ŞEMS-İ TEBRİZİ'NİN ESERİ

MAKALAT
(KONUŞMALAR)
ÇEVİRİ Mehmed Nuri GENÇOSMAN

GiRiŞ
Yıllardır, Makalât-ı Şems-i Tebrizî, ikinci adıyle Hırka-i Şems üzerinde çalışmaktayım. Bugünün diliyle Şems-i Tebrlzî, Konuşmalar diye adlandırdığımız bu kitabın aslı, Farsça ve Arapça ile karışık, onüçüncü yüzyılda yazılmış çok çetin ve arkaik pasajlar ve deyimlerle dolu bir elyazmasıdır. Eser, çok önemli ve şaşırtıcı tasavvuf konularını içine aldığı gibi, o çağın belli başlı şahsiyetlerini, zamanın kültür ve bilim hareketlerini yansıtması, hele Mevlânâ Celâleddin'ln karanlıkta kalmış olan bazı yönlerini aydınlatması bakımından da bir hazine değerindedir. Şems-i Tebrizî, Konya'ya niçin gelmiştir? Mevlânâ ile onun arasındaki ilişki nasıl başlamıştır? Mevlânâ'nın normal hayatını birdenbire altüst ederek ona coşkun ve taşkın yepyeni bir ruh aşılayan bu adam kimdir? İşte bu noktaları bize açıkça gösterecek çok Önemli bilgileri bu kitapta bulmaktayız. Kitabın gerçi çok çetin ve dikenli tarafları vardır ve bu özelliği, bugüne kadar bir çevirisinin yapılmasına engel olmuştur. Ancak mutlu bir raslantının bana bu eseri Türk aydınlarına ve tasavvuf meraklılarına tanıtmak fırsat ve cesaretini vermiş olduğunu söylersem, okurlarımın beni yadırgamayacaklarını sanırım. Bu çeviriye kaynak olan kitap, çok saygıdeğer dostum Mevlânâ torunlarından Prof. Dr. Ferudun Nafiz Uzluk tarafından vaktiyle bana armağan edilmiş olan elyazması bir nüshadır. Bu metin, 27x21 ölçüsünde ve 326 sayfadır. Nesih kırması, nesih, sülüs ve ta'lik gibi çeşitli yazı örnekleriyle temiz ve okunaklı bir şekilde yazılmış, üzerinde yer yer ufak tefek nüsha farkları işaret edilmiştir. Metnin bazı kısımlarının kenarlarına bol haşiyeler, açıklamalar eklenmiştir. Tarihi ve yazarı belli olmayan bu nüshanın, merhum Mevlevi arif meşahirinden Ayaşlı Şakir tarafından Dergâh müzesindeki iki nüsha ile karşılaştırılarak orijinal bir metinden kopya edildiği, sayfa kenarlarındaki haşiyelerin de sonradan eklendiği anlaşılmaktadır, işte üstad Prof. Dr. Uzluk'un himmetine borçlu olduğum bu kitabı her ihtimale karşı memleket kitaplıklarında bulunan başka elyazmalarıyle de karşılaştırmak lüzumunu duyduğum için önce Konya'dan işe başladım. Mevlânâ Müzesi Kitaplığı'ndaki 2144 ve 2145 sayılı iki yazma metinle yer yer karşılaştırdım. Daha sonra istanbul'da Beyazıd Kütüphanesi Kataloglarına baş vurdum. Veliyüddin Efendi Kitaplığından aktarılmış bir Makalât yazması buldum ama bu kitapçık ufak bir özetten başka bir şey değildi, istanbul

Üniversitesi kitaplığında bulduğum 679 F.Y. numaralı metin de yine bir özetten ibaretti. Yaptığım bu araştırma ve incelemelerden sonra elimdeki nüshanın en doğru ve sağlam bir kaynak olduğu sonucuna vardım. Kitabın bazı yerlerinde irkildiğim oldu. Bu yüzden, başlamış olduğum çeviri hayli gecikti. Son günlerde ikinci bir raslantı daha oldu. İran'da basılmış olan bir Makalât metni, yine aziz dostum Prof. Dr. Uzluk tarafından getirtilerek bana armağan edildi. Bu yeni fırsattan da faydalanarak yaptığım çevirileri bir de basılı metinle karşılaştırmak ve son kontroldan geçirmek lüzumunu hissettim. Türkiye'deki metinlerden alınan kopyalardan meydana geldiği anlaşılan bu kitabın, değerli bilgin ve araştırıcı İranlı Ahmed Hoşnuvis tarafından gözden geçirilerek üzerinde düzeltmeler yapıldığını, gerekli not ve haşiyelerle süslendiğini ve güzel bir baskı halinde irfan âlemine sunulduğunu görmekle de ayrıca mutluluk duydum. Kendi hesabıma, bu yeni baskıdan da hayli faydalandığımı inkâr edemem. Müellifine teşekkürlerimi sunmayı da bir borç bilirim. Ancak, benim çevirime esas olan nüsha ile yeni baskı arasında büyük ve önemli farklar buldum. Bendeki nüshanın birçok sayfaları basılı kitapta eksik kalmıştır. Hele yazma nüshanın 95'inci sayfasından 164'üncü sayfasına kadar olan kısım tamamiyle atlanmıştır. Daha başka yerlerde de hayli atlamalar görülmektedir ki kitabın ikinci baskısında bunların düzeltilmesi çok faydalı olacaktır. Şu hale göre Farsça metnin Türkiye'de kritik bir baskısını yapmak zorunlu görünmektedir. Kitap hakkındaki araştırmalarımızı bu satırlarla özetledikten sonra, biraz da çeviri zorlukları üzerinde durmak isteriz. Kitaba esas olan elyazmalarını daha önce incelemiş bulunan İran'ın sayılı ilim ve fikir adamlarından rahmetli Furûzan Fer'in şu sözlerini aynen naklediyorum: «Makalât kitabı, Şemseddin-i Tebrizî'nin bazı meclislerdeki sohbetleri sırasında, Mevlânâ ile konuşurken aralarında geçen bahislerden, müritler ve inkarcılar tarafından sorulan sorulara verdiği cevaplardan derlenmiş bir eserdir. Kitaptaki cümle ve pasajların kesik ve dağınık olması da gösteriyor ki bu eseri Şems kendisi kaleme almamış, belki o anılar her gün müritler tarafından kaydedilmiş ve son derece bir tertip bozukluğu ile de derlenmiştir. Ama inkâr edilemez ki, bize Mevlânâ'mn özel yaşantısını, onun hayat hikâyesini kapsayan bir çok gizli noktaları da gün ışığına çıkarmaktadır.» Mevlânâ'nın, Şemseddin Tebrizî ile nasıl buluştuğunu anlatan ve o buluşmanın efsaneleşmiş yönlerini, iyi bilinemeyen, sebepleri anlaşılamayan taraflarını aydınlatmak gayreti gösteren birçok eski ve yeni menakıb yazarları, bu hikâyeleri ancak romantik bir kılıkta uzun uzadıya nakletmeye özenmişlerdir, işte Makalât kitabı bu gizli kalmış konular üzerindeki perdeyi kaldırdığı gibi, Mevlânâ'nın, Şems'e nasıl kapıldığına da bir dereceye kadar ışı tutmakta ve açıklık getirmektedir. Kitap, herkesçe bilinen halin aksine olarak Şemseddin-i Tebrizî'nin çok keskin görüşlü bir bilgin ve bir hakikat âşığı, mürşitlik mertebesine ermiş arif bir yol gösterici olduğunu öğretmektedir. İşte sadece bu nokta bile eserin önemini belirtmeye yeter. Kitabın tarihî değerinden başka ayrıca, Şemseddin'le görüşmesinden sonra Mevlânâ'da yeni bir hayatın başladığım gösteren açık işaretler vardır. Şems'in getirdiği yeni fikirler, prensipler ve öğretim sistemi konusunda araştırma yapmak isteyenler, aradıklarını Makalât kitabında bulacaklardır. Çünkü Makalât ile Mesnevi arasında kuvvetli bir bağlantı vardır. Nasıl ki Mevlânâ, Mesnevi'de geçen birçok fıkra, hikâye ve nükteleri Makalât'tan almıştır. Kitap ayrıca gönül çekici deyim ve terimlerindeki üslûp güzelliği bakımından Fars Edebiyat ve Filolojisinin bir hazinesi değerindedir. İşin zorluğunu belirtmek için yukarda saydığım sebepleri üstat Furûzan Fer de kabul ediyor. Ana dili Farsça olan

bir ilim adamının bu görüşü, açık bir gerçeğin ifadesidir. Çevirinin zorluğunu artıran engellerin başında en çok diyaloglar gelmektedir. Konuşanla dinleyen, soran ve cevap veren; hatta üçüncü şahıs, aynı fiil ile ifade edilmektedir. Dedim ki, dedi ki yerine hep dedi fiili kullanılmıştır ki bu da şaşırtıcı sebeplerden biridir. Ama kitabı birkaç kere dikkatle, merakla ve sabırla okuyup da havasına girdikten sonra konu biraz daha aydınlanıyor. Kesik ve bağlantısız gibi görünen devrik cümlelerden sonraki cümle ve satırlardan bir mânâ çıkarmak mümkün oluyor, ama ne de olsa yine gramer kurallarına sığmayan sözler eksik değil. Bizi en ziyade ilgilendiren nokta, ele alman konuları herkesçe anlaşılabilir bir hale getirmek, Türk dilinin bugün benimsenmiş olan deyim ve terimlerine uygun fakat her türlü aşırılıktan, zorlama ve yapmacıklardan uzak bir çeviri örneği vermektir. İşte bu nokta üzerinde, gücümüzün yettiği kadar uğraştık. Konuşmalar kitabında, özellikle üstadın hayat hikâyesi, Mevlânâ ile aralarında geçen tasavvufî bahislerdeki görüş birliği, bazen düşünce ayrılığı, üstadın ağzından çıktığı gibi kayt ve

zapt edilmiştir. Bu sohbet konuşmasından bazen değişik bir üslûp kokusu gelir; yer yer söğüp saymalar, öfke belirtileri, zamaneye göre ayıp sayılmayan bazı açık saçık nükteler de eksik değil. Ama bu özellik ve konulardaki değişik eda, okurları sıkmadan, onlarda derin bir ilgi ve merak uyandırmaktadır. Şimdi eserden müessire intikal yoluyle biraz da müellifin kısa bir biyografisini çizmeye çalışalım.

Şems-i Tebrizî Kimdir?
Büyük arif Melikdâd oğlu Ali oğlu Muhammed Şemseddln, yaradılışında üstün vasıflarla bezenmiş, Allah vergisi yüksek bir istidat ve kabiliyetle doğmuş Allah âşıklarından, ilâhî aşk şarabiyle başı dönmüş hakikat ve mânâ ehli erenlerdendir. Altıncı hicret yüzyılında Tebriz'de hayata gözlerini açmış, henüz çocukluk ve ilk gençlik çağlarında bile çağdaşı olan kuşağın çocuklarından bambaşka bir vasıfta yaratıldığını göstermiştir. Coşkun, hareketli, duygu ve düşünce bakımından daima ileriye bakan ve zamanının değer ölçülerini aşan bu harika çocuk, bize kendini şöyle anlatıyor: «Henüz erginlik çağına girmemiştim. Aşk deryasına daldım mı, 30-40 gün hiç bir şey yiyemezdim; istekten kesilirdim, günlerce açlığa susuzluğa katlanırdım. Bir gün babam bana çıkıştı, 'Oğlum, dedi, ben senin bu halinden birşey anlamıyorum; bunun sonu nereye varacak? Bu davranışlar seni felâkete götürecek.' Ben ona şu cevabı verdim: Baba! Seninle benim babalık ve evlâtlık ilişkimiz neye benzer bilir misin? Bir tavuğun altına tavuk yumurtalarıyle karışık bir de kaz yumurtası koymuşlar. Vakti gelip de civcivler çıktığı zaman bunlar hep birlikte analarının arkasına düşer giderler, yolda bir göl kenarına raslarlar. Kaz yumurtasından çıkan civciv hemen kendisini suya atar, bunu gören ana tavuk, eyvah yavrum boğulacak der. Çırpınmaya başlar. Halbuki kaz yavrusu neşe içinde suda yüzmektedir. İşte seninle benim aramdaki fark da böyledir.» Ahmet Eflâkİ'nin, sayın dostum Prof. Tahsin Yazıcı tarafından dilimize çevrilmiş olan Ariflerin Menkıbeleri adlı eserine göre Tebriz şehrinde Şemseddin'e Şems-i Perende yani Uçan Şems derlermiş. Bu lakabın ona, çok gezmesinden ve sık sık zamane ariflerini ziyaret için şehirler arasında dolaşmasından ötürü verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca ona manevî mertebesi ve ergin ariflerden sayılması dolayısiyle Kâmil.i Tebrizî de denilirmiş. Ama bunun, hem büyük arif Şemseddin Muhammed'in hem de başka bir Şemseddin'in lakabı olduğu anlaşılmaktadır. Merhum üstat Furûzan Fer'in İran'da vaktiyle neşretmiş olduğu Menakıb-i Evhaduddin-i Kirman adlı eserde Evhaduddin şöyle anlatıyor: «Kayseri'de bulunduğum sırada Kâmil-i Tebrizî denilen bir zat vardı; bu, perişan halli bir âşık idi. Sultan Alaeddin ile vezirleri ona çok saygı ve sevgi gösterirlerdi. Batın ehli bir adam idi. Sultan yanında çok itibarı var idi. Herhangi bir adam için bin dinar bile iltimas etseydi red olunmazdı.» Şimdi Evhaduddin'in bahsettiği bu Kâmil-i Tebrizî ile büyük arif Şems-i Tebrizî'nin başka başka kişiler olduğunda şüphe etmiyoruz. Çünkü Şems-i Tebrizî, sözü geçen Kirmanlı Evhaduddin'in uzun uzadıya aleyhinde bulunmuş ve Evhaduddin, Şems'in yüce mertebesini anlayamamıştır. Şu hale göre onun Kayseri'de rastladığı Kâmil-i Tebrizî, başka birisidir yani Kâmil sözünün, o Şemseddin'in vasfı değil ismi olduğu anlaşılmaktadır. Yine Eflâkî'nin Ariflerin Menkıbeleri kitabında, Mevlânâ Celâleddin, yukarda sözü geçen ikinci Şems-i Tebrizî'den bahsederken, «Tebrizli Kâmil, Konya şehrinin aptalıdır, Fakih Ah-med'den birkaç derece daha üstündür,» demektedir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin, çok vakit zamane sultanlarının, devlet büyüklerinin makamlarına teklifsizce girip çıktığı, Saray kapıcılarının ona ses çıkarmadığı, hatta sultanın tahtına çıkıp oturduğu, meclislere vakitli vakitsiz girip çıktığı, meclislerdeki aletlerden herhangi birini alıp dışarı fırladığı halde hiç kimsenin ona engel olmaya cesaret edemediği anlaşılmaktadır. Bazı açık gönüllü büyükler, Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'ye, Seyfullah yani Allah Kılıcı da demişlerdir. Bu Kâmil-i Tebrizî'nin adı, Makalât kitabında da aynen geçmektedir. İlerde görüleceği gibi Makalât' ın ikinci bölümü şöyle başlıyor: «Pir Muhammed'e sordular: Tebrizli Kâmil'in hırkası önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş bir serçeye dönüyorsun sonra diyorsun ki, 'doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. Çünkü o kendi hesabına yaşıyor» Yukarıdaki sözlerden de anlaşılıyor ki bu Kâmil-i Tebriz başka bir Allah eridir. Evhaduddin'in Kayseri'de gördüğü, Mevlânâ'nm, «Fakih Ahmed'den birkaç kat daha üstündür,» diye bahsettiği zat da Kâmil-i Tebrizi'den başka birisi değildir. Çünkü bunun büyük arif Şemseddin Muhammed'e benzer bir tarafı yoktur. Zaten Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Mevlânâ

Çelâleddin'in Şems hakkında kullandığı deyimler arasında da çelişki vardır. Mevlânâ, hiç bir zaman üstadını başka vasıfla övmemiş, onu Kâmil-i Tebrizî diye anmamıştır. Bu açıklamalardan sonra şimdi yine asıl konumuza dönebiliriz. Büyük arif Tebrizli Muhammed Şemseddin, bazı yanlış görüşlü tetkikçilerin sandığı ve bize tanıttıkları gibi basit bir bâtınî dervişi değildir. O yüzyılların yetiştirdiği büyük mürşitler arasında üstün vasıflarla yaratılmış eşsiz bir ariftir. Böyle olmasaydı, Mevlânâ gibi zahir ve batin ilimlerinde yüksek derecelere ermiş, zamanında müderrislik ve müftülük mertebelerine yükselmiş seçkin bir insanı, Allahsal bir aşk ve iştiyak ateşiyle tutuşturabilir miydi? Mevlânâ'ya bütün normal hayatını bir tarafa iterek, işini gücünü, medresesini ihmal ettirerek, onu madde âleminin dışında başka bir âleme götüren; ona mânâ âleminin pencerelerini açan bu Tebriz güneşi, bu Türk velisi olmuştur. Şu halde, bu nitelikte ve bu yetenekte olan ulu bir arifin bayağı bir bâtınî dervişi olamayacağı; onun, gönlü yüce hakikatlerle dolu bir irfan ve irşad kaynağı olduğu şüphesizdir. Makalât'ın incelenmesi, bize, Tebrizli Şemseddin'in, zamanında en yüksek islâmî bilgilerden, tefsir, hadis, fıkıh, felsefe ve kelâm bilimlerinde de yeter derecede ilerlemiş olduğunu ve dört mezhebin fıkıh esaslarına da âşinâ bulunduğunu ve bu cümleden olarak Şafiîlerin meşhur beş kitabında Tenbih adlı eseri de incelediğini gösteriyor. Şems'in, Arap edebiyat ve filolojisinde de üstün bir bilgiye sahip olduğunu anlıyoruz. Yıllarca Suriye'de Halep ve Şam gibi büyük şehirlerde yaşadığı, Araplarla ilişki kurduğu, onların dillerini gayet iyi bir şekilde konuşup yazdığı Makalât'taki yer yer Arapça pasajlardan anlaşılmaktadır. Bir aralık Erzurum'da ve Türk şehirlerinde öğretmenlik yapmış olan Şems'in Konya'ya nasıl ve niçin geldiği bahsine dönelim: Makalât'ta şu satırları okumaktayız: «Allahya yalvardım. Yarabbi beni kendi velilerinle tanıştır, onlarla yoldaş et dedim. Rüyamda, 'Seni bir veliyle yoldaş edelim,' dediler. 'O veli nerededir?' diye sordum. Ertesi gece bu velinin Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Bir müddet sonra tekrar gördüğüm rüyada, 'Henüz vakti gelmemiştir, her işin bir zamanı var,' dediler.» Bu açıklama bize, Mevlânâ'nın da vaktin olgun velileri mertebesine yükselmiş kendisine muhatap olacak kuvvetli bir mânâ ehli bulamadığı için zahir bilgileri çerçevesi içerisinde kalmış olduğunu göstermektedir. Şems bunu duymuş ve sezmiştir. İçindeki coşkun hisleri aktaracak derin ve geniş bir gönül aramaktadır. Aradığını da Mevlânâ Celâleddin'de bulmuştur. Mevlânâ Celâleddin, gerçi mânâ âlemine ait bilgilerden yoksun değildi. İlk tasavvuf neşesini babası Sultanu'l-Ulemâ' dan, onun ölümünden sonra da Horasan erenlerinden babasının arkadaşı Tirmizli Seyid Burhaneddin'den almıştı. Ama Şems ile buluşması bambaşka bir hadise olmuştur. Bu hadiseyi Eflâkî, Molla Cami ve diğer tezkirecilerle Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled, çeşitli ve renkli dekorlar içerisinde anlatırlar. İlerde bu konuya dönmek üzere bir de Şems'in ilk üstatlarına -ve tasavvufla nasıl ilgilenmiş olduğuna dair elimizdeki bilgileri özetleyelim:

İlk Çağları
Şems, kendi ifadesine göre ilk nasibini Tebriz'de, Ebûbekr Sellebaf (Sepetçi Ebubekir) adında bir mürşitten almıştır. Eflâkî'nin Sultan Veled'den naklederek anlattığına göre bütün velîlik niteliklerini onda bulmuştur ama kendisinde, şeyhinin göremediği ve hiç kimsenin farkında olamadığı birşey vardı ki onu ancak Mevlânâ Celâleddin görebilmişti. Yine Şems'in Sultan Veled'e anlattığına göre çocukluk günlerinde Allahyı, melekleri, yerlerde ve göklerde bir çok olayları görür, herkesi de kendisi gibi sanırmış. Ama sonradan anlamıştır ki bunları başkaları göremiyor. Şeyh Ebubekir de bunları herkese söylemesini yasaklarmış. Hafız Hüseyin Kerbalayî'nin, Ravzatül Cinan (Cennet Ban. çeleri) adlı eserinde şu satırları okumaktayız:

Şems-i Tebrizî uzun süre Tebriz'de Şeyh Ebûbekr Selle-bafın hizmetinde bulundu. Büyük bir olgunluk ve erginlik mertebesine erdi ama onu daha fazla olgunlaştırmak Şeyhinin takati üstüne çıkınca Ebûbekr, insaf ve takdir yoluyla ona artık bu olgunlaşmanın daha ileri mertebesini başka yerde aramasını tavsiye etti; seyahata çıkmasına izin verdi. Şems önce Kirmanlı Şeyh Evhaduddin'in piri Şecaslı Şeyh Rükneddin'e, sonra da Tebrizli Şeyh Şahabeddln Mahmud'a gitti. Zamanın büyük mürşitlerinden olan o zatın hizmetlerinden de çok feyiz aldı. Daha sonra zamane şeyhlerinin önderi sayılan Cent'li Baba

üzüntüsü engel değilse ve konunun tatsızlığı sebep olmazsa. temel bilgilerde. biri birinden renk ve ışık alan iki irfan hazinesidir. ruh âleminin manasına erebilmektedir. Babası ticaret maksadiyle Horasan'dan Tebriz'e gelmiş.'642 hicret yılı Cemaziyelahır ayının yirmi altıncı günü Konya'ya gelmiştir.» Şimdi bir de Mevlânâ hakkında Şems'in görüşlerini dinleyelim: «Dünyanın hiç bir yerinde Mevlânâ'nın eşi ve benzeri yoktur.Kemal'e baş vurdu. fakirler sultanı Şems-i Tebrizî'yi ziyarete gittiği için karanlıkta kaldık.» Konya'ya İlk Gelişi ve Mevlânâ ile Buluşma Konuşmalar'dan anladığımıza göre Şems. 'Ben sana yabancı değilim. «O. madde ve mânâ âleminin sırlarına ermiş üstün vasıflı birer Allah velîsidir.' dediler. Beytül Mâmur denilen sarayın sakinlerinden bunun sebebini sordum.» Cennet Bahçeleri'nin yazarı Kerbelâlı hafız Hüseyin. başka bir yoldan hırsızın karşısına çıktı. Karanlıkta dama doğru yürüdü. (M. mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur.» «Ben o kutsal yerleri dolaşıp tekrar dördüncü kat göklere geldiğim zaman büyük güneşin eskisi gibi kendi merkezinde nur ve ışık saçtığını gördüm. telaş ve korku içerisinde kaçmaya çalışıyordu. tartışır. Ebûbekr'in manevî mertebesini Şeyh Sadi de Bostan kitabında şöyle övmektedir: «Tebriz taraflarında bir aziz vardı ki.' Hemen kavuğunu. Şems'in Ailesi Devletşah Tezkeresî'nin anlattığına göre Şems-i Tebrizî İsmailiye mezhebi büyüklerinden Büzrükümid'in torunu Havend Alâeddin'in oğludur. ama o feleğin yüzünü kararmış gördüm. eli vergili. onu hiç unutamadı. Şems ile Mevlânâ biri birini tamamlayan. Konuşmalar. bedenler nerede olursa olsunlar ne değeri var. onlardan daha zevkli.» (Şems-i Tebrizî. Asıl zevk. gönlü isterse. halkın sesini işitince o tehlikeli durumda sığınacak bir yer bulamadı. sarığını. onlardan daha üstün. Yoksa.) İşte her iki Allah âşığının aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygıdan birer örnek alarak yukarda naklettiğimiz vesikalar bize gösteriyor ki. yanındaki eşyasını yukarıdan hırsızın eteğine bıraktı ona çok özürler diledi ve 'Haydi çabuk şimdi buradan kaçıp canını kurtarmaya bak. Bazı tezkerecilere göre de Şems'in aslı Horasanlıdır. orada yerleşmiş. 48). gramer. Devletşah diyor ki. 'Bizim güneşimiz. Şimdi Mevlânâ'nın Şems'i nasıl gördüğünü. O makamın kutsal sakinleri. Gerekirse. tam manasiyle islâm ve ehli sünnet inançlarını benimsemiştir. Benim önümde. Alâeddin. onun. ilâhi bir temaşa zevkiyle Miraç etmek nasib oldu. işte bu azizin Şems-i Tebrizî'yi yetiştiren Ebûbekr olduğunu. onlardan daha lâtiftir. Adam o sırada. sentaks. dördüncü kat göğe kadar çıktım. beni dinlerken. ayıptır söylemesi. zavallı hırsızın çektiği korkuyu düşündü. Şemseddin de Tebriz'de doğmuştur. ona bağlanmasının nedenlerini tekrar araştıralım: Eflâkî şöyle diyor: «Hazreti Mevlânâ buyurdu ki 'Bir gün bana Melekût âleminin yolları açıldı. 'Dostum gitme. nerede doğarsa doğsun işin suretine değil manâsına bakmalıdır. duman gibi kendini yok etmeye çalış. Her ikisi de aşk ve hakikatla dolu. Bunu seyreden aziz derviş. mum gibi erimeye başladı. O . babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk yahut müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. M. hepsinden daha yetkili konuşur. ondan da hayli faydalandı ama Mevlânâ ile buluşuncaya kadar. Yiğitlikte senin ayağının toprağıyım. nasıl anlatayım. ilk üstadı Ebûbekr'in hatırasını daima saygı ile andı. dedelerinin sapkın inançlarını bir tarafa atarak zındıklık yolundan ayrılmış baba ve dedelerinin kitap ve defterlerini yakmış. din bilgisinde. Halbuki o kendisini bilmezlerden sanır ve öyle zanneder. Bütün fenlerde. daima uyanık gönüllüydü. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl uğraşsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem.' dedi.' dedi. Gecenin birinde bir hırsızın dama çıkmak için kement attığını gördü. 77. cömert ve çok üstün yaratılışlı seçkin bir zat olduğunu kaydetmektedir. geceleri uyumazdı.

susuzluğu o kadar derindir ki. kudretinin. öte yanda her gün Mevlânâ Celâleddin'in ilmî konuşmalarından. bağrının hasret ve firkat ateşiyle yanmasına. Tebrizlilerin uydusu haline geldi. Ona şu susturucu cevabı vermiştir: «Hazreti Muhammed (S.» diye halkı ayaklandırıyordu. 'Beni ululayın şanım ne yücedir. sanki kaybettiği değerli bir mücevheri Şems'in manevî benliğinde. ibadet ve sohbetle meşgul olur. ona. katırın dizginine yapışır. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. hep gam. güneşin cihanı aydınlatan ışığı onun evinin ufacık penceresine kadar sızar ve ancak o kadar girer. yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» Mevlânâ. artık başka bir âleme dalmıştı. her saat gördükçe aşk ve hayreti artar ve ondan dolayı da 'Yarabbi biz seni sana yaraşan bilgiyle bilemedik. selâm verir ve «Hemen söyle bana. her varlığa hâkim olan saltanatının parlak belirtilerini her gün. Onun idrak hazinesi o kadar bir suyla dolar.). Bu süre içinde bütün ihtiyaçlarını Mevlânâ'nın büyük oğlu Sultan Veled sağlamıştır.» diyorlardı. Dış âlemle ilişkisini kesmiş.A. Artık Horasan toprağının yetiştirdiği değerler.' dediği halde Bayezid. Şemseddin. en yücesidir. irşad ve sohbetinden yoksun kalan büyük bir halk topluluğu ve gençlik. «Hazreti Muhammed (selât ve selâm ona olsun) peygamberlerin sonuncusudur. keder ve hicran içinde yine halvete kapanıyordu. sabırsızlıkla Mevlânâ'nın yolunu gözetmektedir. Onunla Bayezid arasında ne münasebet var?» Şems. bir süre sonra kendine geldiği zaman Şems'in elinden tutarak piyade bir halde kendi medresesine götürmüş. «Bu ne sorudur?» der. aşağı yukarı 16 ay kadar uzadı. vaizlik gibi meşgalelerini bir tarafa. Bunu en çok Mevlânâ'nın yakınları. Derken belirli vakit gelir. meslislere gitmek istemiyor.' diye hep özlem duyar. eğer sevseydiniz onu öyle çirkin karşılamaydınız. iterek artık Şems'in pervanesi olmuştu. Şemseddin'den bir gönül hoşluğu gelmiyor. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bu yüzden dedikodular gittikçe artmış. ikindiye doğru şehre geleceğini söylerler. Şemseddin'i anlamadığınız için onu sevmiyorsunuz. hoşnutsuzluk ateşini körüklüyorlardı. «Bize.). hep onunla göz göze diz dize idi. her gün daha fazla Hakkı görür ve bu görüşle daha çok ilerler. bir Tebrizlinin peşine düşmüş? Mevlânâ dünyadan el çekmiş bir insandır.A. Şekerciler Hanı'nda bir odaya yerleşir.» der. talebesi. Bayezid kim oluyor? Bayezid'in susuzluğu bir yudum su ile diner. Yıllardır içi aşk ve iştiyak ateşiyle dolu olan Şems. düşmanlık teranelerini anlamaz değildi. «Acaba Mevlânâ'da o kadar akıl yok mu ki. Şu sebepten ki. Mevlânâ bir katıra binmiş.» Bu cevap karşısında Şems-i Tebrizî. Bir kısım Konyalılar da. Gözü kulağı Şems'in sohbet ve irşadında. bütün normal işlerini. Şems'in Konya'dan ayrılması Mevlânâ'yı eski hayatına döndürmek şöyle dursun. bu sualin heybet ve azameti karşısında kendinden geçmiş. büyük bir ateşin kafatasında alevlendiğini hissetmiştir. şüphesiz hep susuzluğundan dem vurur ve her gün o susuzluğun daha da artması niyazında bulunur.Mevlânâ ile ilk buluşma hakkında Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Molla Câmi'nin Nefahat-ül-üns'de ve bizzat Makalât metninin 56'ncı sahifesindeki Arapça pasajda biraz değişik bir dekor içinde özetle şöyle anlatılmaktadır: Şems yukardaki tarihte Konya'ya gelir. Eflâkî'ye göre Mevlânâ.» diyorlardı. sohbet arkadaşları yapıyor. onunla kırk gün halvette kalarak hiç kimseyle münasebette bulunmamıştır.A. «Yazıklar olsun ki bilginler sultanı Bahaeddin Veled'in oğlu bir Tebrizli oğlanın arkasından yürümeye başladı. bir nağra atarak yere yıkılır. Şu halde bu her iki davacıdan Hazreti Muhammed Mustafa'nın davası çok büyüktür. Bu ayrılık süresi. sıhhatinin bozulmasına yol açtı.). onun velilik hazinesinde yeniden bulmasına fırsat sağlamıştır. Şems hakkında uygunsuz sözler söylemeye ve düşmanca hareketlere başlarlar. iş artık açık bir düşmanlık haline dönüşmüştü. Şems ile Mevlânâ'nın İlk Buluşmalarının Çeşitli Yankıları Mevlânâ'nın Şemseddin'le buluşması. Bu dedikoduları işiten Mevlânâ da onlara şöyle diyordu: «Siz. müderrislik. o sırada Meram bağlarında sayfiyede olduğunu. aksine. Kimseyle konuşmuyor. Şems yol üzerinde beklemekte.) hep 'Yarabbi biz seni sana layık bilgiyle bilemedik. kayıplara karıştı. Nereye gittiğini hiç kimse anlayamadı. 643 hicret yılının 21 Şevval perşembe gününe rastlayan bu ayrılıştan sonra onun Şam'a gitmiş olduğu anlaşıldı. Neredeyse o . Bayezid kendisini Hakka ermiş görünce hemen dolu verir ve daha fazlasına bakmaz ama Hazreti Mustafa (S. O. hakkındaki bu dedikoduları. Şems'in ilk sorusu karşısında güya yedi kat göklerin biri birinden ayrılarak yere yıkıldığını. cihan varlıklarının en büyüğüdür. namaz. hiç dışarı çıkmazlar. Mevlânâ'yı sorar.» Bazıları da. Şems'in kudretli kişiliği önünde öylesine mest ve coşkun bir hale gelmişti ki. müftülük. «Hazreti Muhammed mi daha büyüktür. gece gündüz. Bu ilk misafirlik sırasında her iki Hak âşığı tam üç ay hep halvette kalır. aheste aheste sürmekte ve kendisine yaklaşmaktadır. «Ama niçin Hazreti Muhammed (S. o zaman da suya kandığından söz eder.A. hep onun işaretlerine dönük. Hakkın yüceliğinin. onun. Gecenin birinde Konya'dan ayrıldı. O da artık birkaç damla suyun bardağı taşıracağını sezmiş ve bu düşmanlık çemberinden kendini kurtarmak için kararını vermişti. Konya şeyhleri arasında bir sofi de. Ama. oruç.' diye öğünmüştür?» Mevlânâ. halbuki Şemseddin henüz dünyadan el çekmemiştir.

hâkim ve mahkûmlarla doldu. Aman ne olur. havayı bağlar. Cemalinden uzak düşünce beden bir virane. mum gibi erimeye başladım. Eğer mübarek ve sevinçli haliyle o sevgilim buraya gelirse. Bu mektup Şemseddin'den idi. yirmi nefer atlı. bu duacınızın sohbetinde bulunmuş olan bu eski dost Şam'a . bak Allahnın ne garip işlerini göreceksin. dostumuzu bu tarafa çekmeye bakın! Nihayet o kaçak sevgiliyi tekrar bana getirin! Tatlı teraneler. bu dileklerimizi kabul buyurursunuz. kendi binmiş olduğu rahvan atına Şems'i bindirdi. bütün varlıkları ayakta tutan ulu Allahya ant içerim ki onun nuru. armağanlarını teslim ettikten sonra bütün dostların yaptıklarından pişman olduklarını ve kendisini hasretle. o değer biçilmez mücevhere selâm ve sevgiler götür. akşamım seninle aydın bir sabah gibi olsun Ey Şam'ın. altın ve gümüş armağanlarla Şemseddin'i tekrar Konya'ya getirmek üzere Şam'a gönderdi. Mevlânâ'hm mektubunu. Çünkü Şems'in Şam'da olduğu anlaşılmış ve kayıp hazinenin yeri belli olmuştu. saygı ile Konya'da beklediklerini anlattılar. Uzun süren bir kara yolculuğundan sonra Konya'ya yakın Zencirli hanına geldikleri zaman babasını müjdelemek için şehre bir derviş gönderdi. Sultan Ve-led. Ona mektup yazdı ve şu gazeli de ekledi: Başlangıcı olmayan zamandan beri diri. Eğer başka zaman gelirim diye söz verirse aldanmayın! Bütün sözleri hile ve kaçamaktır. kudretli. yüzbinlerce sır açıklansın diye aşk ışıklarını parlattı. Mevlana'yı çok üzüyordu. halktan emirlerden. çek tarafını bilselerdi şüphe yok ki ona sevgi nazarıyla bakar. O. Onun çok sıcak bir nefesi vardır.» Şemseddin'in Şam'da uzun süre kalması Hz. Cadılıkla. et. fakirlerden ve ahilerden onu karşılamak isteyenlerin toplanmasını diledi. birkaç yük değerli hediye. âşıkane secdeler et. sen otur da seyret. büyüleriyle onun akla hayret veren hazinesi gizlendi. «Umarız ki. dervişin müjdesini işitince bütün elbise ve giysilerini çıkardı ve dervişe bağışladı. Oraya varır varmaz. Senin ayrıldığın günden beri ağzımın tadı bozuldu. Şam'a girer girmez Salihiye semtinde meşhur bir han vardır oraya git ve mümkün ise şu gazeli de onun huzurunda irşad. Şems'in mektubu şöyle başlıyordu: «Mevlânâ'ya malûm olsun ki.ayrılık ateşi içinde son nefeslerini vermek üzereyken Şam'dan gelen bir mektup imdada yetişti. Şems-i Tebrizî'nin tılsımlarıyle. Onun eşi ve benzeri olmayan hükmü ile cihan aşk ile âşıklarla. güzellerin güzelliği hiç kalır. sizi atlatır. ger. On yıldan fazladır ki burada tekrar gelişimde bana yine dostluk ve aşinalık gösterdi. renkli bahanelerle o güzel yüzlü ay parçasını o hoş çehreli sevgiliyi eve doğru yürütmeye çalışın. saygı göstermekten geri durmazlardı. Mevlânâ. bilginlerden. Şems. Gidin ey yoldaşlar. babasının işaret ettiği hana gitti. diri gönüllü bir dervişe rastladım. yaratıcı. kendisi de neşe ve sevinç içinde Şems'in önünde piyade olarak yola koyuldu. Sultan Velecl. Onun güneş gibi parlayan yüzü karşısında bütün ışıklar söner. Mevlânâ eğer onun iç yüzünü. Konya halkına haberler salarak Şems'in geldiğini.» diye çok yalvardılar. Hiç bir yaratıkla ilgisi yoktur. Her birinin ahvali sohbet sırasında anlaşıldıktan ve dostlar ayrı ayrı kendilerini gösterdikten sonra ancak pek değerli. yine dizginleri bu tarafa çevir! Aşk filinin hortumunu yine şahlandır. Öyle bir derviş ki. Kendisi de ata binerek bütün Konya ileri gelenleri ve ahalisiyle birlikte Şems'i büyük bir sevgi ve saygı hâlesi içinde şehre getirdi. can da o viranenin baykuşu oldu. Ey hafif kanatlı gönül kuşu git bensiz benim dilberime uç. büyücülükle suya düğüm vurur. Ermen ve Rum ülkesinin kıvancı sevgili! Mevlânâ bu mektubu yazdıktan sonra büyük oğlu Sultan Veledi. bu zaif hayır duası ile meşguldür.» dedi. Mevlânâ'nm gözlerinde bir ümit ve hayat güneşi parladı. babasının tavsiyesine uyarak yol arkadaşları ve dostlarıyle birlikte Şam'a yollandı. Şems'in odası önünde edeple durdular. «Benden selâm götür. bu İsrarlar karşısında dayanamadı. Söylediklerine göre iki bin dinar altını Şems'in pabucu içerisine doldurarak onu Konya tarafına çevirmesini de Sultan Veled'e tembih etti. Bir kere onun cemali parlayınca.

hemen bir bıçak . onu fırsat buldukça küçümsemekten. odasını bomboş bulunca dayanamadı. «Artık bu halkın kötü davranışları yüzünden öyle bir yere gideceğim ki. Ey canların etrafında döndüğü Hak ankası. Güya ki insanlık gereği olan yemek içmek ve başkaca ihtiyaçlardan uzak bir bir yaşantı sürüyorlardı. hiç kimse izimi tozumu bulamayacak. öte yandan da onu yine Şam taraflarında aramak için yolculuk hazırlıklarına girişiliyordu. Eğer Tebriz'in Hak güneşi Şemseddin oradaysa Şam'ın kulu kölesiyiz. ey aşkın gönlünün istediği sevgili! Ey tek güneş! Yüzbinlerce defa seni dinlemek arzusiyle aklım başımdan gitmişti. Şems'in rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için evlâtlık gibi evde yetiştirilmiş olan Kimya adındaki genç ve güzel kızı da Şems'e nikâh etti. sevindi. ertesi gün Medresesindeki hücresinde dostunu ziyarete gelen Mevlânâ. Ama bu sefer müritlerle bazı kıskançlar tekrar harekete geçtiler.' diyerek dışarı çıkar. Bir müddet ondan. hem de ne mutlu bir kul ve köleyiz. Eflâkî'nin anlattığına göre güya Sultan Ve-led şöyle demiştir: «Bir gece Şemseddin halvette Mevlânâ ile birlikte otururken bir adam dışarıdan Şems'i çağırır. hemen yerinden fırlar ve Mevlânâ'ya. Mevlânâ'nın Şems'e karşı sevgi ve bağlılığı bir kat daha artmış. Bu olay. Sence bilinen benim kalp sözlerimi. Nasıl ki Mesnevî'de bu buluşmayı şu mısralarla anlatmaktadır: Onun yüzünü görünce gül gibi açıldı. o hakikat güneşinden bir haber beklediler. Şems'in ortadan kaybolması olayı hâlâ bir esrar perdesi arkasında kalmıştır. Ama hiç bir yerden ses çıkmadı. gönül bağlamışız. onu aramak için Şam denizinde boğulmuşuz. yârin yurdu olan Şam'a koşuyoruz. Şam sevgilisine can vermiş. Bu müddet içinde ansızın oradan kayboldu. Yanlarına yalnız Kuyumcu Selâhaddin ile Sultan Veled'den başka hiç kimse giremiyordu.' der.» dedi. bu saldırılara bir zaman katlandı. Ne yazık ki. Kapı dışında pusu kurmuş olan yedi kişi bu fırsattan faydalanarak. hep sağlam akçe gibi kabul eden sendin. bir gün. dedi. Salihliye dağında bir mücevher madeni var ki. bu yolculukta Sultan Veled'in gösterdiği hizmet ve saygıdan dolayı çok duygulanmış. ok şükür ki o Kaf dağından tekrar geldin! Ey aşkın. Mevlânâ artık gece gündüz onun ayrılığını terennüm eden şiirler ve gazeller söylüyor. Sipehsâlâr Menakibi yazarı Feridun Ahmed diyor ki: «Bu sefer sırasında Mevlânâ şu gazeli inşad buyurmuştur: Biz Şam'ın âşığı başı dönmüş sevdalısı ve Şam delisiyiz. onun akşam karanlığı gibi siyah kâküllerinden Şam'da tazeleniyoruz. kıyamet meydanının İsrafili! Ey aşkın aşkı. hakaretler savurmaktan geri durmuyorlardı. teşekkür etmiştir. Bazı dostları ve sevdikleriyle beraber Şam'a kadar giderek orada aylarca Şems' ten bir iz ve haber almak için çırpındılar. «Kalk Bahaeddin kalk! Ne uyuyorsun? Kalk da şeyhini aramaya çık! Çünkü canımız yine onun güzel kokusundan yoksun kaldı. ona eskisinden daha çok saygı göstermiştir. Rum Ülkesinden Şam tarafına.Şems. Bu ikinci gelişte. hiç bir sonuç elde etmeden eli boş gönlü kırık Konya'ya döndüler. vuslatda ayrılık bağlarından kurtuldu. Yıllarca ayrı düştükten sonra tekrar vuslata ermiş iki âşık gibi birbirleriyle öylesine kaynaşmışlardır ki artık ayrılmaz bir hale gelmişlerdir. Bir süre durduktan sonra. Şems. Yüksek sesle. içinde bir perşembe gününe rastlar. 'İyi bilin ki madde ve mânâ âlemi Allahındır. Eflâkî'nin anlattığına göre bu ikinci gelişte de tam altı ay yine Şems ile Mevlânâ medresedeki bir hücrede halvete çekildiler. Öte tarafta Şems'i sevmeyenler. Bahar bulutları gibi yaş dökmeye başladı ve hemen Sultan Veled'in evine koştu. Şems. sövüp saymaya başladılar. 645 hicret yılı . ses çıkarmadı ama artık dayanılmaz bir hale gelince işi Sultan Veled'e anlattı ve gördüğü hakaretlerden hayli yakınarak. özgür oldu.» diye feryada başladı. 'Beni öldürmek istiyorlar. dedikoduya.

İbrahim Fahreddin. duman renkli sarık sarıyor ve matem nişanesi olan Yemen hırkası. Fakat bende bu cihet eksiktir. onun derviş ve müritleri arasına girmiştir. ticaret maksadıyle bir çok şehirleri dolaştıktan ve bir çok gönül ehli erenleri ziyaretten sonra.)de. «Allah sana öyle bir sohbet arkadaşı verecektir ki. Gönlüm sükûnete kavuşsun diye ezel nakkaşı her tarafa Tebriz? nakşını işliyor. o ilk ve son hakikatleri senin adına dile getirecektir. Eflâkî. Dest tarafından Türkistan'a gitti. eserini Mevlânâ'nın torunu Ulu Arif Çelebi zamanında yazmıştır. Şems'in Konya'dan ayrılışından sonra Mevlânâ'nın yazdığı şiir ve gazellerde. Kübrevîye kolunun kurucusu meşhur Necmeddini Kübrâ'nın halifelerinden Cendli Baba Kemal'den feyz aldıkları anlaşılmaktadır. Orada yıllarca manevî sahada ilerledikten sonra Şeyh Fahreddin İrakî'nin ününü duymuş onun şu anlamdaki gazelini işitince. gece oldu kâküllerin yine amber saçıyor. Ama olayın bir de mantık yönü vardır. Fakat Şemseddin duygularını onun gibi açıklayamıyordu. Baba Kemal ona halvet ve çile geçirmek üzere bir hücre verdi. O zamana kadar halkın hayal gücü ile yarattığı bu efsaneyi doğru sanarak kitabına geçirmiştir. Âlemin neresinde bir gönül derdi varsa. Fakat son zamanlarda Hindistan'dan hacca gitmek maksadıyle ayrılmış. Mollan şehrinde yerleşmiş orada Şeyh Şahabeddîn Sühreverdî'nin müridi ve daha sonra onun damadı olmuştur. sen de Fahreddin gibi çilede duyduğun ilâhî sırlardan birşeyler anlatamaz mısın?» dedi. hep Medresesinde dönüp dolaşır. Baba Kemal. biri birini tutmayan rivayetlerdendir. Ama o bu işte gerekli terimlere ve bilgilere âşinâ olduğu için duygularını uygun sözler ve deyimlerle anlatabiliyor. ondan daha çok müşâhade ve tecellilere şahit oluyorum. İranlı çağdaş yazarlardan Nimetullah Kadi'nin araştırmalarına göre Şemseddin henüz delikanlılık yaşlarında evini barkını terk ederek Tebriz'den ayrılmış. onu da çileye oturttu. şu cevabı verdi: «Ben. Hüseyin bin Hasan. Yine Efiâkî'nin anlattığına göre Şems'in kayıplara karış. Kendilerine geldikleri zaman da birkaç damla kandan başka hiç bir iz ve eser göremezler.» Şu rivayete göre Lemeât sahibi ibrahim Fahreddin İrakî ile Şems'in. bazı sırları açıkça terennüm edebiliyor. Tezkerelerin anlattıklarına göre ibrahim Fahreddin. Şems o sırada öyle bir nağra atar ki saldırganların hepsi kendinden geçmiş olarak yere serilirler. Şems'in peşinden diyar diyar dolaşması. gazellerle ifade ediyordu. şu anlamdaki rubaiyi söylermiş: Senin aşkından her tarafta bir gece uyanıklığı var. «Oğlum Şemseddin. dönüşte Şam'da bir müddet kaldıktan sonra Konya'ya gelerek Şeyh Sadreddin'le görüşmüş ama Konya'da iken Şeyh Şemseddin'le görüşmek fırsatını bulamamıştır. Hint ferecîsi giyinerek ömrünün sonuna kadar bu kıyafeti devam ettiriyor. onun öldürülmüş olduğuna dair hiç bir işaret yoktur.» Bu cevab üzerine Baba Kemal. ilk zamanlarda Hindistan'a gitmiş. bir tesadüfle Zencan halkından pîr Rükneddin-i Secasî'nin dergâhına gitmiş. Şemseddin. her günkü doğuşlarını şiirlerle. masından sonra Mevlânâ hiç bir yerde karar kılmazmış. O sırada bir raslantı eseri olarak Lemeât sahibi İbrahim Fahreddin Irakî (ölümü 688 H. Konya'da göz önünde geçen bu acı dramın Mevlânâ'dan aylarca gizlenmesi. . Fahreddin'e karşı büyük bir ilgi göstermiştir: Bardağa dolan ilk şarabı sakinin sarhoş gözlerinden ödünç aldılar. Sonra Baba KemaLi Cendi'nin ile Baba Kemal'in tekkesine tekkesine sığındı. Şam'da aylarca Şemsi araması. Şeyhi.saplarlar. Yolda bir soyguncu sürüsünün saldırısına uğradı. Olaydan kırk gün sonra Mevlânâ başındaki beyaz sarığı atıyor. Bir gün. onun. Mesnevi Şerhi başlangıcında bize Şems hakkında şu tamamlayıcı bilgileri bunları besteleyerek şeyhine sunuyordu. mürşidi Moltanlı Zekeriya'mn tavsiyesi gelmişti. «Cevahir-ül Esrar» Şems Hakkında Ne Diyor? Kâşanlı vermektedir: «Şeyh Şemseddin-i Tebrizî.» Yukarıdaki hikâye ile Mevlânâ'nın Şam'a giderek Şems'i araması ve Sultan Veled'in Mesnevîleri'ndeki bilgiler arasında büyük bir çelişki vardır.

Şems'in yanıp yakılmasını. ilk çocukluk ve gençlik çağlarında önce Ebûbekr Sellebâf'a mürid olmuştu. Şiblî'yl. Oysa bütün tezkere yazarlarının anlattıklarına ve Mevlânâ'nın Şems'i öven kaside. Sultan Veled'i irşad etmiştir. sen artık dilediğin mertebeyi buldun. onun şu anlamdaki gazeli de. Öte yandan. Tebriz ülkesi taraflarında bir bengi su pınarı var ki. Şemseddin'in Mevlânâ Celâleddin'e intisap ettiğini. hafif ruhlu olur. Davud. o. Sultan'ül-ulemâ Bahaeddin Veled'i. Yukardaki hikâyeyi Molla Cami. ondan filizlendi o. Ahmed Hatibî'yi. biz istemesek bile Hızır gibi bizi hep o pınara çağırır.onları bir araya topladılar adına aşk dediler. o. Fahreddin-i İrakî hakkında anlatır. Onun şiirlerinin. Şam ve Anadolu taraflarında yaşıyordu. o. gönülleri hep o tarafa çeker. bütün ıstırap ve belâlardan onun sayesinde uzak kaldık.» Hikâyenin gerçek yönüne gelince Fahreddin İrakî'nin ilk gençlik ve dervişlik çağlarında. Ebûbekr Nessacı. Şemsül Eimme Serahsi'yi ve o. bize sebepler âleminin her türlü tuzağından kurtulmak nasıl mümkün olurdu. Bu hakkın ne mutlu kimyasıdır ki. sevgisinin güzellikleri bizi kurtardı. «Sevgili evlâdım. Fahreddin de Hindistan'da yerleşmişti. Cüneyd-i Bağdadî'yi. Serîi Sakatî'yi. buna bir delildir: Eğer bizim gecemiz gündüzümüz Şemseddin'in aşkı ile geçmeseydi. Nasıl ki. o. Nasıl ki Konuşmalar'da da . Şeyh Rükneddin görünce çok içlenmiş. Maruf-u Kerhî'yi. yaş dökermiş. Eflâkî'nin sözleriyle çelişmektedir.» demiş. o da. o şahın hizmeti İçindir. Onun aşkının parlaklığı bize kudret ve tahammül vermeseydi arzularımızın ateşi takatimizi mahvederdi. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Şemseddin. Onun aşkının okşayışları. Maruf. dervişlik geleneklerine aykırı görür. Habib-i Acemiyî. Onun lütfuyle sürahilerin dolandığı mecliste canımız ve gönlümüz. o da. okudukça durmadan duygulanır. Diyelim ki âşıklar kendi sırlarını açıkladılar. Muhammed Zeccac'ı. gazel ve şiirlerindeki açıklamalarına göre asıl Mevlânâ Celâleddin'in. Şemseddin-i Tebrizî'yi. Şems-i Tebrizî'ye mürid olduğu neticesine varılmaktadır. Şeyh. onun müridi olduğunu söyler ve aşağıdaki tarikat zincirini şöyle sıralar: «Hazreti Ali. Hasan-ı Basrî. on gün sonra Fahreddin'e bir coşkunluk hali gelir ve o coşkunluk haliyle yukarıda anlattığımız gazeli yazarak yüksek sesle okumaya başlar. Hele o zamanın koşullarına göre Şems'in bunları öğrenip gece gündüz sayıklaması yolundaki masal ciddî sayılamaz. Davud-u Taî'yi. Ariflerin Menkıbeleri'nde. Ahmed Gazalî'yi. Bu da. müridinin alnından öperek. Şemseddin'in Tarikat Bağlantısı Eflâkî. Şems oldukça ileri bir yaşta idi. onun canındaki şefkat bize aynı zevk ve rahat olmuştur. Bahaeddin Veled. Ama İraki'nin adını niçin kötüye çıkardılar? Şems. onlara şu cevabı verir: «Fahreddin'in yaptığı şeyler size yasaktır ama ona yasak değildir. bütün zorluklarda bize yardımcı olmuştur. Güya Şeyh Zekeriya Moltanî onu çileye sokar. Allahsal inayetler. yardımlar. bu gazeli gece gündüz dilinden düşürmez. Eflâkî'nin yazdığına göre de. Tebrizî de. hep ağlar gezer. edep kaynağından bize varlık verdi.. Şeyhe şikâyet ederler. Dergâhtaki dervişler bu hali tekke kurallarına. Mevlânâ Celâleddin'i. onun terbiyesi sayesinde velîlik mertebesine yükselmişti. o. o derece hudutlar ötesi bir şöhretle yaygınlaşarak Bağdat'ta Şeyh Rükneddin'in Dergâhına kadar ulaşması biraz şüpheli olsa gerektir. Hasan-ı Basrî'yi. Büyük bir ihtimale göre Halep. o. Seyyid Burhaneddin Tirmizî'yi. neşeden ağır başlı. o. o. bunu okumaktan pek hoşlanır.

Mevlânâ. Şems'in ortadan kayboluşu hadisesinde onu yok etmek isteyen bir güruhun . Ebû Ali Rubârî'nin.) sohbetinden feyz almıştır. ondan. Ebul Necip Sühreverdî'nin. Üstad Ahmed Hoşnuvis şöyle diyor: «Merhum üstadım Füruzan Fer. meşhur Kübreviye şubesinin Altın Zincir (Silsiletü'z-zehep) diye anılan koluna bağlanmakta ve şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya ulaşmaktadır.i Sakatî'ye.» Bu o demektir ki. Ebû Ali Rubarî'ye. Ebû Osman Mağribî'nin. ondan. Bu Rükneddin. Risale-i Kuşeyriye'nin verdiği bilgiye göre İmam Ali bin Musa Rıza'nın yetiştirmesidir. ondan. İmam Musa Rıza'nın oğlu Ali'ye dayanmaktadır. o. Makamat-ı Evhadî adlı kitabının başlangıcında. ikinci yoldan da. Şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin. Ebû Ali Hasan Bin Ahmed Kâtib'e. o. Ebû Ali Kâtib' in. çağdaş pirlerden Kirmanlı Evhaduddin ile Tebrizli Şeyh Şahabeddin Mahmud'un da üstadıdır. Ebul Necip Abdulkadir Sühreverdî'nin halifesi olduğunu kaydetmekte ise de. o. bir engel gibi görmesinden dolayı araları çok açılmış. yukarıda adı geçen pîrlerden Kutbeddin Ahmed-i Ebherî'nin (500-577). o. Ziyaeddin Ebunnecip Abdul Kahir Sühreverdî'ye. o. Hazreti Ali bin Ebi Talib'in. ondan. Dâvud-u Taî'nin. Şeyh kendi elyazısıyle nisbetini şöyle anlatır: Ben şeyhimiz Ammar biri Yâsir'in sohbetine eriştim. Şemsin Suriye. Ebul Kasım Bin Abdullah Gürgânî'ye. Hasan Basrînin. Şeddülizar müellifinin verdiği bilgiye göre 606 hicret yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Şam ve Bağdat yolculukları sırasında bu Dergâhta bir zaman kaldığı ve gerekli olgunlaşma devresini burada yaptığı sanılmaktadır. o da Hazreti Muhammed'in (S. ondan. Şems'in Son Günleri Şems'in büyük tarikat ve tasavvuf erenleri arasındaki mevki ve derecesini yukarıda adları geçen kaynakların ışığı altında belirttikten sonra bir de onun kayboluşu ve ölümü üzerindeki esrar perdesini açmaya çalışalım. Serî-i Sakatî'nin. Cevahirü'l Esrar sahibi Kemaleddin Hüseyin Harezmî'nin kaydettiği gibi. Şems-i Tebrizî aracılığı ile Baba Kemal Cendî'ye. o. Yukarıdaki açıklamalara göre Şemseddin'in tarikat silsilesinin. ondan da. Şems'in. Necmeddin-i Kübrâ'dan feyz almış. o. Ebûbekr Nes-sac'ın. Ebul Necip Sühreverdî'nin. ondan da. Konuşmalar'da bu anlaşmazlıklardan acı acı şikâyet etmektedir. bu doğru değildir. Rükneddin'den başlayarak geriye doğru Kutbeddin Ebu Reşid. Baba Kemal Cendi'ye ondan da büyük mürşid Nec_ meddin Kübrâ'ya ulaşır» Şu hale göre. Ebû Ali Kâtib'in. Maruf-u Telhî'nin. gerek daha önce Kimya'ya gizli bir ilgi beslediği sanılan genç Alâeddin'in Şems'i bir düşman. Necmeddin-i Kübra da yukarıda adı geçen Bitlisli Amman Yâsir'in. Şeyh Ahmed Gazalî'nin. o. Gerek gördüğü bu hakaretlerden. ondan Maruf-u Kerhî'ye. Şems ile Kimya'nın özel harem dairelerine teklifsizce ve hiç bir izin almadan girer çıkar ve bu yüzden Şems'in haklı ihtarlarına uğrarmış. Maruf-u Kerhî'nin. tekrar Şeyh Necmeddin-i Kübrâ'ya bağlanmaktadır. Rükneddin Secasî'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekteyse de. onu daha iyi bir rahat ve huzur içinde yaşatmak için. o. o. o. Fakat o sarhoşluktan sonra gelmesi gereken ayıklık onda yoktu. Habib-i Acemî'nin. ondan. Cüneyd'in. Ebû Ali Rubârî'nin. o. o da. Tuşlu Ebûbekr Nessac'a. o. Kübreviye kolunun büyük mürşitlerinden Bitlisli Ammar bin Yâsir'in. o. Ahmed Gazalî'ye. Ebul Kasım Cüneyd Bin Muhammed Nehâvendî'ye (Bağdadî).şöyle demektedir: «O Şeyh Ebubekr'in sarhoşluğu. Alâeddin.A. o da. o. onun himmet ve terbiyesiyle yüce manevî derecelere yükselmiştir) bu ilişki sağlanır. o. Birinci yoldan. Ebû Osman Sait Bin Selâmi Mağribî'ye. Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin tarikat nisbeti iki yoldan. Nasıl ki. Allahdan idi. Bu yüzden Şemseddin'i başka pîrlerin terbiyesine havale etmiş ve bu sebeptendir ki onu zamanenin büyük mürşitlerinden Rükneddin Muhammed Secasî'nin Dergâhına tavsiye etmiştir. onunla zaman zaman anlaşmazlıklara. Ammar'ın ölümü 582 yılında olduğuna göre bu cihet gerçeğe daha yakındır. o. Ebubekr'in manevî coşkunluğun verdiği ilâhî sarhoşluktan (sekir halinden) sonra tekrar sahiv yani ayıklık haline dönmesi daha başka deyimle telvin yani kararsızlık mertebesinden temkin mertebesine geçip sükûn bulması mümkün olmuyordu.» Evsafu'l mukarrebin adlı eserin müellifi Ağa Mirza Ah-med'in verdiği şu bilgi de önemlidir: «Mesnevî sahibi Mevlânâ Celâleddin Rumi'nin tarikat bağlantısı. Ahmed Bin Ebû Abdullah Ebherî. o. o da. ondan. SerîJ Sakatî'nin. Şemseddin-i Tebrizî ara-cılığıyle. Ebû Osman Mağribî'nin. Çünkü bütün tezkereciler. şeyh Ebul Kasım Gürgânî'nin. dargınlıklara yol açan. Şems. Sühreverdî'nin makamına geçmiş olduğunu kaydederler. Ferudun Ahmed Sipehsâlâr'ın anlattığına göre bu geçimsizliğe âmil olanların başında Mevlânâ'nın ikinci oğlu Alâeddin gelmektedir. Kimya adındaki kızla evlendirdiğini. Serî. o. Bağdat'ta Rıbatı Derece denilen bir tekkesi vardı. o. bir geçimsizlik devresi geçirdiğini biliyoruz. Cüneyd-i Bağdadî'nin. ondan. Sultanü'l ulemâ aracılığı ile (çünkü o. bunu Mevlânâ'ya sezdirmemek için çok tahammül göstermiş fakat son zamanlarda bardağı taşıran bazı olaylar olmuş. Konya'ya ikinci gelişinde Mevlânâ'nın.

Şems'in kayıplara karışmasından bir müddet sonra Kimya. ulu Allahdan başarılar dilerim. Bu mektupta. Fahru'l Müderrisin yani Müderrislerin Kıvancı Alâeddin'in terekesinin mirasçıları arasında taksimi istenmekte ve Alâeddin hakkında hiç bir küskünlük eseri sezilmemektedir. Şimdilik sözlerimize burada son verirken beşeriyet icabı bazı hatalarımız varsa bağışlanmasını. şüphe yok ki sonradan uydurulan komplo masallarının tesiri altında kalmışlardır.başında Alâeddin Çelebi'nin bulunduğundan bahseden bazı tezkereciler. Ağın Mehmed Nuri GENÇOSMAN . düzeltilmesini sayın okurlarımızın yüksek müsamahasından bekler. Alâeddin Çelebi de sayılı müderrislerinden iken genç yaşta hayata gözlerini yummuştur. değerli bilginlerimizden merhum mütercim Asım Efendinin araştırmalarından anlaşılmaktadır. Aziz arkadaşım Prof. oradan Tebriz'e gittiği ve Tebriz'de Hakkın rahmetine kavuşarak Geçil Kabristanı'na gömüldüğü. Ferudun Nafiz Uzluk'un himmetiyle bastırılan Mektûbât-ı Mevlânâ'da. Hazreti Pîr'den zamane kadısına bir mektup görüyoruz. 12/12/1973. derd-i gerden (boyun ağrısı) hastalığından ölmüş. onun Konya'dan tekrar Şam'a döndüğü. Şems-i Tebrizî'ye gelince.

niyaz'sızdır. kâfirlere karşı güçlüdürler. 54) Âyetin tamamı şöyledir: «Ey iman edenler! Sizden dininden dönenlerin yerine Allah öyle bir toplum getirecektir ki. belki o gözleri kavrar. Ten'den geçer" de can'a erişirsen bir hâdis'e yani sonradan yaratılmış varlığa kavuşmuş olursun. nasıl ki Kuran'da.» (Mâide sûresi. sen onunla hareket eder onunla kurtuluşa erersin candır ama. 103). her şeyi yaratan ulu Allah nerede? Sende bulunan o kudret ki.» (Mâide. niyazsız olan o dergâh niyazı sever. gözleri kavrar.O âyetindeki nükte de buna işarettir. İşte o aşk'tır". Kadimden sana bir şey erişir. canı koltuğuna aldığın zaman ne yapmış olursun? Şiir: Âşıkların sana can armağanı getirseler bile Başın için hepsi de Kirman'a kimyon getirmiş olurlar. işte bu sevginin etkisine işarettir. 103) Âyetin tamamı şöyledir: «Onu (Allahyı) gözler kavrayamaz. O kadimden kadimi görürsün. Bu Allahın bir vergisidir ki dilediğine verir.BİRİNCİ BÖLÜM (M. 54) nükteleri. . Hak kadim'dir.» (En'am. «O.» (En'am sûresi. Ama sen ona niyaz götür ki. Bu kitap sevgili erenler sultanı Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin sözlerinden derlenmiştir. «Onlar Allahyı severler. her şeyi bilici ve görücüdür. kaç para eder? Bu gün orası öyle yüce bir saraydır ki. Allah da onları sever. Kıyamete kadar sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan sözün tamamı budur. o latiftir. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü. Allah bereketini üzerimizden eksik etmesin. 2) Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlar ve ondan yardım dilerim. kadimi nerede bulur? Onu nasıl anlayabilir? Toprak nerede. başlangıcı olmayan varlıktır. onlar Allahı sevecekler Allah da onları sevecek. Hadis. Allah yolunda savaşırlar. Kirman'a kimyon getirmişsin ne değeri var? Ne yüz ağartır. sen de o niyaz yüzünden şu hadiseler arasından fırlayıp yakayı kurtarırsın. Aşk tuzağı gelir ve seni sarar. Kovucuların dedikodusundan çekinmezler. hiç kimseden bir şey beklemez.

Eğriye ne kadar doğru desem doğrulmaz. deliller gösterdi. «Eğer bu ayna iyi ise. iki yüz yıl düzen versen karşısında iki yüz kere secde etsen de faydasızdır. O tersine olarak aynayı kırmış olsaydı beni de kırardı. bari o kusuru bende bul ki aynanın sahibiyim. Şunu hatırla ki. Ayna hakkında hiçbir kusur düşünmem. «Şimdi o şartı bir daha tazeleyelim.» dedi. . Dedi ki: Onun yüzünden ciğerim kan oldu. (M. Mevlânâ size çok teşekkür ediyordu. O hal diliyle der ki. Kendine ve dostlarına karşı daima doğru davranmak yaraşır. eğilimi daima hakka doğrudur.» Tekrar gönlü razı olmadı. Hiç bir yerden başını çıkaramaz. dostun dostuyum. «Hâşâ. Bugün onlar bizimle iyi geçinmeseler bile yine doğru hareket etmek gerekir. o niçin bırakıp kaçtı?» diyordu. «Keski.Bana velî diyorlar. bu bakımdan daha sağlamım. Bu ayna. Bununla beraber aynaya dönenlere ayna da karşılık verir. Şimdi bütün bu sözlerden sonra aynayı eline verince kendisi kaçtı. bedeli bu kadardır. Ama bunu yapamadı.» Ayna işi ince bir iştir. belki ihtimal vermezsin. bendeki vefayı göresin!» Dedi ki: Eğer kırarsan onun cevheri şu kadar. bu halk ile iki yüzlü konuşursan hoşlarına gider. Şimdi diyorum ki. «aynayı getir artık sabrım kalmadı. Sevgi bırakmaz ki bir bahane bulayım. Aynanın eğiliminden dolayı onun da aynaya karşı eğilimi vardır. bana bundan ne kıvanç olabilir? Belki ben bununla öğünürsem çok çirkin düşer. Ben de gönlümü hoş eder ne yapmak gerektiğini ona gösterirdim. Ben de velinin velisi. Şûra sûresi. bahaneyi aynada buluyor. işaretlerle bu sözlerin yorumları her taklittir. aynanın kendi kendine eğilmesi ve ihtiyat göstermesi imkansızdır. Bir defa ona desen ki.» dedi «asla böyle bir kasıtta bulunmam ve bunu da düşünmem bile. «Emrolunduğu gibi doğruluk göster!» (Hûd sûresi. Onda eğer sonradan olmuş bir çirkinlik varsa. aynada sonradan olmuş b:l! Onu kendi hayalin bil. Padişahın işleri bu yeni nedimin günlerinde düzelmiye başladı. onu dinlemek ve dinlemekteki zevk. 113. Eğer kendine de kusur bulamıyorsan. O da şu cevabı verdi: Şart ve sözleşme şudur: Her kusurunu gördükçe aynayı yere vurmayacaksın. Remizler. o tanıklar ve para cezaları olmayaydı. «Ey üstat. doğru kal! Doğruluk göster. Çünkü kendini seven kimse nefsine saygı gösteriyor.» dedi «tekrar bir bahane bulayım ola ki bu şarttan vaz geçersin. sen de onların sözlerini dinlersen hoş karşılarlar. «Ben gönlü kırıkların yanındayım. 15) buyuruyor. kusuru kendinde bil aynayı kötüleme. Adamın biri Padişaha nedim olmuştu. Kuran ve hadiste yazılı vasıflardan anlaşıldığına göre velî'dir. Şart odur ki aynanın yüzünde kusur bulmayasın. çünkü o benim dostumdur. Bu iş ve bu konudaki düşüncemiz şudur ki. Yoksa başka türlü konuşmaktan sıkılırlar.» buyurulmadı mı? Sözün kısası. O bir mehenk taşı ve terazi gibidir. ama gönülden bir bahane bulayım da aynayı sana vermiyeyim diyorum. sözünü kıramıyorum. Aynaya yüz kere secde etsen hiç yerinden oynamaz. istedi ki yere vursun. Bu adamın gerçek dostluğu Padişahın hoşuna gitti. bütün bu sözler büyükler tarafından söylenmiştir. Hakkın kendisidir. Dedim ki haydi öyle olsun. Aynayı kötüleme! «Kabul ettim and içtim. «Ey terazi! Bu ağırlık azdır doğru oturmuyorsun! Doğru göster!» O ancak hak olan şeyi gösterir. Bu vaktin erleri ise bu yolda taklide giderler ve işi taklidin son kertesine götürürler. ancak Mevlânâ. «Bu elbette olmaz. Şu suç ve ziyan karşılığı ödeyeceği paralar. yahut kusuru kendinde bul! Bari benim yanımda aynaya bakma. eğer aynanın yüzü kusurludur desen daha beter olur. 3) Hemen kırmayı düşündü. Buna tanıklar.» Dedi ki: Şimdi ey dost. onun cevherini kırmayacaksın! Cevheri kırılmaya elverişli olmasa bile bunu yapmayacaksın. Tekrar aradaki sevgi buna müsaade etmedi. Aynayı seven de her ikisinden vazgeçer. aynayı eline vereyim. bu iş için tutulan tanıklar sözleşmeler hatırına geldi. yüzüne tuttuğu zaman yüzünde çok çirkin bir hayal gördü. onu daima okşardı.» dedi «o şartlar. sizinle yanına gittiğimizde gösterdiği lütuf ve iltifatlar o kadar hoşumuza gitti ki. aynayı elime ver de bakayım diyorsun! Buna bir bahane bulamıyorum. Onun yüzünde gördüğün bu tek kusuru ondan gizle. Çünkü senin yüzünde bir kusurun var desem. O sanır ki ayna ondan başkasıdır.» O bunu söylerken ayna da hal diliyle ona şöyle çıkışıyordu: Görüyorsun ya! Ben sana ne yaptım? Sen bana ne yapıyorsun? Şimdi o kendini seviyor.» «Şimdi aynayı bana ver ki bendeki edebi göresin. Öteki kendi kendine. ancak aynanın yüzünde bir kusur görürsen onu aynadan bilme. en zor işler kolaylaştı. oradan ayrılmak istemedik.» dedi. Nasıl ki ulu Allah Peygamberine. Sen ki doğrusun.

O da dedi ki: Ey hoyrat çocuk bu sözü bir daha söylersen senin halin neye varır? Sen kendinden daha güzel değilsin. güzel söz. gönlüm ona yabancı kalamıyor. kâh o söz gibi hiç çıkmaz olur. hele o dervişle konuşurken nasıl bir çok manalar sarf ettin. «Sen. Mademki böylece birinin geldiğini gördün niçin karşılamıyorsun? Haşmet ve saltanat sahibi olanlara inciltmek yaraşır.» dediler. seninki hangisidir? Ben kendi halimden bir söz söylüyorum hiç bunlarla ilgilenmiyorum. «Senin ne işin var ki bu kadar yapamıyorsun?» derler. «Sözü bugün söylemelidir. Benim için diyordun ki: O son derece acizliği yüzünden gönderdiğim dostu sattı. Ancak onun himmeti buna engel dir. kendi oğlu terbiyesine de gücü yetmez. bunlar insanda gelip geçici şeylerdir. odundan. Öyleyse sen de Mevlânâ da her ikiniz de bir şey değilsiniz!» tşte zor gelen bu söz ni-faksızdır. Onun ancak iki hüneri vardı ki. söze gücüm yeter. Belki gençlik etti yahut gençlerle düşüp kalktı diye hatıra gelir ama böyle düşünmek doğru değildir. Bu kadar kö-tülükleriyle beraber silahtar oğluna kılıç çekti.» Nasıl ki şeyhin biri sofiye dedi ki. Ben de. kaplan huyludur dışarı çıkmaz. kapılar açıldı. Ama korkunçluk tarafı güzellik tarafından üstündür. âlemin parmakla gösterilen adamı. Kışın üşümemesi için eskiden. H. Dedi ki: Seninle hiç konuşulamaz. hiç bir işi yok. gerektir ki onun hatırına engel olan bu işi bir zahmet saymayalar. Bu tıpkı Cüneyd-i Bağdadî'ye gönderilen zındık mualimin işine benzer. midesini gaz yapan şeylerle doldurmuştu. bunlardan biri satranç öteki de ok atmaktır. Biri dedi ki: Onun güzel ve korkunç sıfatlan da vardır. anlat onları. Evet o da vardır. giyecekten birşeyler gönderilsin. soyu bozuktur her tüyü sayısınca kendini vermiştir. 4) Bir aralık ince bir söz açılırsa örnek göstermek için onu açıkla! Bu sözlere Mevlânâ' nm buyurduğu gibi Kuran ve hadislerden mühür vurmalıdır ki manası açıklanmış olsun. mademki bana inanmıştır ve bugün daha çok bağlıdır. Ama onun evinin kapısının Önünden geçmek istemiyoruz. bugün bütün suçları işlemiştir. Sen konuştuğun zaman sanki benim sözlerimi konuşuyorsun. Güzel sıfatları arasında utangaçlık. (M. küfür ve islâm bizim katımızda birdir derler. İşte bu iyi bir alâmettir. Ancak undan. «o onu suçlandıramaz. onun hiç bir şeyi. buna ister benim kuvvetim deyiver ister Allahsal kuvvetin eseri farz et.» dediğim zaman maksadım şu idi: Mana. Bununla beraber bir zaman bu Cüneyd-i Bağdadî çokça üzüm yemişti. nasıl diyorsun ki bunu Çelebi bilir? Ben adamcağız kurtuldu dedim. Bu Allahnın işleri hep sebepsizdir. benden ayrıldığın günden beri her konup göçtüğün yerde senin bütün hallerini biliyorum. falan gibi yüz bin uğursuzdan daha iyidir. bu celâl ve ululuk sahibi Allahnın temiz sıfatlarındandır. çok sağlam bir devlet sahibidir o.» diye şaka yaptığın için incindi. Sen kimsin. Sultan Alûeddin'in kardeşidir ama Sultan İzzeddin'in de bir himmeti yoktur. bu sözler Hakkın sözüdür ve bir hikmet üzerine söylenmiştir. «Konuş. geniş meydan açıldı. sana nasıl sır söyleyeyim? Açıkça söylesem bile anlamıyorsun. Çünkü günahlar suçlar vardır ki. ancak ondan hasıl olan ve öteye beriye dağlan yeller'. Bir gün diyorum ki. Şeyhlerin kuvveti başka başka olur. Kâh bir hile ile onu dışarı fırlatırım. Mevlânâ'nın senin kapında bir şey olacağına inanıyordum. Kendimize bir kaç yol seçiyoruz ve onlardan yürüyoruz. Bu sıfat binlerce sıfatlardan daha iyidir. maksada uygun düşsün. Olabilir ki gerçek bir suç da işleyebilir. senin sözün nedir.» ama ona sır söylersem nasıl takat getirebilir? Cüneyd'in şeyhi olan o zat ile yakınlığı yoktu. Evhad. sen de de söz varsa bana söyle. Doğru sözdür. «O söylüyorsa kanını dökeriz. işitir. onları her zaman işsiz bı rakıyorsun. «Başka şeyler işitiyorsun derim. O bir kaç gün seninle konuşmadığım zamanlarda niçin korku ve ürküntü içinde kaldın? Demek ki Allah korkusu duydun. ona dedi ki: «Ey Cü-neyd. yalnız senin için şu var ki kinci değilsin. Ben biliyorum ki onda var mıdır yok mudur? Benim bunlarla bir alış verişim yok tur. seninle nasıl olur da sırlardan konuşabilirim? Bana bir sır söyle diyorsun. Biri İmad'dır ki şöyle söylüyor: «Ben. divan erleri bil selerdi kaparlardı. kendi kendine dedi ki: Kötülükte böyle yüzlerce üstat vardır. harcadı. Musa' ya yakın değilsin. baş ka bir işi yoktur. sıkıntısını gidermek için ayakyoluna gitti o üzümü demiyeyim. Alâeddin de bir cim ri idi. Onlar.» Her kalender ve zındık bu oklidis ilmini ve bu konuları iyi bilir. bununla beraber bütün kuvvetler iki kılıkta görünür. Bu sözü tekrarlamak yine aynı sözdür. Ama burada kalalıdan beri sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. etten bir şeyler vermek suretiyle yardım edilsin. . ancak bu sözden başka bir söz işitir. Gerektir ki bu dervişin sözü kabul edilsin. halbuki şimdi sen ona inanıyorsun. cihanın maskarası olmuşsun. korkunç sıfatları arasında da öç alma sıfatları vardır. o silahtar oğlu için. «O bilir» dedim. sakınıyoruz. Ona yetişmek için uğraşırım ve. ya gizli söylesem nasıl anlıyabilirsin?» Yavaş konuşulur.O ne yüce devletlidir ki kadı olmuştur. Onun mutlu sözlerindendir. bir temel üzerinde yürümek gerektir. Uzun yolculuklardan sonra Cüneyd'in makamına vardı. bununla beraber eğer ona söylersem derisini yüzer. Bu başka bir deyimde büyüklere işarettir. Bir aralık ben sana. bu sözü ve bu aynayı'kırayım.

ikincisi de onu işleyene aittir. ama Allah erlerinin yaptığı böyle bir semâ'a haramdır demek büyük bir küfürdür.» diye şüpheli bir söz söyledi. Hakka kavuşturur. başkalarının sohbetinden soğuması. Biri dedi ki: Mevlânâ hep lütuf tur güzellik ve iyilik vasıflarıyle süslenmiştir. O. Şeytan hayali ne oluyor? Bizim dostlarımız niçin bizim o temiz ve sonsuz âlemimizden zevk duymasınlar? Bu âlem onları hiç farkına varmadan sarar. Ancak benim sözümdür. Başka söz de hatırıma gelmiyor. hem çirkinlik yönümü anlasın. beni Allah sıfatlarıyla vasıflandırıyor ve «Allah gibi hem lütfü hem de kahrı vardır. Ne söylesen ve ne söylemek istesen nihayet sonraya bırakıyorsun ki sözü tamamlıyayım diye. Hazreti Muhammed de (S. sebepten dolayı indirilmiştir.» diyor. Semâda yükselen eller ise elbette Cennete varacaktır. bunu başka bir dervişten sor. Benim meclisime yol bulan kimsede görülecek ilk etki. dedi ki: Bu adamın Allah ile arasında bir perde kalmıştı. Bu o demektir ki. Isa diyor ki: Ey Nasranîler (Hıristiyanlar. 5) Biri. Bu da hal ehli erenlerin semaidir. Gerçi bir sema vardır ki. hoşlanmamasıdır. çünkü söylemek istediğim sözü bekleyemediğin için söz elden gitti. Dedim ki: Kuran'da bulunan her âyetin bir sebebi vardır. Benim sözüm ortaya atılınca o zaman gelir. Bunların. mest eder. Mevlânâ Şemşeddinde ise hem lütuf hem de kahir sıfatları vardır ama onun zatı güzeldir. öteki Mağrip'te harekete geçer. Farz-i ayn (yapılması Allah tarafından emrolunan) semâdır. bu semâ da hal ehli erenlere o derece gereklidir. Bizim de hem güzel hem de çirkin tarafımız var. beni olduğum gibi görsün. (M. belki onlarla konuşamaz. Bu şeytan hayalidir. «Benim maksadım onun sözünü red etmekti. Bir başka semâ da. onlar kendi varlık âlemlerinin dışına çıkmışlardır. çirkinliğimi gösteriyorum ki. Cüneyd'e.) buyuruyordu: Ey Hıristiyanlar! Ey Yahudiler! Musa . 10 dervişin keremi idi. Allah erlerinde bu tecelli de ve rü-yet yani Allahsal belirti ve görüş. Bütün Peygamberler biri birini tanımışlardır. semâ (çalgılı zikir âyini) sırasında daha çok olur. Ramazan orucu nasıl farz ise. ben iki yüzlülük etmemeye söz verdim.» Ey ahmak ben ne söyledim sen nasıl yorumluyorsun! Ne özür dileyebilirsin? O. Hem güzellik yönümü. Bu âlemin mubah olduğu hakkında halkın söz birliği vardır. Mevlânâ bizim güzel tarafımızı görmüş. burada melek hayalinin bize yeri yoktur. onların sohbetine katılamaz. onun sözü değildi. onların yaptıklarını yapmadan yalnız işitmekle akılları başlarından gider. Bununla beraber hepsi de Allahdan utanç duyarlar. âyetlerin inmesi bir sebebe dayanır.» (Hücürat sûresi 2) mealindeki âyet indirildi. Başka biri de dedi ki: Herkeste böyledir. O.) Musa'yı iyi tanımıyorsunuz. onların öldürülmesini emir buyururlardı. şimdi elden gitti mi. Bu benim sözümdür ki onun dilinden çıkmıştır.Şimdi söylediğin sözden ve aracılık yaptığın hayır dan dolayı biri sana öteki de yapana ait olmak üzere iki hayır meydana gelir. melek hayaline bile razı değiliz. yufka yüreklilik getirir. Semâ ehli erenler den biri Maşrık'ta semaa başlasa. Bu esrarı Hazreti Peygamber çağında içmiyorlardı. Bundan dolayı dostlarımla doğru konuşacağım. Bu se fer iki yüzlülük etmiyorum. (Bir semâ da vardır 'ki mubahtır. Şüphe yok ki bunlar da cennete gireceklerdir. Dervişin biri onun mezarı başına gitti. Sen ne anladın ki benimle ilgili olan herkeste de lütuf ve kahır vardır? Ama bu vasıflar herkeste nasıl olabilir? Şimdi layık mıdır ki onlar bu akıl ve edep ile bir kaç gün içinde Bâyezid'e.» buyurulmuştur. biri birlerinin hallerinden haberleri vardır. ilâhî coşkunlukla harekete geç meyen el elbette cehennemde yanacaktır. Halbuki derviş sözü naziktir.) Bu semâ riyazat ve perhizle yaşayan sofilerle zahitlerin semaidir ki. Her âyet ihtiyaca göre iner. eğer sahabe bunu kullansalardı. onlara göz yaşı. Nerede kaldı ki şeytan hayali yer bulsun! Biz. Bizim bazı dostlarımız esrarla neşeleniyorlar. onları başka âlemlerden dışarı götürür. yorumlar ve özür dileyerek der ki. Biri de. seslerinizi Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyiniz. Bundan dolayı: «Ey iman eden müslümanlar. Beş vakit namaz. aracılık ettiğin hayırdan meydana gelen iki sevabın biri sana. Hadiste. yoksa size kusur bulmak değil. açlık ve susuzluk vaktinde yemek ve su ne kadar gerekli ise. ne Kuran'dır ne de hadistir. Halbuki şarap haramdır. çirkin tarafımızı görmemişti. Hatta yalnız soğumakla da kalmaz. O. A. söyleyeceğim söz artık o sözden başka söz oluyor. «Şarabın haram olduğu Kuran'da yazılıdır ama bu esrarın haram olduğu hakkında Kuran' da bir işaret yoktur. Nasıl ki sahabe Allah Resulünün yanında Kuran'ı çok yüksek sesle okudukları için müba rek hatırlarına perişanlık geliyordu. gelin beni görün ki Musa'yı anlıyabi-lesiniz. yapılması farz olan semâdır. «Hayra aracılık eden onu işliyen gibidir. Mevlânâ'nın yüzü güzeldir. o haramdır ve yasaktır. Çünkü onların yaşama zevkini artırır. o perde de. İncinme. Şiblî'ye yetişsinler de onlarla aynı kâseden nimet yesinler? Eğer onun yanında o şeyhlerin hareketlerini anlatsalar. Semâ.

o daha uzaktadır.» Şu hale göre. Ana tavuk etrafında çırpınır. kafa işi değil. biri balıktan bahsederken başka biri. biliyorsan balığın nişanım anlat!» dedi. beni görün ki onları iyi tanıya-bilesiniz. Öteki. Şiir: Lâle eğer şaşkınca gülmeseydi. Bu sözlerim sana armağan olsun! Mısra: . Planda şöyle yazılı idi: Falan kapıdan dışarı çıkacaksın. Bu mesele tıpkı bir define planı bulan kimsenin hikâyesini andırır. Bu da kara kalpli olmasının cezasıdır. Ey Babacığım! Ben kendimi yüzdürecek bir deniz görüyorum. Bundan sonra dostlar dediler ki: Ey Allah elçisi. gelin. Vaiz öğüt verir. «Balıktan ne anlarsın? Bilmediğin bu konuda nasıl konuşabilirsin?» Adam.» dedi. Halbuki şimdi sen öküz ile deveyi de biri birinden ayıramıyorsun. «Sen divane değils:n bilmem ki bu gidişin sebebi ne? Sende bu yola gitmek için gerekli olan ne terbiye var. tanıtan. ama o kümes kuşudur. taşkınlık etme! Aşk da teklifsiz davran. onu aramanın yolunu gösterir.» dedi. gerçekleyen kimselerdir. kümes kuşlarına karış. der! Çocukluk çağlarında bana garip bir hal gelmişti. Evet bütün bu sözler oraya dayanır. hep biri birini tanıyan.» Öteki. Mısra: Bu gönül işidir. «Halk ile konuşurken onların anlayışlarına göre konuşunuz. Bunu anlatma ve nişanını gösterme bakımından henüz olgunlaşmamış olan şeyh ile şair de şiirler söyler.ile İsa'yı iyi ^a-mmıyorsunuz. İşte seninle ben de böyleyiz. aşk bu bağları çözer Akıl der ki.6) palazlaşınca bir su kenarına gelir. Kimse bu halimi anlıyamadı. kişilerin bağıdır. İçindeki karanlığı kim görürdü? O her ne kadar kendi kanına bulanmıştır ama. «Ben mi balığı bilmem?» dedi. deniz kuşlarının hali gibidir. deveye benzer. onun suya girmesine imkân yoktur. Peygamberler. aranılan sevgilinin nişanını bildirir. «Balığın şöyle iki bacağı vardır. «Sen sus.» Babama dedim ki: Şu sözü benden dinle! Sen ve ben öyle bir haldeyiz ki sanki bir kaz yumurtasını tavuğun altına koymuşlar. Onların sözleri de. Nasıl 'ki. Bana diyordu ki. Babam bile ne olduğunu bilmiyordu. her Peygamberin kendinden önce geleni tanıttığına ve senin de sonuncu Peygamber olduğuna göre seni kim tanıtacak? Buyurdular ki: «Nefsini bilen şüphe yok ki Allahsını da bilir. Eğer sen benden isen gel! Yahut ben bu der'ya içinde senden değilsem git. bir kubbe vardır. yüzünü kıbleye çevireceksin. bu yumurtadan kaz yavrusu çıkmış. bir ok atacaksın. Şiir: Akıl. yavru hemen suya atlar. halim de. «Ben senin yalnız balığı bilmediğini sanmıştım. Bu konuda her kim daha erdemli ise dileğinden o kadar uzaklaşmıştır. açıklayan sözlerdir. ama bunlar bilgin bir insanın karşısında kepaze olurlar. biraz (M. Her ne kadar fikri daha ince ve olgun olsa da.» buyurulmadı mı? Demek ki onların bu eksik anlayışları onlar için bin belâdır. arkanı o kubbeye. benim yurdum o denizdir. «Evet bilmezsin sen. ne riyazat var ne de başka bir şey. Bu yolda yürüyenlerin niteliklerinden söz açar. benim nefsimi bilen benim Rabbimi de bilir. alaylı bir kahkaha ile. okun düştüğü yerde hazine saklıdır. bir birini tamamlayan.

Dosta böyle yaparsan düşmana ne yaparsın? Evet bir zümre şüphede kaldılar. ahiret de dünya erlerine haramdır. Eğer Hazreti Muhammed'in ümmeti hakkındaki duası yani «Ulu Allahm ümmetime doğru yolu göster ki. Şiir: Bir yerde yer yer sızmış kanlar görürsen. nihayet müslüman gider. tıpkı akik taşı gibi olmuştu. bir zümre de şüphe ve yakin arasında kaldı. Derviş öldü. Unutkanlığın üçüncü sebebi Allah sevgisidir. O. Ebucehil nasıl olur da işkenbeyi o seçkin peygamberin arkasına bırakırdı. Eğer benim sövüp saymam yüz yaşındaki kâfirin kulağına değse. otuz yıl seccadede oturan şeyh bile bu mertebeye erişemez. nasıl olur da . . Elden ele dolaştıktan sonra Halifeye kadar dayandı. dünyadan el çekmiştir. hiç bir tarafında bir yara izi göremedi. onlar bunu bilmezler. yalnız şu kadar var ki o. aslanı tembel bir eşeği kamçılar gibi sürdüğünü görenler onu nasıl unutabilirler! Bu unutkanlık iki türlüdür. insana kendini bile unutturur. veya şişip çatlamadı? Nihayet o Peygamber ki. onda hiç bir şey göremedi. semâyı yasak etti. birer birer hekime kadar dayandı. imana gelir. Kendini yokladı. Nasıl ki dünyaya kapılanlar. kara kuşun kursağındadır. içindeki sert düğümü dışarı çıkardı. Allah kulunun yoldaşlığı ile ona öyle bir hal olmuştur ki. Allah gayreti ile kin beslerler. ayıklık yoktur. ip ve urganlarla hünerler gösteren. ona karşı edepsizlik eden kimseye çarçabuk bir belâ yetişir. diyeyim ki. «Dünya ahiret erlerine.» anlamındaki yalvarışı olmayaydı. bu ne güzel yoksulluk! Eğer bu adam cimrilik etmediyse Allahdan sorarım. Öyle bir insan ki. Dünyanın ne değeri vardır ki bana perde olsun yahut benden gizlensin? (M. Şu kadar var ki. Dünya ile ahir'etin her ikisi de Allah erlerine haramdır. Bu ne hoş çekiştirme.» dediğiniz için hepiniz suçlusunuz. o bundan Önce de bir çok rüyalar görmüştür. bu akiki. ahireti anmayı unuturlar.» sözü de bu anlamdadır. tkinci unutkanlık sebebi de ahiret işleridir. gönülleri sağlamdır. şüphe içinde gitti. Hekim. müminlerin ruhları ak kuşun. Bana göre. Dünya ona göre kedinin elindeki fare gibidir. der ki: Benim tarafımdan böyle yüzlerce tartışma uzayıp gitmiştir. «Cimrilik ediyorsun. «Sen nasıl olur da kendi dileğinin benim dileğimin içinde olduğunu söyliyebilirsin?» O. Allahnın has kullan için semâ helâldir çünkü onların kalpleri temizdir. sevgiye tutulan dünyayı da. hatta cennette bile. onun ipinin kuvvet ve uzunluğu. ben çıplak ve yaya olarak çıkar giderdim. sözlerine hayran olurlar. onun kahramanlığı ve korkusuz savaşları karşısında şaşırırlar. Bu bir topluluğun mertebesidu" diyorsun. Şeyh dedi ki: Halife. Mucizelerini gören seyircilerin yürekleri yerinden oynar. onun karşısında bütün insanlar ve melekler merdivenlerini yere bırakır.» der yahut da onu tutup. yüzüğün kaşı eriyip akmıştı. onu çok uzman bir hekime götürdüler. Halife bunu yüzük taşı yaptırdı. on ların yolunda yürüyen tek bir atlıdır. halkı şaşırtmak istiyen hokkabazlar. Bu yasak dervişin içinde bir düğüm oldu. O.onun elleri kuruma-dı. göğsünü yardı. Hele onu siyah bir aslana binmiş. Okuduğu ve bildiği hastalıklardan hiç birine benzemiyordu. Başka türlü hiç mutluluk yüzü göremezler. Elini yüzüğüne götürdü. Allah rızası için sever. çocuklarınki serçelerin. Evvelce rüyamda sana demiştim ki: Benim göğsümle onun göğsü birleştiği zaman bu onun makamı olur. selâmet gider. Yani seven bazan unutur ama Mevlânâ'ya göre sevgide mestlik varsa da. Demek oluyor ki. bir zümre de yakın mertebesinde. 7) Benden ötürü. Bir gün bir semâ aleminde aşağı bakarken elbisesinin kan içinde kaldığım gördü. sevgide sarhoşluk da vardır ayıklık da. Ama sizin haliniz neye varırdı? Benim için asla bir daha dönmek ümidi yoktur. Şehitlerin ruhları yeşil kuşun. kıyamette de beni bulamazlar. Cennete gider. bu sözü söyledi mi. doktor dervişin mezarını açtı. Hastalandı. nabzını tuttu ondaki hastalığın sebeplerini araştırdı. eğer o bir kaç kuruş olmasaydı. yoksul bir zamanında satmıştı. ahireti de unutur. onun yüceliğini seyre dalarlar. Hallaç (Mansur). Eğer bağışlarsan bir kere daha tekrarlanmaz. Hekim de geçen hikâyeyi anlattı. Bunu satanları aradılar. söylemedi mi? Bundan sonra ya Allah ona. kâfirlerin ruhları da. Benim için Mestlik halinde unutkanlık olamaz. «Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bu halleri birleştirmiştir. Biri dünya yönünden olur. Müminin kulağına ilişse velilerden olur.

Eğer niyaz yoluyla aydınlatma yoluyla olsaydı ki (bu gelmek ve dinlemek niyaz sermayesidir) ona faydalı olacaktı. Nihayet. «Aklın fetvası budur. onlar için gelmedim.Bil k! benim gözümden damlamıştır. Nihayet o. Bu Imad hiç olmazsa ondan daha iyidir. Orasını Allah bilir. o zaten havadan ibarettir. Hakkın âyetleri de böyle olur. ama kadın ve şehvet yolunda çok düşkün olduğu için zayıf düşmüştü ve derdi ki. Nasıl ki. hep yenecek şeylerden ibarettir. «Fetvada akıl hiç hata etmez. «Bu zor iştir.» dedi. melekler ise yine acizlikleri dolayısiyle aydınlığa çıktılar. Bir cevheri çirkin bir kap içine koyarak kara bir mendille sarsalar. Ben olsaydım onun gözlerini silerdim. O ve onun gibileri ne bulmuşlardır ki.» Yahya Peygamberi Kuran'da veli diye okumuş.» diye yalvarıyordu. nuru ve ululuğu vardır. «Hayır akıl fetvada hataya düşmez ancak hataya düşen başka bir şeydir. Nahiv'den (Sentaks). böyle bir insanda nasıl kudret ve nur olabilir? Yine buyuruyorsun ki: Elli tane Allah velisi Mevlânâ'nın ardından yaya yürüse gerektir. lügattan anlar.» dedi. bir kör insanın arkasından nasıl yürür? Velilerin nişanları izleri vardır diyorsun. Aklı olan her bilgin şu dönen feleklerin bir döndürücüsü olduğunu bilir. dedim ki: Şimdi o sana cevap versin. Efendimize ruhun kokusu ve ruhun güzelliği eriştiği zaman henüz kendi ruhunu görmemişti.» Dedim ki: îmanın zevki gelip gitmesinde değildir.» dedi. Nihayet o. ona güvenmiş.» diyen kimse büyük hata içindedir. Eğer benim sözlerim şeyh sözleri. «Ey ulu Allahm şu hali bizden uzaklaştır. hakka yalvarışlarından gece yarılarında gizli gizli inlemeden başka bir şey yapmıyordu. hali gördü. 8) Buyuruyorsun ki: Mevlânâ'nın kudreti. çok ağlamıştı. Nasıl ki. başını çöllere çevirmiş. Âciz kalınca secdeye kapanırlar.» Diyordu ki. ağlamayayı gerektiren şey ise ancak günahlardır. Zeyneddin Sadaka'yı da kaçmış gördüm. hadis ve Kuran yorumları veya karşılıklı konuşma ve tartışma yolu ile olsaydı. Sana erişen o şenlik ve aydınlık da bir perde idi ki. Nasıl ki Şeyhin yüzü başka bir renge girdi çirkin göründü. on kat örtü içinde gizleseler. Şam'da bütün mantıkçılar arasında sayılırdı. diyorlar ki: Bekle de Şam'dan kervan gelsin yolların ahvalinden bilgi versin. Dedim ki: Bu önce de zor idi ama sen kolay dedin.» Muhammed Güyani ona demişti ki. «Bu âciz halini daha önce niçin göstermedin?» dedi. Yalan şimdi bu saatte meydana çıkacak. başka bir renkte görülmüştü. «Ben insanı ilk görüşte tanırım. Yoksa bir gün değil on gün değil belki yüz yıl konuşsa biz elimizi çenemize koyar dinlerdik. . Benim şu âlemde bilgisiz halk ile bir işim yok. Haccac ona. o ki asılsız şeylere. Onun azığı nefs ile olur.» diyen Firavun gibi.» dedim. Onu sıkıştırdım. batıla inanır. «inandım. onunla sevinçli ve mest olmuşlardır? Bu ateşle ilgili ve ateşten bir bakıştır. «bari seninki öyle değil. Mucize de böyle yapar. bir din bilgini Haccac Bin Yusuf ile tartışmasında âciz kalmıştı. «Kâfirler yerler ve faydalanırlar tıpkı hayvanların yiyip içmeleri gibi.» dedim. suçsuz idi. Biri dedi ki: Hiç Allahyla konuşur musun? Öteki. Âlemde Hakka yol gösteren bu insanlar üzerine baş parmağımı basarım. Ta ki bizden. Şimdi mademki bu perde açılmıştır. üstüne bezler deriler örtseler ki görünmesin. Bunda. o acizlikten ya bir aydınlık ya da bir karanlık belirir. Sen kendi iç âleminde yürümeye bak. Bu veli kimdir? Gel söyle! Peygamberler için Kuran'da asla veli denilmemiştir. onun arkasından yürür ve ona uyar. niyazdan. sana önceden bunu söylemek gerekirdi. bir at gibi koşarak kayıplara karışmış. niyaz ateşi gerektir ki onu yakabilsin. ondan da ileri geçmeye çalış ki. evliyanın nişanını bilesin? insan âciz kalınca. şu perdeyi bizim gözümüzün önünden kaldır. Şahabeddin Sühreverdi'nin torunu bana. ondan sonra gidersin. Kelâm bilgini Şahap Herive. Ne din ne de dünya ile ilgili işlerde hesap kitap sormasın. şaşıla-<cak bir şey yoktur. «Şüphe sevmektir. «Evet konuşurum. ön sırada yürümek istiyenler daima işin sonunu önceden hesaba katmalıdırlar. ne o bu sözleri işitebilir ne de benden faydalanabilirdi. hiç bir şeyde hiç bir kimse beleş faydalanmasın. Çünkü İblis acizliği yüzünden karanlıkta kaldı. Onun sorularına cevap verebilir misin? (M. «Senin yalanın şimdi açığa çıktı. 12) buyurulmuştur. Boğulacağını anlayınca. Çünkü o. Sen kimsin ki. «Ey kaltak bacılı. Benim halimden haberi olmayanlar. Nasıl ki.» (Muhammed sûresi. Semâ ne yapar? Cisimle ilgili olan semâ yiyip içmektir.

Ansızın köşkün tavanından sert ayak sesleri. susmasında kahir (M. Sanki damda büyük bir kalabalık yürüyüş yapıyordu. göçme başka. Bu gidiş onun için ölüm değil.» Gönlü bu düşüncelerle ayaklanmış.» ibrahim Ethem. Yunan filozoflarının söz ve fikirleri Hazreti Muhammed'le (S. dostlar elde eder. «Ne yapmak gerek ki kendimde bir gönül açıklığı bulayım. Ömerin elindeki kâğıdı çekti. ibrahim Ethem kendi kendine dediki. sanki kendinden geçmiş düşündüğü şeyleri unutmuştu. 9) Ruhun güzelliğine erişmek. Can.A. ruhu görebilmek uzak bir mertebedir. çubuklar vuruyor. «Bu bekçilere ne oldu? Nerede kaldılar?» dedi. Bağıramıyor. O. Türlü zevkler bulur. Arifler.» görür demiyorum. Sözünde. kudret sahibi olasın. Yoksa öyle bir insanın sıfatları kendisine belâ olur. torunları. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. buraya kendisini olgunlaştırmak için gelir. Ancak dışarı vuran. Kendisinden bir haber çıkmadı. avuçlarının içinde ve karşılarında bulunan ışığı göremiyenlere şaşılır. kahır ve şiddet zamanında sertlik gösteresin. Adam cevap verdi: «Divane sensin İbrahim Ethem!» «Deve sürülerini köşkün damında mı kaybettin? Burada deve aranır mı?» Adam şöyle cevap verdi: «Allah. silâhlı nöbetçileri çağırmaya gücü yetmiyordu.). Allah gözle görülebilsin. Olgun görüşlü olanlar. «Siz hangi düşmanı uzaklaştırmak istiyorsunuz? Düşman benimle birlikte uyumaktadır. onun evlâdı.(M. Şiir: Şaşarım seven insan nasıl uyur? Âşıka her türlü uyku haramdır. bunu akla uygun bir yoldan anlatıyordu. belki bir alemden öteki aleme göçerler. o zorlukta kalmazdı. o genişlik ve şenlik tarafı kalmaz. O tarafta mal görür. canlar da onun arkasından gitti. Şah kendi kendine.» buyurdular. Hazreti Ömer. oraya gitmek için çırpınırdı. «Tevrat kendisine indirilmiş olan zat (Musa) sağ olsaydı. Ruhu gördükten sonra da Allah yoluna gitmek gereklidir ki. ten ile kaynaşırsa belâya düşer. ölüm başkadır. belki hayat olurdu. tekrar yatmıştı. cevap veresin.A.» Bir gece taht üzerinde uyumuştu.) buyuruyorlar ki: «Müminler ölmezler. genel olarak bu iş çok zor görünür. dileklerini öteki alemden bekleseydi. her sıfatta güçlü kuvvetli olasın.» derler. O gitti. dışarıya vuran bu ışığı görürler. A. Hazreti Mustafa (S. Sahte felsefecilerden biri ölümden sonraki kabir azabını yorumluyor. «Bu hayatta ve bu dünyadayken. insan mahkum olmazsa hâkim olur. «Ey taht üzerinde oturan zat sen kimsin?» dedi. can ile kaynaştıktan sonra suretle meşgul olur. lütuf yerinde lütuf göstermesinde isabet olan kimse velidir. Gereklidir ki sen. Bekçiler davullara tokmaklar. iyilik ve yumuşaklık gereken yerde iyilik edesin. Canın. «Ne yapayım?» diyordu. «Allah hazırdır. Bu âlemden gittikten sonra da. Biz Allahnın merhamet nazarlarına muhtaç zavallılarız. gürültüler işitti. sizden ne güvenlik gelebilir? Bize onun lütfü sığınağından başka bir yerde kurtuluş yoktur. «Biz âciz kimseleriz. Dünyadaki cevherlerin birer perdeleri varsa da her cevherin bir de ışığı vardır ki dışarı vurur. Padişah tahtında mı aranır? Sen Allahyı burada mı arıyorsun?» İşte o saatten sonra İbrahim Ethem'i kimse göremedi. artık onun bir hasreti kalmaz. Fakat içi uyanık gözleri uykuda idi. suretten manaya gelelim: Ten. O kendisini. Veliliğin manası nedir? Askerleri. bedenini türlü ibadetlerle yoruyordu. Belh Sultanlığından çekilmeden önce. Diyordu ki: Can. susacak yerde susasın. Bunlar. Hazreti Muhammed (S. benim izimden yürür idi. Yoksa Sokrat'ın Bokrat'm (Hipokrates). o kudretlidir. Şu halde bu tarafa döner yanında ölümden konuşmak onun için bin ölüm demektir. olgunluk sermayesini bu alemden toplamaya çalışır. can ve gönülden ona uymuş olan kimselerin sözlerine benze mez. tamamiyle bir şeye verse idi. Hatta sudan ve topraktan yaratılmış insanoğlunun sözlerine de benzemez. tacı tahtı olan kimsede velilik yoktur.» demezler. Bu arada biri köşkün damından başım aşağı uzattı. başım yastıktan kaldırmış. Şimdi gerektir ki. İbrahim Ethem cevap verdi: «Ben Şahım. neyler üflüyor. . bu hevesle mallar bağışlıyor. cevap verecek yerde. saygı görür. «Divane misin?» dedi. İbrahim Ethem. azap olur. belki nefsinde velilik olan kimse velidir. Ama dışarıya vurmayan ışığı görüp bilmemelerine de şaşılamaz. «Görmüyorlar mı ki bu kalabalık dam üstünde koşuyor?» Sonra bu gürültü ve ayak sesleri onu tekrar şaşırttı. îhvanı Safa derneğinin. beri tarafta cana yakın kadınlar.). gürültüler koparıyorlardı.» Şu hale göre. Ayak sesleri köşkün her tarafında yankılanıyordu. dam üstünde gezen sizler kimsiniz?» «Biz iki üç sürü deve kaybettik de bu köşkün damında arıyoruz. 10) yerinde kahır. dehşete düşürdü.

Bütün varlığım senin varlığına feda olmuş. Sultan Mahmud (Gazneli). İnkarcı Yahudiler için şöyle buyuruyor: «Eğer gerçek müminlerden iseniz. filozoflar. içinde aklın. «Ahin. Şahın bütün mülkü.6) Şu var ki. bizi de duadan unutma! Eğer sende böyle bir nur ve zevk yoksa. ama «Ey köle al şunu. «Hoş mudur?» deyince de. Bir yıldızı bile anlamak mümkün olmuyor. bu «köle» sözünde Ayaza göre bin kere «Sultan» demekten daha samimî bir iltifat gizli idi.» dedi.» dedi. Öyle bir Allah ki. Bu konuda. Her halinde ve her işinde ölümü sorarsan. Ayaz. Yüz bin kere iyi bir mücevher! Nasıl ki. çalış! Kurar» haber veriyor: Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın. Tekrar diyordu ki: «Şayet o da ötekiler gibi yaparsa ne yapalım gözdemizdir.» Bu cevap üzerine mecliste bulunanların hep birden başlan öne eğildi. Ayaz. güzel mi?» dedi. Sultan. imanlı kişilerden ölümü arayanlar olduğu gibi gerçek inançlı. içinde bahçeler1. bu ona bin kere daha hoş gelirdi. hâlâ hazineye yaraşsın öyle olsun. feryadın ne yeri?» var dedi. Edep dışı bir söz olur.» diye korkuyor. Eğer böyle bir hali arıyorsan bulacaksın. bu mücevherin dörtte birini bile değmez. kolunun içinde saklamıştı. Doğrusuna bakılırsa. «O halde.» Şah emreder: «Öyle ise kır şu mücevheri!» «Nasıl kırayım bunu! Vezir diyor ki. «Olmaya ki o da ötekiler gibi söyler. «Eyvah ne yaptık!» diye küstahlıklarını anladılar. şahımız hakkında sadece iyidir demek onun yüceliğini belirtmeye yetmez. veziri hakkında çok övgüler ve hoşnutluk sözleri işit-miştir. hayalin kaybolduğu şu gönülleri yarattı. Onun Sarayında yetişmiş.» dedi. kır bunu!» dedi. İşte o göçmeye ölüm denmez. «Olmaya ki üzerine titrediğim Ayaz da böyle söylesin.» der gibi. Sultan. «Niçin titriyorsunuz. Halbuki. Padişah. perdeciye bir mücevher vermişti. Allahyı aramaya o zaman koyulursun. Kuran'da haber veriyor. «Sultan» sözünden gücenirdi. gök bilginleri.» dedi ve perdeciye kaftan kaftan üstüne giydirerek okşadı. mücevheri aldı. ölüme âşık olursun. Perdeciye sorar. Şiir : Bir gün hayalin bana geldi vuslatinin şarabiyle mest oldum Uzun bir gece boyunca sarılarak yattık. Bu şimdi hazineye yaraşır. saf bir nur gibi onu bekleyesin. Padişahtan. onun dünya hasreti daha çok artmıştır.» diyordu. ona bir mücevher gösterir: «Bu iyi bir mücevher midir?» «İyi demek de söz mü? Bu konuda söz söylemek bile edep dışı olur.» (Cuma sûresi. Ayaz'a dönerek âdeti dışında. te reddüt halinde olduğun iki iş arasından birini seçmek için bu aynaya bakarsın. «Şahın heybetinden titremek. o iş iyi bir iştir. hatta serbestçe ayağını uzatıp oturamaz. feryatlar yükseliyordu. Perdeci. sanırsın ki o kendi işinden lezzet almış.» demedi. Gerektir ki. Sende de zevk ve iç aydınlığı varsa. böyle bir yerde rahatlık ve şenlik göremez. Padişaha bakarak. Ayaz. Dilediği gibi söyler.» demek istiyordu. Padişah. «Hoştur. 11) Bu öyle bir imtihandı ki. Ben bunu sana ancak mana yönünden anlattım. yine fazla bif söz katmadan. sabahın yüzü parlayınca ayrıldık. sağlam imanlı kadınlardan da ölümü arayanlar eksik değildir. şu halde hazırlıklı ol. «Peki. Şah içinden. vezirin vekilidir. «Ey yumuşak huylu Sultan. yanına kimsenin yaklaşmaması için bir perde ile ayrılmıştı. O iki işten hangisi ölüm tarafına yakın ise onu seçersin. hiç bir kelime katmaksızın «Güzel» cevabını verdi. Her taraftan ahlar. halinin açık ifadesini onda bulursun. şunlarm yakalarından yapışsınlar! Etrafımızı sarmış olan şu ahmakları temizlesinler!» Ayaz atıldı. gerçek Allah erlerinden. eğer Saray'da böyle düşünen başka bir kimse varsa anlaşılsın diye yapılıyor ve iş Ayaz'a kadar dayanıyordu. (M. Müçtehid (din bilgisiyle uğraşan kimse) içtihadında yani çalışma konusuna giren şeylerde bu hale erince. Ayaza yaraşır. Bu söz ayna gibi parlaktır. Vurduğu gibi mücevheri parça parça etti. «Ey Sultan şu mücevheri al. Nasıl ki kabir azabı bahsini açıklarken Suret ve Misal cihetinden yürütülen mütalaaları söylemiştik. Ama o daracık evden geniş bir eve. akar sular vardır. «Böyle değerli bir mücevheri parçaladın. Çünkü bu âlem ile daha çok kaynaşmıştır. Bu parlak bir aynadır ki. daha önce rüyasında gördüğü bu olay için iki taş hazırlamış. Nasıl ki Allah.» dediler Ayaz şu cevabı verdi: «Şahın emri bu cevherden daha değerlidir. ölümü dileyiniz.İnsan daracık ve karanlık bir evde istediği gibi gezinemez. Allah. «Nasıl. hakikatte gönlü Sultanın sevgisiyle dolmuştu. benliğim senin benliğinle dolmuştur. titriyordu. Nitekim Allah Kuran'da. edep terbiye öğrenmiş. bunu sana mutlu kılsın. tabiat bilginleri ne demiş olurlarsa olsunlar. onu süzüyor. Ayaz. Bu kere de içlerinden yüz bin feryad kopardılar. mücevheri alması için Ayaz'a işaret ederken.» Sultan. ölüme hazır. büyük bir saraya göçer. Şah çavuşlarına emretti: «Cellâtları çağırın. en uygun hareket bağışlamaktır.» Mücevher beri tarafa geldi. bu taraf Ayaz'ın bulunduğu taraftı. iş onların . dünyaya hasreti daha azalmıştır. Şu halde.

«Seni asacaklar. bir de taklitçi Cebriye vardır. Senden. O anma ve araştırma ki. Nihayet bu Cebriye'yi bu taife iyi bilir (Cebriye görüşüne göre kul. bu. «Ey Allahm. o ölümsüzdür.» der. Evet. O. tertemiz ulu Allahnın âşıkı olun. İyi adam kimseden şikâyetçi olmaz. tezgâhını terk eder. O. işlerimde başarı ver!» diye yalvardılar. belirmeye başladı mı?» diye düşünür. (Ç. İyi adamın gözü ayıbı görmez. denizler tassa kazın ne umurunda? Niçin veliler. Sonra gönlü daralır. Bir insan da vardır ki. kendi kendini ayıplayan nefsimin hakikatine kanmış bir hale gelmesi için gösterdiği gelişme arttı mı. O âlem de. «İnandık ve gerçekledik.)). kul. Sonunda. «Acaba bendeki. Ama veliler. Kendisine. Âşıkta can korkusu yoktur. Bu ebedî sevgiliye kavuşmak için gördüğü dervişlere can bağışlardı. yatarız.» deseler. bir taraftan şikâyet eder. serbesttir. öteki taraftan.» dediler. Onlar. Allah erlerinin sözü ancak benzetmeyle bilinir. ne de adımlarını sıklaştırır. «Beni besle. Şikâyet eden çok kere kötü adamdır. Bir kadına veya bir gence âşık olan kimse. Haktan bir istekte bulundular. bu Cebriye düşüncesiyle görürsen çok şeyler kaybedersin. Şeyh ne burnunu tutar ne yüzünü çevirir. görüşüne göre. Allah onları bu âlemde öldürünce mülk. Taklit olana ne bakarsın? Gerçek tarafına niçin bakmazsın? Sen bize hizmeti artır ki. insan. Bu yolda başları dönmüş. bir dilekten ibarettir. (Ç. Nebiler. yaptığı işin yaratıcısıdır. Hareketleri hiç bir zorunlukla kayıtlı değildir. onu sevin ki.)).» Değişik. ancak nazım ve kafiye yönünden ve başka yollardan giderler. Burada. «Sana lanet osun!» hitabına hak kazanır. Öyle bir insana. Gündüzleri gizlice oruç tutar. Her iki taraf da kendi hesabına başka düşünür. asın beni. Bu değişiklik de Cebir yönündendir. çok mal feda etti. İşte bunu söylemek. Boğazını sıktığı zaman kusurun kendisinde olduğunu açığa vurur. işini gücünü bırakır. mal can ve bütün varlıklarından vazgeçer. hareketinde. biz de duayı artıralım. yıldız şimdi öyle bir âlemden var olmuştur ki. Zaman zaman bir köye gider. her ikisi birlikte toprağın altına giderler. bir dilek dilemediler ancak «İnandık. Şu halde başlangıcı ve sonu olmayan her türlü eksiklerden arı. «Nebilerin haline (M. diye bekleriz.» demekle yetinirler. ince manalar vardır. Kendi tarafına gelince Kaderiye'den (Kaderiye. gizli halvetlerde ilâhî sohbetler ederdi. böylece onları seyretmektedir. nasıl bir âlemdir? Gübre içinde kımıldayan bir böcek bile ister ki Allahyı görsün ve bilsin. 12) nasıl erişebiliriz? Belki velilere ulaşabiliriz. Bazan insanda bir ayıp olur ki bin hünerini örter. beni besle ve beni başarılı kıl!» derler Nebiler. Rey Şehri padişahı İbrahim Ethem gibi başka bir hayata kavuşurlar. Gerçek aşk için söylüyorum. ölüm çağına erişsinler de Allah kendilerine taze bir hayat versin.» derler. Nasıl ki iyi ameli ağır basanlar kurtuluşa ermişlerdir. gözü ayıp ve kusur aramaz. renk renk yazılar yazmamaya bak. Mevlânâ. Başkaları ne anlar? Cebriyede de. bir gerçek Cebriye. Dervişe halkın somurtkanlığından bir ziyan gelmez. o âlemden aşağı inmişler. Onların bunlardan haberi olsaydı sözleri değişik olmazdı. yine gerçek araştırmadan bahsediyorum. Bazılarının da karınlarına kan dolar. Şiir: Senden ayrıldığımdan beri gözlerim karardı Gözlerimin bulutlarından yağmurlar gibi yaşlar aktı. bakalım Allah ne buyurur. işinde (Determinizm) mecburdur. bekası olmayan fâni bir sevgili için ölür. bütün âlemi sular kaplasa. Eğer sen. malın mülkün de değeri yoktur. Cebriye inancının iç yüzünü bu taife (sofîler taifesi) bilir. Aşıkların sohbetinde şu yönden bir heybet vardır ki. O. İbrahim Ethem. ne güzel dişleri var!» diye onu övmeye başar. Elbisesinin altından sert palaslar giyerdi. oradan acele acele geçtiklerini görür. Bunlar isterler ki. «Zaten ben de onu arıyorum. Şeyhin biri bir leşin yanından geçerken orada toplanan halkın burunlarını tutarak yüzlerini öte tarafa çevirdiklerini.dediği gibi değildir. Hakkı arama . bütün bu varlıklar da o âlemden gelmiştir. alınyazısıdır ve değişmez. Bu hal bütün hünerlerini örter. «Ne beyaz. «Ne bakıyorsun?» diye soranlara da. Leş ona hal diliyle şöyle söyler: «Sizin amel defteriniz değişiktir. «Bu beni besle ve beni başarıya ulaştır!» yolundaki dua insan için ayıptır. dostu tarafına gelince Cebriye'den olur. hiç bir gönül açıklığı gelmiyor diye üzülürdü. hiç bir eksik tarafı yoktur ama kincidir. Hak yolunu arıyordu. ciğerleri parça parça oluncaya kadar canlarını feda etmiş olanlar. bir gün dükkânını. O. Yaptığı şeyler önceden tespit edilmiş olan bir plana bağlıdır. nebilerin işi değildir. yani alın yazınız böyledir. halbuki bir hüner gerekir ki bin ayıbı örtsün.

onun çırpınması da ateşten ileri gelmektedir. Ama sevgiliye kavuşmadan önceki naz hoşa gitmez. Heva ve heves bahsinde kalmıştık. bunu başkalarına söylesem incinirler di. o sahtecilerden daha iyidirler. artık herkesle şakalaşır.» dedi. heva ve heves kendisini yukarıdan ve aşağıdan. gönülde düşünce olasın. «Doğru söylüyorsun. 13) Siraceddin'den bilgi öğrendim.hususunda yükselmiş bir ses değildir. Biri işkence edilen bir adamın çırpınması. İstemiyorum ki. O diler ki. âşıklarının başına değişmem. bir takım sınıflara ayrılırlar. Ona bir yol ile bir söz söyledim ki. Ondan ayrılan her heva dalgacığı yine kendisine döner. hokkabazlık yaptıklarını söylerler. de onları incitesin! Sevgilisine kavuşan âşık naz eder. seni genç bir Ermeni kölesi gibi satarlar. O. bazı ululara ve yabancılara karşı fenalık düşünür. yalvarmalar ve niyazlarla sırtına bir hırka geçir. bu sözden de hoşlanır. heva tekrar alçalınca onu da alçaltır. yoksulluktan ötürü bu işi yaptıklarını açıkça arkasında hayaller gösterenler. Yukarıda sözü geçen vezir. Bu söz ona erişince hoşlanır. Çünkü onların hep-. Sen de her hareketin arkasından koşma! Şiir: Muma koşan pervane de bu sevdadan gitti. bu zamana şeyhlerinin. Hatta daha kötü bir divane bile bundan bahsetmez. Kendini andığın dosta o nazarla bakma: Rubai: Bırakmıyorum ki. Şimdi mademki o bir ateştir. Ekmeklerini 'kazanmak için. Şiir: Nergis gözlerime kötü bakışlarla bakıyordu. Halbuki yaptığı denemede akıllı bir adam arıyordu. bana kim akıl öğretebilir? Allahyı arama diye kuruntulara kapılır. «Bu mücevheri nasıl kırayım?» dedi. o başka demek imkânsızdır. O. Biri mecliste çok hareketli olan bir adama iltifatlar göstererek sordu: «Kendi kendinize hep alıp veriyorsunuz. oyunlarının bv yalan söylerler. Şah. Onu kendi varlığının çemberinden görüyordu. Yani. Bu öğütü canında sakla. çeşitlidir denilemez. gözümde gönlümde değil Tâ ki son nefesime kadar bana yâr olasın! . Gece oyuncuları gibi perde olduğunu gizlemezler. Bilmiyor ki bu iş tersinedir. . aradığı gafil adamı bulduğunu gösteriyordu. Dervişlere karşı saygı göstermez. bir âşıkm «Keski olsaydı. ötekilerden üstündürler. sopadan kıvranması gibidir. Seni canımda saklıyorum. bunu kırık dökük sözlerle halka söyleyesin. şeyhlerden bize Benden daha akıllı kim vardır? Ben (M. O nura koştu ama ateşe düştü. Olmıya ki. yani vezirin gözünü öpmekle. Buna. gözlerde değersiz kalasın. Gerektir ki. yahut nerededir o?» gibi sadece bir anmadan ibaret olur. işte o zaman ondaki parlaklık ve sözlerindeki güzellik nevadan gelmiştir. Başta gelen yükünü başında taşıyabilecek benden daha yetkili kim olabilir? varıncaya kadar gelip geçenler. Senâi başka. Ateşe gider ama nura düşer. O havadan geçinmeyi bırak. her tarafından sarsın. ona Medreseden bir nasip olsun da sevgisi ve muradı yerine gelsin. Gerçek eski pabuçlarının tozunu. Seyyid başka. Sen heva ve heves için yaratılmadın. Bu yönden. onları gözetmez olur. O. işine gider. îşe baştan başlamak gerek. Allah erleri hakkında da böyle düşünmek gerektir. bir yıl bu huyunu terk et. Nihayet. üstü başı yenilenir. yabanî güller arasında gösterilen canlı hareketlerdir. bu oyuncular. Bunu bir divane bile söylemez. Şimdi bu ha-raketiyle. kendi sözü kendisine senet olur. «Nasıl kırabilirsin?» Gözüne bir buse kondurdu. Bu hal icabı mı olsa gerek?» Dedim ki: Hareket iki türlüdür. reyhanlar. Öteki de lâle bahçelerinde.

» dedi. Kuran'dan bir çare bulur. Sırlardan bahsediyorum. kahır sıfatından üstün gelir. Hazreti Peygamber bu sefer şu cevabı verdi: «Senin bu kötülemenin ona ne faydası var? Ancak hak sözü ile onun başını kaldırabilir. Bu büyükler ve ergin kişiler ki. Çünkü o senden ancak kin ve sertlik umarken sevgi görürse hoşuna gider.» buyurdular.. Allahya şükürler olsun. diyor ki. bu arada sahabenin işlerini niçin buyur muyorsun?» «Evet. «Sen güvenli adamsın. Yani gece her ikisi ile başkaları arasında perde olduğu için yahut bir utancı varsa kendisi ile sevgilisi arasını perdelediği için geceye böyle hitap etmiştir. üzerine dayanırım.» dedi. Bir yerin aynı zamanda iki kimse tarafından işgali imkânsızdır. ümmetine olmayan bir şey bıraktı. şair şöyle demiştir: Şiir: Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar.» dedi. Bundan dolayıdır ki bunlar zaman zaman sırlardan bahsederler. o sırrı herkese duyurmak . yazamadılar.' diye sözü uzatmadı mı?» Şah. Onlar için de bir perde vardır. Gücün yeterse düşmana hoşgörürlükle. «Sen de Alla-hın kulusun ben de. Halbuki Peygamberler. Çünkü daha önce Kuran'dan aldıkları neşe ve geniş ilham ile Kuran'ın manasını açımlayabilirler. Meğer sözden mest oldular. Senin zamanından bir şey açıklanırsa. «Buna yol verin. kitap getiren Resuller bunlardandır. Oturduğu yer tek bir külhandan başka değildir.» Bir ziyaretçiye sordu: «Karın var mı?» «Bir karımla üç çocuğum var. ey Allah resulü o inkarcı ve düşmandır. Belki o vardı da önüne bir perde çekilmişti. Büyü yaparlar. İsterse düşman olsun. ben ise lütuf sıfatından yaratılmışız. yani nasıl ki kanatlı bir kapının karşılıklı her iki kanadı iyi takılınca biri birinden ne eksik ne fazla gelirse sen de öylece soruya uygun karşılık ver. Bizim o çömezlerimiz.şudur: Kendine bir ayna ara! Şimdi cevap vereceksen uygun söyle. senin inanılır bir kişi olduğun açıkça bellidir. onun perde-sidir. önünüze serilmiştir. Allah sözünün verdiği neşeyi veremez. Biri dedi ki: «Ey Allah Peygamberi ben o karanlık ve soğuk iki yüzlü Araba senin Peygamberliğine yaraşan sıfatları nasıl söyleyebilirim?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Gerektir ki sana bütün Araplar perde olmasın. Bu yalandır. madem ki uçuruyoruz gider. Biri dedi ki: «Ey Allah elçisi! Herkesi bana gönderiyorsun. Yüz bin küp dolusu şarap. ona bir sevgi aşılıyabilir-sin. Nasıl ki. Aranızdaki kıskançlıkların inadına Allahya af dileklerimizi uçuruyoruz. o yarım işte. dar yerde kalmazlar. kendi gözüyle lütfa bakarsa hep kahır görür. 'Elindeki nedir?' diye sordu.. zamanede bir eşin daha bulunsun. Ziyaretçi Şaha bir kâğıt yazdı ve dedi ki: «Allah Musa Peygamberden. 14) Sen nerede oturuyorsun? «Külhanlarda. söz söylemiyorum. Kuran'ı bilenler çok dar bir yerdedirler. Önce sözü anlayan ve bilenler. bununla koyunlarımı sürerim. şaşkınlık ve iztıra-ba düşmezler.» Birine sordum: (M. gerçeğe uygun değildir. uzaktan bu hallerini sak-layamadılar. o da. Ben bu halkı kıyamet gününden uzaklaştırmak istiyorum. ama akıllı kişi soruya uygun cevap verendir. 'Bu sopamdır. «Bana gelen kimsenin ben konuşmadıkça söze başlamamasını istiyorum. Bu Arap sana perde mi oldu?»«Ama. Ben bir şey sorunca da uygun cevap versin. Padişahın biri. Bu Allah kulu bir kâfire dedim ki. Bütün Peygamberlerin öğütlerinin özeti . Acaba bu büyükler nasıl olur da söze de yer verirler? Bunlar arasında Bayezid. şu varlık alemi onlar için var olmuştur. ola ki gerçek sözün ona bir faydası olsun. o gibi kimselerden değildir. Şimdi o dolunay uykudadır. konuşurlar uğraşırlar ki.» Yani bu Peygamber. Allah ile birlikte.» Sahabe sizi taklit etmeyi göz önünde tutmuş ve sizi bizzat gözüyle görmüştür. hiç fazla söz söylemesin. Size kıyamet işlerinden bir şey elbette bildirilmiş. sevgi ile bak! Bir kimsenin kapısına muhabbet yönünden gidersen ona hoş gelir. Lütuf sıfatı.Kahır. Başka bir vakitte perde yoktur. bu perdeyi kaldırsınlar. Başka insanlar için bu haberleri işitme ve hikâye yoluyle öğrenmeye imkân yoktur. Fakat sen onun kahır sıfatından. onun gecesidir.» Geceye uzan dedim. Kahırdan vazgeç de lütfa bağlan onun tadı daha hoştur. Çünkü sen o insan değilsin ki. Şah hiç iltifat etmedi.» dedi. kâğıdın altına şöyle cevap yazdı: «Musa'nın sözü uzatmasında başka bir hikmet var idi.

bakımından çok sakınırlar belki de söyledikleri şeylerde yanlışlığa ve şüpheye düşerler diye çekinirler.) elinden ve gönlünden başka bir anahtar yoktur. Şeyh Muhammed dedi ki: «Söz alanı çok uzun ve geniştir. bundan neşeleneyim. Bu. bu sözün suretinden bile başları döner. o gizli hayinliklerden içini arıtırsan. doğru yolu aramasını da bilmezsiniz. ben isterim. ancak ilâhî görüşe sahip ve her şeye Allah miriyle bakan erenlerdendir ki. Çünkü hem dışarıda hem içerde yabancılar vardır. Bazı kimseler de derler ki: Buradaki isteyemezsiniz sözü. 15) Güzel huylu isen. Belki o tek ve eşsiz varlık seninle halvet olmayı arzular. şu âyette buyuruyor ki: «Siz ancak Allah dilerse isteyebilirsiniz. hırsızlık yoksa. Eğer sen kendi temizliğini. ya aranılanın işiyle meşguldür. iyliğini gözetir. sen nasıl bir uzaksın. Söz alanı pek dardır ama mânâ alanı geniştir. hayinlik. Yani ey Mustafa (S. Allah’a ant içerim ki. benimle tarikat sırları hakkında bir şey konuşmazlar. Nasıl ki Davut Peygamber zamanında adalet zinciri göklere kaçmıştı.» dedim. 30). «Ey inanmış ve kazanmış olan nefis! Rabbi-ne dön!» (Fecir sûresi. sahabeye ve ümmete söylenmiştir. Sen ne isen osun. Öyle bir kimse her ne kadar kendi ahmaklığını görmez. kendimden. Allahnın. sende kincilik. «O. Ama bu insan vücudunda gizli hiyanet ve hırsızlıklar da vardır. ben ki Allahnın elçisiyim. herkes dilediği gibi konuşur. bu ilâhî nimete yabancı olan kimselerden değilsin. hem görünürde. Sen ancak yalnız kaldığımız bir zamanda gel! (M. 28) hıtabiyle işaret buyurduğu gibi sen. Yani siz isteyemezsiniz. hiç kimsenin bilmediği gizli hırsızlıklardan ileri gelmişti. «Allah bilgin ve bilgedir. 54). bu da sebepsiz değildir. O.» Eğer seninle konuşmaya gelmezlerse bundan ürkme ve kaçınma çünkü suret arkasından konuşurlar. 29). Ama zincirin kaçtığını görünce herkes bildiki. «Bizim söz ile işimiz yok. genişlik güresin! Bu alanı sey-redesin! Bir bak ki.» yani o irade etmedikçe bir şey isteyemezsiniz. Öyle bir şaircik henüz dünyaya' gelmedi. Şiir: Konuk sahibi herkese ziyafet çekti Âlemlere rahmet olsun diye cihanı doyurdu. bir eserim yok ki. halvete çekilmiş hak erenlerinin. sendeki iyil:k ve temizlik daha da ileri gider. o topluluk nefislerinde bir bozukluğa bir değişikliğe uğramadıkça ellerinden almaz. ancak suret yönünden daha ileri bak ki «topluluk rahmettir. bunda bir sebep vardır. Ey hak yolunun gerçek yolcusu gönlünü hoş tut! Çünkü gönüller okşayan o ulu Tan rı senin işini onarmaya uğraşıyor. hünerin ve ince görüşün ne olduğunu anlar ve bilir. Muhammed'in (S. Sizi hiç ihmal etmez. ya arayanın. heva değildir. her gün başka bir işle uğraşmaktadır. halde ben kim oluyorum? Allah beni yalnız yaratmış. tek .A. Ya bu sözün manası nerede kalır? Diyelim ki benim bir şiirim yok.» (Rahman sûresi. Beyit: Esrar hazinesinin düğümünü çözmek için. kendi sözümden zevk ve heyecan duyayım. İlâhî görüşlerden uzakta kalan gözlerde ancak ahmaklık ve perde vardır.» (Enfal sûresi. Bütün adalet olmasa dünyada gönül aydınlığından.) sen ne istersen o bizim isteğimizdir! Nefis değildir. O. Sözden daha ileri geç ki. Şimdi ey gerçek dost! Yüce Allah senin işini başarmak ve onarmakla meşguldür. zevkten ve saf adan ne varsa ortadan kalkar ki.» (Dehr sûresi. «Allah bir topluluğa verdiği nimetini.A. yahut uzak olan bir yakınsın! «Siz iyi biliyorsunuz» dedi. hem görünmez âlemde sizinle uğraşmaktadır. Çok tatlı yemekler en ağır konuklar için saklanır. Bu ikisinden başka her kim ne söylerse ahmaklık etmiş olur.» Ben de dedim ki.

cansız varlıkların cansızlıkları kalmasın hep bir olsun. Dostunun mektubunu okuyamaz.) de kırk yıl sonra söze başladı. halbuki biz de aynı şeyi aramaktayız. O. Biri dosdoğru anlam.» Şiir: Hoşgörürlük. Hazreti Muhammed (S. Ey kendilerinden habersiz insanlar! Siz bizde kutluluk arıyorsunuz. Bu onun eksik oluşundan değil belki olgunluğundandır.» der. Bütün perdeler tek bir perdedir. Hak ile Halk arasında. ona «Afiyet olsun. mana eksikliğinden değildir. Ama hiç biri gerçeğe yol gösteremedi. Bu söz. ondan tiksinmez. Nasıl ki o. Sen niyaz gösteriyorsun. dostların dağılması. Ama Sultana. yalnız ve hâlâ o mektubu okur. eğer sevseydiniz. İşte bu misal. Hele derneğin bozulması. Sizin bize bakmanızı istiyoruz ki. «Ben. O niyazsız ve yabancı görünen sen değilsin. 16) günlüğü. günün (M. O. A. sen o olmadığın için onu incittin. cevher ve yün çuvalı arasındaki tartışmayı beğenmemesine. ona karşı kör ve sağır olur. öteki de arapatma binmiştir.» (Kutsal hadis) buyuruyor. «Benden başkası bilmez. yedi yüzü de karanlık olan çeşitli perdeler konusunda çok açıklamalar yapıldı. Nihayet söz alanı geniş ama o. dertli olmayan bir ağıtçı dinliyenlere soğukluk verir. Gerektir ki. onu yermesine benzer. bu. «Sen kimsin?» diye sormazlar. o sırrın kuvvetini göstermektedir. Hak yolunun yolcuları söğüt dalı gibi titrerler ki o elifi anlasınlar.» der. hep birbirlerini gözetmemelerinden ileri gelir. Allah. yani sevilenlerin eksik tarafı görülmez ve işitilmez. Eğer bir satırcığını olsun okuyabilseydi. bir elif dışarı fırladı. Halbuki. Görmez misin. Benim sözümü onun sözü tarafına sürüklemek ve onu kendi sözü ile bağlamak istemem. Gerçi bu yolcular için çok sözler söylendi. bu başka mesele. Eşek durmadan sahibine pisler. Demişler ki: «Mevlânâ (Celâleddin) dünyadan el çekmiştir. doğar doğmaz konuştu. Mevlânâ Şemseddin buyuruyor ki: Bu cevabı önce Mevlânâ söylemişti. Bir şeyi seven. yedi yüzü parlak. Bu perdeden başkası da yoktur. «Sen kimsin?» diye sorarlarsa. Şu zamanda. A.başıma dışarı fırlatmış. Onları benden başkası bilmez. At onu her türlü tehlike ve belâlardan. Şimdi de benden dinle. Ben şu sözlerimle yünü cevhere karıştırmak istemiyorum ki kokmuş ve bulaşık yünlerle onu yola getireyim. saz ve sözden maksat başkalarını coşturmaktır. O eksik düşünceli cahil. Halbuki onun eski mektubundaki eğri büğrü satırlar. harfler silinir. Onu anlamayanlar da hiç bir şey anlayamadılar. onun bekçisi ve kapıcısı olur. Bu tıpkı Dişayil adındaki şeyhçiğin. işte o kadar. öteki de. Nihayet insanı taşıyan bineğin de hakkı ortadadır.» sözünün iki anlamı vardır. O senin düşmanın idi. size öyle sevimsiz ve çirkin görünmezdi. bazı kadın tabiatlı kimseler de tıpkı o putlar gibi konuşurlar. gözü ayıpları görmekten körleştlrir Öfkeli bakışlar her kötülüğü açıkça görür. Bu. bu varlıktır. hep kendi mektubunu okur. O zaman susmak. Mana aleminden. Sevgisini kaybeden hemen kusur görmeye başlar. onun çocuğuna karşı düşkünlüğünü gösterir. Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır. karanlık ve bâtıl sözler. ayrılmaz bir vücut gibi olsunlar. belki de mânanın parlaklığındandır. hep kendi kuruntuları. anne yavrusunu çok sevdiği için çocuğunun yatağını kirletmesini bile hoş görür. Kula. Bu darlaşan mana alanının ötesinde başka mana olmayınca yazı ve söz alanının genişliği de kalamaz. elifi anlayanlar her şeyi anladılar. Nihayet ben seni nasıl incitebilirim? Ayağına bir öpücük kondurayım desem korkarım ki kipriklerimin dikeni ayağına batar da rahatsız eder. Çünkü Hazreti Muhammed (S. O perde ise. yalnızca bir dağ başına bırakmışlar. kubbelerim atındadır. kuşlar beni besleyip büyütmüşlerdir. Âşık olmayan bir saz sanatçısı. bu perdelerin ötesine nasıl geçeceğiz diye umutsuzluğa düşürdüler. Biri topal bir eşeği tavlaya çeker. Anam babam öldüğü için kurtlar. Ancak bir topluluğun yolunu kestiler ve onları. İsâ Peygamber. «Benim velilerim. yol kesen haydutların şerrinden kurtarmıştır. Allahın kuluyum. geniş alanda mana daralıyor.). dostlarım. birbirleriyle öylesine kaynaşsınlar ki.» Mevlânâ da onlara şu cevabı vermiş: «Siz Mevlânâ Şemseddin'i sevmiyorsunuz. «başka» sözüyle «yabancılar» demek istediği anlamdır. bu sözleri hiç söylemezdi. kendi eliyle yaptığı puta kul olur. saatin saatliği. kendi hayalleridir. . Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî bunu yapmamıştır. Allahnın sevgilisiydi. iki gün iki gece yem verir. Kendi kendime konuşabilirim yahut kendisinde kendi benliğimi gördüğüm herkesle konuşabilirim.

«Ey Ulu Allahm. O halde şu zorluğu ortadan kaldırmak lâzımdır. «Hayır. somurtkan ve ekşi suratlı şeyhin yanında olamaz. «Ey ekşi yüzlü efendi! Sen bizimle cenk ediyorsun diye bize çıkışmışın. Allahnın ne ihtiyacı olur ki.» Bu kimseler' ki büyüklerin yanına gaflet içinde giderler. (Ç. Bir kimsenin davasını onun manası için. 17) gülmeye başlar. gülüşür. böyle bir şeye perde olur. sen böyle şeylerden arısın.» Yani evvelkini görür suratını ekşitir. Derviş saygı ve teşekkürle ayrıldı. Rabbiyle yaşıyanlar da başka olur. Vakit gecikti. Eğer bir cefa ve bir ziyan görürse. içine düşecektir. Musa. Musa da ekmeği dervişin eline uzattı. Suyu getirdi. Bunu bilmemek de.» dedi. Ne zaman bir hikmet sözü işitir veya bir düşünceye koyulursan. olgunluğun olgunluğudur. Musa beklediği yemekleri komşulanna dağıttı. eline iki su testisi verdi.» Erkenden yemekler hazırladı. «Eğer gelirsem ne yaparsın?» diyordu. Meğer bunun sırrı. o aşk ve sev* gi harekete . Ama burada o dört kuş hemen diril-mez. «Bu ilâhî cilvenin sırrı nedir?» diye düşünüyordu. Heva şehveti ve arzuları yok eder demiştim.)) diyordu. Nasıl ki. Yani her varlık Allahdan bir görünüş. Neşeli bir zamanında Musa sordu: «Ulu Allahm! Söz verdin ama gelmedin!» Allah buyurdu ki: «Geldim ey Musa! Geldim ama sen bize iki testi su taşıtmadan nasıl oldu da ekmek vermedin?» İki bilgin birbirleriyle övünme ve tartışma yoluyla konuşuyorlardı. «Hoş geldin. Nihayet dedi ki: «Çok acıktım.» diye düşünüyordu. Yüzünü kendi tarafına çevirir.» dedi. heva ve hevesle dolu olan sen nasıl anlayabilirsin. 18) îşte o. bunların hepsi hazır ama su eksik. Allahnın bu cilveleşmesine karşı. ona ödünç veresiniz? Yine Allah Musa'ya buyurdu ki: «Ey Musa acıktım. ancak ben şimdi attan inmiş bulunuyorum. Tartışmayı bırak. Allah yine tekrarladı: «Ey Musa ya kapına gelirsem?» Her ne kadar Musa. Çünkü velilerin iç yüzü de bu dört kuş gibidir. O dört kuş ölmüştü. Bize de ancak yalnızlık suretinin yalvarışı gerektir. Çünkü ona.» (Müzemmil sûresi. bir kimsenin manasını da. bu topluluğa bir genişlik vermek yahut anlattığım şekilde. git yemekler hazırla ki. Bu şehvet hevasından bahsetmek istemiyorum. Onlar hulul inancına yakın bir yoldadırlar. «Tevrat'ı altın suyu ile yaz!» diye emir verilmişti. Ruh alemine mensup erenlerin sözleri canlara işler.» dedi. Hep sert akan bu suya girecek olsa derindir. «însan. Marifet sırlarından. Kuran'da. ama başka yönden dirildiler.» dedi. Kuran'da. nefsiyle yaşıyanlar başka. onların sözlerinde başka bir mana vardır. cebriye görüşünün çukuruna düşmüşlerdi. ama ondan başkası da değildir. Bu gidiş başka bir gidiştir. «Nefislerinizi öldürünüz. Çare yoktur. Bâyezid ve başkaları gibi büyük ariflerin sözlerinden anlaşılıyor ki. yalvarışı bize yoldaş olmalıdır. Kalbiyle yaşıyanlarla. hemen dördü birden dirildi. baktı ki. Tekrar binecek olsam. Dediler ki: «Bu niçin başka bir şey olsun?» Ben de cevabı verdim: Diyelim ki. Fakat. (M. Beni doyurmayacak mısın? Kapına gelirsem beni nasıl karşılarsın?» Musa. somurtur. Üstünden atlayıp geçmek istese geniştir. bu sözleriyle.» dedi. Biri diyordu ki.» dedim. Yüzünü bu dost tarafına çevirince de (M. yarın yine gelirim. boğulacak. Bunu bilmek bir olgunluktur. ariflerin meclislerinden ve sohbetlerinden söz açmışlardı. Ancak niyaz ehlinin niyazı. ondan incinmiştir. bunların onlardan haberleri yoktur. «Nasıl olur.» Şah şu cevabı verdi: «Eğer ben atın üstünde olsaydım o başımın üstünde oturacaktı. ama Allah da ona karşılık. bir ırmağa rastlar. kımıldadığı vakit. «Başüstüne. «Allah rızası için bana ekmek ver. seyis bilir. «Hayır.» Dedi ki: «Sizin derneğinizde bulunacak değerde olmadığımız için hizmette kusurumuz var. Allahdan ayrı bir varlık yoktur. davası için öğrenmek isterim. bu da nefsine ait bir cenkleşmedir. Şimdi Musa'nın Allah yolunda bu zorluklara düşmesi nasıl olur? Musa kimya bilgisini iyi biliyordu.Bizi hiç bir istek bir yere götüremez.» öteki de. Nihayet bundan önce de heva bahsini yorumlamıştım. bir eserdir ama Allahnın kendisi değildir. Derviş. çünkü yol budur. ancak başka yönden dirilir. «Su getir. içten kulluk etmekmiş. Şaha dediler ki: «Seyis senin atına binmiş. bana göre onun eşeği (hâşâ) Allahdır» (Vücut (Varoluş) birliği taraftarlarına göre. «Eşeğe binmiş olduğu halde yanıma gelmekte olan zat Tanındır. Çünkü o zaman vücut ikileşmiş olur.» (Bakara sûresi. «Şüphe yok ki sadakalar yoksullar içindir. bunu görür gülümser ve bundan hiç bir sıkıntı görmeyince hep hoşlanır. Bu gün ben karıyı bile boşayacak olsam gine o bilir. Allahya güzel amellerinizle ödünç ve rin.» dedi. Bu sözlerle uğraşmak bir perdedir. 20) buyuruluyor. sen bizim sözümüzü dinlerken yüreğine soğukluk geldi. Yolda yürüyen bir adam. o dört kuşu öldürdü. Başka biriyle de hoş geçinir. 54) buyurul-madı mı? Hazreti İbrahim. çarçabuk ahıra koşar. Aşk ve sevgi öyle bir şeydir ki. kalbiyle yaşıyanlar başkadır. Nihayet bunlar. O sırada bir derviş geldi. karşına yüz huri getirseler sana duvar kerpici gibi cansız görünür.» buyurulmuştur. Çünkü onların yanına hazırlıksız gitmişlerdir. Ancak suret ve mana onun öyle bir niyazıdır ki. ekşiliği öyle birine karşı gösterir ki. Dervişlerin konuşması bu nükteye işarettir.

bu ırmağın suyu geçilecektir. Saatlerce başını önüne eğdi. Çünkü o kapalı kapıyı dost vergisi açar. onun aşk destanlarını âşıklar kendilerine örnek tutmuşlardır. Bir kimsenin yanına gelen başka bir kimse (M. Allah nurunun parıltısı nerede? Zaman zaman bize. «Evet sende görüyorum. kahır ve zulüm kalmazdı. Onların işleri o muhabbetle gelişir. sevgiliye. onu kendi benliğinde değil.geçer. Ama Mecnun sen değilsin. «Keski onun zamanında olaydık. Mecnun onun aşkı ile bütün belâlara düşmüş. «Kalk git! Bir daha böyle şeyler yapma! Başkalarını dinliyorsun. Fakat buradaki eksiklik onların Allahya sevgi gözleriyle bakmamış olmalarındandır. kadıdan örnek verdi. içinde ne varsa dışı da öyle görünsün. Müslüman. Bundan geri kalırsan.» Şiir: Başkalarına baktığın gözle.» anlamındaki hadis ile işaret buyurulan kat kat perdelerin nurudur. Birini iki yüzlülükle. Bu sözün mânası şudur: Benim dış yüzüm iç yüzümün dışarıya vurmuş olan rengidir. seven gözlerle bakmalı. Sende başkalarını hangisisin? Nihayet belüdir. O sakat hükümleri. Suyun öte tarafında haydutlar sana saldıramaz. Yahudi bunu geçecektir. yahut da kendi ululuğunu göstermek ister. Onunla Tokat'ta yaptığımız tartışmalardaki hükümleri ve araştırmaları anlattı. Öte tarafında sana kuvvet gelir. ötekini de dosdoğru söyler. Kılıç kalmaz. «Allahnın nurdan yetmiş perdesi vardır. Uzun söz burada kısaldı.» buyurulmuştur. Ben sırrı öyle birisine söylerim ki. kendimi onun benliğinde göreyim. düşünceleri tekrarlardı. Ama sevgi yönünden bakmak başka bir iştir. Onlar Allahya bilgi yönünden bakarlar. ruhları özlemekte ve bunu istemektedir. «Allah onları sever. Şüphe yok ki. Ona öyle bir gözle bakın ki.» dedim. Ama iki yüzlülükle söylenmiş olan sözü bütün velilerin canları. Onu isteyin. «Şu Leylâ'yı getirin bir kere göreyim. Muhammed dininde uydurma bir şeydir. Biri geldi. «Nasılsın?» diye sor.» dedi. O sendedir.» dedim. Bu cihet eğer açıklanır ve bende velilik ve hikmetler olduğu bilinirse bütün cihan tek renkli olur. Heva nerede. Bayezıd'ın halvet hikâyesini anlatmaya başladı. «Bana bir sır söyle. Uydurmacıların sözünü bırak. ama ben sende değilim. onu görüyorum. «Bükere de onu konuşturayım belki söz söylerken yüzündeki güzellik daha çok belirmeye başlar. Doğudan Batıya kadar. Eğer başka bir niyetle gemleniyorlarsa sonu düşkünlüktür. çünkü sendeki benlik ben değilim. Harun yüzünü Leylâ'ya çevirdi sordu: «Leylâ sen misin?» «Evet Leylâ benim. yabancının vereceği yüz bin dinardan değerlidir. düşündü. Ya müriddir ya dostluk için gelmiştir.» Benim içim dışım hep bir renktedir. Halife erken sabah mumlan yaktırdı. ona bağlanmış olur. Bazıları daha ileriye sıçrayabilmek için geri geri giderler ki suyun öte tarafına atlasınlar. Allah kullarına getiriyorsun. 19) üç ihtimalin dışında değildir. Leylâ'yı nasıl görebilirsin? Onu göz yaşlarınla tertemiz yıkamadıkça! Bana Mecnun'un gözüyle bak. «Bu. O Allah kulları mal bakımından bir hizmette bulunursa bir muhabbet uyanır. onu dikkatle gözden geçirdi.» dedi. Peygamberlerin ruhları da aynı gözle bakmakta. Halifenin sarayında halvete koydular. Nasıl ki bir gün Harunnurreşid. haydutlar seni zebun düşürür. Nihayet nur perdelerinin ışığı olan aşk. daha ileriye atlamak için olursa iyidir. O baş salma heva olur. Bunların geri gidişleri. o doğru ve nifaksız sözü Peygamberlerin ruhları bile arzulamaktadır.» dedi. başını sallar. Ama ben sende kendimi göremiyorum. Fakat gerçek dostun vereceği bir pul. Birçok masraflar ve kurnazlıklarla Leylâ'yı getirdiler. yardım ve kolaylıklar görürsün. Şeyhin bu güzel suret ve güzel sözleriyle fiil ve hareketlerine asla rıza göstermeyin! Çünkü onların arkasında bir şey gizlidir. Bugün suyun öte . Ben sizin kulunuzum.» dedim. bir takım sözcülerin sakat ve yanlış haberlerini. Sen bu üç türlü ziyaretçiden falanın yanına gitmeyecek misin? «Benim nasıl bir insan olduğum sizce belli midir?» dedi. ona hasret teraneleri yollamaktadır. Şimdi sen aşka batmış olduğun halde nurun ışığından nasıl söz açabilirsin? Eğer söz açarsan o bütün heva olur. Mecnu'nun başında olan o gözler senin başında yok. onun sohbetine ereydik. O sofî îmad sarhoş olur. Şimdi bari siz bu fırsatı kaçırmayın ve bu gözle bakmayın. Bana. Kendi sırrımı kendime söylemiş olurum. Bana dedi ki: «Mert odur ki. onun sözlerini işiteydik!» derler. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'yi bulmak ve onunla sohbet etmek arzusundadırlar. Kâfir. Ama alemin böyle olması Allahnın kanunu değildir. Şu hale göre bu âlem var olmasaydı yerinde başka bir âlem olurdu. Cevap verdim: Ben sana sır söyleyemem. Onun iki sözü vardır. Kendi kendine. irfan ve felsefe yönünden bakarlar. Artık başka hiç bir karşılık vermedim. Bu dost yardımını her kim kabul ederse. Halbuki.

Bizim yakınımız. parlak gözlüyüm. iğne atacak yer yok. «Bu vasıflardan uzaktır. Katır. deveye sordu: «Niçin ben çok kere katarın başında gidiyorum da sen arkada yürüyorsun?» Deve dedi ki: «Ben yokuşun başına geldiğim zaman ileriye bakar sonuna kadar görebilirim. her ne kadar bin cevher değerinde olsa bile. onunla öyle kaynaştım ki. bütün âlemi dolaşırdı. ancak o acılığa karşı dişlerini sıkarlarsa bir tatlılık belirir. ben de yumuşak davrandım aşağıdan aldım. Ötekiler dediler ki: «Bizim onda bulunduğunu işittiğimiz o sedefler. içim onun ateşiyle doldu. sedef hikâyesini anlattı. 21) Dedim ki: «Sebep aynıdır. çünkü yoldaşların seni kendi âlemlerine çekerler. yumuşattı. bir gün eşsiz bir inci bulsun. bu ev iğne sığmayacak derece dopdoludur. Allahnın kuluna bildirdiği şeyi bildirdi.» «Ey dolapçı.» derse. sana yoldaş olur. açık söyle söz nedir?» dedi.» Tekrar tutturdu. aldanmı-şım. (M. «Sana ne lâzımdır?» dedi. kend si de öyledir. Şimdi tekrar görüyorum ki. Eğer ayağının biri suya değer ve su da sert akarsa. Böylece bir kimsenin aleyhinde konuşurlarsa. kiminle düşer kalkarsan onun huyunu kaparsın. öyle bir yüce âleme gitti 'ki. Ben. güzel huyludur. ancak öyle bir sıçrayış sıçra-malısın ki.» Ben de imkân bulunca. O. Ona sedef ve cevher hikâyesini anlattılar. içten ve dıştan bir anlayıştır. Nasıl ki. sabırsızlığın manası da işin sonunu göremeyecek kadar kısa görüşlü olmaktır. yankesici! O sende. ama bizi yanıltmak istiyorsun. semâ vaktinde hırkasını atan ve bir daha dönmeyen adamdır. Çünkü o benim kızgınlığımı yatıştırdı.» O öfkeye ve sertliğe başladı. Nihayet benden şunu diledi ve dedi ki: «Mademki sen bu kadar iyi bir adamsın. onların ahvalini öğrenirsin. «Hayır. 20) Nişabur şehrinde. bir bakışla yokuşun sonuna.» Ne söyledi ise söyledi. bir çocuğu doğruluğa alıştırmak. Dedi ki: «Bir kere düşün bu nereye sığar? Ev doludur. bil ki Hak seni iyilik ve kötülük yönünden sorguya çekecektir. yumuşaklığa ve güzel huyluluğa başladı. görünüşte her şeyi yumuşatmak bir âlet yardımı ile olur. içinde Allah surlarının öz cevheri coşup köpürmeye başlamıştır.» Yahudi de bundan daha iyisini söyledi: «Eğer bütün müslümanlar böyle olsaydı.» Burada deveden maksat şeyhtir. Eğer iç alemine ait olursa ona hikmet. Dedi ki: «Nasıl istiyorsan öyle yapayım. Ben söyledim sen bırakmadın. Allah kulu nefsinden nasıl umutsuzluğa düşebilir? Bir sedef içinde bir inci vardı ki. «Sen bilirsin. «Sabredersen. Peygamberleri dile getirirsin. «Buraya yerleştir!» diyor. öteki ayağın da kayar içine düşersin! Biri diyordu ki: «Sen eğer fıkıh bilgini olaydın. bir çok incisiz sedeflere rastladı.» dedi. fena değildir. Evet. sözden'daha sağlamdır. O hırka. söyle. Dedim ki: «Hele tartışmayı bıraktım.» dedi. Muhammed'in dini ne mutlu bir din olurdu. (M. Kuran okumak gönüle sefa verir. ant içerim ki o sedef bende yok. «îş. eğer barış yapmak istiyorsan barıştım. dinin ışığı olurdun. işlerin sonunu iyi bilenlere kalır. «O halde şimdi sen nasılsın?» diye soracaklardı. Sen de bu hususta (peşin hüküm vermekten) sakın.» Diyordu ki. Nereye yerleştireyim? Yer kalmadı. sendeki inci ve sedeflerin hikâyesi midir?» Dedi ki: «Vallah ben de senin işittiğin kadar işittim. söyleyeceğim hatırayı yazmaz mısın?» Onun kulağını doldurmak gerek. gözleri sonunda gelecek tatlılığı görmektedir.» dediler. Bu yüzdendir ki. öğüt dinlerken içleri müslümandır. Bir külhan ambarını getirmiş. Hıristiyanlığa parlaklık verirdin. «Evet. Kuran'da. fakat vaiz meçlisinden çıkınca ateşten çıkmış kalay gibi donar kalırlar. Güzel huylu bir çocuk mudur?» Eğer. hiç bir şey istemiyorum. o semâda ve o halde aldanmış bulunsa bile. Çünkü o olgun görüşlüdür. felsefe derler. terbiye etmek istediler. hüküm senindir.» «Hayır. sabrın manası bu bakıma göre işin sonunu gözlemek. Bazıları da vardır ki hem vaızda yumuşak huylu olurlar. «isterim ki dileğimi kabul edesin ve bunu geciktirmiyesin. onların suretleri senin ruhunla birleşir. Cevap verdi: «Hayır.» . Önce ona sordular: «Falan çocuk hakkında ne dersin? Bize hoş görünüyor. hangi tarafa baksan sana olgunluk telkin eder. eğer. bayağı bir şeydir. Ben de onun öfkesini yumuşak hareketimle karşıladım. ona daha önce yetişen herkes onun huyunu kapar. Çünkü yüce başlı yüce himmetliyim. ne ince konular bulurdun!» Öteki Hıristiyan da dedi ki: «Eğer sen Hıristiyan olaydın. Yeşilliğe güle baksan sana incelik duygusu gelir. hem de başka şeyle yumuşatılabilirler. «O. İlim. bir kere ben o zevkin o hırkaya değdiğini sandım ve vermiş bulundum. Dünyada Allahyı aldatmak nasıl olabilir? Bu. o da onlara. «Bana falanca cevhercinin cevheri gerektir» demeye başladım. iki ayağın birden karşı tarafa bassın.» (Necm sûresi. Şu halde acılık zamanında gülen kimse şu sebepten gülmüştür ki.tarafına atlamak için daha çok gerilenirsen çok geçmeden yorulursun. Bu sefer de. 10) buyurulmadı mı? Ona sedef desen bile buna sedef deme! Bir sedef ki. senin iyilik hakkındaki düşünceni öğrenmek istiyorlar demektir. Kimisini de çetin araçlarla ve bazen de daha etkili bir şeyle yumuşatılır. bir bakışta da ayağımın önünü görürüm.» O düşünce nereye sığar? Gönül evinde nasıl yer bulur ki. Demek ki. Değmez. îlk saf daima.» derse. Bazıları vardır ki. öteki çömlek parçaları ile nasıl eşit sayabilirsin? Her kim senin yanında iyilikten bahseder yahut senden bir kimsenin iyiliğini sorarsa.» dedim. O cevher. o büyük ölümsüz ve sonsuz cevherle öyle sıkı ve sıcak bir bilgi edindim. Bu söz bir zümreye acı gelir. cefadan şikâyet etmezsin. Şüphe yok ki.

Diyorlar ki: Ariflerden biri Bağdat'ta yüz hıyarın bir pula satıldığını işitir. Müşteriden bir pul haraç alan bakkal. Sana dünya ehlinin sohbeti ateştir derler. Bir hizmet etmek gerekir ki. Çünkü geçeceği yol girdabın içindedir. fenalığın cezası misli iledir. Şimdi seri nasıl söylüyorsun ve bana niçin diyorsun ki.» diyebilir. ancak iş gerektir. «Bir insan konuşurken kim olduğunu aynı saatte anlarım. İbrahim dosttur. Ben öğünmüyorum. Ancak yüzücü kaçmaz. Bağışlamayı unutmak gafleti unutmak demek değildir. Rahmetin ayağı böyle olur.» O gün. o niçin çıkışsın? O.derler. Bir iş yaparken o cefaları hatırlıyorsun. Onlarda bir ateş vardır. kavgaya tutuşmuş. Bu hal şimdi senin başına gelseydi. Bu ateş her kime yakın gelse. Ama en iyi bir durum içinde çalışmak gerektir. «Dosta böyle yaparsan. Nasıl ki. o cefa unutulsun. her gün hurma yerdi. üç günde anlarım. hali ne olacak diye sınadı.» demek istedi. kahrı ve öfkeyi yok eder. armağan sunmakta ağır davransalar bile. birlikte geçerim diye suyun etrafında toplarsa. Bakkalın biri. ben de rahmetten yaratılmışım.» Yani sizde böyle yapın. Sana ne zaman öfke ateşi gelse sadece Hak uğrunda değildir. kendinden geçer ve hastalanır. dünya işlerinden feragat gerektir ki. «Bismillah!» dedi. gam çekmem. bu ikinci söz haline uygun düşmezdi. Dindar kişiler bile bu nükteler içine sığmaz. 22) elli dirheme yakın bir ziyana uğramıştı. ben yol gösteriyorum. öteki sanır ki kendisini döndüren girdaptı.Bu. Gerçi bazı kimselerle tartışırım. Feryada. Sonunda yaptığı işten çok üzüntü duydu ama o saatte öfkesi ona öyle galip gelmişti ki. yine ziyaretleri boşa gitmez. dostu ateşe fırlattı gitti. Öteki. Tablaları dökülmüş. «Düşmanı altetmek tartışmaya engel olmaz. imtihana ne lüzum var?» Öteki.» Mademki gam çekmiyorsun. pişmanlıktan önce uyanmış olsunlar. dışarıdan bir ateş yaktı İbrahim de bir ateş yaktı. bu takdirde rahmet. Konuşmasa. «Bunu bizim sözümüze niçin benzetiyorsun. rica ve niyazda bulundu. korkunç bir girdap. «Ben dünyaya tapanlara söyledim. Bu adam bütün bu ce-fasiyle beraber eğer bu gün bana hurma çekirdeği atmazsa ötekileri af edeceğim. Bu öyle bir girdaptır ki. halk gelip ayınncaya kadar (M. beni içine alacak. Çünkü şüphesiz bu girdabın bir yolu olacaktır. Onu vurmadıkca bir faydası olmaz sana teslim olmuştur. İbrahim. dinleyenlerin anlayışına göre konuşsun. «Rahmetin öfkemi geçti. «Hayır. filan kimse de böyle niyaz ediyordu. Tekrar etti: «Senin sözün bizim için senden daha iyidir.» dedi. hayır. Herhangi birinin bundan sakınmayarak buradan geçerim demesi ne demektir? Şimdi cansız varlıkların konuşmasından ve onların işlerinden söz açacağız. Mademki gam çekmiyorsun.dedim. «Hiç kimseyle tartışmadan korkmam. Şah ise niyaz ile doludur. buyuruyor.» «Bildiğin gibi değil. denizde bir girdap vardır.» demiş olmana rağmen.» dedim. istidat. Yüz hıyar nereden geldi? öteki dedi ki: «Sen Hak yolcusuna nasıl diyorsun ki hıyarı bir pula satmak küfür değildir. sana gelseydi o gün hamama girmişe dönerdin. Rahmetin ayağı kahrı tepeler. O b'le kendisini bu girdaptan geçmeye sakınır. Bütün denizciler bundan kaçarlar. dostları sınamak gerektir. Denizde ve girdabın içinde bir damar ve o arada incecik bir yol da vardır ki.» Eğer onun hali öyle olsaydı. öfkelenmişti. onu ancak fırlatıp atan bilir. onu taş gibi inciten o çekirdekleri bir araya koydu. yapacağın işi söyle. «Aman ateş geliyor. Hazreti Ali buyurdular ki. bakkal yine . Şimdi bu gördüğüm şeyleri nasıl söyleyeyim? înliyen direk hikâyesini nasıl anlatayım. Bunu niçin söylüyorsun. onları bu gibi şeylerden kurtarmak istedi. büyükleri ziyaretten bir fayda elde edilsin.» derdin. Gösterdiğim yol da niyaz.» diye ona çıkıştı.» Yine Hazreti Ali buyurmuştur ki «Perde açılsaydı yakîn yine artmayacaktı. Bazılarında iyilik umudu göremiyorum ki. ona öyle bir ateş gelmişti ki. O arif bizlerden değildir. Ziyaret edenler niyazda. Nemrut. dövünmeye başlar. bu girdaptan herkes kaçar.» diye buyurmadı mı? İbrahim dedi ki: «Ders meydanda. Hayır. görelim kim kimi yakar?» Allah. çal! Yoksa ricamızı iki kere mi işitmek istiyorsun?» Şöyle cevap verdi: «Hatırlıyorum. O.» diyorsun. içinden bunu kabul etmiyordu: «Nasıl olur da bir adam bu ka-darcık hüneriyle öğünebilir? Filan adam bana böyle saygı gösterdi. Bu bakkal. «Göreceksin ateş kimi yakacak. bil ki yüce Allah buyurur ki. dirhemleri başına atılmış. kişi dilinin kıvrımlarında gizlenmiştir. ancak yeter ki halinde susma olmasın da. çekirdeklerini de pabuç-cuya atardı. Büyüklerin meclislerine gelmeye engel olan şey istidat eksikliğidir. Ancak başkalarını da yakalar. Bize göre Hak yolcusu birdir. Pabuçcu bu hurma çekirdeklerini topladı. bir pabuçcunun karşısında otururdu. Çalgıcıya dediler ki: «Ne nazlanıyorsun. Onun sözünü ve halini bize nasıl örnek gösterebilirsin? Biz de o hal yoktur. Bilgeler bunu gerçeklemezler. O saatte. «Ey Nemrut! Sen kahırdan doğmuşsun. ibrahim gerektir id ateş onu yakamasın. oradan geçilebilir. Evet. benim tarafımdan ancak cefa kapısını kapamaktan başka bir şey baki kalmadı. belki çok hoşuma gider. Diyelim ki. O gün kendi kendine dedi ki: «Allah. dünyaya tapanları benim sözüme örnek getirebilirsin. düşmana ne yaparsın?» . yalvarma yoludur.» dedi. kabiliyet. Onun halini.

asıl işin özeti o sıkıntıdadır. zindana tıkıldığı günlerde bile gecelerini hoş geçiriyordu. oranın yasak olmasından değildir.» Şaha haber gönderdiler. (En'am sûresi.» (Tevbe sûresi. onu karşımda tutarım.). Yusuf Peygamber (S. Bu hikâye henüz âleme yayılmamıştı. «Nefsinin cimriliklerinden korunmuş ve arınmış olanlar. Padişah. kunduracı bıçağını aldığı gibi eline indirdi.» (Haşr sûresi. Oklukta kalanların da başka işleri var. karaları dolaşan mücevher tüccarının hikâyesine benzer. Şaha da haber göndererek bunu astıralım.» di-yesin. Işığının ve aydınlığının son derece parlaklığından dolayı gözler güneşe baba-maz. bu ok kendine isabet eder. Bu ok kimin okudur? Bu söz kimin okluğundan fırlamıştır? Hakkı.109).» demişti. Allah. Güneş'in ve yıldızların secde ettiğini rüyasında görerek bunun yorumunu bildiği için kuyuya atıldığı. Okluğumda daha nice oklar var ama bunları atamıyorum. kemâl mertebesiyle bilen onun kudretini anlayan kimdir? Bu okun sonu yoktur. Geldiğini haber alan inci dalgıçları birbiri ardından koşardı. ikinci bir darbeye lüzum kalmadı. O yol da dünyayı feda etmektir. Kerem ve cömertlik alanında. gulyabaniler seni görünce yayından fırlamış ok gibi ardından yakalar bir lokma yaparlar. Çünkü o sözün.hurma yemeye. Hakka giden yolun köprüsü de Kuran'ın. Ondan sonra yapılacak işler çoktur. Bizi bırakıp gitmekten dem vurma! Bulunduğun hal içinde. sen bunu bir pula bile almıyorsun. Tüccar. Beraber oturup konuştuktan sonrıa geri döndü.» dedim. O Ay güneşe erişemez. «Fakat yol budur: Ben sana bir şey verin demiyorum. 23) Bu sıkıntı tatlılıktır. Eğer bir engelin varsa bana anlat ki. ama o gözleri kavrar. 9) buyuruyor. 21) âyetinde buyrulduğu gibi önce malını saçmaktır. İşin hoş tarafı benim zındıklıkla birleşmiş olnnamdadır. Nimet günlerinde de. alaşağı ederler. «Onlar. çekirdeklerini eskisi gibi pabuçcuya atmaya başladı. ilerideki ayrılık gününü korumak için işe yarasın. Bütün çarşı halkının bu işten haberi vardı. sana vermiş olduğumuz ödünce karşı bir iki lekis hazırla (ayrılık masrafı boştur kişi verilen sözden sorumludur). onu vurur. Allahmın yarattıklarının sayısı bitmeden önce deniz tükenirdi. İşte bu insan sıkıntı günlerinde Haktan yüz çevirir. inciyi rüyasında görmüş. Kuran'da. Cefa vaktinde söylediğim sözü ayrılık günlerinde. Aynaya bakar. Biz ona yol bulalım. Bu adam bir in-•ci arıyordu. Attığım ve atmakta bulunduğum oklar geri tepiyor. Ancak önce Aksaray'a uğranılacaksa. Vezir. Şimdi ikiyüzlülük mü yapayım? Yoksa dosdoğru mu konuşayım? Bu Mevlânâ Ay'dır. yani Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî Allah bereketini sonsuzlaştırsın inci de ikimizin arasındadır.» Veziri dedi ki: «Padişahım. söz başkaları içindir*. Cefaya karşı tedbir almak gerektir. (M.» «Evet. Kurtlar. eğer deniz Allahmın yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı. Şimdi dalgıç Mevlânâ'dır. o rüyaya inanmış ve güvenmişti. «Onu gözler kavrayamaz. o engele karşı yol öğreteyim de sana kolaylık olsun.n nasıl ve nerede olduğu. anlamındaki âyet.» (Kehf sûresi.ttiği zamanlarda da söylerim. Benim İslâmlık tarafımda o kadar hoşluk yoktur. Bu mesele elli kere dünyanın her tarafını gezerek denizleri. benim varlığımın Güneşine gözler erişemez. Bu ok Hakkı bilenler içindir. 103) buyuruyor. Diyorlar ki: «inciye giden yol sizin aranızdadır. tüccar ile dalgıçlar arasında gizli kalmıştı. Bari nerede olursan ol bizden yüz çevirme.A. Ancak Ay'a erişilebilir. ister yayılmasın maksat bir öğüttür. onun için teklif tekellüf yoktur. İkinci bir küstahlıkta da bulunmuş. dükkânın köşesine otur. bu yoldan başka geçit yoktur. vezirine dedi ki: «Pabuçcuyu ziyarete gidelim. kurtuluşa erenlerdir. elini istemiş ve öpmüştü. İster yayılsın. bu yüzden başka dostları da yanına toplayabilesin! Azıcık bizi de gözet. Kabul edersen yazarsın. onun hoş beş etmesini bekleme: iltifat göstermeyişi oraya yol olmamasından. Ben inci hikâyesini anlatıyordum. Bütün külhan sakinleri onun huzuruna yol bulmuşlardır. doğan gibi uçar. «Başka suretle ziyarete imkân yoktur. «Söyle ki. o cefanın b'. malları ile. «Onu göz önünde tutarsan ortada bir şey kalmaz. her neyin varsa ver. gramere vurursun. bunu göstermiyor mu? Mutlu odur ki.» Şah. söyle. Denizi bir kat daha artırsak bile yine yetmezdi.» diyorum. Elbette Aksaray'a gidilirken bir köprüden geçilecektir. ama Güneş Ay'a yetişebilir. Ben yolu senden daha iyi bilirim. sen de hoş konuşur musun? Ben sıkılırım sen de sıkılır mısın?» Bu o kadar önemli değil. Nasıl ki. ona saygı gösterir. Ama aranılan incin'. Biz hem tedbir alıyoruz hem yol gösteriyoruz. Diyorlardı ki: «Eğer bu gün de aynı terbiyesizliği yaparsa kendisini alaşağı edelim. «Allah yolu budur. cevahir tüccarı da ben. işte onlar. Sevgili der ki: «Ben hoş konuşurum. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ne vereceksin Allah yoluna? Gönlündeki nedir? Ne düşünüyorsan. . nefisleriyle savaştılar. Bu öfke yumuşaklıktır. vezirin anlattığı şekilde pabuçcunun ziyaretine geldi. bu yolun geri dönüşü işte böyledir. o öğüdün sonucu ondan sonra ona aykırı bir halin meydana gelmemesindedir. rüyaya inandığı ve kendisine Ay'ın. Şimdi görüyorsun ki. ben Allah yoluna gelin diyorum. O cefaya karşı tedbir almak için öylesine çalış ki. Aşağı in. Bir şeyin yoksa kazanmaya bak ve çalış ki. Nasıl ki yüce Allah Kuran'da. Aksaray'dan sonra da (yolda) ıssız ovalara saparsan yine yolunu şaşırırsın.» Niyaz yoluyla ve hal diliyle biri sordu: «Allah yolu hangisidir? Söyler misin?» Ben.

O. «Niçin gelmi-yorsun. efendi. Allah her şeyden üstündür. «Bu saatte başka işim var.» deyince. onları doğru yola yönetsin. Davacının davasından vazgeçeceği zamana kadar uzar.» Bilgin de savaşçıya şöyle dedi: «Sen bilimsel tartışmadan anlar mısın? Yoksa bundan yoksun musun? Tartışma sevdasında değil misin?» Şeyh Muhammed bunlardan hangisidir? Beni gerçekledi. Bana şovenlere de dua ederim. iki parmağını oynatarak. akliyle oynamak gerek ki nasip alasın. Hayır. Velilerin sözleri nerede. ben gelmiyorum. bazı rafızîler devamlı bazıları da devamsız olurlar. Gerek ki iki işi bir arada yapasm. bir kısmı da ihtiyar-lanyle rafızîlik ederler diye tutturdu.» der. Siz de bana böyle yapıyorsunuz. Rüyasında büyük bir bulanık suyun içine daldığını. Bu doğru değildir. Hazreti Peygamberin çağında doğruluğa pek düşkün bir adam vardı. Tekrar benim yanımda nebilerin mucizeleri ile velilerin kerametleri arasındaki farkı anlatmaya başladı. altından çıkabilirim. Bir marifetten bahsedemezler. ona bu halinden daha iyi bir hal ver ki sövüp sayacağı yerde bir teşbih okusun. Ulu Allahnın bana öyle bir vergisi var ki birbirine aykırı yedi sekiz işi bir arada yüklenir. hem başka bir iş yapasm. Bir iki kere açıkladım: Bende. «Ben falan yere gidiyorum. kapı dışarı ederlerdi. fakat bu dostluğun değerini kimse bilmez ve takdir etmez. Nasıl ki adamın biri. Bizim sözlerimiz arasında söz karıştıran Şeref Lehaverî. uşak «Hayır. şu saatte mazeretim var. bazıları da ihtiyarsız olurlar. Aksilik yaraşmaz. akıl bir şey buyurur.» derim. «Allah hidayet versin. turşu efendinin istediğ dir. ama açığa vurmam. Heva ve heves onun aksini ister. Çünkü gerçekte. onların nişanı. hem mana isitesin.» diye tartışmaya başladılar? Ben veli olayım. Şimdi bu hangi nevi dendir ki bahsetmiyorsun? Bu manevî fayda kendine erişir. «Sen bana Yasin öğret ben de sana savaş öğreteyim.) karşılıklı konuşsalardı onlar için çok faydalı olurdu. Kederliysen tazelenmek. İçimden birçok büyükleri severim. «tatlı getirin. Uşak. İki iş'bir arada nasıl olur. olmayayım sana ne? Nasıl ki Çuha'ya «Hele şu tarafa bak dediler. «Bu velidir veya veli değildir.» Çuha şu cevabı verdi: «Bize ne?» «Ama sizin eve götürüyorlar. geçim hayatımdan bir tecrübe kaldı. Onlara karşı muhabbetim vardır. bulanık suda boğulmuşlardır. bana hıncı var» diyor.» diyorsun. «Turşu getir. Bu şuna benzer ki. «O halde size ne?» dedi. Nebiler her ne zaman dilerlerse mucize gösterirler diyordu. Nihayet bütün bunlardan el çekeceğin zamana kadar sana görünmeyen âlemden ansızın bir doğuş olacaktır. Bu ters anlama. Gerektir ki uşak önce efendinin istediğini getirmiş olsun. «Aman Şem-şeddin-i Tebrizî elimi tutsun. Çünkü benim onunla tartışmam gerekliydi. Böylece bizim tarafı da bir hamlede unutma! Diyelim ki. hem yiyesin. ama o derece galip değildirler. Az çoğu gösterir.» der. doğrusunu söyleyemiyorum. 24) Allah ile olan sözleşme nasıl olur? Borcumuza karşı her şeyden bir parça olsun saklamayı ihmal etme! Eğer bir lekis kadar olursa (ki ben ondan zengin sayılmam ve onsun da yoksul kalmam) ancak sana bir şeyler açılır. veliyi kendi haliyle kıyaslayarak tasvir ediyordu. Diyelim ki oraya bir çuval şeker koymuşlar. Yine biraz eğrilik ve ikiyüzlülük de sahibinin eğriliğini gösterir. işin aksini öğrenmedir. işte bu azıcık örnek o bir çuval şekerin delilidir. Bazı veliler aceleci oldukları için sana gal'p görünürler. sen bana uyuşmazlık öğret.» Bu uygun bir iş değildir. iş birliği gerektir. Onların diledikleri biraz gecikir. ama ona bir şey diyemezlerdi. İşte ben sizin hakkınızda bunu düşünüyorum.» deyince. gibi kimseler.» der.(M. «Ulu Allahm. ondan azıcık bir örnek getirmişler. Ancak çok içerlemişlerdi. seni ansın ve ilâhî âlemle meşgul olsun!» derim. «Allah yoldaşın olsun git. . Ama tartışmada bulunsaydı çok faydalanırdı. Halbuki benim Mevlânâ'ya açıkladığım sevgi arttı ve eksilmedi. Onlar bana nereden çattılar da. Şimdi. onun doğru olduğuna delildir. Tatlı daha iyidir. tartışmadı. «Beni kıskanıyor. Eğer sahabe. Sonra efendi. 25) yüz çevirince de. Bu rüya ona yeter derecede bir öğüt olmadı. Bir muhabbet vardır ki asla soğumaz. ben sana niyaz öğreteyim. İşte bu sebeptendir iki halktan çekinmekteyim. Halbuki bu yolda söz birliği. Sahabe. Ben de şimdi «Size ne?» diyeceğim. Başıyla. Kişinin de biraz doğruluk göstermesi.» der. yani söz az mâna çok olmalı. Halbuki benim öyle bir huyum vardır ki Yahudilere bile dua ederim. «Dönüş zamanında gelirim. bu adamın doğruluğundan ve doğru sözlülüğünden. Onu 'anlatmaya yeter. tepsiler götürüyorlar. Bazı veliler de yumuşak görünürler ama çok hareketli ve galip olurlar. Ancak tartışma ile elde edilen bu fayda nedir? Eğer konuşurlarsa siz çok faydalanırsınız.» diyerek imdat istediğini görmüştü.» diye cevap verr. Peygamberin de onu korumasından dolayı incinirlerdi. Ben doğruluğa başladıktan sonra beni dışan attılar. Yani hem ince manalar dinleye-sin. Hazreti Muhammed'le (S. kulağiyle. Eğer tam doğruluk gösterecek olsaydım beni bir hamlede bütün şehirlerden sürer. marifetleri kalmamış olmasıdır. A. sen nerede? Sonra. ben sana söz birliği öğreteyim! Yani sen bana naz öğret. Onun sözlerinden ve işinden (M. bin din bilginine şöyle bir teklifte bulunmuştu. yaşlı isen gençleşmek gerek.

«Bu adam «Ona vuralım. Hemen yüreği yerinden hopladı.» dedi. Allah yardımcınız olsun. ney çalarmış.» diye bağırıyor. O sırada kulağına bir Kuran sesi geldi. «Evet. bu çalgıyı kime çalıyorsun?» Adam şu cevabı verdi: «Sus. dam üstüne koşarak sahabeye çıkışmaya Peygamberin yanında sevilmiş bir kişiydi.» dediler. Delikanlı ayağına kapandı. sen. Cüneyd doğru sözlülüğünün mükâfatım görmüş. Meğer ki. içindeki irfan buna (M. Doğru bir söz söylersin. Ben bunu Allah için yapıyorum. onlarla kavga ediyordu.» Cüneyd söze başladı. şehirden sürülmeye lâyık olmayanı da dışarı atmazlar. «Nasıl bilmem. «Evet» dedi. bu gürültülerin sesi azizlerdendir. Bir adamın evinde biri saz çalıyordu. Bu yüzden altmış gün o şehirde derbeder ve başıboş bir halde dolaşıyor. onu yorumlamak istersin. .» dediler. O arada. Allahnın lanetini hem kendine hem de bunların üzerine çekiyorsun!» Kadın kendi kendine. (M. İyi yapıyorsunuz. 27) Bundan içlendi.» (Ra'd sûresi. Uzakta bir yere oturdu. «Peygamberin dostları yersiz iş yapmazlar. kadına hakarete başladı: «Sen niçin kendi kendine bunlara çatıyorsun.» dedi. etrafım sararak.» dedi. «Hiç bir niyetim yoktur. Bağdat'tan kalktı.» dedi. 26) engel olmuştu. Hazreti Peygamberin dünyadan bir darbe göçtüğü günlerden sonra da böylece doğru sözlülükte devam etti. «Benim Cüneyd olduğumu nasıl anladın?» diye düşünüyordu. Uzun müddet bu şekilde kaldıktan sonra Ahmed-i Zındık merhamete geldi ona tekrar bakarak söze başladı: «Hoş geldin Cüneyd!» dedi. Hoşa gider o söz. «Bu halin gerçekliği de bana çok şiddetli geldi. Ahmed gülümsedi. Doğru sözlü adam bunun üzerine. Halk onlara nasıl sorabilir ki. Yıkık mescitten bir delikanlı çıkıyordu.» dedi ve oradan geçerek yürümeğe başladı. başlamıştı. kervansaraylar yaptırıyor. Ben de Allah yolunda saz çalıyorum. Sen yüz çile de çıkarmış olsan yine onsuz yapamazsın! Cüneyd.' buyurmuştur. herkes Allah için tekkeler. «Eğer böyle bir kaç çarh daha vurursan bu çarhın ipini koparacaksın. ne o köprü geçen eşeklerdensin. «Olmazsa şehirden sürelim. «Hele şu yıkık mescidin kapısından geçeyim. lat ki dinleyelim. falan şehirde bir Ahmed-i Zındık vardır.» Ulu Allah buyuruyor ki: «Bir toplum kendi nefişlerindeki özelliği değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez. doğru sözü evirdim çevirdim şiir söylemeye başladım.» dediler. kendi kendine Ahmed-i Zındık'ın evi nerededir diye sorsam her halde edebe yakışmaz dedi. ne de hoşlanır. Adam neyi arkasına götürerek eğer sen daha iyi çalacaksan 'al da çal der. ne de bir günde bir konak gidip geri dönen Mısır eşeklerindensin! Sen binlerce dedikoduların ve koşuşmaların sonucunda günde yarım konak bile gidemezsin. sen fena etme!» dedi. Bu öteden beri bir töredir. Hazreti Peygamber. Bir şeyler an. Allahnın doğruyu söylemek için yarattığı seçkin insanlar tarafından söylenmiş sözler olsun. Hazreti Peygamber. Ahmed ki-zararak yerine oturdu. «Bana senden fayda gelmeyecek. Şikâyeti. şimdi sen konuşacak bir konu varsa üzerine parmağını bas ki konuşalım. Sen niçin soruyorsun? Seninle biz bilir misin neye benzeriz: Adamın biri. Artık «Adamı kendi adıyla sorayım. Ben bu karışık işleri çok yaptım. «Ben ne söylüyorum kiminle konuşuyorum. çok kere de içlenir ve zevk duyarlar. dünyadan göçtükten sonra ondan öç alalım. 'Ümmetim sapkınlık üzerine fikir ve söz birliği etmezler. Cüneyd içinden. Ahmed-i Zındık bir kaç kere çarh vurdu. Bu makamda onlara soru sormak gerekmez. Başka biri dedi ki: «Bu evde kimse yoktur. Bana gelirse kendisiyle ne konuşayım diye düşünüyordum.Hatırlarından.» diye kendi kendine hayret eder. bir kadının kulağına kadar gelmiş. Adım tevil ederek (değiştirerek) Ahmed-i Sıddık diye sordu.» «Ne söylüyorsun. biraz gülerler. Sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. ama yorumlamadan söylersen ne kimse duygulanır. bir şeyler anlatıyordu. «Bunlar n'çin anlamıyorlar?» diye düşünceye dalar.» dedim. Sana yol yürürken bir şeyden bahsetmek gerekmez. Kutsal canlar. bir taraftan da yellenirmiş. bu sözü söyleyen bile şaşkınlık içindedir. Artık dayanamadılar.» (Kasas sûresi. 56) buyurdu. Adam. Sana yol yürümek gerek. «Beni aradığın ilk günden beri o zorluklar içinde kıvranarak bu bilmecenin düğümünü çözmeğe uğraştığını görüyor ve etrafında dolanıyordum. Onun yüce ruhundan utanmaz mısınız ki. Allah hidayete ermişleri en iyi bilir. bunu şehirden sürgün ediyorsunuz. Cüneyd'e tavsiye ettikleri Ahmed-i Zındık'ın hikâyesi de şöyledir: Ona denildi ki. Ne Cüneyd selâm ve kelâm vermek suretiyle bir teklifsizlik gösterdi. feryadı kendi nefsinden et! Allah yine Peygamberine. diye geçiyordu.» dedi ve sordu. Yolunu yürü ey eşek! Sen. Nihayet hatırına ansızın bir çare geldi.» «O halde hangi niyetle bu işin etrafında dolaşıyorsun. onlar iyi ediyorlar. Ona rüyasında tevilsiz dosdoğru bir söz söylemişlerdi. 12). Adam yüzünü yukarı çevirdi.?» dedi Cüneyd bir nağra atarak kendinden geçti ve yere düştü. Ama o bunu teville yani değişik şekilde dinlemişti. o şehre yollandı. «Şüphe yok ki. dileğine kavuşmuştu. Adamcağızı şehirden dışarı atarken. sevdiğin kimseyi doğru yola yöneltemezsin. ne de o buna imkân ve meydan verdi.» dedi. Kendine geldiği vakit yıkık mescide girdi. «Bunu biliyorum. ağlamaya başladı. Delikanlı: «Şu okunan Kuran' m sesini işitiyor musun. ancak Allah dilediğini doğru yola yöneltir. rastgelene Ahmed-i Sıd-dık'ın evi neresidir diye soruyordu. Kendisine dosdoğru öğret len bu adı değiştirmiş olmanın yarattığı uğursuzluk yüzünden bir türlü onu bulamıyordu. Senin karşılaştığın zorlukların düğümü onsuz çözülmez.

senin hesabına döndüreyim. Yoksa âlem çok dönektir. insanların hayırlısı halka faydalı olanıdır. Bu nokta üzerinde söz birliği edebilirler mi? Hayır edemezler. çeşitlidir. Ben aranan ve istenilen bir kimse değilsem bile. on hasta bile bu sözden dolayı onun düştüğü anıklık derecesine yetişemez. «Yarın nedir?» Hülâsa söz çok darlaşmıştır. «Bununla alçak gönüllük derecesine erişir» ve ilâve etti: «O alçak gönüllükten bahsetmiyorum. bu haldeydi.)) diyorlar ki: «Mademki Allah kelâmının başlangıcı yoktur. «Peki. Belli ki bu pirlerin düşünceleri halk arasında pek yaygındır. «On hıyar bir pula satılıyor. bir nefis düşkününün eline geçen bin akçadan hayırlıdır. Kelâmcı-lar. Nasıl ki. Onu yüklenmekten kaçındılar. Bütün bu din savaşçılarının. Öyle döndüreyim ve öylelerine vereyim ki. bulanık günler geçmiştir. Bunu yalnız bir kişiden dinliyoruz. temiz ışığa dönmüştür.» der.» diyordu. Bazan da. Çünkü o çok zalim ve bilgisizdir. «Buna gerçekten güç yetmez.' (Ahzab sûresi. Bir de Allahnın gizlenmiş kulları vardır ki. Eğer bu cihet konuşulacak olursa faydası çok olur. Bu yol gönül kırıklığı. Bunlar Eşarî ve Maturidî mezheplerine karşı oldukları için Ehli Sünnet nazarında sapkın bir zümre olarak tanınmışlardır. Umutsuz olma! Yüzün saf aya. daha sevilmiş kimselerdir. başını önüne eğerek. arayandanım. halk arasında bunlardan daha şöhretli erler vardır. Yukarıdaki kutsî hadisin manası da bununla ilgilidir. bu bize göre küfürdür. Yani Allah bilgisidir. «dünya nedir?» diye sorar. öğrenmekle. tartışmayla anlamak mümkün olsaydı âlemin toprağını başında taşımak yaraşırdı. Ama bu noktadan kaçıyorlar. Şimdi böyle b:r adam nerede. «Âlem halkının sözünü söylüyor. Bunlar Hasan. Bu manaları. yoksa doğruluk yönünden mi söyliyeyim? Allahya şükürler olsun. ben şöyle söyledim gibi dedikoduların şimdi yorumlamasını dinle: Padişahın özel konuk yurdunda olan kimse bir lokma bulur yer. Söz. «Bu konuşulacak bir konudur. dil daralmıştır. Mutezile yolu değildir. Bunu sana açıklayamam. 'Biz emaneti göklere. bu sözler. bir yolda kâfirin biri su götürür. «Ahiretten başka olan âlemdir. aramızda ayrılık baş gösterir. kıskançlığı ve düşmanlığı bırakma yoludur.» dedim ve ilâve ettim. Ona dedim ki: O değirmeni satma. ama o. dağlara gösterdik. Dünya fenadır. üzüntü ve çaresizlik yolu. Derler ki: Fahri Razî. Bana göre arayan Allahdır.» Belki. Allahnın işi sebepsizdir. Mevlânâ sanıyor ki. çünkü senin nefsin diridir.» dediler. Onlar sıfatlar âlemine giderler. ancak onun içi o sudan rahatlaşır. «Yarın.» cevabını verir. «Bu nükte. Halbuki insan bunu yüklendi. Arayanın maksadı da aranılanlar arasından baş gösterir. ahiret nedir?» Öteki. öteki yıldıza tapar. (Ç. Nasıl ki Hakîm Sanaî'yi ziyarete gidip gelen dervişten biri sordu: «O dönek ne söyledi sana?» Derviş. hep yolu anlatmak içindir. elbette aç kalmaz. o insan benim. Ben «Yoksun kalmasın. tek bir ton ile konuşulmaz. Başka birinin verdiği beş dirhem daha faydalı olur. «O şöyle söyledi. ayaklanmıştır. ondan çekindiler. ama bu dünyanın ne olduğunu bilmeyen kimselere göre değil. 28) dilini halk anlar. «Sizce bu hadisin manası hakkında başkaca söylenecek bir şey var mı?» diye buyurdu. Doğruya. O. Karanlık. tefsir ve Kuran . Bazan tefsirde bazan Kuran'da ona yetişmeye hasret çekerlerdi. Bayezid ile Cüneyd'in yüz yıl Fahri Razî'ye çömezlik etmeleri gerekirdi. bu bilgi de derecelere ayrılmıştır.» dediler ve susmadılar. Lügat mânası «dernekten ayrılmış kimseler* demektir. Allah zatının aynı mı yoksa ondan gayrı mı?» diye tartışırlar. O kâfir kıyamette yüz bin müslümanın elini tutar. Tarikatlerin. başka hiç kimseden duymadık. Kayırın ne olduğunu bilmeyen nasıl hayır işliyebilir? Yılın ne olduğunu bilmeyenler. Biri Yahudidir. Şimdi bu şükrün anlamım ikiyüzlülük yönünden mi. hem de vakıf yapma! O iki bin dirhemi bana ver ki. Mutezile (Mutezile. Görüyorsun ki. o şöhretli pirlerden daha olgun. Ama benim inancım öyle değil. Bana dedi ki. Eğer bunu sana söylersem sen de bin söz söylersin.» dedi. Mimberlerde.i Basrî'nin kanaat ve içtihadına aykırı hareket ettiklerinden dolayı bu ismi almışlardır. O. Su ona erişince hiç dönüp bakmaz. «Sıfatlar. 72) anlamında bulunan âyetle aynı manadadır. derneklerin anlattıkları şeyler arasında da bunlar yoktur.ne geçen bir akça. o halde bu âlemin de bir başlangıcı olamaz. Meğer bu dönekliklerden kendini kurtarmış olan kimse yavaş yavaş evinin yolunu tutar.» dedim. tarife sığmaz.' anlamındaki Allah sözünün yorumunu anlat. Sana bir sır açıklandı ise. O gün Cüneyd' in. rahata kavuştun.«Ah şu benim kötü nefsim. huzura. köpekler için sokağa dökülen ekmek kırıntıları ve kemik parçalarıyle geçinenler nerede? 'Yer ve göklerim beni kavrayamadı. gerektir ki onun şükrünü yerine getiresin. biz kaça satılacağız?» ded'ğini anlatmıştım. dünyanın ne olduğunu nasıl bilsin? Onun dünyası yok ki. Çünkü âlem binbir renge girmiştir. onun da suya ihtiyacı vardır. ama bir mümin kulunun gönlüne sığdım. beriki ateşe tapar.» dedi. ömrün ne olduğunu anlamayanlar birbirlerine nasıl uzun ömürler dileyebilirler? Bir gönül ehlinin el. Öteki. Çünkü onların (M. devrişler için iki yüz dirhem sar-feder hiç bir tesiri olmaz. bir hasta neler yapar! Yüz riyazat bile bunu arzusu ile yapamaz. Fakat o aranılan sevgilinin hikâyesi hiç bir kitapta meşhur olmadı. Bir adam vardır ki. pek dar olan dil bağından kurtulamamaları bu sebeptendir.» Bu yol. uzaklara gitmez. Peki ama. Allahnın kutlu sıfatları için acaba ne diyorlar. derneklerde onların sözleri dolaşır. Ehli Sünetten ayrılan ve Vasıl Binata'nın yoluna sapanlardır. yerlere.

meleklerin gayretindendi. karıştan karışa. Halka.» Adam gelir gırtlağıma s'arılır. Sanırsın onların canı yoktur. Ölüm meleği ne gezer. hayduttan ve başka tehlikelerden hangi taraf daha korkusuzdur. sürüden birçok arzulara kapılma sebepleri vardır. onun yanında. kapıya asılır ama o kapı da evin içini göremez ve anlayamaz. 29) Allahya ant içerim ki. «Niçin. Kıyamet nerede kalır? Onları nurdan zincirlerle bağlarlar ki. itaat ettik» demekte de yine doğruluk gösterirler. nasıl olur da cisimden ibaret olan bir ayak. kıble'dir. falan semtin gençleri bu fermanı işitince hazır olsunlar.» Halil de. dizden dize fark vardır. Her ne yaparlarsa bunlarla yaparlar. «Ben onun yüzünden bahsediyorum. «Bunu bütün koyunlar sana tekrar etsin.» Ulak bu ferm'anı oraya götürür okur ve her gün okurlar ama gelmezler. Bu sözden. sonra Musa geldi. «Bir daha söyle. delalet eder. bilirim» dedi Allah. «Ben öyle bir sofiyim ki.» buyurulduğu gibi onlar bu âlemde böyle söylediler. Dünyaya tapanlara göre bir pul. nurdan başka bir zincirle bağlanırlar.» Cebrail.» Bazıları da henüz anlayamadılar. Ey Cebrail! Sen bir taşın arkasında gizlen ve Sübbu. sonra doğruluk gösterirler. Allah sevgisinde bizden ileri gidebilir? Dedi ki: «Bunlar sevdadan vazgeçtiler. mezardan ve zindandan kurtulma vardır. hiç vakit geçirmeden gelsinler. Eğer canları olsaydı nazarlarında mal canlarından daha değerli olmazdı. A.» onlar hiç değ siklik göstermeden sözlerinde dururlar. kurttan. Firavun bir daha gelmezse bu döneklik işten değildir. Halep mallarını asla buraya getiremezsin. Eğer. (M. Yoksa kıskançlık ve inkâr yüzünden değil. «Sayısı elli bin sene olan bir günde. Bu çabalama ve tartışma şuna benzer ki. «O kimselerdir ki Rabbimiz Allah tır derler. Bayezid'in yolunun toprağına bile erişemez. Yolcular onu feda ettiler.» buyurulduğu gibi Kuran'm işaretlerini anlamıyorsun. hak ise açıklanır. Halbuki bu yolda yürümek ve savaşmak gerektir. penceresinin halkası bile dışardadır. o gitti.» dedi.» dedi. sen bunu ilim yoluyla öğrenmek istiyorsun. Behlûl'ü yanına çağırdı. veliler1 âlemi nasıl olduğu konusunu düşünürsen başın döner. Onlar zincirler'ni koparırlar ki kıyamet meydanına gelsinler.bilgisinde bin top kâğıt harcamıştır.) yaraşan adım sende yok. «İşittik. yuvarlanır düşersin. bu işi yapabilesin.» Halife sordu: «Bu nasıl sözdür? Onun sözü yüzünden nasıl başka olur?» Behlûl cevap verdi: «Eğer sen Halife isen emir verirsin ve yazarsın ki.» dedi. «Beni bir adım geçti. şehre bir fitne düştü. hangi taraf güvenlidir. Ya Malatya yolu. O ise bundan vaz geçmiş ve temiz kalmıştır. onunla birlikte taht üzerinde oturacaksın. adımdan adıma. Mezar nerede? Onlara göre kurtuluş. Kuran'da.» diye boğazımı sıkar. İblis olurdu.» dediğim zaman. Cennetlik olanları cennete.» dediler. Ben de diyorum ki. Onları kıyamet meydanına getirseler. ben seninle beraberim. Okumak hususunda gerçektirler. oraya kadar git. malını haydutlara kaptırmak korkusu ile üzüleceksin ki. Fakat. dünyaya tapanların katında bir pul. Ancak o yoldan yürüyen ayaklara el vur. Dediler ki: «Mal işi kolaydır. (M. Onları kıyamet gününde getirdikleri vakit. . bir çok kimsenin kıblesidir. sizden hangi sebepten daha ileri gider? «Ben sizin bilmediğinizi. Cevap verdi: «Sana Aksaray yoluna gitmek hikâyesini anlatayım ve bilgi vereyim. «Size ufak bir sır daha açıklanır. en son vakte kadar bağları çözülmez.» dediler. Bundan sonra dikkat et ki. Eğer öyle olsaydı. iki adım sonra erişir dersin ama Hazreti Muhammed'e (S. onlar için hayat meleği vardır. kimseyi göremedi. imtihan edin.» dedi.» Ona dediler ki: «Veliler için maldan. inandık ve gerçekledik. Belki şuna hayret ettiler ve dediler ki: «Biz nur cevheriyiz. Bazıları da beş yüz top kâğıt karalamış olduğunu söylerler. ibrahim'in Belâya uğraması hikâyesi. öte tarafta gafiller diyecek olsa ki. kıyamet meydanına gelmesinler. Kuddus diye teşbih oku!» buyurdu. «Sözünden değil. Halife. Birine deseler ki: «Bu zindandan dışarı çıkarsan Sultanın dostu olacaksın. vuruyorsun. Sende Firavun baş kaldırdı. ya Elbistan yolu nasıldır?» Mal. Halka kapının dışındadır. Onların gizli sırları haktır. tehlikelere katlanacaksın. cehennemlik olanları cehenneme götürürler. Bu dönekliğe delalet eden haller ne zamana kadar sürecek? Musa'yı da böylece farzet.» dediler. nebiler âlemi hangisi. «Benim koyunlara ihtiyacım yok. Sonra tekrar Firavun gelince Musa gitti. Bu imtihanda başka bir sır daha açıklanır. O gün gizli işlerin açıklandığı gündür. Halbuki yüz bin Fahri Razî. evin iç özelliği ise başkadır. bir kere de oğulları ile sınayalım. Eğer gerçek müminlerden iseniz ölümü dileyiniz. Gitmeden o tarafın ahvalini soruyorsun. «Bu zindandan kurtulacağım. taşın arkasından çıktı.» Behlûl karıya taş vurdu. O kapının halkası değil. Bazı melekler bu hareketten ibrahim Halil Peygamberin halini anladılar ve dediler ki: «Az çoğa. kendini gösterdi: «Ben Cebrailim. «Bilgin önce tartışma yolunu mu tutmalı ki o zaman o yolda yürümek kolaylaşsın?» diye sordu. Evin içinde sultan gözdeleri ile has halvette yaşamaktadır. tatlı canlarından daha değerlidir.» dedi. hırsızdan. ibrahim Halil Peygamber bunu işitince etrafına bakındı. «Çünkü karı yalan söylüyor. «Bizim Allahmız yoktur. önce nereden kalktımsa yine oraya dönerim. 30) Dünya müminin zindanıdır. Ne yapayım eğer bu elli bin senenin zahiri ifadesine uyarsan oraya cennet kokusu götürürsün. «Fakat bu hayret edilecek bir şeydir. yüz yıl Halep ve Şam yolundan söz açmışsın. mezarlarının yanına götürdükleri gibi yüz bin nur ışığı görürler. Diyelim ki. kıyamet ne hale döner.» «Evet. Tâ ki yol zahmetine.

Bari söylemeyim 'ki kendi nefsinden umutsuzluğa düşmeyesin.» (Araf sûresi. Ancak susmak ve teslim olmak vardır. Umutsuz olma ki. yanlış bir harekettir. Büyük Mevlânâ'mız da bu gibilerden değildi. zamanın yürüyüşüne göre suret ve surete bağlı olan şeyler değişir. Fakrdan başka her şey araz'dır. Eğer gönlünde bir şüphe varsa onu açıklayabilirsin. Ama her ağaç bu surette değildir. sel yatağında bile yatsa yine iş kolaydır. Şimdi o pirin derneğinde sorgu olmaz. n'yazsız namaz. bir zümre de etmez. daha bilgin görünürdü. umuda kapılırlar. Hak ehlidir. Mevlânâ. Onun derneğ'nde güzel söz konuşmak yaraşır. düşman gelip boğazını yarı buçuk kesse bile gözünü açamaz. «Keski. niçin uyumuyorsun?» Öteki cevap verdi: «Niçin uyuyayım? Niçin uyuyayım? Ne olur ne olmaz!» dedi. Kötü niyetli arkadaş artık bu işten umudu kesti. Allah kullarının biri gelir onu uyandırır. ama bunlar âlemin ve âlem halkının sığınağı ve güvencidirler. «Niçin böyle söylersin?» dedi. 203) buyurulmuştur. Ama akıl. «Şaşarım seven nasıl uyuyabilir?» Bil ki âlem fakirin gözü önünde perdedir. Uzaktan gelen seli gösterince de korkudan ürperir. onda uyku başka türlü. Yoksa kendini korumak işi güçleşir. başı döner. Aşkın zevk ile. mezarın içine birlikte girer. iş içindir. Şu halde ona âşık dersem bu. Olgunluk . Şüphe yok ki içteki pisliği temizlemek gerektir. Bütün âlem ancak baş ağrısından ve aldanıştan başka bir şey değildir. Bu sözü yalanlamam. «Kuran okunduğu vakit dinleyiniz ve susunuz. nur üstüne nurdur.» derim. Din bilgini sordu: «Bana bunun için mi Yahudi dedin?» Yani. Bunlar böylece başka bir yere gittiler. kafanı kırayım da seni öldüreyim. Hazreti Peygamber (S. kendinden umut kesersin. Buna hiç itiraz edilemez. O âdet doğru olmaz. Benden «Hazreti Peygamber âşık mıydı?» diye sorarlarsa. insan yaşlandı mı çocuklaşır. Ama bu sözüm herkes için değil. Her zaman için gelmez. Bu söz ona yaraşmaz. Paralı arkadaşın uykusu hafiftir. «Cenabı Peygamber uykudan uzaktır veya âşık değildir. hangi su temizler? Ancak bir kaç damla gözyaşı. «abdest üzerine abdest.)). «Uyu ki başına bir taş vurayım. Eğer bu uyuyan adamın hallerini sana anlatırsam. iş söz için değil. Onlar önderliğe yaraşmazlar. Bir zümre onları takdir eder. Başka bir zümre de. ona göre yine uykudadır.» Çömlek içinde olanı sızar. Ama bir de çok derin uykuda olanlar vardır ki. efendinin biri bir adama sordu: «Sen Yahudi misin?» «Hayır. Hiç bayağılaşmadı. Belki sohbet ve yoldaşlık hırkasıdır. «Adam daima uyanıktır.» Şöyle dedi: «Arkadaş. maşuk yani sevilen manasmdadır. seksenden fazla yaşadığı halde her gün daha ergin. Yani âlemin maksadı ve gayesi fakr mertebesindedir.» dedi. mezar başından daha ileri gitmez.» O memlekette Yahudiler. O maşuk ve sevgili idi. hep uyanık durmak zorundadır. konuşan biri söze başladı. Aksine kibrit ve benzeri şeyleri de bunlar satarmış. Bize. şimdiye kadar hep sevgiye ait sözler konuşuyoruz. Herkes kendi pirinden söz açar. Olgunluk bunu gerektirir. îç âlemimizdeki pisli ğin bir zerresi bile dıştaki pislikten yüz bin kat daha berbat ve fenadır. Belki bir şey görebilen gerçek bir gözün akıttığı saf ve temiz gözyaşı temizler.» Bu sözden Yahudiler bir kaçamak yolu bulur. Sanki ağacın meyvesini dökmek için onu sallar. Biri dese ki. zaman olur ki ağacı sallamaktan vaz geçer ve meclise gelmez. Ancak yarı bir anlayışla o nükteden bahsetmek âdet değildir. artık uykudan uyanır. «Arkadaş. Gözünü açınca da boğazının geri kalan sağlam tarafı da kesilmiş olur. Nebiler ve veliler bundan ayrıktır. Bilir misin ki iyi geçinmek dervişler derneğindedir.» derler. fakir ise aşk cevheridir (Mevlânâ Celâleddin buyurur ki: Fakr. (Ç.) rüyada bir hırka verdi. Akıllara sığmayan bir sohbet değil. fakrdan başka şeyler de maraz'dır. A. «Bana kibrit lâzım da onun için. Çünkü arkadaşının niyetini sezmiştir. «Büyükler manaya bakarlar. Görmüyor musun ki. acılarını unutur. oradan herkesin kımıldanışı onadır. sevgiliyi anlatmakta ve onu kavramakta ş'aşırır. Abdest üzerine abdest. nur üstüne nurdur. Fakr. Yahudi olaydın.» dedi. bugün ve yarın ile ne ilgisi var. Mezar başından geri dönenlerle birlikte geri döner. teşekkür eder. bugünü. sözü başından sonuna kadar anlayıp toparladıktan sonra ondan bahsedebilirsin. Fakat bu iki gün sonra eskiyip yırtılacak. Fakr ise âlemden beklenilen sır ve garazdır. bari işi ondan saklayayım da onunla biraz şakalaşayım. belki dünü. Böylece ta cennete ve Hakkın yüce katına kadar gider. Âlem daha dünkü varlıktır. Ama niyazsız gözyaşı. öteki de onu uyutarak öldürmek ve parasını kapmak sevdası ile fırsat kollamaktadır. çok umutlar vardır.» Altın sahibi. şu altınlarını alayım. Şaka söylüyorum. Biri yanına vurunca uyanır. Fakat o uyuyan adam. külhanlara atılacak veya bulaşık silinecek hırkalardan değildir. bir nükte söylemek istiyor. işte şimdi gönül rahatlığı ile uyayabilirim!» dedi. cevherdir. kendilerine eziyet etmeyi sevap sayan Müslümanların vereceği zahmetten korkarak vakitli vakitsiz sokağa çıkmazlarmış. Bazıları derler ki. «Eğer şu uyanık ha linde ona saldırırsam bir çaresini düşünür. uyuklama başka türlü olur. Dünya halkının önünde korkutucu sözler de söylemelidir ki biraz uyansınlar. şifa. Şimdi biri yolda bir tehlike içinde uyumuştur. ama her gözyaşı da değil. din bilginiyim. Burada hiç başka yol yoktur. Bundan sonra o kimseye güven ve kurtuluş kokuları erişir.» dedi. yarını olmayan bir sohbet. içteki o pisliğ. Kıyamette de sah biyle beraber olur. ezelden beri vardır. Olgunlaşmış olan (öz) bazı dış kabuklardan kurtulur. Eğer gönlü uykuda ise. Ama niyaz ve yalvarma ile kılınan namaz. Eğer böyle b r gönül uyanıklığı elde etmişse uyuyamaz. Diyelim ki. Aşk cevheri. öteki. Bunlardan birinin yanında altın Vardır. Yapılacak şey ancak sükût ve teslim olmadır. Sultanul'l Ulemâ Muhammed Bahaeddin Veled. onun ayağına kapanır. belki 'açmak isterim. doğru söylüyorsun. «Hayır. Nasıl ki. Şöyle bir hikâye anlatırlar: İki kişi arkadaş olur. tâ ki o nüktenin arkası gelsin.Şimdi söz.

Çünkü bu fikirle getirebilirdi. makam sevgisi tesiriyle ağlıyor. Artık beni kınamayın.» şüphe yok ki hoşuna gider. Dikkat et ve iyi bak ki. çünkü Nasirüddin'in mektubunu okuyordu.A. Mana galebesi ve bazen de mana kıtlığı! Bende bunlardan hiç biri yoktur. Şüphe yok ki. Eğer o sözü kabul edersen. Bu şaşılacak bir şey değildir. bana düşman oldu. Ben konuşurken söz arasında şiir söylediğim zaman. sendeki bu gönül açıklığı giderken mi yoksa gelirken mi beliriyor? Şiir: Dikkat et ki. Eğer Allahsal bilge. Halbuki geçen sene onunla dosdoğru konuşmuştum. «Sizi çok özlemiştim. bana bakasın da ne söylüyorum diye anlayıp dinleyesin! Görülüyor ki o. Doğru sözden sıkılırlar. bu zahir bilimlerini öğrenmeye başlasaydı. Mevlânâ'da böyle bir hal yoktur. yarın asla başka bir derse başlamasın ve aynı dersi tekrar etsin. Dostun dudağının suyu şarabımdtr. anlayış eksikliğini kendinde bilesin ve «Tam anlayamadım. Sen de vazın sonunda sözden kesiliyorsun. kusurum çoktur.» diyesin. Çünkü halk ile ikiyüzlülük yönünden geçinmek ister. Meselâ bu bahsi bir kaç kere okuyunca bu nükteyi anlamakta Mevlânâ'nın buyurduğu çekmez ve fazla konuşmazdı. Çünkü onu ulular.» gibi iltifatlarda bulunur. (M. Gerekirdi ki. bahsi kavrayamadım. Orada dünya heveslerinden geçmiş erenler dem çeker Kendine tapanlara tek bir yudum bile vermezler. Nasıl ki «Allah Mütekebbirdir. sana bir çok devlet ve saadetler yüz gösterir.odur ki. ancak bir lokma lokma daha yersin. Doğru söylerler. Ama ilk sözün zevkini kaçırmış olursun. Diyelim ki. sana o gün bir acıma hali gelir. onlarla birlikte hoşlukla vakit geçiresin. Fakat bu ululanma Allah hakkında utanç verici bir şey değildir. ellerimi yakalayarak. Ne kadar sabırlı olursan o lokmanın faydasını görür sonra başka bir budur. ama. Tâ ki. kırlara kaçmak gerektir. Bir zaman îmad ağlıyordu. niyaz ve . Bütün sözlerim kibriyâ (ululuk) yönünden gelmektedir. istedim ki. o başka ama bizim yemeğimizi sınamaz. Birine desem ki: «Sen çağı mızın tek büyük adamı. bunda şaşılacak ne vardır? Nihayet sana bir çift söz söyleyeyim: Bu halk nifak yolu ile konuşmaktan. fikrin hiç değişmesin. onun vuslatı herkesin eline geçmez Şeriat kadehinden sarhoşlara süt vermezler. merhamet ve yufka yürekliliğinden. ikiyüzlülükten hoşlanırlar. «Meclislerin bereketi niçin kaçtı?» nüktesinde işaret edilen . belki de mevki ve. Hikmet meseledir. bana akıl öğretmenin ne yeri var? Burada fayda. Onda bu hal nerede olsun? Hele bende hiç yoktur. bahsi iyice açar ve onun manasındaki sırrı söylerim. her manada görünürler. Ama böylece doğruluk yolunu tuttun mu dağlara. dilek ve istek yolu ile değil. Bu halk. bir ders yoğrulmadıkça bütün faydaları ve zorlukları âdet haline okumadan. O bil:r gibi zorluk yiyebilmektedir. bin defa da söyleseler. Nasıl ki. Onun arkasından da bin mesele çıkar. biricik şerefli insanısın. Bakacak olsan külahını başından düşürecek kadar erişilmez bir yükseklikten dinlerler. çabuk çabuk yemek ister. Ama derdi ve ıstırabı olan bir insan vardır ki. söz dinlerler.) sözleri hep niyaz yani dilek yolu iledir. Bu hususta soru sormakta da faydalar vardır. benim sözlerime ahşamamakta haklıdır. başka bir derse başlamazdı. Bazısı gelirken.» derler. mana galebesiyle dilleri tutulur. Bir kimse bir meseleyi iyice kurcalarsa iyi bir sonuca varmak onun hakkıdır. Herkes iddia eder ki Kuran ve Hazreti Muhammed'in (S. o olgunluk görünüşte başka bir surettedir.ilk sözün bereketi kaçmış olur. bazısı da giderken gönül açıklığı verir. 32) Rubai: Yüreğim aşk ateşinden kebap olmuştur. Bugün bazıları vardır ki. Çehremin rengi ciğer kanındandır. Yine olgunluk odur ki. fakire sorulan.

bir pul almak onu öldürmek demektir. ben gideyim de bir şey konuşmayın. Bize bu dervişten ne fayda gelir?» derler. kendi imanı ile doludur. onun veliliği hiç şüphe götürmez bir şekilde dürüst olurdu. o. bütün ömrü bo yunca ve kıyamete kadar ona yeter.» Bekçiler. tâ Hakka kavuşuncaya kadar. Ben garibim. öldürürler. kızgın: «Alçak adam bize gitmiyorlar.konuşmaktan maksadın hem gönüllerin onu kabul etmesi hem de senin gönüllerde şirin görünmen içindi.» dedim ve bilmiyorum. «Evet bu gönül hoşluğu hali Hazreti Peygamberde de hasıl oldu.» derler. Çünkü onlar zındık olduklarını bilirler. «Nasıl konuşuyorum?» dedi. onlara hakikat tamamiyle yüz göstermiş ve onlarda velilik. «Böyle değildir. Onlar dediler ki: «Maksat hasıl olduktan sonra artık ona ermek için sebep aramak yersizdir. gönlü ona yönelir ve o meclisten ürkmez. bir adamı bekçiler yakalamışlar. O ana kadar bekçilerin tutsağı olan sizi. onun sözü kendi aslına döner. Çünkü kendi dilimle konuşursam bana gülerler. öteki sordu. Onlarla önce dost olur. acaba ne konuşuyorlar diye der. ancak evi gözetler. dinlemekten de acizdir. Halbuki kurtuluş doğruluktadır. Hattâ kıyamette de. Bir söz ki. ister bu tarafa!» yapacağını yaptın. «Peki. «Hüküm senindir. Sırat köprüsünde de. Tekkeyi öyle insanlar için yapmışlardır ki. beni küfürle damgalarlar. surette gönül hoşluğuna erenlerin artık namaza ihtiyaçları yoktuf. o söz geldiği yere gider. o parlak hakikat ışığının izinden niçin yürümüyorsun?» Eğer burada Allah velilerinden biri olsaydı.A. medreseye gelmez misin?» dediler. Sözü dinleyen başkalarının sözünü de dinlemeye kabiliyetli olduğunu söylerse. Adam cevap verir: «Artık başınızı duvara vurun. her vakit onu hatırlar. biz de sana yapacağımızı yaparız. bize cehennemi öyle anlatıyorlar ki.» Dervişten kendi kendine der ki: «Eğer beni döverlerse buna dayanamam. o. bütün pencereleri ve kapıyı kapadıktan sonra.» buyurdular. başını damdan aşağı sarkıtan o dervişin dediği gibi olur.» derse onun boynunu vurur. bu meclis hoşuna gider. kurtuluş ve müjde sözleri boş geliyor. onun veliliği henüz açıklanmamıştır. her ne söylersen bizden bir cevap ve itiraz yoktur» dedi. Bu Filaneddin ki. mümin kişidir. Hazreti Muhammed (S. «Bekçiler de. dama çıkar. Şüphesiz ki. gönül rahatlığına kavuşur. onların hoşuna gitmiyor. bilgisizlik yönünden karşılık vermesin! Halka. isteyeceğinizi onlardan isteyin. «Tekkeye gelmiyor musun?» «Ben kendimi tekkeye lâyık görmüyorum. Nasıl ki.» Onların sandıkları gibi bunu bir an için doğru farzedelim. 34) Söz dinlemeye kabiliyetli kimse bulunmazsa. (M. «Siz burada oturun. aşağıya seslenir: geldim. zahiri korur. Eğer ses çıkarırsanız onlar şüphelenirler. evinin kapısına kadar götürür. Bütün bununla beraber namazın zahirde terkedilmiş olması onlar için bir eksikliktir. ama hiç ürkerler» derviş. 33) Bir zümre sandılar ki.» derler. O. Onların zamanları değerlidir.» diyene sorarım: «O halde niçin ulu Peygambere uymuyorsun? O büyük kerem sahibi. Dervişin hayalinde bu dernek hoş görünür. müjdeleyici ve korku verici eşsiz Peygamberin. Sana gelen bu kemal ve olgunluk hali önce Allah resulü Hazreti Muhammed'e de gelmişti. Eğer söz ona kalırsa. Ben onlardan değilim. Bakar ki hiç «Söylediğim adamları bulamadım. «Kâfirdir. garibin yeri de kervansaraydır. İster o tarafa gidin. Mevlânâ Selâhaddin. aşağıda bekliyorlar. mertçe ve uyanık davranır. Bundan sonra yüzünü Mevlânâ Selâhaddin Zerkub'a çevirdi. Senin soru sormak ve. Ama bendeki feragat onda yoktur. O köşecikte bir kervansarayda idim. Adamcağız bir şeyimi alırlarsa iş daha berbat olur. Bu söz de kendi yerine gider. Bir halet de yoktur. Kapıyı açmak için anahtar istiyorsun. Adamcağız bekçilere der ki: «Ben derler. Söz arasında onları anlayabilsem de bahse ve tartışmaya girişmek bana yaraşmaz. gönül hoşluğu kalp huzuru baş göstermiş diyelim. Ben evime (M. Zındıklarla yoldaşlık hoştur. Ben o Fılaneddin'in arkasından mı yürüyeyim? Buna selâm bile vermem. Ben tartışmaya gireceklerden de değilim. Adam içeri girer. Acizlerin sözü bizim sözümüze uymaz. Anahtarı hırsızlara mı vermelidir? Hırsızlarla dostluk etmenin hoş olacağına inanıyor musun? Kendine güvenen evi hırsızlara bırakır. elli kişinin toplandığı bir meclise götüreyim. Her kim. Ama ona yetişemezler. bu sefer onları tutsak eder. onda kurtuluş müjdesi vardır. Eğer bu onda kalmazsa. . öyle istiyoruz ki bize. Muhammed Güyanî. Nasıl ki. oturur. Sonra.). Ama iş tersine olup da bundan yüreklere bir üzüntü gelince ve bu üzüntünün ıstırabı da sana ait olunca gönül buna razı olmuyor. «Gel göster o adamları nerede?» onları göreyim.yalvarma yolu ile dinlersen. dinleyenlerin korkudan ödleri patlasın. «Bu adam doğru söylüyor. dış görünüşü. söz söylemekten de. on lara cehennemliklerin sözü daha tatlı geliyor. «Okuma olmadan namaz olmaz ve yine kalp huzuru olmadan namaz olmaz. onların pişmekten ve iş görmekten pervası yoktur.

Onlar Ye'cuc nesli gibi. «Onu bana getirin!» dedi. umutsuzluğa düşme! Karanlığın uzamasından. Şeyhin gözünden uzak olmak onun için uygun düşmez. Hicap ve perde olmadığı zamanlarda. Sen o Mecusî değilsin. Ama mürit. . yere atardı. «Ona ruhumdan üfledim.» dedi. Bir Yahudi bile onu fırlatır. Şu cevabı verdi: «Niyaz yolundan giden adamın değeri belli olmaz. Emir Kabus da: «Yücelikler. Benden gönül açıklığı istiyen ancak bir Mecusîdir. Ama bir zındıktan. Padişah. onun şeyhinden ayrı düşmesi zarar vermez.» de ki. ayıpları örter. O zavallı çaresiz kaldı diye onu niçin öldürüyorsun?» «Hayır. mürit ile mürşit arasına perde girince o gece demektir. Çünkü onların çok uyanık ve akıllı olmaları. Bunlar beni tanımıyorlar. kendisini arayanlardan kaçtığını söylese ve «Ben ancak sığınacak yer olarak seni buldum. Onu niçin öldürmeyeyim?» Nihayet gittiler. Pehlivan.» dediler. Ancak onlar bizim konuşma tarzımızı bilmezler. yahut da yolun uzak olduğunu söylerler. adamcağızın ettiler: «Sen her gırtlağına yapıştı. Beni koru!» dese. Benden burhan ve delil istiyorlar. kendi nefsini hoş eder. Diyorlar ki: Bize Mevlânâ Şemseddin'den gönül açıklığı gelmiyor. daha da Müslüman ol! Her Müslümanın bir zındığı. Ama âlemde kâfir nerede? Ona secde edeyim. Çünkü Padişahın ona teveccühü vardı. Başları döner.» demezsin. Evet Allah kulları hep kendilerini hoş edebilirler. Adamın biri her güreştiği pehlivana yenilirdi. Biri dedi ki: «Ben kâfirim!» Sen müslümansın! Müslümanlık kâfirde de vardır. «Ben kâfirim. on hayal doğar. tasalanma. Ola ki. bu zavallıyı yere vurunca dayanamadı. öldüreceğim onu.» buyurulmuştur. şu miskinin başım şu adamın elinden kurtar. Gam çekme. ama Haktan burhan istemiyorlar. Bütün bu söylediklerimizle beraber. Nasıl ki.» Çünkü insanoğlunda iki sıfat vardır. hep gül ve reyhan kokar. «Bir adam dinini kuvvetlendirirse belâsı da artar. İkinci sıfat da niyazsızlıktır. burhandan Hakkı arıyorlar.» dedi. ona yaklaşmaya daha çok çalış.» diyorsan daima hoş kal! Mertlik odur ki. biçarenin biriydi. «Allahaşkına. Yalancı pehlivan. Sen gerçi Müslümansın fakat bu kadarcıkla yetinme. zayıflatan adamın da belâsı hafifler. Eğer bu yolun hoşluğunu tefsir edecek olsam parlak düşmez.» buyuruldu. Şu halde bu âlemde kime tapıyorlar? «Bana burhan göster!» diyorsun. Her ne kadar nefsini başka türlü göstermek istese de.» demiştir. ya yol yoktur derler. O bilgi ve düşünce erlerinin her hayalinden. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürdedir. ancak onu korursun. O beni bulur ve benden gönül hoşluğu arar. Her ne bulursa. Dinini incelten. sana buseler vereyim. «Cennet kötülüklerle çevrelenmiştir. Nasıl ki.» öldürüyorsun?» «Ben. «Müslüman.» buyuruldu. ömründe hiç kimseyle dövüşmemişti. Ama burnumuza gelen cennet 'kokusu sevgi-linin haberini âşıka ulaştırınca. Sen kendini aptal yerine koy. halden habersiz olur ve nefsini idare etmek yolunu tutar. Biri niyazdır ki bu sıfattan umutlan! Bekle ki. «Cennetlik kulların bir çoğu gafillerdendir. o da Müslümanlığa heves eder. yani hak yolunun yolcusu olgunlaşmadıkça hevasına uymaktan kurtulamaz. Sordular. kullukta ileri bir hatundu. cevap verdi: «Bu adamın her azası bin dinar değer. hemen yerinden sıçradı. Cenhennemin çepeçevre dikenliği. başkalarını hoş etsin. Cennet bahçesi çepeçevre dikenliktir. Meselâ bir keşiş. «Kendisinden yüz dinar al da onu bırak. müminsin.» derler. Yani. Bir gün Al-lahtan olacak ki. Ulu Allahnın kutlu kitabında buyurduğu. bütün ömrümde ancak bir adamı yere vurdum. Niyazsızlıktan ne umarsın? Niyazın sonu nedir? Niyazsızı bulmak. Evet yol uzaktır ama bir kere yürümeye koyulunca son derece coşkunluk ve neşe içinde yolun uzaklığı görünmez olur. gerektirki bu zamanlarda onu ciddi olarak anasın ve o perdenin aradan kalkması için çalışasın. «Ben onu öldüreceğim. Bir tesadüfle oradan geçiyordu. çünkü. mürit. Her neye değerse karartır. ondan bilgi edinmek isterdi. Adamı getirdiler. Ne zaman karanlık artar ve mürşit sana çirkin görünürse. Aranılanın sonu nedir? Arayanı anlamak. Müslümansın. senin evine sığınarak. Cehennemlik insanların çoğu da bu filozoflardan ve bilginlerdendir. Arayanın sonu nedir? Aranılanı yakalamak. bir zavallıyı yere vurdu. muradın çehresi sana görünsün. uzun gecelerden sonra aydınlık günler başlar. Bir adam da vardır ki. «Aranılanın son merhalesi arayandır. Ama başkalarım hoş etmek Allahnın işidir. Sen nasılsın? Bu söz hoşuna gitti mi? «Hoşum. O sevgiden ve aydınlık âleminden söz açamaz. o zevk ve nur kendiliğinden harekete geçer. O lâtif yol uygunsuz görünür. 35) öldürse bile aman verilmez. Mademki karanlık başlamıştır. o dikenlik pek hoş olur.» demişlerdir. Bu. bir ejderhanın nefesi gibi öldürücü bir zehir olur. kendilerine perde olmuştur.Fatıma (Allah ondan hoşnut olsun) bilgin değildi ama zahide idi. Bazan Müslümandan hiç bir Müslümanlık nişanı ve yolu bulamazsın. «Ama niçin Padişaha nerede güreş tuttunsa bütün cihan seni yendi. bir Müslümanı öldürse. «Bu adam sana ne yaptı ki?» dediler ve ilâve dedi. Müslümanı (M. «Uzun gecelerde Allahyı teşbih et. her zındığın da bir Müslümanı olmak gerektir. ama burunlara ateş kokusu gelir. Müslüman insanı incitmez.» nüktesinin aydınlığı ile bulur.» «Bugün kaç azası var?» dediler. ancak çekilen zahmetler ölçüsünde elde edilir. bir kere olgunlaştı mı. Sık sık Peygamberden cehennemi sorar. Çünkü soğuk bir nefes onu o anda soğutur. Yani ona perdelenmek ve yabancılık yüzünden öyle bir hal gelir fei. Ama ondan daha yüksek bir söz söylemek gerekir. ona karşı. Müslümanlık yolu bulursun.

pek ergin bir adam olmalı. Yoksa neva ve heves ateşi ile değil. Tâ ki. gıybet eden kimse riyazatla hafifleşerek havada uçsa bile kurtulamaz. onlar Allahm celâl sıfatının nuru ile bakarlar. O deniz. Zina edenlere dosdoğru sopa atarlar. Benim vücudum öyle bir kimyadır ki.» Ama yeni çömez ki henüz yola çıkmıştır. kavrulmasın. Eğer bir kimse mihrapta namaza durmuş. Kimyanın kemali de böyle olmalıdır. Allah kelâmı da tam ve kâmil olur. Sonra aba altında gizlenmiş bir adam vardır ki. Bedir çenginden gitmişler. Ola ki.» «înşallah cennetlik olurum. o bundan ürkecektir. Bugün. Dedim ki: «Benim karşımda inşallah demek yoktur. Ona ne desen içi coşar. Başka bir (M. Hattâ malûm olmaktan da ileri giderek. renk ve kokularını kaybetmişlerdir. İyice tatlılaşıncaya kadar bağ bekçisi onu kıştan korur. dirileri batırmak ve öldürmektir. Allahın öyle kulları vardır ki. belki zehir saçan bir dağ yılanı. bu saatte olmasa bile gelecek bir zamanda olacaktır. Bunu o çömez için söylüyorum ki hararetlensin. Allah kelâmıdır. çünkü o soğumuştu. sonra ansızın ona bir gönül açıklığı. Kendinden söylediği o söz. «Olabilir ki. onda coşkunluk yoktur. Peygambere. bir kimsenin iyilik tarafına yöneldiğini görünce onun iyi olacağına hükmederler.» buyurmuştur. bütün bu halk ve bizler hep öküz. bilgi eksikliğinden söylemiş olsun. (M. el ayak oynatmazsa. Bakırın önünde benimle beraberdir. abasını çıkaracak olsan. Çünkü Kuran'ın zahiri manası da iman nuru ile bilinir. ne bir kitap sahibi peygamber. bu vahiy sırasında. bazıları sence olağan şeylerdendir. Kadılıktan ve mansıptan. Allanın kullarından bir kuldur. Ama mest olup da o ayıklığa eremeyen-lerin lütfü kahrıyle beraberdir. bakır üzerine dökmeye hacet yoktur. Eğer bir kimsede. fakat kafası dünya işleri ile meşgul ise. Hak yolcusu.» Başka bir gün de başka bir kâfir diyordu ki: «Bu senin söylediğin söze göre. ancak iman ülkesinin savaştan Korunmuş olduğunu görürse peçesini açar. başkalarını nasıl ayıltab'lir? Fakat bu sarhoşluğun ötesinde bir ayıklık vardır. ne de yakın meleklerden biri sokulabilir. cehenneme yaraşır. Bunlar tövbe ederlerse. onun yoldan çıktığına karar verirler. başında külah görünce de. hep altın olur. Ama öyle zehirsiz yılanlardan değil. Onlarda iman nuru olsaydı nasıl olur da binlerce para verir. Ona kılavuzluk gerekmez. eşek gibi dört ayaklı hayvanlardan sayılırız.» (Fürkan sûresi. . Kara topraktan filizlenmiş. o. Ebubekr-i Sıddık'a baksın. O sanır ki. Onun getirdiği müjde hoştur. Hoşa gitmeyen haberler duyarsa gevşer. Birinin sırtında hırka. aslan bile olsa deniz onun kuvvetini kırar ve öldürür. «Allah onların kötülüklerini iyi amellerle değiştirir. bana hal olmuştur. Başka sebepten değil. denize düşen kimse yüzmek bilmezse. Şimdi önce onu öldürmesinde ve sonra da su üstüne çıkarmasında şu nükteye işaret vardır: Yeryüzünde yürüyen bir ölüyü görmek istiyen varsa. Kuran'ın zahiri manasını doğru söylemiyorlar. Nasıl ki önce de anlatmıştık. Ben yolda söz söylemem. Fakat onun benliği hep iyilikle dolu olunca bu takdirde lütfü galip olur. Cehennem ondan utanç duymaz. sebeplere ve işaretlere bağlanmıştır. Şiir: Hazret! Kuran'ın gelini. bir neşe gelir. Adamın biri bir etek altın vererek yılancıdan bir yılan satın alır. Hakkın lezzetiyle mest olmuştur. 70) Ama iş böyle olunca. Çünkü sarhoştur. Henüz olgunlaşmamış olan üzümü güneş ile bulut arasında korumak gerektir. «Aramıza. o şeyh. Ama boğulup öldükten sonra da onu üstüne çıkarır ve ona hammallık eder. ansızın gamlanır. cennete lâyık bir adam görürsün. Ateşi de bana erişmemiştir. 36) «Bu imamlar. çömez bu sözlerle coşar. Bu nükteyi söyleyen adam. mevkiden kaçan kimse Allah için kaçar. kalp yoluyla da.» Allanın Hazreti Ömerin lisaniyle söylediği gibi. güzel. hem iyilik libası hem de manevî olgunluk olursa o zaman nur üstünde nur olur.» diyecekler. Bu kemal mertebesine eren kimse de Allah nuruna batmış. O birinin hırkasını soyarsan. Velilere ancak bir yoldan gelir. 37) zümre de vardır ki. Cebrail ile de vahiy gelirdi.Alaeddinoğlu sordu: «Hoşluk nedir?» Dedim ki: «Şimdi sizin yanınızda bir tanıtma yapacağım. Nasıl ki Hazreti Peygamber. Eğer bu pir onu an-lasaydı bu yalancı şahitliği niçin yapardı? Ben görüyorum ki. görünebilir. Eğer bütün bunlar senin için olağan şeyler değilse. Ama iyice olgunlaşınca kar altında bile beslenir. cana can katan bir su ile beslenmiştir. Yılanı anlayan dostu da onu tanır.» diye bağırdı. kadılık ve mansıplar satın alırlardı?» diyebilir. O Ermeni diyordu ki: «Ne mutlu o kimseye ki hep seninle beraberdir. hararetlenir. Bu ayıklığa erişen kimselerin lütfü kahırdan üstün olur. Deryanın âdeti. iman nuru dolayısiyle kaçar. Çoktan beri bana her şey malûm olmuştur. meyhanede zina eden adamın yaptığı iş onun işinden farksızdır. ama olgunlaşınca ona güneşten hiç bir zarar gelmez.

taşa bile tesir eder. Çocuk. dua etsinler. Ne olurdu bilseydim kimlerdir cahil! Şiir: Diyelim ki. yüz fırsatın elden gitmesine sebep olur. bundan hoşlanan kimse.» dedi. sanırlar ki kendilerine havale edilen işi daha çabuk başarırlar. başkalarının görebileceği şekilde verilmiş olandır. «Ölen filan kadın. ama kendi nefsine hiç öğüt vermez. Çiftçinin biri toprağa birşeyler ekiyordu. Öğüt vermek mümkün olmayınca.» dedim.» Şeyhlik feragattir. iki yüzlülük ettim. Niçin kendi çocuklarına bunu anlatmıyor? Böyle yapsaydı onlar da böyle olmazlardı.» dedi. «Sen nasıl hükmediyorsun?» Cevap verdi: «Ben hükmü manen falan üzerine verdim.Senin gönlünde kendimi evvelce gördüğüm gibi göremiyorum. O zaman Şeyhin vaızda söylediği sözler. Allah gönlünde bizi şirin göstersin. vaiz ederken biri diyordu ki: «Bu ne öğütlerdir? Mimberden bir kaç terane söyler.» Gerçi biz seni bu âlemde o elemlerden kurtarsaydık hoşuna giderdi. Ama hangi fayda? Bir âlemde ki. Ariflerin sözünü söyledim. Hâşâ karısına niçin bir şey söyleyemiyor. dua edelim. Kendiliklerinden bir iş yaparlar. lar ama bir faydasını göremezler ve kusuru şeyhe yükletirler. Ama öteki âleme yarın zevk ve neşe ile gitmene nasıl yardım edebilirdik? Herkes orada kendi ıstırabı ile kapıda kalır. Elbet-de fayda verir ve şaşmaz. Şiir: Mademki nefsini bilmekte herkes gafil. Vaiz da. Benim o sözlerimin de hiç bir ziyanı yoktur. «Bugün maşuk sensin. Hekime deseler ki: «Şu hastayı tedavi ediyorsun. Şeyhin yaptığı iş. yüz fersah uzaklaştırmış olurlar. «Evet orası öyledir. ekin ekilmeye lâyık değildir.» dedim. «Niçin evinin bitişiğindeki yerleri ekmiyorsun?» dediler. çocukluk ettiğini bilseydi bunu asla yapmazdı.» «Öyle ama. seni taşlattırırım. Hak ehli kişilerin şefaatine işaret etme li. «Orası çoraktır. o işin başlangıcında gösterilecek bir ihmal. maşuk üzerine hüküm erişmez. sayılmış ceviz gibi hesaplıdır. Halbuki o çabuk başarılacak işi. Bazıları da bu işleri yapar.» diyen zavallıya benzer. Bir yavaş davranış ve aldırış etmemek. Ama bu daima beni sorguya çekiyor. Bundan sonra işimiz bu olacaktır. Sadakanın en makbulü başkaları görmeden verilendir. bir gün sen demiyor muydun ki. «Selâm sana.. En az sadaka da. Ben sana «Bir emir verdim niçin yapmadın?» diye sordum. Nil nehrinin suyu bir gün Kıptiye kan görünürse. Eğer bu öğüt verme sevdasından geri durmazsan. Hakkın. Hekimin böyle bir hastayla boşuna uğraşması cehalet olur. O filan kadının kendisine güldüğüne hükmeder ama bilmez ki orası gülecek yer değildir. «Bana bir daha böyle öğütler vermeye kalkışma. (M.» (Meryem sûresi). îçimden gelen bir ses bana diyordu ki. bir zümre ondan mahrum değildir. derman ve tedavi kabul eder. «Benim söylediğim şeyleri yapmış olsaydın ıstıraptan kurtulurdun. Ama sohbet için söylemiyorum. ben onun üzerinde bir tüy bile değildim. tıpkı. Dostlara da tavsiye edelim ki.» dedi. sana değil. O derviş der ki: «Biz her vakit ariflere âşığız. dediler ki: «Niçin amcan Ebulehebi o sapkınlık zindanından aydınlığa çıkaramadın?» Şöyle buyurdular: «Hastalıklar vardır ki tedavisi mümkün değildir. belki faydası vardır..» Ben o mazereti kabul etmedim. gerektir ki daha önce yaptığından fazla ibadet etsin. şüpheden kurtuldun en sonunda. ama daha önce niçin ölen babanı ve oğlunu tedavi etmedin?» Hazreti Muhammed'e (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun). teneşirde gülüyordu. Çünkü veren derhal onu kıskanır. Allahdan senin için mağfiret dileyeceğim. 38) Şeyh. «Maruf ve maşuk kimdir?» dedim. bundan Nil suyunun . elimizi duaya kaldıralım. Bana dedi ki: «Ben mazeretimi söyledim.» dedi. Her kim tyizim dostumuz olduysa.» Hastalıklar da vardır ki. «O halde. Ona. Taptığın şüphe putu yerinde durmaktadır! Kendini başkalarından üstün gören.» O halde. buyurulmadı mı? Hazreti İbrahim'in babası oğlunu azarladı. Onu ihmal etmek de merhametsizlik olur. bir kaç curcuna çalar.

Çünkü aralarında böyle bir vefa ve bağlantı vardır. Şiir: Aslanın dişlerini açık gördüğün zaman Sakın gülüyor sanma sana. Çünkü Şeyhi görmek onun isteği olmadan mümkün değildir. onlardan daima kaçınırız. korkunun bu noktada olduğunu bilmez. «Artık gidiyorum.» dedi. düşürüyordun.» Arkadaşlar. Derviş hikâyeyi anlattı. Çünkü körlüğüne ve tembelliğine tanıklık etmiş oluyordun ki. Ne sözünde. :Şeyh. Bunlar hikâyeyi anlattılar ve dediler ki: «Bizim aramızda birlik ve beraberlik vardır. Ama sen o umudu bu umutla nasıl karşılaştırabilirsin? Bu ilk zavallının umutsuzluğu. O öyle aynalardandır ki cilâlandıkça pası artar. Önce yapmış olduğun hizmetler. Çarçabuk çevresinde dolanarak geçirir. Rüyada bir söz konuşuyorum. aksine olarak edepsizlik ediyordun. ama Şeyhi görmüyorsun. çünkü genç bir erkektir. Sevgilisi dedi ki: «Biz kendi milletimizden başkalarını bir ejderha gibi görürüz. bundan o sesin değerine bir eksiklik gelir mi? Şiir: Güneşin ışığına bir zarar gelir mi hiç! Göremezse ne çıkar kör Yahudinin gözü? Eğer bugün benim sözlerim hoşuna gitmiyorsa. bütün gününü tapınakta. (M. Mecusî kızı bir gün sordu: «Sen benim Âşık çaresiz kaldı.si budur. Eğer böyle sözler söylerse. hepimiz birden belimize bağlayalım. Öyle bir hareket yapıyorsun ki. Nihayet çürük bir umut kalır sende. Sonra da bu hali rüyada görüyorsun. onlara dedi ki: «Ben o toplumun kuluyum.ne suçu var? Davut Peygamberinin tatlı sesi anlamayanın hoşuna gitmez. onları birer birer bana anlatıyor. ancak kendisiyle nifak üzere olmasından. yumuşak ve tatlı sözler söylemesinden zevk duyar. ne rüyada.» Mecusî kızının gönlüne bir ateş düştü. Bu suretle kendini de düşürmüş oldun. bu halden sakın. ona çirkin gelirse. Yani •o Şeyhten. On tane zünnâr alalım. Yine de Şeyhi gerçeklemiyorlar. işi Yâsin'e kalmıştır. bu saatte sen ayrılık eleminden gafil. öğüt sözleri onu karartır. Müridin son haliyle meşgul olmaz mı? Böyle bir hayat içinde bu uygunluktan. Beni kötülüyor. Kız cevap verdi: «Benim gördüğümü siz de görseydiniz! Nice yüzlerce insan bunların âşığı olmaz mı?» Her kimin aslında mutluluk varsa öğüt ona cila verir. Ben bu vefayı hiç bir millette görmedim. bundan hoşlanır. «Biz de bunu uygun görüyoruz. Yani bütün umulacak şeylerden uzak kuru bir umut. göstermiş olduğun saygılar hep körlüktendi. alçalmanın netice-. Sonra bir kıyaslama yapsın! Hangisi hangisinden daha değerlidir? Şeyhin zevk dolu bir âlemi vardır. Yazıklar olsun o hastaya ki. Şeyhin kendisine karşı beslediği şefkatin arkası kesilmesinden ileri gelmiştir. Kendi görüşüne ve babalarının görüşüne tanıklık etmiş olasın. belime bağlıyayım. Aynasındaki pasları artırır. şefkatin kesilmesidir. Âşık. sözlerime saygı göster ki sen de saygı göres:n! îman ve itikattan kendinde bulunduğunu iddia ettiğin şeyleri kuvvetlendirmiş olasın. şefkat gölgesinde hoşça uyumaktasın. Nihayet bizler ayrı ayn vücutlarda tek bir ruh değil miyiz?» dediler. «Hayırdır inşallah. ikiyüzlü konuşmasından. Onu niçin bu kadar yükseltiyorlar? Ben şundan korkuyorum ki. O daima meşguldür. bu ne hal?» dediler. «Bir zünnâr satın alayım. ne de uyanıkken onu göremezsin. Nasıl ki bir adam Allahnın kendisine bir çocuk vermesini umar. 39) Sen şahlardan ancak onların ikramlarını gördüğün zaman kork. sevgilisinin tıpkı içlerinden biri bir Mecusî kızına âşık olan on sofunun hikâyesine benzer. genç bir kadını vardır. onu kınamaya başladılar. bu şefkatten daha fazla ne yapılabilir? Bu. Ancak onun zannına göre: Şiir: . düşkünlüğün. Benim sana lâyık olacağıma nasıl umutlanabilirsin?» arkadaşlarının yanına gitti. Acaba hangi maksatla onu gerçeklemiyorlar? O maksadı bir avcunun içine koysun. kendi zünnârını koparıp attı. Sebep açıktır. şefkat sona ersin. onlara veda edecekti. her yerde onu kovalardı.» Kızın babası ve yakınları toplandılar. onu aydınlatır. Her kimde mutsuzluk varsa. o korkunç aslandır. ne işinde ona inanmak istemiyorlar. hep birden. Başkalarını da yoldan çıka rıyordun. etrafımda niçin dolaşıyorsun?» Âşık halini anlattı. Halbuki. o Padişahlığa yaraşan bir konuşma tarzıdır. Ama padişahın hiddet ve şiddetle kendisine sert sözler söylemesinden korkusu yoktur. «Sen so filerin büyüsüne kapılarak nasıl kendi dinini yıkıyorsun?» dediler. Mecusî kızı bunları görünce birlikte gelmelerinin sebebini sordu. Şeyhten umduğu şeyi de öteki avcunun içine.

işinde şaşıran kimsenin de bir ip ucu yakalaması iyi olur. bizi uyandırmak istiyor. Böylece bir sözcükteki gramer bozukluğunu o kadar dik katle gören adam.» der. Yani hemen tecrübe edilmiş yolu tutar ve arkadaşlarıyle dürüst geçinir. nağralar atar. öteye beriye savurmuş. Biraz sakinleşince.» diye düşünür. Üçüncü bir adam. Söylediklerini onlara helâl ettim.» derler. ötekinin eline yapışınca her ikisi birden çukuru boylarlar. O mutluluk yolunu Güneş yuvarlağından daha aydın görür ve bilir. Bir gün. «Beni soydular!» diye sızlanıyordu. esreyle okunur. «Sen bizlerden değilsin. Öteki de uyuşma yolunu tutar ama uyuşmanın ne olduğunu bilmez. Aman şu gözüme bir ilâç koyun diyordu. Bir kimse belirli bir yoldan bir 'kazanç elde ederse o yola sıkı sarılır. Sana bu aşk ve neşe hali nereden geldi?» der. önce ettiğin ikramın.» der. Böylece her ikisi de birbirleriyle yoldaş oldular. Biri yanına gelir. Bu adamı her gün kötü bir iş üzerinde yakalarlar. Şarkısını tekrar eder. o sese kulak verir. 41) Herkes etrafına toplanır. Ama adamın kuvveti yetmez. Kardeşi nihayet dayanamamış. Bütün gece sabaha kadar o berbat yerde çöplükler içinde bekler de kimsenin elini tutmaz. Herkes. benim onlarla ne işim var?» Misafire iki kere ikram etmek gerek. Gündüz olunca biri karşısına çıkar. Öteki. bundan sonra da sonuna kadar devam edeceğini gösterir. üzerine sular ve gülsuyu serperler.» diye seslenir. halvete çeker.» Başka biri gelir.» diye geçip gidiyorlardı. Halbuki bu şarkıcı harfi-cerden sonra gelen kelimeyi üstün okudu. kesesini çalmışlardı. Maksat sen idin. «Dinleyin ey Müslümanlar!» der. Nasıl ki yine bir gramerci. Bu tablayı da çaldılar. öteki onun ne söylediğini bilir ve ona çok cefa eder. Halk etrafına toplanır. Hakikatte onun sesini bilmez. bize onu anlatmak.» dedi. Kadınlara da mimberin önüne giderek koca istemeleri için ayrıca . «Yaa! O halde doğru söylüyorsun!» Böylece gönül ehli iki derviş yoldaş olurlar. Rebap üstadı Ebubekr. düştüğü pislik çukurunu göremez. Bir gün her ikisi de birbirlerini gördüler ama tanıyamadılar. Çünkü emellerine bu yoldan erişmiştir. «Bu adam böyle adamlardan değil. bizim içimiz ne ise dışımız da odur. bu konuda birtakım hadisler de anlatıyordu. Nihayet bir gün biri ötekine sordu: «Yahu sen kimsin? Bu kadar elçabuk-luğıınu nereden öğrendin?» «Ben Cuha'ymı. Her ne zaman biri bir elçabukluğu gösterse. «Bizim işimiz var. Bunlardan biri ötekine daima saygı gösterir. Ama dost ile düşüp kalkmak (M. Halk. o da aynı şekilde. artık kesilsin sesim! Bir âşık gerektir ki. Kör gramerci bir gün bir pislik çukuruna düşer. Aksaray yolunun başına. Demiyorlar ki. halka işaret eder. öteki de aynı yankesiciliği ve elçabukluğunu gösterir ve arkadaşının hünerine karşı daha üstün gelirdi. elbisesini. «Ey Eba Ömer sen pislik içine düşmüşsün!» der. Birinin gözünde biraz sulanma vardı. Sanatlarını karşılıklı olarak birbirlerine gösterdiler. kardeşinin eşeğinin yükünü indirerek onu eşeğe ters bindirirlermiş. şehrin etrafını dolaştırır. herkes. hakikat yolunda har casa onun zevki ne büyük olur. benim dileğim budur. 40) daha uygun olur. madem ki sen daima bu kötülükte sebat edeceksin artık sana bir eşek satın almak gerektir. Adam cevap ver?r: ««Nasıl aklım başımdan gitmez ki! Nuh devrinden. Her ikisi de bir adamın eşeğini. o kervansarayın yanına gittik. Gramerci onu da aynı sözlerle savar. Allah bana yabancılarla geçinebilmek için sabır ve tahammül vermiştir. «Ona ga-yıp âleminden sesler geliyor. Çünkü mutluluk yolunun cefaya dayanmak olduğunu bilir. Bu hitap gramer kurallarına uygun olmadığı için gramerci kızar. «Kardeşim. çırılçıplak bir haldedir. «Ver elini. Cefadan kaçan insan bir kör gramerciye benzer. ibrahim Peygamber zamanından Hazreti Muhammed'in kutlu çağına kadar Fi edatı isimleri cer eder. (M. Malı çalınan adam. Gramerci. Ey hoca! O köhne yırtık pabuçları bir zaman hamamda giyerdim. bu sırrı onunla birlikte öğrenelim. «Bu ses filanın sesine benziyor. Şimdi. şarkıcıdan bir nağme dinler elbisesini parçalar. Hatırlıyor musun?» «Ben çok iyi hatırlarım.» Şimdi. «öyleyse tut şu elimi. İşimi çabuk bitir. Gramerci üstünü başını parçalamış. gitmek zamanında. Gramerci yine nağralar atar. ikinci defa. ona. Orada bulunan kimselerle beraber kadı bu halden hayret ederler. bizimle büyükler arasındaki fark şudur ki. Geç vakitlere kadar bu hali seyrederler. Yani bu sonuncu ikram. Cuha'nın şöhretini duymuştu. Vaizin biri halka öğüt verirken onlan evlenmeye teşvik ediyor. var kuvvetini ebediyet ülkesini kazanmak uğruna. Nasıl ki bir kimse muhtaç olmadığı bir şeyi satın alırsa sonunda muhtaç olduğu şeyleri satmak zorunda kalır. eski pabuçlara pamuk mu tıkayacağız.Ey can bana bir görün bitmeden son nefesim.» demiş. bozuk bir maksat uğruna bu kadar gayret sarfedeceğine. «Geç!» der. O kuvvet bir serma> yedir. Yoldaşlarını bilgisiz ve aptal görmez ve öyle bir zanda bulunmaz. o dilek aşikârdır. «Canım başım hakkı için doğru söylüyorsun. Tövbe edersin ama acaba senin her gün tövbe etmek âdetin var mı? Kardeşi ahlâksız olan adamın hikâyesi gariptir. sen bizlerdensin. toz kaçmıştı. sıkıntısından boynuna bir tabla astı. O diyordu ki: «O gün kuyuya bir taş attım. Zavallı şarkıcı da zanneder ki sesi adamın hoşuna gidiyor. «Elini uzat!» der. kadı adamın elinden tutar.

Ama bu hadisi bilhassa Hazreti Ebubekr hakkında buyurmadılar.» anlamında bir hadis daha vardır. Vaiz erkeğe dönerek. ben de ondan aldığım paralarla geçinirim. Vaiz sordu: «Çeyizden neyin var?» «Bir bağım var. Delikanlı şu cevabı verdi: «Hocam ben istiyorum ki eşeğe bineyim. serdengeçtiler. mahpusun hürriyeti ve mektep çocuklarının tatil gününü aradığı gibi şerefli ölümü arayan o fedailer nerede? Bu korku ve çekingenliğin sebebi nedir? Bunlar kimden çekiniyorlar?» Cevap verdiler: «Bu can korkusundan değil. derhal yerinden fırladı meydana doğru yürüdü. ancak meydana fırlayan o pehlivan. «Evet gördüm. Hazreti Peygamber mübarek ellerini Ebubekr'in omuzuna koydular ve buyurdular ki: «Ya Sıddık! Nefsini bizim için sakla!» Yani. ayakyolunda. bu delikanlı kişizade bir gence benziyor. «Beğendim!» dedi. her üçünü birden kafese koyasın!» dedi vaiz. öküzü önüme katayım. Hazreti Muhammed'le taht üzerinde birlikte oturuyorlardı.» Üçüncü bir kadın göründü. Vaiz delikanlıya döndü: «Artık bunlardan birini seçmek sana düşer.teşvikte bulunuyor. yanında saklıyorsun?» Sofî şu cevabı verdi: «Bu mezarda da benimle beraber kalacak. «O halde kendini göstersin.» Bu söz Ebubekr'in kulağına vardığı sırada o. Bir gün başımı bu kerpiç üstüne koydum ve beklediğimi buldum. Kadın mimberin önüne yürüdü. Değirmene buğday götürür. gazada dışarı çıkma.» dedi. O uykuda sofinin işi tamam olmuş. «Ey hatun kişi! Dünyalıktan neyin var?» Kadın cevap verdi: «Bir eşekciğim var. onun kazancıyle geçinirim. «Ama. O da evvelki gibi ileri yürüdü. hatta evli erkekleri arabuluculuğa. 42 )dışarı çıkmıştı. Bir gün bir harp sırasında.» Delikanlı kulağının dibini kaşımaya başladı. hangisini istiyorsun?» dedi. Eski umutlarını hatırladı ve çok ağladı. Oğlu babasının yüzünü görünce hemen geri çekildi. Genç. şeyhine ve başkalarına hizmet eder. O lâtif ve arık derviş bütün gün o kerpici saklardı. «Ey avratlar. Vaiz. çöpçatanlığa davet ediyor. kırda. Tekrar umutlarıma kavuşmuş. Uzaktaki gürültünün sebebini sordular.» dedi.» dediler. «Senin oğlun hamle etmiştir. Eşek sürücülüğü yapamaz.» dedi.» dedi. kâh çift sürer.» der? Gaza. bu babta hayli hadisler naklediyordu. çabuk kararını ver. «Ben varım. «Beğendim!» Vaiz tekrar kadına dönerek. Çünkü bunlar Peygamberin sohbetinde edep dışına çıkmışlar. Fakat umut bulutunun yağış vakti henüz gelmemiştir. «Şu halde aç yüzünü! Çünkü evlenmeden önce bir kere yüzünü görmek Peygamberin sünnetidir. Vaiz. Sen hiç harbe girme. onu her nereye gitse daima beraberinde taşımaya başladı.» dedi. Ebubekr. Kadının biri ayağa kalktı. Hazreti Ebubekr de geri döndü. bir gün mezarlıktan (M. Sordular: «Bunu niçin bir köşeye bırakmıyor. senin nefsinin sana göre değeri yok ama bizim için büyük bir kıymeti vardır. Onu sen biz'm için koru. fakat tekrar umutsuzluğa uğramış ve böylece yüzlerce binlerce bu kararsızlık içinde çırpınmıştım. hastanın ilâcı. «Bu delikanlı onurludur.» Vaiz. «Pekâlâ senin neyin var?» Kadın. Hak yolunun yolcusu bir sofî yıllarca çileler doldurur. pazarda. «Sofu vaktine bağlı bir insandır. Tekrar kadınlara döndü: «Daha başka istekli var mı?» «Var!» dediler.» «Evet doğru ama.» dediler. Sordular: «Sebep nedir? Âyette buyurulduğu gibi. Müslümanlar ona karşı çıkmak istemediler. hamamda. Dostların sana yâr olmasından bir fayda göremezsin! İhtiyarlık ve umutsuzluk günleri gelip çattıktan sonra. bağ yolunu tutayım. kâh su çeker. «Beni ara sıra ziyaret et ki. «Nasıl beğendin mi?» diye sordu.» dedi ve devam etti: «Daha başka isteklisi yok mu?» «Var. Kalabalık arasından biri kalktı. Hemen kalktı kerpici Öptü. Yıllar yılı umutsuz kalmış. öteki müminler hakkında farzdır ama Ebubekr . bu hadis Eba hüreyre hakkında ve onun gibiler için buyurulmuştur.» dedi. su taşır. Hazreti Peygamber nasıl olur da Ebubekr'e «Beni arasıra ziyaret et. Vaiz yüzünü kadınlar tarafına çevirdi. «Hangisi daha uygun ise onu kabul et. Her ne kadar.» dediler. «O halde ileri yürü buraya gel!» dedi. Hiç kimse buna cesaret edemiyordu. kâh dolap çevirir.» dedi. Vaiz. «Bak yüzüne delikanlı!» dedi. odun taşır. sevgi artsın. Bana bir kadın gerektir ki. Şiir: Her işin belirli vakti gelip çalmadıkça.» dedi. sağlam duvarlara benzeyen îslâm fedaileri. kâfirler tarafından bir cenkçi pehlivan meydana atıldı. bizim sahbeti-mizden ayrılma. Müslüman gaziler onun karşısına çıkmaktan utanç duyuyorlar da ondan. Onurludur. beklemiştim. semâ âyininde. Ama biliyoruz ki. onların nazarları Hazreti Peygamberi bıktıracak bir hale gelmişti. «Vardır. Çünkü ben bir şey kaybetmiştim. Çünkü onu gazalarda bile yanından ayırmak istemezler. Başının altına bir kerpiç koyarak uykuya daldı. Delikanlı. Misafirlikte. Kadın yüzünü açtı. «Ama. «Bir öküzüm var. başına koydu. muradına ermişti. «Her kimin kendisine uğur getiren bir şeyi varsa onu yanından ayırmasın» buyurmuştur. sen de o kadar nazenin bir şey değilsin ki. mescitte. ölümü dileyenler nerede kaldı? Şairlerin kafiyeyi. öküz çobanlığı yapmak ona yaraşmaz. ben garip bir adamım. evleneyim. yüzünü açtı. Ebubekr'in gözbebeği oğludur. hulâsa her yerde yanından ayırmadı. aranızda bu adamı isteyen var mı?» dedi. onun gazayla meşgul olmasını arzu buyurmazlardı. Nasıl ki Hazreti Peygamber.

geçen geçti. Zünnâr. Eğer bu makama baş koysaydın. Âşıklar vardır ki. dürüstlük ancak senin dışındadır. konuşanın dostu veya müridi ise. O mutlu âşıklar asla başka âşıkları kınamazlar.hakkında günahtır. yoksa Müslüman mı?» Muhakkak. «Müslüman iyidir.» derler.» Dervişin biri şöyle dedi: «Görüyorsun ki.» Yahudiye sorsan ki: «Hıristiyan mı iyidir. Âlemin viran olmasına sebep olur. Kale. artık kaleyi yıkmak ve harap etmek için sebep kalmaz. mabetledir. itikadımı öldürdüm diye işi açıklasa da bunu yorumlar. söz söylemek edebe uygun değildir. küfür ve meyhane de aşkın sağlamlığını gösterir. Çünkü onlar hakkın nuru ile görürler. din ile. hep halkın biribiri-ni taklit etmek suretiyle inanmasından. konuşanın tatlı sözlerine âşık olur. Mademki mecliste söze başlıyorsun bu ne gevelemektir? Görüyorsun ki salah. Bu makam Öyle bir Allah erinin makamıdır ki. îhlas ehli odur ki. «Ben. senin doğru inançlı millet hakkındaki itikadını artırır. yoksa benim dostum olurdun. Nasıl ki Kuran'da «Rablerinin Peygamberine isyan ettiklerinden. halkın kendi hakkındaki zannı değişmesin. Nasıl ki parayı sarrafa götürürler. Mısra: Taklit ehlini müslüman saymak nasıl olur? Ona nasıl olur da bir elem ve ıstırap erişir? O kendi nefsinde azizin azizidir. onun kendine güveni kalmamıştır. Nasıl ki Hazreti İbrahim.» demişti. O zaman böyle bir hareket hıyanet olur. 10) buyurulmuştur. (dostun çirkinlikleri güzel göründüğü için) kalp parası geçer akçe gibi gelir. Bunları öğrenmek şu sebeple gerekir ki. Bu da onun için iyi bir talihtir. Bu iyi ama şu da var ki bir kimse önce inanmış olsa bile taklit onu şüphe perdesine götürür. 43) Söz ustalarının yanında. Şiir: Dosta erişmek için durmadan koşuyorum. 60) Duyurulmuştur. Bir azize bir elem erişir. İşte dost da. Âlemde görünen her bozukluk. İman küfür. Ebrar için iyilik sayılan ameller. her âşık çirkini güzel görmez.» (Elhâkka sûresi. Ama eğer sarraf âşık ise. Bu soruyu Hırıstiyana da sorsan o da aynı cevabı verir. kulağı sağır olur. bir âsinin eline geçince onu harap etmek vacip olur. onun milleti ve onun yolu bütün milletlerin ve yolların en iyisidir. Hakkın bir kulu. o ancak taklit yoluyla aziz olmuştur. onları şiddetli azap ile alıp helak etti. Bilmezler ki. Onu takdir etmekle bir an için pek hararetli. «Kalp akça varsa onlan ayır.» Yine dedi ki: «Nasıl açıklayabilir. hakkıyle müslüman olamaz. O itikattan vaz geçinceye kadar kalkan perdeler çoğalır ve o itikadı öldürür. mukarrebin yani Allahya yakın erenler için günah sayılır. halkı sapkınlığa düşürmek olur. «Sevenin gözü kör. Fakat kale. küfür de iman olmadıkça. Kuran'da «Herkes su içeceği yeri bildi. diğer bir anda da pek soğuktur. O kaleyi onarmak ( o sırada) hıyanet ve günah olur. (M. Yıkanlara da kaftan giydirmek gerekir.» buyurulmuştur. açıklamasa da. Onun yeterliğine karşı beslediği güven eksilmesin.» der. «Müminler Allahın nuru ile bakarlar. Şiir: Gelip geçici güzelliklere erenlerin gönül bağlaması imkânsızdır. Dedi ki: «Eğer bunu açıklamazsa bu. her şeyi olduğu gibi görürler. Nasıl ki. kaybolan şeyleri sevmiyorum. Buna cevap olarak deriz ki: Bütün âşıklar böyle olmaz. batan. Ama onun niçin öl düğünü açık söylemez ki. bir nevi ibadet ve vatan hizmeti olur. teşbih ile. Ancak belirli bir düşünceyi anlatmak için olursa bir şey denemez.» (Bakara sûresi. Şiir: Zabitliğin düzeni. âsiden alınıp da Padişahın bayrakları gelince. hatta kaleyi yeni baştan onarmak farz olur. Nihayet perdeyi kaldırır. . yahut taklit ile inkâr etmesinden doğar.» derler. içinde değil.

onlara karşı. Ben senin işin için elli sefer yolculuk yapayım. Bir kere felsefeye başlayan sensin.Ömrüm sona yaklaştı ben hâlâ uykudayım. nehiyler ne oluyor? Niçin yapmadım. Sen kendini onların kötülükleri hakkında bir zanna kaptırma! Çünkü onlarda kötülük olsaydı işte ve ibadette.» demektir. Âdem'in dışarı atıldığı cennet.» buyurulmuştur. Çünkü. Ama onlar derler ki: «Hayır. Her iki tarafın da hatırlarını koruyor. tekrar dirilmeniz. müminlere vâdolunan ve feleklerin en yüksek noktasından nişan veren cennet değildir. muamma söylüyordum.» Köylünün biri tarlada çift sürüyordu. Bu yol da mücahade ve tasfiye yolu yani cehaletle savaş. Çünkü ben sana bu yolculuğu buyurmak niyetinde değildim. Olabilir de. Ama yürütmek mümkün olmadı. Sağlığı korumak. «Niçin bu kadarcık sabretmedim?» diye kendi kendine söylenirsin. Yahut da ilim tahsili yoludur. yükseklerde bir ormanın başında ve yerin üzerindeydi. Yoksa benim için ne fark var? Rum ülkesinden Şam'a gideyim. bundan niçin haberin yok? (M. Bu gün düzelmiş ve pişmiş olarak kavuşmak mı daha iyidir. düzeltir. ayrılık insanı pişirir. Üçüncüsü caiz.» Hülâsa o açık halvetlerde ne kadar ileri gitse hayâl gücü de o kadar artar bir çok hayâller görür. bir nefsi yaratmak ve diri kılmak gibidir. yani olanak halidir ki her iki tarafa yönelebilir'. Bu işin ne değeri var. yani imkânsızlıktır. hal ve keşif hususunda bir fenalıkları görülürdü. ikincisi muhal. «Sizin yaratılmanız. Çift demiri bir engele takıldı. ümmetleri hak yoluna çağırmaları. benimle tanış. derler. Meğer büyük bir güğümün kulpuna takılmış. öküzler yüzükoyun düştüler. bunlar. Bu iki yoldan geri kalanların yeri cehennemden başka neresi olabilir? Kuran'da. Bu meselede metotcula-rın fikirlerini söyleyeyim ki. Çiftçi demirin takıldığı yeri bir daha yokladı. Bu uyarlık yolunda ne kadar ileri giderlerse hakikat hakikat üstüne. derler. Bunu kendi kendime yapayım. bir saat de yiyip içmekle? O.» (Lokman sûresi. sizin işinizi yoluna koymak için yola çıkayım. îş bu yaptığımız yolculuk meselesine varınca hoş olur. yahut Kabe'de veya istanbul'da olayım. Allah işitir ve görür. Demirin ucunu yakaladı. Adama dedim ki: «Madem ki demiri yerinden çıkaramıyorsun bari bir yolunu bul da başını kopar!» Her ne kadar çabaladı ise de bir şey yapmak mümkün olamadı. Ona dedim ki: «Sen bana hep felsefeden bahsettiğimi söylüyorsun. Diyelim ki kavuştum nihayet sevgiliye Ya o geçen günleri ben nerede bulayım? Hakka giden yol şu iki ihtimalin dışında değildir: Bu da. gözünü nereye açar? Her yerde dışarda kalan kimse. Biri vacip'tir ki. Yapacağım yolculuklar da sırf senin işini yoluna koymak içindir. hadislerde de var: «Müminler tek bir vücut gibidir. 28) buyuruluyor. bu ayrılık meşakkati karşısında o kolay şeyi niçin düşünmedim? Söylediğim sözlerde nifak. Öküzler yürümeye imkân bulamayınca köylü öküzü dövmeye başladı. iki zıddın birleşememesi gibi.» Bir hastalığa tutulduğun zaman hele perhizi ter-kettikten sonra sabır yolunu tutarsın.» diyebilirsen bu kendi işin ve kendi maslahatın içindir. ileride oturur. Kalktı ve dedi ki: «Nebiler ve velîler yemek yerken de ibadet halinde ruhlarını terbiye ederler. «Ey yabancı kişi! Surette sen benden bir parçasın. kulağı sağır olur. O. Ancak şu vardır ki. Bu mümkün müdür ki. «Acaba bu bir çapul mudur? içinde gümüş para saklı bir define midir?» diye . Çünkü ayrılık ayrılık içinde pişer. yani denilebilir ki. aşkın özelliği şuradadır id. Halbuki açık konuşmak gerektir. Bu üçüncü bölüme giren herkes. İnsaf et ki insaf seni bir mertebeye eriştirsin. bu nebiler ve velîler içindir.» Ben de dedim ki: «îmkâna karşı durmak mümkün değildir. artık perdeye nasıl yol bulabilir? O daima perde içinde oturanlara benzer mi? Söylediğin şeylerden âşığın tarifini ve şahitliğini dinlemezler. ya iç âlemini geliştirmek yoludur ki. tecelli tecelli üstüne gelir. Bu da nefsin terbiyesi. kötülüklerden içini temizleme yoludur. Peygamberlerin. 44) Ey parça gel.» dedi. insan hem âşık olsun hem de onda görüş ve ayırma kuvveti yerinde kalsın? Dediler ki: «Biz aşktan bunu istemiyoruz ki insan tamamiyle kendinden geçmiş ve mağlup düşmüş olsun. Her ne kadar onu yerinden kaldırmak ve kımıldatmak istediyse de bunu bir türlü başaramadı. bir saat ibadetle meşgulüz. ama bir türlü yerinden çıkaramadı. aynı şeydir. ikiyüzlülük yapıyordum. Nefislerini değil. sağlık aramaktan. nebilerle velîler bu yoldan yürümüşlerdir.» «Hayır. Nasıl ki. günahtan korunmak da tövbe istemekten daha kolaydır. Nasıl ki. Sordular: «Televvün (değişiklik) bu mudur ki. zaman bu kadarcık sabrın neye yarar? «Bizim için sefer etmek gerekmez. Ama bu cennet. Bu nüktenin benzeri. bir kaç taş çıkarınca demiri gördü. cenkte geri çekilmek ileri atılmak içindir. Bunda bir uygunsuzluk yoktur. kendimi öldürürüm de yine sana yaklaşmam. hakkın kendi âlemi ve sıfatlarıdır. iki kaziye ve üç bölümdür. bütünden habersiz yaşama! Bunu anla ve bana yaklaş. ona karşı ayıplar hüner gibi görünür. Sevenin gözü kör. olamaz da. övendi-re yarasından perişan bir hale geldiler. yoksa hep ayrılıktan pişmek mi? Kavuşma halinde pişmiş olan kimse. dedim. seninle kaynaşmam. kurtuluşa erer. o kadar emirler. nefsin riyazatıdır.

Şiir: Dürüstlük bir şehirdir. kendim korunayım.söyleniyordu. ancak mânası erişir ki onların renkleri başkalaş-sm. adamı çırıl çıplak soydular ki. o ihsanın büyüklüğünü ve sonsuzluğunu belirtmek içindir. Söylemiyordum. Nihayet demiri kopardı: Güğümün içi altın dolu idi. «Göstermiş olduğunuz şehir yolunu unuttum da tekrar sorayım dedim. çok öfkeliydi. gamsız bir adamdı.» dedim ve Âdem'in günahını ve onun özür dileyerek tövbe etmesini anlattım. Köylünün saçma sözlerinden bir şey anlayamamışlardı. «Bizi niçin çağırdın?» diye sordular. Köylü o zamana kadar düşüncesiz. Adamlar. Yolu işaret ettikten sonra geçip gittiler. Çavuşların her ikisinin de öldürülmesini emretti. İçlerinden çok yumuşak huylu biri Padişahtan aman diledi: «Ey cihan şahı! Bir kere ferman buyur ki bu gülüşmemizin sebebini sorsunlar. ben de o şehrin sultanıyım. içimden onunla konuşmak arzusu geldi bana. Bir köylü ile alaya başladılar. «Haydi! Padişah seni istiyor. Babasının geleneğine uyarak. paralı olursun bir dert. bu tarafta mı. Bir avuç para çıkardı. Onlara dedim ki: «Bu ancak . Adamlar gülerek. İşte bunun üzerine Fetih sûresi indirildi. (M. ihsanlar verilmiştir kalanını nasıl olur da bilemez? Çünkü az çoğu gösterir. Bu insanlarla şakadan konuşmak. Çavuşlar koştular. Köylü. Çünkü köylü idi. Ama ciddî sözden o kadar heybet gelmez. çünkü can korkusu yoktur.' anlamındaki âyet indiği vakit onlar bu âyetin zahir mânasından başka bir mânası daha olduğunu anlayamadılar. önce verdiği karardan pişman olmuştu.» Tekrar sordular: «Bu onlara nasıl bir cevap oldu?» «Sözün gelişi böyle olur. hakkında kötü düşünürler. ciddî konuşmaktan daha uygun olur. köylü bunları görünce korktu. Ama adamın hayali altın tarafına hiç işlemiyordu. «Bari bir su ver de içelim!» dediler. Babasına benzeyen zulmetmez. Köylü kendi kendine. «Şehrin. o sırada. paraları teslim etmek için bağırmaya başladı. yoksa şu tarafta mı?» dedi. Şüphe yok ki şakada o derece sertlik ve korkutma olmazsa daha hoş olur. Bana sordular: «İnnâ Fetahnâ' sûresinin indirilmesindeki sebep ne idi?» Dedim ki: «'Benimle ve sizinle ne yapacaklarını bilemem. Filân yere mi yoksa doğruca Padişaha mı götüreyim diye bir takım kuruntularla uğraşırken. Dediler ki: «Yüzünüzü öyle birine çevirin ki o kendisinin ve kavminin ne işe yaradığını bilmiş olsun. Sıra bana gelince ne kadar ısrar ettilerse bir şey söylemedim. Padişah. Bu sesi işiten iki çavuş koşarak geldikleri sırada köylü. Nasıl ki başka bir yerde de.» dediler. Allah aşkına bizi dinleyin!» dedi. Gerçi büyüklüğü belli olan kimsenin kendine göre bir âlemi ve bir veliliği vardır. Halbuki Padişah. İnsanın değişmesinde bir sebep vardır. Şu suretle söylenmeye baş laddar. Tekrar dönerek Padişahın yanına gittiler. Belki. Hikâyeyi olduğu gibi anlattılar.» «Bu. Bu söz bir hikâyeden meydana çıktı.» dedim. Belki şu mânaya gelir: Acaba bana Padişah ne kaftan giydirecek veya hangi mülkü bağışlayacak? Bir daha sordular: «Bu sözde de yine bir şüphemiz var. Fakat birbirlerine bakarak gülüyorlardı. Sözü geçen âyetteki 'bilmiyorum' sözünde cehalet veya şaşkınlık yoktur.» dediler1. «Bilir misin? Geçit nedir?» (Beled sûresi. çamaşırlarını ortaya attılar. elbisesini satsınlar. başını önüne eğdi. Âdem Peygambere varıncaya kadar fütüvvetleri nasıl oldu? diye sordular. Ama o saatten sonra âlemin hayalleri. Fütüvvet. «Onun gibi bir zatın kendisine nasıl bir hilat giydirileceğim bilememesi bir noksan değil mi? Mademki ona bazı kaftanlar. Âdeme gelince nasıl oldu? ibrahim'e gelince nasıl oldu? Müminler ulusu Ali'ye gelince nasıl oldu? Her biri kendi ölçüsünde bir şey söyledi.» dediler. Her ne zaman onlara anlatmak için sözü tekrarlasan. Allahdan mağfiret dilesin. öteki elini tuttu. «Eğer doğru ise gidin köylüyü buraya getirin. hiç konuşmuyordu. Çavuşlardan biri köylüyü dövmek istedi. Bu sefer gerçekten bir daha çağırdı. «Ne istiyorsun?» diye tekrar geldiler. «Şehrin yolunu bizden mi soruyorsun? îşte şehrin yolu şu taraftadır. 46) Böyle bir adam şaka yaparsa bildiklere onun şakasından bir heybet gelir. kendim öleyim. Çavuşlar. Bu sözün hakikati onlara erişmez. Dedim ki: cÂdemoğlu gerektir ki ömründe bir kere bir günah işlesin ve bütün ömrü boyunca onun pişmanlığını çeksin. Ama altına kavuşup da derdin olmak daha iyi!» dedi. «Bilir misin din günü (Kıyamet günü) nedir?» buyurulmuştur. 12) ve ayrıca. Çavuşlar uzaklaşınca köylü yine pişman oldu. Sıkıntısını onlara açıklayamamıştı.» dedi.» dedi. «Yahu.» dedim. Bence parasız dert daha iyidir. «Sermayesizlikten. Çiftini sürüyor. parasız olursun bir dert. oturdular. yolunu sormak için çağırdım sizi. «Yallah bunlar bana doğru geliyorlar.» dedi. Orada bir derviş vardı. Fütüvvet ehli büyüklerden her birinin. Onda kendim yaşayayım. Onu ahmak yerine koyarak. sevdalan başına toplandı. sözlerini tekrarlar durur. uzakta pek sıkıntılı bir halde avdan dönmekte olan Padişahı gördü. Fakat köylü yine pişman olmuştu. Nasıl edeyim de bu işi başarayım diye düşünmeye başladı. bilgisizlik değildir. Sevinçle avucunda tutarak baktı: «Vallah ki altındır.» dediler. bir iş yapıyordu. Çünkü onlar gelinceye kadar evvelki fikrinden vaz geçmişti. Çavuşlar.» dedi.

» (Dehir sûresi. Kâfir. Şimdi. Ne önce gelenler. yahut Allahtan öyle büyük bir şey bulmuşum ki. Hangi nimet vardır ki. O. Bu. Şu sebeple ki. 'Âdem ve başkaları benim sancağımın ardından yürürler. son derece gizli tutuyor.» diyorsun? Bu böyledir. bir daha ölmeyesiniz! Gün ışığı parladığı zaman aramızı birleştirir. Gâvur kızı.» derse kâfir olur. 31) anlamındaki âyetin tefsirinde. dilerse insandan başkalarını da konuşturur. ne de sonuncular bunu anlayabildiler. çilenin ve arıklık yolu aramanın tam kendisidir. Şu halde Allah. Tebriz'de diyordu ki: «Bunu cenazenin önünde ne diye söylerler? “Ben ölmeyen o diri Allahı kutlarım. yavaş yavaş müslüman olayım. Bir ay. Allahyı görünce âşık oldu. Bu hırka kendisiyle konuşurdu. Bunu. Allah bize pek az bir şey vermiştir. bu olmaz.sizin sermayesizliğinizdendir yoksa benim sözlerim çok iyidir. nifakı da bilmediğini anlasın! Ona. «Bu kâfirdir.» dedi. artık iyi insan olayım. niçin Nefsi Lev-vame üzerine yemin ediyor? Ve «Kendini ayıplayan nefisle yemin ederim. kutup. der. sânım ne yücedir!' gibi sözlerinin ne yeri var?» (M. kutuptan önce de falan şey. o Şeyh.» îşte bu diyordu ki: «Söz meydanı çok geniştir. Buna delil de gösteriyoruz. Müslümanlığın dış yüzünü bile bilmiyordu. ay gibi güzel bir müslüman kızına âşık olmuştu. «Eğer benimle evlenmek istersen Müslüman ol. Adam Müslüman oldu. O arıklaş-mıştır. Onu benim için seviyorsan. benim dinime gir.” Yani öyle diri yaşayın ve öyle diri ölün ki. «Ben kâfirim. onu bir şeyhden daha . Halbuki Allah öyle bir ulu Allahtır ki. Arap şiirleri! Hep bu! Şimdi kendi sözlerin nerede? «Bu. 47) Müslümanın biri bir gâvur kızına gönül verdi. arka arkaya onun sözlerini dinlerler ama bir koku alamazlar. Onun sevgisi ile kara köpekleri bile seviyorum. Şeytanını. fakirlik icabıdır. Müslüman etti. «Şeyhlerin sözlerini işitmiş olan kulakla dinleme! Bu sözün konuşulduğu yerde Bayezid-i Bistamî'nin ve onun. «Hayırlı mal hayırlı insana yaraşır.» dedim. nasıl olur da sen de konuşmazsın? Dile gelmezsin? Ancak bütün sözlerin. Kız. Onlar zannederler ki yüce Allah adına söylüyorlar. onun adını ölümle birlikte anarlar ve ölüye hitap ederler. Ona her kim. Sevgili razı olduktan sonra başkalarını da onunla birlikte severler'. seni seviyorum. 2) buyuruyor da daha yüce olan Nefsi Mutmainne ile ant içmiyor? Onu bahis konusu etmek istemiyor. iki ay. Nasıl ki. şeyhten üstün. benim de hoşuma gider. O da. âlemin ve Âdem'in ulusu Cenabı Peygamber. Halbuki biz diyoruz ki. (M. ona sorular sorardı.» Ona cevap vermek istedim ve dedim ki: «Belki mânâ alanı çok geniştir ama söz alanı çok dardır. 48) Dedi ki: Dervişin birisinin bir hırkası vardı.» Buna.' buyurmuştur. Bunun tersine olarak bir kâfir de. bazı kocakarı hikâyeleri. başkalarını da senin hatırın için seviyorum. fakirlik mertebesinin benim için bir öğünç vesilesi olması ile de öğünürüm. başka çaresi yoktur. Ondan niçin bahseder? Bu gün dünya. Nefis. Hele bir takım başı boş sözler' de söyler o. niçin. Nasıl ki şu.» dedi. «Allah dilediğini rahmetine idhal eder. Yüz kere de söylesem her defasında başka bir mânâ anlaşılır ve o asıl mânâ böylece el değmemiş bir mânâ olur. Allah bana öyle büyük bir şey vermiştir. güzel bir dilberdir. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'den başkaları için mi söylüyorsun? Eğer beni onun için seviyorsan çok iyi olur.» Onunla ancak nifak yönünden konuşuyorum.» (Beled sûresi. Şunları söylemek istedim: «Sen. Allahnın ilâhî kanunudur. «Bu sözü başka bir kulakla dinle. Peygamberlerin mucizeleri tevatürle sabit olmuştur. Nasıl ki hadisde Nefsi Mutmainne'nin yani ha-kikata kanmış olan nefsin Nefsi Levvame'den yani kendini kınayan nefisten daha hayırlı ve daha aziz olduğu buyurulmuştur. 'Kendimi takdis ederim. artık yaltaklanmaya başlamıştır. zalimlere de elemli azap hazırlamıştır. ama size anlatmak zordur. Müslüman oldu. Fakirden üstün bir şeyh vardır. O.» dedi. sen müslümansın. ahiret oldu. Diyorlar ki: Filânın sözü serttir. Mevlânâ'ya diyor ki: «Ben. bunu bilmiyorlar. yani ona. yalvardı yakardı.» diyen kâfir olur. «Sevilenlerin yanında sevilmeyenler de hoşa gider. bu fakirlikten hiç kimseye bir şey anlattın mı? Bu fakirlik mertebesi için o gafil şeyhlerden bir haber getirdin mi? Dünyanın en büyüğü. ben Arap ve Acemin en düzgün konuşan insanı olmakla iftihar ederim. sen ki insan oğlusun. zamane onu bulandırmasın? Şeyh diyordu ki: «Müslümanlık gerektir Müslümanlık!» Halbuki kendisinin hiç de Müslümanlıktan haberi yoktu. der. «Müslüman değildir. hırkasıy-la meşveretlerde bulunur. Sen bu fakirlik mertebesinden ne bekliyorsun ki. Adam gâvur oldu bundan sonra ona kâfir yahut Müslüman kâfir dediler.» sözü gerçeklendi. biri şöyle der: «Ey şah ayağının toprağı hakkı için!» Eğer onun cam aziz ise başka bir cevap söylenir. Mecnun'un şu şiirini tanık getiriyor: Şiir: Onu sevdiğim için bütün karaları seviyorum.

Atlı kamçısını kaldırdı. Nasıl ki.) ise. ayağına bir başkasının pabucu geçer ve bu pabucun bir tarafı yırtılır.» buyurdu. Ama herkesin de böyle bir zamanda kendi pabucunu koruması lâzımdır. Davul da çalarsın ondan. Dedi ki: İblis'in mânası hadis yani sonradan meydana gelmiş değildir. Çünkü karanlık vardır. bütün dalları da onun olsun. (M. Allah ruhlara hitaben. Söz öte baştan geliyor. ona bayağı bir süvari gözüyle bakarlar. Allah kendi ekmeğim seçip yiyeni af etsin. İblis'in varlığı ilâhî bilgide mevcuttu. İblis'in mânası kadim'dir sözü üzerine ne söyleyebilirim? Şunu demek istiyorum ki. gövdesi de. sıkılganlık yüzünden kimse aç kalmasın diye. 172) diye buyurdu. Bunlardan her biri kelâm'ın bir parçasını. Allah kelâmı ise küllî'dir. o dalın kırılmasında tehlike vardır. Çünkü ben. Her halde İblis'in mânası. yola düştüler. Bir zümre. «Eğer ekmeklerinizi birlikte yedinizse. Elini bütüne uzat ki. Köyün ihtiyarı onların diliyle. 26) diye yalvardı.Ahir Ayının Yirmi Altıncı Pazar Günü Sabahı Konya'ya Gelişi Önce. insanın damar larında nasıl dolaşır? İblis'in insanoğlunun damarına girmesi reva değildir. Çünkü Nuh Peygamber. bir ağaç peydan oldu. Bu mahvolmuş bir derviştir. birlikte yiyin.» dediler. Bu çile dolduranlar Musa'ya uyanlardır. onun cevabı da sadece susmak oldu. konuşan derviş değildir.geri bir sıraya atıyorsun?» Ama hiç bir şey söylemedim. Sonra dedi ki: «Eğer onlar diken gibi oldularsa içlerini ateşlemek lâzımdır. Şimdi Hazreti Mustafa (S. burada keçi aradan çıkmış. yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma!» (Nuh sûresi. «Hayır. Gerektir ki. «Allahım ümmetimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler. bütündür. yoksa Mustafa'ya mı?» dedim. özür dilemek gerçektir.A. hep teker teker" yerler. bir dalım seçerler.) ne buyuruyor? «İblis. O dedi ki: «Bu küfürdür. Daha başka bir şey isteyip de parçaya uzanma ki.» dedi. «Yarabbi. manası kadîm'dir. Biri. bu senin daima kararlarından döneklik ettiğini göstermez. yine bir sos çıkar. o zaman bütünün elden gitmesi tehlikesi vardır. Âdem oğullarının ruhları da onların suretlerinden önce yaratılmıştır. Mevlânâ Şemseddin-i Tebrizî'nin (Allah Bereketini Ebedî Kılsın) 642 Senesi Cemaziyel .A. Bir zümre vardır M.» dediler. Keçiden çıkardığın sesin mânası da fâni olmuştur. «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» (Araf sûresi. Şimdi onun yanlışlıkla bulduğu pabucu giyip gitmesi gerekmez. Ama nihayet. fâni olmuştur. Çünkü onlar Hazreti Huhammed'e uymaktan bir zevk duymazlar. onun yaratılmasından daha önce. karanlık bir gecede kalabalık bir yerden dışarı çıkmak ister. seci'li.» dedi.» Nasıl ki.» Yani onunla herkes beraber yürür. bazıları Padişahın kapısını hor görürler. köylüler dürüst insanlardır. dervişin sözüne göre gelmez. Bir başkası da daima nesir söyler. önünde ardında dolaşırlar. bir yolculuk sırasında yemek vakti gelmişti. İlâhî bilgide ancak onun bir gün var olacağı malûm idi. Herkes kendi azığının başına oturup yemeye başladı. Nasıl ki. O dedi ki: «Hayır. hep şiir söylerler. İblis sureti diye yaptıkları o çirkin resim. «Evet. Rabbimiz-sin. Yolcular korkularından onun dediği gibi yaptılar. Yemek yerken aralarında bir haksızlık olmasın. Hazreti Mustafa (S. Nasıl ki keçi derisini tulum (gayda) yaparsın. kafiyeli sözlere değer verirler. Hâşâ. onu kabul edenin de! Çarçabuk yemeklerinizi toparlayın. Bu macera henüz ruhların birer kalıba girmelerinden önce idi. ötekileri değil!» diyordu. arkasında değnekçileri vardır. Gerçi keçi derisinden çıkar ama. ağacın gövdesi artık elden çıkar. «Şimdi o âdeti koyanın da canını yakarım. bütün parçalar senin olsun. ağzına koyar üflersin. 49) Birinin evinin kapısında. Sofuların âdetleri gereğince herkes kendi yemeğini ayrı yer.» diyor. Onlar da. ev sahibi ağacın tamamını korusun. Halbuki. keçi sesi değildir. hayvan sağken bu deriye vursaydın ondan ancak keçi sesi duyardın. Diyorsun ki: «Veli tek bir insandır. kendi kendine kararlaştırmış olduğun bir fikirden biraz ayrılırsan. Ama eğer elini tek bir dala atarsa. küfür değil bilâkis îslâmdır. daima onların nazarı dünyayadır. Çünkü önünde. ondan çıkan her ses artık senin sesindir. Türkler cesur. Bir gün. belki de Muhammed'e uymayı şart bilmezler ise Musa'ya uymaktan da pek az zevk duyarlar ve onun yolunu tutarlar. Beyit: .» Öteki. âdemoğullarının damlarlarında dolaşır. Her ne kadar İblis'in sureti hadis ise de. onun suretinden evvel var idi. ilâhî ilimde senin vücudun da mevcut değildi.» «Nuh'a mı uyacaksın. Burada. damar içinde dolanan kan gibidir. Bu arada ansızın bir Türk atlısı çıkageldi. Bunlara sordu: «Niçin ayrı ayrı yiyorsunuz? Niçin ekmeklerinizi beraberce toplu bir halde yemiyorsunuz?» Adamlar. konusever ve 'kaynaşık insanlardır. Hep öyle konuşurlar. Böylece o deriyi davul da yaparsın. Dal elden giderse kök de gider. «Bizim köyümüzün eski âdeti böyledir. Ama ases başının makamını daha yüce sayarlar. O. serpildi. Ruhlar toplanmış ordulardır.

Sonsuz bir şeyin sonu belli olan şeyden daha uzak olduğunu bilmek de yersizdir. bu taraftan bir şey öğrenmedi. Bu aşk üzerinden otuz kırk gün geçtiği çıktı ve teşbih ile ilgili âyetleri sıralamaya başladı. bu bahisle ilgisi yoktur. Musa hakkında nasıl şüpheye düşebilir? Allahın sevgilisi. medresede öğrenilen her düşüncenin bahse de. sınayalım. Biri. sana bakayım? Yoksa biri. Yani seni göreyim derken içinde boğulduğum günahlardan ve seni görmek istediğimden dolayı tövbe ettim. Ama o söz bu faydadan bu konudan uzaktır. Firavun veli idi ama Musa veliden daha üstündü. «Hayır. Allahnın lütfü ile öte tarafın öğretilmesi bu tarafa düştü. şimdiye kadar her zor soruya karşı bir cevap söyleyesin. Bütün bunlar sözün suret yönüdür. ona artık perdesiz gösterirler. Bu. (senden önce) gelip geçmiş peygamberlerdir ki onlar da şimdi dünyadan göçmüşlerdir. Allah erlerinin uykuları. Her nerede söz varsa. İnsan Kâmil olunca da. Bu taraf sözü ile ona hangi çetin nükte ifade edilebilir? Allah. Bundan sonra yüz cevap söyler. bana görün de.). bilinen o belirli güne kadar uzayıp gidecektir. Nasıl ki. onun öğrenimi öte taraftanmış. sen kendi nefsine bakarsan beni görürsün. Eksiklik onun sabırsızlığından ileri gelir. Çünkü öyle şeyler vardır ki. medresede söylenilen her sözün. Nihayet bu derviş.» dedi ve hemen kılıcı getirdi.» Buna otuz bin yıl da dense doğru olmaz çünkü sonu yoktur.Bunu ancak akıllı kişi bilir. Şehrin vaizi geldi. Musa'nın benliğidir ki. bâtıl sözdür.» dedi. O dağ. Sonsuzlukla ilgisi yoktur. «Evet. bir kimse bir şeyi severse onu çok anar derler. «Bu Hint kılıcıdır. demektir. o kardeşlerimi de istemiyorum. yemişler verir. Cevabı dinlemesen ve gelmezse mânâ kime gelir? Sabır dinleyene kuvvet verir.» Ona dedim ki: «Tam bir anlayışa sahip olan kimse bilir ki. bu kemâle. Çünkü sen zaten beni görmekten boğulmuş bir haldesin. Allah da Musa'ya beni göremeyeceksin dedikten sonra.» dediler. «Kendini bana göster. Musa'nın sabırsızlığından ileri geldi. Sahabe: «Ey Allah resulü!» dediler. Allah yönünden eksiklik gelmez. Musa. Bu. varlıklardan birine diye eleştirmeye girişmişti. «O gözleri kavrar. Firavundan daha kuvvetli idi. bir dostuna Hint kılıcı getirmişti. uyku değildir. Görüşün hakikati Musa'ya yüz tutunca onu alaşağı etti ve bu görüş içinde boğuldu. bu 'lenterâni!' (Beni göremeyeceksin!) teranesi. Kuran'ın birçok yeri onun zikriyle doludur.» Nihayet. ancak benden sonra gelecek olan nazenin kulları (Allah velilerini) özledim. Çünkü kemâle ermiş olan derviş. 50) «Beni göremeyeceksin!» Yani böyle (dünya gözü ile) görmek istiyorsan asla göremezsin! Bu ifade inkârda mübalâğa ve hayrettir.» buyurdu. halde hiç bir şey yemek istemiyordum.» buyurdu ki. Dervişin gözü önünde o meclisin hayali hoş geçmiştir. Allah Musa gibi kendisiyle konuşan bir Peygamberin duasını reddetsin de ona cansız bir dağı göstersin? Musa ondan sonra: «Yarabbi! Sana tövbe ettim. Allahsını gördü. onun konuştuğu Peygamberi ki. Ona.» dedi. orada Allah vardır. Yoksa nasıl reva görebilirsin ki. «Ama senin kardeşlerin. «Onu gözler kavrayamaz. Derviş söze başlayınca itiraz gerekmez ona. «Nefsini bilen Rabbini bilir». Hazreti Peygamber. «Ah kardeşlerimi ne kadar özledim!» buyurdu. «Dağa bak!» dedi. o ilgi de etkiler yapar. Adamın biri. o meclis de hoş olur. hem sorusuna cevap alırdı. ölçüsü yoktur. taşa vurdu. Söz. onu tecrübe için şu dikili taşa bir vuralım. Arkadaşına dönerek şöyle dedi: «Hani sen bu Hint kılıcının özelliği vurduğu her şeyi iki parça etmektir diyordun?» Arkadaşı. sizler benim dostlanmsınız. Arkadaşı sordu: «Hint kılıcı nasıl olur?» Beriki cevap verdi: «Her vurduğu şeyi iki parça eder. uyanıklıkta insana gösterilmez. Belki de uyanıklığın tanı kendisidir. Biri sordu: «Kuldan Allahsına giden yol ne kadarda?» Dedim ki: «Allahtan kula giden yol kadar. O dedi ki: «Soruyu işitmemek ve sorudan üzüntü duymak eksiklik olur. Ölçüsüz bir şeyi ölçü ile ifade etmek. Onun o topluluğa karşı ilgisi uyanır. kürsüye .» ama tamamiyle erginleşmemişüm. tartışmaya da faydası çoktur. Sonra da. Nasıl ki. demek istedi. hem de cevap veren bulurdu. «Dağ» dedi.» Adamcağız da ona şu karşılığı verdi: «Sofî vaktini kaçırmaz. «Biz kardeşlerini mi arzuladın?» «Hayır.» dedi ve Allah diliyle cevap aldı: (M. ululuğu ve sarsılmaz sebatı dolayısiyle Allah ona. sonsuz bir şeyin sonundan bahsetmek imkânsızdır. Daha nasıl diyorsun ki. Senin bilgine başka bir bilgi daha yardım eder ki. Dedi ki: «O halde onun sureti ne idi?» Hazreti Muhammed (S. Musa da kendine baktı. Henüz erginlik çağına erişmek üzere idim benzetiyor. nüktesine de yakın bir sözdür. bu umutsuzluk tarafıdır. Bugün derviş sözüne nasıl itiraz olunur. Hakkın dilinden konuşur. onun varlığı belirince kendisi arada hiçleşmiş oldu. Evet kaide budur ki. A. Hemadan şehrinde vaiz ediyordu: «Herkes Allahı. Bu sesten o sese kadar kaç yıl geçmiştir? Bu misâl zaruret yönünden söylendi. kılıç Hint kılıcı olmaya Hint !kılıcı idi ama taş ondan daha hünerli imiş. Biraz daha ağır ve sabırlı davransaydı.» dedi. inceliği ve zayıflığı dolayısıyla ancak rüyada gösterilir ki ona takat getirilsin. Bu da tam umut yönüdür.» buyurdular.» buyurdular. Ama tersine kılıç iki parça oldu.

ölürse kâfir olarak ölür.» dedi. Hadisler de rivayet «Rabbınızı gece dolunayı seyreder gibi göreceksiniz. çocuklar gibi ağlamaya başladı. derler. Hafızlar. demeye getirdi. 51) Bu âyetlerin manalarını teşbih yönünden söylemeye başlamıştı. 'Her kim. Bunlardan biri evine geldiği zaman iftar bile etmedi. yemiyecek misin? Çocukları dövüyorsun. 22). Ama gıybet .«Rahman Arş üzerine istila ve galebe ile hakim oldu. O geçen nimetlerin şükran borcu olarak bu günkü sıkıntılarını da yine Allahya havale et. birer birer yorumladı. Vaiz da teşbih inancasına ediyordu: sapmış kimselerdendi. Bunları çoluk çocuklarına anlattılar ve hepsine şöyle tavsiye ettiler: «Allahı arş üzerinde biliniz. Ruh da. «Çekil karşımdan! Artık bana ilâhî sesler gelmiyor. 50) gibi âyetleri kürsünün önünde okumaya başladılar. Kadıncağız adamın karşısına oturdu. «Ona benzer bir şey yoktur. Sultan şöyle buyurdu veya Sultan şöyle yaptı. şu medreselerde tahsil görenler. Sünnî vaizin bu sözlerini işitenler çok korktular. beni kovuyorsun. vay onun mezarına. ömrü uzun olsun. teşbih yönünden manalarını söylüyordu. bu birbirini tutmayan sözler karşısında biz hangi tarafı tutalım? Nasıl yaşıyalım? Nasıl öMim? Âciz 'kaldık!» Kadın dedi ki: «Hiç acizlik gösterme. mekâna muhtaç olduğunu söyleyen zavallının vay haline! Vay onun sözlerini dinliye nlere!» dedi. dördüncüsü de zulüm'dür. Allahı anan kimse. Sultanın önünde oturan kimse. üçüncüsü kan gütme yani adam öldürme. yemek soğuyor. "Çocuklar annelerinin yanına koştular. Tenzih yani Allahyı noksan sıfatlardan arı bilmek hususunda çekingen davrandı. Teşbihe benziyen âyetleri de hep tevil etti.ederse büyük günahlardandır.» «Allah Ademi kendi sureti üzerine halk etti. bizim nasibimiz henüz erişmedi. nedir bu hal? Hep ağlıyorlar. Vaizin sözlerine itirazda bulundular. vay onun son haline!» Bir hafta sonra garip bir Sünnî vaiz geldi. vallahi. devleti sonsuz olsun. 'Allahı arş üzerinde bileceksiniz. «Allanın. her nerede olursa olsun. Sen kendi dervişliğini düşün. îyi duygularla hareket etmek gerekirse bunlar o derneklerde bir yer tutmak için çabalarlar. her kim suretten söz açarsa cehennemden kurtulamaz. Bunları düşman taraf helâl etmedikçe azaptan kurtulma çaresi yoktur. doğrulmadı. Nasıl ki. şimdiye kadar başına bir çok çetin işler gelmişti hepsine sabrettin ve kolaylıkla atlattın. bağırarak tersledi. İkincisi bühtan (iftira). niçin geldim.» (Fecr sûresi. Adam. üzgün bir halde evlerine döndüler.» dedi.» (Tâhâ sûresi.» mealindeki âyetleri de hep benzetme yolu ile yorumladı ve bütün bunları hep teşbih noktasında birleştirdi. içime ateş düştü. Onların ibadetleri anlatırken. çirkinliği dolayısiyle başka günahlardan ayrı sayılan dört büyük günahtan biridir. «Nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. «Ne yapayım? Bizi âciz hale getirdiler. hazır ise ona yabancılık karıştırır. Sözü geçen dört büyük günahın başında gıybet gelir. daha sonra «Rabbın gelip melekler sıra sıra dizildik de. tenzih âyetlerini okudular.» Arap dilinde ant içmek için kullanılan harfler üçtür: Vav. Yoksa yapışıp da başka kuyulara inmek için değil. 16). canımız boğazımıza geldi. hep bir mansıp sahibi olalım. ister bir yerde (M. bir medrese elde edelim. o kadar cehennem tehdidi yaptı ve korkuttu ki. üstüne rahmet yağdırsın. şu anda neredeyim. Teşbihçilerin derisini yüzmek gerektiğini söyledi. Şimdi. «Vay o kimselere ki. Halbuki bunlara sormalı: Dünya lokması için ne diye ilim tahsil edersin? Bu ip insanı o kuyudan çıkarmak içindir. kürsüye çıktı. onu arş üstünde bilmeyen kâfirdir. bu halin dışında değildir. Allah da bütün o zorluklardan seni kurtardı.» sıfatları ile teşbih etmez ve bu suretlerle bilmezler! Onlar ibadet kabul olunmaz. Be. Eğer gaip ise onu anan kimse gıybet etmiş olur. Allahnın mutlak varlığını. acaba ben kimim? diye düşün.» Bu sözler üzerine adamın yüreği yumuşadı. Allahyı bu etseler bile yine cehennemlik olurlar. yeter ki. ya gaiptir. Hangi cevherdenim. yüzümü nereye çevireyim? Mevcut olmayanı anmak gıybet etmek demektir. semalar onun eliyle durulmuştur. ister yersiz olsun. sonra yine «Allahın sizi yere geçirmeye-ceğinden emin mis'hrz?» (Mülk sûresi. Sen daima. Her kim onda bu suretler yoktur derse onun imanı yoktur. dervişlik vazifeni yerine getir. (M. her kim suretten söz açarsa onun ibadeti ibadet değildir. Her üç harf ile ant içerim ki. işe boş ver ki. 5). Ya hazırdır. Çoluk çocuk etrafına toplandı. Bu bahs ile ilgili âyet ve hadisleri «Rabbimi kırmızı bir elbise içinde gördüm» gibi çeşitli manalara gelen hadisleri gayet güzel anlatıyor. gönlünü hoş etti.» (Nahil sûresi. Padişahın gizli sırlar söyleştiği kimseye bu iltifat cismin gıdası sayılır. bir kısım halk. diye bekler. Bu bizim nasibimiz . Kadın ona tekrar sordu: «Kendisine umut bağladığın Allahyı mı bir tarafa bırakıyorsun? Bu ne haldir? Sen sabırlı bir erkektin. Yani gıybet. evin bir köşesine çekilerek başını bacakları arasına aldı. Şimdi zikreden.» diyordu. «Her kim teşbihten bahsederse kâfir olur. mekândan münezzehdir. imanı iman değildir. onun mekânsızlığım da ileri sürerek sorular sordular. Allaha mekân isnad edenin vay dinine vay mezarına. nereye gidiyorum? Aslım neredendir. Çünkü Allah. diye bilir. Bu hafta da başka bir âlim geldi. Allahya bel bağladın. ve yine «Üslerindeki Rablerinden korkarlar. Cemaat evlerine gittiler. «Efendi hayırdır inşallah.» «Ona benzer bir şey yoktur. tallahi. şehir vaizinin dediği gibi melekler de arşın etrafını çevrelemiştir. doğurmadı. şaşkınlık etme! Allah ister arş üzerinde olsun. ister1 arştan uzak olsun.' dedi. 52) otursun.» mealindeki âyetlerin tefsirine başladı. billahi. Fakat bunları yanından kovdu. Hazırda olanı anmak da yabancılıktır. Vay onun ölüsüne. Geçen hafta âlimin biri tutturdu. gayet güzel bir surette iki ayağını aşağı sarkıtmış bir halde kürsüye oturmuş.» dedi.' dedi. Allahı arş üzerinde bilir ve böyle bir şeyi hatırından geçirirse yani onu semada tasavvur ederse o kimsenin ameli ve ibadeti kabul olunmaz. Te.

Şeyh dedi ki: «Aman dikkat edin. fıkaraya. ses çıkarmadan buna yanaşsınlar. bir çetin iş dolayısiyle çileye girmişti. cehennem ondan feryat eder. seni gayeden uzaklaştıran her şeyi önemle hesaba katasın. ama kaç kez öğüt verdimse bazıları bundan hoşlandılar. Ta ki. ykıe düşer.» «O halde ne yapayım?» dedi. başkanlıklar. 53) Adamın biri berbere: «Bıyıklarımdaki şu beyaz kılları ayıkla.» Nevvahe yüzünü kıbleye çevirerek tekrar sordu: «Fakire. «Cehenneme geldi!» diye feryat eder. Cebrail. yiyecek. o yabancı pabuçları dergâhtan dışarı atınız!» Dışarı attılar. Berber.» cevabını verir (Miraç'daki rüyet ve müşahede'ye telmih ediliyor: Kabe' den (Kavseyn) sonra Ev (Ednâ) mertebesinde. herkesin aradığı aslı bulmalısın.» dersin? Sen dalı budağı bırak da asıl ve kök için ağla. «Daha llert gidemem çünkü kanatlarım yanar!» demişti. Şöyle bir ezgi ile ağlamaya başladı: «Ey şaşkın gelip şaşkın giden zavallı!» Bir gün dervişler.» Etrafı yokladılar. (M. ben şeyhsiz kalsam bile. Ayrandan kurtulur. O cehennem geldi diye inler. bazıları da incindiler. Nevvahe (kiralık ağlayıcı) getirdiler.» Şimdi Ebû Necibin hali böyle olunca. Sorduğu şeylerden de bir nişan bulamadı. Sen aslı yakala! Elbise.» dediler Şeyh tekrar etti: «O halde pabuçları yoklayınız.» Ona dedim ki: «Ben senin söylediğin şeylerden hiç birini yapamam.» Âyette. Bilgisi var mıydı?» «Hayır.» dediler. bu bizi bırakmaz. Bir kâse içinde değil ki bir kenarı olsun. Aslı düşünerek üzüntü duymaya bak! İnle.» diyordu. Her dalın arkasından ağlıyorsun. bizim dervişler arasında bir yabancı var. «Geç ey mümin. O da. Ben şu cevabı verdim: «Asılla beraber olmalısın. her fende başta gelen üstatlar.» dedi. bakış görüş eder mi idi?» «Hayır. Cebraile. ama evin içinde yol çıkaramaz. yahut filan bana yabancı geliyor.» dediler. Bütün büyüklenmeler. o seni görür. Hazreti Muhammed'i (S.A. yabancı bir pabuç var. Bir ses geldi: «Sen onu göremezsin?» «O halde ne yapayım?» Cevap geldi: «Çileden çık. Bu yorumlama nasıldır? Bizim cehennemimizde hep arifler.) yalnız bırakmış. Biri vardır ki. feryat et ki. Kalbine zahmet veren. «Zâhid. Ettiğim o muhalefet. Onların incinmeleri bana da sirayet etti ve beni içlendirdi. Bir kaç defa rüya sında. bu çetin işin. Onun dünyadan gizlenmiş olduğunu görür. bilginler yanar. Sen onlara hiç dönüp bakma! O zaman. Çünkü ona nisbetle hepsi kör ve topaldır. senin önünde başlarını yere koysunlar.değildir. Bizim cehennemimiz böyledir. Dallardan da bir şey elde edemezsin. âbid bir adam mı idi?» «Hayır. cehennem de onu görünce. filan şeyhi görmesi gerektiğini söylediler. Nasıl ki. Hikâye ederler ki: Büyüklerden biri bir azizin mezarı başına gelir. Cehennem müminleri arzular ve ona. camiye gel. nurun ateşimi söndürecek!» der. «Hayır yabancı yok. yoksullara. gerektir ki tekbir çekenlere. Orada akıl perdedir. «öyle ise. .» (Fetih sûresi. Cebrail onun adımına yetişemez. sır perdedir. Her ne kadar kurtulmak için kanat çırparsa da o kadar derine gider. ucu bucağı yok. baldır. Gerçekten sağlam olan da odur. Akıl dergâha kadar yol bulur. «O. ululuklar. Dürüst renk ve dürüst mizaç ordadır. imanlı kimse içindir. önce sakalını makasla keserek eline verdi ve «Artık bunu sen ayıkla! Çünkü benim işim var. saflar arasında niyaz ve huzur içinde dolaş! Ola ki. onun gözüne ilişirsin.» «Evet. Adamın biri ölmüştü. boğazımızdan yakalar. Bunları isterse.» dediler. ayağına serpildiğini gö-resin. Derhal semâ âyini düzene girdi. «Gel!» der. Eğer bunu elde etmeyi kolay sayarsan gaye senin nazarında hor görünür. düşmandan korunma için seçtiğin şeyler nedir? Nasıl. kalmamış olurum.» der. Kırk gün oturur. Ama sen bu dallara budaklara yapışırsan. onları yanından kovsan bile artık gitmezler. o olmadan başaramayacağım yani. 17) buyuruluyor. hiç kimseyle beraber değildir. Tâ ki. nasıl kurtulalım? Bir ayranın içine düşmüşüz ama öyle bir ayran ki. tekkede semaı bir türlü tutturamıyorlardı. İstiyorum ki öğütler vereyim. âcizlere duaya baş-lıyalım. «Beni. bütün üstatların üstadını aramalısın! Ama bir gün çürük bir dal gibi elinde kalacak aslı değil. Niçin onun gibi bin tanesi senin hizmet kemerini beline bağlamasın. «Kör için güçlük yoktur. ayağıma kapanan bir Ahî delikanlısı. başka bir şeyi öğrenmiş oldum. Yahut da böylece bize bir nazar eyle. Ama acaba kendisim nerede göreyim?» dedi. o dal ve budağın filizlendiğini. «Hayır gelemem eğer bir parmak daha yaklaşırsam yanarım. Dedim ki: Bir yerdeki öğüt uygun düşmez. «Onu ziyarete gideyim. Bundan dolayı kendisi söyler kendisi dinler. Hülâsa her ne sordu ise «hayır» dan başka bir cevap alamadı. öğüt. Biz nereye gidelim. Ölü sahiplerinden sordu: «Merhumun hünerlerini söyleyiniz. başka bir itimat ile oldu. adamın bıyıklarında beyaz kılların siyahtan daha çok olduğunu gördü. o mezarın başını bekler. ben. «Filanın peşinde bütün varlığımı kaybettim. Gönül perdedir. Onu aramakta bütün gücünle çalışmalısın.» dedi ve ilâve etti: «Artık umudum senin bir selâmındadır. topala da güçlük yoktur. Bütün asılların aslını. ). aslı ve kökü elden kaçırırsın. hor görüyorlar. Ebû Necip (Allah onun ruhunu kutlasın). her işten el çektim. Çünkü gören odur ve hoş yürüyüşlü olan da odur ki. Bunu söyle de tekrar evime döneyim.

Ana karnındaki çocuğun cinsi. Hanefî mezhebinden bir şey buldum ki. O Şeyh diyordu ki: «Filan şeyhin güzel kokusu. Ama ne Necmeddin-i Kübra'yı. Hangi sırrı esirger ki? Ama dünya sırlarını kapalı olarak söyler. Kişinin nerede öleceği. denizin garip hallerinden bahsediyordu.» Bu ne eşektir ki. erkeklik aletini kaldırmış. Gel de benim âlemimi.işi tamam olsun. Şimdi gel de söyle: Bu gündoğusu. Allah Allahdır. 3. Yağmurun ne zaman yağacağı. küfür etmiştir. öteki arif ise herkesin halini bilir ve onlar da ona malûmdur. Dedi ki: Dün anasının karnından çıkmış. halka yol gösteren âyetlerinde başka zevk vardır. 34: Önceden bilinmesi mümkün olmayan beş şey şunlardır: 1. benim işim onunla daha iyi yoluna girer.» Git otur yerinde. Allah kokusundan da üstündür. Bu arif benim halimi hep bilir. emirler ve yasaklarla.) buyurmuştur. 4. işte bu sebepten dolayı Hazreti Muhammed. Kuran'dan üstün kitap yoktur. O kimseyi ve her birinin makamlarını görür ve şükreder ki. Allah kelâmından üstün söz yoktur. 2. Onun da bir sebebi vardır bunun da. Küfürden vaz geçtim.» deyince Şeyh ona şu cevabı verir: «Allah. 5.» dedim. Diyordu ki: Filan kimse uzun bir yolculukla filan Şeyhin şöhretine koşar. Kıyamet günü. En doğrusunu Allah bilir. kapıma iki desti dolusu su getirsinler.» buyurulmuştur. «Ben sizin din işlerinizi en iyi bilirim. namaz 'kıl tövbe et! De ki: «Kâfir idim imana geldim. ondan dolayı bir korku yoktur. İki elimle gözlerimi kapadım. O zaman ben de soğuk sözlere ve sövüp saymaya başladım. Bu arifi bilen başkaları da onu görür ve onda Allahdan başka birini görmezler. O falandan doğmuş olan Allahdan çok üzgünüm. «Ben Allahyım!» diyor. eşekliği yönünden söylemiştir. «Bir insan yarın kazanacağı şeyi önceden bilemez. Allah onu o makama bağlamamıştır. Ama bu Kuran ki toplum için gelmiştir. Ben.» Adamı geri çevirir. Diyelim ki. insanın yarın ne kazanacağı. Diyordu ki: «Bize düşman olan dostlarımızı görüyor musun? Himmetimizi nasıl kırdılar?» Ey kara yüzlü! Himmetin ne olduğunu sen ne bilirsin? Git abdest al. bir kancıkla birleşmiştir. ben şafiî mezhebindenim. (Mümin araştırıcı olur. «Soğuk söz söylemiş. (M. siz de dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz!» (Lokman sûresi. Pamuğunu eğirmeye bak! Sen kim oluyorsun? Erkekler içinde mert olanlar istiyorlar ki. Bir başkası da şöyle söyledi: «Bir gemide idim güneş gibi bir cevher parladı hemen denize baktım nerede ise gözlerimin ışığını kapacaktı. Ne üzüleyim! Ulu Allah kendi sırrını bu kulundan esirgemedi. 54) Ondan geçmiştir ve onun bir çok kulları vardır.» Dedim ki: «Bu koku belki senin karından ve onun oynaşından geliyor.» Daha sonra temaşalardan. feleklerin dönüşü senin düşüncene göre nasıldır? Müneccimlerin anlattıkları şeyler Kuran'ın zahirinden nasıl anlaşılır? Gel de araştıralım. Ona varınca Şeyh sorar: «Niye geldin?» «Allahyı aramaya. . Bunu kabul etmezsem inatçılık olur. Her birinden bir mana ve hikmet istemiştir. işittiği her söze güler ve bunun hangi makamdan söylendiğini de bilir. kovdum. Allah erenlerine açıklanan âyetlerinde daha başka zevk bulunur. bizim halimizde eksiklik başladı. Ona şöyle dedim: «Temaşaya mı gitmek istiyorsun? Temaşa mı arzu ediyorsun? Gel benim içimi seyret! Sen hep kendi âlemini temaşa ediyor. benim içimi seyret!» Öteki de sanmıştı ki. ne Harizm'i ne de Rey şehrini kurtarabildim.) Bugün yıldızlar bilgisinden akla uygun olanları kabul etmek gerektir. kendi içini görüyorsun.

geçmişlerden veya yaşıyanlardan. Vakti gelinceye kadar yani gönül semtinden bir ışık belirinceye kadar bekler. Peygamberler. Ben böyle sanırım onu. on iki yıl ot kökü yiyerek geçinen sofî Hallac'ın tuttuğu yolda bu sözden bir koku alamadılar. Allah onun dilediği zat ile olan münasebetini tekrar tatlılaştırır. âyette buyurulduğu gibi. Bundan sonra da hal böyle olunca.» «Bu zembil sözünün şerhi nedir?» diye sordu. Dostların yüzünü de yoldaşlık tarafına yönelteyim. Hazreti Yusuf büyük bir Peygamberdi. O da şu cevabı verdi: «istiyorum ki. orada bir köşeye çekilir. ancak işin dış yüzüdür. ağlayarak secdeye kapanır. bunları perde arkasında yapmıyordu. «Doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım. bir serçeye dönüyor. bazı kimseler.İKİNCİ BÖLÜM (M. onun hoşuna giden bir söz çıkarsa acaba neden? Bu benim halim değil. ibadet hususundaki sözlerimi tutun! Çünkü yukarıda adı geçen kimseler Hazreti Muhammed'in (S. sevenlerin. herkes umudunu kesmiştir. bana nereden geldiğini. başlangıca dönmektir. başlangıçta açıkça ibadet. Nereye. Onunla bu sözü konuşurken. Ebû Sait ve o.» Bu sözün zahir manalarından biri şudur: Sâlik. büyüklerin sözlerini derleyeyim. sonra da diyorsun ki. mürid. Ancak bir gün sözden daralırsam. Benim insanları ıslah. 55) Pir Muhammed'e sordular: Kamil-i Tebrizî'nin hırkası Önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş. Nereden söylerim? Allahtan. Benden. tıpkı Hazreti İsa gibi tedavi umudu kalmamış olan körleri. kimin söylediğini bilmediğim bir yönden gelen sözlerden birinin yakasından yakalarım. kime söylerim? Büyük bir insana: Bu da. Sözlerin tevili büyük bir iştir. yani onları yola getirme hususundaki arzum ise. bir gün gider. (M. A. Sen de işte böyle yürü! Şimdi velilerin. önce etmiş olduğundan daha çok ibadet etmeli. Siz. gönül sahibi olduğunu sandığı birisinden bir şey dilenir. kendileri yemezler. hattâ o rüsvaylık üstadı Hal-lac'ın sözleri ile ne münasebeti var. îş bu kerteye gelince de kendileri yerler.» Nasıl ki. Ancak dostlara. gündüz dilenir. Nasıl ki.) teninde bir tüy bile olamazlar. Yahut bir dost. . bir şeyhe. söylediğim hürmetli sözler hep onların sözleri olsun. hay hay!» derler. Yüzümü dostluk yönüne çevireyim. daima mümkün olmayan bir şeyi mümkün kılmaktır. Ben şimdi derim ki: Mevlânâ onu hoş tutar. Âlemde bir gürültü koparıyorsun. «Dün konuştuğumuz sözlerin. Bunun iç yüzü şudur: Biri. hem de Allahya şükrediyordu. Bayezid'in Cüneyd'in. Her kim bizim dostumuz ise. çünkü o kendi hesabına yaşıyor. 56) îmad yahut Erşed. Bu kimdir ki. çoluk çocuktan ayrılarak evin bir köşesine sığınır. «Son nedir?» sualine Cüneyd'in verdiği cevap şu olmuştur: «Son. Bundan sonra kendi nefsini de unutmaz. sonra tevil için feryadı basıyorsun. ben ortada olduğum halde beni ziyarete gelir? Bana başka bir adamın evinden ziyaretçi gelir. abraşları sağaltmak isterim. Ansızın evvelce özlediği gönül safasını anarak. «Ne demek. bu kadarı yeter. Söyleyenin maksadını anlayabilmek de büyük bir irfan mertebesidir. Mevlânâ'dır. nasıl ki. gece yarısı kadınlardan. Sözlerin tevilini bildiği için hem iftihar ediyor. bundan sonra da kendisine bir hayranlık geldiği için artık o ibadetleri ihtiyarsız yapamaz. ona yakın erenlerin yaramaz işleri derecesindedir. sevgililerin hali böyle olunca. Mademki öyledir. Aksi halde ben nefsimde bir üstünlük görmüyorum. onun huzuruna has-retdedirler. Yüzünü gönül tarafına çevirir. Bu. bunu dervişlerin önüne koyarlar. Buna kabiliyeti olmayan kimseden ise. bif mürşide gönülden bağlanır. hıçkıra hıçkıra ağlar. teşbih ve dua ediyor.» demiyorum. Allah erlerinin iyi amelleri. gece köpeklere ziyafet çekerler.

) gelince. Bizim veliliğimiz bahsinde bundan incinirler. «Yarabbi sana. Zamanın ne yeri var? Evet zamanla Hak ölmez.» İşte teşbih derecesinde kalanlar için bu tevhid anlayışı böyledir. hak ölmez. Şimdi bana kendinden bir fazilet. Ama bu söz nereye kadar gider? Sonu nereye varır? Mevlânâ. «Onu.yahut Zeyneddin Sadaka. onları nasıl birbirine yaklaştırabilirim? Ancak en son gelen evvelkilerinden daha üstündür derim. Allah onu kerem denizine batınp çıkarırken mübarek bedeninden serpilen nur damlacıklarının her birinden bir nebi. müridinden sor. Onunla birlikte konuştuğum ilk söz de bu idi. Onlara. ağır davranırsın. nazlanmaktır ama ben. benim sadece sözümdür. içinin. sevgilim de ben olmuşuz İkimiz bir beden içine girmiş iki ruh olmuşuz. Ben işe bakarım. Şüphe yok ki. bir peygamber türemiştir. eşek. sen de öyle ekşi yüzlü olabilir misin? Ben gülersem sen de güler misin? Benim selâm vermediğime sen de selâm vermez misin? Bana öyle (M. zahirde bizim hayatımızdaki dostluk ve kardeşlik hangi yolda ise onu korumaktır. bir şey söyleyemem. Şam'a gitmek hoştur. Diyelim ki. nasıl oldu da ona tamamiyle uymayı lüzumlu görmedi? Onun gibi. Onun sarhoşluğu. senin şanına uygun şekilde kulluk edemedik!» demedi.» demeleri bundandır. muamele ve iş istiyorum. bundan daha aşağı veya daha yüce olamazdı. Aralarında bir bağlantı vardır ki. Hani. senin kendine göre. Bundan dolayı onları başkalarından daha üstün tutarım.) karşılaştırabilirim? Bu. Hak zamana bağlı değildir. Gizlice en kötü şartlar içinde benimle olabilir misin? dedim. Bu bir teşbihtir. derler. Sözü yorumsuz ve açık söylüyorum. kemaliyle bilir. katkısız bir sarhoşluktur. buyurmuş ki: Baki kabristanında cenaze na-mazındaydık. Bu söz de böyle kararlaştı. bana bir ilim tahsil etmeden. Yüksek bir seci ve teşbih sanatını aksettiren şu anlamdaki beyti okuyalım: Beyit: Ben. Söz sırası Hazreti Mustafa'ya (S. 57) geliyor ki. Bu hal ona uymuş olmamın bereketidir. Mevlânâ bu sözün tamamım ve neticesini. bizim âlemimizden ayrı bir âlemin var. Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: «Hiç bir erkek ve kadın yoktur ki. Hazreti Muhammed'le (S. akıl ve emek sarfetme-den bildirildi. Ama ben o davada değilim. Ama Bayezid-i Bistamî. Öyleyse. Şam'a gitmek hoştur. Ama bunlar benimle birlik olunca yahut benim ziyaretime geldikçe. bir benzetiştir. Eğer halim olsaydı. Geri kalan damlalardan da Allah velileri (evliya) yaratılmıştır. A. Ama sözü geçen müridin teşbihinden daha uzaktır. Çünkü onun işi pek yücedir.» dedi.» Oradakilerden biri sordu: «Acaba bu alınyazılarımızı değiştirebilir miyiz?» . onların gelişinden bir saat bile sıkılmam. böyle yaptığım için bana bir daha uğramazlar. Çünkü sen onlardan üstün olduğunu iddia edersin. ben yüzümü ekşittim. üstatlığı da şakirtliği de yere batsın. Bi aralık bir şey yaz desem. Yoksa şeyhlik müridlik gibi ilişkiler hoşuma gitmez. Aramızdaki ayrılığın bir sebebi varsa budur ancak. bir üstünlük veriyorsun. Bu söz. Ama o zaman sen beni anlamıyorsun! Halbuki ben buraya bir şeyler öğretmeye geldim. halim değildir. Benim önümde bu böyledir. Böyle açık söylemelidir.» dedi. Ama sen bir isim taşıyan bir varlıksın. sevgilim. Bize bir söz söylemek isteyen kimse de bizim gibi olmalıdır.» «Ya üstadın mı daha iyidir. Ama sözüm. bir zamanda da başka birinedir. diyen zavallı taklitçi eşektir. Bir an oluyor ki. Sevgili naz eder ona katlanmak gerek. yoksa Allah mı?» «Üstadım. Bana yaraşan. sana senden mi gelmişt r? Müride gerekli olan üstadına karşı çok saygılı olmaktır. Hazreti Ali'den (Allah ondan razı olsun). Ben onu söylemiyorum. rivayet ederler. O isim. Bir müride sordular: «Senin üstadın mı daha iyidir yoksa Bayezid-i Bistamî mi?» «Üstadım daha iyidir. Sonra nasıl olur da başka bir nebiyi. Onun sarhoşluk yönünden söylediğini anladım. «Ya üstadın mı iyidir yoksa (hâşâ) Hazreti Peygamber mi?» «Üstadım. gideceği yerin cennet veya cehennem olduğu Allah tarafından yazılmış olmasın. ruhunun temizliğinden sarhoştu. Ben. bu sözün zevk ve lezzetini bildim. bir nazdır. Ama korkarım ki. tevhid âlemine kadar gider. tertemiz. A. «Çünkü ben birlik ve tevhidin sırrını ondan başkasında bulamıyorum. bizim yazılarımızı başkalarının yazılarıyla karıştırıyorsun! Ben senin mektuplarını yakınlarımın mektuplarıyla karıştırmam. Ama bu sözün yüksek zevkinden gafil ve habersizdim.

derviş deyimi herkesin dilinde dolaşır. Dört defa ayağıma kapandı ve ağlıyordu. Kendilerinden zevk duymadığım o heva ve heves erbabının da temiz kalmasını isterim. Şeyh Ebubekr (Şems'in ilk mürşidi). Bundan fazlada bir şey göremedim. Allah bunu sana verdi. Değersizdir. orada uyuma ki. gözü üzerine koyardı. Şeyhin bunlara karşı gösterdiği saygı. Ama onlar bunu işitince şunu anlarlar: «Ey hoca.» Hazreti Peygamber. sonra başına koyardı. dervişlere karşı gösterdiğinin yüzde biri kadar değildi.» dersin. Üzerine uzanmış bir erkekle hareket halinde idiler. iyi ameller işleyin. pabuçlarım o kadar mı değersiz oldu ki onun başı ve gözü üzerine kondu? Şimdi sen karardığın için ben de senin gözünde kararmış göründüm. faziletli işleri gerçeklerse ona kolaylıklar ihsan ederiz. 58) Hırkanın başlangıcından sonuna kadar devamlı bir basiret yoktur. Şiir: Binlerce kurbanın kesildiği bir düğünde Zavallı davulcuların ne yeri var? Bu açık saçık şeyleri onarmaya çalışmanın ne lüzumu var? Bir zaman tam bir inanç ve gerçek bir arzu ile gelmişti. şöhret yapmak gerek. Hazreti Mustafa'nın (S. muhabbet artsın!» hitabına uğramayasın! Eğer ondan hal diliyle bu hitabı işitirsen bir halvete çekilir hıçkıra hıçkıra ağlarsın! «Bana ne oldu. ondan korkarsa. Ancak başkaları ile olan muamelelere uygun ikinci bir inanışa yol açardı. arada ne işler oldu ki. sırt üstü yatmış bir kadın gördüm. bu suretle Şeyhlik gayreti onların araya girmesiyle sönerdi. Çünkü kalbin ölümü bu hali baş kakıncı yapar. beklediğin şeyi elden kaçırmaktan korkarsın. kendini yoklayasın. Şeyh onlarla meşgul olmaktan geri kalır. «Beni zaman zaman ziyaret et» sözü.ğişiklik olmasın. Allah yolunda vergili olur. Demediler ki. Allah onu günde yetmiş kere güldürür» buyurdu.» Bari ben açıklayayım: Hazreti Muhammed (S. önce pabuçları başı. «Beni zaman zaman ziyaret et ki. Bana kararmış gözlerle bakma! . bu işlerin iç âlemi ile bir ilgisi yoktur. Gerektir ki. dedi. bununla hal değişti. bir şahide sordu: «Bu zina işinde nasıl tanıklık edersin?» Adam şöyle anlattı: «Eve girdim. yoksa marifet başka şeyle elde edilemez. Ben temiz kaldım. A. Ayaklarının bir çift eşek kulakları gibi birlikte hareket ettiğini gördüm.» derler. (M. Herkes hangi iş için yaratılmış ise o işi kolaylaştırır. Eğer iş böyle peşin olmayaydı ona saygı göstermekten bu mana çıkmazdı. Bu sefer de onun ayakkabılarını ayak üzeri düzeltti. bu hitaba uğradım? Bu hitap gerçek dostlar için değildir. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun). Mademki bir sevgiliye varmak istiyorum. ta ki. Gözün karardı senin. Başına gözüne sürerdi. sonunda Hazreti Peygamberin Ebu Hüreyre'ye buyurduğu.) pabuçlarını taşırdı. «Bırak ben görüyorum!» der ve hiç kimsenin sözünü dinlemez. aradığım bulamamaktan. sonra da Leyi sûresinden şu anlamdaki âyetleri okudular: «Ama her kim. gerekir ki. îşte bu düşüncelerin utancından şu anlamdaki şiir hatıra geldi. ben de ulu Allahya feryat ederdim. kendisinde bir kusur olduğu halde latifeyi sever. Başka dostlar arasında da olamaz. Belki bir zevk ve rahata kavuşursun. kimi oturdukları yerde edeple yerleşmişlerdi. Mevlânâ'dan işitmiş yahut bizden ayrı düşen-Mevlânâ'nın halini görmüş olmak edebiyattan sayıl maz. Bu görüşme hakkındaki mübarek hitabın sebebi şudur: Ebu Hüreyre. dikkat etsen de etmesen de bir kere ağızdan çıkmıştır. A. Yabancılar girmeden önce dervişlerden kimi ayakta. Yarabbi! derdim.Buyurdular ki: «Çalışın. karanlıkta kalmayasın! Heva ve heveslerine kapılmış kimselerle düşüp kalkma ki seni karartmasınlar. «Bunda bir sır vardır. Kendini daima tazele ki. cehennem için yaratılmış olanlar da cehennem ehli kimselerin işlerini kolaylaştırırlar. sende bir de-. nefes nefese.» Giderken. halk şu soruyu benden sorsunlar ve desinler ki: «Onlarda gerçi bir ilim var ama neden halden hale dönerler?» Bilir misin ki. sizinle gönül alçaklığı ederek beraber kalmak isterim. yanındaki fakir dervişlerle otururken vezirin adamlarından ve halktan bazı kimseler içeri girdiler. Şu haline gözyaşları dökersin.) içinden güzel. Cennet için yaratılmış olanlar. Yabancı misafirden her biri içeri girdikçe. «O ne güzel kişidir ki.» Sen bir kimseden bir şey öğrendin mi? Meselâ her kim iyi konuşursa ona saygı gösterirsin. Bu marifet sözü. cennet ehli kişilerin işlerini kolaylaştırır. Ama çeşitli işlerde ben sizde bir üstünlük gördüğüm za man. adını her tarafa duyurmak.

«Ne mutlu beni görene!» dersin. 59) Bana dedi ki: «Sen o nazenin değilsin. Mevlânâ'yı gördükten sonra nefsini öldürmektir. Ben de Mevlânâ'yı görürüm. Ama bana göre dostluk. Çünkü beni görürsün.» Bu söz muamele hayatında herkesin işine yarar. Sen kendini yenile. Öğrenciyle böyle sözleştiler. (M. bu benim için çok kuvvetli sebat olur. Tâ ki onu bir daha bulamadık. Biri. Bayezid-i Bistamî gönülle zikrederdi. «Her kim beni. telâşa düşersin. öldü desinler.» O zaman zikir gönül zikri olur. beni daima taze ve yeni olarak gör. ayıklara uyması mümkün değildi. bu açıklıktaki değişiklikler de geçer. çünkü ben asla eskimem. melekler bütün gece seni övsünler. «Beni aralıklı ziyaret et!» demek. o cihetden öylesine bir sarhoştu ki. Mutmainne olan nefis değildir. Bizim de her hangi birinin gönlüne koyduğumuz ilhamı Allah 'koymuştur. Mısra: Her şarap içen er geç sarhoş olur. bu takdirde o. kutlu bir fırsat sayın. Ben de belki yüz kere söylemişimdir. Bana diyorsun ki. «Ben istiyorum ki eşeğe bineyim. zikrettiğin Allahdan ayırmasın. on altı yıldan beri yadigâr olarak saklarım. Allah bütün melekleri huzurunda topladı. «Ben zikretmek istiyorum. sende eskileşme.» sözü bir haberdir. Açıklıkta da değişiklikler vardır. benim gibi olur. Bu gün şu dostlar toplantısını bir ganimet. Bende. melekler ayağa kalkar. Her ne kadar burada da o parlaklık ve açıklık varsa da. Bak ben sabit ve kararlıyım. Her âyet için bir dinar istiyordu. Başkaları nasıl o kulun Allahsı olabilir? Meğerki İblis olsun. Artık hakikata erdin demektir. Bu görüş sana hayırlı ve faydalıdır. levvâmeden daha aziz ve değerli olduğu için yalnız ona ant içilmiştir. Çünkü o. Ben eğer senin beni sebatlı kılman sayesinde sabit olursam. Bu çok zor fakat açık bir meseledir.» Mev-lânâ'dan dinlediğim şu temsili. Nasıl ki. Şarabını küp içinde saklarsa mizacı daha kuvvetli olur. tekrar meydana gelir. devamlı bir iman ve vicdan huzurundan sende bir eser kalır. Buyurdu ki: «Başkaları seni o mezkûrdan. Herkes. çabuk bendeki hakikati gör!» demektir. Bunu yüz kere de söylese yerindedir. bir üzüm salkımına benzer. Nasıl ki. o gönülde yaratan ancak Allahdır. (Senin için) Allah varlığını gerçekledi desinler. Öyle bir hale gelirsin ki.). Sözünün başlangıcı ne ise sonu da odur.» buyurdu.» dedi. demektir. «Ey kanmış ve inanmış olan nefis! Kullarım arasına gir!» dedikten sonra bu iltifatını daha da kuvvetlendirerek «Cennetime gir!» buyurmasına belki lüzum yoktu diye düşünenler olabilir. sânım ne yücedir!» diyordu. Bayezid. Bu salkımdaki danelerin sayısı suret yönündendir. Sen kendini isbat et. îşte nefsi emmâre o arzular salkımını da gönül alemindeki güzelliği görmesi kadar hiç bir . manada sarhoştu. bana öyle bir gözle bak ki seni usandırmış olmayayım. Ulu Allahnın Fecr sûresinde Mutmainne olan nefse hitap ile. Buyurmuştu ki: «Halk. ilimde çeşitli değişiklikler vardır. onu is-bata çalışmanın Allah varlığına ne faydası var? Sen kendini var etmeye bak ki. «Git.» Allah sana ömürler versin! Allah vardır. A. haber hususunda aşağı düşmüştür. Âlimin sözü şu idi: «Suretler değişiktir ama mana birdir. Sözü anlayabildinse.A. Kuran öğreten âlimin hikâyesi malûmdur. demenin. Nasıl ki. Sadece dil ile zikir noksan sayılır. Yedi türlü okuma tarzı öğretiyordu. Yani hakikatte ant içilmesi gereken nefsi Levvâme yani kendi kendini kınayan nefistir. Beni sebatlı göremiyorsan bu senin sebatsızlığındandır.» demişti. eğer nazarında bir eskilik duygusu varsa acaba bunun sebebi nedir? diye görüşünü düzeltmeye bak. «Beni ululayın. «Beni ululayın. Onu. «Beni sabit kılarsan. Şaşırtmaca yapmaz. o (delikanlı). Onlar için bu emirden baş çevirmek mümkün değildi. mahv olursun. Mevlânâ'yı görünce. benim kendisini gördüğüm gibi görürse. Bu sarhoşluk halinde Hazreti Mustafaya (S.» Bu sözcü söz söyler. Ben yepyeniyim. Mevlânâ'yı görebilecek kuvvet yoktur. Ancak Mutmainne. O ne mutlu kişidir ki beni göreni görmüştür.) uyamaz-dı. Hazreti Muhammed (S. öküzü önüme katayım. bu salkımı bir kâse içinde ezer ve sıkarsak artık danelerden ve sayıdan eser kalmaz. «Beni görene ne mutlu. îlim vardır. Mevlânâ da benim için böyle söyler. însan gittikçe Mutmainne yani hakikate inanmış ve kanmış bir hale gelir. anlaşılmasına dikkat eder. bundan sonra da erginlikten. bağ tarafına gideyim. Niçin onu dil ile de söylemek istemedi.Bu ziyaret misalinden maksat. «Acaba heva ve heves erbabı ile oturdumsa ne oldu?» diye kusuru kendinde ara.

«Bu kelâmın sırrı da ne oluyor? O da yabancılar içindir.» buyurulmuştur. ona Allahlık heybetini göstermek için gittiğimde. Çünkü fellâh idi. döner dolaşır ilk söze gelir. Bu sır değildir. ibriğin yan tarafındaki mühürü sökmüş. Hazreti Muhammed'in (S. Bunlar hep dünyadır. onun bütün halinin altüst olduğunu gördüm. yahut zayıf gözlülerden güneşe gam yoktur. Onun o tecelli karşısında ne coşkunluğu ne de murakabesi kalır. bu yüzden güneş nurundan uzak kalırlar. bu hususta seni aydınlatırsa. Nasıl ki elif harfi çoktur ama başkaları içindir.» der. bu sizin halin. ancak yabancılar içindir. Ola ki güneş kederlenerek (bir bulut arkasına gizlenerek) kendilerine bir yaramazlık eder. ikincisi de değerli mücevherlerini kendi hazinecisinden bile saklamak. Bir aralık pek yakınlarına onlardan bir ışık gelse bile sonra yine kıskançlıkla geri döner. 60) Yukarda sözü geçen fellâh. onun bütün tahmin ve düşüncesi aşağılık bir durumda idi. mal. öyle bir mert olmalı ki. onda heybet ululuk ve Allah kudreti görünürse. «Nimet bağışlayana şükretmek vaciptir. içindeki sırrı anlamak istemişti. demektir. diye düşünürler. Çünkü sır. . Sana her ne söylerlerse çabucak cevabını ver. bu bir hatıradır. hoş ve lâtif bir dille konuş. benim ruhumda tasarruf etti.» anlamındaki kutsî hadis de bir davet'tir. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki. Eğer doğru cevap verirse onun ayağına kapanırsın. renkten renge girmesi. Gerektir ki. Artık bundan daha yüce bir makam olamaz. «Bu bir ahengin yadigârıdır. mülk eksikliği bir ziyan vermez. elbette nur saçar. ister aşağısı ister yukarısı. orada başkaları ile konuşurken maksadının ne olduğunu bilesin. (beşer kelâmı ile) kendisinde harf ve ses olmayan kelâmın farkını sorarsın. şüphe perdelerini yırtsın. O artık şu sözlerden başka bir şey söyliyemez oldu: «Ey güneş artık nur saçma ki. diyordum. Fellâh ibriği Padişaha verir. Şayet. yarasaların gönlü incinmesin!» Ama güneşin işi gücü bu. Bu yüzbin türlü değişikliğe uğraması. dopdolu! Fellâh. bir gönüle düşerse hem seni yakar hem de kendisine inandığın üstadı. Bu sözü yedi türlü manasıyla hatırlanın. dünyayla beraber yaşamaktadır. Yarasanın gözü incinir diye ışığını terk eder mi? Yine dedi ki.z olsun. A. acaba içindeki kurşun mu yoksa kalay mı. herkesi âciz bırakan bir Padişaha benzer o nefsi emmâre. hiç kimseye bir mangır bile sektirmemek. Biri. Ondan ancak güneşe tapanlar için korku vardır.) hiç kimse üstün olabilir mi? O. Gerçi yarasadan. o da bizim küçük kardeşimiz olur. öyle yükseldi ki. Yani böylece bir şey yapınız ki. Hali de. sadece Allah buyurmuş. Padişah da onu astırmazdı. Padişaha. Cevher nur saçar. ancak onlara. çünkü o artık sultanın naibi değildi. Görevinden uzaklaştırılmıştı. onun imkân tarafını yakalar. hayal ve tereddütleri yaksın. bir aşk olsun. onda nasıl tasarruf edebilirsin? Meğerki biraz yardımı olsun sana! (M. O hep nur saçar. Ama tekrar açıklamaya başlar.» derse ona. O. tâ lütuf ve rahmet kaynağına uçurdu. Sen kim oluyorsun ki. Sır bundan başkadır.) ışığı. ne de Allah yakınlarından bir melek girebilir. cemal âlemini görünce hemen organları gevşer. kendisinde bir dert. Nasıl ki o gün. Peygamberin ağzından ifade edilmiş olduğu için büyük görmüyorum. Ancak iki şey zarar verir. Çok ağır. Bak ki. sözü de hep yağmaya gider. demektir. Uzaktan halkı seyret. «Dinde ruhbanlık yoktur!» buyurulmuştur. hak söz söyle. üçüncü söz de ikinciyi çeker ve örter. bütün öldürücü sertliği o anda mahvolur. Ona bir kap içinde azıcık bir zehir verildi mi. Her türlü vehim. Ben Kuran'ı. o Mekkeli kerem sahibi gibi olasın? Eğer bir kimseye bir ışık görünmüş de tekrar görünmez olmuşsa onu inkâr etmez. diye düşünmüştü. ben azim ve irade ile. Sana lâyık olan bir şeyde ne düşündüğümü anlayasın. Sen o gâvurcuk değil misin ki. Hazreti Mustafa'dan (S. Padişaha bir ibrik getiren fellâhın hikâyesi malûmdur. O. içi altındır. aramıza ne bir kitap sahibi Peygamber. hep halk ile birlikte otur demek değildir. onun pek gönlü kırık bir halde oturmuş olduğunu gördüm. Mademki bir kimseyi görmedin. eli ayağı gevşer. onun kendi mangırına bile ışığı düşmez. Ama bu gün nasıl oturuyor? Yeni kaftanlar giymiş! Evet (geçenler unutulur).A. Bu. Eğer zamanede biri gelir de. Çünkü. altın. Başka biri de onun eteğinden asılır. her tarafı birden aydınlatır. gökteki ayı iki parçaya ayırır. hal değildir. diye aklından bile geçirmiyordu. «Sözün sırrı başkadır.» der ve deliller gösterirse. Padişah da onu astırır.temaşa öldüremez. Ancak o. Eğer ibriği önce olduğu gibi vermiş olsaydı. Ruhum bundan önce hiç yükselemediği bir makama erişti. söz kaç harftir? ikinci söz birinciyi çeker ve örter.

Nasıl ki. Daima. (Sözün en hayırlısı. ikinci zaman için-de bir nağra atar geçersin. aynı meşrepte dediğin kimse de seni kan-dıramıyorsa. bu hakikat kendi nefsinden zuhur etmez. Bütün sözleri doğru ise yine ortada bir uygunsuzluk ve aykırılık olmadığı için tartışma konusu olamaz. îster gerçek. A. âbidin. «Bu böyledir. bu binlerce engeller umut bağını koparır. Bu hal eğer iki zaman içinde baki kalsaydı. Hilaf (Tartışma) Bahsi Tartışma bilgisi öğren! Doğrudan gerçekten usandınsa hilaf ilmi tahsil et. bütün korkuları giderir.) sözlerindeki güzellik bundan değil mi? Allah zatını örten ne kadar zulmet ve nur perdeleri vardır ki.» dersin ve asla aksine bir iddiada bulunmazsın. bu konuda hiç bir şey söylemez. onda o zevki tadabilecek bir meşreb yoktur. Görüyorsun ki. «benim» sözünün yeri olur mu idi? Beraberlik nerede? Yakın. melekler. Bunun manası nedir? Bu şu demektir: Ya Muhammedi Allah seni yolunu şaşırmış bir halde buldu. «Biz seni yoldan sapmış bulduk doğru yola yönelttik. Biri muhabbeti kırmış da tekrar muhabbet üzere olmaya çalışıyorsa.ce kişiler vardır ki. İnanan kimselerin elbette inançlarının kuvvetli olması gerektir ki. kitapla gönderilmiş peygamberler gibi dört ayrı varlığın ne yeri olurdu? Bu sözler gerçi söz olarak söylenmiştir. 61) înanç ve aşk insanları kahraman yapar. yersiz münakaşanın sana bir faydası olmaz. güneş hakkında beyle inanmak gerekir. Her şeyin üstündeki sevinçler de böyledir. hiç umutsuzluk yoktur. Bunu herkes böyle yorumladı. Eğer iddia doğru ise aksine düşündüğünden dolayı Allah seni sorumlu tutar. demektir. Hilaf. Sen onun sözlerini kendi şahsî anlayışına. Ancak gönül alçaklığı ile. tartışma ve inatlaşmanın.) meşrebinde olamaz ve o okumanın kendisine hiç bir faydası dokunmaz. ister yalan olsun. âlimin. birer davettir ama. kulağına yapışsınlar. Burada bir gülüş. kısa fakat manası geniş olan sözdür) Hazreti Mustafa'nın (S. înanç kuvveti ve gün ışığı aşkı ile gam çekmesinler. Eğer bir meselede doğruluk bulunduğu açıkça anlaşılıyorsa. umutsuzluk getirir. dağdan aşabilsinler. Bunda hangi gönül rahatlığı olur? Birlikte yaşamış n. Öyle bir nağra atarsın ki. nebinin birer sevinci vardır. Zahidin. güzeldir ama uzanır gider. Bir söz de vardır ki. Bunu sen nefsinden iddia edersin (ispata çalışırsın). Bir insan bin yıl ikitap okusa bile asla Hazreti Mustafa'nın (S. ilk zaman içindeki umut olurdu.» Duyurulmuştur. onun huzurunda yersiz bir harekette bulunan da. Birinin sözü yalan ise bunun tartışılmasına lüzum yoktur. içinde umutlar ve gülüşler olsun. çoban bir buzağıyı kaybeder. Halbuki o zevki duyabilecek bir meşreb ister. sözdeki sırrın sırrı daha eskidir. Herkesin bir sevinci vardır. (M. o tarafa . Nihayet bu sözün sırrı öteden beri eski ise. Hak. Yoksa yukarıda söylediğimiz gibi hal olsaydı.Yine dedi ki: Güneşe tapan bir insan için. değişik söz ve fikirlerin karşılaştırılması-dır. Yedi başlı aslanı görsünler. Çünkü hiç kimsenin güneşe karşı saygısızlık göstermeye haddi yoktur. A. Eşeğe yükletilen bir çuval kitabın hayvana ne faydası olur? Senin. onu yolunu şaşırmış bir durumda buldu dediler. Yukanda sözü geçen kutsî hadisteki mana yani Peygamber ile Allah arasındaki ilgi bir dâvet'tir. ona açıkça uymakla. velinin. Şu halde onların neden haberleri vardır? Ondan bir nasip alabilmek için hangi yoldan gitseler bir şey elde edemezler. onun halinden hiç haberleri olmamış. onun yolundan ayrılmamak gerektir. Bu surette söz kılıncına boyun eğerler. yahut felsefî bilgilerine göre yorumlarsın. o hal içinde. hilaf ile uğraşan kişi isterse velilerden olsun! Duhâ Sûresi'nin Yedinci Âyetinin Mânâsı Duhâ sûresinin yedinci âyetinde. sana gerçek yol gösterdi. bir sevinç her halde bir gamdan ileri gelmez. bundan çok hoşlanırsın.

çünkü o zayıflıktan vuslat kokusu geliyor.) değil. sevgilinin vuslatına ereceğim. Çünkü onda biraz lezzet buldular. Ben uykudayım. ona güvenir ve inanır. Diyelim ki. ama keski Konya şahnesi olaydım! Çünkü vezir onu çok sever. Şimdi gerektir ki çok kazanasın. yüce himmetiyle ona emir verse ve «Ben ancak kuru bir isim ve unvandan ibaret bir kişiyim. «O. o bir gün gelir. Böyle olursan benim işim de kolaylaşır. Gerektir ki. Cebrail'den sordu: «Ömer'in Allah katındaki mertebesi nasıldır?» Cebrail şu cevabı verdi: «Nuh Peygambere verilen ömrün dört katı ömrüm olsaydı da sana onun faziletlerinden söz açsaydım. sende karar kılar. yer öpmeler ve yaltaklanmalarla onun huzuruna çıkmaya cesaret edemez. A. ama bu uyanıklıktır. varlığın kendisi olan zattır. dua ve namazdan bir koku alabilsinler. duasiyle sözün dış yönünü açıklamak istemedi. Burada nefis anlamına gelen söz müennes (dişil) yapılamaz. Çünkü bu. Şairin. Yani o kaybettiği nefsini yine kendi nefsiyle buldu.» diyorsun. «Filan kişinin ne hoş hali var?» dedi. Bu niçin böyle oluyor? . Bu sözlerimizi işleri daha fazla geciktirmemek için söyledik. o zaman Konya şahnesi. Bu çile çekenler de Musa' ya uydular. »Yarab-bi! Kavmimi doğru yola yönelt. bana. Ömer'in Mertebesi Hazreti Muhammed (S. Hakkı açıklamak için birkaç söz söylemek ve her söze yüzlerce kesin delil getirmek mümkündür. Dedi ki: Allah kulluk asasını körlerin eline verdi. Sultan naibi olan vezir. Çünkü günün birinde bize bir şey lâzım olursa verirsin. nefisten gelmezdi. daha ilerisine gidemiyeceği son bir noktaya varsın. «En yakın bir vezirden daha yükseksin. Belki Hazreti Muhammed (S.). Mustafa'ya (S. Anlamındaki mısra ile işaret ettiği gibi şu beyitte zayıflık görünüyor. Hal de yüksektir. bütün üstün vasıflan ile birlikte Ebukekr'in güzel huylarından yalnız bir örnektir. «Keski benim halim de öyle olsaydı!» Ben de ona dedim ki: «Sen mademki benim dostum olduğunu iddia ediyorsun yüzüme karşı bu sözleri söylemekten utanmıyor musun?» Dedi ki: Yani o yüce bir makam değil mi? Evet o yüce bir makamdır. Ama benim dostum olanlar ona razı olmazlar1. Çünkü onlar kulluğun gerçek mânasına eremediler. Nefis. A. O. yine yüz türlü dalkavukluklar. A. Bir taştan bir taşa el atarak. Her işte hüküm ve karar senindir» dese. ama hale uygunluğu bakımından çok kuvvetli. Uyuyanlar. onda bir aydınlık belirsin. Ama sen onun yolunda olursan. yine biteremezdim. Dedim ki. güzel konuşur güzel dinler. sırrımı anlar olmuşsun. Bugün böyle olmak kolaydır.» (M. iki yönü olan bir adamım. Şah kendi yerinden dışarda mat olmadan tekrar yerine gelir. Bu şah ise hiç mat olmaz. Lâkin öyle evlerde saklanan mat olmuş şahlardan başkadır. bu sözleri söyledi ama sen hiç bir şey demiyorsun. şahı kendi yerine kaçırarak mat olmaktan korurum. Ben. 62) Hazreti Peygamber tekrar sordu: «Ya Ebubekr'e ne dersin?» Cebrail şu cevabı verdi: «Ömer.» Dedi ki: Bir kazanç ile uğraşıyorsan o bizim içindir. Nuh Peygamber'e uymaktır. Ola ki o asanın yardımı ile.bu tarafa koşar ki onu bulsun.» Nuh Peygamber. zaman zaman nefis aradan çıksın da safa yüz göstersin. ama mat olan başka şahlarla kıyaslanır. Sen bu sözünle benim karşımda şöyle bir duruma düştün: Meselâ sen. O aydınlık onda geçici olsaydı.) nefsini yitirmişti. benim uyanık olduğumu ne bilsinler? Dedi ki: Eğer diken varsa ona bir ateş vermek gerek.

hep susuyorsun. Belki aşk yönünden buna inanıyorsa onda bir irfan var demektir. 64) Buna emir gelmeden önce. Eğer. «Ben bunu açıkça görüyorum. ne dinde. ona yalvarıp inlemekten başka çare yoktur. Mucize böyle olur. ne hesapta ne kitapta bir şey elde edemesin! Onun sözlerine cevap verebilir ve diyebilirsin ki: «Mademki onda bir kudret. Beni ondan dolayı seversin derim. O zaman halktan gizli olarak gece yarılarında Haktan iyi ameller dilemekten. cevap verecek yerde susuyorsun. Bu îmad bana ne sanat öğretti? Nefsimle ilgili işlerde ne yapabilirim? (Onu) aldı ve sakalını birer birer yoldu. (M. kendi bildiğini okur. Ama bir körün arkasından kim gider?» Diyorsun ki: «Allah velilerinin nişanları vardır. Bana soruyor: «Sen hangi şeyden hoşlanırsın? Otuz kişi gelse de ananı boğazlasa. Hazreti Peygamber. Çünkü o geçen hal. gönül açıcı şiirler okuyorum. 63) isterse yanındaki buğday yükleri ve yüz deve yağmaya gitsin! O.» diyordu. Haşr Cesetlerle mi? Yoksa Ruhlarla mı? Felsefeciye göre ruhlar haşr olunur. ruhun parıldasın' der misin? 'Ha-' yır. sen cevap vermiyorsun. Dedi ki: Eğer yanlış bir söz söylersem. Eğer bir kimse bütün halkı okutarak yetiştireceğine inanıyorsa. gözümüzün önündeki perdeleri uzaklaştır. Önce kadı ile bir şey konuşamaz. Gördüğün şu adam. vezir ile.» «Sen velilerin zatındaki nişanı bilmez misin?» Veliler âciz kalınca o güçsüzlüklerinden dolayı onlarda ya gönül aydınlığı hasıl olur. Seninle birlikte korkunç. De ki: «Mevlânâ Şemseddin-i istiyorsan o zaman gönlüm yerine gelir. ne dünyaya ait işlerde. Nasıl ki. Ben ise dünyayı gayet güzel sakin. «Senden başkalarını da senin için severim.» dedi. Çünkü Özür diledikten sonra da «Tövbe ettim. O zaman. o nasıl olur da batıl şeylere inanır? Bu nasıl bir kudret ve nurdur?» Buyuruyorsun ki: «Efrad zümresinden elli Allah velisi onun dizginini çekmeye lâyıktır. güvenli gösteriyorum.Hazreti Peygamberi bütün olgunluğu ile göz önüne getir. Öyle bir insanın hiç bir yetkisi. bulunduğu yüzünü ekşitti.» O halde. melekler ise aynı sebepten aydınlığa kavuştular. Âciz kalınca derhal secdeye kapanırlar. Ona göre kendi inancı dışında olan şeyler afettir. de dünyanın dışına çıkardı. İsterse o benim ruhum . kanlar içinde. Hiç bir şeyden korkum yok. O. O. o da Allah onu cennetten müjdelenmişler arasına yükseltmişti. İki yüz deve gönder de buğday getirsinler. başka renkte görünen bir perde idi. hattâ her saatte cezaya hazır bulundurun. «Beni döver misin?» dedi. Hattâ güneşten daha parlak bir şekilde gözlerimle görmekteyim. Yani o. otuz kişiyi de tutsak etti. 'Git seni de boğazlasınlar ki.de bir şey yapamaz. sen bundan başkasını söyle. «İnsanı ilk gördüğüm zaman tanırım. Bazı vakitlerde gönlüm çok daralıyor. yahut hatalı bir iş yaparsam. O halde iken tekbiri kaçırmazdı. Allah da ona ekşi yüz gösterdi.» derse. bana zararlı olduğunu tecrübe ettim.» O her ne söylerse cevap ver söylemezse sen konuşmaya başla. Büyük bir hata içindedir. Sana çirkin görünmeye başlar. ayakları şişinceye kadar namaz kılar. Çünkü onun yaptığı işlerde. Hiç bir şey. Müritler zararlı bir iş yaptıkları zaman dövün. îblis güçsüzlüğü yüzünden karanlıkta kaldı. ancak kendi yazdığını. halimi biliyorsun. Şimdi yalvarmak gerektir ki o perde yansın da hiç kimse bizden bir fayda elde edemesin. bir nur ve mahabet vardır. ona kendisine özür diledi. Sen önce yola gel ve otur. Hakkın âyeti de öyle. yahut ruhlarına bir bulanıklık gelir. sıkıntılı bir yerdeyiz. Hem öylesine çıkardı ki. Zaman oluyor ki. gönül darlığı ile ilk makamda Ümmü Mektum'un selâm verdiğini göremedi. o her şeyden habersiz bir ga-vurcuktur. O ahmaktır. başı yarılmış.) bir gün. gitme de otur. her neyi bilmezse onu olmaz sanır. «Allahım şu hali bizden gideriver. Bütün bu uygunsuz işler şuradan geliyor. Bayezid-i Bistamî onun dizginlerini tutsa bile öyledir. Nihayet beklediğim rahatlığı görür ve gönül hoşluğuna kavuşursun. Nihayet sen evde benim ne kadar güvenli olduğumu görüyorsun.» demiyorsun. Şeyhinin suretini başkalaşmış görürsün. «Allahu Ekber!» derdi. Hazreti Mustafa (S. nasıl gideyim?' dersin. hiç bir şeyden bilgisi yoktur.» dersin. Herkes bir şey söylüyor. (M. Artık konuşamıyor dük. filan yerde otuz haydut öldürdü. onu halka bağışla!» buyurdu. A. Peygamberin böyle yüzünü ekşitmesinden. Dışarıdan biri bir söz söylese. «Bu Allanın hoşuna gidecek bir iş değildir.

Sordu: «Bana hoş geldin. Saklanması gerekli olan bir mücevheri. (M. Allanın Resulüdür. Diyelim ki Muhammedi arayan bir cahildir o.» dediğin için o çok ağlamıştı. toprağın ve suyun evlâdı ve Allahnın kulu sayılmaz. ne Sokrat'ın sözünü. Aklın fetvası budur.» demişti. gelip gelip gitmesinde değildir'. âlemde bu cahillerle bir alış verişim yok. beraber konuşalım?» diyordum. Kuran'dan bir şey anlayamazlar. yolunu şaşırmış bir süvari gibiydi. derler. bir gün Tevrat'tan bir parça okuyordu. Ondan kıl ucu kadar bir nokta kalmadı ki. hata ancak başka şeylerdir. «Bu akıl. kendisine rızık ve nimet verdiği bir kimse henüz Allahı görmek hususunda bir şüphesi olanlara körlüklerini göstersin. «Bunu at!» dedi. Bu îmad ise bin kere ondan daha iyidir. «Sus. fetva hususunda hiç hata etmez. 65) Onlar. sefa geldin mi diyorsun?» «Güzel!» dedim. elinin içine koyarsın da yine göremez. bütün bu işleri altüst etmiş. Çünkü o günahsızdı. A. lügattan anlar. Şahap hoş bir kâfircikti. Orada bir de Arap vardı. belki yüz yıl bile söyleseler biz elimizi çenemizin altına koyar dinleriz. Eğer (senin yerinde) ben olsaydım onun gözlerini silerdim. Asıl hayret edilecek nokta şudur ki. tâ ki Allahı da bilsinler. «O âlem daha hoştur. Bu veli kimdir? Kuran'da nebilere asla velî denilmemiştir. Yahya'ya «veli. Hiç kimse onun yolunda rızıksız ve nasipsiz kalmamıştır. Hazreti Muhammed'le (S.olsun. benden sonra damat isteme! Emanet doğru çıktı. «Muhammed. Kadın ve şehvetle meşgul olmak elbetde zayıf yaratılanların işidir. Derdi ki: «Bir iş yapıyorsan kendini üzme. Bu senin işin değil.) devrinde Musa'dan söz açılsın.). kitabı Ömer'in elinden çekti. İmanda tatlılık. Çömez bana sordu: «Sen ne yapıyorsun ki. Kendi zatı ile varlığı vaciptir. Onların benim halimden haberleri yoktur. görmeyenlere hayret edilemez. her ne kadar o perdelerle gizlenmiş olsa bile onda öyle bir ışık vardır ki kendini dışarı vurur. Allah beni hangi şey için yarattı? Söyleyeceğim şu ki. parmakla gösteririm. Hazreti Ömer'. «Hayır. Ağlamayı gerektiren de ancak günahtır. Nasıl ki.» Yolda ona. Hazreti Muhammed (S.» anlamına gelen mısraı okudum.» Onun bu apaçık inancı. Bir daha kurcalarsan 'Allah' dersin. bana yakınlık gösterdi. Nasıl olur ki Muhammed'in (S. Muhammed ona. bizi görür. Mevlânâ'ya.» diyorum. ruh kokusu ve ruhun güzelliği belirtildiği vakit kendi ruhunu görmüş değildi. Benden de memnun kalmalarına imkân yoktur. O bana. O. diyorum. gayet kalın bir kutu içine koyarak siyah bir mendille sarmakta ve bunu on kat bir bohça içinde gizlemekte. hoş hali zaman zaman nedendir? «Neden böyle geveliyor?» dedim. Görüşü mükemmel olan kimseler onu dışarı vurmadan da görebilirler. benim de ona yüz çevirmekliğim gerekirdi. Öyle bir insan. Ama eğer benden faydalanmak veya feyiz almak yolunu seçerlerse. Bu takdirde eğer. kendileri için faydalı olur. Ona ne isim vermişler diye gülersin. «Gözlerim yağmur bulutu gibi ıslandı.» diyor. Allah yoluna buradan yürümek gerektir ki. Bir toplulukla birlikte oturuyorduk. Gidip gelmek sevgiyi arttırır. onu gözle görebilmek mümkün olsun. Çünkü sen erkekten de dişiden de el çekmişsin! Ama bizim Mu-hammedimiz Mecusîdir. bekle!» derler. Çünkü nefsim onu düşünmeden elde etmiştir. Ben onlar için gelmedim. «Benim de maksadım sizinle birlikte dışarı çıkmak ve konuşmaktı. onlar Şeyhlerin sözlerinden.A. derler. diyorsun.» derlerse doğru söylemişlerdir. Allahya emanet olun dedim. Ey kahpe bacılı. kendi kurduğu dinin nimet sofrasını açmıştır. bir kahraman gelmiş.» dedi. Ama o ışık dışarı vurmadan bilmeyenlere. O sözleri konuştuğum zaman yüzüm bu âlemdeydi. Nişabur dili konuşurdu. hem de dünyada Allahı görebilmek mümkündür. deriler içine sarmakta hayret edilecek bir şey yoktur. Peygamber Efendimize. bunların böyle inanç ve itikatını sağlıyorsun?» Mevlânâ'ya. «Hayırdır inşallah!» dedim. Yukarda sözü geçen mücevher. Şirin bir kimse var. kullarını da! Bir Rus bile bu kapıdan girer. Sözlerimi böyle dinleyeceklerse yani yalnız tartışma ve karşılıklı konuşma yoluyla beni dinlerlerse. Ruhun güzelliğinden ona bir haber erişmesi ve onun ruhu görmesi uzak bir mertebedir. iman getirirse. A.» O âlemde hakkı ile yol gösterenleri. açıkça görmüş olmayayım. Nahiv'den (Sentaks). Yoksa ne bir gün ne on gün. Başı boş bir at üzerinde yabanlara koşan. bize yüzünü . «Eğer bunun sahibi yani Tevrat kendisi için indirilmiş olan Musa sağ olsaydı. hadisten. Hiç bir şey anlayamadım. ki bu yol niyaz sermayesidir. Onun bazı kırıntılarını satan bir çömezi ki hiç kimseye iltifat etmezdi. Bundan şudur: Allahın maksat yol gösterdiği. Sen kimsin ki. ne thvanı Safa hikâyeleri ile Yunan felsefesini. Şu halde o âlem nerede? Öyle ise sen niçin birlikte dışarı çıkmıyorsun diyorum.) onun evlâdını. candan gönülden sevdiği çocuklarının ahvalini bilir. hayli araştırdım. ışığı açığa çıkarır. Ben dışarı çıktım. Dedim ki: «Benim. «Bari ne yaptın?» dedi. Hem bu hayatta. «Şam'dan kervan gelsin de yoldan haber getirsin. akıl hata etmez. «Niçin dışarı çıkmazsın ki. Gece yanıma gelince üzülüyorum. Zeyneddin Sadakayı gördüm boş lâflar ediyordu.

kitaplar arasında başını eli üzerine koymuş olduğu halde gülümseyerek can vermiş.» Bugün eğer böyle olacağını düşünmüş olsaydım bu işe hiç yanaşmaz böyle bir harekete karar vermezdim. feryadı bastırdı. hattâ batının batını manası vardır. Nihayet benim hatırıma gelmeyen şeyler onun hatırına gelir. Sen kendi kendini göremiyorsun. Bu Şahab'ın Şeyh Şehabattin'den üstün tarafı vardır. Kuran'da onların bahsi geçmez ama işaret vardır. bunlar Kuran okumanın uzmanıdırlar. benden daha kuvvetli yaşar. dağın başına gelince oradan aşağı doğru koşmaya başlıyor. Medreseye geliyor. Allahın has kulları ki. Halk bunlardan başkasını ve daha ötesindeki manaları da bilir. hafızlar da vardır ki. «Hayır. «Bu şeytandı. arkadaşlar arasındaydı. kendisini desteklediğim için gülüyorum. Hakkı arayan onun has kulu olan kimseler. Şeyh Muhammed. onun gözlerini ve sakalını öperek veda etti ve gitti. bu şeyhlerden çok.çevirirse. Bunlardan her biri. 67) Beni dört defa kadının karşısına çıkarsalar bile bana çok zor gelmezdi. işi nereye vardıracaklarını anlamadan niçin yapayım bu işi? . O zannetti ki. en seçkin kulların mertebesidir. Artık. Onlar ne o bölükten ne de bu bölüktendir. halkın âdet ve anlayışına göre değişir. Şu halde başka okuyanlar. Ben oraya gitmiye bilirdim. suya gitmek zor geliyor. Kuran Okuyanlar «Nice okuyucular vardır ki. kemancıya. o ya hızır idi yahut da bir melek! Geçip gitti!» dediler. Şeyh Şehabettin ölmüş diye onlar işi büyüttüler. bana itibar eder hatırımı sayarsınız. O zaman zorluk kalmaz her şey kolaylaşır. Çünkü kış. Ama bunların kuvvetlerinin derecesi ne olduğunu. bahar yerine kış gelseydi. Mecliste-kiler. beni dişleriyle ısıracaklar. Bu kanun değildir. öyle değil mi?» dedim. erken erken kapıyı vuruyor. Ama hiç düşünmemişti ki. Ben böyle düşünmemiştim. Ama bu bütün okuyucular için değildir. O uykuda idi. bâtını. Kış. Bu onun işidir. bir lütuftur. Şeyh Muhammed. Bana karşı her kim doğru ve dürüst davranırsa benden ona çok rahatlık ve esenlik erişir. Kuran'ın yedi türlü manasını veya yüz bin türlü manasını bilmek başka bir hak vergisidir. 66) Kadın parmaklarını dudaklarına götürerek. sözü geçen Kuran okuyucuları ile bir ilgileri yoktur. buna şaşmamalıdır. Bu bahiste yüzlerce Ebubekr'e. Gündüz olunca geldi gördü ki. bir gün rüyasında bir dağ başına doğru koşuyor. burada bir zorluk yoktur. Çuha' ya çömezlik yapmak gerek. Seyyid ve arkadaşlarının haline gülüyor ve diyordu ki: «Bütün vücudum Allahyla dolmuştur» sözü ne sözdür? Ben de gülüyordum. kışı bahara döner. Babadan dededen kalma âdete göre yaz mevsiminden sonra güz gelir. yalvarmadır. (M. birbirinden ayrı düşmüş dostların bir araya gelmeleri için uygun bir fırsattır. Kendince şöyle düşünür: Olsa olsa kadınlar saç ve sakalımı yolacaklar. diyordun. zamaneden bir rüzgâr esmiş onları dağıtmıştır. Bir kadın da arkasından kendini kovalıyor. sevgiliye vaktinde nasıl nazlanır? Bu mertebenin üstünde öyle bir mertebe daha vardır ki. Şeyh Muhammed. Eğer o zaman başkaca kurnazlık yollarına sapsaydım. Şeyh Necib'in mürididir. Bu eski bir kanundur. ses çıkarmazdım ancak iki ay sonra benden haber alırdınız. güzden sonra da kış. Kırlar karlarla örtülü. erkeklik organlarım kessinler. O gibilerin.» buyurulmuştur. Belki kadın 'milleti bana karşı şefkatli davranırlar. mevsim kışa rastlar. (M.» dediler. «Sana göre de bu mana böyledir. Kuran'ın yedi türlü manasına aşinadırlar. beni oraya götürmek için belki de bulamazlardı. Ama bu yedi mana lâzım değildir. bizden faydalanır. gizlendi. O saat gelip çatınca. Kuran onlara lanet eder. Dışarı çıktığın zaman bakarsın ki bahar kışa dönmüştür. bahar olmazdı şehirde gizlenir. Ama bir kimse beni iyice tanırsa. Halbuki ben onun haline gülüyordum. Bana. Allahın özel ve seçkin kullarıdır onlar. Çünkü Kuran'ın yediye kadar sayılan. bu ne haldir?» derdin.» dedi. Bundan önce de onlardan bahsetmiştim. O Hallaç. «Eyvah. Nişaburlu Şahap. onun Şeyh Şehabettin'in müridi olduğunu boşuna mı söylemişti? Şahap. evet. Çünkü o. Burada okuyucular (tilâvet edenler) kelimesi nice veya birçok manasına gelen Arapça rubbc ile birlikte söylenmiştir. O gibilerin sermayesi niyaz. şöyle dedi: «Ben öyle düşünmüştüm ki. «Ben su kenarında dolaşmaya gidiyorum. rüya görmüştü. şüphe yok ki.» diye bahane uyduramazsın. soyunur çırçıplak olur. «O öldü!» diyor. Zamanenin işaretlerini taşıyordu ise. Acaba su lâzım olur mu? Buyurdu ki: Her ne olursa olsun insan oğlu önceden yapacağı şeyi düşünmeli ve sonuna kadar bunu yapmaya karar vermelidir. «Sen zahmet etme. Şüphesiz o uğursuz saate kadar susmuştu. Kadınlar Hamamına Giren Erkek Adamın biri kadınlar hamamına gider. gönlümü alırlar. kendiliğinden dolmuştur. tas ve taraklarla dövüp söğdükten sonra da şahneye teslim edip dönecekler. zahiri.

sen İmad'sın. «Artık geri dönünüz. Önce sorudan maksadın ne olduğunu anla da ona. «Nöbet yoktur. Çünkü Mevlânâ'nın da yüzü güneşe karşıdır. güzellikte şimşek gibi gözlerinin önünden geçecek. bir derviş bu babdaki âyeti tefsir etsin de Musa. Dağdaki Zâhid . Sen sor ki. Şimdi söyle: Başka neler aktarıyorsun? Bugün onlar ne işe yararlar? Ne dine ne de dünyaya yarayan soğuk ve donuk şeyler. niçin sana gelsin. Çünkü sözleri anlayacak olan halktan biri de benim. kimdir? Kime işarettir? Biri diyor ki: Bu. Halbuki o bütün bunlardan el çekmiştir. Hele şu saatte. O. Yanlız kaldığımız zaman ona iki üç gün kadar üst üste halvetde buluşmak gerekli olduğunu söyledim. Yani Musa o durumda senden daha yetersizdi. benim henüz sakalım yok. «Biraz dolaşacağım.» demiyor. onların arkasında kalmıştır. bunun nasıl olacağını anlatayım. Bu asla söylenemez de. Bu hal nasıl oluyor? Ve ben diyebilirim ki. tekkeyi bekleyen.Yüce Allah kendi has kullarından bile gizlediği sırlar hazinesinden saçtığı parlak ışıklarla sizi aydınlatsın. Halbuki yerlerin de. bu. türlü işaretli sözler söylemiştir. Bana kesin olarak söz verirsen. Bir gün nöbet sırası gelince hep sevinç. sizin beş öğüdünüzü dinleseydi bir daha sizi dinlemeye takat getiremezdi. siyah perdeler altındadır. haraket ve gülme günüdür. başka biri bu sözü bu açıklıkla söyleyemiyor. 68) Güneşin yüzü Mevlânâ'ya dönüktür. «Bize de bakınız ki. Kuran'da ulu Allah. Allahyı gördü diyebilsin? Yani Musa o baygınlık halinde belki Allahyı göremedi. Bir kere onun cinsinden olmak gerektir. Hazreti Muhammed (S. bir gün gelecektir ki. nöbetleşme mertebesinde en küçüğü gelir demektir. 69) buyurmuştur. îşte burada Mevlânâ ile son görüşmemiz böyle oldu.» diyecekler. Dağları taşları delip geçen bizim sözümüzdeki o çalkantıdan efendimiz nasıl yoksun olsun? O Şeyh Ebubekr (Sellebâf). (M. Benim ağzımdan çıkan sözler ise pek parlak görünmekle beraber. göklerin de ışığı ondandır. Hele başkaca ne söylüyorsan gel de söyle. ama Kuran'da «Mutlaka göremedi. îşte bu âyet. O gün raks. O. Mevlânâ bizden çekiniyordu. o camide bir mimberdir. bu nükteye işarettir. sahtecilikte Şeyhsin. doğrudan doğruya Hakkı aramaktadır. size. Halk içine girmiş. Ama hiç faydası olmayacak. Halbuki onlar bizden. neşe ve hoşluk olur. ben değilim demektir. Diyelim ki. Eğer benden sonra benim kardeşim gelir derse. Nasıl lâyık görürsün ki. göre cevaba davran! Değişik ve çok kolay sorular önce zor gibi gelir ama sonra hatırlatmaya yarar. Güneş bütün âlemi aydınlatır. Kaç Türlü Sarhoşluk Var? Sarhoşluk dört türlüdür. ben de cevap vereyim. Dünyayı isteyen. dedim. «Ondan başka ilâh yoktur.» dersin. Halvette sana onlardan uzaklaşmak mı düşer yoksa onlara serden ayrılmak mı yaraşır? Siz bizdensiniz biz de sizdeniz. nurunuzdan biz de aydınlanalım!» diyeceksin.» derlerse vazgeçelim.» (Ankebut sûresi. O. sen niçin ona gelesin. armağan kabul eden bir insansın. Senin söylediğin. Bugün pek aşağılık gördüğüm bu kimseler. «Bizim yolumuzda savaşanlara yollarımızı gösteririz. ben. Yukarıda sözü geçen âyetin başı ve sonu o sebepten dolayı biribiriyle ilgilidir. araştırıcıdır. vaizdir. âlimdir. Sen ise tezvirde. senin davan Allahyı görmek bahsidir. sen îmad sayılırsın.» sözündeki o. derler. Yüzleri göklere dönüktür. sarhoşları bu dört sınıf içinde toplarlar. Ben ondan söz aktarırsam. (Bunlara karşı) bir bahane uydurur. Maklub'dur (devrik'tir). Ben ise Şeyhim. onlarla kaynaşmış töreler sünnet olamaz. Sen tomruk koltuğunda zavallı tutsak. Onun bilgisi onun için pek yetersiz bir hünerdir. Çünkü ondan sözler aktarıyorsun. Musa o baygınlık hali içinde Allahyı gördü. biz de onlardan değiliz. Allah için! Onların saçı sakalı var. Eğer bugün. Sen bu görüntü karşısında. Bu güneş. Ama bu kadar çıplak ve açık konuşmamıştır.A. olgun kişiyim.).

selâm verdi. Zaman zaman emri terkediyorsun. dağdaki zâhidin ziyaretine gider. mânâdan ibretle söylenen sözler daha hoştur. kendi kendine. misafir derviş. taşa doğru yöneldi. Derviş Padişahın huzuruna gitti. Dağda ne yapardı bu? O bir toprak idi ki.» Ey Şah! Halk içinde olduğun halde bir saat olsun halkı kendinden uzaklaştır. zahirde işimin doğruluğunu anlarım.» «Evet. hem sessizliğin ışığı. Sen benimle bir kaç söz konuştun.» dedi. «Bu derviş her ne isterse vereyim. diye şikâyetlenme! Sen emri yerine getirmekte . hoşa giden her şeyden uzak yaşamak ne demektir? Her sene bütün şehir halkı ve Padişah. Henüz zayıf sözleri öğüt yoluyla mı söylerler? Yoksa sen henüz bu noktada mı kalmışsın. Benim sözüm senin sözünle öylesine tatlılaştı ki. Bu saat tamam oldu. hemen sordu: «Ey derviş benden ne dileğin var? Her ne istiyorsan söyle hemen vereyim. Geçmişi hatırlatmak istemem diyorsun. Bu sözdür ama onu asla seninle konuşmak istemem.» dedi. Sonra. Hem öyle bir eve gidelim ki. bütün âlem asla o hatırdan geçmez. (M. Eğer o taraf yalan ise şu halde benim tarafımı tutarsın. ancak sen çok merhametlisin. Sözü geçen hadisin başka bir mânâsı da. hep bu aşağılık ve bilgisizlik yüzündendir. ya öteki taraf. tövbenin. mülk. bekâr yaşa. (M. O geçen günler bir şey değildir.» dedi derviş. atından indi. Ona sordu: «Yahu. kendi kendine. Zâhid. Biribirini tutmayan şeylerde ya bir taraf yalandır. orada Şah hangisi. Padişah dervişin tatlı konuşması üzerine atının dizginini çekti. Bir gün garip bir derviş. Dağdan ayrılıp da insanlar arasına karışanları halk. dervişin ziyaretine gitti desinler. söz senin varlığınla tamam olur. evlenmemenin. bir bakıma rahipliği yasaklayan bir tavsiyedir.» dedi. Gönülden. kadından ayrı bir hayat yaşamanın Müslümana yasak olduğudur.» dedi. gönlü kabardı. «İslâmda rahiplik yoktur. velilere göstermedik zorlukları bana gösterdi. Tâ ki. ne söylesin? Her kim olursa olsun mimberin üzerinden verilen bu emirlerin karşısında cevaptan âciz kalır. borç değil. Hele kadın al. Ariflerden. Benim düşüncemde de. «Senin bu sözünden bana bir zevk kokusu geldi. «Benden bir söz dinle. hatta en güzel kızımı bile istese feda ederim ona ve hatta nikâhlı karımı bile istese boşayarak kendisine sunayım. peygamberlere. Çünkü sükutta. «O halde tövbe ettim. hep tek başına kal. Mal. eğer sözü kudretimizin kemâliyle söylesek bu insana daha hoş gelir. İnsanoğlunun taş ile ne işi. seni atından indirdi ve öylece bana boyun eğdin! Eğer beni dinlemek şerefini esirgemezsen. belki dağ adamı olmuştu. hakkını bana helâl et!» diyerek dervişin ayağına kapandı. bayram değil. Seninle kıl keçe üstünde bile oturmak hoştur. Nevruz değil bu toplantı nedir?» Zâhid cevap verdi: «Divane misin? Mecnun musun?» Şiir: Anlamaz Leylâ yazık âvâre Mecnun halini. Yoksa susayım daha iyi! Cevap verdi: «Eğer susarsan konuşman da daha aydınlık olur. ama o artık insancıl bir zâhid değil. Şah. «hoş nefes dervişlik gereğidir. «Böyle söyleme!» dedi. Mevlânâ'nın buyurduğu gibi. Hani o gün bana. bir aziz oradan geçiyordu. Ama bazan da aldatmacadır. 69) «Sen divane misin?» deyince. Bu bir hikâye değildir. gönül alçaklığının bereketinden hasıl olan bir zevk idi. «Senden bir şey istediğime pişmanım. fehmi ve vehmi olan Allah bilgisine kabiliyetli insanlar arasında yaşardı. Halini Mecnun'un ancak sadece Mecnun bilir. «Bu dağda bir Allah adamı var da onun ziyaretine geliyorlar. Adamcıl bir kişi olsaydı.Bir dağda bir zâhid yaşıyordu. Ama Hazreti Peygamberin. Öyle bir hale gelirdi ki. hem de konuşmanın faydası gizlidir. onlara faydalı olan filân mesele hakkında söylüyorum yoksa mecburî bir iş değil. artık başka hiç bir şeye karşı istek ve arzu göstermezdi. Bu. 70) Bazan o âlemden. Şu âlimden bir şey işitir hayret ederler. Pek tatlı bir nefesin var. derviş hangisi belli olmasın. burada kalma derler. Ama bu bir ödünçtür. Yemekten içmekten büsbütün kesilmişti.» demiştin. Yani bu âlem halkının işi. hiç bir tarafa da iltifat etmez.» Yüz bin rahmet senin o hatırana olsun ki.» buyurduğunu unutma! Bu. Bu saat benim âlemimde onun hatırı böyledir. ne ilgisi var? İnsanlar içinde yaşa ama tenhada daima Allah ile halvetde ol. Allah. Zâhid. bu nasıl olur? Yani gönülde olan. parmakla gösterilen birer ilim ve marifet adamı sayar. kadı bile mahkeme kapısından geri dönüyor. ruhtan. bazan öteki âlemden acayip sözler anlatırlar. büyüklerden bir şeyler naklederler. o da halkın kendisine karşı böyle sevgi ve bağlılık göstermesinden hoşlanırdı. Zorluk olmazsa o başka! Bugün zorluk olunca. Misafir derviş.

Ayaz'ın aylığını kesti. ne beş gün. Bayezid.» buyurmuştur. böyle düşünmez. yerine getirilmesi mümkün ve senin de ona elverişli olduğun için gelmiştir. Onlar için tek başına kalmaktansa. Onların hepsini duygusuz bir kesek parçası sanırsın. Benden ve senden sonra gerçek bir istekli gerektir ki. Hocendî'den daha güzel vaiz ederdi. her hangi bir şeyi anlayabilmek için onu tevil etmesinden. ama izinsiz olursa. ömründen bir gün dahi kalsa. Sultan Mahmud'a bir kere sövmüştü. Bunlar gibi bin tanesi bile. O derece düşkünlük ve kırgınlık. Bir şeyde ki kök ve temel vardır.» Ama o hayıflanma öğünmekten daha aşağı bir çene kavaflığıdır. yaradılıştan hazırcevaptır. Çünkü Sultan daima. Her hangi bir şey hakkında bu sözü kapalı söylemek gerektir. belki ona uygun cevap verirdi. İmad sözümü dinlemedi. «Tövbe etmiştir. tulumdan sızan su gibi akar gider. ondaki zevkin arkası kesildi. böyle söylemez.» demiştin. Sana hoş gelir o temaşa. o öğütlerin etkisi görünsün. Halbuki emirler.» diyorsan. Ayaz'ın ayakları altında keseyim. sana da hiç bir zararı yoktur.» dedim. 71) Eğer benim iznimle olursa o zaman konuşmak helâldir. Bugün her ne kadar bu emirler başkalarına zor gelse bile. sohbeti hoşuma gitmiştir. Umduğuna kavuşmuş bir umutsuz gibi. «Ben ona inanırım. ben gerçi içtim. Fakat halk içinde iki kadeh içip de sarhoş olanlar da vardır. Ama Sultan onu öldürmedi. Bu söz. Benim karşımda da o korkuyu duymazlar. acele etti. Batın bahsi bütün bunların dışındadır. Gece yarısından sonra yüzümü onun tarafına çevirdim. Ancak böyle değilseniz bu yardım gerekli olur. Bu cevapta dolayı onun ululuğu seni sarar. Ama bugün sen emri yerine getirecek güce sahip değilsen. ruhun azığıdır. nasıl emre uyabilirsin? Hazreti Peygamber bile emrin ağırlığı karşında. İşte onda ilk defa görülen bu eğilim. Sultan Mahmud. Ancak onları yola getirmek maksadı ile yedi başlı aslan masalım nasıl anlatayım? O sözler kimin kaderini değiştirmeye yarar? Sana vehim ve korku gelir. bir yabancı ile birlikte olmak daha hayırlı görünür. bu bahiste karşındaki 'hayır' demeden sen de itirazı kes. kendini aşağı görmek gerekmezdi ona. çok güzel ve tatlı olurdu. Mevlânâ'nın sustuğu gibi susmaz. «Hayır sen değilsin. Bütün fenlerde. iyi bakarsan kolayca görebilirsin. Ant içerim ki kardeşlerimiz beni bilselerdi. bütün bu olan biten şeyler sana benim tarafımdan ve hep senin susman yüzünden olmuştur. daha kutlu. nasıl olur da senin beni düşündüğün gibi zaman zaman seninle birlikte geçirdiğimiz o âlemi anmam? Sen de bilirsin ki. Haktan sarhoş olarak geldin. Evet bizim yanımızda söz haramdır. onun yolunda ölmeye lâyık değildir. Bu imanın sırrıdır. o zahir ehli kişiler.» diyorum. Sen umuyorsun ki ömür boyunca bu böyle olacaktır. yorumlamak istemesindedir. bize bağlı kaldıkça ona bir şeyler gerek. O. «Senin yanında konuşmak bana haramdır. Bu saatte Peygamberin şafaatindeki sırrı anlayabilirsiniz. yani tahkik ehli olmayan zahir ulemasından kimseyi görmedin mi? Bunları sormaktan maksadım. Mevlânâ. aklı başında insanlar da vardır. Bana dedi ki: «Sen şüphe yok ki. onunla öğüt bahsinde konuşurum. Çünkü. Çünkü sen ona inanırsın. Ne güzel bir iftira bu! Aydınlatıcı bin doğru sözden daha parlak. yüzü kıpkırmızı oluncaya kadar içip de ayık kalan.» diye düşündüm. daha hoş. Allahya yemin ederim ki Hazreti Musa bile onun dengi olamaz. Çünkü sen ululama ve yüceltme yolunda beni anmazsın. Ona bir gün sordum: Tebriz'den ne zaman çıktın? O zahir ehli kişilerden. Halkın yabancısı sanır ki. binlerce kadeh boşalttığı halde. Ben kendi halimde devam edip gitmekteyim. benimle birlikte oldukları zaman da. Asla bu halden daha ileri geçmem. benim sohbetime dayanamaz. «Hud sûresi ve buna eşit emirler. bu kısaltmalar tamahkârlıktandır. 'evet' deyiver. bu olgun bir gençtir. her ikimiz de aynı şehirdeniz. «En iyisi. Allah hakkı için onun gibi bin tanesi Mevlânâ'nın bir tüyüne bile değmez. beni ihtiyarlattı.» derdi. Ne bir gün.» derdi. O cömert yeni müslüman için. Meselâ her hangi biri için.kusurlusun.» dedim ve kendi kendime.» demeğe gönlüm razı olmuyor. «Yazık olsun bana dersin. bende bir umut belirdi. «O emirlere uymakta Peygamber için çok fayda vardı. «Aman. Daha tatlı ve sıcak konuşurdu. kendi çevresini bilen. Zaten çok defa inanarak dinlese bile soğuk davranırdı. Ama senin cevabın onları doyurmaz ve etkilemez. Karşısındakini susturur. size başkalarının yardımı gerekmezdi. Eğer. bir gün suyu azalır diye denize acırlar.» «Evet. (M. Kezervanî. «Ey iyisi bu bindiğimiz eşek. Bunun sebebi şudur: Eğer siz geniş ölçüde bir dünya adamı olsaydınız. Onun hangi deniz olduğunu anla! Ona cevap verirsin. Ben. Ama sen. en uygun olan cihet hiç bir emrin sana çetin gelmemesidir. ama şaraptan sarhoş olanlar gibi değil. . «Nerede o kurban ki. o ben olmayayım!» dersin. dersin. Ayaz. Ancak onun nasibi olan sevgideki sıcaklığın. Ama bir kimseye ki gönlüm yönelmiş.

Vezir. Ama daha sıcak konuşmaya başladı mı. Bunu kimseye sormadan kavramıştır. gönlün açılsın. o hamam külhanından vazgeçiniz. Sizinle bir sır konuşurum ki. Ama sevgili. onu hiç kimseye açıklamamasını tembih etmeye bile lüzum görmez.) dilersen. Burada ne bekliyoruz? Ergeç her topluluk bu kabir tarafından geçer. Ama işin sonunda. Hazreti Musa'nın bin kere: «Yarabbi ne olurdu o Peygamberliği bana vermeseydin. öfkelendiği ve hoşlandığı şey leri bilir. Sultan. Çünkü nice vezirlerin boynu vurulmuştur. Bundan dolayı sözü çok özetliyorum. seni hiç kimse bilmeyecekti.» dedim. anlat bize!» dedi. Ben buna bakmıyorum ve bizi kınayanlara karşı asla aldırış etmem. ikimiz de bu konuda birleşiyoruz. Bu bakıma göre. Ama burada senin bana tarif ettiğin bir ülke olduğunu gördüm. Bu yola geldiğim zaman. Önce söze başlayıp da bu söz açıklandığı ve neticede filân kişinin buna karşı olduğu meydana çıkacaktır. «O büyük âlimdir. mizacını. Talip isteğinde kemale ermiş. Ama Musa'yı görsey-din onu Hazreti Muhammed'den bulurdun. O halde gel sen ve ben altı ay efendimizle birlikte oturup ah ve feryad edelim. içindekilerin iyi yanabilmesi için onları yumuşatır. 3. Sultanın her halinden anlar. vezir de bu sırrı saklamakta çok dikkatli davranır.» derler. bunu ne Mevlânâ ne de daha önce gelip geçmiş büyükler işitmiştir. Beni şüpheli duruma düşürme diyorum. etrafında ateş yanan bir kabirdir. 73) Dünyada gönül açıcı Yasin sûresini dinle.A. her hangi bir şeyi kırıp döktüğü. 2. Ben ya sadığım şehirden ayrıldım. Savaşta. Mevlânâ bu dereceye inmiştir. benim onların inandığına inanmadığım yoludaki sözümün mânasını da anlarlar. Onu severler. Çünkü Ayaz. onu mezara kadar götürür. Bazan vaz geçiyorum. Sultan binlerce kelleyi onun uğruna feda ederdi. aradığı yolda olgunlaşmış olmasın. ariften daha üstün bir şey yoktur. Bu noktadaki kuşkularım sonsuzdur.» dediler. Bu âlemden ne anladın? Sana bir bilgi vermediler mi? Yine dedi ki: Siz o âleme lâyık değilsiniz. hiç bir şeyden korkusu yoktu. «Nasıl bilmem. O halde yürüyelim ki gözün.A. Kendi kendime. isa'yı görmek de böyledir. Ne zaman onun adı üzerinde sana bir şeyler söylerler ve onun gayretinden bahsederlerse. O. eğlendirirdi. sevilmek bahsinde olgun hale gelmişse. gençler de yaşlılar da âşık olur. vezire bir sır emanet ettiği zaman. sen de bilirsin. avların en büyüğünü avladı. Fakat o bunu öğüt olarak söyler geçer. rahattı.) söylemiştir. onların söylemediklerini söyleyenler vardır.) sonra Allaha da iftira edenler. sözlerindeki tatlılığa. Lâkin biliyorum ki. Huyunu. bir vezir vardır. söze yalvarıyorum. Şüphesiz ben bunu söyleyince sen de aynı şeyi söylüyorsun. «İşte senin âlemin. o vakit onun gerçek değeri anlaşılır. «Yürü! Kendi âlemine bak!» dedim. yahut üstünü başını ıslattığı. elbisesini yemek dökerek kirlettiği zamanlarda bile suçluluğuna rağmen sultanı oyalar.» dedim. Eğer önceden böyle vaiz etmeseydi.» dedi. canından güvenli idi. o kararsızdır. yahut bir zaman yerimde oturup da onun dış görünüşünü görebilmek için biraz geciktirseydin!» dediğini görürdün. Bana sordular: «Ne iş yaparsın? Bu âlemden sana haber verdiler mi? Bunu gördün mü?» «Elbette gider görürüm. Ama o vezir bütün bu yakınlığı ile beraber canından güvenli değildir'. «Orada ne işin var. Sultan da onun bütün zararlı işlerini hoş görürdü. Mevlânâ hararetli konuşmadığı zaman da onu severler. Ama bana gelince. erkeklik üç yerde belli olur: 1. Çünkü son yetişenler arasında Hazreti Muhammed'den (S. Ama (diğer bakıma göre) ondan da üstün bir şey vardır. (M. Fakat onda «(o zaman için) fesahat (düzgün konuşma) neşesi yoktur. Bu bencilliktir.' Diyelim ki.» diyeceklerdir. bende de bir hal var. Açık konuşurum ve geçmiş büyüklerin ruhlarını hasretle anarım. Aldanmamak için alışverişte.A. her ikisi birbirleriyle anlaşmış ve kaynaşmış demektir. Şu halde işitmediğin şeyi konuşma. daha söylemediğim şeyler kat kat fazladır. Ben de sözü özetleyerek söyler geçerim. onun bütün bu zararlı hareketlerini bildiği halde nasıl olur da ona göz ucu ile bakabilirdi? Çünkü. «Ama ben bilmiyorum. Hazreti Muhammed'le birlikte otururken Musa'yı görmek istersen aldanırsın. konu dışına da çıkamıyorum. «Bu âlemi sen bilmiyor musun?» dedim. Ayaz (Gazneli Sultan Mahmud'un gözdesi). Halbuki Hazreti Ali'nin cömertliği yanında hazinelerin beş para değeri yoktur. Şüphe yok ki dünya. onu Hazreti Muhammed (S. Dünyadan konuşanları dinleme. Onun benden ve benimle beraber olduğunu bilirler. aranılan sevgili sevilmek bahsinde henüz olgunlaşmamış ise. Eğer Tevrat'ı okur da onun vasfını o kitaptan dinler ve Hazreti Muhammed'i (S. üstün bir zattır. Allahı arayanlardan hiç bir talip yoktur ki. onu bütün gün neşelendirir.Hazreti Ali buyurmuştur ki. . çok sevimli ve sevgili bir çocuktu. Kadın koynunda yatakta. Bir suç işlediği.

Dediler ki. ha. Allah onu bize. «Kendimi kutlarım şanım ne yücedir!» diye öğündü.' dersen.)) söyle. «Allah uzun ömürler!» versin diye dua ederlerse. Ama bu hep böyle oluyor.A. hep böyle idiler. Duacı ile bu dualar nereye sığar? Bu kap su ile dopdolu iken. (M. Kâğıdın sana dönük olan yüzünü okuyabilirsin. Ancak bunlar birer birer zikredilmiştir. Ekşimiştir.» dedim. üzülecek ne sebep var ki! Orada benim yerimde. Şüphe yok ki. ama «ha. Daha ne kadar. Ama nasıl diyebilirsin ki. Ama bu gafletde bir sebep vardır. Çok konuşmak isteği ancak sözü manâlı ve düzgün söyleyince hoşa gider. O beraberlik benlik davasından uzaktır. Hazreti Peygamber. Güldün ve dedin ki: «Cevabını düşündüm. benim gibi bin tanesini bulursun. Hepimize de uzun ömürler versin! Âmin! Her kim için. içinden gelen bir ses sana: «Bu. başına bir hal geldiği vakit kabirler üzerine yüzüstü kapanır ve başı yerden kaldırılıncaya kadar öylece kalır. sevgili neredeyse. ne dağlar. sen de. «Bu. senden daha korkuncum. «ha. Ama eğer bunlar yerin kazıkları olsaydı o çadır havada nasıl kurulurdu? Ben.» dersin. ah. Lâkin bu derecede değil. Beni andın mı hiç? Ant içerim ki sen beni anlayamadın. Bu âyetteki sözü geçen kazıklar. bu adam. Nasıl ki Kuran'da. Ama sen üzülme! O biricik dost sen ol! . ne de taşlardır. «Bu caiz olur mu? Sonra 'Benim cevabım bu değildir. gerçek bir tarafı vardır. boşluk içinde görünen her şeyin elbette bir hakikati. Zavallı felsefeci. Velidir! Bu. soğuktur. «Âmin!» deyiver. ama bizim o sağır kediciklerimize bunun ne faydası olur? Halep'deki halk arasında yazacak bir şeyler. Ben. «Yarabbi biz sana senin ululuğuna yaraşan ölçüde 'kulluk edemedik!» buyurdu. sarsılırdın.» «Düşün bir kere. Çünkü arifle bulunmak hoş şeydir.) ümmet olmaktan vazgeçti de Nuh Peygamber'in ümmeti oldu. aralarındaki varlıkları yaratan yüce Allah dostlarının en güçlüsüdür!» diye haykırırdı ve. «Dağları yeryüzünün kazıkları yapmadık mı?» (Nebe sûresi. rezil olurlar. Her çağda tek bir gerçek vardır. Bu yol çok acayip ve gizli bir yoldur. Üst tarafı rüzgarla gelen. onun için bende bir korku belirdi. Senin için tatlılık ekşilikten daha iyidir. o su göndermiştir. ha. öteki yüzü de sevgiliye dönüktür.» Bu kimse bir belâya uğradığı vakit. açık saçık insanlardı. Lâkin şeyhin gerçek müridi daima kendisi ile birlik olandır. Üç kere. Adlarını söylerler. Bayezid-i Bistamî ise. «Bu adam zayıftır. «Haykanko Kokor» (Bu sözlerin hangi dilden olduğunu ve anlamını öğrenemedik (Ç. 74) Altı yön de Allah nuru ile aydındır. işte burada hazır olan velidir!» derdi.» Bunu benim hamlığıma verirsin. âlemin Doğusundan Batısına kadar. yedi feleğin dışında kalmıştır. büyüklerini de rezil ederlerdi. Dedi ki: «Gerçi peygamberlere uymak vaciptir. Eğer anlasaydın. Uzayda. 7) buyurulmuştur. İşte şahneler oturmuş size. Hep pişirdiğini yeme. mideni de üşütür. Bir kâğıt düşün ki bir yüzü sana. ama asıl dosta ve sevgili tarafına dönük olan yönünü okumak gerek.» dedim. Hazreti Muhammed'e (S. asla buradan geçmeyin. Sana konuşmak gerekse böyle yaparsın. ha!» diye güleceksin? Öyle gülmek sana göz ağrısı getirir. «Ah. Bana şimdi Ebu Said Ebül Hayr'dan şu anlamdaki bir beyti nakletmek gerekiyor: Beyit: Çok utanmaz. kalbin çarpar. «Yol bu yol değil. sen de «Âmin!» deyiver. bütün vücudundaki organlar titrer. ha!» diye gülen öyle gülmez. Yahut her yüzü bir başkasına çevrilmiştir. ah!» diye ağlayan hoş ağlar. sorduğun soruları düşün bir kere. Görmez misin ki bu dağlar yerlerinde dururken semânın cadın kurulmuştur. o testi su ile dolmuştur.» diyorlar. esinti ile savrulan tozlar gibidir. Yüce Allahm. yeni bir haber yok mu? Senin için düşünecek. Bundan önce benimle birlikte olduğun zaman yaptığın hizmetlerden utanırdım. Şimdi ise hiç çekinmiyorum.Kezervanî dedi ki: «Allanın bir kulu vardır ki. «ulu Allah Mevlânâ'ya uzun ömür versin!» diyeyim. bizi de ona bağışlasın. benim cevabımı düşünme korkunçtur. güçsüz ve biçaredir. yeri ve göğü. seven de oradadır. Çünkü istek fazla olunca söze perde olur. Bu sevgili dost işte şurada oturan kişidir.

Bazılarına göre de çok kolay ama o kadar kolaydır 'ki. «Onun Miraçta gördüğü gerçek tecellileri. Kendilerinde belirli bir hal görmediğim ve evvelki bölümün karşı cihetinde yer alan bir bölüm daha vardır ki. üçüncüsü de gereği gibi menfaat eksikliğidir. Hakîm Senâîciğin son .» derler. halkın en azizlerindendir deyiniz. kat kat faydalı olanlardan da değiliz. Öyle bir zatın nefesi şüphe yok ki cennet nefesidir. Onlar ilim yolcularıdır.A. batini manayı veliler. Yüzümü onlardan saklayarak dedim ki. belki H söyler. onları görmek arzusu ile yanıp tutuştu. heybete üstün gelir. yüce Allah (Necm sûresinin ll'nci âyetinde). yalan söylemeye tövbe etti ama şimdi unuttu. oradakiler kabiliyetsiz olunca o yerde konuşmak zulümdü!. başka bir deyimle İlmiledün erbabı iki bölüme ayrılırlar. çok çetindir. Hazreti Peygamber. Mevlânâ dedi ki: «Üç şeye mânâ verilemez. Nasıl ki o.» buyur ulmuştur. Yolculuk bittiği zaman o. şakalaşmaya lâyık bir kişidir o. (M. «Evet. Onlar kendilerini apaçık göstermişler. Ama nerede o gerçek dost? Şu şehvetler çamurunda iyiyi kötüyü seçebilen o er nerede? Bıyıklarını yolsan bile dudağını kıpırdatmaz. Kuran'ın Allah kelâmı. Bir kimse ki. Biri benim yanımda esrar içmeye. Ey Hakka yakın kardeşler.» dedi. Allah dostu gerçek veli ise kapalı ve gizli kalmıştır. Biri o ilimde perişan bir sel gibi akar gider. Eğer Kuran'da esrar olsaydı neden o. Beyazid (Bistamî). Nasıl ki. son zamanda «zün-nar» istemişti. Onların sözünde hak âleminden bir koku vardır.» Gerçek Allah adamı. peygamberler bunlarla buluşmak. Bunlardan biri gönül hoşluğundaki korku. ışıklı aklının nuru ile kanadı dünyayı yakan bir melek gibidir. Halk arasında onun sözleri. Sende suret ve mânâ yönünden düzgün bir hal var derler. «Kulaklar duymadı. onun sonu nereye varır? Bir kimse ki. Ama çok zor. Çok kere kendisinden faydalanırlar.» nüktesindeki mana da şüpheli kalmıştır.' 'eyvallah' de. ağırbaşlı hareket eder. İkincisi. Bu manalardan zahirî manayı âlimler. yüzlerini görmek arzusundadırlar.). Bu toplum içinde ancak bir kaç kişi söz söyleyebilir. kapalı söz konuşmadı. batini. filân zatın sözüdür. umulur ki o. Ama kendilerini görmeğe fırsat elvermedi. eğer H'yi birlikte getirseydiniz biz de Allahya yakın meleklerin kapışmak istedikleri nohut daneleri saçardık. 75) Dün bana komşu cariyeler getirdiler. kapısından geçen köpeğe bile cevap vermekte saygı gösterir.Çünkü o günahkârlardan binlerce gerçek dost arasında ancak bir tane bulunur ki. kalbi yalanlamadı. Kendilerine Allah katından bilgi verilmiş olanlar. sevilen. Ama o. perde arkasına alınabilir. ikincisi huzur alemindeki korku. başlangıçta da öyledir. batının batını manaları vardır. esrara dair tek bir kelime işitse kendinden geçerdi ve o fitneler de açığa çıkardı. Bir kimse ki son inancı bu noktaya gelmiştir. Bu erenlere saygı gösteriniz! Meclistekilerden biri. Lâkin H de bu konuda konuşmaz ancak benim çağımda ve zamanımda bunu birçokları yalanlar. 'öyledir* deyiver. bu daracık yerde mi kalmak? Hak âlemi çok geniş bir alandır. bütün Allah dostları. Bu bahiste söz söyleyenler şu noktada duraklamışlardır : Hadiste. asla «ben» sözünü ağzına almazdı. Ama o üçüncü derecedeki manayı Allahtan başkası bilemez. Ancak onların hasretini terennüm etti. «Bize o varlıktan bir bilgi ver.» Biz Allahın gönderdiği o biricik dost olmak davasında değiliz. veliler. Konuşulmaya. hadisin Peygamber sözü olduğuna gönülden inanmıştır. Heybet. bu suretle tanıtmışlardır. Öteki atıldı: «Ne demek 'evet. O halde ademoğlu bundan nasıl faydalanabilir? Hadislerdeki sırlar da Kuran'da olduğu gibi çoktur. Sahabeler adına nakledilen öğütlerde de açıklamayı gerektirecek üstü kapalı bir söz yoktur. «Kuran'ın yediye kadar zahirî. Dilerseniz. Kitaplar bu ko nuda bir şey söylemez. her iki tarafı da korur. ondan ne umulur? Başlangıcı böyle olursa onun son durağı nereye varır? Gerektir ki o bunları küçük yaştayken öğrenmiş olsun. ululuk konusuna gelince. Yer uygunsuz. «Bu. bu kolaylıktan ötürü hayrette kalmışlardır. düşünceli. Bundan dolayıdır ki. öyle anlaşılıyor ki bir takım kapalı sözleri ile kendi sırlarını söylemek istemiştir.» buyurmuştur. gözler görmedi. O danele-ri sana şefaat dilemek için getirdiler. batını mana içinde gizli olan manasını da Peygamberler bilirler. her gün Kuran'daki kesin hükümleri okuduğu halde kendinden geçmiyordu? Halbuki o. Bazılarına göre bu konu son derece sade ve basittir. Bayezid'in bundan haberi olaydı. bendeki irade kuvveti. onunla çok kere doğru yolu bulurlar. yabancı sayılmaz. bu noktada yüz velinin bile bir peygamberin ayak tozuna değişilemeyeceği inancında duraklamıştır.» diye söylenir. Hazreti Muhammed (S. ona. Nasıl ki en olgun kişiler de onların hallerine dair bir şey söylememiştir. Belki de Hak nefesidir.

Sonra şu anlamdaki mısrada da: Ruhlarımız. Benden bir söz işiten herkes. Mevlânâ izin vermez ki ben işimi göreyim. velinin diled ği kimse olsun! Çünkü o kimse. bu açık sözden. Meğer ki o. Siz nerede. Onlar benden hiç bir nasip alamazlar. helak olur. Acele ise Şeytandandır. Aşk böyle olur. zamanla aşınır ama dağ yine dağ olarak kalır. Halk ile konuşmaktan beni vaz geçirmek istiyenler. 77) Bu sözden âlemin başlangıcı olmadığı manası sezilmektedir. onu bütün isteklerinden yoksun bırakayım. zaman zaman beni dinliyenler de bir şey konuştuğum vakit dikkatle dinlemelidir.» Çünkü Şeytan. Çünkü bir çok sırlar o toplum içinde konuşulan sözlerde saklanmıştır. Nefisten ve nefsin isteklerinden uzak kaçanlara o anda bir sır açıklanır. zannedersem gibi sözler hep böyledir. Eğer bu sefer gidersem beni bulabilir misin? «Eğer. Şu anlamdaki beyte de bakınız: Beyit: Nice yüksek dağlar var ki. derhal başı araya gider. Sen bir İbrahimsin ki. Çünkü Musa. «Kolaydır. bunu kesin olarak söylemiyorum.» diyenler benden ve benim sözlerimden hiç bir şey anlamamış olanlardır. Eğer. Çünkü onun gibi yüzlercesi Musa'nın ayak tozuna erişemedi. O tepeler. Onlar mahrum kalmazlar. «Sen benimle birlikte Ama başka yönden onun makamına asla erişemez. (M. Nihayet onların hepsi de bu cinstendir. «Bu yabancı kapı hangisi?» diyeceksin. Burhaneddin'in geniş bilgisi vardı. damdan düşer ayağı kırılır. bedenlerimizden (irkmektedir. Bütün hali alt üst olur. sözü geçen erenlerden birini bir çöl ortasında görse ve içinden o bildiği velinin bu olduğunu sezmiş olsa. îmad ve başkaları gibi geçmiş gitmiş olanların yüzlercesini de göz önüne getir. Seni başkaları göndermeden önce kendi arzunla ziyarete gelmek yaraşır. O bundan uzaktır.günleri. Hızır. artık Allahnın da dilediği has kullardan biri demektir. deniliyor. Bana bütün âlemde öyle bir dost gerektir ki. . gayret yönünden ancak bir lâtife arasına karıştırılarak söylenebilir. esrar doludur'. Ama beni bir öğretmen olarak görüyorsun. Siz benim dostum değilsiniz. onların sözleri hep kapalı sözlerdir. Meğer ki bu dağlardan maksat Allah kulları olsun! Ama onun maksadı bu değildir. Bilginlerin çok çalışmalarının sonucu da sapkınlıktır. Çok kerre görülmüş Bir kimse. Ama o toplu anlayışın manası ondan uzaklaşır. imanı gider donuk bir hal alır. Halk ile konuştuğum vakitlerde dikkatle dinlersen anlarsın ki. 76) Yüzünde yüz bin safa ve evliyalık nuru parlıyan bir veli. Fahreddin-i Razî'nin bir çömezi ölürken insaf yönünden şu anlamdaki beyti söylemişti: Beyit: Aklın varacağı son durak ayak bağıdır. Allah ile konuşmak mertebesine ermiş olan Musa'nın haline erişti ki. meğer. Seyyid Burhaneddin'den. benim dostluğum nerede? Bu ancak Mevlânâ'nın bereketiyledir. tepeleri yüce ve sivri şerefelerdir. Büyük bir sır vardır ki. çuval içindeki binlerce buğday tanesinin niteliğini gösterir. (M.» diyorum. o yüzden. soru sormakta acele etti. Soruyorsun: «Şeytan o makama erişir mi?» «Evet erişir. Seyyid Burhaneddin'in son günleri Mevlânâ'dan daha mı iyiydi? Senâî'nin hoşça bir hali. O bu işin adamı değildir. tanımadığı yabancı bir kapıda da hizmet eder. Musa'ya. onu dinleyeyim ama isteğini yerine getirmeyeyim. keski. Bu şarta bağlı «Eğer» den bahsetmek dosta çok zor gelir. Nasıl ki buğday çuvalından alınacak bir avuç örnek. Bunları görüyorsun. bulunmaya sabredemezsin!» dedi. kitapla geldin.

Ama Hazreti Muhammed (Ş. Dağ gibi büyük bir adam. İsa bütün çömleklerin tuzunu önceden koymuştur.). alanın hatnnı . Düşünürsem bana ne hizmetler ettiler. Hazreti Muhammed (S. Bir tuz saçan (lezzet veren) biri gerektir. Dedi ki: «Bu kulak.Mevlânâ'ya gelince. tartışır. «Ona. Ama Mısır tuzu gibi olmamalıdır o tuz. Eğer alnında bir nur. bu saatte dünyanın hiç bir yerinde eşi ve benzeri yoktur. Benim maksadım armut istemek değil. Ona. Mevlânâ'ya ve bana hüccet delil olamaz.). babasının önüne oturmuş iki yaşında bir çocuk. ne bu cihandan ne o cihandandır. Sade bu yorumlama değil. Allanın da galip olduğunu anlarsın. başka bir baha biçsey-din iyi olurdu. sana ben söylüyorum. Başka bir saatte daha iyi söylerim. 79) Bir gün yanar bir gün yanmaz. Bütün bu sıkıntılarınız. Benim maksadım ona teselli vermektir ki. Öyle bir insan için altı yön de Allah nurudur. mantık ilimlerinde en büyük uzmanlarla kuvvetle konuşur. Bir sabah erkenden o mana âleminden konuşuyordum. hepsinden daha yetkili konuşur. yeşil. nasıl anlatayım ayıptır söylemesi. o cihan bu cihana geliyor.» dedi. Bende bir tamah varsa sadece Mevlânâ yeter bana. Mevlânâ'nın yanında idi. beni dinlerken. onlardan daha zevkli. hiç bunlara benzemez. Bu güne kadar haram'dan perhiz ediyorsan. Ona başka bir ad bulmak gerekiyor. Bende ancak Hazreti Peygamberin armağan kabul etmesi âdetine uygun davranışta bulunmak arzusu vardır. bundan sonra helâl'dan da perhiz yaraşır sana. ona baktığın zaman sana bambaşka bir deniz görünür. Ondan sorma. Onlar öyle yaparlar ki H'yi benim gönlümden soğutsunlar. hem söz yorumlardı hem de Hazreti îsa gibi körleri ve abraşlı hastaları tedavi etmek kudretine sahipti. O. tuzu sonradan katmıştır ve Peygamberlerin sonuncusudur. O kendisini bilmez sanır ve öyle zanneder. günah işlememek eğilimini artırsın. Biri benim huyumu bilseydi ne iyi olurdu. onu mühürleyen zattır. hoş olmaz. (M. onlardan daha güzeldir. «Ondan hoşlanıyorum. temel bilgilerde. Bunu nasıl bilmem? Bunlar ancak nefis ve murakabeyi sükûna kavuşturmak içindir. (M. Ancak bunlardan o cihana utanç gelir. Sende aşk galip ise. Benim önümde. Gerektir ki o alçak gönüllülük ve o kulluk duygusu. ayrılık gününde de bedenimi sırsıklam etti. o sayede sükûna kavuşsun. ayrı bir yol daha vardır ki. Bugün kurt masalı gibi sözlerin. Bütün yorumlamalarda büyük adamdır o. yüz binlerce propagandacısı vardır. Yahut. ben aşağıdan senin yüzüne bakarım. ama susmuştur.» Bu gönül hoşluğu ve sevinç ancak senin varlığınladır. yahut Müslümanlığa dair hiç bir şey işitmemiş dönme bir Müslüman gibi öylesine utangaç bir hal alır. Hazreti Ebubekr. Sen beni serbest bırak da kendim söyleyeyim. daha tatlı konuşurum. sudan bahsetmez. Dostum yanımdadır.» diyerek buna benden başkasının hüküm vermesini isterler. îyi bir kanun konulmuştur. O hayalden sonra da başka bir ilim ve marifet vardır. o altın ve gümüşler bana göre bir gübre yığınından başka bir şey değildir. söylediği her şey yorumladığı sözün anlamına uymasa bile Allah onu doğruya çıkarırdı. sentaks. Bunlardan daha kısa. Gerekirse. gramer. Ama o halin niyeti ile diyorum ki: Yazık ki aşk. Benim. Senin içi altın dolu şu kalede yüz binlerce altın ve gümüşün olsa da onları başına saçsan. Unutmayın ki. Seyyid Burhaneddin'in hüccetini anlattı. Eğer sende aşk ve sevda galip ise.» Çok etkilenmişti. o günahı işlemeden tatsız düşer. siz hep kendi mektubunuzu okudunuz hele dostun mektubundan da bir şeyler okuyun. isterler ki bu gidişle benden bir şey koparsınlar. Onlara dedim ki. Onlardan daha üstün. Bir kerre de Pir. Yalnız alçak gönüllü olanlar benimle dostluk kurabilirler. Başka bir deyimle Peygamberlik kapısını kapayan. din bilgisinde. A. Çünkü bu sohbet. gönlü isterse üzüntüsü engel olmazsa. konunun tatsızlığı buna sebep olmazsa. söz yorumlardı. 'kırmızı hayallerin modası geçmiştir. bu cihan halkından başkadır. öyle bir kimsede de gönül hoşluğu yoktur. Ama en iyi kanun hiç kimseden bir para istememektir ki. Ama kendisinde hiç utanç duygusu olmayan kimseye göre. Senin hakkında ben güzel bir deyim bilirim. Uykudan uyanırken gül şerbeti yastığımın üzerine konurdu. Ben akıl yönünden bilinmesi gerekli bu bahislerde yüz yıl çalışsam ondaki ilim ve hünerin onda birini elde edemem. O ilim ve marifetin de başkaca uzun hayalleri vardır. Bunların başka bir işe yaramadığını mı sanırsın? Düşünüyorum da öyle değil! Ev boştur ama kimse gelmiyor. kulak olalı bu nükteyi işitmemiştir. Ama gizli değildir ki. Ama o kestirme yolun da adını kötüye çıkardılar. A. sizin hep kendi mektubunuzu okuyup da sevgilinin nâmesini okumamanızdan ileri geliyor. onun. Dedi ki: O. «Ona verdiğin değer akla uygun değildir. Bugün bunlar ne işe yarar? Bunlar b:rer aldatmacadır.). marifetten doğuyor. ilimden. hiç kimseden dünya ile ilgili bir isteğim yoktur. O hayal. göğsünde bir niyaz ışığı göremezsem. Size bu daha faydalı olur. Söz söylerken de havadan. 78) Hazreti Muhammed'in (S. A. Bütün fenlerde. Ama bu tutum sana yorganı sattıracak dere ceye kadar gelirse.

hem de adalet bakanına karşı savunasın. Allah hakkı için ona inanırdım. Dünkü gün. hem dünyayı. tıpkı şuna benzer: Bir kimsenin evler. ambarlar dolusu çömleği olsa da bunlardan biri eksik olsa. ötekilerden de daha lâtif bir zat idi. Çünkü burada değişik bir mana vardır. zatdan parlayan ruha erişilebilir? sorusu hatıra gelir. ona her şeyi açıktan açığa anlattım. O tarafa dönüp bakmasın. sentaks yönünden doğru değildir. «Bunu ancak onun ayakları altına saçmak için isterim. Bu duayı eden kimse. Senin bu yaptığın. Sonra onun nefsi de dirilir. Ama bu kavuşma hâşâ Allahın zatına kavuşmak değil.» sözünde küfür yoksa. Yüce Allahnın nurdan yedi yüz perdesi. Benim ulu Allahdan bir fermanım mı var ki. sen hem kadıya.) uymak hususunda. Gerektir ki emrimi kırmayasm. belki onun yoluna girmektir. benim okumadığım bir meseleden bahsetti. bir takım isteklere kapılmıştır. özür dilerler. evvelce sana anlattığım Ayaz ve kadeh hikâyesini andırıyor. Şimdi sanki kıyamet kopmuş. bu sözün manası o değilse. Bundan sonra bana kazanç haramdır. Bana bu hususta hayır demekle sözümü kabul etmiyorsun. Kul. Hazreti Muhammed'e (S. «Yarabbi beni Hazreti Muhammed'in ümmetinden kıl!» demek arasında mana bakımından eşitlik olamayacağını anlatır. ama bu gün gördüm ki O da niyaza. Mevlânâ'ya açık söyledim: Ben onların önünde konuşurken sözlerimi kendilerine anlatamıyorsam bari sen anlat onlara. o aşağılık uydurma şeyleri onlara anlatayım. sandım ki Mevlânâ da bunu anlatmak istiyor.» gibi binlerce beyhude sözlere gelelim. Sen bu aslı kurmaya bak ki. «Yarabbi beni Ahmed'in ümmetinden kıl!» diye dua etmekle. denildiği vakit o hangi perdedir" ki. (M. ancak Allah yoluna girdiğini anlar. iki defa abdest almış demek değildir.» Ben o kadar demiyorum. seninle Hıristiyan arasında ne fark olabilir? Nihayet Hazreti İsa. ne lâzım gelir? Sahibinin gönlünde bunları sarfetmekten başka ne arzu olabilir? Bunun gibi belki yüz defa sayıklayanlar olmuştur. kötü huylardan temizlenerek Allaha kavuşur. Ama bu. A. Şu halde. yahut nurdan yedi yüz örtüsü vardır.» dedi. gizli âlem açığa çıkmıştı. kapalı konuşurum. gözleri açık olanlara göredir. Onun en ufak işareti budur. yaratılışta temiz ve abdestli olanın üzerine nur üstüne nur iner.» dediği için kınamak neden? Halbuki sen de aynı şeyi söylüyorsun. Ah ne yazık şimdi Emir sağ olsaydı bize ne büyük bağışlarda bulunurdu! O. onu bulur ve görürsün. dedi ki: Bediuddin. Sana güvenerek söyledim ki. Yani «Fakr tamam olunca Allah yüz gösterir. Ben işin aslından.» dedim. sana hiç bir zorluk olmasın. Eğer senin maksadın onu yüceltmek ise. Ancak şunu soyuyorum: Bu hal. Bu değişiklik nisbete göredir. Yani başka bir deyimle. bunlardan biri açılsa. «Fakr tamam olunca Allahyı bulursun. Ancak şimdi benim pişmanlık duyduğum bir nokta var: Keski binlerce altınım olsaydı da onun uğruna feda etseydim. Hallacı Mansur'dan da Bayezid'den de. 80) Hak bahsinde Mevlânâ hiç kapalı konuşmaz. diyorum. Halbuki ona benzer başka bir asıldan bahsederken de sözün üstünü örttükçe örterim. Sentaks bilgini Sibeveyh de bu konuda pek az bilgiye sahiptir. doğuşta. Tâ ki sonunda her söz başka sözün üstünü kapatsın. onun makam ve mertebesini istiyor. Şeytanı da! Allah yolunun nuru ile Allahın zatının ruhunu ayıramayan. temelinden bahsediyorum. İmad dedi ki: «O söylediği söz. Bu. Allah cemalidir. Ondan bir görünüştür. Şimdi. O. tabana göredir. onlara zor geliyor. (Kendi kendime) «Bugün Mevlânâ da o türlü sözler söylüyor ki ben şimdiye kadar asla bahsetmedim. Çünkü onunla çok derinlere daldım. bu sözde hiç cehennem arzusu yoktur. daima karanlıktadır ve körleşmiştir. onu ululamak benim sözlerimi kabul etmemekle olmaz. «Her kimin nefsi ölürse. Şeytanı da ölür. Evet ant içerim ki gizli âlem açıktır. Mevlânâ dedi ki: Ben Bediuddin'i bu güne kadar seviyordum. yalanladı. «Evet ben onu okudum. bulduğum her cinsten elbiseyi bana giydir.» diyen o adama dedim ki: «Öyle ise senin onunla görülecek bir işin vardır. O demiştir ki: «Eğer benden bir şey götürmez ve . yavaş yavaş kalkınca zat nuruna varılabilir. Şu halde Hıristiyanı «İsa Allahdır veya Allahnın oğludur. O. dervişçe başlarını eğer giderler. Nasıl olur da. perde aralanmıştır.» sözünün manası. Bu söz onu kayırma yönünden doğru görünür. hep kendisinden dilediğim şeyi vermek isterdi! diye hasret çekenler vardır.» diyebilir? Mevlânâ'dan bir işaret aldım.» sözündeki mana gibidir. Aksi halde Allah yolundan sapmış olur.» O zaman unuttum buraya kadar benimle birlikte gelmişti. onun cemalini özlüyor demektir. hem içindekilerin! yakar. «Fakr mertebesi tamam olan ancak Allahdır. Allahın kendisine kavuşmadığını. Bu nasıl olur? Mevlânâ konuşmaya başlayınca kabul ederler. İzzeddin onu kabul etmedi. Abdest üzerine abdest almak. O sofa yüksektir denildiği zaman bu yükseklik tavana göre değil.dünya tarafına çekmesin. «Elbette ben çıplağım.

gönül hoşluğu ile yoldaşlık yapardı. kendinden geçti. Eğer sen bu fikirde isen. bari beni tanı. beni kurtaracak olanın kim olduğunu. (M. azgın ve karanlık nefisciğimizi tanıyoruz. Kendi kendime dedim ki: Benim için yemenin. Halep' te oturmuş. Allah yolunun yolcuları hakkında iyilik olarak yorumlanır.dayanağı olan kişinin gönlü şendir.» Diyorlardı ki: «Biz de hizmet için kalmıştık.gelmezse onun kuvvet ve kudretini hiçe indiririm. uyumanın ne yeri var? Ulu Allah beni bu iş için mi yarattı? Benimle hiç bir aracı olmadan konuşmaz mı? Ben ondan bir şeyler sor amam. «Her kim nefsini bildi ise. İnsanı mest eder. Bu takdirde onun kahrı da. sonumun nereye varacağını anlar ve kaygısız yaşardım. Çeşitli yönlerden esen rüzgârlar birbirini kovalasın.» sözünü. Senedi. (M. Böylece. «Şeyh İbrahim burada olaydı. Ben bir şey okuyayım.) buyurur ki: «Ey Hıristiyan! Sen İsa'yı tamyamadın.» (Nur sûresi. o talepten âlem halkı üzerine bir ışık düşse hiç kimse takat getiremez hepsi yanar. baygın hale getirir. sabrı kadar sonsuz olur. bu türlü insanlardan değildir. sual daima cevap cinsinden olur. demiştir. o sözün de arkası kesilmez. bunda azıcık bir samimiyet kokusu olmakla beraber taşınca yüz bin misli artar. Zavallı ihtiyar! Başında bu teslim taşı ve aramızda bu yakınlık olmasaydı. Bu. bütün peygamberlerin sonuncusu olarak anlatırlar. sen de oraya kulaklarını tutasın. Biri sordu: «Bu herkes için midir? Nihayet ben de önce talip idim. geri döndü. Bu hal ve sözler bir soru sormak maksadı ile değildir. yani kendini kuluna göstermek isteyince o koku önceden duyulur. Nasıl ki bir annenin âlemde bir tek çocuğu vardır. 82) Kuran'da. nereye gideceğimi. Şu halde rastgele herkes nasıl matlub yani aranan kişi olabilir? Manası pek lâtif olan şu beyitdeki nükteye asla itirazın yeri yoktur.» diyebilsin. Bu sözümüz Mevlânâ'ya değildir. her zaman burunlarda tüten bir kokusu vardır. . Bu tıpkı şuna benzer: Bir köle var mıdır ki. Sen onun sabrını başkalarının sabrı ile karşılaştırdığın için ondaki bu sabır. Allah’ın güzel isimlerinden biri de Mürid'dir nihayet bu müridin bir M ura d'ı olacaktır. Hazreti Muhammed (S. Allah başarı verirse. Derler ki: Onun «Her kim benim nefsimi bildi ise Rabbimi de bildi. 81) Ancak bu da hakikatte bir soru olabilir. «bana iftiharla hizmet eder.» . arkası kuvvetlidir. Akıllı kişiler kendi kendilerine dediler ki: «Bu alçak. «Sen ki Padişahsın. O. yüzümü ona çevirdim. Hele senin. Acaba ben körükörüne yiyip içmek için mi geldim bu âleme? Eğer iş böyle olsa ve ben onunla karşı karşıya konuşup anlaşabilseydim. mahvolur gider. Allahdan bir iz aradı. On beş sene çok kısa kalır. Kadı Şemseddin'in dediği gibi. nasıl olur da Yusuf'un o cihanı aydınlatan güzelliğine gölge düşer. Şair: Bizi şehrimizden kovarlarsa ne çıkar? Şehir dışındaki kırlar bizimdir. ama bundan. «On beş seneden beri sende bu ne sabır» deyişin yok mu. Yani iş böyle olunca hemen cevap vereyim. şu yiyip içtiğimden dolayı buraya nasıl geldiğimi. Ama onun sabrını bir de Allah’ın sabrı ile karşılaştır. bir ülkeden başka bir ülkeyi seyrediyorsun demektir. içmenin. sana çok görünüyor. herkes nefsinden habersizlikle yorumladı. 43) buyurulmuştur. Sultana karşı. Hak kokusu da beni öylece ateşten kaptı.» ve ayrıca «Kendi nefsini bi len Allahsını da bilir!» buyurması utancından mı ileri geldi? Onun. Çok güzel.» Dedim ki: «Herkes talip değildir. meclise gel de seni göreyim. ne de Kaymaz Kervansarayından getirdik. «Semadaki bulut dağlarından dolular yağdırır.A. murdar. ama sen kendinden geçmiş unutmuşsun. O da bu yemenin. Mevlânâ ona lâyıktır. Bana dost olan bir kul. Başkalarının başına gelen her kötülük yorumlanırken. hiç ses seda gelmesin oraya. Ama hiç misk ve amber kokusuna benzer mi o? Allah tecelli etmek. Ne on beş sene ne bin sene! Allah’ın misk ve amber kokusunu andıran. bu nasıl olur? Biz bu nefsi ne Aksaray'dan. onun gül renkli yanakları solar? Bu ilim kızmadıkça o ilimlerdeki soğukluk anlaşılmaz. onu dilediğine isabet ettirir. yakışıklı bir yavru! Elini yanan ateşe sokmuştur. Sıcaklık soğukluğa. Bunu gören anne nasıl yerinden fırlar ve çocuğunu nasıl kaparsa. dilediğine ettirmez. Eğer onu tanımış olsaydın beni daha çok tanırdın!» Bugün Hazreti Peygamberi. ben de öyle bir yere gideceğim ki. İşte Kuran'da bulduğumuz bir deyimdir bu. Dağda. Allahyı bilme marifeti elde edilebilir mi?» Sırra erenler onun ne dediğini anladılar.» Bu taliplerden biri Musa Peygamberdir. onun bütün sıfatları ile vasıflanmış olur. uyumanın ne olduğunu söylemez.» dedim. Onun bir adı da Talib olunca bir Matlub'u olmak gerektir. akıl yönünden nasıl olur? dedim. İyi dikkat edin ki. soğukluk sıcaklığa karışır. onların kulaklarına üfleyeyim. hiç bir şeyden gam yemez.

öteki âlemdendir. madde âlemindendir. ne bu çileyi. yoksa «Hayır bu bana lâzımdır. 'Behey ahmak. O anladı ki. Hem acemi mekkâreci (hayvan sahibi) beni ne tanır. Yol işidir bu. Ben hayvandan iner bir köşede dinlenirim. «İslâm garip olarak başladı. 83) onu buldun. bu sıfatı artırınca bu da ötekini artırır. behey eşek.» dedim. O gözle görmek. senden. Onlara dedi ki: Bir işin seninle ilgisi yoksa bırak onu. Nasıl ki Attar buyurdu: «Yüz yıl gece gündüz çile doldursan. Eğer hayır bana gerekmez diyorsan o da der ki: «Sen.' demez mi?» Delikanlının bu sözlerinden anladım ki o güzel bahaneleri ona Mevlânâ öğretmiştir. Bu işten bir o anlar. behey apdal akılsız! Ben seni gönderdim ki. Allah erleri son derece sarhoşluklarından ona bakamazlar. «Biz bir menzil ileri gidelim de sen on menzil geri kalasın!» O zaman gözümün rahatsızlığından bahsettim. iman ise bu âlemden değildir. Ruh. Bu sevgi sarhoşluğundan kurtulmak için çok koşmak gerek. ölüm korkusu vardır onda. Diyordum ki: «Siz bir konak ilerden gidin ki. Mekke bu âlemdendir. oraya bak! Bu istiyor ki o düğümleri kendine engel saymayasın. «Mekke bu âlemden. kendi sözünü henüz karısı bile kavrayamadığı gibi oğlu da anlayamaz! Ne güzel sıfatlar ki hiç biri ötekiyle çelişmez. Siz gidin! Bana yalnız Mevlânâ'mn mektubu kâfidir. Nasıl ki. Sizin gelmenizden başlıca umudumuz bize yardım etmeniz. 84) Bu anlayıştan kurtulmak da çok zordur. (M. Söze başlarken onun hatırına âyetten. henüz görünmemiştir. O sözler. Biri der ki: «Filan zatın oğlu. Çünkü bu yolculukta bir çok perdeler kapanır. Mademki İslâm gariptir. ona hizmet etmek.» îşte bu söz hiç yorum götürmez. Onda bu kadar akü yoktur ki toprağa itibar olmadığını anlasın. onu hak yoluna yöneltir. bir de hayvanı. o başka âlemden gelmiştir. o zaman sana yaraşan orada beklemek. o yüz altını bana vermek mi daha hoş gelir.» mı dersin? İşte asıl maksat budur. o zatı geüresin. Yolculukta sana yük olur. Bundan daha üstün bir sözün misalini söylesem bilgisiz halkın kafasına girmez. o günde.» «Hiç olacak bir şey mi bu!» dediler.» Onlar bundan başka manalar çıkararak.» hadisinde de maksat aynıdır. Ona ben teklifsizce hükmederim. sana gözünün ağrıdığını söyledi.» hadisinde Hazreti Muhammed'in maksadı nasıl Mekke sevgisi olabilir ki.Şimdi kapalı bir sırrı açıklıyorum. nasıl Mekke'ye mahsus olabilir? Bunun sadece Mekke'ye ait olacağını söyleyenler sevginin ilk basamağında kalmış olanlardır. Mademki o engel oluyor. maksadına eriştirir. Mademki sen de gittin. Tebriz toprağına mı uyruk ve bağlı olsun?» O sofuluk ve safa ehli olmak davasındadır. Ona şundan bundan işitilmiş sözleri aktarmak da utanç verir. Meğer ki halka bir konuyu anlatmak için olsun.» nüktesi açıklanacak. yahut da birlikte kadıya gidelim. sana göredir. bizim aradığımız. o alçak gönüllüğü Mevlânâ öğretmiştir. ben de arkadan geleyim. o halde bu ayrılığın sebebi nedir?» Bir gün gelecek ki. o incelik o lâtif cevaplar hep Mevlânâ'mn öğretmesi ile olmalıdır ki. ama sarhoşluğu büyüktür. Bir aralık bir sıfat ötekilerden ileri geçse bile yine aralarında düzenlik ve adalet bulunur. Şimdi sen diyorsun ki: Bu karanlık sözlerden benim sorduğum şeylere bir karşılık gelmedi. Dediler ki: «Eğer şunu yap bunu yapma gibi sözler size ağır geliyorsa. gözle görmek gibi değildir. Onun kapısında karanlık ne oluyor? O aynı zamanda nefsin pusu kurduğu bir yerdir. ne de bu halveti sorarlar. Ancak ulu Allah. Bana gönderdiği oğlu (Sultan Veled) dedi ki: «O zaman Mevlânâ bana ne der? Bana. bizim matlubumuzsun. Peygamberler de böyledir. (M. nefisleriniz dipdiri. bu gaip âleminden gelen bir engeldir. Aşkın bu ikinci mertebesinden geçmek zor ve çetindir. Sana. bana bu hususda olağanüstü bir ilgi gösterdi. iyice afiyete kavuşuncaya kadar orada kalmaktı. onunla istediğim gibi pazarlık ederim. Bir İstanbullu. «Vatan sevgisi imandandır. Şu halde iman konusundan olan şeyler bu âlemden değildir. iman ise öteki âlemden yani mana âlemindendir. burada Mekkeliye düşen vazife İstan bulluya uymaktır. o da bununla uyuşma halindedir. bu şundan bundan konuşma ne oluyor? O kadar niyazlarımızı da mı boş lâf sanıyorsunuz?» Ancak ben İsrar ediyordum: «Ben sizin peşinizden gelirsem arada bir konak farkeder. «Sen bizimle beraber olmaktan rahatsız mı oluyorsun?» di yorlardı. Sana deseler ki: Elinde bulunan yüz altım ya bana ver. tek yarattığı sevgili kullarından birini gönderir de ona ruhun iç yüzünü gösterirse. Bundan sonra da ruh âleminin sarhoşluğu gelir. bu onunla. O sözleri. hadisten başka hiç bir şey gelmez. Tebriz'li bir yabancının arkasından niçin yürüsün? Horasan toprağı. Sen ilerisini düşün.» dese. Şimdi bu benim elimde değil. Nasıl ki. O sıfat. . Ben kendi kendime «Siz her vakit kendinizle cenkleşiyorsunuz. «Haber. şu veya bu dileğimizin yerine getirilmesinde bize yararlı olmanızdır. garip olarak da geri dönecektir. perhizler yapsan bile.

ama sen kimsin? Bu sözler mademki senin sözlerin değil. Zannediyoruz ki. A.Allah yolunun sarhoşluğu üçüncü mertebede de belirir. Diyordum ki. Bu söz her ne kadar sıcak bir sözdür. Her ikisi birbirine karışmış olsun. onun da bilgileri çoktu.ğcr onun eğilimi dünya işlerine daha çok dönük ise yalancıdır. Her harf siz. şüphelenirsek bakarız. onu okşayıcı eliyle terbiye etsin. her şey kendi arzuna göre olsun. doğrudan doğruya Allahdan sarhoş olmaktır. «Benim Allah ile öyle bir vaktim olur ki aramıza ne en yakın bir melek ne de kitapla gönderilmiş bir peygamber girebilir. Allahnın oğludur diyenler. Vaiz hemen. çeşitli doğuş örneklerinden bir örnektir. Çünkü her neyi. aşk deyince. (M.» dedi. onun birleşme yolu ile Allahdan kopmuş olduğunu söylemezler. O azıcık kendi hakkında uygunsuz sözler söylerdi. Bundan daha sonra da ayıklık ve akıl mertebesi gelir. son gündür. Eba Yezid sustu. Diyelim ki. Belki. Bu da. Sihirbazlarda bir hüner vardı ki. Bu onun tertemiz ruhu. Onlarda ruh sarhoşluğundan da bir 'koku vardı. kıyamet günleri gelmiştir. Bir gün. her sözün derecesini anlıyorum. nasıl Hal deyimi ile ifade edilebilir? Ben de diyorum ki bu. aşkda tamam değildi. «Hayır. Bugün burada biz ve siz varız. Evhad (Kirmanî).» Burada. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm şöyle buyurmuştur: «Bir din bilgini bir gün bir sokaktan geçse. Bundan dolayıdır ki içlerindeki duyguları açığa vururlar. bu davettir. Sözü geçen hadisteki mana. öyle bir inanç var ki. Eba Yezid. Bu nokta. ben bilmeyeyim ve görmeyeyim.z filandan çıkmıştır. bu perdeyi açmak kimin haddine düşmüştür? Bu Tebriz'li oğlundan başkası bu konuda konuşamaz. Şüphe yok ki onlar. şu senin halin ilk defa Jeğil! Her ne kadar sözün doğrudur. Seyyid'de (Burha-neddin) ruh kokusu. «Ey şeyh! Ey kuru davacı! Biliyorsun ki. kemal mertebesidir. onun Hal mertebesi değildir. dünya sevgisi gibi şeylerden söz etmek istemiyoruz. Ama o sarhoşluktan sonra gelen ayıklık onda yoktu. Bir insan ki hakkı aramaktadır. ama benim açıklamak istediğim sözün sıcaklığı yanında soğuk ve donuk kalır. kıyametin belirtisi odur ki heybetten ve siyasetten erkekle kadını ayırmak mümkün olmasın. O Şeyh Ebûbekr'in (Sellabâf) sarhoşluğu. değil midir. bu iş senin işin değil. o sokaktan kırk gün Şeytan geçemez. bu s. ona saadetini yakın olarak öğretsin. Bu kulun kendi saadeti de belli oldu. Allah kullarında. bana ilim yönünden bildirildi. işaretsiz sözü. Allahdandı. sanki bu saat kıyamet saatidir. Kadın atıldı. Bu âleme seyir ve temaşa için gelmiştim. her sessiz kelâmı dinliyor. ona yol bulmuşlardı. Pek çok rahiplerde de bu aşk sarhoşluğu vardır. beni oyuncak için mi gönderdin?» dedim. Nasıl ki Hakîm Senâî şu anlamdaki mısrada: «Ey taptığı Allahlar. Bu konuda bir çok sözler söylenmiştir. ama ayıklığa yakındır. Ama Firavun. ruh kokusu almışlardı. kendini incitir ama Allahyı nasıl incitebilir? Onların ağızlarından böyle sözler nasıl çıkabilir? Meğerki Allahyı bilmemiş olsun. bunlar nedir?» «Bana kalırsa bu oyuncaktır. bu sevgi sarhoşluğu azalır korkusu ile dünya çevresinde dolaşmak da gerekmez. odur sanırsa. Bu. kitapla gönderilmiş peygamber ise onun tertemiz bedenidir. Firavunun sihirbazları aşkda tamam olmuşlardı. . önce bilmelidir 'ki. «Ey harf-siz söz! Sen söz isen söyle. İmad ve onun gibiler aşk sarhoşluğunda olgun kişilerdi.» dedi. altın. Dervişte. Peygamberimiz sadece bilgin demiyor din bilgini diyor. Mademki melek ile peygamber araya giremiyor. Mev-lânâ'nın da. Allah onu. Yoksa bu tahta mimberdc konuşmaktan ne çıkar?» O sırada bir kadın ayağa kalktı yüzünü ona çevirdi. sadece kuru davacıdır. Allahyı inciten zavallı!» diyor. Bu davacılardan bazıları acaba gerçek midir. o yolun adamı idi. Hazreti Muhammed'in (S. I^. Suda. Ama o sarhoşluk hiç bir şey ile ilgili değildir.) makam ve hal mertebesi değildir. Belki o. Şimdi her sözü işitiyor. bilinen manada doğmuş demek değildir. içinde söz konuşulan (tartışılan) bir meclis istiyorum. Bu mertebe.» buyurulmuştur. ibretle her tarafa bakıyor. «O halde. talep davasında-dır. o şüphenin dışına çıkarır. mimber üzerinde şu sözleri «oyuyordu: «Ben. O mantıkçı idi. aşkın son mertebesine daha yakın idi.» dedi. sen istiyorsun ki. toprakta bir yerin olsun da. ruh kokusuna erişir. Sevgi ve heves çevresinden dışarı çıkar. 85) Bu. Aşkın yorumuna gelince. ama yakın ve kesin değildi. İsa'ya. bu taraftan da sözler işitiyordum. Hadiste. bu Firavunda yoktu. Bunda da büyük sarhoşluk vardır. ruh sarhoşluğu fazla idi. «Otur ey avrat!» dedi. Has kullarından birini gönderdiler ki. kadın. Bundan sonra da dördüncü mertebe gelir.

«Allah bizimle beraberdir. «Ruhlar toplanmış ordulardır. hep birbirinizle. Biz ancak ruhla ilgili olan o topluluktan bahsedeceğiz. Âşıkın hali böyle değildir. beni ziyaret için başka bir cemaat geldi. daha yetkili ve gerçeğe susamış bilginlerle düşüp kalksın.» (Nahil sûresi. bu yüzden duraklamalar görülür onda. Hazreti Peygamber buyurmuştur: «Size gelecek olan o zatın yüzünün rengini hatırmızda tutun. Ben sizi yine toplarım. Allah yolunun bilgisi mücahede ile. kadîm'dir. «Yarabbi! Biz bu topluluk âleminde seninle birlikte rahat ve mutluyuz. sevgiler yoldaş olur. Sonra o başka bir yere göçmüştür. onun kölesidir. «Şimdi sarhoşluk etmenin yeri var mı?» diyordum. ama başka biri de bizimle sohbete. onun şerefine güzel bir konak yaptırmış. O gün. der. biz ne yaptık!» demenin hiç bir faydası olmaz. O evde. sende hoş ve yüksek bir hal vardı. bundan daha beyaz yoğurt olamaz. O sırada oraya. bu doğuştaki beraberliktendir.» buyurulmuştur. gelmesinler diye oyaladım. Bu konak boş kalır mı hiç? Aradığımız Allah yolunun yolcuları vardır.» Bulunduğunuz topluluk derin bir uykuya dalmıştır. H. o din vurguncuları yüzünden kapalı kalır. bir şeyler koparır. 128) ve ayrıca. Ama onu akıl aracılığı ile arayanlar. Bu yolcu isterse bütün âlemi ayağına çeksin. 87) binası onun için yaratılmış. Ben önlerine çıktım. sizi de o toprak ve su âleminin Halifesi olan zatın soyundan üreteceğim.» dediğimiz zaman. bir havuzdan veya ırmaktan demiyorum. Böylece îmad ile o H'ye Allah. 86) Ama bunlar onlardan değildir. Sarhoşluk ediyordun. Nasıl ki âyette.» (Tövbe sûresi. «Allah takva ehli kişilerle beraberdir. nefsine düşkün bir sofudur. ona erişmiştir. benim dersem. O. bazılarına da aşk. Bazılarına hevesler. aynı kılıkda yeniden yaratırım!» Hiç şüphe yok ki. o bu kâinat için yaratılmamıştır. çalışmakla da elde edilemez. aradığını bulmuş. Bunların etekleri ıslanmak değil. Geciken vaatler unutulur derler. îmad da onlarla beraberdi. Bu günün işi. Ama onun için bu şeyhleri görmekte ve emirlerle konuşmakta fayda vardır. Nasıl ki. Geri kalan ne varsa onun uyruğu. bu mutluluktan uzak kalalım!» dediler. Bugün size vereceğim öğüt şudur: Önümüzde bir gün var ki. hep bir arada. Mademki bizde de bir eğilim var.» diye hitap etti. Bazı filozoflar. Zaten. o güne Tegabün yani Kıyamet günü derler. ferman senindir dese bile yine bizden hoşlanmadığı anlaşılır. Çünkü onlardaki yetenek ve iş yapmak ar/usu. Kadı işaret yolu ile şöyle demiştir: «Diken asla yenilmez. Hele ruhlar topluluğu daha sonradır. siz bu sözü itiraz ve edepsizlik yönünden söylemediniz. 41) buyurulmuştur. Meğer ki Allah bilgisine ermiş erenlerden birinin eteğine yapışsın da onunla birlikte çalışsın. denildiği gibi. bu sarayın içi dışı. Onlar. ruh ezeldendir. «Topraktan ve sudan yarattığım âlemde bir Halife yaratacağım.Sultanı görmekte benim için bir zarar yoktur. Sultan olduğunu bilir. Hadisde. yüzün kızarmıştı.. Bizim hoşnutluğumuzu ister sırasında. gökte durmadan uğraşsa bile eli boş kalır. diyorlar. bulmak istiyenler asla yol bulamazlar. belki baştan ayağa suya batar. îşe önceden başlamak gerektir. benim kudretimde eksik bir taraf yoktur. derler. «Ah. ferman senindir. işte bu sebeple. onun için döşenmiştir. Sultan o kişidir ki. kendin de yiyemezsin. ilk yaratılışta bizimle birlikte (aynı topluluk içinde) tanışmış olsalardı bu gün ve bu saatte de bizimle birlik olur. Ancak bana sığındığınız için. yarına bırakılmamalıdır. o Allah velisinin arzusu da bu maksadı gerçekleştirmek değil midir? Bugün. bu toplulukta Allah vardır. îşe başlarken de Allahdan yardım dilemelidir. isterse gelir isterse gelmez. aradığınız o Allah adamı. bizden uzak kaçar. dostluğa lâyıktır. şüphe yok ki hiç bir şey elde edemez. gam vaktinde bana sevinç verecektir. Halbuki benim gücüm her şeye yeter. her yana ve her yöne başvursun. Ama bu topluluk da çeşitlidir. Onlar eğer Allanın has kulu iseler. topluluğunuzun dağılmasından korkuyorsunuz. Karanlığa gömülür. Başka bir yorum: Âleme gelen herkesin kendisi ile birlikte gelen bir yoldaşı vardır. Tann buyurdu: «Ben biliyorum. «Allah bilgisi her şeyi kaplamıştır. Şu hale göre Tatarlar. O aradığı sevgili kendini göstermezse. Nasıl ki herkesin kendisi ile birlikte doğan bir Perisi veya Şeytanı vardır. size. Bu kâinat (M. Bir kimse vardır ki. bozguncuların da. bilgiyi kendisine kılavuz edinsin ve kendinden daha üstün. Korkarız ki sonra dağılalırn. Mevlânâ bizden uzakta mı kalır? Onun için ne mutluluktur ki. Ben de sana. Artık bundan daha açık söz. tnsan onu sever ve fazla sevgisinden bir eser bırakır.» . Her ne kadar. Ama Kıyamet bu saatte faydalıdır. denizden bile geçseler etekleri ıslanmaz. Bazıları da sonradan yaratılmıştır görüşünü ileri sürüyorlar. barışık yaşarlardı. Yani önce yoktu sonradan var oldu. Bir kimse bu bilgiye ermek için yerde. aradığı zat doğrudan doğruya ona yolunu göstersin. Her şey onun içindir. Yoksa aksilik aksilik üstüne olurdu. Ama ruh hakkında fikir ayrılığı başgöstermiştir. (M. bir zenginin aziz bir konuğu vardır. sultanlara onları görmekten ancak ziyan gelir. Aşk. şu âlemin yaratılışında bir maksat ve sebep vardır. Ama onun gösterdiği bu bağlılıktan bizden razı olmadığı sezilir. boğulur giderler. ezelden beri vardır. Meyhane düşkünlerinin de bir topluluğu vardır. Bir mutlu kimse vardır ki. Meğer ki. döşemiştir.

bir kısmı da onları görüp. Hazreti Ayşe bir rüya görmüştü. Hazre-ti Peygamber. Beyit: İşlediğim günahtan nereye kaçsam bilmem. onun günahı ancak şu sözdeydi.» Bu kırk sabah. O kimdir ki. Meclistekilerden biri gitti ama yine gelir bir şeyler dinlemek ister. Onu görmekten. Nasıl ki Kuran'da. Semadan beş yüz kere vahiy gelse bile! Bütün peygamberlerin. Eğer o rüyayı Peygambere söyleseydi. belki onun bu sözü "fazla uzatmak ve incelemek için yeterli vakti olmadığındandır. Bazılarının aradıkları şey arzularına uygun olarak karşılarına çıkar. içki içmezdi. Mevlânâ'ya dedim ki: Bu konuyu destekleyici bir kaç söz söyle. öyle ulu bir zat olduğu halde. açıkça söylemekte hiç bir engel yoktur. kavuşmak için çırpındıkları bir dilekti bu. Çünkü o açık beyanın halka bir faydası olmaz. lisanından dökülür. Şeytan. bu günahı işle ve söyle. umutsuzluktan ileri gelen iman makbul değildir. Bu bir kaç meseleden ancak en kudretli Peygamberlerin haberleri oldu. bundan önce ve bugüne kadar gelip geçmiş günahlarını yarlıgamak ve sana nimetlerini tamamlamak için Allah seni en doğru yola yöneltti. o hayalden de başka bir hayal doğsun. derler. kârın bu oldu. Ben her ne kadar kendimi sözle oyalamaktaysam da. «Rabbiniz size güzel bir şehir verdi. yüz bin lezzet bulur.» mealindeki âyetler bu gufran'a işarettir. Onu Hazreti Peygambere anlatmayı unuttu. sözünü dinlemekten çok zahmet çekeceksiniz ki. Ancak daha fazla açıklayamazdı. Ömer'e bambaşka bir hal gelir. Bu öyle yüce bir Allah Peygamberi. asla o evden dışarı çıkmazdı. Ama geri kalanlardan bir kısmının onlardan haberleri olmadı. görünüşte bir nevi ayrılma ve uzaklaşmadır. bu tatsız görünen korkutucu sözlerinde de. size bir ziyan vermesin. onun gönlüne perdeler çekilsin.» Bu. size vesvese (kuruntu) vermekte zorluk çekecektir. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor: «Ulu Allahya kırk sabah içten ibadet edenlerin kalbinden hikmet kaynakları fışkırır. ve velilerin özledikleri bir sevgili. tatlı sözlerinde de. Önce senin bir işin yoktu. Ama onun bu uzaklığından binlerce yakınlık doğar. bu nükteyi daha tatlı söyleyebilirdi. Ebubekr mest olur. Bugün mademki gidiyorsun hiç olmazsa kendine meşgul olacak bir iş buldun. Yoksa yüz bin sabahın bile ona faydası olamaz. Peygamber Aleyhisselâm. (M.Şeyh ibrahim'e dedim ki: «Bu tatsızlık hep senden mi?» Onu kendime muhatap ettim. Onun ö tatsız (korkutucu) gibi görünen sözlerinden o kadar kuvvet alır ve o derece beslenirlerdi. Ama bu yolda dileğine kavuşma hevesiyle öimek de büyük bir iştir. o mânâ bana şu beyitten geliyor'. Ayağımıza el uzattın. İsa'ya gizlice secde etti. Yahya'ya. Bazılarına da. Bu nedir? Korkudan. Sen ne zaman dilersen.:» (Sebe sûresi. Bazıları da. belki yalnız -anlayışı yüksek olanlara faydalı olurdu. Peygamber i^in. Ali keskin kılıç karşısına göğüs gererdi. sözünü bitirmişti. Ona bizim âlemimizden bir hayal. onları yakından yahut uzaktan görmek bunlara nasip oldu. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm bile bu kadar açık söylemez. Bundan sonra öyle görünüyor ki. son derece hoşlanırlardı. 15) ve «Ya Muhammedi Biz senin için aşikâr bir fetih ve zaferin yolunu açtık. Çünkü o çok meşguldü. O halde Allahya gerçek iman hangisidir? . böyle zatları niçin özlüyordu? «Ah! Kardeşlerime bir kavuşabil-seydim!» diye hep onları sayıklardı. O çok yarlıgayıcı bir Allahdır. müminin gönlünün anahtarıdır. diyebilirsin. (M. 89) Mevlânâ'da gerçi konuşmak arzusu yoktu. Ama onun dostları. Ahvalin ne olduğunu zaten biliyor-dum. Böyle olmasaydı o zaman iş çığırından çıkar neticesine takat getiremezdi. Her günahın ardından karşıma gufran gelir. sizinle çok savaşlar yapar. Ancak emrimi yerine getirmek için şu bir kaç sözü söylemeye ve şu öğütleri vermeye başladı: İblis. 88) Ben bu mânâları öylesine söylüyorum ki. Bir gün. görüşmek mutluluğuna ereme-diler. onu arama yolunda can verir giderler. ölüm sırasında yüz gösterir. Ama benim için o mânâyı olduğu gibi. O buyurdu ki: «Gufran senden daha eksik ve güdük değildir. Gerçi bu onun güçsüzlüğünden değil.

» demek. işte o kimse veli olur. nihayet ömür Ama eğer işin öteki tarafını anlatırsam. bu lokma bana haramdır. Halk. kıçına zahmet ver. tarife sığmayacak kadar cesaret vermek ve onu ölüme götürmektir. Ama niçin başka birine bu yolu göstermiyorsun. işte ben onun oğullarmdanım. Çünkü ayrılmak istiyor. Ama. neticesi halkı uyutmak. «Nasıl istersen öyle say!» dedim. Yolda aşırdılar. Nasıl ki şöyle buyurulmuştur: «O kimseler ki. istersen yürü. Biri. Peygambere. hele bir düşüneyim. bu «Her ne istersen yap!» sözünü işitince. O halde Firavun için neden öyle olmadı? Onun imanının da kabul olunması gerekirdi. hoşuna gidecek ufacık bir sevgi gösterse. O sırada. işinden gücünden alıkoymak olur. onları gaflete sürüklemek.» yolundaki açık ifadenin dışındadır. Herkes sağa sola koşmaya başladı.» (M. Gazneli Sultan Mahmud çağındaki Şeyh Ebül Hasan Harrakanî'nin. sizden emir veren ulularınıza itaat edin. gerçek mümin olabilir. ayrılacaktır. Ben sözü doğru söylerim.» dedim. Bu. gittiğin yol doğrudur. Üçüncü mertebeye nereden geçelim?» Sultan Mahmud bu sözleri işitince ağladı. Hatta o zat üçüncü defasında dil ile inkâr etse kâfirdir. Ama hakikat yo-nünden o. «Gel. Küfrün o kadar fazla gelmesi onun imandan yoksun kalması sonucunu doğurmuştur. Onun geçmişteki küfrü imandan artık bir dereceye varmış. Şemseddin onun velisidir. Şeyh sordu: «Nereden geliyorsun?» «Pencereden. Allah onları yarlıgamaz. gidince söyleriz. o saatte iyi bir sofi idim.» dedim. Sordular: «Hangi tekkeden geliyorsun?» Ben daha önce onların ne diyeceklerini düşünmüştüm.» Arkadaşlarım. Evet. diyorum. Her işi Müslümanlık olur. ortada hiç bir şey yokmuş gibi olur. «Kuran'daki bu müjdelerden. Kuran'a aykırı konuşmaktır.» dedi. o Mecusîde Mecusîlikten eser kalmaz. 90) Yetmiş yıllık bir Mecusî'ye bu yol üzerinde. «son nefeste bir kelime ile anadan yeni doğmuş gibi olursun. Madem ki son nefesinde. henüz Resul âlemi var mıdır yok mudur anlayamadık. onları kuyuya düşürmektir. 135). «Biri ben isem. 91) Etrafına bakınırken Ayaz'ın sırtı . gerçektir. biz de deriz ki: Onları bu gibi korkutucu öğütlerden güvenli bir halde bırakmak. halka Zaten halk. o aranan kutlu varlığın nazarı ilişse. «Bütün ordu yürüsün! Belki o sizin üstünüze konar ve siz'n olur. «Pek güzel! Bu sofî değil. safaya ne eksiklik verir bu. sövüp sayarsa ve sövülen kimse onu işitmiş olursa. 'Allaha itaat edin!' hitabı o kadar zevk ve hayranlık verdi ki. doğru yola da yöneltmez.» dedi.» dedi. Bu çok bir şey değildir. o cihanın nakışlarını görenlerin ve o ilâhî âlemin seslerini işitenlerin imanıdır. bu lokma helâldir sana. Eğer bu yolda yürür.Ne eksiği vardır onun? Benim sofîliğimde bir noksan var mı? Gömleğim bile yok! Evet. «Küfürlerini artırırlar. Çünkü hakikatte. şeriat yönünden iman sözü dile gelince.» dediler. Adı Âdem idi. İkinci günü hırkamı giyinmiş şeyhin huzuruna çıkmıştım. Ama sofîye. Sordum: Şeyhe ne lâzımdır? . Firavun da öyle olmalıydı. Bir gün niyaz yolu ile Şeyhin huzuruna. tembeldir. «Hayır! Bu bana iftiradır. o büyük zatın günlerine erişemedik. Allah. hangi gidişte ve yolda yürümek bakımından. «Ben.» dedim. Ama Şeyh ona i'azla iltifat etmedi. bu yolda savaşır ve gece gündüz uğraşırsan. Ayaz gözden kaybolmuştu.» dediler. dinin en dürüst konuşan adamıdır (Fasihuddin).» dediler ve Şeyhin hikâyesini şöyle anlattılar: Sultan Mahmud uyanık ve Hak sever bir padişahtı. sonra yine iman ederler ve tekrar inkâr ederler. onu tavşan uykusuna yatırıyorsun? Yoksa bu işte taklitçi misin? Yoksa doğru yol bu değil midir? Gel söyle bu nasıl olur! Onunla konuşmanın ne yeri var? (M. «Onu biz" ayırdık. hep onu araştırıyordum içimden. sonra kâfir olurlar. yüz bin kere daha korkunçtur. söyle. küfürlerini artırırlar.» (Nisa sûresi. «Gel sofî budur. yani küfrü imandan üstün gelmiştir.' (Nisa sûresi. kâfirin küfründe devam ve ısrar etmesini istemez. önce iman ederler. 60) yolundaki öğütler. bir otur da kim olduğumu sana anlatayım. Bir gün bir kapıcı sordu: «Sen kimsin?» «Bu biraz zor soru. Allah fermanı değil midir?» Şeyh cevap verdi: «Ey islâm padişahı! Bize ilk önce bu âyette ferman buyu-rulan. Bu yolda konuşmalar. «Bu ne biçim şeriattır "ki. «Nereden geleceğim?» Sordum: «Siz Sultanı seyretmek için dışarı çıkmadınız mı?» «Biz hakikat ve şeriat sultanının hizmetindeydik. korkutmalardan. Belki iki defa imandan uzaklaştığı için üçüncü defasında kâfir olmuştur. mümin olarak gidersin. Sultan şöyle dedi: «Kuran'da. «Bundan önce büyük bir zat gelmiş geçmişti.» sözüne güvenir. ona.» dedim. ürkütmelerden hangisini dilersen onu yap. tek kelime ile imanlı gitmek mümkündür. Yine anlatırlar: Sultan Mahmud. filân zat görünüşte kâfir olarak gitmiştir ama gerçekte o imanla gitmiş olabilir. elleri titreyerek Şeyhin elini tuttu ve öptü. söyle! Sofilerin edeplerinden. bu cihanın renklerine boyanmadan. âyette bildirilen. halkın mahvolmasına sebep oluyor?» denirse. Meclisten biri.» dedi. Kuran' da bu konuda üç kereden başka müsamaha yoktur. Hemen emir verdi.Gerçek iman. şu cihetten doğru değildir ki. Ancak bu bir gün gezmek için pazara çıktığımız bir zamanda olacaktır. Sultan sordu: «Ayaz'ım gitmedi mi? Belki Hüma'nın gölgesi onun da üzerine düşer. terbiye örneklerinden hiç bir şey geri bıraktım mı? Bugün tenimde gömleğim bile yok. onu ziyarete geldi. havada uçan bir Hüma kuşu görmüştü. 'Allaha. mümin olarak gidersin. Şemseddin her kime küfür ederse.

balgam gibi anormal ifrazlar varsa. ama dalları Sidretül-Müntehâ'yı geçmiş. Bunlardan biri. sana her zaman. içi su ile dolu bir testiye benzer. O halde gerektir ki. ikisinin de gözleri açık ve parlaktır. Yoksa hiç durmadan içindekini boşaltıncaya kadar gecikirse. Bir de ne görsün: Ayaz atının altında. gölgeleri. Fıkıh yani din bilgisinin dalları da ondan daha zordur. senin temizi'ğini anlatmak için söylüyorum. Bugün. Şüp7 he yok ki o kendi benliği ile doludur. Bu gördüğümüz gölge âlemi ise. Eflatun işitti ki. mademki bunu yapmaya gücün yetmez ve onu kendinden üstün görüyorsun. Bu ilimlerin en kolayı. O kerem sahibi de. onların bunu kavramasına imkân yoktur. iki kişi yan yana oturmuştur. Evet. Ağaca karşı duyulan ilgi ve sevgi nihayet onun meyvesi içindir. nice bin Hüma'nın gölgesi onun gölgesine erişemedi. onu inkâr ederler. O ilim ve hikmet üstadı buyurur ki: Kendi bilgisi ve hüneriyle dolu olan bir insan. O. aradığım gölge de senin gölgen-dir. beni konuşur. Sende safra. Ona. Ama o anormal ifrazların biriktirdiği şeyleri dökmek. Yoksa bozuk su ile yıkarsan temizlenmez. bağışlayıcıyım. hep kötülük. Bunlar. Allah buyuruyor ki: «Eğer halk benim böyle olduğumu bilseledi. ne de bir çapak ve toz vardır. O nasıl olur da Allah gölgesi olabilir? Evet. Hele fıkıh metodu daha da zordur. lezzet içinde lezzettir. Nasıl olur da şimdi seni bırakır da onu ararım?» Sultan Mahmud. Öyle âşıklar da vardır ki sır ile çok uğraşmazlar. Bu keramet sahibi de. Şimdi pişman oldu. kudret içinde kudrettir. bu çok iyi bir şeydir. onlardan değildi. «içindeki o acı suyu dok de.boş duran atını gördü. ağaçlar. sözümde gerçeğim. yeşillikleri pek hoş. Ancak seni mazur göstermek. bir inilti işitti sebebini anlamak için atından indi. Bu bana bir bahanedir. pislikten temizlenme (is-tinca) ilmidir. fânilik ve zevksizlik âlemidir. Çünkü bu topluluktaki-ler. o halde niçin ona uymayı gerekli görmüyorsun? Bugün bütün hikmet ehli kişilerden. doğrudur. «Şimdi onu boşaltırken gördüğüm hali doldururken göremiyorum.» der. Bu da saçma sözdür. cimrilik yönünden söylemiyorum. Öyle ağaçlar var ki kökleri çok derinde demiyorum. Derler ki: Felsefe ve ilahiyat bilgisi. Her ikisinin gölgesi biribirine karıştı. gönül ehli erenlerin sözleri hoştur. benim tarafımdan daha güçlü idi. Bunu onlar göremiyorlar. onlardan daha filozoftur. onu şefkatle kucakladı. bağlar. tekrar soğuk su içmek için nasıl iştihası olmazsa. Sultan. Onlardan utandığı için tekrar geliyor. görenler. Çünkü bunlarda büyük bir şaka ve lâtife kokusu vardır. belki öğretmek için konuşmazlar ama o sözlerden çok şeyler öğrenmek mümkündür. onu ancak şehvet düşkünü olanlar arar. ondaki benlik duygusu da onun yüzüne ve gözüne yüz türlü perde çekmiştir. berrak su görüyorum.» derler. Yoksa suretde söylenen sözlerin mânâ ile bir ilgisi olmazsa neye yarar? Mevlânâ'nın sözlerini anlayabilmek için çok dikkat gerektir. Bu bir büyü gibidir. însan eğer bu testiyi yıkar tatlı su ile tekrar doldurursa. «Eğer sen beni kerem sahibi olarak görüyorsan. o konuda boş sözler söylerler. Öyle ki. bir sır ve neşe var ki. başkaca ne gibi rahatsızlık izleri varsa bunları giderir. onu temizlemek için yedi defa temiz su ile yıkamak gerektir. biri ilâç kullanmadan toprağı altın yapıyor. O can bağışlayan suyun bir damlası bile insanın yanaklarını kızartır. Suret çok iyi olabilir ama mânâ ile birlik olursa. gidiyor.» derler. gözlerinde ne bir kıl. beni dinler ve benden hoşlanırlardı. derler. bahçeler görüyorum. Ama Allahnın âlemi nur içinde nur. Kelâm metodu ondan da çetindir. Ben kerem sahibiyim. eğer ortada bir Şah var da onda şahlığın mânâsı parlamakta ise. Ben Hüma gölgesini senin gölgene erişmek için ararım. sen de onun gibi yaparsan onun kardeşi oluyorsun. bir şeyler görüyor ama öteki hiç bir şey göremiyor. Allah gölgesidir. hem başı açık hem de feryat ediyor. Sultan sordu: «Sen ne yapıyorsun orada? Niçin Hüma kuşunun gölgesini aramaya gitmedin?» Ayaz şu karşılığı verdi: «Benim Hüma kuşum sensin. Beni gören bir kimseye bu söz nasıl tesir eder? (M. seni bu tatlı ve temiz su ile dolduralım. . O ancak sözü geçen tatlı su ile temize çıkar. Diyerimki. çirkinlik. Meyvesiz ağaç ancak yakılmaya yarar. her taraftan bana yönelir. eğer kılıç korkusu olmasa peygamberlerle pençeleşmektir. Aşkta. bu cihet o kimse tarafından önceden bilinmiş olsun. Eflatun ve onun izinde yürüyenler derler ki: Eğer herkes bizim gibi olsaydı Peygamberlere lüzum kalmazdı. Bunlar kendi yollarının doğruluğunu ispat etmek için saçma fikirler yürütürler. Cana can katan derya gibi geniş.» Ben bu sözleri. kerem içinde keremdir. hep dünyadır. kara kan. Onun tarafı. Su ile dolu midenin. bu mânâları henüz bilmediğinden geç kalmış demektir". bütün filozoflardan daha filozof insanlar var. 92) Mevlânâ şöyle dedi: Senin avcunda. sağlık esenlik getirir.

Nasıl ki.» diye yalvaran ulu Peygamber de Allahdan yardım dilemişti. Sultanın ve başkalarının hikâyelerini anlatıyorsunuz. onların hepsinden daha akıllı ve daha filozof sayılır. herkese hayır dua ederse öyle bir insanın konuşmasından insana gönül hoşluğu gelir. Allah. o da bunu içse açlık davasında yalancıdır. başka bir istekte bulunmasın. ansızın gözlerinden yaşlar boşandı. Ancak bu nükteyi anlayabilmek için bir başlangıç gerektir ki onun çevresini kavramak kolaylaşsın. Öyle bir insan ölümden niçin korksun? Sadece başa nerede değer verirler? Hayvan başı ile. Bu sırada Haccac hikâyesi bitti. Bu âlemin sıkıntılarını. söyle de bari onun işini tamamlayayım. yüzünde. Mevlânâ. güzel yüzlü görürsen. Bir yer ki orada ancak yaratılmış varlıkların yüzleri görünür. yaydan fırlayan bir ok gibi şu âlemi yarattığı günden. Hazreti Peygamberin sünnetini yerine getirsinler. yahut şekerli helvalar getirseler. sır denilen o Allah vergisi. adam susuzluk davasında yalancıdır. «Ben güçsüzüm. açlıktan bahs edeni denemek için önüne berrak bir tatlı su getirseler. Ama sırrı ve aklı ile yaşayanlar Allahın kerem sahibi olarak yarattığı insanlardır. Bu öyle sınırsız bir çabuklukla olmaktadır ki. «Yarabbi! Beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye imrendikleri o büyük zatın ümmetinden ise. Mevlânâ'ya döndüm ve dedim ki: Bir gün Haccac. sıcaktan terlemiş bir insan gibi. Her hangi bir kul. Nasıl ki Kuran'da. kış gününde dışarı çıkmıştı. Böyle değ'lsem hiç olmazsa akıllıyım. Birden hali değişti. güzel huylu. bu-başa ve külaha nasıl sığar? Mademki burada barınamıyor ben ne yapayım? Ama sırrı mertçe korumak gerektir.da ancak Allahdır. Hem ezelî hem ebedî olan biri varsa. Keramet sahipleri ise bunu yapamaz. bu sırada pek dalgın bir halde idi. Çünkü. her büyüklükten daha iyidir. Haccac'ın (Bin Yusuf) hikâyesini anlatacağım size. ona uysunlar!» diye yalvardım. Şimdi her kim bu sırra erdi ise ona göre davranır. Ayrıca cehennem ehli olanların nişanını da söyleyeyim. onun sohbetindeki en aşağı derecede öğütlerdir.» deyince ondan öylesine uzaklaşırsın ki. Mevlânâ seni nasıl çilede oturtabilir ki! Ona: «Ey mürit! Rüyanda ne gördün? Müridinin halinden haberi olmayan Şeyhi gördün mü? Yani Şeytan sana ne kuruntu verdi? Ben de onun çömeziyim. büyüklüğünün kuvvetinden dolayı kendini güçsüz görür. cehennemliktir. ancak sizin Hak yolcusu olduğunuza inanmış bulunduğum içindir. Ona emir ve cevheri kırma hikâyesini anlattım. kerametlerden daha güçlüdür. Belki öyle bir tevhitten bahs edince Siraceddin gibi dışından göz yaşı dökersin ama içinden yüz bin neşe duyar. Dışardaki soğuk onu öylesine çarpmıştı ki. onda neşeli bir insanın konuşmasındaki sıcaklığı bulamazsın. İşte öyle bir insan. eğer bütün peygamberlerin. ölüm ona olsun. Her kim yalnız başı ile (akılsız kafası ile) yaşarsa. 93) Şu halde. o da yese. sizden hanginiz onun sohbetinden nasip almak istersiniz? Bu sözler ki. Bu cennet sonradan yaratılmıştır. nerdeyse donacaktı. daha yüksek bir sohbeti nasıl umarsınız? (Sultan önce tahtında yerleşir sonra süslenmeye bakar) Halbuki bütün kuvvetler sendedir senin kuvvetlerinden başkaları da güç kazanır. siz madem ki böyle bir kimsen'n sohbetine eriştiniz. insanın aklı durur. Ancak ilâç istemeye baksın. Mevlânâ'ya işaret ettim. küfür bile etse gülersin. Biri de vardır ki. bu. (M. «Keski şöyle yapaydık!» demenize meydan vermeyen o bilgi sizde neden hasıl olmasın? (M.» dese gerektir ki. o . Peygamber ne zaman isterse mucize gösterir. her gün her an kapılar açıp kapamaktadır'. Ama sözümü dinledi ve konuşmaya başladı. kan içer. geniş gönüllü ise. «Allahm! onları koru ki. yüz bin Şeyhe iltifat göstermez.Mucizeler. Nasıl. sözünde insana sıkıntı veren bir soğukluk vardır. Her kimi. kahkahalarla gülersin. «Yarabbi! Sen kavmimi doğru yola yönelt! Çünkü onlar bilmezler. 94) Ona ebedîdir diyorum. darlıklarım sana unutturur. Dostlar hakkında duadan başka bir şeyle meşgul olmadım. aklınızı kullanıp o uyanıklıktan niçin bir nasip almayasınız? Sonra ileride işlerinizde size hiç bir pişmanlık getirmeyen. Ben eğer sizin sandığınız gibiysem. Hekimin karşısına gelen bir hasta. . «Ey hekim! Bendeki istiska (siroz) hastalığına bir ilâç ver. Şu halde. Tatlı su aramak için gelen susamış bir adamın önüne ekmek. için öylesine açılır ki. Gariptir ki. Sana cennet ehli kişilerin niteliklerini anlatayım.» diyebilirsin? Evet büyüklük odur ki. Sözlerinde öyle tiksindirici bir ifade vardır ki. bir daha Allah yolunda beraber yürüyemezsin. bir söz söyle dedim. Şimdi artık susunuz! Siz beni kendi hakkımda inançsız yapıyorsunuz. Siz bu kadar tatlı konuşuyorsunuz. Benim bu uyanık ve akıllı oluşum. beri. o yer yaratılmışlarla beraberdir. insan sırrı ve aklı ile diridir. ama ezelîdir demiyorum. açık sözlü. Şeytan'dır. ben de bir noktaya işaret edeceğim. Bunlardan hiç biri sizi etkilemezse. Nihayet.

(M. Allahm! Şu savaş ve uğraşmalar sona erdikten sonra buyuruyorsun ki. Amma o geçip giden ömrü nerede bulacağım? Ama bütün zaman gitmiş değildir. Başka biri de vardır ki. O.A. niçin değişmedin? Bir gün benden böyle ayrılmadın mı? Onun yolu ne olduğunu anlayabilmek için. «Bu âlem bu aynanın arkasındadır. Şimdi.» anlamındaki mensuh (hükmü geçersiz kılınmış) âyeti okuyadur. «Allahm beni en güzel edeple yetiştirdi. bir daha böyle edepsizlik etme. Onların sözlerinden sana soğukluk gelir. Ey ulu Allahm! Hacamatçı. Bir doğuş yok. benim emrimi kaç kere dinledin? Niçin yerine getirmedin? Söyle ki anlatalım. sonra neşterini saplarsa. (M. «Sizin dininiz sizin. O dolaşmanın bereketidir ki. Mademki bu konuda senin taklitçin olduk. Halbuki bid'at ancak âşıkların canını dinlendirir. ululuğu en yüce olan Allah da kulunu bu türlü işlerle uğraştırarak önce cemâlini gösterir sonra aynayı kırar. sonunda pişmanlığa da tövbe edilsin.'ben o aynadaki Celâl (ululuk) nuru görüyorum. «Olamaz. gönülden evlâdıdır. onun ne söylediğini anladın mı? Biri anladı. onun dışında başkalarının taklitçisi olmayacağız. Bu ne demektir efendi? Sen bundan. bir gün şeyhliği de. garip bir şaşkınlık içinde kalırlar. Şimdi gel konuşalım! Bana sor bir kere.» dediler. hemen hükmü değiştirilmiş olan Kafirûn süresindeki. Bu saat hasret içinde geçmektedir. «Bu güzel bir bid'attır. Halbuki ben şimdi halkın anlayışına göre konuşabilirim.» yani sonradan eklenmiş bir ibadettir buyurur. Derler ki: Bundan sonra ustanın üst tarafında dükkân tutma.Mevlânâ dedi ki: Biz sizi yalanlamıyoruz. Mevlânâ da kaç kere bu manalara işaret etmedi mi? Bu konuşmalardan herkesin başka bir mana çıkarmasını önlemek ve işleri geciktirmemek için bu noktaya değinmişti. işsizlik hesabıdır. sakallılardan. ancak Muhammed Aleyhisselâm dininde taklitçi olmayalım. 32). bilinmelidir ki. Bizim bir bilgimiz yoktur. Evet kımıldanıyoruz. Ancak sen bize ne öğretmişsen onu biliriz. çileye göre bu düşüncelerden kurtulursun. şu çetin yerden kurtulmak için ne zorluklarla el ayak çırpıyoruz.» Evet. Onun seçkin evlâtları da öyledir. «Artık bende kuvvet ve kudret kalmadı. küçük çocuklardan kan almak için onlara nasıl ceviz. meleklerin. 96) Bu iş hesabı değil. buradan dışarı acele çıkar gidersin. . kuru üzüm gibi yemişler vererek önce avutur ve duyacakları acıyı unutturmak için ok-şar. kendisini bu mevkiye yükselttiler. sonucu yeter derecede lâtif olsun. Teravih namazı için. ben de sana güç ve kuvvet vereyim!» buyuruyor. Bu ne demektir? Bütün Yahudi milleti onu gizlice çağırdılar. 'kancıklık etmediler. Zeyneddin-i Tursî'den ve başkalarından birçoklarını dolaştı. gönül ehli erenler Hak ehli olurlar. benim dinim benimdir. «Vergilerinizi kaldırayım. onun niteliğidir. söz benden ürker ve kaçar sanki. Şimdi bizde de ilim var ama o büyük zat bunu kesin olarak bilmez. sözlerimdeki mânâların zevk ve lezzeti içinde mest ve baygın bir hale gelir.» anlamındaki hadiste işaret buyrulan edep. ikiyüzlülük. halvette dediler ki. ululuğu da baştan atmak gerekiyor. Şüphesiz sen hikmet sahibi. 95) O halde. Giden gitmiştir. gençlerden. ulu Allahnın besleyip yetiştirdiği bir Şeyh olmuştur. Bize henüz bir şey görünmedi. O zaman. Siraceddin. burada geçen zaman bir iş uğrunda geçiyorsa artık her seferinde boşuna geçiyor diye pişmanlık gösterilmesi gerekmez. Şimdi açıkça gördüğümüz şeyleri taklitsiz kabul ettik. Bu tıpkı Kuran'da işaret buyrulan. Bunu kabul etmezsen sonunda kendini aynı kuruntuya kaptırırsın. Nihayet sen de bir din bilginisin. Ama. demeleri gibidir. Kendiliğinden kalkıp gitti. Siraceddin'e hal diliyle söylediği bir şiirin şu anlamdaki mısralarında der ki: Bir gün belki sevgiliye kavuşacağım. «Ulu Allah! Biz seni takdis ve teşbih ederiz. diye meraklanırsın. o söz senin çileni soğutursa nihayet dışarı. Sen. Hatta o sözleri tekrarladıkça aynı zevki duyar. O. nasıl olur da öyle aydınlık bir gidiş böyle söğüdü.» Boşboğazın biri beni dinlemeye gelir. meğer ki sen kudret ve kuvvet veresin yarabbi!» diyoruz. en iyi bilensin!» (Bakara sûresi.» dedi. dedi ki: «Bu anlayışın iki yönü vardır. «Evet ama sen kendinden bir azıcık kımıldanmaya bak ki. Bundan dolayı öyle bir iş ile uğraşmalıdır ki. pişmanlık öylesine gerektir ki. Başlangıçtaki gidişe göre. Allah da. Mademki bir iş baştan tutulmuştur. Ancak. Onun gönlüne göre bu artık bozulmaz. Hazreti Muhammed'in (S.) candan.

Evet beş vakit namaz farzdır; bunu aşikâr olarak kılarsın. Yolun ayrı da olsa, onun farz oluşundan dolayı açıkça kılarsın. Geceden sonra kadını uykuda bırakır, oğlunu kuru üzümle avutur, kızını cevizle oyalar, sabaha kadar namaz kılabilirsin. Bu helâldir. Hazreti Muhammed'in (S.A.) dini böyledir. Ezan okunan yere de gider, halvette de kalırsın. Manevî dalgınlıktan dolayı müezzinin sesini duymadınsa, kaçacak delik aramaktansa Allah gölgesine sığınmak daha uygundur. O zaman bütün soğukluklardan, ölümlerden güvenlik bulur Hakkın sıfatlariyle süslenmiş olursun. Daima diri, varlıkları ayakta tutan o yüce Mevlânın varlığını anlarsın, ölüm seni uzaktan görse ölür; çünkü ilâhi bir hayat bulursun. Bu yolda yürümek sessizce olmalıdır ki, kimse duymasın. Bu ilim medresede kazanılır mı? Bu, belki altı bin yılda yani altı kere Nuh Peygamber ömrü boyunca da elde edilemez. O yüz binlerce tahsilin, belki kulun bir gün, bir an için Allah huzurunda olması kadar değeri yoktur. Allah kullarından bir kul, Eflatun'un bütün bilgilerini yok ederek onu bomboş bir hale getirmek gücüne sahiptir, bunu yapabilir. Ancak bir gün onunla yavaş yavaş konuşur anlaşırsa, «Bu adam büyük bir filozoftur!» diyebilir. Çünkü Eflatun hem filozof, hemde bilgindir. Nihayet peygamberlerle tartışır. Boş söz değildir bu. Onlar da bu işte bir lezzet bulmuşlardır; isterler ki peygamberlerin vazifelerini kendileri yapsınlar. Nasıl olmaz diyebilirler, o bizim kardeşimizdir. «Bizi o bilir,» derler ve bir tekmede onun aklın altüst eder, onu bomboş bir hale getirirler. Bu imkânsız mıdır? Hazreti Muhammed (S.A.), iblisin suretinin nasıl olduğunu görmek arzusunu duydu; ama gördü ki hepsinin üstünde Allah var, artık onda nasıl olur da iblisin suretini görmek arzusu kalır. Bunu böylece söylersem başağrısından kurtulursun. (M. 97) Çünkü îblis, manevî bir surete bürünmek isterse, seni Allahdan soğutacak bir surette görünür. Gönlünü ona kapalı tuttuktan sonra da sana bir daha şeytan sevdası gelmez, ama yine de güvenme kendine. Birinin kapısından dışarı çıkar, onun suretinde karşına gelebilir ve seni soğutur. Süleyman-ı Tirmizî dedi ki: Bari din adamlarının sözlerini söyleyiniz. Bunlar ki, her zaman mimberlerde öğüt verir seccade üstünde otururlar, Muhammed (S.A.) dininin yol kesicileri, vurguncularıdırlar. Bayezid'in seccadesinde kurulur, Şakik-i Belhî'nin mimberinde konuşurlar. Kime öğüt verirler? Oradaki cemaata mı; cemaat nerede? Kalkar çarh vurursun. Mevlânâ, tuğrak yemeğini yemiyor, ama helva yiyebilir. Gel sen de üzül buna, birlikte konuşalım. Bütün bunlar bir terazi, bir denge meselesidir. Yoksa yemekten önce bugün meydana atılan mesele üzerinde konuşmak gerekiyorsa, o işten maksat ya yapmak ya da yapmamaktır, yahut her geçen zamanın nasıl geçtiğini düşünmek konusudur. Sohbet sana ziyan vermez, ama Allahnın has kullarının sohbetini kaçırmak sana ziyan verir, iyi olmaz. Bunun bir misalini anlatayım: Diyelim ki, yanımda duran bir külhancı bana bir iğne batırdı, aynı yere Şah da bir iğne batırdı. Bu, iğne batırılan yerdeki acıların birbiri ile kıyaslanmasıdır. Yoksa iğneyi batıranların birbiri ile ölçülmesi değil. Biri dedi ki: Bel ki böyle bir Padişahın ayağına batırdığı iğnelere karşılık olarak zamanenin kemendi vurulur da boşuna giderse, gerektir ki, bundan hoşlansın. Geri dönmeyen her şey geçip gider. Sen ancak kendine gerekli olan şeye bak. Böyle bir zamanda sana şu hikâyeyi anlatmalıyım. Gerçi bunu birçok kere tekrarladım. Hikâye şudur: Horasanlı Ebû Müslim'in Halifelik makamına oturttuğu Mansur'u kandırdılar, dediler ki: «Seni bu defa o makama oturtan Ebû Müslim günün birinde dilerse oradan uzaklaştırabilir, bir başkasını oturtur. Şimdi onu temizlemek gerek. Bunu yapmak için de bir çare var. Ebû Müslim seni ziyarete geldiği zaman kılıcını eline verir, hareketine dikkat edersin. Kılıcı elinde oynatıyor mu? O zaman, sorarsın, Halife karşısında kılıç oynatanın cezasının ne olduğunu kadıdan sorarsın. Kadı buna karşı, 'Onu öldürmek gerektir,' der. Bu sana cevap ve hüccet olur. 'Yolda onu yakalayın, öldürün!' dersin.» Halifeye dediler ki: «Kadı nın o sözü senin sorduğun meselenin cevabı değildi ki bunu gerçekleştirmeye imkân olsun.» Halife, «Evet, öyle ama günün birinde Halifeyi bu makama ben getirdim, ben onun memuru olamadığım gibi başkaları da onun memuru olamazlar diyebilir ve nihayet ben bir gün ölürsem o yine ayaklanır,» cevabını verdi. Mansur Halifeye her ne kadar, «Sen bu işten vazgeç!» dedilerse de, halife işi bitirdi. Sonradan pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. (M. 98) Burada dostluktan çok hilafet kaygısı hâkim olmuştur. O şey ki gereklidir, ister bana ait olsun, ister olmasın yapılmalıdır. Çünkü bugün yapılmasa belki yarın da yapılmaz. Senin geç kalmış olman da maksadı ayağa düşürür. «Bunda zorluk vardır,» dersem, «Biz bunu teselli ve aldatmaca olsun diye söyledik,» deme. işin gerçek tarafı sözü apaçık söylemektir. Buna ne engel var? O peygamberlere yaraşan nifak (ikiyüzlülük) gibidir ki, onlar bunu çok güzel yaparlar. Ama, o sözden doğacak menfaat sade sana aitse, sözü söylemektense hiç söylememek daha uygun olur.

Bir gün birisi bana dedi ki: «Ben, senden daha çok Mevlânâ'nın öğütlerinden faydalanıyorum.» Ben de buna karşı dedim ki: «Dostlar topluluğunu bir araya getirelim, onların anlayacağı bir bahsin yorumlanmasını yapalım.» Bundan maksat, cemaat aldatmak değil, ilmî bir fayda sağlamaktır. Nasıl ki, Kuran'da Yusuf Peygamber, Allahya. yalvarırken, «Yarabbi! Bana mülk verdin, söz ve rüya yorumlamayı öğrettin,» (Yusuf sûresi,101) anlamındaki âyette işaret olunan bu yalvarmayı ona öğreten kimdir? «Semaların ve yerin yaratıcısı,» buyrulması da ona özel bir yoldan öğretilmiştir. Genel yoldan da yine âyette, «Onun yorumlanmasını ancak Allah ve ilimde çok ileri olanlar bilirler,» denildikten sonra, «Beni Müslim olarak öldür!» diyor. Tuhaf değil mi? Bu açıklamadan sonra Yusuf hangi Müslümanlığı istiyor? Sonra da, «Beni, salihler topluluğuna kat!» diyor. Hangi Salihler? Her peygamberde salihlik vardır ama her salihde peygamberlik yoktur. Bu, «Allahm! Beni peygamberlikten nasipsiz kılmadın; velilerden de nasipsiz etme, ruhumu onlara eriştir!» demektir. Eğer böyle olmasa idi, hem îslâmda, hemde salihlere karışmak yolunda sebat etmek ister miydi?

Emir terk olunamaz. Şüphe yok ki, bu fakirin emrinde de faydalar vardır. Bu emirle maneviyat kapıları açılır. Fakir, dünyaya, onun nimetlerine, onun süslerine göz dikmez; o tavsife sığmayan bir devlettir. Şüphe yok ki, zengin çocuklarından, dünya nimetlerinden faydalanmış olanların bir şeye ihtiyaçları yoktur. Onlar, onun peşinden koşmazlar, ama onlarda yumuşaklık ve büyük bir hoş geçinme isteği vardır. Aşırı davranırlarsa o zaman fesat çıkar; onlardan nefislerinde üzüntü duyarlar ve üstünlüklerine yaraşmayan bir şey bekleyenler, nefislerini dünyadan ayıramazlar. Onlar asla tövbeye de yanaşmazlar. Dünya heveslerine kapılırlar. Onların Kuran'da: «Seni sapkınlıkta buldu, doğru yola yöneltti,» (Duha sûresi) anlamındaki hidayetle de ilgisi yoktur. Hepsi sapkınlık tarafına kaçtılar. Şeytan seni azdırınca sen kendinden hidayet yoluna girebilir misin? O seni azdırınca senin halin sana Cebrailin erişmesinden daha hoş görünür. Belki sadece Allah kuluna karşı olan yardım ve gayreti ile seni bu yoldan çevirir.. (M. 99) Benim nefsim bana öyle uysallık gösterir ki, Önüme yüz binlerce helva ve kebap getirseler, gerçekten isteğim bile olsa, başkalarının can attıkları o yemeklere asla dönüp bakmam. Vaktinde ona vereceğim arpa ekmeği, vakitsiz vereceğim kebaptan daha hoştur. O kapalı kaldı. Hikmet ehli bilginlere göre küçük âlem, insanın yaratılışında gizlidir. Büyük âlem de, bu bizi çevreleyen âlemdir. Peygamberlere göre de, dıştaki bu âlem, küçük âlemdir. Büyük âlem, insanoğlunda gizlidir. Şu halde sen de bu âlemden, insanlık âleminden bir örneksin. Neden sen de bana bir armağan vermiyorsun? Mademki sen bir yadigâr alıyorsun, sen de bana bir yadigâr ver ki, bir vakit seni anayım, öyle dostlar tutalım ki, onların arzusu ile yürüyelim. Onlar da o saygısızlığı göremiyorum ki, ona göre hüküm verelim. Onlar öyle dostlar olmalı ki, bu ötekinden daha kuvvetlidir diyebilelim. Şiir: Seni, incinirsin diye gönlümde saklayamam, Alçalırsın korkusu ile gözümde de tutamam, Seni gözümde, gönlümde değil canımda saklayayım ki Son nefesimde bana son yar olasın. Senin aşkında, benden başka kimse sebat gösteremez. Benden başka hiç kimse çoraklığa tohum ekmez. Düşmana da, dosta da seni kötülemek istiyorum ki, seni benden başka hiç kimse sevmesin. Âşık, bir vakit, o kötülemekten sevgiliye bir zarar gelmemesini ister. Onu incitmemeyi düşünür. Ama ona bir elem ve ıstırap gelecekse, vay o güne! Ben Allahtan altın isteyeceğim, o da hemen verecek; bu para ile bir köle satın alacağım, ona bilgi öğretecek, kendimi oyalayacağım. Evet, Allah altınlar verir. Yahut istemesem de verir. Bana veriyorsun ve diyorsun ki, «Bu para ile bir değirmen satın alacaksın onu benim için al; senin hesabına döndüreyim.» Değirmen taştan ve demirdendir. Bu ise etten, deriden, sinirden ve damardan yapılmıştır. Ayrıca bunun canı ve hayatı vardır. Eğer sen vermezsen ben kendim dönerim. Bu yüzden her gün bana birçok itirazda bulunurlar; onun üç beş kuruş kazanması bundan daha faydalı idi, derler. Çocukluğumda benim iştahımı kaçıran işte bu söz olmuştur. Aradan üç dört gün geçtiği halde hiç bir şey yemiyordum. Sade halk sözünden değil Hak sözünden bile ürküyordum; sebep yokken yemekten içmekten kesilmiştim. Babam, «Oğlum ye!» dedikçe ben, «Bir şey yiyemiyorum,» diyordum. Artık zayıflıyordum, kuvvetim o dereceye varmıştı ki, istesem pencereden kuş gibi dışarı uçarım, dedim. Bunda keramet var ama sana açıklamak istemiyor, dediler. Mucizeyi inkarcılığa karşı gösterirler. Sen eğer tam manası ile inkarcı değilsen, sana bu açıklanmaz. İsteyene açıklanır. Bu bir topluluk içinde olur. Bir köşecikte değil; etrafımızda bir insan topluluğu var. O tek bir kimse olsa idi sözleri kuru davadır derlerdi. (M. 100) İşin kötü tarafı

Mevlânâ bana dün, «Bahaeddin onlar ile birlikte oturduğu için senin sözünü soğuk karşıladı,» dedi. Bana gönül vermedi ki, Bahaeddin'e sadece «Bahaeddin» diyeyim. «Mevlânâ Bahaeddin,» demek böyle dostlar için teveccüh sayılmaz, bunu gönül istemiyor. O ok atmayı bilmez; bununla beraber ilmini, usulünü iyi bilir. O isterse iş başka olur. Elbette başka şey istemiştir. O ulu Allahnın vatanını, müminin sevgilisi ve dileği olan o kutsal yeri (Kabe'yi) istemiştir. Ama denilemez ki, mutlaka onu dilemiştir. Eğer bir şey istemişse bunu istemiştir derler. Şimdi Mevlânâ'nın «İncindim,» dediği meseleden söz açayım. «Mevlânâ'nın sözlerinden Şems çok faydalanıyor,» demişler. Evet bana şu yönden faydası var ki, bu surette bize yardımcı olur, bana bazı işaretlerde bulunur. Ama o işaretler size değil, yalnız banadır. Onun hitabı da size değildir. Görüyorsunuz ya, beni bir garip olarak nasıl buldu; nasıl rahata, huzura kavuşturdu! Şu halde Mevlânâ kimin Mevlânâsıdır? O bir kimseye bir isim koyarsa (kimi tutarsa) asla ondan vazgeçmez. Gece görmüş olduğu her rüya, sabah namazından önce gerçekleşir; ikinci namaz vaktine kadar tesiri devam ederdi. Bunun âdet halini almaması için yürekten gelen bir gayretle uğraştım. Bu nasıl şeydir? Bu başka bir namaz mı sayılır? Bahaeddin bir aralık, dalından koparak yere düşen bir sonbahar yaprağı gibi ayağıma kapandı. Bu hal, bir kere, iki kere değil, hayli zaman sürdü. Rengi toprak gibi olmuştu. Bir gün şöyle bağırdı: «Mev-lânâ'nın önünde oturan Şemseddin sen misin?» «Evet benim,» dedim. Yanımda oturdu. Bulunduğumuz küçük kervansarayın ufacık bir odasından ona sesler geliyor, «Nerdesin, nerdesin?» diyorlardı. Şimdi bu kadar yeter... Herkes bilir ki, Tekkede, cansız bir varlık bile yedi aydan fazla bana tahammül gösteremez. Medresede beni dinleyenler divane olurlar, ama akıllı kimseleri niçin deli etmeli? O zaman, onlarla konuşmaya imkân olmaz. Ancak şu var ki, ben sofî olayım, olmayayım bu dergâh temiz insanların yeridir. Onlarda satın almak, pişirmek kaygısı yoktur. Cansız varlıkların da ayrılma ve birleşmeleri vardır. Ancak onların iniltileri duyulmaz. Nasıl ki, Kuran'da da, «Hiç bir varlık yoktur ki, kendine mahsus dili ile Allah'yı övüp ululamasın,» (îsra sûresi,44) buyrulmuştur. «Ama biliyorum ki, ben buraya oturmak için gelmedim. Hazırlanın da artık beraberce gidelim,» dedi Bahaeddin. Ben, «Bugün hazırım,» diyordum, sonra vazgeçiyordum. «O hücreye her gelişinde hiç eli boş gelmiyorsun,» diyordu. (M. 101) Ben de ona, «Sen böyle bir şeyleri düşünme,» dedikçe o, «Hoşuma gitmiyor!» diyordu. Bir gün de, Aksaray'da Hacı Ebûbekr'den ödünç bir şeyler almak istiyordu olmadı. «Eli boş nasıl gidebilirim?» dedi. Ben, «Vazgeçtim,» dedim. O halde, «Dostlara himmet için yararlı bir iş yap,» dedi. Evet, üç kere selâvat getirin ve Alla Hümme Salli Âlâ Muhammedi deyin. Başka ne yersin? Ne pirinç, ne pirinç, ne et, ne et... Zehra diyordu ki: «Burada dervişin neler yaptığı, senin yaptığın ve başından geçenler Mevlânâ katında bilinmektedir.» Derviş o mertebeye ne ile geldi? Onun işi, hep hayırdır. ;

Biri satranç öğrenmek için altı bin kere oynamıştı. Toprak üstüne oturmuş bugün de oynuyordu, önce ruhlardan iki tanesini çıkarıyor, sonra da piyadeleri atıyor; böylece her gece bir Mağripli ile üç parti oynuyorlardı. Atı ve ruh'u çıkarırdı, ben de ayakta seyreder sonra otururdum. Akıllı ve insanoğlu olan odur ki, hep kendi mektubunu okumasın; arada dostun mektubunu da okusun. Senaî ne güzel söylemiştir dedi Mevlânâ: Her türlü aşırı isteklerden, cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin. «Bu güzel!» dedim. Bu cevabım hem Mevlânâ'ya hem de Senaî'ye idi. Yoksa istese idi, ayağı yanık Şerife de cevap verirdik. O, Seyrül-ibad kitabının sonlarında Senaî'ye verilen bu cevabı soğuk bulmuştur. Onun gönülden haberi yoktur. O kalp, o gönül nerede? O aşağılık adama öğüt vermişler, nefsini pislikten, cimrilikten, kötü huylardan temizle ki, cehennemden kurtulasın, demişler ama kalp ve gönlün niteliklerinden söz etmemişler. Yüce Allah, «Yerler ve gökler beni kavrayamadı, ama ben mümin bir kulumun gönlüne sığdım,» ve ayrıca, «Müminin kalbi, Allahnın iki parmağı arasındadır,» ve yine, «O, sizin kalbinize bakar,» gibi kudsî hadislerle kalp mertebesine işaret buyurmuşlardır. Şu halde, «Aşırı isteklerden ve cimrilikten arınmış bir kalp göreceksin,» diyen Senaî'nin bu sözü üzerinde çok düşündüm, hatırımı zorladım; bu mananın belgesini bulayım dedim. Mevlânâ, Senaî'nin şu anlamdaki beytini de okudu.

Beyit: Ey Senaî gel bu âlemde kalenderler gibi yaşamaya baki O, temizlikten dem vuran kuru davacının gözlerine toprak saç! (M. 102) işte kuru davacıların yoksunluğu, onun habersizliği bundandır. Nasıl ki, Bayezid, ömrünün son gününde zünnar istedi. Şahadet getirdi. «Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilâh yoktur, şahadet ederim ki, Muhammed Allahın elçisidir,» dedi. Şimdi burada iki görüş vardır. Bazıları onun Müslüman olarak öldüğünü bazıları da, kâfir gittiğini söylerler. Bir kimse bu saatte iman getirebilir ve, «Ey ulu Allahm,» der, «sen öyle bir kerem sahibisindir ki, bir kâfir senin hakkında yetmiş yıl uygunsuz sözler söylese de son vaktinde yine sana dönse ve iman getirse kabul edersin,» diyebilir. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak nerede? Hazreti Muhammed nerede? Ona hem surette, hem manada uyabilmek nerede? Yani nerede bir ışık ve aydınlık görürsen Muhammed onun göz nuru olur; onun gözü de Muhammed'in gözü olur. Sabır ile daha başka niteliklerle süslenmiş olur. Bırak başka sıfatları, sabır'la ve daha güzel vasıflarla bezenmiş olur. Şeyh nedir? Müridin varlığı nedir? Ancak yokluk değil mi? Zaten, mürid yok olmadıkça mürid olamaz. Hamamda iki adam, birisine bir emanet bıraktılar. Bunlardan biri yıkanıp çıktı; bıraktığı çantayı istedi ve alıp hamamdan gitti. Biraz sonra arkadaşı çıktı. Hamamcı, «Para bendedir, ancak o arkadaşı getir de al paranı!» dedi. Ben şimdi hak erenlerden, halktan gizli yaşayan o topluluktan söz açmak istemiyorum. Onlar böyle imkân buldular, böyle yaşadılar, geçip gittiler. Ben de dedim ki: Mevlânâ'dan başka hiç kimse ile konuşmayayım, yalnızca Mevlânâ ile sohbet edeyim. Şimdi gel de kulağına söyleyeyim; ben bir iş yapmak istiyorum. Ama Allah engel olursa beni dinlemez. Bizi gören kimse, ya Müslümanın Müslümanı, ya da zındığın zındığı olur. Çünkü bizim manamıza erememiş olanlar ancak dış yüzümüzü görürler; ibadetlerimizde dış görünüşü bakımından eksiklik bulurlar. Çünkü onun himmeti yücedir, bu ibadete de ihtiyacı kalmamıştır sanırlar. Âlemlerin gerçekten bağlılık sebebi olan iba-det'ten uzaklaşırlar. Bir kere benim arzuladığım şey, senin dediğin gibi değildir. Sen diyorsun ki, «Arzu edilen hep odur, onu inciten bir şey var ama eli ona erişemez.» Bu Sunnîlerin mezhebi, uygulamada Mutezile mezhebine daha yakındır. Mutezile mezhebi de, felsefeye yakındır. «Kardeşi için kuyu kazan, içine kendi düşer,» derler. Bu nasıl bir inançtır? Ben ki dervişlik yönünden geliyorum, bu yol bütün korku ve tehlikelerle dolu olduğu halde yine de yüce Allahnın koruduğunu görürsün. (M. 103) Bu saatte sen bir dervişle berabersin. Bu nasıl korku ve kötü düşüncedir ki, bu toplum Allahya, «Öküz çobanı Ahmet,» derler. Onları terbiye eden nedir? Şüphe yok ki bu dünyada onlar palaslarım boyunlarına asmış; o faydasız azap içinde, o bilgisizlik ve karanlık âlemde mezarlarının kıyısına kadar sürüklenip giderler; mezar kıyısından sonra da, acaba Allah o kulunu cehenneme kadar naz ve nimet içinde mi yaşatır? Diyelim ki, ben bir aralık kötü elbise giydim; bu benim arzumladır, yoksa benim hakkımda Allahnın dilediği hep lütuf içinde lütuftur; kerem içinde keremdir. Ancak şu var ki benim -lâyık olduğum şey yerine göre lütuf da olabilir, kahır da Ama lütuftan üzülüyorum ben. Bana her dört günde biraz gevşeklik, bir uyuklama hali gelir. Biraz sonra da bu hal geçer. O zaman bir lokma bile yutamam. «Sana ne oldu?» derler. «Bana hiç bir şey olmadı, öyle birinin divanesiyim ki, üstümü başımı yırtarım. Sana gelirsem senin elbiseni de yırtarım.» «Bir şey yemiyor musun,» derler. «Hayır yemiyorum.» Bugün yarın, o bir gün, başka bir gün de... Hemşeri nedir ki, benim babamın bile benden haberi yok! Kendi şehrimde bile garibim. Babam bile bana yabancı. Gönlüm ondan ürküyor. Öyle sanıyorum ki, üstüme yıkılacak; bana güzellikle söz söylerken bile beni dövecek, evden kovacak sanıyordum ve kendi kendime diyordum ki: Eğer benim manevî varlığım, onun manasından doğmuş olsaydı, gerekirdi ki, bendeki mana onun yavrusu olsun; onunla uyuşsun, anlaşsın ve olgunlaşsın. Kümes tavuğunun altına konmuş bir kaz yumurtasıyım sanki. Gözlerimden yaşlar boşanırdı.

tuzağa düşmenin zorluklarına üstün gelmeseydi bu âlem. Kandilin maksat ve manası ise. iradeye uygundur. hadis anlatıyor. Benim korkum sizin gönlünüzü kırmaktır. «ininiz aşağı!» sesi geldi. yani keyfine göre karar verir. nasıl olur da onun aksini yapabilir? O bir yerde umut ışığı görürse belki uyanık davranır. Eğer şeriatın gerçek yönünü araşan. senin ululuğuna yaraşan şekilde kulluk edemedik. sana öylece gelip boynuna sarılıyorum. Allah korusun! O duvarlardan atlamak isteyenler düşerler. Dedim ki: Bu eksik bir düşüncedir. O işler soğumadıkça bu iş kolaylaşmaz. Diyordum ki: Sen bizim babamızsın. benim halim o hal değildi. Çünkü murat yani istek iradeden pek gizlidir.» Dedi ki: «Ben. diye düşünüyorum. Daneye kavuşmanın zevki. Her ne işlerse. Peygamberin karpuzu nasıl yediğini bilmediğim için yiyemem. Başka ne . A. diyordu..Şeyh. Kulak verdim.) halinden daha kuvvetli olduğunu sanırsa çok ahmak ve bilgisiz sayılır. onda hiç bir seyir ve sülük yoktur. Ama o zamana kadar da iş işten geçmiş olur. Nasıl oluyor da bizi götürmelerini uygun buluyorsun? Beni gizlice divane ediyorsun. Padişaha giden yol kapıdan geçer. soğukluk sıcaklıkla birliktedir. yavaş yavaş yaklaşdıkca. Yani ona saygı göstermek için gelenler çok yüksek olan sarayın yan duvarlarından giremezler. Ama kadının hevadan hüküm vermesi bilinemez ki! O çok kere ancak şeriat üzerine hüküm verir. «Bunu o acı sudan tamamıyla boşalt. bir yere gideceğin zaman sana ışık tut-masıdır. Fakat bazen de hevadan. derece derece gözümüzün önünde belirmeye başladı. hakikate eresin! Tarikat yolundan yürüyesin! Diyelim ki. onun değiştirildiğini görürsen üzülürsün. bu testi çorak bir su ile doludur. yaşantısı boyunca hangi duraklardan geçeceğini de görür. Şer yoluna gitmek insanın hoşuna gider. tarikat da! Şeriatın hakikati kandil gibidir. Şeyhin nazarı ona erişmiştir dersin. Ama.yapabilirim? Bu niyaz ile elde edilirse. Burada Bayezid'e hıyar tarlası hikâyesini anlattılar. karanlık ve yokluk âleminde bir varlık belirdi.» diyorum. bu halin Şeyhden ve kendisi tarafından olduğunu sanır. «Bu ırmak suyudur. Sevgisi ayaklandı ve ona doğru koştu. Ancak. onun hali Hazreti Muhammed'in (S. Uzaktan. 105) gibi birbirimize karışmıştık. Bu hep böyledir. Sıcaklık soğuklukla. Onun için. Şu halde. Sana. uzaktan bir taş gördü ki. iradeyi bilir. Ona fitil takarsın havadan asarsın. ama asla o işleri yapmayan. Öyle bir insanın işi o yüzden tamam olur. Bazı kimselerin kullukta nasıl davranacakları hakkındaki kuşkuları büyüktür. Oradan bu aşağılık âleme indik. iradeye uygun düşer. Buna karşı tedbir alırız. beni bağlamak için zincir getiren o zata niyaz için nasıl gideceğim. Şu halde bu uygunlukta hem sureti. Hakkın iradesi dileğimize göre açıkça belirmiştir.. Şeyh de kendisine bir şey söylememiştir. Dedim ki: Onların ululaması. ben de. Bir kimseyi gördüğü zaman. Bu sözü çok dikkatle dinleyin. Böyle bir Şeyhin etkisi nasıl olur? Bakarsınız ki. Bu işte sebat etmek de ona ferahlık verir. Veriyorum.» diyorsun. Söylendiğine göre. heybetle kendisine doğru geliyordu. Şu su ve toprak âleminin ötesinde gayb alemindeki dağın arkasında Yecuc ve Mecuc'lar (M. yahut sevdalıdır. Derler ki. Murat. ama burada söz tehlikelidir. O. Ama uykuyu kaçırmıyor. hem de manayı korumayı nasıl ihmal edebilirsin? Hazreti Mustafa. Peygambere uygun davranışı surette korumak gerektir. «Ver bana. Hattâ adınızı bile söylememiştir. Başka bir cevap daha var. son durumunu. Uykum kaçsın diye başımı sana dayadım. Kapı dışından . filan hadis bilginleri ki böyle kimselerin içeride ve dışarıda kırk tane yetiştirmesi vardır. O her ne yaparsa iradeye göre yapar. Allah buyruğunu tutmayan kimse. Bu âlemi hiç görmemiş çocuklar gibiydik. Ona dosdoğru güvenebilirsin. demek ki. Çok kere kadı hevadan hüküm verir ve der ki: «Sözüm onun kız kardeşi içindik. evet şeriat da vardır. bu varlık da meydana gelmezdi. bunlar ya divane. sanki beni şu zevk ve istekler âleminden ateşe sürüklüyor. ağaçlar henüz görünmüyordu. (Allahnın Selât ve Selâmı üzerine olsun). şöyle buyurmuştur: «Yüce Allahm! Biz sana karşı. bize. kentler. Ansızın oradan. hem mana yönündendir. dane ve tuzak belâsı. o ne yaparsa Allah iradesi ile yapar. onun doğuştaki halini. İş böyle olunca bir kimse. saygısı ancak elli kişiyedir (!) Birisi sizin hakkınızda kadıya veya başkasına bir nafaka davası açmıştı. Bu söz sona ermiş değildir. Âdem. Ama bir yola gitmezsen onun sana ne faydası olur? Hep yerinde duran bir ışıkla hakikata nasıl erebilirsin? Gerektir ki. Nasıl ki.» Bayezid ise. şanım ne yücedir!» diyor. Baye-zid'in bu sözüne bakıp da. İki sevgili arasındaki davranış nasıl olursa. bir şeyi almakta çirkinlik olduğunu. Uzaktan.» İşte Peygambere uygun davranış burada hem suret. Sarayda bir Padişah vardır. Ona nafaka ver!» Bu sana borç sayılır. Dediler ki: «Adam hiç karpuz yemedi. ama irade muradı bilmez. Her şeyi mubah gören saygısızlar da ancak kapıda 'kalırlar. «Kendimi kutlarım. işlerine hiç kimsenin karışamayacağı o sevgilinin yaptığı her şey.» diyorsun. kafamı bozuyorsun ben ne yapabilirim? Mevlânâ Celaleddin. onunla çevreyi görürsün.

» Bana. varlıkları.' anlamına gelen âyeti yorumluyordu. daha ne olsun!» dedim. sen küfürdesin diyenin önünde ayağa kalkarak el bağlamak gerektir. «Ama benim derimi yüzerler.» «O halde şimdi konuşma. Burada gerçekten bir üzüntü olmasa bile yine üzülüyorum. ibadet ederken ansızın ilâhî hidayet onu cezbetmiştir. O. «Bu gece bizimle birlikte kal. Hoca Ebubekr (Sellebaf) bizim pirimizdir. içerde iken de kendini yine içerde bulurdu. Ben ve Mevlânâ. Meğer bizim gözlerimiz körmüş. Kulluğun yüksek zevkini tadardı. «Ona sus dedim hele. «Burada ne yapalım?» dedim. 106) Niçin onun manasını bu mana ile birleştiremedim diye üzülürüm. Burada.) zaten has kullardandır. Bana. Ne desem ona uymak yaraşır. sözü geçen hadise uygun düşmesi için açıklanması gereklidir. söylediklerin gerçeğe uygun düşmüyor. ben onunla bir şey konuşamam. ben şöyleyim böyleyim diye bıyık burar. diyemedim. bunun. 107) «Ne diyorsun?» dedim. «Ulu Allah. «Ben bu çadırı tek başıma kurayım. benim sözlerimde tekrarlamak. Ondan sordum: Bu Allahnın hiç bir niyaz dileği yok mudur? Diyorlar ki. Sabah namazından önce . Eğer birisi. Sadettin güldü.» dedi. ben Sadettin'in yanında idim Ku-ran'daki. Ama uygun görmezsem hiç söylemem. O sizden uzak olsun. müridleri de kuru kafalı yetiştiriyorsun. sonsuzluğa kadar böyledir. Hazreti Muhammed (S. her ne kadar iş zamanında kasıtlı olmayarak ibadet vaktini geciktirmekteyiz. bana kulluk etsinler. Her ne oldu ise o hep bizim sözlerimizi tekrar etmekten oldu. Gazneli Sultan Mahmud'un.» Onu öyle bir durumda gördüm ve dedim ki: «Kadehi ben çekiyorum.» Hoşuna gitmedi. Ama büyük ziyan olacak. o mana. bana hiç gayret gelmiyor. ikindi namazına doğru birisi çıkageldi.» deyiniz. o her gün kulunun haliyle ilgilenmektedir. «Bari gideyim bir çorba içeyim. Karar verildi. îş verir. Dua ediyordu. söyleyin de bari hoşça. «Beynimi kurutuyorsun. Ebû Ali (Sina) için bu nasıl adamdır? demişti. Hoylu Muhammed bana. başlangıcı olmayan zamandan. Dedim ki: «Şu kadehi eline al. Ama başkalarında bu cihet zayıf idi.» dedi. O zaman söyleyeceğim. anlamaz. Babam bir yanlışlık yaptı. Ama Padişahın bazı has kulları da vardır ki.» dedi.» Şemseddin diyordu ki: Bu bilgelerin hiç bir değeri yoktur. yeniden anlatmak yoktur. önce beni Şahnenin önüne çıkarır astırırlar. Burada büyük tehlike vardır. eski konuştuklarımı tekrar edemem. Gel ki sana öpücük vereyim. sana secde edeyim. şu cevabı verir: «Ben ademoğluyum. O istiyordu ki. onların niteliklerini yaratmayı. Bunları gizlice kaza ediyoruz. zahirde göründüğü gibi değildir. Bu ondan değildir.» anlamındadır. Sen de benim yoldaşlığımı kabul etmezsen alçalırsın. kullukda tam kuvvet ve kudret kazandığı zaman bile ondan kulluk manası asla eksilmez ve daima daha güçlü olurdu. Bu çetin bir konudur. 'Cinleri ve insanları yarattım ki. Bizim bu Şahap da ahmaktır. sen sus hiç konuşma.» anlamına gelen bir âyet vardır ki. yani ezelden ebede. biziz biziz diye bıyık burup dururlar. Allahm diyorum kendi kendime üç dört gün kadar vezirin tekkesine gideyim bari. O şey ki yoktur. O da. yaşantı sürelerini belirtmeyi bitirdi. O da böylece kulunun halinden ayrılmaz. Onu kurmak için çok güçlü seksen kişiye ücret verirdi. geçimlerini. Buna razı değiliz. Ben de. sorar: Allah nasıldır? Mevlânâ Celâleddin. Ama bir kul ki. onlarda eksik kalıyordu. Şeytan onun yönünü kesti. Mevlânâ Celâleddin. O kapıda olduğu vakit kendini içerde görür. hiç dünyaya gelmeseydim bu yaratılan varlıkların bana göre bir yaban eşeği kadar değeri olmazdı.gelenlerin sultan sarayına mutlaka kapıdan girmeleri gereklidir. Eğer şu saatte onu Kadıya götürseler bizim lehimizde söyler. lanete uğrarsın. Hindistan savaşına giderken büyük bir çadırı vardı. sen kim oluyorsun? Şirin bir zındıkcık! Şems'in sözünü başkalarından işitiyorum. Ama ben korkmayan ancak Allahdır. Ona bizden dinlediklerini anlatır. dedi ki: «Aydınlığı kızıl altında arıyorsan dibi kurşun çıkar. böyle sanıyor ve korkuyordum ki. Kendisine. Ben onun baş tarafını alıyorum sana geliyorum. git dinle! Sözün sırası gelince onu ben bilirim. Bu doğrudur ama Kuran'da da. (M. «Eğer bana gelirse koyver gitsin. onlar zaten hep içerdedirler. Bir hadis vardır. Ben yüz türlü çareye başvuruyorum. Hele Cuma günleri Namaza gitmesem gönlüm daralır. ona ne demeli? Bu yüzden de. Nasıl ki kul da hep onun halindedir.A.» «Git!» dedi.» dedi. bu buğanın kıçı sıkıdır. o bizimledir.» dedi. Hem ilk önce şu öğüdü hatırlayın ki. Erkekliğin devamlı olsun. Ona dedim ki: «Bu işe gülmek gerektiğini bildiğim için ben de gülüyorum. bir ağlama hali geldi. Ona ne güveniyorsun? (M. Ebû Said (Ebül Hayr). Sözü hiç tekrar etmeyin. Kulluk vazifesini tamamiyle yerine getiriyordu. Nasıl ki. Ben bilmiyorum. senin bir zındık olduğuna fetva versin. «Niçin buna tanıklık ediyorsun?» derlerse. Dün gece iki üç kere sizi andım. Eğer sana gerekli ise. Bana bir yufka yüreklilik. «O her gün yeni bir haldedir.» dedi. Şu halde bu nasıl dileksizlik olur. cana yakın ve tatlı sözlerden bir şeyler dinleyelim ne olur? diye İsrar ederse. «Şemseddin. bendeki büyük korkuyu altüst eder diye korkuyorum. Bir şeyler yaptı ama yapmamış sayılır. Hep. Yine cevap olarak deriz ki: Hazreti Peygamber.

o Mansur (Hallac) kendini bir şüpheye kaptırdı. işin içyüzünü açıkla. O sırada vezirin gözü Ayaz'a ilişti. Biri dedi ki: «Bir sorayım. farenin kediden kaçışı gibi kaçtı. hep ilk kervanın önünde olanı soymuşlardı.» dedi. Ama Padişahın yüzü ekşidi. öfkeden yaratılmış bir insan olmuştu. Elini iyi tut! Bu üç oldu! Hey! Sana su da getirerek yardım edeyim. 108) Derler ki: Büyükler ki ömürlerinin sonunda tam bir inançla ona yüz çevirdiler. Ah işte sen de böyle yap! Ah güzel nasıl olur? Ben onun kulağına söylerken sen de işittin ah diye bağıramıyorsan. yerindedir. hemen yanına koştu ve sordu: «Durumun ne olduğunu biliyor musun?» Ayaz. ölümü sırasında cesaretsiz davrandı. Ama çabuk söylemiyorsun. «Evet. böylece bu dünyadan. başka bir yönden de anlatılamaz. O ticaret kervan-sarayındaki alış verişten elde ettiği yetmiş çuval ipek ile. bi Padişahtır. Bu dünyayı görüyorsun. Fakat bütün bunlar bir nişan veya dilek uğrunda yapılmıştır. Ama o nerede siz neredensiniz? Onun yazılarında benim sözüm üzerine akla uygun bir cevap varsa ve bu kendi kafasından ve gönlünden doğmuşsa. Beyit: Dedim ki dikensiz bir gül koparayım. Sadettin-i Hamavî. Ağzını açsa. Salikler o yoldan giderler. Eğer hiç konuşmasa. Böylece yapılan iş boş değildir.» (M. Bilmiyor musun ki. O Bayezid de. Alemde. Mademki iş böyledir bu kadarcık yeter. Nasıl ki yukarıda sözü geçen Sultan Mahmud o güzel huyluluğu ile hep öfke ve hiddet kesilmişti. Ey Asım! Eğer onlara bir şeyler sorarsan susturursun. Biliyorum ki beni bir daha Kadıya götürmeyeceksin. ne vezirin. Bunda dilekten hiç bir nişan yoktur. Âlemde bu kadar büyük iş yoktur. ne devlet adamlarından hiç kimsenin onunla konuşmaya cesareti yoktu. bin kelle bir pula giderdi. Diyorsun ki: Lokmayı böylece ağzına koy. bir yılın durumu bile onlara soğukluk veriyor. Adamın bu hüneri göstermesinden sonra da yine o Padişahtır. Şaha şöyle dedi: 'Ey âlemin Şahı! Şu hali görüyorsun. sözlerimden incindi. nasıl bilmem.çadırı kurdu. Acaba onları niçin dövmediler? Humus yolunda. Şahın buyurduğu gibidir. meşgul idim. Onun gülümsediğini gördü. namazdan önce birer kurban keserlerdi.» Vezir dedi ki: «Bu adam bir iddiada bulundu.' Sultan şu cevabı verdi: 'Kul efendiye nasıl emir verir?' Bugün onun Padişahı odur. Bu değişme neden?» Ayaz: «Evet.» Öteki cevap verdi: «Yallah. Bu cihet ise saliklerin yürüdüğü yoldur. (M. orası Öyle ama Şah öyle buyurmuştur. o güzel huylu Sultan Mahmud. bir ah çek bari! . onların o kurbanda rızıkları yoktur.» «O halde bu ne iş?» Ayaz cevap verdi: «İş. Yahut yâr! olmayanın yâri olayım. Yüzünü ekşitti. o sevgili nerede? Halis inkarcılar nerede? Yol o cihetten ruh yönüne gider. Herkes malını önüne kattı. kendisine yararlı çok büyük faydalar elde eder. uyuklar gibi söz söylemekten uzaktırlar. Büyük bilginler böyle ölü gibi. Yiğit gerektir ki. imam efendi. siz kurbanı kimin için kesiyorsunuz? Ben imamlık ediyorum ama görmedim. Bu iş medreseye gelmez. Vezir korkusundan hiç bir şey söyleyemiyordu. onu kim yarattı? Başkaları da her biri birer kurban keser. Ramazan boyunca. 109) Gönlüm hoş oluyor. Hazreti îsa da. köle ve cariyeleri bıraksın da her şeyden el çeksin. Ama eğer bana zorluk çıkarırsa hem Şeyhlerin sözünden hem de benden bir nasip bulamaz. Padişah o adam yokken de aynı kerem sahi-. o kılavuz kaçmadı. avucun dolduysa dökmeyesin. ona niçin cevap vermedi. Ancak rüyada Peygamberi görenlerin hali başkadır. ama beni başka birisi çağırdı. Ama ben onların lokmasını yerim. yedi başlı arslanla oynaşsın da gam yemesin. avcuna da yavaşça kuru üzüm doldurayım! Sarhoşum. sen de onlara cevap vermezsin. birlikte yiyelim diye sizi çağırmayı düşünmüştüm. iş istediğinden daha iyi oldu.

ya bir hikâye yahut bir şairin şiirini anlatır. Ama hep su içer gibi bilmem diyorsunuz. Nasıl ki. konuştukları. Ya bir hadis. o da yardımını kesmesin! Bir şey ki yardımı artırır ona karşı saygı ve sevgi çoğalır. Ben dedim ki: Burada o kadar kuvvet var ki. o geldi. güzel ve zevkli konuşmalı. Söz vardır ki. Eğer o sağ olsaydı ben ondan bir şey dinlemezdim. ama o saki de ancak bir kişiden yıldı. içtik. 110) Şimdi bu öyle bir kimsenin yardımına bağlıdır ki. Gerekmez ki. «Minareden atlarken yarı yolda pişman . «Sen ölü müsün? Diriler ölüyle konuşmaz. içinde kıyam ve rükû gibi farzlar bulunmasa bile Allah ile birlikte olursan canına kuvvet gelir. «Nefis ölmüştür!» diyelim. o önceden Allahya dönmüşse. «Selâm sana ey müminler yurdu!» dersin. O zaman şarapçı sana der ki: Bu meyhane boşandı ise şehirde meyhane çoktur. dostlarımızdan biri hatırıma geldi. Kabristandan geçerken. kuru ve tatsız olmamalı. Kabristana gittiğin zaman ölülere saygı göstermek. hiç hayır demiyorsunuz.açıktır. Acaba bizi. Tenin aradan gider. Yahut her kim çok sarhoş olur. Diyelim ki bir küp dolusu içtin. Zaman zaman hoşa giden bir sözün aksini bile söyleseler yine ona zevksiz bir sözdür diyemeyiz. Allahdan başkasından gelmiş ise ö yok demektir. bunu iyi bil! Görüyorsun ki seni nasıl kaptım. Allahya ant olsun ki. elimizden kepçe de kâse de bıktı! Saki herkesi bıktırdı. Nasıl ki şu duvar. dedi. bardaklar testiler devirdik! Öyle ki. elinden âciz kaldı. O başka bir âlemden gelen bir sestir. Biz ölçtük. Ama kendisi yavaş yavaş ölür. Onun bu ilk yardımlarından sonra da. Söz. Devamlı şarap. evde ne varsa tüketirsin. derler. O yiğidi görmez misin ki ilâhî şaraba kanmış olduğu halde hep elinde şarap tutmaktadır! Varlığı baştan başa şarap olmuştur. 111) Mevlânâ'nm sözü yerindedir.Sen. her tarafa çekip çevirebilirsin. dostlardan olurdu. o vereceği cevabın faydasından yoksun mu gördü? Yoksa onu kavrayacak kadar yeterli olmadığımızı mı sandı. biçtik. «Sen niçin hücrede açık şeyleri konuşmuyorsun?» «Ben. Konuşurken tatlı. Eğer biri dese ki. Şeyhden faydalanmak için iki soru sordum: karşılık vermedi. seninle onun arasında yerden göğe kadar çekilmiş bir duvar bile olsa. akla gelen ilk sebep budur. gözün akan suya döner. aynı zamanda bir cihanı ve âlemi akıllandırsın? îş-te bu şaşılacak bir haldir. bir tekmede o engeli yıkar. oralara git. deseydim. Ama. kimdir o aklı başında olan ayık ki. bizim sözümüzü kessin. Şu halde o kimse gelir. Kendinden bir söz konuşmaz. On kadehle sarhoş olmasan on iki kadehle olursun. eğer sürekli ve sonsuz değilse bütün bu haliyle diyorum ki. düşmanlarımızdan demiyorum. O her ne yapar ve söylerse boyun eğersin. içkiye düşkün bir adam şarabını döktüğü zaman daha ayıktır. Ancak ölülerin halinden sormak diriler üzerine vacip olur. Buyurmuştu ki: O kime söğerse velî olur. Ama gerektir ki. onlardan bir şey istemek vacip değildir. Ama âlemde asla işitilmemiştir ki. İşte görmüyor musun. Düşmanlarımızdan. o şarabı baş aşağı getiren Pîr geldi. Kinişe bu duvardan bir ses çıkacağını umar mı? «Bu mana . işitmek istemiyorum». Kendi doğuşlarından bir şeyler anlat. Allah yine bizden kapacaktır. bin kere kalkışından daha hayırlıdır. kulaklarımı tutmak istiyorum. hep şundan bundan aktarma ve yapmacık şeylerdir. çünkü ölmek tekrar karanlığa düşmemek demektir. böyle soruların cevabını vermez. Bu böyle olunca. diye konuşuyorduk. (M. o yardımcı aradan o duvarı kaldırır.» dedi. söz hem öğretici.hayet senin karşına yolda perdeler çekildi. o hal diliyle konuşuyor. o. Allanın kazasına boyun eğmek sana ne kazandırır? Onun işlerine razı olmak gerektir. Bundan önceki duvarları nasıl yıktığını da öğretir sana! Şimdi senin işin onun yardımına bağlı olunca. gırtlağına kadar içerse daha ayıktır. Allah cezbesi gelir. N. başka bir küpten içersin. bizim kapıp kaldırdığımız o yiğidi. diyorum! Ama. başlangıcı bu nükte olan o işleri bana anlatmıyorsun. Onun sesi bu âlemde değildir. Çünkü onları senden işitti. Sende o zevk sürekli olmalı. îş-te o yiğit geldi. sen geldiğin zaman biz de. Allah onu da bir sebebe bağlamıştır. hem de açık olsun. Yahut da onu bilmek bize kısmet değil miydi? Dedi ki: Onun âdeti değildir. (M. bitirdin. ne yapayım şu âlemde?» Bunun işle ne ilgisi var? Çok söz eşek yükü gibidir. Bu bellidir ama sözden de iş anlaşılır. neşelenirse söze başlar ve konuşur. bir cevap söyle. söz ne kadar açık olursa o kadar parlak düşer. başka bir şey yapmazsın ki. O Şeytan. Bundan dolayı bana ne buyuruyorsun. sana «Benden ne ses bekliyorsun?» der. onları tek renge boyayalım. Burada bilginin. kitabın ne yeri var? «Nefsini öldürdün mü?» dedim. şüphe yok ki aklı kaçırır. ancak sırası gelir. Sonra da batmanla içer. içimize düştü! Ama onun düşmesi. Siz bunu arzuluyorsunuz. Görüyorsun ki. O sırada hatırından geçti ki. Bunlar söz müdürkü söylüyoruz? Yoksa bir küp dolusu şarabı kim içebilir? Yüz kişi bile içemez. Şeytan senin karşına çıkamaz. bu sonuna kadar sürüp gider.

Ben de başımı sallarım. evet!» derler. Mademki. şaraba dayanamaz. Müslümanlık da keskin düşünceden doğmuştur. Mecusîlere kadar gelmiş. bunlar nasıl kadîm olabilir? Va'd ile Va'id de öyle değişik değil mi? Bu. Ben şimdi söylenmiş (gevelenmiş) sözleri dinlemek istemiyorum. Müslümanlık onların yüzlerinden okunur. Ancak o kimse ki. Başlarını sallarlar. Ama. onun ışığından ve kokusundan anlamaz. işte Hallaç garip kişi oldu. «De ki. Şeyhin lütfü ve keremi bana erişti. kimse ölmesin.» Hazreti Peygamberin. ama nasıl olur Kuran'm farz kıldığı şey nasıl sır olarak kalabilir? Evet sır olur ama Kuran'm açıkça yapılmasını farz kıldığı bir şey sır değildir. şarabın etkisi altında kalır. hem de manevî inkârda bulundu.oldu!» dediğin zaman sözünü kesmiyorum. Bu âleme geldi. dedi ki: «Ben ona karşı gösterdiğim gönül alçaklığını senin için gösterdim. Ama ötekilerden belki daha yüz bin kişi var. bir yerimiz kırılmasın. söylerse de belli olur. Ama o. O cihet bu sözlerle anlaşılmazsa bunu başka bir deyimle buyurdu ki. Ben de. okuyan çocuklara kadar ulaşmıştır. Kuran'daki nâsih ve mensûh bahsine gelince. Müslümanlar arasından yetişmiş olmasın ve yine aynı Müslümanlıktan onlara bir korku gelmesin? Hepsi küçük yaşlarından beri Müslümanlıktan başka bir işe çalışmamışlardır. derim ki: Böyle aşırı davranışların ne değeri var? Eğer onu şarap alçalttıysa. Yusuf ve Zeliha hikâyesinde nasıl gizlilik olabilir? (M. Va'd de Va'id gibidir. «Evet.» dedim. Artık bunu yapmama sebep yok. harap etmek galiba güç geliyor. Ona sordum: «Artık ne cazibe arıyorsun? Her ne söylüyorsan dinliyorum. hiç anlaşılmaz. aramızda düşman yok birbirimizle mi vuruşalım? Ama kıyasıya vuruşmayalım ki. Bazıları bu konuda korkmadan çok açık konuşmuşlardır. gördü ve gitti.» dedi. Ancak gözü açık olanlar Allah âleminde seyirci olurlar. «Yarabbi! Bize eşyayı olduğu gibi göster.» anlamındaki duasının içyüzünü anlamayanlar şu taş ve kesek âleminde rahat yaşarlar. yazılması küfür sayılan bu sözde bir tutarsızlık var mı? Kuran'da. susmak yüzünden. O nasıl sır olabilir? Evet. Evet Müslümanlık gerekse ona çalışmalı. anlayıştaki eksiklikten ileri gelir. onun başı da belâya girmez. Her gün kendi sözümü tutmuyorum. «Yoksa sen Senâî misin?» dedi ve . göre her şey açıktır. mensûh gibidir. onlar?. Senin sohbetinin niteliğini soranlara. Yoksa sen önceden bana bu sözü dinlemekten utanç gelmiyor dememiş miydin? Büyük Mevlânâ'nın (Sultanûl-Ulemâ) sözünü yazıyorum: Buyuruyor ki: «Eğer Hakkı göremiyorsan nasıl secde ediyorsun? Allahdan daha büyük birisine mi secde ediyorsun? Nihayet. Nerede o insan ki. Yahudilere ve. senden yeni sözler istiyorum.işte bu Hallaç o yüzden şaraptan yüz çevirdi. Allahın seçkin kulları yok mudur ki. o yaratıkların sayısı bitmeden denizin suyu biterdi. içinde bir sırrı olmasın. niçin yapayım?» Derler ki: Müslümanlık gerektir.» dedi. 113) Ancak o sırrın sahibi eğer onun açıklanmasını dilerse açıklar. bir sır ki. Semâm hakkını vermedi. Sana kulak veriyorum. Nasılki Senâî. nasıl değişik renkte olabilir? Hele sözdeki himmet hep sürekli olursa. bu sözü kapayalım. yoksa aldatıcı akıldan ne çıkar? Boş sözler değil mi? «Evet. «Ben onun meclisine Kayseride uğradım. Onun başı kendiliğinden tehlikededir. Bilmeyenlere göre sır yoktur. o kişinin attığı kerpiçleri kuvvetli şiirleri ile parçaladı. bu yüzden kavga çıkarırlar. O zaman adam. hey! Ne yapıyorsun?» dedi. o. işte bu inkârdır. senin sözlerin nerede? Evet kulaklarım hoşlandı. isterse denize bir kat daha yardımcı gelsin!» buyurulmuştur. eğer deniz Allah yaratıklarını yazmak için mürekkep olsaydı. «Etti!» dedim.» demiyorum. Eğer burada bir düşman olsaydı hemen şimdi öldürürüz derler. Senâî şu cevabı verdi: «Sana şiirlerini çürütmek. Hallacı Mansur da bunlardandır. alçalmıştır. Bunun âlemde bir yankısı yoktur. Burada sana kim engel oldu? Her yolda hevesle senin sohbetine koştum. zevk alıyorum. Ancak geldiğim zaman o meclise yaraşan nitelikler bende henüz eksikti. «Sende bir kuvvet varsa söylediğin sözler bana çok çekici gelir. O değişik renkli de olamaz. Her ne kadar Müslümanlıktan ve Müslüman olmaktan kaçınsalar da. «Söyle ama olacak şey değildir.» «Sen niçin benim şiirlerimi değersiz buluyorsun?» Adam. Sır. Meğer senin de kulağın ve aklın bu yolda değil mi? «Evet evet!» dedi. Sen gittikten sonra beni yalnızca yanına (M.» dedim. onu tamamiyle anlamadı. Nâsih. Ama âlemde onun sözünü de hiç kimse söylemedi. Tâ bugüne kadar yüzlerce askıda kalmış konulara değindik. onu doğruluk yönüne çekiyorum. onun bir işareti ile bana tımarlar bağlandı. Ama kulakları hoşlanan o topluluk da. 112) çağırdı. Yoksa o sır var olduğu müddetçe sır olarak kalır. «Hiç inkâr etmedi. birbirimizin yüzünü mosmor etmeyelim dedim. Önce ona bütün yolları kapadım. sır olur. söz söyleyemez. «Hey. çalışamazlar da. onun ayağına vurdu. çok iyidir.

ayağına kapandı. Yoksa ne o kitap. bir zaman ondan hoşlanasın. Gönlüm Nasiruddin'i istiyor. kendini görmektir. uyku çekiyorlar gerektir ki biz uyandıralım. Bütün bilginlerin birleştikleri bir nokta vardır: Velî. çünkü velînin yahut velînin müridinin gördüğü şey. Ama su kalır yerinde. Ancak siz ondan yüz çevireceksiniz. Senin olduğun yerde dost meydandadır. en kestirme yoldan kuşkularını giderir. «Ama sonra ne yapayım.» dedi. Rüzgârla dalgalanan çimenler gibi kendini zorlamadan onun önünde eğilsin. bu hadisi. Bugün o bir gerçektir. O hilaf yani tartışma bilgisi okuduğundan dolayı tartışmacı olmuştu.» dedi. «O halde neyi inkâr ediyorsun?» Onu yapmayayım da ne yapayım? (M. sen de böylece sözü altından anlıyorsun.» Ama o kimse ki. 115) Her ne kadar nurların coşup taşması. Taş bile olsa o taşlığıy-la kendiliğinden kımıldanır. o.) görmek dileyen kolayca gitsin Mevlânâ'yı görsün. O halde. Dedi ki: «Bütün bilginlerce açıkça bilinmektedir ki. Mevlânâ'nın mektubunda yazdığı bu söz çok düşündürücü ve heyecan vericidir. bunun manasını yo-rumlayasın! Görünüyor ki. Eğer inancında kuşkun varsa. Buradaki fark acaba ne olabilir?» Dedi ki: «Gece şu demektir ki. Hazreti Peygamber buyurdu ki: «Zamanınızda size Rabbin:z-den gelen kokular vardır. ansızın havada toz duman olur bir hamlede uçup gider. Bunu ancak başka sözlerle ifade ederler. denetleyelim. ben de mutluyum. Mevlânâ'yı bulan ne mutludur! Ben kimim? Ben bir kere buldum. bu sözü ve tercümesini halka anlatasın. bakırla dopdolu yüz binlerce ambara konsa hepsi de halis altın olur. Ant olsun ki. Şaha-beddin (Sühreverdi-i Maktul) Allah zatı ve zat ötesi hakkında söz söyledi. Mev-lânâ'ya karşı günün hayırla geçsin. saadet kimyası odur. o saatte bir leğen çalayım da ses arada kaybolsun. Hazreti Muhammed'e (S.» O da. velilik ve peygamberlik. 114) Ev birdir. Bunu inkâr etmiyorsun ya!» dedim. ne o saadet bununla ölçülemez. o sana dönünce sen de dönüverirsin. Zaman zaman kırlara çıkıyorum ne kadar zorlansam bir ses çıkmıyor ancak burada korkudan damarlarım altüst oluyor da-ralıyorum ve bende gaz toplanıyor. Ziya'ya şöyle demişti: «Karım Allah yoluna gitmiyor. ne o kimya.' diye buyurulmasının manası nedir? Ona şu cevabı verdim: «Yazı öğrenmeye çalışan bir çocuk.» buyurulmuştur. Bu bir iş hesabı değildir. bir zaman da sana soğukluk gelsin. dostluk hesabı da değ Idir. Aslanı avlamak için ona karakulak denilen bir hayvancık gösterirler. nebinin mertebesine erişemez. İbni Abbas dedi ki: «Ey Ayşe bize hayz (aybaşı) meselelerini anlat. karşına bir perde çeker.» Nasıl olur ki bir velînin müridi onu yetmiş kere görebilsin? Kitapla gönderilmiş Peygamber bile o mertebeye erememiştir. bu güzel kokular Allah yakınlığına ermiş öyle bir kulun nefesidir ki.) rüyet yani Allah cemalini görme ve çeşitli arkadaşlar edinme hasleti verilmiştir. harekete gelir. «Onun müridini görüyorsun ya!» Bu sözü aynen Şeref de. Ebubekr'den nakletmişti.) söylediğini sananlar kâfir oldular. Bir aralık. su samanın altından yavaş yavaş yürürken samanın haberi olmaz. nebiden niçin gizli kalsın? Âyette: «Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Sen de kendi benliğinden kurtulduğun zaman ona dön. «Onlar uyumaktadır. Biz şüphemizden dolayı bunu istiyoruz ki. İstiyorum ki. Dedim ki: «Sen de kalkarsın alnına on öpücük. ancak sözlerin alt tarafını anlar. senin yüzünü görmek bizim için mutluluktur. A. Saman. İbrahim'e dostluk Musa'ya kelâm (konuşma). tâ ki bana o utandırıcı hal gelmesin.» Bana öyle geliyor ki. Bir kere Şeyh Ebubekr'e murakabe sırasında dedim ki: «Ondan yoksun kaldık. yüz öpücük kondurursun. kışın bin türlü zorlukla yaşıyorum. gecen saadetle! demenin manası nedir? Bir gün biri sordu: «Âyetteki. Böylece susarsın. her Peygambere bir özellik verilmiştir.A.» Bu soru yalnızca Reşidüddin'den mi yoksa herkesten midir? Gel ey katıksız ruh! Biz saman altından yürüyen su muyuz acaba? Nasıl ki. Ama bu sözümden onda bir muhabbet belirdi. o Allah erinin nefesi nerede? diye sorarlarsa! Şiir: . ilâhî doğuşlar ve buluşlardan açıkça bahsetmezler. Onu görmeden aslan tutulamaz.» Dedi ki. Bunun aksine davranmak isteyen de dilediği gibi yaşar. «Artık onun sözlerini kırmadım. 'Allahyı erken sabahlarda gece gündüz teşbih et. «Hayır. Bu kimyadan (iksirden) bir zerre. Bu yol o tarafa giden kestirme yoldur.» dedi.» Dedi ki: «Bunu söyleyen Ayşe midir? Yoksa onlardan bir topluluk mu?» Hatta Ayşe demiştir ki. Şu halde burada fark nedir? Mademki sen bir gerçeğe eremiyorsun o da kendi çalışması yönünden bir mertebeye erişemez. derse bu yalnız bilgisiz halk tarafını korumak içindir. bunu Muhammed'in (S.» dedi. tartışma böyle olur. A. Şimdi de böylece farz et. Hazreti Muhammed'i (S. kendiliğinden. (M. «Eğer bu bulguru yemek sizde gaz yapıyorsa ben gaz yapan şeyler yiyorum. bir bulut gelir. Sofî de sürünerek olgunlaşır.

) Hira dağın-da halvete girmişti. (M. hayır derdi. Bu. Ben öyle birini istiyorum ki hiç bir şey bilmez. Allah sıfatlarındandır. Peygambere karşı hâşâ. benim emrimle gelir. Eğer bu marifet altı yıl önce olaydı vakit geçirmiye yarardı. ama ben evvelce nakledilmiş olanlardan başka bir şey sorarsam. bu yemek bana ziyan verdi.» dediler. . «Niçin?» diye sordu. bu benim aydın görüşümün ifadesi ve benim sözüm olur mu? Bu yolda. O güzel ve büyük Allah kelâmı bu kula buyurdu ki. Ona dedim ki. Allahın mucizesi olmaz. Ansızın bir «Ah!» çekti. bıyığını birer birer yolsam. Ancak bu kulaklarla duyulmaz! Çünkü kulaklar da toprakla doludur. Öyle bir durumda olursun ki. Sizin cemalinizi gördüğüm günden beri. sana devamlı bir halvet hali gelir. dedi. Bugün benim nefesimi kesiyorsun. bu söylediğin şeylere çok rastlanmaz. Allahın zat'ından ayrılmaz sıfatları vardır. çıkar bir yürüyüş yaparsın birlikte dolaşırız. Dedim ki: «Bunu kendileri yapmamışlardır. «Bana ziyam yok. 116) Evet hangi gün olduğunu iyice hatırlamıyorum. onların yapacakları bir iş onlara yaraşan bir erdemdir. "Yani onlarda bir hal ve kal'dan bir şey yok. o da bana gücensin ve yolundan sapsın.Dün gece rüyamda bir pir bana dedi ki. Ah. davetler oluyormuş. Hatanın kaynağı odur dedi. Sözün değişmesi. Dostlarla da beraber olurduk. çilede kalmayınca. O senin nefsini. dilerse arkasına atar. Perdelediği şeylerin de örtüsünü kaldırmaz. Her şey benim emrime boyun eğmiş. dilerse bu perdeyi önüne çeker. gibi sözler vardır. Benim emrim olmadan hiç kimseye vahiy gelmez. hep ben ve biz sözündendîr. gönülde size karşı bir ilgi ve sevgi yerleşti. Her hangi bir şey ki Hakkın aynı değildir hep ben ve biz sözlerinden ibarettir. onlara Allah sıfatları yol gösterir. Çünkü Allah. toplamıyorsun?» dedi «İstemiyorum. Nefis kelimesi iç'n «dişil» dememişler miydi? Ben buradaki gizli nükteyi saklayabilirsem onu saklı tutayım. Ancak sen bunu biliyorsun. yanlarına giden bir kimse onu daima halvette bulur.» dedim. Bu sözü şu maksatla söylüyorum: Konuştuğum zamanlarda çok kere pek tatsız hallere düşüyorum. Bizimle ilimden konuş. onları perdeye sokmaz. Bunu söylediğim şu anda sen gönül alçaklığı gösteriyorsun. Maksadın ne olduğu belli değildi.» dedi. A. ama öğrenmeye heveslid r. Şu halde sakalını. gözler de. istedi ki benden bir söz işitsin! Ama onu önledim. Benim yanımda sözlerimin özetlerini dinledikten sonra kendimden bir şey söyleyemem. derler. bu ilgi sana neden dolayı gösterilmedi diye üzülüyorsun. Hayır asla. o konuda hiç bir söz konuşmamaktı. Buyurmuşlardı ki. Eğer hiç yazı yazmak bilmiyorsan. tefsirden bir şey söylemediğin gibi. benim hükmüm altındadır.» Bana. Ezelden ebede kadar da Allah ile birlikte ayakta kalacaktır. başka duvar ve engellerin nasıl aşılacağını öğretir. bu halvet kendi kurdukları kurallara göre yapılsın. diye cevap verirdi. Sen benim ne söylediğimi işitmiyorsun. o konuda bir kaç söz söyleyeyim. onları koparalım. şeyhlerden kalma bir töredir. bir söze başlamıştım. Orada ne dolaşıp duracağız. Çok makbul kullar vardır ki. eskiden beri böyledir. Bunların özetini Kuran'dan dinleyebilirsin. şaşırdı. «Yolunu şaşırmış. hep yalnız kalmak istersin. Ne Allahyı kaybedip tekrar bulmakla ilgili sözlerden. Bu. Bu manadan. başına vurarak dışarı fırladı. Şeyhin katında olduğun zamanlarda da başka şeyhlerin yanında da. mananın da değişmesine delildir. Ak saçları birer birer meydana çıkmamıştı ki. Mevlânâ'ya gerekirdi ki o sözden dolayı bana öfkelensin. Aşk yolunun belâsı. «Biz senin sözüne inanmak istemiyoruz. kendi aydın görüşlerinden de açıklamalar yapmıyorsun. (M. Biz görmedik. Mevlânâ da gönül alçaklığı gösterir. Başını çevirdi. «Niçin gitmiyorsun. benim üzerime farz veya vacib olanı ben yerine getiririm. o halde ben ve biz hangisidir? Bütün zorlukların çaresi sizdedir.» demeyesin. bu arada. Bana da mademki hiç kimsenin mü-rid olması gerekli değil! Ben niçin ona bir şeyler söylemek kaygısına düşeyim ki. sana yazı öğreteyim. Yoksa perdede olan Zat sözünü halka nasıl duyurabilir? Bu onun elindedir. Tann isimlerinin çevrelediği engeller ortadan kalkar. Allahın öyle kulları vardır ki. Kelâm yani söz. 117) işitiyoruz ki bu Konya'da bir çok semâ âlemleri. her şey benim buyruğuma ve fermanıma bağlıdır. ne de çeşitli söz yorumlarından başın dönmesin! Bu her ne kadar açık manalı sözdür ama buradan Hak yolcusuna yüz milyon sır meydana çıkar. dedi. benim emrimle gider. Çünkü benim onunla aramızdaki dostluğa yaraşan da. kendi zatını gizler ki. Ben bir kaç örnekle yetindim. onlara sesleneyim de yollarına ışık tutayım. nefsinle buldu ki. dedim. Göreceksin. Kelâm sıfatı ile görünür. Tâ içimden gelen bu sözler hiç bir zamanda söylenmiş sözlerden değildir. Mucize ve keramet ise kulun sıfatlarıdır. işte o gönül alçaklığı. Mevlânâ. Derler ki: Hazreti Muhammed (S. söz halka erişsin de perde arkasında kalmasın.

Biz birisine bir şey söylüyoruz. Gelemiyeceğim. O kadın öğretmen çocuklara Arap alfabesini öğretirken. gitmiyeyim diye gözlerim ağrıyor. o da onlar gibidir. Ben benim. O. diye düşündüm. Kâh bunun sözünü dinlerim. Tusî. Bu gümüşler de yanımda kalırdı. Merhaba ey biricik dost! Nefsin bendedir. Kulağını bük de ağlasın. topa çomak vurur. Onun da bir müridi vardı ki. Dedim ki: Benim üstümde hiç bir şeyim yok ama. Meğerki. onların nefisleri yaratılışta inci gibiydi. Dedi ki: «O kim oluyor ki. sonra buz gibi soğurlar. o onların kadın gibi olan nefislerni bir Mevlânâ Celâleddin yapsın? Onlar bilmezlerdi ki. Ölüden kimse namaz bekler mi? Biri gelse de ölüye. zincirlere vurmalı. Kalk gidelim.» dedi. Mevlânâ alnımdan öptü. Şu halde bilmiyor musun ki. 118) Meğer divane olsun ki. Diyordum ki: Eğer yolculuk ederse. «Hayır. elif iki esre. Onu daha beter bir hale getirdim. Yakışık alır mı ki. Bir Haç sarık parçası verdim. el çırpıyordu. bunu ya tımarhaneye götürmeli. Ama yarı deli olan kimse bunu işitirse. Bana diyor ki. Bu divanedir. namazın utancından kurtulmuştur. meydanda top oynar. Dedim ki: Hayır bu mezkûr yani Allah yönünden olmuştur. onun bu işle ilgisini göremiyorsak uzaklaş diyoruz. Kim. Ama kendi hayatım göremeyen. Nasıl ki. aklı başına gelsin. Kâfirler ve onlara uyanlar. bütün akıllılar. Bana nimetler verdiler. «Ben onun şehrine geldim. Ancak Perir ağlıyordu. Halep'te mi acaba? O iradesini yitirmiş müritlerin üzüntüsünden olacak ki. çelik çomak oynamak nerede. 119) Şimdi Sultanın oğlu Sultan olur. (M. artık oruç düşüncesinden. yaşıyan ölülere de bir teklif yapılmjaz. Ama şüphe yok ki buna da bu saatte doğrudur demek yaraşmaz. ölümü hayattan üstün tutsun. kâh onun sözünü kabul ederim. bu hayatı nasıl hevaya verebilir? (M. ilişiklerini kesmişlerdir. Ama eğer beni göreydi hizmetlerde bulunurdu. Sendeki o kutsal kuş. Çeşme başında oturttum sustu. Allah dilerse görülecek. Ama o kimse ki kendini feda eder.Muhammed Gûyanî. Bir kaç adım gider. Çünkü ruh uçtu mu. Bana bir hal geldi.» der. raks etmeye başladım. Benim kış gününde postum bile yok! Hep şeyhlerden kalma gelenekleri anıyordum. Ancak onda kendi benliğinden bir şey kalmadığı zamana kadar bekliyoruz. . «Kalk namaz kıl!» dese. Bu nasıl oluyor? Herkes bilir ki. taklit yoluyla hatırında bir şeyler kalsın. gönlün de benim hükmüm altındadır. Bu noktayı açıkça gören kendi hayatını ve onunla ilgisini düzenine koyar. bunu tımarhaneye götürmeli. Bütün âlemi sana sattım! Gidin. diyordum. Bununla beraber bin türlü bahane buluyorum. elifin iki üstünü var. beden ölüdür. Böylece kurtarıyoruz. benim müridim olabilsin? Ben onun g bi kimseleri hiç müridli-ğe kabul eder miyim?» Çünkü o ancak kendi hayatını gördü. Çünkü zorluk olur. özürler diliyor. şüphesiz diri kalır. Sen ve ben hoşuz ya! Allah beni senin için yaratmış. beden kuyusundan bir uçtu mu. arayın! O Şemsi göremedim. görülmüş olacaktır. ama şimdi ben sen oldum. bende bu yoktur. kalk. divane olmuştu. O mimber üzerinde bir kaç nağra atar. o buzağıyı benden soruyordu: «Ne diyorsun bu konuda?» Biri pek aşağı düştü diyor. evine konuk oldum. «Elif iki üstün.» diye bir ezgi tutturuyor. Onlar da bizi kendi postuna oturtacak diye çabalıyorlar. Çelik çomak oyunu zamanında bir kere bana Cüneyd ile Bayczid'in hali geldi. «Bu adam delidir. Zeynedd'n-i Tusî benim müridim idi. devlet topunu oynamak nerede? Yani meydandan ikbal topunu kapmak ve onu dilediğine vermek başka başka şeylerdir. namaz kıl! diyebilir? Şu halde buna nasıl öyle bir teklifte bulunmak gerekmezse. Bir bahane ile onları dışarı gönderdi. öteki bu zikir yüzünden olmalı diyor. sende de hal mertebesi var. neden bu? Ne bağırıp duruyor? Önünde başka iki buzağı daha oturmuş ama onları kendine yakın görmüyor. Onlarla demiyorum. hizmetler ettiler. Tıpkı öyle görmüyor musun? Bu birliği bir kaynaşma farzet. onunla birlikte gideyim. Çünkü kendi hayatını orada görür ve nereye gideceğini sonunda kestirir. Benden sorular sordu. aynı sebeple.» derler. Ağlamıyorum. her gün sopa atmalı ki. Benim ne zaman arkadaşım oldun? Benle sen hangi mescitte namaz kıldık? Şimdi de ağlamak zamanıdır. bedenin yarası sağılınca üzerindeki pamuk düşer. ölüye. Dedim ki: îç âlemle meşgul olan bir insan Kuran'ı ezberinde tutamaz. bırakmazdı geleyim. yahut öldürmeli. onlar ne yaptılar. «Bu ne oluyor?» diye soruyor ve tekrar diyordu ki: Evet o onlardan daha bilgindir. «Gel Yasin oku seni hal mertebesine yükselteyim!» Ben açım.

Mademki insaflı davranıyorsun. istersen vur onun parmağını kır. «O benden daha soyludur. mücevher değerinde olabilir. güzel ve aydın bir hayal böylece perde oldu. Ama bu. Bir kaç gün içmezsem. bana ne zararı var? Zaten benim küçüklükten beri bir korkum yoktur. kötü hayal değildir. Halbuki kâfirler. Cebrailin bile bundan sonra onun ilhamlarını elinden almaya gücü yetmez. Nerede o yüz görümlüğü almamış kadın? Onun ne değeri olur! Yoksa ben onunla nasıl anlaşırım? Elini uzattı. iki kişi arasında düşmanlık olursa huzurda barıştırılır. Hattâ Peygamberimize hile eden Abdullah Bin Ümeyye'nin marifetlerini de bilirim. «Ama yavaş sesle konuşuyorsun. kâh şaşkın duruyorsun. Ama nereye gider? O senindir. korkumuz yok!» Sen kendini üzecek bir iş yapıyorsun. Ebubekri Rababî' nin hilesini de. bugün de sana ulaşır. Güldüler. Şehirde hangi kadın vardır ki. bir Rey mangırı değ-mezse bir Rey akçesi değer. Peygamberlerin aklına sığar. bize inanarak değil. İnsan sevdiğini çok anar. Başlığı başka bir yere emanet bırakır da bana güvenmez.» derdi. bunları yüzüne vurmazdı. benim önümde şarap içmeyin demiştim. Kul öyle bir durumda kalır ki. Sana da temiz. Tann o kulunu zikir yönünden de sorumlu tutmaz. der. Ancak uzaktan bir sarhoş görsem üzerime düşecek diye iğrenirim. İçiyorduk. Müslüman bütün hileleri bilir. arada bir azar işitirsen ne çıkar? Bana söyledikleri bu sözden ürkmedim. Yahut yerine koyar. bedenimde bir titreme başlar. yoksa kitabı mı?» dedim. «Bu benim işim değildir.Aman bir tuhaf bakıyorsun! Evet ne diyorsun? Yarabbi olmaya ki bir gün bile gönlümde ona ait saygı ve sevgiler azalsın! Allah izin verirse sakın gitmeyi düşünme. Göze tam bir beyazlık gelince filozofların aklı bu gözün artık görebilmesini kabul etmez. sizin aşkınızla doluyuz. dedi ki: «İşte kitap!» Sözünü tut. onu benden üstün görür. Ondan sonra da bir takım kara ve san kuruntuları kafadan atarlar ve daha sonra da o kuruntular geçip gider. Halbuki. .» Bana da diyordu ki: «Benim hakkımda Kadı şöyle söyledi. yani «İlâh yoktur ancak Allah vardır. Bu bizim için eski bir adet halini almıştı. Çünkü öyle olmasını Allah dilemiştir.» demekle önce Allahyı inkâr eder sonra Allahı anmaya başlarsın. Bir «Euzu Besmele» çekerek parmaklarını tut. felci andıran bir rahatsızlık belirirdi. Şimdi paran var mı? Seni hacamat ettireyim de bir şerbet içireyim! Bugün «La ilahe illallah». Ama kurnazlığın tamamını da bilmiyor. Lâkin sana el uzatan o edepsizlerden seni Allah korusun. başlık parasını önceden verir. 120) Ama böyle söylersen kendiliğinden Müslüman olursun. düşer. eğer hayatta olsalardı ünlü Cuhâ'nın kurnazlığını da bilirim. Parlak. aydın ve güzeldi.» der. Tâ bir hafta onu oyaladım. (M. ama Allah yardımı onun elinden tutarsa yine kalkar. (M. Allah olursa! Ama onu gereği gibi anabilmek kimin elinden gelir? Biz hep sizi anmaktayız. başlığı peşin almıştır? Nerede o yüzsüz kız ki. Öteki de diyordu ki: «Bizler din bilginlerindeniz. O azık. Birleşirlerse ne iyi! İki Allah kulu geçimsizlikte devam ederlerse. Elimi tuttu. buna iki kişi arasındaki anlaşmazlık derler. öylece kaldır. Kötü hayaller. O bizimle birlikte hile ile kurnazlıkla yaşıyor. Ancak o azık bugün vermiş olsaydı. însan oğlunun azığı gecikse de yine kendi önüne gelir perde olur dedim. onun birliğini isbata.» dedim. ondan yüz bin nişan bulacaksın. yüz görümlüğünü peşin ister? Nerede o eşek damatçık ki. mescidimiz var. Küpün içine girsem de otursam bile elbisem namazdan geri kalmaz. Anadan doğma körleri bile gördürür. Hoş bir şaka bir Mısır altını değer. Hakkı elinde tutan felsefeci. 121) Bir gün diyordu ki: «Bize. Küçük yaştan beri çocuklara öğretmenlik yapıyorduk. İki kişi arasındaki anlaşmazlık iki taraflı düşmanlık demektir. yetkili kişidir.» O gerçekten bize bağlı ise. «Güzel söylüyorsun. ben derim ki o parmak eskisinden daha sağlam olur. Altın. Allahnın işi böyledir. Onlara. özürü vardır. Olmayacak şeyleri olanaklı kılar. ancak «La îlâhe İllallah. çünkü senindir o! Senin olmasaydı bile yine sana erişirdi.» Ben utandım. Zaten işin ve düşüncenin temeli de bu dur. Yoksa hocanın ve bilgin geçinen kimsenin içtiği şey bu değildir. bende o kudret yoktur. Hele o sevgili. En çok aydınlık bu tevhidden sonra başlar. Kadı Honci ona çok saygı gösterir. Ama bu düşmanlık ve geçimsizlik Allah ile kul arasında ise düzeltilemez. namusumuzla bu işten vaz geçmekten başka çare yoktur. Bir Mısır altını değmezse bir Rey mangırı. «Elimi mi istersin. gelecek hafta başka bir şey olurdu. Onun hakkında her ne kadar şöyle böyle yapıyor diye söylerlerse de o aldırmaz. Ben. medresemiz.» dedikten sonra başlarlar. Gerektir ki yüksek sesle söyliyesin. Kâh hayal kuruyor. yüzüstü kapanır.

Bu kadın istiyor ki hem kurnazlık yapsın. Ama bu. Senin bundan sonra bu olay üzerinde durmana şaşıyorum. Zaman olurdu ki. sen öyle yüce bir kişisin ki. Musa dedi ki: «Allahım! Bana bir arkadaş verir misin ki.» diyemedi. sen de temiz kalplisin. Bizden sordular: «Bana bir câriye verirlerse. Eğer Allah kullarında cimrilik olsaydı. biz seninle ilk sene bir anlaşmazlık halindeydik. ondan delil istenir.» Acaba verdi mi vermedi mi? Dedim ki: «Verdiği bu yoldaş için ona başarı da verdi mi?» «Hani?» dedi. Çünkü bende sevgi eksikliği olmakla beraber bir ikiyüzlülük de vardı. bir nifak var ki. O Allahsal öfke idi. ama böyle bir davranışta bulunmadım. ona hiç kimseye vermediğim şeyleri bağışlardım.» (M. bu noktada duruyor. o başka yönden geliyor. geldiğim zaman binlerce ihsanda bulundu. «Acaip.» dedi. makamın nedir? Ben sana diyorum ki. yahut gizlersen ben de bunları olmamış sayarım. çok ateşlenirdim. Ben de ilk sene bu ateşle kavruldum. ama Allahtan korkuyorum. Bununla beraber. «Kendine gel!» diyordu. seni dinliyorum. Hızır ona öfke ile cevap verdi. Öteki peygamberler demiyorum. ama bunu sana hiç açmadım. Dediler ki: işte sen böylesin. O bana bir câriye verir de ben mazeret gösterir miyim? Bu armağanında gerçek davranmış ise hiç nazlanır mıyım? Bana dedi ki: «Cübbeni satmaktan hoşnutsuzluk duymaz mısın?» Bu inkârı gerektiren bir soru yahut da anlamak için sorulmuştu. seni halvetde ziyaret etti. O delil ise. Allah korusun. onlardan faydalandım. «Çabuk söyle beni bu işten kurtar!» dedi. Sadaka alan kimse onu alırken nasıl bir eziklik ve gönül alçaklığı ile alır. bak istediğin gibi sana teslim oluyoruz. Musa'nın başkaca dilediği özürler anlatılamaz. «Ben senin muhabbetini satın almak istiyorum. Hızır el çırptı. beni korudu. ben de bu işten vaz geçtim. Bir kimse başka birini gerçekten sevdiğini iddia ederse. seninle birlikte başka dost seçmedi. nefisten gelen bir davranış değildi. «Onun işlerinden ve kendisinden sakınır mısın?» diye sorunca da. Çünkü ben kurnazlığın sonunu ve derecesini de bilirim. gerçek davranışların sonucunu ve derecesini. hem de kimse bilmesin! Eğer yüzüğü ve yorganı hazırlattırsam..» derse.» derim. Bu alışkanlık hali bende o derecede kuvvetli olmazdı.. Allah o işe yardımcı olur. Allahnın elinde pek önemsiz bir iştir. Ama eğer gerçekten bana bağlı olsaydı. onun seninle birlikte olması hoşuna gitmiyoc mu? Şimdi yaptığı gibi sana bir zahmet mi veriyor? Öyle ise bu iyilikten sonra yumuşamak gerekli oldu. Hayır ancak bunda bir ikiyüzlülük. Bu. ben söylemeden bana hizmette bulunsun. ben sana sen benim yaptıklarıma sabredemezsin demedim mi? Bu öfke. sen beni nasıl beğenebilirdin? Çünkü ben seninle birlikte olursam daha çok beğeniliyorum. Has kulları besleyen o kimseler için demiyorum. Eğer o. Ben artık güçsüzüm. bağışta bulunmaktır. eğer Hazreti Peygamber hayatta olsaydı seni yoldaş olarak seçerdi. Bir sürü hikâyeler anlattım. Bunlar kendisinin oldu. Şüphe yok ki. Ondan sakınmak gerektir. Biz Muhammed Güya-nî'den aydınlandık. Bu. hiç bir şeyim yok. Artık geçen geçmiştir. «Evet. Çünkü bu işte olgunlaşmamışlardı.» anlamına gelen hadis dolayısiyle büyük bir mesele üzerinde durdum. 122) Bilir misin sen kimsin. (M. sana düşmek tehlikesi görünüyor. Dedi ki: «Eğer bu ondan değildir dersem bu ö manayı azaltmaz. «îslâm beş temel üzerine kurulmuştur. Allahnın has kullarında. «Ben fakirim. Mademki Allah adını anarak bir söz söyledin. ben de.Onlar bana bu konuda çok şeyler öğrettiler. «Dilediğin şey mümkündür. Bunu gizlediğim için de an-laşmamazlık günden güne arttı.» der. sana döndüm.» dedi. Allah bilir dedim. Allah nerede? Şimdi ne . nereden gelip nereye gideceğini de anlarım. Belki o düşmanlarını hapis ederdi de onların haberi bile olmazdı. bundan daha hayırlısı gelirdi. İkinci defa sordu. Ancak sen nerede olsan yine eksik sayılırsın. ama aramızda geçenleri anlatmasını kabul etmedim. yoksulum. parası karşılığında bir şey satabilir miyiz?» «Evet. cimri likten değil. Şüphe yok ki bu sözüm yanan bir ateş gibidir. kötü bir düşme değil. nefisten gelen öfke nasıl olabilir? Allahya sığınırız. O sana geldi. «Kız kardeşime yedi dirhem karşılığında aldığı yorganı getirin. Bunu bilirim. «Eğer senden bir şey sorarsam. Zaten daha ne zamana kadar konuşacaktın bunları? Hep eskiden beri anlatılan hikâyeler. 123) Bu cevap ancak sana sadaka olarak bir şey veren kimseye yaraşır. Ondan söylemiş olduğun şeyleri dinledim. Bunların hepsini Allanın bir lütfü sayarım. Hatırımdan neler geçiyor? Aramızda geçen tatsız hatıraları unutur. Ben inkârla cevap verdim. Abdullah kaç kere hapis olmadı mı? Eğer kurnazlıkta olgunlaşmış olsa idi düşmanları onu hapis edemezlerdi. «Ancak maksadı geciktirecek olan bir düşme tehlikesi bu. Bizim sözümüze ve işimize razı oldu. bu meşru bir evlenme olur mu? Ayrılma veya birleşme hallerinde mihr parası vermek gerekir mi? Ona.» dedi. Şüphe yok ki sen bugün güzelsin. Bu yüzden bütün kurnazlıkları öğrendim.» dedi. Ama. sevincinden oynamaya başladı ve nihayet. Hattâ bunlar ellerinde olmayarak benden bir tek şikâyette bile bulunamadılar. Nasıl ki Mevlânâ da beni sevdiğini iddia etti. mal vermek. Kaç kere bana zahmet vermek için Kadıya başvurdu.» dedim. Bunun üzerine kabul ettim. Sonra acaba benimle Mevlânâ Celâleddin'in bu çocuğu arasında ne var diye düşündüm.

Size gideceğiniz yolu öğrettim. böyle yaparım. «Bu ne sözdür!» demedi. 125) Şimdi dilekte bulunmak. şiddet ve harareti dolayısiyle hiç bir engel araya girmesin. mum sönmüş. bu cevaba kızmadı. Benim bir şeyden hoşlanmam da. O dilekteki şiddet ve hararet. Nasıl ki Musa Peygamber sordu: «Cihanda benden âlim kim var?» Arkadaşı Yüş'a cevap verdi.» dedi Hızır. «îştc seninle benim ayrılmamız zamanı gelmiştir. Sermest olanlara şeriat kadehiyle bade verilmez. Bizim bunu elde etmemiz için hiç bir yolumuz yoktu. araya bir engel . A. Siz benimle yoldaşlık yapamayacaksanız o başka. Allaha yalvarın: Ey ulu Allahm! Bize bu devleti sen verdin.» dedi. öyle bir âşık idi ki. Şimdi bu sırra niçin «Değerlidir. Hızır'a dedi ki: «Eğer yolculuğun ücretini istersen. Araya ne evlât. buna ne verseler değer ama bu da ölçü ile olur. Hayır efendi! «Allahın adını anarak ona yoldaş olalım. ona darılmadı. ne Mevlânâ'nın ayrılığından bana bir zahmet. Bağdan bana ne? Yeşillikle ne işim var? Bağdan yeşillik yerine nasıl diken koparırsın? Buluttan damla yerine nasıl taş yağar? Benim için sizinle birlikte bulunmak daha hoştur. Eğer aranıza bir kaç günlük bir ayrılık girecek olursa ona tekrar yetişmek için çalışın. Tecrid ehli erenlerin birlikte içtikleri mecliste.» diyorsun.veriyorsunuz ki? Büyüklerden biri bana bir şey anlattı. Bu sözü kendimden söylüyorum. Yüş'a da Peygamberdi ama hüküm sahibi değildi. Saki uyuyakalmış. Ama sizinle beraber kalmak bana onlardan daha hoş geliyor. ne de ona kavuşmaktan bir sevinç gelir. Eğer o olaydan size (M. yapabilir miyim. arada hiç bir perde engel olmasın. ne de başka bir şey engel olabilir. Musa'nın bu husustaki açlığı senden daha mı azdı? O. sen de ona uydun demektir. Şimdi benimle yaşamak zordur. incinmem de yaratılışımın gereğidir. Allah keremini aramak öylesine olmalıdır ki. (M. Yoksa Hızır'la buluşmak için değildi. En soğuk kimselerde bile artık soğukluk kalmaz. bundan dolayı da halinde bir değişiklik olmadı. Kendi nefsine tapan gafillere bir damla bile verilmez. Bu hale her kim engel olursa işte o Şeytandır. Ben teklifsiz.) başından geçmişti. ama şimdi o bir iş yaparken Şeytan karışırsa. mülk. Çalışın gayret edin ki. tekrar kerem et bize! Bu devleti elimizden alma! Bu konuda sizin yolunuzu kesecek olan Şeytan değildir. Gerçi Tebriz'e gidersem orada bana mal. Ancak Allah gayretidir. Ama sadece. Baharda yarin yanağından uzak olunca.» diyorsun? Evet. diye dikkat ederim ki.» «Hayır. 124) bir hal erişirse ne mutlu olaydı o. aşk tutkunluğundan idi. «Alemde senden daha' âlim bir kişi var. Bu Hazreti Muhammed'in (S. Can ver ki onun vuslatı bir daha ele geçmez. Aramızda uzaklaşma günü gelmiştir. Eğer Mevlânâ' nın dileği o ise bana ne devlet ki. alabilirsin. Musa. İlk Allah gayretine engel olmak ister. Benim bulunduğum yerde konuşulan sözler arasında belki benden dinlemişsinizdir. Dileğiniz öylesine hararetli olur. Senin keremin bize ışık tuttu. Bana mal ve makam vaat edenler. Çünkü arıyordu. Musa'nın başından geçen o hali o bir daha göremedi. sekiz gün dokuz gün hiç bir şey yiyip içmedi.» Musa Peygamber uyandı gördü ki: Şiir: Dilber gitmiş. Nasıl ki. Çünkü onun size gösterdiği keremi koruyamazsanız onun gayreti sizden geri kalacaktır. sözümü dinlemez ve anlayamaz-larsa bundan nasıl hoşlanabilirim? însan öyle kimselerden hoşlanır ki. O çağlarda hüküm yetkisi Musa Peygemberde idi. her kime çarparsa onu yıkar ve o sizinle dost olur. sözünü dinler ve anlarlar. Benim de bir aradığım varsa. Musa Peygamberin o üçüncü dileği Allahya karşı duyduğu arzu ve istek ateşinden. nasıl dedin?» diye bilgi istedi. mevki ve yüce makamlar verirler. Musa Aleyhisselâmın yaptığı gibi. pervasız bir adamım. «Ha ha. yüzümü o dilek tarafından çevirmişken Allah tekrar beni o tarafa yöneltti. Ben onu kuru sözlerle anlatabildiğim için üzülüyorum.

bir daha buluşmak üzere arkadaşlık yapmak istiyorsan gidebilirsin.» Bu. Başka bir zahid. Hele varlığı halk arasında çok lüzumlu olan öyle bir zat için ilâç almak farz olur. «Ödünç vereyim. «Sana anlatacağım. «Onu alıp getiresin. «Sen zaman zaman o cariye ile birleşiyor musun?» «Evet. 126) Mutlu insan o k. onunla konuşmak şerefine eren yüce Peygamberdeki niyaz'ı gör ki Hızır ona. «Kullarınızdan bir kuldur ki ona katımızdan rahmet verdik. eğer ayıp olmasaydı nerelerde olduğunu.» dedi.» Yüş'a geri döndü. o kadar kaçıyorsun?» diyordu. Musa'ya bir şeyler sordu. Adamcağız. Onu Yahudiler kabristanına gömmek vacip olurdu. «Bu namaz kılmak sana hiç engel olmuyor mu?» Ben de ona şu cevabı verdim.girmesin. Ben. daha başka bir deyişe göre de seksen yıl veya seksen bin yıldır.» buyurulması da başka bir iltifattır. Suç delillerini de o bilir. Hatta namaz kılanlara dil uzatırlar. yıllarca ararım anlamına gelen Ev emzâ hukubâ demişti. zahid kapkara kesilmiş. belki o dervişe hoş gelmez.» dedim. Bu söz başka bir kul hakkında söylenmemiştir. O Hakkı bulmuş olan. bir kula rastlayınca Hızır ve Musa olayını gönlünde saklayarak onu kendine önder sayar. namaz kıldığım gün çok sevinçli olurum ve kendi kendime derim ki: Hazreti Peygamber dervişliğin sonunu şöyle bir nükte ile işaret buyurmuştur: «Fakirlik. ama o engel olmuyor. «Kendi katımızda ilim öğrettik. Ancak bu. Bu Allah için bir iş. bir şey yiyip içmeyen ölür. uzaktan onu gördüler. Hastalıklardan dimağını korumak. (M. sağlam b'r kafa ile düşünebilmek ona gerekliydi. Sultan bir defa ferman edince. şeriatta fetva vardır. .» yani. Bu hukub. onlara acırlar bile. Burası bir deyişe göre Halep çevresinde Antakya yakınlarındadır. Benimle birlikte ama ben bilmiyorum. Musa. Ama sadece namaz kılmak da yeterli değildir. tekkede. deniz üzerinde yürürken. gitmese de öldürür. Bu şöyle olur: Mademki hastalık öldürücü bir sultandır. Hızır'ı överken onun hakkında. o kız kardeşe ve damada. zaman zaman bana söz atar ve derdi ki.sidir ki. Hep perhiz yapan. o fermanı yerine getirmekle Müslüman olarak ölür. okutma yolu ile. Nihayet Reşid'in onu dışarı çıkarması sebebi bundan dolayı idi. Birb'rle-riyle konuşmaya başladılar. parmaklarımla mezarının toprağını kazdım. (M. ilâç içmesini tavsiye ettiler. bana bağışlayasın. Aşağıya bakıyordum. bu da şeriatta yazılıdır. iki denizin birleştiği yere geldiler. O kimse de. O ilim medresede öğretilmez. Zorunlu hallerde. ateşinden gökler tutuşur. Bunun üzerine tekrar geri döndüm ve yine baktım. Ulu Allah. biz de öyle ikiyüzlü yaşarız. Çünkü çok çeşitli. «Seni uyandıracağım. 127) Diyordum ki: Seyyid. Bize ikiyüzlülük yaparsa. Bundan dolayı beraber gelemem. Ama başka bir vakit anlatacağım. kitaptan öğrenilmediği gibi hiç bir Allah kulundan da elde edilemez. evet.» diye cevap verdi. Çünkü o hal Müslümanlarda görünmektedir. çirkin bir iş üstünde yüzünü yere koyuyorsun. Daha dikkatli baktım yüzü de. kimlerin önünde dolaştığını birer birer söylerdim. bu yüzden saçlarını yoldum. yüz yüze sevişmekten daha hoş bir şey var mı? Mademki ona iman getiriyor-sun. Musa ile arkadaşı. onu rüyasında görmüş ve şöyle anlatmıştı ki: Yüzünü kıbleden çevirmişti. «Her ne bu-yurursan seni dinlerim. hoşa gitse de. bir deyişe göre kırk yıl. Başka bir anlatışa göre de bir kır ata binmiş olan Hızır. Müride soruyorsun. Ama sen eğer ondan ayrıldıktan sonra. Ancak bunu Reşid yapmış olsaydı Mecusî ve kâfir olurdu. bunu onun hakkında inkâr etmiyorum. Hele ona ayrıca. benim için övünülecek bir haldir. öylesine sıcak bir hikâyedir ki. ondan davacı olasınız?» de. Gördüm ki. ona /sadece bu tavsiyeye uymak uygun görülmez. Yahut da bir tepe üzerinde namaz kılıyordu. Zahidlerden biri hastalanmıştı. Mevlânâ da onu biliyordu. başka bir yoruma göre kırk bin yıl.» dedi. Ama bu konuda Seyyid Burhaneddinin düşüncesi başka idi. O ilâç almadan geri durmazdı.» buyurmuştur. Şimdi hikâyenin alt tarafını anlatmak bana borç oldu. Bu da onun için gerekliydi. Hızır'ın işinin inceliğini bilirim.» dedi. Ama bunu soğuk soğuk anlatırlar. ağır hastalıklar geçirirdi. arkadaşına. Yüş'a. (Korkudan) kaçtım. Halbuki Musa halkı uyandıran ulu Peygamberdi. Musa ile Hızır birlikte kaldılar. Hızır onu hakkın hakikatinden uyandırıyordu. «Bana uyacak mısın?» dedi. «Sen daha ne gördün ki. namaz kılmazdı. uykuda son derece bir şaşkınlıkla koştum. Bu Musa hikâyesi. Musa'ya dedi ki: «Ben. Benim ile onun arasında fark nedir acaba? Biraz bana bundan bahset! Yüce Allahya ant olsun ki. biraz duman çıkmaya başladı. seni yaratan Allah aşkına söyle. Bundan daha güzel ve tatlı. Onunla yoldaşlık yapmaya güç yetiremem. Musa. «Siz kim oluyorsunuz da onu kadıya götüresiniz. Sofuluk gayretiyle ilâcı içmedi ve öldü. kıbleden dönmüştü. Şimdi. Şimdi. Hızır. Bizim şehrimizde de böyle idi. Yine benim ondan uzaklaşmam o sebeptendi.

129) Ama gönlümün isteğine uymadım. her ne yaparsa daha iyi olur. gelmek sayılır. gönül sahibi. biraz güzellik gönül için güvendir. ne söylediğini anlayamadım. Dost yüzlü.» derler.» Senin için kaç kere «Kulhuvallah» okurum. acı duymazdım. yahut akıllı demezler. gel!» Ama ben bu tanıklığı yapmaya yetkili değilim. Ben tekrar gönlümü gerçeklemem. yani konuklar gitmiyorlar ben gidiyorum derim. yol ortasında durmaz. Bunda sadaka verenin bile farkında olmadığı bir kibir gizlidir. On kere okurum yeter. Şimdi onun talihsizliğinden bana merhamet geliyor. sen nasıl görebilirsin? Şimdi ben ona sövdüm sen de söv bakayım. o sırrı. Bununla beraber hepsi de güzel huylu idiler.» «O melun köpek! Köpekler onu yalasın!» diye o da küfürü bastırdı. Gerektir ki. «Kadına şeyhlik gerekmez. Yine başka biri yol ortasında ona der ki: «Bırak onu. hatırından bile geçirmeden. ölümden sonra o da söylesin.» dedim. niçin önce güler yüzle gelmedin? İlk geldiğimiz gün. Buna verilecek cevap erken ve çok çabuk olmak gerekirdi. «Ben ilim şehriyim. sadaka vermek hususunda hiç kimseye söylemeden. Bugün. önce o baş işareti sana neler söyledi. kadını boşayacağına yemin eder. şu nükteyi hatırlatır: Hazreti Ali. Ona baş işaretiyle. Şems kalmıştır. Diyor ki: Bizim haddimiz değildir ki senin hizmetinde zahmete katlanalım. ona izin verirsiniz.«Bismillah. Hatta yüz bin yara ve mızrak darbesi alsaydım bile. Onun Şeyhi bir gün başı ile işaret ederek beni çağırdı. Şimdi. devamlı namaz halinde olduğunu da söyler. Ama bu söyle-nememiştir.» dedim. derler. biri.» dedi. niçin gitmez? Bu o çocuk için nü ölüyor? Dedim ki: Peygamberler de İkiyüzlülük yaparlar. bu iş kadına da yaraşır ama erkeğe daha hoş gelir. kendi kendime. yine gam yemezdim. «Dostun vefası mal bağışlamakla belli olur. Emir gelirse uymak aynı edeptir. ama çarçabuk söyleme» demiş. Halbuki bu iş. doğru yoldadır. Çünkü derler ki: Şahit o kimsedir ki. Erkek kişiye asla. kâh kılınan. Emirsiz gelmek. gitmek olur. Hele mal dağıtmak. yahut peşinde sürüklenen bir derdi vardır. (M. Ama bu adam ölecektir.» Görüyorsun ki. Şimdi mademki bahtsızdır. Her biri saf altından söz açar. «Sana vasiyet etmek istiyorum. Emir almadan gelmek de. Başka söz konuşmam. hatta sarı benizli görünür. kalp huzurudur. Yani bu o demektir ki. zaman olur ki. bu hal de beni yaralamaz. her ne kadar böyle bir nükteden söz açmadı ama. eğer onlardan ise. İster . Ancak içinde bir bulanıklık ve bozukluk var ki emri göremiyor O. Meğer kalenderlik yapıyorsun. Ali de onun kapısıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselâm. kadına asla gerekmez. sen onunla konuşamazsın. Bundan dolayı. «Şunu dikiver. ruh sahibi. Dedim ki: «Mevlânâ'yı Allah erleri bile göremezler.» dedi. rahmet olmaz. gitmek demektir. o burada başka türlü yaşayamaz. Bu da onun dostlarına ait olur. dedim. ben hayırlı bir iş yaptım diye düşünmeden iyilik yapan kimse. bunu bana daha açık göstermek istedi. (M. onun ve benim gönlümde konuşmak arzusu uyanmıştır. niçin ayrı düştük? Burada biz konuşurken her biri bizimle dopdolu idi. kadınlarla çok çok sohbet etmesi gerektir. «Ama bu soğuk düşer sözünün manası anlaşılamadı. Eğer dostları onun ölümünden sonra kendisine rahmet okuyacak olurlarsa bu onun için lanet olur. Ben onların özürlerini biliyorum. bilirim ki. hiç gam çeker miydim? Hele çok uyanık ve akıllı olsaydı benim için bir şahlık ve devlet sayılırdı. en güzel cevherler saçarlardı. emrin tatlılığını da anlardı.» dedim. Şimdi mutsuz ise yapsın eğer mutlu olaydı asla beni kadıya götürmezdi. O kimse. «Evet. Bir zaman Mevlânâ söz dinlemek isterse. kadınsa. Başıyle işaret buyurarak dedi ki: «Bu dışarı çıkan bir sestir diyorlar. Nasıl ki. Sen de tanıklık edeceksin. Bu ona hiç yasak değildir. Bu gönül asla yalan söylemedi. Bâtın namazı. Eğer bugün onu gördümse şimdi. Bize gerekli olan.» buyurdu. Onu da göreyim. Ey Zehra! Allah rızası için mevcut olan bir şeyi doğru söyleyeyim. Çünkü namazın zahirî ve bâtınî olanı vardır.» dedi. 128) Ancak sizin için haramdır. Bana sordu: «Ben kimim?» «Sen. Nasıl ki emir-siz gitmek de. Bana bir tiksinti gelip de zarar vermesin diye gelmeme razı olmuyordu. İçiniz ondan incindi ise kız kardeşlerine gider. Ama bir aralık Mevlânâ da bir incelik görürsem anlarım ve hikâye söylemeye başlarım. Ancak. Bâtının zahiri olduğu gibi. Diyelim ki. Benim yârim benim gibi olaydı. Onu övdü. Bugün söylediğim sözlerin anlamı. Gönül hoştur.» dedim. Onlar ise o kadar aydın gönüllü değildirler. tlâcı da bu şaraptır. «Tanıklık edeceksin. Ayaz'da o bozuk düşünce yoktu. başıma şeftali dikilsin. Bu halde doğru yemin etmiştir o insan. Çok ayık ve aklı başında olan insan da onu yapar. soğuk düşer. cevap verdi: «Kâfirler Kilisede başlarıyla şöyle şöyle yaparlar. sana sevap olur. Erkekse. Onun için bir yer düzelttik. Ancak Allah. konuşan adamsın. elli defa Kuraıı'a el basarak yemin eder. Emri görünce. Elleri ile başlan ile işaret ederek konuşurlar. başkalarına sadaka verirken öyle zannedersin ki kendisine sadaka veriliyor. Senden cüppe istedim. birinin bir rahatsızlığı vardır. Ama elbette makbuldür bu. Emri göremediler. Bazen namaz kıldığını da söylemez. kâh bir özür veya dalgınlık yüzünden erişilemeyen o zahir namazını bir tarafa bırakmaktır. doğru sözlü olur.

Ancak ben de. «Vazgeç.» dedim.» dedi. onu sükûtî ve kapalı kılar. Ben şeyhimi görmedim. Dün. senin eski pabuçlarını bile taşıyacak değeri olmayan birine saygı göstermekte. bir kadına mutluluk kapısını açmak dilerse. Zaten o kimse ki zorlama ile iş görür. Bana deselerdi ki: «Baban seni çok özlemiş. Çünkü onlar Allahın has kulları idiler. Onun kendi şeyhini de göremedim ki. Her birinin inancına. velîlerin başlarına gelen belâlar da o yüzdendi. Hatta derler ki. gönül alçaklığı gösterdi. ancak şu kadar öğrendim ki. ağrısı dinsin. Ben de. «On altın verilsin.soğuk düşsün.» dedi. Ancak onlar şeyhlik yapmadılar. ayağımı size doğru uzatmışım. «Gelin bana mü-rid olun. kendi ipliğini eğirmek yaraşır. Çünkü onun hali bütün dostlar. belki bir şeyh vardır. mal. Bundan şüphe edilemez.» demesi başkadır. (M. yüz bin ödül veriyoruz. Eğer Ulu Allah. Her birini ayrı ayrı göz önüne getirdim. böyle yaşat ki. kendisinden bir söz nakledene gücenirmiş. ben Hazreti Peygambere olan inancımı değiştirirdim. Gel! Artık babanı görmeye gel!» «Hayır. «Bir şeyler getirin de yiyeyim. Ben ancak Mevlânâ için geldim. Nihayet beş altın çıkardı. Ancak Mevlânâ' yi bu sıfatta buldum.» dedim. kulağıma koy ve kulağıma tukur ki. nebilerin. edep dışı uyumuşum. sen de bu gönül hoşluğu ile kal ki. bir de Mevlânâ'nın. ister sıcak. kendisinden söz nakledenlermiş. «Eğer benim olaydı yanımda bulunurdu. Daha sonra.» «Mevlânâ gelsin ele versin. ağlayarak.. Halep'ten bir adım bile dışarı çıkmazdım. (M. benim hoşuma gider. bu istekle Tebriz'den çıktım ama bulamadım. ayağım getir. ekmek ve gönül var.» demişti. Önce onun işini yoluna koyar. En çok incindiği kimseler. Sonra şeyhin kendisi için yüz bin yıllık yol olan bir kimseye de rastlayamadım.» der. «sakalımızı kestir. Eğer Hazreti Fatma ile Ayşe şeyhlik yapsalardı. olsun! Ne yapayım. yalnız kendi işini görmek. anlayışına bir başkalık gelmiş. Gönlüm o köpeğin (nefs'in) yüzünden bir aydınlığa eremedi.. Hele ne gerek vardı ki. Seni görüp tekrar mezarına dönecek. Belki bin defa söyledim. Bu niçin böyle oluyor. Hep onu şöyle idare et. Mevlânâ da Hak adamıdır. Görüyorsun ki. Ona saygı gösterelim. Ben selâm verdiklerime hep böyle yaparım. Şeyh Ebubekr'in (Sellebâf) de hırka vermek âdeti yoktu. Şimdi bu suretle hırka vermek başka. «Bunu kabul et!» diye yalvardı. Ancak onun içinde bir duygu var ki. Allahdan bunu dilerim ki. Kadına. Ötekilerini de. Eğer yaparsa şehliğe Mevlânâ yaraşır. Şimdi senin bana olan inancın bu mu idi? Bununla beraber onda bir mertlik var. 131) Onda bir zorlama yoktu. Her kimi seversek ona cefa ediyoruz. aşılırsa o zaman o da verir.» dedim. biri gelir de zorla.» derdim. uzaklaşmıştır. Bu sözü iyi dinle de bırak başka sözleri. onda var mı yok mu anlayayım. mülk verdi ve öldü. O selâmı onun için verdim. Çünkü bize yabancı kalmış. Düşünmüyor musun ki. Birinin böyle aşağıdan alması. «Bu hırka Şems'indir> dedi. Hizmetinde bulunalım. Nasıl ki Şiblî ahiret adamı. filân şeyh hırka verdiği müridinin haberi olmadan ona hırka bağışladı. Böyle bir kimseyi de görmedim ki. sonra hal hatır sorarım. bunların kaynağı hep o. o makamda olsun da kendisinde bu sıfat bulunsun. dedim ve hallerine acıdım. Dün gece yine dostları arıyordum. O bizimdir.» «O geçti. Eshab-ı Kehf'in (Mağara arkadaşları) köpeği arşa çıkacaktır bu yüzden. Mevlânâ bugüne kadar onunla çok uğraştı. şüphecilik nerede? Ondan yüz bin fersah uzak. müminler ve kâfirler için rahmetin son derecesidir. yabancılıktan ve bilgisizliktendir. düşmanlar. «Bize bir hırka ver» diye direnir. Bahaeddin nasıl ki o gün. çanak. bir aralık söz arasında benim sana yaptığım gibi. Gizledim cehenneme gitmesin diye. «Onu bana ver. onu yüksek görmekte ne kadar ileri gidiyoruz! Kaç kaç kere onun kötü hallerine göz yummuşuzdur.» dedi. Ancak hırka vermez. Şimdi Halep'ten tekrar dönücümde de. Ama azıcık düşkünlüğünü görünce de. «Şimdi de kulağım ağrıyor. köpekler kurtulur da o kurtulamaz. . ayağını uzat da üzerine koyayım. 130) Ben de kendi şehrimden ayrıldığım günden beri şeyh görmedim. Görmüyor musun ki. Her kimin başını sahraya çevirdilerse bu. onlara doğru yolu göstersin. mezarından kalkmış Telbaşir köyüne bir adımlık yerde seni görmek için bekliyor. O nerede. Benim için ne gam? Âlemde hem dünya hem ahiret. bu hırkayı vermek için Mevlânâ'nın gelmesini beklesin? Perir. derim. o yine bu sıfatta idi. Kera Hatun dedi ki: «Dün gece rüyada gördüm ki. Gerçi âlem boş değil.» «Hayır. böyledir. Kera geldi. bizim olasın. dağlarda tutmuyoruz ya. hem de Hak adamı vardır. dileğine. kimse vurup inciltmesin kaygısı ile oyalandım.

O. «Ben dinleyeceğim. bu hikâye ve bütün bunlar onun hatırına gelse bile yalnız bizim kendisini görmek hususundaki arzumuzu hatırlamaz. Şimdi İblisin manasını bu kadar hoş bir şekilde işittin mi? Bakarsan İbliste de İdriste de belirli birer mana vardır. onu geçebilsin. O İdristeki mana ise daha manevîdir. Nasıl öyle eğreti oturmuşsun? Gönlüme ürkeklik geliyor. «Henüz vakti gelmemiştir. Bir vakit bu dersin manası yürür başka bir vakit de o dersin manası. Evet. Dünyanın hoşluğu o cihettedir. 132) Ona ne diyelim ki. Öteki bu sofranın başına koşar. kendi sözünden kendi şiirinden sana bir coşkunluk geliyorsa başkalarının sözleri ve şiirleri de öyle gelir. Sofiye sormuşlar: «Peşin bir tokat mı istersin.Çok ayrı düştük. Ağır davranırsın. Senin kendi sözün yok mu? Hep başkalarının hikâyeleri. Meğer ki o kaçsın da ben kurtulayım. Semerkant. Bu bir nimettir. benim seninle beraber olduğumu bilsinler. ne kadar hoş yerdir! Bu âlemde olmayan hoş bir âlem o taraftadır. Onlara karşı da heyecanın artar. bağlı bir ağızla tutulmuş olur. Biri kaçar kendini kurtarır. Yanıma gelenlere sorarım: «Efendi! Konuşacak mısın yoksa dinleyecek misin?» «Konuşacağım. öteki arkadaşlarını da kendisiyle birlikte ders okumaya. biz evde bile dağılmış bir haldeyiz! Biri o tarafa o kâsenin başına gider. Gariptir.» derse.» derse. dönek tabiatlıdırlar. Sordum: O velî nerededir? Ertesi gece bu velinin. Ben söze başlarım. Eğer. îşte onda hiç ümit yoktur. 'ama bu böyledir. güzele karşı ne denilebilir? Lâkin sen diyorsun ki. Kuran öğrenmeye teşvik eder. ağır davranırlar. Başka bir yerde Hakka ödünç vermek bahsini tefsir etmiştim. Sen bu Meryem'i sevmiyor musun? Bu yavrunun güzelliğini görmüyor musun. ama surette İdris görünecek olursa ancak İdristen doğan mana. O ise vekarlı kişidir. yer yer gezdiremem. Acele edersin. (M. benim yaşımdaki bütün çocuklar mektebe başlamış!» diye gizlice ağlar. Fakat o iyiliksever kişinin gözü bu cihette değildi. her dükkânda çömelirim. Bu çocukta ümit vardır. Çünkü o oruç. Ama üçüncü bir çocuk daha var ki başka arkadaşlarını da kendisi ile birlikte okuldan kaçırır. niçin hatırlayayım? Böyle adama Allahnın verdiği gıda ile oruç tutmak haramdır. «Ben ne bahtsızım. Ben yalnız ca her yeri dolaşırım. Kitaptan.» derim. Her işin bir zamanı vardır. (M. bu ağzı mazeretle açasın. başkalarının şiirleri! . Bir Şehir Müftüsünü öyle dükkân dükkân. Eğer benim olacaksan benimle birlikte gelirsin. Rüyamda seni bir velî ile yoldaş edeceğiz dediler. yoksa veresiye para mı?» «Vur da geç!» demiş. Allahya yalvardım: Yarabbi! Beni kendi velilerinle tanıştır. «O halde biribirimizle uyuşuruz. nimetin elden gitmesine acıyor. her külhanda dolaştıramam ki. üç gün üç gece arka arkaya dinleyebilirim. ben de. İstesen de istemesen de ben bu tarafa giderim. Ben de. Bir kere bu çocuk ötek'ne erişemez. Bu hikâye uzundur. dün gece raks ediyordu. Çün-kün gazaptan lütfa doğrudur. Seninle şöyle teklifsizce bir şeyhlik sohbeti etmedim. 133) Henüz pekmez satıyorsun. Mevlânâ diyor ki: Filân. o da laf arasında konuşur. yoksa çetin gördüğün her şey sana gerekmez. Ama kendi kendine. Gerçi başka zamanlarda bir nevi edep dışı hareket olması bakımından bu hali hoşuma gitmezdi. Bu çocukların ikisi de kararsız. öteki oruçtan tutmuş olasın. dersten kaçar. Nerede kaldı ki. bundan daha hoştur. benim ayrılmaklığım onun hoşuna gitmez. kendisine bu kadar saygı beslediğimiz halde hâlâ bizden uzak durmakta. duaya bel bağladım. onlar ile yoldaş et! dedim. niçin onu düşüneyim. İblisden doğan manaya göre daha lâtiftir. Rum diyarında (Anadolu'da) olduğunu söylediler. Bu orucu açtığın zaman öteki oruç da tutulmuş sayılır. Fakat dün gece bunun neden ileri geldiğini bildiğim için pek hoşlandım rahatlaştım. Mevlânâ buyuruyor ki. «Geç!» derken acıdan korkuyor. vaktin birinde bir hırka söz söylüyordu. Nihayet senin halin hırkanın halinden daha iyi olmalıdır. Bu. İblise gazap edilmesindeki bu nükte latif ve manevîdir. Bir zaman sonra tekrar gördüğüm rüyada. Bak bunu nasıl tevil etti: Kendimden ödünç verdiğim şey daima gönlümden çıkmaz. acele ederler. Ama öteki orada oturur kararsızlığı bir hamlede parçalar. Benim bir âdetim vardır. sarf etmiyorsun.» dediler. Bir başka çocuk da bunun ta-mamiyle aksidir. o demektir ki. yabancılık göstermektedir. İyiye. ona âşık olmuyor musun? Derse başlayan bir çocuk vardır.

Nihayet biraz da dostun mektubundan birşeyler oku. mümkün-olduğu kadar düzeltmeye çalış! Ama sana b:r fayda sağlamaz. bari dokuz şeftali ver ki ben söyleyeyim. 135) Bu gibi şeyleri biri kitapta yazar. Eğer biri senin gerçeklediğin «Allahyı görmek vardır.» Ancak. Hem sen taklit yoluyla da diyorsun ki. Kaldı ki. çünkü âşık idi.yetmiş kere açıkça görürüm. bu sözümden de hayrette kaldım. onu sizin sohbetinizi anlatırken dinlemiştim. Kadı ona yan yan baktı. Musa'nın pabucunun tozuna erişemez. Rüyamda gördüm ki Mevlânâ ile birlikte Kuran' daki şu âyeti okuyorduk: «Her şey yok olacaktır. Fakat o buzağı mademki Allahlıktan dem vurmuştur. Musa'nın peygamberliğini nasıl kabul eder? İşte Musa'nın hikâye ettikleri o hali senin halindir. Bir divane ötekine şöyle diyordu: Bir çuval yün nasıl olur da bir çuval mücevherle beraber olur? Yüz kere boşaltsan. âciz görüşü ile eksik basiretiyle ancak kendi 'tasavvurunun suretini görür. nihayet vücuttan dışarı çıkmaz. «Onun etrafında dolaş. Ancak onun vechi kalacaktır. Halvette sizi hep hayırla anıyordu. çekiştirilmeye elverişli ise tevil ile söylenir. Beyit: Nice sevgili. göbek yapmak düşüncesinden vazgeçtim. Yine gelseniz ne olur? Dualar edelim! Arzunuz nedir. Sevgiliyi arama yönünde öldü. Mürit. Tekrar sordu: «O halde söyle. Şimdi sen söyle. Bu yüzden duacınızın size karşı beslediği sevgi yüz kat daha artmıştı. Şimdi tabiatını bilmediğimiz bir insanın gönlünü nasıl bilebilirsiniz? Zaten aranılan da gönüldür. . Bana bundan sonra Medrese çevresindeki yollardan geçmek yaraşmaz. sana bu aranılan şeyden söz açmak da belki hoş gelmez. sizin sözlerinizi de Mevlânâ ile birlikte sizin ağzınızdan dinleyelim. O beni niçin okşamasın?» Bu ikinci sorunun cevabım niçin vereyim. Söz.» dedi. Niçin ağzımdan bu söz çıksın? Ancak benim sana ilk söylediğim sözü dinle! Çünkü bu ikinci mesele. önce bana sevgi ve saygısı vardı. Şimdi beni en çok korkutan nokta. Aranılanı bulmak ona kavuşmak için en yüksek arzunuz nedir? Allah daima doğruyu söyler onun ilâhî varlığına ant içerim ki bu doğrudur.» âyetindeki manayı anlamak konusunu mademki sen açıklayamıyorsun. aradığınız nedir? Yukarıda sözü geçen. Sonra gönlüm razı olmadı. dışarda gördüğüm bir çok şeyleri sana söyleyememektir. ancak dostların yüzüdür. 134) Müridin biri dedi ki: «Ben her gün Allahyı . Allahyı Bayezid kuvvetiyle göremez. sana gevşeklik ve arıklık verir. mest. binlerce veli. «Gözler onu göremez ama o gözleri görür. Yüksek sesle. Bundan sana ne fayda var? Eğer bu noktada bir yanlışlık olmuşsa gayret et.» anlamındaki Allah kelâmını tevil etmek isterse fetva istemek lâzımdır. bir külhancı onu her gün bin defa görsün? Allah ile konuşan Musa'ya da onu göremedi diyorsun. tşin kötü tarafı sen hep kendi mektubunu okuyorsun. Allahın selâmı ve rahmeti üzerinize olsun. Ben de Tebriz şeyhleri ile Zahid'in ve kölelerin hikâyelerini anlatıyordum.» dedim. «Ona el yetmiyor. Allahyı yetmiş kere görmenden daha hayırlıdır. O halde nasıl reva görüyorsun ki. Niçin. Kitapta yazılı olan şeyler hakkında onlara bir utanç gelmez. yemek yerken konuşulan o sözleri yine birlikte yemek sofrasında konuşmayalım? dedim. yoksa haram mı?» «Helâl geçti. Başka cansızlarda böyle bir âdet görülmemiştir. (M. Dostlar yen lendi ama ben eski bedenimi bulamadım. (M. Dün gece dedim ki. Ben artık ense. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü gibi çıplak ve uygunsuz sözler ise tevil götürmediğinden şüphesiz söyleyenin başı araya gitti.Hırka nasıl konuşabilir? Cansız varlıklar içinde ancak Samiri'nin danası konuşmuştur. Bunu niçin anlatayım. Yani nefsinden ona da bir artık kalmıştı. Doğru söze tevil gerekmez.» Şeyhi ona şunu söyledi: «Senin bir kere Bayezid-i Bistamî'yi görmen. Ben bu konuda bir şeyler bilsem de senin nefsine bir fenalık gelmesin diye söylemem sana. Bu öyle bir divaneydi ki akıllının söyleyeceği sözü söylüyordu. dostun mektubunu okumuyorsun. Nasıl ki bir adam soruyordu: «Kadınların kapalı yerine bakmak helâl midir. o da temizlendi. altınla doldursan bile yine mücevhere eşit olmaz. başı dönmüş Gözleri yaşlı olduğu halde kapıya geldi. Şimdi yüz bin Bayezid de.» Mürit meşelikten dışarı çıkıp da Bayezid-i görünce hemen düşüp öldü.» Yani bu varlıktan geri kalacak bir şey varsa. nebinin ayak tozuna erişemez. okşayıver.

O. onun pabucunun tozuna şüphe karışmıştır. «Ben.» nüktesini iyi dinle! Bundan dolayı onun Rabbini görmek dileği. Hak yolcusu bir temaşa âlemine gelmiştir. ancak dağa bak!» buyurulmuş olmasındaki hikmete gelince. Her ne kadar onu yorumlamak uygun görülse de yine tekrarlamak yaraşmaz. Yine âyette. İyi bil ki. Bununla beraber. o dağ. Bu takdirde. evvelkinin dışında olsun. Eğer. âlemdeki pislikleri içine atsanız asla değ'şmez ve kirlenmez.» buyurulmuştur. Zaten taklitçi. Hak kim oluyor? Hak diyorsan. Ama. nişanı olmayan bir sevgilinin halinden haber veren işaretten onda bir nişan yoktu. «Onu gözler göremez. taklit yolu ile değil. İçimden sana yardım etmek için bir gayret geliyor. O hem şüphe. bu deyim manevîdir. Ahırzaman Peygamberi Hazreti Muhammed Aley-hisselâm'dan. Asıl aranılan da o mertebedir. «Enel Hak» (Ben Hakkım) sözü de yorumsuz değildir.» sözünün delilidir. Ama tekrar söylemek gerekmez.» Öteki der ki: «Burası oturacak yer midir? gidelim.» sözündeki surette ise bu ifade uygun düşmez. benim için ne gam!» cevabını alır. sana ansızın bir öfke gelir. Kuran'ın içyüzünü. Bütün bunlarla beraber diyorum ki. Onlara bir şey görünmez. «Hele bir kaç gün daha temaşa edelim. onları geri çevirmez. Bu sözler hep arayanın sözleridir. dersin rahmetini yine o götürdü. Bunlar Hak yolcularını görürler. O ışık sayesinde her kimin yüzüne bakarsa onun said (mutlu) veya şaki yani (mutsuz) ve fena yara-tılışlı olduğunu görür. Allahnın yüce zatı hakkı için demişlerdir ki.» o kadar lâtiftir ki gözle görülmez. On beş yıl sonra da onu konuşturur. Onu böyle görmek istiyorsan bu «Lenterâni.» der ve «O halde.136) Bu halk İblisdeki hakikatten âciz kalmışlardır. Yakîn ve yakînde şüphe. Acaba ben var mıyım? diye yakın mertebesine erişemedi. Tahkik ehli müftülerle şeriat müftüleri de onlara yardım ettiler ki sevabını paylaşsınlar.» Başka biri de. O. Akar su pislikleri beraber sürükler. müminlerin ilkiyim. Allah yolunun başıdır. 137) Şimdi her gün benim ışığımla temaşa ediyoruz âlemi. sakalı ile kapıda kalsın. ıstırap çekerler.» deyince de. senin araştırma . Bunlardan yüz bin tanesinin bile o noktaya erişememiş olması daha iyidir. Allah korusun o bir sapkın olur. ben sözü çıplak. Bu arada aranılan sevgili ile bir ilgi kuranlar vardır. yolcu odur ki. Onlar ancak bu menzilden sonra son duraklarına erişirler. Başka birinin şiiri mi daha dokunaklı olur yoksa senin sözün. «Şu toprak âleminde ne yapacaksın?» deyince: «Senin lütfün benimle beraber değil mi?» diye sorar. O zaman iş şüpheli olur. «Sana daha çok yardım edemiyorum. ona. «Nefsini bilen Rabbini de bildi. Âlemin görünüşü karşısında der ki: «Nihayet ben sende bir âlem görüyorum!» O da. aradığı sevgiliden alnında bir ışık parlar. Artık huzura kavuştuk şimdi yerimizde oturalım. içindeki pisliklere dayanamaz. «İster olsun ister olmasın. coşkunlukla İsa gibi erken konuşmaya başlar ama aranılan sevgili onu ya kırk gün sonra söz söylemeye yetkili kılar. «Onu göremezsin. arayanın nişanıdır.» der. Hakkı arayan gerçek. ama o gözleri görür. alçak ve öldürücü bir kuru lâftan başka nedir? Zamane müftüleri Hallâc'ın ölümünü istediler. Ama pek azı taklitçilikten uzak kalır. O felsefe yaptı. Bu gibiler kendilerini asla şüpheden kurtaramazlar. ya on altı yıl geçtikten sonra aradığı dostun yüzünü görebilir. rahatları kaçar. Çünkü mademki ben diyorsun. hararetli hararetli söyletir. Su vardır ki. taklit yolu ile değil ancak tahkik yolu ile anlar. susamış bir kimseyi nasıl geri çevirir. ne de Allah kelâmından bir şey anlar. Hele şeyhliğe ve kılavuzluğa yakışmaz ki. hem de yakın mertebesinde kaldı. Âlemde. İşte şu. Yine her gün benim nurumla cihanı seyredelim. o saçı ile. Bu. Hakkı arayan. Âlem içinde aranılan sevgiliyi seyretmeye geldim. Mademki hem dost hem de Hak yolcusu olduk. «insanoğlunun damarlarında dolaşan kan gibi onun bedenini dolaşır. kirlenir diye içindekileri kendir ğinden dışarı atar. yoksa aranılanın nişanı değildir. Musa'dan başka oldu. Görünen her nişan. (M. Diyelim ki. ama ikincisi daha manevîdir. Şu halde kendisini özleyen. senin benliğindir. Bunun başka bir anlamı daha olmalıdır ki. ne onun bunun şiirinden.«Lenterâni!» (Beni göremeyeceksin!) hitabı gözünün önünde ama göremiyorsun. Hakikat yolcularının yolu yakın mertebesinden geçer. Yani o ancak yakîn ve hakikat yolu ile Hakkı kabul eder. Bir zamanlar (Melekler) iblisten ders alırlardı. onun sözü şeyhe yaraşır sözdür.» der. iblis. «Ben de üzülüyorum. gerçi o bu felsefeden daha tatlıdır. Evvelkisi manevîdir. bâtının bâtını perde çekmiştir. Gideyim Mevlânâ'yı göreyim. Biri der ki: «İşte bu yetim inci benim. sonra da bir rahatlık duyarsın. ama başka bir su vardır ki. (M. «Yarabbi!» böyle bir istekte bulunmaya tövbe ettim. Buradaki mânâ evvelkini kat kat geçer. bâtın manasını ki ona. dünyaya ne bir şey istemek için ne de bu işareti tamamlamak için geldi.

O kendi kendine der ki: Bunu düşünebilmek için kafamı idare eden zabıta kuvveti. ama bunda pek az gaz vardır.. Dinde ve işte geri kalmışlardır. akıllılardan değil. «Sen sevdiğin kimseyi doğru yola getiremezsin!» buyurmuştur. Yeryüzü güzel bir cennete döndü. Ama bu ayrılış dileği değil. (M. kendi haline uydurmuyorsun. Siz onun sözüne bakmayın. Acaba benden geç kaldığını mı soruyor? Onunla benim yüzümü yırttı. Çünkü anlaşmak ve birleşmek istiyordum. Her türlü pişmiş et gaz yapar.A. Bütün âlemde bütün sözler talipleri^.» Cevherin kıymeti kendindendir. Yabancılarla sohbet mi daha iyi yoksa bunlarla anlaşmak mı? O Yahudinin bir tek putu vardır. Eğer aramızda muhabbet ve saygı olmasaydı başka ne ya-pabilirdim?» Bu arada meseleyi öğrenmek için kendimi zorluyordum. Akıllıya gelince o da şöyle der. «Emrolunduğun gibi doğru yürü!» buyuruldu ve buna işaretle. beni ihtiyarlattı. «Bunu bir kere divanelerden soralım. o âleme varabilmenin zamanını bilmek gerektir. insanın niyeti uyanmak olduktan sonra.» Dedi ki: Görüyorsun ya iş ne kadar ağırdır. Sen niçin abdest almaya giderken beni çağırmadın?» «Yoldan mı?» dedim. ona ayakbağı olacağım. kendi benliğinden dışarı çıkmıştır. dinliyorsun. Hazreti Muhammed (S.» «Evet. vücudu ter ve kir kokan edepsiz bir adamı. Mevlânâ o gün pek duygulanmıştı. Ama ona Isa Peygamber üfler ve kalbiyle onun dirilmesini isterse. «Yoldan. yedirir.» Bunu işiten divaneler de şu cevabı verirler: «Bir cevher vardır ki çuvallar dolusu berberi altını bile onun kadar değerli değildir. Nasıl ki.A. Ytine onların bâtında gördüklerini Hazreti Peygamber zahirde görür. Allah hakkı için öz babam bile olsaydı bana onların yaptığını yapar mıydı? isterse kitapla gönderilmiş Peygamber olsun onun şan ve şerefini kırar işini alt üst ederdim. Ya aranılan nişanı nedir? Dinliyorum. Ben buna karşı dedim ki: «Nihayet Ayaz'ın himmet ve gayreti işleri kolaylaştırır. Gazneli Sultan Mahmud huzuruna kabul etmedi. O Hazre-tin mektubunu okumuyorsun. sen benim isteğime uygun hareket ettin. o divanedir. Bu konuda O şöyle buyurur: «Benim dış görünüşüm (zahir). iş bitti. Mevlânâ'nın sevgisi olmasaydı. Bir putla uğraşmak daha iyi değil mi? O bana yumruk atar ama ben ona atamam. Çünkü sen hep kendi mektubunu okuyorsun. Kuran'da. diyordu ki: «Sen bir gün bana Hümameddin'i seviyorum dememiş miydin?» Ama bu (birlikte yaşadığımız) Halk dururken kervansaraya gitmeye hakkım yoktur. Benim şeriat yönüne meylimi bilselerdi bana her gün sabahları külbastı ve tuğrak yedirirlerdi. Hümameddin'in sözleri bütün âlemde senet sayılır. öyle adamları nasıl kabul eder? Nihayet büyük erenlerin ruhları hazırdır. kendi yuvasından dışarı çıkmıştır.» dedi. kendi gözünün nuruna karşı nasıl sevgi beslemez?» Şimdi bizim sözümüzü üzülerek tekrar söyler ve ondan faydalanır. belki umum sırasında bir şey istedin. bunun yüz bin. köpeklere karşı bile sevgi ve şefkat besler. arayanlarındır. yani ona kendi halinden kıyas yapıyorsun (Onu kendi nefsinle karşılaştırıyorsun). Ama cevherle iddiaya girişir de. yaşıyanları görür. Hep kolaydır.» Biri dedi ki: «Tekkenin işi nedir? Hangi niyetle iş görür?» O. Bundan sonra da ben konuşacağım. Yiğitler gerektir' ki bu dağları kökünden kazısınlar. Bana dedi ki: «Ben her zaman Bed-reddin'in evine giderken hep seni çağırırım. Allah seninle beraber olsun derim. Böylece benimle birlikte yoldaşlık edersin. «Ey gönülleri ve gözleri dilediği tarafa döndüren ulu Allah! . istirahat ettirir. Nihayet nereye gidiyorsun? Benim nazenin -dostum! Bu tartışmadan sonra artık ne söyleyeyim. ister ölmüş bulunsun. Bayram geri geldi. «Hud sûresi ve benzerleri. Kendinden söz söyleyen kimse. bu bana yeter. benim için zahir bilgisi sayılır. Çünkü bu noktada bir rahmet vardır. Bir kimse nasıl edepsizlik yapar da. Ama Ayaz için zor bir iş yoktur.) ki Mahmud'un mübalâğa sığası ile ifadesidir. Lâkin onu yalnızca sarsar da uyandırmak niyetinde olmazsa o zaman ne olur. ister uyumuş olsun. demektir. yani ondan pek çok yüce bir mertebededir. ona İsa nefesi gerektir.ışığın mı? Sendeki kudret büyük bir çuvaldaki yün gibidir. 138) Aranılan gerçeğin Allah ile karşılaştırılması yolu ile. inayetinin. O zaman o kimse direnmeye başlar. onlara yardımcı olurlar. başkalarının bâtınlarının yaratıldığı yerden yaratılmıştır. Mevlâ dostluğunun ve sırları bilen Hakkın seni koruması için bir duadır. velilerle nebilerdir. yol kesildi.139) Bu bir feryattır. Dergahına lâyık olmadığı halde Hazreti Muhammed (S. yetim inciye asla değer biçilemez. dedim.» dedi. Yani onlarin kalpleri ve bâtınları ile bildikleri şeyler. «Ben mi daha değerliyim yoksa pamuk çuvalı mı?» derse. Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kendisine gelen kesin emirden nasıl inledi. Hazreti Peygambere hitaben Yüce Allah. Şüphe yok ki. Sen de o umum istekliler arasındasın. «Ben seni çağırdım. cevher ona der ki. Onun kıyasını.» diye yakındı.» işte bu «başkalarının» sözlerinden anlaşılan. şu sebepten dolayı imkânsız görünüyor. o uyanır. ancak Allah lütfunun. ey Devem! Sevinç son kertesine geldi. Ömründe hamam yüzü görmemiş. yoksulun biri ondan bir şey istese bütün kalbi ile der ki: Sen benden özel bir istekte bulunmadın. Sen benim kızarmış et parçalarını sevdiğimi nasıl bildin? Bunlar meselenin aslım bilirler. «O Ayaz ki.) hakkında söz söyleyebilir? Bu. (M. «Dur. işler düzeldi.

Rahatça oturduğumuz o kervansarayda yüzümü halka göstermek istemiyordum. Bu gencin namaz ve temizlik niyetlerini şüpheye düşürür. ilk günü biraz geride oturursun. üzüntüsü de bana düşerdi. Şam'a gitmek sizin işiniz değildir. ilham bir şeytanın adıdır diyorlar. o benim isimdir. İstiyorum ki Tekkeye gideyim de senin şu sözünü eleştireyim. postunu bir yere götürdü. Mev-lânâ ile sizin niyazınızdan bahsediyorduk. Dine de faydası yok. Zındık bile bilir ki. Sana Halep'te ne dualar ettim. Ancak bana içinden çıkılması çok zor olan bir soru yönelten o tek insanın faydalanması için konuşacağım. Çünkü onun bu sorusundan bir fayda umulur ve bu yüzden irşad eden şeyh ile irşad olunan müridin hali belli olur. açığa vurmamzdır. kime ziyanı var? (M. korkak. Onun hali bana kapalı idi. Rabbim öğretti!» buyurmakla büyüklük göstermiştir. Nasıl ki şair. çok değişiklikler ve-karışıklıklar oluyor. Bu bambaşka bir iştir. ben birkaç kelime söylüyordum. konuya dayandı.. herkesle konuşmasına engel olursa iş başkadır. Sarhoşluk da ayıklık da meydana çıksın.Kalbimi dinim üzerinde sabit kıl!» Bu dua başkaları için. ama bana su lâzımdır. Halbuki sen onun sözünü örnek alıyorsun. Ama bu. o kitapla gönderilmiş olan en büyük Allah Peygamberi hakkında yanlış düşünceye kapılır. Nasıl ki bezirganın birinin boy abdesti almak pek hoşuna gitmezdi. «Kendimle hoşum. Hele onun karanlığı bana engel oluyor gibi sözlerden daha çok incinirim. O bu sözleri ile dervişi övmüştür. Benim sizden istediğim. ondan bir şey esirgediği için değildi. Ben nasıl ekmek yiyebilirim? Yersem durumum daha kötü olur. Sonra ikinci defa anlattı: «Bil ki. Benim yirmi günde başardığım işleri. rengi sarardı. O sözün manasını kavramak mümkün olmazdı. Yetmiş yaşlarında bir Mecusî. (M.» Pirlerde bir onur vardır. Allah fakirlerinin işi boş değildir. Onun karanlığından verecek cevabı da kaçırdım. Ben demek de ne oluyor? Niyazınızın sonucundan ve içinizin temizliğinden gözümden yaşlar boşandı. Medresenin hocası dedi ki: Evet. Söz başka bir yere gitmez. bir mürşid gerektir.» demiştir. Bütün onlar iş hesabına sığmaz. 141) Hiç evini bırakır da başka bir eve gider mi? Onu bir şeye benzetiyorsun ki. Bu noktada başka bir sır daha vardır ki. bana bir su ver diyebilir. göresin de o sırrı açığa vurasın! Seni ibrik gibi kaldırıp gezdireyim. daha bayağı birinin sözünü misal gösteriyorsun. Hani ya diyordun ki senin suç bağışlaman günah öğretmek anlamına geliyor ki. Ama ben bu halin ona kanıt olmasına razı olmam. o ya temaşa yönünden geri kalmıştır. Onu âlemde yaymak gerektir. Devamlı olarak şeyhlik yapacak kimse ile ona devamlı surette bağlanacak mürit seçilmiş ve anlaşılmış olur. o ük günde ne aydınlıklar belirdiğini gördün. bu vesvese yani kuruntu denilen şey de bir köpek. Ama çok zararlar ediyorsun. Yahut ondan daha aşağılık. Allaha böyle yalvarınız demektir.. Yani böyle bir olayla karşı karşıya gelirseniz. içinizdeki coşkunluğu. Halbuki onun gönül evinin etrafında hiç bir ihtisapçı (zabıta kuvveti) dolaşamaz. Ama o kim oluyor? Onun karanlığı nedir ki. bundan sonra da ben kendi kendime yaşayacağım. Onun günahı senin boynuna yazılır. Hele karanlığı bana hiç perde olmadı. ben diyeceğimi dedim ve gitti. Eğer iş böyle değilse sen. Görüyorsun. şu âlemde neler temaşa ettiniz? dedim. Şeriat zahirdedir. Ancak daha vakti gelmemişti. yolculukta. Evet Peygamberimiz buyurdu ki: «Bu edep için bir öğretmen. Diyelim ki karnım toktur. Eğer Nârenç bir günah işlerse. sana perde olabilsin? O gün şehre gelmeden o şeyhi tanımıyordum. îster çırpınsın. Dedi ki: Mevlânâ'ya sordum. yahut sadece temaşa davasın. sonra yavaş yavaş tandırın kenarına gelirsin. yedi yaşındaki bir çocuğa muhtaç olur. bir kere de başı şişmiş. özellikle bilginlerde. Kaç kere su dökünse üşenirdi. bir dilektir. Ama eğer yapacağı o temaşa. nefsinin fitnesinden feryat ediyor1 sanırsın. ister yılan gibi kıvransın. . Onu-Gülistandaki medreseye götürdüm. bir melundur. Ama o sözü kendine söyler. Onu her gün şeytan aldatıyordu. oraya götü-reyim de. Bana şu cevabı verdi: «Bir insan ki herkesle bir konu üzerinde konuşur. senin terbiye ve yetişme tarzın sana neler getirdi! Ben artık bu işe başladım. o geniş hırka yeni ile o işleri yapasın ki bâtının da sağlam kalsın. Eğer o neşe bu ana kadar devam etseydi he-sabet ki neler olurdu? Şu hale göre o olup bitenler hep iş hesabı değildi. derin duyguları dışarı atmanız. daha fazla olmasın.» «Bana edebi. Onu İblis bu gence musallat etmiştir. Mecusîdeki sevda başkadır. çünkü anlayamazlar. Nasıl ki. Razı değdlim ki iş kuru bir sonuca varsın. Hazreti Peygamber onu Hazreti Ömer'den gizledi. sana bir faydası yok. ya bir işle uğraşmak yahut da tekrar Tekkeye dönmek zorunda kalacaktım. Eğer böyle yapmasaydım. ağrımaya başlamıştı. sen bir anda tekmeler. Bana sizinle birlikte bir şey söylemek gerekmez. başka bir sefer de söylemiştim. alt üst ederdin. onu öylesine nefsine düşkün. Yeni erginlik yaşına girmişti.» da kuru davacıdır. Sakın onu bir daha dinleme!» Şimdi benim çok yemek hakkındaki sözüm de bu. onun için korku yoktur. Benim istediğim hal sende var mı? Nerede? Ben bu işleri senin önünde kendi kendime yapıyorum ki. 140) önce sana yuvarlak bir tandır ocağında oturmayı öğreteyim.» Hoca. Eğer o zaman bunu Ömer'e açıklasaydı Halifelikte şaşkın bir hale gelirdi. Sonra bütün dşler bozulur.

Ancak benim sözüm dinleyene merhem olur. Bir şeye kızdı mı pabuçlarını yere vurur. Benden her hangi biri incinirse onu çabuk bırakırım ama benden nasıl ayrılabilir? O pişman olur. Yani kendine çok nazar değdirir. içki bile ona ziyan vermez. diyordu ki: «Önce bana iman konusunda bir şeyler olmuştu. 143) Çektiği zahmetler hatırına gelir. Bu kimin sözüdür. umut gününde aşk. ileride bunları da anlatırım. Vücudum pek narin. İş adamı. cimrilik yönündendir derler. «Kilise gereklidir. Onunla çok konuştu. aradığının ne olduğunu söylemek de ona ziyan vermez. ufak bir rahatsızlık bana yol buldu mu her gün geceli gündüzlü hasta olurum. «Vahşeti anmak vahşettir. Bakarsanız hiç kimse bunun farkında değildir. insan Allah evinden bu kadar uzaklaşır mı hiç? Kulağına vurayım gel sofra örtüsünü kaldır da bana su ver! Bu gece eğer benden ayrı ve yalnız uyursan ben rahat edemem.şekilde kim ifade edebilir. açlıkla önlüyorum. ben de senden ne kadar istekli olduğumu anlayayım. Onu bıraktığın gün de sevinçli ve neşeli olurum. bu denizde kol ve bacak sallayacak gücü yoksa boştur. (M. Çünkü babadan kalma o hata bir kere işlenir. O şeyh.» Ben ona çok inanırım. Ama bir gün benden ayrılınca daha güçsüz kalır. Sen.götürdü. Dedi ki: «Ben Allahı ondan aramıyorum. Sen Erzurum'dansın. (M.» derler. Bununla beraber benden ayrıldığın gün üzüldüm.» buyurulmuştur. Nihayet kendi kusurunu anlatıyordu.» dedim. Zamanede soğukluk vardır. Halk arasında kabul edildikçe kuvvet bulur. Elimi ayağımı bir tarafa atar çırpınırım. başka biriyle dostluk kurar. o dost da kendisinden kaçar. Sen o abdesti alınca bütün bedenin öylesine parlak ve güzel görünür.» Şu insanoğluna kendi gözü kadar hiç bir şey ziyan vermez. 142) Ancak kendisinde bu makam yoksa. o da bu hale düşerse sonucuna katlanır. Öyle kişi ne acımakla. Şiir: Yazık ki. ortaya bir söz atıyordu. Mevlânâ birisine darılınca ne hoş oluyor.ben bilirim. Mevlânâ'dan nihayet bir şey aşırabildik. Bir gün.Mevlânâ bana şöyle bir yan gözle baktı ve dedi ki: «O Allahyı böyle bir kimseden arıyor. Eğer başka küçük biri olsa. «Şüphesiz. İnsan bir kere yanıldı mı arkasından hemen pişman olur. namaz ve hizmet yolunda olanlara dil uzatmıyorsan bunu bu kadar güzel bir . Ama Mevlânâ'nın şaşırtıcı ve yorum isteyen sözleri her konuya uygun düşer. Rum ülkesinden genç olsun. yaptığı işte yetkili olmak gerektir. Artık bir daha yamlmamak için tetik ve uyanık davranır. Ömer'in dilinden konuşur. Bu hikâyeden hisse alman yerinde olur.) yanında oturtsalar yaraşırdı. Onları açlık ve perhiz ateşiyle yakarım. Nazar değdi. Ancak ben rahatsızlıkların saldırısını. gece sabaha kadar rahatsız oldum. «Oh. İşte ben onları sağlam tutarım. bu bana zarar vermez. yaşlı olsun. bunu yazmak gerek. Sen bu işleri bize emret! Biz içiyoruz sana bakmıyoruz. kâğıdı tutar. Sen arkamı örtersin. Şimdi onu daha iyi olması için sıkıştırıyorum. Mademki sende kendi sözlerinden hangisinin Allah ilhamı. belki daha çok zahmet çekecektir. Biri yüzünü halka çevirirse. Dedi ki. bedenimi sırsıklam etti. Sofi ile dişi merkep ve virane hikâyesi de bir başka türlü. hangisinin Şeytan vesvesesi olduğunu ayıracak güç yoktur. Çünkü zaman geçtikçe üzülmenin ve gam çekmenin bir faydası olmadığım anlar. Ancak bu işi . Önce. oh!» deyiver ki. arıyordu. O taliplerden idi. Eğer sen imanlı kişilere.A. ne gam çekmekle kendini yorar ve hiç üzülmez. O. Diyelim ki. bu.» Dedim ki: «Bu söz ilk defa söylenmiş sözlerdendir. yağlar ve fareye kaptırır. onu ben Allahtan istiyorum. Ben kıyamete kadar bu yanda yatar uyurum. beni kendisine çok güvendiği zata. onu bizim tarafımıza çekiyorduk. Belki her gün bana daha iyi gelir. Hak. Kabe'nin kapısı kıble olmasaydı. savaşta bir adamın eli yaralanmıştır.» Bu tekkeye geldiğimden beri dün gece bundan konuşuldu. «Bu yanlıştır. Yanılsa bile ona fazla önem vermez. Ama önce onun per-desM kaldır da öyle oku! Bu Kazvin'linin hikâyesidir: llya efendinin yaptığı çatlak ibriğe işeyip de onunla taharetlenen Kazvinlinin hikâyesi. Kabe dışındaki dört taraf da kıble olmazdı. Çünkü o söz öyle bir kimseden doğuyordu ki onu Hazreti Muhammed''in (S. bunu ben sana söyleyeyim: Bunlardan Allah ilhamı sonucu olanları yazmak gerek. bir yudum su gibi geçip gitti: Kazvin'li dinsizin hikâyesi meşhurdur: Başım keşliler de Allah yoluna gitmedi. Çünkü ilk önce Müslüman olan pek az kimse vardır. hiç kimse bu duruma katlanamaz. düşünmez. Biz. Bende öyle ateşli bir hal var ki. O. İlk defa buna çok . Yola koyulunca her an ayağı kaymasın diye dikkatle yürür. ama şüpheli konuşuyordu. başını secdeye koyduğun vakit sana öyle bir hal gelir ki. önüm isterse kış olsun..

bari onda bıçak tutacak yürek ve güç olsaydı. buna hiç bir şey engel olamaz.» dedi. Bedenim arıklaşmıştır. onu avlamak için yine yakalarım. Ama bağımsızlık söz konusu olunca birleşmeye ne gerek var diyeceksiniz. o gerçekten susamış değildir. O yol kesici Kürt dedi ki: «Ey bilginler. Buluttan damlacıklar yerine taş yağdı. Bugün de öyle değil mi? Sana ne diyeyim ona ne söyleyeyim. O konuşurken sözlerinin kimseye bir faydası olup olmadığını düşünmez. Yazıklar olsun o güne ki. Dünya ve ahiret durdukça şehvet duygularından uzak bir sevgi vardır ki. önüne helvalar. çünkü Cenabı Hak hep Muhammed'in (S. Nasıl olur da di-n'inden döner1? Görüyorsun ki o söz onun değildir. Ben hep böyle yapabilir miyim? Bunda asla günah olamaz. «Yaratıcıların en güzeli olan Allah. ister inkârsız. Kendisinde iş adamı olmak gücü bulunan kişi konuştuğu zaman. gönlüm perhiz istemez. «Emrolunduğun gibi davran!» fermanı beni ancak gençleştirir. seni mübarek kılsın!» diye dua eden kişinin elini öptü. Dedim ki: «Biz de ekmek arıyoruz. Nevruzum da sensin! Şiir: Bahar mevsiminde yârin gül yanağından uzak düştüm. «Orası uzak. ona göre iş görür. Dün sizi hayırla anıyorduk. ama asıl gönlümü yakan sensin! Cihan halkı Nevruz bayramı ile sevinç içinde. son derecesine vardırırsa . «Hûd sûresi. ama ne faydası olur? Ancak tedavi için bir cerraha. Ama Allahm işlerinde hiç bir zorluk yoktur. Ama benim çocukluğumdan beri Allah ilhamı olan bir halim vardır. bir hekime koşar.» Bunun cevabını ben vereyim. Ancak bu daha yenidir. Birini sözle terbiye edersem kend'i benliğinden kurtulur. Hemen bıçağı yakaladı. ellerinizde ekmeğiniz var. Ben bu konuda zorunlu olmadığım için Allahnın.başka bir zaman yine giderim. bulamıyoruz. Eğer perhiz yapmasaydım her gün hastalanırdım. Mevlânâ. Mu-hammed'in (S. . yahut hiç ağlayıp sızlamadan bir kırıkçıya para vererek kuru sargı ile bağlattırır. beni kocalttı.) diliyle konuşmuştur. yeşilliklerden bana ne? Bağdan yeşillik yerine diken topladık. 144) Daha fazla ilerler. O pansumanın verdiği rahatlık sonunda iyi olduğunu sanır. Hazreti Peygamberin nurunun ışığı ile Hazreti Ömer'in dilinden konuştu. halbuki çömezler açtır. İçinizden söz adamı da çıkaracağım. hiç bir yerde durmadan. nerede o köy? Şimdi çocuklar açtır. Siz benim için birer örnek iş adamısınız. yoksa aydın sabahlara eriştirecek sâm mı? Rubai: Ey can bugün bütün umudum sensin! Başka sevgililer de var. Ben Tekkeye daha çok onu yakalamak için giderim.A. Ama Hazreti Peygamber. Düşen ikinci nokta birinci nokta ile yanyana gelince birleşme meydana gelir.» dedim. Bugün benim bayramım da. ben bundan sonra bu mesele üzerinde durmuyorum. bu işe memur olduğu için. «Git yakında bir köy var olaki orada eline bir ekmek verirler. kimi de söz eridir. (M. Allah kullarından kimi iş adamı.A. Ben dün birazcık çorba içmiştim. ledün ilminden sözler vardır. şekerler koy. başka bir şey de yemedim. Bana yaramazlık etmeye başladı ama yine de beni sevdi.» buyurmuştur. Onu ancak perhiz ateşiyle dağlarım. Çünkü hadisteki «y» harfinden bir nokta düşünce kelime gençlik anlamına gelir.) hesabına Ali konuşmaz. Ben Hak yoluna çağırmakta serbestim. Haktır. Bu şeyh. Eğer onlara dönüp bakarsa. ona göre hiç de güç değildir. Allah perhiz denilen o rahatsızlığı gönlümde öylesine şirin gösterir ki asla sağalmasını istemem. O dininden mi döndü? Bilmedi ki o. Bana hayat neye yarar. (M. İster inkârlı olsun.145) Bir adamın gerçekten susamış olduğunu anlamak istiyorsan. Ne olur birer birer söyleyin ne olur? Dost mu istiyorsun. Mevlânâ'da. E'ğer avlayabilirsem selâm ve saygıyı. sözü iş kuvvetiyle birleşir.acı ve üzüntü duyar. ağlar. bir tarafa bakmadan bu cevabı söylüyoruz.» Gidiyoruz.

Bu konuya tekrar dönmek istemiyoruz. Ama yine bu bahse dönmezsek, din zarar görür. Yolda ona bir soğukluk ve uyuşukluk gelmişti. O gün para getirmesi Mevlânâ'mn hoşuna gitmemişti. Mevlânâ'nın bu hoşnutsuzluğundan ona da soğukluk geldi. Ama o konunun dışında konuşmak da bize hoş geliyor. Nasıl ki, bir kaç kere bu günlere eriştik, bu günlerde ibadet gerekiyordu. Allah bugünlerde kullarını başka günlerde olduğundan daha çok korur ve görür. Bu halk böyle derler, ama Allah, Allah olalıdan beri her şeyi görür, işitir. Şu halde niçin Ramazanda görür diyorsun? Günah işleme! O Şaban ayında da görür. (M. 146) Perhiz et! Şevval ayı girince artık günah ve fesatla uğraş; hal diliyle, «Artık Ramazan gitti, Allah gelecek Ramazana kadar tekrar yaptıklarımızı görecek ve bilecek değildir ya? Getir şu eğlence ve şarap kadehlerini artık içelim!» dersin. Bu söz garip hadisler arasında rivayet edilmiştir, ama çok yaygın değildir. De-n'iliyor ki: «O kimse ki belirli güne kadar hep günahlarına tövbe eder, tekrar bozarsa iblisin maskarası olur.» Onun hizmet ettiği şahne, eğer Sultan kölelerinden b:rinin huzuruna edepsiz bir durumda çıkacak olsa, köle onu iki parça eder. Sultan da Sarayının içinde ve dışında bir şahnedir. Yani uzaktır; lanet de uzak düşmekten ibarettir. Şeyh ibrahim bizim aramızdaki birliği bilir. Ben konuşurken, söz, Mevlânâ'nın sözüdür, derim. Her ikimiz de şüphesiz aynı şeyi söyleriz. Sonra hiç hatırıma gelmez ki, Mevlânâ başka bir söz söylesin. Bundan dolayı içimde bir üzüntü yoktur. Dedi ki: «M ur idlerden bir topluluk gördüm. O kime baş sallıyordu? Sonra, sen de söyleme diye kime işaret ediyordun?» «Hayır,» dedim. «Ama,» dedi, «O işaretten o mürid yapma manasını anladı.» Biz de zaten bu yapma işaretinden bunu anlıyoruz. «Söyle, söyle!» dedim. Yine dedi ki: «Özür diliyorlar ve diyorlar ki, Mevlânâ b'izimle birlikte olduğu zaman güler, bizi hiç suçlamaz, şu işi çabuk yap veya bir iş gör diye zorlamaz, ses çıkarmaz, hiç bir şeye kesin karar vermez ve bizi tehdit etmezdi. Eğer Şemseddin de böyle yapsaydı o, bizim gelmemiz1! engellemezdi.» Biz bu kadar bol bol fedakârlıklar yaparken o diyor ki: Şöyle bir sofi sözü vardır: Eğer bir şey bulursam, sen kurtuldun, yoksa elimdesin. Ben bu fikirdeydim ve bu maksatla geldim. Eğer müritlerde vefa varsa bu olur, yoksa olmaz. Mevlânâ mademki eldedir, onu Aksaray'a getiren adam acaba daha fazla getirebilir miydi? Gönlüm bunu istemiyor ama bu sefer ister görünüyor. Nihayet Ben Murad yani istenilen kişi. Mevlânâ ise Murad'ın Murad'ı olmuştur. Bana, ne babam, ne anam, onun gösterdiği ilgiyi göstermiştir. O benim sözlerimi en hoş bir şekilde söyler. O, benim kendisine yapmadığım iyilikleri bana yapmıştır. Mevlânâ askıdaki işlerden konuşur, yağmurdan, çamurdan söz açar. Ben namazı bitirdiğim zaman defterini yere vurur kimse okumasın diye bir şey yazmaz. (M. 147) Haz (sevinç) üç türlüdür. Diyelim ki biri ötekine, «Ne oldu ki, bana bir cariye bağışladın?» diye sorar. Bu adam bundan fazla cariye sahibi ise hiç ses çıkarmaz, ona bir şey söylemez. Zamanı gelince onun doğru söylemesi, eline geçen nimetin keyfinden ve sevincindendir. Yahut da insan bir ilâcı içmekten keyf ve sevinç duyar. Ama bu ilâcın bulunmadığı zamanda da, yine kendisinde görülen keyf ve neşe bundan daha hoş ve daha üstün bir zevk değil midir? Vaiz ve daha başka meclislerdeki sevinç ve neşeyi onda nasıl umarsınız? Mevlânâ'nın küçük oğlunun maksadı ne idi ki, «Ben ayrı ayrı her birine gittim, niçin toplanmıyorsunuz diye sordum?» diyor. Seni kim gönderdi bu işe? Toplantı senin sözünle mi olacak? Onların kaltaban canları isterse paralar saçarlar, yüzlerini yerlere sürerler, yüz binlerce feryat koparırlar. Abdulaziz'in buz deposundan daha soğuk gözyaşları dökerler. O, anasının karnından değil burnundan düşmüştür. İnsanoğlunda olmayan her çirkinlik onda toplanmıştır. Bütün yaramazlıklar, saldırganlıklar, küfür ve zındıklık ondadır. Sen eğer bu işten vazgeçme davasında tecrübeli isen benim işim sana şefkat göstermektir. Onu mademki tekrar okşuyorsun, bu takdirde yaptığın hareket vazgeçmek demek değildir. Bir kere şefkat şartlarım yerine getirmek gerekmez. Bugün gerektir ki, beni tamam göresin de sana bu ilimde yakîn hasıl olsun. Mademki Hak, işin doğrusu, benim yaptığım gibidir diyorsun, böyle cevap veriyorsun. Bu sözden ben'i henüz tamam görmemiş olduğun anlaşılmıyor mu? Onun belirtilerini de göremiyorum. Bir altından yarısı geri kaldıkça, yahut yarim denk kaldıkça altın tamam sayılamaz. Şüphe yok ki, eve parasız girilmez derler. Yani kendi varlığını ortadan kaldıracaksın, altının tamamlanması odur işte. Eğer ben kötüysem, nasıl ki İmad, bu da ona fazla güvendiği :için ona düşkündür, diyordu. Ama o, o adam değildir. Sen benim kötü tarafımı tamam görüyor ve susuyorsun. Kepazelik olur diye bir şey söylemiyorsun. Sana derler ki,' biz de önce böyle söyledik ama sen bizi dinlemedin.

(M. 148) Biz işte gidiyoruz, bu eğer iyi olursa tamam görürsün. Düşmanların, inkarcıların geveleyip durmamaları için söz başka türlü söylenir. Müridler-le de bu türlü konuşulur. Evvelce îmadla bu saatte kapalı bir şeyler söyleşiyordun. Bu bilgiyi eğer kabul ediyorsan gerektir ki, her ne söylesen bilesin ki o kapıdandır. O zaman işin rengi değişir. Onların önünde senin, o Hümam'ın evine gitmen, kendini onlardan sayman hatadır. Sana, o Şeref dedikleri adamı da kendini onlardan gösteresin diye gönderdiler. O sesi Ba-yezid anlarsa yanlışlık olur. Bir şey olur ki ondan iki katı meydana gelir (Az şeyden çok şey çıkar). Nasıl ki söylemiştim, eğer ben gidersem sen kendi evinde Kera hatundan başkalarına yüzünü gösterirsen, beni bir daha göremezsin. Bugün bu şekli istiyorum. Nihayet diyorum ki; O, imkânsız bir şeyi var etmek istiyor, ondan dolayı da imkânsızlaşmıştır o. Ben onun olmayacağım kuvvetle ispat ederim. Bu şeyler acayiptir. Onlara yol var. Vaiz ve toplantılar böyle olmaz. Şimdi önce bizim ayrılmamız bu Alaeddin'in yüzündendir. Nihayet onunla başlamıştır ve onunla başlamış olmasına da şaşmamalıdır. Keski o bizim için tek âlim bir düşman olaydı. Efendi! Bizim için hiç bir emir ve nehiy söz konusu değildir. Bize onun ne dostluğu, ne de düşmanlığı gerek. Biz ondan hırka giymişiz ve ona yüzlerce secde ediyoruz. Her gün bizim dostluğumuzu, düşmanlığımızı bırakmamızı söyler, istiyorum ki onu defedeyim de tekrar kendime çekeyim. Ama ne soğuk! Sanki Abdulaziz'in buzluğu. Vallah ki, bu saatte yola çıkmak güçtür ama ister istemez bu olacaktır. O (Saroz) hatıra geliyor. Bana o kadar ağrılar musallat oldu ki iki seneden beridir o yol yorgunluğu benden gitmedi. Yolculuk ettim, tekrar geldim öyle ağrılar çektim ki, bu Konya'yı altınla doldursalardı o zahmetlere karşılık olmazdı. Ancak senin sevgin üstün geldi. Bir çocuk için bir Allah adamını terk etmek mümkün olmadı. Bütün bu sözler önceden de söylenmiştir. Ancak şu saatte de konuşmak istiyorum. (M. 149) Eğer bu üzüntünün uğursuzluğu olmasaydı, belki bizi uyuştururlardı. Ama biz nasıl bir araya gelebiliriz? Ancak o gitmek kararındadır. Dedim ki, keski oraya gitmiyeydim, yahut söylenenleri işitme-seydim. Ama bunun ne faydası olacaktı? Oraya gittikten sonra, dedi. Yani demek istiyor ki, ha bugün ha yarın, ne farkı olurdu? Diyelim ki, bir kimse başka bir kimseye bir iyilikte bulunmuştur. Acaba karanlıkta yapılan iyilik kimin içindir? îyi yapılmış, bir işi bir soğuk nefesli uğursuz, bir üfürükle bozar; altüst eder. Onlar da, kendi aralarında birbirleriyle açaba ne yapalım diye konuşurlar. Ona, ne tedbir düşünelim, derler. Bu onlara pek soğuk geldi. Sen babasın, onların edeplerini takınmaları için tehdit edemiyorsun. Aynüddevle ana çocuğudur, öylesine aldatıcı ve onun gibi yüzsüz bir kâfirdir. Nizameddin'e hiç benzemez. Billâh darılma da, sana hoş bir söz söyleyeyim, dinle. Seninle söz konuşulabilir. Ama uzun zamandan beri dinliyemediğin için sözler araya karışıp gidiyor. Yolculuk, bana çok zor geliyor. Bu sefer gidersem sakın geçen seferki gibi yapma! Şimdi ne yolculuğa çıkabilirim ne de Aksaray'a gidebilirim. Ancak gerekirse, burada bana zahmet vermeyecek b:r köşeye çekilir otururum. İki yıldan beri yolculuğa tahammülüm yok. Çektiğim ıstıraplardan yıldım. Ancak üstü örtülü konuşmalar, uygun dostlar toplantısı olmazsa, bu sefer yola çıkarsam önce yaptığın gibi karşı durma! Yaptığım işlere karşı aksi davranışta bulunma! O yine, birlikte olalım diye tövbe eder bir arada oturmak ister, yahut anlamaz da başka şekilde yorumlarsa ve benim söylediğim gibi yaparsa onlardan her biri birer melek gibi olurlar. Nihayet ben biliyorum, beni bilgin olarak tanıyorsun, ilim adamı biliyorsun. Nasıl olur da bunu söylemek istemem! Bu saatte bu sözler söylenmiştir. Ancak şimdi daha başka bir öğüt vermeye de çalışacağım. O da muamele yönündendir. Yavaş yavaş anlatırsam bu işe engel olmaz. Başka işlere engel olsa bile gerektir ki bu, işe uygun düşsün. İş adamı, işini sıkı tutmalıdır. «Şarap içmeye yol var mıdır?» diye sordular. «İçme!» dedi. Allah Mevlânâ'ya uzun ömürler versin; o kadar uzun ömürler versin ki, sonsuz ve ebedi anlamına gelen uzun ve mutlu bir yaşantı olsun onun hayatı. (M.150) Zincirde bile olsan dostluk et. öylesine ki, Hazreti Süleyman'ı sağ bil. Onun aşkı kabarınca, bir an iyi ettin der, sonra kendinden geçer. Ona sevgi veren kimdir? Eğer aşk yolunda ilerlersen, ruh âleminden koku almaya başlarsın, Hak âlemine erersin. Birer birer müridlere uğradım, henüz şehirde su içmemiştim, henüz dinlenmemiştim. Yukarıya çıktım, ama sanma ki, hepsinin hücresine uğradım. Sonra geri döndüm, eski pazara uğradım. Geldiğim zaman hepsi burada, sabah namazında idi. Bu imkânsızdır. Evi böyle biliyorsun. Allah ne işler yapar! Allahtan başka ilâh yoktur, dedim. Nihayet hepsi birden nereye gittiler?

Bir adam iyi yumruk vuruyordu, başkaları da vuruyorlardı. Bir Yahudi bile olsaydı böyle yapardı. Bugün Allah kazası birini yere vurdu. Bu belâ asla onun biçareliğinden dolayı başına gelmemişti. Belki de o, asla kavga ve savaş görmemişti. Sıçradı kalktı, başka birinin boğazını sıktı, «Bunu öldürmek istiyorum,» dedi. «Ama niçin?» dediler. «O sana ne yaptı? Sen bütün cihanı mı öldüreceksin? Seni herkes mi dövdü ki bu adama saldırdın? Bu biçareyi mi buldun onu niçin öldüreceksin?» dediler. «Hayır,» dedi, «Elbette onu öldüreceğim, ben niçin bütün ömrümde birini dövmeyeyim, onu öldürmeyeyim?» Padişaha gittiler, «Onu hazine tarafına götürün,» dedi. Şimdi yüz dinar al da bu adamı bırak dediler. «Hayır,» dedi, «İnsan azasından her biri bin dinar değer. Onun kaç azası varsa o kadar isterim.» Adamın birini pazara götürdüler, kendine birşeyler al, hem de teklifsizcesine, keyfine göre al dediler. İnsanın iki sıfatı vardır. Biri niyaz yani yalvarma ve isteme, öteki de tok gözlülüktür. Sen niyazsızlıktan, tok gözlülükten ne beklersin? Talib'in, sevgiliyi ve doğru yolu arayanın son arzusu nedir? Matlup yani sevgili. O halde sevgilinin son arzusu nedir? Talip, yani âşık. Şeyh Muhammed bir kâfire, onun için, «Kıble taratma secde et, sözü doğru söyle!» dedi. Kâfir ona şu cevabı verdi: «Benim kıblem sensin. Ama senin kim olduğunu ben söylersem beni inkâr edersin. Sonra ben Müslüman olurum, sen kâfir olursun.» Müslüman kâfiri aradı, ama kâfir nerede? Bulayım da ona secde edeyim, ona yüzlerce öpücük vereyim. Şimdi sen söyle, ben kâfirim diye açık konuş, öpücükleri sana da sunayım. Cehennemlik nerede? Acaba sonunda cehennem mi sonsuz kalacak, yoksa cennet mi? O halde nerede cehennemlik kul? Bütün âlemde tek cehennemlik (M. 151) yoktur. Bunların cehennemi, cennettir. Beni tanımaz! Şu âlemde öyle ise kime taparlar? Şimdi söyle. Ben geçen kış yine senin yüzünden ne sıkıntılar çektim. «Bu evde, hoş değildirler,» diyorum. «Delil göster!» diyorsun bana. Benden delil isti-yenler Haktan istesinler. Haktan delil isterlerse benim gönlüm hoştur. Asıl erlik, başkalarının gönlünü hoş etmektir. Yalnız nefsini düşünende ne erlik olabilir? Er odur ki, sayesinde kölesinin gönlü hoş olur. Başkalarının gamını çekmek Allah işidir. O dedi bi: Şemseddin'den bize bir gönül hoşluğu yoktur. Halbuki benden bir Mecusî bile gönül hoşluğu istese, onu bulur. Neşe ve mutluluk görür. Yeter ki beni incitmeden, acı sözler konuşmadan bunu istesin. Eğer bir keşiş bir Müslümam öldürse de Medreseye sığınsa, kendi yardımcılarından kaçmış, sana gelmiş ve sana gizlice, «Aman beni kurtar!» demiştir. Müslüman, Müslümanı öldürünce o cezadan kurtulamaz. Ama eğer sen o keşişin yalvarışına karşı aman

vermezsen için burkulur. Üzülürsün. (Bu satırlardan sonra gelen yarım sayfalık Farsça metin, pek açık saçık küfürler ve bugünün anlayışına göre edep dışı, öfkeli sözler ile dolu olduğu için çevirisinden vazgeçilmiştir. Okurlarımızdan özür dileriz (Ç.)) (M.152) Her Müslümana bir zındık, her zındığa da bir Müslüman gerektir. Müslümanlıkta ne lezzet var? Lezzet küfürde! Çünkü Müslümanda hiç Müslümanlık yolunu bulamazsın. Ama bakarsan, bir zındıktan Müslümanlık yolunu bulursun. Bu el kâfir elidir dersen, öpersin; kâfirliği öpmüş olursun. Bu senin elin de Müslüman elidir dersin; onda Müslümanlığı öpmüş olursun. Doğrusu, Hak kimin elinde ise o eli öpmektir. Allahm! Birinin üç yüz dirhem parası var, elbisesi var ona vurma, onu biz tutuyoruz. Bu adamın da eline bir dânecik geçse onu dağıtır, bu da Müslümanlık satmaktır. Bütün ilimlerde benden daha üstün olan öyle bir önderi getirin ki, ona yüz kere secde edeyim, bir kere değil. Eğer ben onun hazır olduğu toplulukta mimbere gider de tek bir söz söylersem, herkes bana güler. Ama ben size gülmem, edeple susarım. Ben çılgın mıyım? Her ne kadar bunlardan söz açıyorum ama siz nasıl kabul ediyorsunuz? O mutlu yüze yüz bin kere rahmet olsun! Allah bana onu öpmek fırsatını versin ve beni ona lâyık kılsın. Şeyh Muhammed Allahyı arıyordu, Allah adamıydı. Benimle görüşmek dileğinde bulunurmuş, ama görüşemedi. Ben de seninle buluşmak arzusunda idim. Bu, bana nasip oldu. Şu halde senin merteben nerede kalır? Evet, dedi ki: Ben, bir gün atımı feda edeyim. ilâç içmek için sen o bir dirhem parayı veriyor ve onunla birlikte yürüyordun. Halbuki sen âlimsin, para sarfediyordun. «Neden, niçin?» dedim. Çünkü o öyle bir adamdı ki, «Hayır, sen benim konuşma tarzımı anlamıyorsun.» Mademki vezir senin uşağındır, Adalet Bakanı kaç paralık adamdır! Bu Sultan sana köle olmuştur. Diyordum ki: Hocendî'nin vaızına gideyim, onun mescidine uğrayayım. Ama gönlüm dedi ki: Gitme! O yerinde

yoktur. Sonra gideyim de Ulu Camide oturayım, dedim. Her kim konuşursa söyle, söyle! diyeyim. İkinci büyük kapıya vardım, tekrar geri döndüm. Garip bir şey oldu. Hacının vaizi onun vaızın-dan daha iyidir, o zahir yönünden konuşur, halk onun öğütlerini tutarsa, binlerce faydasını görür, dedim. Dinledim. (M. 153) Hacının vaızında hayrette kaldım. Bu kimdir ki konuşuyor? Kimseyi göremiyorum. Ye, iç bir işe sarıl. Yazamıyorsan bari bir kalem kes! Onu da yapamıyorsan, bir kalem cızırdat. Her üçü de hoşa giden bir yemek gibidir. Biz hangisiyle uğraşsak. öteki işi bırakmış oluruz. Her üçü ile uğraşmak ancak vaizlerin işidir. Onların himmeti başkadır. Gayret yönünden yersizdir. Soylu bir edebiyatçı bir Şehzade ile iki ay meşgul oldu, ona güzellikle söyledi, sert konuştu ama hiç bir etkisi olmadı. O hep kendi sazını çalıyor, oyuncakları ile eğleniyordu, îki ay sonra Padişah geldi oğlunu görmek istedi, içeriye girince bir de ne görsün, oğlan başına bir peçe örtmüş oyuncakları ile meşgul, öğretmen de haylaz öğrencisinin elinde âciz kalmış, sarığım onun başına örtü yapmış yanına oturmuştu. Padişah, «Öğretmen nerede?» diye sordu. Peçenin altından gelen bir kadın sesi «Benim» dedi. Padişah; «Bu ne hal?» deyince öğretmen, «İki aydanberi hep onu kendi rengimle boyamaya, kendime benzetmeye uğraştım, başaramadım. Şimdi ben onun rengine boyandım, artık kendimi ona uydurmaya mecbur kaldım,» dedi. Ama öğretmen yine erkekti, ona ne ziyanı var? Mutluluk başgösterince sırasında vezir, padişaha, «Bu iş bu milletin işi değildir,» diyebilir. Sen şu ileri yaşta genç kuşaklara nasıl vaizlik yapabilirsin ki onun vaiz kürsüsünün altında oturuyorsun. Çulhanın biri vezirin makamına gitti uzakta edeple oturdu. Vezir sordu, «Nasılsın? Boş şeyler mi düşünüyorsun?» Çulha, «Ne yapayım,» dedi. «Allah rızası için sizin ululuğunuza güvenerek geldim. Ama bunun Allah rızası için olması işin zor tarafıdır.» Sonra vezir onu çok uzaktan görünce hemen Padişaha haber saldı, Padişah tahtından indi. Bu da yine Allah rızası içindi. Nihayet iki yıl sonra, «Yarın gel de babana bir vaiz et,» dedi. Vaiz etti. Hayrette kaldılar. Dedi ki: «Nihayet üç kere tekrarladım öğrendim.» öğretmen dedi ki: «Ben sana onun kulağında bin tayla-san var dememiş miydim?» Onun mimberi altında oturmuşlardı. Yedi yüze yakın Peygamber hadisi anlattı. Sonra İmamlardan soruyordu: Böyle bir hadis biliyor musunuz? (M. 154) Bundan sonra sizinle benim aramda söz yoktur. Kör gibi hep benim sözlerimi dinlediniz. Bunlar hep benim sözlerimdi, siz bu bir hadistir sandınız. Siz bunu nasıl söylüyorsunuz ki sen bize çok iyi bir efendisin ama biz sana karşı kötü kuluz. Güzel efendilik yönünden bizim kötü kulluğumuza karşı bizi esirge! Nara atan sarhoşa, az iç! diyorsun. Ey ham sofu! Su aşağı doğru akıyor. Fikir yürütenler bir dem içindedirler. Amber kokulu sağlam pabucu onun önüne bıraktım. Ansızın parmağım ayağına .değdi. Ateşte kızmış bir kızıl demir gibi olmuştu. Beyit: Çok damlacıklar, çiy danelerl gördüm, Ben onda Samîrî ile danası gibi kaldım. «Dünya bir oyuncaktır,» dedi. Bugün eğer onunla geçinemiyorsan bari yapma, açıktan gösterme bunu, beddua etme. Allahya ısmarlayıp onu inciltme. Çünkü o görünüşte her şeye katlanır gibi gösterir ama içinden Allaha havale eder. Öyle olur ki bizim nefesimizi keserler, ağzımızı tıkarlar; yahut bu gece aralarında konuşur belki de öldürürler. O dedi ki, «Ben sığınacak yerimi gördüm. O geniş yolda kandan başka saldırganlığa karşı cesaretli oldum. Onun düşmanı gibi ve yeşil toprak oldum.» Her gezegenin, öteki gezegene kavuşmasından bir Burç doğar. Erkeğin kadınla birleşmesinden nasıl insan doğarsa, elbise ile insan bedeninde nasıl sıcaklık olursa, iki birleşmeden de bir şey meydana gelir. Yaydan kirişi çıkarırsanız ne 'iş görür? Ancak onun kulağını bükerlerse o zaman yaralar. Söz ağızdan çıkar hiç bir iş ve muamele yoktur ki, o «Ben yoksulların yoksulu, düşkünlerin düşkünüyüm Allah benim nefsimi sizden iyi bilir?» demesin. Bir kimse sana bu sözü söylerse sen de ona söyle ki, «O sensin kıskançsın, kıskançlıktan dolayı da böyle coşuyorsun. Sen kendine de haset ediyorsun.» îşte her kim sana bu türlü söz söylerse, de ki: «O sen değil misin? Sen o yılanın başısın!» Biri sordu: «İblis kimdir?» «İblis sensin!» dedim. Eğer Cebrail kimdir diye sorsaydı, o sensin derdim. Her kim sana, falan kişi seni övdü derse, de ki, «Hayır beni sen övüyorsun da onu bahane ediyorsun.» Ona söyle sen onun sözünden ne

Ben bir söz söylersem başka manada söylerim. O ilâhî kitabın hesabını nasıl vereceğiz. Kadir gecesi «İnnâ Enzelnâ» sûresinde bir kaç âyette işaret buyurulmuştur. ona ulu Allah (M. Gerçi diğer bir âyette. Mevlânâ'nın sohbetinden. 155) Kera Hatun bile kıskançtır. o kötülüklere karşı beni binlerce defa öğmüş olmasın. ona yaklaşmakta tembel davrandım!» buyurulmuştur. Her kime öğüt yoluyla bir söz söyledimse bana o sözün karşılığını verdi. ondan dolayı da bana kıskançlık ediyorsun ki ondan vazgeçeyim. Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır derler. öylesine yönsüz ve tarafsızdır ki! Ama zamanı gelmeyince ne yapar. kımıldayın ki biz de kımıldanalım. Allah kitabını arkamıza attık. «Allah'tan başka Allah yoktur» dedi. özgür kalayım. Ama insanı cennete götüren o kıskançlıktır. ilim. Ayın on dördüncü gecesinden daha aydındır. Ama aylar arasında gizlenmiştir.. bana yabancı kalmıyan bir kimse yoktur ki. Allah da böyle buyurdu. Ama hayır bir Müslüman kardeşinin elini sıkıyorsun kımıldandıkca günahların dökülüyor. O âyet içinde âyetler vardır. gel anlatayım sana! Şimdi anladın mı? Bunu hep senin için soyuyorum. Yüz bin gerçek Allah eriyle Hakka yakın erenlerin canları önüme gelip baş koydular. sonra cübbe giyer ve bunu mendile koyanm. Ama ötekinin kıskançlığı onu cehenneme götürür.» deseydi. Her dilden türlü türlü hüner ve marifetleri benim elime verdi. görelim ne demiştir.anlaşıldığını nereden bileceksin? Gel de o sözü kendisinden soralım. Şimdi sanıyorum ki o durumdan kurtuldum. Sonra benden ayrılmıyan. Kadılık. O bin aydan hayırlıdır. Hep devlete kondum. Bağdat'ta kadılık yapıyordu. Halife bu hali haber aldı ve onu yakalattı. ben o gün gider bir nargile içerim. Bir kâfir elime su dökseydi Allah onu yarlı-gar. Bana asla bir kimse cefa etmedi. Eğer Musa Aleyhisselâm gelse de. senin için söylediğimi anlasın zamane fenadır. Efendi ev sizindir. Şimdiye kadar beni hiç kimse inkâr etmedi ki. Halbuki. Aman ne izzet. «Ey Müslümanlar: Harekete geçin. gerçeklemesin. hareket etmek gerekiyor.. Yahudinin biri bazı Kuran âyetlerini ezberlerdi. Olmıya ki kimse işitsin. Bendeki ahmaklık öyle bir kerteye geldi ki. Ben sanki bir inciyim. 156) binlerce yakınlık göstermiş olmasın. kötü söz söylemedi ki. Siz gitmeyin. ona «îşte budur!» diye gösterirdim. İnsan olan kimse de o kitabın âyetidir. o halde şimdi durmadan kımıldanmak. nasıl hoş olmıyayım. Bana «Dünya müminin zindanıdır. makbul kişilerden olurdu. Ben bir hizmet görüyorum. Ben hoşum. ne ululuk var bende. Onun manası nedir acaba ne maksatla söylemiştir? (M. Ama o ancak sahtekâr bir köpekti. ben gider ve size Kaf dağı gibi teşekkürlerimi sunarım. fetva ve Kuran hepsi o Yahudideydi. buna bir kat daha ekle-seniz ve bunları hiç kaldırmasanız bile yine benim için bir can rahatlığı olacaktır. öylesine zaman ve mekândan uzak. «Benim dilediğim o ümmeti bana göster. . Ömrümüzü hep kadın sevgisi oyunları ile geçirdik. Çok parlak olduğu için gizlenmiştir o Kadir gecesi. Kendi kendime adakta bulundum. Şimdi ey düşmanlar bana bir hile yapamıya-caksınız! Bana kuracağınız tuzakla şu Kaf dağını kaldırıp omuzlarıma yükleseniz. «Vah ne yazık ki Allah tarafına yönelmekte. onun şerefini omuzlarımda taşıdığım halde ayrılayım. Seni bağda çağırıyorlar niçin acaba! Gel de kulağına söyliyeyim. Şiir: Nedir bu kanlı yaşlar. beni kutladılar. Mademki soruyorsun. Mevlânâ da kıskançtır. Eğer bu durumdan kurtulursam gizli.» anlamındaki hadis biraz garip geliyor. Yıllarca yer altında bir takım adamlar. Ben sana ne dedim. Ben niçin kendimi o kadar aşağılık göreyim? Bir kaç kere kendimi tanıdım. Ancak hep gönül hoşluğu ve saygı gördüm. celâl ve ululuğu en yüce olan Allah. pislik içine düşmüş bir mücevher gibiyim. Parmağını kulağına kadar kaldırdı. tekrar teşekkürler sunayım. Ben zindan görmedim. arkadan Allahya yakın yüz binlerce melek. Bütün gün benim konuşmalarım da bu kıskançlık üzerinedir. geri durayım. silâhlı kişiler gizlemişti. aşikâr neyim varsa sadaka vereyim.» Hayır bu yanlış değil. neden? diyorsun bana.

Bir delikanlı vardı, ona Zeynep hikâyesini sonuna kadar anlattım. Onun işine çok önem vermiştim, îstiyordu ki bir kaç gün orada, o sözü sonuna kadar tekrarlasın dursun. Anladım, «hayır» dedim. «O halde bütün bunları senin için söylediğime neden inandın da anlamak istemiyorsun,» dedi. «Evet,» dedim, «Anladım. Tekrar söyle» dedi. «Onu Mevlânâ'ya söyliyeyim de sana tekrarlasın» dedim. (M. 157) Ama niçin benim sana anlattığım bir şeyi tekrar Mevlânâ'ya söylüyorsun? Niçin tekrarlıyorsun ona? Diyelim ki siz bunu benden dinlediniz ama başkalarının bunu sizden nasıl dinliyeceklerine güvenebilir miyim? «Allahnın mağfiretine uğramış bir kimse ile birlikte yemek yiyen de yarlıganmış olur,» buyurulmuştur. Ama bundan anlaşılan ekmek ve yemek değildir, bu onun yediği manevî gıdadan yiyenler demektir. Yoksa binlerce münafık ve Yahudi, Hazreti Peygamberle birlikte yemek yemedi mi? «Allah arş üzerinde hüküm sürmektedir,» anlamındaki âyetin yorumunda ne demişlerdir? Bunun açık anlamından başka çeşitli tefsirciler türlü yorumlar yapmışlardır. «Bir adam Irak'a hakim oldu,» sözü de buna benzer. Bu sözü de Eş'ariye mezhebinin kurucusu Ebül-Hasan söylemiştir. Onun sözüne karşı bir araştırma yapmadan böylece inanmak gerekir mi? Bu sözden ne anlaşılıyor? Bu tâhâ sözü üzerinde de neler söylenmemiştir. Tefsirde açıklandığına göre tâhâ, Mu-hammed'in (S. A.) ismidir, yahut «Ey insan!» anlamına gelir. Noktalı, hareketli harfler, hele astronomların rakamları ta harfinde aşikâr imiş, bugün bilinmektedir ki, bunun yorumunu Levhi-Mahfuz'dan okumak gerekiyor ve o Levh üzerindedir. Allah rahmet etsin Ahmed-i Gazali ile iki kardeşi temiz bir soydan id'iler. Her biri kendi bilim dallarında eşsiz kişilerdendi. Muhammed-i Gazâlî özellikle türlü ilimlerde eşsizdi. Yazdığı eserler güneşten dahr parlaktır. Bunu Mevlânâ'da bilir. Kardeş1! Ahmed-ı Gazâlî Allahsal bilgilerde, marifet ve irfan konusunda parmakla gösterilenlerin sultanı olmuştu. Kulağı iyi işitmiyen fakih bile benim sözüme hayret eder. Her insan benim sözümü nasıl anlatabilir, başkalarına nasıl aktarabilir? Ulu Allahnın yüce zatına ant içerim ki Mevlânâ eğer benim sözümü başkalarına aktarmak isterse benden daha iyi aktarır. Bunu daha güzel nükteler ve manalarla süsler. Ama Mevlânâ yine de benim sözümü nakletmiş olmaz. Üçüncü kardeş Ömer-i Gazâlî'ye gelince, o da zengin ve büyük bir ticaret adamıydı, hele cömertlikte, bağışta hiç kimse ona yetişemezdi. Muhammed-i Gazâlî'ye birisi dedi ki şu senin kardeşin Ahmed hakkında diyorlar ki, o söz söylüyor ama hiç bir bilgiden haberi yok. Muhammed Gazâlî de Zahire adlı kitabını kardeşine gönderdi ve götüren adama tembih etti, «Git, edeple yanına gir, her ne harekette bulunursa dikkat et. Gülümseme, (M. 158) baş ve el hareketleri gibi her ne yaparsa gözden kaçırma! Gözün onun gözüne baktığı anda çok dikkatli ol, onun bütün tavır ve hareketlerini izlemiye çalış, ayak parmaklarına varıncaya kadar dikkat et.» Kitabı getiren adam içeri girince, gördü ki o, tekkesinde neşeli bir halde oturuyor. Ansızın gözü gözüne ilişince üstad tebessüm etti, sordu: «Bize kitaplar mı getirdin?» Adamın vücuduna bir titreme geldi. Sonra söze başladı, üstad diyordu ki: «Ben ümmîyim. Ama ümmî başka a'mî başkadır. O a'mî yani kara cahil, aslında kördür. Ümmî ise yazı yazmayandır.» Sonra, «Pekâlâ,» dedi. «Şimdi sen oku o kitabı ki, ben dinliyeyim.» Gelen adamcağız titriye titriye kitabın her yerinden birşeyler okudu, «O halde o kitabın başına şimdi sana inşad edeceğim şu beyti yaz» dedi. Beyit: Zahire neme lâzım, kitabı nideyim ben, Yârın dudağı varken, şarabı nideyim ben. İblis bir bahane, Adem nişanedir, iblis, karanlık, Adem ışıktır. İblis alçak, Adem yüksektir. Şu tarzda konuşuyordum. Dün hem kendi kendime söyleniyor, hem de hendeğin çevresini dolaşıyordum. Sözün sonu gelmiş, yenilgiye uğramıştım sanki. Sözün altında kalmıştım. Yenilginin verdiği güçsüzlükle ne yapayım diyordum. Eğer mimberde de söz bana böyle üstün gelir beni yıkarsa artık mimbere çıkmam. Efendi yalan gerekse yalan söyleyeyim, vaiz etmiyorum ki. Söz benim içimdedir. Her kim benden söz dinlemek isterse, benim iç âlemime gelir, ancak orada bir kapıcı oturmuştur. (Ona baş vurur.)

Korkak bir köylü, bir çok korkusuz ve cesur kimselerle dost oldu. O korkusuzluk ve teklifsizlik dolayısiyle de dostlarının hiç birisi ona, sen kimsin? diye sormadı. Ben kimim demesine de fırsat vermiyordu. Nihayet biri ben falan oğlu falanın dostuyum diye geldi, öylesine bir vuruş vurdu ki, onu iki parça etti. Ben bilmiyorum. Bunlardan bir şikâyet hikâyesi anlatırlar. Emire derler ki: «O adam şöyle böyle yaptı.» Emir görmeden bu olaya el koymak istemez. Çünkü kapıcı çok sevdiği bir kişidir. Olayı önce ona getirirler, onun huzuruna çıkarır ve derler ki: «Bu olay nedir? Bir bakıver.» Kapıcı der ki: Ben bakıyorum ama okuyamıyorum. (M. 159) O zaten gereksiz bir iş yapmaz sonra halvete çekilince kapıcıya sorarlar: «Niçin böyle yaptın?» Nihayet, «O bir dost idi bana bir daha yapmam diye söz verdi, gitti çok edepli ve niyazlı bir halde gitti,» der. Şimdi bu adam bundan sonra o kapıcıdan vazgeçer mi? Evet başka kapılar, başka kapıcılar da vardır, yol üzerinde başkaları da vardır. Ama o başkadır. Uzun süren işler gönül âlemine dayanınca, onu gönül âlemine götürürler, îçinde bir sır saklayan adamı sarhoş ederler ki, o sırrı açıklasın, sarhoşlukla her şeyi anlatsın diye. Ama gerektir ki, onu dinleyen kimse, o sarhoş sözleri arasındaki açıklamalardan hangisinin sır olduğunu anlayabilsin. Hiç söylememiş olduğum ufak tefek şeyler var ki, bu sözlerden bazdan ağzından kaçmış, tekrar üstü örtülmüştür. Mevlânâ Allah nuruyla yazar, bir şey bulur yahut bulmaz. Bunu gözden geçirelim ki, anlaşılsın. Görüyorsun ki, ben hep, Allah beni tasarruf ehli kılsın diye düşündüm. Halimi düzeltsin de, her şeye açık bir gözle bakayım, dedim. O namaz kılan kişiyi de böylece göre-miyordum. Allanın verdiği o tasarruf (bazen) kalmıyor, bende bir öfke baş gösteriyor, yokluktan tekrar varlığa dönüyorum. Bu işe şaşıyor ve kendime gülüyorum. Bu değişik haller içinde düşünmek gerekiyor. Çünkü garip şeyler görüyorsun, bir an içinde hal böyle iken bir müddet sonra şöyle oluyor. Gözünü yukarı çevirinceye kadar durum böyle iken, aşaği bakınca-ya kadar, şöyle oluyor. insanoğlu bütün geçici varlıklardan ve yaratıklardan üstündür. Çünkü onun görüşü, bütün arşı, kürsüyü, yerleri ve gökleri ve her ikisi arasında bulunan yaratıkları kapsayan bir genişliktedir. Allahya ait sıfatlara ortak olan bu yaratığın görüşü, bütün görüşlerden daha yücedir. Ne gariptir ki, ulu Allah, bütün sıfatları ile bu yaratıktan belirir. «Nerde olsanız, o sizinle beraberdir,» mealindeki âyetin hikmeti anlaşılır. Nasıl ki bu basiret, görüş sayesinde Allah herkese bir yön, bir alan göstermiştir. Başka tarafı görmesinler ve sapmasınlar diye. Birine kuyumculukta uzmanlık yolunu göstermiştir. Ötekine mücevhercilik ve kimya ilminin inceliklerini, sihir, bahane, büyücülük fenle-rini öğretmiştir. Bir başkası mantık, tartışma yolunda uğraşır; fıkıh, usul bilir. Daha başkaları öteki âlemin rahat ve sefası ile dolu olarak nuru ve Allahyı görür. Biri de şehvet, güzellik, aşk ile uğraşır, güldürü edebiyatı ile maskaralıktan hoşlanır. Yine başka biri de melekleri, hurileri, arşı ve kürsüyü bilir; bunlardan zevk alır. (M. 160) Bunlardan her birine bu köşke bir görüntü penceresi açılmıştır, âlemi başka bir balkondan seyretmektedir. Bunun halinden ötekinin haberi yoktur, öteki de berikinin halinden ve isinden anlamaz. Yüz binlerce, sonsuz sayıda canlı varlıklar, hayvanlar, böcekler, melekler ve başkaları için balkonlar açılmıştır. Tabip, astronom, bunlardan başka her kim daha yüksekten yürürse, daha çok balkonların açıldığını görür. O, ünlü kişilerden değildi, ama Ahmed-i Gazali' nin çetin bir işi vardı ki hep kendisine perde oluyordu. Hiç kimseye karşı o perde kalkmıyordu. O kendi kendine çok yiğitlik etti. Bir insan ki, gözünü göklere çevirse de melekler tarafına baksa, âyetteki, «Onu yerle bir etti,» anlamındaki hikmeti ve, «Gök yarıldığı zaman,» anlamına gelen öteki âyetin ilâhî kavramını görür ve okurdu. Öylesine gizli çileler çekiyordu ki, halk hiç anlayamı-yordu. Ama onun bu çile ve riyazatlarından her ne anlatırlarsa hepsi de yalandır. Çünkü o, bu çile ve halvetlerde hiç oturmamıştır. O bir bidattir, sonradan uydurulmuş bir âdettir. Muhammed (S. A.) dininde böyle bir şey yoktur. Hazreti Peygamber (S. A.) çilede oturmadı. Musa kıssasında: «Biz Musa'ya söz verdik,» diye başlayan âyetteki hikmeti oku ve düşün. Bu kör gözlüler, Musa'nın bu kadar yücelikle, Allah yakınlığı ile beraber, «Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!» diye yalvardığını göremezler, anlayamazlar. Bu «Ulu Allahm beni cemalini gören kullarından et!» demek-tif. Bu sözün inceliği buradadır. Yoksa Musa'nın dileği, senin benim dileklerim gibi olsaydı sopası koltuğunda geçer giderdi. Maksat ya bu sır idi, ya öteki. Bu, hem de Musa'yı (hâşâ) ayıplama ve tartışma yeri oldu ama, Allah cemalini görecek ümmetler arasında tek ümmet Hazreti Muhammed'in ümmeti olduğunu Musa Peygamber biliyordu.

Ahmed-i Gazâlî, sözü geçen perdenin kaldırılması için uğraşırken ona bir ses geldi, yahut gönlünde bir ilham ışığı parladı. «Senin gözündeki perdeyi Zengan-lı şeyh kaldıracaktır,» denildi. Gazâlî hemen kalktı ve gitti gider gitmez de aynı günde hocanın ziyaretine uğradı. Onu semâ ederken buldu ve o semâ sırasında artık isteği yerini bulmuştu. Oradan Tebriz'e geldi. Tebriz'liler hep bir ağızdan, «Bu adam, filan güzel delikanlıyı görmek için gelmiştir,» dediler. Bir kocakarıya para vererek onun geçeceği yol üzerinde oturmasını, gayet gamlı ve kederli bir eda ile onu karşılamasını tembih ettiler. Ahmed-i Gazâlî, kadını bu halde görünce sordu: «Sana ne oldu ki böyle içlendin?» Kadın şu cevabı verdi: «Ben nasıl üzülmeyeyim ki! Ciğerimin köşesi, gözümün nuru bir oğlum vardı, sizlere ömür öldü de ona ağlıyorum.» Gazâlî sordu, «Öldü mü?» Kadın, «Evet,» dedi, «Öldü.» Gazâlî yol arkadaşlarına dönerek, «Ey kervan arkadaşları!» dedi, «Bana burada bir saat kadar müsaade eder misiniz? Aşağı inin de biraz bekleyin. Şu kadın acaba doğru mu söylüyor? Bunu bir araştırayım!» Arkadaşları, «Hay hay!» dediler, atlarından indiler bir saat kadar başını önüne eğdi. Ertesi günü güneş doğuncaya kadar murakabede kaldı. Nihayet, «Bu kadın yalan söylüyor,» dedi, «Çünkü Adem Peygamber zamanından bu saate kadar kalıbından ayrılmış ve dünyadan göçmüş olan yaratıkların ruhlarını yokladım. Bu kadının çocuğunun ruhu bunlar arasında yoktur. Artık yürüyün!» Tebriz'e geldiği zaman yine bütün şehir halkı birbirine geçti. Söylemesi hoş değil ama, Ahmed'in güzel yüzlere karşı aşırı bir tutkunluğu vardı. Ama şehvet yönünden değil. Çünkü onun gördüğü şeyleri başkalarının gözü göremiyordu. Onu parça parça etseler bir şehvet zerresi bile yoktu kendisinde. Davranışlarını bazı kimse ler hoş görüyor bazıları da onu durmadan eleştiriyorlardı. Tebriz'de bulunduğu sıralarda bir kişi vardı ki, onu yüz kere beğenip gerçekledikten sonra, tekrar yüz kere de inkâr ediyordu. Nihayet bir gün işi Tebriz Atabey'ine anlattılar. «Bize inanın yoksa buyurun hamam penceresinden onun halini bir görün,» dediler. Ahmed, hamam penceresinin önünde uyumuş, ayakları oğlancığın kucağında, mangala ödağacı ve amber kokuları serpmişler her taraf tütsü içinde. Atabey bir aralık geldi, hamam penceresinden ve külhanın bif kenarından içeriye gizlice baktı. Hoşnutsuzlukla geri döneceği sırada içeriden bir ses yükseldi: «Ey Türk yavrusu! içeriyi tamam gör de ondan sonra git!» Atabey hemen geri dönüp bir daha içeriye baktı, bir de ne görsün, Şeyh, bir ayağını kaldırmış ateş dolu mangalın içinde duruyor. Bu hali gören Atabey şaşırdı; ilk defa yanlış gördüğünden dolayı özür diledi hayretle ağlayarak geri döndü. Onun bir de âlim, erdemli, her fenne âşinâ ve müderrislik yapan bir müridi vardı. Bu adam, Şeyhin kulu kölesi olmuştu. Bu güzel çocuk konusunda kaç 'kere onu hoş görmüş, sonra inkâr etmişti. Çok kere şeyhin atının dizginlerini omuzuna alır, önü sıra yaya yürürdü. Oğlancık ise, Şeyhin terki bağına yapışmış yürürlerken yolda, Şeyh çocukla bir şeyler konuşur, gizli işaretler yapardı. Müderris, dizginler boynunda eve gelmeden onu on kere inkâr eder, dizginleri boynundan atıp kaçmak ister. Sonra tekrar, Şeyhin kerametine inanırdı. Başını açarak onun ayağına kapanmak kafasında düğümlenen vesvese ve kuruntulardan kurtulmak için çare arardı. Şeyh bu hali de biliyordu. (M. 162) O erdemli müderris, Şeyhin elinde bir saat ağlayan sonra bir saat gülen oyuncak bir bebek gibiydi. Bir gün Mevlânâ dervişlere nasihat verdi; onlara, bizim niteliklerimizden söz açtı. Dostlar, bu sözlerden çok duygulandılar. Mevlânâ buyurdu ki siz: «Allah yüceliğini arttırsın! Hüdavent Şemseddin-i Tebrizi'ye karşı ufacık bir hoşnutsuzluk ve cefa eseri gösterirseniz benim size verdiğim öğütlerle, sizin aşırı duyarlığınız sizin için kapalı kalacaktır. Şeytan, kurt sizin bu içten duygularınıza karşı gözlerinize kar sa-vuracak yani sizi yine şaşırtacaktır.» Dostlar kendi kendilerine «Hayır!» dediler. «Gidelim ondan af dileyelim, suçumuzu bağışlasın artık bundan sonra da Mevlânâ Şemseddin'e karşı terbiyesiz bir davranışta bulunmayalım.» Evin kapısına kadar geldiler, ama içeriye girmeye yol bulamadılar. Bunun üzerine onların bütün duyguları değişti. Yol vermeyişimizin sebebi şu idi: Ben kendi kendime diyordum ki, burası domuz ağılı değil ki azıcık pişmanlık duyan, azıcık içi sıkılan herkes dışarı fırlasın da buraya koşsun. Nihayet, o kadar yüceliği aşikâr olan Ahmed-i Gazâlî'ye karşı kötü düşünenlerin yersiz düşüncelerini ve ayıplamalarını çürütmek için, kendisine kitap gönderdiklerini, bir vakit bu kitaptan sözler nakledersen, hakkında yanlış düşünenlerin ağızlarını bağlamış olursun, dedikleri için kardeşinin bile kendi tekkesine gelmesine yol vermediği söylenir. Bir anlatışa göre yedi yıl, başka bir anlatışa göre de on beş yıl hep seferde ve yolculukta dolaştı. İnkarcılara derdi ki, «Burası domuz ağılı mıdır ki başına bir hal geldiği zaman buraya koşuyorsun?» Nihayet bu dostların hiçbirisinden bir şey beklemiyorum. Önce sizden ilim öğrenmem. Belki o zaman benim sözlerimi anlar, güzel güzel kendinizi niyaza hazırlarsınız. Siz kendi bilginizden, kendi hayalinizden dolayı benim sözlerimi anlayamazsınız. Öyle değil. Nasıl ki bizim falan dostumuzu bizden sorarlar. O fakih midir yoksa fakir mi? Dedi ki: «O hem fakihtir, hem de fakir.» «Ama nasıl olurki bütün sözleri fıkıh konusundadır?» Cevap verdi ve dedi ki: «Onun fakirliği o soğuk davranışlı insanların fakirliğine benzemez. Bunu o taifeye söylemek gerekmez. Ona bu halk ile konuşmak yazık olur.»

Sözü ilim yolu ile söylerler, sırları da işaret yolu ile anlatırlar. (M. 163) Onun sözleri söylenmiş olur", dünyalık söz olur. Mevlânâ bilir ki, bu şehirde büyüklerden biri vardır. O hep bizi görmek arzusundadır*. Hem bugün, geceye kadar ona hükmedersem ondan bana o kadar faydalı sohbet fırsatı erişir ki, sizden çok güçlü, bu mecliste oturanlardan çok olgun kişidir. Bugün, mademki sizde ne ilim öğrenmek arzusu ne marifet dinlemek isteği, hattâ dünyaya ait bir dilek vardır. O halde size her ne yapmanızı emredersem, yalnız sizin faydalanmanız içindir. Bir kişi sizinle dervişler sohbetinden söz açarsa, inançla onu dinleyin. Mademki dinlediniz, türlü yollardan onu inkâra kalkışmayın ve mademki işittiniz, bu af dilemek resmî bir adettir, hiç bir değeri yoktur. Bin türlü kötü sebeplerle bozulur. Abdesbin bozulduğu gibi karnından çıkan yel gibi geçer gider. O zaman, «Yarabbi, nefsimize zulmettik, sinemizi temizledik dersin!» Bir gün, «Mevlânâ Şemseddin şunu oku!» diye bir Şeyhin risalesini getirdiler. Onu ezgi ile, musiki makamiyle okurken alay yolu ile durak ve aksanlarını da ihmal etmiyordu ve diyordu ki: «Ben bunları bilmem. (M.164) O ne yüce Mustafa ki, sefa kaynağında bütün hayallerden uzaklaşmış, kendini bütün kuruntulardan kurtarmıştır.» Hayal hakkında aynı sözü üç kere tekrarlıyor ve diyordu ki: «Ey hayal git benden! Eğer gitmezsen ben gideyim.» O direk üstünde yürüyen ip cambazı, iki gözü bağlanmış ayaklarında takunyası, başında su testisi, elinde dört parça eşya olduğu halde ip üzerinde ayaklarını gıcırdatarak ileri doğru yürüyor, tekrar dönüyor, ansızın kendini aşağı atıyor, iki ayağı ve koltuğu ile ipi tutuyor, sonra tek parmağı ile kendini asıyor, tekrar ip üzerine sıçrıyordu. Öteki arkadaşı da şişmandı, ansızın aşağı düştü, arkadaşı ip üzerinde hep ona seslenir, «Seni falan hocanın adına getirdim,» diye bir ağlama tuttururdu. Hemen sopaları, çarşafları toparlar, bol bahşiş alırlardı. Bunlar cambazlığı deniz kıyısında öğrenirler, ipten düşerlerse su içine düşerler. Bu suretle uzun çalışmalar sonunda usta birer cambaz olurlar. Ondan sonra da karaya gelirlerdi. Yavaş yavaş sopalarını daha yükseklere çıkarır, ip üzerinde durma ve yürüme usullerini öğrenirler. Nasıl ki hilâl dolunay oluncaya kadar, taştaki yağmur yakut haline gelinceye kadar, denize yağan yağmur taneleri de inci oluncaya kadar sabır gerekirse, bunlar da sabır ve çalışma ile uzman birer cambaz olurlardı. Mısra: Koruktan zamanla helva yaparlar. Bana ne zaman söverlerse hoşuma gider, övdükleri zaman da üzüntü duyarım. Çünkü övme öyle olmalıdır ki, arkasından sövme olmasın. Yoksa o övüş münafıklık olur. Nihayet münafık kâfirden de beterdir. Âyette de işaret buyurulduğu gibi münafıklar cehennemin en derin yerindedir. Kâfir dedi ki, «Bu sefer gel de beraberce Şam'a gidelim, güz gelir gelmez gidelim.» Benim hiç ilgjm yok, bu müritler ahmak insanlardır. Her biri bir yıllık kazancını, şunu al da git, diye bana verselerdi,Hümam da iki üç dirhem buna kalsaydı, on iki bin dirhem tutardı. Ben gizlice haber gönderir, derdim ki: «Ey Mevlânâ, epeyce para toplandı kalk gidelim!» Onu kaldırırdım. Onunla bir müddet hoş geçinir ve yine dönerdik. Bunu anlatırken hatırıma meşhur vaiz hikâyesi geldi: Vaizin biri, konuşmasının en hararetli bir yerinde mecliste bulunan cimri bir zengini harekete geçirmek için, «Ey cemaat!» dedi. «Bana Allahsal bir ilham geldi. (M. 165) Bu saatte şurada oturmuş olan bu efendinin güzel, ince ve şerefli hatırından geçiyor ki, gideyim, vaktin şu vaizi olan bilginin başına Allah rızası 'için hemen şu makamda yüz dinar saçayım.» Cimri zengin dedi ki: «Ey vaiz efendi! Size gelen o ilham sizin gönlünüzün sefasından, sizdeki iyi niyet yönündendir. Ama Allahın yüz bin laneti benim hatırıma olsun ki, asla böyle bir şey düşünmedim.» Bu böyle geçti... Bakalım herkes bu ırmaktan nasıl geçecek? Şam Kadısı Hoy'lu Şemseddin'e eğer kendimi ver-scydim, ömrünün sonuna kadar işi düzelecekti. Ancak ona hile yaptım o da o hileyi yuttu. Vay o güne ki ben hileye başlamayayım! Zaten işim ne? Hileden başka ne yaparım? Allahnın da işi budur. Hile etmek. Bugün gidelim diye bir at alırsam ne olur. «Gitmeni istemiyorum,» diyorsun. «Böyle olmaz. Sana bir at alayım ama, yine burada kal, gitme.» Senin söylediğin bu söz bile bir hile ve mekirdir. Benim işim yok. Müslümanlık, arzusuna karşı gelmek, nefsine uymaktır. Kâfirlik de kendi keyfine uymaktır. Diyelim ki, biri imana gelmiştir. Bunun anlamı şudur: «Ben artık arzularıma, nefsime uymayacağım, buna söz verdim.» Bir başkası da, «Bu benim işim değildir,» dedi, «Ben bunu

» Pişmanlık duysun. ne fena işler yaptım! O ne iş idi ki ben yaptım. yaptıklarımdan ettiklerimden ve dediklerimden pişman oldum. 167) Meğer o bir kuruntu idi ki. O ahmak bir iş yapar. öyle bir hırsıza benzer ki iş-kence yapmadan. «Müminim. Bugün bir açık nifak vardır bir de gizli nifak. Onun maksadı bir din adamını kötülemekti.» Şimdi bunların aralarındaki ayrılık ve derece farkı. «Her kim bir Zim-mî'yi yani Müslüman olmayan bir insanı incitirse beni incitmiş gibi olur. soruşturmadan yaptıklarını açıkça söyler. kargadır. öteki cihanın akıl mertebelerinin nasıl olduğunu söylersem bu da bir mekir ve hile olur. Sana.» Ama istiyorum ki. O. «Gel şu savaşı. Cebrail'in.» anlamına gelen hadislerdir. Bundan daha önemlisi. Sahabeler.» diyor ama imanı yoktur. Diyordu ki: «Filan kişi bu kadar şiir ezberlemiş. O. her fenden. işin iç yüzünü kavrayabiles'niz.) «Size helâl olan sihir sanatından haber vereyim ki. resmî işlerden bir bilgisi yoktur. ince. Hayır. Onun gönlünde güzel sözler ve hareketlerle barışsever bir insan olduğu inancını yaratır. Görmüyor musunuz ki. Olgun söz böyle dolgun olur. Halbuki aldanmayasınız. kitap da yazmamıştır. soğukluğu açıktan belli olur. eğer birinin kulağına •giderse o da barışa yanaşsın ve desin ki: «Ben çok utanıyorum. bir söz söyler ki.» diyor ama dürüst değildir. «iyi davranış. ancak haraç verir. (M. Hazreti Peygamber (S. Cehennem halkı cehennemi boşalttıkları zaman. kendi havasına uyar atılır.» buyurdu.» Peygamber de buna razı oldu kabul etti. devlet ve divan işlerinden bir kaç şey öğrenmiştir. gözünüzü kulağınızı açasınız ki. duygu ve düşünce yönün-dendir. sırası geldiği zaman nasıl konuşuyor.yapamam. artık heva ve hevesten de üzgünüm. Ötekinin ise hiç bir şeyden haberi.» (M.» Ama başka biri de diyor ki: «Ben Müslümamm. pamukları kulağınızdan çıkarın da kuru sözlerin esiri olmayın. karşı durmayı bırakıver» dersen ne çıkar? O. kapıları kapandığı sırada cehennem harap bir boş eve dönerken münafıkların feryatları duyulur. ona göre konuşur. Ancak o bir hırsız ki içinde hırsızlık zevk ve muhabbeti vardır. şeytanın teşv'ki.» Buyuruyorsunuz ki: «Nihayet onun ezberinde bir şey yoktur. üçüncü lokmaya Mikâil'in adı ile dördüncü lokmaya Azrail'in adı ile başladım. «Ey Allah elçisi bize bildir. «Hak kulun aynasıdır. çalışır ki. Mümin üzerine şükretmek gerektir. herkes burayı boşalttığı halde siz hâlâ içerdesiniz!» «Bizler nifak ehli kişilerdeniz bizim için ne kurtuluş umudu kalmıştır.A. Banş isteyen bir kimse de ona göre davranır. Şiir: Üstadın aşktır senin. onunla özgür kimseleri parasız pulsuz kendinize köle yapasımz.» buyurdu. savaş sevdasındadır. Dedi ki: Bugün Allah adı ile bu birinci lokmaya başladım. o ne haraç versin ne de arzularından vaz geçsin. Bu cihanın aklı ve bu cihanın hissi iledir. Yarabbi. benden bir söz çıktı onun hatırı kırıldı. .» dediler. «Dostunum. zahir bilgisi. kendi keyfimce yaşarım. 166) Bu hadisi de Kadı Şemseddin-i Hoyi ders sırasında anlatmıştı. O açık nifak bizden ve dostlarımızdan ırak olsun ama insanoğlunun yaratılışında olan o gizli nifakı da ondan söküp atmaya çalışmak gerektir.» der ama siyahtır o. Müminin aynasıdır. Müslümamm. Ama bu pek yaygın değildir. «Beyazım. Ama söz eridir. ikinci lokmaya. Onun hırsızlığını anlayanlar yüz bin kutsal canı böyle bir hırsızın ayağına saçarlar. şeytanın hilesiydi. ne de burada kalmak imkânı. Ama yaygın değildir ancak manaya âşinâ olan. tecrübe sahibidir. kul da hakkın aynasıdır. işin iç yüzünü bilen kimse bundan bir pay çıkarır. kâfire berat verdi ve buyurdu ki. Garip hadisler arasında anlatırlar. «Doğan kuşuyum.» der ama değildir. tatlı dildir.» der. «Dürüst adamım. Kâfire de münafık olmadığı için şükretmek gerektir. Çünkü yoksulluk lokmasıdır.» buyurulmuştur. oraya erişince O sana hal diliyle anlatır ince. tecrübesi yoksa görüyorsun ki yeri geldiği zaman hiç bir şey söyleyemiyor. en alçak ve derin yerleri bomboş kaldığı. Yine hadiste. Şemseddin-i Hoyi'ye biri karşı çıktı ve şöyle bir tartışma açtı. Her nerede bir kavga görse. «Mümin. Ötekinin ne kadar geniş bilgisi olursa olsun. Size demiyor Her görünüşe muyum ki. Açık ikiyüzlülüğe kapıl-mayasınız. Gönlü çaldıklarına bağlıdır. çünkü kâfir değildir. senin uyruğunum. (Onun iç yüzünü ancak Allah bilir yahut Peygamberin rızasını kazananlar bilir. Onlara sorarlar: «Siz nasıl bir toplumsunuz ki.) Savaş adamlarına nasıl olur da sır verebilirsiniz? Ona.

Ama Hoca işi sezmişti. Şimdi söylemek gerekir ki. alsın da giysin diye. Elbette kolay olmaz onun ilk inançları hatırına gelmediği gibi ona yol da bulamaz.» dedi sultan. çabuk çabuk. oradaki hizmetçiye gözüyle işaret ederek. Dost ile her ne gelirse. dostluktan da değildir. Halbuki geçen gün bana iyi bir eşek gösterdin. Bundan dolayı âyette. Senin huzuruna geldim. «Şimdi bende ne küfür kaldı. «kulların zindanı. onlardan ayrılman bizim dostluğumuz yüzünden olmuştur. Siyah şalvarlı denen. Bu sözleşmeden sonra onu söze tuttular ki. bir din bilginiydi. daha hoş ve aydındır. imandan da bir şey bulamadım. o Fatiha okumasını bile beceremez.» dedi.» Eşekçi sordu: «Bugün de öyle misin? Yâ Şeyh!» Onu çekmeyen kıskanç fakihler akşam namazını kıldırması için sözbüiiği ettiler. der geçersin. ne iman.) mübarek sözlerinden hiç birinden irkilmedim. Başı sonu belli değildir. Onu kaptığı gibi aşağı doğru sürükler. kendini karanlık bir âleme atmak. Çarçabuk dosta anlatmak ve söylemek lâzım gelir. Senin perhizin. Bir taraf belki öteki taraftan daha üstündür. eşekçi: «Ne diyorsun?» dedi. (M. Ben bir vakit bu türlü söz söylemiştim. Biliyorlardı ki. Ancak şu. Kafasında hazırladığı Arapça sözleri unutmamaya çalışırken. yahut nezaket icabı sanırlar. Hoca. kâfir ölmeyeceksin. Burada kendi maksadını o daracık düşünceye sığdırmak gerekmez. şu anlamdaki Arapça sözleri kekeledi: «Yarın ben. «müminlerin zindanı. O da öteki gibi gülmez ve der ki. Meliki Âdil ona çok inanırdı. Bu tıpkı şuna benzer: «Adamın biri ırmak kenarında yıkanmak için elbisesini soyunur ve suya atlar. sen Müslüman olarak öleceksin. sonra iyi eşekleri başkalarına verdin. Eşek sahibi biraz uzaklaşmıştı. Arapça konuşacağı kelimeleri zihninde hazırladı. Hayret edilecek nokta şudur ki.» âyeti ile Tebbet'ten her ikisi bir olur mu? Bu îhlâs sûresinin anlamı Allah sıfatlardan başka değildir. Umarım ki sen bunlar arasında en doğru olan sözü söylüyorsun belki kendinden hiç bir şey söylemiyorsun. Topal eşeği bana getirdin. Ben onlara (M. gizlice eteğini çekerler. vesveselerle. elbisesinin bir kenarını açsın.» . Perhiz şu cihetten gereklidir ki. acaba bu sözleri dostlar mı söylüyorlar yoksa bizi ayıplayanlar mi? Hangisini ele alalım. Bizim zindanımız bostan olunca ya bostanımız nasıl olur? Bir seyret de gör! Hazreti Peygamberin (S. ne Mecusîlikten. Ebûleheb'in iki eli kurusun! Alevli ateşe götürülecektir. Ben dünyayı hiç de zindan görmüyorum. 170) Su sertçe akmaktadır. Umarım ki bir vakit bizi kötüleyenler yahut hayalle uğraşanlar arasında bizim hakkımızda konuşulurken bazıları tereddüt gösterirler. göklerden. Şimdi öyle hoşum. Kullar başka bir toplumdur. Gün olur ki ateş içinde heybetli bir dille konuşur. «Gel de şimdi anlat bakayım. Zaten doğru konuşmak lâzımdır. Onlar bu hali yorgunluk. ahval şöyledir.. öylesine hoşum ki şu hoşlukla iki cihana sığamıyorum. «Dünya müminin zindanıdır. kurtulacaksın ateşten. Kendimde küfürden de. Nasıl diyorsun ki Tebbel nedir ki?» Ebû-lehep ziyan etti. Ne çar'e ki. ne de ana ve babadan kalma inançtan ne kaldı bende? Gerçi bundan önce de her neye inandım. Şimdi bu îhlâs sûresi yani söyle ki «Allah tektir. lük yürümesini bilir misin?» «Hayır. «Sen lük. Gönül ki. Şeyh ona seslendi. sonra öteki ayağını da aynı veçhile tekrar basıp sürükleyerek aksaklık örneği gösteriyordu. yahut başka sebeplere yorarlar. 168) dedim ki: «Sizden şu sebsple ayrılıyor ve sohbetlerinizi terk ediyorum: Siz dervişi incitiyorsunuz.A. eteğini çeksin. Onlar bir şey işitmek için kulaklarını dört açmışlardır. edep yerlerini çıplak etsin ve bunu halkın gözü önünde yapsın. Bir ayağını basıyor ötekini sürüklüyor. helak oldu. Ancak o hazret. Tebbet âyeti ile ihlâs sûresi arasında hiç bir fark yoktur.Dostluk o mudur ki. yönünden değildi. Şeyh. Eğer dost olan arkadaşına söylemezsen ne kadar araşan bu konuda sol yönü bulamazsın çünkü onun her iki eli de sağ eldir. Eğer hatıra bir şey gelir de bu sözü söylersen falana bir zarar gelir düşüncesi ile o sözü saklamak gerekmez. «Allah ve Resulünün iki eli arasında.. Allah kelâmıdır. Pabuçları giydikten sonra yerinden sıçradı. Onu koruyan Meliki Âdil de onun kim olduğunu bu vesile ile anlasın.» demiş. zindanı kendimize bostan yaparız. derler. dostu uyurken biri gelsin.» Ona dediler ki. güzel bir eşek. «Getir şu pabuçlarımı. Farsça diyordu ki: «Bu eşek kötü yürüyor. Her ikisi de birdir. keskin akan su onu kapmış ve götürmüştür.» dememiştir.» buyurulması belki her iki eli de açıktır anlamına gelir. her saat yüzüstü kapanıyor. daha geniş.» Bu hoşgörme. yüzünü Meliki Âdil'e çevirdi. Ne Yahudilikten. ipek böceği gibi daracık bir koza içinde kuruntular.» anlamındaki hadiste şaşaladım. O ise elbisesinin bulunduğu yere doğru atılmaktadır ki. Nuh Peygamberin oğlu gibi kara yüzüne erkekçe bir tokat vurur. onunla Arapça konuş!» Acem bir saat kadar düşündü.» Bu söz onlar için faydalı oldu çünkü onlar anlamıyorlar.» Bu yol çok çetindir. iman getirdimse yavaş yavaş o ilk inançlardan vazgeçtim.» dedi. çirkin hayallerle oyalanmak. feleklerden daha büyük. arada duraklıyor. «Bu adam Farsçadan anlamaz. namaz vakti geçsin. hep gafil uyumak ne demektir? Biz o kimselerdeniz ki. Şeyhin meclisinde bulunanlardan biri diyordu ki. «Zindan nerede?» diyorum. Nasıl ki o gün demişti ki:. acaba bu bahsi dost ile nasıl konuşayım? Dost zaten hali görüyor. onu gereksiz sözlerle niçin daraltmalı? Pek hoş olan bir âlemi kendine zindan gibi daraltmak nasıl uygun düşer? Bostan gibi olan bir cihanı kendine daracık bir zindan etmek. «Ey ulu sultan. «Eğer ben de onun gibi gülmezsem beni çıplak eden zavallı incinir. Bindiği bir eşeğin sahibi ile kavgaya tutuşmuş.

«Etrafında bulunanları kapan. yanlış okuyor. kulluk da gönülden kulluktur» buyurdu. Benim adımı ona söyle. bu günahsız Kimya'dandır. Ama gerektir ki onun madenleri biz olalım ki. Bir kimse bütün lütuf olsa bile yine eksiktir. Benim çöme-zimdir. Kerim. Ev bana çok yabancı geliyor. Tekrar hapşırdın mı.) düşmanı da Yahudi idi. Çünkü zıp. bir daha şifalar olsun duasını tekrarlarım. onlar da o temaşadan yoksun kalmasınlar. O bana karşılık olarak bunu yapar. ibrahim Peygamberin ateşe atılması. Bir sopa vurunca. Güya pazarı yakacaktı. Ancak o sözlerin üçte biri söylenmiştir. korkular vardır. kerametleri gizlidir. Sen ise gidiyorsun. Ona lütuf da yaraşır kahr da. kedi nihayet bunlardan birini yakalar.) dininin yol kesicileridir.» dediler* Âlâ ile Muhammed Taceddin şikâyettendi. Evet Peygamber Allahın lütuf ve irşadını biliyor muydu ki önce yoldaş sonra yol buyurdu. Şu halde demektir ki. Bundan faydalandın. Ona dedim ki: «Dâye kadın seni aç bırakıyorsa annen yerinde duruyor. 172) Korkma hemen söyle. Ondan çok zahmet çektim. hizmet gönül hizmetidir.Muhammed Aleyhisselâmın ibadeti ve işi istiğrak yani Allahsal düşünceye dalmak idi. Kendi kendine: «İş gönül işidir. Hazreti Ali daha cenkçi idi. Nasıl olur ki. dostlarla cenkleştim ki! Müminler ulusu Hazreti Ömer bile hiç bir şey için bu kadar uğraşmamış ve bu kadar söylememiştir. Artık aramızdaki muhabbet kesilmişti.» Evet. zıp sıçrıyor. Allahya kulluk nerede kalır? Dinin bu açık teklifleri ve ibadet ne işe yarardı? Bu şeyhlerin bir çoğu Muhammed (S. Bana böyle sövüp saymazdı. sizden de şifalar olsun demek. Kedi ise kendi nefsinde bir topluluktur. demiştir ki. Yallah aslan gibi erkeksin. «Senin için pirinç mi pişirelim. Nasıl ki. birleşebilselerdi. elinden âciz kalıyordum. söyleyemem.dişi kerim değildir ki! Evet. Ama Alâ'nm (Ala-eddin) düşmanı dedi ki: «Ben öyle söylerim ki Hazreti Muhammed'in (S.A. Çünkü kedinin heybeti onların bir araya toplanmalarına imkân vermez. Yatırıp eline yüz yahut bin sopa vuruyordum. o arkasını Kalenderîlerden asla esirgemez. Yanmak ona derler ki. oradadır o. onu görür görmez boynuna sarılayım. Sonra diğer bir âyette.» O erkek . yaraşır. O biliyordu ki herkese.) sıfatlarından biri ile vasıflanmış idi.A. Böyle bir toplum için çok sert bir insan gerektir. Ola ki onlara da sözü geçen o istiğrak mutluluğundan bir koku erişir. Bazı şeyler var ki.» dedi. Bu bağa gitmenin etkisidir. (M. «Tamam artık yüz sopa oldu. evet oradadır. kurtuluşa ersinler ve başka ümmetlerden üstün olduklarını anlasınlar. Tekrar o kadının yanına gitmeyeyim de ne yapayım? Gideyim de çabucak geri döneyim. oruçtaki açlık nerede.» dedi. «Ey hoca. Ama o ilâhi düşünce ve temaşa âlemine ancak Ulu Allah'da kendini yok etmekle varılabilir. yoksa turşu mu istiyorsun?» diye sordu. Bütün fareler gibi bu dinin evini yıkmaya çalışırlar. Musa Peygamberin yetişmesi ve onun düşman elinde beslenmesi hep Allahnın birer cilvesidir. Ben dışarıdan düşünüyordum ki. Lâkin yine Yahudi olarak öldü. Ben onun için öylesine kavgalar ettim. «İki horozun yok mu?» «Var. Ali için o öldü. Yüz binlerce fare toplansa bile tek bir kediye bakmak cesaretini gösteremezler. Allah'ya bile hep lütuf ve rahmet sıfatı yaraşmaz. onunla uğraşırken ötekiler kedinin gözünü tırmalar. Dedi ki: «Ali'yi düşman bilenlerden bir Haricî vardı. «Kabe'nin içine giren güvende olur. evliya zümresinden bazı kimseler vardır ki yanan ateşe atılırlar ama asla yanmazlar. Ben dedim ki: O. içlerinden bir kaç fedaî fare çıkabilseydi. onun aksi sıfatı da vardır. onların her şeyi gizlidir. Hakikatta bunlardan her biri onda teker teker belirmektedir. Derlerdi ki: Önün önünde ders okurken henüz çocuk idim. gerçek amel ve ibadet için yol yoktur. Şimdi tekrar karşıma gelmiyorsun. «Biri gelmiş pazarda oturmuştu. ben senin adını biliyorum da sen benim adımı bilmezsin? Ona söyleyince hemen gelir. başına atlar elbette onun işini bitirebilirlerdi. Ama Allahnın aziz kullarından öyle kediler de vardır ki. Hakkın terbiyesindendir. o gün her biri soruyorlardı: «Acaba Ebubekr'in elinden kılıç vurmak gelmez mi?» Sahabelerin her biri Muhammed'in (S. Hiç şüphe yoktur bunda. kedi topluluğun remzidir.» dedi. hayli gün önümde diz kırmış oturmuştur. Nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselâma göre. Yüz binlerce vesvese veren Şeytanlar. «Ey ahmak. Âyette. Ümmet için bu beş vakit namaz ile yılda otuz gün orucu ve Hac törelerini emretti ki. «Dâye kadın bizi aç bırakıyor. bu fareleri temizlemeye çalışırlar. Meğerse sevdalı olmuştur. onlar da gizlidirler. Bakıyordum çok yanlış konuşuyor. Eğer böyle olmasaydı. yanaşın da senden hiç bir eser kalmasın. O halde niçin gitmiyorsun çabuk git! Ona ya pire diyeyim yahut çekirge. 171) Yüzüne tükürdüğün zaman ses çıkarmayan kimse yoktur. feryatlar. eteğimi tutmuyorsun. Hiç olmazsa kaçarlardı. kudretli bir kişisin. onlardaki korku toplanmalarına engel olmaktadır. (M.» cehennemden söz edilmektedir. Kullardan pek az kimseye istiğrak mutluluğu verilmiştir. sırlarını herkese açıklamazlar.A.» buyurulmuştur. Allahnın kahir sıfatı içinde hem lütuf hem de kahr vardır. kendisim bu derece sertleşmiş görmesin. Farelerde eğer toplanma cesareti olsaydı. Gönülden dışarıda (halkın yüreğinde vesvese veren) Şeytana işaret buyurulmuştur.» Ona dedim ki. Artık gideyim dedim.» Senden hapşırmak. Nasıl ki.» diyordu. Fare dağılmanın. Birçok has Allah erleri vardır ki. Ebubekr Ömer'e sormuştu: . Sen de aynı yangının içinde yanar gidersin. Gizli bir topluluk da vardır ki.

» dedi. ona çok iltifat gösterdi. Ateş mangalında kebap pişiriyor. . O gece Hazreti Peygamberi rüyasında gördü. onlar imanlı kişilerden değildirler. benim de maksadım bu idi. günahkârdır. şeyh arkasından seslendi. «O bir avuç kuru üzümü o tabak içine dök ki. «Seni ne zaman inkâr ettim?» «Ama bizim dostumuzu inkâr ettin. Hakikatte onun eteğinde bir avuç fındık ve kuru üzüm vardı.» buyuruyor. hakkı gözetirim. çabuk kalk! Ben başka birini buldum. Asıl söz eri.» dedi.» diyemem. karşısına geldi.» dedi. Bugün mademki o kişi sensin bu da sana yaraşır. Konuşmak düşüncesinde değildir. benim maksadım bu idi diyebilen kişidir. Sordu. Vaiz başladı. bir çılgın gibiydi. Ben de. Bu sefer feryada başladı. Bir şeyden anlamaz. Hiç kimseyi ne kötü işlerle ilgili görürüm. buyurdu ki: «Ben adalet gösterir. vücudunu ayakta tutmak ayıptır. «Böylece fesadı. «Bırak ne söylüyor dinliyeyim. Bugün dost ile sevgili ile de benim sabrım böyledir. inkâr ediyor ve diyordu ki: «Filân şeyh. Bu biricik sevgiüli ile nasıl sabredebilirim? (M. Bu zevk sahibi bir adamdır. «Şeyhten yüz çevirdikten sonra. Şimdi mecliste değil. Bu gözağrısı sana sefa verdi dediğin güne kadar. «O fasıktır. beraberce oturdu. îyi olmasam bile böylece perhiz ediyordum. Ama biraz sonra filân genç selâm verdi. O mecliste olmazsa kıyamet bizden kopar. Hakikatte o bir dosttur.» dedi. nerelerde salınır? Yüce bir servidir o. 174) Sana önce çok kuvvetli bir ilgim. içyüzü nedir?» Önce felsefecilerden bazıları. «Artık ne zamana kadar bu imansızlık? Bari Seyyid-den utan!» Hemen geri döndü ve şeyhin ayağına kapandı. o buradan gitmeye karar vermiştir. Müminler tek bir vücut gibidir. bunu istiyordum zaten. Zaten bende söz kalmadı. Başka ne kaldı artık! Mimberin üstünde ilk vaiz çıktığı vakit okuduğu tevhicl şu anlamdaki rubaî olmuştu.» dediler.» Bu saatte o mubahci (her şeyi hoş gören birisi) olmuştur. dilberiydi. bozgunluğu önledim. ne de kötülük düşünürüm. Ama daha çok onunla konuşurum. meclisimizin süsüydü. onu ziyarete koştu. Bundan sonra iyileşinceye kadar böyle perhiz edeceğim. henüz satranç oynamakta. 173) Kişi sevdiği ile beraberdir. Şeyhin evinin kapısında reisin oğlu ile satranç oynadığım gördü. «Başını yere koymak. Aynı zevk ona da erişti. Ama içim çok hararetli idi. kendi oğlunu işlediği zinadan dolayı ceza olarak eliyle sopa atarken öldürdü. Rubai: O put. aşırayım da onları susturayım. Bu saatte de zararlı çıkardık. selâm verdi almadı. Ömer de Hazreti Ebubekr'e sordu. su döktü ve meclisten dışarı çıktı. ancak kötü düşüncelerin içimden temizlenmesi için Allahdan dilemekteyim. dedim. Ben diyorum ki.» derler.) bile. bize inanmayacaksın sen?» «Ey Allahnın elçisi. Eğer söyleseydim beni mazur görmezdin.» İnanmıyordu. Şaşırmış hayran kalmıştı.» buyurdular. o zaman işaret yolu ile söylemek mümkün değildi. «Doğru söylüyorlar. Hazreti Muhammed (S. perhiz ettim. O zaman bu hal yok idi. Koşarak geldi ve gördü ki. (M. İstiyordum ki. Bunlardan da kâh birinden. Yarlıganmayı da. öteki ayağım da reis oğlunun kucağına koymuş. Şimdi bunu tekrarlamazsam şaşılacak şeydir. Şimdi müsaade et de bir söz daha söyliyeyim. istedi ki geri dönsün. pek levend bir boyu var. şeyh uzakta mıdır?» «Çoktan geldi. Maksadım ne idi? Felsefecilerden naklederek anlattım ki. «Sen ne yapacaksın?» «Ben yapabilirsem bir perde örtülürüm. sevgim vardı. bir hafta hamamda kalmış. O sırada delikanlıyı getiren reisin adamı toprak başına olsun. Tekrar inancı bozuldu. Büsbütün inancı sarsıldı ve geri döndü. Bana diyorlar ki: Bir topluluk senin hakkında o bidatçıdır. Peygamber buyurdu ki: «Bizi daha ne kadar inkâr edeceksin.«Benden sonra halife olursan ne yaparsın?» Ömer (Allah ondan razı olsun). Ben hiç kimse için.» Nasıl ki. Yüzüstü düştü ki. Onun hali nasıl olacaktır ki. Acayip şeyler anlatırlar: Onun atının dizginlerini omuzladığı halde inanmıyordu. eksikliktir. «Bidatçıyım. sonra içeri geldi.A. Ama Hazreti Peygamber kendisinden yüz çevirdi. yapmacık şeylerle uğraşıyor diye beni ayıplamaya başlamış. başka bir sefer daha söz.» «Doğru söylüyorsun. Ancak başlangıçta görüyordum ki. kâh ötekinden şeftali topluyor. bir ayağını o delikanlının kucağına. Yersiz bir laf söylerse onu bilirsin. «Senden adalet yağıyor. bu namazın hakikati. Kuru üzüm eteğinde duruyordu. Şimdi sen bana söyle bakayım.

Bana güldü. Hazreti Ebubekr. Gizlice kendini dışarı attı. Onu bana ver. der. 176) Kendi kendine kıyas yürüterek. orada bu sırrı açıklamış olmasından korkacaktır. 177) «Bedr'e niçin gider?» dedi. Yallah ki. içini o marifetten boşaltmak gerekir. Beni ne tutuyorsun? O gideyim dedikçe. Onun tarafından da böyle yapmak gerekirdi. Eğer ben suçlu isem. Bu gün beni bırakmazlar ki. Tekrar bağa dönmek de boşunadır. böyle söyledim kendi işimin aksine hareket ettim. (M. falanın yanında yatar. onun da maksadı benim geri dönmekliğim değildir. Böyle bir adam nasıl başka bir adamı yaratıcı ve yapıcı bilsin? Bir tasvirci. bundan sonra her ne söyleyecekse o bilir. Bu güne kadar henüz bir suç işlemedik ki tövbemizi yıksın. 175) Hem pabuçları ile birlikte çıktı.» dedi. Bana. Sen onun teveccühüne layık olduk mu sanıyorsun? Efendi! Halk. yine o kimseler toplansınlar. farkında olmaz. her şeyi kendi kuvvetleri ölçüsünde görür. Perhiz yapıyorsun. Zaten onun Allah olması imkânsızdır. Nasıl ki Şahap Herive. Tâ camiden onlara sesleniyoruz: Bu halkı hangi topluluk böyle dağıtmıştır? Gerekir ki. söz üretme kurallarını bilmediği için bunu yapamamasıdır. O zaman zaman bizi gerçekler. asla!» diyordum.» Sentakstan. işleri ondan başkadır. «Otur!» diye söylediği yere gitti. gideyim. Sözü ters söyleyeyim yahut çevireyim. halk da bizim sözümüzü anlamazlar. «Bu adama niçin eğri gözle bakıyor?» diye sor. selâm verirken bugün bizi sormuyor. Eser hemen açıkça görüldü. Kerim'in. Ona. O dedi ki: «Sentakstan (Nahiv ilmi) hiç haberi yoktur. Bugün tekrar tövbe etti. «Gerektir ki dışarda kalayım. Senin istediğin ve aradığın şeye de engel olur. Tadı kalmadı ki bir günah işleyeyim. bir duygulu adam onun karşısına geçer ki ona bir söz söylesin.» der. (M. Yersiz. benim sevgilim senin önündedir. şimdi artık hiç günahım yok. demektir. Her zaman böyle olur. ama bazı kere yaptığım cefanın yerinde olmadığı da oluyor. Bunu söyleyince gitti. bilgisiz sözler onun sözleri değildir. o marifetin üzerinde hiç bir şey olmasın. Halk Yahudilere bile. . Nihayet hadiste buyurulduğu gibi bana. benden çekinmekte ve korkmaktadır. Ben kötü ettim. iman getirir. Şimdi ne yapalım da o hücreye biz de yol bulalım. eteğini boynuna atmış. O gülüş Allah bana bir nimet verdi. Beni niçin serbest bırakıyorsun? Dostlar elden gider. cemaat dağılmıştır. «Hayır. O kimseler ki içerden değildir. ben bunu kırayım dedim. onu bana bağışla. Benim. başka anlamda söyleyeyim. O ihtiyara. önce kapıdan bakarım. sen bilirsin. anlamak da istemezler. hatta Çelebiden. Gramer okumadığı için söz çekimini de beceremez. beşma vurarak.» diyor. Bu ne acizliktir? Güçsüzlüklerinden bir takım kurnazlıklara saparlar. Akıl kapısından dışarı çık perde çok uzakta mı duruyor? Onların bir adım bile yürümeye cesaretleri yoktuı. onunla aramızda bir yatak ilgisi vardır. o kimsenin haberi vardır ki. gideyim. Diyorum ki. Davette. Beni cennetin kapısına götürseler. Biz onu yüz türlü kurnazlıkla nâz ve niyazlarla elde ediyoruz. lütuf da vardır. Bundan sana güzel bir yemek pişireyim de ye! O zaman bende nasıl bir hüner olduğunu göreceksin. «Senin oğlun yüz tane kız oğlan kızdan daha iyidir. Allahya ant içerim ki. hiçe sayıyorsun. kolaylık göstermekte kahır da vardır. Benim cehennemim. Sana. bana ondan dolayı hiç bir fesatlık gelmedi. Cehennem benden sorar. Orada Bedr'e gitti dediler. Zaman zaman da. O halde bana da izin ver. nerede diye sorarım. onlara yüz binlece mucize göstersen iman etmezler. Ama halvet âleminde hep lütuf hep hoşluk vardır. Böylece birlikte olalım. asla. bunu başkaları yapsalardı onları parça parça ederlerdi. Öyleki. bundan öyle bir kuruntu geldi ki. kendisi sentaks olmuştur. Birkaç kerre gördümki. söyle ki. «O gün ve O' gece onun yanında olduğunu iyi biliyorum. insan tamamıyla sentaks olmadıkça bu bilgiden haberi olmaz. tekrar içeriye uğrar. Biz seni bilgin bir müftü tanıyoruz. Benim onunla görülecek başka işim yok. şahit olunuz. Sen bilirsin. (Allah ondan razı olsun) hiç mucize istemiyordu. Hazreti Peygamberin buyurduğu gibi. «Geç ey imanlı kişi! Senin nurun benim ateşimi söndürecek!» diye seslenir. gözlerimi üzerinden ayırınca zavallılık gösteriyor ağlamaya başlıyor. Bunun delili de.marifet kaynağı bu şeytanın getirdikleridir. O söz bilmez adam niçin boş yere konuşsun. gözünde yaş b'rikir. söyleniyordu. Belki âciz ve zavallı biridir o. yahut bir fikir ve tedbir beyan etsin.» dedi. O orada mıdır? Orada yoksa. Başkalarının günahlarını bana yüklemeyi-niz. Kaç kerre görmüşüz? Açık konuşalım: Benim seninle işim yok. Çünkü onu bağda göremiyecek. Ben diyorum ki. Diyordu ki: «Peygamber ne söyİedi ise inandık ve gerçekledik.» Bana para verdi. Görmedin mi? Görmüyor musun ki. Dedi ki. Onu görmek imkânı da yoktuf. Eğer cennette bulamazsam cehenneme koşarım. Kerim'e diyorsun ki: Ordu kumandanı ölmedi. Hayır onu gözümle görmeliyim. «Benim bir arzum var.» demişlerdi. Ben bütün cefayı ancak sevdiklerime karşı yaparım. külah ister. gönül açıklığı da onlardan başkalarındadır. Bunu yediğim için sizin vebaliniz benim boynuma olsun.» Ona dedim ki: «Sana söylemedim mi?» «Evet. bana zehir tiryaktır. «Bize bir eşek kadar değer vermiyorsun. İçi boş ise. Kerim ona demişti ki: «Sana ne söylerse peki razıyım de!» O tam bir erkektir. benim seninle işim yok. Onbeş gün sonra tekrar gel o zaman gidelim. (M.

Adamın sakalını tuttum. iki yıl otursun. Söyle ona rezalet çıkarmasın ve otursun!» Hiç kimse görmüş müdür ki. tekrar söyle. Beni bilirler. Ben zaten itiraz ediyorum. gözü arkada kalmasıdır. Külhancı.» dedi. «Şimdi sen ona yapışma. 178) Karnı yırtılıyor.» dedim. Yoksa sizin yaptığınız gibi yapmadım. Görüyorsun ki. Eğer konuşsa idi onu parça parça ederlerdi. söylenir durur. Sen de Allahya yakın erenlerdensin! Bir kaç söz söyle bari diyorsun. O. Bu görünürde böyle değildi. Hani nerede araştırın da bakın. Çaresiz bir kadının halini o ne bilir? Bu kadın ki.» Sana yüzlerce lanet olsun eğer yemezsen. bunun manası nedir? Manası bu demektir o kadar. evet diyorsun. Ben seninle birlikte azap duyuyorum bunu filan zat ile birlikte konuştuk. ömür boyunca otursun da bizi incitmesin. her kime ilişti ve tenim her kimin tenine değdi ise.» dedi. Muhammed Emirci anlatıyordu: «Bir adam gelir.179) O kimse candır. Ona kendi gözü ile bakmayın. Allahdan üstün kimse var mıdır ki. Bu.» (Âli İmran sûresi. Bu işten dolayı özür dilemektedir. bacım kesiyorlardı sanki. Ne dedim ki. «Şu tarafa gidelim. Eğer konuşuyorsun dersem. Kemal Mu-arrif'e dedik ki: «Ben bugüne kadar bu şehirde paça yemedim. elimde olmadan kendi kendine bana musallat oluyor ve yine elimde olmadan geçip gidiyor. imamlar uygun görmüyorlar. Ben ona dedim ki: Yüzünü görünceye kadar bu sözlerle avunmam ancak Mevlânâ o görüştüğümüz yerde üzüldü. ona uygunsuz sözler söyledi. aramızda yakınlık hasıl olmuştur. o büyüklenmezdi. külhancı ile kavga eder. «Nasıl olur?» dedi. Bunlar kadınların ve Müslüman ailelerinin adlarını kötüye çıkarmasınlar. Kaynanama şöyle dedim. Bunu yapmıyorsam erkekli. «Eğer evet demekte geç kalıyorsam. ona öyle bir şey yaptım ki. Q itirazda bir eğrilik varsa doğrultayım. benim nikâhıma girmiş. gizli sözü anladı. benden izin almadan nasıl gidebilir? Bilmiyorum ki o hangi terbiyesiz bir davranışla seninle bunu yapar? Mevlânâ'ya benim saygılarımı söyle. Bundan keder yoktur. «Padişahların kahrı kimleredir bilir misiniz?» dedi. Eğer varsa söyle. ğim icabıdır. bir ara geleyim. (gizli bir sözü) var.» «Ona söyle ki. Padişahın biri. hastanın başında Ayetü'l Kursî okurlar bazıları da vardır ki kendileri Kursî âyeti olurlar. Bir adam vardır ki başka bir üstadın işinin kalıbı olur. «Gönlüm böyle istedi. îşte . Bir zümre vardır ki. Sonra bu.» Bu adam kadın istiyorsa on tane bile alsın. «Bedr'e ne yapar?» dedim. Padişahlar ancak fermanına karşı boyun eğmeyenleri tepelerler. onun gönlü bende. «Ona on gün mühlet ver.» cevabını verdi.Bunun teşekkür borcunu nasıl yerine getireceğim. Eğer bu sözün dış anlamına arif itiraz ederse bundan doğacak üzüntü benim elimde değildir.» diyor. birer birer yoldum. «Aman işitiyor. hem kalıp olsun. elimi eteğimi bağlayan nokta. «Yani bir şey işitmeyeyim bir söz olmasın. Bir an için bir kaç söz konuşmak üzere uğramasını rica et! Zihnim karışık olduğu için. o yedi yüz makbul orucun makbul olunmasın. iki ay otursun. «Dostun zihin karışıklığı dostluğuna da geçer.» dedi.» dedi. üstünde sövdü saydı. Siz nasıl razı oldunuz? Benim haberim olmadı. «Külhancılara değil. Eğer bu sefer geçip giderse benim umurumda değil. bin türlü saltanat ve debdebe ile yoldan geçerken bir külhancı dışarı fırladı. «Bu açık sözleri işitir.» dedi. Benim nazarım. cariyeme bunu söyledim. Allahya ortak koşanlara daha çok azap vardır. şu anlama da geliyordu: Sen ne söylüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Allah iyiliğini versin! Bu kadın. nasıl gezintiye gidebilir? Onlarla nasıl oturabilir? Sanki o senin koçandır. (M.» diye soruyorsun.» dedi. Bu itiraz demektir. Onun aslı külhancıdır. karıma böyle dedim. bana ayıp olurdu. Ona. Bir zamiri. (M. o iyi bir kadındır. hem can olsun? Bu imkânsızdır. Böyle yaparsa.» dedim. yol. O temiz yürekli bir erkek bana da gelir kendi evinde de böylece konuşur. «Ben seni istemiyorum. diye bulaştırmadık kimse bırakmaz. Sen başkalarının imamlarındansın. O kötü huylu koca. Dışarı çıkmadı. sözü tekrarlayan onu söyleyenden daha üstün olsun? Henüz bir söz söylemedim.» «Böyle söyleme. Belki onu sevdiğim zamanlarda bile yapmadım. «Elbette işitmi-şinizdir sizden önce kendilerine Kitap gönderilenlerle. Benden rica etti.» «Ama imamlar kim oluyor? Benim imamlarla ne işim var? Biz kendimiz imamlardanız. Padişah yolunu çevirdi. «Teferrüç yani gezinti. Ben bu evin temiz adını ve çocuklarınızı düşünerek üzülüyorum. Ben kılıç ile teklifsizim. «Ama Efendimiz niçin o tarafa gidelim?» diye soranlara. Asıl beni üzen. Başkaları da senin imamın. o gelmeden ayağını çözeyim gitsin.» dedi. «Ne dedim ki işitsin. Şahit getireyim. niçin evet demiyorsun. kendi bilgisi perde oldu. başkaları da ibret alsın. 184) anlamındaki âyet de buna delildir. Padişahın yanma yaklaştı kimse ile konuşmadı. İçeriden hayretle arifler sultanının kapısına baktı. kendini asla aziz saymazdı.» Firavun ve Nemrut için. «Bu millet ile nasıl kaynaşabilir. Bir daha hastalığın bana yol bulmasına fırsat verme. bir ev tutsun da gitsin.

Lâkin iyi kullar cihan yurdunu ibadetle. Nasıl ki.» sözü daha kapalıcadır. Bilgiye dayanmayan âmelin sonu sapkınlıktır. bana olan saygıyı artırmış olurlar. güçlenir. Onu uygulamak ister.» Bundan sonra da «Allahsına ulaşmak dileğinde bulunan güzel ameller işlesin. o benlik davası kendisinden gitsin. Eğer sorsalardı. ayıplamalar başlar. Bunlar acaba girdikleri çilelerden ne elde ediyorlar? Orada ne yaparlar? «Allahdan başka ilâh yoktur. Bu. dil işi değil muamele işidir. O zaman o tapunun ne değeri olur? Eğer gelir de bu kervansaray bana lâzım değil derlerse. her hangi biriniz gibi değilim. ister olmasın. hali olur. O güzel sözlerden. Bazı gerçekçi araştırmacılar. Kuran'ın şu âyetinin inmesini araştırmışlar ve demişlerdir ki: «Ey Resulüm. ben miyim? Vardır diyorum. Bilmiyorum bundan onun elinde kalan kazanç (M. uyanık gönüller uykuda da iş görür. de ki. Lâkin onun bu işin bozulduğuna tanıklık edecek kimsesi yok. geri al derim. karanlıklara ve oburluğa. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor. Bazıları görünüşte onu yok ederler.» Bu da evvelki hitapların benzeridir. ona gülmüştünüz. Kendi dileklerinden başkasını isteme! Senin istediğin şey oradadır. Açık ve kapalı anlatılmıştır. Keski bunun onlara bir faydası da olsa. Bu sözleşmeyi bozmak olur. bu icar sözleşmesini bozsunlar.A) Hazreti Ali'ye buyurdular ki. ama bir kapı açılmıştır. akılla bayındırlaştırırlar. Olur bu işler olur. birçok gizli noktalar açıklanırdı. Senin elin ayağın taklit ile uzanır. Nihayet Allahın öyle kulları da vardır ki. bir kaç gün onunla birlikte dolaşsın. Herkes. bir de bilgide uzman olanlar. Bundan bizim sözümüzün kokusu geliyor. O sözden de şu beytin kokusu: Beyit: Evet güneş bir adamdan uzaklaşınca.» dedi. gaflet uykusundan uyanırlar.A. . Ne sözün açık anlamını kavrayabilirler.» diyen Peygamber'ine şunu da hatırlatıyor.» sözü pervasızcadır. bu da onun aynıdır. bu zehî (ne güzel) kelimesine aşıktır. öteki âleme ait perdelere bakmak ve böylece bulanıklıklar ve zorluklar içinde yaşamak çocuk oyuncakları ile uğraşmaya benzer. şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım!. Bu zordur. soru yönünden söylemişti. o halin. aynı âyetin sonunda. (M. Bugün sanki bir yıldan beri binanın tapusunu bana vermişler. Bu bana da yaraşmaz.. Aman tekrar söyle bu mısranın baş tarafı ne idi? Sahabe (Peygamberin dostları) hiç itiraz etmezlerdi. her iki âlemde tasarruftan gaflettedirler. şikâyetler. Pisliklere. Hazreti Ebubekr yedi hadisten başkasını nakletmedi. aldıkları cevaptan çok faydalanırlar. Ama önce inkâr ettirir. Senin görüşün onun sıfatları iledir.» yolundaki sözleri. Hallac'ın «Ben Hakkım. her hangi biriniz gibi değilim. Ama şimdi de kötülük yapmak istiyorlar. ne de maksat ve manâsım anlarlar. Söylenmesi gerekli bütün sözler söylenmiştir. Allah işidir bu. ancak Allah vardır.» Ama ulu Allah sevgili Peygam-ber'inin kutlu gönlünü kırmamak için de âyetin sonuna şunu ekledi: «Ancak bana vahiy gelir. «Ben.Kuran'da buyurulduğu gibi. Şimdi bizim evimizin kervansarayında bize cefa veren o adam kimdir ki. Bu kapıyı kapadın mı feryatlar.» buyurdu. «Ben yeryüzünde olan insanlardan daha bilginim. 181) ister değişik olsun. Nasıl isterse onu o tarafa çevirir. Bütün zamanlar. Güneş yerine çıra yakar o zavallı. Allahmın yanında gecelerim. «Sen niçin vuslat orucu tutmakta bana uydun da böyle arık ve güçsüz düştün?» «Ben. Çare yoktur.» buyuruyor ki. «Rablerine kulluk vazifesini yaparken hiç bir ortak koşmasın. İki cihan bu iki şeyle yani ibadet ve akılla bağlanmıştır. Hazreti Mustafa'ya (S. bunu artırabilirler de. bunda yoksun kalmak korkusu yoktur. herkes ondan inciniyor? Bunlardan biri benim.» Günkü «Bilgide uzman olanlar sözün yorumunu bilirler. «Kendimi kutlarım. Yarın vaiz etmek gerekiyor. 180) Hazreti Muhammed (S. Madem ki anlayamıyorlar bu konuda nasıl konuşulabilinir. Bu söz her iki anlamın dışında değildir. Söz ancak onun sözüdür. sonra kendine gelince seni çevik ve canlı bir hale getirir. 111) anlamındaki Allah hitabının özeti şudur: «Ey Resulüm! Sen Allahsal tecellî ile dolu olduğun vakit benliği kendinden uzaklaştır. Bayezid'in.) karşı inançları dola-yısiyle onu dinlerken mest olurlardı. Allahnız tek Allah'dır. Söz yapıcı olduğu zaman uyku getirir. böyle söyle. Hazreti Musa (Allahnın selâmı üzerine olsun). O beni yedirir içirir. Bunu. «ne güzel» sözü uğrunda ölürler. ama. Bu söz söylenmiş ama nasıl yapar? Ne gibi bir tedbir bulmalı ki. Senin söz üstadın bilmiyorum. Ama sanki hiç öğüt dinlememiş gibi davranırlar.» (Kehf sûresi.» diye biraz benlik gösterince Allah onu Hızır Aleyhisselâma havale etti ki. insanlar arasında hiç kimse yoktur ki kendinde az çok benlik olmasın. «Onu bir Allah bilir.

dediler ve zamane halkı bunu şehvet âlemine naklettiler. âlimler atımın dizginlerini çekiyorlar. Eğer ayrılığın herhangi bir şey yüzünden olsaydı. üstün niteliklerle sade akıl yönünden göreyim? Hazreti Peygamber buyurmuştur ki: «Kul acıkınca onun kalbinden ve dilinden hikmet bulutları yağmur yağdırır. Rum diyarında kadılar kadısıyım.» dediler. İçimde bir müjde sevinci vardı. Gözleri çocuklarına dönük olan peygamberler zümresine de hile ettiler.» Şiir: Bu gün kıblesi mutfak olan kimselerin. .Benim sözümü hatırında tutamadığını anladığın zaman. işte vaiz derler sana! Eğer insanoğlu isen başını bu medreseden yukarı kaldırmazsın. Nerede o vaizlar? Bu vaizin okuyucuları nerede? Yahut nerede o peygamber ki.» Uzaklık. Bu anda Allahya çok şükürler olsun! Senin elde ettiğin bilgiler yeter derecededir. Güya havalarda uçuyordum. bunun için hikâyelerin en güzeli. Şam'a gideyim de tahsil edeyim diyor. artık bizden vaiz istemiyecek. gırtlağın ki. yarın yerleri cehennem olacaktır. «Bu karanlıklar içinde oldu. Ama Mevlânâ bizden daha üstün. ayıpladıkları şeyi 'o yaratsın. açık söylüyorum. 183) Yüce Allah kutsal hadiste şöyle buyuruyor: «Bana bir karış yaklaşan kuluma ben bir arşın yaklaşırım. 116) anlamındaki âyetin hikmeti aşikâr olur. (M. «Bir oğlanı seviyor.» dediler. tatlı sözlerle tekrar müsaade etti. Allahnın. «İsterse onlar meclisinizde hazır olmasınlar ve bunun için bu yolu açıyor. Hazreti Muhammed (S. Eğer bırakırlarsa işler iyi olur.» derse o başka. Halifenin ya-kınlarındanım.» (Müminun sûresi. Çünkü her ne varsa bir kere ondadır. bundan önce kılıyordun. Yolda çeşitli fenlerden söz açmıştım. Ben türlü fenlerde yetkili bir bilgin gibi önemli fen konularından konuşuyordum. 182) Nerede o biricik evlât ki.» dedi.» dedi. Bu Lala işidir. Ben bütün bu divaneliğimle nice akıllıları şarap küpüne sokmuşum. «Bu böyledir. Sen namaz kılmıyorsun. Sen kendini ta-mamiyle ona vermezsen o da senin olmaz. bu sıkıntı ona bağlı olurdu. büyüklük Mevlânâ'dandır. Davut Aleyhisselâm ile başka peygamberler hakkında neler söylüyor. Diyordum ki: Yol. Her gün bir satır okursan böyle olur. Babanın seni tahsile göndermekten maksadı şu idi: Zamane kötüdür halk çocukları azdırır. belki benim gibi söylersin: Ben Şam' da. bir çok yazma eserlerden daha üstün geldik. «Bana bir iş buyur. Bütün dalgınlığımla nice açık gözleri koltuğumda götürmüşüm. Senin kuruntuların beni ihtiyarlattı. Lala hikayesini birinci gün yasakladı. ev gibi değildir. onlara kendilerinin Hakta nasıl birleşeceklerini gösteren bir ayna oldu.)' yüzüğünü çevirince. «O pislik yuvasıdır. Bu. O bir köşeden geldi. Şahap diyordu ki: Bu çocukcağız bana. Ancak oturan dinleyicileri etkiledi. Tahsil ediyorsun ama bana göre hayır. «Yiyin için!» emri ile kesilmiştir! Bir kere sor ve de ki: Ey gırtlak söyle bir kere sen hançer misin? Yoksa hançere misin? Az yemek sendeki gücü artırır.ve öyle adlandırdılar. Allahya sığınırım eğer bir şey okudumsa. Onlara dedi ki: «Siz de falanın konuştuğu gibi vaiz edin! Hatta benim kardeşim ve vaizler neler söylerler. «Şöyle böyle hiç şehvet sözü olmasın öyle bir şey bulunmasın içinde. İyi bil ki. Allah korusun ki bir şey okumadım da böyle bir kaç şey yapabildim. insanoğlu değilsen hayır. hep biricik oğlunu arasın? (M.» dedi. Keski bir şey okusaydı da beni şu medreseden kur-tarsaydı.A. Biz. Eğer oraya gelirsen benim ayağımı kim tırmalayacak. O günü baktım ve «Bu hal şehvet halinden ne kadar uzak!» dedim. Allahtan korkmazlar. Bugün bana iyi bakacak mısın? Hiç mü-rüvette sığar mı ki seni bu kadar bilgi ile. Ferhat ile Husrev ve Şirin hikâyesini Leylâ ile birlikte söylüyoruz. çok yemek hikmet ve düşünce kudretini azaltır. Yakupoğullarına yakışmayacak sözler söylediler. Hazreti Peygamber Ayşe ile nasıl birleşti ise. Namaz ve ibadetle meşgul olmak mutluluk nişanesidir. başka sözlerle meşgul olursun. «Sizi boş yere mi yarattık sanıyorsunuz? Siz yine bize döneceksiniz. Ey senin o.» dedi. Dedi ki: Allahya sığınırım! Henüz gitmediği halde bizi bazı sorularla âciz bırakıyor. Ama gördük kü bu vaiz. ikinci gün bir kaç altın verdi. yeryüzünde değildim. Kitabım boynumda. beni kim kötülüyecek? Peygamberlere bile iftira ettiler.

bilmiyorum ki üç yüz tane mi yoksa bin tane mi? Bu nasıl bir zor iştir ki. Eğer öteki erkek ve dişi olmasaydı onun sözü de erkek ve dişi olmazdı. O kimdir ki. O nerede. gönül açıklığı ve sevap kazanasın! Aradığın sevgili sık sık sana yüz göstersin. ne çare ki.Herkes mademki onunla kendini süsler. Bari onun sözü. «Benim yüzüm güzelse senin hoşuna gitmeyen çirkin yüz kimin yüzüdür?» demiş. Eğer mana yönünden söz açarsak hoş olmaz. Senin güzel bir cariyen olsa. O özgür erlere hizmet yolunda. «Hoşuna gitmedi mi?» diye sorarsan. 184) Çünkü bize yakınlık göstermezlerde yalnız kalmanız gerekiyor. Deniyor ki. Bir çok kimseler sözü kapalı söylemek isterler. Fakat bakıra . Yoksa kendi nefsinde güzeldir. bunlar. öteki gibi doğru olabilir mi? Böylece söze de dikkat etmelidir. ne Kuran okuma kaygısı. hanımının erkek kardeşi de onu görse. öte tarafta yersin. Akıllı adam onu bilir. örtünsün diye. Demir nefsinde demirdir. bizi tanıyan o can kimdir? Şimdi bu sözü açıktan söylüyorum. Hareketi de erkekçe ve dişice olmazdı. biri bir şey bulamadığından aç durur. O kendi uğursuzluğunu nasıl anlayabilir? Bunu. nükteler vardır. hem güzel var. geride başka insanlar da var. O iman karşısına gelince. oturdu. Allah bilir. Evet Horasan caddesinde develer gördüm. Bunun misali. Çocuğun biri. sırf sevap kazanması için tutar. hiç biri birbirlerine eşit olurlar mı? Nasıl ki. öteki ise bu orucu her şey bulduğu halde Allah rızası için. onun sağlam zünnarı ile bağladım. Şiir: Ey Leylâ'nın vefalı soydaşları. Başka bir örneğini daha anlatayım: Bir hadım ağası ile başka bir delikanlı zinadan sakınırlar. Bunu öğren ki. Ancak bir toplumda yoktur. Eğer manadan söz açmazsak kutsal hadiste buyurulduğu gibi. bozuk ve çirkin görünür. Senin çirkin huyun köle satın almasını bilmedi! Kuyu kazan kimse sudan nasıl kurtulabilir? Sitemli sözlerle kendilerini ariflerden gösterirler. ona. Ama onda halk için faydalar vardır. Belimi. (M. hem ışık. aşka susayanlara karşı cömertçe canlarını bağışlarlar. 185) Küfür bile çirkin değildir. Ama hapsinin de zayıf bir tarafı vardır. Her millette erkek de dişi de vardır. yaramazlıklar yapar ki. kendini öğen ve güzel bulan dadısına. yahut bir hasta ile güçlü kuvvetli bir erkek perhiz yaparlarsa. Bir de saçlarını hep dışarı fırlatır sonra örter. Bende ne zabitlik kaldı. «Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. bu nerede? Bu birinin yaptığı. anlıyamadım Ötekilerini de bilmiyorum. beni bildiğini iddia ediyor? Dünyada hiç çirkin yoktur. Şiir: Hârâbat ehli oldum. erkek ve dişidir. binlerce cilveler. Ama iman ile karşılaştırılınca çirkin olur. Ancak onu dinleyecek yetenekte kimse bulamazsa neye yarar? Oraya gitti. o hoşlanmamak ileride ne etkiler ve ziyanlar meydana getirir. kuvvet yardır. Nihayet kendinden insaf et bir kere. bütün hayvanlar da dişilerini bulamayınca göremeyince sabrederler. hep uğraşırlar ki. Meclisin neşesi üç şeyle gelir derler. Bende hem şarap var. Bizim aşinamız. bu öğüdü dinle: Burada bulur da yemezsen. Allah sizin sayınızı artırsın! Leylâ gibilerdir ki.» Söz eri olan bir insanın içinde dalgalanan nice sözler. şuna benzer: iki kişi oruç tutar. Bu ayrıcalıktır ama nerede o toplum? Mademki onu göremiyorsun ey sevgili artık ne söyleniyorsun? B'zi biraz yalnız bırak. ama bir ölçüye göre. Beyit: Biz sana kulluğumuzu gösterdik. kimse kendisini tanımasın. (M. Vaıza başlayınca benim hatırıma şu şiir geldi. bu bana bir başlangıçtır dersin. onların hangisi erkek hangisi dişidir. gamdan kurtuldum. serttir.

onları ilgilendirir. Öyle ise en azından ona. «Pabuçlarını al! Biz bunu kabul etmeyiz. Onun bundan başka işi yoktur. değerini azaltır ve kırarsa onu başka bir manada. ne iyi olur. rastgele çıksa bile asıl olan onun suda yaşamasıdır. Dediniz ki. mücevher. çünkü biz gittik elden. Mev-lânâ ile Mecduddin aralarında şöyle konuştular: Biz uyuştuk. bir zümreye yeşil.» anlamındaki âyetin yorumu şudur: Bu âyet bir kere müminler hakkındadır. Sonunda anlaşıldı. îsrar edersek evet der. göklerden dalga dalga nur yağıyor. O bununla övünür ve onu bozmaz. Evet Şemseddin bizi atlatmaktan hoşlanır. hayınlık ederiz. Hatta bazılarının başlarına geniş kenarlı külahlar koydurmuştur. Halife bir zümreye beyaz. demirden ziyade.. nefsiyle bilir. Ona Al-lahtan bahsedildiği vakit üzüntüden. onun hiç bir bilgisi yok demektir. şahide. Diyelim ki. bunu kabul edenlere de engel oluruz. Eğer buradaki özellik onun hakkında ise ne dersin? «Niçin söylüyorsunuz?» Sözü. yine gider. beni bilsinler!» Hama ile Hana arasında Hasana'ya gittim. kıskançlık kaynağından gelmiş olurdu. Onlar kendi testilerine başkalarının tortusunu doldurmaya hiç razı olurlar mı? O halde «Yapmadığınız şeyler. isbata hacet yoktur. Ona sordum: Ne zaman beni bildin? Ne zaman beni gördün? Ne zaman eteğin eteğime. çok güzeldir ama. O yavrunun yüzünden. o balık değildir. Şiir: Ben hep senin köyünde kemik topluyorum ki. onun suda yaşamasıdır. biz alçaklaştık Beyit: Sevgilim bundan sonra bizden her ne işitsen. Vaz geçerse hiç bir şey olmamış gibi davranırız. kimya işinde elverişlidir. yakınları belki bu töreyi değiştirebilirler. Yakuta sor bir kere: «Neden öyle kıpkızıl oldun? Yoksa sana bu hal güneşten mi geldi? Eğer söz onu küçümserse. Oraya hiç bir köpek ayak basmasın diye. Ama balığın suda yaşadığını isbat için. Eğer bizden ayrılırsa tedbirli davranmamız gereklidir. onu affeder. Çünkü bakır her şeye elverişlidir. benim yüzümden ve gözümden fışkıran nurla tâ ciğerimi görüyorum. Çünkü o suda yaşar. kolun koluma dokundu? Ne zaman benimle oturdun ve bana yoldaşlık ettin? Balığın bilinen tarafı.» deriz. altın. Eğer her hangi bir hayvanın sudan kaçtığını.» buyrulmasının yeri olur muydu? Yeter ki bir sebep olsun. Ancak onun vezir ve. davaya. Halife kendisi için iyi olanları bilir. Gümüşe sıra gelinceye kadar. Başka maksatları da olamaz. sudan çıkmaz. Ama onlar da hep birlikte o halifeye sığınırlar. Kuran'da. O zaman bize meşhur Cuha'nın kolu çolak olduğu vakit tamburunu çalarak söylediği şu şarkıyı hatırlamak gerekir. eğer ona karşı bir düşmanlığa kalkışan olursa bunu haber verir. Çünkü onların halkı korumaktan başka işleri yoktur. 186) Şiir: Ay yükseldi. her kılığa girer. Görüyorum ki. başka bir şekilde ayıklar gösterirlerse ne çıkar. Artık el açma bize. dürriyetim denilen değerli inci de sıra ile biri ötekinden üstündür. Eğer böyle olmasa. Kutsal hadiste Allah şöyle buyuruyor: «Gizli bir hazine idim. onlar benimkilerdir. sen hep şu mısraları mırıldanırdın: (M. Onlar nerededirler? Onlar kimlerdir? Nihayet ben diyorum ki. başka bir zümreye de kırmızı elbise giydirmiştir. su korkusu ile öldüğünü görürsen. «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylersiniz. Bu niteliği dolayısıyla de demirden üstün sayılır. korkudan ölür ve bu yüzden sudan çıkmak ister. kendimi tanıtmak hoşuma gittiği için yaratıkları yarattım ki.göre derecesi daha aşağıdır. Vezir. Bunlar bir toplumdur .

beni buna zorluyordu. ben de başımla işaret ettim. gemiye atlayanlara. Ben ona. Erkeklik odur ki. onun zevkine göre yakınlık zevki nerede kalır? Bir kimse ki. bu hal çocuk yaşında pek az kimselere nasip olmuştuf. Şeyhin biri bir gün eline bir elma almıştı. sen Bayezid'in mertebesindesin. deyimlerle. «Susun. O. onları uzaktan seyretmenin tadı bir olur mu? Ama o uzaklık. «Hele bir sor. ona bir ziyan erişirse yazık olur. Şimdi dedim ki: Bizim aramızda bir bilirkişi gerektir ki. Öfkem geçsin diye. Gerekirdi ki.» «öyleyse. îstedim ki o zaman ona sorayım: Kim ne dedi de ona güldün? Sert bir bakışla ona baktım. benim babam ol!» diyordu. Onun çocukları için oldum. O gece. sana bir öpücük vereyim! Ahi'ye dememiş miydin ki. Ona bir peri verdim ki. hepsine hüküm veren o bilirkişi olmalı.» dedi. nurun etkisiydi.» dedi. hatibin kılıcı gibiyim! Ne keserim ne batarım. Horasan'dan gelen büyüklerden biri yönünden üstada bir gönül açıklığı gelmişti. beni kurtardı. Toprak altındaki nazeninlerden birkaç tayfamız var. düşmanın oyununu görebile-sin. değildir. ona bir şeyler doğuyordu. bana sordu. Eğer bu doğru bir bakış olsaydı iş kolaydı. Ama bütün içim sözlerle. diyordum. «Düşmanın oyununa dikkat et. onu övünce. neye karar verirse inayetle baş eğmek. Çünkü ulu Allah karşına ne çıkarırsa onu kendine tam bir mutluluk sayarsın. çünkü hastaydı. Sen bana şöyle diyorsun: Kiminle çağırdın? Nasıl çağırdın? Seni böylece hoş karşılayınca. Onların duyduklarını duyanlardanım. Öyle acayip bir hale gelmiştim ki. filan kişi filanı istedi.» diyorum. Yalnızdır. hayır ben. Başım salladı. «O bilip de sükût ettiğin şeyi bu saatte görürsün. karara saygı göstermek gereklidir. bu hal ehlinin kulu kölesiyim. Artık bir şey söylemez. «Oyun bundan daha açık olur mu ki. «Bana gel. Ona çok inanırdık ve o açık konuşmuştur. eğer sende gönül sefası var da arada engel olmuyorsa.» dedi. Allah'dan Allah'yı istedi. Bu ne demektir? Katırın açlıktan kemikleri dışarı fırlamış. Bunun nihayet senin oyunun olduğunu görüyorsun. uçtu gitti.. yakında nasıl olur? Falan yere gidelim derler ona. biz ne biliyoruz. kendine oyun oynuyorsun demektir. Bu saatte ne var ki. artık hiç bir şey söyleyemedim. hali ile birlikte konuşması da düzgünleşti. Sen Allah' dan ne istersin? Bayezid-i Bistamî. uygunsuz bir toplum içinde tutsak düşmüştür diye beni gönderdiler. Şemseddin sizden bahsediyor. falan evde öleceğim. 188) Ben çocuktum. Alâeddin'e. Ama burada karar iş arasında veriliyor. Bizim nazenin kullarımızdan biri. kılı kırk yaran. Sen büyükler . seni isterim dedim. O kimdir diye sorarlarsa.» Ben hemen atıldım ve dedim ki. Şu halde iş böyle olunca size mübarek olsun! Bu çok fena bir haldir. Ben meclise geldiğim zaman elini ağzına koyar.» Parmakla dokundum. O başka mesele. dediler. O gece kendisini çağırmadıklarından dolayı incinmişti.» der. fakr mertebesinde biricik bilginden bir kaç kat daha iyidir. bana on pabuç vurur1 musun? Her açılışta daha parlak bir hale geleyim. Zey-neddin Kelusî'den sordu ve dedi ki: «Ben Allahyı gördüm. Eğer yal-nızsa. O seni açtıkça açılıyorsun. Yaklaştı ve dedi ki: Ben Kerim ile bir tarafa gitmek istiyorum. Ama nihayet bu kanadı sana ben verdim. Bu azarlama onlar içindir. birbirinin yanında yahut karşı karşıya oturmuş konuşuyorlarsa o muhabbetin tadı ile. o ayırt etsin. böylece eğildi ve dedi ki: «Sen sohbete lâyık bir insansın. Sözünden başka hali de değişti. ne yaptım ki. «Eğer halvet olur da yalnız ikimiz beraber olursak. Ama kendimi tutabildim. Geçen gün de kendisine gülerek bir göz attım. Bu işareti dinle! Görüyorsun ki. ben. Kerim'e söyledim. kaseyi doldurup götürebilirsin. Beni de evde zayıf birisi var diye çağırmışlardır. ne yapayım.» der. kendisi bilir. buraya gelmesini istemediğim bir adamdı dersin. bana verdi. Bununla beraber zordur. 187) Allah bizim aramızdadır. onun gönlünde parlayan. Bu saatte hastaların başına gidersek orada rahat vardır. Söze başladı ve dedi ki: Söyledi ve söylüyoruz. şimdiye kadar yerinde kalmış olsun. Öyle nazeninler ki. karanlıktadırlar. O bizden atılmıştır. beni takdir ediyorsun? Şimdi gel ki. Benden çok incindiler.» Zeyneddin de dedi ki: «Ben de Allah'dan Allahyı istiyorum. Ondan sordum. Ama o bilirkişi dışardan olmalı. Benim sultanlığımda bu türlü şeyler olur. onlara iki akça verip. uzaktan huzurda olursa. bu meseleleri kesip atsın. satranç oynayanlara. Yoksa onun azıcık da bir gücü olamaz. Bir daha ağzım açılmadı.» Filan kuyumcu dedi ki: «Senin hakkında uygunsuz sözler söylediklerini işittim. «Şem-seddin orada mıdır? Eğer yoksa şimdilik işim var. Eğer iki dost. şahitler meclistekiler benden uzakta. gerçek görüşlü olduğu için gelmedi. Siz niçin halinize uygun olmayan bu sözleri söylediniz? Derler ki. O Hâcegî denilen.» O övmeye başladı. (M. manalarla dopdolu idi. «O nasıl olur?» dedi ve ilâve etti: «Sen böyle değildin ancak onun sohbeti bereketi ile böyle oldun. ondan bir elma istedim. îş arasında el çırpanlara. onun hastası olmuştu. Sordum ona: «Neler söylüyorsun? Benim hatırım için ona gerekli olan şeyi bir kere söylemez misin?» Evet ben çağırdım. (M.ki.. ben söyledim.

ne dersiniz?» Herkes kendi makamında büyüktür. bütün bu sıfatlar görüyorum ki benim de sıfatlarımdır. dayanamadım.» Şiir: İçi fesat dolu bu köpeklerden size utanç gelmez mi? Siz. (M. Bu çok garip şeydir. bir satır bile olsa bu lâzım. Eğer doğru söylüyorsan. Söz Allahnın sözüdür.» derler. Yani sizin önünüzde olmasın.. Ama onunla ne ilgisi var? Bu hiç kimse hakkında uygunsuz söylemek değildi.. Şimdi beni kendi halime bırak! Onu en azından zahir yönünden yemekten içmekten yasaklıyorum. Namazda da başka zaman giyinmediğini giyinir. bu kulundan ne istiyorsun?» diyor. Allah sevgililerinin sözüdür. sözünden dönerdi. Allah. Bunda da zorluklar çıkarırlar size. Bütün vücudu dil kesilmişti. O. ancak şu kadardır: Birinin dizginini çekersin. Su dağıtılan yerde bana bir. Bir vakit hizmet etsin.» buyurulmuştur. onlarda açıkça belirirdi. «Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır.» Evet. onun görüşünden gizli değildir. utancı. Hak benim elimdedir. semâ vaktinde başkalarının giyinmediği elbiseleri giyinir. 190) Ama işitirse benden incinir.» deyince. Onun vakti dardır. Şu halde dizgin gerektir ki dikkatle çekesin şimdi başka bir şair de şöyle söyler: Beyit: Âlim ile cahil arasındaki ayrıcalık. bize göre onun âlemi başkadır. Bir yerde ki şeyh bu delikanlıdır. mest olurlar. Öteki mülkün kıvancı ama ülkenin de yüz karası. Su üstünde yaprak gibi yürürler. ama küfrün de rengi ve kokusu. îster ki siz mescitte olasınız. üveyk sesi ile bunlar ilham olundu. Şiraz dervişleri biraz insafsızdırlar. Bu sebepten Hakkı düşman bilirler. işimi öğretiyor. işitmiştim ki. îşte bu çirkin bir şeydir. dışarıda saman çöpü gibidirler. hiç bir şey. Hak onların yüzlerinde. Çok düşünüyorum ama gerektir ki. Şimdi iyi sohbete dikkat et. «Yandım bu ıstıraba. Ancak iş iyi gitmedi derler. Vakti gelince gazelden sonra raks edeceksin diye kararlaştırıyorsun. gece gündüz yanar yakılır? Tavaya konmuş sığır yağı gibi uzaktan kokusu geçtikten sonra kıpkırmızı olur? Allah erlerinin raksı lâtif ve hafiftir. halkı neye davet ediyorsun? Karayüzlülüğe mi? Eğer yalan söylüyorsan senin tokadın hiç bir şey değildir. Kul için bundan daha iyi bir sığınak var mıdır ki. bu yularsız eşeklerden hiç arlanmaz mısınız? Öbürü dinin süsüdür. Onlara bir kâr kokusu gider. oraya gelsin sizi görsün ve beni de övsün. nede mal alan müşteri alacak mal bulacaktır. Şimdi nerede o dizgin çekme.» demişlerdir. Ama bununla değil. «Ne türlü nefesler vuruyor. Bana.» Ona inanmıştım. ona olgunlaşması için daha yıllar gerektir. bir şey okusun. cevapta terbiyesizce davranırdı. elbise ve çamaşır derdi bende olmasın. bu. işlerine gelmeyen doğru sözü dinlemezler. böyle yerde nasıl olur? Peygamberlerin. «Yârabbî yandım artık. Onunla benim aramda eskiden beri bir1 hekim var ki. Mademki yanıyor-sun. neşelenirler. İçerde dağ gibi. şöyledir böyledir. büyük bir bilgindir.» buyuruyor. vücutlarında parlar. yemek içmek düşüncesi. söz söylemez. yüz bin dağ gibi ağır. elini Allah erlerinin ellerine uzatsın da kurtuluşa ermesin? «Dervişin her iki cihanda yüzü karadır. «Bu nasıl raks?» deseniz.hakkındaki sözlerinle sohbete en lâyık bir zatsın. der. şüphelidir de. Başka biri. Soruda. ürkerler. birlikte olalım. Her gün gerektir ki. «Tahammül et!» der. ne malını satan satış yapacak. «Ben seni bu iş için tutuyorum. Derviş ham hayaller peşindedir. baş sallıyorsunuz. insan. Nasıl olur da erlere hizmet eder. iyi olur ama falan kuyumcu da şeyh olmuştur. Geceleri uyku uyumuyor. velilerin aradıkları vecd (ilâhî sarhoşluk) halini onlara anlatsaydım. Derviş de. Bazılarına vakit geçirmek hoş gelir. (M. Ancak gecenin üçte ikisini yahut daha az bir zamanını uyuyabilmekte. Sizden sonra. Hutbede okuduğun bütün Allah sıfatları «O öyle bir görücüdür ki. bana hiç ayakbağı olmasın. Hak âleminden hiç haberi yoktu. ama benimle birlikte değildir. o başkalarına söz verir. 189) Bana dedi ki: «O. Alâeddin'e satranç tahtası alma! Mevlânâ'nın dostu isen bunu yapma! Çünkü onun öğrenim çağıdır. öteki başıboş ve yularsızdır. cevheri kırma . gazel okumaz.

Kırıtırsa. Nasıl ki. taştan daima sakınır. «Asın şunu!» diye emreder. olduğu yerde sayar. Bu sefer hoşuna gider ve gülmeye başlar. hep görünüşe bakar. hiç bir şey demedi. galiba onları aşağı çektiler. boğuldu!» derler. Sofracı. o mertebe şarapla dolu bir testi gibidir. küpün fitnesidir onlara açık ve susturucu bir cevap vermek gerekir. güle güle. Sarayın sofracıbaşısı. işitmede ve akıldaki hikmeti anlamayan. Bunun sebebi de senin yalvarman.» Bu: sır içindeki hikmet. önemli bir şey değildi. âmâ arkadaşlar daha önce gitmişler. bir dağın tepesinden çıktığını gördüler. bütün peygamberlerin mucizeleri. Sen de bu ayıklık makamında mest olup kalma! Ola ki. dalgalanmak ister. Şahın üstüne yemek. Acele. Çünkü onlar beni bu kadar naz ve nimet içinde beslediler. daha üstün bir mertebe ve makam iste! Ama hayır bu onun işi değildir. Cevapta biraz düşüneyim de o vezir gibi hataya düşmeyeyim. «Vay yavrucuklar gitti. Çünkü onlar. âlemin nasıl idare edildiğinde şüphesi olan kimseler. 191) Allahnın dilemesi yeter mi?» Sonra eğer Allahnın merhametli. Bugün o sofracı yaptığına tövbe etse bile işlediği hata yine hoşuna gitmezdi. Bazılarını. senin gibi birini doğurmuş. denize girince de beraber girerler. Türkü. taşın karşısında zavallı kalır. Kuran'da. demek gerektir. başka bir yere gidemem!» Halbuki onun küpü onun gibi yüzlercesiyle dolup boşalmıştır. «Allah semaların ve yeryüzünün nurudur. 24) deme.. yaptığım hata. Tam iki yıl yol yürüdüler.» Anlamındaki âyet ne diyor bize? Mısra: Gönlüm öyle bir yere düştü ki. Zaman zaman dostları anmak ne gariptir. ilâhî bilginin denizi dalgalanmaz. aslındaki parçalar yerinde kalır ama içindeki berbat olur. Nihayet ırmağın. sonra herkese karşı. sefalar getirdin gibi açık sözlerden anlarlar. başka bir şey yapamaz. Başka bir şey bilmiyoruz. Adam geri kalan yemeği de Şahın üstüne boşaltır. (onlara ne olduğunu Allah bilir). Biri hemen. Hintliyi. «Görmez misin senin Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?» anlamındaki âyetin yorumu nedir? (M.» der. «Oyun . o «Başın için!» diye ant içer. hayır. Yani istiğrak (Allah' sal hayale dalmak) makamında kalma. cevheri benden sorasın diye kırdım. henüz şüphede olanlar derler ki: «Acaba neden benim kısmetim geç kaldı? Yahut bu iş neden böyle oluyor? Kendiliğinden mi oluyor? (M. Sevgili âşı-kma sorar. Denize dalan kurbağa gibi bir ses çıkardılar. Bir topluluk Fırat ırmağının kaynağını görmeye gittiler. «Ne hoş!» diye çarh vurarak suya atıldı. Dediler ki: «Oraya kadar gittik. coşup köpürmez. günahta direnmek de iblisin ve onun yavrularının sıfatıdır. ağlayıp feryat etmendir. «Mademki beni astıracaksın. Rumî'yi Anadolu halkını ben yarattım. damlatır. 192) Sonra. Arabi da. nakısı ve sureti görürler. bir türlü bu işe razı olmuyorlardı. Öteki de arkadan atladı. Ancak gülerek. Eğer o yüksek mertebeyi isteseydi. Şah. Başka ne olmalı? Bazıları da geri dönerek haber getirdiler. babam da yanımda idi. Tövbe. cevheri niçin kırdın? Sevgili cevap verir: «Ben. Allah ona. ama lanet olsun o alçağa ki. Şiir: Anne yavrusuna meme verir mi söyle. küp. Acele edenler. Ama yalnız küp. «Sizin en büyük Allahnız benim!» (Naziât sûresi. Yani sır (gizlilik). «Yemin et!» deyince. Senin gamının bulutları gelmedikçe. Kedi kâseyi devirdi ve kırdı. Zahirde de bâtında da. kaz yavruları yumurtadan çıkınca anneleri karada gezerken yavruları da anneleri ile birlikte dolaşırlar. şeytan işidir. Çünkü susmak suretiyle verilen cevaptan anlamazlar. asılmaya değsin. Pek açık bir gerçektir ki. bir nakış ve suretten başka bir şey göremezler. Günahlarından dolayı da mağfiret dilemezler. Bu utanç verici hal ana ve babadandır.» Adamların anneleri kardeşleri toplandılar.hikâyesini andırır. Bari daha büyük bir iş yapayım ki. O. «Bunu niçin yaptın?» diye sorar. onun maksadı odur. Su kenarına gelenlerden bunları görenler. Onu boşaltırsan kadehe dolar ve der ki: «Yine senin yanında olayım. «Allahm! Sen benim ilâhımsın. Hatada. Yavru aç kalıp da ağlamayınca? İçinde ve dışında geçen değişiklikleri göremeyen r görmede. ben de senin kulunum!» deyip. etrafa yayılır ve bulaşır. şuradadır: Rahmet deryası daima coşmak. Yani hoş geldin. Ademin ve evlâdının sıfatıdır. velilerin kerametleri ile vahiy ve ilham getirmelerini anladığı halde. hiç sorma! Eğer benden faydalanmak istiyorsan gizlice alçak gönüllük gösterip de Firavun gibi. bilgin ve güçlü olduğunu bir âciz görürse işi kabul eder. yalnız kaldığın zaman.

Eğer ben iyi insan isem. Eğer sözleşilen vakitte gelirlerse. benim makamım burası olur. sen fena yaptın.» dedim. Nuh Peygamber çağında dünya bayındırlaşmıştı öyle ki bir şehirden bir şehire gitmek için bir günden daha az yol yürürlerdi. Sana gelinceye kadar çok namaz kılması gerekiyor. Âlemin dört bucağından onun toprağını öpmek arzusunu besleyenler. her gün bir kaç semti dolaşırdı. Celâleddin de konuşacak. Kedi savuşturdu.mu oynuyor sun güzel?» diyebildi. Ama bu bir kaza idi. Padişaha haber verdiler. 194) Gittim çok uygunsuz sözler söyledim. başlarını onun eşiğine koyup geri dönenler var. İşte Alâeddin konuşuyor. bir de şu duvar var. Lütfen anlat! Biri bana diyordu ki: «Bu mantıkçıdır. terlemeye başladı. Niçin olmayasm burada?» Yalvardı: «Birlikte gidelim ki çocuklar sana alışsınlar. demez. Ramazan boyunca böylece bizi yüz kişi davet etti. Vezirlerden birini de işinden atmışlardı. konuşsun. îşte herkesin kavgası da bundan çıkıyor. sabaha karşı onu döküntülerini. «Acaba bu divane midir?» diyorlardı. Bir gizli gerçeği açıklıyorum. eteğini öptü. îzin almasına imkân kalmadı. Ey seher yeli! Bir semtten haberin var mı? (M. o da öğretmenlik yapıyordu. usandım şu hücreye sığındım ki beni kapıdan görsünler. Bu sözler hiç kimsede yoktur. Bir zaman diyordum ki: «Farzet ki ben burada yokum. Bana böyle yerler. Kimse bana.» Gülmeye başladı sonra öfkelendi. Eteğinden yakaladı ve sordu. çok hayret ederlerdi.» dedi. Dedi ki: «Ona ahmaklık demezler». evin selâmlık tarafına gitmelerini tavsiye ediyordum. Bütün cihanı kalbinizden geçirseniz de arasanız. Her biri. Ben bu adamdan ummazdım ki. ama bana nezaketten yahut kötülükten bir mutluluk gelmez. Eğer bu yol uzunluğu bir günden fazla sürseydi.» diye tavsiye ettin ama ben oradan almadım. tozunu bulamazsınız. Bin seneye yakın bir müddet yaşamak nasıl olur? Filozoflar derler ki. içeriye giremedi. para ve rahat lâzım değil. yüz yirmi yıldan . Yaptığın işi yavaş yavaş yap. Eğer senin ve benim yahut annemin başına bir kaza gelseydi ne olacaktı? Allah. Özür dileyerek. yarın da Sadreddin Secasî konuşacak. sessizce orada oturayım. Başka bir aziz uzaklardan bir çok yol teperek geldi. İpekböceğinden zamanla atlas yaparlar. Evet. «Evet» dedi. böyle bir söz üstadının izini. Şimdi yapamıyorum. Mademki duvarla konuşmuyorsun ben'mle de konuşmuyorsun o halde kiminle söyleşiyorsun. kavmini bin yıldan elli yıl eksik bir süre içinde. seni ve beni bu yüzden korudu. hemen aynı günde geri döndü. Bu nasıl olur? diye yorumluyorlardı. Ben bunlardan kaçtım. bir başkası götürdü. Eğer söz onun sözü ise bu ne oluyor? Eğer söz bunun sözü ise. Ansızın bir şey işitildi. imana davet ederdi. (M. Geceleri tahta çıkar otururum. «Onunla konuşurken şimdi burada bir ben varım. İşittiler. Başlarını eğdiler. pisliklerini süpüreyim. hay huy ettiğin günler var mı? Ey rüzgâr! Daha yavaş es. Nuh Peygamber. şöyle yaptın böyle yaptın. çünkü güzel kokuyorsun! Bu saatte. bize bir cilve gösterdi. bizimle bir gece iftar eder misin? diyordu. hayır hayır! dedim. başım sallayarak. biraz sabırlı ol. Bir Allah eri tam bir yıllık yoldan onu ziyarete gelmişti. «Bu adam ne diyor. Öğretmenlik yapıyordum. Yüzü güneşten yanmış bir ziyaretçi onun eşiğini öptü. Üzüm koruğundan bir gün gelir helva pişirirler. söyleyiniz ki. Ben konuştum. Bazılarım atlatıyor. mantıkçı mı?» dedi. Ben vaktiyle ikiyüzlülük ederdim. Şiir: Okşaya okşaya şeker kamışından nöbet şekeri yaparlar. çok uzaktır derlerdi. Ben dışarı çıkayım. öteki boş lâftır. Bu çok zor bir durum. 193) Bir ay yüzlünün yanağından ne haber getirdin? Çalıp çağırdığın. âlemde kutup (en yüksek Allah eri) odur. «Ona iyisini verin.

Müslümanların dışında bir topluluk ona karşı içlerinden. yalnız kendini şaşırmış. ancak Hakkın hazinesidir. bahane bulmaya ne lüzum var? (M. Binlerce teşekkür ettiler. Bu kadının tuhaf bir isteği var. Ketenciyi bizim için öldürmüşlerdir. Burada. mescit nerede? Bunun manadan konuşma ile ne ilgisi var? Bir kâğıt üstüne bir isim yaz. Çünkü O Hazret kendiliğinden dalgınlık âlemine dalmadı.) halidir. Dünyanın yaratılışından maksat. ayağını hocanın sopasına teslim ederim. Bundan dolayı onun kahrını uzun zamandan beri çekmekteyim. . Şiir: Mumun pervanesi nuru arayayım derken. Davet işinde biri vardır ki. o halden başkalarına bir zerre sıçratsay-dı. Eğer o adam olsaydı işi tamam olurdu. Buna güç yetiremezler. Çeşitli rivayetler vardır. Nuh elbette davetten vaz geçmedi.» Bunu düşünmeye. ona karşı sert davranmak gerekmez. Ama benim için onun kabulünden ne çıkar. ateş şeklinde görünmüştü. secdeye kapanmış. Eğer ona sövüp say-masan böylece susmaz. Dışarı atarım. yediler böylece oruç tutuyorlardı. orada dostlarımdan bir takım kâfirler vardı. ekmekçi ve kasap değildir. ekmek. deveci kılığından nasıl kurtulayım? der. darağacı yakışır. Bir şey getirin ki. Ama o bir insan olsaydı işi tamam olurdu. Nasıl ki. Onların aradıkları. iki parça ettiler sanırsın. O ilâhi dalgınlık bir çoklarında da vardır. «Halk kiliseden geri döndüler mi?» demişti. Benim gönlüm hiç kimsenin hazinesi değildir. Ebubekr-i Rababî gibi ses çıkarmayayım. işkence yapsınlar. elini. Onun için bir engel de yoktu. onu döverler. onların sözlerini kabul ediyorum. başkalarının düşünceleri de daha başkadır. o yönden bir kuvvet vardır. bu uyanıklık. her gün bir semti beş kere dolaşırdı. Hazreti Musa gibi ona uzaktan bir ışık. nur uğruna ateşe düşüp yandı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S. Beni davet ettiler. Hele bunda başka bir letafet vardır ki. Evet. . katlanayım. Belki bütün işler ona belirli ve açıkça görünürdü. iç âlemlerinde Müslüman yaşarlardı. Yani onlar asla mescit yüzü görmemişlerdir. Şimdi hiç kimse sanır mı ki. davet doğrudur. demiyorum. Ancak o sövdü saydı.fazla yaşamak elbette mümkün değildir. kendisini yüz bin altına alsan bile yine birisine bir cefada bulunur. elsiz ayaksız kalırlardı. Nasıl ki. yaralarlardı. Burada iş aksinedir. bütün dalgınlık hallerinde bulunur. Hazreti Ebubekr de ondan yedi hadisten başkasını rivayet etmedi. Ama onlardan en gerçek ve doğru olanı budur. kâfirle Müslümanın kim olduğu açıklanmaz. Bin yıl imana davet etti. heva ve hevesten uzak yalnız Allah yolunda birleşmeleridir. Benim yanıma getirirler ki. İşi bozuldu. o adı onun yanına götür. sonra tekrar bütün işlerinde uyanık kalırlar. Güya şeyh Evhadüddin onların önüne gelmiş. 195) Susayım. A. Buna karşılık yetmiş kişiden fazla kimse de Müslüman olmadı. Onlara özürler diledim kiliseye gidiyordum. (M. ötekine karşı da çok şiddet ve sertlik göstermek ister. Onlar nerede. Bizim gidişimizden öfkelenir. benimle iftar ettiler. kâfir. 196) Ona mimber değil. bu söze ne özür bulacaksın?» Dedi ki: «Onun boynunu. bütün bunlarla beraber hiç bir şey değildi. ben de bu saatte Mevlânâ'nın yanında rahattayım. dedim. Ancak Şahın hazinesini kendi hesaplarına sarf etmeyi de bilmezler. yolunu kaybetmiş değildi. cefalı sözler söyleyerek geçip gitti. Müslümanlık doğru sözdür. Dedi ki: «Nihayet düşünmüyor musun ki. Nasıl ki Şeyh. Meğerse onlara kötü ile iyinin. Hazreti Peygamber. gibi bir çok yorumlar yaptılar. Cebrail kanadını ona sürünce yaraları sağalırdı. Buna hiç benim gönlüm razı olur mu? Eğer buna gücüm yetseydi sonuç daha iyi olurdu. Yolunu şaşıran Bayezid'in hikâyesi: Bayezid öyle bir şehre uğramıştı ki. Ancak her kesin bir huyu vardır. sesini kesmez. Şiir: Bir kimse ki. işte o hal. Akılları başlarındadır. ona. o istiğrak yani ilâhi dalgınlık halinden daha aşağıdır. gül yerine diken ve çalı diker. Ama dıştan kâfir görünür. yiyeyim. yüzlerini birbirine dayayan iki sevgilinin. Yüz bin lanet o cariyeye olsun ki. Nasıl ki. dediler. Onlarda. İnsan olmadığı için onun karşısına geldi. Bu saatte ona öylesine vurdular ki. Ama ben açıkça.

bari tamburumu verin de işime gideyim. eğer vermezlerse ben alır sana veririm.» der.» çekti tekrar etrafına bakınca anladı ki Şah budur. «Eyvah.» «Kalk!» dediler. vezirler sıralanmış. Şah emretti: «Altın kemerli kırk köle onun yanına gelsinler!» Artık üst tarafını.» dedi. Yine kalkmadı. türlü sözlerle muhabbet ediyorduk. Gel eğer bir parça bal getirirlerse bununla hoş kaçar. yoğurt vereyim ki. Uzaktan bakınca bir dağın doruğunda onu gördüler. «Ne yazık ki koyun kesmedim.Ey yüce bilgin Mevlânâ. «Sizler çok cömert insanlarsınız. Senden incindi. dedi ki. Onlarla yüz yüze gelince hepsi birden: «Bu hangi oymağın beyidir?» diye aralarında konuştular. Şah askerine yetiştikten sonra arkadan çocuk geldi.» dedi.» Sultan Mahmud (Gazneli) ordusundan bir. yüzüğü onlara gösterdi. Kalkmadı. Büyükler nezaketlidirler. Mevlânâ (Allah ona uzun ömürler ver* sin) dışarı çıktı. Çocuğa «Selâmün aleyküm. Çabuk aşağı in konuğumuz ol sana gömeç. «Vallahi bu çocuk doğru söyler. Sakın gönlün incinmesin. bu iş çetindir. Şah konuşmaya başladı. «Bize misafir gelir misin?» derdi. «Selâm sana! Sizde yiyecek bir şey bulunur mu?» Değirmenci seslendi: «Sakın bu adam ekmek istemeye gelmesin. Çocuk ne görsün bütün beyler. «Gözlerin rahatsız olmuştur. «Bana bir kaç akça harçlık verirseniz size tambur çalarım. «Kalk!» dediler. Olaki Şahtan senin için bir şey alalım. kalk» dediler. Kapıyı çalınca hiç ses çıkarmadı yani.» dedi. «Aleyküm selâm. Mertebesi yükseldi. konuşuyorsun?» Değirmenci. Şah bunları yedi. «Ben sizin yemeğinizden vazgeçtim konukseverliğiniz de sizin olsun.» dediler. Biri sordu: «Değirmenci bu mudur?» «Evet budur. süt.» «Çok konuşma kalk!» dediler. «Öğütülen un yetim malıdır. Bana haram olur. kulağına boş sözler söyleyeyim.» der. beklemeye takat getiremez. o türlü yemekleri de sen hesap et! Sonra buyurdu ki: «Sözü geçen değirmenciyi de getirin. sonra da konuk ister misin diye sor. «Seni Şah istiyor. Ekmek yok un var yer misin?» «Evet getir her ne varsa getir!» Adam tekrar geldi kendi kendine: «Yazık» dedi. Onu büyük bir şeyh her zaman ziyarete gelirdi.» Silâhlı yüz süvari yola çıktı. Benim içimde haram lokma olmasından Allahya sığınırım. «Size un vereyim saç ekmeği. kapıyı kırdılar. «Eyvah geldiler. «Vallah ki bu Şahtır!» dedi. «Yüzünü yıka!» diye iki elini tutarak oraya oturttu. bir «Lahavle. yanındakilerine. boynuna bir ip bağladılar. 199) Bugün yüz kişiyi misafir ediyorum.» Değirmenci yalvarmaya başladı: «Ey büyük ve saygı değer adamlar! Ben nerede. işi daha iyi oldu. o süvari askerleri ve başbuğlar ayakta durmuş. uzaktan duymazsın belki.» dediler.» «Burası mescittir. Çocuğa: «Al şu yüzüğü bundan sonra ben Şahın yakınlarındanım dersin. Yolda bir Türk çocuğuna rastladı: «Yiyecek bir şeyin var mı?» dedi.» dedi. Sonra tekrar geldi.» diyerek onu inandırmak istedi. (M.» diyebilir miyim? Eğer seni yiyeme-sem.» dediler. çok acıkmıştı. Ona sakın bir şey yapma ki hatırına bir bulanıklık gelmesin. ne saçmalar soyuyorsun. «Aman. Bugün gerekli olmasa bile anlatayım : Bir tamburcu tamburunu kılıfından çıkarır.» diye kaçtı ve kapıyı kapadı. (M. Nihayet tozlu bir pösteki getirdi ve Şahın yüzüne fırlattı.» Yüzüğe iyi bakınca: «Eyvah!» dedi çocuk.» dedi. geri döndü. Şah nerede? Ben zavallı bir değirmenciğim.» dedi. «Öldüm. İçinden bir «Ah!» çekti. «Eğer olsaydı biz yerdik. Çeke çeke götürdüler. yoğurt. Bu ağır canlı adam nereden geliyor?» «Bugün bir artık ekmek vardır yer misin?» «Getir.» «Ama çok iyi öğütürüm. Şahın buğdayı varsa buraya getirir onu öğütürüm!» «Uzatma. Yol üzerinde bir değirmenciye uğradı. Köyün ve değirmenin nişanını onlara anlatmıştı. her şeyden önce yemek getirsinler diye. «Adamcağızın karnı o kadar acıkmış ki unu bile yiyecek. Diyorsun ki.» dedi.» «Kalk. Ne yaptım ben?» Her ne kadar bu düşüncelere kapıldı ise de. Mahmud kendi kendine.» O arada adamın pabuçlarını çalmışlardı. Orada boş sözler var. Mevlânâ böyledir. Beni inciten her şey gerçekten Mevlânâ'nın da gönlünü kırar. «Günlerden beridir ki yıkanmadım çabuk tamburumu verin de . «Var ama önce bir selâm ver. Sonra. «Ama sen nasıl ölüsün ki. onun hoşuna gidecek bir durum olsun da eksik bir şey olmasın.» dedi. «Bir saat kadar gel de görelim seni. Mevlânâ'yı övmekte onun rahatı için bir sebep bulunsun. Atının dizginlerini yavaşça çekti geri döndü. (M. çocuk içinden tekrar. «Kalk çabuk seni Şah istiyor. nihayet o da bitmek üzere ben ölmüşüm artık. Değirmenci.aralık geri kalmıştı. kalmamış. «Sanıyorum ki. incinmesin. «Bu ancak bir nefesten başka bir şey değil. peynir ne varsa getireyim. seni övmeye lüzum yok! Sen de övülmeyi bırak! Bunu şundan dolayı söylüyorum ki. «Ancak kalan yiyecek budur. Karşılıklı sorular. Hepsi yüzüstü kapandılar. içeri girerek tekrar.» Bu sefer tekrar döndü ama «Dan karışık. Onu saygı ile karşıladılar. Adamcağız çepeçevre etrafı süzerek o teşrifatçıyı dedi.» Bir ırmak kenarına götürdü.» buradan gideyim. Şahı o kılıkta görünce şaşırdı. 198) Şah oradan ayrıldı. yemeğini nasıl yiyebilirim. bugüne kadar Sultan bile onu size vermemiştir. Kulağına şunu söyleyeyim de onlar işitmesinler. Maymun yavrusu ile kaplumbağa hikâyesini iyice hatırlayamıyorum ama ben de gittim gönül benimle birlikte gelmedi. onun da gönlünü hoş edeyim.» cevabını verdi. Değirmenci giderken pişman oldu.. 197) Mecduddîn ile konuşuyorduk. Çocuk. Adamcağız.

öp artık kaçıyorum öp. Nihayet. Pirlerden biri dedi ki: «Henüz Mevlânâ'nın mec-lisindesin. Gece yarısına kadar hiç uykum kaçmadı. elimi de bırakıyorum.» dedi.» dedi Şah. önce bir adam gösterdim. «Uykum kaçsın diye yiyorum. Hep yedim. divane sözüdür bunu tımarhaneye götürsünler.» «Eyvah!» diye feryadı bastırdı. Mısra: Bu işten vazgeçmek gerek. «Artık benden ne istiyorsunuz. Beyit: Ben kötülük yaptım. «Ah eğer bin tane kellem olsaydı birini bile kurtaramam. üç gün üç gece hiç bağını çözmesinler açlık ne demek olduğunu anlasın. üç gün ekmek bulamayınca artık ölümünü bekliyordu. Öteki de kendiliğinden kaçıyordu. uykumu kaçırmak için. Üç gün geçtikten sonra. «Kalk çık dışarı. Değirmenci. bir solukluk canım kalmıştır. karnım davula döndü. «Söyle bakalım pirinci tane tane mi yersin?» «Oh onu da yerim elime geçerse. bırakın ki öleyim!» dedi. yüz kat başkaca elbise dava . Sultan dedi ki: «Adamcağız ben seni getirdim ki. orada cevabını ver!» dediler. «Adamcağız. «Daha ne kadar yiyeceksin. geleceğim dedim.» diye seslendiler.» Mademki kulağıma söylüyorsun. «Bari şu altınlarımı alın da canımı bağışlayın. «Ey ulu Sultan! Beni öldür!» diye yalvarmaya başlayınca Padişahın merhameti ayaklandı. Uykumu ver ki yemeyeyim.» Kadı.» dedi. sen de kötü mükâfat veriyorsun. Derler ki. çok ağladı ve dedi ki: «İkinci şartı da ben söyleyeyim: Hiç bir konuğu ağırlamakta ihmal göstermeyecek ve küçümsemeyeceğim. bir zaman Ademoğulları bu adamın meleği olurmuş.» dediler. «Sen öyle bir adamsın ki. su kuyusuna düşmüş olan yüzüğümü bulasın. Adamcağız. bir kerede ölüp kurtulamayacaksın.» Değirmenci yüzüstü düştü. ama onu göremedi.aradı.» Üç kere dışarı çıktım.» dedi. «Ham ham. O merhamet duygusunun etkisiyle Hayyam'ın şu beytini hatırladı. Şahın huzuruna götürdüler. Elimi kalbime koydum. yüz top istanbul atlası. bir melek varmış. senin söylediğin şey çok uzak! Adamın biri halkın malını yerdi. dedi. Bu onların körlüğünden ileri geliyor. Arkasından koştular. Şah şöyle buyurdu: «Şimdi benimle bir sözleşme yapacaksın! (M. daha serseri bir suçlu gelir.. Yüz Bağdat çarşafı. mademki söylüyorsun bir daha söyle! Ne kadar da yedim.» Böylece bir çok nefis yemek saydılar. Şahın huzuruna çıkardılar. «Onu getirin!» dediler. kabul ettim. Ancak Sultana. Çağıranlara yalvarmaya başladı. Ona çocuk kaçtı. Tımarhane onu nasıl serbest bırakır? Biraz sonra Kadıya ondan daha yaman bir yankesici. Gizlice ötekilerine emir verdi. Adamı tımarhaneye soktular.» «El'mize geçse biz de yeriz bunları. «Ham ham. «Be adam. Kadının önüne oturttular. «Hayır.. «Ya semiz kuş eti ile pişmiş kimyonlu yahni yahut şekerkamışı veya hurma da olsa yer misin?» «Ah nerede onlar!» «Sütlü pirinç de yer misin? Hele şekerle iyice pişirilmiş olursa!» «Ah nasıl yemem. Bin dirhem bağışta bulunmalarını. yalvardılar.» dedim. Sonra «Onu geri çağırın. senden davacı var. bir kat elbise vermelerim. cehennem gibi bir işkembesi vardı. 200) Bundan sonra kendi boğazının keyfi uğruna kimseye bir şey vermesen bile bari o unlu pöstekiyi kimsenin yüzüne çarpma! Az daha gözümü kör edecektin. bir zaman da bu adamın şeytanı.» «Gel.» dedi. adamı kıskıvrak bağlasınlar. Şu halde benimle senin aramızda ne fark var söyle! Şah gülmeye başladı. «Gel!» diye seslendiler. söyle ah seni öpeyim! Hasta oldun öpeyim bari. yeter!» dediler. «Ah beni kandırdı. Allahya şükürler olsun! Ama müritler sizden ayrılmak sevdasında. ama belki daha beter bir belâya uğratacak.» «Saygılarımı sunarım. Ne hayaller kuruyorsun? Ben ne söylüyorum? Eğer bunu söylemesen. Tekrar hücreye gidiyordum.» dedi. her gün beş kilo ekmek yerdi. ne dersin?» diye sordu. Kendini deliliğe vurmuştu. «Ham ham!» diye söze başladı Kadı ona. O bununla gelmez dedim.» dedi. yahut edebini takınmak. onu sevinçli bir halde yola vurmalarını emretti.

» demek ne demektir? Yani Allahın kim olduğunu herkes bilsin diye. Aksaray'a varırım. Kadı. (M. bende Allah tarafından yarlıgan-mak nişanesi var. «Allah Kuran'ı ona öğretti.» buyurdu. Kuran'ın güzelliği onlarda yüz gösterir.» der.» âyetinden anlaşılıyor ki. bir kaç gün Sarac'ın bağına gittin. Evet ver diyorsun. «Onlara âyetlerimizi ufuklarda göstereceğiz. Rahman sûresinde. Kış geliyor Şemseddin'e bir kürk lâzım. onlarla cilveleşir.» dedi. 203) Eğer yine bir karışıklık ve bozgunluk varsa. Onda ihtiyar yoktur. yoldan bir kızcağız geçer. Dedi ki: «Allah kendi iradesi ile hükmeder. bu benim elimde değildir. «Bugün ham. Bu bana senden dilenmek demektir. yatakta uykusu gelmezdi. Ey Efendi. anlamazsa sana işinle meşgul olmak gerekir. «Ve onların nefislerinde. bir kaç gün dolaştın. «Ama efendimiz herkesi temize çıkarıyor.» diyor. «Ham!» der. Hırkayı yırtmalı. Her ne kadar yaya yürümek kuvveti vardır ama korkarım ki. Bir rastlantı sırasında Mahmud'un annesi oğlunun içkiyi yasakladığım görüyor. Ulu Allah Kuran'da. O ayakkabı seni rahatsız etti. «Suçunu kabul ediyorsun. Ben öyle insanlardan de-ğilim ki. şu ya da bu kimsenin emanet bırakmasın-san korkuyorum. iyi ama ya ben açlıktan ölürsem.» buyuruyor. mutlu ol oğlum. Ye afiyet olsun üç lokma. «Hayır. bir aşk kitabı gibi! Kuran'ı onlar bilir. beni de mutlu ettin. Muhammed de Haktır. «Mümin pis olmaz. Şüphe yok ki o Haktır.» der Kadı. Ya bana senden bir gayret ister. «Ben. «Hayır. Hazreti Mustafa (Allahnın selâmı ona olsun) Ebû Hü-reyre'ye uğramıştı. o Buharalının kapısındadır. Sonra baştan savdık.» Çünkü sen benim canımın içindesin. Allah kendi arzusu ile iş yapsın. ayın yarılması ve mucizelerdir! Nefislerdeki de. «Afiyet olsun sana. Ona candan dua eder ve memnun olur. on yedi lokma yahut benim hatırım için yetmiş lokma ye. Evet güzel söylüyorsun. «înkâr ediyorum» der. Hastalık veya sağlık mı? Bunlar ne güzel yorumlardır. ham. Her bir âyette bir müjde var. nihayet tekrar konuştun. boynumuza sarılıp öpmelerinden. Evet çetin iştir bu. perhiz ediyorsun?» «Temiz değilim de ondan. Ben öyle bir Allahyı arıyorum.» Mısra: Ben istiyorum ki yüzüm ay gibi ak olsun. Çelebi! Bu isteklerinden. (M. Günahları bağışlanmış kullar arasında dalıp gideceğim bunun belirtileri var. Müslümanların hakkını ver!» Suçlu. O zaman bütün hırsızlarla gider o eve hücum ederler. 202) Kuran'ın sözlü tercümesini beş yaşındaki çocuklar bile yapabilirler. «Zararı yok. bütün âlemden el çektim.ederler. Şimdi biraz düşünmek zamanıdır. isterim ki. O bunu yapmayaydı.» Kadı tekrar sorar: «Ne diyorsun. Kudsî var iken Tusî'yi ne yapalım.» dedim. Bunu Haktan başkasından dinleyemezsin. gönül açıklığıdır. «Şüphesiz o Haktır. Peygamber. Ama nereye bıraktı? Sen diyorsun ki. onunla daha çok vakit geçer. ona inkâr etmesini öğretmiştir. hoş söylüyorsun. Kuran'ın tefsirini yine Allahtan dinlemek gerektir. Şimdi sen de diyorsun ki: «Hiç iyi değdim. Cehenneme de görsem bu düşünceden utanmam. Yoksa Kuran'ın tefsiri değil. «Ben böyle bir Allah'yı istemem.» demek bir yorumdur. beni eziyor. ona karşı öyle bir davranışta bulunayım. O tarafa düşmem yakındır. Mallar eşiğin altındaki kuyudadır. başka yollardan bir takım cilveler göstermesinden anlıyorum ki. Bunu başkaları anlarsa seni ayıplar. Can içinde etki yapıyorsun.» Kadı der ki. 201) Suçlu. Seni evde çocuklar arasında bırakayım. Konuk için. O zaman bizim aramızda yüz kat daha yakınlık olur. Yani şüphesiz Allah Haktır.» Bu sözü bütün peygamberler bile söylemiş olsa kabul edemem. Ben vaz geçtim. ya içimde bir rahatsızlık var yahut bir sıkıntı var bende. bunu kabul etmezsin! Ben Kaymaz mevkiine gelirsem. Ona derim ki: Benim aradığım Allah sensin. ona ant içtik dedin.» derim. Onun pek çekingen davrandığını anladı ve sordu: «Niçin böyle çekingen davranıyorsun. bir kimse ile bir gün selâmlaşmış olayım da. «O haktır şüphes:'z. Yolda seni bırakır ve ayrılırsam. «Bu hakkın gayretidir. bana uymak gerek. Zaten yolda da bunu böyle istedim. O yorumcuların tefsiri onların kendi halidir. Bunu uygun görmem. Bununla ne diyor bize? Ufuklarda ayın iki parça olması mı? Yaz mevsimi mi? Sonra aynı âyetin altında. niçin inkâr edersin.» deme! «Bu ne Müslümanlıktır?» dedi. evet ver diyorsun. O zaman bir şey söylemedin. O da. Ey tefsirciler. ham. incinirdi. başka bir anlatışa göre de ufuklar-daki âyetler. yahut da sana karşı benden. .» (M. Eğer şimdi olduğu gibi araya bir karışıklık girerse. öyle kara yüzlü durmanın ne gereği var?» Diyelim ki. Bugün ayrıldık ama bir zaman neler olacağını bilemem. zannetme ki aramızda ayrılık kararı verilmiştir. kendinde bir hareket duyarsın. Annesini «Acaba ne olacak?» diye düşünürdü. Fakat kime? Benim gönlüm istiyor ki sen bundan birazını pay eyleyesin ben de böylece bakayım. orada yer tuttun.» buyuruyor. nazım yolu ile. Diyorsun ki: «Ben. Ne güzel yorum bu! Ama hakikat yolcuları ve Allah erleri içindir bu. «Bunu da Müslümanlık say. Bir söz söyledin.

«İhtiyarsız. Sonra be harfi geldi. işte. Adamın biri cübbesini yırttı.» Vaızdan sonra aşağı iniyordu.eder. «Bizi bağışla!» deyince mimber yürümeğe başladı. yine de. Ama daha fazlası elinden gelmez. Bir noktam var. o gün o köpekle onun kocaman beş tane yardımcısı aşağı indiler. Elif sordu: «Niye geldin?» «Seni açıklamak için. o da iki eliftir. Onun en aşağı kullan. başka konuşanların sözünü de konuşur. O dost başka sözleri de bilir. hiç bir şey istemez. iki yönden eliften üstündür. sözleri arasında çelişki yoktur. Size iyi günler! Vakitler mübarek olsun! Mübarek olan sizlersiniz. içinde ne varsa onu sızdırır. Dal harfine gelince. onun gerçek sözlerinden harekete geçiyor. konuşmadan geri çevirir. (M. birbirlerinin gırtlağına sarılarak kavgaya tutuşurlar. Bunları dünya ve ahirete atarım.» diyebilir misin? Eğer bütün âlem Şahab' m bu sözlerini kabul etseydi. Günler bizim aramızdadır. Kendi işimizden çok fazla söz söyledik. Mimberin son basamağında durdu. Bin kelime mi söyledi.yanılmaz. Hemen Elifin manasıyım. Bu çok âciz ve güçsüz olan kimdir? Ne iş yaparda o işte âciz kalır? O işi çevirmeye gücü yetmez. onun ayağına düştüler. Hak sözde buna imkân yoktur. Onun kâfirliği saf olur. yine o bilir. Bir mezar taşında.» dedi. 204) Ama elif yolunda beline kemer bağlamıştır. ayırmanın iç yüzünü söylüyorum. Cim daha uzakta idi. Aralarında. Onu âciz kılacak. bir . 205) Benim huyum budur. ama o yine mümindir.» diyor. «Eyvah. «Ben Allaha ve Resulüne dedim.» dedi. O. kuduz köpek demek yaraşır mı?» «Evet.» Te geldi.» Allah gerçek müminin yalanını doğruya çıkarır. yukarı çıktı ve onları ayırdı. Fitne hiç yatışmadı. «Allahya iyilikle ödünç verin. Gelecek günler size mübarek olsun! Kadir gecesi bize kader hazırlamıştır. dal harfini düşman bilirler. dilediğini yapan sensin! Onu ortadan kaldır. hem de sen hidayet verebilirsin. Musa bir kaç adım geri döner. hangi hikmet için dışarı fırladı o elif harfi? Onun hikmetinin iç yüzünü. ona bir ışık ile gölge düşürmüşlerdir. (yani failimuhtar) değildir. Ulu dergâhtan bir elif sıçradı.» dedi. 204) onda Kuran'ın manası vardır. sonra tekrar ona yönelerek bir daha gelir. «Akıl . elif harfin'n ayağına düştü. zina. kendi nefsinde öğüt kabul eder ve yürür. O imanlıdır. saf küfür olur. ona engel olacak bir varlık yoktur. Dilediğini yapandır o. «Başımda iki noktam var. Şu ilâhi uyarma ile karşılaştık. yolda seni köpek ısırmıştır. yüce Allah. Ona başka zaman gel der. eğer harabat (meyhane) ehli isen hı harfinin ne günahı var? Kâfir küfürden bahseder. Çünkü (M. «Yanılmaz. Üç noktalı se harfi de kendini araya soktu. Ama yanılıyordu. Âyette işaret buyurulduğu gibi denizin suyu tükenir de Rabbimizin sözü bitmez. o.» Öyle ise sen failimuhtarsın. Sen. Bir topluluk. içinden ona. Herkes bir tarafa kaçtı. «Onu o yoldan çıkaran benim.Allah için dilediği gibi yapmaz. imanla yalan bir arada yürümez. der. (M. Mevlânâ bu kadar söz söyler. «Yani. Cim.» anlamındaki âyet gelince. Ona. Boş mu oturur? Musa Peygamber Allah ile konuşan bir söz bilgini idi. sonra sözü tükenir. «Beni göremiyeceksin. ömür. o senin mühürünü canımın içinde saklıyorum.» Ebidderda'nın koca burnuna rağmen yine mümindir. demek istemiş ve onu yürütmüştür. Elif harfinin manası tamam olmaz. Ayrılığın. Ulu Allahnın. Mimber ağaç olduğu halde. Allah ona. Sen bir yol gösteriyorsun. Kuran'da buyurulduğu gibi: «Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?» Yarabbi. hem sen dilediğini hidayete erdiremezsin. «Ey mimber! Sana söylemiyorum. yani ağaç bile.» buyuruyor. şahadet getirdi.» dedi. Bize gerekli olan bunların her biri arasındaki inceliği ve derece farkını görebilmektir. Her saatte binlerce cihanı mahveder. Ona. söyler. demedim. benim fere-cim. Ama ben kabul etmiyorum. Ancak mümin yalancı değildir. doğru yol budur diyorsun. Hazreti ibrahim dedi ki:. Saf olur. kâfir de küfürden. Firavun incinmezdi o sözden. bu yolda şöyle sorarlar: «Diyelim ki. küfürden başka ne söyleyebilir? Mümin imandan bahseder. abam yırtıldı bana bir aba verin!» diye sızlandı. ben hangi yalanı söyledim de Allah onu doğru çıkarmadı?» Hazreti Peygambere sordular: «Ey Allah elçisi! Mümin zina eder mi?» Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: «Evet. Tevriye sanatı daha çok belirsin diye. Adına fereci dediler. Nasıl olur da onun ihtiyarı yoktur diyebilir. Mısra: Testi. elife bağlıdır.

Başkalarını anmak. Bu. Onun yüzünden cihanı feryat ve figanla dolu görüyordum. bu taifenin ayak tozunu Cebrail bile bulamazdı. Gönülün ne olduğunu gönül erleri bilir. başını çevirdi. Ben hep emirle giderim. Gönül halinden bir nişan arıyordum. nazar değmemek içindir. Bir saat.» Hayırlı bir işe aracılık etti. O işten hiç başımı kaldıramam. sordu: «Nereye gideyim?» Şimdilik annen ile babanın yanına gideceksin. 206) Kendisinde güzellik olmayan. Bugün gereken hizmet ve görevi bana işaret ediyorsun. gönülden daha üstün bir şey var sanma! (M. Şimdi bir yazı yazmak. Sofra yatakta tersine kurulmuş dedim. üç saat nihayet ömrün bir sonu vardır.» dedi. acele gönül tarafına sefer ettim. Ama tekrar okuyamazsan. her şehirde bir destan var. Sana anlatayım. bizim işlerimiz var. Ben onun postuna konmuş bir böcek gibiydim. Ona hizmette bulunuyoruz. söze başlar ve der ki: Hazreti Muhammed (S. Eğer öyle değilse benimle başkaca hiç bir işin yoktur. Gönülün kadrini her gönülsüz ve ruhsuz ne bilsin? Gönül hakkında Allah Peygamberi dedi ki: Gönülden daha iyi. A. Hiç düzgün konuşmaktan. Okursan o zaman düşünürsün.saattir diye yazılı idi. Sen küfür dinle o benim için başka bir anlam taşır. «Lüzum yok. Acaba gönlümün hali nicedir diye anlamak istiyordum. Onda da hiç boş yer göremedim. ben bir işe gidiyorum. «Ne söylüyorsun? Yatakta sofranın ne işi var?» dedi. Bizim de ömürden nasibimiz ancak şu bir saattir. yavaşça. Hepsi de gönül elinden feryada gelmişler Bu sözlerden şüpheye düştüm Kendi aklımdan geçtim. işaretle. te .) ve onun yoldaşları gibi ol! Sen kendi sözünü söylüyorsun. buna gerek yoktur. onu tekrar okumak içindir. Emir bu! Şiir: Bir zaman gönül semtine doğru yürüdüm. Böylece diyordum ki: «Mevlânâ'ya Allah hayırlı mükâfat versin. Hazreti Mu-hammed'in yüzünü Öper. Sofî için. Sofrayı eğri koymuşlar onu düzgün koyayım dedi. fesahatten nasibim yoktu. Eğer bu dağarcık olmasaydı. Yani vaktine bağlı insan demektir. vaktin çocuğu derler. Onlardan her vadide. Cebrail yukarıya bakarsa külahı düşer. ibadete gidiyorum. Çünkü Mevlânâ'nın meclisindeyiz. Bu gönül arif ile maruf arasında çok kere sözcülük yapar. Hemen. Nihayet işaret etti ki. Şiir: Hikmet ehli. ne zaman çağırırsam bana bir işaret et yeter. erenlerin sözlerini araştırdım.

sözlerimden ürker ve bana dönerek. bâtın tarafımı ne bilirsin? Ondan nasıl haber verebilirsin? Ey efendi. ben şeytandan daha iyi bilirdim. belki H. . Sana göre her parçasında başka bir yön. Gönül hoşluğu bulurum onda!» derdi. Allahsının tek ve eşsiz olmasından sana ne? Çünkü sen onu yüz bin gibi görüyorsun. içinde ne yağ kalır ne de tencere. hiç kimseye değer vermezdi. M. 207) Adem Aleyhisselâm unutkandı hep. Acaba ne yapacak diye. Ağır davrandı. Tebriz'de öyle insanlar var ki. İblis tutturdu: «Ben yaratılışta ondan hayırlıyım.» dedi. Neşeli olduğun vakit içinde keder kalmaz. sert başlı adam. ondan sanatı öğrenirse o zaman ne sakalı yanar ne de saçı. O kendi işini yapmalıdır. sıkıntılı zamanında da hoş olur. «Onu benden götürebilirsin ama beni ondan nasıl alabilirsin. inayetini bir tarafa. eşekliği yönünden. Sakalı yemeklerine tuz koymazsa hiç işe yaramaz. Tebrizlilere eşek demiş. Meğer ki. Gam içinde sevinç duyar. Ben her ne kadar onu kabul ve sözlerini gerçeklemek istersem. Belki o murat içinde de muratsızlık kaygısı gizlenmiştir. Horasan'dan gelmişti. Onlar benim gibilerini dışarı atmışlardır. O uygunsuz adam. hiç gözünü başını çevirme! Tevhid âleminden sana ne? der. onlar ne olmuşlardır? Onlardan biri Herive idi. O varlıkla dopdolu olunca. velileri. Söylediğin (M. Biliyordu ki. Ona gel dediler istemiyor musun? Biraz su lâzım ki tencerenin önüne koyayım der. her bir parçasında başka bir âlem var. Ey efendi! Hayır. Şeytan kendi işinden nasıl vazgeçebilir? Ulu Allah. Ama sen bu parçaları o bir tek varlıkta toplıyamazsın! Anlayamazsın! O kendi eşsizliğini birliğini tek renkte gösterir mi hiç? Bu sana sır olarak kalsın ve seni sevindirsin. Çünkü kim bilir ki. daha başka bir şey demedi başka sözle meşgul olmadı. Çünkü o kendi işini geri bırakmaz. şeytanı da bir tarafa koydu. Halk o öğütleri kâh tutar. A. Benim için. nasipsiz kalmasın.» deyince bu söz Peygamberleri. Eğer bu harfleri okumak zevkini kendinde bulamazsan bu Allah erlerinin gelmesi sana ayıp değildir. Su hazır değilse tencere taşar yağı uçar. Sen bilmez misin ki. bugün böyle ağrı çekmezdim. Kuran'da. insaflılar için özür dilemek gerekiyor.» anlamındaki âyet açıktır. Sanki deniz toprağından bir köşeye atılmış gibiyim. haberi de yoktur. (M. Cevher gibi olmaz. O ne görmüştür ki? Madem ki bir şey görmemiştir. sefa geldin dersin.harfidir yahut te'dir. 208) şeyi eğer dün yememiş olsaydım. Ona tuz deseler bile halinden ve manasından tuz olmadığı anlaşılmadıkça tuz denilemez. Onun için hiç bir rl-yazat korunma ve perhiz zevki hasıl olmaz belki daha karanlık bir hale düşer. Birini çalgıcılığa çağırdılar. Ama özrü kabahatından beterdi. gelmez ki. Onun olgunluğu bundan anlaşılır. O zaman büyük adam olur. Başka bir tencere lâzım gelir. olur. Hoş geldin. yahut üç noktalı se'dir veya sonuncu harf olan ye harfidir. azdıracağım. O muratsızlıkta murat umudu vardır. «Ya rabbi! Biz nefsimize zulmettik. Terzi demircilik yaparsa sakalı yanar. O Herive ki. Ertesi günü sağlığıma kavuşacağım diye seviniyordum. Sana hoş ve hararetli görünen her inancı korumaya bak! Sana soğukluk veren inançtan da uzak ol! Adam odur ki. «Müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. bir konuk geldiği zaman ona tekrar söyle ki. Yoksa biri demirciye gelip. kâh tutmaz. Sen benim görünen tarafımdan bile haber veremiyorsun. Ona orada Şahap derler. Ama o neşeli anlarda olur. Pişmiş et gider. senin muradın o muratsızlık içinde birbiri ile sarmaş dolaştır.» diye yalvardı. Meğerse unutsun. «işte bu Allah eri olgun kişidir. Yaptığın secde acaba makbul müdür? Bugün mademki yolu biliyorsun. Ya benim içimi. Hoş hutbeler okursun.m harcayıp orada Lut ve Dolkes Ama bolca tuz koyarsa her ne getirirse hep tuz yerken ağzından dökülür. Ben öyleyim ya. Ey ulu Allah! Ey efendi! Ey ulu Hünkâr! Ey kâinatın en yüce sultam! Ey huysuz. vücudu böyle olur. zavallılardan oluruz. Arif ateşli işlerde hep suyu yanında bulundurur. herkesi kendi başına yeterli bir hale getirir. ben onların en zavallısı kalırım. Bir hikmet içindir. Allahyı inkâr etti. Eğer bizim günahımızı bağışlamazsan. Sağlam ve sıhhatte olduğum gün de yarın yine sıtma tutacak diye üzülüyordum. «Ey demirci bana demircilik öğret!» diye yalvarır. nihayet sende de var. ve •Allah erlerini içine almaktadır. Kendine bu hususta dikkat etmek gerek. Onunla oturmaktan çok huzur duyarım.» dedi. yanmayınca yüz dirhe. Şeytan «Senin izzetin hakkı için onların hepsini yoldan çıkaracağım. bu sözü niçin söyler? Orada. unutsun. Mert odur ki. bize acımazsan ziyanlı çıkarız. O gün benim sıtma nöbetimin günüydü. Onun. Ancak haberi olanlara haber verir ki. Teklif zor değildir ama aceleye gelmez. hayır. onlar yokken bir şey yapsın. Bizim için en iyisi budur.

Onun gibi yüzlercesi ha var olmuş ha yok olmuş. cehennemde önce buna lüzum görmüyordu. Halk zaman kazanmaktadır. Yukarıda kocakarı yalan söylüyor demişti Ahme-di Gazâlî. «Ne mutlu beni görene. Fakat dış görünüşte onu boyuna gönderiyor ve çağırıyordu. kımıldanmaz. Ama kuvvetli kâfirlik gerektir ki Allahnın kahir sıfatı olan cehennemde sonsuzluğa kadar kalsın. Toprak başına olsun öyle insanların. Peygamber. A. «Bismillah» m Allahın cim'i olduğu anlaşılır. her be cim karşılaşırsa. Sofuya başını kaldır da.) Bunlar ne tatsız sözler.. îçerden şeyh seslendi: Gel. ne mutlu beni göreni görmüş olana. «Allahm rahmetinin eserlerini seyret. A. kaygısız yemek yesin. desin. Hayır ama şüpheci olur ve insanı şüpheye düşürürse Hazreti Peygamber Aleyhisselâm halkı kendisine uymaya davet etti. Şeyh Muhammed'in işi üstadının yanında artık bitmişti üç kere o güzel çocuğu çağırması için onu gönderdi. Şeyh bana de di ki: Eğer. Oh dedi. taze delikanlı ne? Erkek ne? Nerede Cebrail. balığı balığa versin. Sofu dedi ki: O eserlerin eseridir. O avare akıl bulamazsa başka aklın ne yeri var? Seni bu iş için getirdiler. Yüksek sözler söylerim hiç kimse miydi ki. 209) «Bir kişinin yiyeceği iki kişiye de yeter. Şimdi gel şu sözleri dinle: Her.» Ama öteki bir kişi kim? Eğer o Muhammed Aleyhis-selâm ise onun yemeği. yüz adam onunla birlikte yokluk âlemine anlatırım kendilerinden geçer. Şiir: Gözüm her gelip geçene bakmakta Rast gelen her yere sıçrayıp durmaktayım. bundan. hiç kendi varlığı ile uğraşmaz. Nerede 8 Sofi ki.) mübarek ruhu aralarında yoktu. Mikailin ne yeri var. Her kim bana bunu söylerse öyle olayım. ağzına. kapalı sözlerle uğraşır. «Evet dardır. nimeti iki cihana da yetişir. yüzü hayra ve iyiliğe dönüktür.şey ki. kendi oğlunu iki parça edersin böylece ciğerini parçalar. bu salihlerle beraber olmaktan ne istiyordu.» dedim. gelmedi. Hazreti Muhammed (S. «Yarabbi. İyi insan odur ki. «Acaba eksik kaldı.» buyurmuştur. ne zevksiz. Ben onun mezarına. ama ne hemşeri. dışarı atarsın. Benim hemşerimdir. nara gitsin. Dar demenin ne yeri var. Adam odur ki. Peygamber buyurdu ki: «Sen niçin benim kardeşimden yüz çevirdin? Eğer ben ona yüz döndürürsem sen de bana tekrar iltifat buyurur musun?» Evet buyurdu: Eteğine bir avuç kuru üzüm koydu.» dedi. Burada sözün yeri yok. Nihayet kaç kere çerez geldi. çünkü kalkar. eteğindeki kuru üzüm kaybolmuş. O vakit zaman nedir ki? Eğer bilsen. Hemen suretler meydana çıkınca kavgaya başladılar. O da artık Müslüman olmuştu. Genişlikten ölür. Uzaktan bütün Peygamberlerin ruhlarını gözden geçirdim. Yani tamamladı. güzel suretler belirdi. beni salih kullar arasına karıştır!» diye dua eder. O mantıki da (cihan farzet. Çünkü o ölmemiştir. Kocakarı ne. tabağın içine dolmuştu. onların tozu nü bulamaz. geçip gidenleri birer birer çözdüm. Mimber de o anda yürümeye başlar. Ne saçma sözler? Mantık bilgisi inkârla.) Benden niçin yüz çevirdin. Ama o. imkânsızlık kavramı kalmaz. Şimdi ona niçin bağlanıp kalıyoruz? Bir güzel yaratalım. Fahreddin-i Razî'ye dil uzatsın. Şimdi de öyle oldu ki o çağrıya kimse gelmedi.. Ama o. Tabağı ona gösterince. Keramet odur ki. Dedi ki: Ey Mustafa! (S. Mantık kalmayınca hal meydana çıkar. . Hoşlandığı şeye erişemez. Söz alanı dardır. bir ağaç parçasına yürü deyince ağaç hemen yürümeye başlar. tekrar onu inkâra kalkıştı. sana puta tapma sebebi olur! Havaya bir çamur parçası attı.. O.Seyfeddin-i Zen-ganî kim oluyor ki.. (M. (M. soğuk lâflar! Sözü o kocakarıdan dinle bakalım ne diyor: Ey sen! Her şey sen! Nihayet aradaki odur. hali perdeler. O bütün bu şeylere inanırsa olur hayırdır. onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor. Çünkü içinden ona engel oluyordu. Güzel sanatlardan olduğu için sordu: Onun yaratılışından Hüseyin'in kokusu geliyor ama neden hemen kavgada şehit oldu. Bu yoldan söylüyordu.» anlamındaki âyeti düşün dediler. cim be ile. Bundan başka her ne söylerse bu güfteden bir bölümdür. Aşağı indirdim benden sakladı. 210) O henüz Hazreti Muhammed'in huzurunda iken. Ondan bir parça yere düşünce sana söylemiyorum ey mimber yerinde dur desin. o defteri tavandan aişağı indirirsen daha sağlam durur. Çulha hikâyesini atarlar.

Şimdi bu sene.görür. On yıldan fazla bir zamandan beri duacınız burada. bir de mana’yı gör. yahut boyunlarından ağızlarına koyalım diye etrafta dolanırlar. namazdan da el çekiyorlar Rabiai Adeviye dedi ki: Gönlümü dünyaya gönderdim ki dünyayı görsün. hernde davranışları yönünden anlarım. hizmet yolu ite onu burada alıkoyduk. fıkarayı okşamak gibi elden geldiği kadar onun hatırını hoş etmeye emir buyursunlar ki. Dün Perir geldi. Buluşmamız sırasında gördüğümüz rahat ve huzur ve candan muhabbetin derin izlerine şahit olduk. o kırgınlık ve küskünlük tozları hatırından uçsun. sizce de bilinmektedir. doğan. değişik bir halde idi. O yüce dergâhtan ümidimiz bundan fazla bir şey değildir. Sonra tekrar mâna âlemine git dedim. Buradaki dostlar da saygılarını sunuyorlar. Bunlar arasında aziz. hakikatte yalancı ve hasetçi insandır. hep çöllere düşersin. Birkaç gün beraber kaldık. köpeklerde havlardı. "Tokat'ta geçen bir hadiseden üzüldüm. ama Simurgun nazarının etkisi . hayır dualarıyle meşguldür. İçinden dolaşırsan. Avcının köpeklere bağırtıp ürkütmemeleri ve ormana kaçırtmamaları için seslenmesi gerekirdi. taklitçi değildir. onun meclisinde aşinalık ve dostluk gördüm. Eğer o kurtuluş noktasından geçersen. Arakliye karışıklığında. Bu meclistekiler de bu arık kulun sözlerini işitmişlerdir. Dervişler ve azizler arasında böyle bir derviş çok az bulunur. Siz de. lokmayı kulaklarının ardından. Bu gönül kuşu her daneve eğilmez. Ama doğan kuşunda ayrı bir himmet görür. Başkaca bazı hadiseler oldu. onlarla sohbette bulundum. Şam'a gittiği zaman. .yoktur." dedi. Bari gönül almak. MEKTUPLAR Mevlâna'ya malûm olsun ki. kendisinde bazı üstün vasıflar. geri dönersin. onun hakkında. Ben onunla öyle anlaştım ve kaynaştım ki. çocukları yerlerinde bırakırdım.212) Büyüklerin sözlerine itiraz ettim. Çok beğendiğim ve'seçkîn kimselere de rastlarım. ama Mustafa Aleyhisselamın sözüne asla itirazda bulunmadın. eski dostluk gereği olarak veda için uğramıştı.. Bütün bunları söylüyorum ki. daireyi dışından dolaşmış gibi olursun. Avcının biri aslan avlardı. Yüz türlü kurnazlık yalvarma ve hilelerle. soysuzluklarını görür. onu beğenir. Büyük bir medresenin kapısından geçiyordum. ona tazim ve hürmetten başka bir nazarla bakmazlardı. bu zayıf kul. onun burada yerleşmesini sağladık. Mevlâna eğer onun halini bilselerdi.. Bir köşede kendi âleminde meşguldü. dediklerini işitmiş. gönlüme bir tiksinti geldi.ile.yüksekten seyreder. Bana bir daha geri dönmedi. Çünkü ötekiler bir saat uçar. Dairenin çevresini kendi kendine dolaşırsın. diri gönüllü bir derviş var ki. eğer o bir tarafa giderse ben de giderim. ona iltifat gösterir. onda bir cevher. Celâleddin'in oğlu Kadı Şahabeddin de buraya gelmişti.YAZIŞMALAR. Onlar. Şam'a gittiğimiz zaman orada da dostluğunu açıkça gösterdi. Ben bir çok aziz derviş gördüm. ŞimurgHuma kuşu. Benim gönlüm her gördüğüne baş eğmez. 211) Bir münasip kadınla birleştirmek ve evlendirmek vaadiyle. sana garip bir hal geliyordu. Bu bir dairedir ki kapısı. Duacınız. Ama söz arasında sen çok duygulanıyordun. (M. Ama. sonra alçaklara konarlar. Burada artık bütün insanlarla ilişkimi kestim. bütün kuşları. Yalançı ile gerçek erler arasındakj farkı hem. yahut da bizim bir şeyler söylememizi isterler. bir lokma gibi ağzına koyaşın. Bilmiyorum ki. Eğer kaçacak yerini bulursan. Çünkü o yanımda olmadan yaşayamam. Yokluk ve ölüm yolunu tutarsın. Her birinin hali. bir gönül alçaklığı bulur. ağzıda budur. (M. Doğan 'da her ne kadar Simurgu görecek kuvvet . damarları patlayabilir. vazgeçersen yolu daha çok uzatırsın. sözleri yönünden . çok zor ele geçer. o sözü onlara nasıl ulaştırayım da sırlardan söz açayım. uzaktan ne baş ağrısı veriyorlar? Bir silleye bile lâyık değillerdir. Onların himmetsizliklerini. şimdi aslana yakın geldiniz. Bir topluluğun.

sen onu karşılayacak yerde geri kaçıyorsun ki. yahut yoktur. Üzüm asması kar altında kapalı kalırsa orada beslenir. Oradaki bir Allah eri. kurtuldu. Onlar. dilsiz ve kör olan sensin. Bizim himmetimiz ya vardır. 0 Söz söylemeye. Sevgili . "Benim elimden şerbet içer misin?" diye sordular. Şüphe yok ki." diye emir verdi"' Amâ o simya ilmi bilirdi. bırak Halifeyi. değismez kanundur Bazıları söz söylerken kendilerini kepaze ederler. Onu söyleyen' dosttur. önce balık su tarafına giderdi. Hasta ise Bazen zârârlıdır. öldükleri vakit uyanırlar. "Sen benim karım olursun. Zaten kaçak onun evindeydi. dedi. Adam saraya gitti. Hazret İbrahim 'in annesi o ergin kadın başını havaya kaldırmış. Kendini gayeden uzaklaştırı yor. "Namaz kılındı mı?'' diye sordu. "Evet." dileği hakkındaki sözümüzü başka bir mesele dolayısıyle söyledik. şüphesiz ki ağırdır diyorsun. Ben onun yerini biliyorum diyesin. Birbiriyle şakalaşarak çıkarken elini onun şalvarına uzattı. Yine “Halk uykudadır. bütün gün. Devlet büyüklerinin onun makamına gelişi şuna delildir ki. gönül hoşluğu ile onu buraya getirsinler. Ancak öteden beri âdet böyledir. Sevimlidir. Bir cemaate geç geldi. ne kadar Halifenin adamı. dünya ile ahiret bir araya gelmeyen iki hemşiredir.Başın kararlı olsun. Yavaş yavaş elini onun çenesinin altına götürdü. Seydî'den. patlayıncaya kadar söyler. Kabul etmezdi. Çünkü sen söyleyince maksattan uzaklaşıyorsun."Sizin himmetinizle. Adam bir dostunu gönderdi. hemşirelik kalmaz. karşına. Onda şan vardır. (M." dedi. yoksa o çok ucuzdur. Adam. Yoksa ayrılık mümkündür demek için değil Eğer o. o velilerin gayıp alemindeki ruhları birlikte gelmiyor. hûcreye atın. Rûm diyarında hiç dilenci yoktur. "içmem. Bir "ah” çekti. diye Senâî'yi yermeye başladı ve dedi ki: "(M. Tevhidi kime ediyor? Tekrar bir vakitte şahadet getirirdi. O adamı kim yakalarsa bin dinar verilecekti. o halini değiştirdi. Sende de hayırlı niyet varsa. dedi. “ah!" dedi "bütün ömür boyunca kıldığım namazları sana vereyim sen o ahı bana ver. başlayınca susturmak gerek." Onun sözüne göre bu yollardan bu umutlardan maksat nedir? O nakıştan hangisi çirkin hangisi güzel diyorsun? Bunu neden kabul ediyorsun? Onun sözlerinden bazısı iyidir diyorsun! Etin. onun gölgesinde yaşar. Yedi yüz bin kişide ancak bir kişi senin meclisinde feyz almadan ışık saçabilir. yani doğan demezler. Diyorsun ki. bu saatte her nerede bir balık yürürse oradan su da akar. Eğersen güzelsen bizden vazgeç. ama halk içine çıktıkları zaman da halktan kendilerine verilmiş olan o ululuk mertebesinin mânası onlarca daha belirgin anlaşılmış olur. O Seydî şöyle söyledi diye anlatır." dedi. Yoksa söyler de söyler. Padişah çocukları yalnızken ne yaparlar? Her ne kadar onlar memleket halkından ayrı yaşarlar." Halife incindi kendini tutamadı. ama olgunlaşınca o hal kalmadı. o da geri kaçsın Biz Musa'nın. Falan ve senin karının falan arkadaşı.her gün. ama korkudan ölürüm'. 214) O oturmuş tevhid ediyor. o bizim adamımızdır. Böyle bir ölüm nasıl olur? . Çünkü başlangıçta onun işi gücü budur. karpuzun değeri. "Bunun nişanı şöyle olacaktır. o gayıp âleminin uluları. eğer o geri dönmez ve rastgeldiği leşin yanında kalırsa. müminler emîrinin huzurunda. Kendi kendine. Allah sözü haktır. tekrar Şahın yanına döner. Halife yerinden sıçradı yumruğunu kaldırdı. hattâ suya düşmüş varsa hepsi de seni dinlemeye can atar.Kur'an'da buyurulan. çok uzaklara koşuyorsun. kördür.” buyurulmuştur. Bundan dolayıdır ki hastaya etten perhiz etmesini tavsiye ederler. şarabın. "Saray halkından hiç kimse bizim konuşmamızı duymasın. oradan sıçradı. bİzi ne kadar çirkin görürler.' dedi. o hemen şu cevabı verdi: "Görüyorsun ki. Onda hemşirelik kalmadı. bedenin sağ veya hasta olmasına göre değişir. Birine şöyle sordu: . hem o taraftan gelmez. Sonradan dellallâr üst üste bağırmaya başladı."dediler. "Bak ki bu ne işarettir. Sen benim karım olacaksın. Hangi oğlan? Nerede o oğlan?" Üzümün bir zamanı vardır içi kıs ona ziyan verir. Ömrün gölgesi üzerine düştükçe şeytan kaçar. ben onunla birlikte yemek yiyeyim. "Yarabbi kendini bana göster. bütün Bağdat halkından ta Halifeye kadar. O babalık dıştan olunca. Ondan sonra korku kalmaz. Bu ilk işin deliliydi." dedi. tam bu saatte birlikte dışarı çıkacağız. dünya hikâyesi bana pek tatsız gelirdi. bir sınavdan geçirelim. Şan ondadır. Beden sağlam ise bunlar yararlıdır. yoksa ben ne yapayım? Birtakım oğlanlar toplanmışlar bana düşmanlık yapıyorlar. Eminüddin Mikâil sevimlidir. İslamın gözü üzerindedir. Allah senin işlerini düzeltir." Lokmayı onun ağzına koydu." Dedi ki. Doğan burada yaşantının ve temaşanın remzi'dir. "O halde halvet olsun.'' sözlerinin tefsiri kâfirler hakkında mıdır? "Hayır" dedi "O senin hakkındadır. Görüyorum kî. ferman böyledir. Doğan kuşuna şundan ötürü bâz demişlerdir: Şahin yanından murdar tarafına gittiği zaman orada durmaz. aslan avcısı ise ve insan kokusu almış ise başkalarından gizlenir. O İbrahimin annesi idi. "Bu adamı götürün. Hem bu taraftan gelir." dedi. O hal değişmesi ölümdür ve o hemşireyi boşamaktır. Sen yanlış gıda alıyorsun. dilsizdir. Benim maksadım seni kızdırmaktı. çok sevimli. düşmanlar kötü şeyler söylerlerdi. "Şunları bir sınâyalım. 213) Bir vakitler. hep ekmek yiyorsun. ona bâz. Allahya yalvarmıştır. sağır. "Onlar sağırdır. Bağdat'ta ne kadar zembilli." dedi.

gönlü kırık bir Müslümandı. Hamamda daima şeytan vardır. alçak gönüllü davranışlarınızı çok kere övdüm. edep dışıdır. Eğer . Allah erlerine hizmet yolunu tutarsın! Mısra: Sana yoldaşlık eden senden üstün olmalı! Bahaeddin Sultan Veled. dalı kırar aşağı düşerler. akıldan geçerler. Orada dalıp gitmiş. bu sözleri sana açıklayayım." Şimdi bu sözde gizli bir mâna vardır. Çalış ki gönüllerde bir yurt kurasın. bu tarafa akar. O yüzdendir ki. Geri kalanların hepsi yüzlerini kıbleden döndürmüşlerdir. Daha önce gelip geçen ümmetlerin tenleri kırıktı. "Taziye ile meşguldüm. söz üstadı olduğunuzu. arklara ayrılmıştır. Başka hiç kimse yoktu. dedim. Hazreti Peygamberi (Allanın selât ve selâmı üzerine olsun) on ikinci görüşünden sonra tekrar rüyasında gördü ve dedi ki: "Ey Allah elçisi! (M. onda ne sır olduğunu anlamak istedi. ayrı yollara. içerler. ıslanırlar. onun güzel güzel dinleyişini anlatınca sustu. tutmamışım. açıkça gördün. kendi yoluna geçer. Onlar artık o dallardan ve onların kökünden. keyfleri yerindedir. Muhammed ümmeti kırık gönüllü olmalıdır." (M. bana. "Onun yorumunu ancak Allah ve bilgide uzman olanlar bilir" (K. Şimdi bu hamamda hep melekler toplanmış. bu kıble asla hali değildir. ölümü sırasında zünnar (papaz kemeri) istedi. "Eğer ben söylemeden gördüğüm rüyayı bana anlatır ve yorumlarsa bu rüya onun makammdandır." dedi. içine dalarlar. Ayrı. Sevgili ise hem nazenin' dir. dua ederken. demekle yetinmedi. 216) Her Cuma gecesinde kendini bana gösteriyordun. Onun söz dinlemekteki edepli davranışını. biliyorsun ki. buyurdu. ama nitelikleri vardır." demiş. Sordum: "Ne taziyesi? Yâresulallah!" "Kendi ümmetimin taziyesi ile. Onun niyazı hep naz oldu. Ağacın dalına binenler. işte bu yollardan ve çeşitli arklardan geçip de suyun kaynağına gidenler ondan içerler.Hakkı arar. Mevlâna kıbleye döndü. İşte Bayezid de nefsini arıklaşmış gördü. işte bu. Şimdi Mevlâna'yı gör. hem nâz'dır. 12/101) diye yalvardı. Sizin karşınızda bunları yorumlamak. Onun işi nedir. Onun yapıldığı deriden deri de kalmadı. Yüksek akıllı ve düşünceliler nasıl olur da istemezler mi ki. Kâh suyun hepsi bu yoldan. o Miraca gidince sende arkasından yürüyesin. kıbleye yolculuk yapmaktan. Ama madem ki bunu benim küstahlığıma bağışlıyorsunuz. sizin insafınızı. bu yoldan akan su öteki yolu boşaltır. "Bu iki yıl içinde ancak yedi kişi yüzlerini gerçek kıbleye çevirmişler ve bana gelmişlerdir. evet. Alâeddin! Gönlüm istiyor ki. ben akla uygun söylüyorum. Yerler. Enel Hak (Ben Hakkım) diyen Hallac. herkeste de bu akıl bulunsun? Biri filozoftur. Ama nasıl bileyim kabul etmem. Cefa görmüştür. Yeter artık açıkladın.) uymak ona derler ki. Böylece remz ve işaret yoluyla konuşuyorum ben. yemiyorsa da istemiyorum der.Hazreti Muhammed’e (S." Bayezid. Dini de ararsan hiç ziyanlı çıkmazsın. doğru dürüst kendini kurtaramadı. gönül kırıklığı yoluyla. belki sebeplerini aramış olursun. Bu yaptığım belki edep dışıdır. O bir deri bir kabuktur." buyurdular. "Halk gelip senin önünde secdeye kapanıyor. Hazreti Yusuf da. Ama onu ilim ve anlaşma yoluyla elde etmek gerektir. şimdi anlatayım: Suyun kaynağı birdir.A. bu müddet içinde beni susuz kalmış balık gibi kurtarıyordun!" Hazreti Peygamber. Dünyayı istersen ziyanlı çıkarsın. "Aman elimi tut. kâh o yoldan gelen su. benim seni mağlûp etmeye gücüm yetmez. "Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık yüzünden." diyen kişiye şu cevabı verdi: "Amma nihayet sen galipsin. 3/7) anlamındaki âyetin açık bir misalidir. Onun bu ilâhi akıldan haberi yoktur. rüyasında bulanık bir suya düşmüş. 215) Ta dilimin ucuna geldi." buyurdular. O Muhammedi idi. kâh öteki yoldan akar. sen de kendini o secdeye lâyık görüyorsun. ama sevgilinin evine yol bulamazlar. "Neden böyle arıklaştm?" diye sordular. yorumlayayım. hac ve Kabe ziyaretinden başka ne yapar? Siz yanlış kıbleye yönelmişsiniz. Rabbim en büyüktür. Eğer söylemezse bana ait bir rüya sayılır. Çünkü sevgilinin kokusunu aldı. Şimdi Ayazın çarığından çarık kalmadı. sevgiliye de kavuşamazlar. Sevgilinin yurdunda. ağacın gövdesini yakalayanlar ise bütün dalları elde etmiş olurlar. "Yarabbi! Beni Müslüman olarak öldür ve salih kulların arasında bulundur!" (K. ama söylemedim. Ona. der. Zaman olur ki. sonra gönül kırıklığına ulaştılar. Amma. Uyanınca kendi kendine demiş ki. kaynağından kurtulmuş olurlar. Tekrar ona gittim. Sen neden korkuyorsan ondan sakın! Nefis.

Önce. bütün akla. böyle olur diye anlattı. sen. Bana. . ihtisap ağası. ne güzel yaptın diyordun. daha yüz binlercesi gelse yine öyledir. yani yırtılmıştır. Âdem evlâdıdır. dedi." demedikçe kimse ona iman etmedi. vehimleri söküp atmaya bak! Bunlar senin düşüncelerindir. Eğer o söz bir Müslümanın kulağına düşerse. fazilette deryadır. başkalarına nasıl güler. daha yüksek birini bulasın. Mevlâna'nın hiç müridi yoktu. Bu iki temele dayanır. ben Ramazan'ın kim olduğunu bilmediğim için sizin aranızdan avrıldım. Mevlâna ilimde. Kalktı ve gitti. kabul etti. Nihayet kıyamete kadar hiç kimse sersemlik etmemelidir. Öyle yaptı. Ona zikri öğretti. sanki kendi değerini buluyorsun. arkam sana dönük. Cuma gecesi filân kişi onu içmeye çağırdı. Ama asıl gönülalçaklığı ve cömertlik. O halde. onun bunlarla ne ilgisi var? Dedi ki: Muhammed'in yüzüsuyu hürmetine Allah beni kurtarır. âşık mıyım diye soruyorsun. herkes de bilir ki. Sen de Müslüman. (M. arkan da aynıdır. Şimdi ulu Allah. Senin hayaline gelen düşünceleri. sersem insan daha başkadır. gel. hem de mürit idiler. Ben de biliyorum. neye güler? Hazreti Peygamber. derdi. o. peygamberlerin mirasçısıdır. o. falan zatın ziyaretine gitmeye karar verdiğimi söyledim. Mevlâna geliyor dedi. Meğer bir insan başka bir kuvvetle ona işittirsin. bu her iki düşünce sahibi görüşsünler diye dergâha gittiler.dün gece söylediğim hikâyeyi söylemiş olsaydım. Adamın sözüne güleceğim geldi. bana işaret ettiler. hesap ettik ki. Bir aralık dediler ki. O. Ancak oğulları hem evlât. Ama eğer halk. uzun boylu ısrar ediyordun. Diyorum ki." diyerek bunda tartışmaya başladılar. düzgün konuşması. kendini beğenmişlerden birini halifenin yanma gönderdi. onun keremi. Başını kaldırdı. Onun o cevabı. dedi. Diyelim ki. Kimyayı bana gönderin de. Derviş debir söz söyleyemez. Biliyordum ki. bu ay içinde hâzır ve nazır da öteki aylarda gafil ve gaip midir? Hangi ay hâzır ise onu o zaman analım! Ne iyi! Bir avuç ahmak böyle düşünür! Ama uymak gerek. olmasaydı söz harfsiz. Mübarek! Sen ise senede on iki ay içiyorsun. ibadet bundan ibarettir. O bir sığıntı idi. kalk gel. Ramazan ayma rastlamıştı. Peygamberlerin. O ibadet zevkini gördün. Bana. 217) Halktan bazıları. üst tarafını siz bilirsiniz. Nereye? dedi. O da hırka sahibiydi. Şehir ağası. üstün zekâlı bir insan değildi. "Allahtan başka ilâh yoktur. bu sizin iltifatınız ve kereminizdir. ona beş bin peygamber hadisi bile fayda vermez. Ama oraya yüz yıl da gitseler ancak kapı halkası gibi daima dışarda kalırlar. o. Nasıl olur ki. bir uygunsuzluk oldu. halk yoktur. dedi. "Alimler." sözlerindeki mânayı anlamak istersen ona dair bir şey açıklamayacağım. "Ben şeytanımı Müslüman ettim. Allahın cehennemine! Başıyla tekrar işaret etti. ne çocukça bir adamdır! Kendini çocuk yerine koyan adam başka. bu sersem zahitlerdendir. dediler. onunla geceleri gündüze eriştirirsin. Hakkın olduğu yerde harf ve ses yoktur. ben de. sessiz bir şey olurdu. hayale gelen şeylerden daha yücedir. ey Melâna. acemilerin yüzsuyu olasın. Bu her ikisi. İşaret etti. Şimdi neticede huzurda gerekli olan şeyleri söyledik. ama o kimse ki cihan kendisine güler. Onu nasıl gönderir? O ayrı mesele. onun yola gelmesi ondandır. Ama bu duacıya henüz bir şey erişmedi. dedi. başkalarına söz geçirsin. O bu hitabın ve ululamanın benim için olduğunu bilmez. Gönül sahibi olan kimse bu güzel şakalardan hoşlanır. bize gücenirdin. ama benimle ancak bir saat oturursun? Önce hoş geldin ey olgun şeyh! Yani. Ben onu öyle okşuyordum ki. Halife biran bile zavallının sözlerini dinlemez. diye bir lahavle çekti. Bu da bilinen bir şeydir. Ama şimdi gücenmenin ne yeri var? Bu gün aydınlık içinde aydınlık var. zavallıların sözlerine kulak vermektedir. On iki ayda bir geliyor. diye öğerdi. Sen benim sırrımın kâhyası mısın? Hele şuna şaşıyorum: Sen niçin geldin? Şimdi kimyayı bana verirler. önce kendi evinden dışarı çıkmalıdır ki. Onları aldattım. Ben geldim. her şey haktır. Gözünü daha yüksek âlemlere çevir ki. Sevgiliyi sevgilisinden (karıyı kocasından) ayıran kimseyi Allah da kendisinden ve kendisini sevenlerden ayırır. 218) Zikir kabul etmez. ondan daha büyük. yani âleme gülünç olmuştur. senin önün de.yüce Peygamberin. kitapla gönderilmiş nebilerin de tasavvurlarına sığamayacak kadar büyüktür. başını salladı. bilgin ve yetkili adamdır.Eğer başka bir zaman. Evet. Gerekirdi ki sen onu görmeden bulmadan ilâhi âleme dalıp gidesin. Allahü Ekber! diyesin. O söz ona zehirdir. Padişahın biri. Ona dedim ki: Bari Cuma gecesi içme. Bu Şemseddin. Sen acemilerin yüzsuyunu götür ki. (M. dedi. dedim. Ona daha nasıl bakayım. cömertliği herkese açıktır. Onu şaraptan vazgeçirmek istedim. Dedi ki: Onlar köpeklerdir. mazur gör. işte Ramazan geldi. o benim sırrımdır. Sonra da. O ise. Ben diyorum ki. Hayır. Bu kadar bilgisi ve üstün kişiliğiyle beraber o kâfir olacaktır. Aciz ve zavallı bir halde geri döndüler. Ona. Ama adam dosdoğru konuşan. üstün bilgisi ile ünlü bir kişidir.

(M. demediği için hoşuma gitmedi. şehvetle dolu insanlara. Mutriplere. Hayyam'a hâlâ anlamadın mı? diye işaret ediyordu. Bir gün semâ ayini sırasında bir mürit. dur. şüphe yok ki rezil olur. inşallah Allah dilerse. Başkalarına yaptığım gibi yapamadım. Bey şöyle bir başımı çevirdim. Bu gece. aramızdan bir şey eksilecek. ayrı ayrı yatsaydık. kaç kere bunu tecrübe etmişlerdi. dendi. Bundan biraz geçtikten sonra orada yalancılıktan bahsettiniz. sana. şaşılacak derecede yetkili bir konuşmacıdır. Orada kimsenin bir beyt söylemeye cesareti yoktu. Kutsal hadiste. parmakla gösterilir. Oysa. yani ben Hakkım'dır. Gördüm ki. orada yer yoktur.Üçüncü kez okudu. başın çok dönüyor mu? diye soran oldu mu? Muhammed. Sen. İhyaûlulum'uddin adlı eserinde Gazalî. onu bir an durdurdu. şamdanın içinden fışkıran güneş gibi bir parlaklık göğsüme doldu.Ibni Sina'dan faydalanmıştı. diye özür dilemeye başladı. Başından fırlayan kan binanın tavanına çarptı. O. Çocuklar top ve çelik çomak oynarken namaz kılınan yere de atıyorlardı. ama asıl sebep başka idi. Allah yolunda kalbini ve malını bağışlar. O. çalgılar çalınsın da. söz ustalığında zamanının en uzmanı olmuştur. Cihanda yaygın bir mısradır bu. geceleri. davulculara seslendi. Dilin ne yeri vardır? Her kimde böyle bir hal belirmeden gelirse. sanki ben kendime bakıyorum ve o aydınlıkta bütün kan damarlarımı. o kadar yeter sana! Sema!a başladığın o saatte. Şeyh Şahabeddin'den bir beyit söyledi. O. Ama. Allah rahmet etsin.kemiklerimi ve kendimdeki mânaları görüyordum. pislik yuvası gibi dolu olur. Onlar gerçekte böyle yaparlar. Bizim aramızda ayrılık olamaz. 220) Dostluk onun dostluğu idi. Şeyh. bu ip ile asılır. Hava ve heveslerle. Ancak köprü harap ve ateş içinde yanarken öyle bir köprü üstünde binalar yapan güven içinde olamaz. dilin kesilsin. ona okuduğu şeyin faydalı olduğu herkesçe bilinsin. Bu Muhammed de çeliğe vurunca. Ebu Ali Sina' nm Elİşârât vetTenbihat adlı eserini Ömer Hayyam'a okuyordu. (M. Bütün felekler onun gönlünün altında döner. Şüphesiz ki o zavallı. Orada herşey göz kesilmiştir. Gazalî karşısına gelsin.başka hiç bir şey göremiyordum. erdem bir insan olduğu için hep kötülemek isterler. o kendi sarığını tuttu. hakikat'in köprüsü. dedi. Bu halde. Kur'an'da. bu da kutsal hadiste işaret olunmuştur. Ansızın bir gürültü duyuldu. Kadınlar hakkında demişlerdir ki: Onlara danış. sinirlerimi. Onu öyle elimin altına alayım. Gülümsüyordu. Hatırımdan geçti: her pınardan su içmemelidir. süslemeye ne uğraşıyorsun? Gerekli olanı al. ama bu durumda da iş böyle olacaktı. Tövbe et. 219) Onu tekrar okuyor. Gönlüm onu bırakmaya. 53/11) anlamına gelen âyet bundan daha kuvvetlidir. derviş sözünü aklında tut. nasıl gidebilir? dedi. Allah erlerinin gönülleri çok geniş ve engindir. sarığım yere düşmüş. yere düştü ve başı yarıldı.Muhammed Gazalî. Ansızın gördüm ki. Oradaki Hak. ne de dökebiliyordu. Biz eğer bu halin dışında. namaz yerine sıçrattı. Bir perdenin delilidir bu."anlamına gelen bir müjde vardır. . Hemen oradan kaçarlardı. kendini göstermiş ve perdeyi atmıştır. bunu ne ile ispat edersin. Onu bayındırlaştırmaya. mademki söylemedi. eğer gelmeseydim. "Ben iyi kullarım için öyle bir şey hazırladım ki. Çünkü dünya bir köprüdür. Hele şu. ne de insanın kalbine doğmuştur. "Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (K. Bana geldiği vakit bir kadeh doldurdum. güzeller arasına karışmış çıplak zenci gibi kepaze olur gider. dedi. sırdan pek az bahsedilmiştir. Şimdi bu dünya da kadın cinsindendir. sen Şeyh Muhammed'e yakışırsın dememin sebebi bu idi. bu huydan vazgeç dedim. Mecaz. öyle aciz bir hale getireyim ki. korkusuz yatardık. ne gözler görmüş. geçip gitmeye razı olmuyordu. yabancılık girecekti araya. Mısra: Gece dolanır cihanı seyreder. boynun kopsun. böylece hep benim elimde olsun. çok üstün yaratılışlı. derhal azarladı. Kur'an'da. fesahatte. hakikat de mecazın köprüsüdür. bütün lâfı Enel Hak. Ne içebiliyor. yok olacaktı. ama düşüncelerine aykırı davran. çalgıcılara. Gerçi o sana sebebini söylemez. Evet. bilirlerdi. Ta ki. Felekler kadar uçsuz bucaksızdır. ne kulaklar işitmiş. işte şimdi beni öldür. Şeyh dedi ki: Eğer bizim evlâtlarımızdan olmasaydın pabucunu başıma koyardım. Şiir: O kimse ki.

yahut zehir cinsindendir. daha üstün bir hal idi. eve nasıl döner. kiminin de ayaktan haberleri yoktur. Bu işte bir ceza korkusu olmasa bile böyle bir cevheri taş altında parçalayarak yok etmek ne demektir? Buna acımaz mısın? Bütün delillergüneşin bir gün batacağını sana söylerken. Hıristiyan sabah üzeri kalktı. benim yolumda yürürler. sonra zaten pek az. Allah onu doğruya çıkarır. değerli ömürlerini. Hazreti Peygamber buyurdu ki: "Eğer Ebubekir'in imanı bütün halkın imanı ile karşılıklı tartılsaydı. bir dönüşün eseridir. köle olursun! Evet. Ayakları uyuşmuştur. Onların maksatları Müslümana yedirmemekti. dediler. ne de hamamcıyı yaratan. yoksa hamamdan kirli çıkmak neye yarar? Beni serbest bırakırlarsa böyle yaparım. onunla helva yaptılar.(M. "Israrcılar şeytanın kardeşleridir" buyurulmuştur. dedi. Isa gökten indi beni göklere çekti dedi. şüphe yok ki. Israfçılar. Benim işim böyledir. istiyorum ki. gamsız ve hür yaşıyorsun." Nihayet o ne idi ki. yolda para buldular. o kirleri nasıl geri götürebilirim? Gerektir ki. başaramadı diyelim. biraz olsun işaret yoluyle söylüyorum. ona kul. Bu inceliklerden herhangi birinin düğümünü çözmek isteyenler nihayet ölmüşlerdir. şimdi erkendir. ne hamamcı razı olur. hamama çokça gideyim ama faydasını görebilmek için çabuk çıkmak ve çağrılan yere gitmek gerek.A. Ama bu. öteki Musa cennetlerde dolaştırdı. . Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: "Bu nurdan kendilerine erişmiş olanlar. Çünkü kirler yumuşar. o başka bir yerde hizmet yapmalıdır. elbise lâzım. ama öteki niçin helâl olmasın. Ama. (M. O zaman. âşık ve yoksun zavallı. Kur an'da ne güzel incelikler. ben de kalktım helvayı temizledim. tam vakittir. Uyku ne gezer onda. bütün bir topluma erişmez. buyurdu. iş Allah bilir. Büyük efendi. giyeceğimi de sağlamaktadır.Aşık olacaksan bir güzel ara! Tam bir âşık değilsen o güzelden daha başka bir güzel bul! örtü altına gizlenmiş ne güzeller vardır. insanlıktan haberi olmayan birinin üzerine dökersen haram olur.) geldi ve şöyle dedi: Zavallı Müslüman! Onların birini Isa semanın dördüncü katına çıkardı. tatlı uykuyu rahat uyuyan yer. ondan aydınlanırlar. Çünkü vakit. Ekmek lâzım. onunki yine ağır basardı. Ama yalanın ne yeri var burada? Hamam suyunu bir adamın üzerine dökersen helaldir. ama bu kulun böyle bir düşüncesi yok. Hazreti Peygamber. hamamda çok oturmak gerekiyor ki iş tamam olsun. Sen daveti. sırlar var. Helvayı. onu öğütlerle öyle göstermek gerekir ki. Mümin yalan söyler mi? diyenlere. benim yiyeceğimi de. başka bir hal. Ama Müslüman gece yarısı kalktı. helâl olsun! Allah bilir. Bazılarının yürüyecek ayakları yoktur. Bunlardan konuşmak hoş değilse de. Yahudi. Ey düğümler çözme uğruna ölüp giden zavallı! O hal buna göre bir zehirdir. Biri dedi ki: Onu bana ver ki. Yine Peygamber. Musa da beni cennetlerde dolaştırdı. bedenin kirini evden hamama götüreyim. 221) Onun için ekmek sevgisi nedir ki? Kur'an'da. Uyku ne zaman olsa uyunurdedi ve bütün helvayı temizce yedi. sen de zavallı yoksun. Yol arkadaşları dediler ki: Vallahi en iyi rüya senin gördüğün rüya imiş. ben de kalkayım bal ve ilâç içeyim." Yani biri burada bir hizmet yaptı. çağrıyı herkese karşı yaparsın.dedi. Şimdi bu hikâyeden ne koku aldın. 222) Müslüman dedi ki: Bana da Hazreti Muhammed (S. evet yalan söyler. O. Bizimkiler hep hayal ve batıl şeylermiş. Bir adam oğlu da bütün cihanla karşı karşıya gelmiştir. Buna. ondan bir pay alırlar. Dedi ki: Vakit onunla birlikte bulunur. Elbette ona uygun hareket edenler faydalanırlar. Nerede o güzel Muhammed ümmeti? Yalan bile söylese. Ne mutludur o kimselere ki. rahatsın. bu kıssadan ne hisse kaptın? Nihayet niçin demiyorsun ki. Bir kaç ahmak haram mal topladılar. bağımsızsın. demekle tamam olur. Hazreti Peygamber kendisi de ona getirdi? O. Onun ne değeri var? Asıl israfçılar. savruklar. Mısra: Başka bir alıcı daha vardır ki. yarın yeriz. oradaki acayip şeyleri seyrettirdi. madem ki siz bağa gidiyorsunuz. Bir Yahudi ile bir Hıristiyan ve bir Müslüman arkadaş olmuşlardı. Bana. Nasıl ki. orada nice paralar sarf edenler değildir. artık bu hava ve hevese kapılıp da gaflet içinde uyumanın ne yeri var? Seni uyumak için mi buraya getirdiler? Şimdi anlaşıldı ki. sonsuz mutluluk sermayesi olan o hazineyi boşuna harcarlar. ama hepsi birden kımıldanınca. hizmette duraklama olur. herkes inancından başını sallasın. bari kalk da helvayı yemeye bak! O öyle buyurunca. sade meyhaneye gidenler. bu cevher herkeste yoktur. Ancak.

Bu yönelişin farz olduğuna bütün dünya ufuklarında söz birliği etmişlerdir. kirpi. Tekrar sordum: Benim için mi söylüyorsun? Evet. Tebrizli Zahid'e göre. o mihenk taşını ve aynayı iyi korursan asla bir tarafa eğilmez ve dolaşmazlar. onlarla öylesine meşgul olmuş ki. raksetmeye başladı. Sanki melekler halkı o kadar oyalamış. Bütün o noksanlar Ebâyezid'in benzerlerindedir. Müminler. çok da yiyecek götürmüşlerdi. Gönlümde bir şey burkuldu. Nihayet kıble tarafına namaz kılmasını emretti. koyun kebabını beklemedi. bildirdi. o zaman da ben oraya giderdim. Süzme yoğurt ile ekmek ve daha başka şeyler getirdiler.Eğer daha altı kişi olsa burada onlara ses çıkarmaz. Ben zahidim dedim. Gece de kendisine getirilen yiyeceklerin hiç birine dönüp bakmadı. Titredim. hiç bir şey geri bırakmamışlardı. Hırkasını sırtına almış. bu mânada anlarlar. ayı! (Ç))" Acaba bu günahlar ne idi? dediler. bu saatten Çabana kadar burada kal. Ona. sana elli dinar ikram edeyim. O teraziyi. Şimdi de artık mal yiyordu. Dağıtın. iyi olursun! Vallah padişahlıktır bu.Onu odasında görmeye geldiğim zaman karşımda başı kesik tavuk gibiydi. Bu hadisin dış anlamını ele alırlar." buyurdu. Gördüm. Benim hemşehrim oluyorsun. domuz. Öğle sıralarında da gelmişti. Evet. anlaşıldı! Ama geçen geçti. Beni çağırdılar ki evimi göreyim. 223) Tebliğ etti. çok bile. utancından kıpkırmızı kesilen Serkeş dedikleri biri vardı. yok bulamazsam elimdesin. benim o kervansarayda bir odam var. Kabe'nin çevresinde halka olup secde ederler. Aynı sofî şakalarına başlardık.sen git kendi makamına çekil. inledi. Senden bahsediyorum. dedi. Üstü kapalı söyleyeyim ki. Ama faydasız uyku gelince. sevgili ile geceleri halvet olayım. iki sevgili birbiriyle gizli şeyler fısıldaşır gibi bir sessizlik var. dedi. bu böyledir. Gündüz uyumadım onunla. hep onu gördüm. Eğer başka birisini bulursam sen elimden kurtulursun. Ateş yandığı zaman zahmet ve duman kokusundan çaresiz kalır. bir ah çekti gitti. evvelce insanken işledikleri günahlar yüzünden kılık değiştirmişlerdir. Vuslat geceleri olsun. Öğle sıralarında acele ile gidiyordum. iki yüzlü bir dostluk oldu bu. Ama halk onlardan daha büyük ve daha çok günah işler. dedi. artık yazı öğrenmeyi senden kopya ettiğim zamanlar geçti. Sebebi anlaşılamadı. Bu hadise meydana gelince o küpten aşk şarabını içmiş gibiydim. Bana bir bakış baktı ve uzaklaştı. âşık olacağım. beyan etti. Biri terazinin önüne geldi dedi ki: Bu yüz dinarı al bana iki yüz dinar ver ki. ateş yanmadığı zamanlarda da kıştan perişan olurduk. hayal bozguna uğrar. dedi. kime gideceksin? Nereye kaçacaksın? Allah ona rahmet etsin deyiver."Benim ümmetim israil oğullarının (Musevilerin) peygamberleri gibidir. Ondan sonra dedi ki. (M. demeden öylesine kupkuru davranıyordu. Ama hep onu değil. (Hadiste sözü geçen hayvanlar şunlardır: Maymun. Ben o acele yürüyüş sırasında kapıdan girmeye çekindim. Hayır! Hallaç gibi olmanın zamanı geçti. Senin elinden inliyorum. Elbise karşılığı için ne derler? (M. O can dostudur. Ben damda idim sağıma soluma baktım. oradaki pis döküntüleri yerdi. Her taraf bom boş. bu kimden bahsediyor dedim. Ben bir vakit istedim ki. nasıl olur? Nur üstüne nur olur. derdi. Gezip dolaşma belli olmasın diye. Hele hiç görmeden iman edenler daha başkadır. Kendi makamına çekilince elini eline vurdu. yengeç. çünkü her taraftan Kabe yönüne doğru namaz kılmak gerekiyor. hemen çarh vurdu. Ama anlaşma ve muhabbet yönünden hoşuma gider. o sırada aşağı gitti. kertenkele. Hoş geldin sefa geldin. Hadiste buyurulmuştur: "On iki türlü hayvan. hoş bir şey. senin için. şimdi o peygamberlik bunlara yaraşır. mümkün olmadı. tilki. dışarı götürün bunları dedi. Hallacı Mansur gibi olmayayım. yüzümü doğruca binaya çevirdim. Ama ümmetimin fukarası demediler. Gündüz akşama kadar uyursun ki. Ama ilk konakta hepsini yemişler. geri dönmesi mümkün değil. Seyyid Hattat'ın dediği gibi. 224) Zaman zaman yanlışlıklar yapan. fil. Ne yazık ki. O eksik idi. elini o duvara atsa duvarı titretirdi. Ne söyleyeyim sana! Sen. Bari sen bir şeyler söyle! Cüneyd için bir şeyler söyleyince. Hüsrev ve Şirin hikâyesi gerçi gayret yönünden bana katı gelir. dedi. Böyle değilse bir şey anlayamasın ondan. Öğretmenin biri dedi ki: Her ne kadar hep etrafımı gözden geçiriyorum. Peygamberlerin sığamadığı bir yerde ki o makamla öğünürler.. karnını doyurdu. (M. pencereyi açarak benim yolu bilmediğimi anladı. kurt. şaka ve edepsizlikler eder. Kabe'yi aradan kaldıracak olursan acaba bunlar hep birbirlerine mi secde ederler? Halbuki onlar kendi gönüllerine secde etmiş olurlar. Benden ne ücret istiyorsun. Gönlü her kimi isterse onun devlet kapısında mutlu . dedim. O çağlar geri kaldı. Eğer oraya erişebilirsen anlayabilirsin. ama sana anlatacak bir şey bulamıyorum. Cüneydi Bağdadî'yi bu işlerde Allahlık mertebesine yükseltmişsin. Bir gün onunla müritleri kaplıcaya gitmişlerdi. Benimle pazara gider. fare. gece sevgili ile birlikte uyanık kalasın. Oturdum. onu Allahnın bir lütfü bir ihsanı görür ve iman getirirler. 225) O yüksekten beni gördü. o nasıl sığabilir? Dindarlık öyle bir şeydir ki. sarığını külahını giymişti. Ah. kaplumbağa. Öyle bir delikanlı erkek idi ki. Ah ve feryat etti. köpek. ikinci konakta bineklerinden indikleri zaman köylüler aç" olan Zahid'e koyun kesmekle uğraşırken Zahid hemen eve girdi. eğer buraya gelmese.

Yedi kitap üzerine yemin içti ve dedi ki: Hiç incinmem söyle! Allahya şükür ki. taklitçi değildi.yaşamaya razı idi. Orada bulunan birkaç Arap da. Buyurdu ki: O külahın kimin başında olduğunu sana göstereyim. Onların halinden anlatmaya başladım. Şu halde halkı neye davet ediyordu? (M. burada söz söylemeye imkân mı var? Başını yere koydu. ikiüç gündür bana mürit olmuştur. dedi. o süt de içer. Sen başka bir yerde nazeninsin. senin makamın nerededir? diyordu. Ona. Ama başkalarının yanında büyük sayılır.Ama sen diyordun ki. Şeyh gülüyordu. orada sözün ne yeri var? Sürmari'nin oğlu beni öğmeye başladı. Şamda bir adam vardı. dedim. eğer benden incindi ise bir kere olsun bana getirin. bir söz söyle bir şey emret. Evet. çocukluk etme. 227) Onların da o sözlerde birer payı vardır. yoktur. Düşmanlar arasında ona ne yaptım ben? Her ne kadar özür dilese de ona iyilikle cevap vermek gerekmez. Ama bunları hep Hakim Senayı. böyle ağlıyorum. Bunlardan biri ile de onun alnını ve burnunu işaretledi. Olmaya ki yolda hatırıma gelsin diyordum. Ne gariptir ki. Nihayet ben de onun için istiyorum. 226) Allah nuru ona çakmıştı. Bu kancık tabiatlı zavallıyı görüyorsun. dostun var mı? Evet. Şiir: Ey bir cihanın tok gözlüleri vuslatına susamış olan sevgili! Senden ayrı düşmek korkusu ile cihanın kahramanları titremekte. Aman bu adamı yakalayın. Ne nazım'dan anlar. odur. adam. Herkesin bir azığı vardır. Musa Paygamber henüz Hakkın içyüzünü anlayamamıştı. Kendini ona verdi. yoksulluk. bu yolda senin yoldaşın. Ancak biraz üzüntüsü var. açık cefalarda bulunuyor. karnını doyurur. var. Onun yaptığını sen de yapıyorsun. Ama onun evet demesinden anlaşılıyordu ki. yahut da hal ehli değildir. dedi. benden bir şeyler geçti. Kürsü'yi. Yürekler paralar. falan gün de ben böyle . yahut bir köylüdür o. Büyük bir sevinç ve neşe içindedir. Görmüyor musun ki o oturmuştur. Siyah bir duman içinde kanadı ve gagası kapandı. Senin o iyiliğin edebin ve olgunluğun bizce malûm. Nihayet o doğan kuşu bin dinar değer. niçin bir şey söylemiyorsun. O hiç aldırmadı. Falan gün başını örttü. o bütün mavi boyaları herkese verdi. Orada dileklerimi dinler burada da bana yalvarırdı. Bana sövüp sayıyor. ululuk bulasın. Sen ondan daha büyüğünü düşünebilir misin? Durma ondan daha ileri geç ki. kaçtı. Zaten ben bu güne kadar o külahı arıyordum. bana onsuz yaşamak imkânı kalmadı. senm gözüne bakmakla ne kazanırlar? Ey zülfü aslanlara ayakbağı olan güzel sevgili! Olaki. dedi. "Allahım beni Muhammet ümmetinden kıl!" diye yalvardı. bizi kabul etmedi. her kim sürüsünü hoş tutarsa şehir halkından daha tok gözlü olur. ne de düz yazı bilir. tekrar ona verdi. Nihayet kanlı bir sarhoş değildir. Ne olur açık söyleyemiyorum. Bize daha buna benzer bir çok tatlı diller döktü. keyfine bak. "kendini bana göster" dedi. göklerin yaratıcısıdır. dedi. Yüce Allah. Arş'ı. ayağı bağlı idi. Allahü Ekber (Allah en yücedir) diyorsun. Bu gün bir kocakarının evine uçtu. demiş. beyaz el mucizesi de ondan daha üstün idi. Cennetleri yaratmıştır. Kılı kırk yarıyordum. ciğerler söker. Sultan buyurdu ki: Sen de köylülerin gibi haraç ver. diyordum. onu benim karşıma getirdi. vah ey Şemseddin! Bu ne hal? Bu ne iş? diye mırıldandı. Kutup. Nurları. Özgürlük çok hoş. onu bana bağışlayasın demeye utanıyorum. Kutup geldi başını önüne eğdi. burada hazır olduğunu bilmiyor musun? Bu sözden ona şaşkınlık geldi. Bir yerde ki. Hak ile birlikte rahatça yaşayasın. Hakanî ve Attar mı söyler? (M. Ceylânlar. Gerçi o üzüntü bana göre önemsizdir. her neyim varsa ona vermek istiyorum. Ağlıyordum! Bayezid'in Makamat adlı eseri ile ZâdüsSalik'in kitabını niçin bana vermiyorsunuz. En küçük olan hangisidir? Yani bir kimse kendi kendine bir düşünse: Bir varlık ki. o kadar duman yuttu. Belki bir çiftçi. bu şiiri terennüm eden kimsenin ya bundan haberi yoktur. Izzeddin. geri dönmek de artık mümkün değil. Peyniri Pars denilen canavar da yer. benim ondan ayrı kalmam çok çetin. Ama kanatlar açık ve boş olursa. ahmaklık etme. dervişlik vardır. Sürmari'nin oğluna karısı. Maksadı bir söz söyletmekti. deyince. Nizamî. dedi. bir nazenine naz ediyorsun. Bir nazeninin karşısında nasıl naz edersin? diyordum. Nihayet o külah benim başıma geçerse başım rahat olur. Başını kervansarayda duvara vurunca ağlamaya başlamış ve beni istemiş.

Hazreti Muhammed'in hikâyesini anlatır. beni yoksul olarak dirilt. Allah Kur'an'da. 229) Ama Hak. "Karanlıkta yürüyen yolunu sapıtır. Namaz kılmak niçin sana utanç versin? Gördün ki orada arıklar vardır. Bu halde gerçek dost seni kabul ederse o gerçek dost değildir. ben de senin kerem sahibi Rabbinim. Büyük Hamid. (M. senin namaz kılmayısın sana utanç olmaz. Arşa hâkimdir. Ben biliyorum ki. Gittim elimi karnına koydum. yoksullar topluluğu ile birlikte hasret! ' Sen niçin kendini benlikten kurtaramıyorsun? Eğer o benlik davasından kurtulursan daha ileri gidersin. başka birisi için kötü şeyler düşünüyordu. yoksa Seyid Burhaneddin'i mi? Benden asla ay almayacaksan. Dedi ki: Şimdi bu iki hasım karşılaşacak. ama gerektir ki o da zahiri korusun. Bunları çağıralım. Beni ululayın. dnu götüreyim. ama onu dinlemek istemem. mâna yönünden bakmazsa sapkınlıkta kalır." (K. Büyük Izzeddin. dostumsun demek. 2/206) buyurulmuştur. Bir gün Hazreti Peygamber yolda yürürken kendinden geçmiş. Beni mi daha çok seviyorsun. Eğer sen övüyorsan bu kötüleme ile ne işin var? Sen herkesi kötüledikten sonra. bu Kur'an'ı sana zahmet vermek için indirmedik" buyurulmuştur. "İncinme. Ben şimdi dostumun dostunu nasıl öldürebilirim? Ali'nin düşmanı. dedi. Dedi ki: Hazreti Peygamber. o yüce Peygambere suret yönünden bakar da. Arş üzerine hâkim olmakta onun halidir. Derviş kadınlarına bir şey söylemek." (K. sen gitti. dervişin biri. Nasıl ki. övmeye değer. (M. Ben her ne kadar zahirde ona aldırmam. Allahındır. onun dimağı. nasıl beni bırakır da kadınların aybaşı âdetleri ile meşgul olursun9 Sen yoktun. bakalım ne olacak? vah. Bir kimseden incinirsem onu yakala. kulağını yahut başını okşayayım. Burada göklerden maksat. düşmanı da severim. Arada üçüncü bir adam Oradan vardı ki. Kuran'da. Her kim. o da aracı dostun ayağına kapandı. peki sirkenin senin ağzında ne işi var. Hazretle kaç defa konuştuk. utancın ne yeri var? Adamın biri. yani kâinatın elçisi. diyelim ki ağzın şeker doludur. bir dönüş içindir. şanım ne yücedir! diyen adam Haktan bahsediyor. Büyük Kemal'in her üçü de büyüktür. hem onun hem de bunun dostu idi." buyurulmuştur. şu duayı kimin için buyurmuştur? "Allahım. 20/3) buyurulmuştur. Afcıa Allah ondan bu sarhoşluğu esirgemedi. dedim. keski burada olaydı eteğine yapışırdım. Dedi ki. Şimdi bu saatte sana diyorum ki. Öküzü gördü. sen de benim kalbimin ağrımasını istemezsin. Ne var ki. bu ne gebeliktir. haberim var. sizi boş yere yarattım. Hep onun hikâyesi. Öteki de onun hakkında aynı düşüncede idi. Tattım. "Yerde ve göklerde ne varsa. İsterim ki. "Rahman Arşın üstündedir. ayıklık halinde derhal Allahdan mağfiret dilerdi. bana hiç ziyanı dokunmadı. 23/117) buyurmuştur. Bu sözün mânası nedir? Herkes sözden bir şey anlar. Yoruma dikkat et ki. bana başka biri geldi. âşıka daha hoş görünür.söyledim. ama herkes kendi halini anlar. onu yakala diyorum. ama Şehzadeyi göremedi. el kaldırmak yakışmaz. nasıl olur da hayrette kalır9 Hakka kendi mülkünde hayret ve şaşkınlık isnat etmeknasıl caiz olur? Bunu söyleyen bir sofi idi. Bir öküz getirdiler Şehzade içerde yoktu. Kendine geldiği zaman. Gördüm ki gebedir. sevgili de olgunluğunu ye güzelliğini o kadar hoş gösterir. yerden maksat da onun vücududur. onun halinin ifadesidir o sözler. o zehirdir. Hazreti Muhammed'in kalbidir. Başka bir âyette. O Arş denilen makam. Bana açıkla diyordu. yoksul olarak öldür. içi doludur. Ama o dost ile göz göze gelince onun ayağına kapandı Öteki dost bunları görünce bıçağını yere fırlattı. ondan önce bu makam yoktu da onun zamanında mı oldu? Kuran'da Tâhâ sûresi. Allanın huzurunda duygulansın. Bu o demektir ki sizin yaratılışınız bir tesadüf eseri yahut boşuna değildir." Bunu işiten Peygamber yoldaşları hemen adamcağızı öldürmek istediler. Ben de onu istiyorum. . dedi. Ebubekir'in dostu. Köpek de yavrular doğurur. 228) Ağzın sirke ile doluysa. ben Kerimiddin'i severim." (K. onların karşılaşacağı bir yerde durdu ve bekledi ki dostu oradan geçsin. Ama Muhammed'i. Kalbim ağrıyor. "Siz sanır mısınız ki. Derman derdin olduğu yere gider. Aşk her ne kadar fazla olursa olsun. namaz kılsın. Söz söylerken herkes kendi haline ait sözün yorumunu yapmış olur. Nihayet secde öyle birine karşı yapılır ki. Peygamberin arkasından su sözleri mırıldanıyordu: Allahım sen benim kulumsun.

Benim için pek az ihtiyaç var. Ama Mevlâna için öyle değil. Onun hoş bir tabiatı vardır. Eğer yeni bir şey olursa şöyle der: Bir şey görüyorum nasıldır o? Meseleyi açıkça anlat. Siz, bana inanç gösteriyor musunuz? Ona başka türlü bakıyorsunuz. O, bu kadar bilmez. Kaç kere dedi ki: Biz bir köşeye çekilelim de sizi böyle görmeyelim. Nefislerine uymazlardı, ürkerlerdi. O halde onlat nasıl senin yolunu isteyebilirler? Onlar, nasıl olurda Bayezid'in içtiği kâseden içmek isterler? Eğer ona, ey İbrahim, sen Kerim'in ne halde olduğunu ne biliyorsun? diye sorsam kendini küçük görür, gizlice gönül alçaklığı gösterir. Ben, Elif harfinin dümdüz olduğunu görünce sırtım iki kat oldu. Lam harfi dedi ki: Ben de Elif gibi dosdoğruyum. Sakın dedi, lâf atma! Hiç öyle söyleme! Sen Lamsın. Kendini Lam bil! Bu halkı tanımak, Hakkı tanımaktan daha zordur. Onu delil getirme yolu ile tanıyabilirsin. Yontulmuş bir ağaç görürsün; bilirsin ki, herhalde onu yontan biri vardır. Kendiliğinden yontulmamıştır o. Ama bu halkı, görünüşte, sen kendin gibi sanırsın; fakat içyüzü bambaşkadır. Senin düşündüğünden, tahmin ettiğinden çok uzaktır. Şimdi bu yontulmuş ağacı tanımakta şaşılacak bir şey yoktur. Ama onu yontan kimdir? Onun ululuğu ne mertebededir? Onun sonsuzluğu nasıldır? Bunu ancak bu kimseler bilir, ama açıklamazlar. Mademki sen bu kapıyı kendine açtın, çare yoktur; varsa söyle bu kapıyı nasıl kapayabilirsin? O kapı kendiliğinden kapanmaz. Bu zorluğu sen çıkardın! Bir topluluk vardır ki, gönülleri bağlamıştır. Haftadan haftaya bir kere gel de, Allah şöyle buyurdu, Allahın Resulü böyle dedi, diye hatırına gelenleri onlara anlat. Gece gündüz hayır duanızla meşgulüm, Çünkü yolda kazalar vardır. Biri gelecek kaza, öteki de hemen gelip çatan kazadır.. Gelip çatan kaza dua ile geri dönmez. Ama gelecek olanı dua ile geri çevirebilirsin. Bazıları bizim Allahmız hoştur, bizim Allahmız iyidir, ama başkaları için değildir, jerler. Böyle bir heves içinde bir Allah bulurlar. Bazıları da kendi hayallerini Allah sanırlar. Kur'an'da, "Allah kullarına lütfedicidir," (K. 42/17) buyurulmuştur. (M. 230) Ayette (kullarına) buyuruldu, ama nerede o kullar9 Kumarbazın birini zamanenin adaletli veziri Şemseddini Tuğrai'nin huzuruna götürdüler. Şemseddin, vakti.. Büzrüçmihri idi. Adam, bana inanır mısınız? dedi. Şeyh o adamları bana getirin, buyurdu. Şemseddin sordu: Hangi şeyh? Filân şeyh, dedi. Vezir, eğer başkası olsaydı senin öcünü alırdı. Ama o eğer aranızda ise git onun ayağına kapan! dedi. Kumarbaz, ulu vezirim, dedi, sen eğer bu işi yapacaksan, sana bir sıpa satın almak gerek, ben de senin eşeğini sürerim. Vezir dedi ki: Mübarek gördün ki o bahtsız adam bana ne söyledi. O adam ki sayılı vezirlerin huzurunda konuşuyor, lanet ona olsun. Ben yüz bin kere bu işi yaptım. Hiç benden işittin mi? Yahut hiç kimseye böyle bir şey söylediğimi duydun mu? Sonra sordu: Sen balığı bilir misin? Kumarbaz, evet dedi, bilirim. O halde balığın nişanını anlat. Deve gibi iki başlıdır, dedi. Ha, dedi, Vezir; sen balığı bilmediğin gibi deveyi de bilmediğin anlaşıldı. O kargaya leş verme sonra alışır da her zaman ister. Sana, ölü eti gerekmez, diri eti yaraşır. Bu sözleri, maslahat gereği şaka olsun diye söylüyordu; yoksa cimriliğinden değil. Öğrenmekle elde edilen zahir bilgilerinden kaçınma. Yoksa bana bir yolda yürümek ne kadar zorlaşır di. Bunun en çetin feryat ve şikâyetini Bayezid de yapmıştır. Bunu söylemek ancak Hazreti Peygambere yaraşır, dedin . Önce mazlum ve yumuşak bir halde geldi; görüyorsun ki bu yol için neler söyledi. Ben geldim, dedim; sen ne yaptın? Benim için iki dirhem verdin, o da dağıtırken üç dirhem verdi. Mevlâna buyurdu ki: Başka neyin var? Varsa bana bir kaftan verir misin? Şahap, Şam'da diyordu ki: Benim için en akla yakın düşünce şudur: Allah kendi kendini bağlamıştır. Dilediği gibi hareket etmez. Fahreddin'i Razî ise Sultan Muhammed Harzem Şahın yağlı lokmaları ile, giydirdiği kaftanların, verdiği altınların hatırı için ona, kendi iradesiyle dilediği gibi hareket eder, demiştir. Dedi ki: Hayat benim için öyle bir şeydir ki, ağır bir yük haline geldi mi, ağır bir hammal semeri gibi insanın boynundan asılır, ayağı çamurda kalır. Eğer yaşlı ve arık bir hal almışsa, biri gerektir ki, onun ansızın urganını kessin de, o ağır yük boynundan düşsün, o da böylece kurtulsun. (M. 231) Şahab'm yanına geldiler, binlerce akla yakın sözler dinlediler. Ondan faydalandılar, secde ettiler. Dışarı çıkınca dediler ki: bu bir felsefecidir. Her konuda bilgin olan bir filozoftur. Ben onları kitaptan sildim. O her şeyde bilgin olan ancak Allahdır dedim ve şöyle yazdım: Filozof çok şeylerde bilgindir. Kıyameti anlatırken, dedi ki: Bir gün feleğin dönüşü hareketini durdurursa, kıyamet o zaman kopar. Âlem nasıl yerinde durabilir? dedim. Derler ki peygamberler hikmet ehlidirler, ancak halkın maslahatı icabı böyle söylemişlerdir. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, eğer iş senin dediğin gibi ise, hep kurtulduk demektir. O konuda insanlar acizdir. O bahsi konuşmaktan kaçınmak ve bu konuyu kesip atmak gerekiyor. Bu, Kur'an'da

buyurulduğu gibi, "Bir gün yeryüzü başka bir yerle değiştirildiği, gökler altüst olduğu zamanda ancak herşeyi yok eden tek Allah kalacaktır," (K. 14/39) ve buna benzer ayetlerde ve yine, "O gün, gökleri kitap yaprakları gibi katlarız." (K. 21 /104) anlamındaki âyette de anlatılmıştır. Şimdi bu görünen yeryüzünü ortadan kaldırır ve gökleri bir araya toplarlarsa, o zaman ne olacaktır? Nihayet bunlar olacaksa o bilginler neyi hesap edecekler. Bunların gereği de yok. Fahreddini Razî, felsefeciydi. Yahut da onlardan sayılırdı. Harzem Şah ile aralarında bir buluşma oldu. Fahreddin söze başladı: Bütün bilgi dallarını inceledim, gelip geçenlerle şimdiki yazarların bütün kitaplarını gözden geçirdim. Eflatun çağından bu güne kadar makbul sayılan her eserin benim nazarımda şüpheli olan taraflarını araştırdım. Her birini de açıkça ve aydın bir görüşle inceden inceye okuyarak kafama yerleştirdim. Daha önce geçenlerin defterlerini altüst ettim. Her birinin yeteneğini öğrendim, kendi zamanımın bilginlerini de çırçıplak meydana çıkardım. Herbirinin bilgi derecesini anladım, dedikten sonra; falan fende, falanca fende diye sayıp döktü. Sonra işi öyle bir noktaya getirdim ki, bende hiç bir vehim kalmasın, dedi. Fahri Razî, sarayın ileri gelen emirlerindendi. Onu kötülemek için diyorlardı ki: Sende o ilimlerden başka bir bilgi daha var, ama biliyoruz ki sen kâfirlerdensin! Korkarak kaçan bir kalabalık gördüm. Biraz daha gidince beni korkutmaya başladılar. Onlar korkuyorlardı ki, sakın bir ejderha ortaya çıkıp da âlemi bir lokma gibi yutmasın. Ama benim ondan yana hiç korkum yoktu. Biraz daha ilerledim, büyük geniş bir demir kapı gördüm; onun karşısında bir kapı daha vardı ki, tavsife sığmaz derecede geniş fakat kapalı idi. (M. 232) Üstüne anahtar konmuş belki beş yüz batman ağırlığında vardı. O yedi başlı ejderha buradaydı. Sakın, dedi, bu kapıya yaklaşma! Benim gayret ve yiğitlik damarım ayaklandı, kapıya vurdum, anahtarı kırdım, içeri girdim. Bir böcek gördüm hemen, aşağı çektim ayağımın altında ezdim. Allah bilir... Bu gün acaba neden onun bütün sözleri böcek üstünedir. Onun bütün kitapları, eserleri hep böcektir. Elif, herkesçe bilinir ki, Eliftir; onu başka harflerle tanımlamaya gerek yoktur. Ama başka bilinmeyen harfleri açıklamak gerektir. B harfi ile beraber bütün Ebced harflerini yorumlamak ister. Başkaları bunu anlamaz. Kur'an'a da yorum gerektir: Elif harfi bağımsızdır. Allah kelimesinin başına oturmuştur. B harfi gönlünde onun sevgisini taşır, onun ayağına baş koymuştur. Şimdi sen insaf et! Böyle bir yaşantıya kimin gücü yeter? Birine alçakgönüllülük gösterdim mi benden ürküyor; düşmanca dışarı fırlıyor. Mısra: Nefsine ziyan verenin kime faydası olur? Nihayet bunu uzaklaştırmak gerek. Bunun misali şudur: Şahlardan biri güzel bir Arap atına binmiş yoldan geçerken köpekler her taraftan havlamaya başlar. Bundan şaha ne ziyan var? Belki faydası vardır. Tebriz'e daha erken varır; işine daha çabuk yetişir. O köpekler, abteshanede geberir giderler. Şah da onlara karşı duyduğu merhametten dolayı der ki: Bana sizin havlamanızın faydası oldu, benim işimi çabuklaştırdınız. Ancak ben kendi menfaatimden vazgeçtim, yemek zamanına daha çabuk yetiştim. Rahman ve Rahim olan Allanın adiyle başlarım. Allah adiyle. Allah adiyle söyle ki, odur, odur. Şimdi bana gereken bu Haşr'in yani kıyamet gününde toplanmanın nasıl olacağını anlatmaktır. Bu ten, bu ceset, ten olduğu müddetçe ne faydası var? Her kim ölürse onun kıyameti kopmuş demektir. O öz, Allah ile birlikte ölümsüzdür. Bunlar da doğarlar. Güneş bütün âlemi aydınlatır. Ağzından içeri giren o aydınlıkla, benim nağmelerimden dışarıya nur fışkırıyor. Siyah harflar altında parlıyor. Nihayet bu güneş geceleri de parlamaktadır. Yerlerin, göklerin yüzü onunla aydınlanıyor. Güneşin yüzü Mevlâna'ya dönüktür, çünkü Mevlâna'nın yüzü de güneşe dönüktür.

(M. 233) "O imanlı kişiler ki, bizi arama yolunda savaşırlar, onları mutlaka yollarımızda hidayete eriştireceğiz," (K. 29/69) anlamındaki âyet, tertip bakımından maklup, yani devriktir. Benim için efendi konağı burada kurulmuştur. Uygunsuz misafir gerekmez. Gazneli Mahmud, Ayaz'a, burada otur, dedi. Ayaz'dan hiç itiraz beklenir mi? Şah istiyordu ki, Ayaz herhangi bir durumda kendisine itiraz etsin. Acaba nasıl itiraz edecek; bunu öğrenmek istiyordu. Şah dedi ki: Benim gibi binlerce insan kafasını bir pul için kestirenler, ibret alsınlar diye yaparlar bunu. Nasıl ki, Kazvinli zabıta âmiri idi ve annesini öldürdü. Zındıklar anlasın ki, o hiç çekinmeden bu işi yapar. Çalgıcılardan birinin sesi kötü idi. Biri kendisine, yahu dedi, sen kendi sesini işitmiyor musun? Çalgıcı dedi ki, şimdi işittiğim benim öz malımdır, konak sahibinin malı değildir, bu başka yerdendir. Düşünmüyor musun ki, benim bu eve yol bulmaklığım, kendi kadınıma kavuşmaklığım gibi, Cebrail'den gelen bir gayret yüzündendir. Bana iyi bakasın diye. Bana öyle yakın oldun karşımda öylesine saygılı oturuyordun ki, tıpkı bir evlâdın babası önünde oturması gibi. Kendisine bir parça ekmek vereyim diye bana yönelmiş bir evlât sanki. Bu kuvveti hiç görmüyor musun? Bu keli nasıl yola getireyim ki şaşıp kalasın! Ben bir maksadın peşinde koşarsam herkes tarafından beğenilirim. Nasıl ki, Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun), şahitlik meselesinde buyurdular ki: Bir şahit daha lâzım; olayda iki kişinin tanıklık etmesi gerektir. Sonra, Zülyedeyn (Çifte elli) diye anılan sahabî, Ebu Muhammed Amr Bin Abd'ın şahitliğini iki kişinin yerine kabul etti. Amr, bu hadiseye ben şahidim, dedi. Bunun üzerine hüküm verildi. Halvet olduktan sonra Hazreti Peygamber ona sordu: Ben biliyorum ki, sen bu işte hazır değildin, nasıl şahitlik ettin? Amr, ey Allanın Resulü! dedi, bizim hiç bilmediğimiz bu kadar gayıp âleminin haberlerini, başlangıç ve son hakkında verdiğin bilgileri kabul ettik, gerçekledik, bunlara şahitlik ettik de, bu kadarcık bir şeyi mi esirgeyeceğiz? Bu sözler asıl konuşulanların tıpkısı değildir. Çünkü sözün aslı gönülden kopmuş olan sözdür. Çünkü bütün gerçek sözler gönülden kopar. Artık gel! Bizim işlerimiz var, ne kaçamak yapıp duruyorsun? Ayağına bir köstek mi vurmalı ki kaçmayasın! Köstek kabul etmiyorsan, canımı, gönlümü ayaklarının altına sereyim. Yine faydası yok, bırakıyorum. Tene de yol yok. Falcının biri Şaha, ey Şah! Adın nedir? dedi. Sana fal açayım. Şah, git, dedi, ey pezevenk! (M. 234) Babanın adı ne? deyince şimdi ona iltifatsız davranmak gerek ki, buraya gelsin dedi. Sen ne kadar önde gidersen, arkadan gelen az olur. Güzel çocuklar böyle yaparlar; öğretmenleri de hep onlara evet derler. Mısra: O tatlı dudaklarınla beni yüzsüz eden sensin! Sen naziksin, bizim bir çok sözlerimize karşı takat getiremezsin! Benim ağzım unla doludur; dışarı püskürürüm. Sen zayıf düştün, bende de öyle bir kuvvet var ki, daracık bir deri içinde dayanıklı ve dirençliyim. Düşman onun önünde ne kadar daha kuvvetli olursa ancak beni incitir. Sen hep inciniyorsun, zayıf düşüyorsun! Beni binlerce kez incitseler bile daha kuvvetli olmaktan, daha yüce ve kudretli olmaktan başka bir etki yapmaz. Ben cehenneme de, cennete de, pazara da gidebilirim; ama sen nazik ve narinsin, gidemezsin! Her ilmi, Arapça olsun.başka dilden olsun Farsçaya çeviririm. Söyle ki söyleyeyim! Farsça odur, Arapça da budur. Onun tabiatına, arzusuna göre konuşurum. Arapça odur ki, üstün bir Arapça olsun, doğru konuşulsun, uyku getirici olmasın. Senin uykun, uyanıklık gibidir, ama yine de uyuma. Nasıl olur? Efendi uyanık, olsun da uşak uyusun! Öyle olsun senin uykun; hep uyanıklık ve ayıklık olsun! Bir bıçağın hatırı için yedi tane bıçağı sattım. Bu bıçak da feryat etti, beni de bırak, dedi, hepsini sattın, dedi. Senin durumun şuna benzer: Hazreti Muhammed Aleyhisselâm, eğer hiç kimseyi İslama davet etmeseydi daha kârlı çıkacaktı. Ondan hiç bir mucize istediler mi? Eğer biz de Şemseddin'e Müslüman ol, demeseydik bize hiç düşman olmaz, belki de çok saygı gösterirlerdi. Her meyvenin pişmiş aşı gelince, onun turfanda zamanındaki tadını vermez. Önce kiraz ve marul çıkar; arkadan zerdali yetişir, daha sonra da karpuz, üzüm gelir. Nasıl ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselâm ile kendinden önce gelen nebilerin şeriatı hükümsüz kaldı. Nice Müslüman, kâfirlerden ilk defa bir şey sınamadıkça yanaşmazlar. O can bile olsa, ondan sakın; ona can ol! deyiver. Can odur ki, ondan rahatlık doğar. Ondan nasıl olur da üzüntü ve ıstırap doğar. Bunu söyleyince kalbim ağrıyor. Nasıl ki, biri bana, sen demiyor

musun ki, gönlüm eziliyor, demişti. Eğer onlardan olsaydın, yüz parçayı yerli yerine getirir içinde yanardın. (M. 235)O zaman ağrı ağrı üstüne gelirdi; sonra dayanılmaz hale gelen bir şeyin üstüne daha hangi yükü yükleyebilirsin. O zaman tek bir ağrı yüz kat daha artar. Dedim ki: O ağrının sona erdiğini görmüyorum ki, ağrı hakkında bir"Varar vereyim. Şimdi ne oldu? Biz Allanın kaza ve kaderine razı olduk, dedi ve gerçekten razı oldu. Allah Şuayib Peygamberi gözleri görmez olarak yarattı. Şuayib ona razı oldu. Aziz kulların yüzlerini göremiyordu, ama mâna âleminde görüyordu. Bu zahirde hoş olur. Bir şey eline geçmeyince, ona da razı olur. Ama razı olmak ona derler ki, insan ağır başlı olsun ve aklını yokluk üzüntüsü ile uğraştırmasın. Eyüp Peygamber, bedeninde yara açan o böceklere razı olmuştu; gönlünü hep onlara vermişti. Düşünmüyordu ki, bu daha ne zamana kadar sürecek? Yahut, Yarabbi bu ıstırabın ne zamana kadar süreceğini bana bildir! demiyordu. Devasız bir hastalığa tutulan herkesin ilâcı şudur: Ben yiyeyim, sen yeme! Ama her zaman, sen yeme, demekliğin erkekliğe yakışmaz. Beni kaç kere sınadın. Son derece perhiz et diyebilirim, ama son derece ne oluyor? O son derece ne ile anlaşılır? Görüyorsun ki, bu artıkça zarar verir. Kendi ıstırabından bahsederken, fazla yediğin o günden beri, rahatım bozuldu diyorsun! Ne semâda, ne konuşmada rahat kalmadı. Sözde, sohbette, hulâsa her şeyde rahatsızlık belirdi. Meğerse gayıp âleminden bir çare olsun. Evet, dedi, gaybe iman ederiz; biz.mümin kullardanız, sonuna kadar inancımızı koruruz. Her şey gayptan meydana gelir, yoktan varolur. Bütün doğuşlar gayp âleminden gelir. Malik hayli paralar sarfetti; kendisine fetâ, ne de ahî (kardeş). yahut anî desinler diye, annesini derviş yapmıştı.Ben biliyorum ki öne feta (yiğit) dır, Oldukça alçakgönüllü ve iyi adamdır, ama onun başında bir sevda var. Annesinin gün görmez yerini

düşünüyor. Yani istiyor ki, ben annesini ziyarete gideyim. Tanıdık, bildik kadınlar; nimet hakkını unutmayan dostlar el pençe divan dursunlar karşımda; sana ne pişireyim, ne istiyorsun, desinler. Ben de her ne olursa olsun diyeyim. Diyorlardı ki: Bizim oğlanlar, bizimle kavga ediyorlar. Eğer ona danışmadan pişmişse bize çıkışıyorlar, şimdi ne arzu ediyorsunuz? (M. 236) Hemedanlı Aynulkuzat'tan bir kaç söz anlatırlar. Adam, olmuş bir şeyi söyledim, ağzım kırılsın keski olmayaydı, dediği için dolu yağmış. Ibni Abbas (Allah ondan razı olsun)'dan da buna benzer sözler iletirler. Halbuki Hazreti Mustafa (Allahnın selât ve selâmı üzerine olsun) bunlardan apayrı konuşurdu. Onlar, Hazreti Mustafanm sırrına erişemediler ve erişemezler de. Isa da Musa da o sırrı kavrayamadıklarından dolayı, "Allahım, bizi Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarmışlardır. Onların bu can atmaları, hep Hazreti Muhammed'in (S.A.) makamını istedikleri içindir. Ama bu olmaz. Kur'an'da, "Sizin ne yaptığınızı bilen ulu yazıcı melekler vardır," (K. 82/11) buyurulmuştur. iyi bir iş işlersen sağ tarafındaki melek, sol tarafındaki meleğin emri ile yazdırır. Çünkü sol taraftaki melek, düşünceyi, niyeti, iş alanına getirir, yazar. Yedi yüz kat, hattâ sonsuz sevap bile yazar. Bunların her biri yine"Kur'an'da Allahya kavuşmak isteyen, iyi amal işlesin, onun kulluğuna hiç bir kimseyi ortak koşmasın," (K. 18/110) anlamındaki âyette işaret olunan tek Allah odur. Onun varlığının ötekine faydası yoktur. "Allah, nuru ile dilediğine hidayet yolunu gösterir," buyurulması da buna delildir. Kur'an'daki vaidler ve cezalar, başkaları için ayrılmıştır. Mutlak ayırıcı olan ulu Allah bağışlayıcıdır da. Dedi ki: O namazı niçin kılmıyorsun? Allah emrettiği için, dedi. Nerede buyurdu bunu? Sarhoş iken namaza yaklaşmayınız," (K. 4/46) buyurulmadı mı? Onu sen oku, dedi. Herkes, herkese verir, iş ayrı ayrıdır. Bir âyet müminlerin hali hakkındadır; onlar için indirilmiştir. Ondan sonra başka bir âyet de, kâfirler içindir. Ama o aşk âleminde hep lütuf vardır, hiç kahır ve ceza yoktur. Biz çoktan beri kahırdan dışarı çıktık. Ama o buraya yakındır, cehennem bu taraftadır. Cehennemden geçersen öte tarafı cennet yoludur. Sonsuz, uçsuz bucaksız; lütuf ve mutluluk âlemidir. Bir ayakkabıcı vardı. Hazreti Peygamber için güzel bir pabuç dikti. Hazreti Peygamberin hoşuna gitti, güzel dikmişsin, buyurdular. Usta susmadı, dedi ki: Bundan daha iyisini de dikebilirim ey Allah Resulü! Dikmeyi başarabilirim. Buyurdular ki: O halde onu kim için saklıyorsun? Bu daha iyi pabucu kime dikeceksin? Madem ki benim için dikmedin kimin için dikmek istiyorsun? (M. 237) Hazreti Muhammed Aleyhisselâm kırk yaşına kadar davette bulunmadı. Sonra tam yirmi üç yıl halkı Islama davet etti. Bu kadar işler oldu. Evet her ne kadar bu müddet az idi. Allah ile birlikte geçen her an bilirsin ki, ölümsüz ve sonsuzdur. Ben bu zevksiz erişte pilavından yiyorsam, hep onun elindendir. Yarabbi! Onu parmakla göstereyim de gör! Parmak budur, o değildir, budur, budur.

Şiir: Dostların ayrılığından ah çekmek. derler. Hangi ağaçtan meyva istersen al! Mademki bu saatte sen konuşuyorsun.değerse Müslüman olur. Kürklü hırka ile çarığı unutma! Onun arkasından gitmenin ne yeri var! Korku nerede kalır? Rastgele bir şey yeme ki. sensin dedi. Bir dindarın önündeki bir akçe. ama bunlardan konuşmaya lüzum yok. Bu iki mutsuzluğa uğramaktansa. Biri sordu: iblis kimdir? öteki. Hem de söylemek gerektir ki. ölü Allahları ne yapacağız? O eşsiz Allahnın mânası aynı mânadır. sonunda eğer onu yemeseydim daha iyi olurdu. başka kim olacak? Düğünler. çıkamaz da neden bellidir bu? Şüphesiz konuşmak gerek. Kur'an'da. Diyemez ki. başka bir parıltı daha belirdi. hiç bir ses çıkarmadı. yürü bakalım! Fare. ancak teslim etmek gerek 'o kadar. . sinirini koparır. Benim içimde o büyüklük ve genişlik nasıl olur? Bende ne var diye şaşmaktadır. nihayet dizkapağında. dedi. Balık her zaman denizde şaşkın bir durumdadır. dedi. bazıları da onun bütün hayvanlardan daha uzun boylu olmasına rağmen akıl derecesinin düşkünlüğüne yorarlar. kenara çekildik. güzel tedbirler alalım. Bu Seyid'in sözüdür: Seyid Burhaneddin. Üstat ve kâmil bir insan idi. Gözünün birini bir balığa. kendi yerini de gördün. Devenin bu uysallığını onun yumuşak huylu ve alçakgönüllü olmasına. geceyi size örtü kıldık. benim tersim de sensin. dedim. Burada işi düzeltmek gerektir. Fareye sordu: Şimdi burada niçin durakladın? Buradan niçin geçmiyorsun? Sen. (M. hiç aldırmadı. O çabuk yürüyüşlü. Ayağını suya basan deve. Benim ipim uzun." buyurulmuştur. onu çekmeye başladı. küçük balıkları yiyerek geçinen büyük balığın haline şükretmesi gibidir. Sen kimsin? diyordum ona. geniş ve ince değilse bile herkes onu görebilir. başka birinin elindeki yüz bin dinardan daha iyidir. Fare. "Uykunuzu size rahat sebebi. hiç kimse konuşamaz. ölüm bin kat daha hoştur. işlerimizde daima iyi. Allah kuluna inayet ederse bir Hıristiyan çocuğunu bile onun yolunda Müslüman eder. 238) Allahnın vaadi bozulmaz. Bizim canlı Allahmız var. dedi. Söz sözü açar.Seyid derdi ki: Lokmayı başının arkasından götüren kimse ola ki. Fare. Cihan altınlarla dolu olmalıdır ki onu senin vuslatın şerefine ayaklarına saçayım. Allah daima gayretli davranır. bir yüce yaratılışlı birisi çıkmaz. ömür vefa etmiyor. alçakgönüllüğü ve ağırbaşlılığı yönünden farenin arkasından yürüdü. Bu söz bu güzelliği ile söylenmeye değer. 10) buyurulmuştur. gel gel dedi. yarın vedalaşmasından figan yaraşır. ötekini başka bir balığa dikmiş. 239) Bu şükran secdesidir. Hakîm Senayî'nin hem müridi. önce kumaşı ölç. Ondan sonra gemici derhal secdeye kapandı. Bu da nefsin düğünüdür. Dinsizi ateşin üstüne atar cehenneme götürürler. bir daha böyle yüzsüzlük etmeyesin! Benim semerimin üstüne çık otur! Benim semerimde senin gibi yüz binlerce farenin ağırlığının ne değeri var? Bir anda suyu geçeriz. iri cüsseli hayvan aciz kalamazdı. artık bağ bekçisini elde ettikten sonra bağ senin oldu demektir. Madem ki Hak razı oldu sultan yüzünü sana çevirdi. Nasıl ki.hem de şeyhi oldu. Şimdi sen de tövbe et ki. eğer bir an gemide uyusaydım öteki balığı göremeyecektim. o günahları örtücüdür ve en güzel güven yeridir. Sudan geçmek kolaydır. ben doğru konuşuyorum. heybetle bir baktım. Uykunuzu rahat. bunun sözünü etmeye değmez. deveyi su kenarına kadar yürüttü. sen bilirsin. Senin buraya gelmen bizim için çok hayırlı oldu. "Mümin de uysal develer gibi sabırlıdır.dedi. o zaman geçti. Bir gün yine o aydınlıkta gidiyorduk. yahut keski hiç yemeseydim. benim gibilerin yularına yapışmanın sana yakışmayacağını bilemedin mi? Şimdi nasıl tuttunsa yuları. su çok büyük ve derin. Sen akıllı kişileri dinle. gecenizi örtü kıldım buyurulması ayıklık haline işarettir. Ne yazık ki." (K. Gündüzü geçim zamanı kıldık buyurulması da. evlenmeler bir türlü değildir. gemiciden sordum. Eğer söyleseydim ödün patlardı. sonra kes. ama dizden dize fark var. 78/9. Denizde sular arasında bir aydınlık belirdi. Önünde bir pul değerinde helva var. Gündüzü de geçiminizi sağlamak için ayırdık. Diyorsun ki: Nice böyle uzun boylu alçaklardan bizim için bir uzun boylu. Geldim eteğine yapıştım.Farenin biri devenin yularına yapıştı. Bunun sırrı başkadır. Beni Allaha ısmarla. Çünkü ben Allahyım. Ama deniz de o balığa şaşmaktadır. cennette kendine açık bir makam hazırladın. benim nazarım ona. Deve uysallığı. iyi bir iş yaptın. ancak o yalancı Allahlar bozguna uğrar ve bozulur. demeyesin. (M.

" (K. O söylediğin şeyi anlatır mısın? dedi. Ali'nin yüzüne bakınca onu iyice zayıflamış gördü. bunu değil. kendi kendine. Kendi düşünceleri ile doğru yola gelsinler." anlamındaki âyet nedir? Bu herkes hakkında mıdır? Bazıları bunun Hazreti Ali hakkında olduğunu söylerler." (K. dedi. Nihayet adam bu yolcunun sağır olduğunu görünce ilk sözü anlamadığını sezdi. ben sizden herhangi biriniz gibi değilim. Mevlâna'yı değil. Ama gönlünü rüyadan boşaltırsan ne ile boşaltacaksın. öteki yankesici. Kur'an'ın sırlarından bazı şeyler açıklardı. soğuk kaçtı. Niçin sıkıldın. onlar da pek çok eşya götürdüler. Köpek havladı. Kuran'da. birkaç yankesici ağlaya sızlaya ona yanaştılar. Ama çok soğuk ve yersiz olur. dedim. dedi. "Çadırlar içinde öyle huriler var ki. Hazreti Ali (Allah ondan razı olsun) Aşura ayının onuncu gününe kadar Hazreti Peygamberin yaptığı gibi dokuz gün et yemezdi. Yedi Tacik üstümüze saldırdı. ama eğer doğru cevap verseydi ilk önce söylediği söz hoşa gitmezdi. diye düşündü. Gördüğüm rüyayı içim boşansın diye tekrarlamamı mı istiyorsun dedim. Âyetin inmesi sebebi kendiliğinden anlaşılıyor. hav hav." Ama aradaki fark şu kadarcık bir şeydir ki. yine de Yahudi. hey anneciğim! Silâhımı getir. Başkaca hiç bir şey söyleyemedi. Meğerki ben istemiş olayım. Kabe'de lâhavlesiz kalmaktan daha hayırlıdır. Yani ben açık bir iş yaparım. dedim. insan eğer lahavlenin ne demek olduğunu bilirse. çağlayandan. bu adam benden herhalde nereden geliyorsun. 241) "Söyle ki. yürüdü. Selâm vermeyi bile unuttu. Onu görmüyor mu? Sana şaka mı geliyor bunlar. Ne kadar un yaptın derlerse bir buçuk kile derim. hav hav senin annen babandır de. Onlar geç kalmışlardı. yorganımızı başımıza çekelim de altına girelim. Ama o sağırdı her şeyi anlayamazdı. 240) Biri dedi ki: Efendimiz sarığını versin de kendilerine bir haber getireyim. ama hiç kimse bilmez. Ona göre kıyas et. Sustu. onun o üç gecelik semâda bir çok günler sürecek olan işleri tamam oldu. Sonra tekrar dili açıldı. Onların aralarında yaptığım o işten. Sen bana bakma. onlara ne insan eli. Yoksa o değerli hazineden faydalanmaya bizim gücümüz yetmez. Bu hırkamın kolunu öptü. Şu şartla ki. Hazreti Peygamber. (M. Eğer yiğitsen tandır başına gel! Mızrakla senin beynini patlatırım gel! Yedi yüz yiğit kişilerdik. ama o yine de Yahudi'dir. Dükkândan et getiren o Yahudi'nin yedi ceddi işadamı idi. Önce bu şekilde yanlış düşününce başından sonuna kadar hep saçmaladı. Yarabbi onu tut. falanın başına ant içeceksiniz. . Parmağımı öyle bir sıktı ki. ağızlarından hiç bir haber çıkmaz. o geç kalır.Elimde hafif bir ışık tutuyordum. Sağırın biri değirmenden geliyordu. şerri ve korkunç manzarası aşikâr olan o günden korkanlar. Bunu o söyledi. Olaki bunlar da bir sebep söylesinler. ikinci mânasını da benim kulağıma fısıldardı: bunları size anlatsaydım boynumu vururdunuz. şüphesiz ben de sizin gibi insanın ancak bana vahi gelir. şüphesiz ben de sizin gibi insanım. mahallenin başında havlayan o köpeğe. İbni Mesut'a (Allah ondan razı olsun) Hazreti Peygamber. önce nereden geliyorsun dediklerini sandığı için değirmenden geliyorum derim. onun benzeri olur mu hiç? Niçin bu da senin benzerin olsun. biz çok sopa yedik. Anne mızrağımı ve kılıcımı getir. Şüphe yok ki ilâhımız tek bir ilâhtır. görüyorsunuz ki. bu ayağı da değil. şu hazine işini ancak senin sayende başarabiliriz. yani kuvvet ve kudretin Allahda olduğunu anlarsa onun Cuma namazı boşa gitmez. Ondan sonra hatırına gelen her şeyi söyledi. 55/56) buyurulmuştur. Halbuki gerçekten adam ona diyordu ki. bu. Meyhanede böyle bir lahavle çekmek. Peygambere. değirmene doğru giden birine rastladı. dışarı çık. Hey anneciğim. Siz şu katırı kulunuza veriniz. Benden bir söz işitti. benzerler ve eşler niçin olsun. onu onu! dedim. ben şimdi onu ve arkadaşları çağırayım. sensin. Onun anlattığına göre falan âyetin mânasını Peygamber arkadaşlarına açık söylerdi. karının ardı uğursuz mu? Beline kadar işaret ediyordu. 18/110) anlamındaki âyetin inmesi sebebi nedir? Siz de bilirsiniz ki. kâfur ve temiz şaraptan payı var mı? "Sözlerini yerine getirenler. Kadının biri bu sevdada idi. falanı değil. konuşamadı. Nihayet gerektir ki herkes bir işle uğraşsın. söyleyenlerin boynunu uçurturlardı. Ama mescitteki lahavleyi ne bileyim. dedi. Sahabeler o zaman o sözleri küfür sayar. Dedim ki: insanoğlu ve cin tayfası ona erişememiştir. O evden başka bir eve sonra da büyük bir tandır ocağının içine sığındım. o da bana vahiy gelir. Yani bu içkiler bu âlemde de bizim elimize geçmez mi? Herkesin mertebesine göre zencefilden. Bunun anlamı nadir? Hele o cennetler ki Allah âlemidir diye sordum. bu meseleyi hiç kimseye açmayacaksınız. (M. Bunun üzerine âyet geldi: "Söyle ki. ne de cin eli değmiştir. Şarapçının biri şarap satıyordu. onun heybetinden eve kaçtım. Biri sordu: Yahu sen şarabı satıyorsun ama acaba karşılığında ne alacaksın? Camiden geri kalan kimse lahavle mescidine gider. yağmur gönderdi ki. Efendimiz dediler. diye soracak dedi.

En sonunda gerdek gecesi yaklaşınca. Hayır. hakkında zır delidir diye tanıklık ederler. pişman oldum. istersem giderim. diye emredersen. çok ilgi gösterdi. kara sevda ve delilik hiç değil. bütün yollardan ve gidişlerden. henüz şüphesi geçmemişti ki. Çünkü sözde mâna. bu güzeli nikahlamak için zulüm ve cefadan başka ne tertipler. kara sevda sana geldi diyorlar. Dervişe yaraşan da dervişlik ve sessizliktir.S. gümüşler getirmişti. Hazreti Muhammed'in yolu en iyisidir. evinin bir köşesinde kendi iğini eğirmektir. Beyaz kâğıt üzerine bakınca şaşıyorum. Kadına yaraşan en iyi iş. Allahnın kutsal sözündeki mânadır. dedi. bu sözleri onun deliliğine yorar. Çünkü onların görüşlerinde ve gidişlerinde Hazreti Muhammed'in (A. aman Yarabbi! dediler. Onlar da hep birlikte söylemişlerdir ki. Ertesi gün annesi daha fenalaştı. yoksa parmak karış gibi ölçülerin ne yeri var? Göz kâğıda bakar ve özellikle kendi yazdığı şeyi beğenmez. Talebe arasında en çekingen en alçakgönüllü idi. Yoksa ben seni sevenlerdenim. ama bir türlü elde edemedi. istemezsem gitmem. 242) Saidi Müseyyeb. Said'in bir de çömezi vardı. hem de bizim başımızı yiyecek diye kara bir düşünceye daldılar. dediler. O misal yönündendir. Neticede delikanlı her ne anlattı ise bunlar hiç birine inanmadılar. Bir daha böyle şeyler söylemesin. Annesi bu haberden çok ürktü. Annesine altınlar.) yolu gibi aydınlık yoktur. Bundan sonra zavallı bilgi âşığı çömez artık gözlerini oğuşturarak kendi kendine söylenmeye başladı: Acaba bu bir hayal veya rüya mı? Nasıl ki annem ve komşu kadınlar hep birden. Bu sefer annesi ve komşu kadınlar yine oğlanın şiddetli kara sevda olması mümkündür. Eğer başkaları işitecek olsa. kendisi ve müderris hiç değişmemiş. Ertesi gün tekrar derse gittiği vakit üstat onu yine çağırttı. ne tuzaklar kurdu. Bana falan şehre git. Yavrum. Onun ne yeri var. Sonra tekrar etrafına bakındı. sen çok düşünmeden ve akıl yormadan saçmalamaya başladın. Bu çömezin bir de derviş tabiatlı annesi vardı. Onda öyle bir değişiklik gördüler ki. insaflı olanlar insaf ederler. Allahya ant içerim ki bu hayal değil. Bu oğlan başımızı yiyecek. kızı gece evine getirdiler. Çünkü sen Hazreti Allanın yolunda bir parmak yürürsen o sana bir karış yaklaşır.Ben de niyet ettim bundan daha iyi bir iş varsa din ve dünya kazancı için o işle meşgul olayım. Komşu kadınlar. bu ne düş. delikanlı güzel elbiseler giyerek eve geldi. Oğlan cevap vecdi: Anneciğim. anne şaşkın şaşkın bakışıyorlardı. Halife. bundan bir uğursuzluk sezdi. mânada söz kalmadı. elime geçeni burada sarfedeyim. her şey yerli yerinde. şimdi ne yapacağım ben? Param da yok ki seni hekime götüreyim. sonra da seni kendime vekil seçeceğim. Tekrar evine gitti. O gayıp ve gizli âlemden papazlar da haber verir. bunu rüyada mı gördün? Acaba ne oldu sana. (M. dedi. ünü halifeye kadar ulaşmıştı. zahmetsiz ve minnetsiz yürürsün. güzel kızımı sana ereceğim. Bağdat müderrislerindendi. bu nasıl olur? Kız. şirinlikte eşsiz bir kızcağızı vardı ki. incir satmak kardeşim! SAİDİ MÜSEYYEBİN HİKÂYESİ (M. Bir gün büyük üstadın gözü bu çömeze ilişti. olanı biteni annesine hikâye etti. Ders meclisi tenhalaşınca onu yavaşça yanına çağırdı. Kulak verdiler ağzından şu sözler dökülüyordu: Şiir: Söylediğim şeylerin hepsinden vazgeçtim. Bayağı divane oldu. Hakîm Senayı eceli geldiği sıralarda dilinin altından bir şeyler mırıldanıyordu. medrese. Gerçekten böyle oldu. Hal hatır sorduktan sonra. Maksat. . Şiir: İncir satanlar için en güzel şey nedir bilir misin? İncir satmaktır. ne hayal. Çömez hocasının bu teklifini annesine anlattı. 243) Anne hâlâ şüpheli idi. bari siz ona korku verin de bu hayalden vazgeçsin. Güzellikte. mahalle kadınları ile dertleşmeye başladı. dedi. Medresede sıraların en gerisinde otururdu. Kızı yakından tanıyan kadınlardan bir çoğu yanına gittiler. ne de sayıklamadır. O kendi başını.

Yanında taşıdığın altını inkâr ediyorsun. büyük aşk derdine düşmüşlerdir. dedi. arkanda ne göreceksin? Hazreti Ebubekir arkandan seslenecek: Ey şaşırmışların kılavuzu! Bir taraftan cevap gelir: Eğer Muhammed (S. müsaade et de biraz gönlümü avutayım. Bundan dolayı hayalleri dallandırıyorsun. Allahnın gölgesidir" sözü Ebul Hasan Harrakanî'nin nazarında doğru değildir. Dervişlerin kulları da benden hoşlanıyor. Evet. Rabbin gölgeyi nasıl uzattı?" (K. Biri okunu uzağa atar. Evvelce sende ondan var idi getir. başına su dökerler. Hoca Ahmed'in gözü bir dervişe ilişti. "Fatihasız namaz olmaz" emrine uyayım. Bunu anladım. Şimdi sarhoş olacaksın ki ayılasın. Onun da sakalı var. Ben neredeyim? Benden haberi yok. birtakım harfler sayıkladığını görüyorum. Keşke onun göğsünde tüy olaydım. biri de olmalı ki beni güldürsün. 244) "Allahdan başka Allah yoktur" diye mırıldandığını. Ben ahvali biliyorum. başka hayallerle karıştırıyorsun. Derviş. dedi. yemeğin karşısında sabredesin. o yoktan getir! Önce ondan sende vardı.onlara yüksek sesle şu cevabı verdi: Bunda şaşılacak ne var? O bilgi ve fazilet ehlidir. tekrar hazinenin anahtarını eline verdim. ne onlar bizimdir. ondan getir. Ben sana bin dinar vereyim. Kendinden karıştırdığın ve kendine perde ettiğin hayaller eksik değil. o perde içinde dünyadan göçtü gitti. sözünü biz kendimiz söylüyoruz. urbası da var. ben bir şey değilim der. göğsünün her tüyünden ter damlaları boşanır. içinden sana bir ses geliyor mu? Mânada için dışından daha iyidir. Meğer.sözü öğünme yönünden değildir. dedi. ne de biz onlardanız. onu himmeti ile kendine çeksin? "Kuvvet galibindir" demeyesin! Bizim hikâyemiz onların söyledikleridir. İşte böyle şimdi ne yapalım. 245) "Sultan. ona biri. der. bir damla yaş çıkaramaz gözünden. onun ise dünyada gözü yoktur. onun gölgesini arşa götüreceklerdi.) yaratılmasaydı o kadar gölge kalacaktı ki. dedi.. Soğuk ve donuk şeyler. Çünkü Hoca Ahmed'in oğlu yoktu. Kur'an'da. diye yalvarır. der.A. Bu nedir zayıflık mıdır? (M. Biri gerektir ki beni güldürsün. arzularına göre hareket etmeyen islâm çocuklarından tiksinmelerine benzer. Ey sultan kalk! Eğer gelirsen gidelim masrafı bana olsun. Ondan. Ama zamanenin eli onu gizlemiştir. dünyaya yaramazlar. Hazreti Mustafa Aleyhisselâmdan öğrenmemiş ve haber vermemiştir. Ötekini bırakmazlar ki ırmaktan dışarı çıksın. ötekini bırakmazlar ki dışarı çıksın. Onun altını da var. bunun başka mânası vardır. dedi. Ebubekir onu bilmez. Yarabbi işimi kolaylaştır. hayır. mescitten çıkarken Kur'an koltuğunda (M. Biri bin istek ve yalvarma ile bir parça rahat ister. Şimdi onlar neye yararlar? Dine yaramazlar. Bir derviş dedi ki: Ben Ebu Abdullah Mustafa Aleyhisselâmdan şunu öğrendim ki. Fakat bu başkalarının işi değildir. o belki. bir sofra getiriyorlar. ama belki o bizden daha üstündür. Senin. Eğer beni görürsen selâm söyle! Biliyorum. onun hiç bir şeyi yok. ilâhi söyler. onlara yaraşır. benim de. yahut beni unutan zata uğrayalım. ey Allahm gönlümün dilediğini ver. Nasıl savaşabilir? Yedi başlı ejderha onun varlığının gölgesidir. Hem kendin. Babası dedi ki: Olmaya ki ondan umut kesesin. der. biz de sizin. senin yanında onlar gerektir. var yokluğu ister mi? Ben de ağlıyorum. bakalım ne olacak? Bunlar dervişlerin hoşlandığı şeyler. Bu iftiradır. ama o da buradan değil. Kendi bedenlerine zulmedenler Allahnın has kullarıdırlar. Derviş evine gitti. Dünya ahiretin köprüsüdür. Ah ve figan çocukların işidir. bunu anlattı. Benim gittiğim bu yolda her ne kadar bir yol arkadaşım var. Allahu Ekber (Allah en ulu Allahdır). Şu halde bizden daha erdemli bizden daha şereflidir. Çünkü biz dünya adamıyız. Yani onunla savaşa girişen kimse divanedir. 25/47) anlamındaki âyeti hatırla da yüzünü arkana çevir. Öteki bir hava tutturur. dedi. Nereden bu söz? Allahya ant içerim ki. Biri ağlar. O ben bir şey değilim dedi. başına şarap dökerler. ondan daha yok mu? getir. biz de öyleyiz. "Gördün mü. Böyle bir hazineden kendi fikrinle uzaklaşmak gerekmez. Bu da ne oluyor derler. kerem sahibi olur. Evet onlar azap çekerler. Denize düşer ve yüzmek bilmesen boğulurölürsün. Baban senin için doğru bir iş yapmıyor. Benim gönlüm her şeyi istemez. Hoca keramet göstermişti. Yahut onlara sen yaraşırsın! Siz bizimsiniz. Dedi ki: Yol senin gittiğin yoldur. Yanındaki altını her ne kadar inkâr etsen. O öyle arıktır ki. alnında bir işaret görüyordu. Benden bunu öğren ki. ama sen önüne perde çekiyorsun. Böylece onların adları anılır. Yarabbi! Sana ne dua edeyim. Bilmiyorum ki namazda ne okuyayım. acaba işin sonucu ne olur? Yusuf Peygamberin küçük kardeşi Bünyamin'in adı hırsız diye çıksaydı ne olurdu? Derviş Bayezidî Bistami'nin türbesi başfnda diyordu ki: Onun bir perdesi kalmıştı. Onların seni sevmemesinden sakın gam yeme! Onların senden uzaklaşmak istemesi tıpkı Yahudilerin. perhiz edesin ilk işin budur. ne demektir? Yani en küçük Allah kim oluyor ki. Gördüm ki. raks eder. Biz de dünyayı terk etmeliyiz ki ancak onun gibi olalım. Eğer başkalarının evine götürüyorlarsa size ne? . ama yine hoşlanıyorum. al götür oğlumu da sana yoldaş edeyim. dedi. kendi nefsine perde oluyorsun.

Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. çekilen emek nispetinde elde edilir. ikinci hafta. ayık sarhoşlardır. Haccın zevkine ermek de başkadır. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. der. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. herkes kendi başının çaresine baksın. Allah bütün gün Musa ile beraberdi. hemen bir hüner gösterdi. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. Hazreti Peygamberin. bunlar da onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. Allah bilgini. "Rabbi Musa'ya göründüğü vakit. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar. Halbuki ona iki yüz değil. O çocuk yolda kalır. dedi. 246) Üç kız bir arada oturmuş konuşuyorlardı: Herbiri babasının işinden söz etmişti. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. temel onlardır. kuvvetli dayanağın var. Yüksek makamlara ermek isteyenlerin geceleri uyanık yatması gerektir. diyordu. çığırtkanlar bağırırlar. Gel demesine imkân kalmaz. Önceden söylemek gerektir ki. bu takdirde o makam pervanenin seyranıdır. Ondan bir feryat kopar. çocuk babasını göremez. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. Deveden düşersin. çabucak yemek geldi. Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. Biri diyordu ki: Babam Sultanın katırına çul dokur. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. ululuğu ve kudreti ile beraber bir odacığı bile yoktu. bunlara sabredenleri müjdele. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. Hak yolunun^ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. "Sizi korkudan. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. Eğer işitirse. meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. Çulha çulhalığını unutmaz ancak o sanatı yapar. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. Hazır buldukları ile . Hiç şüphe yok ki. Evet. Ebu Said bir topluluğa rastladı. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz. Kudret. Ona söylerim ama tekrar unutur. Aşktan yüz mü çevireyim. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü. Çünkü bu ses neyden çıkar. İsa'ya inanan Hıristiyanlar. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. O oyuncakların her biri için bu ne hoş. A. açlıktan veya can ve maldan. Halbuki. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. bir zerre kaybolmaz. doğrudur. işittiğini ya söyler de dinlemez. Çölleri aşmak başkadır. Çocuklar. dedi. Bu sana uyku getirir. bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. Sıcaklığı toprağa bu mertebede verdi. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir. mey içerler mest olurlar. o yüceliği. ne tuhaf oyuncaktır. Bir işimiz yoktur diyoruz. Gittiği yerde ne bir. onu düşünmek bile gerekmez. dediler. Bunlar akıllı. Beni okşamasa ne minnet ayağımı bile öpse azdır. (M. Falan." (K. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. Keşke surette uyuyaydık. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. Hiç bir iş yapamıyorum. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. Müjdele. (M. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. Münadiler. bak ki. çünkü ateşten kaçmaz. Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. Ayaklarının altında öl. Doğrudur. Olmaya ki. Güneş böylece her tarafa bakar. Yani dileği uğrunda uyumazlar. Feryada gücüm yetmiyor. Senin bulduğun dostlara taş bile takat getirmez. Bunu sonradan söylemek yalandır. aşağı inmek değildir. Kıyamet peşin kopmuştur. adamcağız. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler. Dil yarası acıklıdır. dört yüz oda yaraşırdı.)yüce katına getirdiler. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi. işte bir iş çıktı. Onlar. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. Bu da bir imtihandır. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm." (Bakara sûresi. Bunların gördükleri ve konuştukları ancak bu gibi şeylerdir. halinden hoşnut musun diye. Sırmalı elbiseden ne anlar? (M. 7/139) anlamındaki âyeti okurlar. evet fena değildir. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. doğrudur. çulhadır o. bu namaz kılmaz. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur. 156) buyurulmuştur. Ne yüce kudret! Ben nefsim için ne gibi tasarrufta bulundularsa razıyım. Allah her kemali anlar. Akıl sahibine bir işaret yeter. yahut dinler de söylemez.Uyuyorsan ne bulursun? Yücelikler. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. madem ki biliyorsun. ama içinden elini ağzına kapa. Size tekrar söylüyorum. Sonra bir çölün ucuna varılır. 248) Perdenin arkasına git. başka söze ne lüzum var? Size gerekse teni de terk edeyim.

onu düşünmek bile gerekmez. Halbuki ona iki yüz değil. mey içerler mest olurlar. bana nasıl inanır? Eğer Mevlâna Celâleddin desem. böyle bir topluluk için açılmalıdır. henüz Allah âlemine erişmemiş ise dışarıdan ne söylersen söyle. Bu da bir imtihandır. Ebu Said bir topluluğa rastladı. Ebu Said sonra padişahın huzuruna kabul olundu. Münadiler. Onlar nefisten daha değerli bir şey mi gördüler ki canlarını feda ettiler. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. ayık sarhoşlardır. lokma derdinden uzak olmayan tekke adamları için değil. düşünce şaşkınlığı ile aşağı yuvarlanasm. Tam yedi gün onların halinden hayrette kaldı. Katır. Haccı anmakla da meşgul olma! Çünkü başını kaşımaya bile vaktin yok! Buna imkân bulamasın. ne de yüzlerce yamalı hırkanın sözü olmaz. Falan. Çölleri aşmak başkadır. O oyuncakların her biri için bu ne hoş. Olmaya ki. onu çok yoksul bir Allah elçisi bilirler. dedi. ilk hamlede üç gün yol yürütürler. çabucak yemek geldi. Yüksek bir başım. Sonra bir çölün ucuna varılır. sonra candan kıymetli ne gördüler? Kuran'da. başım havadadır. doğrudur. onların nazarları senin sabrına çevrilmiştir. işte bir iş çıktı. mal yüzünden canlarını yele veriyorlar. Kabe'nin kapısına kadar gitmeyelim. Aşktan yüz mü çevireyim. (M. Yirmi beş gün bu tertiple gitmek gerektir. Gittiği yerde ne bir. açlıktan veya can ve maldan. o söyler ve en önde gider ve bir hikâye tutturur. Tekke. Bu yolda baba çocuklarına bakamaz. aydın bir gözüm vardır. Onlar. . meğer ki atların kolonları çekilirken baş kaşınmış olsun. Can ne oluyor? Mal ile oynayan kimse nefsinden daha iyi bir şey mi gördü? Çünkü onun bir tüyünün değeri yüz bin altından daha üstündür. bunlarda onlardan gelen sözlere ses çıkarmazlarsa kapılar tekrar açılır. Bu sana uyku getirir. kuvvetli dayanağın var. herkes kendi başının çaresine baksın. Kudret. ama içinden elini ağzına kapa. ikinci hafta. Bunlar akıllı. Cebrail'in kan bahasını hikmet hazinesinden öder. işittiğini ya söyler de dinlemez. Nihayet onların dostluğu beni yolda koymaz. Müjdele. Kıyamet peşin kopmuştur. Tekke. Evet. neresi bozuk yoldur. Hiç bir iş yapamıyorum. neresi düzlük. Deveden düşersin. ancak. Ötekiler onların sözlerini taklit ederler. 247) Münadinin bu sözünden erkeklerin erkekliği artar. Yokuşun başından bakınca sonuna kadar görebilirim. A. içtikleri zaman daha çok ayılırlar. Önceden söylemek gerektir ki. bunlara sabredenleri müjdele. Katır. O çocuk yolda kalır. meyve ve mahsûllerden bir şeyin eksikliği ile imtihan ederiz. ancak Allahyı ve onun Peygamberini seviyorum. şaşkın ve kendinden geçmiş bir halde arkalarına düştü. Kalenderin biri sırmalı bir külah ve mintan giymiş gidiyordu. Çünkü bu ses neyden çıkar. Akla ve akıl sahiplerine diyorum ki: Bırak o delileri. çığırtkanlar bağırırlar. Deve cevap verdi: Birinci sebep şu ki. O mintanın içine de bir yamalı hırka saklamıştı. Akıl sahibine bir işaret yeter. doğrudur. bak ki. Feryada gücüm yetmiyor. Hak yolunun ulu önderi sizsiniz! Senet sizindir! Bir zavallıyı Hazreti Muhammed'in (S. Dil yarası acıklıdır. aşağı inmek değildir. "Sizi korkudan. halinden hoşnut musun diye. ben ise çok kere kervanın başındayım. Bugün Semender'in ateşe âşık olması hiç şaşılacak şey değildir. Doğrudur. evet fena değildir. ancak.ihtiyaçlarını giderirler. Namaza çağırmayı da gizli işaretle yapıyoruz. Ona söylerim ama tekrar unutur. ben yüce himmetliyim. temel onlardır. Anlarım. neresi yarı düzlük. dediler. Hazır buldukları ile ihtiyaçlarını giderirler. bu namaz kılmaz. bir titreme bir sıtma başından ellerine kadar yayılır. çocuk babasını göremez." (Bakara sûresi. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde odacığı bile yoktu. Ona dedi ki: Bir yer hazırlayın bu topluluğun yemek pişirmek cihetinden bir zorluğu yoktur. Gel demesine imkân kalmaz. Haccın zevkine ermek de başkadır. Her zaman her bir varlık bir şeye âşıktır. dört yüz oda yaraşırdı. yahut dinler de söylemez. ne tuhaf oyuncaktır. hemen bir hüner gösterdi. Eğer işitirse. Allah bilgini. der. Binlerce insanı oradan geri çevirirler. deveye dedi ki: Nasıl oluyor da sen pek az önde gidiyorsun. dedi. Hiç şüphe yok ki. Dostlara yetişeyim diye acele yürüyordu. diyordu. Bunu sonradan söylemek yalandır. Ona dediler ki: Ne peşinden koşarsın? Hep ona bağlanmışsın? içlerinden biri onun için yiyecek bir şey getirmelerini söyledi. Çünkü senin ilk konağın burası mıdır derler. böyle bir topluluk için açılmalıdır. (M. Ayaklarının altında öl.)yüce katına getirdiler. Eğer o sözlerle meşgul olayım derse kervan gider. isa'ya inanan Hıristiyanlar. ötekiler bunların sözlerini anlatırlar. Şu saatte bilgin bir hatun kişi diyordu ki: Biçare! Hacı rüyada gördün de Hac kafilesinin başbuğunu görmedin mi? ilk önce. 156) buyurulmuştur. 248) Perdenin arkasına git. adamcağız. Allah her kemali anlar. Bir işimiz yoktur diyoruz.

Marifet öğrenelim. sultan şöyle yaptı. zulümdür. ondan uzaklaşmak. 110) buyuruyor. ayrıca. . gelmedin? dedim. şimdi geri geliyor. boynuma bir yumruk vurur beni harap ederdin. önüne koştum. o medresede o ciheti öğrendiler.' Dört büyük günah. derler. Ancak böylece arkasından gidersem başını kaldırır.A. yani Allahya. Zavallı ben. falan medreseye yerleşelim dediler. dedi. T harfleri. Arap kılığına bürünmüştür. Acaba nasıl edeyim de yanına geleyim? Bir aptal sana erişemez mi? Ben bu nefsin elinden acizim. gideyim danışayım. Karşı taraf hakkını bağışlamadıkça bu günahları işleyen kimse azaptan kurtulamaz. böyle konuşmayı ayıp sayarlar. dünya lokması uğrunda niçin tahsiLetmeli? Benim kim olduğumu. yolcuları da umutsuzluğa uğratayım. yani gıybet. bir tayfa da Mustafa (S. Bir başkası da Allah kendisi için o zamirini kullanıyor ki bu onun için saygı ifadesidir. ancak kendiliklerinden konuşurlar. Hak âlemi hoş bir âlemdir. kimbilir ne hale gelirdim! Eğer kuvvetli. Eğer git derlerse. Bazıları vallahi. ama nihayet kendi isteğimle o maksada eriştiğime bakmaz. böylece söz daha tatlı ve lâtif oluyor. öteki de onun hakikatine işarettir. Her lâhza. Allah rüyada görünebilir derler. aynı şekildedir. billahi. hazır ise vahşet. denilebilir. Yemin. Arap dilindeki mânalar. Eğer bende masal dinleme arzusu yoksa. Allahdan söz açarlar. Bir zümre vardır ki. Bilgiyi. eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsaydı ve onun bir katı da eklenseydi yine Rabbimin sözleri bitmezden önce deniz tükenirdi. B. bir zümre safa taklitçisi. Bari sen gel. ürkeklik gösteriyor. cevherimin ne olduğunu. karşıma geçer. kardeşlerim var. Ey Adem oğlu! Şimdi yanına geleyim. Her nerede ki. Dışarı çıktım. Evet dediler. neredeydin ki. Gaip ise gıybet ediyor (arkadan konuşuyor). bunları iyi anlamak için sıkıntıya katlanayım. Derler ki: O. dostlarla bir arada bulunmak gençlik çağlarından daha tatlıdır. Pabuçsuz dışarı fırladım.Bir kaç kişi vardır ki. Allah karpuz gönderdi. semiz bir delikanlı da olsaydı. Divane oldum.. hem de ondan söz nakletmezler. Falan yeri tutalım. bir şey okuyayım ki. yaşa! Ömrün uzun olsun. işin içyüzü böyledir. Bunlar taklitçilerdir. "Ey Resulüm söyle ki. Bu der ki: o mekândan münezzehtir. Zavallı kapıcı. 249) sultan böyle söyledi deyip durmasına benzer. sana nasıl yaklaşayım! Ona öyle şeyler söyledim ki. işin içyüzüne bakarım. iki halin dışında değildir. Ya hazırdır. Şimdi bizim nasibimiz armut değildir. Biri doğrudan doğruya ona. Bir zümre de Allah taklitçisidir. kan dökme. iki kısımdır. diye sesleniyorlar. bu işin sonunun neye varacağını sorarsam. Kur'an' da." (Kehf Sûresi. Maksat Arapça öğrenmekten başka bir şey değildir. çabuk meşhur olalım derler. Bu toplulukta hep bundan bahsederler. tıpkı sultanın yanında bulunan has kölesinin. 250) Bir zaman din bilgini idim. Gaibi anmak. En çok gerçeği arayanlar en çok taklitçidirler. Halbuki şimdi yürümek zamanıdır. Safilerin fıkhı olan Tenbih adlı kitabı ve daha başka fıkıh kitaplarını da okumuştum. ne de ayık iken görülemeyeceğini söylerler. (M. Artık biz de şaşırdık. Beni kurtarırlar mı. Bir topluluk da hem onu taklit etmez. vaktin hoş geçsin! sözleri vardır. hoşa gitmez. halbuki karpuzun tadı hoştur. ya gaiptir. Onun yanında çok zikretmek. O der ki: Allah arş üzerindedir. Rabbimin sözleri diye söyleyen odur. Onun arı ve yüce benliği. ancak terbiye ile ayağıma kapanırdı. Zikreden bir kimse. gel git. Evet. tallahi derler. dedim. Çünkü o taraftan. Ama şimdi onlardan hiç biri hatırıma gelmiyor. acaba ne olacak diye o kapıcıkta oturmuştur. bu varlığa doğru her an ayrılık var. kendime geldim. Biri dedi ki: Bize söz söyletmezler. ant içme için Arapça'da üç harf vardır: Vav. aslımın nereden olduğunu öğretmeyen bir tahsil neye yarar? Eğer bu mânalar bir testide su gibi ise ben testisiz su arıyorum. o ulu Allahnın temiz zatı hakkı için o kimseler de. beni uğursuz bir kapıcının oğlu farzet. o hal sırasında hiç bir şey yapamaz. (M. Diyelim ki. diyorlar. Yeniden canlandım. ben de bizzat oraya kadar gitmek yüzünden helak olurum. Müjde dediler. Öyle bir yumruk vur ki. istiyorum ki. dediler. O devreleri iyi değerlerdirmek gerektir. eğer o sırada yanımda olaydın. Şah gitti. Gıybet ise büyük günahlardandır. öyle kendimden geçmiş bir halde idim ki. yani Allahya işaret eden zamir. bühtan. Bir çoğu da onun ne rüyada. benim de tanıdıklarım. ah git der. Armut boğazda düğümlenir. hazır olanı anmak da ürkmektir. O taraf aynı renkte. Şah mı geliyor? dedim. Bu bir nevi küstahlık olur. niçin geldiğimi nereye gideceğimi. şu duvara vursan delerdi.) taklitçisidir. Meğer ki sultan ona yardım etsin. gönül taklitçisidir. yoksa kurtaramazlar mı? Eğer onların hatırları benimle beraber ise.

Şimdi hale ve işe bak ki. Birisi yanımda yemek sözünü etse ben hemen elimi ve başımı geri çekerdim. bütün varlıklara değer. Gerektir ki o selâm versin. yarım selâm bile vermez. Ola ki o seni görür. eline geçirdiği bir ekmek parçasını nasıl kapar ve çabucak parçalarsa ben de onun elinde öyle olmuştum. Her tarafı dolaş.Mısra: Kâbeden. Yahut bal içindeyiz. o coşkun dost beni yakaladı. bari çileyi boz da dışarı çık. sonra görünmez olur. Allahnın dilini ve sözünü anlayabilesin. Tertip ehli erenler. Allah olasın demiyorum sana! Küfür söz söylemiyorum. Musa'ya. meyhaneden bir kötü kadını getirsen. o da sevinçle raksa başlar. Erginlik yaşına varmamıştım. Bir kuş yavrusu gibi beni dolaştırdı. Yüce âlem sensin. isa'ya göstererek seninle öğünür. Ona ümmet olunca. dedi. Şimdi nereye gidelim? Kendimizi nerede kurtaralım9 Bir ayranın içine düşmüşüz. elini tutar. onun dilini. Karıncacık hemen ayağını geri çekti. Deve sordu: Ne oldu sana? Karınca cevap verdi: Su var. Nihayet ondan ne çıkar ki ona umut bağlayacaksın. ama imanlı bir kulumun gönlüne sığdım. o geniş yenleri ile. der. Ta ki ayrandan bir kenara çıkalım. hem de secde etsin. Şahabeddin'in yanında sana başbuğluk erişmez diyordu. insanlarda olan hassalar ise bunlarda yoktur. Bunların gerçek raksa başladığı saatte. kendi kendine yansın dedi. cansız şeyler. Bir aralık ansızın bir Sütun gözüne erişir. görünüz der. Kanadımızı çırptıkça daha çok yapışıyoruz. gel gel. onun kulu nasıl bilir? Allah kulu ol ki. onun nazarına uğrarsın da çetin işlerin kolaylaşır. Bir su kenarına geldiler. Kör Bedreddin'in damadı. Bu aşk yüzünden otuz kırk gün hiç bir şey yemek istemiyordum. Onu. gitmeyi düşünürler ve o zamanı korurlar. Karınca. Allahnın sözünü. Devenin biri bir karınca ile yoldaş olmuştu. Bugün. 252) Beni dolaştırıyordu. sen ona ümmet oldun. alırdım ama yenimin içine saklardım» Bu aşk haliyle semada iken. Hele Adem oğullarından Muhammed ümmeti olanlara ne mutlu! Muhammed'in gözü Muhammed değil mi? Muhammed'in gözü aydın ki. Yemek zamanı geldiği vakit bana lokma verseler kabul ederdim. gönülalçaklığı göstersin. benim başımdan aşar. İki gözüm iki kan çanağı gibi idi. sana ne yapabilir? O bir kaç kişiye bak ki. bu sana müyesser olmuyor. Onu kendi köşesine salıver ki. Henüz çocukluk çağında idim. ayıptır söylemesi. Celâleddin'in vazında geçen bu söz çok doğrudur. Ahmed'den Ahad'e kadar açık bir mimden fazla bir şey yoktur. senden hiç yüz çevirmesin. Mısra: Sen aradan kalkan o mimi cihan farzet! Adem oğlu ne kutludur! Yedi iklime. dizden dize fark var senin için diz boyu olan su. doğu tarafı mümin ve Muhammedi olarak raksetmeye başlarsa. Arş üzerinde ve Arş sakinlerine göstererek. Hak Peygamber seninle iftihar eder. Ancak yakınlık yönünden olsun. puthaneden maksadım sensin! Benim puthaneden maksadım senin yanağının hayali ve cemalindir. Ebu Necip'e (Sühreverdî) dediler ki: Madem ki sen Allahyı göremiyorsun. Su diz kapaklarını geçmiyor. Hazreti Resul. bunlar hep insanlarda vardır. Kayıplara karışır. bu adam benim ümmetimdir. Üç gün yemek yememiş bir delikanlı. ucu bucağı yok." (Kutsal hadis) buyurmuştur. kolayca geçilir. Bu mim ise mânanın perdesidir. kendisini uzaktan selamlayanlara karşı hem selâm alsın. ama dadi. felek boşluğunun güzelliği. Henüz hamdır diye bir ses geldi. eğer Muhammed batıda olsa. o aşk ile pek çok kıvrak ve hareketli rakslar etse. istediğim o mânaları vermek bakımından gönlüme yar değilse elbet de bar olacaktır. bakınız. senin gibi yirmi tanesini beslemeye yetişir. Ben böyle birine selâm vermek isterim ki. "Göklerim ve yerim beni kapsayamadı. Onun etrafında toplanarak birlikte yürümek isterler. O nasıl ayrandır ki. Canlı varlıklar. yedi gök ve yeryüzü ve bunların sakinleri raksa gelirler. çevreleyen bir kâse de yok. (M. gerçek budur! Nasıl ki Allah. o. . Bu şiirin kelimeleri. Deve ayağını suya soktu.

kulluk ondadır. Sıkıntıdan kurtulurlar. Ona da akıl perdedir. kendi nefsini unutmaktır. melekût üzerine çıkamaz. şaşırırlar. ağırdır. önünden sonundan haberi olmaz. ona göre ağlayayım. Bu gerçeklenmemiş. yahut parçaları ve nesilleri ıslâh eden Buhar'ı ara ki. (Enam Sûresi. Sen bu birleşmenin değerini bilmezsin.Üstatsız kalırsam inancım başkalaşır. burada güvenlik kazanılmaz. sofiler temiz yürekli idi. Derviş şaşırarak." ve sonra (kulunun dilinden). nihayet gittiğime pişman oldum diyorsun?"Biz de öyleyiz senden ayrılıyoruz.Sonra eline bir ekmek parçası verdi. dedi. Allah sevgisi gecikmez. ama gönülde hiç yer tutmuyordu bunlar. sana konuk geleceğim. Şüphe ne oluyor! Ben kendim için feryat etmiyorum sizin için ağlıyorum. Bu üreme konusunda seninle bütün hayvanlar ortaktır. O sağlam imanım başka bir şey olur. Mısra: Ey düğümler çözme yolunda ölen kahraman! (M. "Allahı ululuğuna yaraşır bir halde takdir etmediler'". o zaman zorlanma zamanı değildir. O uzaklaşmaya yol açar. Gerçeklense de gerçeklenmese de. Zamane onu da götürür. dedi. kendi arzunla verdiğin bin akçeden hayırlıdır. Matlup dedi ki: Kırmızı ve beyaz suyu nefsinden iste. Hayatı neşeli olmayınca insan kendisini emniyette bulmaz. Şimdi o ölünün vasıflarını say ki. Bu bütün cihana karşı verilmiş bir öğüttür ki. Şeyh dedi ki: Pabuçlarınızı iyi yoklayın. Dilencinin isteği üzerine vereceğin bir akçe. sevinirler. Çünkü o erkek bir asıldan doğmuştur. güvenlik yolu buradan çıkmaz. cevap vermedi. nereden geldiğini. Çünkü ben iddia etsem ve desem ki: Bu birleşme sırasındaki bir avuç toprak yabancılarla bulunduğun zamandaki altından daha hoştur. gönül perdedir. ve nereye gideceğini bilsin. Derviş. "Benim katımda söz değiştirilemez. 60/1) buyurdu. sözdür. "Yarabbi sen verdiğin sözden dönmezsin" (Ali Ümran. Ey niyaz ehli olmayan ulu peygamber! Bu nasıl olur? dedi ve ilâve etti: Ey Musa çabuk hayrete düşme. dedi. İlim ile uğraşmak dünya işlerinin en iyisidir. 254) Kuran'da. nefsime taatten. çabuk su getir. fakat bizi unuttular. "Ferahlandılar. nimet sayarlar ve yeri öperler. Bu kadar hoşumuza giden perdeler de kiliselerde ve puthanelerde bulunur. 194) buyurmuştur. Eğer senin sadece böyle bir çoğalıp üreme gücün varsa onlardan farkın yoktur. son günlerinde şunu söylemişlerdir: Dünyada elimizde kalan son nasip cefa ve günahtır. farkı yoktur. senin için teklifsiz olan milyonlarca ibadetten daha hayırlrdır. dedi. 2^3) İnsan bir maksat için yaratıldı ki. bu fark hangisidir? Güldü ve hoştur. Melek. (M. Musa. 91) Kur'an'daki. bütün işlerimiz hattâ yiyip içmemiz bile aramızda danışma ile olur. Allah buyurdu ki: Sana pek az teklif yükletilmesi. En iyi öğütçüler. ben sana iki kat kulluk edeyim. Çünkü bu duygular. Bu birliği. Musa Aleyhisselâm. dervişe. Bir sema âleminde idi. Etrafında toplanırlar. Dedi ki: Sözü kendinden uzak söylemek. Onlar bir dirhem bulurlarsa ferahlanırlar. Bize vaat ettiler. Dünya cevap verdi ve dedi ki: Evet. sen kimin elinde görüyorsun. bu yolda gerekli araştırmayı yapabilmek için lüzumlu birer araçtır. kulluktan sorular sordum. bir dervişin eline iki testi verdi. ama evin içinde yol çıkmaz. Ruhuna binlerce rahmet olsun. Musa tekrar sordu: Ne fark vardır. İç ve dış duyguları da bunun için verildi. İkinci "gün derviş Musa'ya yalvararak: Ey Musa! dedi Allah. Musa sordu: Cüz ile cüzî ve kül ile külli arasında ne fark vardır. Yine âyetteki ferahlanmadılar" sözünde de onları ebedî hayata yaklaştıran milyonlarca hikmet vardır. Bunun ayrılıktan başka ne faydası var? Ama niçin gidip özür diliyorsun. Çalanlar hoş sesli ve güzel yüzlü. Nasıl ki Allah. Gelin! Bizim işimiz hep doğrudur. Yahut sözü biraz açıklayarak derler ki: Ruhlarımız bedenlerimizden ürkmektedir. Yemekte bile aramızda ayrılık yoktur. Dedi ki: Bunu şeyh söylemedi. Talip için dedi ki. evin yolunu çıkarır. başkalarına öğüt vermek. "Sizin ve Benim düşmanımı dost tutmayın. Burada sonunda pişman olacaksan daha önce olmalısın. Bir yabancının pabucu araya karışmış olmasın! Akıl. . Allahsına dedi ki: Yarabbi! Beni bir şeyle görevli kılma. evet." (K. Beni nefsimin hoşuna gidecek şeyle teklif etme çünkü teklifte ürküntü vardır. İki defa doğmamış olan mahlûk. Sonra kendimizi terbiye bahsine gelelim. Şüphesiz seni terbiye etmek gerektir. Cevap verdim: Biz bize nakledilmiş olan sözden bahsettik." (Enam 44) sözü de dünya nimetlerine işarettir. ama başka bir işte de kullanırlar. Çünkü dünyamızın kazancı zahmet ve günahtır. işte benim üstadım budur.

cinsî sapık değildi. ben kendimi kör ve sağır ettim diyordu. şeriat hükümleri tarafına kulak versin! Yoksa bilse ki taş gibi bir yüzü var. Çünkü bunların arasına düşmüştür. onlar nasiplerini alırlar. ama bizimkini geri bırakırlar. Kudret Allahnın elindedir. öküzün bacağından olsaydı. Yere düştüğün zaman niçin yoksun kalasın! Niçin onun tev'ili kendini buraya atmak olmasın? Ayette. âfetlerden kurtulsun. bana dedi ki: Ben çabuk sıyrıldım. bunu görüşme yönünden çok arzu ediyorduk. ne oluyor? dedim. ta Musul'a kadar bir yolculuk yapacağım. Mademki böyle oluyor. hem de kalbe gelen vahyin kâtibi olasın. bilmem ki maksatları nedir? Eğer söylemiş olsam işi açıkladığım için bütün cihan beni sakalımdan asar. Buyurdu ki: Bütün kâfirlerde ve Tatarlarda. Orada . Sana bir hikâye anlatayım. gözle görünmeyen lâtif bir kudret olur. ama gelmedi. Diyelim ki. 257) Oraları görmedim. Kaf veTe bulunmadığı zaman da böylece Eliften bir ışık belirir. ama öteki cihet ne oluyor. Ben Mevlâna'dan vazgeçtim. Bir kaç kimse Hazreti Peygambere(S. Ben konuşayım. o kahpe. cinsî sapık ümmetinden değilim ki! O kıl. söylediğimiz evliya sırları yeterli değildi. Kâfir olan Yahudiler de. Bu tatlı baldır. Ona bu gün Allah adamı böyle konuşur. başkalarından bana ne? Her ne söyledimse bundan sonra kaleme vuracağım. ister cuma günü. ey edepsiz çocuk ibret al ve ey kocamış kişi. Bu da ruhun gıdası ve amelin sağlamlığı içindir. Ona uymayan bir insan. Gönül için. Gerektir ki. Hazreti Muhammed. su küpü ve her tarafta yüzlerce nimetler bulup yesinler. Yenine vursam. o nasıl Müslüman olur? O kimsenin ki bir sırrı ve bir hakikati vardır. bütün yeryüzünü titretirdi. Bu güzel cevaptır. Ne kör ve sağır ediyorsun. bana niçin içerde söylemedin? O şeriat önderidir. Sözü çevirince* de bana sövmeye başladı: Topaldır. "Genişleten kimse. A. ben ondan batkın bir haldeyim. Bir saat oturdum. Şüphe yok ki aradan bin yıl da geçse bu söz ancak benim istediğim kimselere söylenebilir." (Zilzal Sûresi. çocukluk etme! Ey Hakkı arayan adam! Arama yolunun şartlarını bil! Kur'an'da. Allahyı takdis ederek böyle bir manayı nasıl inkâr eder? Şimdi o bize bu cefayı yaparken. ister başka biri olsun. yoksa etmiyor mu diye sınamak âdeti vardır. Onların zannına göre marifet saydıkları şeyde ya Hıristiyan. Şimdi Allah sebep halketti de seni seviyorum! O iğrenme düşmanlıktan değildi.yahut yaz diye önüne bıraktığım yazıyı uykun gelinceye kadar yazasın! Nihayet ona diyorum ki: Benim dilediğim insan sen idin. söz söyleyelim. Her ikisi de olabilir. Halbuki bir şehir alt üst olurken. teklif de fazlalaşır. Artık dışarı çıktın. Çalış ki her ikisi de sen olasın! Yani vahyin hem muhatabı. (M.)vahi kâtibi yani ilâhi emirler yazıcısı oldular. Göz yerine gözyaşı ve ıstırap görüyorum. yüzünü gördükçe iğreniyorum. benim evimde bir sofra donatsınlar ve o sofrada her şey. Tebriz'e de gideceğim. Ben de diyorum ki: Madem ki sana böyle haber verdiler. 255) Istırap. dediğinden bahsediyorsun. Bu kancık tabiatlı insanın acaba kadınlarla ne işi var dedim. Bir kimseyi. Hakkın sözünü dinle. Eğer bir parça daha kımıldatsalar. yenini namazdan indirir. Bu işle Muhammed dininin ne ilgisi var? Marifet davası güden bu insanlar. yahut Yahudi olurlar. beni nasıl tutar da dışarı atar diye bekledim. Vav. Peygamber idi. Bu bahiste benimle kavga etmişti. Lehaverli Şeyh Şeref. kalender ve malenderin birbirine karışmış olmasındandır. O ister adam oğlu olsun. Ben göremiyorum ne yapayım. O.Yer sarsıntısı. kâfir olmaz da ne olur? Hıristiyan ve Yahudi olur. 256) Tavîl. gel bir kenara çekelim. Senin işini düzeltirler. sonra da zevk ve gönül hoşluğu başlar. münkir olmaz. bunu inkâr etmişti. tutarsam dışarı atarım dedi. hangi marifetten bahsediyorlar. Güzellik çağında iken gözünü öpeyim. Yani. öteki selâmette kalır. Şimdi sofinin sözünü söylüyorum: ister salı günü işitmiş olalım. Kur'an'ın "Oku!" hitabındaki işaret bir ışıktır. insanları iyiliğe nasıl istidatlı kılar? Eğer ıstırap olmasa. Çünkü o aşk ile yanıp tutuşuyor diyorsun. bir kaç kişi de vahyin indiği yer. önce korku gelir. bilir misin ne olur? Maddenin çirkinliği hilâfına. Bu Zehra ile o. diyeyim. benlik ona perde olurdu. İsa zamanında yaşayan ve ölen kimse değildir. sanki onun gözünden dışarı fırlamıştır. demedim mi? Şimdi elinle sakalını yoluyorsun. Bakayım topal mıyım. dertsiz bir kimse daima böyle ıstırap çeksin. 3/197) buyurulmuştur. bundan sonra her kim bu teklifin artmasından zevk alırsa. yani onun muhatabı oldular. şimdi nebilerinkine başlayalım. Dedi ki: Ondan hiç kimse büyük suç işliyor diye şikâyet etmedi. bir kimse halinden şikâyet ediyor mu'. asılmış üzüm hevenkleri. mühlet vermiyor ki. diyor. dedim. 1) buyuruldu. Burada kuvvet olduğunu ne bilsin! Mevlâna buradadır. (M. Mümin için bunun ötesinde başka bir şey olamaz. Uyku gelmediği vakitler en güzel bir vakittir. Onlarda o kadar düşünce yoktur ki. Harfleri arasında Elif ile Nün bulunmayan şeyin vasıflarını söyleyemem." (K. Kâbedir. Biri dedi ki: Bir iğneci isa'nın yolunu kesmiş. Peygamberler için bu ne iftira! Güya. her ikisi düşmanlığa kalkışmışlar. Bir öğüt yetişmez. Kâfir olan Nasranî. kolaylıkla saçasın diye. genişlik bulur" buyurmuştur. O kadıncık. Lut Peygambere o cihetten Lut derler ki. "Yer sarsıldığı zaman. "Ibrahimin makamına giren güven bulur. Musa Peygamber çağında ölenlerden başkalarıdır. demiş. Lut Peygamberin o ahlâksız. (M. Şimdi gerektir ki. bir şeftali vermedin! Ben. Ancak bu. Acaba senin kaç evin var? Hiç çare yok ki. dedim ve ilâve ettim: Ona bir tokat vursam elini namazdan çeker. hiç olmasa kırk gün evde tutmak gerektir ki orada bir hayal görsün. Bundan sonra dedi ki:O ne acayip bir kimsedir ki insanın yüzüne karşı söylüyor.

dedim. Önce ona şaka yaptım: Niçin tahtayı okumuyorsun? Çocukça özür diledi. Bu acizi de birlikte götür. Nihayet denk geliyorsun. Çok çok iki yıldan eksik değil bu yolculuk. teravih namazını kılarken ayağım ağrıdı. yıkanır. bir adam tutayım da onlara bakış görüş etsin. (M. bu cemaati görüyor ve onların halvetinde bulunuyordum. Ondan sonra Bağdat'a. diye düşünürüm. Herkes bir meyvenin başına gidiyor. dedim. Evet. kendi yaslı yuvamıza gidelim. Adliye Emirine bir öpücük vereyim. dün gece o kadar yedim ki. bir sofuyu gönderdi ve ona Şemseddin'i de çağır demedi. 258) Üzülme. bir yıllık günahını giderir. Yemekten içmekten başka bir işi olmayan kimse. ama beni de çamura atıyorsun. onu oyalarsa yetişir. ayağını ayağımın üzerine koymuşsun. dedim. Daima ayağım ağrıyor. Eğer çok yemek yersem rahat edemem. bizzat bunlar olmaksızın bizim işimizde çok tamahkârlık gösteriyor. para toplamak sevdasında değilsin. Dedi ki: Öyle ise yarın ben de hamama gideyim. Eğer bu satranç oyunu. bu eşek benim her yükümü çeker diyordu. Olaki eksik bir şey yaparım da aramızdaki muhabbet eksilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HU! . Ancak diyorsun ki. Öküzlerini al diyeyim. Ben her şeyden el çekmiş gibiyim.falan minberde vaaz ediyordum. Ben eşit. bana da ver diyor. benim huyumu bilenler zahirde ve batında üzüntü duymazlar. Şimdi Emiri Dad'ın (Adliye emirinin) bu davetten maksadı. Ben senin duacınım. tam denk geliyorsun. Cinsî sapığın kardeşine ait hikâyede sözü geçen sıpayı satmak gerektir. Ancak sizin düşünceniz içten ve dıştan öyle değildir. sonra Şam'a gideceğim. Ben gidersem de razı olmuyorsun. Onun elde edilmesi kolay değildir. Eşek misin sen? Evet. Duydum ki. Sakalını öptüm. o dedi ki: Geçen sabah namazında gönlümden geçti ki. bir çok eşekler geldi geçti. bir kısmını da oturarak kıldım. denk geliyorum. dedi. ben idim. Öteki kardeşinin bir eşeği vardı. ancak bir saygı gösterme vardır ki. Görüyorsun ki. Bir kaç gün veya iki üç gün daha baş ağrılarımızı çekersin. çünkü şairin dediği gibi: Mısra: Ömrümüzün defterinden bir yaprak kalmıştır. dedim. aşikâr olan nifak o güvenden geliyor. ertesi günü daima hamama gider. Şimdi tamah etmez ondan af dilersen her gün suçunu bağışlar. sevgimi açıklayamam. seni sevmişim. Şimdi sen. Ben iki yıldan daha az kalmam geri dönerim. Ben geçen gün o ihtiyarı yolda gördüm. bu olmasa postumuzu yüzer. O. ama seni dükkâna atıyorum bu hep feragat yönündendir.

şimdi onun yanından geliyorum. daldan dala sıçramam. yeteneklerinin eksikliğindendi. Zeyneddin benim müridim idi. senden yana utanarak diyordu ki. Neticede hakikat böyledir. Allah Allah nasıl oldu da ben falan zat hakkında terbiyesizlik ettim? Aklım başımdan gitmiş. Hayırseverliğin iki mislini yapar. Onlar için pek zor görünen sorulara karşı cevap içinde cevap. Bu arşın gölgesi altında yedi zümre vardır. dedi. Benim sözümde ise bunların herbirine on türlü cevap vardır. işte o fitne ateşini söndürmek kutlu bir iştir. Hak nasıl olur da hayret ve taaccub beyan eder? Eğer kuluna ait bir ilgi dolayısıyle taaccüp ifade eden süphan kelimesini kullanırsa doğru olabilir. ateşi söndürünceye kadar çabalar ki. Bir başka topluluk da kan ter içinde bunalmıştır. biraz önce filânla birlikte idim. hem öteki hasma gider. — Hayır. pişman oldum. her zaman beni kutlayın." buyurdular. güzelliği ve o tatlı edası ile hiç bir kitapta yazılı değildir. Hak yüce Allah asla "Enel Hak". sonra tekrar uykuya vardılar. "Seninle tanıştıktan sonra bu kitaplar nazarımda pek tatsız kaldı. Geri kalan dörtte üçü güneşin sıcağında yanar. . konuşmadan yüz çevirmem. Bunlar uykulu uykulu birtakım sorular sordular. bunların yardımı ile. Çünkü onun kutsal adlarından biri de mürid'dir. ister hendek suyu ile söndür.Ancak onların bilgileri onların olsun. Onları bu değersiz bilgileri ile meşgul etmek gerektir. hepsine cevap vereyim ve hiç kaçmayayım. ondan halvette bazı şeyler sordu. Kavga koparmak için yalan söylüyor. hiç kimsenin bedeninin boşluğunda iki yürek yaratmadı (herkesde bir kalp yarattı). o kardeşler bizler miyiz? dediler. Bu millet ise aksini yapıyor. Her ne zorlukları varsa benden sorsunlar. yazıktır şu benim bilgimi onlara söylemek gerekmez. çok üzüntülü idi. divane oldu. yani Peygamberimizin yoldaşları. beni kutlayın! da demez. Zeyneddini Tusî on. korku içinde kalırlar. orada halk yurt tutamaz. Nasılki Mevlâna. karşılığını peşin alırlar. Ben onun gibi bir müridi nerede bulayım ki Allah benim müridimdir. aralarını bulmak ister. Nasıl olur da o kadar yankı gelsin de ondan ayılmasınlar ve başka yankılar vermesinler. Bu dörtte bir parçada yerleşmiş olanlar. O sözler uyanıklığın yankısı idi. Bu. bana. bana ne kadar zor meseleler sorarlarsa sorsunlar. Bizim her neyimiz varsa hep onundur. Ama şöyle bir yalan olmalı: Biri sana gelir. Ey Allah elçisi. Bütün cihan halkı bir tarafa geçsin. ister doğru sözle olsun! Ateşi söndür de. O kimse ki hem bu adama gelir. (M. — Yoksa nebiler mi? — Hayır. Murad ise benim.kimseyi yakmasın. 259) Peygamberimiz buyurdu ki: "Kardeşlerimle buluşacağım günü çok özlüyorum. kayıd içinde kayd. Şu bizim insanlarımız nerede görülmüştür? Eğer arada Mevlâna olmasaydı bizim ile onlar arasında (paylaşılamayacak) ne vardı? İşte bu sebeple bir tek dost gözü görüyorum. Bir gün birisi ile konuşuyorduk. Gerçi kıyamet gününde bütün yaratıklar şaşkına dönerler. Yukarıda sözü geçen yedi zümre her şeyden selâmette kalırlar. Tarîrı. Bu her iki söz de bir anlamdadır. gördükleri bir çok korkunç manzaradan ürkmüş bir halde kızgın gün ışığında yanarlar. ben öbür tarafa geçeyim. dileği vardır. ister idrar ile." Sahabe. Çünkü her müridin bir muradı. Benden sonra gelecek bir toplumdur onlar. ama yüz düşman gözünü de görmek zorunda kalıyorum ve şüphesiz ki görüyorum. Sözden. şerh içinde şerh yazmışlardır. Ben çok uğraşıyordum ki bu müritler gibi başımı aşağı indireyim. Nihayet onu halvetten dışarı çıkardılar yolcu ettiler. 260) Rubi Meskûn yeni yerin dörtte bir parçası halkın üzerinde yerleştiği parçadır. hiç kendime sahip değildim. Çünkü bunlar hayret ve taaccub ifade eden sözlerdir. yani ben Hakkım demez. O. ister tertemiz su ile.diyeyim. Bana bu zahir bilgileri ve bu çabuk anlayış kudreti gerektir ki. on beş gün için Şeyhi ziyarete gelmişti. ister yalanla. Allah.(M. buyurdular. Bu yedi zümreden birisi yalancılardır. Yaptıklarımın farkında değilim.

Bu ince deri sanki ipek oldu. Ben gittim tam kırk gün elimden geldiği kadar uğraştım. Benim bu gönlümü sana versinler.A. sözü. Bu ipek deriye kıyasla ipeğin yumuşaklıkta ne değeri olur? Nereden nereye gidiyoruz? . Senin dostluğun dan ne kadar sevinçliyim ki. Söz üstüne söz söyleme davet'tir.Bu yüzden asla beni ondan üstün görmeyiniz! Hakkı bulmayı. dedim. siz de onlarla birlikte bulunmanın değerini anlamışsınız." (Hac Sûresi. Can ve gönülden Kulluk etmenin şartı. Sonra Hazreti Peygambere (S. bunu ancak Allah için yapmaktır. ancak benden yüz çevirenin günahı af olunmaz." buyurmuştur. Bu namaz ile meşgul olursan namaz gider. Şiir: Ben aşk yolunda bir kural koyayım ki. istemiyorum ki incinsinler. yani ne açık var idi. sonra B'ye gelirsem iş uzar. öteki âleme çağırmadır. Sıfat ile mekân sonradan yaratılmıştır. bu isteğin yerine geldi. ama kendi söyleyeceğime göre hiç bir şey söyleyemedik. Hazreti Peygamber (S. Kur' an'da. Sen ipeğin letafetinden beni göremiyorsun. "Orada giyimleri ipektir. Bahtiyar yaratılmış olanların yolları aydın olur.Geçen gün hayalini karşıma getirdim. Falan dosta öyle bir hal geldi ki. Sen başka bir dostundan işittiğin garip konuşma tarzının sende de belirmesini istedin. (M. Ne zahir. Alçak. Niçin bunların karşılığını açıkça ve olduğu gibi vermiyorsun. Yani irfanı eksik insanların sözlerine nispetle herşeyi söyledik. 23) buyurulmuştur. Uzun olmuşuz ne çıkar. âletlerle dolu bir sırçacının dükkânına çarpar. bilgisizlikten ileri gelir. yüksek diye bir fark yoktur. ön ve son. can ve gönülden kulluk ederse. maddenin sıfatıdır.A. benim için ha o cihan. bu azim ile meşgul olursan azim gider. bu hali beyan ederken yukarıda andığımız hadisi buyurmuştunuz. Önce Elif nedir? Onu söyle. şöyle buyurdu: Bir kimse kırk sabah Allahya can ve gönülden kulluk etse onun kalbinden diline doğru hikmet pınarları akmaya başlar. gözü. Ben de burada ipek giyinmişim. Peygamberimiz bu sözü kendi yoldaşları arasında açıklarken. Ben de buna karşılık verdim. Onun yemeğini yesem. Allahsız ne evvel var idi.A. ayışığı kapılarına vurur. Yoksa başka emeller ve hevesler uğruna kulluk etmek değildir. "Her günahın bağışlanır. Duygusuzların yoldaşlığı çok zararlıdır. o lokma benim boğazımdan geçmez.) şikâyet etti." Çünkü o denizin dibinde. Bugün bizim için uzun kısa hep birdir. Dedi ki: Bir âlem vardır. 2/286) buyurulmuştur. sanki bir mancınık taşı gelir. rengi değişti. Nitekim Kur'an'da. mekânın yüksekliğinde veya alçaklığında aramak hakkı mekâna bağlı sanmaktır.) buyurdu ki:"Beni Meta oğlu Yunus'tan üstün görmeyiniz. dedim. ne de son. balığın karnında mirac'ta idi. ha bu cihan. Çünkü böyle insanlar sizin içinize düşmüş. her şeyi parçalar. Haram yemek ki. "Allah insana gücünün yettiği kadar teklif koyar. Bilgisizlerin yoldaşlığı büsbütün haramdır. haramdır. Senin sözünde de hâşa yalan olmaz. Mısra: Ey insanlar bu hâdiseler yurdundan sakınınız! Bu söz değildir. Söylemediğim ne kaldı ki! Hayır. Hazreti Muhammed (S. Ey Allah Resulü! dedi. Siz ise. ne de gizli.) şöyle buyurdular: Ben. tembihtir. ben ise yedi kat göklerin ötesinde miraca çıktım. Allahdan belirdi. kısa olmuşuz ne çıkar? Uzun ve kısa cismin. Habersiz olanlar bu yola ayak basmasınlar. oraya koşun. Bir ilâhi hadiste. Derken tartışma uzadı. onunla tartışmaya koyuldum. söylediklerim ne idi ki! Sanki hiç bir şey konuşmadık. Evvel. Bize inanan bir topluluğa dedim ki: Allah sizi çok bahtiyar yaratmıştır. dostlarından biri kırk gün kendi kendine ibadetle uğraştı. ne batın. içi ta tavana kadar camlar ve şişelerle. Allah bana böyle bir yoldaş verdi. Yedikleri de haram. Hayalin bana şu cevabı verdi: Onlardan utanıyorum. Bana göre yerin dibi ile gökyüzü birdir. âhir." (K. ulu Allah. 261) Hazreti Peygamber (Allahnın salât ve selâmı üzerine olsun).

264) Soru ve karşılık istekleri devam ettikçe orada başka sorular. ancak birisiyle dost olur ve huzura kavuşuruz. yahut Yemen'de akik olsun. Bir yerde ki rahat vardır. Tam karnı doymuş olanın cevabı ancak iç kapının hiç bir tarafından bir soru ve karşılık gelmemesidir. bu gece sabaha kadar sizden ayrılıyorum." (Maide Sûresi. niçin kendinle meşgulsün! Benim dostum isen. Bunların yemeğe. Allah vardır. Güya dışarıdan geliyormuş gibi bir durum takındı ve sordu: Nasıl oldu Şeyhim? Yemekler kâfi geldi mi? İstediğiniz gibi yediniz mi? Şeyh. evi boşalt. ikincisini alıyorlardı. 28) emrini işitti. Kendin de evden1 çık. niçin kendi kendine dost oluyorsun? Yıllar geçer de. O perde sayesinde onu burada gördüler. bize yetecek derecede bolca lokma hazırla. beni görüyorsan o üzüntüleri niçin anıyorsun? Eğer hoş olmak benim elimde ise niçin kendini sıkıyorsun! Benimle beraber isen. gizlice bir delikten bunların nasıl yemek yediklerini seyre daldı. Ben ona bakıyordum ve görüyordum ki. O zaten doğruluk makamında idi. yedi sofî arkadaş vardı. dedi. Artık müsaadenizi diliyorum. kendini anma demektir. Ayrıca şöyle dedi: Bu gün hiç kimse bu evin etrafında dolaşmasın. öğüt nerede. Vezir öyle yaptı. 263) Birkaç gün birlikte oturmuş. Her şey aslına döner kaidesine göre. Vezirin biri bunların halini haber aldı. Bir saat daha geçmişti. yerlerine oturttu. ya bir şehide kefen olsun. Kâseleri doldurdu. Öteki arkadaşı da evvelkinin ardından yürüdü. Şiir: Mertçe ve mert huylu olmaya bak! Yoksa bin türlü utanca uğrarsın. içmeye ihtiyaçları vardı. ya bir çıplağa örtü. Vezir sordu ve Şeyh cevap verdi: Eğer yetişecek kadar olsaydı ben de sağ kalmazdım. onları eve çağırdı. Kapıyı kapadı ve dışarı çıktı. Ansızın içlerinden biri sofradan yuvarlanıp düştü. varlığını anmadır. Birer birer kâseleri önlerine koyup yemeğe başladılar. size nimetimi tamamladım. ne arzu ediyorsunuz? içlerinden biri. Dervişler huzurunda bahsettiği o hikmet ve edep meselelerinde kendi düşüncelerini gizler ve derdi ki: Görüyorum ki benim sözlerim bir neticeye ermiyor. Ev sahibinin sabrı tükenmişti. ekmekleri sof raya yerleştirdi. Aylar gerektir ki. büyükten. bir pamuk çekirdeği toprak altında Gelişsin de. Hiç kimse kapıyı çalmasm. ama aralarındaki sohbetin tadından bir türlü yerlerinden ayrılıp yemeğe gidemiyorlardı. dedi. hayır. ev halkını da akrabaların evlerine göndereyim. Uzaktan gelerek yüzünü yere koydu. senin kalıbında olgunluğa erişti demektir. söz nerede kalır? (M. Aşağı indi. Beni görüyorsan niçin kendine bakıyorsun? Beni anıyorsan kendi nefsini niçin anıyorsun? öğüt sözleri öğütleri anma işi. . ben ihtiyat olarak yirmi kişilik bir sofra hazırlayayım. şöyle dedi: Canınız ne istiyor. içlerinde ancak bir kişi sağ kaldı. hemen kapıyı açtı. Bir gün Şeyh Hamid küfür ve iman bahsini yorumluyordu. başka cevaplar bulundukça yeterlik olmaz. dedi. küçükten kimse bulunmasın. Ya Bedahşan'da yakut. 5) buyuruldu. daha yüz sene iman ve küfür konusundan bir koku alamayacaktır. (M. Ötekilerin sözlerine nasıl sıra gelsin? O zaman onun bu sözü ötekinden daha iyi ve tamam olurdu. "Rabbine dön!" (Fecr Sûresi. Böylece yedinci kişiye kadar hepsi gitti. Şiir: Yıllar gerektir ki güneş altında bir taş. git dedi. hem de burada o renksiz perdenin arkasında kalmıştı. Onlara evi terk etmiş gibi görünerek yukarıda bir odaya çekildi. Kâseler boşalınca. hem orada. "Bugün dininizi kemal çağına eriştirdim.Kur'an'da. Bunun delili de içinde bir kuşku olması ve bunun cevaba muhtaç bulunmasıdır. istek baki kaldıkça yemek yeter derecede sayılmaz. Eğer bunu anlamış olsaydı. Geri kalan altı kişi yemeğe devam ettiler. Bu can. Allah rahmetine kavuştu. Bunlar yedi kişidir. Beni tanıyorsan.

halbuki sen bana değişik halde gösterdin! Şimdi niçin o topraklar bana ayrı sıfatlarda göründü? . Yoksa sen eldesin. Çünkü bu basit aritmetik sorusunu düşünmek kolaydır. Lâkin tecrid ve halvet mertebesinde kalırlar. aynayı bir kere eğri tuttun mu. Peygamberlerin kadın almasını da bir nevi eksiklik ve uygunsuzluk sayarlar. der ve ekmeğini de hırkasının yeninde gizler. 49) buyurulmuştur. sen benden. Başka biri de. Hazreti Peygamberde. Onu yerinde kullanmasan seni yanıltır. gidişini gizli tut" derler. yüz kişi güneş altında durmuş. öteki sünnet düğünüdür der. (Hepsi onu aynı durumda görür). Orada çamurlanmış insan başlarına rastladı. toplantıda güzel öğütler've konuşmalar yapmadıkça meclis kızışmaz. "Herkim sırrını gizlerse işine sahip olur. aynı cevabı verir. Sen inayet ve rahmette kimden daha üstünsün? Allah dedi ki: Her kim benim Allahlığımı çok anarsa ya dilden anar ya candan." (Mâide Sûresi. gülelim. şunu da söylerler ki. "Biz sana kendinden önce gelen kitaplarla senin yanında olanları gerçeklendiren kitap gönderdik. eğer başkası benim yerimde olsaydı üstündeki elbiseyi parça parça ederdi. ancak uyumak ve oturup su dökmekle vakit geçirir. Nasıl ki. Evet bir kul vardır ki. Neticede. akıllar yetmiş iki millete göre değişiktir. Hazreti Mustafa'yı ve nebileri halk ile meşgul olduklarından dolayı (hâşâ) eksik görürler. paranı. dolaşıyordu. bazı kulak delikleri de öteki kulağa kadar açık idi. ben de senden kurtulmuş olurduk. Her ne kadar. Şimdi padişah bu attan aşağı inmiyor. Biri bu gelen askerdir der. Çünkü akıl Allanın hücceti (Senedi)'dic. ne ahırın içinde. Derler ki: Su dökerken Allah adını söylemek (Besmele çekmek) gerekmez. ikide iki kaç defa vardır. Bayezidi Bistamî (Allah ruhunu kutlu kılsın) hangi şehre gitse önce o şehrin kabristanlarını ziyaret eder. der. Bayezid kabristandaydı. Bundan dolayıdır ki. NURLAR HEP BİRBİRİNİN DOSTUDUR Diyelim ki. işte ben bu saatte bir şey yedim ki. Kuran'da. ne atı yem yerken." buyurmuştur. Ancak bu hususta nebiler hiç bir zaman yollarını şaşırmazlar. ne dışında. Her ikisi de bir kere der. Bazı kulaklara baktı. Akıl ise Allahnın insanda bir hüccetidir. Yarabbi! dedi. bunu niçin gizleyeyim. (M. o iki akıllının cevapları değişebilir. uzaktan bir kişi de aydın gözleri ile yalnızca onlara doğru bakınarak geliyor. yeni yeni ilhamlarla eli hiç bir işe değmez. konuşan kimse hoş sözlü olmalıdır. Biri birini yanıltmaktadır. Onları halka öğüt vermeye gönderirler ki. Çünkü bu daha zor. kuvvettendir desen de öteki der ki. Sinesinde her an yeni yeni hikmet kaynakları fışkırmalıdır. Akla uygunsuz olanları da kabul etmiyoruz. Meselâ iki kişiye sorarsınız. hülâsa herbiri bir fikir yürütür. işitenler arasında yüz türlü fikir ayrılığı belirir. melekleri nebilerden daha üstün tutarlar.Nasıl ki sofî. Ama karanlık bir gecede veya sisli ve bulutlu bir havada bu davul sesi gelse. Diyelim ki. Melekler peygamberlere yardım ederek yüzlerini dünyaya çevirirler. Bazı kulaklar da boğaza kadar tıkalı idi. "Yolunu. halk bunların hepsini eşit görür. Nihayet erlik kuvvetinden Tur dağı parça parça oldu. orada yüz binlerce doğru ayna olsa artık ondaki görüntüyü düzeltemezsin. o hal. orada dolaşmak isterdi. 266) Bugün gördüğün ve bildiğin her lâtif ki bu lâtif ondan var olmuş ve meydana gelmiştir. ne de terslerken. Gönlüne bir ilham geldi. eğer senden daha iyi başka birisini bulsaydım. Nasıl ki. Allanın hüccetlerinde ise bozukluk olmaz. ondan bütün âlem bir şey elde eder ve o şeyden her şey meydana gelir. Mevlâna Şemseddini Tebrizî de sırrını açıklayan işine sahip olur demişti. Nasıl ki biri Ibni Abbas'dan sordu: Ey Peygamberin amcası oğlu! Gönlüm şöyle biraz gezip dolaşmak istediği vakit nerelere gideyim? Ibni Abbas buyurdu: Gündüzleri mezarlıkları dolaş. (M. Ama bize anlattıkları peygamber mucizelerinden akla uygun olanlarını kabul ediyoruz. Aralarında bu cihetten ayrılık yoktur. Bundan daha lâtif ve bundan daha iyidir. hiç bir an boş kalmaz hep coşkunluklar. yanıltıcı bir sorudur. Ancak o kul nerede? Ey sevgili! Görmediğin kimseye ne cefa ediyorsun? diyebilsin! Bir felsefeci zümresi. mucize sizin aklınızın göremeyeceği bir şeydir. Eğer biraz ağır davranır. Derler ki: Allahdan bir nişan var ki. felsefeciler de peygamberleri halk ile meşgul olduklarından ve peygamberlik makamının şerefini koruduklarından dolayı meleklerden noksan görürler. Bugün o şey ki. Ben yenimi çözdüm ve bir saat başımı önüme eğdim. Eline al ve dikkatle bak denildi. diye. Bu yüz kişi arasında hiç bir fikir ayrılığı olmaz. Allanın lâtif kulları vardır. Bir başkası. bu Haktan uzaklaşmak veya onu unutmak demek değildir. bir davul çalıyor ve raks ediyor. geceleri de gökyüzünü seyret. 265) Ama yedide yedi veya on yedide on yedi kaç kere vardır deseniz. çamurla tıkanmış. aklı yerinde kullanmazlarsa doğru cevap veremezler.

salih bir kişiyi dışarı atarlar. ilk süt emdiği günlerde bir tek söz söyledi. Bir gün babam benden yüz çevirmişti. Ancak bazıları . Sevinçten kurtulur. Saygı göstererek uzaklaştı. Halbuki aksine olarak annesi ölenlerin. Eğer ona değer vermemiş olsak bir fitne olur. çünkü o vaktini bilir." hitabını işitmedin mi? öteki cevap verdi: Yüreğim yufkadır. Atıcısı olmadan fırlatılan ok gibi. yedikleri mutlak helâldir. Allah Peygamberi (Allahın selât ve selâmı üzerine olsun) bütün nazik ve nazenin kalbi ile Allah dervişlerinin selâmını kutlu sayarlardı. içimden doğmadı. "Ona ancak temiz ve abdestli olanlar el sürebilirler" (Vakıa Sûresi. Çünkü o iş için dünyaya gelmiştim. diyorsun! Dedi ki: Biz şad olmayanların gamını istiyoruz. 268) ünce söylediği kendi isteği ile değildi. Isa Peygamber. bir kulağından girmiş. Divane hiddetle babamın üzerine yürüdü. Bir günahkâr için. yoksa zülüf nerede. başını iki yüz bin altın değerinde görür de yattığı ağılın kapısını görmez. Bizim kuyudan çıkardığımız. yüzü kara olmasın. Halbuki sevinç saf ve lâtif bir su gibidir. bir kişinin ölümünü ister. insan oğlunun bildiği şey. Göz ve kulak açılsın. Nasıl ki. 'Koyun. Asla zar oynamadım. sütü annesinin göğsünden emer. (M. Allah yolunda çözülsün. fakat onun huyunu da kapar. Çünkü ilk sütün tadını o tattı. ben nerede. yumruklarını kaldırarak. Biri dedi ki: O dervişi ziyarete niçin gitmedin? Allahnın. Anne. yüzüm ak alnım açıktır. öbür kulağından çıkmış olanlardır. gaipten haber verirdi. 79) buyurulmuştur. Açılmak üzere olan bir çiçeğin açılmasına engel olmaz. Halbuki. İnsanoğlu. Ama kulağından boğazına kadar delik olanlar. Ondan dolayı daha hararetli olmak gerektir. Onlarla birlikte vere oturur. Allah Erenleri ile birleşsin. gama taparlar. Onun takati buna yeter. "Allahtan başka Allah yoktur. Ancak maKsatsız olarak cisminin ölmesini değil. Kur'an'da. Bir kuş yavrusunu karanlık bir kuyuya bile atsanız vakti gelince öter. Çünkü Allahya tapmak kendine tapmaktan vazgeçmek demektir. Annesinin memesine sarıldı. Bir divane vardır ki. Ancak tabiatım icabı elim bir iş tutmuyordu. Adem oğlu ne bilir ki! Bir zülüf ve ben görünce bir teşbih yapar." sözüdür. Çocuk bu köpeğin sütünü emer. Bir kulağından öbür kulağına kadar delik olanlar ise sözlerimiz. istidattan ve kabiliyetten ileri gelmektedir. sözümüzü kabul etmiş olan başlardır. O böyledir. Yani ruh gıdası ye! demektir. Her yere dağılır. der. der. Beyit: Sütten yavruya geçen bir huy Can ile birlikte cesetten gelmiştir. öğretip yetiştirdiğimiz kimseler var ki. Bu ruhun gıdasıdır. ama başkaca konuşmadı. ama değilim. (M. sözlerini dinlerdi. hayvan yavruları da annelerinin bacaklarının arasından emerler. Aslını kurtarır ama dalını kuvvetlendirmek için kendini alçaltır. Cennet güzellerinin benlerinden bana utanç gelir. Ama sonra dışarda bulurlardı. Nihayet dinde pirlik mertebeyledir. Kur'an'da Hazreti Musa hakkında. ruhunun ölmesini ister." (Kasas Sûresi. Yani el emeği ve alın teridir. bizim sözümüzü işitmemiş olanlardır. Tıpkı Isa Peygamber gibi. Fakat annesi ölmüş olan birini de mahalledeki bir köpekçiğe emzirirler. Arada sütten korkanlar da vardır ki bunlar önce söylediğim gibi annesi ölmüş olanlardır." buyurulmuştur. çok zorluğa da katlanmadım.Bayezid'e şöyle ilham olundu: Kulağında hiç delik olmayan başlar. Her nerede bir vaaz ve konuşma varsa oraya gidiyordum. Asıl odur. kurumuş olan ancak sütün kalıbıdır. yoksa bu çocuk hakkında mı konuşuyorsun? dedi ve beni işaret ederek hoşça kal! dedi. "Biz Musa'ya başka süt anneleri haram kıldık ve Musa'nın annesine onu emzirmesi için vahyettik. Tecrübe için onu eve kapatırlardı. onunla mağrurlanmak bütün gam ve kederdir! Sen bu saatte gamlısın. "Hasta oldum beni görmeye gelmedin. Onlar Kur'an ve hadislerin mânalarını ne bilirler? Kur'an onlara yüz türlü nikab bağlar. Cehennemde zülüf neye yarar? Gerektir ki. şüphesiz kusursuzum. Olaki bir gönül ehli. Çünkü onu arkada bırakmıştır. Halbuki gerçekte bunun aksini söyler. 7/12) anlamındaki âyetler malûmdur. Gamın başka bir dalı daha yoktur. 267) Dervişin kadrini bilmeyenler bir bahane uydururlar. Günahsız. anneleri ölmemiş kendileri ölmüşlerdir. Şair şöyle diyor: Zülfünü cehennemdekilerin ellerine kaptırırsan. derler. Bu varlık ki. sütüm kurudu. Şüphesiz iyiyim. Sütü kurumamıştır. "Elinin emeği ile ve alın teri ile geçin. Nasıl ki. kendine tapmaktan kurtulsun. o asla aziz olmayacaktır. halk ile konuşuyordu.

git su getir. deveyi dizinden bağla. Dalgıç dedi ki: Ben çok uğraştım. O dervişi görünce iltifata lâyık buldu. Musa Mülekat'a gitti. Çünkü o da bunu böyle bir hayıra sarf edecektir. perde perde içinde ta marifet'in bulunduğu yere kadar gizlenmiştir. hatırı nerelere dağılıyor. hem değildir. Hayır Allahnın kuludur. Musa. ona uygun sözler söyledi: Açlık çekiyor musun? Safa buluyor musun? Aynayı temizleyerek dostların yüzüne tutuyor musun ki kendilerini görsünler. ama bilgisi yoktur ki tevekkülün yeri neresi olduğunu anlayabilsin. Yüzünü ona çevirerek ey nevale derdi. Bu yol için nasıl yoldaşlar gerektir? Bütün bu âlem perdeler ve örtülerdir. kendi kendine söyleniyor. Nasıl ki. yahut yiyenin yolu aydındır. Biri açıktır." buyurulmadı mı? Hakkın eli vardır diyorlar. Bilmiyor. Suyu ve çamuru olmayan bir çöl. arif onun önünde düşkündü"?. ama mütabaatı göremedi. Arif değil miydi? En iyi adam değil miydi o? Gerçek bir Allah adamının eline sıkıştıracağın bir akçe. Yoksa Allahya iyi ödünç verme bahsini tefsir eder ve size iyi ödüncün ne demek olduğunu anlatırdım.A. Hayvanî ruh. böyıece önü örtü içinde. demektir. kendisinde garip bir hal belirdi. yoksa elimdesin. Nihayet mütabaat odur ki. mütabaat sözünü söylüyorum. Çünkü bu helâl rızık yiyenlerin sözüdür. diye bir dervişin eline bir testi vermişti. Eğer bu adamların niyetleri bozuk değilse ben de aldığım malları geri vereyim diye. yani Peygambere uyma konusunu yorumluyorum. Fakat ayna kirli ve kötü tozlarla örtülmüş olursa. ama senin kısmetine bu çıktı! Bezirgan. öte taraftan başka bir şeyhin geldiğim gördü. sevilen kimdir? diye düşünceye dalmıştı. öteki mânası. ona verdi ve ilâve etti: Bir daha gel! Dalgıç mademki bu benim niyetimin bozukluğundan oldu. Çünkü senin olgunlaşman ve beslenmen o bulutun bereketindendir. Hayır Allahdır. ne çıkar? Vakit müsait değil. başkalarına vereceğin yüz akçeden daha makbuldür. Mehtabın aşağı indiğini gördü. seni tatlı ve olgun bir meyve gibi yetiştirsin. acaba bu mütabaat nedir ki? Mütabaat önünde duruyor. Musa Peygamber. Muhammed (S. Şeyhe yaklaştığı zaman sordu: Sevilen kimdir? Seven kim? Şeyh şu cevabı verdi: Seven öte yandan geliyor. "önce yoldaş. Onlar bu halin onun çile dışındaki hali olduğunu sandılar. Falan şeyh çilede idi. Resul (kitapla gönderilmiş peygamber) ile mertebesi yüce peygamber arasındaki farkı sormuyorum. Çünkü o denizin dibini biliyordu. sevilen de bu tarafa gidiyor. (Allahnın selâmı üzerine olsun) nebi idi. yemesi kolaydır. Onun bu gerçek kararı doğru çıktı. yani parçalar ile değildir. ben de şimdi niyetimi düzelttim. Kendini geniş bir çölde yürürken gördü. eğer başka bir şey bulursam sen kurtulursun. Şeyhi gamlı gördüğün zaman bile ona bağlan! Daima ona yapış ki. eğer bana hiç bir şey kalmadı ise giyindiğim şu elbiseleri al. 269) Mütabaat evinin kapısına geldi. kendi kendine böyle bir niyette bulundu. dedi. ama o bunu göremiyor. Bir kapı açıldı. tüm yerinde kalmaz. iyi bir adam tevekkül ettim der. Bunu eğer kendin elegeçirebilirsen keyfine bak. sofinin biri her gün yeninin içine bir nevale saklardı. Arif de sevgilisine nispetle hem bir perdedir. (M. tekrar önüne düşmüştür. dünyaya ayak basınca Arş. "Allahya ödünç verin. Cüziyat. 270) Yani Hazreti Peygamber tevekkül göstermedi." Yüzlerini Allah erlerinin hizmetine çevirmiş olanların ellerindeki bir akçe böylece değer kazanır. Zahir bilginlerinin aldanmış oldukları o farktan başka bir şeyi. "Sadaka yoksunun eline düşmeden önce Allahnın eline düşer. Allahya ant içerim ki. Derim ki: Bunda iki mâna vardır. Elbisesini sırtından çıkardı. hayır söyler: Alem külliyat (tüm) iledir. yedi kat gökler. sonra Allahya tevekkül et nüktesine uygun olsun. Çünkü tümden bütün parçaları çıkarırsanız. Nasıl ki sen de insaf ederek dersin ki: Bu sözü kürsüden konuşmak yazık olur. Bu kadar savaşlarla uğraştı. ama bilemedi. başkaları için bulursan elini onun boynuna uzat! Ama başka birini bulamazsan elini kendi boynuna götür! Nasıl ki. hayvanî örtü. Çünkü o bir akçe hayır yoluna gider. Arif kimdir. Orada inci vardı.Kur'an'ın o güzel yüzünün duvağını nasıl açarlar? Mütabaat. toplu varlıklar da âlem değildir. sonra yol" derler. kutsal örtü. ama bilgisizdir. yani. O nasıl sevgilidir ki. Bir mescidin kenarında oturdu. Şaşırıyor.) mütabaatı tanıdı. (M. dostların önüne tutmuşsun. Adem oğlu.Kürsi. inci tüccarı. . iyi kişi vardır. gökyüzü ve kendi kalıbı onun örtüsü oldu. (M. O şeyh gelerek bir köşede oturdu. parçalar âlem olmadığı gibi. kim gelecek diye bekledi.

Çünkü onlar yine de görürler. Gönül kapısını açık tutmak gerektir. velilerin ve erenlerin can attıkları bunun içindir. hepsi beni beğenmiş ve aramıştır. Çünkü onlar bilmezler. O zaman kül (tüm) nasıl olurdu? Yukarıda. kâsedir demiştim. Yarım görenlere bu öğütleri vermek gerekmez. benim hakkımda niçin böyle söylemişsin. Benden ona bazı şeyler anlatmışlar. cevabını verdim. sana gereken cevabı vereyim dedim. Senin yanında niçin böyle kötü duruma düştüm. iki saat bekle ki. keşke söylemeseydim. şunun bunun çanağını yalamakla meşgul olduğuna pişman olur. Hazreti Peygamber bunlardan sordular." yahut. dedi. insan onunla alçalır. herkes beni iyi adlarla anıyordu. Eğer parçası olmasaydılar. Abdestler su ile tazelendi. Daha edepli konuşabilmek için bir saat oturmalıyız ki. Bugün. Bütün âlem bir kişinin elindedir. Şeyh bu halin ne olduğunu anladı ve gülümsedi. mustarip olduğumu anla. ikinci fayda şudur: O söz söyleyene de erişir. isterse bir hiddet zamanında. Yüzüme atıldı. Dün birisi geldi. O zaman sonunda. "Kavmini hidayete eriştir. ben bu kadar büyüklere hizmet ettim. yoksa kâfir. dönme ve daha aşağılık şeyler söylerim. Şiir:(M. Meğerse onda bir vecd hali belirmiş. buyurdun. bu tavsiyeyi muhafaza et. O hale böylece katlanıyordu. nur üstüne nurdur. Tatarlık sendedir.271) Çilede olunca bu halin neye varacağını düşündüler." yolundaki dilek benim parçalarımı doğru yola yönelt demektir. abdest ne ile tekrarlanır? Ey Allahın Resulü. Senden işittik ki. Bugün eğer nefsine uymadan söz söylüyorsan söyle. nefsin sakinleşsin. Onlar kâfir oldular. gel. der. (M. Eğer söylememişse nebilerin daha çok sevgilisi olur. Birinci fayda şudur : Bunu haber veren kişi söz taşımaktan vazgeçer. O kendini bildiği için her şeyi de bilir. o sözde cefa ve ürküntü varsa onu söyleyene iade et ve eğer derse ki: Bu bir maslahat ve bir şerrin giderilmesi için söylenmiştir. sen o nakleden kişiden incin! Çünkü ona karşı öfke ve incinme gösterirsen burada fadalar vardır. Güya bir kuyuya veya bir hendeğe düşmüş gibi olur. 273) ." buyurdu mu? Arşa çıksan hiç bir faydası yoktur. Tatar huyluluk da sendeki kahir sıfatıdır. Evet. Abdest sensin. Bu sözleri ve bu öğütleri körler için söylüyorum. Nakledilen bu sözümü tekrarlamak için dinlemek gerekmez. Nasıl ki her zaman da bu hal belirmekte idi. 272) Bakî ve ebedî gıdadan mahrum kalır. O inkâr ediyordu. Yolda Hazreti Peygamber ve hepsi su yolunda birleştiler. cüziyat ile değildir diyorduk. onlardan öğrenmekte büyük bir perdedir. ben. bunu arıyorlar. Acıktığı zaman ne kadar zorlasalar hiç kimseden bir lokma yiyecek almıyordu. Ama yine onun parçası idiler. her kim bir kimseden seni incitecek bir şey naklederse. Ancak ellerinde bir deynek olursa çukura düşmezler. Buyurur ki: Abdest üzerine abdest. belleri kırılmaz. Söyleyen bunu söylemişse sonradan utanç duyar. Allah. ayrı ve bağımsız olurlardı. Sonra ilâve etti: Şimdi sen bana ne ad takacaksın? Ona dedim ki: Eğer Müslüman olursan. Sözün ve sesin sonu. denedin. "Hiç şüphesiz semaları. abdest üstüne abdest. bir hakkın yerine getirilmesi için söylenmiş olsun. Külliyat deyince hangi parça dışarıda kalır? Çıplak bir derviş yola gidiyordu. Bir kimse sana bir söz naklederse. Nitekim bir söz söylenmedikçe nasıl duyulur. yoksa sana başkaca cevap veremem! Sübhanallah! Her şey insan oğluna fedadır. Bütün nebilerin. Bir gönül sahibi sebebini sordu. Yüzünü ona çevirdi. Sahabelerin arkalarından yürüyorlardı. Yüzünü yıkadığın vakit şüphe yok ki yıkayan Allahtır. Sorunu daha edepli sor ki. nur üstüne nurdur. dedi. Müslüman derim sana. Çünkü onlar karanlıkta yarı ölmüş bir halde yürürler. Arşın yücesine çıksan da yerin yedi kat altına girsen de faydası yoktur. şerefli yarattık. âlem külliyat iledir. "Şüphesiz Arş'ı şerefli halkettik. nefsim sakinleşsin deyince. hattâ bunun bir kaç misli de fazla sözler söylemiş bulunsun! Sevgili bin bir sevgiden ve muhabbetten sonra tek bir günah ile gelse ona nasıl yardım edilmez? Şu halde bu tavsiyeyi korumaktan da sana faydalar vardır. Bil ki. hiç biri ayrılmama razı olmamıştır. insanoğlu da kendi nefsine. abdest üstüne abdest yine sensin! Hasan ve Hüseyin. dediler. Söylenmemiş söz de ortada kalmaz. O zaman sen abdest alıyordun ve vecd halinde idin! Allah hayatını bahtiyar etsin. Çünkü onlar bunu işitseydi hoşlarına giderdi. Bir saat oturdu ve hemen söze başladı: Herkes yanında beğenilmiş ve iyi tanınmıştım.

yahut savaş ediyorlar. Sonra gerisin geriye kaçarak gemiye sığındı. evet derdim. Böylece on tanesini vurdu. Halbuki sen feryat ediyorsun. Biri zindan kaçmışsa ona ağlamak gerektir. pislikler dışarı çıksın diye. ona da attı. seninle bir yerde otursun? Sen cihanı dolanmış. Dervişin biri bir dükkân sahibinden sadaka istedi. ne yazık ki o tomruğu kestiler! diyorsun. Hamza bağırdı. Tekrar dükkâncıya Allah kısmet etmiş idi. diye sızlanıyorsun. "Ben kalbi kırıkların yanındayım " buyurmuştur. çünkü ona bir şey vermedin. hayır nereden nereye. bir çıbanı deşiyorlar. Biri ağlıyordu: Kardeşimi Tatarlar öldürdü. Sen hemen feryadı bastırıyorsun: O çıbanı niçin deşsinler? içinde birikmiş olan cerahat niçin dışarı aksın? Hak erenlerin ziyaretini ihmal etmeyin. Halk madenler gibidir. Dükkâncı onu savmak için hazır bir şey yok dedi. bağırmaya başlarlar. Derler ki: Hazreti Hamza ile Abdurrahman birlikte uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Gözümle gördüğüm bir şeyi nasıl gerçekleyeyim. ama oku bir işe yaramadı. Allah istemedi. önce Hamza fırladı. Vaızlar o hayatı ne bilsinler? Kürsüye otururlar. ama bu yolculuğun önemli tarafı onların deniz yolculuğu idi. Zindana Tatarlar delik açtılar. Galip gelenin tarafında değildir. Allah korusun. bundan dolayı da bir defa pişmanlık duyarlar. karıncalara bir ok attı. Yeryüzündeki acayip şeyleri görmek ve gezmek arzu ediyorlardı. Bu senin işin değil. diye buyurulmuştur. Ay dün gece yastığının üstüne düşmüştü Kıskançlığımdan elimi. demek arif ve kâmilin hizmetinde bulunun anlamına da gelir. bir yerden başka bir yere göçmüştür. İki kişi bir gemi yakalıyorlar. günah işlerken verilir. ben de gözümle görünce. Görünmeyen lütuf odur ki. Daha sonra da Abdurrahman'ın hayatını kurtarmaya uğraştı. geri kaç dedi. dedim. ancak bir kişiye hücum ederlerdi. Karada bir acayip şef er oldu. parmakla gösterilen bir güzelsin! Allah adamları bütün ömürlerinde bir defa özür dilerler. 274) Fakat gittikleri yerde birtakım karıncalar peyda oldu. ne bilgin adam idi o! Ona şöyle söyledim: Eğer sende de bilgiden eser varsa onu Tatarlar kılıç darbesi ile ebediyen diriltmişlerdir. Sonra başka bir aslan geldi. Abdurrahman da kaçarak gemiye sığındı. Ay kimdir ki. Ey görünmeyen lütuflar sahibi. Bunların âdeti de savaş zamanında herkese karşıdan saldırmamaktı. ayağımı yere vurarak çırpınmaya başladım. bunlardan hangisi yenilgiye uğrarsa Hak onun tarafındadır. Çünkü ulu Allah kutsal hadiste. Halbuki sen o kazmayı o zindanın duvarına niçin vurdular. yoksa gizli ibadette lütuf olmaz. Mısra: Uzun külahım var. Eğer o başka sebepten kaçtı ise. . (M. O güzel mermer belki onun ayağına takılmış bir tomruk idi. geceleri uzun konuşuyorum. içindeki cerahatlar. Altın madenine benzer. Herbiri. Yazık niçin buradan kaçtı diye acınır ona.Ayda onun yüzünden bir eser kaldı O melek huyludan ayda bir iz kaldı Hayır. Ben de dükkâncıya bu derviş azizdir. Allah kısmet etmemiş cevabını verdi. Eğer sen elini bu dağarcığa sokcaydın dağarcığın başı elini sıkıştırmış ve yaralamış olsaydı. bu kuş kendini kurtarsın. bir kaç fil kadar korkunç idi. Yani bilgisiz ve aklı eksik olanların sohbeti kast edilmemiştir. Yahut da. ay kim oluyor? Can onun kulu oldu ve yalnız o kaldı. Okunu yaya yerleştirdi iki karınca onun tarafına saldırdı. Aman köylüye de ikram edin. O da dışarı fırladı. Dünya müminin zindanıdır derler. Yahut içine düştüğün kafesi kırsalar eyvah niçin bu kafesi parçalasınlar ki. başını yüzünü yumrukluyor. diye ağlıyorsun! O taşa niçin vurdular diyorsun! Onlara acınmaz. ama sen engel oldun dedim.

ama o. övmek ve beğenmek kula zahmet ve hicap olur. bu ayrılıktan kurtulup sana ulaştığım zaman bana acırsın. Sen büyük adamsın. konuştuğumuz mesele hakkında ne yaptın. Kur'an tefsiri okuyorsun. eğer beğenmezse ister ki onu parça parça etsin. kendisi için ağlardı. Bir çok ağlayışlar vardır ki. Ona dedim ki: Sözlerin nişanı nedir ki. Benim için bunda bir zorluk yoktur ama. kulu Allahdan uzaklaştırır. akraba ve hısımlarını toplar için için ağlardı. bana zulmettin! Olaki. hakaretler onlara göre bütün işlerini yarına bırakmış olduğun içindir. Şiir: Nerde o yeminler. sonra yine bir an olur ki. Ama Allahdan tamamiyle boşanmış ve kendi benliği ile dolmuştur. Halbuki başka bir saatte ağlamaktan da incinir. Belki bütün ailesi fertlerini çağırır. O kendi halini bilseydi. hakaretler pek kolaydır. Anladım ki ancak ben sana âşığım.Bir zümre vardır ki. Yüz bin peygamber onun gönlünü boşaltamaz. Tam âlim olan her insan da büyük adamdır. söylüyorsun? Onlar nasıl cevap veriyorlar? Kulağım ağır işitir. aslanlar ava çıkar. Ailesi için ne ağlıyor! Biri Allahsına kavuştu diye ona ağlıyor. Bir vakit olur ki. kendisine ağlamıyor. Onun sözlerinin tatlılığından. Şöyle buyurmuşlardır: Melekler Allahya yalvardılar. Allah kokusunu aldı. Ben onu seviyorum ve onun sesinden hoşlanıyorum. Şimdi açıkça söyle. Sen yabancıların bile duasını kabul edersin! Onun dileğini de kabul etsen ne olur? Ulu Allah buyurdu: Beni kulumla başbaşa bırakın! Siz benden daha merhametli değilsiniz. Bazı kulların dileklerinin en geç kabul edilmesi. ağlayarak yardım diler. hesap dışı kaldı? derler. Biz de ona ağlıyorduk. gel kulağıma söyle! Şiir: Dost söze başlayınca kulağımı sağır ettim. ama çabuk kaçtın! Aşkınla beni tutsaklar gibi bağlamıştın. nerde o verilen sözler? Aşkta ağır davrandın. gönlünü o koku ile doldurdu. sen sevgiyi bana bırakırsın! (M. Yahut beni nasıl belâya soktuğunu açıkça anlarsın! Zaman zaman arzuladığın şey bu gün eline geçti. kuvvetli küfürler. Senden davacı olcağım. . Allahya perde olur. onların yanında bütün sövmeler. falan mümin kulun sana bu kadar yalvarır. Onun sözlerini hatırlamak istiyorum. Diyelim ki: Bu saatte bir Rum Müslüman oldu. sen bunu günlerden saymadın! Bu günün ne günahı vardı ki. Hocentli Şemseddin ailesi için ağlıyordu. dedi. 275) Şimdi yol üstünde oturup mazlum kılığına bürüneceğim. muhabbet ve sevgi yönündendir. Bir zaman olur ki. gülmekten de. Yani bu güne ne oldu ki. Yemin nerede kaldı? Yani konuştuğumuz sözlerin sonucu ne oldu? Sözlerimiz böylece geçti gitti. ağlamak ona hoş gelir. Söz tekrar geri sıçrar.

Hastanın anlamaması için onun şu çirkin hareketlerinden bahsetmek istemiyorlardı. (M. annesi ağlayıp sızlıyor. O düşünceye dalmaktan maksat. pek az şehirde onun eşi çirkin suratlı insan görülmüştür. Şüphesiz ki o ibadet. Onlar derler ki: Görmediğimiz şeyin arkasından koşmayalım. biricik sevgilin odur. ağzı burnu. Sanırsın ki.)'dan bir haber bile veremedim. Ama kendinin çok çirkin bir kılığı ve çok iğrenç bir çehresi vardı. söyle Ey Ömer! diye cevap verdi. Kâfirlerin hakkında bile fena düşünülemez.) meclisine bir yoksun girdi. Dünyanın dört bucağında eşi yoktu. Acaba varacak mıyım? Yoksa varamayacak mıyım? diye şüphede kalır. Bu hakîm devasız bir hastalığa tutuldu. Fakat Allah ona. Nihayet bu kör insan. Diyordu ki: Benim size hizmet edebilmekliğim için daima yanınızda olmam gerektir. O derece ki." buyurmuştur. Ama oraya efişinceye kadar da hep korku ve yalvarma içindedir. Mecliste bizim sözlerimizi dinleyen bir çocuk vardı. Acaba bu erginlikten ne anlaşılıyor? işte bu erginlik hakikati açıkça görmek demektir. Kureyşî ile Kuşeyrî ve daha başkaları da yüz binlerle yıllar geçse yine tatsız. Benim dostlar hakkımdaki düşüncem dürüsttür. Bir huzur ki. Eğer bir parmak daha yanaşırsam yanarım der. kendisine Rabbinden gel diye çağrılmadıkça."Bu dünyada kör olan ahirette de kör olur. sana çok^sevimli görünür. Halbuki o görünmeyen şey de der ki: Onlar arkamdan koşup yorulmadıkça kendimi göstermeyeyim. 277) Onlara göre Fatiha o huzurdur. Mısra: Kendi nefsine tapanlara bir yudum su bile vermezler. Birçok hekimler etrafında oturmuşlardı. ben malımın yarısını ona vereyim de beni bundan ayır dedi Hazreti Muhammed Mustafa (S. bazan da ondan bıkar. ancak insan pisliği ile oynuyor. Hal böyle olunca onlar önce kendi sözlerini söylemeden o iş olmaz. Onu yemek gerekli ama bir kere zavallı hasta bunu çok sever. gözleri sanki belirsiz gibi görünüyordu. Halbuki babası. Sükûtlarının sebebini anladı. Zengin. puta karşı ey put! diye çağırdı. O hale erginlik derler. Cebrail bile gelse göz yaşını içine dökerek. özü doğru bir dervişin yanında bulunmaktır ki o ibadette hiç bir yapmacık olmasın. Hazreti Muhammed'in (S. diye öğünebilir? Erginleşen kimse erdiğini bilmez. onlara evet dedi biliyorum ki falan şeyi yemek lâzım. (M. yüz çevirirsin. hayır der. Aksaray'a gider ama Aksaray'a vardığını bilmez. Zengin bir adamda. Nasıl Ki filozofun biri şöyle diyor: Bir hakîm var idi. Bizim hayranlarımız arasına girmişti. Ey Allah Peygamberi! dedi. birbirlerine bakışıyorlar. Kalp huzuru olmadan namaz olmaz.A. Yüzü gözü birbirine karışmış. Namazın kazası vardır ama huzurun kazası yoktur. Bu iş böylece devam edip .A. "Kalbin Rabbimi görünceye kadar". 72) buyurulmuştur. Ama nasıl olur da. henüz küçüktü. hele tıp ve tecrübeye bağlı bilgilerde çok ileri idi. 276) Eğer sen evvelki o dürüst hal üzerinde kalsaydın daima istenilen ve sevilen adam olurdun. o dosta düşmanlık gösterirsin. Bazı fakir dervişler namazı terkederler. Onlarda bir zevk ve bir mâna bulunmaz. kırk yıl putlara hizmet etti. her tel saçları yüzlerce insan değerinde idi. "Bir saat düşünceye dalmak atmış yıl ibadetten hayırlıdır. dünya gözü ile açıkça görüldüğü gibi göremeyecek bir halde kalacaktır.Hakta değişme yoktur. Gözümle görmediğim şeyde bile o düşünceye aykırı hareket edemem. Nasıl ki ekmeği bazan sever ve ararsın." (Isra sûresi. Eğer taklit etmek gerekiyorsa bari Kuran'ı taklit etsinler. bir dost ile bazan muhabbeti kızıştırırsın. huzursuzluk içinde yapılan aşikâr ibadetten daha üstün sayılır. o da ben bu hali öğrenirim de kendisini bırakırım diye korkuyordu. Diyorum ki: Hakikatte ve en sonunda onların da Müslüman olmayacağını kim iddia edebilir? Hazreti Ömer (Allah ondan hoşnut olsun). konuşmak bile istemiyorlardı. Nasıl ki Fatiha okunmadan namaz kılınmaz buyrulmuştur. onu sergilere kilimlere bulaştırıyordu. Ama her gün baba ve annesinden kaçıyordu. yine zevksizdirler. Halbuki hasta hakîm hepsinin üstadı idi. Hakkı. Kuran'da. Hazreti Peygamber öfkelenerek ona bir göz aktardı. bir saat sonra duyguların başkadır. ama değişme sendedir. Öyle köleleri vardı ki. mağrurlanarak eteğini fakirin eteği üzerine açtı. Dileğini puttan diledi.

Çocuk bütün gün başını dizime bırakıyor.Halbuki kalp yani gönül öyle değildir. Firavun. şeytanı kaçırır. bir defa pişman olsun ömründe bir kere tövbe etsin. bazan da melek girer. kendi nefsindendir. Levhi Mâhfuz'un gözlerinin bulunaydı. Bu tıpkı şuna benzer: Bir sofra döşenir. Büyük Allah erlerinin bazı sebeplerle bir takım sözler söylemesi ayıptır. altın ve mücevher işlemeli tepsiler vardır. İsa. letafeti ve kudreti nasıl tasvir edeyim.Musa. Bu Levhi Mahfuz'da yazılmış olan yazıların etkisidir." buyurmuştur. (M. Onda bu iğreti dirilik gitti ama edebî hayat başladı. (M. "De ki. ben korkuyorum. Şimdi islâm'ın o göğsü nerede. dedim. Biri Allahyı görmekten. gönlü nerede! Suyun derinliği ağzı ve burnu geçmedikçe insan onun içinde bir derece güvenli olur. Herkes içinden geçen bir düşünceyi ondan soruyordu. oraya şeytan giremez. boğulur. içindeyemek önündedir." Yani beni semalarda bulamazsın Arş üzerinde bulamazsın! Nerede Allahyı halka benzeten o sapkın ki. O kalpte daima melek yerleşir. "Ben kalbi. her şey Allah'nın katmdandır. İbrahim. vesvese veren şeytanın durağıdır. Keşke . O zaman ona. Gözlerinden ciğer kanı saçarlar. Nasıl ki." (Fürkan sûresi. "Sana erişen bir fenalık. Yani Fatıma anamızdan maksadı kendisini kusurlu göstermekti. ya tövbe ettirirler. ben onu bilmem. bu bir defalık tövbe ve pişmanlık da ona çok utanç versin. 279) Nasıl ki Allah. Onun tabiatındaki parlak istidadı. vesveseden arınmış olan bir kalbe. ölmüş derler. ne devletler istiyoruz onlara! Önümüze can atarlardı. "Hüdhüdü göremiyorum ne oldu?" (Nemil sûresi 21) dedi. Her şeyi kendinde görürsün. Biri şeytan yuvası olan kalplerdir ki. bu sözlerin halkın ağzına düşmesi gerekmez. içine melek de girebilir. Asiya. Nihayet kalpler üçe ayrılır. mütalaasından bıkıldı mı buna ba karlar. Nasıl ki Allah Şeytan için "halkın kalplerinde vesvese veren". Onun mânası daha engindir. Ama su içinde tamamiyle batarsa ağız ve burun su düzeyinden aşağıda kalır. Nuh. Hazreti Fatıma (Allah ondan razı olsun)." (K. Bir aralık kapıya kulak verdim. Hayır dedi konuşmadı. yalnız melekler yuvasıdır.ben belki mümin bir kulumun kalbine sığarım. Bu sözleri söyleyenleri köpekler bile olsa ya öldürürler. göğüslerinde vesvese veren. dirilmiş. Nasıl ki. Ama başka bir mânası ile göğüs. Ağız ve burun su üstünde oldukça insan kendi kendine yürür ve yaşar. Bir zümre de hiç Levhi Mahfuzdan gözlerini ayırmaz lar. İslam'ın sadri terimi. rahmetime mekân kıldım. zekâyı. llyas. Nemrut ve başkaları hep sendedir. annesi ve babası bu halinden dolayı ona itiraz etmeye de cesaret edemiyorlardı. 45) anlamındaki ayetin mânası nedir? Akıllı insan gerektir ki.gidiyordu. Rabbin alaca karanlığı nasıl açıp yaydı. Her ikisi de doğrudur. Sen sonsuz bir âlemsin yerlerin göklerin ne yeri var? Allah buyurmadı mı: "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamaz. Hayvan üzerine kusur bulmadı kusuru kendi nefsinde buldu. bir daha söyle. Temiz bir vicdan ne düşünür? Şeytandan. Dostlar bilselerdi biz onlar hakkında neler düşünüyoruz. Hıdır.Ama ortada ye mekten eser yok. ikinci bir kalp de. Siz kerem edin de dışarı çıkın. 278) Ona ne söylüyorsun yavrum. aralıktan şu beyti dinledim: Beyit : Senin yanında âşıklar kanatlanır uçarlar.dedi. asla şeytan giremez. altın tabaklar. Allahyı altı yönde sanmayın. Hazreti Süleyman'dan (Allah'nın selat ve selâmı ona olsun) edep öğrenmişti. der. Ben senin kapında toprak gibi oturmuşum. 4/80) hikmeti gereğince bir şeyi ayıplarken yukarda söylediğimiz o senin nefsindendir nüktesine dikkat etmek gerektir. "Görmezsiniz ki. bir vaiz. vah Pir Baba! Vah Allah! diye feryada gelsin. Bazan melek dışarı çıkar. o daima o tabaklar ve takımlar tahtadan olaydı da. On sekiz yaşında öldü. Havva. öteki Cennetin vasıflarından söz açmasını istiyordu. Bazıları da bilâkis." (Nisa sûresi79) anlamındaki âyette buyrulduğu gibi Fatıma'nm inancı da böyle idi. Hazreti Peygamber. Ben Hakkım diyerek Hazreti Peygambere uymaktan geri kalmaları. kalpden daha geniş bir mâna taşır. şu cehennemi bir anlat dedi. şeytan girer. diye buyurmadı. ipek ibrişimlerden örtü. Mirac'dan gelmişti. Yoksa başkaları rüzgâr gibi gelip geçerler.

Allah inayetidir. örtülü ve gizli kalarak onun canına erişir. Musa Peygamber diyordu ki: (M. o haberi. bir köpek için aldığım bir bardak su ile yetmiş piyade hac sevabı satın aldım. Bütün bu kuşlar Kaf dağına erişebilmek için can verirler. 15) anlamındaki ayetin yorumunu anlatırken dedim ki: Allah Resulü buyuruyor ki. Bizden biri Abdal kılığındadır. Yarabbi! dedi. Hayvan bitkin bir halde kendine bakıyordu. Allahya benzer bir şey yoktur. bu dervişlere ulaşmaz. sen vazifeni geri bırakma buyurdu.282) Hiç kimse bu çağrıya aldırış etmedi. Bana niçin yemiyorsun? der. (M. Zaman zaman o inayetin eseri. Bugün onun kim olduğunu söylemedim. keçi ne bulursa öldürür. Kıptiye tokat vururken. deyince bir teşbihci. hal ehli olduğunu sanır. Dinin sağlamlığı ile ilgili bütün ilimler. Bütün bu kuşlar sürüsünden iki kuş kalmıştı. Nerede ise susuzluktan ölüyorlardı. ancak onlara yani sema edenlere aşikâr olur. Bayezid'e ilham geldi.A) bildiği şeylerdir. iki adım sonra yetişirsin! Bir gün nükte söylüyordum. Utanırım derim. kan damarlarında dolaşır. verdiğin sadakanın zevkinden bile haberi olmadı. Benim söylediğimden başka. kuşları parçalar. Kendisi ile birlikte devam eder. o da benden hoşnuttur. kolunu büker. Sen diyorsun ki. Diyordu ki: SenAllahya oynayarak mı erişebilirsin? Dedim ki: Sen de oyna da Allahya eriş. kancık diye dil uzatıyorlar. Ona karşı can ve gönülden bağlılıkta. Bahsettiğim o dostları sizin de görmeniz gereklidir. Derler ki: Deccal koyun. Ben ona akla uygun diyorum. Hele bana öyle külah eder ki. bazıları denizin kokusundan döküldüler. Hacıların toplanmış oldukları bir kuyu başında bir köpek gördü. Herkes nihayet herkestir. Bugün daima hal üzere olanlar hiç bir zaman ondan kurtulamazlar.o ne Arş üstünde ne de Kürsi üstündedir. Ama bu taklitçi müminlerin koruyucusu. Maksadım. Kaf dağının ötesinde yerleşmiştir. O taklid öyle bir kuvvet bulur ki. Yani son derece meşgul bulunman yüzünden keşke bundan daha iyi olsaydı. Musa Aleyhisselâma gelen hiddet şeytan idi. Kuran'da "Bu şeydan işidir" (Kasas sûresi. Ancak her şeyi yerine göre herkese vermişlerdir.281) Ey Allahm! Firavun yapacağım davete uymazsa ne faydası olur? Allah. kâfirle Müslüman arasındaki fark. bu şeydan nedir? dedim. Bu köpeğe su yetiştir diyor ve bağırıyordu: Makbul bir hac sevabına bir bardak suyu kim satar. canı başkalaşır. 280) Ömrü boyunca ve ancak bir gün hal mertebesini bulan kişi. sorma! Gerçi benimle yatıp kalkması yoktur ama bana yağlı yemekler sunar. onlarla yemek istiyor. Ama Simurg'u görünce de gagalarından iki damla kan süzüldü ve can verdiler. Kıptiyi öldürmekteki sebep ne idi? Söylediğin doğrudur sen de benim söylediğim şu şeytan suretini kabul ve itiraf et. yedi derken yetmiş haç sevabına kadar artırdılar. onu korumada gösterdiğin derin ilgi ile o candan bağlılığın. O ben vereyim diye seslendi. ben de yiyemem. tüyünü kanadını yolar. Senin söylediğin şeyleri herkes herkese söylemiştir. Bunlar mağrurlanarak dediler ki: Bütün yoldaşlarımız döküldü. Bu Simurg. Onun hali nasıl olur? Biri dedi ki: Bu Sema ile ilim adamlarının adını kötüledin! Cevap verdim: Bilmiyor musun ki. iyi ile kötü. Ne yiyip içerken. Sonra artırdılar: Yaya olarak yapılmış beş hac sevabı. O kadın da der ki. Diyor ki: Bana. "Şeytan Adem oğullarının sinirlerinde. Bayezidi Bistami hacaa çok defe yaya olarak giderdi. ancak biz Simurg'a erişebildik. Halbuki" ben kancık değilim.ne de pınardan su taşırken o hal ondan ayrılmaz. dervişler üstüne konuşmak ve şunu anlatmaktır: Eğer isteğim yoktur desem. Celali Verkam'yi sıkıştırdım. Üstünü başını yırtarak feryada başladı. mucizeyi andıran hallerinden dolayı mağrur olmazlar. Bir gün hac yolcularının. yerinden sıçradı. (M. Onun yoldaşları vardır. bundan daha çok olsaydı diye acınmaya başladın. Hazreti Muhammed'in (S. onların konuşmalarını kendi aralarında yine kendileri dinler ve anlarlar. o bir aptala erişebilesin. Yolları üstünde yedi deniz vardij bazıları yolda kıştan öldüler. bu Deccalın bin kat kuvvetli görüşü bile veremez. Hakkın dürüst kulları ve Muhammed'in izinde yürüyenler. Onun başının sadakası olsun. cihandan kayıp mı oluyorsun? Pirimizi cihandan dışarı attığın gibi gizleniyor musun? Bütün kuşlar Simurg'u (Huma kuşunu) görmeye gittiler. Ne mutlu bana ki. Allahnın öyle kullan vardır ki. Yetmiş defa hac etmişti. SUYU . Yüz aptala hizmet etmelisin ki.'1 Ama bu şeytan külâhlı Türkmen suretinde değildir ki tanımak mümkün olsun. ne uyurken. Bayezid'in hatırından şöyle geçti. altı. Ama onun o taraftan nereye uçacağını Allah bilir. Muhammed'e de mi herkes diyorsun? O daima bunun iyi olduğunu söylerdi. burada yemekten utanırım desem ettiğin aptallıktan utanmıyorsun da yemek yemeden mi utanıyorsun? derler. Bunlar gerçi taklitçidirler. çölde su sıkıntısından çok perişan olduğunu gördü. ancak şu oyuncu kadınla düşüp kalkmak gerçi bana yaraşmaz ama benim için onunla birlikte bulunmak hoştur.

Şu Avam denilen topluluk beş vakit namız kılarlar ki." . Çünkü hiç kimse Güneş yuvarlığına bakmaz. Göz açıklığı demek. Bu ayete "Bil!" hitabı ile gelmiş bir emirdir. Yani ilim tavsiye eder. suyu içmeye başladı. Öyle ise ben bundan fazla bir yapmayayım dedi ve dışarı çıktı. yüz türlü yalvarışlarımla. Bundan böyle bir daha yanlış düşünceye kapılmam. Yazıklar olsun onlara ki. kendisinden başka Allah olmayan Allahtır. o da bir gözü açığın arkasına katılmıştır. Bunlar da derler ki: Ne âlâ! Öyle ise biz de bu kadarla yetinelim Mütabaat'tan yani peygamberin izinde yürümekten vazgeçerler. zekât da öyledir.Ondan sonrası ilimdir. Yahut açlıktan. Ya oruç? Otuz gündür. Hazreti Muhammed'e uymaktan kendilerini uzaklaştırmalardır! Bir Çöl Arabi Peygamberden sordu: Ey Allah elçisi Allahın emri nedir? Beş vakit namazdır. şunu yaptım. Nasıl söyleyebilirim? Güneşin alemde bir ay olup olmadığından haberi yoktur. (M. "Günahına tövbe et. ilimden sonra da. Ne ateşin yakabileceği. şüphesiz o Allah. şefaat dileklerim. Şiir: Sen yüz öyle türlü bir sevgilisin ki. Bunun üzerine derhal köpek başını çanağa batırdı. Kılavuzsuz yola düşmüş ölüm yolunu tutmuştur. Gezegenler de. uyanık davranmak ister. Yine aynı ayette. Bana bunlardan başka bir teklif var mı? Hayır. ne de suyun boğabileceği bir hayvan.hemen bir çanağa döktü. elini gözü açık birinin sırtına koyar ta Aksaray'a kadar yürürdü. bunu yaptım diyeceksin? Görüyorsun ki bir köpek bile bunu kabul etmiyor. ilk doğuşta. Ayağına bir öpücük kondurayım diyorum bırakmıyorsun. Bunun üzerine Bayezid. Kuran'da "Bil ki. Bu Ayı herkes görür. tövbe ettim. Arap tekrar sordu. 19) buyurulmuştur. göz buna güç yetiremez. buyurdular. Semender garip bir yaratıktır. büyüklük arzusu ile bir gidişi ve bir yolu ortadan kaldırmak isteyen kimseden daha iyidir. doğru ve çok iyi hayalat gelir. daha ne kadar zaman. " (Muhammed sûresi. Ateşteyanmaz ama suda boğulur. azaptan kurtulsunlar. 283) Derler ki: Sen Aydan söz aç. Ben bir kör gördüm ki. Ama kendisinde görecek göz yoktur. O hem yokluk içinde ömür sürer. denizde boğulmaz ve sudan ona bir ziyan gelmez. köpeğin önüne koydu. Ay da böyle bir zavallılık içindedir. Evhadüddin Kirmani'yi andıran bir hayalatcı önce yolu nü ilimden sapkınlık yönüne çevirir. Kendisine ilahi bir ses geldi: Allah için yaptığın bir iş dolayısiyle. Köpek yüzünü çevirdi. susuzluktan eline geçen bir avı yer. Ama ateşte yanar. gözü Güneşin kaynağına açılmış ve onun ışığına alışmış olmak demektir. Bayezid yüz üstü kapanarak tövbe etti. Ütaritten bahset. hem yokluk içinde can verir. Kurbağa. Daha sonra da gözünü açmak. bulunmaz bir yaratıktır. Başka bir kör de gördüm ki. Yarabbi! dedi. Arap dışarı çıktıktan sonra Hazreti Peygamber buyurdular ki: O bunları yapmakla kendini kurtarır. Gerçek taklitçi. ona bakarlar ama Güneş ile Ay arasında ışık cihetinden hiçbir nisbet yoktur.

(M. Gelelim o çetin ve anlaşılması zor olan Peygamber sözüne. istemiyorum! Ya tamam yanar ya tamam söner. o halde fazla bile gördün. Nasıl ki hıfz yani saklama. Ey Allahın Resulü! ancak mübarek dudaklarınızın kımıldadığını gördüm. hem de başka mânalarda kullanılabilir. Peygamber biriyle ağ ir ağ ir konuşuyordu. zındıklar bilsinler ki. Sonradan var olan bu vücud nasıl olur da başlangıcı olmayan âlemi görebilir? Senin cismin daha dünküdür. acele anasının başını kesmiş.) Mescidine geldi. yok anlamına gelen La sözü için yorum olmaz. o benden daha mülhid imiş. Allah vergisi ise âsilere verilmez. Hiç bunları düşünmedim. Ya tamamiyle alim olmalı. Ariflikte fazlalık. Sofiden hangi fazlalığı istiyorum. Söylediğim bu sözden sen ne anlıyorsun? Kendimden geçmiş olayım dedim. dedi. Hazreti Peygamber onun düşüncesini anladı. Vefa öyle bir şeydir ki. Bunu yüz bin yıl saysan yine azdır. Ancak ben bu incelikleri düşünürsem onların kaçtığını görürüm. Derler ki: Alemde ne varsa Adem'de de vardır. Henüz ilk gençlik çağındaydım. yüzümü ona çevireyim. dedi. Hazreti Peygamber. saklamayı terketmektedir. Bu yedi felek insanda hangisidir? Bu yıldızlar. Anlamını.hitabı da bu geçici varlıktan kurtulmak için ayrı bir emirdir. 66/3) gereğince. onu kıble edineyim. okunuşunu araştıralım. Gidemem hayır bununla mağrur olmamalı. ama size cefa da eder. Evet yepyenidir. hem haber edatı. Ömer bu durumda Peygamberin yanına varmaya cesaret edemedi. her önüne gelen şeyde fazlalık. felsefeci inanmazsa ben ne yapayım! Bu Ömer. Görüyorsun ki. La (olmaz) demek ihtiyata ve dostluğa yaraşmaz. Ben buna inanırım. Birisine sorduıelindeki nedir? Sirkedir dedi. çünkü mutlak olumsuzluk ekidir. Yoksa iğneciye göre değil." (K. demiş. "Bana bilgin ve her şeyden haberi olan ulu Allah bildirdi. Kendi kendine dedi ki: Ben mademki o konuşmaya mahrem değilim. bir gün Hazreti Muhammed'in (S. Ben asla bunu yapmadım. Ruhunu da bir kaç gün daha önce yaratılmış farzet. Örnek olarak onun bir sözünü ele alalım. Abdalın biri zındık olduğunu işitmiş. Bu vergide artış vardır. Güneş onun omuzu üzerine düşmüştü göz ucu ile ona bakınca Güneş karardı. yoksa hakikatte değil. Ömer yüzüstü kapandı. yahut da ilgisiz bir köylü gibi olmalı. hemen fazlalık. o arkadaşla konuştuğumuz sözleri işittim mi? Anladın mı? Ömer. Bunu işiten bir mülhid. Ömer (Allah ondan razı olsun). Ayrılık demi geldi dediğim zaman bunu söz olarak söyledim. (Yani varlığı terk etmek)(M. Bu sözden ne mâna çıkar diye ihtiyatlı konuşayım. dedi. Analık hakkı nerede kaldı? diye soranlara şu cevabı vermiş: Mülhidler. Derler ki: Bu söz yepyeni bir sözdür. Şiir: Hafızamın bozukluğundan Veki'a yakındım Bana günahları terk etmek vahyolundu. Meselâ olmaz. Ama senin dostluk alanına ayak bastıktan sonra çok saygısız ve cesur oldum. 284) Ömer. 285) İlim Allahdan bir vergidir. Yoksa senin ateşinden duman tüter. güneş. çünkü azap verir. hayır dedi. Yani bilgi yönünden bütün artışlara razı olma. yaklaşmayayım. onu beş yaşındaki çocuğa karşı gösterseniz inanır ve sizi sever. Onun mânasını ve ne demek istediğini elayası gibi açık ÇOK gösterelim. Ama size göre'. öyle bir kahraman idi ki. Bunu istesem de yapamam. onunla hesaplı konuşurum. Ya Ömer! buyurdu. bir vuruşu ile aslanı geri kaçırır. Ben her kimi sevdimse çok cefasını çektim dedi. kendilerinden korkum yoktur. Allah elçisi olan Hazreti Muhammed ile sohbet etmek istediğim zaman bütün bu söz inceliklerine dikkat eder. Fakat Mâ harfi.A. ay insanın neresinde? . Allah vergisinden isteyin! buyurulmuştur. onun korkusundan şarap sirke olurdu.Ben de böylece onun çomağında bir top olayım. demedim. harflerin ağızdan çıkış durumuna göre konuştuğumuzu kıyas edebilirsin.hem olumsuzluk edatıdır. Kendi cinsimden birini istiyorum. Hazret! Peygamberin o uyarısını kabul etti. gramerini. Kendimden geçmiş olayım. Yahut bu işte bu noktayı hatırıma getirmedim. Şimdi kendime kıble edindiğim o adam söylediklerimi anlayan ve kavrayan" kim isedir. Söndür.

Güneş .A. Elimde henüz hiç bir silâhım yoktu. Bana gelince. ona Allah hayatınızı size mübarek kılsın! der geçerim. Ona hiç aldırmadım ve bakmadım bile. ne de resullük ve marifet makamına benzer. kıbleden yüz çevirmiş olarak sazcıların arasına geldim. bir daha onları çağırdığımız zaman gelmesinler. dedi. Eyvallah. Muhammed şöyledir. Biz kimiz ki? Dedi ki: Başını Hazreti Muhammed'in (S. ben yüzüne güler. yüzü nü butu n cihandan çevirir. Sen böyle diyorsun ama o ne diyor? Yahut o böyle söylüyor. Kendime macera söyleyeyim de. Zamanın başına ezel dediler. Hocanın biri namaz vaktidir. Eliyle işaret ediyordu. O zaman şeytan da bu adam kiminle uğraşıyor diye gülmez. Önce tekrar ona doğru yürüdüm. Allah sana ömürler versin. Git diyordu. damarlarının içine kadar girmiş olan sevgilinin sırrını el ayası gibi açık bilemiyorsun! Sen nasıl Allah kulusun ki. buyurmuştur. senin için korkuyorum dedi. gözümüzsün! diyerek ondan ayrılıyor ki. Bütür âlem halkı yüzlerini ona bütün âlemi nur kapladı. hiç bu maceradan ve bu oyundan bir şey anlatmaz ve habersizdir. Bu kadar hayat yağmuru ve canlılık iksiri. ebed ne? (M. Her kimin yüzünü o tarafa çevirirsek bütün dostlarına ve sevgililerine yabancı olur. bu ne nebilik. Bir kaç kere baktım gördüm ki.287) Bir Güneş doğdu. O olgun sofî müridine diyordu ki: Zikrederken ta göbekten getir. kuyruğuna da ebed adını koydular. Rüzgâr ağaçlara vuruyor. Kul vardır ki şeytana uymaz. Biz hep kalktık. yüz yıl sonra da sana gelecektir. bengi sular ondan yağar. dedi. şu aldatıcı dünyadan hoşlanmamasıdır. taşa vursa parçalardı. emrine boyun eğelim! Yoksa şimdi uymanın ne yeri var? Mevlâna oturmuştu. bir ses çınlıyordu. Bu sözüm onu şaşırttı. Hayır dedim zikri göbekten değil canın içinden getirmeli.yoksa hadis mi? Sana verilen bu kadarömrü kendi halini araştırmaya sarf et. (M. onunla sahradan. yazık sana. âlemin içindedir. O ki. Alemin eskiliği yeniliği bahsinde ne ömür harcıyorsun? Allahyı tanıma bahsi derindir. Bana böyle şeyler gerekmez.286) Mevlâna da başka bir şey söylüyor.Ben Kadı Şemseddin'den şu sebepten ayrıldım: bana istediğimi öğretmedi. ne söyleyelim. Çünkü yüzlerini bir taşa veya bir duvardaki resme çevirirler. o sensin! Sen nasıl bir dostsun ki. Bir yerde ki. başlangıcı olmamasından sana ne? Sen kendi kıdemini bil ki kadim misin. ne adamdır ki şeytan ile daima savaştadır diyerek. yine aldırmadım. senin dizginlerini taşırdı. Bana şöyle bir fikir geldi: Bunlar ne garip insanlar ki ezelden ebedden doğmuş bir güneşten habersizdirler. Benim seninle işim yok. bu adamla öğünürler. sana ne yapayım. sonra geldi ve bana yazık olur sana. Ama o ben. Hazreti Muhammed'e (haşa) sihirbaz dediler. Gerçek yürekli Yusuf sağ olsaydı. Ey ahmak derin sensin! Derin olan bir şey varsa. Nasıl ki gerçek mü'minin nişanı nedir? diye soranlara Hazreti Peygamber. Yolda uğrular var. yani emredici (istekli) nefis. Güneşin sözü mü olur? Bu halkın O Ay. Ezel nedir. oyundan dönersin de. Onu kahr içinde bıraktım gittim. o tarafta ışık yok. içerisi baştanbaşa nur doludur. şeyhimizsin. Ben Allahya karşı mahcup düşemem o seni nasıl yarattı ise öyle korur. Falan kimse iblis ile şöyle yaptı. imam ve bütün cemaat arkamızı kıbleye çevirmişiz. Dedi ki: Ben. sana uyalım. Elinde öyle bir baltası vardı ki. Bundan sonra bir kere daha. Bizde cevher var. karanlığında bundan hiç haberi yok. bunlar fenadır diyorsun. Her kime yüzümü dönersem. oraya aslanlar bile giremez. Hadislerin yorumunu nasıl bilmiyorsun? Biliyorsun ama bilmemezlikten geliyorsun. Nihayet taşa tapanlara. Ayın. Bunlar daha dün meydana çıktı. Bir delikanlı gitti. Mevlâna kendi âlemine dalmıştı. ondan fışkırırken sihir onda nasıl yer bulur? Onun için buyurmuştu khŞeyhin gerçek olmadığının nişanı şudur ki. Şu halde Hazreti Muhammed'in söylediği şu nükteyi sen anlamıyorsun: "Kabe. Namazı bitirmeye uğraşıyorduk. şeyhim. Başka bir incelik daha var ki. Halbuki Allah adının anıldığı her yerde sihir bozulur. Ben ne diyeyim! Allahnın gizli velileri derler ki: Biz niçin kendimizi açıklayalım. onun sırlarını ve iç yüzünü bilmiyorsun! Seninle konuştuğum bu sözleri senin şeyhinle konuşmadım. H bağı da emmâre (kınayıcı) bağıdır. Beni korkutsun diye bir kaç kere seslendi. Sihir orada nasıl barınabilir? Yağmur yağmaya başladığı vakit sihir kaçar. ne adamdır o. sen ne söylüyorsun? Alemin eskiliğinden. diye seslendi.) yakasından çıkar ki.Ona y uzumuzu gösterelim ama delil yüzü göstermeyelim. Sen de yüzünü duvara çeviriyorsun. Şu halde beni nasıl tanıyorsun? Öyle bir ormana daldım ki. Herkese söylerim. emmâre. Arka üstü yere düştü. Muhammed ümmetinden olanlar söyle olmalıdır. Işteıbunefsin inanç ve güven mertebesinde bulunması yani mutmainne bağıdır: C bağı. karşımda oynanmasını istemediğim o oyun için bir şey söylemiyorum. akşam namazına durduk. ona bu işten dolayı bir utanç gelmez. Ezel ve ebed nedir ki! Bunların her ikisi de senin sıfatındır. O daima onların macerasından bir başkasını anlatayım diye düşünür. diyor.

Başka biri. Kara nerede. arkamdan bir konak mesafeye kadar geldiler. yine sustu. cılızlık ona yaraşmaz. Bismillah. dediler. her şeyden dışarı çıkar. Farsçaya ne olmuştur ki. Gerçekte mazlum budur. cüzî şeyleri bilmez dediğimiz zaman noksan söz söylemiş olmaz mıyız? Meselâ benim karnımda uyuyan bir üzüm tanesi var.buyurmuştur. Beni bırakın. bahis konusu ettiğim her sözü inceler. O kafasını kırdığım şeyh ileri yürüdü. Biz Müslümanız. Bilmiyor musun ki. tekrar Müslüman olur. perhiz ile ne ilgisi var? Her kim. sohbet ile olur. ses çıkarmadı. Bu acizliğimden değil. onu denizde. Sus dedim.çevirirler." anlamındaki âyetlerden konuşmak istedi. sözü ağzımdan kaçtı. maksattan daha çok uzaklaşır. Başını kırdım. Henüz sözümü tamamlamamıştım ki. Evet cüz. kendisine söz vermiş olduğum Hıristiyanı ziyarete gideceğim.bunun secdesi onun gönlüne olur. Nefsini bilen mutlakaRabbini de bilir. ama Arapçaya ne olmuştur ki! Eğer Hintli onu işitse. onun secdesi bunun gönlüne. bu kadar güzelliği ve hoşluğu ile beraber bu lisandaki sözler. Ben o üzümü bilmezsem onu bilmek veya bilmemek bana ne noksan verir. Yoksa her şeyhi kâmil sanan müritleri istemiyorum. sonra. bu kadar sabretti. Ferman geldi: Ey Ruhanî Cebrail! Allahsal levhadan şu kutsal sözü oku. Bir gün de bir nükte anlatıyordum. ona soğup saydım. riyazat ile. karada taşıdık. sonra kâfir olur. Yani. yüzünü yere sürerek bana doğru geliyordu. Halbuki sizde teslim yoktur. Sevdanın kanlı yaşı gönlüme dökülüyor. bu âyetten nasip yoktur. dedim. Başımda coşkunlaşarak gözlerimden taşıyor. O zaman orası bağ olmaz dağ olur. olgunlaşıncaya kadar böyle devam eder. şu hali riyazattan bilirse. ben yanlış hareket etmiyorum. sen neredesin? Sormak istedim. o kâfirdir dediler.Şahap her ne kadar küfür söylüyordu ama. dedi ve gitti. Müslüman olur. herkes ancak birbirinin gönlüne secde eder. cemalini göstermiştir. sana mürid olalım. yani parça denildiği vakit kül yani tüm yahut bütün bunun içinde yoktur. Getirdiklerini oraya döktüler. Nihayet mazlum falandır ki. Şimdi bu halin amel ile ne ilgisi var. bize hırka ver dediler.288) Söz bahanedir. Her defasında. yani emredici olan o nefis ben de. onunla tartışayım. O günü bir toplantıda o şeyh ile cenkleştim. küllî âlemi yani tümü bilir diyorsun. der. gıda ondan uzaklaşmıştı. bu çok hoş bir dildir. Ben kendime bir şeyh edineyim ki. O. Çünkü yazmadığım şeyler bende kalır ve her an bana başka türlü yüz gösterir. tecrübe ediniz! (M. benden sen ne soracaksın? Ne itiraz edeceksin? Ben mürid tutmam. Ama eğer bu kâbeyi aradan kaldırırsan. dedim. Hak sözleri deryasının coşkunluğundan bir Elif nakş olundu. Ben külden. düzeltirim. Bazı açıklamalarda bulunuyordum. Şahap dedi ki: Öyleyse. Ona yanlış. Ne oldu da. Bizim önümüzde bir kimse bir defada Müslüman olamaz. Müslümanlık ise teslimdir. cüzî âlemi parçaları bilmez. Şimdi ben Hintçeyi bilmiyorum. oradan uzaklaştım.289) Öteki. Şahap kaçtı. (M. yanlış. yuvarlanıyor. ne gam! Bütün âlemden korkusu yoktur onun. Artık senin yüzüne bakmaya takat getiremedim. Dedim ki: Bu gece. Hak. Asla ağaçları içinde olmayan bir yere bağ denilmez. Bu küllî âlemden neyi kastediyorsun? dedi. Kaçtım. Bu yolda atılacak adımın hangi adım olduğunu bilemez. Mananın ona gizli kalmasını istemiyordum. Arapçada yoktur. duvağı çözmüş. yuvarlanıyor ve nara atıyordu. bize gel! Dedim ki: C gizliden Müslümandır. tümden bahsettim. o. Ben asla yazmayı âdet edinmedim. "Biz Adem'i mükerrem yarattık. Benim yönümden hiç bir perde ve hicap yoktur. Çünkü teslim makamındadır. Onun bu hararetli konuşması üzerine bir feryat kopardılar. gülümsüyor. kaçıyor ve kaçarken acayip şey diyordu. Mısra: . Dediler ki: Sen gel teslim. göz yaşların niçin gül rengine boyandı? sordun neden olduğunu dosdoğru anlatayım sana. Bana çok ısrar ettiler. Konuşan kuvvetlidir. mutmainne (kanmış) durumuna geldikten sonra. Faydası olmadı. öz ruh olmuş. Adı emmare. Şiir: Diyorsun Mademki ki. runanî ve safi idi. hiç bir parça bilmiyorum ki o küllün dışında olsun. katlandı. dedi.

Oklarını sınadılar. Dilencinin o sevinci. bu ululuğu ve kudreti sana vermiştir. acayip haller görünebilir. deniliyordu Adam gitti. onun sözü kuvvetli şahsiyetlerin söyledikleri sözler den değildir. elime yapış. Musa Aleyhisselâm. Onun bu sözünden bir şey kokusu geliyor. Hah! dedi. halka da böylece yayılır. Zincirini kımıldattılar. sevinir ama o nazlı Şehzade ki devlet ve varlık içinde doğmuştur. Elinizi eteğinizi benden çekin. gelirler. çocuklann kitapta okudukları ve Allahnın. ne oluyor diye merak ederler. Fakat yine bir şey çıkmadı. ok hemen önüne düştü. feryada başladı. Bu haberi padişaha ulaştırdılar. hemen yola çıkmalıyım. Biri hafızlar halkasında otururken ansızın vecd'e tutuldu.291) cihandan geçti. Bu ergin kul hürmetine şu umutsuzluk saatlerinde elimden tutuyorsun! Uzatmayalım. çünkü ona bir şey gösterdiler. bir gün böyle bir saate kavuşmak umudu ile bekledik. yerinde kalakaldı. Sana kulluk edemedim. Ailesi dedi ki: Biz senin bu kadar zahmetlerini çektik. Nihayet biraralık kervan geçip gitti. bir kervana katılmıştı. bana hac seferi görünüyor.Ey bedenine hizmet eden gafil! Onun hizmetinde daha ne kadar uğraşacaksın? Derler ki bu mısra Ebülalai Maarri'nindir. Hemen yerinden fırlayarak can korkusu ile yola koyuldu. Biri. ihtişam içinde büyümüştür. Dünya halkının hali ve yücelik peşinde koşanların akıbeti şuna benzer. Bunu sana anlatmaya ne lüzum var! Adam korku ve ıstırap içinde bir saat kendinden geçiyor. Belki de Allahya yakın meleklerden biri olmalı. Kendilerine bakarlar. temizleniyordu. işte bunlar gelirler. dedi. (M. kovucu bir insandı. Şaka değil. Ey aile efradı! dedi. Umutsuzluk gittikçe artıyordu.292) Ben. bu sene açlıktan öleceği hakkında bir şikâyeti olmadığındandır. Biz. sağalttı. Yani nefsimi bilemedim demektir. şimdi senden nasıl ayrılalım? Adamcağız. Ağlamaya. ünümü işitenler hakaret gözü ile bakmasınlar. "Kıyamet gününe kadar lanetim üzerine olsun" dediği kimseyim. her ne kadar aradı ise de bulamadı. Artık benim için hac ümidinden bahsetmeye bile takat kalmadı. Kendi kendine diyordu ki. oku attı. İnayet erişince iki adım sonra maksada erişebilirsin. Diyordu ki: Allah hakkı için yemin ederim ki. Padişaha döndükleri zaman ona şöyle ilham olundu. onu arayanlar için insanlık ışığıdır. imamların mihrapta. Ailesi olsun yabancılar olsun elinden kan ağlıyorlardı. Falan kabristandan dışarı çıkınca arkanı falan büyük kubbeye çevireceksin. Adam yolda bir kanlı ishale tutuldu. kervanı gitmiş buldu. bir kul'dan bakarlar. dedi. dedi. inanan bir kimse herhangi bir şahıs . Koşarken yolda bir ağaç dikeni ayağına saplandı. candan ve (M. benim artık insanlarla alışverişim kalmadı. artık. o ışık içinde bayıldı düştü. Birinin eline bir definenin planı geçmişti. Kendisine yaklaşınca bir anda ona doğru koştu. Kendisi gelerek oku yaya koydu. fakirin bu sevincine o güler. Nasıl ki Hakîm Senayî buyurmuştur. bu sene yüz dinar bulur. halbuki bu adam şer ve kötü işlerle tanınmış. karanlık üstüne çökmüştü. Nihayet şu cevabı verdi. Ey dost. diyordu. Ey Ulu Allahm! dedi. dedi. Adam o anda iki elini o kurtarıcının eteğine vurdu. vaizlerin kürsüde. bir saat da yalvarmakla vakit geçiriyordu. okun düştüğü yerde bir hazine saklıdır. O da benim baştan sonuna kadar söylediğim bir şey olmadığını bildi. Gece yaklaşınca umutsuzluktan. oku yaya koyarak atacaksın. seni seçkin insanlardan kılmış. biz seni bilemedik. 290) İrfanım öyle bir mertebeye yükseldi ki Bilgisiz olduğumu şimdi anladım. Şeytan. Asıl kötülük zamanlarında sana yakın idik. işte böyle bir kimseye. Bu sevdanın baskısı altında hiç sabrım kalmadı. Sık sık deveden iniyor. Hakkın çehresi. Çöl yolunu tutmuş. Sen kimsin? O eteğini çekti ve beni bırak. yayı çek diye emir vermedik. yüzünü doğuya döneceksin. onu sapasağlam kervana yetiştirdi. yalvarmaya başladı. Rüstem beyaz dev'e demişti ki: Tenimi dağ başına göm. Beyit: (M. yani nefsime kulluk edemedim anlamınadır. O kadar da değil. bu ya Hızır olacak ya llyas Peygamber. kemiklerim yücelerde kalsın ki. Önce gerçi dileği yerine gelmedi. gelen adam eliyle zavallının ayağını oğuşturdu. yalnız kendilerini görürler. bu yürüyüş insan yürüyüşüne benzemiyor. Hasta kendine gelince. Ne kadar uzağa ok atabilen okçular varsa toplandılar. karanlık. yalvarmadan da takati kesilmişti. gerçek inanç bekleyenlere de böyle garip cilveler. Bu arada karşıdan çölün koyu perdesi arasından bir insan belirdi.

Bayezid. Gönlünden geçen gizli düşünceleri anlatan o şahıs acele ile oradan uzaklaştı. Ne küfürdür bu! Sonra cehennemin. dediler. "Yoksulluğum benim kıvancımdır. gerçekte gitme manasındadır. açıklamaları vardır. Öteki. Ona bakınca yürüyüşü hoşuna gitti. Çünkü onların (M. bu emaneti taşımak bizim işimiz değildir. işte o görüş ve Hakka dayanma kuvveti. Bizim ardımızda biri vardır ki. Peygamber sözlerinin yorumlamaları. fakircik.A. ta atadan dededen ve hayatının ilk çağlarından beri. Harzemşah'a dediler ki: Halk ekmek pahalılığından. bak gör ki. bir makam halka korku verir. İki akçe nedir ki dedi. Halka karşı yavaş yavaş yabancı ol! Çünkü Hakkın halk ile hiç bir yoldaşlığı ve ilgisi yoktur. ben seni arkadaşlığa kabul ediyor muyum? dedi ve başını önüne eğdi. Birine coşkunluk geldi. O bundan korkuyordu. bir kere bütün karınları doyurursam bu kadar mülkü nereden bulayım. İbrahim Peygamber yüzünü öyle bir şeye çevirmişti ki." sözündeki hikmetten bir koku almamış olanlardır. Gerçi görünüşte halk onların çevresinde toplanmıştı. o git işareti.) hakkında beslesin. "Adem henüz su ile toprak arasında iken. Yüzünü Allaha çevirse henüz Allahın halkasına ulaşamamıştır. diyordu. insan yüklendi. Şimdi bu insan Muhammed'in veya İsa'nınsıfatını anlatıyor. ama yüzünü kapamıştır. keşke dedi onu göreydik. Ama bizim ilk görüşümüz onu nasıl geçebilir? Her kimin sıfatı ilk defa gözümüze ilişse o bir şey söylemese bile biz cefa yönünden kendi kendimize o neye yarar. dediler. Peygamberler halk ile pek az düşüp kalktılar. Olur ki. Bu kadar para kimde var.hakkında. utanmıyorlar mı bunlar Ona göre ucuzdu." demesi ne kadar ibret vericidir." (72/33) buyurulmuştur. Yüzünü rıza yönüne çevirse. ben Peygamber idim" buyuran Hazreti Muhammed (S. Şimdi din bahsinde de böyle olur. işte böylece hangi tarafı seçeyim diye kendi kendine hayal kurarken. Onun yayını semalar bile çekemez. Şah cevap verdi: Vah vah bu ne cimriliktir. onu yüklenmekten kaçındılar. Önce. Bilmem ki onlardan ne elde edebilir? Bir kimseyi neden kurtarır veya neye yaklaştırabilirler? Nihayet sen peygamberlerin yolunu tutmuşsun. uzun ömür gerek ki bunu bir daha elde edeyim. İki akçe şu kadar para eder. Bu ilâhî işarete göre. hacca gittiği zamanlarda daima yalnız gitmek isterdi. onların halinden. Sonra görüyorum ki öyle bir arkadaşın yoldaşlığı. henüz rıza mertebesine erişmemiştir. Yahut büyüklerden birinin vasıflarından bahsediyor. hiç olmazsa şu yalnız yürümek âdetini terk ederim". "Geç ey mümin! şüphesiz senin nurun benim ateşimi söndürecek. Bunlar deselerdi ki: Eğer yay sert ise onu biz nasıl elimize alabiliriz. Yoksa nasıl olur da. Hak yolu değildi. Nasıl ki Kuran'da "Biz emaneti yerlere ve göklere gösterdik. dervişcik diye onları küçümserler. Ama yüzü o tarafa çevirmekle. ulaşmak aynı şeydir. ey ahmak! dedi. sırlarından söz açıyordu. Allah sevgisi nuru ile yetişmiştir diye zan beslerse. bunu ancak o çekebilir. Çünkü çok hoş bir arkadaşa benziyor. git derler ama. yalnız başına yolculuk yapmaktan daha zevkli olacaktır. dediler. Bir gün kendinden daha önce yola çıkmış olan bir yolcuya rastladı. o halde dervişcik diyenler hakkında ne söylersin! Bunlar. baktı ki o adam yüzünü geri çevirdi. . deriz. Onların vasıflarından bahseden bu zatı niçin görmüyorsun? Belki de bu odur.293) gözleri başarı kazanmakta değildir. ancak Hazreti Muhammed'e ve ona uyanlarda olabilir. yerler ve gökler bile. Ama ona göre kolaydır her şey. Bir okka arpa ekmeği iki akçeye satılıyor. uygunsuz bir kimse ile yol arkadaşlığı yapmak istemezdi. kıtlıktan Niçin? dedi. ona göre bir açın karnını doyurmak için senin bütün mülkünü veririz demek çok ağır gelecekti. onlar Hak ile ilgilendiler. Şu iyi arkadaşla Hak rızası için dost olayım. Kendi kendine acaba bu adamla yoldaşlık yapayım mı? diye düşündü. feryat ediyor. onların ardından yürüyorsun. Eğer biri bir din adamına alicik dese bu küfürdür. Bir sıfat.

Nurun ateşimi söndürdü. Onların bildikleri bir sır vardır. öteki mesci din köşesinde uyuyor. bir kişi namaz kılıyor. benim bundan haberim yok. Tam filozof Eflatun'dur aşk davası eder insaf et ki makbul olasın! Bu naklolunmuş sözlerdendir. Halbuki o hem Allahyı. onu aç köpek un dağarcığına yapmaz! Bu şeytanı hiç bir şey yakmaz. Bir gün şeytan. Nasıl ki. ne gördün? dedi. Döner misin diye o umutla bekliyorum. Şükretmek hal dili ile olursa. Şeyhin biri can çekişirken çok ıstırap çekiyordu.Ebû Ali Sina yarım filozoftur. Ademoğullarının kan damarları içinde dolaşır. Nasıl ki cehennem. tam dinlemek gerektir. Nasıl ki hadiste. onu düşünmesemşu namaz kılan adama öyle bir is yaparım ki. onu bağlayamazlar: belki daha kuvvetli olur. Onu mescide götürdü. onlar o tarafa gittikleri zaman da bu tarafa dönüyor.29) aziz kılan ve seni benden kurtaran Ulu Allah hakkı için. dillerde sevgi var. şehadet getirsin. ancak Allah erlerinin ark ateşi yakar. Şeyh. Az bir ışık varsa şükredince artar. Ayağını çekti ve dedi ki: Ya Ömer. Gerçi şeytan cismi olan bir varlık değildir." buyurulmuştur. Kanımı dökersin diye beklemiyorum belki. Gönüllerde sevgi var. Ömer baktı. Evet güneşten ayrı düşen insan. seni Hazreti Muhammed'e uymakla (M. bu ne iştir başımıza gelen? Bu ne karanlık iş." diye feryat eder. sana karşı beslediğim son derece sevgim dolayısıyle başka bir vakit gizlice şeyhin yanına varalım diyecektim. Henüz bizim konuşmaya gücümüz yetmiyor. "Şeytan. Ateşe nur yaraşmaz. Hazreti Ömer'e geldi. Tam olarak söylemek. Müridler arasında feryat ve figanlar yükseliyor. hem de onun kullarını incitir. nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir. Hazreti Ömer. Niceleri birçok riyazatlar yaparlar. O haldeAllahya ortak koş ki şu suyu sana vereyim. Geceleri sabaha kadar gözlerim semalarda dolaşır." (K.2 4) Çocukluğumda bir kitapta bir hikâye okumuştum. Allahtan başka Allah yoktur desin. ona inananlar çevresini kuşatmışlardı. Müridleri. Şiir: Gündüzleri senin yüzünden gözlerimden inciler saçılır. . yüzümü yine ondan çevirdim. Şeyh yüzünü onlardan öte tarafa çeviriyor. O bu tarafa geldi yine aynı şeyi söylüyordu. ama Allah kullarının. söylemiyorum. has kulların vakitleri geldiği zaman şeytan onların etrafında dolaşmaya nasıl cesaret edebilir? Melek bile onların çevresinde hesap ile dolaşır. gel de sana garip bir şey göstereyim. (Allah ondan razı olsun) şeytanın bir gözüne vurarak kör etti derler. Sen de şu şiiri söylüyordun: Başkaları ile içki derneğine. Ya Ömer! Şu kapının yarığından bak dedi. Şeyh kendine geldi ve sordu: Ne oldu size. dedim. Bu da doğrudur. Ama yanıma şeytan gelmişti. Ve cevap gelir: "Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Gerektir ki başbuğluğundan vaz gecesin! (M. bağ sefasına gitsem bile Hiç kimsenin sevgisini gönlümde saklayamam. çevresindekiler ısrar ettikçe. Ben de ondan yüz çevirdim. 3/7) Ben gelmiştim. Elinde bir bardak buzlu su olduğu halde etrafımda dolaşıyordu ve soruyordu: Susuz musun? Evet. bu ne hal? Müridler meseleyi anlattılar. ah diyorlardı. asıl bu saatte şehadet getirmek lâzım. Güneş yerine karşısında mum yakar. yalvardıkça hayır diyordu. dedi. eğer ondan korkmasam. Ya Ömer! dedi. istiyorlardı ki. halimiz ne olacak? Allahya yalvararak ağlaştılar. "Allahm bize eşyayı olduğu gibi göster" der. kulaklarda sevgi var. dedi. Bu açıktan görünmez ama buradaki mana başkadır. Çünkü o şehvet ateşinden yaratılmıştır. keşke dinlemeyi bilseydik. Der ki: Ben bir sivrisineğin bile benim yüzümden ezilmesini ve incinmesini istemem.

"Halkın en kötüsü. Başka peygamberlerin bin senede elde edemediklerini Hazreti Muhammed (S. işitmiyor musun. Meğer ki onu öldüresin veya ölünceye kadar dayak atasın. O benden badem istese. Toprağı harap etmesen. büyüdüğün zaman oyunun ne olduğunu anlayasın. Yüce Peygamberimizin yoldaşları ve onlara uyanlar da değil. Savaşa gitmeyeceğiz ki. Çünkü böyle olmazsa büyüdüğü zaman kendi bildiğine göre hareket eder. Kur'an'da sözü geçen secde edenler acaba hangileridir? Önce gelmiş geçmiş peygamberler değildir. halbuki kendisi de aynı sevgide idi. Hattâ dört yüz kırk veli de değil. O yırtıp kazmak toprak için bayındırlıktır. olduğundan daha ileri gidesin! Bu güne kadar olmadınsa şimdi olasın! Savaş zamanında bir can ve cihan değerdin. Zaman zaman çorba ile et de olur. . Her ne zorluk görürsen kendi noksanından bilmeli. sen işitmiyorsun. Ona. Güneş battı diyor. Onun terle dışarı çıkması zor olur. bu insan oğlu değildir desinler. tek başına yiyendir. bu zorluk bendendir demelisin! Allah." sözündeki sırrın mânası nedir? Bu mânayı halka anlatmak çok güçtür dedim. Güneş yerinde duruyor. başka biri geldi. fakat benimki öyle değil. kâfirler bıyıklarımızdan korksunlar. Rubai: (M. ne onu istesin. dense. Üst tarafı oyuncaktır. dünyanın içindedir. Ölünceye kadar hasta olmaz. Eğer bu çocuğu bana verirlerse onu öyle yetiştiririm ki. Kul ne yaparsa Allah da öyle yapar.A. artık öfke yönünden bir şey yapamaz. Güneş batmadı. olgun bir adamdı. O başını nereden kaldırırsa kaldırsın. işitmeseydim ne sorduğunu bilmezdim. Kedi bir yere pisleyince nasıl pisliği ona gösterir sonra yüzüne sürerlerse ben de öyle yaparım. dünya sevgisinden bahsediyordu. dedi. İşte şu sert tavsiyeden maksadım ancak nefsin terbiyesidir. şu bıyıkları kestirelim. Ben senin sözünü işittim. O yapmakla yıkmak ne demek olduğunu bilmiyordu. öğüt kâr etmez. Yüzünü bize çevirirsen gönül açıklığı seni bekliyor! Açılan her perdeden. bu melektir. Görenler. çok acayip bir insan olur. Biri ötekine sordu: Falan kişi olgun bir adam mıdır? Babası çok faziletli. (M. bu sağlam toprağı niçin harap ediyorsun diye çıkıştı. yoksa saçmalama derim. kulu ile. dinler. Meğerki büyük üstat olmalı. Yirmi misli daha ömür sürseler bile yine yetmezdi. Nihayet dünya sevgisi. İnsanın gıdası ekmektir. Ben görüyorum ki. yüzüne bir tokat vururum: Aç isen işte ekmek. Küçük yaşta iken seni düşkünlüğünden kurtarayım ki. Hikmet ve bilgi sahibi Yüce Allahnın katından imdat olmasaydı velilerin işi nasıl olurdu? işleri belki kırk bin yılda düzelmezdi. dedi. Bunlar. bununla beraber bütün güzel şeyler ve bütün hoşa gidecek şeyler hazırdır. Ama ben babasını sormuyorum. 296) Gel! Tekrar gel ki. bu perde gariptir. ne söylüyorum? deyince. 297) Adamın biri toprağı kazıyordu. onun değeri nispetinde ilgilenir. Adam tekrar şu cevabı verdi: Babası çok olgun adamdı. Yoksa ekin bitmez. Tıp budur. Başka bir şey yerse onu zorlukla yakar. parmakla ağzından çıkarırlar. ama sana açılmamıştır. Biri. kendisini soruyorum. yüzünü gözünü yırtmazsan o zaman harap olur. Biri benden sordu. Onu böylece kısa bir zaman içinde yetiştirirsem. beliren ışıklar sizin tarafınızdan gelir. Emirsiz ağzına bir lokma komaz. derisinin açık mesamelerinden ter çıkıncaya kadar üzüm yer. Dışarı çıkalım. Hikmet ve bilgi sahibi Allah katından ona kudret verildi. Yolcu. Ama içimizdeki kâfirlerin her birinde bu kıllar sayısınca birer mızrak çeksen yine korkmazlar. Barış zamanında bak ki nasıl oluyorsun? Vaizin önünde öğüt vermek hanendenin karşısında şarkı söylemek olmaz.) en kısa bir süre içinde elde etti. ne de bunu. Benim nefsimin işi çoktan beri sona ermiştir.Kendi kendime dedim ki: O gecedir.

Yüzünden saçılan o niyaz ve ihlâs ışığı beni doyurmuyordu. lâzım olur. Derler ki. Bıçak öylesine keskinlik gösterir ki. yarısı da su için. Bu âyeti ister başından sonuna kadar oku. Nefes de ister bunun üstünde kalsın ister kalmasın. su lâtiftir üstünde kalır. semaları yarattı. omuz vurarak denize atarlar. istersen sonundan başına doğru. kaba saba bir adam var. Anladım ki. (M. Sanki saymışlar da ona göre söylüyorlar! Kurtlardan biri yere düştü mü onu alır. Bildiğiniz bütün bu şeyleri söylemeyin. Ama ölmek bana daha hoş gelir. İsa' nın sıfatını söyleyin. yeri yarattı. beni bir katırın karnına koysunlar ki onun arkasından şu cihanı seyredeyim. şeklinde de okuyabilirsin. o ötekilerin tarafındandır. Çocukluğumda bana. belinde bir kemer gördüm içi altın doludur sandım. onun tarafından değil. Meğerse bir tanecik pul varmış. yoksa paran mı yok?Keşke dedim üstümdeki elbisemi de alsalar. Hazreti Muhammed'in (S. Şimdi bunlar birer sır söylüyorlar. tekrar yarasının üzerine koyarmış. Biz ise içimizi sevgi ile dolduralım da başka bir şeyimiz olmasın. "Bizim yolumuzda savaşanlara elbette yollarımızı gösteririz" (K. Başka bir sofu da ben midemi ikiye böldüm. üçte birini nefes için ayırdım. çiviyi pabucuna vur. görsün ki nasıl olur. kuvvetli üç tokat vurur. Sana elbise mi lâzım. diyoruz. Yoksa bu yolda savaşanlar. Eyyub Peygamber (Allah'nın selât ve selâmı ona olsun) bedenini kemiren kurtlara o cihetten sabrediyordu ki. 299) Kul gerektir ki Allah'yı görsün." denilmesinden maksat bedenimizin görünürdeki savaşı ve hizmetidir. Nasıl ki. 29/69) buyurmuştur.) sıfatını söyleyin. derler. O kendi yerini kendi yapar eğer ona can lazımsa gelir. Aşırı konuşurlar. Gönüle vuran ışık başkadır. "Allah onlara azap vermedi. derler. Calinos hekim bu âlemi bilir ve tanırdı ama öteki âlemden haberi olmadığı için söz açmazdı. Bu ne? diye aşağıdan bir ses gelince hiç derler suya bir parça şarap düştü. Yani yollarımızı kendilerine göstermiş olduğumuz müminler. Onlara yollarımızı gösteririz buyurulmasmdan kasıt da ruhlarımızın veya gerçek inancımızın yollarıdır. Sanki göklerin ve yerin Allahsı ile sevişir. kolay zannediyorlar. 298) Sofunun biri şöyle demişti: Karnımı üç bölmeye böldüm. Hakkın nefesi beliriyor. Ey kancık evlât! der. Nasıl okursan oku. Biz bunu ne yapacağız? desinler. duvarda yansılandı. iki yüz bin kurt ve böcek onu ısırıyordu. oğlana üzüntüsünün sebebini sordu. geminin yükü ağır olunca. Aradan epeyce bir zaman geçti. yarısı ekmek. Üçte ikisini ekmek. ekmeği de tabutla beraber satmalı. bu âlemi meydana çıkardı. bakarlar ki. Babası yerinden sıçrar. İşte insan böyle bir zamanda ondan ayrılıp gitmenin neler kaybına sebep olacağını bilemez. duvara vuran ışık daha başka. Acaba bunlar bu Allah sevgisi yolunda neler neler biliyorlar? Allah ki.A. Zır deliler de. ekmeği ye. nefes lâtif ve hafif şeydir. desinler. Tabutu ne yapayım? diyenlere de bir gün ölecek değil misin. Güneş ışığında vücudunun bir tarafından bakılınca öteki tarafı görünürmüş. Peygamberin dilinden söylenmemiş doğruca Allah yönünden söylenmiş olan. Yoksa bu gönül karanlığı azapların en beteridir. İsfahan'da ekmeği demir çivilerle satarlar. Bize o iç aydınlığı. Akıllı olan satıcılar. Eğer ölmezsem. Onun sevgisini. latif bir şeydir. demiş. gönül sefası gerektir. Keşke her neyimiz varsa hepsini alsalardı da ancak hakikatte bizim olanı bize verselerdi. pek acayibime geliyorîBu kimseler ki o müjdeyi almadan sevinç içindedirler. çiviyi alnına çakmalı. derdi. Nihayet o engeller aradan kalktı. "Bizim yolumuzda savaşanlar. Bu tutmaç suyu mudur ki getiresin de içesin ve bitiresin. onunla konuşuyor ve onu dinliyormuş gibi. Perşembe ve karışık günlerde aç durur. Hint kılıncı bile ona yetişemez. Şu halde biz ne iş yapalım? İhlas (bağlık) perdesi arkasından bir ışık sıçradı. O zaman bizim onlara yol göstermemiz nasıl olur? Derler ki. Biri sırasız oruç tutar. gerektir ki bizim kılavuzluğumuz olmadan yürüsünler. Bir üçüncüsü de şöyle demiş: Ben karnımı ekmekle doldurayım da. çünkü orada ekmek pahalıdır. Ulu Allah. sen de onlarla birliktesin" hikmeti gereğince bu kadar azap ve ayrılık içinde olunca Allah nasıl seninle birlikte olur? Meğerse surette seninle nifak halinde olsun. o sayede devlete erişti. (M. hep tasalısın? diyorlardı.İçimde bir müjde var. elbette secdeye kapanır. derler. Onu öldürmek ister. bizim yolumuzda savaşanlardır. Ona bakarken birçok engel araya giriyordu. O kendisi ölmek isteseydi onu biraltına bile öldürmezdim! Gemiciler de. Siz hep bildiklerinizi söylüyorsunuz. netice aynıdır. Ben saymadığım için bunların sayılarını bilmem. Maksat Allah yolunda savaştır. haydudun biri oğlunu pek üzüntülü buldu. şu cevabı aldı: Bir delikanlıyı öldürdüm. her birinin başına altın taç giydirseler bile gerektir ki razı olmasınlar. Nefsin . dilerse gider. onu görür. Vahy. Hümameddin daima insanlar nazarında hoş görünür. Pazar. ne türlü aşk oyunları oynar.

başlangıcı yoktur denilmez."buyurmuştur. elinden ve dilinden. ama engel olmaya gücüm yetmiyor. Kadı Şemseddin'e dedim ki. anlamına gelen hadise benzeyen âyetlerin Kuran'ın neresinde olduğunu sorduğum zaman derhal cevap verir. sevgili mallarını bağışlarlardı. "Halk ile onların akılları (M. Ben bir şey düşündüm. Bütün sırlardan ancak bir Eliften başka bir şey açıklanmadı. Biri sordu: Peygamberlik nedir? Peygamberliğin iç yüzü nedir? Peygamberlik kapısı nasıl kapandı? Yoksa insan oğulları mı kalmadı? Bir başkası ibahat yani her şeyi serbest ve mubah saymak ne oluyor? dedi. Bilirdi ki. içinde bulunduğu o ayrılık âleminden cem âlemine yani birlik makamına getirmek istiyordum. "Güneşi gördüğün zaman onu şahit kıl" ve yine Kuran'da "Biz seni görücü müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. Müslümanların güvende olduğu kimsedir" buyururlar. Alemin çaresini biz bulalım. tekrar yaratılır. başka yere varayım. işte "Halk ile akılları derecesinde konuşun" diye buyurulmasının yeri burasıdır. Mademki bana ders vermiyorsun. Başkaca her ne söyledilerse o Elifin açıklanması konusunda söylediler. ey oğul! derdi. nedir? Bir iş yapmayayım mı? iş yapmak bilir misin? dedi ve ilâve etti: Bu kadar dalgınlık ve bu derece incelikle. zekâtını veren kimsedir". yahut bu bir yılan yuvasıdır. Şeyh Muhammed'in sohbeti sırasında. (M. falan yanıldı gibi sözler çok geçerdi. "Şüphesiz müminler kardeştirler.hep sana söyledim. değil midir. ah! dedim bana iş hususunda cömertlik gösteriyorsun. Bir aralık onun da hata ettiğini gördüm. Buyurmuş olduğunuz bu hadis. Nefsine şiddetli davran ki. Bazan öyle bir hal içinde bulunurdu ki. oruç tutuyorum diyebilesin. Benim bunda hiç bir maksatım. onu hikâye ettiği vakit ben o makamda nasıl durabildiğini kendisine anlatırdım. Sorularını uygun sözlerle oyalıyordum. Kendi kendime. benim işim. 30/10) ve ayrıca "Sizi ancak tek bir nefisten yarattık" (Lokman sûresi. "Gideyim bir iş tutayım. Şiir: Ey düğümler çözme sevdasında olan ölü! Kavuşma sırasında doğmamış. iman nedir diye sorarlardı. dedi. cevabını verirlerdi. Bu nasıl sözdür? Biliyorum ki. tatlı canlarını. mollalarım nazarında hayretle karşılanır. (M. Başını önüne eğer ve derdi ki: Oğlum sen kuvvetle dağı kamçılıyorsun. Sordum. Halbuki . ta ki Allahlığına açık şahit olsun. Bunları eğer şehirde bir topluluğa söyleseydim bana yüz binlerce saygı gösterir. O da soranın haline göre cevaplar verirdi ki ona lâyık bir cevap olsun. yahut bu yüz arşın derinliğinde bir kuyudur. 33/44) buyrulmuştur. "Namazını kılan. gerçek hadis midir. kamçıyı kuvvetli vuruyorsun. "Gökleri elimizle kurduk. Bizde bir çare bulalım çaresiz değiliz. Benim maksadım neydi? Bana. şu makam ve saltanat içinde nasıl çalışıyor? derler. bilmiyorsan bu nasıl bilgi olur? Buna nasıl akıl veya bilgi denilebilir? Bu kadar öğütleri. benim maksadım soru sormak değildi. Ama ziyana sokuyorsun! Sabah ona yakın gelmişti geri döndü. dileğim yok. Onu. 302) büyük bir halk kümesi bana mürid olurlardı. Bütün bu inancımla. ayrılıkta ölmüş zavallı Ey deniz kıyısında susuz uyuyan gafil. Diğer bir defasında. ama bütün külhancıların bahsettiği sabah değil. sonra yine kendi âlemine dalardı. ya da bu tehlikeli çöldür! Bildiğim halde nasıl giderim? Biliyorsan gitme. Ama her defasında bunlar gibi yüz bin söz tekrarlanır dururdu.sırtına bin ki. falan hata etti. Daima oğul! diye hitap ederdi ve gülerdi. bu öldürücü zehirdir. 300) derecesine göre konuşunuz." âyetini ele alalım. Her şey onun katında mahvolur. Ey hazinenin başında dilencilikten ölen miskin! Biliyorum ki fenadır. Hazreti Peygambere daima. Sizin aklınız derecesine göre dememiştir. Meselâ bir gün şu bahse dalmıştık. O Elif de hâlâ anlaşılamadı. Yani burada oğul hitabının ne yeri var demek isterdi. bu deniz boğucudur kendimi içine mi atayım? Yahut bu ateş yakıcıdır. Zaman zaman bunu kendisine anlatırdım. bağlılığımla beraber. diyorduk ki: Peygamber sözü olan hadisin. sözleri." (K. dağı. Bir zümre de birbirinin saçlarını yolarak kavga çıkarırlardı. Kuran'da bir benzeri olursa işte o hadis gerçek hadis sayılır. Hele şu adama bakın. Bu Kâdim'dir." (K. Bir Elifin ne olduğunu bilsen bütün Kuran'ı biliyorsun demektir. 27) anlamındaki ayetlerden örnekler söyler. bunda ihtilâf vardır diyordum. O bir hadis anlatıyor ve soruyordu: Bunun benzeri Kuran'ın neresindedir? O sırada ben kendisine garip bir hal geldiğini görüyordum. 301) Bir defasında "Müslüman. onu günün birinde Müslüman edesin! Peygamber. Bilginler tek bir insan gibidir".

Halk hep birden toplanmış o kuşlardan birkaç tanesinin uçtuğunu seyretmişlerdi. içimizi temiz tutalım. diyordu. bunun delili senin gevelenmiş sözler söylemendir. Adam şu cevabı verdi: Ben önce o yel ile gelmedim ki. öbürü bir şey değildir. Kuş şeklinde yapılmış olan helvayı tabaktan aldı elinin içine koydu.A. Dedim ki. Bu saygı ve ululama yönündendir. Hep birden onu inkâr anlamında. Ancak o bir eşeklik sayılır. Olaki tekrar bir yol bulabilirsiniz. Dedim ki. insanda iz bırakır. dışarı çık. Bir yumuşak huyluluktan bahsederler ki. sonu olmayan yüce Allah. "Kâfirlere karşı şiddetli. ondan. sanki taş veya ondan daha katı dedikleri gibi. "Size çamurdan kuş şeklinde bir mahlûk yaratayım. halk birbirine bakıştılar. Bayram gecesi geldi. derhal eti. Allah'ın sırlarından bir sır olan kullar. dostu sözü ile boğmak ister. (M. Kırda uzun müddet yürüdü. Çünkü bu yel ile mübarek zatınız rahata kavuştu. Kendi sözünü hep ileri sürme ki. bir dervişin hizmetini görüyordum. Ona seslendi. o gitmiyordu.sende hiç bir iz bırakmadı. o gerçekte yumuşaklık değildir. O bütün ululuğu ile bizim nüktemizi dinlemekte ve işitmektedir. Şeyh halkın bu kalabalığından. 303) Kuş şeklinde şeker helvası satan bir tatlıcıya rastladı. (M. kötü sözden dem vurma! Sizin nişanınızı söyleyen ve size ulaştırılan sözlerden bahsetmemen. Allah konuşmaz fakat kendi kudreti ile bütün varlıkları konuşturur. Bütün bu hale rağmen sebebini sordu. Şu helvacıyı bir sınayayım dedi. Eğer sırasında konuşursa. Fakat üçüncü defa daha sert ve keskin bir ses: Çabuk dışarı çık. O yol tozlarla doludur. beni hapsetti. dışarı çık. Belki Şeyhi bir heybet kapladı. Yarabbî. hem de kahir'dir. Halbuki o yelden zahmet ve ıstırap duydunuz. Bu sözün karşısında yapılacak iş ancak onu dışarı atmak ve bununla kendini doldurmaktır. Allah ahlâkı ise hem lütuf. Tek bir kişi kalmıştı. Camsız varlıkları bile söyletir. Kırlara doğru yollandı. "O. Zaman olur ki. Başka bir âlemden gelen bu ses. kalbin yumuşamadı. Vaaz etme sırası geldiği vakit bize haber verin. durmadan yerinden fırla! diye gürledi. yine arkasından ayrılmadılar. Şeyh karnından bir yel çıkardı. halk arasına karış ki sana İsa nefesi verdik! Şeyh. daha olgun bir sözdür. kendi aralarında merhametli. Başka bir Allah gerektir ki onu dile getirsin. Bayram günü idi. Ne dostlar vardır ki. O söyledikçe ben de dudağımı kımıldatıyordum. Kuran'da buyurulduğu gibi. biraz murakabeye varmak istedi. geri dönsünler. yoksa öteki mi? Bu mu daha tamam sözdür? Yoksa öteki mi? Eğer bu söz daha olgun ve daha tamam ise. Haktır" sözü Hallacın "Ben Hakkım" sözünden çok daha yüksek bir deyimdir. O yel. Bana fena söylediğini isbat etmiş olman. hayranların gösterdiği saygı ve sevgiden sıkılmıştı. Tekrar söze başladı: Alaeddin Honcî falan şeyhden şöyle nakletti ve dedi ki: Bizim Hak yolunu aradığımız sıralarda idi. Fakat halk peşine takılmıştı.) ilgilenmekte. maksadın ne olduğunu anlamak için düşünceye daldı. Tek bir çeşnisi yoktur. hem de kendileri rahat ederler. karşısında secde edenlerin. 3/43) âyeti gereğince kuşta bir kımıldanma oldu. senin huyundan başka bir huy ile yaşamıyorum. şimdi bizim mazeretimiz var. ben de derim ki. Çünkü Şeyh helvadan uzakta idi. "Allah ahlâkı ile ahlâklanın. Hazreti Muhammed'le (S. Şeyh ona niçin öteki arkadaşları ile birlikte dönmediğini sormak istedi. Size yaraşan şimdi susmaktır. yoksa bir dilek için değildir. diye düşündü. her şeyi dile getiren ve kendisi hiç konuşmayan o yüce kudret sahibidir. kendini halka göster. bu yelden daha iyidir bana göre. onlara karşı bir hareket göster ki. Başka biri de. dedim. Dostun mazeretini kötü hayale kapılanlara anlatarak hem dostlarını rahata kavuştururlar. çileden bir ses işitti. kardeşlik ve yoldaşlık yönünde hareket ediyorum. Şeyh bir zaman düşünceye daldı. Ey hoca! Şunu da söylemiştim ki."(K. Şeyh dışarı fırladı. onun yüceliklerini anarım. her ne kadar gelmeyin bizim işimiz halvet yaşamaktır dediyse de. Bu sesten maksat ne idi? Bir imtihan mı? Ne istediğimi sınamak için mi? ikinci defa daha heybetli bir ses çınladı: Vesveseden vazgeç! dedi. derisi ve kanadı belirdi ve uçtu. Bağdad'ın kalabalığına karışarak yürümeye başladı. dedi. Şeyhin biri Bağdat'ta çileye çekilmişti. Eğer dostluğumuzun ayağı havada olduğu o günden beri bu bilinmiyordu ise." (Fetih sûresi. ona üfledi. başlarını sallayarak uzaklaştılar. diyen olursa. Kuş şekeri diye bağırıyordu. Çünkü onun üstünde biri daha var. Halbuki ulu Allah. benim için hayrın tam kendisidir. Bunu seyreden halk acaba Şeyh ne yapacak diye hayretle bakmıyordu. aciz bıraktı? O sırada bir ilham geldi. 304) Devlet de bundadır. Nasıl ki müminler vasfında. Yoksa öğüt." yani ilâhi ahlâk ile vasıflanın buyurmuştur. yine aynı yel ile gideyim. o konuda henüz dem vurmaktan geri kalmamıştır. sana İsa nefesi verdik. daha olgun olan sözleri uzaklaştırmasın! O eksik sözü anmak bu olgun sözün anılmasına engel olur. 29) buyurulmuştur. diyordu bu ne keramet idi ki. o tozdan geçer ama henüz eğri konuşmaktan vaz geçmemiş. Nihayet bu sözün geçmiyor mu? Bak ki bu söz mü. Bir başkası da bir iki lâkırdıyı esirger. sözsüz ve sessiz konuşur. Eğer fena söyledinse ben razıyım. bir söz ile dostlarını ıstıraptan kurtarırlar. Bundan yani iyi sözden dem vur. Onun niyazındaki parlaklık ve inancındaki aydınlıktan Şeyhe utanç geldi. öyle bir vakit olur ki o derviş . Allah için ne söyleyebilirler? Her ne söyleseler çirkin düşer.

sana kudret sahibi diyor. Ortanca da böylece kurban gitti. Şu âyetteki mâna nedir? Allah arş üstüne yükseldi" (Tâhâ süresi 5). Nasıl ki sofi elbisesini yırttı denildiği vakit. yüz gün içinde iyi hale getirdiğimiz. Dervişlik gururu başıma vurup da sertleştiğim zaman ipimi asla çekmez. Sabırlı olmak hoş bir erginliktir ama Gönül hiç kimsenin fermanı altına girmiyor. kızın kıvırcık saçları (M. içine girerek saklanmasını söyledi. vaadin ve korkutmanın icabı. Ama ona sormalıdır ki. Oğlan bu vuslatın bir nişanı olarak. eğer başkalarından ibret almadınsa. Fakat bu ısrarlı tavsiyelerden onlarda gizli bir merak ve heyecan uyandı. "Kişi yasak edilen şeye düşkündür" derler. dinlemek can beslemektir. O da hesap ve ölçü ile hareket eder. siz de ayağından tutar dışarı atarsınız. belki de o kale tarafına bakmak için hiç bir merak ve heyecan uyanmayacak. Bu öküz. 305) Cebir hakkında birkaç âyet vardır ama azdır. içi kesik başlarla dolu olan hendeği gösterin. Çünkü çok sevimli bir gençti. Ancak Allah Resulü olan Hazret! Muhammed çeker. meclisten biri sormuş: Allah kitabında elbise yırtmak var mıdır? Sofî şu cevabı vermiş: Allah kitabında ayaklara ve boyuna mesh etmek var mıdır? Büyükler hep cebir tarafına giderler. görenekte olgunlaşır. şaraplar dolanıyor. oğullarında. Babaları onlara birkaç gün. geçip gideceklerdi. çocuklar önemli bir iş için sefere çıkacaklardı. mumlar yanıyor. Gündüz olunca bazı nişanlar görüyorlardı. Diyelim ki olgunlaşmamış olsun niye susturayım? işitmiştim ki. bilgide. kul da pek çabuk hak tarafına gitmektedir. Oğlan şu cevabı verdi: Şiir: Aşkta sabır yeterli değil. ben gideyim oradan nişan getireyim diye iddia etti ama aciz kaldı. Aralarında eğer padişah ona kastedecek olursa. Oraya varınca Allah Allah diyerek geçin. Gidip babasından kızı istediler. ona içten bağlanmıştı. onu çekmeye hiç kimsenin kudret ve cesareti yoktur. Kaleye geldikleri vakit hikâye malûmdur: Bir duvar gördüler üzerinde padişahın kızının resmi vardı. Bir padişahın üç oğlu vardı. dedi ve söze tekrar başladı: Kendi kendime dedim ki. Sıra küçük kardeşe gelmişti. konuşmak can yıkmak. düzelttiğimiz şeyleri o bir lâhzada alt üst ediyor. Şöyle bir kaledir. zaten Padişah ölür. Cebir inancası dışında bir hoş nükte vardır. Peygamber göndermek. O da aynı sevdada idi. Geceleri halk uykuya vardıktan sonra yeni sevgililerin aşk ışıkları ile dağılan gece uykuları yerine aşk lezzeti faslı başlıyordu. kendi kardeşlerinin akıbetinden de mi ibret almadın? dedi. hile ile kızın bulunduğu köşke götürüldü. onu da öldürdüler. ama bu ariflerin yolu başka yoldur. kızın bir bileziğini aldı. Padişah emir verdi: Bunları götürün. Şehzade gece öküz heykelinden dışarı çıkıyor. bütün bunlar kaderiyecilik inan casını destekleyen şeylerdir. O kul yönünden gelir. belki de üst üste on kere vasiyette bulundu: Yol üzerinde falan kale vardır. ilâve ettim: Bizim öyle bir yularımız vardır ki. kızın babası. sen kendine niçin cebriyeci diyorsun? Allah.yükselir. Şart koştu. sana kaderiyeci diyor. ama ortada hiç kimse yoktu. . Allah sana kaderiyeci demiştir. biz de padişaha kastedelim dediler. Halk onda hiç bir nişan ve alâmet görmeden de gerçek ve samimî sevgisine vurulmuş. kızı istemekte ısrar etti kızın dadısı. Sabır feryada yetişmiyor. asla o kaleye girmeyin! Padişah bu öğüdü vermeseydi. 306) sevgi şarabı ile ıslanıyordu. ben konuştuğum zaman o konuşmaz mı? O zaman ben mahrum olurum. oğlanın bu içten sevgisini anlayınca gönlü yumuşadı ona kılavuzluk ederek altından bir öküz heykeli yaptırmasını. İşi haber alan şehzade buna lüzum yok. dedi. Görür görmez âşık oldular. (M. Babasına kızından nişan getirdim diye gösterecekti. engel olalım. Çünkü emir ve nehy'in gereği. Ben doğrudan doğruya nişanı gösterirsem. Büyük şehzade. Acaba bu kalede ne var da babamız bizi bu kadar ısrarla oraya girmekten menediyor.

biraz sonra arka arkaya secde ediyor daha sonra yerlerde yuvarlanıyor. Beni ve başkalarını hayretle süzüyordu. Ondan bir parçayı görmek gerçi sana hayret verdi ama tamamını görmenin zevki derecesinde olamaz. dervişlik aşkı ile yanıp yakılmışlardır. Ona dedim ki. ama yine de hoştur. Ama dervişliğin ne olduğunu anladıktan sonra onların nerelerde oturduğunu gördükten sonra şimdi dervişliğe meylim kalmadı. Ne mutlu Farsça Kuran ve kutlu konuşan. hep dervişlerle otururdum. Tâki bununla başka bir güzellik daha elde etsin. Halvete çekildiler. işitiyor musun bu münadi ne söylüyor? Minarenin başından şöyle sesleniyor: Birini şehirden dışarı atıyorlar. Saz başlamıştı." diye feryat etmiştir.Padişahın yanına girince. öteki sema diye İsrar ediyordu. O anda öyle yaptım. artık hikâye de bu yüzden eksik kalmıştır. başkalarının yanında keramet ve mucizedir. Aşk ile uğraşmak çok çetin bir iştir ama. Ansızın ağzımdan şu sözler fırladı: Ne gör ne işit. yoksa büyükler can sıkıntılarını gidermek için hikâye yolu ile konuşmuş değildir ki maksatlarını o hikâyede belirtsinler. Şehzade cevap verdi: Getirdim. Bunlar ise ben dervişim diye yan çizerler. (Allahnın selâmı üzerine olsun) o yüce mertebesi ile Hızır Peygamberden. (M. Senin gibi bir sevgili ile gönül alışverişi pek tatlıdır. Aşk. 307) eğer atmazsanız şehir halkı bütün evlerini bırakıp kaçacaklar. Mtisâ Peygamberde. Biri derviş diyordu. fıkra veya hikâyenin bir özü ve nüktesi vardır. pabucunu başına vuruyordu. (Bu hikâye Mesnevi'nin altıncı cildinde sonu gelmemiş olan Kale ve Üç Şehzade hikâyesinin aslıdır. sen. Şems'in kısa bir özetini verdiği hikâye bu suretle tamamlanmıştır. Bir şeyh gördüm etrafına şaşkın ve dalgın bakmıyordu. temiz ilâhi ilham! Bir aralık bir mahalleden geçiyordum bir çalgı sesi işittim. Gerektirir ki. Bunda hiç bir şüphe. beni uğraştırır. çabuk dışarı atın. Temaşa ancak Ayı tamam görenlere yaraşır. senin iltifatınla sonsuzluğu kazanır. zan ve yanlış bir düşünce kalmasın. Bana perde olacak bir şeyin karşıma çıkmaması için kendimi nasıl koruyayım? Haydi o kuruntuyu içimden atayım. onun yoldaşlığından kendi peygamberlik sıfatını olgunlaştırmak için yardım diliyordu. Kedi benden eti kaptıktan sonra hep onu yakalamakla uğraşır. sana tamamiyle yakın hasıl olsun. Bununla beraber. Tövbeler ediyordu. onlardan bir tarafa çekildim. her üçümüz halvete çekilelim. Gerektir ki. Kendimi savunmaya. Başını önüne eğdi. getirdim ama. Önce fakihlerle düşüp kalkmaz. vezir ve ben. Din bilgini geçinenler dervişliğe yabancıdırlar derdim. senin lütfün ile sevinç içinde kalır. aklın başından gitsin. . kendi işimle uğraşmaya imkân bulamam. Bu şarap baş ağnlarıyle doludur. Fakihleri bu dervişlerden daha üstün tutuyordum. sana öyle bir nişan göstereyim ki. Hikâye ve fıkra da bu nükte için anlatılır. nerede nişan? dedi. her kıssanın. Çünkü fakihler bir kerre zahmet ve meşakkat çekmişlerdir. Muhammed ümmeti olanlara göre. Musa Peygamber. ama daha fazlası gelir. Şehzade kızdan aldığı baş örtüsü. (Ç)) Şiir: Gam. Ömür. derviş bütün ömrü boyunca bir kerre tövbe etsin ve ettiğine pişman olsun da niçin şu hatalı iş benim yioluma rastladı diye üzülsün. yüzük ve başka armağanları ortaya attı ve onlara gösterdi. Nihayet dervişlik nerede? Bütün ulu Peygamberler. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl. Mevlâna'nın son günlerinde mizacına arız olan hastalıklar yüzünden kendi deyimince "Söz devesi bir daha kalkmamak üzere çökmüş. içimizdeki hesap soran kuvvet dışarı çıksın. o saatte et yemekten vaz geçerim. iş pek nazik bir duruma girmişti. Sağ kaldığın müddetçe ecel münadisi gelmeden önce çalış. Büyükler yanında da susmak yaraşır. her ne kadar zamanın belâsı ise de hoştur. "Susan selamete erdi" derler. Bu tuhaf bir iştir.

zamanenin gidişini onlar yürütüyor. Birisiyle konuşmanın manası şöyle olmalı: Senin gözünün önünde ve gönlünde sanki bir perde var. hepsinden evvel Fahri Razî ve onun gibi yüzlercesi gerektir ki. Şeyhin bu söylentilerden haberi yoktu. yaptıklarını da biliyor. odayı kan içinde gördüler ama bir türlü feryat etmeye cesaret edemediler. Onlar ki gerçeği arayan ve yol gösteren erenlerdir Fakat güzel huyları dolayısıyla kimsenin perdesini yırtmazlar. Çünkü Şeyhin işaretinden korkmuşlardı. hem de büyük bir utangaçlık. kolundan tuttu kendi hırkasını sırtından çıkararak ona giydirdi. Sanki. Şeyh gülerek neşeli neşeli ileri doğru yürüdü. 12) anlamındaki âyetlerde de böyle işaret buyurulmuştur. pişmiş tuğlada görür. ben de onu kaldırayım düşüncesi ile konuşmalı ve mecliste niyazsın olmalıdır. dedi. kapıyı açtılar. Her insanoğlunda bir benlik vardır. kaçacaktı. Şeyh dervişleri uyandırdı. Halbuki Şeyhlerin gönlü yalnız dış duygular yolu ile haber almaz. Korkulur ki ödü patlasın. benliğini sevmek sevdasından kendini kurtarırsa sevilen ve istenilen sevgili de benlik sevdasından vazgeçer. kaçmak istiyor biz onun yolunu kesmişiz kapıyı bulamaz. Şiir: Feleğin bütün hallerini bilirler. (K. 4) Beyit : Geçinme sırasında halk ile ol. Delikanlıyı Şeyhin yanına getirdiler. onlara şöyle dedi: Falan mürit şöyle bir harakette bulunmuştur. hiç benlik davası eder miydi? Muhakkak ki sakınırdı. Ama o baş örtüsüne de yazık olur. delikanlıyı gizli bir yerden gözetlediler. Şeyh de kabul etti. Gizlice diyordu ki: Bu delikanlıda hem büyük bir cevher var. Ama önceden sonunu göremedi. (M. . "Onun kulağı ve gözü olurum ". getirip kendi makamına oturttu. onlarla hoş geçin! Allahnın yumuşak huyluluğuna özen çirkin şeyleri at! Seven delikanlı. Ona. kendilerinden bir dilekte bulunan kadınların baş örtülerini düzeltsinler. halvete çağırmalarını emretti. belki vahiy ve ilham yolu ile de haber alır.) üstünlüğü buradadır.Beyit: (M. Aşık. Koca karıların âdetlerini benimseyin! Çünkü onlara göre. senin için zaten şu bir tek perde kalmıştı ki. Bunu size de göstereceğim. Nasıl ki: "Bana her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan Ulu Allah bildirdi". aşk ateşi içinde Şeyhin yanına geldi. Hemen dışarı çıkmak istedi. Ben iki halini de bilmekteyim. onlardan öğünerek söz açsınlar. bu makama erişesin. Şeyh seni istiyor. Dervişler geldiler. 309) O şimdi her tarafı duvar görüyor. Onu kendi yakınları ve güvendiği insanlar arasında bıraktı. Bir delikanlının gönlü ona kaymıştı. 'Allah nuru ile görür””Gördüğünü kalbi yalanlamadı" (Necim sûresi. Gidiniz. 308) Genç delikanlının aynada gördüğü şeyleri. Tecrübeli Pir. ona deyiniz ki. insan sonunun neye varacağını önceden görse idi.66/3) buyrulmuştur.A. Şeyh Ebu Mansur'un çok yakışıklı bir çocuğu vardı. Ben mürid olacağım dedi. Allah huyları ile bezenin: "Sevgili Peygamberim! Şüphe yok ki sen en yüce huylarla bezenmişsin!" (Kalem sûresi. Nasıl ki. İşte Peygamberlerin sultanı ve sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in (S. Çocuğu içeriye. Bir gece çocuğa saldırdı ve nihayet çocukcağızı öldürdü.

bir yabancı yüz kere de vursa. fena kişilerde bulunmaz. dün gece başımı bu tuğlanın üzerine koyunca onu tekrar elde ettim.Şiir: Her ne derlerse onun içyüzü budur. Parmağında yüzüğünü çevirirken Peygambere şöyle hitap olundu. bin yıl sürer. koltuğuna kıstırarak her nereye gitse asla yanından ayırmaz. Bu hali seyredenlerden birihayretle ondan sordu: Niçin o taş yağmurundan hiç bir ses çıkarmadın da bir gül demeti atılınca inledin? Bilmiyor musunuz ki. hiç bir şey demem. Herkes bir kaç mancınık taşı atmakla beraber (M. "Bizim sizi boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz?" (K. şu cevherime söyle! Yanına bir ziyaretçi gelse de el sıkmak istese. ancak iyi kişilerde bulunur. Biri gelse de kendisini övmek istese derdi ki: Bunu önce benim şu tuğlama. 311) Benim bilgim onun bilgisi ve onun sıfatıdır. felek bu halimi beğenmedi. doğdun ve parladın.sevgilinin cefası çok çetindir. Hele sana ki. R ü b a î: Ey ay parçası. derdi.derdi. Nasıl ki Hallacı Mansur vak'asında başkaları gökten buz yağdığından bahsetmişlerdir. Şiir: Ey sevgili! Ey can! Gönlüm buna nasıl inanır ki. Üstünlük ilk davranandadır. Ama benim bu haberimden hayret ettinse ben hakkın sıfatıyım. Hal ehli olan bir kişiden nakledilen bu hikâye ise daha hoştur. düğüne hattâ uyumaya hep tuğla ile beraber giderdi. bulunmaz bir şeydir. çocukluk ve gençlik çağlarımda ağlasaydım. sözündeki ilk davranan ile geç kalanın anlamı şudur: Sevgili için ilk azığı hazırlayıp saklayan ilk davranan demektir. misafirliğe onsuz gitmez. ağlamaktan öyle coştu ki. ne kadar uzak! Sana sonsuz ömür mü versinler? Ben görüyorum ki ölüm yabancılıkla dolu birâj lemdir. (M. Hastalıkta bile dışarı çıkarken tuğlasız durmazdı. Sadi'nin başı için şu pişmanlıktan önce nefsimi şifaya kavuştururdum. benim sıfatım da onun sıfatı demektir. Geç kalsa bile yine önceden davranmış sayılır.o olmadan namaz kılmaz. Derler ki: Hallacı astıkları zaman şeriat ulularının fermanı şöyle idi: Hallaç darağacına çekilince Bağdat halkından her biri ona bir taş atacaktır. 23/117) Bana. Çaresiz herkes buna katıldı. Dirilik de budur. ona dedim ki. Aradığını düşünde görmüştü. O da ağladı. Adamın biri yıllardan beri kendine bir mürşid arıyordu. Allahnın yumuşak huyluluğu ve sabrı vardır. Uyanınca hemen tuğlayı öpmeğe başladı. Arapça şiir: Fakat kalbim ağladı. Sana kavuşmayı asla ummazdım! Gamdan uzaktım. önce elini şu tuğlaya sür. Bu nedir? diyenlere. yetiştirdin. Bana seninle geçmeyen zaman daha hoştu. Bir gün başını bir tuğla üstüne koyarak uyudu. senden bize binlerce faydalar ulaştı. baş sağlığına. Arada taş yerine bir gül demeti de atılmıştı. Derler ki. Ne kadar uzak. Hallaç derin bir inilti çıkardı feryada geldi. ululuk artık ölmüştür. üstünlük ilk davranandadır. bizim hem dışımızı hem içimizi besledin. halbuki. Her sabrı yüz yıl. Eğer şimdi ağlayacağıma.Bütündostlarıma sonsuz ömürler diliyorum: Ondan başka dua etmiyorum. ama o biricik sevgiliden bir kıl ucu yakalayayım o rahmet ve şefkattir. dedi. 310) dostlarını da bu işe zorladı. Her kimi işitse koşardı ama hiç bir kapı açılmıyordu. . otuz sene idi ki bir şeyi kaybetmiştim.

madeni belli değildir. Eğer köprü geçerse ne iyi. dünyayı canına bağlar. Öğretmen. Kuran öğrencisi baktı ki ömrünü boşuna harcamış. ticaret ederlerdi. ihtiyar sizin o öğretmeniniz benim oğlumdur. içinden altın çıkarırlar ama o yetim incinin ocağı." (K. Ansızın battın ve görünmez oldun. Sen ona ne yapayım diyorsun! O teslim damarı kayboldu ama altın damarı yerinde duruyor. dedi. Ama hâlâ arzusu vardı. Nasıl ki Kuran'da "Her şeyi bilici olan Allah onların imanlarını sınar. En iyi Bir ge'nç Kuran öğrenmek istiyordu. ancak içinden bir şey çıkaramazlar.60/10) buyrulmuştur. Ne olursa olsun dedi. Hazret! Peygamber." buyurmuştur. ama arkadaşları köprüyü geçtikleri halde o geçmez. Bezirganın biri bütün malını harcadı elli defa memleketinden dışarıya sefer yaptı. öğrenci. 312) canının sıkıntısından yemek yemiyordu. vah müridim! dersin ama o senin müridin değil sen onun müridi oldun. kamerin ne yeri var? . dalgıçlar da batıp çıkmaktan aciz kalırlar. yaramazlıktır.dedi. mülkümüz. Çok zahmet çekmiş. gerektir ki biraz yük taşısın. Sen kayboluyorsun. Geri dönmeye imkân yok. Ama canlı olan bir mahlûk suç işlemekten nasıl kendini korur? Çünkü burası onun yeri olduğunu bilmektedir.Kendi feleğinin çevresinde salınarak gezdin! Bilirsin ki. işte bak bütün paraların buradadır al dedi ve oradan ayrıldı. o da. Oğlumun altına ihtiyacı yoktur. derler. Herkesin kendine göre bir günahı vardır. 313) Bana senin akik gibi dudağın gerek. zaman zaman ayaklanır. vah şeyhim. Ezberindeki her âyeti ona tekrar ediyor o da şöyle oku böyle oku diye düzeltiyordu. O da günahları terk edeyim diye beni uyardı. altınları gönül hoşluğu ile veriyordu. Birinin günahı sarhoşluk. Beyit: (M. işe yeniden başlamak gerekli. Çünkü o bir aralık seni yol ortasına kadar götürür. Şeyh ayva yer. köprü üzerinde ayakları titrer. senin verdiğin altınlar da şu halının altındadır. Toprak vardır ki. ileri gitmeye imkân yok. onun haline uygun düşer. Ancak başkalarının parası ile ticaret edenlere falanın sofrası seferdedir. Kuran'ı ezberlemişti. Ama bir gün geldi ki verecek altını kalmadı. peki. can ile beraberdin. işte onu burada tecrübe et kf. Bunlar paralarını dalgıçlara yedirirler. Ötekinin günahı da Allahdan uzak kalmaktır. O sana Yasin okuyor. Biz Kuran'ı böyle öğrenmedik ki ondan başka bir şeye muhtaç olalım. Baba üzülüyordu. Onu sürersin. Ansızın Bağdat'ta bir öğretmen haber aldı ve derhal yanına gitti. Arapça beyit: Veki'a beni korumamasından şikâyet ettim. şekerin ne faydası var? Bana senin cemalin lâzım. Öteki bezirganlar da onun parası ile etrafı dolaşır. Bir öfke vardır ki. Mısra: Nihayet kedi delik başlarından ayrılmaz. O sırada bir ihtiyara rasladı. Genç öğrenciye Kuran'ın sırlarını öğretiyor. Bu ancak seni sınamak içindir. ahvali anlatınca ihtiyar güldü. Bizim altınımız Kuran'dır. Onun işi gizli kalmaktır. Baba (M. Kuran okuyan öğretmen kimdir? Diye soruyor ve Allahya yalvararak Kuranuzmanı veAllah adamı has kullardan bir öğretmenle tanıştırmasını diliyordu. üzüntüsünün sebebini sordu. Kuvvetli ihtimale göre su içindedir. yoksa hemen geri göndermeli. "Kuran'ı güzel ses ve ahenk ile okumayan bizden değildir. Onu evine götürdü. öğretmene karşı şu şartı ileri sürdü: benim babamın adeti her sahife için bir altın vermektir. Onu burada sınayın. Eğer o hatırayı kendinden uzaklaştırmamış olsaydın öğüde muhtaç olmazdın ve zahirde senden köprü geçmez bir merkep sıpası istememize bile lüzum kalmazdı. altın damarına kayıp diyorsun. bazan da gizlenir. kuvvetimiz ve varlığımız Kuran'dır. anlayasın. misafir etti. bir yetim inci çıkarmak umudu ile durmadan para harcarlar. gölgeden kaçar. sedefleri dışarı çıkarırlar.

olaki o yüzbinlerce para değerinde olan sedefi yakalayabilirsin. Beyit: Ana ve baba. sen ise hep onunla diz dizesin. şeytan onu önüne katmış. benden onun tarafına bir selâm götür. Ama bugün kendimden ayıramadığım içimdeki pislikleri ne yapayım? Şah bu attan aşağı inmek istemiyor.Dalgıç nihayet işin sonuna bakar. de ki. gül yapraklan mey tiryakilerinin başlarına saçıldı. Hazineden anlayamayan yalnız onun sözünü işiten ve gören kimse için hazine ancak bir armağandır. Yenini aşağı sarkıtsa yüz Ebusaid (Ebülhayır) dökülür. O mest nergis (mavi gözler) ayıkların kanını döktü. zülüflerinin kıvrımları dağılıp da birbirine karışmasın! Rubai: (M. 314) Yel esti. yavaş yürü! Tâ ki. evlâtlarını incitmezler ama Akıl ve ruh velilerdedir. kendisini kabul etsinler. Şah ise. Çünkü şeytan. Şehvet nereden geliyor? Ancak bir kimsenin yüzünü kapıyan şu zümrenin zihnini bulandırır ve der ki: Kendini göster de hatırından şu düşünceler çıksın. askerini toplamış. Yâr geldi meyler dostların kadehlerine boşandı. Allah kılığında da görünür ki. O zaman onu kovarsın! Derler ki: Ayakyolunda Allah adını söylemek gerekmez: yavaş da olsa Kuran okumak yaraşmaz. vuslat sana haram olsun! Ben böylece senden uzakta. bizim ölçümüze göre başımızda değil işin garibi bizim yükümüz bineğimizin yükünden daha ağır Dilberlerimizin cemali. şeytan nasıl Allah kılığına girebilir. Eğer oraya yetişebilirsen aheste git. Gönlümü orada görürsen. . Onun kitabından yüz Bayezid'in künyesi okunur. Şiir: Ey sabah rüzgârı. yardımcı gibi kullanıyor. güzelliği söz konusu olunca. Hatıra gelen bir şeyi yapmamak veya geciktirmek nedir? Gecikme. hiç olmazsa ayağımda bir pabuç kaldı. Rubai: Aşk. der. elinden gelirse bir gececik onun yurdundan geç! Gönlün isterse. Hele bir kere daha dal. o da bizim dengimiz değil. o muhakkak Allahdır diyor. Şimdi bunların hizmetini ancak anasından ve babasından görmüş olanlar yerine getirebilirler. O sümbül (saçlarla) gül (yanaklar) atlarların neşesini kaçırdı. Onda hem ruhani. Biz ona lâyık değiliz. O adama dedim ki. hem de cismanî kudretler vardır. ancak eşeğin köprüden geçmediği zaman olur.

bu derece sarhoş oldun? Rubai: (M. halde benim maslahatım için benim selâmetim namına . Çok susuz kalırda su içersem. yüz yüze gelince. ölmek ne hoştur. Bundan daha başı dönmüş. Bu sefer de adam bir alay ayaktakımı ile dost olmuş. Bu senin hakkında uğursuzluk getirir. bundan daha şaşkın olsun. acaba bu hoşa gitmeyen çirkinin değeri nedir? Şiir: Diyorsun ki. halkı yoldan çıkarıyor. senin çağında açıkça küfür söylensin. anlamındaki kutsal hadis malumdur. Halife işe ehemmiyet vermedi. Götürürlerken Halifeye sordu: Benim hakkımda bu cezayı neden reva gördün? Halife halkın maslahatı icabı (Müslümanların selâmeti için) seni suya attıracağım. Beyit: Ey cihanın canı. Halife. Muhammed dini harap olsun. Dervişlerin bineklerine ayak toprağı ol! "Göklerim ve yer yüzü beni kapsayamadı. senin semtinde görürüm. bu olur mu? diye Halifeye tekrar ısrarda bulundular. Can istersem. Adam o. dedi. bunları doğru yoldan saptırmış dediler.R ü baî: Gönül ararsam. 315) Ey gönül git sonunu düşünenlerden ol! Yabancılık âleminde yakinlerden ol! Sabah rüzgârına binip dolaşmak istersen. Kâsede yüzünün hayalini görürüm. Bir kaç kerre bu isnadı tekrarladılar. sonsuz bir olay var mı? Alemde hangi mihnete uğramış zavallı var ki. saçlarının kıvrımlarında bulurum. gerdan da benden olursa! Alemin güzelliklerine değer biçmişler her biri için şu kadar değer vermişler. Hele kılıç senden. benim mahmurluğumdan yüzlerce küp parçalanır. Rübaî: Bundan daha perişan gönül hali olur mu? Yahut bundan daha başsız. Bir aralık falan kimse açıkça küfür söylüyor. adamı sarayına çağırdı. Ayağına bir desti bağladılar. bunu Dicle'ye atın dedi. dediler. Acaba bir koku almadın mı ki. Ama ben bir imanlı kulumun Gönlüne sığdım". Ey sevgili can.

Başka biri benim nazarım Arşı de Kürsiyi de . Her kim benim kaleme sığınırsa selâmette olur. Açıklansın da hiç anlaşılmayan bir tarafı kalmasın. vaz geç dediler! önce tekkede de anlayışlı olmuyorlar. Dikkat et ki. A) uymuşuz. yoksa zaten elimdesin! Onlar hep Ahad'e uyanlardır. aklı ile tam içten bağlılık gösteren cennete girer. Arşın. bir zaman murakabeye varsın. der. biz de Muhammed'e (S. Sen kimsin? Sen altı binden daha fazlasın! Sen bir ol! Yoksa onun birliğinden sana ne? Sen yüz bin zerresin ki. o şaşırtıcı uğrular birer hırsız olmasınlar. Bahsi geçen Şehzadeler hikâyesinde de böyle oldu. Muhammed'de (S." buyurulmadı mı? Her kim bu tevhid kalesine bu Lâilaha illallah hisarına girerse. tekken var ama o doğanın şahı. Senin yanında benim o kadar itibarım yok mu? Bu sözden halifenin içine bir korku düştü. Bir parmak mesafe için yoldan kadın. dedi. ama içindeki Şehzadeyi göremediler. Bir parmaklık yoldan. "Nefsini bilen. bir anda semaları ve yerleri dolaşırsın. Arşa. buyurun herkes başını dizleri arasına koysun. Rabbini de bilir. Ama her kim ancak bu kalenin adını söyler de geçerse. Kürsi'nin yüceliklerini-seyrettim. hayır deriz. yolundaki vaade hacet yoktur. dedi: o zaman. Ey şeyh sana renkten sıyrıl. İsterse Kabe'nin damına götürsünler. Yedi renge boyanmış. (Tâhâ süresi. Benim dilimle ben kaleye girdim veya Şam'a gittim dersen. Evet kâfir idi. secdeye kapanmış insanlar görüyorsun. (Mahkemede) hasım tarafın suçunu açıkça söylemesi seksen tanık dinlemekten daha iyidir. doğruyu eğriden ayır! Çünkü yol arada bir takım dallara ayrılır. bir şey söylemez. o bir şeyler anlatmak ister. Burada huy huyun ne yeri var? yani kuş uçtuktan sonra gel gel demek neye yarar? Bir zümre vardır ki. Bundan bir müddet sonra biri başını kaldırır. 6) Nefsin yeri ancak ayak altıdır. mümin oldu. sen doğru yol tarafını koru. bunu bilmek lâzımdır. Bir kerre dergâhın. adama acıdı." buyuruyor. sor yol bu mudur? diye araştır. Bunu kimin yanında söyledi? derlerse gerektir ki biraz kerem etsinler. Hazreti Muhammed (S. Aksaray'dan Konya'ya geliyorsun. hırkasınınyenine bir dilim ekmek yerleştirir.) "Tam içten ve gönülden Lâilaha illallah diyen mümin Cennete girer. Derler ki: Hiç bir Müslüman. Ancak yolu ara. Halk (M. "De ki." nüktesini de anlatsın. Yoksa kimbilir onu nasıl öldürürlerdi. Gizli benlik duyguları onları bağlamıştır. Bir şeyhe dedim ki: Allah seni (M. ya kafestedir yahut kafesten kaçmıştır. Orada adil bir Sultan vardır.A. Bunu yapabildi ise Cennetin tam kendisidir. Öküz heykelini gördüler. Bunu yapabildi ise Cennete girer. Cehennemin de benim nurumla nasıl karardığını görmüş olurdum. Çünkü nefsi ile alışverişi olan kimse ne kendini ne de başkalarını düzeltebilir "EY RESULÜM! Sözü istersen açık konuş o gizli ve kapalı her şeyi bilir" buyurulmuş. Sen nazar ehli ol. Konya'ya eriştikten sonra başkaca düşünceye lüzum yoktur. 316) cehenneme atsın! Keşke. bendeki nurun Cehennem ateşi ile ne hale geldiğini. kimse kimseye zulmetmez. Bununla beraber vaizin öğütlerini o kadar çok tekrarlama ki halka soğukluk gelmesin. Kutsal hadiste "Lâilahe illallah inancı benim kalemdir. Şimdi dışarı çıkayım. Bu. Bu sözde gizli bir hazine vardır. Kürsiye yükselirsin. Biri bu yoldan gelir öteki o yoldan gider. Niyetiyle gönülden. O bir parmaklık yoldan geri kaldın!-Üst tarafı yokluk çölüdür. birdir diyorsun. 6/19) sözlerindeki hikmete bakalım: Kuran tefsiri yapıyoruz. (tanımadığı kimseye) bu zındıktır der mi? Kendi mektuplarını okumazlar da falan kâfir oldu derler. Bundan ötesi ıssız çöllerdir.) Ahad'i (tek Allahyı) bulabilirsin ama Ahad'de Muhammed'i bulamazsın! Sofi evden dışarı çıkar. Kâbenin damında namaz kılmaktan daha üstündür. "Allah arş üzerine hakim olmuştur" anlamındaki âyeti şerh eden gerektir ki.halkı suya at. yahut yedi renkli hırka ile! Tahkik ehli kişilere feryad yaraşır. Kafes demirden olmalı ki kuş uçtuğu 'zaman huy huy etmeyesin. de ki Allah görücüdür. Zeyneddin Sadaka dedi ki: Başlarımızı eğelim.A. O." (K. her zerrende bir heves. Şimdi sen otur da söyle: O. 317) daha isdidatlı olsun. hangi şey en büyük şahadettir. benim yanımda o ne derse öyle yapacağım. Muhammed'e uymak daha doğrudur. her zerrende) bir hayâl taşıyorsun. bırakmazlar. işleri ya açık sözlerle konuşursun. Kalenin adını söylemek çok kolaydır. derler. Yüzünü o ekmeğe çevirerek: Ey ekmek der eğer başka bir şey bulabilirsem elimden kurtulursun. Dedi ki: Bundan sonra. huzura murakabeye varalım.

sonsuz rahmete bitişiktir. halka götürür. Zahidin önüne ekmek ve yoğurt getirdi. insanı Haktan kaçırır. yiyemediklerinizi de köpeklere dökün. kaba tabi atlı değildir ki. kâh nazlanarak. Gönlümü dava ettin ama. kebaplar hazırladılar. Nasıl ki başkalarına yoksulluk yaraşmaz. kuzular çevirdiler.. o da iş böyledir. Yani bir yoksulluk da vardır ki. Bu adam bizi daha ne zamana kadar aldatacak diyerek. Eğer şeyhin onlara karşı meyli kalmazsa bu sefer onlar Şeyhe itibar etmeye başlarlar. B ey i t : Gülden değil dikenden hoşlananlara Mimber yaraşmaz darağacı yaraşır. bir çok ağırlamalar oldu? Köyün hocası koştu. Zahid ve müridleri çok yorulmuş ve acıkmışlardı. bir sebeple ve maksatla bir Şeyhe bağlanmıştır. Ancak insanı hakka götüren de yoksulluktur. kah inkâr yoluna saparak ondan baş çevirdiler. ondan başkası benim işime yaramaz. Hatta bu öküzü. Ansızın bir köye geldi. Belki ancak Hakkın işareti ile ileri atılır. Mutluluk o kimsededir ki. fezadan sonsuz boşluklara daldım. onlara varlık yaraşır. sofraları döşediler. der gider. yarına bırakmak olmaz deyince köylüler Şeyhin meclisinden ayak çektiler. bizden ne götürebilirsin? Aşkımdan hatıra ancak kapında bir altın tabak kaldı. Geçe yarısından sonra gelen köylüler de kebapları yaptılar. Fakat Zahid ne yapayım dedi artık iştaham kalmadı. yiyebildiğinizi yiyin.sanki (M. der. Ben iğ istemiyorum. asılmışım ama sevgilinin tuzağında asılıyım. Çok aç oldukları için iştiha ile tatlı tatlı yediler. ansızın o bağlantı artık bir karşılık beklemeden olur. belki de madenden de mekândan da kurtulma yolunu arıyorum ki. O. Haktan başkasından kaçıran yine yoksulluktur. Köylüler. Bundan daha büyük söz olur mu? Üzerimizde bir hakkın kaldı. Şeyh onlarda bir bozukluk görürse bunu kendi tarafına çeker. Şu bir kaç gün de bari bizim zahmetimizi çek! Çünkü ömrümüzün defterinden tek bir yaprak kaldı! Şehrimizde hatırı sayılır bir zahid vardı.geçti. Köpeklere verin. Evet asılmışım. çabucak evlerine koştular. iki ayağından asılmış bir kuş gibiyim. balığı koruyan melekleri görüyorum der. denizde balığı seyrediyorum. 318) Gül ter içinde kaldı. yolunda canımı da feda ettim. Ben her görüşümde kendi arıklığımdan. Artık kime hoşgeldin diyeyim? Ben zaten bunu istiyordum. (M.. Ben. 319) O zaman kendilerinden de sebepten de vaz geçer ve şöyle söyler. iki türlü maden istiyorum! Altın ve gümüş madeni. herhangi bir sebeple öne geçsin. Bir gün kırlara doğru yollandı. Artık altınım gümüşüm kalmadı. Başka biri de ben yer öküzünün sırtını. Bırakalım yesinler bunu. Çünkü şeyhin rahmet ve şefkati. Şiir: Ey sevgili bak bir kere candan pek az bir şey kaldı Bugün biraz daha derdimi çek! Ancak bir şafak vakti kaldı Güzel yanağının renginden gül fidanı gibi boyundan. ay da sıkıntı içinde. zavallılığımdan başka bir şey göremiyorum. Çünkü birzaman olurki. Rubai: .

keşke bir tek müridin olaydı ve ilâve ettim: Onunla da kaynaş. O miskindir. fazlaca incitmemeye çalışın! Adamın yanına geldiler. Doğruca yanıma geldi ve sordu: Kadı Efendimizi niçin yermişsin? Bunu nasıl düşündün? Ne söylemişim ki? dedim. ben tek ve eşsiz Allahyım" demedi de. ne kâfirlerle uyuşur. Onda divânelerin sıfatını da göremiyoruz. ondan şu ciheti soracaktı: sen niçin bize benzemiyorsun? Her ikimiz de aynı asıldanız yani sen cisimsin. Ey sevgili senin zülfünün zencirini şundan dolayı seviyorum ki O bizim divane gönlümüzün ayağına yaraşır. Nefiste şüphe vardır. iş o tarafta. iç yüzüne eremezsin. Şimdi tekrar. Eğer kalırsa. demişsin!.. Nasıl ki. Şeyhe dedim ki: Yüz müridim var diyorsun. 1) Çünkü dedi ama. Başka bir toplulukta yine onu anlatmaya başladı. Şeyhin biri dedi ki: Yüz tane has müridim var ki açlıktan ölsem hiç biri bana bir ekmek vermez. eşek midir göreceksin.A. Naiblerinden biri. hele bir gideyim. Burada bir kişi var ki. ama ney gibi içimiz boştur İyi bakar ve kendimize gelirsek. içi boş karınsız demektir.) bütün yüceliği ile Allahya şöyle yalvarırdı: Ey Allahm beni miskin olarak yaşat. şu hitabta bulundu: "Ey resulüm söyle ki." demeleridir.Biz hiç bir hesaba sığmayız. yahut ben cisim sen de ruhsun demedin! Başka biri bunu ben söyliyeyim. iyi bir öğütçülük ediyorsun ama ötekinin elinde de uzun bir ney var. her şey sen! der. dediler. o da bunun eşidir. . Karnı boş olan. Menekşe filizlenmedikçe kokusu dışarı çıkmaz. Namaz kıldığını görüyoruz. buna batmıştır Kocakarıların âdetini koruyun! Yani ey sen.. "Nefsini bilen rabbini de bilir. o miskindir dedi. hep bizim pervanemizi yakar.A. Ahmağın biri daima karları toplar. Menekşeler öldükten sonra ırmak kenarında şarap içmenin ne tadı olur! Beyit: (M. bu çünkü kelimesi peltek idi. Hazreti Mustafa (S. Efendimizin içine bir acıma duygusu geldi. Akıllıların kısmetlerini arama yolundaki çabaları da!." (ihlâs suresi. 320) Senin güzelliğin belâ tuzağında bizi avlayan bir danedir. O yani görünmeyen Allah. O zaman anlaşılır ki biz. eğer hakkın hakikatinden haberin olsaydı "Ben Hakkım" demezdin. beraber ol! Kadı Bahaeddin'e geldiler. Yani sayısızlık da sayının delilidir. dediler ki: Falan derviş senin arkandan hakaret etti. dedi. selâmımı söyleyin ve deyin ki: Efendimiz senin yüzünü görmeyi çok arzulamaktadır.' göreyim o dervişi. miskin olarak öldür ve beni miskinler topluluğunda hasret. Samed. ne Müslümanlarla kaynaşır. önce selâm vermeye cesaret edemediler. kendisi sayıdan olmayan Ahad'de bu sayıların delilidir.. Oyunla ve gereksiz işlerle uğraştığını da görmüyoruz . Hakka ermiş olsan da. Yani mürşidimiz ve elimizden tutan kılavuzumuz diyor ki: Kocakarıların âdetini koruyun sözünü bir kocakarıdan öğren. ama yine menekşenin işini görürler. Bu onun eşidir. getirir su içinde saklardı. Kadı öfkelendi. Samed ulu Allahdır. Onu buraya çağırmayın. Buyurdu ki: Şimdi onu görün. Halbuki bizimkiler böyle değil tamamıyla aksinedir. eşsiz ve tek olan Allahtır. hem de biziz. dedi. o da. Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. İşimiz çok. Şu halde bu sözü söylemek "Ben Hakkım" demekten daha iyidir. ben ruhum. Madem ki her şey diyor kocakarı da bu herşey kavramına girer. hem bizden eksik. Nihayet o miskinlerin işi ile uğraşır. Bir saat sonra onlara cesaret geldi. Peygamberine niçin "De ki.) yanına geldiler. O öyle bir mumdur ki." sözüne gelelim. Bir gün bazı Sahabe (Peygamberimizin dostları) Hazreti Muhammed'in (S. olmayana delâlet eder ki. Hakkın hakikatina. Allah. Başka bir delil de Allanın varlığı hakkında onların sadece "Allah vardır. dedim.

Yazıklar olsun onlara ki.A. Nasıl ki bazı Allah erleri "Kalbim bana Rabbimden haber verdi" demişlerdir.) yerinden kalktı. O umutsuzluk içinde uzaktan bir yolcunun geldiğini gördü. Şu gelen Hızir'ın hürmetine Yarabbi beni kurtar! diye yalvardı. Çocuklar birbirlerine Çüneyd-i Bağdadî'yi göstererek.A. Adam bu kurtarıcıya sordu: Eşsiz Allah hakkı için söyle sen kimsin ki. Ey Hoca! onların içinde bir şey olmadığı için böyle rahatça konuşurlar. Allah ise bin türlü yoldan kendini açıklamak ister. hacca gideyim diye düşünüyorum ama seni böyle ayaı bağlı bırakmak da elimden gelmiyor. sonra şöyle dedi: Bunu neden merak ediyorsun? Nihayet belâdan kurtuldun dileğine kavuştun! Hac yolcusu: Allah hakkı için dedi. O hep susuyordu. hemen yerinden fırladı. Yine sordu: Ey Bayezid! Nereye gidiyorsun? Gideceğin yer Allahnın evidir ama şu benim gönlüm de Allah evidir. sen çok zayıfsın. O ses çıkarmadı ve kızardı. eşek midir göreceksin.) de susuyordu. Çocukların kitaplarında. Çüneyd bunu işitince.bütün bu işler senin erdemli davranışının eseridir.kapı açılır. Öyle ise kalk yedi defa benim çevremde dolan. büyük bir saçıdır. yüzümü hac yoluna çevireyim. gönlünü birlikte bağışlar. 322) Çölde erkeğin ayağına bir Muğaylan dikeni saplandı. Bayezid-i Bistami (Allahnın rahmeti üzerine olsun) daima hacca gidiyordu. Basra'da bir dervişin yanına uğradı. İste İblise inanç besleyen.Kendisine iltifat göstererek Hazreti Peygamber'in (S. Bir mürid geldi. Karısına. Sonradan dediler ki. O susuyor. Allahnın sekiz yönlü gözü vardır ki. olmaya ki onların zannını yanlış çıkaralım. . Bugün olaki. Allah evini ziyarete gidiyorum. Kadın şu cevabı verdi: Yabancılık günlerimizde birlikte yaşıyorduk. istemesen de pencere açılınca her geçeni görürsün. Hazreti Peygamber (S. O paraları bana ver! Bayezid yerinden fırladı para çıkısını kuşağından çözdü öperek Şeyhin önüne bıraktı.sana lanet olsun. Sıkıntı ve kalabalık çoğalınca gönül penceresi açılır. 321) Adama hem gelişinde hem de gidişinde gönül alçaklığı gösterdi. ilerisi yokuş olmasın! İstesen de. Şeyh tekrar söze başladı. Ulu Allah hem o evin hem de bu evin sahibidir. gönüllerini vermezler. Kasıtsız olarak biri kapıyı çalar. O gece kocası bir düş görüyordu. ağlamaya başladı. "Ondan gizlenmeye" güç yetiremez.Allah erleri kendilerini gizlemek yolunu araştırırlar. bereketi. Hazreti Peygamberin (S.) selâmını söylediler. o geceden sonra sabaha kadar uyanık kalmayı adet edindi. artık ben aile hayatından vaz geçtim. diyorlardı." buyurdu. 323) bak ki. Onun sevgisini. O evi yaptırdıktan sonra orada hiç oturmamıştır.A) kendisine zahmet vermemeleri hususundaki emirlerine uyarak fazla bir şey konuşmadılar. Hazreti Peygamber (S. geceleri rahatça uyumaya bak! Önce daima çalışmak gerektir. Derviş ona sordu: Ya Ebayezid? nereye gidiyorsun? Bayezid cevap verdi: Mekke'ye. gözünü. Vardığı bu şehirde önce oradaki şeyhleri ziyaret etmeyi sonra da başka işlerle uğraşmayı âdet edinmişti. dedi. bu sana. Allah elçisine imansızlıkla bakanlar da bu halin aksine olarak Ebucehil gibi düşkünlük ve perişanlık içinde yollarını sapıttılar. o kimsede tesirini gösterir. Şeyh şu cevabı verdi: Allah dilerse sizi ve bizi rindlik makamına eriştirir. (M. Şeyhe dedi ki: Rindler gibi geldik. Daha önce her gün gece yarısına kadar uyumazken. Ona "Senin üzerine bir ışık saçıldı. . nerede ise evin tavanını tutuşturacaktı. hiç kimse. imanlı kişilerin inançları. kim olduğunu söylemezsen yakanı bırakmam! Kurtarıcı cevap verdi: Bana İblis derler. Kim olduğunu söyleyemem.) ziyarete geldiğini gördüler.diye beddua ettikleri iblis. Bu etten yapılmış dört duvarın müderrisi büyüktür. yaralandı kafile gitmişti. Halbuki onun tövbesi daima incittiği karısının Allah'ya yalvarışının hayırlı bir sonucu olmuştu. kendisini görmek hususundaki derin arzusunu açıkladılar. Karşıdan gelen yolcu ayağına yapışarak onu kervan kafilesine ulaştırdı. Yanında ne kadar yol harçlığı var? İki yüz dirhem. ona güvenle bakan kimse muradına erdi. dedi. (M.A. Bahtiyar odur ki. Onun mabedi de gönüldür. gözlerini verir. Çünkü kadıncağız erken bir seher vaktinde öyle birah çekti ki. günahlarına tövbe etti. Uyanıklık önce Çüneyd'in canı gibi idi. işte bütün gece Allah yolunda uyanık duran adam. Tövbe eden ve hacca gitmeye karar veren bir adam.A. Şimdi tam birbirimizi tanıyıp anlaştıktan sonra ayrılığın ne yeri var? Ben de hacca giderim. Şimdi (M. Ama kapalı olunca geçenlerin seslerini işitirsin bir zevk duyarsın. Bir aralık mecliste sessizce oturdu. Bizim medresemiz budur. Ama bu ev yapıldıktan sonra hiç bir zaman buradan ayrılmamıştır. ailesine de dua etti. Ama nereye Nereye gidiyorlar? Şairin dediği gibi: Tozlar yatışınca altındaki at mıdır. Bir saat sonra da adamın Hazreti Peygamberi (S.

toprak üstünde otururdu. kele demiş ki: Bana derman bul! Öteki kel de şu cevabı vermiş: Eğer bende derman olsaydı kendi başıma sürerdim. Biri geldi. her yere konma. Ancak yeter ki kendisinde varlığından biraz bir şey kalmış olsun. olmaz" demek kutlu düşer. Şüphe yok ki her ne yerse yüce Allahnın. Bu topluluğun büyük savaşı. sövüp sayma. 71) hitabını işitmiştir. (Bilki) böyle hatalı gören herkes erkekliğe lâyık değildir. Arıyı görmez misin. bunu yapma diye emreder. derler. 28/56) dedi. başını bedeninden ayırdı. Üçüncü defasında kafasına bir nacak darbesi indirdi. şöyle yap yahut şöyle yapma derler. Benim için de incinmenin hiç yeri yoktur.. 325) Biri geldi. ben yoksulum yoksullarla düşer kalkarım. erkekleri de tanımıyorsun! Firavunun sihirbazları gibi sana erkeklik kudreti bağışlanmıştır. nasıl ki Hazreti Peygamber (S. ne fena olay! Utanmıyor musun? dedim.. Padişah benim kızım yoktur dedi. İnsan bedeni de başka birâlemin örneğidir. 324) Yemekten korktuğun. çarh vuruyorlar. aman sakının. oturur. Onda katlanma ve hoş görme son kertesindedir. evin tavanını göremedim-. Tufan'dan niçin bu kadar titriyorsun? Ördek olababildinse keyfine bak! Üç oğlu olan o Padişah. iki şahzâde bu yolda başlarını verdiler. ondan kızı istedi. Niçin dış sıkıntılarını kendime mal edeyim." buyurmuştur. O hal içinde başka bir şey de söylemek istedi. Dudakları uçukladı. Kasap kaç kere onu ete konmaktan vaz geçirmek istedi ise de aldırmadı. Kasap.Bu tozlar kaç defa çekildi. iki şehzadenin başı da aynı hendeğe atıldı. (M. Bir kaç yoksulu yanına alarak onlarla birlikte yerdi. Yani senin konuşman boştur. Isa Peygambere Allahnın oğlu diyen Nasranî'den Hıristiyan'dan daha beterdir. Karşılık verme. Çünkü varlığım kalmamıştır. Halbuki şöyle demek gerektir: Ey Ulu Padişah! O testiyi al.. şuraya koy." deniliyor. Hazreti Peygamber (S. Padişahlar için "Hayır. sen yemeğini ye. falan kaleden gecesiniz! diye öğüt vermişti. Bu yermelerden. "Onda insanlar için şifalar vardır. Kel. Kızı isteyenlerin başları bir hendeğe atılmış. kâfirden daha sapkın. namaz değildir. toplu geçinmektir. Eğer o öğüdü vermeseydi onların da oraya uğramak hatırlarından bile geçmeyecekti. Büyük savaş nedir? Oruç değildir. Onun aş evinde çuvallarla tuz sarfolunurdu. Burada Allahnın kalp.A. Ey Allahm. bu hendek tamamiyle dolmuştu. . onlara. Allah da ona: "Sen sevdiklerini doğru yola yöneltemezsin. dilediği yere konar.. Köpeklere birer kemik atarsın uğraşsın dursunlar. Üst tarafı hep ruh olmuştur. içimden kovarım. arı yere yuvarlandı çırpınmaya başladı. ama maya olmayınca neyi yola getirsin? Gördüm ki. Ama bu saltanata rağmen zenbil satar. sert sözlerden maksadım şudur ki: O sertlik ve kabalık onların içlerinden dışlarına çıksın da onlara bir ziyanı dokunmasm. Yanıltma mı yapıyor? Herkese "Göreceksin.A. oradan gitti.daima incinen ve hiç incitmeyen biri varsa o da ancak eşektir. Ancak Allah dilediğini hidayete kavuşturur. Bu dünya evi. Altında falan Padişahın kızı diye adı yazılı. Madem ki erkeği tanıyorsun.Artık üst tarafını hesap' .) savaş dönüşünde "Artık küçük savaştan döndük. Kerametleri arasında bir nur gördüm ki hiç bir dille tasvir ve tavsif edilemez. Bu kadar zamandır kurbağalık davası güdüyorsun. yola getirir. Bugün beni daha ne zamana kadar yüzü kara bırakacaksın? Mayası olan herkesin mayasını Allah elçisi geliştirir. Orada anlatılması imkânsız olan bir dilber sureti gördüler. Kancıklık senden uzaklaşmıştır.) benim elimde ne var? ben ancak Allah'elçisiyim buyurdu. (M. ama ağzı kilitlendi. iş o iştir ama herkes bu cinsten olsaydı! Ben şöyleyim. Yukarı baktım. incinme varlıktan olur. yatıştı." buyurmuşlardır. bana o sırada babam ah ey oğul! dedi ve gözlerinden iki ırmak gibi kanlı yaşlar boşandı. Yarabbi! derdi. kutsal hadisinde "Göklerim ve yerlerim beni kapsayamadı ama ben bir mümin kulumun gönlüne sığdım. gönül dediği nihayet bir et parçasıdır. insan bedeninin bir örneğidir." (Aynı âyet) buyurduğu bal meydana gelir. yapmaktan çekindiğin şeyleri yeme ve yapma! Ademoğlunun kara yüzlülüğü yüzünden. ev ve bütün şehir halkı onun çevresinde dolanıyorlar. ah! dedi: Tatar akıncıları yetişti." demek doğru olmaz. O bal arısı insanla beraber Allahnın "Her türlü meyveden yeyin!" (Nahil sûresi. büyük savaşa başladık.et. Gördük ki altımızdaki Arap atıdır. Çünkü o şunu yap. bu gün şu varlık tozundan silkin! Sen kancık huyluları tam olarak bilmiyorsun. Benim bedenim ise hoş duygularla doludur. diye homurdandı." (K. Yani kalk. Şehzadeler gittiler. kınama gibi duyguları atar.ben böyleyim diye benlik davasına kalkışanlar beyinsiz kişilerdir. ben sana demedim mi. ötekilerine karıştı.olmaya ki. diyen gafil kişi. sözden ibaret olan ben de harflerle birleştiğim için kara yüzlü oldum. Bunu herkese söylemek nasıl doğru düşer? Anadan doğma köre "Göreceksin.nasıl ki yine Ulu Allah. Hem kim onu ister de ondan bir nişan getirmezse kafasını uçururum.

Ben Levhi Mahfuz'a (Gizli levhaya) kadar levhasına baktım gördüm ki. üç türlü yazı yazardı. Yani gerekli görmüyorlar. O belki bizim bilgisizliğimizden ve hayal kurmamızdandır. bana zahmettir. Yoksa bu nükte ilejlgili âyetler de vardır. nasıl olur da sözümü anlamaz? Bir yazı üstadı. Katır deveye dedi ki: Sen pek az başa geçiyorsun. "Araştırmak dindir. "Sen sevdiğini doğru yola yöneltemezsin. Bu konuda ne dersin diye sorarlarsa. Herkes bir hayal karıştırarak o sözlerin sahibini suçlar. Nihayet en düşkün biri varsa o da benim. dadı ile kız ve nihayet nişan göstermek gibi fıkralarda. Bana demişlerdi ki: Yetmiş yaşındaki bir kâfir eline bir desti su verir. hele. senin kendini kurtarmandır. Ben de kendi kendime dedim ki: Sana o sayıları pek az olanlardan sorayım da buradan başla. Birbirlerinin yanlarında salınıp gezerler. 327) Nihayet benim soruma geldik. sen gel dedi. çünkü sen gönlümün huzurusun! Ben de." Ben. şu anlamdaki âyette buyurulan. o zaman birer birer aralarında bir sevgi belirmeye başlar. 63/7) anlamındaki âyete göre de o Müslümandır. Bana Allah elçisi hazreti Muhammed'in (S. ama bunu ne ben bilirim. Hazreti Muhammed'i (S. 326) kendi kitabı (kalb) gerektir. madem ki beni böyle vasıflandırıyor ona bir soru sorayım dedim ve şunu söyledim: Bu söz bana ikilik getiriyor. o imanı. bu yönden de söyleyecek sözü yoktu. bu nasıl oluyor? . yani önde yürüyorsun. Bu Şahabeddin ile hiç kimse halvete girmenin yolunu bulamazdı. kendini kurtarır. Allahya ant içerim ki. Ancak Allah dilediğini hidayete eriştirir.A. Niçin kurtarıyorsun? Yani bu kolaydır. hayır. gitmem. hem de başkaları. Söz söyleyen benim. benim varlığım bile hana zahmettir demişti. halk ile oyalamak isterlerdi. birbirlerine Pehlevî dilinden manzum sözler yazıyorlar. Bunu inkâr eden benim nefsimdir. ama asıl işin çetin tarafı da odur. ötekini hem kendisi okur. Ona diyorum ki: Münkirlerdensin! Git kendini kurtar. Nasıl hoşa gider mi bu manzara? Bilsek ki hoşluk denilen şey dostlar derneğindedir. Ne Muhammed'den.Allah velilerinin sırlarını bilenler. Yoksa üstünde lütuf deryasını nasıl dalgalandı-rırdı? Rastladığı herkesi Allah kulları ile birlikte düşünen. ne de başkaları. "Allahm kavmini doğru yola yönelt!" diyen Peygamberin yalvarması ancak Allahya uymaktır. 56) anlamındaki hitapta da bir işaret vardır. o bengi suyu içen. Orada gördüm ki. derdi. ne de Allahdan söz açarız. dediler. bizzat onda buldu. (M. sanki bütün Peygamberlere göz kırpardı. altın öküz heykeli. O bir bahane buluyor ve istemiyor? "Fakat bir çokları bilmezler. Burada ben de kendimi inkâr ediyorum. ne de başkaları bilir! Bazı âyetleri tefsir etmiyorlar. yüce sıfatlarını o terbiye etti. onun aksini meydana koydu ve ilâve etti. Bunların açıklanmasında ve Peygamber sözlerinin anlatılmasında. Bu sözün açıklanmasında sonuna kadar konuştu ve dedi ki: Böylece kendilerine ikilik gelen bir zümre vardır ki kuvvetli olurlar Ama bunlar pek az kimselerdir. Birini yalnız kendisi okur başkası okuyamaz. Cebrail bile. onların kitaplarını okurlar.Bütün bu hikâyelerle huzurunuzu bozmayayım. Ama hiç kimse kendini suçlamaz. "Araştırma Müslümanlık değildir. Bizim tefsirimiz bildiğiniz gibidir dedim. bir kalabalık toplandı. bu bir yanıltma (Safsatadır) dedim. sormam.A.)'ı Ebu talib besledi. Aşk gelince onların parlaklığı kalmaz." (Kasas sûresi. Bütün bu yaslı hali ile bana. bu küfür söz ve yanlış anlayış. Müslümanlığı örtmektir. Bir gün de." (K. bana önce Allahnın (M. falan münkir olmuş. dedim. o zaman içeriden iki yüz yerden yüz bin söz kapısının açıldığını tekrar kapandığını anlatmaya başladı. Bir şeyi bal içinde saklarsan taze ve hoş kalır. Allahyı bilen kimsedir. Derler ki: Melekler kıskançlıklarından onun yüzünü halka çevirir. bize niçin baş ağrısı veriyorsun? Hayır diyor." derim. Şam'da Heratlı Şahabeddin riyazetten o kadar yanıp tutuşmuştu ki. Hava bal ile bu cisim arasına girmek için yol bulamaz ki onu bozabilsin. Bana cihanı dolaştırsan o tarafı hiç istemem. Demezler ki. o sözde yoktur. Asıl gerekli olan şey. Üçüncü çeşit yazıyı da ne kendisi okur. Bana Kur'an-ı tefsir et. Gönlünde öyle bir şey vardı ki açıklayamadı. Böylece kalacağım. yüzlerini gösterirler. Yoksa bin kitap da okusam yine karanlıkta kalırım. Biri o mümin değildir dedi: Münafıkların başkanı o idi.) kitabı fayda vermez. Bir saat başını önüne eğdi.

Evet. Ben on tanık birden getirdim. başımı eğer. Şimdi bize. deyiniz ki: Yanımda üstadım. geçerken kendisini orada bir bağa götürdük. dersiniz ki: işitmedik ki. Asıl surettir. Dedi ki: Görmek. Evet hiç bir kimse yoktur ki. ancak onların iç âlemini görebilmektir. Akıl nasıl küfür olur? O köpekler Şahabeddin'e açıkça kâfir diyorlardı. niçin gelmiyorsun? Ben niyaz ehli. Çünkü haramzâdelik. sevgiler koparan güzel! Ey Allahları. Murad. haramzâdeliği kalmadı. söz yerine geçer.bu ağırlık bırakmaz ki önde gideyim. kabul etmem. cevap vermem. ak'ıl kâfirdir. deyin! Bu bir tuzaktır. Şeyhi gerçeklediler. Şeyh tekrar sordu: Bu zaman içinde aranızda hiç bir çekişme olmadı mı? Hayır. Ancak üzüntülerini gidermek için hikâyenin dış anlamına bakmamalı. Yoksa boşuna girmiş oluruz. Allah. Şu hikâyeyi anlatmaktan maksadımız da yine hikâye işidir. onunla yüzünü kapamaksızın bir nefes alabilsin. Kadı şu cevabı verdi: Bu on kişi bir tanık demektir. Nasıl dersin ki. kendini göstermez. arzular dünya güzellikleri. piçsin! Katır piçliğini benimsedi. görelim de gelelim. Ben öyle herkesi iğneleyerek incitenlerden değilim. Allahm bilgimi artır" diyor. sevgili ve herkesin kıblesidir.Deve cevap verdi: Evvelâ benim üzerimde fazla bir yük var. Ben böyle bir yoldaşla nasıl yarış yapabilirim? Bu gün dileklerimizden biri şudur ki: Eğer sizi bir yere çağırırlarsa. âyette. Benim gönlüm için bu bilgiyi öğrenme! Akıl buraya nasıl sığar? Burada akıllı kâfirdir. mürid yani dileyen odur. Kadı. Derler ki: iki arkadaş yıllarca birlikte yaşadılar. Söylediklerimi anla! Eksik tarafını düşünüyorum da . Sen haramzadesin. Ama ne içten kurtardın. dediler. Mahmud'un iç âlemi hep Ayaz'la doludur. Hey hey. Herhalde aranızda bir olay geçmiştir ki. Şahap nasıl kâfir olabilir? Eğer bu bir nur ise. Böyle değerlenir." (Bakara Sûresi. kılavuzum olmadan gidemem. evet. asıl olan mânadır. içeriye girmezsiniz. benim bir bakışım bütün varlıkları kavramıştır. Öfkelenmek gerekirse öfkeleniriz. O bir yere gitmez. Ancak bir kimsenin dileği veya mutluluğu için olursa. Kendimi sağır yerine koyarım. Allah inciten sevgili! (M. Şeyh sordu: Kaç yıldan beri birbirinizle dostsunuz? Birkaç yıldan beri. dedi. Güneşin önünde (Şems'in huzurunda) Şahap kâfir olur. Birisi başka birini dava etmişti. önce onu elde edin o zaman biz hazırız. Onuncu defadan sonra. Felsefeciler.öfkeleniyorum. belki hikâyenin suretinde bilgisizliği gidermelidir. iki görünmüştür. Halk için. Ama başkalarına karşı da çok . Tersine de olur. çok hoşa giden şeyler. Çünkü o mal. çok kere ben de kaçarım. Nasıl ki "Örtmek imandandır" buyuruldu. yüksek her tarafı görebilirim. niçin bulunmuyorsun? öfkeli vaktimde. içinizden biriniz gönülden hoş görmemiş veya beğenmemiştir. Evet dedim. 329) Bu da öylece yüzü örtülüdür. Ayaz'ın içi de hep Mahmud'dur. Eğer üstat o taraftadır derlerse. bana göre çirkin ve iğrenç şeylerdir. selâm sana! derim. öz ve halistir. haydi demek lâzım. Şeyh şöyle dedi: Biliniz ki siz nifak içinde yaşıyorsunuz. Bunlardan yüz bin tane getirsen yine bir sayılır. örtünür. dediler. bir gün bir şeyhin yanına vardılar. Ama Şems'in yanma gelince de dolunay gibi olur. dedi. o hatıraya ziyan verir. her şeye katlanırım. derlerse. akıl hükmündedirler. içerde uyumuştur. Allah Peygamberine şöyle öğüt veriyor: "De ki. dediler. bir tanık daha getir. hep hoş geçindik. beni rüsva ettin. gerçek dostlara karşı çok alçagönüllüyüm. Davacı on sofiyi birden getirdi. ayrılmaz bir sıfat değildir. Şeyh dedi ki: (M. "Sizden iki erkeği tanık getirin. Eğer derlerse ki: O buradan geçiyordu. nihayet ben helâl süt emmişim. ne de dıştan. 328) işte o beğenmemezliği korkudan dile getirmediniz. bana on defa selâm söyler. boyumun yüceliği. cevaptan men edersek Allahnın sözü değişiktir: Beyit: Ey sevgileri. Bazı vakitlerde maksat mâna da olur. gözümün keskinliği sayesinde yokuşun başından bakar inişin sonuna kadar alçak. Söz. Onun piçliği. dediler. Dedi ki: Seninle birlikte olmanın faydası yok. 282) Duyurulmuştur. inkârında idi. Dostlar yine. Murad (istenilen) da budur. Davacı: Efendimiz. Başkaca mümkün olan şeyden sormak yok. Kendisinden tanık istediler. şu işittiğin şeyi kimseye söyleme! Adam bin altını alır ve şöyle bağırır: Biliniz ki vezirin çıkardığı bu yeli ben çıkardım. Benim öfkeli zamanımda. Eğer Öfkelenir de kaçarsa. sonra bedenimin iriliği. o zaman bağın kapısına kadar gidersiniz. Vezir birine dedi ki: Bin altın al. Sanırsın ki bütün varlıklar onundur. yani. her ikisi tek bir isimdir ki.

1) kime işarettir? "De ki ben tek Allahyım. fakat onunla fazla konuşmayın. Benden ona selâm söyleyin." deseydi o derece soğuk düşerdi. Bir ömür boyunca nasibini ancak o an içinde alırsın! O dakikayı sakın elden çıkarmamaya bak! . Öte yanda ilerde bir cadde ve bir köy görünüyordu.) sevgisi uğrunda öldürmeyi sivrisinek öldürmekten daha kolay sayarız.A. Köye geldiğim zaman bütün köylüler gelip ayağıma kapandılar. gür bir su kaynağı akıyordu. beni on defa kucaklar da ben ancak ya bir kere veya hiç kucaklamam. Fakat bulunduğum mesafeye göre köy uzaktan bir yüzük halkası gibi dağ tepecikleri de birer çocuk gibi görünüyordu. sudan topraktan ayrılmadı. ancak meyhanelerde olur. yüzünü onlara çevirdi ve dedi ki: Sizler ne zamandan beri Hazret! Mustafa (S. Gayet rahat bir inişten aşağı yuvarlanmıştım. (M. o razı olsun. Seninle benim aramda bir şey kayboldu. O işi de yine Allahnın ve peygamberinin işaretine uyarak yapıyordu. ziyaret edememesinin sebebinin. Ama hâlâ evime ulaşmadı. Bunlar dediler ki: Ana baba ne demektir? insan Allah Peygamberinin katma varmakta nasıl olur da kusur gösterir? Biz ve dostlarımız bütün yakınlarımızı. Hele Balebek pekmezi daha tatlı olur.A. üzüm pekmezinin tadı ekşi gelmez. şekerin özü ve katıksız şeker olan nöbet şekerini yememiş kimseye. Eğer benden sonra gelirse (M. Bir gün kendi başıma yola çıkmıştım. Ömer'le bazı dostlarının onun halinden haberleri vardı. annesine yardım etmek idi. ben ona ya bir defa iltifat ederim. Kur'an'da. sözü uzattılar. Rum ülkesine nasıl gidebilir? Şurasını bilmez ki. yine Hazre-ti Muhammed'in (S.acaba bu Peri mi. yoksa Hızır mı idi ? Nasıl mahlûk idi ki. Artık ölümü göze alarak yukardan aşağı sekmeye başladım. Onlar daima Veys'i suçlamaya uğraştılar. kaplan mı yoksa başka bir şey mi.) işareti ile olduğunu. Bir dağın tepesinden büyük bir pınar. Onların bütün sözleri Cüneyd'den veya Bayezid'dendir. Veys.) türbesini ziyaret etti. insan oğullarının eşeklerle ne ilgisi var? Nihayet arada bir fark olmamalıdır ki. kendine değer vermedin. Bunu nasıl hesap edelim? Şiir: Kendini bir an için sevgili ile baş başa bulursan. zaman zaman beyle konuşmak yaraşır. gönlü hoş olsun. ne kadar mazeret gösterdi ise. Sahabeden bir kısmı onun ahvaline dair birçok sorular sordular: O da cevap verdi. Nihayet insan oğulları niçin ayrı ayrıdırlar? Ayrılık ikiliğe düşmektendir. erken sabahtan ilk namaz vaktine kadar yolu şaşırmış gitmiştim. Bizi değerlendirmek. Ama onların sözleri. Bir gün kendini soğuk ve tatsız bir kuruntuya kaptırmıştı. Bu Celâl'in hikâyesine benzer. bizim Allahlığımızı yüceltmektir.) huzuruna erişemedi." sözü nasıl soğuk olur? Bu sözde hiç ikiyüzlülük yoktur. gideyim. Nihayet Sultana ait olan av doğanının nişanını iyi tanı. Nasıl ki. Biz de Cüneyd'den ve Bayezid'den konuşuyoruz. Öyle bir öfke gerektir ki. Peygamber dünyadan göçtükten sonra. Onun mazereti. o medrese hocası bu noktada kalmıştır. Şu hale göre.A. Nihayet Veys.onurlu ve kibirli davranırım H." (İhlâs Sûresi. Veys-EI-Karanî (Allah ondan razı olsun). Gönlünü henüz yıkamadınsa. Demişti ki. Hazreti Muhammed'in (S. konuşmaları kalpte soğukluk yapıyor. Peygamberin sağlığında. Bu iş ise asla kadere uygun olmaz. O. Bir okkasını yerinden kaldırabilirsin.Bana karşı hayranlık göstererek. öyle bir yerden selâmetle kurtuldu? dediler. Gizli sadaka ona verilir.Keşke üzüm pekmezi de tatlı olaydı. öteki öfkeyi bastırsın. ey bizim has kulumuz. "Kendimi kutlarım şanım ne yücedir.) ile düşüp kalkıyorsunuz? Her biri ayrı ayrı şu kadar seneden beri diye cevap verdiler ve dediler ki: O günlerin her biri bin yıldan daha değerlidir. Bir gün diyordu ki: Padişahın ahırından zaman zaman nice' atlar geçti. Sultandan bir at armağan etmesini dileyeyim der. On kere Mevlâna Celâleddin beni arar. Veys'in annesi öldü. "De ki o Allah tek ve eşsizdir. diye bakmıyorlardı. Çünkü parmakla tutabilirsin. o pek aşağılık kertede olan eşeklerde olur. hayvan mı.A. Ama aralarında perdeler kalkmıştı. 330) Şimdi bütün ömrü boyunca. yahut hiç. 331) onun işareti şöyledir. Dedi ki: Biz kendi kullarımızı ve akdoğanlarımızı sizin işleriniz için bu tuzağa attık. nefsinin ve mizacının havası ile olmadığını söylediyse de anlatamadı. der. Böylece üç gün geçmişti. dörtte dört murdar oldu. Rum ülkesine-'. mazeretini söyledi.-Uzun bir gecikmeden sonra geldiğini haber verirler. Büyük Sahabelerin hazır bulunmadığı bir sırada Hazret! Muhammed'in (S.A. Bizim sözlerimize karşı soğuk düşüyor. Köylülerden bir kalabalık acaba bu gelen. Hazret! Muhammed'in (S. O havuz.

Bunları da sormuyorum. onun nasibi budur dedim. Oyunlar çıkarıyor. düğün ettiler. Bazıları da. dediler. demiş. Ayağıma kapandı. yüzü rengi böyle idi diye anlatmaya başladılar. Nasıl ki sofinin biri ekmeğe yüzünü dönerek. dşdi. eğer senden daha iyisini bulursam elimden kurtulursun. şakalaşıyorduk. Adam bana alçakgönüllülük gösterdi. Allah adına ant vererek dervişler buraya gelsinler. dediler. ben oracıkta kalakalmıştım. Beni tanıdıktan sonra da etrafıma toplandılar hep toy. Hattâ senin emrin olmadıkça birbirimizden incinsek bile hiç bir şey anlatmayacağız. Hazreti Mustafa'nın (S. işitmek. onları sormuyorum dedi. ötekilerde de bir yufka yüreklilik. Dervişleri üç gün konakladı. sen de aç isen gecikme! Keramet inkâr olunmaz. şimdilik elimdesin. bulamazsam. kuzular kesti. ne diyorsun diye sorar gibi elimizi kımıldattık daha çok yaklaştı ve ısrar gösterdi. böyle cömert. Kur'an'ın "Geceleri biraz kalk. Dergâhın kapısında kan gör de sebebini araştırma! Sahabeler bu soruların karşılığını vermekten aciz kalınca. yemekler getirtti. Herkesi götürdüler. Senin buyruğun olmadıkça ne bir konakta ineceğiz. (M. Bir şöy söylemelerine imkân olmadı. Uzaktan bir bostan tarlasından bir adam eliyle işaret ederek sesleniyordu. Beni tanımadıkları süre içinde günlerimiz hoş geçti." (Müzemmil Sûresi. ama sana da nasip erişti diyerek ayrıldım. Adama dedim ki: Bir şart ile geliriz. Sofilerden bir kaç kişi bana Erzincan yolunda arkadaş olmuşlardı. Sen ne yiyorsan dervişlere de ondan vereceksin. dedi. işte onun bu sözü oraya bir daha gitmeme engel oldu. Çünkü onlar da onun nişanını görüyordu. Veys.soruları sormayacaktı. Bunlar beni kendilerine başkan seçtiler. eğer şehri ve yolu sözleşme ile aldınsa. Şöyle gönlü alçak. Ona dedim ki: Sakın olmaya ki sen iyilerini yiyesin de dervişlere Allah için ondan daha fenasını veresin. biz bu nişanlardan başkasını bilmiyoruz. ilmi şöyle idi. 333) Azizleri üç gün geri bıraktım.beni evine götürdü. 3) hükmüne göre namaz kılardı. Veys dedi ki: Şimdi soruyorum sizlere. bir ağlama belirdi. (M. 332) Eğer sahabelerin uluları orada olsalardı. Zaten hiç kimsede de dinleyecek hal kalmamıştı. Çünkü o bunu rüyasında görmüş ve vaktini bekliyormuş. Dervişler için karpuz toplamıştı. Bir kaç gün geçmişti. Bir nara atarak yere yuvarlandı. diyordu. Baygın bir halde kendilerinden geçtiler. gece gündüz şöyle ibadet ederdi. Şiir: Yüzümü zamane altını gibi gör de sorma! Bu göz yaşını nar daneleri gibi gör de sorma! Evin içinde neler olduğunu benden sorma. dediler. Kölesini göndererek burada niçin beklediğimi sordurdu.Çünkü böyle bir anı bir daha pek az bulursun. Erzincan'a varınca dostlarda. Bir gün beni gördü ve dedi ki: Nihayet beni şu çetin durumdan kurtar! Dostluk asla tek taraflı . mucizesi böyle idi.) nişanı ne idi? Bir kaçı boyu şöyle idi. Üç gün iş aramaya gittim.A. Bunlara acele etmeyin dedim. o asla bu . Bunları da sormuyorum. Ama biz açız dediler. Veys cevap vermek için ağzını açacağı sırada on yedi kişi yüz üstü düştüler. yiyecek bir şey bulamadılar. bana bu şehirde bulundukça her gün gel karnını doyur. gözle görmek gibi değildir. Çünkü pek arıklaşmıştım. iki dizinin üzerine edeple oturdu. bana haber ver. Onlara dedim ki: Nihayet orası yerinde duruyor o şimdilik elimizdedir. şimdi sen söyle. Karpuz mevsimi idi. Yemek yedikten sonra. Kulağımızı ağırlaştırarak. Beni kimse çağırmadı. dedi. ayrı düştüm. Yolda büyük bir adamın gözü bana ilişti. Sen yolun kâhyası mısın? dedim. ne de senden izinsiz sofra kuracağız dediler. güzel bir yer gösterdi.

115) buyuruyor. sürekli olur mu? Bu ahmak şeyhler. Sürekli olmaz. Aşağı indiler. orada söz nasıl yer bulurdu. dediler. Bu âleme niçin indik. 21) buyuruyor. Allahsına erişiyor. Gönülden gönüle pencere vardır. peki sana ne? dedi. iyi ve kötü her şeyimle ona bağlanayım. Her gün on koyun kesilir. dedim . sen. Dervişliğin hırka ile ne ilgisi var ki. Yoksa niçin o fersiz bakışlarınla hep bana bakıyorsun? Orada bir şeyh vardı. Beni niçin böyle perde arkasında bırakıyorsun? Hiç demiyorsun ki . Hallacı Mansur'a henüz ruh tamamı ile yüzünü göstermemişti. Allahm ona dağınıklık ver diye yalvar! Ben topluluk içinde aciz kaldım. parmak kaldırdı. Ancak er odur ki. Belki ölümsüzlükte ölümsüzlüğe. dedim yine sende o küfürden bir şey artık kalır. Benim bütün varlığım. beş yaşında bir çocuğa karşı bile yapsan o senin çocuğun olur. neticesi iyiliktir. aramıza ne bir mahlûk. Zevkini ancak o çıkarır. Bir topluluk ruh âleminde başka bir zevk buldular. ne de en yakın bir melek giremez. âleme sığmaz.A. ona uyarlar. Yüce Allah. o onunla öğünsün . tekrar tazeleneydi. ta ki her şeyimle onun olayım. O yanıp yakılmanın rahatlığını ancak o bilir. Orada birini gördüm. neticede hiç de ölmez. Ben kendi gönlümün yandığını biliyorum. Ulu. saçılıp döküleydi.olmaz. Etimle. "Benim Allah ile öyle bir anım otur ki. Sonradan yüz gösterecek devleti bekler.)." (Haşir Sûresi. 334) Çünkü bana öğüt verdin.A." (Müminun Sûresi. "Yoksulluk benim kıvancımdır" diyen yüce bir insandır. karmakarışık. Onu dağ üstüne bile koysalar taşımaya güç yetıre-mez O nur yansılanır. dostluklarına göre nazlan! Doğru söylüyorsun. örs oldum. yahut onu kolundan tutarak Allahsal âleme çeken bir adam vardır ki. sen başka bir yerde uğraşıyorsun. Hep yanar ve der ki: Keşke yüz göğsüm daha olaydı da her gün bu nur içinde yanıp tutuşaydı. öteki." diyebilirdi? Hak nerede. bu nasıl olur? . Yoksulluk da Allah yolunda dervişliktir. 335)Hazreti Muhammed (S. belki bin ölümsüzlüğe ulaşır. senin bütün varlığınla dolu. "Ben Hakkım. Yani ben yüz orduyu yağmaladım. Benim bir adetim vardır. donuk âlemler var. Yoksa nasıl olur da. Öteki de bir saat dışarı çıkmak için sızlanır hayır derler. Bunlarda onun başlangıcı olmayan varlığı gizlidir. Çünkü iyilik öyle bir şeydir ki. her yıl dokuz yüz bin akçe derviş hücrelerinde yatanlar için harcanır. Derler ki: Bazı fenalık vardır ki. Dervişin azığı yoksulluktur. her kimi seversem önce ona karşı sert davranırım. Hazreti Peygamber buyurdu ki: Hey hey bu duayı bana etme! Bana dua ederken. Bu Şeyhlere sordum:"Benim Allah ile öyle bir anım olur ki. Allahm topluluğu ondan kaldır. Allah birdir dedi. (M. Allahsal âlemden söz açtılar. Sana ne oluyor? Çünkü sen yoksun. fakat sana cevap veremem. Elif nereye sığar. Hele havadan gelen gelirleri de sayısızdır. Ben yüzümü hep sana çevirmişim. sizi gereksiz yarattık. sana izin yoktur derler.) dua ediyordu ve diyordu ki: Allah sana daima topluluk versin. Giremezsin. Sana saygı gösteriyorlar. Halk ile onların anlayışları ölçüsüne göre konuş! Sonra onların zevklerine. Biri kapının önünde içeri girmek için hep ağlayıp sızlar. Çünkü sen ayrılık âlemindesin yüz binlerce zerreden ibaretsin. Her zerrede dağınık. Evet o Hak ışığının önünde yoksuldur. bana öğüt vermeye kalkıştı. Onun karşılığı olarak benim varlığımda bol bol senin varlığın yaşıyor. Hak ışığı önünde arıktır." buyuruyor. ben nerede? Bu ben nedir? Bu ne sözdür? Eğer ruh âlemine dalmış olsaydı. yüzümü sana çevirdim. derler. çaresizdir. sende. önderinin nasıl sabırlı olduğunu görür ve onunla başına gelecek belâya da katlanır.diye sorabiliriz. derimle. "Sanır mısınız ki. Ama aynı o ruh âlemini Allahsal âlem sananlar da vardır. o dağı Allah korkusundan çökmüş parça parça dağılmış görürdün. ölümden korkmaz. Onun göğsü. Bin kere de Müslüman olsan. Yoksulluk nedir ki. yerleştiler. hayır. bana göstermiyorlar. Dedim ki: Dervişin biri Hazret! Peygambere (S. Burada gerçi başka bir incelik vardır.Allah. Onu nereye eriştireceğini düşünür de başını o tarafa çevirir. "Eğer bu Kuran-ı bir dağ üzerine indirseydik. bu nasıldır? Evet dedim. (M. Kahraman olur." sözü ile işaret edilen hal. Nün nereye sıyırdı? Biri. vereceğim cevabı kavrayacak kafa göremiyorum. Bunlara Allahsal bir ilham yahut gönül çekici bir hal gelir.

Dedi ki: Ne söyledi ise söyledi. Musa ile Hızır'ın kapıştıkları başka bir nur daha var. varlıktan her ne varsa hep orada idi. Biri. yani sonradan meydana gelen şey. içindeki bal hep dökülmüştü. O Allah adamıdır. geçici varlığı kalmayıncaya kadar bu yolda ilerlesin. herkes kendi halini anlatır. Palavracı hemen atılır: Deve gibi iki bacağı var. Hızırda. yahu der ben senin yalnız balığı bilmediğini sanırdım. ama bir mümin kulumun kalbine sığarım." buyurmuştur. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diya yalvarıyor. her ne kadar dışarı çıkmasa bile. gönül ehli olmalı. "Onları (Velîleri) benden başkası bilmez. gizli gizli Hak yolunda yürüsün. ancak gönül gönül olmak için çok kere böyle olur. demiş. Bir an dedi ki: Her peygamberin bir mucizesi vardır. yahut yağ asırır. seni yalnız bırakmışlar. Şimdi onun alnında bir satır yazı yazılmıştır. Gönül ara. İsa'ya bakarsın ö nur içinde şaşırmış bir halde bulursun.derler. bir insanın parlak ışığı dağ üstüne inince dağ küçüldü. . diye sorar. o niçin vahyetti diyor. Ona şimdi bir kaç gün git Hızır'la görüş denildi. seni yalnız buldum. Bir aralık Hakkın parlak ışığı gönülde yansılanırsa. Ben dostları olmayan bir dostum. tabiata bakma! Gönülün yeri nerede? Gönül gizlenmiştir. Yanar. Asıl budur. Başka biri sus demiş. "Ben. 10) buyruldu. Denilebilir ki o gelir. müşteri gittikten sonra de çıraktan gizlermiş. namaza ve Allah katına yol bulasın. dedi. selâm sana. Musa'ya bakarsın o nur içinde başı dönmüş görürsün. sen balığın nasıl olduğunu ne bilirsin? Öteki ben bilmez miyim. benim yolumda kalpleri kırılmış olanlarla beraberim. içine sen düşersin! Biri dedi ki: Falanın cenaze namazına gidelim. şimdi tulum tulum boşalt! Kardeşi için kuyu kazan bir gün içine düşer." (Necim Sûresi. "Allah. Onu Allah yargılasın dedi. kökü bilmeyip de dallarla uğraşanlar. bu kadar deniz yolculuğu yaptım. Bilmiyorum ki sonradan yaratılan bir nesne yüce Allahnın sözünü nasıl kavrayabilir? Ancak gerektir ki. aradan kalkar.) ona ne konuştuksa konuştuk der. (M. Bakkal her müşterinin kâsesinden bal. Haktan başka herşey orada idi. donuk ve eksik olmakla beraber şöyle demiştir: Muhammed gerçi orada idi. "Beni göklerim ve yerim kapsayamaz. O işten hoşnut ve memnundur. nefsi ile alışveriştedir. Hades'ten yani abdesti bozan şeylerden arınmalıdır ki. sen deve ile öküzü de birbirinden ayıramıyorsun! (M. ruhu yok oluncaya kadar. Çünkü Musa gördü ki. Hazreti Peygamber (S. çok kere gönül kırılır. o da aynı cevabı alır. Gerçek Allah kulu olan Yusuf Peygambere sözleri yorumlama yetkisi verilmişti." buyurmuştur. elbet de abdest almayı gerektirir. Hakka erişince Hakkın nurundan onun yüceliğinin nurunu görürsün. evet.Efendi. bilindi ki Muhammed ümmetine yaraşan bir dilektir. Ruhu gelir. kendi ruhu ile uğraşır. Biri malımı yağmaladılar diye şikâyet ediyordu.A. Allahdan sordu: Seni nerede arayayım? Buyurdu ki. Çünkü ona gönül kırıklığı gerektir. Peki o halde balığın nişanını söyle nasıldır. kıskançlıktan ona gönül ehli derler. bakkala çıraklık eden Hintli kölenin hikâyesine benzer. Evet her şey yok olur. Kalpleri kırılmış olanlara gönül sahibi diyorsun. Bundan dolayı Musa. "Beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye tekrar yalvardı. Onlar arasında gidenlerden şu nükte meşhur oldu: "Allah. Allah kalır. "Kendini bana göster sözünden de yine beni Muhammed ümmetinden kıl diye yalvardığı anlaşılıyor. Seni kimsesiz buluyoruz. diye sordu. kendi sevdaları peşine takıl mış gitmişler. ama yokluğa ve fanilik ülkesine gitti. Çırak içinden kızar. Hele bir hadiste." buyurulmuştur. Nasıl ki o hikmet ehli zat. ruhları tenlerden önce yarattı. Daha başkaları aklı ile. 337) Tabiat ehli olmamalı. Akıl da böylece gelir sorar. O aslı. O sırada sofinin ondan çekinir yeri yoktu. Dedim ki: Bu. elbet de tersine ve yanlış söylerler. kuluna vahiy yolu ile neler bildirdi ise. Hades. Adam. şimdi görüyorum ki. Gerçekte cenaze namazı onu Allahnın bağışlaması demektir.Bu Hadis yani sonradan yaratılan varlıklardan birer perdedir. Yine bir hikâye vardır: Biri balıktan bahseder. bütün dostlar. "Yarabbi beni Muhammed ümmetinden kıl!" diye yalvarıyordu. iriliğini anlatırmış. "Kendini bana göster" dileği. Bir derviş dedi ki: Bana aksi gerektir. Kötülük görürsün! Kuyu kazma.Allah kelâmının mânasın söylüyoruz. bu nasıl olur? Yüz binlerce yılı göz önüne getir ki bedenler yaratılmazdan önce geçmiştir. Kimi ruh ile ilgilenir. parmak parmak topladın." Bir de. bildirdi. gönül sevinçlidir. Benim işim değildir. der. O ışık. 336) Herkes bir şeyle uğraşır. o sana söyledikleri ne idi. Ama Muhammed ümmeti için gerektir ki sözleri yorumlama bilgisi yeter derecede olsun. Davud Peygamber de bu nükteyi işaret etti: Davud. Onun büyüklüğünü. bir anda kaybolur. Bir gün büyük birtulumun ağzı açık kalmıştı. sorar ki. Necim Sûresinin başından bu onuncu âyete kadar dışarı çıktı. Bunu fırsat bilen Hintli köle. fakat bir şey söyleyemezmiş. Kötülük yapma.

Fetih Sûresinde buyurulduğu gibi Allahnın geçmiş ve geçecek günahlarını yarlıgadığı kimselerden zarar gelmez. dedi. 340) Simdi onun hali tıpkı o kimsenin haline benzer ki. İşte o bütün temiz iman ile üstadını eve getirinceye kadar atının başını çekti. karanlık kuruntular baş gösterirdi. Sonra tekrar gölgeye daldı mı. Onlara dedi ki: Varlıkları yaratan ulu Allah hakkı için siz eğer onun bir tüyünü anlayabilseydiniz. diye şüpheleniyor musun? Allah geceyi ve gündüzü değiştirir. Allah kulu olan o ailenin ışığı içinde onları alçaltır ve kıskançlık gözüyle bakarlar. Kaç kere. ben sana söylemiyorum. Nihayet gör ki. Ama onların hallerinden haberleri olduğu için değil. onu da öylece benden kıskanırdınız. henüz gelişme yolunda olsun. yahut imtihansız ise geri çevrilir? Ama Allah dilerse sonunda iş doğrulur. o zaman kim olduğunu da anlarsın! Veli. (M. ulu bir ocağın köleleri olduklarına inanırlarsa. Nasıl ki bir gün o Mansur der ki: Eğer kuru bir ağaca bile yürü dese. onu yürütür.. Mansur. yere bıraktırır.) öyle bir nurdur ki. "Hele. Bu sırada hemen tahta minber yerinden ayrılır. onu zorla çamura sürüklerler. Dutun nurların en parlağı.A. ancak adları söylendiği için meclis kızışır. Bin bir zorluk içinde tırmanmaya çalışırken birisi gelir sırtındaki çuvalın urganını keser. Birbirinizin makam ve mansıplarını kapmak için nasıl kıskançlık gösteriyorsanız. Şeyh ona okşayıcı bakışlarla baktı mı. Kur an'da. gündüz ışığı karanlık denizinde boğulur. Allah onların suçlarını iyiliğe çevirirse. "Yarabbi beni onun atının terkisine yapışanlardan eyle!" diye yalvarır. Mevlâna'nın öğüt meclisinde bir aralık hoş bir şey oldu. nasıl yükten kurtulur ve canı tazelenirse. sadece inandık demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar?" (Ankebut Sûresi. Yolda kaç kere hem ona gönülden inanmış. diyor. kuşku ve düşüncelere sürüklemek bir erkek işi midir? Şeyh onu görünce selâm sana. bizi düşünmek hususunda nasılsın? Tekrar unutuyor musun? Seni gerçeklemekten veya inkâr etmekten nasıl kurtulalım. kaç kere de karanlığın deryası nurun alevinde yanar." (M. Sanki halkı yoldan çıkarmak. hem de inkâr etmiştir. 339) anlamındaki âyetle müjdelenmiş olanlara ne mutlu. bir gün ecel gelince ocak ulularının yasını tutarlar. Alemde hangi şey vardır ki. en üstünüdür.. sen yerinde dur! Öğüt meclisleri onları anmakla kızışır. Ondaki insafa bak ki nasıl düşünmüş. içinde parlak düşünceler belirirdi. insan Aksaray'a varınca nasıl olur da vardığını bilmez? Hocendî diyor ki: Ailemin uğradığı acıları görünce kendi acılarımı unuttum. Diyelim ki onun durağı orasıdır. ey minber! der. Beyit: Dağ yılanlarla dolu olsa da korkma! Çünkü orada tiryak taşları da var.doğru yolu tutarsın. Sonra yine kendi kendine ona ne ziyan gelir ki. Muhammed'e uymak ciheti nerede kaldı ki. atının dizginlerini benim elimden kapardınız. Çeşitli fenlerde yetişmiş yüzlerce öğrencisi. panzehir ocağıdır. coşar." Bir adam şeker gibi tatlı bir düş görmüş. ölüm de insanı öylece rahata kavuşturur. 338) Belki. bir imtihan geçirmeden kabul olunur. seçkin bir topluluk kendisini kınamakta idi. Musa onu dilememiş olsun! (M. hiç Muhammed'e uyma hakkında bir işaret var mıdır? Evet Musa'ya kırk gece diye bir işaret verildi. Ben onlara şöyle diyorum: "Bilim Hak yönünden verilir. veli olduğunu bilmez mi? Meğerse olgunlaşmamış olsun. Dedi ki: Ölüm bana göre neye benzer bilir misiniz? Artık bir insanın sırtına ağır bir yük vururlar. o çilede ve o zikir âleminde. Mansur'un vaaz meclisinde o kadar keramet ile birlikte öfke yer bulmazdı. Gökten şeker yağıyormuş. yani Allahnın bize bildirdiği kadar onu anlayabilseydiniz. böyle pek genç çocuğa karşı neden bu kadar gönülalçaklığı ve iltifat göstersin? diye kuşkulanıyor. 1) buyurulmuştur. kendiliğinden gelmez. tatlılaşır.Muhammed (S. iki kere yere eğilir. "İnsanlar bir imtihan geçirmedikçe. Çünkü şeyh. yahut yüksek bir dağa doğru yürütürler. Bütün bu üstün vasıfları ile birlikte şeyhin yanında yaya yürüyordu. . Şam'da Şahap Herive büyük bir soydan gelmişti. İşte o adam birdenbire nasıl hafifler.

Allahm. yani Reyli Muhammed de böyle söyler diyebilsin (Fahreddin-i Razl'nin asıl ismi Muhammed Fahreddin'dir. O altın gümüş peşindedir. "Onlara danışın. Yerden göğe kadar uzanan direkler gördüm. iki damla yaş dök. Saygısızlık edersen git. o direkler . onların red ettiği her şeyi de biz kabul ederiz. bu çağın dönmesi sayılmaz mı? Mutlak kâfir olmaz mı? Meğer ki tövbe etsin. Hazreti Peygamber. Bütün evlerin üstünde dolaşıyordum. ama düşüncelerine aykırı davranın. Eğer her iki yaprağı okursa Müslüman olur. Kendilerine fenalık edenlere karşı kin beslerler. ne de Mevlâna sevmiyor. yaradılışındaki iyilik ve cömertliği ile susamış insan arar. kadın huyludur. onlarla danışma yapalım. gökten yedi kapı açıldı. 341) Buyuruyor ki: "Onlara danışın ama her ne söylerlerse aksini yapın. Simdi bana falan ulu kişiyi gösterdin. Nefis. gayet sert ve zalim bir adam idi. tekrar bir nara atarak kendime geldim. gözüme başka bir şey göründü. Öyle bir insan eğer bir yaprak okursa zındık olur.Ya rahat peşinde idin. Bir gün Haccac gizlice haber aldı ki.bin Yusuf (Haccac Bin Yusuf. Tam olgunluk çağına erince. Güzel söz. Anladım ki. Haccac. kendisine karşı seksen bin âlemin saygısı ve sevgisi ile iki kişinin sevgisi farksız oldu. ben o işin peşindeyim ki. Bir adamı bir çok yerlerde dolaştırsalar yirmi fersah alan içinde. dedim. Bir gece sabaha kadar onun harem dairesindeki kürsüsünde otursam. Ama Allah sözü değil." buyurulmuştur. halkın kendisine karşı fazla sevgisi biran veya bir saat için perde olur diye düşünürdü.A. Emeviler devrinde Şam valisi. Bizi her kim bir Müslümanla birlikte görürse Müslüman olur. önceleri halktan çok sakmırdı. Hem de öyle bir gerçek dost olur ki. Hele kamunun menfaati ve sevinci olan bir işte ne yapalım? Şimdi eğer erkeksen gel gidelim. Bir zındıkla gören de zındık olur. Buyurdu ki: "Beni halka satın. Hem öyle zındık olur ki: Mazandıran'daki Girdikuh Tapınağı zındıklarını ona köle ve hizmetçi yapmak yaraşır. Şems'in ona rahmet okumasının hikmeti bu hikâyeden anlaşılmaktadır. kendimden geçmiş bir vaziyette idim. şeyh olmuşlar. Nitekim Mevlâna Mesnevî'de: Eğer akıl bu yolun kılavuzu olsaydı Fahri Razî dinin inceliklerini bilen bir bilgin olurdu diyor.) böyle buyurmuşsa ne ziyanı var.(Ç)). Fahri Kazı'nin ne haddine düşmüştür ki Muhammed-i Tazi. eşek köprüden geçsin. deyiver." buyurulmuştur. iyiden kötüden çekinirdi. Ben para peşinde değilim. 342) Ben bu yolda çok taban tepmişim. dedi. nasıl edelim? (M. Çağdaş tefsirciyi ne Şems. yani Arap Muhammed şöyle der. gözümü onunla aydınlat. Sunu da söyledi: (M. Ben Hakkı arama yolunda bir çok büyük ve küçüklerle düşüp kalktım." Bir söz söylüyordu. şehrin yakınlarında gezdirseler de şehre sokmasalar. anlatılması imkânsızdır. Dedi ki: Senin küpün her ne kadar sızarsa da suyu temiz saklar. Eğer bize saygın varsa bizden işittiğin şeyleri bizim işaretimiz olmadan niçin açıklıyorsun. Berrak ve temiz su. yedi renkli pirinç pişirmelerini emretmiş. Pilâvları getirmişler. Onların kabul ettiği her şeyi biz red ederiz. Çünkü gönüller kendilerine nimet bağışlayanın sevgisini taşır. bir başkası da-bir gece sabaha kadar onun harem dairesinde kalsam diye söylenirmiş. adamın biri kendi makamına imrenirmiş. Kendimi bir bağda gördüm. yüksek bir ses işittim. Emreden nefis. Haccac bu adamları çağırmış ve sarayının ahçısına. Orada kadınlar vardır. yine kendimden geçtim. Eğer sende saygı varsa gel. tekrar dolaştırsalar ne çıkar? dedim. Çizmelerimi giymek istedim. eğer peygamberleri. Artık saygısızlıktan vaz geç.Niçin Allahya yalvarmıyorsun? Gece yarısı kalk ikilik âleminden geç. ey dostlarım beni halka satın ki ben kendi kendime satışa gelmem. Bak ki Hak ne diyor? Beni yüz kere satın diye haykırmıyor mu? "Kullarımın gönüllerinde benim nimetlerimi ve vergilerimi anmaları hoşuma gider. bunlara yeyin diye emir vermiş ve sormuş: Hiç tadları arasında bir fark buluyor musunuz? Mademki âlemin pabucuna pabuççu demek küfürdür." Yani. ben onlara ne yapayım? Yalvarayım mı? Aç kalmış birini arıyorum. Ey Allah elçisi! Onlara danışın buyuruyorsunuz. ama Allah güzellerinden değil. diye sordum. yahut da söz derleme sevdasında idin. Bu adam. Hazreti Mustafa (S. Onlar büyük adam olmuşlar. Evet bizim işimiz bütün halkın aksinedir. beni görenleri ben de görürüm" buyurmadı mı? Hazreti Peygamber (Selât ve selâm ona olsun). "Ne mutlu beni görenlere. en çok Hak ile dostluk ederdi. Bana bir ateş geldi. O kendini niçin incitir?O zaman Allah kullarından hangisinin kılıcı ona acır? Bunlar kendi kendilerine de hiç acımazlar. Olmaya ki. yüzünü yere koy. erenleri sen istemeseydin hepsi de kapı halkası gibi dışarda kalırlardı. hoş bir sözdür. susamış bir insan arıyorum. kendini sat! der. Muhammed-i Razî. fakirin pabucuna ne dersin? Bana yüz bin dirhem masraf etsen yine sözüme saygı göstermek derecesinde değeri olamaz. dedim. (Ç)) Allahnın rahmeti üzerine olsun.

mümin kulların ibadetleridir. sanki yalpa vuran bir sarhoş gibi geldi. bir hamalın sırtında evine gönderdiler. Şeytandan daha az mı şeytansın? Öğretmenlik yapıyordum. işte bu şımarıklığı yapmak başkalarına yaraşmaz. kırıldı. benim bir canım var ama. Birisi ona atmak üzere yerden bir taş aldı. Çocuğa yardım etsin diye işaret ettim. Gizlice korkak bakışlarla etrafı süzüyordu. öyle bir toprak çömlek ki. Herkesten daha terbiyeli ve uslu olmuştu. Ama o duvar üstünde bir merkep olsaydı ben de bir taş alır onu oradan kaçırmak için atardım. şaşılacak bir şey değil. bu sönmez. müridlik davasında idi.etrafında bakışıyorlardı. Su halde bir kere ona ayak uydurmak gerek. fakat kuş uçup gitti. Bu çocuk bizi darağacının başına götürmüştür. Ertesi sabah namazda idim. ne kadar uzak olduğunu anladı. (M. Bana dost görünen biri vardı. Nihayet ey nazlı sevgili! Akıllıdan daha az mı akıllısın. şimdi ben burdayım korkma diye gizlice işaret ederken. Öteki çocuklar onunla benim aramdaki vazgeçtiyi bilmedikleri için ona kaç demiyor. 343) Diyelim ki: Bir doğan kuşu geldi. Ara sıra ne oldu? diyordum. babası geldiler. Sizi görmek istedim de onun için geldim dedi. 344) Gizlice birinin tüyünü çeker. hoş sesim var. Ellerinde üst üste konmuş içleri mücevherlerle dolu tabaklar getirdiler. Dışarda aşık oynadığını söylediler. sönmemiştir. Keşke'o söyleyen gammazlık etmeseydi. Ama sen döversen hiç ses çıkarmayız. dersini okumaya başladı. üçüncü tokatı da vurduktan sonra saçlarını yolmaya başladım. Yanına havadan iki kişi geldi. Ben. bana güzel bir kadın bul. Ona bir gerçek açıklandı kendisine pek yakın sandığı adamın.Öğrencilerden birini çağırdı. henüz yeniyim. dersini okumaya başladı. Bizim çocuğumuza karşı beslediğimiz yufka yüreklilik yüzünden belki kendi elimizle dövmeye gönlümüz razı olmaz. biraz sonra da bana artık bu sefer izin verin de ayaklarını çözeyim diyordu. Selâm sanaüstat! dedi. kendisini sınamak için ona şöyle dedim: Senin paran var. Çömlek değil ki murdar olur. içerde çocukları dövmek için değil ancak korkutmak için bir sopa vardı. Ona seslendim. yerine otur.diriler için verin desen külhandan külhana gizlenirler. sana olan teşekkür borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? dediler. Çocuk içinden hele bakın Hoca Reise karşı nasıl davranıyor diye hayret ediyordu. ona işaret ediyor. ikiyüzlülük ona asla bulaşmamış. Bir gün geldi. nihayet çocuğu kaldırdılar. O sevgili bizim yanımızda sanki ana kucağındaymış gibi davranır. ben keşke beni görse de kaçsa idi diye düşünüyordum. Adam yerinde donakaldı. Orada dışarıdan biri işaret etti. ödü koptu. çocuklar da onun oturduğu tarafa oturmak istemezlerdi. dediler. üstat diyorlardı. dedi. Bir hafta evinden dışarı çıkamadı. bunlar ne adam-larmış. Mektebimizin çocukları hep başları önlerinde çalışıyor. bir çocuk getirdiler hoppa! Gözleri kıpkırmızı. . ne gürültü ediyorsunuz? Hiç. Alevîlerin büklüm büklüm saçları gibi kıvırcık saçları. Hemen yere yuvarlandı. ışık saçan iri gözleri vardı. gizlice ona seslendim. ellerini kanattım. Önce ona bağırdım. şakalaşmak. öteki ışıklarla bu nur arasındaki ayrılık şudur: Öteki ışıklar ufak bir tecrübe sonunda kararır söner. sonra da falakaya yatırdım. Bir kaç gün sonra yine unuttu. size senet verelim. Benden sordular: Yol kesenlerin soyup bana getirdikleri mal helâl olur mu? Benim için helâl olan bir mal ile bu mal arasında ne fark var? Hem karada. Hiç kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini görünce kendi kendine. Bir de o insana bak ki. ayağıma kapanarak. Ben susuyordum. Herkesten daha terbiyeli bir durumda kitabını açtı. bir kale duvarı üstüne kondu. hem suda yaşayan kurbağa değil ki tiksineyim. iman ışığı yüzünden fışkırıyor. Hayret ettim. Eğer eli kırılmış olarak yanınıza gelse bile hiç bir telâş göstermeyeceksiniz. iş bu şekilde uzayıp giderken kendimi her şeyden habersizmiş gibi gösteriyordum. Nihayet bir hafta sonra oğlan yanımıza geldi uzakça bir yere oturdu. Ya boynu kopar. Bir toprak çömlek ki. boyuna aşık atıyorlardı. diye mırıldanıyordu. Eğer onlara bir ölü için verin desen mezardan mezara kaçarlar. Annesi. biraz sonra yerinden sıçradı. o ışık öyle bir ışık ki hiç bir sınama ile kararmamış. bir kenarından biraz yırtılmıştı. Simdi oynadıkları yeri temizlemişler. yere vurul-sa kırılmaz. aman bana yardım et. yahut bozulur diye korkayım. Halbuki kendi kendime belki gelmezler de ben de kurtulurum demiştim. dedi. ya çamura düşer. oynamak istedi. üç yüz isterse sen dört yüz ver. Mevlâna'nın önüne koydular. ötekine çimdik atar. bir tokat patlattım. Hoca Reis. bilmem ki senin kalıbında mı yaşıyor dedi. diye yalvarıyordv Kalfa dudaklarını ısırarak kendisini kurtarmak için fırsat koFıac^ğım anlatmak istiyordu. Sordum kendisine: Paydos vaktine kadar ne okudun? Gel oku. Evet oraya oturdu anne ve babası ile sözleşme yaptım. Kitabı nasıl koruyorsun? dedim. elli kere kayalara çarpılsa bile kırılmazdı! Ama yumuşak bir kum üstüne düştü. ikinci gün tekrar geldi. (M. Kitabı önümde açtı. Arkası bu tarafa dönüktü. dedim. dedim. O konuşurken çocuk gizlice yutKunuvor. Aramızda Hoca Reis dediğimiz bir kalfa vardı. benim arkamda kalan çocuğun canı burnuna geliyor. Çünkü niçin geldin diye kalfaya çıkıştım. Ben müezzinlik ederim. Artık ben gideyim üstat! Pek erken geldim. kalfa olacağım. 345) Bu sefer tekrar terbiyeli bir durumda kitabını açtı. Sonra Mevlâna'yı bir minber üzerinde gördüm. (M. Fakat hiç aldırış etmiyor gibi görünüyordum. dedim. Bu sopayı aldım. Karun gibi alçaldıkça alçalırdı. ikinci.

Kalfaya tutun dedim şöyle vurun." (K. Onu ana tüyü ile süslemek daha uygun düşer. Öyle yumuşadı ki. o benim efendimdir. Benim ne olacağımı. çok saygılar gösterdi. yüz adam öldürmüş olan bir kanlıya karşı bile pervasızca davranırdı. Beni tekrar mektebe götürün. ama ben içmem. rengi uçtu.bahsetsem. Bunun mânası nedir. Beni Şeyh Evhadüddin-i Kirmani sema meclisine götürdü. dedi onu Arık bir çocuk bile falakaya çeker. kitabının yanına götürdüm. Kalk diyordum. Birinci ve ikinci sopada bağırmıştı. ancak yüzünü yüzüne sürer o kadar.renkten renge giriyor. Beyit: Erliği. Geldi. küçükten hiç kimseyi sağ bırakmayacaktı. Artık işini bulmuştu. sözcüler hâlâ Elif harfinin derisini geveliyorlar. Anne ve babası dua ediyorlar. Bundan sonra bir tek söz söyledim. taş atardı. kalk gidelim. öğütçüdür ne bilir derler. Hemen yere yuvarlandı. Sonra dışarı çıktı annesi sordu nereye gidiyorsun? (M. Bir işaret versin de arkadaşını bu tarafa kaçırsın diye çırpınıyordu. Kendimce çocuğu dövüyordum sanki. Bir gün tekrar sordum: O sizinle beraberdir diyorsun. ne de büyükten. öyle bir fedaiydi ki ne kendisini. ayaklarını sarar. Her ne derlerse desinler. halk önünde kendisinden bir şey sorduğum için bana gücendi. Dedim ki: Sen bahtiyar bir fasik (günahkâr) olursun. onun mânasını hiç anlayamıyorlar. Onlarla birlikte sırlar konuşur. onun yerini kim tutar? Ben ölünceye kadar ondan ayrılmam. ötekilerde ses çıkarmadı. Bütün bilgisi ve erdemi ile beraber. Nihayet kısa bir süre içinde bütün Kuran-ı ona öğrettim. öyle cesaretli. öyle korkusuzdu ki. Çünkü erlikleri yoktur." evet ama Allah kul ile nasıl beraber olur? Evet. insafsızlığı pek ileri götürürlerdi. üç defa elini alnına götürdü. 347) Allah kelâmına bu mânayı nasıl veriyorsun. Şehrin şahından . Nihayet yine evine götürdüler. öyle bir şey oldu ki hiç sorma.dedim. sen müritlerin önünde içki içersin. Bir şey ki başka bir şeyin sebebi olmuş ve onu meydana getirmiştir. onunla göz göze gelmek için fırsat kolluyordu. ben bu işe katılmam. komşuları hep birden ellerini kaldırmış hem dua ediyorlar. "Her nerede olursanız olunuz o sizinle beraberdir. . "O sizinle beraberdir. O beni yola getirdi. diye annesine babasına yalvarıyordu. Aman üstat. Bundan sonra bir daha gelmedi. ne halkın ve ne de başka yakınlarının bu halden haberleri yoktu. ona söverdi. 346) Üstada gidiyorum dedi. 57/4) anlamındaki Allah sözünü yorumluyordu. Kalfaya diyordum ki: Bari sen vur çünkü benim vura vura elim şişti. Benim bu soruma karşı maksadın nedir? demek uygun değildir. sakal ve bıyığının yalancı şahididir. (M. hoş bir sesle ezan okuyordu. Allah! dedi. bir ay dışarı çıkmadı. sen dinle: Bir şüphe bağlamışsın kendine zahmet vermeyi huy edinmişsin. Onun sakalı. Açıkça ikimiz birlikte otururuz. dedi Allah kulu ile bilgi yönünden beraberdir . hem de diyorlardı ki. Allah sizinle beraberdir demek nasıl olur? Bana şu cevabı verdi: Senin bu sorudan maksadın nedir? Allah yumuşaklık ve merhamet tarafında iken ne ise sertlik yönünde de öyledir. hangi kuru darağacında kalacağımı Allah bilirdi. Hülâsa bu öğrenci şimdi bütün arkadaşlarından daha uslu. kupkuru kesildi. Tek başına on iki çocuğa birden vuruyordu. Bunu yapamam dedi. Allahnın perde arkasında gizlediği kullar vardır. Ben ise bahtsız bir günahkâr olurum. bu. Kalfa da bir kaç sopa vurdu. bıyığı ile öğünürlerdi. Nasıl ki erkekliği olmayan bir adamı bir güzelin yatağına koyarsın ne yapabilir? Tatsız okşayışlardan başka elinden ne gelir? Bir şey yapamaz. Bu erkekliği olmayan delikanlı ile iğneci arkadaşının hikâyesine benzer ki. Sen niçin içmezsin dedi. Onu falakaya çektiler. bundan sonra da sopayı suya koydum. O bakıyordu bu sefer sopayı kaldırdım kalfaya vurdum.Halbuki o kendinden geçmiş haldeydi. Sonra kendi özel hücresine davet etti. gizli hikmetler söyleşir. Önüne vardım. Kelâm bilgini Esedüddin bir gün. daha saygılı olmuştu. Bir gün ne olur dedi bizimle beraber kalsanız? Dedim ki: Bu bir şartla olur. Uçuruma gidiyorsun dikkat et. İçimden sanki bir şey koptu aşağı düştü. Selâm sana. ondan yoksundur. Bir arkadaşı kendisine bir işarette bulunsa elini ağzına götürür sus diye mırıldanırdı. elleri titredi. Annesi ama nasıJ gideceksin? deyince. Dördüncü sopada ayağının derisi sopayla beraber kalktı. O vaizdir.

Yer. alışverişi başka bir şeyle yaptırsın. Kendi kendine. Söz onlardan da geçerdi. Dost çok iyidir. O kalmazsa sen de kalmazsın. Sen biz olunca ulu Allahnın. şefkat yönünden gözlerinden ateş saçar. kızı altına çekti. Ama geline yaklaşamadı. kapının dışında idi. Halim şu durumdadır. Eğer o Muhammed'in izinden gidiyor muydu diye benden sorarlarsa. müderrisler. şeyhler! O zayıf Allah dostuna karşı gönülalçaklığı göstermeyenler yaralanırlar. hayır gitmiyordu. Lâfı çok uzatırsak. o zaman bu kelâmcı Esedüddin onu kötülemişti. Çok düşkün bir durumda kaldı. Yerinden sıçradı. ellerin. benden selâm söyle. İğneci yiğitçe yaklaştı. 349) Halkı Muhammed dinine uymaktan vaz geçirsin. "Maktul" Şahabeddin de derler). Güzel bir kitap beş akçeye satılır. O insafsız bu makamda bizdendir. çünkü ben çarpışma hususunda çok hünersizim. Kızcağız onu kendi zavallı kocası sandı. dedi bir komşu ile. işi araştırmadan hemen ona saldırmak için. alt tarafı yalan olur.hay hay! dedi. (Açıkça) biz kâfiriz. ecel kılıcından hem başını. ayakların kesilmesine yol açan altın ve gümüş paraları kaldırsın. heybetli kişilerin durmakta olduklarını gördü. bana öyle kötü nazarla bakma! dedi. Ama hemen pişman oldu. Katillere buyurdu: Mazlum Sahabeddin'in kanını köpekler gibi yalasınlar. Yoksa yolda kalırsın. Komşu kim oluyor? Senin komşun ancak benim. Sahabeddin-i Sühreverdî. bunu hiç kimse anlayamaz. Kıskandılar. içinde bir öfke duydu. Birkaç kişiyi de dışarı göndererek pazarda sattırdı. beni ve bütün Müslümanları da birlikte yarlığa! diye yalvarır. feryat. onun varlığında yürürsün. Dimağı son derece arıklaşmış olmasından dolayı. 1) anlamındaki âyette de aynı veçhile ifade ediliyor. Dost odur ki. figan sesleri yükseldi. Bu Şahabeddin istiyordu ki. (M. Simdi gel artık el ele tutuşalım." Belki meşgulsünüz acaba bizimle mi? Hayır. aralık hep askerlerle dolu. Belki bilmiyorduk. benim elbisemi giyersin. Düğün dernek yapıldı. içlerinden iki kişiyi de fesat karıştırdıklarından dolayı öldürttü. Anlayabilselerdi hepsi de mürid olurlardı. Bahtiyar odur ki. O Sahabeddin'in bilgisi aklından üstün idi. Nasıl ki siz benim sözlerimin içine daldınız. Uyku sırasında adet olduğu üzere ışıkları da söndürürsün. Kâfirleri şu cihetten severim ki. Şimdi daha ne kadar onların sakallarına göre tarak vuralım. Yolcu şu cevabı verdi: (M. Mektup okununca sarığı aşağı düştü. Beni mi sandın ki ciğerimi dağlayasın? Ona iğneci derler. bilgiden üstün olsun. Melikin lâkabına Meliki Zahir derlerdi. ben de can korkusundan seninle çarpışmak istemiştim. Her şey varlık alanına gelmekte Haktan bir müjdedir. fitne ve fesata sebep olan. Bunun üzerine çocukluğundan beri sır yoldaşı olan iğneciye geldi. düşmanız derler. Bu gün din âleminde de iş böyledir. Bu külahı taşımak istiyorsan önceden başına giymelisin ki bu er meydanından mertçe başını çıkarabilesin. Sultana dediler ki: Ey Melik! Falan kimseye bir mektup yaz hep birlikte mancınığa koyalım atalım. 350) Güzel söylüyorsun. dostluk iddiasında bulunmazlar. . Daha fazlası da işe yaramazdı. "Biz onu (Kur'an-ı) Kadir Gecesi indirdik. kendini onda yok edersin. Yolcunun biri yolda yürürken karşıdan hafif silâhlar kuşanmış ılgar bir atlı gördü. emrindeyim. hâkim olsun. Halep Sultanı katında çok değerli ve olgun bir insan olarak tanınmıştı. demiri yırtar. Allahyı görürsen. Yarabbi onları günahtan kurtar. Çünkü herkes kitaptan anlamaz. Şimdi sana dostluğu öğreteyim: Dostlukta yalnızlık haramdır. (M. Onda aklın durağı olan beyin arıklaşmıştı. bir bağıştır. Başını kestiler. derim. Bugün gece sularında bana gelir. Sahabeddin'in sözü de yukarı adı geçen o kelâm bilgini Esedüd-din'in sözünden daha aşağı sayılırdı. iğneci. İğneci halvete girince hemen ışığı söndürdü yatağa fırladı. Bir gün onunla bir ordudan söz açan Meliki Zahir sordu: Sen ne bilirsin? Ordu nedir? Yukarıya ve aşağıya bakınca her tarafta yalın kılıçlarını çekmiş askerlerin. meseleyi açtı. Koca. Akıl gerektir ki. Burada dava boş lâftır. benim en yakın arkadaşım sensin dedi. bu adam bana kastetmeden önce ben onun işini bitireyim dedi. Mâna bakımından da senin olduğu gibi. ama bu yolda bilgisizlikle nasıl yürünür? "Allah cahili kendisine dost edinmedi. Nasıl ki.Yukarıda sözü geçen delikanlı. Atlı yaklaşınca yolcuya. (ona. hemen hazineye gitti. cezayı gerektirir. yasaktır. bir aralık dimağının gücünü artırmak için bir iki kadeh ferahlatıcı sudan almak isterdi. tavan. Ey kahpecik! dedi. 348) Fakat halvete girince hiç konuşmazsın ki kız işi çakmasın. binlerce genç kız arasında seçtiği güzel bir dilberle evlendi. Gizlice kırk dinara satın aldılar. Düşmanların tuzağı açığa çıktı. Ey kadılar." (Kadir Sûresi. Şöyledir veya böyledir diye sözü çoğaltalım. beni şu baş ağrısından kurtarırsın. hem de külahını kurtarır. delik deşik eder.

A. O güneş ise öyle bir makamdadır ki. Bir zaman kabahati feleğe yükler. gözünü açsın. Çünkü bu hidayet güneşi Hakkın yüceliğinden nur almıştır. Fakat onun için bir sebep yaratılmadı. o bu ay ve güneşin varlığı için bir sebeptir. bu cevize benzemiyor. Sair diyor ki: Kimse aşk sırrına eremedi. hiç değilse bu kadar temiz düşünmek de çok iyi olur. Misafir sorar: Bu nasıl ceviz ki hiç elim kararmadı? Kolum kirlenmedi. Hem davet ediyorsun. Ben seni'o halette ve o makamda gördüm. bu galip ve yüce varlığı görebilsin. hem de davet etmemelidir diyorsun! Bu Cebriye'ciler ne yaparlar? Kuvvetli adam bilmez mi ki. ben bu işin sırrını bilmem. Hayyam'ın sözüne itiraz etti. davetin tam kendisidir. maşuklar ve sevgililer ise durgundurlar. 351) Yap. Aleme tek başına geldin. tekme vurmaya başlar ve sana buyur kendi elinle ye der. Misafirin eli ve yeni ceviz boyası ile kararır. 352) Selâm sana! Bayramın kutlu olsun! Bizim selâmımız bir kaledir. (M. bunu tanırım. Niçin o dar ve tatsız menzildedir diyordum.) bizim perdedarımızdır. O Sems'in (Güneşin) yüzü kara olur. Bir çocuğa sorarsın: Bizi kim yarattı? Hak yarattı. Biri diyordu ki. Ettiğin bu inkârdan vazgeç. Aşk sırrına eren niçin sasırsın. Dedi ki: O yerdeki marifet hakikati vardır. buyur derler. perdesiz taklitsiz yaratıcıyı temaşa etsin. Derler ki: Simdi git. kırılmış olarak getirin. aynı Kabe'de. Ne söylüyorsun der? Divane misin? Pekâlâ bizi yaratan. Onun içine girersen bütün dertlerden selâmette olursun. Ben bunu yiyemem. Hayyam kendi halinin vasfını söylüyor. aynı cennette görecek kadar kudret yoktur. der. Muhammed'de niçin görmüyorsun? Herkes kendi kendisinin perdecisidir. Dedim ki: Kendinde gördüğün şeyi. Muhammed (S. İyi insan dert ortağı olur. Şimdi bir kere elini şöyle bana sür. o makam ancak. Ortada bir dönderici olmadan bu çarh döner mi dersin. Çoktandır sürmemiştin. ağaca çıkar. işin varsa da şöylece biraz olsun değdir. diyecek kadar hoşgörürlük varsa. O halden vazgeçesin diye ne kadar çabaladım. 1) anlamındaki âyet ile işaret buyurulan makamdır. Acaba o yabancılık makamında niçin oturmuştur? diye gönlüm hep seninle idi. Şeyh ibrahim. Bir türlü uysallık tarafına yanaşmaz. Şiir: Her kim Allah inayetinin kalesine girerse Örümcek ona perdecilik eder. hem yok etmeye kim güç yetirebilirdi? Daima en yüce kudret odur ki. temizleyin. Eren de şaşkına döndü. davet nereyedir? (M. 353) Evet dedim. bizi hem var. daha kuvvetlidir. O şaşkın ve perişan idi. o onun içindir ve bu başkaca fazladan bir fazilettir. şeyhi meyhanede gördüğün halde. Başka biri ise misafiri bağa götürür hoş bir yerde oturtur. Onun hiç bir sebebi yoktur. Fakat Şeyh Muhammed bu yolda uygunluk göstermez. onu Allahya yalvarış halinde gördüğün zaman. ama bu Şems'in yüzü kararmaz. Dedim ki: Bu debdebe ve saltanat. tatlı bir insan olur. Uşaklar da o şekilde temizlenmiş cevizi getirirler. Ben böylesin! hiç görmedim. var ve yok eden mi daha güçlü.Bugün sen de. (M. misafirin önüne koyarlar. uşaklarına emreder: Gidin ağaçtan ceviz indirin." (Şems Sûresi. benim sana karşı duyduğum şefkatin ne derecede olduğunu bilesin. "Güneş yuvarlanıp karardığı zaman. Bunun ne olduğunu Allah bilir. iyi insan cana yakın. bir gün . yoksa biz mi? sana şu cevabı verir: Eğer o bizden daha kuvvetli olmayaydı. istiyordum ki. der. ancak o ve onun Allahsı bilir. kabuğunu soyun. düğün dernek şuna benzer: Biri seni ceviz yiyesin diye bağa davet eder. Allahı görsün. bütün bu varlık Allahındır. bütün cihanla top oynayama-sın bütün bu insanlar arasında topunu meydandan dışarı çıkarırsın! Dedi ki: Bazı âşıklar debdebeli ve saltanatlı olur. bir kere bu sende onu aynı münacaatta. Muhammed'i gör ki. yapma hitabı nerede kalır? Dedim ki: Nihayet. ermeyenlerde ise şaşkınlık nasıl olur. bu tasarrufu bırak ki.

Bu vasıflar. der. diğer bir sefer de ispat eder. Ben nasıl sevinçli olabilirim? Bütün âlem gamlı olsa bile beni hiç mi hiç ilgilendirmez. yiyorum. Ben onun benimle olan ilişkisini bilirim. ama o küpün başında oturur. ayakları titreye titreye. kulluk eder. Ama gamlı zamanımda da istemem ki hiç kimsenin gamı bana bulaşsın. Oğlundan çok şikâyet ediyordu.) olsun.Konuşurken bazan karanlık. Ne istediğini ve ne dilediğini bilir. bunu yine ben onarırım. bir gece sıkıntı çeker. dedi. perdeye yapışmış olan kimsedir. ben de onun ıstırabına çalışmış olurum. rahatsızlık veriyor. Bu gün mümin olan yoksun değildir. Sana bunu yüz bin defa söyleseler ancak onlarla alay eder ve gülersin. işaretten anlamıyorsun dedim. ister Muhammed (S. bir gün bahtına. ama o seni incitmesin. der. diye sızlanmaya başlar. Her zaman onların doldurduğu sürahiden içenler bir daha kendine gelemezler. Eğer ben bu yiğitliği yapmasam o zavallı mide bir gün. Ağlayarak niçin söylemiyorsun? Bu ne iştir başımıza geldi? Bu ne belâdır acaba? Bu gün güneş doğmadan. Allahnın öyle kulları vardır ki. Aslından değil. Niçin evet diyeyim? Bunu siz dilediğiniz gibi söyleyin. Evet ben de aynı şaşkınlık içindeyim. Taklitçiye bu işte bize uymak gerekmez. onları da gözden geçirelim. inkâr eder. bundan ne şüphem olabilir der. Yoksa aslında bilerek değildir. doğudan batıya kadar bir lezzet duyar. İster iyi ister kötü olsunlar. Başkaları sarhoş olur. değişik olmayaydı. Hele naslardan tek mâna çıkarırlardı. (M. bir gün de Allahya çatar. (M. ister Muhammed'den başkası. Allah kulları. Bu ayrılık nasıl mümkün olur? Sen ayrılık görüyorsan kurban ol ki uzaklıktan kurtulasın. O iki türlü görüş ve o taassup senin işindir. Biri gedi. 355) Eğer kaşını eğerse anlarım ki bana değildir. Onu ancak ben yaparım. Dilimin ucuna geldi. Ama aslında ekşi kokan koruk da vardır ki taş gibi sert kalır. koruğun henüz tazeliğinden ve eriğin hamlığındandır. Cevap verdi: Eğer anlayış denilen şey. oradaki biçareleri görelim. çünkü bana bu iş pek zor geliyor. niçin gündüz olmuyor? Sen görüyorsun. Bir kere Allah yoktur der. Allah ile nasıl ayrılığa düşerler. . daima olumsuz düşünür. öteki eliyle de duvarı tutarak. Zındık ise. Yoksa o ağırlığını sana yüklemesin! Dedi ki: Simdi sizinle birlikte yiyelim. kuşluk vakti her taraf aydınlık içinde. hiç kimse onların çektiği cefaya güç yetiremez. dışarı kaçarlar. Ben sordum: İslâm bilginleri arasında nasıl uyuşmamazlık olabilir? dedim. işaretlerde ve ibarelerde islâm bilginleri uyuşmazlığa düşmezlerdi. (Ben) sözü ile konuşur. Ben ye demem. Gerek ki sen pişesin! dedim. Nasıl pişeyim? dedi. çocukluktandır bu yaptığı şeyler. Nasıl ki adamın biri günün birinde tam kuşluk zamanında bir elinde sopası. ama mümin kimdir? Bir an için meyhaneye 'uğrayalım. Ebu Hanife eğer Şafiî'yi göreydi. tadıyorum. Ben buna ancak gülerim. Çünkü açıkça görüyorum. bu acıları ben verdim sen çek. Onu bütün açıklığı ile görmekten. bir başka şey doğdu. Kiliseye de uğrayalım. vehimlerle karışık sözler söyler. Mevlâna'nın halka hitap yoluyla söyledikleri bana ait değildir. Cevap verdim. ah vah ederek karşınıza gelir. çocuktur. başcağızın kucaklar. onların haline bakalım. Mümin. gözlerini öperdi. sonu iyi olur dedim. Cevap verdim: Ben senin pişirdiğin şeyleri ne yapayım. Halbuki imanlı adam şaşkın ve perişan fikirli değildir. Nasıl ki koruk ile ham erik acımtırak ve ekşidir.zamaneye. Allah bana bilgi vermiştir. Ancak gerektir ki koruk daima güneşin önünde olsun. O velilik ancak Allahtandır ki. Öyle ye ki sen ağırlığını ona yükleyesin. bende o velilik yoktur. Çünkü Mevlâna'nın benimle olan ilgisini açıkça görüyor ve biliyorum ki o yüz ekşimesi başkalarının işi içindir. hiç tatlılaşmaz. Sen nasıl müritsin ki. TANRI TANRIDIR Yaratılmış olan kimse Allah olamaz. yemek öyle yenmelidir ki sen onu incitesin. mazur gör bu gün bir şey pişiremedik. 354) Benim işime kimse takat getirmez. Allah huzurunda nikabmı atmış. hayır der. Allahnın yarattığı o zavallı kadıncıkları ziyaret edelim. Benliğinde hiç şüphesi yoktur. Doğru sözdür: Taklit ehline uysallık yaraşmaz. Biri gelir bana yemek yemenin usullerini öğret.A.

Küçük yaşta fakirliğe alışmak gerektir. Ama onlara uymazdı. Öteki yüz türlü kurnazlıkla kendini gizlemeye çalışır. Bu sözle ibadete başlayan kul kendinden geçer. bana gerektir ki serbest davranayım. Ulu Allah halkın beni bilmesini istemiyor. "Benim velilerim kubbelerim altındadır. kurtulasın dedim. "Allahu Ekber" demek kurban. Sen onları böyle çırılçıplak görünceye kadar. Şiir: Ne kimsenin uşağı. başını ayağını sallamaya başlar. Şimdi bu şeyh ile mürit arasında hoş kaçmaz. Ama sizden faydalandığım gibi değil. Ahlat'lılar derler ki: Ey'tırıl herif defol. Biraz sınamaya başladın mı onların inançlarının senin yanında nasıl çıplak kaldığını görürsün. 356) Zaman zaman Şeyh Muhammed secde eder. Benim gitmem gerekli olunca sen gidersin. Çünkü bunu sen de yapıyorsun. Sevgi davasında olan kimseden bir aralık bir kaç para iste! Aklı yerinden çıkar. Hem de olmamalı diyorsun. billahi de. Biri pek çok uğraşır ki kendinden bir şey gösterebilsin. Ama sen benimle birlikte olursan irade kalmaz.Bir topluluk görürsün bazı inanışları vardır. canı gider. yanında namaz kılmakta olan başka bir Hintli bunu işitince. ona sen yemin edeceksin. 358) Çoklarını sınadım beni pek az görenler hemen kınamaya başladılar. Her iki halde de o irade ve ihtiyar ortadan kalkmış olur. Tuhaftır belki kendilerini de anlamazlar. Eğer sende ululanma ve" büyüklenme duyguları varsa. Dedim ki: Senin benim karşımda konuşman şuna benzer: Sen bilmiyorsun. Tanıdıklar. Siz oralarda değilsiniz ki oğul olanlarla. Bu adam bütün gün kendisine inananları soğutmuştur dediler. Henüz yeniyken ayağı pabuca uydurmak gerek. Aynı zamanda itiraz gelince hürriyet kalmaz. Kurban ol ki. Dedi ki: İsteyerek veya istemeyerek kimseyi incitmek veya soğukluk etmek fakirin işi değildir. sus der. olmayanları gösteresiniz. rükûa varırdı. Dedim ki: O yapmadı. Müridin yolu bu değildir. Halbuki teslim makamında şöyle olmalı. ikiyüzlüler gibi putun koynunda duruyor. kendisi de kimseye mal olmayan kişidir. ne efendisi olur. (M. Ancak oğullarınız sizi hiç anlamazlar. git ki sana söğmeyelim! Bunu niçin söylüyorsun dedi. namazda konuşulmaz. Halka karşı kutsal hadiste buyurulduğu gibi. kadıya şikâyete gider. Çünkü bana hayat lâzım. Namazda. Mademki itiraz etmek gerekmez. Yahut senin gitmen icap edince ben giderim. Kendimi ne zaman açığa vurmak istersem zahmetim artar. kurusa da incinmez. onun şöyle olmalı. yabancılar etrafıma toplanır. Allah demelisin. yatayım hülâsa kendi irademle hareket edeyim. Davalı tarafın tanığı yoktur. Halbuki. yani Allah uludur diyorsun. onları benden başkaları bilmezler. 35?) Yapacağı işi özgürce seçmek kolaylığı kalmaz. böyle olmalı dediğinden bahsetmek yersizdir. derler. taze dalın ateşe girmeden doğrultulması kolaydır. ama münafıklar. Fedakârlıklar gösterirler." anlamındaki . Ben de dedim ki: Eğer onu bir sınamadan geçirmezsem kendisinin kim olduğunu anlayamaz. Ben şeriat erlerinin kuluyum derdi. Dedi ki: Falan kimse sana asla yakın değildir. böyle olmalı gibi sözler nasıl yer bulur? Ona şu cevabı verdim: Ettiğin bu itirazlardan sonra. Dedim ki: Onun bana yakın olmadığını sen ne biliyorsun? Sen ondan daha olgun olmalısın ki bunu an Tayası n! Çünkü o şöyle olmalıdır. Bu Allahnın onun hakkındaki sevgisindendir. Nasıl ki Hintlinin biri namazda konuşur. gerekirse oturayım. Cevap verir: Vallahi de yemin etmem. Ben ondan çok faydalandım.Sözü geçen bu kurban hikâyesinden nasıl kurtulayım dedi. böyle olmalıdır diye tenkitlerde bulunuyor. (M. Bayatlayınca iş zorlaşır. Ya hizmetçi olurum. Bu ona benzemez. (M. Hakir (gerçek yoksul) malı olmayan. ona yaklaşmayı dilemelisin! Şimdi daha ne zamana kadar putu koltuğunda taşıyarak namaza geleceksin? Allahu Ekber. yani Allaha yaklaşmak içindir. gerekirse gideyim. Ayak pabuç içinde yerleşince. ben de sana öğretiyorum. yahut kendine hizmet olunan efendi durumunda kalırım. ben bunu yapamam. ötesini Allah bilir. Adamın biri. ben sınamaya devam ederim. İnsaf et ki dervişin hoş bir âlemi vardır.

dedi. Tam otuz yıl bu işte çalışmış.Farkına varınca bunun hamamda kaldığını anlamışlar. kör olduğunu bilmez. ama içeriye girmeye gücü yetmez. Bazıları bu Nasuh sözünün yorumlanmasında nefse dönmeyen şey demişlerdir. Nasuh halvete girer korkudan titremeye başlar. Kadınlar hamamında tellâklık edermiş. Eğer şu yükü benim sırtımdan kaldırırsan. o görüş? Madem ki görüyorsun nerede o? NASUH TÖVBESİ (M. Ben onlardan değilim. evin kapısına gelir. Onları kim görebilir? Onlar böylece Allah katındadırlar. Hadis. arka arkaya secdeye kapanıyor. sonradan yaratılmış bir varlıktır. kendini de baba biliyorsun? dedim. gözleri görür ve gördüklerini de bilirler. Allahya söz veriyor eğer bu defa kendimi kurtarırsam bundan sonra bütün ömrüm boyunca böyle bir iş yapmam. Herkesi aradık yalnız Nasuh kaldı onu da arayın. Hakkı nasıl a'nlayabilir? Nasıl görebilir? Onun nazarında olan bu şahsı da hoşa giden her şey gibi hoş karşılarlar. Niçin vakitsiz uyuyorsunuz ki beni oğul görüyor. MUHAMMED'İN OLDUĞU YERDE ADEM NE SÖYLEYEBİLİR? Aklın ayağı topaldır. Allahım bundan sonra bir daha kadın tellâklığı etmeyeceğim. bundan böyle Nasuh kulun bir daha bu günahı işlemez. ister yer üstünde. nerede Her şey ondan nur almıştır. ALLAHTAN BAŞKA TANRI YOKTUR Bu ne sapkınlık ve körlüktür ki. Sırrını Allahya ısmarladı. dinleyenlerin. Onları da kendileri bilir. şeyhin ayrı ayrı halleri olduğu gibi mürşidin de bir hali. Şimdi araştırma sırası bana gelecek diye sızlanıyor. 8) buyurulmuştur. Bir topluluk daha vardır ki. maşukun bir hali vardır. isterse yer ve göklerin ortasında. Allah'a Nasuh Tövbesi ile tövbe edin. yüzü kadın yüzüne benzeyen bir adammış. erkekten hiç bir eksik tarafı yokmuş derler. Çavuşlar hamamın kubbesini ve içini. Nasuh. 359) Kur'an'da.hikmet gereğince onların alınları damgalanmıştır. Ona ister levha üzerinde yazıldı diyelim. Görmediğin şeyden ne dem vuruyorsun? Nihayet ben senin babanım. çavuşlara emir verilmiş hemen gidin hamamda hiç bir delik deşik kalmamak şartı ile araştırın! denilmiş. yazılsın. Onları görmek dileyenler Allah Nazar'ına gelirler. Şiir: Her işin tam vakti gelmedikçe Sana dostun dostluğu fayda vermez. Sende Allah nazarına gel ki onları göresin! Halk. bu yalvarış halinde iken içeriden bir ses geldi. Bir levha üzerinde bir Elif yazıldı. diyor. Aklı başından gitmişti. ama tam bir erkekmiş. Ama onu da nasipsiz bırakmak olmaz. Bu hoş bir deyimdir. Herkesin bir özel hali vardır. "Ey iman edenler. O hadis. Mısra: Ev sevgili. sen de benim oğlumsun. müridin. âşıkın bir hali. ondan bir şey gelmez. . hafızın minder üstünde. kulağındaki büyük yakut küpe kaybolmuş. Bazıları da Nasuh. küpe bulundu dediler. Tam bu sırada bir ses daha geldi. Vaizin minber üstünde. Derler ki: Nerede kendini görme. Bir gün Sultanın kızı hamama gelmiş. her tarafını sarmışlar." (Tahrim Sûresi. ama onlardan haberim var. Arayanlar bir Lahavle çekti. senin Allahlığına sığınarak söz veriyorum.

360) Peygamberin yoldaşları tövbe ederlerdi. Bir iş yapar sanır ki düzeltmeyolu kendi işidir. (M. Çünkü düzeltmek yakmakla olur. Bu öğretmek içindir. kendi kendine ağlıyorsun! O korkulu rüyadan umutsuzluğa düşmüşsün! Ben de öyle bir adamım ki. gidişleri de senin gidişinden başkadır. yine bozarlardı. öteki uygunsuz. Bir de ne görsün oğlan arkadaşı ile birlikte oyuna dalmış. güneşler. Çünkü bendeki gam onlara bulaşırsa dayanamazlar. Kimi güzele. Or>|arı yıkarım. Ama pisliğini temizlerken değil." diye dua ediyor. ölürler. Beyit: Bu yolda yüz bin tane Adem yüzlü iblis var. Onu küçüklükte huy edinmek gerektir. Kendini aradan çıkarıyor ki bu benlikten sıyrılmak demektir. kendi gamımı onlara ulaştırmak istemem. Kuran'da Adem Peygamberin lisanından. padişahın yanına . Hayal. ben batan şeyleri sevmem demezler. İbrahim Peygamber gibi. Şu halde kulluk. 80) ayetinde hastalığı kendine ilgilendiriyor. Onlar lük lük yutuyorlar kendi keyifleri için yiyorlardı. saz âlemine giderim ama Allah yolunda on para vermem. "Yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Tan |rıya yönelttim. mahalle halkı da onunla birlikte hırsız var.ama hiç faydası olmadı. Nasuh şu cevabı verdi: Benim elim bu gün işlemiyor. bebekler yapıyor. silâh kullanmayı. benim sağlığım ancak ondandır. her şeyi kaplamıştır. Evet dedim. kız çocukları gibi oynuyordu. İnsan şeytanları bunlardır onların hali senin haline benzemez. Her insan yüzlüyü sakın insan sanma. Niçin aklını bilen yahut ruhunu bilen denmedi? Dedim ki: Nefis. yoksa onlara iyilik yapılsa hiç kabul etmezler. oyuncaklar önlerinde. hırsız var diye feryat eder. Yani ben hastayım. Padişah onu tam bir erkek gibi yetiştirmek için erkek yapılı. Nefis bir şeyin varlığıdır. Şu Müslümanlardan sıkıntı duymuştum. ama "Ey Allahm bana cennet kokularını koklat." (Şuara Suresi. Allah sevgisi nerede kalır?