M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. seçilme. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. ö renci. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k. yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. k) lkö retimde ö renciler. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. ö retmen. m) Ö rencilere temel bilgi. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . seçme. ö renci düzeyi. i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . ö retmen. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. beceri ve de erleri kazand rmak. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. yönetici. rk. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. ö retim ilkeleri. güvenirlilik (32) ön planda tutulur. kurumda i birli i. programlar. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . ö rencilerin davran . ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. okul. E itimde hiçbir ki iye. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. sevgi. dil. personel ve velilerce. i bölümü. l) Ö retmen. cinsiyet. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. e) E itim-ö retim etkinlikleri. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. d) lkö retim kurumlar . g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi.

2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. deprem. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir. hastal k.12. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2. ( 2.5. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r.8.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r.2007/26619 RG) döneme ayr l r. Ancak.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri. (Ek cümle: 9.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r. her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir.12. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi.da sürdürebilirler.5. sel. Ders y l süresi. Ö retim y l n n ba lamas .2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40. (De i ik ikinci f kra: 24.5. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r. Ders y l iki (De i ik ibare: 20.08. bu süre. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2.2007/26547 RG) Ancak.08.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir.5. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r. Ancak. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r. (De i ik ibare: 20. (24.6. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz. ki (De i ik ibare: 20.

"Türküm. Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar. her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram .00'te ba lar 3. 24 Nisan ak am sona erer). 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer).amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir. gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. milletimi özümden çok sevmektir. büyüklerimi saymak. h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). küçüklerimi korumak. e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). lkem. Ülküm. d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer. Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler.5 gündür). Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. do ruyum.5 gündür). na arma an olsun. çal kan m. g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda. f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13. Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r. b) Y lba tatili (1 Ocak günü). (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. yurdumu. yükselmek. Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) .).00'de ba lar 4. ileri gitmektir.

Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na. Komisyon. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür.2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. E itim bölgesindeki okullar n salonlar . il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler.12. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar.12. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir.12. . Ö rencilerin. Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü.5. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan .2008/27090 RG) Ö rencilerin. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir.

Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar . sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. Okuma yazma bilmeyenler. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t. dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r. . ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir.2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . a) Okul yönetimi. kay t alan d ndan da kay t yap labilir. tespit edildiklerinde yap l r. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz.12. oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir. c) Okul yönetimi. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. b) kinci dönemde nakiller. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar . durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r.

(Ek f kra: 24. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. 3. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir. 2.5. 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. kay tlar ve resmî belgeler.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r. Bu s navlar. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar. Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur. ( 2. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r. 6. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) . 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. dosya. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21.12. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar. ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi. 1. e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r. tutuklu olmas . d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler.10.2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler.

" Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler.5.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24. millî e itim müdürlükleri. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek. Veli ö rencinin. Okul yönetimleri. kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . anne. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. Devam n zlenmesi . ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir.12. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. anne. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur. Ö renciler için.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur.5. Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur. müfetti ler. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. okulun bulundu u yerde oturan. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler. b) Okulu bulunmayan. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar.Madde 22 ² (De i ik: 2. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez.

adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu. Bu izinler. ölüm.5. yang n. sosyal. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. aileden birinin askerlik durumu. en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. sportif.Madde 27 ² (De i ik: 24. Ö rencilerin devams zl klar . Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken. Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. baba.12. deprem. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r. (De i ik ikinci f kra: 2. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. ö retmen. sel ve benzeri do al afet veya ana. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal . ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. zinleri. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir. Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli. ö retmen. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. .

"hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz.2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r.8.10. ( 21. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir.10. a) Resmî sa l k kurullar ndan. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler.8.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler. il ve ülke genelinde birlik sa lan r.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20.12. "Sa l k durumu. ç) (De i ik:20. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler. .2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir.2007/26619 RG) dönemden olu ur. ( 21. c) Ölçme ve de erlendirmede okul.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden. varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir. c) Yürürlükten kald r lm t r.5. b) (De i ik bend: 24. Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin.8. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1).2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s . a) Ders y l . Haklar nda kovu turma yap lmaz. b) (De i ik:20. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.08. s navlar. zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir. Bunlar.

kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar .8. Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir. f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde. (20.8. PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir.12. ele tirel ve yarat c dü ünme. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar. De erlendirme sonuçlar . Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24. (De i ik:20. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular. ara t rma. proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. duyu sal.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar. ) Yürürlükten kald r lm t r. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r. sorgulama. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. güvenirlilik. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir.d) Ö rencilerin ders. (De i ik üçüncü f kra: 24.2007/26619 RG) Puan.2008/27090 RG) S nav. e) (De i ik:20.12.2008/27090 RG) Ö retmenler. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. Bu ö renciler.8. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r. problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r.

8.2008/27090 RG) 1. (De i ik:20. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. y l sonu puan . 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar.2008/27090 RG) Ö rencilere. b) Çoktan seçmeli. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir. (De i ik:20. aç k uçlu. do ru/yanl . tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas .2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24.8. Ö renciler. Derslerin özelli ine göre. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r.8. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r. k sa cevapl .12.2007/26619 RG) S navlar n zaman .5. çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler. ba ar s zl k bir notla de erlendirilir.2007/26619 RG) 4. Be lik not sisteminde ba ar dört. ( 2. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r.8.Dönem puan . (De i ik:20. 5. (De i ik be inci f kra: 24. 6. en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur.2007/26619 RG) Ö renciler. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir. .2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri. e le tirmeli. dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir.12. S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20.

Veli. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r. Ancak. ( 2. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden.5.12.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan. Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler. beden e itimi. Bu ölçme de erlendirme etkinli i.7. s n fta di er ö rencilerle ders . ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir. Görsel sanatlar.5. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41). S nav sorular . ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. (De i ik 8 inci f kra : 10. en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir. Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla. ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini.7. müzik. Ancak. beden e itimi. teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar . dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. Teknoloji ve Tasar m.8.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. (De i ik 7 nci f kra : 10. proje ve performans (De i ik ibare: 20.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. (De i ik ikinci cümle: 24. Ayr ca bu durum. müzik. Görsel sanatlar.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41). Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir. ayr nt l olarak belirtilir.

bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20.8. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r. Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu. Uygun görülen projeler.08. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. Ö renciler. ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler. Bu durumdaki ö renciler. Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. müzik. görsel sanatlar.12. Proje ve performans görevleri. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Yaz l s nav kâ tlar .i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir. Raporda.2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir. Verilen puanlar. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r. s navlar n yap ld . Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir.8. teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r.2008/27090 RG) Ö retmenler. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r.

4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan. 6.12. e-okul sistemine aktar l r. "(3) Orta". Bu dosyalar. ö retmene. 3. "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir.12. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar. dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. 5. Ö renci davran lar 1. (24.2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar.2008/27090 RG) Ö retmenler. 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. b) 4. "(3) Çok iyi" eklinde. Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz.Madde 41 ² (De i ik: 24. "(4) yi". D önem puan .8. her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. 3. Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 2. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. a) 1. 7 ve 8 inci s n flarda. 6. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r.2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar . "(2) yi". Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r.12. 6. Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . 6. 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz". Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. "(2) Geli tirilmeli".2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan . Son f kra yürürlükten kald r lm t r. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. 2.

2. 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri. e) Çözüm odakl olma. d) Ortak de erlere uyma. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. ) Verimli çal ma. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. 3. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). 6. Ö rencilerin davran lar . Okul yönetimince. 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. 6. c) Kendini tan ma.al narak davran notu. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. 1. e-okul sisteminden ç kt s al n r. 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu. ( 2.6/3-B'ye i lenir.5. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. a) Okul kültürüne uyum. b) Öz bak m. ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r. ç) leti im ve sosyal etkile im. Ö retmenler.2006/26156 RG ) . ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A).

8. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15). c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n.(De i ik birinci f kra: 20. bu dersleri dinleme. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler. Ö rencilerden. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24. Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi .12. ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu. e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1. Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir.2008/27090 RG) Ö rencilere. birinci dönemde bu derslerin dinleme. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine. Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas .2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar . b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu. ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin. (Ek ikinci f kra: 20. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r.08.12. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r. ikinci dönemde bu dersleri dinleme. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . birinci (De i ik ibare: 20. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan.2007/26619 RG) Karnede. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz.12.8.Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24. Karne.

Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir. 4. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti .2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . Ayr ca veli de bilgilendirilir. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r. Okul kay tlar na. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. 6. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. Bir Dersin A rl . güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez. lkö retim. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. projeler. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda. d) Birle tirilmi s n flarda. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. Al nan gerekçeli karar. Bu kararda. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni.12. ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru.Madde 47 ² (De i ik: 24. okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Buna göre. varsa okul rehber ö retmeni. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir. s navlar.12. 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. performans görevleri. a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. 5. tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri.

7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl . okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r.5. Bu puan ve not. o dersin a rl kl puan d r. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir. 5. 6. 4. b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r.2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r.8.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz.12. Bu tutanak. Bu puanlar. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. (De i ik üçüncü f kra: 24. e-okul sistemindeki s n f geçme. Y l sonu ba ar puan . 6. Bu s nav. diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20. ders y l içinde ö retmensizlik.8. 5. s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. Y l sonu ba ar puan . notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r.8.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas . S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir. 7 ve 8 inci s n flar nda. o dersin bir (De i ik ibare: 20. . s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir.

ö rencinin okulla ili i i kesilmez.12. Yaz l ba vurma hâlinde diploma.2008/27090 RG) Diploma. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. derslerin kesildi i tarihtir. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. Diplomalar. Diplomalar. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir. . diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r. Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r.12. Her diplomaya. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. lkö retim diplomas n . Diplomalar. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. (Ek. taahhütlü olarak da gönderilebilir. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. Diploma tarihi. millî e itim müdürlüklerince belirlenir.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça.

belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. Durum. Bu puan diplomada belirtilir. mevcut kay tlara göre düzenlenir. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. Ancak. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. sel. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 6. Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan . ö renci kay t defterine de i lenir. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r.2007/26619 RG) Diploma puan . nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20. dilekçenin alt na veya arkas na. Okul müdürlü ünce.8. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. 4.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar . Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde .12.5. b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda.(Ek be inci f kra: 2. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir. yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde. Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar . nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. Sava . (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere. ayn yöntemle yeniden belge verilir. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. 5. deprem. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini.2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir. örne ine uygun onayl bir belge verilir. kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. (Ek-5) (Ek f kra: 24.

nöbet. ö renci. beslenme. yat l l k. temizlik. Müdür ba yard mc s . yat l l k. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. güvenlik. ta n r mal(35) . Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. düzeltmeyi yapan n ad . Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. güvenlik. yönerge. beslenme. yaz ma.yap lan de i iklikler. Müdür yetkili ö retmen. temizlik. Müdür ba yard mc s . sosyal etkinlikler. yaz ma. e itici etkinlikler. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. BE NC KISIM Personelin Görev. bursluluk. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. düzen. bak m. tüzük. yönetmelik.5. soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. Okul müdürü. bak m. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. ö renci. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. müdürün görev. tahakkuk. okulun her türlü e itim-ö retim. ta n r mal (35). tahakkuk. nöbet. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. yönetim. düzeltme tarihi. Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. koruma. Müdür yard mc lar . yönetim. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. Okul müdürü. Müdür. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. düzen. koruma. yetki ve sorumluluklar n üstlenir. ders okutman n yan nda kanun. bursluluk. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . personel. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. personel. Ö retmenler . mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar.

lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r.5. Ancak. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler.10. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. yaz ve dinlenme tatilleri d nda.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar. din kültürü ve ahlâk bilgisi. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. okutmak. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar. beceri ve yetenek isteyen. Resmî Gazete. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. (Ek f kra: 24. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. (De i ik ibare: 20.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni. Ö retmenler.12.8. ( 21. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun. müzik. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. (De i ik dördüncü f kra: 2. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler.2008/27090 RG) Ö retmenler. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir. Ek Görev Verilmesi . yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.5. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler. Tebli ler Dergisi.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak. S n f ö retmenleri. görsel sanatlar. programda belirtilen esaslara göre plânlamak. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler. beden e itimi. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder.

normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda. E itim efi . ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar. Toplant lar. yat l -gündüzlü. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. bayanlarda 20.12.2008/27090 RG) Ö retmenler. bili im teknolojileri. e itim. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. (Ek f kra: 24. görsel sanatlar ve müzik derslikleri. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler. Ö retmen. Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez.5. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar.Madde 68 ² Ö retmenler. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) Ö retmenler. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r. (Ek f kra: 24.2008/27090 RG) Nöbet görevi. son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman . komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar.12. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez.12.5. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r.

4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar.5. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir. Rehber ö retmen.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. ube rehber ö retmeni. ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. Belletici ö retmen ihtiyac .2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. 1. a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. ( 2. b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. Rehber ö retmen. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur.12. Yönetim leri ve Büro Memuru . 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. 2. 3.

12. Okulla ilgili malî i leri izler.)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. Nöbetçi ö retmen. (De i ik ikinci f kra: 24. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. Döner Sermaye Memurlar . belge. Ö retmen.2008/27090 RG) Ambar memuru. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz . yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. Memurlar. a ç (. gerekenlere cevap haz rlarlar. Ar iv i lerini düzenlerler. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar. yakacak. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. sa l k. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r.12. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24... yolluk. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. sosyal yard m. Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. ücret. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar. Ayr ca. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. ö retmen. memur ve hizmetlilerine ait ayl k.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin. müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar.

na Ba l Okul Pansiyonlar . Döner sermaye. Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. Döner sermaye sayman . müdür. korunmas n sa lar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. nöbetçi ö retmen. (. ve i lemlerini yürütür. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. ambar memuru. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar. ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. okul doktoru. n . görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar.. yat l okullardaki sa l k personeli. ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. ilgili müdür yard mc s . Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r. "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Ayr ca. döner sermayenin i ve i lemlerini.

A ç yard mc s . kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. nöbetçi ö retmene (. Bu görevleri yaparken müdüre. kalorifer tesisat .. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli. Kaloriferci. makine onar m . hizmet yerlerini temizlemek. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik.. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar. müdür. okul müdürüne. Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar.)(6) kar sorumludur. elektronik. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak. . yap lacak plâna uygun olarak. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar..5.2006/26156 RG) Kaloriferci. okulun bahçe ve park n düzenler. su. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. nöbet tutmak. bilgisayar. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek. do algaz. ilgili müdür yard mc s na. ilgili müdür yard mc s (..)(6) ve a ç ya kar sorumludur.

12. Kurulun toplant günleri ve gündemi. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur. okul yönetimince ba l . Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri. Ö retmenler kurulu. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. karar defterine yaz l r. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir. ders y l ba nda. Toplant da al nan kararlar. ikinci (De i ik ibare: 20.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. (De i ik yedinci f kra: 24. ALTINCI KISIM Kurullar. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. Ancak.2007/26619 RG) dönem ba nda. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin.8. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r.

bili im teknolojileri. g) (Ek: 2. ilgili mevzuat .2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar . teknoloji ve tasar m.5. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. 2. spor salonu. Bu toplant larda.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu. lâboratuvar. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi.5. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. . 3. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. d) (De i ik: 2. 6. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r. ortas nda. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r. ders araçlar ndan. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. ders araçlar . 1. ders araç-gereci. f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. (De i ik üçüncü f kra: 24. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur.12.2008/27090 RG) Bu toplant larda.bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r. kütüphane. laboratuvar. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. Zümre ö retmenler kurulu. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir. Toplant lar. spor salonu. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r.12. ) (Ek bend: 24. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. soru ekilleri. ö retim yöntem ve teknikleri. ders programlar .

beslenme. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. Kurula.12. ube temsilcilerinden olu ur. gerek görülürse ö renci velileri. 4. Ö renci meclisi. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe. 6. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur.2008/27090 RG) Ö renci kurulu.Ortak s nav sonuçlar . sa l k. ube ö retmenler kurulu. ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi. bilgi ve görgülerini art rmak.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder. ubedeki ö rencilerin ki ilik. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. Bu kurula. okul müdürünün onay na sunar. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r.5. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. Ayr ca. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. ube ö retmenler kurulunda. Okul ö renci kurulu. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir. Meclis. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. 5. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar.8. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. .5. yeni beceriler kazand rmak. y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r.

Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. .2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu.12. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. zümrelerden gelen raporlar birle tirir. ö renci merkezli e itim yapmak. ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. ki nüsha haz rlanan raporun biri. Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar.5. Ayr ca. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar .2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur. Ekip. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n . çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. a) lkö retim ders programlar nda. okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r.

Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. Bu komisyon. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. Sat n alma komisyonu. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. Bu komisyonun olu turulamad okullarda. malzemeler. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. Ayr ca. yar mamul ve mamul maddeler. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. sat n alma komisyonunca. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. Yat l okullarda. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar. Bu komisyonun muayene.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24. bu komisyon.12. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. ambar memuru. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. Her türlü harcama. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Bu komisyon. Bu komisyon. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar . lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur.

okul mührü ile mühürlenir. davran lar n n izlenmesi. ö renci.12. tek ö retmenli okullarda sadece müdür. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r.2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. (24. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . . ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. çizelge ve dosyalar bulundurulur. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24. diploma defteri. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter. E.12. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür. müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler. Okulda tutulmas gereken defter.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. veli.12.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme.

7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. okul yöneticilerine. yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . c) Ö retmenlerine. millî. bunun aksi davran larda bulunmamalar . di er derslerin her birinden 45. onur ve haklar na sayg göstermeleri. a) (De i ik alt bent : 5. zihinsel ve duygusal güçlerini millet. içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . dürüst olmalar .2007/26664 RG) 4. yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar . i) Millet mal n . örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar .00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70. e) yi ve nazik tav rl olmalar . ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar . okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . rozet ve benzerlerini ta mamalar . g) Kitaplar sevmeleri. kaba söz ve davran lardan kaç nmalar . okuma al kanl kazanmalar . Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca." . 5. görevlilere.00. k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. j) Sigara.10. f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . korumalar . yalan söylememeleri. bunlarla ilgili amblem. 6. afi . beklenir. h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . y k c . d) Do ru sözlü.b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . bulundurmamalar ve da tmamalar . siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar . l) Fiziksel. 00-84 . manevî ve kültürel de erlere uymalar . n) Yasalara. siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar .99 olanlar "Te ekkür. siyasî amaçl sembol kullanmamalar .

(Ek.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r. ç) (Ek alt bent : 05.b) (De i ik alt bent : 5.10. 2) Ö renci ile sözle me imzalama. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r." c) (De i ik alt bent : 5. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar. .5. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas . Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren.10) 3) (De i ik: 2.10. ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur.10. b) Çe itli sosyal. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak. toplum düzeninin korunmas . ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname. (De i ik ikinci f kra: 24. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma. Bu ödüller.7/1) belgesi ile ödüllendirilir.2006/26156 RG) Veli ile görü me.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ).12. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. ö retmen.2008/27090 RG) Ayr ca. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r.2007/26664 RG) 85. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6. ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir.

yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak. s ralar ve okul çevresini kirletmek. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. 8) (De i ik: 2. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. 2) Okula özürsüz devams zl n . kurallar ve ders ortam n bozmak. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap.5. 7) Görgü kurallar na uymamak. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. 4) Okula. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n. araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. c) Okul de i tirme.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek. kopya çekmek. 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek.5. 3) (De i ik: 2. ö rencinin. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. resmî evrakta de i iklik yapmak.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir. bunu al kanl k hâline getirmek. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. . bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. b) K nama. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. ö retmenlere. ö renciye. 6) Duvarlar . ö retmen.

lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. derslere. 3) Okula yaralay c . 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. 7) (De i ik: 2.5. cinsiyet. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. 8) Ki i veya gruplar dil. hakaret. 11) Okula. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak. 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. k namak. 13) (De i ik: 2. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. rk. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak. 6) (De i ik: 2. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek.5. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. 2) Sark nt l k. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek. demokratik. kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak. eklenti ve donan mlar n .5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak. 10) Okulun bina. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. 7) Okulda kavga etmek. iftira.5. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. .

göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s . f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20. b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu. a) Davran n niteli i. ba kas n n yerine s nava girmek. 16) (De i ik alt bend: 20. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine.2007/26619 RG) Ba kalar n . Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin. c) Ya ve cinsiyeti. alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi.5. e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. . o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir.8. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. 13) (De i ik: 2.8.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri.

2006/26156 RG) Ö renci velisi. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir.c) Okul yöneticileri. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu . g) (De i ik: 2. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler.10. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez.5. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir. d) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün. istek.12. f) (De i ik alt bend: 24.5.5. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir. te ekkür.5. k) (De i ik: 2. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r.2008/27090 RG) Yapt r mlar. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir. h) ( De i ik: 21. j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m . yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.

b) Okulda örnek davran larda bulunan. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda. dürüst.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. ö retmen. Kurul üyelikleri. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. nedenlerini ara t rmak.5. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler. sanatsal. sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. öz ele tiri bilincini geli tirmek. ele tiri. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. kili ö retim yap lan okullarda. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. bir yedek üye. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir. okulun di er personeli. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n. müdür ba yard mc s .Madde 113 ² (De i ik: 2. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. . derslerde ba ar l olan. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. bilimsel. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. sosyal.5. olumlu hâle getirilmesinde. güvenilir.

2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak.5. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas . ( 2.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. Kurul.5. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r. ( 2. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz.5.5.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur. ( 2. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2. yerine yedek üye kat l r. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir. fade vermekten kaç nan.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek.5. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir. Al nan kararlar. Olay.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r.

2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2.5. karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur. .Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r.2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu.5. Kararlar. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir.12.2006/26156 RG) Okul müdürü.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar . ( 2.5. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir.5.5. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m .2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri. ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r. ( 2. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2. (De i ik ikinci f kra: 24. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir. ( 2. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r.12. Yapt r m. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararda. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan. Ancak.5. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir. ( 2.5. okul müdürünün onay ile sonuçland r l r.

ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2.5. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. Bu kurul. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez. Zarar n Ödetilmesi . oylamada çekimser oy kullan lmaz. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir. Gelen dosyalar . ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. Kararlar ço unlukla al n r. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. ba kan ve üyelerce imzalan r.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ba kan n ça r s üzerine toplan r. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r. Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar.5. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. Toplant gündeminin belirlenmesi.

Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler. (24.5. özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar . b) (De i ik: 2.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2. Bu liste.5.Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar.12. ilgili mevzuat na göre yürütülür. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler. savunma. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri. Te ekkür. Takdir. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r. o ö rencinin velisine ödettirilir. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler.12. okulun y ll k onur listesine al n rlar. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan .

5. güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r.2008/27090 RG) K l k-K yafet . Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri.2006/26156 RG) Okulda. i lik. yemekhane. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. derslik. Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir.12. Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir. okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. 6. masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . (24. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. f) (De i ik: 2. S n f ba kan . s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. ders y l ba nda. yatakhane gibi yerlerde s . periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r.Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. lâboratuvar. d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar.

koridor. okul-aile birli i etkinlikleri. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur.. salon. (De i ik üçüncü f kra: 2. (.2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra . Bunun için okul-aile birli i. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r.2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. mutfak ve yemek odas . dershaneler.2006/26156 RG) Okul binas . K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle. tuvalet. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r. Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur. Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. S ralar.5. geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak. fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. . yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir.12. müdür odas . Son f kra yürürlükten kald r lm t r. kütüphane. e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar. lâboratuvar. i lik. depo. (De i ik ikinci f kra: 2. müze. sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. ( 2. teknoloji derslikleri. sözle meli. memur. Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r. rehberlik servisi. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir. ö rencilerin ya lar .2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur. halk e itimi çal malar . Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar . ö retmen.5. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f . memur ve hizmetli odalar .5.. müdür yard mc lar odas .Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici. ö retmenler odas .

b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar. . çal ma sonucunda yerine kald r l r. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar. kinci f kra yürürlükten kald r lm t r. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. (24.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde. e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa. Millî bayramlar. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir.5.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r.5. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap.2006/26156 RG) lgili mevzuat. Kütüphane ve kitapl klar. (De i ik be inci f kra: 2. bro ürler. d) Okul öncesi e itim programlar . Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda.5. ( 2.12.5. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar . araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar. f) Tarih ve co rafya atlaslar . haritalar ve albümler. g) Tebli ler dergisi. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r.5.(De i ik dördüncü f kra: 2. b) (De i ik: 2.

disket ve kasetler. düzenli. iir. atlama gibi araçlar sa lan r. uygun bir yerde temiz. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. müzik. basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur. kum havuzu. Uygulama Bahçesi . denge. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD.5. okul müzesi olarak da kullan labilir. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda.gereci. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. okul binas n n giri inde. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. Ö rencilerin. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. voleybol. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi.2006/26156 RG) Okulda. disket ve kasetler. resim. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. t rmanma. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r. Atatürk'ün hayat n . Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. halk danslar . Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. e itici ve sanat de eri olan resimler. Su depolar .

Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir.2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar.8. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20.00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz. Süs bitkileri ve a açlar dikilir.6. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41). lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar . K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na. Yürütme na Ba l .2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. 100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1. Çim alanlar düzenlenir.7. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10.

NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. yabanc dil. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. (Ek-13). (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. beden e itimi. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. müzik. din kültürü ve ahlak bilgisi. (8) (7) (6) (5) (4) (3) . Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. müzik. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. resim-i . din kültürü ve ahlak bilgisi. Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. (Ek-11). (Ek-2). i e itimi ve bilgisayar dersleri. yabanc dil.Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. yürürlü e girer. resim-i . lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. i e itimi ve bilgisayar dersleri.

2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken. (18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken. Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. (21) (20) (19) .

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. Bu ibare "güvenirlik" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "notla" iken.

Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. Bu ibare "ayniyat" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ders" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "bilgisayar" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Bu ibare "notunun" iken. Bu ibare "Ünitelerle" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu yönetmelik de i ikli i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful