M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. yönetici. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k. programlar. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. i bölümü. dil. seçilme. sevgi. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. ö renci. ö retmen. beceri ve de erleri kazand rmak. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. d) lkö retim kurumlar . programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. E itimde hiçbir ki iye. k) lkö retimde ö renciler. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . ö retim ilkeleri. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. e) E itim-ö retim etkinlikleri. personel ve velilerce. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . seçme. ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. ö rencilerin davran . ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. kurumda i birli i. m) Ö rencilere temel bilgi. ö renci düzeyi. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. rk. cinsiyet. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . güvenirlilik (32) ön planda tutulur. ö retmen. l) Ö retmen. okul. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r.

(De i ik ibare: 20.8. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir.6.08. deprem. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40.5. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz. bu süre. Ö retim y l n n ba lamas . Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r. (Ek cümle: 9.5. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r. (De i ik ikinci f kra: 24. (24.2007/26619 RG) döneme ayr l r. sel. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir. Ancak. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r.5. Ders y l iki (De i ik ibare: 20. hastal k. ( 2.2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r.5.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r.2007/26547 RG) Ancak.da sürdürebilirler. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi.08. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r. her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir. Ders y l süresi. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r. ki (De i ik ibare: 20. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir.12. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi. Ancak.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2.12. Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r.

e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). 24 Nisan ak am sona erer). Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur.5 gündür). Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r. milletimi özümden çok sevmektir. na arma an olsun. do ruyum. lkem. 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer). d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer.5 gündür). yükselmek. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir. küçüklerimi korumak. yurdumu. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. çal kan m. ileri gitmektir. her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . büyüklerimi saymak.00'de ba lar 4. h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). b) Y lba tatili (1 Ocak günü).). "Türküm. Ülküm. gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13. Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar. f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13.00'te ba lar 3. Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) . Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler.

Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda. .2008/27090 RG) Ö rencilerin.2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar. E itim bölgesindeki okullar n salonlar .12. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar.5. Ö rencilerin.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür.12. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. Komisyon. Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan . Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü.12. Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler.

oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. Okuma yazma bilmeyenler. Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar . c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz.12. f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . tespit edildiklerinde yap l r. ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. . 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar. özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. b) kinci dönemde nakiller. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar .2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. a) Okul yönetimi. Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. c) Okul yönetimi. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . kay t alan d ndan da kay t yap labilir. Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r. dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r.

tutuklu olmas . e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler. (Ek f kra: 24. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r.5. 2. 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. Bu s navlar. ( 2. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) . ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. 3. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir.2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas .2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler. dosya.10. 6. 1.12. elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r. kay tlar ve resmî belgeler. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler.

Veli ö rencinin. Okul yönetimleri. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda. Ö renciler için. b) Okulu bulunmayan.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur." Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24. ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir. anne.12. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez.5. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler. millî e itim müdürlükleri. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur. Devam n zlenmesi .5. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar. okulun bulundu u yerde oturan. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. anne. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur.Madde 22 ² (De i ik: 2. müfetti ler.

Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez. sel ve benzeri do al afet veya ana. ö retmen. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. Ö rencilerin devams zl klar . Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan. okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli.12. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. deprem. en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. baba. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz. sportif. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. Bu izinler.2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. (De i ik ikinci f kra: 2. yang n. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. sosyal. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal .5.Madde 27 ² (De i ik: 24. ölüm. zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. . aileden birinin askerlik durumu. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. zinleri. ö retmen.

Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin.2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir.08. a) Ders y l . Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1). "Sa l k durumu. varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir. Bunlar. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler. c) Ölçme ve de erlendirmede okul. .2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s .2007/26619 RG) dönemden olu ur.8.12.5. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r.2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r.10. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir. a) Resmî sa l k kurullar ndan. il ve ülke genelinde birlik sa lan r.8. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20. c) Yürürlükten kald r lm t r. b) (De i ik bend: 24.2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2. b) (De i ik:20. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden. ( 21. ç) (De i ik:20. s navlar. "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler. ( 21. Haklar nda kovu turma yap lmaz.8.10. zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir.

2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar .2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar. Bu ö renciler. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. De erlendirme sonuçlar . bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir.d) Ö rencilerin ders.2008/27090 RG) Ö retmenler. PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . (De i ik:20.8.12. (De i ik üçüncü f kra: 24. ) Yürürlükten kald r lm t r. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde. Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir. ele tirel ve yarat c dü ünme. güvenirlilik. Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r.8. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. duyu sal. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r. sorgulama. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular. (20. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. ara t rma.12. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r.2008/27090 RG) S nav. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. e) (De i ik:20. Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24.2007/26619 RG) Puan.8. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar. problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r. f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel.

5. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r. Be lik not sisteminde ba ar dört. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez. . e le tirmeli. k sa cevapl .2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24.2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri. (De i ik:20. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar.8. Derslerin özelli ine göre.2007/26619 RG) Ö renciler. b) Çoktan seçmeli. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. (De i ik:20.2008/27090 RG) 1. aç k uçlu. Ö renciler. 6. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir.2008/27090 RG) Ö rencilere. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar. S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r.8. (De i ik:20. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden. tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas . ba ar s zl k bir notla de erlendirilir.12. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir.2007/26619 RG) S navlar n zaman .8. ( 2. y l sonu puan .Dönem puan . çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler. (De i ik be inci f kra: 24.5. en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur. do ru/yanl . S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r.12.2007/26619 RG) 4.8.

Teknoloji ve Tasar m. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r. (De i ik 8 inci f kra : 10.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez. S nav sorular . s n fta di er ö rencilerle ders .2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan. Ancak. Ancak.7. dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. Görsel sanatlar.8.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41). ayr nt l olarak belirtilir. Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla.c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. (De i ik 7 nci f kra : 10. (De i ik ikinci cümle: 24.7.12. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez. Veli. Görsel sanatlar.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. müzik. beden e itimi. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41). Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir. en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir.5. teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar .5. müzik. ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini. Ayr ca bu durum. ( 2. Bu ölçme de erlendirme etkinli i. beden e itimi. proje ve performans (De i ik ibare: 20. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r.

Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r. Uygun görülen projeler. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez.08. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Yaz l s nav kâ tlar . ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler. görsel sanatlar. Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r.8. proje ve performans (De i ik ibare: 20. Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. Ö renciler. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r.8. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi. Bu durumdaki ö renciler. Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu.2008/27090 RG) Ö retmenler.2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. Verilen puanlar. s navlar n yap ld . ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r.12. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Raporda. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. Proje ve performans görevleri. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. müzik. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r.i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir.

Madde 41 ² (De i ik: 24. 3.12. 6. "(2) Geli tirilmeli".8. Bu dosyalar. D önem puan . Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. 6.2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26. dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. a) 1. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir. "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r.12. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas . 5. Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir.2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar . 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. "(3) Çok iyi" eklinde. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". 3. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. 2.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan . belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar. 6. ö retmene. b) 4. 2. 6. Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r. "(4) yi". e-okul sistemine aktar l r. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir. 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz". Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. "(2) yi".2008/27090 RG) Ö retmenler.12. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan. "(3) Orta". 7 ve 8 inci s n flarda. Ö renci davran lar 1. Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. (24. Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

2. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. a) Okul kültürüne uyum. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). Ö rencilerin davran lar . 6.6/3-B'ye i lenir. ) Verimli çal ma. ( 2. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. b) Öz bak m. Ö retmenler. e-okul sisteminden ç kt s al n r. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A). ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. Okul yönetimince.5. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir.al narak davran notu. 3. 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri.2006/26156 RG ) . ç) leti im ve sosyal etkile im. d) Ortak de erlere uyma. 6. c) Kendini tan ma. 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu. 1. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r. e) Çözüm odakl olma.

birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r.(De i ik birinci f kra: 20. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r.12. ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin. Ö rencilerden. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24.8. Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine. Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler.Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24. birinci dönemde bu derslerin dinleme.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1. ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26.08. ikinci dönemde bu dersleri dinleme. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz.2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar .12.12. (Ek ikinci f kra: 20. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15). Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi . c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n. bu dersleri dinleme. birinci (De i ik ibare: 20. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas .2007/26619 RG) Karnede.2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan . e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir. b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu. a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu.8. Karne.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r.2008/27090 RG) Ö rencilere. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir.

7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r. Bir Dersin A rl . ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24.Madde 47 ² (De i ik: 24. 6. Al nan gerekçeli karar. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez. 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. 5. 4. tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r. Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir. Ayr ca veli de bilgilendirilir.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. projeler. Okul kay tlar na.12. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni. ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. d) Birle tirilmi s n flarda. lkö retim. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. Buna göre. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1.12. varsa okul rehber ö retmeni. Bu kararda. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. s navlar. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. performans görevleri.

b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. .8. sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r. o dersin bir (De i ik ibare: 20. ders y l içinde ö retmensizlik. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20.5. Bu puan ve not. Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan. S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. 5. 5. Y l sonu ba ar puan . Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20. 7 ve 8 inci s n flar nda. Bu s nav. s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. 6. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir. Bu puanlar.8. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas . Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.12. s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar.2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r. o dersin a rl kl puan d r. 6.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r. 4. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir. Bu tutanak. okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r. Y l sonu ba ar puan . Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir.8. 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl . Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r. (De i ik üçüncü f kra: 24.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. e-okul sistemindeki s n f geçme.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r.

(Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. Diplomalar. millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir. Diplomalar.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir.12.12. taahhütlü olarak da gönderilebilir. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24. ö rencinin okulla ili i i kesilmez. (Ek. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. Yaz l ba vurma hâlinde diploma. diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. millî e itim müdürlüklerince belirlenir. Diplomalar. Diploma tarihi. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r.2008/27090 RG) Diploma. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r. derslerin kesildi i tarihtir. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. Her diplomaya. .c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. lkö retim diplomas n . ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça.

yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. ayn yöntemle yeniden belge verilir. b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar.5. ö renci kay t defterine de i lenir. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir.8. Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar . yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. Sava . ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde . kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. deprem. Bu puan diplomada belirtilir. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere. Okul müdürlü ünce. sel. 6. 5. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. örne ine uygun onayl bir belge verilir.(Ek be inci f kra: 2. dilekçenin alt na veya arkas na. nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan . Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar .2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir.2007/26619 RG) Diploma puan . Ancak.12. Durum. 4. mevcut kay tlara göre düzenlenir. nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. (Ek-5) (Ek f kra: 24.

de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. yat l l k. düzen. düzeltme tarihi. yaz ma. bak m. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar.yap lan de i iklikler. tahakkuk. Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. nöbet. Müdür ba yard mc s . bursluluk. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. nöbet. e itici etkinlikler. Müdür yetkili ö retmen. güvenlik. Ö retmenler . tahakkuk. BE NC KISIM Personelin Görev. Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . ö renci. yaz ma. mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. yönerge. düzeltmeyi yapan n ad . ta n r mal(35) .5. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. bak m. bursluluk.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. yönetim. Müdür yard mc lar . Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. okulun her türlü e itim-ö retim. düzen. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. personel. ders okutman n yan nda kanun. temizlik. ta n r mal (35). personel. Müdür. temizlik. koruma. koruma. yönetim. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. yat l l k. Müdür ba yard mc s . ö renci. müdürün görev. güvenlik. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. sosyal etkinlikler. yönetmelik. Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. tüzük. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. beslenme. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Okul müdürü. Okul müdürü. beslenme. yetki ve sorumluluklar n üstlenir.

bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni.12.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler.5. müzik. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun. okutmak.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur. S n f ö retmenleri. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler. görsel sanatlar.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler. (De i ik ibare: 20. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. beceri ve yetenek isteyen. (Ek f kra: 24. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. Resmî Gazete. din kültürü ve ahlâk bilgisi. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. Tebli ler Dergisi. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. Ancak. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar.8. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. Ek Görev Verilmesi . (De i ik dördüncü f kra: 2. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. beden e itimi. ( 21. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r. Ö retmenler.2008/27090 RG) Ö retmenler. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir.10. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler.5. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar. programda belirtilen esaslara göre plânlamak. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r.2008/27090 RG) Ö retmenler. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler.2008/27090 RG) Nöbet görevi. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar. bili im teknolojileri.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r.12. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda. E itim efi .Madde 68 ² Ö retmenler.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur.12. e itim. yat l -gündüzlü. Ö retmen. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar. Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2. bayanlarda 20. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin.2006/26156 RG) Ö retmenler.5.12.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda. görsel sanatlar ve müzik derslikleri. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. Toplant lar. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. (Ek f kra: 24. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. (Ek f kra: 24.5. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman .

müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. Yönetim leri ve Büro Memuru . a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir. Belletici ö retmen ihtiyac . Rehber ö retmen. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile. 2.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r.5.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek. b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir.12. 3. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür. 1. ube rehber ö retmeni. Rehber ö retmen. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. ( 2.2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24.

müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar. Ö retmen. a ç (.12. Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24.)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. Ar iv i lerini düzenlerler. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. sa l k. sosyal yard m. ö retmen.2008/27090 RG) Ambar memuru. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. Ayr ca.12. yakacak. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin. memur ve hizmetlilerine ait ayl k. Memurlar.. gerekenlere cevap haz rlarlar. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. ücret. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. yolluk. (De i ik ikinci f kra: 24. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz . belge. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar.. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . Döner Sermaye Memurlar . Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar. Okulla ilgili malî i leri izler. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici. Nöbetçi ö retmen.

Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. n . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s .. okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r. A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar. Ayr ca.. (. ambar memuru.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. Döner sermaye sayman . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . na Ba l Okul Pansiyonlar . Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. korunmas n sa lar.)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. ilgili müdür yard mc s . müdür. okul doktoru. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar. döner sermayenin i ve i lemlerini. görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür. nöbetçi ö retmen. Döner sermaye. Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler. yat l okullardaki sa l k personeli. ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. ve i lemlerini yürütür.

elektronik. ilgili müdür yard mc s (. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek.. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar.. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler.A ç yard mc s . Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2. müdür.5. yap lacak plâna uygun olarak. do algaz. Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez. su. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r.2006/26156 RG) Kaloriferci. Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar.)(6) ve a ç ya kar sorumludur. kalorifer tesisat .)(6) kar sorumludur. nöbet tutmak. Bu görevleri yaparken müdüre. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. okulun bahçe ve park n düzenler. Kaloriferci. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. nöbetçi ö retmene (. okul müdürüne. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur. . Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak. hizmet yerlerini temizlemek. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. ilgili müdür yard mc s na. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik.. bilgisayar.. makine onar m . Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir. Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar.

ikinci (De i ik ibare: 20. ALTINCI KISIM Kurullar. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. karar defterine yaz l r. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. ders y l ba nda. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur. Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir.12.2007/26619 RG) dönem ba nda. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir. Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r. eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. okul yönetimince ba l . (De i ik yedinci f kra: 24. Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Ancak. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir. Kurulun toplant günleri ve gündemi. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. Ö retmenler kurulu. Toplant da al nan kararlar. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin.8. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri.

bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. ders programlar . teknoloji ve tasar m. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. spor salonu. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir. bili im teknolojileri.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar .2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r.2008/27090 RG) Bu toplant larda. Bu toplant larda. 1. Toplant lar. laboratuvar. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. 2. spor salonu. 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. ö retim yöntem ve teknikleri. ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi. (De i ik üçüncü f kra: 24. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r. lâboratuvar. Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. g) (Ek: 2. Zümre ö retmenler kurulu. ders araçlar ndan. ders araç-gereci. . f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. ) (Ek bend: 24. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. ortas nda. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda. ilgili mevzuat . sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r. soru ekilleri. kütüphane. 3.12. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . ders araçlar .12.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu.5. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r. d) (De i ik: 2. 6. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir.5.

y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder. gerek görülürse ö renci velileri. bilgi ve görgülerini art rmak. beslenme. Meclis. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. 6. ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6. ube temsilcilerinden olu ur. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. Ö renci meclisi. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. Bu kurula. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. 5. .2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. ubedeki ö rencilerin ki ilik. Ayr ca. yeni beceriler kazand rmak. sa l k. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda. okul müdürünün onay na sunar.5. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir.5. ube ö retmenler kurulunda. Kurula.Ortak s nav sonuçlar . sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r.2008/27090 RG) Ö renci kurulu. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur.8. Okul ö renci kurulu. ube ö retmenler kurulu. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. 4.12. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe.

12. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar. ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek. Ayr ca. ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar .2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler. çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak. ki nüsha haz rlanan raporun biri. e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. a) lkö retim ders programlar nda. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . ö renci merkezli e itim yapmak. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar. Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24.5. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n . okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. zümrelerden gelen raporlar birle tirir. Ekip. Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda. .

ambar memuru. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. Bu komisyon. bu komisyon. Her türlü harcama. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. malzemeler. Yat l okullarda. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. Bu komisyon. sat n alma komisyonunca. ta n r mal kay t ve kontrol memuru. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. Bu komisyonun olu turulamad okullarda. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. Ayr ca. Sat n alma komisyonu. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar. yar mamul ve mamul maddeler. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar .2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. Bu komisyon. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar.12. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. Bu komisyonun muayene.

ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter.12.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda.12. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri. tek ö retmenli okullarda sadece müdür.2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24. davran lar n n izlenmesi. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri. müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . E. diploma defteri. veli. ö renci. (24. Defterlerde sayfalar n birle ti i yer. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. okul mührü ile mühürlenir. Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. . çizelge ve dosyalar bulundurulur. Okulda tutulmas gereken defter. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler.12.

bunlarla ilgili amblem. okuma al kanl kazanmalar . 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca.b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . yalan söylememeleri. örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler.99 olanlar "Te ekkür. f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . kaba söz ve davran lardan kaç nmalar . bunun aksi davran larda bulunmamalar . geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . görevlilere. 5. korumalar . onur ve haklar na sayg göstermeleri. yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar . h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. rozet ve benzerlerini ta mamalar . bulundurmamalar ve da tmamalar . beklenir. 6. yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. zihinsel ve duygusal güçlerini millet. siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar .2007/26664 RG) 4. siyasî amaçl sembol kullanmamalar . 00-84 ." . afi .10. millî. i) Millet mal n . manevî ve kültürel de erlere uymalar .00. sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . d) Do ru sözlü. okul yöneticilerine. c) Ö retmenlerine. dürüst olmalar .00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70. siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar . di er derslerin her birinden 45. e) yi ve nazik tav rl olmalar . g) Kitaplar sevmeleri. y k c . m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar . k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. j) Sigara. içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . a) (De i ik alt bent : 5. l) Fiziksel. okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . n) Yasalara. ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar .

2007/26664 RG) 85.12. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. (Ek. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine.2006/26156 RG) Veli ile görü me. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK.7/1) belgesi ile ödüllendirilir. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas .10.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname.10. toplum düzeninin korunmas . 2) Ö renci ile sözle me imzalama. .b) (De i ik alt bent : 5." c) (De i ik alt bent : 5. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma. ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak.5. ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6. Bu ödüller.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ).2008/27090 RG) Ayr ca. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r. ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r. ö retmen. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder.10. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname. geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r.10) 3) (De i ik: 2. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r. b) Çe itli sosyal. (De i ik ikinci f kra: 24. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r. ç) (Ek alt bent : 05.

6) Duvarlar . yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. ö retmenlere. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. ö renciye. ö retmen. araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. kurallar ve ders ortam n bozmak. 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. s ralar ve okul çevresini kirletmek. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n. bunu al kanl k hâline getirmek. yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak. 8) (De i ik: 2.5. 2) Okula özürsüz devams zl n . b) K nama. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. .2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir. bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda. 3) (De i ik: 2.5. ö rencinin. c) Okul de i tirme. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. kopya çekmek. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. resmî evrakta de i iklik yapmak. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek. 4) Okula. 7) Görgü kurallar na uymamak. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak.

4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak.5. . haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek. 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. 3) Okula yaralay c . 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. k namak. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak.5. lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. 10) Okulun bina. derslere. 7) Okulda kavga etmek. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek.5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. 2) Sark nt l k. 8) Ki i veya gruplar dil.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. eklenti ve donan mlar n . kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. iftira. hakaret. rk. demokratik. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak. 13) (De i ik: 2. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. 7) (De i ik: 2. 11) Okula. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. cinsiyet. 6) (De i ik: 2.5.

12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine. Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir. f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri.8. ba kas n n yerine s nava girmek. e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. . 13) (De i ik: 2. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r.8. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek.2007/26619 RG) Ba kalar n . Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir. a) Davran n niteli i. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek. c) Ya ve cinsiyeti. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s . b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu. 16) (De i ik alt bend: 20. o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak.5. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi.

j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r.5. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz. te ekkür.12. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu . yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.2008/27090 RG) Yapt r mlar. d) (De i ik: 2. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2.2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir.c) Okul yöneticileri.5. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir.5. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m . h) ( De i ik: 21. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci. g) (De i ik: 2.10. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün.5. f) (De i ik alt bend: 24. istek. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz. k) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Ö renci velisi.

aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar. kili ö retim yap lan okullarda. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. olumlu hâle getirilmesinde. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. bir yedek üye. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. okulun di er personeli.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.Madde 113 ² (De i ik: 2. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. sanatsal. . oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler. bilimsel.5. Kurul üyelikleri. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. sosyal. müdür ba yard mc s . ele tiri. derslerde ba ar l olan. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. dürüst. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. ö retmen. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. nedenlerini ara t rmak. b) Okulda örnek davran larda bulunan. öz ele tiri bilincini geli tirmek. güvenilir. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak.5. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir.

Üyeler çekimser oy kullanamazlar.5. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas .5. ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. ( 2. Kurul.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. ( 2.5. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r. fade vermekten kaç nan. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur. Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar. Al nan kararlar.5. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r. ( 2. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir. Olay.5. yerine yedek üye kat l r. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir.

( 2. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar.5.5. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r. ( 2.5. ( 2. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir. Yapt r m. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir. ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar .2006/26156 RG) Okul müdürü.5. . (De i ik ikinci f kra: 24. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir. Kararda.5. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. Ancak. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24. karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2.5.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m .2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan.5.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r.12. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2. Kararlar. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir.Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r.12. okul müdürünün onay ile sonuçland r l r. ( 2. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r.

ba kan n ça r s üzerine toplan r. ba kan ve üyelerce imzalan r. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler. il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez. Zarar n Ödetilmesi .lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. Gelen dosyalar . ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. oylama aç k oy yöntemiyle yap l r. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. Toplant gündeminin belirlenmesi. oylamada çekimser oy kullan lmaz. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir.5. Bu kurul. Kararlar ço unlukla al n r.5. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar.

özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2.12.5. b) (De i ik: 2. okulun y ll k onur listesine al n rlar. (24. Takdir.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler. s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24. Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan .5. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur. Te ekkür. Bu liste. savunma.Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar. ilgili mevzuat na göre yürütülür.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler.12. o ö rencinin velisine ödettirilir.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar .

temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir.2006/26156 RG) Okulda. 6. okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar. i lik. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir.12. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r. d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. lâboratuvar. e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. ders y l ba nda.Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r.5. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. yemekhane. b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar . masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. derslik. (24. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. yatakhane gibi yerlerde s .2008/27090 RG) K l k-K yafet . S n f ba kan . f) (De i ik: 2. a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur.

rehberlik servisi. lâboratuvar. salon. .2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. (De i ik üçüncü f kra: 2. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f . fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir. kütüphane.Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. dershaneler. Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur. koridor. geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r. okul-aile birli i etkinlikleri.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r.2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur.2006/26156 RG) Okul binas . ö retmen. müdür odas . depo. i lik. Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. (. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra . Bunun için okul-aile birli i. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. memur ve hizmetli odalar . sözle meli.2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. müdür yard mc lar odas . Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur. Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. teknoloji derslikleri. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar .. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. halk e itimi çal malar .5. fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle. ( 2. soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r. ö rencilerin ya lar . (De i ik ikinci f kra: 2. e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar.5. memur.. mutfak ve yemek odas .5. müze. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r. sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. S ralar. tuvalet. ö retmenler odas .12.

Kütüphane ve kitapl klar. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler. g) Tebli ler dergisi. e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu. bro ürler.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar . b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar.2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r. (24.5. kinci f kra yürürlükten kald r lm t r.5. f) Tarih ve co rafya atlaslar . Millî bayramlar.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r. ( 2. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. haritalar ve albümler.2006/26156 RG) lgili mevzuat. Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r.5. (De i ik be inci f kra: 2. araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar.5. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda. b) (De i ik: 2.12. . yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir. d) Okul öncesi e itim programlar .2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde.(De i ik dördüncü f kra: 2. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa.5. çal ma sonucunda yerine kald r l r. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r.

basketbol sahalar gibi yerler ile as lma. atlama gibi araçlar sa lan r. kum havuzu. e itici ve sanat de eri olan resimler. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. halk danslar . uygun bir yerde temiz. t rmanma. Ö rencilerin.gereci.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir. okul binas n n giri inde. düzenli. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur.2006/26156 RG) Okulda. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir. disket ve kasetler. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. Su depolar . iir. okul müzesi olarak da kullan labilir. disket ve kasetler. Atatürk'ün hayat n . Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. voleybol. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. müzik. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. Uygulama Bahçesi . f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD. imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r.5. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. resim. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. denge.

" lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r. lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24. Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir. K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r. Yürütme na Ba l .2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz. Çim alanlar düzenlenir. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür. 100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1.6.2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. Süs bitkileri ve a açlar dikilir.00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41).8.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar . "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r.7. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere.

Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. din kültürü ve ahlak bilgisi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. din kültürü ve ahlak bilgisi. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). resim-i . Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. beden e itimi. Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. i e itimi ve bilgisayar dersleri. (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. resim-i . (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. müzik. yabanc dil. (Ek-13). 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (Ek-2). müzik. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. (Ek-11). (8) (7) (6) (5) (4) (3) . yürürlü e girer. i e itimi ve bilgisayar dersleri. ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi.Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. yabanc dil. beceri ve yetenek isteyen beden e itimi.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (21) (20) (19) . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken.

24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "güvenirlik" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken. 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. Bu ibare "notla" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

(41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . Bu ibare "Ünitelerle" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ders" iken. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. Bu yönetmelik de i ikli i. Bu ibare "bilgisayar" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.Bu ibare "notunun" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. Bu ibare "ayniyat" iken.