M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

okul. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. ö renci. programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. programlar. d) lkö retim kurumlar . seçilme. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. seçme.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. ö retim ilkeleri. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. sevgi. personel ve velilerce. güvenirlilik (32) ön planda tutulur. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. cinsiyet. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k. rk. dil. kurumda i birli i. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. ö retmen. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. ö renci düzeyi. ö rencilerin davran . i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek. e) E itim-ö retim etkinlikleri. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . i bölümü. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. beceri ve de erleri kazand rmak. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . m) Ö rencilere temel bilgi. ö retmen. k) lkö retimde ö renciler. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. yönetici. E itimde hiçbir ki iye. l) Ö retmen.

Ö retim y l n n ba lamas . ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r.5. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir.2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri. Ders y l süresi. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir.12. Ders y l iki (De i ik ibare: 20.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum. (De i ik ikinci f kra: 24. ki (De i ik ibare: 20. deprem.08.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir. (Ek cümle: 9. sel. Ancak.12. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir.5. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî .2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2.08.5. ( 2. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi.6.2007/26619 RG) döneme ayr l r. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r. Ancak. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2.2007/26547 RG) Ancak. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r. hastal k. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r.da sürdürebilirler. (24.5.8. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40. (De i ik ibare: 20. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi. bu süre.

çal kan m. do ruyum. Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda. Ülküm. gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir. büyüklerimi saymak. her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13.00'te ba lar 3. Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) .00'de ba lar 4. "Türküm. 24 Nisan ak am sona erer). küçüklerimi korumak. f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13.5 gündür). milletimi özümden çok sevmektir. lkem. Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r.5 gündür). c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . b) Y lba tatili (1 Ocak günü).). d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer. Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar. yükselmek. ileri gitmektir. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. yurdumu. na arma an olsun. h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer).

il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler.12. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r.2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. Ö rencilerin. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r.2008/27090 RG) Ö rencilerin.5. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar. Komisyon. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir.12. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. .12. E itim bölgesindeki okullar n salonlar . ilgili yerle im biriminin belediye ba kan .2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü. Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24. Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir.

Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. kay t alan d ndan da kay t yap labilir. c) Okul yönetimi. kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. Okuma yazma bilmeyenler. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t. a) Okul yönetimi. özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara.12. Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir.2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . . g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar . dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz. ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir. Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. tespit edildiklerinde yap l r. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. b) kinci dönemde nakiller. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar .

( 2. Bu s navlar. 6. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) . 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r. e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur.10. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir. tutuklu olmas . ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. dosya. 1. 3.12. 2. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler. kay tlar ve resmî belgeler. Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r.2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r.5. e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . (Ek f kra: 24.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin.

5. Okul yönetimleri. okulun bulundu u yerde oturan. kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda. b) Okulu bulunmayan. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r.12. müfetti ler." Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . Veli ö rencinin. anne. millî e itim müdürlükleri. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. Ö renciler için. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar.Madde 22 ² (De i ik: 2. Devam n zlenmesi .2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur.5.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir. ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir. anne.

Madde 27 ² (De i ik: 24. zinleri. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. . okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. ölüm. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir.12. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. yang n. ö retmen. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan. en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. sosyal. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. Bu izinler.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken. okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir.5. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu. Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. sel ve benzeri do al afet veya ana. zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. baba. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal .2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. aileden birinin askerlik durumu. deprem. Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli. (De i ik ikinci f kra: 2. ö retmen. sportif. Ö rencilerin devams zl klar .

Bunlar. c) Ölçme ve de erlendirmede okul.10.8.12. "Sa l k durumu.08. .2007/26619 RG) dönemden olu ur. ( 21. Haklar nda kovu turma yap lmaz.5.8. a) Ders y l . c) Yürürlükten kald r lm t r.10. varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir.2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. ç) (De i ik:20.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. il ve ülke genelinde birlik sa lan r. ( 21.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler. s navlar.2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s . Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20.8. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler. b) (De i ik:20. a) Resmî sa l k kurullar ndan. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir. zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir.2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1). Son f kra yürürlükten kald r lm t r. Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin. "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler. b) (De i ik bend: 24.

s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar .8. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. (De i ik üçüncü f kra: 24. PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z .2008/27090 RG) Ö retmenler. Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir. ele tirel ve yarat c dü ünme. f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel.12. duyu sal. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde. ) Yürürlükten kald r lm t r. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir.2008/27090 RG) S nav. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. (20.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar.8.2007/26619 RG) Puan. ara t rma.d) Ö rencilerin ders. Bu ö renciler.8.12. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular. De erlendirme sonuçlar . proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. e) (De i ik:20. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir. güvenirlilik. Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir. (De i ik:20. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r. sorgulama.

2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24.8. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir. (De i ik:20. (De i ik be inci f kra: 24. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r. . dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir.2008/27090 RG) 1. Derslerin özelli ine göre. (De i ik:20.Dönem puan . 6.12.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri. Be lik not sisteminde ba ar dört. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r.5. b) Çoktan seçmeli.2007/26619 RG) Ö renciler. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir. çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler.12. Ö renciler. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar. e le tirmeli.8. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir. S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden. ( 2. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. do ru/yanl . k sa cevapl .2007/26619 RG) S navlar n zaman . ba ar s zl k bir notla de erlendirilir. tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas .8.2007/26619 RG) 4. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar.2008/27090 RG) Ö rencilere. S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. aç k uçlu. en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki.8. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . y l sonu puan . (De i ik:20. 5.

Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez. (De i ik 7 nci f kra : 10. ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini. Bu ölçme de erlendirme etkinli i. teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar .12. beden e itimi. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r.7. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar.8. S nav sorular . en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41). Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler.5.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan. (De i ik ikinci cümle: 24. Veli.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. ( 2. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41). Ayr ca bu durum. Teknoloji ve Tasar m. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r. Ancak. müzik.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez. müzik. Görsel sanatlar. Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir.5. dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. beden e itimi. ayr nt l olarak belirtilir. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir.7. Ancak.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r. s n fta di er ö rencilerle ders . proje ve performans (De i ik ibare: 20. (De i ik 8 inci f kra : 10. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir. Görsel sanatlar.

Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu.2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez.2008/27090 RG) Ö retmenler. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir. müzik.8.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Raporda. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez. Uygun görülen projeler. Proje ve performans görevleri. s navlar n yap ld .8.12. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r. bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r.i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir. Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. Verilen puanlar. Ö renciler. Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi. Bu durumdaki ö renciler. görsel sanatlar. Yaz l s nav kâ tlar . teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r.08. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r. ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r.

Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. "(4) yi". "(3) Çok iyi" eklinde. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar. 6. "(3) Orta". e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r. Bu dosyalar. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r. 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz". e-okul sistemine aktar l r.12.12. "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. 2. 5. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince.2008/27090 RG) Ö retmenler. ö retmene. a) 1. 3. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir. (24. her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. b) 4. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan.2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar . 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için.8. 3.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan .2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. 6. Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. 2. 7 ve 8 inci s n flarda. Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . "(2) yi".12. Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. D önem puan . Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar.Madde 41 ² (De i ik: 24. Ö renci davran lar 1. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . 6. 6. "(2) Geli tirilmeli".

b) Öz bak m. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B).6/3-B'ye i lenir. 2. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. ( 2. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A). 1. 3.2006/26156 RG ) . ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. e-okul sisteminden ç kt s al n r. d) Ortak de erlere uyma. e) Çözüm odakl olma. c) Kendini tan ma.al narak davran notu. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. ) Verimli çal ma. ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r.5. 6. a) Okul kültürüne uyum. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. Ö rencilerin davran lar . 6. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu. Ö retmenler. 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri. ç) leti im ve sosyal etkile im. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. Okul yönetimince. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez.

ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin. bu dersleri dinleme. birinci (De i ik ibare: 20. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine. b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . Karne.8.12. c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n.12.2007/26619 RG) Karnede. ikinci dönemde bu dersleri dinleme.2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar . Ö rencilerden. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas . Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24. Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1.Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler.2008/27090 RG) Ö rencilere. (Ek ikinci f kra: 20. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r.(De i ik birinci f kra: 20. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15). Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi . e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan.12. a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu.08. birinci dönemde bu derslerin dinleme. birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r.8.

Bir Dersin A rl . e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. 6. varsa okul rehber ö retmeni. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il.12. s navlar. a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . Buna göre. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri. 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r.12. 5. Bu kararda. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. Al nan gerekçeli karar. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. performans görevleri. lkö retim. 4. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r. projeler. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir.Madde 47 ² (De i ik: 24. 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . Okul kay tlar na. d) Birle tirilmi s n flarda. okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci. Ayr ca veli de bilgilendirilir. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni.

2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir.12. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz. 5. . Bu tutanak. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir. 6. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi. 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl . sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r. Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. 4. Y l sonu ba ar puan . diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r. b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. Y l sonu ba ar puan . S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 5. 6. Bu puan ve not. ders y l içinde ö retmensizlik. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20. o dersin a rl kl puan d r.8. s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir. o dersin bir (De i ik ibare: 20. okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz.2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r. 7 ve 8 inci s n flar nda. Bu s nav.8. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir.5. s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar. Bu puanlar. e-okul sistemindeki s n f geçme. (De i ik üçüncü f kra: 24. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas .8.

Her diplomaya.12. . diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar. derslerin kesildi i tarihtir.2008/27090 RG) Diploma.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r. Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir.12. Yaz l ba vurma hâlinde diploma. Diplomalar. Diploma tarihi. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. taahhütlü olarak da gönderilebilir. Diplomalar. lkö retim diplomas n . (Ek. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir. millî e itim müdürlüklerince belirlenir. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. ö rencinin okulla ili i i kesilmez.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. Diplomalar.

12. nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. dilekçenin alt na veya arkas na. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. Sava . Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar . kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. Ancak. 4. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan . nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. (Ek-5) (Ek f kra: 24. örne ine uygun onayl bir belge verilir. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde . b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar . 6. ayn yöntemle yeniden belge verilir. yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde.(Ek be inci f kra: 2. 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. Okul müdürlü ünce. sel. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini.5. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir. deprem. 5. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20.2007/26619 RG) Diploma puan .8. ö renci kay t defterine de i lenir. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. mevcut kay tlara göre düzenlenir. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. Bu puan diplomada belirtilir. Durum.2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere.

düzen. bak m. düzen. yaz ma. Müdür yard mc lar . Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. BE NC KISIM Personelin Görev. ta n r mal (35). personel. yaz ma. Okul müdürü. beslenme. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. nöbet. yönetim. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. tüzük. ta n r mal(35) . yetki ve sorumluluklar n üstlenir. koruma. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. düzeltmeyi yapan n ad . Ö retmenler . bursluluk. ders okutman n yan nda kanun. güvenlik. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s .yap lan de i iklikler. temizlik. müdürün görev. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. Müdür ba yard mc s . Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. Müdür ba yard mc s .5. sosyal etkinlikler. mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. Müdür. yat l l k. koruma. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. güvenlik. ö renci. beslenme. Müdür yetkili ö retmen. temizlik. tahakkuk. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. e itici etkinlikler. bursluluk. bak m. okulun her türlü e itim-ö retim. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. yönerge. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. nöbet.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. yönetim. personel. yat l l k. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. ö renci. Okul müdürü. tahakkuk. yönetmelik. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. düzeltme tarihi.

genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder. din kültürü ve ahlâk bilgisi.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. S n f ö retmenleri.5. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. Tebli ler Dergisi. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. görsel sanatlar. Ö retmenler. müzik. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar. okutmak. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler. Ancak. Ek Görev Verilmesi . özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. ( 21. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. Resmî Gazete. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. (De i ik dördüncü f kra: 2.2008/27090 RG) Ö retmenler. programda belirtilen esaslara göre plânlamak. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar. beden e itimi. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler. (De i ik ibare: 20.12.5. beceri ve yetenek isteyen. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. (Ek f kra: 24.8. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler.10.

5. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. Ö retmen. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar. yat l -gündüzlü. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda.5.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda. E itim efi . Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez. bayanlarda 20. Toplant lar. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. e itim. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar.12. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler. (Ek f kra: 24.Madde 68 ² Ö retmenler. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman . Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r.12. Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar.2008/27090 RG) Nöbet görevi. (Ek f kra: 24. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur.2006/26156 RG) Ö retmenler. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. bili im teknolojileri.12.2008/27090 RG) Ö retmenler. son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r. görsel sanatlar ve müzik derslikleri.

ube rehber ö retmeni. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile. Yönetim leri ve Büro Memuru . Belletici ö retmen ihtiyac . yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. ( 2. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. Rehber ö retmen. a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan.5. Rehber ö retmen. 3.12. 2. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür.2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir. 1.

memur ve hizmetlilerine ait ayl k. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. sosyal yard m.12.12. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar. belge. sa l k. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder.. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. (De i ik ikinci f kra: 24. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Ö retmen. Okulla ilgili malî i leri izler. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24. yolluk. a ç (. Ayr ca.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. yakacak. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz . Döner Sermaye Memurlar . Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar.. müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür.2008/27090 RG) Ambar memuru. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. ö retmen. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. gerekenlere cevap haz rlarlar. ücret.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. Memurlar. Nöbetçi ö retmen. Ar iv i lerini düzenlerler.)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.

Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. (. Döner sermaye.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur.. müdür. ambar memuru. ve i lemlerini yürütür. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . okul doktoru. na Ba l Okul Pansiyonlar . okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. n . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. yat l okullardaki sa l k personeli.. döner sermayenin i ve i lemlerini. Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. ilgili müdür yard mc s . görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür. döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar. nöbetçi ö retmen. korunmas n sa lar.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r. ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Ayr ca. A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Döner sermaye sayman . ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç .

nöbetçi ö retmene (. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. Bu görevleri yaparken müdüre.)(6) ve a ç ya kar sorumludur. yap lacak plâna uygun olarak. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek..2006/26156 RG) Kaloriferci.)(6) kar sorumludur. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar.A ç yard mc s . kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. ilgili müdür yard mc s (. elektronik. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir.. ilgili müdür yard mc s na. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. kalorifer tesisat . Kaloriferci. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. su.5. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak. do algaz. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r. hizmet yerlerini temizlemek. makine onar m . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. nöbet tutmak. okul müdürüne. okulun bahçe ve park n düzenler. . Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. bilgisayar. Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar.. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. müdür.

Kurulun toplant günleri ve gündemi. ders y l ba nda. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin. Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Ö retmenler kurulu. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir.2007/26619 RG) dönem ba nda. ALTINCI KISIM Kurullar.8. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. (De i ik yedinci f kra: 24. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir.12. Ancak. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r. Toplant da al nan kararlar.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. okul yönetimince ba l . ikinci (De i ik ibare: 20. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir. karar defterine yaz l r.

d) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu. 2. spor salonu. g) (Ek: 2. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r.12. bili im teknolojileri. 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. ders araçlar . teknoloji ve tasar m. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. 3. ilgili mevzuat . Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. spor salonu. ders araç-gereci. lâboratuvar. f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. laboratuvar. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r. Toplant lar. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir. soru ekilleri.2008/27090 RG) Bu toplant larda. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi.bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r. 6. Zümre ö retmenler kurulu. 1. Bu toplant larda. ders programlar . kütüphane.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar . ortas nda. (De i ik üçüncü f kra: 24.5. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r.5. ö retim yöntem ve teknikleri. . Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r. ) (Ek bend: 24. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas .12. e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. ders araçlar ndan.

gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda. Bu kurula. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. gerek görülürse ö renci velileri. y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r. Meclis. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r. 5. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. yeni beceriler kazand rmak.5. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r. ube ö retmenler kurulu. ubedeki ö rencilerin ki ilik. ube temsilcilerinden olu ur. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r. 6.8. ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder.2008/27090 RG) Ö renci kurulu. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. sa l k. Ayr ca.12. beslenme. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. ube ö retmenler kurulunda. Ö renci meclisi.5.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar. . okul müdürünün onay na sunar. bilgi ve görgülerini art rmak. Okul ö renci kurulu. Kurula.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar. 4. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r.Ortak s nav sonuçlar . Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir.

ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar. ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler.12. . e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. zümrelerden gelen raporlar birle tirir. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r. Ekip. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n .Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. ö renci merkezli e itim yapmak.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler.2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek.5. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar . ki nüsha haz rlanan raporun biri. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir. çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. a) lkö retim ders programlar nda. Ayr ca. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y .

ambar memuru. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. sat n alma komisyonunca. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24.12. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. yar mamul ve mamul maddeler. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar . Bu komisyon. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. malzemeler. Bu komisyon. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. bu komisyon. Bu komisyon. Yat l okullarda. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. Ayr ca. Her türlü harcama.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Bu komisyonun olu turulamad okullarda. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. Bu komisyonun muayene. Sat n alma komisyonu. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri.

Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri. . Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden.2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri. E. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r. çizelge ve dosyalar bulundurulur. diploma defteri. ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r.12. ö renci.12. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . Okulda tutulmas gereken defter. veli. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. davran lar n n izlenmesi. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r. (24. tek ö retmenli okullarda sadece müdür. müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. okul mührü ile mühürlenir.12.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür.

d) Do ru sözlü. yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar ." . içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . a) (De i ik alt bent : 5. zihinsel ve duygusal güçlerini millet.b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . 5. 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar . siyasî amaçl sembol kullanmamalar . yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. y k c . bunlarla ilgili amblem.99 olanlar "Te ekkür. örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar . 00-84 . korumalar . afi .00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70. m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar . n) Yasalara. bunun aksi davran larda bulunmamalar . siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar . rozet ve benzerlerini ta mamalar . c) Ö retmenlerine. bulundurmamalar ve da tmamalar . arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . yalan söylememeleri. j) Sigara.00. beklenir. kaba söz ve davran lardan kaç nmalar . 6. e) yi ve nazik tav rl olmalar . k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. onur ve haklar na sayg göstermeleri. sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . okul yöneticilerine. h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . görevlilere. okuma al kanl kazanmalar .2007/26664 RG) 4. g) Kitaplar sevmeleri.10. i) Millet mal n . l) Fiziksel. manevî ve kültürel de erlere uymalar . dürüst olmalar . di er derslerin her birinden 45. f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca. millî.

Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r. ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak.12.10. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren. ö retmen. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ). ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. (Ek. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas . geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6.b) (De i ik alt bent : 5.2006/26156 RG) Veli ile görü me. ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. b) Çe itli sosyal. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r.7/1) belgesi ile ödüllendirilir.10. (De i ik ikinci f kra: 24. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar.10) 3) (De i ik: 2. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir. Bu ödüller. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir.2007/26664 RG) 85. 2) Ö renci ile sözle me imzalama. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. toplum düzeninin korunmas .10. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. ." c) (De i ik alt bent : 5.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname.5. ç) (Ek alt bent : 05. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r.2008/27090 RG) Ayr ca.

Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda.5. s ralar ve okul çevresini kirletmek. kopya çekmek. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. kurallar ve ders ortam n bozmak. yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak. ö retmen. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. ö renciye. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. 4) Okula. ö rencinin.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. 3) (De i ik: 2. . c) Okul de i tirme. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek. 6) Duvarlar .5. ö retmenlere. bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. resmî evrakta de i iklik yapmak. bunu al kanl k hâline getirmek. 2) Okula özürsüz devams zl n . b) K nama. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. 8) (De i ik: 2. araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. 7) Görgü kurallar na uymamak. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak.

2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. 10) Okulun bina. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak. 2) Sark nt l k. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. rk. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak.5. 7) Okulda kavga etmek.5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. 6) (De i ik: 2.5. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak. 8) Ki i veya gruplar dil. demokratik. k namak.5. 11) Okula. lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak. . 13) (De i ik: 2. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. 3) Okula yaralay c . 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. hakaret. derslere. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. 7) (De i ik: 2. kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak. eklenti ve donan mlar n . tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. cinsiyet. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. iftira.

Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s . b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu. e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. 16) (De i ik alt bend: 20.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir. ba kas n n yerine s nava girmek.8. olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . c) Ya ve cinsiyeti. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. a) Davran n niteli i. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri. 13) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek.2007/26619 RG) Ba kalar n . Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek. f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20.8. alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak.5. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir. Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak. . bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak.

d) (De i ik: 2. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi. j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir. k) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir. yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.10. f) (De i ik alt bend: 24.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m . K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) Ö renci velisi. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci.12. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir.5. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez. g) (De i ik: 2.c) Okul yöneticileri. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler.5.5. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. te ekkür. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir.5. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir.2008/27090 RG) Yapt r mlar. istek. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan. h) ( De i ik: 21. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu . yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur.

zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. .2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. nedenlerini ara t rmak. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. dürüst.5. güvenilir. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda. sosyal. ele tiri. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. b) Okulda örnek davran larda bulunan. okulun di er personeli. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak.5. öz ele tiri bilincini geli tirmek. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. bilimsel. kili ö retim yap lan okullarda. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. sanatsal.Madde 113 ² (De i ik: 2. derslerde ba ar l olan. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler. müdür ba yard mc s . rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak. bir yedek üye. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. ö retmen. Kurul üyelikleri. olumlu hâle getirilmesinde. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi.

Üyeler çekimser oy kullanamazlar.5.5. Al nan kararlar. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir. yerine yedek üye kat l r. ( 2. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r.5. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur. ( 2. ( 2.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. Olay.5. fade vermekten kaç nan.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kurul.5. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas .2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz.

12. ( 2. karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur. ( 2. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. ( 2. Kararda. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri. Yapt r m. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir. Ancak. okul müdürünün onay ile sonuçland r l r.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir.2006/26156 RG) Okul müdürü. ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r.2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu. ( 2. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir.5. .5.5. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r.5.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2.5. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m . lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24.5.5. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar.12.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar . (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan. Kararlar.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r. (De i ik ikinci f kra: 24.Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r.

Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. Bu kurul.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2.5.5. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r. oylamada çekimser oy kullan lmaz. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kararlar ço unlukla al n r. il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r. Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r. ba kan ve üyelerce imzalan r. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. Toplant gündeminin belirlenmesi. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Gelen dosyalar . Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez. ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir. ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler. ba kan n ça r s üzerine toplan r. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar. Zarar n Ödetilmesi .2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.

DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan . Te ekkür. Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler. (24.Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi.12. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar . b) (De i ik: 2. Takdir. ilgili mevzuat na göre yürütülür. o ö rencinin velisine ödettirilir. Bu liste. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. savunma.5. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri.5. özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur.12. okulun y ll k onur listesine al n rlar. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir.

i lik. yatakhane gibi yerlerde s . Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. yemekhane. 6. temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur.Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur. f) (De i ik: 2. S n f ba kan . 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir. Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri.12. b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. lâboratuvar. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. ders y l ba nda. e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. (24. periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar. derslik. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas .2008/27090 RG) K l k-K yafet . a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r.5. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz.2006/26156 RG) Okulda.

Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f . lâboratuvar. müze. teknoloji derslikleri. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r. Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. (De i ik üçüncü f kra: 2. memur. tuvalet. K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle.5. memur ve hizmetli odalar . halk e itimi çal malar .2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r.5. (. ö retmen. koridor. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir. dershaneler. Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur.12.2006/26156 RG) Okul binas . okul-aile birli i etkinlikleri.5. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak. müdür odas . Son f kra yürürlükten kald r lm t r. sözle meli. S ralar. e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r. mutfak ve yemek odas . i lik. rehberlik servisi.Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici. . onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra . Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur.2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur. depo.2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. kütüphane. Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. ( 2. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r.. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir.. ö rencilerin ya lar . (De i ik ikinci f kra: 2. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. müdür yard mc lar odas . geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. Bunun için okul-aile birli i. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar . sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. ö retmenler odas . salon.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r.

e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu. (24. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r. kinci f kra yürürlükten kald r lm t r.5. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r.(De i ik dördüncü f kra: 2. g) Tebli ler dergisi. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa. . d) Okul öncesi e itim programlar . Kütüphane ve kitapl klar.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar. ( 2.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap. b) (De i ik: 2. araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir. f) Tarih ve co rafya atlaslar . haritalar ve albümler.2006/26156 RG) lgili mevzuat.5. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir.12. çal ma sonucunda yerine kald r l r. b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar .5. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2. bro ürler.5. Millî bayramlar. (De i ik be inci f kra: 2.5. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde.

saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. uygun bir yerde temiz. voleybol. müzik. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. Ö rencilerin. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. disket ve kasetler. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. iir.2006/26156 RG) Okulda. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi.5.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. resim. atlama gibi araçlar sa lan r. Atatürk'ün hayat n . Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. düzenli. halk danslar .gereci. disket ve kasetler. Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. t rmanma. denge. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. Uygulama Bahçesi . kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. e itici ve sanat de eri olan resimler. okul binas n n giri inde. okul müzesi olarak da kullan labilir. kum havuzu. f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. Su depolar . basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.

Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r. Süs bitkileri ve a açlar dikilir."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na. Yürütme na Ba l .2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar . K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41).Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24.2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar. lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.7. Çim alanlar düzenlenir. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r.2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz. 100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1.8. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür.6. Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir.

din kültürü ve ahlak bilgisi. yabanc dil. resim-i . i e itimi ve bilgisayar dersleri. NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. (Ek-11). yürürlü e girer. Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. i e itimi ve bilgisayar dersleri. beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. müzik. ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . yabanc dil. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. resim-i .Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. beden e itimi. din kültürü ve ahlak bilgisi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. (Ek-13). Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. (Ek-2). (8) (7) (6) (5) (4) (3) . Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. müzik. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde.

2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken. (18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. (21) (20) (19) . Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "güvenirlik" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "notla" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken.

Bu yönetmelik de i ikli i. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. Bu ibare "ders" iken. Bu ibare "ayniyat" iken. Bu ibare "bilgisayar" iken.Bu ibare "notunun" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "Ünitelerle" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful