P. 1
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

|Views: 46|Likes:
Yayınlayan: Mustafa Yavuz

More info:

Published by: Mustafa Yavuz on Mar 03, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2011

pdf

text

original

M LLÎ E T M BAKANLI I LKÖ RET M KURUMLARI YÖNETMEL

Resmî Gazete Tebli ler Dergisi

: 27.8.2003/25212 : EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve De i iklikler: 1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 2) 24.6.2005/25855 3) 2.5.2006/26156 4) 9.6.2007/26547 5) 20.8.2007/26619 6) 5.10.2007/26664 RG MAYIS 2006/2584 RG EYLÜL 2007/2600 RG KASIM 2007/2602 TD TD TD TD TD RG A USTOS 2005/2575 TD RG TEMMUZ 2007/2598 TD

7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 8) 24.12.2008/27090 RG 9) 10.7.2010/27637 RG

B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Amaç Madde 1 ² Bu Yönetmeli in amac , Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel lkö retim Kurumlar n n kurulu , görev ve i leyi i ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 ² Bu Yönetmelik, Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar n n amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, e itim-ö retim, ö renci, güvenlik, sa l k ve donat m i leri ile bu okullardaki kay t-kabul, s n f geçme, s navlar ve devam-devams zl k konular na ili kin yöntem ve ilkeleri kapsar. Dayanak

Madde 3 ² Bu Yönetmelik, 1739 say l Millî E itim Temel Kanunu, 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu(27), 573 say l Özel E itim Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana s n f ö retmeni: Alan okul öncesi ö retmenli i veya çocuk geli imi ve e itimi ö retmenli i olan ö retmeni, b) Bakanl k: Millî E itim Bakanl c) Bakan: Millî E itim Bakan n , ç) Bran ö retmeni: Alan bir veya bir grup dersin ö retmenli i olan ö retmeni, d) Ders y l : Derslerin ba lad tarihten, derslerin kesildi i tarihe kadar geçen ve iki (De i ik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönemi kapsayan süreyi, e) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) Ders ve Etkinliklere Kat l m: Ö rencilerin derslerde; soru sorma, al t rma yapma, çal ma kâ tlar n doldurma, görü leriyle tart malara kat lma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zaman nda yapma ve benzeri çabalar yla ders etkinliklerine katk da bulunmalar n , f) Dereceli puanlama anahtar : Ö rencinin gerçekle tirdi i bir çal maya ili kin performans n , belirlenen ölçütler bak m ndan yetersizden yeterliye do ru belirleyen puanlama anahtar n , g) lkö retim kurumlar : Resmî ve özel ilkö retim okullar n , ) Millî e itim müdürlü ü: lkö retim kurumlar n n ba l bulundu u il veya ilçe millî e itim müdürlü ünü, h) Müdür: Gündüzlü veya yat l ilkö retim kurumlar n n müdürlerini, ) Müdür yetkili ö retmen: Ö retmenlik ve müdürlük görevini birl ikte yürüten ö retmeni, i) Okul geli im yönetim ekibi: Okulun bütün birim temsilcilerinin kat l m ile kurulan ekibi, j) Okul-aile birli i: Okul ile aile aras ndaki bütünle meyi, dayan may ve i birli ini sa lamak amac yla yönetici, ö retmen ve velilerden olu an birli i, k) Özel e itimci: Alan özel e itim uzmanl olan ve ö rencilerin sorunlar n n çözümünde gerekli önlemlerin al nmas için yard mc olan personeli, l) Ö renci ürün dosyas : Ö rencinin bir ya da birkaç geli im alan ndaki çal malar aras ndan ö renciler taraf ndan seçilen en iyi ürünleri içeren dosyay , n,

m) Ö retmenler Kurulu: Okulun yönetici, ö retmen ve rehber ö retmeninden veya ö retmenlerinden olu an kurulu, n) Ö retim y l : Ders y l n n ba lad kadar geçen süreyi, tarihten, sonraki ders y l n n ba lad tarihe

o) Proje: Ö rencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, ara t rma ve yorum yapma, görü geli tirme, yeni bilgilere ula ma, özgün dü ünce üretme ve ç kar mlarda bulunmalar amac yla ders ö retmeni rehberli inde yapacaklar çal malar , ö) Performans görevi: (De i ik:20.8.2007/26619 RG ) Programda öngörülen ele tirel dü ünme, problem çözme, okudu unu anlama, yarat c l n kullanma, ara t rma yapma gibi ö rencinin bili sel, duyu sal, psikomotor, alandaki becerileri ni kullanmas n , geli tirmesini ve bir ürün ortaya koymas n gerektiren çal malar kapsayan ve ö retmen rehberli inde yapt r lan görevleri, p) Rehber ö retmen: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olan ö retmeni, r) S n f ö retmeni: Alan s n f ö retmenli i olan ö retmeni, s) (De i ik: 24.12.2008/27090 RG) S navlar: Ö rencilerin, ö retim programlar nda yer alan kazan mlardan edinilenler ile ö renme eksikliklerini belirlemek için de i ik ölçme araçlar yla yap lan ölçmeyi, ) ube rehber ö retmeni: Alan rehberlik ve psikolojik dan manl k olmayan, sadece bir s n fta rehberlik hizmetlerini ve di er ö renci ki ilik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen ö retmeni, t) ube ö retmenler kurulu: 4, 5, 6, 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenlerden olu an kurulu, u) Veli: Ö rencinin annesi, babas veya yasal olarak sorumlulu unu üstlenen ki iyi, ü) Yat l ilkö retim bölge okulu: Nüfusu az, da n k, ok ulu bulunmayan yerle im yerlerindeki zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin paras z yat l , bu okulun bulundu u çevresindeki ö rencilerin gündüzlü olarak e itim -ö retim gördükleri ilkö retim okulunu, v) (De i ik ibare: 20.8.2007/26619 RG) Dönem: Derslerin ba lad tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi, y) Zümre ö retmenler kurulu: lkö retim okullar nda ayn s n f veya ayn dersi okutan ö retmenlerden olu an kurulu, z) Zorunlu ö renim ça : 6±14 ya grubundaki çocuklar n e itim-ö retim süresini kapsayan ça , aa) (De i ik bend: 10.7.2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav : lkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasar m, Müzik ve Beden

E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan merkezi olarak yap lan s nav (41), bb) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) E-okul: Millî E itim Bakanl na ba l okul/kurumlarda ö renci ve yönetimle ilgili i ve i lemlerin elektronik ortamda yürütüldü ü ve bilgilerin s akland sistemi,´ cc) (Ek bend: 24.12.2008/27090 RG) Kay t Alan : Ö renci yerle tirme komisyonunca, ilkö retim kurumlar n n çevresindeki ulusal adres veri taban ikamet adres bilgilerine göre ö renci kayd na esas olarak belirlenen alan ifade eder. K NC KISIM lkö retimin Amaçlar , lkeleri ve Genel Konular lkö retimin Amaçlar Madde 5 ² Türk Millî E itiminin amaç ve ilkeleri do rultusunda; a) Ö rencilerin ilgi ve yeteneklerini geli tirerek onlar hayata ve üst ö renime haz rlamak, b) Ö rencilere, Atatürk ilke ve ink lâplar n benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ¶na ve demokrasinin ilkelerine, insan haklar , çocuk haklar ve uluslar aras sözle melere uygun olarak haklar n kullanma, ba kalar n n haklar na sayg duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazand rmak, c) Ö rencilerin, millî ve evrensel kültür de erlerini tan malar n , benimsemelerini, geli tirmelerini bu de erlere sayg duymalar n sa lamak, d) Ö rencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katk lar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile bar k, ba kalar yla iyi ili kiler kuran, i birli i içinde çal an, ho görülü ve payla may bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurtta lar olarak yeti tirmek, e) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine, sosyal, kültürel, e itsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalar na yard mc olmak, f) Ö rencilere bireysel ve toplumsal sorunlar tan ma ve bu sorunlara çözüm yollar arama al kanl kazand rmak, g) Ö rencilere, toplumun bir üyesi olarak ki isel sa l n n yan s ra ailesinin ve toplumun sa l n korumak için gerekli bilgi ve beceri, sa l kl beslenme ve ya am tarz konular nda bilimsel geçerlili i olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme al kanl n kazand rmak,

h) Ö rencilerin becerilerini ve zihinsel çal malar n birle tirerek çok yönlü geli melerini sa lamak, ) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri kendilerine güvenen, sistemli dü ünebilen, giri imci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planl çal ma al kanl na sahip estetik duygular ve yarat c l klar geli mi bireyler olarak yeti tirmek, i) Ö rencilerin ilgi alanlar n n ve ki ilik özelliklerinin ortaya ç kmas n sa lamak, meslekleri tan tmak ve seçece i mesle e uygun okul ve kurumlara yöneltmek, j) Ö rencileri derslerde uygulanacak ö retim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve e itsel etkinliklerle kendilerini geli tirmelerine ve gerçekle tirmelerine yard mc olmak, k) Ö rencileri ailesine ve topluma kar sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalk nmas na katk da bulunabilen bireyler olarak yeti tirmek, l) Do ay tan ma, sevme ve koruma, insan n do aya etkilerinin neler olabilece ine ve bunlar n sonuçlar n n kendisini de etkileyebilece ine ve bir do a dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincini kazand rmak, m) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ula ma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini ö retmek, n) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencileri bilimsel dü ünme, ara t rma ve çal ma becerilerine yöneltmek, o) Ö rencilerin, sevgi ve ileti imin destekledi i gerçek ö renme ortamlar nda dü ünsel becerilerini kazanmalar na, yarat c güçlerini ortaya koymalar na ve kullanmalar na yard mc olmak, ö) (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) Ö rencilerin ki isel ve toplumsal araç-gereci, kaynaklar ve zaman verimli kullanmalar n , okuma zevk ve al kanl kazanmalar n sa lamak, ilkö retim kurumlar n n amac d r. Genel lkeler Madde 6 ² (De i ik: 2.5.2006/26156 RG ) lkö retimde a a daki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) lkö retimde sekiz y ll k kesintisiz e itim, ilkö retim ça ndaki her Türk vatanda n n hakk d r ve zorunludur. b) lkö retim kurumlar nda karma e itim-ö retim yap l r. c) lkö retimde derslerde ve ders d kullan lmas temel hedeftir. etkinliklerde Türkçe'nin do ru, güzel ve etkili

yöntem ve teknikler ile kullan lan e itim teknolojisi. rk. seçme. ö retim ilkeleri. m) Ö rencilere temel bilgi. ö renimlerini sürdürebilmeleri amac yla paras z yat l l k ve bursluluk imkânlar sa lan r. seçilme. okul. ö retmen. j) Okul ile aile ve çevrenin i birli i sa lan r. Evrensel de erler içinde millî kültürün ö renilmesine ve geli tirilmesine önem verilir. cinsiyet. sayg ve ho görüye dayal bir çal ma ortam olu turulur. E itimde hiçbir ki iye. i bölümü. çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate al narak bu Yönetmeli in 5 inci maddesindeki amaçlar gerçekle tirecek ekilde düzenlenir ve uygulan r. bilimsel ve teknolojik geli melere göre yenilenerek. e itim-ö retimin kalitesinin art r lmas ve kurumun rekabet gücünün geli tirilmesi sa lan r. kurumda i birli i. Bu ö renciler e itimlerini akranlar ile birlikte ayn s n fta sürdürebilecekleri gibi okullar n bünyesinde aç lacak özel e itim s n flar nda . l) Ö retmen. Özel e itim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocuklar yeti tirmek için özel önlemler al n r. ilgi ve yeteneklerini belirlemek. E itim-ö retim ve yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi. ö renci düzeyi. ) lkö retim kurumlar nda aç kl k.ç) lkö retim kurumlar n n kurulu ve i leyi i ile her türlü e itim-ö retim programlar n n haz rlanmas ve uygulanmas nda Atatürk ilke ve ink lâplar na uyulur. personel ve velilerce. f) lkö retim kurumlar nda herkese imkân ve f rsat e itli i sa lan r. programlar. ) Demokrasi bilincinin geli tirilmesi amac ile ö renci. çevre ve ülke ihtiyaçlar na göre sürekli geli tirilir. güvenirlilik (32) ön planda tutulur. g) E itim-ö retim hizmetleri düzenlenirken ö rencilerin ilgi. olduklar gibi kabul edilerek de er verilir. Ekonomik durumu iyi olmayan ö rencilere. dil. h) lkö retim kurumlar nda uygulanan. yönetici. k) lkö retimde ö renciler. beceri ve de erleri kazand rmak. kat lma ve dü üncelerini aç klayabilme gibi demokratik kurallar n uyguland . sevgi. ö rencilerin davran . ö retmen. istek ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlar dikkate al n r. zümreye veya s n fa ayr cal k tan namaz. n) Özel e itime ihtiyac olan bireylerin akranlar ile birlikte kayna t rma uygulamalar yoluyla e itimlerini sürdürmeleri esast r. felsefî inanç ve din ayr m gözetilmeksizin herkese aç kt r. yeri geldikçe günlük olaylara ve f rsat e itimine yer verir. veli v e çevrenin gözetim ve denetimine aç k tutulmas sa lan r. i) Kaynaklar n etkili ve verimli olarak kullan lmas . ö renci. programlar do rultusunda ba ar lar n bir bütün olarak de erlendirmek. d) lkö retim kurumlar . meslek alanlar n tan tmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler al n r. e) E itim-ö retim etkinlikleri.

Ola anüstü Hâller Madde 10 ² (De i ik: 2.2008/27090 RG) Normal ö retim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40.2007/26619 RG) döneme ayr l r. Ders y l iki (De i ik ibare: 20. Kay t-kabuller ile dinlenme ve yaz tatilinin ba lama ve biti tarihleri. Kayna t rma yoluyla e itim uygulamalar nda özel e itim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulan r. (De i ik ikinci f kra: 24.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl kça belirlenir. ki (De i ik ibare: 20. Yat l ilkö retim bölge okullar nda etüt için günde iki ders saat i ayr l r.12. ikili ö retim yapan okullarda bu süreler tam gün say l r.2006/26156 RG ) lkö retim okullar nda ders y l süresinin 180 i gününden az olmamas esast r.08.2006/26156 RG ) Ders Y l Süresi Madde 8 ² (De i ik birinci cümle: 2.5. (De i ik ibare: 20. Beslenme yap lan teneffüsün süresi 20 dakikad r. bu süre. Okulun ö retim ekline bak lmaks z n ana s n flar nda ikili e itim yap l r.2008/27090 RG) Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri Madde 9 ² (De i ik: 2. ikili e itim için grup olu turacak say da çocuk bulun amad takdirde yar m gün e itim de yap labilir.12. 180 inci i gününün haftan n ilk üç i gününe rastlamas durumunda ders y l n n bitim tarihi.2006/26156 RG ) E itim-ö retimi aksatacak nitelikte ola anüstü durum. Ancak. valiliklerce okul ve çevrenin artlar na göre de düzenlenebilir.5. sel.5. Ders y l süresi. her y l düzenlenen çal ma takviminde belirtilir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak haz rlanan çal ma takvimi.5.2007/26619 RG) dönem aras nda dinlenme tatili verilir.2006/26156 RG ) Bir ders saati süresi 40 dakikad r. Genel Konular Madde 7 ² Yürürlükten kald r lm t r. Ancak. bir önceki haftan n son i gününe al narak k salt labilir. derslerin ba lad günden kesildi i güne kadar okulun aç k bulundu u günler ile ö rencilerin törenlere kat ld klar resmî tatil günleri say larak hesaplan r. hastal k. Özendirici önlemlerle ilkö retim kurumlar nda ana s n f aç lmas ve ö renci say s n n art r lmas sa lan r. deprem. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayr l r. Normal ö retim yapan okullarda sabah ve ö leden sonras yar m ar gün. Gerekti inde dersin özelli i ve ö renci düzeyi dikkate al narak blok ders uygulamas yap labilir. en çok 60 dakika süre verilmesi esast r.08. Ö retim y l n n ba lamas . (24. Dinlenme tatili Ocak veya ubat aylar nda iki hafta süreyle yaz tatili ise ders y l n n bitiminden itibaren yap l r. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun aç k bulunmad günler göz önünde bulundurulmaz.6.da sürdürebilirler. a r s cak veya so uk gibi nedenlerle mülkî . (Ek cümle: 9. Üçüncü f kra yürürlükten kald r lm t r.8. il millî e itim müdürlüklerinin önerisi ve valinin onay ile yürürlü e girer.2007/26547 RG) Ancak. ( 2.

na arma an olsun. lkem. g) Kurban Bayram (Arife günü saat 13. çal kan m. Ülküm.amirlerin ve il veya ilçe sa l k kurulunun gerekli gördü ü durumlarda okullarda ö retime ara verilebilir.00'te ba lar 3.00'de ba lar 4. d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram (19 May s günü törenden sonra ba lar ve 20 May s günü ak am sona erer. Ö renci And Madde 12 ² lkö retim okullar nda ö renciler. Rehberlik Hizmetleri ve Sosyal Etkinlikler (10) . e) Zafer Bayram (30 A ustos günü). "Türküm. yükselmek. yurdumu.). Resmî Tatil Günleri Madde 11 ² Resmî tatil günleri unlard r: a) Cumhuriyet Bayram (28 Ekim ö leden sonra ba lar.5 gündür). do ruyum. (23 Nisan günü törenden sonra ba lar. gösterdi in hedefe durmadan yürüyece ime ant içerim. her gün dersler ba lamadan önce ö retmenlerin gözetiminde topluca a a daki "Ö renci And " n söylerler. Ne mutlu Türküm diyene!" Yabanc uyruklu ö rencilerin "Ö renci And "n söyleme zorunlulu u yoktur. b) Y lba tatili (1 Ocak günü). 29 Ekim günü tören yap l r ve ak am sona erer). h) Mahalli kurtulu günü (1 gün). Bu gibi durumlarda ö rencilerin yeti tirilmesi amac yla millî e itim müdürlüklerince gerekli önlemler al n r.5 gündür). küçüklerimi korumak. milletimi özümden çok sevmektir. f) Ramazan Bayram (Arife günü saat 13. 24 Nisan ak am sona erer). c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram . ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açt Varl m Türk varl n yolda. büyüklerimi saymak.

E itim bölgesindeki okullar n salonlar .12. Okula Kay t Ya Madde 15 ² lkö retim okullar n n birinci s n f na. o y l n 31 Aral k tarihinde 72 ay n dolduran çocuklar n kayd yap l r. ilgili yerle im biriminin belediye ba kan .2008/27090 RG) lkö retim okullar n n birinci s n flar na kay t-kabul i lemleri a a daki esaslara göre yap l r: a) Kay tlar. Haziran ay n n ilk i gününde ba lar. ÜÇÜNCÜ KISIM Kay t-Kabul ve Devam Kay t Zaman Madde 14 ² (De i ik: 24. e itim bölgesindeki okullar n özelliklerine göre seçilen en çok be okul müdüründen ö renci yerle tirme komisyonu olu turulur. Komisyon. Ö rencilerin. velisinin yaz l iste i üzerine okul öncesi e itim kurumlar na devam edebilir veya kay tlar bir y l ertelenebilir. köy/mahalle muhtarlar ile kamu kurum ve kurulu lar n n yetkilileri de toplant ya davet edilebilir.Madde 13 ² (De i ik birinci f kra: 2. yerle tirilecekleri okullar belirlemek üzere Nisan ay nda il/ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i müdür yard mc s veya ube müdürünün ba kanl nda. Ya ça kay t hakk n elde eden ancak bedenen yeterince geli memi olan çocuklar.2006/26156 RG ) Ö renci rehberlik hizmetleri ile sosyal etkinlikler ilgili mevzuat na göre yürütülür. ulusal adres veri taban ndaki ö rencinin ikamet adresi esas al narak ö renci yerle tirme komisyonunun belirledi i kay t alan ndaki okula e -okul sistemi üzerinden yap l r. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sa lar.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda yeni kay tlar. .5. Yeni Kay t Madde 17 ² (De i ik: 24.12. Okul Tespitinin Plânlanmas Madde 16 ² (De i ik: 24. Gerek görülmesi hâlinde görü leri al nmak üzere kay t alan belirlenecek okul müdürü.12. özel derslikleri ve atölyeleri koordinatör müdürün yapaca plân dahilinde di er okullar taraf ndan da kullan labilir. il/ilçe merkezlerindeki okullar n fiziki kapasite ve ula m imkânlar n dikkate alarak ö renci al nacak kay t alanlar n belirler.2008/27090 RG) Ö rencilerin. ulusal adres veri taban nda belirtilen ikametgâhlar na en yak n ilkö retim okuluna kaydedilmeleri esast r.

f) Fiziki kapasitesi dolmayan okullara. sa l k ve ailenin nakli gibi nedenler d nda nakil yap lmaz. d) Zorunlu ö renim ça nda olup herhangi bir sebeple okula kayd yap lmam çocuklar n kay tlar . özel ö retim kurumlar mevzuat nda belirtilen esaslara göre yap l r. ö renim ça nda olup nüfus kayd bulunmayan çocuklar . . kabul ve nakillerle ilgili i ve i lemler. 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu¶nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdan düzenlenmesi için nüfus ve vatanda l k müdürlü üne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras temin edilen ö rencilerin kesin kay tlar n e-okul sistemi üzerinden yapar. b) kinci dönemde nakiller. c) Okul yönetimi. Okuma yazma bilmeyenler. ya lar na bak lmaks z n birinci s n fa kaydedilir.b) Yabanc uyruklu olup Türk vatanda l na kabul i lemleri devam eden ve kimlik numaras bulunan çocuklar n kay tlar . Nakil Madde 18 ² (De i ik: 24. bu Yönetmeli in 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki artlar ta yan ö rencinin naklini ö renci velisinin ba vurusu üzerine e-okul ortam nda gerçekle tirir. e) Zorunlu ö renim ça na gelmi olup özel e itim tan s konulmam ve yerle tirme karar al nmam olanlar n da kayd ilkö retim okullar na yap l r. kay t alan d ndan da kay t yap labilir. g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n yeni kay tlar . Veli üç ay içinde bu i leri yapmad veya giri imde bulunmad takdirde gere i yap lmak üzere il/ilçe millî e itim müdürlü üne bildirilir. durumlar n belgelendirmeleri art yla ulusal adres veri taban ndaki adreslerine bak lmaks z n istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. Kapasitenin üstünde ba vuru olmas durumunda ba vuranlar aras ndan kura ile ö renci al n r. dönem ba ndan on be gün sonraya kadar yap l r. Bu durumdaki ö rencilerin zorunlu ö r enim ça n doldurmalar hâlinde bu Yönetmeli in 31 inci maddesi hükümlerine göre i lem yap l r.2008/27090 RG) Okullar aras nakiller a a daki ekilde yap l r. ç) Nüfusa gerçek ya ndan büyük veya küçük yaz lm olanlar n ya lar n n düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu tarihten derslerin bitimine kadar do al afet. a) Okul yönetimi. ) Özel ilkö retim kurumlar nda kay t.12. tespit edildiklerinde yap l r. oturma belgesi veya pasaportlar ndaki bilgilere göre yap l r. c) ller aras nakillerde en çok be günlük süre devams zl ktan say lmaz.

Okulda komisyon olu turulacak say da ö retmenin bulunmamas durumunda il veya ilçe millî e itim müdürlü üne ba vurulur. Yabanc ülkede okumakta iken yurdumuza gelen ö rencilerin ö renim belgeleri il millî e itim müdürlü ünce incelenerek ö renime devam edecekleri s n flar belirlenir. d) Ta mal ilkö retim kapsam na al nan okullarda ö renim göre n ö renciler. e-okul sisteminden ders y l sonunda al narak dosyas nda saklan r.2004/25620 RG) Zorunlu ö renim ça nda olup yurt d nda bulunmas . f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar e itimi veren ilkö retim okullar nda meslek derslerinden s n f tekrar na kalan ö rencilerin. meslek dersleri d ndaki derslerden ba ar l olmalar hâlinde ba ka bir ilkö retim okulunun bir üst s n f na nakilleri yap l r. tutuklu olmas . g) ehit ve muharip gazi çocuklar ile özel e itime ihtiyac olan çocuklar n nakilleri durumlar n belgelendirmeleri art yla istedikleri ilkö retim okuluna yap l r. 7 ve 8 inci s n flarda ise bran ö retmenin ve okul rehber ö retmenin kat laca bir komisyon taraf ndan yap l r. Gerekli i lem bu makamlarca tespit edilen okullarda yap l r. (Ek f kra: 24. kay tlar ve resmî belgeler.2008/27090 RG) Ö renim belgesi bulunmayan ö renciler hakk nda ya ve geli im seviyesine göre i lem yap l r. S navla Kay t Madde 21 ² (De i ik birinci f kra: 21. Yat l lkö retim Bölge Okuluna Ö renci Kayd (12) . elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter. e-okul sistemi üzerinden ta ma merkezi olarak belirlenen ilkö retim okuluna naklen kaydedilirler.2006/26156 RG ) Denklik ile Kay t Madde 20 ² Denkli i kabul edilmi olan özel Türk okullar ile az nl k veya yabanc okullardan resmî okullara naklen gelen ö renciler. millî e itim müdürlü üne yaz l olarak bildirilir. e) Ö rencisinin tamam ta nan okullarda. 4 ve 5 inci s n flarda okul müdürünün ba kanl nda en az iki ö retmenin ve okul rehber ö retmenin. ta ma merkezi ilkö retim okuluna teslim edilerek saklan r ve okuldaki ta n r mallar n listesi.12.ç) Okula naklen gelen ve giden ö rencilerin listesi.5. oturdu u yerde okul bulunmamas ve sa l k durumu nedeniyle hiç okula gitmemi veya ö renime ara vermi çocuklardan özel bir ekilde kendini yeti tirmi olanlar. 2. ( 2. 1.10. ö renim belgelerinde gösterilen s n flara s navs z al n rlar. Bu s navlar. dosya. s navla tespit edilecek bilgi düzeyine ve ya lar na göre uygun s n flara kaydedilirler. gerekti inde rehber ö retmenden de yararlan l r. 3. Madde 19 ² Yürürlükten kald r lm t r. 6.

baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki i taraf ndan yaz l olarak bildirilen ve 18 ya ndan büyük olan bir ki i de veli olabilir. ilçe millî e itim müdürleri ve yat l ilkö retim bölge okulu müdürlerinden olu an bir komisyon taraf ndan bu Yönetmeli in 16 nc maddesinde belirtilen planlama da dikkate al narak tespit edilir. Veli ö rencinin.5. Okul yönetimleri. a) Yat l ilkö retim bölge okulunun ö renci alaca bölge ve ö renci say s . anne. Bulundu u ilde yat l ilkö retim okulu bulunmayan ö renciler.Madde 22 ² (De i ik: 2.12. Derse Devams zl k Madde 26 ² Normal ve ikili ö retim yapan okullarda ilk derse girdi i hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen ö rencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devams zl yar m gün say l r. Ö renci geli im dosyas na pedagojik olmayan ve gizlili i gerektiren bilgiler i lenmez." Devam Zorunlulu u Madde 25 ² lkö retim kurumlar na kaydedilen zorunlu ö renim ça ndaki ö rencilerin velileri ö rencilerin okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. okulun bulundu u yerde oturan. millî e itim müdürlükleri. b) Okulu bulunmayan.2006/26156 RG) Her ö rencinin bir velisinin olmas zorunludur. Ö renci Geli im Dosyas (11) Madde 23 ² (De i ik: 24. Veli gösteremeyen yat l ö rencilerin velili ini okul müdürü üzerine al r. ö rencinin e itim -ö renim durumu ile yak ndan ilgilenebilecek. müfetti ler. c) Ola anüstü durumlarda ve özel durumu olan ö rencilerin kay tlar ise millî e itim müdürlüklerince belirlenen yat l ilkö retim okullar na yap l r. baba veya yasal sorumlulu unu üstlenen ki idir. Veli Zorunlulu u Madde 24 ² (De i ik: 2. anne.5. Okul yönetimi ve ilgili ö retmenler dosya bilgilerinin sisteme zaman nda i lenmesinden sorumludur.2006/26156 RG ) Yat l ilkö retim bölge okuluna kay tta a a daki esaslara uyulur. kontenjanla r n n bulunmas durumunda di er illerdeki yat l ilkö retim bölge okullar na yerle tirilir. ö renci yetersizli i nedeniyle okulu kapat lan yerle im birimlerindeki ö renciler ile birle tirilmi s n flar bulunan okullarda 5 inci s n f tamamlayan ve ta mal ilkö retim kapsam na al namayan zorunlu e itim ça ndaki ö renciler de yat l ilkö retim bölge okullar na al n rlar.2008/27090 RG) E-okul sisteminde her ö renci için ö renci geli im dosyas tutulur. muhtarlar ve mülkî amirler 222 say l Kanunun ilgili hükümleri gere ince çocuklar n okula devam n sa lamakla yükümlüdürler. Ö renciler için. Devam n zlenmesi . kay tlar ba lamadan en az bir ay önce il millî e itim müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda.

en az yar m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili k laca müdür yard mc lar taraf ndan verilir. Ö rencilerin devams zl klar . Okula Geç Gelme Madde 30 ² Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak s n ftan ya da okuldan ayr lmay al kanl k hâline getiren ö rencilerin bu durumlar n n önlenmesi için veli.5. zin Verme Madde 29 ² Ö rencinin ailesi yan nda kalmas n gerektiren hastal k. sportif. okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zaman nda i lenir. ö retmen.12. aileden birinin askerlik durumu. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. ö retmen. haz rl k çal malar ve etkinliklerin devam süresince izinli say l r. okul rehberlik ve psikolojik dan ma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin i birli i ile gerekli önlemler al n r. sosyal. Bakanl kça yurt d ndaki okullara devamlar n n sa lanmas yla ilgili tedbirler al n r. kültürel ve benzeri etkinlikler ile yar malara kat lacak ö renciler. okulun bulundu u yerle im biriminin d na ç kan. ya lar zorunlu ö renim ça d na ç k ncaya kadar silinmez.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda ö rencilerin okula devamlar zorunludur. .2006/26156 RG) Velisinin yaz l izni ile yurt içi ve yurt d sanatsal. zinleri. okul yönetimince e -okul sistemine i lenir. ölüm. yang n. (De i ik ikinci f kra: 2.Madde 27 ² (De i ik: 24. tar msal çal malar gibi nedenlerle velisinin yaz l bildirimi üzerine bir ders y l nda en çok on be güne kadar izin verilebilir. lkö retim okullar ndaki ö rencilerden. Bu durumdaki ö rencilerin kay tlar . sel ve benzeri do al afet veya ana. Özürlü Devams zl k Madde 28 ² Okula devam ederken. Bu durumdaki ö rencilerin yeti tirilmesi için veli. Bu izinler. tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastal ktan dolay okula özürlü olarak devam edemeyen ö rencilerin özürlerinin bitiminde okula devamlar sa lan r. Yurt d na giden ö rencilerin yurt d adresi. baba. adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu. 13/1/2005 tarihli ve 25699 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Mill î E itim Bakanl lkö retim ve Orta Ö retim Kurumlar Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i hükümlerine göre verilir. deprem. karde gibi yak nlar ndan birinin a r hastal . e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen. Özüre ba l izinler devams zl ktan say lmaz.

s navlar.10. il ve ülke genelinde birlik sa lan r. "hükmünü ta yan raporu alanlar için devam zorunlulu u aranmaz.2008/27090 RG) Ba ar n n ölçülmesi ve de erlendirilmesinde ö retim programlar nda belirtilen amaçlar ile kazan mlar esas al n r. ilkö renimlerini tamamlamak üzere en çok iki ö retim y l daha okula devam edebilirler.li ik Kesme Madde 31 ² lkö retim kurumlar na kay tl ö rencilerden.8. a) Resmî sa l k kurullar ndan. Ba ar s z olan 8 inci s n f ö rencileri ile ara s n flarda ö renim ça d na ç kan ve iki y l uzatma hakk n kullanan ö rencilerin. Bu durumdaki ö renciler Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. ders y l sonunda ö renim belgesi düzenlenerek okulla ili kileri kesilir.2007/26619 RG) Ancak zorunlu ö renim ça d na ç kan ve iki y l daha ö renim görmesine imkân verilen 8 inci s n ftaki ö rencilerin o ö retim y l sonuna kadar okula devamlar sa lan r.2004/25620 RG ) DÖRDÜNCÜ KISIM Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ölçme ve De erlendirmenin Genel Esaslar Madde 32 ² (De i ik: 2.2007/26619 RG) Ö rencilerin ba ar s . b) (De i ik bend: 24.8.5. b) (De i ik:20. Ders y l sonunda ba ar l olanlara ilkö retim diplomas düzenlenir. c) Ölçme ve de erlendirmede okul. Haklar nda kovu turma yap lmaz.2007/26619 RG) Zorunlu ö renim ça n bitirdi i ö retim y l sonuna kadar ilkö retim okulunu bitiremeyen ö renciler.10. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.08.8. .2006/26156 RG) Ö renci ba ar s n n ölçme ve de erlendirilmesinde a a daki esaslar gözetilir.12. ( 21. Bunlar.2004/25620 RG ) ç) (De i ik:20. ç) (De i ik:20. c) Yürürlükten kald r lm t r. a) Ders y l . varsa proje ve ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik çal malardan al nan puanlara göre tespit edilir. "Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i"ne göre yönlendirilirler. ölçme ve de erlendirme bak m ndan birbirini tamamlayan iki (De i ik ibare: 20. ( 21. "Sa l k durumu. Bu iki y ll k uzatma sonunda da okulu bitiremeyen ö rencilere ö renim durumunu gösterir Ö renim Belgesi verilir (EK±1). zorunlu ö renim ça süresince okula devam etmesi uygun de ildir.2007/26619 RG) dönemden olu ur.

d) Ö rencilerin ders. uygulama ve de erlendirme etkinliklerine kat lmalar zorunludur. Bu ö renciler. h) Kayna t rma yoluyla e itim-ö retimlerine devam eden ö renciler için bireyselle tirilmi e itim program geli tirme birimi taraf ndan bireyselle tirilmi e itim program (BEP) haz rlan r. PUAN 85-100 70-84 55-69 45-54 0-44 NOT 5 4 3 2 1 DERECE Pekiyi yi Orta Geçer Ba ar s z . f) Ö rencilerin ba ar s n n de erlendirilmesinde bili sel.12. ara t rma. ders ve etkinliklere kat l m ile performans görevlerinden olu ur. dereceli puanlama anahtar ya da kontrol listeleri kullan l r. (20. ölçme ve de erlendirmenin genel esaslar ile derslerin ö retim programlar nda yer alan amaç ve kazan mlar dikkate alarak ö rencilere s nav uygular.8.12. (De i ik:20. s nav ve performans n belirlemeye yönelik çal malar.2007/26619 RG) Ö rencilerin performans n belirlemeye yönelik çal malar. Ölçülecek kazan m n özelli ine göre ölçme ve de erlendirme araçlar için cevap anahtar . güvenirlilik. De erlendirme sonuçlar . Notla De erlendirme(13) Madde 33 ² (De i ik birinci f kra: 24. ) Ö rencilerin ba ar s n n ölçülmesinde kullan lacak araçlar geçerlilik.8. e) (De i ik:20.2007/26619 RG) Özel e itim kapsam ndaki ö rencilerin ba ar lar . proje ve ö renci performans n belirlemeye yönelik çal malar yapt r r. ele tirel ve yarat c dü ünme. duyu sal. problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne ç kar l r. program nda yer alan amaçlara göre de erlendirilir. kullan l l k özelliklerine sahip olmal d r. ilgili ö retmen taraf ndan zaman nda e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele al n r.2008/27090 RG) S nav. Puanlar n not de eri ve derecesi a a da gösterilmi tir. ) Yürürlükten kald r lm t r.2008/27090 RG) Ö retmenler. bireyselle tirilmi e itim programlar dikkate al narak de erlendirilir.2007/26619 RG) Puan. (De i ik üçüncü f kra: 24. proje ve ö rencinin performans na yönelik çal malar. 100 tam puan üzerinden de erlendirilir. sorgulama.8. Puanlar be lik sisteme göre nota çevrilerek karneye i lenir. g) Ö rencilerin ba ar s n belirlemek için kullan lan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde.

( 2.8. Ö renciler. en az bir hafta önceden ö rencilere duyurulur. (De i ik:20. Be lik not sisteminde ba ar dört. tamamlamal ve benzeri s nav türlerinde soru say s n n çok ve sorular n k sa cevapl olmas . S navlar n süresi bir ders saatini a amaz. K NC BÖLÜM S navlar S navlar Madde 34 ² Yürürlükten kald r lm t r. ba ar s zl k bir notla de erlendirilir. Ö rencilerin ba ar lar n n belirlenmesinde ders ve etkinliklere kat l m ve performans görevleri de dikkate al n r. aç k uçlu.2008/27090 RG) 1. dönem notu ile y l sonu notu ise be lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir.Dönem puan . (De i ik:20.8. 5. Derslerin özelli ine göre. bir ders y l nda istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çal mas eklinde ö retmen rehberli inde en az bir proje haz rlar.12. b) Çoktan seçmeli. üçten fazla olan derslerde ise en az üç s nav yap l r. 7 ve 8 inci s n flarda haftal k ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki. y l sonu puan .2007/26619 RG) Ö renciler. Bir s n fta/ ubede bir günde yap lacak s nav say s ikiyi geçemez. a) Klasik (Essay) s nav türünde soru say s n n üçten az olmamas . çal malar nda yararland klar kaynak veya ki ileri de belirterek ö retmenin belirleyece i süre içinde çal malar n verirler.8.2007/26619 RG) 4. e le tirmeli.12. önceden belirlenen ölçütlere göre haz rlanan de erlendirme ölçe i veya dereceli puanlama anahtar na göre de erlendirilir.5. .2007/26619 RG) Projeler ve performans görevleri. (De i ik be inci f kra: 24. 6.8.2007/26619 RG) S navlar n zaman . (De i ik:20. ö retmen gözlemlerine dayal olarak yap l r. k sa cevapl .2008/27090 RG) Ö rencilere. Projeler verildikleri dönemde de erlendirilir.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmenin Niteli i ve Say s (14) Madde 35 ² (De i ik birinci f kra: 24. S navlar (15) Madde 36 ² (De i ik:20. y l sonu ba ar puan ve diploma puan 100 tam puan üzerinden. her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere kat l m puan verilir. do ru/yanl . 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin geli imi ile ö retmen rehberli inde gerçekle tirilecek olan proje ve ö renci performanslar n belirlemeye yönelik çal malar.

c) Sorular n konulara göre da l m yap l rken a rl k bir önceki s navdan sonra i lenen konulardan olmak kayd yla geriye do ru azalan bir oranda ve dönem ba ndan beri i lenen konulardan seçilmesi esast r. (De i ik 7 nci f kra : 10. Görsel sanatlar. dönem puan n n(34) hesaplanmas nda aritmetik ortalama al n rken s nav say s na dâhil edilir. Müzik ve Beden E itimi dersleri d ndaki zorunlu derslerin ö retim programlar ndan E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünce haziran ay nda Seviye Belirleme S nav yap l r(41). s n fta di er ö rencilerle ders . (De i ik 8 inci f kra : 10. Cevap anahtar nda her soruya verilecek puanla.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle s navlara kat lamayan. beden e itimi. S navlardan önce sorularla birlikte cevap anahtar da haz rlan r ve s nav ka tlar ile birlikte saklan r. ö rencilerin hangi seçmeli dersi ald klar karne ve di er kay tlarda belirtilir. ö retmenlerin i birli i ve ortak de erlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir s nav birlikte düzenlenir.5. Bu ortak s navlar n sorular yla birlikte cevap anahtarlar da okul zümre ö retmenlerince haz rlan r ve cevap anahtarlar nda her soru için verilecek puan belirtilir.2007/26619 RG) görevini zaman nda teslim edemeyen ö rencinin durumu velisine bildirilir. ayr nt l olarak belirtilir. teknoloji ve tasar m dersleri d ndaki derslerden. Sözlü Notu Verilmesi Madde 37 ²Yürürlükten kald r lm t r. ( 2. Ancak. Ayr ca bu durum. Veli.2006/26156 RG ) Ölçme ve De erlendirmeye Kat lmayanlar(16) Madde 38 ² (De i ik: 2. müzik.12. Bu ölçme de erlendirme etkinli i. ders ö retmenince okul yönetimine bildirilir. (De i ik ikinci cümle: 24.5. Okul yönetimince özrü uygun görülen ö renciler.7.7. en geç be i günü içinde okul yönetimine yaz l olarak bildirir. teknoloji ve tasar m derslerinde ö rencilerin ba ar lar . ö rencinin bunlara kat lamama veya zaman nda teslim edememe gerekçesini. Teknoloji ve Tasar m.2008/27090 RG) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla (33) de erlendirilmez. imkânlar ölçüsünde ço alt larak ö rencilere da t l r. S nav sorular .2010/27637 RG) Seviye belirleme s nav ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir(41).8. Kopya çeken ö rencinin s nav geçersiz say l r ve puanla (33) de erlendirilmez. proje ve performans (De i ik ibare: 20. müzik. Görsel sanatlar. beden e itimi. ö retim program nda yer alan ölçme ve de erlendirme etkinlikleri esas al narak belirlenir. Ancak.2010/27637 RG) Ortaö retim kurumlar na ö renci yerle tirmede de erlendirilmek üzere ilkö retim kurumlar n n 8 inci s n f nda Görsel Sanatlar. ders ö retmeninin belirleyece i bir zamanda önceden ö renciye duyurularak dersin niteli ine göre yap lac ak de erlendirme etkinli ine al n r.

ö retmence de erlendirildikten sonra ö renciye iade edilir ve ö renci taraf ndan ders y l sonuna kadar saklan r. Usulüne uygun olarak al nmayan raporlar kabul edilmez.08. görsel sanatlar. proje ve performans (De i ik ibare: 20.2007/26619 RG) Sa l k durumlar veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamal derslere giremeyecek durumda olan ö renciler.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen ö rencilerin durumlar puanla de erlendirilmez. Ölçme ve De erlendirme Sonuçlar n n Duyurulmas (17) Madde 40 ² (De i ik: 24. teknoloji ve tasar m derslerinin tümüne ya da hangi faaliyetlerine engel olu turdu u aç klan r. Verilen puanlar. müzik.2007/26619 RG) görevini ise ö retmenin b elirleyece i süre içinde teslim eder. ö rencileri proje yapmaya özendirmek amac yla s n f veya okulun uygun yerinde sergilenebilir. Geçerli özrü olmadan s nava kat lmayan veya proje ve performans (De i ik ibare: 20. Yaz l s nav kâ tlar . Sa l k Durumu Engeline Göre Dersler Madde 39 ² (De i ik birinci f kra :20. s navlar n yap ld . Al nacak raporlarda süre belirtilmemi ise yaln z o ö retim y l için geçerli say l r.i lenirken yap labilece i gibi ders d nda da yap labilir. Dersin özelli ine ve kat ld klar etkinliklere göre de erlendirilerek gerekli yerlerde raporlu olduklar belirtilir. ö rencilerin velileri taraf ndan dilekçe ile okul müdürlü üne yap l r.8. sa l k durumlar veya bedensel engelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak beden e itimi. Raporda. Uygun görülen projeler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM S n f Geçme Ö retmen Not Çizelgesi(18) . e -okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Ö rencilerin haz rlad klar proje ve performans görevlerinin de erlendirilmesinde kullan lan dereceli puanlama ölçekleri de bir y l saklan r.2008/27090 RG) Ö retmenler. rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Uygulamal derslerle ilgili özür ba vurusu. Ö renciler. Bu durumdaki ö renciler. Proje ve performans görevleri.12. projelerin teslim edildi i ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamland tarihten ba layarak en geç on i günü içinde sonuçlar ö rencilere bildirir. incelenmek üzere ö rencilere da t l r ve varsa yap lan ortak hatalar s n fta aç kland ktan sonra geri al narak bir ö retim y l saklan r.8. Ancak aritmetik ortalama al n rken say ya dâhil edilir. bu durumlar n sa l k kurum ve kurulu lar ndan alacaklar raporla belgelendirmek zorundad r.

6. e-okul sistemine aktar l r. ders okutan ö retmenlerin her bir ölçüte vermi olduklar notlar n aritmetik ortalamas al narak ö rencinin o ölçüte ait dönem not u elde edilir. D önem puan . "(2) Geli tirilmeli". 7 ve 8 inci s n flarda ise "(1) Yetersiz". Bu de erlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullan l r. Dönem puan n n nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. b) 4.12. Dersteki geli imlerini yans tmak amac yla ö renciler ürün dosyas haz rlar. ö rencilerin performanslar n belirlemeye yönelik yapt klar çal malar ve varsa projeden ald klar puanlar n ayr ayr ortalamalar ile s navlardan al nan puanlar n toplam n n aritmetik ortalamas ile belirlenir.12. ö retmene.2007/26738 RG) lkö retim okullar n n 1 ve 2 nci dönemlerinde her ö rencinin davran lar .2008/27090 RG) Davran lar (26) Madde 43 ² (De i ik: 26.12. 2. 7 ve 8 inci s n flarda. 7 ve 8 inci s n flarda tüm dersler için. a) 1. Dönem puan nda bir de i iklik yap lmaz. Bu dosyalar. bir üst tam puan olarak de erlendirilir. Aritmetik ortalama hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. "(2) yi". 3. "(3) Orta". 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n fta ders okutan di er ö retmenlerin de görü leri al narak s n f ö retmeni taraf ndan.8. e-okul sisteminden ç kt s al nan Ö retmen Not Çizelgesi ilgili ö retmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalan r ve okul müdürü taraf ndan onayland ktan sonra dosyas nda saklan r.2007/26619 RG) Bir dersin dönem puan . Her bir ölçütün iki döneme ait notlar n n aritmetik ortalamas al narak ölçütün y l sonu davran notu bulunur. "(5) Çok iyi" eklinde de erlendirilir. 6. 3. ö rencinin geli im düzeyini belirlemek. 2 ve 3 üncü s n flarda ö rencilerin proje. 4 ve 5 inci s n flarda "(1) Geli tirilmeli". Davran notu ve puan hesaplamalar bu sistemde yap l r. "(3) Çok iyi" eklinde. 7 ve 8 inci s n flarda ise ubede ders okutan ders ö retmenlerince de erlendirilir. Son f kra yürürlükten kald r lm t r.2008/27090 RG) Ö retmenler. 6. Tüm ölçütlerin y l sonu notlar n n aritmetik ortalamas . (24. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince. belirlenen ölçütler dikkate al narak 1. "(4) yi". 5. ö retim sürecinde gerekli önlemleri almak ve ö rencinin ba ar s na ili kin ö renciye. ders içi ba ar lar n belirlemeye yönelik çal malar n temel alan ö retmen gözlemlerine dayal olarak belirlenen puanlar n aritmetik ortalamas .Madde 41 ² (De i ik: 24. 6. dönem notuna çevrilirken yar m ve yar mdan büyük kesirler. Bir Dersin Dönem Puan ve Notu (22) Madde 42 ²(De i ik :20. 2. Ö renci davran lar 1. veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amac yla kullan l r. Davran ölçütlerine göre ö retmenler taraf ndan verilen notlar. her ders için ö rencilere verdikleri puanlar e-okul sistemindeki Ö retmen Not Çizelgesine zaman nda i ler.

ders ö retmenlerine imzalat larak saklan r Notlar n Okul Yönetimine Verilmesi Madde 44 ² Yürürlükten kald r lm t r.6/3-B'ye i lenir. ö rencilerin davran lar n belirlenen ölçütlere ait aç klamalar da dikkate alarak gözlem yoluyla de erlendirir (Ek-6/3-A). 7 ve 8 inci s n flara ait ö rencilerin davran ölçütlerine ait dönem notu. ( 2. Okul yönetimince. 2. e-okul sisteminden ç kt s al n r. ö retmen taraf ndan dönem sona ermeden 5 (be ) gün önce okul yönetimine teslim edilir. 1. f) Sosyal faaliyetlere kat l m. 7 ve 8 inci s n flarda ise davran ölçütleri.2006/26156 RG ) . 4 ve 5 inci s n flarda davran ölçütlerine göre ö rencilerin geli im düzeyleri.al narak davran notu. g) Tak m çal mas ve sorumluluk. ç) leti im ve sosyal etkile im. Dönem notu ve davran notu belirlenirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. b) Öz bak m. 3. 1 ve 2 nci döneme ait ö renci davran lar n de erlendirme sonuçlar EK. 6. ) Verimli çal ma. a) Okul kültürüne uyum. ölçütlerin dönem notlar ile davran notu ve davran puan ö renci karnelerinde belirtilir. y l sonu notu ile davran notu ve davran puanlar n n i lendi i çizelgenin. Ölçütlerin dönem notlar karneye yaz l rken yar m ve yar mdan büyük kesirler bir üst tam nota çevrilir. sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden ç kt s al nan çizelge. c) Kendini tan ma. e) Çözüm odakl olma. E-okul sisteminde davran ölçütlerinin dönem notu ve y l sonu notu hesaplan rken kesirli say lar tama dönü türülmez. Ö rencilerin davran ölçütlerine ait de erlendirme sonuçlar çizelgeye i lenir ve onaylan r (Ek-6/3-B). Ö rencilerin davran lar . Ö retmenler. h) Çevreye duyarl l k ölçütlerine göre de erlendirilir.5. d) Ortak de erlere uyma. davran notu 20 (yirmi) ile çarp larak davran puan bulunur. 6.

a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir dersten yaln z bir dönem puan/notu alanlar n bu puan/notu. sosyal etkinlik çal malar ve okula devam durumu gösterilir. Dönem puanlar n n aritmetik ortalamas hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Karne. Bir Dersin Y l Sonu Puan ve Notu (23) Madde 46 ²(De i ik: 24. d) Uygulamal herhangi bir dersten ikinci dönemde özrü bulunmayan.2007/26619 RG) Karnede. Ö rencilerden.Ö renci Karnesi Madde 45 ² (De i ik birinci cümle: 24. kas m ve nisan aylar n n ikinci haftas n n son i gününde Ö renci Geli im Raporu verilir (EK -15). bu dersleri dinleme.2007/26619 RG) dönem sonunda velilere imzalat l r ve geri al n r. birinci dönemde bu derslerin dinleme. birinci (De i ik ibare: 20. e-okul sistemindeki bilgiler esas al narak her dönem sonunda karne verilir.12. birinci ve ikinci dönem puanlar n n aritmetik ortalamas d r.2008/27090 RG) Ö rencilere. Ders y l sonunda da t lan karneler geri al nmaz.8. Bir dersin y l sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlar n n aritmetik ortalamas d r.(De i ik birinci f kra: 20. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notu ile birinci dönem puan/notunun aritmetik ortalamas . izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notlar n n aritmetik ortalamas . ö rencinin derslerdeki ba ar s ile (De i ik ibare:26. ç) Uygulamal herhangi bir dersten birinci dönem notu bulunanlardan özrünü belgelendirenlerin.8.2007/26738 RG) davran lar na ili kin de erlendirme sonuçlar .12. S n f veya ube rehber ö retmeni ile ilgili müdür yard mc s ö rencilerin karnelerini doldurur ve ö renci s n f geçme defterine i ler.08. 2 ve 3 üncü s n f ö rencilerine. c) Her iki dönemde de uygulamal herhangi bir derste sa l k durumlar ve bedensel engelleri nedeniyle sa l k raporunda belirtilen faaliyetleri yapamayanlar n. izleme ve sözel etkinliklere kat l mlar de erlendirilerek verilen dönem puan/notunun aritmetik ortalamas o dersin y l sonu puan/notu say l r. ikinci dönemde bu dersleri dinleme. b) 4-8 inci s n flarda herhangi bir dersten iki dönemde de puan /n otu olmayanlar n yeti tirme kursunda ald puan/notu. (Ek ikinci f kra: 20.12.2007/26619 RG) Velileri bilgilendirmek ve ö renci geli imlerini takip etmek amac yla ilkö retim 1. Y l sonu notu hesaplan rken yar m ve yar mdan büyük kesirler tama yükseltilir. Ö renci Ba ar s n n De erlendirilmesi .2008/27090 RG) Bir dersin y l sonu puan .

okul yönetimi ve velilerle birlikte ö renci. 6. Tutana n bir örne i ders y l sonu ube ö retmenler kurulu karar dosyas nda saklan r. ö rencilerin derslerdeki ba ar s zl na bak larak elenecekleri bir dönem de il.9)¶a yaz larak e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. 4 ve 5 inci s n flarda ube ö retmenler kurulunun olu turulamamas hâlinde okul müdürü veya görevlendirece i müdür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni taraf ndan karar verilir. Al nan gerekçeli karar.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda bir üst s n fa devam etmek veya mezun olabilmek için ö rencinin iki dönem notunun aritmetik . 3 üncü ve 5 inci s n flar d ndaki ö rencilere s n f tekrar yapt r lmaz. 5. d) Birle tirilmi s n flarda. Gerekti inde ilkö retim müfetti lerinin rehberli inden de yararlan larak kararla t r lan önlemler uygulan r ve uygulama sonuçlar ile ilgili rapor düzenlenir. kendi ya grubu içinde bir bütün olarak yeti tirilir ve de erlendirilir. c) Al nan bütün önlemlere ra men bir üst s n f ba armada güçlüklerle kar la abilecek ö rencilerin s n f geçmesi veya s n f tekrar na ikinci dönemin son haftas nda 1. tüm dersler ile sosyal etkinlik çal malar ndaki durumu. e) Kayna t rma ve özel e itim s n flar nda e itimlerine devam eden ö rencilere. performans görevleri. Ders Y l Sonunda Ba ar ve Y l Sonu Ba ar Puan (24) Madde 48 ² (De i ik: 24. Buna göre. bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ders Y l Sonu ube Ö retmenler Kurulu Ö renci Ki isel De erlendirme Tutana (Ek. lkö retim. " ube Ö retmenler Kurulu Karar yla Geçti" veya "S n f Tekrar na Karar Verildi" ibaresi yaz l r. ö retim programlar nda öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çal malar n n ortak katk s yla ilgi ve yetene i ölçüsünde yeti tirilecekleri bir dönem olarak de erlendirilir.Madde 47 ² (De i ik: 24. 31/5/2006 tarihli ve 26184 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre yap l r. Bu kararda. a) Ö rencinin ders y l ndaki ba ar s . projeler. Bu durum ö rencinin karnesinde de belirtilir.12. oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r.12. varsa okul rehber ö retmeni. Bir Dersin A rl . 4.2008/27090 RG) lkö retimde ö renci. s navlar. ba ar s zl klar ndan dolay s n f tekrar yapt r lmaz. Ayr ca veli de bilgilendirilir. b) S n f seviyesine göre yeterli ba ar y gösteremeyen ö renciler için s n f veya bran ö retmenleri. okul ve çevrenin durumuna göre al nacak tedbirler belirlenir. 2 ve 3 üncü s n flarda okul müdürü veya görevlendirece i müd ür yard mc s n n ba kanl nda s n f ö retmeni ile varsa okulun rehber ö retmeni. güzel ve etkili kullanma becerisi ile ö rencilerden ula malar beklenen kazan mlar dikkate al narak de erlendirilir ve ba ar l ö renciler do rudan bir üst s n fa geçirilir. Okul kay tlar na. ç) Kurul karar yla s n f geçen ö rencilerin notlar de i tirilmez. Bu ö rencilerin ba ar s n n tespiti . ders ve etkinliklere kat l m ve Türkçe'yi do ru. 7 ve 8 inci s n flarda ise ube ö retmenler kurulunda.

Dersin y l sonu puan ile o dersin haftal k ders saati say s n n çarp m ndan elde edilen puan. Ba ar l olanlar n durumu e-okul sistemine i lenir. 6. s n f/ ube rehber ö retmeni ve varsa okul rehber ö retmeninin önerisi ile velinin görü ü al narak ö retim y l n n ilk ay içinde s n f yükseltme s nav na al n rlar. Y l sonu ba ar puan .2007/26619 RG) döneminde yeti tirme programlar uygulan r. 5/1/1961 tarihli ve 222 say l lkö retim ve E itim Kanunu gere ince okula devamlar sa lanan ö renciler ile yurt d nda bulunmas . s nav n yap laca yer ile s nav komisyonu. notla de erlendirilen derslerin a rl kl puanlar toplam n n o derslere ait haftal k ders saati toplam na bölümü ile elde edilen puand r.12. Bu puan ve not.5. Y l sonu ba ar puan . 7 ve 8 inci s n flarda bir dersin a rl . 6. Ancak s n f yükseltme bir kez yap l r. diploma puan n n hesaplanmas nda esas al n r. Okulda bu komisyonu olu turacak say da ö retmen bulunmamas durumunda. e-okul sistemindeki s n f geçme. . o dersin bir (De i ik ibare: 20.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar n n 4. 4. ayn zamanda y l sonu puan ve notu olarak de erlendirilir. 5. S n f yükseltme s nav na de i ik s n flarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Bo geçen dersler için aç lacak yeti tirme programlar nda a a daki esaslara uyulur: a) Bir dersin program süresi.2007/26619 RG) lkö retimde 1-5 inci s n flara devam eden ö rencilerden beden ve zihince geli mi olup bilgi ve beceri bak m ndan s n f düzeyinin üstünde olanlar. diploma ve ö renci kay t defteri bölümünde bel irtilir. S n f Yükseltme Madde 49 ² (De i ik: 20. okulun ba l bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünce belirlenir. Bu tutanak. Y l sonu ba ar puan hesaplan rken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. sa l k durumu ya da tutuklu olmas nedenleriyle okula devam edemeyen ö rencilerden en az bir dönem puan ve not alm olanlar n ba ar durumlar belirlenirken okula devam eden ö renciler gibi i lem yap l r. Ba ar l olanlar bir üst s n fa yükseltilirler. (De i ik üçüncü f kra: 24.8.8. b) Bu programlar n düzenlenmesinde derslerin aksat lmamas na özen gösterilir. Bu s nav. salg n hastal k ve do al afet gibi nedenlerle bo geçen dersler için ö retim y l n n ikinci (De i ik ibare: 20.ortalamas her ders için 2'den a a olamaz.2007/26619 RG) dönemindeki ders saati toplam n n yar s ndan az olamaz. o dersin haftal k ders saati say s na e ittir. Bu puanlar.8. 5.2008/27090 RG) S nav sonucu tutanakla tespit edilir. o dersin a rl kl puan d r. okul yönetimince ö renci i leri dosyas nda saklan r. okul müdürünün ba kanl nda s n f ö retmeni ve bir üst s n f n ö retmeniyle varsa okul rehber ö retmeninden olu an komisyon taraf ndan yap l r. Yeti tirme Kurslar Madde 50 ² (De i ik: 2. ders y l içinde ö retmensizlik. 7 ve 8 inci s n flar nda.

millî e itim müdürlü ünce so uk damga yap larak okula gönderilir. derslerin kesildi i tarihtir. Zorunlu ö renim ça d na ç kan ve 8 inci s n f bitiremeyen ö renciye durumunu gösterir ö renim belgesi düzenlenir.3) Diploma Madde 54 ² lkö retim okullar na devam ederek 8 inci s n f bitirenlere ilkö retim diplomas verilir. velisinin ba vurmas hâlinde Ö renci Durum Belgesi (Ek-1/1) verilir. Ö renci Durum Belgesi(20) Madde 52 ² (De i ik: 24. millî e itim müdürlüklerince belirlenir.c) Programlarda görevlendirilecek ö retmenler. Diplomalar. Her diplomaya.12. Diploma defterinin imza bölümüne de yaz n n tarihi ve say s yaz l r. Ö renci Belgesi Madde 53 ² Velinin iste i üzerine ö rencilere ö renci belgesi düzenlenir. diploma defterinin ilgili bölümü imzalat larak ö rencinin kendisine veya velisine verilir. e-okul sistemindeki kay tlar esas al narak düzenlenir. Diplomalar n Düzenlenmesi Madde 55 ² (De i ik birinci f kra: 24.12. Diplomalar. (Ek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1) Ö renim Belgelerinin Düzenlenmesi Ö renim Belgesi Madde 51 ² Zorunlu ö renim ça d na ç kmad kça. Müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise okul müdürünce görevlendirilen bir ö retmen taraf ndan imzalan r. okulun ilk mezun verdi i tarihten itibaren düzenlenen diploma s ras n gösterir numara ile e-okul sistemi taraf ndan güvenlik numaras verilir. ilçe millî e itim müdürlü üne gönderilir.2008/27090 RG) Diploma. iki nüsha hâlinde düzenlenen diploma defterlerinin bir örne i ve mezun olanlar n isimlerini gösterir bir liste okulun ba l bulundu u il. . ö rencinin okulla ili i i kesilmez. Diploma tarihi. Yaz l ba vurma hâlinde diploma. Diploma defterlerinin birer örne i millî e itim müdürlüklerince saklan r. (Ek-1) Ö renim belgesi ile okulla ili kisi kesilen ö renci Aç k lkö retim Okuluna yönlendirilir. lkö retim diplomas n . Diplomalar. ilgili müdür yard mc s ile okul müdürü imz alar.2008/27090 RG) Ö renimlerine yurt d nda devam edecek ö rencilere. taahhütlü olarak da gönderilebilir.

12. örne ine uygun onayl bir belge verilir. diploma ve nakil belgeleri ile di er kay t ve belgelerin düzenlenmesi s ras nda sehven yap lan yanl l klar silinti ve kaz nt yap lmaks z n. Ancak. Ö renimlerinin bir k sm n yurt d nda yaparak yurda dönenlerin diploma puan . b) Yurt d nda ö renim gördükleri okullardan y l sonu puan/notlar n n sa lanamamas durumunda. 4. Okul müdürlü ünce.(Ek be inci f kra: 2. okul müdürlü üne bir dilekçe ile ba vururlar. Diploma Puan (25) Madde 56 ² (De i ik : 20. ö renci kay t defterine de i lenir.8. 7 ve 8 inci s n flardaki y l sonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas d r. Durum. yanl l k okunacak ekilde üzeri tek çizgi ile çizilip üst k sm na do rusu yaz l r. Diploma puan tespit edilirken bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Diploma ve Belgelerin Düzenlenmesi Madde 59 ² Diploma ve nakil belgeleri ile okulda sürekli olarak saklanmas gereken defter ve belgeler silintisiz ve kaz nt s z olarak düzenlenir. deprem.2007/26619 RG) Diploma puan . Diplomalar n Zaman nda Alamayanlar Madde 57 ² Önceki y llarda mezun olanlar n çe itli nedenlerle zaman nda düzenlenememi veya verilememi olan diplomalar . (Ek-5) (Ek f kra: 24. belgelerini kaybedenlere ö renim durumlar n kan tlamalar art yla örne ine uygun belge verilir. (Ek-4) Ald klar bu belgeleri kaybedenlere.5. ülkemizde ö renim gördükleri ö retim y llar na ait y l sonu ba ar puanlar na göre tespit edilir. nüfus cüzdan yoksa pasaport veya oturma belgesindeki bilgilere göre düzenlenir. yang n gibi nedenlerle okul kay tlar n n yok olmas hâlinde.2008/27090 RG) E-okul sisteminde kayd bulunanlardan ö renim belgesi ve diplomas n kaybedenlere de bu madde hükümleri çerçevesinde e-okul sistemi üzerinden onayl belgeler verilir. Mahkeme karar ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde . nakil belgesini(2) veya diplomas n kaybedenler. mevcut kay tlara göre düzenlenir. dilekçenin alt na veya arkas na. a) Ülkemizde ö renim gördükleri y llara ait y l sonu ba ar puanlar ile yurt d nda ö renim gördükleri y llara ait y l sonu puanlar /notlar na. Sava . sel. Belgesini Kaybedenler Madde 58 ² Okuldan ald ö renim belgesini.2006/26156 RG) Yabanc uyruklu olup mezun du ruma gelen ö rencilerin diplomalar . kay tlara göre dilekçe sahibinin ald belge ve diploma ile ba ka bir okula yaz lmad belirlendikten sonra. 6. ayn yöntemle yeniden belge verilir. 5. Bu puan diplomada belirtilir.

BE NC KISIM Personelin Görev. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. Müdürün olmad zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yard mc lar . Müdür Ba yard mc s Madde 61 ² Müdür ba yard mc s . ö renci. Müdür. ders okutman n yan nda kanun.yap lan de i iklikler. mevcut bilgiler de i tirilmeden diploma ve belgenin arkas na yeni ekliyle yaz l p düzeltmenin okul yönetimince yap lmad na ili kin aç klama. bak m. tüzük. nöbet. beslenme. düzen. nöbet. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. sosyal etkinlikler. personel. düzeltmeyi yapan n ad . okulun her türlü e itim-ö retim.5. okulun amaçlar na uygun olarak yönetilmesinden. bursluluk. Müdür ba yard mc s . tahakkuk. Müdür Yard mc s Madde 62 ² (De i ik birinci f kra: 2. de erlendirilmesinden ve geli tirmesinden sorumludur. Müdür ba yard mc s . Müdür Yetkili Ö retmen Madde 63 ² Ba ms z müdürlü ü bulunmayan ilkö retim okullar nda s n f ö retmenlerinden biri. Müdür yetkili ö retmen. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. görev tan m nda belirtilen di er görevleri de yapar. temizlik. yetki ve sorumluluklar n üstlenir. ta n r mal(35) . koruma. müdür yetkili ö retmen olarak görevlendirilir. Müdür yard mc lar bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludurlar. Bu görevlerin yap lmas ndan ve okulun amaçlar na uygun olarak i leyi inden müdüre kar sorumludur. Yetki ve Sorumlulu u Madde 60 ² lkö retim okulu. ö renci. yönetmelik. bursluluk. Okul müdürü. müdürün görev. güvenlik.2006/26156 RG) Müdür yard mc lar ders okutman n yan nda okulun her türlü e itim -ö retim. Ö retmenler . soyad yaz l r ve imzalanarak onaylan r. e itici etkinlikler. beslenme. yat l l k. ders okutman n yan nda müdürün en yak n yard mc s d r. koruma. yat l l k. yönetim. yönerge. tahakkuk. Okul müdürü. bak m. okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. düzen. halkla ili kiler gibi i leriyle ilgili olarak okul müdürü taraf ndan verilen görevleri yapar. Yetki ve Sorumluluklar Okul Müdürünün Görev. demokratik e itim-ö retim ortam nda di er çal anlarla birlikte müdür taraf ndan yönetilir. yaz ma. program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye. temizlik. yaz ma. güvenlik. düzeltme tarihi. yönetim. ta n r mal (35). personel.

( 21. ders d nda okulun e itim-ö retim ve yönetim i lerine etkin bir biçimde kat lmak ve bu konularda kanun. (De i ik ibare: 20. din kültürü ve ahlâk bilgisi. lkö retim okullar n n 1-5 inci s n flar nda s n f ö retmenli i esast r. görsel sanatlar.2006/26156 RG) Yönetici ve ö retmenler.2007/26619 RG) Dönem ve yaz tatiline ayr l rken adreslerini okul yönetimine bildirirler. kendilerine verilen s n f n veya ubenin derslerini. ihtiyac n bran ö retmenlerince kar lanamamas hâlinde bu dersler.12. özürlerini iki gün içinde haber vererek yedi gün içinde belgelendirirler. müzik. programda belirtilen esaslara göre plânlamak. Tebli ler Dergisi. Ö retmenler. (De i ik dördüncü f kra: 2.Madde 64 ² lkö retim okullar nda dersler s n f veya bran ö retmenleri taraf ndan okutulur.10. görev yerinden izinsiz ayr lamazlar. isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde ayn s n f okutmaya devam edebilirler. bu ders saatlerinde yönetimce verilen e itim-ö retim görevlerini yapar. yüksek ö renimlerini söz konusu bran larda yapan s n f ö retmenleri veya s n f ö retmeni olup bu alanda hizmet içi e itim sertifikas alm ö retmenler taraf ndan ders de i imi yolu ile okutulabilir. yaz ve dinlenme tatilleri d nda. okuttuklar s n f bir üst s n fta da okuturlar. Ek Görev Verilmesi . S n f ö retmenleri. Özür Bildirme Madde 66 ² Okulun aç lma tarihinde ve ders y l içinde hastal k veya önemli bir özürü nedeni ile görevine gelemeyenler. Resmî Gazete. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde ba ka bir s n f da okutabilirler. Bunun da mümkün olmad durumlarda bu dersler.2008/27090 RG) Ö retmenler. (Ek f kra: 24.2004/25620 RG )(3) Derslerini bran ö retmeni okutan s n f ö retmeni. Ancak. Yaz l Emirlerin Okunmas Madde 65 ² (De i ik: 2. beden e itimi.2006/26156 RG) lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi.8. yabanc dil ve bili im teknolojileri (36) dersleri bran ö retmenlerince okutulur. okutmak.5. Elektronik ortamda yay mlanmayanlar ise okur. beceri ve yetenek isteyen. Be inci f kra yürürlükten kald r lm t r. bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak. ilgili yeri imzalar ve uygularlar. genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yay mlananlar Bakanl n web sayfas ndan takip eder. yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait i ve i lemleri süresi içerisinde yapar. Herhangi bir s n fta ba ar gösteren ö retmenler.5. s n f ö retmenince okutulmaya devam edilir. zin Alma Madde 67 ² Ö retmenler.

2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel e itim s n f ö retmenleri ile rehber ö retmenlere nöbet görevi verilmez. ikili ö retim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmalar sa lan r.12. Hamile ö retmenlere ise do uma üç ay kala ve do umdan sonra bir y l nöbet görevi verilmez. (Ek f kra: 24. Toplant n n gündemi ö retmenlerin görü ü al narak haz rlan r. normal veya ikili ö retim gibi durumlar göz önünde bulundurularak okul müdürlü ünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre ö retmenlerin. (Ek f kra: 24.2006/26156 RG) Ö retmenler. htiyaç duyulmas hâlinde bu ö retmenlere de nöbet görevi verilir. ancak kendi okulundan ba ka bir okulda mülkî amirin onay yla ek ders görev alabilirler. ö retmenlerin yetki ve sorumluluklar içinde okul müdürünün düzenleyece i esaslara uygun ekilde çal rlar. ayl k ald okulda dersi yoksa en çok ders okuttu u okulda nöbet tutar.12. Toplant ya Kat lma Madde 69 ² (De i ik: 2. derslik ve laboratuvarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitaplar n iyi kullan lmas n ve korunmas n sa lar. bayanlarda 20. e itim. okulda yap lan her türlü resmî toplant lar ve yerel kurtulu günleri ile millî bayramlarda bulunma k zorundad rlar. en az be gün önceden bir yaz ile duyurulur.Madde 68 ² Ö retmenler. Okuldaki ö retmen say s n n yeterli olmas durumunda. dersleri aksatmamak üzere çal ma günlerinde yap l r. Araç-Gereç Kullanma Madde 70 ² (De i ik: 24. normal ö retim yapan okullarda gün süresince. yat l -gündüzlü. Okulda ayn dersi okutan birden fazla ö retmenin bulunmas hâlinde teknoloji ve tasar m.ö retim ve yönetim görevlerinden ba ka bir görev alamazlar. E itim efi . bili im teknolojileri. birden fazla okulda ders okutuyorsa ayl n ald okulda.2008/27090 RG) Nöbet görevi. Toplant lar. e itim-ö retim hizmetlerinde görev verilen uzman ve usta ö reticiler.2008/27090 RG) Ö retmenler. Uzman ve Usta Ö reticiler Madde 72 ² "Sözle meli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö reticiler Yönetmeli i"ne göre. fen ve teknoloji laboratuvar ile spor salonu gibi yerler amac do rultusunda yap lan bir plan dâhilinde etkin ve verimli olarak kullan l r. erkeklerde 25 hizmet y l n dolduran ö retmenlere nöbet görevi verilmez.5. ilk ders ba lamadan 20 dakika önce ba lar. komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri s nav komisyonlar nda.5. Ö retmenlerin Nöbet Görevi Madde 71 ² (De i ik: 2. Ö retmenlere görevlendirme ve toplant lar n zaman . son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.12. görsel sanatlar ve müzik derslikleri.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile ö renci mevcudu. Ö retmen.

a) Öncelikle ayn okulda görevli istekli ö retmenler aras ndan. ö rencilerin durumlar ile ilgili olarak di er ö retmenlerle i birli i yapar. ube rehber ö retmeni. ube Rehber Ö retmeni Madde 76 ² Okul müdürlü ünce ö retim y l ba nda 6. b) Okulda istekli ö retmen bulunmamas durumunda ayn yerle im birimindeki di er e itim kurumlar nda görevli istekli ö retmenler aras ndan. yeterli say da görevlendirme yap larak kar lan r. Belletici ö retmen ihtiyac . ( 2. Rehber ö retmen.Madde 73 ² Yürürlükten kald r lm t r. 2. müdür ve ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur. ube rehber ö retmenleri "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli i"nde(4) s n f rehber ö retmeni için belirtilen görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. Okul Rehber Ö retmeni Madde 75 ² "Millî E itim Bakanl Rehberlik ve Psikolojik Dan ma Hizmetleri Yönetmeli ine" göre ilkö retim okullar nda olu turulan rehberlik ve psikolojik dan ma servislerinde yeterli say da rehber ö retmen görevlendirilir. 1. etütlerde ders çal malar n sa lamak ve çal malar s ras nda kar la t klar güçlüklerin çözümüne yard mc olmak üzere okulun s n f veya bran ö retmenlerinden ya da di er okullarda görev yapan ö retmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî e itim müdürünün onay ile belletici ö retmenler görevlendirilir.2008/27090 RG) Yat l ö rencilerin ders saatleri d nda e itimleri ile ilgilenmek.2006/26156 RG ) Belletici Ö retmen Madde 74 ² (De i ik: 24. c) Her iki durumda da yeterli say da istekli ö retmenin bulunmamas hâlinde ayn okulda görevli durumu uygun ö retmenler aras ndan kura ile.12. okul müdürüne ya da ilgili müdür yard mc s na kar sorumludur.5. 4 ve 5 inci s n flarda bu görevi s n f ö retmeni yürütür. Yönetim leri ve Büro Memuru . 3. htiyaç duyulmas hâlinde yerle im biriminden uzakta bulunan yat l ilkö retim bölge okullar n n özelli i de dikkate al narak bu okullarda görevli okul öncesi ö retmenleri de belletici ö retmen olarak görevlendirilir. Rehber ö retmen. 7 ve 8 inci s n flar n her ubesinde bir ube rehber ö retmeni görevlendirilir.

Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. yolluk. müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yerine getirir. ta n r mal mutemetli ini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan Ta n r Mal Yönetmeli ine uygun olarak yapar.)(6) ile birlikte tabelâya göre günlük erzak. (De i ik ikinci f kra: 24. memur ve hizmetlilerin personel dosyalar n (37) tutar ve bunlarla ilgili de i iklikleri günü gününe i lerler. ücret. bu hizmetler okul müdürlü ünce görevlendirilecek memurlardan biri taraf ndan yürütülür. Döner Sermaye Memurlar . müdür veya müdür yard mc lar taraf ndan kendilerine verilen yaz ve büro i lerini yaparlar. Hesap leri Memuru Madde 78 ² Okulun yönetici.12.2008/27090 RG) Ambar memuru. gerekenlere cevap haz rlarlar. Gelen ve giden yaz larla ilgili dosya ve defterleri tutar. yakacak. Okulla ilgili malî i leri izler. sosyal yard m.. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. memur ve hizmetlilerine ait ayl k.. Nöbetçi ö retmen. ö retmen. okulun bütün ta n rlar ndan sorumludur.12. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. temizlik ve di er maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili i lemleri yapar ve kabul edilenleri teslim alarak gerekti inde kullan lmak üzere ambarda saklar. defter ve dosyalar n düzenlenmesini ve saklanmas n sa lar. yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan ç kar r ve ilgililere teslim eder. Bu memurlar n birden fazla olmas hâlinde okul müdürlü ünce aralar nda i bölümü yap l r. Dayan kl ta n r ve tüketim maddeleri ile ilgili her türlü i lerin. teslim edilen gizli ya da ah slarla ilgili yaz lar n saklanmas ndan ve gizli tutulmas ndan sorumludurlar. vergi iadesi gibi özlük haklar n n zaman nda hak sahiplerine verilmesini sa lar.2008/27090 RG) Ta n r mal kay t ve kontrol memuru. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalar nda saklar.Madde 77 ² Yönetim leri ve büro memurlar . Ayr ca. Memurlar. Ambar memuru Madde 79 ² Sat n al nan yiyecek. Hesap i leri memuru bulunmayan okullarda. Ar iv i lerini düzenlerler. Ta n r Mal Kay t ve Kontrol Memuru(28) Madde 80 ² (De i ik: 24. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sa lar. yaz lanlar n as l veya örneklerini dosyalar ve saklar. i ve i lemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz . sa l k. belge. Ö retmen. a ç (.

döner sermaye ambar na giren ve ç kan mallar n ve e yan n kayd n tutar. korunmas n sa lar. "Millî E itim Bakanl Yönetmeli i"nde belirtilen görevleri yapar. görevlerini "Millî E itim Bakanl Pansiyonlar Yönetmeli i" ne göre yürütür. A ç Yard mc s Madde 86 ² A ç yard mc s . (. oför Madde 84 ² Okula tahsis edilen okul ta t n n zimmetini üzerine al r. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. ve i lemlerini yürütür. Sa l k Personeli Madde 83 ² Sa l k personeli. ilgili müdür yard mc s .)(6) ve varsa diyet uzman na kar sorumludur. na Ba l Okul Pansiyonlar . nöbetçi ö retmen. ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanl k emirlerine göre yürütür. Kütüphane Memuru Madde 82 ² Kütüphane memuru okul kitapl göre düzenler. ta t n kullan lmas ndan ve bak m ndan sorumlu olur. "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i" ne Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.Madde 81 ² Döner sermayeli okullarda döner sermaye sayman . döner sermayenin i ve i lemlerini. n .. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. yat l okullardaki sa l k personeli. na Ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"nde na Ba l Okul A ç . müdür. döner sermaye ambar memuru ve döner sermaye veznedar görevlendirilir. okuldaki ö renci ve di er personelin sa l kla ilgili i lerini yapmakla yükümlüdür. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar. A ç Madde 85 ² A ç "Millî E itim Bakanl belirtilen görevleri yapar. ambar memuru.. Döner sermaye. Ayr ca. Döner sermaye sayman . okul doktoru.

okul müdürüne.. bilgisayar. ba vuru sahiplerini kar lamak ve yol göstermek. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar.)(6) ve a ç ya kar sorumludur. nöbet tutmak. Kaloriferci Madde 87 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) Kaloriferci. müdür yard mc s na ve nöbetçi ö retmene kar sorumludur.5. Di er Yard mc Personel Madde 91 ² Yard mc hizmetler s n f personeli. Teknisyenler Madde 90 ² Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik. Kaloriferci. tar m ö retmeni ile i birli i içinde çal r. ilgili müdür yard mc s (.)(6) kar sorumludur. Hizmetli say s iki ve daha az olan okullarda gece bekçili i görevi yürütülmez.A ç yard mc s . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar.. su. marangozluk ve benzeri i leri yapmak üzere teknisyenler çal t r l r. ilgili müdür yard mc s na.. . Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yapar. kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. kalorifer tesisat . Gece Bekçisi Madde 89 ² Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçili i yapan hizmetli. elektronik.. makine onar m . yap lacak plâna uygun olarak. ayd nlatmak ve s tma yerlerinde çal mak. nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenli ini sa lar. müdür. hizmet yerlerini temizlemek. nöbetçi ö retmene (. Durum en yak n emniyet birimine 6 ayda bir yaz l olarak bildirilir. do algaz. okulun bahçe ve park n düzenler. Kaloriferin kullan lmad zamanlarda okul yönetimince verilecek i leri yapar. Bahç van Madde 88 ² Bahç van. Bu görevleri yaparken müdüre. okul yönetimince yap lacak plânlama ve i bölümüne göre her türlü yaz ve dosyay da tmak ve toplamak. okula getirilen ve ç kar lan her türlü araç-gereç ve malzeme ile e yay ta ma ve yerle tirme i lerini yapmakla yükümlüdürler. Müdürün verece i hizmete yönelik di er görevleri de yaparlar.

Toplant lar n ders saatleri d nda yap lmas esast r. ikinci (De i ik ibare: 20. görevleri ile ilgili Yönetmelik maddeleri görülebilecek bir yere as l r. üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görü ülür ve kararla t r l r. lk toplant da önceki y l n de erlendirilmesi ile yeni ö retim y l çal ma esaslar belirlenir ve i bölümü yap l r. Toplant ya kat lamayanlar tutanakta belirtilir. kurulca seçilen iki yazman taraf ndan bir tutana a yaz l r ve imzalan r. okul müdürünün ba kanl nda müdür yard mc lar ile bütün ö retmenler ve okul rehber ö retmenleri ile ilkö retim kurumunun özelli i dikkate al narak kurumda görevli uzman ve usta ö reticilerden olu ur.12. yoksa görevlendirece i müdür yard mc lardan biri ba kanl k eder. okul yönetimince ba l . eksiklik ve aksakl klar n giderilmesi için al nacak önlemler görü ülür ve kararla t r l r. Toplant da al nan kararlar. ders y l ba nda. Ancak. karar defterine yaz l r. görevlerini aksatmayacak ekilde toplu olarak veya belli süreler hâlinde verilir. Ö retmenler kurulu.2007/26619 RG) dönem ba nda. Meslekî Çal malar ve Komisyonlar Ö retmenler Kurulu Madde 94 ² Ö retmenler kurulu. ikili ö retim yapan okullar n tüm ö retmenlerinin ayn anda toplanmalar na gerek duyuldu unda. ders y l sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu unda toplan r. Ders y l sonunda yap lan toplant da ö rencilerin devam-devams zl k ve ba ar durumlar gözden geçirilir. Uygulanmak üzere toplant ya kat lamayanlar dâhil tüm yönetici ve ö retmenler taraf ndan imzalanarak dosyas nda saklan r. ALTINCI KISIM Kurullar. Duyurma Madde 92 ² Okulun yard mc hizmetler ve genel idare hizmetleri s n f ndaki personelin.2008/27090 RG) Ö retmenler kurulu toplant lar nda al nan kararlar. Ders y l içinde yap lan toplant larda çal malar gözden geçirilip de erlendirilir. Kurulun toplant günleri ve gündemi. Personelin Haftal k zni Madde 93 ² Yat l ilkö retim kurumlar nda bütün hafta çal anlar n haftal k izinleri. Müdürün bulunmad zamanlarda ö retmenler kuruluna varsa müdür ba yard mc s . Görev da l mlar yaz l olarak bildirilir.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi ö retmene kar sorumludurlar. müdür taraf ndan iki gün önceden yaz l ve imza kar l ilgililere duyurulur. (De i ik yedinci f kra: 24.8.

Zümre ö retmenler kurulu. ders araç-gereci. Bu toplant larda.2008/27090 RG) Bu toplant larda. 4 ve 5 inci s n flarda ayn s n f okutan s n f ö retmenleri ve varsa bran ö retmenlerinden. 3. okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve ö renci ba ar düzeyini de erlendiren bir rapor haz rlar ve okul müdürlü üne sunar. 6.bulundu u millî e itim müdürlü üne bilgi vermek art yla toplant günlerinde yar m gün ö retim yap l r. sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan r. kütüphane ve i liklerden plânl bir ekilde yararlan lmas . bili im teknolojileri. d) (De i ik: 2. spor salonu. görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planl bir ekilde yararlan lmas ile proje ve performans görevi konular belirlenir. derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar al n r. 7 ve 8 inci s n flarda bran ö retmenlerinden olu ur. teknoloji ve tasar m. soru ekilleri. Zümre ö retmenler kurulunda: a) E itim-ö retim programlar incelenir ve ortak bir anlay olu turulur. konu a rl klar ve s nav tarihleri dönem ba lar nda belirlenir.2008/27090 RG) Her dönem ortak yap lacak s navlar n yap l usul ve esaslar . 1. ders araçlar . ö renci ödevleri ve derslerin de erlendirilmesi. 2. (De i ik üçüncü f kra: 24. Toplant lar. laboratuvar. Zümre Ö retmenler Kurulu Madde 95 ² Zümre ö retmenler kurulu. okul müdürlü ünce yap lacak plânlamaya uygun olarak ö retim y l ba nda. spor salonu. b) Uygulamalarda kar la lan güçlükler üzerinde durulur ve bunlar n çözüm yollar aran r.12. e) Meslekî eserler ve e itim alan ndaki yeni geli meler incelenir.5. ) (Ek bend: 24. g) (Ek: 2. Dersin özelli ine göre etkinlik örnekleri ve materyaller haz rlanarak ortak bir anlay olu turulur. ortas nda.2006/26156 RG) E itim-ö retim faaliyetleri ile ilgili olarak haz rlanacak planlar n uygulamas nda birlik sa lan r.12. programlar n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. ö retim programlar ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi. ö retim yöntem ve teknikleri. lâboratuvar. . ilgili mevzuat . f) Uygulamak ve de erlendirmek üzere ortak ölçme ve de erlendirme araçlar haz rlan r. ders araçlar ndan.2006/26156 RG) Ders y l sonunda zümre ö retmenler kurulu. ders programlar . kütüphane. okul müdürünün görevlendirece i bir müdür yard mc s n n veya bran ö retmenleri aras ndan seçimle belirlenen ö retmenin ba kanl nda yap l r.5. c) Ö rencilerin çal ma ve e itim durumlar ile çevrenin özellikleri incelenir ve al nacak önlemler kararla t r l r.

4. Meclisin ilk toplant s nda üyeler aras ndan okul meclisi temsilcisi seçilir. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen ö retmenin veya ö renci ba kan n n ça r s ile toplan r.Ortak s nav sonuçlar . ö renci sorunlar n n giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. lk toplant da y ll k çal ma program n haz rlar. Meclis. ube ö retmenler kurulu.12. .2006/26156 RG) lkö retim okullar nda görevli yönetici ve ö retmenlerin genel kültür. 7 ve 8 inci s n flarda ayn ubede ders okutan ö retmenler ile okul rehber ö retmeninden olu ur. eylül ay n n ilk i gününden derslerin ba lang c na kadar. okul müdürünün onay na sunar. yeni beceriler kazand rmak. bilgi ve görgülerini art rmak. özel alan ve pedagojik formasyon alanlar nda. gerek görülürse ö renci velileri. s n f n ba kan ve ö rencilerce seçilen ö renci temsilcileri de ça r labilir.5. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri aras ndan seçilen bir ba kan. okulun tüm ö rencileri taraf ndan 6.8. Ö renci meclisi.5. Bu kurula. 4 ve 5 inci s n flar aras ndan seçilen ikinci ba kan ve 1-8 inci s n f ubelerinden seçilen birer temsilciden olu ur. 5. 6. Kurula. ube Ö retmenler Kurulu Madde 96 ² (De i ik: 2.2007/26619 RG) dönemin ikinci ay nda. e itim-ö retimde kar la lan problemlere çözüm yollar bulmak. Ö renci kurul ba kan n n kat ld kurullara bu temsilci de kat l r. zümre ö retmenler kurulunda de erlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. uygulanmak üzere ube ö retmenler kurulu karar defterine yaz l r. ö retmenler kurulu taraf ndan seçilen bir ö retmen rehberlik eder. ube temsilcilerinden olu ur.2006/26156 RG) ube ö retmenler kurulu. ube ö retmenler kurulunda. okul yönetimince yap lacak planlamaya gör e birinci (De i ik ibare: 20. Meslekî Çal malar Madde 98 ² (De i ik: 2. beslenme. Ö renci kurulu ve okul meclisleri seçimleri ayn zamanda yap labilir. sosyal ili kilerin yan s ra bu Yönetmeli in 47 nci maddesi hükmünce ba ar lar ile ailenin ekonomik durumu de erlendirilerek al nacak önlemler görü ülür ve al nan genel karar. gerekti inde ube rehber ö retmeni veya okul rehber ö retmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.2008/27090 RG) Ö renci kurulu. ö rencinin ve çevrenin ihtiyaçlar na göre plan ve programlar haz rlamak ve uygulamak amac yla derslerin kesiminden temmuz ay n n ilk i gününe. sa l k. Okul ö renci kurulu. Çal ma program nda e itim ve ö retim ortam n n daha uygun duruma getirilmesi. y l içinde ise y ll k çal ma program nda belirtilen sürelerde meslekî çal ma yap l r.Ö renci Kurulu ve Okul Meclisleri(29) Madde 97 ² (De i ik: 24. Ayr ca. birle tirilmi s n f uygulamas yap lan okullar n d n daki ilkö retim okullar nda kurulur. ubedeki ö rencilerin ki ilik. ikinci yar y l n birinci veya ikinci haftas nda ve y l sonunda okul müdürü ya da görevlendirece i müdür yard mc s veya ube rehber ö retmeninin ba kanl nda toplan r.

Birle tirilmi s n fl ilkö retim okullar nda görevli ö retmenler. Ekip. mevzuat nda ve uygulamalar nda yap lan de i iklikleri inceler ve de erlendirir. derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yap lacak meslekî çal malar n . ihtiyaç duyulan ilkö retim kurumlar nda müdür veya müdür yard mc s n n ba kanl nda okul müdürlü ünce yap lacak sat n alma i lerini düzenlemek ve yürütmek üzere ö retmenler kurulunda seçilecek üç ö retmen ve muhasebeden sorumlu bir memurdan olu turulur. okulun fizikî ve insan kaynaklar n geli tirmek.Yönetici ve ö retmenler meslekî çal malarda. ki nüsha haz rlanan raporun biri. . ç) Kay t i lemleri ile ilgili olarak veli görü melerini gerçekle tirir. Di er nüsha da meslekî çal ma dosyas na konur. c) Yeni ö retim y l nda uygulayacaklar y ll k çal ma programlar . ö renci merkezli e itim yapmak. projeleri inceler ve okulun y lsonu raporunu haz rlar. Meslekî çal malar n tatil adreslerinde tamamlayan ö retmenler. çal malar n ilgili Yönerge hükümlerine göre yerine getirir. eylül ay n n ilk i gününde ba l bulunduklar millî e itim müdürlü üne teslim ederler. e itimde planl ve sürekli geli im sa lamak amac yla "Okul Geli im Yönetim Ekibi" kurulur. payla mc ve i birli ine dayal yönetim anlay yla e itim-ö retimin niteli ini ve ö renci ba ar s n art rmak.2008/27090 RG) Sat n alma komisyonu. b) Birbiri ile ili kili alanlarda zümre ö retmenleri i birli i yapar. Komisyon çal malar n n aksamamas için ayn usulle asil üye say s nca yedek üye de belirlenir. i takvimini planlar ve i bölümü gibi haz rl klar yapar.12. Sat n Alma Komisyonu Madde 100 ² (De i ik: 24. hizmetin kalitesini art raca dü ünülen projelerle birlikte millî e itim müdürlü üne gönderilir. bunlar n d ndaki konularda belirlenebilir. a) lkö retim ders programlar nda. Bir örne i de okul müdürlü ünce saklan r. okul yönetimi veya millî e itim müdürlü ünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkö retim okulunda yapabilirler. Okul Geli im Yönetim Ekibi Madde 99 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda. Müdür yard mc s bulunmayan okullard a sat n alma komisyonuna müdürün görevlendirece i bir ö retmen ba kanl k eder.5. Ayr ca. çal ma yapt klar okul müdüründen ald klar bu çal malara kat ld klar n gösterir yaz y . zümrelerden gelen raporlar birle tirir. Yönetici ve ö retmenlerin meslekî çal malar ndan azamî verim elde edilebilmesi amac yla okulun ve çevrenin ihtiyaçlar na göre. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden biri de bu komisyona üye seçilir.

Bu komisyonun olu turulamad okullarda. kullan lmayan e ya ile gerecin say m ve denetlenmesiyle ilgili i leri yapar. 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l hale Sözle meleri Kanunu ile 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre görevlerini yürütür. kabul ve say m i leri ile ilgili kararlar okul müdürü taraf ndan onaylan r. sat n al nan yiyecek ve di er maddelerin muayenesinde nöbetçi ö retmen. 8/6/2004 tarihli ve 25486 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütülür. Bu komisyonun muayene. 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine uygun olarak yap l r. Bu komisyon. Muayene ve kabul komisyonu gerekti inde toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r. okulun bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü ünün teklifi ve mülki makamlarca uygun görülecek ki ilerden sat n alma komisyonu olu turulur. sat n alma komisyonunca. 4735 say l Kamu hale Sözle meleri Kanununun 11 inci maddesi ile ayn madde uyar nca ç kar lan muayene ve kabul i lemlerine dair mevzuat hükümlerine göre artname ve sözle meler uyar nca sat n al nan e ya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken i lemleri yapar. müdür ba yard mc s veya müdür taraf ndan görevlendirilecek bir müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca bir y l için seçilen bir ö retmen. bu komisyon. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n kulland oy yönünde ço unluk sa lanm say l r. Her türlü harcama. malzemeler. ambar memuru. Ta n r Mal Yönetmeli i hükümlerine göre ta n r mal. Bu komisyon.2008/27090 RG) Okul müdürlüklerince yap lan mal ve hizmet al mlar nda Ta n r Mal Yönetmeli i hükümleri göz önünde bulundurularak muayene ve kabul komisyonu kurulur.12. varsa sa l k personeli ve bir nöbetçi ö retmenden olu ur. Yat l okullarda. ilkö retim kurumlar nda ana s n flar ile ilgili muayene ve kabul i lemlerini Okul Öncesi E itim Kurumlar Yönetmeli indeki esaslara göre yürütür.Okullarda yeterli personelin bulunmamas durumunda. ö renci temsilcisi ve a ç da haz r bulunur. YED NC KISIM Defter ve Dosyalar . ta n r mal kay t ve kontrol memuru. komisyonun görevini okul yönetimi ve görevlendirilen ö retmenler birlikte yapar. Bu komisyon. Ana s n f bulunan okullarda okul öncesi ö retmenlerinden de bu komisyona bir üye seçilir. Sat n alma komisyonu. lkö retim kurumlar n n ana s n flar ile ilgili sat n alma i ve i lemleri. lgili defterler zaman nda tutulur ve belgeler dosyalan r. yar mamul ve mamul maddeler. Ayr ca. Muayene ve Kabul Komisyonu (30) Madde 101 ² (De i ik: 24.

Ö renci Kay t Defteri Madde 103 ² Yürürlükten kald r lm t r. De erlendirme ve Geli tirme Ödüllendirme Madde 105 ² Millî E itim Bakanl na ba l resmî ve özel ilkö retim kurumlar nda ö rencilerin ödüllendirilmesi. Ö rencilerden Beklenen Davran lar Madde 106 ² Ö rencilerden.2008/27090 RG) lkö retim kurumlar nda. çizelge ve dosyalar bulundurulur. tek ö retmenli okullarda sadece müdür.Defter ve Dosyalar Madde 102 ² (De i ik: 24.12. 16/5/1988 tarihli ve 19816 say l Resmî Gazete¶de yay mlanan Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine göre yap l r. ö retmen ve yönetici i birli inde yürütülür. SEK Z NC KISIM Ö renci Davran lar n n De erlendirilmesi B R NC BÖLÜM Ö renci Davran lar n zleme.2008/27090 RG) S n f Geçme Defteri Madde 104 ² (De i ik: 24. a) Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve ba ar l olmalar . müdür yard mc s bulunmayan okullarda ise müdür ile müdürün görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan imzalan p onayland ktan sonra saklan r. okul mührü ile mühürlenir. e-okul sisteminden y l sonunda ç kt s al narak ilgili müdür yard mc s ile müdür.2008/27090 RG) S n f geçme defterleri. ö renci. kurumun özelli i ve kulland teknolojiye göre bu Yönetmeli in ekinde yer alan Ek -14'te kay tl defter.12.okul sisteminde bulunan s n f geçme defteri. Defterlere ilk sayfadan ba layarak sayfa numaralar yaz l r ve defterin kaç sayfa oldu u belirtilerek onaylan r. (24. de erlendirilmesi ve geli tirilmesine yönelik faaliyetler. Ö renci davran lar n n kayna n n belirlenmesi için gerekti inde rehberlik ara t rma merkezi ve ilgili di er kurumlarla i birli i yap l r. Okulda tutulmas gereken defter. E. davran lar n n izlenmesi. ta n r mal listeleri ile not cetvelinin ç kt lar al narak ilgililerce onaylan r ve saklan r. çizelge ve dosyalar n saklanmas ve imhas ile ilgili i lemler. . Defterlerde sayfalar n birle ti i yer.12. veli. diploma defteri.

manevî ve kültürel de erlere uymalar ." . g) Kitaplar sevmeleri. okul yöneticilerine. siyasî amaçl davran larla okulun huzurunu bozmamalar .99 olanlar "Te ekkür.00 puandan a a olmamak art ile tüm derslerin dönem a rl kl puan ortalamas 70. zihinsel ve duygusal güçlerini millet. yurt ve insanl k için yararl bir ekilde kullanmalar .2007/26664 RG) 4. ) yi i ler ba armak için çok çal maya ve zamana muhtaç olduklar n unutmamalar . içki ve di er ba ml l k yapan maddeleri kullanmamalar ve bu maddelerin kullan ld ortamlardan uzak durmalar . siyasî amaçl etkinliklere kat lmamalar .00. bunun aksi davran larda bulunmamalar .10. yalan söylememeleri. n) Yasalara. f) Okulda yap lacak sosyal ve kültürel etkinliklere kat lmalar . k) Ülkenin birli ini ve bütünlü ünü bozan bölücü. arkada lar na ve çevresindeki ki ilere kar sayg l ve ho görülü davranmalar . sanat eserlerini korumalar ve onlar geli tirmek için katk da bulunmalar . beklenir. okuma al kanl kazanmalar . rozet ve benzerlerini ta mamalar . h) Çevrenin do al ve tarihi güzelliklerini. y k c . korumalar . görevlilere. 7 ve 8 inci s n flarda puan ortalamas Türkçe dersinden 55. e) yi ve nazik tav rl olmalar . bunlarla ilgili amblem. l) Fiziksel. onur ve haklar na sayg göstermeleri. c) Ö retmenlerine. siyasî amaçl sembol kullanmamalar . i) Millet mal n . a) (De i ik alt bent : 5. 6. kaba söz ve davran lardan kaç nmalar .b) Bütün okul arkada lar n n kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklar n unutmamalar . Ödüllendirilecek Davran lar ve Ödüller Madde 107 ² Okul Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunca. d) Do ru sözlü. okulunu ve e yas n kendi öz mal gibi korumalar . örnek davran lar ile derslerdeki gayret ve ba ar lar yla üstünlük gösteren ö renciler. millî. m) Atatürk lke ve nk lâplar na ba l kalmalar . 5. yönetmeliklere ve toplumun etik kurallar na. di er derslerin her birinden 45. bulundurmamalar ve da tmamalar . dürüst olmalar . geçen zaman n geri gelmeyece inin bilincinde olmalar . afi . 00-84 . j) Sigara.

" c) (De i ik alt bent : 5. Bu görü me sonucunda ö renci sergiledi i olumsuz davran lar n de i tirmeyi kabul edece ine ili kin sözle meyi imzalar.00 puan ve yukar olanlar "Takdirname.2007/26664 RG) 85. b) Çe itli sosyal.10. Olumsuz davran n neden yap lmamas gerekti i. Ö rencilerin Olumsuz Davran lar ve Uygulanacak Yapt r mlar Madde 108 ² lkö retim Okulu 6. toplum düzeninin korunmas . ö retmenin ö renciyle görü me sürecini olu turur.10) 3) (De i ik: 2. 2) Ö renci ile sözle me imzalama. ilkö retim okullar n n tüm s n flar nda derslerindeki ba ar durumuna bak lmaks z n. (De i ik ikinci f kra: 24. bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davran lar için "Uyarma" süreci uygulan r. kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün ba ar gösteren ö renciler "Onur Belgesi" (EK±8) ile ödüllendirilir. Okul yöneticile rinden birinin de kat l m ile yap lan görü mede ö rencinin olumsuz davran lar ve uygulanabilecek yapt r mlar veliye bildirilir. ç) (Ek alt bent : 05. Velinin toplant ya gelmemesi durumunda tutanak tutulur.5. e-okul sisteminin ilgili bölümüne i lenir. Olumsuz davran lar n devam hâlinde kendisine uygulanabilecek yapt r mlar n neler olabilece i konusunda uyar l r.7/1) belgesi ile ödüllendirilir.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Te ekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaç ndan takdirname.b) (De i ik alt bent : 5. k nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan biri uygulan r.2007/26664 RG) Üç ö retim y l n n her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün Ba ar " ( EK-7 ).10. ö rencinin yapt davran lar n n fark na vararak bu davran lar n n olumlu yönde düzeltilmesini sa lamakt r. ö rencinin sözlü uyar lmas na ra men olumsuz davran lar n sürdürmesi hâlinde ö renci ve ö retmenler aras nda bir görü me gerçekle tirilir. a) Ulusal ve uluslararas yar malara kat larak ilk be dereceye giren. 7 ve 8 inci s n f ö rencilerine. ö retmen. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma.12. Bu yapt r mlar n uygulanmas ndaki amaç cayd r c olmas . geli im özellikleri d ndaki olumsuz davran lar n n özelli ine göre uyarma.10. (Ek. Ö rencilerin geli im dönemleri de dikkate al narak. ö rencinin bu olumsuz davran lar sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Bu ödüller.2008/27090 RG) Ayr ca. Ö renci Davran lar De erlendirme Kurulunun toplant tarih ve karar numaras ödül belgesinin tarih ve numaras olarak kabul edilir. ö renciden beklenen davran n neler olabilece ini anlamas sa lanmaya çal l r. .2006/26156 RG) Veli ile görü me. di erlerinden te ekkür alanlar "Ba ar " (EK. Uyarma bir süreç olup bu süreç a a daki ekilde i ler.

yaz l belgelerin bulundu u dosyay haz rlayaca raporla birlikte görü ülmek üzere ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna verir. ö retmenlere. görevlilere ve arkada lar na kaba ve sayg s z davranmak. b) K nama. kurallar ve ders ortam n bozmak. özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek. 2) Okulun kurallar n dikkate almayarak. a) Uyarma yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Derse ve di er etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaks z n bu davran tekrar etmek. 2) Okula özürsüz devams zl n . 5) Yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. yönetimce yasaklanm malzeme getirmek ve bunlar kullanmak. 4) Okula. yasaklanm malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolab n bir ba kas na devretmek. 6) Duvarlar . araç-gereç ve malzemeyi zaman nda teslim etmemek veya geri vermemek. ö retmen.5.5. s ralar ve okul çevresini kirletmek. 4) Okulda bulundu u hâlde törenlere özürsüz olarak kat lmamak ve törenlerde uygun olmayan davran larda bulunmak. kopya çekmek. okul yönetimince yaz l olarak bildirilmesidir. 3) Okul yönetimini yanl bilgilendirmek. 7) Görgü kurallar na uymamak.2006/26156 RG) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan ald kitap. b) K nama yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Yöneticilere. Yapt r m Gerektiren Davran lar Madde 109 ² Yapt r m gerektiren davran lar a a da belirtilmi tir. ders ve ders d etkinliklerin yap lmas n engellemek.Bu a amalardan sonra ö rencinin olumsuz davran lar n sürdürmesi durumunda. c) Okul de i tirme. 8) (De i ik: 2. resmî evrakta de i iklik yapmak. bunu al kanl k hâline getirmek. ö rencinin. bir ba ka okulda ö renimini sürdürmek üzere bulundu u okuldan naklen gönderilmesidir. yapt r m gerektiren davran ta bulundu unu ve tekrar ndan kaç nmas n n. . 3) (De i ik: 2. okul yönetimi taraf ndan verilen izin süresini özürsüz uzatmak.2006/26156 RG) Yat l okullarda ö renci dolaplar n farkl amaçlarla kullanmak. yalan söylemeyi al kanl k hâline getirmek. ö renciye.

11) Okula. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itimin amaçlar d nda kullanmak.5. 10) Okulun bina. . 9) Ba kas n n mal na zarar vermek. k namak. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. iftira. tehdit ve taciz etmek veya ba kalar n bu gibi davran lara k k rtmak. 8) Ki i veya gruplar dil. 3) Okula yaralay c .5. haberi olmadan almay al kanl k hâline getirmek.5) K l k ve k yafet kurallar na uymamak. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve e itim amaçlar d nda kullanmay al kanl k hâline getirmek. 7) Okulda kavga etmek. s navlara girilmesine ve bunlar n sa l kl yap lmas na engel olmak. cinsiyet. siyasi parti ve sendikalar n propagandas n yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere kat lmak. 7) (De i ik: 2. öldürücü aletler getirmek ve bunlar bulundurmak. kötülemek ve bu tür eylemlere kat lmak. 4) Okul ve çevresinde kas tl olarak yang n ç karmak. rk. demokratik. 2) Sark nt l k. 6) (De i ik: 2.2006/26156 RG) Okul içinde ve d nda. 9) Ba kas n n mal n haberi olmadan almak. ta n r ve ta nmaz mallar n kas tl olarak tahrip etmek. 10) Ö rencilerin e ya ve araç-gerecine kas tl olarak zarar vermek.2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmak.2006/26156 RG) Herhangi bir kurum ve örgüt ad na yard m ve para toplamak. 13) (De i ik: 2. eklenti ve donan mlar n . 6) Okulda ya da okul d nda sigara içmek. hakaret. siyasî dü ünce ve inançlar na göre ay rmak. c) Okul De i tirme yapt r m n gerektiren davran lar: 1) Anayasan n ba lang c nda belirtilen temel ilkelere dayal millî. 11) Dersin veya ders d faaliyetlerin ak n ve düzenini bozacak davran larda bulunmak. derslere. lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine ayk r davran larda bulunmak veya ba kalar n da bu tür davran lara zorlamak.5.

Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince yap l r ve velisi bilgilendirilir.12) Okul içinde ve d nda okul yöneticilerine.8. olan yapt r mlar uyumlu bir ekilde tespit . Yapt r m Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar Madde 110 ² Yapt r m takdir edilmesinde ö rencinin. . Uygulama ile lgili Aç klamalar Madde 111 ² Yapt r m uygulanmas nda a a daki aç klamalara uyulur: a) Olumsuz davran lar ile bu davran lar n kar l edilir. bu gibi hareketleri düzenlemek veya k k rtmak. c) Ya ve cinsiyeti. 15) Kendi yerine ba kalar n s nava katmak. 14) Okul ile ili i i olmayan ki ileri okulda veya okula ait yerlerde bar nd rmak. a) Davran n niteli i. 16) (De i ik alt bend: 20. ö retmenlere ve di er personele kar sald r da bulunmak. Ö rencinin olumsuz davran n n psikolojik bir nedene ba l olabilece i durumlarda sa l k merkezine yönlendirilmesi. göz önünde bulundurularak olumsuz davran na uygun yapt r m veya bir alt yapt r m takdir edilebilir. d) Derslerdeki ilgi ve ba ar s .2006/26156 RG) Yat l okullarda gece izinsiz olarak d ar da kalmay al kanl k hâline getirmek. ilgili makamlara müracaat edilerek al n r. 17) K l k ve k yafet yönetmeli ine uymamakta srar etmek. o andaki psikolojik durumu ve ki isel özellikleri. önemi ve ne gibi artlarda gerçekle ti i. 13) (De i ik: 2.8. b) Okul içinde ve d ndaki genel durumu. f) Ö rencinin ayn ö retim y l içinde daha önce yapt r m uygulan p uygulanmad g) (Ek: 20. b) Tutuklu ve gözetim alt nda bulunan ö rencilerin savunmalar . ba kas n n yerine s nava girmek.2007/26619 RG) Ba kalar n . e) Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki ba ar durumu. alkol veya ba ml l k yapan maddeleri kullanmaya te vik etmek.2007/26619 RG) 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu hükümleri.5.

2004/25620 RG ) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunda(5) görü ülmesi gereken dosyalar en geç bir hafta içinde bu kurullara gönderilir. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu .2008/27090 RG) Yapt r mlar. d) (De i ik: 2. j) K nama ve okul de i tirme yapt r mlar ndan birini alan ö renciye o ö retim y l içinde takdir. Okul de i tirme yapt r m ile ilgili dilekçeyi ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakk ndaki görü lerini bu Yönetmeli in 134 üncü maddesindeki belge ler ile birlikte dilekçenin okul yönetimine verildi i tarihten itibaren be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. i) Okul müdürü gerekti inde yaz l savunmas n n al nmas art yla ö renciye do rudan "K nama" yapt r m verebilir. ö renci davran lar n de erlendirme kurulu taraf ndan verilir. g) (De i ik: 2.12.5. k) (De i ik: 2. yasal soru turmay gerektiren bir suç i lemeleri hâlinde ilgili makamlara bilgi verir.10. okul de i tirme yapt r m ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra uygulan r. istek. tiraz i lemleri sonuçlan ncaya kadar yapt r m uygulanmaz. e-okul sistemindeki ö renci bilgileri bölümüne i lenir. h) ( De i ik: 21. e) Ayn olumsuz davran tan dolay birden fazla yapt r m uygulanamaz. ilgili okul müdürlü ü ve il/ilçe millî e itim müdürlü ünün olumlu görü lerinin al nmas art yla ö retim y l sonunda eski okuluna dönebilir. yetenek ve ihtiyaçlar n belirleyerek olumlu davran lar kazanmalar ve olumsuz davran lar n önlenmesi için Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu olu turulur. te ekkür.2006/26156 RG) Ö renci velisi. ) Okul de i tirme yapt r m uygulanan ö renci. onur ve üstün ba ar belgesi verilmez. K NC BÖLÜM Kurullar ve Görevleri Kurullar Madde 112 ² (De i ik: 2.2006/26156 RG) lkö retim okullar nda ö rencilerin ilgi.c) Okul yöneticileri.5. ö renci hakk nda verilen kararlara kar tebli tarihinden itibaren be i günü içinde okul müdürlü üne itirazda bulunabilir.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m okul müdürünün.5. ö rencilerin okul içinde ve okul d nda olup do rudan okul yönetimine duyurulan.5. Okul müdürlü ü uyarma ve k nama yapt r m ile ilgili itirazlar inceler. f) (De i ik alt bend: 24.2006/26156 RG) Uyarma ve k nama yapt r m .

kültürel ve sportif etkinliklere kat larak üstün ba ar gösteren ö rencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar vermek. f) Ö rencilerin sorumluluk almalar na. c) Özel yetene i belirlenen ö rencilerin alanlar yla ilgili geli imlerini sa layacak tedbirleri almak. bir okul rehber ö retmeni ile okul -aile birli i ba kan ve ö renci kurulu ba kan ndan olu turulur. ikna sürecinin i letilmesi ile olumlu davran lar n n ödüllendirilmesi için gerekli önlemleri almak. Kurul üyelikleri.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.5.Madde 113 ² (De i ik: 2. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 114 ² (De i ik: 2. sosyal. öz ele tiri bilincini geli tirmek. olumlu hâle getirilmesinde. ele tiri. kili ö retim yap lan okullarda. de erlendirmek ve bu konuda uygun görülen rehberlik çal malar n n yap lmas n sa lamak ve gerekti inde ailesi. derslerde ba ar l olan. dürüst. yeni kurul üyeleri seçimleri yap l ncaya kadar devam eder. Okul müdürlü ünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça üyeler görevden ayr lamazlar. bilimsel. ö retmen. rehberlik ve ara t rma merkezleri ile i birli i yapmak. sanatsal. Asil ve yedek üyelerin bo almas durumunda. e) Ö rencilerde görülen olumsuz davran lar n. . okulun di er personeli.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu a a daki görevleri yapar. ö renci ve veli taraf ndan getirilen olumlu veya olumsuz davran ve uygulamalara ili kin önerileri görü mek ve ald kararlar okul müdürüne bildirmek. aç k bulunan üyelikler için yeniden seçim yap l r. oylamaya kat labilir ve üye seçilebilirler. zararl al kanl klar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için giri imlerde bulunmak ve bu amaçla veli -çevre i birli ini sa lamak. güvenilir. ç) Uyum sa lamakta güçlük çeken ö rencinin davran lar n incelemek. müdür ba yard mc s . sayg l ve ba ar l olmalar na katk da bulunmak. ayr ayr ö renci davran lar n de erlendirme kurulu olu turulabilir. Seçimlerde oylar n e it olmas hâlinde k demi en fazla olan ö retmen üye seçilir. a) Okul düzenini sa lamak üzere okul yönetimi. müdür ba yard mc s bulunmayan okullarda müdür yard mc s n n ba kanl nda ö retmenler kurulunca seçilen birer s n f ve birer ube rehber ö retmeninden bir asil. yanl davran lar n fark na var lmas n sa lamak ve do ruyu kavramalar na yard mc olmak amac yla yapt r m yerine. Yeterli say da ö retmen bulunmamas hâlinde okulda görevli di er ö retmenler. nedenlerini ara t rmak. d) Ö rencilerin gösterdikleri olumsuz davran lar yla ilgili olarak sa l k kurum ve kurulu lar na sevklerini önermek. b) Okulda örnek davran larda bulunan. Özürleri nedeniyle toplant ya kat lamayan veya kuruldan ayr lan asil üyenin yeri s raya göre yedek üyelerle tamamlan r.5. bir yedek üye.

Okul yönetimince kabul edilebilecek bir özrü bulunmad kça kurul üyeleri kurula kat lmaktan kaç namazlar. Yapt r ma ili kin davran tan ikâyetçi olan.5. Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Madde 116 ² Yürürlükten kald r lm t r. kurul ba kan taraf ndan olayla ilgili ifadeleri yaz l ve gerekti inde sözlü olarak al n r ve tutana a geçirilir. karar defterine kay t edilir ve uygulanmak üzere en geç iki i günü içinde okul müdürlü üne bildirilir. ( 2.5.g) Okul düzeninin olumlu i leyi ini sa lamak amac yla çe itli etkinlikler için programlar haz rlamak ve uygulanmas n sa lamak. Kurula iletilen konulara ili kin kararlar oy çoklu uyla al n r.5. zarar gören veya olumsuz davran ta bulunan n ikinci dereceye kadar akrabal k ili kisi olan üyeler kurula kat lamaz.5. ) Çal malar n okul rehberlik ve psikolojik dan ma servisi ile e güdüm içinde yürütmek. kendisine ula t r lan görü ve önerileri en geç be i günü içinde inceleyip de erlendirir. ba kan n ya da üyelerin yar s ndan bir fazlas n n iste i üzerine toplan r. fade vermekten kaç nan. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Çal mas Madde 115 ² (De i ik: 2.5. s n fta veya toplulu un bulundu u yerde gerçekle mi ise o toplulukta bulunanlar n ifadesine ba vurulur.2006/26156 RG ) fadelerin Al nmas ve Kan tlar n Toplanmas Madde 119 ² (De i ik: 2. ( 2. ( 2.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna sevk edilen ö renci ile tan klar n. h) Bütün tedbirlere ra men uyumsuzluk gösteren ö rencilerle ilgili olarak uygulanacak yapt r ma yönelik karar almak. savunmada bulunmayan veya ça r ld hâlde gelmeyen ö rencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Kurula Ça r lma ve Savunma Al nmas . Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Olay.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Görevleri Madde 117 ²Yürürlükten kald r lm t r. Al nan kararlar.2006/26156 RG ) Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulunun Çal mas Madde 118 ²Yürürlükten kald r lm t r. Kurul. yerine yedek üye kat l r. Ça r ya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre i lem yap l r.

ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun onay ndan sonra veliler okula davet edilerek uygulan r. Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu Karar Örne ine uygun ekilde yaz l r.2006/26156 RG ) Kurula Tekrar Ça r lma Madde 121 ²Yürürlükten kald r lm t r. Dayan lan Yönetmelik maddeleri belirtilir ve karara kat lan üyeler taraf ndan imzalan r.5. yapt r m takdirinde esas al nan hususlar özetlenir. Kararda. e-okul sisteminin ö renci bilgileri bölümünden silinir.2006/26156 RG ) fade ve Savunma Vermek stemeyenler Madde 122 ²Yürürlükten kald r lm t r.5. ( 2. ders y l sonunda yapt r m n kald r lamamas durumunda karar.12.5. Karara kat lmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.2006/26156 RG ) Kararlar n Uygulanmas Madde 126 ²(De i ik: 2.5. Yapt r mlar n Dosyalara lenmesi ve Silinmesi Madde 127 ² (De i ik: 24. imzalat l p okul müdürüne sunulmas ndan. (De i ik ikinci f kra: 24. Ancak.5. ( 2.2008/27090 RG) Okul de i tirme yapt r m . Ö renci Davran lar n De erlendirme Üst Kurulu Karar na tiraz Madde 125 ²Yürürlükten kald r lm t r. Yapt r m karar kald r lan ö rencinin bilgileri.12. .Madde 120 ²Yürürlükten kald r lm t r.2006/26156 RG ) Kararlar n Yaz lmas Madde 123 ² (De i ik: 2. velilere 7201 say l Tebligat Kanunu'na göre bildirilir ve tebellü belgesi dosyas nda saklan r. karar defterinin saklanmas ndan ve di er yazma i leminden kurul ba kan sorumludur.5. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kuruluna Gönderme Madde 124 ² (De i ik: 2. yapt r ma neden olan davran lar bir daha tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülen ö rencilerin yapt r mlar n ders y l sonunda yap lacak toplant da alaca kararla ortadan kald rabilir. ( 2.2006/26156 RG) Okul müdürü. Kararlar.2006/26156 RG) Kararlar gerekçeli olarak karar defterine yaz l r veya yaz lan karar bu deftere yap t r l r. Yapt r m.2008/27090 RG) Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulu.5.2006/26156 RG) Kurulca verilen uyarma ve k nama yapt r mlar . okul müdürünün onay ile sonuçland r l r. kurulun karar n uygun bulmazsa kendi itiraz n içeren görü ve önerisini de ekleyerek dosyay görü ülmek ve karara ba lanmak üzere en geç be i günü içinde ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kuruluna gönderir. ( 2. ileriki dönem veya ders y l sonunda da al nabilir. (Ek-11) Kararlar n yaz lmas ndan.

oylama aç k oy yöntemiyle yap l r. lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Görevleri Madde 129 ² (De i ik: 2. Kararlar n oy birli i veya ço unlukla al nd n belirtir.2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Karar Süresi ve lemler Madde 131 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Dosyada eksik gördü ü hususlar ilgililere tamamlatt r r. Kararlar ço unlukla al n r. üyeler taraf ndan bir tutanakla saptan r. Görü me tamamland nda al nan karar n özeti. b) Okul de i tirilmesine karar verilen ö rencinin naklen gidebilece i okulu belirler.5. yapt r m dosyas n n kurula bildirilmesinden sonra en k sa sürede konuyu görü mek üzere toplan r. Bir ilkö retim kurumu bulunan ilçelerde ise ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i biri ba kan olmak üzere iki ube müdürü ile ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kan ndan olu ur. geli tarihini izleyen be i günü içinde karara ba lar. üye tam say s n n ço unlu u ile toplan r. Zarar n Ödetilmesi . ba kan ve üyelerce imzalan r. ilçe millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda. Gelen dosyalar .2006/26156 RG) lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Bu kurul. llerin merkez ilçelerinde ise ilçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. Oylar n e itli i hâlinde ba kan n oldu u taraf ço unluk kabul edilir. ilgililere duyurulmas ve kurul çal malar n n düzenli bir ekilde yürütülmesi ba kan taraf ndan sa lan r. oylamada çekimser oy kullan lmaz.lçe Ö renci Davran lar n De erlendirme Kurulunun Kurulu u Madde 128 ² (De i ik: 2. Toplant ya Ça r Madde 130 ² lçe ö renci davran lar n de erlendirme kurulu. ç) tirazlar inceleyerek verilen karar de i tirir ya da itiraz reddeder. Kar görü te olanlar nedenlerini yazar ve imzalarlar. ba kan n ça r s üzerine toplan r. Kurulun karar verme süresi onbe günü geçemez. Toplant gündeminin belirlenmesi. Gerekti inde ilgili yerlerden bilgi isteyebilir. c) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulunun kurulamad veya karar veremedi i durumlarda kurulun görevlerini yapar.5. ilçe merkezindeki resmî ve özel ilkö retim okulu ö renci davran lar n de erlendirme kurulu ba kanlar n n aras ndan seçilecek iki üyenin kat l m ile olu ur. a) Okullardan onaylanmak üzere gönderilen ö renci davran lar n de erlendirme kurulu kararlar n inceleyerek karara uyar veya de i tirerek karar al r. il millî e itim müdürünün görevlendirece i bir ube müdürünün ba kanl nda yukar da belirtilen esaslar do rultusunda olu ur.

ilgili mevzuat na göre yürütülür. özel olarak yap lacak bir toplant veya Bayrak töreninde kurul üyeleri ve di er ö retmenlerin önünde ö rencilere duyurulur.12. o ö rencinin velisine ödettirilir.5.2008/27090 RG) Onur belgesiyle ödüllendirilen ö rencilerin adlar .Madde 132 ² Okulun ve ö rencilerin mallar na verilen maddî zararlar. okulun y ll k onur listesine al n rlar. Ba ar ve Üstün Ba ar Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri. Te ekkür.2006/26156 RG) Ö renci davran lar n de erlendirme kurulu karar onayl örne i (Ek-11) c) tiraz edilmi se buna ili kin belgeler. savunma. Y l n her iki döneminde "Takdirname"ile ödüllendirilenler. Bu liste.2008/27090 RG) lkö retimde Yöneltme(21) Madde 136 ² (De i ik: 2. Takdir. Bilgi Formu Madde 135 ² Yürürlükten kald r lm t r. okul yönetiminin uygun görece i bir günde bütün ö renciler önünde müdür taraf ndan okunur. varsa mahkeme karar ve soru turma ile ilgili di er belgeler. d) Kararlar n bildirildi ine ili kin tebellü belgesi. DOKUZUNCU KISIM Çe itli ve Son Hükümler B R NC BÖLÜM Çe itli Hükümler S n f Ba kan . s n f veya ube rehber ö retmeni taraf ndan karne ile birlikte ö rencilere verilir. Düzenlenecek Belgeler Madde 134 ² Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyada a a daki belgeler bulunur: a)Yaz l ifadeler.12. (24.5. b) (De i ik: 2. Ödül Verilmesi Madde 133 ² (De i ik birinci f kra: 24.2006/26156 RG) lkö retim kurumlar nda yöneltme.

okul yerle im alan içinde nöbet görevlerini yürütürler. s n f ö retmeninin rehberli inde ö renciler aras ndan seçimle belirlenir. f) (De i ik: 2. Nöbetçi ö renciler yaz l ve uygulamal s navlara kat l rlar. ö rencilerin k l kk yafetlerinin sa l kl ve düzenli olmas için gerekli önlemler al n r. Ekonomik durumu yetersiz olanlar n ilâç giderlerinin Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf taraf ndan kar lanmas sa lan r. derslik. Ö rencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü s n f ö rencilerine de nöbet görevi verilebilir. yemekhane. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan ö rencilerin sa l k oca veya sa l k kurum ve kurulu lar na(38) sevkleri yap l r.5. yatakhane gibi yerlerde s . ders y l ba nda. periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yap l r. ilk yard m dolab ile ilk yard m çantas ve bunlara ait araç ve malzeme bulundurulur. lâboratuvar.12. Mutfak veya yemek odas bulunmayan okullarda s n flar. okulun yönetim i lerinde görev almalar n sa lamak amac yla 5. e) Ö rencilerin sa l kl beslenebilmeleri için kullan lacak sofra gereci. 7 ve 8 inci s n f ö rencileri. S n f ba kan . k ve havaland rman n sa l k artlar na uygun olmas . (24. 6.Madde 137 ² Her s n f n bir ba kan olmas esast r. S n f salt ço unlu unun imzal önerisi ile seçimler ayn yöntemle yenilenebilir. Nüfus Kay tlar nda Gerçek Ya Yaz lmam Ö renciler Madde 140 ² Yürürlükten kald r lm t r. i lik. Yat l /pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Dolapta doktor reçetesi ile al nmayan ve doktor tavsiyesine göre kullan lmas gereken ilâçlar bulundurulamaz ve ö rencilere kulland r lmaz. a a daki Madde 139 ² lkö retim kurumlar nda ö renci sa l esaslara göre yürütülür: a) Ö rencilere okul ve çevresinde sa l kl . Ö renci Sa l ve Güvenli i ve güvenlik hizmetleri. temizlik ve bak m yap lmak ko uluyla bu amaç için kullan labilir. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar. d) Okulun temizlik ve düzeninin sa lanmas . b) Ö rencilerin sa l k muayeneleri ve gerekli a lar .2006/26156 RG) Okulda. masalar ve di er araçlar sa l k ko ullar na uygun olarak bulundurulur. Ö rencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 ² Küçük ya lardan itibaren görev ve sorumluluk duygular n geli tirmek. okul yönetimince yaz l olarak belirlenir ve nöbetçi ö rencilere duyurulur.2008/27090 RG) K l k-K yafet . güvenli bir e itim-ö retim ortam sa lanmas esast r.

geçici ve di er personel ile i çilerin giyiminde sadelik. müze. S ralar. ( 2. Fizikî mekânlar yeterli olan ve kayna t rma e itim-ö retim yap lan okullarda kaynak odas na yer verilir. fizikî geli meleri ve çal ma ekline göre yerle tirilir..5. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. rehberlik servisi. i lik.5.2006/26156 RG) S n f seviyesine ve programa uygun ders araçlar bulundurulur. Ö retim y l süresince ö renci-ö retmen i birli i ile geli tirilen ve güncelle tirilen Atatürk Kö esi olu turulur. kütüphane. Ö rencilerin K l k-K yafetlerine li kin Yönetmelik" esaslar na uyulur. . memur. (.)(7) okul geli im yönetim ekibi kurulur ve i lerli i sa lan r. Köylerdeki ilkö retim okullar nda da bunlardan olabilenleri kurulur. memur ve hizmetli odalar . soluna Atatürk'ün Gençli e Hitabesi as l r.2008/27090 RG) Okulun genel i leyi i. (De i ik ikinci f kra: 2. sözle meli. Bunun için okul-aile birli i. dershaneler. e itim ve ö retim hizmetlerinin yürütülmesi için yap lan ba lar. salon. Okul-Çevre li kileri Madde 142 ² Okulun kültürel geli im ve e itim merkezi oldu u ilkesine uyularak.Madde 141 ² Okullarda görevli yönetici. Bu kurulu lar arac l ile kabul edilen ba lar ve elde edilen gelirler ile yap lacak harcamalara ili kin i ve i lemler ilgili mevzuata göre yürütülür. temizlik ve hizmete uygunluk esast r. lâboratuvar. Binan n Kullan lmas Madde 144 ² Ana s n f . Okulda binan n onayl bir yerle im projesi bulundurulur. Yap lacak her türlü tadilat ve proje de i ikli i valilik onay na ba lan r. ö retmen. K l kk yafetlerde "Millî E itim Bakanl ile Di er Bakanl klara Ba l Okullarda Görevlilerle. fizikî kapasitesi yeterli olan okullar n imkânlar ndan yararlan r. halk e itimi çal malar . sosyal etkinlikler kapsam ndaki ö renci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetleri d nda amaçlar na ayk r olarak kullan lamaz. okul-aile birli i ve köy muhtarl klar gibi kurulu lar yoluyla sa lan r ve gerekli harcamalar yap l r. (De i ik üçüncü f kra: 2. Atatürk'ün portresinin duru una göre sa na stiklâl Mar .2006/26156 RG) Okul binas . Dershanelerde yaz tahtas n n üst k sm na Atatürk'ün portresi. ö retmenler odas . Dershane Araçlar Madde 145 ² Dershanede ö renci say s na göre s ra ve masa bulundurulur. yak n çevre ile ili ki kurulmas na ve velilerle s k bir i birli inin sa lanmas na önem verilir. mutfak ve yemek odas .2006/26156 RG ) Ba lar ve Gelirler(31) Madde 143 ² (De i ik: 24. koridor.5. Ayn e itim bölgesi içinde bulunan okullar. okul-aile birli i etkinlikleri.12. lâvabo gibi yerler imkânlar ölçüsünde projesine uygun olarak kullan l r.. onun üstüne ay y ld z sa a bakacak ekilde Türk Bayra . ö rencilerin ya lar . teknoloji derslikleri. depo. müdür yard mc lar odas . müdür odas . tuvalet.

5. ( 2.2008/27090 RG) Ö retmenin ki isel çabas yla sa lanm kitap ve araçlar s n f n mal say l r. (De i ik ikinci f kran n birinci cümle: 2. haritalar ve albümler. kurumun özelli ine göre bulundurulmas gerekli kitaplar ve e itim araçlar unlard r: a) Anayasa.5. c) lkö retim okulu ö retim(39) programlar . Ö retmenin o kul veya s n f de i tirmesi durumunda ayn s n fta b rak l r.5.2006/26156 RG) Dersliklerde duyuru ve ö renci etkinlikleri panosu yer al r. okul kütüphanesi ve bütün s n flar nda s n f kitapl kurulur. (24. c) Ö rencilerin seviyelerine uygun eserler. Bulundurulacak Kitaplar Madde 147 ² lkö retim kurumlar nda. b) (De i ik: 2. b) E itimle ilgili incelemeler ve ara t rmalar. g) Tebli ler dergisi. Kütüphane ve kitapl klar. Son f kra yürürlükten kald r lm t r. e) Türkçe sözlük ve yaz m k lavuzu. Okul kütüphanesi ve s n f kitapl klar "Okul Kütüphaneleri Yönetmeli i"nin hükümlerine göre düzenlenir ve i letilir. (De i ik be inci f kra: 2.5.2006/26156 RG ) Okul Kütüphanesi ve S n f Kitapl klar Madde 146 ² lkö retim kurumlar n n uygun bir yerinde. yard m toplamaya yetkili kurulu lardan ve ki isel ba lar yoluyla sa lanan kitaplarla zenginle tirilir. belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yap l r.(De i ik dördüncü f kra: 2. araç ve gereç: a) Millî E itim Bakanl 'nca yay mlanan ve e itim ö retimle ilgili meslekî yay mlar.5. .2006/26156 RG) Gerektikçe kullan lan araçlar.12. kinci f kra yürürlükten kald r lm t r. f) Tarih ve co rafya atlaslar . çal ma sonucunda yerine kald r l r.2006/26156 RG) mkânlar ölçüsünde bulundurulmas gereken kitap. d) Okul öncesi e itim programlar .2006/26156 RG) lgili mevzuat. bro ürler. Millî bayramlar.

Koridorun Düzeni Madde 149 ² Okul koridorlar nda Atatürk'ün e itim ve di er konularla ilgili dü üncelerini aç klayan söz. saat ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. kum havuzu. tarihî de erdeki araçlar ve belgeler millî e itim müzesine verilir. müzik. imkân bulundu u takdirde ayr bir odada düzenli bir ekilde bulundurulur ve kullan lmaya haz r tutulur. okul binas n n giri inde. periyodik olarak temizlenir ve klorlan r. ö rencilerin gezip oynamalar ve sportif faaliyetlerde bulunmalar için çevre imkânlar ndan yararlan larak.2006/26156 RG) Okulda. Mutfak ve Yemek Odas Madde 151 ² Beslenme program n n uygulanmas ve ö le yemeklerini okulda yemek zorunda kalan ö renciler için. resim. voleybol. iir. kapa sa lam musluklu kaplarda su bulundurulur. okul müzesi olarak da kullan labilir. e) Ö retim programlar yla(40) ilgili CD. bayram törenleri ve kutlama günlerine ait çekilmi foto raflar okul koridorlar ndaki panolarda uygun sürelerde sergilenir. atlama gibi araçlar sa lan r. denge. Suyun kesilmesi hâlinde veya su tesisat bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay. f) Meslekî ve teknik e itimle ilgili CD. Ö rencilerin. e itici ve sanat de eri olan resimler. halk danslar . imkânlar ölçüsünde bir mutfak ve yemek odas ayr l r. t rmanma. Okul müzesi için ayr bir oda bulunmayan okullarda. ink lâplar n yans tacak ve anlaml bir kompozisyon olu turacak ekilde düzenlenir ve zamanla geli tirilir. Oyun Yeri Madde 153 ² (De i ik: 2. Ders Araçlar Odas -Okul Müzesi Madde 150 ² Ö retim programlar nda belirtilen ders araç. disket ve kasetler. Bu araçlar n düzenli olarak bak m ve onar m yap l r. Ders araçlar odas veya okul kütüphanesi. düzenli. uygun bir yerde temiz.d) Okulun tarihçesine ait kay t ve kaynaklar. Atatürk'ün hayat n . Uygulama Bahçesi . disket ve kasetler.5. yaz ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca önerilmi Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar ve haritalar. Bir oda da okul müzesi olarak kullan labilir.gereci. çme Suyu ve Deposu Madde 152 ² Okullarda su tesisat n n sa lam olmas na dikkat edilir. Su depolar . kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro. Atatürk Kö esi Madde 148 ² Atatürk kö esi. basketbol sahalar gibi yerler ile as lma.

2010/27637 RG) (1) 2009-2010 Ö retim Y l nda 6. "Kamu Konutlar Yönetmeli i"ne göre lojman tahsis edilir ve kulland r l r. Yat l /Pansiyonlu Okullar Madde 156 ² Yat l / pansiyonlu okullarda i ve i lemler "Millî E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Yönetmeli i"ne göre yürütülür.2007/26619 RG) 2007-2008 Ö retim Y l ndan önce be lik not sistemine göre belirlenen a rl kl not ortalamalar .00 eklenir ve ç kan say elli bölü üç (50/3) ile çarp l r. " lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Yönetmeli i ve lkö retim Müfetti leri Ba kanl klar Rehberlik ve Tefti Yönergesi" esaslar na göre yap l r. Uygulama GEÇ C MADDE 3 ± (Ek : 10. Yürürlük Madde 159 ² Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.8. Yönetmeli in 64 üncü maddesinin dördüncü f kras hükümleri birle tirilmi s n f uygulamas yapan ilkö retim okullar nda uygulanmaz.7.6. Çim alanlar düzenlenir. Geçici Madde 1 ² ( Ek : 24. Yürütme na Ba l . K NC BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kald r lan Mevzuat Madde 158 ² 7/8/1992 tarihli ve 21303 say l Resmî Gazete'de yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ile de i iklikleri yürürlükten kald r lm t r.Madde 154 ² Bahçesi elveri li okullarda tar m çal malar ve denemeleri yap l r. Okul Lojmanlar Madde 155 ² Okul çal an na. Bölme i lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. bu tarihte yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulan r (41). lkö retim Kurumlar n n Denetimi Madde 157 ² lkö retim kurumlar n n denetimi.2005/25855 RG ) Birle tirilmi s n f uygulamas na son verilinceye kadar. Ar c l k ve tavukçuluk yap labilir. Köy ilkö retim okullar n n uygulama bahçelerinde uygun olan yerlere meyve a açlar dikilir. 7 ve 8 inci s n fta ö renim gören ö rencilere."(9) Geçici Madde 2 ² (Ek:20. Süs bitkileri ve a açlar dikilir. 100'lük sisteme çevrilirken a rl kl not ortalamas na 1.

Madde 160² Bu Yönetmelik hükümlerini Millî E itim Bakan yürütür. Bu maddede geçen " ç Hizmetler efi" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 incinc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Söz konusu tarihe kadar a a daki dördüncü ve be inci f kralar yürürlüktedir. NOT : Ayn Yönetmeli in ekinde yer alan (Ek-1). (Ek-9) olarak ekteki ekilde de i tirilmi ve (Ek6/3) eklenmi tir. yabanc dil. (2) Yönetmeli in 52 ve 58 inci maddeleri ile EK-2'de geçen "Okul De i tirme Belgesi" ibaresi. resim-i . (Ek-13). (Ek-2). 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. bu alanlarla ili kilendirilmi ek bran olan s n f veya bran ö retmenlerince okutulabilir. i e itimi ve bilgisayar dersleri. yabanc dil. beceri ve yetenek isteyen beden e itimi. Bu maddede geçen "okul koruma derne i " ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. müzik. din kültürü ve ahlak bilgisi. Bu f krada geçen "Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli i" ibaresi. müzik. lkö retim okullar n n 4 üncü ve 5 inci s n flar nda özel bilgi. Yönetmeli in 16 nc maddesinde yap lan de i iklik ve yürürlüklükten kald rma 1/9/2005 tarihinde. (8) (7) (6) (5) (4) (3) . (Ek-11). i e itimi ve bilgisayar dersleri. resim-i . 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 14 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu maddede geçen "vak flar" ibaresi 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 26 nc maddesiyle yürürlülükten kald r lm t r. Hangi derslerin bran ö retmenlerince okutulaca Bakanl kça belirlenir. (Ek-9/1) ile (Ek-9/2). Ancak yeterli say da bran ö retmeninin bulunmamas durumunda. Bu ibare "ilçe ö renci disiplin kurulu" iken. _______________________________________ (1) Bu bölüm ba l "BE NC BÖLÜM" iken. bran ö retmenleri taraf ndan okutulabilir. beden e itimi. ve (Ek-14) ekteki ekilde de i tirilmi . din kültürü ve ahlak bilgisi. 21/10/2004 tarihli ve 25620 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 15 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. yürürlü e girer.

(18) Bu bölüm ba l "Ö retmen Not Defteri " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 18 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 11 inci u maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 9'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 13 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 21 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (21) (20) (19) . 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 23 üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 22 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (15) Bu bölüm ba l "Yaz l ve Uygulamal S navlar" iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 5'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Nakil Belgesi" iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 19 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Dosyas " iken. (17) Bu bölüm ba l "S nav Sonuçlar n n Duyurulmas " iken.Yönetmeli in 64 ncü maddesinin dördüncü f kras nda yap lan de i iklik ile Geçici 1 nci Madde 1/9/2005 tarihinde yürürlü e girer. Bu bölüm ba l "Yöneltme Yönergesi Düzenlenmesi" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 22'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 60' nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (12) (11) (10) (9) Bu bölüm ba l "Yat l lkö retim Bölge Okulu ile Pansiyonlu lkö retim Okuluna Ö renci Kayd " iken. Bu bölüm ba l "Davran lar n De erlendirilmesi" iken. (14) (13) Bu bölüm ba l "S nav Say s " iken. 2/5/2006 tarihli ve 26156 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "De erlendirme ve Not Verme" iken. (16) Bu bölüm ba l "S navlara Kat lmayanlar" iken. Bu bölüm ba l "E itici Çal malar" iken.

20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 17'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (33) (32) (31) (30) (29) (28) . 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 10'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 43'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 30'uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 20'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 33'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Muayene ve Teslim Alma Komisyonu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 26/12/2007 tarihli ve 26738 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 1'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ki isel ve Sosyal Beceriler" iken. (24) Bu bölüm ba l "Ders Y l Sonunda Ba ar " iken. 20/08/2007 tarihli ve 26619 say l Resmî Gazete'de yay nlanan yönetmeli in 12'nci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (23) Bu bölüm ba l "Bir Dersin Y l Sonu Notu" iken. Bu ibare "güvenirlik" iken. (25) Bu bölüm ba l "Diploma Notu" iken. (27) (26) Bu ibare "625 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu" iken. Bu bölüm ba l "Ayniyat ve Depo Memuru" iken. Bu ibare "notla" iken. Bu bölüm ba l "Yard mlar" iken.(22) Bu bölüm ba l "Yar y l Notu" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 35'inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu bölüm ba l "Ö renci Kurulu" iken.

Bu yönetmelik de i ikli i. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "bilgisayar" iken. Bu ibare "sa l k e itim merkezlerine" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "özlük dosyalar n " iken. (41) (40) (39) (38) (37) (36) (35) (34) __________________________________ ______ . 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 2010-2011 Ö retim Y l ndan iitibaren kademeli olarak ilkö retim 6 nc s n f ö rencilerinden ba lamak üzere 10/7/2010 tarihinde yürürlü e girmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "Ünitelerle" iken. Bu ibare "ders" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. Bu ibare "ayniyat" iken.Bu ibare "notunun" iken. 24/12/2008 tarihli ve 27090 say l Resmî Gazete'de yay nlanan ''Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli inde De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik''in 44'üncü maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->