M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. e) E itim-ö retim etkinlikleri. programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . personel ve velilerce. i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . m) Ö rencilere temel bilgi. E itimde hiçbir ki iye. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. k) lkö retimde ö renciler. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. dil. beceri ve de erleri kazand rmak. rk. seçme. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. okul. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. yönetici. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k. yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. d) lkö retim kurumlar . j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. sevgi. l) Ö retmen. kurumda i birli i. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. ö renci düzeyi. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. ö rencilerin davran . ö retmen. seçilme. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. cinsiyet. programlar. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. ö renci. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. ö retmen. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . güvenirlilik (32) ön planda tutulur. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. ö retim ilkeleri. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. i bölümü. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r.

sel. Ancak. Ancak. her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir.5. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r.5.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40.12.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2.5. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r.08. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir.2007/26619 RG) döneme ayr l r. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r.2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. Ö retim y l n n ba lamas . Ders y l süresi. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r.6. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r.da sürdürebilirler. (24. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2. (De i ik ikinci f kra: 24.2007/26547 RG) Ancak. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi. ki (De i ik ibare: 20. ( 2. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. (De i ik ibare: 20.08.8. hastal k. (Ek cümle: 9. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi. deprem. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer. Ders y l iki (De i ik ibare: 20.12.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz. bu süre.5.

gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) . yükselmek. Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler. milletimi özümden çok sevmektir. çal kan m. Ülküm. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda. 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer). b) Y lba tatili (1 Ocak günü). her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler.5 gündür).00'te ba lar 3. lkem. do ruyum. d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer.00'de ba lar 4. Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar. Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. ileri gitmektir. "Türküm.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir. büyüklerimi saymak. h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). yurdumu. küçüklerimi korumak.5 gündür).). Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. na arma an olsun. 24 Nisan ak am sona erer). f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13. g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13.

e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir. Komisyon. E itim bölgesindeki okullar n salonlar .12. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24. Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir. Ö rencilerin. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda.5. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2.12. Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24.12. . e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar.2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r.2008/27090 RG) Ö rencilerin.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan . il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24.

) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Okuma yazma bilmeyenler. Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar . f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. b) kinci dönemde nakiller. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar. dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz. sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar . kay t alan d ndan da kay t yap labilir. tespit edildiklerinde yap l r. Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. a) Okul yönetimi. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir. bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir.12. c) Okul yönetimi. özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. . kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler.2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r.

ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi.2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. 6. (Ek f kra: 24. Bu s navlar. 3. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler.10. tutuklu olmas . e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r. Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar. 1. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r. e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. dosya.12. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. 2. kay tlar ve resmî belgeler. elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. ( 2.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar.5. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) .

Veli ö rencinin. Okul yönetimleri.5. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar. okulun bulundu u yerde oturan. b) Okulu bulunmayan.Madde 22 ² (De i ik: 2. Devam n zlenmesi . kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur.5.12. Ö renciler için. anne. anne.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. millî e itim müdürlükleri. Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s ." Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. müfetti ler. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r.

zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k.Madde 27 ² (De i ik: 24. . tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. ölüm. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. yang n.5. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal . Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r.12. ö retmen. deprem. zinleri. (De i ik ikinci f kra: 2. Ö rencilerin devams zl klar . okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. sportif. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. sosyal. baba. Bu izinler.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. sel ve benzeri do al afet veya ana. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli. ö retmen. Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir. okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. aileden birinin askerlik durumu. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan.

"Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler. ( 21.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir.8. c) Ölçme ve de erlendirmede okul.10.2007/26619 RG) dönemden olu ur. Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin. s navlar. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir.2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r. "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz.10.5.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden.2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s . ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20. c) Yürürlükten kald r lm t r. ç) (De i ik:20. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.08. ( 21. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1). il ve ülke genelinde birlik sa lan r.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir.8. Bunlar. Haklar nda kovu turma yap lmaz. . varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r. a) Resmî sa l k kurullar ndan. "Sa l k durumu. b) (De i ik:20. a) Ders y l . b) (De i ik bend: 24.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler.2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler. zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir.8. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.12.

Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir.8. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel. problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular. ara t rma.12. güvenirlilik. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar. De erlendirme sonuçlar . dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r.12. (De i ik:20.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar .8.2008/27090 RG) S nav. ele tirel ve yarat c dü ünme. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar. Bu ö renciler. duyu sal.d) Ö rencilerin ders. (20. sorgulama. (De i ik üçüncü f kra: 24. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24.2008/27090 RG) Ö retmenler. proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. ) Yürürlükten kald r lm t r. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde.8. e) (De i ik:20. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r.2007/26619 RG) Puan. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir.

2007/26619 RG) 4.Dönem puan . tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas . ba ar s zl k bir notla de erlendirilir. (De i ik be inci f kra: 24. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r. ( 2.2008/27090 RG) 1. çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir. 6.8.8. e le tirmeli. Be lik not sisteminde ba ar dört.8. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar.12.2008/27090 RG) Ö rencilere. Ö renciler. dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri. 5. . (De i ik:20.2007/26619 RG) S navlar n zaman . y l sonu puan . k sa cevapl . Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir. do ru/yanl . S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. (De i ik:20. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. (De i ik:20. b) Çoktan seçmeli.2007/26619 RG) Ö renciler. Derslerin özelli ine göre. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir.5. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki.12. aç k uçlu. en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas .8.

en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir. proje ve performans (De i ik ibare: 20. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r. beden e itimi. Ancak. (De i ik 7 nci f kra : 10. beden e itimi. Ayr ca bu durum.12. S nav sorular . teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar . Görsel sanatlar.7. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r.7. s n fta di er ö rencilerle ders . (De i ik 8 inci f kra : 10.8. ( 2. ayr nt l olarak belirtilir. Bu ölçme de erlendirme etkinli i.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41).2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla. dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. Görsel sanatlar. (De i ik ikinci cümle: 24.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41).5. Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. müzik. Veli. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini.5. müzik. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden. Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan. Ancak. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez. Teknoloji ve Tasar m.

2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. Yaz l s nav kâ tlar . Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. görsel sanatlar. Bu durumdaki ö renciler.2008/27090 RG) Ö retmenler. Ö renciler. müzik.8. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir. Proje ve performans görevleri. Uygun görülen projeler. bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. proje ve performans (De i ik ibare: 20. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r. teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi.i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir. Verilen puanlar. ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu. Raporda. s navlar n yap ld .12. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler.8. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.08.

Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. "(2) yi". ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar. "(2) Geli tirilmeli". ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. 7 ve 8 inci s n flarda. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. "(3) Çok iyi" eklinde. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar.12. Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas .Madde 41 ² (De i ik: 24. 6.12. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 6. (24. 3.2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar .2008/27090 RG) Ö retmenler.12. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". e-okul sistemine aktar l r. 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz".2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. 2. 6. Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. 6. Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. Ö renci davran lar 1. D önem puan . 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir. 2. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r. "(4) yi". b) 4. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan . 3. Bu dosyalar. "(3) Orta". Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. ö retmene. her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. a) 1. belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. 5.8.

E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez.6/3-B'ye i lenir. 2. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A). e-okul sisteminden ç kt s al n r. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. 3. ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r. 1. ( 2. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. c) Kendini tan ma. a) Okul kültürüne uyum. b) Öz bak m. 6. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. Okul yönetimince. Ö rencilerin davran lar .al narak davran notu. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). g) Tak m çal mas ve sorumluluk.2006/26156 RG ) . 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri. e) Çözüm odakl olma. ) Verimli çal ma.5. 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. ç) leti im ve sosyal etkile im. Ö retmenler. 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu. 6. d) Ortak de erlere uyma.

Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r.12. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24. ikinci dönemde bu dersleri dinleme.8. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ö rencilerden. b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu. e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler. Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir.12. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15).Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24.8.2007/26619 RG) Karnede. Karne. bu dersleri dinleme. birinci dönemde bu derslerin dinleme. c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas .2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan.12.08. a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine. ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin.(De i ik birinci f kra: 20. (Ek ikinci f kra: 20. birinci (De i ik ibare: 20.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r.2008/27090 RG) Ö rencilere. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26. Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi .2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar .

a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni. varsa okul rehber ö retmeni. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir. 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda. okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci.12.Madde 47 ² (De i ik: 24. lkö retim. Al nan gerekçeli karar. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. d) Birle tirilmi s n flarda. Bir Dersin A rl . bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. 5. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. Ayr ca veli de bilgilendirilir. performans görevleri. s navlar. Buna göre. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez. 6. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r.12. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. projeler. Okul kay tlar na. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. 4. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. Bu kararda. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir.

12.5. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r. 6. 5. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir. 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl .2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. o dersin a rl kl puan d r. o dersin bir (De i ik ibare: 20. Bu s nav. 7 ve 8 inci s n flar nda.8. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. e-okul sistemindeki s n f geçme. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir.2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir. 6.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. (De i ik üçüncü f kra: 24. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20. Bu puanlar. Bu tutanak. ders y l içinde ö retmensizlik. Y l sonu ba ar puan . 4.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz. b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. Bu puan ve not. 5. Y l sonu ba ar puan . okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas .8. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar.8. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r. s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r. . salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20. s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar. Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz. diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2. okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r. S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir.

Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r. millî e itim müdürlüklerince belirlenir. diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir. Diplomalar. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. Yaz l ba vurma hâlinde diploma. Her diplomaya. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir. Diplomalar.2008/27090 RG) Diploma. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir. Diplomalar.12. derslerin kesildi i tarihtir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. . (Ek.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. lkö retim diplomas n . taahhütlü olarak da gönderilebilir. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r.12. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. Diploma tarihi. ö rencinin okulla ili i i kesilmez.

5.(Ek be inci f kra: 2.12. 5. 4. sel. Ancak. yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. mevcut kay tlara göre düzenlenir. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. Durum. örne ine uygun onayl bir belge verilir.2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar . Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan . Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20. Okul müdürlü ünce. nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. (Ek-5) (Ek f kra: 24. nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. ayn yöntemle yeniden belge verilir. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n.2007/26619 RG) Diploma puan . Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sava .8. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar . 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini. kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. ö renci kay t defterine de i lenir. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. deprem. Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde . Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir. 6. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere. Bu puan diplomada belirtilir. dilekçenin alt na veya arkas na.

temizlik. ö renci. yetki ve sorumluluklar n üstlenir. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. yönetmelik. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. yönerge. tüzük. beslenme. tahakkuk. tahakkuk. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. nöbet. ta n r mal (35). yaz ma. Ö retmenler . yönetim. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. sosyal etkinlikler. Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. düzeltme tarihi. Müdür yard mc lar . BE NC KISIM Personelin Görev. soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. ta n r mal(35) . ders okutman n yan nda kanun. yönetim. temizlik. yat l l k. güvenlik. düzen. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . düzeltmeyi yapan n ad . yat l l k.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. bak m. nöbet.5. Okul müdürü. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Müdür yetkili ö retmen. düzen. Okul müdürü. ö renci. beslenme. Müdür ba yard mc s . bak m. Müdür ba yard mc s . personel. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. yaz ma. bursluluk. güvenlik. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. bursluluk. Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. Müdür. personel.yap lan de i iklikler. okulun her türlü e itim-ö retim. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. müdürün görev. e itici etkinlikler. koruma. koruma.

programda belirtilen esaslara göre plânlamak.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni. (Ek f kra: 24.5.2008/27090 RG) Ö retmenler. din kültürü ve ahlâk bilgisi. (De i ik ibare: 20. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun.10.8. Ek Görev Verilmesi . yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder. S n f ö retmenleri. Ancak. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. okutmak.12. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar. beceri ve yetenek isteyen. Resmî Gazete. Tebli ler Dergisi.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. müzik.5. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler. Ö retmenler. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak. beden e itimi. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. (De i ik dördüncü f kra: 2. görsel sanatlar. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir. ( 21. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler.

ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r. Toplant lar. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez. bili im teknolojileri. Ö retmen.12. yat l -gündüzlü. görsel sanatlar ve müzik derslikleri.12. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur.2006/26156 RG) Ö retmenler. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez.12. bayanlarda 20.5.5. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. (Ek f kra: 24. ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler. E itim efi .2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. (Ek f kra: 24. son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir.2008/27090 RG) Nöbet görevi. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman . Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. e itim. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r.Madde 68 ² Ö retmenler.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez.2008/27090 RG) Ö retmenler.

5. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. 1. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür.2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24. ( 2. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar. ube rehber ö retmeni. 3. b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. Yönetim leri ve Büro Memuru . Rehber ö retmen. ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir. Belletici ö retmen ihtiyac .12. a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. 2. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile. Rehber ö retmen. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r.

Ayr ca. ö retmen. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. belge. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. Döner Sermaye Memurlar . yakacak. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. sosyal yard m. Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24.2008/27090 RG) Ambar memuru. Ar iv i lerini düzenlerler. Okulla ilgili malî i leri izler. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar.. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. a ç (.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . memur ve hizmetlilerine ait ayl k. Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz .12. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. Ö retmen.. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. ücret. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar. (De i ik ikinci f kra: 24. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar. gerekenlere cevap haz rlarlar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. yolluk.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru.12. sa l k. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. Memurlar. Nöbetçi ö retmen. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.

ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Döner sermaye sayman . Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. Döner sermaye. "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . müdür. (. ambar memuru. okul doktoru. ve i lemlerini yürütür. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. Ayr ca. na Ba l Okul Pansiyonlar . yat l okullardaki sa l k personeli. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür.. n . döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar. ilgili müdür yard mc s . oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar. döner sermayenin i ve i lemlerini. görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür. korunmas n sa lar. nöbetçi ö retmen..

okul müdürüne. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak.)(6) ve a ç ya kar sorumludur. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli. okulun bahçe ve park n düzenler.5. kalorifer tesisat . marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r. kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.. müdür. ilgili müdür yard mc s (. .. elektronik. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar. yap lacak plâna uygun olarak. nöbetçi ö retmene (. Kaloriferci. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli.. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. makine onar m .A ç yard mc s .)(6) kar sorumludur.2006/26156 RG) Kaloriferci. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik. Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Bu görevleri yaparken müdüre. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. nöbet tutmak. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. hizmet yerlerini temizlemek. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar. ilgili müdür yard mc s na. bilgisayar. do algaz. su.

Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Ö retmenler kurulu. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar.8. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. karar defterine yaz l r. ders y l ba nda.12. Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. ALTINCI KISIM Kurullar. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. Kurulun toplant günleri ve gündemi. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir. okul yönetimince ba l . Ancak. ikinci (De i ik ibare: 20.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r.2007/26619 RG) dönem ba nda. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. Toplant da al nan kararlar. (De i ik yedinci f kra: 24. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder.

5.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r. g) (Ek: 2. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. Bu toplant larda.bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. 3. (De i ik üçüncü f kra: 24. ders araçlar ndan. spor salonu. ilgili mevzuat . 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . Zümre ö retmenler kurulu. ortas nda. 1.12. teknoloji ve tasar m. soru ekilleri. ö retim yöntem ve teknikleri. ) (Ek bend: 24. d) (De i ik: 2. Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. lâboratuvar. bili im teknolojileri.5. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r. ders programlar .12. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r. Toplant lar. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. laboratuvar. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. 2. ders araçlar . 6.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar . 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. ders araç-gereci. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. . kütüphane. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r. spor salonu. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu.2008/27090 RG) Bu toplant larda.

2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda. 6. sa l k. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. Bu kurula. Meclis. ube temsilcilerinden olu ur. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r. ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir.12. beslenme. Ö renci meclisi.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. Ayr ca.5. Okul ö renci kurulu. ube ö retmenler kurulu. 5. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder.5.Ortak s nav sonuçlar . Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe.2008/27090 RG) Ö renci kurulu. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. yeni beceriler kazand rmak. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. ube ö retmenler kurulunda. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. okul müdürünün onay na sunar. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. gerek görülürse ö renci velileri. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur. bilgi ve görgülerini art rmak. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir. ubedeki ö rencilerin ki ilik. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r. 4. . özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. Kurula. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak.8. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r.

okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler.12. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder.5. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. zümrelerden gelen raporlar birle tirir. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar . Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. a) lkö retim ders programlar nda. çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. Ekip. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. ö renci merkezli e itim yapmak. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek. ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar. ki nüsha haz rlanan raporun biri. . Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . Ayr ca. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n . ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur.2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu.

Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. Bu komisyon. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24. malzemeler. Bu komisyonun olu turulamad okullarda.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. yar mamul ve mamul maddeler. Bu komisyon. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. Bu komisyon.12. Her türlü harcama. Ayr ca. Bu komisyonun muayene. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. ambar memuru. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. Sat n alma komisyonu. Yat l okullarda. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. sat n alma komisyonunca. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. bu komisyon. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar . lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r.

16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. diploma defteri.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter.12. (24. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r.12. Okulda tutulmas gereken defter.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri. veli. tek ö retmenli okullarda sadece müdür. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. . müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. E. çizelge ve dosyalar bulundurulur. okul mührü ile mühürlenir. ö renci. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi.12. ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. davran lar n n izlenmesi. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r.2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24.

5. okuma al kanl kazanmalar . sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. yalan söylememeleri. dürüst olmalar . korumalar . kaba söz ve davran lardan kaç nmalar . e) yi ve nazik tav rl olmalar . millî. d) Do ru sözlü. ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar . siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar . k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. onur ve haklar na sayg göstermeleri. j) Sigara. beklenir. görevlilere. rozet ve benzerlerini ta mamalar . n) Yasalara. yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na." . afi . 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. c) Ö retmenlerine. g) Kitaplar sevmeleri. a) (De i ik alt bent : 5. 6. manevî ve kültürel de erlere uymalar .00.99 olanlar "Te ekkür. di er derslerin her birinden 45.2007/26664 RG) 4. siyasî amaçl sembol kullanmamalar . örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . zihinsel ve duygusal güçlerini millet. Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca.00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70.b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . bulundurmamalar ve da tmamalar . yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar . 00-84 . içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . y k c . okul yöneticilerine. l) Fiziksel. siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar .10. m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar . okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . i) Millet mal n . bunun aksi davran larda bulunmamalar . bunlarla ilgili amblem.

Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6.2006/26156 RG) Veli ile görü me. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r.2007/26664 RG) 85. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. 2) Ö renci ile sözle me imzalama.10.10) 3) (De i ik: 2. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler. . toplum düzeninin korunmas . ö retmen. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak. geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r.10. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir.2008/27090 RG) Ayr ca. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r. ç) (Ek alt bent : 05." c) (De i ik alt bent : 5. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas . (De i ik ikinci f kra: 24.5. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ). b) Çe itli sosyal. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur.10.12. Bu ödüller. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine. ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir. (Ek.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname. ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n.b) (De i ik alt bent : 5.7/1) belgesi ile ödüllendirilir.

ö retmen. ö retmenlere. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. ö rencinin. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. s ralar ve okul çevresini kirletmek. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek. ö renciye. bunu al kanl k hâline getirmek. 3) (De i ik: 2. 8) (De i ik: 2. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek.5. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak. 7) Görgü kurallar na uymamak. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. 2) Okula özürsüz devams zl n . okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. . 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek.5. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir. kopya çekmek. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. c) Okul de i tirme. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. resmî evrakta de i iklik yapmak. 6) Duvarlar . bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. kurallar ve ders ortam n bozmak. 4) Okula.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda. b) K nama.

ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. 10) Okulun bina. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak. derslere. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak. cinsiyet. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. eklenti ve donan mlar n .2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. iftira. 7) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. rk. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. 11) Okula. 6) (De i ik: 2. k namak. demokratik. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. hakaret. . lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. 7) Okulda kavga etmek. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. 2) Sark nt l k.5. 3) Okula yaralay c . 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. 8) Ki i veya gruplar dil. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek. 13) (De i ik: 2. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak.5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak.5.

ba kas n n yerine s nava girmek. f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek. Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir. Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir. a) Davran n niteli i. Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin. o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri. b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine. Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r. 13) (De i ik: 2. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . . alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek. olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak.5.8. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. c) Ya ve cinsiyeti.2007/26619 RG) Ba kalar n . 16) (De i ik alt bend: 20. bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s .8.

onur ve üstün ba ar belgesi verilmez.5. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi. g) (De i ik: 2. istek. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m .5. te ekkür. f) (De i ik alt bend: 24. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r. d) (De i ik: 2. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu .c) Okul yöneticileri.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün.5. yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir.10. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur.2006/26156 RG) Ö renci velisi.12.2008/27090 RG) Yapt r mlar. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci. h) ( De i ik: 21. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir.5. k) (De i ik: 2. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler.

Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. güvenilir.Madde 113 ² (De i ik: 2. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar.5. müdür ba yard mc s . derslerde ba ar l olan. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n. okulun di er personeli. bilimsel. b) Okulda örnek davran larda bulunan. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. olumlu hâle getirilmesinde.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. dürüst. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak. sosyal. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. ö retmen. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. ele tiri. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda. bir yedek üye. kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder.5. nedenlerini ara t rmak.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. sanatsal. öz ele tiri bilincini geli tirmek. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. kili ö retim yap lan okullarda. . sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir. Kurul üyelikleri.

Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n.5.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r. Olay. ( 2. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas .5. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r. fade vermekten kaç nan. ( 2. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz. ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2. Al nan kararlar. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir.5.5.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir. ( 2.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. yerine yedek üye kat l r.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir.5. Kurul. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r.

velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r.5. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar .2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r. karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur.5. Ancak. ( 2.2006/26156 RG) Okul müdürü. Yapt r m.5. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan. ( 2. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar.5.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2. (De i ik ikinci f kra: 24.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r. Kararda.5.Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir. ( 2. .2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r. ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r.5.5. Kararlar. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. okul müdürünün onay ile sonuçland r l r. ( 2. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r.12.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m .12. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2.

Gelen dosyalar . Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar. il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir. ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ba kan n ça r s üzerine toplan r. Kararlar ço unlukla al n r. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r. ba kan ve üyelerce imzalan r.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. Bu kurul. Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. Zarar n Ödetilmesi . Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir. Toplant gündeminin belirlenmesi. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r. oylamada çekimser oy kullan lmaz. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r.5.5. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez.

Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r. (24.5. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2. b) (De i ik: 2.Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar. Te ekkür.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar . özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur. Bu liste. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan .2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler. ilgili mevzuat na göre yürütülür.5.12.12. o ö rencinin velisine ödettirilir. Takdir. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24. savunma. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur. okulun y ll k onur listesine al n rlar. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri.

okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. yatakhane gibi yerlerde s . b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. f) (De i ik: 2. (24. d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. 6. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir.2008/27090 RG) K l k-K yafet . e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. derslik. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. i lik. periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur. Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri.2006/26156 RG) Okulda.12. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. ders y l ba nda. yemekhane. lâboratuvar.5. güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r. S n f ba kan .Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek.

i lik. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra .2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur. Bunun için okul-aile birli i. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r. memur ve hizmetli odalar . ö retmenler odas . salon. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur.5.5. ö retmen. soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r. dershaneler. fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. teknoloji derslikleri.. e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar. müze. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir.2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24.5. tuvalet.12. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. rehberlik servisi. (. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. (De i ik üçüncü f kra: 2. kütüphane. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r. memur. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir.. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar . müdür odas . Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak. lâboratuvar.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. ( 2. mutfak ve yemek odas . Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f . geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. halk e itimi çal malar . K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle.2006/26156 RG) Okul binas . Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. ö rencilerin ya lar . okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. sözle meli. (De i ik ikinci f kra: 2. . depo. müdür yard mc lar odas . S ralar.2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. koridor. okul-aile birli i etkinlikleri.Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici.

5.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir. f) Tarih ve co rafya atlaslar . araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar . (24.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler.5. ( 2. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. g) Tebli ler dergisi. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2.12.2006/26156 RG) lgili mevzuat. haritalar ve albümler. b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar. Kütüphane ve kitapl klar.(De i ik dördüncü f kra: 2.5. (De i ik be inci f kra: 2.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar. . kinci f kra yürürlükten kald r lm t r.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r.5. d) Okul öncesi e itim programlar . çal ma sonucunda yerine kald r l r. b) (De i ik: 2.5. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur. e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir. Millî bayramlar. bro ürler.

tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir. disket ve kasetler. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. t rmanma. resim. Ö rencilerin. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. e itici ve sanat de eri olan resimler.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. kum havuzu. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. voleybol.5.gereci. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD. Atatürk'ün hayat n . atlama gibi araçlar sa lan r. Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. Uygulama Bahçesi . disket ve kasetler. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. okul binas n n giri inde. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. okul müzesi olarak da kullan labilir. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r. Su depolar . iir. denge. müzik. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. halk danslar . düzenli. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için. f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. uygun bir yerde temiz.2006/26156 RG) Okulda.

100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz.7. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir.2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24.00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41).2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir. Çim alanlar düzenlenir. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar . Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20.6. Süs bitkileri ve a açlar dikilir. Yürütme na Ba l . K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r. lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi.8.

(8) (7) (6) (5) (4) (3) . Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. yabanc dil. Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. din kültürü ve ahlak bilgisi. beden e itimi. resim-i . yürürlü e girer. resim-i . beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. (Ek-11). Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. müzik. (Ek-2). 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). din kültürü ve ahlak bilgisi. yabanc dil. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. (Ek-13). _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir.Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. i e itimi ve bilgisayar dersleri. müzik. i e itimi ve bilgisayar dersleri.

20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. (18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (21) (20) (19) . 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "güvenirlik" iken. Bu ibare "notla" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken.

Bu ibare "Ünitelerle" iken. Bu yönetmelik de i ikli i. Bu ibare "ayniyat" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "bilgisayar" iken. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ders" iken. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . Bu ibare "özlük dosyalar n " iken.Bu ibare "notunun" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful