P. 1
MAKALAT-I_SEMS-I_TEBRIZI

MAKALAT-I_SEMS-I_TEBRIZI

|Views: 269|Likes:
Yayınlayan: Cüneyt Gürgenç

More info:

Published by: Cüneyt Gürgenç on Mar 05, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

ŞEMS-İ TEBRİZİ'NİN ESERİ

MAKALAT
(KONUŞMALAR)
ÇEVİRİ Mehmed Nuri GENÇOSMAN

GiRiŞ
Yıllardır, Makalât-ı Şems-i Tebrizî, ikinci adıyle Hırka-i Şems üzerinde çalışmaktayım. Bugünün diliyle Şems-i Tebrlzî, Konuşmalar diye adlandırdığımız bu kitabın aslı, Farsça ve Arapça ile karışık, onüçüncü yüzyılda yazılmış çok çetin ve arkaik pasajlar ve deyimlerle dolu bir elyazmasıdır. Eser, çok önemli ve şaşırtıcı tasavvuf konularını içine aldığı gibi, o çağın belli başlı şahsiyetlerini, zamanın kültür ve bilim hareketlerini yansıtması, hele Mevlânâ Celâleddin'ln karanlıkta kalmış olan bazı yönlerini aydınlatması bakımından da bir hazine değerindedir. Şems-i Tebrizî, Konya'ya niçin gelmiştir? Mevlânâ ile onun arasındaki ilişki nasıl başlamıştır? Mevlânâ'nın normal hayatını birdenbire altüst ederek ona coşkun ve taşkın yepyeni bir ruh aşılayan bu adam kimdir? İşte bu noktaları bize açıkça gösterecek çok Önemli bilgileri bu kitapta bulmaktayız. Kitabın gerçi çok çetin ve dikenli tarafları vardır ve bu özelliği, bugüne kadar bir çevirisinin yapılmasına engel olmuştur. Ancak mutlu bir raslantının bana bu eseri Türk aydınlarına ve tasavvuf meraklılarına tanıtmak fırsat ve cesaretini vermiş olduğunu söylersem, okurlarımın beni yadırgamayacaklarını sanırım. Bu çeviriye kaynak olan kitap, çok saygıdeğer dostum Mevlânâ torunlarından Prof. Dr. Ferudun Nafiz Uzluk tarafından vaktiyle bana armağan edilmiş olan elyazması bir nüshadır. Bu metin, 27x21 ölçüsünde ve 326 sayfadır. Nesih kırması, nesih, sülüs ve ta'lik gibi çeşitli yazı örnekleriyle temiz ve okunaklı bir şekilde yazılmış, üzerinde yer yer ufak tefek nüsha farkları işaret edilmiştir. Metnin bazı kısımlarının kenarlarına bol haşiyeler, açıklamalar eklenmiştir. Tarihi ve yazarı belli olmayan bu nüshanın, merhum Mevlevi arif meşahirinden Ayaşlı Şakir tarafından Dergâh müzesindeki iki nüsha ile karşılaştırılarak orijinal bir metinden kopya edildiği, sayfa kenarlarındaki haşiyelerin de sonradan eklendiği anlaşılmaktadır, işte üstad Prof. Dr. Uzluk'un himmetine borçlu olduğum bu kitabı her ihtimale karşı memleket kitaplıklarında bulunan başka elyazmalarıyle de karşılaştırmak lüzumunu duyduğum için önce Konya'dan işe başladım. Mevlânâ Müzesi Kitaplığı'ndaki 2144 ve 2145 sayılı iki yazma metinle yer yer karşılaştırdım. Daha sonra istanbul'da Beyazıd Kütüphanesi Kataloglarına baş vurdum. Veliyüddin Efendi Kitaplığından aktarılmış bir Makalât yazması buldum ama bu kitapçık ufak bir özetten başka bir şey değildi, istanbul

Üniversitesi kitaplığında bulduğum 679 F.Y. numaralı metin de yine bir özetten ibaretti. Yaptığım bu araştırma ve incelemelerden sonra elimdeki nüshanın en doğru ve sağlam bir kaynak olduğu sonucuna vardım. Kitabın bazı yerlerinde irkildiğim oldu. Bu yüzden, başlamış olduğum çeviri hayli gecikti. Son günlerde ikinci bir raslantı daha oldu. İran'da basılmış olan bir Makalât metni, yine aziz dostum Prof. Dr. Uzluk tarafından getirtilerek bana armağan edildi. Bu yeni fırsattan da faydalanarak yaptığım çevirileri bir de basılı metinle karşılaştırmak ve son kontroldan geçirmek lüzumunu hissettim. Türkiye'deki metinlerden alınan kopyalardan meydana geldiği anlaşılan bu kitabın, değerli bilgin ve araştırıcı İranlı Ahmed Hoşnuvis tarafından gözden geçirilerek üzerinde düzeltmeler yapıldığını, gerekli not ve haşiyelerle süslendiğini ve güzel bir baskı halinde irfan âlemine sunulduğunu görmekle de ayrıca mutluluk duydum. Kendi hesabıma, bu yeni baskıdan da hayli faydalandığımı inkâr edemem. Müellifine teşekkürlerimi sunmayı da bir borç bilirim. Ancak, benim çevirime esas olan nüsha ile yeni baskı arasında büyük ve önemli farklar buldum. Bendeki nüshanın birçok sayfaları basılı kitapta eksik kalmıştır. Hele yazma nüshanın 95'inci sayfasından 164'üncü sayfasına kadar olan kısım tamamiyle atlanmıştır. Daha başka yerlerde de hayli atlamalar görülmektedir ki kitabın ikinci baskısında bunların düzeltilmesi çok faydalı olacaktır. Şu hale göre Farsça metnin Türkiye'de kritik bir baskısını yapmak zorunlu görünmektedir. Kitap hakkındaki araştırmalarımızı bu satırlarla özetledikten sonra, biraz da çeviri zorlukları üzerinde durmak isteriz. Kitaba esas olan elyazmalarını daha önce incelemiş bulunan İran'ın sayılı ilim ve fikir adamlarından rahmetli Furûzan Fer'in şu sözlerini aynen naklediyorum: «Makalât kitabı, Şemseddin-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerden, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevaplardan derlenmiş bir eserdir. Kitaptaki cümle ve pasajların kesik ve dağınık olması da gösteriyor ki bu eseri Şems kendisi kaleme almamış, belki o anılar her gün müritler tarafından kaydedilmiş ve son derece bir tertip bozukluğu ile de derlenmiştir. Ama inkâr edilemez ki, bize Mevlânâ'mn özel yaşantısını, onun hayat hikâyesini kapsayan bir çok gizli noktaları da gün ışığına çıkarmaktadır.» Mevlânâ'nın, Şemseddin Tebrizî ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinemeyen, sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları, bu hikâyeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir, işte Makalât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi, Mevlânâ'nın, Şems'e nasıl kapıldığına da bir dereceye kadar ışı tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen halin aksine olarak Şemseddin-i Tebrizî'nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat âşığı, mürşitlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter. Kitabın tarihî değerinden başka ayrıca, Şemseddin'le görüşmesinden sonra Mevlânâ'da yeni bir hayatın başladığım gösteren açık işaretler vardır. Şems'in getirdiği yeni fikirler, prensipler ve öğretim sistemi konusunda araştırma yapmak isteyenler, aradıklarını Makalât kitabında bulacaklardır. Çünkü Makalât ile Mesnevi arasında kuvvetli bir bağlantı vardır. Nasıl ki Mevlânâ, Mesnevi'de geçen birçok fıkra, hikâye ve nükteleri Makalât'tan almıştır. Kitap ayrıca gönül çekici deyim ve terimlerindeki üslûp güzelliği bakımından Fars Edebiyat ve Filolojisinin bir hazinesi değerindedir. İşin zorluğunu belirtmek için yukarda saydığım sebepleri üstat Furûzan Fer de kabul ediyor. Ana dili Farsça olan

bir ilim adamının bu görüşü, açık bir gerçeğin ifadesidir. Çevirinin zorluğunu artıran engellerin başında en çok diyaloglar gelmektedir. Konuşanla dinleyen, soran ve cevap veren; hatta üçüncü şahıs, aynı fiil ile ifade edilmektedir. Dedim ki, dedi ki yerine hep dedi fiili kullanılmıştır ki bu da şaşırtıcı sebeplerden biridir. Ama kitabı birkaç kere dikkatle, merakla ve sabırla okuyup da havasına girdikten sonra konu biraz daha aydınlanıyor. Kesik ve bağlantısız gibi görünen devrik cümlelerden sonraki cümle ve satırlardan bir mânâ çıkarmak mümkün oluyor, ama ne de olsa yine gramer kurallarına sığmayan sözler eksik değil. Bizi en ziyade ilgilendiren nokta, ele alman konuları herkesçe anlaşılabilir bir hale getirmek, Türk dilinin bugün benimsenmiş olan deyim ve terimlerine uygun fakat her türlü aşırılıktan, zorlama ve yapmacıklardan uzak bir çeviri örneği vermektir. İşte bu nokta üzerinde, gücümüzün yettiği kadar uğraştık. Konuşmalar kitabında, özellikle üstadın hayat hikâyesi, Mevlânâ ile aralarında geçen tasavvufî bahislerdeki görüş birliği, bazen düşünce ayrılığı, üstadın ağzından çıktığı gibi kayt ve

zapt edilmiştir. Bu sohbet konuşmasından bazen değişik bir üslûp kokusu gelir; yer yer söğüp saymalar, öfke belirtileri, zamaneye göre ayıp sayılmayan bazı açık saçık nükteler de eksik değil. Ama bu özellik ve konulardaki değişik eda, okurları sıkmadan, onlarda derin bir ilgi ve merak uyandırmaktadır. Şimdi eserden müessire intikal yoluyle biraz da müellifin kısa bir biyografisini çizmeye çalışalım.

Şems-i Tebrizî Kimdir?
Büyük arif Melikdâd oğlu Ali oğlu Muhammed Şemseddln, yaradılışında üstün vasıflarla bezenmiş, Allah vergisi yüksek bir istidat ve kabiliyetle doğmuş Allah âşıklarından, ilâhî aşk şarabiyle başı dönmüş hakikat ve mânâ ehli erenlerdendir. Altıncı hicret yüzyılında Tebriz'de hayata gözlerini açmış, henüz çocukluk ve ilk gençlik çağlarında bile çağdaşı olan kuşağın çocuklarından bambaşka bir vasıfta yaratıldığını göstermiştir. Coşkun, hareketli, duygu ve düşünce bakımından daima ileriye bakan ve zamanının değer ölçülerini aşan bu harika çocuk, bize kendini şöyle anlatıyor: «Henüz erginlik çağına girmemiştim. Aşk deryasına daldım mı, 30-40 gün hiç bir şey yiyemezdim; istekten kesilirdim, günlerce açlığa susuzluğa katlanırdım. Bir gün babam bana çıkıştı, 'Oğlum, dedi, ben senin bu halinden birşey anlamıyorum; bunun sonu nereye varacak? Bu davranışlar seni felâkete götürecek.' Ben ona şu cevabı verdim: Baba! Seninle benim babalık ve evlâtlık ilişkimiz neye benzer bilir misin? Bir tavuğun altına tavuk yumurtalarıyle karışık bir de kaz yumurtası koymuşlar. Vakti gelip de civcivler çıktığı zaman bunlar hep birlikte analarının arkasına düşer giderler, yolda bir göl kenarına raslarlar. Kaz yumurtasından çıkan civciv hemen kendisini suya atar, bunu gören ana tavuk, eyvah yavrum boğulacak der. Çırpınmaya başlar. Halbuki kaz yavrusu neşe içinde suda yüzmektedir. İşte seninle benim aramdaki fark da böyledir.» Ahmet Eflâkİ'nin, sayın dostum Prof. Tahsin Yazıcı tarafından dilimize çevrilmiş olan Ariflerin Menkıbeleri adlı eserine göre Tebriz şehrinde Şemseddin'e Şems-i Perende yani Uçan Şems derlermiş. Bu lakabın ona, çok gezmesinden ve sık sık zamane ariflerini ziyaret için şehirler arasında dolaşmasından ötürü verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca ona manevî mertebesi ve ergin ariflerden sayılması dolayısiyle Kâmil.i Tebrizî de denilirmiş. Ama bunun, hem büyük arif Şemseddin Muhammed'in hem de başka bir Şemseddin'in lakabı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum üstat Furûzan Fer'in İran'da vaktiyle neşretmiş olduğu Menakıb-i Evhaduddin-i Kirman adlı eserde Evhaduddin şöyle anlatıyor: «Kayseri'de bulunduğum sırada Kâmil-i Tebrizî denilen bir zat vardı; bu, perişan halli bir âşık idi. Sultan Alaeddin ile vezirleri ona çok saygı ve sevgi gösterirlerdi. Batın ehli bir adam idi. Sultan yanında çok itibarı var idi. Herhangi bir adam için bin dinar bile iltimas etseydi red olunmazdı.» Şimdi Evhaduddin'in bahsettiği bu Kâmil-i Tebrizî ile büyük arif Şems-i Tebrizî'nin başka başka kişiler olduğunda şüphe etmiyoruz. Çünkü Şems-i Tebrizî, sözü geçen Kirmanlı Evhaduddin'in uzun uzadıya aleyhinde bulunmuş ve Evhaduddin, Şems'in yüce mertebesini anlayamamıştır. Şu hale göre onun Kayseri'de rastladığı Kâmil-i Tebrizî, başka birisidir yani Kâmil sözünün, o Şemseddin'in vasfı değil ismi olduğu anlaşılmaktadır. Yine Eflâkî'nin Ariflerin Menkıbeleri kitabında, Mevlânâ Celâleddin, yukarda sözü geçen ikinci Şems-i Tebrizî'den bahsederken, «Tebrizli Kâmil, Konya şehrinin aptalıdır, Fakih Ah-med'den birkaç derece daha üstündür,» demektedir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin, çok vakit zamane sultanlarının, devlet büyüklerinin makamlarına teklifsizce girip çıktığı, Saray kapıcılarının ona ses çıkarmadığı, hatta sultanın tahtına çıkıp oturduğu, meclislere vakitli vakitsiz girip çıktığı, meclislerdeki aletlerden herhangi birini alıp dışarı fırladığı halde hiç kimsenin ona engel olmaya cesaret edemediği anlaşılmaktadır. Bazı açık gönüllü büyükler, Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'ye, Seyfullah yani Allah Kılıcı da demişlerdir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin adı, Makalât kitabında da aynen geçmektedir. İlerde görüleceği gibi Makalât' ın ikinci bölümü şöyle başlıyor: «Pir Muhammed'e sordular: Tebrizli Kâmil'in hırkası önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş bir serçeye dönüyorsun sonra diyorsun ki, 'doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. Çünkü o kendi hesabına yaşıyor» Yukarıdaki sözlerden de anlaşılıyor ki bu Kâmil-i Tebriz başka bir Allah eridir. Evhaduddin'in Kayseri'de gördüğü, Mevlânâ'nm, «Fakih Ahmed'den birkaç kat daha üstündür,» diye bahsettiği zat da Kâmil-i Tebrizi'den başka birisi değildir. Çünkü bunun büyük arif Şemseddin Muhammed'e benzer bir tarafı yoktur. Zaten Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Mevlânâ

Çelâleddin'in Şems hakkında kullandığı deyimler arasında da çelişki vardır. Mevlânâ, hiç bir zaman üstadını başka vasıfla övmemiş, onu Kâmil-i Tebrizî diye anmamıştır. Bu açıklamalardan sonra şimdi yine asıl konumuza dönebiliriz. Büyük arif Tebrizli Muhammed Şemseddin, bazı yanlış görüşlü tetkikçilerin sandığı ve bize tanıttıkları gibi basit bir bâtınî dervişi değildir. O yüzyılların yetiştirdiği büyük mürşitler arasında üstün vasıflarla yaratılmış eşsiz bir ariftir. Böyle olmasaydı, Mevlânâ gibi zahir ve batin ilimlerinde yüksek derecelere ermiş, zamanında müderrislik ve müftülük mertebelerine yükselmiş seçkin bir insanı, Allahsal bir aşk ve iştiyak ateşiyle tutuşturabilir miydi? Mevlânâ'ya bütün normal hayatını bir tarafa iterek, işini gücünü, medresesini ihmal ettirerek, onu madde âleminin dışında başka bir âleme götüren; ona mânâ âleminin pencerelerini açan bu Tebriz güneşi, bu Türk velisi olmuştur. Şu halde, bu nitelikte ve bu yetenekte olan ulu bir arifin bayağı bir bâtınî dervişi olamayacağı; onun, gönlü yüce hakikatlerle dolu bir irfan ve irşad kaynağı olduğu şüphesizdir. Makalât'ın incelenmesi, bize, Tebrizli Şemseddin'in, zamanında en yüksek islâmî bilgilerden, tefsir, hadis, fıkıh, felsefe ve kelâm bilimlerinde de yeter derecede ilerlemiş olduğunu ve dört mezhebin fıkıh esaslarına da âşinâ bulunduğunu ve bu cümleden olarak Şafiîlerin meşhur beş kitabında Tenbih adlı eseri de incelediğini gösteriyor. Şems'in, Arap edebiyat ve filolojisinde de üstün bir bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Yıllarca Suriye'de Halep ve Şam gibi büyük şehirlerde yaşadığı, Araplarla ilişki kurduğu, onların dillerini gayet iyi bir şekilde konuşup yazdığı Makalât'taki yer yer Arapça pasajlardan anlaşılmaktadır. Bir aralık Erzurum'da ve Türk şehirlerinde öğretmenlik yapmış olan Şems'in Konya'ya nasıl ve niçin geldiği bahsine dönelim: Makalât'ta şu satırları okumaktayız: «Allahya yalvardım. Yarabbi beni kendi velilerinle tanıştır, onlarla yoldaş et dedim. Rüyamda, 'Seni bir veliyle yoldaş edelim,' dediler. 'O veli nerededir?' diye sordum. Ertesi gece bu velinin Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Bir müddet sonra tekrar gördüğüm rüyada, 'Henüz vakti gelmemiştir, her işin bir zamanı var,' dediler.» Bu açıklama bize, Mevlânâ'nın da vaktin olgun velileri mertebesine yükselmiş kendisine muhatap olacak kuvvetli bir mânâ ehli bulamadığı için zahir bilgileri çerçevesi içerisinde kalmış olduğunu göstermektedir. Şems bunu duymuş ve sezmiştir. İçindeki coşkun hisleri aktaracak derin ve geniş bir gönül aramaktadır. Aradığını da Mevlânâ Celâleddin'de bulmuştur. Mevlânâ Celâleddin, gerçi mânâ âlemine ait bilgilerden yoksun değildi. İlk tasavvuf neşesini babası Sultanu'l-Ulemâ' dan, onun ölümünden sonra da Horasan erenlerinden babasının arkadaşı Tirmizli Seyid Burhaneddin'den almıştı. Ama Şems ile buluşması bambaşka bir hadise olmuştur. Bu hadiseyi Eflâkî, Molla Cami ve diğer tezkirecilerle Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled, çeşitli ve renkli dekorlar içerisinde anlatırlar. İlerde bu konuya dönmek üzere bir de Şems'in ilk üstatlarına -ve tasavvufla nasıl ilgilenmiş olduğuna dair elimizdeki bilgileri özetleyelim:

İlk Çağları
Şems, kendi ifadesine göre ilk nasibini Tebriz'de, Ebûbekr Sellebaf (Sepetçi Ebubekir) adında bir mürşitten almıştır. Eflâkî'nin Sultan Veled'den naklederek anlattığına göre bütün velîlik niteliklerini onda bulmuştur ama kendisinde, şeyhinin göremediği ve hiç kimsenin farkında olamadığı birşey vardı ki onu ancak Mevlânâ Celâleddin görebilmişti. Yine Şems'in Sultan Veled'e anlattığına göre çocukluk günlerinde Allahyı, melekleri, yerlerde ve göklerde bir çok olayları görür, herkesi de kendisi gibi sanırmış. Ama sonradan anlamıştır ki bunları başkaları göremiyor. Şeyh Ebubekir de bunları herkese söylemesini yasaklarmış. Hafız Hüseyin Kerbalayî'nin, Ravzatül Cinan (Cennet Ban. çeleri) adlı eserinde şu satırları okumaktayız:

Şems-i Tebrizî uzun süre Tebriz'de Şeyh Ebûbekr Selle-bafın hizmetinde bulundu. Büyük bir olgunluk ve erginlik mertebesine erdi ama onu daha fazla olgunlaştırmak Şeyhinin takati üstüne çıkınca Ebûbekr, insaf ve takdir yoluyla ona artık bu olgunlaşmanın daha ileri mertebesini başka yerde aramasını tavsiye etti; seyahata çıkmasına izin verdi. Şems önce Kirmanlı Şeyh Evhaduddin'in piri Şecaslı Şeyh Rükneddin'e, sonra da Tebrizli Şeyh Şahabeddln Mahmud'a gitti. Zamanın büyük mürşitlerinden olan o zatın hizmetlerinden de çok feyiz aldı. Daha sonra zamane şeyhlerinin önderi sayılan Cent'li Baba

(M. Asıl zevk. Halbuki o kendisini bilmezlerden sanır ve öyle zanneder. onlardan daha üstün. Şimdi Mevlânâ'nın Şems'i nasıl gördüğünü.'642 hicret yılı Cemaziyelahır ayının yirmi altıncı günü Konya'ya gelmiştir. Bunu seyreden aziz derviş. onu hiç unutamadı. 77. işte bu azizin Şems-i Tebrizî'yi yetiştiren Ebûbekr olduğunu.' dediler. yanındaki eşyasını yukarıdan hırsızın eteğine bıraktı ona çok özürler diledi ve 'Haydi çabuk şimdi buradan kaçıp canını kurtarmaya bak. Yiğitlikte senin ayağının toprağıyım. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl uğraşsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. fakirler sultanı Şems-i Tebrizî'yi ziyarete gittiği için karanlıkta kaldık. dedelerinin sapkın inançlarını bir tarafa atarak zındıklık yolundan ayrılmış baba ve dedelerinin kitap ve defterlerini yakmış. tam manasiyle islâm ve ehli sünnet inançlarını benimsemiştir. Şemseddin de Tebriz'de doğmuştur. ona bağlanmasının nedenlerini tekrar araştıralım: Eflâkî şöyle diyor: «Hazreti Mevlânâ buyurdu ki 'Bir gün bana Melekût âleminin yolları açıldı. mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur. Bütün fenlerde.Kemal'e baş vurdu. biri birinden renk ve ışık alan iki irfan hazinesidir. cömert ve çok üstün yaratılışlı seçkin bir zat olduğunu kaydetmektedir. gönlü isterse. zavallı hırsızın çektiği korkuyu düşündü.» Cennet Bahçeleri'nin yazarı Kerbelâlı hafız Hüseyin. Şems ile Mevlânâ biri birini tamamlayan. tartışır. ruh âleminin manasına erebilmektedir. Alâeddin.» Konya'ya İlk Gelişi ve Mevlânâ ile Buluşma Konuşmalar'dan anladığımıza göre Şems. «O. telaş ve korku içerisinde kaçmaya çalışıyordu. Yoksa. onlardan daha zevkli. başka bir yoldan hırsızın karşısına çıktı. beni dinlerken. 'Ben sana yabancı değilim. orada yerleşmiş. temel bilgilerde. bedenler nerede olursa olsunlar ne değeri var. daima uyanık gönüllüydü.» «Ben o kutsal yerleri dolaşıp tekrar dördüncü kat göklere geldiğim zaman büyük güneşin eskisi gibi kendi merkezinde nur ve ışık saçtığını gördüm.» Şimdi bir de Mevlânâ hakkında Şems'in görüşlerini dinleyelim: «Dünyanın hiç bir yerinde Mevlânâ'nın eşi ve benzeri yoktur.» (Şems-i Tebrizî. duman gibi kendini yok etmeye çalış. ilâhi bir temaşa zevkiyle Miraç etmek nasib oldu. O makamın kutsal sakinleri. Bazı tezkerecilere göre de Şems'in aslı Horasanlıdır.' dedi. babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk yahut müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. ayıptır söylemesi. 48). sentaks. Devletşah diyor ki. 'Dostum gitme. Adam o sırada. din bilgisinde. eli vergili. onlardan daha lâtiftir. Babası ticaret maksadiyle Horasan'dan Tebriz'e gelmiş.' dedi. geceleri uyumazdı. sarığını. Her ikisi de aşk ve hakikatla dolu. O . Konuşmalar. gramer. ondan da hayli faydalandı ama Mevlânâ ile buluşuncaya kadar. M. Gerekirse. üzüntüsü engel değilse ve konunun tatsızlığı sebep olmazsa. nasıl anlatayım. ilk üstadı Ebûbekr'in hatırasını daima saygı ile andı. Şems'in Ailesi Devletşah Tezkeresî'nin anlattığına göre Şems-i Tebrizî İsmailiye mezhebi büyüklerinden Büzrükümid'in torunu Havend Alâeddin'in oğludur. Karanlıkta dama doğru yürüdü. 'Bizim güneşimiz. Gecenin birinde bir hırsızın dama çıkmak için kement attığını gördü. hepsinden daha yetkili konuşur. onun. dördüncü kat göğe kadar çıktım. Ebûbekr'in manevî mertebesini Şeyh Sadi de Bostan kitabında şöyle övmektedir: «Tebriz taraflarında bir aziz vardı ki. nerede doğarsa doğsun işin suretine değil manâsına bakmalıdır. halkın sesini işitince o tehlikeli durumda sığınacak bir yer bulamadı. Benim önümde. mum gibi erimeye başladı. Beytül Mâmur denilen sarayın sakinlerinden bunun sebebini sordum.) İşte her iki Allah âşığının aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygıdan birer örnek alarak yukarda naklettiğimiz vesikalar bize gösteriyor ki. madde ve mânâ âleminin sırlarına ermiş üstün vasıflı birer Allah velîsidir. ama o feleğin yüzünü kararmış gördüm.' Hemen kavuğunu.

meslislere gitmek istemiyor. Ona şu susturucu cevabı vermiştir: «Hazreti Muhammed (S. Şems hakkında uygunsuz sözler söylemeye ve düşmanca hareketlere başlarlar. her saat gördükçe aşk ve hayreti artar ve ondan dolayı da 'Yarabbi biz seni sana yaraşan bilgiyle bilemedik. Bu süre içinde bütün ihtiyaçlarını Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled sağlamıştır. hep onun işaretlerine dönük. Ama.Mevlânâ ile ilk buluşma hakkında Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Molla Câmi'nin Nefahat-ül-üns'de ve bizzat Makalât metninin 56'ncı sahifesindeki Arapça pasajda biraz değişik bir dekor içinde özetle şöyle anlatılmaktadır: Şems yukardaki tarihte Konya'ya gelir. «Yazıklar olsun ki bilginler sultanı Bahaeddin Veled'in oğlu bir Tebrizli oğlanın arkasından yürümeye başladı. 643 hicret yılının 21 Şevval perşembe gününe rastlayan bu ayrılıştan sonra onun Şam'a gitmiş olduğu anlaşıldı. susuzluğu o kadar derindir ki. hoşnutsuzluk ateşini körüklüyorlardı. aheste aheste sürmekte ve kendisine yaklaşmaktadır. selâm verir ve «Hemen söyle bana. Şems yol üzerinde beklemekte.). şüphesiz hep susuzluğundan dem vurur ve her gün o susuzluğun daha da artması niyazında bulunur. hep gam. Bu dedikoduları işiten Mevlânâ da onlara şöyle diyordu: «Siz.» Bazıları da.) hep 'Yarabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik. bütün normal işlerini. hep onunla göz göze diz dize idi. eğer sevseydiniz onu öyle çirkin karşılamaydınız. büyük bir ateşin kafatasında alevlendiğini hissetmiştir. irşad ve sohbetinden yoksun kalan büyük bir halk topluluğu ve gençlik. düşmanlık teranelerini anlamaz değildi. Bu ilk misafirlik sırasında her iki Hak âşığı tam üç ay hep halvette kalır.A. Şems'in ilk sorusu karşısında güya yedi kat göklerin biri birinden ayrılarak yere yıkıldığını. Şemseddin'den bir gönül hoşluğu gelmiyor. Bayezid kim oluyor? Bayezid'in susuzluğu bir yudum su ile diner. Şems ile Mevlânâ'nın İlk Buluşmalarının Çeşitli Yankıları Mevlânâ'nın Şemseddin'le buluşması. Bayezid kendisini Hakka ermiş görünce hemen dolu verir ve daha fazlasına bakmaz ama Hazreti Mustafa (S.» diyorlardı. aşağı yukarı 16 ay kadar uzadı. bir süre sonra kendine geldiği zaman Şems'in elinden tutarak piyade bir halde kendi medresesine götürmüş. «Hazreti Muhammed (selât ve selâm ona olsun) peygamberlerin sonuncusudur.A. oruç. Onunla Bayezid arasında ne münasebet var?» Şems. kudretinin.» diyorlardı. bu sualin heybet ve azameti karşısında kendinden geçmiş. onunla kırk gün halvette kalarak hiç kimseyle münasebette bulunmamıştır. iş artık açık bir düşmanlık haline dönüşmüştü. kayıplara karıştı. Konya şeyhleri arasında bir sofi de. artık başka bir âleme dalmıştı. onun. o zaman da suya kandığından söz eder. katırın dizginine yapışır. O. Gözü kulağı Şems'in sohbet ve irşadında. Bunu en çok Mevlânâ'nın yakınları. onun velilik hazinesinde yeniden bulmasına fırsat sağlamıştır. Yıllardır içi aşk ve iştiyak ateşiyle dolu olan Şems. Nereye gittiğini hiç kimse anlayamadı. müderrislik. keder ve hicran içinde yine halvete kapanıyordu. gece gündüz. Gecenin birinde Konya'dan ayrıldı.). Artık Horasan toprağının yetiştirdiği değerler.' diye hep özlem duyar. ikindiye doğru şehre geleceğini söylerler. Eflâkî'ye göre Mevlânâ. vaizlik gibi meşgalelerini bir tarafa.' dediği halde Bayezid. sıhhatinin bozulmasına yol açtı. Mevlânâ bir katıra binmiş. Şu halde bu her iki davacıdan Hazreti Muhammed Mustafa'nın davası çok büyüktür. «Ama niçin Hazreti Muhammed (S.» Bu cevap karşısında Şems-i Tebrizî. en yücesidir. ibadet ve sohbetle meşgul olur. talebesi. «Bu ne sorudur?» der.» der. sabırsızlıkla Mevlânâ'nın yolunu gözetmektedir.' diye öğünmüştür?» Mevlânâ. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bu yüzden dedikodular gittikçe artmış. Dış âlemle ilişkisini kesmiş. her varlığa hâkim olan saltanatının parlak belirtilerini her gün. Bir kısım Konyalılar da. güneşin cihanı aydınlatan ışığı onun evinin ufacık penceresine kadar sızar ve ancak o kadar girer. Onun idrak hazinesi o kadar bir suyla dolar. Şemseddin'i anlamadığınız için onu sevmiyorsunuz. Şekerciler Hanı'nda bir odaya yerleşir. hiç dışarı çıkmazlar. iterek artık Şems'in pervanesi olmuştu. Şems'in Konya'dan ayrılması Mevlânâ'yı eski hayatına döndürmek şöyle dursun. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. o sırada Meram bağlarında sayfiyede olduğunu. namaz. «Acaba Mevlânâ'da o kadar akıl yok mu ki. Tebrizlilerin uydusu haline geldi. aksine. Neredeyse o . bir Tebrizlinin peşine düşmüş? Mevlânâ dünyadan el çekmiş bir insandır.» diye halkı ayaklandırıyordu. sanki kaybettiği değerli bir mücevheri Şems'in manevî benliğinde. Kimseyle konuşmuyor. O da artık birkaç damla suyun bardağı taşıracağını sezmiş ve bu düşmanlık çemberinden kendini kurtarmak için kararını vermişti. ona. Bu ayrılık süresi.). Mevlânâ'yı sorar. halbuki Şemseddin henüz dünyadan el çekmemiştir. hakkındaki bu dedikoduları. bir nağra atarak yere yıkılır. Şemseddin. bağrının hasret ve firkat ateşiyle yanmasına. 'Beni ululayın şanım ne yücedir. yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» Mevlânâ. Hakkın yüceliğinin.A. Şu sebepten ki. cihan varlıklarının en büyüğüdür. sohbet arkadaşları yapıyor. «Bize. her gün daha fazla Hakkı görür ve bu görüşle daha çok ilerler. Şems'in kudretli kişiliği önünde öylesine mest ve coşkun bir hale gelmişti ki. «Hazreti Muhammed mi daha büyüktür. Derken belirli vakit gelir. müftülük. öte yanda her gün Mevlânâ Celâleddin'in ilmî konuşmalarından.A.

altın ve gümüş armağanlarla Şemseddin'i tekrar Konya'ya getirmek üzere Şam'a gönderdi. dervişin müjdesini işitince bütün elbise ve giysilerini çıkardı ve dervişe bağışladı. bütün varlıkları ayakta tutan ulu Allahya ant içerim ki onun nuru. âşıkane secdeler et. Ey hafif kanatlı gönül kuşu git bensiz benim dilberime uç. Eğer mübarek ve sevinçli haliyle o sevgilim buraya gelirse. o değer biçilmez mücevhere selâm ve sevgiler götür. Onun eşi ve benzeri olmayan hükmü ile cihan aşk ile âşıklarla. bilginlerden. sizi atlatır. Şems-i Tebrizî'nin tılsımlarıyle. Kendisi de ata binerek bütün Konya ileri gelenleri ve ahalisiyle birlikte Şems'i büyük bir sevgi ve saygı hâlesi içinde şehre getirdi.ayrılık ateşi içinde son nefeslerini vermek üzereyken Şam'dan gelen bir mektup imdada yetişti. saygı göstermekten geri durmazlardı. et. yine dizginleri bu tarafa çevir! Aşk filinin hortumunu yine şahlandır. Mevlânâ. bu duacınızın sohbetinde bulunmuş olan bu eski dost Şam'a . Uzun süren bir kara yolculuğundan sonra Konya'ya yakın Zencirli hanına geldikleri zaman babasını müjdelemek için şehre bir derviş gönderdi. akşamım seninle aydın bir sabah gibi olsun Ey Şam'ın. mum gibi erimeye başladım. kudretli. renkli bahanelerle o güzel yüzlü ay parçasını o hoş çehreli sevgiliyi eve doğru yürütmeye çalışın. büyüleriyle onun akla hayret veren hazinesi gizlendi. Hiç bir yaratıkla ilgisi yoktur. Söylediklerine göre iki bin dinar altını Şems'in pabucu içerisine doldurarak onu Konya tarafına çevirmesini de Sultan Veled'e tembih etti. Onun çok sıcak bir nefesi vardır. halktan emirlerden. Şems'in mektubu şöyle başlıyordu: «Mevlânâ'ya malûm olsun ki. fakirlerden ve ahilerden onu karşılamak isteyenlerin toplanmasını diledi. Onun güneş gibi parlayan yüzü karşısında bütün ışıklar söner. Bir kere onun cemali parlayınca. diri gönüllü bir dervişe rastladım. bak Allahnın ne garip işlerini göreceksin. Mevlânâ'hm mektubunu.» diye çok yalvardılar. ger. hâkim ve mahkûmlarla doldu. armağanlarını teslim ettikten sonra bütün dostların yaptıklarından pişman olduklarını ve kendisini hasretle. birkaç yük değerli hediye. Bu mektup Şemseddin'den idi. babasının tavsiyesine uyarak yol arkadaşları ve dostlarıyle birlikte Şam'a yollandı. havayı bağlar. kendisi de neşe ve sevinç içinde Şems'in önünde piyade olarak yola koyuldu. Sultan Ve-led. yüzbinlerce sır açıklansın diye aşk ışıklarını parlattı. Mevlana'yı çok üzüyordu. Öyle bir derviş ki. bu dileklerimizi kabul buyurursunuz. güzellerin güzelliği hiç kalır. O. Mevlânâ'nm gözlerinde bir ümit ve hayat güneşi parladı. bu zaif hayır duası ile meşguldür. Cadılıkla. saygı ile Konya'da beklediklerini anlattılar.» Şemseddin'in Şam'da uzun süre kalması Hz. dostumuzu bu tarafa çekmeye bakın! Nihayet o kaçak sevgiliyi tekrar bana getirin! Tatlı teraneler. «Benden selâm götür. Konya halkına haberler salarak Şems'in geldiğini. Mevlânâ eğer onun iç yüzünü. Aman ne olur. Eğer başka zaman gelirim diye söz verirse aldanmayın! Bütün sözleri hile ve kaçamaktır. büyücülükle suya düğüm vurur. Cemalinden uzak düşünce beden bir virane. kendi binmiş olduğu rahvan atına Şems'i bindirdi. Çünkü Şems'in Şam'da olduğu anlaşılmış ve kayıp hazinenin yeri belli olmuştu. Ermen ve Rum ülkesinin kıvancı sevgili! Mevlânâ bu mektubu yazdıktan sonra büyük oğlu Sultan Veledi. çek tarafını bilselerdi şüphe yok ki ona sevgi nazarıyla bakar. bu İsrarlar karşısında dayanamadı. sen otur da seyret. Senin ayrıldığın günden beri ağzımın tadı bozuldu.» dedi. Oraya varır varmaz. Sultan Velecl. Şems. «Umarız ki. Şam'a girer girmez Salihiye semtinde meşhur bir han vardır oraya git ve mümkün ise şu gazeli de onun huzurunda irşad. yirmi nefer atlı. babasının işaret ettiği hana gitti. Ona mektup yazdı ve şu gazeli de ekledi: Başlangıcı olmayan zamandan beri diri. Her birinin ahvali sohbet sırasında anlaşıldıktan ve dostlar ayrı ayrı kendilerini gösterdikten sonra ancak pek değerli. On yıldan fazladır ki burada tekrar gelişimde bana yine dostluk ve aşinalık gösterdi. yaratıcı. Şems'in odası önünde edeple durdular. can da o viranenin baykuşu oldu. Gidin ey yoldaşlar.

odasını bomboş bulunca dayanamadı. Şems. bir gün. Sence bilinen benim kalp sözlerimi. 645 hicret yılı . Şems'in rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için evlâtlık gibi evde yetiştirilmiş olan Kimya adındaki genç ve güzel kızı da Şems'e nikâh etti. Bazı dostları ve sevdikleriyle beraber Şam'a kadar giderek orada aylarca Şems' ten bir iz ve haber almak için çırpındılar. Eğer Tebriz'in Hak güneşi Şemseddin oradaysa Şam'ın kulu kölesiyiz. hiç bir sonuç elde etmeden eli boş gönlü kırık Konya'ya döndüler. Bahar bulutları gibi yaş dökmeye başladı ve hemen Sultan Veled'in evine koştu. hakaretler savurmaktan geri durmuyorlardı. hep sağlam akçe gibi kabul eden sendin. Yanlarına yalnız Kuyumcu Selâhaddin ile Sultan Veled'den başka hiç kimse giremiyordu. sövüp saymaya başladılar. Bu ikinci gelişte. bu saldırılara bir zaman katlandı.' diyerek dışarı çıkar. Ne yazık ki.» dedi. dedi. Nasıl ki Mesnevî'de bu buluşmayı şu mısralarla anlatmaktadır: Onun yüzünü görünce gül gibi açıldı. onun akşam karanlığı gibi siyah kâküllerinden Şam'da tazeleniyoruz. Ama bu sefer müritlerle bazı kıskançlar tekrar harekete geçtiler. ey aşkın gönlünün istediği sevgili! Ey tek güneş! Yüzbinlerce defa seni dinlemek arzusiyle aklım başımdan gitmişti. Eflâkî'nin anlattığına göre bu ikinci gelişte de tam altı ay yine Şems ile Mevlânâ medresedeki bir hücrede halvete çekildiler. ona eskisinden daha çok saygı göstermiştir. Eflâkî'nin anlattığına göre güya Sultan Ve-led şöyle demiştir: «Bir gece Şemseddin halvette Mevlânâ ile birlikte otururken bir adam dışarıdan Şems'i çağırır. sevindi. Şems. hem de ne mutlu bir kul ve köleyiz. vuslatda ayrılık bağlarından kurtuldu. hemen yerinden fırlar ve Mevlânâ'ya.» diye feryada başladı. Bir müddet ondan. özgür oldu. hemen bir bıçak . onu fırsat buldukça küçümsemekten. Mevlânâ artık gece gündüz onun ayrılığını terennüm eden şiirler ve gazeller söylüyor. Bir süre durduktan sonra. Ama hiç bir yerden ses çıkmadı. Salihliye dağında bir mücevher madeni var ki. hiç kimse izimi tozumu bulamayacak. Şam sevgilisine can vermiş. Şems'in ortadan kaybolması olayı hâlâ bir esrar perdesi arkasında kalmıştır. Yüksek sesle. Ey canların etrafında döndüğü Hak ankası. 'İyi bilin ki madde ve mânâ âlemi Allahındır. Rum Ülkesinden Şam tarafına. Bu olay. içinde bir perşembe gününe rastlar. Sipehsâlâr Menakibi yazarı Feridun Ahmed diyor ki: «Bu sefer sırasında Mevlânâ şu gazeli inşad buyurmuştur: Biz Şam'ın âşığı başı dönmüş sevdalısı ve Şam delisiyiz. 'Beni öldürmek istiyorlar. Güya ki insanlık gereği olan yemek içmek ve başkaca ihtiyaçlardan uzak bir bir yaşantı sürüyorlardı. yârin yurdu olan Şam'a koşuyoruz. Yıllarca ayrı düştükten sonra tekrar vuslata ermiş iki âşık gibi birbirleriyle öylesine kaynaşmışlardır ki artık ayrılmaz bir hale gelmişlerdir. «Kalk Bahaeddin kalk! Ne uyuyorsun? Kalk da şeyhini aramaya çık! Çünkü canımız yine onun güzel kokusundan yoksun kaldı. kıyamet meydanının İsrafili! Ey aşkın aşkı. ertesi gün Medresesindeki hücresinde dostunu ziyarete gelen Mevlânâ. onu aramak için Şam denizinde boğulmuşuz. Öte tarafta Şems'i sevmeyenler. «Artık bu halkın kötü davranışları yüzünden öyle bir yere gideceğim ki. gönül bağlamışız. o hakikat güneşinden bir haber beklediler. ok şükür ki o Kaf dağından tekrar geldin! Ey aşkın. bu yolculukta Sultan Veled'in gösterdiği hizmet ve saygıdan dolayı çok duygulanmış. Mevlânâ'nın Şems'e karşı sevgi ve bağlılığı bir kat daha artmış. Bu müddet içinde ansızın oradan kayboldu. Kapı dışında pusu kurmuş olan yedi kişi bu fırsattan faydalanarak.' der. ses çıkarmadı ama artık dayanılmaz bir hale gelince işi Sultan Veled'e anlattı ve gördüğü hakaretlerden hayli yakınarak. öte yandan da onu yine Şam taraflarında aramak için yolculuk hazırlıklarına girişiliyordu. teşekkür etmiştir. dedikoduya.Şems.

onun. İbrahim Fahreddin. bir tesadüfle Zencan halkından pîr Rükneddin-i Secasî'nin dergâhına gitmiş.» Bu cevab üzerine Baba Kemal. Şeyhi.saplarlar. gece oldu kâküllerin yine amber saçıyor. Mesnevi Şerhi başlangıcında bize Şems hakkında şu tamamlayıcı bilgileri bunları besteleyerek şeyhine sunuyordu. onu da çileye oturttu. Kübrevîye kolunun kurucusu meşhur Necmeddini Kübrâ'nın halifelerinden Cendli Baba Kemal'den feyz aldıkları anlaşılmaktadır. Ama o bu işte gerekli terimlere ve bilgilere âşinâ olduğu için duygularını uygun sözler ve deyimlerle anlatabiliyor. o ilk ve son hakikatleri senin adına dile getirecektir. O sırada bir raslantı eseri olarak Lemeât sahibi İbrahim Fahreddin Irakî (ölümü 688 H. duman renkli sarık sarıyor ve matem nişanesi olan Yemen hırkası. Eflâkî. Fakat Şemseddin duygularını onun gibi açıklayamıyordu.» Şu rivayete göre Lemeât sahibi ibrahim Fahreddin İrakî ile Şems'in. şu cevabı verdi: «Ben. Mollan şehrinde yerleşmiş orada Şeyh Şahabeddîn Sühreverdî'nin müridi ve daha sonra onun damadı olmuştur. İranlı çağdaş yazarlardan Nimetullah Kadi'nin araştırmalarına göre Şemseddin henüz delikanlılık yaşlarında evini barkını terk ederek Tebriz'den ayrılmış. Fahreddin'e karşı büyük bir ilgi göstermiştir: Bardağa dolan ilk şarabı sakinin sarhoş gözlerinden ödünç aldılar. Fakat bende bu cihet eksiktir. Fakat son zamanlarda Hindistan'dan hacca gitmek maksadıyle ayrılmış. Âlemin neresinde bir gönül derdi varsa. Olaydan kırk gün sonra Mevlânâ başındaki beyaz sarığı atıyor. dönüşte Şam'da bir müddet kaldıktan sonra Konya'ya gelerek Şeyh Sadreddin'le görüşmüş ama Konya'da iken Şeyh Şemseddin'le görüşmek fırsatını bulamamıştır. Yine Efiâkî'nin anlattığına göre Şems'in kayıplara karış. Şemseddin.)de. Sonra Baba KemaLi Cendi'nin ile Baba Kemal'in tekkesine tekkesine sığındı. ilk zamanlarda Hindistan'a gitmiş. Şems'in Konya'dan ayrılışından sonra Mevlânâ'nın yazdığı şiir ve gazellerde. sen de Fahreddin gibi çilede duyduğun ilâhî sırlardan birşeyler anlatamaz mısın?» dedi. Yolda bir soyguncu sürüsünün saldırısına uğradı. biri birini tutmayan rivayetlerdendir. Kendilerine geldikleri zaman da birkaç damla kandan başka hiç bir iz ve eser göremezler. mürşidi Moltanlı Zekeriya'mn tavsiyesi gelmişti. masından sonra Mevlânâ hiç bir yerde karar kılmazmış. Şems o sırada öyle bir nağra atar ki saldırganların hepsi kendinden geçmiş olarak yere serilirler. Baba Kemal. hep Medresesinde dönüp dolaşır. her günkü doğuşlarını şiirlerle. Tezkerelerin anlattıklarına göre ibrahim Fahreddin. bazı sırları açıkça terennüm edebiliyor. Dest tarafından Türkistan'a gitti. . Orada yıllarca manevî sahada ilerledikten sonra Şeyh Fahreddin İrakî'nin ününü duymuş onun şu anlamdaki gazelini işitince. şu anlamdaki rubaiyi söylermiş: Senin aşkından her tarafta bir gece uyanıklığı var. Konya'da göz önünde geçen bu acı dramın Mevlânâ'dan aylarca gizlenmesi. Hüseyin bin Hasan. Hint ferecîsi giyinerek ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti devam ettiriyor. Ama olayın bir de mantık yönü vardır. Şems'in peşinden diyar diyar dolaşması. Şam'da aylarca Şemsi araması. onun derviş ve müritleri arasına girmiştir.» Yukarıdaki hikâye ile Mevlânâ'nın Şam'a giderek Şems'i araması ve Sultan Veled'in Mesnevîleri'ndeki bilgiler arasında büyük bir çelişki vardır. «Cevahir-ül Esrar» Şems Hakkında Ne Diyor? Kâşanlı vermektedir: «Şeyh Şemseddin-i Tebrizî. Baba Kemal ona halvet ve çile geçirmek üzere bir hücre verdi. O zamana kadar halkın hayal gücü ile yarattığı bu efsaneyi doğru sanarak kitabına geçirmiştir. eserini Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi zamanında yazmıştır. Bir gün. onun öldürülmüş olduğuna dair hiç bir işaret yoktur. «Allah sana öyle bir sohbet arkadaşı verecektir ki. «Oğlum Şemseddin. gazellerle ifade ediyordu. ticaret maksadıyle bir çok şehirleri dolaştıktan ve bir çok gönül ehli erenleri ziyaretten sonra. Gönlüm sükûnete kavuşsun diye ezel nakkaşı her tarafa Tebriz? nakşını işliyor. ondan daha çok müşâhade ve tecellilere şahit oluyorum.

Şems oldukça ileri bir yaşta idi. neşeden ağır başlı. Seyyid Burhaneddin Tirmizî'yi. onun şu anlamdaki gazeli de. Şemseddin-i Tebrizî'yi. Yukardaki hikâyeyi Molla Cami.. Öte yandan. Ebûbekr Nessacı. o. Bahaeddin Veled. Onun şiirlerinin. Eflâkî'nin yazdığına göre de. Tebriz ülkesi taraflarında bir bengi su pınarı var ki. Şiblî'yl. Oysa bütün tezkere yazarlarının anlattıklarına ve Mevlânâ'nın Şems'i öven kaside.onları bir araya topladılar adına aşk dediler. ondan filizlendi o. hep ağlar gezer. o da. Diyelim ki âşıklar kendi sırlarını açıkladılar. bu gazeli gece gündüz dilinden düşürmez. o. bütün zorluklarda bize yardımcı olmuştur. biz istemesek bile Hızır gibi bizi hep o pınara çağırır. Şam ve Anadolu taraflarında yaşıyordu. gazel ve şiirlerindeki açıklamalarına göre asıl Mevlânâ Celâleddin'in. Cüneyd-i Bağdadî'yi. Ama İraki'nin adını niçin kötüye çıkardılar? Şems. Habib-i Acemiyî. Şemseddin'in Tarikat Bağlantısı Eflâkî. Fahreddin-i İrakî hakkında anlatır. Onun aşkının parlaklığı bize kudret ve tahammül vermeseydi arzularımızın ateşi takatimizi mahvederdi. Eflâkî'nin sözleriyle çelişmektedir. o derece hudutlar ötesi bir şöhretle yaygınlaşarak Bağdat'ta Şeyh Rükneddin'in Dergâhına kadar ulaşması biraz şüpheli olsa gerektir. Sultan'ül-ulemâ Bahaeddin Veled'i. Davud. Şemsül Eimme Serahsi'yi ve o. Büyük bir ihtimale göre Halep. Muhammed Zeccac'ı. Nasıl ki. bütün ıstırap ve belâlardan onun sayesinde uzak kaldık. Nasıl ki Konuşmalar'da da . o. müridinin alnından öperek. Allahsal inayetler. sen artık dilediğin mertebeyi buldun. o da. yaş dökermiş. sevgisinin güzellikleri bizi kurtardı. Davud-u Taî'yi. Ahmed Hatibî'yi. Tebrizî de.» Hikâyenin gerçek yönüne gelince Fahreddin İrakî'nin ilk gençlik ve dervişlik çağlarında. «Sevgili evlâdım. Fahreddin de Hindistan'da yerleşmişti. o. buna bir delildir: Eğer bizim gecemiz gündüzümüz Şemseddin'in aşkı ile geçmeseydi. o. on gün sonra Fahreddin'e bir coşkunluk hali gelir ve o coşkunluk haliyle yukarıda anlattığımız gazeli yazarak yüksek sesle okumaya başlar. gönülleri hep o tarafa çeker. bunu okumaktan pek hoşlanır. onun müridi olduğunu söyler ve aşağıdaki tarikat zincirini şöyle sıralar: «Hazreti Ali. o. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Şemseddin. Şeyh. Bu hakkın ne mutlu kimyasıdır ki. Sultan Veled'i irşad etmiştir. o. Onun aşkının okşayışları. Mevlânâ Celâleddin'i. ilk çocukluk ve gençlik çağlarında önce Ebûbekr Sellebâf'a mürid olmuştu. Hasan-ı Basrî. o şahın hizmeti İçindir. Bu da. Güya Şeyh Zekeriya Moltanî onu çileye sokar. Onun lütfuyle sürahilerin dolandığı mecliste canımız ve gönlümüz. hafif ruhlu olur. yardımlar. Şeyh Rükneddin görünce çok içlenmiş. Şeyhe şikâyet ederler. onun canındaki şefkat bize aynı zevk ve rahat olmuştur.» demiş. Ariflerin Menkıbeleri'nde. Şems'in yanıp yakılmasını. Maruf. Maruf-u Kerhî'yi. Şems-i Tebrizî'ye mürid olduğu neticesine varılmaktadır. Dergâhtaki dervişler bu hali tekke kurallarına. Ahmed Gazalî'yi. onun terbiyesi sayesinde velîlik mertebesine yükselmişti. Serîi Sakatî'yi. Hasan-ı Basrî'yi. Şemseddin'in Mevlânâ Celâleddin'e intisap ettiğini. onlara şu cevabı verir: «Fahreddin'in yaptığı şeyler size yasaktır ama ona yasak değildir. bize sebepler âleminin her türlü tuzağından kurtulmak nasıl mümkün olurdu. okudukça durmadan duygulanır. edep kaynağından bize varlık verdi. o. dervişlik geleneklerine aykırı görür. Hele o zamanın koşullarına göre Şems'in bunları öğrenip gece gündüz sayıklaması yolundaki masal ciddî sayılamaz.

Şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin.i Sakatî'ye. Makamat-ı Evhadî adlı kitabının başlangıcında. Şems'in Son Günleri Şems'in büyük tarikat ve tasavvuf erenleri arasındaki mevki ve derecesini yukarıda adları geçen kaynakların ışığı altında belirttikten sonra bir de onun kayboluşu ve ölümü üzerindeki esrar perdesini açmaya çalışalım. ondan Maruf-u Kerhî'ye. Şam ve Bağdat yolculukları sırasında bu Dergâhta bir zaman kaldığı ve gerekli olgunlaşma devresini burada yaptığı sanılmaktadır. Cüneyd'in. o. o. Ebul Necip Abdulkadir Sühreverdî'nin halifesi olduğunu kaydetmekte ise de. Şems ile Kimya'nın özel harem dairelerine teklifsizce ve hiç bir izin almadan girer çıkar ve bu yüzden Şems'in haklı ihtarlarına uğrarmış. Şemsin Suriye. Bu Rükneddin. o. Mevlânâ. Yukarıdaki açıklamalara göre Şemseddin'in tarikat silsilesinin. meşhur Kübreviye şubesinin Altın Zincir (Silsiletü'z-zehep) diye anılan koluna bağlanmakta ve şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya ulaşmaktadır. İmam Musa Rıza'nın oğlu Ali'ye dayanmaktadır. o. onun himmet ve terbiyesiyle yüce manevî derecelere yükselmiştir) bu ilişki sağlanır. Ebû Ali Rubârî'nin. bunu Mevlânâ'ya sezdirmemek için çok tahammül göstermiş fakat son zamanlarda bardağı taşıran bazı olaylar olmuş. Ebû Osman Sait Bin Selâmi Mağribî'ye. Şeyh kendi elyazısıyle nisbetini şöyle anlatır: Ben şeyhimiz Ammar biri Yâsir'in sohbetine eriştim. ondan. Nasıl ki.» Evsafu'l mukarrebin adlı eserin müellifi Ağa Mirza Ah-med'in verdiği şu bilgi de önemlidir: «Mesnevî sahibi Mevlânâ Celâleddin Rumi'nin tarikat bağlantısı. Cüneyd-i Bağdadî'nin.) sohbetinden feyz almıştır. ondan da. Dâvud-u Taî'nin. Ebû Osman Mağribî'nin. Bağdat'ta Rıbatı Derece denilen bir tekkesi vardı. o da. o.şöyle demektedir: «O Şeyh Ebubekr'in sarhoşluğu. Ebû Ali Hasan Bin Ahmed Kâtib'e. o. Konya'ya ikinci gelişinde Mevlânâ'nın. Şems'in. o. ondan. ondan da. Bu yüzden Şemseddin'i başka pîrlerin terbiyesine havale etmiş ve bu sebeptendir ki onu zamanenin büyük mürşitlerinden Rükneddin Muhammed Secasî'nin Dergâhına tavsiye etmiştir. o da. Necmeddin-i Kübra da yukarıda adı geçen Bitlisli Amman Yâsir'in. Şeddülizar müellifinin verdiği bilgiye göre 606 hicret yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Konuşmalar'da bu anlaşmazlıklardan acı acı şikâyet etmektedir. ondan. Rükneddin Secasî'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekteyse de. dargınlıklara yol açan. Allahdan idi. şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin. çağdaş pirlerden Kirmanlı Evhaduddin ile Tebrizli Şeyh Şahabeddin Mahmud'un da üstadıdır. Ebul Kasım Cüneyd Bin Muhammed Nehâvendî'ye (Bağdadî). Serî-i Sakatî'nin. Şeyh Ahmed Gazalî'nin. Hazreti Ali bin Ebi Talib'in. Ebul Necip Sühreverdî'nin. Ebû Ali Rubârî'nin. Ahmed Bin Ebû Abdullah Ebherî. ondan. Şems-i Tebrizî aracılığı ile Baba Kemal Cendî'ye. Maruf-u Telhî'nin. Şemseddin-i Tebrizî ara-cılığıyle. Serî. Rükneddin'den başlayarak geriye doğru Kutbeddin Ebu Reşid. Ebû Ali Kâtib' in. o. Sultanü'l ulemâ aracılığı ile (çünkü o. o. o da. SerîJ Sakatî'nin. o. onunla zaman zaman anlaşmazlıklara. tekrar Şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya bağlanmaktadır. bu doğru değildir. gerek daha önce Kimya'ya gizli bir ilgi beslediği sanılan genç Alâeddin'in Şems'i bir düşman. Sühreverdî'nin makamına geçmiş olduğunu kaydederler. o. yukarıda adı geçen pîrlerden Kutbeddin Ahmed-i Ebherî'nin (500-577). o da Hazreti Muhammed'in (S. o. bir engel gibi görmesinden dolayı araları çok açılmış. Ahmed Gazalî'ye. ondan. Alâeddin. Hasan Basrînin. Fakat o sarhoşluktan sonra gelmesi gereken ayıklık onda yoktu. Necmeddin-i Kübrâ'dan feyz almış. Cevahirü'l Esrar sahibi Kemaleddin Hüseyin Harezmî'nin kaydettiği gibi. o. o. o. o. Ammar'ın ölümü 582 yılında olduğuna göre bu cihet gerçeğe daha yakındır. onu daha iyi bir rahat ve huzur içinde yaşatmak için. o. Çünkü bütün tezkereciler. Ebul Necip Sühreverdî'nin. Kimya adındaki kızla evlendirdiğini. Ebûbekr Nes-sac'ın.» Bu o demektir ki. Ziyaeddin Ebunnecip Abdul Kahir Sühreverdî'ye. Gerek gördüğü bu hakaretlerden. Kübreviye kolunun büyük mürşitlerinden Bitlisli Ammar bin Yâsir'in. Birinci yoldan. Şems. ondan. Ebul Kasım Bin Abdullah Gürgânî'ye. ondan. bir geçimsizlik devresi geçirdiğini biliyoruz. ikinci yoldan da.A. Ebû Ali Rubarî'ye. Tuşlu Ebûbekr Nessac'a. Ebû Osman Mağribî'nin. Ebû Ali Kâtib'in. Habib-i Acemî'nin. Risale-i Kuşeyriye'nin verdiği bilgiye göre İmam Ali bin Musa Rıza'nın yetiştirmesidir. Ferudun Ahmed Sipehsâlâr'ın anlattığına göre bu geçimsizliğe âmil olanların başında Mevlânâ'nın ikinci oğlu Alâeddin gelmektedir. o. Ebubekr'in manevî coşkunluğun verdiği ilâhî sarhoşluktan (sekir halinden) sonra tekrar sahiv yani ayıklık haline dönmesi daha başka deyimle telvin yani kararsızlık mertebesinden temkin mertebesine geçip sükûn bulması mümkün olmuyordu. Baba Kemal Cendi'ye ondan da büyük mürşid Nec_ meddin Kübrâ'ya ulaşır» Şu hale göre. Maruf-u Kerhî'nin. Üstad Ahmed Hoşnuvis şöyle diyor: «Merhum üstadım Füruzan Fer. Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin tarikat nisbeti iki yoldan. ondan. Şems'in ortadan kayboluşu hadisesinde onu yok etmek isteyen bir güruhun . o. o.

derd-i gerden (boyun ağrısı) hastalığından ölmüş. onun Konya'dan tekrar Şam'a döndüğü. oradan Tebriz'e gittiği ve Tebriz'de Hakkın rahmetine kavuşarak Geçil Kabristanı'na gömüldüğü. Hazreti Pîr'den zamane kadısına bir mektup görüyoruz. Şems-i Tebrizî'ye gelince. Fahru'l Müderrisin yani Müderrislerin Kıvancı Alâeddin'in terekesinin mirasçıları arasında taksimi istenmekte ve Alâeddin hakkında hiç bir küskünlük eseri sezilmemektedir. değerli bilginlerimizden merhum mütercim Asım Efendinin araştırmalarından anlaşılmaktadır. Aziz arkadaşım Prof. Bu mektupta.başında Alâeddin Çelebi'nin bulunduğundan bahseden bazı tezkereciler. Ferudun Nafiz Uzluk'un himmetiyle bastırılan Mektûbât-ı Mevlânâ'da. düzeltilmesini sayın okurlarımızın yüksek müsamahasından bekler. Alâeddin Çelebi de sayılı müderrislerinden iken genç yaşta hayata gözlerini yummuştur. 12/12/1973. ulu Allahdan başarılar dilerim. Şems'in kayıplara karışmasından bir müddet sonra Kimya. Ağın Mehmed Nuri GENÇOSMAN . Şimdilik sözlerimize burada son verirken beşeriyet icabı bazı hatalarımız varsa bağışlanmasını. şüphe yok ki sonradan uydurulan komplo masallarının tesiri altında kalmışlardır.

» (Mâide. 103). 54) nükteleri. her şeyi yaratan ulu Allah nerede? Sende bulunan o kudret ki. niyazsız olan o dergâh niyazı sever. O kadimden kadimi görürsün.O âyetindeki nükte de buna işarettir. Hak kadim'dir.» (En'am. Bu Allahın bir vergisidir ki dilediğine verir. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü.» (Mâide sûresi. İşte o aşk'tır". hiç kimseden bir şey beklemez. Kovucuların dedikodusundan çekinmezler. Bu kitap sevgili erenler sultanı Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin sözlerinden derlenmiştir. Hadis. onlar Allahı sevecekler Allah da onları sevecek. Allah yolunda savaşırlar. sen onunla hareket eder onunla kurtuluşa erersin candır ama. Allah bereketini üzerimizden eksik etmesin. Ama sen ona niyaz götür ki. sen de o niyaz yüzünden şu hadiseler arasından fırlayıp yakayı kurtarırsın. . 54) Âyetin tamamı şöyledir: «Ey iman edenler! Sizden dininden dönenlerin yerine Allah öyle bir toplum getirecektir ki. «O. Allah da onları sever. kaç para eder? Bu gün orası öyle yüce bir saraydır ki. belki o gözleri kavrar. Kıyamete kadar sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan sözün tamamı budur. Ten'den geçer" de can'a erişirsen bir hâdis'e yani sonradan yaratılmış varlığa kavuşmuş olursun. işte bu sevginin etkisine işarettir.BİRİNCİ BÖLÜM (M. canı koltuğuna aldığın zaman ne yapmış olursun? Şiir: Âşıkların sana can armağanı getirseler bile Başın için hepsi de Kirman'a kimyon getirmiş olurlar. Kirman'a kimyon getirmişsin ne değeri var? Ne yüz ağartır. Aşk tuzağı gelir ve seni sarar. kadimi nerede bulur? Onu nasıl anlayabilir? Toprak nerede. nasıl ki Kuran'da. o latiftir. gözleri kavrar.» (En'am sûresi. başlangıcı olmayan varlıktır. her şeyi bilici ve görücüdür. niyaz'sızdır. Kadimden sana bir şey erişir. kâfirlere karşı güçlüdürler. 103) Âyetin tamamı şöyledir: «Onu (Allahyı) gözler kavrayamaz. 2) Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlar ve ondan yardım dilerim. «Onlar Allahyı severler.

istedi ki yere vursun. bahaneyi aynada buluyor. Hakkın kendisidir. «Keski. 113. Aynayı kötüleme! «Kabul ettim and içtim. O sanır ki ayna ondan başkasıdır. O tersine olarak aynayı kırmış olsaydı beni de kırardı.» dedi. bu halk ile iki yüzlü konuşursan hoşlarına gider. Padişahın işleri bu yeni nedimin günlerinde düzelmiye başladı. . Bu adamın gerçek dostluğu Padişahın hoşuna gitti.» dedi «o şartlar. bendeki vefayı göresin!» Dedi ki: Eğer kırarsan onun cevheri şu kadar. çünkü o benim dostumdur. Tekrar aradaki sevgi buna müsaade etmedi. onun cevherini kırmayacaksın! Cevheri kırılmaya elverişli olmasa bile bunu yapmayacaksın. Bu ayna. «Ey terazi! Bu ağırlık azdır doğru oturmuyorsun! Doğru göster!» O ancak hak olan şeyi gösterir. iki yüz yıl düzen versen karşısında iki yüz kere secde etsen de faydasızdır. Kendine ve dostlarına karşı daima doğru davranmak yaraşır. ama gönülden bir bahane bulayım da aynayı sana vermiyeyim diyorum. doğru kal! Doğruluk göster. bedeli bu kadardır. Aynayı seven de her ikisinden vazgeçer. sizinle yanına gittiğimizde gösterdiği lütuf ve iltifatlar o kadar hoşumuza gitti ki. «Emrolunduğu gibi doğruluk göster!» (Hûd sûresi. yüzüne tuttuğu zaman yüzünde çok çirkin bir hayal gördü. bu bakımdan daha sağlamım. sen de onların sözlerini dinlersen hoş karşılarlar. Yoksa başka türlü konuşmaktan sıkılırlar.» «Şimdi aynayı bana ver ki bendeki edebi göresin. Dedi ki: Onun yüzünden ciğerim kan oldu. belki ihtimal vermezsin. işaretlerle bu sözlerin yorumları her taklittir. Bu iş ve bu konudaki düşüncemiz şudur ki. Ama bunu yapamadı. Dedim ki haydi öyle olsun. 3) Hemen kırmayı düşündü.» Tekrar gönlü razı olmadı. Hiç bir yerden başını çıkaramaz. eğilimi daima hakka doğrudur. Ben de gönlümü hoş eder ne yapmak gerektiğini ona gösterirdim. Aynanın eğiliminden dolayı onun da aynaya karşı eğilimi vardır. aynanın kendi kendine eğilmesi ve ihtiyat göstermesi imkansızdır. Eğer kendine de kusur bulamıyorsan. Şu suç ve ziyan karşılığı ödeyeceği paralar. ancak aynanın yüzünde bir kusur görürsen onu aynadan bilme. Ben de velinin velisi.» Dedi ki: Şimdi ey dost. O hal diliyle der ki. «Şimdi o şartı bir daha tazeleyelim. Ayna hakkında hiçbir kusur düşünmem. (M. aynada sonradan olmuş b:l! Onu kendi hayalin bil. O bir mehenk taşı ve terazi gibidir. Çünkü kendini seven kimse nefsine saygı gösteriyor. kusuru kendinde bil aynayı kötüleme. 15) buyuruyor. Bu vaktin erleri ise bu yolda taklide giderler ve işi taklidin son kertesine götürürler. «Ben gönlü kırıkların yanındayım. Mevlânâ size çok teşekkür ediyordu.» dedi «asla böyle bir kasıtta bulunmam ve bunu da düşünmem bile. Bugün onlar bizimle iyi geçinmeseler bile yine doğru hareket etmek gerekir. o niçin bırakıp kaçtı?» diyordu. Çünkü senin yüzünde bir kusurun var desem. Onun yüzünde gördüğün bu tek kusuru ondan gizle. Sevgi bırakmaz ki bir bahane bulayım. Nasıl ki ulu Allah Peygamberine. Bir defa ona desen ki.» dedi. onu dinlemek ve dinlemekteki zevk.» buyurulmadı mı? Sözün kısası. Şunu hatırla ki. O da şu cevabı verdi: Şart ve sözleşme şudur: Her kusurunu gördükçe aynayı yere vurmayacaksın. Eğriye ne kadar doğru desem doğrulmaz. o tanıklar ve para cezaları olmayaydı. Onda eğer sonradan olmuş bir çirkinlik varsa. bütün bu sözler büyükler tarafından söylenmiştir.Bana velî diyorlar. aynayı elime ver de bakayım diyorsun! Buna bir bahane bulamıyorum. Şimdi bütün bu sözlerden sonra aynayı eline verince kendisi kaçtı. bari o kusuru bende bul ki aynanın sahibiyim.» Ayna işi ince bir iştir. bu iş için tutulan tanıklar sözleşmeler hatırına geldi.» dedi «tekrar bir bahane bulayım ola ki bu şarttan vaz geçersin. Remizler. Sen ki doğrusun. «Bu elbette olmaz. Şart odur ki aynanın yüzünde kusur bulmayasın. «Hâşâ. Kuran ve hadiste yazılı vasıflardan anlaşıldığına göre velî'dir. en zor işler kolaylaştı. Aynaya yüz kere secde etsen hiç yerinden oynamaz. deliller gösterdi. bana bundan ne kıvanç olabilir? Belki ben bununla öğünürsem çok çirkin düşer. Şûra sûresi. onu daima okşardı. Şimdi diyorum ki. yahut kusuru kendinde bul! Bari benim yanımda aynaya bakma. Adamın biri Padişaha nedim olmuştu. aynayı eline vereyim. oradan ayrılmak istemedik. «Eğer bu ayna iyi ise. sözünü kıramıyorum. «Ey üstat. eğer aynanın yüzü kusurludur desen daha beter olur. Öteki kendi kendine.» O bunu söylerken ayna da hal diliyle ona şöyle çıkışıyordu: Görüyorsun ya! Ben sana ne yaptım? Sen bana ne yapıyorsun? Şimdi o kendini seviyor. Buna tanıklar. Bununla beraber aynaya dönenlere ayna da karşılık verir. «aynayı getir artık sabrım kalmadı. dostun dostuyum. ancak Mevlânâ.

cihanın maskarası olmuşsun. gönlüm ona yabancı kalamıyor. çok sağlam bir devlet sahibidir o. kaplan huyludur dışarı çıkmaz. 4) Bir aralık ince bir söz açılırsa örnek göstermek için onu açıkla! Bu sözlere Mevlânâ' nm buyurduğu gibi Kuran ve hadislerden mühür vurmalıdır ki manası açıklanmış olsun. Uzun yolculuklardan sonra Cüneyd'in makamına vardı. Bu başka bir deyimde büyüklere işarettir. Benim için diyordun ki: O son derece acizliği yüzünden gönderdiğim dostu sattı. Onun mutlu sözlerindendir. giyecekten birşeyler gönderilsin. geniş meydan açıldı. .» dediğim zaman maksadım şu idi: Mana.» Nasıl ki şeyhin biri sofiye dedi ki. İşte bu iyi bir alâmettir. Ben de. benden ayrıldığın günden beri her konup göçtüğün yerde senin bütün hallerini biliyorum. Bu tıpkı Cüneyd-i Bağdadî'ye gönderilen zındık mualimin işine benzer. kendi oğlu terbiyesine de gücü yetmez. bir temel üzerinde yürümek gerektir. Mevlânâ'nın senin kapında bir şey olacağına inanıyordum. divan erleri bil selerdi kaparlardı. Kendimize bir kaç yol seçiyoruz ve onlardan yürüyoruz. (M. Sultan Alûeddin'in kardeşidir ama Sultan İzzeddin'in de bir himmeti yoktur. hiç bir işi yok. Biri İmad'dır ki şöyle söylüyor: «Ben. Ancak undan. Güzel sıfatları arasında utangaçlık. Musa' ya yakın değilsin. Onun ancak iki hüneri vardı ki. Onlar. soyu bozuktur her tüyü sayısınca kendini vermiştir. Biri dedi ki: Onun güzel ve korkunç sıfatlan da vardır. yalnız senin için şu var ki kinci değilsin. bununla beraber bütün kuvvetler iki kılıkta görünür. korkunç sıfatları arasında da öç alma sıfatları vardır. «O söylüyorsa kanını dökeriz. midesini gaz yapan şeylerle doldurmuştu. harcadı. bu sözü ve bu aynayı'kırayım. Olabilir ki gerçek bir suç da işleyebilir. Evhad. «Sözü bugün söylemelidir. seninki hangisidir? Ben kendi halimden bir söz söylüyorum hiç bunlarla ilgilenmiyorum. o silahtar oğlu için. Ama korkunçluk tarafı güzellik tarafından üstündür. mademki bana inanmıştır ve bugün daha çok bağlıdır. Ancak onun himmeti buna engel dir. falan gibi yüz bin uğursuzdan daha iyidir. Evet o da vardır. bu celâl ve ululuk sahibi Allahnın temiz sıfatlarındandır. halbuki şimdi sen ona inanıyorsun. maksada uygun düşsün. sakınıyoruz. odundan. Bununla beraber bir zaman bu Cüneyd-i Bağdadî çokça üzüm yemişti. Ama onun evinin kapısının Önünden geçmek istemiyoruz. Bu Allahnın işleri hep sebepsizdir. O bir kaç gün seninle konuşmadığım zamanlarda niçin korku ve ürküntü içinde kaldın? Demek ki Allah korkusu duydun. «Sen. Doğru sözdür. seninle nasıl olur da sırlardan konuşabilirim? Bana bir sır söyle diyorsun. hele o dervişle konuşurken nasıl bir çok manalar sarf ettin. nasıl diyorsun ki bunu Çelebi bilir? Ben adamcağız kurtuldu dedim. Ben biliyorum ki onda var mıdır yok mudur? Benim bunlarla bir alış verişim yok tur. sana nasıl sır söyleyeyim? Açıkça söylesem bile anlamıyorsun. kapılar açıldı. ya gizli söylesem nasıl anlıyabilirsin?» Yavaş konuşulur. «Konuş. Kâh bir hile ile onu dışarı fırlatırım.» diye şaka yaptığın için incindi. Bu sıfat binlerce sıfatlardan daha iyidir. sen de de söz varsa bana söyle. onun hiç bir şeyi. «Başka şeyler işitiyorsun derim.» dediler.O ne yüce devletlidir ki kadı olmuştur. Ona yetişmek için uğraşırım ve. Sen kimsin. onları her zaman işsiz bı rakıyorsun. «Senin ne işin var ki bu kadar yapamıyorsun?» derler. söze gücüm yeter. H. gerektir ki onun hatırına engel olan bu işi bir zahmet saymayalar. âlemin parmakla gösterilen adamı. bu sözler Hakkın sözüdür ve bir hikmet üzerine söylenmiştir. bugün bütün suçları işlemiştir. Gerektir ki bu dervişin sözü kabul edilsin. Bir aralık ben sana. Şeyhlerin kuvveti başka başka olur. Kışın üşümemesi için eskiden. Ama burada kalalıdan beri sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Alâeddin de bir cim ri idi. ancak ondan hasıl olan ve öteye beriye dağlan yeller'. etten bir şeyler vermek suretiyle yardım edilsin.» ama ona sır söylersem nasıl takat getirebilir? Cüneyd'in şeyhi olan o zat ile yakınlığı yoktu. «o onu suçlandıramaz. bununla beraber eğer ona söylersem derisini yüzer. ancak bu sözden başka bir söz işitir. Öyleyse sen de Mevlânâ da her ikiniz de bir şey değilsiniz!» tşte zor gelen bu söz ni-faksızdır. Mademki böylece birinin geldiğini gördün niçin karşılamıyorsun? Haşmet ve saltanat sahibi olanlara inciltmek yaraşır. güzel söz. sıkıntısını gidermek için ayakyoluna gitti o üzümü demiyeyim. baş ka bir işi yoktur.» Her kalender ve zındık bu oklidis ilmini ve bu konuları iyi bilir. O da dedi ki: Ey hoyrat çocuk bu sözü bir daha söylersen senin halin neye varır? Sen kendinden daha güzel değilsin. senin sözün nedir. Belki gençlik etti yahut gençlerle düşüp kalktı diye hatıra gelir ama böyle düşünmek doğru değildir. Çünkü günahlar suçlar vardır ki. Bu sözü tekrarlamak yine aynı sözdür. Bu kadar kö-tülükleriyle beraber silahtar oğluna kılıç çekti. «O bilir» dedim. bunlar insanda gelip geçici şeylerdir. küfür ve islâm bizim katımızda birdir derler. anlat onları. kâh o söz gibi hiç çıkmaz olur. kendi kendine dedi ki: Kötülükte böyle yüzlerce üstat vardır. bunlardan biri satranç öteki de ok atmaktır. Dedi ki: Seninle hiç konuşulamaz. Bir gün diyorum ki. işitir. buna ister benim kuvvetim deyiver ister Allahsal kuvvetin eseri farz et. Sen konuştuğun zaman sanki benim sözlerimi konuşuyorsun. ona dedi ki: «Ey Cü-neyd.

gelin beni görün ki Musa'yı anlıyabi-lesiniz. ne Kuran'dır ne de hadistir. onun sözü değildi. Bundan dolayı: «Ey iman eden müslümanlar. Nasıl ki sahabe Allah Resulünün yanında Kuran'ı çok yüksek sesle okudukları için müba rek hatırlarına perişanlık geliyordu. şimdi elden gitti mi. Bizim bazı dostlarımız esrarla neşeleniyorlar.» Ey ahmak ben ne söyledim sen nasıl yorumluyorsun! Ne özür dileyebilirsin? O. öteki Mağrip'te harekete geçer. onlara göz yaşı. Isa diyor ki: Ey Nasranîler (Hıristiyanlar. sebepten dolayı indirilmiştir. «Şarabın haram olduğu Kuran'da yazılıdır ama bu esrarın haram olduğu hakkında Kuran' da bir işaret yoktur. İncinme. ama Allah erlerinin yaptığı böyle bir semâ'a haramdır demek büyük bir küfürdür. yoksa size kusur bulmak değil. Sen ne anladın ki benimle ilgili olan herkeste de lütuf ve kahır vardır? Ama bu vasıflar herkeste nasıl olabilir? Şimdi layık mıdır ki onlar bu akıl ve edep ile bir kaç gün içinde Bâyezid'e. seslerinizi Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyiniz. Biri dedi ki: Mevlânâ hep lütuf tur güzellik ve iyilik vasıflarıyle süslenmiştir.) Bu semâ riyazat ve perhizle yaşayan sofilerle zahitlerin semaidir ki. yorumlar ve özür dileyerek der ki. Dervişin biri onun mezarı başına gitti. Farz-i ayn (yapılması Allah tarafından emrolunan) semâdır. aracılık ettiğin hayırdan meydana gelen iki sevabın biri sana. hoşlanmamasıdır. Bundan dolayı dostlarımla doğru konuşacağım. Semâda yükselen eller ise elbette Cennete varacaktır. ben iki yüzlülük etmemeye söz verdim. A. dedi ki: Bu adamın Allah ile arasında bir perde kalmıştı. beni Allah sıfatlarıyla vasıflandırıyor ve «Allah gibi hem lütfü hem de kahrı vardır. onları başka âlemlerden dışarı götürür. Çünkü onların yaşama zevkini artırır. Bununla beraber hepsi de Allahdan utanç duyarlar. Bizim de hem güzel hem de çirkin tarafımız var. çünkü söylemek istediğim sözü bekleyemediğin için söz elden gitti. hem çirkinlik yönümü anlasın. Hakka kavuşturur. başkalarının sohbetinden soğuması. Biri de. Halbuki şarap haramdır. bunu başka bir dervişten sor. Nerede kaldı ki şeytan hayali yer bulsun! Biz. biri birlerinin hallerinden haberleri vardır. Bu benim sözümdür ki onun dilinden çıkmıştır. Allah erlerinde bu tecelli de ve rü-yet yani Allahsal belirti ve görüş. Bu o demektir ki. Benim sözüm ortaya atılınca o zaman gelir. Başka biri de dedi ki: Herkeste böyledir. onların yaptıklarını yapmadan yalnız işitmekle akılları başlarından gider. Hadiste. onlar kendi varlık âlemlerinin dışına çıkmışlardır. O. o haramdır ve yasaktır. beni olduğum gibi görsün. Dedim ki: Kuran'da bulunan her âyetin bir sebebi vardır. Bu se fer iki yüzlülük etmiyorum. Ramazan orucu nasıl farz ise.) buyuruyordu: Ey Hıristiyanlar! Ey Yahudiler! Musa . «Hayra aracılık eden onu işliyen gibidir. melek hayaline bile razı değiliz. Semâ. O. Bu şeytan hayalidir. Hem güzellik yönümü.) Musa'yı iyi tanımıyorsunuz. O. Ne söylesen ve ne söylemek istesen nihayet sonraya bırakıyorsun ki sözü tamamlıyayım diye. Şeytan hayali ne oluyor? Bizim dostlarımız niçin bizim o temiz ve sonsuz âlemimizden zevk duymasınlar? Bu âlem onları hiç farkına varmadan sarar. 10 dervişin keremi idi.» (Hücürat sûresi 2) mealindeki âyet indirildi. yapılması farz olan semâdır. Mevlânâ'nın yüzü güzeldir. Şiblî'ye yetişsinler de onlarla aynı kâseden nimet yesinler? Eğer onun yanında o şeyhlerin hareketlerini anlatsalar. Hazreti Muhammed de (S.» diyor. âyetlerin inmesi bir sebebe dayanır. yufka yüreklilik getirir. onların sohbetine katılamaz. Hatta yalnız soğumakla da kalmaz. Şüphe yok ki bunlar da cennete gireceklerdir. Bütün Peygamberler biri birini tanımışlardır. o perde de. açlık ve susuzluk vaktinde yemek ve su ne kadar gerekli ise. söyleyeceğim söz artık o sözden başka söz oluyor. 5) Biri. Ancak benim sözümdür. Halbuki derviş sözü naziktir.Şimdi söylediğin sözden ve aracılık yaptığın hayır dan dolayı biri sana öteki de yapana ait olmak üzere iki hayır meydana gelir. Gerçi bir sema vardır ki. burada melek hayalinin bize yeri yoktur. Mevlânâ bizim güzel tarafımızı görmüş. Bir başka semâ da. Beş vakit namaz. çirkin tarafımızı görmemişti. Benim meclisime yol bulan kimsede görülecek ilk etki. Başka söz de hatırıma gelmiyor. Semâ ehli erenler den biri Maşrık'ta semaa başlasa. onların öldürülmesini emir buyururlardı. (M. Cüneyd'e. ikincisi de onu işleyene aittir. Bunların. ilâhî coşkunlukla harekete geç meyen el elbette cehennemde yanacaktır. belki onlarla konuşamaz. Bu âlemin mubah olduğu hakkında halkın söz birliği vardır. mest eder.» buyurulmuştur. (Bir semâ da vardır 'ki mubahtır. Bu da hal ehli erenlerin semaidir.» diye şüpheli bir söz söyledi. bu semâ da hal ehli erenlere o derece gereklidir. «Benim maksadım onun sözünü red etmekti. Mevlânâ Şemşeddinde ise hem lütuf hem de kahir sıfatları vardır ama onun zatı güzeldir. Her âyet ihtiyaca göre iner. çirkinliğimi gösteriyorum ki. eğer sahabe bunu kullansalardı. semâ (çalgılı zikir âyini) sırasında daha çok olur. Bu esrarı Hazreti Peygamber çağında içmiyorlardı.

Peygamberler. Bu da kara kalpli olmasının cezasıdır. İçindeki karanlığı kim görürdü? O her ne kadar kendi kanına bulanmıştır ama. İşte seninle ben de böyleyiz. açıklayan sözlerdir. «Sen sus. yüzünü kıbleye çevireceksin. beni görün ki onları iyi tanıya-bilesiniz.» Şu hale göre. deveye benzer. Ana tavuk etrafında çırpınır. Ey Babacığım! Ben kendimi yüzdürecek bir deniz görüyorum. «Halk ile konuşurken onların anlayışlarına göre konuşunuz. benim nefsimi bilen benim Rabbimi de bilir. Planda şöyle yazılı idi: Falan kapıdan dışarı çıkacaksın. der! Çocukluk çağlarında bana garip bir hal gelmişti. Bundan sonra dostlar dediler ki: Ey Allah elçisi. yavru hemen suya atlar. biliyorsan balığın nişanım anlat!» dedi. deniz kuşlarının hali gibidir. kişilerin bağıdır. aşk bu bağları çözer Akıl der ki. Babam bile ne olduğunu bilmiyordu. kümes kuşlarına karış. biraz (M. Onların sözleri de. «Balığın şöyle iki bacağı vardır. halim de. tanıtan. alaylı bir kahkaha ile. «Sen divane değils:n bilmem ki bu gidişin sebebi ne? Sende bu yola gitmek için gerekli olan ne terbiye var. Öteki. «Balıktan ne anlarsın? Bilmediğin bu konuda nasıl konuşabilirsin?» Adam. «Evet bilmezsin sen.» Öteki. Vaiz öğüt verir. ama bunlar bilgin bir insanın karşısında kepaze olurlar. Bu konuda her kim daha erdemli ise dileğinden o kadar uzaklaşmıştır. Bu mesele tıpkı bir define planı bulan kimsenin hikâyesini andırır. onu aramanın yolunu gösterir. taşkınlık etme! Aşk da teklifsiz davran. Mısra: Bu gönül işidir. «Ben senin yalnız balığı bilmediğini sanmıştım. bir ok atacaksın. bu yumurtadan kaz yavrusu çıkmış. Bu sözlerim sana armağan olsun! Mısra: . okun düştüğü yerde hazine saklıdır. onun suya girmesine imkân yoktur. Eğer sen benden isen gel! Yahut ben bu der'ya içinde senden değilsem git. o daha uzaktadır.ile İsa'yı iyi ^a-mmıyorsunuz. bir kubbe vardır. ama o kümes kuşudur. Nasıl 'ki. Bu yolda yürüyenlerin niteliklerinden söz açar.» dedi. bir birini tamamlayan. her Peygamberin kendinden önce geleni tanıttığına ve senin de sonuncu Peygamber olduğuna göre seni kim tanıtacak? Buyurdular ki: «Nefsini bilen şüphe yok ki Allahsını da bilir.» dedi. benim yurdum o denizdir. Evet bütün bu sözler oraya dayanır. Kimse bu halimi anlıyamadı. Şiir: Lâle eğer şaşkınca gülmeseydi. Şiir: Akıl. «Ben mi balığı bilmem?» dedi. gerçekleyen kimselerdir. Bana diyordu ki. gelin.» Babama dedim ki: Şu sözü benden dinle! Sen ve ben öyle bir haldeyiz ki sanki bir kaz yumurtasını tavuğun altına koymuşlar. kafa işi değil. Halbuki şimdi sen öküz ile deveyi de biri birinden ayıramıyorsun. biri balıktan bahsederken başka biri.6) palazlaşınca bir su kenarına gelir. ne riyazat var ne de başka bir şey.» buyurulmadı mı? Demek ki onların bu eksik anlayışları onlar için bin belâdır. Her ne kadar fikri daha ince ve olgun olsa da. arkanı o kubbeye. hep biri birini tanıyan. aranılan sevgilinin nişanını bildirir. Bunu anlatma ve nişanını gösterme bakımından henüz olgunlaşmamış olan şeyh ile şair de şiirler söyler.

onun elleri kuruma-dı. Allah kulunun yoldaşlığı ile ona öyle bir hal olmuştur ki. O.» der yahut da onu tutup. diyeyim ki. kara kuşun kursağındadır. Benim için Mestlik halinde unutkanlık olamaz. çocuklarınki serçelerin. Şeyh dedi ki: Halife. bu akiki. selâmet gider.» sözü de bu anlamdadır. Müminin kulağına ilişse velilerden olur. imana gelir. yoksul bir zamanında satmıştı. «Sen nasıl olur da kendi dileğinin benim dileğimin içinde olduğunu söyliyebilirsin?» O. Hekim de geçen hikâyeyi anlattı. Biri dünya yönünden olur. bu ne güzel yoksulluk! Eğer bu adam cimrilik etmediyse Allahdan sorarım. nihayet müslüman gider. ahireti anmayı unuturlar. onlar bunu bilmezler. söylemedi mi? Bundan sonra ya Allah ona. ahiret de dünya erlerine haramdır. şüphe içinde gitti. bu sözü söyledi mi. eğer o bir kaç kuruş olmasaydı. «Dünya ahiret erlerine. onun ipinin kuvvet ve uzunluğu. onun kahramanlığı ve korkusuz savaşları karşısında şaşırırlar. tıpkı akik taşı gibi olmuştu. Elden ele dolaştıktan sonra Halifeye kadar dayandı. sözlerine hayran olurlar. O. Nasıl ki dünyaya kapılanlar. semâyı yasak etti. . aslanı tembel bir eşeği kamçılar gibi sürdüğünü görenler onu nasıl unutabilirler! Bu unutkanlık iki türlüdür. «Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bu halleri birleştirmiştir. göğsünü yardı. yüzüğün kaşı eriyip akmıştı. on ların yolunda yürüyen tek bir atlıdır. Bir gün bir semâ aleminde aşağı bakarken elbisesinin kan içinde kaldığım gördü. ip ve urganlarla hünerler gösteren. Bu bir topluluğun mertebesidu" diyorsun. sevgiye tutulan dünyayı da. sevgide sarhoşluk da vardır ayıklık da. Unutkanlığın üçüncü sebebi Allah sevgisidir. Eğer benim sövüp saymam yüz yaşındaki kâfirin kulağına değse. Bu yasak dervişin içinde bir düğüm oldu. otuz yıl seccadede oturan şeyh bile bu mertebeye erişemez. onu çok uzman bir hekime götürdüler. halkı şaşırtmak istiyen hokkabazlar. Şehitlerin ruhları yeşil kuşun. bir zümre de yakın mertebesinde. kâfirlerin ruhları da. Kendini yokladı.» anlamındaki yalvarışı olmayaydı. hatta cennette bile. Bana göre. Derviş öldü. Hastalandı. Eğer bağışlarsan bir kere daha tekrarlanmaz. tkinci unutkanlık sebebi de ahiret işleridir. Hallaç (Mansur). Öyle bir insan ki. Başka türlü hiç mutluluk yüzü göremezler. Şu kadar var ki. Şiir: Bir yerde yer yer sızmış kanlar görürsen. Allah rızası için sever. Hele onu siyah bir aslana binmiş. Yani seven bazan unutur ama Mevlânâ'ya göre sevgide mestlik varsa da. Dünya ona göre kedinin elindeki fare gibidir. Evvelce rüyamda sana demiştim ki: Benim göğsümle onun göğsü birleştiği zaman bu onun makamı olur. Ebucehil nasıl olur da işkenbeyi o seçkin peygamberin arkasına bırakırdı. Bu ne hoş çekiştirme. Elini yüzüğüne götürdü.» dediğiniz için hepiniz suçlusunuz. onun karşısında bütün insanlar ve melekler merdivenlerini yere bırakır. ayıklık yoktur. içindeki sert düğümü dışarı çıkardı. Allah gayreti ile kin beslerler. nabzını tuttu ondaki hastalığın sebeplerini araştırdı. Hekim. ona karşı edepsizlik eden kimseye çarçabuk bir belâ yetişir. gönülleri sağlamdır. Cennete gider. Allahnın has kullan için semâ helâldir çünkü onların kalpleri temizdir. yalnız şu kadar var ki o. 7) Benden ötürü. doktor dervişin mezarını açtı. onda hiç bir şey göremedi. ben çıplak ve yaya olarak çıkar giderdim. «Cimrilik ediyorsun. nasıl olur da . hiç bir tarafında bir yara izi göremedi. Demek oluyor ki. Ama sizin haliniz neye varırdı? Benim için asla bir daha dönmek ümidi yoktur. müminlerin ruhları ak kuşun. ahireti de unutur. veya şişip çatlamadı? Nihayet o Peygamber ki. Dünyanın ne değeri vardır ki bana perde olsun yahut benden gizlensin? (M. Mucizelerini gören seyircilerin yürekleri yerinden oynar. Halife bunu yüzük taşı yaptırdı. Eğer Hazreti Muhammed'in ümmeti hakkındaki duası yani «Ulu Allahm ümmetime doğru yolu göster ki. der ki: Benim tarafımdan böyle yüzlerce tartışma uzayıp gitmiştir. o bundan Önce de bir çok rüyalar görmüştür. birer birer hekime kadar dayandı. onun yüceliğini seyre dalarlar. Dünya ile ahir'etin her ikisi de Allah erlerine haramdır. dünyadan el çekmiştir. bir zümre de şüphe ve yakin arasında kaldı. kıyamette de beni bulamazlar.Dosta böyle yaparsan düşmana ne yaparsın? Evet bir zümre şüphede kaldılar. Okuduğu ve bildiği hastalıklardan hiç birine benzemiyordu. insana kendini bile unutturur. Bunu satanları aradılar.

on kat örtü içinde gizleseler. Sen kendi iç âleminde yürümeye bak.» diyen Firavun gibi. Zeyneddin Sadaka'yı da kaçmış gördüm. Yoksa bir gün değil on gün değil belki yüz yıl konuşsa biz elimizi çenemize koyar dinlerdik. başka bir renkte görülmüştü. Şahabeddin Sühreverdi'nin torunu bana. «Şüphe sevmektir. üstüne bezler deriler örtseler ki görünmesin.» Dedim ki: îmanın zevki gelip gitmesinde değildir. Bunda. bir at gibi koşarak kayıplara karışmış. «Aklın fetvası budur. Onu sıkıştırdım. sana önceden bunu söylemek gerekirdi. Aklı olan her bilgin şu dönen feleklerin bir döndürücüsü olduğunu bilir. Biri dedi ki: Hiç Allahyla konuşur musun? Öteki. Bu veli kimdir? Gel söyle! Peygamberler için Kuran'da asla veli denilmemiştir.» (Muhammed sûresi. hiç bir şeyde hiç bir kimse beleş faydalanmasın. «Bu zor iştir. «bari seninki öyle değil. bir din bilgini Haccac Bin Yusuf ile tartışmasında âciz kalmıştı. ona güvenmiş.» Yahya Peygamberi Kuran'da veli diye okumuş. şaşıla-<cak bir şey yoktur. Ta ki bizden. onunla sevinçli ve mest olmuşlardır? Bu ateşle ilgili ve ateşten bir bakıştır. Şimdi mademki bu perde açılmıştır.» dedi. ağlamayayı gerektiren şey ise ancak günahlardır. başını çöllere çevirmiş. Nasıl ki. şu perdeyi bizim gözümüzün önünden kaldır. diyorlar ki: Bekle de Şam'dan kervan gelsin yolların ahvalinden bilgi versin. «Ben insanı ilk görüşte tanırım. Nasıl ki. hep yenecek şeylerden ibarettir. ne o bu sözleri işitebilir ne de benden faydalanabilirdi. Âciz kalınca secdeye kapanırlar. bir kör insanın arkasından nasıl yürür? Velilerin nişanları izleri vardır diyorsun. böyle bir insanda nasıl kudret ve nur olabilir? Yine buyuruyorsun ki: Elli tane Allah velisi Mevlânâ'nın ardından yaya yürüse gerektir. hadis ve Kuran yorumları veya karşılıklı konuşma ve tartışma yolu ile olsaydı. Dedim ki: Bu önce de zor idi ama sen kolay dedin. 12) buyurulmuştur. «Bu âciz halini daha önce niçin göstermedin?» dedi. ondan sonra gidersin. Hakkın âyetleri de böyle olur. ön sırada yürümek istiyenler daima işin sonunu önceden hesaba katmalıdırlar. Mucize de böyle yapar. Onun sorularına cevap verebilir misin? (M. çok ağlamıştı.» Diyordu ki. suçsuz idi. nuru ve ululuğu vardır. «Kâfirler yerler ve faydalanırlar tıpkı hayvanların yiyip içmeleri gibi. melekler ise yine acizlikleri dolayısiyle aydınlığa çıktılar.» dedim. niyaz ateşi gerektir ki onu yakabilsin. Ne din ne de dünya ile ilgili işlerde hesap kitap sormasın. Semâ ne yapar? Cisimle ilgili olan semâ yiyip içmektir. «Ey ulu Allahm şu hali bizden uzaklaştır. Sana erişen o şenlik ve aydınlık da bir perde idi ki. Yalan şimdi bu saatte meydana çıkacak. «inandım. Sen kimsin ki. Nasıl ki. dedim ki: Şimdi o sana cevap versin. Haccac ona. Onun azığı nefs ile olur. «Hayır akıl fetvada hataya düşmez ancak hataya düşen başka bir şeydir.» diyen kimse büyük hata içindedir. Şam'da bütün mantıkçılar arasında sayılırdı. O ve onun gibileri ne bulmuşlardır ki. Efendimize ruhun kokusu ve ruhun güzelliği eriştiği zaman henüz kendi ruhunu görmemişti. Çünkü İblis acizliği yüzünden karanlıkta kaldı. evliyanın nişanını bilesin? insan âciz kalınca. Boğulacağını anlayınca. lügattan anlar. niyazdan.» diye yalvarıyordu. «Ey kaltak bacılı.Bil k! benim gözümden damlamıştır. hali gördü.» dedim. onun arkasından yürür ve ona uyar. Bu Imad hiç olmazsa ondan daha iyidir. Benim halimden haberi olmayanlar. «Senin yalanın şimdi açığa çıktı. Eğer benim sözlerim şeyh sözleri. Nihayet o. ama kadın ve şehvet yolunda çok düşkün olduğu için zayıf düşmüştü ve derdi ki. Kelâm bilgini Şahap Herive. 8) Buyuruyorsun ki: Mevlânâ'nın kudreti. Nasıl ki Şeyhin yüzü başka bir renge girdi çirkin göründü. batıla inanır. o ki asılsız şeylere. onlar için gelmedim. Çünkü o. Nihayet o. Nihayet. «Fetvada akıl hiç hata etmez. Benim şu âlemde bilgisiz halk ile bir işim yok.» Muhammed Güyani ona demişti ki.» dedi. Âlemde Hakka yol gösteren bu insanlar üzerine baş parmağımı basarım. Orasını Allah bilir. Eğer niyaz yoluyla aydınlatma yoluyla olsaydı ki (bu gelmek ve dinlemek niyaz sermayesidir) ona faydalı olacaktı. o zaten havadan ibarettir. ondan da ileri geçmeye çalış ki. Nahiv'den (Sentaks).» dedi. o acizlikten ya bir aydınlık ya da bir karanlık belirir. . Ben olsaydım onun gözlerini silerdim. Bir cevheri çirkin bir kap içine koyarak kara bir mendille sarsalar. hakka yalvarışlarından gece yarılarında gizli gizli inlemeden başka bir şey yapmıyordu. «Evet konuşurum.

«Allah hazırdır. Sanki damda büyük bir kalabalık yürüyüş yapıyordu. «Ey taht üzerinde oturan zat sen kimsin?» dedi. can ile kaynaştıktan sonra suretle meşgul olur. Ancak dışarı vuran. belki nefsinde velilik olan kimse velidir. ruhu görebilmek uzak bir mertebedir. Sözünde. ibrahim Ethem kendi kendine dediki. ölüm başkadır. Yunan filozoflarının söz ve fikirleri Hazreti Muhammed'le (S. Veliliğin manası nedir? Askerleri. her sıfatta güçlü kuvvetli olasın. buraya kendisini olgunlaştırmak için gelir. O kendisini. O. avuçlarının içinde ve karşılarında bulunan ışığı göremiyenlere şaşılır. Hazreti Mustafa (S.A. belki bir alemden öteki aleme göçerler. bunu akla uygun bir yoldan anlatıyordu. susacak yerde susasın. Adam cevap verdi: «Divane sensin İbrahim Ethem!» «Deve sürülerini köşkün damında mı kaybettin? Burada deve aranır mı?» Adam şöyle cevap verdi: «Allah. Belh Sultanlığından çekilmeden önce. sizden ne güvenlik gelebilir? Bize onun lütfü sığınağından başka bir yerde kurtuluş yoktur. o zorlukta kalmazdı. Bu arada biri köşkün damından başım aşağı uzattı. beri tarafta cana yakın kadınlar. «Bu bekçilere ne oldu? Nerede kaldılar?» dedi. dileklerini öteki alemden bekleseydi. genel olarak bu iş çok zor görünür.A. Fakat içi uyanık gözleri uykuda idi. tacı tahtı olan kimsede velilik yoktur. artık onun bir hasreti kalmaz. sanki kendinden geçmiş düşündüğü şeyleri unutmuştu. Can. «Siz hangi düşmanı uzaklaştırmak istiyorsunuz? Düşman benimle birlikte uyumaktadır. o kudretlidir. 9) Ruhun güzelliğine erişmek. kudret sahibi olasın. cevap veresin. Şimdi gerektir ki. Diyordu ki: Can. Arifler. Hazreti Muhammed (S. tekrar yatmıştı. neyler üflüyor. O tarafta mal görür. Türlü zevkler bulur. Bu âlemden gittikten sonra da. Bunlar. lütuf yerinde lütuf göstermesinde isabet olan kimse velidir. Ömerin elindeki kâğıdı çekti. Padişah tahtında mı aranır? Sen Allahyı burada mı arıyorsun?» İşte o saatten sonra İbrahim Ethem'i kimse göremedi. «Divane misin?» dedi. İbrahim Ethem cevap verdi: «Ben Şahım. can ve gönülden ona uymuş olan kimselerin sözlerine benze mez. saygı görür. Ansızın köşkün tavanından sert ayak sesleri. kahır ve şiddet zamanında sertlik gösteresin. Gereklidir ki sen.» Bir gece taht üzerinde uyumuştu.» buyurdular. canlar da onun arkasından gitti. dışarıya vuran bu ışığı görürler. susmasında kahir (M. cevap verecek yerde. bu hevesle mallar bağışlıyor.» derler. Hatta sudan ve topraktan yaratılmış insanoğlunun sözlerine de benzemez. «Biz âciz kimseleriz. silâhlı nöbetçileri çağırmaya gücü yetmiyordu. Canın.(M. Allah gözle görülebilsin. çubuklar vuruyor. Şu halde bu tarafa döner yanında ölümden konuşmak onun için bin ölüm demektir. Ruhu gördükten sonra da Allah yoluna gitmek gereklidir ki.). suretten manaya gelelim: Ten. Olgun görüşlü olanlar. Sahte felsefecilerden biri ölümden sonraki kabir azabını yorumluyor.» ibrahim Ethem. Yoksa öyle bir insanın sıfatları kendisine belâ olur.» görür demiyorum. Bağıramıyor.» demezler. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. göçme başka. Bekçiler davullara tokmaklar. A. benim izimden yürür idi. O gitti.» Gönlü bu düşüncelerle ayaklanmış. dostlar elde eder. belki hayat olurdu. «Görmüyorlar mı ki bu kalabalık dam üstünde koşuyor?» Sonra bu gürültü ve ayak sesleri onu tekrar şaşırttı. 10) yerinde kahır.» Şu hale göre. o genişlik ve şenlik tarafı kalmaz. oraya gitmek için çırpınırdı. Şah kendi kendine. dehşete düşürdü. insan mahkum olmazsa hâkim olur. Kendisinden bir haber çıkmadı. Yoksa Sokrat'ın Bokrat'm (Hipokrates). Dünyadaki cevherlerin birer perdeleri varsa da her cevherin bir de ışığı vardır ki dışarı vurur. azap olur.) buyuruyorlar ki: «Müminler ölmezler. torunları. ten ile kaynaşırsa belâya düşer. gürültüler işitti. «Tevrat kendisine indirilmiş olan zat (Musa) sağ olsaydı. onun evlâdı. başım yastıktan kaldırmış.). «Ne yapayım?» diyordu. Biz Allahnın merhamet nazarlarına muhtaç zavallılarız. «Bu hayatta ve bu dünyadayken. bedenini türlü ibadetlerle yoruyordu. Şiir: Şaşarım seven insan nasıl uyur? Âşıka her türlü uyku haramdır. tamamiyle bir şeye verse idi. Hazreti Ömer. Bu gidiş onun için ölüm değil. îhvanı Safa derneğinin. iyilik ve yumuşaklık gereken yerde iyilik edesin. olgunluk sermayesini bu alemden toplamaya çalışır. «Ne yapmak gerek ki kendimde bir gönül açıklığı bulayım. Ayak sesleri köşkün her tarafında yankılanıyordu. İbrahim Ethem. Ama dışarıya vurmayan ışığı görüp bilmemelerine de şaşılamaz. . dam üstünde gezen sizler kimsiniz?» «Biz iki üç sürü deve kaybettik de bu köşkün damında arıyoruz. gürültüler koparıyorlardı.

mücevheri aldı.» diyordu. Nitekim Allah Kuran'da. hâlâ hazineye yaraşsın öyle olsun. daha önce rüyasında gördüğü bu olay için iki taş hazırlamış. Öyle bir Allah ki. en uygun hareket bağışlamaktır. ölüme âşık olursun.» dedi. Bu kere de içlerinden yüz bin feryad kopardılar. gök bilginleri. 11) Bu öyle bir imtihandı ki. çalış! Kurar» haber veriyor: Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın. onun dünya hasreti daha çok artmıştır. saf bir nur gibi onu bekleyesin. «Hoştur. hakikatte gönlü Sultanın sevgisiyle dolmuştu. Nasıl ki Allah. Her taraftan ahlar. dünyaya hasreti daha azalmıştır.» (Cuma sûresi. «Sultan» sözünden gücenirdi. «Olmaya ki üzerine titrediğim Ayaz da böyle söylesin. bu mücevherin dörtte birini bile değmez. «Hoş mudur?» deyince de. Ama o daracık evden geniş bir eve. Yüz bin kere iyi bir mücevher! Nasıl ki. Edep dışı bir söz olur. Bütün varlığım senin varlığına feda olmuş.» demek istiyordu. hiç bir kelime katmaksızın «Güzel» cevabını verdi. bu «köle» sözünde Ayaza göre bin kere «Sultan» demekten daha samimî bir iltifat gizli idi. Bu parlak bir aynadır ki. o iş iyi bir iştir. gerçek Allah erlerinden. imanlı kişilerden ölümü arayanlar olduğu gibi gerçek inançlı. ölümü dileyiniz. «Ey yumuşak huylu Sultan. titriyordu. «Ey Sultan şu mücevheri al. içinde bahçeler1. «Niçin titriyorsunuz. bu taraf Ayaz'ın bulunduğu taraftı. edep terbiye öğrenmiş. vezirin vekilidir. Padişahtan. Ben bunu sana ancak mana yönünden anlattım. perdeciye bir mücevher vermişti. Çünkü bu âlem ile daha çok kaynaşmıştır. «Nasıl. akar sular vardır. ölüme hazır. te reddüt halinde olduğun iki iş arasından birini seçmek için bu aynaya bakarsın.» dediler Ayaz şu cevabı verdi: «Şahın emri bu cevherden daha değerlidir. şunlarm yakalarından yapışsınlar! Etrafımızı sarmış olan şu ahmakları temizlesinler!» Ayaz atıldı. Her halinde ve her işinde ölümü sorarsan. Ayaz. Bu söz ayna gibi parlaktır. Şah çavuşlarına emretti: «Cellâtları çağırın. filozoflar. sabahın yüzü parlayınca ayrıldık. tabiat bilginleri ne demiş olurlarsa olsunlar.» Mücevher beri tarafa geldi. Doğrusuna bakılırsa.» diye korkuyor. şahımız hakkında sadece iyidir demek onun yüceliğini belirtmeye yetmez. Allahyı aramaya o zaman koyulursun. Nasıl ki kabir azabı bahsini açıklarken Suret ve Misal cihetinden yürütülen mütalaaları söylemiştik.» demedi. Ayaz. bu ona bin kere daha hoş gelirdi. İnkarcı Yahudiler için şöyle buyuruyor: «Eğer gerçek müminlerden iseniz. sağlam imanlı kadınlardan da ölümü arayanlar eksik değildir. eğer Saray'da böyle düşünen başka bir kimse varsa anlaşılsın diye yapılıyor ve iş Ayaz'a kadar dayanıyordu. güzel mi?» dedi.» dedi. yanına kimsenin yaklaşmaması için bir perde ile ayrılmıştı. kır bunu!» dedi. Şu halde. Sultan Mahmud (Gazneli).» Sultan.İnsan daracık ve karanlık bir evde istediği gibi gezinemez.» dedi. Ayaz'a dönerek âdeti dışında. Padişah. Sende de zevk ve iç aydınlığı varsa. böyle bir yerde rahatlık ve şenlik göremez. İşte o göçmeye ölüm denmez. Tekrar diyordu ki: «Şayet o da ötekiler gibi yaparsa ne yapalım gözdemizdir.» der gibi. Bu şimdi hazineye yaraşır. Perdeciye sorar. ama «Ey köle al şunu. Bu konuda. Kuran'da haber veriyor. Şiir : Bir gün hayalin bana geldi vuslatinin şarabiyle mest oldum Uzun bir gece boyunca sarılarak yattık.» Bu cevap üzerine mecliste bulunanların hep birden başlan öne eğildi. Sultan. «Böyle değerli bir mücevheri parçaladın. büyük bir saraya göçer. Onun Sarayında yetişmiş. Halbuki. Şah içinden. feryadın ne yeri?» var dedi. mücevheri alması için Ayaz'a işaret ederken. Perdeci.6) Şu var ki. sanırsın ki o kendi işinden lezzet almış. benliğim senin benliğinle dolmuştur. «Şahın heybetinden titremek. ona bir mücevher gösterir: «Bu iyi bir mücevher midir?» «İyi demek de söz mü? Bu konuda söz söylemek bile edep dışı olur. «O halde. Sultan. bunu sana mutlu kılsın.» Şah emreder: «Öyle ise kır şu mücevheri!» «Nasıl kırayım bunu! Vezir diyor ki. bizi de duadan unutma! Eğer sende böyle bir nur ve zevk yoksa. Allah. iş onların . (M. şu halde hazırlıklı ol. içinde aklın.» dedi ve perdeciye kaftan kaftan üstüne giydirerek okşadı. Bir yıldızı bile anlamak mümkün olmuyor. hayalin kaybolduğu şu gönülleri yarattı. Ayaz. Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın. «Olmaya ki o da ötekiler gibi söyler. «Peki. Ayaza yaraşır. Padişah. Müçtehid (din bilgisiyle uğraşan kimse) içtihadında yani çalışma konusuna giren şeylerde bu hale erince. Vurduğu gibi mücevheri parça parça etti. «Ahin. «Eyvah ne yaptık!» diye küstahlıklarını anladılar. kolunun içinde saklamıştı. Ayaz. Padişaha bakarak. onu süzüyor. halinin açık ifadesini onda bulursun. Dilediği gibi söyler. Gerektir ki. yine fazla bif söz katmadan. hatta serbestçe ayağını uzatıp oturamaz. Şahın bütün mülkü. O iki işten hangisi ölüm tarafına yakın ise onu seçersin. feryatlar yükseliyordu. veziri hakkında çok övgüler ve hoşnutluk sözleri işit-miştir.

«Seni asacaklar. Nihayet bu Cebriye'yi bu taife iyi bilir (Cebriye görüşüne göre kul. Haktan bir istekte bulundular. Zaman zaman bir köye gider.» dediler.» der. Kendisine. O anma ve araştırma ki. hiç bir eksik tarafı yoktur ama kincidir. Nebiler. denizler tassa kazın ne umurunda? Niçin veliler. yatarız.» derler. renk renk yazılar yazmamaya bak. Nasıl ki iyi ameli ağır basanlar kurtuluşa ermişlerdir. «Acaba bendeki. İşte bunu söylemek. Bir insan da vardır ki. ölüm çağına erişsinler de Allah kendilerine taze bir hayat versin. Taklit olana ne bakarsın? Gerçek tarafına niçin bakmazsın? Sen bize hizmeti artır ki. yine gerçek araştırmadan bahsediyorum. O. Bu hal bütün hünerlerini örter. Sonunda. Öyle bir insana. bir dilekten ibarettir. bir dilek dilemediler ancak «İnandık. serbesttir. (Ç. Boğazını sıktığı zaman kusurun kendisinde olduğunu açığa vurur. ne de adımlarını sıklaştırır.dediği gibi değildir. tertemiz ulu Allahnın âşıkı olun. işini gücünü bırakır. bakalım Allah ne buyurur. ince manalar vardır. Elbisesinin altından sert palaslar giyerdi. asın beni.» Değişik. halbuki bir hüner gerekir ki bin ayıbı örtsün. Yaptığı şeyler önceden tespit edilmiş olan bir plana bağlıdır. Şu halde başlangıcı ve sonu olmayan her türlü eksiklerden arı. öteki taraftan. işinde (Determinizm) mecburdur. hareketinde. Bu ebedî sevgiliye kavuşmak için gördüğü dervişlere can bağışlardı. Hareketleri hiç bir zorunlukla kayıtlı değildir. «Ne beyaz. Onların bunlardan haberi olsaydı sözleri değişik olmazdı. hiç bir gönül açıklığı gelmiyor diye üzülürdü. Şeyhin biri bir leşin yanından geçerken orada toplanan halkın burunlarını tutarak yüzlerini öte tarafa çevirdiklerini.» demekle yetinirler. mal can ve bütün varlıklarından vazgeçer. bir gerçek Cebriye. o ölümsüzdür. Hakkı arama . belirmeye başladı mı?» diye düşünür. alınyazısıdır ve değişmez. bütün âlemi sular kaplasa. nebilerin işi değildir. «Ne bakıyorsun?» diye soranlara da. o âlemden aşağı inmişler. İyi adam kimseden şikâyetçi olmaz. gizli halvetlerde ilâhî sohbetler ederdi. Her iki taraf da kendi hesabına başka düşünür. bekası olmayan fâni bir sevgili için ölür. onu sevin ki. «Zaten ben de onu arıyorum. Bunlar isterler ki. 12) nasıl erişebiliriz? Belki velilere ulaşabiliriz. yaptığı işin yaratıcısıdır. Onlar. İyi adamın gözü ayıbı görmez. kul. dostu tarafına gelince Cebriye'den olur. bir de taklitçi Cebriye vardır. yani alın yazınız böyledir. Allah erlerinin sözü ancak benzetmeyle bilinir. İbrahim Ethem. Şeyh ne burnunu tutar ne yüzünü çevirir. «Beni besle. biz de duayı artıralım. «Ey Allahm. tezgâhını terk eder. ciğerleri parça parça oluncaya kadar canlarını feda etmiş olanlar. Bazılarının da karınlarına kan dolar. «Nebilerin haline (M. Kendi tarafına gelince Kaderiye'den (Kaderiye. malın mülkün de değeri yoktur. «Sana lanet osun!» hitabına hak kazanır. Başkaları ne anlar? Cebriyede de. Evet. Gerçek aşk için söylüyorum. Leş ona hal diliyle şöyle söyler: «Sizin amel defteriniz değişiktir. Bir kadına veya bir gence âşık olan kimse. kendi kendini ayıplayan nefsimin hakikatine kanmış bir hale gelmesi için gösterdiği gelişme arttı mı. yıldız şimdi öyle bir âlemden var olmuştur ki. işlerimde başarı ver!» diye yalvardılar. Rey Şehri padişahı İbrahim Ethem gibi başka bir hayata kavuşurlar. her ikisi birlikte toprağın altına giderler.)). «İnandık ve gerçekledik. Aşıkların sohbetinde şu yönden bir heybet vardır ki. O. çok mal feda etti.» deseler. (Ç. O. bu. nasıl bir âlemdir? Gübre içinde kımıldayan bir böcek bile ister ki Allahyı görsün ve bilsin. bu Cebriye düşüncesiyle görürsen çok şeyler kaybedersin. Bu yolda başları dönmüş. bir gün dükkânını. Mevlânâ. Dervişe halkın somurtkanlığından bir ziyan gelmez. Ama veliler. diye bekleriz. Bazan insanda bir ayıp olur ki bin hünerini örter. Eğer sen.)). oradan acele acele geçtiklerini görür. insan. bir taraftan şikâyet eder. O. Âşıkta can korkusu yoktur. Gündüzleri gizlice oruç tutar. Şikâyet eden çok kere kötü adamdır. Bu değişiklik de Cebir yönündendir. beni besle ve beni başarılı kıl!» derler Nebiler. Senden. Allah onları bu âlemde öldürünce mülk. görüşüne göre. Burada. Sonra gönlü daralır. bütün bu varlıklar da o âlemden gelmiştir. «Bu beni besle ve beni başarıya ulaştır!» yolundaki dua insan için ayıptır. Hak yolunu arıyordu. ne güzel dişleri var!» diye onu övmeye başar. böylece onları seyretmektedir. gözü ayıp ve kusur aramaz. Cebriye inancının iç yüzünü bu taife (sofîler taifesi) bilir. O âlem de. ancak nazım ve kafiye yönünden ve başka yollardan giderler. Şiir: Senden ayrıldığımdan beri gözlerim karardı Gözlerimin bulutlarından yağmurlar gibi yaşlar aktı.

yahut nerededir o?» gibi sadece bir anmadan ibaret olur. o sahtecilerden daha iyidirler. Olmıya ki. Ama sevgiliye kavuşmadan önceki naz hoşa gitmez. işine gider. gözümde gönlümde değil Tâ ki son nefesime kadar bana yâr olasın! . Gerektir ki. 13) Siraceddin'den bilgi öğrendim. Bu hal icabı mı olsa gerek?» Dedim ki: Hareket iki türlüdür. Çünkü onların hep-. Bu öğütü canında sakla. «Nasıl kırabilirsin?» Gözüne bir buse kondurdu. «Doğru söylüyorsun. bunu kırık dökük sözlerle halka söyleyesin. Allah erleri hakkında da böyle düşünmek gerektir. Şah. çeşitlidir denilemez. her tarafından sarsın. hokkabazlık yaptıklarını söylerler. o başka demek imkânsızdır. bir âşıkm «Keski olsaydı. oyunlarının bv yalan söylerler. bu zamana şeyhlerinin. seni genç bir Ermeni kölesi gibi satarlar. Biri mecliste çok hareketli olan bir adama iltifatlar göstererek sordu: «Kendi kendinize hep alıp veriyorsunuz. Dervişlere karşı saygı göstermez. ona Medreseden bir nasip olsun da sevgisi ve muradı yerine gelsin. şeyhlerden bize Benden daha akıllı kim vardır? Ben (M. bunu başkalarına söylesem incinirler di. yabanî güller arasında gösterilen canlı hareketlerdir. bana kim akıl öğretebilir? Allahyı arama diye kuruntulara kapılır. Başta gelen yükünü başında taşıyabilecek benden daha yetkili kim olabilir? varıncaya kadar gelip geçenler. yani vezirin gözünü öpmekle. Öteki de lâle bahçelerinde. artık herkesle şakalaşır. onun çırpınması da ateşten ileri gelmektedir. Şimdi mademki o bir ateştir. . Bu yönden. aradığı gafil adamı bulduğunu gösteriyordu. heva ve heves kendisini yukarıdan ve aşağıdan. Hatta daha kötü bir divane bile bundan bahsetmez. O. âşıklarının başına değişmem. Sen heva ve heves için yaratılmadın. Ateşe gider ama nura düşer. bu sözden de hoşlanır. Şimdi bu ha-raketiyle. Senâi başka. bir takım sınıflara ayrılırlar. gözlerde değersiz kalasın. Şiir: Nergis gözlerime kötü bakışlarla bakıyordu. O havadan geçinmeyi bırak. heva tekrar alçalınca onu da alçaltır.hususunda yükselmiş bir ses değildir. Ekmeklerini 'kazanmak için. Gece oyuncuları gibi perde olduğunu gizlemezler. Ona bir yol ile bir söz söyledim ki. Gerçek eski pabuçlarının tozunu. Heva ve heves bahsinde kalmıştık. O diler ki. Bunu bir divane bile söylemez. yalvarmalar ve niyazlarla sırtına bir hırka geçir. Biri işkence edilen bir adamın çırpınması. O. Seyyid başka. Sen de her hareketin arkasından koşma! Şiir: Muma koşan pervane de bu sevdadan gitti. üstü başı yenilenir. Bu söz ona erişince hoşlanır. «Bu mücevheri nasıl kırayım?» dedi. reyhanlar. onları gözetmez olur. bir yıl bu huyunu terk et. Halbuki yaptığı denemede akıllı bir adam arıyordu. O.» dedi. gönülde düşünce olasın. îşe baştan başlamak gerek. Yani. işte o zaman ondaki parlaklık ve sözlerindeki güzellik nevadan gelmiştir. Ondan ayrılan her heva dalgacığı yine kendisine döner. sopadan kıvranması gibidir. bazı ululara ve yabancılara karşı fenalık düşünür. Buna. O nura koştu ama ateşe düştü. ötekilerden üstündürler. İstemiyorum ki. Bilmiyor ki bu iş tersinedir. Yukarıda sözü geçen vezir. yoksulluktan ötürü bu işi yaptıklarını açıkça arkasında hayaller gösterenler. kendi sözü kendisine senet olur. Seni canımda saklıyorum. Nihayet. bu oyuncular. Kendini andığın dosta o nazarla bakma: Rubai: Bırakmıyorum ki. de onları incitesin! Sevgilisine kavuşan âşık naz eder. Onu kendi varlığının çemberinden görüyordu.

Önce sözü anlayan ve bilenler. «Bana gelen kimsenin ben konuşmadıkça söze başlamamasını istiyorum. dar yerde kalmazlar. o yarım işte.Kahır. Ben bir şey sorunca da uygun cevap versin. ben ise lütuf sıfatından yaratılmışız.' diye sözü uzatmadı mı?» Şah.» Sahabe sizi taklit etmeyi göz önünde tutmuş ve sizi bizzat gözüyle görmüştür.şudur: Kendine bir ayna ara! Şimdi cevap vereceksen uygun söyle. yani nasıl ki kanatlı bir kapının karşılıklı her iki kanadı iyi takılınca biri birinden ne eksik ne fazla gelirse sen de öylece soruya uygun karşılık ver. kendi gözüyle lütfa bakarsa hep kahır görür. bununla koyunlarımı sürerim. Başka insanlar için bu haberleri işitme ve hikâye yoluyle öğrenmeye imkân yoktur. o sırrı herkese duyurmak . İsterse düşman olsun. Biri dedi ki: «Ey Allah elçisi! Herkesi bana gönderiyorsun. üzerine dayanırım. Lütuf sıfatı.» buyurdular. Hazreti Peygamber bu sefer şu cevabı verdi: «Senin bu kötülemenin ona ne faydası var? Ancak hak sözü ile onun başını kaldırabilir. sevgi ile bak! Bir kimsenin kapısına muhabbet yönünden gidersen ona hoş gelir. Bu büyükler ve ergin kişiler ki. Meğer sözden mest oldular. Bütün Peygamberlerin öğütlerinin özeti . uzaktan bu hallerini sak-layamadılar. yazamadılar. Yüz bin küp dolusu şarap. ola ki gerçek sözün ona bir faydası olsun. Bir yerin aynı zamanda iki kimse tarafından işgali imkânsızdır. Bundan dolayıdır ki bunlar zaman zaman sırlardan bahsederler. söz söylemiyorum. Sırlardan bahsediyorum. Kahırdan vazgeç de lütfa bağlan onun tadı daha hoştur.» dedi. Fakat sen onun kahır sıfatından. 14) Sen nerede oturuyorsun? «Külhanlarda. onun perde-sidir. Çünkü daha önce Kuran'dan aldıkları neşe ve geniş ilham ile Kuran'ın manasını açımlayabilirler.. Gücün yeterse düşmana hoşgörürlükle.. Çünkü o senden ancak kin ve sertlik umarken sevgi görürse hoşuna gider.» dedi. Oturduğu yer tek bir külhandan başka değildir. Kuran'ı bilenler çok dar bir yerdedirler. Allahya şükürler olsun. ama akıllı kişi soruya uygun cevap verendir. Çünkü sen o insan değilsin ki. Senin zamanından bir şey açıklanırsa. o gibi kimselerden değildir. Halbuki Peygamberler. Ben bu halkı kıyamet gününden uzaklaştırmak istiyorum. Acaba bu büyükler nasıl olur da söze de yer verirler? Bunlar arasında Bayezid.» Geceye uzan dedim. Bu Arap sana perde mi oldu?»«Ama. madem ki uçuruyoruz gider. «Sen de Alla-hın kulusun ben de.» Bir ziyaretçiye sordu: «Karın var mı?» «Bir karımla üç çocuğum var. senin inanılır bir kişi olduğun açıkça bellidir. Biri dedi ki: «Ey Allah Peygamberi ben o karanlık ve soğuk iki yüzlü Araba senin Peygamberliğine yaraşan sıfatları nasıl söyleyebilirim?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Gerektir ki sana bütün Araplar perde olmasın. bu perdeyi kaldırsınlar. Nasıl ki. kitap getiren Resuller bunlardandır. Şah hiç iltifat etmedi. kahır sıfatından üstün gelir. hiç fazla söz söylemesin. konuşurlar uğraşırlar ki.» Yani bu Peygamber. Belki o vardı da önüne bir perde çekilmişti. 'Elindeki nedir?' diye sordu. şu varlık alemi onlar için var olmuştur. «Sen güvenli adamsın. Size kıyamet işlerinden bir şey elbette bildirilmiş. Şimdi o dolunay uykudadır. Bizim o çömezlerimiz. diyor ki. şair şöyle demiştir: Şiir: Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar. o da. zamanede bir eşin daha bulunsun. onun gecesidir. «Buna yol verin. Allah sözünün verdiği neşeyi veremez. Büyü yaparlar. gerçeğe uygun değildir. Padişahın biri. Bu Allah kulu bir kâfire dedim ki. Aranızdaki kıskançlıkların inadına Allahya af dileklerimizi uçuruyoruz. Kuran'dan bir çare bulur. Onlar için de bir perde vardır. bu arada sahabenin işlerini niçin buyur muyorsun?» «Evet. Allah ile birlikte.» Birine sordum: (M. Yani gece her ikisi ile başkaları arasında perde olduğu için yahut bir utancı varsa kendisi ile sevgilisi arasını perdelediği için geceye böyle hitap etmiştir. ey Allah resulü o inkarcı ve düşmandır. kâğıdın altına şöyle cevap yazdı: «Musa'nın sözü uzatmasında başka bir hikmet var idi. önünüze serilmiştir. şaşkınlık ve iztıra-ba düşmezler.» dedi. ümmetine olmayan bir şey bıraktı. Bu yalandır. Başka bir vakitte perde yoktur. Ziyaretçi Şaha bir kâğıt yazdı ve dedi ki: «Allah Musa Peygamberden.» dedi. ona bir sevgi aşılıyabilir-sin. 'Bu sopamdır.

» Ben de dedim ki. bu da sebepsiz değildir. her gün başka bir işle uğraşmaktadır. hırsızlık yoksa. 28) hıtabiyle işaret buyurduğu gibi sen. Ey hak yolunun gerçek yolcusu gönlünü hoş tut! Çünkü gönüller okşayan o ulu Tan rı senin işini onarmaya uğraşıyor. Nasıl ki Davut Peygamber zamanında adalet zinciri göklere kaçmıştı.» yani o irade etmedikçe bir şey isteyemezsiniz. «Allah bir topluluğa verdiği nimetini. kendi sözümden zevk ve heyecan duyayım. ya arayanın. Ama bu insan vücudunda gizli hiyanet ve hırsızlıklar da vardır. 15) Güzel huylu isen.) elinden ve gönlünden başka bir anahtar yoktur. bir eserim yok ki. Bu. ya aranılanın işiyle meşguldür. bunda bir sebep vardır. ancak suret yönünden daha ileri bak ki «topluluk rahmettir.» dedim. halde ben kim oluyorum? Allah beni yalnız yaratmış. iyliğini gözetir. Bütün adalet olmasa dünyada gönül aydınlığından. Allah’a ant içerim ki.» (Enfal sûresi. O. Öyle bir şaircik henüz dünyaya' gelmedi. doğru yolu aramasını da bilmezsiniz. Bazı kimseler de derler ki: Buradaki isteyemezsiniz sözü. Çok tatlı yemekler en ağır konuklar için saklanır.) sen ne istersen o bizim isteğimizdir! Nefis değildir. Öyle bir kimse her ne kadar kendi ahmaklığını görmez. halvete çekilmiş hak erenlerinin. Yani ey Mustafa (S. Eğer sen kendi temizliğini. sen nasıl bir uzaksın. Sen ne isen osun. zevkten ve saf adan ne varsa ortadan kalkar ki. hünerin ve ince görüşün ne olduğunu anlar ve bilir. Beyit: Esrar hazinesinin düğümünü çözmek için.» Eğer seninle konuşmaya gelmezlerse bundan ürkme ve kaçınma çünkü suret arkasından konuşurlar. sende kincilik. ben ki Allahnın elçisiyim. 54). O. Allahnın. o gizli hayinliklerden içini arıtırsan. hiç kimsenin bilmediği gizli hırsızlıklardan ileri gelmişti. tek .bakımından çok sakınırlar belki de söyledikleri şeylerde yanlışlığa ve şüpheye düşerler diye çekinirler. Söz alanı pek dardır ama mânâ alanı geniştir.» (Rahman sûresi. o topluluk nefislerinde bir bozukluğa bir değişikliğe uğramadıkça ellerinden almaz. şu âyette buyuruyor ki: «Siz ancak Allah dilerse isteyebilirsiniz. Sen ancak yalnız kaldığımız bir zamanda gel! (M. Sözden daha ileri geç ki. Çünkü hem dışarıda hem içerde yabancılar vardır. yahut uzak olan bir yakınsın! «Siz iyi biliyorsunuz» dedi. «Ey inanmış ve kazanmış olan nefis! Rabbi-ne dön!» (Fecir sûresi. herkes dilediği gibi konuşur. 30). sahabeye ve ümmete söylenmiştir. Belki o tek ve eşsiz varlık seninle halvet olmayı arzular. hayinlik. sendeki iyil:k ve temizlik daha da ileri gider. ben isterim. «O. kendimden. Şiir: Konuk sahibi herkese ziyafet çekti Âlemlere rahmet olsun diye cihanı doyurdu. Sizi hiç ihmal etmez. heva değildir. genişlik güresin! Bu alanı sey-redesin! Bir bak ki. Muhammed'in (S. benimle tarikat sırları hakkında bir şey konuşmazlar.A.A.» (Dehr sûresi. Bu ikisinden başka her kim ne söylerse ahmaklık etmiş olur. bu ilâhî nimete yabancı olan kimselerden değilsin. bundan neşeleneyim. «Allah bilgin ve bilgedir. ancak ilâhî görüşe sahip ve her şeye Allah miriyle bakan erenlerdendir ki. Ya bu sözün manası nerede kalır? Diyelim ki benim bir şiirim yok. «Bizim söz ile işimiz yok. Ama zincirin kaçtığını görünce herkes bildiki. Yani siz isteyemezsiniz. Şeyh Muhammed dedi ki: «Söz alanı çok uzun ve geniştir. hem görünmez âlemde sizinle uğraşmaktadır. hem görünürde. bu sözün suretinden bile başları döner. Şimdi ey gerçek dost! Yüce Allah senin işini başarmak ve onarmakla meşguldür. 29). İlâhî görüşlerden uzakta kalan gözlerde ancak ahmaklık ve perde vardır.

onun çocuğuna karşı düşkünlüğünü gösterir.» Mevlânâ da onlara şu cevabı vermiş: «Siz Mevlânâ Şemseddin'i sevmiyorsunuz. Bu onun eksik oluşundan değil belki olgunluğundandır. «Ben. Nasıl ki o.» der. Nihayet ben seni nasıl incitebilirim? Ayağına bir öpücük kondurayım desem korkarım ki kipriklerimin dikeni ayağına batar da rahatsız eder. hep kendi kuruntuları. Dostunun mektubunu okuyamaz. harfler silinir.» sözünün iki anlamı vardır. Ama Sultana. karanlık ve bâtıl sözler. 16) günlüğü. İşte bu misal.» Şiir: Hoşgörürlük. dostlarım. Onu anlamayanlar da hiç bir şey anlayamadılar. iki gün iki gece yem verir. yol kesen haydutların şerrinden kurtarmıştır. yedi yüzü de karanlık olan çeşitli perdeler konusunda çok açıklamalar yapıldı. elifi anlayanlar her şeyi anladılar. ayrılmaz bir vücut gibi olsunlar. kuşlar beni besleyip büyütmüşlerdir.» der. Hele derneğin bozulması. «Benden başkası bilmez. O perde ise. Şu zamanda. onun bekçisi ve kapıcısı olur. Demişler ki: «Mevlânâ (Celâleddin) dünyadan el çekmiştir. cansız varlıkların cansızlıkları kalmasın hep bir olsun. Halbuki. saatin saatliği. Sizin bize bakmanızı istiyoruz ki. cevher ve yün çuvalı arasındaki tartışmayı beğenmemesine. Nihayet insanı taşıyan bineğin de hakkı ortadadır. Gerektir ki. İsâ Peygamber. o sırrın kuvvetini göstermektedir. sen o olmadığın için onu incittin. Biri topal bir eşeği tavlaya çeker. saz ve sözden maksat başkalarını coşturmaktır. Ben şu sözlerimle yünü cevhere karıştırmak istemiyorum ki kokmuş ve bulaşık yünlerle onu yola getireyim.) de kırk yıl sonra söze başladı. O. bir elif dışarı fırladı. öteki de arapatma binmiştir. «Sen kimsin?» diye sorarlarsa. Anam babam öldüğü için kurtlar. Hak ile Halk arasında. bu perdelerin ötesine nasıl geçeceğiz diye umutsuzluğa düşürdüler. size öyle sevimsiz ve çirkin görünmezdi. O eksik düşünceli cahil. yalnızca bir dağ başına bırakmışlar. At onu her türlü tehlike ve belâlardan. mana eksikliğinden değildir. Hak yolunun yolcuları söğüt dalı gibi titrerler ki o elifi anlasınlar. bu başka mesele. ona «Afiyet olsun. Gerçi bu yolcular için çok sözler söylendi. Allahın kuluyum. yedi yüzü parlak. anne yavrusunu çok sevdiği için çocuğunun yatağını kirletmesini bile hoş görür. Benim sözümü onun sözü tarafına sürüklemek ve onu kendi sözü ile bağlamak istemem. Eşek durmadan sahibine pisler. Mana aleminden. Sevgisini kaybeden hemen kusur görmeye başlar. bu sözleri hiç söylemezdi. geniş alanda mana daralıyor. O niyazsız ve yabancı görünen sen değilsin. Görmez misin. doğar doğmaz konuştu. bu. Mevlânâ Şemseddin buyuruyor ki: Bu cevabı önce Mevlânâ söylemişti. ondan tiksinmez. Allahnın sevgilisiydi. Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır. Bir şeyi seven. öteki de. A.). Onları benden başkası bilmez. Hazreti Muhammed (S.» (Kutsal hadis) buyuruyor. hep birbirlerini gözetmemelerinden ileri gelir. günün (M. onu yermesine benzer. bazı kadın tabiatlı kimseler de tıpkı o putlar gibi konuşurlar. Bu perdeden başkası da yoktur. A. dertli olmayan bir ağıtçı dinliyenlere soğukluk verir. yalnız ve hâlâ o mektubu okur. Sen niyaz gösteriyorsun.başıma dışarı fırlatmış. Bütün perdeler tek bir perdedir. Çünkü Hazreti Muhammed (S. . Ey kendilerinden habersiz insanlar! Siz bizde kutluluk arıyorsunuz. ona karşı kör ve sağır olur. «Benim velilerim. Şimdi de benden dinle. Bu darlaşan mana alanının ötesinde başka mana olmayınca yazı ve söz alanının genişliği de kalamaz. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bunu yapmamıştır. Kula. «Sen kimsin?» diye sormazlar. O senin düşmanın idi. O zaman susmak. Bu söz. gözü ayıpları görmekten körleştlrir Öfkeli bakışlar her kötülüğü açıkça görür. halbuki biz de aynı şeyi aramaktayız. kubbelerim atındadır. Biri dosdoğru anlam. yani sevilenlerin eksik tarafı görülmez ve işitilmez. kendi hayalleridir. işte o kadar. Âşık olmayan bir saz sanatçısı. «başka» sözüyle «yabancılar» demek istediği anlamdır. O. bu varlıktır. Nihayet söz alanı geniş ama o. Allah. kendi eliyle yaptığı puta kul olur. Halbuki onun eski mektubundaki eğri büğrü satırlar. Ama hiç biri gerçeğe yol gösteremedi. eğer sevseydiniz. Bu. belki de mânanın parlaklığındandır. Eğer bir satırcığını olsun okuyabilseydi. hep kendi mektubunu okur. Kendi kendime konuşabilirim yahut kendisinde kendi benliğimi gördüğüm herkesle konuşabilirim. Ancak bir topluluğun yolunu kestiler ve onları. Bu tıpkı Dişayil adındaki şeyhçiğin. dostların dağılması. birbirleriyle öylesine kaynaşsınlar ki.

Bâyezid ve başkaları gibi büyük ariflerin sözlerinden anlaşılıyor ki.» dedi. ona ödünç veresiniz? Yine Allah Musa'ya buyurdu ki: «Ey Musa acıktım. Ne zaman bir hikmet sözü işitir veya bir düşünceye koyulursan. Ancak suret ve mana onun öyle bir niyazıdır ki.» dedi. onların sözlerinde başka bir mana vardır. Vakit gecikti. Eğer bir cefa ve bir ziyan görürse. Rabbiyle yaşıyanlar da başka olur. Tekrar binecek olsam.)) diyordu. ama Allah da ona karşılık. o dört kuşu öldürdü. «Nefislerinizi öldürünüz. Dediler ki: «Bu niçin başka bir şey olsun?» Ben de cevabı verdim: Diyelim ki.» dedi.» Yani evvelkini görür suratını ekşitir. Çare yoktur. Yüzünü bu dost tarafına çevirince de (M. gülüşür. «Eşeğe binmiş olduğu halde yanıma gelmekte olan zat Tanındır. baktı ki. Allahdan ayrı bir varlık yoktur. heva ve hevesle dolu olan sen nasıl anlayabilirsin. Kuran'da. ekşiliği öyle birine karşı gösterir ki.» dedi. Dervişlerin konuşması bu nükteye işarettir.» dedi. 18) îşte o. Bu gün ben karıyı bile boşayacak olsam gine o bilir. Onlar hulul inancına yakın bir yoldadırlar. Kalbiyle yaşıyanlarla. Bir kimsenin davasını onun manası için. davası için öğrenmek isterim. Allahnın ne ihtiyacı olur ki. sen böyle şeylerden arısın. Yani her varlık Allahdan bir görünüş. Ancak niyaz ehlinin niyazı.» öteki de.» dedim. Çünkü ona. nefsiyle yaşıyanlar başka. Üstünden atlayıp geçmek istese geniştir. Bu gidiş başka bir gidiştir. bir ırmağa rastlar.» buyurulmuştur. o aşk ve sev* gi harekete . Nihayet bundan önce de heva bahsini yorumlamıştım. O dört kuş ölmüştü. (M. bu da nefsine ait bir cenkleşmedir. «Bu ilâhî cilvenin sırrı nedir?» diye düşünüyordu. «Şüphe yok ki sadakalar yoksullar içindir. Derviş. Musa. yalvarışı bize yoldaş olmalıdır.» (Müzemmil sûresi. 17) gülmeye başlar. Marifet sırlarından. Musa da ekmeği dervişin eline uzattı. karşına yüz huri getirseler sana duvar kerpici gibi cansız görünür. Heva şehveti ve arzuları yok eder demiştim. «Hoş geldin. eline iki su testisi verdi.Bizi hiç bir istek bir yere götüremez. Bize de ancak yalnızlık suretinin yalvarışı gerektir.» diye düşünüyordu. Ruh alemine mensup erenlerin sözleri canlara işler. Bu şehvet hevasından bahsetmek istemiyorum. bir eserdir ama Allahnın kendisi değildir. Çünkü o zaman vücut ikileşmiş olur. O halde şu zorluğu ortadan kaldırmak lâzımdır. Allah yine tekrarladı: «Ey Musa ya kapına gelirsem?» Her ne kadar Musa. sen bizim sözümüzü dinlerken yüreğine soğukluk geldi. Bunu bilmemek de. Bunu bilmek bir olgunluktur.» Bu kimseler' ki büyüklerin yanına gaflet içinde giderler. bu topluluğa bir genişlik vermek yahut anlattığım şekilde. somurtkan ve ekşi suratlı şeyhin yanında olamaz. Kuran'da. Yolda yürüyen bir adam. Biri diyordu ki. Tartışmayı bırak. «Tevrat'ı altın suyu ile yaz!» diye emir verilmişti. Hep sert akan bu suya girecek olsa derindir. git yemekler hazırla ki. hemen dördü birden dirildi. ama ondan başkası da değildir. Allahnın bu cilveleşmesine karşı. boğulacak. ariflerin meclislerinden ve sohbetlerinden söz açmışlardı. Başka biriyle de hoş geçinir. Meğer bunun sırrı. Allahya güzel amellerinizle ödünç ve rin. «Su getir. Nihayet bunlar. Yüzünü kendi tarafına çevirir. Musa beklediği yemekleri komşulanna dağıttı. olgunluğun olgunluğudur. bir kimsenin manasını da. Çünkü velilerin iç yüzü de bu dört kuş gibidir. «Nasıl olur. çarçabuk ahıra koşar. (Ç. cebriye görüşünün çukuruna düşmüşlerdi. yarın yine gelirim. ancak ben şimdi attan inmiş bulunuyorum. «Ey Ulu Allahm. O sırada bir derviş geldi. Nihayet dedi ki: «Çok acıktım. bu sözleriyle. ondan incinmiştir. bana göre onun eşeği (hâşâ) Allahdır» (Vücut (Varoluş) birliği taraftarlarına göre. böyle bir şeye perde olur. Şimdi Musa'nın Allah yolunda bu zorluklara düşmesi nasıl olur? Musa kimya bilgisini iyi biliyordu. içten kulluk etmekmiş. bunların hepsi hazır ama su eksik.» (Bakara sûresi. kalbiyle yaşıyanlar başkadır. bunların onlardan haberleri yoktur. bunu görür gülümser ve bundan hiç bir sıkıntı görmeyince hep hoşlanır. «Ey ekşi yüzlü efendi! Sen bizimle cenk ediyorsun diye bize çıkışmışın. «Eğer gelirsem ne yaparsın?» diyordu. Şaha dediler ki: «Seyis senin atına binmiş. ama başka yönden dirildiler. Aşk ve sevgi öyle bir şeydir ki. içine düşecektir.» Şah şu cevabı verdi: «Eğer ben atın üstünde olsaydım o başımın üstünde oturacaktı. «Allah rızası için bana ekmek ver. 20) buyuruluyor. Beni doyurmayacak mısın? Kapına gelirsem beni nasıl karşılarsın?» Musa. kımıldadığı vakit. Fakat. Nasıl ki. somurtur. ancak başka yönden dirilir. Çünkü onların yanına hazırlıksız gitmişlerdir. Ama burada o dört kuş hemen diril-mez.» dedi. seyis bilir.» Erkenden yemekler hazırladı. çünkü yol budur. 54) buyurul-madı mı? Hazreti İbrahim.» Dedi ki: «Sizin derneğinizde bulunacak değerde olmadığımız için hizmette kusurumuz var. «Hayır. Bu sözlerle uğraşmak bir perdedir. «însan. «Hayır. Derviş saygı ve teşekkürle ayrıldı. «Başüstüne. Neşeli bir zamanında Musa sordu: «Ulu Allahm! Söz verdin ama gelmedin!» Allah buyurdu ki: «Geldim ey Musa! Geldim ama sen bize iki testi su taşıtmadan nasıl oldu da ekmek vermedin?» İki bilgin birbirleriyle övünme ve tartışma yoluyla konuşuyorlardı. Suyu getirdi.

o doğru ve nifaksız sözü Peygamberlerin ruhları bile arzulamaktadır. «Allah onları sever. Ama sevgi yönünden bakmak başka bir iştir.» dedim. Fakat buradaki eksiklik onların Allahya sevgi gözleriyle bakmamış olmalarındandır.» dedi. «Kalk git! Bir daha böyle şeyler yapma! Başkalarını dinliyorsun. Mecnu'nun başında olan o gözler senin başında yok. Allah nurunun parıltısı nerede? Zaman zaman bize. «Bükere de onu konuşturayım belki söz söylerken yüzündeki güzellik daha çok belirmeye başlar. onun sözlerini işiteydik!» derler. Fakat gerçek dostun vereceği bir pul. Ama Mecnun sen değilsin. «Nasılsın?» diye sor. 19) üç ihtimalin dışında değildir. Onların işleri o muhabbetle gelişir. bir takım sözcülerin sakat ve yanlış haberlerini. Şimdi bari siz bu fırsatı kaçırmayın ve bu gözle bakmayın. Müslüman. Onu isteyin. yardım ve kolaylıklar görürsün. Kâfir. Bu dost yardımını her kim kabul ederse. Onunla Tokat'ta yaptığımız tartışmalardaki hükümleri ve araştırmaları anlattı. Onun iki sözü vardır. Şüphe yok ki. yahut da kendi ululuğunu göstermek ister. ona hasret teraneleri yollamaktadır. kahır ve zulüm kalmazdı. Ama ben sende kendimi göremiyorum. Bu sözün mânası şudur: Benim dış yüzüm iç yüzümün dışarıya vurmuş olan rengidir. O sendedir. O sofî îmad sarhoş olur. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'yi bulmak ve onunla sohbet etmek arzusundadırlar. «Allahnın nurdan yetmiş perdesi vardır. onu kendi benliğinde değil. Saatlerce başını önüne eğdi.» dedim. haydutlar seni zebun düşürür. daha ileriye atlamak için olursa iyidir. Bunların geri gidişleri. Ama iki yüzlülükle söylenmiş olan sözü bütün velilerin canları.geçer. Ben sırrı öyle birisine söylerim ki. Halife erken sabah mumlan yaktırdı. Şu hale göre bu âlem var olmasaydı yerinde başka bir âlem olurdu. Muhammed dininde uydurma bir şeydir. başını sallar. Nasıl ki bir gün Harunnurreşid. Bu cihet eğer açıklanır ve bende velilik ve hikmetler olduğu bilinirse bütün cihan tek renkli olur. bu ırmağın suyu geçilecektir. Bana dedi ki: «Mert odur ki. Şeyhin bu güzel suret ve güzel sözleriyle fiil ve hareketlerine asla rıza göstermeyin! Çünkü onların arkasında bir şey gizlidir. içinde ne varsa dışı da öyle görünsün. Suyun öte tarafında haydutlar sana saldıramaz. Halbuki. Bugün suyun öte . Ben sizin kulunuzum. Yahudi bunu geçecektir. Mecnun onun aşkı ile bütün belâlara düşmüş. Kendi sırrımı kendime söylemiş olurum. «Bu. O sakat hükümleri. Uzun söz burada kısaldı. O Allah kulları mal bakımından bir hizmette bulunursa bir muhabbet uyanır. kadıdan örnek verdi. Bazıları daha ileriye sıçrayabilmek için geri geri giderler ki suyun öte tarafına atlasınlar.» buyurulmuştur. kendimi onun benliğinde göreyim. seven gözlerle bakmalı. Bundan geri kalırsan. ona bağlanmış olur. Harun yüzünü Leylâ'ya çevirdi sordu: «Leylâ sen misin?» «Evet Leylâ benim. Bir kimsenin yanına gelen başka bir kimse (M. düşündü. Cevap verdim: Ben sana sır söyleyemem. Ama alemin böyle olması Allahnın kanunu değildir. Bayezıd'ın halvet hikâyesini anlatmaya başladı. Doğudan Batıya kadar. Allah kullarına getiriyorsun.» Benim içim dışım hep bir renktedir. onu görüyorum. Ya müriddir ya dostluk için gelmiştir. Öte tarafında sana kuvvet gelir. Leylâ'yı nasıl görebilirsin? Onu göz yaşlarınla tertemiz yıkamadıkça! Bana Mecnun'un gözüyle bak. Bana. yabancının vereceği yüz bin dinardan değerlidir. onun aşk destanlarını âşıklar kendilerine örnek tutmuşlardır. Şimdi sen aşka batmış olduğun halde nurun ışığından nasıl söz açabilirsin? Eğer söz açarsan o bütün heva olur.» dedi. onu dikkatle gözden geçirdi. Ona öyle bir gözle bakın ki. O baş salma heva olur. «Şu Leylâ'yı getirin bir kere göreyim. irfan ve felsefe yönünden bakarlar. Birini iki yüzlülükle. onun sohbetine ereydik. çünkü sendeki benlik ben değilim.» anlamındaki hadis ile işaret buyurulan kat kat perdelerin nurudur. Artık başka hiç bir karşılık vermedim. ruhları özlemekte ve bunu istemektedir. sevgiliye. Nihayet nur perdelerinin ışığı olan aşk.» Şiir: Başkalarına baktığın gözle. «Keski onun zamanında olaydık. Heva nerede. ötekini de dosdoğru söyler. Çünkü o kapalı kapıyı dost vergisi açar. «Bana bir sır söyle.» dedim. Uydurmacıların sözünü bırak. Peygamberlerin ruhları da aynı gözle bakmakta. Eğer başka bir niyetle gemleniyorlarsa sonu düşkünlüktür. Halifenin sarayında halvete koydular. Sen bu üç türlü ziyaretçiden falanın yanına gitmeyecek misin? «Benim nasıl bir insan olduğum sizce belli midir?» dedi. düşünceleri tekrarlardı. ama ben sende değilim. Onlar Allahya bilgi yönünden bakarlar. Sende başkalarını hangisisin? Nihayet belüdir. Biri geldi. Kendi kendine. Kılıç kalmaz.» dedi. «Evet sende görüyorum. Birçok masraflar ve kurnazlıklarla Leylâ'yı getirdiler.

o semâda ve o halde aldanmış bulunsa bile. bir kere ben o zevkin o hırkaya değdiğini sandım ve vermiş bulundum. Kuran'da. deveye sordu: «Niçin ben çok kere katarın başında gidiyorum da sen arkada yürüyorsun?» Deve dedi ki: «Ben yokuşun başına geldiğim zaman ileriye bakar sonuna kadar görebilirim. eğer barış yapmak istiyorsan barıştım. Çünkü o olgun görüşlüdür. (M. hem de başka şeyle yumuşatılabilirler. bir bakışta da ayağımın önünü görürüm. «Buraya yerleştir!» diyor. açık söyle söz nedir?» dedi. fakat vaiz meçlisinden çıkınca ateşten çıkmış kalay gibi donar kalırlar.» Ben de imkân bulunca. Eğer ayağının biri suya değer ve su da sert akarsa. Kuran okumak gönüle sefa verir. Dedi ki: «Bir kere düşün bu nereye sığar? Ev doludur. «O. görünüşte her şeyi yumuşatmak bir âlet yardımı ile olur. Sen de bu hususta (peşin hüküm vermekten) sakın.» Diyordu ki. «isterim ki dileğimi kabul edesin ve bunu geciktirmiyesin. Çünkü o benim kızgınlığımı yatıştırdı. bil ki Hak seni iyilik ve kötülük yönünden sorguya çekecektir. sabırsızlığın manası da işin sonunu göremeyecek kadar kısa görüşlü olmaktır. terbiye etmek istediler. İlim. yankesici! O sende. Böylece bir kimsenin aleyhinde konuşurlarsa.» Tekrar tutturdu. sana yoldaş olur. öteki çömlek parçaları ile nasıl eşit sayabilirsin? Her kim senin yanında iyilikten bahseder yahut senden bir kimsenin iyiliğini sorarsa. ama bizi yanıltmak istiyorsun. Allah kulu nefsinden nasıl umutsuzluğa düşebilir? Bir sedef içinde bir inci vardı ki. onların suretleri senin ruhunla birleşir. O cevher. hiç bir şey istemiyorum. cefadan şikâyet etmezsin.tarafına atlamak için daha çok gerilenirsen çok geçmeden yorulursun. Dünyada Allahyı aldatmak nasıl olabilir? Bu. 20) Nişabur şehrinde. öteki ayağın da kayar içine düşersin! Biri diyordu ki: «Sen eğer fıkıh bilgini olaydın. hangi tarafa baksan sana olgunluk telkin eder. Dedim ki: «Hele tartışmayı bıraktım. Şüphe yok ki. Bir külhan ambarını getirmiş. onunla öyle kaynaştım ki. öyle bir yüce âleme gitti 'ki. ona daha önce yetişen herkes onun huyunu kapar. «Evet. Cevap verdi: «Hayır. Şimdi tekrar görüyorum ki. Demek ki. kend si de öyledir. aldanmı-şım.» O öfkeye ve sertliğe başladı. «Bana falanca cevhercinin cevheri gerektir» demeye başladım. semâ vaktinde hırkasını atan ve bir daha dönmeyen adamdır. felsefe derler. sendeki inci ve sedeflerin hikâyesi midir?» Dedi ki: «Vallah ben de senin işittiğin kadar işittim. yumuşattı. Peygamberleri dile getirirsin. içim onun ateşiyle doldu.» dediler. Nereye yerleştireyim? Yer kalmadı. o da onlara. Çünkü yüce başlı yüce himmetliyim. güzel huyludur. Kimisini de çetin araçlarla ve bazen de daha etkili bir şeyle yumuşatılır. bu ev iğne sığmayacak derece dopdoludur.» dedim. Ben de onun öfkesini yumuşak hareketimle karşıladım. dinin ışığı olurdun. öğüt dinlerken içleri müslümandır. Eğer iç alemine ait olursa ona hikmet.» «Ey dolapçı. Yeşilliğe güle baksan sana incelik duygusu gelir. Nasıl ki. kiminle düşer kalkarsan onun huyunu kaparsın. bir çocuğu doğruluğa alıştırmak. Hıristiyanlığa parlaklık verirdin.» (Necm sûresi.» Burada deveden maksat şeyhtir. söyle.» Yahudi de bundan daha iyisini söyledi: «Eğer bütün müslümanlar böyle olsaydı. Katır. Şu halde acılık zamanında gülen kimse şu sebepten gülmüştür ki. bir çok incisiz sedeflere rastladı. (M. 10) buyurulmadı mı? Ona sedef desen bile buna sedef deme! Bir sedef ki. «Sen bilirsin. iğne atacak yer yok. Ben. ant içerim ki o sedef bende yok. senin iyilik hakkındaki düşünceni öğrenmek istiyorlar demektir.» «Hayır. 21) Dedim ki: «Sebep aynıdır. Bizim yakınımız. Ötekiler dediler ki: «Bizim onda bulunduğunu işittiğimiz o sedefler. Bu sefer de. Allahnın kuluna bildirdiği şeyi bildirdi. sabrın manası bu bakıma göre işin sonunu gözlemek. Ben söyledim sen bırakmadın. ben de yumuşak davrandım aşağıdan aldım. Dedi ki: «Nasıl istiyorsan öyle yapayım. ne ince konular bulurdun!» Öteki Hıristiyan da dedi ki: «Eğer sen Hıristiyan olaydın. parlak gözlüyüm. Bazıları da vardır ki hem vaızda yumuşak huylu olurlar. Ona sedef ve cevher hikâyesini anlattılar. ancak o acılığa karşı dişlerini sıkarlarsa bir tatlılık belirir. sedef hikâyesini anlattı. «O halde şimdi sen nasılsın?» diye soracaklardı. Bu yüzdendir ki. gözleri sonunda gelecek tatlılığı görmektedir. ancak öyle bir sıçrayış sıçra-malısın ki. onların ahvalini öğrenirsin. «Sana ne lâzımdır?» dedi. bir bakışla yokuşun sonuna. bayağı bir şeydir.» O düşünce nereye sığar? Gönül evinde nasıl yer bulur ki. Bazıları vardır ki. söyleyeceğim hatırayı yazmaz mısın?» Onun kulağını doldurmak gerek. her ne kadar bin cevher değerinde olsa bile. «Sabredersen. Bu söz bir zümreye acı gelir. Önce ona sordular: «Falan çocuk hakkında ne dersin? Bize hoş görünüyor. «Hayır.» . işlerin sonunu iyi bilenlere kalır. bir gün eşsiz bir inci bulsun.» Ne söyledi ise söyledi. o büyük ölümsüz ve sonsuz cevherle öyle sıkı ve sıcak bir bilgi edindim. sözden'daha sağlamdır. «Bu vasıflardan uzaktır. Değmez. Evet.» dedi. bütün âlemi dolaşırdı.» dedi. Nihayet benden şunu diledi ve dedi ki: «Mademki sen bu kadar iyi bir adamsın. O. fena değildir. eğer.» derse. çünkü yoldaşların seni kendi âlemlerine çekerler. içinde Allah surlarının öz cevheri coşup köpürmeye başlamıştır.» derse. hüküm senindir. Güzel huylu bir çocuk mudur?» Eğer. O hırka. yumuşaklığa ve güzel huyluluğa başladı. iki ayağın birden karşı tarafa bassın. îlk saf daima. Muhammed'in dini ne mutlu bir din olurdu. içten ve dıştan bir anlayıştır. «îş.

imtihana ne lüzum var?» Öteki. Yüz hıyar nereden geldi? öteki dedi ki: «Sen Hak yolcusuna nasıl diyorsun ki hıyarı bir pula satmak küfür değildir. «Ben dünyaya tapanlara söyledim. «Hayır. Ancak başkalarını da yakalar. «Hiç kimseyle tartışmadan korkmam. Müşteriden bir pul haraç alan bakkal. O. sana gelseydi o gün hamama girmişe dönerdin. Hazreti Ali buyurdular ki. Şah ise niyaz ile doludur. oradan geçilebilir. içinden bunu kabul etmiyordu: «Nasıl olur da bir adam bu ka-darcık hüneriyle öğünebilir? Filan adam bana böyle saygı gösterdi. Şimdi bu gördüğüm şeyleri nasıl söyleyeyim? înliyen direk hikâyesini nasıl anlatayım. hayır. Onu vurmadıkca bir faydası olmaz sana teslim olmuştur. yalvarma yoludur. ancak yeter ki halinde susma olmasın da. Ama en iyi bir durum içinde çalışmak gerektir. Çünkü geçeceği yol girdabın içindedir. Dindar kişiler bile bu nükteler içine sığmaz.» Yine Hazreti Ali buyurmuştur ki «Perde açılsaydı yakîn yine artmayacaktı. benim tarafımdan ancak cefa kapısını kapamaktan başka bir şey baki kalmadı. hali ne olacak diye sınadı. Bunu niçin söylüyorsun. Pabuçcu bu hurma çekirdeklerini topladı. Rahmetin ayağı böyle olur. öfkelenmişti. O arif bizlerden değildir. Öteki. Çünkü şüphesiz bu girdabın bir yolu olacaktır. Gerçi bazı kimselerle tartışırım.dedim. «Aman ateş geliyor. Feryada. O saatte. kabiliyet. üç günde anlarım. «Bir insan konuşurken kim olduğunu aynı saatte anlarım. o niçin çıkışsın? O. Bir hizmet etmek gerekir ki. Sana ne zaman öfke ateşi gelse sadece Hak uğrunda değildir. Tekrar etti: «Senin sözün bizim için senden daha iyidir. büyükleri ziyaretten bir fayda elde edilsin. bu girdaptan herkes kaçar.» Mademki gam çekmiyorsun. dünyaya tapanları benim sözüme örnek getirebilirsin. görelim kim kimi yakar?» Allah. ona öyle bir ateş gelmişti ki. ben de rahmetten yaratılmışım.derler. Bağışlamayı unutmak gafleti unutmak demek değildir. belki çok hoşuma gider. düşmana ne yaparsın?» .» O gün. ibrahim gerektir id ateş onu yakamasın. korkunç bir girdap. Bazılarında iyilik umudu göremiyorum ki. gam çekmem. «Rahmetin öfkemi geçti.» diye buyurmadı mı? İbrahim dedi ki: «Ders meydanda. halk gelip ayınncaya kadar (M.» diye ona çıkıştı. çal! Yoksa ricamızı iki kere mi işitmek istiyorsun?» Şöyle cevap verdi: «Hatırlıyorum. Bilgeler bunu gerçeklemezler. Herhangi birinin bundan sakınmayarak buradan geçerim demesi ne demektir? Şimdi cansız varlıkların konuşmasından ve onların işlerinden söz açacağız. ben yol gösteriyorum. onu taş gibi inciten o çekirdekleri bir araya koydu. Bu hal şimdi senin başına gelseydi. kendinden geçer ve hastalanır. Nasıl ki. «Bismillah!» dedi. bakkal yine . İbrahim. Ziyaret edenler niyazda. ancak iş gerektir. dövünmeye başlar. yapacağın işi söyle. «Göreceksin ateş kimi yakacak. filan kimse de böyle niyaz ediyordu. fenalığın cezası misli iledir. Şimdi seri nasıl söylüyorsun ve bana niçin diyorsun ki. dostları sınamak gerektir.» dedi. Diyorlar ki: Ariflerden biri Bağdat'ta yüz hıyarın bir pula satıldığını işitir. Bütün denizciler bundan kaçarlar. Bu öyle bir girdaptır ki.» Eğer onun hali öyle olsaydı. Konuşmasa.» diyebilir. Rahmetin ayağı kahrı tepeler. Ben öğünmüyorum. O b'le kendisini bu girdaptan geçmeye sakınır. buyuruyor. Sonunda yaptığı işten çok üzüntü duydu ama o saatte öfkesi ona öyle galip gelmişti ki. istidat.» demiş olmana rağmen. bu ikinci söz haline uygun düşmezdi. Onlarda bir ateş vardır. beni içine alacak. armağan sunmakta ağır davransalar bile.Bu. pişmanlıktan önce uyanmış olsunlar. Hayır. Tablaları dökülmüş. öteki sanır ki kendisini döndüren girdaptı. dostu ateşe fırlattı gitti. «Dosta böyle yaparsan. dünya işlerinden feragat gerektir ki. Onun halini. Bu bakkal. Büyüklerin meclislerine gelmeye engel olan şey istidat eksikliğidir. onları bu gibi şeylerden kurtarmak istedi. rica ve niyazda bulundu. Mademki gam çekmiyorsun.» dedim. Bu ateş her kime yakın gelse. kavgaya tutuşmuş. Sana dünya ehlinin sohbeti ateştir derler. Bu adam bütün bu ce-fasiyle beraber eğer bu gün bana hurma çekirdeği atmazsa ötekileri af edeceğim. 22) elli dirheme yakın bir ziyana uğramıştı. Evet. «Ey Nemrut! Sen kahırdan doğmuşsun.» dedi.» Yani sizde böyle yapın. Denizde ve girdabın içinde bir damar ve o arada incecik bir yol da vardır ki.» demek istedi. İbrahim dosttur. Bize göre Hak yolcusu birdir. bu takdirde rahmet.» «Bildiğin gibi değil. O gün kendi kendine dedi ki: «Allah. kişi dilinin kıvrımlarında gizlenmiştir. «Düşmanı altetmek tartışmaya engel olmaz.» derdin. Onun sözünü ve halini bize nasıl örnek gösterebilirsin? Biz de o hal yoktur. dirhemleri başına atılmış. yine ziyaretleri boşa gitmez. dışarıdan bir ateş yaktı İbrahim de bir ateş yaktı. Bakkalın biri. onu ancak fırlatıp atan bilir. bil ki yüce Allah buyurur ki. çekirdeklerini de pabuç-cuya atardı. Diyelim ki. denizde bir girdap vardır. o cefa unutulsun. Bir iş yaparken o cefaları hatırlıyorsun. Nemrut. bir pabuçcunun karşısında otururdu. Çalgıcıya dediler ki: «Ne nazlanıyorsun. birlikte geçerim diye suyun etrafında toplarsa.» diyorsun. «Bunu bizim sözümüze niçin benzetiyorsun. dinleyenlerin anlayışına göre konuşsun. Ancak yüzücü kaçmaz. Gösterdiğim yol da niyaz. kahrı ve öfkeyi yok eder. her gün hurma yerdi.

ben Allah yoluna gelin diyorum. Ben yolu senden daha iyi bilirim. Nasıl ki. Geldiğini haber alan inci dalgıçları birbiri ardından koşardı. çekirdeklerini eskisi gibi pabuçcuya atmaya başladı. bu ok kendine isabet eder. onu vurur.» (Kehf sûresi. Ben inci hikâyesini anlatıyordum. ona saygı gösterir. Bari nerede olursan ol bizden yüz çevirme. (M. 23) Bu sıkıntı tatlılıktır. Nimet günlerinde de. «Onu göz önünde tutarsan ortada bir şey kalmaz. Okluğumda daha nice oklar var ama bunları atamıyorum. Bu öfke yumuşaklıktır. 9) buyuruyor. Kabul edersen yazarsın. bu yoldan başka geçit yoktur.n nasıl ve nerede olduğu. Vezir. Kuran'da. eğer deniz Allahmın yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı. «Onu gözler kavrayamaz. «Onlar. Biz ona yol bulalım. cevahir tüccarı da ben. kurtuluşa erenlerdir. anlamındaki âyet. onun hoş beş etmesini bekleme: iltifat göstermeyişi oraya yol olmamasından. Bir şeyin yoksa kazanmaya bak ve çalış ki. ister yayılmasın maksat bir öğüttür. söyle. İkinci bir küstahlıkta da bulunmuş. gramere vurursun.» demişti. ilerideki ayrılık gününü korumak için işe yarasın.» (Tevbe sûresi. Bu hikâye henüz âleme yayılmamıştı. Bu ok Hakkı bilenler içindir. Aşağı in.109).A. Ama aranılan incin'. İster yayılsın.» (Haşr sûresi. gulyabaniler seni görünce yayından fırlamış ok gibi ardından yakalar bir lokma yaparlar. işte onlar. oranın yasak olmasından değildir. 21) âyetinde buyrulduğu gibi önce malını saçmaktır. Şaha da haber göndererek bunu astıralım.» dedim. Şimdi ikiyüzlülük mü yapayım? Yoksa dosdoğru mu konuşayım? Bu Mevlânâ Ay'dır. bu yolun geri dönüşü işte böyledir. söz başkaları içindir*. O Ay güneşe erişemez. karaları dolaşan mücevher tüccarının hikâyesine benzer. sen bunu bir pula bile almıyorsun. Attığım ve atmakta bulunduğum oklar geri tepiyor. (En'am sûresi. 103) buyuruyor. benim varlığımın Güneşine gözler erişemez.» Niyaz yoluyla ve hal diliyle biri sordu: «Allah yolu hangisidir? Söyler misin?» Ben. sen de hoş konuşur musun? Ben sıkılırım sen de sıkılır mısın?» Bu o kadar önemli değil. Aynaya bakar. Ancak Ay'a erişilebilir.» di-yesin. tüccar ile dalgıçlar arasında gizli kalmıştı. Diyorlar ki: «inciye giden yol sizin aranızdadır. bu yüzden başka dostları da yanına toplayabilesin! Azıcık bizi de gözet. Bu adam bir in-•ci arıyordu. Kerem ve cömertlik alanında. Ondan sonra yapılacak işler çoktur. ikinci bir darbeye lüzum kalmadı. Elbette Aksaray'a gidilirken bir köprüden geçilecektir. Diyorlardı ki: «Eğer bu gün de aynı terbiyesizliği yaparsa kendisini alaşağı edelim. sana vermiş olduğumuz ödünce karşı bir iki lekis hazırla (ayrılık masrafı boştur kişi verilen sözden sorumludur). Biz hem tedbir alıyoruz hem yol gösteriyoruz. elini istemiş ve öpmüştü. o cefanın b'. vezirin anlattığı şekilde pabuçcunun ziyaretine geldi. «Başka suretle ziyarete imkân yoktur. Padişah. Eğer bir engelin varsa bana anlat ki. malları ile. Allah.» Veziri dedi ki: «Padişahım. Beraber oturup konuştuktan sonrıa geri döndü. yani Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî Allah bereketini sonsuzlaştırsın inci de ikimizin arasındadır. Allahmın yarattıklarının sayısı bitmeden önce deniz tükenirdi.» diyorum. Oklukta kalanların da başka işleri var. Ancak önce Aksaray'a uğranılacaksa.» «Evet. İşin hoş tarafı benim zındıklıkla birleşmiş olnnamdadır. her neyin varsa ver. bunu göstermiyor mu? Mutlu odur ki. vezirine dedi ki: «Pabuçcuyu ziyarete gidelim. Yusuf Peygamber (S. İşte bu insan sıkıntı günlerinde Haktan yüz çevirir. O cefaya karşı tedbir almak için öylesine çalış ki. «Nefsinin cimriliklerinden korunmuş ve arınmış olanlar. Cefaya karşı tedbir almak gerektir.). kunduracı bıçağını aldığı gibi eline indirdi. O yol da dünyayı feda etmektir. o engele karşı yol öğreteyim de sana kolaylık olsun. Güneş'in ve yıldızların secde ettiğini rüyasında görerek bunun yorumunu bildiği için kuyuya atıldığı. inciyi rüyasında görmüş. Tüccar. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ne vereceksin Allah yoluna? Gönlündeki nedir? Ne düşünüyorsan. Cefa vaktinde söylediğim sözü ayrılık günlerinde. Şimdi görüyorsun ki. doğan gibi uçar. Hakka giden yolun köprüsü de Kuran'ın. «Fakat yol budur: Ben sana bir şey verin demiyorum. o öğüdün sonucu ondan sonra ona aykırı bir halin meydana gelmemesindedir. onun için teklif tekellüf yoktur.» Şaha haber gönderdiler.» Şah. o rüyaya inanmış ve güvenmişti. Benim İslâmlık tarafımda o kadar hoşluk yoktur. dükkânın köşesine otur. Şimdi dalgıç Mevlânâ'dır. Bizi bırakıp gitmekten dem vurma! Bulunduğun hal içinde. Bütün çarşı halkının bu işten haberi vardı. kemâl mertebesiyle bilen onun kudretini anlayan kimdir? Bu okun sonu yoktur. Aksaray'dan sonra da (yolda) ıssız ovalara saparsan yine yolunu şaşırırsın. «Allah yolu budur. ama o gözleri kavrar.ttiği zamanlarda da söylerim. rüyaya inandığı ve kendisine Ay'ın. zindana tıkıldığı günlerde bile gecelerini hoş geçiriyordu. onu karşımda tutarım. . Bu ok kimin okudur? Bu söz kimin okluğundan fırlamıştır? Hakkı. Denizi bir kat daha artırsak bile yine yetmezdi. nefisleriyle savaştılar. Bütün külhan sakinleri onun huzuruna yol bulmuşlardır. asıl işin özeti o sıkıntıdadır. Sevgili der ki: «Ben hoş konuşurum. Işığının ve aydınlığının son derece parlaklığından dolayı gözler güneşe baba-maz. «Söyle ki. Çünkü o sözün.hurma yemeye. alaşağı ederler. Bu mesele elli kere dünyanın her tarafını gezerek denizleri. Nasıl ki yüce Allah Kuran'da. Kurtlar. ama Güneş Ay'a yetişebilir.

Nasıl ki adamın biri. ben sana söz birliği öğreteyim! Yani sen bana naz öğret. doğrusunu söyleyemiyorum. Bir muhabbet vardır ki asla soğumaz. «tatlı getirin. İşte bu sebeptendir iki halktan çekinmekteyim. iki parmağını oynatarak. akıl bir şey buyurur. Ben de şimdi «Size ne?» diyeceğim. Sonra efendi. Ulu Allahnın bana öyle bir vergisi var ki birbirine aykırı yedi sekiz işi bir arada yüklenir.» Çuha şu cevabı verdi: «Bize ne?» «Ama sizin eve götürüyorlar. Hazreti Peygamberin çağında doğruluğa pek düşkün bir adam vardı. «Allah hidayet versin. ondan azıcık bir örnek getirmişler. «Sen bana Yasin öğret ben de sana savaş öğreteyim. Peygamberin de onu korumasından dolayı incinirlerdi. Bir marifetten bahsedemezler. hem yiyesin. ama açığa vurmam. Velilerin sözleri nerede. Diyelim ki oraya bir çuval şeker koymuşlar.» deyince.» Bilgin de savaşçıya şöyle dedi: «Sen bilimsel tartışmadan anlar mısın? Yoksa bundan yoksun musun? Tartışma sevdasında değil misin?» Şeyh Muhammed bunlardan hangisidir? Beni gerçekledi. «Allah yoldaşın olsun git. bin din bilginine şöyle bir teklifte bulunmuştu.» der. Ama tartışmada bulunsaydı çok faydalanırdı. Gerektir ki uşak önce efendinin istediğini getirmiş olsun. kapı dışarı ederlerdi.» diyerek imdat istediğini görmüştü. bulanık suda boğulmuşlardır. tepsiler götürüyorlar.» der. akliyle oynamak gerek ki nasip alasın. fakat bu dostluğun değerini kimse bilmez ve takdir etmez. Bazı veliler de yumuşak görünürler ama çok hareketli ve galip olurlar. Onun sözlerinden ve işinden (M. sen bana uyuşmazlık öğret. Hazreti Muhammed'le (S. Çünkü benim onunla tartışmam gerekliydi. Halbuki benim Mevlânâ'ya açıkladığım sevgi arttı ve eksilmedi.» diye cevap verr. Sahabe. O. bir kısmı da ihtiyar-lanyle rafızîlik ederler diye tutturdu. «Ben falan yere gidiyorum. Ancak çok içerlemişlerdi. Gerek ki iki işi bir arada yapasm. «Bu saatte başka işim var. Nebiler her ne zaman dilerlerse mucize gösterirler diyordu. bana hıncı var» diyor. kulağiyle. İki iş'bir arada nasıl olur. Allah her şeyden üstündür. ben sana niyaz öğreteyim. Davacının davasından vazgeçeceği zamana kadar uzar. Bana şovenlere de dua ederim.» diyorsun. geçim hayatımdan bir tecrübe kaldı. uşak «Hayır. Kişinin de biraz doğruluk göstermesi. Eğer sahabe. Ben doğruluğa başladıktan sonra beni dışan attılar. «Ulu Allahm. ben gelmiyorum. altından çıkabilirim. Onların diledikleri biraz gecikir. yani söz az mâna çok olmalı. işin aksini öğrenmedir. «Beni kıskanıyor.» Bu uygun bir iş değildir. turşu efendinin istediğ dir.) karşılıklı konuşsalardı onlar için çok faydalı olurdu. Hayır. Rüyasında büyük bir bulanık suyun içine daldığını. Kederliysen tazelenmek. Onu 'anlatmaya yeter. gibi kimseler. Onlar bana nereden çattılar da. «Bu velidir veya veli değildir. onları doğru yola yönetsin. Bu rüya ona yeter derecede bir öğüt olmadı. A. 24) Allah ile olan sözleşme nasıl olur? Borcumuza karşı her şeyden bir parça olsun saklamayı ihmal etme! Eğer bir lekis kadar olursa (ki ben ondan zengin sayılmam ve onsun da yoksul kalmam) ancak sana bir şeyler açılır. Heva ve heves onun aksini ister. seni ansın ve ilâhî âlemle meşgul olsun!» derim. Bazı veliler aceleci oldukları için sana gal'p görünürler.» der. «Aman Şem-şeddin-i Tebrizî elimi tutsun. Şimdi. olmayayım sana ne? Nasıl ki Çuha'ya «Hele şu tarafa bak dediler. bu adamın doğruluğundan ve doğru sözlülüğünden. Bir iki kere açıkladım: Bende. marifetleri kalmamış olmasıdır. İçimden birçok büyükleri severim. iş birliği gerektir.» der. hem başka bir iş yapasm. Onlara karşı muhabbetim vardır. Çünkü gerçekte. «Turşu getir. Halbuki benim öyle bir huyum vardır ki Yahudilere bile dua ederim. Az çoğu gösterir.» deyince. Nihayet bütün bunlardan el çekeceğin zamana kadar sana görünmeyen âlemden ansızın bir doğuş olacaktır.» derim. onun doğru olduğuna delildir. Bu ters anlama. sen nerede? Sonra.» diye tartışmaya başladılar? Ben veli olayım. . İşte ben sizin hakkınızda bunu düşünüyorum. Tekrar benim yanımda nebilerin mucizeleri ile velilerin kerametleri arasındaki farkı anlatmaya başladı. ama o derece galip değildirler. Yani hem ince manalar dinleye-sin. «Dönüş zamanında gelirim. Eğer tam doğruluk gösterecek olsaydım beni bir hamlede bütün şehirlerden sürer. Uşak. Bizim sözlerimiz arasında söz karıştıran Şeref Lehaverî. Bu şuna benzer ki. işte bu azıcık örnek o bir çuval şekerin delilidir. «O halde size ne?» dedi. efendi. tartışmadı. 25) yüz çevirince de. Böylece bizim tarafı da bir hamlede unutma! Diyelim ki. Şimdi bu hangi nevi dendir ki bahsetmiyorsun? Bu manevî fayda kendine erişir. ona bu halinden daha iyi bir hal ver ki sövüp sayacağı yerde bir teşbih okusun.(M. Bu doğru değildir. onların nişanı. Halbuki bu yolda söz birliği. Siz de bana böyle yapıyorsunuz. veliyi kendi haliyle kıyaslayarak tasvir ediyordu. Ancak tartışma ile elde edilen bu fayda nedir? Eğer konuşurlarsa siz çok faydalanırsınız. «Niçin gelmi-yorsun. Yine biraz eğrilik ve ikiyüzlülük de sahibinin eğriliğini gösterir. ama ona bir şey diyemezlerdi. Başıyla. yaşlı isen gençleşmek gerek. bazı rafızîler devamlı bazıları da devamsız olurlar. Aksilik yaraşmaz. bazıları da ihtiyarsız olurlar. Tatlı daha iyidir. şu saatte mazeretim var. hem mana isitesin.

dam üstüne koşarak sahabeye çıkışmaya Peygamberin yanında sevilmiş bir kişiydi.» dedi. Senin karşılaştığın zorlukların düğümü onsuz çözülmez. Sen yüz çile de çıkarmış olsan yine onsuz yapamazsın! Cüneyd. bu çalgıyı kime çalıyorsun?» Adam şu cevabı verdi: «Sus.» dedi ve oradan geçerek yürümeğe başladı. Cüneyd doğru sözlülüğünün mükâfatım görmüş. Ama o bunu teville yani değişik şekilde dinlemişti. «Benim Cüneyd olduğumu nasıl anladın?» diye düşünüyordu. 56) buyurdu. Adam neyi arkasına götürerek eğer sen daha iyi çalacaksan 'al da çal der. Cüneyd'e tavsiye ettikleri Ahmed-i Zındık'ın hikâyesi de şöyledir: Ona denildi ki. 27) Bundan içlendi. Hazreti Peygamber. İyi yapıyorsunuz. «Bu halin gerçekliği de bana çok şiddetli geldi. feryadı kendi nefsinden et! Allah yine Peygamberine. ama yorumlamadan söylersen ne kimse duygulanır.» dedi. Hemen yüreği yerinden hopladı.» Ulu Allah buyuruyor ki: «Bir toplum kendi nefişlerindeki özelliği değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Yolunu yürü ey eşek! Sen.» dediler. Allah yardımcınız olsun. Ona rüyasında tevilsiz dosdoğru bir söz söylemişlerdi.» «Ne söylüyorsun. bu gürültülerin sesi azizlerdendir. falan şehirde bir Ahmed-i Zındık vardır.?» dedi Cüneyd bir nağra atarak kendinden geçti ve yere düştü. herkes Allah için tekkeler. etrafım sararak. Sen niçin soruyorsun? Seninle biz bilir misin neye benzeriz: Adamın biri. Delikanlı ayağına kapandı. Allahnın doğruyu söylemek için yarattığı seçkin insanlar tarafından söylenmiş sözler olsun. «Evet» dedi. Allah hidayete ermişleri en iyi bilir. «Hele şu yıkık mescidin kapısından geçeyim. onlarla kavga ediyordu. kadına hakarete başladı: «Sen niçin kendi kendine bunlara çatıyorsun. Nihayet hatırına ansızın bir çare geldi. Adamcağızı şehirden dışarı atarken. Şikâyeti. (M. biraz gülerler. çok kere de içlenir ve zevk duyarlar.» (Ra'd sûresi. bu sözü söyleyen bile şaşkınlık içindedir.» dedi. 'Ümmetim sapkınlık üzerine fikir ve söz birliği etmezler. Uzun müddet bu şekilde kaldıktan sonra Ahmed-i Zındık merhamete geldi ona tekrar bakarak söze başladı: «Hoş geldin Cüneyd!» dedi. Ben bunu Allah için yapıyorum. başlamıştı. «Peygamberin dostları yersiz iş yapmazlar. Ben de Allah yolunda saz çalıyorum. «Beni aradığın ilk günden beri o zorluklar içinde kıvranarak bu bilmecenin düğümünü çözmeğe uğraştığını görüyor ve etrafında dolanıyordum. onu yorumlamak istersin.» «O halde hangi niyetle bu işin etrafında dolaşıyorsun. Sana yol yürürken bir şeyden bahsetmek gerekmez. ancak Allah dilediğini doğru yola yöneltir. Yıkık mescitten bir delikanlı çıkıyordu. Uzakta bir yere oturdu. dileğine kavuşmuştu. Adam yüzünü yukarı çevirdi. Cüneyd içinden. dünyadan göçtükten sonra ondan öç alalım.» dedi. Sana yol yürümek gerek. ne de hoşlanır.» dediler. Adam. Kendine geldiği vakit yıkık mescide girdi. «Evet. sen. Delikanlı: «Şu okunan Kuran' m sesini işitiyor musun. ne de o buna imkân ve meydan verdi.» diye bağırıyor. «Bu adam «Ona vuralım. Başka biri dedi ki: «Bu evde kimse yoktur. ney çalarmış. Doğru sözlü adam bunun üzerine. «Hiç bir niyetim yoktur. o şehre yollandı. sen fena etme!» dedi. Allahnın lanetini hem kendine hem de bunların üzerine çekiyorsun!» Kadın kendi kendine. O sırada kulağına bir Kuran sesi geldi. Hazreti Peygamber. Ne Cüneyd selâm ve kelâm vermek suretiyle bir teklifsizlik gösterdi. Adım tevil ederek (değiştirerek) Ahmed-i Sıddık diye sordu. rastgelene Ahmed-i Sıd-dık'ın evi neresidir diye soruyordu.» dedim. içindeki irfan buna (M. Kutsal canlar.» dedi. «Bunlar n'çin anlamıyorlar?» diye düşünceye dalar. Bir şeyler an. Bağdat'tan kalktı. Hoşa gider o söz.' buyurmuştur. doğru sözü evirdim çevirdim şiir söylemeye başladım. «Nasıl bilmem. Bana gelirse kendisiyle ne konuşayım diye düşünüyordum.» (Kasas sûresi.» Cüneyd söze başladı. kervansaraylar yaptırıyor. ne o köprü geçen eşeklerdensin. Onun yüce ruhundan utanmaz mısınız ki.» dedi ve sordu. Halk onlara nasıl sorabilir ki. «Şüphe yok ki. . şimdi sen konuşacak bir konu varsa üzerine parmağını bas ki konuşalım. Ahmed gülümsedi. kendi kendine Ahmed-i Zındık'ın evi nerededir diye sorsam her halde edebe yakışmaz dedi. Bu makamda onlara soru sormak gerekmez. Bir adamın evinde biri saz çalıyordu. Sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Artık dayanamadılar. ne de bir günde bir konak gidip geri dönen Mısır eşeklerindensin! Sen binlerce dedikoduların ve koşuşmaların sonucunda günde yarım konak bile gidemezsin. onlar iyi ediyorlar. Doğru bir söz söylersin. 12). Meğer ki. ağlamaya başladı. Bu yüzden altmış gün o şehirde derbeder ve başıboş bir halde dolaşıyor.Hatırlarından. Artık «Adamı kendi adıyla sorayım. sevdiğin kimseyi doğru yola yöneltemezsin. «Bana senden fayda gelmeyecek. O arada. şehirden sürülmeye lâyık olmayanı da dışarı atmazlar.» dediler. «Eğer böyle bir kaç çarh daha vurursan bu çarhın ipini koparacaksın. Ahmed ki-zararak yerine oturdu. «Ben ne söylüyorum kiminle konuşuyorum. Ben bu karışık işleri çok yaptım. 26) engel olmuştu. bir taraftan da yellenirmiş. Hazreti Peygamberin dünyadan bir darbe göçtüğü günlerden sonra da böylece doğru sözlülükte devam etti. bunu şehirden sürgün ediyorsunuz.» diye kendi kendine hayret eder. lat ki dinleyelim. Ahmed-i Zındık bir kaç kere çarh vurdu. «Bunu biliyorum. diye geçiyordu. bir kadının kulağına kadar gelmiş. bir şeyler anlatıyordu. Bu öteden beri bir töredir. Kendisine dosdoğru öğret len bu adı değiştirmiş olmanın yarattığı uğursuzluk yüzünden bir türlü onu bulamıyordu. «Olmazsa şehirden sürelim.

Bayezid ile Cüneyd'in yüz yıl Fahri Razî'ye çömezlik etmeleri gerekirdi. Çünkü onların (M. «Bununla alçak gönüllük derecesine erişir» ve ilâve etti: «O alçak gönüllükten bahsetmiyorum. O. Yoksa âlem çok dönektir.» dedi.' (Ahzab sûresi. tek bir ton ile konuşulmaz. Mevlânâ sanıyor ki. bir yolda kâfirin biri su götürür. ahiret nedir?» Öteki. o şöhretli pirlerden daha olgun. Allahnın işi sebepsizdir.» diyordu. «Yarın. Bunlar Hasan. hem de vakıf yapma! O iki bin dirhemi bana ver ki.ne geçen bir akça. beriki ateşe tapar. Ona dedim ki: O değirmeni satma. Bütün bu din savaşçılarının. Bazan da. yerlere. ömrün ne olduğunu anlamayanlar birbirlerine nasıl uzun ömürler dileyebilirler? Bir gönül ehlinin el. daha sevilmiş kimselerdir. dünyanın ne olduğunu nasıl bilsin? Onun dünyası yok ki. on hasta bile bu sözden dolayı onun düştüğü anıklık derecesine yetişemez. Ben aranan ve istenilen bir kimse değilsem bile. insanların hayırlısı halka faydalı olanıdır. hep yolu anlatmak içindir. o insan benim. 28) dilini halk anlar. Lügat mânası «dernekten ayrılmış kimseler* demektir. ama bir mümin kulunun gönlüne sığdım.» cevabını verir. Bunu yalnız bir kişiden dinliyoruz. «Bu konuşulacak bir konudur. Dünya fenadır. Nasıl ki Hakîm Sanaî'yi ziyarete gidip gelen dervişten biri sordu: «O dönek ne söyledi sana?» Derviş. ancak onun içi o sudan rahatlaşır. Kelâmcı-lar. ama bu dünyanın ne olduğunu bilmeyen kimselere göre değil. Belli ki bu pirlerin düşünceleri halk arasında pek yaygındır. Arayanın maksadı da aranılanlar arasından baş gösterir. Yani Allah bilgisidir. 72) anlamında bulunan âyetle aynı manadadır.» dedi. Sana bir sır açıklandı ise. Bir de Allahnın gizlenmiş kulları vardır ki. Öyle döndüreyim ve öylelerine vereyim ki. Karanlık. tarife sığmaz. Umutsuz olma! Yüzün saf aya. Fakat o aranılan sevgilinin hikâyesi hiç bir kitapta meşhur olmadı. köpekler için sokağa dökülen ekmek kırıntıları ve kemik parçalarıyle geçinenler nerede? 'Yer ve göklerim beni kavrayamadı. Söz. Halbuki insan bunu yüklendi. Allahnın kutlu sıfatları için acaba ne diyorlar. «O şöyle söyledi.)) diyorlar ki: «Mademki Allah kelâmının başlangıcı yoktur. bu haldeydi. Bu manaları. bu sözler. 'Biz emaneti göklere. arayandanım.» Belki. Bazan tefsirde bazan Kuran'da ona yetişmeye hasret çekerlerdi. başka hiç kimseden duymadık. bu bize göre küfürdür. Ama benim inancım öyle değil. «Yarın nedir?» Hülâsa söz çok darlaşmıştır. Ben «Yoksun kalmasın. rahata kavuştun. derneklerin anlattıkları şeyler arasında da bunlar yoktur. başını önüne eğerek. Bunlar Eşarî ve Maturidî mezheplerine karşı oldukları için Ehli Sünnet nazarında sapkın bir zümre olarak tanınmışlardır. «Âlem halkının sözünü söylüyor.» Bu yol. Görüyorsun ki. Eğer bunu sana söylersem sen de bin söz söylersin. o halde bu âlemin de bir başlangıcı olamaz.i Basrî'nin kanaat ve içtihadına aykırı hareket ettiklerinden dolayı bu ismi almışlardır. Mutezile yolu değildir. derneklerde onların sözleri dolaşır. «Sıfatlar. «Sizce bu hadisin manası hakkında başkaca söylenecek bir şey var mı?» diye buyurdu. tartışmayla anlamak mümkün olsaydı âlemin toprağını başında taşımak yaraşırdı.» der. «On hıyar bir pula satılıyor. bir nefis düşkününün eline geçen bin akçadan hayırlıdır. kıskançlığı ve düşmanlığı bırakma yoludur. Derler ki: Fahri Razî. huzura. O gün Cüneyd' in. Bir adam vardır ki. Bunu sana açıklayamam. onun da suya ihtiyacı vardır. Meğer bu dönekliklerden kendini kurtarmış olan kimse yavaş yavaş evinin yolunu tutar. Başka birinin verdiği beş dirhem daha faydalı olur. Ama bu noktadan kaçıyorlar. öteki yıldıza tapar. ben şöyle söyledim gibi dedikoduların şimdi yorumlamasını dinle: Padişahın özel konuk yurdunda olan kimse bir lokma bulur yer. ondan çekindiler. Nasıl ki. tefsir ve Kuran . Doğruya. «Ahiretten başka olan âlemdir. Su ona erişince hiç dönüp bakmaz. Peki ama. Eğer bu cihet konuşulacak olursa faydası çok olur. Bu nokta üzerinde söz birliği edebilirler mi? Hayır edemezler. «Bu nükte.' anlamındaki Allah sözünün yorumunu anlat. ama o. Mutezile (Mutezile. Çünkü âlem binbir renge girmiştir. dil daralmıştır. «Peki. Mimberlerde. üzüntü ve çaresizlik yolu. halk arasında bunlardan daha şöhretli erler vardır. aramızda ayrılık baş gösterir. Biri Yahudidir. öğrenmekle. O. çünkü senin nefsin diridir. Şimdi böyle b:r adam nerede.» dedim. ayaklanmıştır. temiz ışığa dönmüştür.» dediler ve susmadılar. «dünya nedir?» diye sorar.» dediler. elbette aç kalmaz.» dedim ve ilâve ettim. «Buna gerçekten güç yetmez. pek dar olan dil bağından kurtulamamaları bu sebeptendir. (Ç. Yukarıdaki kutsî hadisin manası da bununla ilgilidir. Ehli Sünetten ayrılan ve Vasıl Binata'nın yoluna sapanlardır. uzaklara gitmez. Onlar sıfatlar âlemine giderler. Kayırın ne olduğunu bilmeyen nasıl hayır işliyebilir? Yılın ne olduğunu bilmeyenler. yoksa doğruluk yönünden mi söyliyeyim? Allahya şükürler olsun. bir hasta neler yapar! Yüz riyazat bile bunu arzusu ile yapamaz.«Ah şu benim kötü nefsim. bulanık günler geçmiştir. O kâfir kıyamette yüz bin müslümanın elini tutar. Bana dedi ki. Onu yüklenmekten kaçındılar. Çünkü o çok zalim ve bilgisizdir. Öteki. devrişler için iki yüz dirhem sar-feder hiç bir tesiri olmaz. Bana göre arayan Allahdır. biz kaça satılacağız?» ded'ğini anlatmıştım. çeşitlidir. senin hesabına döndüreyim. gerektir ki onun şükrünü yerine getiresin. dağlara gösterdik. Bu yol gönül kırıklığı. bu bilgi de derecelere ayrılmıştır. Şimdi bu şükrün anlamım ikiyüzlülük yönünden mi. Allah zatının aynı mı yoksa ondan gayrı mı?» diye tartışırlar. Tarikatlerin.

Ölüm meleği ne gezer. «Niçin. Dünyaya tapanlara göre bir pul. «Ben onun yüzünden bahsediyorum. bir çok kimsenin kıblesidir.) yaraşan adım sende yok. kurttan. tehlikelere katlanacaksın. bilirim» dedi Allah. dizden dize fark vardır. Bu imtihanda başka bir sır daha açıklanır. adımdan adıma. 29) Allahya ant içerim ki. penceresinin halkası bile dışardadır.» dedi. yüz yıl Halep ve Şam yolundan söz açmışsın. Bu çabalama ve tartışma şuna benzer ki.» diye boğazımı sıkar. 30) Dünya müminin zindanıdır. Fakat. Ya Malatya yolu. «Fakat bu hayret edilecek bir şeydir. ya Elbistan yolu nasıldır?» Mal. Firavun bir daha gelmezse bu döneklik işten değildir. sonra Musa geldi.» buyurulduğu gibi onlar bu âlemde böyle söylediler. Bu dönekliğe delalet eden haller ne zamana kadar sürecek? Musa'yı da böylece farzet. Bazı melekler bu hareketten ibrahim Halil Peygamberin halini anladılar ve dediler ki: «Az çoğa.» Adam gelir gırtlağıma s'arılır. onlar için hayat meleği vardır.» Halil de. Sende Firavun baş kaldırdı. itaat ettik» demekte de yine doğruluk gösterirler.» dedi. bu işi yapabilesin. nurdan başka bir zincirle bağlanırlar. Ben de diyorum ki. «Bilgin önce tartışma yolunu mu tutmalı ki o zaman o yolda yürümek kolaylaşsın?» diye sordu. onunla birlikte taht üzerinde oturacaksın. Kuran'da. hiç vakit geçirmeden gelsinler. sonra doğruluk gösterirler. Cevap verdi: «Sana Aksaray yoluna gitmek hikâyesini anlatayım ve bilgi vereyim. «Benim koyunlara ihtiyacım yok. sen bunu ilim yoluyla öğrenmek istiyorsun. Onlar zincirler'ni koparırlar ki kıyamet meydanına gelsinler. Evin içinde sultan gözdeleri ile has halvette yaşamaktadır. kıyamet ne hale döner. Bundan sonra dikkat et ki. «Sayısı elli bin sene olan bir günde.» dediler. İblis olurdu. Eğer öyle olsaydı. Mezar nerede? Onlara göre kurtuluş. . sürüden birçok arzulara kapılma sebepleri vardır.» buyurulduğu gibi Kuran'm işaretlerini anlamıyorsun. (M. «Bizim Allahmız yoktur. «Size ufak bir sır daha açıklanır. Halbuki bu yolda yürümek ve savaşmak gerektir. vuruyorsun. Ey Cebrail! Sen bir taşın arkasında gizlen ve Sübbu. şehre bir fitne düştü. «Bunu bütün koyunlar sana tekrar etsin. O ise bundan vaz geçmiş ve temiz kalmıştır. Kuddus diye teşbih oku!» buyurdu.» dedi. nasıl olur da cisimden ibaret olan bir ayak.» onlar hiç değ siklik göstermeden sözlerinde dururlar. delalet eder. ibrahim'in Belâya uğraması hikâyesi. Cennetlik olanları cennete. inandık ve gerçekledik. hayduttan ve başka tehlikelerden hangi taraf daha korkusuzdur. tatlı canlarından daha değerlidir. öte tarafta gafiller diyecek olsa ki. iki adım sonra erişir dersin ama Hazreti Muhammed'e (S. yuvarlanır düşersin. Eğer. mezarlarının yanına götürdükleri gibi yüz bin nur ışığı görürler. kapıya asılır ama o kapı da evin içini göremez ve anlayamaz. malını haydutlara kaptırmak korkusu ile üzüleceksin ki. «Çünkü karı yalan söylüyor. evin iç özelliği ise başkadır. «Bir daha söyle. falan semtin gençleri bu fermanı işitince hazır olsunlar. sizden hangi sebepten daha ileri gider? «Ben sizin bilmediğinizi. hangi taraf güvenlidir.» dediler.» dedi. Sanırsın onların canı yoktur. Kıyamet nerede kalır? Onları nurdan zincirlerle bağlarlar ki. onun yanında. kıyamet meydanına gelmesinler.» «Evet. kıble'dir. Bazıları da beş yüz top kâğıt karalamış olduğunu söylerler.» dediler. «Bu zindandan kurtulacağım. Halife.» dedi. «Beni bir adım geçti. Allah sevgisinde bizden ileri gidebilir? Dedi ki: «Bunlar sevdadan vazgeçtiler. Eğer gerçek müminlerden iseniz ölümü dileyiniz. Gitmeden o tarafın ahvalini soruyorsun. Dediler ki: «Mal işi kolaydır.» Ulak bu ferm'anı oraya götürür okur ve her gün okurlar ama gelmezler. Belki şuna hayret ettiler ve dediler ki: «Biz nur cevheriyiz. Behlûl'ü yanına çağırdı. Okumak hususunda gerçektirler. Halka kapının dışındadır. oraya kadar git. Bayezid'in yolunun toprağına bile erişemez.» Bazıları da henüz anlayamadılar.» Behlûl karıya taş vurdu. karıştan karışa. Ancak o yoldan yürüyen ayaklara el vur. Onları kıyamet gününde getirdikleri vakit.» dediğim zaman. Ne yapayım eğer bu elli bin senenin zahiri ifadesine uyarsan oraya cennet kokusu götürürsün. Diyelim ki.» Cebrail.» Halife sordu: «Bu nasıl sözdür? Onun sözü yüzünden nasıl başka olur?» Behlûl cevap verdi: «Eğer sen Halife isen emir verirsin ve yazarsın ki. Halep mallarını asla buraya getiremezsin. mezardan ve zindandan kurtulma vardır. «Sözünden değil.bilgisinde bin top kâğıt harcamıştır. «İşittik. A. bir kere de oğulları ile sınayalım. veliler1 âlemi nasıl olduğu konusunu düşünürsen başın döner. taşın arkasından çıktı. dünyaya tapanların katında bir pul. Onları kıyamet meydanına getirseler. nebiler âlemi hangisi.» Ona dediler ki: «Veliler için maldan. önce nereden kalktımsa yine oraya dönerim. kimseyi göremedi. hak ise açıklanır. kendini gösterdi: «Ben Cebrailim. o gitti. Sonra tekrar Firavun gelince Musa gitti. Halka. hırsızdan. cehennemlik olanları cehenneme götürürler. ibrahim Halil Peygamber bunu işitince etrafına bakındı. O kapının halkası değil. ben seninle beraberim. Tâ ki yol zahmetine. (M. «Ben öyle bir sofiyim ki. O gün gizli işlerin açıklandığı gündür. en son vakte kadar bağları çözülmez. Yolcular onu feda ettiler. Her ne yaparlarsa bunlarla yaparlar. Eğer canları olsaydı nazarlarında mal canlarından daha değerli olmazdı. Halbuki yüz bin Fahri Razî. Bu sözden. Yoksa kıskançlık ve inkâr yüzünden değil. imtihan edin. «O kimselerdir ki Rabbimiz Allah tır derler. Birine deseler ki: «Bu zindandan dışarı çıkarsan Sultanın dostu olacaksın. meleklerin gayretindendi. Onların gizli sırları haktır.

artık uykudan uyanır.» Bu sözden Yahudiler bir kaçamak yolu bulur. oradan herkesin kımıldanışı onadır.» dedi. Her zaman için gelmez. Bütün âlem ancak baş ağrısından ve aldanıştan başka bir şey değildir. Şimdi biri yolda bir tehlike içinde uyumuştur. belki dünü. Dünya halkının önünde korkutucu sözler de söylemelidir ki biraz uyansınlar. ezelden beri vardır. Fakat o uyuyan adam. Şu halde ona âşık dersem bu.» dedi. Ama her ağaç bu surette değildir. cevherdir. Eğer gönlü uykuda ise. Aksine kibrit ve benzeri şeyleri de bunlar satarmış. îç âlemimizdeki pisli ğin bir zerresi bile dıştaki pislikten yüz bin kat daha berbat ve fenadır. Biri yanına vurunca uyanır. Belki sohbet ve yoldaşlık hırkasıdır. «Niçin böyle söylersin?» dedi. Belki bir şey görebilen gerçek bir gözün akıttığı saf ve temiz gözyaşı temizler. «Bana kibrit lâzım da onun için. Hazreti Peygamber (S. Eğer gönlünde bir şüphe varsa onu açıklayabilirsin.» Altın sahibi. nur üstüne nurdur. zaman olur ki ağacı sallamaktan vaz geçer ve meclise gelmez. Ancak susmak ve teslim olmak vardır. kafanı kırayım da seni öldüreyim. Bu söz ona yaraşmaz. Bazıları derler ki. Fakr. belki 'açmak isterim. mezar başından daha ileri gitmez. Eğer bu uyuyan adamın hallerini sana anlatırsam. Buna hiç itiraz edilemez. kendilerine eziyet etmeyi sevap sayan Müslümanların vereceği zahmetten korkarak vakitli vakitsiz sokağa çıkmazlarmış. Bu sözü yalanlamam. Mezar başından geri dönenlerle birlikte geri döner. düşman gelip boğazını yarı buçuk kesse bile gözünü açamaz. külhanlara atılacak veya bulaşık silinecek hırkalardan değildir. Ama niyazsız gözyaşı. Şöyle bir hikâye anlatırlar: İki kişi arkadaş olur. Ancak yarı bir anlayışla o nükteden bahsetmek âdet değildir. sözü başından sonuna kadar anlayıp toparladıktan sonra ondan bahsedebilirsin. konuşan biri söze başladı. nur üstüne nurdur. Mevlânâ. Biri dese ki. niçin uyumuyorsun?» Öteki cevap verdi: «Niçin uyuyayım? Niçin uyuyayım? Ne olur ne olmaz!» dedi. «Kuran okunduğu vakit dinleyiniz ve susunuz. Başka bir zümre de. seksenden fazla yaşadığı halde her gün daha ergin. Burada hiç başka yol yoktur. «Şaşarım seven nasıl uyuyabilir?» Bil ki âlem fakirin gözü önünde perdedir. Kötü niyetli arkadaş artık bu işten umudu kesti. Bari söylemeyim 'ki kendi nefsinden umutsuzluğa düşmeyesin. Sultanul'l Ulemâ Muhammed Bahaeddin Veled. Büyük Mevlânâ'mız da bu gibilerden değildi. Uzaktan gelen seli gösterince de korkudan ürperir. O âdet doğru olmaz. hangi su temizler? Ancak bir kaç damla gözyaşı. efendinin biri bir adama sordu: «Sen Yahudi misin?» «Hayır. Yapılacak şey ancak sükût ve teslim olmadır.» Şöyle dedi: «Arkadaş. Yoksa kendini korumak işi güçleşir. daha bilgin görünürdü. Olgunluk bunu gerektirir. başı döner. öteki de onu uyutarak öldürmek ve parasını kapmak sevdası ile fırsat kollamaktadır. bugün ve yarın ile ne ilgisi var. şifa. Fakat bu iki gün sonra eskiyip yırtılacak. teşekkür eder. sevgiliyi anlatmakta ve onu kavramakta ş'aşırır. «Uyu ki başına bir taş vurayım. Şüphe yok ki içteki pisliği temizlemek gerektir. iş söz için değil. Onun derneğ'nde güzel söz konuşmak yaraşır. Bir zümre onları takdir eder. Şaka söylüyorum.) rüyada bir hırka verdi. Çünkü arkadaşının niyetini sezmiştir. (Ç. uyuklama başka türlü olur. Aşk cevheri. fakrdan başka şeyler de maraz'dır. n'yazsız namaz. Ama niyaz ve yalvarma ile kılınan namaz. onda uyku başka türlü. Akıllara sığmayan bir sohbet değil. Umutsuz olma ki. «Eğer şu uyanık ha linde ona saldırırsam bir çaresini düşünür. Fakr ise âlemden beklenilen sır ve garazdır. maşuk yani sevilen manasmdadır.» derler. Herkes kendi pirinden söz açar. ama her gözyaşı da değil. 203) buyurulmuştur.» O memlekette Yahudiler. din bilginiyim. Sanki ağacın meyvesini dökmek için onu sallar. sel yatağında bile yatsa yine iş kolaydır. umuda kapılırlar. şu altınlarını alayım. Fakrdan başka her şey araz'dır.» (Araf sûresi. Bunlar böylece başka bir yere gittiler. Yani âlemin maksadı ve gayesi fakr mertebesindedir. Din bilgini sordu: «Bana bunun için mi Yahudi dedin?» Yani. Hak ehlidir. mezarın içine birlikte girer. «Adam daima uyanıktır. öteki. şimdiye kadar hep sevgiye ait sözler konuşuyoruz.» dedi. Şimdi o pirin derneğinde sorgu olmaz. «abdest üzerine abdest. Kıyamette de sah biyle beraber olur. doğru söylüyorsun. ama bunlar âlemin ve âlem halkının sığınağı ve güvencidirler. fakir ise aşk cevheridir (Mevlânâ Celâleddin buyurur ki: Fakr. işte şimdi gönül rahatlığı ile uyayabilirim!» dedi.» derim. Bilir misin ki iyi geçinmek dervişler derneğindedir. Görmüyor musun ki. Bize. Diyelim ki. «Keski. onun ayağına kapanır. Yahudi olaydın. Nebiler ve veliler bundan ayrıktır. Bunlardan birinin yanında altın Vardır. yarını olmayan bir sohbet. kendinden umut kesersin. Nasıl ki. ona göre yine uykudadır. A. Allah kullarının biri gelir onu uyandırır. tâ ki o nüktenin arkası gelsin. Bundan sonra o kimseye güven ve kurtuluş kokuları erişir. acılarını unutur. Ama bir de çok derin uykuda olanlar vardır ki. bari işi ondan saklayayım da onunla biraz şakalaşayım. Abdest üzerine abdest. iş içindir. yanlış bir harekettir. Böylece ta cennete ve Hakkın yüce katına kadar gider. «Hayır. Aşkın zevk ile. Ama bu sözüm herkes için değil. Paralı arkadaşın uykusu hafiftir. O maşuk ve sevgili idi. bir zümre de etmez. Onlar önderliğe yaraşmazlar. Olgunluk . çok umutlar vardır. Olgunlaşmış olan (öz) bazı dış kabuklardan kurtulur. bugünü.Şimdi söz. Hiç bayağılaşmadı. Eğer böyle b r gönül uyanıklığı elde etmişse uyuyamaz. «Cenabı Peygamber uykudan uzaktır veya âşık değildir. Âlem daha dünkü varlıktır. Ama akıl. zamanın yürüyüşüne göre suret ve surete bağlı olan şeyler değişir. bir nükte söylemek istiyor. hep uyanık durmak zorundadır.)). «Arkadaş. Gözünü açınca da boğazının geri kalan sağlam tarafı da kesilmiş olur. insan yaşlandı mı çocuklaşır. içteki o pisliğ. Benden «Hazreti Peygamber âşık mıydı?» diye sorarlarsa.» Çömlek içinde olanı sızar. «Büyükler manaya bakarlar.

bu zahir bilimlerini öğrenmeye başlasaydı. Bütün sözlerim kibriyâ (ululuk) yönünden gelmektedir. Dostun dudağının suyu şarabımdtr.A. Eğer o sözü kabul edersen. bahsi iyice açar ve onun manasındaki sırrı söylerim.» şüphe yok ki hoşuna gider. Gerekirdi ki. istedim ki. «Meclislerin bereketi niçin kaçtı?» nüktesinde işaret edilen . Ama derdi ve ıstırabı olan bir insan vardır ki. Nasıl ki. Onda bu hal nerede olsun? Hele bende hiç yoktur. söz dinlerler. Bazısı gelirken. Sen de vazın sonunda sözden kesiliyorsun. ancak bir lokma lokma daha yersin. ikiyüzlülükten hoşlanırlar. Diyelim ki. ellerimi yakalayarak. Eğer Allahsal bilge. Şüphe yok ki. 32) Rubai: Yüreğim aşk ateşinden kebap olmuştur.» derler. kırlara kaçmak gerektir. mana galebesiyle dilleri tutulur. fakire sorulan. fikrin hiç değişmesin. Orada dünya heveslerinden geçmiş erenler dem çeker Kendine tapanlara tek bir yudum bile vermezler. bin defa da söyleseler. (M. sendeki bu gönül açıklığı giderken mi yoksa gelirken mi beliriyor? Şiir: Dikkat et ki. Bir zaman îmad ağlıyordu. çabuk çabuk yemek ister. Herkes iddia eder ki Kuran ve Hazreti Muhammed'in (S. Artık beni kınamayın. Bu halk. Tâ ki. Ama böylece doğruluk yolunu tuttun mu dağlara. Çünkü halk ile ikiyüzlülük yönünden geçinmek ister. sana bir çok devlet ve saadetler yüz gösterir. Doğru sözden sıkılırlar. Ne kadar sabırlı olursan o lokmanın faydasını görür sonra başka bir budur. Bu hususta soru sormakta da faydalar vardır. Hikmet meseledir. Mana galebesi ve bazen de mana kıtlığı! Bende bunlardan hiç biri yoktur.ilk sözün bereketi kaçmış olur. O bil:r gibi zorluk yiyebilmektedir. bahsi kavrayamadım. anlayış eksikliğini kendinde bilesin ve «Tam anlayamadım. Onun arkasından da bin mesele çıkar. Çünkü onu ulular. Mevlânâ'da böyle bir hal yoktur. bana akıl öğretmenin ne yeri var? Burada fayda. Yine olgunluk odur ki.) sözleri hep niyaz yani dilek yolu iledir. Ama ilk sözün zevkini kaçırmış olursun. «Sizi çok özlemiştim. yarın asla başka bir derse başlamasın ve aynı dersi tekrar etsin. onlarla birlikte hoşlukla vakit geçiresin. Bir kimse bir meseleyi iyice kurcalarsa iyi bir sonuca varmak onun hakkıdır. dilek ve istek yolu ile değil. her manada görünürler. Dikkat et ve iyi bak ki. benim sözlerime ahşamamakta haklıdır. kusurum çoktur.odur ki. Çünkü bu fikirle getirebilirdi. merhamet ve yufka yürekliliğinden. bana bakasın da ne söylüyorum diye anlayıp dinleyesin! Görülüyor ki o. Bugün bazıları vardır ki. başka bir derse başlamazdı. Birine desem ki: «Sen çağı mızın tek büyük adamı. bunda şaşılacak ne vardır? Nihayet sana bir çift söz söyleyeyim: Bu halk nifak yolu ile konuşmaktan. o olgunluk görünüşte başka bir surettedir. biricik şerefli insanısın. Halbuki geçen sene onunla dosdoğru konuşmuştum. Fakat bu ululanma Allah hakkında utanç verici bir şey değildir. sana o gün bir acıma hali gelir.» diyesin. onun vuslatı herkesin eline geçmez Şeriat kadehinden sarhoşlara süt vermezler. Ben konuşurken söz arasında şiir söylediğim zaman. Doğru söylerler. bir ders yoğrulmadıkça bütün faydaları ve zorlukları âdet haline okumadan. Bu şaşılacak bir şey değildir. çünkü Nasirüddin'in mektubunu okuyordu. Çehremin rengi ciğer kanındandır. makam sevgisi tesiriyle ağlıyor. Meselâ bu bahsi bir kaç kere okuyunca bu nükteyi anlamakta Mevlânâ'nın buyurduğu çekmez ve fazla konuşmazdı.» gibi iltifatlarda bulunur. ama. Nasıl ki «Allah Mütekebbirdir. o başka ama bizim yemeğimizi sınamaz. bana düşman oldu. belki de mevki ve. bazısı da giderken gönül açıklığı verir. Bakacak olsan külahını başından düşürecek kadar erişilmez bir yükseklikten dinlerler. niyaz ve .

on lara cehennemliklerin sözü daha tatlı geliyor. zahiri korur. Ben evime (M. Kapıyı açmak için anahtar istiyorsun. Her kim. ister bu tarafa!» yapacağını yaptın. Mevlânâ Selâhaddin. oturur. Bakar ki hiç «Söylediğim adamları bulamadım. beni küfürle damgalarlar. ama hiç ürkerler» derviş. Sırat köprüsünde de. Eğer ses çıkarırsanız onlar şüphelenirler. Adam cevap verir: «Artık başınızı duvara vurun. aşağıya seslenir: geldim. Ben o Fılaneddin'in arkasından mı yürüyeyim? Buna selâm bile vermem. Adamcağız bekçilere der ki: «Ben derler. öyle istiyoruz ki bize. Sana gelen bu kemal ve olgunluk hali önce Allah resulü Hazreti Muhammed'e de gelmişti. bilgisizlik yönünden karşılık vermesin! Halka.» diyene sorarım: «O halde niçin ulu Peygambere uymuyorsun? O büyük kerem sahibi. Acizlerin sözü bizim sözümüze uymaz. evinin kapısına kadar götürür. Ama bendeki feragat onda yoktur. İster o tarafa gidin. ben gideyim de bir şey konuşmayın. «Kâfirdir. «Evet bu gönül hoşluğu hali Hazreti Peygamberde de hasıl oldu. Bir söz ki. Ben tartışmaya gireceklerden de değilim.).» buyurdular. Adam içeri girer. biz de sana yapacağımızı yaparız. Sözü dinleyen başkalarının sözünü de dinlemeye kabiliyetli olduğunu söylerse. aşağıda bekliyorlar. Sonra. müjdeleyici ve korku verici eşsiz Peygamberin. Tekkeyi öyle insanlar için yapmışlardır ki. bize cehennemi öyle anlatıyorlar ki. «Tekkeye gelmiyor musun?» «Ben kendimi tekkeye lâyık görmüyorum. Zındıklarla yoldaşlık hoştur.» derler. her vakit onu hatırlar. Ben onlardan değilim. bir pul almak onu öldürmek demektir. Onların zamanları değerlidir. onların pişmekten ve iş görmekten pervası yoktur.konuşmaktan maksadın hem gönüllerin onu kabul etmesi hem de senin gönüllerde şirin görünmen içindi. kendi imanı ile doludur. onun veliliği henüz açıklanmamıştır. isteyeceğinizi onlardan isteyin. Bundan sonra yüzünü Mevlânâ Selâhaddin Zerkub'a çevirdi. dinleyenlerin korkudan ödleri patlasın. bir adamı bekçiler yakalamışlar. (M. o parlak hakikat ışığının izinden niçin yürümüyorsun?» Eğer burada Allah velilerinden biri olsaydı. «Bu adam doğru söylüyor. öteki sordu. bu meclis hoşuna gider. garibin yeri de kervansaraydır. Ama iş tersine olup da bundan yüreklere bir üzüntü gelince ve bu üzüntünün ıstırabı da sana ait olunca gönül buna razı olmuyor. Halbuki kurtuluş doğruluktadır. öldürürler. Onlar dediler ki: «Maksat hasıl olduktan sonra artık ona ermek için sebep aramak yersizdir. Çünkü kendi dilimle konuşursam bana gülerler. Ama ona yetişemezler. dama çıkar. gönül hoşluğu kalp huzuru baş göstermiş diyelim. «Okuma olmadan namaz olmaz ve yine kalp huzuru olmadan namaz olmaz. her ne söylersen bizden bir cevap ve itiraz yoktur» dedi. Bir halet de yoktur. Nasıl ki. O köşecikte bir kervansarayda idim. dış görünüşü. mertçe ve uyanık davranır.» derler. acaba ne konuşuyorlar diye der. Bize bu dervişten ne fayda gelir?» derler. tâ Hakka kavuşuncaya kadar. kurtuluş ve müjde sözleri boş geliyor. başını damdan aşağı sarkıtan o dervişin dediği gibi olur. «Böyle değildir. Hazreti Muhammed (S. onların hoşuna gitmiyor. ancak evi gözetler. bu sefer onları tutsak eder. Şüphesiz ki. Onlarla önce dost olur. Bu söz de kendi yerine gider. «Peki.» dedim ve bilmiyorum. «Nasıl konuşuyorum?» dedi. «Siz burada oturun. Eğer söz ona kalırsa. elli kişinin toplandığı bir meclise götüreyim. bütün pencereleri ve kapıyı kapadıktan sonra. Bütün bununla beraber namazın zahirde terkedilmiş olması onlar için bir eksikliktir. mümin kişidir. o.» derse onun boynunu vurur. onun veliliği hiç şüphe götürmez bir şekilde dürüst olurdu. «Hüküm senindir. Nasıl ki. gönül rahatlığına kavuşur. O. o.» Onların sandıkları gibi bunu bir an için doğru farzedelim. Eğer bu onda kalmazsa. Adamcağız bir şeyimi alırlarsa iş daha berbat olur. o söz geldiği yere gider. medreseye gelmez misin?» dediler. bütün ömrü bo yunca ve kıyamete kadar ona yeter. Söz arasında onları anlayabilsem de bahse ve tartışmaya girişmek bana yaraşmaz. Çünkü onlar zındık olduklarını bilirler.yalvarma yolu ile dinlersen. dinlemekten de acizdir. surette gönül hoşluğuna erenlerin artık namaza ihtiyaçları yoktuf. söz söylemekten de. onlara hakikat tamamiyle yüz göstermiş ve onlarda velilik. Muhammed Güyanî. Dervişin hayalinde bu dernek hoş görünür. 33) Bir zümre sandılar ki. «Bekçiler de. 34) Söz dinlemeye kabiliyetli kimse bulunmazsa. «Gel göster o adamları nerede?» onları göreyim.» Bekçiler. Anahtarı hırsızlara mı vermelidir? Hırsızlarla dostluk etmenin hoş olacağına inanıyor musun? Kendine güvenen evi hırsızlara bırakır. onun sözü kendi aslına döner. O ana kadar bekçilerin tutsağı olan sizi. kızgın: «Alçak adam bize gitmiyorlar.A. onda kurtuluş müjdesi vardır.» Dervişten kendi kendine der ki: «Eğer beni döverlerse buna dayanamam. . Hattâ kıyamette de. Bu Filaneddin ki. Ben garibim. Senin soru sormak ve. gönlü ona yönelir ve o meclisten ürkmez.

«Allahaşkına. mürit. Şeyhin gözünden uzak olmak onun için uygun düşmez.» dediler. ona karşı. Çünkü soğuk bir nefes onu o anda soğutur. Gam çekme.» buyuruldu. «Uzun gecelerde Allahyı teşbih et.» derler. Ama mürit. Mademki karanlık başlamıştır. «Cennetlik kulların bir çoğu gafillerdendir. Hicap ve perde olmadığı zamanlarda. on hayal doğar. Cennet bahçesi çepeçevre dikenliktir. mürit ile mürşit arasına perde girince o gece demektir. Yani. Sen gerçi Müslümansın fakat bu kadarcıkla yetinme. Nasıl ki. Onlar Ye'cuc nesli gibi. Bu. Benden burhan ve delil istiyorlar. Her ne kadar nefsini başka türlü göstermek istese de. ancak çekilen zahmetler ölçüsünde elde edilir. Beni koru!» dese. Müslümansın. o da Müslümanlığa heves eder.» dedi.Fatıma (Allah ondan hoşnut olsun) bilgin değildi ama zahide idi. Müslümanlık yolu bulursun. halden habersiz olur ve nefsini idare etmek yolunu tutar. 35) öldürse bile aman verilmez. sana buseler vereyim. Ne zaman karanlık artar ve mürşit sana çirkin görünürse. ama burunlara ateş kokusu gelir. ömründe hiç kimseyle dövüşmemişti.» demişlerdir. şu miskinin başım şu adamın elinden kurtar. Müslüman insanı incitmez.» demiştir. zayıflatan adamın da belâsı hafifler. Evet yol uzaktır ama bir kere yürümeye koyulunca son derece coşkunluk ve neşe içinde yolun uzaklığı görünmez olur. Biri dedi ki: «Ben kâfirim!» Sen müslümansın! Müslümanlık kâfirde de vardır. tasalanma. Bir gün Al-lahtan olacak ki. kendisini arayanlardan kaçtığını söylese ve «Ben ancak sığınacak yer olarak seni buldum. Her neye değerse karartır. Şu halde bu âlemde kime tapıyorlar? «Bana burhan göster!» diyorsun. «Bir adam dinini kuvvetlendirirse belâsı da artar. O sevgiden ve aydınlık âleminden söz açamaz. . cevap verdi: «Bu adamın her azası bin dinar değer.» buyuruldu. «Onu bana getirin!» dedi. Cehennemlik insanların çoğu da bu filozoflardan ve bilginlerdendir. biçarenin biriydi. ya yol yoktur derler. hep gül ve reyhan kokar. Sık sık Peygamberden cehennemi sorar. Bir tesadüfle oradan geçiyordu. daha da Müslüman ol! Her Müslümanın bir zındığı. Çünkü Padişahın ona teveccühü vardı. hemen yerinden sıçradı. «Ben onu öldüreceğim.» buyurulmuştur. ancak onu korursun. Ama âlemde kâfir nerede? Ona secde edeyim. ayıpları örter.» demezsin. ama Haktan burhan istemiyorlar. o dikenlik pek hoş olur. kendilerine perde olmuştur. Ola ki. Nasıl ki. «Müslüman. Bir Yahudi bile onu fırlatır. O bilgi ve düşünce erlerinin her hayalinden. Bunlar beni tanımıyorlar. Adamın biri her güreştiği pehlivana yenilirdi. Her ne bulursa. başkalarını hoş etsin. umutsuzluğa düşme! Karanlığın uzamasından. Onu niçin öldürmeyeyim?» Nihayet gittiler. «Ama niçin Padişaha nerede güreş tuttunsa bütün cihan seni yendi. Ama bir zındıktan. onun şeyhinden ayrı düşmesi zarar vermez. Sen nasılsın? Bu söz hoşuna gitti mi? «Hoşum. «Ona ruhumdan üfledim. Biri niyazdır ki bu sıfattan umutlan! Bekle ki. gerektirki bu zamanlarda onu ciddi olarak anasın ve o perdenin aradan kalkması için çalışasın. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürdedir.» «Bugün kaç azası var?» dediler. bir zavallıyı yere vurdu. Diyorlar ki: Bize Mevlânâ Şemseddin'den gönül açıklığı gelmiyor. Müslümanı (M. Cenhennemin çepeçevre dikenliği. O lâtif yol uygunsuz görünür. bir Müslümanı öldürse. Emir Kabus da: «Yücelikler. Ancak onlar bizim konuşma tarzımızı bilmezler. Evet Allah kulları hep kendilerini hoş edebilirler. yahut da yolun uzak olduğunu söylerler.» nüktesinin aydınlığı ile bulur. adamcağızın ettiler: «Sen her gırtlağına yapıştı. Meselâ bir keşiş. Sen kendini aptal yerine koy. Bazan Müslümandan hiç bir Müslümanlık nişanı ve yolu bulamazsın. uzun gecelerden sonra aydınlık günler başlar. «Cennet kötülüklerle çevrelenmiştir. yere atardı. öldüreceğim onu. Adamı getirdiler. Ama ondan daha yüksek bir söz söylemek gerekir. Eğer bu yolun hoşluğunu tefsir edecek olsam parlak düşmez. «Aranılanın son merhalesi arayandır. müminsin. Yani ona perdelenmek ve yabancılık yüzünden öyle bir hal gelir fei. o zevk ve nur kendiliğinden harekete geçer. ondan bilgi edinmek isterdi. Padişah. Ama burnumuza gelen cennet 'kokusu sevgi-linin haberini âşıka ulaştırınca. İkinci sıfat da niyazsızlıktır. ona yaklaşmaya daha çok çalış. «Kendisinden yüz dinar al da onu bırak. bu zavallıyı yere vurunca dayanamadı. Arayanın sonu nedir? Aranılanı yakalamak. Sen o Mecusî değilsin. çünkü. Aranılanın sonu nedir? Arayanı anlamak. Benden gönül açıklığı istiyen ancak bir Mecusîdir. Ulu Allahnın kutlu kitabında buyurduğu. Bütün bu söylediklerimizle beraber.» Çünkü insanoğlunda iki sıfat vardır. Başları döner. O beni bulur ve benden gönül hoşluğu arar. bir kere olgunlaştı mı.» öldürüyorsun?» «Ben. bütün ömrümde ancak bir adamı yere vurdum. burhandan Hakkı arıyorlar.» diyorsan daima hoş kal! Mertlik odur ki. Dinini incelten. Pehlivan.» dedi. Çünkü onların çok uyanık ve akıllı olmaları. O zavallı çaresiz kaldı diye onu niçin öldürüyorsun?» «Hayır. «Bu adam sana ne yaptı ki?» dediler ve ilâve dedi. «Ben kâfirim. her zındığın da bir Müslümanı olmak gerektir. Şu cevabı verdi: «Niyaz yolundan giden adamın değeri belli olmaz. Bir adam da vardır ki. Ama başkalarım hoş etmek Allahnın işidir. kullukta ileri bir hatundu. yani hak yolunun yolcusu olgunlaşmadıkça hevasına uymaktan kurtulamaz.» de ki. Niyazsızlıktan ne umarsın? Niyazın sonu nedir? Niyazsızı bulmak. Sordular. senin evine sığınarak. kendi nefsini hoş eder. muradın çehresi sana görünsün. Yalancı pehlivan. bir ejderhanın nefesi gibi öldürücü bir zehir olur.

çömez bu sözlerle coşar. bu vahiy sırasında. fakat kafası dünya işleri ile meşgul ise. «Allah onların kötülüklerini iyi amellerle değiştirir.» «înşallah cennetlik olurum. Eğer bütün bunlar senin için olağan şeyler değilse. Bunlar tövbe ederlerse. Nasıl ki Hazreti Peygamber. Ama mest olup da o ayıklığa eremeyen-lerin lütfü kahrıyle beraberdir.» Allanın Hazreti Ömerin lisaniyle söylediği gibi. Eğer bu pir onu an-lasaydı bu yalancı şahitliği niçin yapardı? Ben görüyorum ki. Hattâ malûm olmaktan da ileri giderek. Ama iyice olgunlaşınca kar altında bile beslenir. Ama boğulup öldükten sonra da onu üstüne çıkarır ve ona hammallık eder. Ama öyle zehirsiz yılanlardan değil. Dedim ki: «Benim karşımda inşallah demek yoktur. .» diye bağırdı. O sanır ki. gıybet eden kimse riyazatla hafifleşerek havada uçsa bile kurtulamaz. aslan bile olsa deniz onun kuvvetini kırar ve öldürür. bütün bu halk ve bizler hep öküz. Ben yolda söz söylemem. Deryanın âdeti. Ateşi de bana erişmemiştir. cehenneme yaraşır. 36) «Bu imamlar. «Aramıza. Ola ki. Cehennem ondan utanç duymaz. sonra ansızın ona bir gönül açıklığı. Adamın biri bir etek altın vererek yılancıdan bir yılan satın alır. Bunu o çömez için söylüyorum ki hararetlensin. kavrulmasın. Çünkü sarhoştur. ne de yakın meleklerden biri sokulabilir. Allah kelâmıdır. kalp yoluyla da. bilgi eksikliğinden söylemiş olsun. Kendinden söylediği o söz. Eğer bir kimse mihrapta namaza durmuş. o şeyh. başkalarını nasıl ayıltab'lir? Fakat bu sarhoşluğun ötesinde bir ayıklık vardır. onda coşkunluk yoktur. İyice tatlılaşıncaya kadar bağ bekçisi onu kıştan korur. Şimdi önce onu öldürmesinde ve sonra da su üstüne çıkarmasında şu nükteye işaret vardır: Yeryüzünde yürüyen bir ölüyü görmek istiyen varsa. bir neşe gelir. iman nuru dolayısiyle kaçar. başında külah görünce de. Bakırın önünde benimle beraberdir. cennete lâyık bir adam görürsün. bana hal olmuştur. Ona ne desen içi coşar. Başka bir (M. Bu nükteyi söyleyen adam. 37) zümre de vardır ki. Çünkü Kuran'ın zahiri manası da iman nuru ile bilinir. abasını çıkaracak olsan. Kara topraktan filizlenmiş. el ayak oynatmazsa. eşek gibi dört ayaklı hayvanlardan sayılırız. sebeplere ve işaretlere bağlanmıştır. o. Eğer bir kimsede. Sonra aba altında gizlenmiş bir adam vardır ki. (M. o bundan ürkecektir. Bu kemal mertebesine eren kimse de Allah nuruna batmış.» Başka bir gün de başka bir kâfir diyordu ki: «Bu senin söylediğin söze göre. Bu ayıklığa erişen kimselerin lütfü kahırdan üstün olur. Allanın kullarından bir kuldur. belki zehir saçan bir dağ yılanı. Zina edenlere dosdoğru sopa atarlar. Şiir: Hazret! Kuran'ın gelini. hep altın olur. Cebrail ile de vahiy gelirdi.Alaeddinoğlu sordu: «Hoşluk nedir?» Dedim ki: «Şimdi sizin yanınızda bir tanıtma yapacağım.» Ama yeni çömez ki henüz yola çıkmıştır. Kimyanın kemali de böyle olmalıdır. renk ve kokularını kaybetmişlerdir. Ebubekr-i Sıddık'a baksın. onun yoldan çıktığına karar verirler. cana can katan bir su ile beslenmiştir. dirileri batırmak ve öldürmektir. Bugün. Velilere ancak bir yoldan gelir. Kuran'ın zahiri manasını doğru söylemiyorlar. Yılanı anlayan dostu da onu tanır. bazıları sence olağan şeylerdendir. ama olgunlaşınca ona güneşten hiç bir zarar gelmez. O birinin hırkasını soyarsan.» buyurmuştur. ansızın gamlanır. ancak iman ülkesinin savaştan Korunmuş olduğunu görürse peçesini açar. ne bir kitap sahibi peygamber. bakır üzerine dökmeye hacet yoktur. Henüz olgunlaşmamış olan üzümü güneş ile bulut arasında korumak gerektir. «Olabilir ki. Benim vücudum öyle bir kimyadır ki. güzel. denize düşen kimse yüzmek bilmezse. kadılık ve mansıplar satın alırlardı?» diyebilir. Tâ ki. Başka sebepten değil. Çoktan beri bana her şey malûm olmuştur. Onun getirdiği müjde hoştur. onlar Allahm celâl sıfatının nuru ile bakarlar. Allah kelâmı da tam ve kâmil olur. Allahın öyle kulları vardır ki. Peygambere. Hoşa gitmeyen haberler duyarsa gevşer. Ona kılavuzluk gerekmez. görünebilir. Nasıl ki önce de anlatmıştık. Kadılıktan ve mansıptan. Hakkın lezzetiyle mest olmuştur. Fakat onun benliği hep iyilikle dolu olunca bu takdirde lütfü galip olur. Yoksa neva ve heves ateşi ile değil. Bedir çenginden gitmişler. çünkü o soğumuştu. bu saatte olmasa bile gelecek bir zamanda olacaktır. hem iyilik libası hem de manevî olgunluk olursa o zaman nur üstünde nur olur. meyhanede zina eden adamın yaptığı iş onun işinden farksızdır. O deniz. Onlarda iman nuru olsaydı nasıl olur da binlerce para verir. bir kimsenin iyilik tarafına yöneldiğini görünce onun iyi olacağına hükmederler. 70) Ama iş böyle olunca. O Ermeni diyordu ki: «Ne mutlu o kimseye ki hep seninle beraberdir.» diyecekler. Birinin sırtında hırka. mevkiden kaçan kimse Allah için kaçar. hararetlenir. Hak yolcusu. pek ergin bir adam olmalı.» (Fürkan sûresi.

Niçin kendi çocuklarına bunu anlatmıyor? Böyle yapsaydı onlar da böyle olmazlardı. (M.» dedim. Ne olurdu bilseydim kimlerdir cahil! Şiir: Diyelim ki. ekin ekilmeye lâyık değildir. «Maruf ve maşuk kimdir?» dedim. ben onun üzerinde bir tüy bile değildim. tıpkı.» dedi. Hakkın. O derviş der ki: «Biz her vakit ariflere âşığız. ama kendi nefsine hiç öğüt vermez. O zaman Şeyhin vaızda söylediği sözler. «Sen nasıl hükmediyorsun?» Cevap verdi: «Ben hükmü manen falan üzerine verdim. sana değil.. îçimden gelen bir ses bana diyordu ki.Senin gönlünde kendimi evvelce gördüğüm gibi göremiyorum. Ama hangi fayda? Bir âlemde ki. buyurulmadı mı? Hazreti İbrahim'in babası oğlunu azarladı.. şüpheden kurtuldun en sonunda. Bana dedi ki: «Ben mazeretimi söyledim. sanırlar ki kendilerine havale edilen işi daha çabuk başarırlar. «Orası çoraktır. Bundan sonra işimiz bu olacaktır. Bazıları da bu işleri yapar. o işin başlangıcında gösterilecek bir ihmal. «Benim söylediğim şeyleri yapmış olsaydın ıstıraptan kurtulurdun. Vaiz da. Sadakanın en makbulü başkaları görmeden verilendir. seni taşlattırırım. «Niçin evinin bitişiğindeki yerleri ekmiyorsun?» dediler.» O halde. «O halde.» dedi. «Bana bir daha böyle öğütler vermeye kalkışma. yüz fırsatın elden gitmesine sebep olur. taşa bile tesir eder. Dostlara da tavsiye edelim ki. bir kaç curcuna çalar. Çocuk. bir gün sen demiyor muydun ki.» «Öyle ama. Benim o sözlerimin de hiç bir ziyanı yoktur. «Bugün maşuk sensin. Kendiliklerinden bir iş yaparlar. Bir yavaş davranış ve aldırış etmemek. teneşirde gülüyordu.» Şeyhlik feragattir. 38) Şeyh. Öğüt vermek mümkün olmayınca. belki faydası vardır. Ariflerin sözünü söyledim.» dedi. Ama öteki âleme yarın zevk ve neşe ile gitmene nasıl yardım edebilirdik? Herkes orada kendi ıstırabı ile kapıda kalır. vaiz ederken biri diyordu ki: «Bu ne öğütlerdir? Mimberden bir kaç terane söyler. çocukluk ettiğini bilseydi bunu asla yapmazdı. Şiir: Mademki nefsini bilmekte herkes gafil. Ama bu daima beni sorguya çekiyor. ama daha önce niçin ölen babanı ve oğlunu tedavi etmedin?» Hazreti Muhammed'e (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun). bundan hoşlanan kimse. Hâşâ karısına niçin bir şey söyleyemiyor. Hak ehli kişilerin şefaatine işaret etme li. iki yüzlülük ettim.» Ben o mazereti kabul etmedim. Hekimin böyle bir hastayla boşuna uğraşması cehalet olur. «Evet orası öyledir. Onu ihmal etmek de merhametsizlik olur. O filan kadının kendisine güldüğüne hükmeder ama bilmez ki orası gülecek yer değildir.» dedim. başkalarının görebileceği şekilde verilmiş olandır. bir zümre ondan mahrum değildir. lar ama bir faydasını göremezler ve kusuru şeyhe yükletirler.» Gerçi biz seni bu âlemde o elemlerden kurtarsaydık hoşuna giderdi. «Ölen filan kadın. Çiftçinin biri toprağa birşeyler ekiyordu. Ben sana «Bir emir verdim niçin yapmadın?» diye sordum. sayılmış ceviz gibi hesaplıdır.» (Meryem sûresi). bundan Nil suyunun . Allah gönlünde bizi şirin göstersin. dua edelim. «Selâm sana. maşuk üzerine hüküm erişmez. gerektir ki daha önce yaptığından fazla ibadet etsin. dediler ki: «Niçin amcan Ebulehebi o sapkınlık zindanından aydınlığa çıkaramadın?» Şöyle buyurdular: «Hastalıklar vardır ki tedavisi mümkün değildir.» Hastalıklar da vardır ki.» dedi. Her kim tyizim dostumuz olduysa. En az sadaka da. elimizi duaya kaldıralım. yüz fersah uzaklaştırmış olurlar. Ama sohbet için söylemiyorum. Ona. Şeyhin yaptığı iş. Hekime deseler ki: «Şu hastayı tedavi ediyorsun. dua etsinler. Halbuki o çabuk başarılacak işi.» diyen zavallıya benzer. Taptığın şüphe putu yerinde durmaktadır! Kendini başkalarından üstün gören. Çünkü veren derhal onu kıskanır. Nil nehrinin suyu bir gün Kıptiye kan görünürse. Elbet-de fayda verir ve şaşmaz. Eğer bu öğüt verme sevdasından geri durmazsan. derman ve tedavi kabul eder. Allahdan senin için mağfiret dileyeceğim.

Eğer böyle sözler söylerse. Halbuki. ama Şeyhi görmüyorsun. Ancak onun zannına göre: Şiir: . aksine olarak edepsizlik ediyordun. Ama padişahın hiddet ve şiddetle kendisine sert sözler söylemesinden korkusu yoktur. o korkunç aslandır. ne de uyanıkken onu göremezsin. Çünkü körlüğüne ve tembelliğine tanıklık etmiş oluyordun ki. genç bir kadını vardır. «Sen so filerin büyüsüne kapılarak nasıl kendi dinini yıkıyorsun?» dediler. Onu niçin bu kadar yükseltiyorlar? Ben şundan korkuyorum ki. Mecusî kızı bunları görünce birlikte gelmelerinin sebebini sordu. çünkü genç bir erkektir. ikiyüzlü konuşmasından. Bunlar hikâyeyi anlattılar ve dediler ki: «Bizim aramızda birlik ve beraberlik vardır. düşürüyordun. Çünkü Şeyhi görmek onun isteği olmadan mümkün değildir. Sonra da bu hali rüyada görüyorsun. Önce yapmış olduğun hizmetler. bu ne hal?» dediler.» Mecusî kızının gönlüne bir ateş düştü. Çünkü aralarında böyle bir vefa ve bağlantı vardır. alçalmanın netice-. bu halden sakın. Rüyada bir söz konuşuyorum. Benim sana lâyık olacağıma nasıl umutlanabilirsin?» arkadaşlarının yanına gitti. O daima meşguldür. Yazıklar olsun o hastaya ki. bundan hoşlanır. Ben bu vefayı hiç bir millette görmedim. yumuşak ve tatlı sözler söylemesinden zevk duyar. bütün gününü tapınakta. 39) Sen şahlardan ancak onların ikramlarını gördüğün zaman kork. kendi zünnârını koparıp attı. Âşık. Derviş hikâyeyi anlattı. Nasıl ki bir adam Allahnın kendisine bir çocuk vermesini umar. Beni kötülüyor. o Padişahlığa yaraşan bir konuşma tarzıdır. Kız cevap verdi: «Benim gördüğümü siz de görseydiniz! Nice yüzlerce insan bunların âşığı olmaz mı?» Her kimin aslında mutluluk varsa öğüt ona cila verir. onları birer birer bana anlatıyor. şefkat gölgesinde hoşça uyumaktasın. On tane zünnâr alalım. onu aydınlatır. Yani bütün umulacak şeylerden uzak kuru bir umut. onu kınamaya başladılar. etrafımda niçin dolaşıyorsun?» Âşık halini anlattı. Öyle bir hareket yapıyorsun ki. Nihayet çürük bir umut kalır sende. sözlerime saygı göster ki sen de saygı göres:n! îman ve itikattan kendinde bulunduğunu iddia ettiğin şeyleri kuvvetlendirmiş olasın. Çarçabuk çevresinde dolanarak geçirir. Müridin son haliyle meşgul olmaz mı? Böyle bir hayat içinde bu uygunluktan. korkunun bu noktada olduğunu bilmez. Bu suretle kendini de düşürmüş oldun. göstermiş olduğun saygılar hep körlüktendi. Kendi görüşüne ve babalarının görüşüne tanıklık etmiş olasın. Sevgilisi dedi ki: «Biz kendi milletimizden başkalarını bir ejderha gibi görürüz.» Kızın babası ve yakınları toplandılar. Sebep açıktır. Ama sen o umudu bu umutla nasıl karşılaştırabilirsin? Bu ilk zavallının umutsuzluğu. bu şefkatten daha fazla ne yapılabilir? Bu. «Hayırdır inşallah. her yerde onu kovalardı. Mecusî kızı bir gün sordu: «Sen benim Âşık çaresiz kaldı. (M.» dedi. Şeyhin kendisine karşı beslediği şefkatin arkası kesilmesinden ileri gelmiştir. ne işinde ona inanmak istemiyorlar. Aynasındaki pasları artırır. onlardan daima kaçınırız.ne suçu var? Davut Peygamberinin tatlı sesi anlamayanın hoşuna gitmez. şefkatin kesilmesidir. Şiir: Aslanın dişlerini açık gördüğün zaman Sakın gülüyor sanma sana. «Bir zünnâr satın alayım. ona çirkin gelirse. hepimiz birden belimize bağlayalım. hep birden.si budur. belime bağlıyayım. şefkat sona ersin. Yine de Şeyhi gerçeklemiyorlar. «Artık gidiyorum. Başkalarını da yoldan çıka rıyordun. :Şeyh. düşkünlüğün. bundan o sesin değerine bir eksiklik gelir mi? Şiir: Güneşin ışığına bir zarar gelir mi hiç! Göremezse ne çıkar kör Yahudinin gözü? Eğer bugün benim sözlerim hoşuna gitmiyorsa. ne rüyada. Yani •o Şeyhten. ancak kendisiyle nifak üzere olmasından. işi Yâsin'e kalmıştır. Ne sözünde. sevgilisinin tıpkı içlerinden biri bir Mecusî kızına âşık olan on sofunun hikâyesine benzer.» Arkadaşlar. Acaba hangi maksatla onu gerçeklemiyorlar? O maksadı bir avcunun içine koysun. bu saatte sen ayrılık eleminden gafil. onlara veda edecekti. O öyle aynalardandır ki cilâlandıkça pası artar. Şeyhten umduğu şeyi de öteki avcunun içine. «Biz de bunu uygun görüyoruz. Sonra bir kıyaslama yapsın! Hangisi hangisinden daha değerlidir? Şeyhin zevk dolu bir âlemi vardır. Nihayet bizler ayrı ayn vücutlarda tek bir ruh değil miyiz?» dediler. onlara dedi ki: «Ben o toplumun kuluyum. öğüt sözleri onu karartır. Her kimde mutsuzluk varsa.

o kervansarayın yanına gittik. «Kardeşim. Hatırlıyor musun?» «Ben çok iyi hatırlarım. Kadınlara da mimberin önüne giderek koca istemeleri için ayrıca . elbisesini. Adam cevap ver?r: ««Nasıl aklım başımdan gitmez ki! Nuh devrinden. Aman şu gözüme bir ilâç koyun diyordu. Halbuki bu şarkıcı harfi-cerden sonra gelen kelimeyi üstün okudu. eski pabuçlara pamuk mu tıkayacağız. Öteki de uyuşma yolunu tutar ama uyuşmanın ne olduğunu bilmez. gitmek zamanında. Bu adamı her gün kötü bir iş üzerinde yakalarlar. Yoldaşlarını bilgisiz ve aptal görmez ve öyle bir zanda bulunmaz. Halk. bozuk bir maksat uğruna bu kadar gayret sarfedeceğine. Halk etrafına toplanır. Gramerci onu da aynı sözlerle savar. «Elini uzat!» der. Bunlardan biri ötekine daima saygı gösterir. 40) daha uygun olur.» der. öteye beriye savurmuş. Tövbe edersin ama acaba senin her gün tövbe etmek âdetin var mı? Kardeşi ahlâksız olan adamın hikâyesi gariptir. Her ikisi de bir adamın eşeğini. «Canım başım hakkı için doğru söylüyorsun. Bir gün her ikisi de birbirlerini gördüler ama tanıyamadılar.» diye seslenir. Nasıl ki bir kimse muhtaç olmadığı bir şeyi satın alırsa sonunda muhtaç olduğu şeyleri satmak zorunda kalır. Cefadan kaçan insan bir kör gramerciye benzer. Söylediklerini onlara helâl ettim. Üçüncü bir adam. şehrin etrafını dolaştırır. toz kaçmıştı. bizi uyandırmak istiyor. sıkıntısından boynuna bir tabla astı.» demiş. «Sen bizlerden değilsin. var kuvvetini ebediyet ülkesini kazanmak uğruna. ibrahim Peygamber zamanından Hazreti Muhammed'in kutlu çağına kadar Fi edatı isimleri cer eder. «öyleyse tut şu elimi. Rebap üstadı Ebubekr. «Ver elini. çırılçıplak bir haldedir. Biraz sakinleşince. Bir gün. bu konuda birtakım hadisler de anlatıyordu. Ama dost ile düşüp kalkmak (M. Biri yanına gelir. Malı çalınan adam. «Ona ga-yıp âleminden sesler geliyor. sen bizlerdensin. O mutluluk yolunu Güneş yuvarlağından daha aydın görür ve bilir. bizimle büyükler arasındaki fark şudur ki. Demiyorlar ki. herkes. Gündüz olunca biri karşısına çıkar. Vaizin biri halka öğüt verirken onlan evlenmeye teşvik ediyor. Maksat sen idin. artık kesilsin sesim! Bir âşık gerektir ki. Çünkü mutluluk yolunun cefaya dayanmak olduğunu bilir. ona. (M. Şarkısını tekrar eder. Cuha'nın şöhretini duymuştu. Çünkü emellerine bu yoldan erişmiştir. Nihayet bir gün biri ötekine sordu: «Yahu sen kimsin? Bu kadar elçabuk-luğıınu nereden öğrendin?» «Ben Cuha'ymı. Gramerci. işinde şaşıran kimsenin de bir ip ucu yakalaması iyi olur. «Yaa! O halde doğru söylüyorsun!» Böylece gönül ehli iki derviş yoldaş olurlar. «Bu adam böyle adamlardan değil. 41) Herkes etrafına toplanır. ötekinin eline yapışınca her ikisi birden çukuru boylarlar.» der. Kardeşi nihayet dayanamamış. bizim içimiz ne ise dışımız da odur. Zavallı şarkıcı da zanneder ki sesi adamın hoşuna gidiyor. Hakikatte onun sesini bilmez. önce ettiğin ikramın. Gramerci yine nağralar atar. o sese kulak verir. öteki de aynı yankesiciliği ve elçabukluğunu gösterir ve arkadaşının hünerine karşı daha üstün gelirdi. «Dinleyin ey Müslümanlar!» der. Aksaray yolunun başına. «Bizim işimiz var. o dilek aşikârdır. Ama adamın kuvveti yetmez. Ey hoca! O köhne yırtık pabuçları bir zaman hamamda giyerdim. Böylece bir sözcükteki gramer bozukluğunu o kadar dik katle gören adam.» diye düşünür. Bu hitap gramer kurallarına uygun olmadığı için gramerci kızar. Sanatlarını karşılıklı olarak birbirlerine gösterdiler. «Geç!» der. kesesini çalmışlardı. Gramerci üstünü başını parçalamış. madem ki sen daima bu kötülükte sebat edeceksin artık sana bir eşek satın almak gerektir. öteki onun ne söylediğini bilir ve ona çok cefa eder.» derler. bize onu anlatmak. o da aynı şekilde. üzerine sular ve gülsuyu serperler. Herkes. Nasıl ki yine bir gramerci. İşimi çabuk bitir. «Beni soydular!» diye sızlanıyordu. kadı adamın elinden tutar. Orada bulunan kimselerle beraber kadı bu halden hayret ederler. Kör gramerci bir gün bir pislik çukuruna düşer. Bir kimse belirli bir yoldan bir 'kazanç elde ederse o yola sıkı sarılır. kardeşinin eşeğinin yükünü indirerek onu eşeğe ters bindirirlermiş. Şimdi. halka işaret eder.» dedi. bu sırrı onunla birlikte öğrenelim. nağralar atar. Bu tablayı da çaldılar. O kuvvet bir serma> yedir.Ey can bana bir görün bitmeden son nefesim.» Şimdi. düştüğü pislik çukurunu göremez. Sana bu aşk ve neşe hali nereden geldi?» der. hakikat yolunda har casa onun zevki ne büyük olur. Geç vakitlere kadar bu hali seyrederler. benim dileğim budur. Allah bana yabancılarla geçinebilmek için sabır ve tahammül vermiştir. ikinci defa. Yani bu sonuncu ikram. Her ne zaman biri bir elçabukluğu gösterse. Öteki. «Ey Eba Ömer sen pislik içine düşmüşsün!» der. bundan sonra da sonuna kadar devam edeceğini gösterir. Yani hemen tecrübe edilmiş yolu tutar ve arkadaşlarıyle dürüst geçinir. şarkıcıdan bir nağme dinler elbisesini parçalar. Birinin gözünde biraz sulanma vardı.» Başka biri gelir. O diyordu ki: «O gün kuyuya bir taş attım. «Bu ses filanın sesine benziyor. halvete çeker. Bütün gece sabaha kadar o berbat yerde çöplükler içinde bekler de kimsenin elini tutmaz.» diye geçip gidiyorlardı. Böylece her ikisi de birbirleriyle yoldaş oldular. benim onlarla ne işim var?» Misafire iki kere ikram etmek gerek. esreyle okunur.

Kalabalık arasından biri kalktı. Hak yolunun yolcusu bir sofî yıllarca çileler doldurur. ölümü dileyenler nerede kaldı? Şairlerin kafiyeyi.» dedi. Dostların sana yâr olmasından bir fayda göremezsin! İhtiyarlık ve umutsuzluk günleri gelip çattıktan sonra.» dedi. Müslümanlar ona karşı çıkmak istemediler. «Hangisi daha uygun ise onu kabul et.» dediler. Hazreti Muhammed'le taht üzerinde birlikte oturuyorlardı. Bir gün bir harp sırasında. Sen hiç harbe girme. Oğlu babasının yüzünü görünce hemen geri çekildi. Ama bu hadisi bilhassa Hazreti Ebubekr hakkında buyurmadılar. bağ yolunu tutayım. Ebubekr. Hemen kalktı kerpici Öptü. «Ama. Eski umutlarını hatırladı ve çok ağladı.teşvikte bulunuyor. Onurludur. başına koydu. Çünkü onu gazalarda bile yanından ayırmak istemezler. O uykuda sofinin işi tamam olmuş. hastanın ilâcı. çabuk kararını ver. onun gazayla meşgul olmasını arzu buyurmazlardı. «Bu delikanlı onurludur.» der? Gaza.» Delikanlı kulağının dibini kaşımaya başladı. şeyhine ve başkalarına hizmet eder. Hiç kimse buna cesaret edemiyordu. Ama biliyoruz ki.» dedi. Sordular: «Sebep nedir? Âyette buyurulduğu gibi. hulâsa her yerde yanından ayırmadı. «Sofu vaktine bağlı bir insandır. Ebubekr'in gözbebeği oğludur. Çünkü ben bir şey kaybetmiştim. «O halde ileri yürü buraya gel!» dedi. Delikanlı. 42 )dışarı çıkmıştı. hatta evli erkekleri arabuluculuğa. hangisini istiyorsun?» dedi. ancak meydana fırlayan o pehlivan. muradına ermişti. yanında saklıyorsun?» Sofî şu cevabı verdi: «Bu mezarda da benimle beraber kalacak. kâh çift sürer. serdengeçtiler. Değirmene buğday götürür. Nasıl ki Hazreti Peygamber. «Ben varım. Çünkü bunlar Peygamberin sohbetinde edep dışına çıkmışlar. «Ey avratlar. Başının altına bir kerpiç koyarak uykuya daldı. «Her kimin kendisine uğur getiren bir şeyi varsa onu yanından ayırmasın» buyurmuştur. yüzünü açtı. her üçünü birden kafese koyasın!» dedi vaiz. «Pekâlâ senin neyin var?» Kadın.» anlamında bir hadis daha vardır. öküz çobanlığı yapmak ona yaraşmaz. beklemiştim. Tekrar umutlarıma kavuşmuş. sevgi artsın.» dedi ve devam etti: «Daha başka isteklisi yok mu?» «Var. bu delikanlı kişizade bir gence benziyor. «Şu halde aç yüzünü! Çünkü evlenmeden önce bir kere yüzünü görmek Peygamberin sünnetidir. O da evvelki gibi ileri yürüdü. Misafirlikte. semâ âyininde. Kadın yüzünü açtı. Vaiz sordu: «Çeyizden neyin var?» «Bir bağım var.» dedi. «Vardır.» dedi. «Bir öküzüm var. mescitte. Vaiz yüzünü kadınlar tarafına çevirdi. ben de ondan aldığım paralarla geçinirim. çöpçatanlığa davet ediyor. kâh su çeker. «Beni ara sıra ziyaret et ki. hamamda. ayakyolunda. «Bak yüzüne delikanlı!» dedi.» Üçüncü bir kadın göründü. Tekrar kadınlara döndü: «Daha başka istekli var mı?» «Var!» dediler. Vaiz. sağlam duvarlara benzeyen îslâm fedaileri. öküzü önüme katayım. Genç. Vaiz. Eşek sürücülüğü yapamaz. Yıllar yılı umutsuz kalmış. Onu sen biz'm için koru. bu hadis Eba hüreyre hakkında ve onun gibiler için buyurulmuştur. sen de o kadar nazenin bir şey değilsin ki. onun kazancıyle geçinirim. bu babta hayli hadisler naklediyordu. Delikanlı şu cevabı verdi: «Hocam ben istiyorum ki eşeğe bineyim. kâfirler tarafından bir cenkçi pehlivan meydana atıldı. öteki müminler hakkında farzdır ama Ebubekr . Bana bir kadın gerektir ki. Kadının biri ayağa kalktı.» dedi. Her ne kadar. ben garip bir adamım. «Beğendim!» dedi. kâh dolap çevirir. «Beğendim!» Vaiz tekrar kadına dönerek. Sordular: «Bunu niçin bir köşeye bırakmıyor. Şiir: Her işin belirli vakti gelip çalmadıkça. kırda. odun taşır. «Ama. Kadın mimberin önüne yürüdü. evleneyim. Hazreti Peygamber mübarek ellerini Ebubekr'in omuzuna koydular ve buyurdular ki: «Ya Sıddık! Nefsini bizim için sakla!» Yani. derhal yerinden fırladı meydana doğru yürüdü. «Evet gördüm.» «Evet doğru ama. Müslüman gaziler onun karşısına çıkmaktan utanç duyuyorlar da ondan. Uzaktaki gürültünün sebebini sordular. O lâtif ve arık derviş bütün gün o kerpici saklardı. «O halde kendini göstersin. pazarda. «Nasıl beğendin mi?» diye sordu. fakat tekrar umutsuzluğa uğramış ve böylece yüzlerce binlerce bu kararsızlık içinde çırpınmıştım. onu her nereye gitse daima beraberinde taşımaya başladı.» Bu söz Ebubekr'in kulağına vardığı sırada o. mahpusun hürriyeti ve mektep çocuklarının tatil gününü aradığı gibi şerefli ölümü arayan o fedailer nerede? Bu korku ve çekingenliğin sebebi nedir? Bunlar kimden çekiniyorlar?» Cevap verdiler: «Bu can korkusundan değil. Vaiz delikanlıya döndü: «Artık bunlardan birini seçmek sana düşer. Bir gün başımı bu kerpiç üstüne koydum ve beklediğimi buldum. bir gün mezarlıktan (M. su taşır. Vaiz erkeğe dönerek. Hazreti Peygamber nasıl olur da Ebubekr'e «Beni arasıra ziyaret et. Vaiz.» dedi. Hazreti Ebubekr de geri döndü. onların nazarları Hazreti Peygamberi bıktıracak bir hale gelmişti. «Senin oğlun hamle etmiştir. gazada dışarı çıkma.» dedi.» dediler. «Ey hatun kişi! Dünyalıktan neyin var?» Kadın cevap verdi: «Bir eşekciğim var. senin nefsinin sana göre değeri yok ama bizim için büyük bir kıymeti vardır. Fakat umut bulutunun yağış vakti henüz gelmemiştir. bizim sahbeti-mizden ayrılma. aranızda bu adamı isteyen var mı?» dedi.» dediler.» Vaiz.

Hakkın bir kulu. batan. hep halkın biribiri-ni taklit etmek suretiyle inanmasından. her şeyi olduğu gibi görürler. halkı sapkınlığa düşürmek olur.» der. Bu iyi ama şu da var ki bir kimse önce inanmış olsa bile taklit onu şüphe perdesine götürür. 10) buyurulmuştur. yoksa Müslüman mı?» Muhakkak. âsiden alınıp da Padişahın bayrakları gelince.» Yine dedi ki: «Nasıl açıklayabilir. yoksa benim dostum olurdun. Onu takdir etmekle bir an için pek hararetli. hatta kaleyi yeni baştan onarmak farz olur. Mademki mecliste söze başlıyorsun bu ne gevelemektir? Görüyorsun ki salah. Nasıl ki. İman küfür. Nasıl ki parayı sarrafa götürürler. Âşıklar vardır ki. onun milleti ve onun yolu bütün milletlerin ve yolların en iyisidir. mabetledir. Mısra: Taklit ehlini müslüman saymak nasıl olur? Ona nasıl olur da bir elem ve ıstırap erişir? O kendi nefsinde azizin azizidir. Çünkü onlar hakkın nuru ile görürler. «Müminler Allahın nuru ile bakarlar.» Dervişin biri şöyle dedi: «Görüyorsun ki. bir âsinin eline geçince onu harap etmek vacip olur. Bu makam Öyle bir Allah erinin makamıdır ki.hakkında günahtır. konuşanın dostu veya müridi ise. bir nevi ibadet ve vatan hizmeti olur. kaybolan şeyleri sevmiyorum. . Nihayet perdeyi kaldırır.» (Elhâkka sûresi. Eğer bu makama baş koysaydın. îhlas ehli odur ki. «Ben. din ile. Nasıl ki Hazreti İbrahim. teşbih ile. kulağı sağır olur. Zünnâr. Ama eğer sarraf âşık ise. Fakat kale. onları şiddetli azap ile alıp helak etti.» buyurulmuştur. Ebrar için iyilik sayılan ameller. (M. artık kaleyi yıkmak ve harap etmek için sebep kalmaz.» demişti. 43) Söz ustalarının yanında. senin doğru inançlı millet hakkındaki itikadını artırır. içinde değil. dürüstlük ancak senin dışındadır. onun kendine güveni kalmamıştır. «Kalp akça varsa onlan ayır.» derler. Bunları öğrenmek şu sebeple gerekir ki.» derler. Ancak belirli bir düşünceyi anlatmak için olursa bir şey denemez. Kuran'da «Herkes su içeceği yeri bildi. Yıkanlara da kaftan giydirmek gerekir. itikadımı öldürdüm diye işi açıklasa da bunu yorumlar. İşte dost da. «Sevenin gözü kör. Nasıl ki Kuran'da «Rablerinin Peygamberine isyan ettiklerinden. Ama onun niçin öl düğünü açık söylemez ki. Bilmezler ki. «Müslüman iyidir. söz söylemek edebe uygun değildir. Şiir: Dosta erişmek için durmadan koşuyorum. Şiir: Gelip geçici güzelliklere erenlerin gönül bağlaması imkânsızdır. Onun yeterliğine karşı beslediği güven eksilmesin. Kale.» (Bakara sûresi. küfür ve meyhane de aşkın sağlamlığını gösterir. Bir azize bir elem erişir.» Yahudiye sorsan ki: «Hıristiyan mı iyidir. konuşanın tatlı sözlerine âşık olur. O mutlu âşıklar asla başka âşıkları kınamazlar. 60) Duyurulmuştur. Âlemin viran olmasına sebep olur. geçen geçti. her âşık çirkini güzel görmez. halkın kendi hakkındaki zannı değişmesin. O itikattan vaz geçinceye kadar kalkan perdeler çoğalır ve o itikadı öldürür. Dedi ki: «Eğer bunu açıklamazsa bu. yahut taklit ile inkâr etmesinden doğar. O kaleyi onarmak ( o sırada) hıyanet ve günah olur. hakkıyle müslüman olamaz. Şiir: Zabitliğin düzeni. Buna cevap olarak deriz ki: Bütün âşıklar böyle olmaz. Bu soruyu Hırıstiyana da sorsan o da aynı cevabı verir. açıklamasa da. Âlemde görünen her bozukluk. küfür de iman olmadıkça. (dostun çirkinlikleri güzel göründüğü için) kalp parası geçer akçe gibi gelir. mukarrebin yani Allahya yakın erenler için günah sayılır. O zaman böyle bir hareket hıyanet olur. diğer bir anda da pek soğuktur. Bu da onun için iyi bir talihtir. o ancak taklit yoluyla aziz olmuştur.

Bu uyarlık yolunda ne kadar ileri giderlerse hakikat hakikat üstüne. O. Üçüncüsü caiz. bütünden habersiz yaşama! Bunu anla ve bana yaklaş. Çift demiri bir engele takıldı. Ben senin işin için elli sefer yolculuk yapayım. hakkın kendi âlemi ve sıfatlarıdır.» demektir. Bu meselede metotcula-rın fikirlerini söyleyeyim ki. kurtuluşa erer. Bir kere felsefeye başlayan sensin. îş bu yaptığımız yolculuk meselesine varınca hoş olur. Bu nüktenin benzeri. ileride oturur. nefsin riyazatıdır. ayrılık insanı pişirir. sizin işinizi yoluna koymak için yola çıkayım. Meğer büyük bir güğümün kulpuna takılmış. müminlere vâdolunan ve feleklerin en yüksek noktasından nişan veren cennet değildir. gözünü nereye açar? Her yerde dışarda kalan kimse. hadislerde de var: «Müminler tek bir vücut gibidir. yoksa hep ayrılıktan pişmek mi? Kavuşma halinde pişmiş olan kimse. bir saat de yiyip içmekle? O. onlara karşı. övendi-re yarasından perişan bir hale geldiler. Kalktı ve dedi ki: «Nebiler ve velîler yemek yerken de ibadet halinde ruhlarını terbiye ederler. hal ve keşif hususunda bir fenalıkları görülürdü. ya iç âlemini geliştirmek yoludur ki.Ömrüm sona yaklaştı ben hâlâ uykudayım. insan hem âşık olsun hem de onda görüş ve ayırma kuvveti yerinde kalsın? Dediler ki: «Biz aşktan bunu istemiyoruz ki insan tamamiyle kendinden geçmiş ve mağlup düşmüş olsun. derler. Peygamberlerin.» diyebilirsen bu kendi işin ve kendi maslahatın içindir.» Ben de dedim ki: «îmkâna karşı durmak mümkün değildir. bir nefsi yaratmak ve diri kılmak gibidir. Biri vacip'tir ki. 28) buyuruluyor. muamma söylüyordum. Ancak şu vardır ki.» Hülâsa o açık halvetlerde ne kadar ileri gitse hayâl gücü de o kadar artar bir çok hayâller görür. «Acaba bu bir çapul mudur? içinde gümüş para saklı bir define midir?» diye . iki kaziye ve üç bölümdür. derler. Çünkü ben sana bu yolculuğu buyurmak niyetinde değildim. Çünkü.» buyurulmuştur. aşkın özelliği şuradadır id.» Bir hastalığa tutulduğun zaman hele perhizi ter-kettikten sonra sabır yolunu tutarsın. bir kaç taş çıkarınca demiri gördü. Çünkü ayrılık ayrılık içinde pişer. kötülüklerden içini temizleme yoludur. ikiyüzlülük yapıyordum. Yahut da ilim tahsili yoludur. Yapacağım yolculuklar da sırf senin işini yoluna koymak içindir. o kadar emirler. kendimi öldürürüm de yine sana yaklaşmam.» dedi. seninle kaynaşmam. kulağı sağır olur. bu nebiler ve velîler içindir. Öküzler yürümeye imkân bulamayınca köylü öküzü dövmeye başladı. günahtan korunmak da tövbe istemekten daha kolaydır. Bu iki yoldan geri kalanların yeri cehennemden başka neresi olabilir? Kuran'da.» Köylünün biri tarlada çift sürüyordu. 44) Ey parça gel. ikincisi muhal. Nefislerini değil. düzeltir. Ama onlar derler ki: «Hayır. Ama bu cennet. Nasıl ki. Bu da nefsin terbiyesi. benimle tanış. İnsaf et ki insaf seni bir mertebeye eriştirsin. yani imkânsızlıktır. artık perdeye nasıl yol bulabilir? O daima perde içinde oturanlara benzer mi? Söylediğin şeylerden âşığın tarifini ve şahitliğini dinlemezler. zaman bu kadarcık sabrın neye yarar? «Bizim için sefer etmek gerekmez. aynı şeydir. Sordular: «Televvün (değişiklik) bu mudur ki. Bu yol da mücahade ve tasfiye yolu yani cehaletle savaş. Demirin ucunu yakaladı. ama bir türlü yerinden çıkaramadı. Âdem'in dışarı atıldığı cennet. Ona dedim ki: «Sen bana hep felsefeden bahsettiğimi söylüyorsun. nebilerle velîler bu yoldan yürümüşlerdir. cenkte geri çekilmek ileri atılmak içindir. Her iki tarafın da hatırlarını koruyor. Bu mümkün müdür ki. bundan niçin haberin yok? (M. Ama yürütmek mümkün olmadı. Diyelim ki kavuştum nihayet sevgiliye Ya o geçen günleri ben nerede bulayım? Hakka giden yol şu iki ihtimalin dışında değildir: Bu da. nehiyler ne oluyor? Niçin yapmadım. Bu işin ne değeri var. Allah işitir ve görür. sağlık aramaktan. ona karşı ayıplar hüner gibi görünür. olamaz da. bir saat ibadetle meşgulüz. Sevenin gözü kör. Her ne kadar onu yerinden kaldırmak ve kımıldatmak istediyse de bunu bir türlü başaramadı. Bu gün düzelmiş ve pişmiş olarak kavuşmak mı daha iyidir. yükseklerde bir ormanın başında ve yerin üzerindeydi. Sağlığı korumak. Adama dedim ki: «Madem ki demiri yerinden çıkaramıyorsun bari bir yolunu bul da başını kopar!» Her ne kadar çabaladı ise de bir şey yapmak mümkün olamadı. ümmetleri hak yoluna çağırmaları. Bunda bir uygunsuzluk yoktur. öküzler yüzükoyun düştüler. Sen kendini onların kötülükleri hakkında bir zanna kaptırma! Çünkü onlarda kötülük olsaydı işte ve ibadette. bu ayrılık meşakkati karşısında o kolay şeyi niçin düşünmedim? Söylediğim sözlerde nifak. dedim. «Niçin bu kadarcık sabretmedim?» diye kendi kendine söylenirsin. Çiftçi demirin takıldığı yeri bir daha yokladı.» «Hayır. iki zıddın birleşememesi gibi. yahut Kabe'de veya istanbul'da olayım. tekrar dirilmeniz.» (Lokman sûresi. Bunu kendi kendime yapayım. «Ey yabancı kişi! Surette sen benden bir parçasın. Nasıl ki. yani olanak halidir ki her iki tarafa yönelebilir'. bunlar. Olabilir de. yani denilebilir ki. tecelli tecelli üstüne gelir. Halbuki açık konuşmak gerektir. «Sizin yaratılmanız. Bu üçüncü bölüme giren herkes. Yoksa benim için ne fark var? Rum ülkesinden Şam'a gideyim.

«Yahu. «Sermayesizlikten. gamsız bir adamdı. «Yallah bunlar bana doğru geliyorlar. o ihsanın büyüklüğünü ve sonsuzluğunu belirtmek içindir. Fütüvvet. 12) ve ayrıca. Tekrar dönerek Padişahın yanına gittiler.» dedim ve Âdem'in günahını ve onun özür dileyerek tövbe etmesini anlattım. 46) Böyle bir adam şaka yaparsa bildiklere onun şakasından bir heybet gelir. «Bari bir su ver de içelim!» dediler. Şiir: Dürüstlük bir şehirdir.» dedi. Bence parasız dert daha iyidir. Allahdan mağfiret dilesin. Yolu işaret ettikten sonra geçip gittiler. Filân yere mi yoksa doğruca Padişaha mı götüreyim diye bir takım kuruntularla uğraşırken. Fakat köylü yine pişman olmuştu. «Eğer doğru ise gidin köylüyü buraya getirin. sözlerini tekrarlar durur. bilgisizlik değildir. Şu suretle söylenmeye baş laddar. Nihayet demiri kopardı: Güğümün içi altın dolu idi. Çavuşlar. Bu sesi işiten iki çavuş koşarak geldikleri sırada köylü. Fakat birbirlerine bakarak gülüyorlardı. Babasının geleneğine uyarak. Adamlar. çamaşırlarını ortaya attılar. Babasına benzeyen zulmetmez. Ama adamın hayali altın tarafına hiç işlemiyordu. Ama ciddî sözden o kadar heybet gelmez. Sevinçle avucunda tutarak baktı: «Vallah ki altındır. Sıra bana gelince ne kadar ısrar ettilerse bir şey söylemedim. adamı çırıl çıplak soydular ki. İçlerinden çok yumuşak huylu biri Padişahtan aman diledi: «Ey cihan şahı! Bir kere ferman buyur ki bu gülüşmemizin sebebini sorsunlar.» dedi. öteki elini tuttu.» dedim. çünkü can korkusu yoktur. «Şehrin yolunu bizden mi soruyorsun? îşte şehrin yolu şu taraftadır. o sırada. Köylü o zamana kadar düşüncesiz. ben de o şehrin sultanıyım.» dediler. «Ne istiyorsun?» diye tekrar geldiler. Padişah. Allah aşkına bizi dinleyin!» dedi. Onu ahmak yerine koyarak. Çavuşlar uzaklaşınca köylü yine pişman oldu. ancak mânası erişir ki onların renkleri başkalaş-sm. (M. paralı olursun bir dert. Bir avuç para çıkardı. Onda kendim yaşayayım. Nasıl edeyim de bu işi başarayım diye düşünmeye başladı. Dedim ki: cÂdemoğlu gerektir ki ömründe bir kere bir günah işlesin ve bütün ömrü boyunca onun pişmanlığını çeksin. uzakta pek sıkıntılı bir halde avdan dönmekte olan Padişahı gördü. Adamlar gülerek. köylü bunları görünce korktu. sevdalan başına toplandı. «Göstermiş olduğunuz şehir yolunu unuttum da tekrar sorayım dedim. içimden onunla konuşmak arzusu geldi bana.' anlamındaki âyet indiği vakit onlar bu âyetin zahir mânasından başka bir mânası daha olduğunu anlayamadılar. oturdular. «Bilir misin? Geçit nedir?» (Beled sûresi. Âdem Peygambere varıncaya kadar fütüvvetleri nasıl oldu? diye sordular.» «Bu. Bir köylü ile alaya başladılar. Halbuki Padişah. Çavuşlardan biri köylüyü dövmek istedi. paraları teslim etmek için bağırmaya başladı. Fütüvvet ehli büyüklerden her birinin. Çavuşlar. elbisesini satsınlar. Bu sefer gerçekten bir daha çağırdı. başını önüne eğdi. Çiftini sürüyor. «Şehrin. çok öfkeliydi. hiç konuşmuyordu. Çünkü onlar gelinceye kadar evvelki fikrinden vaz geçmişti.» dedi. Çünkü köylü idi. Belki. Çavuşlar koştular. Köylü. Gerçi büyüklüğü belli olan kimsenin kendine göre bir âlemi ve bir veliliği vardır.» dedi. Bu insanlarla şakadan konuşmak. Köylü kendi kendine. kendim öleyim. Sıkıntısını onlara açıklayamamıştı.» dediler. Âdeme gelince nasıl oldu? ibrahim'e gelince nasıl oldu? Müminler ulusu Ali'ye gelince nasıl oldu? Her biri kendi ölçüsünde bir şey söyledi. ciddî konuşmaktan daha uygun olur. parasız olursun bir dert. Dediler ki: «Yüzünüzü öyle birine çevirin ki o kendisinin ve kavminin ne işe yaradığını bilmiş olsun. «Bilir misin din günü (Kıyamet günü) nedir?» buyurulmuştur. Sözü geçen âyetteki 'bilmiyorum' sözünde cehalet veya şaşkınlık yoktur. Her ne zaman onlara anlatmak için sözü tekrarlasan. bir iş yapıyordu. önce verdiği karardan pişman olmuştu. Bu sözün hakikati onlara erişmez. bu tarafta mı. yolunu sormak için çağırdım sizi. İşte bunun üzerine Fetih sûresi indirildi.söyleniyordu. Söylemiyordum. Çavuşların her ikisinin de öldürülmesini emretti. Belki şu mânaya gelir: Acaba bana Padişah ne kaftan giydirecek veya hangi mülkü bağışlayacak? Bir daha sordular: «Bu sözde de yine bir şüphemiz var. «Haydi! Padişah seni istiyor. Nasıl ki başka bir yerde de. ihsanlar verilmiştir kalanını nasıl olur da bilemez? Çünkü az çoğu gösterir.» dediler. Köylünün saçma sözlerinden bir şey anlayamamışlardı. hakkında kötü düşünürler. kendim korunayım. Onlara dedim ki: «Bu ancak . Bu söz bir hikâyeden meydana çıktı. İnsanın değişmesinde bir sebep vardır.» Tekrar sordular: «Bu onlara nasıl bir cevap oldu?» «Sözün gelişi böyle olur. Ama o saatten sonra âlemin hayalleri. Ama altına kavuşup da derdin olmak daha iyi!» dedi.» dediler1. «Onun gibi bir zatın kendisine nasıl bir hilat giydirileceğim bilememesi bir noksan değil mi? Mademki ona bazı kaftanlar. Şüphe yok ki şakada o derece sertlik ve korkutma olmazsa daha hoş olur.» dedim. Orada bir derviş vardı. yoksa şu tarafta mı?» dedi. Hikâyeyi olduğu gibi anlattılar. «Bizi niçin çağırdın?» diye sordular. Bana sordular: «İnnâ Fetahnâ' sûresinin indirilmesindeki sebep ne idi?» Dedim ki: «'Benimle ve sizinle ne yapacaklarını bilemem.

» dedi. sen müslümansın. başkalarını da senin hatırın için seviyorum.» dedi.» (Dehir sûresi. Bunu. yani ona. O arıklaş-mıştır. Allahyı görünce âşık oldu.» Ona cevap vermek istedim ve dedim ki: «Belki mânâ alanı çok geniştir ama söz alanı çok dardır. «Ben kâfirim. zalimlere de elemli azap hazırlamıştır. onun adını ölümle birlikte anarlar ve ölüye hitap ederler. başka çaresi yoktur. Şu halde Allah. Nasıl ki hadisde Nefsi Mutmainne'nin yani ha-kikata kanmış olan nefsin Nefsi Levvame'den yani kendini kınayan nefisten daha hayırlı ve daha aziz olduğu buyurulmuştur. kutuptan önce de falan şey. Fakirden üstün bir şeyh vardır.» Onunla ancak nifak yönünden konuşuyorum. Sevgili razı olduktan sonra başkalarını da onunla birlikte severler'. Müslümanlığın dış yüzünü bile bilmiyordu. 'Kendimi takdis ederim. Ona her kim. bir daha ölmeyesiniz! Gün ışığı parladığı zaman aramızı birleştirir. Tebriz'de diyordu ki: «Bunu cenazenin önünde ne diye söylerler? “Ben ölmeyen o diri Allahı kutlarım. yahut Allahtan öyle büyük bir şey bulmuşum ki. âlemin ve Âdem'in ulusu Cenabı Peygamber. ben Arap ve Acemin en düzgün konuşan insanı olmakla iftihar ederim. niçin. fakirlik mertebesinin benim için bir öğünç vesilesi olması ile de öğünürüm. Nasıl ki. Arap şiirleri! Hep bu! Şimdi kendi sözlerin nerede? «Bu. ama size anlatmak zordur. Onlar zannederler ki yüce Allah adına söylüyorlar. Şimdi. 48) Dedi ki: Dervişin birisinin bir hırkası vardı. nifakı da bilmediğini anlasın! Ona.» diyorsun? Bu böyledir. Adam Müslüman oldu. Mevlânâ'ya diyor ki: «Ben.» Buna. Bu hırka kendisiyle konuşurdu. benim dinime gir. Onu benim için seviyorsan. «Allah dilediğini rahmetine idhal eder. Şeytanını. Adam gâvur oldu bundan sonra ona kâfir yahut Müslüman kâfir dediler. Hele bir takım başı boş sözler' de söyler o. 'Âdem ve başkaları benim sancağımın ardından yürürler. o Şeyh. «Sevilenlerin yanında sevilmeyenler de hoşa gider. Müslüman oldu. Bu. «Bu kâfirdir. «Bu sözü başka bir kulakla dinle.» diyen kâfir olur. Müslüman etti. seni seviyorum. der.» dedi.sizin sermayesizliğinizdendir yoksa benim sözlerim çok iyidir. «Şeyhlerin sözlerini işitmiş olan kulakla dinleme! Bu sözün konuşulduğu yerde Bayezid-i Bistamî'nin ve onun. Bir ay. bunu bilmiyorlar. onu bir şeyhden daha . Gâvur kızı. Yüz kere de söylesem her defasında başka bir mânâ anlaşılır ve o asıl mânâ böylece el değmemiş bir mânâ olur. Allah bize pek az bir şey vermiştir. Sen bu fakirlik mertebesinden ne bekliyorsun ki. Ne önce gelenler. Halbuki Allah öyle bir ulu Allahtır ki. Nasıl ki şu. (M. 47) Müslümanın biri bir gâvur kızına gönül verdi. çilenin ve arıklık yolu aramanın tam kendisidir.» derse kâfir olur. «Eğer benimle evlenmek istersen Müslüman ol. bu olmaz. Nefis. Onun sevgisi ile kara köpekleri bile seviyorum.» (Beled sûresi. hırkasıy-la meşveretlerde bulunur. benim de hoşuma gider. ahiret oldu. 2) buyuruyor da daha yüce olan Nefsi Mutmainne ile ant içmiyor? Onu bahis konusu etmek istemiyor. «Müslüman değildir. Kız. fakirlik icabıdır. ona sorular sorardı. O da. kutup. yavaş yavaş müslüman olayım. Allahnın ilâhî kanunudur.» îşte bu diyordu ki: «Söz meydanı çok geniştir. zamane onu bulandırmasın? Şeyh diyordu ki: «Müslümanlık gerektir Müslümanlık!» Halbuki kendisinin hiç de Müslümanlıktan haberi yoktu. iki ay. Şu sebeple ki. şeyhten üstün. Kâfir. bu fakirlikten hiç kimseye bir şey anlattın mı? Bu fakirlik mertebesi için o gafil şeyhlerden bir haber getirdin mi? Dünyanın en büyüğü. artık yaltaklanmaya başlamıştır. sânım ne yücedir!' gibi sözlerinin ne yeri var?» (M. der. sen ki insan oğlusun. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'den başkaları için mi söylüyorsun? Eğer beni onun için seviyorsan çok iyi olur. yalvardı yakardı. Ondan niçin bahseder? Bu gün dünya. Hangi nimet vardır ki. O. bazı kocakarı hikâyeleri. O. 31) anlamındaki âyetin tefsirinde. niçin Nefsi Lev-vame üzerine yemin ediyor? Ve «Kendini ayıplayan nefisle yemin ederim. artık iyi insan olayım.” Yani öyle diri yaşayın ve öyle diri ölün ki. biri şöyle der: «Ey şah ayağının toprağı hakkı için!» Eğer onun cam aziz ise başka bir cevap söylenir. Şunları söylemek istedim: «Sen. son derece gizli tutuyor. dilerse insandan başkalarını da konuşturur. ay gibi güzel bir müslüman kızına âşık olmuştu. «Hayırlı mal hayırlı insana yaraşır. Diyorlar ki: Filânın sözü serttir. Bunun tersine olarak bir kâfir de. Buna delil de gösteriyoruz. Peygamberlerin mucizeleri tevatürle sabit olmuştur. nasıl olur da sen de konuşmazsın? Dile gelmezsin? Ancak bütün sözlerin. güzel bir dilberdir.» sözü gerçeklendi. Allah bana öyle büyük bir şey vermiştir. ne de sonuncular bunu anlayabildiler.' buyurmuştur. arka arkaya onun sözlerini dinlerler ama bir koku alamazlar. Mecnun'un şu şiirini tanık getiriyor: Şiir: Onu sevdiğim için bütün karaları seviyorum. Halbuki biz diyoruz ki.» dedim.

Bunlardan her biri kelâm'ın bir parçasını.A. Ama ases başının makamını daha yüce sayarlar. O dedi ki: «Bu küfürdür. dervişin sözüne göre gelmez. 26) diye yalvardı. birlikte yiyin. arkasında değnekçileri vardır. Daha başka bir şey isteyip de parçaya uzanma ki. ötekileri değil!» diyordu. bütün parçalar senin olsun.» diyor. İblis'in mânası kadim'dir sözü üzerine ne söyleyebilirim? Şunu demek istiyorum ki. Ama eğer elini tek bir dala atarsa. seci'li.» dedi. hep teker teker" yerler. Bir başkası da daima nesir söyler. Atlı kamçısını kaldırdı. Gerektir ki. Böylece o deriyi davul da yaparsın. «Eğer ekmeklerinizi birlikte yedinizse. bir yolculuk sırasında yemek vakti gelmişti. bazıları Padişahın kapısını hor görürler. belki de Muhammed'e uymayı şart bilmezler ise Musa'ya uymaktan da pek az zevk duyarlar ve onun yolunu tutarlar. Çünkü onlar Hazreti Huhammed'e uymaktan bir zevk duymazlar. ayağına bir başkasının pabucu geçer ve bu pabucun bir tarafı yırtılır. hep şiir söylerler. Burada. «Evet. Nasıl ki keçi derisini tulum (gayda) yaparsın. bu senin daima kararlarından döneklik ettiğini göstermez. Âdem oğullarının ruhları da onların suretlerinden önce yaratılmıştır. İblis'in varlığı ilâhî bilgide mevcuttu. önünde ardında dolaşırlar. Allah kendi ekmeğim seçip yiyeni af etsin. özür dilemek gerçektir. Hazreti Mustafa (S. Ruhlar toplanmış ordulardır.» dedi. hayvan sağken bu deriye vursaydın ondan ancak keçi sesi duyardın. Çünkü Nuh Peygamber. karanlık bir gecede kalabalık bir yerden dışarı çıkmak ister. Diyorsun ki: «Veli tek bir insandır. Türkler cesur. ondan çıkan her ses artık senin sesindir. Köyün ihtiyarı onların diliyle. o dalın kırılmasında tehlike vardır. Halbuki. (M.geri bir sıraya atıyorsun?» Ama hiç bir şey söylemedim. Şimdi Hazreti Mustafa (S. Bu mahvolmuş bir derviştir. Allah kelâmı ise küllî'dir. konusever ve 'kaynaşık insanlardır. 49) Birinin evinin kapısında. Bir zümre vardır M.» «Nuh'a mı uyacaksın. bir dalım seçerler. Onlar da. «Hayır. keçi sesi değildir. Her ne kadar İblis'in sureti hadis ise de. Dedi ki: İblis'in mânası hadis yani sonradan meydana gelmiş değildir. Bu macera henüz ruhların birer kalıba girmelerinden önce idi. Nasıl ki. Söz öte baştan geliyor. Hâşâ. Bir zümre. Dal elden giderse kök de gider. kafiyeli sözlere değer verirler. gövdesi de. 172) diye buyurdu. Beyit: .» Öteki.) ise. bir ağaç peydan oldu. Yolcular korkularından onun dediği gibi yaptılar.) ne buyuruyor? «İblis. ev sahibi ağacın tamamını korusun. burada keçi aradan çıkmış. konuşan derviş değildir. «Yarabbi. serpildi. Çünkü önünde. o zaman bütünün elden gitmesi tehlikesi vardır. Hep öyle konuşurlar. Biri.» Nasıl ki. «Şimdi o âdeti koyanın da canını yakarım. onu kabul edenin de! Çarçabuk yemeklerinizi toparlayın. küfür değil bilâkis îslâmdır. «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» (Araf sûresi.» Yani onunla herkes beraber yürür. âdemoğullarının damlarlarında dolaşır. Çünkü ben. yoksa Mustafa'ya mı?» dedim. ona bayağı bir süvari gözüyle bakarlar. Çünkü karanlık vardır. «Bizim köyümüzün eski âdeti böyledir. bütün dalları da onun olsun. Ama herkesin de böyle bir zamanda kendi pabucunu koruması lâzımdır.A. Nasıl ki. onun cevabı da sadece susmak oldu. Gerçi keçi derisinden çıkar ama. İlâhî bilgide ancak onun bir gün var olacağı malûm idi. ağacın gövdesi artık elden çıkar. Herkes kendi azığının başına oturup yemeye başladı. Davul da çalarsın ondan. yine bir sos çıkar. Allah ruhlara hitaben. Sonra dedi ki: «Eğer onlar diken gibi oldularsa içlerini ateşlemek lâzımdır. ağzına koyar üflersin. ilâhî ilimde senin vücudun da mevcut değildi. Bu arada ansızın bir Türk atlısı çıkageldi.» dediler. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin (Allah Bereketini Ebedî Kılsın) 642 Senesi Cemaziyel . bütündür. yola düştüler. Sofuların âdetleri gereğince herkes kendi yemeğini ayrı yer. fâni olmuştur.Ahir Ayının Yirmi Altıncı Pazar Günü Sabahı Konya'ya Gelişi Önce. Şimdi onun yanlışlıkla bulduğu pabucu giyip gitmesi gerekmez. Bu çile dolduranlar Musa'ya uyanlardır. kendi kendine kararlaştırmış olduğun bir fikirden biraz ayrılırsan. O dedi ki: «Hayır. manası kadîm'dir. onun suretinden evvel var idi. Rabbimiz-sin.» buyurdu. Keçiden çıkardığın sesin mânası da fâni olmuştur. köylüler dürüst insanlardır. Elini bütüne uzat ki. insanın damar larında nasıl dolaşır? İblis'in insanoğlunun damarına girmesi reva değildir. «Allahım ümmetimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler. Ama nihayet. yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma!» (Nuh sûresi. Bunlara sordu: «Niçin ayrı ayrı yiyorsunuz? Niçin ekmeklerinizi beraberce toplu bir halde yemiyorsunuz?» Adamlar. Her halde İblis'in mânası. damar içinde dolanan kan gibidir. daima onların nazarı dünyayadır.» dediler. sıkılganlık yüzünden kimse aç kalmasın diye. onun yaratılmasından daha önce. O. Bir gün. İblis sureti diye yaptıkları o çirkin resim. Yemek yerken aralarında bir haksızlık olmasın.

Kuran'ın birçok yeri onun zikriyle doludur.» buyurdular. nüktesine de yakın bir sözdür. Çünkü kemâle ermiş olan derviş. Biri sordu: «Kuldan Allahsına giden yol ne kadarda?» Dedim ki: «Allahtan kula giden yol kadar. bu kemâle. «Ah kardeşlerimi ne kadar özledim!» buyurdu.» ama tamamiyle erginleşmemişüm. Çünkü sen zaten beni görmekten boğulmuş bir haldesin.» Nihayet. halde hiç bir şey yemek istemiyordum. sizler benim dostlanmsınız. Yoksa nasıl reva görebilirsin ki. onun konuştuğu Peygamberi ki. Ama tersine kılıç iki parça oldu. Dedi ki: «O halde onun sureti ne idi?» Hazreti Muhammed (S.» dediler. Sonsuz bir şeyin sonu belli olan şeyden daha uzak olduğunu bilmek de yersizdir. Hazreti Peygamber. ancak benden sonra gelecek olan nazenin kulları (Allah velilerini) özledim. Hemadan şehrinde vaiz ediyordu: «Herkes Allahı.» dedi ve hemen kılıcı getirdi. bâtıl sözdür. Arkadaşına dönerek şöyle dedi: «Hani sen bu Hint kılıcının özelliği vurduğu her şeyi iki parça etmektir diyordun?» Arkadaşı. Derviş söze başlayınca itiraz gerekmez ona. Musa hakkında nasıl şüpheye düşebilir? Allahın sevgilisi. Musa'nın sabırsızlığından ileri geldi.» dedi ve Allah diliyle cevap aldı: (M. medresede öğrenilen her düşüncenin bahse de. onu tecrübe için şu dikili taşa bir vuralım. taşa vurdu. kılıç Hint kılıcı olmaya Hint !kılıcı idi ama taş ondan daha hünerli imiş. Şehrin vaizi geldi. sınayalım. Musa da kendine baktı. O dedi ki: «Soruyu işitmemek ve sorudan üzüntü duymak eksiklik olur. (senden önce) gelip geçmiş peygamberlerdir ki onlar da şimdi dünyadan göçmüşlerdir. Onun o topluluğa karşı ilgisi uyanır. A. O dağ. Çünkü öyle şeyler vardır ki. Evet kaide budur ki. o meclis de hoş olur. ona artık perdesiz gösterirler. Bütün bunlar sözün suret yönüdür. hem de cevap veren bulurdu. onun öğrenimi öte taraftanmış. bana görün de. Ona. o ilgi de etkiler yapar. «Bu Hint kılıcıdır. Belki de uyanıklığın tanı kendisidir. Görüşün hakikati Musa'ya yüz tutunca onu alaşağı etti ve bu görüş içinde boğuldu. Sahabe: «Ey Allah resulü!» dediler. Bu taraf sözü ile ona hangi çetin nükte ifade edilebilir? Allah. Nasıl ki.» Ona dedim ki: «Tam bir anlayışa sahip olan kimse bilir ki. «Kendini bana göster. Allahnın lütfü ile öte tarafın öğretilmesi bu tarafa düştü.» dedi. Nasıl ki. hem sorusuna cevap alırdı. Musa'nın benliğidir ki. Adamın biri. bu bahisle ilgisi yoktur. demektir. Sonra da. Bu. Dervişin gözü önünde o meclisin hayali hoş geçmiştir.» dedi.» Buna otuz bin yıl da dense doğru olmaz çünkü sonu yoktur. Bu. onun varlığı belirince kendisi arada hiçleşmiş oldu. «Hayır. inceliği ve zayıflığı dolayısıyla ancak rüyada gösterilir ki ona takat getirilsin. bir kimse bir şeyi severse onu çok anar derler. Firavundan daha kuvvetli idi. uyku değildir. Bugün derviş sözüne nasıl itiraz olunur. Ölçüsüz bir şeyi ölçü ile ifade etmek. Cevabı dinlemesen ve gelmezse mânâ kime gelir? Sabır dinleyene kuvvet verir. Nihayet bu derviş. varlıklardan birine diye eleştirmeye girişmişti.» buyurdu ki. 50) «Beni göremeyeceksin!» Yani böyle (dünya gözü ile) görmek istiyorsan asla göremezsin! Bu ifade inkârda mübalâğa ve hayrettir. İnsan Kâmil olunca da.Bunu ancak akıllı kişi bilir. Bundan sonra yüz cevap söyler. yemişler verir. Allah yönünden eksiklik gelmez. sonsuz bir şeyin sonundan bahsetmek imkânsızdır. tartışmaya da faydası çoktur. Musa. «Onu gözler kavrayamaz. Sonsuzlukla ilgisi yoktur.» dedi. Hakkın dilinden konuşur.» buyurdular. kürsüye . bu umutsuzluk tarafıdır. Eksiklik onun sabırsızlığından ileri gelir. bilinen o belirli güne kadar uzayıp gidecektir. orada Allah vardır. medresede söylenilen her sözün. Allah da Musa'ya beni göremeyeceksin dedikten sonra. «Dağa bak!» dedi.» buyurdu. «O gözleri kavrar. Bu sesten o sese kadar kaç yıl geçmiştir? Bu misâl zaruret yönünden söylendi. Arkadaşı sordu: «Hint kılıcı nasıl olur?» Beriki cevap verdi: «Her vurduğu şeyi iki parça eder. «Nefsini bilen Rabbini bilir». Allahsını gördü. sen kendi nefsine bakarsan beni görürsün. uyanıklıkta insana gösterilmez. Her nerede söz varsa. Firavun veli idi ama Musa veliden daha üstündü. «Dağ» dedi. Henüz erginlik çağına erişmek üzere idim benzetiyor. Senin bilgine başka bir bilgi daha yardım eder ki. Yani seni göreyim derken içinde boğulduğum günahlardan ve seni görmek istediğimden dolayı tövbe ettim. bu taraftan bir şey öğrenmedi. şimdiye kadar her zor soruya karşı bir cevap söyleyesin. «Evet. ölçüsü yoktur. Söz. demek istedi. Biraz daha ağır ve sabırlı davransaydı. Bu da tam umut yönüdür. Allah erlerinin uykuları. Bu aşk üzerinden otuz kırk gün geçtiği çıktı ve teşbih ile ilgili âyetleri sıralamaya başladı. sana bakayım? Yoksa biri. bir dostuna Hint kılıcı getirmişti.). Ama o söz bu faydadan bu konudan uzaktır. «Ama senin kardeşlerin. ululuğu ve sarsılmaz sebatı dolayısiyle Allah ona. bu 'lenterâni!' (Beni göremeyeceksin!) teranesi. o kardeşlerimi de istemiyorum. «Biz kardeşlerini mi arzuladın?» «Hayır. Daha nasıl diyorsun ki. Biri. Allah Musa gibi kendisiyle konuşan bir Peygamberin duasını reddetsin de ona cansız bir dağı göstersin? Musa ondan sonra: «Yarabbi! Sana tövbe ettim.» Adamcağız da ona şu karşılığı verdi: «Sofî vaktini kaçırmaz.

Padişahın gizli sırlar söyleştiği kimseye bu iltifat cismin gıdası sayılır. Allahyı bu etseler bile yine cehennemlik olurlar. Onların ibadetleri anlatırken. Halbuki bunlara sormalı: Dünya lokması için ne diye ilim tahsil edersin? Bu ip insanı o kuyudan çıkarmak içindir. Sözü geçen dört büyük günahın başında gıybet gelir. Be. Allaha mekân isnad edenin vay dinine vay mezarına.» Arap dilinde ant içmek için kullanılan harfler üçtür: Vav. 22). «Çekil karşımdan! Artık bana ilâhî sesler gelmiyor. imanı iman değildir.» dedi. yeter ki. nereye gidiyorum? Aslım neredendir.«Rahman Arş üzerine istila ve galebe ile hakim oldu. birer birer yorumladı. devleti sonsuz olsun. işe boş ver ki. Vaiz da teşbih inancasına ediyordu: sapmış kimselerdendi. Eğer gaip ise onu anan kimse gıybet etmiş olur. dördüncüsü de zulüm'dür. Allahı anan kimse. çirkinliği dolayısiyle başka günahlardan ayrı sayılan dört büyük günahtan biridir. üçüncüsü kan gütme yani adam öldürme. İkincisi bühtan (iftira). «Vay o kimselere ki.' dedi. Şimdi. şaşkınlık etme! Allah ister arş üzerinde olsun.' dedi.» «Allah Ademi kendi sureti üzerine halk etti. mekândan münezzehdir. şehir vaizinin dediği gibi melekler de arşın etrafını çevrelemiştir. Fakat bunları yanından kovdu. ve yine «Üslerindeki Rablerinden korkarlar. «Nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. Kadıncağız adamın karşısına oturdu.» Bu sözler üzerine adamın yüreği yumuşadı. Ruh da. (M. «Efendi hayırdır inşallah. derler. 'Her kim. bir kısım halk. billahi. Te. gayet güzel bir surette iki ayağını aşağı sarkıtmış bir halde kürsüye oturmuş. Her üç harf ile ant içerim ki. ya gaiptir. Allah da bütün o zorluklardan seni kurtardı. Sen daima. Teşbihçilerin derisini yüzmek gerektiğini söyledi. Bu bahs ile ilgili âyet ve hadisleri «Rabbimi kırmızı bir elbise içinde gördüm» gibi çeşitli manalara gelen hadisleri gayet güzel anlatıyor. bu birbirini tutmayan sözler karşısında biz hangi tarafı tutalım? Nasıl yaşıyalım? Nasıl öMim? Âciz 'kaldık!» Kadın dedi ki: «Hiç acizlik gösterme. Geçen hafta âlimin biri tutturdu. diye bekler. nedir bu hal? Hep ağlıyorlar.» mealindeki âyetlerin tefsirine başladı. Vaizin sözlerine itirazda bulundular. bir medrese elde edelim. Yani gıybet. sonra yine «Allahın sizi yere geçirmeye-ceğinden emin mis'hrz?» (Mülk sûresi. daha sonra «Rabbın gelip melekler sıra sıra dizildik de. Ya hazırdır. Hazırda olanı anmak da yabancılıktır. semalar onun eliyle durulmuştur. evin bir köşesine çekilerek başını bacakları arasına aldı. Sünnî vaizin bu sözlerini işitenler çok korktular.» dedi. içime ateş düştü. Cemaat evlerine gittiler. bu halin dışında değildir.» (Tâhâ sûresi.» «Ona benzer bir şey yoktur. Hadisler de rivayet «Rabbınızı gece dolunayı seyreder gibi göreceksiniz. tallahi. ölürse kâfir olarak ölür.» (Nahil sûresi. her kim suretten söz açarsa onun ibadeti ibadet değildir. bizim nasibimiz henüz erişmedi. demeye getirdi. Teşbihe benziyen âyetleri de hep tevil etti. Vay onun ölüsüne. vallahi. gönlünü hoş etti. yemiyecek misin? Çocukları dövüyorsun. dervişlik vazifeni yerine getir. Bunlardan biri evine geldiği zaman iftar bile etmedi. «Ne yapayım? Bizi âciz hale getirdiler. her nerede olursa olsun. niçin geldim. doğrulmadı.» sıfatları ile teşbih etmez ve bu suretlerle bilmezler! Onlar ibadet kabul olunmaz. her kim suretten söz açarsa cehennemden kurtulamaz. teşbih yönünden manalarını söylüyordu. Kadın ona tekrar sordu: «Kendisine umut bağladığın Allahyı mı bir tarafa bırakıyorsun? Bu ne haldir? Sen sabırlı bir erkektin.» mealindeki âyetleri de hep benzetme yolu ile yorumladı ve bütün bunları hep teşbih noktasında birleştirdi. 16). «Ona benzer bir şey yoktur. 52) otursun.» (Fecr sûresi. o kadar cehennem tehdidi yaptı ve korkuttu ki.» diyordu. beni kovuyorsun. Sen kendi dervişliğini düşün. Allahı arş üzerinde bilir ve böyle bir şeyi hatırından geçirirse yani onu semada tasavvur ederse o kimsenin ameli ve ibadeti kabul olunmaz. şimdiye kadar başına bir çok çetin işler gelmişti hepsine sabrettin ve kolaylıkla atlattın.ederse büyük günahlardandır. Allahya bel bağladın. tenzih âyetlerini okudular. Allahnın mutlak varlığını. yüzümü nereye çevireyim? Mevcut olmayanı anmak gıybet etmek demektir. vay onun son haline!» Bir hafta sonra garip bir Sünnî vaiz geldi. diye bilir. Hafızlar. çocuklar gibi ağlamaya başladı. şu medreselerde tahsil görenler. îyi duygularla hareket etmek gerekirse bunlar o derneklerde bir yer tutmak için çabalarlar. 51) Bu âyetlerin manalarını teşbih yönünden söylemeye başlamıştı. Bunları çoluk çocuklarına anlattılar ve hepsine şöyle tavsiye ettiler: «Allahı arş üzerinde biliniz. doğurmadı. onu arş üstünde bilmeyen kâfirdir. ister yersiz olsun. üstüne rahmet yağdırsın. Çoluk çocuk etrafına toplandı. Ama gıybet . Sultan şöyle buyurdu veya Sultan şöyle yaptı. ister1 arştan uzak olsun. kürsüye çıktı. bağırarak tersledi. «Her kim teşbihten bahsederse kâfir olur. ömrü uzun olsun. hep bir mansıp sahibi olalım. ister bir yerde (M. Şimdi zikreden. Çünkü Allah. üzgün bir halde evlerine döndüler. Bu bizim nasibimiz . onun mekânsızlığım da ileri sürerek sorular sordular.» dedi. yemek soğuyor. 50) gibi âyetleri kürsünün önünde okumaya başladılar. O geçen nimetlerin şükran borcu olarak bu günkü sıkıntılarını da yine Allahya havale et. Hangi cevherdenim. Tenzih yani Allahyı noksan sıfatlardan arı bilmek hususunda çekingen davrandı. mekâna muhtaç olduğunu söyleyen zavallının vay haline! Vay onun sözlerini dinliye nlere!» dedi. 5). vay onun mezarına. Sultanın önünde oturan kimse. hazır ise ona yabancılık karıştırır. Nasıl ki. Yoksa yapışıp da başka kuyulara inmek için değil. «Allanın. Bu hafta da başka bir âlim geldi. 'Allahı arş üzerinde bileceksiniz. canımız boğazımıza geldi. Her kim onda bu suretler yoktur derse onun imanı yoktur. Bunları düşman taraf helâl etmedikçe azaptan kurtulma çaresi yoktur. "Çocuklar annelerinin yanına koştular. Adam. acaba ben kimim? diye düşün. şu anda neredeyim.

Ettiğim o muhalefet. . ses çıkarmadan buna yanaşsınlar. o dal ve budağın filizlendiğini. her fende başta gelen üstatlar. feryat et ki. Çünkü ona nisbetle hepsi kör ve topaldır. Bir ses geldi: «Sen onu göremezsin?» «O halde ne yapayım?» Cevap geldi: «Çileden çık. başka bir şeyi öğrenmiş oldum. ayağıma kapanan bir Ahî delikanlısı. sır perdedir. hiç kimseyle beraber değildir. Adamın biri ölmüştü. Bilgisi var mıydı?» «Hayır. «Hayır yabancı yok. Niçin onun gibi bin tanesi senin hizmet kemerini beline bağlamasın. Ebû Necip (Allah onun ruhunu kutlasın). aslı ve kökü elden kaçırırsın. Ben şu cevabı verdim: «Asılla beraber olmalısın. Aslı düşünerek üzüntü duymaya bak! İnle. Hikâye ederler ki: Büyüklerden biri bir azizin mezarı başına gelir. fıkaraya. Sen onlara hiç dönüp bakma! O zaman. cehennem de onu görünce. bu bizi bırakmaz. Cehennem müminleri arzular ve ona.A. gerektir ki tekbir çekenlere. ayağına serpildiğini gö-resin. Cebrail. bilginler yanar. O cehennem geldi diye inler. bir çetin iş dolayısiyle çileye girmişti. Bundan dolayı kendisi söyler kendisi dinler. seni gayeden uzaklaştıran her şeyi önemle hesaba katasın. öğüt. Nevvahe (kiralık ağlayıcı) getirdiler. önce sakalını makasla keserek eline verdi ve «Artık bunu sen ayıkla! Çünkü benim işim var. Onu aramakta bütün gücünle çalışmalısın. bu çetin işin. Ama acaba kendisim nerede göreyim?» dedi. Sorduğu şeylerden de bir nişan bulamadı. «Hayır gelemem eğer bir parmak daha yaklaşırsam yanarım. Onun dünyadan gizlenmiş olduğunu görür.» diyordu. 17) buyuruluyor. 53) Adamın biri berbere: «Bıyıklarımdaki şu beyaz kılları ayıkla. yoksullara.» dediler Şeyh tekrar etti: «O halde pabuçları yoklayınız. hor görüyorlar. Kalbine zahmet veren. başka bir itimat ile oldu. Bizim cehennemimiz böyledir. bazıları da incindiler. ululuklar. Tâ ki.» cevabını verir (Miraç'daki rüyet ve müşahede'ye telmih ediliyor: Kabe' den (Kavseyn) sonra Ev (Ednâ) mertebesinde. O da. imanlı kimse içindir. «Daha llert gidemem çünkü kanatlarım yanar!» demişti. filan şeyhi görmesi gerektiğini söylediler. Her ne kadar kurtulmak için kanat çırparsa da o kadar derine gider. Gerçekten sağlam olan da odur.» Âyette.» Nevvahe yüzünü kıbleye çevirerek tekrar sordu: «Fakire. Çünkü gören odur ve hoş yürüyüşlü olan da odur ki. ). «Geç ey mümin. ama evin içinde yol çıkaramaz. Dürüst renk ve dürüst mizaç ordadır. bizim dervişler arasında bir yabancı var. Hazreti Muhammed'i (S.» der. «O. Onların incinmeleri bana da sirayet etti ve beni içlendirdi. Gönül perdedir. «Zâhid. Hülâsa her ne sordu ise «hayır» dan başka bir cevap alamadı. o olmadan başaramayacağım yani.» dedi.» «O halde ne yapayım?» dedi. İstiyorum ki öğütler vereyim. Nasıl ki. bakış görüş eder mi idi?» «Hayır. âbid bir adam mı idi?» «Hayır. onun gözüne ilişirsin. adamın bıyıklarında beyaz kılların siyahtan daha çok olduğunu gördü. nurun ateşimi söndürecek!» der. Bütün asılların aslını. Kırk gün oturur. «Beni.» Ona dedim ki: «Ben senin söylediğin şeylerden hiç birini yapamam. saflar arasında niyaz ve huzur içinde dolaş! Ola ki. Bunu söyle de tekrar evime döneyim. Bunları isterse. Bütün büyüklenmeler. Berber. ama kaç kez öğüt verdimse bazıları bundan hoşlandılar. yahut filan bana yabancı geliyor. başkanlıklar. Eğer bunu elde etmeyi kolay sayarsan gaye senin nazarında hor görünür. «Onu ziyarete gideyim. cehennem ondan feryat eder. o mezarın başını bekler. Cebraile. yabancı bir pabuç var. düşmandan korunma için seçtiğin şeyler nedir? Nasıl. «öyle ise. baldır. «Filanın peşinde bütün varlığımı kaybettim.» dediler. «Cehenneme geldi!» diye feryat eder. Her dalın arkasından ağlıyorsun.» Şimdi Ebû Necibin hali böyle olunca. ben. Cebrail onun adımına yetişemez. ykıe düşer. Şeyh dedi ki: «Aman dikkat edin. boğazımızdan yakalar. Bir kâse içinde değil ki bir kenarı olsun.» dediler. Derhal semâ âyini düzene girdi. Sen aslı yakala! Elbise. Ölü sahiplerinden sordu: «Merhumun hünerlerini söyleyiniz. o yabancı pabuçları dergâhtan dışarı atınız!» Dışarı attılar. Bu yorumlama nasıldır? Bizim cehennemimizde hep arifler. senin önünde başlarını yere koysunlar. Yahut da böylece bize bir nazar eyle. tekkede semaı bir türlü tutturamıyorlardı.) yalnız bırakmış. ucu bucağı yok.değildir. yiyecek. Şöyle bir ezgi ile ağlamaya başladı: «Ey şaşkın gelip şaşkın giden zavallı!» Bir gün dervişler.» dedi ve ilâve etti: «Artık umudum senin bir selâmındadır. Orada akıl perdedir. «Kör için güçlük yoktur. Biz nereye gidelim. Dallardan da bir şey elde edemezsin. Ama sen bu dallara budaklara yapışırsan. herkesin aradığı aslı bulmalısın. Dedim ki: Bir yerdeki öğüt uygun düşmez.» (Fetih sûresi.» Etrafı yokladılar.» «Evet. Akıl dergâha kadar yol bulur. (M. Ayrandan kurtulur. her işten el çektim.» dediler. camiye gel. nasıl kurtulalım? Bir ayranın içine düşmüşüz ama öyle bir ayran ki. topala da güçlük yoktur. Bir kaç defa rüya sında. bütün üstatların üstadını aramalısın! Ama bir gün çürük bir dal gibi elinde kalacak aslı değil. onları yanından kovsan bile artık gitmezler.» dersin? Sen dalı budağı bırak da asıl ve kök için ağla. Biri vardır ki. âcizlere duaya baş-lıyalım. kalmamış olurum. Ta ki. o seni görür. «Gel!» der. ben şeyhsiz kalsam bile.

bizim halimizde eksiklik başladı.» deyince Şeyh ona şu cevabı verir: «Allah. Gel de benim âlemimi. halka yol gösteren âyetlerinde başka zevk vardır. Diyordu ki: «Bize düşman olan dostlarımızı görüyor musun? Himmetimizi nasıl kırdılar?» Ey kara yüzlü! Himmetin ne olduğunu sen ne bilirsin? Git abdest al. Ama bu Kuran ki toplum için gelmiştir. Ana karnındaki çocuğun cinsi. Allah erenlerine açıklanan âyetlerinde daha başka zevk bulunur. bir kancıkla birleşmiştir. Allah kokusundan da üstündür. küfür etmiştir. ne Harizm'i ne de Rey şehrini kurtarabildim. 4. kovdum. (Mümin araştırıcı olur.» Dedim ki: «Bu koku belki senin karından ve onun oynaşından geliyor. Ona varınca Şeyh sorar: «Niye geldin?» «Allahyı aramaya. «Bir insan yarın kazanacağı şeyi önceden bilemez. (M. Hangi sırrı esirger ki? Ama dünya sırlarını kapalı olarak söyler. Bunu kabul etmezsem inatçılık olur. denizin garip hallerinden bahsediyordu. ben şafiî mezhebindenim. 34: Önceden bilinmesi mümkün olmayan beş şey şunlardır: 1. Onun da bir sebebi vardır bunun da. Diyordu ki: Filan kimse uzun bir yolculukla filan Şeyhin şöhretine koşar.) Bugün yıldızlar bilgisinden akla uygun olanları kabul etmek gerektir.» dedim. Ona şöyle dedim: «Temaşaya mı gitmek istiyorsun? Temaşa mı arzu ediyorsun? Gel benim içimi seyret! Sen hep kendi âlemini temaşa ediyor. işittiği her söze güler ve bunun hangi makamdan söylendiğini de bilir. 5. 54) Ondan geçmiştir ve onun bir çok kulları vardır. Kişinin nerede öleceği. insanın yarın ne kazanacağı.» Adamı geri çevirir.işi tamam olsun. O falandan doğmuş olan Allahdan çok üzgünüm.» Git otur yerinde. Pamuğunu eğirmeye bak! Sen kim oluyorsun? Erkekler içinde mert olanlar istiyorlar ki. Dedi ki: Dün anasının karnından çıkmış. Bu arifi bilen başkaları da onu görür ve onda Allahdan başka birini görmezler. En doğrusunu Allah bilir.» buyurulmuştur. İki elimle gözlerimi kapadım. öteki arif ise herkesin halini bilir ve onlar da ona malûmdur. Her birinden bir mana ve hikmet istemiştir. Küfürden vaz geçtim. . O kimseyi ve her birinin makamlarını görür ve şükreder ki. namaz 'kıl tövbe et! De ki: «Kâfir idim imana geldim. kapıma iki desti dolusu su getirsinler. benim içimi seyret!» Öteki de sanmıştı ki. emirler ve yasaklarla. Ne üzüleyim! Ulu Allah kendi sırrını bu kulundan esirgemedi. Allah kelâmından üstün söz yoktur. Bu arif benim halimi hep bilir. feleklerin dönüşü senin düşüncene göre nasıldır? Müneccimlerin anlattıkları şeyler Kuran'ın zahirinden nasıl anlaşılır? Gel de araştıralım. Şimdi gel de söyle: Bu gündoğusu. işte bu sebepten dolayı Hazreti Muhammed. Allah Allahdır. Yağmurun ne zaman yağacağı. kendi içini görüyorsun. siz de dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz!» (Lokman sûresi. O Şeyh diyordu ki: «Filan şeyhin güzel kokusu. «Soğuk söz söylemiş. Allah onu o makama bağlamamıştır. «Ben Allahyım!» diyor. ondan dolayı bir korku yoktur. erkeklik aletini kaldırmış. Ben. O zaman ben de soğuk sözlere ve sövüp saymaya başladım. Diyelim ki.» Bu ne eşektir ki. «Ben sizin din işlerinizi en iyi bilirim. 2. 3. Kıyamet günü. Ama ne Necmeddin-i Kübra'yı.) buyurmuştur. Kuran'dan üstün kitap yoktur. benim işim onunla daha iyi yoluna girer. Hanefî mezhebinden bir şey buldum ki. Bir başkası da şöyle söyledi: «Bir gemide idim güneş gibi bir cevher parladı hemen denize baktım nerede ise gözlerimin ışığını kapacaktı.» Daha sonra temaşalardan. eşekliği yönünden söylemiştir.

hıçkıra hıçkıra ağlar. 56) îmad yahut Erşed. ona yakın erenlerin yaramaz işleri derecesindedir. Nasıl ki. hattâ o rüsvaylık üstadı Hal-lac'ın sözleri ile ne münasebeti var. teşbih ve dua ediyor. ancak işin dış yüzüdür. onun hoşuna giden bir söz çıkarsa acaba neden? Bu benim halim değil. sevenlerin. Aksi halde ben nefsimde bir üstünlük görmüyorum. Sen de işte böyle yürü! Şimdi velilerin. tıpkı Hazreti İsa gibi tedavi umudu kalmamış olan körleri. A. on iki yıl ot kökü yiyerek geçinen sofî Hallac'ın tuttuğu yolda bu sözden bir koku alamadılar. Benden. gece köpeklere ziyafet çekerler. O da şu cevabı verdi: «istiyorum ki. Nereye. ben ortada olduğum halde beni ziyarete gelir? Bana başka bir adamın evinden ziyaretçi gelir. bana nereden geldiğini. bunları perde arkasında yapmıyordu. Benim insanları ıslah. bir şeyhe. orada bir köşeye çekilir. 55) Pir Muhammed'e sordular: Kamil-i Tebrizî'nin hırkası Önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş. bif mürşide gönülden bağlanır. kendileri yemezler.» «Bu zembil sözünün şerhi nedir?» diye sordu. başlangıçta açıkça ibadet. Âlemde bir gürültü koparıyorsun. «Doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. îş bu kerteye gelince de kendileri yerler. Hazreti Yusuf büyük bir Peygamberdi.» Bu sözün zahir manalarından biri şudur: Sâlik. Yüzünü gönül tarafına çevirir. sonra tevil için feryadı basıyorsun.) teninde bir tüy bile olamazlar. gündüz dilenir. Her kim bizim dostumuz ise. sevgililerin hali böyle olunca. Onunla bu sözü konuşurken. abraşları sağaltmak isterim. daima mümkün olmayan bir şeyi mümkün kılmaktır. büyüklerin sözlerini derleyeyim. çünkü o kendi hesabına yaşıyor. Bu kimdir ki. onun huzuruna has-retdedirler. ağlayarak secdeye kapanır. bu kadarı yeter. Peygamberler. «Ne demek. bir gün gider. Ben şimdi derim ki: Mevlânâ onu hoş tutar.» Nasıl ki. Ebû Sait ve o. «Son nedir?» sualine Cüneyd'in verdiği cevap şu olmuştur: «Son.İKİNCİ BÖLÜM (M. Dostların yüzünü de yoldaşlık tarafına yönelteyim. Bu. hay hay!» derler. söylediğim hürmetli sözler hep onların sözleri olsun. . Siz. bir serçeye dönüyor. gönül sahibi olduğunu sandığı birisinden bir şey dilenir. Ansızın evvelce özlediği gönül safasını anarak. Mevlânâ'dır. Ancak bir gün sözden daralırsam. bunu dervişlerin önüne koyarlar. bundan sonra da kendisine bir hayranlık geldiği için artık o ibadetleri ihtiyarsız yapamaz. Ben böyle sanırım onu.» demiyorum. mürid. başlangıca dönmektir. bazı kimseler. Allah erlerinin iyi amelleri. Vakti gelinceye kadar yani gönül semtinden bir ışık belirinceye kadar bekler. sonra da diyorsun ki. Mademki öyledir. hem de Allahya şükrediyordu. Söyleyenin maksadını anlayabilmek de büyük bir irfan mertebesidir. herkes umudunu kesmiştir. yani onları yola getirme hususundaki arzum ise. âyette buyurulduğu gibi. geçmişlerden veya yaşıyanlardan. (M. Buna kabiliyeti olmayan kimseden ise. ibadet hususundaki sözlerimi tutun! Çünkü yukarıda adı geçen kimseler Hazreti Muhammed'in (S. çoluk çocuktan ayrılarak evin bir köşesine sığınır. Allah onun dilediği zat ile olan münasebetini tekrar tatlılaştırır. nasıl ki. Yahut bir dost. gece yarısı kadınlardan. «Dün konuştuğumuz sözlerin. Ancak dostlara. Sözlerin tevili büyük bir iştir. Bundan sonra kendi nefsini de unutmaz. Sözlerin tevilini bildiği için hem iftihar ediyor. Yüzümü dostluk yönüne çevireyim. kimin söylediğini bilmediğim bir yönden gelen sözlerden birinin yakasından yakalarım. önce etmiş olduğundan daha çok ibadet etmeli. kime söylerim? Büyük bir insana: Bu da. Bayezid'in Cüneyd'in. Bunun iç yüzü şudur: Biri. Bundan sonra da hal böyle olunca. Nereden söylerim? Allahtan.

Onlara. «Ya üstadın mı iyidir yoksa (hâşâ) Hazreti Peygamber mi?» «Üstadım. diyen zavallı taklitçi eşektir. nazlanmaktır ama ben. Bi aralık bir şey yaz desem. Yüksek bir seci ve teşbih sanatını aksettiren şu anlamdaki beyti okuyalım: Beyit: Ben. Şam'a gitmek hoştur. sen de öyle ekşi yüzlü olabilir misin? Ben gülersem sen de güler misin? Benim selâm vermediğime sen de selâm vermez misin? Bana öyle (M. Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: «Hiç bir erkek ve kadın yoktur ki.» dedi. «Yarabbi sana.) gelince. halim değildir. zahirde bizim hayatımızdaki dostluk ve kardeşlik hangi yolda ise onu korumaktır. Hak zamana bağlı değildir. Yoksa şeyhlik müridlik gibi ilişkiler hoşuma gitmez. içinin. muamele ve iş istiyorum. nasıl oldu da ona tamamiyle uymayı lüzumlu görmedi? Onun gibi. Ama bu sözün yüksek zevkinden gafil ve habersizdim. Hazreti Muhammed'le (S. Bu söz de böyle kararlaştı. Böyle açık söylemelidir. ruhunun temizliğinden sarhoştu. Aralarında bir bağlantı vardır ki. Ama ben o davada değilim. Çünkü sen onlardan üstün olduğunu iddia edersin. Eğer halim olsaydı. Sözü yorumsuz ve açık söylüyorum.» «Ya üstadın mı daha iyidir. bir üstünlük veriyorsun. O isim. «Onu. müridinden sor. buyurmuş ki: Baki kabristanında cenaze na-mazındaydık. Ama sözüm. böyle yaptığım için bana bir daha uğramazlar. Ama sen bir isim taşıyan bir varlıksın. ben yüzümü ekşittim.) karşılaştırabilirim? Bu. tevhid âlemine kadar gider. bizim âlemimizden ayrı bir âlemin var. Hani. Sonra nasıl olur da başka bir nebiyi. A. Bir müride sordular: «Senin üstadın mı daha iyidir yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» «Üstadım daha iyidir. Onun sarhoşluk yönünden söylediğini anladım. Ben onu söylemiyorum. Ben. bir nazdır. akıl ve emek sarfetme-den bildirildi. sevgilim de ben olmuşuz İkimiz bir beden içine girmiş iki ruh olmuşuz. Şam'a gitmek hoştur. Sevgili naz eder ona katlanmak gerek. sevgilim. eşek.» Oradakilerden biri sordu: «Acaba bu alınyazılarımızı değiştirebilir miyiz?» . sana senden mi gelmişt r? Müride gerekli olan üstadına karşı çok saygılı olmaktır. yoksa Allah mı?» «Üstadım. 57) geliyor ki. Ama bu söz nereye kadar gider? Sonu nereye varır? Mevlânâ. kemaliyle bilir. Ama o zaman sen beni anlamıyorsun! Halbuki ben buraya bir şeyler öğretmeye geldim. Ama bunlar benimle birlik olunca yahut benim ziyaretime geldikçe. gideceği yerin cennet veya cehennem olduğu Allah tarafından yazılmış olmasın. derler. Onun sarhoşluğu. Onunla birlikte konuştuğum ilk söz de bu idi. Mevlânâ bu sözün tamamım ve neticesini. Geri kalan damlalardan da Allah velileri (evliya) yaratılmıştır. bir şey söyleyemem. bizim yazılarımızı başkalarının yazılarıyla karıştırıyorsun! Ben senin mektuplarını yakınlarımın mektuplarıyla karıştırmam. katkısız bir sarhoşluktur. Bu söz. Çünkü onun işi pek yücedir.» İşte teşbih derecesinde kalanlar için bu tevhid anlayışı böyledir. Bu hal ona uymuş olmamın bereketidir.yahut Zeyneddin Sadaka. bana bir ilim tahsil etmeden. üstatlığı da şakirtliği de yere batsın. Aramızdaki ayrılığın bir sebebi varsa budur ancak. Ama Bayezid-i Bistamî. Şüphe yok ki. ağır davranırsın. Diyelim ki. bundan daha aşağı veya daha yüce olamazdı. Zamanın ne yeri var? Evet zamanla Hak ölmez. Gizlice en kötü şartlar içinde benimle olabilir misin? dedim. Bize bir söz söylemek isteyen kimse de bizim gibi olmalıdır. onların gelişinden bir saat bile sıkılmam. A. «Çünkü ben birlik ve tevhidin sırrını ondan başkasında bulamıyorum. bir peygamber türemiştir. Bizim veliliğimiz bahsinde bundan incinirler. Söz sırası Hazreti Mustafa'ya (S. rivayet ederler. onları nasıl birbirine yaklaştırabilirim? Ancak en son gelen evvelkilerinden daha üstündür derim. Allah onu kerem denizine batınp çıkarırken mübarek bedeninden serpilen nur damlacıklarının her birinden bir nebi. Bundan dolayı onları başkalarından daha üstün tutarım.» dedi. Ama sözü geçen müridin teşbihinden daha uzaktır. Şimdi bana kendinden bir fazilet. senin şanına uygun şekilde kulluk edemedik!» demedi. tertemiz. benim sadece sözümdür. bir benzetiştir. Hazreti Ali'den (Allah ondan razı olsun). Bu bir teşbihtir. Benim önümde bu böyledir. bir zamanda da başka birinedir. hak ölmez. senin kendine göre. Ben işe bakarım. Bir an oluyor ki. bu sözün zevk ve lezzetini bildim.» demeleri bundandır. Bana yaraşan. Öyleyse. Ama korkarım ki.

«Beni zaman zaman ziyaret et ki. Allah yolunda vergili olur. Bu marifet sözü. sırt üstü yatmış bir kadın gördüm. kimi oturdukları yerde edeple yerleşmişlerdi. Yarabbi! derdim. Değersizdir. yoksa marifet başka şeyle elde edilemez. bu hitaba uğradım? Bu hitap gerçek dostlar için değildir. Yabancı misafirden her biri içeri girdikçe.» Bari ben açıklayayım: Hazreti Muhammed (S. cehennem için yaratılmış olanlar da cehennem ehli kimselerin işlerini kolaylaştırırlar. «O ne güzel kişidir ki. pabuçlarım o kadar mı değersiz oldu ki onun başı ve gözü üzerine kondu? Şimdi sen karardığın için ben de senin gözünde kararmış göründüm. muhabbet artsın!» hitabına uğramayasın! Eğer ondan hal diliyle bu hitabı işitirsen bir halvete çekilir hıçkıra hıçkıra ağlarsın! «Bana ne oldu. (M. Demediler ki.) pabuçlarını taşırdı. sizinle gönül alçaklığı ederek beraber kalmak isterim. dikkat etsen de etmesen de bir kere ağızdan çıkmıştır. sende bir de-. dervişlere karşı gösterdiğinin yüzde biri kadar değildi. Bu görüşme hakkındaki mübarek hitabın sebebi şudur: Ebu Hüreyre.ğişiklik olmasın. bununla hal değişti. Üzerine uzanmış bir erkekle hareket halinde idiler. Şeyh onlarla meşgul olmaktan geri kalır.) içinden güzel. bir şahide sordu: «Bu zina işinde nasıl tanıklık edersin?» Adam şöyle anlattı: «Eve girdim. kendini yoklayasın. sonunda Hazreti Peygamberin Ebu Hüreyre'ye buyurduğu. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun). Dört defa ayağıma kapandı ve ağlıyordu. Herkes hangi iş için yaratılmış ise o işi kolaylaştırır. halk şu soruyu benden sorsunlar ve desinler ki: «Onlarda gerçi bir ilim var ama neden halden hale dönerler?» Bilir misin ki. ta ki. sonra başına koyardı. Ama onlar bunu işitince şunu anlarlar: «Ey hoca. Çünkü kalbin ölümü bu hali baş kakıncı yapar. Eğer iş böyle peşin olmayaydı ona saygı göstermekten bu mana çıkmazdı. bu işlerin iç âlemi ile bir ilgisi yoktur.» derler. cennet ehli kişilerin işlerini kolaylaştırır. Gözün karardı senin. karanlıkta kalmayasın! Heva ve heveslerine kapılmış kimselerle düşüp kalkma ki seni karartmasınlar. Bu sefer de onun ayakkabılarını ayak üzeri düzeltti. sonra da Leyi sûresinden şu anlamdaki âyetleri okudular: «Ama her kim. «Beni zaman zaman ziyaret et» sözü. nefes nefese. aradığım bulamamaktan. Belki bir zevk ve rahata kavuşursun. ondan korkarsa. adını her tarafa duyurmak. îşte bu düşüncelerin utancından şu anlamdaki şiir hatıra geldi. Şeyhin bunlara karşı gösterdiği saygı. orada uyuma ki. Kendilerinden zevk duymadığım o heva ve heves erbabının da temiz kalmasını isterim. Ancak başkaları ile olan muamelelere uygun ikinci bir inanışa yol açardı. Allah onu günde yetmiş kere güldürür» buyurdu. gözü üzerine koyardı. Yabancılar girmeden önce dervişlerden kimi ayakta. yanındaki fakir dervişlerle otururken vezirin adamlarından ve halktan bazı kimseler içeri girdiler. derviş deyimi herkesin dilinde dolaşır. Şu haline gözyaşları dökersin. A. kendisinde bir kusur olduğu halde latifeyi sever. Şiir: Binlerce kurbanın kesildiği bir düğünde Zavallı davulcuların ne yeri var? Bu açık saçık şeyleri onarmaya çalışmanın ne lüzumu var? Bir zaman tam bir inanç ve gerçek bir arzu ile gelmişti. Başına gözüne sürerdi. Mevlânâ'dan işitmiş yahut bizden ayrı düşen-Mevlânâ'nın halini görmüş olmak edebiyattan sayıl maz. «Bunda bir sır vardır. Başka dostlar arasında da olamaz. şöhret yapmak gerek. Ama çeşitli işlerde ben sizde bir üstünlük gördüğüm za man. Hazreti Mustafa'nın (S. faziletli işleri gerçeklerse ona kolaylıklar ihsan ederiz. ben de ulu Allahya feryat ederdim. önce pabuçları başı. Şeyh Ebubekr (Şems'in ilk mürşidi).» dersin. Gerektir ki. iyi ameller işleyin. Ben temiz kaldım. Allah bunu sana verdi.» Sen bir kimseden bir şey öğrendin mi? Meselâ her kim iyi konuşursa ona saygı gösterirsin.» Giderken.Buyurdular ki: «Çalışın.» Hazreti Peygamber. Kendini daima tazele ki. Mademki bir sevgiliye varmak istiyorum. Bana kararmış gözlerle bakma! . bu suretle Şeyhlik gayreti onların araya girmesiyle sönerdi. A. Bundan fazlada bir şey göremedim. beklediğin şeyi elden kaçırmaktan korkarsın. 58) Hırkanın başlangıcından sonuna kadar devamlı bir basiret yoktur. Cennet için yaratılmış olanlar. dedi. arada ne işler oldu ki. gerekir ki. «Bırak ben görüyorum!» der ve hiç kimsenin sözünü dinlemez. Ayaklarının bir çift eşek kulakları gibi birlikte hareket ettiğini gördüm.

Bu gün şu dostlar toplantısını bir ganimet. tekrar meydana gelir. «Beni görene ne mutlu. o gönülde yaratan ancak Allahdır. Öyle bir hale gelirsin ki. benim gibi olur.» Mev-lânâ'dan dinlediğim şu temsili. melekler ayağa kalkar. sânım ne yücedir!» diyordu. Bizim de her hangi birinin gönlüne koyduğumuz ilhamı Allah 'koymuştur. Sadece dil ile zikir noksan sayılır. Çünkü beni görürsün. çabuk bendeki hakikati gör!» demektir. kutlu bir fırsat sayın.» Bu söz muamele hayatında herkesin işine yarar. Öğrenciyle böyle sözleştiler. «Ey kanmış ve inanmış olan nefis! Kullarım arasına gir!» dedikten sonra bu iltifatını daha da kuvvetlendirerek «Cennetime gir!» buyurmasına belki lüzum yoktu diye düşünenler olabilir. Nasıl ki. Bayezid-i Bistamî gönülle zikrederdi. demenin.). Bu görüş sana hayırlı ve faydalıdır. însan gittikçe Mutmainne yani hakikate inanmış ve kanmış bir hale gelir. A. levvâmeden daha aziz ve değerli olduğu için yalnız ona ant içilmiştir. Ben de Mevlânâ'yı görürüm. o (delikanlı). Sen kendini yenile. Sen kendini isbat et. Mevlânâ da benim için böyle söyler. «Her kim beni. îlim vardır. Sözünün başlangıcı ne ise sonu da odur.» dedi. Hazreti Muhammed (S. Onlar için bu emirden baş çevirmek mümkün değildi. Her âyet için bir dinar istiyordu. Mutmainne olan nefis değildir. demektir. Her ne kadar burada da o parlaklık ve açıklık varsa da. Bunu yüz kere de söylese yerindedir. Bana diyorsun ki. (Senin için) Allah varlığını gerçekledi desinler. mahv olursun. Sözü anlayabildinse. sende eskileşme. «Ben zikretmek istiyorum. bu salkımı bir kâse içinde ezer ve sıkarsak artık danelerden ve sayıdan eser kalmaz. «Beni ululayın. Ben de belki yüz kere söylemişimdir. eğer nazarında bir eskilik duygusu varsa acaba bunun sebebi nedir? diye görüşünü düzeltmeye bak. benim kendisini gördüğüm gibi görürse.» sözü bir haberdir. Ama bana göre dostluk. bu takdirde o. Nasıl ki.» O zaman zikir gönül zikri olur. Bu sarhoşluk halinde Hazreti Mustafaya (S. Artık hakikata erdin demektir. Mevlânâ'yı görünce. Bende. haber hususunda aşağı düşmüştür. îşte nefsi emmâre o arzular salkımını da gönül alemindeki güzelliği görmesi kadar hiç bir .» Bu sözcü söz söyler. Bak ben sabit ve kararlıyım. bana öyle bir gözle bak ki seni usandırmış olmayayım. zikrettiğin Allahdan ayırmasın. Herkes. «Ben istiyorum ki eşeğe bineyim. Mısra: Her şarap içen er geç sarhoş olur. (M. Bu çok zor fakat açık bir meseledir. Ulu Allahnın Fecr sûresinde Mutmainne olan nefse hitap ile. Mevlânâ'yı görebilecek kuvvet yoktur. ayıklara uyması mümkün değildi. Yani hakikatte ant içilmesi gereken nefsi Levvâme yani kendi kendini kınayan nefistir. manada sarhoştu. Tâ ki onu bir daha bulamadık. anlaşılmasına dikkat eder. Yedi türlü okuma tarzı öğretiyordu. Âlimin sözü şu idi: «Suretler değişiktir ama mana birdir. 59) Bana dedi ki: «Sen o nazenin değilsin. onu is-bata çalışmanın Allah varlığına ne faydası var? Sen kendini var etmeye bak ki. bundan sonra da erginlikten. Kuran öğreten âlimin hikâyesi malûmdur.» Allah sana ömürler versin! Allah vardır. Başkaları nasıl o kulun Allahsı olabilir? Meğerki İblis olsun. Onu. O ne mutlu kişidir ki beni göreni görmüştür. «Git. Çünkü o. Biri. «Acaba heva ve heves erbabı ile oturdumsa ne oldu?» diye kusuru kendinde ara. Niçin onu dil ile de söylemek istemedi. «Beni sabit kılarsan. telâşa düşersin. «Ne mutlu beni görene!» dersin.) uyamaz-dı. çünkü ben asla eskimem. bu açıklıktaki değişiklikler de geçer. «Beni aralıklı ziyaret et!» demek. Buyurdu ki: «Başkaları seni o mezkûrdan.A. Bu salkımdaki danelerin sayısı suret yönündendir. beni daima taze ve yeni olarak gör. «Beni ululayın. Ancak Mutmainne.Bu ziyaret misalinden maksat. Beni sebatlı göremiyorsan bu senin sebatsızlığındandır. Bayezid. bağ tarafına gideyim. bu benim için çok kuvvetli sebat olur. Buyurmuştu ki: «Halk. on altı yıldan beri yadigâr olarak saklarım. ilimde çeşitli değişiklikler vardır. bir üzüm salkımına benzer. Şaşırtmaca yapmaz. o cihetden öylesine bir sarhoştu ki. devamlı bir iman ve vicdan huzurundan sende bir eser kalır. Allah bütün melekleri huzurunda topladı. öldü desinler. Şarabını küp içinde saklarsa mizacı daha kuvvetli olur. öküzü önüme katayım. Açıklıkta da değişiklikler vardır.» buyurdu. Nasıl ki.» demişti. Ben eğer senin beni sebatlı kılman sayesinde sabit olursam. Mevlânâ'yı gördükten sonra nefsini öldürmektir. melekler bütün gece seni övsünler. Ben yepyeniyim.

hiç kimseye bir mangır bile sektirmemek. içi altındır. ister aşağısı ister yukarısı. Şayet.A. sözü de hep yağmaya gider. O. onun bütün halinin altüst olduğunu gördüm. yahut zayıf gözlülerden güneşe gam yoktur. orada başkaları ile konuşurken maksadının ne olduğunu bilesin. Gerektir ki. Ama tekrar açıklamaya başlar. hoş ve lâtif bir dille konuş. onun pek gönlü kırık bir halde oturmuş olduğunu gördüm. Sana her ne söylerlerse çabucak cevabını ver. kendisinde bir dert. Çünkü. Çok ağır. herkesi âciz bırakan bir Padişaha benzer o nefsi emmâre. «Bu kelâmın sırrı da ne oluyor? O da yabancılar içindir. içindeki sırrı anlamak istemişti. bu yüzden güneş nurundan uzak kalırlar. . Gerçi yarasadan. diye düşünmüştü. ben azim ve irade ile. 60) Yukarda sözü geçen fellâh. renkten renge girmesi. aramıza ne bir kitap sahibi Peygamber. bütün öldürücü sertliği o anda mahvolur. acaba içindeki kurşun mu yoksa kalay mı. Mademki bir kimseyi görmedin. Padişaha. öyle yükseldi ki. bir aşk olsun. öyle bir mert olmalı ki. Onun o tecelli karşısında ne coşkunluğu ne de murakabesi kalır. dopdolu! Fellâh. Padişah da onu astırır. «Sözün sırrı başkadır. eli ayağı gevşer. Ondan ancak güneşe tapanlar için korku vardır.» derse ona. Çünkü sır. ibriğin yan tarafındaki mühürü sökmüş. O artık şu sözlerden başka bir şey söyliyemez oldu: «Ey güneş artık nur saçma ki. yarasaların gönlü incinmesin!» Ama güneşin işi gücü bu. Sen kim oluyorsun ki. Padişah da onu astırmazdı. Hali de.» der. Bu yüzbin türlü değişikliğe uğraması. döner dolaşır ilk söze gelir. diye düşünürler. bu sizin halin. mal. Sen o gâvurcuk değil misin ki. Ruhum bundan önce hiç yükselemediği bir makama erişti. üçüncü söz de ikinciyi çeker ve örter. söz kaç harftir? ikinci söz birinciyi çeker ve örter. Nasıl ki elif harfi çoktur ama başkaları içindir. Peygamberin ağzından ifade edilmiş olduğu için büyük görmüyorum. hal değildir. Fellâh ibriği Padişaha verir.) hiç kimse üstün olabilir mi? O. diyordum. Artık bundan daha yüce bir makam olamaz. Başka biri de onun eteğinden asılır. onda nasıl tasarruf edebilirsin? Meğerki biraz yardımı olsun sana! (M. onun imkân tarafını yakalar. Bu sır değildir. cemal âlemini görünce hemen organları gevşer. ne de Allah yakınlarından bir melek girebilir. «Bu bir ahengin yadigârıdır. elbette nur saçar. «Dinde ruhbanlık yoktur!» buyurulmuştur. Bir aralık pek yakınlarına onlardan bir ışık gelse bile sonra yine kıskançlıkla geri döner. Görevinden uzaklaştırılmıştı. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki. Bak ki. bu bir hatıradır. (beşer kelâmı ile) kendisinde harf ve ses olmayan kelâmın farkını sorarsın. Her türlü vehim. gökteki ayı iki parçaya ayırır. dünyayla beraber yaşamaktadır. Ama bu gün nasıl oturuyor? Yeni kaftanlar giymiş! Evet (geçenler unutulur). Biri. demektir. O hep nur saçar. bir gönüle düşerse hem seni yakar hem de kendisine inandığın üstadı. hep halk ile birlikte otur demek değildir. A. Eğer ibriği önce olduğu gibi vermiş olsaydı. o da bizim küçük kardeşimiz olur. Ancak o. Yani böylece bir şey yapınız ki.temaşa öldüremez. Eğer zamanede biri gelir de. onda heybet ululuk ve Allah kudreti görünürse. Ona bir kap içinde azıcık bir zehir verildi mi. O. tâ lütuf ve rahmet kaynağına uçurdu. şüphe perdelerini yırtsın. ona Allahlık heybetini göstermek için gittiğimde. altın. Ben Kuran'ı. hak söz söyle.z olsun. ancak onlara. Çünkü fellâh idi. Hazreti Muhammed'in (S. Ola ki güneş kederlenerek (bir bulut arkasına gizlenerek) kendilerine bir yaramazlık eder. Cevher nur saçar. hayal ve tereddütleri yaksın. Eğer doğru cevap verirse onun ayağına kapanırsın. o Mekkeli kerem sahibi gibi olasın? Eğer bir kimseye bir ışık görünmüş de tekrar görünmez olmuşsa onu inkâr etmez.» der ve deliller gösterirse. demektir. bu hususta seni aydınlatırsa.) ışığı. Ancak iki şey zarar verir. Uzaktan halkı seyret. her tarafı birden aydınlatır. Padişaha bir ibrik getiren fellâhın hikâyesi malûmdur.» buyurulmuştur. sadece Allah buyurmuş. mülk eksikliği bir ziyan vermez. onun bütün tahmin ve düşüncesi aşağılık bir durumda idi. Sana lâyık olan bir şeyde ne düşündüğümü anlayasın. Bu sözü yedi türlü manasıyla hatırlanın. Hazreti Mustafa'dan (S. ikincisi de değerli mücevherlerini kendi hazinecisinden bile saklamak. ancak yabancılar içindir. «Nimet bağışlayana şükretmek vaciptir. diye aklından bile geçirmiyordu. benim ruhumda tasarruf etti. onun kendi mangırına bile ışığı düşmez. Sır bundan başkadır. Bu. Bunlar hep dünyadır.» anlamındaki kutsî hadis de bir davet'tir. Nasıl ki o gün. çünkü o artık sultanın naibi değildi. Yarasanın gözü incinir diye ışığını terk eder mi? Yine dedi ki.

61) înanç ve aşk insanları kahraman yapar. Eğer iddia doğru ise aksine düşündüğünden dolayı Allah seni sorumlu tutar.» Duyurulmuştur. Yukanda sözü geçen kutsî hadisteki mana yani Peygamber ile Allah arasındaki ilgi bir dâvet'tir. onun yolundan ayrılmamak gerektir. Yedi başlı aslanı görsünler. Zahidin. umutsuzluk getirir. Görüyorsun ki. âbidin. Nihayet bu sözün sırrı öteden beri eski ise. nebinin birer sevinci vardır. yersiz münakaşanın sana bir faydası olmaz. güneş hakkında beyle inanmak gerekir. îster gerçek. A. bütün korkuları giderir. çoban bir buzağıyı kaybeder. Bunun manası nedir? Bu şu demektir: Ya Muhammedi Allah seni yolunu şaşırmış bir halde buldu. güzeldir ama uzanır gider. Bu hal eğer iki zaman içinde baki kalsaydı. içinde umutlar ve gülüşler olsun. Eğer bir meselede doğruluk bulunduğu açıkça anlaşılıyorsa. ikinci zaman için-de bir nağra atar geçersin. «benim» sözünün yeri olur mu idi? Beraberlik nerede? Yakın. Bütün sözleri doğru ise yine ortada bir uygunsuzluk ve aykırılık olmadığı için tartışma konusu olamaz. sözdeki sırrın sırrı daha eskidir. Biri muhabbeti kırmış da tekrar muhabbet üzere olmaya çalışıyorsa.ce kişiler vardır ki. Hilaf. bir sevinç her halde bir gamdan ileri gelmez. Bunu herkes böyle yorumladı. bundan çok hoşlanırsın. Nasıl ki. Bunda hangi gönül rahatlığı olur? Birlikte yaşamış n. Halbuki o zevki duyabilecek bir meşreb ister. o tarafa . Öyle bir nağra atarsın ki. «Bu böyledir. Burada bir gülüş. dağdan aşabilsinler. Hilaf (Tartışma) Bahsi Tartışma bilgisi öğren! Doğrudan gerçekten usandınsa hilaf ilmi tahsil et. değişik söz ve fikirlerin karşılaştırılması-dır. hilaf ile uğraşan kişi isterse velilerden olsun! Duhâ Sûresi'nin Yedinci Âyetinin Mânâsı Duhâ sûresinin yedinci âyetinde. sana gerçek yol gösterdi. ister yalan olsun. A. birer davettir ama.Yine dedi ki: Güneşe tapan bir insan için. bu konuda hiç bir şey söylemez. ilk zaman içindeki umut olurdu. kitapla gönderilmiş peygamberler gibi dört ayrı varlığın ne yeri olurdu? Bu sözler gerçi söz olarak söylenmiştir. înanç kuvveti ve gün ışığı aşkı ile gam çekmesinler. onun halinden hiç haberleri olmamış.) sözlerindeki güzellik bundan değil mi? Allah zatını örten ne kadar zulmet ve nur perdeleri vardır ki. Ancak gönül alçaklığı ile. (M. tartışma ve inatlaşmanın. ona açıkça uymakla. Bunu sen nefsinden iddia edersin (ispata çalışırsın). Şu halde onların neden haberleri vardır? Ondan bir nasip alabilmek için hangi yoldan gitseler bir şey elde edemezler. Yoksa yukarıda söylediğimiz gibi hal olsaydı. Birinin sözü yalan ise bunun tartışılmasına lüzum yoktur.» dersin ve asla aksine bir iddiada bulunmazsın. Eşeğe yükletilen bir çuval kitabın hayvana ne faydası olur? Senin. onu yolunu şaşırmış bir durumda buldu dediler. âlimin. melekler. onun huzurunda yersiz bir harekette bulunan da. «Biz seni yoldan sapmış bulduk doğru yola yönelttik. o hal içinde. onda o zevki tadabilecek bir meşreb yoktur. bu hakikat kendi nefsinden zuhur etmez. İnanan kimselerin elbette inançlarının kuvvetli olması gerektir ki. Daima. aynı meşrepte dediğin kimse de seni kan-dıramıyorsa. Bir insan bin yıl ikitap okusa bile asla Hazreti Mustafa'nın (S. kulağına yapışsınlar. Bir söz de vardır ki. Her şeyin üstündeki sevinçler de böyledir. (Sözün en hayırlısı. kısa fakat manası geniş olan sözdür) Hazreti Mustafa'nın (S. velinin. Çünkü hiç kimsenin güneşe karşı saygısızlık göstermeye haddi yoktur. demektir. bu binlerce engeller umut bağını koparır.) meşrebinde olamaz ve o okumanın kendisine hiç bir faydası dokunmaz. Sen onun sözlerini kendi şahsî anlayışına. yahut felsefî bilgilerine göre yorumlarsın. Herkesin bir sevinci vardır. Hak. Bu surette söz kılıncına boyun eğerler. hiç umutsuzluk yoktur.

Sultan naibi olan vezir. ama hale uygunluğu bakımından çok kuvvetli. Çünkü bu. Yani o kaybettiği nefsini yine kendi nefsiyle buldu. bana. Diyelim ki. Nuh Peygamber'e uymaktır. Bu çile çekenler de Musa' ya uydular. Belki Hazreti Muhammed (S. sevgilinin vuslatına ereceğim. Cebrail'den sordu: «Ömer'in Allah katındaki mertebesi nasıldır?» Cebrail şu cevabı verdi: «Nuh Peygambere verilen ömrün dört katı ömrüm olsaydı da sana onun faziletlerinden söz açsaydım.» Dedi ki: Bir kazanç ile uğraşıyorsan o bizim içindir. Anlamındaki mısra ile işaret ettiği gibi şu beyitte zayıflık görünüyor. onda bir aydınlık belirsin. «En yakın bir vezirden daha yükseksin. daha ilerisine gidemiyeceği son bir noktaya varsın. «Keski benim halim de öyle olsaydı!» Ben de ona dedim ki: «Sen mademki benim dostum olduğunu iddia ediyorsun yüzüme karşı bu sözleri söylemekten utanmıyor musun?» Dedi ki: Yani o yüce bir makam değil mi? Evet o yüce bir makamdır. Ama sen onun yolunda olursan. Çünkü onlar kulluğun gerçek mânasına eremediler. yüce himmetiyle ona emir verse ve «Ben ancak kuru bir isim ve unvandan ibaret bir kişiyim. A. Hakkı açıklamak için birkaç söz söylemek ve her söze yüzlerce kesin delil getirmek mümkündür. Dedi ki: Allah kulluk asasını körlerin eline verdi. şahı kendi yerine kaçırarak mat olmaktan korurum.» diyorsun. »Yarab-bi! Kavmimi doğru yola yönelt. Burada nefis anlamına gelen söz müennes (dişil) yapılamaz. dua ve namazdan bir koku alabilsinler. ama bu uyanıklıktır. Sen bu sözünle benim karşımda şöyle bir duruma düştün: Meselâ sen. Her işte hüküm ve karar senindir» dese. o zaman Konya şahnesi. A. çünkü o zayıflıktan vuslat kokusu geliyor. Böyle olursan benim işim de kolaylaşır. o bir gün gelir. yine yüz türlü dalkavukluklar. Ömer'in Mertebesi Hazreti Muhammed (S. ama mat olan başka şahlarla kıyaslanır. 62) Hazreti Peygamber tekrar sordu: «Ya Ebubekr'e ne dersin?» Cebrail şu cevabı verdi: «Ömer. benim uyanık olduğumu ne bilsinler? Dedi ki: Eğer diken varsa ona bir ateş vermek gerek. bu sözleri söyledi ama sen hiç bir şey demiyorsun. Ola ki o asanın yardımı ile. sende karar kılar. yine biteremezdim. sırrımı anlar olmuşsun. «Filan kişinin ne hoş hali var?» dedi.) nefsini yitirmişti. Şairin. Şimdi gerektir ki çok kazanasın. duasiyle sözün dış yönünü açıklamak istemedi. Ben uykudayım. ona güvenir ve inanır. ama keski Konya şahnesi olaydım! Çünkü vezir onu çok sever. yer öpmeler ve yaltaklanmalarla onun huzuruna çıkmaya cesaret edemez. Mustafa'ya (S.» Nuh Peygamber. zaman zaman nefis aradan çıksın da safa yüz göstersin. Bu sözlerimizi işleri daha fazla geciktirmemek için söyledik. Dedim ki. O. Ama benim dostum olanlar ona razı olmazlar1. Bu şah ise hiç mat olmaz. güzel konuşur güzel dinler. nefisten gelmezdi. Şah kendi yerinden dışarda mat olmadan tekrar yerine gelir. Ben.). Çünkü günün birinde bize bir şey lâzım olursa verirsin. Bir taştan bir taşa el atarak. Hal de yüksektir. Bugün böyle olmak kolaydır. iki yönü olan bir adamım. A. «O. Çünkü onda biraz lezzet buldular. bütün üstün vasıflan ile birlikte Ebukekr'in güzel huylarından yalnız bir örnektir. Lâkin öyle evlerde saklanan mat olmuş şahlardan başkadır. varlığın kendisi olan zattır. Uyuyanlar. Gerektir ki. O aydınlık onda geçici olsaydı. Nefis. Bu niçin böyle oluyor? .) değil.bu tarafa koşar ki onu bulsun.» (M.

sen bundan başkasını söyle.» O her ne söylerse cevap ver söylemezse sen konuşmaya başla. İki yüz deve gönder de buğday getirsinler. gözümüzün önündeki perdeleri uzaklaştır. Dışarıdan biri bir söz söylese. Nihayet beklediğim rahatlığı görür ve gönül hoşluğuna kavuşursun. her neyi bilmezse onu olmaz sanır. Hazreti Mustafa (S. güvenli gösteriyorum.de bir şey yapamaz. ruhun parıldasın' der misin? 'Ha-' yır.» diyordu. O. De ki: «Mevlânâ Şemseddin-i istiyorsan o zaman gönlüm yerine gelir. O. ne hesapta ne kitapta bir şey elde edemesin! Onun sözlerine cevap verebilir ve diyebilirsin ki: «Mademki onda bir kudret. sen cevap vermiyorsun. Herkes bir şey söylüyor. Çünkü o geçen hal. nasıl gideyim?' dersin. hiç bir şeyden bilgisi yoktur. Allah da ona ekşi yüz gösterdi.» «Sen velilerin zatındaki nişanı bilmez misin?» Veliler âciz kalınca o güçsüzlüklerinden dolayı onlarda ya gönül aydınlığı hasıl olur. otuz kişiyi de tutsak etti. hep susuyorsun. «Beni döver misin?» dedi. başka renkte görünen bir perde idi. Nihayet sen evde benim ne kadar güvenli olduğumu görüyorsun. Önce kadı ile bir şey konuşamaz. kanlar içinde.» O halde. Çünkü Özür diledikten sonra da «Tövbe ettim. yahut hatalı bir iş yaparsam. «İnsanı ilk gördüğüm zaman tanırım. vezir ile. Haşr Cesetlerle mi? Yoksa Ruhlarla mı? Felsefeciye göre ruhlar haşr olunur. hattâ her saatte cezaya hazır bulundurun. Belki aşk yönünden buna inanıyorsa onda bir irfan var demektir. Öyle bir insanın hiç bir yetkisi. O zaman halktan gizli olarak gece yarılarında Haktan iyi ameller dilemekten. o nasıl olur da batıl şeylere inanır? Bu nasıl bir kudret ve nurdur?» Buyuruyorsun ki: «Efrad zümresinden elli Allah velisi onun dizginini çekmeye lâyıktır. gitme de otur. (M. Şeyhinin suretini başkalaşmış görürsün. filan yerde otuz haydut öldürdü. Artık konuşamıyor dük. O ahmaktır. Bu îmad bana ne sanat öğretti? Nefsimle ilgili işlerde ne yapabilirim? (Onu) aldı ve sakalını birer birer yoldu. Dedi ki: Eğer yanlış bir söz söylersem. Hem öylesine çıkardı ki. gönül açıcı şiirler okuyorum. halimi biliyorsun. Hakkın âyeti de öyle. Hiç bir şeyden korkum yok. Ona göre kendi inancı dışında olan şeyler afettir. Mucize böyle olur. ona yalvarıp inlemekten başka çare yoktur. Bayezid-i Bistamî onun dizginlerini tutsa bile öyledir. Sen önce yola gel ve otur. Bütün bu uygunsuz işler şuradan geliyor. ona kendisine özür diledi. 'Git seni de boğazlasınlar ki. Hiç bir şey. (M. Nasıl ki. îblis güçsüzlüğü yüzünden karanlıkta kaldı. «Allahım şu hali bizden gideriver. Ama bir körün arkasından kim gider?» Diyorsun ki: «Allah velilerinin nişanları vardır. o da Allah onu cennetten müjdelenmişler arasına yükseltmişti. başı yarılmış. Eğer bir kimse bütün halkı okutarak yetiştireceğine inanıyorsa.» dedi. onu halka bağışla!» buyurdu. Bazı vakitlerde gönlüm çok daralıyor.» derse. Bana soruyor: «Sen hangi şeyden hoşlanırsın? Otuz kişi gelse de ananı boğazlasa. de dünyanın dışına çıkardı. melekler ise aynı sebepten aydınlığa kavuştular.» dersin. Sana çirkin görünmeye başlar. bulunduğu yüzünü ekşitti. bana zararlı olduğunu tecrübe ettim. ne dünyaya ait işlerde. 63) isterse yanındaki buğday yükleri ve yüz deve yağmaya gitsin! O. «Allahu Ekber!» derdi. Âciz kalınca derhal secdeye kapanırlar. Hattâ güneşten daha parlak bir şekilde gözlerimle görmekteyim. Müritler zararlı bir iş yaptıkları zaman dövün. «Senden başkalarını da senin için severim. ancak kendi yazdığını. ayakları şişinceye kadar namaz kılar. yahut ruhlarına bir bulanıklık gelir. O zaman. Beni ondan dolayı seversin derim. Gördüğün şu adam. Çünkü onun yaptığı işlerde.» demiyorsun. İsterse o benim ruhum . Eğer. Ben ise dünyayı gayet güzel sakin. cevap verecek yerde susuyorsun. A. Zaman oluyor ki. sıkıntılı bir yerdeyiz. Büyük bir hata içindedir. o her şeyden habersiz bir ga-vurcuktur. «Ben bunu açıkça görüyorum. Yani o.Hazreti Peygamberi bütün olgunluğu ile göz önüne getir. O halde iken tekbiri kaçırmazdı. Peygamberin böyle yüzünü ekşitmesinden. «Bu Allanın hoşuna gidecek bir iş değildir. Şimdi yalvarmak gerektir ki o perde yansın da hiç kimse bizden bir fayda elde edemesin. gönül darlığı ile ilk makamda Ümmü Mektum'un selâm verdiğini göremedi. kendi bildiğini okur.) bir gün. Seninle birlikte korkunç. 64) Buna emir gelmeden önce. bir nur ve mahabet vardır. Hazreti Peygamber. ne dinde.

tâ ki Allahı da bilsinler. Bundan şudur: Allahın maksat yol gösterdiği. «Niçin dışarı çıkmazsın ki. Gidip gelmek sevgiyi arttırır. Bu senin işin değil. Onların benim halimden haberleri yoktur. Asıl hayret edilecek nokta şudur ki. Yahya'ya «veli. Dedim ki: «Benim. görmeyenlere hayret edilemez. sefa geldin mi diyorsun?» «Güzel!» dedim. Hazreti Muhammed (S. Çünkü o günahsızdı. Hem bu hayatta.) onun evlâdını. A. Ondan kıl ucu kadar bir nokta kalmadı ki.» O âlemde hakkı ile yol gösterenleri. O. bize yüzünü . bunların böyle inanç ve itikatını sağlıyorsun?» Mevlânâ'ya. Allahya emanet olun dedim. Ama eğer benden faydalanmak veya feyiz almak yolunu seçerlerse. âlemde bu cahillerle bir alış verişim yok. Hiç kimse onun yolunda rızıksız ve nasipsiz kalmamıştır. bizi görür. O bana.) devrinde Musa'dan söz açılsın. Öyle bir insan. 65) Onlar. parmakla gösteririm. hoş hali zaman zaman nedendir? «Neden böyle geveliyor?» dedim.» anlamına gelen mısraı okudum. «Bu akıl.» diyor. Ağlamayı gerektiren de ancak günahtır. Kuran'dan bir şey anlayamazlar. Zeyneddin Sadakayı gördüm boş lâflar ediyordu. «O âlem daha hoştur. A. Çünkü sen erkekten de dişiden de el çekmişsin! Ama bizim Mu-hammedimiz Mecusîdir. ne thvanı Safa hikâyeleri ile Yunan felsefesini. beraber konuşalım?» diyordum. Çömez bana sordu: «Sen ne yapıyorsun ki. deriler içine sarmakta hayret edilecek bir şey yoktur.» demişti. Ruhun güzelliğinden ona bir haber erişmesi ve onun ruhu görmesi uzak bir mertebedir. Bu veli kimdir? Kuran'da nebilere asla velî denilmemiştir. bütün bu işleri altüst etmiş. Şirin bir kimse var. Onun bazı kırıntılarını satan bir çömezi ki hiç kimseye iltifat etmezdi. Kendi zatı ile varlığı vaciptir. Yoksa ne bir gün ne on gün. Ey kahpe bacılı. bana yakınlık gösterdi. belki yüz yıl bile söyleseler biz elimizi çenemizin altına koyar dinleriz. (M. Hazreti Ömer'. İmanda tatlılık. gayet kalın bir kutu içine koyarak siyah bir mendille sarmakta ve bunu on kat bir bohça içinde gizlemekte. «Sus. onu gözle görebilmek mümkün olsun. kendi kurduğu dinin nimet sofrasını açmıştır. Bu takdirde eğer. Yukarda sözü geçen mücevher. ışığı açığa çıkarır. ki bu yol niyaz sermayesidir. diyorsun. Benden de memnun kalmalarına imkân yoktur. Şu halde o âlem nerede? Öyle ise sen niçin birlikte dışarı çıkmıyorsun diyorum. onlar Şeyhlerin sözlerinden. Allah yoluna buradan yürümek gerektir ki. Nasıl olur ki Muhammed'in (S. derler. «Bunu at!» dedi. Hazreti Muhammed'le (S. ruh kokusu ve ruhun güzelliği belirtildiği vakit kendi ruhunu görmüş değildi.» diyorum. Ben dışarı çıktım.A. Diyelim ki Muhammedi arayan bir cahildir o. Bu îmad ise bin kere ondan daha iyidir.» derlerse doğru söylemişlerdir. Aklın fetvası budur. «Şam'dan kervan gelsin de yoldan haber getirsin.olsun. lügattan anlar. benim de ona yüz çevirmekliğim gerekirdi. Nahiv'den (Sentaks). Allanın Resulüdür. Eğer (senin yerinde) ben olsaydım onun gözlerini silerdim. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. iman getirirse. Peygamber Efendimize. diyorum. kullarını da! Bir Rus bile bu kapıdan girer. kitabı Ömer'in elinden çekti. gelip gelip gitmesinde değildir'. Ona ne isim vermişler diye gülersin. derler.» Yolda ona. toprağın ve suyun evlâdı ve Allahnın kulu sayılmaz. Hiç bir şey anlayamadım. Derdi ki: «Bir iş yapıyorsan kendini üzme. Muhammed ona.» dedi. «Bari ne yaptın?» dedi. Mevlânâ'ya. hata ancak başka şeylerdir. «Eğer bunun sahibi yani Tevrat kendisi için indirilmiş olan Musa sağ olsaydı. Sözlerimi böyle dinleyeceklerse yani yalnız tartışma ve karşılıklı konuşma yoluyla beni dinlerlerse. «Hayırdır inşallah!» dedim. Orada bir de Arap vardı. Gece yanıma gelince üzülüyorum. Başı boş bir at üzerinde yabanlara koşan. bekle!» derler. yolunu şaşırmış bir süvari gibiydi. kendisine rızık ve nimet verdiği bir kimse henüz Allahı görmek hususunda bir şüphesi olanlara körlüklerini göstersin. Saklanması gerekli olan bir mücevheri.» dediğin için o çok ağlamıştı. Görüşü mükemmel olan kimseler onu dışarı vurmadan da görebilirler. hadisten. açıkça görmüş olmayayım. Nişabur dili konuşurdu. Kadın ve şehvetle meşgul olmak elbetde zayıf yaratılanların işidir. her ne kadar o perdelerle gizlenmiş olsa bile onda öyle bir ışık vardır ki kendini dışarı vurur. candan gönülden sevdiği çocuklarının ahvalini bilir. O sözleri konuştuğum zaman yüzüm bu âlemdeydi. fetva hususunda hiç hata etmez. Bir daha kurcalarsan 'Allah' dersin. Allah beni hangi şey için yarattı? Söyleyeceğim şu ki. Ama o ışık dışarı vurmadan bilmeyenlere. benden sonra damat isteme! Emanet doğru çıktı. Ben onlar için gelmedim. akıl hata etmez. «Hayır. «Muhammed. Şahap hoş bir kâfircikti. «Benim de maksadım sizinle birlikte dışarı çıkmak ve konuşmaktı. ne Sokrat'ın sözünü.» Onun bu apaçık inancı. elinin içine koyarsın da yine göremez. Sordu: «Bana hoş geldin. hayli araştırdım. Sen kimsin ki. Bir toplulukla birlikte oturuyorduk.). «Gözlerim yağmur bulutu gibi ıslandı. kendileri için faydalı olur. bir kahraman gelmiş. Nasıl ki. hem de dünyada Allahı görebilmek mümkündür. Çünkü nefsim onu düşünmeden elde etmiştir.

Seyyid ve arkadaşlarının haline gülüyor ve diyordu ki: «Bütün vücudum Allahyla dolmuştur» sözü ne sözdür? Ben de gülüyordum. Çuha' ya çömezlik yapmak gerek. Bu kanun değildir. feryadı bastırdı. sevgiliye vaktinde nasıl nazlanır? Bu mertebenin üstünde öyle bir mertebe daha vardır ki. «O öldü!» diyor. «Hayır.» diye bahane uyduramazsın. Zamanenin işaretlerini taşıyordu ise. Medreseye geliyor. erken erken kapıyı vuruyor. diyordun.çevirirse. Burada okuyucular (tilâvet edenler) kelimesi nice veya birçok manasına gelen Arapça rubbc ile birlikte söylenmiştir. Ama hiç düşünmemişti ki.» buyurulmuştur. 66) Kadın parmaklarını dudaklarına götürerek. Bundan önce de onlardan bahsetmiştim. Şu halde başka okuyanlar. Gündüz olunca geldi gördü ki. işi nereye vardıracaklarını anlamadan niçin yapayım bu işi? . beni dişleriyle ısıracaklar. Kış. Kırlar karlarla örtülü. bir gün rüyasında bir dağ başına doğru koşuyor. Babadan dededen kalma âdete göre yaz mevsiminden sonra güz gelir. O saat gelip çatınca. zahiri. onun Şeyh Şehabettin'in müridi olduğunu boşuna mı söylemişti? Şahap. zamaneden bir rüzgâr esmiş onları dağıtmıştır. Şeyh Şehabettin ölmüş diye onlar işi büyüttüler. bunlar Kuran okumanın uzmanıdırlar. kemancıya. rüya görmüştü. bu ne haldir?» derdin. Şeyh Muhammed. Hakkı arayan onun has kulu olan kimseler. (M. O Hallaç. burada bir zorluk yoktur. yalvarmadır. Bu Şahab'ın Şeyh Şehabattin'den üstün tarafı vardır. O zaman zorluk kalmaz her şey kolaylaşır. Nişaburlu Şahap. Bu onun işidir.» dediler. Mecliste-kiler. öyle değil mi?» dedim. bir lütuftur. Ama bunların kuvvetlerinin derecesi ne olduğunu. o ya hızır idi yahut da bir melek! Geçip gitti!» dediler. 67) Beni dört defa kadının karşısına çıkarsalar bile bana çok zor gelmezdi. «Sana göre de bu mana böyledir. Nihayet benim hatırıma gelmeyen şeyler onun hatırına gelir. Şeyh Muhammed. bâtını. Onlar ne o bölükten ne de bu bölüktendir. buna şaşmamalıdır. bu şeyhlerden çok. Bu bahiste yüzlerce Ebubekr'e. Kuran'da onların bahsi geçmez ama işaret vardır. kendisini desteklediğim için gülüyorum. Artık. beni oraya götürmek için belki de bulamazlardı. O gibilerin sermayesi niyaz. Kuran onlara lanet eder. erkeklik organlarım kessinler. Halk bunlardan başkasını ve daha ötesindeki manaları da bilir. Bu eski bir kanundur. Bir kadın da arkasından kendini kovalıyor. soyunur çırçıplak olur. Dışarı çıktığın zaman bakarsın ki bahar kışa dönmüştür. kitaplar arasında başını eli üzerine koymuş olduğu halde gülümseyerek can vermiş. Çünkü kış. Allahın özel ve seçkin kullarıdır onlar. Ben böyle düşünmemiştim. bahar yerine kış gelseydi. Eğer o zaman başkaca kurnazlık yollarına sapsaydım. Belki kadın 'milleti bana karşı şefkatli davranırlar. O gibilerin. Kendince şöyle düşünür: Olsa olsa kadınlar saç ve sakalımı yolacaklar. (M. gönlümü alırlar. bana itibar eder hatırımı sayarsınız. Allahın has kulları ki. Kuran Okuyanlar «Nice okuyucular vardır ki. Ama bu bütün okuyucular için değildir. Halbuki ben onun haline gülüyordum. onun gözlerini ve sakalını öperek veda etti ve gitti. kendiliğinden dolmuştur. dağın başına gelince oradan aşağı doğru koşmaya başlıyor. bahar olmazdı şehirde gizlenir. birbirinden ayrı düşmüş dostların bir araya gelmeleri için uygun bir fırsattır.» Bugün eğer böyle olacağını düşünmüş olsaydım bu işe hiç yanaşmaz böyle bir harekete karar vermezdim. Kadınlar Hamamına Giren Erkek Adamın biri kadınlar hamamına gider. hafızlar da vardır ki. Acaba su lâzım olur mu? Buyurdu ki: Her ne olursa olsun insan oğlu önceden yapacağı şeyi düşünmeli ve sonuna kadar bunu yapmaya karar vermelidir. O uykuda idi.» dedi. şöyle dedi: «Ben öyle düşünmüştüm ki. Şeyh Necib'in mürididir. Şüphesiz o uğursuz saate kadar susmuştu. benden daha kuvvetli yaşar. suya gitmek zor geliyor. «Bu şeytandı. kışı bahara döner. halkın âdet ve anlayışına göre değişir. evet. Ben oraya gitmiye bilirdim. «Ben su kenarında dolaşmaya gidiyorum. hattâ batının batını manası vardır. şüphe yok ki. Ama bir kimse beni iyice tanırsa. Kuran'ın yedi türlü manasına aşinadırlar. «Sen zahmet etme. güzden sonra da kış. Kuran'ın yedi türlü manasını veya yüz bin türlü manasını bilmek başka bir hak vergisidir. mevsim kışa rastlar. arkadaşlar arasındaydı. Şeyh Muhammed. Sen kendi kendini göremiyorsun. sözü geçen Kuran okuyucuları ile bir ilgileri yoktur. bizden faydalanır. Çünkü o. Çünkü Kuran'ın yediye kadar sayılan. Bana. «Eyvah. Bunlardan her biri. tas ve taraklarla dövüp söğdükten sonra da şahneye teslim edip dönecekler. Bana karşı her kim doğru ve dürüst davranırsa benden ona çok rahatlık ve esenlik erişir. O zannetti ki. gizlendi. ses çıkarmazdım ancak iki ay sonra benden haber alırdınız. en seçkin kulların mertebesidir. Ama bu yedi mana lâzım değildir.

Musa o baygınlık hali içinde Allahyı gördü. nöbetleşme mertebesinde en küçüğü gelir demektir. îşte bu âyet. Hele başkaca ne söylüyorsan gel de söyle. Dağları taşları delip geçen bizim sözümüzdeki o çalkantıdan efendimiz nasıl yoksun olsun? O Şeyh Ebubekr (Sellebâf). Bu güneş. sizin beş öğüdünüzü dinleseydi bir daha sizi dinlemeye takat getiremezdi. Bu hal nasıl oluyor? Ve ben diyebilirim ki.» derlerse vazgeçelim. sahtecilikte Şeyhsin. Yanlız kaldığımız zaman ona iki üç gün kadar üst üste halvetde buluşmak gerekli olduğunu söyledim. Eğer benden sonra benim kardeşim gelir derse. Sen sor ki. «Bizim yolumuzda savaşanlara yollarımızı gösteririz. haraket ve gülme günüdür. nurunuzdan biz de aydınlanalım!» diyeceksin. Sen ise tezvirde. O. Nasıl lâyık görürsün ki. neşe ve hoşluk olur. ben. Bu asla söylenemez de. siyah perdeler altındadır. Yani Musa o durumda senden daha yetersizdi. ama Kuran'da «Mutlaka göremedi. ben de cevap vereyim. vaizdir. güzellikte şimşek gibi gözlerinin önünden geçecek. Onun bilgisi onun için pek yetersiz bir hünerdir. Mevlânâ bizden çekiniyordu. dedim. Hazreti Muhammed (S. Benim ağzımdan çıkan sözler ise pek parlak görünmekle beraber.). Sen bu görüntü karşısında. Senin söylediğin. Güneş bütün âlemi aydınlatır.A. Bir gün nöbet sırası gelince hep sevinç. benim henüz sakalım yok. araştırıcıdır. Ama hiç faydası olmayacak. Çünkü ondan sözler aktarıyorsun. 69) buyurmuştur. sen îmad sayılırsın.» sözündeki o. sen İmad'sın. «Bize de bakınız ki. Dağdaki Zâhid . sen niçin ona gelesin. O. göklerin de ışığı ondandır. «Ondan başka ilâh yoktur. Dünyayı isteyen. âlimdir. Halk içine girmiş. niçin sana gelsin. Ben ondan söz aktarırsam. «Artık geri dönünüz. o camide bir mimberdir.» (Ankebut sûresi. O. Sen tomruk koltuğunda zavallı tutsak. tekkeyi bekleyen. Diyelim ki.» diyecekler. Önce sorudan maksadın ne olduğunu anla da ona. Bugün pek aşağılık gördüğüm bu kimseler. Ama bu kadar çıplak ve açık konuşmamıştır. «Biraz dolaşacağım. armağan kabul eden bir insansın. türlü işaretli sözler söylemiştir. göre cevaba davran! Değişik ve çok kolay sorular önce zor gibi gelir ama sonra hatırlatmaya yarar. Halbuki onlar bizden. Ben ise Şeyhim. Şimdi söyle: Başka neler aktarıyorsun? Bugün onlar ne işe yararlar? Ne dine ne de dünyaya yarayan soğuk ve donuk şeyler. Yukarıda sözü geçen âyetin başı ve sonu o sebepten dolayı biribiriyle ilgilidir. Hele şu saatte. size. onların arkasında kalmıştır.Yüce Allah kendi has kullarından bile gizlediği sırlar hazinesinden saçtığı parlak ışıklarla sizi aydınlatsın. Bir kere onun cinsinden olmak gerektir. Halbuki yerlerin de. Çünkü sözleri anlayacak olan halktan biri de benim. 68) Güneşin yüzü Mevlânâ'ya dönüktür. bir derviş bu babdaki âyeti tefsir etsin de Musa. Çünkü Mevlânâ'nın da yüzü güneşe karşıdır. sarhoşları bu dört sınıf içinde toplarlar. biz de onlardan değiliz. onlarla kaynaşmış töreler sünnet olamaz. Allahyı gördü diyebilsin? Yani Musa o baygınlık halinde belki Allahyı göremedi. Kuran'da ulu Allah. doğrudan doğruya Hakkı aramaktadır. kimdir? Kime işarettir? Biri diyor ki: Bu. bunun nasıl olacağını anlatayım.» demiyor. îşte burada Mevlânâ ile son görüşmemiz böyle oldu. ben değilim demektir. Maklub'dur (devrik'tir). «Nöbet yoktur. derler. Kaç Türlü Sarhoşluk Var? Sarhoşluk dört türlüdür. bu. bir gün gelecektir ki. olgun kişiyim. senin davan Allahyı görmek bahsidir. Eğer bugün. (M. (Bunlara karşı) bir bahane uydurur. bu nükteye işarettir. Yüzleri göklere dönüktür. Allah için! Onların saçı sakalı var. O gün raks. Halbuki o bütün bunlardan el çekmiştir.» dersin. başka biri bu sözü bu açıklıkla söyleyemiyor. Halvette sana onlardan uzaklaşmak mı düşer yoksa onlara serden ayrılmak mı yaraşır? Siz bizdensiniz biz de sizdeniz. Bana kesin olarak söz verirsen.

«Benden bir söz dinle. tövbenin. Bu sözdür ama onu asla seninle konuşmak istemem. O geçen günler bir şey değildir. «Senden bir şey istediğime pişmanım. Ama bazan da aldatmacadır. «Bu dağda bir Allah adamı var da onun ziyaretine geliyorlar. Henüz zayıf sözleri öğüt yoluyla mı söylerler? Yoksa sen henüz bu noktada mı kalmışsın.» demiştin. diye şikâyetlenme! Sen emri yerine getirmekte . «hoş nefes dervişlik gereğidir. Nevruz değil bu toplantı nedir?» Zâhid cevap verdi: «Divane misin? Mecnun musun?» Şiir: Anlamaz Leylâ yazık âvâre Mecnun halini. büyüklerden bir şeyler naklederler. peygamberlere. Sonra. mânâdan ibretle söylenen sözler daha hoştur. Bu bir hikâye değildir. Yani bu âlem halkının işi. (M. Halini Mecnun'un ancak sadece Mecnun bilir. dervişin ziyaretine gitti desinler. gönlü kabardı. hem de konuşmanın faydası gizlidir. Zâhid. hiç bir tarafa da iltifat etmez. hem sessizliğin ışığı. bir aziz oradan geçiyordu. Sen benimle bir kaç söz konuştun. artık başka hiç bir şeye karşı istek ve arzu göstermezdi. Şah. selâm verdi. bazan öteki âlemden acayip sözler anlatırlar. Sözü geçen hadisin başka bir mânâsı da. Yemekten içmekten büsbütün kesilmişti. kadından ayrı bir hayat yaşamanın Müslümana yasak olduğudur. bekâr yaşa. Ona sordu: «Yahu. «Bu derviş her ne isterse vereyim. seni atından indirdi ve öylece bana boyun eğdin! Eğer beni dinlemek şerefini esirgemezsen. Mal. hatta en güzel kızımı bile istese feda ederim ona ve hatta nikâhlı karımı bile istese boşayarak kendisine sunayım. «Böyle söyleme!» dedi. Adamcıl bir kişi olsaydı. (M. Derviş Padişahın huzuruna gitti. taşa doğru yöneldi.» dedi derviş. kendi kendine. Dağda ne yapardı bu? O bir toprak idi ki. atından indi. 70) Bazan o âlemden. Geçmişi hatırlatmak istemem diyorsun.» dedi. o da halkın kendisine karşı böyle sevgi ve bağlılık göstermesinden hoşlanırdı. orada Şah hangisi. eğer sözü kudretimizin kemâliyle söylesek bu insana daha hoş gelir.» «Evet. 69) «Sen divane misin?» deyince. mülk. Bir gün garip bir derviş. söz senin varlığınla tamam olur. parmakla gösterilen birer ilim ve marifet adamı sayar. Bu. Ariflerden.Bir dağda bir zâhid yaşıyordu. fehmi ve vehmi olan Allah bilgisine kabiliyetli insanlar arasında yaşardı. İnsanoğlunun taş ile ne işi.» dedi. kendi kendine. ne ilgisi var? İnsanlar içinde yaşa ama tenhada daima Allah ile halvetde ol. Hem öyle bir eve gidelim ki. bayram değil. Ama Hazreti Peygamberin. bu nasıl olur? Yani gönülde olan. hemen sordu: «Ey derviş benden ne dileğin var? Her ne istiyorsan söyle hemen vereyim. Misafir derviş. Bu saat tamam oldu. burada kalma derler. ruhtan. borç değil. Zaman zaman emri terkediyorsun. hoşa giden her şeyden uzak yaşamak ne demektir? Her sene bütün şehir halkı ve Padişah. Biribirini tutmayan şeylerde ya bir taraf yalandır. velilere göstermedik zorlukları bana gösterdi. ya öteki taraf. Bu saat benim âlemimde onun hatırı böyledir. kadı bile mahkeme kapısından geri dönüyor. Tâ ki. belki dağ adamı olmuştu. Hele kadın al. zahirde işimin doğruluğunu anlarım. evlenmemenin. Hani o gün bana. Yoksa susayım daha iyi! Cevap verdi: «Eğer susarsan konuşman da daha aydınlık olur.» Yüz bin rahmet senin o hatırana olsun ki. hep bu aşağılık ve bilgisizlik yüzündendir. Eğer o taraf yalan ise şu halde benim tarafımı tutarsın. Zorluk olmazsa o başka! Bugün zorluk olunca. «O halde tövbe ettim. dağdaki zâhidin ziyaretine gider. Şu âlimden bir şey işitir hayret ederler. Çünkü sükutta. Seninle kıl keçe üstünde bile oturmak hoştur.» dedi.» dedi. «İslâmda rahiplik yoktur. onlara faydalı olan filân mesele hakkında söylüyorum yoksa mecburî bir iş değil.» Ey Şah! Halk içinde olduğun halde bir saat olsun halkı kendinden uzaklaştır. Mevlânâ'nın buyurduğu gibi. ne söylesin? Her kim olursa olsun mimberin üzerinden verilen bu emirlerin karşısında cevaptan âciz kalır. «Senin bu sözünden bana bir zevk kokusu geldi. Benim düşüncemde de. Allah. Gönülden. Dağdan ayrılıp da insanlar arasına karışanları halk. Öyle bir hale gelirdi ki. bütün âlem asla o hatırdan geçmez. gönül alçaklığının bereketinden hasıl olan bir zevk idi. Benim sözüm senin sözünle öylesine tatlılaştı ki. Zâhid. bir bakıma rahipliği yasaklayan bir tavsiyedir.» buyurduğunu unutma! Bu. ancak sen çok merhametlisin. hakkını bana helâl et!» diyerek dervişin ayağına kapandı. Padişah dervişin tatlı konuşması üzerine atının dizginini çekti. Pek tatlı bir nefesin var. Ama bu bir ödünçtür. ama o artık insancıl bir zâhid değil. hep tek başına kal. misafir derviş. derviş hangisi belli olmasın.

Allahya yemin ederim ki Hazreti Musa bile onun dengi olamaz. Benim karşımda da o korkuyu duymazlar. nasıl olur da senin beni düşündüğün gibi zaman zaman seninle birlikte geçirdiğimiz o âlemi anmam? Sen de bilirsin ki. dersin.» derdi. ruhun azığıdır. sohbeti hoşuma gitmiştir. «Senin yanında konuşmak bana haramdır. ama şaraptan sarhoş olanlar gibi değil. Ama senin cevabın onları doyurmaz ve etkilemez. Ama bugün sen emri yerine getirecek güce sahip değilsen. yerine getirilmesi mümkün ve senin de ona elverişli olduğun için gelmiştir. Benden ve senden sonra gerçek bir istekli gerektir ki. «En iyisi.» diyorum. Ancak böyle değilseniz bu yardım gerekli olur. böyle düşünmez. Bu imanın sırrıdır.» dedim ve kendi kendime. Mevlânâ'nın sustuğu gibi susmaz. Bayezid. çok güzel ve tatlı olurdu. O. benimle birlikte oldukları zaman da. Meselâ her hangi biri için. Ama Sultan onu öldürmedi. Evet bizim yanımızda söz haramdır. Karşısındakini susturur. Ayaz'ın aylığını kesti. bende bir umut belirdi. Haktan sarhoş olarak geldin. Mevlânâ. «Ben ona inanırım. size başkalarının yardımı gerekmezdi. Sultan Mahmud. kendi çevresini bilen. Ayaz. ondaki zevkin arkası kesildi. her hangi bir şeyi anlayabilmek için onu tevil etmesinden. Ama bir kimseye ki gönlüm yönelmiş. Zaten çok defa inanarak dinlese bile soğuk davranırdı. «Yazık olsun bana dersin. ama izinsiz olursa. 'evet' deyiver.» demiştin. sana da hiç bir zararı yoktur. o öğütlerin etkisi görünsün. Bunlar gibi bin tanesi bile. her ikimiz de aynı şehirdeniz. Onun hangi deniz olduğunu anla! Ona cevap verirsin. Ona bir gün sordum: Tebriz'den ne zaman çıktın? O zahir ehli kişilerden. Ancak onun nasibi olan sevgideki sıcaklığın. daha hoş. yaradılıştan hazırcevaptır. bir gün suyu azalır diye denize acırlar. kendini aşağı görmek gerekmezdi ona. onun yolunda ölmeye lâyık değildir. Umduğuna kavuşmuş bir umutsuz gibi. «Tövbe etmiştir. Bana dedi ki: «Sen şüphe yok ki. Her hangi bir şey hakkında bu sözü kapalı söylemek gerektir. Ne bir gün. binlerce kadeh boşalttığı halde. iyi bakarsan kolayca görebilirsin. onunla öğüt bahsinde konuşurum. Halkın yabancısı sanır ki. ne beş gün. Fakat halk içinde iki kadeh içip de sarhoş olanlar da vardır. Gece yarısından sonra yüzümü onun tarafına çevirdim. Ben kendi halimde devam edip gitmekteyim.» buyurmuştur. (M. bu bahiste karşındaki 'hayır' demeden sen de itirazı kes. O derece düşkünlük ve kırgınlık. Sultan Mahmud'a bir kere sövmüştü. belki ona uygun cevap verirdi. yüzü kıpkırmızı oluncaya kadar içip de ayık kalan. Sana hoş gelir o temaşa. Çünkü. Eğer. Çünkü sen ululama ve yüceltme yolunda beni anmazsın. Ancak onları yola getirmek maksadı ile yedi başlı aslan masalım nasıl anlatayım? O sözler kimin kaderini değiştirmeye yarar? Sana vehim ve korku gelir. Asla bu halden daha ileri geçmem. Sen umuyorsun ki ömür boyunca bu böyle olacaktır. en uygun olan cihet hiç bir emrin sana çetin gelmemesidir.kusurlusun.» dedim. Çünkü Sultan daima. bu kısaltmalar tamahkârlıktandır. . «Ey iyisi bu bindiğimiz eşek. tulumdan sızan su gibi akar gider. o ben olmayayım!» dersin. yani tahkik ehli olmayan zahir ulemasından kimseyi görmedin mi? Bunları sormaktan maksadım. aklı başında insanlar da vardır. nasıl emre uyabilirsin? Hazreti Peygamber bile emrin ağırlığı karşında. acele etti. 71) Eğer benim iznimle olursa o zaman konuşmak helâldir. ömründen bir gün dahi kalsa. Ne güzel bir iftira bu! Aydınlatıcı bin doğru sözden daha parlak. «Aman. Bunun sebebi şudur: Eğer siz geniş ölçüde bir dünya adamı olsaydınız. Bütün fenlerde. beni ihtiyarlattı. Onların hepsini duygusuz bir kesek parçası sanırsın.» Ama o hayıflanma öğünmekten daha aşağı bir çene kavaflığıdır. Kezervanî. böyle söylemez. Bugün her ne kadar bu emirler başkalarına zor gelse bile. Ben.» derdi.» diyorsan. bize bağlı kaldıkça ona bir şeyler gerek. İşte onda ilk defa görülen bu eğilim.» demeğe gönlüm razı olmuyor. «Nerede o kurban ki. «Hayır sen değilsin. Ayaz'ın ayakları altında keseyim. ben gerçi içtim. Ama sen. O cömert yeni müslüman için. Bir şeyde ki kök ve temel vardır. İmad sözümü dinlemedi. bu olgun bir gençtir. benim sohbetime dayanamaz. Hocendî'den daha güzel vaiz ederdi. «O emirlere uymakta Peygamber için çok fayda vardı. Bu söz. yorumlamak istemesindedir. Ant içerim ki kardeşlerimiz beni bilselerdi. Daha tatlı ve sıcak konuşurdu. «Hud sûresi ve buna eşit emirler. Halbuki emirler. Batın bahsi bütün bunların dışındadır. Allah hakkı için onun gibi bin tanesi Mevlânâ'nın bir tüyüne bile değmez. Onlar için tek başına kalmaktansa.» diye düşündüm. bütün bu olan biten şeyler sana benim tarafımdan ve hep senin susman yüzünden olmuştur. daha kutlu.» «Evet. Bu cevapta dolayı onun ululuğu seni sarar. o zahir ehli kişiler. Çünkü sen ona inanırsın. Bu saatte Peygamberin şafaatindeki sırrı anlayabilirsiniz. bir yabancı ile birlikte olmak daha hayırlı görünür.

Onun benden ve benimle beraber olduğunu bilirler. onların söylemediklerini söyleyenler vardır. Bu yola geldiğim zaman. Sultan da onun bütün zararlı işlerini hoş görürdü. Beni şüpheli duruma düşürme diyorum. daha söylemediğim şeyler kat kat fazladır. Kendi kendime. Fakat onda «(o zaman için) fesahat (düzgün konuşma) neşesi yoktur. Burada ne bekliyoruz? Ergeç her topluluk bu kabir tarafından geçer. rahattı. öfkelendiği ve hoşlandığı şey leri bilir. mizacını. Şu halde işitmediğin şeyi konuşma. yahut bir zaman yerimde oturup da onun dış görünüşünü görebilmek için biraz geciktirseydin!» dediğini görürdün. Bu noktadaki kuşkularım sonsuzdur. Ben ya sadığım şehirden ayrıldım. Hazreti Muhammed'le birlikte otururken Musa'yı görmek istersen aldanırsın.) dilersen. Mevlânâ hararetli konuşmadığı zaman da onu severler. her hangi bir şeyi kırıp döktüğü. Sultanın her halinden anlar. onu mezara kadar götürür. Savaşta. bunu ne Mevlânâ ne de daha önce gelip geçmiş büyükler işitmiştir. benim onların inandığına inanmadığım yoludaki sözümün mânasını da anlarlar.» dediler. Sultan binlerce kelleyi onun uğruna feda ederdi. Ama bana gelince. O halde yürüyelim ki gözün.» dedi. aranılan sevgili sevilmek bahsinde henüz olgunlaşmamış ise. her ikisi birbirleriyle anlaşmış ve kaynaşmış demektir. Önce söze başlayıp da bu söz açıklandığı ve neticede filân kişinin buna karşı olduğu meydana çıkacaktır. 2.) söylemiştir. Ama işin sonunda.» derler. «Bu âlemi sen bilmiyor musun?» dedim. Eğer önceden böyle vaiz etmeseydi. üstün bir zattır. . söze yalvarıyorum. konu dışına da çıkamıyorum. Ama sevgili. Allahı arayanlardan hiç bir talip yoktur ki. «Yürü! Kendi âlemine bak!» dedim. Ama Musa'yı görsey-din onu Hazreti Muhammed'den bulurdun. 73) Dünyada gönül açıcı Yasin sûresini dinle. çok sevimli ve sevgili bir çocuktu. Hazreti Musa'nın bin kere: «Yarabbi ne olurdu o Peygamberliği bana vermeseydin. «O büyük âlimdir.» dedim.» dedim. Vezir. gençler de yaşlılar da âşık olur. Şüphe yok ki dünya. Sultan. Şüphesiz ben bunu söyleyince sen de aynı şeyi söylüyorsun. onun bütün bu zararlı hareketlerini bildiği halde nasıl olur da ona göz ucu ile bakabilirdi? Çünkü. isa'yı görmek de böyledir. avların en büyüğünü avladı. hiç bir şeyden korkusu yoktu. Çünkü Ayaz. Dünyadan konuşanları dinleme.' Diyelim ki. Aldanmamak için alışverişte. Çünkü nice vezirlerin boynu vurulmuştur. Sizinle bir sır konuşurum ki. Fakat o bunu öğüt olarak söyler geçer. Bazan vaz geçiyorum. bir vezir vardır. Huyunu. bende de bir hal var. Halbuki Hazreti Ali'nin cömertliği yanında hazinelerin beş para değeri yoktur. Talip isteğinde kemale ermiş. Bu bencilliktir. içindekilerin iyi yanabilmesi için onları yumuşatır. seni hiç kimse bilmeyecekti. Eğer Tevrat'ı okur da onun vasfını o kitaptan dinler ve Hazreti Muhammed'i (S. canından güvenli idi. Açık konuşurum ve geçmiş büyüklerin ruhlarını hasretle anarım. sözlerindeki tatlılığa. vezire bir sır emanet ettiği zaman. vezir de bu sırrı saklamakta çok dikkatli davranır. sen de bilirsin. aradığı yolda olgunlaşmış olmasın.Hazreti Ali buyurmuştur ki. onu hiç kimseye açıklamamasını tembih etmeye bile lüzum görmez. ariften daha üstün bir şey yoktur. Ama (diğer bakıma göre) ondan da üstün bir şey vardır. Bu bakıma göre. O. Ayaz (Gazneli Sultan Mahmud'un gözdesi). onu Hazreti Muhammed (S.A. Ben buna bakmıyorum ve bizi kınayanlara karşı asla aldırış etmem.) sonra Allaha da iftira edenler. Onu severler. elbisesini yemek dökerek kirlettiği zamanlarda bile suçluluğuna rağmen sultanı oyalar. 3. eğlendirirdi. o vakit onun gerçek değeri anlaşılır. Mevlânâ bu dereceye inmiştir. Ben de sözü özetleyerek söyler geçerim. «Nasıl bilmem. Bu âlemden ne anladın? Sana bir bilgi vermediler mi? Yine dedi ki: Siz o âleme lâyık değilsiniz. sevilmek bahsinde olgun hale gelmişse. Kadın koynunda yatakta. Bana sordular: «Ne iş yaparsın? Bu âlemden sana haber verdiler mi? Bunu gördün mü?» «Elbette gider görürüm. Ne zaman onun adı üzerinde sana bir şeyler söylerler ve onun gayretinden bahsederlerse. Lâkin biliyorum ki. anlat bize!» dedi. Bunu kimseye sormadan kavramıştır. gönlün açılsın. «Ama ben bilmiyorum. o hamam külhanından vazgeçiniz. «Orada ne işin var. Çünkü son yetişenler arasında Hazreti Muhammed'den (S.» diyeceklerdir. Ama daha sıcak konuşmaya başladı mı. ikimiz de bu konuda birleşiyoruz.A. (M. Bir suç işlediği. Ama burada senin bana tarif ettiğin bir ülke olduğunu gördüm. etrafında ateş yanan bir kabirdir. Bundan dolayı sözü çok özetliyorum. «İşte senin âlemin. o kararsızdır.A. yahut üstünü başını ıslattığı. onu bütün gün neşelendirir. Ama o vezir bütün bu yakınlığı ile beraber canından güvenli değildir'. erkeklik üç yerde belli olur: 1. O halde gel sen ve ben altı ay efendimizle birlikte oturup ah ve feryad edelim.

» Bunu benim hamlığıma verirsin. açık saçık insanlardı. âlemin Doğusundan Batısına kadar. Bana şimdi Ebu Said Ebül Hayr'dan şu anlamdaki bir beyti nakletmek gerekiyor: Beyit: Çok utanmaz. kalbin çarpar. Her çağda tek bir gerçek vardır. Allah onu bize. Yüce Allahm. 74) Altı yön de Allah nuru ile aydındır. o testi su ile dolmuştur. Ancak bunlar birer birer zikredilmiştir. sarsılırdın. Çünkü arifle bulunmak hoş şeydir. «Allah uzun ömürler!» versin diye dua ederlerse. Uzayda. 7) buyurulmuştur. «ulu Allah Mevlânâ'ya uzun ömür versin!» diyeyim. «Dağları yeryüzünün kazıkları yapmadık mı?» (Nebe sûresi. İşte şahneler oturmuş size. ha. Beni andın mı hiç? Ant içerim ki sen beni anlayamadın.' dersen. Ama sen üzülme! O biricik dost sen ol! . işte burada hazır olan velidir!» derdi. senden daha korkuncum. esinti ile savrulan tozlar gibidir.)) söyle.» diyorlar.A. öteki yüzü de sevgiliye dönüktür. yedi feleğin dışında kalmıştır. Şüphe yok ki. Hazreti Peygamber. Ama nasıl diyebilirsin ki. Güldün ve dedin ki: «Cevabını düşündüm. Dediler ki. benim cevabımı düşünme korkunçtur.) ümmet olmaktan vazgeçti de Nuh Peygamber'in ümmeti oldu. Ama eğer bunlar yerin kazıkları olsaydı o çadır havada nasıl kurulurdu? Ben. bu adam. ama bizim o sağır kediciklerimize bunun ne faydası olur? Halep'deki halk arasında yazacak bir şeyler. büyüklerini de rezil ederlerdi. Hepimize de uzun ömürler versin! Âmin! Her kim için. Bu yol çok acayip ve gizli bir yoldur. Sana konuşmak gerekse böyle yaparsın. bizi de ona bağışlasın. Ekşimiştir. asla buradan geçmeyin. «Bu adam zayıftır. Kâğıdın sana dönük olan yüzünü okuyabilirsin. ha. ha!» diye güleceksin? Öyle gülmek sana göz ağrısı getirir. soğuktur. mideni de üşütür. «Haykanko Kokor» (Bu sözlerin hangi dilden olduğunu ve anlamını öğrenemedik (Ç. Bu âyetteki sözü geçen kazıklar. sen de «Âmin!» deyiver. Senin için tatlılık ekşilikten daha iyidir.» dedim. Lâkin şeyhin gerçek müridi daima kendisi ile birlik olandır. Bundan önce benimle birlikte olduğun zaman yaptığın hizmetlerden utanırdım. yeri ve göğü. Hazreti Muhammed'e (S. Hep pişirdiğini yeme. Lâkin bu derecede değil. onun için bende bir korku belirdi. Bu sevgili dost işte şurada oturan kişidir.» dedim. Şimdi ise hiç çekinmiyorum. «Âmin!» deyiver. «Yol bu yol değil. Görmez misin ki bu dağlar yerlerinde dururken semânın cadın kurulmuştur. hep böyle idiler. bütün vücudundaki organlar titrer. içinden gelen bir ses sana: «Bu. benim gibi bin tanesini bulursun. Daha ne kadar. sen de. ama «ha. gerçek bir tarafı vardır. Bayezid-i Bistamî ise. Velidir! Bu. üzülecek ne sebep var ki! Orada benim yerimde. Ben.» «Düşün bir kere. güçsüz ve biçaredir. «ha. «Bu. «Bu caiz olur mu? Sonra 'Benim cevabım bu değildir. O beraberlik benlik davasından uzaktır. rezil olurlar. başına bir hal geldiği vakit kabirler üzerine yüzüstü kapanır ve başı yerden kaldırılıncaya kadar öylece kalır. ha!» diye gülen öyle gülmez. «Yarabbi biz sana senin ululuğuna yaraşan ölçüde 'kulluk edemedik!» buyurdu. ah!» diye ağlayan hoş ağlar.Kezervanî dedi ki: «Allanın bir kulu vardır ki. sorduğun soruları düşün bir kere. ah. ama asıl dosta ve sevgili tarafına dönük olan yönünü okumak gerek. ne dağlar. Duacı ile bu dualar nereye sığar? Bu kap su ile dopdolu iken. Üç kere. ne de taşlardır. Ama bu hep böyle oluyor. Bir kâğıt düşün ki bir yüzü sana. Çok konuşmak isteği ancak sözü manâlı ve düzgün söyleyince hoşa gider. seven de oradadır.» Bu kimse bir belâya uğradığı vakit. aralarındaki varlıkları yaratan yüce Allah dostlarının en güçlüsüdür!» diye haykırırdı ve. Zavallı felsefeci. Dedi ki: «Gerçi peygamberlere uymak vaciptir. Adlarını söylerler. boşluk içinde görünen her şeyin elbette bir hakikati.» dersin. Eğer anlasaydın. Ama bu gafletde bir sebep vardır. (M. yeni bir haber yok mu? Senin için düşünecek. o su göndermiştir. «Ah. Yahut her yüzü bir başkasına çevrilmiştir. «Kendimi kutlarım şanım ne yücedir!» diye öğündü. Nasıl ki Kuran'da. Üst tarafı rüzgarla gelen. Çünkü istek fazla olunca söze perde olur. sevgili neredeyse.

her gün Kuran'daki kesin hükümleri okuduğu halde kendinden geçmiyordu? Halbuki o. Ama kendilerini görmeğe fırsat elvermedi. Konuşulmaya. Bundan dolayıdır ki. kapalı söz konuşmadı. halkın en azizlerindendir deyiniz. «Evet.» buyurmuştur. onunla çok kere doğru yolu bulurlar. Ama o üçüncü derecedeki manayı Allahtan başkası bilemez. bu kolaylıktan ötürü hayrette kalmışlardır.» Biz Allahın gönderdiği o biricik dost olmak davasında değiliz. «Onun Miraçta gördüğü gerçek tecellileri. Nasıl ki en olgun kişiler de onların hallerine dair bir şey söylememiştir. Onlar ilim yolcularıdır. bendeki irade kuvveti. Allah dostu gerçek veli ise kapalı ve gizli kalmıştır. Kendilerine Allah katından bilgi verilmiş olanlar. bu suretle tanıtmışlardır. hadisin Peygamber sözü olduğuna gönülden inanmıştır. Öyle bir zatın nefesi şüphe yok ki cennet nefesidir. «Bu.» buyur ulmuştur. Eğer Kuran'da esrar olsaydı neden o. kalbi yalanlamadı. Onlar kendilerini apaçık göstermişler. Beyazid (Bistamî). Çok kere kendisinden faydalanırlar. sevilen. Yolculuk bittiği zaman o. Hazreti Muhammed (S. yüzlerini görmek arzusundadırlar.). yüce Allah (Necm sûresinin ll'nci âyetinde). Ama çok zor. Ama nerede o gerçek dost? Şu şehvetler çamurunda iyiyi kötüyü seçebilen o er nerede? Bıyıklarını yolsan bile dudağını kıpırdatmaz. Kitaplar bu ko nuda bir şey söylemez. Biri o ilimde perişan bir sel gibi akar gider. Bu bahiste söz söyleyenler şu noktada duraklamışlardır : Hadiste. Mevlânâ dedi ki: «Üç şeye mânâ verilemez. bu daracık yerde mi kalmak? Hak âlemi çok geniş bir alandır. bu noktada yüz velinin bile bir peygamberin ayak tozuna değişilemeyeceği inancında duraklamıştır.' 'eyvallah' de. çok çetindir.A. Sende suret ve mânâ yönünden düzgün bir hal var derler. başlangıçta da öyledir. Yüzümü onlardan saklayarak dedim ki.» Gerçek Allah adamı. batını mana içinde gizli olan manasını da Peygamberler bilirler. onları görmek arzusu ile yanıp tutuştu. veliler. Bu manalardan zahirî manayı âlimler. peygamberler bunlarla buluşmak. batini manayı veliler. «Kulaklar duymadı. ağırbaşlı hareket eder. Belki de Hak nefesidir. Bayezid'in bundan haberi olaydı. ondan ne umulur? Başlangıcı böyle olursa onun son durağı nereye varır? Gerektir ki o bunları küçük yaştayken öğrenmiş olsun. Halk arasında onun sözleri. Kuran'ın Allah kelâmı. İkincisi. oradakiler kabiliyetsiz olunca o yerde konuşmak zulümdü!. Ama o.» dedi. perde arkasına alınabilir.» derler. Sahabeler adına nakledilen öğütlerde de açıklamayı gerektirecek üstü kapalı bir söz yoktur. Bazılarına göre de çok kolay ama o kadar kolaydır 'ki. O halde ademoğlu bundan nasıl faydalanabilir? Hadislerdeki sırlar da Kuran'da olduğu gibi çoktur. şakalaşmaya lâyık bir kişidir o. gözler görmedi. Lâkin H de bu konuda konuşmaz ancak benim çağımda ve zamanımda bunu birçokları yalanlar. ikincisi huzur alemindeki korku. heybete üstün gelir. ışıklı aklının nuru ile kanadı dünyayı yakan bir melek gibidir. Bu toplum içinde ancak bir kaç kişi söz söyleyebilir. kat kat faydalı olanlardan da değiliz. batini. düşünceli. yalan söylemeye tövbe etti ama şimdi unuttu. Nasıl ki.» diye söylenir. her iki tarafı da korur. Bu erenlere saygı gösteriniz! Meclistekilerden biri. Yer uygunsuz. «Kuran'ın yediye kadar zahirî. belki H söyler. bütün Allah dostları. son zamanda «zün-nar» istemişti. Heybet. onun sonu nereye varır? Bir kimse ki.» nüktesindeki mana da şüpheli kalmıştır. Hazreti Peygamber. Bunlardan biri gönül hoşluğundaki korku. Ey Hakka yakın kardeşler. «Bize o varlıktan bir bilgi ver. Bir kimse ki. Hakîm Senâîciğin son . batının batını manaları vardır. Kendilerinde belirli bir hal görmediğim ve evvelki bölümün karşı cihetinde yer alan bir bölüm daha vardır ki. ululuk konusuna gelince. umulur ki o. kapısından geçen köpeğe bile cevap vermekte saygı gösterir. Dilerseniz. Biri benim yanımda esrar içmeye. Öteki atıldı: «Ne demek 'evet. esrara dair tek bir kelime işitse kendinden geçerdi ve o fitneler de açığa çıkardı. Onların sözünde hak âleminden bir koku vardır. asla «ben» sözünü ağzına almazdı. başka bir deyimle İlmiledün erbabı iki bölüme ayrılırlar. üçüncüsü de gereği gibi menfaat eksikliğidir. eğer H'yi birlikte getirseydiniz biz de Allahya yakın meleklerin kapışmak istedikleri nohut daneleri saçardık. Ancak onların hasretini terennüm etti. yabancı sayılmaz. filân zatın sözüdür. 'öyledir* deyiver.Çünkü o günahkârlardan binlerce gerçek dost arasında ancak bir tane bulunur ki. Bazılarına göre bu konu son derece sade ve basittir. O danele-ri sana şefaat dilemek için getirdiler. (M. 75) Dün bana komşu cariyeler getirdiler. öyle anlaşılıyor ki bir takım kapalı sözleri ile kendi sırlarını söylemek istemiştir. ona. Bir kimse ki son inancı bu noktaya gelmiştir. Nasıl ki o.

Aşk böyle olur. artık Allahnın da dilediği has kullardan biri demektir. Sonra şu anlamdaki mısrada da: Ruhlarımız. Hızır. esrar doludur'. 77) Bu sözden âlemin başlangıcı olmadığı manası sezilmektedir. O bundan uzaktır. tanımadığı yabancı bir kapıda da hizmet eder. Seni başkaları göndermeden önce kendi arzunla ziyarete gelmek yaraşır. Eğer. (M. . Burhaneddin'in geniş bilgisi vardı. Halk ile konuştuğum vakitlerde dikkatle dinlersen anlarsın ki. O tepeler. Bilginlerin çok çalışmalarının sonucu da sapkınlıktır. gayret yönünden ancak bir lâtife arasına karıştırılarak söylenebilir. Çünkü bir çok sırlar o toplum içinde konuşulan sözlerde saklanmıştır. bunu kesin olarak söylemiyorum. Sen bir İbrahimsin ki. Çok kerre görülmüş Bir kimse. Ama o toplu anlayışın manası ondan uzaklaşır. Seyyid Burhaneddin'den. helak olur. sözü geçen erenlerden birini bir çöl ortasında görse ve içinden o bildiği velinin bu olduğunu sezmiş olsa. zannedersem gibi sözler hep böyledir. Büyük bir sır vardır ki. bedenlerimizden (irkmektedir.» diyorum. Onlar benden hiç bir nasip alamazlar. «Sen benimle birlikte Ama başka yönden onun makamına asla erişemez. Meğer ki o. onu dinleyeyim ama isteğini yerine getirmeyeyim. zaman zaman beni dinliyenler de bir şey konuştuğum vakit dikkatle dinlemelidir. O bu işin adamı değildir.» diyenler benden ve benim sözlerimden hiç bir şey anlamamış olanlardır. imanı gider donuk bir hal alır. Çünkü onun gibi yüzlercesi Musa'nın ayak tozuna erişemedi. velinin diled ği kimse olsun! Çünkü o kimse. o yüzden. Nefisten ve nefsin isteklerinden uzak kaçanlara o anda bir sır açıklanır. îmad ve başkaları gibi geçmiş gitmiş olanların yüzlercesini de göz önüne getir. Ama beni bir öğretmen olarak görüyorsun. keski. Bütün hali alt üst olur. Nasıl ki buğday çuvalından alınacak bir avuç örnek. 76) Yüzünde yüz bin safa ve evliyalık nuru parlıyan bir veli. (M. «Kolaydır. zamanla aşınır ama dağ yine dağ olarak kalır. Allah ile konuşmak mertebesine ermiş olan Musa'nın haline erişti ki. bulunmaya sabredemezsin!» dedi. Musa'ya. Çünkü Musa. Onlar mahrum kalmazlar. çuval içindeki binlerce buğday tanesinin niteliğini gösterir. «Bu yabancı kapı hangisi?» diyeceksin. benim dostluğum nerede? Bu ancak Mevlânâ'nın bereketiyledir. Benden bir söz işiten herkes. onların sözleri hep kapalı sözlerdir.» Çünkü Şeytan. bu açık sözden. Meğer ki bu dağlardan maksat Allah kulları olsun! Ama onun maksadı bu değildir.günleri. tepeleri yüce ve sivri şerefelerdir. soru sormakta acele etti. damdan düşer ayağı kırılır. deniliyor. kitapla geldin. Bunları görüyorsun. meğer. Şu anlamdaki beyte de bakınız: Beyit: Nice yüksek dağlar var ki. Eğer bu sefer gidersem beni bulabilir misin? «Eğer. onu bütün isteklerinden yoksun bırakayım. Soruyorsun: «Şeytan o makama erişir mi?» «Evet erişir. Seyyid Burhaneddin'in son günleri Mevlânâ'dan daha mı iyiydi? Senâî'nin hoşça bir hali. Bu şarta bağlı «Eğer» den bahsetmek dosta çok zor gelir. Bana bütün âlemde öyle bir dost gerektir ki. Siz nerede. Fahreddin-i Razî'nin bir çömezi ölürken insaf yönünden şu anlamdaki beyti söylemişti: Beyit: Aklın varacağı son durak ayak bağıdır. Halk ile konuşmaktan beni vaz geçirmek istiyenler. derhal başı araya gider. Siz benim dostum değilsiniz. Nihayet onların hepsi de bu cinstendir. Acele ise Şeytandandır. Mevlânâ izin vermez ki ben işimi göreyim.

Bugün bunlar ne işe yarar? Bunlar b:rer aldatmacadır. Öyle bir insan için altı yön de Allah nurudur. Biri benim huyumu bilseydi ne iyi olurdu. Ona başka bir ad bulmak gerekiyor. hiç kimseden dünya ile ilgili bir isteğim yoktur. Yalnız alçak gönüllü olanlar benimle dostluk kurabilirler. Ama o halin niyeti ile diyorum ki: Yazık ki aşk. sudan bahsetmez. Bunların başka bir işe yaramadığını mı sanırsın? Düşünüyorum da öyle değil! Ev boştur ama kimse gelmiyor. öyle bir kimsede de gönül hoşluğu yoktur. Size bu daha faydalı olur. ayrı bir yol daha vardır ki. daha tatlı konuşurum. Senin içi altın dolu şu kalede yüz binlerce altın ve gümüşün olsa da onları başına saçsan. yeşil. Başka bir saatte daha iyi söylerim. Onlardan daha üstün. Benim. O hayal. Ama gizli değildir ki. 'kırmızı hayallerin modası geçmiştir. «Ona. ben aşağıdan senin yüzüne bakarım. Benim maksadım ona teselli vermektir ki. Bende bir tamah varsa sadece Mevlânâ yeter bana. Uykudan uyanırken gül şerbeti yastığımın üzerine konurdu. (M. tartışır. Onlara dedim ki. 78) Hazreti Muhammed'in (S. A.). Bütün yorumlamalarda büyük adamdır o.» Bu gönül hoşluğu ve sevinç ancak senin varlığınladır. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl çalışsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. söylediği her şey yorumladığı sözün anlamına uymasa bile Allah onu doğruya çıkarırdı. Sende aşk galip ise. söz yorumlardı. o altın ve gümüşler bana göre bir gübre yığınından başka bir şey değildir. mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur. sana ben söylüyorum. A. Mevlânâ'nın yanında idi. bundan sonra helâl'dan da perhiz yaraşır sana. (M. onlardan daha güzeldir. «Ona verdiğin değer akla uygun değildir. Ama en iyi kanun hiç kimseden bir para istememektir ki. Ancak bunlardan o cihana utanç gelir. onu mühürleyen zattır. Senin hakkında ben güzel bir deyim bilirim. bu cihan halkından başkadır. onun. konunun tatsızlığı buna sebep olmazsa. Ona. Başka bir deyimle Peygamberlik kapısını kapayan. Seyyid Burhaneddin'in hüccetini anlattı. ona baktığın zaman sana bambaşka bir deniz görünür. Sen beni serbest bırak da kendim söyleyeyim. Onlar öyle yaparlar ki H'yi benim gönlümden soğutsunlar. sizin hep kendi mektubunuzu okuyup da sevgilinin nâmesini okumamanızdan ileri geliyor. hepsinden daha yetkili konuşur. Ama o kestirme yolun da adını kötüye çıkardılar. Ondan sorma. Hazreti Muhammed (S. İsa bütün çömleklerin tuzunu önceden koymuştur. siz hep kendi mektubunuzu okudunuz hele dostun mektubundan da bir şeyler okuyun. marifetten doğuyor. nasıl anlatayım ayıptır söylemesi. Bende ancak Hazreti Peygamberin armağan kabul etmesi âdetine uygun davranışta bulunmak arzusu vardır. O. Dedi ki: O. bu saatte dünyanın hiç bir yerinde eşi ve benzeri yoktur. o sayede sükûna kavuşsun. Eğer alnında bir nur. Düşünürsem bana ne hizmetler ettiler. Bunlardan daha kısa. Unutmayın ki.Mevlânâ'ya gelince. ne bu cihandan ne o cihandandır. Bütün bu sıkıntılarınız. alanın hatnnı . Ama Hazreti Muhammed (Ş. hem söz yorumlardı hem de Hazreti îsa gibi körleri ve abraşlı hastaları tedavi etmek kudretine sahipti. Bir sabah erkenden o mana âleminden konuşuyordum. Yahut. Dedi ki: «Bu kulak. Ama Mısır tuzu gibi olmamalıdır o tuz. kulak olalı bu nükteyi işitmemiştir. O ilim ve marifetin de başkaca uzun hayalleri vardır. o günahı işlemeden tatsız düşer. din bilgisinde. başka bir baha biçsey-din iyi olurdu. Sade bu yorumlama değil. yahut Müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir Müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. hoş olmaz. Bugün kurt masalı gibi sözlerin. sentaks.» dedi. Çünkü bu sohbet. Mevlânâ'ya ve bana hüccet delil olamaz. Ama bu tutum sana yorganı sattıracak dere ceye kadar gelirse. isterler ki bu gidişle benden bir şey koparsınlar. Benim önümde. beni dinlerken.). temel bilgilerde.» diyerek buna benden başkasının hüküm vermesini isterler. onlardan daha zevkli. Benim maksadım armut istemek değil. ayrılık gününde de bedenimi sırsıklam etti. îyi bir kanun konulmuştur. Dostum yanımdadır. hiç bunlara benzemez. günah işlememek eğilimini artırsın. Bütün fenlerde. A. tuzu sonradan katmıştır ve Peygamberlerin sonuncusudur. o cihan bu cihana geliyor. Gerekirse. Bir tuz saçan (lezzet veren) biri gerektir. Allanın da galip olduğunu anlarsın. ilimden. babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk. ama susmuştur. Hazreti Ebubekr. «Ondan hoşlanıyorum. Ama kendisinde hiç utanç duygusu olmayan kimseye göre. Dağ gibi büyük bir adam. Söz söylerken de havadan. O kendisini bilmez sanır ve öyle zanneder. Bu güne kadar haram'dan perhiz ediyorsan. Bunu nasıl bilmem? Bunlar ancak nefis ve murakabeyi sükûna kavuşturmak içindir. gönlü isterse üzüntüsü engel olmazsa. Eğer sende aşk ve sevda galip ise. göğsünde bir niyaz ışığı göremezsem. Gerektir ki o alçak gönüllülük ve o kulluk duygusu. O hayalden sonra da başka bir ilim ve marifet vardır. 79) Bir gün yanar bir gün yanmaz. gramer.). Bir kerre de Pir.» Çok etkilenmişti. yüz binlerce propagandacısı vardır.

«Evet ben onu okudum. ötekilerden de daha lâtif bir zat idi. yalanladı. ne lâzım gelir? Sahibinin gönlünde bunları sarfetmekten başka ne arzu olabilir? Bunun gibi belki yüz defa sayıklayanlar olmuştur. A.» diyebilir? Mevlânâ'dan bir işaret aldım. Bu duayı eden kimse. «Yarabbi beni Ahmed'in ümmetinden kıl!» diye dua etmekle. yavaş yavaş kalkınca zat nuruna varılabilir. bu sözde hiç cehennem arzusu yoktur.» dedi. onun cemalini özlüyor demektir. hem içindekilerin! yakar. Ben işin aslından. Dünkü gün. «Her kimin nefsi ölürse. Hallacı Mansur'dan da Bayezid'den de.» diyen o adama dedim ki: «Öyle ise senin onunla görülecek bir işin vardır.» dediği için kınamak neden? Halbuki sen de aynı şeyi söylüyorsun. Tâ ki sonunda her söz başka sözün üstünü kapatsın. Evet ant içerim ki gizli âlem açıktır. «Fakr tamam olunca Allahyı bulursun. denildiği vakit o hangi perdedir" ki. belki onun yoluna girmektir. Yüce Allahnın nurdan yedi yüz perdesi. O demiştir ki: «Eğer benden bir şey götürmez ve . iki defa abdest almış demek değildir. sana hiç bir zorluk olmasın. Şimdi sanki kıyamet kopmuş. benim okumadığım bir meseleden bahsetti. Bu. diyorum. Sentaks bilgini Sibeveyh de bu konuda pek az bilgiye sahiptir. Yani «Fakr tamam olunca Allah yüz gösterir. Ah ne yazık şimdi Emir sağ olsaydı bize ne büyük bağışlarda bulunurdu! O. bunlardan biri açılsa. sen hem kadıya. seninle Hıristiyan arasında ne fark olabilir? Nihayet Hazreti İsa. Ondan bir görünüştür. Ama bu. O. Eğer senin maksadın onu yüceltmek ise.» gibi binlerce beyhude sözlere gelelim. sentaks yönünden doğru değildir. dervişçe başlarını eğer giderler. Onun en ufak işareti budur. Hazreti Muhammed'e (S. Çünkü burada değişik bir mana vardır. Şu halde. «Fakr mertebesi tamam olan ancak Allahdır. Mevlânâ'ya açık söyledim: Ben onların önünde konuşurken sözlerimi kendilerine anlatamıyorsam bari sen anlat onlara. (M. onu ululamak benim sözlerimi kabul etmemekle olmaz. O tarafa dönüp bakmasın. ambarlar dolusu çömleği olsa da bunlardan biri eksik olsa.) uymak hususunda. Halbuki ona benzer başka bir asıldan bahsederken de sözün üstünü örttükçe örterim. İzzeddin onu kabul etmedi. kötü huylardan temizlenerek Allaha kavuşur. ona her şeyi açıktan açığa anlattım. Senin bu yaptığın. O.dünya tarafına çekmesin. Sana güvenerek söyledim ki. Mevlânâ dedi ki: Ben Bediuddin'i bu güne kadar seviyordum. ancak Allah yoluna girdiğini anlar. Çünkü onunla çok derinlere daldım. bulduğum her cinsten elbiseyi bana giydir. kapalı konuşurum. tabana göredir. hem de adalet bakanına karşı savunasın. Bu değişiklik nisbete göredir. daima karanlıktadır ve körleşmiştir. Yani başka bir deyimle. bir takım isteklere kapılmıştır. yaratılışta temiz ve abdestli olanın üzerine nur üstüne nur iner. Şeytanı da! Allah yolunun nuru ile Allahın zatının ruhunu ayıramayan. Sen bu aslı kurmaya bak ki. onlara zor geliyor. Nasıl olur da. Bu söz onu kayırma yönünden doğru görünür. İmad dedi ki: «O söylediği söz. Aksi halde Allah yolundan sapmış olur. perde aralanmıştır. Bundan sonra bana kazanç haramdır.» sözünde küfür yoksa. temelinden bahsediyorum. o aşağılık uydurma şeyleri onlara anlatayım. gözleri açık olanlara göredir. doğuşta. 80) Hak bahsinde Mevlânâ hiç kapalı konuşmaz. Şu halde Hıristiyanı «İsa Allahdır veya Allahnın oğludur. Benim ulu Allahdan bir fermanım mı var ki. Allahın kendisine kavuşmadığını. sandım ki Mevlânâ da bunu anlatmak istiyor. zatdan parlayan ruha erişilebilir? sorusu hatıra gelir. (Kendi kendime) «Bugün Mevlânâ da o türlü sözler söylüyor ki ben şimdiye kadar asla bahsetmedim. «Bunu ancak onun ayakları altına saçmak için isterim. «Elbette ben çıplağım. Abdest üzerine abdest almak. onun makam ve mertebesini istiyor. evvelce sana anlattığım Ayaz ve kadeh hikâyesini andırıyor. Kul.» O zaman unuttum buraya kadar benimle birlikte gelmişti. dedi ki: Bediuddin.» sözündeki mana gibidir. gizli âlem açığa çıkmıştı.» Ben o kadar demiyorum. Şimdi. Allah hakkı için ona inanırdım. O sofa yüksektir denildiği zaman bu yükseklik tavana göre değil. Sonra onun nefsi de dirilir. Bu nasıl olur? Mevlânâ konuşmaya başlayınca kabul ederler. Bana bu hususta hayır demekle sözümü kabul etmiyorsun. ama bu gün gördüm ki O da niyaza. Ancak şimdi benim pişmanlık duyduğum bir nokta var: Keski binlerce altınım olsaydı da onun uğruna feda etseydim. Ancak şunu soyuyorum: Bu hal.» sözünün manası. bu sözün manası o değilse. Gerektir ki emrimi kırmayasm. Şeytanı da ölür. hem dünyayı. Allah cemalidir. «Yarabbi beni Hazreti Muhammed'in ümmetinden kıl!» demek arasında mana bakımından eşitlik olamayacağını anlatır. tıpkı şuna benzer: Bir kimsenin evler. özür dilerler. Ama bu kavuşma hâşâ Allahın zatına kavuşmak değil. onu bulur ve görürsün. hep kendisinden dilediğim şeyi vermek isterdi! diye hasret çekenler vardır.» dedim. yahut nurdan yedi yüz örtüsü vardır.

onun bütün sıfatları ile vasıflanmış olur. Ama hiç misk ve amber kokusuna benzer mi o? Allah tecelli etmek. bütün peygamberlerin sonuncusu olarak anlatırlar. Dağda. yüzümü ona çevirdim. sual daima cevap cinsinden olur. Hak kokusu da beni öylece ateşten kaptı.» diyebilsin. Biri sordu: «Bu herkes için midir? Nihayet ben de önce talip idim. dilediğine ettirmez. Allah’ın güzel isimlerinden biri de Mürid'dir nihayet bu müridin bir M ura d'ı olacaktır. akıl yönünden nasıl olur? dedim. Şair: Bizi şehrimizden kovarlarsa ne çıkar? Şehir dışındaki kırlar bizimdir. bari beni tanı. ama sen kendinden geçmiş unutmuşsun.» . içmenin. Şu halde rastgele herkes nasıl matlub yani aranan kişi olabilir? Manası pek lâtif olan şu beyitdeki nükteye asla itirazın yeri yoktur. nereye gideceğimi. Bana dost olan bir kul. Bu takdirde onun kahrı da. Eğer onu tanımış olsaydın beni daha çok tanırdın!» Bugün Hazreti Peygamberi. nasıl olur da Yusuf'un o cihanı aydınlatan güzelliğine gölge düşer. O. uyumanın ne olduğunu söylemez. İnsanı mest eder. Hazreti Muhammed (S. Allahyı bilme marifeti elde edilebilir mi?» Sırra erenler onun ne dediğini anladılar.» Bu taliplerden biri Musa Peygamberdir. Sıcaklık soğukluğa. bu nasıl olur? Biz bu nefsi ne Aksaray'dan. ben de öyle bir yere gideceğim ki. ne de Kaymaz Kervansarayından getirdik. mahvolur gider. Bu tıpkı şuna benzer: Bir köle var mıdır ki. Sultana karşı. Bunu gören anne nasıl yerinden fırlar ve çocuğunu nasıl kaparsa.dayanağı olan kişinin gönlü şendir. o sözün de arkası kesilmez. ama bundan. Kadı Şemseddin'in dediği gibi. «Şeyh İbrahim burada olaydı. meclise gel de seni göreyim. «Semadaki bulut dağlarından dolular yağdırır.» ve ayrıca «Kendi nefsini bi len Allahsını da bilir!» buyurması utancından mı ileri geldi? Onun. 43) buyurulmuştur.» (Nur sûresi. Allah yolunun yolcuları hakkında iyilik olarak yorumlanır. Çok güzel. «bana iftiharla hizmet eder. Nasıl ki bir annenin âlemde bir tek çocuğu vardır.) buyurur ki: «Ey Hıristiyan! Sen İsa'yı tamyamadın. soğukluk sıcaklığa karışır. Kendi kendime dedim ki: Benim için yemenin.gelmezse onun kuvvet ve kudretini hiçe indiririm. hiç bir şeyden gam yemez.» Diyorlardı ki: «Biz de hizmet için kalmıştık. baygın hale getirir.A. Onun bir adı da Talib olunca bir Matlub'u olmak gerektir. On beş sene çok kısa kalır. Çeşitli yönlerden esen rüzgârlar birbirini kovalasın. sana çok görünüyor. Bu. Akıllı kişiler kendi kendilerine dediler ki: «Bu alçak.» Dedim ki: «Herkes talip değildir. yani kendini kuluna göstermek isteyince o koku önceden duyulur. Hele senin. Ben bir şey okuyayım. gönül hoşluğu ile yoldaşlık yapardı. «Her kim nefsini bildi ise. herkes nefsinden habersizlikle yorumladı. İşte Kuran'da bulduğumuz bir deyimdir bu. bu türlü insanlardan değildir. Yani iş böyle olunca hemen cevap vereyim. hiç ses seda gelmesin oraya. azgın ve karanlık nefisciğimizi tanıyoruz. «On beş seneden beri sende bu ne sabır» deyişin yok mu. O da bu yemenin. geri döndü. onun gül renkli yanakları solar? Bu ilim kızmadıkça o ilimlerdeki soğukluk anlaşılmaz. murdar. şu yiyip içtiğimden dolayı buraya nasıl geldiğimi. demiştir. Ama onun sabrını bir de Allah’ın sabrı ile karşılaştır. Halep' te oturmuş. sabrı kadar sonsuz olur. uyumanın ne yeri var? Ulu Allah beni bu iş için mi yarattı? Benimle hiç bir aracı olmadan konuşmaz mı? Ben ondan bir şeyler sor amam. bunda azıcık bir samimiyet kokusu olmakla beraber taşınca yüz bin misli artar. (M. Eğer sen bu fikirde isen. Derler ki: Onun «Her kim benim nefsimi bildi ise Rabbimi de bildi.» dedim. (M. Acaba ben körükörüne yiyip içmek için mi geldim bu âleme? Eğer iş böyle olsa ve ben onunla karşı karşıya konuşup anlaşabilseydim. her zaman burunlarda tüten bir kokusu vardır. arkası kuvvetlidir. Ne on beş sene ne bin sene! Allah’ın misk ve amber kokusunu andıran. Bu sözümüz Mevlânâ'ya değildir. sen de oraya kulaklarını tutasın. Zavallı ihtiyar! Başında bu teslim taşı ve aramızda bu yakınlık olmasaydı.» sözünü. Allah başarı verirse. . Bu hal ve sözler bir soru sormak maksadı ile değildir. Böylece. yakışıklı bir yavru! Elini yanan ateşe sokmuştur. sonumun nereye varacağını anlar ve kaygısız yaşardım. Sen onun sabrını başkalarının sabrı ile karşılaştırdığın için ondaki bu sabır. Senedi. o talepten âlem halkı üzerine bir ışık düşse hiç kimse takat getiremez hepsi yanar. 81) Ancak bu da hakikatte bir soru olabilir. Allahdan bir iz aradı. Mevlânâ ona lâyıktır. onların kulaklarına üfleyeyim. «Sen ki Padişahsın. İyi dikkat edin ki. Başkalarının başına gelen her kötülük yorumlanırken. kendinden geçti. bir ülkeden başka bir ülkeyi seyrediyorsun demektir. onu dilediğine isabet ettirir. beni kurtaracak olanın kim olduğunu. 82) Kuran'da.

. tek yarattığı sevgili kullarından birini gönderir de ona ruhun iç yüzünü gösterirse. Yolculukta sana yük olur. maksadına eriştirir.» hadisinde de maksat aynıdır. Bana gönderdiği oğlu (Sultan Veled) dedi ki: «O zaman Mevlânâ bana ne der? Bana. bu sıfatı artırınca bu da ötekini artırır. kendi sözünü henüz karısı bile kavrayamadığı gibi oğlu da anlayamaz! Ne güzel sıfatlar ki hiç biri ötekiyle çelişmez. iman ise bu âlemden değildir. «İslâm garip olarak başladı.Şimdi kapalı bir sırrı açıklıyorum. Bundan daha üstün bir sözün misalini söylesem bilgisiz halkın kafasına girmez. Tebriz toprağına mı uyruk ve bağlı olsun?» O sofuluk ve safa ehli olmak davasındadır. o başka âlemden gelmiştir. nasıl Mekke'ye mahsus olabilir? Bunun sadece Mekke'ye ait olacağını söyleyenler sevginin ilk basamağında kalmış olanlardır. Allah erleri son derece sarhoşluklarından ona bakamazlar. henüz görünmemiştir. Çünkü bu yolculukta bir çok perdeler kapanır. 83) onu buldun. garip olarak da geri dönecektir. «Sen bizimle beraber olmaktan rahatsız mı oluyorsun?» di yorlardı. Şimdi bu benim elimde değil. perhizler yapsan bile. behey apdal akılsız! Ben seni gönderdim ki. Şu halde iman konusundan olan şeyler bu âlemden değildir.» mı dersin? İşte asıl maksat budur. O gözle görmek. ne bu çileyi. sana gözünün ağrıdığını söyledi. yoksa «Hayır bu bana lâzımdır. o incelik o lâtif cevaplar hep Mevlânâ'mn öğretmesi ile olmalıdır ki. Biri der ki: «Filan zatın oğlu.» nüktesi açıklanacak. o alçak gönüllüğü Mevlânâ öğretmiştir. sana göredir. nefisleriniz dipdiri. bizim aradığımız. «Mekke bu âlemden. Sana. O sözler. o da bununla uyuşma halindedir. o zaman sana yaraşan orada beklemek. ne de bu halveti sorarlar. o yüz altını bana vermek mi daha hoş gelir. Sizin gelmenizden başlıca umudumuz bize yardım etmeniz. Sana deseler ki: Elinde bulunan yüz altım ya bana ver. ben de arkadan geleyim. Tebriz'li bir yabancının arkasından niçin yürüsün? Horasan toprağı. 'Behey ahmak. «Vatan sevgisi imandandır. onu hak yoluna yöneltir. iman ise öteki âlemden yani mana âlemindendir. hadisten başka hiç bir şey gelmez. Nasıl ki. O sıfat. Onda bu kadar akü yoktur ki toprağa itibar olmadığını anlasın. Nasıl ki. Bir İstanbullu. 84) Bu anlayıştan kurtulmak da çok zordur. bu onunla. (M.» dese. o günde. Ancak ulu Allah. madde âlemindendir. Peygamberler de böyledir.» Onlar bundan başka manalar çıkararak. Bu sevgi sarhoşluğundan kurtulmak için çok koşmak gerek. Ben kendi kendime «Siz her vakit kendinizle cenkleşiyorsunuz. o halde bu ayrılığın sebebi nedir?» Bir gün gelecek ki. (M.» hadisinde Hazreti Muhammed'in maksadı nasıl Mekke sevgisi olabilir ki. bizim matlubumuzsun. Mademki sen de gittin. senden.» îşte bu söz hiç yorum götürmez. bir de hayvanı. Söze başlarken onun hatırına âyetten. Mademki İslâm gariptir. burada Mekkeliye düşen vazife İstan bulluya uymaktır. Bir aralık bir sıfat ötekilerden ileri geçse bile yine aralarında düzenlik ve adalet bulunur.» dedim. Ben hayvandan iner bir köşede dinlenirim. şu veya bu dileğimizin yerine getirilmesinde bize yararlı olmanızdır. bana bu hususda olağanüstü bir ilgi gösterdi. behey eşek. Ona ben teklifsizce hükmederim. O anladı ki. Hem acemi mekkâreci (hayvan sahibi) beni ne tanır. Yol işidir bu. iyice afiyete kavuşuncaya kadar orada kalmaktı. onunla istediğim gibi pazarlık ederim. gözle görmek gibi değildir. O sözleri. Ruh. ama sarhoşluğu büyüktür. Bu işten bir o anlar. Şimdi sen diyorsun ki: Bu karanlık sözlerden benim sorduğum şeylere bir karşılık gelmedi. ölüm korkusu vardır onda. Aşkın bu ikinci mertebesinden geçmek zor ve çetindir. Bundan sonra da ruh âleminin sarhoşluğu gelir. Diyordum ki: «Siz bir konak ilerden gidin ki. o zatı geüresin. Dediler ki: «Eğer şunu yap bunu yapma gibi sözler size ağır geliyorsa. Meğer ki halka bir konuyu anlatmak için olsun. bu şundan bundan konuşma ne oluyor? O kadar niyazlarımızı da mı boş lâf sanıyorsunuz?» Ancak ben İsrar ediyordum: «Ben sizin peşinizden gelirsem arada bir konak farkeder. «Haber.» «Hiç olacak bir şey mi bu!» dediler. oraya bak! Bu istiyor ki o düğümleri kendine engel saymayasın. öteki âlemdendir. ona hizmet etmek. Onun kapısında karanlık ne oluyor? O aynı zamanda nefsin pusu kurduğu bir yerdir. Siz gidin! Bana yalnız Mevlânâ'mn mektubu kâfidir.' demez mi?» Delikanlının bu sözlerinden anladım ki o güzel bahaneleri ona Mevlânâ öğretmiştir. Onlara dedi ki: Bir işin seninle ilgisi yoksa bırak onu. Sen ilerisini düşün. Ona şundan bundan işitilmiş sözleri aktarmak da utanç verir. bu gaip âleminden gelen bir engeldir. Mekke bu âlemdendir. Mademki o engel oluyor. «Biz bir menzil ileri gidelim de sen on menzil geri kalasın!» O zaman gözümün rahatsızlığından bahsettim. Nasıl ki Attar buyurdu: «Yüz yıl gece gündüz çile doldursan. Eğer hayır bana gerekmez diyorsan o da der ki: «Sen. yahut da birlikte kadıya gidelim.

şu senin halin ilk defa Jeğil! Her ne kadar sözün doğrudur. ama sen kimsin? Bu sözler mademki senin sözlerin değil. Vaiz hemen. Bu onun tertemiz ruhu. her sözün derecesini anlıyorum. Diyordum ki.Allah yolunun sarhoşluğu üçüncü mertebede de belirir. öyle bir inanç var ki. Bu.» dedi. bu Firavunda yoktu. Bir gün. «Otur ey avrat!» dedi. Belki. Has kullarından birini gönderdiler ki. önce bilmelidir 'ki. dünya sevgisi gibi şeylerden söz etmek istemiyoruz. Hazreti Muhammed'in (S. bu taraftan da sözler işitiyordum. Zannediyoruz ki. talep davasında-dır. Çünkü her neyi. O azıcık kendi hakkında uygunsuz sözler söylerdi. onu okşayıcı eliyle terbiye etsin. Firavunun sihirbazları aşkda tamam olmuşlardı. nasıl Hal deyimi ile ifade edilebilir? Ben de diyorum ki bu. kıyametin belirtisi odur ki heybetten ve siyasetten erkekle kadını ayırmak mümkün olmasın.» dedi. ruh kokusu almışlardı.ğcr onun eğilimi dünya işlerine daha çok dönük ise yalancıdır. Eba Yezid. Pek çok rahiplerde de bu aşk sarhoşluğu vardır. Allah onu. kemal mertebesidir. Sözü geçen hadisteki mana. kıyamet günleri gelmiştir.» buyurulmuştur. ama ayıklığa yakındır. Bu davacılardan bazıları acaba gerçek midir. Diyelim ki. onun Hal mertebesi değildir. Allahdandı. Mademki melek ile peygamber araya giremiyor. 85) Bu. kadın. bana ilim yönünden bildirildi. ruh kokusuna erişir. ibretle her tarafa bakıyor. aşk deyince. Nasıl ki Hakîm Senâî şu anlamdaki mısrada: «Ey taptığı Allahlar. ona yol bulmuşlardı. «Hayır. Seyyid'de (Burha-neddin) ruh kokusu. onun da bilgileri çoktu. Ama Firavun. İsa'ya. Dervişte. bu sevgi sarhoşluğu azalır korkusu ile dünya çevresinde dolaşmak da gerekmez. Eba Yezid sustu. mimber üzerinde şu sözleri «oyuyordu: «Ben. ama yakın ve kesin değildi. Her harf siz. Bu konuda bir çok sözler söylenmiştir. ona saadetini yakın olarak öğretsin. aşkda tamam değildi. bu s. o şüphenin dışına çıkarır. sen istiyorsun ki.z filandan çıkmıştır. Ama o sarhoşluk hiç bir şey ile ilgili değildir. Bu kulun kendi saadeti de belli oldu. Bu da. Bu söz her ne kadar sıcak bir sözdür. Bu âleme seyir ve temaşa için gelmiştim. Ama o sarhoşluktan sonra gelen ayıklık onda yoktu. odur sanırsa. «O halde. Bir insan ki hakkı aramaktadır. son gündür. Peygamberimiz sadece bilgin demiyor din bilgini diyor. o sokaktan kırk gün Şeytan geçemez. Allahnın oğludur diyenler. O Şeyh Ebûbekr'in (Sellabâf) sarhoşluğu. bunlar nedir?» «Bana kalırsa bu oyuncaktır. I^. kendini incitir ama Allahyı nasıl incitebilir? Onların ağızlarından böyle sözler nasıl çıkabilir? Meğerki Allahyı bilmemiş olsun. aşkın son mertebesine daha yakın idi. beni oyuncak için mi gönderdin?» dedim. içinde söz konuşulan (tartışılan) bir meclis istiyorum. İmad ve onun gibiler aşk sarhoşluğunda olgun kişilerdi. değil midir. işaretsiz sözü. bu iş senin işin değil. Şüphe yok ki onlar. Allah kullarında. Hadiste. ama benim açıklamak istediğim sözün sıcaklığı yanında soğuk ve donuk kalır. onun birleşme yolu ile Allahdan kopmuş olduğunu söylemezler. Şimdi her sözü işitiyor. sadece kuru davacıdır. Bu nokta. Suda. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm şöyle buyurmuştur: «Bir din bilgini bir gün bir sokaktan geçse. her sessiz kelâmı dinliyor. Bundan daha sonra da ayıklık ve akıl mertebesi gelir. Allahyı inciten zavallı!» diyor. Kadın atıldı. Aşkın yorumuna gelince.» dedi. şüphelenirsek bakarız. Bugün burada biz ve siz varız. Bunda da büyük sarhoşluk vardır. (M. bilinen manada doğmuş demek değildir. Bundan sonra da dördüncü mertebe gelir. bu davettir. Bu mertebe. Mev-lânâ'nın da. Evhad (Kirmanî).) makam ve hal mertebesi değildir. o yolun adamı idi. «Ey harf-siz söz! Sen söz isen söyle. Sevgi ve heves çevresinden dışarı çıkar. «Ey şeyh! Ey kuru davacı! Biliyorsun ki. Sihirbazlarda bir hüner vardı ki. O mantıkçı idi. toprakta bir yerin olsun da. her şey kendi arzuna göre olsun. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki aramıza ne en yakın bir melek ne de kitapla gönderilmiş bir peygamber girebilir. ben bilmeyeyim ve görmeyeyim. sanki bu saat kıyamet saatidir. . çeşitli doğuş örneklerinden bir örnektir. Yoksa bu tahta mimberdc konuşmaktan ne çıkar?» O sırada bir kadın ayağa kalktı yüzünü ona çevirdi. altın. Bundan dolayıdır ki içlerindeki duyguları açığa vururlar. kitapla gönderilmiş peygamber ise onun tertemiz bedenidir. A. Onlarda ruh sarhoşluğundan da bir 'koku vardı. ruh sarhoşluğu fazla idi.» Burada. bu perdeyi açmak kimin haddine düşmüştür? Bu Tebriz'li oğlundan başkası bu konuda konuşamaz. Her ikisi birbirine karışmış olsun. doğrudan doğruya Allahdan sarhoş olmaktır. Belki o.

Başka bir yorum: Âleme gelen herkesin kendisi ile birlikte gelen bir yoldaşı vardır. gam vaktinde bana sevinç verecektir. 86) Ama bunlar onlardan değildir. O aradığı sevgili kendini göstermezse. isterse gelir isterse gelmez. gelmesinler diye oyaladım. Bu kâinat (M. Kadı işaret yolu ile şöyle demiştir: «Diken asla yenilmez. kendin de yiyemezsin. Onlar eğer Allanın has kulu iseler. O sırada oraya. derler. Şu hale göre Tatarlar. o güne Tegabün yani Kıyamet günü derler. Bugün size vereceğim öğüt şudur: Önümüzde bir gün var ki. O. onun için döşenmiştir. Hazreti Peygamber buyurmuştur: «Size gelecek olan o zatın yüzünün rengini hatırmızda tutun. bozguncuların da. ilk yaratılışta bizimle birlikte (aynı topluluk içinde) tanışmış olsalardı bu gün ve bu saatte de bizimle birlik olur. Sultan o kişidir ki. Meğer ki. bu doğuştaki beraberliktendir.» (Nahil sûresi. Nasıl ki âyette. «Ah. Hele ruhlar topluluğu daha sonradır. bir havuzdan veya ırmaktan demiyorum. dostluğa lâyıktır. Ama onun için bu şeyhleri görmekte ve emirlerle konuşmakta fayda vardır. Ben sizi yine toplarım. bizden uzak kaçar. bulmak istiyenler asla yol bulamazlar.» Bulunduğunuz topluluk derin bir uykuya dalmıştır. şu âlemin yaratılışında bir maksat ve sebep vardır. Geciken vaatler unutulur derler. Mademki bizde de bir eğilim var. döşemiştir. sende hoş ve yüksek bir hal vardı. aradığını bulmuş. Her ne kadar. 128) ve ayrıca. Ben önlerine çıktım. diyorlar.» diye hitap etti. Hadisde. boğulur giderler. Sonra o başka bir yere göçmüştür. Bizim hoşnutluğumuzu ister sırasında. ezelden beri vardır. îmad da onlarla beraberdi. o bu kâinat için yaratılmamıştır. Ben de sana. bir zenginin aziz bir konuğu vardır. kadîm'dir.» buyurulmuştur. Ama ruh hakkında fikir ayrılığı başgöstermiştir. topluluğunuzun dağılmasından korkuyorsunuz. Âşıkın hali böyle değildir. biz ne yaptık!» demenin hiç bir faydası olmaz. Bazı filozoflar. Halbuki benim gücüm her şeye yeter. o Allah velisinin arzusu da bu maksadı gerçekleştirmek değil midir? Bugün. Meyhane düşkünlerinin de bir topluluğu vardır. Mevlânâ bizden uzakta mı kalır? Onun için ne mutluluktur ki. Korkarız ki sonra dağılalırn. Sarhoşluk ediyordun. Bir kimse vardır ki. îşe önceden başlamak gerektir. hep bir arada. şüphe yok ki hiç bir şey elde edemez. Ama onun gösterdiği bu bağlılıktan bizden razı olmadığı sezilir. bazılarına da aşk. Karanlığa gömülür. Geri kalan ne varsa onun uyruğu. benim kudretimde eksik bir taraf yoktur. yarına bırakılmamalıdır. barışık yaşarlardı. bir şeyler koparır. Nasıl ki herkesin kendisi ile birlikte doğan bir Perisi veya Şeytanı vardır. Aşk.» (Tövbe sûresi. Allah yolunun bilgisi mücahede ile. H. Bazılarına hevesler. size. «Yarabbi! Biz bu topluluk âleminde seninle birlikte rahat ve mutluyuz. denizden bile geçseler etekleri ıslanmaz. îşe başlarken de Allahdan yardım dilemelidir. nefsine düşkün bir sofudur. Çünkü onlardaki yetenek ve iş yapmak ar/usu. der. beni ziyaret için başka bir cemaat geldi. denildiği gibi. Ama bu topluluk da çeşitlidir. «Şimdi sarhoşluk etmenin yeri var mı?» diyordum. o din vurguncuları yüzünden kapalı kalır. bu toplulukta Allah vardır. ferman senindir dese bile yine bizden hoşlanmadığı anlaşılır. işte bu sebeple. Meğer ki Allah bilgisine ermiş erenlerden birinin eteğine yapışsın da onunla birlikte çalışsın. «Ruhlar toplanmış ordulardır.» . sevgiler yoldaş olur. «Topraktan ve sudan yarattığım âlemde bir Halife yaratacağım. (M. bu mutluluktan uzak kalalım!» dediler. ferman senindir. bu yüzden duraklamalar görülür onda. aynı kılıkda yeniden yaratırım!» Hiç şüphe yok ki. gökte durmadan uğraşsa bile eli boş kalır. 87) binası onun için yaratılmış. tnsan onu sever ve fazla sevgisinden bir eser bırakır. Bazıları da sonradan yaratılmıştır görüşünü ileri sürüyorlar. Biz ancak ruhla ilgili olan o topluluktan bahsedeceğiz. Ama Kıyamet bu saatte faydalıdır. her yana ve her yöne başvursun. yüzün kızarmıştı. O evde. ama başka biri de bizimle sohbete. Böylece îmad ile o H'ye Allah. sultanlara onları görmekten ancak ziyan gelir. «Allah takva ehli kişilerle beraberdir. «Allah bilgisi her şeyi kaplamıştır. «Allah bizimle beraberdir. Zaten. belki baştan ayağa suya batar.Sultanı görmekte benim için bir zarar yoktur.. onun şerefine güzel bir konak yaptırmış. Yani önce yoktu sonradan var oldu. Bir kimse bu bilgiye ermek için yerde. Bunların etekleri ıslanmak değil. Bu yolcu isterse bütün âlemi ayağına çeksin. Nasıl ki. ona erişmiştir. hep birbirinizle. O gün.» dediğimiz zaman. bundan daha beyaz yoğurt olamaz. sizi de o toprak ve su âleminin Halifesi olan zatın soyundan üreteceğim. Ancak bana sığındığınız için. ruh ezeldendir. 41) buyurulmuştur. Tann buyurdu: «Ben biliyorum. daha yetkili ve gerçeğe susamış bilginlerle düşüp kalksın. aradığı zat doğrudan doğruya ona yolunu göstersin. Bu günün işi. Artık bundan daha açık söz. Her şey onun içindir. Bu konak boş kalır mı hiç? Aradığımız Allah yolunun yolcuları vardır. çalışmakla da elde edilemez. Bir mutlu kimse vardır ki. bu sarayın içi dışı. Ama onu akıl aracılığı ile arayanlar. Sultan olduğunu bilir. aradığınız o Allah adamı. Yoksa aksilik aksilik üstüne olurdu. bilgiyi kendisine kılavuz edinsin ve kendinden daha üstün. benim dersem. siz bu sözü itiraz ve edepsizlik yönünden söylemediniz. onun kölesidir. Onlar.

O çok yarlıgayıcı bir Allahdır. belki onun bu sözü "fazla uzatmak ve incelemek için yeterli vakti olmadığındandır. Peygamber i^in. o hayalden de başka bir hayal doğsun.» Bu kırk sabah. müminin gönlünün anahtarıdır. onları yakından yahut uzaktan görmek bunlara nasip oldu. Ali keskin kılıç karşısına göğüs gererdi. Ahvalin ne olduğunu zaten biliyor-dum. Yoksa yüz bin sabahın bile ona faydası olamaz. O kimdir ki. 15) ve «Ya Muhammedi Biz senin için aşikâr bir fetih ve zaferin yolunu açtık. onun gönlüne perdeler çekilsin. sözünü bitirmişti.Şeyh ibrahim'e dedim ki: «Bu tatsızlık hep senden mi?» Onu kendime muhatap ettim. Ancak emrimi yerine getirmek için şu bir kaç sözü söylemeye ve şu öğütleri vermeye başladı: İblis. Bu öyle yüce bir Allah Peygamberi. Ben her ne kadar kendimi sözle oyalamaktaysam da. Semadan beş yüz kere vahiy gelse bile! Bütün peygamberlerin. Beyit: İşlediğim günahtan nereye kaçsam bilmem. Peygamber Aleyhisselâm. 89) Mevlânâ'da gerçi konuşmak arzusu yoktu. Ebubekr mest olur. Ama bu yolda dileğine kavuşma hevesiyle öimek de büyük bir iştir. Hazre-ti Peygamber. Bu bir kaç meseleden ancak en kudretli Peygamberlerin haberleri oldu. Ama benim için o mânâyı olduğu gibi. Çünkü o çok meşguldü. derler. «Rabbiniz size güzel bir şehir verdi. Yahya'ya. Bugün mademki gidiyorsun hiç olmazsa kendine meşgul olacak bir iş buldun. bu tatsız görünen korkutucu sözlerinde de. bu günahı işle ve söyle. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor: «Ulu Allahya kırk sabah içten ibadet edenlerin kalbinden hikmet kaynakları fışkırır. İsa'ya gizlice secde etti. Ömer'e bambaşka bir hal gelir.» mealindeki âyetler bu gufran'a işarettir. Bir gün. Böyle olmasaydı o zaman iş çığırından çıkar neticesine takat getiremezdi. Bazılarının aradıkları şey arzularına uygun olarak karşılarına çıkar. Önce senin bir işin yoktu. içki içmezdi. ölüm sırasında yüz gösterir. Şeytan. bu nükteyi daha tatlı söyleyebilirdi. O buyurdu ki: «Gufran senden daha eksik ve güdük değildir. bir kısmı da onları görüp. Bazılarına da. Ama geri kalanlardan bir kısmının onlardan haberleri olmadı. onun günahı ancak şu sözdeydi. belki yalnız -anlayışı yüksek olanlara faydalı olurdu. yüz bin lezzet bulur. (M. Eğer o rüyayı Peygambere söyleseydi. bundan önce ve bugüne kadar gelip geçmiş günahlarını yarlıgamak ve sana nimetlerini tamamlamak için Allah seni en doğru yola yöneltti. Ona bizim âlemimizden bir hayal. son derece hoşlanırlardı. Gerçi bu onun güçsüzlüğünden değil. Nasıl ki Kuran'da. lisanından dökülür. Ama onun bu uzaklığından binlerce yakınlık doğar.:» (Sebe sûresi. açıkça söylemekte hiç bir engel yoktur. görüşmek mutluluğuna ereme-diler. sözünü dinlemekten çok zahmet çekeceksiniz ki. o mânâ bana şu beyitten geliyor'. size bir ziyan vermesin. Ayağımıza el uzattın. böyle zatları niçin özlüyordu? «Ah! Kardeşlerime bir kavuşabil-seydim!» diye hep onları sayıklardı. umutsuzluktan ileri gelen iman makbul değildir. Bundan sonra öyle görünüyor ki. 88) Ben bu mânâları öylesine söylüyorum ki. Mevlânâ'ya dedim ki: Bu konuyu destekleyici bir kaç söz söyle. ve velilerin özledikleri bir sevgili. Onun ö tatsız (korkutucu) gibi görünen sözlerinden o kadar kuvvet alır ve o derece beslenirlerdi.» Bu. Bu nedir? Korkudan. Sen ne zaman dilersen. O halde Allahya gerçek iman hangisidir? . Onu Hazreti Peygambere anlatmayı unuttu. onu arama yolunda can verir giderler. (M. asla o evden dışarı çıkmazdı. Her günahın ardından karşıma gufran gelir. görünüşte bir nevi ayrılma ve uzaklaşmadır. kârın bu oldu. kavuşmak için çırpındıkları bir dilekti bu. size vesvese (kuruntu) vermekte zorluk çekecektir. Meclistekilerden biri gitti ama yine gelir bir şeyler dinlemek ister. öyle ulu bir zat olduğu halde. Onu görmekten. Hazreti Ayşe bir rüya görmüştü. sizinle çok savaşlar yapar. tatlı sözlerinde de. Ama onun dostları. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm bile bu kadar açık söylemez. diyebilirsin. Çünkü o açık beyanın halka bir faydası olmaz. Bazıları da. Ancak daha fazla açıklayamazdı.

» demek. filân zat görünüşte kâfir olarak gitmiştir ama gerçekte o imanla gitmiş olabilir. Bu çok bir şey değildir. onları kuyuya düşürmektir. 'Allaha. İkinci günü hırkamı giyinmiş şeyhin huzuruna çıkmıştım. sizden emir veren ulularınıza itaat edin. Çünkü hakikatte. «son nefeste bir kelime ile anadan yeni doğmuş gibi olursun.Gerçek iman.» yolundaki açık ifadenin dışındadır. biz de deriz ki: Onları bu gibi korkutucu öğütlerden güvenli bir halde bırakmak. «Onu biz" ayırdık. elleri titreyerek Şeyhin elini tuttu ve öptü. gidince söyleriz. halkın mahvolmasına sebep oluyor?» denirse. Allah onları yarlıgamaz.» dedi. Ben sözü doğru söylerim. istersen yürü. kâfirin küfründe devam ve ısrar etmesini istemez. Bir gün niyaz yolu ile Şeyhin huzuruna. 'Allaha itaat edin!' hitabı o kadar zevk ve hayranlık verdi ki.» sözüne güvenir. gerçektir. Nasıl ki şöyle buyurulmuştur: «O kimseler ki. bu yolda savaşır ve gece gündüz uğraşırsan. Bir gün bir kapıcı sordu: «Sen kimsin?» «Bu biraz zor soru. hele bir düşüneyim. Sultan sordu: «Ayaz'ım gitmedi mi? Belki Hüma'nın gölgesi onun da üzerine düşer. Ayaz gözden kaybolmuştu. Yolda aşırdılar. Kuran' da bu konuda üç kereden başka müsamaha yoktur. tek kelime ile imanlı gitmek mümkündür. Ama hakikat yo-nünden o. Evet. hep onu araştırıyordum içimden. kıçına zahmet ver. onları gaflete sürüklemek. «Küfürlerini artırırlar. diyorum. onu tavşan uykusuna yatırıyorsun? Yoksa bu işte taklitçi misin? Yoksa doğru yol bu değil midir? Gel söyle bu nasıl olur! Onunla konuşmanın ne yeri var? (M. «Bu ne biçim şeriattır "ki.» dedim. «Ben. işte ben onun oğullarmdanım. âyette bildirilen. hangi gidişte ve yolda yürümek bakımından. «Nereden geleceğim?» Sordum: «Siz Sultanı seyretmek için dışarı çıkmadınız mı?» «Biz hakikat ve şeriat sultanının hizmetindeydik. korkutmalardan. ona. hoşuna gidecek ufacık bir sevgi gösterse. neticesi halkı uyutmak. Bu yolda konuşmalar.» dedim. safaya ne eksiklik verir bu. o büyük zatın günlerine erişemedik.' (Nisa sûresi. söyle! Sofilerin edeplerinden.» dediler. «Bundan önce büyük bir zat gelmiş geçmişti. doğru yola da yöneltmez.» (M. yüz bin kere daha korkunçtur. mümin olarak gidersin. söyle. Halk.» Arkadaşlarım. gittiğin yol doğrudur. şu cihetten doğru değildir ki. «Pek güzel! Bu sofî değil. bir otur da kim olduğumu sana anlatayım. havada uçan bir Hüma kuşu görmüştü. Allah. Allah fermanı değil midir?» Şeyh cevap verdi: «Ey islâm padişahı! Bize ilk önce bu âyette ferman buyu-rulan. onu ziyarete geldi. sonra yine iman ederler ve tekrar inkâr ederler. 90) Yetmiş yıllık bir Mecusî'ye bu yol üzerinde.» dedim. Ancak bu bir gün gezmek için pazara çıktığımız bir zamanda olacaktır. küfürlerini artırırlar. Eğer bu yolda yürür. gerçek mümin olabilir. O sırada. Kuran'a aykırı konuşmaktır. Ama sofîye. Ama Şeyh ona i'azla iltifat etmedi. Sultan şöyle dedi: «Kuran'da. 91) Etrafına bakınırken Ayaz'ın sırtı . Her işi Müslümanlık olur. işte o kimse veli olur. Adı Âdem idi. Gazneli Sultan Mahmud çağındaki Şeyh Ebül Hasan Harrakanî'nin. dinin en dürüst konuşan adamıdır (Fasihuddin). yani küfrü imandan üstün gelmiştir. o Mecusîde Mecusîlikten eser kalmaz. o saatte iyi bir sofi idim. Şemseddin onun velisidir. henüz Resul âlemi var mıdır yok mudur anlayamadık.» dedi.» dediler ve Şeyhin hikâyesini şöyle anlattılar: Sultan Mahmud uyanık ve Hak sever bir padişahtı.» dedi. şeriat yönünden iman sözü dile gelince. «Gel sofî budur.» dediler. bu lokma bana haramdır. Hatta o zat üçüncü defasında dil ile inkâr etse kâfirdir. «Nasıl istersen öyle say!» dedim. o aranan kutlu varlığın nazarı ilişse. Ama niçin başka birine bu yolu göstermiyorsun. Belki iki defa imandan uzaklaştığı için üçüncü defasında kâfir olmuştur. Hemen emir verdi. Firavun da öyle olmalıydı. Peygambere. «Gel. işinden gücünden alıkoymak olur. Sordum: Şeyhe ne lâzımdır? . Üçüncü mertebeye nereden geçelim?» Sultan Mahmud bu sözleri işitince ağladı. tembeldir. Bu.Ne eksiği vardır onun? Benim sofîliğimde bir noksan var mı? Gömleğim bile yok! Evet. bu cihanın renklerine boyanmadan. o cihanın nakışlarını görenlerin ve o ilâhî âlemin seslerini işitenlerin imanıdır. Yine anlatırlar: Sultan Mahmud. Madem ki son nefesinde. Çünkü ayrılmak istiyor. Onun geçmişteki küfrü imandan artık bir dereceye varmış. terbiye örneklerinden hiç bir şey geri bıraktım mı? Bugün tenimde gömleğim bile yok.» dedi. Küfrün o kadar fazla gelmesi onun imandan yoksun kalması sonucunu doğurmuştur. Ama. halka Zaten halk.» (Nisa sûresi. ürkütmelerden hangisini dilersen onu yap. Biri. «Hayır! Bu bana iftiradır. Meclisten biri. O halde Firavun için neden öyle olmadı? Onun imanının da kabul olunması gerekirdi. önce iman ederler. «Kuran'daki bu müjdelerden. mümin olarak gidersin. bu «Her ne istersen yap!» sözünü işitince. ayrılacaktır. bu lokma helâldir sana. 60) yolundaki öğütler.» dedim. 135). Şeyh sordu: «Nereden geliyorsun?» «Pencereden. ortada hiç bir şey yokmuş gibi olur. sövüp sayarsa ve sövülen kimse onu işitmiş olursa. sonra kâfir olurlar. «Bütün ordu yürüsün! Belki o sizin üstünüze konar ve siz'n olur. nihayet ömür Ama eğer işin öteki tarafını anlatırsam. «Biri ben isem. Şemseddin her kime küfür ederse. Sordular: «Hangi tekkeden geliyorsun?» Ben daha önce onların ne diyeceklerini düşünmüştüm. Herkes sağa sola koşmaya başladı. tarife sığmayacak kadar cesaret vermek ve onu ölüme götürmektir.

yeşillikleri pek hoş. sağlık esenlik getirir. Hele fıkıh metodu daha da zordur. «içindeki o acı suyu dok de. Bu keramet sahibi de. balgam gibi anormal ifrazlar varsa.boş duran atını gördü. gölgeleri. doğrudur. hem başı açık hem de feryat ediyor. seni bu tatlı ve temiz su ile dolduralım. o konuda boş sözler söylerler. O. onu inkâr ederler. Bir de ne görsün: Ayaz atının altında. iki kişi yan yana oturmuştur. ama dalları Sidretül-Müntehâ'yı geçmiş. Sultan sordu: «Sen ne yapıyorsun orada? Niçin Hüma kuşunun gölgesini aramaya gitmedin?» Ayaz şu karşılığı verdi: «Benim Hüma kuşum sensin. bağışlayıcıyım. eğer ortada bir Şah var da onda şahlığın mânâsı parlamakta ise. însan eğer bu testiyi yıkar tatlı su ile tekrar doldurursa. bir inilti işitti sebebini anlamak için atından indi. pislikten temizlenme (is-tinca) ilmidir. Öyle âşıklar da vardır ki sır ile çok uğraşmazlar. bu mânâları henüz bilmediğinden geç kalmış demektir". Ben kerem sahibiyim. bir sır ve neşe var ki. Diyerimki. sana her zaman. beni konuşur. Ama Allahnın âlemi nur içinde nur. Bunlar kendi yollarının doğruluğunu ispat etmek için saçma fikirler yürütürler. Su ile dolu midenin. biri ilâç kullanmadan toprağı altın yapıyor. Onlardan utandığı için tekrar geliyor. Ancak seni mazur göstermek. benim tarafımdan daha güçlü idi. Ama o anormal ifrazların biriktirdiği şeyleri dökmek. Eflatun ve onun izinde yürüyenler derler ki: Eğer herkes bizim gibi olsaydı Peygamberlere lüzum kalmazdı. Suret çok iyi olabilir ama mânâ ile birlik olursa. Sende safra. Yoksa bozuk su ile yıkarsan temizlenmez. bahçeler görüyorum. O halde gerektir ki. Kelâm metodu ondan da çetindir. O kerem sahibi de. Çünkü bu topluluktaki-ler. O nasıl olur da Allah gölgesi olabilir? Evet. Beni gören bir kimseye bu söz nasıl tesir eder? (M. Cana can katan derya gibi geniş. kudret içinde kudrettir. kerem içinde keremdir. Onun tarafı. hep kötülük. nice bin Hüma'nın gölgesi onun gölgesine erişemedi. Meyvesiz ağaç ancak yakılmaya yarar. «Şimdi onu boşaltırken gördüğüm hali doldururken göremiyorum. her taraftan bana yönelir. Her ikisinin gölgesi biribirine karıştı. tekrar soğuk su içmek için nasıl iştihası olmazsa. Allah gölgesidir. fânilik ve zevksizlik âlemidir. Yoksa suretde söylenen sözlerin mânâ ile bir ilgisi olmazsa neye yarar? Mevlânâ'nın sözlerini anlayabilmek için çok dikkat gerektir. Aşkta. başkaca ne gibi rahatsızlık izleri varsa bunları giderir. onu temizlemek için yedi defa temiz su ile yıkamak gerektir. bir şeyler görüyor ama öteki hiç bir şey göremiyor. Fıkıh yani din bilgisinin dalları da ondan daha zordur. Evet. o halde niçin ona uymayı gerekli görmüyorsun? Bugün bütün hikmet ehli kişilerden. Çünkü bunlarda büyük bir şaka ve lâtife kokusu vardır. lezzet içinde lezzettir. Ona. derler. Bu da saçma sözdür. içi su ile dolu bir testiye benzer. eğer kılıç korkusu olmasa peygamberlerle pençeleşmektir. hep dünyadır. onu ancak şehvet düşkünü olanlar arar. onlardan değildi. . kara kan. Şüp7 he yok ki o kendi benliği ile doludur. beni dinler ve benden hoşlanırlardı. onların bunu kavramasına imkân yoktur. Bu ilimlerin en kolayı. ağaçlar. belki öğretmek için konuşmazlar ama o sözlerden çok şeyler öğrenmek mümkündür. Yoksa hiç durmadan içindekini boşaltıncaya kadar gecikirse. Öyle ağaçlar var ki kökleri çok derinde demiyorum. Bu bana bir bahanedir. Nasıl olur da şimdi seni bırakır da onu ararım?» Sultan Mahmud. berrak su görüyorum. sözümde gerçeğim.» derler. cimrilik yönünden söylemiyorum. Bu bir büyü gibidir. Eflatun işitti ki. Ağaca karşı duyulan ilgi ve sevgi nihayet onun meyvesi içindir. bu cihet o kimse tarafından önceden bilinmiş olsun. O can bağışlayan suyun bir damlası bile insanın yanaklarını kızartır. çirkinlik.» derler. gönül ehli erenlerin sözleri hoştur. Öyle ki. bağlar. ondaki benlik duygusu da onun yüzüne ve gözüne yüz türlü perde çekmiştir. Bunlar. onu şefkatle kucakladı. sen de onun gibi yaparsan onun kardeşi oluyorsun. Sultan. Allah buyuruyor ki: «Eğer halk benim böyle olduğumu bilseledi. görenler. «Eğer sen beni kerem sahibi olarak görüyorsan. bu çok iyi bir şeydir. ikisinin de gözleri açık ve parlaktır. gözlerinde ne bir kıl. Bugün. senin temizi'ğini anlatmak için söylüyorum. onlardan daha filozoftur. aradığım gölge de senin gölgen-dir. Ben Hüma gölgesini senin gölgene erişmek için ararım. O ancak sözü geçen tatlı su ile temize çıkar. mademki bunu yapmaya gücün yetmez ve onu kendinden üstün görüyorsun. Bu gördüğümüz gölge âlemi ise.» Ben bu sözleri. 92) Mevlânâ şöyle dedi: Senin avcunda. Bunlardan biri. ne de bir çapak ve toz vardır. Bunu onlar göremiyorlar. Derler ki: Felsefe ve ilahiyat bilgisi. Şimdi pişman oldu.» der. O ilim ve hikmet üstadı buyurur ki: Kendi bilgisi ve hüneriyle dolu olan bir insan. bütün filozoflardan daha filozof insanlar var. gidiyor.

«Yarabbi! Sen kavmimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler.Mucizeler. (M. o yer yaratılmışlarla beraberdir. Allah. Her kimi. Mevlânâ'ya döndüm ve dedim ki: Bir gün Haccac. Sana cennet ehli kişilerin niteliklerini anlatayım. Nasıl. her gün her an kapılar açıp kapamaktadır'. yüzünde. Hekimin karşısına gelen bir hasta. eğer bütün peygamberlerin. Benim bu uyanık ve akıllı oluşum. Dışardaki soğuk onu öylesine çarpmıştı ki. Gariptir ki. kan içer. sizden hanginiz onun sohbetinden nasip almak istersiniz? Bu sözler ki. Şimdi artık susunuz! Siz beni kendi hakkımda inançsız yapıyorsunuz. açlıktan bahs edeni denemek için önüne berrak bir tatlı su getirseler. «Ben güçsüzüm. sır denilen o Allah vergisi.» deyince ondan öylesine uzaklaşırsın ki. bu. Ama sırrı ve aklı ile yaşayanlar Allahın kerem sahibi olarak yarattığı insanlardır. darlıklarım sana unutturur. başka bir istekte bulunmasın. Hem ezelî hem ebedî olan biri varsa. Ancak bu nükteyi anlayabilmek için bir başlangıç gerektir ki onun çevresini kavramak kolaylaşsın. Ancak ilâç istemeye baksın. ama ezelîdir demiyorum. 94) Ona ebedîdir diyorum. sözünde insana sıkıntı veren bir soğukluk vardır. aklınızı kullanıp o uyanıklıktan niçin bir nasip almayasınız? Sonra ileride işlerinizde size hiç bir pişmanlık getirmeyen. ona uysunlar!» diye yalvardım. Bu sırada Haccac hikâyesi bitti.» dese gerektir ki. nerdeyse donacaktı. söyle de bari onun işini tamamlayayım. «Ey hekim! Bendeki istiska (siroz) hastalığına bir ilâç ver. Siz bu kadar tatlı konuşuyorsunuz. Öyle bir insan ölümden niçin korksun? Sadece başa nerede değer verirler? Hayvan başı ile. bu sırada pek dalgın bir halde idi. Sözlerinde öyle tiksindirici bir ifade vardır ki. bir daha Allah yolunda beraber yürüyemezsin. ben de bir noktaya işaret edeceğim. «Keski şöyle yapaydık!» demenize meydan vermeyen o bilgi sizde neden hasıl olmasın? (M. Mevlânâ'ya işaret ettim. sıcaktan terlemiş bir insan gibi. Ayrıca cehennem ehli olanların nişanını da söyleyeyim. Biri de vardır ki.» diye yalvaran ulu Peygamber de Allahdan yardım dilemişti. . Ona emir ve cevheri kırma hikâyesini anlattım. Her kim yalnız başı ile (akılsız kafası ile) yaşarsa. Nasıl ki. güzel huylu. daha yüksek bir sohbeti nasıl umarsınız? (Sultan önce tahtında yerleşir sonra süslenmeye bakar) Halbuki bütün kuvvetler sendedir senin kuvvetlerinden başkaları da güç kazanır. Bu cennet sonradan yaratılmıştır. Mevlânâ seni nasıl çilede oturtabilir ki! Ona: «Ey mürit! Rüyanda ne gördün? Müridinin halinden haberi olmayan Şeyhi gördün mü? Yani Şeytan sana ne kuruntu verdi? Ben de onun çömeziyim. yahut şekerli helvalar getirseler. Peygamber ne zaman isterse mucize gösterir.» diyebilirsin? Evet büyüklük odur ki. Şu halde.da ancak Allahdır. o . yaydan fırlayan bir ok gibi şu âlemi yarattığı günden. Keramet sahipleri ise bunu yapamaz. Tatlı su aramak için gelen susamış bir adamın önüne ekmek. o da bunu içse açlık davasında yalancıdır. Her hangi bir kul. Belki öyle bir tevhitten bahs edince Siraceddin gibi dışından göz yaşı dökersin ama içinden yüz bin neşe duyar. Bir yer ki orada ancak yaratılmış varlıkların yüzleri görünür. Mevlânâ. ansızın gözlerinden yaşlar boşandı. ölüm ona olsun. Sultanın ve başkalarının hikâyelerini anlatıyorsunuz. yüz bin Şeyhe iltifat göstermez. açık sözlü. «Allahm! onları koru ki. kahkahalarla gülersin. o da yese. Ben eğer sizin sandığınız gibiysem. onda neşeli bir insanın konuşmasındaki sıcaklığı bulamazsın. Bu âlemin sıkıntılarını. onun sohbetindeki en aşağı derecede öğütlerdir. Birden hali değişti. onların hepsinden daha akıllı ve daha filozof sayılır. Böyle değ'lsem hiç olmazsa akıllıyım. Nihayet. adam susuzluk davasında yalancıdır. herkese hayır dua ederse öyle bir insanın konuşmasından insana gönül hoşluğu gelir. İşte öyle bir insan. beri. bu-başa ve külaha nasıl sığar? Mademki burada barınamıyor ben ne yapayım? Ama sırrı mertçe korumak gerektir. Şimdi her kim bu sırra erdi ise ona göre davranır. 93) Şu halde. Bu öyle sınırsız bir çabuklukla olmaktadır ki. Haccac'ın (Bin Yusuf) hikâyesini anlatacağım size. Nasıl ki Kuran'da. Dostlar hakkında duadan başka bir şeyle meşgul olmadım. Şeytan'dır. cehennemliktir. kış gününde dışarı çıkmıştı. küfür bile etse gülersin. Ama sözümü dinledi ve konuşmaya başladı. bir söz söyle dedim. insanın aklı durur. insan sırrı ve aklı ile diridir. «Yarabbi! Beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye imrendikleri o büyük zatın ümmetinden ise. geniş gönüllü ise. Hazreti Peygamberin sünnetini yerine getirsinler. her büyüklükten daha iyidir. ancak sizin Hak yolcusu olduğunuza inanmış bulunduğum içindir. siz madem ki böyle bir kimsen'n sohbetine eriştiniz. Bunlardan hiç biri sizi etkilemezse. için öylesine açılır ki. kerametlerden daha güçlüdür. güzel yüzlü görürsen. Çünkü. büyüklüğünün kuvvetinden dolayı kendini güçsüz görür.

O. «Allahm beni en güzel edeple yetiştirdi.» dediler. buradan dışarı acele çıkar gidersin. demeleri gibidir. dedi ki: «Bu anlayışın iki yönü vardır. en iyi bilensin!» (Bakara sûresi. sakallılardan. Onların sözlerinden sana soğukluk gelir. ululuğu da baştan atmak gerekiyor. Şüphesiz sen hikmet sahibi. Derler ki: Bundan sonra ustanın üst tarafında dükkân tutma.) candan. (M. işsizlik hesabıdır. Şimdi. gençlerden. bir gün şeyhliği de. Amma o geçip giden ömrü nerede bulacağım? Ama bütün zaman gitmiş değildir. Siraceddin'e hal diliyle söylediği bir şiirin şu anlamdaki mısralarında der ki: Bir gün belki sevgiliye kavuşacağım. o söz senin çileni soğutursa nihayet dışarı. «Sizin dininiz sizin. Nihayet sen de bir din bilginisin. halvette dediler ki. Şimdi açıkça gördüğümüz şeyleri taklitsiz kabul ettik. Halbuki ben şimdi halkın anlayışına göre konuşabilirim. ben de sana güç ve kuvvet vereyim!» buyuruyor. onun niteliğidir. Bunu kabul etmezsen sonunda kendini aynı kuruntuya kaptırırsın. şu çetin yerden kurtulmak için ne zorluklarla el ayak çırpıyoruz. çileye göre bu düşüncelerden kurtulursun. (M. Allahm! Şu savaş ve uğraşmalar sona erdikten sonra buyuruyorsun ki. «Ulu Allah! Biz seni takdis ve teşbih ederiz. Ancak. «Evet ama sen kendinden bir azıcık kımıldanmaya bak ki. sonra neşterini saplarsa. onun dışında başkalarının taklitçisi olmayacağız. Şimdi bizde de ilim var ama o büyük zat bunu kesin olarak bilmez. Onun seçkin evlâtları da öyledir. sonucu yeter derecede lâtif olsun. O dolaşmanın bereketidir ki. meğer ki sen kudret ve kuvvet veresin yarabbi!» diyoruz. O.» dedi. Kendiliğinden kalkıp gitti. «Bu güzel bir bid'attır. ulu Allahnın besleyip yetiştirdiği bir Şeyh olmuştur. benim emrimi kaç kere dinledin? Niçin yerine getirmedin? Söyle ki anlatalım. Allah da.'ben o aynadaki Celâl (ululuk) nuru görüyorum. Bize henüz bir şey görünmedi. Başka biri de vardır ki. hemen hükmü değiştirilmiş olan Kafirûn süresindeki. bir daha böyle edepsizlik etme. meleklerin.» anlamındaki hadiste işaret buyrulan edep. Ancak sen bize ne öğretmişsen onu biliriz. Evet kımıldanıyoruz. O zaman.» Boşboğazın biri beni dinlemeye gelir. Bizim bir bilgimiz yoktur. kuru üzüm gibi yemişler vererek önce avutur ve duyacakları acıyı unutturmak için ok-şar. Şimdi gel konuşalım! Bana sor bir kere. sonunda pişmanlığa da tövbe edilsin.» Evet. «Artık bende kuvvet ve kudret kalmadı.Mevlânâ dedi ki: Biz sizi yalanlamıyoruz. Bu tıpkı Kuran'da işaret buyrulan. söz benden ürker ve kaçar sanki. Bir doğuş yok. Teravih namazı için. Bu saat hasret içinde geçmektedir. gönül ehli erenler Hak ehli olurlar. gönülden evlâdıdır. 96) Bu iş hesabı değil. ancak Muhammed Aleyhisselâm dininde taklitçi olmayalım. Halbuki bid'at ancak âşıkların canını dinlendirir.» yani sonradan eklenmiş bir ibadettir buyurur. ululuğu en yüce olan Allah da kulunu bu türlü işlerle uğraştırarak önce cemâlini gösterir sonra aynayı kırar. onun ne söylediğini anladın mı? Biri anladı. Hazreti Muhammed'in (S. ikiyüzlülük. «Olamaz. Başlangıçtaki gidişe göre. pişmanlık öylesine gerektir ki.A. «Vergilerinizi kaldırayım. 32). Mevlânâ da kaç kere bu manalara işaret etmedi mi? Bu konuşmalardan herkesin başka bir mana çıkarmasını önlemek ve işleri geciktirmemek için bu noktaya değinmişti. . nasıl olur da öyle aydınlık bir gidiş böyle söğüdü. Bu ne demektir? Bütün Yahudi milleti onu gizlice çağırdılar. Sen. burada geçen zaman bir iş uğrunda geçiyorsa artık her seferinde boşuna geçiyor diye pişmanlık gösterilmesi gerekmez. Onun gönlüne göre bu artık bozulmaz. Bundan dolayı öyle bir iş ile uğraşmalıdır ki. niçin değişmedin? Bir gün benden böyle ayrılmadın mı? Onun yolu ne olduğunu anlayabilmek için. Bu ne demektir efendi? Sen bundan. diye meraklanırsın. garip bir şaşkınlık içinde kalırlar. Ey ulu Allahm! Hacamatçı. Mademki bu konuda senin taklitçin olduk. Hatta o sözleri tekrarladıkça aynı zevki duyar. Mademki bir iş baştan tutulmuştur. Giden gitmiştir. bilinmelidir ki. kendisini bu mevkiye yükselttiler.» anlamındaki mensuh (hükmü geçersiz kılınmış) âyeti okuyadur. benim dinim benimdir. küçük çocuklardan kan almak için onlara nasıl ceviz. sözlerimdeki mânâların zevk ve lezzeti içinde mest ve baygın bir hale gelir. Ama. 'kancıklık etmediler. 95) O halde. Siraceddin. Zeyneddin-i Tursî'den ve başkalarından birçoklarını dolaştı. «Bu âlem bu aynanın arkasındadır.

Evet beş vakit namaz farzdır; bunu aşikâr olarak kılarsın. Yolun ayrı da olsa, onun farz oluşundan dolayı açıkça kılarsın. Geceden sonra kadını uykuda bırakır, oğlunu kuru üzümle avutur, kızını cevizle oyalar, sabaha kadar namaz kılabilirsin. Bu helâldir. Hazreti Muhammed'in (S.A.) dini böyledir. Ezan okunan yere de gider, halvette de kalırsın. Manevî dalgınlıktan dolayı müezzinin sesini duymadınsa, kaçacak delik aramaktansa Allah gölgesine sığınmak daha uygundur. O zaman bütün soğukluklardan, ölümlerden güvenlik bulur Hakkın sıfatlariyle süslenmiş olursun. Daima diri, varlıkları ayakta tutan o yüce Mevlânın varlığını anlarsın, ölüm seni uzaktan görse ölür; çünkü ilâhi bir hayat bulursun. Bu yolda yürümek sessizce olmalıdır ki, kimse duymasın. Bu ilim medresede kazanılır mı? Bu, belki altı bin yılda yani altı kere Nuh Peygamber ömrü boyunca da elde edilemez. O yüz binlerce tahsilin, belki kulun bir gün, bir an için Allah huzurunda olması kadar değeri yoktur. Allah kullarından bir kul, Eflatun'un bütün bilgilerini yok ederek onu bomboş bir hale getirmek gücüne sahiptir, bunu yapabilir. Ancak bir gün onunla yavaş yavaş konuşur anlaşırsa, «Bu adam büyük bir filozoftur!» diyebilir. Çünkü Eflatun hem filozof, hemde bilgindir. Nihayet peygamberlerle tartışır. Boş söz değildir bu. Onlar da bu işte bir lezzet bulmuşlardır; isterler ki peygamberlerin vazifelerini kendileri yapsınlar. Nasıl olmaz diyebilirler, o bizim kardeşimizdir. «Bizi o bilir,» derler ve bir tekmede onun aklın altüst eder, onu bomboş bir hale getirirler. Bu imkânsız mıdır? Hazreti Muhammed (S.A.), iblisin suretinin nasıl olduğunu görmek arzusunu duydu; ama gördü ki hepsinin üstünde Allah var, artık onda nasıl olur da iblisin suretini görmek arzusu kalır. Bunu böylece söylersem başağrısından kurtulursun. (M. 97) Çünkü îblis, manevî bir surete bürünmek isterse, seni Allahdan soğutacak bir surette görünür. Gönlünü ona kapalı tuttuktan sonra da sana bir daha şeytan sevdası gelmez, ama yine de güvenme kendine. Birinin kapısından dışarı çıkar, onun suretinde karşına gelebilir ve seni soğutur. Süleyman-ı Tirmizî dedi ki: Bari din adamlarının sözlerini söyleyiniz. Bunlar ki, her zaman mimberlerde öğüt verir seccade üstünde otururlar, Muhammed (S.A.) dininin yol kesicileri, vurguncularıdırlar. Bayezid'in seccadesinde kurulur, Şakik-i Belhî'nin mimberinde konuşurlar. Kime öğüt verirler? Oradaki cemaata mı; cemaat nerede? Kalkar çarh vurursun. Mevlânâ, tuğrak yemeğini yemiyor, ama helva yiyebilir. Gel sen de üzül buna, birlikte konuşalım. Bütün bunlar bir terazi, bir denge meselesidir. Yoksa yemekten önce bugün meydana atılan mesele üzerinde konuşmak gerekiyorsa, o işten maksat ya yapmak ya da yapmamaktır, yahut her geçen zamanın nasıl geçtiğini düşünmek konusudur. Sohbet sana ziyan vermez, ama Allahnın has kullarının sohbetini kaçırmak sana ziyan verir, iyi olmaz. Bunun bir misalini anlatayım: Diyelim ki, yanımda duran bir külhancı bana bir iğne batırdı, aynı yere Şah da bir iğne batırdı. Bu, iğne batırılan yerdeki acıların birbiri ile kıyaslanmasıdır. Yoksa iğneyi batıranların birbiri ile ölçülmesi değil. Biri dedi ki: Bel ki böyle bir Padişahın ayağına batırdığı iğnelere karşılık olarak zamanenin kemendi vurulur da boşuna giderse, gerektir ki, bundan hoşlansın. Geri dönmeyen her şey geçip gider. Sen ancak kendine gerekli olan şeye bak. Böyle bir zamanda sana şu hikâyeyi anlatmalıyım. Gerçi bunu birçok kere tekrarladım. Hikâye şudur: Horasanlı Ebû Müslim'in Halifelik makamına oturttuğu Mansur'u kandırdılar, dediler ki: «Seni bu defa o makama oturtan Ebû Müslim günün birinde dilerse oradan uzaklaştırabilir, bir başkasını oturtur. Şimdi onu temizlemek gerek. Bunu yapmak için de bir çare var. Ebû Müslim seni ziyarete geldiği zaman kılıcını eline verir, hareketine dikkat edersin. Kılıcı elinde oynatıyor mu? O zaman, sorarsın, Halife karşısında kılıç oynatanın cezasının ne olduğunu kadıdan sorarsın. Kadı buna karşı, 'Onu öldürmek gerektir,' der. Bu sana cevap ve hüccet olur. 'Yolda onu yakalayın, öldürün!' dersin.» Halifeye dediler ki: «Kadı nın o sözü senin sorduğun meselenin cevabı değildi ki bunu gerçekleştirmeye imkân olsun.» Halife, «Evet, öyle ama günün birinde Halifeyi bu makama ben getirdim, ben onun memuru olamadığım gibi başkaları da onun memuru olamazlar diyebilir ve nihayet ben bir gün ölürsem o yine ayaklanır,» cevabını verdi. Mansur Halifeye her ne kadar, «Sen bu işten vazgeç!» dedilerse de, halife işi bitirdi. Sonradan pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. (M. 98) Burada dostluktan çok hilafet kaygısı hâkim olmuştur. O şey ki gereklidir, ister bana ait olsun, ister olmasın yapılmalıdır. Çünkü bugün yapılmasa belki yarın da yapılmaz. Senin geç kalmış olman da maksadı ayağa düşürür. «Bunda zorluk vardır,» dersem, «Biz bunu teselli ve aldatmaca olsun diye söyledik,» deme. işin gerçek tarafı sözü apaçık söylemektir. Buna ne engel var? O peygamberlere yaraşan nifak (ikiyüzlülük) gibidir ki, onlar bunu çok güzel yaparlar. Ama, o sözden doğacak menfaat sade sana aitse, sözü söylemektense hiç söylememek daha uygun olur.

Bir gün birisi bana dedi ki: «Ben, senden daha çok Mevlânâ'nın öğütlerinden faydalanıyorum.» Ben de buna karşı dedim ki: «Dostlar topluluğunu bir araya getirelim, onların anlayacağı bir bahsin yorumlanmasını yapalım.» Bundan maksat, cemaat aldatmak değil, ilmî bir fayda sağlamaktır. Nasıl ki, Kuran'da Yusuf Peygamber, Allahya. yalvarırken, «Yarabbi! Bana mülk verdin, söz ve rüya yorumlamayı öğrettin,» (Yusuf sûresi,101) anlamındaki âyette işaret olunan bu yalvarmayı ona öğreten kimdir? «Semaların ve yerin yaratıcısı,» buyrulması da ona özel bir yoldan öğretilmiştir. Genel yoldan da yine âyette, «Onun yorumlanmasını ancak Allah ve ilimde çok ileri olanlar bilirler,» denildikten sonra, «Beni Müslim olarak öldür!» diyor. Tuhaf değil mi? Bu açıklamadan sonra Yusuf hangi Müslümanlığı istiyor? Sonra da, «Beni, salihler topluluğuna kat!» diyor. Hangi Salihler? Her peygamberde salihlik vardır ama her salihde peygamberlik yoktur. Bu, «Allahm! Beni peygamberlikten nasipsiz kılmadın; velilerden de nasipsiz etme, ruhumu onlara eriştir!» demektir. Eğer böyle olmasa idi, hem îslâmda, hemde salihlere karışmak yolunda sebat etmek ister miydi?

Emir terk olunamaz. Şüphe yok ki, bu fakirin emrinde de faydalar vardır. Bu emirle maneviyat kapıları açılır. Fakir, dünyaya, onun nimetlerine, onun süslerine göz dikmez; o tavsife sığmayan bir devlettir. Şüphe yok ki, zengin çocuklarından, dünya nimetlerinden faydalanmış olanların bir şeye ihtiyaçları yoktur. Onlar, onun peşinden koşmazlar, ama onlarda yumuşaklık ve büyük bir hoş geçinme isteği vardır. Aşırı davranırlarsa o zaman fesat çıkar; onlardan nefislerinde üzüntü duyarlar ve üstünlüklerine yaraşmayan bir şey bekleyenler, nefislerini dünyadan ayıramazlar. Onlar asla tövbeye de yanaşmazlar. Dünya heveslerine kapılırlar. Onların Kuran'da: «Seni sapkınlıkta buldu, doğru yola yöneltti,» (Duha sûresi) anlamındaki hidayetle de ilgisi yoktur. Hepsi sapkınlık tarafına kaçtılar. Şeytan seni azdırınca sen kendinden hidayet yoluna girebilir misin? O seni azdırınca senin halin sana Cebrailin erişmesinden daha hoş görünür. Belki sadece Allah kuluna karşı olan yardım ve gayreti ile seni bu yoldan çevirir.. (M. 99) Benim nefsim bana öyle uysallık gösterir ki, Önüme yüz binlerce helva ve kebap getirseler, gerçekten isteğim bile olsa, başkalarının can attıkları o yemeklere asla dönüp bakmam. Vaktinde ona vereceğim arpa ekmeği, vakitsiz vereceğim kebaptan daha hoştur. O kapalı kaldı. Hikmet ehli bilginlere göre küçük âlem, insanın yaratılışında gizlidir. Büyük âlem de, bu bizi çevreleyen âlemdir. Peygamberlere göre de, dıştaki bu âlem, küçük âlemdir. Büyük âlem, insanoğlunda gizlidir. Şu halde sen de bu âlemden, insanlık âleminden bir örneksin. Neden sen de bana bir armağan vermiyorsun? Mademki sen bir yadigâr alıyorsun, sen de bana bir yadigâr ver ki, bir vakit seni anayım, öyle dostlar tutalım ki, onların arzusu ile yürüyelim. Onlar da o saygısızlığı göremiyorum ki, ona göre hüküm verelim. Onlar öyle dostlar olmalı ki, bu ötekinden daha kuvvetlidir diyebilelim. Şiir: Seni, incinirsin diye gönlümde saklayamam, Alçalırsın korkusu ile gözümde de tutamam, Seni gözümde, gönlümde değil canımda saklayayım ki Son nefesimde bana son yar olasın. Senin aşkında, benden başka kimse sebat gösteremez. Benden başka hiç kimse çoraklığa tohum ekmez. Düşmana da, dosta da seni kötülemek istiyorum ki, seni benden başka hiç kimse sevmesin. Âşık, bir vakit, o kötülemekten sevgiliye bir zarar gelmemesini ister. Onu incitmemeyi düşünür. Ama ona bir elem ve ıstırap gelecekse, vay o güne! Ben Allahtan altın isteyeceğim, o da hemen verecek; bu para ile bir köle satın alacağım, ona bilgi öğretecek, kendimi oyalayacağım. Evet, Allah altınlar verir. Yahut istemesem de verir. Bana veriyorsun ve diyorsun ki, «Bu para ile bir değirmen satın alacaksın onu benim için al; senin hesabına döndüreyim.» Değirmen taştan ve demirdendir. Bu ise etten, deriden, sinirden ve damardan yapılmıştır. Ayrıca bunun canı ve hayatı vardır. Eğer sen vermezsen ben kendim dönerim. Bu yüzden her gün bana birçok itirazda bulunurlar; onun üç beş kuruş kazanması bundan daha faydalı idi, derler. Çocukluğumda benim iştahımı kaçıran işte bu söz olmuştur. Aradan üç dört gün geçtiği halde hiç bir şey yemiyordum. Sade halk sözünden değil Hak sözünden bile ürküyordum; sebep yokken yemekten içmekten kesilmiştim. Babam, «Oğlum ye!» dedikçe ben, «Bir şey yiyemiyorum,» diyordum. Artık zayıflıyordum, kuvvetim o dereceye varmıştı ki, istesem pencereden kuş gibi dışarı uçarım, dedim. Bunda keramet var ama sana açıklamak istemiyor, dediler. Mucizeyi inkarcılığa karşı gösterirler. Sen eğer tam manası ile inkarcı değilsen, sana bu açıklanmaz. İsteyene açıklanır. Bu bir topluluk içinde olur. Bir köşecikte değil; etrafımızda bir insan topluluğu var. O tek bir kimse olsa idi sözleri kuru davadır derlerdi. (M. 100) İşin kötü tarafı

Mevlânâ bana dün, «Bahaeddin onlar ile birlikte oturduğu için senin sözünü soğuk karşıladı,» dedi. Bana gönül vermedi ki, Bahaeddin'e sadece «Bahaeddin» diyeyim. «Mevlânâ Bahaeddin,» demek böyle dostlar için teveccüh sayılmaz, bunu gönül istemiyor. O ok atmayı bilmez; bununla beraber ilmini, usulünü iyi bilir. O isterse iş başka olur. Elbette başka şey istemiştir. O ulu Allahnın vatanını, müminin sevgilisi ve dileği olan o kutsal yeri (Kabe'yi) istemiştir. Ama denilemez ki, mutlaka onu dilemiştir. Eğer bir şey istemişse bunu istemiştir derler. Şimdi Mevlânâ'nın «İncindim,» dediği meseleden söz açayım. «Mevlânâ'nın sözlerinden Şems çok faydalanıyor,» demişler. Evet bana şu yönden faydası var ki, bu surette bize yardımcı olur, bana bazı işaretlerde bulunur. Ama o işaretler size değil, yalnız banadır. Onun hitabı da size değildir. Görüyorsunuz ya, beni bir garip olarak nasıl buldu; nasıl rahata, huzura kavuşturdu! Şu halde Mevlânâ kimin Mevlânâsıdır? O bir kimseye bir isim koyarsa (kimi tutarsa) asla ondan vazgeçmez. Gece görmüş olduğu her rüya, sabah namazından önce gerçekleşir; ikinci namaz vaktine kadar tesiri devam ederdi. Bunun âdet halini almaması için yürekten gelen bir gayretle uğraştım. Bu nasıl şeydir? Bu başka bir namaz mı sayılır? Bahaeddin bir aralık, dalından koparak yere düşen bir sonbahar yaprağı gibi ayağıma kapandı. Bu hal, bir kere, iki kere değil, hayli zaman sürdü. Rengi toprak gibi olmuştu. Bir gün şöyle bağırdı: «Mev-lânâ'nın önünde oturan Şemseddin sen misin?» «Evet benim,» dedim. Yanımda oturdu. Bulunduğumuz küçük kervansarayın ufacık bir odasından ona sesler geliyor, «Nerdesin, nerdesin?» diyorlardı. Şimdi bu kadar yeter... Herkes bilir ki, Tekkede, cansız bir varlık bile yedi aydan fazla bana tahammül gösteremez. Medresede beni dinleyenler divane olurlar, ama akıllı kimseleri niçin deli etmeli? O zaman, onlarla konuşmaya imkân olmaz. Ancak şu var ki, ben sofî olayım, olmayayım bu dergâh temiz insanların yeridir. Onlarda satın almak, pişirmek kaygısı yoktur. Cansız varlıkların da ayrılma ve birleşmeleri vardır. Ancak onların iniltileri duyulmaz. Nasıl ki, Kuran'da da, «Hiç bir varlık yoktur ki, kendine mahsus dili ile Allah'yı övüp ululamasın,» (îsra sûresi,44) buyrulmuştur. «Ama biliyorum ki, ben buraya oturmak için gelmedim. Hazırlanın da artık beraberce gidelim,» dedi Bahaeddin. Ben, «Bugün hazırım,» diyordum, sonra vazgeçiyordum. «O hücreye her gelişinde hiç eli boş gelmiyorsun,» diyordu. (M. 101) Ben de ona, «Sen böyle bir şeyleri düşünme,» dedikçe o, «Hoşuma gitmiyor!» diyordu. Bir gün de, Aksaray'da Hacı Ebûbekr'den ödünç bir şeyler almak istiyordu olmadı. «Eli boş nasıl gidebilirim?» dedi. Ben, «Vazgeçtim,» dedim. O halde, «Dostlara himmet için yararlı bir iş yap,» dedi. Evet, üç kere selâvat getirin ve Alla Hümme Salli Âlâ Muhammedi deyin. Başka ne yersin? Ne pirinç, ne pirinç, ne et, ne et... Zehra diyordu ki: «Burada dervişin neler yaptığı, senin yaptığın ve başından geçenler Mevlânâ katında bilinmektedir.» Derviş o mertebeye ne ile geldi? Onun işi, hep hayırdır. ;

Biri satranç öğrenmek için altı bin kere oynamıştı. Toprak üstüne oturmuş bugün de oynuyordu, önce ruhlardan iki tanesini çıkarıyor, sonra da piyadeleri atıyor; böylece her gece bir Mağripli ile üç parti oynuyorlardı. Atı ve ruh'u çıkarırdı, ben de ayakta seyreder sonra otururdum. Akıllı ve insanoğlu olan odur ki, hep kendi mektubunu okumasın; arada dostun mektubunu da okusun. Senaî ne güzel söylemiştir dedi Mevlânâ: Her türlü aşırı isteklerden, cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin. «Bu güzel!» dedim. Bu cevabım hem Mevlânâ'ya hem de Senaî'ye idi. Yoksa istese idi, ayağı yanık Şerife de cevap verirdik. O, Seyrül-ibad kitabının sonlarında Senaî'ye verilen bu cevabı soğuk bulmuştur. Onun gönülden haberi yoktur. O kalp, o gönül nerede? O aşağılık adama öğüt vermişler, nefsini pislikten, cimrilikten, kötü huylardan temizle ki, cehennemden kurtulasın, demişler ama kalp ve gönlün niteliklerinden söz etmemişler. Yüce Allah, «Yerler ve gökler beni kavrayamadı, ama ben mümin bir kulumun gönlüne sığdım,» ve ayrıca, «Müminin kalbi, Allahnın iki parmağı arasındadır,» ve yine, «O, sizin kalbinize bakar,» gibi kudsî hadislerle kalp mertebesine işaret buyurmuşlardır. Şu halde, «Aşırı isteklerden ve cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin,» diyen Senaî'nin bu sözü üzerinde çok düşündüm, hatırımı zorladım; bu mananın belgesini bulayım dedim. Mevlânâ, Senaî'nin şu anlamdaki beytini de okudu.

Beyit: Ey Senaî gel bu âlemde kalenderler gibi yaşamaya baki O, temizlikten dem vuran kuru davacının gözlerine toprak saç! (M. 102) işte kuru davacıların yoksunluğu, onun habersizliği bundandır. Nasıl ki, Bayezid, ömrünün son gününde zünnar istedi. Şahadet getirdi. «Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur, şahadet ederim ki, Muhammed Allahın elçisidir,» dedi. Şimdi burada iki görüş vardır. Bazıları onun Müslüman olarak öldüğünü bazıları da, kâfir gittiğini söylerler. Bir kimse bu saatte iman getirebilir ve, «Ey ulu Allahm,» der, «sen öyle bir kerem sahibisindir ki, bir kâfir senin hakkında yetmiş yıl uygunsuz sözler söylese de son vaktinde yine sana dönse ve iman getirse kabul edersin,» diyebilir. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak nerede? Hazreti Muhammed nerede? Ona hem surette, hem manada uyabilmek nerede? Yani nerede bir ışık ve aydınlık görürsen Muhammed onun göz nuru olur; onun gözü de Muhammed'in gözü olur. Sabır ile daha başka niteliklerle süslenmiş olur. Bırak başka sıfatları, sabır'la ve daha güzel vasıflarla bezenmiş olur. Şeyh nedir? Müridin varlığı nedir? Ancak yokluk değil mi? Zaten, mürid yok olmadıkça mürid olamaz. Hamamda iki adam, birisine bir emanet bıraktılar. Bunlardan biri yıkanıp çıktı; bıraktığı çantayı istedi ve alıp hamamdan gitti. Biraz sonra arkadaşı çıktı. Hamamcı, «Para bendedir, ancak o arkadaşı getir de al paranı!» dedi. Ben şimdi hak erenlerden, halktan gizli yaşayan o topluluktan söz açmak istemiyorum. Onlar böyle imkân buldular, böyle yaşadılar, geçip gittiler. Ben de dedim ki: Mevlânâ'dan başka hiç kimse ile konuşmayayım, yalnızca Mevlânâ ile sohbet edeyim. Şimdi gel de kulağına söyleyeyim; ben bir iş yapmak istiyorum. Ama Allah engel olursa beni dinlemez. Bizi gören kimse, ya Müslümanın Müslümanı, ya da zındığın zındığı olur. Çünkü bizim manamıza erememiş olanlar ancak dış yüzümüzü görürler; ibadetlerimizde dış görünüşü bakımından eksiklik bulurlar. Çünkü onun himmeti yücedir, bu ibadete de ihtiyacı kalmamıştır sanırlar. Âlemlerin gerçekten bağlılık sebebi olan iba-det'ten uzaklaşırlar. Bir kere benim arzuladığım şey, senin dediğin gibi değildir. Sen diyorsun ki, «Arzu edilen hep odur, onu inciten bir şey var ama eli ona erişemez.» Bu Sunnîlerin mezhebi, uygulamada Mutezile mezhebine daha yakındır. Mutezile mezhebi de, felsefeye yakındır. «Kardeşi için kuyu kazan, içine kendi düşer,» derler. Bu nasıl bir inançtır? Ben ki dervişlik yönünden geliyorum, bu yol bütün korku ve tehlikelerle dolu olduğu halde yine de yüce Allahnın koruduğunu görürsün. (M. 103) Bu saatte sen bir dervişle berabersin. Bu nasıl korku ve kötü düşüncedir ki, bu toplum Allahya, «Öküz çobanı Ahmet,» derler. Onları terbiye eden nedir? Şüphe yok ki bu dünyada onlar palaslarım boyunlarına asmış; o faydasız azap içinde, o bilgisizlik ve karanlık âlemde mezarlarının kıyısına kadar sürüklenip giderler; mezar kıyısından sonra da, acaba Allah o kulunu cehenneme kadar naz ve nimet içinde mi yaşatır? Diyelim ki, ben bir aralık kötü elbise giydim; bu benim arzumladır, yoksa benim hakkımda Allahnın dilediği hep lütuf içinde lütuftur; kerem içinde keremdir. Ancak şu var ki benim -lâyık olduğum şey yerine göre lütuf da olabilir, kahır da Ama lütuftan üzülüyorum ben. Bana her dört günde biraz gevşeklik, bir uyuklama hali gelir. Biraz sonra da bu hal geçer. O zaman bir lokma bile yutamam. «Sana ne oldu?» derler. «Bana hiç bir şey olmadı, öyle birinin divanesiyim ki, üstümü başımı yırtarım. Sana gelirsem senin elbiseni de yırtarım.» «Bir şey yemiyor musun,» derler. «Hayır yemiyorum.» Bugün yarın, o bir gün, başka bir gün de... Hemşeri nedir ki, benim babamın bile benden haberi yok! Kendi şehrimde bile garibim. Babam bile bana yabancı. Gönlüm ondan ürküyor. Öyle sanıyorum ki, üstüme yıkılacak; bana güzellikle söz söylerken bile beni dövecek, evden kovacak sanıyordum ve kendi kendime diyordum ki: Eğer benim manevî varlığım, onun manasından doğmuş olsaydı, gerekirdi ki, bendeki mana onun yavrusu olsun; onunla uyuşsun, anlaşsın ve olgunlaşsın. Kümes tavuğunun altına konmuş bir kaz yumurtasıyım sanki. Gözlerimden yaşlar boşanırdı.

ama burada söz tehlikelidir. Âdem. demek ki. yaşantısı boyunca hangi duraklardan geçeceğini de görür. Ama o zamana kadar da iş işten geçmiş olur. «Kendimi kutlarım. Şu halde bu uygunlukta hem sureti. işlerine hiç kimsenin karışamayacağı o sevgilinin yaptığı her şey.Şeyh.» diyorsun. 105) gibi birbirimize karışmıştık. Benim korkum sizin gönlünüzü kırmaktır. ama asla o işleri yapmayan. Dedim ki: Bu eksik bir düşüncedir. (Allahnın Selât ve Selâmı üzerine olsun). Daneye kavuşmanın zevki. Ona nafaka ver!» Bu sana borç sayılır. onun hali Hazreti Muhammed'in (S. «Ver bana. «Bu ırmak suyudur. Padişaha giden yol kapıdan geçer. Çok kere kadı hevadan hüküm verir ve der ki: «Sözüm onun kız kardeşi içindik. Şu halde. Uzaktan. Bir kimseyi gördüğü zaman. evet şeriat da vardır. Öyle bir insanın işi o yüzden tamam olur. Her ne işlerse. Uzaktan. yavaş yavaş yaklaşdıkca. iradeye uygundur. Böyle bir Şeyhin etkisi nasıl olur? Bakarsınız ki. Peygamberin karpuzu nasıl yediğini bilmediğim için yiyemem. iradeye uygun düşer. Sarayda bir Padişah vardır. Başka ne . Ama bir yola gitmezsen onun sana ne faydası olur? Hep yerinde duran bir ışıkla hakikata nasıl erebilirsin? Gerektir ki. yahut sevdalıdır. Allah korusun! O duvarlardan atlamak isteyenler düşerler. nasıl olur da onun aksini yapabilir? O bir yerde umut ışığı görürse belki uyanık davranır.» İşte Peygambere uygun davranış burada hem suret. Veriyorum. son durumunu. onun değiştirildiğini görürsen üzülürsün. O her ne yaparsa iradeye göre yapar. Kapı dışından . şöyle buyurmuştur: «Yüce Allahm! Biz sana karşı. Şer yoluna gitmek insanın hoşuna gider. derece derece gözümüzün önünde belirmeye başladı.» Dedi ki: «Ben. Diyordum ki: Sen bizim babamızsın. Şeyh de kendisine bir şey söylememiştir. Sıcaklık soğuklukla.» diyorsun.. tuzağa düşmenin zorluklarına üstün gelmeseydi bu âlem. Murat. bu testi çorak bir su ile doludur. bize. Eğer şeriatın gerçek yönünü araşan. «ininiz aşağı!» sesi geldi. Bu söz sona ermiş değildir. Başka bir cevap daha var. Yani ona saygı göstermek için gelenler çok yüksek olan sarayın yan duvarlarından giremezler. Şeyhin nazarı ona erişmiştir dersin. Ama uykuyu kaçırmıyor. yani keyfine göre karar verir. bir şeyi almakta çirkinlik olduğunu. hakikate eresin! Tarikat yolundan yürüyesin! Diyelim ki.» diyorum. tarikat da! Şeriatın hakikati kandil gibidir. dane ve tuzak belâsı.) halinden daha kuvvetli olduğunu sanırsa çok ahmak ve bilgisiz sayılır. Çünkü murat yani istek iradeden pek gizlidir. Nasıl oluyor da bizi götürmelerini uygun buluyorsun? Beni gizlice divane ediyorsun. ben de. uzaktan bir taş gördü ki. onun doğuştaki halini. Sevgisi ayaklandı ve ona doğru koştu. Onun için. benim halim o hal değildi. Şu su ve toprak âleminin ötesinde gayb alemindeki dağın arkasında Yecuc ve Mecuc'lar (M. onunla çevreyi görürsün. Allah buyruğunu tutmayan kimse. Dediler ki: «Adam hiç karpuz yemedi. İş böyle olunca bir kimse. şanım ne yücedir!» diyor. bu varlık da meydana gelmezdi. Hakkın iradesi dileğimize göre açıkça belirmiştir. Bu âlemi hiç görmemiş çocuklar gibiydik. Bu sözü çok dikkatle dinleyin. Buna karşı tedbir alırız. filan hadis bilginleri ki böyle kimselerin içeride ve dışarıda kırk tane yetiştirmesi vardır.» Bayezid ise. saygısı ancak elli kişiyedir (!) Birisi sizin hakkınızda kadıya veya başkasına bir nafaka davası açmıştı. Hattâ adınızı bile söylememiştir. Ansızın oradan. karanlık ve yokluk âleminde bir varlık belirdi. Ama kadının hevadan hüküm vermesi bilinemez ki! O çok kere ancak şeriat üzerine hüküm verir. Ona dosdoğru güvenebilirsin. bu halin Şeyhden ve kendisi tarafından olduğunu sanır. O işler soğumadıkça bu iş kolaylaşmaz. Kandilin maksat ve manası ise. kentler. soğukluk sıcaklıkla birliktedir. Her şeyi mubah gören saygısızlar da ancak kapıda 'kalırlar. bunlar ya divane. Söylendiğine göre. «Bunu o acı sudan tamamıyla boşalt. Oradan bu aşağılık âleme indik. bir yere gideceğin zaman sana ışık tut-masıdır. Nasıl ki. O. o ne yaparsa Allah iradesi ile yapar. hadis anlatıyor. Bazı kimselerin kullukta nasıl davranacakları hakkındaki kuşkuları büyüktür.. Sana. ama irade muradı bilmez. Fakat bazen de hevadan. Ancak. kafamı bozuyorsun ben ne yapabilirim? Mevlânâ Celaleddin. diye düşünüyorum. Kulak verdim. heybetle kendisine doğru geliyordu. beni bağlamak için zincir getiren o zata niyaz için nasıl gideceğim. Bu işte sebat etmek de ona ferahlık verir. diyordu. Burada Bayezid'e hıyar tarlası hikâyesini anlattılar. Peygambere uygun davranışı surette korumak gerektir. A. ağaçlar henüz görünmüyordu. sana öylece gelip boynuna sarılıyorum. onda hiç bir seyir ve sülük yoktur. Dedim ki: Onların ululaması. senin ululuğuna yaraşan şekilde kulluk edemedik. Uykum kaçsın diye başımı sana dayadım. Ona fitil takarsın havadan asarsın. Derler ki. hem mana yönündendir. İki sevgili arasındaki davranış nasıl olursa. Ama. sanki beni şu zevk ve istekler âleminden ateşe sürüklüyor. Bu hep böyledir.yapabilirim? Bu niyaz ile elde edilirse. Baye-zid'in bu sözüne bakıp da. hem de manayı korumayı nasıl ihmal edebilirsin? Hazreti Mustafa. iradeyi bilir.

«O her gün yeni bir haldedir. Burada gerçekten bir üzüntü olmasa bile yine üzülüyorum.» dedi. ona ne demeli? Bu yüzden de. Ne desem ona uymak yaraşır. O. Gazneli Sultan Mahmud'un. biziz biziz diye bıyık burup dururlar. «Niçin buna tanıklık ediyorsun?» derlerse. Şeytan onun yönünü kesti. ibadet ederken ansızın ilâhî hidayet onu cezbetmiştir. Ona bizden dinlediklerini anlatır. sözü geçen hadise uygun düşmesi için açıklanması gereklidir.» dedi.» Hoşuna gitmedi. yani ezelden ebede. başlangıcı olmayan zamandan. Ben bilmiyorum. Ebû Said (Ebül Hayr). varlıkları. «Ama benim derimi yüzerler. kullukda tam kuvvet ve kudret kazandığı zaman bile ondan kulluk manası asla eksilmez ve daima daha güçlü olurdu. Ama büyük ziyan olacak. Eğer birisi. Sabah namazından önce . Ama bir kul ki. ikindi namazına doğru birisi çıkageldi. Hoca Ebubekr (Sellebaf) bizim pirimizdir. (M. «Beynimi kurutuyorsun.» dedi. Yine cevap olarak deriz ki: Hazreti Peygamber. Ben de. O şey ki yoktur. Dedim ki: «Şu kadehi eline al. O kapıda olduğu vakit kendini içerde görür. Bu çetin bir konudur.» Şemseddin diyordu ki: Bu bilgelerin hiç bir değeri yoktur. müridleri de kuru kafalı yetiştiriyorsun.» deyiniz. dedi ki: «Aydınlığı kızıl altında arıyorsan dibi kurşun çıkar. geçimlerini. Mevlânâ Celâleddin. onlarda eksik kalıyordu. Burada büyük tehlike vardır. «Bu gece bizimle birlikte kal. Bana. lanete uğrarsın. Hep. Hoylu Muhammed bana. Bana bir yufka yüreklilik. bana hiç gayret gelmiyor. Nasıl ki kul da hep onun halindedir.' anlamına gelen âyeti yorumluyordu. diyemedim. «Eğer bana gelirse koyver gitsin. 107) «Ne diyorsun?» dedim. yaşantı sürelerini belirtmeyi bitirdi. Bir hadis vardır. Hindistan savaşına giderken büyük bir çadırı vardı. onlar zaten hep içerdedirler. Ona dedim ki: «Bu işe gülmek gerektiğini bildiğim için ben de gülüyorum. Ama ben korkmayan ancak Allahdır. sonsuzluğa kadar böyledir. Kulluk vazifesini tamamiyle yerine getiriyordu. «Ulu Allah. O da böylece kulunun halinden ayrılmaz. Babam bir yanlışlık yaptı. Hazreti Muhammed (S. «Şemseddin. Karar verildi. Ben ve Mevlânâ. onların niteliklerini yaratmayı. zahirde göründüğü gibi değildir. sen sus hiç konuşma.» «Git!» dedi. Kulluğun yüksek zevkini tadardı. eski konuştuklarımı tekrar edemem. Ebû Ali (Sina) için bu nasıl adamdır? demişti. Hele Cuma günleri Namaza gitmesem gönlüm daralır. Allahm diyorum kendi kendime üç dört gün kadar vezirin tekkesine gideyim bari.» dedi. bunun. git dinle! Sözün sırası gelince onu ben bilirim. Nasıl ki. Sadettin güldü. hiç dünyaya gelmeseydim bu yaratılan varlıkların bana göre bir yaban eşeği kadar değeri olmazdı. Kendisine. Bir şeyler yaptı ama yapmamış sayılır. O istiyordu ki. sen kim oluyorsun? Şirin bir zındıkcık! Şems'in sözünü başkalarından işitiyorum. her ne kadar iş zamanında kasıtlı olmayarak ibadet vaktini geciktirmekteyiz. sen küfürdesin diyenin önünde ayağa kalkarak el bağlamak gerektir. Ondan sordum: Bu Allahnın hiç bir niyaz dileği yok mudur? Diyorlar ki. «Bari gideyim bir çorba içeyim.gelenlerin sultan sarayına mutlaka kapıdan girmeleri gereklidir. söyleyin de bari hoşça. Gel ki sana öpücük vereyim. Erkekliğin devamlı olsun. Ben yüz türlü çareye başvuruyorum.» Bana. Sen de benim yoldaşlığımı kabul etmezsen alçalırsın. Ama Padişahın bazı has kulları da vardır ki. «Ben bu çadırı tek başıma kurayım. O da. Bu doğrudur ama Kuran'da da. O sizden uzak olsun.A. Ben onun baş tarafını alıyorum sana geliyorum. Her ne oldu ise o hep bizim sözlerimizi tekrar etmekten oldu. bir ağlama hali geldi. önce beni Şahnenin önüne çıkarır astırırlar.) zaten has kullardandır.» «O halde şimdi konuşma. Eğer şu saatte onu Kadıya götürseler bizim lehimizde söyler. Burada. ben Sadettin'in yanında idim Ku-ran'daki. Bunları gizlice kaza ediyoruz. o mana. Eğer sana gerekli ise. bana kulluk etsinler. Ama başkalarında bu cihet zayıf idi. Ona ne güveniyorsun? (M. 'Cinleri ve insanları yarattım ki.» anlamındadır. Sözü hiç tekrar etmeyin. Bizim bu Şahap da ahmaktır. bendeki büyük korkuyu altüst eder diye korkuyorum.» dedi. Hem ilk önce şu öğüdü hatırlayın ki. «Ona sus dedim hele. o her gün kulunun haliyle ilgilenmektedir. Bu ondan değildir.» Onu öyle bir durumda gördüm ve dedim ki: «Kadehi ben çekiyorum. cana yakın ve tatlı sözlerden bir şeyler dinleyelim ne olur? diye İsrar ederse. Meğer bizim gözlerimiz körmüş. Buna razı değiliz. böyle sanıyor ve korkuyordum ki. anlamaz. îş verir. O zaman söyleyeceğim. daha ne olsun!» dedim. Şu halde bu nasıl dileksizlik olur. o bizimledir. Ama uygun görmezsem hiç söylemem. bu buğanın kıçı sıkıdır. ben şöyleyim böyleyim diye bıyık burar. sorar: Allah nasıldır? Mevlânâ Celâleddin. ben onunla bir şey konuşamam. şu cevabı verir: «Ben ademoğluyum. içerde iken de kendini yine içerde bulurdu. 106) Niçin onun manasını bu mana ile birleştiremedim diye üzülürüm. söylediklerin gerçeğe uygun düşmüyor. sana secde edeyim.» anlamına gelen bir âyet vardır ki. yeniden anlatmak yoktur. senin bir zındık olduğuna fetva versin.» dedi. «Burada ne yapalım?» dedim. Dua ediyordu. Onu kurmak için çok güçlü seksen kişiye ücret verirdi. Dün gece iki üç kere sizi andım. benim sözlerimde tekrarlamak.

hep ilk kervanın önünde olanı soymuşlardı. uyuklar gibi söz söylemekten uzaktırlar. Ama o nerede siz neredensiniz? Onun yazılarında benim sözüm üzerine akla uygun bir cevap varsa ve bu kendi kafasından ve gönlünden doğmuşsa. hemen yanına koştu ve sordu: «Durumun ne olduğunu biliyor musun?» Ayaz. Herkes malını önüne kattı. namazdan önce birer kurban keserlerdi. nasıl bilmem. avucun dolduysa dökmeyesin. Şahın buyurduğu gibidir. Şaha şöyle dedi: 'Ey âlemin Şahı! Şu hali görüyorsun. onların o kurbanda rızıkları yoktur. Bu cihet ise saliklerin yürüdüğü yoldur. Ağzını açsa.çadırı kurdu.» dedi. Elini iyi tut! Bu üç oldu! Hey! Sana su da getirerek yardım edeyim. Vezir korkusundan hiç bir şey söyleyemiyordu. Alemde. onu kim yarattı? Başkaları da her biri birer kurban keser. Onun gülümsediğini gördü. Bu değişme neden?» Ayaz: «Evet. yedi başlı arslanla oynaşsın da gam yemesin. Böylece yapılan iş boş değildir. Bu iş medreseye gelmez. o güzel huylu Sultan Mahmud. Bilmiyor musun ki. Diyorsun ki: Lokmayı böylece ağzına koy. bin kelle bir pula giderdi. ne devlet adamlarından hiç kimsenin onunla konuşmaya cesareti yoktu. Beyit: Dedim ki dikensiz bir gül koparayım. Büyük bilginler böyle ölü gibi. Ramazan boyunca. Yahut yâr! olmayanın yâri olayım. ona niçin cevap vermedi. meşgul idim. ne vezirin. kendisine yararlı çok büyük faydalar elde eder. avcuna da yavaşça kuru üzüm doldurayım! Sarhoşum. Fakat bütün bunlar bir nişan veya dilek uğrunda yapılmıştır. Bunda dilekten hiç bir nişan yoktur. Acaba onları niçin dövmediler? Humus yolunda. o kılavuz kaçmadı.» «O halde bu ne iş?» Ayaz cevap verdi: «İş. siz kurbanı kimin için kesiyorsunuz? Ben imamlık ediyorum ama görmedim. Biliyorum ki beni bir daha Kadıya götürmeyeceksin. (M. Biri dedi ki: «Bir sorayım. Padişah o adam yokken de aynı kerem sahi-. Ah işte sen de böyle yap! Ah güzel nasıl olur? Ben onun kulağına söylerken sen de işittin ah diye bağıramıyorsan. imam efendi. «Evet. böylece bu dünyadan. O ticaret kervan-sarayındaki alış verişten elde ettiği yetmiş çuval ipek ile. Ama eğer bana zorluk çıkarırsa hem Şeyhlerin sözünden hem de benden bir nasip bulamaz. sözlerimden incindi. Eğer hiç konuşmasa. 109) Gönlüm hoş oluyor. öfkeden yaratılmış bir insan olmuştu. Ama ben onların lokmasını yerim. bir yılın durumu bile onlara soğukluk veriyor. Ama Padişahın yüzü ekşidi.' Sultan şu cevabı verdi: 'Kul efendiye nasıl emir verir?' Bugün onun Padişahı odur. bi Padişahtır. Ey Asım! Eğer onlara bir şeyler sorarsan susturursun.» Öteki cevap verdi: «Yallah. Sadettin-i Hamavî. Yiğit gerektir ki. Bu dünyayı görüyorsun. orası Öyle ama Şah öyle buyurmuştur. birlikte yiyelim diye sizi çağırmayı düşünmüştüm. o sevgili nerede? Halis inkarcılar nerede? Yol o cihetten ruh yönüne gider. 108) Derler ki: Büyükler ki ömürlerinin sonunda tam bir inançla ona yüz çevirdiler. farenin kediden kaçışı gibi kaçtı.» Vezir dedi ki: «Bu adam bir iddiada bulundu. o Mansur (Hallac) kendini bir şüpheye kaptırdı. başka bir yönden de anlatılamaz. Ama çabuk söylemiyorsun. Salikler o yoldan giderler.» (M. bir ah çek bari! . Nasıl ki yukarıda sözü geçen Sultan Mahmud o güzel huyluluğu ile hep öfke ve hiddet kesilmişti. Mademki iş böyledir bu kadarcık yeter. iş istediğinden daha iyi oldu. ama beni başka birisi çağırdı. yerindedir. O Bayezid de. köle ve cariyeleri bıraksın da her şeyden el çeksin. sen de onlara cevap vermezsin. ölümü sırasında cesaretsiz davrandı. Ancak rüyada Peygamberi görenlerin hali başkadır. Âlemde bu kadar büyük iş yoktur. Hazreti îsa da. işin içyüzünü açıkla. Yüzünü ekşitti. Adamın bu hüneri göstermesinden sonra da yine o Padişahtır. O sırada vezirin gözü Ayaz'a ilişti.

o hal diliyle konuşuyor. Siz bunu arzuluyorsunuz. Şeyhden faydalanmak için iki soru sordum: karşılık vermedi. neşelenirse söze başlar ve konuşur. Kabristana gittiğin zaman ölülere saygı göstermek. Kendinden bir söz konuşmaz. güzel ve zevkli konuşmalı. söz ne kadar açık olursa o kadar parlak düşer. ya bir hikâye yahut bir şairin şiirini anlatır. bir cevap söyle. aynı zamanda bir cihanı ve âlemi akıllandırsın? îş-te bu şaşılacak bir haldir. O Şeytan. Şu halde o kimse gelir. gırtlağına kadar içerse daha ayıktır. N. îş-te o yiğit geldi. Konuşurken tatlı. 110) Şimdi bu öyle bir kimsenin yardımına bağlıdır ki. işitmek istemiyorum». Yahut her kim çok sarhoş olur. kulaklarımı tutmak istiyorum. Allanın kazasına boyun eğmek sana ne kazandırır? Onun işlerine razı olmak gerektir. hem de açık olsun. içimize düştü! Ama onun düşmesi. On kadehle sarhoş olmasan on iki kadehle olursun. Allah yine bizden kapacaktır. Ben dedim ki: Burada o kadar kuvvet var ki. başlangıcı bu nükte olan o işleri bana anlatmıyorsun. sen geldiğin zaman biz de. bitirdin. O zaman şarapçı sana der ki: Bu meyhane boşandı ise şehirde meyhane çoktur. o geldi.» dedi. Gerekmez ki. o. Ancak ölülerin halinden sormak diriler üzerine vacip olur. Kinişe bu duvardan bir ses çıkacağını umar mı? «Bu mana . böyle soruların cevabını vermez. Devamlı şarap. Nasıl ki. başka bir küpten içersin. O yiğidi görmez misin ki ilâhî şaraba kanmış olduğu halde hep elinde şarap tutmaktadır! Varlığı baştan başa şarap olmuştur. Buyurmuştu ki: O kime söğerse velî olur.açıktır. o yardımcı aradan o duvarı kaldırır. o şarabı baş aşağı getiren Pîr geldi. Yahut da onu bilmek bize kısmet değil miydi? Dedi ki: Onun âdeti değildir. 111) Mevlânâ'nm sözü yerindedir. her tarafa çekip çevirebilirsin. çünkü ölmek tekrar karanlığa düşmemek demektir. «Sen ölü müsün? Diriler ölüyle konuşmaz. sana «Benden ne ses bekliyorsun?» der. Söz vardır ki. «Selâm sana ey müminler yurdu!» dersin. Eğer biri dese ki. hiç hayır demiyorsunuz. Ama hep su içer gibi bilmem diyorsunuz. konuştukları. derler. onlardan bir şey istemek vacip değildir. (M. bardaklar testiler devirdik! Öyle ki. Bundan önceki duvarları nasıl yıktığını da öğretir sana! Şimdi senin işin onun yardımına bağlı olunca.hayet senin karşına yolda perdeler çekildi. başka bir şey yapmazsın ki. hep şundan bundan aktarma ve yapmacık şeylerdir.Sen. Ama kendisi yavaş yavaş ölür. Ya bir hadis. içtik. söz hem öğretici. Kendi doğuşlarından bir şeyler anlat. kuru ve tatsız olmamalı. Sonra da batmanla içer. diyorum! Ama. içinde kıyam ve rükû gibi farzlar bulunmasa bile Allah ile birlikte olursan canına kuvvet gelir. Sende o zevk sürekli olmalı. Tenin aradan gider. akla gelen ilk sebep budur. Zaman zaman hoşa giden bir sözün aksini bile söyleseler yine ona zevksiz bir sözdür diyemeyiz. o da yardımını kesmesin! Bir şey ki yardımı artırır ona karşı saygı ve sevgi çoğalır. Düşmanlarımızdan. ama o saki de ancak bir kişiden yıldı. Nasıl ki şu duvar. bu sonuna kadar sürüp gider. Diyelim ki bir küp dolusu içtin. evde ne varsa tüketirsin. onları tek renge boyayalım. Bundan dolayı bana ne buyuruyorsun. Ama gerektir ki. «Minareden atlarken yarı yolda pişman . O her ne yapar ve söylerse boyun eğersin. Görüyorsun ki. (M. kimdir o aklı başında olan ayık ki. Burada bilginin. ancak sırası gelir. Şeytan senin karşına çıkamaz. Allah onu da bir sebebe bağlamıştır. şüphe yok ki aklı kaçırır. Çünkü onları senden işitti. Onun bu ilk yardımlarından sonra da. Acaba bizi. dostlarımızdan biri hatırıma geldi. elinden âciz kaldı. O sırada hatırından geçti ki. «Nefis ölmüştür!» diyelim. o vereceği cevabın faydasından yoksun mu gördü? Yoksa onu kavrayacak kadar yeterli olmadığımızı mı sandı. o önceden Allahya dönmüşse. Allah cezbesi gelir. Allahya ant olsun ki. gözün akan suya döner. Bunlar söz müdürkü söylüyoruz? Yoksa bir küp dolusu şarabı kim içebilir? Yüz kişi bile içemez. seninle onun arasında yerden göğe kadar çekilmiş bir duvar bile olsa. elimizden kepçe de kâse de bıktı! Saki herkesi bıktırdı. Onun sesi bu âlemde değildir. ne yapayım şu âlemde?» Bunun işle ne ilgisi var? Çok söz eşek yükü gibidir. Allahdan başkasından gelmiş ise ö yok demektir. düşmanlarımızdan demiyorum. kitabın ne yeri var? «Nefsini öldürdün mü?» dedim. bunu iyi bil! Görüyorsun ki seni nasıl kaptım. Eğer o sağ olsaydı ben ondan bir şey dinlemezdim. Ama âlemde asla işitilmemiştir ki. İşte görmüyor musun. oralara git. dedi. bizim kapıp kaldırdığımız o yiğidi. biçtik. içkiye düşkün bir adam şarabını döktüğü zaman daha ayıktır. O başka bir âlemden gelen bir sestir. Bu bellidir ama sözden de iş anlaşılır. Bu böyle olunca. bin kere kalkışından daha hayırlıdır. Söz. Kabristandan geçerken. bizim sözümüzü kessin. «Sen niçin hücrede açık şeyleri konuşmuyorsun?» «Ben. Ama. bir tekmede o engeli yıkar. deseydim. Biz ölçtük. diye konuşuyorduk. dostlardan olurdu. eğer sürekli ve sonsuz değilse bütün bu haliyle diyorum ki.

şarabın etkisi altında kalır. aramızda düşman yok birbirimizle mi vuruşalım? Ama kıyasıya vuruşmayalım ki. onun ışığından ve kokusundan anlamaz. Allahın seçkin kulları yok mudur ki. eğer deniz Allah yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı. senden yeni sözler istiyorum. gördü ve gitti. Ona sordum: «Artık ne cazibe arıyorsun? Her ne söylüyorsan dinliyorum. çalışamazlar da. Evet Müslümanlık gerekse ona çalışmalı.» anlamındaki duasının içyüzünü anlamayanlar şu taş ve kesek âleminde rahat yaşarlar. Bazıları bu konuda korkmadan çok açık konuşmuşlardır. derim ki: Böyle aşırı davranışların ne değeri var? Eğer onu şarap alçalttıysa. Yahudilere ve. bir yerimiz kırılmasın. Onun başı kendiliğinden tehlikededir. «Hey. Yusuf ve Zeliha hikâyesinde nasıl gizlilik olabilir? (M. nasıl değişik renkte olabilir? Hele sözdeki himmet hep sürekli olursa. Bilmeyenlere göre sır yoktur. Mademki. hiç anlaşılmaz. Müslümanlar arasından yetişmiş olmasın ve yine aynı Müslümanlıktan onlara bir korku gelmesin? Hepsi küçük yaşlarından beri Müslümanlıktan başka bir işe çalışmamışlardır. Her gün kendi sözümü tutmuyorum. Müslümanlık da keskin düşünceden doğmuştur. Bunun âlemde bir yankısı yoktur. Ama âlemde onun sözünü de hiç kimse söylemedi. «Evet. göre her şey açıktır. Sır. Nasılki Senâî. Burada sana kim engel oldu? Her yolda hevesle senin sohbetine koştum. söylerse de belli olur.» dedi.» dedim. Ben de. Ama. söz söyleyemez. «Ben onun meclisine Kayseride uğradım. hey! Ne yapıyorsun?» dedi. Nerede o insan ki. bunlar nasıl kadîm olabilir? Va'd ile Va'id de öyle değişik değil mi? Bu. Nâsih. Ben de başımı sallarım. O değişik renkli de olamaz. birbirimizin yüzünü mosmor etmeyelim dedim. Eğer burada bir düşman olsaydı hemen şimdi öldürürüz derler. «Yoksa sen Senâî misin?» dedi ve . onu tamamiyle anlamadı. alçalmıştır. o yaratıkların sayısı bitmeden denizin suyu biterdi. kimse ölmesin. çok iyidir. O cihet bu sözlerle anlaşılmazsa bunu başka bir deyimle buyurdu ki. Ancak geldiğim zaman o meclise yaraşan nitelikler bende henüz eksikti. Mecusîlere kadar gelmiş. sır olur. onun bir işareti ile bana tımarlar bağlandı.» Hazreti Peygamberin. içinde bir sırrı olmasın. Yoksa sen önceden bana bu sözü dinlemekten utanç gelmiyor dememiş miydin? Büyük Mevlânâ'nın (Sultanûl-Ulemâ) sözünü yazıyorum: Buyuruyor ki: «Eğer Hakkı göremiyorsan nasıl secde ediyorsun? Allahdan daha büyük birisine mi secde ediyorsun? Nihayet. Ancak o kimse ki. onun ayağına vurdu. Ama kulakları hoşlanan o topluluk da. bu yüzden kavga çıkarırlar. Semâm hakkını vermedi. Ama ötekilerden belki daha yüz bin kişi var. susmak yüzünden. senin sözlerin nerede? Evet kulaklarım hoşlandı. yazılması küfür sayılan bu sözde bir tutarsızlık var mı? Kuran'da. 112) çağırdı. Önce ona bütün yolları kapadım. şaraba dayanamaz.» demiyorum. 113) Ancak o sırrın sahibi eğer onun açıklanmasını dilerse açıklar. onlar?. Sen gittikten sonra beni yalnızca yanına (M. Ben şimdi söylenmiş (gevelenmiş) sözleri dinlemek istemiyorum. dedi ki: «Ben ona karşı gösterdiğim gönül alçaklığını senin için gösterdim. mensûh gibidir. Şeyhin lütfü ve keremi bana erişti.oldu!» dediğin zaman sözünü kesmiyorum. «Yarabbi! Bize eşyayı olduğu gibi göster. O zaman adam.işte bu Hallaç o yüzden şaraptan yüz çevirdi. zevk alıyorum. yoksa aldatıcı akıldan ne çıkar? Boş sözler değil mi? «Evet. Bu âleme geldi. o kişinin attığı kerpiçleri kuvvetli şiirleri ile parçaladı. Senâî şu cevabı verdi: «Sana şiirlerini çürütmek. ama nasıl olur Kuran'm farz kıldığı şey nasıl sır olarak kalabilir? Evet sır olur ama Kuran'm açıkça yapılmasını farz kıldığı bir şey sır değildir. «Söyle ama olacak şey değildir. onu doğruluk yönüne çekiyorum. o. Yoksa o sır var olduğu müddetçe sır olarak kalır. Senin sohbetinin niteliğini soranlara. anlayıştaki eksiklikten ileri gelir. niçin yapayım?» Derler ki: Müslümanlık gerektir. «Sende bir kuvvet varsa söylediğin sözler bana çok çekici gelir. «Hiç inkâr etmedi. Müslümanlık onların yüzlerinden okunur. okuyan çocuklara kadar ulaşmıştır.» «Sen niçin benim şiirlerimi değersiz buluyorsun?» Adam. «De ki. Va'd de Va'id gibidir. Ancak gözü açık olanlar Allah âleminde seyirci olurlar. bir sır ki. Ama o. onun başı da belâya girmez. Sana kulak veriyorum.» dedim. Hallacı Mansur da bunlardandır. Artık bunu yapmama sebep yok. O nasıl sır olabilir? Evet. Tâ bugüne kadar yüzlerce askıda kalmış konulara değindik. Her ne kadar Müslümanlıktan ve Müslüman olmaktan kaçınsalar da. isterse denize bir kat daha yardımcı gelsin!» buyurulmuştur. evet!» derler. işte Hallaç garip kişi oldu. Meğer senin de kulağın ve aklın bu yolda değil mi? «Evet evet!» dedi. Kuran'daki nâsih ve mensûh bahsine gelince. «Etti!» dedim. Başlarını sallarlar. bu sözü kapayalım.» dedi. harap etmek galiba güç geliyor. işte bu inkârdır. hem de manevî inkârda bulundu.

Bir aralık. Rüzgârla dalgalanan çimenler gibi kendini zorlamadan onun önünde eğilsin. Bu kimyadan (iksirden) bir zerre. Ama bu sözümden onda bir muhabbet belirdi.» O da. «Eğer bu bulguru yemek sizde gaz yapıyorsa ben gaz yapan şeyler yiyorum. bir zaman da sana soğukluk gelsin. 115) Her ne kadar nurların coşup taşması. velilik ve peygamberlik. dostluk hesabı da değ Idir. Zaman zaman kırlara çıkıyorum ne kadar zorlansam bir ses çıkmıyor ancak burada korkudan damarlarım altüst oluyor da-ralıyorum ve bende gaz toplanıyor. nebiden niçin gizli kalsın? Âyette: «Bu dünyada kör olan ahirette de kördür.A. Dedi ki: «Bütün bilginlerce açıkça bilinmektedir ki. Eğer inancında kuşkun varsa. uyku çekiyorlar gerektir ki biz uyandıralım. yüz öpücük kondurursun. Hazreti Peygamber buyurdu ki: «Zamanınızda size Rabbin:z-den gelen kokular vardır. 'Allahyı erken sabahlarda gece gündüz teşbih et. Mevlânâ'nın mektubunda yazdığı bu söz çok düşündürücü ve heyecan vericidir. sen de böylece sözü altından anlıyorsun. «Hayır. derse bu yalnız bilgisiz halk tarafını korumak içindir. Aslanı avlamak için ona karakulak denilen bir hayvancık gösterirler. Senin olduğun yerde dost meydandadır. Mevlânâ'yı bulan ne mutludur! Ben kimim? Ben bir kere buldum. 114) Ev birdir. «Ama sonra ne yapayım. A. Dedim ki: «Sen de kalkarsın alnına on öpücük. Bir kere Şeyh Ebubekr'e murakabe sırasında dedim ki: «Ondan yoksun kaldık. Bu yol o tarafa giden kestirme yoldur.» dedi. Hazreti Muhammed'e (S. Şu halde burada fark nedir? Mademki sen bir gerçeğe eremiyorsun o da kendi çalışması yönünden bir mertebeye erişemez. o Allah erinin nefesi nerede? diye sorarlarsa! Şiir: . bu güzel kokular Allah yakınlığına ermiş öyle bir kulun nefesidir ki. Bugün o bir gerçektir. kışın bin türlü zorlukla yaşıyorum. Ebubekr'den nakletmişti. Gönlüm Nasiruddin'i istiyor. saadet kimyası odur.' diye buyurulmasının manası nedir? Ona şu cevabı verdim: «Yazı öğrenmeye çalışan bir çocuk. A. Mev-lânâ'ya karşı günün hayırla geçsin. ancak sözlerin alt tarafını anlar. bunun manasını yo-rumlayasın! Görünüyor ki. ben de mutluyum. Taş bile olsa o taşlığıy-la kendiliğinden kımıldanır. (M. Onu görmeden aslan tutulamaz. İbrahim'e dostluk Musa'ya kelâm (konuşma). gecen saadetle! demenin manası nedir? Bir gün biri sordu: «Âyetteki. her Peygambere bir özellik verilmiştir. Şaha-beddin (Sühreverdi-i Maktul) Allah zatı ve zat ötesi hakkında söz söyledi.» Dedi ki: «Bunu söyleyen Ayşe midir? Yoksa onlardan bir topluluk mu?» Hatta Ayşe demiştir ki. Buradaki fark acaba ne olabilir?» Dedi ki: «Gece şu demektir ki. senin yüzünü görmek bizim için mutluluktur. «Artık onun sözlerini kırmadım. kendini görmektir. ne o kimya. O hilaf yani tartışma bilgisi okuduğundan dolayı tartışmacı olmuştu. İbni Abbas dedi ki: «Ey Ayşe bize hayz (aybaşı) meselelerini anlat.» dedi. Ancak siz ondan yüz çevireceksiniz. Hazreti Muhammed'i (S.» dedi. bu sözü ve tercümesini halka anlatasın.» Dedi ki. Ant olsun ki.) görmek dileyen kolayca gitsin Mevlânâ'yı görsün. o saatte bir leğen çalayım da ses arada kaybolsun. İstiyorum ki.) söylediğini sananlar kâfir oldular. O halde. denetleyelim. tartışma böyle olur. Yoksa ne o kitap. su samanın altından yavaş yavaş yürürken samanın haberi olmaz. bir bulut gelir.» Nasıl olur ki bir velînin müridi onu yetmiş kere görebilsin? Kitapla gönderilmiş Peygamber bile o mertebeye erememiştir.» buyurulmuştur. Ziya'ya şöyle demişti: «Karım Allah yoluna gitmiyor. Bunu inkâr etmiyorsun ya!» dedim. «Onun müridini görüyorsun ya!» Bu sözü aynen Şeref de. bunu Muhammed'in (S. o. Sen de kendi benliğinden kurtulduğun zaman ona dön. karşına bir perde çeker. Bu bir iş hesabı değildir. Şimdi de böylece farz et.ayağına kapandı. harekete gelir.» Bu soru yalnızca Reşidüddin'den mi yoksa herkesten midir? Gel ey katıksız ruh! Biz saman altından yürüyen su muyuz acaba? Nasıl ki. tâ ki bana o utandırıcı hal gelmesin.» Ama o kimse ki. ne o saadet bununla ölçülemez. Böylece susarsın. Sofî de sürünerek olgunlaşır. nebinin mertebesine erişemez.» Bana öyle geliyor ki. Bunu ancak başka sözlerle ifade ederler. ilâhî doğuşlar ve buluşlardan açıkça bahsetmezler. Bunun aksine davranmak isteyen de dilediği gibi yaşar. çünkü velînin yahut velînin müridinin gördüğü şey. Ama su kalır yerinde. kendiliğinden. «Onlar uyumaktadır. Bütün bilginlerin birleştikleri bir nokta vardır: Velî. Biz şüphemizden dolayı bunu istiyoruz ki.) rüyet yani Allah cemalini görme ve çeşitli arkadaşlar edinme hasleti verilmiştir. bakırla dopdolu yüz binlerce ambara konsa hepsi de halis altın olur. «O halde neyi inkâr ediyorsun?» Onu yapmayayım da ne yapayım? (M.» dedi. en kestirme yoldan kuşkularını giderir. bir zaman ondan hoşlanasın. bu hadisi. Saman. o sana dönünce sen de dönüverirsin. ansızın havada toz duman olur bir hamlede uçup gider.

başına vurarak dışarı fırladı. hep ben ve biz sözündendîr. Başını çevirdi. Buyurmuşlardı ki.» dediler. onlara Allah sıfatları yol gösterir.» dedim. hayır derdi. Şu halde sakalını. bir söze başlamıştım. o halde ben ve biz hangisidir? Bütün zorlukların çaresi sizdedir. benim üzerime farz veya vacib olanı ben yerine getiririm. o konuda bir kaç söz söyleyeyim. Eğer hiç yazı yazmak bilmiyorsan. bu ilgi sana neden dolayı gösterilmedi diye üzülüyorsun. benim hükmüm altındadır. Bizimle ilimden konuş. gözler de. işte o gönül alçaklığı. sana devamlı bir halvet hali gelir. o konuda hiç bir söz konuşmamaktı. Mucize ve keramet ise kulun sıfatlarıdır. (M.Dün gece rüyamda bir pir bana dedi ki. gibi sözler vardır. bu benim aydın görüşümün ifadesi ve benim sözüm olur mu? Bu yolda. Her şey benim emrime boyun eğmiş. bu söylediğin şeylere çok rastlanmaz. istedi ki benden bir söz işitsin! Ama onu önledim. Hatanın kaynağı odur dedi. Bu. Öyle bir durumda olursun ki. Dostlarla da beraber olurduk. Bugün benim nefesimi kesiyorsun. Perdelediği şeylerin de örtüsünü kaldırmaz. Sözün değişmesi. Benim emrim olmadan hiç kimseye vahiy gelmez. Eğer bu marifet altı yıl önce olaydı vakit geçirmiye yarardı. Çünkü Allah. o da bana gücensin ve yolundan sapsın. Bu manadan. hep yalnız kalmak istersin. nefsinle buldu ki. O güzel ve büyük Allah kelâmı bu kula buyurdu ki. Benim yanımda sözlerimin özetlerini dinledikten sonra kendimden bir şey söyleyemem. çıkar bir yürüyüş yaparsın birlikte dolaşırız. Her hangi bir şey ki Hakkın aynı değildir hep ben ve biz sözlerinden ibarettir. eskiden beri böyledir. Tann isimlerinin çevrelediği engeller ortadan kalkar.» Bana. 116) Evet hangi gün olduğunu iyice hatırlamıyorum. Tâ içimden gelen bu sözler hiç bir zamanda söylenmiş sözlerden değildir. Ona dedim ki. (M. dedi. Hayır asla. Sizin cemalinizi gördüğüm günden beri. Allahın zat'ından ayrılmaz sıfatları vardır. diye cevap verirdi. her şey benim buyruğuma ve fermanıma bağlıdır. onları koparalım. «Yolunu şaşırmış. «Bana ziyam yok. davetler oluyormuş. «Niçin gitmiyorsun. Dedim ki: «Bunu kendileri yapmamışlardır. bıyığını birer birer yolsam. başka duvar ve engellerin nasıl aşılacağını öğretir. Yoksa perdede olan Zat sözünü halka nasıl duyurabilir? Bu onun elindedir. Nefis kelimesi iç'n «dişil» dememişler miydi? Ben buradaki gizli nükteyi saklayabilirsem onu saklı tutayım. . dedi. Ak saçları birer birer meydana çıkmamıştı ki. şeyhlerden kalma bir töredir. «Niçin?» diye sordu. derler. benim emrimle gelir. Ben bir kaç örnekle yetindim. Bana da mademki hiç kimsenin mü-rid olması gerekli değil! Ben niçin ona bir şeyler söylemek kaygısına düşeyim ki. A. bu yemek bana ziyan verdi. Ancak sen bunu biliyorsun. Mevlânâ. Bu sözü şu maksatla söylüyorum: Konuştuğum zamanlarda çok kere pek tatsız hallere düşüyorum. 117) işitiyoruz ki bu Konya'da bir çok semâ âlemleri. şaşırdı. O senin nefsini. Ben öyle birini istiyorum ki hiç bir şey bilmez. «Biz senin sözüne inanmak istemiyoruz. Aşk yolunun belâsı. ne de çeşitli söz yorumlarından başın dönmesin! Bu her ne kadar açık manalı sözdür ama buradan Hak yolcusuna yüz milyon sır meydana çıkar. Peygambere karşı hâşâ. Mevlânâ'ya gerekirdi ki o sözden dolayı bana öfkelensin. Derler ki: Hazreti Muhammed (S. dilerse bu perdeyi önüne çeker. yanlarına giden bir kimse onu daima halvette bulur. onları perdeye sokmaz. Kelâm yani söz. mananın da değişmesine delildir. "Yani onlarda bir hal ve kal'dan bir şey yok. Kelâm sıfatı ile görünür. Bunların özetini Kuran'dan dinleyebilirsin. Ne Allahyı kaybedip tekrar bulmakla ilgili sözlerden. Bu. çilede kalmayınca. Ah. Ansızın bir «Ah!» çekti. bu arada. Göreceksin. söz halka erişsin de perde arkasında kalmasın. Ancak bu kulaklarla duyulmaz! Çünkü kulaklar da toprakla doludur. Bunu söylediğim şu anda sen gönül alçaklığı gösteriyorsun. ama öğrenmeye heveslid r. Allahın öyle kulları vardır ki. Mevlânâ da gönül alçaklığı gösterir. onlara sesleneyim de yollarına ışık tutayım. Allahın mucizesi olmaz. Orada ne dolaşıp duracağız. tefsirden bir şey söylemediğin gibi. dedim. Maksadın ne olduğu belli değildi. gönülde size karşı bir ilgi ve sevgi yerleşti. Ezelden ebede kadar da Allah ile birlikte ayakta kalacaktır. onların yapacakları bir iş onlara yaraşan bir erdemdir.) Hira dağın-da halvete girmişti. ama ben evvelce nakledilmiş olanlardan başka bir şey sorarsam. Biz görmedik. Çok makbul kullar vardır ki.» dedi. Allah sıfatlarındandır. toplamıyorsun?» dedi «İstemiyorum. Şeyhin katında olduğun zamanlarda da başka şeyhlerin yanında da. benim emrimle gider. Çünkü benim onunla aramızdaki dostluğa yaraşan da. dilerse arkasına atar. sana yazı öğreteyim. bu halvet kendi kurdukları kurallara göre yapılsın. kendi aydın görüşlerinden de açıklamalar yapmıyorsun.» demeyesin. Sen benim ne söylediğimi işitmiyorsun. kendi zatını gizler ki.

artık oruç düşüncesinden. Benim ne zaman arkadaşım oldun? Benle sen hangi mescitte namaz kıldık? Şimdi de ağlamak zamanıdır. Benim kış gününde postum bile yok! Hep şeyhlerden kalma gelenekleri anıyordum. «Elif iki üstün. beden ölüdür. her gün sopa atmalı ki. Dedi ki: «O kim oluyor ki. Bana diyor ki. onunla birlikte gideyim. diye düşündüm. Bu divanedir. Bütün âlemi sana sattım! Gidin. sende de hal mertebesi var. bırakmazdı geleyim. Nasıl ki. «Hayır. Bir bahane ile onları dışarı gönderdi. Ama o kimse ki kendini feda eder.Muhammed Gûyanî. bedenin yarası sağılınca üzerindeki pamuk düşer. ama şimdi ben sen oldum. 118) Meğer divane olsun ki.» derler. O mimber üzerinde bir kaç nağra atar. hizmetler ettiler. O. öteki bu zikir yüzünden olmalı diyor. namaz kıl! diyebilir? Şu halde buna nasıl öyle bir teklifte bulunmak gerekmezse. Yakışık alır mı ki. Kulağını bük de ağlasın. Bir Haç sarık parçası verdim. Dedim ki: Hayır bu mezkûr yani Allah yönünden olmuştur. Sen ve ben hoşuz ya! Allah beni senin için yaratmış. Ölüden kimse namaz bekler mi? Biri gelse de ölüye. onların nefisleri yaratılışta inci gibiydi. Kalk gidelim. ölümü hayattan üstün tutsun. zincirlere vurmalı. Halep'te mi acaba? O iradesini yitirmiş müritlerin üzüntüsünden olacak ki. namazın utancından kurtulmuştur. Ancak onda kendi benliğinden bir şey kalmadığı zamana kadar bekliyoruz. arayın! O Şemsi göremedim. bütün akıllılar. kalk. topa çomak vurur. onlar ne yaptılar. gitmiyeyim diye gözlerim ağrıyor. (M. aklı başına gelsin. Gelemiyeceğim. o da onlar gibidir. ilişiklerini kesmişlerdir. Bir kaç adım gider. Biz birisine bir şey söylüyoruz. Benden sorular sordu. Tıpkı öyle görmüyor musun? Bu birliği bir kaynaşma farzet. Onu daha beter bir hale getirdim. Ben benim. kâh onun sözünü kabul ederim. Meğerki. diyordum. Kâh bunun sözünü dinlerim. onun bu işle ilgisini göremiyorsak uzaklaş diyoruz. o buzağıyı benden soruyordu: «Ne diyorsun bu konuda?» Biri pek aşağı düştü diyor. elifin iki üstünü var. Ancak Perir ağlıyordu. «Ben onun şehrine geldim. Bana nimetler verdiler. o onların kadın gibi olan nefislerni bir Mevlânâ Celâleddin yapsın? Onlar bilmezlerdi ki. Dedim ki: Benim üstümde hiç bir şeyim yok ama. bunu tımarhaneye götürmeli. Çelik çomak oyunu zamanında bir kere bana Cüneyd ile Bayczid'in hali geldi. Tusî. beden kuyusundan bir uçtu mu. Allah dilerse görülecek.» dedi. bu hayatı nasıl hevaya verebilir? (M. Bu nasıl oluyor? Herkes bilir ki. şüphesiz diri kalır. . Böylece kurtarıyoruz. Zeynedd'n-i Tusî benim müridim idi. «Bu ne oluyor?» diye soruyor ve tekrar diyordu ki: Evet o onlardan daha bilgindir. «Kalk namaz kıl!» dese. Ağlamıyorum. Merhaba ey biricik dost! Nefsin bendedir. Ama yarı deli olan kimse bunu işitirse. görülmüş olacaktır. aynı sebeple. Bununla beraber bin türlü bahane buluyorum.» der. devlet topunu oynamak nerede? Yani meydandan ikbal topunu kapmak ve onu dilediğine vermek başka başka şeylerdir. evine konuk oldum. Onun da bir müridi vardı ki. Ama eğer beni göreydi hizmetlerde bulunurdu. gönlün de benim hükmüm altındadır. bunu ya tımarhaneye götürmeli. Mevlânâ alnımdan öptü. Kim. Onlar da bizi kendi postuna oturtacak diye çabalıyorlar. elif iki esre. yaşıyan ölülere de bir teklif yapılmjaz. divane olmuştu. Ama kendi hayatım göremeyen. Çünkü kendi hayatını orada görür ve nereye gideceğini sonunda kestirir. yahut öldürmeli. özürler diliyor. sonra buz gibi soğurlar. meydanda top oynar. 119) Şimdi Sultanın oğlu Sultan olur. el çırpıyordu. raks etmeye başladım. «Gel Yasin oku seni hal mertebesine yükselteyim!» Ben açım. Bu gümüşler de yanımda kalırdı. «Bu adam delidir. Çünkü zorluk olur. Diyordum ki: Eğer yolculuk ederse. ölüye. O kadın öğretmen çocuklara Arap alfabesini öğretirken. benim müridim olabilsin? Ben onun g bi kimseleri hiç müridli-ğe kabul eder miyim?» Çünkü o ancak kendi hayatını gördü. çelik çomak oynamak nerede. bende bu yoktur. Bu noktayı açıkça gören kendi hayatını ve onunla ilgisini düzenine koyar. Dedim ki: îç âlemle meşgul olan bir insan Kuran'ı ezberinde tutamaz. neden bu? Ne bağırıp duruyor? Önünde başka iki buzağı daha oturmuş ama onları kendine yakın görmüyor. taklit yoluyla hatırında bir şeyler kalsın. Bana bir hal geldi. Şu halde bilmiyor musun ki. Onlarla demiyorum. Sendeki o kutsal kuş. Çeşme başında oturttum sustu. Ama şüphe yok ki buna da bu saatte doğrudur demek yaraşmaz. Kâfirler ve onlara uyanlar.» diye bir ezgi tutturuyor. Çünkü ruh uçtu mu.

Sana da temiz. Kadı Honci ona çok saygı gösterir. Mademki insaflı davranıyorsun. Yahut yerine koyar. medresemiz. bedenimde bir titreme başlar. Küçük yaştan beri çocuklara öğretmenlik yapıyorduk. öylece kaldır. (M. Birleşirlerse ne iyi! İki Allah kulu geçimsizlikte devam ederlerse.» Bana da diyordu ki: «Benim hakkımda Kadı şöyle söyledi. bende o kudret yoktur. Müslüman bütün hileleri bilir. başlık parasını önceden verir. İnsan sevdiğini çok anar. benim önümde şarap içmeyin demiştim. Tann o kulunu zikir yönünden de sorumlu tutmaz. Öteki de diyordu ki: «Bizler din bilginlerindeniz. Olmayacak şeyleri olanaklı kılar. kâh şaşkın duruyorsun.» O gerçekten bize bağlı ise. O azık. onun birliğini isbata. ben derim ki o parmak eskisinden daha sağlam olur. korkumuz yok!» Sen kendini üzecek bir iş yapıyorsun. Şehirde hangi kadın vardır ki. İçiyorduk. Tâ bir hafta onu oyaladım. yoksa kitabı mı?» dedim. bugün de sana ulaşır. bana ne zararı var? Zaten benim küçüklükten beri bir korkum yoktur. Gerektir ki yüksek sesle söyliyesin. der. Onun hakkında her ne kadar şöyle böyle yapıyor diye söylerlerse de o aldırmaz. eğer hayatta olsalardı ünlü Cuhâ'nın kurnazlığını da bilirim. Onlara. güzel ve aydın bir hayal böylece perde oldu. onu benden üstün görür. Çünkü öyle olmasını Allah dilemiştir. Ama bu düşmanlık ve geçimsizlik Allah ile kul arasında ise düzeltilemez. «Elimi mi istersin. ondan yüz bin nişan bulacaksın. Ama nereye gider? O senindir. yüz görümlüğünü peşin ister? Nerede o eşek damatçık ki. yani «İlâh yoktur ancak Allah vardır. Bu bizim için eski bir adet halini almıştı. «Ama yavaş sesle konuşuyorsun. Bir kaç gün içmezsem. Bir Mısır altını değmezse bir Rey mangırı. bir Rey mangırı değ-mezse bir Rey akçesi değer. felci andıran bir rahatsızlık belirirdi. «Güzel söylüyorsun. yetkili kişidir. sizin aşkınızla doluyuz. (M.» derdi. Altın. İki kişi arasındaki anlaşmazlık iki taraflı düşmanlık demektir. Hele o sevgili.» dedikten sonra başlarlar. başlığı peşin almıştır? Nerede o yüzsüz kız ki. «O benden daha soyludur. Halbuki kâfirler. Zaten işin ve düşüncenin temeli de bu dur. Ondan sonra da bir takım kara ve san kuruntuları kafadan atarlar ve daha sonra da o kuruntular geçip gider. buna iki kişi arasındaki anlaşmazlık derler. Peygamberlerin aklına sığar. Ben. Cebrailin bile bundan sonra onun ilhamlarını elinden almaya gücü yetmez. Başlığı başka bir yere emanet bırakır da bana güvenmez. Ama bu. bize inanarak değil. bunları yüzüne vurmazdı. însan oğlunun azığı gecikse de yine kendi önüne gelir perde olur dedim. yüzüstü kapanır. Ancak o azık bugün vermiş olsaydı. Parlak. Hoş bir şaka bir Mısır altını değer. «Bu benim işim değildir. aydın ve güzeldi. çünkü senindir o! Senin olmasaydı bile yine sana erişirdi. özürü vardır. Ancak uzaktan bir sarhoş görsem üzerime düşecek diye iğrenirim. Nerede o yüz görümlüğü almamış kadın? Onun ne değeri olur! Yoksa ben onunla nasıl anlaşırım? Elini uzattı. Yoksa hocanın ve bilgin geçinen kimsenin içtiği şey bu değildir. En çok aydınlık bu tevhidden sonra başlar. ancak «La îlâhe İllallah. Kötü hayaller. Küpün içine girsem de otursam bile elbisem namazdan geri kalmaz. Anadan doğma körleri bile gördürür. ama Allah yardımı onun elinden tutarsa yine kalkar.» dedim.» demekle önce Allahyı inkâr eder sonra Allahı anmaya başlarsın. Bir «Euzu Besmele» çekerek parmaklarını tut. 121) Bir gün diyordu ki: «Bize. Allahnın işi böyledir. dedi ki: «İşte kitap!» Sözünü tut. 120) Ama böyle söylersen kendiliğinden Müslüman olursun. Halbuki. . Lâkin sana el uzatan o edepsizlerden seni Allah korusun. gelecek hafta başka bir şey olurdu. O bizimle birlikte hile ile kurnazlıkla yaşıyor. Kâh hayal kuruyor. mescidimiz var. Hakkı elinde tutan felsefeci.» Ben utandım. mücevher değerinde olabilir.Aman bir tuhaf bakıyorsun! Evet ne diyorsun? Yarabbi olmaya ki bir gün bile gönlümde ona ait saygı ve sevgiler azalsın! Allah izin verirse sakın gitmeyi düşünme. arada bir azar işitirsen ne çıkar? Bana söyledikleri bu sözden ürkmedim. Güldüler. Kul öyle bir durumda kalır ki. düşer. namusumuzla bu işten vaz geçmekten başka çare yoktur. Şimdi paran var mı? Seni hacamat ettireyim de bir şerbet içireyim! Bugün «La ilahe illallah». Hattâ Peygamberimize hile eden Abdullah Bin Ümeyye'nin marifetlerini de bilirim. Elimi tuttu. Göze tam bir beyazlık gelince filozofların aklı bu gözün artık görebilmesini kabul etmez. iki kişi arasında düşmanlık olursa huzurda barıştırılır.» der. Ama kurnazlığın tamamını da bilmiyor. istersen vur onun parmağını kır. Allah olursa! Ama onu gereği gibi anabilmek kimin elinden gelir? Biz hep sizi anmaktayız. Ebubekri Rababî' nin hilesini de. kötü hayal değildir.

Bunun üzerine kabul ettim. Allahnın elinde pek önemsiz bir iştir. Çünkü bu işte olgunlaşmamışlardı. bağışta bulunmaktır. çok ateşlenirdim.» derim. ben de. «Kız kardeşime yedi dirhem karşılığında aldığı yorganı getirin. «Evet. «Onun işlerinden ve kendisinden sakınır mısın?» diye sorunca da. hem de kimse bilmesin! Eğer yüzüğü ve yorganı hazırlattırsam. onun seninle birlikte olması hoşuna gitmiyoc mu? Şimdi yaptığı gibi sana bir zahmet mi veriyor? Öyle ise bu iyilikten sonra yumuşamak gerekli oldu. 123) Bu cevap ancak sana sadaka olarak bir şey veren kimseye yaraşır. Bir sürü hikâyeler anlattım. Zaten daha ne zamana kadar konuşacaktın bunları? Hep eskiden beri anlatılan hikâyeler. Abdullah kaç kere hapis olmadı mı? Eğer kurnazlıkta olgunlaşmış olsa idi düşmanları onu hapis edemezlerdi. Allah o işe yardımcı olur. Bizden sordular: «Bana bir câriye verirlerse. O delil ise. Bu kadın istiyor ki hem kurnazlık yapsın. «Çabuk söyle beni bu işten kurtar!» dedi.» dedim.» (M. «Acaip. sen öyle yüce bir kişisin ki. «Ben fakirim. Bunu bilirim. Hatırımdan neler geçiyor? Aramızda geçen tatsız hatıraları unutur. Mademki Allah adını anarak bir söz söyledin. Bu yüzden bütün kurnazlıkları öğrendim. beni korudu. Biz Muhammed Güya-nî'den aydınlandık. Bunlar kendisinin oldu. sen de temiz kalplisin. Belki o düşmanlarını hapis ederdi de onların haberi bile olmazdı. Allah bilir dedim. Ondan söylemiş olduğun şeyleri dinledim. ama bunu sana hiç açmadım. Ben de ilk sene bu ateşle kavruldum.» diyemedi. biz seninle ilk sene bir anlaşmazlık halindeydik. «Ben senin muhabbetini satın almak istiyorum. mal vermek. Has kulları besleyen o kimseler için demiyorum. Musa'nın başkaca dilediği özürler anlatılamaz. eğer Hazreti Peygamber hayatta olsaydı seni yoldaş olarak seçerdi. Artık geçen geçmiştir. Bununla beraber. Ama. Ama eğer gerçekten bana bağlı olsaydı.» Acaba verdi mi vermedi mi? Dedim ki: «Verdiği bu yoldaş için ona başarı da verdi mi?» «Hani?» dedi. Çünkü ben kurnazlığın sonunu ve derecesini de bilirim. Dedi ki: «Eğer bu ondan değildir dersem bu ö manayı azaltmaz. Çünkü bende sevgi eksikliği olmakla beraber bir ikiyüzlülük de vardı. Ben artık güçsüzüm. parası karşılığında bir şey satabilir miyiz?» «Evet. ona hiç kimseye vermediğim şeyleri bağışlardım. ben de bu işten vaz geçtim. nefisten gelen bir davranış değildi.» dedi. cimri likten değil. «Eğer senden bir şey sorarsam. 122) Bilir misin sen kimsin. ben sana sen benim yaptıklarıma sabredemezsin demedim mi? Bu öfke. «îslâm beş temel üzerine kurulmuştur. hiç bir şeyim yok. seni halvetde ziyaret etti. yoksulum. Musa dedi ki: «Allahım! Bana bir arkadaş verir misin ki. Bu alışkanlık hali bende o derecede kuvvetli olmazdı. Allah nerede? Şimdi ne . Şüphe yok ki sen bugün güzelsin. sana döndüm. Şüphe yok ki bu sözüm yanan bir ateş gibidir. O sana geldi. onlardan faydalandım.Onlar bana bu konuda çok şeyler öğrettiler. ondan delil istenir. seninle birlikte başka dost seçmedi. geldiğim zaman binlerce ihsanda bulundu. bir nifak var ki. bu meşru bir evlenme olur mu? Ayrılma veya birleşme hallerinde mihr parası vermek gerekir mi? Ona.. Eğer o.» der. ama aramızda geçenleri anlatmasını kabul etmedim. «Dilediğin şey mümkündür. Sonra acaba benimle Mevlânâ Celâleddin'in bu çocuğu arasında ne var diye düşündüm. Allah korusun. Senin bundan sonra bu olay üzerinde durmana şaşıyorum. (M. İkinci defa sordu. sana düşmek tehlikesi görünüyor. Allahnın has kullarında. Ben inkârla cevap verdim.» dedi. Zaman olurdu ki. seni dinliyorum. ama böyle bir davranışta bulunmadım. Eğer Allah kullarında cimrilik olsaydı. Öteki peygamberler demiyorum. Şüphe yok ki. sevincinden oynamaya başladı ve nihayet. gerçek davranışların sonucunu ve derecesini.. Bu. Kaç kere bana zahmet vermek için Kadıya başvurdu. Bunların hepsini Allanın bir lütfü sayarım.» dedi. O Allahsal öfke idi. bak istediğin gibi sana teslim oluyoruz. Hayır ancak bunda bir ikiyüzlülük. Bu. Ancak sen nerede olsan yine eksik sayılırsın. bundan daha hayırlısı gelirdi. Bizim sözümüze ve işimize razı oldu. «Ancak maksadı geciktirecek olan bir düşme tehlikesi bu. Sadaka alan kimse onu alırken nasıl bir eziklik ve gönül alçaklığı ile alır. «Kendine gel!» diyordu. yahut gizlersen ben de bunları olmamış sayarım. Hızır ona öfke ile cevap verdi. Hızır el çırptı. ben söylemeden bana hizmette bulunsun.» anlamına gelen hadis dolayısiyle büyük bir mesele üzerinde durdum. nereden gelip nereye gideceğini de anlarım. O bana bir câriye verir de ben mazeret gösterir miyim? Bu armağanında gerçek davranmış ise hiç nazlanır mıyım? Bana dedi ki: «Cübbeni satmaktan hoşnutsuzluk duymaz mısın?» Bu inkârı gerektiren bir soru yahut da anlamak için sorulmuştu. o başka yönden geliyor. bu noktada duruyor. Ama bu. Bir kimse başka birini gerçekten sevdiğini iddia ederse. Nasıl ki Mevlânâ da beni sevdiğini iddia etti. Hattâ bunlar ellerinde olmayarak benden bir tek şikâyette bile bulunamadılar. kötü bir düşme değil. ama Allahtan korkuyorum. Dediler ki: işte sen böylesin.» derse. Ondan sakınmak gerektir. nefisten gelen öfke nasıl olabilir? Allahya sığınırız. sen beni nasıl beğenebilirdin? Çünkü ben seninle birlikte olursam daha çok beğeniliyorum. makamın nedir? Ben sana diyorum ki. Bunu gizlediğim için de an-laşmamazlık günden güne arttı.» dedi.

İlk Allah gayretine engel olmak ister. Kendi nefsine tapan gafillere bir damla bile verilmez. yüzümü o dilek tarafından çevirmişken Allah tekrar beni o tarafa yöneltti. tekrar kerem et bize! Bu devleti elimizden alma! Bu konuda sizin yolunuzu kesecek olan Şeytan değildir. Ama sadece. Bana mal ve makam vaat edenler. Nasıl ki Musa Peygamber sordu: «Cihanda benden âlim kim var?» Arkadaşı Yüş'a cevap verdi. ne de başka bir şey engel olabilir.» diyorsun? Evet. Size gideceğiniz yolu öğrettim. Bağdan bana ne? Yeşillikle ne işim var? Bağdan yeşillik yerine nasıl diken koparırsın? Buluttan damla yerine nasıl taş yağar? Benim için sizinle birlikte bulunmak daha hoştur. bu cevaba kızmadı. Bu sözü kendimden söylüyorum. Baharda yarin yanağından uzak olunca.) başından geçmişti. Musa Peygamberin o üçüncü dileği Allahya karşı duyduğu arzu ve istek ateşinden. Çünkü arıyordu. Çünkü onun size gösterdiği keremi koruyamazsanız onun gayreti sizden geri kalacaktır. Çalışın gayret edin ki. her kime çarparsa onu yıkar ve o sizinle dost olur.veriyorsunuz ki? Büyüklerden biri bana bir şey anlattı. Araya ne evlât. Ben teklifsiz.» Musa Peygamber uyandı gördü ki: Şiir: Dilber gitmiş. Bu Hazreti Muhammed'in (S. öyle bir âşık idi ki. Eğer aranıza bir kaç günlük bir ayrılık girecek olursa ona tekrar yetişmek için çalışın. «Ha ha. Hızır'a dedi ki: «Eğer yolculuğun ücretini istersen.» diyorsun. Aramızda uzaklaşma günü gelmiştir. pervasız bir adamım. Musa Aleyhisselâmın yaptığı gibi. 125) Şimdi dilekte bulunmak.» «Hayır. mülk. A. «Alemde senden daha' âlim bir kişi var. Musa. Gerçi Tebriz'e gidersem orada bana mal. sekiz gün dokuz gün hiç bir şey yiyip içmedi. Dileğiniz öylesine hararetli olur. Nasıl ki. diye dikkat ederim ki. 124) bir hal erişirse ne mutlu olaydı o. «Bu ne sözdür!» demedi. Bu hale her kim engel olursa işte o Şeytandır. Yüş'a da Peygamberdi ama hüküm sahibi değildi. yapabilir miyim. (M. ne de ona kavuşmaktan bir sevinç gelir. arada hiç bir perde engel olmasın. mevki ve yüce makamlar verirler. Bizim bunu elde etmemiz için hiç bir yolumuz yoktu. araya bir engel . Benim bulunduğum yerde konuşulan sözler arasında belki benden dinlemişsinizdir. nasıl dedin?» diye bilgi istedi. Eğer o olaydan size (M. ona darılmadı. Saki uyuyakalmış.» dedi Hızır. Can ver ki onun vuslatı bir daha ele geçmez. Musa'nın bu husustaki açlığı senden daha mı azdı? O. Benim bir şeyden hoşlanmam da. şiddet ve harareti dolayısiyle hiç bir engel araya girmesin. Sermest olanlara şeriat kadehiyle bade verilmez. Ben onu kuru sözlerle anlatabildiğim için üzülüyorum. ne Mevlânâ'nın ayrılığından bana bir zahmet. Ama sizinle beraber kalmak bana onlardan daha hoş geliyor. Hayır efendi! «Allahın adını anarak ona yoldaş olalım. bundan dolayı da halinde bir değişiklik olmadı. sözünü dinler ve anlarlar.» dedi. ama şimdi o bir iş yaparken Şeytan karışırsa. Benim de bir aradığım varsa. «îştc seninle benim ayrılmamız zamanı gelmiştir. Allaha yalvarın: Ey ulu Allahm! Bize bu devleti sen verdin. Ancak Allah gayretidir. sözümü dinlemez ve anlayamaz-larsa bundan nasıl hoşlanabilirim? însan öyle kimselerden hoşlanır ki. O çağlarda hüküm yetkisi Musa Peygemberde idi. incinmem de yaratılışımın gereğidir. Siz benimle yoldaşlık yapamayacaksanız o başka. Allah keremini aramak öylesine olmalıdır ki. Yoksa Hızır'la buluşmak için değildi. alabilirsin. En soğuk kimselerde bile artık soğukluk kalmaz. buna ne verseler değer ama bu da ölçü ile olur. mum sönmüş. Senin keremin bize ışık tuttu. Şimdi benimle yaşamak zordur. O dilekteki şiddet ve hararet. Musa'nın başından geçen o hali o bir daha göremedi. Eğer Mevlânâ' nın dileği o ise bana ne devlet ki. sen de ona uydun demektir. Şimdi bu sırra niçin «Değerlidir. aşk tutkunluğundan idi. böyle yaparım. Tecrid ehli erenlerin birlikte içtikleri mecliste.

Sultan bir defa ferman edince. Musa'ya dedi ki: «Ben. . O ilim medresede öğretilmez. Bu şöyle olur: Mademki hastalık öldürücü bir sultandır. Benim ile onun arasında fark nedir acaba? Biraz bana bundan bahset! Yüce Allahya ant olsun ki. Musa ile arkadaşı. Bunun üzerine tekrar geri döndüm ve yine baktım. Bu hukub. seni yaratan Allah aşkına söyle. parmaklarımla mezarının toprağını kazdım. Şimdi hikâyenin alt tarafını anlatmak bana borç oldu. «Bu namaz kılmak sana hiç engel olmuyor mu?» Ben de ona şu cevabı verdim. O ilâç almadan geri durmazdı.» buyurmuştur.sidir ki.» Yüş'a geri döndü. Çünkü çok çeşitli. Ama sadece namaz kılmak da yeterli değildir. Hızır onu hakkın hakikatinden uyandırıyordu. Yüş'a. 127) Diyordum ki: Seyyid. uykuda son derece bir şaşkınlıkla koştum. Hele ona ayrıca. Ama başka bir vakit anlatacağım.» Bu. «Onu alıp getiresin. «Sana anlatacağım. Onu Yahudiler kabristanına gömmek vacip olurdu. Musa'ya bir şeyler sordu. Şimdi. o fermanı yerine getirmekle Müslüman olarak ölür. Hatta namaz kılanlara dil uzatırlar. 126) Mutlu insan o k. gitmese de öldürür. kitaptan öğrenilmediği gibi hiç bir Allah kulundan da elde edilemez. «Bana uyacak mısın?» dedi.» dedi. Suç delillerini de o bilir.girmesin. hoşa gitse de. Bizim şehrimizde de böyle idi. zaman zaman bana söz atar ve derdi ki. Ama bu konuda Seyyid Burhaneddinin düşüncesi başka idi.» dedim.» buyurulması da başka bir iltifattır. Zahidlerden biri hastalanmıştı. Bu Allah için bir iş. Onunla yoldaşlık yapmaya güç yetiremem. benim için övünülecek bir haldir. iki denizin birleştiği yere geldiler. Ben.» yani. Müride soruyorsun. Bundan dolayı beraber gelemem. «Sen zaman zaman o cariye ile birleşiyor musun?» «Evet. «Sen daha ne gördün ki. Ancak bunu Reşid yapmış olsaydı Mecusî ve kâfir olurdu. Bu söz başka bir kul hakkında söylenmemiştir. Mevlânâ da onu biliyordu. onunla konuşmak şerefine eren yüce Peygamberdeki niyaz'ı gör ki Hızır ona. belki o dervişe hoş gelmez. o kız kardeşe ve damada. yıllarca ararım anlamına gelen Ev emzâ hukubâ demişti. ona /sadece bu tavsiyeye uymak uygun görülmez. bir daha buluşmak üzere arkadaşlık yapmak istiyorsan gidebilirsin. Bundan daha güzel ve tatlı. «Seni uyandıracağım.» diye cevap verdi. Yine benim ondan uzaklaşmam o sebeptendi. Burası bir deyişe göre Halep çevresinde Antakya yakınlarındadır. namaz kıldığım gün çok sevinçli olurum ve kendi kendime derim ki: Hazreti Peygamber dervişliğin sonunu şöyle bir nükte ile işaret buyurmuştur: «Fakirlik. Hızır'ı överken onun hakkında. şeriatta fetva vardır. bunu onun hakkında inkâr etmiyorum. Çünkü o hal Müslümanlarda görünmektedir. Hızır. arkadaşına. (Korkudan) kaçtım. Benimle birlikte ama ben bilmiyorum. Ancak bu. onlara acırlar bile. sağlam b'r kafa ile düşünebilmek ona gerekliydi. namaz kılmazdı. Musa ile Hızır birlikte kaldılar. «Siz kim oluyorsunuz da onu kadıya götüresiniz. ama o engel olmuyor. Başka bir anlatışa göre de bir kır ata binmiş olan Hızır. bu da şeriatta yazılıdır. çirkin bir iş üstünde yüzünü yere koyuyorsun. öylesine sıcak bir hikâyedir ki. başka bir yoruma göre kırk bin yıl. tekkede. o kadar kaçıyorsun?» diyordu. Nihayet Reşid'in onu dışarı çıkarması sebebi bundan dolayı idi.» dedi. ondan davacı olasınız?» de. bana bağışlayasın. biz de öyle ikiyüzlü yaşarız. Aşağıya bakıyordum. Zorunlu hallerde. ağır hastalıklar geçirirdi. Hele varlığı halk arasında çok lüzumlu olan öyle bir zat için ilâç almak farz olur. evet.» dedi. «Kendi katımızda ilim öğrettik. kimlerin önünde dolaştığını birer birer söylerdim. Ulu Allah. bir şey yiyip içmeyen ölür. Hastalıklardan dimağını korumak. bir deyişe göre kırk yıl. Bu da onun için gerekliydi. «Kullarınızdan bir kuldur ki ona katımızdan rahmet verdik. «Her ne bu-yurursan seni dinlerim. Halbuki Musa halkı uyandıran ulu Peygamberdi. Sofuluk gayretiyle ilâcı içmedi ve öldü. yüz yüze sevişmekten daha hoş bir şey var mı? Mademki ona iman getiriyor-sun. Musa. Hep perhiz yapan. deniz üzerinde yürürken. Başka bir zahid. Adamcağız. zahid kapkara kesilmiş. bir kula rastlayınca Hızır ve Musa olayını gönlünde saklayarak onu kendine önder sayar. Ama sen eğer ondan ayrıldıktan sonra. Birb'rle-riyle konuşmaya başladılar. Daha dikkatli baktım yüzü de. (M. (M. biraz duman çıkmaya başladı. O Hakkı bulmuş olan. uzaktan onu gördüler. Gördüm ki. O kimse de. daha başka bir deyişe göre de seksen yıl veya seksen bin yıldır. Ama bunu soğuk soğuk anlatırlar. bu yüzden saçlarını yoldum. Yahut da bir tepe üzerinde namaz kılıyordu. okutma yolu ile. ateşinden gökler tutuşur. ilâç içmesini tavsiye ettiler. kıbleden dönmüştü. onu rüyasında görmüş ve şöyle anlatmıştı ki: Yüzünü kıbleden çevirmişti. Bize ikiyüzlülük yaparsa. Hızır'ın işinin inceliğini bilirim. Bu Musa hikâyesi. eğer ayıp olmasaydı nerelerde olduğunu. Musa. Şimdi. «Ödünç vereyim.

hatırından bile geçirmeden. zaman olur ki.» Görüyorsun ki. niçin önce güler yüzle gelmedin? İlk geldiğimiz gün. Ama bu adam ölecektir. Eğer dostları onun ölümünden sonra kendisine rahmet okuyacak olurlarsa bu onun için lanet olur. Emirsiz gelmek. «Kadına şeyhlik gerekmez. sadaka vermek hususunda hiç kimseye söylemeden. Bu halde doğru yemin etmiştir o insan. «Ama bu soğuk düşer sözünün manası anlaşılamadı. kendi kendime. Şimdi. Diyor ki: Bizim haddimiz değildir ki senin hizmetinde zahmete katlanalım. şu nükteyi hatırlatır: Hazreti Ali. hiç gam çeker miydim? Hele çok uyanık ve akıllı olsaydı benim için bir şahlık ve devlet sayılırdı. ruh sahibi. soğuk düşer. Her biri saf altından söz açar. Bunda sadaka verenin bile farkında olmadığı bir kibir gizlidir. bilirim ki. emrin tatlılığını da anlardı. biri. Eğer bugün onu gördümse şimdi. Çünkü derler ki: Şahit o kimsedir ki. her ne yaparsa daha iyi olur. bunu bana daha açık göstermek istedi. her ne kadar böyle bir nükteden söz açmadı ama. (M. «Ben ilim şehriyim. sana sevap olur. Hele mal dağıtmak. Diyelim ki. yol ortasında durmaz. o sırrı. Yani bu o demektir ki. Gerektir ki. Buna verilecek cevap erken ve çok çabuk olmak gerekirdi. ona izin verirsiniz. Senden cüppe istedim. Dost yüzlü. Şems kalmıştır. dedim. niçin ayrı düştük? Burada biz konuşurken her biri bizimle dopdolu idi. Nasıl ki. Onun için bir yer düzelttik. niçin gitmez? Bu o çocuk için nü ölüyor? Dedim ki: Peygamberler de İkiyüzlülük yaparlar. 128) Ancak sizin için haramdır. Emri görünce. devamlı namaz halinde olduğunu da söyler. Bize gerekli olan. kadınlarla çok çok sohbet etmesi gerektir. «Tanıklık edeceksin. Ona baş işaretiyle. kâh bir özür veya dalgınlık yüzünden erişilemeyen o zahir namazını bir tarafa bırakmaktır. gelmek sayılır. Bâtının zahiri olduğu gibi. O kimse.» buyurdu. Bundan dolayı. Meğer kalenderlik yapıyorsun. hatta sarı benizli görünür. İçiniz ondan incindi ise kız kardeşlerine gider. başkalarına sadaka verirken öyle zannedersin ki kendisine sadaka veriliyor. en güzel cevherler saçarlardı. Onu da göreyim. 129) Ama gönlümün isteğine uymadım. başıma şeftali dikilsin. rahmet olmaz. Ben tekrar gönlümü gerçeklemem. Bugün. Ancak. Gönül hoştur.» dedim. Bana sordu: «Ben kimim?» «Sen. Onlar ise o kadar aydın gönüllü değildirler. o burada başka türlü yaşayamaz. birinin bir rahatsızlığı vardır. «Sana vasiyet etmek istiyorum. Çok ayık ve aklı başında olan insan da onu yapar. kadına asla gerekmez. On kere okurum yeter. Emri göremediler.» dedim. (M. bu iş kadına da yaraşır ama erkeğe daha hoş gelir. Ancak içinde bir bulanıklık ve bozukluk var ki emri göremiyor O. yani konuklar gitmiyorlar ben gidiyorum derim. Erkekse. Şimdi mademki bahtsızdır. Şimdi mutsuz ise yapsın eğer mutlu olaydı asla beni kadıya götürmezdi. gitmek demektir. Hatta yüz bin yara ve mızrak darbesi alsaydım bile.» derler. gitmek olur. «Şunu dikiver. Emir almadan gelmek de. Ama elbette makbuldür bu. ne söylediğini anlayamadım. Ancak Allah. «Dostun vefası mal bağışlamakla belli olur. elli defa Kuraıı'a el basarak yemin eder.» dedi. biraz güzellik gönül için güvendir. Başıyle işaret buyurarak dedi ki: «Bu dışarı çıkan bir sestir diyorlar. sen onunla konuşamazsın. Başka söz konuşmam.» dedi. Ey Zehra! Allah rızası için mevcut olan bir şeyi doğru söyleyeyim. ama çarçabuk söyleme» demiş. Elleri ile başlan ile işaret ederek konuşurlar. Erkek kişiye asla. Bir zaman Mevlânâ söz dinlemek isterse. yahut peşinde sürüklenen bir derdi vardır. Benim yârim benim gibi olaydı. doğru sözlü olur. Sen de tanıklık edeceksin. Ayaz'da o bozuk düşünce yoktu. Nasıl ki emir-siz gitmek de. kalp huzurudur. yine gam yemezdim. Ali de onun kapısıdır. Ama bir aralık Mevlânâ da bir incelik görürsem anlarım ve hikâye söylemeye başlarım. derler. tlâcı da bu şaraptır. «Evet. ben hayırlı bir iş yaptım diye düşünmeden iyilik yapan kimse. Onu övdü. Ama bu söyle-nememiştir. İster . Hazreti Peygamber Aleyhisselâm. eğer onlardan ise. Bazen namaz kıldığını da söylemez. Bununla beraber hepsi de güzel huylu idiler. onun ve benim gönlümde konuşmak arzusu uyanmıştır. gönül sahibi. Bana bir tiksinti gelip de zarar vermesin diye gelmeme razı olmuyordu. doğru yoldadır. Ben onların özürlerini biliyorum.» «O melun köpek! Köpekler onu yalasın!» diye o da küfürü bastırdı. Çünkü namazın zahirî ve bâtınî olanı vardır. Emir gelirse uymak aynı edeptir. kadınsa. Bugün söylediğim sözlerin anlamı. Bu gönül asla yalan söylemedi.» Senin için kaç kere «Kulhuvallah» okurum.» dedi. Bu da onun dostlarına ait olur. kadını boşayacağına yemin eder.«Bismillah.» dedim. acı duymazdım.» dedim. Onun Şeyhi bir gün başı ile işaret ederek beni çağırdı. konuşan adamsın. Şimdi onun talihsizliğinden bana merhamet geliyor. Yine başka biri yol ortasında ona der ki: «Bırak onu. Dedim ki: «Mevlânâ'yı Allah erleri bile göremezler. sen nasıl görebilirsin? Şimdi ben ona sövdüm sen de söv bakayım. kâh kılınan. gel!» Ama ben bu tanıklığı yapmaya yetkili değilim. Halbuki bu iş. önce o baş işareti sana neler söyledi. yahut akıllı demezler. cevap verdi: «Kâfirler Kilisede başlarıyla şöyle şöyle yaparlar. ölümden sonra o da söylesin. Bu ona hiç yasak değildir. bu hal de beni yaralamaz. Bâtın namazı.

Kera geldi. Eğer Ulu Allah. Çünkü bize yabancı kalmış. Her birinin inancına. 130) Ben de kendi şehrimden ayrıldığım günden beri şeyh görmedim. kimse vurup inciltmesin kaygısı ile oyalandım. derim. «Vazgeç. Ben ancak Mevlânâ için geldim. Kadına. kendi ipliğini eğirmek yaraşır. Halep'ten bir adım bile dışarı çıkmazdım. Ona saygı gösterelim. mezarından kalkmış Telbaşir köyüne bir adımlık yerde seni görmek için bekliyor. Gönlüm o köpeğin (nefs'in) yüzünden bir aydınlığa eremedi. mülk verdi ve öldü. Bu sözü iyi dinle de bırak başka sözleri. onlara doğru yolu göstersin. Dün gece yine dostları arıyordum.. Ben şeyhimi görmedim. Ötekilerini de. Benim için ne gam? Âlemde hem dünya hem ahiret. düşmanlar. Gerçi âlem boş değil. Böyle bir kimseyi de görmedim ki.soğuk düşsün. ben Hazreti Peygambere olan inancımı değiştirirdim. Eshab-ı Kehf'in (Mağara arkadaşları) köpeği arşa çıkacaktır bu yüzden. Düşünmüyor musun ki. Dün. müminler ve kâfirler için rahmetin son derecesidir. «Bunu kabul et!» diye yalvardı. Mevlânâ bugüne kadar onunla çok uğraştı. biri gelir de zorla. Ancak onun içinde bir duygu var ki. Her birini ayrı ayrı göz önüne getirdim. sonra hal hatır sorarım.. Hizmetinde bulunalım. Seni görüp tekrar mezarına dönecek. «sakalımızı kestir. benim hoşuma gider. köpekler kurtulur da o kurtulamaz. onu sükûtî ve kapalı kılar. Hep onu şöyle idare et. «Bize bir hırka ver» diye direnir.» dedi. aşılırsa o zaman o da verir. Gel! Artık babanı görmeye gel!» «Hayır. Hatta derler ki. ağrısı dinsin. Ancak Mevlânâ' yi bu sıfatta buldum. Allahdan bunu dilerim ki. O selâmı onun için verdim.» «O geçti.» dedim.» derdim. Hele ne gerek vardı ki. Şimdi senin bana olan inancın bu mu idi? Bununla beraber onda bir mertlik var. Bana deselerdi ki: «Baban seni çok özlemiş. ayağını uzat da üzerine koyayım. ağlayarak. hem de Hak adamı vardır. Nihayet beş altın çıkardı. kendisinden bir söz nakledene gücenirmiş. edep dışı uyumuşum. Ancak onlar şeyhlik yapmadılar. çanak. ayağım getir.» demişti. dileğine. «Bu hırka Şems'indir> dedi. anlayışına bir başkalık gelmiş. Onun kendi şeyhini de göremedim ki. ayağımı size doğru uzatmışım. Görmüyor musun ki. «On altın verilsin. yüz bin ödül veriyoruz. Şimdi bu suretle hırka vermek başka. bu istekle Tebriz'den çıktım ama bulamadım.» dedim. böyle yaşat ki. kendisinden söz nakledenlermiş. (M. belki bir şeyh vardır. «Onu bana ver.» «Hayır. ister sıcak. velîlerin başlarına gelen belâlar da o yüzdendi.» dedi. Her kimin başını sahraya çevirdilerse bu. «Şimdi de kulağım ağrıyor. O bizimdir. Ancak ben de. . bizim olasın. O nerede. Önce onun işini yoluna koyar. 131) Onda bir zorlama yoktu. yalnız kendi işini görmek. Bahaeddin nasıl ki o gün. En çok incindiği kimseler. Nasıl ki Şiblî ahiret adamı. Kera Hatun dedi ki: «Dün gece rüyada gördüm ki. dedim ve hallerine acıdım. dağlarda tutmuyoruz ya. Çünkü onlar Allahın has kulları idiler. bunların kaynağı hep o. şüphecilik nerede? Ondan yüz bin fersah uzak. bir de Mevlânâ'nın. «Eğer benim olaydı yanımda bulunurdu. Eğer Hazreti Fatma ile Ayşe şeyhlik yapsalardı. Birinin böyle aşağıdan alması. onda var mı yok mu anlayayım. sen de bu gönül hoşluğu ile kal ki.» der. onu yüksek görmekte ne kadar ileri gidiyoruz! Kaç kaç kere onun kötü hallerine göz yummuşuzdur. yabancılıktan ve bilgisizliktendir. Bundan şüphe edilemez. Her kimi seversek ona cefa ediyoruz. Bu niçin böyle oluyor. (M.» dedim. ekmek ve gönül var.» demesi başkadır. Çünkü onun hali bütün dostlar. «Bir şeyler getirin de yiyeyim.» «Mevlânâ gelsin ele versin. Ama azıcık düşkünlüğünü görünce de. Gizledim cehenneme gitmesin diye. Mevlânâ da Hak adamıdır. bir aralık söz arasında benim sana yaptığım gibi. o makamda olsun da kendisinde bu sıfat bulunsun. kulağıma koy ve kulağıma tukur ki. Şeyh Ebubekr'in (Sellebâf) de hırka vermek âdeti yoktu. nebilerin. bir kadına mutluluk kapısını açmak dilerse.» dedi. «Gelin bana mü-rid olun. Ancak hırka vermez. gönül alçaklığı gösterdi. Görüyorsun ki. bu hırkayı vermek için Mevlânâ'nın gelmesini beklesin? Perir. Daha sonra. senin eski pabuçlarını bile taşıyacak değeri olmayan birine saygı göstermekte. Zaten o kimse ki zorlama ile iş görür. olsun! Ne yapayım. Şimdi Halep'ten tekrar dönücümde de. Belki bin defa söyledim. o yine bu sıfatta idi. Ben selâm verdiklerime hep böyle yaparım. mal. Sonra şeyhin kendisi için yüz bin yıllık yol olan bir kimseye de rastlayamadım. filân şeyh hırka verdiği müridinin haberi olmadan ona hırka bağışladı. Ben de. uzaklaşmıştır. Eğer yaparsa şehliğe Mevlânâ yaraşır. böyledir. ancak şu kadar öğrendim ki.

(M. niçin hatırlayayım? Böyle adama Allahnın verdiği gıda ile oruç tutmak haramdır. acele ederler. İstesen de istemesen de ben bu tarafa giderim. her dükkânda çömelirim. Bu hikâye uzundur. Nihayet senin halin hırkanın halinden daha iyi olmalıdır. Bir vakit bu dersin manası yürür başka bir vakit de o dersin manası. ben de. Bir zaman sonra tekrar gördüğüm rüyada. Başka bir yerde Hakka ödünç vermek bahsini tefsir etmiştim. Bir kere bu çocuk ötek'ne erişemez. (M. Dünyanın hoşluğu o cihettedir. üç gün üç gece arka arkaya dinleyebilirim. Öteki bu sofranın başına koşar. öteki oruçtan tutmuş olasın. Allahya yalvardım: Yarabbi! Beni kendi velilerinle tanıştır. Sofiye sormuşlar: «Peşin bir tokat mı istersin. onu geçebilsin. Mevlânâ buyuruyor ki. Semerkant. Gerçi başka zamanlarda bir nevi edep dışı hareket olması bakımından bu hali hoşuma gitmezdi. yoksa çetin gördüğün her şey sana gerekmez. Sordum: O velî nerededir? Ertesi gece bu velinin. Bak bunu nasıl tevil etti: Kendimden ödünç verdiğim şey daima gönlümden çıkmaz.Çok ayrı düştük. Bir Şehir Müftüsünü öyle dükkân dükkân. 'ama bu böyledir. nimetin elden gitmesine acıyor. «O halde biribirimizle uyuşuruz. Bu. Çünkü o oruç. O İdristeki mana ise daha manevîdir. bu hikâye ve bütün bunlar onun hatırına gelse bile yalnız bizim kendisini görmek hususundaki arzumuzu hatırlamaz. Eğer. Nerede kaldı ki. Seninle şöyle teklifsizce bir şeyhlik sohbeti etmedim. Biri kaçar kendini kurtarır. Kitaptan. Fakat o iyiliksever kişinin gözü bu cihette değildi. Acele edersin. benim seninle beraber olduğumu bilsinler. Ama öteki orada oturur kararsızlığı bir hamlede parçalar. ona âşık olmuyor musun? Derse başlayan bir çocuk vardır.» derse. Senin kendi sözün yok mu? Hep başkalarının hikâyeleri. Mevlânâ diyor ki: Filân. «Ben dinleyeceğim. Her işin bir zamanı vardır. ağır davranırlar. İblisden doğan manaya göre daha lâtiftir. öteki arkadaşlarını da kendisiyle birlikte ders okumaya. Bu orucu açtığın zaman öteki oruç da tutulmuş sayılır. Bu çocukların ikisi de kararsız. Gariptir. 132) Ona ne diyelim ki. bağlı bir ağızla tutulmuş olur. bu ağzı mazeretle açasın.» derse. kendisine bu kadar saygı beslediğimiz halde hâlâ bizden uzak durmakta. kendi sözünden kendi şiirinden sana bir coşkunluk geliyorsa başkalarının sözleri ve şiirleri de öyle gelir. Onlara karşı da heyecanın artar. yabancılık göstermektedir. niçin onu düşüneyim. O. Meğer ki o kaçsın da ben kurtulayım. yer yer gezdiremem. bundan daha hoştur. Evet. Eğer benim olacaksan benimle birlikte gelirsin. O ise vekarlı kişidir. «Ben ne bahtsızım. duaya bel bağladım. İyiye. sarf etmiyorsun. o demektir ki. onlar ile yoldaş et! dedim.» dediler. Ben söze başlarım. Rüyamda seni bir velî ile yoldaş edeceğiz dediler. İblise gazap edilmesindeki bu nükte latif ve manevîdir. ne kadar hoş yerdir! Bu âlemde olmayan hoş bir âlem o taraftadır. dün gece raks ediyordu. başkalarının şiirleri! . yoksa veresiye para mı?» «Vur da geç!» demiş. Şimdi İblisin manasını bu kadar hoş bir şekilde işittin mi? Bakarsan İbliste de İdriste de belirli birer mana vardır. Ağır davranırsın. güzele karşı ne denilebilir? Lâkin sen diyorsun ki. dönek tabiatlıdırlar. Bu bir nimettir. «Geç!» derken acıdan korkuyor. Fakat dün gece bunun neden ileri geldiğini bildiğim için pek hoşlandım rahatlaştım. o da laf arasında konuşur. Ama üçüncü bir çocuk daha var ki başka arkadaşlarını da kendisi ile birlikte okuldan kaçırır. Kuran öğrenmeye teşvik eder. îşte onda hiç ümit yoktur. 133) Henüz pekmez satıyorsun. dersten kaçar. her külhanda dolaştıramam ki. Çün-kün gazaptan lütfa doğrudur.» derim. «Henüz vakti gelmemiştir. Yanıma gelenlere sorarım: «Efendi! Konuşacak mısın yoksa dinleyecek misin?» «Konuşacağım. Benim bir âdetim vardır. benim ayrılmaklığım onun hoşuna gitmez. Nasıl öyle eğreti oturmuşsun? Gönlüme ürkeklik geliyor. Ama kendi kendine. vaktin birinde bir hırka söz söylüyordu. Sen bu Meryem'i sevmiyor musun? Bu yavrunun güzelliğini görmüyor musun. ama surette İdris görünecek olursa ancak İdristen doğan mana. biz evde bile dağılmış bir haldeyiz! Biri o tarafa o kâsenin başına gider. Bir başka çocuk da bunun ta-mamiyle aksidir. benim yaşımdaki bütün çocuklar mektebe başlamış!» diye gizlice ağlar. Ben yalnız ca her yeri dolaşırım. Ben de. Bu çocukta ümit vardır. Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler.

Bana bundan sonra Medrese çevresindeki yollardan geçmek yaraşmaz. nebinin ayak tozuna erişemez. Şimdi tabiatını bilmediğimiz bir insanın gönlünü nasıl bilebilirsiniz? Zaten aranılan da gönüldür. mest. Rüyamda gördüm ki Mevlânâ ile birlikte Kuran' daki şu âyeti okuyorduk: «Her şey yok olacaktır. yemek yerken konuşulan o sözleri yine birlikte yemek sofrasında konuşmayalım? dedim. . O beni niçin okşamasın?» Bu ikinci sorunun cevabım niçin vereyim. Eğer biri senin gerçeklediğin «Allahyı görmek vardır. Söz. Şimdi sen söyle. Ben artık ense. (M. sana gevşeklik ve arıklık verir.» Mürit meşelikten dışarı çıkıp da Bayezid-i görünce hemen düşüp öldü. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü gibi çıplak ve uygunsuz sözler ise tevil götürmediğinden şüphesiz söyleyenin başı araya gitti. Allahyı Bayezid kuvvetiyle göremez.» Yani bu varlıktan geri kalacak bir şey varsa. Şimdi beni en çok korkutan nokta. Aranılanı bulmak ona kavuşmak için en yüksek arzunuz nedir? Allah daima doğruyu söyler onun ilâhî varlığına ant içerim ki bu doğrudur. mümkün-olduğu kadar düzeltmeye çalış! Ama sana b:r fayda sağlamaz. Mürit. Nihayet biraz da dostun mektubundan birşeyler oku. Kitapta yazılı olan şeyler hakkında onlara bir utanç gelmez. 134) Müridin biri dedi ki: «Ben her gün Allahyı . tşin kötü tarafı sen hep kendi mektubunu okuyorsun.yetmiş kere açıkça görürüm. 135) Bu gibi şeyleri biri kitapta yazar. Bu yüzden duacınızın size karşı beslediği sevgi yüz kat daha artmıştı. Halvette sizi hep hayırla anıyordu. okşayıver. Başka cansızlarda böyle bir âdet görülmemiştir. dostun mektubunu okumuyorsun. «Ona el yetmiyor. çekiştirilmeye elverişli ise tevil ile söylenir. bu sözümden de hayrette kaldım. Sonra gönlüm razı olmadı. Allahın selâmı ve rahmeti üzerinize olsun. bir külhancı onu her gün bin defa görsün? Allah ile konuşan Musa'ya da onu göremedi diyorsun. nihayet vücuttan dışarı çıkmaz. sizin sözlerinizi de Mevlânâ ile birlikte sizin ağzınızdan dinleyelim. bari dokuz şeftali ver ki ben söyleyeyim. Dostlar yen lendi ama ben eski bedenimi bulamadım. Kaldı ki. Nasıl ki bir adam soruyordu: «Kadınların kapalı yerine bakmak helâl midir. Dün gece dedim ki. Bundan sana ne fayda var? Eğer bu noktada bir yanlışlık olmuşsa gayret et. Yine gelseniz ne olur? Dualar edelim! Arzunuz nedir. Bunu niçin anlatayım.Hırka nasıl konuşabilir? Cansız varlıklar içinde ancak Samiri'nin danası konuşmuştur. Niçin. Fakat o buzağı mademki Allahlıktan dem vurmuştur. sana bu aranılan şeyden söz açmak da belki hoş gelmez. Sevgiliyi arama yönünde öldü. göbek yapmak düşüncesinden vazgeçtim. çünkü âşık idi.» dedim.» Ancak. Ancak onun vechi kalacaktır. yoksa haram mı?» «Helâl geçti. O halde nasıl reva görüyorsun ki.» âyetindeki manayı anlamak konusunu mademki sen açıklayamıyorsun. «Onun etrafında dolaş. Musa'nın peygamberliğini nasıl kabul eder? İşte Musa'nın hikâye ettikleri o hali senin halindir. Yüksek sesle. Bir divane ötekine şöyle diyordu: Bir çuval yün nasıl olur da bir çuval mücevherle beraber olur? Yüz kere boşaltsan. Yani nefsinden ona da bir artık kalmıştı. aradığınız nedir? Yukarıda sözü geçen.» Şeyhi ona şunu söyledi: «Senin bir kere Bayezid-i Bistamî'yi görmen. Ben de Tebriz şeyhleri ile Zahid'in ve kölelerin hikâyelerini anlatıyordum. o da temizlendi. dışarda gördüğüm bir çok şeyleri sana söyleyememektir. binlerce veli. âciz görüşü ile eksik basiretiyle ancak kendi 'tasavvurunun suretini görür. önce bana sevgi ve saygısı vardı. Doğru söze tevil gerekmez. Kadı ona yan yan baktı. onu sizin sohbetinizi anlatırken dinlemiştim. Beyit: Nice sevgili. altınla doldursan bile yine mücevhere eşit olmaz. Niçin ağzımdan bu söz çıksın? Ancak benim sana ilk söylediğim sözü dinle! Çünkü bu ikinci mesele. ancak dostların yüzüdür. Şimdi yüz bin Bayezid de. (M. «Gözler onu göremez ama o gözleri görür. Allahyı yetmiş kere görmenden daha hayırlıdır. Hem sen taklit yoluyla da diyorsun ki.» anlamındaki Allah kelâmını tevil etmek isterse fetva istemek lâzımdır. Ben bu konuda bir şeyler bilsem de senin nefsine bir fenalık gelmesin diye söylemem sana.» dedi. Tekrar sordu: «O halde söyle. Bu öyle bir divaneydi ki akıllının söyleyeceği sözü söylüyordu. başı dönmüş Gözleri yaşlı olduğu halde kapıya geldi. Musa'nın pabucunun tozuna erişemez.

yolcu odur ki. Diyelim ki. onun pabucunun tozuna şüphe karışmıştır. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü de yorumsuz değildir. Hak kim oluyor? Hak diyorsan. «Ben. Ahırzaman Peygamberi Hazreti Muhammed Aley-hisselâm'dan. Her ne kadar onu yorumlamak uygun görülse de yine tekrarlamak yaraşmaz. On beş yıl sonra da onu konuşturur. senin araştırma . Hakkı arayan. rahatları kaçar. (M. dersin rahmetini yine o götürdü. İçimden sana yardım etmek için bir gayret geliyor. Acaba ben var mıyım? diye yakın mertebesine erişemedi. Buradaki mânâ evvelkini kat kat geçer. ne de Allah kelâmından bir şey anlar. Allah korusun o bir sapkın olur.» der. Yakîn ve yakînde şüphe. o saçı ile. ona. Âlem içinde aranılan sevgiliyi seyretmeye geldim. Asıl aranılan da o mertebedir. ben sözü çıplak. Akar su pislikleri beraber sürükler.«Lenterâni!» (Beni göremeyeceksin!) hitabı gözünün önünde ama göremiyorsun. O. Âlemin görünüşü karşısında der ki: «Nihayet ben sende bir âlem görüyorum!» O da. bu deyim manevîdir. Bütün bunlarla beraber diyorum ki. hem de yakın mertebesinde kaldı. Yani o ancak yakîn ve hakikat yolu ile Hakkı kabul eder. Gideyim Mevlânâ'yı göreyim. dünyaya ne bir şey istemek için ne de bu işareti tamamlamak için geldi. taklit yolu ile değil ancak tahkik yolu ile anlar. İşte şu. bâtın manasını ki ona. Yine her gün benim nurumla cihanı seyredelim. «insanoğlunun damarlarında dolaşan kan gibi onun bedenini dolaşır. bâtının bâtını perde çekmiştir. ama o gözleri görür. iblis. nişanı olmayan bir sevgilinin halinden haber veren işaretten onda bir nişan yoktu. ama başka bir su vardır ki. Ama. alçak ve öldürücü bir kuru lâftan başka nedir? Zamane müftüleri Hallâc'ın ölümünü istediler. «Şu toprak âleminde ne yapacaksın?» deyince: «Senin lütfün benimle beraber değil mi?» diye sorar. 137) Şimdi her gün benim ışığımla temaşa ediyoruz âlemi. O. Âlemde. Başka birinin şiiri mi daha dokunaklı olur yoksa senin sözün. Hak yolcusu bir temaşa âlemine gelmiştir. Bunlardan yüz bin tanesinin bile o noktaya erişememiş olması daha iyidir. müminlerin ilkiyim. O ışık sayesinde her kimin yüzüne bakarsa onun said (mutlu) veya şaki yani (mutsuz) ve fena yara-tılışlı olduğunu görür. Hele şeyhliğe ve kılavuzluğa yakışmaz ki. Kuran'ın içyüzünü. aradığı sevgiliden alnında bir ışık parlar. O hem şüphe. Bunlar Hak yolcularını görürler. «İster olsun ister olmasın. Bu gibiler kendilerini asla şüpheden kurtaramazlar. Hakikat yolcularının yolu yakın mertebesinden geçer. Çünkü mademki ben diyorsun. İyi bil ki. Bu arada aranılan sevgili ile bir ilgi kuranlar vardır.» der. Bununla beraber. Allahnın yüce zatı hakkı için demişlerdir ki. Tahkik ehli müftülerle şeriat müftüleri de onlara yardım ettiler ki sevabını paylaşsınlar. o dağ. taklit yolu ile değil. Artık huzura kavuştuk şimdi yerimizde oturalım. «Yarabbi!» böyle bir istekte bulunmaya tövbe ettim. ıstırap çekerler. ancak dağa bak!» buyurulmuş olmasındaki hikmete gelince.» Başka biri de. Görünen her nişan. onun sözü şeyhe yaraşır sözdür. benim için ne gam!» cevabını alır. Zaten taklitçi. Bunun başka bir anlamı daha olmalıdır ki. evvelkinin dışında olsun.» sözündeki surette ise bu ifade uygun düşmez. sonra da bir rahatlık duyarsın. ne onun bunun şiirinden. senin benliğindir. sakalı ile kapıda kalsın. Bu. «Hele bir kaç gün daha temaşa edelim.» der ve «O halde. Şu halde kendisini özleyen. «Onu göremezsin.» sözünün delilidir. Bu takdirde. «Nefsini bilen Rabbini de bildi.» o kadar lâtiftir ki gözle görülmez. Bir zamanlar (Melekler) iblisten ders alırlardı. Allah yolunun başıdır. O zaman iş şüpheli olur.» Öteki der ki: «Burası oturacak yer midir? gidelim. Yine âyette. Musa'dan başka oldu. Bu sözler hep arayanın sözleridir.» nüktesini iyi dinle! Bundan dolayı onun Rabbini görmek dileği. gerçi o bu felsefeden daha tatlıdır. Onlara bir şey görünmez. «Onu gözler göremez. Onlar ancak bu menzilden sonra son duraklarına erişirler. ama ikincisi daha manevîdir. Ama pek azı taklitçilikten uzak kalır. ya on altı yıl geçtikten sonra aradığı dostun yüzünü görebilir. hararetli hararetli söyletir. Hakkı arayan gerçek. Su vardır ki. âlemdeki pislikleri içine atsanız asla değ'şmez ve kirlenmez. içindeki pisliklere dayanamaz. Mademki hem dost hem de Hak yolcusu olduk. Ama tekrar söylemek gerekmez. Evvelkisi manevîdir.136) Bu halk İblisdeki hakikatten âciz kalmışlardır. O felsefe yaptı. susamış bir kimseyi nasıl geri çevirir. «Ben de üzülüyorum. Eğer. onları geri çevirmez.» buyurulmuştur. kirlenir diye içindekileri kendir ğinden dışarı atar. (M. Biri der ki: «İşte bu yetim inci benim. yoksa aranılanın nişanı değildir. sana ansızın bir öfke gelir.» deyince de. «Sana daha çok yardım edemiyorum. coşkunlukla İsa gibi erken konuşmaya başlar ama aranılan sevgili onu ya kırk gün sonra söz söylemeye yetkili kılar. Onu böyle görmek istiyorsan bu «Lenterâni. arayanın nişanıdır.

Lâkin onu yalnızca sarsar da uyandırmak niyetinde olmazsa o zaman ne olur. yoksulun biri ondan bir şey istese bütün kalbi ile der ki: Sen benden özel bir istekte bulunmadın.» Cevherin kıymeti kendindendir. Çünkü anlaşmak ve birleşmek istiyordum. diyordu ki: «Sen bir gün bana Hümameddin'i seviyorum dememiş miydin?» Ama bu (birlikte yaşadığımız) Halk dururken kervansaraya gitmeye hakkım yoktur. Hazreti Peygambere hitaben Yüce Allah. Acaba benden geç kaldığını mı soruyor? Onunla benim yüzümü yırttı. Çünkü bu noktada bir rahmet vardır. akıllılardan değil. «O Ayaz ki. Kendinden söz söyleyen kimse. benim için zahir bilgisi sayılır. Dinde ve işte geri kalmışlardır. Yani onlarin kalpleri ve bâtınları ile bildikleri şeyler.» Biri dedi ki: «Tekkenin işi nedir? Hangi niyetle iş görür?» O. ancak Allah lütfunun. O Hazre-tin mektubunu okumuyorsun. «Emrolunduğun gibi doğru yürü!» buyuruldu ve buna işaretle. Siz onun sözüne bakmayın. «Bunu bir kere divanelerden soralım.) hakkında söz söyleyebilir? Bu. (M. ister uyumuş olsun. 138) Aranılan gerçeğin Allah ile karşılaştırılması yolu ile. Bu konuda O şöyle buyurur: «Benim dış görünüşüm (zahir). ister ölmüş bulunsun. kendi gözünün nuruna karşı nasıl sevgi beslemez?» Şimdi bizim sözümüzü üzülerek tekrar söyler ve ondan faydalanır.A. Dergahına lâyık olmadığı halde Hazreti Muhammed (S. vücudu ter ve kir kokan edepsiz bir adamı. O zaman o kimse direnmeye başlar. kendi yuvasından dışarı çıkmıştır. Yabancılarla sohbet mi daha iyi yoksa bunlarla anlaşmak mı? O Yahudinin bir tek putu vardır. Ben buna karşı dedim ki: «Nihayet Ayaz'ın himmet ve gayreti işleri kolaylaştırır. velilerle nebilerdir.» Bunu işiten divaneler de şu cevabı verirler: «Bir cevher vardır ki çuvallar dolusu berberi altını bile onun kadar değerli değildir. iş bitti. köpeklere karşı bile sevgi ve şefkat besler. Sen de o umum istekliler arasındasın. Bayram geri geldi. ona İsa nefesi gerektir. yetim inciye asla değer biçilemez. ey Devem! Sevinç son kertesine geldi. «Ben mi daha değerliyim yoksa pamuk çuvalı mı?» derse. Allah hakkı için öz babam bile olsaydı bana onların yaptığını yapar mıydı? isterse kitapla gönderilmiş Peygamber olsun onun şan ve şerefini kırar işini alt üst ederdim.» «Evet. Benim şeriat yönüne meylimi bilselerdi bana her gün sabahları külbastı ve tuğrak yedirirlerdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kendisine gelen kesin emirden nasıl inledi. kendi haline uydurmuyorsun. Şüphe yok ki. beni ihtiyarlattı.) ki Mahmud'un mübalâğa sığası ile ifadesidir. Bundan sonra da ben konuşacağım. inayetinin. bu bana yeter. işler düzeldi. o divanedir. Ama bu ayrılış dileği değil. Ytine onların bâtında gördüklerini Hazreti Peygamber zahirde görür. Mevlânâ'nın sevgisi olmasaydı. Onun kıyasını.» diye yakındı. Ama cevherle iddiaya girişir de. Gazneli Sultan Mahmud huzuruna kabul etmedi. Bütün âlemde bütün sözler talipleri^. insanın niyeti uyanmak olduktan sonra. başkalarının bâtınlarının yaratıldığı yerden yaratılmıştır. yani ona kendi halinden kıyas yapıyorsun (Onu kendi nefsinle karşılaştırıyorsun). «Hud sûresi ve benzerleri. Ya aranılan nişanı nedir? Dinliyorum. O kendi kendine der ki: Bunu düşünebilmek için kafamı idare eden zabıta kuvveti. Ömründe hamam yüzü görmemiş. dedim. istirahat ettirir.. (M. Çünkü sen hep kendi mektubunu okuyorsun. ama bunda pek az gaz vardır. «Dur. cevher ona der ki. Sen benim kızarmış et parçalarını sevdiğimi nasıl bildin? Bunlar meselenin aslım bilirler. Nihayet nereye gidiyorsun? Benim nazenin -dostum! Bu tartışmadan sonra artık ne söyleyeyim. kendi benliğinden dışarı çıkmıştır. demektir.» dedi.139) Bu bir feryattır. Mevlâ dostluğunun ve sırları bilen Hakkın seni koruması için bir duadır. «Ben seni çağırdım.» Dedi ki: Görüyorsun ya iş ne kadar ağırdır. Bir kimse nasıl edepsizlik yapar da. o uyanır. öyle adamları nasıl kabul eder? Nihayet büyük erenlerin ruhları hazırdır. «Ey gönülleri ve gözleri dilediği tarafa döndüren ulu Allah! . Ama ona Isa Peygamber üfler ve kalbiyle onun dirilmesini isterse. o âleme varabilmenin zamanını bilmek gerektir.ışığın mı? Sendeki kudret büyük bir çuvaldaki yün gibidir. Akıllıya gelince o da şöyle der. dinliyorsun. Hümameddin'in sözleri bütün âlemde senet sayılır. yedirir. Böylece benimle birlikte yoldaşlık edersin. bunun yüz bin. arayanlarındır. Bana dedi ki: «Ben her zaman Bed-reddin'in evine giderken hep seni çağırırım. «Sen sevdiğin kimseyi doğru yola getiremezsin!» buyurmuştur. Allah seninle beraber olsun derim.» dedi. Hep kolaydır. Yiğitler gerektir' ki bu dağları kökünden kazısınlar. şu sebepten dolayı imkânsız görünüyor. Eğer aramızda muhabbet ve saygı olmasaydı başka ne ya-pabilirdim?» Bu arada meseleyi öğrenmek için kendimi zorluyordum. yani ondan pek çok yüce bir mertebededir. Her türlü pişmiş et gaz yapar. onlara yardımcı olurlar. Mevlânâ o gün pek duygulanmıştı. ona ayakbağı olacağım. sen benim isteğime uygun hareket ettin. belki umum sırasında bir şey istedin. Kuran'da. yaşıyanları görür. Sen niçin abdest almaya giderken beni çağırmadın?» «Yoldan mı?» dedim.» işte bu «başkalarının» sözlerinden anlaşılan. Bir putla uğraşmak daha iyi değil mi? O bana yumruk atar ama ben ona atamam. «Yoldan.A. Hazreti Muhammed (S. Nasıl ki. yol kesildi. Yeryüzü güzel bir cennete döndü. Ama Ayaz için zor bir iş yoktur.

sana perde olabilsin? O gün şehre gelmeden o şeyhi tanımıyordum. Şeriat zahirdedir.» «Bana edebi. özellikle bilginlerde. derin duyguları dışarı atmanız. Onun günahı senin boynuna yazılır. O sözün manasını kavramak mümkün olmazdı. Razı değdlim ki iş kuru bir sonuca varsın. çünkü anlayamazlar. Ama o sözü kendine söyler. rengi sarardı. Evet Peygamberimiz buyurdu ki: «Bu edep için bir öğretmen. onun için korku yoktur. Kaç kere su dökünse üşenirdi.Kalbimi dinim üzerinde sabit kıl!» Bu dua başkaları için. İstiyorum ki Tekkeye gideyim de senin şu sözünü eleştireyim. bundan sonra da ben kendi kendime yaşayacağım.» Hoca. Bu noktada başka bir sır daha vardır ki. korkak. Çünkü onun bu sorusundan bir fayda umulur ve bu yüzden irşad eden şeyh ile irşad olunan müridin hali belli olur. Bütün onlar iş hesabına sığmaz.» da kuru davacıdır. onu öylesine nefsine düşkün.. Hele karanlığı bana hiç perde olmadı. Ama ben bu halin ona kanıt olmasına razı olmam. bir kere de başı şişmiş. nefsinin fitnesinden feryat ediyor1 sanırsın. Allah fakirlerinin işi boş değildir. Yani böyle bir olayla karşı karşıya gelirseniz. ağrımaya başlamıştı. ben birkaç kelime söylüyordum. 140) önce sana yuvarlak bir tandır ocağında oturmayı öğreteyim. Eğer o zaman bunu Ömer'e açıklasaydı Halifelikte şaşkın bir hale gelirdi. Halbuki onun gönül evinin etrafında hiç bir ihtisapçı (zabıta kuvveti) dolaşamaz. Bana şu cevabı verdi: «Bir insan ki herkesle bir konu üzerinde konuşur. Zındık bile bilir ki. Benim istediğim hal sende var mı? Nerede? Ben bu işleri senin önünde kendi kendime yapıyorum ki. bir mürşid gerektir. Rabbim öğretti!» buyurmakla büyüklük göstermiştir. Diyelim ki karnım toktur. Yetmiş yaşlarında bir Mecusî. Onun karanlığından verecek cevabı da kaçırdım. o ya temaşa yönünden geri kalmıştır. o benim isimdir. o ük günde ne aydınlıklar belirdiğini gördün. postunu bir yere götürdü. Eğer o neşe bu ana kadar devam etseydi he-sabet ki neler olurdu? Şu hale göre o olup bitenler hep iş hesabı değildi. bir melundur. Söz başka bir yere gitmez. Bana sizinle birlikte bir şey söylemek gerekmez. Nasıl ki. Ben nasıl ekmek yiyebilirim? Yersem durumum daha kötü olur. oraya götü-reyim de.» demiştir. Onun hali bana kapalı idi. Hele onun karanlığı bana engel oluyor gibi sözlerden daha çok incinirim. îster çırpınsın. Bu bambaşka bir iştir. . Yeni erginlik yaşına girmişti. Bu gencin namaz ve temizlik niyetlerini şüpheye düşürür. o geniş hırka yeni ile o işleri yapasın ki bâtının da sağlam kalsın. ister yılan gibi kıvransın. sana bir faydası yok. şu âlemde neler temaşa ettiniz? dedim. senin terbiye ve yetişme tarzın sana neler getirdi! Ben artık bu işe başladım. Onu her gün şeytan aldatıyordu. Ama bu. Hazreti Peygamber onu Hazreti Ömer'den gizledi. Rahatça oturduğumuz o kervansarayda yüzümü halka göstermek istemiyordum. Eğer Nârenç bir günah işlerse. Halbuki sen onun sözünü örnek alıyorsun. Yahut ondan daha aşağılık. Eğer iş böyle değilse sen.. Dedi ki: Mevlânâ'ya sordum. göresin de o sırrı açığa vurasın! Seni ibrik gibi kaldırıp gezdireyim. Onu İblis bu gence musallat etmiştir. açığa vurmamzdır. Onu-Gülistandaki medreseye götürdüm. sen bir anda tekmeler. Mecusîdeki sevda başkadır. bu vesvese yani kuruntu denilen şey de bir köpek. Sonra ikinci defa anlattı: «Bil ki. Hani ya diyordun ki senin suç bağışlaman günah öğretmek anlamına geliyor ki. Devamlı olarak şeyhlik yapacak kimse ile ona devamlı surette bağlanacak mürit seçilmiş ve anlaşılmış olur. ben diyeceğimi dedim ve gitti. ya bir işle uğraşmak yahut da tekrar Tekkeye dönmek zorunda kalacaktım. Ben demek de ne oluyor? Niyazınızın sonucundan ve içinizin temizliğinden gözümden yaşlar boşandı. ondan bir şey esirgediği için değildi. çok değişiklikler ve-karışıklıklar oluyor. Sarhoşluk da ayıklık da meydana çıksın. ilham bir şeytanın adıdır diyorlar. bir dilektir. daha fazla olmasın. Ancak daha vakti gelmemişti.» Pirlerde bir onur vardır. herkesle konuşmasına engel olursa iş başkadır. Ancak bana içinden çıkılması çok zor olan bir soru yönelten o tek insanın faydalanması için konuşacağım. Şam'a gitmek sizin işiniz değildir. yedi yaşındaki bir çocuğa muhtaç olur. yolculukta. yahut sadece temaşa davasın. bana bir su ver diyebilir. Dine de faydası yok. alt üst ederdin. o kitapla gönderilmiş olan en büyük Allah Peygamberi hakkında yanlış düşünceye kapılır. Benim yirmi günde başardığım işleri. Sana Halep'te ne dualar ettim. sonra yavaş yavaş tandırın kenarına gelirsin. üzüntüsü de bana düşerdi. konuya dayandı. Nasıl ki şair. Ama çok zararlar ediyorsun. O bu sözleri ile dervişi övmüştür. 141) Hiç evini bırakır da başka bir eve gider mi? Onu bir şeye benzetiyorsun ki. Görüyorsun. başka bir sefer de söylemiştim. Ama o kim oluyor? Onun karanlığı nedir ki. ama bana su lâzımdır. Allaha böyle yalvarınız demektir. Eğer böyle yapmasaydım. Onu âlemde yaymak gerektir. kime ziyanı var? (M. «Kendimle hoşum. Medresenin hocası dedi ki: Evet. Sakın onu bir daha dinleme!» Şimdi benim çok yemek hakkındaki sözüm de bu. içinizdeki coşkunluğu. daha bayağı birinin sözünü misal gösteriyorsun. Benim sizden istediğim. ilk günü biraz geride oturursun. Ama eğer yapacağı o temaşa. Nasıl ki bezirganın birinin boy abdesti almak pek hoşuna gitmezdi. Sonra bütün dşler bozulur. (M. Mev-lânâ ile sizin niyazınızdan bahsediyorduk.

» Bu tekkeye geldiğimden beri dün gece bundan konuşuldu. Vücudum pek narin. Yanılsa bile ona fazla önem vermez. namaz ve hizmet yolunda olanlara dil uzatmıyorsan bunu bu kadar güzel bir . savaşta bir adamın eli yaralanmıştır.» dedim. Bu kimin sözüdür. ufak bir rahatsızlık bana yol buldu mu her gün geceli gündüzlü hasta olurum. Kabe'nin kapısı kıble olmasaydı. Sen bu işleri bize emret! Biz içiyoruz sana bakmıyoruz. Sen.» Ben ona çok inanırım. Bakarsanız hiç kimse bunun farkında değildir. Elimi ayağımı bir tarafa atar çırpınırım. O. Bir gün. O taliplerden idi. bu. ileride bunları da anlatırım.ben bilirim. Onu bıraktığın gün de sevinçli ve neşeli olurum. kâğıdı tutar. Belki her gün bana daha iyi gelir. Ama Mevlânâ'nın şaşırtıcı ve yorum isteyen sözleri her konuya uygun düşer. Öyle kişi ne acımakla. diyordu ki: «Önce bana iman konusunda bir şeyler olmuştu. umut gününde aşk. düşünmez. insan Allah evinden bu kadar uzaklaşır mı hiç? Kulağına vurayım gel sofra örtüsünü kaldır da bana su ver! Bu gece eğer benden ayrı ve yalnız uyursan ben rahat edemem. Sen o abdesti alınca bütün bedenin öylesine parlak ve güzel görünür. Ancak benim sözüm dinleyene merhem olur. başka biriyle dostluk kurar. içki bile ona ziyan vermez. Hak. Onunla çok konuştu. Nazar değdi. başını secdeye koyduğun vakit sana öyle bir hal gelir ki. Halk arasında kabul edildikçe kuvvet bulur. ama şüpheli konuşuyordu.Mevlânâ bana şöyle bir yan gözle baktı ve dedi ki: «O Allahyı böyle bir kimseden arıyor. İşte ben onları sağlam tutarım. Bir şeye kızdı mı pabuçlarını yere vurur. Eğer başka küçük biri olsa. 142) Ancak kendisinde bu makam yoksa. Bu hikâyeden hisse alman yerinde olur.şekilde kim ifade edebilir. bunu ben sana söyleyeyim: Bunlardan Allah ilhamı sonucu olanları yazmak gerek. oh!» deyiver ki. Mevlânâ birisine darılınca ne hoş oluyor. İlk defa buna çok . Şimdi onu daha iyi olması için sıkıştırıyorum. Dedi ki: «Ben Allahı ondan aramıyorum. ortaya bir söz atıyordu. Önce. «Oh. O şeyh. yağlar ve fareye kaptırır. Zamanede soğukluk vardır. Benden her hangi biri incinirse onu çabuk bırakırım ama benden nasıl ayrılabilir? O pişman olur. hangisinin Şeytan vesvesesi olduğunu ayıracak güç yoktur. Dedi ki. Artık bir daha yamlmamak için tetik ve uyanık davranır.» Dedim ki: «Bu söz ilk defa söylenmiş sözlerdendir. yaşlı olsun. «Bu yanlıştır. «Vahşeti anmak vahşettir. Ben kıyamete kadar bu yanda yatar uyurum. beni kendisine çok güvendiği zata. Yola koyulunca her an ayağı kaymasın diye dikkatle yürür. Çünkü ilk önce Müslüman olan pek az kimse vardır. onu bizim tarafımıza çekiyorduk. ne gam çekmekle kendini yorar ve hiç üzülmez. bir yudum su gibi geçip gitti: Kazvin'li dinsizin hikâyesi meşhurdur: Başım keşliler de Allah yoluna gitmedi. Ama bir gün benden ayrılınca daha güçsüz kalır. bu bana zarar vermez. İnsan bir kere yanıldı mı arkasından hemen pişman olur. önüm isterse kış olsun. o da bu hale düşerse sonucuna katlanır. Diyelim ki. açlıkla önlüyorum.götürdü. Çünkü babadan kalma o hata bir kere işlenir. bunu yazmak gerek. Sen Erzurum'dansın.» derler. o dost da kendisinden kaçar. Çünkü o söz öyle bir kimseden doğuyordu ki onu Hazreti Muhammed''in (S. belki daha çok zahmet çekecektir. Ama önce onun per-desM kaldır da öyle oku! Bu Kazvin'linin hikâyesidir: llya efendinin yaptığı çatlak ibriğe işeyip de onunla taharetlenen Kazvinlinin hikâyesi. 143) Çektiği zahmetler hatırına gelir.) yanında oturtsalar yaraşırdı. Mademki sende kendi sözlerinden hangisinin Allah ilhamı. aradığının ne olduğunu söylemek de ona ziyan vermez. (M. Rum ülkesinden genç olsun.A.» buyurulmuştur. hiç kimse bu duruma katlanamaz. İş adamı. Çünkü zaman geçtikçe üzülmenin ve gam çekmenin bir faydası olmadığım anlar. «Kilise gereklidir. Şiir: Yazık ki. Bende öyle ateşli bir hal var ki. Biri yüzünü halka çevirirse. Eğer sen imanlı kişilere. Nihayet kendi kusurunu anlatıyordu. O. Ancak ben rahatsızlıkların saldırısını. Onları açlık ve perhiz ateşiyle yakarım. gece sabaha kadar rahatsız oldum. «Şüphesiz. onu ben Allahtan istiyorum.. Ancak bu işi . Kabe dışındaki dört taraf da kıble olmazdı. ben de senden ne kadar istekli olduğumu anlayayım. bedenimi sırsıklam etti. arıyordu. cimrilik yönündendir derler. (M. Yani kendine çok nazar değdirir. Mevlânâ'dan nihayet bir şey aşırabildik. bu denizde kol ve bacak sallayacak gücü yoksa boştur.» Şu insanoğluna kendi gözü kadar hiç bir şey ziyan vermez. Bununla beraber benden ayrıldığın gün üzüldüm. Ömer'in dilinden konuşur. Biz. yaptığı işte yetkili olmak gerektir. Sen arkamı örtersin. Sofi ile dişi merkep ve virane hikâyesi de bir başka türlü.

Ben bu konuda zorunlu olmadığım için Allahnın. Ben dün birazcık çorba içmiştim.» dedi.» buyurmuştur. yeşilliklerden bana ne? Bağdan yeşillik yerine diken topladık. Buluttan damlacıklar yerine taş yağdı. Haktır. Nasıl olur da di-n'inden döner1? Görüyorsun ki o söz onun değildir. 144) Daha fazla ilerler. şekerler koy. Ama benim çocukluğumdan beri Allah ilhamı olan bir halim vardır. Hazreti Peygamberin nurunun ışığı ile Hazreti Ömer'in dilinden konuştu. Bu şeyh. «Hûd sûresi. Kendisinde iş adamı olmak gücü bulunan kişi konuştuğu zaman. «Emrolunduğun gibi davran!» fermanı beni ancak gençleştirir. Nevruzum da sensin! Şiir: Bahar mevsiminde yârin gül yanağından uzak düştüm. önüne helvalar.» dedim. Mevlânâ'da. ellerinizde ekmeğiniz var.» Bunun cevabını ben vereyim. Eğer perhiz yapmasaydım her gün hastalanırdım. yahut hiç ağlayıp sızlamadan bir kırıkçıya para vererek kuru sargı ile bağlattırır. Onu ancak perhiz ateşiyle dağlarım. O dininden mi döndü? Bilmedi ki o. çünkü Cenabı Hak hep Muhammed'in (S. Allah kullarından kimi iş adamı. beni kocalttı. Bugün de öyle değil mi? Sana ne diyeyim ona ne söyleyeyim. ister inkârsız. Siz benim için birer örnek iş adamısınız. gönlüm perhiz istemez. O pansumanın verdiği rahatlık sonunda iyi olduğunu sanır.A. o gerçekten susamış değildir. buna hiç bir şey engel olamaz. «Orası uzak. Ben Tekkeye daha çok onu yakalamak için giderim. bir tarafa bakmadan bu cevabı söylüyoruz. «Yaratıcıların en güzeli olan Allah. Ama Hazreti Peygamber. (M. başka bir şey de yemedim. Dün sizi hayırla anıyorduk. Yazıklar olsun o güne ki. Ancak bu daha yenidir. Bana yaramazlık etmeye başladı ama yine de beni sevdi. ağlar. onu avlamak için yine yakalarım.acı ve üzüntü duyar. bulamıyoruz. Bugün benim bayramım da. son derecesine vardırırsa . Düşen ikinci nokta birinci nokta ile yanyana gelince birleşme meydana gelir. Dedim ki: «Biz de ekmek arıyoruz. ona göre hiç de güç değildir. yoksa aydın sabahlara eriştirecek sâm mı? Rubai: Ey can bugün bütün umudum sensin! Başka sevgililer de var. ama ne faydası olur? Ancak tedavi için bir cerraha. halbuki çömezler açtır. Bedenim arıklaşmıştır. Çünkü hadisteki «y» harfinden bir nokta düşünce kelime gençlik anlamına gelir. Mevlânâ. Allah perhiz denilen o rahatsızlığı gönlümde öylesine şirin gösterir ki asla sağalmasını istemem. . seni mübarek kılsın!» diye dua eden kişinin elini öptü. Dünya ve ahiret durdukça şehvet duygularından uzak bir sevgi vardır ki. İster inkârlı olsun. ben bundan sonra bu mesele üzerinde durmuyorum.» Gidiyoruz. kimi de söz eridir. Ben hep böyle yapabilir miyim? Bunda asla günah olamaz.) diliyle konuşmuştur. ona göre iş görür. hiç bir yerde durmadan. O yol kesici Kürt dedi ki: «Ey bilginler. ama asıl gönlümü yakan sensin! Cihan halkı Nevruz bayramı ile sevinç içinde. ledün ilminden sözler vardır.145) Bir adamın gerçekten susamış olduğunu anlamak istiyorsan. Ben Hak yoluna çağırmakta serbestim.A. E'ğer avlayabilirsem selâm ve saygıyı.başka bir zaman yine giderim.) hesabına Ali konuşmaz. Hemen bıçağı yakaladı. nerede o köy? Şimdi çocuklar açtır. Birini sözle terbiye edersem kend'i benliğinden kurtulur. Eğer onlara dönüp bakarsa. bu işe memur olduğu için. bari onda bıçak tutacak yürek ve güç olsaydı. bir hekime koşar. O konuşurken sözlerinin kimseye bir faydası olup olmadığını düşünmez. Mu-hammed'in (S. Ama Allahm işlerinde hiç bir zorluk yoktur. Ama bağımsızlık söz konusu olunca birleşmeye ne gerek var diyeceksiniz. İçinizden söz adamı da çıkaracağım. sözü iş kuvvetiyle birleşir. Bana hayat neye yarar. (M. «Git yakında bir köy var olaki orada eline bir ekmek verirler. Ne olur birer birer söyleyin ne olur? Dost mu istiyorsun.

Bu konuya tekrar dönmek istemiyoruz. Ama yine bu bahse dönmezsek, din zarar görür. Yolda ona bir soğukluk ve uyuşukluk gelmişti. O gün para getirmesi Mevlânâ'mn hoşuna gitmemişti. Mevlânâ'nın bu hoşnutsuzluğundan ona da soğukluk geldi. Ama o konunun dışında konuşmak da bize hoş geliyor. Nasıl ki, bir kaç kere bu günlere eriştik, bu günlerde ibadet gerekiyordu. Allah bugünlerde kullarını başka günlerde olduğundan daha çok korur ve görür. Bu halk böyle derler, ama Allah, Allah olalıdan beri her şeyi görür, işitir. Şu halde niçin Ramazanda görür diyorsun? Günah işleme! O Şaban ayında da görür. (M. 146) Perhiz et! Şevval ayı girince artık günah ve fesatla uğraş; hal diliyle, «Artık Ramazan gitti, Allah gelecek Ramazana kadar tekrar yaptıklarımızı görecek ve bilecek değildir ya? Getir şu eğlence ve şarap kadehlerini artık içelim!» dersin. Bu söz garip hadisler arasında rivayet edilmiştir, ama çok yaygın değildir. De-n'iliyor ki: «O kimse ki belirli güne kadar hep günahlarına tövbe eder, tekrar bozarsa iblisin maskarası olur.» Onun hizmet ettiği şahne, eğer Sultan kölelerinden b:rinin huzuruna edepsiz bir durumda çıkacak olsa, köle onu iki parça eder. Sultan da Sarayının içinde ve dışında bir şahnedir. Yani uzaktır; lanet de uzak düşmekten ibarettir. Şeyh ibrahim bizim aramızdaki birliği bilir. Ben konuşurken, söz, Mevlânâ'nın sözüdür, derim. Her ikimiz de şüphesiz aynı şeyi söyleriz. Sonra hiç hatırıma gelmez ki, Mevlânâ başka bir söz söylesin. Bundan dolayı içimde bir üzüntü yoktur. Dedi ki: «M ur idlerden bir topluluk gördüm. O kime baş sallıyordu? Sonra, sen de söyleme diye kime işaret ediyordun?» «Hayır,» dedim. «Ama,» dedi, «O işaretten o mürid yapma manasını anladı.» Biz de zaten bu yapma işaretinden bunu anlıyoruz. «Söyle, söyle!» dedim. Yine dedi ki: «Özür diliyorlar ve diyorlar ki, Mevlânâ b'izimle birlikte olduğu zaman güler, bizi hiç suçlamaz, şu işi çabuk yap veya bir iş gör diye zorlamaz, ses çıkarmaz, hiç bir şeye kesin karar vermez ve bizi tehdit etmezdi. Eğer Şemseddin de böyle yapsaydı o, bizim gelmemiz1! engellemezdi.» Biz bu kadar bol bol fedakârlıklar yaparken o diyor ki: Şöyle bir sofi sözü vardır: Eğer bir şey bulursam, sen kurtuldun, yoksa elimdesin. Ben bu fikirdeydim ve bu maksatla geldim. Eğer müritlerde vefa varsa bu olur, yoksa olmaz. Mevlânâ mademki eldedir, onu Aksaray'a getiren adam acaba daha fazla getirebilir miydi? Gönlüm bunu istemiyor ama bu sefer ister görünüyor. Nihayet Ben Murad yani istenilen kişi. Mevlânâ ise Murad'ın Murad'ı olmuştur. Bana, ne babam, ne anam, onun gösterdiği ilgiyi göstermiştir. O benim sözlerimi en hoş bir şekilde söyler. O, benim kendisine yapmadığım iyilikleri bana yapmıştır. Mevlânâ askıdaki işlerden konuşur, yağmurdan, çamurdan söz açar. Ben namazı bitirdiğim zaman defterini yere vurur kimse okumasın diye bir şey yazmaz. (M. 147) Haz (sevinç) üç türlüdür. Diyelim ki biri ötekine, «Ne oldu ki, bana bir cariye bağışladın?» diye sorar. Bu adam bundan fazla cariye sahibi ise hiç ses çıkarmaz, ona bir şey söylemez. Zamanı gelince onun doğru söylemesi, eline geçen nimetin keyfinden ve sevincindendir. Yahut da insan bir ilâcı içmekten keyf ve sevinç duyar. Ama bu ilâcın bulunmadığı zamanda da, yine kendisinde görülen keyf ve neşe bundan daha hoş ve daha üstün bir zevk değil midir? Vaiz ve daha başka meclislerdeki sevinç ve neşeyi onda nasıl umarsınız? Mevlânâ'nın küçük oğlunun maksadı ne idi ki, «Ben ayrı ayrı her birine gittim, niçin toplanmıyorsunuz diye sordum?» diyor. Seni kim gönderdi bu işe? Toplantı senin sözünle mi olacak? Onların kaltaban canları isterse paralar saçarlar, yüzlerini yerlere sürerler, yüz binlerce feryat koparırlar. Abdulaziz'in buz deposundan daha soğuk gözyaşları dökerler. O, anasının karnından değil burnundan düşmüştür. İnsanoğlunda olmayan her çirkinlik onda toplanmıştır. Bütün yaramazlıklar, saldırganlıklar, küfür ve zındıklık ondadır. Sen eğer bu işten vazgeçme davasında tecrübeli isen benim işim sana şefkat göstermektir. Onu mademki tekrar okşuyorsun, bu takdirde yaptığın hareket vazgeçmek demek değildir. Bir kere şefkat şartlarım yerine getirmek gerekmez. Bugün gerektir ki, beni tamam göresin de sana bu ilimde yakîn hasıl olsun. Mademki Hak, işin doğrusu, benim yaptığım gibidir diyorsun, böyle cevap veriyorsun. Bu sözden ben'i henüz tamam görmemiş olduğun anlaşılmıyor mu? Onun belirtilerini de göremiyorum. Bir altından yarısı geri kaldıkça, yahut yarim denk kaldıkça altın tamam sayılamaz. Şüphe yok ki, eve parasız girilmez derler. Yani kendi varlığını ortadan kaldıracaksın, altının tamamlanması odur işte. Eğer ben kötüysem, nasıl ki İmad, bu da ona fazla güvendiği :için ona düşkündür, diyordu. Ama o, o adam değildir. Sen benim kötü tarafımı tamam görüyor ve susuyorsun. Kepazelik olur diye bir şey söylemiyorsun. Sana derler ki,' biz de önce böyle söyledik ama sen bizi dinlemedin.

(M. 148) Biz işte gidiyoruz, bu eğer iyi olursa tamam görürsün. Düşmanların, inkarcıların geveleyip durmamaları için söz başka türlü söylenir. Müridler-le de bu türlü konuşulur. Evvelce îmadla bu saatte kapalı bir şeyler söyleşiyordun. Bu bilgiyi eğer kabul ediyorsan gerektir ki, her ne söylesen bilesin ki o kapıdandır. O zaman işin rengi değişir. Onların önünde senin, o Hümam'ın evine gitmen, kendini onlardan sayman hatadır. Sana, o Şeref dedikleri adamı da kendini onlardan gösteresin diye gönderdiler. O sesi Ba-yezid anlarsa yanlışlık olur. Bir şey olur ki ondan iki katı meydana gelir (Az şeyden çok şey çıkar). Nasıl ki söylemiştim, eğer ben gidersem sen kendi evinde Kera hatundan başkalarına yüzünü gösterirsen, beni bir daha göremezsin. Bugün bu şekli istiyorum. Nihayet diyorum ki; O, imkânsız bir şeyi var etmek istiyor, ondan dolayı da imkânsızlaşmıştır o. Ben onun olmayacağım kuvvetle ispat ederim. Bu şeyler acayiptir. Onlara yol var. Vaiz ve toplantılar böyle olmaz. Şimdi önce bizim ayrılmamız bu Alaeddin'in yüzündendir. Nihayet onunla başlamıştır ve onunla başlamış olmasına da şaşmamalıdır. Keski o bizim için tek âlim bir düşman olaydı. Efendi! Bizim için hiç bir emir ve nehiy söz konusu değildir. Bize onun ne dostluğu, ne de düşmanlığı gerek. Biz ondan hırka giymişiz ve ona yüzlerce secde ediyoruz. Her gün bizim dostluğumuzu, düşmanlığımızı bırakmamızı söyler, istiyorum ki onu defedeyim de tekrar kendime çekeyim. Ama ne soğuk! Sanki Abdulaziz'in buzluğu. Vallah ki, bu saatte yola çıkmak güçtür ama ister istemez bu olacaktır. O (Saroz) hatıra geliyor. Bana o kadar ağrılar musallat oldu ki iki seneden beridir o yol yorgunluğu benden gitmedi. Yolculuk ettim, tekrar geldim öyle ağrılar çektim ki, bu Konya'yı altınla doldursalardı o zahmetlere karşılık olmazdı. Ancak senin sevgin üstün geldi. Bir çocuk için bir Allah adamını terk etmek mümkün olmadı. Bütün bu sözler önceden de söylenmiştir. Ancak şu saatte de konuşmak istiyorum. (M. 149) Eğer bu üzüntünün uğursuzluğu olmasaydı, belki bizi uyuştururlardı. Ama biz nasıl bir araya gelebiliriz? Ancak o gitmek kararındadır. Dedim ki, keski oraya gitmiyeydim, yahut söylenenleri işitme-seydim. Ama bunun ne faydası olacaktı? Oraya gittikten sonra, dedi. Yani demek istiyor ki, ha bugün ha yarın, ne farkı olurdu? Diyelim ki, bir kimse başka bir kimseye bir iyilikte bulunmuştur. Acaba karanlıkta yapılan iyilik kimin içindir? îyi yapılmış, bir işi bir soğuk nefesli uğursuz, bir üfürükle bozar; altüst eder. Onlar da, kendi aralarında birbirleriyle açaba ne yapalım diye konuşurlar. Ona, ne tedbir düşünelim, derler. Bu onlara pek soğuk geldi. Sen babasın, onların edeplerini takınmaları için tehdit edemiyorsun. Aynüddevle ana çocuğudur, öylesine aldatıcı ve onun gibi yüzsüz bir kâfirdir. Nizameddin'e hiç benzemez. Billâh darılma da, sana hoş bir söz söyleyeyim, dinle. Seninle söz konuşulabilir. Ama uzun zamandan beri dinliyemediğin için sözler araya karışıp gidiyor. Yolculuk, bana çok zor geliyor. Bu sefer gidersem sakın geçen seferki gibi yapma! Şimdi ne yolculuğa çıkabilirim ne de Aksaray'a gidebilirim. Ancak gerekirse, burada bana zahmet vermeyecek b:r köşeye çekilir otururum. İki yıldan beri yolculuğa tahammülüm yok. Çektiğim ıstıraplardan yıldım. Ancak üstü örtülü konuşmalar, uygun dostlar toplantısı olmazsa, bu sefer yola çıkarsam önce yaptığın gibi karşı durma! Yaptığım işlere karşı aksi davranışta bulunma! O yine, birlikte olalım diye tövbe eder bir arada oturmak ister, yahut anlamaz da başka şekilde yorumlarsa ve benim söylediğim gibi yaparsa onlardan her biri birer melek gibi olurlar. Nihayet ben biliyorum, beni bilgin olarak tanıyorsun, ilim adamı biliyorsun. Nasıl olur da bunu söylemek istemem! Bu saatte bu sözler söylenmiştir. Ancak şimdi daha başka bir öğüt vermeye de çalışacağım. O da muamele yönündendir. Yavaş yavaş anlatırsam bu işe engel olmaz. Başka işlere engel olsa bile gerektir ki bu, işe uygun düşsün. İş adamı, işini sıkı tutmalıdır. «Şarap içmeye yol var mıdır?» diye sordular. «İçme!» dedi. Allah Mevlânâ'ya uzun ömürler versin; o kadar uzun ömürler versin ki, sonsuz ve ebedi anlamına gelen uzun ve mutlu bir yaşantı olsun onun hayatı. (M.150) Zincirde bile olsan dostluk et. öylesine ki, Hazreti Süleyman'ı sağ bil. Onun aşkı kabarınca, bir an iyi ettin der, sonra kendinden geçer. Ona sevgi veren kimdir? Eğer aşk yolunda ilerlersen, ruh âleminden koku almaya başlarsın, Hak âlemine erersin. Birer birer müridlere uğradım, henüz şehirde su içmemiştim, henüz dinlenmemiştim. Yukarıya çıktım, ama sanma ki, hepsinin hücresine uğradım. Sonra geri döndüm, eski pazara uğradım. Geldiğim zaman hepsi burada, sabah namazında idi. Bu imkânsızdır. Evi böyle biliyorsun. Allah ne işler yapar! Allahtan başka ilâh yoktur, dedim. Nihayet hepsi birden nereye gittiler?

Bir adam iyi yumruk vuruyordu, başkaları da vuruyorlardı. Bir Yahudi bile olsaydı böyle yapardı. Bugün Allah kazası birini yere vurdu. Bu belâ asla onun biçareliğinden dolayı başına gelmemişti. Belki de o, asla kavga ve savaş görmemişti. Sıçradı kalktı, başka birinin boğazını sıktı, «Bunu öldürmek istiyorum,» dedi. «Ama niçin?» dediler. «O sana ne yaptı? Sen bütün cihanı mı öldüreceksin? Seni herkes mi dövdü ki bu adama saldırdın? Bu biçareyi mi buldun onu niçin öldüreceksin?» dediler. «Hayır,» dedi, «Elbette onu öldüreceğim, ben niçin bütün ömrümde birini dövmeyeyim, onu öldürmeyeyim?» Padişaha gittiler, «Onu hazine tarafına götürün,» dedi. Şimdi yüz dinar al da bu adamı bırak dediler. «Hayır,» dedi, «İnsan azasından her biri bin dinar değer. Onun kaç azası varsa o kadar isterim.» Adamın birini pazara götürdüler, kendine birşeyler al, hem de teklifsizcesine, keyfine göre al dediler. İnsanın iki sıfatı vardır. Biri niyaz yani yalvarma ve isteme, öteki de tok gözlülüktür. Sen niyazsızlıktan, tok gözlülükten ne beklersin? Talib'in, sevgiliyi ve doğru yolu arayanın son arzusu nedir? Matlup yani sevgili. O halde sevgilinin son arzusu nedir? Talip, yani âşık. Şeyh Muhammed bir kâfire, onun için, «Kıble taratma secde et, sözü doğru söyle!» dedi. Kâfir ona şu cevabı verdi: «Benim kıblem sensin. Ama senin kim olduğunu ben söylersem beni inkâr edersin. Sonra ben Müslüman olurum, sen kâfir olursun.» Müslüman kâfiri aradı, ama kâfir nerede? Bulayım da ona secde edeyim, ona yüzlerce öpücük vereyim. Şimdi sen söyle, ben kâfirim diye açık konuş, öpücükleri sana da sunayım. Cehennemlik nerede? Acaba sonunda cehennem mi sonsuz kalacak, yoksa cennet mi? O halde nerede cehennemlik kul? Bütün âlemde tek cehennemlik (M. 151) yoktur. Bunların cehennemi, cennettir. Beni tanımaz! Şu âlemde öyle ise kime taparlar? Şimdi söyle. Ben geçen kış yine senin yüzünden ne sıkıntılar çektim. «Bu evde, hoş değildirler,» diyorum. «Delil göster!» diyorsun bana. Benden delil isti-yenler Haktan istesinler. Haktan delil isterlerse benim gönlüm hoştur. Asıl erlik, başkalarının gönlünü hoş etmektir. Yalnız nefsini düşünende ne erlik olabilir? Er odur ki, sayesinde kölesinin gönlü hoş olur. Başkalarının gamını çekmek Allah işidir. O dedi bi: Şemseddin'den bize bir gönül hoşluğu yoktur. Halbuki benden bir Mecusî bile gönül hoşluğu istese, onu bulur. Neşe ve mutluluk görür. Yeter ki beni incitmeden, acı sözler konuşmadan bunu istesin. Eğer bir keşiş bir Müslümam öldürse de Medreseye sığınsa, kendi yardımcılarından kaçmış, sana gelmiş ve sana gizlice, «Aman beni kurtar!» demiştir. Müslüman, Müslümanı öldürünce o cezadan kurtulamaz. Ama eğer sen o keşişin yalvarışına karşı aman

vermezsen için burkulur. Üzülürsün. (Bu satırlardan sonra gelen yarım sayfalık Farsça metin, pek açık saçık küfürler ve bugünün anlayışına göre edep dışı, öfkeli sözler ile dolu olduğu için çevirisinden vazgeçilmiştir. Okurlarımızdan özür dileriz (Ç.)) (M.152) Her Müslümana bir zındık, her zındığa da bir Müslüman gerektir. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürde! Çünkü Müslümanda hiç Müslümanlık yolunu bulamazsın. Ama bakarsan, bir zındıktan Müslümanlık yolunu bulursun. Bu el kâfir elidir dersen, öpersin; kâfirliği öpmüş olursun. Bu senin elin de Müslüman elidir dersin; onda Müslümanlığı öpmüş olursun. Doğrusu, Hak kimin elinde ise o eli öpmektir. Allahm! Birinin üç yüz dirhem parası var, elbisesi var ona vurma, onu biz tutuyoruz. Bu adamın da eline bir dânecik geçse onu dağıtır, bu da Müslümanlık satmaktır. Bütün ilimlerde benden daha üstün olan öyle bir önderi getirin ki, ona yüz kere secde edeyim, bir kere değil. Eğer ben onun hazır olduğu toplulukta mimbere gider de tek bir söz söylersem, herkes bana güler. Ama ben size gülmem, edeple susarım. Ben çılgın mıyım? Her ne kadar bunlardan söz açıyorum ama siz nasıl kabul ediyorsunuz? O mutlu yüze yüz bin kere rahmet olsun! Allah bana onu öpmek fırsatını versin ve beni ona lâyık kılsın. Şeyh Muhammed Allahyı arıyordu, Allah adamıydı. Benimle görüşmek dileğinde bulunurmuş, ama görüşemedi. Ben de seninle buluşmak arzusunda idim. Bu, bana nasip oldu. Şu halde senin merteben nerede kalır? Evet, dedi ki: Ben, bir gün atımı feda edeyim. ilâç içmek için sen o bir dirhem parayı veriyor ve onunla birlikte yürüyordun. Halbuki sen âlimsin, para sarfediyordun. «Neden, niçin?» dedim. Çünkü o öyle bir adamdı ki, «Hayır, sen benim konuşma tarzımı anlamıyorsun.» Mademki vezir senin uşağındır, Adalet Bakanı kaç paralık adamdır! Bu Sultan sana köle olmuştur. Diyordum ki: Hocendî'nin vaızına gideyim, onun mescidine uğrayayım. Ama gönlüm dedi ki: Gitme! O yerinde

yoktur. Sonra gideyim de Ulu Camide oturayım, dedim. Her kim konuşursa söyle, söyle! diyeyim. İkinci büyük kapıya vardım, tekrar geri döndüm. Garip bir şey oldu. Hacının vaizi onun vaızın-dan daha iyidir, o zahir yönünden konuşur, halk onun öğütlerini tutarsa, binlerce faydasını görür, dedim. Dinledim. (M. 153) Hacının vaızında hayrette kaldım. Bu kimdir ki konuşuyor? Kimseyi göremiyorum. Ye, iç bir işe sarıl. Yazamıyorsan bari bir kalem kes! Onu da yapamıyorsan, bir kalem cızırdat. Her üçü de hoşa giden bir yemek gibidir. Biz hangisiyle uğraşsak. öteki işi bırakmış oluruz. Her üçü ile uğraşmak ancak vaizlerin işidir. Onların himmeti başkadır. Gayret yönünden yersizdir. Soylu bir edebiyatçı bir Şehzade ile iki ay meşgul oldu, ona güzellikle söyledi, sert konuştu ama hiç bir etkisi olmadı. O hep kendi sazını çalıyor, oyuncakları ile eğleniyordu, îki ay sonra Padişah geldi oğlunu görmek istedi, içeriye girince bir de ne görsün, oğlan başına bir peçe örtmüş oyuncakları ile meşgul, öğretmen de haylaz öğrencisinin elinde âciz kalmış, sarığım onun başına örtü yapmış yanına oturmuştu. Padişah, «Öğretmen nerede?» diye sordu. Peçenin altından gelen bir kadın sesi «Benim» dedi. Padişah; «Bu ne hal?» deyince öğretmen, «İki aydanberi hep onu kendi rengimle boyamaya, kendime benzetmeye uğraştım, başaramadım. Şimdi ben onun rengine boyandım, artık kendimi ona uydurmaya mecbur kaldım,» dedi. Ama öğretmen yine erkekti, ona ne ziyanı var? Mutluluk başgösterince sırasında vezir, padişaha, «Bu iş bu milletin işi değildir,» diyebilir. Sen şu ileri yaşta genç kuşaklara nasıl vaizlik yapabilirsin ki onun vaiz kürsüsünün altında oturuyorsun. Çulhanın biri vezirin makamına gitti uzakta edeple oturdu. Vezir sordu, «Nasılsın? Boş şeyler mi düşünüyorsun?» Çulha, «Ne yapayım,» dedi. «Allah rızası için sizin ululuğunuza güvenerek geldim. Ama bunun Allah rızası için olması işin zor tarafıdır.» Sonra vezir onu çok uzaktan görünce hemen Padişaha haber saldı, Padişah tahtından indi. Bu da yine Allah rızası içindi. Nihayet iki yıl sonra, «Yarın gel de babana bir vaiz et,» dedi. Vaiz etti. Hayrette kaldılar. Dedi ki: «Nihayet üç kere tekrarladım öğrendim.» öğretmen dedi ki: «Ben sana onun kulağında bin tayla-san var dememiş miydim?» Onun mimberi altında oturmuşlardı. Yedi yüze yakın Peygamber hadisi anlattı. Sonra İmamlardan soruyordu: Böyle bir hadis biliyor musunuz? (M. 154) Bundan sonra sizinle benim aramda söz yoktur. Kör gibi hep benim sözlerimi dinlediniz. Bunlar hep benim sözlerimdi, siz bu bir hadistir sandınız. Siz bunu nasıl söylüyorsunuz ki sen bize çok iyi bir efendisin ama biz sana karşı kötü kuluz. Güzel efendilik yönünden bizim kötü kulluğumuza karşı bizi esirge! Nara atan sarhoşa, az iç! diyorsun. Ey ham sofu! Su aşağı doğru akıyor. Fikir yürütenler bir dem içindedirler. Amber kokulu sağlam pabucu onun önüne bıraktım. Ansızın parmağım ayağına .değdi. Ateşte kızmış bir kızıl demir gibi olmuştu. Beyit: Çok damlacıklar, çiy danelerl gördüm, Ben onda Samîrî ile danası gibi kaldım. «Dünya bir oyuncaktır,» dedi. Bugün eğer onunla geçinemiyorsan bari yapma, açıktan gösterme bunu, beddua etme. Allahya ısmarlayıp onu inciltme. Çünkü o görünüşte her şeye katlanır gibi gösterir ama içinden Allaha havale eder. Öyle olur ki bizim nefesimizi keserler, ağzımızı tıkarlar; yahut bu gece aralarında konuşur belki de öldürürler. O dedi ki, «Ben sığınacak yerimi gördüm. O geniş yolda kandan başka saldırganlığa karşı cesaretli oldum. Onun düşmanı gibi ve yeşil toprak oldum.» Her gezegenin, öteki gezegene kavuşmasından bir Burç doğar. Erkeğin kadınla birleşmesinden nasıl insan doğarsa, elbise ile insan bedeninde nasıl sıcaklık olursa, iki birleşmeden de bir şey meydana gelir. Yaydan kirişi çıkarırsanız ne 'iş görür? Ancak onun kulağını bükerlerse o zaman yaralar. Söz ağızdan çıkar hiç bir iş ve muamele yoktur ki, o «Ben yoksulların yoksulu, düşkünlerin düşkünüyüm Allah benim nefsimi sizden iyi bilir?» demesin. Bir kimse sana bu sözü söylerse sen de ona söyle ki, «O sensin kıskançsın, kıskançlıktan dolayı da böyle coşuyorsun. Sen kendine de haset ediyorsun.» îşte her kim sana bu türlü söz söylerse, de ki: «O sen değil misin? Sen o yılanın başısın!» Biri sordu: «İblis kimdir?» «İblis sensin!» dedim. Eğer Cebrail kimdir diye sorsaydı, o sensin derdim. Her kim sana, falan kişi seni övdü derse, de ki, «Hayır beni sen övüyorsun da onu bahane ediyorsun.» Ona söyle sen onun sözünden ne

beni kutladılar. ben o gün gider bir nargile içerim. ona «îşte budur!» diye gösterirdim. senin için söylediğimi anlasın zamane fenadır. Mevlânâ da kıskançtır. Şimdiye kadar beni hiç kimse inkâr etmedi ki..» Hayır bu yanlış değil. . kımıldayın ki biz de kımıldanalım. Sonra benden ayrılmıyan. «Ey Müslümanlar: Harekete geçin. Kadir gecesi «İnnâ Enzelnâ» sûresinde bir kaç âyette işaret buyurulmuştur. «Benim dilediğim o ümmeti bana göster.anlaşıldığını nereden bileceksin? Gel de o sözü kendisinden soralım. görelim ne demiştir. Bana «Dünya müminin zindanıdır. İnsan olan kimse de o kitabın âyetidir. Yüz bin gerçek Allah eriyle Hakka yakın erenlerin canları önüme gelip baş koydular.. Mademki soruyorsun. Efendi ev sizindir. Bütün gün benim konuşmalarım da bu kıskançlık üzerinedir. Ama ötekinin kıskançlığı onu cehenneme götürür. O bin aydan hayırlıdır. öylesine yönsüz ve tarafsızdır ki! Ama zamanı gelmeyince ne yapar. Şimdi ey düşmanlar bana bir hile yapamıya-caksınız! Bana kuracağınız tuzakla şu Kaf dağını kaldırıp omuzlarıma yükleseniz. Ben sana ne dedim. ona ulu Allah (M. gerçeklemesin. Kadılık. hareket etmek gerekiyor. O âyet içinde âyetler vardır. Mevlânâ'nın sohbetinden. neden? diyorsun bana. Ben bir söz söylersem başka manada söylerim. Gerçi diğer bir âyette. Eğer Musa Aleyhisselâm gelse de. tekrar teşekkürler sunayım. Siz gitmeyin. Halbuki. öylesine zaman ve mekândan uzak. o kötülüklere karşı beni binlerce defa öğmüş olmasın. Aman ne izzet. Ben sanki bir inciyim. ben gider ve size Kaf dağı gibi teşekkürlerimi sunarım. Şiir: Nedir bu kanlı yaşlar. o halde şimdi durmadan kımıldanmak. ondan dolayı da bana kıskançlık ediyorsun ki ondan vazgeçeyim. Ancak hep gönül hoşluğu ve saygı gördüm. kötü söz söylemedi ki. Allah kitabını arkamıza attık. özgür kalayım. Ömrümüzü hep kadın sevgisi oyunları ile geçirdik. nasıl hoş olmıyayım. makbul kişilerden olurdu. ilim. Çok parlak olduğu için gizlenmiştir o Kadir gecesi. Parmağını kulağına kadar kaldırdı. gel anlatayım sana! Şimdi anladın mı? Bunu hep senin için soyuyorum. Olmıya ki kimse işitsin. Yıllarca yer altında bir takım adamlar. geri durayım. Hep devlete kondum. arkadan Allahya yakın yüz binlerce melek. celâl ve ululuğu en yüce olan Allah. silâhlı kişiler gizlemişti. buna bir kat daha ekle-seniz ve bunları hiç kaldırmasanız bile yine benim için bir can rahatlığı olacaktır. onun şerefini omuzlarımda taşıdığım halde ayrılayım. Seni bağda çağırıyorlar niçin acaba! Gel de kulağına söyliyeyim. ne ululuk var bende. Ayın on dördüncü gecesinden daha aydındır.» deseydi. Onun manası nedir acaba ne maksatla söylemiştir? (M. Halife bu hali haber aldı ve onu yakalattı. Bana asla bir kimse cefa etmedi. ona yaklaşmakta tembel davrandım!» buyurulmuştur. Ben hoşum. «Vah ne yazık ki Allah tarafına yönelmekte. Her dilden türlü türlü hüner ve marifetleri benim elime verdi. Ben niçin kendimi o kadar aşağılık göreyim? Bir kaç kere kendimi tanıdım. «Allah'tan başka Allah yoktur» dedi. Ama hayır bir Müslüman kardeşinin elini sıkıyorsun kımıldandıkca günahların dökülüyor. Ama o ancak sahtekâr bir köpekti. Kendi kendime adakta bulundum. fetva ve Kuran hepsi o Yahudideydi. 156) binlerce yakınlık göstermiş olmasın. sonra cübbe giyer ve bunu mendile koyanm. aşikâr neyim varsa sadaka vereyim. Eğer bu durumdan kurtulursam gizli. Yahudinin biri bazı Kuran âyetlerini ezberlerdi. Şimdi sanıyorum ki o durumdan kurtuldum. Bir kâfir elime su dökseydi Allah onu yarlı-gar. O ilâhî kitabın hesabını nasıl vereceğiz. Ama aylar arasında gizlenmiştir. pislik içine düşmüş bir mücevher gibiyim. bana yabancı kalmıyan bir kimse yoktur ki. Her kime öğüt yoluyla bir söz söyledimse bana o sözün karşılığını verdi. Ben bir hizmet görüyorum. Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır derler. Bendeki ahmaklık öyle bir kerteye geldi ki. Ama insanı cennete götüren o kıskançlıktır. Ben zindan görmedim. 155) Kera Hatun bile kıskançtır. Bağdat'ta kadılık yapıyordu.» anlamındaki hadis biraz garip geliyor. Allah da böyle buyurdu.

Bir delikanlı vardı, ona Zeynep hikâyesini sonuna kadar anlattım. Onun işine çok önem vermiştim, îstiyordu ki bir kaç gün orada, o sözü sonuna kadar tekrarlasın dursun. Anladım, «hayır» dedim. «O halde bütün bunları senin için söylediğime neden inandın da anlamak istemiyorsun,» dedi. «Evet,» dedim, «Anladım. Tekrar söyle» dedi. «Onu Mevlânâ'ya söyliyeyim de sana tekrarlasın» dedim. (M. 157) Ama niçin benim sana anlattığım bir şeyi tekrar Mevlânâ'ya söylüyorsun? Niçin tekrarlıyorsun ona? Diyelim ki siz bunu benden dinlediniz ama başkalarının bunu sizden nasıl dinliyeceklerine güvenebilir miyim? «Allahnın mağfiretine uğramış bir kimse ile birlikte yemek yiyen de yarlıganmış olur,» buyurulmuştur. Ama bundan anlaşılan ekmek ve yemek değildir, bu onun yediği manevî gıdadan yiyenler demektir. Yoksa binlerce münafık ve Yahudi, Hazreti Peygamberle birlikte yemek yemedi mi? «Allah arş üzerinde hüküm sürmektedir,» anlamındaki âyetin yorumunda ne demişlerdir? Bunun açık anlamından başka çeşitli tefsirciler türlü yorumlar yapmışlardır. «Bir adam Irak'a hakim oldu,» sözü de buna benzer. Bu sözü de Eş'ariye mezhebinin kurucusu Ebül-Hasan söylemiştir. Onun sözüne karşı bir araştırma yapmadan böylece inanmak gerekir mi? Bu sözden ne anlaşılıyor? Bu tâhâ sözü üzerinde de neler söylenmemiştir. Tefsirde açıklandığına göre tâhâ, Mu-hammed'in (S. A.) ismidir, yahut «Ey insan!» anlamına gelir. Noktalı, hareketli harfler, hele astronomların rakamları ta harfinde aşikâr imiş, bugün bilinmektedir ki, bunun yorumunu Levhi-Mahfuz'dan okumak gerekiyor ve o Levh üzerindedir. Allah rahmet etsin Ahmed-i Gazali ile iki kardeşi temiz bir soydan id'iler. Her biri kendi bilim dallarında eşsiz kişilerdendi. Muhammed-i Gazâlî özellikle türlü ilimlerde eşsizdi. Yazdığı eserler güneşten dahr parlaktır. Bunu Mevlânâ'da bilir. Kardeş1! Ahmed-ı Gazâlî Allahsal bilgilerde, marifet ve irfan konusunda parmakla gösterilenlerin sultanı olmuştu. Kulağı iyi işitmiyen fakih bile benim sözüme hayret eder. Her insan benim sözümü nasıl anlatabilir, başkalarına nasıl aktarabilir? Ulu Allahnın yüce zatına ant içerim ki Mevlânâ eğer benim sözümü başkalarına aktarmak isterse benden daha iyi aktarır. Bunu daha güzel nükteler ve manalarla süsler. Ama Mevlânâ yine de benim sözümü nakletmiş olmaz. Üçüncü kardeş Ömer-i Gazâlî'ye gelince, o da zengin ve büyük bir ticaret adamıydı, hele cömertlikte, bağışta hiç kimse ona yetişemezdi. Muhammed-i Gazâlî'ye birisi dedi ki şu senin kardeşin Ahmed hakkında diyorlar ki, o söz söylüyor ama hiç bir bilgiden haberi yok. Muhammed Gazâlî de Zahire adlı kitabını kardeşine gönderdi ve götüren adama tembih etti, «Git, edeple yanına gir, her ne harekette bulunursa dikkat et. Gülümseme, (M. 158) baş ve el hareketleri gibi her ne yaparsa gözden kaçırma! Gözün onun gözüne baktığı anda çok dikkatli ol, onun bütün tavır ve hareketlerini izlemiye çalış, ayak parmaklarına varıncaya kadar dikkat et.» Kitabı getiren adam içeri girince, gördü ki o, tekkesinde neşeli bir halde oturuyor. Ansızın gözü gözüne ilişince üstad tebessüm etti, sordu: «Bize kitaplar mı getirdin?» Adamın vücuduna bir titreme geldi. Sonra söze başladı, üstad diyordu ki: «Ben ümmîyim. Ama ümmî başka a'mî başkadır. O a'mî yani kara cahil, aslında kördür. Ümmî ise yazı yazmayandır.» Sonra, «Pekâlâ,» dedi. «Şimdi sen oku o kitabı ki, ben dinliyeyim.» Gelen adamcağız titriye titriye kitabın her yerinden birşeyler okudu, «O halde o kitabın başına şimdi sana inşad edeceğim şu beyti yaz» dedi. Beyit: Zahire neme lâzım, kitabı nideyim ben, Yârın dudağı varken, şarabı nideyim ben. İblis bir bahane, Adem nişanedir, iblis, karanlık, Adem ışıktır. İblis alçak, Adem yüksektir. Şu tarzda konuşuyordum. Dün hem kendi kendime söyleniyor, hem de hendeğin çevresini dolaşıyordum. Sözün sonu gelmiş, yenilgiye uğramıştım sanki. Sözün altında kalmıştım. Yenilginin verdiği güçsüzlükle ne yapayım diyordum. Eğer mimberde de söz bana böyle üstün gelir beni yıkarsa artık mimbere çıkmam. Efendi yalan gerekse yalan söyleyeyim, vaiz etmiyorum ki. Söz benim içimdedir. Her kim benden söz dinlemek isterse, benim iç âlemime gelir, ancak orada bir kapıcı oturmuştur. (Ona baş vurur.)

Korkak bir köylü, bir çok korkusuz ve cesur kimselerle dost oldu. O korkusuzluk ve teklifsizlik dolayısiyle de dostlarının hiç birisi ona, sen kimsin? diye sormadı. Ben kimim demesine de fırsat vermiyordu. Nihayet biri ben falan oğlu falanın dostuyum diye geldi, öylesine bir vuruş vurdu ki, onu iki parça etti. Ben bilmiyorum. Bunlardan bir şikâyet hikâyesi anlatırlar. Emire derler ki: «O adam şöyle böyle yaptı.» Emir görmeden bu olaya el koymak istemez. Çünkü kapıcı çok sevdiği bir kişidir. Olayı önce ona getirirler, onun huzuruna çıkarır ve derler ki: «Bu olay nedir? Bir bakıver.» Kapıcı der ki: Ben bakıyorum ama okuyamıyorum. (M. 159) O zaten gereksiz bir iş yapmaz sonra halvete çekilince kapıcıya sorarlar: «Niçin böyle yaptın?» Nihayet, «O bir dost idi bana bir daha yapmam diye söz verdi, gitti çok edepli ve niyazlı bir halde gitti,» der. Şimdi bu adam bundan sonra o kapıcıdan vazgeçer mi? Evet başka kapılar, başka kapıcılar da vardır, yol üzerinde başkaları da vardır. Ama o başkadır. Uzun süren işler gönül âlemine dayanınca, onu gönül âlemine götürürler, îçinde bir sır saklayan adamı sarhoş ederler ki, o sırrı açıklasın, sarhoşlukla her şeyi anlatsın diye. Ama gerektir ki, onu dinleyen kimse, o sarhoş sözleri arasındaki açıklamalardan hangisinin sır olduğunu anlayabilsin. Hiç söylememiş olduğum ufak tefek şeyler var ki, bu sözlerden bazdan ağzından kaçmış, tekrar üstü örtülmüştür. Mevlânâ Allah nuruyla yazar, bir şey bulur yahut bulmaz. Bunu gözden geçirelim ki, anlaşılsın. Görüyorsun ki, ben hep, Allah beni tasarruf ehli kılsın diye düşündüm. Halimi düzeltsin de, her şeye açık bir gözle bakayım, dedim. O namaz kılan kişiyi de böylece göre-miyordum. Allanın verdiği o tasarruf (bazen) kalmıyor, bende bir öfke baş gösteriyor, yokluktan tekrar varlığa dönüyorum. Bu işe şaşıyor ve kendime gülüyorum. Bu değişik haller içinde düşünmek gerekiyor. Çünkü garip şeyler görüyorsun, bir an içinde hal böyle iken bir müddet sonra şöyle oluyor. Gözünü yukarı çevirinceye kadar durum böyle iken, aşaği bakınca-ya kadar, şöyle oluyor. insanoğlu bütün geçici varlıklardan ve yaratıklardan üstündür. Çünkü onun görüşü, bütün arşı, kürsüyü, yerleri ve gökleri ve her ikisi arasında bulunan yaratıkları kapsayan bir genişliktedir. Allahya ait sıfatlara ortak olan bu yaratığın görüşü, bütün görüşlerden daha yücedir. Ne gariptir ki, ulu Allah, bütün sıfatları ile bu yaratıktan belirir. «Nerde olsanız, o sizinle beraberdir,» mealindeki âyetin hikmeti anlaşılır. Nasıl ki bu basiret, görüş sayesinde Allah herkese bir yön, bir alan göstermiştir. Başka tarafı görmesinler ve sapmasınlar diye. Birine kuyumculukta uzmanlık yolunu göstermiştir. Ötekine mücevhercilik ve kimya ilminin inceliklerini, sihir, bahane, büyücülük fenle-rini öğretmiştir. Bir başkası mantık, tartışma yolunda uğraşır; fıkıh, usul bilir. Daha başkaları öteki âlemin rahat ve sefası ile dolu olarak nuru ve Allahyı görür. Biri de şehvet, güzellik, aşk ile uğraşır, güldürü edebiyatı ile maskaralıktan hoşlanır. Yine başka biri de melekleri, hurileri, arşı ve kürsüyü bilir; bunlardan zevk alır. (M. 160) Bunlardan her birine bu köşke bir görüntü penceresi açılmıştır, âlemi başka bir balkondan seyretmektedir. Bunun halinden ötekinin haberi yoktur, öteki de berikinin halinden ve isinden anlamaz. Yüz binlerce, sonsuz sayıda canlı varlıklar, hayvanlar, böcekler, melekler ve başkaları için balkonlar açılmıştır. Tabip, astronom, bunlardan başka her kim daha yüksekten yürürse, daha çok balkonların açıldığını görür. O, ünlü kişilerden değildi, ama Ahmed-i Gazali' nin çetin bir işi vardı ki hep kendisine perde oluyordu. Hiç kimseye karşı o perde kalkmıyordu. O kendi kendine çok yiğitlik etti. Bir insan ki, gözünü göklere çevirse de melekler tarafına baksa, âyetteki, «Onu yerle bir etti,» anlamındaki hikmeti ve, «Gök yarıldığı zaman,» anlamına gelen öteki âyetin ilâhî kavramını görür ve okurdu. Öylesine gizli çileler çekiyordu ki, halk hiç anlayamı-yordu. Ama onun bu çile ve riyazatlarından her ne anlatırlarsa hepsi de yalandır. Çünkü o, bu çile ve halvetlerde hiç oturmamıştır. O bir bidattir, sonradan uydurulmuş bir âdettir. Muhammed (S. A.) dininde böyle bir şey yoktur. Hazreti Peygamber (S. A.) çilede oturmadı. Musa kıssasında: «Biz Musa'ya söz verdik,» diye başlayan âyetteki hikmeti oku ve düşün. Bu kör gözlüler, Musa'nın bu kadar yücelikle, Allah yakınlığı ile beraber, «Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye yalvardığını göremezler, anlayamazlar. Bu «Ulu Allahm beni cemalini gören kullarından et!» demek-tif. Bu sözün inceliği buradadır. Yoksa Musa'nın dileği, senin benim dileklerim gibi olsaydı sopası koltuğunda geçer giderdi. Maksat ya bu sır idi, ya öteki. Bu, hem de Musa'yı (hâşâ) ayıplama ve tartışma yeri oldu ama, Allah cemalini görecek ümmetler arasında tek ümmet Hazreti Muhammed'in ümmeti olduğunu Musa Peygamber biliyordu.

Ahmed-i Gazâlî, sözü geçen perdenin kaldırılması için uğraşırken ona bir ses geldi, yahut gönlünde bir ilham ışığı parladı. «Senin gözündeki perdeyi Zengan-lı şeyh kaldıracaktır,» denildi. Gazâlî hemen kalktı ve gitti gider gitmez de aynı günde hocanın ziyaretine uğradı. Onu semâ ederken buldu ve o semâ sırasında artık isteği yerini bulmuştu. Oradan Tebriz'e geldi. Tebriz'liler hep bir ağızdan, «Bu adam, filan güzel delikanlıyı görmek için gelmiştir,» dediler. Bir kocakarıya para vererek onun geçeceği yol üzerinde oturmasını, gayet gamlı ve kederli bir eda ile onu karşılamasını tembih ettiler. Ahmed-i Gazâlî, kadını bu halde görünce sordu: «Sana ne oldu ki böyle içlendin?» Kadın şu cevabı verdi: «Ben nasıl üzülmeyeyim ki! Ciğerimin köşesi, gözümün nuru bir oğlum vardı, sizlere ömür öldü de ona ağlıyorum.» Gazâlî sordu, «Öldü mü?» Kadın, «Evet,» dedi, «Öldü.» Gazâlî yol arkadaşlarına dönerek, «Ey kervan arkadaşları!» dedi, «Bana burada bir saat kadar müsaade eder misiniz? Aşağı inin de biraz bekleyin. Şu kadın acaba doğru mu söylüyor? Bunu bir araştırayım!» Arkadaşları, «Hay hay!» dediler, atlarından indiler bir saat kadar başını önüne eğdi. Ertesi günü güneş doğuncaya kadar murakabede kaldı. Nihayet, «Bu kadın yalan söylüyor,» dedi, «Çünkü Adem Peygamber zamanından bu saate kadar kalıbından ayrılmış ve dünyadan göçmüş olan yaratıkların ruhlarını yokladım. Bu kadının çocuğunun ruhu bunlar arasında yoktur. Artık yürüyün!» Tebriz'e geldiği zaman yine bütün şehir halkı birbirine geçti. Söylemesi hoş değil ama, Ahmed'in güzel yüzlere karşı aşırı bir tutkunluğu vardı. Ama şehvet yönünden değil. Çünkü onun gördüğü şeyleri başkalarının gözü göremiyordu. Onu parça parça etseler bir şehvet zerresi bile yoktu kendisinde. Davranışlarını bazı kimse ler hoş görüyor bazıları da onu durmadan eleştiriyorlardı. Tebriz'de bulunduğu sıralarda bir kişi vardı ki, onu yüz kere beğenip gerçekledikten sonra, tekrar yüz kere de inkâr ediyordu. Nihayet bir gün işi Tebriz Atabey'ine anlattılar. «Bize inanın yoksa buyurun hamam penceresinden onun halini bir görün,» dediler. Ahmed, hamam penceresinin önünde uyumuş, ayakları oğlancığın kucağında, mangala ödağacı ve amber kokuları serpmişler her taraf tütsü içinde. Atabey bir aralık geldi, hamam penceresinden ve külhanın bif kenarından içeriye gizlice baktı. Hoşnutsuzlukla geri döneceği sırada içeriden bir ses yükseldi: «Ey Türk yavrusu! içeriyi tamam gör de ondan sonra git!» Atabey hemen geri dönüp bir daha içeriye baktı, bir de ne görsün, Şeyh, bir ayağını kaldırmış ateş dolu mangalın içinde duruyor. Bu hali gören Atabey şaşırdı; ilk defa yanlış gördüğünden dolayı özür diledi hayretle ağlayarak geri döndü. Onun bir de âlim, erdemli, her fenne âşinâ ve müderrislik yapan bir müridi vardı. Bu adam, Şeyhin kulu kölesi olmuştu. Bu güzel çocuk konusunda kaç 'kere onu hoş görmüş, sonra inkâr etmişti. Çok kere şeyhin atının dizginlerini omuzuna alır, önü sıra yaya yürürdü. Oğlancık ise, Şeyhin terki bağına yapışmış yürürlerken yolda, Şeyh çocukla bir şeyler konuşur, gizli işaretler yapardı. Müderris, dizginler boynunda eve gelmeden onu on kere inkâr eder, dizginleri boynundan atıp kaçmak ister. Sonra tekrar, Şeyhin kerametine inanırdı. Başını açarak onun ayağına kapanmak kafasında düğümlenen vesvese ve kuruntulardan kurtulmak için çare arardı. Şeyh bu hali de biliyordu. (M. 162) O erdemli müderris, Şeyhin elinde bir saat ağlayan sonra bir saat gülen oyuncak bir bebek gibiydi. Bir gün Mevlânâ dervişlere nasihat verdi; onlara, bizim niteliklerimizden söz açtı. Dostlar, bu sözlerden çok duygulandılar. Mevlânâ buyurdu ki siz: «Allah yüceliğini arttırsın! Hüdavent Şemseddin-i Tebrizi'ye karşı ufacık bir hoşnutsuzluk ve cefa eseri gösterirseniz benim size verdiğim öğütlerle, sizin aşırı duyarlığınız sizin için kapalı kalacaktır. Şeytan, kurt sizin bu içten duygularınıza karşı gözlerinize kar sa-vuracak yani sizi yine şaşırtacaktır.» Dostlar kendi kendilerine «Hayır!» dediler. «Gidelim ondan af dileyelim, suçumuzu bağışlasın artık bundan sonra da Mevlânâ Şemseddin'e karşı terbiyesiz bir davranışta bulunmayalım.» Evin kapısına kadar geldiler, ama içeriye girmeye yol bulamadılar. Bunun üzerine onların bütün duyguları değişti. Yol vermeyişimizin sebebi şu idi: Ben kendi kendime diyordum ki, burası domuz ağılı değil ki azıcık pişmanlık duyan, azıcık içi sıkılan herkes dışarı fırlasın da buraya koşsun. Nihayet, o kadar yüceliği aşikâr olan Ahmed-i Gazâlî'ye karşı kötü düşünenlerin yersiz düşüncelerini ve ayıplamalarını çürütmek için, kendisine kitap gönderdiklerini, bir vakit bu kitaptan sözler nakledersen, hakkında yanlış düşünenlerin ağızlarını bağlamış olursun, dedikleri için kardeşinin bile kendi tekkesine gelmesine yol vermediği söylenir. Bir anlatışa göre yedi yıl, başka bir anlatışa göre de on beş yıl hep seferde ve yolculukta dolaştı. İnkarcılara derdi ki, «Burası domuz ağılı mıdır ki başına bir hal geldiği zaman buraya koşuyorsun?» Nihayet bu dostların hiçbirisinden bir şey beklemiyorum. Önce sizden ilim öğrenmem. Belki o zaman benim sözlerimi anlar, güzel güzel kendinizi niyaza hazırlarsınız. Siz kendi bilginizden, kendi hayalinizden dolayı benim sözlerimi anlayamazsınız. Öyle değil. Nasıl ki bizim falan dostumuzu bizden sorarlar. O fakih midir yoksa fakir mi? Dedi ki: «O hem fakihtir, hem de fakir.» «Ama nasıl olurki bütün sözleri fıkıh konusundadır?» Cevap verdi ve dedi ki: «Onun fakirliği o soğuk davranışlı insanların fakirliğine benzemez. Bunu o taifeye söylemek gerekmez. Ona bu halk ile konuşmak yazık olur.»

Sözü ilim yolu ile söylerler, sırları da işaret yolu ile anlatırlar. (M. 163) Onun sözleri söylenmiş olur", dünyalık söz olur. Mevlânâ bilir ki, bu şehirde büyüklerden biri vardır. O hep bizi görmek arzusundadır*. Hem bugün, geceye kadar ona hükmedersem ondan bana o kadar faydalı sohbet fırsatı erişir ki, sizden çok güçlü, bu mecliste oturanlardan çok olgun kişidir. Bugün, mademki sizde ne ilim öğrenmek arzusu ne marifet dinlemek isteği, hattâ dünyaya ait bir dilek vardır. O halde size her ne yapmanızı emredersem, yalnız sizin faydalanmanız içindir. Bir kişi sizinle dervişler sohbetinden söz açarsa, inançla onu dinleyin. Mademki dinlediniz, türlü yollardan onu inkâra kalkışmayın ve mademki işittiniz, bu af dilemek resmî bir adettir, hiç bir değeri yoktur. Bin türlü kötü sebeplerle bozulur. Abdesbin bozulduğu gibi karnından çıkan yel gibi geçer gider. O zaman, «Yarabbi, nefsimize zulmettik, sinemizi temizledik dersin!» Bir gün, «Mevlânâ Şemseddin şunu oku!» diye bir Şeyhin risalesini getirdiler. Onu ezgi ile, musiki makamiyle okurken alay yolu ile durak ve aksanlarını da ihmal etmiyordu ve diyordu ki: «Ben bunları bilmem. (M.164) O ne yüce Mustafa ki, sefa kaynağında bütün hayallerden uzaklaşmış, kendini bütün kuruntulardan kurtarmıştır.» Hayal hakkında aynı sözü üç kere tekrarlıyor ve diyordu ki: «Ey hayal git benden! Eğer gitmezsen ben gideyim.» O direk üstünde yürüyen ip cambazı, iki gözü bağlanmış ayaklarında takunyası, başında su testisi, elinde dört parça eşya olduğu halde ip üzerinde ayaklarını gıcırdatarak ileri doğru yürüyor, tekrar dönüyor, ansızın kendini aşağı atıyor, iki ayağı ve koltuğu ile ipi tutuyor, sonra tek parmağı ile kendini asıyor, tekrar ip üzerine sıçrıyordu. Öteki arkadaşı da şişmandı, ansızın aşağı düştü, arkadaşı ip üzerinde hep ona seslenir, «Seni falan hocanın adına getirdim,» diye bir ağlama tuttururdu. Hemen sopaları, çarşafları toparlar, bol bahşiş alırlardı. Bunlar cambazlığı deniz kıyısında öğrenirler, ipten düşerlerse su içine düşerler. Bu suretle uzun çalışmalar sonunda usta birer cambaz olurlar. Ondan sonra da karaya gelirlerdi. Yavaş yavaş sopalarını daha yükseklere çıkarır, ip üzerinde durma ve yürüme usullerini öğrenirler. Nasıl ki hilâl dolunay oluncaya kadar, taştaki yağmur yakut haline gelinceye kadar, denize yağan yağmur taneleri de inci oluncaya kadar sabır gerekirse, bunlar da sabır ve çalışma ile uzman birer cambaz olurlardı. Mısra: Koruktan zamanla helva yaparlar. Bana ne zaman söverlerse hoşuma gider, övdükleri zaman da üzüntü duyarım. Çünkü övme öyle olmalıdır ki, arkasından sövme olmasın. Yoksa o övüş münafıklık olur. Nihayet münafık kâfirden de beterdir. Âyette de işaret buyurulduğu gibi münafıklar cehennemin en derin yerindedir. Kâfir dedi ki, «Bu sefer gel de beraberce Şam'a gidelim, güz gelir gelmez gidelim.» Benim hiç ilgjm yok, bu müritler ahmak insanlardır. Her biri bir yıllık kazancını, şunu al da git, diye bana verselerdi,Hümam da iki üç dirhem buna kalsaydı, on iki bin dirhem tutardı. Ben gizlice haber gönderir, derdim ki: «Ey Mevlânâ, epeyce para toplandı kalk gidelim!» Onu kaldırırdım. Onunla bir müddet hoş geçinir ve yine dönerdik. Bunu anlatırken hatırıma meşhur vaiz hikâyesi geldi: Vaizin biri, konuşmasının en hararetli bir yerinde mecliste bulunan cimri bir zengini harekete geçirmek için, «Ey cemaat!» dedi. «Bana Allahsal bir ilham geldi. (M. 165) Bu saatte şurada oturmuş olan bu efendinin güzel, ince ve şerefli hatırından geçiyor ki, gideyim, vaktin şu vaizi olan bilginin başına Allah rızası 'için hemen şu makamda yüz dinar saçayım.» Cimri zengin dedi ki: «Ey vaiz efendi! Size gelen o ilham sizin gönlünüzün sefasından, sizdeki iyi niyet yönündendir. Ama Allahın yüz bin laneti benim hatırıma olsun ki, asla böyle bir şey düşünmedim.» Bu böyle geçti... Bakalım herkes bu ırmaktan nasıl geçecek? Şam Kadısı Hoy'lu Şemseddin'e eğer kendimi ver-scydim, ömrünün sonuna kadar işi düzelecekti. Ancak ona hile yaptım o da o hileyi yuttu. Vay o güne ki ben hileye başlamayayım! Zaten işim ne? Hileden başka ne yaparım? Allahnın da işi budur. Hile etmek. Bugün gidelim diye bir at alırsam ne olur. «Gitmeni istemiyorum,» diyorsun. «Böyle olmaz. Sana bir at alayım ama, yine burada kal, gitme.» Senin söylediğin bu söz bile bir hile ve mekirdir. Benim işim yok. Müslümanlık, arzusuna karşı gelmek, nefsine uymaktır. Kâfirlik de kendi keyfine uymaktır. Diyelim ki, biri imana gelmiştir. Bunun anlamı şudur: «Ben artık arzularıma, nefsime uymayacağım, buna söz verdim.» Bir başkası da, «Bu benim işim değildir,» dedi, «Ben bunu

«Mümin. O. Halbuki aldanmayasınız.» diyor ama dürüst değildir. Sahabeler. kitap da yazmamıştır. Onun hırsızlığını anlayanlar yüz bin kutsal canı böyle bir hırsızın ayağına saçarlar.yapamam.» der.» buyurdu. «iyi davranış. Banş isteyen bir kimse de ona göre davranır. ikinci lokmaya.» Pişmanlık duysun. Hayır. resmî işlerden bir bilgisi yoktur. Size demiyor Her görünüşe muyum ki. ne fena işler yaptım! O ne iş idi ki ben yaptım. ona göre konuşur.A. öteki cihanın akıl mertebelerinin nasıl olduğunu söylersem bu da bir mekir ve hile olur. 166) Bu hadisi de Kadı Şemseddin-i Hoyi ders sırasında anlatmıştı.» Ama başka biri de diyor ki: «Ben Müslümamm. işin iç yüzünü kavrayabiles'niz. Kâfire de münafık olmadığı için şükretmek gerektir. üçüncü lokmaya Mikâil'in adı ile dördüncü lokmaya Azrail'in adı ile başladım. Cehennem halkı cehennemi boşalttıkları zaman. tatlı dildir. oraya erişince O sana hal diliyle anlatır ince. «Hak kulun aynasıdır. «Her kim bir Zim-mî'yi yani Müslüman olmayan bir insanı incitirse beni incitmiş gibi olur. çünkü kâfir değildir. herkes burayı boşalttığı halde siz hâlâ içerdesiniz!» «Bizler nifak ehli kişilerdeniz bizim için ne kurtuluş umudu kalmıştır. bir söz söyler ki. Onun gönlünde güzel sözler ve hareketlerle barışsever bir insan olduğu inancını yaratır. kendi keyfimce yaşarım. «Müminim. Diyordu ki: «Filan kişi bu kadar şiir ezberlemiş. Açık ikiyüzlülüğe kapıl-mayasınız. O ahmak bir iş yapar. Onun maksadı bir din adamını kötülemekti. Hazreti Peygamber (S. ince. ancak haraç verir. Ama bu pek yaygın değildir. Gönlü çaldıklarına bağlıdır. (M. artık heva ve hevesten de üzgünüm. karşı durmayı bırakıver» dersen ne çıkar? O. tecrübe sahibidir. Çünkü yoksulluk lokmasıdır. Şemseddin-i Hoyi'ye biri karşı çıktı ve şöyle bir tartışma açtı. Ama yaygın değildir ancak manaya âşinâ olan. pamukları kulağınızdan çıkarın da kuru sözlerin esiri olmayın. Garip hadisler arasında anlatırlar. soğukluğu açıktan belli olur. onunla özgür kimseleri parasız pulsuz kendinize köle yapasımz. Sana. Cebrail'in. «Doğan kuşuyum. Yarabbi. . 167) Meğer o bir kuruntu idi ki. gözünüzü kulağınızı açasınız ki. Olgun söz böyle dolgun olur.» dediler. kapıları kapandığı sırada cehennem harap bir boş eve dönerken münafıkların feryatları duyulur. Dedi ki: Bugün Allah adı ile bu birinci lokmaya başladım. Ama söz eridir. şeytanın teşv'ki. O açık nifak bizden ve dostlarımızdan ırak olsun ama insanoğlunun yaratılışında olan o gizli nifakı da ondan söküp atmaya çalışmak gerektir. (Onun iç yüzünü ancak Allah bilir yahut Peygamberin rızasını kazananlar bilir. Ancak o bir hırsız ki içinde hırsızlık zevk ve muhabbeti vardır.» diyor ama imanı yoktur.» (M. senin uyruğunum. Mümin üzerine şükretmek gerektir. Görmüyor musunuz ki. Müminin aynasıdır. o ne haraç versin ne de arzularından vaz geçsin. yaptıklarımdan ettiklerimden ve dediklerimden pişman oldum. benden bir söz çıktı onun hatırı kırıldı. soruşturmadan yaptıklarını açıkça söyler. Yine hadiste.) Savaş adamlarına nasıl olur da sır verebilirsiniz? Ona. «Gel şu savaşı.» buyurulmuştur. «Beyazım. «Dostunum. kargadır. Ötekinin ise hiç bir şeyden haberi. Her nerede bir kavga görse.» der ama değildir. Bu cihanın aklı ve bu cihanın hissi iledir. sırası geldiği zaman nasıl konuşuyor.» der ama siyahtır o. devlet ve divan işlerinden bir kaç şey öğrenmiştir.) «Size helâl olan sihir sanatından haber vereyim ki. «Dürüst adamım. savaş sevdasındadır. Müslümamm. zahir bilgisi. öyle bir hırsıza benzer ki iş-kence yapmadan. Onlara sorarlar: «Siz nasıl bir toplumsunuz ki. kendi havasına uyar atılır.» Şimdi bunların aralarındaki ayrılık ve derece farkı. O. çalışır ki.» Ama istiyorum ki.» anlamına gelen hadislerdir. tecrübesi yoksa görüyorsun ki yeri geldiği zaman hiç bir şey söyleyemiyor. şeytanın hilesiydi.» buyurdu. kul da hakkın aynasıdır. Şiir: Üstadın aşktır senin. Bugün bir açık nifak vardır bir de gizli nifak. Ötekinin ne kadar geniş bilgisi olursa olsun. her fenden. eğer birinin kulağına •giderse o da barışa yanaşsın ve desin ki: «Ben çok utanıyorum. «Ey Allah elçisi bize bildir.» Peygamber de buna razı oldu kabul etti. Bundan daha önemlisi. duygu ve düşünce yönün-dendir.» Buyuruyorsunuz ki: «Nihayet onun ezberinde bir şey yoktur. işin iç yüzünü bilen kimse bundan bir pay çıkarır. ne de burada kalmak imkânı. kâfire berat verdi ve buyurdu ki. en alçak ve derin yerleri bomboş kaldığı.

kâfir ölmeyeceksin. yahut nezaket icabı sanırlar. alsın da giysin diye.) mübarek sözlerinden hiç birinden irkilmedim. onunla Arapça konuş!» Acem bir saat kadar düşündü. Umarım ki sen bunlar arasında en doğru olan sözü söylüyorsun belki kendinden hiç bir şey söylemiyorsun. Çarçabuk dosta anlatmak ve söylemek lâzım gelir.» Bu söz onlar için faydalı oldu çünkü onlar anlamıyorlar. Biliyorlardı ki. Burada kendi maksadını o daracık düşünceye sığdırmak gerekmez. Ben dünyayı hiç de zindan görmüyorum. Bir taraf belki öteki taraftan daha üstündür. Gün olur ki ateş içinde heybetli bir dille konuşur. onu gereksiz sözlerle niçin daraltmalı? Pek hoş olan bir âlemi kendine zindan gibi daraltmak nasıl uygun düşer? Bostan gibi olan bir cihanı kendine daracık bir zindan etmek. Kafasında hazırladığı Arapça sözleri unutmamaya çalışırken. Senin perhizin. şu anlamdaki Arapça sözleri kekeledi: «Yarın ben. eteğini çeksin. 170) Su sertçe akmaktadır. Ancak o hazret. Zaten doğru konuşmak lâzımdır. «Dünya müminin zindanıdır. Şimdi bu îhlâs sûresi yani söyle ki «Allah tektir. gizlice eteğini çekerler. bir din bilginiydi. Bizim zindanımız bostan olunca ya bostanımız nasıl olur? Bir seyret de gör! Hazreti Peygamberin (S. Siyah şalvarlı denen. kurtulacaksın ateşten. Ebûleheb'in iki eli kurusun! Alevli ateşe götürülecektir. sen Müslüman olarak öleceksin. «Şimdi bende ne küfür kaldı.» âyeti ile Tebbet'ten her ikisi bir olur mu? Bu îhlâs sûresinin anlamı Allah sıfatlardan başka değildir. edep yerlerini çıplak etsin ve bunu halkın gözü önünde yapsın. Onlar bu hali yorgunluk. «Zindan nerede?» diyorum. Elbette kolay olmaz onun ilk inançları hatırına gelmediği gibi ona yol da bulamaz.» Eşekçi sordu: «Bugün de öyle misin? Yâ Şeyh!» Onu çekmeyen kıskanç fakihler akşam namazını kıldırması için sözbüiiği ettiler. yüzünü Meliki Âdil'e çevirdi. eşekçi: «Ne diyorsun?» dedi. çabuk çabuk. Ben onlara (M. «kulların zindanı. oradaki hizmetçiye gözüyle işaret ederek. onlardan ayrılman bizim dostluğumuz yüzünden olmuştur. Onlar bir şey işitmek için kulaklarını dört açmışlardır. Şeyh. helak oldu. ne Mecusîlikten. «Gel de şimdi anlat bakayım. Perhiz şu cihetten gereklidir ki. ne de ana ve babadan kalma inançtan ne kaldı bende? Gerçi bundan önce de her neye inandım. namaz vakti geçsin. Şeyh ona seslendi. Hoca. acaba bu bahsi dost ile nasıl konuşayım? Dost zaten hali görüyor. O da öteki gibi gülmez ve der ki.» dedi sultan. Bindiği bir eşeğin sahibi ile kavgaya tutuşmuş. 168) dedim ki: «Sizden şu sebsple ayrılıyor ve sohbetlerinizi terk ediyorum: Siz dervişi incitiyorsunuz.» buyurulması belki her iki eli de açıktır anlamına gelir. Kullar başka bir toplumdur. sonra iyi eşekleri başkalarına verdin. «Bu adam Farsçadan anlamaz. acaba bu sözleri dostlar mı söylüyorlar yoksa bizi ayıplayanlar mi? Hangisini ele alalım. Hayret edilecek nokta şudur ki.» Bu hoşgörme. lük yürümesini bilir misin?» «Hayır. Halbuki geçen gün bana iyi bir eşek gösterdin. Eşek sahibi biraz uzaklaşmıştı. Senin huzuruna geldim. daha hoş ve aydındır. derler. yahut başka sebeplere yorarlar. Nuh Peygamberin oğlu gibi kara yüzüne erkekçe bir tokat vurur. sonra öteki ayağını da aynı veçhile tekrar basıp sürükleyerek aksaklık örneği gösteriyordu. daha geniş. Şimdi söylemek gerekir ki. çirkin hayallerle oyalanmak. Ama Hoca işi sezmişti. dostluktan da değildir. dostu uyurken biri gelsin. Kendimde küfürden de. Allah kelâmıdır.» demiş.. Ancak şu. ne iman. kendini karanlık bir âleme atmak. Arapça konuşacağı kelimeleri zihninde hazırladı. öylesine hoşum ki şu hoşlukla iki cihana sığamıyorum. Eğer hatıra bir şey gelir de bu sözü söylersen falana bir zarar gelir düşüncesi ile o sözü saklamak gerekmez. feleklerden daha büyük. Umarım ki bir vakit bizi kötüleyenler yahut hayalle uğraşanlar arasında bizim hakkımızda konuşulurken bazıları tereddüt gösterirler. Şeyhin meclisinde bulunanlardan biri diyordu ki. o Fatiha okumasını bile beceremez.. Bu tıpkı şuna benzer: «Adamın biri ırmak kenarında yıkanmak için elbisesini soyunur ve suya atlar.» Ona dediler ki.A. arada duraklıyor. ahval şöyledir. Başı sonu belli değildir. Topal eşeği bana getirdin.» dedi.» dedi. keskin akan su onu kapmış ve götürmüştür. Nasıl diyorsun ki Tebbel nedir ki?» Ebû-lehep ziyan etti. Şimdi öyle hoşum. «Ey ulu sultan. Pabuçları giydikten sonra yerinden sıçradı. Dost ile her ne gelirse. «Getir şu pabuçlarımı. vesveselerle. Ben bir vakit bu türlü söz söylemiştim. Onu kaptığı gibi aşağı doğru sürükler. iman getirdimse yavaş yavaş o ilk inançlardan vazgeçtim. her saat yüzüstü kapanıyor. Bundan dolayı âyette. Nasıl ki o gün demişti ki:. Bu sözleşmeden sonra onu söze tuttular ki. Bir ayağını basıyor ötekini sürüklüyor. Gönül ki.» dememiştir. «Allah ve Resulünün iki eli arasında. «Eğer ben de onun gibi gülmezsem beni çıplak eden zavallı incinir. yönünden değildi.» Bu yol çok çetindir. ipek böceği gibi daracık bir koza içinde kuruntular. Onu koruyan Meliki Âdil de onun kim olduğunu bu vesile ile anlasın. «müminlerin zindanı. der geçersin. zindanı kendimize bostan yaparız. güzel bir eşek. Ne çar'e ki. Eğer dost olan arkadaşına söylemezsen ne kadar araşan bu konuda sol yönü bulamazsın çünkü onun her iki eli de sağ eldir. elbisesinin bir kenarını açsın. imandan da bir şey bulamadım. Ne Yahudilikten. O ise elbisesinin bulunduğu yere doğru atılmaktadır ki. Meliki Âdil ona çok inanırdı.Dostluk o mudur ki. Farsça diyordu ki: «Bu eşek kötü yürüyor. «Sen lük. (M.» .» anlamındaki hadiste şaşaladım. hep gafil uyumak ne demektir? Biz o kimselerdeniz ki. Her ikisi de birdir. Tebbet âyeti ile ihlâs sûresi arasında hiç bir fark yoktur. göklerden.

Meğerse sevdalı olmuştur. Bundan faydalandın. ibrahim Peygamberin ateşe atılması. kurtuluşa ersinler ve başka ümmetlerden üstün olduklarını anlasınlar. oradadır o. Eğer böyle olmasaydı. bu günahsız Kimya'dandır. Âyette. Kedi ise kendi nefsinde bir topluluktur.A. «Tamam artık yüz sopa oldu. Şimdi tekrar karşıma gelmiyorsun. Bir kimse bütün lütuf olsa bile yine eksiktir. Ondan çok zahmet çektim. Ona dedim ki: «Dâye kadın seni aç bırakıyorsa annen yerinde duruyor.» dediler* Âlâ ile Muhammed Taceddin şikâyettendi. Allahnın kahir sıfatı içinde hem lütuf hem de kahr vardır. «Ey hoca.» dedi. Derlerdi ki: Önün önünde ders okurken henüz çocuk idim. Ola ki onlara da sözü geçen o istiğrak mutluluğundan bir koku erişir. evliya zümresinden bazı kimseler vardır ki yanan ateşe atılırlar ama asla yanmazlar.Muhammed Aleyhisselâmın ibadeti ve işi istiğrak yani Allahsal düşünceye dalmak idi. 172) Korkma hemen söyle. Ümmet için bu beş vakit namaz ile yılda otuz gün orucu ve Hac törelerini emretti ki. Şu halde demektir ki. Sonra diğer bir âyette. Bana böyle sövüp saymazdı. yanaşın da senden hiç bir eser kalmasın. kendisim bu derece sertleşmiş görmesin. hizmet gönül hizmetidir.) sıfatlarından biri ile vasıflanmış idi. Ama o ilâhi düşünce ve temaşa âlemine ancak Ulu Allah'da kendini yok etmekle varılabilir.) düşmanı da Yahudi idi. birleşebilselerdi.dişi kerim değildir ki! Evet. Tekrar o kadının yanına gitmeyeyim de ne yapayım? Gideyim de çabucak geri döneyim. Gizli bir topluluk da vardır ki. Ben dışarıdan düşünüyordum ki. onunla uğraşırken ötekiler kedinin gözünü tırmalar. bu fareleri temizlemeye çalışırlar. Tekrar hapşırdın mı. onlar da o temaşadan yoksun kalmasınlar. Kerim. Ben onun için öylesine kavgalar ettim. Artık aramızdaki muhabbet kesilmişti. (M. Nasıl ki. Kullardan pek az kimseye istiğrak mutluluğu verilmiştir. Lâkin yine Yahudi olarak öldü. bir daha şifalar olsun duasını tekrarlarım. Benim çöme-zimdir.A. evet oradadır. «Senin için pirinç mi pişirelim. gerçek amel ve ibadet için yol yoktur. yanlış okuyor. Nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselâma göre. Ama Allahnın aziz kullarından öyle kediler de vardır ki. Artık gideyim dedim.» Evet. Ev bana çok yabancı geliyor. Yüz binlerce fare toplansa bile tek bir kediye bakmak cesaretini gösteremezler. kedi topluluğun remzidir.» buyurulmuştur. Bakıyordum çok yanlış konuşuyor. Farelerde eğer toplanma cesareti olsaydı. Nasıl ki. sizden de şifalar olsun demek. Bütün fareler gibi bu dinin evini yıkmaya çalışırlar. Yüz binlerce vesvese veren Şeytanlar. kedi nihayet bunlardan birini yakalar. Sen de aynı yangının içinde yanar gidersin. yaraşır. Çünkü kedinin heybeti onların bir araya toplanmalarına imkân vermez. O bana karşılık olarak bunu yapar. onların her şeyi gizlidir. eteğimi tutmuyorsun. (M. Musa Peygamberin yetişmesi ve onun düşman elinde beslenmesi hep Allahnın birer cilvesidir. Hiç olmazsa kaçarlardı.» dedi. Dedi ki: «Ali'yi düşman bilenlerden bir Haricî vardı. onun aksi sıfatı da vardır. Evet Peygamber Allahın lütuf ve irşadını biliyor muydu ki önce yoldaş sonra yol buyurdu. Ama Alâ'nm (Ala-eddin) düşmanı dedi ki: «Ben öyle söylerim ki Hazreti Muhammed'in (S.A.) dininin yol kesicileridir.» cehennemden söz edilmektedir.» diyordu. onu görür görmez boynuna sarılayım. söyleyemem. Hakkın terbiyesindendir. Böyle bir toplum için çok sert bir insan gerektir. Yallah aslan gibi erkeksin. yoksa turşu mu istiyorsun?» diye sordu. Nasıl olur ki. kerametleri gizlidir.» dedi. Ali için o öldü. demiştir ki. başına atlar elbette onun işini bitirebilirlerdi. Gönülden dışarıda (halkın yüreğinde vesvese veren) Şeytana işaret buyurulmuştur. Sen ise gidiyorsun. o gün her biri soruyorlardı: «Acaba Ebubekr'in elinden kılıç vurmak gelmez mi?» Sahabelerin her biri Muhammed'in (S. korkular vardır. «Biri gelmiş pazarda oturmuştu. o arkasını Kalenderîlerden asla esirgemez. kudretli bir kişisin. Allahya kulluk nerede kalır? Dinin bu açık teklifleri ve ibadet ne işe yarardı? Bu şeyhlerin bir çoğu Muhammed (S.» O erkek . O biliyordu ki herkese. 171) Yüzüne tükürdüğün zaman ses çıkarmayan kimse yoktur. Bir sopa vurunca. Ancak o sözlerin üçte biri söylenmiştir. elinden âciz kalıyordum. Kendi kendine: «İş gönül işidir.» Senden hapşırmak. kulluk da gönülden kulluktur» buyurdu. Ebubekr Ömer'e sormuştu: . zıp sıçrıyor. Yanmak ona derler ki. Birçok has Allah erleri vardır ki. Ona lütuf da yaraşır kahr da. Ama gerektir ki onun madenleri biz olalım ki. Hakikatta bunlardan her biri onda teker teker belirmektedir. Bazı şeyler var ki. «İki horozun yok mu?» «Var. O halde niçin gitmiyorsun çabuk git! Ona ya pire diyeyim yahut çekirge. içlerinden bir kaç fedaî fare çıkabilseydi. «Dâye kadın bizi aç bırakıyor. ben senin adını biliyorum da sen benim adımı bilmezsin? Ona söyleyince hemen gelir. Fare dağılmanın. hayli gün önümde diz kırmış oturmuştur. Benim adımı ona söyle. onlar da gizlidirler. Güya pazarı yakacaktı. oruçtaki açlık nerede. «Ey ahmak. Çünkü zıp.» Ona dedim ki. Allah'ya bile hep lütuf ve rahmet sıfatı yaraşmaz. «Etrafında bulunanları kapan. dostlarla cenkleştim ki! Müminler ulusu Hazreti Ömer bile hiç bir şey için bu kadar uğraşmamış ve bu kadar söylememiştir. «Kabe'nin içine giren güvende olur. feryatlar. onlardaki korku toplanmalarına engel olmaktadır. Hazreti Ali daha cenkçi idi. sırlarını herkese açıklamazlar. Ben dedim ki: O. Yatırıp eline yüz yahut bin sopa vuruyordum. Bu bağa gitmenin etkisidir. Hiç şüphe yoktur bunda.

selâm verdi almadı. Acayip şeyler anlatırlar: Onun atının dizginlerini omuzladığı halde inanmıyordu. (M. 173) Kişi sevdiği ile beraberdir. bu namazın hakikati.» dedi. Koşarak geldi ve gördü ki. «Doğru söylüyorlar. Hakikatte onun eteğinde bir avuç fındık ve kuru üzüm vardı. başka bir sefer daha söz. buyurdu ki: «Ben adalet gösterir. îyi olmasam bile böylece perhiz ediyordum. Vaiz başladı. günahkârdır.» diyemem. Ama içim çok hararetli idi. «Şeyhten yüz çevirdikten sonra. su döktü ve meclisten dışarı çıktı. Bana diyorlar ki: Bir topluluk senin hakkında o bidatçıdır. bize inanmayacaksın sen?» «Ey Allahnın elçisi. Hazreti Muhammed (S. sonra içeri geldi. Bundan sonra iyileşinceye kadar böyle perhiz edeceğim. Bir şeyden anlamaz. Ama daha çok onunla konuşurum. bir hafta hamamda kalmış. .«Benden sonra halife olursan ne yaparsın?» Ömer (Allah ondan razı olsun). O zaman bu hal yok idi. Bu saatte de zararlı çıkardık.A. bir ayağını o delikanlının kucağına. Asıl söz eri. Şimdi mecliste değil. bunu istiyordum zaten. henüz satranç oynamakta. şeyh uzakta mıdır?» «Çoktan geldi. inkâr ediyor ve diyordu ki: «Filân şeyh. Bu sefer feryada başladı. pek levend bir boyu var. Ben hiç kimse için. Bunlardan da kâh birinden. O gece Hazreti Peygamberi rüyasında gördü. istedi ki geri dönsün. Şaşırmış hayran kalmıştı. dedim. öteki ayağım da reis oğlunun kucağına koymuş. Yersiz bir laf söylerse onu bilirsin. O sırada delikanlıyı getiren reisin adamı toprak başına olsun. Bu biricik sevgiüli ile nasıl sabredebilirim? (M. vücudunu ayakta tutmak ayıptır. «Sen ne yapacaksın?» «Ben yapabilirsem bir perde örtülürüm. o zaman işaret yolu ile söylemek mümkün değildi. «Bırak ne söylüyor dinliyeyim. Yüzüstü düştü ki. Rubai: O put. 174) Sana önce çok kuvvetli bir ilgim. ne de kötülük düşünürüm. Aynı zevk ona da erişti. Şimdi bunu tekrarlamazsam şaşılacak şeydir. Kuru üzüm eteğinde duruyordu. Sordu. «O bir avuç kuru üzümü o tabak içine dök ki. meclisimizin süsüydü. aşırayım da onları susturayım.» Bu saatte o mubahci (her şeyi hoş gören birisi) olmuştur. Hiç kimseyi ne kötü işlerle ilgili görürüm. Şeyhin evinin kapısında reisin oğlu ile satranç oynadığım gördü. Bugün dost ile sevgili ile de benim sabrım böyledir. İstiyordum ki. «Böylece fesadı. benim maksadım bu idi diyebilen kişidir.» derler. sevgim vardı.) bile. karşısına geldi.» buyurdular. «Seni ne zaman inkâr ettim?» «Ama bizim dostumuzu inkâr ettin. «Artık ne zamana kadar bu imansızlık? Bari Seyyid-den utan!» Hemen geri döndü ve şeyhin ayağına kapandı. Şimdi müsaade et de bir söz daha söyliyeyim. Müminler tek bir vücut gibidir.» İnanmıyordu.» dedi. Eğer söyleseydim beni mazur görmezdin. Ancak başlangıçta görüyordum ki. Zaten bende söz kalmadı. hakkı gözetirim. bir çılgın gibiydi. Şimdi sen bana söyle bakayım. O mecliste olmazsa kıyamet bizden kopar. çabuk kalk! Ben başka birini buldum. ona çok iltifat gösterdi. «Senden adalet yağıyor. Ateş mangalında kebap pişiriyor. onlar imanlı kişilerden değildirler. dilberiydi. Ama Hazreti Peygamber kendisinden yüz çevirdi. onu ziyarete koştu. şeyh arkasından seslendi. beraberce oturdu. «Başını yere koymak. Konuşmak düşüncesinde değildir. Onun hali nasıl olacaktır ki. nerelerde salınır? Yüce bir servidir o. Ben de.» «Doğru söylüyorsun. Yarlıganmayı da. kendi oğlunu işlediği zinadan dolayı ceza olarak eliyle sopa atarken öldürdü. «Bidatçıyım. «O fasıktır.» dediler. içyüzü nedir?» Önce felsefecilerden bazıları.» buyuruyor. Maksadım ne idi? Felsefecilerden naklederek anlattım ki. Hakikatte o bir dosttur. benim de maksadım bu idi. Bu gözağrısı sana sefa verdi dediğin güne kadar. Tekrar inancı bozuldu. Bu zevk sahibi bir adamdır. Ama biraz sonra filân genç selâm verdi. Bugün mademki o kişi sensin bu da sana yaraşır. Peygamber buyurdu ki: «Bizi daha ne kadar inkâr edeceksin. Ömer de Hazreti Ebubekr'e sordu. ancak kötü düşüncelerin içimden temizlenmesi için Allahdan dilemekteyim. Ben diyorum ki. perhiz ettim. Başka ne kaldı artık! Mimberin üstünde ilk vaiz çıktığı vakit okuduğu tevhicl şu anlamdaki rubaî olmuştu.» dedi.» dedi. eksikliktir. bozgunluğu önledim. o buradan gitmeye karar vermiştir. yapmacık şeylerle uğraşıyor diye beni ayıplamaya başlamış. kâh ötekinden şeftali topluyor.» Nasıl ki. Büsbütün inancı sarsıldı ve geri döndü.

bundan sonra her ne söyleyecekse o bilir. Cehennem benden sorar. (M. gideyim. kendisi sentaks olmuştur. Beni cennetin kapısına götürseler.» diyor. Onu görmek imkânı da yoktuf. O orada mıdır? Orada yoksa. Zaman zaman da.» demişlerdi. bundan öyle bir kuruntu geldi ki. bir duygulu adam onun karşısına geçer ki ona bir söz söylesin. Benim onunla görülecek başka işim yok. Bana güldü. Hayır onu gözümle görmeliyim. bana zehir tiryaktır. Böyle bir adam nasıl başka bir adamı yaratıcı ve yapıcı bilsin? Bir tasvirci. Her zaman böyle olur. onu bana bağışla. Bunun delili de. Orada Bedr'e gitti dediler. Tekrar bağa dönmek de boşunadır. 176) Kendi kendine kıyas yürüterek. (M. benden çekinmekte ve korkmaktadır. O kimseler ki içerden değildir.» Bana para verdi. Bu ne acizliktir? Güçsüzlüklerinden bir takım kurnazlıklara saparlar. «Gerektir ki dışarda kalayım. halk da bizim sözümüzü anlamazlar. gönül açıklığı da onlardan başkalarındadır. Dedi ki. onun da maksadı benim geri dönmekliğim değildir. Halk Yahudilere bile. «Geç ey imanlı kişi! Senin nurun benim ateşimi söndürecek!» diye seslenir. «Hayır. Tâ camiden onlara sesleniyoruz: Bu halkı hangi topluluk böyle dağıtmıştır? Gerekir ki. O zaman zaman bizi gerçekler. tekrar içeriye uğrar. Tadı kalmadı ki bir günah işleyeyim. bunu başkaları yapsalardı onları parça parça ederlerdi. benim seninle işim yok. gözlerimi üzerinden ayırınca zavallılık gösteriyor ağlamaya başlıyor. Benim. böyle söyledim kendi işimin aksine hareket ettim. Hazreti Ebubekr. Öyleki.» der. Eğer ben suçlu isem. O dedi ki: «Sentakstan (Nahiv ilmi) hiç haberi yoktur. cemaat dağılmıştır. benim sevgilim senin önündedir. başka anlamda söyleyeyim. gözünde yaş b'rikir. Görmedin mi? Görmüyor musun ki. Yersiz. Gramer okumadığı için söz çekimini de beceremez. Ona. Ama halvet âleminde hep lütuf hep hoşluk vardır. Onun tarafından da böyle yapmak gerekirdi. yahut bir fikir ve tedbir beyan etsin. söyle ki. Beni niçin serbest bırakıyorsun? Dostlar elden gider. Bunu söyleyince gitti. onlara yüz binlece mucize göstersen iman etmezler. Benim cehennemim. Bunu yediğim için sizin vebaliniz benim boynuma olsun. İçi boş ise. Bugün tekrar tövbe etti. iman getirir. söyleniyordu. Bu güne kadar henüz bir suç işlemedik ki tövbemizi yıksın. Yallah ki. gideyim. beşma vurarak. asla. Bu gün beni bırakmazlar ki. kolaylık göstermekte kahır da vardır. önce kapıdan bakarım. 175) Hem pabuçları ile birlikte çıktı. der. Kerim'in. bana ondan dolayı hiç bir fesatlık gelmedi. «Bize bir eşek kadar değer vermiyorsun. onunla aramızda bir yatak ilgisi vardır. Sana. şahit olunuz. sen bilirsin. 177) «Bedr'e niçin gider?» dedi. «Bu adama niçin eğri gözle bakıyor?» diye sor. Davette. şimdi artık hiç günahım yok. O gülüş Allah bana bir nimet verdi. Eser hemen açıkça görüldü. Nasıl ki Şahap Herive. anlamak da istemezler. içini o marifetten boşaltmak gerekir. söz üretme kurallarını bilmediği için bunu yapamamasıdır. ben bunu kırayım dedim. Allahya ant içerim ki. Diyorum ki. Onu bana ver. O ihtiyara. selâm verirken bugün bizi sormuyor. Perhiz yapıyorsun. Beni ne tutuyorsun? O gideyim dedikçe. . farkında olmaz. O söz bilmez adam niçin boş yere konuşsun. Biz onu yüz türlü kurnazlıkla nâz ve niyazlarla elde ediyoruz. nerede diye sorarım. Akıl kapısından dışarı çık perde çok uzakta mı duruyor? Onların bir adım bile yürümeye cesaretleri yoktuı. her şeyi kendi kuvvetleri ölçüsünde görür. ama bazı kere yaptığım cefanın yerinde olmadığı da oluyor. külah ister. Biz seni bilgin bir müftü tanıyoruz. (Allah ondan razı olsun) hiç mucize istemiyordu. Sen bilirsin. falanın yanında yatar. yine o kimseler toplansınlar.» dedi. hiçe sayıyorsun. Sen onun teveccühüne layık olduk mu sanıyorsun? Efendi! Halk. Nihayet hadiste buyurulduğu gibi bana. Kaç kerre görmüşüz? Açık konuşalım: Benim seninle işim yok. Bana. Bundan sana güzel bir yemek pişireyim de ye! O zaman bende nasıl bir hüner olduğunu göreceksin. Birkaç kerre gördümki. bilgisiz sözler onun sözleri değildir. asla!» diyordum. Diyordu ki: «Peygamber ne söyİedi ise inandık ve gerçekledik. Böylece birlikte olalım. O halde bana da izin ver. Kerim ona demişti ki: «Sana ne söylerse peki razıyım de!» O tam bir erkektir.» Sentakstan.marifet kaynağı bu şeytanın getirdikleridir. Gizlice kendini dışarı attı. (M. Belki âciz ve zavallı biridir o. o marifetin üzerinde hiç bir şey olmasın. Hazreti Peygamberin buyurduğu gibi. Zaten onun Allah olması imkânsızdır. demektir. Sözü ters söyleyeyim yahut çevireyim. işleri ondan başkadır. Çünkü onu bağda göremiyecek. Başkalarının günahlarını bana yüklemeyi-niz. Kerim'e diyorsun ki: Ordu kumandanı ölmedi. Ben bütün cefayı ancak sevdiklerime karşı yaparım. «O gün ve O' gece onun yanında olduğunu iyi biliyorum. insan tamamıyla sentaks olmadıkça bu bilgiden haberi olmaz. Şimdi ne yapalım da o hücreye biz de yol bulalım. Onbeş gün sonra tekrar gel o zaman gidelim. Ben diyorum ki. eteğini boynuna atmış. lütuf da vardır. hatta Çelebiden. «Otur!» diye söylediği yere gitti. Ben kötü ettim. «Senin oğlun yüz tane kız oğlan kızdan daha iyidir. Eğer cennette bulamazsam cehenneme koşarım. Senin istediğin ve aradığın şeye de engel olur. o kimsenin haberi vardır ki. «Benim bir arzum var.» Ona dedim ki: «Sana söylemedim mi?» «Evet. orada bu sırrı açıklamış olmasından korkacaktır.» dedi.

Ben zaten itiraz ediyorum.» dedi. Sen de Allahya yakın erenlerdensin! Bir kaç söz söyle bari diyorsun. Kaynanama şöyle dedim. nasıl gezintiye gidebilir? Onlarla nasıl oturabilir? Sanki o senin koçandır.» diyor. elimde olmadan kendi kendine bana musallat oluyor ve yine elimde olmadan geçip gidiyor. Bunlar kadınların ve Müslüman ailelerinin adlarını kötüye çıkarmasınlar. Onun aslı külhancıdır. imamlar uygun görmüyorlar. Eğer konuşuyorsun dersem.» «Ona söyle ki. o gelmeden ayağını çözeyim gitsin. niçin evet demiyorsun. o iyi bir kadındır.» Sana yüzlerce lanet olsun eğer yemezsen. Bundan keder yoktur. yol. kendi bilgisi perde oldu. Q itirazda bir eğrilik varsa doğrultayım. Bir zamiri. Çaresiz bir kadının halini o ne bilir? Bu kadın ki.» «Ama imamlar kim oluyor? Benim imamlarla ne işim var? Biz kendimiz imamlardanız. «Aman işitiyor. Bir daha hastalığın bana yol bulmasına fırsat verme. bana ayıp olurdu. iki ay otursun. ona uygunsuz sözler söyledi. sözü tekrarlayan onu söyleyenden daha üstün olsun? Henüz bir söz söylemedim. Ne dedim ki. Adamın sakalını tuttum. Bu itiraz demektir. «Ona on gün mühlet ver. Görüyorsun ki. Ben ona dedim ki: Yüzünü görünceye kadar bu sözlerle avunmam ancak Mevlânâ o görüştüğümüz yerde üzüldü. «Gönlüm böyle istedi. Padişahın biri. üstünde sövdü saydı.» «Böyle söyleme. aramızda yakınlık hasıl olmuştur. her kime ilişti ve tenim her kimin tenine değdi ise. îşte . benim nikâhıma girmiş. «Ama Efendimiz niçin o tarafa gidelim?» diye soranlara. Şahit getireyim. başkaları da ibret alsın. 178) Karnı yırtılıyor.» dedi.» dedi. bacım kesiyorlardı sanki. Ona. Benden rica etti. Kemal Mu-arrif'e dedik ki: «Ben bugüne kadar bu şehirde paça yemedim.» dedim. (M. Sen başkalarının imamlarındansın. kendini asla aziz saymazdı. (gizli bir sözü) var. Bir zümre vardır ki. Ben kılıç ile teklifsizim. ömür boyunca otursun da bizi incitmesin. Eğer bu sefer geçip giderse benim umurumda değil. evet diyorsun. Başkaları da senin imamın. Dışarı çıkmadı.» dedim.Bunun teşekkür borcunu nasıl yerine getireceğim. «Nasıl olur?» dedi. elimi eteğimi bağlayan nokta. o büyüklenmezdi. şu anlama da geliyordu: Sen ne söylüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Allah iyiliğini versin! Bu kadın. «Elbette işitmi-şinizdir sizden önce kendilerine Kitap gönderilenlerle. Padişahın yanma yaklaştı kimse ile konuşmadı.» dedi. Eğer bu sözün dış anlamına arif itiraz ederse bundan doğacak üzüntü benim elimde değildir. «Bu millet ile nasıl kaynaşabilir. diye bulaştırmadık kimse bırakmaz. onun gönlü bende. İçeriden hayretle arifler sultanının kapısına baktı. tekrar söyle. ona öyle bir şey yaptım ki. «Ne dedim ki işitsin. hem kalıp olsun. Allahdan üstün kimse var mıdır ki. Belki onu sevdiğim zamanlarda bile yapmadım. Bu işten dolayı özür dilemektedir. bir ara geleyim. «Dostun zihin karışıklığı dostluğuna da geçer. Benim nazarım. Bu. iki yıl otursun. Bunu yapmıyorsam erkekli. karıma böyle dedim. Bir adam vardır ki başka bir üstadın işinin kalıbı olur. «Teferrüç yani gezinti. Yoksa sizin yaptığınız gibi yapmadım. bin türlü saltanat ve debdebe ile yoldan geçerken bir külhancı dışarı fırladı. bunun manası nedir? Manası bu demektir o kadar. Allahya ortak koşanlara daha çok azap vardır. Padişah yolunu çevirdi. Sonra bu. gözü arkada kalmasıdır. hem can olsun? Bu imkânsızdır.» dedi. «Külhancılara değil.» Bu adam kadın istiyorsa on tane bile alsın. O temiz yürekli bir erkek bana da gelir kendi evinde de böylece konuşur. külhancı ile kavga eder. «Padişahların kahrı kimleredir bilir misiniz?» dedi. Eğer konuşsa idi onu parça parça ederlerdi. Beni bilirler. «Şimdi sen ona yapışma. «Eğer evet demekte geç kalıyorsam. benden izin almadan nasıl gidebilir? Bilmiyorum ki o hangi terbiyesiz bir davranışla seninle bunu yapar? Mevlânâ'ya benim saygılarımı söyle. o yedi yüz makbul orucun makbul olunmasın. ğim icabıdır.» dedi. Hani nerede araştırın da bakın. hastanın başında Ayetü'l Kursî okurlar bazıları da vardır ki kendileri Kursî âyeti olurlar. Eğer varsa söyle. Bir an için bir kaç söz konuşmak üzere uğramasını rica et! Zihnim karışık olduğu için. Böyle yaparsa. O kötü huylu koca. bir ev tutsun da gitsin. 184) anlamındaki âyet de buna delildir. Asıl beni üzen. «Şu tarafa gidelim. Ben seninle birlikte azap duyuyorum bunu filan zat ile birlikte konuştuk.» (Âli İmran sûresi. «Bedr'e ne yapar?» dedim.» cevabını verdi. Söyle ona rezalet çıkarmasın ve otursun!» Hiç kimse görmüş müdür ki. (M. Bu görünürde böyle değildi. «Bu açık sözleri işitir. Siz nasıl razı oldunuz? Benim haberim olmadı.» dedi. Padişahlar ancak fermanına karşı boyun eğmeyenleri tepelerler. Ben bu evin temiz adını ve çocuklarınızı düşünerek üzülüyorum. gizli sözü anladı. «Yani bir şey işitmeyeyim bir söz olmasın. «Ben seni istemiyorum. O.179) O kimse candır. birer birer yoldum. Muhammed Emirci anlatıyordu: «Bir adam gelir.» Firavun ve Nemrut için. cariyeme bunu söyledim.» diye soruyorsun. söylenir durur. Külhancı. Ona kendi gözü ile bakmayın.

de ki.Kuran'da buyurulduğu gibi. aldıkları cevaptan çok faydalanırlar. Bu zordur. Kendi dileklerinden başkasını isteme! Senin istediğin şey oradadır. şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım!. Allahnız tek Allah'dır. Madem ki anlayamıyorlar bu konuda nasıl konuşulabilinir.» dedi. Şimdi bizim evimizin kervansarayında bize cefa veren o adam kimdir ki.A. Bunlar acaba girdikleri çilelerden ne elde ediyorlar? Orada ne yaparlar? «Allahdan başka ilâh yoktur. şikâyetler. Aman tekrar söyle bu mısranın baş tarafı ne idi? Sahabe (Peygamberin dostları) hiç itiraz etmezlerdi. o benlik davası kendisinden gitsin. Senin elin ayağın taklit ile uzanır. İki cihan bu iki şeyle yani ibadet ve akılla bağlanmıştır. Hazreti Mustafa'ya (S. Bayezid'in.» buyurdu.» (Kehf sûresi. «Ben yeryüzünde olan insanlardan daha bilginim. geri al derim. Hazreti Musa (Allahnın selâmı üzerine olsun). Allahmın yanında gecelerim. Allah işidir bu. «Ben. Bazı gerçekçi araştırmacılar. Çare yoktur. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor.. herkes ondan inciniyor? Bunlardan biri benim.» Bundan sonra da «Allahsına ulaşmak dileğinde bulunan güzel ameller işlesin. O zaman o tapunun ne değeri olur? Eğer gelir de bu kervansaray bana lâzım değil derlerse. bunu artırabilirler de. Ama sanki hiç öğüt dinlememiş gibi davranırlar. o halin. Bu bana da yaraşmaz. Keski bunun onlara bir faydası da olsa. 181) ister değişik olsun. bu zehî (ne güzel) kelimesine aşıktır. aynı âyetin sonunda. bu icar sözleşmesini bozsunlar. Senin söz üstadın bilmiyorum. her hangi biriniz gibi değilim. Bu söz her iki anlamın dışında değildir. Bilgiye dayanmayan âmelin sonu sapkınlıktır. akılla bayındırlaştırırlar.» diye biraz benlik gösterince Allah onu Hızır Aleyhisselâma havale etti ki. Nasıl ki.A) Hazreti Ali'ye buyurdular ki. birçok gizli noktalar açıklanırdı.» Ama ulu Allah sevgili Peygam-ber'inin kutlu gönlünü kırmamak için de âyetin sonuna şunu ekledi: «Ancak bana vahiy gelir. bunda yoksun kalmak korkusu yoktur.» Günkü «Bilgide uzman olanlar sözün yorumunu bilirler. böyle söyle. Ne sözün açık anlamını kavrayabilirler. Bu.» buyuruyor ki. Senin görüşün onun sıfatları iledir. Bunu. Nihayet Allahın öyle kulları da vardır ki. . Lâkin iyi kullar cihan yurdunu ibadetle. güçlenir. ama. Bu sözleşmeyi bozmak olur. öteki âleme ait perdelere bakmak ve böylece bulanıklıklar ve zorluklar içinde yaşamak çocuk oyuncakları ile uğraşmaya benzer. Bu kapıyı kapadın mı feryatlar. bir de bilgide uzman olanlar. Bütün zamanlar. Bugün sanki bir yıldan beri binanın tapusunu bana vermişler. Ama şimdi de kötülük yapmak istiyorlar.» diyen Peygamber'ine şunu da hatırlatıyor. Onu uygulamak ister.» yolundaki sözleri.» sözü daha kapalıcadır. Açık ve kapalı anlatılmıştır. Olur bu işler olur. «Sen niçin vuslat orucu tutmakta bana uydun da böyle arık ve güçsüz düştün?» «Ben. soru yönünden söylemişti.) karşı inançları dola-yısiyle onu dinlerken mest olurlardı. 111) anlamındaki Allah hitabının özeti şudur: «Ey Resulüm! Sen Allahsal tecellî ile dolu olduğun vakit benliği kendinden uzaklaştır. ayıplamalar başlar. Eğer sorsalardı. 180) Hazreti Muhammed (S. Pisliklere. ancak Allah vardır. ister olmasın. Hazreti Ebubekr yedi hadisten başkasını nakletmedi. Bu söz söylenmiş ama nasıl yapar? Ne gibi bir tedbir bulmalı ki. O güzel sözlerden. «Rablerine kulluk vazifesini yaparken hiç bir ortak koşmasın. ona gülmüştünüz. O beni yedirir içirir. bir kaç gün onunla birlikte dolaşsın. dil işi değil muamele işidir. Hallac'ın «Ben Hakkım.» Bu da evvelki hitapların benzeridir. Yarın vaiz etmek gerekiyor. hali olur. gaflet uykusundan uyanırlar. Bilmiyorum bundan onun elinde kalan kazanç (M. «Kendimi kutlarım. O sözden de şu beytin kokusu: Beyit: Evet güneş bir adamdan uzaklaşınca. Nasıl isterse onu o tarafa çevirir. Söylenmesi gerekli bütün sözler söylenmiştir.» sözü pervasızcadır. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor. Ama önce inkâr ettirir. ben miyim? Vardır diyorum. her hangi biriniz gibi değilim. her iki âlemde tasarruftan gaflettedirler. bana olan saygıyı artırmış olurlar. Söz yapıcı olduğu zaman uyku getirir. Bazıları görünüşte onu yok ederler. ama bir kapı açılmıştır. Herkes. Güneş yerine çıra yakar o zavallı. Kuran'ın şu âyetinin inmesini araştırmışlar ve demişlerdir ki: «Ey Resulüm. «ne güzel» sözü uğrunda ölürler. Söz ancak onun sözüdür. «Onu bir Allah bilir. karanlıklara ve oburluğa. Lâkin onun bu işin bozulduğuna tanıklık edecek kimsesi yok. uyanık gönüller uykuda da iş görür. sonra kendine gelince seni çevik ve canlı bir hale getirir. ne de maksat ve manâsım anlarlar. insanlar arasında hiç kimse yoktur ki kendinde az çok benlik olmasın. bu da onun aynıdır. (M.

Sen kendini ta-mamiyle ona vermezsen o da senin olmaz. Namaz ve ibadetle meşgul olmak mutluluk nişanesidir. «Şöyle böyle hiç şehvet sözü olmasın öyle bir şey bulunmasın içinde. onlara kendilerinin Hakta nasıl birleşeceklerini gösteren bir ayna oldu. Keski bir şey okusaydı da beni şu medreseden kur-tarsaydı. Ama gördük kü bu vaiz. .» dedi.» dedi. «İsterse onlar meclisinizde hazır olmasınlar ve bunun için bu yolu açıyor. beni kim kötülüyecek? Peygamberlere bile iftira ettiler.» Şiir: Bu gün kıblesi mutfak olan kimselerin. «Sizi boş yere mi yarattık sanıyorsunuz? Siz yine bize döneceksiniz. «Bir oğlanı seviyor. üstün niteliklerle sade akıl yönünden göreyim? Hazreti Peygamber buyurmuştur ki: «Kul acıkınca onun kalbinden ve dilinden hikmet bulutları yağmur yağdırır. Bütün dalgınlığımla nice açık gözleri koltuğumda götürmüşüm. insanoğlu değilsen hayır. bu sıkıntı ona bağlı olurdu. (M. işte vaiz derler sana! Eğer insanoğlu isen başını bu medreseden yukarı kaldırmazsın. yarın yerleri cehennem olacaktır. «Bu karanlıklar içinde oldu. Biz. Eğer ayrılığın herhangi bir şey yüzünden olsaydı. Nerede o vaizlar? Bu vaizin okuyucuları nerede? Yahut nerede o peygamber ki. Ben türlü fenlerde yetkili bir bilgin gibi önemli fen konularından konuşuyordum. Bugün bana iyi bakacak mısın? Hiç mü-rüvette sığar mı ki seni bu kadar bilgi ile. Allahnın. Ferhat ile Husrev ve Şirin hikâyesini Leylâ ile birlikte söylüyoruz. Allahtan korkmazlar. Onlara dedi ki: «Siz de falanın konuştuğu gibi vaiz edin! Hatta benim kardeşim ve vaizler neler söylerler. Davut Aleyhisselâm ile başka peygamberler hakkında neler söylüyor. O bir köşeden geldi. «Yiyin için!» emri ile kesilmiştir! Bir kere sor ve de ki: Ey gırtlak söyle bir kere sen hançer misin? Yoksa hançere misin? Az yemek sendeki gücü artırır.ve öyle adlandırdılar. belki benim gibi söylersin: Ben Şam' da. âlimler atımın dizginlerini çekiyorlar.)' yüzüğünü çevirince. Eğer bırakırlarsa işler iyi olur. tatlı sözlerle tekrar müsaade etti. 183) Yüce Allah kutsal hadiste şöyle buyuruyor: «Bana bir karış yaklaşan kuluma ben bir arşın yaklaşırım. Lala hikayesini birinci gün yasakladı. Bu anda Allahya çok şükürler olsun! Senin elde ettiğin bilgiler yeter derecededir. Sen namaz kılmıyorsun. Dedi ki: Allahya sığınırım! Henüz gitmediği halde bizi bazı sorularla âciz bırakıyor. «O pislik yuvasıdır. bundan önce kılıyordun. Çünkü her ne varsa bir kere ondadır. ev gibi değildir. hep biricik oğlunu arasın? (M. Senin kuruntuların beni ihtiyarlattı. açık söylüyorum. bir çok yazma eserlerden daha üstün geldik. çok yemek hikmet ve düşünce kudretini azaltır. İyi bil ki. yeryüzünde değildim. İçimde bir müjde sevinci vardı. Hazreti Muhammed (S. Gözleri çocuklarına dönük olan peygamberler zümresine de hile ettiler.» dedi. Allahya sığınırım eğer bir şey okudumsa. Yakupoğullarına yakışmayacak sözler söylediler. bunun için hikâyelerin en güzeli. Rum diyarında kadılar kadısıyım. Şahap diyordu ki: Bu çocukcağız bana.» (Müminun sûresi.» derse o başka. Bu. ikinci gün bir kaç altın verdi. «Bu böyledir.Benim sözümü hatırında tutamadığını anladığın zaman. Babanın seni tahsile göndermekten maksadı şu idi: Zamane kötüdür halk çocukları azdırır. Tahsil ediyorsun ama bana göre hayır. Hazreti Peygamber Ayşe ile nasıl birleşti ise. Her gün bir satır okursan böyle olur. Eğer oraya gelirsen benim ayağımı kim tırmalayacak.» Uzaklık. Ben bütün bu divaneliğimle nice akıllıları şarap küpüne sokmuşum. gırtlağın ki. 116) anlamındaki âyetin hikmeti aşikâr olur. Ama Mevlânâ bizden daha üstün. Şam'a gideyim de tahsil edeyim diyor. dediler ve zamane halkı bunu şehvet âlemine naklettiler. O günü baktım ve «Bu hal şehvet halinden ne kadar uzak!» dedim. «Bana bir iş buyur. artık bizden vaiz istemiyecek. 182) Nerede o biricik evlât ki. Güya havalarda uçuyordum. Diyordum ki: Yol. ayıpladıkları şeyi 'o yaratsın.» dedi. büyüklük Mevlânâ'dandır.» dediler. Halifenin ya-kınlarındanım. Bu Lala işidir. Ancak oturan dinleyicileri etkiledi. Ey senin o. Allah korusun ki bir şey okumadım da böyle bir kaç şey yapabildim. Yolda çeşitli fenlerden söz açmıştım. Kitabım boynumda.» dediler.A. başka sözlerle meşgul olursun.

kendini öğen ve güzel bulan dadısına. Vaıza başlayınca benim hatırıma şu şiir geldi. «Hoşuna gitmedi mi?» diye sorarsan. aşka susayanlara karşı cömertçe canlarını bağışlarlar. hem ışık. Eğer öteki erkek ve dişi olmasaydı onun sözü de erkek ve dişi olmazdı. öte tarafta yersin. şuna benzer: iki kişi oruç tutar. (M. Bizim aşinamız. Başka bir örneğini daha anlatayım: Bir hadım ağası ile başka bir delikanlı zinadan sakınırlar. Evet Horasan caddesinde develer gördüm. Ama hapsinin de zayıf bir tarafı vardır. nükteler vardır. onun sağlam zünnarı ile bağladım. sırf sevap kazanması için tutar. bizi tanıyan o can kimdir? Şimdi bu sözü açıktan söylüyorum. Senin çirkin huyun köle satın almasını bilmedi! Kuyu kazan kimse sudan nasıl kurtulabilir? Sitemli sözlerle kendilerini ariflerden gösterirler. kimse kendisini tanımasın. O iman karşısına gelince. Belimi. Bunu öğren ki. bu nerede? Bu birinin yaptığı. Allah sizin sayınızı artırsın! Leylâ gibilerdir ki. beni bildiğini iddia ediyor? Dünyada hiç çirkin yoktur. hep uğraşırlar ki. O kimdir ki. Bir çok kimseler sözü kapalı söylemek isterler. Yoksa kendi nefsinde güzeldir. Allah bilir. O kendi uğursuzluğunu nasıl anlayabilir? Bunu. serttir. anlıyamadım Ötekilerini de bilmiyorum. 184) Çünkü bize yakınlık göstermezlerde yalnız kalmanız gerekiyor. bu bana bir başlangıçtır dersin. yaramazlıklar yapar ki. «Benim yüzüm güzelse senin hoşuna gitmeyen çirkin yüz kimin yüzüdür?» demiş. Meclisin neşesi üç şeyle gelir derler. hanımının erkek kardeşi de onu görse. hem güzel var. Eğer manadan söz açmazsak kutsal hadiste buyurulduğu gibi. yahut bir hasta ile güçlü kuvvetli bir erkek perhiz yaparlarsa. kuvvet yardır. biri bir şey bulamadığından aç durur. ama bir ölçüye göre. Hareketi de erkekçe ve dişice olmazdı. Deniyor ki. Nihayet kendinden insaf et bir kere. Bari onun sözü. binlerce cilveler. hiç biri birbirlerine eşit olurlar mı? Nasıl ki. ona. Bu ayrıcalıktır ama nerede o toplum? Mademki onu göremiyorsun ey sevgili artık ne söyleniyorsun? B'zi biraz yalnız bırak. Demir nefsinde demirdir. gamdan kurtuldum. bu öğüdü dinle: Burada bulur da yemezsen. Ama onda halk için faydalar vardır. Her millette erkek de dişi de vardır. Eğer mana yönünden söz açarsak hoş olmaz. Bende ne zabitlik kaldı. öteki gibi doğru olabilir mi? Böylece söze de dikkat etmelidir. Akıllı adam onu bilir. Şiir: Hârâbat ehli oldum. O nerede. Bunun misali. Bir de saçlarını hep dışarı fırlatır sonra örter. Beyit: Biz sana kulluğumuzu gösterdik. Ancak onu dinleyecek yetenekte kimse bulamazsa neye yarar? Oraya gitti. bütün hayvanlar da dişilerini bulamayınca göremeyince sabrederler. O özgür erlere hizmet yolunda. bilmiyorum ki üç yüz tane mi yoksa bin tane mi? Bu nasıl bir zor iştir ki. ne Kuran okuma kaygısı. 185) Küfür bile çirkin değildir. geride başka insanlar da var. Bende hem şarap var. o hoşlanmamak ileride ne etkiler ve ziyanlar meydana getirir. onların hangisi erkek hangisi dişidir. Şiir: Ey Leylâ'nın vefalı soydaşları. Senin güzel bir cariyen olsa. (M. Ancak bir toplumda yoktur. bunlar. gönül açıklığı ve sevap kazanasın! Aradığın sevgili sık sık sana yüz göstersin. Ama iman ile karşılaştırılınca çirkin olur. ne çare ki. Çocuğun biri. örtünsün diye. erkek ve dişidir.» Söz eri olan bir insanın içinde dalgalanan nice sözler. «Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. öteki ise bu orucu her şey bulduğu halde Allah rızası için. Fakat bakıra .Herkes mademki onunla kendini süsler. bozuk ve çirkin görünür. oturdu.

Bunlar bir toplumdur . beni bilsinler!» Hama ile Hana arasında Hasana'ya gittim.göre derecesi daha aşağıdır. Onlar nerededirler? Onlar kimlerdir? Nihayet ben diyorum ki. Evet Şemseddin bizi atlatmaktan hoşlanır. kıskançlık kaynağından gelmiş olurdu. bunu kabul edenlere de engel oluruz. başka bir zümreye de kırmızı elbise giydirmiştir.» deriz. çok güzeldir ama. şahide. davaya. Halife bir zümreye beyaz. Vaz geçerse hiç bir şey olmamış gibi davranırız. kendimi tanıtmak hoşuma gittiği için yaratıkları yarattım ki. Öyle ise en azından ona. her kılığa girer. yakınları belki bu töreyi değiştirebilirler. onun hiç bir bilgisi yok demektir. Onun bundan başka işi yoktur. Eğer buradaki özellik onun hakkında ise ne dersin? «Niçin söylüyorsunuz?» Sözü.. Ona sordum: Ne zaman beni bildin? Ne zaman beni gördün? Ne zaman eteğin eteğime. îsrar edersek evet der. Dediniz ki.» buyrulmasının yeri olur muydu? Yeter ki bir sebep olsun. Kutsal hadiste Allah şöyle buyuruyor: «Gizli bir hazine idim. Ona Al-lahtan bahsedildiği vakit üzüntüden. Onlar kendi testilerine başkalarının tortusunu doldurmaya hiç razı olurlar mı? O halde «Yapmadığınız şeyler. ne iyi olur. hayınlık ederiz. çünkü biz gittik elden. Eğer bizden ayrılırsa tedbirli davranmamız gereklidir. Çünkü onların halkı korumaktan başka işleri yoktur. Ama balığın suda yaşadığını isbat için. Ama onlar da hep birlikte o halifeye sığınırlar. bir zümreye yeşil. sudan çıkmaz. O bununla övünür ve onu bozmaz. onlar benimkilerdir. eğer ona karşı bir düşmanlığa kalkışan olursa bunu haber verir. demirden ziyade. Artık el açma bize. dürriyetim denilen değerli inci de sıra ile biri ötekinden üstündür. kolun koluma dokundu? Ne zaman benimle oturdun ve bana yoldaşlık ettin? Balığın bilinen tarafı. göklerden dalga dalga nur yağıyor. nefsiyle bilir. Başka maksatları da olamaz. 186) Şiir: Ay yükseldi. Görüyorum ki. Diyelim ki. O zaman bize meşhur Cuha'nın kolu çolak olduğu vakit tamburunu çalarak söylediği şu şarkıyı hatırlamak gerekir. Halife kendisi için iyi olanları bilir. benim yüzümden ve gözümden fışkıran nurla tâ ciğerimi görüyorum. Oraya hiç bir köpek ayak basmasın diye. Mev-lânâ ile Mecduddin aralarında şöyle konuştular: Biz uyuştuk. Eğer böyle olmasa. biz alçaklaştık Beyit: Sevgilim bundan sonra bizden her ne işitsen. Şiir: Ben hep senin köyünde kemik topluyorum ki.» anlamındaki âyetin yorumu şudur: Bu âyet bir kere müminler hakkındadır. onları ilgilendirir. Çünkü bakır her şeye elverişlidir. su korkusu ile öldüğünü görürsen. Kuran'da. kimya işinde elverişlidir. değerini azaltır ve kırarsa onu başka bir manada. onun suda yaşamasıdır. Sonunda anlaşıldı. Ancak onun vezir ve. Eğer her hangi bir hayvanın sudan kaçtığını. Vezir. O yavrunun yüzünden. Gümüşe sıra gelinceye kadar. «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylersiniz. Hatta bazılarının başlarına geniş kenarlı külahlar koydurmuştur. isbata hacet yoktur. yine gider. mücevher. altın. Çünkü o suda yaşar. korkudan ölür ve bu yüzden sudan çıkmak ister. «Pabuçlarını al! Biz bunu kabul etmeyiz. rastgele çıksa bile asıl olan onun suda yaşamasıdır. o balık değildir. Yakuta sor bir kere: «Neden öyle kıpkızıl oldun? Yoksa sana bu hal güneşten mi geldi? Eğer söz onu küçümserse. başka bir şekilde ayıklar gösterirlerse ne çıkar. Bu niteliği dolayısıyla de demirden üstün sayılır. sen hep şu mısraları mırıldanırdın: (M. onu affeder.

bana on pabuç vurur1 musun? Her açılışta daha parlak bir hale geleyim. Bizim nazenin kullarımızdan biri. kendine oyun oynuyorsun demektir. beni takdir ediyorsun? Şimdi gel ki. hepsine hüküm veren o bilirkişi olmalı. onun hastası olmuştu. Öyle nazeninler ki. seni isterim dedim. diyordum. hali ile birlikte konuşması da düzgünleşti. uzaktan huzurda olursa. fakr mertebesinde biricik bilginden bir kaç kat daha iyidir. Bunun nihayet senin oyunun olduğunu görüyorsun. uygunsuz bir toplum içinde tutsak düşmüştür diye beni gönderdiler. Ama burada karar iş arasında veriliyor. Kerim'e söyledim. O başka mesele. Artık bir şey söylemez. Yoksa onun azıcık da bir gücü olamaz. 188) Ben çocuktum. bu hal ehlinin kulu kölesiyim. satranç oynayanlara. onu övünce. onlara iki akça verip. sana bir öpücük vereyim! Ahi'ye dememiş miydin ki. Başım salladı. Yalnızdır. (M. hatibin kılıcı gibiyim! Ne keserim ne batarım. Onun çocukları için oldum. «Oyun bundan daha açık olur mu ki. buraya gelmesini istemediğim bir adamdı dersin. bu hal çocuk yaşında pek az kimselere nasip olmuştuf. Horasan'dan gelen büyüklerden biri yönünden üstada bir gönül açıklığı gelmişti. Allah'dan Allah'yı istedi. beni buna zorluyordu. deyimlerle. Bu saatte hastaların başına gidersek orada rahat vardır. bu meseleleri kesip atsın. Beni de evde zayıf birisi var diye çağırmışlardır. gerçek görüşlü olduğu için gelmedi. o ayırt etsin. O Hâcegî denilen.. karara saygı göstermek gereklidir. Bu saatte ne var ki. O bizden atılmıştır. «O nasıl olur?» dedi ve ilâve etti: «Sen böyle değildin ancak onun sohbeti bereketi ile böyle oldun. Toprak altındaki nazeninlerden birkaç tayfamız var. Eğer iki dost.» Parmakla dokundum. Alâeddin'e. Erkeklik odur ki. değildir. «Hele bir sor. Ondan sordum. kaseyi doldurup götürebilirsin. Sözünden başka hali de değişti.» «öyleyse. bana sordu. Onların duyduklarını duyanlardanım. îstedim ki o zaman ona sorayım: Kim ne dedi de ona güldün? Sert bir bakışla ona baktım. böylece eğildi ve dedi ki: «Sen sohbete lâyık bir insansın. Bu işareti dinle! Görüyorsun ki. Ama kendimi tutabildim.» Zeyneddin de dedi ki: «Ben de Allah'dan Allahyı istiyorum. benim babam ol!» diyordu. Bir daha ağzım açılmadı. şahitler meclistekiler benden uzakta.» Filan kuyumcu dedi ki: «Senin hakkında uygunsuz sözler söylediklerini işittim. «Düşmanın oyununa dikkat et. ben de başımla işaret ettim. Benden çok incindiler. Şimdi dedim ki: Bizim aramızda bir bilirkişi gerektir ki. yakında nasıl olur? Falan yere gidelim derler ona. birbirinin yanında yahut karşı karşıya oturmuş konuşuyorlarsa o muhabbetin tadı ile. îş arasında el çırpanlara. Yaklaştı ve dedi ki: Ben Kerim ile bir tarafa gitmek istiyorum.» dedi. gemiye atlayanlara. ne yapayım. «Susun. Ben meclise geldiğim zaman elini ağzına koyar. şimdiye kadar yerinde kalmış olsun.» der.ki. ona bir ziyan erişirse yazık olur.» Ben hemen atıldım ve dedim ki. Şeyhin biri bir gün eline bir elma almıştı. Söze başladı ve dedi ki: Söyledi ve söylüyoruz. düşmanın oyununu görebile-sin. Öyle acayip bir hale gelmiştim ki. «Şem-seddin orada mıdır? Eğer yoksa şimdilik işim var. Eğer yal-nızsa. neye karar verirse inayetle baş eğmek. karanlıktadırlar. «Bana gel. O gece. Bununla beraber zordur. falan evde öleceğim. ne yaptım ki. Zey-neddin Kelusî'den sordu ve dedi ki: «Ben Allahyı gördüm. Ama bütün içim sözlerle. O seni açtıkça açılıyorsun. Geçen gün de kendisine gülerek bir göz attım. Bu ne demektir? Katırın açlıktan kemikleri dışarı fırlamış. Sen büyükler . «O bilip de sükût ettiğin şeyi bu saatte görürsün. manalarla dopdolu idi. sen Bayezid'in mertebesindesin. Ona bir peri verdim ki. eğer sende gönül sefası var da arada engel olmuyorsa. nurun etkisiydi. Şemseddin sizden bahsediyor. Benim sultanlığımda bu türlü şeyler olur. ben. «Eğer halvet olur da yalnız ikimiz beraber olursak. onun gönlünde parlayan. hayır ben. ondan bir elma istedim.» der. Eğer bu doğru bir bakış olsaydı iş kolaydı.» diyorum. çünkü hastaydı. bana verdi. Sordum ona: «Neler söylüyorsun? Benim hatırım için ona gerekli olan şeyi bir kere söylemez misin?» Evet ben çağırdım. Sen Allah' dan ne istersin? Bayezid-i Bistamî. Ben ona. ona bir şeyler doğuyordu. Öfkem geçsin diye. beni kurtardı. Ama o bilirkişi dışardan olmalı. O.» dedi. 187) Allah bizim aramızdadır. Bu azarlama onlar içindir. uçtu gitti. kılı kırk yaran. artık hiç bir şey söyleyemedim.» dedi. filan kişi filanı istedi. O kimdir diye sorarlarsa. Siz niçin halinize uygun olmayan bu sözleri söylediniz? Derler ki. Sen bana şöyle diyorsun: Kiminle çağırdın? Nasıl çağırdın? Seni böylece hoş karşılayınca. onun zevkine göre yakınlık zevki nerede kalır? Bir kimse ki. Şu halde iş böyle olunca size mübarek olsun! Bu çok fena bir haldir. dediler. kendisi bilir. ben söyledim.» O övmeye başladı. Ona çok inanırdık ve o açık konuşmuştur. biz ne biliyoruz. Ama nihayet bu kanadı sana ben verdim. Gerekirdi ki. onları uzaktan seyretmenin tadı bir olur mu? Ama o uzaklık. O gece kendisini çağırmadıklarından dolayı incinmişti.. (M. Çünkü ulu Allah karşına ne çıkarırsa onu kendine tam bir mutluluk sayarsın.

«Bu nasıl raks?» deseniz. Su üstünde yaprak gibi yürürler. dayanamadım. Hak âleminden hiç haberi yoktu. bir satır bile olsa bu lâzım. Onun vakti dardır. Allah. halkı neye davet ediyorsun? Karayüzlülüğe mi? Eğer yalan söylüyorsan senin tokadın hiç bir şey değildir. «Ne türlü nefesler vuruyor. Her gün gerektir ki. îşte bu çirkin bir şeydir. (M. Ama bununla değil. Eğer doğru söylüyorsan. gazel okumaz. Derviş de. işlerine gelmeyen doğru sözü dinlemezler. «Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır. O.. şüphelidir de. hiç bir şey. öteki başıboş ve yularsızdır. «Ben seni bu iş için tutuyorum. bu kulundan ne istiyorsun?» diyor.» Ona inanmıştım.» Evet. Hak benim elimdedir. Bütün vücudu dil kesilmişti. ürkerler.» buyuruyor. iyi olur ama falan kuyumcu da şeyh olmuştur. onun görüşünden gizli değildir. Bu sebepten Hakkı düşman bilirler. şöyledir böyledir. Ancak iş iyi gitmedi derler. Nasıl olur da erlere hizmet eder. Namazda da başka zaman giyinmediğini giyinir. işitmiştim ki. baş sallıyorsunuz. utancı. elbise ve çamaşır derdi bende olmasın. nede mal alan müşteri alacak mal bulacaktır. İçerde dağ gibi. Sizden sonra. Öteki mülkün kıvancı ama ülkenin de yüz karası. böyle yerde nasıl olur? Peygamberlerin.» buyurulmuştur.» demişlerdir. Başka biri. Bu çok garip şeydir. bize göre onun âlemi başkadır. Yani sizin önünüzde olmasın. 190) Ama işitirse benden incinir. bu. Bir yerde ki şeyh bu delikanlıdır. Ama onunla ne ilgisi var? Bu hiç kimse hakkında uygunsuz söylemek değildi. Şiraz dervişleri biraz insafsızdırlar. Bir vakit hizmet etsin. o başkalarına söz verir. neşelenirler. Hutbede okuduğun bütün Allah sıfatları «O öyle bir görücüdür ki. Şu halde dizgin gerektir ki dikkatle çekesin şimdi başka bir şair de şöyle söyler: Beyit: Âlim ile cahil arasındaki ayrıcalık. Söz Allahnın sözüdür.» Şiir: İçi fesat dolu bu köpeklerden size utanç gelmez mi? Siz. büyük bir bilgindir. cevheri kırma . «Yârabbî yandım artık. ama benimle birlikte değildir. Hak onların yüzlerinde. (M. ancak şu kadardır: Birinin dizginini çekersin. ne malını satan satış yapacak. Bazılarına vakit geçirmek hoş gelir. Onunla benim aramda eskiden beri bir1 hekim var ki. gece gündüz yanar yakılır? Tavaya konmuş sığır yağı gibi uzaktan kokusu geçtikten sonra kıpkırmızı olur? Allah erlerinin raksı lâtif ve hafiftir. Şimdi iyi sohbete dikkat et. söz söylemez. «Tahammül et!» der. ona olgunlaşması için daha yıllar gerektir. velilerin aradıkları vecd (ilâhî sarhoşluk) halini onlara anlatsaydım. Kul için bundan daha iyi bir sığınak var mıdır ki. dışarıda saman çöpü gibidirler. üveyk sesi ile bunlar ilham olundu. elini Allah erlerinin ellerine uzatsın da kurtuluşa ermesin? «Dervişin her iki cihanda yüzü karadır. oraya gelsin sizi görsün ve beni de övsün. Bana. işimi öğretiyor. Çok düşünüyorum ama gerektir ki. «Yandım bu ıstıraba. ama küfrün de rengi ve kokusu. vücutlarında parlar. Şimdi nerede o dizgin çekme. sözünden dönerdi. 189) Bana dedi ki: «O. Ancak gecenin üçte ikisini yahut daha az bir zamanını uyuyabilmekte. yüz bin dağ gibi ağır. bu yularsız eşeklerden hiç arlanmaz mısınız? Öbürü dinin süsüdür. Derviş ham hayaller peşindedir. mest olurlar. Geceleri uyku uyumuyor.» deyince. yemek içmek düşüncesi. birlikte olalım. Onlara bir kâr kokusu gider. onlarda açıkça belirirdi. Bunda da zorluklar çıkarırlar size. Şimdi beni kendi halime bırak! Onu en azından zahir yönünden yemekten içmekten yasaklıyorum. cevapta terbiyesizce davranırdı.» derler. bir şey okusun.. Su dağıtılan yerde bana bir. Alâeddin'e satranç tahtası alma! Mevlânâ'nın dostu isen bunu yapma! Çünkü onun öğrenim çağıdır. Allah sevgililerinin sözüdür. der.hakkındaki sözlerinle sohbete en lâyık bir zatsın. Mademki yanıyor-sun. insan. bütün bu sıfatlar görüyorum ki benim de sıfatlarımdır. semâ vaktinde başkalarının giyinmediği elbiseleri giyinir. Vakti gelince gazelden sonra raks edeceksin diye kararlaştırıyorsun. Soruda. ne dersiniz?» Herkes kendi makamında büyüktür. îster ki siz mescitte olasınız. bana hiç ayakbağı olmasın.

bilgin ve güçlü olduğunu bir âciz görürse işi kabul eder. hiç bir şey demedi. daha üstün bir mertebe ve makam iste! Ama hayır bu onun işi değildir. Yani sır (gizlilik).hikâyesini andırır. Tam iki yıl yol yürüdüler. kaz yavruları yumurtadan çıkınca anneleri karada gezerken yavruları da anneleri ile birlikte dolaşırlar. velilerin kerametleri ile vahiy ve ilham getirmelerini anladığı halde.. Öteki de arkadan atladı. Bari daha büyük bir iş yapayım ki. Acele edenler. Nihayet ırmağın. boğuldu!» derler. Türkü. Hintliyi. Cevapta biraz düşüneyim de o vezir gibi hataya düşmeyeyim. taştan daima sakınır. güle güle. Günahlarından dolayı da mağfiret dilemezler. «Yemin et!» deyince. «Oyun . 192) Sonra. Şiir: Anne yavrusuna meme verir mi söyle. sonra herkese karşı. (onlara ne olduğunu Allah bilir). Su kenarına gelenlerden bunları görenler. nakısı ve sureti görürler. sefalar getirdin gibi açık sözlerden anlarlar. onun maksadı odur. babam da yanımda idi.» Bu: sır içindeki hikmet. etrafa yayılır ve bulaşır. şeytan işidir. «Allahm! Sen benim ilâhımsın. Yani hoş geldin. taşın karşısında zavallı kalır. başka bir şey yapamaz. damlatır. Zahirde de bâtında da. «Mademki beni astıracaksın. «Ne hoş!» diye çarh vurarak suya atıldı. olduğu yerde sayar. yalnız kaldığın zaman. cevheri niçin kırdın? Sevgili cevap verir: «Ben. âmâ arkadaşlar daha önce gitmişler. işitmede ve akıldaki hikmeti anlamayan. Bu sefer hoşuna gider ve gülmeye başlar. Eğer o yüksek mertebeyi isteseydi. cevheri benden sorasın diye kırdım. yaptığım hata. başka bir yere gidemem!» Halbuki onun küpü onun gibi yüzlercesiyle dolup boşalmıştır. Arabi da. bir dağın tepesinden çıktığını gördüler. galiba onları aşağı çektiler. önemli bir şey değildi. Şahın üstüne yemek. Acele. 191) Allahnın dilemesi yeter mi?» Sonra eğer Allahnın merhametli. «Asın şunu!» diye emreder. henüz şüphede olanlar derler ki: «Acaba neden benim kısmetim geç kaldı? Yahut bu iş neden böyle oluyor? Kendiliğinden mi oluyor? (M. Çünkü onlar. ilâhî bilginin denizi dalgalanmaz. Biri hemen. Senin gamının bulutları gelmedikçe. Rumî'yi Anadolu halkını ben yarattım. Bunun sebebi de senin yalvarman. Nasıl ki. coşup köpürmez. Bu utanç verici hal ana ve babadandır. aslındaki parçalar yerinde kalır ama içindeki berbat olur. 24) deme. Çünkü onlar beni bu kadar naz ve nimet içinde beslediler. Sen de bu ayıklık makamında mest olup kalma! Ola ki. bir nakış ve suretten başka bir şey göremezler. Tövbe. Hatada. Bugün o sofracı yaptığına tövbe etse bile işlediği hata yine hoşuna gitmezdi. küpün fitnesidir onlara açık ve susturucu bir cevap vermek gerekir. Kuran'da. «Vay yavrucuklar gitti. Ancak gülerek. şuradadır: Rahmet deryası daima coşmak. Denize dalan kurbağa gibi bir ses çıkardılar. hep görünüşe bakar. asılmaya değsin. günahta direnmek de iblisin ve onun yavrularının sıfatıdır. Sarayın sofracıbaşısı. Pek açık bir gerçektir ki. Kırıtırsa. Şah. Bir topluluk Fırat ırmağının kaynağını görmeye gittiler.» Anlamındaki âyet ne diyor bize? Mısra: Gönlüm öyle bir yere düştü ki. ama lanet olsun o alçağa ki. hayır. Yani istiğrak (Allah' sal hayale dalmak) makamında kalma. Ademin ve evlâdının sıfatıdır. «Bunu niçin yaptın?» diye sorar. demek gerektir. Kedi kâseyi devirdi ve kırdı. o mertebe şarapla dolu bir testi gibidir. Ama yalnız küp. senin gibi birini doğurmuş. «Sizin en büyük Allahnız benim!» (Naziât sûresi. «Allah semaların ve yeryüzünün nurudur. Yavru aç kalıp da ağlamayınca? İçinde ve dışında geçen değişiklikleri göremeyen r görmede. Onu boşaltırsan kadehe dolar ve der ki: «Yine senin yanında olayım. küp. Başka bir şey bilmiyoruz. «Görmez misin senin Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?» anlamındaki âyetin yorumu nedir? (M. ben de senin kulunum!» deyip. denize girince de beraber girerler. o «Başın için!» diye ant içer. Sevgili âşı-kma sorar.» der. Adam geri kalan yemeği de Şahın üstüne boşaltır. Zaman zaman dostları anmak ne gariptir. dalgalanmak ister. Dediler ki: «Oraya kadar gittik. Allah ona. âlemin nasıl idare edildiğinde şüphesi olan kimseler. Bazılarını. O. bir türlü bu işe razı olmuyorlardı. bütün peygamberlerin mucizeleri. Çünkü susmak suretiyle verilen cevaptan anlamazlar. hiç sorma! Eğer benden faydalanmak istiyorsan gizlice alçak gönüllük gösterip de Firavun gibi. Başka ne olmalı? Bazıları da geri dönerek haber getirdiler.» Adamların anneleri kardeşleri toplandılar. Sofracı. ağlayıp feryat etmendir.

» dedi. öteki boş lâftır. Eteğinden yakaladı ve sordu. eteğini öptü. Âlemin dört bucağından onun toprağını öpmek arzusunu besleyenler. Bu çok zor bir durum. tozunu bulamazsınız. sessizce orada oturayım. Evet. çok hayret ederlerdi. Kedi savuşturdu. îzin almasına imkân kalmadı. 193) Bir ay yüzlünün yanağından ne haber getirdin? Çalıp çağırdığın. Özür dileyerek. İşte Alâeddin konuşuyor.mu oynuyor sun güzel?» diyebildi. Niçin olmayasm burada?» Yalvardı: «Birlikte gidelim ki çocuklar sana alışsınlar. içeriye giremedi. Ama bu bir kaza idi. Şiir: Okşaya okşaya şeker kamışından nöbet şekeri yaparlar. kavmini bin yıldan elli yıl eksik bir süre içinde. benim makamım burası olur. «Evet» dedi. Yaptığın işi yavaş yavaş yap. başlarını onun eşiğine koyup geri dönenler var. «Bu adam ne diyor. Şimdi yapamıyorum. Celâleddin de konuşacak. Sana gelinceye kadar çok namaz kılması gerekiyor. Yüzü güneşten yanmış bir ziyaretçi onun eşiğini öptü. Ben bu adamdan ummazdım ki. Ansızın bir şey işitildi. Öğretmenlik yapıyordum. Bir Allah eri tam bir yıllık yoldan onu ziyarete gelmişti. Nuh Peygamber çağında dünya bayındırlaşmıştı öyle ki bir şehirden bir şehire gitmek için bir günden daha az yol yürürlerdi. Vezirlerden birini de işinden atmışlardı. Bazılarım atlatıyor. hemen aynı günde geri döndü. Eğer sözleşilen vakitte gelirlerse. her gün bir kaç semti dolaşırdı. Eğer söz onun sözü ise bu ne oluyor? Eğer söz bunun sözü ise. (M. hayır hayır! dedim. terlemeye başladı. bir de şu duvar var. Eğer bu yol uzunluğu bir günden fazla sürseydi. söyleyiniz ki. Lütfen anlat! Biri bana diyordu ki: «Bu mantıkçıdır. Üzüm koruğundan bir gün gelir helva pişirirler. Padişaha haber verdiler. usandım şu hücreye sığındım ki beni kapıdan görsünler. evin selâmlık tarafına gitmelerini tavsiye ediyordum. İşittiler. bir başkası götürdü. Eğer ben iyi insan isem. Başka bir aziz uzaklardan bir çok yol teperek geldi. Kimse bana. Geceleri tahta çıkar otururum. Ben dışarı çıkayım. imana davet ederdi. böyle bir söz üstadının izini. Eğer senin ve benim yahut annemin başına bir kaza gelseydi ne olacaktı? Allah. «Onunla konuşurken şimdi burada bir ben varım. yüz yirmi yıldan . biraz sabırlı ol. o da öğretmenlik yapıyordu. âlemde kutup (en yüksek Allah eri) odur. çok uzaktır derlerdi. yarın da Sadreddin Secasî konuşacak. «Ona iyisini verin. İpekböceğinden zamanla atlas yaparlar. şöyle yaptın böyle yaptın. Bin seneye yakın bir müddet yaşamak nasıl olur? Filozoflar derler ki. Bu sözler hiç kimsede yoktur. Bütün cihanı kalbinizden geçirseniz de arasanız. «Acaba bu divane midir?» diyorlardı. Ey seher yeli! Bir semtten haberin var mı? (M. mantıkçı mı?» dedi. bize bir cilve gösterdi. çünkü güzel kokuyorsun! Bu saatte.» dedim. Ben bunlardan kaçtım. 194) Gittim çok uygunsuz sözler söyledim. Bir zaman diyordum ki: «Farzet ki ben burada yokum. sen fena yaptın. Ramazan boyunca böylece bizi yüz kişi davet etti. sabaha karşı onu döküntülerini. Bu nasıl olur? diye yorumluyorlardı. Nuh Peygamber. Bana böyle yerler. Başlarını eğdiler. bizimle bir gece iftar eder misin? diyordu. Ben vaktiyle ikiyüzlülük ederdim. Her biri.» diye tavsiye ettin ama ben oradan almadım. başım sallayarak. ama bana nezaketten yahut kötülükten bir mutluluk gelmez. Mademki duvarla konuşmuyorsun ben'mle de konuşmuyorsun o halde kiminle söyleşiyorsun. Dedi ki: «Ona ahmaklık demezler».» Gülmeye başladı sonra öfkelendi. demez. îşte herkesin kavgası da bundan çıkıyor. seni ve beni bu yüzden korudu. konuşsun. hay huy ettiğin günler var mı? Ey rüzgâr! Daha yavaş es. para ve rahat lâzım değil. pisliklerini süpüreyim. Bir gizli gerçeği açıklıyorum. Ben konuştum.

Beni davet ettiler. Ama o bir insan olsaydı işi tamam olurdu. secdeye kapanmış. (M. davet doğrudur. Yani onlar asla mescit yüzü görmemişlerdir. . yalnız kendini şaşırmış. Şiir: Bir kimse ki. bütün bunlarla beraber hiç bir şey değildi. Müslümanların dışında bir topluluk ona karşı içlerinden. başkalarının düşünceleri de daha başkadır. Hazreti Musa gibi ona uzaktan bir ışık. o yönden bir kuvvet vardır. Dedi ki: «Nihayet düşünmüyor musun ki. kâfirle Müslümanın kim olduğu açıklanmaz. Meğerse onlara kötü ile iyinin.) halidir.fazla yaşamak elbette mümkün değildir. Benim yanıma getirirler ki. kâfir. ayağını hocanın sopasına teslim ederim. yaralarlardı. Nasıl ki. Ancak o sövdü saydı. nur uğruna ateşe düşüp yandı. Yolunu şaşıran Bayezid'in hikâyesi: Bayezid öyle bir şehre uğramıştı ki. gibi bir çok yorumlar yaptılar. Onun için bir engel de yoktu. ekmekçi ve kasap değildir. yolunu kaybetmiş değildi. Ama ben açıkça. o istiğrak yani ilâhi dalgınlık halinden daha aşağıdır. Çünkü O Hazret kendiliğinden dalgınlık âlemine dalmadı. her gün bir semti beş kere dolaşırdı. Hazreti Peygamber. darağacı yakışır. katlanayım. mescit nerede? Bunun manadan konuşma ile ne ilgisi var? Bir kâğıt üstüne bir isim yaz. İnsan olmadığı için onun karşısına geldi. Burada. dediler. Bu kadının tuhaf bir isteği var. ben de bu saatte Mevlânâ'nın yanında rahattayım. Akılları başlarındadır. O ilâhi dalgınlık bir çoklarında da vardır. 195) Susayım. Buna karşılık yetmiş kişiden fazla kimse de Müslüman olmadı. ötekine karşı da çok şiddet ve sertlik göstermek ister. onların sözlerini kabul ediyorum. Bundan dolayı onun kahrını uzun zamandan beri çekmekteyim. Benim gönlüm hiç kimsenin hazinesi değildir. gül yerine diken ve çalı diker. bütün dalgınlık hallerinde bulunur. Şimdi hiç kimse sanır mı ki. ateş şeklinde görünmüştü. benimle iftar ettiler. Onlar nerede. sesini kesmez. Evet. Ebubekr-i Rababî gibi ses çıkarmayayım. Bizim gidişimizden öfkelenir. A. Binlerce teşekkür ettiler. bu uyanıklık. Buna hiç benim gönlüm razı olur mu? Eğer buna gücüm yetseydi sonuç daha iyi olurdu. Onlara özürler diledim kiliseye gidiyordum. onu döverler. Dünyanın yaratılışından maksat. . Burada iş aksinedir. elini. Müslümanlık doğru sözdür. Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. Bir şey getirin ki. Nasıl ki. Eğer o adam olsaydı işi tamam olurdu. yiyeyim. Ama dıştan kâfir görünür. Hele bunda başka bir letafet vardır ki. Güya şeyh Evhadüddin onların önüne gelmiş. Belki bütün işler ona belirli ve açıkça görünürdü. kendisini yüz bin altına alsan bile yine birisine bir cefada bulunur. Dışarı atarım. sonra tekrar bütün işlerinde uyanık kalırlar. demiyorum. ancak Hakkın hazinesidir. yediler böylece oruç tutuyorlardı. Şiir: Mumun pervanesi nuru arayayım derken. «Halk kiliseden geri döndüler mi?» demişti. o adı onun yanına götür. Yüz bin lanet o cariyeye olsun ki. Hazreti Ebubekr de ondan yedi hadisten başkasını rivayet etmedi. Onların aradıkları. dedim. o halden başkalarına bir zerre sıçratsay-dı. elsiz ayaksız kalırlardı. deveci kılığından nasıl kurtulayım? der. ekmek. Ancak her kesin bir huyu vardır. Bu saatte ona öylesine vurdular ki. Ama onlardan en gerçek ve doğru olanı budur. Onlarda. Nuh elbette davetten vaz geçmedi. Cebrail kanadını ona sürünce yaraları sağalırdı. Nasıl ki. cefalı sözler söyleyerek geçip gitti. işkence yapsınlar. Eğer ona sövüp say-masan böylece susmaz. ona. Ama benim için onun kabulünden ne çıkar. iç âlemlerinde Müslüman yaşarlardı. Nasıl ki Şeyh. Ketenciyi bizim için öldürmüşlerdir. 196) Ona mimber değil.» Bunu düşünmeye. İşi bozuldu. ona karşı sert davranmak gerekmez. yüzlerini birbirine dayayan iki sevgilinin. iki parça ettiler sanırsın. Davet işinde biri vardır ki. Ancak Şahın hazinesini kendi hesaplarına sarf etmeyi de bilmezler. Bin yıl imana davet etti. işte o hal. Çeşitli rivayetler vardır. heva ve hevesten uzak yalnız Allah yolunda birleşmeleridir. bahane bulmaya ne lüzum var? (M. orada dostlarımdan bir takım kâfirler vardı. bu söze ne özür bulacaksın?» Dedi ki: «Onun boynunu. Buna güç yetiremezler.

» O arada adamın pabuçlarını çalmışlardı. ne saçmalar soyuyorsun.» «Burası mescittir. Kapıyı çalınca hiç ses çıkarmadı yani. Sonra. Çocuğa «Selâmün aleyküm. Yol üzerinde bir değirmenciye uğradı.» diyerek onu inandırmak istedi. «Öğütülen un yetim malıdır.» dedi. İçinden bir «Ah!» çekti. Uzaktan bakınca bir dağın doruğunda onu gördüler. kapıyı kırdılar. Atının dizginlerini yavaşça çekti geri döndü. Mahmud kendi kendine. «Kalk çabuk seni Şah istiyor. Onu saygı ile karşıladılar. çocuk içinden tekrar. «Öldüm. Mevlânâ'yı övmekte onun rahatı için bir sebep bulunsun.» diyebilir miyim? Eğer seni yiyeme-sem. «Var ama önce bir selâm ver. işi daha iyi oldu. incinmesin. Benim içimde haram lokma olmasından Allahya sığınırım. sonra da konuk ister misin diye sor. Mevlânâ (Allah ona uzun ömürler ver* sin) dışarı çıktı. «Selâm sana! Sizde yiyecek bir şey bulunur mu?» Değirmenci seslendi: «Sakın bu adam ekmek istemeye gelmesin. yoğurt. «Ne yazık ki koyun kesmedim. çok acıkmıştı. yemeğini nasıl yiyebilirim. «Ama sen nasıl ölüsün ki.aralık geri kalmıştı. Şahın buğdayı varsa buraya getirir onu öğütürüm!» «Uzatma.» Silâhlı yüz süvari yola çıktı. «Aleyküm selâm. konuşuyorsun?» Değirmenci. «Eğer olsaydı biz yerdik.» dedi. her şeyden önce yemek getirsinler diye. Mertebesi yükseldi. Gel eğer bir parça bal getirirlerse bununla hoş kaçar. Değirmenci giderken pişman oldu. o süvari askerleri ve başbuğlar ayakta durmuş.. Ne yaptım ben?» Her ne kadar bu düşüncelere kapıldı ise de. Adamcağız. dedi ki. «Kalk!» dediler. Çocuk ne görsün bütün beyler.» dedi. Şah nerede? Ben zavallı bir değirmenciğim. Beni inciten her şey gerçekten Mevlânâ'nın da gönlünü kırar. onun da gönlünü hoş edeyim.» dedi. «Adamcağızın karnı o kadar acıkmış ki unu bile yiyecek.» «Kalk. yoğurt vereyim ki. Değirmenci. «Vallahi bu çocuk doğru söyler. kalk» dediler. 197) Mecduddîn ile konuşuyorduk. Hepsi yüzüstü kapandılar. Onu büyük bir şeyh her zaman ziyarete gelirdi. Biri sordu: «Değirmenci bu mudur?» «Evet budur.» Bir ırmak kenarına götürdü. Şah emretti: «Altın kemerli kırk köle onun yanına gelsinler!» Artık üst tarafını. «Eyvah. Adamcağız çepeçevre etrafı süzerek o teşrifatçıyı dedi. vezirler sıralanmış. «Eyvah geldiler. Köyün ve değirmenin nişanını onlara anlatmıştı. Diyorsun ki. yüzüğü onlara gösterdi. Nihayet tozlu bir pösteki getirdi ve Şahın yüzüne fırlattı.» «Ama çok iyi öğütürüm. bugüne kadar Sultan bile onu size vermemiştir. «Günlerden beridir ki yıkanmadım çabuk tamburumu verin de .» cevabını verdi. «Size un vereyim saç ekmeği. bir «Lahavle. Ekmek yok un var yer misin?» «Evet getir her ne varsa getir!» Adam tekrar geldi kendi kendine: «Yazık» dedi. Orada boş sözler var. geri döndü. Sakın gönlün incinmesin. «Bir saat kadar gel de görelim seni. kalmamış. Bana haram olur. boynuna bir ip bağladılar. «Ben sizin yemeğinizden vazgeçtim konukseverliğiniz de sizin olsun. beklemeye takat getiremez.» dedi. (M. «Yüzünü yıka!» diye iki elini tutarak oraya oturttu. Çabuk aşağı in konuğumuz ol sana gömeç.» Bu sefer tekrar döndü ama «Dan karışık. (M.» dediler. Kalkmadı.» Değirmenci yalvarmaya başladı: «Ey büyük ve saygı değer adamlar! Ben nerede. bu iş çetindir. «Aman.» «Kalk!» dediler. Onlarla yüz yüze gelince hepsi birden: «Bu hangi oymağın beyidir?» diye aralarında konuştular. Yine kalkmadı. Karşılıklı sorular. o türlü yemekleri de sen hesap et! Sonra buyurdu ki: «Sözü geçen değirmenciyi de getirin.» Sultan Mahmud (Gazneli) ordusundan bir. «Sanıyorum ki. Büyükler nezaketlidirler. «Bize misafir gelir misin?» derdi. (M.» «Çok konuşma kalk!» dediler. «Seni Şah istiyor. Mevlânâ böyledir.» dediler.» çekti tekrar etrafına bakınca anladı ki Şah budur. 199) Bugün yüz kişiyi misafir ediyorum. «Bana bir kaç akça harçlık verirseniz size tambur çalarım. Şah bunları yedi. Çocuk.» buradan gideyim. türlü sözlerle muhabbet ediyorduk. «Vallah ki bu Şahtır!» dedi.» der. peynir ne varsa getireyim. Maymun yavrusu ile kaplumbağa hikâyesini iyice hatırlayamıyorum ama ben de gittim gönül benimle birlikte gelmedi. Senden incindi. Şahı o kılıkta görünce şaşırdı.» dedi. yanındakilerine.» dedi. Şah konuşmaya başladı. «Sizler çok cömert insanlarsınız.Ey yüce bilgin Mevlânâ. «Ancak kalan yiyecek budur. Bu ağır canlı adam nereden geliyor?» «Bugün bir artık ekmek vardır yer misin?» «Getir. 198) Şah oradan ayrıldı. onun hoşuna gidecek bir durum olsun da eksik bir şey olmasın. «Bu ancak bir nefesten başka bir şey değil.» Yüzüğe iyi bakınca: «Eyvah!» dedi çocuk. içeri girerek tekrar. Olaki Şahtan senin için bir şey alalım. seni övmeye lüzum yok! Sen de övülmeyi bırak! Bunu şundan dolayı söylüyorum ki. Bugün gerekli olmasa bile anlatayım : Bir tamburcu tamburunu kılıfından çıkarır. eğer vermezlerse ben alır sana veririm. «Gözlerin rahatsız olmuştur. Ona sakın bir şey yapma ki hatırına bir bulanıklık gelmesin. uzaktan duymazsın belki.» dedi. süt.» der. Kulağına şunu söyleyeyim de onlar işitmesinler.» dediler.» diye kaçtı ve kapıyı kapadı. kulağına boş sözler söyleyeyim. Çocuğa: «Al şu yüzüğü bundan sonra ben Şahın yakınlarındanım dersin. Şah askerine yetiştikten sonra arkadan çocuk geldi. bari tamburumu verin de işime gideyim. nihayet o da bitmek üzere ben ölmüşüm artık. Sonra tekrar geldi. Yolda bir Türk çocuğuna rastladı: «Yiyecek bir şeyin var mı?» dedi. Çeke çeke götürdüler.

Kadının önüne oturttular.» dediler.» Değirmenci yüzüstü düştü. «Uykum kaçsın diye yiyorum. «Adamcağız. «Daha ne kadar yiyeceksin.» «El'mize geçse biz de yeriz bunları..» dedi.» dedi. Şahın huzuruna götürdüler. orada cevabını ver!» dediler. mademki söylüyorsun bir daha söyle! Ne kadar da yedim.» dedim. ne dersin?» diye sordu. uykumu kaçırmak için. Bin dirhem bağışta bulunmalarını. üç gün üç gece hiç bağını çözmesinler açlık ne demek olduğunu anlasın. Beyit: Ben kötülük yaptım. her gün beş kilo ekmek yerdi. «Onu getirin!» dediler. Adamı tımarhaneye soktular. yüz top istanbul atlası. yüz kat başkaca elbise dava . Yüz Bağdat çarşafı. O merhamet duygusunun etkisiyle Hayyam'ın şu beytini hatırladı. dedi. Tımarhane onu nasıl serbest bırakır? Biraz sonra Kadıya ondan daha yaman bir yankesici. yahut edebini takınmak. «Söyle bakalım pirinci tane tane mi yersin?» «Oh onu da yerim elime geçerse. Çağıranlara yalvarmaya başladı. Gece yarısına kadar hiç uykum kaçmadı. bir melek varmış. «Kalk çık dışarı. cehennem gibi bir işkembesi vardı. Değirmenci. Allahya şükürler olsun! Ama müritler sizden ayrılmak sevdasında.» dedi Şah.» dedi. yalvardılar. çok ağladı ve dedi ki: «İkinci şartı da ben söyleyeyim: Hiç bir konuğu ağırlamakta ihmal göstermeyecek ve küçümsemeyeceğim. Gizlice ötekilerine emir verdi. Pirlerden biri dedi ki: «Henüz Mevlânâ'nın mec-lisindesin. bir zaman da bu adamın şeytanı. önce bir adam gösterdim. senden davacı var. Ona çocuk kaçtı. Ne hayaller kuruyorsun? Ben ne söylüyorum? Eğer bunu söylemesen.aradı. bırakın ki öleyim!» dedi. Elimi kalbime koydum. bir kerede ölüp kurtulamayacaksın. bir solukluk canım kalmıştır. ama onu göremedi.» «Gel. «Ham ham. «Ya semiz kuş eti ile pişmiş kimyonlu yahni yahut şekerkamışı veya hurma da olsa yer misin?» «Ah nerede onlar!» «Sütlü pirinç de yer misin? Hele şekerle iyice pişirilmiş olursa!» «Ah nasıl yemem.» Kadı. Şah şöyle buyurdu: «Şimdi benimle bir sözleşme yapacaksın! (M.» diye seslendiler. söyle ah seni öpeyim! Hasta oldun öpeyim bari. sen de kötü mükâfat veriyorsun. elimi de bırakıyorum. geleceğim dedim.» Böylece bir çok nefis yemek saydılar. «Ham ham!» diye söze başladı Kadı ona.» «Eyvah!» diye feryadı bastırdı. Hep yedim. «Gel!» diye seslendiler. 200) Bundan sonra kendi boğazının keyfi uğruna kimseye bir şey vermesen bile bari o unlu pöstekiyi kimsenin yüzüne çarpma! Az daha gözümü kör edecektin. Derler ki. «Artık benden ne istiyorsunuz.» dedi. Bu onların körlüğünden ileri geliyor. Tekrar hücreye gidiyordum. Üç gün geçtikten sonra. Şahın huzuruna çıkardılar. «Bari şu altınlarımı alın da canımı bağışlayın. Şu halde benimle senin aramızda ne fark var söyle! Şah gülmeye başladı. üç gün ekmek bulamayınca artık ölümünü bekliyordu.» «Saygılarımı sunarım. daha serseri bir suçlu gelir. bir kat elbise vermelerim. Sultan dedi ki: «Adamcağız ben seni getirdim ki. Kendini deliliğe vurmuştu. «Ah eğer bin tane kellem olsaydı birini bile kurtaramam. «Ah beni kandırdı. onu sevinçli bir halde yola vurmalarını emretti. O bununla gelmez dedim. bir zaman Ademoğulları bu adamın meleği olurmuş. öp artık kaçıyorum öp. «Hayır. «Ey ulu Sultan! Beni öldür!» diye yalvarmaya başlayınca Padişahın merhameti ayaklandı. Adamcağız. Arkasından koştular. «Be adam. Öteki de kendiliğinden kaçıyordu. Uykumu ver ki yemeyeyim. Mısra: Bu işten vazgeçmek gerek. Nihayet.» dedi.» Üç kere dışarı çıktım. «Sen öyle bir adamsın ki.. Ancak Sultana. kabul ettim. adamı kıskıvrak bağlasınlar. «Ham ham. ama belki daha beter bir belâya uğratacak.» Mademki kulağıma söylüyorsun. yeter!» dediler. Sonra «Onu geri çağırın. divane sözüdür bunu tımarhaneye götürsünler. karnım davula döndü. senin söylediğin şey çok uzak! Adamın biri halkın malını yerdi. su kuyusuna düşmüş olan yüzüğümü bulasın.» dedi.

» derim. bir aşk kitabı gibi! Kuran'ı onlar bilir. orada yer tuttun. başka bir anlatışa göre de ufuklar-daki âyetler. 202) Kuran'ın sözlü tercümesini beş yaşındaki çocuklar bile yapabilirler. Kış geliyor Şemseddin'e bir kürk lâzım. Allah kendi arzusu ile iş yapsın. Dedi ki: «Allah kendi iradesi ile hükmeder.» Kadı der ki. Zaten yolda da bunu böyle istedim. «Ben. ona karşı öyle bir davranışta bulunayım. Onda ihtiyar yoktur. mutlu ol oğlum. Seni evde çocuklar arasında bırakayım. «Şüphesiz o Haktır. «Mümin pis olmaz. Ona derim ki: Benim aradığım Allah sensin. Şüphe yok ki o Haktır.» âyetinden anlaşılıyor ki.» diyor. Şimdi biraz düşünmek zamanıdır.» deme! «Bu ne Müslümanlıktır?» dedi. «O haktır şüphes:'z. beni de mutlu ettin. onlarla cilveleşir. Evet ver diyorsun. «Zararı yok. kendinde bir hareket duyarsın. zannetme ki aramızda ayrılık kararı verilmiştir. «Bunu da Müslümanlık say. «Bu hakkın gayretidir. bütün âlemden el çektim. bir kaç gün dolaştın. O da. Diyorsun ki: «Ben. bir kaç gün Sarac'ın bağına gittin. Rahman sûresinde. Ona candan dua eder ve memnun olur.» dedim.ederler. Bunu Haktan başkasından dinleyemezsin. Kuran'ın tefsirini yine Allahtan dinlemek gerektir. «Ve onların nefislerinde. O tarafa düşmem yakındır. Ne güzel yorum bu! Ama hakikat yolcuları ve Allah erleri içindir bu. Bununla ne diyor bize? Ufuklarda ayın iki parça olması mı? Yaz mevsimi mi? Sonra aynı âyetin altında. Şimdi sen de diyorsun ki: «Hiç iyi değdim. Hazreti Mustafa (Allahnın selâmı ona olsun) Ebû Hü-reyre'ye uğramıştı. Yani şüphesiz Allah Haktır. O zaman bir şey söylemedin. (M. O ayakkabı seni rahatsız etti. Ben öyle insanlardan de-ğilim ki. Ama nereye bıraktı? Sen diyorsun ki. Ey tefsirciler. ona ant içtik dedin. Hastalık veya sağlık mı? Bunlar ne güzel yorumlardır. «Onlara âyetlerimizi ufuklarda göstereceğiz. Aksaray'a varırım. beni eziyor.» buyurdu. incinirdi. bana uymak gerek. Fakat kime? Benim gönlüm istiyor ki sen bundan birazını pay eyleyesin ben de böylece bakayım. «înkâr ediyorum» der. Ben öyle bir Allahyı arıyorum. «Ama efendimiz herkesi temize çıkarıyor. Evet güzel söylüyorsun. «Suçunu kabul ediyorsun. on yedi lokma yahut benim hatırım için yetmiş lokma ye. Onun pek çekingen davrandığını anladı ve sordu: «Niçin böyle çekingen davranıyorsun. ham. Konuk için. isterim ki. O zaman bizim aramızda yüz kat daha yakınlık olur. Cehenneme de görsem bu düşünceden utanmam. niçin inkâr edersin. o Buharalının kapısındadır. nihayet tekrar konuştun.» dedi. Her ne kadar yaya yürümek kuvveti vardır ama korkarım ki. bir kimse ile bir gün selâmlaşmış olayım da. «Hayır. yoldan bir kızcağız geçer. O zaman bütün hırsızlarla gider o eve hücum ederler.» buyuruyor. yahut da sana karşı benden. evet ver diyorsun. Her bir âyette bir müjde var. Ye afiyet olsun üç lokma. Yolda seni bırakır ve ayrılırsam. Yoksa Kuran'ın tefsiri değil. O bunu yapmayaydı. «Hayır. Bunu başkaları anlarsa seni ayıplar.» Mısra: Ben istiyorum ki yüzüm ay gibi ak olsun. ayın yarılması ve mucizelerdir! Nefislerdeki de. Bugün ayrıldık ama bir zaman neler olacağını bilemem. anlamazsa sana işinle meşgul olmak gerekir. bu benim elimde değildir. ona inkâr etmesini öğretmiştir. onunla daha çok vakit geçer. . nazım yolu ile. bende Allah tarafından yarlıgan-mak nişanesi var. bunu kabul etmezsin! Ben Kaymaz mevkiine gelirsem. şu ya da bu kimsenin emanet bırakmasın-san korkuyorum. ya içimde bir rahatsızlık var yahut bir sıkıntı var bende. «Ham!» der. iyi ama ya ben açlıktan ölürsem.» Kadı tekrar sorar: «Ne diyorsun. Eğer şimdi olduğu gibi araya bir karışıklık girerse.» demek ne demektir? Yani Allahın kim olduğunu herkes bilsin diye. Bir rastlantı sırasında Mahmud'un annesi oğlunun içkiyi yasakladığım görüyor. boynumuza sarılıp öpmelerinden. Evet çetin iştir bu. 203) Eğer yine bir karışıklık ve bozgunluk varsa.» buyuruyor. «Afiyet olsun sana. Bu bana senden dilenmek demektir. perhiz ediyorsun?» «Temiz değilim de ondan. Ey Efendi. Çelebi! Bu isteklerinden. Kudsî var iken Tusî'yi ne yapalım. başka yollardan bir takım cilveler göstermesinden anlıyorum ki. Ulu Allah Kuran'da. «Bugün ham.» (M. 201) Suçlu. «Ben böyle bir Allah'yı istemem. Annesini «Acaba ne olacak?» diye düşünürdü. Peygamber. (M.» der. hoş söylüyorsun. Müslümanların hakkını ver!» Suçlu.» Bu sözü bütün peygamberler bile söylemiş olsa kabul edemem. Günahları bağışlanmış kullar arasında dalıp gideceğim bunun belirtileri var. Kadı. Hırkayı yırtmalı. Kuran'ın güzelliği onlarda yüz gösterir.» der Kadı. Ben vaz geçtim. «Allah Kuran'ı ona öğretti. Can içinde etki yapıyorsun.» Çünkü sen benim canımın içindesin. gönül açıklığıdır. Ya bana senden bir gayret ister. yatakta uykusu gelmezdi. öyle kara yüzlü durmanın ne gereği var?» Diyelim ki. ham. Muhammed de Haktır. Sonra baştan savdık. Bunu uygun görmem. O yorumcuların tefsiri onların kendi halidir.» demek bir yorumdur. Mallar eşiğin altındaki kuyudadır. Bir söz söyledin.

» diyebilir misin? Eğer bütün âlem Şahab' m bu sözlerini kabul etseydi. elife bağlıdır. onun ayağına düştüler. imanla yalan bir arada yürümez. Firavun incinmezdi o sözden. Bize gerekli olan bunların her biri arasındaki inceliği ve derece farkını görebilmektir.» buyuruyor. Bunları dünya ve ahirete atarım. Ama ben kabul etmiyorum.» Te geldi. Bir topluluk. kâfir de küfürden. ben hangi yalanı söyledim de Allah onu doğru çıkarmadı?» Hazreti Peygambere sordular: «Ey Allah elçisi! Mümin zina eder mi?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Evet. kuduz köpek demek yaraşır mı?» «Evet. «Akıl . Üç noktalı se harfi de kendini araya soktu. söyler.» dedi. Fitne hiç yatışmadı. O dost başka sözleri de bilir. iki yönden eliften üstündür. doğru yol budur diyorsun. sonra tekrar ona yönelerek bir daha gelir. Hazreti ibrahim dedi ki:. elif harfin'n ayağına düştü. Ama yanılıyordu. Herkes bir tarafa kaçtı. Ulu dergâhtan bir elif sıçradı. Çünkü (M. ömür. Her saatte binlerce cihanı mahveder. kendi nefsinde öğüt kabul eder ve yürür. birbirlerinin gırtlağına sarılarak kavgaya tutuşurlar. Adamın biri cübbesini yırttı. o. Musa bir kaç adım geri döner.» Öyle ise sen failimuhtarsın. konuşmadan geri çevirir. Kendi işimizden çok fazla söz söyledik. yüce Allah. Nasıl olur da onun ihtiyarı yoktur diyebilir. der. şahadet getirdi. yolda seni köpek ısırmıştır. onun gerçek sözlerinden harekete geçiyor. ayırmanın iç yüzünü söylüyorum.yanılmaz. 205) Benim huyum budur. Dal harfine gelince. bir . Ulu Allahnın. Ona.» dedi. (M. sözleri arasında çelişki yoktur. Kuran'da buyurulduğu gibi: «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?» Yarabbi. Ona. yine o bilir. Şu ilâhi uyarma ile karşılaştık. (M. Bin kelime mi söyledi. «Onu o yoldan çıkaran benim.eder. Size iyi günler! Vakitler mübarek olsun! Mübarek olan sizlersiniz. Dilediğini yapandır o. işte. yukarı çıktı ve onları ayırdı. yani ağaç bile. Tevriye sanatı daha çok belirsin diye. Gelecek günler size mübarek olsun! Kadir gecesi bize kader hazırlamıştır. Mimberin son basamağında durdu. Mısra: Testi. Günler bizim aramızdadır. Elif sordu: «Niye geldin?» «Seni açıklamak için. Ona başka zaman gel der. demek istemiş ve onu yürütmüştür. Sen. Sen bir yol gösteriyorsun. yine de. zina. Cim. Allah ona. Cim daha uzakta idi. küfürden başka ne söyleyebilir? Mümin imandan bahseder. demedim.Allah için dilediği gibi yapmaz. Hemen Elifin manasıyım. içinde ne varsa onu sızdırır. o gün o köpekle onun kocaman beş tane yardımcısı aşağı indiler.» diyor. bu yolda şöyle sorarlar: «Diyelim ki. O imanlıdır. O. Bir noktam var. o senin mühürünü canımın içinde saklıyorum. Ayrılığın. «Beni göremiyeceksin. eğer harabat (meyhane) ehli isen hı harfinin ne günahı var? Kâfir küfürden bahseder. hem de sen hidayet verebilirsin. 204) onda Kuran'ın manası vardır. Mimber ağaç olduğu halde. «Allahya iyilikle ödünç verin. içinden ona. «Eyvah. Saf olur. «İhtiyarsız. «Bizi bağışla!» deyince mimber yürümeğe başladı. hiç bir şey istemez.» Vaızdan sonra aşağı iniyordu. Aralarında. «Yani. Bir mezar taşında. (yani failimuhtar) değildir. Onun en aşağı kullan. Âyette işaret buyurulduğu gibi denizin suyu tükenir de Rabbimizin sözü bitmez. Ama daha fazlası elinden gelmez. Elif harfinin manası tamam olmaz. Onu âciz kılacak. Sonra be harfi geldi.» Ebidderda'nın koca burnuna rağmen yine mümindir. Onun kâfirliği saf olur. «Ey mimber! Sana söylemiyorum. dilediğini yapan sensin! Onu ortadan kaldır. saf küfür olur.» anlamındaki âyet gelince. Hak sözde buna imkân yoktur. hem sen dilediğini hidayete erdiremezsin. başka konuşanların sözünü de konuşur. abam yırtıldı bana bir aba verin!» diye sızlandı. «Yanılmaz. Bu çok âciz ve güçsüz olan kimdir? Ne iş yaparda o işte âciz kalır? O işi çevirmeye gücü yetmez. Adına fereci dediler. hangi hikmet için dışarı fırladı o elif harfi? Onun hikmetinin iç yüzünü. Ancak mümin yalancı değildir. Mevlânâ bu kadar söz söyler. o da iki eliftir. benim fere-cim. ona engel olacak bir varlık yoktur.» dedi. «Başımda iki noktam var. ama o yine mümindir. «Ben Allaha ve Resulüne dedim.» Allah gerçek müminin yalanını doğruya çıkarır.» dedi. dal harfini düşman bilirler. sonra sözü tükenir. ona bir ışık ile gölge düşürmüşlerdir. Boş mu oturur? Musa Peygamber Allah ile konuşan bir söz bilgini idi. 204) Ama elif yolunda beline kemer bağlamıştır.

Okursan o zaman düşünürsün. gönülden daha üstün bir şey var sanma! (M. ibadete gidiyorum. Gönülün kadrini her gönülsüz ve ruhsuz ne bilsin? Gönül hakkında Allah Peygamberi dedi ki: Gönülden daha iyi. ne zaman çağırırsam bana bir işaret et yeter. Hazreti Mu-hammed'in yüzünü Öper. Bu gönül arif ile maruf arasında çok kere sözcülük yapar. Hepsi de gönül elinden feryada gelmişler Bu sözlerden şüpheye düştüm Kendi aklımdan geçtim. te . Başkalarını anmak. erenlerin sözlerini araştırdım. acele gönül tarafına sefer ettim. onu tekrar okumak içindir. Gönül halinden bir nişan arıyordum. sordu: «Nereye gideyim?» Şimdilik annen ile babanın yanına gideceksin. Sofrayı eğri koymuşlar onu düzgün koyayım dedi. O işten hiç başımı kaldıramam. Sen küfür dinle o benim için başka bir anlam taşır. ben bir işe gidiyorum. Hemen. Ben hep emirle giderim. buna gerek yoktur. Nihayet işaret etti ki. bu taifenin ayak tozunu Cebrail bile bulamazdı. bizim işlerimiz var. Eğer öyle değilse benimle başkaca hiç bir işin yoktur. söze başlar ve der ki: Hazreti Muhammed (S. Yani vaktine bağlı insan demektir.» Hayırlı bir işe aracılık etti. Onda da hiç boş yer göremedim. Bu. Ama tekrar okuyamazsan. Gönülün ne olduğunu gönül erleri bilir. Acaba gönlümün hali nicedir diye anlamak istiyordum. işaretle. Sofî için. Şiir: Hikmet ehli. «Lüzum yok. Böylece diyordum ki: «Mevlânâ'ya Allah hayırlı mükâfat versin. Şimdi bir yazı yazmak. nazar değmemek içindir. 206) Kendisinde güzellik olmayan. her şehirde bir destan var. Emir bu! Şiir: Bir zaman gönül semtine doğru yürüdüm. fesahatten nasibim yoktu. Sofra yatakta tersine kurulmuş dedim.) ve onun yoldaşları gibi ol! Sen kendi sözünü söylüyorsun. Hiç düzgün konuşmaktan. üç saat nihayet ömrün bir sonu vardır. Ben onun postuna konmuş bir böcek gibiydim. Eğer bu dağarcık olmasaydı. Cebrail yukarıya bakarsa külahı düşer. Bugün gereken hizmet ve görevi bana işaret ediyorsun. Sana anlatayım. Bizim de ömürden nasibimiz ancak şu bir saattir.saattir diye yazılı idi. A. vaktin çocuğu derler. yavaşça. «Ne söylüyorsun? Yatakta sofranın ne işi var?» dedi. Onun yüzünden cihanı feryat ve figanla dolu görüyordum. Bir saat. başını çevirdi. Çünkü Mevlânâ'nın meclisindeyiz.» dedi. Onlardan her vadide. Ona hizmette bulunuyoruz.

Ama özrü kabahatından beterdi. (M. Acaba ne yapacak diye. Biliyordu ki. Bizim için en iyisi budur. senin muradın o muratsızlık içinde birbiri ile sarmaş dolaştır. bâtın tarafımı ne bilirsin? Ondan nasıl haber verebilirsin? Ey efendi. Eğer bu harfleri okumak zevkini kendinde bulamazsan bu Allah erlerinin gelmesi sana ayıp değildir. nihayet sende de var. sıkıntılı zamanında da hoş olur. O kendi işini yapmalıdır. Allahyı inkâr etti. Onunla oturmaktan çok huzur duyarım. «Onu benden götürebilirsin ama beni ondan nasıl alabilirsin. haberi de yoktur. Yaptığın secde acaba makbul müdür? Bugün mademki yolu biliyorsun. Arif ateşli işlerde hep suyu yanında bulundurur. «Ya rabbi! Biz nefsimize zulmettik. Ben öyleyim ya. 208) şeyi eğer dün yememiş olsaydım. hiç kimseye değer vermezdi. . Onun. A. Kuran'da. bugün böyle ağrı çekmezdim. Belki o murat içinde de muratsızlık kaygısı gizlenmiştir. Onlar benim gibilerini dışarı atmışlardır. kâh tutmaz. Eğer bizim günahımızı bağışlamazsan. onlar ne olmuşlardır? Onlardan biri Herive idi. Bir hikmet içindir. «işte bu Allah eri olgun kişidir. O muratsızlıkta murat umudu vardır. hayır. herkesi kendi başına yeterli bir hale getirir. M. belki H. Ona orada Şahap derler. sert başlı adam. ben şeytandan daha iyi bilirdim. onlar yokken bir şey yapsın. Allahsının tek ve eşsiz olmasından sana ne? Çünkü sen onu yüz bin gibi görüyorsun. sefa geldin dersin. Çünkü o kendi işini geri bırakmaz. Ama o neşeli anlarda olur. Başka bir tencere lâzım gelir.harfidir yahut te'dir. her bir parçasında başka bir âlem var. Teklif zor değildir ama aceleye gelmez. azdıracağım. insaflılar için özür dilemek gerekiyor. Sana hoş ve hararetli görünen her inancı korumaya bak! Sana soğukluk veren inançtan da uzak ol! Adam odur ki. Gönül hoşluğu bulurum onda!» derdi. Gam içinde sevinç duyar. Sakalı yemeklerine tuz koymazsa hiç işe yaramaz. Ertesi günü sağlığıma kavuşacağım diye seviniyordum. Su hazır değilse tencere taşar yağı uçar. Ya benim içimi. daha başka bir şey demedi başka sözle meşgul olmadı. Ey efendi! Hayır. inayetini bir tarafa. Çünkü kim bilir ki. Tebrizlilere eşek demiş. şeytanı da bir tarafa koydu. içinde ne yağ kalır ne de tencere. Meğerse unutsun.m harcayıp orada Lut ve Dolkes Ama bolca tuz koyarsa her ne getirirse hep tuz yerken ağzından dökülür. O varlıkla dopdolu olunca. Ağır davrandı.» deyince bu söz Peygamberleri. eşekliği yönünden. Meğer ki. Onun olgunluğu bundan anlaşılır. Ama sen bu parçaları o bir tek varlıkta toplıyamazsın! Anlayamazsın! O kendi eşsizliğini birliğini tek renkte gösterir mi hiç? Bu sana sır olarak kalsın ve seni sevindirsin. Sen bilmez misin ki. ondan sanatı öğrenirse o zaman ne sakalı yanar ne de saçı.» dedi. ben onların en zavallısı kalırım. hiç gözünü başını çevirme! Tevhid âleminden sana ne? der. ve •Allah erlerini içine almaktadır. yanmayınca yüz dirhe. Kendine bu hususta dikkat etmek gerek. Hoş geldin. Benim için. vücudu böyle olur. unutsun. Horasan'dan gelmişti. Ona tuz deseler bile halinden ve manasından tuz olmadığı anlaşılmadıkça tuz denilemez. Hoş hutbeler okursun. O uygunsuz adam. gelmez ki. Yoksa biri demirciye gelip. Ben her ne kadar onu kabul ve sözlerini gerçeklemek istersem. Ona gel dediler istemiyor musun? Biraz su lâzım ki tencerenin önüne koyayım der. O Herive ki. bize acımazsan ziyanlı çıkarız. Birini çalgıcılığa çağırdılar. «Ey demirci bana demircilik öğret!» diye yalvarır. nasipsiz kalmasın. bu sözü niçin söyler? Orada. olur. O gün benim sıtma nöbetimin günüydü. Ancak haberi olanlara haber verir ki. Terzi demircilik yaparsa sakalı yanar. Sana göre her parçasında başka bir yön. Pişmiş et gider. Cevher gibi olmaz.» diye yalvardı.» dedi. Ey ulu Allah! Ey efendi! Ey ulu Hünkâr! Ey kâinatın en yüce sultam! Ey huysuz. O zaman büyük adam olur. Söylediğin (M. Şeytan «Senin izzetin hakkı için onların hepsini yoldan çıkaracağım. zavallılardan oluruz. Sen benim görünen tarafımdan bile haber veremiyorsun.» anlamındaki âyet açıktır. Tebriz'de öyle insanlar var ki. Mert odur ki. velileri. İblis tutturdu: «Ben yaratılışta ondan hayırlıyım. Halk o öğütleri kâh tutar. sözlerimden ürker ve bana dönerek. yahut üç noktalı se'dir veya sonuncu harf olan ye harfidir. O ne görmüştür ki? Madem ki bir şey görmemiştir. Şeytan kendi işinden nasıl vazgeçebilir? Ulu Allah. Onun için hiç bir rl-yazat korunma ve perhiz zevki hasıl olmaz belki daha karanlık bir hale düşer. «Müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. 207) Adem Aleyhisselâm unutkandı hep. Neşeli olduğun vakit içinde keder kalmaz. Sanki deniz toprağından bir köşeye atılmış gibiyim. bir konuk geldiği zaman ona tekrar söyle ki. Sağlam ve sıhhatte olduğum gün de yarın yine sıtma tutacak diye üzülüyordum.

ne mutlu beni göreni görmüş olana. Çünkü o ölmemiştir.) Benden niçin yüz çevirdin. Şimdi gel şu sözleri dinle: Her. onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor. imkânsızlık kavramı kalmaz. 209) «Bir kişinin yiyeceği iki kişiye de yeter. soğuk lâflar! Sözü o kocakarıdan dinle bakalım ne diyor: Ey sen! Her şey sen! Nihayet aradaki odur. Fahreddin-i Razî'ye dil uzatsın. Tabağı ona gösterince. kaygısız yemek yesin.. Ama o. nara gitsin. Çulha hikâyesini atarlar. Şimdi ona niçin bağlanıp kalıyoruz? Bir güzel yaratalım. Söz alanı dardır. Peygamber. Peygamber buyurdu ki: «Sen niçin benim kardeşimden yüz çevirdin? Eğer ben ona yüz döndürürsem sen de bana tekrar iltifat buyurur musun?» Evet buyurdu: Eteğine bir avuç kuru üzüm koydu. ama ne hemşeri. bundan. desin. Onun gibi yüzlercesi ha var olmuş ha yok olmuş. O avare akıl bulamazsa başka aklın ne yeri var? Seni bu iş için getirdiler. kapalı sözlerle uğraşır. hali perdeler. yüzü hayra ve iyiliğe dönüktür. Yukarıda kocakarı yalan söylüyor demişti Ahme-di Gazâlî. tabağın içine dolmuştu. Benim hemşerimdir.» anlamındaki âyeti düşün dediler. bu salihlerle beraber olmaktan ne istiyordu.» dedim.şey ki. Hayır ama şüpheci olur ve insanı şüpheye düşürürse Hazreti Peygamber Aleyhisselâm halkı kendisine uymaya davet etti. Ne saçma sözler? Mantık bilgisi inkârla. Şeyh Muhammed'in işi üstadının yanında artık bitmişti üç kere o güzel çocuğu çağırması için onu gönderdi. Adam odur ki. Her kim bana bunu söylerse öyle olayım. Ben onun mezarına. taze delikanlı ne? Erkek ne? Nerede Cebrail. dışarı atarsın. balığı balığa versin. O mantıki da (cihan farzet. (M. Şiir: Gözüm her gelip geçene bakmakta Rast gelen her yere sıçrayıp durmaktayım. O vakit zaman nedir ki? Eğer bilsen.Seyfeddin-i Zen-ganî kim oluyor ki. Dar demenin ne yeri var. Bundan başka her ne söylerse bu güfteden bir bölümdür. Mantık kalmayınca hal meydana çıkar. o defteri tavandan aişağı indirirsen daha sağlam durur. A. «Acaba eksik kaldı. geçip gidenleri birer birer çözdüm. «Evet dardır. Toprak başına olsun öyle insanların. onların tozu nü bulamaz. «Allahm rahmetinin eserlerini seyret. İyi insan odur ki. Aşağı indirdim benden sakladı. gelmedi. Uzaktan bütün Peygamberlerin ruhlarını gözden geçirdim. Sofu dedi ki: O eserlerin eseridir. Dedi ki: Ey Mustafa! (S. güzel suretler belirdi. O bütün bu şeylere inanırsa olur hayırdır. Halk zaman kazanmaktadır.. bir ağaç parçasına yürü deyince ağaç hemen yürümeye başlar. Bu yoldan söylüyordu. Burada sözün yeri yok. «Bismillah» m Allahın cim'i olduğu anlaşılır. tekrar onu inkâra kalkıştı.» buyurmuştur. hiç kendi varlığı ile uğraşmaz. Yani tamamladı. kendi oğlunu iki parça edersin böylece ciğerini parçalar. Fakat dış görünüşte onu boyuna gönderiyor ve çağırıyordu. Mikailin ne yeri var. Çünkü içinden ona engel oluyordu. Yüksek sözler söylerim hiç kimse miydi ki. çünkü kalkar. «Ne mutlu beni görene. O. «Yarabbi. Nihayet kaç kere çerez geldi. kımıldanmaz. Mimber de o anda yürümeye başlar. eteğindeki kuru üzüm kaybolmuş. Ondan bir parça yere düşünce sana söylemiyorum ey mimber yerinde dur desin. Hoşlandığı şeye erişemez. Şeyh bana de di ki: Eğer. (M. Nerede 8 Sofi ki. Oh dedi. O da artık Müslüman olmuştu. 210) O henüz Hazreti Muhammed'in huzurunda iken. Genişlikten ölür. Ama o. Hazreti Muhammed (S. Keramet odur ki..) mübarek ruhu aralarında yoktu. Hemen suretler meydana çıkınca kavgaya başladılar. A.) Bunlar ne tatsız sözler. îçerden şeyh seslendi: Gel.» dedi.. Sofuya başını kaldır da. ne zevksiz. sana puta tapma sebebi olur! Havaya bir çamur parçası attı. Kocakarı ne. . Güzel sanatlardan olduğu için sordu: Onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor ama neden hemen kavgada şehit oldu. Ama kuvvetli kâfirlik gerektir ki Allahnın kahir sıfatı olan cehennemde sonsuzluğa kadar kalsın. ağzına. cim be ile. beni salih kullar arasına karıştır!» diye dua eder. cehennemde önce buna lüzum görmüyordu. Şimdi de öyle oldu ki o çağrıya kimse gelmedi. nimeti iki cihana da yetişir.» Ama öteki bir kişi kim? Eğer o Muhammed Aleyhis-selâm ise onun yemeği. her be cim karşılaşırsa. yüz adam onunla birlikte yokluk âlemine anlatırım kendilerinden geçer.

Dün Perir geldi. Arakliye karışıklığında.ile.yoktur. Bu bir dairedir ki kapısı. Bilmiyorum ki. Buradaki dostlar da saygılarını sunuyorlar. hizmet yolu ite onu burada alıkoyduk. onlarla sohbette bulundum. hernde davranışları yönünden anlarım. şimdi aslana yakın geldiniz. ağzıda budur. Onlar. vazgeçersen yolu daha çok uzatırsın. Yüz türlü kurnazlık yalvarma ve hilelerle. Bana bir daha geri dönmedi. Yalançı ile gerçek erler arasındakj farkı hem. kendisinde bazı üstün vasıflar. onun meclisinde aşinalık ve dostluk gördüm. onu beğenir. Birkaç gün beraber kaldık. Onların himmetsizliklerini. sonra alçaklara konarlar. Dervişler ve azizler arasında böyle bir derviş çok az bulunur. bir de mana’yı gör. 211) Bir münasip kadınla birleştirmek ve evlendirmek vaadiyle.212) Büyüklerin sözlerine itiraz ettim. Çünkü ötekiler bir saat uçar. daireyi dışından dolaşmış gibi olursun. Bütün bunları söylüyorum ki. damarları patlayabilir. Avcının biri aslan avlardı. Bunlar arasında aziz. değişik bir halde idi. bütün kuşları. Ama. taklitçi değildir. Yokluk ve ölüm yolunu tutarsın. O yüce dergâhtan ümidimiz bundan fazla bir şey değildir. (M. Büyük bir medresenin kapısından geçiyordum. sözleri yönünden . hayır dualarıyle meşguldür..görür. çok zor ele geçer. On yıldan fazla bir zamandan beri duacınız burada.. lokmayı kulaklarının ardından. ŞimurgHuma kuşu. ona tazim ve hürmetten başka bir nazarla bakmazlardı.YAZIŞMALAR. Bu meclistekiler de bu arık kulun sözlerini işitmişlerdir. eski dostluk gereği olarak veda için uğramıştı. gönlüme bir tiksinti geldi. Bir köşede kendi âleminde meşguldü. Sonra tekrar mâna âlemine git dedim. dediklerini işitmiş. bir lokma gibi ağzına koyaşın. onun hakkında. namazdan da el çekiyorlar Rabiai Adeviye dedi ki: Gönlümü dünyaya gönderdim ki dünyayı görsün. Başkaca bazı hadiseler oldu. bu zayıf kul. sana garip bir hal geliyordu. ama Simurgun nazarının etkisi . doğan. köpeklerde havlardı. Çünkü o yanımda olmadan yaşayamam. soysuzluklarını görür. hakikatte yalancı ve hasetçi insandır. Benim gönlüm her gördüğüne baş eğmez. Ama doğan kuşunda ayrı bir himmet görür. Buluşmamız sırasında gördüğümüz rahat ve huzur ve candan muhabbetin derin izlerine şahit olduk. Doğan 'da her ne kadar Simurgu görecek kuvvet . Avcının köpeklere bağırtıp ürkütmemeleri ve ormana kaçırtmamaları için seslenmesi gerekirdi. Burada artık bütün insanlarla ilişkimi kestim.yüksekten seyreder. Dairenin çevresini kendi kendine dolaşırsın. Mevlâna eğer onun halini bilselerdi. bir gönül alçaklığı bulur. ama Mustafa Aleyhisselamın sözüne asla itirazda bulunmadın. Her birinin hali. hep çöllere düşersin. . Eğer kaçacak yerini bulursan. o sözü onlara nasıl ulaştırayım da sırlardan söz açayım. geri dönersin. MEKTUPLAR Mevlâna'ya malûm olsun ki. Şam'a gittiği zaman. yahut da bizim bir şeyler söylememizi isterler. o kırgınlık ve küskünlük tozları hatırından uçsun. yahut boyunlarından ağızlarına koyalım diye etrafta dolanırlar. Şimdi bu sene. Ben bir çok aziz derviş gördüm. diri gönüllü bir derviş var ki. onun burada yerleşmesini sağladık. Bir topluluğun. Şam'a gittiğimiz zaman orada da dostluğunu açıkça gösterdi. Ben onunla öyle anlaştım ve kaynaştım ki. eğer o bir tarafa giderse ben de giderim. Siz de. ona iltifat gösterir. uzaktan ne baş ağrısı veriyorlar? Bir silleye bile lâyık değillerdir. Celâleddin'in oğlu Kadı Şahabeddin de buraya gelmişti. fıkarayı okşamak gibi elden geldiği kadar onun hatırını hoş etmeye emir buyursunlar ki. onda bir cevher. Duacınız. Eğer o kurtuluş noktasından geçersen. "Tokat'ta geçen bir hadiseden üzüldüm. Çok beğendiğim ve'seçkîn kimselere de rastlarım. (M. Bari gönül almak. Ama söz arasında sen çok duygulanıyordun. Bu gönül kuşu her daneve eğilmez. sizce de bilinmektedir." dedi. İçinden dolaşırsan. çocukları yerlerinde bırakırdım.

Falan ve senin karının falan arkadaşı. Doğan kuşuna şundan ötürü bâz demişlerdir: Şahin yanından murdar tarafına gittiği zaman orada durmaz."dediler. dilsizdir. Ben onun yerini biliyorum diyesin. hep ekmek yiyorsun. "Evet. (M. bedenin sağ veya hasta olmasına göre değişir. Hasta ise Bazen zârârlıdır. Birine şöyle sordu: . o bizim adamımızdır." dedi. Böyle bir ölüm nasıl olur? . ama halk içine çıktıkları zaman da halktan kendilerine verilmiş olan o ululuk mertebesinin mânası onlarca daha belirgin anlaşılmış olur. Bu ilk işin deliliydi. Padişah çocukları yalnızken ne yaparlar? Her ne kadar onlar memleket halkından ayrı yaşarlar. yoksa ben ne yapayım? Birtakım oğlanlar toplanmışlar bana düşmanlık yapıyorlar. O adamı kim yakalarsa bin dinar verilecekti. "Benim elimden şerbet içer misin?" diye sordular. Yavaş yavaş elini onun çenesinin altına götürdü. Birbiriyle şakalaşarak çıkarken elini onun şalvarına uzattı. önce balık su tarafına giderdi. tam bu saatte birlikte dışarı çıkacağız. yani doğan demezler. Sen benim karım olacaksın. Yoksa ayrılık mümkündür demek için değil Eğer o. Sonradan dellallâr üst üste bağırmaya başladı. Bağdat'ta ne kadar zembilli. Allahya yalvarmıştır.” buyurulmuştur. karpuzun değeri. ben onunla birlikte yemek yiyeyim. hem o taraftan gelmez. Adam saraya gitti. hemşirelik kalmaz. Hem bu taraftan gelir. o velilerin gayıp alemindeki ruhları birlikte gelmiyor. Allah sözü haktır. Beden sağlam ise bunlar yararlıdır. dilsiz ve kör olan sensin. Görüyorum kî. 214) O oturmuş tevhid ediyor. Ancak öteden beri âdet böyledir. "Yarabbi kendini bana göster. sağır. Bir cemaate geç geldi. patlayıncaya kadar söyler. Hazret İbrahim 'in annesi o ergin kadın başını havaya kaldırmış. ferman böyledir. "içmem." Onun sözüne göre bu yollardan bu umutlardan maksat nedir? O nakıştan hangisi çirkin hangisi güzel diyorsun? Bunu neden kabul ediyorsun? Onun sözlerinden bazısı iyidir diyorsun! Etin. "Namaz kılındı mı?'' diye sordu.' dedi. bİzi ne kadar çirkin görürler. çok uzaklara koşuyorsun. ama olgunlaşınca o hal kalmadı. Benim maksadım seni kızdırmaktı.Kur'an'da buyurulan. "Onlar sağırdır. Şan ondadır. öldükleri vakit uyanırlar. onun gölgesinde yaşar. değismez kanundur Bazıları söz söylerken kendilerini kepaze ederler. Tevhidi kime ediyor? Tekrar bir vakitte şahadet getirirdi. Yine “Halk uykudadır. Sevgili . O hal değişmesi ölümdür ve o hemşireyi boşamaktır. Doğan burada yaşantının ve temaşanın remzi'dir. Çünkü başlangıçta onun işi gücü budur. şarabın. bütün gün. O babalık dıştan olunca. kurtuldu. Onlar. o gayıp âleminin uluları. dedi."Sizin himmetinizle. Onda hemşirelik kalmadı. müminler emîrinin huzurunda. o da geri kaçsın Biz Musa'nın. "Şunları bir sınâyalım. sen onu karşılayacak yerde geri kaçıyorsun ki. yahut yoktur. Halife yerinden sıçradı yumruğunu kaldırdı. Kabul etmezdi. ama korkudan ölürüm'. başlayınca susturmak gerek. eğer o geri dönmez ve rastgeldiği leşin yanında kalırsa. Bizim himmetimiz ya vardır. O İbrahimin annesi idi. bırak Halifeyi. hûcreye atın. Bundan dolayıdır ki hastaya etten perhiz etmesini tavsiye ederler. Devlet büyüklerinin onun makamına gelişi şuna delildir ki. Yoksa söyler de söyler. bu saatte her nerede bir balık yürürse oradan su da akar." Lokmayı onun ağzına koydu. diye Senâî'yi yermeye başladı ve dedi ki: "(M. ona bâz. çok sevimli. şüphesiz ki ağırdır diyorsun." Dedi ki. o halini değiştirdi. "Saray halkından hiç kimse bizim konuşmamızı duymasın. yoksa o çok ucuzdur. tekrar Şahın yanına döner. Kendini gayeden uzaklaştırı yor. Onda şan vardır. "O halde halvet olsun. Seydî'den. düşmanlar kötü şeyler söylerlerdi. "Sen benim karım olursun. dedi. Bir "ah” çekti. O Seydî şöyle söyledi diye anlatır. dünya hikâyesi bana pek tatsız gelirdi. Adam. ne kadar Halifenin adamı. Zaten kaçak onun evindeydi. Adam bir dostunu gönderdi." dedi. Rûm diyarında hiç dilenci yoktur.Başın kararlı olsun. oradan sıçradı. 0 Söz söylemeye. o hemen şu cevabı verdi: "Görüyorsun ki. Eğersen güzelsen bizden vazgeç. Ondan sonra korku kalmaz.her gün. aslan avcısı ise ve insan kokusu almış ise başkalarından gizlenir. Ömrün gölgesi üzerine düştükçe şeytan kaçar. Onu söyleyen' dosttur.'' sözlerinin tefsiri kâfirler hakkında mıdır? "Hayır" dedi "O senin hakkındadır. gönül hoşluğu ile onu buraya getirsinler. Yedi yüz bin kişide ancak bir kişi senin meclisinde feyz almadan ışık saçabilir. karşına." dedi." diye emir verdi"' Amâ o simya ilmi bilirdi. Diyorsun ki. İslamın gözü üzerindedir. "Bu adamı götürün. "Bak ki bu ne işarettir." dileği hakkındaki sözümüzü başka bir mesele dolayısıyle söyledik. dünya ile ahiret bir araya gelmeyen iki hemşiredir. Allah senin işlerini düzeltir. Kendi kendine. bütün Bağdat halkından ta Halifeye kadar. Sevimlidir. Sen yanlış gıda alıyorsun. Hangi oğlan? Nerede o oğlan?" Üzümün bir zamanı vardır içi kıs ona ziyan verir." Halife incindi kendini tutamadı. Üzüm asması kar altında kapalı kalırsa orada beslenir. hattâ suya düşmüş varsa hepsi de seni dinlemeye can atar. Eminüddin Mikâil sevimlidir. Çünkü sen söyleyince maksattan uzaklaşıyorsun. "Bunun nişanı şöyle olacaktır. “ah!" dedi "bütün ömür boyunca kıldığım namazları sana vereyim sen o ahı bana ver. kördür. 213) Bir vakitler. Sende de hayırlı niyet varsa." dedi." dedi. Oradaki bir Allah eri. Şüphe yok ki. bir sınavdan geçirelim.

"Neden böyle arıklaştm?" diye sordular. sizin insafınızı. Mevlâna kıbleye döndü. Uyanınca kendi kendine demiş ki. Eğer söylemezse bana ait bir rüya sayılır. işte bu yollardan ve çeşitli arklardan geçip de suyun kaynağına gidenler ondan içerler. doğru dürüst kendini kurtaramadı. bu tarafa akar." demiş. İşte Bayezid de nefsini arıklaşmış gördü. rüyasında bulanık bir suya düşmüş. Ağacın dalına binenler. benim seni mağlûp etmeye gücüm yetmez. evet. Şimdi bu hamamda hep melekler toplanmış. şimdi anlatayım: Suyun kaynağı birdir.A. Dini de ararsan hiç ziyanlı çıkmazsın. kâh o yoldan gelen su. Alâeddin! Gönlüm istiyor ki. sonra gönül kırıklığına ulaştılar. Tekrar ona gittim. bu yoldan akan su öteki yolu boşaltır. ayrı yollara. Ama onu ilim ve anlaşma yoluyla elde etmek gerektir. Hamamda daima şeytan vardır. Rabbim en büyüktür. 12/101) diye yalvardı. içerler. sen de kendini o secdeye lâyık görüyorsun. hem nâz'dır. Onun niyazı hep naz oldu. içine dalarlar. Böylece remz ve işaret yoluyla konuşuyorum ben. Şimdi Mevlâna'yı gör. Ama nasıl bileyim kabul etmem. "Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık yüzünden. Yüksek akıllı ve düşünceliler nasıl olur da istemezler mi ki. Onun işi nedir. yorumlayayım. tutmamışım. Enel Hak (Ben Hakkım) diyen Hallac. Yeter artık açıkladın. ağacın gövdesini yakalayanlar ise bütün dalları elde etmiş olurlar. Çünkü sevgilinin kokusunu aldı. Ona. bu müddet içinde beni susuz kalmış balık gibi kurtarıyordun!" Hazreti Peygamber.Hakkı arar. Kâh suyun hepsi bu yoldan. o Miraca gidince sende arkasından yürüyesin. akıldan geçerler.Hazreti Muhammed’e (S. "Onun yorumunu ancak Allah ve bilgide uzman olanlar bilir" (K. kendi yoluna geçer. Eğer . demekle yetinmedi. dalı kırar aşağı düşerler. Muhammed ümmeti kırık gönüllü olmalıdır. kıbleye yolculuk yapmaktan. Sizin karşınızda bunları yorumlamak. bana. Ayrı. arklara ayrılmıştır. Çalış ki gönüllerde bir yurt kurasın. gönül kırıklığı yoluyla. ama sevgilinin evine yol bulamazlar." buyurdular. ben akla uygun söylüyorum. "Aman elimi tut. ama nitelikleri vardır. Şimdi Ayazın çarığından çarık kalmadı. söz üstadı olduğunuzu. Onun bu ilâhi akıldan haberi yoktur. Onlar artık o dallardan ve onların kökünden. O yüzdendir ki." dedi. Yerler. Sevgili ise hem nazenin' dir. yemiyorsa da istemiyorum der. "Halk gelip senin önünde secdeye kapanıyor. keyfleri yerindedir." Şimdi bu sözde gizli bir mâna vardır." Bayezid. Başka hiç kimse yoktu. sevgiliye de kavuşamazlar. Hazreti Peygamberi (Allanın selât ve selâmı üzerine olsun) on ikinci görüşünden sonra tekrar rüyasında gördü ve dedi ki: "Ey Allah elçisi! (M. belki sebeplerini aramış olursun. "Bu iki yıl içinde ancak yedi kişi yüzlerini gerçek kıbleye çevirmişler ve bana gelmişlerdir. "Eğer ben söylemeden gördüğüm rüyayı bana anlatır ve yorumlarsa bu rüya onun makammdandır. edep dışıdır. kâh öteki yoldan akar. Cefa görmüştür. Zaman olur ki. "Yarabbi! Beni Müslüman olarak öldür ve salih kulların arasında bulundur!" (K." (M. Sevgilinin yurdunda. O Muhammedi idi. Daha önce gelip geçen ümmetlerin tenleri kırıktı. Sordum: "Ne taziyesi? Yâresulallah!" "Kendi ümmetimin taziyesi ile. 216) Her Cuma gecesinde kendini bana gösteriyordun. der. ıslanırlar. 215) Ta dilimin ucuna geldi. gönlü kırık bir Müslümandı. onda ne sır olduğunu anlamak istedi. ölümü sırasında zünnar (papaz kemeri) istedi. dedim. kaynağından kurtulmuş olurlar. Orada dalıp gitmiş. biliyorsun ki. açıkça gördün. ama söylemedim. bu sözleri sana açıklayayım. alçak gönüllü davranışlarınızı çok kere övdüm. hac ve Kabe ziyaretinden başka ne yapar? Siz yanlış kıbleye yönelmişsiniz. işte bu. Sen neden korkuyorsan ondan sakın! Nefis. dua ederken. Amma. Onun yapıldığı deriden deri de kalmadı. "Taziye ile meşguldüm.) uymak ona derler ki. buyurdu. Geri kalanların hepsi yüzlerini kıbleden döndürmüşlerdir. bu kıble asla hali değildir." buyurdular. herkeste de bu akıl bulunsun? Biri filozoftur. Onun söz dinlemekteki edepli davranışını. 3/7) anlamındaki âyetin açık bir misalidir. Allah erlerine hizmet yolunu tutarsın! Mısra: Sana yoldaşlık eden senden üstün olmalı! Bahaeddin Sultan Veled. Bu yaptığım belki edep dışıdır." diyen kişiye şu cevabı verdi: "Amma nihayet sen galipsin. Ama madem ki bunu benim küstahlığıma bağışlıyorsunuz. onun güzel güzel dinleyişini anlatınca sustu. Hazreti Yusuf da. Dünyayı istersen ziyanlı çıkarsın. O bir deri bir kabuktur.

başkalarına nasıl güler. Başını kaldırdı. başkalarına söz geçirsin. sanki kendi değerini buluyorsun. cömertliği herkese açıktır. Onu nasıl gönderir? O ayrı mesele. neye güler? Hazreti Peygamber. herkes de bilir ki. yani âleme gülünç olmuştur. bana işaret ettiler. Gözünü daha yüksek âlemlere çevir ki. acemilerin yüzsuyu olasın. kitapla gönderilmiş nebilerin de tasavvurlarına sığamayacak kadar büyüktür. daha yüksek birini bulasın. dedim. "Ben şeytanımı Müslüman ettim. âşık mıyım diye soruyorsun. işte Ramazan geldi.dün gece söylediğim hikâyeyi söylemiş olsaydım. kalk gel. yani yırtılmıştır. Onun o cevabı. Sen benim sırrımın kâhyası mısın? Hele şuna şaşıyorum: Sen niçin geldin? Şimdi kimyayı bana verirler. Hakkın olduğu yerde harf ve ses yoktur. düzgün konuşması. O bu hitabın ve ululamanın benim için olduğunu bilmez. O bir sığıntı idi. Cuma gecesi filân kişi onu içmeye çağırdı. o benim sırrımdır. üstün bilgisi ile ünlü bir kişidir. Ben onu öyle okşuyordum ki.yüce Peygamberin." sözlerindeki mânayı anlamak istersen ona dair bir şey açıklamayacağım. (M. Gerekirdi ki sen onu görmeden bulmadan ilâhi âleme dalıp gidesin. Kalktı ve gitti. ama benimle ancak bir saat oturursun? Önce hoş geldin ey olgun şeyh! Yani. kabul etti. Ona dedim ki: Bari Cuma gecesi içme. Bu da bilinen bir şeydir. arkan da aynıdır. Ama bu duacıya henüz bir şey erişmedi. Önce. diye öğerdi. onunla geceleri gündüze eriştirirsin. "Alimler. Peygamberlerin. arkam sana dönük. Halife biran bile zavallının sözlerini dinlemez. vehimleri söküp atmaya bak! Bunlar senin düşüncelerindir. Şimdi ulu Allah. daha yüz binlercesi gelse yine öyledir. Nasıl olur ki. Aciz ve zavallı bir halde geri döndüler. Nihayet kıyamete kadar hiç kimse sersemlik etmemelidir. İşaret etti. Bu her ikisi. onun bunlarla ne ilgisi var? Dedi ki: Muhammed'in yüzüsuyu hürmetine Allah beni kurtarır. başını salladı. Evet. Diyelim ki. O. Biliyordum ki. Mübarek! Sen ise senede on iki ay içiyorsun. fazilette deryadır. ondan daha büyük." diyerek bunda tartışmaya başladılar. Gönül sahibi olan kimse bu güzel şakalardan hoşlanır. onun yola gelmesi ondandır. dedi. ibadet bundan ibarettir. Bana. ama o kimse ki cihan kendisine güler. sessiz bir şey olurdu. Senin hayaline gelen düşünceleri. ben de. Kimyayı bana gönderin de. Ben geldim. bu sizin iltifatınız ve kereminizdir. Sevgiliyi sevgilisinden (karıyı kocasından) ayıran kimseyi Allah da kendisinden ve kendisini sevenlerden ayırır. o. . Onu şaraptan vazgeçirmek istedim. Öyle yaptı. Ancak oğulları hem evlât. böyle olur diye anlattı. bize gücenirdin. üst tarafını siz bilirsiniz. bu her iki düşünce sahibi görüşsünler diye dergâha gittiler. (M. gel. Dedi ki: Onlar köpeklerdir. ne çocukça bir adamdır! Kendini çocuk yerine koyan adam başka. Şimdi neticede huzurda gerekli olan şeyleri söyledik. bütün akla. Adamın sözüne güleceğim geldi. Bu kadar bilgisi ve üstün kişiliğiyle beraber o kâfir olacaktır. Sen de Müslüman. bu ay içinde hâzır ve nazır da öteki aylarda gafil ve gaip midir? Hangi ay hâzır ise onu o zaman analım! Ne iyi! Bir avuç ahmak böyle düşünür! Ama uymak gerek.Eğer başka bir zaman. kendini beğenmişlerden birini halifenin yanma gönderdi. O da hırka sahibiydi. derdi. üstün zekâlı bir insan değildi. Ben diyorum ki. önce kendi evinden dışarı çıkmalıdır ki. olmasaydı söz harfsiz. ihtisap ağası. Allahü Ekber! diyesin. falan zatın ziyaretine gitmeye karar verdiğimi söyledim. sersem insan daha başkadır. hayale gelen şeylerden daha yücedir. Bu Şemseddin. Şehir ağası. bir uygunsuzluk oldu. ey Melâna. Ramazan ayma rastlamıştı. mazur gör. Eğer o söz bir Müslümanın kulağına düşerse. Mevlâna ilimde. onun keremi. ne güzel yaptın diyordun. diye bir lahavle çekti. Bir aralık dediler ki. uzun boylu ısrar ediyordun. Sen acemilerin yüzsuyunu götür ki. Meğer bir insan başka bir kuvvetle ona işittirsin. Nereye? dedi. Padişahın biri. Sonra da. 217) Halktan bazıları." demedikçe kimse ona iman etmedi. Ona. dedi. dedi. o. ona beş bin peygamber hadisi bile fayda vermez. 218) Zikir kabul etmez. Ona zikri öğretti. Ona daha nasıl bakayım. Bana. O halde. "Allahtan başka ilâh yoktur. Mevlâna'nın hiç müridi yoktu. O ise. Âdem evlâdıdır. Ama eğer halk. Diyorum ki. o. Ama asıl gönülalçaklığı ve cömertlik. O ibadet zevkini gördün. halk yoktur. zavallıların sözlerine kulak vermektedir. dedi. hem de mürit idiler. Derviş debir söz söyleyemez. sen. dediler. Mevlâna geliyor dedi. Allahın cehennemine! Başıyla tekrar işaret etti. Bu iki temele dayanır. peygamberlerin mirasçısıdır. Ama adam dosdoğru konuşan. bilgin ve yetkili adamdır. O söz ona zehirdir. Ama oraya yüz yıl da gitseler ancak kapı halkası gibi daima dışarda kalırlar. her şey haktır. Onları aldattım. Hayır. On iki ayda bir geliyor. Ben de biliyorum. Ama şimdi gücenmenin ne yeri var? Bu gün aydınlık içinde aydınlık var. dedi. ben Ramazan'ın kim olduğunu bilmediğim için sizin aranızdan avrıldım. bu sersem zahitlerdendir. senin önün de. hesap ettik ki.

Onu öyle elimin altına alayım. geçip gitmeye razı olmuyordu. Bu halde. Ne içebiliyor. Bütün felekler onun gönlünün altında döner. ne de insanın kalbine doğmuştur. diye özür dilemeye başladı. Çünkü dünya bir köprüdür. kaç kere bunu tecrübe etmişlerdi."anlamına gelen bir müjde vardır. yok olacaktı. eğer gelmeseydim. Biz eğer bu halin dışında. sinirlerimi. Ta ki. ama düşüncelerine aykırı davran. O. Evet. süslemeye ne uğraşıyorsun? Gerekli olanı al. Oysa. geceleri. ne de dökebiliyordu. Başkalarına yaptığım gibi yapamadım. nasıl gidebilir? dedi. yani ben Hakkım'dır. kendini göstermiş ve perdeyi atmıştır. İhyaûlulum'uddin adlı eserinde Gazalî. sarığım yere düşmüş.kemiklerimi ve kendimdeki mânaları görüyordum. şamdanın içinden fışkıran güneş gibi bir parlaklık göğsüme doldu. 53/11) anlamına gelen âyet bundan daha kuvvetlidir. Gazalî karşısına gelsin. mademki söylemedi. şehvetle dolu insanlara. dedi. bu ip ile asılır. Mecaz. Hava ve heveslerle. Orada kimsenin bir beyt söylemeye cesareti yoktu. bütün lâfı Enel Hak. Gülümsüyordu. çalgıcılara. sırdan pek az bahsedilmiştir. Şeyh. "Ben iyi kullarım için öyle bir şey hazırladım ki. Şeyh dedi ki: Eğer bizim evlâtlarımızdan olmasaydın pabucunu başıma koyardım. sana. ne gözler görmüş. Ancak köprü harap ve ateş içinde yanarken öyle bir köprü üstünde binalar yapan güven içinde olamaz. işte şimdi beni öldür. derhal azarladı. hakikat'in köprüsü.başka hiç bir şey göremiyordum. erdem bir insan olduğu için hep kötülemek isterler. ona okuduğu şeyin faydalı olduğu herkesçe bilinsin.Muhammed Gazalî. fesahatte. Bir gün semâ ayini sırasında bir mürit. şüphe yok ki rezil olur. bu da kutsal hadiste işaret olunmuştur. dilin kesilsin. Çocuklar top ve çelik çomak oynarken namaz kılınan yere de atıyorlardı. Cihanda yaygın bir mısradır bu. Tövbe et. söz ustalığında zamanının en uzmanı olmuştur. Şiir: O kimse ki. Hayyam'a hâlâ anlamadın mı? diye işaret ediyordu. namaz yerine sıçrattı. davulculara seslendi. Onu bayındırlaştırmaya. Allah yolunda kalbini ve malını bağışlar. Şimdi bu dünya da kadın cinsindendir. (M. Şeyh Şahabeddin'den bir beyit söyledi. Ebu Ali Sina' nm Elİşârât vetTenbihat adlı eserini Ömer Hayyam'a okuyordu. çalgılar çalınsın da. o kadar yeter sana! Sema!a başladığın o saatte. "Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (K.Üçüncü kez okudu. Şüphesiz ki o zavallı. 219) Onu tekrar okuyor. Başından fırlayan kan binanın tavanına çarptı. o kendi sarığını tuttu. orada yer yoktur. sanki ben kendime bakıyorum ve o aydınlıkta bütün kan damarlarımı. . parmakla gösterilir. dendi. Hatırımdan geçti: her pınardan su içmemelidir. Kur'an'da. Gönlüm onu bırakmaya. başın çok dönüyor mu? diye soran oldu mu? Muhammed. güzeller arasına karışmış çıplak zenci gibi kepaze olur gider. Ansızın bir gürültü duyuldu. yabancılık girecekti araya. derviş sözünü aklında tut. şaşılacak derecede yetkili bir konuşmacıdır. inşallah Allah dilerse. O. demediği için hoşuma gitmedi. boynun kopsun. hakikat de mecazın köprüsüdür. aramızdan bir şey eksilecek. Sen. Hemen oradan kaçarlardı. bilirlerdi. Bizim aramızda ayrılık olamaz. onu bir an durdurdu. Felekler kadar uçsuz bucaksızdır. Hele şu. Kadınlar hakkında demişlerdir ki: Onlara danış. ayrı ayrı yatsaydık. Onlar gerçekte böyle yaparlar. Orada herşey göz kesilmiştir. dedi. çok üstün yaratılışlı. (M. korkusuz yatardık. ama bu durumda da iş böyle olacaktı. Allah erlerinin gönülleri çok geniş ve engindir. bunu ne ile ispat edersin. Bana geldiği vakit bir kadeh doldurdum. Bu gece. Dilin ne yeri vardır? Her kimde böyle bir hal belirmeden gelirse. pislik yuvası gibi dolu olur. Oradaki Hak. ama asıl sebep başka idi. Bundan biraz geçtikten sonra orada yalancılıktan bahsettiniz. Gördüm ki. Allah rahmet etsin. Kur'an'da. öyle aciz bir hale getireyim ki. dur. Bey şöyle bir başımı çevirdim. Kutsal hadiste. Ansızın gördüm ki. Ama.Ibni Sina'dan faydalanmıştı. yere düştü ve başı yarıldı. ne kulaklar işitmiş. Gerçi o sana sebebini söylemez. 220) Dostluk onun dostluğu idi. bu huydan vazgeç dedim. Mısra: Gece dolanır cihanı seyreder. O. Bir perdenin delilidir bu. böylece hep benim elimde olsun. Mutriplere. Bu Muhammed de çeliğe vurunca. sen Şeyh Muhammed'e yakışırsın dememin sebebi bu idi.

demekle tamam olur. o kirleri nasıl geri götürebilirim? Gerektir ki. 221) Onun için ekmek sevgisi nedir ki? Kur'an'da. Hıristiyan sabah üzeri kalktı. Yol arkadaşları dediler ki: Vallahi en iyi rüya senin gördüğün rüya imiş. 222) Müslüman dedi ki: Bana da Hazreti Muhammed (S. Ne mutludur o kimselere ki. O zaman. Benim işim böyledir. evet yalan söyler. insanlıktan haberi olmayan birinin üzerine dökersen haram olur. oradaki acayip şeyleri seyrettirdi. Bir Yahudi ile bir Hıristiyan ve bir Müslüman arkadaş olmuşlardı. bir dönüşün eseridir. Hazreti Peygamber. Onun ne değeri var? Asıl israfçılar. bedenin kirini evden hamama götüreyim. yolda para buldular. savruklar. sade meyhaneye gidenler. ben de kalktım helvayı temizledim. bu cevher herkeste yoktur. ondan aydınlanırlar. sen de zavallı yoksun. hamama çokça gideyim ama faydasını görebilmek için çabuk çıkmak ve çağrılan yere gitmek gerek. bari kalk da helvayı yemeye bak! O öyle buyurunca. Bizimkiler hep hayal ve batıl şeylermiş. tatlı uykuyu rahat uyuyan yer. başka bir hal. rahatsın. helâl olsun! Allah bilir. iş Allah bilir. daha üstün bir hal idi. Israfçılar. Bazılarının yürüyecek ayakları yoktur. ne hamamcı razı olur. yahut zehir cinsindendir.dedi. şüphe yok ki. ama hepsi birden kımıldanınca. kiminin de ayaktan haberleri yoktur. âşık ve yoksun zavallı. Sen daveti. Elbette ona uygun hareket edenler faydalanırlar. Ama yalanın ne yeri var burada? Hamam suyunu bir adamın üzerine dökersen helaldir. benim yiyeceğimi de. Bunlardan konuşmak hoş değilse de. eve nasıl döner. ama öteki niçin helâl olmasın. tam vakittir. (M. Uyku ne gezer onda. başaramadı diyelim. sırlar var. hizmette duraklama olur." Yani biri burada bir hizmet yaptı. sonra zaten pek az.A. orada nice paralar sarf edenler değildir. Bu inceliklerden herhangi birinin düğümünü çözmek isteyenler nihayet ölmüşlerdir. yoksa hamamdan kirli çıkmak neye yarar? Beni serbest bırakırlarsa böyle yaparım. Bir kaç ahmak haram mal topladılar. bütün bir topluma erişmez. öteki Musa cennetlerde dolaştırdı. giyeceğimi de sağlamaktadır. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: "Bu nurdan kendilerine erişmiş olanlar. ondan bir pay alırlar. Dedi ki: Vakit onunla birlikte bulunur. Allah onu doğruya çıkarır. Mümin yalan söyler mi? diyenlere. Ama bu. Bana. O. Nerede o güzel Muhammed ümmeti? Yalan bile söylese. Yine Peygamber. Ancak. istiyorum ki. Isa gökten indi beni göklere çekti dedi.Aşık olacaksan bir güzel ara! Tam bir âşık değilsen o güzelden daha başka bir güzel bul! örtü altına gizlenmiş ne güzeller vardır. onu öğütlerle öyle göstermek gerekir ki. dediler. benim yolumda yürürler. Onların maksatları Müslümana yedirmemekti. ona kul. Nasıl ki. herkes inancından başını sallasın. Ama. artık bu hava ve hevese kapılıp da gaflet içinde uyumanın ne yeri var? Seni uyumak için mi buraya getirdiler? Şimdi anlaşıldı ki. madem ki siz bağa gidiyorsunuz. hamamda çok oturmak gerekiyor ki iş tamam olsun. ama bu kulun böyle bir düşüncesi yok. Bir adam oğlu da bütün cihanla karşı karşıya gelmiştir. dedi. o başka bir yerde hizmet yapmalıdır. Helvayı. köle olursun! Evet. Musa da beni cennetlerde dolaştırdı. Büyük efendi.(M. yarın yeriz. sonsuz mutluluk sermayesi olan o hazineyi boşuna harcarlar. Kur an'da ne güzel incelikler. Uyku ne zaman olsa uyunurdedi ve bütün helvayı temizce yedi. bu kıssadan ne hisse kaptın? Nihayet niçin demiyorsun ki. Çünkü vakit. . Yahudi." Nihayet o ne idi ki. Ey düğümler çözme uğruna ölüp giden zavallı! O hal buna göre bir zehirdir. değerli ömürlerini. ne de hamamcıyı yaratan. gamsız ve hür yaşıyorsun. Şimdi bu hikâyeden ne koku aldın. ben de kalkayım bal ve ilâç içeyim. Hazreti Peygamber buyurdu ki: "Eğer Ebubekir'in imanı bütün halkın imanı ile karşılıklı tartılsaydı. elbise lâzım. Hazreti Peygamber kendisi de ona getirdi? O. onunla helva yaptılar. bağımsızsın. biraz olsun işaret yoluyle söylüyorum. çağrıyı herkese karşı yaparsın. Bu işte bir ceza korkusu olmasa bile böyle bir cevheri taş altında parçalayarak yok etmek ne demektir? Buna acımaz mısın? Bütün delillergüneşin bir gün batacağını sana söylerken. Ama Müslüman gece yarısı kalktı. "Israrcılar şeytanın kardeşleridir" buyurulmuştur. Buna. Mısra: Başka bir alıcı daha vardır ki. onunki yine ağır basardı. Ekmek lâzım. buyurdu. şimdi erkendir. Çünkü kirler yumuşar.) geldi ve şöyle dedi: Zavallı Müslüman! Onların birini Isa semanın dördüncü katına çıkardı. Biri dedi ki: Onu bana ver ki. Ayakları uyuşmuştur.

ateş yanmadığı zamanlarda da kıştan perişan olurduk. Tebrizli Zahid'e göre.. Vuslat geceleri olsun. Ne yazık ki. bu saatten Çabana kadar burada kal. dedi. Dağıtın. Kendi makamına çekilince elini eline vurdu. Oturdum."Benim ümmetim israil oğullarının (Musevilerin) peygamberleri gibidir. ayı! (Ç))" Acaba bu günahlar ne idi? dediler. inledi. gece sevgili ile birlikte uyanık kalasın. Ben bir vakit istedim ki. o mihenk taşını ve aynayı iyi korursan asla bir tarafa eğilmez ve dolaşmazlar. demeden öylesine kupkuru davranıyordu. şimdi o peygamberlik bunlara yaraşır. bu böyledir. Böyle değilse bir şey anlayamasın ondan. Hadiste buyurulmuştur: "On iki türlü hayvan. artık yazı öğrenmeyi senden kopya ettiğim zamanlar geçti." buyurdu. Ondan sonra dedi ki. iki sevgili birbiriyle gizli şeyler fısıldaşır gibi bir sessizlik var. Bu hadisin dış anlamını ele alırlar. Ben o acele yürüyüş sırasında kapıdan girmeye çekindim. karnını doyurdu. derdi. hoş bir şey. onlarla öylesine meşgul olmuş ki. köpek. senin için. evvelce insanken işledikleri günahlar yüzünden kılık değiştirmişlerdir.Eğer daha altı kişi olsa burada onlara ses çıkarmaz. Tekrar sordum: Benim için mi söylüyorsun? Evet. o nasıl sığabilir? Dindarlık öyle bir şeydir ki. dedim. Ah. Ben damda idim sağıma soluma baktım. bir ah çekti gitti. Süzme yoğurt ile ekmek ve daha başka şeyler getirdiler. Müminler. şaka ve edepsizlikler eder. O eksik idi. bu kimden bahsediyor dedim. Peygamberlerin sığamadığı bir yerde ki o makamla öğünürler. Benden ne ücret istiyorsun. fil. Ona. Kabe'yi aradan kaldıracak olursan acaba bunlar hep birbirlerine mi secde ederler? Halbuki onlar kendi gönüllerine secde etmiş olurlar. 224) Zaman zaman yanlışlıklar yapan. Hele hiç görmeden iman edenler daha başkadır. Benim hemşehrim oluyorsun. Gördüm. Hırkasını sırtına almış. 223) Tebliğ etti. Ama ilk konakta hepsini yemişler. O can dostudur. Bu yönelişin farz olduğuna bütün dünya ufuklarında söz birliği etmişlerdir. 225) O yüksekten beni gördü. Gönlü her kimi isterse onun devlet kapısında mutlu . ikinci konakta bineklerinden indikleri zaman köylüler aç" olan Zahid'e koyun kesmekle uğraşırken Zahid hemen eve girdi. Üstü kapalı söyleyeyim ki. Evet. Elbise karşılığı için ne derler? (M. hemen çarh vurdu. eğer buraya gelmese. O teraziyi. (M. dedi. hayal bozguna uğrar. Ben zahidim dedim. dedi. Öğle sıralarında acele ile gidiyordum. Ama ümmetimin fukarası demediler. fare. Öğle sıralarında da gelmişti. bildirdi. Hoş geldin sefa geldin. Hayır! Hallaç gibi olmanın zamanı geçti. iki yüzlü bir dostluk oldu bu. Aynı sofî şakalarına başlardık. dışarı götürün bunları dedi. Ateş yandığı zaman zahmet ve duman kokusundan çaresiz kalır. Gece de kendisine getirilen yiyeceklerin hiç birine dönüp bakmadı. benim o kervansarayda bir odam var. Gündüz akşama kadar uyursun ki. bu mânada anlarlar. koyun kebabını beklemedi. çok da yiyecek götürmüşlerdi. raksetmeye başladı. yüzümü doğruca binaya çevirdim. Seyyid Hattat'ın dediği gibi. Ama halk onlardan daha büyük ve daha çok günah işler. Eğer başka birisini bulursam sen elimden kurtulursun. Bir gün onunla müritleri kaplıcaya gitmişlerdi. Benimle pazara gider. tilki.Onu odasında görmeye geldiğim zaman karşımda başı kesik tavuk gibiydi. Bari sen bir şeyler söyle! Cüneyd için bir şeyler söyleyince. Senin elinden inliyorum. Beni çağırdılar ki evimi göreyim. yengeç. Senden bahsediyorum. domuz. Bana bir bakış baktı ve uzaklaştı. kaplumbağa.sen git kendi makamına çekil. sana elli dinar ikram edeyim. kirpi. Titredim. dedi. yok bulamazsam elimdesin. Ama anlaşma ve muhabbet yönünden hoşuma gider. mümkün olmadı. O çağlar geri kaldı. pencereyi açarak benim yolu bilmediğimi anladı. hiç bir şey geri bırakmamışlardı. Şimdi de artık mal yiyordu. nasıl olur? Nur üstüne nur olur. âşık olacağım. çünkü her taraftan Kabe yönüne doğru namaz kılmak gerekiyor. Cüneydi Bağdadî'yi bu işlerde Allahlık mertebesine yükseltmişsin. Ama faydasız uyku gelince. çok bile. Biri terazinin önüne geldi dedi ki: Bu yüz dinarı al bana iki yüz dinar ver ki. onu Allahnın bir lütfü bir ihsanı görür ve iman getirirler. dedi. Eğer oraya erişebilirsen anlayabilirsin. o sırada aşağı gitti. Nihayet kıble tarafına namaz kılmasını emretti. kime gideceksin? Nereye kaçacaksın? Allah ona rahmet etsin deyiver. oradaki pis döküntüleri yerdi. sevgili ile geceleri halvet olayım. anlaşıldı! Ama geçen geçti. ama sana anlatacak bir şey bulamıyorum. Gönlümde bir şey burkuldu. Öyle bir delikanlı erkek idi ki. (Hadiste sözü geçen hayvanlar şunlardır: Maymun. Gezip dolaşma belli olmasın diye. hep onu gördüm. Sanki melekler halkı o kadar oyalamış. sarığını külahını giymişti. Sebebi anlaşılamadı. (M. Bu hadise meydana gelince o küpten aşk şarabını içmiş gibiydim. iyi olursun! Vallah padişahlıktır bu. Kabe'nin çevresinde halka olup secde ederler. geri dönmesi mümkün değil. Öğretmenin biri dedi ki: Her ne kadar hep etrafımı gözden geçiriyorum. beyan etti. Ah ve feryat etti. elini o duvara atsa duvarı titretirdi. kertenkele. Gündüz uyumadım onunla. Hüsrev ve Şirin hikâyesi gerçi gayret yönünden bana katı gelir. utancından kıpkırmızı kesilen Serkeş dedikleri biri vardı. Hallacı Mansur gibi olmayayım. Ama hep onu değil. Her taraf bom boş. Ne söyleyeyim sana! Sen. o zaman da ben oraya giderdim. kurt. Bütün o noksanlar Ebâyezid'in benzerlerindedir.

deyince. yoktur. benden bir şeyler geçti. Bu gün bir kocakarının evine uçtu. orada sözün ne yeri var? Sürmari'nin oğlu beni öğmeye başladı. burada söz söylemeye imkân mı var? Başını yere koydu. o bütün mavi boyaları herkese verdi. Ama onun evet demesinden anlaşılıyordu ki. yahut bir köylüdür o. Şamda bir adam vardı. Yüce Allah. açık cefalarda bulunuyor. Allahü Ekber (Allah en yücedir) diyorsun. Ceylânlar. Orada dileklerimi dinler burada da bana yalvarırdı. Bunlardan biri ile de onun alnını ve burnunu işaretledi. Bir nazeninin karşısında nasıl naz edersin? diyordum. Yürekler paralar. dedim. göklerin yaratıcısıdır. burada hazır olduğunu bilmiyor musun? Bu sözden ona şaşkınlık geldi. Ne gariptir ki. Görmüyor musun ki o oturmuştur. ikiüç gündür bana mürit olmuştur. Kılı kırk yarıyordum. Onun yaptığını sen de yapıyorsun. yoksulluk. Hakanî ve Attar mı söyler? (M. Nurları. o süt de içer. tekrar ona verdi. O hiç aldırmadı. o kadar duman yuttu. Zaten ben bu güne kadar o külahı arıyordum. Nihayet kanlı bir sarhoş değildir.Yedi kitap üzerine yemin içti ve dedi ki: Hiç incinmem söyle! Allahya şükür ki. dedi. var. Musa Paygamber henüz Hakkın içyüzünü anlayamamıştı. kaçtı. bir söz söyle bir şey emret. senin makamın nerededir? diyordu. her neyim varsa ona vermek istiyorum. Nizamî. bu şiiri terennüm eden kimsenin ya bundan haberi yoktur. keyfine bak. beyaz el mucizesi de ondan daha üstün idi. dedi. Bu kancık tabiatlı zavallıyı görüyorsun. eğer benden incindi ise bir kere olsun bana getirin. Maksadı bir söz söyletmekti. bir nazenine naz ediyorsun. Düşmanlar arasında ona ne yaptım ben? Her ne kadar özür dilese de ona iyilikle cevap vermek gerekmez. Arş'ı. Bize daha buna benzer bir çok tatlı diller döktü. Özgürlük çok hoş. niçin bir şey söylemiyorsun. Sürmari'nin oğluna karısı. onu bana bağışlayasın demeye utanıyorum. Şiir: Ey bir cihanın tok gözlüleri vuslatına susamış olan sevgili! Senden ayrı düşmek korkusu ile cihanın kahramanları titremekte. Ağlıyordum! Bayezid'in Makamat adlı eseri ile ZâdüsSalik'in kitabını niçin bana vermiyorsunuz. her kim sürüsünü hoş tutarsa şehir halkından daha tok gözlü olur. Onların halinden anlatmaya başladım. bana onsuz yaşamak imkânı kalmadı. benim ondan ayrı kalmam çok çetin. Ona. Şeyh gülüyordu. dedi. Nihayet ben de onun için istiyorum. Herkesin bir azığı vardır. dedi. Nihayet o külah benim başıma geçerse başım rahat olur. odur. dedi. Cennetleri yaratmıştır. karnını doyurur. Olmaya ki yolda hatırıma gelsin diyordum. bu yolda senin yoldaşın. 226) Allah nuru ona çakmıştı. diyordum. Hak ile birlikte rahatça yaşayasın. Ama başkalarının yanında büyük sayılır. senm gözüne bakmakla ne kazanırlar? Ey zülfü aslanlara ayakbağı olan güzel sevgili! Olaki. vah ey Şemseddin! Bu ne hal? Bu ne iş? diye mırıldandı. Büyük bir sevinç ve neşe içindedir. ne de düz yazı bilir. ayağı bağlı idi. demiş. Ama bunları hep Hakim Senayı. Buyurdu ki: O külahın kimin başında olduğunu sana göstereyim. Ama kanatlar açık ve boş olursa.Ama sen diyordun ki. yahut da hal ehli değildir. falan gün de ben böyle . Kürsü'yi. Evet. Nihayet o doğan kuşu bin dinar değer. Sen ondan daha büyüğünü düşünebilir misin? Durma ondan daha ileri geç ki.yaşamaya razı idi. 227) Onların da o sözlerde birer payı vardır. geri dönmek de artık mümkün değil. Belki bir çiftçi. Ne nazım'dan anlar. çocukluk etme. Ancak biraz üzüntüsü var. En küçük olan hangisidir? Yani bir kimse kendi kendine bir düşünse: Bir varlık ki. Şu halde halkı neye davet ediyordu? (M. Sultan buyurdu ki: Sen de köylülerin gibi haraç ver. Gerçi o üzüntü bana göre önemsizdir. Başını kervansarayda duvara vurunca ağlamaya başlamış ve beni istemiş. Aman bu adamı yakalayın. ululuk bulasın. ahmaklık etme. "Allahım beni Muhammet ümmetinden kıl!" diye yalvardı. Sen başka bir yerde nazeninsin. böyle ağlıyorum. Falan gün başını örttü. Kendini ona verdi. Orada bulunan birkaç Arap da. onu benim karşıma getirdi. taklitçi değildi. Senin o iyiliğin edebin ve olgunluğun bizce malûm. Kutup geldi başını önüne eğdi. bizi kabul etmedi. Kutup. Ne olur açık söyleyemiyorum. ciğerler söker. Bir yerde ki. dostun var mı? Evet. Peyniri Pars denilen canavar da yer. dervişlik vardır. adam. Bana sövüp sayıyor. Izzeddin. "kendini bana göster" dedi. Siyah bir duman içinde kanadı ve gagası kapandı.

ben Kerimiddin'i severim. yoksullar topluluğu ile birlikte hasret! ' Sen niçin kendini benlikten kurtaramıyorsun? Eğer o benlik davasından kurtulursan daha ileri gidersin. Ben şimdi dostumun dostunu nasıl öldürebilirim? Ali'nin düşmanı. Hazreti Muhammed'in hikâyesini anlatır. Arşa hâkimdir. Köpek de yavrular doğurur. beni yoksul olarak dirilt. bir dönüş içindir. Başka bir âyette. namaz kılsın. Gördüm ki gebedir. Tattım. övmeye değer. Nasıl ki. Hep onun hikâyesi. "Rahman Arşın üstündedir. 20/3) buyurulmuştur. Burada göklerden maksat. onların karşılaşacağı bir yerde durdu ve bekledi ki dostu oradan geçsin. onu yakala diyorum. Dedi ki. peki sirkenin senin ağzında ne işi var. dedi. Bunları çağıralım. bu Kur'an'ı sana zahmet vermek için indirmedik" buyurulmuştur. sevgili de olgunluğunu ye güzelliğini o kadar hoş gösterir. "İncinme. Ebubekir'in dostu. "Siz sanır mısınız ki. Hazretle kaç defa konuştuk. Beni ululayın." (K. . 229) Ama Hak. sizi boş yere yarattım. Ama Muhammed'i. dostumsun demek. Öteki de onun hakkında aynı düşüncede idi. Büyük Izzeddin. Peygamberin arkasından su sözleri mırıldanıyordu: Allahım sen benim kulumsun. ama herkes kendi halini anlar. dervişin biri. Dedi ki: Şimdi bu iki hasım karşılaşacak. utancın ne yeri var? Adamın biri. Bana açıkla diyordu. düşmanı da severim. Ne var ki. sen gitti. Bir kimseden incinirsem onu yakala. Her kim. diyelim ki ağzın şeker doludur. senin namaz kılmayısın sana utanç olmaz. dnu götüreyim. Allah Kur'an'da. Kendine geldiği zaman. Aşk her ne kadar fazla olursa olsun. o da aracı dostun ayağına kapandı. Öküzü gördü. Bir gün Hazreti Peygamber yolda yürürken kendinden geçmiş. Afcıa Allah ondan bu sarhoşluğu esirgemedi. yerden maksat da onun vücududur. şu duayı kimin için buyurmuştur? "Allahım. Bu sözün mânası nedir? Herkes sözden bir şey anlar. sen de benim kalbimin ağrımasını istemezsin. içi doludur. (M. Kalbim ağrıyor. bana başka biri geldi. Söz söylerken herkes kendi haline ait sözün yorumunu yapmış olur. keski burada olaydı eteğine yapışırdım. ayıklık halinde derhal Allahdan mağfiret dilerdi. Bir öküz getirdiler Şehzade içerde yoktu. 2/206) buyurulmuştur. ama gerektir ki o da zahiri korusun. Allahındır. Derman derdin olduğu yere gider. başka birisi için kötü şeyler düşünüyordu. Gittim elimi karnına koydum. onun halinin ifadesidir o sözler. yoksa Seyid Burhaneddin'i mi? Benden asla ay almayacaksan. onun dimağı. bu ne gebeliktir. yoksul olarak öldür. Hazreti Muhammed'in kalbidir. Arada üçüncü bir adam Oradan vardı ki. şanım ne yücedir! diyen adam Haktan bahsediyor. hem onun hem de bunun dostu idi. (M. nasıl olur da hayrette kalır9 Hakka kendi mülkünde hayret ve şaşkınlık isnat etmeknasıl caiz olur? Bunu söyleyen bir sofi idi. âşıka daha hoş görünür." (K. 228) Ağzın sirke ile doluysa. 23/117) buyurmuştur. kulağını yahut başını okşayayım. o zehirdir. el kaldırmak yakışmaz. dedim. ama Şehzadeyi göremedi. Şimdi bu saatte sana diyorum ki.söyledim. Ben de onu istiyorum. mâna yönünden bakmazsa sapkınlıkta kalır. İsterim ki. Bu halde gerçek dost seni kabul ederse o gerçek dost değildir. dedi. "Karanlıkta yürüyen yolunu sapıtır. bana hiç ziyanı dokunmadı. ama onu dinlemek istemem. Kuran'da. Bu o demektir ki sizin yaratılışınız bir tesadüf eseri yahut boşuna değildir. O Arş denilen makam. Ama o dost ile göz göze gelince onun ayağına kapandı Öteki dost bunları görünce bıçağını yere fırlattı. Allanın huzurunda duygulansın. ondan önce bu makam yoktu da onun zamanında mı oldu? Kuran'da Tâhâ sûresi. Eğer sen övüyorsan bu kötüleme ile ne işin var? Sen herkesi kötüledikten sonra. Namaz kılmak niçin sana utanç versin? Gördün ki orada arıklar vardır. Ben biliyorum ki." buyurulmuştur. Ben her ne kadar zahirde ona aldırmam. Dedi ki: Hazreti Peygamber. Büyük Hamid. Büyük Kemal'in her üçü de büyüktür. o yüce Peygambere suret yönünden bakar da. ben de senin kerem sahibi Rabbinim. bakalım ne olacak? vah." Bunu işiten Peygamber yoldaşları hemen adamcağızı öldürmek istediler." (K. Yoruma dikkat et ki. Derviş kadınlarına bir şey söylemek. Nihayet secde öyle birine karşı yapılır ki. Arş üzerine hâkim olmakta onun halidir. nasıl beni bırakır da kadınların aybaşı âdetleri ile meşgul olursun9 Sen yoktun. haberim var. "Yerde ve göklerde ne varsa. yani kâinatın elçisi. Beni mi daha çok seviyorsun.

Benim için pek az ihtiyaç var. Ama Mevlâna için öyle değil. Onun hoş bir tabiatı vardır. Eğer yeni bir şey olursa şöyle der: Bir şey görüyorum nasıldır o? Meseleyi açıkça anlat. Siz, bana inanç gösteriyor musunuz? Ona başka türlü bakıyorsunuz. O, bu kadar bilmez. Kaç kere dedi ki: Biz bir köşeye çekilelim de sizi böyle görmeyelim. Nefislerine uymazlardı, ürkerlerdi. O halde onlat nasıl senin yolunu isteyebilirler? Onlar, nasıl olurda Bayezid'in içtiği kâseden içmek isterler? Eğer ona, ey İbrahim, sen Kerim'in ne halde olduğunu ne biliyorsun? diye sorsam kendini küçük görür, gizlice gönül alçaklığı gösterir. Ben, Elif harfinin dümdüz olduğunu görünce sırtım iki kat oldu. Lam harfi dedi ki: Ben de Elif gibi dosdoğruyum. Sakın dedi, lâf atma! Hiç öyle söyleme! Sen Lamsın. Kendini Lam bil! Bu halkı tanımak, Hakkı tanımaktan daha zordur. Onu delil getirme yolu ile tanıyabilirsin. Yontulmuş bir ağaç görürsün; bilirsin ki, herhalde onu yontan biri vardır. Kendiliğinden yontulmamıştır o. Ama bu halkı, görünüşte, sen kendin gibi sanırsın; fakat içyüzü bambaşkadır. Senin düşündüğünden, tahmin ettiğinden çok uzaktır. Şimdi bu yontulmuş ağacı tanımakta şaşılacak bir şey yoktur. Ama onu yontan kimdir? Onun ululuğu ne mertebededir? Onun sonsuzluğu nasıldır? Bunu ancak bu kimseler bilir, ama açıklamazlar. Mademki sen bu kapıyı kendine açtın, çare yoktur; varsa söyle bu kapıyı nasıl kapayabilirsin? O kapı kendiliğinden kapanmaz. Bu zorluğu sen çıkardın! Bir topluluk vardır ki, gönülleri bağlamıştır. Haftadan haftaya bir kere gel de, Allah şöyle buyurdu, Allahın Resulü böyle dedi, diye hatırına gelenleri onlara anlat. Gece gündüz hayır duanızla meşgulüm, Çünkü yolda kazalar vardır. Biri gelecek kaza, öteki de hemen gelip çatan kazadır.. Gelip çatan kaza dua ile geri dönmez. Ama gelecek olanı dua ile geri çevirebilirsin. Bazıları bizim Allahmız hoştur, bizim Allahmız iyidir, ama başkaları için değildir, jerler. Böyle bir heves içinde bir Allah bulurlar. Bazıları da kendi hayallerini Allah sanırlar. Kur'an'da, "Allah kullarına lütfedicidir," (K. 42/17) buyurulmuştur. (M. 230) Ayette (kullarına) buyuruldu, ama nerede o kullar9 Kumarbazın birini zamanenin adaletli veziri Şemseddini Tuğrai'nin huzuruna götürdüler. Şemseddin, vakti.. Büzrüçmihri idi. Adam, bana inanır mısınız? dedi. Şeyh o adamları bana getirin, buyurdu. Şemseddin sordu: Hangi şeyh? Filân şeyh, dedi. Vezir, eğer başkası olsaydı senin öcünü alırdı. Ama o eğer aranızda ise git onun ayağına kapan! dedi. Kumarbaz, ulu vezirim, dedi, sen eğer bu işi yapacaksan, sana bir sıpa satın almak gerek, ben de senin eşeğini sürerim. Vezir dedi ki: Mübarek gördün ki o bahtsız adam bana ne söyledi. O adam ki sayılı vezirlerin huzurunda konuşuyor, lanet ona olsun. Ben yüz bin kere bu işi yaptım. Hiç benden işittin mi? Yahut hiç kimseye böyle bir şey söylediğimi duydun mu? Sonra sordu: Sen balığı bilir misin? Kumarbaz, evet dedi, bilirim. O halde balığın nişanını anlat. Deve gibi iki başlıdır, dedi. Ha, dedi, Vezir; sen balığı bilmediğin gibi deveyi de bilmediğin anlaşıldı. O kargaya leş verme sonra alışır da her zaman ister. Sana, ölü eti gerekmez, diri eti yaraşır. Bu sözleri, maslahat gereği şaka olsun diye söylüyordu; yoksa cimriliğinden değil. Öğrenmekle elde edilen zahir bilgilerinden kaçınma. Yoksa bana bir yolda yürümek ne kadar zorlaşır di. Bunun en çetin feryat ve şikâyetini Bayezid de yapmıştır. Bunu söylemek ancak Hazreti Peygambere yaraşır, dedin . Önce mazlum ve yumuşak bir halde geldi; görüyorsun ki bu yol için neler söyledi. Ben geldim, dedim; sen ne yaptın? Benim için iki dirhem verdin, o da dağıtırken üç dirhem verdi. Mevlâna buyurdu ki: Başka neyin var? Varsa bana bir kaftan verir misin? Şahap, Şam'da diyordu ki: Benim için en akla yakın düşünce şudur: Allah kendi kendini bağlamıştır. Dilediği gibi hareket etmez. Fahreddin'i Razî ise Sultan Muhammed Harzem Şahın yağlı lokmaları ile, giydirdiği kaftanların, verdiği altınların hatırı için ona, kendi iradesiyle dilediği gibi hareket eder, demiştir. Dedi ki: Hayat benim için öyle bir şeydir ki, ağır bir yük haline geldi mi, ağır bir hammal semeri gibi insanın boynundan asılır, ayağı çamurda kalır. Eğer yaşlı ve arık bir hal almışsa, biri gerektir ki, onun ansızın urganını kessin de, o ağır yük boynundan düşsün, o da böylece kurtulsun. (M. 231) Şahab'm yanına geldiler, binlerce akla yakın sözler dinlediler. Ondan faydalandılar, secde ettiler. Dışarı çıkınca dediler ki: bu bir felsefecidir. Her konuda bilgin olan bir filozoftur. Ben onları kitaptan sildim. O her şeyde bilgin olan ancak Allahdır dedim ve şöyle yazdım: Filozof çok şeylerde bilgindir. Kıyameti anlatırken, dedi ki: Bir gün feleğin dönüşü hareketini durdurursa, kıyamet o zaman kopar. Âlem nasıl yerinde durabilir? dedim. Derler ki peygamberler hikmet ehlidirler, ancak halkın maslahatı icabı böyle söylemişlerdir. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, eğer iş senin dediğin gibi ise, hep kurtulduk demektir. O konuda insanlar acizdir. O bahsi konuşmaktan kaçınmak ve bu konuyu kesip atmak gerekiyor. Bu, Kur'an'da

buyurulduğu gibi, "Bir gün yeryüzü başka bir yerle değiştirildiği, gökler altüst olduğu zamanda ancak herşeyi yok eden tek Allah kalacaktır," (K. 14/39) ve buna benzer ayetlerde ve yine, "O gün, gökleri kitap yaprakları gibi katlarız." (K. 21 /104) anlamındaki âyette de anlatılmıştır. Şimdi bu görünen yeryüzünü ortadan kaldırır ve gökleri bir araya toplarlarsa, o zaman ne olacaktır? Nihayet bunlar olacaksa o bilginler neyi hesap edecekler. Bunların gereği de yok. Fahreddini Razî, felsefeciydi. Yahut da onlardan sayılırdı. Harzem Şah ile aralarında bir buluşma oldu. Fahreddin söze başladı: Bütün bilgi dallarını inceledim, gelip geçenlerle şimdiki yazarların bütün kitaplarını gözden geçirdim. Eflatun çağından bu güne kadar makbul sayılan her eserin benim nazarımda şüpheli olan taraflarını araştırdım. Her birini de açıkça ve aydın bir görüşle inceden inceye okuyarak kafama yerleştirdim. Daha önce geçenlerin defterlerini altüst ettim. Her birinin yeteneğini öğrendim, kendi zamanımın bilginlerini de çırçıplak meydana çıkardım. Herbirinin bilgi derecesini anladım, dedikten sonra; falan fende, falanca fende diye sayıp döktü. Sonra işi öyle bir noktaya getirdim ki, bende hiç bir vehim kalmasın, dedi. Fahri Razî, sarayın ileri gelen emirlerindendi. Onu kötülemek için diyorlardı ki: Sende o ilimlerden başka bir bilgi daha var, ama biliyoruz ki sen kâfirlerdensin! Korkarak kaçan bir kalabalık gördüm. Biraz daha gidince beni korkutmaya başladılar. Onlar korkuyorlardı ki, sakın bir ejderha ortaya çıkıp da âlemi bir lokma gibi yutmasın. Ama benim ondan yana hiç korkum yoktu. Biraz daha ilerledim, büyük geniş bir demir kapı gördüm; onun karşısında bir kapı daha vardı ki, tavsife sığmaz derecede geniş fakat kapalı idi. (M. 232) Üstüne anahtar konmuş belki beş yüz batman ağırlığında vardı. O yedi başlı ejderha buradaydı. Sakın, dedi, bu kapıya yaklaşma! Benim gayret ve yiğitlik damarım ayaklandı, kapıya vurdum, anahtarı kırdım, içeri girdim. Bir böcek gördüm hemen, aşağı çektim ayağımın altında ezdim. Allah bilir... Bu gün acaba neden onun bütün sözleri böcek üstünedir. Onun bütün kitapları, eserleri hep böcektir. Elif, herkesçe bilinir ki, Eliftir; onu başka harflerle tanımlamaya gerek yoktur. Ama başka bilinmeyen harfleri açıklamak gerektir. B harfi ile beraber bütün Ebced harflerini yorumlamak ister. Başkaları bunu anlamaz. Kur'an'a da yorum gerektir: Elif harfi bağımsızdır. Allah kelimesinin başına oturmuştur. B harfi gönlünde onun sevgisini taşır, onun ayağına baş koymuştur. Şimdi sen insaf et! Böyle bir yaşantıya kimin gücü yeter? Birine alçakgönüllülük gösterdim mi benden ürküyor; düşmanca dışarı fırlıyor. Mısra: Nefsine ziyan verenin kime faydası olur? Nihayet bunu uzaklaştırmak gerek. Bunun misali şudur: Şahlardan biri güzel bir Arap atına binmiş yoldan geçerken köpekler her taraftan havlamaya başlar. Bundan şaha ne ziyan var? Belki faydası vardır. Tebriz'e daha erken varır; işine daha çabuk yetişir. O köpekler, abteshanede geberir giderler. Şah da onlara karşı duyduğu merhametten dolayı der ki: Bana sizin havlamanızın faydası oldu, benim işimi çabuklaştırdınız. Ancak ben kendi menfaatimden vazgeçtim, yemek zamanına daha çabuk yetiştim. Rahman ve Rahim olan Allanın adiyle başlarım. Allah adiyle. Allah adiyle söyle ki, odur, odur. Şimdi bana gereken bu Haşr'in yani kıyamet gününde toplanmanın nasıl olacağını anlatmaktır. Bu ten, bu ceset, ten olduğu müddetçe ne faydası var? Her kim ölürse onun kıyameti kopmuş demektir. O öz, Allah ile birlikte ölümsüzdür. Bunlar da doğarlar. Güneş bütün âlemi aydınlatır. Ağzından içeri giren o aydınlıkla, benim nağmelerimden dışarıya nur fışkırıyor. Siyah harflar altında parlıyor. Nihayet bu güneş geceleri de parlamaktadır. Yerlerin, göklerin yüzü onunla aydınlanıyor. Güneşin yüzü Mevlâna'ya dönüktür, çünkü Mevlâna'nın yüzü de güneşe dönüktür.

(M. 233) "O imanlı kişiler ki, bizi arama yolunda savaşırlar, onları mutlaka yollarımızda hidayete eriştireceğiz," (K. 29/69) anlamındaki âyet, tertip bakımından maklup, yani devriktir. Benim için efendi konağı burada kurulmuştur. Uygunsuz misafir gerekmez. Gazneli Mahmud, Ayaz'a, burada otur, dedi. Ayaz'dan hiç itiraz beklenir mi? Şah istiyordu ki, Ayaz herhangi bir durumda kendisine itiraz etsin. Acaba nasıl itiraz edecek; bunu öğrenmek istiyordu. Şah dedi ki: Benim gibi binlerce insan kafasını bir pul için kestirenler, ibret alsınlar diye yaparlar bunu. Nasıl ki, Kazvinli zabıta âmiri idi ve annesini öldürdü. Zındıklar anlasın ki, o hiç çekinmeden bu işi yapar. Çalgıcılardan birinin sesi kötü idi. Biri kendisine, yahu dedi, sen kendi sesini işitmiyor musun? Çalgıcı dedi ki, şimdi işittiğim benim öz malımdır, konak sahibinin malı değildir, bu başka yerdendir. Düşünmüyor musun ki, benim bu eve yol bulmaklığım, kendi kadınıma kavuşmaklığım gibi, Cebrail'den gelen bir gayret yüzündendir. Bana iyi bakasın diye. Bana öyle yakın oldun karşımda öylesine saygılı oturuyordun ki, tıpkı bir evlâdın babası önünde oturması gibi. Kendisine bir parça ekmek vereyim diye bana yönelmiş bir evlât sanki. Bu kuvveti hiç görmüyor musun? Bu keli nasıl yola getireyim ki şaşıp kalasın! Ben bir maksadın peşinde koşarsam herkes tarafından beğenilirim. Nasıl ki, Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun), şahitlik meselesinde buyurdular ki: Bir şahit daha lâzım; olayda iki kişinin tanıklık etmesi gerektir. Sonra, Zülyedeyn (Çifte elli) diye anılan sahabî, Ebu Muhammed Amr Bin Abd'ın şahitliğini iki kişinin yerine kabul etti. Amr, bu hadiseye ben şahidim, dedi. Bunun üzerine hüküm verildi. Halvet olduktan sonra Hazreti Peygamber ona sordu: Ben biliyorum ki, sen bu işte hazır değildin, nasıl şahitlik ettin? Amr, ey Allanın Resulü! dedi, bizim hiç bilmediğimiz bu kadar gayıp âleminin haberlerini, başlangıç ve son hakkında verdiğin bilgileri kabul ettik, gerçekledik, bunlara şahitlik ettik de, bu kadarcık bir şeyi mi esirgeyeceğiz? Bu sözler asıl konuşulanların tıpkısı değildir. Çünkü sözün aslı gönülden kopmuş olan sözdür. Çünkü bütün gerçek sözler gönülden kopar. Artık gel! Bizim işlerimiz var, ne kaçamak yapıp duruyorsun? Ayağına bir köstek mi vurmalı ki kaçmayasın! Köstek kabul etmiyorsan, canımı, gönlümü ayaklarının altına sereyim. Yine faydası yok, bırakıyorum. Tene de yol yok. Falcının biri Şaha, ey Şah! Adın nedir? dedi. Sana fal açayım. Şah, git, dedi, ey pezevenk! (M. 234) Babanın adı ne? deyince şimdi ona iltifatsız davranmak gerek ki, buraya gelsin dedi. Sen ne kadar önde gidersen, arkadan gelen az olur. Güzel çocuklar böyle yaparlar; öğretmenleri de hep onlara evet derler. Mısra: O tatlı dudaklarınla beni yüzsüz eden sensin! Sen naziksin, bizim bir çok sözlerimize karşı takat getiremezsin! Benim ağzım unla doludur; dışarı püskürürüm. Sen zayıf düştün, bende de öyle bir kuvvet var ki, daracık bir deri içinde dayanıklı ve dirençliyim. Düşman onun önünde ne kadar daha kuvvetli olursa ancak beni incitir. Sen hep inciniyorsun, zayıf düşüyorsun! Beni binlerce kez incitseler bile daha kuvvetli olmaktan, daha yüce ve kudretli olmaktan başka bir etki yapmaz. Ben cehenneme de, cennete de, pazara da gidebilirim; ama sen nazik ve narinsin, gidemezsin! Her ilmi, Arapça olsun.başka dilden olsun Farsçaya çeviririm. Söyle ki söyleyeyim! Farsça odur, Arapça da budur. Onun tabiatına, arzusuna göre konuşurum. Arapça odur ki, üstün bir Arapça olsun, doğru konuşulsun, uyku getirici olmasın. Senin uykun, uyanıklık gibidir, ama yine de uyuma. Nasıl olur? Efendi uyanık, olsun da uşak uyusun! Öyle olsun senin uykun; hep uyanıklık ve ayıklık olsun! Bir bıçağın hatırı için yedi tane bıçağı sattım. Bu bıçak da feryat etti, beni de bırak, dedi, hepsini sattın, dedi. Senin durumun şuna benzer: Hazreti Muhammed Aleyhisselâm, eğer hiç kimseyi İslama davet etmeseydi daha kârlı çıkacaktı. Ondan hiç bir mucize istediler mi? Eğer biz de Şemseddin'e Müslüman ol, demeseydik bize hiç düşman olmaz, belki de çok saygı gösterirlerdi. Her meyvenin pişmiş aşı gelince, onun turfanda zamanındaki tadını vermez. Önce kiraz ve marul çıkar; arkadan zerdali yetişir, daha sonra da karpuz, üzüm gelir. Nasıl ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselâm ile kendinden önce gelen nebilerin şeriatı hükümsüz kaldı. Nice Müslüman, kâfirlerden ilk defa bir şey sınamadıkça yanaşmazlar. O can bile olsa, ondan sakın; ona can ol! deyiver. Can odur ki, ondan rahatlık doğar. Ondan nasıl olur da üzüntü ve ıstırap doğar. Bunu söyleyince kalbim ağrıyor. Nasıl ki, biri bana, sen demiyor

musun ki, gönlüm eziliyor, demişti. Eğer onlardan olsaydın, yüz parçayı yerli yerine getirir içinde yanardın. (M. 235)O zaman ağrı ağrı üstüne gelirdi; sonra dayanılmaz hale gelen bir şeyin üstüne daha hangi yükü yükleyebilirsin. O zaman tek bir ağrı yüz kat daha artar. Dedim ki: O ağrının sona erdiğini görmüyorum ki, ağrı hakkında bir"Varar vereyim. Şimdi ne oldu? Biz Allanın kaza ve kaderine razı olduk, dedi ve gerçekten razı oldu. Allah Şuayib Peygamberi gözleri görmez olarak yarattı. Şuayib ona razı oldu. Aziz kulların yüzlerini göremiyordu, ama mâna âleminde görüyordu. Bu zahirde hoş olur. Bir şey eline geçmeyince, ona da razı olur. Ama razı olmak ona derler ki, insan ağır başlı olsun ve aklını yokluk üzüntüsü ile uğraştırmasın. Eyüp Peygamber, bedeninde yara açan o böceklere razı olmuştu; gönlünü hep onlara vermişti. Düşünmüyordu ki, bu daha ne zamana kadar sürecek? Yahut, Yarabbi bu ıstırabın ne zamana kadar süreceğini bana bildir! demiyordu. Devasız bir hastalığa tutulan herkesin ilâcı şudur: Ben yiyeyim, sen yeme! Ama her zaman, sen yeme, demekliğin erkekliğe yakışmaz. Beni kaç kere sınadın. Son derece perhiz et diyebilirim, ama son derece ne oluyor? O son derece ne ile anlaşılır? Görüyorsun ki, bu artıkça zarar verir. Kendi ıstırabından bahsederken, fazla yediğin o günden beri, rahatım bozuldu diyorsun! Ne semâda, ne konuşmada rahat kalmadı. Sözde, sohbette, hulâsa her şeyde rahatsızlık belirdi. Meğerse gayıp âleminden bir çare olsun. Evet, dedi, gaybe iman ederiz; biz.mümin kullardanız, sonuna kadar inancımızı koruruz. Her şey gayptan meydana gelir, yoktan varolur. Bütün doğuşlar gayp âleminden gelir. Malik hayli paralar sarfetti; kendisine fetâ, ne de ahî (kardeş). yahut anî desinler diye, annesini derviş yapmıştı.Ben biliyorum ki öne feta (yiğit) dır, Oldukça alçakgönüllü ve iyi adamdır, ama onun başında bir sevda var. Annesinin gün görmez yerini

düşünüyor. Yani istiyor ki, ben annesini ziyarete gideyim. Tanıdık, bildik kadınlar; nimet hakkını unutmayan dostlar el pençe divan dursunlar karşımda; sana ne pişireyim, ne istiyorsun, desinler. Ben de her ne olursa olsun diyeyim. Diyorlardı ki: Bizim oğlanlar, bizimle kavga ediyorlar. Eğer ona danışmadan pişmişse bize çıkışıyorlar, şimdi ne arzu ediyorsunuz? (M. 236) Hemedanlı Aynulkuzat'tan bir kaç söz anlatırlar. Adam, olmuş bir şeyi söyledim, ağzım kırılsın keski olmayaydı, dediği için dolu yağmış. Ibni Abbas (Allah ondan razı olsun)'dan da buna benzer sözler iletirler. Halbuki Hazreti Mustafa (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun) bunlardan apayrı konuşurdu. Onlar, Hazreti Mustafanm sırrına erişemediler ve erişemezler de. Isa da Musa da o sırrı kavrayamadıklarından dolayı, "Allahım, bizi Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarmışlardır. Onların bu can atmaları, hep Hazreti Muhammed'in (S.A.) makamını istedikleri içindir. Ama bu olmaz. Kur'an'da, "Sizin ne yaptığınızı bilen ulu yazıcı melekler vardır," (K. 82/11) buyurulmuştur. iyi bir iş işlersen sağ tarafındaki melek, sol tarafındaki meleğin emri ile yazdırır. Çünkü sol taraftaki melek, düşünceyi, niyeti, iş alanına getirir, yazar. Yedi yüz kat, hattâ sonsuz sevap bile yazar. Bunların her biri yine"Kur'an'da Allahya kavuşmak isteyen, iyi amal işlesin, onun kulluğuna hiç bir kimseyi ortak koşmasın," (K. 18/110) anlamındaki âyette işaret olunan tek Allah odur. Onun varlığının ötekine faydası yoktur. "Allah, nuru ile dilediğine hidayet yolunu gösterir," buyurulması da buna delildir. Kur'an'daki vaidler ve cezalar, başkaları için ayrılmıştır. Mutlak ayırıcı olan ulu Allah bağışlayıcıdır da. Dedi ki: O namazı niçin kılmıyorsun? Allah emrettiği için, dedi. Nerede buyurdu bunu? Sarhoş iken namaza yaklaşmayınız," (K. 4/46) buyurulmadı mı? Onu sen oku, dedi. Herkes, herkese verir, iş ayrı ayrıdır. Bir âyet müminlerin hali hakkındadır; onlar için indirilmiştir. Ondan sonra başka bir âyet de, kâfirler içindir. Ama o aşk âleminde hep lütuf vardır, hiç kahır ve ceza yoktur. Biz çoktan beri kahırdan dışarı çıktık. Ama o buraya yakındır, cehennem bu taraftadır. Cehennemden geçersen öte tarafı cennet yoludur. Sonsuz, uçsuz bucaksız; lütuf ve mutluluk âlemidir. Bir ayakkabıcı vardı. Hazreti Peygamber için güzel bir pabuç dikti. Hazreti Peygamberin hoşuna gitti, güzel dikmişsin, buyurdular. Usta susmadı, dedi ki: Bundan daha iyisini de dikebilirim ey Allah Resulü! Dikmeyi başarabilirim. Buyurdular ki: O halde onu kim için saklıyorsun? Bu daha iyi pabucu kime dikeceksin? Madem ki benim için dikmedin kimin için dikmek istiyorsun? (M. 237) Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kırk yaşına kadar davette bulunmadı. Sonra tam yirmi üç yıl halkı Islama davet etti. Bu kadar işler oldu. Evet her ne kadar bu müddet az idi. Allah ile birlikte geçen her an bilirsin ki, ölümsüz ve sonsuzdur. Ben bu zevksiz erişte pilavından yiyorsam, hep onun elindendir. Yarabbi! Onu parmakla göstereyim de gör! Parmak budur, o değildir, budur, budur.

Burada işi düzeltmek gerektir. Fareye sordu: Şimdi burada niçin durakladın? Buradan niçin geçmiyorsun? Sen. Hakîm Senayî'nin hem müridi. Devenin bu uysallığını onun yumuşak huylu ve alçakgönüllü olmasına. hiç aldırmadı. bir yüce yaratılışlı birisi çıkmaz." buyurulmuştur. Biri sordu: iblis kimdir? öteki. önce kumaşı ölç.değerse Müslüman olur. gel gel dedi. ancak teslim etmek gerek 'o kadar. bazıları da onun bütün hayvanlardan daha uzun boylu olmasına rağmen akıl derecesinin düşkünlüğüne yorarlar. Söz sözü açar. gemiciden sordum. Şimdi sen de tövbe et ki. Ne yazık ki. Sudan geçmek kolaydır. alçakgönüllüğü ve ağırbaşlılığı yönünden farenin arkasından yürüdü. güzel tedbirler alalım. kenara çekildik. onu çekmeye başladı. Bu da nefsin düğünüdür. bunun sözünü etmeye değmez. Cihan altınlarla dolu olmalıdır ki onu senin vuslatın şerefine ayaklarına saçayım. başka birinin elindeki yüz bin dinardan daha iyidir. gecenizi örtü kıldım buyurulması ayıklık haline işarettir. "Mümin de uysal develer gibi sabırlıdır. geniş ve ince değilse bile herkes onu görebilir. ancak o yalancı Allahlar bozguna uğrar ve bozulur. iyi bir iş yaptın. yürü bakalım! Fare. derler. hiç kimse konuşamaz. Gündüzü geçim zamanı kıldık buyurulması da. (M. sen bilirsin. Benim ipim uzun. O çabuk yürüyüşlü. cennette kendine açık bir makam hazırladın. demeyesin. yahut keski hiç yemeseydim.Seyid derdi ki: Lokmayı başının arkasından götüren kimse ola ki. ama bunlardan konuşmaya lüzum yok. Uykunuzu rahat. su çok büyük ve derin. dedi. Gözünün birini bir balığa. Önünde bir pul değerinde helva var. . sonunda eğer onu yemeseydim daha iyi olurdu. Bu Seyid'in sözüdür: Seyid Burhaneddin. ötekini başka bir balığa dikmiş. Fare. kendi yerini de gördün. ölüm bin kat daha hoştur. Benim içimde o büyüklük ve genişlik nasıl olur? Bende ne var diye şaşmaktadır. Balık her zaman denizde şaşkın bir durumdadır. sensin dedi." (K. Sen kimsin? diyordum ona. Allah daima gayretli davranır. Bu söz bu güzelliği ile söylenmeye değer. Bizim canlı Allahmız var. dedi. geceyi size örtü kıldık. Ama deniz de o balığa şaşmaktadır. çıkamaz da neden bellidir bu? Şüphesiz konuşmak gerek. Fare. 239) Bu şükran secdesidir. Kürklü hırka ile çarığı unutma! Onun arkasından gitmenin ne yeri var! Korku nerede kalır? Rastgele bir şey yeme ki. o günahları örtücüdür ve en güzel güven yeridir. dedi. ama dizden dize fark var. Bu iki mutsuzluğa uğramaktansa. Senin buraya gelmen bizim için çok hayırlı oldu. deveyi su kenarına kadar yürüttü. ömür vefa etmiyor. heybetle bir baktım. Allah kuluna inayet ederse bir Hıristiyan çocuğunu bile onun yolunda Müslüman eder. Gündüzü de geçiminizi sağlamak için ayırdık. Sen akıllı kişileri dinle. Ayağını suya basan deve. sonra kes. Kur'an'da. artık bağ bekçisini elde ettikten sonra bağ senin oldu demektir. benim gibilerin yularına yapışmanın sana yakışmayacağını bilemedin mi? Şimdi nasıl tuttunsa yuları. Dinsizi ateşin üstüne atar cehenneme götürürler. Nasıl ki. Madem ki Hak razı oldu sultan yüzünü sana çevirdi. Bir dindarın önündeki bir akçe. 78/9. Beni Allaha ısmarla. Deve uysallığı. ben doğru konuşuyorum. Bunun sırrı başkadır. (M.Farenin biri devenin yularına yapıştı. 238) Allahnın vaadi bozulmaz. Ondan sonra gemici derhal secdeye kapandı. yarın vedalaşmasından figan yaraşır. benim tersim de sensin. evlenmeler bir türlü değildir.hem de şeyhi oldu. eğer bir an gemide uyusaydım öteki balığı göremeyecektim. Şiir: Dostların ayrılığından ah çekmek. hiç bir ses çıkarmadı. Diyorsun ki: Nice böyle uzun boylu alçaklardan bizim için bir uzun boylu. işlerimizde daima iyi. Geldim eteğine yapıştım. Üstat ve kâmil bir insan idi. Diyemez ki. başka kim olacak? Düğünler. nihayet dizkapağında. ölü Allahları ne yapacağız? O eşsiz Allahnın mânası aynı mânadır. küçük balıkları yiyerek geçinen büyük balığın haline şükretmesi gibidir. Bir gün yine o aydınlıkta gidiyorduk.dedi. bir daha böyle yüzsüzlük etmeyesin! Benim semerimin üstüne çık otur! Benim semerimde senin gibi yüz binlerce farenin ağırlığının ne değeri var? Bir anda suyu geçeriz. o zaman geçti. Çünkü ben Allahyım. 10) buyurulmuştur. Denizde sular arasında bir aydınlık belirdi. başka bir parıltı daha belirdi. iri cüsseli hayvan aciz kalamazdı. Hangi ağaçtan meyva istersen al! Mademki bu saatte sen konuşuyorsun. Eğer söyleseydim ödün patlardı. "Uykunuzu size rahat sebebi. dedim. Hem de söylemek gerektir ki. benim nazarım ona. sinirini koparır.

ama hiç kimse bilmez. dışarı çık. Anne mızrağımı ve kılıcımı getir. dedim. . Dükkândan et getiren o Yahudi'nin yedi ceddi işadamı idi. (M. konuşamadı. değirmene doğru giden birine rastladı. Ondan sonra hatırına gelen her şeyi söyledi. biz çok sopa yedik. hav hav. ağızlarından hiç bir haber çıkmaz. Kur'an'ın sırlarından bazı şeyler açıklardı. yine de Yahudi. bu adam benden herhalde nereden geliyorsun. ama eğer doğru cevap verseydi ilk önce söylediği söz hoşa gitmezdi. Selâm vermeyi bile unuttu. Onların aralarında yaptığım o işten. Peygambere. dedi. öteki yankesici.Elimde hafif bir ışık tutuyordum. Siz şu katırı kulunuza veriniz. insan eğer lahavlenin ne demek olduğunu bilirse. Dedim ki: insanoğlu ve cin tayfası ona erişememiştir. yürüdü." (K. Sustu. Kuran'da. Niçin sıkıldın. hav hav senin annen babandır de. O söylediğin şeyi anlatır mısın? dedi. Benden bir söz işitti. yağmur gönderdi ki. Onun anlattığına göre falan âyetin mânasını Peygamber arkadaşlarına açık söylerdi. Eğer yiğitsen tandır başına gel! Mızrakla senin beynini patlatırım gel! Yedi yüz yiğit kişilerdik. ama o yine de Yahudi'dir." Ama aradaki fark şu kadarcık bir şeydir ki. Yedi Tacik üstümüze saldırdı. falanı değil. yorganımızı başımıza çekelim de altına girelim. şüphesiz ben de sizin gibi insanın ancak bana vahi gelir. Şu şartla ki. Onlar geç kalmışlardı. Olaki bunlar da bir sebep söylesinler. o da bana vahiy gelir. 241) "Söyle ki. Meğerki ben istemiş olayım. Ali'nin yüzüne bakınca onu iyice zayıflamış gördü. Yarabbi onu tut. Bu hırkamın kolunu öptü. 240) Biri dedi ki: Efendimiz sarığını versin de kendilerine bir haber getireyim. önce nereden geliyorsun dediklerini sandığı için değirmenden geliyorum derim. bunu değil. Halbuki gerçekten adam ona diyordu ki. Âyetin inmesi sebebi kendiliğinden anlaşılıyor. Ona göre kıyas et. bu meseleyi hiç kimseye açmayacaksınız. Sonra tekrar dili açıldı. Köpek havladı. görüyorsunuz ki. Ama çok soğuk ve yersiz olur. çağlayandan. onun benzeri olur mu hiç? Niçin bu da senin benzerin olsun. İbni Mesut'a (Allah ondan razı olsun) Hazreti Peygamber. Bunu o söyledi. şu hazine işini ancak senin sayende başarabiliriz." anlamındaki âyet nedir? Bu herkes hakkında mıdır? Bazıları bunun Hazreti Ali hakkında olduğunu söylerler. Şarapçının biri şarap satıyordu. bu ayağı da değil. Ama gönlünü rüyadan boşaltırsan ne ile boşaltacaksın. Yoksa o değerli hazineden faydalanmaya bizim gücümüz yetmez. hey anneciğim! Silâhımı getir. Nihayet gerektir ki herkes bir işle uğraşsın. Parmağımı öyle bir sıktı ki. Sahabeler o zaman o sözleri küfür sayar. şerri ve korkunç manzarası aşikâr olan o günden korkanlar. kâfur ve temiz şaraptan payı var mı? "Sözlerini yerine getirenler. onun o üç gecelik semâda bir çok günler sürecek olan işleri tamam oldu. sensin. onlara ne insan eli. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun) Aşura ayının onuncu gününe kadar Hazreti Peygamberin yaptığı gibi dokuz gün et yemezdi. (M. Hey anneciğim. Nihayet adam bu yolcunun sağır olduğunu görünce ilk sözü anlamadığını sezdi. birkaç yankesici ağlaya sızlaya ona yanaştılar. şüphesiz ben de sizin gibi insanım. dedi. karının ardı uğursuz mu? Beline kadar işaret ediyordu. kendi kendine. "Çadırlar içinde öyle huriler var ki. o geç kalır. mahallenin başında havlayan o köpeğe. O evden başka bir eve sonra da büyük bir tandır ocağının içine sığındım. diye soracak dedi. falanın başına ant içeceksiniz. Mevlâna'yı değil. Hazreti Peygamber. soğuk kaçtı. Bunun anlamı nadir? Hele o cennetler ki Allah âlemidir diye sordum. onun heybetinden eve kaçtım. söyleyenlerin boynunu uçurturlardı. Önce bu şekilde yanlış düşününce başından sonuna kadar hep saçmaladı. ben sizden herhangi biriniz gibi değilim. 55/56) buyurulmuştur. onu onu! dedim. Meyhanede böyle bir lahavle çekmek. yani kuvvet ve kudretin Allahda olduğunu anlarsa onun Cuma namazı boşa gitmez. Bunun üzerine âyet geldi: "Söyle ki. ben şimdi onu ve arkadaşları çağırayım. 18/110) anlamındaki âyetin inmesi sebebi nedir? Siz de bilirsiniz ki. Gördüğüm rüyayı içim boşansın diye tekrarlamamı mı istiyorsun dedim. Kabe'de lâhavlesiz kalmaktan daha hayırlıdır. Sağırın biri değirmenden geliyordu. Kendi düşünceleri ile doğru yola gelsinler. diye düşündü. ne de cin eli değmiştir. dedim. Ama mescitteki lahavleyi ne bileyim. benzerler ve eşler niçin olsun. Şüphe yok ki ilâhımız tek bir ilâhtır. Onu görmüyor mu? Sana şaka mı geliyor bunlar. Kadının biri bu sevdada idi. bu. Ne kadar un yaptın derlerse bir buçuk kile derim. onlar da pek çok eşya götürdüler. ikinci mânasını da benim kulağıma fısıldardı: bunları size anlatsaydım boynumu vururdunuz. Sen bana bakma. Başkaca hiç bir şey söyleyemedi. Biri sordu: Yahu sen şarabı satıyorsun ama acaba karşılığında ne alacaksın? Camiden geri kalan kimse lahavle mescidine gider. Ama o sağırdı her şeyi anlayamazdı. Yani ben açık bir iş yaparım. Efendimiz dediler." (K. dedi. Yani bu içkiler bu âlemde de bizim elimize geçmez mi? Herkesin mertebesine göre zencefilden.

Çünkü sen Hazreti Allanın yolunda bir parmak yürürsen o sana bir karış yaklaşır. Güzellikte. Neticede delikanlı her ne anlattı ise bunlar hiç birine inanmadılar. Talebe arasında en çekingen en alçakgönüllü idi. Oğlan cevap vecdi: Anneciğim. . Bu oğlan başımızı yiyecek. Bağdat müderrislerindendi. ne hayal. şimdi ne yapacağım ben? Param da yok ki seni hekime götüreyim. diye emredersen. En sonunda gerdek gecesi yaklaşınca. Bayağı divane oldu. hem de bizim başımızı yiyecek diye kara bir düşünceye daldılar. Kadına yaraşan en iyi iş. dedi. kara sevda ve delilik hiç değil. Sonra tekrar etrafına bakındı. Gerçekten böyle oldu. zahmetsiz ve minnetsiz yürürsün. gümüşler getirmişti. Kızı yakından tanıyan kadınlardan bir çoğu yanına gittiler. Hal hatır sorduktan sonra. henüz şüphesi geçmemişti ki. Beyaz kâğıt üzerine bakınca şaşıyorum. bütün yollardan ve gidişlerden. hakkında zır delidir diye tanıklık ederler. olanı biteni annesine hikâye etti. Çünkü sözde mâna. Ertesi gün tekrar derse gittiği vakit üstat onu yine çağırttı. incir satmak kardeşim! SAİDİ MÜSEYYEBİN HİKÂYESİ (M. Hazreti Muhammed'in yolu en iyisidir. Eğer başkaları işitecek olsa. sen çok düşünmeden ve akıl yormadan saçmalamaya başladın. Bundan sonra zavallı bilgi âşığı çömez artık gözlerini oğuşturarak kendi kendine söylenmeye başladı: Acaba bu bir hayal veya rüya mı? Nasıl ki annem ve komşu kadınlar hep birden. medrese. istemezsem gitmem. Bir gün büyük üstadın gözü bu çömeze ilişti.) yolu gibi aydınlık yoktur. bu sözleri onun deliliğine yorar. kendisi ve müderris hiç değişmemiş. insaflı olanlar insaf ederler. Çömez hocasının bu teklifini annesine anlattı.Ben de niyet ettim bundan daha iyi bir iş varsa din ve dünya kazancı için o işle meşgul olayım. dedi. sonra da seni kendime vekil seçeceğim. evinin bir köşesinde kendi iğini eğirmektir. Onlar da hep birlikte söylemişlerdir ki. O misal yönündendir. (M. kara sevda sana geldi diyorlar. Yavrum. Tekrar evine gitti. Allahya ant içerim ki bu hayal değil. bundan bir uğursuzluk sezdi. Halife. Kulak verdiler ağzından şu sözler dökülüyordu: Şiir: Söylediğim şeylerin hepsinden vazgeçtim. aman Yarabbi! dediler. bu nasıl olur? Kız. Allahnın kutsal sözündeki mânadır. bari siz ona korku verin de bu hayalden vazgeçsin. bunu rüyada mı gördün? Acaba ne oldu sana. Maksat. Said'in bir de çömezi vardı. güzel kızımı sana ereceğim. istersem giderim. 243) Anne hâlâ şüpheli idi. pişman oldum. dedi. Medresede sıraların en gerisinde otururdu. mahalle kadınları ile dertleşmeye başladı.S. Hayır. Yoksa ben seni sevenlerdenim. kızı gece evine getirdiler. ne de sayıklamadır. O kendi başını. Bana falan şehre git. çok ilgi gösterdi. elime geçeni burada sarfedeyim. yoksa parmak karış gibi ölçülerin ne yeri var? Göz kâğıda bakar ve özellikle kendi yazdığı şeyi beğenmez. 242) Saidi Müseyyeb. Ders meclisi tenhalaşınca onu yavaşça yanına çağırdı. delikanlı güzel elbiseler giyerek eve geldi. Şiir: İncir satanlar için en güzel şey nedir bilir misin? İncir satmaktır. Bir daha böyle şeyler söylemesin. Onda öyle bir değişiklik gördüler ki. bu güzeli nikahlamak için zulüm ve cefadan başka ne tertipler. Annesi bu haberden çok ürktü. anne şaşkın şaşkın bakışıyorlardı. ünü halifeye kadar ulaşmıştı. ama bir türlü elde edemedi. Annesine altınlar. mânada söz kalmadı. O gayıp ve gizli âlemden papazlar da haber verir. Bu sefer annesi ve komşu kadınlar yine oğlanın şiddetli kara sevda olması mümkündür. ne tuzaklar kurdu. her şey yerli yerinde. şirinlikte eşsiz bir kızcağızı vardı ki. dediler. bu ne düş. Bu çömezin bir de derviş tabiatlı annesi vardı. Komşu kadınlar. Dervişe yaraşan da dervişlik ve sessizliktir. Ertesi gün annesi daha fenalaştı. Onun ne yeri var. Hakîm Senayı eceli geldiği sıralarda dilinin altından bir şeyler mırıldanıyordu. Çünkü onların görüşlerinde ve gidişlerinde Hazreti Muhammed'in (A.

Allahnın gölgesidir" sözü Ebul Hasan Harrakanî'nin nazarında doğru değildir. Ama zamanenin eli onu gizlemiştir. Öteki bir hava tutturur. Derviş evine gitti. onu himmeti ile kendine çeksin? "Kuvvet galibindir" demeyesin! Bizim hikâyemiz onların söyledikleridir. biz de sizin. kendi nefsine perde oluyorsun. Ben neredeyim? Benden haberi yok. Ötekini bırakmazlar ki ırmaktan dışarı çıksın. Böylece onların adları anılır. Bu nedir zayıflık mıdır? (M. Benden bunu öğren ki. al götür oğlumu da sana yoldaş edeyim. Yarabbi! Sana ne dua edeyim. o perde içinde dünyadan göçtü gitti. Ben sana bin dinar vereyim. Gördüm ki. Çünkü biz dünya adamıyız. dünyaya yaramazlar. Benim gönlüm her şeyi istemez. Babası dedi ki: Olmaya ki ondan umut kesesin. bir sofra getiriyorlar. Hem kendin. Derviş. Yanında taşıdığın altını inkâr ediyorsun. Şimdi onlar neye yararlar? Dine yaramazlar. acaba işin sonucu ne olur? Yusuf Peygamberin küçük kardeşi Bünyamin'in adı hırsız diye çıksaydı ne olurdu? Derviş Bayezidî Bistami'nin türbesi başfnda diyordu ki: Onun bir perdesi kalmıştı. ondan daha yok mu? getir. Biz de dünyayı terk etmeliyiz ki ancak onun gibi olalım. Nereden bu söz? Allahya ant içerim ki. Bu da ne oluyor derler. biri de olmalı ki beni güldürsün. müsaade et de biraz gönlümü avutayım. Hazreti Mustafa Aleyhisselâmdan öğrenmemiş ve haber vermemiştir. 244) "Allahdan başka Allah yoktur" diye mırıldandığını. arzularına göre hareket etmeyen islâm çocuklarından tiksinmelerine benzer. Meğer. der. Onun da sakalı var. yahut beni unutan zata uğrayalım. Kendinden karıştırdığın ve kendine perde ettiğin hayaller eksik değil. ama belki o bizden daha üstündür. Eğer beni görürsen selâm söyle! Biliyorum. Çünkü Hoca Ahmed'in oğlu yoktu. ondan getir. Hoca Ahmed'in gözü bir dervişe ilişti.A. yemeğin karşısında sabredesin. ona biri. raks eder. arkanda ne göreceksin? Hazreti Ebubekir arkandan seslenecek: Ey şaşırmışların kılavuzu! Bir taraftan cevap gelir: Eğer Muhammed (S. dedi. alnında bir işaret görüyordu. başına şarap dökerler. O ben bir şey değilim dedi. onun gölgesini arşa götüreceklerdi. ne de biz onlardanız. kerem sahibi olur. perhiz edesin ilk işin budur. Yani onunla savaşa girişen kimse divanedir. Şimdi sarhoş olacaksın ki ayılasın.) yaratılmasaydı o kadar gölge kalacaktı ki. O öyle arıktır ki. Bilmiyorum ki namazda ne okuyayım. Soğuk ve donuk şeyler. der. ama sen önüne perde çekiyorsun. Bundan dolayı hayalleri dallandırıyorsun. Fakat bu başkalarının işi değildir. Bunu anladım. Denize düşer ve yüzmek bilmesen boğulurölürsün. Dünya ahiretin köprüsüdür. Dedi ki: Yol senin gittiğin yoldur. Ebubekir onu bilmez. Evet. dedi. büyük aşk derdine düşmüşlerdir. ötekini bırakmazlar ki dışarı çıksın. ey Allahm gönlümün dilediğini ver. der. 25/47) anlamındaki âyeti hatırla da yüzünü arkana çevir. Yarabbi işimi kolaylaştır. Kur'an'da. Dervişlerin kulları da benden hoşlanıyor. İşte böyle şimdi ne yapalım.onlara yüksek sesle şu cevabı verdi: Bunda şaşılacak ne var? O bilgi ve fazilet ehlidir. Baban senin için doğru bir iş yapmıyor. ben bir şey değilim der. içinden sana bir ses geliyor mu? Mânada için dışından daha iyidir. Evvelce sende ondan var idi getir. onun hiç bir şeyi yok. sözünü biz kendimiz söylüyoruz. ne demektir? Yani en küçük Allah kim oluyor ki. Biri bin istek ve yalvarma ile bir parça rahat ister. birtakım harfler sayıkladığını görüyorum. bunun başka mânası vardır. dedi. onlara yaraşır. senin yanında onlar gerektir. o yoktan getir! Önce ondan sende vardı. Ah ve figan çocukların işidir. var yokluğu ister mi? Ben de ağlıyorum. "Fatihasız namaz olmaz" emrine uyayım. mescitten çıkarken Kur'an koltuğunda (M. bakalım ne olacak? Bunlar dervişlerin hoşlandığı şeyler. Allahu Ekber (Allah en ulu Allahdır). dedi. Bu iftiradır. ama yine hoşlanıyorum. Biri okunu uzağa atar. Biri gerektir ki beni güldürsün. Onun altını da var. ne onlar bizimdir. Kendi bedenlerine zulmedenler Allahnın has kullarıdırlar. 245) "Sultan. biz de öyleyiz. Şu halde bizden daha erdemli bizden daha şereflidir. Yahut onlara sen yaraşırsın! Siz bizimsiniz. Evet onlar azap çekerler. benim de. onun ise dünyada gözü yoktur.sözü öğünme yönünden değildir. Hoca keramet göstermişti. Eğer başkalarının evine götürüyorlarsa size ne? . Senin. bir damla yaş çıkaramaz gözünden. Nasıl savaşabilir? Yedi başlı ejderha onun varlığının gölgesidir. Ondan. başka hayallerle karıştırıyorsun. Onların seni sevmemesinden sakın gam yeme! Onların senden uzaklaşmak istemesi tıpkı Yahudilerin. ama o da buradan değil. başına su dökerler. Ben ahvali biliyorum. Yanındaki altını her ne kadar inkâr etsen. Böyle bir hazineden kendi fikrinle uzaklaşmak gerekmez. dedi. Bir derviş dedi ki: Ben Ebu Abdullah Mustafa Aleyhisselâmdan şunu öğrendim ki. bunu anlattı. göğsünün her tüyünden ter damlaları boşanır. dedi. Keşke onun göğsünde tüy olaydım. o belki.. "Gördün mü. Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?" (K. Benim gittiğim bu yolda her ne kadar bir yol arkadaşım var. ilâhi söyler. hayır. Ey sultan kalk! Eğer gelirsen gidelim masrafı bana olsun. diye yalvarır. dedi. urbası da var. Biri ağlar. tekrar hazinenin anahtarını eline verdim.

Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. Dil yarası acıklıdır. Olmaya ki. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. "Sizi korkudan. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. İsa'ya inanan Hıristiyanlar. 248) Perdenin arkasına git. Sırmalı elbiseden ne anlar? (M. dedi. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz." (Bakara sûresi. Ne yüce kudret! Ben nefsim için ne gibi tasarrufta bulundularsa razıyım. aşağı inmek değildir. dediler. Ona söylerim ama tekrar unutur. 156) buyurulmuştur. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar. Size tekrar söylüyorum. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. Gel demesine imkân kalmaz. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. Ondan bir feryat kopar. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle. ayık sarhoşlardır. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler.)yüce katına getirdiler. Halbuki. Sonra bir çölün ucuna varılır. Hiç şüphe yok ki. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir. çekilen emek nispetinde elde edilir. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü. 246) Üç kız bir arada oturmuş konuşuyorlardı: Herbiri babasının işinden söz etmişti. işte bir iş çıktı. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. Önceden söylemek gerektir ki. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. çığırtkanlar bağırırlar. bak ki." (K. Feryada gücüm yetmiyor. meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. Bunu sonradan söylemek yalandır. Bu sana uyku getirir. Yüksek makamlara ermek isteyenlerin geceleri uyanık yatması gerektir. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. Hiç bir iş yapamıyorum. Çünkü bu ses neyden çıkar. bir zerre kaybolmaz. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir. bu namaz kılmaz. herkes kendi başının çaresine baksın. başka söze ne lüzum var? Size gerekse teni de terk edeyim. Yani dileği uğrunda uyumazlar. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. o yüceliği. dört yüz oda yaraşırdı. Allah bilgini. Deveden düşersin. çulhadır o. Ayaklarının altında öl. Çulha çulhalığını unutmaz ancak o sanatı yapar. 7/139) anlamındaki âyeti okurlar. adamcağız. madem ki biliyorsun. dedi. Biri diyordu ki: Babam Sultanın katırına çul dokur. O çocuk yolda kalır. çünkü ateşten kaçmaz. Hak yolunun^ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. doğrudur. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. yahut dinler de söylemez. der. Kıyamet peşin kopmuştur. bu takdirde o makam pervanenin seyranıdır. Müjdele. A. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. bunlar da onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. hemen bir hüner gösterdi. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. Çölleri aşmak başkadır. Bu da bir imtihandır. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. ama içinden elini ağzına kapa. Halbuki ona iki yüz değil. Onlar. işittiğini ya söyler de dinlemez.Uyuyorsan ne bulursun? Yücelikler. Hazır buldukları ile . "Rabbi Musa'ya göründüğü vakit. kuvvetli dayanağın var. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. Beni okşamasa ne minnet ayağımı bile öpse azdır. ululuğu ve kudreti ile beraber bir odacığı bile yoktu. ikinci hafta. Bir işimiz yoktur diyoruz. Evet. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. Kudret. ne tuhaf oyuncaktır. (M. bunlara sabredenleri müjdele. Güneş böylece her tarafa bakar. Allah her kemali anlar. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. Akıl sahibine bir işaret yeter. Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. (M. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur. Falan. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. Haccın zevkine ermek de başkadır. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. Çocuklar. mey içerler mest olurlar. evet fena değildir. çabucak yemek geldi. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. Bunlar akıllı. Eğer işitirse. çocuk babasını göremez. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. diyordu. temel onlardır. Sıcaklığı toprağa bu mertebede verdi. Doğrudur. Aşktan yüz mü çevireyim. Senin bulduğun dostlara taş bile takat getirmez. Gittiği yerde ne bir. Bunların gördükleri ve konuştukları ancak bu gibi şeylerdir. doğrudur. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. Hazreti Peygamberin. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. Ebu Said bir topluluğa rastladı. halinden hoşnut musun diye. Keşke surette uyuyaydık. Münadiler. açlıktan veya can ve maldan. Allah bütün gün Musa ile beraberdi. onu düşünmek bile gerekmez. O oyuncakların her biri için bu ne hoş.

Hiç şüphe yok ki. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü.ihtiyaçlarını giderirler. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. doğrudur. Kıyamet peşin kopmuştur. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. hemen bir hüner gösterdi. Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. 156) buyurulmuştur. böyle bir topluluk için açılmalıdır. Müjdele. neresi bozuk yoldur. Deve cevap verdi: Birinci sebep şu ki. Ebu Said bir topluluğa rastladı. Falan. Haccın zevkine ermek de başkadır. (M. Kudret. Dil yarası acıklıdır. Çölleri aşmak başkadır. mey içerler mest olurlar. dediler. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. bak ki. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. Hazır buldukları ile ihtiyaçlarını giderirler. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir. Yokuşun başından bakınca sonuna kadar görebilirim. Gel demesine imkân kalmaz. Çünkü bu ses neyden çıkar. temel onlardır. Bu da bir imtihandır. ama içinden elini ağzına kapa. O çocuk yolda kalır. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. diyordu. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. . Bunu sonradan söylemek yalandır. ben yüce himmetliyim." (Bakara sûresi. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. yahut dinler de söylemez. herkes kendi başının çaresine baksın. Ayaklarının altında öl. bunlarda onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. Deveden düşersin. (M. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. dedi. dedi. Katır. bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. Akıl sahibine bir işaret yeter. Bunlar akıllı. Münadiler. böyle bir topluluk için açılmalıdır. işte bir iş çıktı. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. ancak. halinden hoşnut musun diye. Evet. Tekke. aydın bir gözüm vardır. neresi yarı düzlük. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. Halbuki ona iki yüz değil. Yüksek bir başım. Bir işimiz yoktur diyoruz. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde gidiyorsun. ayık sarhoşlardır. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. neresi düzlük. ne tuhaf oyuncaktır. Olmaya ki. çığırtkanlar bağırırlar. der. A. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. çocuk babasını göremez. ikinci hafta. bunlara sabredenleri müjdele. Ona söylerim ama tekrar unutur. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi. Onlar. ben ise çok kere kervanın başındayım. Önceden söylemek gerektir ki. Eğer işitirse. 248) Perdenin arkasına git. "Sizi korkudan. Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. doğrudur. Feryada gücüm yetmiyor. meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. isa'ya inanan Hıristiyanlar. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler. kuvvetli dayanağın var. Tekke. ancak. başım havadadır. Doğrudur. Gittiği yerde ne bir. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir. dört yüz oda yaraşırdı. Hak yolunun ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. evet fena değildir. Allah bilgini.)yüce katına getirdiler. adamcağız. bu namaz kılmaz. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. çabucak yemek geldi. Hiç bir iş yapamıyorum. Sonra bir çölün ucuna varılır. Aşktan yüz mü çevireyim. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde odacığı bile yoktu. O oyuncakların her biri için bu ne hoş. aşağı inmek değildir. işittiğini ya söyler de dinlemez. Katır. Anlarım. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur. onu düşünmek bile gerekmez. açlıktan veya can ve maldan. Bu sana uyku getirir. Allah her kemali anlar. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler.

diye sesleniyorlar. T harfleri. aynı şekildedir. En çok gerçeği arayanlar en çok taklitçidirler. Maksat Arapça öğrenmekten başka bir şey değildir. Pabuçsuz dışarı fırladım. dediler. O devreleri iyi değerlerdirmek gerektir. ant içme için Arapça'da üç harf vardır: Vav. Onun yanında çok zikretmek. bühtan. aslımın nereden olduğunu öğretmeyen bir tahsil neye yarar? Eğer bu mânalar bir testide su gibi ise ben testisiz su arıyorum. hazır ise vahşet. o hal sırasında hiç bir şey yapamaz. Safilerin fıkhı olan Tenbih adlı kitabı ve daha başka fıkıh kitaplarını da okumuştum. Diyelim ki. Halbuki şimdi yürümek zamanıdır. bir tayfa da Mustafa (S. yani Allahya işaret eden zamir. 110) buyuruyor. iki kısımdır. acaba ne olacak diye o kapıcıkta oturmuştur. tallahi derler. ancak terbiye ile ayağıma kapanırdı. halbuki karpuzun tadı hoştur. Ancak böylece arkasından gidersem başını kaldırır. çabuk meşhur olalım derler. Eğer git derlerse. Meğer ki sultan ona yardım etsin. gel git. Rabbimin sözleri diye söyleyen odur. Bir zümre de Allah taklitçisidir. o ulu Allahnın temiz zatı hakkı için o kimseler de. bir şey okuyayım ki. Gaibi anmak. bu işin sonunun neye varacağını sorarsam. gelmedin? dedim. yani Allahya. Artık biz de şaşırdık. bunları iyi anlamak için sıkıntıya katlanayım. zulümdür. Falan yeri tutalım. kendime geldim. yani gıybet. B. öyle kendimden geçmiş bir halde idim ki. Evet. Eğer bende masal dinleme arzusu yoksa. Derler ki: O. Arap kılığına bürünmüştür. neredeydin ki. Allah rüyada görünebilir derler. O der ki: Allah arş üzerindedir. Yeniden canlandım. falan medreseye yerleşelim dediler. gideyim danışayım.Bir kaç kişi vardır ki. Öyle bir yumruk vur ki. ne de ayık iken görülemeyeceğini söylerler. istiyorum ki. işin içyüzü böyledir. Her nerede ki. karşıma geçer.. (M. Evet dediler. bir zümre safa taklitçisi. Bu der ki: o mekândan münezzehtir. Bir çoğu da onun ne rüyada. eğer o sırada yanımda olaydın. Bir başkası da Allah kendisi için o zamirini kullanıyor ki bu onun için saygı ifadesidir. böyle konuşmayı ayıp sayarlar. dünya lokması uğrunda niçin tahsiLetmeli? Benim kim olduğumu. Gıybet ise büyük günahlardandır. cevherimin ne olduğunu. Onun arı ve yüce benliği. öteki de onun hakikatine işarettir. Bari sen gel. sana nasıl yaklaşayım! Ona öyle şeyler söyledim ki. Dışarı çıktım. Bir topluluk da hem onu taklit etmez. Şimdi bizim nasibimiz armut değildir. işin içyüzüne bakarım. Zikreden bir kimse. billahi. dedim. tıpkı sultanın yanında bulunan has kölesinin. ayrıca. derler. yaşa! Ömrün uzun olsun. Ya hazırdır. ama nihayet kendi isteğimle o maksada eriştiğime bakmaz. Karşı taraf hakkını bağışlamadıkça bu günahları işleyen kimse azaptan kurtulamaz. Acaba nasıl edeyim de yanına geleyim? Bir aptal sana erişemez mi? Ben bu nefsin elinden acizim. Bu toplulukta hep bundan bahsederler. Bilgiyi. böylece söz daha tatlı ve lâtif oluyor. benim de tanıdıklarım. Allahdan söz açarlar. ben de bizzat oraya kadar gitmek yüzünden helak olurum. Ey Adem oğlu! Şimdi yanına geleyim. semiz bir delikanlı da olsaydı. Marifet öğrenelim. Armut boğazda düğümlenir. Şah mı geliyor? dedim. yolcuları da umutsuzluğa uğratayım. Divane oldum. kimbilir ne hale gelirdim! Eğer kuvvetli. hoşa gitmez. eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsaydı ve onun bir katı da eklenseydi yine Rabbimin sözleri bitmezden önce deniz tükenirdi. boynuma bir yumruk vurur beni harap ederdin. vaktin hoş geçsin! sözleri vardır. diyorlar. Biri doğrudan doğruya ona. sultan şöyle yaptı. kardeşlerim var. Şah gitti. Bu bir nevi küstahlık olur. "Ey Resulüm söyle ki. gönül taklitçisidir. Kur'an' da. Bazıları vallahi. bu varlığa doğru her an ayrılık var. ah git der. dedi. Arap dilindeki mânalar. şu duvara vursan delerdi.A. Her lâhza. Beni kurtarırlar mı. şimdi geri geliyor. Zavallı ben. Ama şimdi onlardan hiç biri hatırıma gelmiyor. Biri dedi ki: Bize söz söyletmezler. Yemin. ondan uzaklaşmak." (Kehf Sûresi. Hak âlemi hoş bir âlemdir. niçin geldiğimi nereye gideceğimi.' Dört büyük günah. Allah karpuz gönderdi. O taraf aynı renkte. 250) Bir zaman din bilgini idim. Bir zümre vardır ki. ya gaiptir. önüne koştum. beni uğursuz bir kapıcının oğlu farzet. 249) sultan böyle söyledi deyip durmasına benzer. hem de ondan söz nakletmezler. Bunlar taklitçilerdir. dostlarla bir arada bulunmak gençlik çağlarından daha tatlıdır. denilebilir. (M. Çünkü o taraftan. Müjde dediler.) taklitçisidir. Gaip ise gıybet ediyor (arkadan konuşuyor). kan dökme. ürkeklik gösteriyor. iki halin dışında değildir. o medresede o ciheti öğrendiler. hazır olanı anmak da ürkmektir. Zavallı kapıcı. ancak kendiliklerinden konuşurlar. . yoksa kurtaramazlar mı? Eğer onların hatırları benimle beraber ise.

felek boşluğunun güzelliği. Deve ayağını suya soktu. Üç gün yemek yememiş bir delikanlı. Karınca. Ola ki o seni görür. Bunların gerçek raksa başladığı saatte. ama imanlı bir kulumun gönlüne sığdım. onun dilini. isa'ya göstererek seninle öğünür. o geniş yenleri ile. "Göklerim ve yerim beni kapsayamadı. bunlar hep insanlarda vardır. der. gönülalçaklığı göstersin.Mısra: Kâbeden. onun nazarına uğrarsın da çetin işlerin kolaylaşır. doğu tarafı mümin ve Muhammedi olarak raksetmeye başlarsa. ayıptır söylemesi. hem de secde etsin. Bugün. O nasıl ayrandır ki. Nihayet ondan ne çıkar ki ona umut bağlayacaksın. elini tutar. Devenin biri bir karınca ile yoldaş olmuştu. Su diz kapaklarını geçmiyor. senin gibi yirmi tanesini beslemeye yetişir. ucu bucağı yok. Henüz çocukluk çağında idim. Allahnın sözünü. yarım selâm bile vermez. Yüce âlem sensin. bu sana müyesser olmuyor. Onu kendi köşesine salıver ki. Şimdi hale ve işe bak ki. İki gözüm iki kan çanağı gibi idi. o. kolayca geçilir. eline geçirdiği bir ekmek parçasını nasıl kapar ve çabucak parçalarsa ben de onun elinde öyle olmuştum. kendisini uzaktan selamlayanlara karşı hem selâm alsın. (M. Şimdi nereye gidelim? Kendimizi nerede kurtaralım9 Bir ayranın içine düşmüşüz. Ahmed'den Ahad'e kadar açık bir mimden fazla bir şey yoktur. kendi kendine yansın dedi. Bu şiirin kelimeleri. Her tarafı dolaş. Hak Peygamber seninle iftihar eder. Hele Adem oğullarından Muhammed ümmeti olanlara ne mutlu! Muhammed'in gözü Muhammed değil mi? Muhammed'in gözü aydın ki. . Gerektir ki o selâm versin. Yahut bal içindeyiz. alırdım ama yenimin içine saklardım» Bu aşk haliyle semada iken. sen ona ümmet oldun. Ona ümmet olunca. bakınız. bütün varlıklara değer. Karıncacık hemen ayağını geri çekti. Hazreti Resul. Kör Bedreddin'in damadı. Bu mim ise mânanın perdesidir. Arş üzerinde ve Arş sakinlerine göstererek. gitmeyi düşünürler ve o zamanı korurlar. puthaneden maksadım sensin! Benim puthaneden maksadım senin yanağının hayali ve cemalindir. Ta ki ayrandan bir kenara çıkalım. Ben böyle birine selâm vermek isterim ki. sonra görünmez olur. Onu. Bu aşk yüzünden otuz kırk gün hiç bir şey yemek istemiyordum. yedi gök ve yeryüzü ve bunların sakinleri raksa gelirler." (Kutsal hadis) buyurmuştur. Tertip ehli erenler. Bir aralık ansızın bir Sütun gözüne erişir. Canlı varlıklar. Musa'ya. Yemek zamanı geldiği vakit bana lokma verseler kabul ederdim. meyhaneden bir kötü kadını getirsen. görünüz der. gerçek budur! Nasıl ki Allah. ama dadi. eğer Muhammed batıda olsa. onun kulu nasıl bilir? Allah kulu ol ki. çevreleyen bir kâse de yok. o da sevinçle raksa başlar. Kayıplara karışır. benim başımdan aşar. o coşkun dost beni yakaladı. gel gel. Henüz hamdır diye bir ses geldi. 252) Beni dolaştırıyordu. Erginlik yaşına varmamıştım. Mısra: Sen aradan kalkan o mimi cihan farzet! Adem oğlu ne kutludur! Yedi iklime. Birisi yanımda yemek sözünü etse ben hemen elimi ve başımı geri çekerdim. Onun etrafında toplanarak birlikte yürümek isterler. Bir su kenarına geldiler. Allah olasın demiyorum sana! Küfür söz söylemiyorum. insanlarda olan hassalar ise bunlarda yoktur. Kanadımızı çırptıkça daha çok yapışıyoruz. cansız şeyler. Deve sordu: Ne oldu sana? Karınca cevap verdi: Su var. bari çileyi boz da dışarı çık. Ancak yakınlık yönünden olsun. Bir kuş yavrusu gibi beni dolaştırdı. bu adam benim ümmetimdir. dedi. o aşk ile pek çok kıvrak ve hareketli rakslar etse. Ebu Necip'e (Sühreverdî) dediler ki: Madem ki sen Allahyı göremiyorsun. senden hiç yüz çevirmesin. istediğim o mânaları vermek bakımından gönlüme yar değilse elbet de bar olacaktır. sana ne yapabilir? O bir kaç kişiye bak ki. Şahabeddin'in yanında sana başbuğluk erişmez diyordu. dizden dize fark var senin için diz boyu olan su. Celâleddin'in vazında geçen bu söz çok doğrudur. Allahnın dilini ve sözünü anlayabilesin.

" (K. Musa Aleyhisselâm. Bu birliği. Burada sonunda pişman olacaksan daha önce olmalısın. sevinirler. O sağlam imanım başka bir şey olur. dervişe. Bu bütün cihana karşı verilmiş bir öğüttür ki. Allah buyurdu ki: Sana pek az teklif yükletilmesi. dedi. Sıkıntıdan kurtulurlar. Derviş. kendi nefsini unutmaktır. ama başka bir işte de kullanırlar. bu yolda gerekli araştırmayı yapabilmek için lüzumlu birer araçtır. Derviş şaşırarak. Beni nefsimin hoşuna gidecek şeyle teklif etme çünkü teklifte ürküntü vardır. Şüphesiz seni terbiye etmek gerektir. Etrafında toplanırlar. sana konuk geleceğim. işte benim üstadım budur. 91) Kur'an'daki. Bir yabancının pabucu araya karışmış olmasın! Akıl. Şüphe ne oluyor! Ben kendim için feryat etmiyorum sizin için ağlıyorum. güvenlik yolu buradan çıkmaz. Çalanlar hoş sesli ve güzel yüzlü. O uzaklaşmaya yol açar. bir dervişin eline iki testi verdi. Bu gerçeklenmemiş. kulluk ondadır. dedi. sözdür. ben sana iki kat kulluk edeyim. Hayatı neşeli olmayınca insan kendisini emniyette bulmaz. Ey niyaz ehli olmayan ulu peygamber! Bu nasıl olur? dedi ve ilâve etti: Ey Musa çabuk hayrete düşme. burada güvenlik kazanılmaz. o zaman zorlanma zamanı değildir. Bize vaat ettiler. başkalarına öğüt vermek. ama evin içinde yol çıkmaz." (Enam 44) sözü de dünya nimetlerine işarettir. Ruhuna binlerce rahmet olsun. Şimdi o ölünün vasıflarını say ki.Üstatsız kalırsam inancım başkalaşır. Dünya cevap verdi ve dedi ki: Evet. sofiler temiz yürekli idi. Eğer senin sadece böyle bir çoğalıp üreme gücün varsa onlardan farkın yoktur. Dilencinin isteği üzerine vereceğin bir akçe. Gerçeklense de gerçeklenmese de. Melek. evet. Talip için dedi ki. kendi arzunla verdiğin bin akçeden hayırlıdır. nimet sayarlar ve yeri öperler. "Yarabbi sen verdiğin sözden dönmezsin" (Ali Ümran. İkinci "gün derviş Musa'ya yalvararak: Ey Musa! dedi Allah. İlim ile uğraşmak dünya işlerinin en iyisidir. yahut parçaları ve nesilleri ıslâh eden Buhar'ı ara ki. Çünkü dünyamızın kazancı zahmet ve günahtır. farkı yoktur. nefsime taatten. Cevap verdim: Biz bize nakledilmiş olan sözden bahsettik. bütün işlerimiz hattâ yiyip içmemiz bile aramızda danışma ile olur. dedi. ağırdır. Şeyh dedi ki: Pabuçlarınızı iyi yoklayın. İç ve dış duyguları da bunun için verildi. Nasıl ki Allah. ama gönülde hiç yer tutmuyordu bunlar. fakat bizi unuttular. Yahut sözü biraz açıklayarak derler ki: Ruhlarımız bedenlerimizden ürkmektedir. ve nereye gideceğini bilsin. çabuk su getir. Musa tekrar sordu: Ne fark vardır.Sonra eline bir ekmek parçası verdi. (M. Allahsına dedi ki: Yarabbi! Beni bir şeyle görevli kılma. . bu fark hangisidir? Güldü ve hoştur. "Ferahlandılar. Bu kadar hoşumuza giden perdeler de kiliselerde ve puthanelerde bulunur. Dedi ki: Sözü kendinden uzak söylemek. 194) buyurmuştur. cevap vermedi. Gelin! Bizim işimiz hep doğrudur. Çünkü bu duygular. nihayet gittiğime pişman oldum diyorsun?"Biz de öyleyiz senden ayrılıyoruz. son günlerinde şunu söylemişlerdir: Dünyada elimizde kalan son nasip cefa ve günahtır. kulluktan sorular sordum. melekût üzerine çıkamaz. Mısra: Ey düğümler çözme yolunda ölen kahraman! (M. şaşırırlar." ve sonra (kulunun dilinden). Dedi ki: Bunu şeyh söylemedi. önünden sonundan haberi olmaz. Matlup dedi ki: Kırmızı ve beyaz suyu nefsinden iste. Bunun ayrılıktan başka ne faydası var? Ama niçin gidip özür diliyorsun. Bu üreme konusunda seninle bütün hayvanlar ortaktır. Zamane onu da götürür. Yemekte bile aramızda ayrılık yoktur. sen kimin elinde görüyorsun. Çünkü ben iddia etsem ve desem ki: Bu birleşme sırasındaki bir avuç toprak yabancılarla bulunduğun zamandaki altından daha hoştur. Sen bu birleşmenin değerini bilmezsin. "Sizin ve Benim düşmanımı dost tutmayın. İki defa doğmamış olan mahlûk. Çünkü o erkek bir asıldan doğmuştur. dedi. Allah sevgisi gecikmez. Ona da akıl perdedir. 2^3) İnsan bir maksat için yaratıldı ki. 60/1) buyurdu. Sonra kendimizi terbiye bahsine gelelim. Musa. Yine âyetteki ferahlanmadılar" sözünde de onları ebedî hayata yaklaştıran milyonlarca hikmet vardır. Musa sordu: Cüz ile cüzî ve kül ile külli arasında ne fark vardır. (Enam Sûresi. nereden geldiğini. Bir sema âleminde idi. "Benim katımda söz değiştirilemez. Onlar bir dirhem bulurlarsa ferahlanırlar. evin yolunu çıkarır. En iyi öğütçüler. ona göre ağlayayım. senin için teklifsiz olan milyonlarca ibadetten daha hayırlrdır. gönül perdedir. "Allahı ululuğuna yaraşır bir halde takdir etmediler'". 254) Kuran'da.

3/197) buyurulmuştur. Sana bir hikâye anlatayım. yahut Yahudi olurlar. yoksa etmiyor mu diye sınamak âdeti vardır. benim evimde bir sofra donatsınlar ve o sofrada her şey. şimdi nebilerinkine başlayalım. tutarsam dışarı atarım dedi. Lut Peygamberin o ahlâksız. cinsî sapık değildi. İsa zamanında yaşayan ve ölen kimse değildir. Mümin için bunun ötesinde başka bir şey olamaz. münkir olmaz. bundan sonra her kim bu teklifin artmasından zevk alırsa. başkalarından bana ne? Her ne söyledimse bundan sonra kaleme vuracağım. ben ondan batkın bir haldeyim. Ben göremiyorum ne yapayım. Ancak bu. Her ikisi de olabilir. Kudret Allahnın elindedir. demedim mi? Şimdi elinle sakalını yoluyorsun. Yere düştüğün zaman niçin yoksun kalasın! Niçin onun tev'ili kendini buraya atmak olmasın? Ayette. Kâfir olan Nasranî. hem de kalbe gelen vahyin kâtibi olasın. yenini namazdan indirir. Bu da ruhun gıdası ve amelin sağlamlığı içindir. Tebriz'e de gideceğim. hangi marifetten bahsediyorlar. Allahyı takdis ederek böyle bir manayı nasıl inkâr eder? Şimdi o bize bu cefayı yaparken. bunu inkâr etmişti. Onların zannına göre marifet saydıkları şeyde ya Hıristiyan. "Ibrahimin makamına giren güven bulur. Bu tatlı baldır. 257) Oraları görmedim. Bakayım topal mıyım. Yani. Gerektir ki. dedim ve ilâve ettim: Ona bir tokat vursam elini namazdan çeker. asılmış üzüm hevenkleri. O. kalender ve malenderin birbirine karışmış olmasındandır. Şüphe yok ki aradan bin yıl da geçse bu söz ancak benim istediğim kimselere söylenebilir. Ben Mevlâna'dan vazgeçtim. Göz yerine gözyaşı ve ıstırap görüyorum. Kaf veTe bulunmadığı zaman da böylece Eliften bir ışık belirir. 1) buyuruldu. mühlet vermiyor ki. gel bir kenara çekelim. Gönül için. Buyurdu ki: Bütün kâfirlerde ve Tatarlarda. Ona uymayan bir insan. bana dedi ki: Ben çabuk sıyrıldım. Çünkü bunların arasına düşmüştür. Artık dışarı çıktın. dediğinden bahsediyorsun. Uyku gelmediği vakitler en güzel bir vakittir. onlar nasiplerini alırlar. Ne kör ve sağır ediyorsun. Hazreti Muhammed. bir şeftali vermedin! Ben. Hakkın sözünü dinle. O ister adam oğlu olsun. ister cuma günü. A. genişlik bulur" buyurmuştur. çocukluk etme! Ey Hakkı arayan adam! Arama yolunun şartlarını bil! Kur'an'da. Acaba senin kaç evin var? Hiç çare yok ki. söylediğimiz evliya sırları yeterli değildi. hiç olmasa kırk gün evde tutmak gerektir ki orada bir hayal görsün. bir kaç kişi de vahyin indiği yer. Bir öğüt yetişmez. Şimdi Allah sebep halketti de seni seviyorum! O iğrenme düşmanlıktan değildi. Diyelim ki. öküzün bacağından olsaydı. Bu kancık tabiatlı insanın acaba kadınlarla ne işi var dedim. "Yer sarsıldığı zaman. o kahpe. dertsiz bir kimse daima böyle ıstırap çeksin. Musa Peygamber çağında ölenlerden başkalarıdır. Yenine vursam. 256) Tavîl. bana niçin içerde söylemedin? O şeriat önderidir. su küpü ve her tarafta yüzlerce nimetler bulup yesinler. Bir kaç kimse Hazreti Peygambere(S. Halbuki bir şehir alt üst olurken. sonra da zevk ve gönül hoşluğu başlar. önce korku gelir. O kadıncık. Lehaverli Şeyh Şeref. âfetlerden kurtulsun. Burada kuvvet olduğunu ne bilsin! Mevlâna buradadır. kâfir olmaz da ne olur? Hıristiyan ve Yahudi olur. "Genişleten kimse. Sözü çevirince* de bana sövmeye başladı: Topaldır. Ben konuşayım. bilmem ki maksatları nedir? Eğer söylemiş olsam işi açıkladığım için bütün cihan beni sakalımdan asar. Çünkü o aşk ile yanıp tutuşuyor diyorsun.Yer sarsıntısı. Bundan sonra dedi ki:O ne acayip bir kimsedir ki insanın yüzüne karşı söylüyor. bilir misin ne olur? Maddenin çirkinliği hilâfına. bütün yeryüzünü titretirdi. ama gelmedi. Bir kimseyi. yani onun muhatabı oldular. dedim. Dedi ki: Ondan hiç kimse büyük suç işliyor diye şikâyet etmedi. Senin işini düzeltirler. diyor. Eğer bir parça daha kımıldatsalar. Lut Peygambere o cihetten Lut derler ki. Biri dedi ki: Bir iğneci isa'nın yolunu kesmiş. Bu güzel cevaptır. her ikisi düşmanlığa kalkışmışlar. (M. teklif de fazlalaşır. şeriat hükümleri tarafına kulak versin! Yoksa bilse ki taş gibi bir yüzü var. Bir saat oturdum. ta Musul'a kadar bir yolculuk yapacağım. Harfleri arasında Elif ile Nün bulunmayan şeyin vasıflarını söyleyemem. diyeyim. benlik ona perde olurdu. ey edepsiz çocuk ibret al ve ey kocamış kişi. ama öteki cihet ne oluyor." (K. Kur'an'ın "Oku!" hitabındaki işaret bir ışıktır. ama bizimkini geri bırakırlar. ne oluyor? dedim. Ben de diyorum ki: Madem ki sana böyle haber verdiler. Orada . Çalış ki her ikisi de sen olasın! Yani vahyin hem muhatabı. (M. Güzellik çağında iken gözünü öpeyim. Peygamber idi. ben kendimi kör ve sağır ettim diyordu. kolaylıkla saçasın diye. 255) Istırap. ister başka biri olsun. Bu işle Muhammed dininin ne ilgisi var? Marifet davası güden bu insanlar. demiş." (Zilzal Sûresi. öteki selâmette kalır. Bu bahiste benimle kavga etmişti. Kâfir olan Yahudiler de. insanları iyiliğe nasıl istidatlı kılar? Eğer ıstırap olmasa. söz söyleyelim. cinsî sapık ümmetinden değilim ki! O kıl. Kâbedir. yüzünü gördükçe iğreniyorum. Bu Zehra ile o. o nasıl Müslüman olur? O kimsenin ki bir sırrı ve bir hakikati vardır. gözle görünmeyen lâtif bir kudret olur. Onlarda o kadar düşünce yoktur ki. Peygamberler için bu ne iftira! Güya. Mademki böyle oluyor. sanki onun gözünden dışarı fırlamıştır. Şimdi sofinin sözünü söylüyorum: ister salı günü işitmiş olalım. Ona bu gün Allah adamı böyle konuşur. bir kimse halinden şikâyet ediyor mu'. bunu görüşme yönünden çok arzu ediyorduk. (M.yahut yaz diye önüne bıraktığım yazıyı uykun gelinceye kadar yazasın! Nihayet ona diyorum ki: Benim dilediğim insan sen idin. Şimdi gerektir ki. Vav. beni nasıl tutar da dışarı atar diye bekledim.)vahi kâtibi yani ilâhi emirler yazıcısı oldular.

Çok çok iki yıldan eksik değil bu yolculuk. ben idim. yıkanır. Duydum ki. Öteki kardeşinin bir eşeği vardı. O. Cinsî sapığın kardeşine ait hikâyede sözü geçen sıpayı satmak gerektir. kendi yaslı yuvamıza gidelim. dedim. Önce ona şaka yaptım: Niçin tahtayı okumuyorsun? Çocukça özür diledi. denk geliyorum. bir yıllık günahını giderir. Şimdi Emiri Dad'ın (Adliye emirinin) bu davetten maksadı. Ben her şeyden el çekmiş gibiyim. Bu acizi de birlikte götür. bu eşek benim her yükümü çeker diyordu. Ben senin duacınım. ertesi günü daima hamama gider. benim huyumu bilenler zahirde ve batında üzüntü duymazlar. Ben eşit. bir kısmını da oturarak kıldım. para toplamak sevdasında değilsin. o dedi ki: Geçen sabah namazında gönlümden geçti ki. ama seni dükkâna atıyorum bu hep feragat yönündendir. diye düşünürüm. bir sofuyu gönderdi ve ona Şemseddin'i de çağır demedi. Ancak sizin düşünceniz içten ve dıştan öyle değildir. Şimdi tamah etmez ondan af dilersen her gün suçunu bağışlar. Ondan sonra Bağdat'a. bu olmasa postumuzu yüzer.falan minberde vaaz ediyordum. Nihayet denk geliyorsun. onu oyalarsa yetişir. sonra Şam'a gideceğim. tam denk geliyorsun. Eğer bu satranç oyunu. Ben gidersem de razı olmuyorsun. Ben iki yıldan daha az kalmam geri dönerim. bu cemaati görüyor ve onların halvetinde bulunuyordum. Eşek misin sen? Evet. Şimdi sen. bizzat bunlar olmaksızın bizim işimizde çok tamahkârlık gösteriyor. Sakalını öptüm. seni sevmişim. Eğer çok yemek yersem rahat edemem. dedim. dedim. (M. Ben geçen gün o ihtiyarı yolda gördüm. Onun elde edilmesi kolay değildir. Herkes bir meyvenin başına gidiyor. çünkü şairin dediği gibi: Mısra: Ömrümüzün defterinden bir yaprak kalmıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HU! . dedi. ama beni de çamura atıyorsun. Yemekten içmekten başka bir işi olmayan kimse. Dedi ki: Öyle ise yarın ben de hamama gideyim. Evet. 258) Üzülme. Bir kaç gün veya iki üç gün daha baş ağrılarımızı çekersin. Görüyorsun ki. Öküzlerini al diyeyim. Daima ayağım ağrıyor. bana da ver diyor. bir çok eşekler geldi geçti. Olaki eksik bir şey yaparım da aramızdaki muhabbet eksilir. ancak bir saygı gösterme vardır ki. Ancak diyorsun ki. teravih namazını kılarken ayağım ağrıdı. ayağını ayağımın üzerine koymuşsun. aşikâr olan nifak o güvenden geliyor. sevgimi açıklayamam. dedim. dün gece o kadar yedim ki. bir adam tutayım da onlara bakış görüş etsin. Adliye Emirine bir öpücük vereyim.

Nasıl olur da o kadar yankı gelsin de ondan ayılmasınlar ve başka yankılar vermesinler. — Yoksa nebiler mi? — Hayır. yani Peygamberimizin yoldaşları. Zeyneddini Tusî on. ister idrar ile. dileği vardır. güzelliği ve o tatlı edası ile hiç bir kitapta yazılı değildir. Bunlar uykulu uykulu birtakım sorular sordular. Bu arşın gölgesi altında yedi zümre vardır. hiç kimsenin bedeninin boşluğunda iki yürek yaratmadı (herkesde bir kalp yarattı). hiç kendime sahip değildim. hepsine cevap vereyim ve hiç kaçmayayım. sonra tekrar uykuya vardılar.kimseyi yakmasın. bunların yardımı ile.diyeyim. Ben çok uğraşıyordum ki bu müritler gibi başımı aşağı indireyim. Benim sözümde ise bunların herbirine on türlü cevap vardır. on beş gün için Şeyhi ziyarete gelmişti. Hak yüce Allah asla "Enel Hak". Bu. pişman oldum. Yukarıda sözü geçen yedi zümre her şeyden selâmette kalırlar. Geri kalan dörtte üçü güneşin sıcağında yanar. Bir başka topluluk da kan ter içinde bunalmıştır. Hayırseverliğin iki mislini yapar. O. ister tertemiz su ile. Çünkü her müridin bir muradı." buyurdular. 259) Peygamberimiz buyurdu ki: "Kardeşlerimle buluşacağım günü çok özlüyorum. Bütün cihan halkı bir tarafa geçsin. yani ben Hakkım demez. yeteneklerinin eksikliğindendi. O kimse ki hem bu adama gelir. biraz önce filânla birlikte idim. konuşmadan yüz çevirmem. karşılığını peşin alırlar. Allah. Gerçi kıyamet gününde bütün yaratıklar şaşkına dönerler. Onları bu değersiz bilgileri ile meşgul etmek gerektir. "Seninle tanıştıktan sonra bu kitaplar nazarımda pek tatsız kaldı. senden yana utanarak diyordu ki. her zaman beni kutlayın. Çünkü onun kutsal adlarından biri de mürid'dir. Onlar için pek zor görünen sorulara karşı cevap içinde cevap. ondan halvette bazı şeyler sordu." Sahabe. dedi. çok üzüntülü idi. Bu her iki söz de bir anlamdadır. Yaptıklarımın farkında değilim. beni kutlayın! da demez. buyurdular. Nihayet onu halvetten dışarı çıkardılar yolcu ettiler. Bana bu zahir bilgileri ve bu çabuk anlayış kudreti gerektir ki. Ama şöyle bir yalan olmalı: Biri sana gelir. Tarîrı. aralarını bulmak ister. O sözler uyanıklığın yankısı idi. Çünkü bunlar hayret ve taaccub ifade eden sözlerdir. ister yalanla. Her ne zorlukları varsa benden sorsunlar. Bizim her neyimiz varsa hep onundur. Bu millet ise aksini yapıyor. o kardeşler bizler miyiz? dediler. orada halk yurt tutamaz. (M. korku içinde kalırlar. gördükleri bir çok korkunç manzaradan ürkmüş bir halde kızgın gün ışığında yanarlar. bana ne kadar zor meseleler sorarlarsa sorsunlar. Allah Allah nasıl oldu da ben falan zat hakkında terbiyesizlik ettim? Aklım başımdan gitmiş. Ben onun gibi bir müridi nerede bulayım ki Allah benim müridimdir. divane oldu. ister doğru sözle olsun! Ateşi söndür de. bana. daldan dala sıçramam. Kavga koparmak için yalan söylüyor. Benden sonra gelecek bir toplumdur onlar. ama yüz düşman gözünü de görmek zorunda kalıyorum ve şüphesiz ki görüyorum. yazıktır şu benim bilgimi onlara söylemek gerekmez. — Hayır. Neticede hakikat böyledir. Hak nasıl olur da hayret ve taaccub beyan eder? Eğer kuluna ait bir ilgi dolayısıyle taaccüp ifade eden süphan kelimesini kullanırsa doğru olabilir. Bir gün birisi ile konuşuyorduk.Ancak onların bilgileri onların olsun. Ey Allah elçisi. Zeyneddin benim müridim idi. Bu dörtte bir parçada yerleşmiş olanlar. kayıd içinde kayd. Murad ise benim. hem öteki hasma gider. ateşi söndürünceye kadar çabalar ki.(M. Bu yedi zümreden birisi yalancılardır. ben öbür tarafa geçeyim. Nasılki Mevlâna. şimdi onun yanından geliyorum. işte o fitne ateşini söndürmek kutlu bir iştir. 260) Rubi Meskûn yeni yerin dörtte bir parçası halkın üzerinde yerleştiği parçadır. Şu bizim insanlarımız nerede görülmüştür? Eğer arada Mevlâna olmasaydı bizim ile onlar arasında (paylaşılamayacak) ne vardı? İşte bu sebeple bir tek dost gözü görüyorum. Sözden. şerh içinde şerh yazmışlardır. ister hendek suyu ile söndür. .

Önce Elif nedir? Onu söyle. Allahdan belirdi. maddenin sıfatıdır. Bir ilâhi hadiste. Allahsız ne evvel var idi. Bana göre yerin dibi ile gökyüzü birdir. Can ve gönülden Kulluk etmenin şartı. Bu namaz ile meşgul olursan namaz gider. onunla tartışmaya koyuldum. ayışığı kapılarına vurur. dedim. ne batın. söylediklerim ne idi ki! Sanki hiç bir şey konuşmadık. 261) Hazreti Peygamber (Allahnın salât ve selâmı üzerine olsun). Bilgisizlerin yoldaşlığı büsbütün haramdır.) şikâyet etti. Senin sözünde de hâşa yalan olmaz. Haram yemek ki. Sonra Hazreti Peygambere (S. Allah bana böyle bir yoldaş verdi. Ey Allah Resulü! dedi. bu azim ile meşgul olursan azim gider. Habersiz olanlar bu yola ayak basmasınlar. Yedikleri de haram. 23) buyurulmuştur.A. Derken tartışma uzadı. Mısra: Ey insanlar bu hâdiseler yurdundan sakınınız! Bu söz değildir. ha bu cihan. tembihtir. Benim bu gönlümü sana versinler. Hazreti Muhammed (S.A. benim için ha o cihan. haramdır. Alçak. oraya koşun. dostlarından biri kırk gün kendi kendine ibadetle uğraştı. sonra B'ye gelirsem iş uzar. Hazreti Peygamber (S." Çünkü o denizin dibinde. Falan dosta öyle bir hal geldi ki.Bu yüzden asla beni ondan üstün görmeyiniz! Hakkı bulmayı. Sen başka bir dostundan işittiğin garip konuşma tarzının sende de belirmesini istedin. Evvel.) buyurdu ki:"Beni Meta oğlu Yunus'tan üstün görmeyiniz. ben ise yedi kat göklerin ötesinde miraca çıktım. Bu ipek deriye kıyasla ipeğin yumuşaklıkta ne değeri olur? Nereden nereye gidiyoruz? . dedim. yani ne açık var idi. Sen ipeğin letafetinden beni göremiyorsun. her şeyi parçalar. sanki bir mancınık taşı gelir. ancak benden yüz çevirenin günahı af olunmaz. Ne zahir.) şöyle buyurdular: Ben. Bugün bizim için uzun kısa hep birdir. Peygamberimiz bu sözü kendi yoldaşları arasında açıklarken. Söylemediğim ne kaldı ki! Hayır. (M. Bize inanan bir topluluğa dedim ki: Allah sizi çok bahtiyar yaratmıştır. siz de onlarla birlikte bulunmanın değerini anlamışsınız. Uzun olmuşuz ne çıkar. Bahtiyar yaratılmış olanların yolları aydın olur. âletlerle dolu bir sırçacının dükkânına çarpar.Geçen gün hayalini karşıma getirdim. ne de son. mekânın yüksekliğinde veya alçaklığında aramak hakkı mekâna bağlı sanmaktır. Söz üstüne söz söyleme davet'tir. Hayalin bana şu cevabı verdi: Onlardan utanıyorum. gözü. Senin dostluğun dan ne kadar sevinçliyim ki." buyurmuştur. içi ta tavana kadar camlar ve şişelerle. Yoksa başka emeller ve hevesler uğruna kulluk etmek değildir. Ben gittim tam kırk gün elimden geldiği kadar uğraştım." (Hac Sûresi. "Orada giyimleri ipektir. Nitekim Kur'an'da. 2/286) buyurulmuştur. bilgisizlikten ileri gelir. kısa olmuşuz ne çıkar? Uzun ve kısa cismin. istemiyorum ki incinsinler. Ben de burada ipek giyinmişim. öteki âleme çağırmadır. âhir. o lokma benim boğazımdan geçmez. ne de gizli. şöyle buyurdu: Bir kimse kırk sabah Allahya can ve gönülden kulluk etse onun kalbinden diline doğru hikmet pınarları akmaya başlar. rengi değişti. bunu ancak Allah için yapmaktır. Onun yemeğini yesem. Şiir: Ben aşk yolunda bir kural koyayım ki. bu hali beyan ederken yukarıda andığımız hadisi buyurmuştunuz. can ve gönülden kulluk ederse." (K. Kur' an'da. "Allah insana gücünün yettiği kadar teklif koyar. "Her günahın bağışlanır. Ben de buna karşılık verdim. Dedi ki: Bir âlem vardır. ön ve son. Siz ise. sözü. Duygusuzların yoldaşlığı çok zararlıdır. Sıfat ile mekân sonradan yaratılmıştır. ulu Allah. ama kendi söyleyeceğime göre hiç bir şey söyleyemedik.A. Yani irfanı eksik insanların sözlerine nispetle herşeyi söyledik. Niçin bunların karşılığını açıkça ve olduğu gibi vermiyorsun. yüksek diye bir fark yoktur. Bu ince deri sanki ipek oldu. balığın karnında mirac'ta idi. Çünkü böyle insanlar sizin içinize düşmüş. bu isteğin yerine geldi.

Bu can. ikincisini alıyorlardı. Ayrıca şöyle dedi: Bu gün hiç kimse bu evin etrafında dolaşmasın. dedi. Allah vardır. evi boşalt. başka cevaplar bulundukça yeterlik olmaz. Aylar gerektir ki. Tam karnı doymuş olanın cevabı ancak iç kapının hiç bir tarafından bir soru ve karşılık gelmemesidir. yerlerine oturttu. Ya Bedahşan'da yakut. ben ihtiyat olarak yirmi kişilik bir sofra hazırlayayım. hem orada. büyükten. Vezir öyle yaptı. niçin kendi kendine dost oluyorsun? Yıllar geçer de. ev halkını da akrabaların evlerine göndereyim. O perde sayesinde onu burada gördüler. Ansızın içlerinden biri sofradan yuvarlanıp düştü. Vezirin biri bunların halini haber aldı. bir pamuk çekirdeği toprak altında Gelişsin de. Dervişler huzurunda bahsettiği o hikmet ve edep meselelerinde kendi düşüncelerini gizler ve derdi ki: Görüyorum ki benim sözlerim bir neticeye ermiyor. Bunun delili de içinde bir kuşku olması ve bunun cevaba muhtaç bulunmasıdır. Bunların yemeğe. ekmekleri sof raya yerleştirdi. Her şey aslına döner kaidesine göre. senin kalıbında olgunluğa erişti demektir. Beni görüyorsan niçin kendine bakıyorsun? Beni anıyorsan kendi nefsini niçin anıyorsun? öğüt sözleri öğütleri anma işi. yahut Yemen'de akik olsun. Ötekilerin sözlerine nasıl sıra gelsin? O zaman onun bu sözü ötekinden daha iyi ve tamam olurdu. O zaten doğruluk makamında idi. Beni tanıyorsan. ancak birisiyle dost olur ve huzura kavuşuruz. Onlara evi terk etmiş gibi görünerek yukarıda bir odaya çekildi. Bir gün Şeyh Hamid küfür ve iman bahsini yorumluyordu. Ev sahibinin sabrı tükenmişti. gizlice bir delikten bunların nasıl yemek yediklerini seyre daldı. Kâseler boşalınca. 263) Birkaç gün birlikte oturmuş. söz nerede kalır? (M. ne arzu ediyorsunuz? içlerinden biri. Böylece yedinci kişiye kadar hepsi gitti. Geri kalan altı kişi yemeğe devam ettiler. 28) emrini işitti. Bunlar yedi kişidir. Güya dışarıdan geliyormuş gibi bir durum takındı ve sordu: Nasıl oldu Şeyhim? Yemekler kâfi geldi mi? İstediğiniz gibi yediniz mi? Şeyh. Bir saat daha geçmişti. öğüt nerede. Vezir sordu ve Şeyh cevap verdi: Eğer yetişecek kadar olsaydı ben de sağ kalmazdım. Allah rahmetine kavuştu. Uzaktan gelerek yüzünü yere koydu. Artık müsaadenizi diliyorum. bize yetecek derecede bolca lokma hazırla. Eğer bunu anlamış olsaydı. varlığını anmadır." (Maide Sûresi. git dedi. küçükten kimse bulunmasın. Kendin de evden1 çık. "Rabbine dön!" (Fecr Sûresi. kendini anma demektir. Öteki arkadaşı da evvelkinin ardından yürüdü. Şiir: Mertçe ve mert huylu olmaya bak! Yoksa bin türlü utanca uğrarsın. Birer birer kâseleri önlerine koyup yemeğe başladılar. hem de burada o renksiz perdenin arkasında kalmıştı. dedi. istek baki kaldıkça yemek yeter derecede sayılmaz. içlerinde ancak bir kişi sağ kaldı. Kâseleri doldurdu. Hiç kimse kapıyı çalmasm. Ben ona bakıyordum ve görüyordum ki. şöyle dedi: Canınız ne istiyor. Aşağı indi. daha yüz sene iman ve küfür konusundan bir koku alamayacaktır. ama aralarındaki sohbetin tadından bir türlü yerlerinden ayrılıp yemeğe gidemiyorlardı. hemen kapıyı açtı. Şiir: Yıllar gerektir ki güneş altında bir taş. dedi. içmeye ihtiyaçları vardı. size nimetimi tamamladım. "Bugün dininizi kemal çağına eriştirdim.Kur'an'da. ya bir şehide kefen olsun. 5) buyuruldu. yedi sofî arkadaş vardı. beni görüyorsan o üzüntüleri niçin anıyorsun? Eğer hoş olmak benim elimde ise niçin kendini sıkıyorsun! Benimle beraber isen. . Kapıyı kapadı ve dışarı çıktı. niçin kendinle meşgulsün! Benim dostum isen. ya bir çıplağa örtü. (M. bu gece sabaha kadar sizden ayrılıyorum. 264) Soru ve karşılık istekleri devam ettikçe orada başka sorular. onları eve çağırdı. Bir yerde ki rahat vardır. hayır.

Yoksa sen eldesin. öteki sünnet düğünüdür der. bu Haktan uzaklaşmak veya onu unutmak demek değildir. kuvvettendir desen de öteki der ki. Akıl ise Allahnın insanda bir hüccetidir. NURLAR HEP BİRBİRİNİN DOSTUDUR Diyelim ki. Bayezidi Bistamî (Allah ruhunu kutlu kılsın) hangi şehre gitse önce o şehrin kabristanlarını ziyaret eder. Sinesinde her an yeni yeni hikmet kaynakları fışkırmalıdır. o hal. yanıltıcı bir sorudur. Aralarında bu cihetten ayrılık yoktur. Diyelim ki. Bugün o şey ki. Bu yüz kişi arasında hiç bir fikir ayrılığı olmaz. 49) buyurulmuştur. bazı kulak delikleri de öteki kulağa kadar açık idi. Her ne kadar. ne dışında. Ama bize anlattıkları peygamber mucizelerinden akla uygun olanlarını kabul ediyoruz. halbuki sen bana değişik halde gösterdin! Şimdi niçin o topraklar bana ayrı sıfatlarda göründü? . (M. Başka biri de. Orada çamurlanmış insan başlarına rastladı. Eğer biraz ağır davranır. Ancak bu hususta nebiler hiç bir zaman yollarını şaşırmazlar. o iki akıllının cevapları değişebilir. Ama karanlık bir gecede veya sisli ve bulutlu bir havada bu davul sesi gelse. ne atı yem yerken. Biri bu gelen askerdir der. Çünkü bu daha zor." buyurmuştur. Bazı kulaklar da boğaza kadar tıkalı idi. Yarabbi! dedi. Her ikisi de bir kere der. melekleri nebilerden daha üstün tutarlar. çamurla tıkanmış. Çünkü akıl Allanın hücceti (Senedi)'dic. "Yolunu. Bazı kulaklara baktı. orada dolaşmak isterdi. orada yüz binlerce doğru ayna olsa artık ondaki görüntüyü düzeltemezsin. geceleri de gökyüzünü seyret. ancak uyumak ve oturup su dökmekle vakit geçirir. Kuran'da. Lâkin tecrid ve halvet mertebesinde kalırlar. Nihayet erlik kuvvetinden Tur dağı parça parça oldu. bunu niçin gizleyeyim. ikide iki kaç defa vardır. Allanın lâtif kulları vardır. sen benden. işte ben bu saatte bir şey yedim ki. Bayezid kabristandaydı. Akla uygunsuz olanları da kabul etmiyoruz. Mevlâna Şemseddini Tebrizî de sırrını açıklayan işine sahip olur demişti. "Biz sana kendinden önce gelen kitaplarla senin yanında olanları gerçeklendiren kitap gönderdik. felsefeciler de peygamberleri halk ile meşgul olduklarından ve peygamberlik makamının şerefini koruduklarından dolayı meleklerden noksan görürler. hiç bir an boş kalmaz hep coşkunluklar. der ve ekmeğini de hırkasının yeninde gizler. Çünkü bu basit aritmetik sorusunu düşünmek kolaydır. (M. Ben yenimi çözdüm ve bir saat başımı önüme eğdim. Sen inayet ve rahmette kimden daha üstünsün? Allah dedi ki: Her kim benim Allahlığımı çok anarsa ya dilden anar ya candan. Nasıl ki. aynı cevabı verir." (Mâide Sûresi. Hazreti Peygamberde. mucize sizin aklınızın göremeyeceği bir şeydir. toplantıda güzel öğütler've konuşmalar yapmadıkça meclis kızışmaz.Nasıl ki sofî. 266) Bugün gördüğün ve bildiğin her lâtif ki bu lâtif ondan var olmuş ve meydana gelmiştir. Nasıl ki biri Ibni Abbas'dan sordu: Ey Peygamberin amcası oğlu! Gönlüm şöyle biraz gezip dolaşmak istediği vakit nerelere gideyim? Ibni Abbas buyurdu: Gündüzleri mezarlıkları dolaş. Evet bir kul vardır ki. Bir başkası. akıllar yetmiş iki millete göre değişiktir. uzaktan bir kişi de aydın gözleri ile yalnızca onlara doğru bakınarak geliyor. konuşan kimse hoş sözlü olmalıdır. dolaşıyordu. (Hepsi onu aynı durumda görür). gülelim. aklı yerinde kullanmazlarsa doğru cevap veremezler. Meselâ iki kişiye sorarsınız. yeni yeni ilhamlarla eli hiç bir işe değmez. Peygamberlerin kadın almasını da bir nevi eksiklik ve uygunsuzluk sayarlar. Nasıl ki. yüz kişi güneş altında durmuş. "Herkim sırrını gizlerse işine sahip olur. der. işitenler arasında yüz türlü fikir ayrılığı belirir. ne de terslerken. paranı. Onu yerinde kullanmasan seni yanıltır. Melekler peygamberlere yardım ederek yüzlerini dünyaya çevirirler. şunu da söylerler ki. aynayı bir kere eğri tuttun mu. diye. Derler ki: Allahdan bir nişan var ki. Hazreti Mustafa'yı ve nebileri halk ile meşgul olduklarından dolayı (hâşâ) eksik görürler. Onları halka öğüt vermeye gönderirler ki. Biri birini yanıltmaktadır. hülâsa herbiri bir fikir yürütür. Allanın hüccetlerinde ise bozukluk olmaz. Ancak o kul nerede? Ey sevgili! Görmediğin kimseye ne cefa ediyorsun? diyebilsin! Bir felsefeci zümresi. Gönlüne bir ilham geldi. bir davul çalıyor ve raks ediyor. ne ahırın içinde. eğer başkası benim yerimde olsaydı üstündeki elbiseyi parça parça ederdi. ondan bütün âlem bir şey elde eder ve o şeyden her şey meydana gelir. gidişini gizli tut" derler. Bundan daha lâtif ve bundan daha iyidir. Neticede. halk bunların hepsini eşit görür. Şimdi padişah bu attan aşağı inmiyor. eğer senden daha iyi başka birisini bulsaydım. Bundan dolayıdır ki. ben de senden kurtulmuş olurduk. Eline al ve dikkatle bak denildi. 265) Ama yedide yedi veya on yedide on yedi kaç kere vardır deseniz. Derler ki: Su dökerken Allah adını söylemek (Besmele çekmek) gerekmez.

Ama kulağından boğazına kadar delik olanlar. Olaki bir gönül ehli. Anne. Bir gün babam benden yüz çevirmişti. anneleri ölmemiş kendileri ölmüşlerdir. O böyledir. yoksa zülüf nerede. kurumuş olan ancak sütün kalıbıdır. Sütü kurumamıştır. Tıpkı Isa Peygamber gibi. Bir kulağından öbür kulağına kadar delik olanlar ise sözlerimiz. Fakat annesi ölmüş olan birini de mahalledeki bir köpekçiğe emzirirler. Annesinin memesine sarıldı. istidattan ve kabiliyetten ileri gelmektedir. Çocuk bu köpeğin sütünü emer." (Kasas Sûresi. "Elinin emeği ile ve alın teri ile geçin. öğretip yetiştirdiğimiz kimseler var ki. Açılmak üzere olan bir çiçeğin açılmasına engel olmaz. salih bir kişiyi dışarı atarlar. Sevinçten kurtulur. yumruklarını kaldırarak. yüzüm ak alnım açıktır. Yani ruh gıdası ye! demektir. fakat onun huyunu da kapar. Divane hiddetle babamın üzerine yürüdü. Nihayet dinde pirlik mertebeyledir. çünkü o vaktini bilir. Asla zar oynamadım. Bir günahkâr için. Kur'an'da. Bir kuş yavrusunu karanlık bir kuyuya bile atsanız vakti gelince öter. çok zorluğa da katlanmadım. Halbuki gerçekte bunun aksini söyler. bizim sözümüzü işitmemiş olanlardır. Cehennemde zülüf neye yarar? Gerektir ki. Bir divane vardır ki. 267) Dervişin kadrini bilmeyenler bir bahane uydururlar. Biri dedi ki: O dervişi ziyarete niçin gitmedin? Allahnın. Göz ve kulak açılsın. "Ona ancak temiz ve abdestli olanlar el sürebilirler" (Vakıa Sûresi. Ancak tabiatım icabı elim bir iş tutmuyordu. Nasıl ki. Çünkü onu arkada bırakmıştır. der. gaipten haber verirdi. şüphesiz kusursuzum. Isa Peygamber. Her yere dağılır. Onlar Kur'an ve hadislerin mânalarını ne bilirler? Kur'an onlara yüz türlü nikab bağlar. Çünkü ilk sütün tadını o tattı. Onlarla birlikte vere oturur. hayvan yavruları da annelerinin bacaklarının arasından emerler. Gamın başka bir dalı daha yoktur. sütü annesinin göğsünden emer. kendine tapmaktan kurtulsun. gama taparlar. Ancak maKsatsız olarak cisminin ölmesini değil. Eğer ona değer vermemiş olsak bir fitne olur. 'Koyun. Halbuki sevinç saf ve lâtif bir su gibidir. Şüphesiz iyiyim. Şair şöyle diyor: Zülfünü cehennemdekilerin ellerine kaptırırsan. diyorsun! Dedi ki: Biz şad olmayanların gamını istiyoruz. Çünkü Allahya tapmak kendine tapmaktan vazgeçmek demektir. Halbuki aksine olarak annesi ölenlerin. öbür kulağından çıkmış olanlardır. ben nerede. Ondan dolayı daha hararetli olmak gerektir. Allah Peygamberi (Allahın selât ve selâmı üzerine olsun) bütün nazik ve nazenin kalbi ile Allah dervişlerinin selâmını kutlu sayarlardı. Ama sonra dışarda bulurlardı. derler. yoksa bu çocuk hakkında mı konuşuyorsun? dedi ve beni işaret ederek hoşça kal! dedi. Bu varlık ki. Asıl odur. Onun takati buna yeter. İnsanoğlu. insan oğlunun bildiği şey. içimden doğmadı. Cennet güzellerinin benlerinden bana utanç gelir. Her nerede bir vaaz ve konuşma varsa oraya gidiyordum. Halbuki. Allah Erenleri ile birleşsin. ama başkaca konuşmadı. Yani el emeği ve alın teridir. o asla aziz olmayacaktır. (M. ilk süt emdiği günlerde bir tek söz söyledi. bir kişinin ölümünü ister. Allah yolunda çözülsün. (M. Kur'an'da Hazreti Musa hakkında. Çünkü o iş için dünyaya gelmiştim. sözlerini dinlerdi. ama değilim. Ancak bazıları .Bayezid'e şöyle ilham olundu: Kulağında hiç delik olmayan başlar. Tecrübe için onu eve kapatırlardı. Aslını kurtarır ama dalını kuvvetlendirmek için kendini alçaltır. halk ile konuşuyordu. Nasıl ki. ruhunun ölmesini ister. Atıcısı olmadan fırlatılan ok gibi. Arada sütten korkanlar da vardır ki bunlar önce söylediğim gibi annesi ölmüş olanlardır. Saygı göstererek uzaklaştı. Bizim kuyudan çıkardığımız. sözümüzü kabul etmiş olan başlardır. bir kulağından girmiş. Adem oğlu ne bilir ki! Bir zülüf ve ben görünce bir teşbih yapar. 7/12) anlamındaki âyetler malûmdur. yedikleri mutlak helâldir." hitabını işitmedin mi? öteki cevap verdi: Yüreğim yufkadır. başını iki yüz bin altın değerinde görür de yattığı ağılın kapısını görmez. der. 79) buyurulmuştur. onunla mağrurlanmak bütün gam ve kederdir! Sen bu saatte gamlısın. sütüm kurudu. "Hasta oldum beni görmeye gelmedin. yüzü kara olmasın." sözüdür. "Biz Musa'ya başka süt anneleri haram kıldık ve Musa'nın annesine onu emzirmesi için vahyettik. Günahsız." buyurulmuştur. Beyit: Sütten yavruya geçen bir huy Can ile birlikte cesetten gelmiştir. Bu ruhun gıdasıdır. 268) ünce söylediği kendi isteği ile değildi. "Allahtan başka Allah yoktur.

sonra yol" derler. arif onun önünde düşkündü"?. Nasıl ki sen de insaf ederek dersin ki: Bu sözü kürsüden konuşmak yazık olur. sevilen de bu tarafa gidiyor. Onun bu gerçek kararı doğru çıktı. Cüziyat. Bu kadar savaşlarla uğraştı. başkaları için bulursan elini onun boynuna uzat! Ama başka birini bulamazsan elini kendi boynuna götür! Nasıl ki. tekrar önüne düşmüştür. Hayır Allahnın kuludur. yemesi kolaydır. "önce yoldaş.) mütabaatı tanıdı. mütabaat sözünü söylüyorum. yedi kat gökler. gökyüzü ve kendi kalıbı onun örtüsü oldu. Musa Peygamber. başkalarına vereceğin yüz akçeden daha makbuldür. diye bir dervişin eline bir testi vermişti. perde perde içinde ta marifet'in bulunduğu yere kadar gizlenmiştir. Yoksa Allahya iyi ödünç verme bahsini tefsir eder ve size iyi ödüncün ne demek olduğunu anlatırdım.Kürsi. (Allahnın selâmı üzerine olsun) nebi idi. eğer bana hiç bir şey kalmadı ise giyindiğim şu elbiseleri al. Çünkü o denizin dibini biliyordu. hatırı nerelere dağılıyor. Dalgıç dedi ki: Ben çok uğraştım. öte taraftan başka bir şeyhin geldiğim gördü. Musa. parçalar âlem olmadığı gibi. dostların önüne tutmuşsun. Bir mescidin kenarında oturdu. Derim ki: Bunda iki mâna vardır. dünyaya ayak basınca Arş. yani parçalar ile değildir. hayır söyler: Alem külliyat (tüm) iledir. ona uygun sözler söyledi: Açlık çekiyor musun? Safa buluyor musun? Aynayı temizleyerek dostların yüzüne tutuyor musun ki kendilerini görsünler. Arif de sevgilisine nispetle hem bir perdedir." Yüzlerini Allah erlerinin hizmetine çevirmiş olanların ellerindeki bir akçe böylece değer kazanır. (M. Arif kimdir. Muhammed (S. Bilmiyor. sonra Allahya tevekkül et nüktesine uygun olsun. ben de şimdi niyetimi düzelttim. yani Peygambere uyma konusunu yorumluyorum. Kendini geniş bir çölde yürürken gördü. kendi kendine söyleniyor. toplu varlıklar da âlem değildir. Nasıl ki. kim gelecek diye bekledi. Yüzünü ona çevirerek ey nevale derdi. "Allahya ödünç verin. O dervişi görünce iltifata lâyık buldu. inci tüccarı. ama o bunu göremiyor. Fakat ayna kirli ve kötü tozlarla örtülmüş olursa. Şeyhe yaklaştığı zaman sordu: Sevilen kimdir? Seven kim? Şeyh şu cevabı verdi: Seven öte yandan geliyor. sofinin biri her gün yeninin içine bir nevale saklardı. Allahya ant içerim ki. Mehtabın aşağı indiğini gördü. Hayvanî ruh. Suyu ve çamuru olmayan bir çöl. hayvanî örtü." buyurulmadı mı? Hakkın eli vardır diyorlar. O nasıl sevgilidir ki. Hayır Allahdır. Nihayet mütabaat odur ki. Eğer bu adamların niyetleri bozuk değilse ben de aldığım malları geri vereyim diye. Çünkü tümden bütün parçaları çıkarırsanız. sevilen kimdir? diye düşünceye dalmıştı. O şeyh gelerek bir köşede oturdu. eğer başka bir şey bulursam sen kurtulursun. yoksa elimdesin. . Arif değil miydi? En iyi adam değil miydi o? Gerçek bir Allah adamının eline sıkıştıracağın bir akçe. acaba bu mütabaat nedir ki? Mütabaat önünde duruyor. 269) Mütabaat evinin kapısına geldi. Bir kapı açıldı. Biri açıktır. ama bilgisizdir. ona verdi ve ilâve etti: Bir daha gel! Dalgıç mademki bu benim niyetimin bozukluğundan oldu. yani. Bu yol için nasıl yoldaşlar gerektir? Bütün bu âlem perdeler ve örtülerdir. demektir. Onlar bu halin onun çile dışındaki hali olduğunu sandılar. kutsal örtü. kendisinde garip bir hal belirdi. Çünkü senin olgunlaşman ve beslenmen o bulutun bereketindendir. böyıece önü örtü içinde. "Sadaka yoksunun eline düşmeden önce Allahnın eline düşer. Falan şeyh çilede idi. (M. Musa Mülekat'a gitti. Şaşırıyor. ama mütabaatı göremedi. iyi bir adam tevekkül ettim der. (M. ne çıkar? Vakit müsait değil. Adem oğlu. kendi kendine böyle bir niyette bulundu. tüm yerinde kalmaz. Orada inci vardı. Zahir bilginlerinin aldanmış oldukları o farktan başka bir şeyi. git su getir.Kur'an'ın o güzel yüzünün duvağını nasıl açarlar? Mütabaat. Elbisesini sırtından çıkardı. Çünkü o bir akçe hayır yoluna gider. hem değildir. Çünkü bu helâl rızık yiyenlerin sözüdür. öteki mânası. Çünkü o da bunu böyle bir hayıra sarf edecektir. Bunu eğer kendin elegeçirebilirsen keyfine bak. ama senin kısmetine bu çıktı! Bezirgan. iyi kişi vardır. ama bilemedi. yahut yiyenin yolu aydındır. 270) Yani Hazreti Peygamber tevekkül göstermedi. dedi. Resul (kitapla gönderilmiş peygamber) ile mertebesi yüce peygamber arasındaki farkı sormuyorum. seni tatlı ve olgun bir meyve gibi yetiştirsin. deveyi dizinden bağla.A. Şeyhi gamlı gördüğün zaman bile ona bağlan! Daima ona yapış ki. ama bilgisi yoktur ki tevekkülün yeri neresi olduğunu anlayabilsin.

hepsi beni beğenmiş ve aramıştır. Daha edepli konuşabilmek için bir saat oturmalıyız ki. Senden işittik ki. Sahabelerin arkalarından yürüyorlardı. gel. O hale böylece katlanıyordu. velilerin ve erenlerin can attıkları bunun içindir. Abdestler su ile tazelendi. Çünkü onlar yine de görürler. Buyurur ki: Abdest üzerine abdest. 273) . ben bu kadar büyüklere hizmet ettim. Tatarlık sendedir. bir hakkın yerine getirilmesi için söylenmiş olsun. Birinci fayda şudur : Bunu haber veren kişi söz taşımaktan vazgeçer. insanoğlu da kendi nefsine. Müslüman derim sana. Tatar huyluluk da sendeki kahir sıfatıdır. Bütün nebilerin. "Şüphesiz Arş'ı şerefli halkettik. Nakledilen bu sözümü tekrarlamak için dinlemek gerekmez. Yüzünü ona çevirdi. Söyleyen bunu söylemişse sonradan utanç duyar." yolundaki dilek benim parçalarımı doğru yola yönelt demektir. Bu sözleri ve bu öğütleri körler için söylüyorum. O kendini bildiği için her şeyi de bilir. benim hakkımda niçin böyle söylemişsin. Külliyat deyince hangi parça dışarıda kalır? Çıplak bir derviş yola gidiyordu. sana gereken cevabı vereyim dedim. Eğer söylememişse nebilerin daha çok sevgilisi olur. Ancak ellerinde bir deynek olursa çukura düşmezler. cevabını verdim. Arşın yücesine çıksan da yerin yedi kat altına girsen de faydası yoktur. Sözün ve sesin sonu. Dün birisi geldi. onlardan öğrenmekte büyük bir perdedir. Meğerse onda bir vecd hali belirmiş. Bugün." yahut. "Hiç şüphesiz semaları.271) Çilede olunca bu halin neye varacağını düşündüler. der. dönme ve daha aşağılık şeyler söylerim. sen o nakleden kişiden incin! Çünkü ona karşı öfke ve incinme gösterirsen burada fadalar vardır. Söylenmemiş söz de ortada kalmaz. Güya bir kuyuya veya bir hendeğe düşmüş gibi olur. O zaman sonunda. keşke söylemeseydim. Bil ki. buyurdun. bu tavsiyeyi muhafaza et. âlem külliyat iledir. Eğer parçası olmasaydılar. yoksa kâfir. O inkâr ediyordu. Yarım görenlere bu öğütleri vermek gerekmez. o sözde cefa ve ürküntü varsa onu söyleyene iade et ve eğer derse ki: Bu bir maslahat ve bir şerrin giderilmesi için söylenmiştir. cüziyat ile değildir diyorduk. nur üstüne nurdur. Evet. "Kavmini hidayete eriştir. (M. Bir gönül sahibi sebebini sordu. Bir saat oturdu ve hemen söze başladı: Herkes yanında beğenilmiş ve iyi tanınmıştım. yoksa sana başkaca cevap veremem! Sübhanallah! Her şey insan oğluna fedadır. dedi. Benden ona bazı şeyler anlatmışlar. Nasıl ki her zaman da bu hal belirmekte idi. mustarip olduğumu anla. O zaman sen abdest alıyordun ve vecd halinde idin! Allah hayatını bahtiyar etsin. abdest üstüne abdest yine sensin! Hasan ve Hüseyin. Çünkü onlar karanlıkta yarı ölmüş bir halde yürürler. ikinci fayda şudur: O söz söyleyene de erişir. her kim bir kimseden seni incitecek bir şey naklederse. belleri kırılmaz. Nitekim bir söz söylenmedikçe nasıl duyulur. Gönül kapısını açık tutmak gerektir. Onlar kâfir oldular. Allah. Çünkü onlar bilmezler. Acıktığı zaman ne kadar zorlasalar hiç kimseden bir lokma yiyecek almıyordu. nefsim sakinleşsin deyince. denedin. dedi. nur üstüne nurdur. Çünkü onlar bunu işitseydi hoşlarına giderdi. Bugün eğer nefsine uymadan söz söylüyorsan söyle. insan onunla alçalır. Sorunu daha edepli sor ki. kâsedir demiştim. iki saat bekle ki. Ama yine onun parçası idiler. Bir kimse sana bir söz naklederse. O zaman kül (tüm) nasıl olurdu? Yukarıda. abdest üstüne abdest. Hazreti Peygamber bunlardan sordular. hiç biri ayrılmama razı olmamıştır. Yüzünü yıkadığın vakit şüphe yok ki yıkayan Allahtır. Şeyh bu halin ne olduğunu anladı ve gülümsedi. Yüzüme atıldı. hattâ bunun bir kaç misli de fazla sözler söylemiş bulunsun! Sevgili bin bir sevgiden ve muhabbetten sonra tek bir günah ile gelse ona nasıl yardım edilmez? Şu halde bu tavsiyeyi korumaktan da sana faydalar vardır. Abdest sensin. herkes beni iyi adlarla anıyordu. nefsin sakinleşsin. dediler. Yolda Hazreti Peygamber ve hepsi su yolunda birleştiler. 272) Bakî ve ebedî gıdadan mahrum kalır. isterse bir hiddet zamanında. şerefli yarattık. Bütün âlem bir kişinin elindedir. Şiir:(M. Senin yanında niçin böyle kötü duruma düştüm. bunu arıyorlar. ben. Sonra ilâve etti: Şimdi sen bana ne ad takacaksın? Ona dedim ki: Eğer Müslüman olursan. abdest ne ile tekrarlanır? Ey Allahın Resulü. şunun bunun çanağını yalamakla meşgul olduğuna pişman olur. ayrı ve bağımsız olurlardı." buyurdu mu? Arşa çıksan hiç bir faydası yoktur.

Ay kimdir ki. Ben de dükkâncıya bu derviş azizdir. diye ağlıyorsun! O taşa niçin vurdular diyorsun! Onlara acınmaz. ne bilgin adam idi o! Ona şöyle söyledim: Eğer sende de bilgiden eser varsa onu Tatarlar kılıç darbesi ile ebediyen diriltmişlerdir. ama sen engel oldun dedim. Dükkâncı onu savmak için hazır bir şey yok dedi. Okunu yaya yerleştirdi iki karınca onun tarafına saldırdı. Hamza bağırdı. Vaızlar o hayatı ne bilsinler? Kürsüye otururlar. Sonra gerisin geriye kaçarak gemiye sığındı. İki kişi bir gemi yakalıyorlar. bunlardan hangisi yenilgiye uğrarsa Hak onun tarafındadır. geri kaç dedi. 274) Fakat gittikleri yerde birtakım karıncalar peyda oldu. geceleri uzun konuşuyorum. Galip gelenin tarafında değildir. Yeryüzündeki acayip şeyleri görmek ve gezmek arzu ediyorlardı. çünkü ona bir şey vermedin. Herbiri. Sonra başka bir aslan geldi. Tekrar dükkâncıya Allah kısmet etmiş idi. Biri zindan kaçmışsa ona ağlamak gerektir. . ama oku bir işe yaramadı. O güzel mermer belki onun ayağına takılmış bir tomruk idi. Ay dün gece yastığının üstüne düşmüştü Kıskançlığımdan elimi. dedim. ben de gözümle görünce. önce Hamza fırladı. bu kuş kendini kurtarsın. Daha sonra da Abdurrahman'ın hayatını kurtarmaya uğraştı. Gözümle gördüğüm bir şeyi nasıl gerçekleyeyim. Çünkü ulu Allah kutsal hadiste. bağırmaya başlarlar. parmakla gösterilen bir güzelsin! Allah adamları bütün ömürlerinde bir defa özür dilerler. Altın madenine benzer. Eğer sen elini bu dağarcığa sokcaydın dağarcığın başı elini sıkıştırmış ve yaralamış olsaydı. Halbuki sen o kazmayı o zindanın duvarına niçin vurdular. bir yerden başka bir yere göçmüştür. Yani bilgisiz ve aklı eksik olanların sohbeti kast edilmemiştir. Biri ağlıyordu: Kardeşimi Tatarlar öldürdü. Aman köylüye de ikram edin. Abdurrahman da kaçarak gemiye sığındı. Eğer o başka sebepten kaçtı ise. Ey görünmeyen lütuflar sahibi. Bunların âdeti de savaş zamanında herkese karşıdan saldırmamaktı. Allah istemedi. ay kim oluyor? Can onun kulu oldu ve yalnız o kaldı. (M. Mısra: Uzun külahım var. O da dışarı fırladı. Allah kısmet etmemiş cevabını verdi. ayağımı yere vurarak çırpınmaya başladım. ona da attı. hayır nereden nereye. Karada bir acayip şef er oldu. Dünya müminin zindanıdır derler. ama bu yolculuğun önemli tarafı onların deniz yolculuğu idi. Sen hemen feryadı bastırıyorsun: O çıbanı niçin deşsinler? içinde birikmiş olan cerahat niçin dışarı aksın? Hak erenlerin ziyaretini ihmal etmeyin. karıncalara bir ok attı. pislikler dışarı çıksın diye.Ayda onun yüzünden bir eser kaldı O melek huyludan ayda bir iz kaldı Hayır. Bu senin işin değil. yahut savaş ediyorlar. Böylece on tanesini vurdu. Dervişin biri bir dükkân sahibinden sadaka istedi. Görünmeyen lütuf odur ki. Yazık niçin buradan kaçtı diye acınır ona. Derler ki: Hazreti Hamza ile Abdurrahman birlikte uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. "Ben kalbi kırıkların yanındayım " buyurmuştur. Allah korusun. bir çıbanı deşiyorlar. yoksa gizli ibadette lütuf olmaz. içindeki cerahatlar. Yahut içine düştüğün kafesi kırsalar eyvah niçin bu kafesi parçalasınlar ki. bundan dolayı da bir defa pişmanlık duyarlar. bir kaç fil kadar korkunç idi. başını yüzünü yumrukluyor. Halk madenler gibidir. Zindana Tatarlar delik açtılar. diye sızlanıyorsun. Yahut da. demek arif ve kâmilin hizmetinde bulunun anlamına da gelir. ne yazık ki o tomruğu kestiler! diyorsun. ancak bir kişiye hücum ederlerdi. evet derdim. diye buyurulmuştur. Halbuki sen feryat ediyorsun. seninle bir yerde otursun? Sen cihanı dolanmış. günah işlerken verilir.

. 275) Şimdi yol üstünde oturup mazlum kılığına bürüneceğim. Allah kokusunu aldı. Bir çok ağlayışlar vardır ki. hesap dışı kaldı? derler. övmek ve beğenmek kula zahmet ve hicap olur. Ona dedim ki: Sözlerin nişanı nedir ki. söylüyorsun? Onlar nasıl cevap veriyorlar? Kulağım ağır işitir. gönlünü o koku ile doldurdu. sonra yine bir an olur ki. Yemin nerede kaldı? Yani konuştuğumuz sözlerin sonucu ne oldu? Sözlerimiz böylece geçti gitti. ama o. Yahut beni nasıl belâya soktuğunu açıkça anlarsın! Zaman zaman arzuladığın şey bu gün eline geçti. Halbuki başka bir saatte ağlamaktan da incinir. sen bunu günlerden saymadın! Bu günün ne günahı vardı ki. Diyelim ki: Bu saatte bir Rum Müslüman oldu. Şöyle buyurmuşlardır: Melekler Allahya yalvardılar. aslanlar ava çıkar. gel kulağıma söyle! Şiir: Dost söze başlayınca kulağımı sağır ettim. Bazı kulların dileklerinin en geç kabul edilmesi. Ailesi için ne ağlıyor! Biri Allahsına kavuştu diye ona ağlıyor. ama çabuk kaçtın! Aşkınla beni tutsaklar gibi bağlamıştın. kulu Allahdan uzaklaştırır. Onun sözlerini hatırlamak istiyorum. Tam âlim olan her insan da büyük adamdır. sen sevgiyi bana bırakırsın! (M. Hocentli Şemseddin ailesi için ağlıyordu. akraba ve hısımlarını toplar için için ağlardı. muhabbet ve sevgi yönündendir. Kur'an tefsiri okuyorsun. kendisine ağlamıyor. kendisi için ağlardı. O kendi halini bilseydi. bana zulmettin! Olaki. Ama Allahdan tamamiyle boşanmış ve kendi benliği ile dolmuştur. onların yanında bütün sövmeler. Allahya perde olur. Söz tekrar geri sıçrar. bu ayrılıktan kurtulup sana ulaştığım zaman bana acırsın. Anladım ki ancak ben sana âşığım. Benim için bunda bir zorluk yoktur ama.Bir zümre vardır ki. Onun sözlerinin tatlılığından. falan mümin kulun sana bu kadar yalvarır. nerde o verilen sözler? Aşkta ağır davrandın. Biz de ona ağlıyorduk. Yüz bin peygamber onun gönlünü boşaltamaz. gülmekten de. Yani bu güne ne oldu ki. Bir zaman olur ki. Belki bütün ailesi fertlerini çağırır. dedi. Sen yabancıların bile duasını kabul edersin! Onun dileğini de kabul etsen ne olur? Ulu Allah buyurdu: Beni kulumla başbaşa bırakın! Siz benden daha merhametli değilsiniz. konuştuğumuz mesele hakkında ne yaptın. Şimdi açıkça söyle. ağlamak ona hoş gelir. hakaretler onlara göre bütün işlerini yarına bırakmış olduğun içindir. hakaretler pek kolaydır. eğer beğenmezse ister ki onu parça parça etsin. Bir vakit olur ki. Şiir: Nerde o yeminler. Senden davacı olcağım. Ben onu seviyorum ve onun sesinden hoşlanıyorum. kuvvetli küfürler. Sen büyük adamsın. ağlayarak yardım diler.

Namazın kazası vardır ama huzurun kazası yoktur. Zengin bir adamda. Ama nasıl olur da. o da ben bu hali öğrenirim de kendisini bırakırım diye korkuyordu. henüz küçüktü. söyle Ey Ömer! diye cevap verdi. puta karşı ey put! diye çağırdı. Halbuki hasta hakîm hepsinin üstadı idi. onu sergilere kilimlere bulaştırıyordu.A. Öyle köleleri vardı ki. Zengin."Bu dünyada kör olan ahirette de kör olur.Hakta değişme yoktur. "Kalbin Rabbimi görünceye kadar"." buyurmuştur. Onlar derler ki: Görmediğimiz şeyin arkasından koşmayalım. Halbuki o görünmeyen şey de der ki: Onlar arkamdan koşup yorulmadıkça kendimi göstermeyeyim. Ama oraya efişinceye kadar da hep korku ve yalvarma içindedir. diye öğünebilir? Erginleşen kimse erdiğini bilmez. Benim dostlar hakkımdaki düşüncem dürüsttür. Ey Allah Peygamberi! dedi. özü doğru bir dervişin yanında bulunmaktır ki o ibadette hiç bir yapmacık olmasın. Diyordu ki: Benim size hizmet edebilmekliğim için daima yanınızda olmam gerektir. Bizim hayranlarımız arasına girmişti. Mecliste bizim sözlerimizi dinleyen bir çocuk vardı. Hazreti Peygamber öfkelenerek ona bir göz aktardı. Onu yemek gerekli ama bir kere zavallı hasta bunu çok sever. Kuran'da. O hale erginlik derler. 276) Eğer sen evvelki o dürüst hal üzerinde kalsaydın daima istenilen ve sevilen adam olurdun. O düşünceye dalmaktan maksat. Kalp huzuru olmadan namaz olmaz. Gözümle görmediğim şeyde bile o düşünceye aykırı hareket edemem. Şüphesiz ki o ibadet.A. bazan da ondan bıkar.)'dan bir haber bile veremedim. yine zevksizdirler. bir saat sonra duyguların başkadır. Mısra: Kendi nefsine tapanlara bir yudum su bile vermezler. Nasıl ki ekmeği bazan sever ve ararsın. gözleri sanki belirsiz gibi görünüyordu. birbirlerine bakışıyorlar. Birçok hekimler etrafında oturmuşlardı. ben malımın yarısını ona vereyim de beni bundan ayır dedi Hazreti Muhammed Mustafa (S. "Bir saat düşünceye dalmak atmış yıl ibadetten hayırlıdır. Acaba bu erginlikten ne anlaşılıyor? işte bu erginlik hakikati açıkça görmek demektir. Halbuki babası. Kâfirlerin hakkında bile fena düşünülemez. Dünyanın dört bucağında eşi yoktu. kendisine Rabbinden gel diye çağrılmadıkça. ancak insan pisliği ile oynuyor. Dileğini puttan diledi. dünya gözü ile açıkça görüldüğü gibi göremeyecek bir halde kalacaktır. Ama kendinin çok çirkin bir kılığı ve çok iğrenç bir çehresi vardı. Bazı fakir dervişler namazı terkederler. huzursuzluk içinde yapılan aşikâr ibadetten daha üstün sayılır. Ama her gün baba ve annesinden kaçıyordu." (Isra sûresi. 277) Onlara göre Fatiha o huzurdur. biricik sevgilin odur. o dosta düşmanlık gösterirsin. konuşmak bile istemiyorlardı. Onlarda bir zevk ve bir mâna bulunmaz. ağzı burnu. hayır der. Hastanın anlamaması için onun şu çirkin hareketlerinden bahsetmek istemiyorlardı. kırk yıl putlara hizmet etti. Cebrail bile gelse göz yaşını içine dökerek.) meclisine bir yoksun girdi. Kureyşî ile Kuşeyrî ve daha başkaları da yüz binlerle yıllar geçse yine tatsız. 72) buyurulmuştur. annesi ağlayıp sızlıyor. O derece ki. Eğer taklit etmek gerekiyorsa bari Kuran'ı taklit etsinler. her tel saçları yüzlerce insan değerinde idi. ama değişme sendedir. Nasıl ki Fatiha okunmadan namaz kılınmaz buyrulmuştur. Nihayet bu kör insan. bir dost ile bazan muhabbeti kızıştırırsın. Bu iş böylece devam edip . onlara evet dedi biliyorum ki falan şeyi yemek lâzım. Aksaray'a gider ama Aksaray'a vardığını bilmez. sana çok^sevimli görünür. Diyorum ki: Hakikatte ve en sonunda onların da Müslüman olmayacağını kim iddia edebilir? Hazreti Ömer (Allah ondan hoşnut olsun). Sanırsın ki. (M. hele tıp ve tecrübeye bağlı bilgilerde çok ileri idi. Bir huzur ki. Acaba varacak mıyım? Yoksa varamayacak mıyım? diye şüphede kalır. Hal böyle olunca onlar önce kendi sözlerini söylemeden o iş olmaz. Hazreti Muhammed'in (S. Hakkı. mağrurlanarak eteğini fakirin eteği üzerine açtı. pek az şehirde onun eşi çirkin suratlı insan görülmüştür. Eğer bir parmak daha yanaşırsam yanarım der. Fakat Allah ona. Nasıl Ki filozofun biri şöyle diyor: Bir hakîm var idi. Bu hakîm devasız bir hastalığa tutuldu. Yüzü gözü birbirine karışmış. Sükûtlarının sebebini anladı. (M. yüz çevirirsin.

annesi ve babası bu halinden dolayı ona itiraz etmeye de cesaret edemiyorlardı. dirilmiş. diye buyurmadı. altın ve mücevher işlemeli tepsiler vardır. letafeti ve kudreti nasıl tasvir edeyim. (M. Onda bu iğreti dirilik gitti ama edebî hayat başladı. "De ki. Nihayet kalpler üçe ayrılır. altın tabaklar. Nasıl ki. Rabbin alaca karanlığı nasıl açıp yaydı. ölmüş derler. llyas. aralıktan şu beyti dinledim: Beyit : Senin yanında âşıklar kanatlanır uçarlar. İbrahim. içindeyemek önündedir. Hazreti Fatıma (Allah ondan razı olsun). 278) Ona ne söylüyorsun yavrum. Levhi Mâhfuz'un gözlerinin bulunaydı. Asiya. der. Büyük Allah erlerinin bazı sebeplerle bir takım sözler söylemesi ayıptır. "Görmezsiniz ki. gönlü nerede! Suyun derinliği ağzı ve burnu geçmedikçe insan onun içinde bir derece güvenli olur. boğulur. Firavun. Ama başka bir mânası ile göğüs. şeytan girer. Bu tıpkı şuna benzer: Bir sofra döşenir. göğüslerinde vesvese veren. Bir zümre de hiç Levhi Mahfuzdan gözlerini ayırmaz lar. Ağız ve burun su üstünde oldukça insan kendi kendine yürür ve yaşar. Allahyı altı yönde sanmayın." (Nisa sûresi79) anlamındaki âyette buyrulduğu gibi Fatıma'nm inancı da böyle idi. (M. Temiz bir vicdan ne düşünür? Şeytandan. şu cehennemi bir anlat dedi. O zaman ona. ikinci bir kalp de. ya tövbe ettirirler. Nuh. 45) anlamındaki ayetin mânası nedir? Akıllı insan gerektir ki. Yoksa başkaları rüzgâr gibi gelip geçerler. ne devletler istiyoruz onlara! Önümüze can atarlardı. kendi nefsindendir. Nasıl ki. Siz kerem edin de dışarı çıkın. Bazıları da bilâkis. vesveseden arınmış olan bir kalbe. bir vaiz. Gözlerinden ciğer kanı saçarlar. Bir aralık kapıya kulak verdim. İslam'ın sadri terimi. Yani Fatıma anamızdan maksadı kendisini kusurlu göstermekti. Mirac'dan gelmişti. Onun mânası daha engindir. vesvese veren şeytanın durağıdır. bu sözlerin halkın ağzına düşmesi gerekmez." buyurmuştur. ipek ibrişimlerden örtü. zekâyı. Şimdi islâm'ın o göğsü nerede. Hayır dedi konuşmadı. Nemrut ve başkaları hep sendedir. her şey Allah'nın katmdandır." Yani beni semalarda bulamazsın Arş üzerinde bulamazsın! Nerede Allahyı halka benzeten o sapkın ki.dedi. Biri şeytan yuvası olan kalplerdir ki. Hıdır. Bu sözleri söyleyenleri köpekler bile olsa ya öldürürler. Ben senin kapında toprak gibi oturmuşum. bu bir defalık tövbe ve pişmanlık da ona çok utanç versin. Çocuk bütün gün başını dizime bırakıyor. Her ikisi de doğrudur. Ben Hakkım diyerek Hazreti Peygambere uymaktan geri kalmaları." (Fürkan sûresi. Bu Levhi Mahfuz'da yazılmış olan yazıların etkisidir. Hayvan üzerine kusur bulmadı kusuru kendi nefsinde buldu. Keşke . ben onu bilmem. vah Pir Baba! Vah Allah! diye feryada gelsin. Hazreti Peygamber. 279) Nasıl ki Allah.Ama ortada ye mekten eser yok. şeytanı kaçırır. dedim. Havva. Onun tabiatındaki parlak istidadı. öteki Cennetin vasıflarından söz açmasını istiyordu. Dostlar bilselerdi biz onlar hakkında neler düşünüyoruz. bazan da melek girer. bir defa pişman olsun ömründe bir kere tövbe etsin. rahmetime mekân kıldım. ben korkuyorum.gidiyordu. O kalpte daima melek yerleşir. Bazan melek dışarı çıkar." (K. oraya şeytan giremez. Nasıl ki Allah Şeytan için "halkın kalplerinde vesvese veren". o daima o tabaklar ve takımlar tahtadan olaydı da. Herkes içinden geçen bir düşünceyi ondan soruyordu. asla şeytan giremez. mütalaasından bıkıldı mı buna ba karlar. "Sana erişen bir fenalık. Her şeyi kendinde görürsün.ben belki mümin bir kulumun kalbine sığarım. yalnız melekler yuvasıdır. İsa. Sen sonsuz bir âlemsin yerlerin göklerin ne yeri var? Allah buyurmadı mı: "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamaz. bir daha söyle. Hazreti Süleyman'dan (Allah'nın selat ve selâmı ona olsun) edep öğrenmişti. kalpden daha geniş bir mâna taşır. Ama su içinde tamamiyle batarsa ağız ve burun su düzeyinden aşağıda kalır. 4/80) hikmeti gereğince bir şeyi ayıplarken yukarda söylediğimiz o senin nefsindendir nüktesine dikkat etmek gerektir. içine melek de girebilir. On sekiz yaşında öldü.Musa. "Ben kalbi.Halbuki kalp yani gönül öyle değildir. "Hüdhüdü göremiyorum ne oldu?" (Nemil sûresi 21) dedi. Biri Allahyı görmekten.

Bunlar mağrurlanarak dediler ki: Bütün yoldaşlarımız döküldü. Muhammed'e de mi herkes diyorsun? O daima bunun iyi olduğunu söylerdi. yerinden sıçradı. ancak onlara yani sema edenlere aşikâr olur. Onun yoldaşları vardır. Musa Aleyhisselâma gelen hiddet şeytan idi. dervişler üstüne konuşmak ve şunu anlatmaktır: Eğer isteğim yoktur desem. Allah inayetidir.281) Ey Allahm! Firavun yapacağım davete uymazsa ne faydası olur? Allah. bu dervişlere ulaşmaz. Halbuki" ben kancık değilim. Bugün daima hal üzere olanlar hiç bir zaman ondan kurtulamazlar. O ben vereyim diye seslendi. Kaf dağının ötesinde yerleşmiştir. onu korumada gösterdiğin derin ilgi ile o candan bağlılığın. "Şeytan Adem oğullarının sinirlerinde.ne de pınardan su taşırken o hal ondan ayrılmaz. kan damarlarında dolaşır. Musa Peygamber diyordu ki: (M. kancık diye dil uzatıyorlar. Bu Simurg. Bu köpeğe su yetiştir diyor ve bağırıyordu: Makbul bir hac sevabına bir bardak suyu kim satar. ne uyurken. O kadın da der ki. Nerede ise susuzluktan ölüyorlardı. Sonra artırdılar: Yaya olarak yapılmış beş hac sevabı. keçi ne bulursa öldürür. SUYU . Kıptiyi öldürmekteki sebep ne idi? Söylediğin doğrudur sen de benim söylediğim şu şeytan suretini kabul ve itiraf et. (M. Bayezid'e ilham geldi. Bütün bu kuşlar sürüsünden iki kuş kalmıştı. kuşları parçalar. Kıptiye tokat vururken.282) Hiç kimse bu çağrıya aldırış etmedi. kâfirle Müslüman arasındaki fark. Allahya benzer bir şey yoktur. mucizeyi andıran hallerinden dolayı mağrur olmazlar. 280) Ömrü boyunca ve ancak bir gün hal mertebesini bulan kişi. Bayezid'in hatırından şöyle geçti. Yarabbi! dedi. hal ehli olduğunu sanır. Hakkın dürüst kulları ve Muhammed'in izinde yürüyenler. Ama Simurg'u görünce de gagalarından iki damla kan süzüldü ve can verdiler. Onun hali nasıl olur? Biri dedi ki: Bu Sema ile ilim adamlarının adını kötüledin! Cevap verdim: Bilmiyor musun ki. Ama bu taklitçi müminlerin koruyucusu. Yüz aptala hizmet etmelisin ki. Yetmiş defa hac etmişti. Bunlar gerçi taklitçidirler. Hacıların toplanmış oldukları bir kuyu başında bir köpek gördü. Allahnın öyle kullan vardır ki. Ne mutlu bana ki. Benim söylediğimden başka. O taklid öyle bir kuvvet bulur ki. altı. Maksadım. (M. Bayezidi Bistami hacaa çok defe yaya olarak giderdi. iki adım sonra yetişirsin! Bir gün nükte söylüyordum. bu Deccalın bin kat kuvvetli görüşü bile veremez. ancak biz Simurg'a erişebildik. Dinin sağlamlığı ile ilgili bütün ilimler. bu şeydan nedir? dedim. Yolları üstünde yedi deniz vardij bazıları yolda kıştan öldüler. Bahsettiğim o dostları sizin de görmeniz gereklidir. canı başkalaşır. Bugün onun kim olduğunu söylemedim. kolunu büker. ancak şu oyuncu kadınla düşüp kalkmak gerçi bana yaraşmaz ama benim için onunla birlikte bulunmak hoştur. Hayvan bitkin bir halde kendine bakıyordu. Ben ona akla uygun diyorum. sen vazifeni geri bırakma buyurdu. Sen diyorsun ki. verdiğin sadakanın zevkinden bile haberi olmadı. Bütün bu kuşlar Kaf dağına erişebilmek için can verirler. Ne yiyip içerken. Bir gün hac yolcularının. Kendisi ile birlikte devam eder. bir köpek için aldığım bir bardak su ile yetmiş piyade hac sevabı satın aldım. Diyor ki: Bana. onların konuşmalarını kendi aralarında yine kendileri dinler ve anlarlar. Zaman zaman o inayetin eseri. Hazreti Muhammed'in (S. Kuran'da "Bu şeydan işidir" (Kasas sûresi. Derler ki: Deccal koyun. ben de yiyemem. Ona karşı can ve gönülden bağlılıkta. iyi ile kötü. o haberi. Hele bana öyle külah eder ki. deyince bir teşbihci. Utanırım derim. bundan daha çok olsaydı diye acınmaya başladın. Ancak her şeyi yerine göre herkese vermişlerdir. o da benden hoşnuttur.A) bildiği şeylerdir. Bizden biri Abdal kılığındadır. Bana niçin yemiyorsun? der. örtülü ve gizli kalarak onun canına erişir. Yani son derece meşgul bulunman yüzünden keşke bundan daha iyi olsaydı. cihandan kayıp mı oluyorsun? Pirimizi cihandan dışarı attığın gibi gizleniyor musun? Bütün kuşlar Simurg'u (Huma kuşunu) görmeye gittiler. sorma! Gerçi benimle yatıp kalkması yoktur ama bana yağlı yemekler sunar. o bir aptala erişebilesin. tüyünü kanadını yolar. Senin söylediğin şeyleri herkes herkese söylemiştir. Üstünü başını yırtarak feryada başladı.o ne Arş üstünde ne de Kürsi üstündedir. Celali Verkam'yi sıkıştırdım. burada yemekten utanırım desem ettiğin aptallıktan utanmıyorsun da yemek yemeden mi utanıyorsun? derler. Ama onun o taraftan nereye uçacağını Allah bilir. Diyordu ki: SenAllahya oynayarak mı erişebilirsin? Dedim ki: Sen de oyna da Allahya eriş.'1 Ama bu şeytan külâhlı Türkmen suretinde değildir ki tanımak mümkün olsun. onlarla yemek istiyor. Herkes nihayet herkestir. yedi derken yetmiş haç sevabına kadar artırdılar. Onun başının sadakası olsun. 15) anlamındaki ayetin yorumunu anlatırken dedim ki: Allah Resulü buyuruyor ki. bazıları denizin kokusundan döküldüler. çölde su sıkıntısından çok perişan olduğunu gördü.

büyüklük arzusu ile bir gidişi ve bir yolu ortadan kaldırmak isteyen kimseden daha iyidir. şunu yaptım. Daha sonra da gözünü açmak. Bana bunlardan başka bir teklif var mı? Hayır. Bunun üzerine Bayezid. ilimden sonra da. Arap tekrar sordu. Bu Ayı herkes görür. Kılavuzsuz yola düşmüş ölüm yolunu tutmuştur. kendisinden başka Allah olmayan Allahtır. Bunun üzerine derhal köpek başını çanağa batırdı. buyurdular. Semender garip bir yaratıktır.hemen bir çanağa döktü. Kuran'da "Bil ki. Kendisine ilahi bir ses geldi: Allah için yaptığın bir iş dolayısiyle. Yahut açlıktan. Evhadüddin Kirmani'yi andıran bir hayalatcı önce yolu nü ilimden sapkınlık yönüne çevirir. Gezegenler de. Göz açıklığı demek. tövbe ettim. zekât da öyledir. Ay da böyle bir zavallılık içindedir. Şu Avam denilen topluluk beş vakit namız kılarlar ki. 19) buyurulmuştur. Ben bir kör gördüm ki. köpeğin önüne koydu. " (Muhammed sûresi. "Günahına tövbe et. Yine aynı ayette. Nasıl söyleyebilirim? Güneşin alemde bir ay olup olmadığından haberi yoktur. Bu ayete "Bil!" hitabı ile gelmiş bir emirdir. göz buna güç yetiremez. Gerçek taklitçi. Ama kendisinde görecek göz yoktur. Kurbağa.Ondan sonrası ilimdir. Yarabbi! dedi. bulunmaz bir yaratıktır. Bundan böyle bir daha yanlış düşünceye kapılmam." . elini gözü açık birinin sırtına koyar ta Aksaray'a kadar yürürdü. şüphesiz o Allah. ona bakarlar ama Güneş ile Ay arasında ışık cihetinden hiçbir nisbet yoktur. gözü Güneşin kaynağına açılmış ve onun ışığına alışmış olmak demektir. ilk doğuşta. Şiir: Sen yüz öyle türlü bir sevgilisin ki. daha ne kadar zaman. o da bir gözü açığın arkasına katılmıştır. Ya oruç? Otuz gündür. (M. ne de suyun boğabileceği bir hayvan. Yazıklar olsun onlara ki. azaptan kurtulsunlar. suyu içmeye başladı. 283) Derler ki: Sen Aydan söz aç. Öyle ise ben bundan fazla bir yapmayayım dedi ve dışarı çıktı. Arap dışarı çıktıktan sonra Hazreti Peygamber buyurdular ki: O bunları yapmakla kendini kurtarır. denizde boğulmaz ve sudan ona bir ziyan gelmez. Başka bir kör de gördüm ki. susuzluktan eline geçen bir avı yer. şefaat dileklerim. Ateşteyanmaz ama suda boğulur. bunu yaptım diyeceksin? Görüyorsun ki bir köpek bile bunu kabul etmiyor. Ütaritten bahset. Yani ilim tavsiye eder. Ama ateşte yanar. Hazreti Muhammed'e uymaktan kendilerini uzaklaştırmalardır! Bir Çöl Arabi Peygamberden sordu: Ey Allah elçisi Allahın emri nedir? Beş vakit namazdır. doğru ve çok iyi hayalat gelir. Bunlar da derler ki: Ne âlâ! Öyle ise biz de bu kadarla yetinelim Mütabaat'tan yani peygamberin izinde yürümekten vazgeçerler. uyanık davranmak ister. Ne ateşin yakabileceği. Ayağına bir öpücük kondurayım diyorum bırakmıyorsun. Köpek yüzünü çevirdi. O hem yokluk içinde ömür sürer. Çünkü hiç kimse Güneş yuvarlığına bakmaz. hem yokluk içinde can verir. yüz türlü yalvarışlarımla. Bayezid yüz üstü kapanarak tövbe etti.

çünkü azap verir. Allah elçisi olan Hazreti Muhammed ile sohbet etmek istediğim zaman bütün bu söz inceliklerine dikkat eder. Bu vergide artış vardır. Anlamını. Ancak ben bu incelikleri düşünürsem onların kaçtığını görürüm. Ömer bu durumda Peygamberin yanına varmaya cesaret edemedi. Şimdi kendime kıble edindiğim o adam söylediklerimi anlayan ve kavrayan" kim isedir. Vefa öyle bir şeydir ki. Ayrılık demi geldi dediğim zaman bunu söz olarak söyledim. Ama size göre'. onun korkusundan şarap sirke olurdu.hem olumsuzluk edatıdır. 285) İlim Allahdan bir vergidir. o arkadaşla konuştuğumuz sözleri işittim mi? Anladın mı? Ömer. Fakat Mâ harfi. dedi. her önüne gelen şeyde fazlalık. Derler ki: Alemde ne varsa Adem'de de vardır.Ben de böylece onun çomağında bir top olayım. (M. Hiç bunları düşünmedim. Meselâ olmaz. Henüz ilk gençlik çağındaydım. Ya Ömer! buyurdu. Ömer (Allah ondan razı olsun). (Yani varlığı terk etmek)(M. Onun mânasını ve ne demek istediğini elayası gibi açık ÇOK gösterelim. ay insanın neresinde? . Bunu yüz bin yıl saysan yine azdır. hem de başka mânalarda kullanılabilir. Sonradan var olan bu vücud nasıl olur da başlangıcı olmayan âlemi görebilir? Senin cismin daha dünküdür. La (olmaz) demek ihtiyata ve dostluğa yaraşmaz. bir vuruşu ile aslanı geri kaçırır. Bunu işiten bir mülhid. Nasıl ki hıfz yani saklama. 284) Ömer. harflerin ağızdan çıkış durumuna göre konuştuğumuzu kıyas edebilirsin. Kendi kendine dedi ki: Ben mademki o konuşmaya mahrem değilim. öyle bir kahraman idi ki. Ya tamamiyle alim olmalı. Bu sözden ne mâna çıkar diye ihtiyatlı konuşayım. hayır dedi. Ben buna inanırım. Kendi cinsimden birini istiyorum. Görüyorsun ki. Abdalın biri zındık olduğunu işitmiş. hemen fazlalık." (K. Gelelim o çetin ve anlaşılması zor olan Peygamber sözüne. ama size cefa da eder. Derler ki: Bu söz yepyeni bir sözdür. Örnek olarak onun bir sözünü ele alalım. Birisine sorduıelindeki nedir? Sirkedir dedi. Şiir: Hafızamın bozukluğundan Veki'a yakındım Bana günahları terk etmek vahyolundu. o benden daha mülhid imiş. dedi. Gidemem hayır bununla mağrur olmamalı. Ben asla bunu yapmadım. Yoksa iğneciye göre değil. Allah vergisinden isteyin! buyurulmuştur. Ömer yüzüstü kapandı. Hazret! Peygamberin o uyarısını kabul etti. Kendimden geçmiş olayım. Hazreti Peygamber. güneş. Ama senin dostluk alanına ayak bastıktan sonra çok saygısız ve cesur oldum. o halde fazla bile gördün. Ey Allahın Resulü! ancak mübarek dudaklarınızın kımıldadığını gördüm. acele anasının başını kesmiş. dedi. Bu yedi felek insanda hangisidir? Bu yıldızlar. yaklaşmayayım. onunla hesaplı konuşurum. "Bana bilgin ve her şeyden haberi olan ulu Allah bildirdi. Yahut bu işte bu noktayı hatırıma getirmedim. okunuşunu araştıralım. Söndür. Allah vergisi ise âsilere verilmez. zındıklar bilsinler ki. istemiyorum! Ya tamam yanar ya tamam söner. demiş. saklamayı terketmektedir. Yani bilgi yönünden bütün artışlara razı olma. Yoksa senin ateşinden duman tüter. Ben her kimi sevdimse çok cefasını çektim dedi. Söylediğim bu sözden sen ne anlıyorsun? Kendimden geçmiş olayım dedim. onu beş yaşındaki çocuğa karşı gösterseniz inanır ve sizi sever. Sofiden hangi fazlalığı istiyorum.hitabı da bu geçici varlıktan kurtulmak için ayrı bir emirdir. yahut da ilgisiz bir köylü gibi olmalı. onu kıble edineyim. Analık hakkı nerede kaldı? diye soranlara şu cevabı vermiş: Mülhidler. bir gün Hazreti Muhammed'in (S. demedim. Peygamber biriyle ağ ir ağ ir konuşuyordu. gramerini. kendilerinden korkum yoktur. yok anlamına gelen La sözü için yorum olmaz. Ruhunu da bir kaç gün daha önce yaratılmış farzet. Ariflikte fazlalık.) Mescidine geldi. 66/3) gereğince.A. hem haber edatı. Bunu istesem de yapamam. Evet yepyenidir. yoksa hakikatte değil. Hazreti Peygamber onun düşüncesini anladı. felsefeci inanmazsa ben ne yapayım! Bu Ömer. çünkü mutlak olumsuzluk ekidir. yüzümü ona çevireyim. Güneş onun omuzu üzerine düşmüştü göz ucu ile ona bakınca Güneş karardı.

imam ve bütün cemaat arkamızı kıbleye çevirmişiz. ben yüzüne güler. Namazı bitirmeye uğraşıyorduk. Muhammed ümmetinden olanlar söyle olmalıdır. ebed ne? (M. H bağı da emmâre (kınayıcı) bağıdır. Ezel nedir. Allah sana ömürler versin. kıbleden yüz çevirmiş olarak sazcıların arasına geldim. buyurmuştur. başlangıcı olmamasından sana ne? Sen kendi kıdemini bil ki kadim misin. Bu sözüm onu şaşırttı. Ona hiç aldırmadım ve bakmadım bile. Çünkü yüzlerini bir taşa veya bir duvardaki resme çevirirler. Güneş . damarlarının içine kadar girmiş olan sevgilinin sırrını el ayası gibi açık bilemiyorsun! Sen nasıl Allah kulusun ki. Bizde cevher var. Muhammed şöyledir. bir ses çınlıyordu. Güneşin sözü mü olur? Bu halkın O Ay. Ama o ben. oyundan dönersin de. O zaman şeytan da bu adam kiminle uğraşıyor diye gülmez. Zamanın başına ezel dediler. Hayır dedim zikri göbekten değil canın içinden getirmeli. Ben Allahya karşı mahcup düşemem o seni nasıl yarattı ise öyle korur. onun sırlarını ve iç yüzünü bilmiyorsun! Seninle konuştuğum bu sözleri senin şeyhinle konuşmadım. Yolda uğrular var. bunlar fenadır diyorsun. Başka bir incelik daha var ki. Kul vardır ki şeytana uymaz. Sihir orada nasıl barınabilir? Yağmur yağmaya başladığı vakit sihir kaçar. yani emredici (istekli) nefis.yoksa hadis mi? Sana verilen bu kadarömrü kendi halini araştırmaya sarf et. senin için korkuyorum dedi. Bütür âlem halkı yüzlerini ona bütün âlemi nur kapladı. Git diyordu. sonra geldi ve bana yazık olur sana. Eyvallah. Onu kahr içinde bıraktım gittim. Biz hep kalktık. kuyruğuna da ebed adını koydular. karanlığında bundan hiç haberi yok. Bundan sonra bir kere daha. Rüzgâr ağaçlara vuruyor. Nihayet taşa tapanlara. Her kime yüzümü dönersem. Nasıl ki gerçek mü'minin nişanı nedir? diye soranlara Hazreti Peygamber. şeyhim. bu ne nebilik. Benim seninle işim yok. Ayın. dedi. hiç bu maceradan ve bu oyundan bir şey anlatmaz ve habersizdir. Sen böyle diyorsun ama o ne diyor? Yahut o böyle söylüyor. Gerçek yürekli Yusuf sağ olsaydı. şeyhimizsin. ne adamdır o. Falan kimse iblis ile şöyle yaptı. O ki. Ezel ve ebed nedir ki! Bunların her ikisi de senin sıfatındır. yine aldırmadım. Ey ahmak derin sensin! Derin olan bir şey varsa. Bir kaç kere baktım gördüm ki. Bir yerde ki. Halbuki Allah adının anıldığı her yerde sihir bozulur. bengi sular ondan yağar.Ona y uzumuzu gösterelim ama delil yüzü göstermeyelim. o sensin! Sen nasıl bir dostsun ki. Şu halde Hazreti Muhammed'in söylediği şu nükteyi sen anlamıyorsun: "Kabe. O daima onların macerasından bir başkasını anlatayım diye düşünür. karşımda oynanmasını istemediğim o oyun için bir şey söylemiyorum. Beni korkutsun diye bir kaç kere seslendi. taşa vursa parçalardı. ona bu işten dolayı bir utanç gelmez.) yakasından çıkar ki.287) Bir Güneş doğdu. Kendime macera söyleyeyim de. yüzü nü butu n cihandan çevirir. Her kimin yüzünü o tarafa çevirirsek bütün dostlarına ve sevgililerine yabancı olur. yüz yıl sonra da sana gelecektir. onunla sahradan. diye seslendi. o tarafta ışık yok. (M. Mevlâna kendi âlemine dalmıştı. ne adamdır ki şeytan ile daima savaştadır diyerek. Bana şöyle bir fikir geldi: Bunlar ne garip insanlar ki ezelden ebedden doğmuş bir güneşten habersizdirler. dedi. Biz kimiz ki? Dedi ki: Başını Hazreti Muhammed'in (S. Arka üstü yere düştü. Işteıbunefsin inanç ve güven mertebesinde bulunması yani mutmainne bağıdır: C bağı. ona Allah hayatınızı size mübarek kılsın! der geçerim. oraya aslanlar bile giremez. O olgun sofî müridine diyordu ki: Zikrederken ta göbekten getir. Dedi ki: Ben.A. ondan fışkırırken sihir onda nasıl yer bulur? Onun için buyurmuştu khŞeyhin gerçek olmadığının nişanı şudur ki. diyor. Hocanın biri namaz vaktidir. Ben ne diyeyim! Allahnın gizli velileri derler ki: Biz niçin kendimizi açıklayalım. Elinde öyle bir baltası vardı ki. Alemin eskiliği yeniliği bahsinde ne ömür harcıyorsun? Allahyı tanıma bahsi derindir. emmâre. sen ne söylüyorsun? Alemin eskiliğinden. Hadislerin yorumunu nasıl bilmiyorsun? Biliyorsun ama bilmemezlikten geliyorsun. gözümüzsün! diyerek ondan ayrılıyor ki. ne söyleyelim. yazık sana. Hazreti Muhammed'e (haşa) sihirbaz dediler. sana ne yapayım.Ben Kadı Şemseddin'den şu sebepten ayrıldım: bana istediğimi öğretmedi. Bana böyle şeyler gerekmez. Bunlar daha dün meydana çıktı. Sen de yüzünü duvara çeviriyorsun.286) Mevlâna da başka bir şey söylüyor. Herkese söylerim. akşam namazına durduk. senin dizginlerini taşırdı. içerisi baştanbaşa nur doludur. Önce tekrar ona doğru yürüdüm. Eliyle işaret ediyordu. Şu halde beni nasıl tanıyorsun? Öyle bir ormana daldım ki. bir daha onları çağırdığımız zaman gelmesinler. Bir delikanlı gitti. Bana gelince. sana uyalım. Elimde henüz hiç bir silâhım yoktu. şu aldatıcı dünyadan hoşlanmamasıdır. Bu kadar hayat yağmuru ve canlılık iksiri. ne de resullük ve marifet makamına benzer. emrine boyun eğelim! Yoksa şimdi uymanın ne yeri var? Mevlâna oturmuştu. bu adamla öğünürler. âlemin içindedir.

riyazat ile. Ben kendime bir şeyh edineyim ki. dedi. sana mürid olalım. Gerçekte mazlum budur. kaçıyor ve kaçarken acayip şey diyordu.288) Söz bahanedir. Faydası olmadı. küllî âlemi yani tümü bilir diyorsun." anlamındaki âyetlerden konuşmak istedi. yine sustu. yanlış. gıda ondan uzaklaşmıştı. Bu küllî âlemden neyi kastediyorsun? dedi. Onun bu hararetli konuşması üzerine bir feryat kopardılar. onunla tartışayım. O zaman orası bağ olmaz dağ olur. Getirdiklerini oraya döktüler. olgunlaşıncaya kadar böyle devam eder. Evet cüz. Kaçtım. yuvarlanıyor. tecrübe ediniz! (M. Kara nerede. Bizim önümüzde bir kimse bir defada Müslüman olamaz. Farsçaya ne olmuştur ki. benden sen ne soracaksın? Ne itiraz edeceksin? Ben mürid tutmam. Hak sözleri deryasının coşkunluğundan bir Elif nakş olundu. bu çok hoş bir dildir. "Biz Adem'i mükerrem yarattık. dedim. Adı emmare.buyurmuştur. ben yanlış hareket etmiyorum. arkamdan bir konak mesafeye kadar geldiler. ses çıkarmadı. Bir gün de bir nükte anlatıyordum. Dedim ki: Bu gece. ama Arapçaya ne olmuştur ki! Eğer Hintli onu işitse. Nihayet mazlum falandır ki. Şahap kaçtı. dedi ve gitti. herkes ancak birbirinin gönlüne secde eder. bize gel! Dedim ki: C gizliden Müslümandır. Başını kırdım. Halbuki sizde teslim yoktur. ne gam! Bütün âlemden korkusu yoktur onun. tümden bahsettim. Bilmiyor musun ki. Bu acizliğimden değil. dedim. sonra kâfir olur. Nefsini bilen mutlakaRabbini de bilir. Çünkü yazmadığım şeyler bende kalır ve her an bana başka türlü yüz gösterir. Şahap dedi ki: Öyleyse. Çünkü teslim makamındadır. şu hali riyazattan bilirse. Bana çok ısrar ettiler. sohbet ile olur. katlandı.çevirirler. Şimdi bu halin amel ile ne ilgisi var. o kâfirdir dediler. Yoksa her şeyhi kâmil sanan müritleri istemiyorum. bahis konusu ettiğim her sözü inceler. Yani. Müslüman olur. tekrar Müslüman olur. yani emredici olan o nefis ben de. onu denizde. Dediler ki: Sen gel teslim. Biz Müslümanız. (M. runanî ve safi idi. duvağı çözmüş. gülümsüyor. her şeyden dışarı çıkar. Sus dedim. cüzî şeyleri bilmez dediğimiz zaman noksan söz söylemiş olmaz mıyız? Meselâ benim karnımda uyuyan bir üzüm tanesi var.Şahap her ne kadar küfür söylüyordu ama. yüzünü yere sürerek bana doğru geliyordu. Artık senin yüzüne bakmaya takat getiremedim. Benim yönümden hiç bir perde ve hicap yoktur. Konuşan kuvvetlidir. Asla ağaçları içinde olmayan bir yere bağ denilmez. Bazı açıklamalarda bulunuyordum. Henüz sözümü tamamlamamıştım ki. cılızlık ona yaraşmaz. Bu yolda atılacak adımın hangi adım olduğunu bilemez. bize hırka ver dediler. O. sonra. oradan uzaklaştım. maksattan daha çok uzaklaşır. bu kadar sabretti. onun secdesi bunun gönlüne. göz yaşların niçin gül rengine boyandı? sordun neden olduğunu dosdoğru anlatayım sana. der. perhiz ile ne ilgisi var? Her kim. Ne oldu da. Mananın ona gizli kalmasını istemiyordum.289) Öteki. ona soğup saydım. O günü bir toplantıda o şeyh ile cenkleştim. Hak. Bismillah. dediler. bu âyetten nasip yoktur. Sevdanın kanlı yaşı gönlüme dökülüyor. yuvarlanıyor ve nara atıyordu. Her defasında. düzeltirim. Ben külden. sözü ağzımdan kaçtı. Ben asla yazmayı âdet edinmedim. cemalini göstermiştir. O kafasını kırdığım şeyh ileri yürüdü. öz ruh olmuş. kendisine söz vermiş olduğum Hıristiyanı ziyarete gideceğim. Ben o üzümü bilmezsem onu bilmek veya bilmemek bana ne noksan verir.bunun secdesi onun gönlüne olur. Müslümanlık ise teslimdir. sen neredesin? Sormak istedim. yani parça denildiği vakit kül yani tüm yahut bütün bunun içinde yoktur. Başka biri. hiç bir parça bilmiyorum ki o küllün dışında olsun. Şiir: Diyorsun Mademki ki. Başımda coşkunlaşarak gözlerimden taşıyor. Arapçada yoktur. Mısra: . Ferman geldi: Ey Ruhanî Cebrail! Allahsal levhadan şu kutsal sözü oku. karada taşıdık. Ona yanlış. Ama eğer bu kâbeyi aradan kaldırırsan. bu kadar güzelliği ve hoşluğu ile beraber bu lisandaki sözler. cüzî âlemi parçaları bilmez. Beni bırakın. Şimdi ben Hintçeyi bilmiyorum. mutmainne (kanmış) durumuna geldikten sonra. o.

Bu haberi padişaha ulaştırdılar. Bu ergin kul hürmetine şu umutsuzluk saatlerinde elimden tutuyorsun! Uzatmayalım. Beyit: (M.Ey bedenine hizmet eden gafil! Onun hizmetinde daha ne kadar uğraşacaksın? Derler ki bu mısra Ebülalai Maarri'nindir. Biri. Zincirini kımıldattılar. Artık benim için hac ümidinden bahsetmeye bile takat kalmadı. dedi. sevinir ama o nazlı Şehzade ki devlet ve varlık içinde doğmuştur. acayip haller görünebilir. ihtişam içinde büyümüştür. Elinizi eteğinizi benden çekin. Ey dost. Hakkın çehresi. Önce gerçi dileği yerine gelmedi. kervanı gitmiş buldu. Rüstem beyaz dev'e demişti ki: Tenimi dağ başına göm. yalvarmadan da takati kesilmişti. Ağlamaya. yüzünü doğuya döneceksin. bu yürüyüş insan yürüyüşüne benzemiyor. Şaka değil. bu sene yüz dinar bulur. fakirin bu sevincine o güler. deniliyordu Adam gitti. her ne kadar aradı ise de bulamadı. Hah! dedi.291) cihandan geçti. o ışık içinde bayıldı düştü. Fakat yine bir şey çıkmadı. ünümü işitenler hakaret gözü ile bakmasınlar. Adam yolda bir kanlı ishale tutuldu. bu sene açlıktan öleceği hakkında bir şikâyeti olmadığındandır. (M. biz seni bilemedik. yalnız kendilerini görürler. temizleniyordu. Kendisine yaklaşınca bir anda ona doğru koştu. onu arayanlar için insanlık ışığıdır. Çöl yolunu tutmuş. bana hac seferi görünüyor. hemen yola çıkmalıyım. çocuklann kitapta okudukları ve Allahnın.292) Ben. onun sözü kuvvetli şahsiyetlerin söyledikleri sözler den değildir. "Kıyamet gününe kadar lanetim üzerine olsun" dediği kimseyim. gelirler. artık. bir gün böyle bir saate kavuşmak umudu ile bekledik. O kadar da değil. Koşarken yolda bir ağaç dikeni ayağına saplandı. işte bunlar gelirler. benim artık insanlarla alışverişim kalmadı. Bunu sana anlatmaya ne lüzum var! Adam korku ve ıstırap içinde bir saat kendinden geçiyor. Ey Ulu Allahm! dedi. inanan bir kimse herhangi bir şahıs . Biz. Sen kimsin? O eteğini çekti ve beni bırak. İnayet erişince iki adım sonra maksada erişebilirsin. Sana kulluk edemedim. Ailesi olsun yabancılar olsun elinden kan ağlıyorlardı. oku yaya koyarak atacaksın. halka da böylece yayılır. bir kervana katılmıştı. karanlık üstüne çökmüştü. Belki de Allahya yakın meleklerden biri olmalı. Onun bu sözünden bir şey kokusu geliyor. dedi. sağalttı. Ey aile efradı! dedi. vaizlerin kürsüde. imamların mihrapta. Nihayet biraralık kervan geçip gitti. Dünya halkının hali ve yücelik peşinde koşanların akıbeti şuna benzer. Hasta kendine gelince. Bu sevdanın baskısı altında hiç sabrım kalmadı. karanlık. yerinde kalakaldı. Bu arada karşıdan çölün koyu perdesi arasından bir insan belirdi. Biri hafızlar halkasında otururken ansızın vecd'e tutuldu. okun düştüğü yerde bir hazine saklıdır. Umutsuzluk gittikçe artıyordu. ok hemen önüne düştü. Şeytan. bu ululuğu ve kudreti sana vermiştir. bu ya Hızır olacak ya llyas Peygamber. Birinin eline bir definenin planı geçmişti. gelen adam eliyle zavallının ayağını oğuşturdu. bir kul'dan bakarlar. diyordu. Gece yaklaşınca umutsuzluktan. yani nefsime kulluk edemedim anlamınadır. gerçek inanç bekleyenlere de böyle garip cilveler. yayı çek diye emir vermedik. onu sapasağlam kervana yetiştirdi. Falan kabristandan dışarı çıkınca arkanı falan büyük kubbeye çevireceksin. feryada başladı. halbuki bu adam şer ve kötü işlerle tanınmış. Musa Aleyhisselâm. Dilencinin o sevinci. dedi. Asıl kötülük zamanlarında sana yakın idik. Sık sık deveden iniyor. Yani nefsimi bilemedim demektir. Nasıl ki Hakîm Senayî buyurmuştur. Ne kadar uzağa ok atabilen okçular varsa toplandılar. işte böyle bir kimseye. Oklarını sınadılar. yalvarmaya başladı. oku attı. O da benim baştan sonuna kadar söylediğim bir şey olmadığını bildi. 290) İrfanım öyle bir mertebeye yükseldi ki Bilgisiz olduğumu şimdi anladım. kemiklerim yücelerde kalsın ki. Padişaha döndükleri zaman ona şöyle ilham olundu. çünkü ona bir şey gösterdiler. Adam o anda iki elini o kurtarıcının eteğine vurdu. Kendisi gelerek oku yaya koydu. candan ve (M. Hemen yerinden fırlayarak can korkusu ile yola koyuldu. Diyordu ki: Allah hakkı için yemin ederim ki. Kendilerine bakarlar. seni seçkin insanlardan kılmış. bir saat da yalvarmakla vakit geçiriyordu. Ailesi dedi ki: Biz senin bu kadar zahmetlerini çektik. dedi. şimdi senden nasıl ayrılalım? Adamcağız. ne oluyor diye merak ederler. Nihayet şu cevabı verdi. kovucu bir insandı. Kendi kendine diyordu ki. elime yapış.

Yahut büyüklerden birinin vasıflarından bahsediyor. onların halinden. Allah sevgisi nuru ile yetişmiştir diye zan beslerse. Kendi kendine acaba bu adamla yoldaşlık yapayım mı? diye düşündü. dediler. bu emaneti taşımak bizim işimiz değildir. uzun ömür gerek ki bunu bir daha elde edeyim. İbrahim Peygamber yüzünü öyle bir şeye çevirmişti ki. gerçekte gitme manasındadır.293) gözleri başarı kazanmakta değildir. O bundan korkuyordu. ama yüzünü kapamıştır. Bir okka arpa ekmeği iki akçeye satılıyor. bunu ancak o çekebilir. Bilmem ki onlardan ne elde edebilir? Bir kimseyi neden kurtarır veya neye yaklaştırabilirler? Nihayet sen peygamberlerin yolunu tutmuşsun.hakkında. Onların vasıflarından bahseden bu zatı niçin görmüyorsun? Belki de bu odur. kıtlıktan Niçin? dedi. Ona bakınca yürüyüşü hoşuna gitti. ona göre bir açın karnını doyurmak için senin bütün mülkünü veririz demek çok ağır gelecekti. Ne küfürdür bu! Sonra cehennemin. İki akçe nedir ki dedi. Harzemşah'a dediler ki: Halk ekmek pahalılığından. ben seni arkadaşlığa kabul ediyor muyum? dedi ve başını önüne eğdi. İki akçe şu kadar para eder. deriz. Gönlünden geçen gizli düşünceleri anlatan o şahıs acele ile oradan uzaklaştı. Hak yolu değildi. Şimdi din bahsinde de böyle olur. dediler. Şah cevap verdi: Vah vah bu ne cimriliktir. diyordu. ey ahmak! dedi. Sonra görüyorum ki öyle bir arkadaşın yoldaşlığı. açıklamaları vardır. fakircik. Gerçi görünüşte halk onların çevresinde toplanmıştı. Bir sıfat. bir makam halka korku verir. Bayezid. Bunlar deselerdi ki: Eğer yay sert ise onu biz nasıl elimize alabiliriz. o git işareti. Peygamber sözlerinin yorumlamaları." demesi ne kadar ibret vericidir. Birine coşkunluk geldi. "Yoksulluğum benim kıvancımdır. Yüzünü Allaha çevirse henüz Allahın halkasına ulaşamamıştır. hacca gittiği zamanlarda daima yalnız gitmek isterdi. Onun yayını semalar bile çekemez. feryat ediyor. "Geç ey mümin! şüphesiz senin nurun benim ateşimi söndürecek. Nasıl ki Kuran'da "Biz emaneti yerlere ve göklere gösterdik." sözündeki hikmetten bir koku almamış olanlardır. Eğer biri bir din adamına alicik dese bu küfürdür. yerler ve gökler bile. sırlarından söz açıyordu. Ama yüzü o tarafa çevirmekle. . ulaşmak aynı şeydir. dediler. Ama bizim ilk görüşümüz onu nasıl geçebilir? Her kimin sıfatı ilk defa gözümüze ilişse o bir şey söylemese bile biz cefa yönünden kendi kendimize o neye yarar. Halka karşı yavaş yavaş yabancı ol! Çünkü Hakkın halk ile hiç bir yoldaşlığı ve ilgisi yoktur. Çünkü onların (M. utanmıyorlar mı bunlar Ona göre ucuzdu. onlar Hak ile ilgilendiler. ben Peygamber idim" buyuran Hazreti Muhammed (S. Olur ki. insan yüklendi. onların ardından yürüyorsun." (72/33) buyurulmuştur. dervişcik diye onları küçümserler. Yoksa nasıl olur da. Çünkü çok hoş bir arkadaşa benziyor. onu yüklenmekten kaçındılar. işte o görüş ve Hakka dayanma kuvveti. ta atadan dededen ve hayatının ilk çağlarından beri. "Adem henüz su ile toprak arasında iken. bak gör ki. Bu kadar para kimde var. o halde dervişcik diyenler hakkında ne söylersin! Bunlar. yalnız başına yolculuk yapmaktan daha zevkli olacaktır. bir kere bütün karınları doyurursam bu kadar mülkü nereden bulayım. Öteki.A. Ama ona göre kolaydır her şey. Yüzünü rıza yönüne çevirse. Bu ilâhî işarete göre. Bir gün kendinden daha önce yola çıkmış olan bir yolcuya rastladı. Şu iyi arkadaşla Hak rızası için dost olayım.) hakkında beslesin. keşke dedi onu göreydik. uygunsuz bir kimse ile yol arkadaşlığı yapmak istemezdi. Önce. Bizim ardımızda biri vardır ki. Şimdi bu insan Muhammed'in veya İsa'nınsıfatını anlatıyor. henüz rıza mertebesine erişmemiştir. işte böylece hangi tarafı seçeyim diye kendi kendine hayal kurarken. hiç olmazsa şu yalnız yürümek âdetini terk ederim". git derler ama. ancak Hazreti Muhammed'e ve ona uyanlarda olabilir. Peygamberler halk ile pek az düşüp kalktılar. baktı ki o adam yüzünü geri çevirdi.

Ömer baktı. Bu açıktan görünmez ama buradaki mana başkadır. yüzümü yine ondan çevirdim. Ben de ondan yüz çevirdim." (K. ona inananlar çevresini kuşatmışlardı. Güneş yerine karşısında mum yakar.2 4) Çocukluğumda bir kitapta bir hikâye okumuştum. Az bir ışık varsa şükredince artar. şehadet getirsin. "Allahm bize eşyayı olduğu gibi göster" der. Şiir: Gündüzleri senin yüzünden gözlerimden inciler saçılır. keşke dinlemeyi bilseydik. ama Allah kullarının. bağ sefasına gitsem bile Hiç kimsenin sevgisini gönlümde saklayamam. öteki mesci din köşesinde uyuyor. Elinde bir bardak buzlu su olduğu halde etrafımda dolaşıyordu ve soruyordu: Susuz musun? Evet. Ve cevap gelir: "Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Ademoğullarının kan damarları içinde dolaşır. Tam filozof Eflatun'dur aşk davası eder insaf et ki makbul olasın! Bu naklolunmuş sözlerdendir." diye feryat eder. Şeyh. Nasıl ki hadiste. halimiz ne olacak? Allahya yalvararak ağlaştılar. Nurun ateşimi söndürdü. onu bağlayamazlar: belki daha kuvvetli olur. ancak Allah erlerinin ark ateşi yakar. has kulların vakitleri geldiği zaman şeytan onların etrafında dolaşmaya nasıl cesaret edebilir? Melek bile onların çevresinde hesap ile dolaşır. Nasıl ki.Ebû Ali Sina yarım filozoftur. sana karşı beslediğim son derece sevgim dolayısıyle başka bir vakit gizlice şeyhin yanına varalım diyecektim. Nasıl ki cehennem. O haldeAllahya ortak koş ki şu suyu sana vereyim. istiyorlardı ki. bu ne iştir başımıza gelen? Bu ne karanlık iş. Ayağını çekti ve dedi ki: Ya Ömer. onu düşünmesemşu namaz kılan adama öyle bir is yaparım ki. Şükretmek hal dili ile olursa. bir kişi namaz kılıyor. ah diyorlardı. dedi. Hazreti Ömer'e geldi. seni Hazreti Muhammed'e uymakla (M. Şeyh yüzünü onlardan öte tarafa çeviriyor. Ateşe nur yaraşmaz. dedi. Tam olarak söylemek. Kanımı dökersin diye beklemiyorum belki. Gönüllerde sevgi var.29) aziz kılan ve seni benden kurtaran Ulu Allah hakkı için." buyurulmuştur. Onların bildikleri bir sır vardır. Hazreti Ömer. Şeyh kendine geldi ve sordu: Ne oldu size. Müridleri. onlar o tarafa gittikleri zaman da bu tarafa dönüyor. Gerçi şeytan cismi olan bir varlık değildir. Bu da doğrudur. Döner misin diye o umutla bekliyorum. Ya Ömer! Şu kapının yarığından bak dedi. Müridler arasında feryat ve figanlar yükseliyor. yalvardıkça hayır diyordu. "Şeytan. Onu mescide götürdü. eğer ondan korkmasam. Der ki: Ben bir sivrisineğin bile benim yüzümden ezilmesini ve incinmesini istemem. Halbuki o hem Allahyı. Bir gün şeytan. asıl bu saatte şehadet getirmek lâzım. 3/7) Ben gelmiştim. tam dinlemek gerektir. Geceleri sabaha kadar gözlerim semalarda dolaşır. ne gördün? dedi. Evet güneşten ayrı düşen insan. Niceleri birçok riyazatlar yaparlar. benim bundan haberim yok. Şeyhin biri can çekişirken çok ıstırap çekiyordu. dillerde sevgi var. Ama yanıma şeytan gelmişti. . söylemiyorum. bu ne hal? Müridler meseleyi anlattılar. Allahtan başka Allah yoktur desin. dedim. kulaklarda sevgi var. Sen de şu şiiri söylüyordun: Başkaları ile içki derneğine. (Allah ondan razı olsun) şeytanın bir gözüne vurarak kör etti derler. O bu tarafa geldi yine aynı şeyi söylüyordu. gel de sana garip bir şey göstereyim. çevresindekiler ısrar ettikçe. nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. Ya Ömer! dedi. Henüz bizim konuşmaya gücümüz yetmiyor. hem de onun kullarını incitir. Çünkü o şehvet ateşinden yaratılmıştır. Gerektir ki başbuğluğundan vaz gecesin! (M. onu aç köpek un dağarcığına yapmaz! Bu şeytanı hiç bir şey yakmaz.

" sözündeki sırrın mânası nedir? Bu mânayı halka anlatmak çok güçtür dedim. işitmiyor musun. . Güneş battı diyor. kulu ile. Biri ötekine sordu: Falan kişi olgun bir adam mıdır? Babası çok faziletli. Kur'an'da sözü geçen secde edenler acaba hangileridir? Önce gelmiş geçmiş peygamberler değildir.Kendi kendime dedim ki: O gecedir. derisinin açık mesamelerinden ter çıkıncaya kadar üzüm yer. Çünkü böyle olmazsa büyüdüğü zaman kendi bildiğine göre hareket eder. Biri. 296) Gel! Tekrar gel ki. dünyanın içindedir. Ben görüyorum ki. Güneş batmadı. Onu böylece kısa bir zaman içinde yetiştirirsem. Yoksa ekin bitmez. Barış zamanında bak ki nasıl oluyorsun? Vaizin önünde öğüt vermek hanendenin karşısında şarkı söylemek olmaz. kendisini soruyorum. 297) Adamın biri toprağı kazıyordu. bununla beraber bütün güzel şeyler ve bütün hoşa gidecek şeyler hazırdır. şu bıyıkları kestirelim. Tıp budur. Üst tarafı oyuncaktır. tek başına yiyendir. çok acayip bir insan olur. dinler. ne onu istesin. Yirmi misli daha ömür sürseler bile yine yetmezdi. Yüce Peygamberimizin yoldaşları ve onlara uyanlar da değil. Adam tekrar şu cevabı verdi: Babası çok olgun adamdı. bu melektir. bu perde gariptir. ne söylüyorum? deyince. Nihayet dünya sevgisi. büyüdüğün zaman oyunun ne olduğunu anlayasın. Küçük yaşta iken seni düşkünlüğünden kurtarayım ki. kâfirler bıyıklarımızdan korksunlar. Ama ben babasını sormuyorum. Kedi bir yere pisleyince nasıl pisliği ona gösterir sonra yüzüne sürerlerse ben de öyle yaparım. Dışarı çıkalım. dense. Ama içimizdeki kâfirlerin her birinde bu kıllar sayısınca birer mızrak çeksen yine korkmazlar. Başka peygamberlerin bin senede elde edemediklerini Hazreti Muhammed (S. halbuki kendisi de aynı sevgide idi. bu zorluk bendendir demelisin! Allah. Benim nefsimin işi çoktan beri sona ermiştir. Yolcu. Güneş yerinde duruyor. dedi. Rubai: (M. Bunlar. Ölünceye kadar hasta olmaz. onun değeri nispetinde ilgilenir. Ona. Hikmet ve bilgi sahibi Yüce Allahnın katından imdat olmasaydı velilerin işi nasıl olurdu? işleri belki kırk bin yılda düzelmezdi. dedi. ne de bunu. Hikmet ve bilgi sahibi Allah katından ona kudret verildi. Emirsiz ağzına bir lokma komaz. bu insan oğlu değildir desinler. Meğerki büyük üstat olmalı. İnsanın gıdası ekmektir. öğüt kâr etmez. ama sana açılmamıştır. O başını nereden kaldırırsa kaldırsın. Zaman zaman çorba ile et de olur. Biri benden sordu. Savaşa gitmeyeceğiz ki. "Halkın en kötüsü. dünya sevgisinden bahsediyordu. O yırtıp kazmak toprak için bayındırlıktır.A. Kul ne yaparsa Allah da öyle yapar. Ben senin sözünü işittim. O yapmakla yıkmak ne demek olduğunu bilmiyordu. parmakla ağzından çıkarırlar. bu sağlam toprağı niçin harap ediyorsun diye çıkıştı. Her ne zorluk görürsen kendi noksanından bilmeli. O benden badem istese. yüzünü gözünü yırtmazsan o zaman harap olur. beliren ışıklar sizin tarafınızdan gelir. Toprağı harap etmesen. Eğer bu çocuğu bana verirlerse onu öyle yetiştiririm ki. başka biri geldi. Meğer ki onu öldüresin veya ölünceye kadar dayak atasın. yoksa saçmalama derim. işitmeseydim ne sorduğunu bilmezdim. yüzüne bir tokat vururum: Aç isen işte ekmek. Hattâ dört yüz kırk veli de değil.) en kısa bir süre içinde elde etti. Onun terle dışarı çıkması zor olur. fakat benimki öyle değil. olduğundan daha ileri gidesin! Bu güne kadar olmadınsa şimdi olasın! Savaş zamanında bir can ve cihan değerdin. Yüzünü bize çevirirsen gönül açıklığı seni bekliyor! Açılan her perdeden. Görenler. olgun bir adamdı. (M. İşte şu sert tavsiyeden maksadım ancak nefsin terbiyesidir. sen işitmiyorsun. Başka bir şey yerse onu zorlukla yakar. artık öfke yönünden bir şey yapamaz.

Gönüle vuran ışık başkadır. beni bir katırın karnına koysunlar ki onun arkasından şu cihanı seyredeyim. Hümameddin daima insanlar nazarında hoş görünür. Nihayet o engeller aradan kalktı. latif bir şeydir. Nasıl okursan oku. İşte insan böyle bir zamanda ondan ayrılıp gitmenin neler kaybına sebep olacağını bilemez. Yoksa bu gönül karanlığı azapların en beteridir. onun tarafından değil. Ulu Allah. şeklinde de okuyabilirsin. her birinin başına altın taç giydirseler bile gerektir ki razı olmasınlar. kuvvetli üç tokat vurur. yarısı da su için. yeri yarattı. 299) Kul gerektir ki Allah'yı görsün. Çocukluğumda bana. Nefes de ister bunun üstünde kalsın ister kalmasın. Şu halde biz ne iş yapalım? İhlas (bağlık) perdesi arkasından bir ışık sıçradı. bizim yolumuzda savaşanlardır. Aradan epeyce bir zaman geçti. belinde bir kemer gördüm içi altın doludur sandım. Sanki saymışlar da ona göre söylüyorlar! Kurtlardan biri yere düştü mü onu alır. elbette secdeye kapanır. Bildiğiniz bütün bu şeyleri söylemeyin. Bu âyeti ister başından sonuna kadar oku. üçte birini nefes için ayırdım. tekrar yarasının üzerine koyarmış. Bu tutmaç suyu mudur ki getiresin de içesin ve bitiresin. Başka bir sofu da ben midemi ikiye böldüm. Ben saymadığım için bunların sayılarını bilmem. 298) Sofunun biri şöyle demişti: Karnımı üç bölmeye böldüm. O zaman bizim onlara yol göstermemiz nasıl olur? Derler ki. kolay zannediyorlar." denilmesinden maksat bedenimizin görünürdeki savaşı ve hizmetidir. Hint kılıncı bile ona yetişemez. Biri sırasız oruç tutar. O kendi yerini kendi yapar eğer ona can lazımsa gelir. derler. derler. onunla konuşuyor ve onu dinliyormuş gibi. omuz vurarak denize atarlar. Bize o iç aydınlığı. geminin yükü ağır olunca. şu cevabı aldı: Bir delikanlıyı öldürdüm. derler. Biz bunu ne yapacağız? desinler. Hazreti Muhammed'in (S. "Allah onlara azap vermedi. yoksa paran mı yok?Keşke dedim üstümdeki elbisemi de alsalar. gerektir ki bizim kılavuzluğumuz olmadan yürüsünler. gönül sefası gerektir. Şimdi bunlar birer sır söylüyorlar. ne türlü aşk oyunları oynar. Bir üçüncüsü de şöyle demiş: Ben karnımı ekmekle doldurayım da. Onu öldürmek ister. Peygamberin dilinden söylenmemiş doğruca Allah yönünden söylenmiş olan. Ona bakarken birçok engel araya giriyordu. Eğer ölmezsem. Siz hep bildiklerinizi söylüyorsunuz. Derler ki. duvara vuran ışık daha başka. Eyyub Peygamber (Allah'nın selât ve selâmı ona olsun) bedenini kemiren kurtlara o cihetten sabrediyordu ki. lâzım olur. oğlana üzüntüsünün sebebini sordu. demiş. istersen sonundan başına doğru. Bu ne? diye aşağıdan bir ses gelince hiç derler suya bir parça şarap düştü. haydudun biri oğlunu pek üzüntülü buldu. dilerse gider. Yoksa bu yolda savaşanlar. nefes lâtif ve hafif şeydir. yarısı ekmek. Nasıl ki. Pazar. netice aynıdır.) sıfatını söyleyin.İçimde bir müjde var. ekmeği ye. Ama ölmek bana daha hoş gelir. 29/69) buyurmuştur. Üçte ikisini ekmek. Babası yerinden sıçrar. Akıllı olan satıcılar. (M. bakarlar ki. o ötekilerin tarafındandır. O kendisi ölmek isteseydi onu biraltına bile öldürmezdim! Gemiciler de. Zır deliler de. o sayede devlete erişti. Tabutu ne yapayım? diyenlere de bir gün ölecek değil misin.A. Sanki göklerin ve yerin Allahsı ile sevişir. ekmeği de tabutla beraber satmalı. Ey kancık evlât! der. İsa' nın sıfatını söyleyin. Hakkın nefesi beliriyor. Vahy. Calinos hekim bu âlemi bilir ve tanırdı ama öteki âlemden haberi olmadığı için söz açmazdı. iki yüz bin kurt ve böcek onu ısırıyordu. Nefsin . Aşırı konuşurlar. Maksat Allah yolunda savaştır. pek acayibime geliyorîBu kimseler ki o müjdeyi almadan sevinç içindedirler. Sana elbise mi lâzım. çünkü orada ekmek pahalıdır. görsün ki nasıl olur. Yani yollarımızı kendilerine göstermiş olduğumuz müminler. Anladım ki. onu görür. İsfahan'da ekmeği demir çivilerle satarlar. Yüzünden saçılan o niyaz ve ihlâs ışığı beni doyurmuyordu. Onun sevgisini. kaba saba bir adam var. Acaba bunlar bu Allah sevgisi yolunda neler neler biliyorlar? Allah ki. sen de onlarla birliktesin" hikmeti gereğince bu kadar azap ve ayrılık içinde olunca Allah nasıl seninle birlikte olur? Meğerse surette seninle nifak halinde olsun. hep tasalısın? diyorlardı. çiviyi pabucuna vur. su lâtiftir üstünde kalır. desinler. Güneş ışığında vücudunun bir tarafından bakılınca öteki tarafı görünürmüş. derdi. diyoruz. Bıçak öylesine keskinlik gösterir ki. bu âlemi meydana çıkardı. Perşembe ve karışık günlerde aç durur. Keşke her neyimiz varsa hepsini alsalardı da ancak hakikatte bizim olanı bize verselerdi. (M. Meğerse bir tanecik pul varmış. "Bizim yolumuzda savaşanlara elbette yollarımızı gösteririz" (K. semaları yarattı. çiviyi alnına çakmalı. Onlara yollarımızı gösteririz buyurulmasmdan kasıt da ruhlarımızın veya gerçek inancımızın yollarıdır. Biz ise içimizi sevgi ile dolduralım da başka bir şeyimiz olmasın. duvarda yansılandı. "Bizim yolumuzda savaşanlar.

" âyetini ele alalım. nedir? Bir iş yapmayayım mı? iş yapmak bilir misin? dedi ve ilâve etti: Bu kadar dalgınlık ve bu derece incelikle. sonra yine kendi âlemine dalardı. Bir zümre de birbirinin saçlarını yolarak kavga çıkarırlardı. Bilginler tek bir insan gibidir". Bütün sırlardan ancak bir Eliften başka bir şey açıklanmadı. Müslümanların güvende olduğu kimsedir" buyururlar. ta ki Allahlığına açık şahit olsun. sevgili mallarını bağışlarlardı. Sizin aklınız derecesine göre dememiştir." (K. Kadı Şemseddin'e dedim ki. Biri sordu: Peygamberlik nedir? Peygamberliğin iç yüzü nedir? Peygamberlik kapısı nasıl kapandı? Yoksa insan oğulları mı kalmadı? Bir başkası ibahat yani her şeyi serbest ve mubah saymak ne oluyor? dedi. (M. mollalarım nazarında hayretle karşılanır. "Gideyim bir iş tutayım. 27) anlamındaki ayetlerden örnekler söyler. O bir hadis anlatıyor ve soruyordu: Bunun benzeri Kuran'ın neresindedir? O sırada ben kendisine garip bir hal geldiğini görüyordum. yahut bu yüz arşın derinliğinde bir kuyudur. Kendi kendime. Kuran'da bir benzeri olursa işte o hadis gerçek hadis sayılır. Halbuki . Bir aralık onun da hata ettiğini gördüm. Daima oğul! diye hitap ederdi ve gülerdi. Benim bunda hiç bir maksatım. bu deniz boğucudur kendimi içine mi atayım? Yahut bu ateş yakıcıdır. Bilirdi ki. O da soranın haline göre cevaplar verirdi ki ona lâyık bir cevap olsun. 302) büyük bir halk kümesi bana mürid olurlardı. (M. Nefsine şiddetli davran ki. falan hata etti. Ama her defasında bunlar gibi yüz bin söz tekrarlanır dururdu. Buyurmuş olduğunuz bu hadis. dileğim yok. Bu Kâdim'dir. Hele şu adama bakın. ey oğul! derdi. zekâtını veren kimsedir". tatlı canlarını. değil midir. bu öldürücü zehirdir. tekrar yaratılır. Zaman zaman bunu kendisine anlatırdım. O Elif de hâlâ anlaşılamadı. "Halk ile onların akılları (M. diyorduk ki: Peygamber sözü olan hadisin. Şiir: Ey düğümler çözme sevdasında olan ölü! Kavuşma sırasında doğmamış. falan yanıldı gibi sözler çok geçerdi. dedi. başlangıcı yoktur denilmez. Bizde bir çare bulalım çaresiz değiliz. Hazreti Peygambere daima. kamçıyı kuvvetli vuruyorsun. içinde bulunduğu o ayrılık âleminden cem âlemine yani birlik makamına getirmek istiyordum.hep sana söyledim. benim işim. Diğer bir defasında. bağlılığımla beraber. Bazan öyle bir hal içinde bulunurdu ki. cevabını verirlerdi. Her şey onun katında mahvolur. sözleri. Sorularını uygun sözlerle oyalıyordum. Ama ziyana sokuyorsun! Sabah ona yakın gelmişti geri döndü. "Gökleri elimizle kurduk. Benim maksadım neydi? Bana. onu hikâye ettiği vakit ben o makamda nasıl durabildiğini kendisine anlatırdım. Bu nasıl sözdür? Biliyorum ki. Yani burada oğul hitabının ne yeri var demek isterdi. 300) derecesine göre konuşunuz. Sordum. 33/44) buyrulmuştur. "Güneşi gördüğün zaman onu şahit kıl" ve yine Kuran'da "Biz seni görücü müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. Alemin çaresini biz bulalım. ama bütün külhancıların bahsettiği sabah değil. elinden ve dilinden. Şeyh Muhammed'in sohbeti sırasında. Ben bir şey düşündüm. Bunları eğer şehirde bir topluluğa söyleseydim bana yüz binlerce saygı gösterir. 301) Bir defasında "Müslüman." (K. şu makam ve saltanat içinde nasıl çalışıyor? derler. yahut bu bir yılan yuvasıdır. anlamına gelen hadise benzeyen âyetlerin Kuran'ın neresinde olduğunu sorduğum zaman derhal cevap verir."buyurmuştur. Başkaca her ne söyledilerse o Elifin açıklanması konusunda söylediler. Onu. gerçek hadis midir. "Namazını kılan. Meselâ bir gün şu bahse dalmıştık. Başını önüne eğer ve derdi ki: Oğlum sen kuvvetle dağı kamçılıyorsun. ama engel olmaya gücüm yetmiyor. benim maksadım soru sormak değildi. ya da bu tehlikeli çöldür! Bildiğim halde nasıl giderim? Biliyorsan gitme. "Şüphesiz müminler kardeştirler. işte "Halk ile akılları derecesinde konuşun" diye buyurulmasının yeri burasıdır. Ey hazinenin başında dilencilikten ölen miskin! Biliyorum ki fenadır. Bütün bu inancımla. 30/10) ve ayrıca "Sizi ancak tek bir nefisten yarattık" (Lokman sûresi. onu günün birinde Müslüman edesin! Peygamber.sırtına bin ki. başka yere varayım. bilmiyorsan bu nasıl bilgi olur? Buna nasıl akıl veya bilgi denilebilir? Bu kadar öğütleri. dağı. Bir Elifin ne olduğunu bilsen bütün Kuran'ı biliyorsun demektir. bunda ihtilâf vardır diyordum. oruç tutuyorum diyebilesin. Mademki bana ders vermiyorsun. ah! dedim bana iş hususunda cömertlik gösteriyorsun. ayrılıkta ölmüş zavallı Ey deniz kıyısında susuz uyuyan gafil. iman nedir diye sorarlardı.

Yoksa öğüt. Şeyh ona niçin öteki arkadaşları ile birlikte dönmediğini sormak istedi. Belki Şeyhi bir heybet kapladı. Haktır" sözü Hallacın "Ben Hakkım" sözünden çok daha yüksek bir deyimdir. yoksa bir dilek için değildir. Bir başkası da bir iki lâkırdıyı esirger. karşısında secde edenlerin. Nasıl ki müminler vasfında. Çünkü bu yel ile mübarek zatınız rahata kavuştu. Hep birden onu inkâr anlamında. kendini halka göster. halk birbirine bakıştılar. o gerçekte yumuşaklık değildir. Allah konuşmaz fakat kendi kudreti ile bütün varlıkları konuşturur. Şeyh dışarı fırladı. sana İsa nefesi verdik. Nihayet bu sözün geçmiyor mu? Bak ki bu söz mü. "Size çamurdan kuş şeklinde bir mahlûk yaratayım. halk arasına karış ki sana İsa nefesi verdik! Şeyh. beni hapsetti. öyle bir vakit olur ki o derviş . Halk hep birden toplanmış o kuşlardan birkaç tanesinin uçtuğunu seyretmişlerdi. diyen olursa. Çünkü onun üstünde biri daha var. 3/43) âyeti gereğince kuşta bir kımıldanma oldu. Kırlara doğru yollandı. kendi aralarında merhametli.A. Bütün bu hale rağmen sebebini sordu. diyordu. "Allah ahlâkı ile ahlâklanın. daha olgun olan sözleri uzaklaştırmasın! O eksik sözü anmak bu olgun sözün anılmasına engel olur. (M. Ey hoca! Şunu da söylemiştim ki. "O. Çünkü Şeyh helvadan uzakta idi. biraz murakabeye varmak istedi.) ilgilenmekte. Şeyhin biri Bağdat'ta çileye çekilmişti. kalbin yumuşamadı. Vaaz etme sırası geldiği vakit bize haber verin. diyordu bu ne keramet idi ki. Dostun mazeretini kötü hayale kapılanlara anlatarak hem dostlarını rahata kavuştururlar. hem de kahir'dir. dedim. Eğer sırasında konuşursa. 303) Kuş şeklinde şeker helvası satan bir tatlıcıya rastladı. yine arkasından ayrılmadılar. Bu saygı ve ululama yönündendir. sözsüz ve sessiz konuşur. Bayram günü idi. derhal eti. derisi ve kanadı belirdi ve uçtu. o tozdan geçer ama henüz eğri konuşmaktan vaz geçmemiş.sende hiç bir iz bırakmadı. Bu sesten maksat ne idi? Bir imtihan mı? Ne istediğimi sınamak için mi? ikinci defa daha heybetli bir ses çınladı: Vesveseden vazgeç! dedi. Eğer fena söyledinse ben razıyım. Allah için ne söyleyebilirler? Her ne söyleseler çirkin düşer. benim için hayrın tam kendisidir. aciz bıraktı? O sırada bir ilham geldi. Şu helvacıyı bir sınayayım dedi. Tekrar söze başladı: Alaeddin Honcî falan şeyhden şöyle nakletti ve dedi ki: Bizim Hak yolunu aradığımız sıralarda idi. diye düşündü. hayranların gösterdiği saygı ve sevgiden sıkılmıştı. ona üfledi. Zaman olur ki. Kendi sözünü hep ileri sürme ki. bir dervişin hizmetini görüyordum. öbürü bir şey değildir. Size yaraşan şimdi susmaktır. Kuran'da buyurulduğu gibi. Allah'ın sırlarından bir sır olan kullar. Dedim ki. Hazreti Muhammed'le (S. o gitmiyordu. hem de kendileri rahat ederler. ondan. dışarı çık. dışarı çık. Bunu seyreden halk acaba Şeyh ne yapacak diye hayretle bakmıyordu. Şeyh bir zaman düşünceye daldı. sanki taş veya ondan daha katı dedikleri gibi. çileden bir ses işitti. Bana fena söylediğini isbat etmiş olman. Fakat halk peşine takılmıştı. kardeşlik ve yoldaşlık yönünde hareket ediyorum. senin huyundan başka bir huy ile yaşamıyorum. O yol tozlarla doludur. Onun niyazındaki parlaklık ve inancındaki aydınlıktan Şeyhe utanç geldi. bir söz ile dostlarını ıstıraptan kurtarırlar. bu yelden daha iyidir bana göre. yoksa öteki mi? Bu mu daha tamam sözdür? Yoksa öteki mi? Eğer bu söz daha olgun ve daha tamam ise. Bayram gecesi geldi. başlarını sallayarak uzaklaştılar. Başka biri de. Başka bir âlemden gelen bu ses. Halbuki ulu Allah. O söyledikçe ben de dudağımı kımıldatıyordum. dostu sözü ile boğmak ister. Eğer dostluğumuzun ayağı havada olduğu o günden beri bu bilinmiyordu ise. Başka bir Allah gerektir ki onu dile getirsin. (M. 29) buyurulmuştur. sonu olmayan yüce Allah. ben de derim ki. daha olgun bir sözdür. o konuda henüz dem vurmaktan geri kalmamıştır. Şeyh halkın bu kalabalığından. onun yüceliklerini anarım. Tek bir çeşnisi yoktur. Kuş şeklinde yapılmış olan helvayı tabaktan aldı elinin içine koydu."(K. içimizi temiz tutalım. 304) Devlet de bundadır. kötü sözden dem vurma! Sizin nişanınızı söyleyen ve size ulaştırılan sözlerden bahsetmemen. Ancak o bir eşeklik sayılır. her ne kadar gelmeyin bizim işimiz halvet yaşamaktır dediyse de. geri dönsünler. Adam şu cevabı verdi: Ben önce o yel ile gelmedim ki. Tek bir kişi kalmıştı. bunun delili senin gevelenmiş sözler söylemendir. dedi. Bir yumuşak huyluluktan bahsederler ki." (Fetih sûresi. insanda iz bırakır." yani ilâhi ahlâk ile vasıflanın buyurmuştur. Yarabbî. Camsız varlıkları bile söyletir. Olaki tekrar bir yol bulabilirsiniz. Dedim ki. Halbuki o yelden zahmet ve ıstırap duydunuz. onlara karşı bir hareket göster ki. Fakat üçüncü defa daha sert ve keskin bir ses: Çabuk dışarı çık. Bu sözün karşısında yapılacak iş ancak onu dışarı atmak ve bununla kendini doldurmaktır. Bundan yani iyi sözden dem vur. Şeyh karnından bir yel çıkardı. Ne dostlar vardır ki. maksadın ne olduğunu anlamak için düşünceye daldı. Kırda uzun müddet yürüdü. durmadan yerinden fırla! diye gürledi. Allah ahlâkı ise hem lütuf. Bağdad'ın kalabalığına karışarak yürümeye başladı. O bütün ululuğu ile bizim nüktemizi dinlemekte ve işitmektedir. Ona seslendi. Kuş şekeri diye bağırıyordu. yine aynı yel ile gideyim. O yel. "Kâfirlere karşı şiddetli. şimdi bizim mazeretimiz var. her şeyi dile getiren ve kendisi hiç konuşmayan o yüce kudret sahibidir.

eğer başkalarından ibret almadınsa. Büyük şehzade. asla o kaleye girmeyin! Padişah bu öğüdü vermeseydi. (M. Acaba bu kalede ne var da babamız bizi bu kadar ısrarla oraya girmekten menediyor. Bu öküz. Sabırlı olmak hoş bir erginliktir ama Gönül hiç kimsenin fermanı altına girmiyor. Cebir inancası dışında bir hoş nükte vardır. Ortanca da böylece kurban gitti. vaadin ve korkutmanın icabı. Şart koştu. Bir padişahın üç oğlu vardı.yükselir. kızın bir bileziğini aldı. çocuklar önemli bir iş için sefere çıkacaklardı. ben konuştuğum zaman o konuşmaz mı? O zaman ben mahrum olurum. Nasıl ki sofi elbisesini yırttı denildiği vakit. Sabır feryada yetişmiyor. Sıra küçük kardeşe gelmişti. kendi kardeşlerinin akıbetinden de mi ibret almadın? dedi. kul da pek çabuk hak tarafına gitmektedir. Peygamber göndermek. O da hesap ve ölçü ile hareket eder. bilgide. Kaleye geldikleri vakit hikâye malûmdur: Bir duvar gördüler üzerinde padişahın kızının resmi vardı. Padişah emir verdi: Bunları götürün. oğlanın bu içten sevgisini anlayınca gönlü yumuşadı ona kılavuzluk ederek altından bir öküz heykeli yaptırmasını. engel olalım. Geceleri halk uykuya vardıktan sonra yeni sevgililerin aşk ışıkları ile dağılan gece uykuları yerine aşk lezzeti faslı başlıyordu. görenekte olgunlaşır. Aralarında eğer padişah ona kastedecek olursa. Ama ona sormalıdır ki. zaten Padişah ölür. dedi ve söze tekrar başladı: Kendi kendime dedim ki. oğullarında. Babasına kızından nişan getirdim diye gösterecekti. Çünkü emir ve nehy'in gereği. ama bu ariflerin yolu başka yoldur. sana kudret sahibi diyor. siz de ayağından tutar dışarı atarsınız. Şöyle bir kaledir. belki de üst üste on kere vasiyette bulundu: Yol üzerinde falan kale vardır. . 305) Cebir hakkında birkaç âyet vardır ama azdır. onu da öldürdüler. O da aynı sevdada idi. hile ile kızın bulunduğu köşke götürüldü. ona içten bağlanmıştı. Allah sana kaderiyeci demiştir. İşi haber alan şehzade buna lüzum yok. dinlemek can beslemektir. yüz gün içinde iyi hale getirdiğimiz. Halk onda hiç bir nişan ve alâmet görmeden de gerçek ve samimî sevgisine vurulmuş. düzelttiğimiz şeyleri o bir lâhzada alt üst ediyor. ama ortada hiç kimse yoktu. meclisten biri sormuş: Allah kitabında elbise yırtmak var mıdır? Sofî şu cevabı vermiş: Allah kitabında ayaklara ve boyuna mesh etmek var mıdır? Büyükler hep cebir tarafına giderler. Ancak Allah Resulü olan Hazret! Muhammed çeker. O kul yönünden gelir. Gündüz olunca bazı nişanlar görüyorlardı. bütün bunlar kaderiyecilik inan casını destekleyen şeylerdir. sana kaderiyeci diyor. Oğlan şu cevabı verdi: Şiir: Aşkta sabır yeterli değil. Dervişlik gururu başıma vurup da sertleştiğim zaman ipimi asla çekmez. kızın babası. sen kendine niçin cebriyeci diyorsun? Allah. dedi. Ben doğrudan doğruya nişanı gösterirsem. mumlar yanıyor. Çünkü çok sevimli bir gençti. şaraplar dolanıyor. ilâve ettim: Bizim öyle bir yularımız vardır ki. Görür görmez âşık oldular. içi kesik başlarla dolu olan hendeği gösterin. "Kişi yasak edilen şeye düşkündür" derler. kızı istemekte ısrar etti kızın dadısı. ben gideyim oradan nişan getireyim diye iddia etti ama aciz kaldı. Diyelim ki olgunlaşmamış olsun niye susturayım? işitmiştim ki. belki de o kale tarafına bakmak için hiç bir merak ve heyecan uyanmayacak. Şehzade gece öküz heykelinden dışarı çıkıyor. Fakat bu ısrarlı tavsiyelerden onlarda gizli bir merak ve heyecan uyandı. Gidip babasından kızı istediler. kızın kıvırcık saçları (M. Babaları onlara birkaç gün. konuşmak can yıkmak. biz de padişaha kastedelim dediler. onu çekmeye hiç kimsenin kudret ve cesareti yoktur. Oraya varınca Allah Allah diyerek geçin. Şu âyetteki mâna nedir? Allah arş üstüne yükseldi" (Tâhâ süresi 5). içine girerek saklanmasını söyledi. geçip gideceklerdi. Oğlan bu vuslatın bir nişanı olarak. 306) sevgi şarabı ile ıslanıyordu.

Muhammed ümmeti olanlara göre." diye feryat etmiştir. (Allahnın selâmı üzerine olsun) o yüce mertebesi ile Hızır Peygamberden. Tâki bununla başka bir güzellik daha elde etsin. Gerektir ki. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl. Çünkü fakihler bir kerre zahmet ve meşakkat çekmişlerdir. kendi işimle uğraşmaya imkân bulamam. yüzük ve başka armağanları ortaya attı ve onlara gösterdi. Biri derviş diyordu. Bu şarap baş ağnlarıyle doludur. temiz ilâhi ilham! Bir aralık bir mahalleden geçiyordum bir çalgı sesi işittim. Bu tuhaf bir iştir. Bununla beraber. aklın başından gitsin. Nihayet dervişlik nerede? Bütün ulu Peygamberler. Musa Peygamber. Başını önüne eğdi. Aşk. Tövbeler ediyordu. (Bu hikâye Mesnevi'nin altıncı cildinde sonu gelmemiş olan Kale ve Üç Şehzade hikâyesinin aslıdır. Kedi benden eti kaptıktan sonra hep onu yakalamakla uğraşır. Şehzade cevap verdi: Getirdim. Mtisâ Peygamberde. Temaşa ancak Ayı tamam görenlere yaraşır. pabucunu başına vuruyordu. Bunda hiç bir şüphe. Mevlâna'nın son günlerinde mizacına arız olan hastalıklar yüzünden kendi deyimince "Söz devesi bir daha kalkmamak üzere çökmüş. ama daha fazlası gelir. onun yoldaşlığından kendi peygamberlik sıfatını olgunlaştırmak için yardım diliyordu. her üçümüz halvete çekilelim. Önce fakihlerle düşüp kalkmaz. (Ç)) Şiir: Gam. Din bilgini geçinenler dervişliğe yabancıdırlar derdim. derviş bütün ömrü boyunca bir kerre tövbe etsin ve ettiğine pişman olsun da niçin şu hatalı iş benim yioluma rastladı diye üzülsün. Bir şeyh gördüm etrafına şaşkın ve dalgın bakmıyordu. artık hikâye de bu yüzden eksik kalmıştır. iş pek nazik bir duruma girmişti. Kendimi savunmaya. nerede nişan? dedi. 307) eğer atmazsanız şehir halkı bütün evlerini bırakıp kaçacaklar. sen. çabuk dışarı atın. Gerektirir ki. Büyükler yanında da susmak yaraşır. hep dervişlerle otururdum. "Susan selamete erdi" derler. (M. Ona dedim ki. Saz başlamıştı. o saatte et yemekten vaz geçerim. Halvete çekildiler. öteki sema diye İsrar ediyordu. Ömür. senin lütfün ile sevinç içinde kalır. ama yine de hoştur. dervişlik aşkı ile yanıp yakılmışlardır. Beni ve başkalarını hayretle süzüyordu. Bana perde olacak bir şeyin karşıma çıkmaması için kendimi nasıl koruyayım? Haydi o kuruntuyu içimden atayım. senin iltifatınla sonsuzluğu kazanır. içimizdeki hesap soran kuvvet dışarı çıksın. başkalarının yanında keramet ve mucizedir. Ansızın ağzımdan şu sözler fırladı: Ne gör ne işit. . Ama dervişliğin ne olduğunu anladıktan sonra onların nerelerde oturduğunu gördükten sonra şimdi dervişliğe meylim kalmadı. vezir ve ben. beni uğraştırır. Bunlar ise ben dervişim diye yan çizerler. Aşk ile uğraşmak çok çetin bir iştir ama. sana tamamiyle yakın hasıl olsun. Hikâye ve fıkra da bu nükte için anlatılır. her ne kadar zamanın belâsı ise de hoştur. Ondan bir parçayı görmek gerçi sana hayret verdi ama tamamını görmenin zevki derecesinde olamaz. Fakihleri bu dervişlerden daha üstün tutuyordum. işitiyor musun bu münadi ne söylüyor? Minarenin başından şöyle sesleniyor: Birini şehirden dışarı atıyorlar. Şehzade kızdan aldığı baş örtüsü. biraz sonra arka arkaya secde ediyor daha sonra yerlerde yuvarlanıyor. yoksa büyükler can sıkıntılarını gidermek için hikâye yolu ile konuşmuş değildir ki maksatlarını o hikâyede belirtsinler. Şems'in kısa bir özetini verdiği hikâye bu suretle tamamlanmıştır. Sağ kaldığın müddetçe ecel münadisi gelmeden önce çalış. Senin gibi bir sevgili ile gönül alışverişi pek tatlıdır.Padişahın yanına girince. her kıssanın. onlardan bir tarafa çekildim. O anda öyle yaptım. sana öyle bir nişan göstereyim ki. getirdim ama. fıkra veya hikâyenin bir özü ve nüktesi vardır. Ne mutlu Farsça Kuran ve kutlu konuşan. zan ve yanlış bir düşünce kalmasın.

Bir gece çocuğa saldırdı ve nihayet çocukcağızı öldürdü. aşk ateşi içinde Şeyhin yanına geldi. ona deyiniz ki. Nasıl ki. Onu kendi yakınları ve güvendiği insanlar arasında bıraktı. Şeyh gülerek neşeli neşeli ileri doğru yürüdü. 309) O şimdi her tarafı duvar görüyor. Ama o baş örtüsüne de yazık olur. "Onun kulağı ve gözü olurum ". Bir delikanlının gönlü ona kaymıştı. Ama önceden sonunu göremedi. Her insanoğlunda bir benlik vardır. Koca karıların âdetlerini benimseyin! Çünkü onlara göre. 308) Genç delikanlının aynada gördüğü şeyleri. getirip kendi makamına oturttu. Hemen dışarı çıkmak istedi. Şeyh dervişleri uyandırdı. Bunu size de göstereceğim. yaptıklarını da biliyor. hem de büyük bir utangaçlık. insan sonunun neye varacağını önceden görse idi. İşte Peygamberlerin sultanı ve sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in (S. onlarla hoş geçin! Allahnın yumuşak huyluluğuna özen çirkin şeyleri at! Seven delikanlı. 12) anlamındaki âyetlerde de böyle işaret buyurulmuştur.A. pişmiş tuğlada görür. ben de onu kaldırayım düşüncesi ile konuşmalı ve mecliste niyazsın olmalıdır. Ona.) üstünlüğü buradadır. Ben mürid olacağım dedi. Halbuki Şeyhlerin gönlü yalnız dış duygular yolu ile haber almaz. delikanlıyı gizli bir yerden gözetlediler. Birisiyle konuşmanın manası şöyle olmalı: Senin gözünün önünde ve gönlünde sanki bir perde var. Delikanlıyı Şeyhin yanına getirdiler. belki vahiy ve ilham yolu ile de haber alır. hepsinden evvel Fahri Razî ve onun gibi yüzlercesi gerektir ki. kapıyı açtılar. Çünkü Şeyhin işaretinden korkmuşlardı. zamanenin gidişini onlar yürütüyor. senin için zaten şu bir tek perde kalmıştı ki.Beyit: (M. Nasıl ki: "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan Ulu Allah bildirdi". (M. Çocuğu içeriye. kolundan tuttu kendi hırkasını sırtından çıkararak ona giydirdi. Şeyh Ebu Mansur'un çok yakışıklı bir çocuğu vardı. Korkulur ki ödü patlasın. Şeyhin bu söylentilerden haberi yoktu. odayı kan içinde gördüler ama bir türlü feryat etmeye cesaret edemediler. Ben iki halini de bilmekteyim. kaçmak istiyor biz onun yolunu kesmişiz kapıyı bulamaz. Gizlice diyordu ki: Bu delikanlıda hem büyük bir cevher var. Onlar ki gerçeği arayan ve yol gösteren erenlerdir Fakat güzel huyları dolayısıyla kimsenin perdesini yırtmazlar. Şiir: Feleğin bütün hallerini bilirler. onlara şöyle dedi: Falan mürit şöyle bir harakette bulunmuştur. 'Allah nuru ile görür””Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (Necim sûresi. (K. Şeyh de kabul etti. benliğini sevmek sevdasından kendini kurtarırsa sevilen ve istenilen sevgili de benlik sevdasından vazgeçer. kaçacaktı. Dervişler geldiler. Sanki. Tecrübeli Pir. Aşık. bu makama erişesin. . hiç benlik davası eder miydi? Muhakkak ki sakınırdı.66/3) buyrulmuştur. Şeyh seni istiyor. Allah huyları ile bezenin: "Sevgili Peygamberim! Şüphe yok ki sen en yüce huylarla bezenmişsin!" (Kalem sûresi. kendilerinden bir dilekte bulunan kadınların baş örtülerini düzeltsinler. onlardan öğünerek söz açsınlar. dedi. 4) Beyit : Geçinme sırasında halk ile ol. Gidiniz. halvete çağırmalarını emretti.

baş sağlığına. "Bizim sizi boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz?" (K. şu cevherime söyle! Yanına bir ziyaretçi gelse de el sıkmak istese. Parmağında yüzüğünü çevirirken Peygambere şöyle hitap olundu. Bu nedir? diyenlere. Her sabrı yüz yıl. ancak iyi kişilerde bulunur.o olmadan namaz kılmaz. Her kimi işitse koşardı ama hiç bir kapı açılmıyordu. çocukluk ve gençlik çağlarımda ağlasaydım. fena kişilerde bulunmaz. Hallaç derin bir inilti çıkardı feryada geldi. Bir gün başını bir tuğla üstüne koyarak uyudu.Şiir: Her ne derlerse onun içyüzü budur. misafirliğe onsuz gitmez. bizim hem dışımızı hem içimizi besledin. Adamın biri yıllardan beri kendine bir mürşid arıyordu. yetiştirdin. ağlamaktan öyle coştu ki.derdi. ama o biricik sevgiliden bir kıl ucu yakalayayım o rahmet ve şefkattir. halbuki. Arapça şiir: Fakat kalbim ağladı. Hele sana ki. Derler ki. dedi. . Sana kavuşmayı asla ummazdım! Gamdan uzaktım. bir yabancı yüz kere de vursa. (M. 311) Benim bilgim onun bilgisi ve onun sıfatıdır. ne kadar uzak! Sana sonsuz ömür mü versinler? Ben görüyorum ki ölüm yabancılıkla dolu birâj lemdir. Geç kalsa bile yine önceden davranmış sayılır. dün gece başımı bu tuğlanın üzerine koyunca onu tekrar elde ettim. üstünlük ilk davranandadır. Bana seninle geçmeyen zaman daha hoştu. koltuğuna kıstırarak her nereye gitse asla yanından ayırmaz. Uyanınca hemen tuğlayı öpmeğe başladı. bin yıl sürer. Sadi'nin başı için şu pişmanlıktan önce nefsimi şifaya kavuştururdum. Şiir: Ey sevgili! Ey can! Gönlüm buna nasıl inanır ki. doğdun ve parladın. 23/117) Bana. önce elini şu tuğlaya sür. hiç bir şey demem. Allahnın yumuşak huyluluğu ve sabrı vardır. Nasıl ki Hallacı Mansur vak'asında başkaları gökten buz yağdığından bahsetmişlerdir.Bütündostlarıma sonsuz ömürler diliyorum: Ondan başka dua etmiyorum. derdi. bulunmaz bir şeydir. O da ağladı. Ne kadar uzak. düğüne hattâ uyumaya hep tuğla ile beraber giderdi. sözündeki ilk davranan ile geç kalanın anlamı şudur: Sevgili için ilk azığı hazırlayıp saklayan ilk davranan demektir. Arada taş yerine bir gül demeti de atılmıştı. Dirilik de budur. senden bize binlerce faydalar ulaştı. 310) dostlarını da bu işe zorladı. Eğer şimdi ağlayacağıma. Bu hali seyredenlerden birihayretle ondan sordu: Niçin o taş yağmurundan hiç bir ses çıkarmadın da bir gül demeti atılınca inledin? Bilmiyor musunuz ki. benim sıfatım da onun sıfatı demektir. Aradığını düşünde görmüştü. Biri gelse de kendisini övmek istese derdi ki: Bunu önce benim şu tuğlama. otuz sene idi ki bir şeyi kaybetmiştim. Üstünlük ilk davranandadır. R ü b a î: Ey ay parçası. Çaresiz herkes buna katıldı. ona dedim ki. felek bu halimi beğenmedi. ululuk artık ölmüştür. Ama benim bu haberimden hayret ettinse ben hakkın sıfatıyım. Derler ki: Hallacı astıkları zaman şeriat ulularının fermanı şöyle idi: Hallaç darağacına çekilince Bağdat halkından her biri ona bir taş atacaktır. Hal ehli olan bir kişiden nakledilen bu hikâye ise daha hoştur.sevgilinin cefası çok çetindir. Hastalıkta bile dışarı çıkarken tuğlasız durmazdı. Herkes bir kaç mancınık taşı atmakla beraber (M.

Kendi feleğinin çevresinde salınarak gezdin! Bilirsin ki." buyurmuştur. Onun işi gizli kalmaktır. Sen kayboluyorsun. vah müridim! dersin ama o senin müridin değil sen onun müridi oldun. Ama canlı olan bir mahlûk suç işlemekten nasıl kendini korur? Çünkü burası onun yeri olduğunu bilmektedir. gölgeden kaçar. altınları gönül hoşluğu ile veriyordu. O sana Yasin okuyor. 313) Bana senin akik gibi dudağın gerek. Ama hâlâ arzusu vardı. Nasıl ki Kuran'da "Her şeyi bilici olan Allah onların imanlarını sınar. zaman zaman ayaklanır. dalgıçlar da batıp çıkmaktan aciz kalırlar. içinden altın çıkarırlar ama o yetim incinin ocağı. Ansızın battın ve görünmez oldun. peki. ileri gitmeye imkân yok. yoksa hemen geri göndermeli." (K. Onu burada sınayın. En iyi Bir ge'nç Kuran öğrenmek istiyordu. kuvvetimiz ve varlığımız Kuran'dır. kamerin ne yeri var? . vah şeyhim. derler. ticaret ederlerdi. Herkesin kendine göre bir günahı vardır. işte onu burada tecrübe et kf. Öteki bezirganlar da onun parası ile etrafı dolaşır. Bezirganın biri bütün malını harcadı elli defa memleketinden dışarıya sefer yaptı. 312) canının sıkıntısından yemek yemiyordu. Birinin günahı sarhoşluk. Sen ona ne yapayım diyorsun! O teslim damarı kayboldu ama altın damarı yerinde duruyor. Eğer köprü geçerse ne iyi. senin verdiğin altınlar da şu halının altındadır. üzüntüsünün sebebini sordu. Öğretmen. Ama bir gün geldi ki verecek altını kalmadı. ancak içinden bir şey çıkaramazlar. altın damarına kayıp diyorsun. anlayasın. Bu ancak seni sınamak içindir. köprü üzerinde ayakları titrer. Ancak başkalarının parası ile ticaret edenlere falanın sofrası seferdedir. Geri dönmeye imkân yok. Bir öfke vardır ki. Çok zahmet çekmiş. Arapça beyit: Veki'a beni korumamasından şikâyet ettim. ahvali anlatınca ihtiyar güldü.dedi. can ile beraberdin. Kuran'ı ezberlemişti. Onu evine götürdü. işte bak bütün paraların buradadır al dedi ve oradan ayrıldı. bazan da gizlenir. O sırada bir ihtiyara rasladı. madeni belli değildir. Eğer o hatırayı kendinden uzaklaştırmamış olsaydın öğüde muhtaç olmazdın ve zahirde senden köprü geçmez bir merkep sıpası istememize bile lüzum kalmazdı. Oğlumun altına ihtiyacı yoktur. öğretmene karşı şu şartı ileri sürdü: benim babamın adeti her sahife için bir altın vermektir. dedi. sedefleri dışarı çıkarırlar. Baba (M. Şeyh ayva yer. Beyit: (M. Genç öğrenciye Kuran'ın sırlarını öğretiyor. ama arkadaşları köprüyü geçtikleri halde o geçmez. Kuvvetli ihtimale göre su içindedir. misafir etti. Onu sürersin. mülkümüz. Kuran okuyan öğretmen kimdir? Diye soruyor ve Allahya yalvararak Kuranuzmanı veAllah adamı has kullardan bir öğretmenle tanıştırmasını diliyordu. bir yetim inci çıkarmak umudu ile durmadan para harcarlar. ihtiyar sizin o öğretmeniniz benim oğlumdur. Ezberindeki her âyeti ona tekrar ediyor o da şöyle oku böyle oku diye düzeltiyordu. Mısra: Nihayet kedi delik başlarından ayrılmaz.60/10) buyrulmuştur. öğrenci. Bizim altınımız Kuran'dır. Biz Kuran'ı böyle öğrenmedik ki ondan başka bir şeye muhtaç olalım. dünyayı canına bağlar. onun haline uygun düşer. gerektir ki biraz yük taşısın. Ne olursa olsun dedi. O da günahları terk edeyim diye beni uyardı. Baba üzülüyordu. Toprak vardır ki. Bunlar paralarını dalgıçlara yedirirler. "Kuran'ı güzel ses ve ahenk ile okumayan bizden değildir. işe yeniden başlamak gerekli. Ansızın Bağdat'ta bir öğretmen haber aldı ve derhal yanına gitti. Hazret! Peygamber. o da. yaramazlıktır. Ötekinin günahı da Allahdan uzak kalmaktır. şekerin ne faydası var? Bana senin cemalin lâzım. Çünkü o bir aralık seni yol ortasına kadar götürür. Kuran öğrencisi baktı ki ömrünü boşuna harcamış.

Hazineden anlayamayan yalnız onun sözünü işiten ve gören kimse için hazine ancak bir armağandır. Şehvet nereden geliyor? Ancak bir kimsenin yüzünü kapıyan şu zümrenin zihnini bulandırır ve der ki: Kendini göster de hatırından şu düşünceler çıksın. kendisini kabul etsinler. o da bizim dengimiz değil. Hatıra gelen bir şeyi yapmamak veya geciktirmek nedir? Gecikme.Dalgıç nihayet işin sonuna bakar. bizim ölçümüze göre başımızda değil işin garibi bizim yükümüz bineğimizin yükünden daha ağır Dilberlerimizin cemali. Gönlümü orada görürsen. yardımcı gibi kullanıyor. Ama bugün kendimden ayıramadığım içimdeki pislikleri ne yapayım? Şah bu attan aşağı inmek istemiyor. Beyit: Ana ve baba. Hele bir kere daha dal. hem de cismanî kudretler vardır. 314) Yel esti. ancak eşeğin köprüden geçmediği zaman olur. evlâtlarını incitmezler ama Akıl ve ruh velilerdedir. şeytan nasıl Allah kılığına girebilir. Şiir: Ey sabah rüzgârı. Rubai: Aşk. elinden gelirse bir gececik onun yurdundan geç! Gönlün isterse. O sümbül (saçlarla) gül (yanaklar) atlarların neşesini kaçırdı. sen ise hep onunla diz dizesin. Allah kılığında da görünür ki. güzelliği söz konusu olunca. askerini toplamış. Onun kitabından yüz Bayezid'in künyesi okunur. gül yapraklan mey tiryakilerinin başlarına saçıldı. Şah ise. Onda hem ruhani. O mest nergis (mavi gözler) ayıkların kanını döktü. benden onun tarafına bir selâm götür. Eğer oraya yetişebilirsen aheste git. de ki. Biz ona lâyık değiliz. . der. vuslat sana haram olsun! Ben böylece senden uzakta. hiç olmazsa ayağımda bir pabuç kaldı. Çünkü şeytan. Yenini aşağı sarkıtsa yüz Ebusaid (Ebülhayır) dökülür. o muhakkak Allahdır diyor. O adama dedim ki. yavaş yürü! Tâ ki. Şimdi bunların hizmetini ancak anasından ve babasından görmüş olanlar yerine getirebilirler. olaki o yüzbinlerce para değerinde olan sedefi yakalayabilirsin. Yâr geldi meyler dostların kadehlerine boşandı. zülüflerinin kıvrımları dağılıp da birbirine karışmasın! Rubai: (M. şeytan onu önüne katmış. O zaman onu kovarsın! Derler ki: Ayakyolunda Allah adını söylemek gerekmez: yavaş da olsa Kuran okumak yaraşmaz.

bunu Dicle'ye atın dedi. Acaba bir koku almadın mı ki. Muhammed dini harap olsun. Bu sefer de adam bir alay ayaktakımı ile dost olmuş. benim mahmurluğumdan yüzlerce küp parçalanır. senin çağında açıkça küfür söylensin. adamı sarayına çağırdı. acaba bu hoşa gitmeyen çirkinin değeri nedir? Şiir: Diyorsun ki. Can istersem. dedi. bu olur mu? diye Halifeye tekrar ısrarda bulundular. Götürürlerken Halifeye sordu: Benim hakkımda bu cezayı neden reva gördün? Halife halkın maslahatı icabı (Müslümanların selâmeti için) seni suya attıracağım.R ü baî: Gönül ararsam. Bir aralık falan kimse açıkça küfür söylüyor. halkı yoldan çıkarıyor. Bu senin hakkında uğursuzluk getirir. ölmek ne hoştur. dediler. senin semtinde görürüm. Ama ben bir imanlı kulumun Gönlüne sığdım". 315) Ey gönül git sonunu düşünenlerden ol! Yabancılık âleminde yakinlerden ol! Sabah rüzgârına binip dolaşmak istersen. Hele kılıç senden. halde benim maslahatım için benim selâmetim namına . anlamındaki kutsal hadis malumdur. Adam o. Bir kaç kerre bu isnadı tekrarladılar. Çok susuz kalırda su içersem. bunları doğru yoldan saptırmış dediler. Halife. Beyit: Ey cihanın canı. bundan daha şaşkın olsun. Halife işe ehemmiyet vermedi. Kâsede yüzünün hayalini görürüm. sonsuz bir olay var mı? Alemde hangi mihnete uğramış zavallı var ki. bu derece sarhoş oldun? Rubai: (M. saçlarının kıvrımlarında bulurum. yüz yüze gelince. Bundan daha başı dönmüş. Rübaî: Bundan daha perişan gönül hali olur mu? Yahut bundan daha başsız. Ey sevgili can. gerdan da benden olursa! Alemin güzelliklerine değer biçmişler her biri için şu kadar değer vermişler. Dervişlerin bineklerine ayak toprağı ol! "Göklerim ve yer yüzü beni kapsayamadı. Ayağına bir desti bağladılar.

biz de Muhammed'e (S. Başka biri benim nazarım Arşı de Kürsiyi de . vaz geç dediler! önce tekkede de anlayışlı olmuyorlar. Bahsi geçen Şehzadeler hikâyesinde de böyle oldu. o şaşırtıcı uğrular birer hırsız olmasınlar. Benim dilimle ben kaleye girdim veya Şam'a gittim dersen. Zeyneddin Sadaka dedi ki: Başlarımızı eğelim." buyuruyor. "De ki. (tanımadığı kimseye) bu zındıktır der mi? Kendi mektuplarını okumazlar da falan kâfir oldu derler. aklı ile tam içten bağlılık gösteren cennete girer. bir anda semaları ve yerleri dolaşırsın. Şimdi sen otur da söyle: O. 6) Nefsin yeri ancak ayak altıdır. Sen kimsin? Sen altı binden daha fazlasın! Sen bir ol! Yoksa onun birliğinden sana ne? Sen yüz bin zerresin ki. Dikkat et ki. Kâbenin damında namaz kılmaktan daha üstündür. buyurun herkes başını dizleri arasına koysun. bir zaman murakabeye varsın. Bunu yapabildi ise Cennete girer. huzura murakabeye varalım. Çünkü nefsi ile alışverişi olan kimse ne kendini ne de başkalarını düzeltebilir "EY RESULÜM! Sözü istersen açık konuş o gizli ve kapalı her şeyi bilir" buyurulmuş. Bir şeyhe dedim ki: Allah seni (M. o bir şeyler anlatmak ister. Kutsal hadiste "Lâilahe illallah inancı benim kalemdir. benim yanımda o ne derse öyle yapacağım. A) uymuşuz. O. "Allah arş üzerine hakim olmuştur" anlamındaki âyeti şerh eden gerektir ki. bırakmazlar. Ey şeyh sana renkten sıyrıl. Bundan ötesi ıssız çöllerdir. Kürsiye yükselirsin. adama acıdı. Bununla beraber vaizin öğütlerini o kadar çok tekrarlama ki halka soğukluk gelmesin. Bundan bir müddet sonra biri başını kaldırır. Gizli benlik duyguları onları bağlamıştır. 6/19) sözlerindeki hikmete bakalım: Kuran tefsiri yapıyoruz. (Mahkemede) hasım tarafın suçunu açıkça söylemesi seksen tanık dinlemekten daha iyidir. mümin oldu. Niyetiyle gönülden. Dedi ki: Bundan sonra. de ki Allah görücüdür. Bir parmak mesafe için yoldan kadın. ama içindeki Şehzadeyi göremediler. İsterse Kabe'nin damına götürsünler. ya kafestedir yahut kafesten kaçmıştır.A. Senin yanında benim o kadar itibarım yok mu? Bu sözden halifenin içine bir korku düştü. birdir diyorsun. Şimdi dışarı çıkayım. Bir parmaklık yoldan. Kalenin adını söylemek çok kolaydır.) "Tam içten ve gönülden Lâilaha illallah diyen mümin Cennete girer. Her kim benim kaleme sığınırsa selâmette olur. Yüzünü o ekmeğe çevirerek: Ey ekmek der eğer başka bir şey bulabilirsem elimden kurtulursun. 317) daha isdidatlı olsun. 316) cehenneme atsın! Keşke. Bunu kimin yanında söyledi? derlerse gerektir ki biraz kerem etsinler. hayır deriz. Arşa." buyurulmadı mı? Her kim bu tevhid kalesine bu Lâilaha illallah hisarına girerse. Ancak yolu ara. Muhammed'e uymak daha doğrudur. Rabbini de bilir. Burada huy huyun ne yeri var? yani kuş uçtuktan sonra gel gel demek neye yarar? Bir zümre vardır ki. Orada adil bir Sultan vardır. bendeki nurun Cehennem ateşi ile ne hale geldiğini. Sen nazar ehli ol. her zerrende) bir hayâl taşıyorsun. Ama her kim ancak bu kalenin adını söyler de geçerse. "Nefsini bilen. Konya'ya eriştikten sonra başkaca düşünceye lüzum yoktur. Bunu yapabildi ise Cennetin tam kendisidir. dedi: o zaman. Bir kerre dergâhın. kimse kimseye zulmetmez. her zerrende bir heves. Açıklansın da hiç anlaşılmayan bir tarafı kalmasın. bunu bilmek lâzımdır. Evet kâfir idi. bir şey söylemez.halkı suya at. sor yol bu mudur? diye araştır. yoksa zaten elimdesin! Onlar hep Ahad'e uyanlardır. Biri bu yoldan gelir öteki o yoldan gider.) Ahad'i (tek Allahyı) bulabilirsin ama Ahad'de Muhammed'i bulamazsın! Sofi evden dışarı çıkar. doğruyu eğriden ayır! Çünkü yol arada bir takım dallara ayrılır. yolundaki vaade hacet yoktur. hangi şey en büyük şahadettir. Muhammed'de (S. hırkasınınyenine bir dilim ekmek yerleştirir. Arşın. O bir parmaklık yoldan geri kaldın!-Üst tarafı yokluk çölüdür. Kafes demirden olmalı ki kuş uçtuğu 'zaman huy huy etmeyesin. Derler ki: Hiç bir Müslüman. Aksaray'dan Konya'ya geliyorsun. Kürsi'nin yüceliklerini-seyrettim.A. tekken var ama o doğanın şahı. der. dedi. sen doğru yol tarafını koru. işleri ya açık sözlerle konuşursun. Yedi renge boyanmış. Hazreti Muhammed (S. yahut yedi renkli hırka ile! Tahkik ehli kişilere feryad yaraşır. derler. Yoksa kimbilir onu nasıl öldürürlerdi." (K. (Tâhâ süresi. Cehennemin de benim nurumla nasıl karardığını görmüş olurdum." nüktesini de anlatsın. Bu. secdeye kapanmış insanlar görüyorsun. Bu sözde gizli bir hazine vardır. Öküz heykelini gördüler. Halk (M.

Çünkü şeyhin rahmet ve şefkati. kâh nazlanarak. bir çok ağırlamalar oldu? Köyün hocası koştu. Gönlümü dava ettin ama. o da iş böyledir. yiyebildiğinizi yiyin. Bu adam bizi daha ne zamana kadar aldatacak diyerek. Eğer şeyhin onlara karşı meyli kalmazsa bu sefer onlar Şeyhe itibar etmeye başlarlar. Ancak insanı hakka götüren de yoksulluktur. Fakat Zahid ne yapayım dedi artık iştaham kalmadı. bizden ne götürebilirsin? Aşkımdan hatıra ancak kapında bir altın tabak kaldı. fezadan sonsuz boşluklara daldım. yarına bırakmak olmaz deyince köylüler Şeyhin meclisinden ayak çektiler. Ben. herhangi bir sebeple öne geçsin. sonsuz rahmete bitişiktir. Artık kime hoşgeldin diyeyim? Ben zaten bunu istiyordum. belki de madenden de mekândan da kurtulma yolunu arıyorum ki.. Çünkü birzaman olurki. Köylüler. Köpeklere verin. Ben iğ istemiyorum. Mutluluk o kimsededir ki. Evet asılmışım. Haktan başkasından kaçıran yine yoksulluktur. Şeyh onlarda bir bozukluk görürse bunu kendi tarafına çeker. Şu bir kaç gün de bari bizim zahmetimizi çek! Çünkü ömrümüzün defterinden tek bir yaprak kaldı! Şehrimizde hatırı sayılır bir zahid vardı. balığı koruyan melekleri görüyorum der. 318) Gül ter içinde kaldı. Şiir: Ey sevgili bak bir kere candan pek az bir şey kaldı Bugün biraz daha derdimi çek! Ancak bir şafak vakti kaldı Güzel yanağının renginden gül fidanı gibi boyundan. çabucak evlerine koştular. Zahidin önüne ekmek ve yoğurt getirdi. Bir gün kırlara doğru yollandı. der. Hatta bu öküzü. Artık altınım gümüşüm kalmadı. 319) O zaman kendilerinden de sebepten de vaz geçer ve şöyle söyler. Geçe yarısından sonra gelen köylüler de kebapları yaptılar. sofraları döşediler. B ey i t : Gülden değil dikenden hoşlananlara Mimber yaraşmaz darağacı yaraşır. ay da sıkıntı içinde. onlara varlık yaraşır. (M. Zahid ve müridleri çok yorulmuş ve acıkmışlardı.. asılmışım ama sevgilinin tuzağında asılıyım. O. Ansızın bir köye geldi.sanki (M. Çok aç oldukları için iştiha ile tatlı tatlı yediler. insanı Haktan kaçırır. kebaplar hazırladılar. halka götürür. ondan başkası benim işime yaramaz. Belki ancak Hakkın işareti ile ileri atılır. Bırakalım yesinler bunu. iki ayağından asılmış bir kuş gibiyim. kuzular çevirdiler. Rubai: . der gider. Başka biri de ben yer öküzünün sırtını. bir sebeple ve maksatla bir Şeyhe bağlanmıştır. zavallılığımdan başka bir şey göremiyorum. Ben her görüşümde kendi arıklığımdan. ansızın o bağlantı artık bir karşılık beklemeden olur. denizde balığı seyrediyorum. Yani bir yoksulluk da vardır ki. kah inkâr yoluna saparak ondan baş çevirdiler. kaba tabi atlı değildir ki. Nasıl ki başkalarına yoksulluk yaraşmaz. iki türlü maden istiyorum! Altın ve gümüş madeni. yolunda canımı da feda ettim. yiyemediklerinizi de köpeklere dökün. Bundan daha büyük söz olur mu? Üzerimizde bir hakkın kaldı.geçti.

" sözüne gelelim. demişsin!. Menekşeler öldükten sonra ırmak kenarında şarap içmenin ne tadı olur! Beyit: (M. Onda divânelerin sıfatını da göremiyoruz.' göreyim o dervişi. eşsiz ve tek olan Allahtır. Yani sayısızlık da sayının delilidir. Onu buraya çağırmayın. Nasıl ki.A. Başka bir toplulukta yine onu anlatmaya başladı.. dediler ki: Falan derviş senin arkandan hakaret etti. Halbuki bizimkiler böyle değil tamamıyla aksinedir. ben ruhum. Naiblerinden biri. hem de biziz. Hakkın hakikatina. Samed ulu Allahdır. Buyurdu ki: Şimdi onu görün. Oyunla ve gereksiz işlerle uğraştığını da görmüyoruz . O öyle bir mumdur ki. dedim. yahut ben cisim sen de ruhsun demedin! Başka biri bunu ben söyliyeyim. Burada bir kişi var ki. Nefiste şüphe vardır. bu çünkü kelimesi peltek idi. eğer hakkın hakikatinden haberin olsaydı "Ben Hakkım" demezdin.) yanına geldiler. Doğruca yanıma geldi ve sordu: Kadı Efendimizi niçin yermişsin? Bunu nasıl düşündün? Ne söylemişim ki? dedim." demeleridir. Şeyhe dedim ki: Yüz müridim var diyorsun. Akıllıların kısmetlerini arama yolundaki çabaları da!. "Nefsini bilen rabbini de bilir. ama ney gibi içimiz boştur İyi bakar ve kendimize gelirsek. Nihayet o miskinlerin işi ile uğraşır. o miskindir dedi. beraber ol! Kadı Bahaeddin'e geldiler." (ihlâs suresi. önce selâm vermeye cesaret edemediler. içi boş karınsız demektir. kendisi sayıdan olmayan Ahad'de bu sayıların delilidir. ben tek ve eşsiz Allahyım" demedi de. Eğer kalırsa.) bütün yüceliği ile Allahya şöyle yalvarırdı: Ey Allahm beni miskin olarak yaşat. Karnı boş olan. Namaz kıldığını görüyoruz. o da bunun eşidir. 320) Senin güzelliğin belâ tuzağında bizi avlayan bir danedir. dedi. Samed.. Hazreti Mustafa (S. Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. Ahmağın biri daima karları toplar. Şeyhin biri dedi ki: Yüz tane has müridim var ki açlıktan ölsem hiç biri bana bir ekmek vermez. hele bir gideyim. Bu onun eşidir. getirir su içinde saklardı. Şimdi tekrar. O zaman anlaşılır ki biz. hem bizden eksik. Allah. . Şu halde bu sözü söylemek "Ben Hakkım" demekten daha iyidir.Biz hiç bir hesaba sığmayız. İşimiz çok. miskin olarak öldür ve beni miskinler topluluğunda hasret. ama yine menekşenin işini görürler.keşke bir tek müridin olaydı ve ilâve ettim: Onunla da kaynaş. Efendimizin içine bir acıma duygusu geldi. iş o tarafta. Başka bir delil de Allanın varlığı hakkında onların sadece "Allah vardır.. Hakka ermiş olsan da. Menekşe filizlenmedikçe kokusu dışarı çıkmaz. o da. şu hitabta bulundu: "Ey resulüm söyle ki. buna batmıştır Kocakarıların âdetini koruyun! Yani ey sen. hep bizim pervanemizi yakar. her şey sen! der. Peygamberine niçin "De ki. selâmımı söyleyin ve deyin ki: Efendimiz senin yüzünü görmeyi çok arzulamaktadır. iç yüzüne eremezsin. ne Müslümanlarla kaynaşır. Bir gün bazı Sahabe (Peygamberimizin dostları) Hazreti Muhammed'in (S. eşek midir göreceksin. ondan şu ciheti soracaktı: sen niçin bize benzemiyorsun? Her ikimiz de aynı asıldanız yani sen cisimsin. dedi. fazlaca incitmemeye çalışın! Adamın yanına geldiler. Kadı öfkelendi. Yani mürşidimiz ve elimizden tutan kılavuzumuz diyor ki: Kocakarıların âdetini koruyun sözünü bir kocakarıdan öğren. O yani görünmeyen Allah. olmayana delâlet eder ki. Ey sevgili senin zülfünün zencirini şundan dolayı seviyorum ki O bizim divane gönlümüzün ayağına yaraşır.A. Madem ki her şey diyor kocakarı da bu herşey kavramına girer. Bir saat sonra onlara cesaret geldi. O miskindir. dediler. ne kâfirlerle uyuşur. 1) Çünkü dedi ama. iyi bir öğütçülük ediyorsun ama ötekinin elinde de uzun bir ney var.

Çocuklar birbirlerine Çüneyd-i Bağdadî'yi göstererek. o kimsede tesirini gösterir. Yine sordu: Ey Bayezid! Nereye gidiyorsun? Gideceğin yer Allahnın evidir ama şu benim gönlüm de Allah evidir.diye beddua ettikleri iblis. .bütün bu işler senin erdemli davranışının eseridir. Allah ise bin türlü yoldan kendini açıklamak ister. yüzümü hac yoluna çevireyim. Ama nereye Nereye gidiyorlar? Şairin dediği gibi: Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. Şu gelen Hızir'ın hürmetine Yarabbi beni kurtar! diye yalvardı. İste İblise inanç besleyen. hemen yerinden fırladı.A) kendisine zahmet vermemeleri hususundaki emirlerine uyarak fazla bir şey konuşmadılar. ailesine de dua etti. Bir aralık mecliste sessizce oturdu. ona güvenle bakan kimse muradına erdi. geceleri rahatça uyumaya bak! Önce daima çalışmak gerektir. işte bütün gece Allah yolunda uyanık duran adam. Şeyhe dedi ki: Rindler gibi geldik. O paraları bana ver! Bayezid yerinden fırladı para çıkısını kuşağından çözdü öperek Şeyhin önüne bıraktı. Çüneyd bunu işitince.A. Karşıdan gelen yolcu ayağına yapışarak onu kervan kafilesine ulaştırdı. yaralandı kafile gitmişti. Hazreti Peygamberin (S. . Tövbe eden ve hacca gitmeye karar veren bir adam. gönlünü birlikte bağışlar. Bahtiyar odur ki. (M." buyurdu. olmaya ki onların zannını yanlış çıkaralım. Bir saat sonra da adamın Hazreti Peygamberi (S. (M. bu sana. dedi.) de susuyordu. Ama bu ev yapıldıktan sonra hiç bir zaman buradan ayrılmamıştır. Hazreti Peygamber (S. Sıkıntı ve kalabalık çoğalınca gönül penceresi açılır. Bir mürid geldi. eşek midir göreceksin. Uyanıklık önce Çüneyd'in canı gibi idi. hacca gideyim diye düşünüyorum ama seni böyle ayaı bağlı bırakmak da elimden gelmiyor. dedi. Hazreti Peygamber (S. gözünü. Allah evini ziyarete gidiyorum. kim olduğunu söylemezsen yakanı bırakmam! Kurtarıcı cevap verdi: Bana İblis derler.Allah erleri kendilerini gizlemek yolunu araştırırlar. Derviş ona sordu: Ya Ebayezid? nereye gidiyorsun? Bayezid cevap verdi: Mekke'ye. O susuyor. Ona "Senin üzerine bir ışık saçıldı.sana lanet olsun. Ama kapalı olunca geçenlerin seslerini işitirsin bir zevk duyarsın. Bayezid-i Bistami (Allahnın rahmeti üzerine olsun) daima hacca gidiyordu. Vardığı bu şehirde önce oradaki şeyhleri ziyaret etmeyi sonra da başka işlerle uğraşmayı âdet edinmişti. büyük bir saçıdır. Onun mabedi de gönüldür. diyorlardı. Şimdi (M. Ey Hoca! onların içinde bir şey olmadığı için böyle rahatça konuşurlar. Sonradan dediler ki.Kendisine iltifat göstererek Hazreti Peygamber'in (S. Adam bu kurtarıcıya sordu: Eşsiz Allah hakkı için söyle sen kimsin ki. O umutsuzluk içinde uzaktan bir yolcunun geldiğini gördü.A. sen çok zayıfsın. Halbuki onun tövbesi daima incittiği karısının Allah'ya yalvarışının hayırlı bir sonucu olmuştu. Şeyh tekrar söze başladı. o geceden sonra sabaha kadar uyanık kalmayı adet edindi. O evi yaptırdıktan sonra orada hiç oturmamıştır. Çünkü kadıncağız erken bir seher vaktinde öyle birah çekti ki. bereketi.A. O gece kocası bir düş görüyordu. Kadın şu cevabı verdi: Yabancılık günlerimizde birlikte yaşıyorduk. Kim olduğunu söyleyemem. Onun sevgisini. Ulu Allah hem o evin hem de bu evin sahibidir. ağlamaya başladı. Şimdi tam birbirimizi tanıyıp anlaştıktan sonra ayrılığın ne yeri var? Ben de hacca giderim. 321) Adama hem gelişinde hem de gidişinde gönül alçaklığı gösterdi.) yerinden kalktı. günahlarına tövbe etti. Bu etten yapılmış dört duvarın müderrisi büyüktür. kendisini görmek hususundaki derin arzusunu açıkladılar. hiç kimse. Çocukların kitaplarında. Yazıklar olsun onlara ki. Kasıtsız olarak biri kapıyı çalar.A. artık ben aile hayatından vaz geçtim. Şeyh şu cevabı verdi: Allah dilerse sizi ve bizi rindlik makamına eriştirir. Karısına. istemesen de pencere açılınca her geçeni görürsün. Allahnın sekiz yönlü gözü vardır ki.) ziyarete geldiğini gördüler. Allah elçisine imansızlıkla bakanlar da bu halin aksine olarak Ebucehil gibi düşkünlük ve perişanlık içinde yollarını sapıttılar. imanlı kişilerin inançları. Daha önce her gün gece yarısına kadar uyumazken. Nasıl ki bazı Allah erleri "Kalbim bana Rabbimden haber verdi" demişlerdir. gönüllerini vermezler.) selâmını söylediler. nerede ise evin tavanını tutuşturacaktı. "Ondan gizlenmeye" güç yetiremez. 322) Çölde erkeğin ayağına bir Muğaylan dikeni saplandı. O hep susuyordu. O ses çıkarmadı ve kızardı. gözlerini verir.kapı açılır. 323) bak ki. Basra'da bir dervişin yanına uğradı. Bizim medresemiz budur. sonra şöyle dedi: Bunu neden merak ediyorsun? Nihayet belâdan kurtuldun dileğine kavuştun! Hac yolcusu: Allah hakkı için dedi. Bugün olaki. Yanında ne kadar yol harçlığı var? İki yüz dirhem. ilerisi yokuş olmasın! İstesen de. Öyle ise kalk yedi defa benim çevremde dolan.

nasıl ki yine Ulu Allah. bana o sırada babam ah ey oğul! dedi ve gözlerinden iki ırmak gibi kanlı yaşlar boşandı.daima incinen ve hiç incitmeyen biri varsa o da ancak eşektir. Gördük ki altımızdaki Arap atıdır. Kel. oturur." demek doğru olmaz. Benim için de incinmenin hiç yeri yoktur. Bu dünya evi. ben sana demedim mi. 71) hitabını işitmiştir. ondan kızı istedi. (M. bu gün şu varlık tozundan silkin! Sen kancık huyluları tam olarak bilmiyorsun. Kancıklık senden uzaklaşmıştır." (Aynı âyet) buyurduğu bal meydana gelir. Padişah benim kızım yoktur dedi. Çünkü o şunu yap. falan kaleden gecesiniz! diye öğüt vermişti. "Onda insanlar için şifalar vardır.Bu tozlar kaç defa çekildi." deniliyor. Yani senin konuşman boştur. .A. çarh vuruyorlar. Onda katlanma ve hoş görme son kertesindedir. kutsal hadisinde "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamadı ama ben bir mümin kulumun gönlüne sığdım. içimden kovarım.. Isa Peygambere Allahnın oğlu diyen Nasranî'den Hıristiyan'dan daha beterdir. (M. kınama gibi duyguları atar. Onun aş evinde çuvallarla tuz sarfolunurdu." buyurmuşlardır. Bu yermelerden.Artık üst tarafını hesap' . ötekilerine karıştı. O hal içinde başka bir şey de söylemek istedi. Ancak yeter ki kendisinde varlığından biraz bir şey kalmış olsun. Biri geldi. Orada anlatılması imkânsız olan bir dilber sureti gördüler. olmaz" demek kutlu düşer. Üçüncü defasında kafasına bir nacak darbesi indirdi. Padişahlar için "Hayır. Yanıltma mı yapıyor? Herkese "Göreceksin. ben yoksulum yoksullarla düşer kalkarım. iş o iştir ama herkes bu cinsten olsaydı! Ben şöyleyim." (K. Ama bu saltanata rağmen zenbil satar.. Benim bedenim ise hoş duygularla doludur." buyurmuştur. aman sakının. Yani kalk. sözden ibaret olan ben de harflerle birleştiğim için kara yüzlü oldum. gönül dediği nihayet bir et parçasıdır. iki şehzadenin başı da aynı hendeğe atıldı.olmaya ki. ev ve bütün şehir halkı onun çevresinde dolanıyorlar. nasıl ki Hazreti Peygamber (S. Bugün beni daha ne zamana kadar yüzü kara bırakacaksın? Mayası olan herkesin mayasını Allah elçisi geliştirir. O bal arısı insanla beraber Allahnın "Her türlü meyveden yeyin!" (Nahil sûresi. derler.A. Hazreti Peygamber (S.) benim elimde ne var? ben ancak Allah'elçisiyim buyurdu. sen yemeğini ye. kele demiş ki: Bana derman bul! Öteki kel de şu cevabı vermiş: Eğer bende derman olsaydı kendi başıma sürerdim. 325) Biri geldi. Hem kim onu ister de ondan bir nişan getirmezse kafasını uçururum. namaz değildir.. şuraya koy. toplu geçinmektir. büyük savaşa başladık. arı yere yuvarlandı çırpınmaya başladı. yatıştı. yapmaktan çekindiğin şeyleri yeme ve yapma! Ademoğlunun kara yüzlülüğü yüzünden. bu hendek tamamiyle dolmuştu. evin tavanını göremedim-. Kızı isteyenlerin başları bir hendeğe atılmış. Allah da ona: "Sen sevdiklerini doğru yola yöneltemezsin.et. ne fena olay! Utanmıyor musun? dedim. Kasap kaç kere onu ete konmaktan vaz geçirmek istedi ise de aldırmadı. Bir kaç yoksulu yanına alarak onlarla birlikte yerdi. Kasap. Üst tarafı hep ruh olmuştur. Çünkü varlığım kalmamıştır. 324) Yemekten korktuğun. ama ağzı kilitlendi.) savaş dönüşünde "Artık küçük savaştan döndük. Niçin dış sıkıntılarını kendime mal edeyim. toprak üstünde otururdu. onlara. Yukarı baktım. Madem ki erkeği tanıyorsun. Köpeklere birer kemik atarsın uğraşsın dursunlar. erkekleri de tanımıyorsun! Firavunun sihirbazları gibi sana erkeklik kudreti bağışlanmıştır. Bunu herkese söylemek nasıl doğru düşer? Anadan doğma köre "Göreceksin. İnsan bedeni de başka birâlemin örneğidir. yola getirir. kâfirden daha sapkın. diyen gafil kişi. diye homurdandı. Eğer o öğüdü vermeseydi onların da oraya uğramak hatırlarından bile geçmeyecekti. dilediği yere konar. sövüp sayma.. (Bilki) böyle hatalı gören herkes erkekliğe lâyık değildir. iki şahzâde bu yolda başlarını verdiler. Kerametleri arasında bir nur gördüm ki hiç bir dille tasvir ve tavsif edilemez. Dudakları uçukladı. ah! dedi: Tatar akıncıları yetişti. Burada Allahnın kalp. Ancak Allah dilediğini hidayete kavuşturur. Arıyı görmez misin. Altında falan Padişahın kızı diye adı yazılı. oradan gitti. Şehzadeler gittiler. incinme varlıktan olur. Halbuki şöyle demek gerektir: Ey Ulu Padişah! O testiyi al. 28/56) dedi. sert sözlerden maksadım şudur ki: O sertlik ve kabalık onların içlerinden dışlarına çıksın da onlara bir ziyanı dokunmasm. Bu topluluğun büyük savaşı. Yarabbi! derdi. Karşılık verme. Büyük savaş nedir? Oruç değildir. Bu kadar zamandır kurbağalık davası güdüyorsun. şöyle yap yahut şöyle yapma derler. her yere konma. Tufan'dan niçin bu kadar titriyorsun? Ördek olababildinse keyfine bak! Üç oğlu olan o Padişah. insan bedeninin bir örneğidir. Şüphe yok ki her ne yerse yüce Allahnın. bunu yapma diye emreder. başını bedeninden ayırdı. Ey Allahm.ben böyleyim diye benlik davasına kalkışanlar beyinsiz kişilerdir. ama maya olmayınca neyi yola getirsin? Gördüm ki.

bizzat onda buldu. Biri o mümin değildir dedi: Münafıkların başkanı o idi." (K. Bizim tefsirimiz bildiğiniz gibidir dedim. sanki bütün Peygamberlere göz kırpardı. çünkü sen gönlümün huzurusun! Ben de. Cebrail bile. Ne Muhammed'den. "Araştırmak dindir. o zaman içeriden iki yüz yerden yüz bin söz kapısının açıldığını tekrar kapandığını anlatmaya başladı.)'ı Ebu talib besledi. hele. hayır. sormam. Aşk gelince onların parlaklığı kalmaz. gitmem. onun aksini meydana koydu ve ilâve etti. senin kendini kurtarmandır. Bunu inkâr eden benim nefsimdir. Asıl gerekli olan şey. Bütün bu yaslı hali ile bana. Bana cihanı dolaştırsan o tarafı hiç istemem. Bana Kur'an-ı tefsir et. "Allahm kavmini doğru yola yönelt!" diyen Peygamberin yalvarması ancak Allahya uymaktır. benim varlığım bile hana zahmettir demişti. ne de başkaları bilir! Bazı âyetleri tefsir etmiyorlar. bu nasıl oluyor? . madem ki beni böyle vasıflandırıyor ona bir soru sorayım dedim ve şunu söyledim: Bu söz bana ikilik getiriyor. Katır deveye dedi ki: Sen pek az başa geçiyorsun. yüce sıfatlarını o terbiye etti. Bunların açıklanmasında ve Peygamber sözlerinin anlatılmasında. dediler. Şam'da Heratlı Şahabeddin riyazetten o kadar yanıp tutuşmuştu ki. bize niçin baş ağrısı veriyorsun? Hayır diyor. Nasıl hoşa gider mi bu manzara? Bilsek ki hoşluk denilen şey dostlar derneğindedir. o zaman birer birer aralarında bir sevgi belirmeye başlar. o sözde yoktur. Hava bal ile bu cisim arasına girmek için yol bulamaz ki onu bozabilsin. ama asıl işin çetin tarafı da odur. Müslümanlığı örtmektir.A. Bu Şahabeddin ile hiç kimse halvete girmenin yolunu bulamazdı. Allahyı bilen kimsedir. Yani gerekli görmüyorlar. Bir saat başını önüne eğdi. derdi. dedim. Üçüncü çeşit yazıyı da ne kendisi okur. bir kalabalık toplandı. Bana Allah elçisi hazreti Muhammed'in (S. bu küfür söz ve yanlış anlayış. Ben de kendi kendime dedim ki: Sana o sayıları pek az olanlardan sorayım da buradan başla." Ben. Hazreti Muhammed'i (S. Allahya ant içerim ki. 56) anlamındaki hitapta da bir işaret vardır. yüzlerini gösterirler. kendini kurtarır. Orada gördüm ki. Bana demişlerdi ki: Yetmiş yaşındaki bir kâfir eline bir desti su verir. sen gel dedi. o bengi suyu içen. yani önde yürüyorsun.A. Bu konuda ne dersin diye sorarlarsa.Allah velilerinin sırlarını bilenler. Derler ki: Melekler kıskançlıklarından onun yüzünü halka çevirir." (Kasas sûresi. Nihayet en düşkün biri varsa o da benim. Demezler ki. onların kitaplarını okurlar. Birbirlerinin yanlarında salınıp gezerler. hem de başkaları. "Sen sevdiğini doğru yola yöneltemezsin. bana zahmettir. Bir gün de. dadı ile kız ve nihayet nişan göstermek gibi fıkralarda.Bütün bu hikâyelerle huzurunuzu bozmayayım. 327) Nihayet benim soruma geldik. Böylece kalacağım. şu anlamdaki âyette buyurulan. nasıl olur da sözümü anlamaz? Bir yazı üstadı. "Araştırma Müslümanlık değildir. Yoksa bin kitap da okusam yine karanlıkta kalırım. bu bir yanıltma (Safsatadır) dedim. Birini yalnız kendisi okur başkası okuyamaz. bana önce Allahnın (M. Gönlünde öyle bir şey vardı ki açıklayamadı. halk ile oyalamak isterlerdi. ne de Allahdan söz açarız. O bir bahane buluyor ve istemiyor? "Fakat bir çokları bilmezler. 326) kendi kitabı (kalb) gerektir. Söz söyleyen benim. Yoksa bu nükte ilejlgili âyetler de vardır. Ama hiç kimse kendini suçlamaz. O belki bizim bilgisizliğimizden ve hayal kurmamızdandır. altın öküz heykeli. falan münkir olmuş. Ben Levhi Mahfuz'a (Gizli levhaya) kadar levhasına baktım gördüm ki. ötekini hem kendisi okur. birbirlerine Pehlevî dilinden manzum sözler yazıyorlar. ne de başkaları. (M.) kitabı fayda vermez. Herkes bir hayal karıştırarak o sözlerin sahibini suçlar. bu yönden de söyleyecek sözü yoktu. Niçin kurtarıyorsun? Yani bu kolaydır. ama bunu ne ben bilirim. Yoksa üstünde lütuf deryasını nasıl dalgalandı-rırdı? Rastladığı herkesi Allah kulları ile birlikte düşünen. Bir şeyi bal içinde saklarsan taze ve hoş kalır. Ona diyorum ki: Münkirlerdensin! Git kendini kurtar. Ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir. 63/7) anlamındaki âyete göre de o Müslümandır." derim. üç türlü yazı yazardı. Burada ben de kendimi inkâr ediyorum. Bu sözün açıklanmasında sonuna kadar konuştu ve dedi ki: Böylece kendilerine ikilik gelen bir zümre vardır ki kuvvetli olurlar Ama bunlar pek az kimselerdir. o imanı.

Davacı on sofiyi birden getirdi. bir gün bir şeyhin yanına vardılar. gerçek dostlara karşı çok alçagönüllüyüm. Allah Peygamberine şöyle öğüt veriyor: "De ki. sevgili ve herkesin kıblesidir. nihayet ben helâl süt emmişim. Böyle değerlenir." (Bakara Sûresi. şu işittiğin şeyi kimseye söyleme! Adam bin altını alır ve şöyle bağırır: Biliniz ki vezirin çıkardığı bu yeli ben çıkardım. Sanırsın ki bütün varlıklar onundur. arzular dünya güzellikleri. boyumun yüceliği. kendini göstermez. sevgiler koparan güzel! Ey Allahları. âyette. deyin! Bu bir tuzaktır. Yoksa boşuna girmiş oluruz. Bazı vakitlerde maksat mâna da olur. ayrılmaz bir sıfat değildir. cevap vermem. Herhalde aranızda bir olay geçmiştir ki. Birisi başka birini dava etmişti. Söz. Ayaz'ın içi de hep Mahmud'dur. 282) Duyurulmuştur. görelim de gelelim. önce onu elde edin o zaman biz hazırız. Dedi ki: Seninle birlikte olmanın faydası yok. 329) Bu da öylece yüzü örtülüdür. dersiniz ki: işitmedik ki. içerde uyumuştur. Eğer derlerse ki: O buradan geçiyordu. evet. Şimdi bize. Onun piçliği. Evet hiç bir kimse yoktur ki. Kendisinden tanık istediler.öfkeleniyorum. Eğer üstat o taraftadır derlerse. Ancak üzüntülerini gidermek için hikâyenin dış anlamına bakmamalı. Dedi ki: Görmek. Şahap nasıl kâfir olabilir? Eğer bu bir nur ise. "Sizden iki erkeği tanık getirin. bana on defa selâm söyler. O bir yere gitmez. Benim öfkeli zamanımda. Sen haramzadesin. yani. Allah. Ama ne içten kurtardın. Allahm bilgimi artır" diyor. başımı eğer. Mahmud'un iç âlemi hep Ayaz'la doludur. Eğer Öfkelenir de kaçarsa. Kendimi sağır yerine koyarım. dediler. onunla yüzünü kapamaksızın bir nefes alabilsin. deyiniz ki: Yanımda üstadım. piçsin! Katır piçliğini benimsedi. içeriye girmezsiniz. ak'ıl kâfirdir. derlerse. beni rüsva ettin. ancak onların iç âlemini görebilmektir. Vezir birine dedi ki: Bin altın al. çok hoşa giden şeyler. Felsefeciler. Çünkü o mal. dediler. Davacı: Efendimiz. haydi demek lâzım. akıl hükmündedirler. Şeyh şöyle dedi: Biliniz ki siz nifak içinde yaşıyorsunuz. Benim gönlüm için bu bilgiyi öğrenme! Akıl buraya nasıl sığar? Burada akıllı kâfirdir. o hatıraya ziyan verir. Şeyhi gerçeklediler. iki görünmüştür. dediler. Şeyh sordu: Kaç yıldan beri birbirinizle dostsunuz? Birkaç yıldan beri. Ama Şems'in yanma gelince de dolunay gibi olur. Şu hikâyeyi anlatmaktan maksadımız da yine hikâye işidir. Ben öyle herkesi iğneleyerek incitenlerden değilim. Söylediklerimi anla! Eksik tarafını düşünüyorum da . Evet. bana göre çirkin ve iğrenç şeylerdir. cevaptan men edersek Allahnın sözü değişiktir: Beyit: Ey sevgileri. Güneşin önünde (Şems'in huzurunda) Şahap kâfir olur. bir tanık daha getir. dedi. niçin bulunmuyorsun? öfkeli vaktimde. Akıl nasıl küfür olur? O köpekler Şahabeddin'e açıkça kâfir diyorlardı. Evet dedim. niçin gelmiyorsun? Ben niyaz ehli. örtünür. kabul etmem. Hey hey. Nasıl ki "Örtmek imandandır" buyuruldu. Halk için. Murad. Kadı. Ben böyle bir yoldaşla nasıl yarış yapabilirim? Bu gün dileklerimizden biri şudur ki: Eğer sizi bir yere çağırırlarsa. Kadı şu cevabı verdi: Bu on kişi bir tanık demektir. haramzâdeliği kalmadı. yüksek her tarafı görebilirim.Deve cevap verdi: Evvelâ benim üzerimde fazla bir yük var. öz ve halistir. Nasıl dersin ki. belki hikâyenin suretinde bilgisizliği gidermelidir. sonra bedenimin iriliği. geçerken kendisini orada bir bağa götürdük. hep hoş geçindik. Öfkelenmek gerekirse öfkeleniriz. Asıl surettir. Murad (istenilen) da budur. Tersine de olur. çok kere ben de kaçarım. benim bir bakışım bütün varlıkları kavramıştır. söz yerine geçer. selâm sana! derim. Başkaca mümkün olan şeyden sormak yok. Ama başkalarına karşı da çok . o zaman bağın kapısına kadar gidersiniz. Şeyh dedi ki: (M. içinizden biriniz gönülden hoş görmemiş veya beğenmemiştir. inkârında idi. Dostlar yine. asıl olan mânadır. dediler. Allah inciten sevgili! (M. 328) işte o beğenmemezliği korkudan dile getirmediniz. Çünkü haramzâdelik. gözümün keskinliği sayesinde yokuşun başından bakar inişin sonuna kadar alçak. mürid yani dileyen odur. Derler ki: iki arkadaş yıllarca birlikte yaşadılar. her ikisi tek bir isimdir ki.bu ağırlık bırakmaz ki önde gideyim. ne de dıştan. Şeyh tekrar sordu: Bu zaman içinde aranızda hiç bir çekişme olmadı mı? Hayır. Ancak bir kimsenin dileği veya mutluluğu için olursa. her şeye katlanırım. kılavuzum olmadan gidemem. Ben on tanık birden getirdim. Onuncu defadan sonra. Bunlardan yüz bin tane getirsen yine bir sayılır. dedi.

Sahabeden bir kısmı onun ahvaline dair birçok sorular sordular: O da cevap verdi. o pek aşağılık kertede olan eşeklerde olur. yoksa Hızır mı idi ? Nasıl mahlûk idi ki. Onun mazereti. Eğer benden sonra gelirse (M. yüzünü onlara çevirdi ve dedi ki: Sizler ne zamandan beri Hazret! Mustafa (S. Ömer'le bazı dostlarının onun halinden haberleri vardı. Hazret! Muhammed'in (S. Bir gün kendini soğuk ve tatsız bir kuruntuya kaptırmıştı.A. Seninle benim aramda bir şey kayboldu. Kur'an'da." (İhlâs Sûresi. beni on defa kucaklar da ben ancak ya bir kere veya hiç kucaklamam. sudan topraktan ayrılmadı. Bir ömür boyunca nasibini ancak o an içinde alırsın! O dakikayı sakın elden çıkarmamaya bak! . 1) kime işarettir? "De ki ben tek Allahyım. Öyle bir öfke gerektir ki. insan oğullarının eşeklerle ne ilgisi var? Nihayet arada bir fark olmamalıdır ki. üzüm pekmezinin tadı ekşi gelmez. dörtte dört murdar oldu. kendine değer vermedin. Bir dağın tepesinden büyük bir pınar. yahut hiç. O. gideyim. 331) onun işareti şöyledir. gönlü hoş olsun. yine Hazre-ti Muhammed'in (S. erken sabahtan ilk namaz vaktine kadar yolu şaşırmış gitmiştim. Rum ülkesine-'. der. sözü uzattılar.A. "De ki o Allah tek ve eşsizdir. fakat onunla fazla konuşmayın. Çünkü parmakla tutabilirsin. Artık ölümü göze alarak yukardan aşağı sekmeye başladım. gür bir su kaynağı akıyordu. Bizim sözlerimize karşı soğuk düşüyor. Ama onların sözleri. Peygamber dünyadan göçtükten sonra. "Kendimi kutlarım şanım ne yücedir. konuşmaları kalpte soğukluk yapıyor. Peygamberin sağlığında. nefsinin ve mizacının havası ile olmadığını söylediyse de anlatamadı. zaman zaman beyle konuşmak yaraşır. ne kadar mazeret gösterdi ise. 330) Şimdi bütün ömrü boyunca.) huzuruna erişemedi.) türbesini ziyaret etti. Nasıl ki. Biz de Cüneyd'den ve Bayezid'den konuşuyoruz. hayvan mı. öyle bir yerden selâmetle kurtuldu? dediler. Onlar daima Veys'i suçlamaya uğraştılar. Ama hâlâ evime ulaşmadı.A. Nihayet insan oğulları niçin ayrı ayrıdırlar? Ayrılık ikiliğe düşmektendir. ancak meyhanelerde olur. şekerin özü ve katıksız şeker olan nöbet şekerini yememiş kimseye. o medrese hocası bu noktada kalmıştır. o razı olsun. ben ona ya bir defa iltifat ederim. Nihayet Sultana ait olan av doğanının nişanını iyi tanı. öteki öfkeyi bastırsın. O havuz. Köye geldiğim zaman bütün köylüler gelip ayağıma kapandılar." deseydi o derece soğuk düşerdi.) işareti ile olduğunu.onurlu ve kibirli davranırım H. Bunu nasıl hesap edelim? Şiir: Kendini bir an için sevgili ile baş başa bulursan. Köylülerden bir kalabalık acaba bu gelen. bizim Allahlığımızı yüceltmektir.) ile düşüp kalkıyorsunuz? Her biri ayrı ayrı şu kadar seneden beri diye cevap verdiler ve dediler ki: O günlerin her biri bin yıldan daha değerlidir. kaplan mı yoksa başka bir şey mi. Bu Celâl'in hikâyesine benzer. Gönlünü henüz yıkamadınsa.A. ey bizim has kulumuz.Bana karşı hayranlık göstererek. Fakat bulunduğum mesafeye göre köy uzaktan bir yüzük halkası gibi dağ tepecikleri de birer çocuk gibi görünüyordu. Ama aralarında perdeler kalkmıştı. Şu hale göre. Demişti ki. Benden ona selâm söyleyin. Veys-EI-Karanî (Allah ondan razı olsun). Veys'in annesi öldü. Hele Balebek pekmezi daha tatlı olur. (M. Hazreti Muhammed'in (S. Bir gün diyordu ki: Padişahın ahırından zaman zaman nice' atlar geçti.Keşke üzüm pekmezi de tatlı olaydı. Böylece üç gün geçmişti." sözü nasıl soğuk olur? Bu sözde hiç ikiyüzlülük yoktur. Bunlar dediler ki: Ana baba ne demektir? insan Allah Peygamberinin katma varmakta nasıl olur da kusur gösterir? Biz ve dostlarımız bütün yakınlarımızı. Bu iş ise asla kadere uygun olmaz. Gayet rahat bir inişten aşağı yuvarlanmıştım.) sevgisi uğrunda öldürmeyi sivrisinek öldürmekten daha kolay sayarız. Dedi ki: Biz kendi kullarımızı ve akdoğanlarımızı sizin işleriniz için bu tuzağa attık. Rum ülkesine nasıl gidebilir? Şurasını bilmez ki. O işi de yine Allahnın ve peygamberinin işaretine uyarak yapıyordu. Bir gün kendi başıma yola çıkmıştım.-Uzun bir gecikmeden sonra geldiğini haber verirler. Veys. Onların bütün sözleri Cüneyd'den veya Bayezid'dendir. Nihayet Veys. Gizli sadaka ona verilir. On kere Mevlâna Celâleddin beni arar. ziyaret edememesinin sebebinin. mazeretini söyledi. Bizi değerlendirmek.A. Öte yanda ilerde bir cadde ve bir köy görünüyordu. Bir okkasını yerinden kaldırabilirsin.acaba bu Peri mi. Sultandan bir at armağan etmesini dileyeyim der. diye bakmıyorlardı. annesine yardım etmek idi. Büyük Sahabelerin hazır bulunmadığı bir sırada Hazret! Muhammed'in (S.

şimdi sen söyle. Dergâhın kapısında kan gör de sebebini araştırma! Sahabeler bu soruların karşılığını vermekten aciz kalınca. 333) Azizleri üç gün geri bıraktım. ne de senden izinsiz sofra kuracağız dediler. Allah adına ant vererek dervişler buraya gelsinler.soruları sormayacaktı. Bir şöy söylemelerine imkân olmadı. dedi. şakalaşıyorduk. Çünkü o bunu rüyasında görmüş ve vaktini bekliyormuş. işte onun bu sözü oraya bir daha gitmeme engel oldu. Senin buyruğun olmadıkça ne bir konakta ineceğiz. güzel bir yer gösterdi. mucizesi böyle idi. bir ağlama belirdi.) nişanı ne idi? Bir kaçı boyu şöyle idi. Herkesi götürdüler. Bazıları da. Baygın bir halde kendilerinden geçtiler. Adama dedim ki: Bir şart ile geliriz. Kölesini göndererek burada niçin beklediğimi sordurdu. Nasıl ki sofinin biri ekmeğe yüzünü dönerek. iki dizinin üzerine edeple oturdu. Bir kaç gün geçmişti. dediler. düğün ettiler. yemekler getirtti. Beni tanımadıkları süre içinde günlerimiz hoş geçti. Oyunlar çıkarıyor. o asla bu . Çünkü onlar da onun nişanını görüyordu. (M. Sofilerden bir kaç kişi bana Erzincan yolunda arkadaş olmuşlardı. Dervişleri üç gün konakladı. Karpuz mevsimi idi. dşdi. biz bu nişanlardan başkasını bilmiyoruz. eğer şehri ve yolu sözleşme ile aldınsa. Sen yolun kâhyası mısın? dedim. Hazreti Mustafa'nın (S. Veys dedi ki: Şimdi soruyorum sizlere. dediler. eğer senden daha iyisini bulursam elimden kurtulursun. gece gündüz şöyle ibadet ederdi. kuzular kesti. Adam bana alçakgönüllülük gösterdi. Veys cevap vermek için ağzını açacağı sırada on yedi kişi yüz üstü düştüler. ayrı düştüm. bulamazsam. Şöyle gönlü alçak. Üç gün iş aramaya gittim. Yolda büyük bir adamın gözü bana ilişti. böyle cömert.Çünkü böyle bir anı bir daha pek az bulursun. Bir gün beni gördü ve dedi ki: Nihayet beni şu çetin durumdan kurtar! Dostluk asla tek taraflı . Sen ne yiyorsan dervişlere de ondan vereceksin. Ama biz açız dediler. yiyecek bir şey bulamadılar. 3) hükmüne göre namaz kılardı. onun nasibi budur dedim. Ona dedim ki: Sakın olmaya ki sen iyilerini yiyesin de dervişlere Allah için ondan daha fenasını veresin. ama sana da nasip erişti diyerek ayrıldım. bana bu şehirde bulundukça her gün gel karnını doyur. gözle görmek gibi değildir.beni evine götürdü. Veys. bana haber ver. sen de aç isen gecikme! Keramet inkâr olunmaz. Bunlar beni kendilerine başkan seçtiler. Kulağımızı ağırlaştırarak. Beni tanıdıktan sonra da etrafıma toplandılar hep toy. diyordu. 332) Eğer sahabelerin uluları orada olsalardı. ne diyorsun diye sorar gibi elimizi kımıldattık daha çok yaklaştı ve ısrar gösterdi. Beni kimse çağırmadı. Şiir: Yüzümü zamane altını gibi gör de sorma! Bu göz yaşını nar daneleri gibi gör de sorma! Evin içinde neler olduğunu benden sorma." (Müzemmil Sûresi. ilmi şöyle idi. Bir nara atarak yere yuvarlandı. Bunları da sormuyorum. Kur'an'ın "Geceleri biraz kalk. Bunları da sormuyorum. demiş. (M. ben oracıkta kalakalmıştım. onları sormuyorum dedi. Onlara dedim ki: Nihayet orası yerinde duruyor o şimdilik elimizdedir. Dervişler için karpuz toplamıştı.A. Erzincan'a varınca dostlarda. Çünkü pek arıklaşmıştım. işitmek. Zaten hiç kimsede de dinleyecek hal kalmamıştı. ötekilerde de bir yufka yüreklilik. Hattâ senin emrin olmadıkça birbirimizden incinsek bile hiç bir şey anlatmayacağız. Ayağıma kapandı. dediler. dedi. Uzaktan bir bostan tarlasından bir adam eliyle işaret ederek sesleniyordu. Bunlara acele etmeyin dedim. şimdilik elimdesin. Yemek yedikten sonra. yüzü rengi böyle idi diye anlatmaya başladılar.

vereceğim cevabı kavrayacak kafa göremiyorum. Ama aynı o ruh âlemini Allahsal âlem sananlar da vardır. Elif nereye sığar. Halk ile onların anlayışları ölçüsüne göre konuş! Sonra onların zevklerine. Dervişliğin hırka ile ne ilgisi var ki. ona uyarlar. yüzümü sana çevirdim. Derler ki: Bazı fenalık vardır ki. parmak kaldırdı. beş yaşında bir çocuğa karşı bile yapsan o senin çocuğun olur. 115) buyuruyor. Beni niçin böyle perde arkasında bırakıyorsun? Hiç demiyorsun ki . Dervişin azığı yoksulluktur. her kimi seversem önce ona karşı sert davranırım. Kahraman olur. Bin kere de Müslüman olsan. öteki. Bir topluluk ruh âleminde başka bir zevk buldular. fakat sana cevap veremem. Allahm topluluğu ondan kaldır. Bu âleme niçin indik. Bu Şeyhlere sordum:"Benim Allah ile öyle bir anım olur ki. iyi ve kötü her şeyimle ona bağlanayım. Allahsal âlemden söz açtılar. orada söz nasıl yer bulurdu. 21) buyuruyor. Sana ne oluyor? Çünkü sen yoksun. bu nasıl olur? . Giremezsin. yahut onu kolundan tutarak Allahsal âleme çeken bir adam vardır ki. hayır. Belki ölümsüzlükte ölümsüzlüğe. ne de en yakın bir melek giremez. Bunlarda onun başlangıcı olmayan varlığı gizlidir. Sonradan yüz gösterecek devleti bekler. O yanıp yakılmanın rahatlığını ancak o bilir." (Haşir Sûresi. Bunlara Allahsal bir ilham yahut gönül çekici bir hal gelir. Yoksa niçin o fersiz bakışlarınla hep bana bakıyorsun? Orada bir şeyh vardı. ta ki her şeyimle onun olayım. Gönülden gönüle pencere vardır. 335)Hazreti Muhammed (S.olmaz. Aşağı indiler. Çünkü iyilik öyle bir şeydir ki. Hep yanar ve der ki: Keşke yüz göğsüm daha olaydı da her gün bu nur içinde yanıp tutuşaydı. Ben kendi gönlümün yandığını biliyorum.Allah. Sana saygı gösteriyorlar. Onu nereye eriştireceğini düşünür de başını o tarafa çevirir. 334) Çünkü bana öğüt verdin." buyuruyor." diyebilirdi? Hak nerede. tekrar tazeleneydi. "Ben Hakkım. Biri kapının önünde içeri girmek için hep ağlayıp sızlar.). Ancak er odur ki. neticesi iyiliktir." sözü ile işaret edilen hal. Allah birdir dedi. (M. sende. önderinin nasıl sabırlı olduğunu görür ve onunla başına gelecek belâya da katlanır. o dağı Allah korkusundan çökmüş parça parça dağılmış görürdün. Nün nereye sıyırdı? Biri. dostluklarına göre nazlan! Doğru söylüyorsun. örs oldum. neticede hiç de ölmez. dedim . Allahm ona dağınıklık ver diye yalvar! Ben topluluk içinde aciz kaldım. karmakarışık. "Eğer bu Kuran-ı bir dağ üzerine indirseydik. Zevkini ancak o çıkarır. Orada birini gördüm. (M. Her gün on koyun kesilir. derler. "Sanır mısınız ki. Her zerrede dağınık. yerleştiler. Benim bir adetim vardır. dedim yine sende o küfürden bir şey artık kalır. çaresizdir. Çünkü sen ayrılık âlemindesin yüz binlerce zerreden ibaretsin. bu nasıldır? Evet dedim. Dedim ki: Dervişin biri Hazret! Peygambere (S. Onun göğsü. Etimle. her yıl dokuz yüz bin akçe derviş hücrelerinde yatanlar için harcanır. Hele havadan gelen gelirleri de sayısızdır. ölümden korkmaz. Öteki de bir saat dışarı çıkmak için sızlanır hayır derler. Ulu. "Yoksulluk benim kıvancımdır" diyen yüce bir insandır.diye sorabiliriz. donuk âlemler var. Burada gerçi başka bir incelik vardır. o onunla öğünsün .A. sizi gereksiz yarattık. Onu dağ üstüne bile koysalar taşımaya güç yetıre-mez O nur yansılanır. peki sana ne? dedi." (Müminun Sûresi. aramıza ne bir mahlûk. saçılıp döküleydi. Hallacı Mansur'a henüz ruh tamamı ile yüzünü göstermemişti. bana öğüt vermeye kalkıştı.A. Yüce Allah. belki bin ölümsüzlüğe ulaşır. Hak ışığı önünde arıktır. sürekli olur mu? Bu ahmak şeyhler. Allahsına erişiyor. Yoksulluk da Allah yolunda dervişliktir.) dua ediyordu ve diyordu ki: Allah sana daima topluluk versin. Benim bütün varlığım. Hazreti Peygamber buyurdu ki: Hey hey bu duayı bana etme! Bana dua ederken. sana izin yoktur derler. bana göstermiyorlar. derimle. sen başka bir yerde uğraşıyorsun. dediler. Sürekli olmaz. âleme sığmaz. "Benim Allah ile öyle bir anım otur ki. ben nerede? Bu ben nedir? Bu ne sözdür? Eğer ruh âlemine dalmış olsaydı. Ben yüzümü hep sana çevirmişim. Yoksulluk nedir ki. Evet o Hak ışığının önünde yoksuldur. Yoksa nasıl olur da. Onun karşılığı olarak benim varlığımda bol bol senin varlığın yaşıyor. sen. senin bütün varlığınla dolu. Yani ben yüz orduyu yağmaladım.

Ruhu gelir." buyurmuştur. Dedi ki: Ne söyledi ise söyledi. her ne kadar dışarı çıkmasa bile." Bir de. şimdi tulum tulum boşalt! Kardeşi için kuyu kazan bir gün içine düşer. Bir gün büyük birtulumun ağzı açık kalmıştı. selâm sana." buyurulmuştur. kuluna vahiy yolu ile neler bildirdi ise. "Kendini bana göster" dileği. (M. gizli gizli Hak yolunda yürüsün. "Ben. seni yalnız buldum. Gerçekte cenaze namazı onu Allahnın bağışlaması demektir.derler. varlıktan her ne varsa hep orada idi. Biri malımı yağmaladılar diye şikâyet ediyordu. Adam. Kimi ruh ile ilgilenir. Hazreti Peygamber (S. herkes kendi halini anlatır. Davud Peygamber de bu nükteyi işaret etti: Davud. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarıyordu. Ben dostları olmayan bir dostum. Hele bir hadiste. O Allah adamıdır. 337) Tabiat ehli olmamalı. o da aynı cevabı alır. Musa ile Hızır'ın kapıştıkları başka bir nur daha var. "Allah. O işten hoşnut ve memnundur. Hades. Bir an dedi ki: Her peygamberin bir mucizesi vardır.Allah kelâmının mânasın söylüyoruz. çok kere gönül kırılır. Yine bir hikâye vardır: Biri balıktan bahseder. ancak gönül gönül olmak için çok kere böyle olur. gönül ehli olmalı. elbet de tersine ve yanlış söylerler. sen deve ile öküzü de birbirinden ayıramıyorsun! (M. iriliğini anlatırmış. Necim Sûresinin başından bu onuncu âyete kadar dışarı çıktı. parmak parmak topladın. Allah kalır. evet. sen balığın nasıl olduğunu ne bilirsin? Öteki ben bilmez miyim. Allahdan sordu: Seni nerede arayayım? Buyurdu ki. Haktan başka herşey orada idi. ruhları tenlerden önce yarattı. Ama Muhammed ümmeti için gerektir ki sözleri yorumlama bilgisi yeter derecede olsun. Hakka erişince Hakkın nurundan onun yüceliğinin nurunu görürsün. yani sonradan meydana gelen şey. Bir aralık Hakkın parlak ışığı gönülde yansılanırsa." buyurmuştur. bütün dostlar. dedi. Daha başkaları aklı ile. Kötülük görürsün! Kuyu kazma. ama bir mümin kulumun kalbine sığarım. Onun büyüklüğünü. yahut yağ asırır. o niçin vahyetti diyor. der. Gerçek Allah kulu olan Yusuf Peygambere sözleri yorumlama yetkisi verilmişti. içine sen düşersin! Biri dedi ki: Falanın cenaze namazına gidelim. O ışık. ruhu yok oluncaya kadar. ama yokluğa ve fanilik ülkesine gitti. içindeki bal hep dökülmüştü. elbet de abdest almayı gerektirir. gönül sevinçlidir. bilindi ki Muhammed ümmetine yaraşan bir dilektir.Bu Hadis yani sonradan yaratılan varlıklardan birer perdedir. Musa'ya bakarsın o nur içinde başı dönmüş görürsün. Hızırda. Benim işim değildir.Efendi. bu kadar deniz yolculuğu yaptım. Palavracı hemen atılır: Deve gibi iki bacağı var. "Beni göklerim ve yerim kapsayamaz. kendi sevdaları peşine takıl mış gitmişler. fakat bir şey söyleyemezmiş. o sana söyledikleri ne idi. aradan kalkar. tabiata bakma! Gönülün yeri nerede? Gönül gizlenmiştir. Şimdi onun alnında bir satır yazı yazılmıştır. Yanar." (Necim Sûresi. benim yolumda kalpleri kırılmış olanlarla beraberim. donuk ve eksik olmakla beraber şöyle demiştir: Muhammed gerçi orada idi. Asıl budur. diye sorar. Bilmiyorum ki sonradan yaratılan bir nesne yüce Allahnın sözünü nasıl kavrayabilir? Ancak gerektir ki. Ona şimdi bir kaç gün git Hızır'la görüş denildi. Onu Allah yargılasın dedi. Onlar arasında gidenlerden şu nükte meşhur oldu: "Allah. kıskançlıktan ona gönül ehli derler. Gönül ara. İsa'ya bakarsın ö nur içinde şaşırmış bir halde bulursun. Bir derviş dedi ki: Bana aksi gerektir. "Kendini bana göster sözünden de yine beni Muhammed ümmetinden kıl diye yalvardığı anlaşılıyor. Evet her şey yok olur. Çünkü ona gönül kırıklığı gerektir. yahu der ben senin yalnız balığı bilmediğini sanırdım. O aslı. bildirdi.A. Akıl da böylece gelir sorar. bir anda kaybolur. kökü bilmeyip de dallarla uğraşanlar. şimdi görüyorum ki. Çırak içinden kızar. Peki o halde balığın nişanını söyle nasıldır. Seni kimsesiz buluyoruz. . Kötülük yapma. bir insanın parlak ışığı dağ üstüne inince dağ küçüldü. seni yalnız bırakmışlar. Hades'ten yani abdesti bozan şeylerden arınmalıdır ki. Bakkal her müşterinin kâsesinden bal. kendi ruhu ile uğraşır. müşteri gittikten sonra de çıraktan gizlermiş. geçici varlığı kalmayıncaya kadar bu yolda ilerlesin. Bundan dolayı Musa. Kalpleri kırılmış olanlara gönül sahibi diyorsun. 336) Herkes bir şeyle uğraşır. Başka biri sus demiş. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diya yalvarıyor. demiş. bu nasıl olur? Yüz binlerce yılı göz önüne getir ki bedenler yaratılmazdan önce geçmiştir. nefsi ile alışveriştedir. O sırada sofinin ondan çekinir yeri yoktu. bakkala çıraklık eden Hintli kölenin hikâyesine benzer. Denilebilir ki o gelir. Bunu fırsat bilen Hintli köle. 10) buyruldu. Nasıl ki o hikmet ehli zat. sorar ki. namaza ve Allah katına yol bulasın. Dedim ki: Bu. diye sordu. Çünkü Musa gördü ki.) ona ne konuştuksa konuştuk der. Biri. "Onları (Velîleri) benden başkası bilmez. "Beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye tekrar yalvardı.

. Kur an'da. bir imtihan geçirmeden kabul olunur. Birbirinizin makam ve mansıplarını kapmak için nasıl kıskançlık gösteriyorsanız. karanlık kuruntular baş gösterirdi. 339) anlamındaki âyetle müjdelenmiş olanlara ne mutlu. 340) Simdi onun hali tıpkı o kimsenin haline benzer ki.) öyle bir nurdur ki. nasıl yükten kurtulur ve canı tazelenirse. o zaman kim olduğunu da anlarsın! Veli. coşar. bizi düşünmek hususunda nasılsın? Tekrar unutuyor musun? Seni gerçeklemekten veya inkâr etmekten nasıl kurtulalım. Bütün bu üstün vasıfları ile birlikte şeyhin yanında yaya yürüyordu. bir gün ecel gelince ocak ulularının yasını tutarlar. Dedi ki: Ölüm bana göre neye benzer bilir misiniz? Artık bir insanın sırtına ağır bir yük vururlar. Yolda kaç kere hem ona gönülden inanmış. Nihayet gör ki. kaç kere de karanlığın deryası nurun alevinde yanar. ulu bir ocağın köleleri olduklarına inanırlarsa. Sonra yine kendi kendine ona ne ziyan gelir ki. tatlılaşır. . Allah kulu olan o ailenin ışığı içinde onları alçaltır ve kıskançlık gözüyle bakarlar. Alemde hangi şey vardır ki. yani Allahnın bize bildirdiği kadar onu anlayabilseydiniz. ben sana söylemiyorum. (M. Ama onların hallerinden haberleri olduğu için değil. 338) Belki. İşte o bütün temiz iman ile üstadını eve getirinceye kadar atının başını çekti. veli olduğunu bilmez mi? Meğerse olgunlaşmamış olsun. "Yarabbi beni onun atının terkisine yapışanlardan eyle!" diye yalvarır. Çeşitli fenlerde yetişmiş yüzlerce öğrencisi. Beyit: Dağ yılanlarla dolu olsa da korkma! Çünkü orada tiryak taşları da var. Mansur. yahut imtihansız ise geri çevrilir? Ama Allah dilerse sonunda iş doğrulur. kuşku ve düşüncelere sürüklemek bir erkek işi midir? Şeyh onu görünce selâm sana. ey minber! der. insan Aksaray'a varınca nasıl olur da vardığını bilmez? Hocendî diyor ki: Ailemin uğradığı acıları görünce kendi acılarımı unuttum. henüz gelişme yolunda olsun. panzehir ocağıdır. 1) buyurulmuştur. hiç Muhammed'e uyma hakkında bir işaret var mıdır? Evet Musa'ya kırk gece diye bir işaret verildi. Şeyh ona okşayıcı bakışlarla baktı mı. Mansur'un vaaz meclisinde o kadar keramet ile birlikte öfke yer bulmazdı. Mevlâna'nın öğüt meclisinde bir aralık hoş bir şey oldu. en üstünüdür. Kaç kere. o çilede ve o zikir âleminde. İşte o adam birdenbire nasıl hafifler. hem de inkâr etmiştir. Bin bir zorluk içinde tırmanmaya çalışırken birisi gelir sırtındaki çuvalın urganını keser." (M. "Hele. atının dizginlerini benim elimden kapardınız.Muhammed (S. dedi. Sonra tekrar gölgeye daldı mı. Sanki halkı yoldan çıkarmak. sadece inandık demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar?" (Ankebut Sûresi. Nasıl ki bir gün o Mansur der ki: Eğer kuru bir ağaca bile yürü dese. Musa onu dilememiş olsun! (M. Bu sırada hemen tahta minber yerinden ayrılır. yahut yüksek bir dağa doğru yürütürler. gündüz ışığı karanlık denizinde boğulur. içinde parlak düşünceler belirirdi. Dutun nurların en parlağı.. kendiliğinden gelmez. iki kere yere eğilir. Gökten şeker yağıyormuş. onu zorla çamura sürüklerler. Çünkü şeyh. onu da öylece benden kıskanırdınız. ancak adları söylendiği için meclis kızışır. yere bıraktırır. böyle pek genç çocuğa karşı neden bu kadar gönülalçaklığı ve iltifat göstersin? diye kuşkulanıyor. Onlara dedi ki: Varlıkları yaratan ulu Allah hakkı için siz eğer onun bir tüyünü anlayabilseydiniz. Muhammed'e uymak ciheti nerede kaldı ki. Ben onlara şöyle diyorum: "Bilim Hak yönünden verilir. "İnsanlar bir imtihan geçirmedikçe." Bir adam şeker gibi tatlı bir düş görmüş.A. Allah onların suçlarını iyiliğe çevirirse. seçkin bir topluluk kendisini kınamakta idi. Ondaki insafa bak ki nasıl düşünmüş. diye şüpheleniyor musun? Allah geceyi ve gündüzü değiştirir. Fetih Sûresinde buyurulduğu gibi Allahnın geçmiş ve geçecek günahlarını yarlıgadığı kimselerden zarar gelmez. ölüm de insanı öylece rahata kavuşturur.doğru yolu tutarsın. Şam'da Şahap Herive büyük bir soydan gelmişti. sen yerinde dur! Öğüt meclisleri onları anmakla kızışır. diyor. onu yürütür. Diyelim ki onun durağı orasıdır.

bir başkası da-bir gece sabaha kadar onun harem dairesinde kalsam diye söylenirmiş.bin Yusuf (Haccac Bin Yusuf. Onların kabul ettiği her şeyi biz red ederiz. gözüme başka bir şey göründü. ama Allah güzellerinden değil. Nitekim Mevlâna Mesnevî'de: Eğer akıl bu yolun kılavuzu olsaydı Fahri Razî dinin inceliklerini bilen bir bilgin olurdu diyor. kendini sat! der. Onlar büyük adam olmuşlar. Fahri Kazı'nin ne haddine düşmüştür ki Muhammed-i Tazi. Anladım ki. Bir gece sabaha kadar onun harem dairesindeki kürsüsünde otursam. Simdi bana falan ulu kişiyi gösterdin. Muhammed-i Razî. Eğer bize saygın varsa bizden işittiğin şeyleri bizim işaretimiz olmadan niçin açıklıyorsun. Dedi ki: Senin küpün her ne kadar sızarsa da suyu temiz saklar. kendimden geçmiş bir vaziyette idim. Pilâvları getirmişler. Kendimi bir bağda gördüm. Saygısızlık edersen git. yahut da söz derleme sevdasında idin. Hazreti Mustafa (S. Tam olgunluk çağına erince. Çünkü gönüller kendilerine nimet bağışlayanın sevgisini taşır. Bir adamı bir çok yerlerde dolaştırsalar yirmi fersah alan içinde. Hele kamunun menfaati ve sevinci olan bir işte ne yapalım? Şimdi eğer erkeksen gel gidelim." Bir söz söylüyordu. Berrak ve temiz su. O kendini niçin incitir?O zaman Allah kullarından hangisinin kılıcı ona acır? Bunlar kendi kendilerine de hiç acımazlar. ama düşüncelerine aykırı davranın. ey dostlarım beni halka satın ki ben kendi kendime satışa gelmem." buyurulmuştur. Ama Allah sözü değil. şehrin yakınlarında gezdirseler de şehre sokmasalar. yine kendimden geçtim. erenleri sen istemeseydin hepsi de kapı halkası gibi dışarda kalırlardı. onların red ettiği her şeyi de biz kabul ederiz. yani Reyli Muhammed de böyle söyler diyebilsin (Fahreddin-i Razl'nin asıl ismi Muhammed Fahreddin'dir. fakirin pabucuna ne dersin? Bana yüz bin dirhem masraf etsen yine sözüme saygı göstermek derecesinde değeri olamaz. adamın biri kendi makamına imrenirmiş. Ey Allah elçisi! Onlara danışın buyuruyorsunuz. Eğer sende saygı varsa gel. Güzel söz. tekrar bir nara atarak kendime geldim. "Ne mutlu beni görenlere. Ben Hakkı arama yolunda bir çok büyük ve küçüklerle düşüp kalktım. gözümü onunla aydınlat. Eğer her iki yaprağı okursa Müslüman olur. diye sordum. iki damla yaş dök. bunlara yeyin diye emir vermiş ve sormuş: Hiç tadları arasında bir fark buluyor musunuz? Mademki âlemin pabucuna pabuççu demek küfürdür. Bizi her kim bir Müslümanla birlikte görürse Müslüman olur. Buyurdu ki: "Beni halka satın. Haccac. beni görenleri ben de görürüm" buyurmadı mı? Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun). Bana bir ateş geldi. yedi renkli pirinç pişirmelerini emretmiş. dedim. "Onlara danışın. deyiver. Evet bizim işimiz bütün halkın aksinedir. Hem öyle zındık olur ki: Mazandıran'daki Girdikuh Tapınağı zındıklarını ona köle ve hizmetçi yapmak yaraşır. Emeviler devrinde Şam valisi. o direkler .Ya rahat peşinde idin. bu çağın dönmesi sayılmaz mı? Mutlak kâfir olmaz mı? Meğer ki tövbe etsin." Yani. Emreden nefis. Çizmelerimi giymek istedim. Kendilerine fenalık edenlere karşı kin beslerler. en çok Hak ile dostluk ederdi. Yerden göğe kadar uzanan direkler gördüm.A. şeyh olmuşlar. dedi. onlarla danışma yapalım. iyiden kötüden çekinirdi.(Ç)). Ben para peşinde değilim. (Ç)) Allahnın rahmeti üzerine olsun. hoş bir sözdür." buyurulmuştur. eşek köprüden geçsin. Çağdaş tefsirciyi ne Şems. Bu adam. halkın kendisine karşı fazla sevgisi biran veya bir saat için perde olur diye düşünürdü.) böyle buyurmuşsa ne ziyanı var. Nefis. Bütün evlerin üstünde dolaşıyordum. önceleri halktan çok sakmırdı. yaradılışındaki iyilik ve cömertliği ile susamış insan arar.Niçin Allahya yalvarmıyorsun? Gece yarısı kalk ikilik âleminden geç. Şems'in ona rahmet okumasının hikmeti bu hikâyeden anlaşılmaktadır. anlatılması imkânsızdır. gökten yedi kapı açıldı. Hem de öyle bir gerçek dost olur ki. eğer peygamberleri. Artık saygısızlıktan vaz geç. ben onlara ne yapayım? Yalvarayım mı? Aç kalmış birini arıyorum. Bir zındıkla gören de zındık olur. yani Arap Muhammed şöyle der. O altın gümüş peşindedir. Bir gün Haccac gizlice haber aldı ki. kadın huyludur. dedim. Olmaya ki. Allahm. nasıl edelim? (M. Orada kadınlar vardır. Haccac bu adamları çağırmış ve sarayının ahçısına. tekrar dolaştırsalar ne çıkar? dedim. 342) Ben bu yolda çok taban tepmişim. susamış bir insan arıyorum. 341) Buyuruyor ki: "Onlara danışın ama her ne söylerlerse aksini yapın. Hazreti Peygamber. Sunu da söyledi: (M. Bak ki Hak ne diyor? Beni yüz kere satın diye haykırmıyor mu? "Kullarımın gönüllerinde benim nimetlerimi ve vergilerimi anmaları hoşuma gider. gayet sert ve zalim bir adam idi. ne de Mevlâna sevmiyor. yüzünü yere koy. Öyle bir insan eğer bir yaprak okursa zındık olur. yüksek bir ses işittim. ben o işin peşindeyim ki. kendisine karşı seksen bin âlemin saygısı ve sevgisi ile iki kişinin sevgisi farksız oldu.

ellerini kanattım. üç yüz isterse sen dört yüz ver. ayağıma kapanarak. Herkesten daha terbiyeli bir durumda kitabını açtı. Dışarda aşık oynadığını söylediler. sanki yalpa vuran bir sarhoş gibi geldi. Birisi ona atmak üzere yerden bir taş aldı. Hemen yere yuvarlandı. bu sönmez. Simdi oynadıkları yeri temizlemişler. Su halde bir kere ona ayak uydurmak gerek. Eğer eli kırılmış olarak yanınıza gelse bile hiç bir telâş göstermeyeceksiniz. Ona seslendim. aman bana yardım et. Çömlek değil ki murdar olur. bilmem ki senin kalıbında mı yaşıyor dedi. kırıldı. benim bir canım var ama. Arkası bu tarafa dönüktü. Annesi. dedi. Şeytandan daha az mı şeytansın? Öğretmenlik yapıyordum. Evet oraya oturdu anne ve babası ile sözleşme yaptım. Çocuk içinden hele bakın Hoca Reise karşı nasıl davranıyor diye hayret ediyordu. diye yalvarıyordv Kalfa dudaklarını ısırarak kendisini kurtarmak için fırsat koFıac^ğım anlatmak istiyordu. Adam yerinde donakaldı. sönmemiştir. Hayret ettim. içerde çocukları dövmek için değil ancak korkutmak için bir sopa vardı. dersini okumaya başladı. ya çamura düşer. bir hamalın sırtında evine gönderdiler. nihayet çocuğu kaldırdılar. sonra da falakaya yatırdım. ona işaret ediyor. Bir toprak çömlek ki. oynamak istedi. Ben.diriler için verin desen külhandan külhana gizlenirler. Bizim çocuğumuza karşı beslediğimiz yufka yüreklilik yüzünden belki kendi elimizle dövmeye gönlümüz razı olmaz. (M. ben keşke beni görse de kaçsa idi diye düşünüyordum. Bir kaç gün sonra yine unuttu. Bir hafta evinden dışarı çıkamadı. 345) Bu sefer tekrar terbiyeli bir durumda kitabını açtı. Çünkü niçin geldin diye kalfaya çıkıştım. Ben susuyordum. Hiç kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini görünce kendi kendine. biraz sonra yerinden sıçradı. Ya boynu kopar. Önce ona bağırdım. çocuklar da onun oturduğu tarafa oturmak istemezlerdi. gizlice ona seslendim. diye mırıldanıyordu. ne gürültü ediyorsunuz? Hiç. babası geldiler. ne kadar uzak olduğunu anladı. ötekine çimdik atar. bir kale duvarı üstüne kondu. fakat kuş uçup gitti. Nihayet ey nazlı sevgili! Akıllıdan daha az mı akıllısın. bunlar ne adam-larmış. Hoca Reis. Selâm sanaüstat! dedi. şimdi ben burdayım korkma diye gizlice işaret ederken. müridlik davasında idi. bir tokat patlattım. dedim. şakalaşmak. Aramızda Hoca Reis dediğimiz bir kalfa vardı. o ışık öyle bir ışık ki hiç bir sınama ile kararmamış. Yanına havadan iki kişi geldi. Sizi görmek istedim de onun için geldim dedi. Bu sopayı aldım. Kitabı nasıl koruyorsun? dedim. (M. öyle bir toprak çömlek ki. kendisini sınamak için ona şöyle dedim: Senin paran var. 344) Gizlice birinin tüyünü çeker. Bir de o insana bak ki. iş bu şekilde uzayıp giderken kendimi her şeyden habersizmiş gibi gösteriyordum. bir çocuk getirdiler hoppa! Gözleri kıpkırmızı. kalfa olacağım. ikinci. .Öğrencilerden birini çağırdı. ikinci gün tekrar geldi. hem suda yaşayan kurbağa değil ki tiksineyim. dedim. yerine otur. (M. Ben müezzinlik ederim. Gizlice korkak bakışlarla etrafı süzüyordu. 343) Diyelim ki: Bir doğan kuşu geldi. Herkesten daha terbiyeli ve uslu olmuştu. Ertesi sabah namazda idim. Ara sıra ne oldu? diyordum. Nihayet bir hafta sonra oğlan yanımıza geldi uzakça bir yere oturdu. Ona bir gerçek açıklandı kendisine pek yakın sandığı adamın. Eğer onlara bir ölü için verin desen mezardan mezara kaçarlar. henüz yeniyim. Kitabı önümde açtı. bana güzel bir kadın bul. ödü koptu. dedi. ikiyüzlülük ona asla bulaşmamış.etrafında bakışıyorlardı. Ama sen döversen hiç ses çıkarmayız. elli kere kayalara çarpılsa bile kırılmazdı! Ama yumuşak bir kum üstüne düştü. Sordum kendisine: Paydos vaktine kadar ne okudun? Gel oku. Benden sordular: Yol kesenlerin soyup bana getirdikleri mal helâl olur mu? Benim için helâl olan bir mal ile bu mal arasında ne fark var? Hem karada. yahut bozulur diye korkayım. hoş sesim var. sana olan teşekkür borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? dediler. Çocuğa yardım etsin diye işaret ettim. benim arkamda kalan çocuğun canı burnuna geliyor. Keşke'o söyleyen gammazlık etmeseydi.mümin kulların ibadetleridir. Orada dışarıdan biri işaret etti. işte bu şımarıklığı yapmak başkalarına yaraşmaz. Ama o duvar üstünde bir merkep olsaydı ben de bir taş alır onu oradan kaçırmak için atardım. iman ışığı yüzünden fışkırıyor. Ellerinde üst üste konmuş içleri mücevherlerle dolu tabaklar getirdiler. Artık ben gideyim üstat! Pek erken geldim. Fakat hiç aldırış etmiyor gibi görünüyordum. öteki ışıklarla bu nur arasındaki ayrılık şudur: Öteki ışıklar ufak bir tecrübe sonunda kararır söner. O konuşurken çocuk gizlice yutKunuvor. ışık saçan iri gözleri vardı. Bu çocuk bizi darağacının başına götürmüştür. Sonra Mevlâna'yı bir minber üzerinde gördüm. Mevlâna'nın önüne koydular. dersini okumaya başladı. Alevîlerin büklüm büklüm saçları gibi kıvırcık saçları. Halbuki kendi kendime belki gelmezler de ben de kurtulurum demiştim. dediler. Bana dost görünen biri vardı. Mektebimizin çocukları hep başları önlerinde çalışıyor. Öteki çocuklar onunla benim aramdaki vazgeçtiyi bilmedikleri için ona kaç demiyor. üçüncü tokatı da vurduktan sonra saçlarını yolmaya başladım. üstat diyorlardı. dedim. yere vurul-sa kırılmaz. O sevgili bizim yanımızda sanki ana kucağındaymış gibi davranır. boyuna aşık atıyorlardı. bir kenarından biraz yırtılmıştı. biraz sonra da bana artık bu sefer izin verin de ayaklarını çözeyim diyordu. Karun gibi alçaldıkça alçalırdı. şaşılacak bir şey değil. size senet verelim. Bir gün geldi.

Onun sakalı. gizli hikmetler söyleşir. ne de büyükten. Açıkça ikimiz birlikte otururuz. Beni Şeyh Evhadüddin-i Kirmani sema meclisine götürdü. dedi onu Arık bir çocuk bile falakaya çeker. Kalk diyordum. öyle korkusuzdu ki.renkten renge giriyor. Şehrin şahından . öğütçüdür ne bilir derler. Önüne vardım. kupkuru kesildi. küçükten hiç kimseyi sağ bırakmayacaktı. ondan yoksundur. Sonra dışarı çıktı annesi sordu nereye gidiyorsun? (M." (K. "O sizinle beraberdir. hoş bir sesle ezan okuyordu. Benim ne olacağımı. (M. bu. daha saygılı olmuştu. Dördüncü sopada ayağının derisi sopayla beraber kalktı. komşuları hep birden ellerini kaldırmış hem dua ediyorlar. Bir arkadaşı kendisine bir işarette bulunsa elini ağzına götürür sus diye mırıldanırdı. onun yerini kim tutar? Ben ölünceye kadar ondan ayrılmam. Allah sizinle beraberdir demek nasıl olur? Bana şu cevabı verdi: Senin bu sorudan maksadın nedir? Allah yumuşaklık ve merhamet tarafında iken ne ise sertlik yönünde de öyledir. Allahnın perde arkasında gizlediği kullar vardır. insafsızlığı pek ileri götürürlerdi. "Her nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. Dedim ki: Sen bahtiyar bir fasik (günahkâr) olursun. Çünkü erlikleri yoktur. Hülâsa bu öğrenci şimdi bütün arkadaşlarından daha uslu. diye annesine babasına yalvarıyordu. Allah! dedi. Aman üstat. Her ne derlerse desinler. dedi Allah kulu ile bilgi yönünden beraberdir . öyle bir şey oldu ki hiç sorma. öyle cesaretli. kalk gidelim. ötekilerde ses çıkarmadı." evet ama Allah kul ile nasıl beraber olur? Evet. Kelâm bilgini Esedüddin bir gün. onunla göz göze gelmek için fırsat kolluyordu. Bir gün tekrar sordum: O sizinle beraberdir diyorsun.Halbuki o kendinden geçmiş haldeydi. Annesi ama nasıJ gideceksin? deyince. Onu falakaya çektiler. Sonra kendi özel hücresine davet etti. Bunu yapamam dedi. Tek başına on iki çocuğa birden vuruyordu. rengi uçtu. Beyit: Erliği. ne halkın ve ne de başka yakınlarının bu halden haberleri yoktu. sakal ve bıyığının yalancı şahididir. Benim bu soruma karşı maksadın nedir? demek uygun değildir. Uçuruma gidiyorsun dikkat et. Kalfaya diyordum ki: Bari sen vur çünkü benim vura vura elim şişti. Nihayet yine evine götürdüler. O beni yola getirdi. Bunun mânası nedir. Kalfa da bir kaç sopa vurdu. o benim efendimdir. Geldi. 347) Allah kelâmına bu mânayı nasıl veriyorsun. Anne ve babası dua ediyorlar. hem de diyorlardı ki. ama ben içmem. Kendimce çocuğu dövüyordum sanki. Birinci ve ikinci sopada bağırmıştı. Beni tekrar mektebe götürün. . 346) Üstada gidiyorum dedi. sen dinle: Bir şüphe bağlamışsın kendine zahmet vermeyi huy edinmişsin. sen müritlerin önünde içki içersin.dedim.bahsetsem. sözcüler hâlâ Elif harfinin derisini geveliyorlar. hangi kuru darağacında kalacağımı Allah bilirdi. üç defa elini alnına götürdü. Onu ana tüyü ile süslemek daha uygun düşer. halk önünde kendisinden bir şey sorduğum için bana gücendi. O bakıyordu bu sefer sopayı kaldırdım kalfaya vurdum. Nihayet kısa bir süre içinde bütün Kuran-ı ona öğrettim. O vaizdir. Bundan sonra bir daha gelmedi. Bir gün ne olur dedi bizimle beraber kalsanız? Dedim ki: Bu bir şartla olur. 57/4) anlamındaki Allah sözünü yorumluyordu. Bu erkekliği olmayan delikanlı ile iğneci arkadaşının hikâyesine benzer ki. Bundan sonra bir tek söz söyledim. ancak yüzünü yüzüne sürer o kadar. ben bu işe katılmam. öyle bir fedaiydi ki ne kendisini. bundan sonra da sopayı suya koydum. onun mânasını hiç anlayamıyorlar. elleri titredi. kitabının yanına götürdüm. Sen niçin içmezsin dedi. Bütün bilgisi ve erdemi ile beraber. Onlarla birlikte sırlar konuşur. İçimden sanki bir şey koptu aşağı düştü. Öyle yumuşadı ki. çok saygılar gösterdi. ayaklarını sarar. ona söverdi. Kalfaya tutun dedim şöyle vurun. bıyığı ile öğünürlerdi. Nasıl ki erkekliği olmayan bir adamı bir güzelin yatağına koyarsın ne yapabilir? Tatsız okşayışlardan başka elinden ne gelir? Bir şey yapamaz. Ben ise bahtsız bir günahkâr olurum. Artık işini bulmuştu. Bir işaret versin de arkadaşını bu tarafa kaçırsın diye çırpınıyordu. Hemen yere yuvarlandı. bir ay dışarı çıkmadı. yüz adam öldürmüş olan bir kanlıya karşı bile pervasızca davranırdı. Bir şey ki başka bir şeyin sebebi olmuş ve onu meydana getirmiştir. taş atardı. Selâm sana.

aralık hep askerlerle dolu. Birkaç kişiyi de dışarı göndererek pazarda sattırdı. binlerce genç kız arasında seçtiği güzel bir dilberle evlendi. Komşu kim oluyor? Senin komşun ancak benim. cezayı gerektirir. Dimağı son derece arıklaşmış olmasından dolayı. Halep Sultanı katında çok değerli ve olgun bir insan olarak tanınmıştı. Düşmanların tuzağı açığa çıktı. hayır gitmiyordu. "Biz onu (Kur'an-ı) Kadir Gecesi indirdik. ellerin. İğneci yiğitçe yaklaştı. alışverişi başka bir şeyle yaptırsın. Kendi kendine. O Sahabeddin'in bilgisi aklından üstün idi. Şimdi sana dostluğu öğreteyim: Dostlukta yalnızlık haramdır. (M. Sen biz olunca ulu Allahnın. bu adam bana kastetmeden önce ben onun işini bitireyim dedi. Daha fazlası da işe yaramazdı. derim. müderrisler. Burada dava boş lâftır.hay hay! dedi. Her şey varlık alanına gelmekte Haktan bir müjdedir. ecel kılıcından hem başını. bunu hiç kimse anlayamaz. hâkim olsun. 350) Güzel söylüyorsun. Nasıl ki. Yer. hemen hazineye gitti. bir bağıştır. Sultana dediler ki: Ey Melik! Falan kimseye bir mektup yaz hep birlikte mancınığa koyalım atalım. Dost çok iyidir. Yolcu şu cevabı verdi: (M. figan sesleri yükseldi. Bahtiyar odur ki. heybetli kişilerin durmakta olduklarını gördü. fitne ve fesata sebep olan. Kıskandılar. Yolcunun biri yolda yürürken karşıdan hafif silâhlar kuşanmış ılgar bir atlı gördü. benden selâm söyle. işi araştırmadan hemen ona saldırmak için. Atlı yaklaşınca yolcuya. Mâna bakımından da senin olduğu gibi. Başını kestiler. Söz onlardan da geçerdi. Katillere buyurdu: Mazlum Sahabeddin'in kanını köpekler gibi yalasınlar. Bir gün onunla bir ordudan söz açan Meliki Zahir sordu: Sen ne bilirsin? Ordu nedir? Yukarıya ve aşağıya bakınca her tarafta yalın kılıçlarını çekmiş askerlerin. Güzel bir kitap beş akçeye satılır. meseleyi açtı. dedi bir komşu ile. o zaman bu kelâmcı Esedüddin onu kötülemişti. benim elbisemi giyersin. Melikin lâkabına Meliki Zahir derlerdi." (Kadir Sûresi. Şöyledir veya böyledir diye sözü çoğaltalım. emrindeyim. beni şu baş ağrısından kurtarırsın. feryat. Bu Şahabeddin istiyordu ki. (Açıkça) biz kâfiriz. hem de külahını kurtarır. Ey kadılar. Gizlice kırk dinara satın aldılar. bana öyle kötü nazarla bakma! dedi. Koca. ama bu yolda bilgisizlikle nasıl yürünür? "Allah cahili kendisine dost edinmedi. Uyku sırasında adet olduğu üzere ışıkları da söndürürsün. içinde bir öfke duydu. . Sahabeddin-i Sühreverdî. Allahyı görürsen. Kâfirleri şu cihetten severim ki. şeyhler! O zayıf Allah dostuna karşı gönülalçaklığı göstermeyenler yaralanırlar. Lâfı çok uzatırsak. O kalmazsa sen de kalmazsın. Eğer o Muhammed'in izinden gidiyor muydu diye benden sorarlarsa. Bu külahı taşımak istiyorsan önceden başına giymelisin ki bu er meydanından mertçe başını çıkarabilesin. Belki bilmiyorduk. Kızcağız onu kendi zavallı kocası sandı. demiri yırtar. (ona. 349) Halkı Muhammed dinine uymaktan vaz geçirsin. çünkü ben çarpışma hususunda çok hünersizim. ben de can korkusundan seninle çarpışmak istemiştim. şefkat yönünden gözlerinden ateş saçar. bir aralık dimağının gücünü artırmak için bir iki kadeh ferahlatıcı sudan almak isterdi. Yoksa yolda kalırsın. onun varlığında yürürsün. yasaktır." Belki meşgulsünüz acaba bizimle mi? Hayır. Ey kahpecik! dedi. Halim şu durumdadır. Ama geline yaklaşamadı. bilgiden üstün olsun. Onda aklın durağı olan beyin arıklaşmıştı. delik deşik eder. Bugün gece sularında bana gelir. 348) Fakat halvete girince hiç konuşmazsın ki kız işi çakmasın. Mektup okununca sarığı aşağı düştü. içlerinden iki kişiyi de fesat karıştırdıklarından dolayı öldürttü. Çok düşkün bir durumda kaldı. "Maktul" Şahabeddin de derler). Ama hemen pişman oldu. (M. 1) anlamındaki âyette de aynı veçhile ifade ediliyor. Yarabbi onları günahtan kurtar. O insafsız bu makamda bizdendir. Anlayabilselerdi hepsi de mürid olurlardı. kendini onda yok edersin. dostluk iddiasında bulunmazlar. Yerinden sıçradı. Akıl gerektir ki. tavan. düşmanız derler.Yukarıda sözü geçen delikanlı. Çünkü herkes kitaptan anlamaz. İğneci halvete girince hemen ışığı söndürdü yatağa fırladı. Bu gün din âleminde de iş böyledir. Şimdi daha ne kadar onların sakallarına göre tarak vuralım. kapının dışında idi. Beni mi sandın ki ciğerimi dağlayasın? Ona iğneci derler. Dost odur ki. Bunun üzerine çocukluğundan beri sır yoldaşı olan iğneciye geldi. Simdi gel artık el ele tutuşalım. iğneci. Düğün dernek yapıldı. benim en yakın arkadaşım sensin dedi. kızı altına çekti. ayakların kesilmesine yol açan altın ve gümüş paraları kaldırsın. alt tarafı yalan olur. Nasıl ki siz benim sözlerimin içine daldınız. Sahabeddin'in sözü de yukarı adı geçen o kelâm bilgini Esedüd-din'in sözünden daha aşağı sayılırdı. beni ve bütün Müslümanları da birlikte yarlığa! diye yalvarır.

"Güneş yuvarlanıp karardığı zaman. işin varsa da şöylece biraz olsun değdir. Fakat onun için bir sebep yaratılmadı. Şeyh ibrahim. Misafir sorar: Bu nasıl ceviz ki hiç elim kararmadı? Kolum kirlenmedi. Şiir: Her kim Allah inayetinin kalesine girerse Örümcek ona perdecilik eder. Ortada bir dönderici olmadan bu çarh döner mi dersin. tekme vurmaya başlar ve sana buyur kendi elinle ye der. Hayyam kendi halinin vasfını söylüyor. Bir çocuğa sorarsın: Bizi kim yarattı? Hak yarattı. davet nereyedir? (M. Ben böylesin! hiç görmedim. Ben bunu yiyemem. O güneş ise öyle bir makamdadır ki. ermeyenlerde ise şaşkınlık nasıl olur. tatlı bir insan olur. 351) Yap. Allahı görsün. 352) Selâm sana! Bayramın kutlu olsun! Bizim selâmımız bir kaledir. Sair diyor ki: Kimse aşk sırrına eremedi. diyecek kadar hoşgörürlük varsa. bütün cihanla top oynayama-sın bütün bu insanlar arasında topunu meydandan dışarı çıkarırsın! Dedi ki: Bazı âşıklar debdebeli ve saltanatlı olur. o onun içindir ve bu başkaca fazladan bir fazilettir. düğün dernek şuna benzer: Biri seni ceviz yiyesin diye bağa davet eder. bu galip ve yüce varlığı görebilsin. Muhammed (S. hem de davet etmemelidir diyorsun! Bu Cebriye'ciler ne yaparlar? Kuvvetli adam bilmez mi ki.Bugün sen de. bir gün . aynı Kabe'de. buyur derler. ama bu Şems'in yüzü kararmaz. der.) bizim perdedarımızdır. yoksa biz mi? sana şu cevabı verir: Eğer o bizden daha kuvvetli olmayaydı. Fakat Şeyh Muhammed bu yolda uygunluk göstermez. Onun içine girersen bütün dertlerden selâmette olursun. kabuğunu soyun. var ve yok eden mi daha güçlü. Çünkü bu hidayet güneşi Hakkın yüceliğinden nur almıştır. istiyordum ki. Niçin o dar ve tatsız menzildedir diyordum. O Sems'in (Güneşin) yüzü kara olur. bunu tanırım. iyi insan cana yakın. uşaklarına emreder: Gidin ağaçtan ceviz indirin. kırılmış olarak getirin. 353) Evet dedim. ben bu işin sırrını bilmem. Başka biri ise misafiri bağa götürür hoş bir yerde oturtur. Uşaklar da o şekilde temizlenmiş cevizi getirirler. Aşk sırrına eren niçin sasırsın. 1) anlamındaki âyet ile işaret buyurulan makamdır. Dedim ki: Bu debdebe ve saltanat. Muhammed'de niçin görmüyorsun? Herkes kendi kendisinin perdecisidir. Aleme tek başına geldin. O halden vazgeçesin diye ne kadar çabaladım. Eren de şaşkına döndü. Biri diyordu ki. Bir zaman kabahati feleğe yükler. maşuklar ve sevgililer ise durgundurlar. o makam ancak. bizi hem var. Onun hiç bir sebebi yoktur. (M. misafirin önüne koyarlar. o bu ay ve güneşin varlığı için bir sebeptir. bu cevize benzemiyor. perdesiz taklitsiz yaratıcıyı temaşa etsin. (M. daha kuvvetlidir. bir kere bu sende onu aynı münacaatta. Ben seni'o halette ve o makamda gördüm. Dedim ki: Kendinde gördüğün şeyi. aynı cennette görecek kadar kudret yoktur. hiç değilse bu kadar temiz düşünmek de çok iyi olur. İyi insan dert ortağı olur. Hayyam'ın sözüne itiraz etti. bütün bu varlık Allahındır. benim sana karşı duyduğum şefkatin ne derecede olduğunu bilesin. Dedi ki: O yerdeki marifet hakikati vardır. Çoktandır sürmemiştin. yapma hitabı nerede kalır? Dedim ki: Nihayet. gözünü açsın. Hem davet ediyorsun. ağaca çıkar. Şimdi bir kere elini şöyle bana sür. onu Allahya yalvarış halinde gördüğün zaman. Bir türlü uysallık tarafına yanaşmaz. Acaba o yabancılık makamında niçin oturmuştur? diye gönlüm hep seninle idi. Ettiğin bu inkârdan vazgeç. hem yok etmeye kim güç yetirebilirdi? Daima en yüce kudret odur ki. ancak o ve onun Allahsı bilir. bu tasarrufu bırak ki. Bunun ne olduğunu Allah bilir. der. davetin tam kendisidir. Muhammed'i gör ki. temizleyin. Misafirin eli ve yeni ceviz boyası ile kararır." (Şems Sûresi. Ne söylüyorsun der? Divane misin? Pekâlâ bizi yaratan. Derler ki: Simdi git.A. O şaşkın ve perişan idi. şeyhi meyhanede gördüğün halde.

çünkü bana bu iş pek zor geliyor. ister Muhammed (S. TANRI TANRIDIR Yaratılmış olan kimse Allah olamaz. bir gece sıkıntı çeker.) olsun. Allahnın öyle kulları vardır ki. işaretten anlamıyorsun dedim. gözlerini öperdi. ama o küpün başında oturur. bundan ne şüphem olabilir der. diğer bir sefer de ispat eder. oradaki biçareleri görelim. Sen nasıl müritsin ki. inkâr eder. bir gün bahtına. Her zaman onların doldurduğu sürahiden içenler bir daha kendine gelemezler. ama mümin kimdir? Bir an için meyhaneye 'uğrayalım. der. Cevap verdim. Cevap verdi: Eğer anlayış denilen şey. tadıyorum. öteki eliyle de duvarı tutarak. çocuktur. doğudan batıya kadar bir lezzet duyar. Mümin. niçin gündüz olmuyor? Sen görüyorsun. 354) Benim işime kimse takat getirmez. Evet ben de aynı şaşkınlık içindeyim. Allah kulları.Konuşurken bazan karanlık. vehimlerle karışık sözler söyler. Ne istediğini ve ne dilediğini bilir. bu acıları ben verdim sen çek. O iki türlü görüş ve o taassup senin işindir. Allah bana bilgi vermiştir. der. ah vah ederek karşınıza gelir. Yoksa o ağırlığını sana yüklemesin! Dedi ki: Simdi sizinle birlikte yiyelim. Allahnın yarattığı o zavallı kadıncıkları ziyaret edelim. Ağlayarak niçin söylemiyorsun? Bu ne iştir başımıza geldi? Bu ne belâdır acaba? Bu gün güneş doğmadan. değişik olmayaydı. Aslından değil. rahatsızlık veriyor. kuşluk vakti her taraf aydınlık içinde. Ebu Hanife eğer Şafiî'yi göreydi. Kiliseye de uğrayalım. Çünkü Mevlâna'nın benimle olan ilgisini açıkça görüyor ve biliyorum ki o yüz ekşimesi başkalarının işi içindir. mazur gör bu gün bir şey pişiremedik. Ben nasıl sevinçli olabilirim? Bütün âlem gamlı olsa bile beni hiç mi hiç ilgilendirmez. başcağızın kucaklar. Zındık ise. Doğru sözdür: Taklit ehline uysallık yaraşmaz. Ama gamlı zamanımda da istemem ki hiç kimsenin gamı bana bulaşsın. Başkaları sarhoş olur. ister Muhammed'den başkası. Ancak gerektir ki koruk daima güneşin önünde olsun. Benliğinde hiç şüphesi yoktur.zamaneye. . Onu bütün açıklığı ile görmekten. Ben sordum: İslâm bilginleri arasında nasıl uyuşmamazlık olabilir? dedim. Öyle ye ki sen ağırlığını o