P. 1
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

|Views: 46|Likes:
Yayınlayan: Mustafa Yavuz

More info:

Published by: Mustafa Yavuz on Mar 03, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2011

pdf

text

original

M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. e) E itim-ö retim etkinlikleri. kurumda i birli i. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. ö retim ilkeleri. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. personel ve velilerce. ö renci. l) Ö retmen. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. sevgi. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. programlar. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. ö renci düzeyi. seçme. cinsiyet. k) lkö retimde ö renciler. yönetici. i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . ö retmen. okul. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k. E itimde hiçbir ki iye. d) lkö retim kurumlar . m) Ö rencilere temel bilgi. seçilme. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. dil. ö retmen. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. güvenirlilik (32) ön planda tutulur.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . rk. ö rencilerin davran . programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. i bölümü. ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. beceri ve de erleri kazand rmak. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir.

Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer.8.2007/26619 RG) döneme ayr l r. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r. deprem.5. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r.12. her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r.da sürdürebilirler. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi. Ders y l süresi.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r.5. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir. (24. Ders y l iki (De i ik ibare: 20. Ancak.2007/26547 RG) Ancak. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r.5. (Ek cümle: 9. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir.08. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . sel.12. hastal k. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r. bu süre. ( 2. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2. Ö retim y l n n ba lamas .2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. (De i ik ibare: 20.5. ki (De i ik ibare: 20. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r.08. Ancak. (De i ik ikinci f kra: 24.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir.6.

Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) . h) Mahalli kurtulu günü (1 gün).00'de ba lar 4. Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r. Ülküm. büyüklerimi saymak. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir. yükselmek. her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. milletimi özümden çok sevmektir. d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer. do ruyum. g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13. yurdumu. ileri gitmektir.5 gündür). küçüklerimi korumak. 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer).00'te ba lar 3. Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler. b) Y lba tatili (1 Ocak günü).). "Türküm. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. 24 Nisan ak am sona erer). Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . çal kan m. na arma an olsun. lkem. Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar. f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13. gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. e) Zafer Bayram (30 A ustos günü).5 gündür).

12. Ö rencilerin. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir. E itim bölgesindeki okullar n salonlar . özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir. Komisyon. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda.5. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur.2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan .2008/27090 RG) Ö rencilerin. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür.12. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar. il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler. . Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24.12. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24. Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2.

özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. c) Okul yönetimi. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz. b) kinci dönemde nakiller. Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar .12. dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar. bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir.2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. tespit edildiklerinde yap l r. f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. a) Okul yönetimi. sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t. Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. kay t alan d ndan da kay t yap labilir. . kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar . Okuma yazma bilmeyenler.

Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler. ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir. e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r. 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. Bu s navlar. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. 3. (Ek f kra: 24. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. 2. 1. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) .12.10. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar. Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. dosya. tutuklu olmas . kay tlar ve resmî belgeler. ( 2. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r. elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. 6.2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir.5. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler.

Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur. Okul yönetimleri. ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r. kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda." Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r. anne. Devam n zlenmesi . millî e itim müdürlükleri. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . Veli ö rencinin. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler.5.12.Madde 22 ² (De i ik: 2. anne. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. okulun bulundu u yerde oturan. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler. b) Okulu bulunmayan. müfetti ler. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek.5. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir. Ö renciler için. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur.

zinleri. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. . sel ve benzeri do al afet veya ana. okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. ö retmen. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. aileden birinin askerlik durumu. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan.12. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal . deprem. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. ö retmen. sosyal. Bu izinler. tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir.5. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. ölüm. sportif. Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. yang n. (De i ik ikinci f kra: 2. Ö rencilerin devams zl klar . en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir.Madde 27 ² (De i ik: 24. Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. baba. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu.

Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1). "Sa l k durumu.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s . Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin. Haklar nda kovu turma yap lmaz. a) Resmî sa l k kurullar ndan. c) Ölçme ve de erlendirmede okul.8.10. c) Yürürlükten kald r lm t r. "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r. s navlar. il ve ülke genelinde birlik sa lan r. b) (De i ik:20. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. ç) (De i ik:20. .8.2007/26619 RG) dönemden olu ur. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir.8.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden.10. a) Ders y l . ( 21.2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir.5.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20. ( 21.12. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler.08. varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler. Bunlar.2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r. b) (De i ik bend: 24.

(De i ik üçüncü f kra: 24.d) Ö rencilerin ders. proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. (20.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar. Bu ö renciler. (De i ik:20. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24. ele tirel ve yarat c dü ünme. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r.12. e) (De i ik:20. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir. f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel. Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. ) Yürürlükten kald r lm t r.2007/26619 RG) Puan. ara t rma. güvenirlilik. sorgulama.2008/27090 RG) Ö retmenler. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir.8.8. duyu sal.2008/27090 RG) S nav.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar . ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. De erlendirme sonuçlar . program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r.8. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular.12.

S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir. Derslerin özelli ine göre. (De i ik be inci f kra: 24.12. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden. 6.2008/27090 RG) Ö rencilere. k sa cevapl . en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur.8.Dönem puan .8. ( 2. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r. S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. (De i ik:20. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . Be lik not sisteminde ba ar dört. dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir.2007/26619 RG) S navlar n zaman . y l sonu puan . e le tirmeli. 5. Ö renciler. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar.8. aç k uçlu. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar.2007/26619 RG) 4.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24.2008/27090 RG) 1. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas . do ru/yanl . çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler.12. (De i ik:20. ba ar s zl k bir notla de erlendirilir. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r.8.5. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez.2007/26619 RG) Ö renciler. . b) Çoktan seçmeli. (De i ik:20.

teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar .5.7. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez. S nav sorular . dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41). Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Görsel sanatlar. müzik.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir. müzik. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. Ancak. beden e itimi.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan. (De i ik ikinci cümle: 24. Veli. Görsel sanatlar. en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. Ancak.5. s n fta di er ö rencilerle ders . Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41).2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez. Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla. (De i ik 8 inci f kra : 10. Bu ölçme de erlendirme etkinli i. ( 2. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir.12.8. ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. ayr nt l olarak belirtilir.7. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. (De i ik 7 nci f kra : 10.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. Teknoloji ve Tasar m. beden e itimi. Ayr ca bu durum. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden.

2008/27090 RG) Ö retmenler.08. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. Verilen puanlar. ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r. Yaz l s nav kâ tlar . Proje ve performans görevleri. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r. Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. Bu durumdaki ö renciler. görsel sanatlar. Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu. ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez. Ö renciler. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi. bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir. Raporda.12. s navlar n yap ld . Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20.2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. müzik.8.i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir. Uygun görülen projeler. teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r. proje ve performans (De i ik ibare: 20.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar.8.

Madde 41 ² (De i ik: 24. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. Ö renci davran lar 1. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar.2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. (24. Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r. 7 ve 8 inci s n flarda. Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. 6. "(3) Çok iyi" eklinde. Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. 6.2008/27090 RG) Ö retmenler. e-okul sistemine aktar l r. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. 6.8. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan. a) 1. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. "(3) Orta". dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r. ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. 3. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar . ö retmene. D önem puan . Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 5. 2. "(4) yi". 3. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar.12. Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. 6. 2. Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. Bu dosyalar. 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir.12. b) 4.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan . 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". "(2) Geli tirilmeli". 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz".12. "(2) yi". 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir.

6/3-B'ye i lenir. ( 2. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A). ç) leti im ve sosyal etkile im. b) Öz bak m. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. e-okul sisteminden ç kt s al n r. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. 6. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. c) Kendini tan ma. a) Okul kültürüne uyum. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 2. 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu.al narak davran notu. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez.5. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). Ö retmenler. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. 3. 6. Okul yönetimince. 1. e) Çözüm odakl olma. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri.2006/26156 RG ) . ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. d) Ortak de erlere uyma. 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. Ö rencilerin davran lar . ) Verimli çal ma.

ikinci dönemde bu dersleri dinleme. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . Ö rencilerden.2007/26619 RG) Karnede.2008/27090 RG) Ö rencilere. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r.(De i ik birinci f kra: 20. birinci dönemde bu derslerin dinleme.2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar . izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir.12. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r. Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas .08. c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n. a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine.8. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15). b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu.Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24.8. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1. birinci (De i ik ibare: 20.12. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler. bu dersleri dinleme. Karne. Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi . (Ek ikinci f kra: 20. birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r. e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir. ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin.12.

3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. 6. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. d) Birle tirilmi s n flarda. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir. Okul kay tlar na. Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir. e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez.12. projeler.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. varsa okul rehber ö retmeni. Buna göre. Al nan gerekçeli karar.12. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r.Madde 47 ² (De i ik: 24. performans görevleri. Bir Dersin A rl . 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. s navlar. 4. Ayr ca veli de bilgilendirilir. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. lkö retim. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. Bu kararda.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. 5. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r.

4. Bu s nav. S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir.8. 5. Y l sonu ba ar puan . s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20. Y l sonu ba ar puan .2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. 7 ve 8 inci s n flar nda. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir. diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan. ders y l içinde ö retmensizlik. . Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. 6. Bu puan ve not. okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r. o dersin bir (De i ik ibare: 20.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. 5.8. (De i ik üçüncü f kra: 24. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas . o dersin haftal k ders saati say s na e ittir. s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar. Bu tutanak. sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20. o dersin a rl kl puan d r. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir.5. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda.8. Bu puanlar. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r. 6.2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r.12. e-okul sistemindeki s n f geçme. b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir. 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl .2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz.

iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. (Ek. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. Diplomalar. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir. lkö retim diplomas n .2008/27090 RG) Diploma. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. Her diplomaya. diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir. Diplomalar. Yaz l ba vurma hâlinde diploma. taahhütlü olarak da gönderilebilir. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r. Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir.12. derslerin kesildi i tarihtir. . Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. millî e itim müdürlüklerince belirlenir.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. Diplomalar. Diploma tarihi.12. ö rencinin okulla ili i i kesilmez. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar.

Durum. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir. Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. deprem.(Ek be inci f kra: 2. mevcut kay tlara göre düzenlenir. kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. örne ine uygun onayl bir belge verilir. dilekçenin alt na veya arkas na. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere. Ancak. nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler.2007/26619 RG) Diploma puan . 5. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini. ö renci kay t defterine de i lenir. (Ek-5) (Ek f kra: 24. b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. ayn yöntemle yeniden belge verilir. sel. 6.5. yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar . 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. Bu puan diplomada belirtilir. Sava . a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde . Okul müdürlü ünce. Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar . Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan .2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir.12. 4.8.

soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . koruma. müdürün görev. yetki ve sorumluluklar n üstlenir. sosyal etkinlikler.5. yaz ma. Okul müdürü. düzeltme tarihi. Müdür. Müdür yetkili ö retmen. Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. tahakkuk. yönetim. tahakkuk. bak m. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. düzen. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. Müdür ba yard mc s . Ö retmenler . Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. Müdür yard mc lar . güvenlik. nöbet. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. ders okutman n yan nda kanun. yönerge. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. yat l l k. ta n r mal(35) . e itici etkinlikler. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. bak m. beslenme. BE NC KISIM Personelin Görev. beslenme. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. temizlik. ta n r mal (35). mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. yönetmelik. koruma. okulun her türlü e itim-ö retim. personel. güvenlik. düzen. bursluluk. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. bursluluk. yönetim. yat l l k. ö renci. Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. Müdür ba yard mc s . düzeltmeyi yapan n ad . personel. tüzük. ö renci.yap lan de i iklikler. yaz ma. Okul müdürü. temizlik. nöbet.

ilgili yeri imzalar ve uygularlar. Ek Görev Verilmesi . isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir. S n f ö retmenleri.5.12.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar. Resmî Gazete. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun.8. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler. din kültürü ve ahlâk bilgisi. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r. programda belirtilen esaslara göre plânlamak. Ö retmenler. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar. beden e itimi. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r. beceri ve yetenek isteyen. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler. Tebli ler Dergisi.5. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. müzik. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. (De i ik ibare: 20. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler.10. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. Ancak. ( 21. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. görsel sanatlar.2008/27090 RG) Ö retmenler. (Ek f kra: 24. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler. (De i ik dördüncü f kra: 2.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. okutmak. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur. son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. bili im teknolojileri.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez. yat l -gündüzlü. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r.2008/27090 RG) Ö retmenler.12. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. E itim efi . Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler. e itim. Toplant lar. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar. ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler.Madde 68 ² Ö retmenler. bayanlarda 20. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar. Ö retmen.12. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. (Ek f kra: 24.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman . (Ek f kra: 24. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar.2006/26156 RG) Ö retmenler. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. görsel sanatlar ve müzik derslikleri. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez.5.2008/27090 RG) Nöbet görevi. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r.5. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r.12.

Rehber ö retmen.12. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir.2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24. ube rehber ö retmeni. 2. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir. a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. 1. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. Rehber ö retmen. Yönetim leri ve Büro Memuru . ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. 3. ( 2. b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. Belletici ö retmen ihtiyac .Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile.5. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur.

memur ve hizmetlilerine ait ayl k. sosyal yard m. Ö retmen. müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. belge. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. sa l k.12. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. a ç (.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar. Ar iv i lerini düzenlerler. yolluk.2008/27090 RG) Ambar memuru. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar. Ayr ca. (De i ik ikinci f kra: 24.. Okulla ilgili malî i leri izler. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz . Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . Döner Sermaye Memurlar .. yakacak. Nöbetçi ö retmen. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. ücret. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. Memurlar.12.)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. gerekenlere cevap haz rlarlar. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür. ö retmen. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir.

müdür. nöbetçi ö retmen.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. okul doktoru. döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar. na Ba l Okul Pansiyonlar . ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler. görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür. ambar memuru. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . korunmas n sa lar. döner sermayenin i ve i lemlerini. okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Döner sermaye. Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.. (.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. n . A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. yat l okullardaki sa l k personeli. Ayr ca. ve i lemlerini yürütür. ilgili müdür yard mc s . oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r.. Döner sermaye sayman .

Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. bilgisayar. kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. kalorifer tesisat ..5.. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. Bu görevleri yaparken müdüre. okulun bahçe ve park n düzenler. do algaz. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli. ilgili müdür yard mc s na.A ç yard mc s . Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. nöbetçi ö retmene (. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli.)(6) ve a ç ya kar sorumludur. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. Kaloriferci. ilgili müdür yard mc s (. müdür. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. nöbet tutmak. . Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek. okul müdürüne. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar.. su. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak. elektronik.)(6) kar sorumludur. makine onar m .2006/26156 RG) Kaloriferci. hizmet yerlerini temizlemek. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. yap lacak plâna uygun olarak. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir.

Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. ALTINCI KISIM Kurullar.12. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r. Kurulun toplant günleri ve gündemi. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. okul yönetimince ba l .2007/26619 RG) dönem ba nda. ikinci (De i ik ibare: 20. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. karar defterine yaz l r. Toplant da al nan kararlar. Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu.8. (De i ik yedinci f kra: 24. Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin. ders y l ba nda. Ö retmenler kurulu. Ancak. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir.

ilgili mevzuat . ö retim yöntem ve teknikleri. soru ekilleri. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. d) (De i ik: 2.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r. 6. spor salonu. kütüphane. ) (Ek bend: 24. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden.2008/27090 RG) Bu toplant larda.bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r.5. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r. lâboratuvar. Bu toplant larda. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. ders araç-gereci. 3. ortas nda. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. teknoloji ve tasar m. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. spor salonu. bili im teknolojileri. 2. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. Toplant lar.12. g) (Ek: 2. laboratuvar. 1. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda. f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r.5. Zümre ö retmenler kurulu. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi. (De i ik üçüncü f kra: 24. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar . kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. ders programlar . ders araçlar .12. ders araçlar ndan. .

2008/27090 RG) Ö renci kurulu. sa l k. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi.12. ube ö retmenler kurulunda. .Ortak s nav sonuçlar . ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r.8. Ö renci meclisi.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir. gerek görülürse ö renci velileri. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r. 4.5.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. ube ö retmenler kurulu. ube temsilcilerinden olu ur. yeni beceriler kazand rmak. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir. beslenme. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu.5. bilgi ve görgülerini art rmak. 5. 6. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. Bu kurula. okul müdürünün onay na sunar. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r. Meclis. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. Ayr ca. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. Okul ö renci kurulu. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. Kurula. ubedeki ö rencilerin ki ilik. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda.

ö renci merkezli e itim yapmak. ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar . Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda.2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir.5. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n . zümrelerden gelen raporlar birle tirir. Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. a) lkö retim ders programlar nda. çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir.12. ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. Ekip. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. Ayr ca. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. . eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r. ki nüsha haz rlanan raporun biri. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar.

31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar. Yat l okullarda. bu komisyon.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. Bu komisyon. yar mamul ve mamul maddeler. Sat n alma komisyonu. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar . Bu komisyonun muayene. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. malzemeler. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24. ambar memuru. Her türlü harcama. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen.12. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. Bu komisyonun olu turulamad okullarda. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür. Bu komisyon. sat n alma komisyonunca. Ayr ca. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. Bu komisyon. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar.

2008/27090 RG) S n f geçme defterleri.2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24. okul mührü ile mühürlenir.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden. E. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme.12.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. diploma defteri. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. çizelge ve dosyalar bulundurulur. (24. . ö renci. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. veli. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . davran lar n n izlenmesi. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür. tek ö retmenli okullarda sadece müdür.12. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler. ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. Okulda tutulmas gereken defter. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter.12. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r.

beklenir. 5. l) Fiziksel. bunun aksi davran larda bulunmamalar . 00-84 . n) Yasalara. c) Ö retmenlerine. 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar . yalan söylememeleri. ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar .2007/26664 RG) 4. onur ve haklar na sayg göstermeleri. Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca. afi .10. arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . manevî ve kültürel de erlere uymalar . sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . bunlarla ilgili amblem. korumalar . 6. içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . d) Do ru sözlü. h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. i) Millet mal n . k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. a) (De i ik alt bent : 5.99 olanlar "Te ekkür. siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar ." . okul yöneticilerine. y k c . siyasî amaçl sembol kullanmamalar . yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. rozet ve benzerlerini ta mamalar . geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . di er derslerin her birinden 45. okuma al kanl kazanmalar . m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar .b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. j) Sigara. millî. kaba söz ve davran lardan kaç nmalar .00. okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . g) Kitaplar sevmeleri. görevlilere. zihinsel ve duygusal güçlerini millet. siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar . e) yi ve nazik tav rl olmalar . dürüst olmalar .00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70. bulundurmamalar ve da tmamalar .

k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar. geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname." c) (De i ik alt bent : 5. (Ek.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname. ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir.2008/27090 RG) Ayr ca. ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. 2) Ö renci ile sözle me imzalama.5. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r.b) (De i ik alt bent : 5.10. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. ö retmen. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir. ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur.2006/26156 RG) Veli ile görü me. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas . a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma.10.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ). Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK.7/1) belgesi ile ödüllendirilir. b) Çe itli sosyal. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. (De i ik ikinci f kra: 24. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6.10) 3) (De i ik: 2. Bu ödüller.10. . Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler.2007/26664 RG) 85. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r. toplum düzeninin korunmas . ç) (Ek alt bent : 05.12.

ö retmenlere. 4) Okula. kurallar ve ders ortam n bozmak. 7) Görgü kurallar na uymamak. c) Okul de i tirme. 6) Duvarlar . b) K nama. araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. s ralar ve okul çevresini kirletmek.5.5.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n. kopya çekmek.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. 2) Okula özürsüz devams zl n . okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak. resmî evrakta de i iklik yapmak. bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. 8) (De i ik: 2. 3) (De i ik: 2. ö retmen. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. ö renciye.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda. . a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. ö rencinin. bunu al kanl k hâline getirmek. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek.

5.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. 2) Sark nt l k. 3) Okula yaralay c . 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. 11) Okula. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. 8) Ki i veya gruplar dil.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. 10) Okulun bina. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak.5. rk. 7) (De i ik: 2. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. 13) (De i ik: 2.5. k namak. cinsiyet. 7) Okulda kavga etmek. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek. . derslere.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. 6) (De i ik: 2. 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek.5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. demokratik. eklenti ve donan mlar n . iftira. hakaret.

a) Davran n niteli i.5. 16) (De i ik alt bend: 20. Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak.8. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek. o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri. Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s . bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . ba kas n n yerine s nava girmek. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir.2007/26619 RG) Ba kalar n . .8. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20. Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin. 13) (De i ik: 2. c) Ya ve cinsiyeti. b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu.

c) Okul yöneticileri.2006/26156 RG) Ö renci velisi. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir. j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler.5. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz. h) ( De i ik: 21. k) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m .5.10. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir. istek. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu . tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r. d) (De i ik: 2.5. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan. te ekkür. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir.5. yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.2008/27090 RG) Yapt r mlar. g) (De i ik: 2. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur.12. f) (De i ik alt bend: 24.

kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. kili ö retim yap lan okullarda.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. nedenlerini ara t rmak. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak.5. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. ö retmen. öz ele tiri bilincini geli tirmek. sosyal. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. güvenilir. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. bilimsel. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. bir yedek üye. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler. sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. olumlu hâle getirilmesinde. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. müdür ba yard mc s . Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. b) Okulda örnek davran larda bulunan. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. dürüst. okulun di er personeli. ele tiri. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n. . Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda.Madde 113 ² (De i ik: 2. sanatsal. derslerde ba ar l olan.5. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. Kurul üyelikleri. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir.

) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r. Olay. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2.5. ( 2. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz. fade vermekten kaç nan.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n. yerine yedek üye kat l r.5. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. ( 2.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar.5. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir.5. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. ( 2.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas . Al nan kararlar.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r. Kurul. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir.5.

2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu.5.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kararda.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar . ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r.12.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m . yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r. ( 2.Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir.5.2006/26156 RG) Okul müdürü.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2. ( 2. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24.5. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. .5. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r. ( 2. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r. Yapt r m. ( 2. karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir. Kararlar. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar. Ancak.5. okul müdürünün onay ile sonuçland r l r.5.5. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r. (De i ik ikinci f kra: 24.12.

üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r. ba kan ve üyelerce imzalan r. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r. Gelen dosyalar . Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. Zarar n Ödetilmesi .2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. oylamada çekimser oy kullan lmaz. Toplant gündeminin belirlenmesi. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez.5.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kararlar ço unlukla al n r. ba kan n ça r s üzerine toplan r. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir. Bu kurul. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir.5. ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler.

Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri. savunma. Bu liste.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2. özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur. o ö rencinin velisine ödettirilir.12. okulun y ll k onur listesine al n rlar. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24.5. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan . d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler. ilgili mevzuat na göre yürütülür.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar . Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler.5.Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. b) (De i ik: 2. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler. Takdir.12. (24. Te ekkür. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler.

Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar. okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir. 6.12. b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri. masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur.5. okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur. periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. (24. d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. i lik. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. ders y l ba nda. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir.2006/26156 RG) Okulda. güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r. derslik. lâboratuvar. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. yatakhane gibi yerlerde s . S n f ba kan .Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. yemekhane. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. f) (De i ik: 2.2008/27090 RG) K l k-K yafet . Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur.

5. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f . Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r. soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r. salon.. kütüphane.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r. S ralar. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r. Bunun için okul-aile birli i.2006/26156 RG) Okul binas . memur. (De i ik üçüncü f kra: 2. (. dershaneler. fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur.12. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak. koridor. ö retmenler odas .2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. ö retmen. ( 2. mutfak ve yemek odas . i lik.5. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. müdür odas . sözle meli. Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. müdür yard mc lar odas . geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. müze.5. (De i ik ikinci f kra: 2.Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar . e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. tuvalet. Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur.2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. depo.. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra . Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. . memur ve hizmetli odalar . lâboratuvar. halk e itimi çal malar . teknoloji derslikleri. ö rencilerin ya lar .2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur. rehberlik servisi. okul-aile birli i etkinlikleri. K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle.

bro ürler. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir.5. çal ma sonucunda yerine kald r l r. f) Tarih ve co rafya atlaslar .(De i ik dördüncü f kra: 2. e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu.5. (De i ik be inci f kra: 2. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r.5. b) (De i ik: 2. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r. b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar. Kütüphane ve kitapl klar. ( 2. Millî bayramlar.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar .5.2006/26156 RG) lgili mevzuat. d) Okul öncesi e itim programlar . c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler. haritalar ve albümler.5. araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar. (24. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda.12.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r. kinci f kra yürürlükten kald r lm t r. .2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur. g) Tebli ler dergisi.

f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için.gereci. halk danslar . iir. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. Uygulama Bahçesi . Atatürk'ün hayat n . t rmanma. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. resim. voleybol. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. atlama gibi araçlar sa lan r. Ö rencilerin. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r.2006/26156 RG) Okulda. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. kum havuzu. disket ve kasetler.5. denge. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir. disket ve kasetler. düzenli. Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. uygun bir yerde temiz. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. müzik. e itici ve sanat de eri olan resimler. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. okul binas n n giri inde. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. Su depolar . bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. okul müzesi olarak da kullan labilir.

lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na.6. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.8. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar . Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir. Yürütme na Ba l .00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24.2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r.7. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz. Süs bitkileri ve a açlar dikilir. Çim alanlar düzenlenir.2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41). Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir. 100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20.

21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. (Ek-11). i e itimi ve bilgisayar dersleri. resim-i . yabanc dil. Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. din kültürü ve ahlak bilgisi. (8) (7) (6) (5) (4) (3) . i e itimi ve bilgisayar dersleri. lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. yürürlü e girer. Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. resim-i . _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. din kültürü ve ahlak bilgisi. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . müzik. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (Ek-2). müzik. (Ek-13).Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. yabanc dil. Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. beden e itimi.

2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken. Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. (18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. (21) (20) (19) . Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken.

Bu ibare "güvenirlik" iken. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken. Bu ibare "notla" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

Bu ibare "bilgisayar" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu yönetmelik de i ikli i. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "Ünitelerle" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Bu ibare "notunun" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. Bu ibare "ders" iken. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. Bu ibare "ayniyat" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->