M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

güvenirlilik (32) ön planda tutulur. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. cinsiyet. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . i bölümü. l) Ö retmen. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. E itimde hiçbir ki iye. d) lkö retim kurumlar . k) lkö retimde ö renciler. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. seçilme. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek. i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . ö retim ilkeleri. ö rencilerin davran . m) Ö rencilere temel bilgi. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. personel ve velilerce. rk. ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. kurumda i birli i. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. seçme. ö retmen. sevgi. programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. programlar. dil. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. ö renci. ö renci düzeyi. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. beceri ve de erleri kazand rmak. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. okul. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. e) E itim-ö retim etkinlikleri. yönetici. ö retmen. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur.

il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer. Ö retim y l n n ba lamas . derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r. Ancak. ( 2. Ders y l iki (De i ik ibare: 20. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r.12. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r.5. bu süre.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2.08. (Ek cümle: 9.08. ki (De i ik ibare: 20. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir.12. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir.2007/26547 RG) Ancak. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri.8. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r. deprem.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi. (De i ik ikinci f kra: 24. Ancak. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir. her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r. sel.da sürdürebilirler.5. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi.5.5. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2.6. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir. (De i ik ibare: 20.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum. hastal k. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün.2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. (24. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r.2007/26619 RG) döneme ayr l r. Ders y l süresi.

5 gündür). Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler. çal kan m.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir.00'te ba lar 3. her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) .5 gündür). Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda. büyüklerimi saymak.00'de ba lar 4. küçüklerimi korumak. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer).). e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). na arma an olsun. lkem. "Türküm. d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer. yurdumu. ileri gitmektir. yükselmek. Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r. do ruyum. h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). b) Y lba tatili (1 Ocak günü). g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13. milletimi özümden çok sevmektir. 24 Nisan ak am sona erer). Ülküm. c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13. gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar.

2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan .2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r. Komisyon. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24. .12. E itim bölgesindeki okullar n salonlar . Ö rencilerin.2008/27090 RG) Ö rencilerin.12. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda. il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler. Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24.12. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür. Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar.5. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur.

f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar . Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. .12. özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. tespit edildiklerinde yap l r. b) kinci dönemde nakiller. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. kay t alan d ndan da kay t yap labilir. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r. Okuma yazma bilmeyenler. a) Okul yönetimi. kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. c) Okul yönetimi. ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar .2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r.

ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. dosya.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r. 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. 1. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) .2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler.5.12. tutuklu olmas . kay tlar ve resmî belgeler. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir. Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. ( 2. 3. Bu s navlar.10. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar. 6. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler. Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur. 2. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. (Ek f kra: 24.

anne. okulun bulundu u yerde oturan. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir. Devam n zlenmesi . ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r. müfetti ler. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24. b) Okulu bulunmayan. Okul yönetimleri. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r.5. Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur.Madde 22 ² (De i ik: 2.5. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler." Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler.12. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez. anne. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek. Ö renciler için.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. millî e itim müdürlükleri. Veli ö rencinin. kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda.

Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. (De i ik ikinci f kra: 2. zinleri. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal . Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken.Madde 27 ² (De i ik: 24.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. ö retmen. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. baba. Ö rencilerin devams zl klar . tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. Bu izinler.5. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. aileden birinin askerlik durumu.12. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. ölüm. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. ö retmen. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. deprem. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. yang n. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. . okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. sportif. sosyal. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r. sel ve benzeri do al afet veya ana.

2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1). varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir. Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin. b) (De i ik bend: 24.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir.8.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden.2007/26619 RG) dönemden olu ur.10.2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s . a) Resmî sa l k kurullar ndan. ç) (De i ik:20.8. c) Ölçme ve de erlendirmede okul. b) (De i ik:20. c) Yürürlükten kald r lm t r.12. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler. s navlar.8. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20.08. a) Ders y l .10.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r. zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler. Bunlar.2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r. . "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler.5. Haklar nda kovu turma yap lmaz. "Sa l k durumu. ( 21. il ve ülke genelinde birlik sa lan r. ( 21. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.

) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. ara t rma. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar .8. sorgulama.2007/26619 RG) Puan. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . ele tirel ve yarat c dü ünme.2008/27090 RG) S nav. duyu sal.d) Ö rencilerin ders. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24. De erlendirme sonuçlar . f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r. Bu ö renciler. (20. e) (De i ik:20. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir.8. güvenirlilik.12. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir.2008/27090 RG) Ö retmenler. (De i ik:20. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir. (De i ik üçüncü f kra: 24.12. ) Yürürlükten kald r lm t r. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar.8.

Be lik not sisteminde ba ar dört. ( 2.8. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir. Derslerin özelli ine göre.Dönem puan . çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar.8. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden. 6. aç k uçlu.8. 5. (De i ik:20.2008/27090 RG) 1. dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r.12. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas .2007/26619 RG) Ö renciler. S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar.2007/26619 RG) 4. Ö renciler. b) Çoktan seçmeli.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r.2007/26619 RG) S navlar n zaman . Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez.2008/27090 RG) Ö rencilere. . do ru/yanl . en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur. k sa cevapl . ba ar s zl k bir notla de erlendirilir. (De i ik:20. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r.8. (De i ik be inci f kra: 24. e le tirmeli.12. (De i ik:20.5. y l sonu puan .2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir.

proje ve performans (De i ik ibare: 20. ( 2. müzik.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. (De i ik 8 inci f kra : 10.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41). (De i ik 7 nci f kra : 10. Görsel sanatlar.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez. Ancak. Ancak. Ayr ca bu durum. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. müzik. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r. dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. S nav sorular . (De i ik ikinci cümle: 24. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir.12. Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler. Veli. ayr nt l olarak belirtilir.5. teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar .8.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41).7.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. s n fta di er ö rencilerle ders . Görsel sanatlar. beden e itimi. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r. beden e itimi. Teknoloji ve Tasar m. Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez.7. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir. Bu ölçme de erlendirme etkinli i. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden. Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla.5. ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r.

ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.8. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler.12. Bu durumdaki ö renciler. müzik.8. Ö renciler. bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r.i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir. Uygun görülen projeler. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Proje ve performans görevleri. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi. s navlar n yap ld . Verilen puanlar. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r. Raporda.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) .2008/27090 RG) Ö retmenler. görsel sanatlar. Yaz l s nav kâ tlar .2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar.08. Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu. ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r. teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez.

dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan .8. 3. "(4) yi".2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar . Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. a) 1. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. 6.2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. "(3) Çok iyi" eklinde. (24. 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar. 6. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan. Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r. Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. 6.12. "(2) yi". 3. her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. Ö renci davran lar 1. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar. D önem puan . Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir.2008/27090 RG) Ö retmenler. 7 ve 8 inci s n flarda.Madde 41 ² (De i ik: 24. Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. 6. Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz". Bu dosyalar. "(3) Orta". ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. ö retmene. 2. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . e-okul sistemine aktar l r. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. 2. Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. "(2) Geli tirilmeli".12. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. b) 4. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r.12. 5.

sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge.6/3-B'ye i lenir. ç) leti im ve sosyal etkile im. 6. c) Kendini tan ma. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu. ) Verimli çal ma.2006/26156 RG ) . 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez. ( 2. e) Çözüm odakl olma.5. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ö retmenler. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. d) Ortak de erlere uyma. 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri. Ö rencilerin davran lar . ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. a) Okul kültürüne uyum. ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. b) Öz bak m. 1. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. 3.al narak davran notu. e-okul sisteminden ç kt s al n r. Okul yönetimince. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. 6. 2. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A).

bu dersleri dinleme. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15). Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r.2008/27090 RG) Ö rencilere. c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir.8.12. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas .Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . Ö rencilerden.08. (Ek ikinci f kra: 20.12. birinci dönemde bu derslerin dinleme. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24.2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar . ikinci dönemde bu dersleri dinleme. birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r. Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir.12.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r.8. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas .2007/26619 RG) Karnede.(De i ik birinci f kra: 20. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r. birinci (De i ik ibare: 20. ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26. b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz. ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin. e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir. a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu. Karne. Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi .

Bir Dersin A rl .9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. Buna göre. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir.12.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . projeler.Madde 47 ² (De i ik: 24. ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. Al nan gerekçeli karar. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r. d) Birle tirilmi s n flarda. lkö retim. 4. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir. s navlar. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni. varsa okul rehber ö retmeni. Ayr ca veli de bilgilendirilir. 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci. Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir.12. 6. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri. Bu kararda. e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. performans görevleri. Okul kay tlar na. 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda. 5. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il.

2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r. (De i ik üçüncü f kra: 24. o dersin bir (De i ik ibare: 20. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas . S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20. sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r.8. okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. e-okul sistemindeki s n f geçme. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r. 7 ve 8 inci s n flar nda. diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan. Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. Y l sonu ba ar puan . S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20.8.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi.8. s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. Bu tutanak. 5. . Bu s nav. 6. 5. 4. b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. Y l sonu ba ar puan . diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r. ders y l içinde ö retmensizlik. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puan ve not. 6. o dersin a rl kl puan d r. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir. s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir. 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl .12.5. Bu puanlar.

Yaz l ba vurma hâlinde diploma. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir.2008/27090 RG) Diploma. (Ek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça.12. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir. Diplomalar. derslerin kesildi i tarihtir.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. Diploma tarihi. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. Diplomalar. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar. lkö retim diplomas n . Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r.12. . Her diplomaya. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r. taahhütlü olarak da gönderilebilir. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r. ö rencinin okulla ili i i kesilmez. Diplomalar.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. millî e itim müdürlüklerince belirlenir.

dilekçenin alt na veya arkas na. 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r.5.8. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir. deprem. mevcut kay tlara göre düzenlenir. ayn yöntemle yeniden belge verilir. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. 6. 5. nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. Ancak. Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan .12. Durum. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. Sava . Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde . Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20. ö renci kay t defterine de i lenir. örne ine uygun onayl bir belge verilir. 4. Okul müdürlü ünce. yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. sel. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar .2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar .(Ek be inci f kra: 2. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini.2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir. nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda.2007/26619 RG) Diploma puan . kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. Bu puan diplomada belirtilir. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. (Ek-5) (Ek f kra: 24.

Ö retmenler .yap lan de i iklikler. güvenlik. düzen. tüzük. yat l l k. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. temizlik. yönetmelik. sosyal etkinlikler. Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. ta n r mal(35) . halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. düzeltmeyi yapan n ad . bursluluk. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. bak m. bak m. Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. okulun her türlü e itim-ö retim. tahakkuk. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. temizlik. yönetim. koruma. mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. yönetim. ta n r mal (35). soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. personel. beslenme. ö renci. e itici etkinlikler. yaz ma. Müdür yetkili ö retmen. güvenlik. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. müdürün görev. Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. yaz ma. bursluluk. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. düzeltme tarihi. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. Müdür ba yard mc s . Okul müdürü. yetki ve sorumluluklar n üstlenir. yat l l k. koruma. ders okutman n yan nda kanun. beslenme. nöbet. Müdür. Okul müdürü.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. Müdür yard mc lar . düzen. BE NC KISIM Personelin Görev. yönerge.5. Müdür ba yard mc s . nöbet. personel. tahakkuk. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. ö renci. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu.

2008/27090 RG) Ö retmenler. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. programda belirtilen esaslara göre plânlamak. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. (De i ik dördüncü f kra: 2. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. S n f ö retmenleri. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak. Resmî Gazete. okutmak.10. (Ek f kra: 24. beden e itimi. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar. Ö retmenler. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. Ek Görev Verilmesi . zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun.8. din kültürü ve ahlâk bilgisi. müzik. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. Ancak. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar.12. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler. (De i ik ibare: 20. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. beceri ve yetenek isteyen. ( 21.5. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi.5. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. Tebli ler Dergisi. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir. görsel sanatlar.

ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar.12. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.12. görsel sanatlar ve müzik derslikleri.5. bili im teknolojileri.12. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler.Madde 68 ² Ö retmenler. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r.5. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. yat l -gündüzlü. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu.2006/26156 RG) Ö retmenler. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez. (Ek f kra: 24.2008/27090 RG) Nöbet görevi. e itim. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. bayanlarda 20. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. E itim efi . normal ö retim yapan okullarda gün süresince. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m. Ö retmen. Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman . ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar. Toplant lar. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r. (Ek f kra: 24. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda.2008/27090 RG) Ö retmenler.

ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir. Belletici ö retmen ihtiyac . Yönetim leri ve Büro Memuru . ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. ube rehber ö retmeni. Rehber ö retmen. 2. 3. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r.12. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile.5. Rehber ö retmen. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir. a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. 1.2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür. ( 2.

)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. yakacak. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. sosyal yard m. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar. ücret. yolluk. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz .. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Memurlar. belge. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin.12. Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. (De i ik ikinci f kra: 24. Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Okulla ilgili malî i leri izler. müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. Ö retmen.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. Ayr ca. Nöbetçi ö retmen.12. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. sa l k. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. a ç (.2008/27090 RG) Ambar memuru. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. ö retmen. memur ve hizmetlilerine ait ayl k.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . Ar iv i lerini düzenlerler. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. Döner Sermaye Memurlar . bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür.. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. gerekenlere cevap haz rlarlar. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar.

ve i lemlerini yürütür. görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. nöbetçi ö retmen. ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. (. Ayr ca. ambar memuru. Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. ilgili müdür yard mc s . na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. döner sermayenin i ve i lemlerini. n . na Ba l Okul Pansiyonlar . müdür.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. Döner sermaye sayman .. Döner sermaye. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. korunmas n sa lar. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. yat l okullardaki sa l k personeli. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. okul doktoru. Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r.

5. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. nöbet tutmak. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek. hizmet yerlerini temizlemek. elektronik. kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r. yap lacak plâna uygun olarak. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli.)(6) ve a ç ya kar sorumludur. Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. bilgisayar. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. Bu görevleri yaparken müdüre.. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. nöbetçi ö retmene (..2006/26156 RG) Kaloriferci. makine onar m . müdür. do algaz. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar.A ç yard mc s . okulun bahçe ve park n düzenler. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar.. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir.)(6) kar sorumludur. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak. Kaloriferci.. ilgili müdür yard mc s (. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar. ilgili müdür yard mc s na. su. kalorifer tesisat . okul müdürüne. .

Kurulun toplant günleri ve gündemi. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r. ikinci (De i ik ibare: 20. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r.8. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. Toplant da al nan kararlar. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder. ders y l ba nda.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur. (De i ik yedinci f kra: 24. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir. Ö retmenler kurulu. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. karar defterine yaz l r. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. Ancak.12. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri.2007/26619 RG) dönem ba nda. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur. ALTINCI KISIM Kurullar. okul yönetimince ba l .

Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. ders araçlar ndan.5. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. Bu toplant larda. kütüphane. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. teknoloji ve tasar m. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. (De i ik üçüncü f kra: 24. 6. 2. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. spor salonu.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. ilgili mevzuat .2008/27090 RG) Bu toplant larda. spor salonu. ders programlar . ders araç-gereci.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda. ders araçlar . ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar . 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. ) (Ek bend: 24. ortas nda. soru ekilleri.5. laboratuvar. . f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. 1. d) (De i ik: 2. ö retim yöntem ve teknikleri.12. Toplant lar. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir. bili im teknolojileri. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r. lâboratuvar. 3.12. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. Zümre ö retmenler kurulu. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi.bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r. g) (Ek: 2.

2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r.2008/27090 RG) Ö renci kurulu. beslenme. Meclis. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r. ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar.12. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan.8.Ortak s nav sonuçlar . Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi. Kurula. ube ö retmenler kurulunda.5. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. ube temsilcilerinden olu ur. 4.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. Ö renci meclisi. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. ube ö retmenler kurulu. yeni beceriler kazand rmak. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir. Okul ö renci kurulu. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r. 6. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. Ayr ca. Bu kurula. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. sa l k. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder. 5. bilgi ve görgülerini art rmak.5.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. ubedeki ö rencilerin ki ilik. gerek görülürse ö renci velileri. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. . y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r. okul müdürünün onay na sunar. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r.

Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. Ayr ca. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar. ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. Ekip. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir.2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. zümrelerden gelen raporlar birle tirir.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar. Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. ö renci merkezli e itim yapmak.5. . ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. a) lkö retim ders programlar nda. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar . okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. ki nüsha haz rlanan raporun biri. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n .12. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r.

kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar. Bu komisyonun muayene.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. yar mamul ve mamul maddeler. Sat n alma komisyonu. sat n alma komisyonunca. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür. Bu komisyon. Bu komisyon. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen.12. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. Her türlü harcama. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. Bu komisyonun olu turulamad okullarda. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar .Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. bu komisyon. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. Yat l okullarda. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. Bu komisyon. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. malzemeler. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. ambar memuru. Ayr ca. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür.

2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24.12. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. E. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. okul mührü ile mühürlenir.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24. davran lar n n izlenmesi.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri. çizelge ve dosyalar bulundurulur. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri.12. tek ö retmenli okullarda sadece müdür. diploma defteri. ö renci. . ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. Okulda tutulmas gereken defter. (24.12. müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. veli. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter.

5. siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar .2007/26664 RG) 4. okul yöneticilerine. millî. korumalar . ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar . yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. n) Yasalara. afi . y k c . l) Fiziksel. bunlarla ilgili amblem. g) Kitaplar sevmeleri. içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . e) yi ve nazik tav rl olmalar . a) (De i ik alt bent : 5. Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca.99 olanlar "Te ekkür. i) Millet mal n . onur ve haklar na sayg göstermeleri.00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70. c) Ö retmenlerine. k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. manevî ve kültürel de erlere uymalar . bunun aksi davran larda bulunmamalar . arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . beklenir. j) Sigara. yalan söylememeleri. rozet ve benzerlerini ta mamalar . dürüst olmalar . 6. yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar . geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. kaba söz ve davran lardan kaç nmalar . di er derslerin her birinden 45." . siyasî amaçl sembol kullanmamalar . h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini.b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar .10.00. 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. d) Do ru sözlü. sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . 00-84 . bulundurmamalar ve da tmamalar . f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . zihinsel ve duygusal güçlerini millet. görevlilere. okuma al kanl kazanmalar . siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar .

2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ). ç) (Ek alt bent : 05. ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir.2006/26156 RG) Veli ile görü me. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r. .10. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler." c) (De i ik alt bent : 5. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar.2008/27090 RG) Ayr ca.10. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r. toplum düzeninin korunmas . ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir. Bu ödüller.5. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir.10. ö retmen. ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine. b) Çe itli sosyal.7/1) belgesi ile ödüllendirilir. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK. (Ek. (De i ik ikinci f kra: 24. 2) Ö renci ile sözle me imzalama. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas .12.10) 3) (De i ik: 2.2007/26664 RG) 85.b) (De i ik alt bent : 5.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname.

resmî evrakta de i iklik yapmak. 7) Görgü kurallar na uymamak. 6) Duvarlar . ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. ö rencinin. ö retmen. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. s ralar ve okul çevresini kirletmek.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. 2) Okula özürsüz devams zl n . 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. . yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. ö retmenlere. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. bunu al kanl k hâline getirmek. yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak. kurallar ve ders ortam n bozmak. c) Okul de i tirme. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. 3) (De i ik: 2.5. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. 4) Okula. b) K nama.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda.5. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. kopya çekmek. ö renciye. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n. bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. 8) (De i ik: 2. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak.

5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. hakaret. 8) Ki i veya gruplar dil. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak.5. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. derslere.5. k namak. lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. 7) (De i ik: 2. 13) (De i ik: 2. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak. demokratik. rk. cinsiyet. kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak.5. 3) Okula yaralay c . 7) Okulda kavga etmek. eklenti ve donan mlar n . siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak. 2) Sark nt l k. 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. 6) (De i ik: 2. 10) Okulun bina. iftira. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. 11) Okula. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek. .2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak.

alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s . e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek. bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri. Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi. olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit .8. 13) (De i ik: 2. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. c) Ya ve cinsiyeti. ba kas n n yerine s nava girmek. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri. Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r. f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak.8. Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu. Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . a) Davran n niteli i. .5. 16) (De i ik alt bend: 20.2007/26619 RG) Ba kalar n .

2008/27090 RG) Yapt r mlar. te ekkür. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci.2006/26156 RG) Ö renci velisi.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün. yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir. d) (De i ik: 2. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r.5.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m .c) Okul yöneticileri. istek. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir.10.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi.5. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz.5. h) ( De i ik: 21. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir. f) (De i ik alt bend: 24. g) (De i ik: 2. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz. k) (De i ik: 2. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir.12. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu . i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir.5. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan.

ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. kili ö retim yap lan okullarda. nedenlerini ara t rmak.Madde 113 ² (De i ik: 2. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n.5. . müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. müdür ba yard mc s . yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. bilimsel. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. Kurul üyelikleri.5. sanatsal. sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. dürüst. sosyal. kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir. ö retmen. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. derslerde ba ar l olan. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. öz ele tiri bilincini geli tirmek. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. olumlu hâle getirilmesinde. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. b) Okulda örnek davran larda bulunan. okulun di er personeli. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. güvenilir. bir yedek üye. ele tiri. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda.

Üyeler çekimser oy kullanamazlar. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir. ( 2. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir.5.5. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan. yerine yedek üye kat l r.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir.5. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar. ( 2.5. Al nan kararlar. Kurul. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas . ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r. Olay.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.5.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r. ( 2. fade vermekten kaç nan.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur.

2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r. okul müdürünün onay ile sonuçland r l r.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m .5.5.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar . Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r.Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kararda.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r. ( 2. ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r.12.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2.5. ( 2. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan. ( 2. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir.5. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri.5. karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur.2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu.2006/26156 RG) Okul müdürü. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir. (De i ik ikinci f kra: 24. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir. Yapt r m. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar. ( 2. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r. Ancak. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. .5. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir.12. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24.5. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kararlar.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2.

Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. Toplant gündeminin belirlenmesi.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r. ba kan n ça r s üzerine toplan r. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r.5. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. Zarar n Ödetilmesi . Kararlar ço unlukla al n r. ba kan ve üyelerce imzalan r. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar. Bu kurul. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez. ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir.5. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r. Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. Gelen dosyalar . b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. oylamada çekimser oy kullan lmaz.

Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler. okulun y ll k onur listesine al n rlar.12. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri. b) (De i ik: 2. Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler. savunma.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar . Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur. ilgili mevzuat na göre yürütülür. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r.12.5. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir. özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan .2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler. Takdir. o ö rencinin velisine ödettirilir.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi. Te ekkür. (24.5.Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar. Bu liste.

okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur. (24. masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG) Okulda. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. derslik.5. f) (De i ik: 2. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar. Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur.2008/27090 RG) K l k-K yafet . ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. S n f ba kan . S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir. a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. yatakhane gibi yerlerde s .Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar.12. s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. 6. ders y l ba nda. güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r. lâboratuvar. b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r. i lik. yemekhane.

Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. Bunun için okul-aile birli i. ( 2. müdür yard mc lar odas .2006/26156 RG) Okul binas . (. okul-aile birli i etkinlikleri. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. i lik. müdür odas . koridor. soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r. lâboratuvar. Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. halk e itimi çal malar .. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur.. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir.2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. kütüphane.5. mutfak ve yemek odas . teknoloji derslikleri.5. müze. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar . fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak.5. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra . Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. depo. memur ve hizmetli odalar . rehberlik servisi. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur. salon. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f .2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r. geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. (De i ik ikinci f kra: 2. e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar. ö retmenler odas . sözle meli. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. tuvalet.12. memur. (De i ik üçüncü f kra: 2. ö rencilerin ya lar . S ralar. ö retmen. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r.Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici.2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. dershaneler. K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r. sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. .

5. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler.5. Kütüphane ve kitapl klar. d) Okul öncesi e itim programlar . g) Tebli ler dergisi. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar . b) (De i ik: 2.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde. f) Tarih ve co rafya atlaslar . e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda. araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa.5. ( 2. Millî bayramlar. (24.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap.12. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r. b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar.5.2006/26156 RG) lgili mevzuat. bro ürler. çal ma sonucunda yerine kald r l r. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2. (De i ik be inci f kra: 2.(De i ik dördüncü f kra: 2. . haritalar ve albümler.5. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r. kinci f kra yürürlükten kald r lm t r.

t rmanma.2006/26156 RG) Okulda. resim. Atatürk'ün hayat n .d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. okul binas n n giri inde. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. denge. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. müzik. Ö rencilerin. Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için.5. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir. voleybol. uygun bir yerde temiz. Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. disket ve kasetler. düzenli. basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r. e itici ve sanat de eri olan resimler. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD. atlama gibi araçlar sa lan r. Su depolar . Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. Uygulama Bahçesi . kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro.gereci. okul müzesi olarak da kullan labilir. kum havuzu. halk danslar . Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. iir. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. disket ve kasetler. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur.

7.2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir. Çim alanlar düzenlenir.6."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41). lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi.8. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. Süs bitkileri ve a açlar dikilir.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r. 100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1. Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür. K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar . Yürütme na Ba l .00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r.

beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. din kültürü ve ahlak bilgisi. Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. resim-i . beden e itimi. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). i e itimi ve bilgisayar dersleri. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. i e itimi ve bilgisayar dersleri. (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. din kültürü ve ahlak bilgisi. Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. resim-i . müzik. (Ek-11). Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. yabanc dil. (Ek-13). ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi .Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. yabanc dil. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (8) (7) (6) (5) (4) (3) . _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. müzik. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. yürürlü e girer. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (Ek-2). NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. (21) (20) (19) . (18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

(23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. Bu ibare "güvenirlik" iken. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken. Bu ibare "notla" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. Bu ibare "Ünitelerle" iken. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. Bu ibare "ayniyat" iken. Bu ibare "ders" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "bilgisayar" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Bu ibare "notunun" iken. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu yönetmelik de i ikli i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful