M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

) lkö retim kurumlar nda aç kl k. e) E itim-ö retim etkinlikleri. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. E itimde hiçbir ki iye. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . personel ve velilerce. programlar. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. ö retmen. sevgi. l) Ö retmen. kurumda i birli i. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. ö renci. k) lkö retimde ö renciler. ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. seçilme. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. yönetici. ö retim ilkeleri. programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. cinsiyet. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r. seçme. d) lkö retim kurumlar . E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. dil. rk. m) Ö rencilere temel bilgi. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. güvenirlilik (32) ön planda tutulur. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. beceri ve de erleri kazand rmak. ö rencilerin davran . okul. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. ö renci düzeyi. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. ö retmen. i bölümü. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi.

her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir.12. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz. (24. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2. Ders y l iki (De i ik ibare: 20.2007/26547 RG) Ancak.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r. (Ek cümle: 9. Ancak. bu süre. (De i ik ikinci f kra: 24. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r. Ö retim y l n n ba lamas .2007/26619 RG) döneme ayr l r. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir. hastal k.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r. deprem.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir.5. (De i ik ibare: 20.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir.5. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r.08. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. ( 2. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün. Ancak. ki (De i ik ibare: 20. Ders y l süresi.8.da sürdürebilirler. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r.2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r.12. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi. sel.5. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r.6.08.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2.5.

na arma an olsun. b) Y lba tatili (1 Ocak günü). do ruyum. Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) .). Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar. f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13. lkem. e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). küçüklerimi korumak.5 gündür).5 gündür). ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda. 24 Nisan ak am sona erer).00'te ba lar 3. Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler. milletimi özümden çok sevmektir. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. yurdumu. çal kan m. h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). büyüklerimi saymak. Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r. yükselmek. g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13. gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. "Türküm. c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. Ülküm.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir. d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer.00'de ba lar 4. 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer).

.5. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan . il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r. E itim bölgesindeki okullar n salonlar . Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü. Ö rencilerin. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar.12. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r.2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar.2008/27090 RG) Ö rencilerin. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar.12. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir.12. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir. Komisyon. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur.

ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. tespit edildiklerinde yap l r. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Okuma yazma bilmeyenler. . dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r.2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. c) Okul yönetimi. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. b) kinci dönemde nakiller. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. kay t alan d ndan da kay t yap labilir. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t. kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar.12. Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar . a) Okul yönetimi. sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar . Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet.

elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Bu s navlar. kay tlar ve resmî belgeler. 3. 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21. (Ek f kra: 24. dosya. ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. ( 2.5.10. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r.12. 2. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) . Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur.2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler. e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler. tutuklu olmas . Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r. 6. 1.

muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur.12. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r. Okul yönetimleri. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r. ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez. millî e itim müdürlükleri. Ö renciler için." Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. okulun bulundu u yerde oturan. kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler. Devam n zlenmesi .2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . müfetti ler. anne. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar. Veli ö rencinin.5.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. anne. b) Okulu bulunmayan. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24.5.Madde 22 ² (De i ik: 2. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir.

. ö retmen. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli.12. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . sportif. Ö rencilerin devams zl klar . zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. zinleri. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. ö retmen. Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. deprem.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. baba.5. aileden birinin askerlik durumu. okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. yang n. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. sel ve benzeri do al afet veya ana. ölüm. Bu izinler. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r.Madde 27 ² (De i ik: 24. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. (De i ik ikinci f kra: 2. tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. sosyal. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal . Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden.

il ve ülke genelinde birlik sa lan r. ( 21. c) Ölçme ve de erlendirmede okul.8.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler. c) Yürürlükten kald r lm t r. Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20.08. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler.8. varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.10. . zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler. Bunlar. b) (De i ik bend: 24. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir.5.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.2007/26619 RG) dönemden olu ur. "Sa l k durumu.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20.12. s navlar.2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz. ç) (De i ik:20.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden. ( 21. a) Resmî sa l k kurullar ndan.10.8. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1). Haklar nda kovu turma yap lmaz. a) Ders y l .2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s .2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r. b) (De i ik:20.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir.

PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . (De i ik:20.8. problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir. (20. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular. sorgulama. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r.8. güvenirlilik.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar. (De i ik üçüncü f kra: 24.2008/27090 RG) S nav. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r.2007/26619 RG) Puan. De erlendirme sonuçlar .d) Ö rencilerin ders. e) (De i ik:20. ara t rma.8. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r. Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir.12. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar . f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel. ) Yürürlükten kald r lm t r. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . Bu ö renciler.12. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. duyu sal. ele tirel ve yarat c dü ünme.2008/27090 RG) Ö retmenler. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde.

.2008/27090 RG) 1. (De i ik:20. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden. tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas .2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri.Dönem puan . do ru/yanl .12. e le tirmeli.5. (De i ik:20. k sa cevapl . (De i ik:20. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r. Be lik not sisteminde ba ar dört. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r.12. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir. y l sonu puan .2007/26619 RG) 4. S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur. ( 2. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler.8. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r. b) Çoktan seçmeli. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar.2007/26619 RG) S navlar n zaman . her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir.2007/26619 RG) Ö renciler. Ö renciler. 5. 6. Derslerin özelli ine göre. dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. aç k uçlu. ba ar s zl k bir notla de erlendirilir. (De i ik be inci f kra: 24. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24.8. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir.2008/27090 RG) Ö rencilere.8. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez.8.

7. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. Görsel sanatlar. Bu ölçme de erlendirme etkinli i. beden e itimi. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar .2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r.8.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41). Görsel sanatlar. en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r. ( 2.12. (De i ik ikinci cümle: 24. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir. (De i ik 7 nci f kra : 10. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. Teknoloji ve Tasar m. Veli. Ancak. (De i ik 8 inci f kra : 10. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez. beden e itimi.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez. dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir. s n fta di er ö rencilerle ders . Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla. S nav sorular . ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini. ayr nt l olarak belirtilir. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. müzik.5. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41).2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. Ancak. müzik. Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Ayr ca bu durum.5.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan.7.

görsel sanatlar. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r. Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. Bu durumdaki ö renciler. Uygun görülen projeler.2008/27090 RG) Ö retmenler. ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r.08. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Ö renciler.8.i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir. Proje ve performans görevleri. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. Raporda.12.2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r. s navlar n yap ld . Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu. Verilen puanlar. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi.8.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler. Yaz l s nav kâ tlar . müzik.

ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir. Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz". Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . b) 4.2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar . "(3) Orta". 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. Ö renci davran lar 1.8. 6. 5.Madde 41 ² (De i ik: 24. 6. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. "(4) yi".12. 6. ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. "(2) yi".12. D önem puan . her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. 2. "(3) Çok iyi" eklinde. dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar. Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. ö retmene. e-okul sistemine aktar l r. Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. a) 1. 3.2008/27090 RG) Ö retmenler. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". "(2) Geli tirilmeli". 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan. Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . 3. Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. (24. 6.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan .12.2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. Bu dosyalar. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r. 2. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r. 7 ve 8 inci s n flarda. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar.

e) Çözüm odakl olma. 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK.2006/26156 RG ) . e-okul sisteminden ç kt s al n r. Okul yönetimince. ) Verimli çal ma.5. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez. Ö retmenler. 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri. 6. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. 3. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A). f) Sosyal faaliyetlere kat l m. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. d) Ortak de erlere uyma. ( 2. b) Öz bak m. ç) leti im ve sosyal etkile im. 6. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.al narak davran notu. 2.6/3-B'ye i lenir. a) Okul kültürüne uyum. c) Kendini tan ma. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu. 1. Ö rencilerin davran lar .

Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas . (Ek ikinci f kra: 20. Karne. a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu.12. birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r. c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15).2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1. Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r.(De i ik birinci f kra: 20. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler.Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24. ikinci dönemde bu dersleri dinleme. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ö rencilerden. Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi . birinci dönemde bu derslerin dinleme. b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu.12.2007/26619 RG) Karnede.8. e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir. ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin.8. ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26.2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar .12.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz. birinci (De i ik ibare: 20. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir.08.2008/27090 RG) Ö rencilere. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan. bu dersleri dinleme.

c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. Ayr ca veli de bilgilendirilir.Madde 47 ² (De i ik: 24. 6. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. s navlar. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . Okul kay tlar na. a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu. performans görevleri. e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci. varsa okul rehber ö retmeni. Bu kararda. 5. Bir Dersin A rl . 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir. Al nan gerekçeli karar.12. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il. lkö retim. ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. d) Birle tirilmi s n flarda. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. 4. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. Buna göre.12. projeler. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r. 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez.

8. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir. . 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas . 5. 5. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r. s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. (De i ik üçüncü f kra: 24. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir. Y l sonu ba ar puan . diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. o dersin a rl kl puan d r.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. e-okul sistemindeki s n f geçme. s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. o dersin bir (De i ik ibare: 20. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20. sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r. 6.5. S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. 6. Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r.8. 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl . 4.12. Bu tutanak. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi. Bu puan ve not. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Y l sonu ba ar puan .8. okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r. Bu s nav. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2.2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir. b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz. 7 ve 8 inci s n flar nda. ders y l içinde ö retmensizlik. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20. Bu puanlar.

Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir.12. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir.2008/27090 RG) Diploma. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça.12. (Ek. ö rencinin okulla ili i i kesilmez. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. Diplomalar. derslerin kesildi i tarihtir. Yaz l ba vurma hâlinde diploma. diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. Diplomalar. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r. Diploma tarihi. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. Diplomalar.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. taahhütlü olarak da gönderilebilir. lkö retim diplomas n . Her diplomaya. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. . Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r. millî e itim müdürlüklerince belirlenir.

nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. ö renci kay t defterine de i lenir. ayn yöntemle yeniden belge verilir. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir.8. dilekçenin alt na veya arkas na. kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. mevcut kay tlara göre düzenlenir. 6. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. Sava . Ancak.5.2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan . Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde . yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde.(Ek be inci f kra: 2. Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar . Durum. deprem. nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. 4.12. b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda. sel. (Ek-5) (Ek f kra: 24. Bu puan diplomada belirtilir. Okul müdürlü ünce. 5. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. örne ine uygun onayl bir belge verilir.2007/26619 RG) Diploma puan . Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar .

Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. yetki ve sorumluluklar n üstlenir. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Müdür ba yard mc s . personel. bak m. Müdür yard mc lar . Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. yaz ma. BE NC KISIM Personelin Görev. Müdür. düzen. e itici etkinlikler. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . ta n r mal(35) . okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye.5. ta n r mal (35). temizlik. Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. koruma. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. ö renci. nöbet. yönetim. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. sosyal etkinlikler. Müdür yetkili ö retmen. bursluluk. Ö retmenler . yaz ma. mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. Okul müdürü. Okul müdürü. müdürün görev.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. beslenme. soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. düzeltmeyi yapan n ad . yönerge. okulun her türlü e itim-ö retim. düzen. yönetmelik. tahakkuk. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. yat l l k. nöbet. Müdür ba yard mc s . güvenlik. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. ö renci. yönetim. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. güvenlik. tahakkuk. bak m. temizlik. Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. beslenme.yap lan de i iklikler. yat l l k. personel. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. düzeltme tarihi. koruma. ders okutman n yan nda kanun. tüzük. bursluluk.

ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar. S n f ö retmenleri. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. din kültürü ve ahlâk bilgisi. Tebli ler Dergisi. (Ek f kra: 24. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak.5. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. Ancak. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. beden e itimi. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. Ö retmenler. Ek Görev Verilmesi . Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler. beceri ve yetenek isteyen.12. (De i ik ibare: 20. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir. Resmî Gazete. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r. okutmak. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler.10. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni. müzik.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. ( 21.2008/27090 RG) Ö retmenler. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler.8. görsel sanatlar. (De i ik dördüncü f kra: 2.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler. programda belirtilen esaslara göre plânlamak.5.

e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. bayanlarda 20. bili im teknolojileri. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez. komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda.12. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez. ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin.2008/27090 RG) Nöbet görevi. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r. Toplant lar.5. (Ek f kra: 24. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman . son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar.12. Ö retmen.2006/26156 RG) Ö retmenler. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda.2008/27090 RG) Ö retmenler. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. E itim efi . Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2.5. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r. yat l -gündüzlü.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. görsel sanatlar ve müzik derslikleri.12.Madde 68 ² Ö retmenler. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. e itim. (Ek f kra: 24.

2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.5. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. 2. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir. ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. ube rehber ö retmeni. Yönetim leri ve Büro Memuru . b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. ( 2. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar. 3. a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. 1. Rehber ö retmen. Rehber ö retmen. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur.12. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r. Belletici ö retmen ihtiyac . Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir.

teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. Okulla ilgili malî i leri izler. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. Nöbetçi ö retmen. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. Ar iv i lerini düzenlerler. Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24. Memurlar. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. ö retmen. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r. müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar .)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. Ayr ca. gerekenlere cevap haz rlarlar.12.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz .. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar.2008/27090 RG) Ambar memuru. memur ve hizmetlilerine ait ayl k. yolluk. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin. belge. ücret. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. (De i ik ikinci f kra: 24.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Döner Sermaye Memurlar . Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. sa l k.12. yakacak. sosyal yard m. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. Ö retmen. a ç (.

.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. Ayr ca. ve i lemlerini yürütür.. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar. yat l okullardaki sa l k personeli. Döner sermaye sayman . (. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. korunmas n sa lar. na Ba l Okul Pansiyonlar . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r. A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar. okul doktoru. ilgili müdür yard mc s . n . döner sermayenin i ve i lemlerini. müdür. ambar memuru. "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Döner sermaye. nöbetçi ö retmen. Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler.

)(6) ve a ç ya kar sorumludur. makine onar m . Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. Kaloriferci. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar.5. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar... . müdür. elektronik. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. bilgisayar. hizmet yerlerini temizlemek. okulun bahçe ve park n düzenler. Bu görevleri yaparken müdüre. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek. yap lacak plâna uygun olarak. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. su. kalorifer tesisat . Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez.)(6) kar sorumludur. nöbetçi ö retmene (. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. nöbet tutmak. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r.2006/26156 RG) Kaloriferci. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli.. ilgili müdür yard mc s (. do algaz. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik. ilgili müdür yard mc s na.A ç yard mc s . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. okul müdürüne.

Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir. Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r. karar defterine yaz l r. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri. Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur. Ö retmenler kurulu. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. ALTINCI KISIM Kurullar. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r.2007/26619 RG) dönem ba nda. okul yönetimince ba l . Kurulun toplant günleri ve gündemi. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. Toplant da al nan kararlar. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r. (De i ik yedinci f kra: 24. ikinci (De i ik ibare: 20. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder.12. ders y l ba nda.8. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. Ancak. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur.

2. Toplant lar. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. g) (Ek: 2. spor salonu. ortas nda. ilgili mevzuat .12. ders araçlar ndan. .bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. ) (Ek bend: 24. Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. Bu toplant larda. kütüphane. ders araçlar . 3. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. soru ekilleri. teknoloji ve tasar m. ders programlar . f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda.2008/27090 RG) Bu toplant larda. spor salonu.5. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r. bili im teknolojileri.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu. (De i ik üçüncü f kra: 24. ders araç-gereci. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. Zümre ö retmenler kurulu.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar . ö retim yöntem ve teknikleri. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. d) (De i ik: 2. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi. 6.12. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r. laboratuvar. lâboratuvar. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir.5. 1. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur.

2008/27090 RG) Ö renci kurulu.8. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. Ayr ca. sa l k. Kurula. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar. . Meclis. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir. gerek görülürse ö renci velileri.5. Bu kurula.12.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. ube ö retmenler kurulu. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe. beslenme. ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. ube temsilcilerinden olu ur. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi. y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r. 6.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. ubedeki ö rencilerin ki ilik. 4. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r. Okul ö renci kurulu. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir. yeni beceriler kazand rmak.Ortak s nav sonuçlar . e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. 5. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. bilgi ve görgülerini art rmak. okul müdürünün onay na sunar. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder.5. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. Ö renci meclisi. ube ö retmenler kurulunda.

ö renci merkezli e itim yapmak. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir.2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler.5. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. a) lkö retim ders programlar nda. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r. Ekip. Ayr ca. zümrelerden gelen raporlar birle tirir. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n . e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur. ki nüsha haz rlanan raporun biri. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar .12. okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. . Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler.

4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar . Bu komisyon. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. malzemeler. Sat n alma komisyonu. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür. Bu komisyon. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. Bu komisyon. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. Yat l okullarda.12. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24. ambar memuru. Bu komisyonun olu turulamad okullarda. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. sat n alma komisyonunca. yar mamul ve mamul maddeler. Bu komisyonun muayene. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. Her türlü harcama. bu komisyon. Ayr ca. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r.

a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . (24. okul mührü ile mühürlenir. çizelge ve dosyalar bulundurulur. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter.12. diploma defteri. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. veli. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer. ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. . müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. Okulda tutulmas gereken defter.12.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda.2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24. E.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24.12. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler. davran lar n n izlenmesi. ö renci. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. tek ö retmenli okullarda sadece müdür. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri.

yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar . 6. yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. j) Sigara.00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70.00. ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar . g) Kitaplar sevmeleri. okuma al kanl kazanmalar . a) (De i ik alt bent : 5. k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. d) Do ru sözlü. l) Fiziksel. millî. manevî ve kültürel de erlere uymalar . arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar . dürüst olmalar . örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. 00-84 . kaba söz ve davran lardan kaç nmalar . e) yi ve nazik tav rl olmalar . f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . görevlilere. siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar . 5. bunlarla ilgili amblem. okul yöneticilerine.99 olanlar "Te ekkür. afi . geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . c) Ö retmenlerine." . y k c . di er derslerin her birinden 45. n) Yasalara. sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar .b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . bulundurmamalar ve da tmamalar . Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca. korumalar . yalan söylememeleri. rozet ve benzerlerini ta mamalar . zihinsel ve duygusal güçlerini millet. i) Millet mal n . m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar . onur ve haklar na sayg göstermeleri. bunun aksi davran larda bulunmamalar .2007/26664 RG) 4.10. h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . siyasî amaçl sembol kullanmamalar . beklenir.

00 puan ve yukar olanlar "Takdirname. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. (De i ik ikinci f kra: 24. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas .10) 3) (De i ik: 2. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren.2008/27090 RG) Ayr ca.2007/26664 RG) 85. b) Çe itli sosyal. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine. (Ek. ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r. ç) (Ek alt bent : 05." c) (De i ik alt bent : 5. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r. 2) Ö renci ile sözle me imzalama.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ). Bu ödüller. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6.10.12. geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak.7/1) belgesi ile ödüllendirilir. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname. ö retmen. toplum düzeninin korunmas . ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir.5. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar.2006/26156 RG) Veli ile görü me.b) (De i ik alt bent : 5.10. . ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK.10.

kurallar ve ders ortam n bozmak. 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek.5. . yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak. kopya çekmek. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. ö retmenlere. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. ö renciye. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. 6) Duvarlar . araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. bunu al kanl k hâline getirmek. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek. 7) Görgü kurallar na uymamak. 4) Okula. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. resmî evrakta de i iklik yapmak. 3) (De i ik: 2. 8) (De i ik: 2. b) K nama. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda. ö rencinin. s ralar ve okul çevresini kirletmek. 2) Okula özürsüz devams zl n . 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak. ö retmen. c) Okul de i tirme. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere.5. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek.

6) (De i ik: 2. 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. 2) Sark nt l k. cinsiyet.5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. 7) Okulda kavga etmek. 8) Ki i veya gruplar dil.5. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak. derslere.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. 10) Okulun bina. 3) Okula yaralay c . iftira.5. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. 7) (De i ik: 2. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. 11) Okula. k namak. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. . s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. hakaret.5. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. eklenti ve donan mlar n . kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak. demokratik. rk. 13) (De i ik: 2.

f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak. b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu. ba kas n n yerine s nava girmek. bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r. a) Davran n niteli i.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri. Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. .8. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek. c) Ya ve cinsiyeti.2007/26619 RG) Ba kalar n . Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin.5. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . 13) (De i ik: 2. 16) (De i ik alt bend: 20. alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek.8. Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s . o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri. Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir.

2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez. g) (De i ik: 2.5. j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci.2006/26156 RG) Ö renci velisi. istek.5. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu . ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. h) ( De i ik: 21. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir. yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2.10. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan.5. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur. te ekkür.12.c) Okul yöneticileri. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler.2008/27090 RG) Yapt r mlar. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi. k) (De i ik: 2. d) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m .5.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir. f) (De i ik alt bend: 24. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir.

nedenlerini ara t rmak. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n. okulun di er personeli. kili ö retim yap lan okullarda. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar.Madde 113 ² (De i ik: 2. öz ele tiri bilincini geli tirmek. dürüst.5. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. müdür ba yard mc s . bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. bir yedek üye. derslerde ba ar l olan. ele tiri. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. ö retmen. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler. . ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. sosyal. güvenilir. b) Okulda örnek davran larda bulunan.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. olumlu hâle getirilmesinde. Kurul üyelikleri. bilimsel. sanatsal.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine.5. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek.

Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r. ( 2.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir.5. ( 2. ( 2.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r. Kurul. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n.5. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir. ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. fade vermekten kaç nan. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Al nan kararlar. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek.5. Olay. yerine yedek üye kat l r.5.5. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas .

karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur.5. (De i ik ikinci f kra: 24.5. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.12.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m . ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir. Kararlar. ( 2.Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r. Ancak. .2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar . ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar. ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r.5. ( 2. Kararda.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri. ( 2.12. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan.5.2006/26156 RG) Okul müdürü. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan.5. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. ( 2. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r.5.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. Yapt r m.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r. okul müdürünün onay ile sonuçland r l r.5. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r.

Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. Toplant gündeminin belirlenmesi. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler. Gelen dosyalar . llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ba kan n ça r s üzerine toplan r. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar. ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda.5. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.5. ba kan ve üyelerce imzalan r. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir. oylamada çekimser oy kullan lmaz. Bu kurul. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Zarar n Ödetilmesi . il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. Kararlar ço unlukla al n r. ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r.

okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur.5. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan .Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar. Bu liste. okulun y ll k onur listesine al n rlar.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi.12. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler.5.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar .2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler. ilgili mevzuat na göre yürütülür.12. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir. (24. Takdir. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri. Te ekkür. savunma. özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24. b) (De i ik: 2. o ö rencinin velisine ödettirilir. Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r.

lâboratuvar. yemekhane.2008/27090 RG) K l k-K yafet . a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . yatakhane gibi yerlerde s . d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar.12. Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir. s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. i lik. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r. S n f ba kan . 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. ders y l ba nda. f) (De i ik: 2. derslik.5. periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar.Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur. b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. (24. Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri. 6. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir.2006/26156 RG) Okulda. güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r.

koridor. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. Bunun için okul-aile birli i. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar . depo. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra .Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici. ö retmenler odas . Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. sözle meli. teknoloji derslikleri. rehberlik servisi. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak.. (De i ik ikinci f kra: 2. temizlik ve hizmete uygunluk esast r.2006/26156 RG) Okul binas . salon. Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r.2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r.5. ö retmen. memur ve hizmetli odalar . fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. müdür yard mc lar odas . halk e itimi çal malar .5.. mutfak ve yemek odas . okul-aile birli i etkinlikleri. müdür odas . (. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur. sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. lâboratuvar. ö rencilerin ya lar . ( 2. i lik. müze. dershaneler. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir. . (De i ik üçüncü f kra: 2.12. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur. S ralar. kütüphane. geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. tuvalet. memur. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f .2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r. e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar.2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur. K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle. soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur.5. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur.

belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap. (24.5. Kütüphane ve kitapl klar.12.5. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir.2006/26156 RG) lgili mevzuat. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar . b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. çal ma sonucunda yerine kald r l r.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde. . b) (De i ik: 2. haritalar ve albümler. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2.5.5.(De i ik dördüncü f kra: 2. ( 2. d) Okul öncesi e itim programlar .2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r. kinci f kra yürürlükten kald r lm t r. Millî bayramlar. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir. g) Tebli ler dergisi.5. e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur. (De i ik be inci f kra: 2. bro ürler. f) Tarih ve co rafya atlaslar . araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar.

ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. atlama gibi araçlar sa lan r. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. uygun bir yerde temiz.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. e itici ve sanat de eri olan resimler. iir. Atatürk'ün hayat n . resim. kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. t rmanma.5. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. disket ve kasetler. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r. basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. okul binas n n giri inde. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. voleybol. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir.2006/26156 RG) Okulda. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur. düzenli. f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. Uygulama Bahçesi . Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. müzik. denge. disket ve kasetler. Su depolar . halk danslar . Ö rencilerin. kum havuzu. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. okul müzesi olarak da kullan labilir. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir.gereci. Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD.

Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir. Çim alanlar düzenlenir.2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir.6."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar . lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi.2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41). Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz. Yürütme na Ba l . Süs bitkileri ve a açlar dikilir. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere.7. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24. 100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1.00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10. K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r.8. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür.

resim-i . Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. müzik. i e itimi ve bilgisayar dersleri. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. yabanc dil. NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1).Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. (Ek-2). (8) (7) (6) (5) (4) (3) . beden e itimi. beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. yürürlü e girer. ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. din kültürü ve ahlak bilgisi. i e itimi ve bilgisayar dersleri. yabanc dil. Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. din kültürü ve ahlak bilgisi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. müzik. (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. (Ek-11). resim-i . Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. (Ek-13). lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken.

(18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken. (21) (20) (19) . (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "notla" iken. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "güvenirlik" iken. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ayniyat" iken. Bu yönetmelik de i ikli i. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. Bu ibare "Ünitelerle" iken. Bu ibare "bilgisayar" iken. Bu ibare "ders" iken.Bu ibare "notunun" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful