M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

m) Ö rencilere temel bilgi. seçme. ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. d) lkö retim kurumlar . programlar. ö rencilerin davran . ö renci. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. güvenirlilik (32) ön planda tutulur. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. rk. Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. cinsiyet. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. ö retim ilkeleri. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. beceri ve de erleri kazand rmak. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. ö retmen. l) Ö retmen. ö renci düzeyi. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k. yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . i bölümü. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. yönetici. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r. personel ve velilerce. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. k) lkö retimde ö renciler. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. seçilme. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek. okul.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. sevgi. kurumda i birli i. dil. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . E itimde hiçbir ki iye. e) E itim-ö retim etkinlikleri. ö retmen.

(24. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r. bu süre. sel.5.2007/26619 RG) döneme ayr l r.08. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40. ki (De i ik ibare: 20. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r. deprem. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r.5. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir. (De i ik ikinci f kra: 24. Ancak.2007/26547 RG) Ancak. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r.8. Ancak. Ö retim y l n n ba lamas .5.5. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r. (Ek cümle: 9.2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz.6.da sürdürebilirler. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir.12. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r. hastal k. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün.08. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi. Ders y l süresi.12. (De i ik ibare: 20. ( 2. Ders y l iki (De i ik ibare: 20. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir.

g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13.00'te ba lar 3. 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer). do ruyum. h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. küçüklerimi korumak. çal kan m. na arma an olsun. d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer. yükselmek.). c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . "Türküm. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13. büyüklerimi saymak.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir. her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar. e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). lkem. b) Y lba tatili (1 Ocak günü).5 gündür).00'de ba lar 4. Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) . Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r. Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. yurdumu. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda. Ülküm.5 gündür). Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler. ileri gitmektir. milletimi özümden çok sevmektir. 24 Nisan ak am sona erer).

12. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur. E itim bölgesindeki okullar n salonlar . Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan . yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24.2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. . köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür.2008/27090 RG) Ö rencilerin. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r.5.12. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2. Komisyon. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r. il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar. Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na.12. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü. Ö rencilerin. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24.

bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir. oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. Okuma yazma bilmeyenler. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz. a) Okul yönetimi. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. kay t alan d ndan da kay t yap labilir. Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. b) kinci dönemde nakiller. .12. tespit edildiklerinde yap l r. dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r. özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar .2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. c) Okul yönetimi. f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar .

3. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. 6. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. (Ek f kra: 24. dosya. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar. tutuklu olmas .10. kay tlar ve resmî belgeler.12. e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21. elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. Bu s navlar. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) .2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir.5. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. ( 2.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. 1. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi. 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur. 2.

" Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. b) Okulu bulunmayan. Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur. Devam n zlenmesi . ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler. kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2.5.Madde 22 ² (De i ik: 2. müfetti ler. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24. anne. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. Ö renciler için.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek.5. Veli ö rencinin. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . anne. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. okulun bulundu u yerde oturan. Okul yönetimleri. millî e itim müdürlükleri. ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir.12.

13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r.Madde 27 ² (De i ik: 24. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . deprem. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. ölüm. Ö rencilerin devams zl klar . sportif.5.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. Bu izinler. aileden birinin askerlik durumu. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal . baba. ö retmen. . yang n. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. zinleri. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r.12. sel ve benzeri do al afet veya ana. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. (De i ik ikinci f kra: 2. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. ö retmen. sosyal.

10. zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler.5.2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. Haklar nda kovu turma yap lmaz.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir. "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz.8. a) Ders y l . ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler. a) Resmî sa l k kurullar ndan. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir. c) Ölçme ve de erlendirmede okul.08. ( 21. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.10. ( 21. s navlar.8.2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s . "Sa l k durumu.12. Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. il ve ülke genelinde birlik sa lan r. . ç) (De i ik:20.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20. varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir.8.2007/26619 RG) dönemden olu ur. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1).2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden. c) Yürürlükten kald r lm t r. b) (De i ik bend: 24. b) (De i ik:20. Bunlar. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler.

2007/26619 RG) Puan. Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir. duyu sal.8.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar.2008/27090 RG) S nav. sorgulama. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir.8. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24. De erlendirme sonuçlar . problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r. (20. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. güvenirlilik. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel.12. PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir.d) Ö rencilerin ders. (De i ik:20. Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir. proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar. e) (De i ik:20. (De i ik üçüncü f kra: 24.12. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar .8. Bu ö renciler. ara t rma. ele tirel ve yarat c dü ünme. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r.2008/27090 RG) Ö retmenler. ) Yürürlükten kald r lm t r.

2008/27090 RG) Ö rencilere.2007/26619 RG) Ö renciler. 6. . (De i ik:20. aç k uçlu. k sa cevapl . e le tirmeli. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r. Derslerin özelli ine göre. ( 2.12.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24. (De i ik:20. 5. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir.2007/26619 RG) S navlar n zaman . y l sonu puan . Ö renciler.2007/26619 RG) 4.5. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r. Be lik not sisteminde ba ar dört. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r.12. tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas . bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar. (De i ik be inci f kra: 24.Dönem puan . önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir.8. b) Çoktan seçmeli.8. (De i ik:20. en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur. ba ar s zl k bir notla de erlendirilir. S navlar n süresi bir ders saatini a amaz.2008/27090 RG) 1.8. do ru/yanl .8.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden.

ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. Ancak. (De i ik 7 nci f kra : 10. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. Görsel sanatlar. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r.7. Teknoloji ve Tasar m. Görsel sanatlar.7. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir.8. dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. Bu ölçme de erlendirme etkinli i. ayr nt l olarak belirtilir. beden e itimi. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r. beden e itimi.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. müzik. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41). Ayr ca bu durum.5.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. (De i ik ikinci cümle: 24.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. müzik. Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir. Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler. en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir. (De i ik 8 inci f kra : 10. S nav sorular . ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r. teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar .12. Veli. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. Ancak.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez. ( 2.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden. s n fta di er ö rencilerle ders . proje ve performans (De i ik ibare: 20.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41). ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini. Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir.5.

i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir.08. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Proje ve performans görevleri.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. Ö renciler. ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir. Bu durumdaki ö renciler. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r. s navlar n yap ld . bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. Raporda. müzik.2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi. Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu. görsel sanatlar.2008/27090 RG) Ö retmenler.8. Verilen puanlar. Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20.8. ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez.12. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . Uygun görülen projeler. Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. Yaz l s nav kâ tlar .

D önem puan . "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. 3. a) 1. belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir. (24. e-okul sistemine aktar l r. 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz". Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r. 6. Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. Ö renci davran lar 1.2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". 2. 2.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan .Madde 41 ² (De i ik: 24. 6. ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. 6. 3.2008/27090 RG) Ö retmenler. Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . 5. dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. b) 4. 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. "(2) yi". 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje.8. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar.12. "(3) Orta". ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. "(4) yi". her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. 7 ve 8 inci s n flarda. "(3) Çok iyi" eklinde.12. Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r. Bu dosyalar. Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. ö retmene. "(2) Geli tirilmeli".2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar .12. 6.

Ö retmenler. d) Ortak de erlere uyma. 6. 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A). 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri. c) Kendini tan ma. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). e-okul sisteminden ç kt s al n r. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin.6/3-B'ye i lenir. 6. ) Verimli çal ma. ç) leti im ve sosyal etkile im. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. e) Çözüm odakl olma. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. a) Okul kültürüne uyum. b) Öz bak m. 1. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir.al narak davran notu. ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. 3. 2. ( 2.5. Okul yönetimince. 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu.2006/26156 RG ) . ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r. Ö rencilerin davran lar . Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

8.2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar . izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r. bu dersleri dinleme. Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan.(De i ik birinci f kra: 20.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r. birinci (De i ik ibare: 20.8. Karne. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1. b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu. Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz. ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26. Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi . birinci dönemde bu derslerin dinleme. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. (Ek ikinci f kra: 20. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24.08. c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n.2007/26619 RG) Karnede. e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir.12.12.12. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin. a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu. Ö rencilerden. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15).2008/27090 RG) Ö rencilere. ikinci dönemde bu dersleri dinleme. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas . S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler. birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r.Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24.

2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. lkö retim. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni. s navlar. a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . varsa okul rehber ö retmeni. d) Birle tirilmi s n flarda.Madde 47 ² (De i ik: 24. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. 5. 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri. Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir. 4.12. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. Ayr ca veli de bilgilendirilir.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu. Bir Dersin A rl .12. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir. 6. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. projeler. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez. Al nan gerekçeli karar. Buna göre. Okul kay tlar na. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r. okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . performans görevleri. Bu kararda.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir.

okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r. 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl . S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. 6. 6. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r. 5. o dersin a rl kl puan d r. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir. 4. Y l sonu ba ar puan . Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20.12. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir.8. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r. Bu puanlar. Bu puan ve not. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir.8.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. Bu tutanak.8. ders y l içinde ö retmensizlik. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2. o dersin bir (De i ik ibare: 20.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz. diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r.5. 5. e-okul sistemindeki s n f geçme. s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu.2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r. Bu s nav. 7 ve 8 inci s n flar nda. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan. (De i ik üçüncü f kra: 24. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas . s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz. Y l sonu ba ar puan . sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi. . b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir.

Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r. Her diplomaya.2008/27090 RG) Diploma. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. ö rencinin okulla ili i i kesilmez. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar. . Yaz l ba vurma hâlinde diploma. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir.12. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir. Diplomalar. Diplomalar. lkö retim diplomas n .12. Diplomalar. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. taahhütlü olarak da gönderilebilir. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r. (Ek.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir. derslerin kesildi i tarihtir. Diploma tarihi. diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir. millî e itim müdürlüklerince belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir.

yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar . dilekçenin alt na veya arkas na. mevcut kay tlara göre düzenlenir.12. 6. Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. deprem. 4.2007/26619 RG) Diploma puan . ö renci kay t defterine de i lenir. Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde .5. Durum. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. Okul müdürlü ünce. Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan .2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir. Ancak. kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra.(Ek be inci f kra: 2. Sava . örne ine uygun onayl bir belge verilir. b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir. nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini. 5. ayn yöntemle yeniden belge verilir. Bu puan diplomada belirtilir. nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. (Ek-5) (Ek f kra: 24. 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar .8. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. sel.

halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. koruma. ö renci. yat l l k. yönetim. mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . bak m. bursluluk. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. nöbet. ö renci. ders okutman n yan nda kanun. yetki ve sorumluluklar n üstlenir. düzeltme tarihi. tüzük. güvenlik.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. BE NC KISIM Personelin Görev. yaz ma. Müdür yard mc lar . Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. sosyal etkinlikler. Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. düzen. beslenme. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2.yap lan de i iklikler. Ö retmenler . güvenlik. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. temizlik. beslenme. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. bak m. tahakkuk. tahakkuk. müdürün görev. yönetmelik. personel.5. yat l l k. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. e itici etkinlikler. yönetim. Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. temizlik. ta n r mal(35) . yaz ma. bursluluk. okulun her türlü e itim-ö retim. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. düzen. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. düzeltmeyi yapan n ad . Müdür yetkili ö retmen. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. koruma. ta n r mal (35). ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. Okul müdürü. Müdür. Okul müdürü. soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. Müdür ba yard mc s . personel. nöbet. yönerge. Müdür ba yard mc s .

Resmî Gazete. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir.5. ( 21. okutmak. müzik. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. Ö retmenler. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi.10. (De i ik dördüncü f kra: 2. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. Ek Görev Verilmesi .5. beden e itimi. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. Ancak. (De i ik ibare: 20. (Ek f kra: 24.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. görsel sanatlar. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar.2008/27090 RG) Ö retmenler. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. programda belirtilen esaslara göre plânlamak.8. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r. din kültürü ve ahlâk bilgisi. beceri ve yetenek isteyen. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun. Tebli ler Dergisi. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar.12. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r. S n f ö retmenleri. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler.

komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar.5. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r.Madde 68 ² Ö retmenler. ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman .5. bayanlarda 20. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m.2008/27090 RG) Ö retmenler. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. (Ek f kra: 24. E itim efi . e itim.12. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. Ö retmen.12. yat l -gündüzlü.12.2006/26156 RG) Ö retmenler. Toplant lar. (Ek f kra: 24.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. bili im teknolojileri.2008/27090 RG) Nöbet görevi. görsel sanatlar ve müzik derslikleri. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin.

Rehber ö retmen. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir. 1. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar. ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. ube rehber ö retmeni. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. Rehber ö retmen. a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile.2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24. Yönetim leri ve Büro Memuru .2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. Belletici ö retmen ihtiyac . b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. 3.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r. 2.5. ( 2. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir.12.

Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. sosyal yard m. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar.. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür. Okulla ilgili malî i leri izler. a ç (. Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar.12.)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. yakacak. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.. ö retmen. Ar iv i lerini düzenlerler. Ö retmen.12. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. gerekenlere cevap haz rlarlar. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. ücret. Ayr ca. yolluk. sa l k.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar. müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. (De i ik ikinci f kra: 24. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. memur ve hizmetlilerine ait ayl k. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. Nöbetçi ö retmen. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. Döner Sermaye Memurlar . i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz . Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Memurlar. belge.2008/27090 RG) Ambar memuru. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar.

Döner sermaye sayman . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. ve i lemlerini yürütür. A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar.. ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . döner sermayenin i ve i lemlerini. na Ba l Okul Pansiyonlar . Ayr ca. ilgili müdür yard mc s . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. n . "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Döner sermaye. ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. yat l okullardaki sa l k personeli.. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. okul doktoru. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. nöbetçi ö retmen.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. (. Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler. ambar memuru. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . müdür. okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. korunmas n sa lar. döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman .

tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. okulun bahçe ve park n düzenler. nöbet tutmak. kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. kalorifer tesisat .. bilgisayar. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. nöbetçi ö retmene (. Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli. ilgili müdür yard mc s na. müdür. su.A ç yard mc s . Bu görevleri yaparken müdüre. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r.. ilgili müdür yard mc s (. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik. do algaz. elektronik.)(6) ve a ç ya kar sorumludur.)(6) kar sorumludur. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir.2006/26156 RG) Kaloriferci. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek. hizmet yerlerini temizlemek. yap lacak plâna uygun olarak.5. Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez. makine onar m . Kaloriferci.. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar. . okul müdürüne.

ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r. Ö retmenler kurulu. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir. ikinci (De i ik ibare: 20. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin.2007/26619 RG) dönem ba nda. karar defterine yaz l r.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. ALTINCI KISIM Kurullar.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur.12. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. ders y l ba nda. okul yönetimince ba l . Toplant da al nan kararlar. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder. Kurulun toplant günleri ve gündemi. Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri. Ancak. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r.8. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. (De i ik yedinci f kra: 24. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r.

ders araç-gereci. e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. 1. ders programlar . . 2. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi.12. ilgili mevzuat . kütüphane. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. spor salonu. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. ders araçlar . 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r. g) (Ek: 2. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. d) (De i ik: 2. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r. ö retim yöntem ve teknikleri. (De i ik üçüncü f kra: 24. laboratuvar. lâboratuvar. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r.12. bili im teknolojileri. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir. f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. 3. ders araçlar ndan. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. Zümre ö retmenler kurulu. Bu toplant larda. soru ekilleri.5.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar .bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. spor salonu. Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. ortas nda. 6. teknoloji ve tasar m. ) (Ek bend: 24.5. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu.2008/27090 RG) Bu toplant larda.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . Toplant lar.

uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. bilgi ve görgülerini art rmak. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar. Ö renci meclisi. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. yeni beceriler kazand rmak.5. sa l k. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe. Bu kurula. Okul ö renci kurulu. Kurula. 6. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur. ube temsilcilerinden olu ur. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r. Meclis. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir. Ayr ca.5. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20.Ortak s nav sonuçlar . ubedeki ö rencilerin ki ilik. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. gerek görülürse ö renci velileri. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. beslenme.12. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder. ube ö retmenler kurulunda. 4. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2. 5. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. . okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. ube ö retmenler kurulu. ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. okul müdürünün onay na sunar.8. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r.2008/27090 RG) Ö renci kurulu. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r.

çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar . ö renci merkezli e itim yapmak. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda.2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu. Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. zümrelerden gelen raporlar birle tirir. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n .5. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. Ekip. ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. Ayr ca. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler. ki nüsha haz rlanan raporun biri. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. . Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar. a) lkö retim ders programlar nda. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir.12.

Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. Yat l okullarda. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Ayr ca. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Bu komisyon. Bu komisyon. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar.12. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. malzemeler. Bu komisyonun olu turulamad okullarda. sat n alma komisyonunca. bu komisyon. Her türlü harcama. Bu komisyon. Bu komisyonun muayene. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar . Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür. Sat n alma komisyonu. ambar memuru. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar. yar mamul ve mamul maddeler. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar.

2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer. okul mührü ile mühürlenir. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r. diploma defteri. E. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. davran lar n n izlenmesi. tek ö retmenli okullarda sadece müdür. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. . çizelge ve dosyalar bulundurulur. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24.12. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar .2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24. ö renci. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. Okulda tutulmas gereken defter. müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. (24. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri. veli.12.12. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter.

b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . 6. bunun aksi davran larda bulunmamalar . g) Kitaplar sevmeleri. 00-84 . k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. okul yöneticilerine.10. içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar .00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70. d) Do ru sözlü. c) Ö retmenlerine. yalan söylememeleri. i) Millet mal n . onur ve haklar na sayg göstermeleri. e) yi ve nazik tav rl olmalar . sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . j) Sigara. ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar . siyasî amaçl sembol kullanmamalar ." . h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. okuma al kanl kazanmalar . yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar . millî.00. n) Yasalara. m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar . siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar . manevî ve kültürel de erlere uymalar .2007/26664 RG) 4.99 olanlar "Te ekkür. geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. bunlarla ilgili amblem. okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . l) Fiziksel. korumalar . f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . kaba söz ve davran lardan kaç nmalar . bulundurmamalar ve da tmamalar . y k c . siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar . beklenir. Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca. rozet ve benzerlerini ta mamalar . zihinsel ve duygusal güçlerini millet. di er derslerin her birinden 45. 5. yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. görevlilere. arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . dürüst olmalar . afi . a) (De i ik alt bent : 5.

Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas . Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir. (Ek. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r. . (De i ik ikinci f kra: 24.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir.10. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler.5. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i.12. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma.2006/26156 RG) Veli ile görü me.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ). Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak. geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren.10. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder.b) (De i ik alt bent : 5. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r. b) Çe itli sosyal.2007/26664 RG) 85. ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK. ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur.10." c) (De i ik alt bent : 5.10) 3) (De i ik: 2. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6. 2) Ö renci ile sözle me imzalama. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir.7/1) belgesi ile ödüllendirilir. Bu ödüller. ö retmen.2008/27090 RG) Ayr ca. toplum düzeninin korunmas . ç) (Ek alt bent : 05.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine.

ö rencinin. 3) (De i ik: 2. ö retmenlere. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. b) K nama. . 7) Görgü kurallar na uymamak. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek. s ralar ve okul çevresini kirletmek. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir.5. kurallar ve ders ortam n bozmak.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. 8) (De i ik: 2. bunu al kanl k hâline getirmek. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. 4) Okula. ö renciye.5. araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. resmî evrakta de i iklik yapmak. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak. 6) Duvarlar . yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n. ö retmen. 2) Okula özürsüz devams zl n .Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir. c) Okul de i tirme. bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. kopya çekmek. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak.

9) Ba kas n n mal na zarar vermek. rk.5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. 8) Ki i veya gruplar dil. iftira. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. 10) Okulun bina. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak. . 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. demokratik.5. hakaret. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. cinsiyet. k namak. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. 2) Sark nt l k. derslere. kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak. 13) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. 7) Okulda kavga etmek.5.5. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. 6) (De i ik: 2. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. 11) Okula. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak. eklenti ve donan mlar n . 3) Okula yaralay c . 7) (De i ik: 2. 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek.

önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. 16) (De i ik alt bend: 20. 13) (De i ik: 2.2007/26619 RG) Ba kalar n . o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir. c) Ya ve cinsiyeti. e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek. Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir. olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s . Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r. a) Davran n niteli i.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak. ba kas n n yerine s nava girmek.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek.5.8. Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri. .8. f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20. bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak. b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu.

h) ( De i ik: 21. istek. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir.5.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2. yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.2008/27090 RG) Yapt r mlar.5. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir. f) (De i ik alt bend: 24. g) (De i ik: 2. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez. te ekkür.5. d) (De i ik: 2.5. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz.c) Okul yöneticileri.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi. k) (De i ik: 2.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir.2006/26156 RG) Ö renci velisi. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu .2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m . j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir.10.12.

. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. dürüst. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda. sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. derslerde ba ar l olan. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r.5. bir yedek üye. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir. sanatsal. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar. kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. bilimsel. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. nedenlerini ara t rmak.Madde 113 ² (De i ik: 2. ö retmen. Kurul üyelikleri. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. öz ele tiri bilincini geli tirmek. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. b) Okulda örnek davran larda bulunan. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. okulun di er personeli. güvenilir. olumlu hâle getirilmesinde.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. ele tiri. müdür ba yard mc s .2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. sosyal. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler.5. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. kili ö retim yap lan okullarda.

g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r.5.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. ( 2. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas . ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur. Al nan kararlar. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. fade vermekten kaç nan. ( 2. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz.5. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2. yerine yedek üye kat l r. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir.5.5. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek. Olay.5. Kurul. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir. ( 2.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r.

karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r. ( 2. ( 2. (De i ik ikinci f kra: 24. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r. Kararlar. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2.12.12. Kararda. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m . Yapt r m. ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri. . okul müdürünün onay ile sonuçland r l r. ( 2.5.5.5. Ancak.Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r. ( 2. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24.5.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r.5. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar .2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2.2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu.5.2006/26156 RG) Okul müdürü. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir.5.

ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. Gelen dosyalar . Zarar n Ödetilmesi . il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. oylamada çekimser oy kullan lmaz. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez. Bu kurul.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. Kararlar ço unlukla al n r. ba kan n ça r s üzerine toplan r.5. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. Toplant gündeminin belirlenmesi.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2.5. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar. ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. ba kan ve üyelerce imzalan r. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r.

savunma.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar . Te ekkür.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2. okulun y ll k onur listesine al n rlar. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur. b) (De i ik: 2. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan .5. Bu liste.12. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler.Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur. o ö rencinin velisine ödettirilir. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r. Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler.5. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri. (24. Takdir. ilgili mevzuat na göre yürütülür.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler.12.

b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. ders y l ba nda.12.2008/27090 RG) K l k-K yafet . lâboratuvar. S n f ba kan . periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur.Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. yatakhane gibi yerlerde s . Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar. yemekhane. okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci.5. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. i lik. f) (De i ik: 2. a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. (24.2006/26156 RG) Okulda. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . derslik. Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. 6. Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar.

sözle meli. K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur. ö retmen. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. teknoloji derslikleri. rehberlik servisi. müdür yard mc lar odas . e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar .Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici.2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. müdür odas . dershaneler. mutfak ve yemek odas . ö retmenler odas . Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur.2006/26156 RG) Okul binas . halk e itimi çal malar . lâboratuvar. Bunun için okul-aile birli i. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r. fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. . i lik. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra .12. S ralar. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f . (. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. depo. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak.5. (De i ik üçüncü f kra: 2. okul-aile birli i etkinlikleri. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. tuvalet.2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. ( 2.. salon..)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r. (De i ik ikinci f kra: 2.2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur.5. müze. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir. kütüphane. koridor. memur.5. ö rencilerin ya lar . memur ve hizmetli odalar . soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r. sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz.

12.5. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar . kinci f kra yürürlükten kald r lm t r. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r.2006/26156 RG) lgili mevzuat. b) (De i ik: 2. çal ma sonucunda yerine kald r l r. g) Tebli ler dergisi.5. b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar. haritalar ve albümler. . (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar.5. Millî bayramlar. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir. (24. (De i ik be inci f kra: 2. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir. bro ürler. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap. ( 2. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.(De i ik dördüncü f kra: 2. d) Okul öncesi e itim programlar .5. araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda.5. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa. Kütüphane ve kitapl klar.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler. e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu. f) Tarih ve co rafya atlaslar .

yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. resim. Su depolar . Uygulama Bahçesi . Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. okul müzesi olarak da kullan labilir. düzenli. basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. uygun bir yerde temiz.2006/26156 RG) Okulda. e itici ve sanat de eri olan resimler. okul binas n n giri inde.gereci. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. voleybol. Ö rencilerin. kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. denge. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. Atatürk'ün hayat n . periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD. atlama gibi araçlar sa lan r. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. kum havuzu. f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. iir. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir.5. Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. disket ve kasetler. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. t rmanma. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. müzik. disket ve kasetler. halk danslar . Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay.

100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1.00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41). Süs bitkileri ve a açlar dikilir."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r. lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.6. Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir. Çim alanlar düzenlenir. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r.8.2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz.7. Yürütme na Ba l . K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar .2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10.

(2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. i e itimi ve bilgisayar dersleri. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. müzik. (8) (7) (6) (5) (4) (3) . 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. yabanc dil. Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. (Ek-2). (Ek-11). resim-i . ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (Ek-13). Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. beden e itimi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. yürürlü e girer. Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. resim-i . 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. müzik. yabanc dil. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. i e itimi ve bilgisayar dersleri. Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). din kültürü ve ahlak bilgisi.Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. din kültürü ve ahlak bilgisi.

2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. (21) (20) (19) . (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. (18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "notla" iken. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "güvenirlik" iken. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "Ünitelerle" iken. Bu ibare "bilgisayar" iken. Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ders" iken. Bu ibare "ayniyat" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir.Bu ibare "notunun" iken. Bu yönetmelik de i ikli i. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ .