sadece. Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý Iþýðý Düþük Yakýt Seviyesi Uyarý ýþýðý. en kýsa zamanda yakýt doldurulmalýdýr. motor çalýþýr durumda iken yanarsa. motorun düzensiz ateþleme yapmasýna ve katalitik konvertör arýzalarýna yol açabilir.

kontrol için en kýsa sürede bir Hyundai yetkili servisine baþvurmalýsýnýz . Motor soðutma suyunun sýcaklýðý 123±3°C üzerinde ise kýrmýzý gösterge ýþýðý yanar. ve motor çalýþtýrýldýktan sonra birkaç saniye içinde sönecektir. Motor soðutma suyunun sýcaklýðý 55±3°C altýnda ise mavi gösterge ýþýðý yanar. ! DÝKKAT o Emisyon kontrol sistemi arýza gösterge ýþýðý yanarken uzun süreli araç kullanýmý. Bu lamba kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde yanacak. UYARI Kontak anahtarýný ON (AÇIK) konumuna getirildiðinde bu gösterge ýþýklarý motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterirler. Basýnç altýndaki motor soðutma suyu fýþkýrabilir ve sizi yakabilir. motor güç kaybý (veya güç artmasý). Radyatör kapaðýný sökmeden önce motorun soðumasýný bekleyiniz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 60 B260N01MC-GAT Motor Arýza Lambasý (Varsa) Egzoz gazý ile ilgili bir parçada bir arýza olduðunda ýþýk yanar ve egzoz gazý ayarlama deðerleri karþýlanamadýðý için sistem normal çalýþmaz. Sürüþ sýrasýnda yanarsa veya kontak anahtarý “ON-açýk” konuma getirildiði zaman yanmazsa. Emisyon kontrol sistemi arýza gösterge ýþýðý ON ve OFF yanýp sönmeye baþlarsa. Motor soðutma suyu sisteminde bir sorun olduðundan kuþku duyuyorsanýz. emisyon kontrol sistemi arýza gösterge ýþýðý yanýp sönmeye baþlar. motorun güç kaybýna neden olan olasý katalitik konvertör hasarý mümkündür. B290A01MC-GAT Motor Soðutma Suyu Sýcaklýk Gösterge Iþýðý (Varsa) ! Motor sýcak olduðunda. aracýnýzý en yakýn Hyundai yetkili servisine götürünüz. yanma sesi ve kötü emisyon meydana gelebilir. Bu durumda sürekli araç kullanýlýrsa. Kýrmýzý gösterge ýþýðý yanarsa. Motor kontrol sistemini hiç vakit kaybetmeden en yakýn yetkili Hyundai servisine (Benzinli motor) incelettiriniz. sistemin kontrol edilmesi için. radyatör kapaðýný sökmeyiniz. hemen aracý yol kenarýna çekip durun ve motoru kapatýn. aracýnýz Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan kontrol edilmelidir (Dizel Motor). sürülebilirliðe veya yakýt ekonomisine etki eden emisyon kontrol sistemlerinin hasar görmesine neden olabilir. Daha sonra kaputu açýnýz ve motor soðutma suyu seviyesini (Sayfa 3-4’deki ‘’Motor Aþýrý Isýnýyorsa’’ konusuna bakýnýz) ve devirdaim pompasý tahrik kayýþýný kontrol ediniz. Böyle bir durumda. o Enjeksiyon kalite ayarý ile ilgili bir hatanýn ortaya çýkmasý durumunda.

Kullanýcý (Sürücü) Durumu Emniyet Kemeri Toka takýlmamýþ Toka takýlmýþ Takýlmamýþ Toka takýlmýþ Toka takýlmamýþ Emniyet kemeri uyarý lambasý. 3) Aracýn hýzý 9 km/saat deðerini aþarsa. emniyet kemeri uyarý ýþýðý ve sesi devreye girmez. anahtar ‘’ON-Açýk’’ konumuna geri döner. 6 saniye süre ile yanar. Sürücü emniyet kemeri takýlmamýþ olduðunda. ayný zamanda bir uyarý zili iþitilecektir.(Varsa) Kontak anahtarý AÇIK AÇIK MARÞ *1 MARÞ *2 Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý Takýlýncaya kadar devrede kalýr 6 saniye için devreye girer Toka takýlýncaya kadar yanýp söner Toka takýlýncaya kadar yanýp söner NOT: Sürücü emniyet kemeri. B260E02HP-GAT Emniyet Kemeri Uyarý Lambasý . Emniyet Kemeri Uyarý Iþýðý ve Alarmý (Varsa) Emniyet kemeri hatýrlatma ýþýðý. kontak anahtarý “OFF-kapalý” konumdan “ONaçýk” konumuna getirildiðinde. 9 saniye içinde “kemer takýlý deðil ž kemer takýlý ž kemer takýlý deðil” sýrasýna göre kullanýlýrsa. 2) Anahtarý býraktýðýnýz zaman. kontak anahtarý “OFF-kapalý” konumdan “ONaçýk” veya ‘’START’’ konumuna getirildiðinde. Aracýn hýzý 9 km/saat deðerinin altýnda ise. .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 61 NOT: Kýrmýzý motor soðutma suyu sýcaklýk göstergesi ýþýðý yanarsa bu motora zarar verebilecek aþýrý ýsýnmayý göstermektedir. 1) Kontak anahtarý 1 dakika içinde “OFF” (Kapalý) konumundan “ON” (Açýk) konumuna geçtiði zaman. emniyet kemeri alarmý yaklaþýk 1-2 dakika duyulur. kemer takýldýktan sonra. emniyet kemeri alarmý 1 dakika sonra yaklaþýk 1-2 dakika duyulur. 6 saniye süre ile yanar. B260E01TB-GAT B265E01MC-GAT Emniyet Kemeri Uyarý Iþýðý ve Alarmý (Varsa) Emniyet kemeri ikaz ýþýðý ve sesi aþaðýdaki tabloya göre devreye girer.

direksiyon simidi aþýrý yük sistemi nedeniyle aðýrlaþýr. Motor çalýþtýktan sonra ýþýk söner. Elektrik Destekli direksiyon sisteminin tam sol ve tam sað yapýlmasý durumunda. EPS’de arýza olduðunda da yanar. aracýnýzýn kontrol edilmesi amacýyla yetkili Hyundai servisine baþ vurunuz. Iþýðýn motor çalýþmadan önce sönmesi durumunda. sonra da motoru yeniden çalýþtýrmalýsýnýz. Elektronik Stabilite (Denge) Programý Gösterge Iþýklarý (Varsa) Elektronik Stabilite Programý göstergeleri kontak anahtarýnýn konumu ve sistemin devrede olup olmamasýna baðlý olarak farklý þekilde çalýþýr. Bu normal bir durumdur. bu durum immobilizer sisteminin devre dýþý olduðunu gösterir. Bu sýrada motoru çalýþtýrabilirsiniz. kontrol için yetkili Hyundai servisinize baþvurmalýsýnýz. Bu ýþýk kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiði zaman beþ saniye süreyle yanýp söner. Göstergeler kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde yanmalý. Zamanla bu durum normal seviyesine gelir. NOT: Araç duruyorken.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 62 B260U01TB-GAT B260T01TB-GAT B265C01NF-GAT Ýmmobilizer Uyarý ýþýðý (Varsa) Bu gösterge ýþýðý kontak anahtarý “ONaçýk” konumuna getirildikten sonra birkaç saniye süreyle yanar. Bu ýþýk. Sürüþ sýrasýnda yanarsa. Bu aþamada. ESP veya ESP–OFF göstergesi yanýk kalýrsa. Direksiyon (EPS) Sistemi Uyarý Iþýðý (Varsa) Bu ýþýk kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildikten sonra 4 saniye süreyle yanar veya motor çalýþtýktan sonra söner. yeniden kodlama iþlemine (sayfa 1-6) bakýnýz veya Hyundai yetkili servisine baþ vurunuz. fakat üç saniye sonra sönmelidir. . ESP ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için bölüm 2’ye bakýnýz. kontak anahtarýný “LOCKkilitli” konumuna geri getirmeli.

Uyarý sesi. Bu durum. kontak anahtarý “ONaçýk” konumuna getirildikten sonra 6 saniye süreyle yanar veya motor çalýþtýktan sonra söner. (“Sayfa 6-25’e” bakýnýz) AÞIRI HIZ UYARI SESÝ (Varsa) Aracýn hýzý 120 km/saat deðerini aþtýðý zaman. Yakýt filtresi uyarý ýþýðý yandýðýnda. sizi uyarmak için bir alarm sesi duyulur. motor gücü (araç hýzý ve rölanti hýzý) düþebilir. araç motorunuzun parçalarý ve ortak yakýt hattý enjeksiyon sistemi hasar görebilir. bu durum yakýt filtresi içinde su biriktiðini gösterir. aracýnýz Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan en kýsa sürede kontrol edilmelidir. Böyle bir durumda. ön ýsýtma gösterge ýþýðý yanmaya veya yanýp sönmeye devam ederse. kontak anahtarýný tekrar “LOCK-kilitli” konumuna çeviriniz ve sonra ön ýsýtmayý tekrar etmek için yeniden “ON-açýk” konuma getiriniz. Yakýt Filtresi Uyarý Iþýðý (Dizel Motor) Bu uyarý ýþýðý. Uyarý ýþýðý yanar durumda iken sürüþe devam ederseniz. NOT: Ön ýsýtma iþlemi tamamlandýktan sonra. motor 10 saniye içinde çalýþtýrýlmamýþsa. sarý gösterge ýþýðý yanar. arka lambalar açýk kaldýðýnda ve sürücü kapýsý açýk olduðunda duyulur. park lambalarý kapatýlýncaya kadar devam eder. Motor. ! DÝKKAT ! DÝKKAT Motor ýsýndýktan sonra veya sürüþ sýrasýnda. yakýt filtresi içindeki suyu alýnýz. hava sýcaklýðý ve akünün durumuna göre deðiþir. Yanma süresi soðutma suyu harareti.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 63 B265S01MC-GAT B265A01MC-GAT SB210U1-G Dizel Ön Isýtma Göstergesi Iþýðý Kontak anahtarýný “ON-açýk” konuma getirdiðinizde. . Iþýk motor çalýþýrken yanarsa. Böyle olduðunda. ön ýsýtma gösterge ýþýðý söndükten sonra çalýþtýrýlabilir. mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir Hyundai servisine sistemi kontrol ettiriniz. B900A01A-GAT AKUSTÝK UYARI SESÝ (Varsa) Uyarý sesi. aracýn ýþýklar açýk olarak terk edilmesi durumunda akünün boþalmasýna karþý bir önlem saðlar.

! UYARI Motor sýcak olduðunda. Radyatör kapaðýný açmadan önce motorun soðumasýný bekleyiniz. 9 no. Araç hareket halinde olduðunda bu ses arada bir veya sürekli iþitilebilir. NOT: " "simgesi yakýt deposu kapaðýnýn aracýn sol tarafýnda bulunduðunu ifade etmektedir. . Aþýnmýþ balatalarýn deðiþtirilmemesi durumunda. yakýt deposundaki yakýt seviyesini yaklaþýk olarak gösterir. En kýsa zamanda Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. Bu ses. radyatör kapaðýný açmayýnýz. Basýnç altýndaki motor soðutma suyu fýþkýrabilir ve sizi yakabilir. Yakýt kapasitesi. YAKIT GÖSTERGESÝ A Tipi B Tipi MOTOR SOÐUTMA SUYU SICAKLIÐI (HARARET) GÖSTERGESÝ (Varsa) B280A01MC B290A01MC Gösterge ibresi.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 64 B270A01A-AAT GÖSTERGE PANELÝ B280A01TG-AAT FREN BALATASI AÞINMA SESLÝ UYARISI Ön disk fren balatalarýnýn deðiþtirilmesi gerektiði. yüksek perdeli veya sürtünme nedeniyle çýkan bir ses uyarýsý verildiðinde anlaþýlýr.lu bölümde verilmektedir. disklerde hasar meydana gelir. fren pedalýna sert basýldýðýnda da duyulabilir.

motor devrini dakikada devir (d/dak) cinsinden gösterir. Motor soðutma suyu sisteminde bir sorun olduðundan kuþku duyuyorsanýz. Ýbre “H” (sýcak) bölgesine hareket ederse. takometre ibresinin kadran üzerindeki kýrmýzý bölgeye girmesine yol açacak kadar artýrýlmamasý gerekir.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 65 Motor soðutma suyu harareti gösterge ibresi normal bölge içinde olmalýdýr. Daha sonra kaputu açýnýz ve motor soðuduktan sonra motor soðutma suyu seviyesini ve devirdaim pompasý tahrik kayýþýný kontrol ediniz. . Bu durum ciddi motor hasarýna yol açabilir ve araç garantiniz geçersiz hale gelebilir. Motor devrinin. ! B300A02MC DÝKKAT Araç hýz göstergesi (kilometre saati) aracýn saatteki hýzýný kilometre cinsinden göstermek üzere düzenlenmiþtir. aracý saða çekiniz ve en kýsa zamanda durarak motoru durdurunuz. kontrol için en kýsa sürede bir Hyundai yetkili servisine baþvurmalýsýnýz B300A01A-GAT B330A02A-GAT HIZ GÖSTERGESÝ A Tipi TAKOMETRE A Tipi Benzinli B Tipi B300A01MC Dizel B Tipi Benzinli Dizel OMC025116 Takometre.

Yeni bir araçtaki kilometre sayacýnýn 50km’den daha az göstermesi normaldir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 66 B310B01MC-GAT KÝLOMETRE SAYACI/ SEYAHAT KÝLOMETRE SAYACI (Yol Bilgisayarsýz) 1. Seyahat kilometre sayacý A Tipi A Tipi B310B02MC OMC025054 B Tipi B310B01MC Kilometre. 2 seyahatin mesafesini kilometre veya mil olarak kaydeder. Kilometre Sayacý 2. Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumunda iken yol bilgisayarý düðmesine 1 saniyeden daha az süreyle basýlmasý halinde görüntü aþaðýdaki gibi deðiþir: B Tipi B310B03MC Seyahat kilometre sayacý. . A SEYAHATÝ: Kalkýþ noktasýndan ilk varýþ noktasýna kadar olan ilk mesafe. NOT: Kilometre sayacý üzerinde oynanmasý garanti kapsamýnýzý geçersiz kýlabilir. toplam gidilen mesafeyi kilometre veya mil olarak kaydeder ve bakým aralýklarýnýn belirlenmesinde kullanýlýr.

Seyahat kilometre sayacý). Kilometre Sayacý Kilometre. ortalama yakýt tüketimi ve kalan yakýtla gidilecek mesafe gibi sürüþ ile ilgili bilgileri LCD ekraný üzerinde yansýtan mikro-iþlemci kumandalý sürücü bilgi göstergesidir. . LCD ekraný üzerinde seyahat kilometre sayacý. sayfa 1-68. dýþ hava sýcaklýðý. B310B01MC-GAT NOT: Kilometre sayacý üzerinde oynanmasý garanti kapsamýnýzý geçersiz kýlabilir. KÝLOMETRE SAYACI/SEYAHAT KÝLOMETRE SAYACI (Yol Bilgisayarlý) Seyahat kilometre sayacý B400B01MC Yol bilgisayarý. o Yol bilgisayarý ile ilgili açýklamaya bakýnýz (bkz. Kilometre Sayacý 1. toplam gidilen mesafeyi kilometre veya mil olarak kaydeder ve bakým aralýklarýnýn belirlenmesinde kullanýlýr. Seyahat kilometre sayacý o Bu konum en son sürüþ süresi sýfýrlama sonrasý gidilen mesafeyi gösterir. Yeni bir araçtaki kilometre sayacýnýn 50 km’den daha az göstermesi normaldir. seyahat kilometre sayacý sýfýrlanacaktýr. B400B01MC-GAT (Varsa) 2. Düðmeye bir saniyeden daha fazla süre basýldýðý zaman.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 67 YOL BÝLGÝSAYARI B SEYAHATÝ: Ýlk varýþ noktasýndan son varýþ noktasýna kadar olan ikinci mesafe.

Akü baðlantýsý kesilirse. toplam mesafe sýfýrlanacaktýr.40ºC ila 80ºC arasýndaki dýþ hava sýcaklýðýný gösterir. ORTALAMA YAKIT TÜKETÝMÝ KALAN YAKITLA GÝDÝLEBÝLECEK MESAFE . TRIP düðmesine 1 saniyeden fazla süreyle basýlmasý km sayacýný sýfýrlar.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 68 YOL BÝLGÝSAYARI Düðmesi 1. o Sayacýn çalýþma aralýðý 0 ila 999.9 km þeklindedir. DIÞ HAVA SICAKLIÐI SEYAHAT KÝLOMETRE SAYACI o Bu konum en son seyahat sayacý sýfýrlama sonrasý gidilen toplam mesafeyi gösterir. Seyahat Kilometre Sayacý (km veya mil) Seyahat kilometre sayacý OMC025054 Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumunda iken yol bilgisayarý düðmesine 1 saniyeden daha az süreyle basýlmasý halinde görüntü aþaðýdaki gibi deðiþir: Kilometre Sayacý B400B02MC Kilometre Sayacý B400B03MC Bu konum . o Km sayacý görüntülenirken. Dýþ Hava Sýcaklýðý (°C veya °F) (Varsa) Dýþ Hava Sýcaklýðý 2.

ortalama yakýt tüketimi (—) sýfýrlanacaktýr. . o Sýfýrladýktan sonra 0. sürüþ tarzý ve araç hýzýna baðlý olarak deðiþir.5 km ve daha az yol kat ettiðinizde. o Kalan yakýt ile gidilebilecek mesafe göstergesi 50km'nin altýna düþtüðü zaman "----" iþareti ekranda görünür ve yeniden yakýt alýncaya kadar bu iþaret yanýp sönmeye devam eder. o Bu mod yakýt deposunda bulunan mevcut yakýt seviyesinden yakýt bitinceye kadar olan tahmini mesafeyi göstermektedir. o Akü baðlantýsý kesilirse. o Kullanýlan toplam yakýt. NOT: o Kalan yakýtla gidilecek mesafe. TRIP düðmesine 1 saniyeden daha fazla süreyle basýnýz. sürüþ koþullarýna baðlý olarak gerçek kilometre sayacýndan farklý olabilir. Kalan Yakýtla Gidilecek Mesafe (km) Kalan yakýtla gidilecek mesafe Kalan yakýtla gidilecek mesafe sembolü B400B06MC Kilometre Sayacý B400B04MC Kilometre Sayacý B400B05MC o Bu konum. ortalama yakýt tüketimi ’—’ þeklinde gösterilir. Ortalama Yakýt Tüketimi (L/100km) Ortalama Yakýt Tüketimi 4. o Araca 6 litreden daha az yakýt konduðu takdirde yol bilgisayarý konulan bu yakýtý kaydetmeyebilir. o Ortalama yakýt tüketimini sýfýra (—) ayarlamak için. o Kalan yakýtla gidilecek mesafe sürüþ koþullarý.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 69 3. yakýt tüketim giriþinden hesaplanýr. son olarak yapýlan yakýt tüketiminin sýfýrlanmasýndan sonra tüketilen yakýttan ve gidilen mesafeden ortalama yakýt tüketimini hesaplar.

Far ve Uzun Huzme Kolu Düðmesi Dönüþ Sinyalinin Çalýþmasý Kol aþaðýya bastýrýlýnca. Ýkinci konumda farlar yanar. aracýn sol tarafýndaki sinyal lambalarý yanýp söner. yan lambalarý. çok fonksiyonlu koldaki döner ucu hareket ettiriniz. kolu yukarý veya aþaðý. Býrakýldýðý zaman kol otomatik olarak orta konuma geri gelir. selektörün yanýp sönmeye baþladýðý noktaya kadar hareket ettiriniz. Farlarý açmak için. aracýn sað tarafýndaki sinyal lambalarý yanýp söner. Dönüþ iþlemi tamamlandýðýnda. sistemde bir arýza var demektir. Birinci konum. arka lambalarý ve gösterge paneli ýþýklarýný açar. . park lambalarýný. kol otomatik olarak orta konuma geri gelir ve ayný zamanda sinyal lambalarý söner. NOT: Farlarý açmak için. Her iki dönüþ sinyali uyarý lambasý normalden daha hýzlý bir tempo ile yanýp söner veya hiç sönmezse. Kol yukarý kaldýrýlýnca. kontak anahtarý mutlaka “ON-açýk” konumunda olmalýdýr. Þerit Deðiþtirme Sinyali Far Kolu B340B01MC B340C02MC Þerit deðiþtirme sinyali vermek için.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 70 ÇOK FONKSÝYONLU AYDINLATMA KOLU (Varsa) B340A01A-AAT B340B01A-AAT B340C02FC-GAT Birleþik Dönüþ Sinyali. Atmýþ sigorta veya yanýk ampul kontrolü yapýnýz veya Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz.

Kontak anahtarý “ON” konumunda olduðu zaman. B340D01A-AAT B340E01A-AAT Uzun Huzme Kolu Selektör B340F01AMC-GAT Gündüz Yanan Farlar (Varsa) Hyundai’niz gündüz yanan farlar ile donatýlmýþtýr. motor çalýþtýðý sürece sürekli yanacak þekilde tasarlanmýþtýr. far kolu ‘’kapalý’’ durumda olsa bile. OMC025059 OMC025060 Uzun farý açmak için kolu ileri (kendinizden öteye) itiniz. . Kýsa far için. Gündüz yanan farlar. Selektör yapmak için kolu kendinize doðru çekiniz. Aracýnýzýn gündüz yanan farlarý. kontak anahtarýný mutlaka “ON-açýk” konuma getirmeniz gerekir.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 71 Park lambasý otomatik kapanma (Varsa) Sürüþ sonrasý. Ayný anda uzun far gösterge ýþýðý yanar. Far kolu ‘’kapalý’’ olsa bile farlar yanýp söner. kolu kendinize doðru çekiniz. Lambalarý yeniden açmak için. park lambalarýný ‘’kapatmazsanýz’’. arka lambalarý yakarsanýz. sonra býrakýnýz. park lambalarý sürücü kapýsý açýldýðý zaman otomatik olarak kendi kendine kapanýr. gündüz yanan farlar kapanýr. karþýdan gelen trafik için görüþ olanaðýnýn artýrýlmasýný saðlar.

Eðer sadece ince bir kar veya buz tabakasý varsa. ön cam silecek ve yýkayýcý kontrol kolunu yukarý doðru itiniz. silecekleri ön camda birikmiþ karlarý silmek amacýyla kullanmayýnýz. Yüksek hýzda çalýþma. yýkayýcý çalýþmaya devam eder. Ön cam yýkama çalýþtýrýldýðýnda.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 72 ÖN CAM SÝLECEK VE YIKAMA KOLU (Varsa) B350A01A-AAT B350A01A-AAT Ön Cam Yýkayýcý Çalýþmasý KAPALI FASILALI YAVAÞ HIZLI NOT: o Cam yýkamayý bir seferinde 15 saniyeden daha fazla çalýþtýrmayýnýz. Ön camda birikmiþ kar ve buz elle silinmelidir. . kaloriferi defrost konumunda çalýþtýrarak silecekleri kullanmadan önce kar ve buzun erimesini saðlayýnýz. o Kýþýn sularýn donduðu yerlerde. KAPALI-OFF OMC025066 Buðuyu silmek amacýyla silecek kolunu bir defa hareket ettirmek için. NOT: Silecek sisteminin hasar görmemesi için. Fasýlalý silecek çalýþmasý 2. aksi taktirde sývý kabý boþalýr o Çok soðuk ve don yapmýþ havalarda. Düþük hýzda çalýþma 3. cam yýkama antifrizi kullanýnýz. Kol býrakýlýncaya kadar. silecekler otomatik olarak ön cam üzerinde iki defa gidip gelir. OMC025063 OMC025065 Buðu Silme Ön cam silecek ve yýkama kolu üç konumludur: 1. Ön camlarýn yýkanmasý için silecek/ yýkayýcý kolunu direksiyon simidine doðru çekiniz. silecekleri çalýþtýrmadan önce silecek lastiklerinin cama yapýþmamýþ olmasýný saðlayýnýz.

bu.ON : AÇIK : Arka cam sileceði sürekli olarak çalýþmaya baþlar. B350A01MC 1. Kol bu konumda olduðunda.fasýla” konumuna getiriniz. OMC025064 Fasýlalý silecek özelliðinin kullanýlmasý için silecek kolunu “INT . Cam kuru olduðunda silecekleri kullanmayýnýz. 3. fasýla ayar kolunu döndürerek yaklaþýk 1 ila 15 saniye arasýnda ayarlayabilirsiniz. iki silme iþlemi arasýndaki süreyi.OFF: KAPALI .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 73 B350C01MC-AAT B390A01MC-AAT Ayarlanabilir Fasýlalý Silecek Çalýþmasý Arka Cam Silecek ve Yýkayýcý (Varsa) NOT: Yýkayýcýyý olarak 5 saniyeden daha fazla süre veya su haznesi boþken çalýþtýrmayýnýz. : Arka cam silecek kolu bu konuma getirilince. camýn çizilmesine ve silecek lastiklerinin erken aþýnmasýna neden olabilir. yýkama sývýsý arka cama püskürtülür ve silecek çalýþýr. 2. bunu yaparsanýz cam yýkama sisteminde hasara sebep olabilir.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 74 FAR YÜKSEKLÝÐÝ AYAR SÝSTEMÝ B340G01S-GAT DÖRTLÜ FLAÞÖR SÝSTEMÝ (Varsa) (Varsa) Soldan direksiyonlu tip B340G01MC Far seviyesini yolcu sayýsý ve bagajdaki yük aðýrlýðýna göre ayarlamak için. kontak anahtarý kontaða takýlý olmasa bile çalýþýr. Bu durumda bütün sinyal lambalarý yanýp sönmeye baþlar. aracýnýzý tehlikeli bir durumda durdurmak gerektiðinde kullanmalýsýnýz. düðmenin konumunu listede belirtilen koþullara en yakýn biçimde belirleyiniz. Aþaðýda verilenlerden farklý yükleme durumunda. OMC025067 Saðdan direksiyonlu tip Yükleme durumu Sadece sürücü Sürücü + ön yolcu Tüm yolcular (sürücü dahil) Yolcu dolu (Sürücü dahil) + bagaj tam dolu (veya hafif römork çekiliyor) Sürücü + bagaj tam dolu (veya aðýr römork çekiliyor) Düðme konumu 0 0 1 2 B340G01MC-R Dörtlü flaþör sistemini. Bu tür bir acil duruþ yapmanýz gerektiðinde. 3 . Farýn sürekli uygun konumda olmasý gerekir. uygun far ayarlarý örnekleri verilmektedir. Düðmenin konumu ne kadar yüksek olursa. Aþaðýda. Dörtlü flaþör sistemini kapatmak için. aksi taktirde karþýnýzdaki araç sürücülerinin gözleri kamaþýr. farýn seviyesi o kadar alçalýr. Dörtlü flaþör uyarý ýþýklarý dörtlü flaþör düðmesine basýldýðýnda yanar. mutlaka mümkün olduðu kadar yolun saðýna yanaþýnýz. düðmeye ikinci defa basýnýz. far seviye ayarý düðmesini çeviriniz. Dörtlü flaþör sistemi.

OMC025072 Arka cam buðu çözme ve ýsýtýlmýþ dýþ dikiz aynalarý düðmeye basýlarak çalýþtýrýlýr. B360B01MC Saðdan direksiyonlu tip B360B01MC-R Ön sis lambalarýný açmak için. bu durum buðu giderici elemanlarýna zarar verebilir. Buðu gidericiyi kapatmak için. NOT: Arka cam buðu çözücüyü çalýþtýrmak için kontak anahtarý mutlaka “ON” konumunda olmalýdýr. yaklaþýk 20 dakika sonra kendi kendine kapanýr. Arka cam buðu çözücü. düðmeye bir defa daha basýnýz. düðmeye ikinci defa basýnýz. Bu ýþýklar far anahtarý birinci veya ikinci konumda olduðunda yanar. düðmeyi “ON-açýk” konuma getiriniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 75 ARKA CAM BUÐU ÇÖZME DÜÐMESÝ (Varsa) B380A01HP-AAT SÝS LAMBASI DÜÐMESÝ B360B01FC-GAT ! DÝKKAT Ön Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) Soldan direksiyonlu tip Arka cam iç yüzeyinde birikmiþ yabancý maddeleri temizlemek için arka cam iç yüzeyini aþýndýrýcý tip cam temizleyici veya kazýyýcý ile temizlemeyiniz. Kendi kendine kapanmýþ olduðunda. . buðu giderme çevrimini yeniden baþlatmak için.

“M” tuþuna basýnýz ve dakikayý ilerletiniz. Bunlar aþaðýda açýklanmaktadýr: HOUR (Saat) .“H” tuþuna basýnýz ve saati ilerletiniz. Saðdan direksiyonlu tip B360A01MC-R Arka sis lambalarýný açmak için düðmeye basýnýz. 11:30 ile 12:29 arasýnda “R”ye basýlmasý.“R” tuþuna basýnýz ve doðru saat ayarýný kolaylaþtýrmak için dakika hanesini “. çakmaðý yuvanýn içine sonuna kadar itiniz. Çakmak ýsýndýðýnda dýþarý atýlýr ve ‘’hazýr’’ konuma gelir. . Çakmaðýn deðiþtirilmesi gerektiðinde. RESET (Sýfýrlama) .1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 76 B360A01Y-GAT DÝJÝTAL SAAT (Varsa) B400A01A-AAT ÇAKMAK (Varsa) B400A01A-AAT Arka Sis Lambasý Düðmesi (Varsa) Soldan direksiyonlu tip OMC025098 HHR2098A B360A01MC Dijital saat üzerinde üç kontrol tuþu vardýr. MIN (Dakika) . Bu ýþýklar far anahtarý ikinci konumda ve kontak anahtarý “ON-açýk” konumda olduðunda yanar. orijinal Hyundai yedek parçasý kullanýnýz. Çakmaðýn çalýþmasý için kontak anahtarý “ACC” veya “ON-açýk” konumunda olmalýdýr. Bu ýsýtma elemanýnýn hasar görmesine veya bir yangýn tehlikesine yol açar. Çakmaðý kullanmak için.00” konumuna getiriniz. Böyle yapýldýðýnda: 10:30 ile 11:29 arasýnda “R” ye basýlmasýyla ekrandaki deðer 11:00 olarak deðiþir. ekrandaki deðeri 12:00’ye deðiþtirir. Çakmaðý içeri basýlmýþ konumda tutmayýnýz.

o Elektrik prizini. Bu aygýtlar aracýnýzda kullanýlan diðer elektronik sistemlerde veya aygýtlarda aþýrý ses gürültüsüne neden olabil-mektedir. o Motor çalýþýrken kullanýnýz ve elektrikli aygýtý kullandýktan sonra fiþi elektrik prizinden çýkarýnýz. . 12 voltla çalýþmak üzere tasarlanmýþ olanlar dýþýndaki elektrikli donatýlarý ya da elektrikli aletleri baðlamak için kullanmayýn.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 77 ELEKTRÝK PRÝZÝ (Varsa) B500D01TG-GAT ! DÝKKAT ! DÝKKAT Çakmak yuvasý içinde orijinal Hyundai parçalarý dýþýnda herhangi bir baþka elektrik aksesuar veya donamýný kullanmayýnýz. Elektrikli aygýtýn saatlerce fiþte kalmasý ya da motor durduðu zaman kullanýlmasý akünün boþalmasýna neden olabilmektedir. kontak anahtarý yalnýzca ‘’ON (AÇIK)’’ konumunda iken ya da ‘’ACC’’ konumunda iken elektrikli donatýlarýn ya da elektrikli aletlerin çalýþmasý için 12 V elektrik gücü saðlar. o Bazý elektronik aygýtlar güç giriþine baðlandýklarýnda elektronik parazite neden olabilirler. OMC025106 Bu prizler.

Arka bardak tutucular arka koltuk kol dayanaðý çekilerek kullanýlabilir. Çok sýcak olan bir içeceðin dökülmesi yolcularýnýzý yaralayabilir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 78 KÜLLÜK (Varsa) B430A01MC-GAT BARDAK TUTUCU (Varsa) B450A02MC-AAT B450B01MC-AAT ÖN BARDAK TUTUCU (Varsa) ARKA BARDAK TUTUCU (Varsa) OMC025103 Küllüðü kullanmak için kapaðýný açýnýz. o Bu gibi cisimler ani duruþ veya bir kaza esnasýnda dýþarý fýrlayabilir ve araç içindekileri yaralayabilir. ! UYARI Bardak tutucularý kullanýrken dikkatli olunuz. UYARI Arka bardak tutucu. kapaðý iyice dýþarýya çekiniz. ! o Bardak tutucularý kullanýrken dikkatli olunuz. bardak ve kutularýn yerleþtirilebileceði ana konsol üzerinde yer alýr. bardak ve kutu içeceklerin yerleþtirilmesi için arka koltuk kol dayanaðýna yerleþtirilmiþtir. Dökülen sývýlar araç içi kaplamasýna ve elektrik parçalarýna hasar verebilir. . OMC025108 OMC025034 Bardak tutucu. Küllüðün çýkartýlýp temizlenmesi için. Dökülen sývýlar araç içi kaplamasýna hasar verebilir. Çok sýcak olan bir içeceðin dökülmesi sizi veya yolcularý yaralayabilir. Bardak tutucuya bardak ve içecek kutularýndan baþka þey koymayýnýz.

! Araç hareket halindeyken gölgeliði kesinlikle ayarlamaya kalkýþmayýnýz. UYARI Eðer aracýnýzda bu özellik varsa. Açýlýr tavaný kayarken herhangi bir noktada durdurmak için.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 79 AÇILIR TAVAN (Varsa) B460A02Y-AAT B460B01MC-GAT (Varsa) Gölgelik Açýlýr Tavanýn Açýlmasý Otomatik kaydýrmalý açma Otomatik kaydýrma özelliðini kullanmak için.5 saniyeden daha az basýnýz. ! UYARI Açýlýr tavaný kapatýrken. Açýlýr tavan. ciddi yaralanma ya da mal hasarý ile sonuçlanabilen kazalara neden olabilir. baþ üzeri konsolundaki SLIDE OPEN düðmesine 1 saniyeden fazla basýnýz. . 1JBA3110 Hyundai’nizde. herhangi birisinin baþ. el veya gövdesinin sýkýþmamasýna dikkat ediniz. açýlýr tavan kontrol düðmesine basýnýz. kontak anahtarý “ON-açýk” konumunda iken otomatik olarak açýlabilir. baþüstü konsol üzerinde yeralan açýlýr tavan kontrol düðmeleri ile açýlýr tavanýnýzý eðimli hale getirebilir veya kaydýrabilirsiniz. baþ üzeri konsoldaki TILT U P düðmesine basýnýz ve açýlýr tavan kapanana kadar basýlý tutunuz. Açýlýr tavan sonuna kadar kayarak açýlacaktýr. Manuel kaydýrmalý açma Baþ üzeri konsolundaki SLIDE OPEN düðmesine 0. Buna kalkýþmak araç hakimiyetini kaybetmenize ve de ölüm. Manuel kaydýrmalý kapatma Açýlýr tavaný kapatmak için. kapatýlabilir veya eðimli hale getirilebilir. açýlýr tavan kapalý iken güneþ ýþýðýnýn girmesini veya girmemesini elle ayarlayabileceðiniz bir sürgülü gölgelik ile donatýlmýþtýr.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 80 Açýlýr Tavanýn Eðimli Hale Getirilmesi El ile indirme Açýlýr tavaný kapatmak için. açýlýr tavaný kullanmadan önce üzerinde birikmiþ sularý temizleyiniz. Açýlýr tavan sonuna kadar eðimli olarak açýlacaktýr.5 saniyeden daha az basýnýz. tüm yolcularýn baþ. o Baþ veya kollarýnýzý açýk tavan camýndan dýþarý kesinlikle uzatmayýnýz o Araç seyir esnasýnda iken. . eller gibi vücut uzuvlarýnýn tavan açýklýðýndan uzakta olmalarýna dikkat ediniz. ! DÝKKAT OMC025021 Otomatik kaldýrma Otomatik kaldýrma özelliðini kullanmak için. Açýlýr tavaný herhangi bir eðimli noktada durdurmak için. Aksi halde. sürgülü cam ve tavan camý çerçevesi arasýnda herhangi bir þekilde el. o Açýlýr tavan kontrol düðmesine gerektiðinden daha uzun basmayýnýz. ! o Açýlýr tavan açýlýp kapatýlýrken. kol ve gövde girmemiþ olduðundan emin olunuz. o Kýlavuz raylarýnda birikmiþ olan pislikleri düzenli olarak temizleyiniz. baþ üzeri konsolundaki TILT UP düðmesine 1 saniyeden fazla basýnýz. baþ üzeri konsoldaki SLIDE OPEN düðmesine basýnýz ve açýlýr tavan kapanana kadar basýlý tutunuz. ciddi olarak yaralanabilirsiniz. NOT: Araç yýkama sonrasýnda veya yaðmurlu havalarda. Manuel kaldýrma Baþ üzeri konsolundaki TILT UP düðmesine 0. araç aniden durursa veya bir kaza meydana gelirse. yoksa bir yaralanma olabilir. UYARI o Çok soðuk havalarda veya buz veya karla kaplý olduðunda açýlýr tavaný açmayýnýz. açýlýr tavan kontrol düðmesine basýnýz. Motor veya sistemin parçalarý hasar görebilir.

Bir yýldýz tornavida ile ön baþ üzeri konsolun iki adet montaj vidasýný sökünüz. Sonra düðmeyi býrakýnýz. 3. Açýlýr tavan aþaðýdaki þekilde çalýþana kadar. Kontak anahtarýný “ON” konumuna getiriniz. 4. veya açýlýr tavaný çalýþtýrmak için acil kolunu kullandýysanýz. . açýlýr tavan TILT UP düðmesinin orjinal konumuna dönene kadar. açýlýr tavan sistemini aþaðýdaki gibi sýfýrlamalýsýnýz: 1. 3. Araçla birlikte verilen altýgen baþlý anahtarý yuvaya sokunuz. Bu anahtar. Açýlýr tavaný açmak için anahtarý saat yönünde veya kapatmak için saatin tersi yönünde çeviriniz. TILT UP düðmesini bir kez daha basýlý tutunuz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 81 B460D01NF-GAT B460E01TG-GAT Açýlýr Tavanýn El ile Çalýþtýrýlmasý Açýlýr tavan çalýþmýyorsa: otomatik olarak Açýlýr tavanýn sýfýrlanmasý Aracýn aküsü boþalmýþsa veya baðlý deðilse. OMC025023 OMC025022 1. 2. Açýlýr tavaný tam olarak kapatmak çin 5 saniyeden fazla süreyle TILT UP düðmesine basýnýz. araç bagajý veya torpido gözünde bulunabilir. Sonra düðmeyi býrakýnýz. Azami TILT UP konumundan bir miktar yükseðe kaldýrdýktan sonra. Gözlük kabýný açýn. 2. 5 saniye süreyle TILT UP düðmesini basýlý tutunuz TILT DOWN → SLIDE OPEN → SLIDE CLOSE Sonra düðmeyi býrakýnýz. 4.

sürücü ve yolcu için gece harita okuma veya kiþisel ýþýk olarak kullanýlabilir. lambalar 30 saniye sonra giderek söner. okuma lambasý 30 saniye içinde söner. Bununla birlikte. lambalar 30 saniye sonra giderek söner. araç içi lambasý kontak anahtarý konumuna baðlý olmaksýzýn. Üç konum þöyledir: o ‘’KAPI’’ “DOOR (KAPI)” konumunda. okuma lambasý kontak anahtarý konumuna baðlý olmaksýzýn. kapýlardan herhangi biri açýldýðý zaman yanar. kontak anahtarý “ON” konumunda ise veya tüm kapýlar kilitli ise. Kapý kapatýlýrsa. OMC025068 B490A03MC Ön tavan konsolunun her iki yanýnda iki okuma lambasý yer alýr. Okuma lambasý düðmesine basarak lambayý açýnýz veya kapatýnýz. iç lamba 30 saniye içinde söner. Bununla birlikte. düzgün olarak çalýþmayabilir. kapýlardan herhangi biri açýldýðý zaman yanar.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 82 ÝÇ LAMBA B480A01MC-GAT B490A01MC-AAT ! DÝKKAT Okuma Lambasý (Varsa) Kabin Ýçi Aydýnlatma Lambasý (Varsa) Açýlýr tavan yeniden ayarlanmazsa. kontak anahtarý “ON” konumunda ise veya tüm kapýlar kilitli ise. Bu lamba. . Ýç lamba düðmesinin üç konumu vardýr. Kapý kapatýlýrsa. o ‘’KAPI’’ “DOOR (KAPI)” konumunda.

. UYARI Gözlük kutusu.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 83 GÖZLÜK KUTUSU o “ON-açýk” “ON (AÇIK)” konumunda. lambayý uzun süre bu konumda býrakmayýnýz. B491A03MC o Gözlük kutusunun içinde keskin veya uygun olmayan herhangi bir þey koymayýnýz. Bu gibi cisimler ani duruþ veya bir kaza esnasýnda dýþarý fýrlayabilir ve araç içindekileri yaralayabilir. o Araç hareket halinde iken gözlük kutusunu açmayýnýz. Gözlük kutusunu açmak için. o “OFF-Kapalý” “OFF” konumunda lamba araç kapýsý açýlmýþ olsa bile yanmaz. lamba sürekli yanar. ön tavan konsolunda bulunur. kapaðýn ucuna bastýrýnýz. Açýk bir gözlük kýlýfý aracýn arka dikiz aynasýný engelleyebilir. B491A03O-GAT (Varsa) ! ! DÝKKAT Araç çalýþmadýðý zaman.

torpido gözü kapaðý araç hareket halinde olduðunda kapalý tutulmalýdýr. kontrol düðmesi aþaðý itilerek açýlabilir. .1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 84 TORPÝDO GÖZÜ B500A01A-AAT B500B01NF-GAT ÇOK AMAÇLI KUTU (Varsa) B500B01MC-GAT Aydýnlatýlmýþ Torpido Gözü Çok fonksiyonlu kol birinci konuma döndürüldüðünde. Bir kaza veya ani duruþ sýrasýnda bir yaralanmadan kaçýnmak için. Torpido gözünü açmak için torpido gözü açma kolunu çekiniz. torpido gözünün açýlmasýyla otomatik olarak ýþýðý yanar. B500A01MC OMC025105 ! UYARI Çok amaçlý kutu.

rahatlýðýnýz için uzaktan kumanda ile donatýlmýþtýr.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 85 DIÞ DÝKÝZ AYNASI B510A01A-AAT B510A01FC-AAT Manuel Tip (Varsa) ! DÝKKAT Otomatik Tip (Varsa) Dikiz aynasý kontrol mekanizmasý buzlanma yüzünden sýkýþmýþsa. her iki sað ve sol yan dikiz aynalarý ile iç dikiz aynasýnýn normal konumda olup olmadýðýný kontrol ediniz. camýn alt ön köþesinde yer alan kumanda kolu ile çalýþtýrýlýr. kumanda kolu veya aynayý oynatarak ayar yapmaya kalkýþmayýnýz. Donmuþ mekanizmayý ayýrmak için onaylý bir buz eritme spreyi (radyatör antifrizi dýþýnda) kullanýnýz veya aracý buzun erimesini saðlamak için sýcak bir yere götürünüz. . Aynalar ile aracýnýzýn arkasýnda veya yanýnda bulunan araçla aranýzda olan mesafeyi tahmin ederken dikkatli olunuz. Aracý hareket ettirmeden önce. Uzak kumanda. Dýþ dikiz aynalarý gerek araç arkasý doðrultusunda ve gerekse sol ve sað arka taraflarda istenilen görüþün elde edilebilmesi amacýyla ayarlanabilir. OMC025049 OMC025048 Dýþ dikiz aynalarý. Uzaktan kumandalý dýþ arka dikiz ayna düðmesi hem sað dýþ hem de sol dýþ ayna ayarlarýna kumanda etmektedir.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
86

Aynalarýn konumunu ayarlamak için:
1. Ýlgili dýþ dikiz aynasýnýn ayarlanabilir mekanizmasýný çalýþtýrmak için seçme düðmesini saða yada sola hareket ettiriniz. 2. Gösterildiði gibi ayna açýsýný ilgili dýþ düðmelere basarak ayarlayýnýz.

B510D01HP-GAT

B510C01A-AAT

DIÞ DÝKÝZ AYNASI ISITICISI (Varsa)

DIÞ DÝKÝZ AYNALARININ KATLANMASI

!

o Düðmeyi gereksiz yere uzun süre çalýþtýrmayýnýz. o Ayna yüzeyindeki buzlarýn kazýnmasý, aynaya zarar verebilir. Buzlanmayý gidermek için bir sünger, yumuþak bez veya uygun buz çözücü kullanýnýz.

DÝKKAT

OMC025072

OMC025051

!

Yolcu tarafý dýþ dikiz aynasýnda görülen bir cismin büyüklüðü veya aracýnýza mesafesi ile ilgili karar verirken dikkat ediniz. Bu ayna, kavisli yüzeye sahip dýþbükey aynadýr. Aynada gördüðünüz cisimlerin size uzaklýðý gerçekte farklý olabilir.

UYARI

Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsý arka cam buðu çözücü ile birlikte devreye girer. Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsýný çalýþtýrmak için, arka cam ýsýtýcý düðmesine basýnýz. Dýþ dikiz aynasý camý buðu veya buz giderme için ýsýnýr ve soðuk havalarda size daha iyi görüþ saðlar. Düðmeye tekrar basarak ýsýtýcýyý kapatýnýz. Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsý 20 dakika sonra otomatik olarak kendi kendine kapanýr.

Dýþ dikiz aynalarýný katlamak için, onlarý arkaya doðru itiniz. Dýþ dikiz aynalarý dar alanlarda park ederken arkaya doðru katlanabilir.

!

UYARI

Dýþ dikiz aynalarýný araç hareket halinde olduðunda ayarlamayýnýz veya katlamayýnýz. Bu durum araç hakimiyetini kaybetmenize bir hasar, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazaya yol açabilir.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1
87

GÜNDÜZ/GECE ÝÇ DÝKÝZ AYNASI
B520A01A-AAT

EL FRENÝ
B530A01A-AAT

ÜÇÜNCÜ FREN LAMBASI
B550A01S-GAT

(Varsa)

OMC025047

OMC035017

Hyundai’nizde gündüz/gece dýþ dikiz aynasý bulunmaktadýr. “Gece” konumu, ayna altýndaki týrnaðý kendinize çekerek ayarlanýr. “Gece” konumunda, arkanýzdaki araç farlarýndan kaynaklanan parlama azalmýþ olur.

Aracý terk etmeden önce, mutlaka el frenini çekiniz. Bu, ayný zamanda kontak anahtarý “ON-açýk” veya “START”-marþ konumunda olduðunda, el freni gösterge ýþýðýný da yakar. Aracý hareket ettirmeden önce, el freninin iyice indirilmiþ ve gösterge ýþýðýnýn sönmüþ olduðundan emin olunuz. o El frenini çekmek için, kolu mümkün olduðu kadar yukarý çekiniz. o El frenini indirmek için, kolu yukarý çekerek ucundaki tuþuna basýnýz. Sonra tuþu basýlý halde el freni kolunu aþaðý indiriniz.

B550A01MC

Aracýn her iki yanýnda alt tarafta yer alan fren lambasýnýn yaný sýra, arka cam ortasýnda yer alan veya arka spoylere takýlmýþ olan yükseðe monte edilmiþ 3.stop lambalarý da frenlere basýldýðýnda yanar.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
88

KAPUT AÇMA
B570A01MC-GAT

Kaputu kapatmadan önce, destek çubuðunu klipslerine oturtarak saðlayýnýz. Kaputu kapanmasýna 30 cm kalacak kadar indiriniz ve sonra serbest býrakýnýz. Yerine kilitlenmiþ olduðundan emin olunuz.

B570A01MC OMC025019

!

DÝKKAT

1. Kaputu açmak için açma kolunu çekiniz.

3. Destek çubuðunu kaputtan çekiniz.

Destek çubuðunun kaput kapatýlmadan önce kaputtan çýkartýlmýþ olduðundan emin olunuz.

B570A02MC OMC025020

2. Yan mandal kolunu yukarý çekerek kaputu kaldýrýnýz.

4. Kaputu destek çubuðu ile açýk olarak tutunuz.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1
89

YAKIT DEPOSU KAPAÐININ AÇILMASI

!

UYARI

o Aracý hareket ettirmeden önce, kaputun iyice kilitlenmiþ olduðunu mutlaka iki defa kontrol ediniz. Tam kilitlenmemiþ ise, araç hareket halinde iken kaput açýlabilir ve sürücünün görüþü tümüyle kaybolabilir ve bu da bir kazaya yol açýlabilir. o Motor bölmesini kontrol ederken, destek çubuðunun kaput üzerinde bulunan deliðe tam oturmasý gerekir. Böylelikle kaputun düþerek sizi yaralamasý önlenir. o Kaput açýlmýþ halde aracý hareket ettirmeyiniz, aksi taktirde önünüzü göremezsiniz, kaput düþebilir veya hasar görebilir.

OMC025017

B560A02MC

Yakýt deposu kapaðýný, aracýn sol yan tarafýnda, ön döþeme alanýnda yer alan yakýt deposu kapaðý açma kolunu çekerek araç içinden açabilirsiniz. NOT:
Yakýt deposu kapaðý buzlanma nedeniyle açýlmazsa, kapaðýn ayrýlmasý amacýyla üzerine hafifçe vurarak buzlarýn kýrýlmasýný saðlayýnýz. Kapaðý zorlamaya çalýþmayýnýz. Gerektiðinde, onaylanmýþ bir buz çözme sývýsýný (radyatör antifrizi kullanmayýnýz) kapaðýn etrafýna püskürtünüz veya aracý sýcak bir yere çekiniz ve buzun erimesini saðlayýnýz.

!

o Yakýt buharý tehlikelidir. Yakýt doldurmadan önce, mutlaka motoru durdurunuz ve benzin pompasý yakýnlarýna kývýlcým veya açýk alev ile yaklaþmayýnýz. Yakýt deposu kapaðýný deðiþtirmek gerektiðinde, orijinal Hyundai yedek parçasý kullanýnýz. Sýcak havalarda yakýt deposu kapaðýný açtýðýnýzda, hafif bir “basýnç sesi” duyulabilir. Bu normaldir ve herhangi bir sorun yaratmaz. Her seferinde yakýt deposu kapaðýný yavaþça açýnýz.

UYARI

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
90 o Otomobil yakýtlarý parlayýcý / patlayýcý maddelerdir. Yakýt alýrken, lütfen aþaðýdaki kurallara dikkatli biçimde uyunuz. Bu kurallarýn takip edilmemesi durumu, ciddi yaralanmalar, ciddi yanýklar veya yangýn veya patlama sonucunda ölüm ile sonuçlanabilir. - Yakýt ikmali yapmadan önce daima, benzin istasyonun-daki Acil yakýt kapatmanýn (eðer varsa) durumuna dikkat edi-niz. - Yakýt tabancasýna ya da yakýt doldurma kapaðýna dokunmadan önce, yakýt dolum borusundan veya aracýn diðer metal kýsýmlarýndan boþalabilecek tehlikeli statik elektriðe dikkat edilmelidir. - Yakýt ikmali baþladýktan sonra, aracýn içine girmeyiniz. Polyester, saten, naylon gibi statik elektrik üretmeye yatkýn herhangi bir g i y s i y e dokunmayýnýz veya sürtünmeyiniz. Statik elektriðin boþalýmý yakýt buharlarýný tutuþturarak patlamaya neden olabilir. Eðer aracýn içine girmek zorunda iseniz, önce yakýt dolum aðzýndan veya diðer yakýt kaynaðýndan uzakta bulunan aracýn bir metal kýsmýna dokunarak tehlikeli statik elektriði deþarj etmelisiniz. - Taþýnýr türde bir yakýt bidonu kullanýrken, yakýt ikmalinden önce bidonu yere koymaya dikkat ediniz. Bidondan olan statik elektrik boþalýmý yakýt buharlarýný tutuþturup yangýna neden olabilir. Yakýt ikmali baþladýðýndan itibaren, yakýt dolumu tamamlanýncaya kadar araç ile temas devam etmelidir. Sadece benzin taþýmak ve depolamak üzere tasarlanmýþ portatif yakýt kaplarý kullanýnýz. - Bir benzin istasyonunda veya bir araca yakýt ikmali yaparken, GSM telefonu kullanmayýnýz. Cep telefonlarýndan çýkan elektrik akýmý ve/veya elektronik parazit, yakýt buharlarýný tutuþturup yangýna neden olabilmektedir. GSM telefonu kullanmak zorunda iseniz, benzin istasyonundan uzak bir yerde kullanýnýz. - Yakýt alýrken daima motoru kapatýnýz. Motorun elektrik donanýmýndan çýkan kývýlcýmlar yakýt buharlarýný tutuþturup yangýna neden olabilmektedir. Yakýt ikmalinden önce veya yakýt ikmali sýrasýnda, daima motorun OFF konumunda olmasýna dikkat ediniz. Yakýt ikmal iþlemi bittiðinde, motoru çalýþtýrmadan önce, yakýt dolum aðzýnýn ve kapaðýnýn kapanmýþ olmasýný kontrol ediniz. - Benzin istasyonu civarýnda herhangi bir ateþ yakmayýnýz. Bir benzin istasyonunda veya özellikle yakýt ikmali yaparken, hiçbir zaman kibrit veya çakmak KULLANMAYINIZ ve SÝGARA ÝÇMEYÝNÝZ veya yanýk bir sigarayý aracýnýzýn içinde býrakmayýnýz. Otomotiv yakýtý yüksek derecede parlayýcýdýr ve ateþ aldýðý zaman alevli bir þekilde infilak edebilir. - Yakýt ikmali sýrasýnda yangýn çýkarsa, aracýn etrafýný terk ediniz ve acil olarak benzin istasyonu sorumlusunu arayýnýz veya polise ve yerel itfaiyeye baþvurunuz. Onlarýn temin ettiði emniyet talimatlarýna uyunuz.

daha sonra kilitlenene kadar üstünden bastýrýnýz. bagaj kapaðý veya arka kapak daima tam olarak kapalý tutulmalýdýr. sonra dýþ kolu kendinize doðru çekiniz. önce anahtar saat yönünde döndürülerek bagaj kapaðý açýlýr. UYARI Arka kapaðý açmak için. bagaj kapaðýný indiriniz. Merkezi kapý kilitleme anahtarýnýn ön kýsmýna basýldýðýnda. araç içine zehirli egzoz gazlarý girer ve araçta oturanlarda ciddi rahatsýzlýk veya ölüme yol açýlabilir.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 91 B540A01MC-GAT BAGAJ KAPAÐI / ARKA KAPAK Bagaj Kapaðý (4 Kapýlý) o Kilidi açmak için. B540D01MC-GAT Bagaj kapaðýnýn uzaktan kumanda ile açýlmasý (4 kapýlý) (Eðer varsa) OMC025010 Arka Kapak (3 Kapýlý) ! Araç hareket halindeyken. yeniden yukarý doðru açmaya çalýþarak kontrol ediniz. OMC025011 Anahtar kullanmaksýzýn bagaj kapaðýný açmak için. Egzoz gazlarýyla ilgili sayfa 2-2 ile verilen ilave uyarýlara bakýnýz. Açýk veya aralýk býrakýlmýþ olduðunda. arka kapak açýk ise. daha sonra kapak el ile kaldýrýlýr. Eðer araç merkezi kapý kilitleme sistemi ile donatýlmýþ ise. Kapatmak için. Kapatmak için. arka kapaðý indiriniz ve mandalýn oturmasý için sertçe kapatýnýz. Bagaj kapaðýnýn iyice kapanmýþ olduðundan emin olmak için yeniden yukarý doðru açmaya çalýþarak kontrol ediniz. bagaj kapaðýný indiriniz. . Bagaj kapaðýnýn iyice kapanmýþ olduðundan emin olmak için. Anahtarý saat yönünün tersine çevirerek arka kapaðý kilitleyiniz. merkezi kapý kilitleme anahtarýnýn ön kýsmýna basýnýz. anahtarý saat yönünde döndürerek kilidi açýnýz. o Kapatmak için. arka kapak anahtar olmadan kilitlenebilir. Arka kapaðý kapattýktan sonra. ayýrma kolunu yukarý çekiniz. arka kapak tamamen kapatýldýðýnda kilitlenir. daha sonra kilitlenene kadar üstünden bastýrýnýz.

UYARI . bagaj bölmesinde kýrýlabilir veya iri malzemeler taþýrken dikkatli olunmalýdýr. ! DÝKKAT 1JBA3113 Araca veya eþyalara gelecek hasarý önlemek için. araç içine egzoz gazlarý girer ve ciddi rahatsýzlýða yol açýlabilir. UYARI (Varsa) A Tipi Bagaj bölümüne eþya yüklenirken bagaj filesini resimde görüldüðü gibi baðlamak için bagaj bölümünde bulunan 4 halkayý kullanýnýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 92 BAGAJ FÝLESÝ B540D02O-AAT ! Bagaj kapaðýnýn araç hareket halinde olduðunda mutlaka tam kapalý tutulmasý gerekir. Aþýrý gerdirmeyiniz. Bunlar eþyalarýn kaymasýnýn önlenmesine yarayacaktýr. Açýk veya aralýk býrakýlmýþ olduðunda. B Tipi ! B540D01MC Bagaj filesini gerdirirken yönüne vücudunuza veya gözlerinize çarpmamasý için azami dikkat gösterin. Filede aþýnma veya hasar varsa kullanmayýnýz.

Sürücü ve yolcu siperliklerinin arka kýsmýnda ayrýca makyaj aynalarý yer almaktadýr (Varsa). sürücüye ve ön yolcuya ön ve yan gölge saðlamak amacýyla güneþlik bulunmaktadýr. trafiði veya diðer cisimleri görmenizi engelleyecek konuma getirmeyiniz. B580A02MC B580A01MC Hyundai’nizde. ! Güneþlikleri yol görüþünü.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 93 YÜK BÖLMESÝ KAPAÐI B650A01A-GAT GÜNEÞLÝK (Varsa) B580A01TB-AAT (3 Kapýlý Model) Bagaj kapaðýnýn üzerinde hiçbir þey taþýnmamalýdýr. Güneþ ýþýnlarýnýn yansýmasýný azaltmak veya doðrudan gelen güneþ ýþýnlarýný kesmek için. Ýlave Güvenlik Sistemi (SRS) ile ilgili yararlý bilgiler mevcuttur. güneþliði aþaðýya doðru çeviriniz. UYARI . Sürücü tarafýndaki güneþliklerin arkasýnda bir bilet tutucu vardýr. Gevþek tutturulmuþ olan olan yükler ani bir frenleme sýrasýnda araçta bulunanlara zarar verebilir. NOT: Güneþliðin üst tarafýnda yer alan etiketler üzerinde.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 94 B500B01B-GAT B580C01JM-AAT KOLTUK ARKALIÐI ASKISI B540A01CM-GAT Aydýnlatýlmýþ Makyaj Aynalarý (Varsa) Uzatýlabilir Güneþlik (Varsa) 1JBA3116 B580C01MC OMC025100 Makyaj aynasý kapaðýnýn açýlmasýyla ayna ýþýðý otomatik olarak yanar. Aský hasar görebilir. . Koltuk arkasý askýsý üzerine bir alýþveriþ çantasý vb. ! DÝKKAT 3 kg’dan daha aðýr çanta asmayýnýz. asýlmasý için ön yolcu koltuðunun arkasýna takýlmýþtýr. Aracýnýzda güneþlik yan cam konumuna getirildiðinde kullanýlabilen uzatýlabilir düzeneði olan bir güneþlik bulunmaktadýr.

kolu yukarýya çekerek iyice sýkýnýz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 95 DÝREKSÝYON YÜKSEKLÝK AYARI (Varsa) B600A01A-AAT KORNA B610B01L-GAT OMC025045 OMC025046 Direksiyonu ayarlamak için: 1. 2. Ayar iþleminden sonra. Direksiyon simidi yastýðýna bastýrarak kornayý çalýnýz ! UYARI Araç hareket halinde olduðunda direksiyon simidini ayarlamaya kalkýþmayýnýz. 3. yoksa ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazaya yol açýlabilecek þekilde araç hakimiyetini kaybedebilirsiniz. Direksiyon simidini istenilen konuma kaldýrýnýz veya indiriniz. . Kilidi açmak için kolu aþaðýya itiniz.

Orta Havalandýrma B710A01MC Havalandýrma düðmesi konumuna getirildiðinde. ön göðüs paneli ortasýna yerleþtirilmiþtir. Ön Cam Buðu Çözücü Çýkýþý 4. 1. .1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 96 ISITMA VE KLÝMA KUMANDA SÝSTEMÝ B710A01TB-GAT B710B01MC-AAT (Varsa) Orta Havalandýrma / Yan Havalandýrma B710B01MC Orta havalandýrma çýkýþlarý. Bu hava kanallarýnýn önüne herhangi bir engel koymayýnýz. Yan havalandýrmalar ön göðüs panelinin her iki tarafýna yerleþtirilmiþtir. Hava akýþýný deðiþtirmek için. Yan Havalandýrma 3. Yan Buðu Çözücü Çýkýþý 2. hava kanallarý kapanýr. Havalandýrma düðmesi konumuna getirildiðinde. hava kanallarýnýn ortasýndaki düðmeyi yukarý aþaðý veya saða-sola hareket ettiriniz. havalandýrma açýlýr.

Hava akýþ kontrol düðmesi 5. fanýn açýlmasý veya kapanmasý ve istenilen üfleyici fan devrinin seçilmesi için kullanýlýr. Hava giriþ kontrol tuþu 4. Üfleyici fan devri ve dolayýsýyla sistemin verdiði hava miktarý. B670C02MC .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 97 ISITMA VE HAVALANDIRMA B670A02A-GAT B670B0102A-AAT B670B0102A-AAT (Varsa) Fan Devri Kontrolü (Üfleyici Kontrolü) Hava Giriþ Kontrolü Soldan direksiyonlu tip B670A01MC B670B01MC B670C01MC 1. Isý kontrol düðmesi 2. Fan devir kontrolü düðmesi Saðdan direksiyonlu tip Bu düðme. üfleyici kontrol düðmesi manuel olarak “1” ila “4” kademeleri arasýna getirilerek ayarlanýr. Klima açma tuþu 3.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 98 Bu tuþ. . Taze Hava Ýç sirkülasyon konumu seçilmiþ olduðunda. Giren hava. Ýki-seviyeli. aracýn içini daha hýzlý soðutmak için kullanýlýr (eðer varsa). Yüz-Seviyesi “Face” (Yüz) konumunun seçilmesi. gösterge paneli çýkýþlarýna veya ön cama yönlendirilebilir. Döþeme-Defrost ve Defrost hava konumlarýný göstermek için beþ sembol kullanýlýr. Döþeme. döþemeye. hava akýþýný yönlendirmek için kullanýlýr. klimanýn konumuna getirilmiþ olarak uzun süreli çalýþtýrýlmasý. hava çýkýþlarýndan gelen havanýn yüz seviyesi çýkýþlarýndan daðýlmasýný saðlar. Ayrýca. araç yolcu bölmesindeki hava ýsýtma sistemi üzerinden emilir ve seçilen diðer fonksiyonlara baðlý olarak ýsýtýlýr veya soðutulur NOT: Isýtma sisteminin konumuna getirilmiþ olarak uzun süreli çalýþtýrýlmasý ön ve yan camlarýn buðulanmasýna yol açacaðýný ve yolcu bölmesindeki havanýn giderek bayatlayacaðýný unutmamak gerekir. araç içine dýþarýdan hava alýnýr ve seçilen diðer fonksiyonlara baðlý olarak ýsýtýlýr veya soðutulur. taze dýþ hava veya araç iç sirkülasyonunu seçmek için kullanýlýr. konumu seçilmiþ olduðunda. B670D01MC-AAT Hava Akýþ Kontrolü B670D02MC B670D01MC Bu. MAX A/C konumu. Yüz. yolcu bölmesindeki havanýn aþýrý kurumasýna yol açabilir.

buðu çözücü çýkýþlarýndan ve yan havalandýrma çýkýþlarýndan verilir. “Fresh” (Taze) konumu devreye girer. döþeme çýkýþlarýndan. buðu çözücü çýkýþlarýndan ve yan havalandýrma çýkýþlarýndan verilir. “Floor” (Döþeme) konumu seçildiði zaman. . “Floor-Defrost” konumu seçilirse. Bu konum. ön cam buðu çözücü çýkýþýndan. Döþeme-Seviyesi Gelen hava döþeme çýkýþlarýndan.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 99 B670D03MC B670D04MC B670D05MC Ýki-seviyeli Hava yüz çýkýþlarý ve döþeme çýkýþlarýndan gelir. klima otomatik olarak devreye girer ve ‘Fresh’’ konumu aktif hale gelir. ön panel çýkýþlarýndan soðuk. Döþeme-Buðu Çözücü Seviyesi Gelen hava ön cam buðu çözücü çýkýþýndan. döþeme çýkýþlarýndan ise sýcak havanýn ayný anda çýkmasýný saðlar.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 100 NOT: MAX A/C konumu seçili durumda iken. “MAX A/C” konumu seçilirse. yan buðu çözücü çýkýþlarýndan ve yan havalandýrmadan verilir. . klima otomatik olarak devreye girer ve ön cam buðusunun hýzla giderilmesi için ‘Taze Hava’’ modu aktif hale gelir. ön cam buðu çözücü çýkýþýndan. MAX A/C konumundan baþka bir konuma geçildiði zaman. kontak anahtarý “ON” konumuna getirildiðinde. A/C (klima) ve hava giriþ kontrol tuþlarý aþaðýdaki tabloya göre ayarlanýr. hava giriþ kontrol tuþu " " konumuna geçer. B670D06MC B670D07MC KLÝMA Hava Giriþ Kontrol Tuþu or * Defrost-Seviyesi Gelen hava. MAX A/C MAX A/C-Seviyesi (Varsa) AÇIK AÇIK veya KAPALI* AÇIK veya KAPALI* Hava yüz seviyesi çýkýþlarýndan verilir. “Defrost-Buðu Çözücü” konumu seçilirse. klima otomatik olarak devreye girer ve Ýç Sirkülasyon konumu aktif hale gelir. AÇIK AÇIK * A/C veya hava giriþ kontrol tuþu eski konumuna döner.

Fan deviri kontrolünü istenen devire ayarlayýnýz. Daha hýzlý ýsýtma için. Normal ýsýtma çalýþmasý sýrasýnda. Bu konum. Camlar buðulanýrsa. hava akýþ kontrolünü buðu çözme ( ) konumuna (Klima otomatik olarak çalýþacaktýr) ve hava giriþ kontrolünü ise taze hava( ) konumuna getiriniz. Sýcaklýk düðmesini “Soðuk ” ile “Sýcak” arasýna getiriniz. hava giriþ kontrolü iç sirkülasyon ( )konumuna getirilmelidir. istenen ýsýtma veya soðutma derecesini ayarlamak için kullanýlýr. hava giriþ kontrolünü taze hava ( ) konumuna ve hava akýþ kontrolünü ise döþeme( ) konumuna getiriniz. Azami ýsýtma için. . Bu özelliðin kullanýlmasý için: Hava giriþ kontrolünü hava( ) konumuna getiriniz. Hava akýþ kontrolünü iki seviyeli ( ) konuma getiriniz. ön panel çýkýþlarýndan soðuk. sýcaklýk kontrolünü “Sýcak ” konuma getiriniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 101 ISITMA KONTROLLERÝ B670E02A-AAT B690A02A-AAT ÝKÝ SEVÝYELÝ ISITMA B700A02A-AAT Sýcaklýk Kontrolü Soðuk Sýcak B690E01MC B690A01MC B700B01MC Bu düðme. Hyundai’nizde iki seviyeli ýsýtma sistemi bulunmaktadýr. döþeme çýkýþlarýndan ise sýcak havanýn ayný anda çýkmasýný saðlar.

o Fan devir kontrolünü “3” veya “4” kademesine getiriniz. o Fan deviri kontrolünü istenen devire ayarlayýnýz. . Buz çözme/buðu çözme amacýyla ýsýtma havalandýrma sistemini kullanmak için: Ön cam iç yüzeyindeki buðunun giderilmesi için: o Hava akýþ kontrolünü defrost ( ) konumuna getiriniz. Ön cam üzerindeki buzlanmayý ve dýþ buðulanmayý gidermek için: o Hava akýþ kontrolünü defrost ( ) konumuna getiriniz. (Klima otomatik olarak çalýþacak ve ‘’Taze hava’’ konumu devreye girecektir. o Sýcaklýk düðmesini “Soðuk ” ile “Sýcak” arasýna getiriniz.) o Sýcaklýk kontrol düðmesini istenilen konuma getiriniz. (Klima otomatik olarak çalýþacak ve ‘’Taze hava’’ konumu devreye girecektir.) o Sýcaklýk kontrolünü “warm-sýcak” konumuna getiriniz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 102 HAVALANDIRMA B710A01A-AAT BUZ/BUÐU GÝDERME B710A01A-AAT B720A02MC B710A02MC B720A01MC Havalandýrma sistemini çalýþtýrmak için: o Hava giriþ kontrolünü “Taze hava” konumuna( ) getiriniz. o Bütün giriþ havasýný gösterge paneli çýkýþlarýna yönlendirmek için hava giriþ kontrolünü “Yüz” ( ) konumuna getiriniz. o Fan devir düðmesini “1” ila “4” arasýnda bir kademeye getiriniz.

B740A01A-AAT (Varsa) Klima Açma Tuþu B740A01MC Klima.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 103 KLÝMA SÝSTEMÝ NOT: Klima sürekli olarak döþeme-buðu giderici seviyesi ( ) veya buðu giderici seviyesi ( ) konumunda çalýþtýrýlýrsa. ýsýtma/klima kontrol panelinde yer alan klima (A/C) tuþuna basýlarak çalýþtýrýlýr. hava giriþ kontrolünün ( ) konumuna getirilmesi gerektiðini unutmayýnýz. Bu sürücünün dikkatini toparlayabilmesi ve rahat olmasýný saðlar. Rahatsýz edici durum geçtiðinde. klima sistemini açýnýz ve sýcaklýk kontrol düðmesini istenen sýcaklýða ayarlayýnýz. o Ön camdaki iç buðulanmayý önlemek için. hava giriþ kontrolünü( ) konumuna getiriniz. o Isýtma/soðutma sistemine hava. buz veya bir baþka engellerle týkanmamasýna dikkat ediniz. kar. araç içine taze hava giriþini saðlamak için. Böyle olduðunda. ön camýn hemen önünde bulunan ýzgaralardan çekilir. hava akýþ kontrol düðmesini yüz konumuna ( ) fan devir kontrol düðmesini ise düþük kademeye getiriniz. . hava giriþ kontrolünü taze hava ( )konumuna ve fan devrini istenen konuma getiriniz. Faydalý Bilgiler o Toz ve istenmeyen kokularýn havalandýrma sisteminden araç içine girmemesini saðlamak için. Bunlarýn yaprak. ön cam dýþ yüzeyinde buðu oluþabilir.

kontrolü “Sýcak” tarafa doðru biraz getirilerek yumuþatýlabilir. o Hava giriþ kontrolü tuþunu taze hava ( ) konumuna getiriniz. B740C01A-AAT Nem Alýnarak Isýtma B740C01MC B740B01MC Nem alýnarak ýsýtma için: o Fan kontrol düðmesini açýnýz. o Ayný anda klima gösterge ýþýðý yanýyor olmalýdýr. Daha çok soðutma için. Araç içinde soðutmayý oluþturmak için: o Fan kontrol düðmesini açýnýz. sýcaklýk kontrol düðmesini ayarlayýnýz. o Klima açma tuþuna basarak açýnýz. faný daha yüksek bir devire getiriniz. o Ayný anda klima gösterge ýþýðý yanýyor olmalýdýr. fan kontrol düðmesini yüksek devir kademesine getiriniz veya geçici olarak hava giriþ kontrolünü ( ) konumuna getiriniz. (“Soðuk” konumu. o Daha hýzlý çalýþma için. azami soðutma saðlar.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 104 B740B02A-AAT KLÝMANIN (Soðutma) ÇALIÞMASI - o Sýcaklýk. o Hava giriþ kontrolünü ( ) konumuna getiriniz. o Ýstenilen sýcaklýk miktarýný elde etmek için. o Hava akýþ kontrolünü yüz ( ) konumuna getiriniz. . o Düðmenin üstüne basarak klima tuþunu itiniz. o Fan kontrolünü istenen devire ayarlayýnýz. o Sýcaklýk kontrolünü “Cool-soðuk ” konumuna getiriniz.) o Fan kontrolünü istenen devire ayarlayýnýz.

o Klima sistemini kullandýðýnýzda. Bu motor devrini artýracak ve ayný þekilde klima kompresörünün daha hýzlý çalýþmasýna yol açacaktýr. aracýn içi sýcak ise. o Aþýrý dik yokuþlarda. Böylelikle klima sistemi yaðlarýnýn sistem içinde dolaþmasý saðlanacak ve sistemin her zaman iyi durumda kalmasýný saðlayacaktýr. sýcak havanýn dýþarý çýkmasý için camlarý bir kaç dakika açýnýz. dýþarýdaki sýcak havanýn araç içine girmemesi için bütün camlarý kapatýnýz. motorun aþýrý ýsýnmasýný önlemek için klimayý kapatýnýz. o Kýþ aylarýnda veya klimanýn düzenli olarak kullanýlmadýðý dönemlerde. daha küçük bir vitese geçiniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 105 B740D01A-AAT Faydalý Bilgiler o Araca ilk girdiðinizde. . klimayý her ay bir kaç dakika süre ile çalýþtýrýnýz. o Araç yoðun trafikte düþük hýzda giderken.

Üfleyici Fan Kontrolü 6. Defrost Tuþu 5. Isýtma ve Soðutma Kontrolleri 1. OFF-kapatma Tuþu . Sýcaklýk Kontrolü 2. Klima Açma Tuþu 3. AUTO (Otomatik Kontrol) Tuþu 7. Ekran 8. istediðiniz sýcaklýk ayarýný ayarlýyabileceðiniz bir otomatik ýsýtma ve soðutma sistemi ile donatýlmýþtýr. Hava Giriþ Kontrol Tuþu 4.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 106 OTOMATÝK ISITMA VE SOÐUTMA KONTROL SÝSTEMÝ B970A01Y-AAT B970B01MC-GAT (Varsa) Hyundainiz. Hava Akýþ Kontrolü Düðmesi 9.

Ýstenen sýcaklýðý ayarlamak için TEMP (SICAKLIK) düðmesini çeviriniz. “AUTO” tuþuna basýnýz. aþaðýda verildiði gibi. Düðmenin saat yönünde çevrilmesiyle sýcaklýk azami 32°C’ye kadar arttýrýlabilir. Düðmenin saat yönünün tersinde çevrilmesiyle sýcaklýk asgari 17ºC’ye kadar düþürülebilir. Gösterge lambasý yanar ve Yüz. Bu normal bir durumdur ve siz sýcaklýk modunu aþaðýdaki gibi Santigrat’tan Fahrenheit’a deðiþtirebilirsiniz. Fotosensör B970C02MC B070B01MC FATC (Tam Otomatik Sýcaklýk Kontrol) sistemi. Ekran sýcaklýk biriminin Santigrat’tan Fahrenheit’a ayar-landýðýný gösterecektir (°C ->°F veya °F ->oC). fan devri ve klima kontrollerinin de otomatik olarak yapýlacaðý belirtilir. 2. NOT: Akü boþalmýþ veya baðlý deðilse. Döþeme ve/ veya Ýki-Seviyeli konumlarýn yaný sýra. . sistemi ýsýtma ve soðutmayý otomatik olarak kontrol eder: 1.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 107 B970C01NF-GAT Otomatik Çalýþtýrma ‘’OFF (KAPALI)’’ ve ‘’AUTO’’ tuþlarýna 3 saniye süreyle ayný anda basýnýz. sýcaklýk modu Santigrat derecelere sýfýrlanacaktýr. 1JBA4067 NOT: Isýtma ve soðutma sisteminin kontrolünü daha iyi yapabilmek için gösterge panelinde bulunan sensör üzerine kesinlikle birþey koymayýnýz.

ÝÇ SÝRKÜLASYON KONUMU ( ) Hava giriþ kontrolü iç sirkülasyon konumunda olduðu zaman. o kadar çok hava verilir. tuþ üzerindeki gösterge lambasý yanar. “OFF” tuþuna basýlmasý faný kapatýr.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 108 B980A01Y-AAT B980B01NF-AAT B670C03Y-AAT MANUEL ÇALIÞTIRMA Isýtma ve soðutma sistemi. Devir ne kadar yüksek olursa. “AUTO” tuþuna basýlarak otomatik çalýþtýrýlabildiði gibi. Seçilmemiþ tuþlarla ilgili fonksiyonlar otomatik olarak kontrol edilmeye devam eder. taze dýþ hava veya araç içi sirkulasyonunun seçimi için kullanýlýr. manuel olarak da kontrol edilebilir. Bu. Yeniden otomatik çalýþmaya geçmek için “AUTO” tuþuna basmak yeterli olacaktýr. Hava giriþ kontrol modunu (Taze Hava Modu. Fan Devir Kontrolü Hava Giriþ Kontrol Tuþu B980B01MC B670C03MC Fanýn devri fan devir kontrol düðmesi çevrilerek istenen devre ayarlanabilir. Bu durumda sistem. seçilen tuþlarla verilen talimata uygun çalýþýr. tuþ üzerindeki gösterge ýþýðý yanar. kontrol tuþuna basýnýz. . Ýç Sirkülasyon Modu) deðiþtirmek için. TAZE HAVA KONUMU ( ) Hava giriþ kontrolü taze hava konumunda olduðu zaman.

araç içine dýþarýdan hava alýnýr ve seçilen fonksiyona baðlý olarak ýsýtýlýr veya soðutulur. Döþeme ve Döþeme-Defrost konumlarýný göstermek için dört sembol kullanýlýr. ön panel çýkýþlarýna veya ön cama yönlendirilebilir. klimanýn “Ýç sirkülasyon” moduna getirilmiþ olarak uzun süreli çalýþtýrýlmasý.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 109 “Taze hava” konumu seçilmiþ olduðunda. Giren hava. Yüz. Ayrýca. araç yolcu bölmesinde bulunan hava. B980D01Y-AAT B980E01NF-GAT Isýtma ve Soðutma Sisteminin Kapatýlmasý Hava Akýþ Kontrolü B980E01MC B980D01MC OFF” tuþuna basýnýz ve ýsýtma ve soðutma sisteminin çalýþmasýný durdurunuz. . hava akýþýný yönlendirmek için kullanýlýr. yolcu bölmesindeki havanýn aþýrý derecede kurumasýna yol açabilir. ýsýtma sistemi kanalýyla emilir ve seçilen fonksiyona baðlý olarak ýsýtýlýr veya soðutulur NOT: Isýtma sisteminin “Ýç sirkülasyon” konumuna getirilmiþ olarak uzun süreli çalýþtýrýlmasý halinde. ön ve yan camlarýn buðulanmasýna yol açacaðý ve yolcu bölmesindeki havanýn giderek bayatlayacaðý dikkate alýnmalýdýr. döþemeye. Bu. “Ýç sirkülasyon” konumu seçilmiþ olduðunda. Ýki-seviyeli.

Bu konum. ön cam buðu çözücü çýkýþý. gösterge ýþýðý yanacak ve havanýn döþeme çýkýþlarý. döþeme çýkýþlarýndan ise sýcak havanýn ayný anda çýkmasýný saðlar. yan buðu çözücü çýkýþý ve yan havalandýrma çýkýþlarýndan gelmesi saðlanacaktýr. . Döþeme-Seviyesi “Döþeme” konumu seçildiðinde. ön panel çýkýþlarýndan soðuk.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 110 B670D02MC B670D03MC B670D04MC Yüz-Seviyesi “Yüz-seviyesi” konumu seçildiðinde gösterge ýþýðý yanacak ve hava çýkýþlarýndan gelen havanýn yüz seviyesine yönlendirilmesi saðlanacaktýr. gösterge ýþýðý yanacak ve havanýn yüz çýkýþlarý ve döþeme çýkýþlarýndan gelmesi saðlanacaktýr. Ýki-seviyeli “Ýki-seviyeli” konum seçildiðinde.

Sýcaklýk kumanda düðmesi. gösterge lambasý yanar ve hava ön cam buz çözme çýkýþý. klima.5ºC sýcaklýk seviyesinin üzerinde olduðunda çalýþacak ve ortam sýcaklýðý 3. Döþeme-Buðu Çözücü Seviyesi ‘’Döþeme-Buz Çözme Seviyesi’’ konumu seçildiðinde. fan kumanda düðmesi ya da buz çözme düðmesinden birine “FloorDefrost”(döþeme-buðu çözme) konumuna basýldýðý zaman Klima otomatik olarak açýlýr ve “Fresh” konumu devreye girer.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 111 B980F02E-AAT B980G01NF-GAT Buðu Çözücü Tuþu Otomatik Nem Kumandasý (Varsa) Azaltma Ön panelin ortasýnda bir nem sensörü bulunmaktadýr. “Defrost” tuþuna basýldýðýnda. ancak ortam sýcaklýðý 3.5ºC sýcaklýk seviyesinin altýna düþtüðünde otomatik olarak kapanacaktýr. alt havalandýrma. otomatik olarak konumu seçilmiþ olacak ve havanýn ön cam buðu çözücü çýkýþlarýndan gelmesi saðlanacaktýr. yan buz çözme çýkýþý ve yan havalandýrmadan dýþarý verilir. . Aracýn içinde çok nem olduðunda klima nemi kontrol etmek için otomatik olarak açýlýr. Defrosta yardýmcý olmak için.

bozuk yol gibi aðýr þartlarda kullanýlýyor ise. torpido gözünün arka tarafýnda. Klima filtresini deðiþtirmek için. sayfa 6-19’e bakýnýz. evaporatör ünitenin önünde yer alýr. Aracýn içine giren kirletici madde miktarýnýn azaltýlmasýný saðlar. Klima filtresi (Polen filtresi). filtre yetkili serviste kontrol edilmelidir. o Hava akýþý azaldýðýnda.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 112 POLEN FÝLTRESÝ (EVAPORATÖR VE FAN ÜNÝTESÝ ÝÇÝN) B760A06A-GAT (Varsa) Dýþ hava ! DÝKKAT Araç içi Üfleyici Evaporatör peteði Filtre Ýç hava B760A01MC o Filtreyi her 15. .000 km’de bir kez deðiþtiriniz. Eðer aracýnýz tozlu. klima filtresinin daha sýk aralýklarla kontrol edilmesi ve deðiþtirilmesi gerekir.

AM yayýnlarý daha uzun mesafelerde alýnabilmektedir. daha güçlü radyo istasyonlarýnýn veya B750A02L FM yayýnlarýna kýyasla. atmosferde düz bir doðrultu izleme yerine. radyo istasyonu mesafesi. aracýnýzýn anteni tarafýndan alýnýr. daha sonra aracýnýzýn hoparlörlerine aktarýlýr Aracýnýza güçlü bir radyo sinyali geldiðinde. Bu durum. sanki radyonuzda bir arýza varmýþ gibi sorunlara yol açar. Bu uzun. Aþaðýda verilmekte olan durumlar normaldir ve herhangi bir radyo arýzasýný olduðunu göstermez: . FM yayýnlarý genellikle radyo istasyonundan uzaklaþtýktan sonra zayýflamaya baþlar. bazý durumlarda aracýnýza gelen sinyal güçlü ve net olmayabilir. Ancak. binalar. Bunun nedeni. bulunduðunuz þehirdeki yayýn kuleleri üzerinden verilir. Bu nedenledir ki. yer küresinin kývrýmlarýný izler. Ayrýca FM sinyalleri. Radyo tarafýndan alýnan bu sinyaller. Bu durum.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 113 STEREO SES SÝSTEMÝ Radyo-Teyp Sistemi Nasýl Çalýþýr? FM Alýcýsý Ýyonosfer AM Alýcýsý Ýyonosfer Açýk alan çevredeki binalar. FM radyo istasyonu Daðlar Binalar Engelli alan B750A01L Demir köprüler B750A03L AM ve FM radyo sinyalleri. FM yayýnlarý daha yüksek frekanslarda iletilirler ve yer küresi yüzeyini takip etmek için bükülmezler. düþük frekanslý radyo dalgalarý. ses sisteminde uygulanan hassas mühendislik sayesinde mümkün olan en iyi kalitede yayýn saðlanýr. Ayrýca. daðlar ve benzeri engellerden daha kolay etkilenir. Bu sinyaller. köprüler veya büyük engeller gibi yapýlarýn olmasýndan kaynaklanýr. karþýlaþtýðý engellerin çevresinden dolaþýr ve bunun sonucunda daha geniþ bir sinyal kapsama alanýna sahiptir. AM radyo dalgalarýnýn daha düþük frekanslarda iletilmeleridir.

parazit veya dalgalanma seslerinin meydana gelmesine yol açarak sinyalleri bozabilir. Bunun nedeni.Radyo istasyonu vericisi ile radyonuz arasýndaki zayýf FM sinyalleri veya büyük engeller. Bu gibi durumda. Cep telefonu veya telsizin yalnýzca kendi anteni aracýlýðý ile kullanýlmasý durumunda. Böyle olduðunda. B750A04L B750A05L ! DÝKKAT o Zayýflama – Aracýnýz radyo istasyonundan uzaklaþtýkça. ayrý bir harici anten takýlmalýdýr. ayný frekansa yakýn daha güçlü sinyalleri olan bir baþka radyo çalmaya baþlayabilir. sinyalleri daha güçlü olan bir baþka istasyon seçiniz. radyoda bir parazit oluþabilir. Böyle olduðunda. . Araç içinde cep telefonu veya telsiz gibi bir haberleþme sistemi kullanýldýðýnda. o Ýstasyon Karýþmasý – FM sinyali zayýflamaya baþladýðýnda. sinyal zayýflar ve ses azalmaya baþlar. o Radyo Yayýnlarý Giriþimi – Farklý yönlerden alýnan radyo dalgalarý ses kalitesinde bozulmaya veya dalgalanmaya yol açabilir. Böyle olduðunda. radyonuzun en güçlü sinyalleri almasý için tasarlanmýþ olmasýdýr. cep telefonunuzu radyodan mümkün olduðu kadar uzak noktada kullanmaya gayret ediniz. bu durum ortadan kalkana kadar belli ölçüde yararlý olabilir. bu aracýn elektrik sistemi üzerinde parazit yapacak ve aracýn çalýþmasý üzerinde olumsuz etki yapacaktýr. cep telefonu görüþmesi için aracýnýzý güvenli bir yerde park ediniz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 114 Cep telefonu veya iki yollu telsiz kullanýlmasý Araç içinde cep telefonu kullanýldýðýnda. Bu radyoda bir sorun olduðunu göstermez. bu durum düzelene kadar bir baþka istasyon seçiniz. Tiz seviyesinin düþürülmesi. o Dalgalanma/Parazit . Bu daha çok ayný istasyondan alýnan doðrudan veya yansýmýþ sinyaller veya birbirine yakýn frekanslarda iki istasyon olmasý nedeniyle ortaya çýkar. bir baþka istasyon seçmelisiniz. ! UYARI Sürüþ sýrasýnda cep telefonu kullanmayýnýz.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 115 KULLANMA TALÝMATI .

.den uzun süreyle basýlý tutun. ayarladýðýnýz ses seviyesini baþlangýç seviyesi olarak kaydetmek için tekrar numaralý butona basýn.Buton• ’i saða/sola çevirerek sesi ayarlayýn. cihazýn bir sonraki açýlýþýnda otomatik olarak ayarlanan ses seviyesidir. Baþlangýç sesini ayarlamak için. daha sonra. bir önceki mod ve disk çalma pozisyonu yeniden yüklenir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 116 GENEL ON/OFF BUTONU • numaralý butona kýsa süreli basarak cihazý açýp kapatabilirsiniz. buton • ’i 2 sn. • BAÞLANGIÇ SES SEVÝYESÝNÝN AYARLANMASI Baþlangýç ses seviyesi. Cihaz yeniden açýldýðýnda. Ses seviyesini azaltmak için buton • ’i sola çeviriniz. Mevcut ses seviyesi. VOLUME UP/DOWN KONTROLÜ Ses seviyesini arttýrmak için buton ’i saða çeviriniz. “VOLUME xx” þeklinde görüntülenecektir. Seviye ekranda. 5sn sonra ekran bir önceki moda dönecektir. ekranda yanýp sönerek görüntülenecektir.

sonra veya baþka herhangi bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner. Not: EQ modu (Equalizer) açýkken. önce buton ‚’ye. içinde. Treble modu seçildikten sonraki 5sn. ‚ numaralý butona her basýþýnýzda.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 117 GENEL SES FONKSÝYONU SEÇÝMÝ (AUDIO SELECTION) Bu buton ses ayarý içindir. Son ayar yapýldýktan 5sn. Treble seviyesi minimum “TREBLE –10”’dan maksimum “TREBLE+10”’a kadar ekranda görüntülenecektir.(1) BASS AYARI Bass seviyesini ayarlamak için. BASS ve TREBLE modlarý görüntülenmez. . BASS modu seçildikten sonraki 5sn. ekranda“TREBLE” metni görüntülenene kadar basýn. treble seviyesini dilediðiniz gibi ayarlamak için buton ‚’yi saða ya da sola çevirin. LCD ekran her bir modu aþaðýdaki sýra ile görüntüler : Her ayar türünde. Son ayar yapýldýktan 5sn. . Son yapýlan ayardan 5 sn.(2) TREBLE AYARI Treble seviyesini ayarlamak için. sonra ekran otomatik olarak bir önceki haline dönecektir. seviye. ekranda“BASS” metni görüntülenene kadar basýn. önce buton ‚’ye. sonra veya baþka herhangi bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner. Bass seviyesi minimum “BASS –10”’dan maksimum “BASS+10”’a kadar ekranda görüntülenecektir. . içinde. ‚ numaralý butonu çevirerek kontrol edilebilir. bass seviyesini dilediðiniz gibi ayarlamak için buton ‚’yi saða ya da sola çevirin.

Fader pozisyonu ekranda “FADER 10F”’den (tamamen ön) “FADER 10R”’ye (tamamen arka) kadar görüntülenecektir. Fader modu seçildikten sonraki 5sn. Sað ve sol hoparlörlerin ses seviyeleri eþit oldugunda. içinde. içinde. Balance modu seçildikten sonraki 5sn. öncelikle ‚ numaralý butona ekranda“BAL”ifadesi görüntülenene kadar basarak Balance modunu seçin. öncelikle ‚ numaralý butona ekranda“FADER”ifadesi görüntülenene kadar basarak Fader modunu seçin. sonra veya herhangi baþka bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner. Balance pozisyonu ekranda “BAL 10L”’den (tamamen sol) “BAL 10R”’ye (tamamen sað) kadar görüntülenecektir. sað-sol dengesini dilediðiniz gibi ayarlamak için ‚ numaralý butonu saða ya da sola çevirin.(3) BALANCE AYARI Sol-sað hoparlör dengesini ayarlamak için. sonra veya herhangi baþka bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner. “FADER F=R” ifadesi ekranda görüntülenir. ön-arka dengesini dilediðiniz gibi ayarlamak için numaralý butonu saða ya da sola çevirin. . Ön ve arka hoparlörlerin ses seviyeleri eþit olduðunda.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 118 GENEL .(4) FADER AYARI Ön-arka hoparlör dengesini ayarlamak için. “BAL L=R” ifadesi ekranda görüntülenir. Son ayar yapýldýktan 5sn. Son ayar yapýldýktan 5sn. .

MANUEL FREKANS AYARI Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak için. ses seviyesini dilediðiniz gibi ayarlamak için buton ‚’yi saða ya da sola çevirin . içinde.(6) BEEP KONTROLÜ Beep modunu ayarlamak için. Bu tuþa her bastýðýnýzda. TA VOL modu seçildikten sonraki 5sn. “BEEP OFF” ve “BEEP ON”þeklinde görüntülenecektir. önce.de bir kere olmak üzere yanýp söner. Beep modu ekranda sýrasýyla “BEEP 2ND”. Son ayar yapýldýktan 5sn. Herhangi bir preset tuþuna ve/veya Tune/Seek tuþuna bastýðýnýzda “bip” sesi duymak istiyorsanýz“BEEP 2ND” modunu seçin. herbir mod aþaðýdaki sýra ile LCD ekranda görüntülenir: CLASSIC .EQ OFF DETERRENT PIN LED Kontak kapatýldýðýnda bu LED. JAZZ) için equalizer eðrisi seçebilirsiniz. ekranda “BEEP”ifadesi görüntülenene kadar ‚ numaralý butona basarak Beep modunu seçin.(5) TAVOL AYARI TA ses seviyesini ayarlamak için. CD TUþU CD Player’ý seçmek için CD tuþuna basýn. sonra veya herhangi baþka bir fonksiyon seçildiðinde ekran otomatik olarak normal haline döner. ‚ numaralý butonu saða veya sola çevirerek radyo frekansýný arttýrabilir veya azaltabilirsiniz. EQUALIZER (EQ) 4 müzik türü (CLASSIC. Herhangi bir tuþa bastýðýnýzda “bip” sesi duymak istiyorsanýz “BEEP ON”modunu secin. 1sn.JAZZ .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 119 GENEL .ROCK . ROCK. . öncelikle ‚ numaralý butona ekranda“TA VOL”ifadesi görüntülenene kadar basarak TA ses ayar modunu seçin. POPS.POPS . Ýstediðiniz equalizer eðrisini seçmek için EQ tuþuna „ peþpeþe basýn.

Daha önce anlatýlan manuel ya da otomatik arama metodlarýndan biri ile kaydetmek istediðiniz istasyonu seçin. Radyo istasyonlarýný. Not : Herhangi bir zamanda.den uzun süre ile basýlý tutun. o hafýzaya kayýtli radyo istasyonu çaðrýlabilir. 6 preset hafýzadan birine kaydetmek için aþaðýdaki prosedürü izleyin: a. . Bu tuþa her basýldýðýnda LCD ekran her bandý aþaðýdaki sýra ile görüntüler: ~ 13 ÝSTASYON PRESET TUÞLARI Radyo modundayken. AM bandýnda ya da FM bandýnda. Preset numarasý. Preset tuþlarýndan birini 2sn. o tuþa önceden kaydedilmiþ radyo istasyonu açýlacaktýr. c. preset tuþlarýndan birine basarak.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 120 RADYO 14 AM/FM BAND SEÇÝM TUÞU (AM/FM) Bu tuþa her basýldýðýnda radyo bandý deðiþir. b. istediðiniz bandý seçin. radyo istasyonunun preset hafýzasýna kaydedildiðini doðrulamak için ekranda yanýp sönecektir. ’den 13 ’e kadar olan tuþlardan herhangi birine 2 saniyeden kýsa süre ile basýlýrsa.

AF foksiyonunu kapatabilirsiniz. “AF ON”durumunda (“AF” ikonu ekranda görüntülenecektir. 16 PROGRAM TÝPÝ (PTY) Eðer. TA modu aktifse.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 121 RADYO UP/DOWN TUNING Otomatik olarak bir radyo istasyonunu seçmek için. LCD ekran PTY adýný gösterir. boyunca görüntülenir ve “TA” ikonu ekranda belirir. . 15 TRAFÝK ANONSU (TA) Eðer trafik haberleri dinlemek isterseniz. LCD ekranda “PTY SEARCH”ifadesi görüntülenir ve preset tuþlarýna ˆ~ 13 basarak PTY menüsünde arama yapýlabilir. TA modu açýk fakat trafik anonsu yayýnlanmýyorsa. ekran radyo frekansýný ya da preset adýný gösteriyorken 2sn. bu tuþa 15 basiniz. cihaz bölgesel versiyonlarý olan RDS’li istasyonlarý gözardý eder. AF tuþuna kýsa süreyle basýn. cihaz bölgesel versiyonlari olan RDS’li istasyonlarý kabul eder. Bu durumda. Eðer karþýlýk gelen PTY bilgisi artýk bulunmuyorsa ya da radyo frekansý RDS’ye sahip deðilse. Yayýn gücünün zayýf olduðu bölgelerde.) Eðer.den uzun süre ile basýlý tutarsanýz. o segmente ait TA açýlýr. ekranda“NO PTY”ifadesi görüntülenir. ALTERNATÝF FREKANSLAR (AF) Eðer birçok farklý frekanstan yayýn yapan RDS’li (Radio Data System) bir radyo istasyonu dinliyorsaniz. Eðer REG modunu açmak/kapatmak için AF tuþuna 2 sn. PTY yakalama otomatik olarak kapanarak normal moda döner.den uzun süre ile PTY tuþuna 16 basarsanýz. cihaz 20 sn. Bu tuþa her basýþýnýzda. ekranda sýrasýyla “AF ON” ve “AF OFF”ifadeleri görüntülenir. LCD ekranda “REG ON”veya “REG OFF”ifadesi görüntülenir. CD modu da trafik haberleri için kesilir. “REG ON”durumunda. (“PTY” ikonu ekranda belirecektir. boyunca giriþ olmazsa. ekran radyo frekansýný ya da preset adýný gösteriyorken kýsa süreyle PTY tuþuna 16 basarsanýz. sonra otomatik olarak bir sonraki TA istasyonunu arar. TA RDS iþareti o anki istasyonda mevcut ise. SEEK UP tuþuna ( ) veya SEEK DOWN tuþuna ( Tuner bir sonraki (SEEK UP) veya bir önceki (SEEK DOWN) radyo istasyonunu arayacaktýr. “REG OFF”durumunda. “TA ON(TP SEEK)” veya“TA OFF” ekranda 2 sn.). cihaz otomatik olarak en iyi yayýn gücüne sahip frekansa geçer ve AF iþareti yayýnlanan istasyon görüntülenir. ) kýsa süreyle basýn. radyo daha iyi iþaret gücüne sahip frekanslarý ararken uzun kesintiler olabilir. Eðer PTY modunda iken 5 sn.

Preset tuþuna ~ 13 basýn. Bu esnada. PTY menüsü aþaðý yukarý ilerleyecektir. PTY menüsü aþaðýdaki sýrayla deðiþir: NO PTY → NEWS → AFFAIRS → INFO → SPORT → EDUCATE → DRAMA → CULTURE → SCIENCE ® VARIED → POP M → ROCK M → EASY M → LIGHT M → CLASSICS → OTHER M → WEATHER → FINANCE → CHILDREN → SOCIAL → RELIGION → PHONE IN → TRAVEL → LEISURE → JAZZ → COUNTRY → NATION M → OLDIES → FOLK M → DOCUMENT → TEST (döngü) Dinlemek istediðiniz PTY menüsünü bulduðunuzda.(1) PRESET ARAMA PTY yakalama sýrasýnda kýsa süreli olarak preset tuþuna ~ 16 basýlýrsa önceden kaydedilmiþ (preset) PTY menüsü çaðrýlacaktýr. Radyo karþýlýk gelen PTY bilgisini aramaya baþlayacaktýr ve bu bilgi tespit edildiðinde duracaktýr. Eðer farklý bir preset menüsü kaydetmek istiyorsanýz. PTY menüsü seçilen preset tuþuna kaydedilir.(2) TUNING UP/DOWN PTY yakalama sýrasýnda aþaðý/yukarý ayar düðmesini (‚ numaralý buton) her cevirdiðinizde. .1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 122 RADYO 16 . Kayýtlý PTY menüsü aþaðýdaki gibidir: 16 . aþaðý/yukarý ayar düðmesini (? numaralý buton) cevirerek diðer PTY menülerini aradýktan sonra herhangi bir preset tusuna basýn.

Buton ’yi 3 sn. parça numarasý azalýr. MP3 disk üzerinde belirli bir klasörü ve dosyayi seçmek için kullanilir.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 123 CD-PLAYER PARÇA SEÇÝMÝ & CUE / REVIEW TUÞU .(2) ÝLERÝ/GERÝ FONKSÝYONLARI (CUE/REVIEW) Bu tuþ ( ) kullanýlarak CD-DA (audio) diskteki herhangi bir parça üzerinde ileri ve geri yönde yüksek hýzlý duyulabilir bir arama yapýlabilir. MP3 KLASÖR/DOSYA ARAMA numarali buton. numaralý tuþa basýlarak bir sonraki þarkýya geçilebilir veya çalmakta olan parçanýn ya da bir önceki parçanýn baþýna dönülebilir. ) . fakat MP3 parçanýn sesi duyulmayacaktýr.den uzun süre ile basili tutun. Not : MP3 disk çalýnmasý durumunda da cue ve review fonksiyonlarýný kullanarak hýzlý arama yapabilirsiniz. Ýstenilen þarki görüntülendiðinde buton ’ye basarak çalmaya baþlayabilirsiniz. . Daha sonra. o klasöre ait parçalari görüntülemek için tekrar buton ’yi saða veya sola çevirin. Bir sonraki parça seçim tuþuna ( ) her basýldýðýnda parça numarasý artar. sonra. Bir önceki parça seçim tuþuna ( her basýldýðýnda. Ileri yönde hýzlý bir arama yapmak için cue tuþunu ( ) ya da geriye doðru hýzlý bir arama yapmak için review tuþunu ( ) basýlý tutun.(1) PARÇA SEÇÝMÝ FONKSÝYONU CD player kullanýmý sýrasýnda.Dosya (þarký) üzerinde ileri/geri arama yapýlýr ve parçanýn ilk seçiminde otomatik olarak çalmaya baþlar. Ýstenilen klasör görüntülendiðinde ‚ numarali butona basin. mevcut klasörleri görüntülemek için ’yi saða veya sola çevirin.

Örnek olarak. EasyCD veya Nero Burning Rom gibi CD yazma yazýlýmýna baðlý olarak aþaðýdaki gibi farklýlýk gösterir: Metod 1 : Metod 2 : Seçili klasör içerisinde dosya aramak isterseniz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 124 CD-PLAYER Klasör okuma metodu. Ýsteðiniz parçayý bulduðunuzda butona basýn. kullanýlan. Dir01 içerisinde dosya aranmasý aþaðýdaki gibidir: MP3 Klasör/dosya konfigürasyonu . buton ?’yi ardý ardýna saða/sola çevirin. Cihaz seçili dosyayý çalmaya baþlayacaktýr.

numaralý tuþa her basýldýðýnda.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 125 CD-PLAYER PLAY/ PAUSE Parçanýn çalýnmasýný duraklatmak istediðiniz zaman bu tuþa Normal çalma moduna dönmek için tekrar bu tuþa basýn. bu fonksiyon çalýþmaz. 13 BÝR SONRAKÝ KLASÖR (D+) MP3 çalýnmasý sýrasýnda. BÝR ÖNCEKÝ KLASÖR (D-) MP3 çalýnmasý sýrasýnda. • Eðer klasör içerisinde hiç MP3 dosyasý bulunmuyorsa. 12 basýn. . Bu tuþa 13 her basýldýðýnda bir sonraki klasör seçilir. “PAUSE” ifadesi ekranda yanýp sönmeye baþlayacaktýr. 13 numaralý tuþa basarak bir sonraki klasöre (eðer MP3 disk üzerinde mevcutsa) geçmek mümkündür. 12 numaralý tuþa basarak bir önceki klasöre (eðer MP3 disk üzerinde mevcutsa) geçmek mümkündür. klasör gösterilmez. Not • Eðer MP3 disk üzerinde klasör mevcut deðilse. Bu tuþa 12 her basýldýðýnda bir önceki klasör seçilir. • Eðer disk MP3 ve WMA dosyalarý içermiyorsa. cihaz MP3 parçalarý 10-dosya aralýklarla çalar.

“RDM” ifadesi ekranda yanýp sönecektir ve klasör rastgele çalma modu. parçalarý normal sýra yerine rastgele modda seçecektir. tuþu 3sn. Not: MP3 disk çalýnmasý durumunda. parça yukarý/aþaðý veya klasör yukarý/aþaðý tuþlarý ile iptal edilebilir. “RPT” ifadesi ekranda yanýp sönmeye baþlar ve klasör içindeki bütün parçalar sýrasýyla çalýnýr. rastgele çalma tuþuna 3sn. Ayný tuþa tekrar basýp “RPT” ikonu ekrandan kaybolana kadar parçanýn tekrarlanmasý devam edecektir.den uzun süre ile basýlý tutulursa.den uzun süre ile basýlý tutulduðunda. parça yukarý/aþaðý veya klasör yukarý/aþaðý tuþlarýndan birine basarak iptal edilene kadar. Parça tarama modu. Not: MP3 disk çalýnmasý durumunda. tuþu 3sn. seçili klasördeki bütün dosyalar taranýr (sadece ilk 10 saniyesi çalýnýr). 11 RASTGELE ÇALMA SEÇÝM TUÞU (RDM) Disk çalýnmasý sýrasýnda. tekrar çalma. bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar tuþuna basýn. disk üzerindeki parçalarý rastgele veya karýþýk bir sýra ile çalmak için 11 tuþuna basýn. Parçalarýn çalýnmasý. “SCN” ikonu ekranda belirecektir. Tekrar çalma modu ayný zamanda rastgele çalma ve parça tarama tuþlarý ile de iptal edilebilir.den uzun süre ile basýlýrsa. Cihaz seçilen parçayý çalacaktýr. Daha sonra“RDM” ikonu ekrandan kaybolur. “RPT” ikonu ekranda belirecektir. tekrar 11 tuþuna basarak veya parça tarama ya da tekrar çalma tuþlarýndan birine basarak iptal edilene kadar seçili klasördeki bütün parçalarý rastgele çalmaya baþlayacaktýr. TEKRAR ÇALMA SEÇÝM TUÞU (RPT) Disk çalýnmasý sýrasýnda. Ýstenilen þarkýya gelindiðinde. klasör tekrarlama modu tekrar tuþuna birkez daha basýlarak veya rastgele çalma ya da tarama tuþlarýna basýlarak iptal edilene kadar tekrarlanýr.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 126 CD-PLAYER PARÇA TARAMA (SCN) Disk çalýnmasý sýrasýnda. rastgele çalma. . seçili parçayý tekrar tekrar dinlemek için tuþuna basýn. Not : MP3 disk çalýnmasý sýrasýnda. disk üzerindeki her parçanýn ilk 10 saniyesini dinlemek için tuþuna basýn. ekranda“SCN” ifadesi yanýp sönmeye baþlar ve tarama modu tuþuna basarak ya da rastgele çalma. “RDM” ikonu ekranda belirecektirAyrýca parça seçim fonksiyonu da. tekrar çalma. Rastgele çalma modu parça tarama veya tekrar çalma tuþlarý ile iptal edilebilir. Daha sonra“RPT”ikonu ekrandan kaybolur.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 127 CD-PLAYER 16 ID3 v2 (DISP) 16 tuþu görüntülenen bilgiyi deðiþtirmek için kullanilir. . ekranda görüntülenen dosya bilgisini deðiþtirebilirsiniz. Not : Eðer MP3 disk ID3 bilgisine sahip deðilse. Bir MP3 dosyasý çalýnýyorken. 16 tuþuna her basýldýðýnda. ekranda “NO ID3” ifadesi görüntülenir. saðda gösterilen bilgileri göstermek için ekran deðiþir.

adaptörlü ya da adaptörsüz 3” (8cm) diskleri veya standart dýþý þekillere sahip (dikdörtgen . etiket yüzeyi yukarý gelecek þekilde. Eject tuþuna 5 saniyeden uzun süre ile basýlý tutun.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 128 CD-PLAYER 17 DÝSK ÇIKARMA (DISC EJECT) DISC EJECT tuþuna 17 basýlýrsa.Cihaza ve/veya diske zarar gelebileceði için.vb.) diskleri kesinlikle kullanmayýn. tuþuna basýlarak diskin çalýnmasýna devam edilebilir. diskin zarar görmesini engellemek için yeniden içeri alýnacaktýr. Ekranda “READING”ifadesi görüntülenecek ve disk çalýnmaya baþlayacaktýr. Not : .. . Bu durumda Not : Çýkarma hatasý durumunda. disk çýkarýlacaktýr ve cihaz bir önceki moda geri dönecektir. Eðer çýkarýlan disk. yükleme yuvasýndan alýnmazsa. Bu disklere ve/veya cihaza gelecek zararlar garanti kapsamý dýþýndadýr. . . Disk çýkarýlmasý zorlanacaktýr.Bu cihaz SADECE standard 5” (12cm) kompakt diskleri çalacak þekilde tasarlanmýþtýr. 18 DÝSK YUVASI (DISC SLOT) Diski. yükleme mekanizmasý çalýþana kadar nazikçe disk yuvasýna sokun.Diski yuvaya düz olarak sokun.

Bu tür kimyasallar disk yüzeyinde onarýlamayan hasarlara yol açabilir. Aksi takdirde cihaza zarar verebilir. temizlik malzemesi yada tiner gibi kimyasallar kullanýlmamalýdýr. yüksek sýcaklýk ve yüksek neme maruz býrakmayýnýz. uzun süre doðrudan günýþýðýna. Standart dýþý þekillere sahip diskler (ör: kalp. * Diskleri. yumuþak bir bezle diskin okuma yüzeyinden (parlak taraf) silinmelidir. Bu tür diskleri kullanmayýnýz. Bazý CD-R/CD-RW’ler (kayýt için kullanýlan ekipmana ve diskin durumuna baðlý olarak) bu cihazda çalýnamayabilir. kare. 2) 3) 4) 5) 6) . MP3 CD-R/CD-RW’ler (kayýt yöntemine baðlý olarak) farklý ses seviyelerine sahip olabilirler. Benzin. * CD temizliðinde asla kayýt spreyi. toz. yýldýz) bu cihazda çalýnamaz. * Disk yüzeylerine kaðýt. çizikler ve disk hasarý parçada atlamalara ve ses kalitesinin bozulmasýna sebep olabilir. diskleri uygun bir bezle temizleyiniz. Kompakt disklerinizin bakýmý için lütfen bu baþlýklarý inceleyiniz : * Parmak izleri. Çalmadan önce. toz and kir dikkatlice. * Diskler kullanýlmadýklarý zamanlarda kutularýnda saklanmalýdýr. Bazý UDF CD-R/CD-RW’lerin okunmasý daha uzun sürebilir. bant veya etiket yapýstýrmayýnýz ve herhangi bir kalemle üzerlerini yazmayýnýz. temizlik malzemeleri gibi çözücüleri veya analog diskler için tasarlanmýþ olan antistatik spreyi kullanmayýnýz. Ýçeriden dýþarýya doðru düz hareketlerle siliniz. Her diski merkezden dýþa doðru siliniz. tiner.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 129 KOMPAKT DÝSKLERÝN BAKIMI 1) Kir.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 130 CD-PLAYER HATA KODLARI CD Player kullanýmý sýrasýnda bir hata ile karþýlaþýlýrsa. aþaðýdaki hata kodlarýndan birisi ekranda görüntülenir: .

* DRM (Digital Rights Management-Sayýsal Telif Hakký Yönetimi) seçeneðini kapatmak için: . sonra dosyalarý oluþturun. ses çýkýþý olmayacaktýr. En popüler bit hýzý 128 Kbps dir.Windows Media Player 7 kullanýyorsanýz. . . PROTECT CONTENT seçeneðinin yanýndaki iþareti kaldýrýn. yazýlan MP3 dosyasý VBR’ de (deðiþken bit hýzý) ise bazý farklýlýklar gösterebilir. Bu noktadan sonra dosyalarý yeniden oluþturun. bir CD-R veya CD-RW. ENABLE PER SONAL RIGHTS MANAGEMENT seçeneðinin yanýndaki iþareti kaldýrýn. Bunun anlamý MP3 formatý kullanarak. TOOLS → OPTIONS → CD AUDIO sekmesini açýn. TOOLS → OPTIONS → COPY MUSIC sekmesini açýn. Bu ünite MP3 decoder ile birleþmiþtir. * Eðer WMA/MP3 için DRM (Digital Rights Management-Sayýsal Telif Hakký Yönetimi) açýk iken bir dosya çalmak isterseniz. Bu ünite Kbps (1000 bits/saniye) ile kullanýlýr. CD-RW ve CD-ROM üzerine kaydedilmiþ dosya (parça) larý playback yapabilirsiniz. Daha iyi bir ses kalitesi için yüksek bit hýzýný seçin. 2) WMA. Microsoft Corporation tarafýndan geliþtirilen bir ses formatý olan Windows Media Audio’nun kýsaltmasýdýr.Windows XP için Windows Media Player 8 kullanýyorsanýz. * Ekrandaki geçen zaman ve gerçek zaman. Kiþsel olarak oluþturulmuþ WMA dosyalarýnýn kullanýlmasý sizin sorumluluðunuzdadýr. * Bit hýzý : bir saniyelik audio datadaki ortalama bit sayýsýdýr. sýradan bir CD nin içerebileceðinden 10 kat fazla ses verisi içerebilir. burada. COPY SETTINGS altýnda. MP3 1:10 128 Kbps oranýnda sýkýþtýrýlmýþ veriyle oluþturulmuþ basit bir dosya formatýdýr.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 131 MP3/WMA HAKKINDA BÝLGÝ VE UYARI 1) MP3 Motion Picture Experts Group (MPEG) Audio Layer 3 ‘ün kýsaltmasýdýr. CD-R.

þarký adý. Bu cihaz ID3v2 etiketlerini (album adý. Bit hýzý: 32 Kbps-320 Kbps / VBR . JOLIET veya UDF” yazma formatýný kullanýn. müzik türü ve kýsa bir yorum gibi ekstra bilgiler kaydedilebilir. Eðer baþka bir formatta yazýldýysa.CD-R ya da CD-RW disk üzerine MP3 dosyasý yazarken.WMA: Bit hýzý 48 kbps-192kbps * Sayýsal format (Dosya Sistemi) . lütfen “ISO9660 level 1/2/3. * Kullanýlabilir örnekleme oraný ve bit hýzý: . kayýt yýlý. sanatçý adý ve þarký adý) ekranda gösterebilir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 132 MP3/WMA HAKKINDA BÝLGÝ VE UYARI 3) MP3/WMA disk oluþtururken alýnacak önlemler. normal çalma mümkün olmayabilir. 4) ID3 v2(ID3 TAG) uyumu vardýr. Bu cihaz bazen müzisyen telif hakký korumalý CD’lerle uyumlu olmayabilir çünkü CD yapýmcýsýnýn ürettiði kendi özel yansýtma oraný cihaz okumasý sýrasýnda hataya neden olabilir.1KHz.MP3: Örnekleme oraný 44. MP3 dosyasý içerisine albüm adý. sanatçý adý. 5) .

Fakat doðru baðlansa bile bunun olmayacaðýna dair garanti yoktur. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluþturur. kullanýr ve eðer talimatlara uygun olarak kurulmazsa. Bu durumda aþaðýdakilerin yapýlmasý gerekmektedir: . . Buðulanma gözden kaybolduðunda normal olarak çalýþtýrabilirsiniz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 133 MP3/WMA HAKKINDA BÝLGÝ VE UYARI 1) UYARI Bu ekipman FCC Kurallarýnýn 15. donaným içindeki yanlýþ baðlantýlar sonucu radyo haberleþmesinin zarar görmesine karþý uygun korumayý saðlamak için oluþturulmuþtur. receiver daki baðlantýdan farklý bir devreyle baðlanmak.Alýcý antenin yerini deðiþtirmek. disk üzerinde veya optik parçalar üzerindeki nem sorun çýkartabilir. . radyo iletiþimi zarar görebilir. Bu ünite üzerinde yapacaðýnýz deðiþiklik ve modifikasyonlar açýkca onaylanmamýþtýr. 2) ÖNLEMLER Eðer arabanýzýn içi çok soðuksa ve ýsýtýcýyý çalýþtýrdýysanýz. Eðer optik parçalar ve disk üstünde nem varsa 1 saat kadar ürünü çalýþtýrmayýn. . Bu limitler.Ekipman ve alýcý arasýndaki mesafeyi arttýrmak.Ekipmanýn çýkýþ yerine.Radyo/TV servis veya uzman teknisyenlerine danýþmak. . Bölümü gereðince: B sýnýfý dijital aygýt limitleriyle uygun olarak test edildi ve kuruldu.

OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu 5. ÝSTASYON YERÝ/KONUMU Seçme Düðmesi 4.(Varsa) 1. BAND Seçme Tuþu 3.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 134 RADYO SÝSTEMÝ STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M420) . AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi 2. PROGRAM seçme düðmesi M420A01MC . En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM) Tuþu 6.

Kontrol düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði zaman. düðmeyi saat yönünde çeviriniz (ön hoparlörün sesi azalýr). Mode Seçme Düðmesi MODE (KONUM) düðmesine basýlmasýyla BASS. BAND Seçme Tuþu düðmesine basýlmasý. FADER (GEÇÝÞ EFEKTÝ) ve BALANS konumlarýna geçilir. TREBLE etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. Otomatik Ýstasyon Seçme Tuþu (Otomatik Kanal Seçme) OTOMATÝK ARAMA seçme tuþuna basýnýz. ORTA. 3. veya tarafýna basýldýðýnda. TÝZ. . MID etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. Ses ünitesini kapatmak için. ÝSTASYON YERÝ/KONUMU Seçme Düðmesi Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. radyo otomatik olarak bir sonraki daha büyük frekansa geçer. BASS etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. ekranda görüntülenir. BALANS Kontrol Sað hoparlörün sesini güçlendirmek için. Kontrol düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði zaman.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 135 M420B01MC-GAT 1. 2. sol hoparlörün sesi güçlenir (sað hoparlörün sesi azalýr). AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC” veya “ON” konumunda olduðunda çalýþýr. AM (MW. 4. LW). azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. BASS Kontrol BASS etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. FADER Kontrol Arka hoparlörün sesini güçlendirmek için. mod seçme düðmesini saat yönünde veya saatin tersi yönünde çeviriniz. Düðme üzerine basýnýz ve radyoyu çalýþtýrýnýz. TREBLE Kontrol TREBLE etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. veya kaset-çalar konumunda kaset çalma yönü görüntülenir. radyo otomatik olarak bir önceki daha küçük frekansa geçer. Her modu seçtikten sonra. düþürmek içinse saatin ters yönüne çeviriniz. Seçilen kanal. SES Kontrol Sesi yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. LCD ekranýnda radyo konumunda radyo frekansý. Düðmenin t a r a f ý n a basýldýðýnda. ön hoparlörün sesi güçlenir (arka hoparlörün sesi azalýr). düðmeyi saat yönünde çeviriniz (sol hoparlörün sesi azalýr). düðme üzerine yeniden basýnýz. MIDDLE Kontrol MIDDLE etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. FM1 ve FM2 kanallarýnýn seçilmesini saðlar.

FM1 ve FM2 kanalý için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya yüklenebilir. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz. Ýstasyon programlama aþaðýda verildiði gibi gerçekleþtirilir: o AM (MW. o Program seçme tuþuna iki saniye süre ile basýnýz. FM veya FM2 kanallarýndan birini seçmek için.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 136 5. belleðe yükleme iþlemi tamamlanýnca. ÝSTASYON PROGRAMLAMA Radyo hafýzasý içine altý AM (MW.LW)/FM band seçme tuþuna basýnýz. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir. LW) ve iki FM istasyonu olmak üzere. o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz program seçme tuþunu belirleyiniz. Her bir tuþ için bir AM (MW. Bundan sonra da. ekranda yüklenen istasyon frekansý görüntülenir. LW). Ekranda hangi program tuþunun seçilmiþ olduðunu gösteren program tuþu göstergesi görüntülenir. En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM) Tuþu BSM tuþlarýna basýldýðýnda. 6. Bu istasyonlar. ! DÝKKAT o Ýçecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. LW) ve 12 FM radyo istasyonu programlanabilir. ilk program tuþu içinde seçilir ve sýra ile yüklenir. toplam 24 istasyon programlayabilirsiniz. Bundan sonra tuþa basmayý býrakmalý ve bir sonraki istediðiniz tuþun programlanmasýna geçmelisiniz. tamamlanýnca. FM1 veya FM2 kanallarýnýn seçimi ve ilgili program tuþuna basýlarak seçilebilir. o Programlama iþlemi tamamlandýðýnda. o Ýstenilen istasyonu arama veya manuel ayar aracýlýðý ile belirleyiniz. programlanmýþ istasyonlar AM (MW. en güçlü altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir. . PROGRAM SEÇME Tuþlarý Her bir AM (MW. Programlama sonucu. LW). ekranda yüklenen istasyon frekansý görüntülenir. Döküldüðü zaman radyo sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. LW) / FM seçme tuþuna basýlýr ve/veya altý istasyon seçme tuþlarýndan birine basarak bu istasyon hemen seçilmiþ olur. yalnýzca AM (MW. AM (MW. LW).

TEKRAR (RPT) Tuþu 5. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu 6.(Varsa) 1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý 2. DOLBY Tuþu 4. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu .HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 137 M420C01MC-GAT STEREO KASET ÇALARIN ÇALIÞMASI (M420) . KASET ÇIKARTMA Tuþu 3.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 138 M420D01MC-GAT 1. DOLBY Tuþu Kaset çalma sýrasýnda bir fon sesi duyarsanýz. tuþa yeniden basýlana kadar devam eder. çalma iþlemi baþlar. o Ýleri/Geri sarma konumunda FF/REW tuþuna basýldýðýnda da kaset dýþarý çýkar. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu o SARMA) konumu esnasýnda tuþuna basýldýðýnda kaset geriye sarmaya baþlar. bunu DOLBY tuþuna basarak önemli ölçüde azaltabilirsiniz. o tuþuna basýlmasýyla yeni dinlenmiþ olan parçanýn tekrar baþýndan çalmaya baþlanýr. o Ýleri veya geri sarma iþlemini durdurmak için. o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz ayna parça tekrar çalmaya devam eder. aksi halde ünite zarar görebilir. . KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý Program tuþuna bir defa basmakla kasetin diðer yüzü çalmaya baþlar. o düðmesine basýlmasýyla bir sonraki müzik parçasýnýn baþýndan çalýnýr. 5. DOLBY özelliðinden çýkmak için DOLBY tuþuna bir daha basýnýz 4. Ýptal etmek için bir daha basýnýz. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu Önceden kaydedilmiþ bir kaset içinde herbir þarkýnýn baþýna gelmek için bu tuþa basýnýz. 6. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir. KASET ÇIKARTMA Tuþu o Kaset takýlý olduðunda çýkartma tuþuna basýldýðýnda. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz. hýzlý ileri sarma baþlar. o REW konumundayken düðmesine tekrar basýlýrsa. o FF konumundayken düðmesine tekrar basýlýrsa. RPT-tekrar tuþuna basýnýz. Döküldüðü zaman ses sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. ! DÝKKAT o Kaset yuvasýna bozuk para gibi herhangi bir þey sokmayýnýz. 2. tuþa bir daha basýnýz. Ýki þarký arasýndaki boþluk (en az 4 saniye olmalýdýr) OTOMATÝK ARAMA tuþu tarafýndan belirlenebilir. çalma iþlemi baþlar. o Ýçecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. o Bu iþlem. Ekranda PLAY ve kaset çalma yönünü gösteren bir ok görünür. o ÇALMA veya Geri Sarma konumunda basýldýðýnda. kaset dýþarý çýkacaktýr. 3. TEKRAR (RPT) Tuþu o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar dinlemek isterseniz.

BAND Seçme Tuþlarý 3. EKOLAYZER Tuþu 7. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi 2.(Varsa) 1. PROGRAM SEÇME Tuþlarý M445A01MC . ÝSTASYON YERÝ/KONUMU Seçme Düðmesi 4. EN ÝYÝ ÝSTASYON HAFIZA (BSM) Tuþu 6.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 139 M445A01MC-GAT STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M445) . OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu 5.

TÝZ. ORTA. BALANS Kontrol Sað hoparlörün sesini güçlendirmek için. AM (MW. düðme üzerine yeniden basýnýz. BAND Seçme Tuþu FM Seçme Tuþu Bu tuþa basýlmasý. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC” veya “ON” konumunda olduðunda çalýþýr. Kontrol düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði zaman. Her modu seçtikten sonra. 3. MIDDLE etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. düðmeyi saat yönünde çeviriniz (sol hoparlörün sesi azalýr). AM (MW. Düðme üzerine basýnýz ve radyoyu çalýþtýrýnýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 140 M445B01MC-GAT 1. 2. TREBLE Kontrol TREBLE etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. LCD ekranýnda radyo konumunda radyo frekansý. LW) Seçme Tuþu tuþuna basýlarak AM (MW. Seçilen kanal. FADER (GEÇÝÞ EFEKTÝ) ve BALANS konumlarýna geçilir. ön hoparlörün sesi güçlenir (arka hoparlörün sesi azalýr). azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. düðmeyi saat yönünde çeviriniz (ön hoparlörün sesi azalýr). Mode Seçme Düðmesi MODE (KONUM) düðmesine basýlmasýyla BASS. Kontrol düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði zaman. mod seçme düðmesini saat yönünde veya saatin tersi yönünde çeviriniz. LW) bandý seçilir. TREBLE etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. BASS Kontrol BASS etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. BASS etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. sol hoparlörün sesi güçlenir (sað hoparlörün sesi azalýr). MIDDLE Kontrol MIDDLE etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. ÝSTASYON YERÝ/KONUMU Seçme Düðmesi Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. ekranda görüntülenir. düþürmek içinse saatin ters yönüne çeviriniz. . FADER Kontrol Arka hoparlörün sesini güçlendirmek için. SES Kontrol Sesi yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. LW) konumu LCD ekranda görünür. Ses ünitesini kapatmak için. veya CD konumunda CD parçasý görüntülenir. FM1 ve FM2 bandlarýnýn seçilmesini saðlar.

ekranda yüklenen istasyon frekansý görüntülenir. o Ýstenilen istasyonu arama veya manuel ayar aracýlýðý ile belirleyiniz. Tuþa her basýlýþta. yalnýzca AM (MW. Ekranda hangi program tuþunun seçilmiþ olduðunu gösteren program tuþu göstergesi görüntülenir. ROCK. tamamlanýnca. LW). LW). 7. Bundan sonra tuþa basmayý býrakmalý ve bir sonraki istediðiniz tuþun programlanmasýna geçmelisiniz. programlanmýþ istasyonlar AM (MW. Ýstasyon programlama aþaðýda verildiði gibi gerçekleþtirilir: o AM (MW. EKOLAYZER Tuþu Ýstenen ses kalitesinde CLASSIC. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz. . belleðe yükleme iþlemi tamamlanýnca. toplam 24 istasyon programlayabilirsiniz. LW) / FM seçme tuþlarýna basýlýr ve/veya altý istasyon seçme tuþundan birine basarak bu istasyon hemen seçilmiþ olur. radyo otomatik olarak bir önceki daha küçük frekansa geçer. ÝSTASYON PROGRAMLAMA Radyo hafýzasý içine altý AM (MW. radyo otomatik olarak bir sonraki daha büyük frekansa geçer. 5. Programlama sonucu. AM (MW. LW) ve 12 FM radyo istasyonu programlanabilir. POPS. PROGRAM SEÇME Tuþlarý Her bir AM (MW. FM1 veya FM2 kanallarýnýn seçimi ve ilgili program tuþuna basýlarak seçilebilir. JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna basýnýz. en güçlü altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir. ilk program tuþu içinde seçilir ve sýra ile yüklenir. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir. LW) ve iki FM istasyonu olmak üzere. o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz program seçme tuþunu belirleyiniz. FM1 ve FM2 kanalý için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya yüklenebilir. 6. En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM) Tuþu BSM tuþlarýna basýldýðýnda. ekranda yüklenen istasyon frekansý görüntülenir. Bu istasyonlar. o Program seçme tuþuna iki saniye süre ile basýnýz. LW). Tuþun tarafýna basýldýðýnda. Bundan sonra da.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 141 4. ekran aþaðýdaki gibi deðiþir: ! DÝKKAT o Ýçecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz.LW)/FM band seçme tuþuna basýnýz. o Programlama iþlemi tamamlandýðýnda. Her bir tuþ için bir AM (MW. FM veya FM2 kanallarýndan birini seçmek için. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu (Otomatik kanal seçme) OTOMATÝK ARAMA seçme tuþuna basýnýz. veya tarafýna basýldýðýnda. Döküldüðü zaman radyo sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir.

ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu 4. CD SCAN Tuþu 6.ÇALAR ÇALIÞMASI (M445) . SONRAKÝ/ÖNCEKÝ PARÇA Tuþu 3.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 142 M445C01MC-GAT CD. KARIÞIK (RDM) Tuþu M445C01MC .(Varsa) 1. TEKRAR (RPT) Tuþu 5. CD ÇIKARTMA Tuþu 7. CD Tuþu 2.

SONRAKÝ/ÖNCEKÝ PARÇA Tuþu o Halen çalmakta olan CD üzerindeki parça numarasý deðiþtirilebilir. radyo çalýþýyor olsa bile. Sonlandýrma iþlemleri hakkýnda daha fazla bilgi için CD-R/CD-RW Kaydedici’nin kullanma kýlavuzuna veya CD-R/CD-RW yazýlýmýna baþvurunuz. (Sadece yuvada bir CD olduðunda. tuþuna bir saniyeden daha uzun süre basarsanýz. örneðin yanlýþlýkla 2 CD’yi ayný anda yuvaya soktuðunuz zaman). þu anda dinlediðiniz parçanýn baþlangýcýna gelirsiniz. bu bir arýzaya neden olabilir. sonlandýrýlmamýþ olan bir CD-R (Kaydedilebilir-CD) ve CD-RW (Tekrar Kaydedilebilir CD) çalamaz. (Bu iþlemi sadece bir CD sýkýþtýðý zaman yapýnýz. bu cihazda bazý CD-R / CD-RW’ler çalýnamayabilir.) o Kaydýn durumuna baðlý olarak. tuþa yeniden basýlana kadar devam eder veya radyo KAPATILIR sonar AÇILIR. o Ýstediðiniz parçaya ulaþmak istediðiniz zaman CD SCAN tuþuna 10 saniye içinde tekrar basýnýz. FF veya REW tuþlarýna basýnýz ve tutunuz. . o tuþuna bir defa basarak bir sonraki parçanýn baþýna atlayýnýz. o Radyo çalarken. Tuþu býraktýðýnýzda. o CD-Çalara bir disk yerleþtirildiðinde. Bu iþlem. NOT: o Bir diskin kayýtlý yüzüne ya da etiketli yüzüne kaðýt ya da bant yapýþtýrmayýn. o CD-Çalar kontak anahtarý “ACCaksesuar” veya “ON-açýk” konumunda olduðunda çalýþýr. CD çalarý çalýþtýrmak için CD tuþuna basýnýz. Çýkartmak için zorlamak: Bir CD’yi zorlayarak çýkartmak için. CD Çalma Tuþu o CD’yi etiketi yukarý gelecek þekilde CDÇalar içine yerleþtiriniz. CD tuþuna basarsanýz. CD SCAN Tuþu o Her parçanýn ilk 10 saniyesini çalmak için CD SCAN tuþuna bir saniyeden fazla basýnýz. Çalma iþlemi baþladýktan sonra. CD-çalar içine CD yerleþtirerek CD-çalarý çalýþtýrabilirsiniz. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu CD üzerinde hýzlý ileri ve geri tarama yapmak istediðinizde. RPT-tekrar tuþuna basýnýz. 4. 6. Ýptal etmek için bir daha basýnýz. CD-çalar yeniden çalýþmaya baþlar.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 143 1. bir CD ile hýzlý olarak geriye dönmek için hemen tuþuna basýnýz. o Bu cihaz. CD dýþarý çýkar. o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine basmaksýzýn. CD-çalar çalmaya baþlayacaktýr. 2. 5. o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz ayný parça tekrar çalmaya devam eder. CD ÇIKARTMA Tuþu CD takýlý durumdayken tuþuna basýldýðýnda. TEKRAR (RPT) Tuþu o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar dinlemek isterseniz. 3. bu tuþa 3 saniyeden daha uzun süre basýnýz.

o Ünitede hassas parçalar bulunmaktadýr. Döküldüðü zaman ses sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. o Aracýnýzý kullanýrken. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir. o Bu ekipmaný (hoparlörler ve CD dahil) su ve nemden uzak tutunuz. Orijinal CD’lerin kullanýlmasý tavsiye edilir. o Kaset yuvasýna bozuk para gibi herhangi bir þey sokmayýnýz. dýþarýdan gelen sesleri duyabileceðiniz seviyede tutmaya dikkat ediniz. o Sigortayý deðiþtirirken. Aksi halde audio ünitesi ve CD zarar görebilir. CD çalar içerisine çizilmiþ veya kötü kalitede CD’ler takmayýnýz. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz. akü baðlantýsý kesildiðinde tümüyle silinir. aksi halde ünite zarar görebilir. ! DÝKKAT o Cihazda hasara yol açabileceðinden. ayný amper kademesinde olan sigorta kullanýnýz. Böyle bir durum meydana gelirse. CD çalmayýnýz. karýþýk biçimde dinlemek için RDM tuþuna basýnýz. Herhangi bir parçasýný sökmeye veya ayarlamaya çalýþmayýnýz. o Arazide veya kötü zeminli yoldaki sürüþ sýrasýnda çalan CD atlama yapar. CD’nin yüzeyinde hasar meydana gelebileceði için. araç içi sýcaklýðýnýn klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý ile normal sýcaklýk aralýðý içinde kalmasýný saðlayýnýz. ünitenin ses seviyesini. NOT: o Ünitenin normal çalýþmasýný saðlamak için. o Kendinizin kaydetmiþ olduðunuz CD’leri audio ünitesinde kullanmaktan kaçýnýnýz. Böyle þartlarda sürüþ yaparken. o Ýçecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. parçalar yeniden ayarlanmalýdýr. KARIÞIK (RDM) Tuþu Parçalarý sýrasýyla çalmaktan ziyade.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 144 7. . o Kaydedilen tüm parçalar. o CD’lerin otomatik yükleme mekanizmasý tarafýndan içeri çekilmesi sýrasýnda. CD’yi elinizle tutup çekmeyiniz. Karýþýk çalmayý iptal etmek için bu tuþa tekrar basýnýz. o Bu donaným. sadece 12 volt akü ve negatif topraklama sistemine sahip araçlar için tasarlanmýþtýr.

AUDIO Seçme Tuþu 3.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 145 M445A01MC-GAT STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M455) .(Varsa) 1. SES AYAR Kontrol Düðmesi 2. PROGRAM SEÇME Tuþlarý M445A01MC . EN ÝYÝ ÝSTASYON HAFIZA (BSM) Tuþu 5. EKOLAYZER Tuþu 6. BAND Seçme Tuþu 4. Ýstasyon AYAR (Manuel) Seçme Düðmesi 8. AÇMA/KAPAMA. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu 7.

BASS Kontrol BASS etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. tuþ üzerine yeniden basýnýz. ilk program tuþu içinde seçilir ve sýra ile yüklenir. teyp konumunda teyp yön göstergesini ya da CD yahut CD AUTO CHANGER (OTOMATÝK CD DEÐÝÞTÝRÝCÝ) konumunda da CD parçasýný göstermektedir. ekranda görüntülenir. ses kontrol düðmesini saat yönünde veya saatin tersi yönünde çeviriniz. BALANS Kontrol Sað hoparlör sesini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne çeviriniz. AM (MW. TAPE veya CD-MP3 tuþuna basýnýz. MIDDLE etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. LCD Ekran.LW). Kontrol düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði zaman. TREBLE Kontrol Ýstenilen tiz ayarý için saða veya sola çeviriniz. ön hoparlörün sesi güçlenir (arka hoparlörün sesi azalýr). TREBLE. . radyo konumunda radyo frekansýný. En Ýyi Ýstasyon Hafýza (BSM) Tuþu BSM tuþlarýna basýldýðýnda. BAND Seçme Tuþu FM/AM seçme tuþuna basýlmasý. SES Kontrol Sesi yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. FADER Kontrol Arka hoparlörün sesini güçlendirmek için. MIDDLE. Seçilen kanal. o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine basmaksýzýn ilgili fonksiyonu çalýþtýrmak için FM/AM (MW. ekranda görüntülenir. azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. Ses ünitesini kapatmak için.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 146 M455B01MC-GAT 1. 4. 2. düðmeyi saat yönünde çeviriniz (ön hoparlörün sesi azalýr). Her modu seçtikten sonra. Seçilen kanal. Bu istasyonlar. LW). FADER ve BALANCE modlarý deðiþtirilir. Tuþ üzerine basýnýz ve radyoyu çalýþtýrýnýz. AUDIO Seçme Tuþu AUDIO düðmesine basýlarak BASS. MIDDLE Kontrol MIDDLE etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. FM1 ve FM2 bandlarýnýn seçilmesini saðlar. BASS etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi o Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC” veya “ON” konumunda olduðunda çalýþýr. (Sol hoparlör sesi azalýr) Sol hoparlör sesini güçlendirmek için düðmeyi saatin tersi yönüne çeviriniz (Sað hoparlör sesi azalýr). en güçlü altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir.

JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna basýnýz. Bundan sonra tuþa basmayý býrakmalý ve bir sonraki istediðiniz tuþun programlanmasýna geçmelisiniz. radyo otomatik olarak bir sonraki daha büyük frekansa geçer. ROCK. LW) ve iki FM istasyonu olmak üzere. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir.LW)/FM band seçme tuþuna basýnýz. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz. ! DÝKKAT 7. radyo otomatik olarak bir önceki daha küçük frekansa geçer. PROGRAM SEÇME Tuþlarý Her bir AM (MW. Tuþa basýlýyken Bip sesi iþitilir. LW). o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz program seçme tuþunu belirleyiniz. EKOLAYZER Tuþu Ýstenen ses kalitesinde CLASSIC. toplam 24 istasyon programlayabilirsiniz. 6. LW). Tuþa her basýlýþta. FM1 veya FM2 kanallarýndan birini seçmek için. Her bir tuþ için bir AM (MW. LW). veya tarafýna basýldýðýnda. 8. o Ýçecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. programlanmýþ istasyonlar AM (MW. . Ýstasyon AYAR (Manuel) Seçme Düðmesi Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. tamamlanýnca. ekranda yüklenen istasyon frekansý görüntülenir. o Ýstenilen istasyonu arama veya manuel ayar aracýlýðý ile belirleyiniz. o Programlama iþlemi tamamlandýðýnda. o Program seçme tuþuna iki saniye süre ile basýnýz. Döküldüðü zaman ses sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. FM1 ve FM2 kanalý için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya yüklenebilir. Tuþun tarafýna basýldýðýnda. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu (Otomatik kanal seçme) OTOMATÝK ARAMA seçme tuþuna basýnýz. Ýstasyon programlama aþaðýda verildiði gibi gerçekleþtirilir: o AM (MW. POPS. düþürmek içinse saatin ters yönüne çeviriniz. FM1 veya FM2 kanallarýnýn seçimi ve ilgili program tuþuna basýlarak seçilebilir. Bundan sonra da.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 147 5. AM (MW. LW) ve 12 FM radyo istasyonu programlanabilir. yalnýzca band seçme tuþuna basýlýr ve/ veya altý istasyon seçme tuþlarýndan birine basarak bu istasyon hemen seçilmiþ olur. ekran aþaðýdaki gibi deðiþir: ÝSTASYON PROGRAMLAMA Radyo hafýzasý içine altý AM (MW.

KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý 2. TEKRAR (RPT) Tuþu 6.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 148 M445C01MC KASET ÇALARIN ÇALIÞMASI (M455) (Varsa) 1. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu 5. EKOLAYZER Tuþu . OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu 4. DOLBY Tuþu 7. KASET ÇIKARTMA Tuþu 3.

ROCK. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu Önceden kaydedilmiþ bir kaset içinde herbir þarkýnýn baþýna gelmek için bu tuþa basýnýz. kaset çalar ÇALMAYA baþlar. o tuþuna basýlmasýyla yeni dinlenmiþ olan parçanýn tekrar baþýndan çalmaya baþlanýr. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý o Program tuþuna bir defa basmakla kasetin diðer yüzü çalmaya baþlar. o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz ayný parça tekrar çalmaya devam eder. 7. RPT-tekrar tuþuna basýnýz. 6. tuþa yeniden basýlana kadar devam eder veya cihaz KAPATILIR sonra AÇILIR. bunu DOLBY tuþuna basarak önemli ölçüde azaltabilirsiniz. NOT: Ünitenin normal çalýþmasýný saðlamak için. o REW (GERÝ SARMA) konumu esnasýnda tekrar REW (GERÝ SARMA) tuþuna basýldýðýnda kaset PLAY (ÇALMA) konumuna baþlar. . o düðmesine basýlmasýyla bir sonraki müzik parçasýnýn baþýndan çalýnýr. JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna basýnýz. Bu iþlem. 2.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 149 M455D01MC-GAT 1. hýzlý geri sarma baþlar. Ekranda kaset çalma yönünü gösteren bir ok görünür. o ÇALMA veya FF ileri sarma konumunda REW (geri sarma) tuþuna basýldýðýnda. o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine basmaksýzýn ilgili fonksiyonu çalýþtýrmak için TAPE butonuna basýnýz. KASET ÇIKARTMA Tuþu o Kaset takýlý olduðunda çýkartma tuþuna basýldýðýnda. araç içi sýcaklýðýnýn klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý ile normal sýcaklýk aralýðý içinde kalmasýný saðlayýnýz. ekran aþaðýdaki gibi deðiþir: 5. o Ýleri/Geri sarma konumunda tuþuna basýldýðýnda da kaset dýþarý çýkar. EKOLAYZER Tuþu Ýstenen ses kalitesinde CLASSIC. Tuþa her basýlýþta. o FF-konumundayken FF ileri sarma tuþuna tekrar basýlýrsa. DOLBY Tuþu Kaset çalma sýrasýnda bir fon sesi duyarsanýz. POPS. Ýki þarký arasýndaki boþluk (en az 4 saniye olmalýdýr) AUTO MUSIC SEARCH tuþu tarafýndan belirlenebilir. Ýptal etmek için bir daha basýnýz. 3. kaset dýþarý çýkacaktýr. DOLBY özelliðinden çýkmak için DOLBY tuþuna bir daha basýnýz 5. ileri sarma baþlar. TEKRAR (RPT) Tuþu o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar dinlemek isterseniz. ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu o ÇALMA veya Geri Sarma konumunda FF tuþuna basýldýðýnda.

Döküldüðü zaman ses sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. Herhangi bir parçasýný sökmeye veya ayarlamaya çalýþmayýnýz. bütün programlama iþleminin yeniden tekrarlanmasý gerekir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 150 o Sigortayý deðiþtirirken. o Ýçecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. kaset mekanizmasý ve kafasýna mýknatýs. Bu nedenle. o Ünitede hassas parçalar bulunmaktadýr. sadece 12 volt akü ve negatif topraklama sistemine sahip araçlar için tasarlanmýþtýr. o Döner aksamý yaðlamayýnýz. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir. ünitenin ses seviyesini. . programlanmýþ istasyonlar silinir. ayný amper kademesinde olan sigorta kullanýnýz. aksi halde ünite zarar görebilir. bu gibi bir durumda. o Bu ekipmaný (hoparlör ve kasetler dahil) su ve nemden uzak tutunuz. dýþarýdan gelen sesleri duyabileceðiniz seviyede tutmaya dikkat ediniz. o Araç aküsünün kutup baþlarý söküldüðünde. o Bu donaným. ! DÝKKAT o Kaset yuvasýna bozuk para gibi herhangi bir þey sokmayýnýz. Kaset çalar. tornavida veya bir baþka metalik cisim yaklaþtýrmayýnýz. o Aracýnýzý kullanýrken. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz.

6.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 151 M455E01MC CD. 10. 5. 7. 9.(Varsa) . 12. 4. 8.ÇALAR ÇALIÞMASI (M455) . 11.MP3/WMA/AAC/WAVE ile uyumlu 1. AUDIO/MR3 CD Seçme Tuþu SONRAKÝ/ÖNCEKÝ PARÇA Tuþu ÝLERÝ/GERÝ SARMA Tuþu TEKRAR (RPT) Tuþu KARIÞIK (RDM) Tuþu BOOKMARK (PARÇANIN ÝÞARETLENMESÝ)(MARK) Tuþu SCROLL Tuþu EKOLAYZER Tuþu CD ÇIKARTMA Tuþu CD ARAMA Tuþu DOSYA ARAMA Düðmesi (RADYO Seçme Düðmesi) DÝZÝN ARAMA Tuþu M455E01MC . 2. 3.

bir CD ile hýzlý olarak geriye dönmek için hemen tuþuna basýnýz. RPT-tekrar tuþuna basýnýz.8 saniyeden fazla bir süre için RPT tuþuna basýnýz. . Iptal etmek için bir daha basýnýz. RDM tuþuna basýnýz. Iptal etmek için bir daha basýnýz. 2. ikiden fazla bölümden meydana gelen çok bölümlü CD-R (kaydedilebilir CD) ve CD-RW (yeniden yazýlabilir CD) tip CD’leri çalabilir. o CD çalar. FF veya REW tuþlarýna basýnýz ve tutunuz. Tuþu býraktýðýnýzda. AUDIO/MR3 CD Seçme Tuþu o CD’yi etiketi yukarý gelecek þekilde CD-Çalar içine yerleþtiriniz. o Kaydýn durumuna baðlý olarak. o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine basmaksýzýn. CD çalarý çalýþtýrmak için CD tuþuna basýnýz. þu anda dinlediðiniz parçanýn baþlangýcýna gelirsiniz. bu cihazda bazý CD-R / CD-RW’ler çalýnamayabilir. (sadece MP3 CD) o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz ayný parça tekrar çalmaya devam eder. o Seçilen dizin içindeki müzik parçalarýný tekrar etmek için. tuþuna bir saniyeden daha uzun süre basarsanýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 152 1. CD tuþuna basarsanýz. Bu iþlem. TEKRAR (RPT) Tuþu o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar dinlemek isterseniz. kontak anahtarý “ACCaksesuar” veya “ON-açýk” konumunda olduðunda çalýþýr. CD çalar çalmaya baþlar. bu bir arýzaya neden olabilir. 4. 5. o Sonlandýrma iþlemleri hakkýnda daha fazla bilgi için CD-R/CD-RW Kaydedici’nin kullanma kýlavuzuna veya CD-R/CD-RW yazýlýmýna baþvurunuz. RDM tuþuna tekrar basýnýz. ILERI/GERI SARMA Tuþu CD üzerinde hýzlý ileri ve geri tarama yapmak istediðinizde. o CD çalarda bir CD olduðunda. SONRAKI/ÖNCEKI PARÇA Tuþu o Halen çalmakta olan CD üzerindeki o parça numarasý deðiþtirilebilir. radyo veya kaset çalar kullanýlýyor olsa bile. o CD çalar. tuþa yeniden basýlana kadar devam eder veya cihaz KAPATILIR sonra AÇILIR. (Sadece yuvada bir CD olduðunda. CD-çalar yeniden çalýþmaya baþlar. tuþuna bir defa basarak bir sonraki parçanýn baþýna atlayýnýz. RASGELE (RDM) Tuþu o Kaydedilmiþ parçalarý rasgele bir sýra ile dinlemek için. 3.) NOT: Bir diskin kayýtlý yüzüne ya da etiketli yüzüne kaðýt ya da bant yapýþtýrmayýn. Iptal etmek için veya audio ünitesini OFF ve sonra ON konumuna getirmek için. Böylece sistem müzik parçalarýnýn sýrasýna göre çalar. Çalma iþlemi baþladýktan sonra. o CD-çalarý radyo veya kaset çalma sýrasýnda çalmak için içine CD yerleþtiriniz. 0.

bu tuþa 3 saniyeden daha uzun süre basýnýz.8 saniyeden daha uzun bir süre basýnýz.8 saniyeden uzun süreyle MARK tuþuna basýnýz. Iptal etmek için. 10. 9. (sadece MP3 CD) o Istediðiniz parçaya ulaþmak istediðiniz zaman CD SCAN tuþuna 10 saniye içinde tekrar basýnýz. (Bu iþlemi sadece bir CD sýkýþtýðý zaman yapýnýz. o Seçilmiþ bir klasördeki her parçanýn ilk 10 saniyesini çalmak için CD SCAN tuþuna 0.” ibaresi yaklaþýk 5 saniye için gösterilir. FILE SEARCH (Dosya Arama) Düðmesi (RADYO Seçme Düðmesi) o Parçayý. CD’deki istenen parça MARK tuþu kullanýlarak iþaretlenebilir. Iþaret silindiði zaman. 6. 0. örneðin yanlýþlýkla 2 CD’yi ayný anda yuvaya soktuðunuz zaman).8 saniye içinde basýnýz ve iþaretlenen parçayý çalmak üzere seçiniz. uzun dosya isimleri arasýnda gidip gelebilirsiniz. Iþaretlenmiþ olan parçayý çalmak için. LCD ekranda “M” sembolü gösterilir ve “MEMORY No. arama iþlemi durur. . FILE SEARCH (dosya arama) düðmesine 5 saniye zarfýnda basmazsanýz. Çýkartmak için zorlamak: Bir CD’yi zorlayarak çýkartmak için. MARK (Iþaretleme) Tuþu CD çalma unitesi çalýþýrken. ekran aþaðýdaki gibi deðiþir: 11. tekra basýnýz veya audio ünitesini OFF ve sonra ON konumuna getiriniz. Dosya adý yaklaþýk üç saniye için LCD ekranýnda gösterilir. o Iþaretlenmiþ bir parçayý silmek için. SCROLL Tuþu CD çalarken. JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna basýnýz. EKOLAYZER Tuþu Istenen ses kalitesinde CLASSIC. FILE SEARCH (dosya arama) düðmesini saat yönünde veya saatin tersi yönünde çevirerek geçebilirsiniz.8 saniye içinde basýnýz.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 153 o Parçalarýn karýþýk sýrada seçildiði bir klasörden müzik dinlemek için RDM tuþuna 1 saniye basýnýz. (sadece MP3 CD) 7. Istenen parçayý seçtikten sonra parçayý tekrar dinlemek için FILE SEARCH (dosya arama) düðmesine basýn. CD SCAN Tuþu o Her parçanýn ilk 10 saniyesini çalmak için CD SCAN tuþuna 0. ROCK. MARK tuþuna 0. CD ÇIKARTMA Tuþu CD takýlý durumdayken tuþuna basýldýðýnda. Tuþa her basýlýþta.8 saniyeden fazla basýnýz. 8. CD dýþarý çýkar. POPS. bir “bip” sesi duyulur. (Sadece MP3CD) o Istenen parçayý iþaretlemek için. DOLBY tuþuna yaklaþýk bir saniye basarak. MARK tuþuna 0.

araç içi sýcaklýðýnýn klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý ile normal sýcaklýk aralýðý içinde kalmasýný saðlayýnýz. o Kaset yuvasýna bozuk para gibi herhangi bir þey sokmayýnýz. o Iþaret edilen tüm parçalar. o Içecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. NOT: o Bu donaným. o Arazide veya kötü zeminli yoldaki sürüþ sýrasýnda çalan CD atlama yapar. Herhangi bir parçasýný sökmeye veya ayarlamaya çalýþmayýnýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 154 12. Böyle bir durum meydana gelirse. ünitenin ses seviyesini. sadece 12 volt akü ve negatif topraklama sistemine sahip araçlar için tasarlanmýþtýr. FILE SEARCH (dosya arama) düðmesine 5 saniye zarfýnda basmazsanýz. arama iþlemi durur. parçalar yeniden ayarlanmalýdýr. o Sigortayý deðiþtirirken. akü baðlantýsý kesildiðinde tümüyle silinir. DIRECTORY SEARCH (Dizin Arama) Tuþu o DIR tuþuna basarak yukarý ve aþaðý doðru klasör içinde gezinebilirsiniz. o Bu ekipmaný (hoparlör ve kasetler dahil) su ve nemden uzak tutunuz. aksi halde ünite zarar görebilir. CD’nin yüzeyinde hasar meydana gelebileceði için. CD’yi elinizle tutup çekmeyiniz. o Aracýnýzý kullanýrken. o CD’lerin otomatik yükleme mekanizmasý tarafýndan içeri çekilmesi sýrasýnda. . dýþarýdan gelen sesleri duyabileceðiniz seviyede tutmaya dikkat ediniz. Böyle þartlarda sürüþ yaparken. CD çalmayýnýz. CD çalar içerisine çizilmiþ veya kötü kalitede CD’ler takmayýnýz. o Kendinizin kaydetmiþ olduðunuz CD’leri audio ünitesinde kullanmaktan kaçýnýnýz. ! DÝKKAT o Cihazda hasara yol açabileceðinden. o Ünitede hassas parçalar bulunmaktadýr. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz. Aksi halde audio ünitesi ve CD zarar görebilir. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir. o Ünitenin normal çalýþmasýný saðlamak için. ayný amper kademesinde olan sigorta kullanýnýz. Orijinal CD’lerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Döküldüðü zaman ses sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. Istenen parçaya geldikten sonra seçilmiþ klasörü yeniden çalmak için FILE SEARCH (Dosya Arama) düðmesine basýnýz.

EKOLAYZER Tuþu 7. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi 2. BAND Seçme Tuþu 3.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 155 M465A01MC STEREO RADYO ÇALARIN ÇALIÞMASI (M465) . ISTASYON YERI/KONUMU Seçme Düðmesi 4.(Varsa) 1. EN IYI ISTASYON HAFIZA (BSM) Tuþu 6. OTOMATÝK ARAMA Seçme Tuþu 5. PROGRAM seçme düðmesi M465A01MC .

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 156 M465B01MC-GAT 1. radyo otomatik olarak bir sonraki daha büyük frekansa geçer. SES Kontrol Sesi yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. teyp konumunda teyp yön göstergesini ya da CD yahut CD AUTO CHANGER (OTOMATIK CD DEÐIÞTIRICI) konumunda da CD parçasýný göstermektedir. AÇMA/KAPAMA SES Kontrol Düðmesi Radyo ünitesi kontak anahtarý “ACC” veya “ON” konumunda olduðunda çalýþýr. düðme üzerine yeniden basýnýz. Tuþun tarafýna basýldýðýnda. TREBLE Kontrol TREBLE etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. BALANS Kontrol Sað hoparlörün sesini güçlendirmek için. 4. mod seçme düðmesini saat yönünde veya saatin tersi yönünde çeviriniz. 2. ORTA. Ses ünitesini kapatmak için. BASS etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. TREBLE etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. radyo otomatik olarak bir önceki daha küçük frekansa geçer. Düðme üzerine basýnýz ve radyoyu çalýþtýrýnýz. MID etkisini azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. radyo konumunda radyo frekansýný. düðmeyi saat yönünde çeviriniz (ön hoparlörün sesi azalýr). . BASS Kontrol BASS etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. FM1 ve FM2 bandlarýnýn seçilmesini saðlar. LW). ön hoparlörün sesi güçlenir (arka hoparlörün sesi azalýr). FADER Kontrol Arka hoparlörün sesini güçlendirmek için. Kontrol düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði zaman. 3. Kontrol düðmesi saatin ters yönünde çevrildiði zaman. MIDDLE Kontrol MIDDLE etkisini güçlendirmek için düðmeyi saat yönüne. veya tarafýna basýldýðýnda. sol hoparlörün sesi güçlenir (sað hoparlörün sesi azalýr). Seçilen kanal. azaltmak içinse saatin ters yönüne çeviriniz. AM (MW. Seçilen kanal. ekranda görüntülenir. FADER (GEÇIÞ EFEKTI) ve BALANS konumlarýna geçilir. düþürmek içinse saatin ters yönüne çeviriniz. TIZ. düðmeyi saat yönünde çeviriniz (sol hoparlörün sesi azalýr). BAND Seçme Tuþu FM/AM seçme tuþuna basýlmasý. Her modu seçtikten sonra. Mode Seçme Düðmesi MODE (KONUM) düðmesine basýlmasýyla BASS. Otomatik Istasyon Seçme Tuþu (Otomatik Kanal Seçme) OTOMATÝK ARAMAseçme tuþuna basýnýz. ekranda görüntülenir. ISTASYON YERI/KONUMU Seçme Düðmesi Frekansý yükseltmek için düðmeyi saat yönüne. LCD Ekran.

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1 1 157

5. En Iyi Istasyon Hafýzasý (BSM) Buton
BSM tuþlarýna basýldýðýnda, en güçlü altý istasyon seçilir ve hafýzaya yüklenir. Bu istasyonlar, ilk program tuþu içinde seçilir ve sýra ile yüklenir.

ISTASYON PROGRAMLAMA
Radyo hafýzasý içine altý AM (MW, LW) ve 12 FM radyo istasyonu programlanabilir. Bundan sonra da, yalnýzca AM (MW, LW) / FM seçme tuþuna basýlýr ve/veya altý istasyon seçme tuþlarýndan birine basarak bu istasyon hemen seçilmiþ olur. Istasyon programlama aþaðýda verildiði gibi gerçekleþtirilir: o AM (MW, LW), FM veya FM2 kanallarýndan birini seçmek için, AM (MW,LW)/FM band seçme tuþuna basýnýz. o Istenilen istasyonu arama veya manuel ayar aracýlýðý ile belirleyiniz. o Bu istasyonu yüklemek istediðiniz program seçme tuþunu belirleyiniz, tamamlanýnca, ekranda yüklenen istasyon frekansý görüntülenir. o Program seçme tuþuna iki saniye süre ile basýnýz. Ekranda hangi program tuþunun seçilmiþ olduðunu gösteren program tuþu göstergesi görüntülenir.

6. EKOLAYZER Tuþu
Istenen ses kalitesinde CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna basýnýz. Tuþa her basýlýþta, ekran aþaðýdaki gibi deðiþir:

Programlama sonucu, belleðe yükleme iþlemi tamamlanýnca, ekranda yüklenen istasyon frekansý görüntülenir. Bundan sonra tuþa basmayý býrakmalý ve bir sonraki istediðiniz tuþun programlanmasýna geçmelisiniz. Her bir tuþ için bir AM (MW, LW) ve iki FM istasyonu olmak üzere, toplam 24 istasyon programlayabilirsiniz. o Programlama iþlemi tamamlandýðýnda, programlanmýþ istasyonlar AM (MW, LW), FM1 veya FM2 kanallarýnýn seçimi ve ilgili program tuþuna basýlarak seçilebilir.

!

DÝKKAT

7. PROGRAM SEÇME Tuþlarý
Her bir AM (MW, LW), FM1 ve FM2 kanalý için altý (6) ayrý istasyon hafýzaya yüklenebilir.

o Içecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. Döküldüðü zaman radyo sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz, aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir.

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
158
M465C01MC-GAT

KASET ÇALARIN ÇALIÞMASI (M465) (Varsa)

1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý 2. KASET ÇIKARTMA Tuþu 3. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu 4. DOLBY Tuþu 5. ILERI/GERI SARMA Tuþu 6. TEKRAR (RPT) Tuþu 7. EKOLAYZER Tuþu

M465C01MC

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1 1 159

M465D01MC-GAT

1. KASETÇALAR PROGRAM Tuþlarý Program tuþuna bir defa basmakla kasetin diðer yüzü çalmaya baþlar. Ekranda PLAY ve kaset çalma yönünü gösteren bir ok görünür. 2. KASET ÇIKARTMA Tuþu o Kaset takýlý olduðunda EJECT tuþuna basýldýðýnda, kaset dýþarý çýkacaktýr. o Ileri/Geri sarma konumunda EJECT tuþuna basýldýðýnda da kaset dýþarý çýkar. 3. OTOMATÝK ARAMA (AMS) Tuþu Önceden kaydedilmiþ bir kaset içinde herbir þarkýnýn baþýna gelmek için bu tuþa basýnýz. Iki þarký arasýndaki boþluk (en az 4 saniye olmalýdýr) AUTO MUSIC SEARCH tuþu tarafýndan belirlenebilir. o düðmesine basýlmasýyla bir sonraki müzik parçasýnýn baþýndan çalýnýr. o tuþuna basýlmasýyla yeni dinlenmiþ olan parçanýn tekrar baþýndan çalmaya baþlanýr.

o Ileri veya geri sarma iþlemini durdurmak için, tuþa bir daha basýnýz.

4. DOLBY Tuþu
Kaset çalma sýrasýnda bir fon sesi duyarsanýz, bunu DOLBY tuþuna basarak önemli ölçüde azaltabilirsiniz. DOLBY özelliðinden çýkmak için DOLBY tuþuna bir daha basýnýz

o Eðer yeniden RPT tuþuna basmazsanýz ayný parça tekrar çalmaya devam eder. Bu iþlem, tuþa yeniden basýlana kadar devam eder veya cihaz KAPATILIR sonra AÇILIR.

7. EKOLAYZER Tuþu
Istenen ses kalitesinde CLASSIC, POPS, ROCK, JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna basýnýz. Tuþa her basýlýþta, ekran aþaðýdaki gibi deðiþir:

5. ILERI/GERI SARMA Tuþu
o ÇALMA veya Geri Sarma konumunda FF (-) ileri sarma tuþuna basýldýðýnda, hýzlý ileri sarma baþlar. o FF-konumundayken FF (ileri sarma) tuþuna tekrar basýlýrsa, ÇALMA iþlemi baþlar. o ÇALMA veya FF ileri sarma konumunda REW (geri sarma) tuþuna basýldýðýnda, hýzlý geri sarma baþlar. o REW konumundayken REW tuþuna tekrar basýlýrsa, ÇALMA iþlemi baþlar.

!

6. TEKRAR (RPT) Tuþu
Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar dinlemek isterseniz, RPT-tekrar tuþuna basýnýz. Iptal etmek için bir daha basýnýz.

o Kaset yuvasýna bozuk para gibi herhangi bir þey sokmayýnýz, aksi halde ünite zarar görebilir. o Içecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. Döküldüðü zaman ses sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz, aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir.

DÝKKAT

1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ
160
M465E01MC-GAT

CD- ÇALAR ÇALIÞMASI / CD DEÐIÞTIRICININ ÇALIÞMASI (M465) - (Varsa)

1. YÜKLEME Tuþu 2. CD Tuþu 3. CD ÇIKARTMA Tuþu 4. SONRAKI/ÖNCEKI PARÇA Tuþu 5. CD Seçme Tuþlarý 6. ILERI/GERI SARMA Tuþu 7. EKOLAYZER Tuþu 8. CD SCAN Tuþu 9. BOOKMARK (PARÇANIN IÞARETLENMESI)(MARK) Tuþu 10. TEKRAR (RPT) Tuþu 11. KARIÞIK (RDM) Tuþu

M465E01MC

HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ

1 1 161

M465F01MC-GAT

1. YÜKLEME Tuþu
Bu CD çalar, altý CD’ye kadar taþýyabilir. Çoklu CD’yi CD çalara aþaðýdaki þekilde yerleþtiriniz: 1. LOAD (Yükleme) tuþuna basýnýz ve serbest býrakýnýz. 2. Disk yuvasý üzerindeki yeþil ýþýk yanar ve boþ disk yuvasýnýn en alttaki rakamý ekranda yanýp söner. L C D ekranda WAIT (bekleyin) yazýsý göründükten sonra, LCD ekranda LOAD (yükleyin) yazýsýnýn görünmesiyle birlikte disk yuvasý açýlýr. 3. Etiket yukarý gelecek þekilde, diskin bir kýsmýný yuvaya doðru yerleþtiriniz. CD çalar CD’yi içeri doðru çekecektir. CD yerleþtirildiðinde, CD otomatik olarak çalmaya baþlayacaktýr. NOT: o Disk yalnýzca disk yuvasý üzerinde yeþil ýþýk yanarken takýlabilir. o CD çalar sadece 12cm.lik CD’ler için uygundur, eðri þekilli CD’leri kullanmayýnýz.

Çoklu CD’yi aþaðýdaki þekilde yerleþtiriniz: 1. LOAD tuþunu bir saniye veya daha fazla süre ile basýlý tutunuz. Daha sonra bir bip sesi duyulur, disk yuvasý üzerindeki yeþil ýþýk yanar ve boþ diskin numarasý ekranda yanýp söner. 2. LCD ekranda “WAIT” (bekleyin) yazýsý göründükten sonra, en düþük numaralý disk yuvasý yanýp söner ve LCD ekranda “LOAD” (yükleyin) yazýsýnýn görünmesiyle birlikte disk yuvasý açýlýr. 3. Etiket yukarý gelecek þekilde, diskin bir kýsmýný yuvaya doðru yerleþtiriniz. CD çalar CD’yi içeri doðru çekecektir. CD yüklemeden önce, boþ CD numarasý sürekli olarak ekranda yanýp sönecektir. Disk yuvasýnýn aydýnlanýp bir sonraki “DISC NO.” (disk numarasý) görünürse, ardýndan bir baþka disk yükleyebilirsiniz. 4. Kalan CD’leri yüklemek için, 1. ve 2. yöntemde verilen ayný iþlemler tekrarlanýr.6 CD’nin yüklenmesini tamamladýðýnýz zaman, CD çalar son yüklenen CD’yi çalmaya baþlayacaktýr. 5. Bir CD’den fazla fakat altý CD’den az yükleme için, 1. ve 2. Adýmlarý tamamlayýnýz.

CD’leri yüklemeyi tamamladýðýnýz zaman, yükleme fonksiyonunu iptal etmek için LOAD tuþuna basýnýz veya 10 saniye süre ile bekleyiniz. CD çalar son yüklenen CD’yi çalmaya baþlayacaktýr. Her CD çalmaya baþladýðýnda, ekranda DISC numarasý gözükecektir.

NOT: CD çalar altý CD’ye kadar alýr. Altý CD’den fazla yükleme yapmaya çalýþmayýnýz.

2. CD/AUX Tuþu
o Radyo çalýþýrken ya da kaset çalarken CD çalmaya baþlamak için CD tuþuna basýnýz. o CD-Çalara bir CD yerleþtirildiðinde, CD tuþuna basarsanýz radyo veya kaset çalar çalýþýyor olsa bile, CD-çalar çalmaya baþlar. o CD çalar, kontak anahtarý “ACCaksesuar” veya “ON-açýk” konumunda olduðunda çalýþýr. o Çalýþtýrma ON/OFF kontrol düðmesine basmaksýzýn, CD çalarý çalýþtýrmak için CD tuþuna basýnýz. (Sadece yuvada bir CD olduðunda.)

. Bir bip sesi duyulur ve LCD ekranda DEL ALL (HEPSINI SIL) yazýsýyla birlikte Mark Bellekten tüm parçalar silinir. ekran aþaðýdaki gibi deðiþir: 4.8 saniye süre ile basýnýz. 8. 5. Tuþa her basýlýþta. Iþaret silindiði zaman. EKOLAYZER Tuþu Istenen ses kalitesinde CLASSIC. MARK tuþuna 0. o Iþaretlenmiþ bir parçayý silmek için. Iþaretlenmiþ parçayý çalmak için. 0. CD dýþarý çýkar. seçilmiþ parça ilerler. CD ÇIKARTMA Tuþu o CD takýlý durumdayken tuþuna basýldýðýnda. CD Seçme Tuþlarý CD çalarken herhangi bir düðmeye basarak istediðiniz bir CD’yi hemen seçip çalabilirsiniz. o Istenen parçayý iþaretlemek için. CD SCAN Tuþu o CD ARAMA tuþuna basarak. her bir parçanýn ilk 10 saniyesinin çalmasýný saðlayýnýz. REW tuþu sürekli olarak basýlý tutularak seçilen parça geriye doðru deðiþir. o Bütün CD’leri çýkartmak için. Bu.8 saniyeden uzun süreyle MARK tuþuna basýnýz. MARK tuþuna 0. MARK belleðine yüklü tüm parçalarý silmek isterseniz Mark Play (Iþaretli Parçayý Çalma) konumunda CD tuþuna 0. 7. ILERI/GERI SARMA Tuþu CD çalma sýrasýnda FF-ileri sarma tuþuna sürekli basýlýrsa. POPS. o Istediðiniz parçaya ulaþmak istediðiniz zaman CD SCAN tuþuna 10 saniye içinde tekrar basýnýz. o tuþuna bir defa basarak bir önceki parçanýn baþýna atlayýnýz. JAZZ ve OFF KONUMUNU seçmek için EQ tuþuna basýnýz. CD’deki istenen parça MARK tuþu kullanýlarak iþaretlenebilir.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 162 3. SONRAKI/ÖNCEKI PARÇA Tuþu o Halen çalmakta olan CD üzerindeki parça numarasý deðiþtirilebilir. bir saniye veya daha fazla bu tuþa basýnýz. bip sesi ile birlikte LCD ekraný üzerinde (…) sembolünü görüntüleyecektir. NOT: Bu parçalarýn içinde bulunduðu CD’leri çýkardýktan sonra da Mark Belleðe yüklü tüm parçalar silinecektir.8 saniyeden daha uzun bir süre basýnýz. o tuþuna bir defa basarak bir sonraki parçanýn baþýna atlayýnýz. ROCK. 9.8 saniyeden fazla basýnýz. BOOKMARK (PARÇANIN IÞARETLENMESI)(MARK) Tuþu CD çalma unitesi çalýþýrken. bir “bip” sesi duyulur.

CD çalmayýnýz. Böyle þartlarda sürüþ yaparken. RDM tuþuna basýnýz. bütün parçalar çaldýktan sonra. o Seçilen CD içindeki müzik parçalarýný tekrar etmek için. RDM tuþuna tekrar basýnýz. NOT: o Ünitenin normal çalýþmasýný saðlamak için. o Bütün parçalar çaldýktan sonra RPT tuþuna bir daha basmazsanýz. Böylece sistem müzik parçalarýnýn sýrasýna göre çalar. Iptal etmek için.HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 163 10. o Arazide veya kötü zeminli yoldaki sürüþ sýrasýnda çalan CD atlama yapar. o Döner aksamý yaðlamayýnýz. ayný amper kademesinde olan sigorta kullanýnýz. CD’lerin tümündeki veya bir CD’deki parçalarý sýrasýyla çalmaktan ziyade. aksi halde ünite zarar görebilir. karýþýk olarak dinleyebilirsiniz.8 saniyeden fazla bir süre için RPT tuþuna basýnýz. tornavida veya bir baþka metalik cisim yaklaþtýrmayýnýz. CD’yi elinizle tutup çekmeyiniz. araç içi sýcaklýðýnýn klima veya ýsýtma sistemi aracýlýðý ile normal sýcaklýk aralýðý içinde kalmasýný saðlayýnýz. Döküldüðü zaman ses sisteminin mekanizmasýna hasar verebilir. parçalar yeniden ayarlanmalýdýr. Iptal etmek için bir daha basýnýz. RPT-tekrar tuþuna basýnýz. TEKRAR (RPT) Tuþu o Dinlemekte olduðunuz parçayý tekrar dinlemek isterseniz. o Içecekleri radyo sisteminin yakýnýna býrakmayýnýz. akü baðlantýsý kesildiðinde tümüyle silinir. aksi takdirde radyo sisteminin mekanizmasý hasar görebilir. 0.8 saniyeden daha uzun bir süre basýnýz. . o Sigortayý deðiþtirirken. CD çalar içerisine çizilmiþ veya kötü kalitede CD’ler takmayýnýz. 0. CD-Çalar ilk parçadan baþlayarak tekrar çalmaya baþlar. Böyle bir durum meydana gelirse. Karýþýk þarký çalmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: o Kaydedilmiþ parçalarý rasgele bir sýra ile dinlemek için. Aksi halde audio ünitesi ve CD zarar görebilir. ! DÝKKAT o Cihazda hasara yol açabileceðinden. CD’nin yüzeyinde hasar meydana gelebileceði için. o Iþaret edilen tüm parçalar. o Kaset yuvasýna bozuk para gibi herhangi bir þey sokmayýnýz. KARIÞIK (RDM) Tuþu Karýþýk ile. 11. Kaset çalar. kaset mekanizmasý ve kafasýna mýknatýs. o CD’lerin otomatik yükleme mekanizmasý tarafýndan içeri çekilmesi sýrasýnda. o Radyo sisteminin üzerine herhangi bir þeyle vurulmasýna izin vermeyiniz. Iptal etmek için veya audio ünitesini OFF ve sonra ON konumuna getirmek için.

o Kendinizin kaydetmiþ olduðunuz CD’leri audio ünitesinde kullanmaktan kaçýnýnýz. Herhangi bir parçasýný sökmeye veya ayarlamaya çalýþmayýnýz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 164 o Bu donaným. o Aracýnýzý kullanýrken. o Ünitede hassas parçalar bulunmaktadýr. o Cihazýnýzda orijinal CD kullanýnýz. dýþarýdan gelen sesleri duyabileceðiniz seviyede tutmaya dikkat ediniz. Kopyalanmýþ CD'ler güvenli deðildir. o Bu ekipmaný (hoparlör ve kasetler dahil) su ve nemden uzak tutunuz. ünitenin ses seviyesini. Orijinal CD’lerin kullanýlmasý tavsiye edilir. . sadece 12 volt akü ve negatif topraklama sistemine sahip araçlar için tasarlanmýþtýr.

CD yüzeyindeki parmak izi. . Temiz ve yumuþak bir bezle CD yüzeyini siliniz. CD’lerin ünite otomatik yükleme mekanizmasý tarafýndan içeri çekilmesi sýrasýnda elinizle tutup çekmeyiniz. CD’yi yere düþürmeyiniz. Bu kaset çalar ve kasetinizin bozulmasýna yol açabilir.CD BAKIMI M850A02F-AAT KASETLERIN BAKIMI Saklanmasý Kullanýlmadýðýnda. cihazýnýzýn üzerinde kalýcý hasar verebilir. aþýrý soðuklardan ve tozlu ortamdan uzak tutunuz. CD’leri kutularýna yerleþtiriniz ve serin bir yerde. kaset çalarý açmadan önce. araç içi sýcaklýðýnýn daha ýlýk bir seviyeye gelmesini bekleyiniz. çarpýlmýþ veya çatlamýþ CD’leri onarmaya kalkýþmayýnýz. Kasetlerinize göstereceðiniz özen. M860A01A-AAT HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 165 Doðru Tutuþ CD’leri Temiz Tutunuz B860A01L M850A02F CD’yi þekilde gösterildiði gibi tutunuz. Araç içi çok sýcak veya soðuk olduðunda. onlarýn ömrünü uzatýr ve sizin müzik zevkinizi arttýrýr. kaðýt veya yapýþkan etiket yapýþtýrmayýnýz. güneþ. Yüzeyi çok tozlanmýþsa. Bu CD’ler. CD üzerine yazý yazmayýz. CD yüzeyine herhangi bir bant. CD’yi parmaðýnýz iz býrakmayacak þekilde tutunuz. o Kasetleri dinlemediðinizde. Yüzeyi çizilmiþse. bu bir kayýt atlama sinyali olarak algýlanabilir. M850A02L Bozuk CD Hasar görmüþ. toz veya yabancý madde çalma sýrasýnda kayýt atlamaya yol açar. kasetleri mutlaka kutularý içinde muhafaza ediniz. ýsý veya tozlardan uzak bir þekilde muhafaza ediniz. Mutlaka kasetleri ve kutularýný doðrudan güneþ ýþýðýndan. Kullanýlmadýðýnda. kesinlikle kaset çalar içinde býrakmayýnýz. bir yumuþak bezi hafif bir nötr deterjan çözeltisi ile ýslatarak yüzeyi siliniz.

o Bir kaseti kaset çalar içine takmadan önce. hoparlörler veya trafolar gibi mýknatýs içeren cisimleri kasetlere ve kaset çalar ünitesinden uzak tutunuz. Bu durum kasette hatalý sarma iþlemine yol açar ve bunun sonucunda zamanla aþýrý zorlama ve ses kalitesini bozulmasý ile karþýlaþýlabilir. kuru ortamlarda ve toz girmesini önlemek için bandýn açýk tarafý aþaðýya gelecek þekilde muhafaza ediniz. o Kasetleri serin. Bu da kasetteki sorunu düzeltmezse. Bu konuda imalatçý talimatýna harfiyen uyunuz ve kesinlikle kaset çalar parçalarýný yaðlamaya kalkýþmayýnýz. Kafa Kulak temizleme çubuðu . o Belli bir kayýt veya bölüm için sýk sýk hýzlý sarma/geri sarma iþlemini uygulamayýnýz. bu kaseti kullanmayýnýz. saran makaranýn bandý sýkýca sarýlmýþ olduðundan emin olunuz.1 HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 166 o C-60 (toplam 60 dakikalýk) tipi dýþýnda daha uzun kaset kullanmamanýzý öneriyoruz. aksi taktirde kaset çýkartmak güçleþir. o Kaset bant yüzeyine kesinlikle temas etmeyiniz. o Teyp kafasý. B860A01MC o Kaset etiketinin gevþemiþ ve kaset üzerinden çýkacak þekilde olmadýðýndan emin olunuz. o Elektrik motorlarý. kasetin bir uçtan diðerine bir kaç defa hýzlý geri sarýlmasý gerekebilir. teyp baþlýðý ve silindirler üzerinde ses kalitesini bozacak bant kalýntýlarý birikebilir. Bunun piyasadan temin edilecek kaset temizleyicileri veya özel temizleme solüsyonlarý ile temizlenmesi gerekir. Kaset makarasýna bir kalem takarak bant boþluðunu alýnýz. C-120 veya C-180 tipi kasetler çok incedir ve araç ortamýnda performanslarý düþüktür. Böyle olduðunda.

AM ve FM yayýn sinyallerinin alýnmasý için bir mikro anten vardýr. göbeklerden birisini bir kalem ile döndürerek sýkýlaþtýrýnýz.ANTEN (Varsa) M870D01MC-GAT HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ HYUNDAI'NÝZÝN ÖZELLÝKLERÝ 1 1 167 MIKRO ANTEN ! DÝKKAT B860A03L NOT: Kaset çalara takmadan önce kaseti inceleyiniz. Anten sadece ön tarafa doðru indirilebilir. Etiketi kalkmýþ ise. o Yüksekliði az olan bir garaja girmeden önce veya aracý bir tente ile örtmeden önce. anteni hasar görmemesi için saat yönünün tersine çevirerek çýkarýnýz. Eðer bant gevþek ise. kaset çalara takmadan önce. OMC025111 Aracýnýzda. ýlýk veya çok nemli ortamda ön göðüs üzerinde veya kaset çalar içinde býrakmayýnýz. mikro anteni aþaðýya indirmeye dikkat ediniz. o Bir otomatik araba yýkama sistemine girmeden önce. normal sýcaklýða gelmesini saðlayýnýz. Bu anten katlanabilir ve portatiftir. Kasetleri araç içinde sýcak. kaseti kaset çalar mekanizmasý içine takmayýnýz. . Anteni takmak için saat yönüne çeviriniz. Eðer bir kaset aþýrý sýcak veya soðuk ortamda kalmýþsa.

......................... Geri Manevra Uyarý Sistemi ............... Ýyi Frenleme Önerileri .............................................................................. Motoru Çalýþtýrmadan Önce .......................................................... Kýþ Mevsiminde Sürüþ............................. ABS Fren Sistemi (ABS) .. Düz Þanzýmanýn Çalýþmasý .................................................... Motoru Çalýþtýrma ................................................................................................................................. Otomatik Þanzýman ............................. Elektronik Stabilite (Denge) Programý (ESP) .... Anahtar Konumlarý ............................................................................................................... Römork veya Araç Çekme ...................1 HYUNDAI’NÝZÝ SÜRERKEN ........... 2-2 2-3 2-4 2-5 2-7 2-9 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-19 2-19 2-22 2 2 .................................... Ekonomik Sürüþ ...............................HYUNDAI’NÝZÝ SÜRERKEN FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.................................................................................................. Egzoz Gazý Tehlikeli Olabilir! ............ Düzgün Viraj Alma .................................................................

o Egzoz sisteminde kaçak olmadýðýndan emin olunuz. derhal tüm camlarý açýnýz. hava giriþ kontrolü “Taze”konumunda ve fanýn en yüksek devirde araç içine taze hava verecek þekilde çalýþtýrýlmýþ olduðundan emin olunuz. Herhangi bir anda aracýnýzýn içinde egzoz gazý kokusu olduðunda. Garaj içindeyken motoru çalýþtýrmayýnýz ve garajdan çýkmaya yetecek süreden daha fazla süreyle motoru çalýþtýrmayýnýz. yað deðiþimi veya bir baþka amaçla araç lifte kaldýrýldýðýnda kontrol edilebilir. Araç içinde yolcu varken. buz veya bir baþka engel olmadýðýndan emin olunuz. motorun garaj içinde çalýþtýrýlmasý tehlikelidir. bilinç kaybý ve boðulma yoluyla ölümlere yol açabilecek renksiz kokusuz ve karbonmonoksit içeren bir gazdýr. Yan havalandýrmalarý açýnýz. Bütün camlarý kapatýnýz. 2. aracýn açýk havada olduðundan. motoru uzun süreli rölantide çalýþtýrma zorunda olduðunuzda. o Araç içinde yolcu olduðunda.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 C010A01A-AAT ! UYARI: EGZOZ GAZI TEHLÝKELÝ OLABÝLÝR! Motordan çýkan egzoz gazlarý tehlikeli olabilir. . o Egzoz gazlarýný solumayýnýz. 3. ön camýn hemen önünde yer alan havalandýrma ýzgaralarýnda kar. Egzoz sistemi. Hava giriþ kontrolünü “Taze”. motoru uzun süre rölantide çalýþtýrmaktan kaçýnýnýz. Havalandýrma sisteminin normal çalýþýr olmasýný temin etmek amacýyla. Egzoz sesinde bir deðiþiklik duyar veya kasis geçerken aracýnýzýn altý yere çarparsa. Egzoz gazlarý. Araç içinde uzun eþya taþýrken araç hareket halinde olduðunda bagaj kapýsý açýk olduðunda: 1. Garaj kapýsý açýk olsa bile. o Motoru kapalý alanda çalýþtýrmayýnýz. hava akýþ kontrolünü “Döþeme” veya “Yüz” konumuna ve faný en yüksek devire getiriniz. egzoz sistemini kontrol için en kýsa zamanda Hyundai yetkili servisinize baþ vurunuz.

hava basýncý düþmüþ lastik. o Motoru çalýþtýrmak için.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 3 MOTORU ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE C020A01O-GAT MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI Motoru çalýþtýrmadan önce.Aksi takdirde paspaslarýn kaymasý sürüþ güvenliðinizi tehlikeye atabilir. 8. 6. aþaðýdaki noktalara dikkat ediniz: 1.Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirdiðinizde. UYARI: Aracý çalýþtýrmadan önce paspaslarýn taban halýsý üzerindeki kancalara takýlý olduðundan emin olunuz. Araca girdikten sonra. yað veya su kaçaðý veya arýza olduðunu gösteren herhangi bir belirti olup olmadýðýna bakýnýz. Bütün kapýlarý kilitleyiniz. Bütün cam ve farlarýn temiz olduðunu kontrol ediniz. o Hyundai’nizde otomatik þanzýman varsa. motoru çalýþtýrdýktan sonra. Kontak anahtarýný “START” konumunda 15 saniyeden daha fazla tutmayýnýz. 7. Motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz. Emniyet kemerinizi takýnýz ve bütün araçtakilerin kemerlerini takmýþ olduðundan emin olunuz. Araç içini kontrol ediniz: dikiz aynalarýnýn temiz ve ayarlý olduðuna bakýnýz. Koltuðunuzun. vites kolunu “P” (park) konumuna getiriniz. ! Soðuk havada çalýþtýrma koþullarý için sistemde yeterli havanýn olmasýný temin etmek bakýmýndan. Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirdiðinizde. bir kaç saniye süre ile motoru rölantide çalýþtýrmak gerekir. koltuk arkalýðýnýn ve koltuk baþlýðýnýn normal pozisyonda ayarlý olduðunu kontrol ediniz. 9. 4. vites kolu “P” veya “N” konumunda olmadýðýnda aracý-nýz çalýþmaz (Otomatik þanzýman). uyarý ýþýklarýnýn çalýþmasýný ve ampullerini kontrol ediniz. 10. UYARI (DÝZEL MOTOR): NOT: B020A01S-GAT Emniyetiniz için. C030A01A-GAT KONTAK ANAHTARI o Hyundai’nizde düz þanzýman varsa. 3. 2. kontak anahtarýný kontaða takýnýz ve “START-marþ” konumuna getiriniz. vitesi boþa alýnýz ve debriyaj pedalýna sonuna kadar basýnýz. Aracýn çevresini inceleyerek herhangi bir patlak. Ýhtiyaç olmayan tüm ýþýk ve aksesuarlarý kapatýnýz. el freninin çekilmiþ olduðunu kontrol ediniz. ilgili uyarý ýþýklarýnýn yandýðýný ve depoda yeterli yakýt olduðunu kontrol ediniz. 5. ! .

o “LOCK-Kilitli” “MARÞ” C040A01E o “START”-MARÞ Motor bu durumda çalýþýr. UYARI: Kontak anahtarýný “START” konumunda 15 saniyeden daha fazla tutmayýnýz. Kontak anahtarý “LOCK-kilitli” konumunda çýkartýlabilir. Kontak anahtarýný itiniz ve ayný anda “ACC-aksesuar” konumundan “LOCK-kilitli” konumuna döndürünüz. 1. Bu akünün boþalmasýna ve ateþleme sisteminde arýzaya yol açabilir. Kontak anahtarý “ACC-aksesuar” konumuna getiriniz. Motor çalýþýr durumda deðilse. direksiyon simidi kilitlenir. bazý elektrik aksesuarlarý (radyo. ateþleme sistemi açýlýr ve bütün aksesuarlar çalýþýr duruma gelir. Kontak anahtarý kontaktan çýkartýldýðýnda. kontak anahtarýný kontaða takýnýz ve ayný anda direksiyonu çeviriniz. NOT: Direksiyon simidini açmak için. kontak anahtarý çýkartýldýðýnda. .2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 4 ANAHTAR KONUMLARI C040A01A-AAT NOT: C040A01A-AAT ! Araç hareket halinde iken. Kontak anahtarýnýn çýkartýlmasý ACC-aksesuar KÝLÝTLÝ AÇIK o “ON-Açýk” Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirildiðinde. “MARÞ” C070A01E ACC-aksesuar KÝLÝTLÝ AÇIK o “ACC-Aksesuar” Kontak anahtarý aksesuar konumundayken. Kontak anahtarý bu konumda kontaða takýlabilir veya kontaktan çýkartýlabilir. direksiyon kilitlenir. kontak kapatýlmamalý veya kontak anahtarý kontaktan çýkartýlmamalýdýr. Kontak anahtarýný býrakýncaya kadar marþ basar. Hýrsýzlýða karþý önlem amacýyla.) çalýþtýrýlabilir. vs. 2. kontak anahtarý “ON-açýk” konumunda býrakýlmaz. 3.

bütün uyarý ýþýklarý ve göstergelerin normal çalýþmakta olduðundan emin olunuz. 4. NORMAL KOÞULLAR Motor Çalýþtýrma Ýþlemi: 1. daha sonra ön ýsýtmayý kullanarak yeniden çalýþtýrmayý deneyiniz. Kontak anahtarý “ON-açýk” konumuna getirdikten sonra. kontak anahtarýný “ON-açýk” konuma getiriniz. ön ýsýtma iþlemi tamamlanmýþ olduðunda ise koyu sarý ýþýk söner. Dizel ön ýsýtma gösterge lambasý ilk önce koyu sarý ren-ginde yanar. . Motor marþa basýldýðýnda hemen çalýþmazsa. C050A01E ! UYARI: Motoru kapalý yerde veya iyi havalandýrýlmamýþ bir yerde aracýnýzý buraya girip çýkmak için gerekenden daha fazla bir süre çalýþtýrmayýnýz. 2. motoru çalýþtýrmadan önce. Yayýlan karbonmonoksit gazý kokusuzdur ve ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir. Kontak anahtarýný kontaða sokunuz ve emniyet kemerini takýnýz. Dizel ön ýsýtma gösterge lambasý bulunan araçlarda. Debriyaj pedalýna sonuna kadar basýnýz ve vites kolunu (düz þanzýman) boþa alýnýz veya vites kolunu (otomatik þanzýman) “P” (park) konumuna getiriniz. o Motor çalýþýncaya kadar marþa basýnýz. SICAK MOTOR Motoru çalýþtýrýnýz. bir kaç saniye bekleyiniz. 3.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 5 MOTORU ÇALIÞTIRMA C050A01A-GAT C051A01O-GAT C050B02S-GAT BENZÝNLÝ MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI DÝZEL MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI SOÐUK MOTOR o Kontak anahtarýný “ON-açýk” konuma getiriniz ve ön ýsýtma gösterge ýþýðýnýn sönmesini bekleyiniz.

(2) Yüksek devirli veya uzun süreli araç kullanma sonrasýnda motorun kapatýlmadan önce yaklaþýk 1 dakika rölantide çalýþtýrýlmasý gerekir. 5. motor çalýþýr çalýþmaz aracýn aniden ileriye veya geriye doðru fýrlamasý sonucunda aracýnýzda muhtemel bir hasar olabileceði gibi. TURBO INTERCOOLER’LU ARAÇLARDA MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI VE DURDURULMASI (DÝZEL MOTOR) (1) Motoru çalýþtýrdýktan hemen sonra aþýrý devir veya ani hýzlandýrma yap týrmayýnýz. Motor soðuk ise aracý hareket ettirmeden önce. araç içinde veya dýþýnda olanlarýn yaralanmasý da söz konusu olabilir. Aksi taktirde motor veya turboþarj ünitelerinde ciddi hasar meydana gelebilir. ! UYARI: Uzun süre yüksek devirde çalýþan motoru aniden durdurmayýnýz. Aksi takdirde. debriyaj pedalýna sonuna kadar basmalýsýnýz. Bu rölanti süresince motor kapanmadan önce turboþarjýn soðumasý temin edilir.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 6 C055B01B-GAT Sarý lamba AÇIK Sarý lamba KAPALI ! UYARI: NOT: Düz þanzýmanlý araçlarýn çalýþtýrýlmasý sýrasýnda. ön ýsýtmayý tekrar baþlatýnýz. . kontak anahtarýný “LOCK-kilitli” konuma geri getirerek. Kontak anahtarýný “START” konumuna getiriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz kontak anahtarýný býrakýnýz. Ön ýsýtma iþlemi tamamlandýktan sonraki ilk 10 saniye içinde motor çalýþtýrýlmamýþsa. turboþarj ünitesinin yeterli ölçüde yaðlanmasýný saðlayacak þekilde motoru bir kaç saniye rölantide çalýþtýrýnýz.

! . 1’inci veya R (Geri) vitese geçmek zor oluyorsa. 0 Bu þekilde vitesin çok fazla düþürülmesi. o Geri vitese geçmek için. Þanzýman bütün ileri viteslerde tam senkromeçlidir ve gerek vites büyütme ve gerekse vites küçültme rahatlýkla yapýlabilir. bu durum þanzýman vites çatallarýnýn erken aþýnmasýna yol açabilir. o Sürüþ sýrasýnda elinizi vites kolunda tutmayýnýz. o Soðuk havada vites deðiþtirme iþlemi þanzýman yaðý ýsýnýncaya kadar zor olabilir. motora hasar verebilir. motor devrini devir saati ibresinin kýrmýzý bölgeye girmesine yol açacak kadar aþýrý yükselmesine neden olabilir. vites topuzu üzerinde gösterilmektedir. Sonra debriyaja yeniden basarak 1’inci veya R (Geri) vitese takýnýz. Daha sonra vites kolunu geri vitese takýnýz.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 7 DÜZ ÞANZIMANIN ÇALIÞMASI C070A02A-AAT NOT: Aracýnýzýn þanzýmaný klasik vites yerleþimine sahiptir. Vites yerleþimi. o Araç tam olarak durmuþ olsa bile. DÝKKAT: o Beþinci vitesten dördüncü vitese vites küçültürken. yanlýþlýkla vites kolunu ikinci vitese takmamaya dikkat ediniz. vites kolunu N (Baþa) konumuna getiriniz ve debriyajý býrakýnýz. vites kolunu boþta en az 3 saniye bekletiniz. Bu durum normaldir ve þanzýmana bir hasar vermez. Motorun bu þekilde aþýrý devir yaptýrýlmasý. araç tamamen durduktan sonra.

optimum yakýt ekonomisi ve araç performansý için önerilen vites hýzlarý yer almaktadýr. þanzýman hasar görebilir. Geri vitese takmak için. Araç hareket halinde iken ayaðýnýzý debriyaj pedalýnýn üzerinde tutmayýnýz. Aracý yokuþta tutmak için el frenini kullanýnýz. Aksi taktirde. debriyaj pedalýna sonuna kadar basmalý.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 8 C070B01A-AAT C070E03A-GAT C070D02A-AAT Debriyajýn Kullanýlmasý Vites deðiþtirmeden önce. Bu durum gereksiz aþýnmaya neden olabilir. Debriyaj pedalýna hýzlý olarak ve sýk aralýklarda basmayýnýz. sonra yavaþça býrakmalýsýnýz. o Geri vitese takmadan önce. Bu durum size aracýnýzý daha iyi kontrol etmenizi saðlar. Ýyi Sürüþ Teknikleri o Yokuþ aþaðý inerken aracý hiçbir zaman vitesi boþa almayýnýz. Bunun yerine yokuþ aþaðý sürüþ sýrasýnda hýzýnýzý düþürünüz ve bir alt vitese geçiniz. o Yandan gelen þiddetli rüzgarlarda aracýnýzý yavaþlatýnýz. Aracý mutlaka vitese takýlý olarak kullanýnýz. ÖNERÝLEN VÝTES HIZLARI Vites Deðiþtirme Önerilen Yukarýda. motor freni aracýn yavaþlamasýna yardýmcý olur. Bu durum gereksiz aþýnmaya neden olur. Bu son derece tehlikelidir. debriyaj pedalýna basýnýz. üç saniye bekleyiniz. vitesi boþa alýnýz. sonra vitesi geriye takýnýz. debriyaj pedalýný yarým kavratmayýnýz. o Frenlere “sürekli” basmayýnýz. Bu durum frenlerin aþýrý ýsýnmasýna ve arýzalanmasýna yol açar. Aracý yokuþta tutmak için. o Vites küçültme öncesinde aracý yavaþlatýnýz. Bunu yaptýðýnýzda. Bu motorun aþýrý devir yapmasýný ve hasar görmesini önler. . Debriyaj pedalý mutlaka tam olarak eski konumuna geri dönmelidir. aracýnýzýn tamamen durmuþ olduðundan emin olunuz.

Þanzýman ikinci. Aracýnýzýn yoldan çýkmasý durumunda. araç hýzýnda ani deðiþme.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 9 OTOMATÝK ÞANZIMAN o Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli araç kullanýnýz. OMC035014 ! o o o o o Yüksek hýzlarda araç hakimiyetini kaybettiðinizde takla atma riski artar. emniyet kemeri takmamýþ bir kiþinin. emniyet kemeri takmýþ bir kiþiye nazaran hayatýný kaybetme ihtimali daha yüksektir. DÝKKAT: . seçilen vites konumuna göre kadranda ilgili sembol aydýnlanýr. çok fonksiyonlu sinyal kolu ilk konuma getirildiðinde. direksiyonu çok fazla kýmayýnýz. Gece. ençok araç tekerleklerinden biri yada daha fazlasýnýn yoldan çýkmasý ve sürüc için aþýrý direksiyon kýrmasý durumunda karþýlaþýlýr. üçüncü ve overdrive viteslerine otomatik olarak geçer. Vites kolu serbestçe hareket ettirilebilir. Resimde görüldüðü gibi klasik vites deðiþtirme biçimine sahiptir. Üst hýz limitlerini hiçbir zaman aþmayýnýz. Bunun yerine. Özellikle frenleme. Optimum yakýt tasarruflu araç kullanýmý için aracýn hýzýný yavaþ yavaþ arttýrýnýz. Araç hakimiyetinin kaybolmasý. UYARI: Yüksek randýmanlý Hyundai otomatik þanzýman dört ileri vites ve bir geri vitese sahiptir. Vites deðiþtirirken düðmeye bastýrýnýz. aracýnýzý yavaþlatýnýz Bir çarpýþma esnasýnda. hýzlanma veya vites deðiþtirme sýrasýnda dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde. tahrikli tekerleklerin yol tutuþunun zayýflamasýna ve araç hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir. normal þeride geri dönmeden önce. ! Araç hareket halindeyken kesinlikle “R” veya “P” konumuna geçmeyiniz. C090A01E-GAT NOT: Vites deðiþtirme sýrasýnda. fren pedalýna basýnýz ve düðmeye bastýrýnýz.

3üncü veya daha büyük viteslere geçilememesi demektir. Vites kolunu “R” konumuna almadan önce aracý tamamen durdurunuz. Motor. DÝKKAT: C090E01A-GAT o D (Sürüþ): Normal sürüþ konumudur. Aracý geriye doðru hareket ettirmek için kullanýlýr. otomatik olarak dört viteste hareket eder. vites kolunu P (Park) konumuna getiriniz. el frenini çekiniz ve vites kolunu P (Park) konumuna getiriniz. vites “N” konumunda iken çalýþtýrýlabilse de. Araç hýzý 95 km/saat hýzýn üzerinde olduðunda. vites kolunu manuel olarak “D” konumuna getiriniz. Bunun anlamý. C090D02A-AAT 2 (Ýkinci vites): Kaygan yol yüzeylerinde. Aksi takdirde þanzýmana ciddi bir hasar verebilirsiniz. yokuþ týrmanýrken veya yokuþ aþaðý motor frenleme için kullanýnýz. “L” konumu seçildiðinde. araç hýzý belli bir seviyeye geldiðinde. L (Düþük vites) Çok dik yokuþ çýkýlýrken veya inilirken motor frenleme için kullanýlýr. C090Q1E-GAT o N (Boþ) “N” konumunda. düþük vites için gereken düþük hýza gelinceye kadar þanzýman geçici olarak ikinci viteste kalýr. Þanzýman. yani herhangi bir vites kavramasý yoktur. “2” konumunda otomatik olarak birinci ve ikinci vitesler içinde seçim yapýlýr. . ! Araç tam durmadan vites kolunu P (Park) konumuna getirmeyiniz. araç hareket halindeyken motorun bayýlmasý dýþýnda bu þekilde çalýþtýrýlmasý önerilmez. üçüncü vitese geçilir. þanzýman boþtadýr. kesinlikle manuel olarak “2” veya “L” konumunu seçmeyiniz. Normal sürüþ koþullarýna geri gelindiðinde.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 10 C090B01A-AAT C090C01A-AAT C090F01A-AAT Vites Konumlarýnýn Özellikleri Aþaðýda Verilmektedir: o R (Geri): o P (Park): Araç park etmiþ veya motor çalýþýr durumda aracý sabit tutmak için. Araç park ederken. Düþük viteste 50 km/saat hýzý geçmeyiniz. Ancak motorun aþýrý devir yapmasýný önlemek için.

Aracýnýzý motor çalýþýr durumda terk etmeyiniz. “P” (Park) konumunu el freni yerine kullanmayýnýz. “D”. þanzýman otomatik olarak ikinci. vitese geçirilmesi aracýn geriye doðru kaymasýnýn önlenmesine yardýmcý olur. Uygun yað önerileri için bakým programýna bakýnýz. “N”. Normal sürüþ için. Þanzýman. Þanzýman hasarýna yol açýlmamasý için. aracýn hareketsiz durumda olmasý gerekir. gaz pedalýna sonuna kadar basýnýz. “2”. Overdrive düðmesi OMC035016 Overdrive düðmesi açýk olduðunda. mutlaka el frenini çekiniz. Dik bir tepe üzerinde durduktan sonra hýzlanýrken araç geriye doðru kayma eðilimindedir. Overdrive düðmesi kapalý olduðunda. o o o o o ! o o DÝKKAT: o “R” araç tam hareketsiz durumda olduðunda yapýlýr. “2” veya “L” konumuna geçerken mutlaka frene basýnýz. Vites kolunun “P” (Park) konumundan herhangi bir baþka konuma alýnmasý sýrasýnda daima frene basýnýz. vites kolunu “P” “Park” konumuna getiriniz ve kontak anahtarýný“OFFkapalý” konuma getiriniz. Aracýnýzý kýsa süreli de olsa terk etmeden önce. þanzýman overdrive vitesine yükselmez. Çabuk hýzlanmak istediðinizde. Fren pedalýna basýlý durumda geri viteste veya herhangi bir ileri viteste motor devrini artýrmayýnýz. “D”. . araç hýzýna ve yüke baðlý otomatik olarak bir alt vitese geçer. “L” konumlarýndan “P” konumuna geçmek her zaman mümkündür.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 11 C090F01A-AAT C090P01A-GAT NOT: o Düzgün ve güvenli çalýþma saðlamak bakýmýndan. üçüncü ve overdrive viteslerine yükselir.fren pedalýna basýnýz. Bir anlýk dahi olsa aracýnýzý býraktýðýnýz zaman. vitesi “Boþta” veya “Park” konumundan bir ileri veya geri vitese takarken. o“P” veya “N” konumundan “R”. vites kolu “D” konumunda tutulmalý ve overdrive düðmesi açýk konuma getirilmelidir. Otomatik þanzýman yaðýný düzenli olarak kontrol ediniz ve gerektiðinde tamamlayýnýz. Vites kolununun 2. “R”.

emniyet kemeri takmamýþ bir kiþinin. o “Sürekli” frenlere basmayýnýz. o Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli araç kullanýnýz. Bunun yerine uygun bir çekme yöntemi kullanýnýz. motor freni aracýn yavaþlamasýna yardýmcý olur. aracýnýzý yavaþlatýnýz. araç hýzýnda ani deðiþme. Aracý hareketsiz hale getirmek için. e n çok araç tekerleklerinden biri yada daha fazlasýnýn yoldan çýkmasý ve sürücünün yeniden yola çýkmak için aþýrý direksiyon kýrmasý durumunda karþýlaþýlýr. normal þeride geri dönmeden önce. o Yokuþ aþaðý inerken aracý hiçbir zaman boþa almayýnýz. o Overdrive düðmesini daha iyi yakýt ekonomisi ve düzgün sürüþ için açýk konuma getiriniz. . Bundan sonra overdrive düðmesini yeniden açýk konuma alýnýz. o Vites kolunu “R” konumuna almadan önce. Aracýn sallanmasý da tavsiye edilmez. o Mutlaka el frenini kullanýnýz. Bunun yerine. Bu durum frenlerin aþýrý ýsýnmasý ve arýzalanmasýna yol açar. vites kolunu “P” konumuna getirmek yeterli olmaz. ! UYARI: o Viraja yüksek hýzlarda girmekten kaçýnýnýz. hýzlanma veya vites deðiþtirme sýrasýnda dikkat ediniz. o Araç hareket halinde olduðunda. o Vites küçültme öncesinde aracý yavaþlatýnýz. Kaygan yol yüzeylerinde. o Yüksek hýzlarda araç hakimiyetini kaybettiðinizde takla atma riski artar. Bir çarpýþma esnasýnda. overdrive düðmesinin kapatýlmasý önerilir. vites kolu “P” konumuna kesinlikle getirmeyiniz. o Aracýnýzýn yoldan çýkmasý durumunda. Araç hareket halinde iken daima viteste olmalýdýr. Bunu yaptýðýnýzda. o Daima emniyet kemerlerinizi takýnýz. direksiyonu çok fazla kýrmayýnýz. aracýn tamamen durduðundan emin olunuz. bir alt vitese geçemeyebilirsiniz. o Öngörülen hýz sýnýrlarýný asla geçmeyiniz. Bu son derece tehlikelidir. Bunun yerine yokuþ aþaðý sürüþ sýrasýnda hýzýnýzý düþürünüz ve bir alt vitese geçiniz. Özellikle frenleme.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 12 C090N02A-AAT Ýyi Sürüþ Teknikleri o Gaz pedalýna basýlý durumda vites kolunu “P” veya “N” konumundan bir baþka konuma kesinlikle getirmeyiniz. “D” konumunda motor freni gerekiyor veya hafif yokuþ çýkýlýrken sürekli 3üncü ve 4üncü vitesler arasýnda geçiþ yapýlmasý gerekiyorsa. tahrik tekerleklerin yol tutuþunun zayýflamasýna ve araç hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir. Aksi taktirde. o Sert veya hýzlý þerit deðiþtirme ve keskin dönüþler gibi manevra hareketlerini yapmayýnýz. o Araç hakimiyetinin kaybolmasý. o Yoðun kar ya da çamur içinden çýkmak gibi kaygan sürüþ koþullarýnda gaz pedalýna aþýrý basýlmasý þanzýmanda aðýr hasarlara yol açabilir. em-niyet kemeri takmýþ bir kiþiye nazaran ölme ihtimali daha yüksektir.

Böylelikle. araç hýzý düþürülerek kullanýlmalýdýr: o Kaba. Aþaðýda sýralanan koþullarda. o Lastik zinciri takýlmýþ halde sürüþ durumunda. ABS kontrol modülü kaygan yol yüzeyini ve frenleme basýncýný kontrol eder. o Yüzeyi çukurlu ve engebeli yollarda sürüþ durumunda. ABS fren sisteminiz. mutlaka önünüzdeki araç ile güvenli mesafeyi koruyunuz. sizi ve diðer araçlarý tehlikeye sokar. UYARI: ABS fren sistemi bulunan araçlarda emniyet özellikleri. . Ayrýca. fren pedalýnda hafif titreþimler hissedilir. ABS fren sisteminiz frenleme sýrasýnda araç kontrolünü saðlamanýza olanak tanýr. Bu durumlar normaldir ve ABS fren sisteminin normal çalýþmakta olduðunu gösterir. ! NOT: ABS sistemi çalýþmasý sýrasýnda frenlere basýldýðýnda. Bu. Anormal yol koþullarýnda araç hýzý mutlaka düþürülmelidir. yüksek hýzda veya viraj esnasýnda denenmemelidir. Acil frenleme sýrasýnda daha iyi araç hakimiyeti saðlanmýþsa da. gevþek yol yüzeylerinde karþýlaþýlacak acil durumlarda. ABS fren sistemi olan araçlarýn duruþ mesafesi. uygun olmayan veya tehlikeli manevralar nedeniyle ortaya çýkabilecek kazalarý önleyemez. çakýllý veya karla kaplý yollarda. ani frenleme veya tehlikeli yol yüzeylerinde araç tekerleklerinin kilitlenmemesini saðlamak için tasarlanmýþtýr.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 13 ABS FREN SÝSTEMÝ (ABS) C120A02A-AAT (Varsa) ABS fren sistemi. bu sistem olmayan araçlardan daha uzun olabilir: Bu koþullar altýnda. frenleme sýrasýnda motor bölmesinden bir ses gelebilir.

NOT: Motorun kapatýlmasý ve yeniden çalýþtýrýlmasýndan sonra ESP modu otomatik olarak açýlacaktýr. ESP-OFF göstergesi yanýk kalacaktýr.yeterli bir güvenlik payý býrakma ve aracý sürme sorumluluðu hala sürücüdedir. Sistemin eski haline dönmesi için. araç hakimiyetinin kaybolmasýnýn önlenmesinde ESP’nin yarar saðlayýp saðlayamamasýný etkileyebilmektedir. Lastikleri yenilerken hepsinin orijinal lastikleriniz ile ayný büyüklükte olmasýna dikkat ediniz.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 14 ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI (ESP) C310A01JM-AAT (Varsa) Güvenli sürüþ uygulamalarýnýn yerini tutmaz. C310A01JM-AAT ESP ON/OFF Modu ESP çalýþtýðý zaman. ESP direksiyonu nereye kýrdýðýnýzý ve aracýn gerçekte nereye gittiðini kontrol etmektedir. ! UYARI: Elektronik denge programý. Elektronik Denge Programý Sistemi (ESP) olumsuz koþullar altýnda sürücünün araç kontrolunu sürdürmesine yardýmcý olmak amacýyla tasarlanmýþtýr. Hýz. Deðiþik lastiklerle ve deðiþik büyüklükte jantlarla aracýn sürülmesi ESP sisteminde arýzaya neden olabilir. ESP düðmesine basarak sistemi kapatýrsanýz. düðmeye tekrar basýnýz. ESP-OFF göstergesi sönmelidir. sadece bir sürüþ destek sistemidir: sert hava ve kaygan yol yüzeyleri için gerekli bütün önlemler her zamanki gibi alýnmýþ olmalýdýr. ESP OFF (ESP KAPALI) konumunda denge kontrolu devre dýþý býrakýlýr. ! B310A01MC DÝKKAT: Elektronik Denge Programý (ESP) virajlardaki manevralar esnasýnda aracý dengelemek amacýyla tasarlanmýþtýr. Sürüþünüzü buna göre ayarlayýnýz. yol koþullarý ve sürücünün aracý sevk bilgisi gibi faktörlerin hepsi. Virajlarý makul hýzlarda alma. gösterge panelindeki ESP göstergesi yanýp sönecektir. . ESP aracý dengelemek için her tekere fren uygular ve motor yönetim sistemine müdahele eder.

o Cisimlere baðlý olarak sesli uyarý sinyali farklý olabilir. iniþli çýkýþlý gibi düzensiz veya eðimli yollarda park mesafe uyarý sistemi arýza yapmasý mümkündür. keskin cisimler. Sürüþ sýrasýnda araçta herhangi bir alýþýlmadýk durum olursa. fakat üç saniye sonra sönmelidir. . kontrol etmek için motoru tekrar çalýþtýrýnýz. frekans emici cisimleri algýlamayabilir. veya ESP veya ESPOFF göstergesi 3 saniye sonra sönmezse. aracýnýzý güvenli bir yere çekin ve motoru durdurunuz. Bu sensör yüzeyinin bozulmasýna yol açabilir. ESP-OFF lambasý yanarsa. yetkili bir servis tarafýndan kontrol edilmelidir. Bu sistem sadece. o Ahþap. o Sensör yüzeyine bastýrmayýnýz veyaçizmeyiniz. aracýnýz yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan kontrol edilmelidir. Gösterge yanmazsa. (Varsa) Sensör Arka uyarý sistemi aracýn geriye doðru gitmesi esnasýnda 1200 mm mesafe içinde bir nesnenin algýlanmasý halinde sesli uyarý yaparak sürücüye yardýmcý olur. o Sensör sistemi. o Ayný anda ikiden fazla nesne algýlanýrsa en yakýnda olan nesne ilk önce tanýnýr. ESP-OFF lambasý bir uyarý olarak yanar. o Yumuþak bir sünger ve temiz su ile kirli sensörleri temizleyiniz. kalýn kýþlýk elbiseler veya süngerler gibi. sensör donmuþ veya kir veya çamur nedeniyle týkanmýþolduðunda çalýþmayabilir. ilave bir sistemdir. ESP-OFF lambasý sönerse.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 15 PARK MESAFE UYARI SÝSTEMÝ C310D01JM-AAT C310D01JM-AAT Göstergeler ve Uyarý Göstergeler kontak anahtarý ON veya START konumuna getirildiðinde yanmalý. NOT: o Park mesafeuyarý sistemi ilave fonksiyon olarak kabul edilmelidir Sürücü. ayný zamanda geriyi kontrol ediyor olmalýdýr. o Sesli uyarý sinyali. o Çok yakýn aralýk içinde (yaklaþýk 300 mm) olan bu tür nesneler sistem tarafýndan algýlanmayabilir. çakýllý. Motor çalýþtýktan sonra bile gösterge ýþýðý yanýksa. araç.

Bir kaza veya ani duruþ sýrasýnda. Frenler ýslak olduðunda. . el freninin indirilmiþ ve el freni gösterge ýþýðýnýn sönmüþ olduðundan emin olunuz. aracý kontrol altýnda tutmak þartý ile.200 mm ile 810 mm arasý Uyarý Sesi Alarm aygýtý fasýlalý olarak bip sesi çýkarýr. o Park etmiþ durumdaki aracý hareket ettirmeden önce. park mesafe uyarý sistemi arýzalý olduðu anlaþýlýr. Frenleme hareketi normal seviyeye gelmiyorsa. frenlerin ýslanmasýna yol açabilir. Frenler. frenlere hafifçe basýnýz. Uyarý Arka tampondan 3. UYARI: 2. C130A01A-AAT Herhangi bir sesli uyarý duymazsanýz veya vitesin “R” konumuna getirilmesi sýrasýnda fasýlalý bir uyarý sesi duyarsanýz. araç kolay durdurulamaz. aracý en kýsa zamanda durdurunuz ve kontrol için Hyundai yetkili servisinize baþ vurunuz. o Su birikintisi üzerinden geçilmesi.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 16 ÝYÝ FRENLEME ÖNERÝLERÝ ! UYARI: Park Mesafe Uyarý Sistemi Çalýþmasý Çalýþma koþulu: o o Bu sistem kontak anahtarý ON (AÇIK) konumda geriye gidildiði zaman çalýþýr. ! Arka koltuðun üzerindeki panel (pandizot) üzerinde herhangi bir eþya bulunmamalýdýr. Frenleri kurutmak için. Islanmýþ frenler aracýn bir tarafa çekmesine neden olabilir. 400 yaklaþýk 800 mm m m ile 410 mm arasý Alarm bip sesi daha sýk olarak çýkar. Alarm sürekli biçimde çalar. 1. bu eþyalar öne doðru fýrlar ve araca veya araçtakilere zarar verebilir. Islak frenler tehlike yaratabilir. frenleme normale dönünceye kadar. Uyarý Algýlama Arka tampondan Mesafesi yaklaþýk 1. araç yýkandýðýnda da ýslanabilir. Böyle bir durumda. Geriye gidiþte mesafe algýlamasý yaklaþýk 1200 mm’dir. Uyarý yakl. aracýnýz Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan vakit geçirilmeksizin kontrol edilmelidir.

Bu durum þanzýmanýn aþýrý ýsýnmasýna yol açar. Önünüzdeki araçla güvenli bir mesafede kalarak gereksiz frenleme yapmayýnýz. o Aracýnýzda otomatik þanzýman varsa. aracýnýzý yol kenarýna çekerek güvenli bir yerde tutunuz. Aracýnýz yokuþ yukarý bakýyorsa. frene basýnýz. ayný zamanda frenlerinizin aþýnmasýný önler. aracýnýzýn öne doðru kaymamasýna dikkat ediniz. Yol kenarýnda bir kaldýrým olmadýðýnda veya diðer koþullarda aracýn kaymasýný önlemek için tekerleklerin altýna takoz yerleþtiriniz. o Frenlere “sürekli” basmayýnýz. Araç sürerken ayaðýnýzý fren pedalýnda tutarsanýz. Bu son derece tehlikelidir. o Yokuþta aracýnýzý park ederken dikkatli olunuz. o Bazý koþullar altýnda. Sadece fren pedalýný veya el frenini kullanýnýz. Aracýnýzý her zaman viteste tutunuz.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 17 EKONOMÝK SÜRÜÞ o Hiçbir zaman yokuþ aþaðý inerken vitesi boþa almayýnýz. frene basarak yavaþlayýnýz ve vites küçültünüz. Aracýn kaymasýný önlemek için. daha sonra aracýn hareket etmemesi için arka tekerleklere takoz yerleþtiriniz. Aracýnýz yokuþ aþaðý bakýyorsa. direksiyonu kaldýrým tarafýna kýrýnýz. o Aracýnýzý düzenli sürünüz. Bu ayrýca fren parçalarýnýn aþýnmasýný da artýrýr. aracýn kaymasýný önlemek için. C14A01A-GAT Aþaðýda verilmekte olan önerilerin izlenmesi durumunda. frenler aþýrý ýsýnýr ve etkinliðini kaybeder. hafifçe frene basarak aracý düz tutmaya çalýþýnýz ve yavaþlayýnýz. yakýt tasarrufu yapýlýr ve daha uzun yol katedebilirsiniz. direksiyonu kaldýrýmýn ters yönünde çeviriniz. Daha sonra el frenini indiriniz. El frenini çekiniz ve vites kolunu “P” (otomatik þanzýman) veya birinci veya geri vitese (düz þanzýman) takýnýz. “Ani kalkýþ” veya tam gazda vites deðiþtirme yapmayýnýz ve sabit bir hýzda gidiniz. ilk önce el frenini geçici olarak çekiniz ve vites kolu “P” (otomatik þanzýman) veya birinci veya geri vitese (düz þanzýman) takýnýz. aracýn kaymasýný önlemek için. aracýnýz o kadar çok benzin yakar. Normal bir hýzda araç kullanýlmasý. motor frenlemesi ile de yavaþlayarak güvenli bir hýza düþer. Araç hýzýnýzý trafikteki diðer araç hýzlarýna göre ayarlayarak gereksiz hýz deðiþmelerinden kaçýnýnýz. o Sürüþ sýrasýnda lastik patladýðý takdirde. Frenlerin donma riski olduðunda. Yavaþ yavaþ hýzlanýnýz. Bu. Bu duruma genellikle arka frenlerin çevresinde veya yakýnlarýnda kar veya buzlanma varsa veya arka frenler ýslanmýþsa karþýlaþýlýr. yakýt tüketimini düþürmenin en etkin yöntemlerinin baþýnda gelir. el freni çekili durumda donabilir. özellikle otoyolda. Ne kadar hýzlý araç kullanýrsanýz. o Normal hýzlarda sürünüz. aracýnýzý durdurduðunuzda. böylece araç. o Aracý yokuþta gaz pedalýný kullanarak tutmayýnýz.Yeterince yavaþladýktan sonra. . Ýki trafik ýþýðý arasýnda aþýrý hýzlanmayýnýz. Normal hýzlarda gidiniz.

kalkýþ yapabilirsiniz. Daha iyi yakýt ekonomisi ve düþük bakým maliyeti açýsýndan. Ancak çok soðuk havalarda. o Lastiklerinize özen gösteriniz. Hyundai’niz temiz olmalý ve oksitleyici maddelerden uzak bulundurulmalýdýr. Motoru gereksiz yere rölantide çalýþtýrmayýnýz. o o o o . Bu.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 18 o Fren veya debriyaj pedalýna “sürekli” basmayýnýz. o Motoru boðmayýnýz ya da aþýrý devir yapmayýnýz. o Aracýnýzý sürekli bakýmlý tutunuz. Azami verim için. frenler ýsýnýr ve etkileri kaybolur ve bu nedenle de daha ciddi sonuçlarla karþýlaþa-bilirsiniz. aracýnýzý Bölüm 5 ile verilen bakým programýna uygun olarak bakým yaptýrýnýz. motorunuzu kapatýnýz ve harekete hazýr olduðunuzda çalýþtýrýnýz. o Ön düzen ayarýnýn normal olup olmadýðýný belirleyiniz. Ön düzenin bozuk olmasý. pislik. Gereksiz yükler aracýn yakýt ekonomisini olumsuz yönde etkiler. fren pedalýna basýlý araç kullandýðýnýzda. yakýt tüketiminin artmasýna ve bu parçalarda aþýnmanýn daha çok olmasýna yol açar. Yüksek bir viteste düþük bir hýzla seyretmek motoru boðar. vs. buz. Bu durum. lastiklerin çabuk aþýnmasýna ve daha fazla yakýt tüketimine yol açar ve diðer sorunlara neden olabilir. gereksiz lastik aþýnmasýna yol açabilir. Unutmayýnýz ki. Hyundai aracýnýz uzun süreli ýsýtma gerektirmez. Bu. Sürekli olarak önerilen basýnçta olmalarýný saðlayýnýz. Aracýn lastiklerinin kaldýrýma çarpmasý veya bozuk yolda aracýn hýzlý bir þekilde kullanýlmasý. Bekliyorsanýz (ve trafikte deðilseniz). Aþýrý devir. Güç koþullar altýnda araç kullanýyorsanýz. klima kullanýldýðý zamanlarda yakýt sarfiyatý artar. Klima sistemi motor tarafýndan çalýþtýrýldýðý için. daha sýk planlý bakým gerekecektir (Ayrýntýlar için Bölüm 5’e bakýnýz). aracýnýzý gereksiz þekilde aðýrlaþtýrýr ve yakýt tüketiminin artmasýna ve oksitlenmenin hýzlanmasýna yol açar. araç altýnda birikmemelidir. viteslerde önerilen hýzlarda seyretmenizi engeller o Klimayý her zaman kullanmayýnýz. Aracý temiz tutunuz. Ayrýca. Özellikle çamur. motorunuzun normalden daha uzun süre çalýþtýrarak hafifçe ýsýtýnýz. aracýnýzýn zorlanmasý anlamýna gelmektedir. Motor düzgün çalýþmaya baþlar baþlamaz. Lastik basýnçlarýný en az ayda bir kontrol ediniz. aracýn ön düzen ayarlarýnýn bozulmasýna sebep olur. Mümkün olduðu kadar az aðýrlýkla seyrediniz. Böyle bir durumda vitesi küçültünüz. Aracýnýzda gereksiz aðýrlýklar taþýmayýnýz. Yetersiz veya aþýrý lastik basýncý.

ani hýzlanma. size soðutma sisteminde yüksek kaliteli etilen glikol ile birlikte teslim edilmektedir. Lastiklere zincir takýlmasýnýn çekiþ gücünü arttýracaðý ancak yana savrulmalarý önlemeyeceði unutulmamalýdýr. Kýþýn sürüþ sýrasýnda. çünkü bu þekilde soðutma sývýsý içinde oksitlenme ve donma önlenmekte ve su pompasý yaðlanmaktadýr. ani frene basma ve virajlara hýzla girme potansiyel olarak tehlikeli hareketlerdir. NOT: Lastik zincirleri kullanýlmasý bazý bölgelerde yasaktýr. C160C01A-AAT Karlý veya Buzlu Yol Koþullarý Aracýnýzý karla kaplý bir yolda sürmek için. Aracýnýzda yalnýz bu tip etilen glikol içeren soðutucu kullanýlmalýdýr. Hýz yapma. Karlý veya buzlu yollarda ani fren yapýlmasý aracýn kaymasýna yol açar. kar lastikleri veya zincir takmanýz gerekebilir. orijinal lastikle ayný ebat ve tipte lastik seçilmelidir. Ýdeal olan. Aksi taktirde aracýnýzýn güvenliði olumsuz yönde etkilenebilir. Bölüm 5 için verilen bakým programýna uygun olarak deðiþtirilmeli veya eksik tamamlanmalýdýr. virajlarý düþük hýzla dönmektir. Kar lastikleri gerektiðinde. Kýþ aylarýnda bölgenizde olasý hava sýcaklýklarý için uygun olup olmadýðýný anlamak üzere soðutucunuzu kontrol ettiriniz. Kýþ mevsiminde sert hava koþullarý daha büyük aþýnma ve diðer sorunlarý beraberinde getirir. Önünüzdeki araçla yeterli mesafe koruyor olmalýsýnýz. yasal bir engel olmadýðýndan emin olunuz. bu sorunlarý asgariye indirmek için aþaðýda verilmekte olan önerileri yerine getirmelisiniz: C160B01A-GAT Ayný zamanda. özellikle yol yüzeyi ýslak olduðunda fren yapma veya vites deðiþtirmekten kaçýnýnýz. Zincir takmadan önce. frenlere yavaþça basýnýz. Yüksek Kaliteli Etilen Glikol Soðutucu Kullanýlmasý Hyundai’niz. lastik aþýnmalarý en aza indirilebilir. Bu önerilene uyarsanýz. . Yavaþlama sýrasýnda mümkün olduðu kadar motor freni kullanýlmalýdýr.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 19 DÜZENLÝ DÖNÜÞ C150A01A-AAT KIÞ MEVSÝMÝNDE SÜRÜÞ C160A01A-AAT Viraj alýrken.

Daha sonra el frenini indiriniz. Kilit iç kýsmýndan donmuþsa. el freni çekili durumda donabilir. kabýn üzerindeki talimatlara uygun bir onaylanmýþ antifriz sývýsý ilave ediniz. Bu duruma genellikle arka frenlerin çevresinde veya yakýnlarýnda kar veya buzlanma varsa veya arka frenler ýslanmýþsa karþýlaþýlýr. . ýsýtýlmýþ kontak anahtarý ile buzu çözebilirsiniz. onaylanmýþ buz giderici püskürterek buzu çözünüz. soðuk havalarda düþük viskoziteli “kýþ” yaðý kullanýlmasý önerilmektedir. El freninin donma tehlikesi olursa. anahtar içinde bulunan verici zarar görebilir. Akü ve kablolarý Bölüm 6’da tanýmlanan þekilde gözle kontrol ediniz. Kullanacaðýnýz yaðýn kalitesini bilmiyorsanýz. ateþleme kablolarý ve parçalarýný kontrol ederek bunlarýn herhangi bir þekilde çatlamamýþ veya aþýnmamýþ olduðundan emin olunuz. Motor soðutma sývýsý veya bir baþka antifriz kullanmayýnýz. Isýtýlmýþ kontak anahtarýný tutarken elinizi yakmamaya dikkat ediniz. Akü þarj seviyesi. Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan kontrol edilebilir. Kilitlerin Donmaya Karþý Korunmasý Kilitlerin donmaya karþý korunmasý için. aracýn hareket etmemesi için ilk önce el frenini geçici olarak çekiniz ve vites kolunu birinci veya geri vitese takýnýz ve arka tekerleklere takoz yerleþtiriniz. kilit delikleri içine onaylanmýþ buz çözücü sývý veya gliserin püskürtünüz. Buji ve Ateþleme Sisteminin Kontrolü Bölüm 6’da anlatýlan þekilde bujileri kontrol ediniz ve gerektiðinde deðiþtiriniz. Kilitlerin içi buzlanmýþsa. C160G1A-AAT Cam Yýkama Sisteminde Onaylanmýþ Antifriz Kullanýlmasý Cam yýkayýcý sistemin içindeki suyu donmaya karþý korumak için. El Freni Donmasýnýn Önlenmesi Bazý koþullar altýnda. Bu öneriler için Bölüm 9’a bakýnýz. NOT: Ýmmobilizerli anahtarý -40ºC ila 80ºC sýcaklýklarý arasýnda kullanabilirsiniz. bunlar araç boyasýna zarar verebilir. Donmuþ kilidi açmak için immobilizer anahtarýný 80oC’nin üzerinde ýsýtýrsanýz.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 20 C160DO1A-AAT C160F1A-AAT C160F1A-AAT Akü ve Kablolarýn Kontrolü Kýþ mevsimi. Cam yýkayýcý antifriz Hyundai yetkili servisinizden temin edilebilir. Ayrýca. aküye ilave yük getirir. C160I1A-AAT C160E01A-AAT Gerekiyorsa “Kýþ” Yaðý Kullanýmý Bazý iklimlerde. Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz.

Bu gibi ekipmanlar arasýnda.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 21 YÜKSEK HIZLA SÜRÜÞ C160F1A-AAT C160F1A-AAT IÞIKLARIN KULLANILMASI C180A01A-AAT Araç Altýnda Buz ve Kar Birikmesinin Önlenmesi Bazý koþullarda. tulum. havlu. eldivenler. NOT: Acil Donanýmlarýn Bulundurulmasý Kýþ koþullarýnýn þiddetine baðlý olarak araç kullanýrken gerekli olabilecek acil ekipmanlarý yanýnýzda bulundurunuz. þehir içi sürüþüne nazaran daha fazla yakýt tüketir. C160F1A-AAT Seyahat Öncesi Kontroller 1. Lastikler Lastik hava basýncýný teknik özelliklerde belirtilen seviyeye ayarlayýnýz. kýsa farlarýn yakýlmasý yararlý olabilir. Araç ýþýklarýnýn doðru çalýþtýðýný kontrol ediniz ve sürekli temiz tutunuz. Aþýnmýþ ve hasar görmüþ lastikleri kullanmaktan kaçýnýnýz. 3. motorun aþýrý ýsýnmasýna yol açabilir. el feneri. akü-þarj kablolarý. çekiþ sorunu veya lastiðin patlamasý ile karþýlaþabilirsiniz. lastik zincirleri. araç altýnda çamurluk seviyesine kadar kar veya buz birikebilir. örtü. Motor soðutma sývýsý ve motor yaðýný kontrol etmeyi unutmayýnýz. Bu. Lastikler üzerinde belirtilen azami hava basýnç deðerini aþmayýnýz. ayný zamanda diðer sürücülerin aracýnýzý daha iyi fark etmelerine yardýmcý olur. kum. vs. buz kazýyýcý. motor soðutma sývýsý ve motor yaðý: Yüksek hýzla sürüþ. 2. Tahrik kayýþý: Gevþek veya hasar görmüþ tahrik kayýþý. yer alýr. battaniye. bu nedenle aracýnýzýn altýný arada bir kontrol ederek ön tekerleklerin rahat hareket etmekte ve yürüyen aksamlarýnýn engellenmemiþ olduðundan emin olunuz. . Yakýt. Yetersiz lastik basýncý lastiklerin aþýrý ýsýnmasýna ve muhtemelen lastiklerin arýza yapmasýna yol açar. Görüþ mesafesinin yeterli olduðu gündüz sürüþü sýrasýnda. iþaret fiþekleri. çekme halatý veya zincirleri. Sert kýþ koþullarýnda araç kullanýrken böyle bir durumla karþýlaþýlabilir.

ciddi motor veya þanzýman hasarýna yol açabilir. aracýnýz bu ilave yük nedeniyle daha fazla bakým gerektirir. Römork çekmek için römork ve araç çeki kancasýna uygun gerekli çekme baðlantýlarýný temin ediniz. bunun yerel yönetmeliklere uygun olduðunu ve normal bir þekilde takýlmýþ ve çalýþmakta olduðundan emin olunuz. GEÇÝCÝ BAÐLANTI ÝÇÝN YAPILMIÞ VEYA TAMPONA BAÐLANAN TÝPTE ÇEKME BAÐLANTISI KESÝNLÝKLE KULLANMAYINIZ. hararet göstergesini izleyiniz. aracý saða çekiniz ve en kýsa zamanda emniyetli biçimde durunuz ve motorun soðumasýný bekleyiniz. Bu kuralýn yerine getirilmemesi. NOT: Bir römork veya araç çekerken.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 22 RÖMORK VEYA ARAÇ ÇEKME C190A02A-GAT C190B01S-AAT C190C03S-GAT Aracýnýzla römork çekmeyi düþünüyorsanýz. Yokuþ yukarý römork çekerken (%12’nin üzerinde eðimli) motorun aþýrý ýsýnmadýðýndan emin olmak için. Hararet göstergesi ibresi. ! o o DÝKKAT: Römork fren sistemini doðrudan araç fren sistemine baðlamayýnýz. veya araç çekme için gerekli aparatlar ile yürürlükteki ilgili yasalar birbirinden farký olabilmektedir. kadran üzerinde “H” (sýcak) bölgeye girerse. Römork uç aðýrlýðýný tüm þasi boyunca dengeli bir biçimde daðýtacak tipte çekme baðlantýsý temin ediniz. ilk olarak bununla ilgili yasal koþullarý bulunduðunuz yerdeki Trafik yetkililerinden öðreniniz. Sayfa 5-7’de verilen “Aðýr Koþullar Altýnda Bakým” bölümüne bakýnýz. ! DÝKKAT: Motorun normal rodaj yapmasýný saðlamak için. Çekme baðlantýsýnýn araç üzerine yetkili bir teknisyen tarafýndan saðlam bir þekilde tespit edilmesi gerekir. aracýnýzýn ilk 2. . Çekme iþlemi öncesinde ayrýntýlar ile ilgili Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. Yeniden hareket etmek için motorun yeterince soðumasýný bekleyiniz. Römork Çekme Baðlantýlarý Römork Frenleri Römorkunuzda bir frenleme sistemi varsa.000 km sýrasýnda römork çekmeyiniz. Bu konuda römork.

Ön ve arka aks aðýrlýðý. aracýnýz ve römork veya çekilen araç arasýnda bir emniyet zinciri kullanýlmasý gerekir. yükler. Bu. toplam yüklü römork aðýrlýðý ile römork ucu aðýrlýðýnýn kontrol edilmesi ile doðrulanabilir. çekme baðlantýsý. Römorklu toplam brüt araç aðýrlýðý. araç. Araç toplam aðýrlýðý. 3.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 23 C190D01A-GAT C190E01MC-GAT Emniyet Zincirleri Aracýnýz ve römork veya çekilen araç arasýndaki baðlantý ayrýlýrsa. bütün yolcular ve onlarýn bagajlarý. araç tanýtým plakasý üzerinde belirtilen Gross Axle Weight Rating (GAWR) ile gösterilen toplam brüt aks aðýrlýk miktarýný kesinlikle aþmamalýdýr (bkz. sayfa 8-2). römork veya çekilen araç yol üzerinde tehlikeli bir biçimde gezinmeye baþlar ve baþka bir araca çarpabilir. araç tanýtým plakasý üzerinde belirtilen Gross Vehicle Weight Rat ing (GWR) ile gösterilen toplam brüt araç aðýrlýk miktarýný kesinlikle aþmamalýdýr (bkz. 2. Bu tür tehlikelerle karþýlaþmamak için. geri kalan %40’ý ise arka yarýsýna yerleþtirilmiþ olmalýdýr. sayfa 8-4 . Römork Aðýrlýk Sýnýrý Brüt Aks Aðýrlýðý Uç Aðýrlýðý Toplam römork aðýrlýðý Brüt Araç Aðýrlýðý Uç aðýrlýðý. sürücü. römork içindeki yüklerin artýrýlmasý veya azaltýlmasý ile ayarlanabilir. Römork arkasýna ön tarafýndan daha fazla aðýrlýk yerleþtirmeyiniz. Römork aðýrlýðýnýn yaklaþýk %60’ý römorkun ön yarýsýna. NOT: 1. römork uç aðýrlýðý ve diðer opsiyonel donaným aðýrlýklarý toplamýna eþittir.

Azami Çekilebilir Aðýrlýk Römork Uç aðýrlýðý M/T Fren 1100 1. 2. 4. . 4. Çekme öncesinde. Baðlantý aparatý üzerindeki dikey statik izin verilen yük 50 kg olacaktýr.056mm Frenli 1. ! UYARI: Aracýn ve römorkun anormal yüklenmesi direksiyon ve frenleme performansý üzerinde olumsuz etki yaparak ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Aracýnýzý sürekli olarak normal hýzlarda sürünüz (100 km/saat seviyesinin altýnda). Römork çekme. C19F01E-GAT Römork veya Araç Çekme Ýpuçlarý kg. römork çekilmesi için önerilmektedir. Yüklü römork aðýrlýðý. çekme baðlantýsý ve zincir baðlantýlarý yaný sýra. Aracýnýzda GVWR deðeri aþýlmamýþ olduðu halde. Sürüþ sýrasýnda römork içinde kayabilecek olan yükleri tespit ediniz. arka aksýn aþýrý yüklenmesine yol açabilir.0 C190E03MC 5. GAWR sýnýrlamasýnýn aþýlmýþ olmasý mümkündür. fren lambalarý ve sinyal lambalarýný kontrol ediniz.2 HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 24 4. Römork yüklemesinin uygun yapýlmamasý ve/veya bagaj bölümünde çok fazla yük bulunmasý. normal koþullardan daha fazla yakýt tüketimine yol açar. Motor frenleme etkinliði ve þarj sistemi performansýnýn sürdürülmesi için beþinci vitesi (düz þanzýman) veya overdrive vitesini (otomatik þanzýman) kullanmayýnýz. 3.6L 800 453 5. 5. römorkun çalýþan lambalarý. Yüklemeyi yeniden düzenleyiniz ve aks aðýrlýklarýný yeniden kontrol ediniz.4L 700 A/T (Benzin) 1. Baðlantý noktasýnda izin verilen azami çýkýntý: 3 Kapýlý Model için: 824 mm 4 Kapýlý Model için: 1. aþaðýda verilmekte olan aðýrlýklarý geçmemelidir. Baðlantý noktasý ! DÝKKAT: Aþaðýda verilmekte olan teknik özellikler.

o Aracýnýzýn klimasý yok ise. Bu ayný zamanda elektrik baðlantýlarýnýn da kontrolünü saðlar. 4. Ani kalkýþ. Aracýnýzý römork ile birlikte özellikle yokuþta park ederken her zamanki önlemleri yerine getirmiþ olduðundan emin olunuz. hýzýnýzý deðiþtirmeyiniz ve düz doðrultuda gidiniz. NOT: Araç çekerken. Ayný zamanda yedek lastiði de kontrol ediniz. ani hýzlanma ve ani frenlemeden kaçýnýnýz. 10. 13. yavaþlayýnýz ve diðer araçlarýn oluþturduðu türbülanstan çýkýnýz. Çok fazla rüzgar çarpýyorsa. el frenini iyice çekiniz ve 1’inci vites veya geri vitese (düz þanzýman) veya Park konumuna (otomatik þanzýman) takýnýz. Sürüþ sýrasýnda. Büyük bir araç yanýnýzdan geçtiðinde. sorunun giderilmesine yardýmcý olabilir: 1. Ön tekerlekleri kaldýrýma doðru çeviriniz. Keskin dönüþler ve ani þerit deðiþtirmeden kaçýnýnýz. 8. vites kolunu park veya boþa alýnýz ve motorun yüksek devirde rölanti yapmasýný saðlayýnýz. Araç hýzýnýzý düþürünüz. 3. Lastik hava basýncýnýn düþük oluþu araç kullanýmý üzerinde ciddi etki yapar. þanzýman hidroliðini daha sýk kontrol ediniz. Yokuþ týrmanýrken vites küçültünüz. Yokuþ yukarý týrmanýrken durmanýz gerekirse. Uzun bir yokuþ inerken. Bunun yerine el veya ayak freni kullanýnýz. 7. vitesi bir düþük kademeye takýnýz ve motorun aþýrý yüklenmesindeki ve/veya aþýrý ýsýnmasýndaki deðiþiklikleri azaltmak için hýzý düþürünüz. römork tekerleklerinin her birinin altýna takoz yerleþtiriniz. . 15. Araç/römork ikilisi en çok yandan gelen rüzgar ve rüzgar çarpmasýndan etkilenir. aracýnýzý hareket ettiriniz ve römork hareket ederken römork fren kontrol kolunu çekerek frenlerin tutmakta olduðunu kontrol ediniz. 9. aracý gaz pedalýný kullanarak durdurmaya kalkýþmayýnýz. vites küçültünüz ve motor frenleme etkisinden yararlanýnýz. 14. Bu otomatik þanzýmanýn aþýrý ýsýnmasýna yol açar. bir romörk çekerken motorun verimli olmasý için bir kondenser faný takmalýsýnýz. Yokuþ aþaðý giderken.HYUNDAI'NÝZÝ SÜRERKEN 2 25 6. Bu frenlerin ýsýnmasýna ve bunun sonucunda frenleme etkinliðinin azalmasýna yol açar. 12. Fren pedalýna çok fazla veya sýk sýk basmaktan kaçýnýnýz. arada bir römork içindeki yüklerin saðlam olduðunu ve lambalar ile römork içindeki diðer lambalarýn normal çalýþmakta olduðunu kontrol ediniz. 11. Ayrýca. Klimayý kapatýnýz. 2. Çok fazla dur-kalk olan trafikte. Römork veya aracýnýzdaki bütün lastiklerinin durumu ve hava basýnçlarýný kontrol ediniz. Römorkta elektrikli frenler varsa. ! DÝKKAT: Römork çekerken bir aþýrý ýsýnma olduðunda (sýcaklýk göstergesi kýrmýzý bölgeye yaklaþýrsa aþaðýda verilmekte olan önlemlerin alýnmasý.

............ 3-14 Kayýp Anahtar ........................................................................... 3-5 Lastiðiniz Patlarsa .. 3-3 Motor Aþýrý Isýnýyorsa (Hararet) .............. 3-6 Patlak lastiðin deðiþtirilmesi ........................................................................................................................................................................... 3-13 Acil Durumda Çekme.................. 3-11 Aracýnýzýn Çekilmesi .................................... 3-7 Acil Malzemeler ....................... 3-16 3 3 ....................................................11 1- Motor Çalýþmýyorsa ...........FEATURES OF YOUR HYUNDAI ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.............................. 3-4 Stepne (Yedek Lastik) ............... 3-2 Takviye Akü Ýle Çalýþtýrma .............................................................................................................................................

Bu çarpýþmaya veya bir baþka hasara yol açabilir. Yakýt seviyesini kontrol ediniz. iterek veya çekerek çalýþtýrmaya kalkýþmayýnýz.3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 2 MOTOR ÇALIÞMIYORSA D010A01A-AAT D010B02A-AAT D010C02A-AAT ! UYARI Marþ Basmazsa ya da Motor Çok Yavaþ Çalýþýrsa Marþ Bastýðý Halde Motor Çalýþmazsa 1. Araç ýþýklarýný açýnýz. bir Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. Sürüþ Sýrasýnda Motor Bayýlýyor 1. 3. D010D01A-AAT Motor çalýþmadýðýnda. Aracýnýzý iterek veya çekerek çalýþtýrmaya kalkýþmayýnýz. katalitik konvertörün aþýrý ýsýnmasýna ve bir yangýn tehlikesine yol açabilir. 4. . 3. Aþaðýdaki sayfalarda “Takviye Akü ile Çalýþtýrma” bölümüne bakýnýz. Marþ motoru baðlantýlarýný kontrol ediniz ve iyice baðlanmýþ olduðundan emin olunuz. OMC055018 1. Araç hýzýnýzý yavaþça azaltýnýz. Akü baðlantýlarýný kontrol ediniz ve temiz ve saðlam olduðundan emin olunuz. 4. Marþa bastýðýnýzda ýþýklar sönmeye yüz tutuyor veya sönüyorsa akü boþalmýþ demektir. Ayrýlmýþ veya gevþek baðlantýlarý yerine takýnýz. vites kolunun “N” veya “P” konumunda ve el freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz. 5. Motor bölmesindeki yakýt hattýný kontrol ediniz. Ayrýca. 2. Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz . aracýnýzý düz doðrultuda sürünüz. ateþleme bobinindeki ve bujilerdeki (Benzinli motor için) veya ýsýtma bujisindeki ve ýsýtma buji rölesindeki (Dizel motoru için) bütün soketleri kontrol ediniz . Dörtlü flaþörleri açýnýz. Motorunuz çalýþmýyorsa. Kontak anahtarý ‘’OFF’’ konumunda iken. Motor hala çalýþmýyorsa. 2. 2. 3. Yeniden motoru çalýþtýrmayý deneyiniz. itme veya çekme ile çalýþma. Dikkatli bir þekilde aracýnýzý saða çekerek güvenli bir yere park ediniz. Aracýnýzda otomatik þanzýman varsa.

3. Kabloyu herhangi bir hareketli parçaya takmayýnýz. o Aracýnýzý çalýþtýrmak için kullanýlacak takviye akünün mutlaka 12 volt olmasý gerekir. Daha sonra derhal bir týbbi yardým saðlayýnýz. o Yanlýþlýkla cildinize veya gözlerinize asit temas ederse. diðer kablonun bir ucunu takviye akü kutup baþý veya kablosunun negatif (-) ucuna takýnýz. Daha sonra. Acil týbbi kuruma götürülmeniz gerektiðinde. Akülerde bulunan sülfirik asit zehirli ve son derece yanýcýdýr. ilk önce takviye kablolarýndan birini boþalmýþ akünün pozitif (+) ucuna takýnýz.ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 3 AKÜ TAKVÝYESÝ ÝLE ÇALIÞTIRMA D020A02A-AAT 3 Boþalmýþ akü Takviye akü ! UYARI Takviye akü ile çalýþtýrma sýrasýnda aküden çýkan gazlar aþýrý patlayýcýdýr. Bu patlayýcý gazýn aktif hale geçip size ve aracýnýza zarar vermesini engellemek için aþaðýdaki prosedüre uyulmasý önemle tavsiye edilir. Takviye kablolarýný kesinlikle resimde gösterildiði sýra ile takýnýz. 4. takviye aracýnýn motorunu yaklaþýk 2. bunu takviye yapmak için kullanmayýnýz. Bu akünün 12-volt akü olduðu konusunda bir kuþkunuz varsa. Daha sonra ayný kablonun öteki ucunu motorun aküden uzakta bulunan sert metal bir parçasýna tutturunuz.000 d/dak’da çalýþtýrýnýz. Takviye akülü aracý çalýþtýrýnýz ve bir kaç dakika çalýþmasýný bekleyiniz. Bu madde zehirli ve çok oksitleyicidir. etkilenen alana sünger veya bez ile su uygulamayý sürdürünüz. Takviye iþlemi sýrasýnda. Akü takviyesi esnasýnda koruyucu gözlük takýnýz ve cildinize. Ayný kablonun diðer ucunu takviye akü kutup baþý veya kablosunun pozitif (+) ucuna takýnýz. o Takviye akü ile çalýþtýrma sýrasýnda aküden çýkan gazlar aþýrý patlayýcýdýr. 2. kirlenmiþ olan elbiselerinizi derhal çýkarýnýz ve asidin temas ettiði bölgeyi temiz su ile en az 15 dakika yýkayýnýz. Hyundai yetkili servisinden yardým alýnýz. Böylece takviye eden akünün tam þarj olmasý saðlanýr. Her iki araçtaki bütün gereksiz ýþýk ve aksesuarlarý kapatýnýz. o Aküsü boþalmýþ bir aracýn takviye akü ile çalýþtýrýlmasý için. aþaðýda verilmekte olan iþlem sýrasýný takip ediniz : 1. Bu iþlemin uygulanmasý konusunda tereddütünüz var ise. giysilerinize ya da aracýnýza asit gelmemesine dikkat ediniz. iki aracýn birbiri ile temas etmediðinden emin olunuz. Akü takviyesi sýrasýnda sigara içmeyiniz veya araç yakýnlarýnda kývýlcým veya açýk alev bulundurmayýnýz. Þöyle ki. . Takviye akü bir baþka araç üzerinde bulunuyorsa.

Fan çalýþmýyorsa. 2. 3. Yerindeyse. 4. Aküsü boþalmýþ olan aracýn motorunu normal çalýþtýrma yöntemini kullanarak çalýþtýrýnýz. motoru durdurunuz. radyatör. Vites kolunu “P” (otomatik þanzýman) konumuna veya vitesi boþa (düz þanzýman) alýnýz ve el frenini çekiniz. hortum veya aracýn altýndan motor soðutma suyu kaçaðýný kontrol ediniz. Takviye kablolarýný takma sýrasýnýn tersi sýrayla dikkatlice sökünüz.000 d/dak da bir kaç dakika süre ile çalýþtýrýnýz. þunlarý yapmalýsýnýz: 1. el veya elbiselerinizi fan ve tahrik kayýþlarý gibi hareketli parçalardan uzak tutunuz. aracý durdurduðunuzda. saç. araçtan bir miktar sývýnýn akmasý normaldir). vantilatör fanýnýn çalýþmakta olduðundan emin olunuz. motor çalýþýr durumda iken. vs. D030A02TB-AAT Araç hararet göstergesi motorun aþýrý ýsýndýðýný gösteriyorsa. . aracýnýzý kontrol için Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. araç teklemesi veya motor vuruntusu ile karþýlaþýrsýnýz. Belirgin bir motor soðutma sývýsý veya buhar kaybý yoksa.3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 4 MOTOR HARARET YAPIYORSA 5. Akünüzün neden boþaldýðýný (ýþýklar açýk unutulmuþ. kayýþ gerginliðini kontrol ediniz. 6. Motor çalýþtýktan sonra. kapatýnýz. motoru durdurunuz. takviye kablolarýný ayýrmaksýzýn motorun yaklaþýk 2. Klima açýk ise.) bilmiyorsanýz. Motor soðutma sývýsý araç altýndan akýyor veya kaputtan buhar çýkýyorsa. Motor soðutma sývýsý veya buhar kesilinceye kadar kaputu açmayýnýz. Böyle olduðunda. ! UYARI Herhangi bir yaralanmaya yol açýlmamasý için. güç kaybý. Saða yanaþýnýz ve en kýsa zamanda emniyetli bir þekilde aracýnýzý durdurunuz. muhtemelen motor aþýrý ýsýnmýþtýr. (Klima kullanýlýyorsa. Devirdaim pompasý tahrik kayýþýnýn yerinde olup olmadýðýný kontrol ediniz. Tahrik kayýþý normal ise.

eðer motor soðutma sývýsý kaybý varsa. motorun normal sýcaklýða gelmesini bekleyiniz. ! ! UYARI Motor sýcak olduðu zaman. Yüksek basýnç pompasý. yardým için yetkili Hyundai servisinize baþ vurunuz. Yeniden aþýrý ýsýnma gözleniyorsa. Daha sonra motor ýsýnma belirtilerini dikkatle izleyerek yola devam ediniz. cilde temas etmesi halinde ciddi yaralanmaya neden olabilir. motor soðutma sývýsýnýn dýþarý fýþkýrmasýna ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kalp pili kullanan kiþiler. Devirdaim pompasý tahrik kayýþý kopmuþ veya soðutma sývýsý akýyorsa. ! DÝKKAT Motor soðutma sývýsýnýn çok fazla kaybý. 7. Lastik hava basýncý düzenli aralýklarla kontrol edilmeli ve yerinde takýlý durumda sürekli belirtilen deðerde tutulmalýdýr. sývý seviyesini yarým iþaretine kadar getirmek için hazneye dikkatlice soðutma sývýsý ilave ediniz (sayfa 6-11). Yakýt sýzýntýsý sýrasýnda oluþan yakýt püskürmesi. sistem içinde bir kaçak olduðunu gösterir ve bu nedenle en kýsa zamanda Hyundai yetkili servisi tarafýndan kontrol edilmelidir. Bu durum. derhal motoru durdurunuz ve yardým için Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. çünkü Ortak Yakýt Hattý Sistemindeki yüksek akýmlar nedeniyle oldukça güçlü manyetik alanlar oluþmaktadýr. Yedek Lastik Basýncý 4 KAPI 5. Daha sonra. TAM BOY yedek lastik ile ilgili uyulmasý gereken talimat aþaðýda verilmektedir: Yedek lastiði taktýktan sonra en kýsa zamanda hava basýncýný ölçünüz ve belirtilen seviyeye ayarlayýnýz.ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 3 YEDEK LASTÝK D040A03A-GAT 5 UYARI (Sadece Dizel Araçlar): Motor çalýþýrken veya motoru kapattýktan sonraki ilk 30 saniye içinde enjeksiyon sistemi üzerinde asla bir iþlem yapmayýnýz. 6. motorun çalýþmasý sýrasýnda motor bölmesindeki ECU veya kablo demetine 30 cm mesafeden daha fazla yaklaþmamalýdýr. enjektörler ve yüksek basýnç borularý. Hareretin nedenini bulamýyorsanýz. yakýt hattý. radyatör kapaðýný çýkartmayýnýz. motor durduktan sonra bile hala yüksek basýnç altýndadýr. .

çünkü bu araç hakimiyetini kaybetmenize yol açabilir. düz bir zemin üzerinde durunuz. Yedek lastiði yeniden yerine yerleþtirmek içinse. Yolcularýn tümünü araçtan indiriniz. Yolcularýn aracýn yola bakan tarafýnda deðil. 2. 4. diðer tarafta durmalarýný saðlayýnýz. cývatayý yedek lastik yerinden oynamayacak þekilde elle iyice sýkýnýz. Ani fren yapmayýnýz veya yolun saðýna çekmeye çalýþmayýnýz. Patlamýþ lastiði. OMC045007 Yedek lastiði çýkartmak için baðlantý cývatasýný sökünüz. dikkatle frenlere basarak yolun saðýna çekiniz. dörtlü flaþörleri açýnýz ve el frenini çekerek vites kolunu “P” (otomatik þanzýman) veya geri vites (düz þanzýman) konumuna alýnýz. En kýsa zamanda yoldan çýkarak saðlam. Aracýnýz durduðunda. .3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 6 LASTÝÐÝNÝZ PATLARSA D040A03A-GAT 3 KAPI Yedek Lastiðin Kullanýlmasý Araç kullanýrken lastik patladýðýnda: 1. Araç yeterince yavaþladýðýnda. aþaðýda verilmekte olan iþlem sýrasýna göre deðiþtiriniz. Ayaðýnýzý gaz pedalýnda çekiniz ve araç düz doðrultuda giderken kendi kendine durmasýný bekleyiniz. 3. Otobanda iseniz iki trafik yolu arasýndaki orta alana park etmeyiniz.

(Varsa) Yedek Lastik ve Takýmlarý Çýkartýnýz D060A01MC Burada anlatýlmakta olan iþlemler. ayný zamanda lastik rotasyonu için de kullanýlabilir. patlak lastiðin deðiþtirilmesinin yaný sýra. vites kolunun “P” (otomatik þanzýman) veya geri vites (düz þanzýman) konumuna alýnmýþ ve el freninin çekilmiþ olduðundan emin olunuz. 4. 2.ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 3 PATLAK LASTÝÐÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ D060A01A-AAT D060K01FC-GAT D060B01MC-AAT 7 Jant Kapaðý . Çizilmeyi önlemek için. bir tornavidanýn ucuna bez baðlayýnýz. Patlak lastik deðiþtirme hazýrlýklarýna baþlarken. 3. NOT: Kriko. Jant kapaðýna jant kapaðý göbeðini jant üzerindeki yuvaya karþýlatarak takýnýz ve jant kapaðýnýn ortasýna elinizle vurunuz. . sonra: 1JBA6023 1. döþeme örtüsünün altýnda yer alýr. OMC045006 Yedek lastiði çýkartýnýz ve kriko ile takým contasýný bagajdan alýnýz. araç bagajý veya bagaj bölmesi içinde. Patlak lastiði deðiþtiriniz. Jant kapaðý çentiðine bir tornavida sokunuz ve kapaðý yavaþça kanýrtarak çýkartýnýz.

aracý krikoya almadan önce biraz gevþetilmelidir. Bu aþamada bijonlarý tamamen sökmeyiniz. Sadece yarým tur çevirerek gevþetiniz. Bijonlarý gevþetmek için. Daha sonra. Krikonun ayaklarýnýn sert ve düzgün bir zemine oturduðundan emin olunuz. anahtar kolunun ucuna yakýn tutarak sabit bir basýnçla aþaðýya doðru bastýrýnýz. . anahtarýn kurtulmayacak þekilde bijona iyice yerleþmiþ olduðundan emin olunuz. Bijonlar. Kriko. patlak lastiðin çaprazýnda bulunan tekerleðin altýna takoz yerleþtiriniz. anahtar kolunun þekilde gösterildiði gibi konumlanmasý gerekir. Bijonlarý kolaylýkla gevþetmek için.3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 8 D060C01A-AAT D060D01A-AAT D060E01A-AAT Lastik altýna Takoz Yerleþtiriniz Patlak lastik 3. Bijonlarý Gevþetiniz Krikoyu Yerleþtiriniz 1JBA6024 1JBA6025 Aracýn kriko ile kaldýrýlmýþ durumda kaymamasý için. þekilde gösterildiði gibi yerleþtirilmelidir. anahtarý saatin ters yönüne çeviriniz. Bunu yaparken.

patlak lastiði çýkarmak üzere gerekenden daha fazla yer açýklýðýna gerek vardýr. Tekerleði çýkartýnýz ve yuvarlanmamasý için yere yatýrýnýz. UYARI Yedek lastiði poyraya takmak için alýnýz ve üzerindeki delikleri poyra saplamalarý ile hizalayýnýz ve yedek lastiði saplamalarýn üzerine oturtunuz. tekerleði ileri geri oynatarak diðer deliklerin de saplamalarla hizalanmasýný saðlayýnýz ve sonra da saplamalarýn üzerine kaydýrýnýz. Aracý kaldýrmak için. tuðla. Kriko aracý kaldýrmaya baþladýðýnda. düz bir taþ veya bir baþka saðlam cisim ile beslemeniz gerekebilir. yere batmamasý için altýný bir tahta. Bunu yapmak zorsa. . Uzatma kolu 1JBA6026 Bijon anahtarý Bijon anahtarýna bir uzatma kolu taktýktan sonra. üst saplama ile hizalatmak için lastiði eðiniz. Tam þiþmiþ haldeki yedek lastik takýlabilecek kadar aracý yeterli yüksekliðe kaldýrýnýz.ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 3 9 D060F02E-AAT B070A01A-AAT Aracýn Kaldýrýlmasý ! Kriko ile kaldýrýlmýþ olan aracýn altýna girmeyiniz! Bu çok tehlikelidir. anahtarý þekilde gösterildiði gibi krikoya takýnýz. tekerleðin en üst deliðini Lastiklerin deðiþtirilmesi D060G03MC D060G02MC Bijonlarý iyice gevþetiniz. Daha sonra. Kriko yumuþak toprak veya kum üzerine yerleþtirilmiþse. çünkü araç krikodan kayabilir ve ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. Kriko kullanýlýrken aracýn içinde hiç kimse olmamalýdýr. anahtarý saat yönünde çeviriniz. Bunu yapmak için. ve elle sökünüz. krikonun normal olarak yerleþtirilmiþ olduðunu ve yerinden kaymayacaðýný bir kere daha kontrol ediniz.

Bu ise ciddi bir yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Aracýn Ýndirilerek Bijonlarýn Sýkýlmasý D060H02MC Jant kapaðýný yerine takmak için. poyra veya tekerlek üzerinde tekerleðin poyra üzerine tam olarak oturmasýný engelleyecek herhangi bir yabancý madde (örneðin. katran. her bir somunu ikinci kez kontrol ediniz. temizleyiniz. Anahtarýn bijonlara iyice yerleþmiþ olduðundan emin olunuz. Daha sonra. . Tekerleðin yerinden çýkmasý. Bijon anahtarýnýn üzerine çýkmaya veya uzatma borusu kullanmaya kalkýþmayýnýz. Tekerlek ve poyra baðlantý yüzeyleri tam olarak birbirine oturmazsa. Lastik deðiþtirme iþlemini tamamladýktan sonra. bijonlar gevþer ve bu tekerleðin yerinden çýkmasýna yol açar. Bijonlar küçük çaplý uçlarý içe bakacak þekilde takýlmalýdýr. Bütün bijonlarý tek tek bijon anahtarlarý ile iyice sýkýnýz. Sonra bijon anahtarýný þekilde gösterildiði gibi takýnýz ve bijonlarý sýkýnýz. saplamalarýn üzerine tutunuz ve bijonlarý saplamalara elle takýnýz. Yaralanmamak için dikkatli olunuz. en kýsa zamanda bir teknisyene bijonlarýn sýkýlýðýný kontrol ettiriniz. araç hakimiyetini kaybetmenize neden olur. Varsa.) olmadýðýndan emin olunuz. çamur. çakýl. Yedek lastiði takmadan önce. Tekerleði oynatarak yerine tam oturmuþ olduðundan emin olunuz ve bijonlarý tekrar mümkün olduðu kadar elle sýkýnýz.3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 10 D060H02A-AAT D060I02E-AAT ! UYARI Bijonlarýn Tekrar Takýlmasý Tekerlek ve jant kapaklarýnýn kenarlarý keskin olabilir. OMC045009 Bijon anahtarýný saatin ters yönüne çevirerek aracý yere indiriniz. vs.

aracýnýzý düþük hýzla en yakýn benzin istasyonuna sürünüz ve yeterli basýnca þiþiriniz. Yangýn Söndürücü (Varsa) Yangýn söndürücü D060J01MC Bir lastik basýnç ölçme aletiniz varsa. bir yenisini temin ederek en kýsa zamanda lastiðe takýnýz. Kapak yerine takýlmazsa. lastik hava kaçýrabilir. Yangýn söndürücü ön yolcu koltuðunun altýna yerleþtirilmiþtir. acil bir durumda size yardýmcý olmak için acil malzemeler vardýr. Basýnç çok yüksek olduðunda. supap kapaðýný sökünüz ve lastik hava basýncýný ölçünüz.cm D060J01E-GAT 11 Tekerlekleri Sonra Deðiþtirdikten Supap kapaðýný lastik hava basýncý ayar sonrasý mutlaka yerine takýnýz. . D070A01A-GAT (Varsa) Araç içinde. Supap kapaðý gevþemiþse. normal seviyeye getiriniz.100 kg.ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 3 ACÝL MAALZEMELER Bijon sýkma torku: Çelik jant ve alüminyum alaþým jant: 900-1. Lastikleri deðiþtirdikten sonra patlak lastiði bagajdaki yerine daima oynamayacak biçimde yerleþtiriniz ve kriko ile takýmlarý ilgili yerlerine takýnýz. Basýnç önerilen seviyeden düþük olduðunda.

2. Ateþ kaybolmaya baþladýktan sonra. Kolu býrakýrsanýz. Kaçak yaratmayan sert bir itme göstergeyi çalýþtýrýr. Lastiðin jantýnda bulunan supap kapaðýný sökünüz. Lastik supap kapaðýný tekrar takýnýz. bagajda Ýlk yardým çantasýnda. Lastik basýncýnýn düþük veya yüksek olup olmadýðýný öðrenmek için. göstergedeki lastik basýncýný okuyunuz. Lastikler normal olarak kullanýldýkça günden güne biraz basýnç kaybedeler ve düzenli olarak birkaç atü hava basabilirsiniz ve bu durum genellikle hava kaçaðý olan bir lastiðin iþareti deðildir. sayfa 3-5. 3. Söndürücünün memesini yangýnýn tabanýna doðru yöneltiniz. Ýlk Yardým Çantasý (Varsa) Ýlk yardým çantasý bulunmaktadýr. Bkz.5 m uzakta durunuz ve söndürücüyü püskürtmek için kolu sýkýnýz. aþaðýdaki maddeleri dikkatlice uygulayýnýz. yaralanmýþ bir kiþiye ilk yardýmý yapmak için makas. gibi malzemeler vardýr. 6. zira lastik basýncý sýcaklýk ile artmaktadýr. Lastik basýnçlarýný daima lastikler soðuk durumda iken kontrol ediniz. sargý bezi ve yara bandý vs. Söndürücünün memesini yangýnýn tabanýnda ileri geri hareket ettiriniz. sadece normal kayýptýr. Basýnç göstergesini lastik supabýna bastýrýnýz. . 5. Yangýndan yaklaþýk olarak 2. Üçgen Reflektör (Varsa) Üçgen reflektör bagajda bulunmaktadýr. tekrar yanabileceði için dikkatlice izleyiniz. akým çantasýnda bulunan bir lastik basýnç göstergesi ile kolayca kontrol edebilirsiniz.3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 12 Eðer küçük bir yangýn çýkarsa ve yangýn söndürücüyü kullanmayý biliyorsanýz. Yangýn söndürücü üzerinde bulunan ve kolun kaza ile basýlmasýný engelleyen pimi çekiniz. 3. püskürme durur. Lastik basýnçlarýný öngörülen basýncýna göre ayarlayýnýz. Herhangi bir problemden dolayý aracýnýzý yol kenarýnda park ettiðiniz zaman. Lastik Basýnç Göstergesi (varsa) Lastik basýncýný. Lastik basýncýný kontrol etmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: 1. acil durumlarda yoldaki diðer araçlarý uyarmak için üçgen reflektörü yerleþtiriniz. 1. 2. Baþladýðýnýz zaman bir miktar hava kaçar ve eðer göstergeye sert olarak bastýrýrsanýz daha fazla hava kaçar. 4. 4.

o Motor çalýþmadýðýnda. Güvenlik zincirinin kullanýlmakta ve bütün yerel yönetmelilere uygun davranýlmakta olduðundan emin olunuz. o Askýlý türde kamyonla çekme yapmayýnýz. Aracýn Çekilmesi ! DÝKKAT o Aracý çekerken. kontak anahtarý “ACC” konumunda olmalý ve böylelikle direksiyon kilitlenmesi önlenmelidir.(2) ya da çekici kamyon ile (3) çekilebilir. bunun Hyundai yetkili servisiniz veya ticari çekme aracý tarafýndan yapýlmasý gerekir. aracýnýzda bir hasar riskini göze almak yerine. Ayrýca. aracýnýzýn çekilmesi sýrasýnda oluþabilecek muhtemel hasarlar önlenmiþ olur. Aracýnýz tekerlekli vinç türünde kamyonla (1).ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 3 ARACINIZIN ÇEKÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNDE B170A01MC-AAT 13 Aracýnýzýn çekilmesi gerekiyorsa. Çekme Aracý D080B02MC D080B01MC ! DÝKKAT o Uygun þekilde çekilmeyen araç hasar görebilir! o Vitesin boþa alýnmýþ olduðundan emin olunuz. burada yer alan bilgileri çekici sürücüsüne aktarýnýz. Aracýnýzýn tekerlekli bir vinç ve tekerlekli çekme arabalarý ya da yatýk düz bir aygýtla tüm tekerlekler yere deðmeyecek biçimde çekilmesi tavsiye edilmektedir. Her durumda. Bu þekilde. . araç çekme ile ilgili yürürlükteki yönetmeliklerden haberdardýr. bu gibi profesyonel kiþiler. tampona ya da aracýn alt þasisine zarar vermemeye dikkat ediniz. bu tampona ya da aracýnýn alt þasisine zarar verebilir.

Acil durumlarda. kontak anahtarýný “ACC” konumuna getiriniz ve vitesi “N”(Boþ) konumuna getiriniz. o Otomatik Þanzýman: Ön tekerleklerin altýna bir çekme arabasý koymayý unutmayýnýz. OMC045016 DÝKKAT Çekme arabasý olmaksýzýn arkadan çekiyorsanýz. NOT: Çekme öncesinde. kontak anahtarý yerinden çýkmýþ durumda ya da “LOCK”(KÝLÝTLÝ) konumda çekme yapmayýnýz. ya da araç yerde ön tekerleklerinden çekilirse. yaðý tamamlayýnýz. aracýnýzýn önünde bulunan çeki kancasýna bir çekme halatý. otomatik þanzýman yað seviyesini kontrol ediniz. ticari çekici temin edilemediðinde araç çekme için. araç araba üzerinde çekilmelidir. ön tekerleklerin altýnda bir çekme arabasý kullanýnýz. . 2) Yüklü tekerleklerden biri ya da süspansiyon elemanlarýndan bir zarar görürse. Bu. 3) Aracýnýzý bütün tekerlekler yerden kaldýrýlmýþ olarak çekmeniz önerilir. o Düz Þanzýman: Bir çekme arabasý kullanmazsanýz. Yað ilavesi yapamýyorsanýz.3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 14 1) Araç arka tekerlekleri yerde iken çekilirse. Bu þekilde asfaltsýz yolda araç çekmeye kalkýþmayýnýz. Seviye yað çubuðu üzerindeki “HOT” çizgisinin altýnda ise. el freninin býrakýlmýþ olduðundan emin olunuz. D080D01MC-GAT ACÝL DURUMDA ARAÇ ÇEKME Ön ! DÝKKAT OMC045015 Arka D080B03MC ! Otomatik þanzýmanlý araç kesinlikle ön tekerlekler yerde çekilmez. zinciri veya ip takýnýz. þanzýmanda çok ciddi hasara yol açar. Bu Aracýnýzda ciddi hasar ortaya çýkmasýna yol açabilir.

Vitesin boþa alýnmýþ olduðundan emin olunuz. Çekme iþleminden önce. Kontak anahtarý “ACC-aksesuar” konumunda olmalý ve böylelikle direksiyon kilitlenmesi önlenmelidir. ! OMC045013 DÝKKAT (1) Parmaðýnýzla iterek çekme deliði kapaðýný açýnýz. NOT: Kullanmadýðýnýz zaman. yedek lastiðin altýnda yer alan kriko kutusu içinde bulunur. saat yönünde çeviriniz. Çekilen araç içinde direksiyon ve frenleri kullanacak bir sürücü bulunmalýdýr. vitesin boþa alýnmasýný ve kontak anahtarýnýn “ACC” (motor çalýþmýyorken) veya “ON-açýk” (motor çalýþýyorken) konumunda olmasýný saðlayýnýz. Çekilen araç içinde direksiyon ve frenleri kullanacak bir sürücü bulunmalýdýr. çekme kancasýný ve çekme deliði kapaðýný eski yerine yerleþtiriniz. OMC045014 (3) Tamponun ön tarafýnda bulunan çekme kancasýna bir çekme halatý. Parmaklarýnýzla çekme kancasý deliðinde hiç boþluk kalmayacak þekilde elinizle iyice sýkýþtýrmalýsýnýz. NOT: Kriko kutusu bagaj bölmesindeki veya bagajdaki yedek lastiðin iç kýsmýna yerleþtirilmiþtir.ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 3 15 Ayný þekilde tekerlekler. Araç hýzý 50 km/saat seviyesinin üzerinde olmamalý. Çekme kancasýný takmak için. akslar. araç sadece önden çekilmelidir. aktarma organlarý. direksiyon veya frenler hasar görmüþse. Araç dört tekerleði yerde çekilecekse. zinciri veya kemeri takýnýz. . araç çekilmemelidir. Çekme kancasý. Ön Çekme Kancasýnýn Kullanýlmasý ! DÝKKAT (2) Çekme kancasýný kriko kutusundan alýnýz. çekme mesafesi 25 km’yi aþmamalýdýr.

. kapýnýzý açmak için özel aletler bulunabilir. Anahtarlarýnýz araç içinde kilitli kalmýþ ve baþka anahtar bulamýyorsanýz. yetkili Hyundai servisiniz size yeni anahtar yapabilir.3 ACÝL DURUMDA YAPILMASI GEREKENLER 16 ANAHTARLARINIZ KAYIPSA D120A01A-GAT Anahtarlarýnýzý kaybettiðinizde. Hyundai Yetkili servislerinde. Ýmmobilizerli anahtar sistemi (varsa) hakkýnda bilgi sayfa 1-5’te verilmektedir.

...................................................11 1- Paslanmaya Karþý Koruma ..... 4-3 Araç Ýçi Temizliði ................. 4-3 Yýkama ve Cilalama ................. 4-6 4 4 ..................................................................FEATURES OF YOUR HYUNDAI PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1...................................................................... 4-2 Paslanmanýn Önlenmesi .................

Bütün bu nedenle. metal yüzeyleri açýða çýkararak korozyona neden olan taþ. üstün kalitede otomobiller üretmektedir. iyi havalandýrýlmamýþ ve bu nedenle nemin hapsedildiði parçalarda paslanmayý hýzlandýrýr. . Yüksek sýcaklýk. bu. pislik ve rutubet. paslanma. çok yavaþ buharlaþan nem aracýlýðý ile araç yüzeyine temas ettirilmiþ olur. çünkü kurumasý uzun süre alýr ve nemin araç ile uzun süreli temas etmesini saðlar. paslanmanýn ortaya çýkmasýna neden olabilecek ortam yaratýr. yüksek nem ve sýcaklýklar donma seviyesinin hemen üzerinde olduðunda hýzlanýr. aracýn temiz tutulmasý ve çamur veya yabancý madde birikiminin önlenmesi önem taþýr. çakýl. iþin yalnýzca bir parçasýný oluþturur. Bununla birlikte. sürtünme veya küçük çizik ve çökmeler sonucu açýða çýkmasý. araç altý için de geçerlidir. Çamur. Paslanmaya Yol Açan Genel Nedenler Aracýnýzla ile ilgili paslanmaya yol açan genel nedenler þunlardýr: o Aracýn altýnda biriken yol tuzlarý. toz kontrolü için kullanýlan kimyasal maddeler. Bu koþullar altýnda. Aþýrý Pas Görülen Bölgeler Aracýn sürekli oksitleyici malzemeler ile yüz yüze olduðu bölgelerde paslanmaya karþý koruma özellikle önem taþýr. paslanmaya karþý en ileri tasarým ve paslanma koruma uygulamalarýný içeren. Bu özellikle aracýn görünen kýsýmlarý için deðil. Hyundai’nizin uzun vadeli paslanma koruma direncinin saðlanabilmesi için. özellikle pasa yol açar. deniz havasý ve endüstriyel kirliliktir. D010D01A-AAT Nem Paslanmaya yol açar Nem. içinde paslanmayý hýzlandýran nem barýndýrabilir. o Herhangi bir boya veya koruyucu kaplamanýn. Örneðin.4 PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM 2 PASLANMAYA KARÞI KORUMA D010D01A-AAT D010D01A-AAT D010C02A-AAT Hyundai’nizin Paslanmaya Karþý Korunmasý : Hyundai. Aþýrý paslanmaya yol açan nedenler arasýnda. kullanýcýnýn iþbirliði ve yardýmý da ayrýca gerekmektedir. pasa yol açan malzeme. Kurumuþ görünse bile. yol tuzlarý.

Araç paspas ve döþemelerinin altýnda nem birikebilir ve paslanmaya yol açabilir. E020E01A-AAT Aracýn Ýç Etmeyiniz Bakýmýný Ýhmal Garajýnýzý Kuru Tutunuz Aracýnýzý ýslak. yaþandýðý yüksek pas oluþumuna yol açan bir bölgede yaþýyorsanýz. E020C01A-AAT E020D01A-AAT Boya ve Döþemelerinizin iyi Durumda kalmasýný saðlayýnýz Boya üzerindeki çizik veya taþ vuruklarý.PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM PASLANMANIN ÖNLENMESÝ ÝÇÝN E020A01A-AAT 4 3 Paslanmanýn baþlamasýný önlemek için aþaðýdaki önlemleri alabilirsiniz: E020B01A-AAT Aracýnýzý Temiz Tutunuz Paslanmayý önlemenin en iyi yolu. korozyonu önlemek için ilave önlem almalýsýnýz. temizlik malzemeleri veya kimyasal maddeler taþýyorsanýz. Bu maddelerin uygun kaplarý içinde taþýnmalarý ve olabilecek herhangi bir dökülme veya kaçak temizlenmeli ve bu bölge bol su ile yýkandýktan sonra kurutulmalýdýr. . Birikmiþ çamur ve paslandýrýcý maddelerin temizlenmesi için basýnç altýnda su veya buhar etkili olacaktýr. buna özel dikkat etmelisiniz. en az ayda bir araç altýna hortum tutarak yýkatýnýz ve kýþ bittiðinde. Bu durum. Isýtýlýyor bile olsa. paslanmayý önlemek üzere en kýsa zamanda “rötuþ” boya ile kaplanmalýdýr. Araç içinde. deniz kýyýsý veya endüstriyel kirliliðin ve asit yaðmurlarýnýn. onlarýn iyice çýkarýlmýþ olduðundan emin olunuz. Döþemelerin altýný kontrol ediniz. çamurluklarýn ve gözden uzak diðer bölgelerin altýnda bulunan parçalara özel dikkat gösteriniz. Bu durum özellikle aracýnýzý garaj içinde yýkadýðýnýzda veya araç üzerinde hala daha kar. Çýplak metal görünüyorsa. o Yol tuzlarýnýn kullanýldýðý. vs. Kýþýn. aracýnýzý temiz tutmak ve pas yapan maddelerden uzak tutmaktýr. araç altýnýn temiz olduðundan emin olunuz. o Aracýnýzýn altýný temizlediðiniz zaman. kuru olduðundan emin olunuz. yeterli havalandýrýlmamýþ garaj içinde park etmeyiniz. Araç altýný iyice yýkayýnýz ve araç altýnda birikmiþ çamurlarý ýslatmak yerine. yeterince havlandýrýlarak nemin atýlmamýþ olduðu garajlarda paslanma gözlenebilir. o Alt kapý panelleri. korozyon için uygun bir ortam yaratýr. çamurluk panelleri ve þasinin temizlenmesi sýrasýnda. Hyundai yetkili servisinde gerekli iþlem yaptýrýlmalýdýr. paslanmaya karþý etkin korunma için. buz veya çamur varken aracý garajda park ettiðinizde söz konusudur. Araç altýnýn temiz tutulmasýna özel önem gösterilmelidir. tahliye deliklerinin týkanmamýþ olduðu ve böylece nemin araç parçalarý içinde paslanmayý hýzlandýracak þekilde birikmiyor olmasý saðlanmalýdýr.

Aracý yýkadýktan sonra iyice durulamayý unutmayýnýz. Birikmiþ çamur veya pas yapan maddeleri gidermek için bunlarýn üzerine su tutunuz. Alüminyum alaþým jantlarýn temizlenmesi için yumuþak sabun veya nötr deterjan kullanýnýz. Bu tür temizlik maddeleri yetkili Hyundai servisinizde bulunur. Bunu yaparken boyayý ovmayýnýz. Tuz. Aracýnýzý sýk sýk yýkayýnýz. bunlarý sýk sýk su ile durulayýnýz ve araç boyasýna çok fazla ovalayarak zarar vermeyiniz. Tuz serpilmiþ yolda sürüþ sonrasýnda. bu tür çizgilerin olmamasý için. Ýyi kalite araç yýkama solüsyonu kullanýnýz ve solüsyon kutusu üzerindeki imalatçý firma talimatýný izleyiniz. Beyaz yanaklý lastikleri temizlemek için fýrça veya sabunlu çelik yünlü ovalama bezi kullanýnýz. endüstriyel atýklar. Araç yýkanmadýðýnda. Hava sýcak ve nem az ise. parlatma ve cilalama aracýlýðý ile koruyunuz. boyaya hasar verebilirsiniz. güçlü solvent veya aþýndýrýcý temizlik tozlarý kullanmayýnýz. Boya üzerinde sabunlu su kalýrsa boya üzerinde çizgiler belirir. yýkama iþleminden hemen sonra aracýn her tarafýný su ile durulamanýz gerekebilir. paslanmayý önlemek için rötuþ boya ile bu yerleri kapatýnýz. böcek veya kuþ dýþkýlarý . Çýplak metal yüzeyleri temizleme. Kýþýn veya çamur veya çamurlu su üzerinden geçmiþseniz. boya üzerine pislik veya aþýndýrýcý maddeler yapýþabilir. suyun araç boyasý üzerinde kuruyarak nokta lekeler oluþturmamasý içindir. Aþýndýrýcý temizleyiciler kullanmayýnýz. Boya. Boya üzerinde herhangi bir çizik veya taþ vuruðu görürseniz. Temiz sünger veya bez kullanýnýz. Araç boyasýný paslanmaya karþý korumak için. Hyundai’nizi en az ayda bir kere yýkamalýsýnýz. araç yüzeyi ile temas ettiði sürece araç üzerine hasar verir. küçük katran birikintisi. aracýnýzýn alt kýsmýna özel özen göstermelisiniz. su emici bez ile aracý kurulayýnýz. aðaç reçinesi. Deniz kýyýsýnda veya yol tuzu veya toz kontrol kimyasal maddelerinin kullandýðý yerde yaþýyorsanýz. çamur veya diðer yabancý maddelerin araç altýnda veya çamurluklarda birikiminin önlenmesine özel dikkat veriniz. Durulama sonrasýnda. Alüminyum oksitlenebilir ve bu nedenle alüminyum alaþým jantlarýn kýþýn özel bakýma gerektirir. Su çýkýþlarý ve kapý altýndaki deliklerin açýk olduðundan emin olunuz. nemli güderi veya yumuþak. Güçlü ev deterjaný. Hava kirliliði veya asit yaðmuru sonucunda araç boyasý ve kaplamalarý üzerinde biriken kimyasal maddeler. Çýkmayan lekeleri sýk sýk ýslatarak yavaþ yavaþ çözülmesini saðlayýnýz. Plastik jant kapaklarýný temizlemek için temiz sünger veya yumuþak bez ve su kullanýnýz. Toz ve gevþek kirlerin çýkarýlmasý için öncelikle araca su tutunuz. aracýnýzýn altýný iyice yýkattýrmayý unutmayýnýz. Aracýn kurulanmasý. benzin. Araç mutlaka gölgede yýkanmalýdýr.4 PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM 4 YIKAMA VE CÝLALAMA E030A01A-AAT Hyundai’nizin Yýkanmasý Güneþte kalmýþ ve yüzeyi ýsýnmýþ durumda iken aracýnýzý kesinlikle yýkamayýnýz. bunlar araç boyasýna zarar verebilir. jantlarý iyice temizleyiniz.

Bunlar: o Akü elektroliti veya fren hidroliðinin tamponlarýn üzerine sýçramamasýna dikkat ediniz. Bu solüsyon ile iþlem sonrasý. hafif bir araç yýkama solüsyonu kullanýnýz. o Tamponlarý yüksek sýcaklýklara maruz býrakmayýnýz. E030D01A-AAT Tamponlarýn Bakýmý Hyundai’nizin tamponlarýnýn görünümlerini korumasý için özel önlem alýnmalýdýr. Boya parlaklýðýný kaybetmiþse araç yýkama cilasý kullanýnýz. parlak kaplama yüzeylerine de pasta cila yapýnýz. . sýcak su ve yumuþak sabun karýþýmý veya araç yýkama solüsyonu kullanýnýz. araç boyasý üzerinde hasar verebilir. yumuþak bir beze sürülmüþ neft yaðý veya piyasadan temin edilen katran sökücü kullanýnýz. Sýcak su ve yumuþak sabun veya araç yýkama solüsyonu kullanýnýz. derhal temiz su ile yýkayýnýz. mutlaka aracýnýzý yýkayýnýz ve kurulayýnýz. Ýyi kalite ürün kullanýnýz ve kabýn üzerindeki imalatçý firma talimatlarýna uyunuz. Bu solüsyonun boyalý yüzey üzerinde kurumasýna izin vermeyiniz. Aþýndýrýcý temizleyiciler kullanmayýnýz. tamponlarýn araçtan sökülmesi gerekir. E030B01A-AAT E030C01A-AAT E030E01A-AAT Pasta ve Cila Cila veya pasta kullanmadan önce. Yol katranýný (zift) temizlemek için temiz. Boyanýn yaný sýra. araç yüzeyini su ile durulamayý unutmayýnýz. güçlü solvent veya pas temizleme maddeleri kullanmayýnýz. o Tampon yüzeylerini temizlerken dikkat ediniz. Tamponlar yumuþak plastikten yapýlmýþtýr ve yüzeyi kolayca çizilebilir. Pasta ve Cila Zaman Aralýklarý Aracýnýzýn boyasýnda suyu damlalar halinde toplanmayýp geniþ bir yüzeye daðýldýðý zaman. Bunlar araç boyasý üzerinde hasar yapar. Temizlerken nazik davranýnýz.PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM 4 5 hemen temizlenmezse. Örneðin. aracýnýzýn boyanmasý sýrasýnda. aracýnýza yeniden pasta-cila yapmalýsýnýz. Bu tür birikintileri su ile gideremezseniz. Leke Temizliði Benzin. boyanýn boya fýrýnýnda kurutulmasý süresince. Eðer sýçrarsa. Böcek ölüleri veya aðaç döküntülerini silmek için. Lekeli yeri ýslatýnýz ve hafifçe ovunuz.

yarar yerine zarar verir. Deri Kaplama Temizliði (Varsa) Normal kullanma sýrasýnda. Benzin. sonra temiz bir sünger veya bez parçasý ile temizlenir. Bütün lekelerin temizlenmemiþ olmasý durumunda. deri koltuk kýlýflarý yüzeyi. . Hafif ýslak bez ile iyice siliniz. aksi taktirde deri yüzeyinde hasara yol açýlabilir. Bunu sýk sýk deri kirlenmiþ olduðunda gerçekleþtiriniz. bütün diðer malzemeler olduðu gibi. E040C01A-AAT Paspaslarýn Temizlenmesi Köpüklü tip paspas temizleyici kullanýnýz. Deriyi iyice yýkayýnýz. toz ve pislik toplar. sonra iç içe geçen daireler çizerek ovunuz. solvent. Uygun adaptörü ile elektrikli süpürge kullanýnýz ve paspas üzerindeki pislikleri mümkün olduðu kadar temizleyiniz. Daha sonra yumuþak sabun veya deterjaný su. Vernikler ve mobilya cilalarýnýn kesinlikle kullanýlmamasý gerekmektedir. ayný iþlemi bir kez daha tekrarlayýnýz. Tabaklama iþlemi sýrasýnda deri için gereken miktarlarda yað kullanýlmýþtýr ve ilave yaðlama gerekmez. tiner veya güçlü temizleyici kullanmayýnýz. Bu tür temizleyiciler basýnçlý kutularda sývý veya toz biçiminde satýlýr. Bu toz ve pislikler temizlenmelidir. Köpüðü kullanma talimatýna göre uygulayýnýz. paspaslar mümkün olduðu kadar kuru olduðunda uygulanmalýdýr. Koltuðun üzeri bu solüsyon ile ýslatýlarak kirlerin yumuþamasý saðlanýr.4 PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM 6 ARAÇ ÝÇÝ TEMÝZLÝÐÝ E040A01A-AAT E040B01A-AAT Vinleks Kaplama Temizliði Vinleks koltuk kaplamalarýnýn temizliði için ilk olarak toz ve pislikler elektrik süpürgesi ile alýnýr. yumuþak sabun ve ýlýk su solüsyonu ile deriyi temizleyiniz. Temiz bir bez. Bu temizleyiciler. derinin parlak ve hoþ görünmesine ve uzun süre kullanýlmasýna imkan saðlar. Su katmayýnýz. daha sonra kuru bez ile kurulayýnýz. Kullanma talimatýný iyice okuyunuz ve harfiyen uygulayýnýz. Derinin sabun ve su ile tümüyle yýkanmasý. Hassas ince deriler daha fazla ilgi gerektirir ve sýk sýk temizlenmelidir. Deri üzerine sürülecek yað herhangi bir yarar saðlamaz ve tam tersine. temiz sünger veya yumuþak bez ile sürünüz.

E040E01A-AAT Aracýnýza göstereceðiniz özen ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. Emniyet kemerinin temizliði sýrasýnda. arka cam buðu çözücüye hasar vermeyiniz. çamaþýr suyu veya aþýndýrýcý maddeleri emniyet kemerini temizleme sýrasýnda kullanmayýnýz. kesik. boya. bunlar kemer dokumasýný zayýflatabilir.PASLANMANIN ÖNLENMESÝ VE DIÞ BAKIM 4 7 SORULARINIZ ? E040D01A-AAT E050A01A-AAT Emniyet Kemerlerinin Temizliði Emniyet kemerlerini bir bezi veya süngeri yumuþak sabun veya deterjan katýlmýþ sýcak su ile temizleyiniz. ayrýlma veya bir baþka hasar belirtisi olup olmadýðýný kontrol ediniz ve gerektiðinde deðiþtiriniz. Camlarýn Temizliði Camlarýn temizliðinde ev camlarý temizlik maddeleri kullanýlabilir. aþýrý aþýnma. Ancak arka camýn iç tarafýný temizlerken. . Güçlü deterjan.

.....................1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1...........................1 Bakým Aralýklarý ............................... 5-4 Güç Koþullarda Periyodik Bakým .................................................. 5-2 Periyodik Bakým ..... 5-8 5 5 .........................................................ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.... 5-7 Periyodik Bakým Ýþlemlerinin Açýklamalarý ....................

Özenli tasarým ve mühendislik. bu bakým zorunluklarýný minimuma indirmiþ olsa dahi. . bu garantiler hakkýnda ayrýntýlý bilgi içermektedir. sayfa 6-5’de bulabilirsiniz. fren hidroliði vb. F010D01A-GAT Günlük Genel Kontroller Bunlar Hyundai’nizi her kullanýþýnýzda ya da yakýt deposunun her dolduruluþunda yapýlmasý gereken günlük kontrollerdir. Bu iþlemlerin. Bu kontrollerin listesini.Þ. belirli bakým iþlemlerinin mutlaka yapýlmasý gerekir. ancak bu parçalarýn orjinal Hyundai parçalarýnýn muadili ve eþdeðer kalite de olduklarýndan kesinlikle emin olunuz. ayarlama ve deðiþimleri içermektedir. tarafýndan üretilmemiþ olan eþdeðer kalite ve özellikteki diðer parçalar da aracýnýzýn garantisini etkilenmeksizin kullanýlabilir. bakým iþlemlerinin uygulanmasýný saðlamak sizin sorumluluðunuz altýndadýr. Motor yaðý. gibi HYUNDAI ASSAN Otomotiv San. soðutucu sývýsý. üç temel þekilde incelenebilir: o Periyodik bakým iþlemleri o Genel günlük kontroller o Sizin yapabileceðiniz bakýmlar F010C01A-GAT Periyodik Bakým Ýþlemleri Bu iþlemler. yapýlmasý gerekli olan iþlemler büyük önem taþýmaktadýr. Aracýnýz ile birlikte size ulaþacak olan Garanti Belgesi. A. ve Tic. Hyundai’nizin garanti kapsamýnda kalabilmesi için. Herhangi bir onarým ya da deðiþim gerektiðinde Orijinal Hyundai parçalarýnýn kullanýlmasý önerilmektedir. fabrika tarafýndan ya da distribütör tarafýndan eðitilmiþ teknisyenler tarafýndan yapýlmasý önemle önerilmektedir. Hyundai servisinizde. Garanti Belgesi. düz ya da otomatik þanzýman yaðý. bakým planýnda belirtilen zaman aralýklarýnda yapýlmasý.5 ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 2 BAKIM ARALIÐI F010A01A-GAT F010B01A-AAT Servis Gereksinimleri Hyundai’nizi mümkün olduðunca uzun süre memnuniyetle kullanabilmeniz için. garanti kapsamý hakkýnda ayrýntýlý bilgi içermektedir. sayfa 5-4’ten itibaren bakým programlarýnda adý geçen kontrol. Bu bakým iþlemlerinin. Bakým Gereksinimleri Hyundai’nizin bakým gereklilikleri. garantinizin geçerliliði için önemlidir.

Bu husus. Herhangi bir arýza görüldüðü ya da bir arýzadan kuþkulanýldýðý takdirde. . bakýmýn zamanýnda ve yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan yapýlmadýðý durumlarda daha büyük önem arzetmektedir. Daha ayrýntýlý bilgi için Bölüm 6’ya baþvurunuz. aracýnýz kontrolden geçmelidir. sayfa 5-7’ya bakýnýz. bakým kayýtlarýnýn bir kopyasýný torpido gözünde saklayýnýz. gerekli birkaç alete sahipseniz ve aracýnýzla uðraþmaktan hoþlanýyorsanýz. Emisyon kontrol sistemi üzerinde yapýlacak olan bakýmlara ait faturalar. garanti hakkýnýzý kanýtlamak üzere gerekli iþlemlerin yapýldýðýný belgelemek açýsýndan faydalý olacaktýr.ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 5 PERÝYODÝK BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ F010E01A-AAT F020A01Y-GAT 3 Sizin Yapabileceðiniz Bakýmlar Mekanik konulara ilginiz varsa. Güç koþullar altýnda kullaným-bakým gereksinimleri için bu bölümde. Bu. emisyon sistemi garanti koþullarýnýn yerine getirildiðini kanýtlamak üzere saklanmalýdýr. F010F01A-AAT Birkaç Ýpucu Hyundai’nize bakým yaptýrmanýzýn ardýndan. bir takým unsurlarý kontrol edebilir ve bakýmdan geçirebilirsiniz.

Hem ay hem de kilometre verilmiþ ise. onar veya gerekirse deðiþtir. ALTERNATOR & KLÝMA) YAKIT FÝLTRESÝ (MPI TÝPÝ) YAKIT BORULARI. BENZÝNLÝ ARAÇLAR ÝÇÝN NO. YAKIT HORTUMLARI & BAÐLANTILARI TRÝGER KAYIÞI YAKIT HORTUMU VE YAKIT DEPOSU KAPAÐI VAKUM HORTUMU KARTER HAVALANDIRMA HORTUMU HAVA FÝLTRESÝ D K K K K D D D D D D D D D D K K K K D K D K D K D D D K K K K K D D K K K D K K K D D D D D D D D K K K K D K D K D K D K D K D K KÝLOMETRE X 1000 AYLAR 15 12 30 24 45 36 60 48 75 60 90 72 105 84 120 96 10 YAKIT DEPOSU HAVA FÝLTRESÝ 11 BUJÝLER 12 POLEN FÝLTRESÝ D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra. Garantinizi korumak için. ayarla. bunlarýn hangisinin önce geleceðine baðlý olarak yapýlmalýdýr.5 ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 4 PERÝYODÝK BAKIM F030A01A-GAT Aþaðýda verilen bakým servisleri. bakým. . tüm servis faturalarýnýzý saklayýnýz. TANIMI MOTOR KONTROL SÝSTEMÝ BAKIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MOTOR YAÐI & YAÐ FÝLTRESÝ TAHRÝK KAYIÞI (DEVÝRDAÝM POMPASI. araç performansý ve sürüþünün normal koþullarda olmasýnýn saðlanmasý amacýyla gerçekleþtirilmelidir. temizle.

temizle.ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 5 5 F030D01AMC-GAT DÝZEL ARAÇLAR ÝÇÝN NO. YAKIT HORTUMLARI & BAÐLANTILARI VAKUM HORTUMU (VGT & GAZ KELEBEÐÝ GÖVDESÝ ÝÇÝN) POLEN FÝLTRESÝ K K D D D D D D K K K D K K D D D D D D K K K D K K D D D D D D D K K D K K D D D D D D K K K D KÝLOMETRE X 1000 AYLAR 15 12 30 24 45 36 60 48 75 60 90 72 105 84 120 96 D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra. Not: (1) Her 500 KM’de veya uzun bir seyahat öncesinde: K . ALTERNATOR & KLÝMA) YAKIT BORULARI. onar veya gerekirse deðiþtir. ayarla. TANIMI MOTOR KONTROL SÝSTEMÝ BAKIMI (Dizel) 1 2 3 4 5 6 7 MOTOR YAÐI & YAÐ FÝLTRESÝ Bkz. Not (1) HAVA FÝLTRESÝ YAKIT FÝLTRESÝ KARTUÞU TAHRÝK KAYIÞI ( H/DÝREKSÝYON POMPASI.

ayarla. KÖRÜKLERÝ / ALT SALINCAK BÝLYALI 12 HÝDROLÝK DÝREKSÝYON POMPASI. (HANGÝSÝ ÖNCE GELÝRSE) . EL FRENÝ FREN BALATALARI.000 KM’DE VEYA 24 AYDA BÝR DEÐÝÞTÝRÝNÝZ. Not: (1) 10 SÜSPANSÝYON BAÐLANTI CIVATALARI 11 DÝREKSÝYON KUTUSU MAFSALI. KAYIÞI VE HORTUMLARI 13 AKSLAR VE AKS KÖRÜKLERÝ 14 KLÝMA SOÐUTUCU SU. BAÐLANTISI. Not: (1) HER 45. onar veya gerekirse deðiþtir.5 ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 6 F030C01MC-GAT NO. temizle. KALÝPERLERÝ VE ROTORLARI EGZOZ BORUSU VE SUSTURUCUSU Bkz. GENEL BAKIM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TANIMI KÝLOMETRE X 1000 AYLAR 15 12 K K K K K K K K K K K K K K K 30 24 K K K K K K K K K K K K K K K 45 36 K K K K K K K K K K K K K K K 60 48 K K K K K K K K K K K K K K K 75 60 K K K K K K K K K K K K K K K 90 72 K K K K K K K K K K K K K K K 105 84 K K K K K K K K K K K K K K K 120 96 K K K K K K K K K K K K K K K SOÐUTMA SÝSTEMÝ ANTÝFÝRÝZ DÜZ ÞANZIMAN YAÐI OTOMATÝK ÞANZIMAN YAÐI FREN HORTUMLARI VE BORULARI FREN HÝDROLÝÐÝ ARKA FREN KAMPANALARI/BALATALARI. KLÝMA (POLEN) FÝLTRESÝ (EVAPORATÖR VE FAN ÜNÝTESÝ ÝÇÝN) 15 GDS ÝLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ 16 BÜTÜN ELEKTRÝK SÝSTEMLERÝ D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra.

H C. E B. onar veya gerekirse deðiþtir. H C.Olaðan sýcaklýkta 8 km’den daha az ya da dondurucu sýcaklýkta 16 km’den daha az kýsa mesafelerde sürüþ. H.000 KM. D.ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 5 GÜÇ KULLANIM KOÞULLARINDA PERÝYODÝK BAKIM E030A01A-AAT 7 Aþaðýda sýralanan elemanlar. Bir römork ya da karavan çekme ya da portbagaj kullanýmý Devriye aracý. aðýr koþullarda çalýþan araçlarda daha sýk bakým görmelidir.DE HER 45. B. F. I. E GÜÇ SÜRÜÞ KOÞULLARI A .000 KM. F. D: Deðiþtir K: Kontrol et ve kontrolden sonra. BAÐLANTISI.K C. B. C. Yokuþ yukarý. G. H. B . G. D. E. yokuþ aþaðý ya da daðlýk bölgelerde sürüþ. E. I.000 KM VEYA 12 AYDA BÝR HER 100. J A. C. KÖRÜKLERÝ / ALT KOL BÝLYALI MAFSALI AKSLAR VE AKS KÖRÜKLERÝ DÜZ ÞANZIMAN YAÐI OTOMATÝK ÞANZIMAN YAÐI KLÝMA FÝLTRESÝ (Evaporator ve Üfleyici Ünite için) BAKIM ÝÞLEMÝ D D D D D K K K K D D D BAKIM ARALIÐI HER 7. C. E. I C. D.500 KM VEYA 6 AYDA BÝR HER 7. F A. çamurlu. D. asfalt olmayan. D . H. F. C . G.Motorun aþýrý rölantide çalýþmasý ya da uzun mesafede düþük hýzda kullaným. C. H B. D. EL RENÝ DÝREKSÝYON KUTUSU. E. mýcýrlý ve tuz dökülmüþ yollarda kullaným.K A. Uygun bakým aralýklarý için aþaðýdaki tabloya bakýnýz. tozlu. temizle. E. G. E. ayarla.Sýk sýk dur-kalk koþullarýnda kullaným . H. taksi.Tuz veya diðer paslanmaya yol açýcý maddelerin bulunduðu yerlerde ya da soðuk bölgelerde kullaným EF GHI - Kumlu bölgelerde sürüþ 32 °C’ýn üzerinde aðýr trafik koþullarýnda sürüþ. D. D. G. BAKIM KONUSU MOTOR YAÐI VE FÝLTRESÝ (Benzinli) MOTOR YAÐI VE FÝLTRESÝ (Dizel) HAVA FÝLTRESÝ ATEÞLEME BUJÝLERÝ TRÝGER KAYIÞI (Benzinli) FREN PABUÇLARI.000 KM VEYA 48 AYDA BÝR DAHA SIK DAHA SIK DAHA SIK HER 15. F.Bozuk zeminli.500 KM VEYA 6 AYDA BÝR DAHA SIK DAHA SIK HER 60. F C. KALÝPERLERÝ VE ROTORLARI ARKA FREN KAMPANALARI/BALATALARI. F. E. D. G.DE DAHA SIK SÜRÜÞ KOÞULLARI A. I. diðer ticari amaçlý araç veya çekici araç olarak kullanma J . G C.170 km/saat hýzýn üzerinde sürüþ K .

! UYARI (Sadece Dizel Araçlar): F060B01A-AAT o Tahrik kayýþlarý Tahrik kayýþlarýnda kesik. Yakýt deposu içinde çok fazla yabancý madde birikmiþ olduðunda. emisyon sisteminin hasar görmesine ve güç çalýþtýrmaya yol açabilir. enjektörler ve yüksek basýnç borularý. Yakýt Hortumlarý ve Baðlantýlarý Yakýt borularý. . çatlak. Yüksek basýnç pompasý. yakýt hattý. çünkü Ortak Yakýt Hattý Sistemindeki yüksek akýmlar nedeniyle oldukça güçlü manyetik alanlar oluþmaktadýr. Kalp pili kullanan kiþiler. cilde temas ederse ciddi yaralanmaya neden olabilir. aracýn sürüleceði hýzýn sýnýrlanmasýna. motoru bir kaç dakika çalýþtýrýnýz ve baðlantýlarda kaçak kontrolü yapýnýz. o Yakýt Filtresi Týkanmýþ filtre. aþýrý aþýnma veya yað bulaþma olup olmadýðýný kontrol ediniz ve gerektiðinde deðiþtiriniz. Tahrik kayýþlarýnýn gerginliðinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiðinde ayarlanmasý gerekir. yað ve filtre deðiþiminin daha sýk aralýklarda yapýlmasý gerekir.5 ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 8 F060M01A-AAT PERÝYODÝK BAKIM ÝÞLEMLERÝ AÇIKLAMALARI F060C01A-AAT o Motor Yaðý ve Filtresi Motor yaðý ve filtresi bakým programýnda belirtilen aralýklarda deðiþtirilmelidir. motor kapatýldýktan sonra bile hala yüksek basýnç altýndadýr. yakýt hortumlarý ve baðlantýlarýnda kaçak ve hasar kontrol ediniz. Yeni filtrenin takýlmasýndan sonra. yakýt filtresinin daha sýk aralýklarla deðiþtirilmesi gerekir. Yakýt filtresinin eðitimli Hyundai teknisyenleri tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir. Yakýt sýzýntýsý sýrasýnda püsküren yakýt. motorun çalýþmasý sýrasýnda motor bölmesindeki ECU veya kablo demetine 30 cm mesafeden daha fazla yaklaþmamalýdýr. Araç güç koþullar altýnda kullanýlýyorsa. Hasarlý veya kaçýran parçalarýn en kýsa zamanda eðitimli Hyundai teknisyeni tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir Motor çalýþýrken veya motoru kapattýktan sonraki ilk 30 saniye içinde enjeksiyon sistemi üzerinde asla bir iþlem yapmayýnýz. F060D01TB-GAT o Yakýt Borularý.

keskin kenarlara veya hareketli parçalara temas etmemelerini saðlamak üzere hortum güzergahýný kontrol ediniz. F070B01A-GAT F060G01A-AAT Buhar Hortumu ve Yakýt Deposu Kapaðý Hava hortumu ve yakýt deposu kapaðýnýn bakým programýnda belirtilen aralýklarla kontrol edilmesi gerekir. Hasar görmüþ parçalarý deðiþtiriniz.ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 5 9 F060E01MC-AAT F060F01A-AAT F060H01A-AAT Triger Kayýþý (Benzinli) Triger kayýþý ve ilgili parçalarý hasar ve deformasyon açýsýndan kontrol ediniz. Yeni hava hortumu veya yakýt deposu kapaðýnýn normal olarak takýlmýþ olduðundan emin olunuz. çatlak. Hortumlarýn temasý sonucunda ýsýl hasar veya mekanik aþýnma meydana gelmemesi için. orijinal bir Hyundai hava filtresi kullanýlmasý bir önerilir. . Vakum. Özellikle egzoz manifoldu gibi. F070C01A-AAT Motor soðutma sývýsý Motor soðutma sývýsýnýn bakým programý ile belirtilen aralýklarda deðiþtirilmesi gerekir. Hava Filtresi Filtre deðiþtirileceði zaman. Sertleþmiþ veya gevrek hale gelmiþ lastik. Kelepçeler ve rakorlar gibi bütün hortum baðlantýlarýný kontrol ediniz ve bunlarýn saðlam olduðundan ve herhangi bir kaçak olmadýðýndan emin olunuz. yüksek ýsý kaynaklarýna yakýn olan hortum yüzeylerinin dikkatli bir þekilde kontrol edilmesi gerekir. soðutma sývýsý deposu. kesik ve aþýnmýþ ve aþýrý þiþmiþ hortum arýza belirtisidir. Herhangi bir bozulma veya hasar belirtisi olan hortumlarýn derhal deðiþtirilmeleri gerekir. hortumlar ve baðlantý parçalarý gibi soðutma sistemi parçalarýný kaçak veya hasar açýsýndan kontrol ediniz. hortumlarýn herhangi bir ýsý kaynaðýna. Soðutma Sistemi Radyatör. F060J01A-AAT Bujiler (Benzinli Motor için) Yeni bujilerin doðru ýsý aralýklarýnda olduðundan emin olunuz. Karter Havalandýrma Hortumlarý Hortum yüzeylerini ýsý ve/veya mekanik hasar belirtisi açýsýndan kontrol ediniz. yýrtýlma. Hasar görmüþ parçalarý en kýsa zamanda deðiþtiriniz.

F070G02A-AAT Fren Balatalarý. bozulma veya hasar bakýmýndan kontrol ediniz.5 ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 10 F070D01A-AAT F070F01A-AAT F070J01A-AAT Düz Þanzýman Yaðý Düz þanzýman yaðýný bakým tablosuna göre kontrol ediniz. SK ATF SP-III veya Hyundai Motor tarafýndan onaylanmýþ diðer markalarý kullanýnýz. Motoru çalýþtýrýnýz ve egzoz gaz kaçaðýný dikkatlice dinleyiniz. DIAMOND ATF SP-III. El freni sistemi içinde. kýrýlmýþ parçalar ve aþýrý aþýnma kontrolü yapýnýz. Hidrolik tamamlama veya deðiþtirme iþleminde. muhtemel yað kaçaklarýný kontrol ediniz. Bozulmuþ veya hasar görmüþ parçalarý en kýsa zamanda deðiþtiriniz. ATF SPIII. F070H01A-AAT Otomatik Þanzýman Yaðý Motor ve þanzýmanýn normal çalýþma sýcaklýðýna gelmesinin ardýndan. F070K01A-AAT Egzoz Borusu ve Susturucu Fren Hidroliði Fren hidroliði deposundaki fren hidroliði seviyesini kontrol ediniz. susturucuyu ve askýlarý çatlak. disklerde salgý veya aþýnma ve kaliperlerde hidrolik kaçaðýný kontrol ediniz. Kaliperleri ve Rotorlar Balatalarda aþýrý aþýnma. Sadece DOT 3 veya DOT 4 özelliklerine sahip yað kullanýnýz. F070L01A-AAT Arka Fren Kampanalarý/ Balatalarý. deponun yan tarafýnda bulunan “MIN” ve “MAX” iþaretlerinin arasýnda olmalýdýr. F070E05A-AAT Fren Hortumlarý ve Borularý Gözle kontrol yaparak doðru takýlýp takýlmadýðýný. hidrolik kaçaðý. sürtünme. el freni kolu ve kablosunu kontrol ediniz. Baðlantýlarý iyice sýkýnýz veya gerektiðinde parçalarý deðiþtiriniz. çatlak. El Freni Arka fren kampanalarý ve balatalarýnda karýncalanma. Ayrýntýlý servis iþlemleri için. Hidrolik seviyesi. . yanma. Atölye El Kitabý’na bakýnýz. bozulma veya kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. hidrolik seviyesinin yað çubuðunun “HOT” aralýðý içinde yer alýyor olmasý gerekir. Yeniden öngörülen torka sýkýnýz. Egzoz borularýný. NOT: Yað seviyesi düþük ise. yaðý tamamlamadan önce. Aþýrý doldurmayýnýz. Otomatik þanzýman hidrolik seviyesini motor çalýþýr durumda ve þanzýman boþta olduðunda ve el freni iyice çekilmiþ durumda kontrol ediniz. Süspansiyon Baðlantý Cývatalarý Süspansiyon baðlantýlarýnda gevþeme ve hasar kontrolü yapýnýz.

o Hidrolik Direksiyon Pompasý. Hasar görmüþ parçalarý deðiþtiriniz. F070N01A-AAT Tahrik Milleri ve Körükler Aks millerini. yaðsýzlýk ve anormal gerginlik açýsýndan kontrol ediniz. çatlak. F070Q01A-AAT Klima Soðutucu Maddesi Klima borularý ve baðlantýlarýný kaçak ve hasar bakýmýndan kontrol ediniz. Kayýþý ve Hortumlarý Hidrolik direksiyon pompasýný kontrol ediniz ve hortumlarda kaçak ve hasar kontrolü yapýnýz. bozulma veya hasar bakýmýndan kontrol ediniz. Hasar görmüþ veya kaçýran parçalarý derhal deðiþtiriniz. Hasarlý parçalarý deðiþtiriniz ve gerektiðinde gres doldurunuz. Gerektiðinde ayarlayýnýz veya deðiþtiriniz. aþýrý aþýnma. çatlak veya hasar kontrolü yapýnýz. Baðlantý ve Körükleri/ Alt Kol Bilyalý Mafsalý Araç durmuþ halde ve motor çalýþmýyorken. direksiyon simidinde aþýrý boþluk kontrolü yapýnýz. Körükler ve bilyalý mafsallarda bozulma. körükleri ve kelepçeleri çatlak. Baðlantýlarýn eðriliði ve hasarýný kontrol ediniz. Hidrolik direksiyon kayýþýný kontrol ediniz ve herhangi bir kesik.ARAÇ BAKIM GEREKSÝNÝMLERÝ 5 11 F070M01A-AAT F070P01A-AAT o Direksiyon Kutusu. .

..... Ampullerin Deðiþtirilmesi .......................................................................................................... Klima Bakýmý ....................... Yakýt Filtresindeki Suyun Alýnmasý ................ Akü Kontrolü .............................................................. Sigortalarin Kontrolü Ve Deðiþtirilmesi .................. Otomatik Þanzýman Yaðý Kontrolü ........................... Düz Þanzýman Yaðý Kontrolü ..................... Ampul Watt Deðeri .......................... Sigorta Paneli Tanýmý .... Hava Filtresi Deðiþimi ................... Frenlerin Kontrolü ...........................1 Motor Bölmesi ..................................................................................... Klima Filtresi (Polen) Deðiþimi....................... Motor Soðutma Sývýsý Kontrol Ve Deðiþimi ............................... Bakým Önlemleri ..................... Far Yükseklik Ayarý. Ateþleme Bujileri ..1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1................................. Günlük Genel Kontroller ..................................... 6-2 6-5 6-6 6-6 6-10 6-12 6-12 6-15 6-15 6-17 6-18 6-19 6-19 6-20 6-22 6-24 6-25 6-26 6-27 6-33 6-34 6 6 ............................................................................................ Debriyaj Hidroliðinin Kontrolü ..................... Direksiyon Hidroliði Seviyesi..... Motor Yaðý Kontrolü...................SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1...............................

aletleri ve diðer aðýr cisimleri dikkatli olarak kullanýnýz.4L) ! DÝKKAT: Motoru muayene ederken veya bakým yaparken. Ön cam yýkama suyu deposu kapaðý 7. Hava filtresi 5. plastik külbütör kapaðýnýn hasar görmemesi için. Motor yaðý seviye çubuðu 9.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 2 MOTOR BÖLMESÝ G010A01MC-GAT Benzinli Motor (1. Motor yaðý dolum kapaðý 3. Fren hidroliði deposu 4. Direksiyon hidroliði deposu (Varsa) 8. Radyatör kapaðý 10. Sigorta ve röle kutusu 6. Otomatik þanzýman hidrolik seviyesi çubuðu (Varsa) 11. Motor soðutma sývýsý deposu 2. Akü . 1.

Sigorta ve röle kutusu . DÝKKAT: OMC055036 1. Direksiyon hidroliði deposu (Varsa) 7. Hava filtresi 5.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 3 G010B01MC-GAT Benzinli Motor (1.6L) B020A01S-GAT ! Motoru kontrol ederken veya bakým yaparken. Ön cam yýkama suyu deposu kapaðý 6. Motor soðutma sývýsý deposu 2. Radyatör kapaðý 9. Akü 11. Fren hidroliði deposu 4. plastik külbütör kapaðýnýn hasar görmemesi için aletleri ve diðer aðýr cisimleri dikkatli kullanýnýz. Motor yaðý dolum kapaðý 3. Otomatik þanzýman hidrolik seviyesi çubuðu (Varsa) 10. Motor yaðý seviye çubuðu 8.

DÝKKAT: GO10C01MC 1. Sigorta Kutusu 11.5 L) ! Motoru kontrol ederken veya bakým yaparken. Fren hidroliði deposu 4. Direksiyon hidroliði deposu (Varsa) 8. plastik külbütör kapaðýnýn hasar görmemesi için aletleri ve diðer aðýr cisimleri dikkatli kullanýnýz. Motor yaðý dolum kapaðý 3. Akü . Hava filtresi 5. Motor soðutma sývýsý deposu 2. Ön cam yýkama suyu deposu kapaðý 7. Radyatör kapaðý 10. Motor yaðý seviye çubuðu 9. Röle kutusu 6.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 4 G010A01E-GAT Dizel Motor (1.

“Park” mekanizmasýnýn çalýþmasý o Koltuk kontrollerinin durumu ve çalýþmasý o Emniyet kemerlerinin durumu ve çalýþmasý o Güneþliðin çalýþmasý Normal çalýþmayan veya doðru çalýþmadýðýndan kuþkulanýlan herhangi bir durum belirlendiðinde. ýsýtma sistemi çalýþmasý (ve varsa klima) o Direksiyonun çalýþmasý ve durumu o Dikiz aynalarýnýn durumu ve çalýþmasý o Sinyallerin çalýþmasý o Gaz pedalýnýn çalýþmasý o El freni dahil olmak üzere frenlerin çalýþmasý o Düz þanzýman çalýþmasý. dikkatle inceleyiniz veya gerektiðinde kontrol için Hyundai yetkili servisinize baþ vurunuz. debriyajýn çalýþmasý o Otomatik þanzýman çalýþmasý. .SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 5 GÜNLÜK KONTROLLER G02A01A-AAT G020B01A-AAT G020C01A-AAT Motor Bölmesi Aþaðýdaki kontrollerin düzenli olarak yapýlmasý gerekmektedir: o o o o o o o o o Motor yaðý seviyesi ve durumu Þanzýman hidroliði seviyesi ve durumu Fren hidroliði seviyesi Debriyaj hidroliði seviyesi Motor soðutma sývýsý seviyesi Ön cam yýkama suyu seviyesi V kayýþý durumu Motor soðutma sývýsý hortumlarý durumu Hidrolik kaçaklarý (parçalarýn üstünde veya altýnda) o Hidrolik direksiyon hidroliði seviyesi o Akü durumu o Hava filtresi durumu Araç Dýþý Aþaðýdaki kontrollerin aylýk olarak yapýlmasý gerekir o o o o o o o o o o Genel görünüm ve durum Araç durumu ve bijon torklarý Egzoz sisteminin durumu Lambalarýn durumu ve çalýþmasý Ön camýn durumu Silecek lastiklerinin durumu Boya durumu ve gövde paslanmasý Hidrolik kaçaklarý Kapý ve kaput kilitlerinin durumu Lastik hava basýncý ve durumu (yedek lastik dahil) Araç Ýçi Aþaðýdakilerin araç her sürüldüðünde kontrol edilmesi gerekir o Lambalarýn çalýþmasý o Ön cam sileceðinin çalýþmasý o Kornanýn çalýþmasý o Buðu giderici.

6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
6

BAKIM ÖNLEMLERÝ
G020D1TG-GAT

MOTOR YAÐI KONTROLÜ

Yanlýþ ya da noksan servis, sorunlara yol açabilir. Bu bölümde uygulanmasý kolay servis bakým hususlarýna iliþkin bilgiler verilmektedir. Birkaç prosedürün yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.

!

G030A020-GAT

UYARI:

NOT:
Garanti süresi içindeki araç sahibi tarafýndan yapýlan yanlýþ bakýmlar garanti kapsamýný etkileyebilmektedir.

o Araç üzerinde servis bakým iþinin yapýlmasý tehlikeli olabilir. Bazý bakým iþlemlerini yaparken ciddi biçimde yaralanabilirsiniz. Ýþin yapýlmasý ile ilgili doðru alet ve donanýmýnýz yok ise ya da yeterli bilgi ve deneyimden yoksunsanýz aracýnýzý yetkili bir Hyundai servisine götürünüz. o Motor çalýþýrken kaputun altýnda çalýþmak tehlikelidir. Üzerinizde taký ya da bol giysi varsa bu durum çok daha tehlikeli olmaktadýr. Bunlar hareketli parçalara takýlabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Bundan dolayý, kaput açýkken motoru çalýþtýrmanýz gerekiyorsa, motora ya da soðutma fanýna yaklaþmadan önce üzerinizdeki tüm takýlarý (özellikle yüzükler, bilezikler, saatler ve gerdanlýklar) ve kravat, kaþkol ve benzer bol giysileri çýkarmayý unutmayýnýz.

Önerilen Yað Benzinli Motor

G030B01JM

Motor yaðý, motorun performansý açýsýndan büyük önem taþýr. Normal kullaným durumunda, motor yaðýnýn haftada bir defa, uzun yolculuk veya aðýr yol þartlarýnda kullanýmda ise, daha sýk kontrol edilmesi önerilmektedir. Motor yaðý özellikleri aþaðýdaki sýnýf özelliklerine uygun olmalýdýr. API SJ, SL veya ÜZERÝ ILSACGF-3 veya ÜZERÝ

SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR

6
7

NOT:
o Yöresel seçim ve motor türünden baðýmsýz olarak iyi yakýt tasarrufu için SAE 5W-20 (5W-30), ILSAC GF3 motor yaðý tercih edilmektedir. SAE 5W-20 (5W-30), ILSAC GF-3 motor yaðý yoksa, ilgili sýcaklýk aralýðý için ikincil olarak önerilen motor yaðý kullanýlabilir.

G030B03FC-GAT

NOT:

Önerilen Yað Dizel Motor

o

SAE 0W-30 yaðý aþýrý soðuk bölgeler içindir ve kullanýmý sürüþ ve ortam koþullarý ile sýnýrlýdýr. (Özellikle aðýr yükte ve yüksek devirli çalýþmada kullanýlmasý önerilmez.)

G030B01MC

Motor yaðý, motorun performansý açýsýndan büyük önem taþýr. Yað seviyesini her 500 km’de bir veya uzun bir yolculuða çýkmadan önce veya güç koþullar altýnda araç kullanýyorsanýz daha sýk kontrol etmelisiniz. Motor yaðý kalitesi, aþaðýda verilen özelliklere sahip olmalýdýr: API sýnýfý: CF-4 VEYA DAHA ÜSTÜ ACEA sýnýfý: B4 veya DAHA ÜSTÜ

6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
8
G030C02JM-GAT

Yað Seviyesinin Kontrolü
Benzinli motor

Yað seviyesinin kontrolü öncesinde, motoru normal sýcaklýðýna kadar ýsýtýnýz ve aracý düz bir zemin üzerinde park ediniz. Motoru durdurunuz. Beþ dakika bekleyiniz, daha sonra yað çubuðunu çýkarýnýz, siliniz ve yað çubuðunu tekrar yerine sokunuz ve bir kez daha çýkartýnýz. Daha sonra yaðýn çubuk üzerinde ulaþtýðý en yüksek seviyeye bakýnýz. Yað seviyesi, üst (“F”) ile alt (“L”) arasýnda olmalýdýr.

G030D01O-GAT

Yað ekleme
Benzinli Motor

OMC055003

!

UYARI:
Dizel Motor

OMC055005

Dizel motor

Motor yaðýný kontrol ederken radyatör hortumuna dokunmamaya çok dikkat ediniz, çünkü sizi yakacak kadar sýcak olabilir.

OMC055004

OMC055006

SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR

6
9

Yað seviyesi alt “L” iþaretine yakýn olduðunda, seviye üst “F” iþaretine gelene kadar yað tamamlayýnýz. Yaðýn tamamlanmasý için: 1. Yað dolum kapaðýný saatin ters yönüne çevirerek çýkarýnýz. 2. Yað ilave ediniz, daha sonra seviyeyi yeniden kontrol ediniz. Aþýrý dolum yapmayýnýz. 3. Kapaðý saat yönünde çevirerek takýnýz. “F” ile “L” iþaretleri arasýndaki mesafe yaklaþýk 1 litreye (benzinli motor)/1.6 litreye (dizel motor) eþittir.

NOT: o Motor yaðý ve filtresinin yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan deðiþtirilmesi önerilir. o Kullanýlmýþ motor yaðýný imha etmek için çevresel etki açýsýndan kabul edilmiþ yöntemlere göre hareket ediniz. Eski yaðýn tam kapalý kutular içinde yeniden kazanma servis istasyonuna götürülmesi önerilmektedir. Yaðý yere dökmeyiniz veya evsel atýklarla karýþtýrmayýnýz.

G0350A01A-GAT

MOTOR YAÐI TÜKETÝMÝ Motor Yaðýnýn Fonksiyonu

Motor yaðý, esas olarak motorun içinin yaðlanmasý ve soðutulmasýna yarar.

Motor yaðý tüketimi

Normal çalýþma sýrasýnda motorun bir miktar yað yakmasý normaldir. Normal bir motorda yað tüketiminin nedenleri aþaðýda verilmektedir: o Motor yaðý, pistonlarý, segmanlarý ve silindirleri yaðlamak için kullanýlýr. Piston silindir içinde yukarý aþaðý doðru hareket ederken, bir miktar yað silindir cidarý üzerinde kalýr. Motor çalýþmasý sýrasýnda oluþan yüksek negatif basýnç, yaðýn bir kýsmýnýn yanma odasýnýn içine emilmesine neden olur. Bu yað, silindir cidarý üzerindeki yaðýn bir kýsmý ile birlikte yüksek sýcaklýktaki yakýt -hava karýþýmý ile yanma iþlemi sýrasýnda yakýlýr.

!

!

UYARI:

DÝKKAT:

Bir huni kullanarak önerilen yaðý yavaþca doldurunuz. Hasarlý motora aþýrý dolum yapmayýnýz.

Kullanýlmýþ motor yaðýnýn cilt ile uzun süreli temas etmesi durumunda, cildin tahriþine veya cilt kanserine neden olabilir. Kullanýlmýþ yað ile çalýþtýktan sonra hemen ellerinizi sabun ve sýcak su ile iyice yýkayýn.

!

UYARI:

Motor yaðý eklerken radyatör hortumuna dokunmamaya çok dikkat ediniz, çünkü sizi yakacak kadar sýcak olabilir.

6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR
10 o Motor yaðý sarfiyatý, yaðýn viskozitesi, kalitesi, motor devri ve sürüþ koþullarý, vs. ile yakýndan iliþkilidir. Motor yaðý tüketimi, normal sürüþ koþullarýnýn dýþýnda, yüksek devir veya sýk sýk hýzlanma veya yavaþlama durumunda daha da artar.

MOTOR SOÐUTMA SIVISI KONTROL VE DEÐÝÞÝMÝ
G050A01TG-AAT G050B01A-AAT

Önerilen Motor Soðutma Sývýsý

!

UYARI:

Motor sýcak olduðu zaman, radyatör kapaðýný çýkartmayýnýz. Motor sýcak olduðunda, motor soðutma sývýsý basýnç altýndadýr ve radyatör kapaðýnýn sökülmesi durumunda basýnç altýnda dýþarý fýþkýrabilir. Bu önleme dikkat etmezseniz, ciddi olarak yanabilirsiniz. Radyatör kapaðýný, radyatöre dokunulabilecek kadar soðumadýðý sürece açmayýnýz.

NOT:
Motor soðutma sývýsýnýn yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan deðiþtirilmesi önerilir.

Yüksek kaliteli etilen glikol ile 50/50 oranýnda karýþtýrýlmýþ su içeren motor soðutma sývýsý kullanýnýz. Motor soðutma sývýsý alüminyum motor aksamýna uygun olmalýdýr. Ýlave paslanma engelleyiciler veya katký maddelerinin kullanýlmamasý gerekir. Soðutma sistemin de normal yoðunluklarda ve doðru tipte motor soðutma sývýsý kullanýlarak gerekli donma ve paslanma korumasý elde edilmelidir. Soðutma sisteminde bir arýza ile karþýlaþýlmamasý için, antifriz oraný kesinlikle %60 seviyesinin üzerine çýkmamalý veya %35 seviyesinin altýna inmemelidir. Motor soðutma sývýsý tamamlama veya deðiþtirme sýrasýnda uygun yoðunluklar için, aþaðýda verilmekte olan tabloya bakýnýz.

Ortam sýcaklýðý ºC

Motor soðutma sývýsý yoðunluðu Antifriz solüsyonu Su

Motor soðutma sývýsý sýcaklýðý düþtükçe. “LOW-düþük” ile “FULL-dolu” seviyesi arasýnda olmalýdýr. plastik soðutma suyu kabýnýn yan tarafýndan görülebilir. Seviyenin “LOWdüþük” altýnda olmasý durumunda. motor çalýþmadýðý halde fan devreye girebilir. Seviye yeniden düþüyorsa. aþýrý ýsýnma ya da donmadan ötürü motor hasarýna neden olabilir. Aracýnýzýn motoru alüminyum mo tor parçalarýndan imal edilmiþtir. motor soðutma suyunun “LOW-düþük” ile “FULL-dolu” seviyesi arasýnda olmasýný saðlamak için tamamlayýnýz. Aracýnýzýn üzerine motor soðutma sývýsý döküldüðünde. motor soðuk olduðunda. motor soðutma sývýsý sýcaklýðý ile kontrol edilir ve bazý durumlarda. Sert su korozyon. fan otomatik olarak durur. soðutma suyu kaçaklarýna bakýnýz ve su seviyesini sýk sýk kontrol ediniz. OMC055007 Dizel Motor ! o DÝKKAT: Motor soðutma sývýsý aracýnýzýn boyasýna zarar verebilir. Bu nedenle sert su kullanýlmamalýdýr. o OMC055008 . Bu normal bir durumdur. Soðutma faný kanatçýklarý yakýnýnda çalýþma sýrasýnda azami dikkat gösteriniz ve fanýn aniden çalýþmasý ile herhangi bir yaralanmaya yol açýlmamasýna dikkat ediniz. Motor soðutma suyu seviyesi. bu bölgeyi temiz su ile iyice yýkayýnýz.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 11 G050C01TG-GAT Motor soðutma sývýsý seviyesi kontrolü Benzinli motor Motor soðutma sývýsý seviyesi. bunun nedenini belirlemek ve kontrol için Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz ! UYARI: Soðutma faný. korozyon ve donmanýn önlenmesi için etilen glikol bazlý soðutucu suyla korunmasý gerekmektedir. Seviye düþükse.

yer almaktadýr. 2.7 ~ -0. kapak kaldýrýlabilir.0 ~ -1. motorun yüklü durumda hatalý ateþleme yapmasý. mutlaka Hyundai tarafýndan önerilen bujiler kullanýlmalýdýr. Bujilerin deðiþtirilmesi durumunda. radyo parazitine veya motor hasarýna yol açabilir. aþaðýda verilmekte olan iþlem sýrasý ile gerçekleþtirilir. Bu yapýldýktan sonra.1 mm Kurþunlu: 0. vs. Bujilerin deðiþtirilmesi gerektiðini gösteren belirtiler arasýnda. Kurþunlu . 1. aþýrý yakýt tüketimi. G070A03Y-AAT (Sadece Benzinli Motor) Kurþunsuz: 1. eski filtre sökülebilir ve yeni filtre takýlabilir. o Bujilerin deðiþtirilmesi sýrasýnda. yetersiz hýzlanma. Bunun dýþýnda bujilerin kullanýlmasý performans kaybýna. Kapak çevresindeki klipsleri açýnýz. Hava filtresinin deðiþtirilmesi. mutlaka orijinal Hyundai parçalarý kullanýnýz.8 mm G060A01L Önerilen Bujiler: Tipi RC10YC4 (CHAMPION) BKR5ES-11 (NGK) RC10YC (CHAMPION) BKR5ES (NGK) Notlar Kurþunsuz OMC055010 Ateþleme bujilerinin Bölüm 5 içindeki araç periyodik bakým programý ile belirtilen aralýklarda veya motor performansýnýn düþtüðü durumlarda deðiþtirilmelidir. Orijinal Hyundai yedek parçalarýnýn kullanýlmasý önerilir.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 12 ATEÞLEME BUJÝLERÝ G050D02A-AAT HAVA FÝLTRESÝ DEÐÝÞÝMÝ NOT: o Bujilerin bir yetkili Hyundai servisi tarafýndan deðiþtirilmesi önerilir.

bunlarýn Orijinal Hyundai yedek parçalarý veya eþdeðeri ile deðiþtirilmeleri gerekir. Silecekler cam üzerinde çizgi veya leke býrakýyorsa. benzin.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 13 ÖN CAM SÝLECEK LASTÝKLERÝ G080A02A-AAT ! G080B01HR-AAT DÝKKAT: o Aracý düzgün olarak yerleþtirilmemiþ bir hava filtresi ile kullanmak aþýrý motor aþýnmasýna neden olabilmek tedir. Silecek lastiðini silecek kolundan çýkartmak için. silecek lastiðini kilitleme klipsi (1) basýlmýþ vaziyette aþaðý doðru bastýrýnýz. o Silecek lastiklerini motor yaðý. Aksi takdirde motor hasar görebilir. Bu durum. silecek kolunu dik konuma getiriniz. Silecek lastiklerinin zaman zaman dikkatle incelenerek araç sürüþü sýrasýnda yoldan gelen toz ve pisliklerden temizlenmesi gerekir. HHR5048 1. gibi petrol ürünleri ile temas ettirmeyiniz.vs. temiz bir sünger veya bez ile yumuþak sabun veya deterjan ve su solüsyonu kullanýlmalýdýr. silecek lastiklerinin daha çabuk aþýnmasý ve ön cam üzerinin çizilmesine neden olabilir. Silecek lastiðini çýkartmak için ! DÝKKAT: o Sileceklerin kuru cam üzerinde çalýþtýrýlmamasý gerekir. Silecek Lastiklerinin Deðiþtirilmesi Silecek lastiklerini deðiþtirmek için. o Hava filtresini çýkardýðýnýz zaman. . toz veya kirin hava giriþine girmemesine dikkat ediniz. Silecek lastiklerinin ve kollarýnýn temizlenmesi için.

HHR5050 1. silecek lastiðini “týk” sesi duyuluncaya kadar yukarý çekiniz. Yýkama suyu haznesini doldurmak için en iyi kalite yýkama sývýsý kullanýlmalýdýr. Silecek lastiðini takmak için 2.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 14 CAM SUYU YIKAMA HAZNESÝ HHR5049 HHR5051 OMC055016 2. Silecek lastiðini biraz kaldýrýnýz ve yukarýdan çekiniz. Cam yýkama suyu haznesi. Silecek lastiðini silecek kolunun sonuna geçirmek için. . Kötü havalarda veya yýkama sisteminin daha sýklýkla kullanýldýðý zamanlarda cam yýkama suyu deposu seviyesi daha sýk kontrol edilmelidir. ön cam yýkama sistemini yýkama sývýsý ile besler. Silecek koluna yeni bir silecek lastiði takýnýz ve silecek lastiðini resimde gösterildiði gibi silecek koluna indiriniz. NOT: Silecek kolunun ön cama doðru düþmesine izin vermeyiniz.

Bujileri yada alevi silecek suyu ya da silecek suyu haznesi ile temas ettirmeyiniz. ! UYARI: NOT: Otomatik þanzýman yaðý esasen kýrmýzý renktedir. ! UYARI: NOT: Manuel þanzýman yaðýnýn. o Ön cam silecek sularýnda bir miktar alkol bulunmakta olup bu alkol belirli koþullar altýnda alev alabilir.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 15 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ (DÜZ ÞANZIMAN) G100A01MC-GAT ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ (OTOMATÝK ÞANZIMAN) G110A01MC-GAT DÝKKAT: o Radyatör antifrizi (motor soðutma sývýsý) yýkama sisteminde kullanýlmamalýdýr. Motor sýcak olduðunda. . sýcak motor parçalarýnýn ve egzoz parçalarýnýn sizi yakmamasý için azami dikkat sarf ediniz. o Ön cam silecek suyu insan ve hayvanlar için zehirlidir. o Silecek sývýsý haznesi boþ iken. ! Düz þanzýmanlý araçlarda þanzýman yaðýnýn Bölüm 5 ile belirtilen araç periyodik bakým aralýklarýnda kontrol edilmesi gerekir. Þanzýman yaðý seviyesinin motor soðuk iken kontrol edilmesi daima daha iyidir. yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan kontrol edilmesi önerilir. silecekler çalýþtýrýlmamalýdýr. Bu normal bir durumdur ve rengin deðiþmesine baðlý olarak sývýnýn deðiþmesi gerektiðini düþünmeyiniz. çünkü araç boyasý üzerinde hasara yol açabilir. Ön cam silecek suyunu kesinlikle içmeyiniz. Sürüþ mesafesi arttýkça. Otomatik þanzýman içindeki þanzýman yaðýnýn Bölüm 5’de belirtilen araç bakým programýndaki aralýklarda kontrol edilmesi gerekir. Otomatik þanzýman yaðýný Bölüm 5’de belirtilen araç periyodik bakým programýndaki aralýklara göre deðiþtirmelisiniz. sývýnýn rengi azar azar koyu kýrmýzýya döner. Ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilir. Araç veya sistemin parçalarý hasar görebilir. Bu durum cam suyu pompasýna hasar verebilir.

Þanzýman yað seviyesinin kontrolü sýrasýnda. þanzýman yaðýnýn normal sýcaklýkta ve motorun rölantide çalýþýr durumda olmasý gerekir. Bunun anlamý. Otomatik Þanzýman Yaðý Seviyesinin Kontrolü Aracý düz bir zemin üzerine park ediniz ve el frenini çekiniz. Þimdi yað çubuðu üzerindeki seviyeyi kontrol ediniz. Hidrolik seviyesinin çubuk üzerindeki “HOT” aralýðý içinde yer alýyor olmasý gerekir. OMC035016 Motor rölantide çalýþýr durumda.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 16 C14A01A-GAT ! 1. Bu iþlem sýrasýnda kendinizi yakmamak için aþýrý dikkat ediniz. çubuðu gidebildiði kadar yerine sokunuz ve tekrar dýþarý çekiniz. G110D02MC 2. .konumlarýna takýnýz ve daha sonra “N” veya “P” konumuna getiriniz. radyatör ve egzoz sisteminin çok sýcak olmasý demektir. “N”. ucunu silerek temizleyiniz.“R. frene basýnýz ve vites kolunu “P” konumundan diðer bütün konumlara. motor. “2”. UYARI: Otomatik þanzýman yað seviyesinin motor normal sýcaklýkta olduðunda kontrol edilmesi gerekir. saçlarýnýzý veya elbiselerinizi sakýnarak kaputu açýnýz. “L” . Motor hala rölantide çalýþýr durumda: Þanzýman yað çubuðunu çekiniz. “D”. Hareketli parçalardan ellerinizi. .

motor soðutma sývýsý sýcaklýðý ile kontrol edilir ve bazý durumlarda. görmeniz engellenebilir. motorun çalýþmasý sýrasýnda motor bölmesindeki ECU veya kablo demetine 30 cm mesafeden daha fazla yaklaþmamalýdýr. enjektörler ve yüksek basýnç borularý. fan otomatik olarak durur. . çünkü Ortak Yakýt Hattý Sistemindeki yüksek akýmlar nedeniyle oldukça güçlü manyetik alanlar oluþmaktadýr. ! Soðutma faný. Yüksek basýnç pompasý. G120B01A-AAT Fren Hidrolik Seviyesinin Kontrolü. bunlarýn Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan kontrol ve muayene edilmeleri tavsiye edilmektedir. motor çalýþmadýðý halde fan devreye girebilir. motor kapatýldýktan sonra bile hala yüksek basýnç altýndadýr.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 17 FRENLERÝN KONTROLÜ Seviye “HOT”aralýðý içinde olmalýdýr G120A01A-AAT ! UYARI (Sadece Dizel Araçlar): ! DÝKKAT: G110D03MC 3. ! UYARI: Fren hidroliðinin dikkatle kullanýlmasý gerekir. Frenler. Aþýrý doldurmayýnýz. Yakýt sýzýntýsý sýrasýnda püsküren yakýt. Ayrýca fren hidroliðinin araç boyasýna dökülmesi tehlikelidir ve derhal bol su ile etkilenen alan yýkanmalýdýr. bir huni ile yað çubuðu giriþi içinden hidrolik doldurarak seviyenin çubuk üzenindeki “HOT” aralýðý içinde yer almasýný saðlayýnýz. Bu normal bir durumdur. Þanzýman yað seviyesi düþük olduðunda. cilde temas ederse ciddi yaralanmaya neden olabilir. Gözlerinize kaçarsa. aracýn emniyetli çalýþmasý için önemli ve gerekli olduklarýndan. Frenlerin Bölüm 5’de belirtilen periyodik bakým aralýklarý içinde kontrol edilmesi ve aþýnma bakýmýndan gözden geçirilmesi gerekir. yakýt hattý. Kalp pili kullanan kiþiler. Soðutma faný kanatçýklarý yakýnýnda çalýþma sýrasýnda azami dikkat gösteriniz ve fanýn aniden çalýþmasý ile herhangi bir yaralanmaya yol açýlmamasýna dikkat ediniz. UYARI: Motor çalýþýrken veya motoru kapattýktan sonraki ilk 30 saniye içinde enjeksiyon sistemi üzerinde asla bir iþlem yapmayýnýz. Motor soðutma sývýsý sýcaklýðý düþtükçe.

Bu nedenle kontrol için Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz. Hidroliðin eksilmesi. “MAX” iþaretine gelene kadar hidroliðin tamamlanmasý gerekir. Fren hidroliði ilavesi yapmak için önce kirleri silerek temizleyiniz ve bundan sonra hidrolik deposu kapaðýný açýnýz. Yalnýzca DOT 3 veya DOT 4 teknik özelliklerine uygun kapalý kaplardaki hidrolik kullanýlmalýdýr. Önerilen hidroliði yavaþça hazneye doldurunuz. Bu. fren sistemine hasar verebilecek veya anormal olarak çalýþmasýna neden olabilecek pislik veya nemin girmesini önleyecektir. görmeniz engellenebilir. Debriyaj hidrolik seviyesinin hidrolik deposu üzerindeki “MAX” ile “MIN” seviyesi arasýnda olduðundan emin olunuz. G130A01MC Ana silindir içindeki debriyaj hidroliði seviyesi. Aþýrý doldurmayýnýz. deponun yan tarafýnda bulunan “MIN” ve “MAX” iþaretlerinin arasýnda olmalýdýr. Hidrolik kabýnýn gerektiðinden daha fazla açýk kalmamasý gerekir. Gözlerinize kaçarsa. debriyaj sisteminde bir kaçak olduðunu gösterir ve bu hemen onarýlmalýdýr. . Seviyenin “MIN” iþaretinin altýnda olmasý durumunda. Hazne kapaðýný dikkatlice yerine takýnýz ve iyice sýkýnýz. Depoyu gerektiði gibi doldurunuz. motor bölmesinde kontrol iþlemleri her yapýldýðýnda gözden geçirilmelidir. Hidrolik seviyesi. Fren hidroliði ile çalýþýrken çok dikkatli olunuz.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 18 C160A01A-AAT G120E02A-AAT DEBRÝYAJ HÝDROLÝÐÝNÝN KONTROLÜ G120E02A-AAT Hidrolik Seviyesinin Kontrolü Fren Hidroliðinin Tamamlanmasý ! (Varsa) Debriyaj Hidroliðinin Kontrolü UYARI: OMC055015 Fren hidroliði deposu hidrolik seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz. Sistemin ayný zamanda kaçak açýsýndan kontrol edilmesi gerekir. Aþýrý doldurmayýnýz.

yapraklar. Bunlar. evaporatör ünitenin önünde yer alýr. Bu tür birikintilerin temizlenmesi sýrasýnda. soðutma faný kanatçýklarýnýn hasar görmemesi için firça kullanýnýz veya su tutunuz. G140B01A-AAT Kondenserin Temiz Tutulmasý Klima kondenserinin (ve motor radyatörünün) düzenli aralýklarla pislik. . klimanýn her hafta en az 10 dakika süre ile çalýþtýrýlmasý gerekir. kompresörün hasar görmesine neden olabilir. Torpido gözünü yarým aralayýnýz ve torpido gözünün her iki tarafýndaki ayar pimlerini çýkartýnýz. klima sisteminin kontrolü için Hyundai yetkili servisinize baþ vurunuz.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 19 KLÝMANIN BAKIMI G140A01A-AAT G140B01A-AAT KLÝMA (POLEN) FÝLTRESÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Klima Çalýþmasý Kontrolü 1. 2. motorun bir kaç dakika yüksek rölantide çalýþmasýný saðlayýnýz. (Evaporatör ve Fan Ünitesi için) (Varsa) Klima filtresi (Polen filtresi). ! Klimanýn uzun süre eksik soðutucu ile çalýþtýrýlmasý. vs. torpido gözünün arka tarafýnda. Ön göðüs çýkýþlarýndan gelen hava soðuk deðilse. soðutma verimliliði üzerine olumsuz etki yapar. birikimi olup olmadýðýný kontrol edilmesi gerekir. Bu özellikle klimanýn hiç kullanýlmamýþ olduðu kýþ aylarýnda önem taþýr. Yaðlanmasý Kompresörün ve sistem içindeki keçelerin yaðlanmasý için. Motoru çalýþtýrýnýz ve klima azami soðutma konumuna ayarlanmýþ durumda. B145A01MC DÝKKAT: G140C01A-AAT 1. ölmüþ böcekler. Aracýn içine giren kirletici madde miktarýnýn azaltýlmasýna yardýmcý olur.

OMC045003 ! DÝKKAT: Ters yönlerde kancalara bastýrmamaya dikkat ediniz. Her iki tarafýna bastýrarak kancalarla birlikte klimanýn hava filtresi çekip çýkarýnýz. (Bu durum. sistem içinde çok fazla akým çeken kýsa devre nedeniyle ortaya çýkabilir). 4. 3. Takma iþlemi. Eriyebilen sigortalar. tüm tesisatýn hasar görmesini önlemek için erir. Eriyebilir sigorta. aküden saðlanan akýmýn aþýrý yüklenmesi durumunda. Böyle bir durum olduðunda. bunun nedeninin belirlenmesi. .6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 20 SÝGORTALARIN KONTROLÜ VE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ G200A01A-AAT Sigortanýn Deðiþtirilmesi OMC055012 OMC055013 2. sökme iþleminin ters sýrasý ile yapýlýr. Klima filtresini alýnýz ve yeni birisi ile deðiþtiriniz. kolay kontrol için bir sigorta kutusu içine yerleþtirilmiþtir. sistemin onarýlmasý veya eriyebilir sigortanýn deðiþtirilmesi için Hyundai yetkili servisinize baþvurunuz.

Yanmýþ olduðu anlaþýlan bir sigorta bulunsa bile. Bir sigortanýn yanmýþ olmasý durumunda. bu iþlemi basitleþtirmek için bir “sigorta çýkartma aleti” yer almaktadýr). Hiçbir zaman bir tel parçasý veya deðeri yüksek olan bir eriyebilir sigorta kullanmayýnýz. bütün sigortalarý tek tek inceleyiniz. Bir sigortanýn yanmýþ olduðundan kuþku duyduðunuzda. DÝKKAT: Aksesuar Sigortalarýnýn Deðiþtirilmesi 1. Sigortalarý kendinize doðru çekerek çýkartýnýz (sigorta kutusu içinde. aþaðýda verilmekte olan iþlemleri izleyiniz: G200B02MC 4. Aksi taktirde ciddi hasar veya yangýn tehlikesi ile karþý karþýya kalýrsýnýz. her biri sigorta ile korunan ilgili devreleri gösteren bir liste yer alýr. sürücünün sol tarafýndaki çok amaçlý kutunun arka tarafýnda bulunmaktadýr. Sigorta kutusunun içinde. Yanmýþ sigortayý. 3.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 21 ! G200B01E-AAT Eriyebilen sigortanýn deðiþtirilmesi sýrasýnda. Aracýnýzýn herhangi bir ýþýk veya diðer aksesuarlarýndan biri çalýþmadýðýnda. bunun muhtemel nedeni yanmýþ bir sigortadýr. ayný veya daha düþük amper kademesinde yeni bir eriyebilen sigortanýn kullanýlmasýna kesinlikle dikkat ediniz. ayný amper kapasitesindeki yeni bir sigorta ile deðiþtiriniz. sigortanýn içindeki metal þeridin erimiþ olduðu fark edilir. Oturmuyorsa. OMC045001 Lambalarýn ve diðer elektrikli aksesuarlarýn sigorta kutusu. Sigorta kutusunu açýnýz ve her bir sigortayý inceleyiniz. Kontak anahtarýný kapalý konuma getiriniz ve bütün ýþýklarý kapatýnýz. Sigortanýn tam olarak yerine oturmasý gerekir. sigorta . 2.

radyo veya çakmak) ile deðiþtiriniz. Daha yüksek kapasitedeki sigorta hasara veya bir yangýn tehlikesine yol açar. AKÜNÜN KONTROLÜ G210A01A-AAT ! Yanmýþ sigorta. UYARI: . söz konusu olan devrede bir sorun olduðunu gösterir. DÝKKAT: OMC055018 NOT: Sigorta kutusu açýklamalarý için sayfa 634’e bakýnýz. geçici olarak çok gerekli olmayan bir baþka aksesuara ait ayný amper kademesinde olan bir baþka sigorta (örneðin.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 22 klipsinin Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan onarýlmasý veya deðiþtirilmesi gerekir. Yedek bir sigortanýz yoksa. herhangi bir yaralanmaya yol açýlmamasý için. Bir sigorta ayný veya daha düþük amper kapasitesinde olan bir baþka sigorta ile deðiþtirilmelidir. Normal Yanmýþ G200B02L ! Akülerle çalýþma sýrasýnda. sorun ciddi demektir ve teþhis ve onarým için Hyundai yetkili servisinize baþ vurulmalýdýr. aþaðýda verilmekte olan önlemlerin yerin getirilmesi gerekir. Daha sonra deðiþtirilen sigortanýn da yenilenmesi gerektiðini unutmayýnýz. Sigortayý deðiþtirir ve ilgili aksesuar devreye alýndýðýnda sigorta yeniden yanarsa.

Aküyü þarj ederken veya akünün yakýnýnda çalýþýrken. Eðer mümkünse. Herhangi bir yaralanma ile karþýlaþýlmamasý için. bol miktarda su veya süt ve bunun ardýndan magnezyum sütü içiniz. gözlerinizi en az 15 dakika temiz suyla yýkayýnýz ve derhal týbbi yardým alýnýz. gözlerinizi su ile ýslatýlmýþ bir sünger veya yumuþak bir bezle durulamaya devam ediniz o Akü sývýsýnýn yutulmasý durumunda. Yüksek derecede alev alýcý bir gaz olan hidrojen. týbbi yardým gelinceye kadar suyu sünger veya bez ile uygulamaya devam ediniz. kývýlcým veya sigaranýn þarj alanýndan uzak tutulmasý gerekir. Eðer elektrolit cildinize temas ederse. Aküleri çocuklardan uzak tutunuz. gözlerinizi koruyunuz. piþmemiþ yumurta veya bitkisel yað içiniz.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 23 o Akü sývýsýnýn cildinize dökülmesi durumunda. daha sonra týbbi yardým saðlayýnýz. Yanan sigaralarý ve diðer ateþ veya kývýlcýmlarý aküden uzak tutunuz. daima aþaðýdaki talimatlara dikkat ediniz. aþaðýda verilmekte olan önlemleri yerine getiriniz: o Akülerin yalnýzca iyi havalandýrýlmýþ alanlarda þarj edilmesi gerekir. Týbbi yardým alana kadar. . derhal týbbi yardým isteyiniz. Akü asidinin cildinize. gözlerinize. En kýsa zamanda týbbi yardým saðlayýnýz. daima havalandýrma saðlayýnýz. ! UYARI: Bir akü ile çalýþýrken. akü gözlerinde daima mevcuttur ve ateþlendiði zaman patlayabilir. giysilerinize veya aracýn boyalý yüzeylerine temas etmesine izin vermeyiniz. G210B01Y--GAT Akü Kontrolü Aküleri temiz tutunuz. etkilenen alanlarý su ile en az 15 dakika süre ile yýkayýnýz. temas eden bölgeyi tamamen yýkayýnýz. Aküler þarj sýrasýnda (akü þarj cihazý veya araç alternatörü aracýlýðý ile) patlayýcý gazlar çýkartýrlar. Eðer gözlerinize akü elektroliti gelirse. o Alev. gözlerinizi bol su ile yýkayýnýz ve en kýsa zamanda týbbi yardým saðlayýnýz. çünkü akülerin içinde yüksek derecede aþýndýrýcý olan SÜLFÜRÝK ASÝT bulunmaktadýr. üzerine hafif gres sürünüz. Akü kutup baþlarýnýn kurutulmasýndan sonra. Bir acý veya yanma hissederseniz. o Bu alanlara çocuklarýn girmesine izin verilmemelidir. yemek sodasý ve sýcak su ile silinmelidir. Kapalý bir mekanda çalýþtýðýnýz zaman. Akü kutup baþlarýnda veya terminallerinde herhangi bir oksitlenme belirtisi olduðunda. o Akü sývýsýnýn gözlerinize kaçmasý durumunda.

Hidrolik direksiyon hidrolik seviyesinin kontrol edilmesi için. ELEKTRÝKLÝ SOÐUTMA FANLARININ KONTROL EDÝLMESÝ G220A01A-AAT HÝDROLÝK DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ SEVÝYESÝ G230A01A-AAT (Varsa) ! Soðutma faný. Önerilen Sývý: NOT: PSF-3 tipi hidrolik kullanýnýz. kontak anahtarý “OFFkapalý” konumunda olduðundan emin olunuz. muhafazanýn üzerine aþýrý baský uygularsanýz. Kondenser Soðutma Faný Kondenser soðutma fanýnýn klimanýn çalýþtýðý herhangi bir zamanda otomatik olarak devreye girmesi gerekir. . Bu normal bir durumdur. motor çalýþmadýðý halde fan devreye girebilir. motor soðutma fanýnýn otomatik olarak devreye girmesi gerekir. daha sonra hidrolik direksiyon hidrolik seviyesinin hidrolik deposu üzerindeki “MIN” ve “MAX” iþaretleri arasýnda olduðunu kontrol ediniz. motoru çalýþtýrmayýnýz. o Bir akü kaldýrýcý ile veya çapraz köþelerden el ile kaldýrýnýz.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 24 o Plastik muhafazalý bir aküyü kaldýrýrken. Motor soðutma suyu sýcaklýðý düþtükçe. Elektrikli ateþleme sistemi yüksek voltaj ile çalýþýr. o Akü kablolarý baðlý durumda olduðu zaman. Hidrolik direksiyon hidroliði deposu boþ olduðunda. fan otomatik olarak duracaktýr. Bu sistemdeki parçalara motor çalýþýrken veya kontak anahtarý açýk durumda iken temas etmeyiniz. UYARI: OMC055014 G220B01A-AAT Motor Soðutma Faný Kontrolü Motor soðutma suyu sýcaklýðý yüksek olduðunda. aküyü þarj etmeye kalkýþmayýnýz. Soðutma faný kanatçýklarý yakýnýnda çalýþma sýrasýnda azami dikkat gösteriniz ve fanýn aniden çalýþmasý ile herhangi bir yaralanmaya yol açýlmamasýna dikkat ediniz. yaralanmaya neden olan akü asidi kaçaðý meydana gelebilir. G220C01A-AAT Hidrolik direksiyon hidrolik seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. motor soðutma suyu sýcaklýðý ile kontrol edilir ve bazý durumlarda.

1JBA7504 HÝDROLÝK DÝREKSÝYON HORTUMLARI Düzenli aralýklarla hidrolik direksiyon hortumu baðlantýlarýnda hidrolik kaçaðý kontrolünün yapýlmasý önerilir. yakýt filtresinde su dolduðu anlaþýlýr. aþýnma veya aþýnmýþ noktalar olmasý durumunda deðiþtirilmesi gerekir. . Motorun ýsýnmasý ile birlikte bu ses kayboluyorsa. Bu durum. Hidrolik direksiyon hortumunun herhangi bir yüzeysel çatlak. suyu en kýsa sürede boþaltýnýz. kalýcý arýzalara yol açabilir. suya karýþmýþ yakýt alev alabilir ve yangýna neden olabilir. Bu durumda. o Direksiyon hidroliði deposu boþ olduðunda.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 25 YAKIT FÝLTRESÝ ÝÇÝNDEKÝ SUYUN GÝDERÝLMESÝ NOT: G300A02B-GAT o Motorun çok soðuk havalarda (. hidrolik direksiyon pompasýndan bir sürtme sesi gelebilir. Hortumlarýn bozulmasý. sistemin çalýþmasýnda herhangi bir anormallik yok demektir. hidrolik direksiyon hidroliðinin çok soðuk havalarda ortaya çýkan bir özelliðidir. NOT: Yakýt filtresinde biriken suyun Hyundai yetkili servisi tarafýndan boþaltýlmasý önerilir. G240A01A-AAT (Dizel Motor) ! UYARI: Bu þekilde tahliye sýrasýnda etrafa saçýlan suyun iyice temizlenmesini saðlayýnýz. aksi takdirde.20ºC’ýn altýnda) çalýþtýrýlmasý durumunda. motoru çalýþtýrmayýnýz. Sürüþ sýrasýnda yakýt filtresi uyarý ýþýðý yanarsa.

gövde eksen çizgisi ile paralel olacak þekilde ve ayný zamanda þekilde gösterildiði gibi “P” noktasýna da olacak þekilde ayarlayýnýz. 7. Aracý. Kýsa huzmenin her bir kesiþme hattýný yýldýz tornavida ile her dikey hatta ayarlayýnýz – YATAY AYAR. bir yýldýz tornavida ile paralel hatta ayarlayýnýz – DÝKEY AYAR. 8. Kýsa huzmenin her bir kesiþme hattýný. Lastiklerin normal basýnçlarda olmasýný saðlayýnýz. yatay hattýn altýna 30 mm mesafede paralel bir hat çiziniz.000 mm mesafeye getiriniz. Far camlarýný temizleyiniz ve farý (kýsa far) açýnýz. aþaðýda verilmekte olanlarý saðlayýnýz: 1. 4. Ayar ekraný üzerinde bir dikey hat (her bir far merkezinden geçen) ve bir yatay hat (her bir far merkezinden geçen) çiziniz. Dikey ayar Yatay ayar Far Grubunun Takýlmasý Sonrasý Yükseklik Ayarý 30 mm Dikey hat Yatay hat G290A03MC Kesiþme çizgisi Taban hattý 5. ayar ekranýnda 3. Aracýn yüksüz (tam dolu motor soðutma sývýsý. Farlarý ana ýþýk ekseni. Aracý düz bir zemin üzerine park ediniz ve ön tampon ve arka tampona bir kaç defa bastýrýnýz. 3. far seviye ayarýnýn þekilde gösterilen bir ayar ekraný aracýlýðý ile kontrol edilmesi gerekir. 2. Sürücü veya eþdeðer bir aðýrlýðýn sürücü koltuðunda olmasýný saðlayýnýz. . Kaputu açýnýz. 2.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 26 FAR YÜKSEKLÝK AYARI(Varsa) G290A02E-GAT G290B01MC-GAT Far ayarýný gerçekleþtirmeden önce. Far anahtarýný açýnýz. 6. motor yaðý ve yakýt ile yedek lastik. (Kýsa Far Konumu) 1. Araç ön gövde onarýmýndan geçmiþ ise ve far grubu deðiþtirilmiþ ise. Daha sonra. kriko ve takýmlar hariç) olduðundan emin olunuz. Þekildeki noktalý çizgi far eksenini gösterir.

o Eðer gerekli aletler. vs. . :665 mm “W” Far merkezleri arasý mesafe: : 1.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 27 AMPULLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ ÖZELLÝKLER: “H” Farlarýn zeminden yatay orta mesafesi. Yanmýþ olan bir ampulün ayný numara ve güç deðerinde olan yenisi ile deðiþtirilmesi gerekir. Ön Sinyal Lambasý Ve Ön Sis Lambasý (Varsa) Sinyal lambasý Farlar ! o Lambalara yað. Bir sonraki paragrafta. ilgili lamba anahtarýnýn kapatýlmýþ olduðundan emin olunuz. far ampullerinin nasýl deðiþtirileceði gösterilmektedir. DÝKKAT: Sis Lambasý OMC055021 ! DÝKKAT: Far ampullerini deðiþtirdikten sonra. Far. benzin. yetkili Hyundai servisine baþvurunuz.000 mm G260A01MC-AAT G270A01MC-GAT Bir far ampulünün deðiþtirilmesi öncesinde. :3. far yükseklik ayarý bir Hyundai yetkili servisi tarafýndan kontrol edilmelidir. gibi petrol ürünleri sürülmemesine dikkat ediniz. doðru ampuller ve teknik bilginiz yok ise.170 mm “L” Farlarýn test edildiði duvar ile farlarýn arasýndaki mesafe.

Ampulü plastik muhafazasýnda tutunuz cam kýsmýna dokunmayýnýz. 4. Doðru bir anahtar kullanarak.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 28 Farlar 1. 9. Bu halojen ampullerde basýnç altýnda gaz bulunur ve darbeye maruz kaldýðýnda daðýlarak parçalara ayrýlýr. G270A03O ! UYARI: OMC055022 5. Far ampulünü sökmek için. 2. Hasar görmüþ veya çatlamýþ farlar deðiþtirilmelidir. Far ampullerini çocuklarýn eriþemeyeceði þekilde muhafaza ediniz ve kullanýlmýþ ampulleri doðru þekilde hurdaya ayýrýnýz. 7. Ampul yayýný sýkýþtýrýnýz ve kablo baðlantýsýný yapýnýz. mutlaka koruyucu gözlük kullanýnýz. çizilmemesi veya anahtar açýldýðýnda sývý ile temas etmemesine dikkat ediniz. Ampülün kutusunu sadece ampülü fara takacaðýnýz zaman açýnýz. Motor kaputunu açýnýz. far grubu montaj vidalarýný sökünüz. Koruyucu muhafaza ve kartonu kullanarak eski ampulü hurdaya ayýrýnýz. 6. Koruyucu gözlük kullanýnýz. . Far ampullerinin deðiþimi sýrasýnda. Ampulün soðumasýný saðlayýnýz. Plastik kapaðý saatin ters yönünde çevirerek çýkarýnýz. 3. ampul yayýný itiniz.Yeni ampulün koruyucu kapaðýný çýkartýnýz ve plastik duya hizalayarak farýn ortasýndaki deliðin içine sokunuz. 8. Far ayarýný yapýnýz. Elektrik kablosunu farýn arka tarafýndan ayýrýnýz. Ampulün sürtünmemesi.

4.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 29 Ön Sinyal Lambasý 1. Bir anahtar ile arka lamba grubunun montaj vidalarýný sökünüz. Yeni ampulü takýnýz. Ampulün duyuna baðlantýlý olan tesisat kablosunu ayýrýnýz. Ampulü saatin ters yönünde çevirerek yuvasýndan çýkarýnýz. . Motor kaputunu açýnýz ve akünün eksi (-) kutup baþýný ayýrýnýz. Ön Sis Lambasý (Varsa) NOT: Ön sis lambasý ampülünün yetkili bir Hyundai servisi tarafýndan deðiþtirilmesi önerilir. Bagaj kapaðýný açýnýz. OMC055024 2. OMC055023 OMC055025 3. 3. 2. Bagaj döþemesinin iç tarafýndaki kapaðý çýkarýnýz. Arka Kombine Lamba 1.

6. Yeni ampulü takýnýz. Düðmeyi iterek kapaðý sökünüz. 2. saat yönünün tersine çevirerek ampul yuvasýndan çýkartýnýz. (1) (2) (3) (4) Fren/Arka Lamba Sinyal lambasý Geri vites lambasý Fren/Arka Lamba Arka Sis Lambasý (Varsa) OMC055028 1. Arka lamba grubunu deðiþtirmek için.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 30 G270C01MC-GAT Bagaj Bölmesi Lambasý (Varsa) OMC055026 OMC055027 4. Bagaj kapaðýný/arka kapaðý açýnýz. . 5. Arka lamba grubunu dýþarý çekerek çýkarýnýz.

SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 31 G270C01MC-GAT G270C01MC-GAT Yan Sinyal Lambasý (Varsa) Okuma Lambasý (Varsa) G270C01MC 3. G270E01MC OMC055029 1. 2. Yeni bir ampul takýnýz. Güç kablosunu ayýrýnýz. Kapaðý düz uçlu tornavida ile sökünüz. 3. Yeni bir ampul takýnýz. Yeni bir ampul takýnýz. . 1. 2. Kapaðý aracýn önüne doðru itiniz ve çýkartýnýz.

2. Torpido gözünü açýnýz. Kapaðý düz uçlu tornavida ile sökünüz. 2. Torpido gözü aydýnlatma lambasý kapaðýný keskin uçlu tornavida ile sökünüz. 1. Yeni bir ampul takýnýz. 3. Yeni bir ampul takýnýz.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 32 G275H01MC-GAT G279K01TG-GAT Tavan Lambasý Torpido Gözü Aydýnlatma Lambasý Varsa OMC055030 OMC055031 1. .

SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 33 AMPUL GÜÇ DEÐERLERÝ Parça Adý Far (Uzun/Kýsa) Ön Sinyal Lambasý Ön Park Lambasý Okuma Lambasý Tavan Lambasý Ön Sis Lambasý (Varsa) Yan Sinyal Lambasý (Varsa) Fren/Arka Lamba Watt deðeri Duy Tipi Parça Adý Üçüncü Stop Lambasý (Varsa) Bagaj Bölmesi Lambasý Arka Sinyal Lambasý Arka Sis Lambasý (Varsa) Geri Vites Lambasý Araç Plaka Lambasý Watt deðeri Duy Tipi .

CVVT Yað Kontrol Valfý. Aracýnýzýn sigorta kutusunu incelerken. Kond. Rölanti Devir Aktüatörü Klima Rölesi A/CON 1 A/CON 2 A/C Kumanda Modülü ECU B HORN Korna rölesi. #2. Ýmmobilizer Kontrol INJ Modülü. Fan Rölesi #1.#3. Kam Mili Pozisyon SNSR Sensörü Oksijen Sensörü (ÜST. ALT). Hýrsýz Alarmý Korna Rölesi Klima Rölesi. Buhar Kontrol Solenoid Valfý. Rad.#2. Hava Akýþ Sensörü Kondenser Fan Rölesi #1 COND EPS Kontrol Modülü NOT: Bu kullaným kýlavuzunda yer alan sigorta paneli açýklamasý aracýnýza birebir uymayabilir. Fan Motoru Blower ABS/ESP kumanda modülü. Fan Rölesi #1. baský tarihinde geçerlidir.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 34 SÝGORTA PANELÝ AÇIKLAMASI Motor Bölmesi (Benzinli Motor) SÝGORTA SÝGORTA DEG. Kontak Anahtarý IGN 2 Kontak anahtarý IGN 1 Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu BATT 2 Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu P/WDW Kond. RAD Fan Rölesi RAD Ana Röle. KORUNAN DEVRE ANA Alternatör BATT* 1 Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu Fan rölesi. sigorta kutusu etiketine bakýnýz. Burada verilenler. ESP Modülü. Yakýt Pompa Rölesi ECU A ECU C Enjektör #1. .Fan Rölesi. Çok amaçlý kontrol soketi Start (Marþ) Rölesi.#4. Çok amaçlý kontrol soketi ABS *1 ABS 2 ABS kumanda modülü.

Çok amaçlý kontrol soketi ABS *1 ABS kumanda modülü. Fan Rölesi #1. RAD Fan Rölesi Ana Röle Enjektör #1.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 35 Motor Bölmesi (Dizel Motor) SÝGORTA SÝGORTA DEG. PTC Isýtma Rölesi #1. Lambda Sensörü. ESP Modülü. Buji Rölesi. Kam Mili Pozisyon Sensörü. #3. Rad. Ýmmobilizer Kontrol Modülü. KORUNAN DEVRE ANA Alternatör Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu BATT* 1 Fan rölesi. Kond. Hýrsýz Alarmý Korna Rölesi Klima Rölesi. Fan Rölesi. ESP Modülü. Çok amaçlý kontrol soketi ABS 2 Start (Marþ) Rölesi. Fan Rölesi #1. Gaz Kelebeði Aktüatörü. EGR Aktüatörü. #2. #2. Fan Motoru Blower ABS kumanda modülü. Stop Lambasý Düðmesi Kondenser Fan Rölesi #1 EPS Kontrol Modülü A/CON 1 A/CON 2 HORN SNSR COND . VGT Aktüatörü Klima Rölesi A/C Kumanda Modülü Korna rölesi. Kontak Anahtarý IGN 2 Kontak anahtarý IGN 1 BATT 2 RAD Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu Yolcu Bölmesi Baðlantý Kutusu Kond.

Açýlýr Tavan Motoru.Far Sað. Yan yolcu Otomatik Cam Düðmesi. Dijital Saat. PTC Isýtýcý Rölesi #2. KORUNAN DEVRE Sürücü Otomatik Cam Düðmesi. Dörtlü Flaþör Düðmesi SRS Kontrol Modülü PAB Kesme Düðmesi Arka Birleþik Lamba. BCM. Fan Rölesi. Radyo Çakmak Priz Far Sol ECM. Yan yolcu Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Motoru. Gösterge Paneli. Far Seviye Aktüatörü.6 SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 36 Yolcu Bölmesi SÝGORTA SÝGORTA DEG. Plaka Lambasý(4 KAPILI). BCM . Þönt Konnektörü BCM. Ön Sis Lambasý Sürücü Koltuðu Isýtýcý Düðmesi. Arka Otomatik Cam Düðmesi Sol Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Düðmesi. A/C Kontrol Modülü. PCM. Arka Rezistans AMP Sað Far. Yan yolcu Koltuðu Isýtýcý Düðmesi Aktif Araç-içi & Nem Sensörü. Kapý Kilit Kontrol Modülü Far Seviye Düðmesi. DRL Kumanda Modülü Dörtlü Flaþör Rölesi. Arka Otomatik Cam Düðmesi Sað Sürücü Otomatik Cam Düðmesi. Arka Sis Lambasý Düðmesi. Far Sol. Ön Silecek Motoru Arka Birleþik Lambasý Sol. Arka Rezistans Düðmesi Çok Fonksiyonlu Kol. Plaka Lambasý Sað (3 KAPILI). Plaka Lambasý sol (3 KAPILI). Yakýt Filtresi Isýtýcý Rölesi (Dizel). #3(Dizel) Arka Birleþik Lamba Sað. Arka Silecek Motoru Çok Fonksiyonlu Kol. Sürücü Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Motoru.

Arka Uyarý Zili. Sinyal Alternatörü ‘A’(Dizel) Sinyal Alternatörü ‘B’(Dizel). #4. Sürücü Otomatik Cam Düðmesi. Ön Sis Lambasý Düðmesi. #3. Makyaj Lambasý Düðmesi. #2. Kondansatör AUDIO Bagaj Lambasý. Tavan Lambasý. Direksiyon Açýsý Sensörü. Kapý Uyarý Zili. Gösterge Paneli. PCM.SÝZÝN YAPABÝLECEÐÝNÝZ BAKIMLAR 6 37 SÝGORTA SÝGORTA DEG. Alternatör. Ön Tavan Lambasý. TCM(Dizel). BCM STOP LP C/DR LOCK START CLUSTER IGN COIL AUDIO (Güç Konektörü) MULT B/UP (Güç Konektörü) Açýlýr Tavan Motoru Dörtlü Flaþör Düðmesi Over Drive Düðmesi. Çok Amaçlý Kontrol Soketi Gösterge Paneli ECM. Stop Lambasý Düðmesi. Arka Kapý Kilit Aktüatörü Sað. BCM. ABS Kontrol Modülü. DRL Kontrol Modülü Ateþleme Bobini #1. EPS Kontrol Modülü. BCM ESP Düðmesi. Arka Kapak Kilit Aktüatörü Start (marþ) Rölesi BCM. Gösterge Paneli. ESP Modülü. Yan Yolcu Kapýsý Kilit Aktüatörü. Ön Sis Lambasý Sol. Yakýt Filtresi Uyarý Düðmesi (Dizel) Sürücü Kapýsý Kilit Aktüatörü. Araç Hýz Sensörü Data Link Konektörü. Hava Akýþ Sensörü (Dizel). Klima Kontrol Modülü. KORUNAN DEVRE. Dijital Saat. P/WDW Rölesi. Þanzýman Konum Düðmesi Gündüz Yanan Farlar (DRL) Kontrol Modülü Otomatik Dýþ Ayna & Ayna Katlama Düðmesi Kapý Kilit Kontrol Modülü FOLD'G . Ön Sis Lambasý Sað. Çok Amaçlý Kontrol Soketi Fren lambasý svici.

........................................................................ 7-4 7 7 .....................1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.... 7-3 EGR Sistemi .....................EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1............................... 7-2 Katalitik Konvertör ...........1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1............................1 Emisyon Kontrol Sistemi ............

Kanister Yakýt deposu içinde oluþan buhar gazý. Karter Emisyon Kontrol Sistemi Pozitif Karter Havalandýrma Sistemi. motora alýnmaz. Bu sistem. H010D01A-AAT 2. H010C02E-GAT valfý üzerinden emme sistemine verilmektedir Buharlaþma Kontrolü Solenoid Valfý(PCSV) Buharlaþma kontrolü solenoid valfý Motor Kontrol Ünitesi (ECU) tarafýndan kontrol edilir: Motor soðutma suyu sýcaklýðý rölantide düþük olduðunda bu valf (PCSV) kapalýdýr ve buharlaþmýþ yakýt gazlarý. Motor çalýþýrken. taze hava çýkan gazlarla birlikte karýþmakta. Karter içinde. PCSV açýlýr ve buharlaþan yakýt gazlarý motora alýnýr. egzoz emisyonunu kontrol eden çok verimli bir sistemdir. daha sonra PCV valfýndan geçerek hava emiþ sistemine verilmektedir. aþaðýda verilmektedir: 1) Karter emisyon kontrol sistemi 2) Buhar emisyon kontrol sistemi 3) Egzoz emisyon kontrol sistemi Emisyon kontrol sistemlerinin normal olarak çalýþtýðýndan emin olmak için.7 EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ 2 EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ H010A01A-GAT H010B01A-AAT (Varsa) Hyundai’niz bulunduðunuz bölgede emisyon kontrol yönetmeliklerini karþýlayacak þekilde tasarlanmýþ emisyon kontrol sistemine sahiptir. bir temizleme kontrolü solenoid . kanister tarafýndan emilmekte ve saklanmaktadýr. Buhar Emisyon Kontrol Sistemi Buhar Emisyon Kontrol Sistemi yakýt buharlarýnýn atmosfere karýþmasýný önlemek amacýyla tasarlanmýþtýr. Egzoz emisyon kontrol sistemi Egzoz emisyon kontrol sistemi araç performansýnýn en üst seviyede olmasýný saðlarken. Araç üzerinde yer alan üç türlü emisyon kontrol sistemi. Motor ýsýndýktan sonra ve normal sürüþ sýrasýnda. kartere bir emme hortumu aracýlýðý ile emilen taze hava temin eder. kanister tarafýndan emilmiþ olan yakýt buharý. aracýnýzýn bu kullanma kýlavuzunda belirtilen þekilde yetkili Hyundai servisi tarafýndan periyodik bakýmlarýnýn gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. 1. karterden yayýlan gazlardan kaynaklanan hava kirliliðinin önlemesini saðlar.

aracýn alt kýsmýnda yer alýr. o Motorunuz bayýldýðý. bu yanmanýza sebeb olabilir. motor egzozundan çýkan belirli emisyon ürünlerini önlemektir. o Hyundai yetkili servisinizin en iyi yardým kaynaðý olduðunu unutmayýnýz. çok miktarda yanmamýþ benzinin katalitik konvertör içerisinden geçmesi aþýrý ýsýnmaya yol açarak bir yangýn çýkmasýna neden olabilir. en kýsa zamanda aracýnýzýn Hyundai yetkili servisiniz tarafýndan kontrol edilmesi ve onarýlmasýný saðlayýnýz. o Yalnýzca kurþunsuz benzin kullanýnýz. o Hyundai’nizi kuru ot. Bu malzemeler katalitik konvertör ile temas ederek bir yangýna yol açabilir. katalitik konvertöre veya egzoz sistemi içinde yer alan herhangi bir parçaya dokunmayýnýz. Bunu önlemek için aþaðýdaki önlemlere uyulmalýdýr: o Yakýt seviyesi çok düþük olduðunda aracýnýzý kullanmaktan kaçýnýnýz. Araçta yeterli benzin olmamasý. . kaðýt. Bunun amacý. o Motorun 10 dakikadan fazla rölantide çalýþmasýndan kaçýnýnýz. Benzinli motor için Katalitik Konvertör Hakkýnda Egzoz gazlarýnýn katalitik konvertör içinden geçmesi. Bir susturucuya benzer ve egzoz sistemi içinde. Konvertör sýcaklýðýnýn aþýrý yükselmesi. onun çok yüksek sýcaklýklarda çalýþmasýna yol açar. Bu katalitik konvertörün aþýrý ýsýnmasýna yol açar. ! Katalitik Konvertör UYARI Katalitik konvertör egzoz emisyonu kontrol sisteminin bir parçasýdýr. ateþleme ve yakýt enjeksiyon sisteminin düzgün olarak çalýþmamasý nedeniyle meydana gelebilir.EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ 7 3 KATALÝTÝK KONVERTÖR H010A01A-GAT H020B01A-GAT (Varsa) . teklediði. motorun hatalý ateþlemesine ve katalitik kontvertör arýzasýna yol açabilir. elektrik. o Hyundai’nizin çalýþtýrmak için itilmemesi (vurdurma) veya çekilmemesi gerekir. yaprak veya bez gibi yanýcý maddelerin üzerinde park etmeyiniz. o Motor çalýþýr durumdayken. o Motorunuzu sürekli bakýmlý tutunuz. Bunun sonucunda. vuruntu yaptýðý veya zor çalýþtýrdýðý durumlarda.

egzoz gazýnda bulunan karbon monoksit. Dizel motor için Bütün Hyundai araçlarýnda. nitrojen oksitlerinden dolayý ortaya çýkan egzoz gazýnýn bir kýsmýnýn motor içinde devridaim edilmesini saðlayan bir sistemdir. Dizel motor için Bu sistem. .7 EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ 4 H020D01S-GAT EGR SÝSTEMÝ H020C01S-GAT KATALÝTÝK KONVERTÖR . . hidrokarbon ve partikül emisyonunu azaltmak için oksidasyon tipli katalitik konvertör vardýr.

............................................................................ 8-4 Lastik Zincirleri ........................................... 8-5 Lastik Yol Tutuþu ..........1 8 8 ............................................................................................. 8-5 Lastiklerin Deðiþtirilmesi ................................................... 8-3 Kar Lastikleri ..............................................1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1............................................................... 8-2 Motor Numarasý ........................................................ 8-3 Önerilen Lastik Basýnçlarý .......................................................................................1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1............ 8-6 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1................................... 8-5 Lastik Balansý ........... 8-6 Yedek Lastik ve Avadanlýklar .......KULLANICI BÝLGÝLERÝ Araç Tanýtým Numarasý (VIN)/Þasi Numarasý ...... 8-5 Lastik Rotasyonu...............

Orta direðin dýþ panelinin alt tarafýnda. Ön camdan bakýldýðýnda. vs. gösterge panelinin üst sol tarafýnda. (Varsa) 3. Ön yolcu koltuðunun alt tarafýnda paspasýn altýnda. Kapý direði. (Varsa) 4. gibi her türlü yasal konularda kullanýlan bir numaradýr.Aracýnýnzda dört farklý yerde bulunabilir: 1.8 KULLANICI BÝLGÝLERÝ 2 TANITIM NUMARASI (ÞASÝ NUMARASI) Tanýtým numarasý (VIN) aracýnýzýn tescili ve araç ile ilgili mülkiyet. (Varsa) 2. (Varsa) 1JBA5003 1JBN5007A 1JBA5005 1JBA5004 .

normal sürüþ sýrasýnda en iyi performans saðlayacak þekilde seçilmiþtir. 4 Kapýlý Model için Benzinli Motor ÖNERÝLEN LASTÝK BASINÇLARI I030A02MC OMC065001 3 Kapýlý Model için Dizel Motor I030A01MC I010B01MC Orta direðin sürücü tarafýnda bulunan lastik etiketinde. aracýnýz için önerilen lastik hava basýnçlarý verilmektedir. motor bloðu üzerine. . I030A03MC Motor numarasý. þekilde gösterildiði gibi basýlmýþtýr.KULLANICI BÝLGÝLERÝ 8 3 MOTOR NUMARASI I010B01A-GAT LASTÝKLER LASTÝK BÝLGÝLERÝ Yeni Hyundai’niz ile birlikte verilen lastik.

bunlar orijinal lastikler ile ayný ebat ve yük kapasitesinde olmalýdýr. düþük lastik aþýnmasý ve ideal yol tutuþu saðlamak üzere belirlenmiþlerdir. deðiþtiriniz. 120 km/ saat hýzýn üzerine çýkýlmamalýdýr. yedek lastiðin hava basýncýný da kontrol ediniz. . Uygun lastik basýnçlarý. o Lastik basýnçlarýnýn önerilen deðerlerden yüksek olmasý. I040A02A-GAT ! DÝKKAT KAR LASTÝKLERÝ Aracýnýzda kar lastikleri varsa. Kar lastikleri. lastikler soðuk olduðu zaman kontrol ediniz. aksi taktirde araç yol tutuþu ve kontrolü azalýr. Eðer lastiðin diþleri kötü bir þekilde aþýndýysa veya lastikleriniz hasarlý ise. o basýnçla þiþirilmesi gerekir.6 km sürülmüþ olmalýdýr. Lastik basýnçlarýnýn en az ayda bir kontrol edilmesi gerekir.8 KULLANICI BÝLGÝLERÝ 4 Bu basýnçlar. eski lastikler kazaya sebep olabilir. lastiklerin darbeler karþýsýnda hasar görmesine ve diþlerinin düzensiz aþýnmasýna neden olur. Yani. torpido gözündeki lastik etikette bulunan ve standart lastikler için önerilen lastik hava basýnçlarýndan 28 kPa (4 psi) daha fazla basýnç ile veya lastik yanaðýnda gösterilen azami basýncýn hangisi daha az ise. o Diðer lastiklerin hava basýnçlarýný kontrol ettiðiniz her seferinde. Kar lastiklerinin dört tekerleðe ayný anda takýlmasý gerekir. aþaðýda verilmekte olan nedenlerden dolayý muhafaza edilmelidir: o Lastik basýnçlarýnýn önerilen deðerlerden düþük olmasý. normal sürüþ koþullarýnda rahat bir sürüþ. lastik diþlerinde düzensiz aþýnmaya ve zayýf yol tutuþuna neden olur. Aracýnýzda kar lastikleri varsa. araç en az üç saat süre ile park etmiþ durumda olmalý veya çalýþmaya baþladýktan sonra en fazla 1. Aþaðýdaki hususlar her zaman mutlaka göz önünde bulundurulmalýdýr: o Lastik basýnçlarýný. o Aþýnmýþ.

her 10. LASTÝK ROTASYONU LASTÝK BALANSI Balansý yapýlmamýþ lastikler. Rotasyon iþleminden sonra. I080A01A-AAT Yedek lastik (stepne) I060A01HP ! o Kar veya buz kaplý yollarda 30 km/saat hýzýn üzerine çýkýlmamalýdýr. Lastik ve zincir aþýnmasýnýn asgariye indirilmesi için. zincirleri her 0.KULLANICI BÝLGÝLERÝ 8 5 I050A01MC-AAT I060A02A-AAT I070A01A-AAT LASTÝK ZÝNCÝRLERÝ Lastik zincirleri. Araç hakimiyetinin kaybolmasý olasýlýðý ile karþýlaþýlmamasý için.5 . Hyundai’nizdeki lastikler araç size teslim edilmeden önce balansý yapýlmýþtýr. uygun basýnçta þiþirilmemiþ veya kaygan yüzeyli yollarda lastiklerin yol tutuþu azalabilir. UYARI Lastikler. karlý veya buzlu yollarda hýzýnýzý düþürünüz. üretici talimatýna göre takýlmasýný saðlayýnýz. o Zincirlerin gövdeye temas etmesi nedeniyle bir ses çýkarsa. lastik basýnçlarýný ayarlayýnýz ve bijonlarýn tork deðerlerini kontrol ediniz. UYARI . Lastiklerin bir onarým için araç üzerinden sökülmüþ olduðu her seferinde balansýnýn yapýlmasý gerekir. Zincirlerin. Bu lastiklerin tehlikeli yol tutuþuna neden olabilir.000 km’de bir kendi aralarýnda deðiþtirilmelidir.1 km yol kat ettikten sonra tekrar sýkýnýz. gerekli olmadýðýnda lastik zincirleri kullanýlmamalýdýr. ancak aracýn size teslimine kadar geçen süre içinde balans bozulmuþ olabilir. ! Çapraz katlý lastikler ile radyal katlý lastikleri ayný anda kesinlikle kullanmayýnýz. Her bir rotasyon arasýnda lastiklerin düzensiz aþýnmýþ olduðunu fark ederseniz. araç gövdesine temasý önlemek için zinciri tekrar sýkýnýz. yaðmurlu. LASTÝK YOL TUTUÞU Aþýnmýþ. o Gövde hasarýný önlemek için. o SAE “S” sýnýfý veya tel ve plastik zincir kullanýnýz. bunun nedenini belirlemek üzere kontrol için Hyundai yetkili servisinize baþ vurunuz. gerektiði zaman ön tekerleklere takýlmalýdýr. Lastiklerin diþ aþýnma göstergeleri ortaya çýktýðý zaman deðiþtirilmeleri gerekir. araç kontrolünü ve lastik aþýnmasýný olumsuz etkiler.

o Önerilen ebatlarýn dýþýnda lastik veya jant kullanýmý. Radyal lastikleri çapraz kuþaklý lastiklerle deðiþtirirseniz. Diþ aþýnma göstergelerinin yeri “TWI” veya iþaretleri vs. bu göstergeler ortaya çýkar. direksiyon ve yol tutuþunun zayýflamasýna yol açar. lastiklerin deðiþtirilmesi gerekir. Lastiklerin mutlaka önerilen ebatlarda lastiklerle deðiþtirilmesi gereklidir. Anahtar. ölüm. jant geniþliði ve açýklýðýnýn Hyundai speklerine uygun olmasýna dikkat ediniz.8 KULLANICI BÝLGÝLERÝ 6 I090A01MC-GAT YEDEK LASTÝK VE AVADANLIKLAR LASTÝKLERÝN DEÐÝÞÝM ZAMANI ! Aþýnma göstergesi OMC055017 Aracýnýz orijinal lastiklerinde diþ aþýnma göstergeleri vardýr. çapraz kuþaklý ve radyal katlý lastikleri ayný anda kullanmayýnýz. Uzatma kolu. Lastiklerin deðiþtirilmesi sýrasýnda.6 mm’ye indiðinde. ciddi yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek uygunsuz kullaným özelliklerine neden olabilir. o Aþýnmýþ lastiklerle araç kullanmak tehlikelidir! Aþýnmýþ lastikler. bunlar mutlaka dörtlü takým halinde takýlmalýdýr. Ýki veya daha fazla diþ üzerinde düz çizgi halindeki aþýnma göstergeleri ortaya çýktýðýnda. ile gösterilmektedir.Lastik diþ derinliði 1. Çekme kancasý . Tornavida Kriko. UYARI OMC045006 Hyundai’niz ile birlikte size aþaðýdakiler verilmektedir: Yedek lastik ve tekerlek Bijon anahtarý. Jantlarýn da deðiþtirilmesi durumunda. fren etkinliðinin kaybolmasýna.

.................................. 9-4 9 9 ........................1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.................ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1................. 9-2 MOTOR ................................ 9-3 YAÐLAMA ÇÝZELGESÝ ...1 ÖLÇÜLER ...........................................................................................1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.....

BENZÝNLÝ MOTOR DÝZEL MOTOR T HÝDROLÝK DÝREKSÝYON Tipi Direksiyon simidi boþluðu Kremayer Sadece175 Lastik stroku Kremayer ve pinyon 142 mm 138 mm Kanatçýklý tip 175 Lastik hariç Yað pompasý tipi FRENLER Tipi Ön fren tipi Takviyeli çift hidrolik devreli Havalandýrmalý disk Kampana (ABS’siz) Disk (ABS’li) Arka tekerleklerde kablolu YAKIT SÝSTEMÝ Yakýt deposu Kapasite Litre Arka fren tipi El freni .9 ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ 2 ÖLÇÜLER Konu Toplam uzunluk Toplam geniþlik Toplam yükseklik Aks mesafesi Ýz geniþliði Ön Arka 4 Kapýlý Model 3 Kapýlý Model LASTÝKLER 4 Kapýlý Model 3 Kapýlý Model Yedek Lastik Tam ebat C ELEKTRÝK SÝSTEMÝ Konu Akü Alternatör Düz þanz. Marþ motoru Otomatik þanz.

Ö. Boþta Otomatik kontrol Rölanti devri (d/dak) Ateþleme zamanlamasý Ü. sýralý.P. DOHC DÝZEL MOTOR Buji týrnak aralýðý Kurþunsuz Kurþunlu KLÝMA KAPALI KLÝMA AÇIK N.N.ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ 9 3 MOTOR KONU Motor tipi Silindir çapý x Strok (mm) Silindir hacmi (cc) Ateþleme sýrasý Buji Kurþunsuz Kurþunlu BENZÝNLÝ MOTOR 4-silindirli.Ö .P. Boþta N.

SK ATF SP-III veya Hyundai Motor tarafýndan onaylanmýþ diðer markalar Hidrolik direksiyon Fren Hidroliði Antifiriz DOT 3. ILSAC GF-3 veya ÜZERÝ C Yað ve Gres Standartlarý SAE 5W-20.4 Otomatik HYUNDAÝ ORÝJÝNAL ATF SPIII.3 Boþaltma ve yeniden doldurma (filtre ile) : 5.1 (Sadece benzinli) Gerektiði kadar Gerektiði kadar Benzin : 5.0 6. Sürüþ koþullarý ve bayi aðý ile sýnýrlý *2.8 Dizel : 5.3 Öneriler Dizel API CH-4 VEYA ÜZERÝ ACEA B4 veya ÜZERÝ T Motor Yaðý Tüketimi Þanzýman Düz SAE OW-30 (10°C ALTINDA) *1. 5W-30 SAE 10W-30 (-18°C ÜZERÝ kalite ) SAE 15W-40 (-13°C ÜZERÝ kalite ) SAE 20W-50 (-7°C ÜZERÝ kalite ) SAE 15W-40 (-15°C ÜZERÝ kalite ) SAE 10W-30 (-20°C . DOT 4 veya eþdeðeri Etilen glikol esaslý.5-5.9 Dizel : 2.40°C) Miktar (litre) Boþaltma ve yeniden doldurma (filtre ile) : 3.9 ARAÇ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ 4 YAÐLAMA ÇÝZELGESÝ Konu Motor yaðý Benzinli motor API SJ. Uzun süreli hýzlý araç kullanýmý için önerilmez Normal sürüþ koþullarý Güç kullaným koþullarýnda ORJÝNAL HYUNDAI YEDEK PARÇASI MTF 75W/85 (API GL-4) Benzin : 1. alüminyum radyatör için uygun . DIAMOND ATF SP-III.3-5. SL veya ÜZERÝ.40°C) SAE 5W-30 (-25°C . *2 *1.

1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.1 FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.1 10 10 .FÝHRÝST FEATURES OF YOUR HYUNDAI 1.

...... 1-148 Aracýnýzýn çekilmesi ........................................................................................................................................ 8-3 Buz/buðu giderme .....................................3-13 Araç içinin temizliði ..................................... Ateþleme Bujileri .................................10 FÝHRÝST 2 D010D01A-AAT A ABS Sistemi ........................................................ 8-5 Balata Aþýnma Sesli Uyarýsý ..................................................................................................1-18 .....................6-22 Ampul Watt Deðeri ................................................................1-16 Ayarlanabilir ön koltuklar ................................................................................................1-15 Aynalar B Bagaj Filesi ....................................................................... 1-102 C Camlar .............3-14 Acil malzemeler ...........................6-27 Anahtar ...................... 1-4 Anahtarsýz Giriþ Sistemi ................................................................ 1-132 CD Çalar Çalýþmasý (M465) .................... 1-123 CD Çalar Çalýþmasý (M455) ......1-73 Arka Kapý Çocuk Koruma Kilidi .......................................................................6-12 Ayarlanabilir fasýlalý silecek çalýþmasý ................................................................................1-73 Ayarlanabilir koltuk baþlýklarý ..................................................................3-11 Açýlýr tavan ........................................................................................................................ 4-6 Araç tanýtým numarasý ......................................................1-12 CD Çalar Çalýþmasý (M445) ...... 1-146 ........................................2-13 Acil durum...................1-18 Arka koltuk arkalýklarýnýn katlanmasý ....1-75 Arka Cam Sileceði ve Yýkayýcýsý ...............................................6-33 Ampullerin Deðiþtirilmesi ................1-11 Anten .........................91 Balans yapma ........................................................................................1-79 Akü .......2......................................................................................................................................1-19 Arka koltuk giriþi (3 kapýlý model) ................................... 1-8 Arka koltuk .............. 8-2 Arka cam Buðu Çözme Düðmesi ..............................1-92 Bagaj Kapaðý/Arka Kapak ......................... 1-141 CD’lerin Bakýmý . 1-64 Bardak tutucu ...............1-78 Bilgiler .........

.............................. 1-112....................2-19 E Ekonomik sürüþ .......................................................................................................................................... 7-2 Emniyet kemerinizin ayarlanmasý ............................................1-84 Çok Fonksiyonlu Aydýnlatma Kolu ............................................ 8-5 Çocuk Emniyeti Sistemi ...........................................................................................................................1-76 Çalýþtýrma ...... 1-108 Fan devir kontrolü ....................1-24 F Fan Devir Kontrolü ...........6-19 Fren Frenlerin Kontrolü .......................................................6-18 Dýþ dikiz aynasý ..........................................1-86 Direksiyon Hidroliði Seviyesi ........................................6-24 Direksiyon simidi yatýrma kolu .........................................2-17 El freni ...........................................6-17 ..................................1-71 Far Yükseklik Ayarý ...................................................................................................................................6-26 Filtre ........6-15 Düzgün viraj alma .... 1-107 Çekiþ .......... 1-27..............................1-95 Dörtlü flaþör sistemi .............. 1-103 Düz þanzýman yaðýnýn kontrolü........................................1-87 Elektronik Denge Programý .....................................1-28 Emniyet kemerleri 2 noktalý tip ....... 1-104 Çalýþtýrma .................................1-27 3-noktalý sistem ......................2-14 Emisyon kontrol sistemi .............................................................................................1-70 D Debriyaj Debriyaj Hidroliðinin Kontrolü ........FÝHRÝST 10 3 Ç Çakmak ........................................................1-74 Düðme ........1-97 Far kolu.....................................................1-70 Far selektörü .....................1-26 Emniyet kemerlerinin bakýmý ............................................................................1-31 Çok amaçlý kutu ...........................................................................................................................................................1-85 Dýþ dikiz aynasý ýsýtýcýsý ......

...............1-88 Kar lastikleri ............................................................................................................................1-41 Hýrsýzlýk Alarm Sistemi .....10 FÝHRÝST 4 G Gölgelik .........1-64 Hava Akýþ Kontrolü .............. 1-129 Kaset Çalar Çalýþmasý (M465) ....................................................................................................................1-109 Hava Filtresi........................ 6-5 I Immobilizer sistemi ...................................................................................................................................................................................................................................1-71 Gündüz/gece iç dikiz aynasý ............................. 1-7 Kaput açma .............................................................................................................................. 1-101 K Klimanýn Bakým aralýklarý ...............................................................................................................1-82 Ýki seviyeli ýsýtma....... 1-139 Kasetlerin Bakýmý .............................................1-96 Ý Ýç lamba .........1-87 Güneþlik .... 5-4 Kapý Kapý kilitleri ..........2-19 Kýþ mevsiminde sürüþ ..............1-97 Isýtma ve Klima Kumanda Sistemi ..............1-64 Gösterge Paneli ve ikaz lambalarý ........................................................... 1-5 Isýtma ve havalandýrma .................................1-93 Günlük Genel Kontroller .............................................................................................................................................................................1-52 Gözlük kutusu ...............1-97 Hava Yastýðý .......................................... 7-3 Kayýp anahtar .... 4-2 ...........................2-18 H Hararet göstergesi ............................................... 8-4 Kaset Çalar Çalýþmasý (M455) ...........................1-79 Gösterge ..... 1-9 Hýz göstergesi .............................................6-12 Hava Giriþ Kontrol Tuþu .............................................................. 1-146 Katalitik Konvertör ........................................6-18 Hyundai’nizin korozyona karþý korunmasý ......... 1-108 Hava giriþ kontrolü ............1-83 Güç koþullardaki periyodik bakým ......... 5-7 Gündüz Yanan Lambalar ......................1-65 Hidrolik yaðý ........................................................3-16 Kýþ mevsiminde sürüþ ...................................................

....................................................1-18 Koltuk Isýtýcý ...........1-13 Otomatik Isýtma ve Soðutma Kontrol Sistemi ................... 8-5 O Okuma lambasý .................1-17 Konumlar .....................................................6-10 Motoru çalýþtýrma ..FÝHRÝST 10 5 Kilometre Sayacý/Seyahat Kilometre Sayacý.........................1-78 M Merkezi Kapý Kilitleme Sistemi .......... 8-3 Lastik deðiþtirme........................... 2-5 Motoru çalýþtýrma .....1-82 Otomatik vites ........................................................................... 8....... 2-5 Motoru çalýþtýrmadan önce............................ 6-2 Motor egzozu tehlikeli olabilir .......................1-94 Koltuk arkalýðýnýn ayarlanmasý ............... 3-4 Motor bölmesi ............................1-17 Koltuk Isýtýcý ....................1-15 Koltuk Koltuk Arkalýðý Askýsý .................................................................... 2-3 Motor numarasý ............................ 2-9 Otomatik camlar ......................................................................................................................................1-66 Klima Koltuðun öne ve arkaya ayarlanmasý ....................................................................... 2-2 Motor soðutma sývýsý ..................................................................................................................................................................................... 8-3 L Lastik basýncý ...................3 N Numara ......................................................................................................... 3-8 Lastik rotasyonu ......6-15 ....... 2-4 Korna .................................................1-15 Koltuk giriþi ............... 1-9 Motor Motor aþýrý ýsýnýyorsa............................................................................................................................................ 1-106 Otomatik þanzýman yaðýnýn kontrolü.........1-95 Korozyona karþý koruma Küllük .................................................................

.............................................. 2-15 Þ Þanzýman Þerit deðiþtirme sinyali .. 1-136 Stereo ses sistemi .....................................6-20 Sis Lambasý Soðutma fanlarý ............................................................. 1-15 Ön koltuklar Öneriler ......................................................1-76 Servis gereksinimleri ........................................................................................................................................................................... 1-120 Stereo Radyo Çalýþmasý (M455) ........................................................................................................... 1-71 Patlak lastik (lastik deðiþtirme) ................ 6-13 Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri ..............................6-24 Stereo Radyo Çalýþmasý (M420) ...... 2-22 Römork veya araç çekme ........1-65 Takviye Akü Ýle Çalýþtýrma................................................................................... 1-75 Ön cam sileceði ve yýkayýcýsý........ 5-3 Seyahat kilometre sayacý .....................2 S Saat ................. 1-113 Sürüþ P Park lambasý otomatik kapama ............................................. 3-3 Torpido gözü ..................................................................................................... 1-72 Ön Cam Silecek Lastikleri ....................1-70 R Radyo Sistemi Römork (veya araç çekme) ...1-84 ................ 1-7 Ön koltuk .. 1-77 Park Mesafe Uyarý ...10 FÝHRÝST 6 Ö Ön............................ 1-126 Stereo Radyo Çalýþmasý (M455) ............................................................... 3-6 Periyodik bakým ............................... 1-2 Ölçüler ... 2-22 T Takometre ..................... 9..................................................................................... 5-4 Periyodik bakým iþlemlerinin açýklamasý ...............................................................1-66 Sýcaklýk kontrolü ................................................. 1-101 Sigorta Paneli Açýklamalarý .............................................................. 1-115 Stereo Radyo Çalýþmasý (M445) .......................... 5-8 Priz . 1-39 Ön Kapýlarýn anahtar ile kilitlenmesi ve açýlmasý .....................................6-34 Sigortalar ....................................................................

................................................................ 3-5 Yeni Hyundai Rodajý ...................................1-89 Uzun huzme anahtarý ...1-25 Z Zincirler ............... 1-3 Yýkama ve cilalama ......................................................................................1-87 Yükseklik ayarlý emniyet kemeri ................ 66 Yaðlama tablosu ........ 4-4 Yýkayýcý Deposu ..........................................1-47 Yan Perde Hava Yastýðý ..........................................1-56 Uzaktan kumanda ile açma .....FÝHRÝST 10 7 U Uyarý ýþýklarý ............................................................................................................................................................1-71 Y Yað .............................................................................................1-67 Yolcu Ön Hava Yastýðý AÇIK/KAPALI Düðmesi ......................................................................................................................6-14 Yol Bilgisayarý ............................................1-49 Yedek lastik (stepne) ........................................1-45 Yük Bölmesi Kapaðý .1-93 Yükseðe Monteli Üçüncü Fren Lambasý ......... 8-5 ............................ 9-4 Yakýt Yakýt Dolum Kapaðý Yan Hava Yastýðý.........................