P. 1
2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

|Views: 1,149|Likes:
Yayınlayan: climax1124

More info:

Published by: climax1124 on Mar 02, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

MİM 4476 İMAR KURALLARI

YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ HAFTALIK PROGRAM
1. DERS 17 ŞUBAT 2010 24 ŞUBAT 2010

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

DERSĠN ĠġLENĠġĠ, PROGRAMI, HAFTALIK ĠġLEYĠġ DÜZENĠ HAKKINDA BĠLGĠ VERĠLMESĠ MĠMARIN YASAL SORUMLULUKLARININ BELĠRLENMESĠ a) MĠMARIN Ġġ HUKUKU AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR b) MĠMARIN ĠMAR KANUNU VE YÖNETMELĠKLERĠ AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR MĠMARIN Ġġ HUKUKU AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI Mimarlık Hizmetlerinin Özellikleri

2.

DERS

3.

DERS

03 MART 2010

MĠMARIN Ġġ HUKUKU AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI Mimarlık Mesleğinin Yürütülme Biçimleri Mimari Eser SözleĢmelerinin Hukuki Çerçevesi DEVLET YÖNETĠMĠ, DEVLET YÖNETĠM TEġKĠLAT ġEMASI, Merkezi ve Yerel Yönetim, “İdari Vesayet” Kavramının Açıklanması Belediye kavramı ve 5393 sayılı Belediye Kanunu BüyükĢehir kavramı ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu MĠMARIN ĠMAR KANUNU VE YÖNETMELĠKLERĠ AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR Ġmar kavramı, Ġmar mevzuatı 3194 sayılı Ġmar kanununun amacı Ġmar kanununa bağlı yönetmelikler MĠMARIN ĠMAR KANUNU VE YÖNETMELĠKLERĠ AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR Ülke ölçeğinden Kent ölçeğine plan türleri 1. Bölge planları 2. Çevre düzeni planları 3. Ġmar planları açıklamaları MĠMARIN ĠMAR KANUNU VE YÖNETMELĠKLERĠ AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR Yapı düzeni ve yapılaĢmaya iliĢkin kavramlar MĠMARIN ĠMAR KANUNU VE YÖNETMELĠKLERĠ AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR Yapı ĠnĢaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzni ile ilgili kavramlar - 1 MĠMARIN ĠMAR KANUNU VE YÖNETMELĠKLERĠ AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR Yapı ĠnĢaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzni ile ilgili kavramlar - 2 ARA SINAV MĠMARIN ĠMAR KANUNU VE YÖNETMELĠKLERĠ AÇISINDAN ÜSTLENDĠĞĠ SORUMLULUKLAR 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve kapsamının açıklanması

4.

DERS

10 MART 2010

5. DERS

17 MART 2010

6. DERS

24 MART 2010

7. DERS

31 MART 2010

8. DERS

07 NİSAN 2010

9. DERS

14 NİSAN 2010

10. DERS 11. DERS

21 NİSAN 2010 28 NİSAN 2010

1

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI
Kanun kapsamında üstlenilen yasal sorumlulukların açıklanması

12. DERS

05 MAYIS 2010

ĠMAR MEVZUATINA BAĞLI ÇEġĠTLĠ YÖNETMELĠKLERĠN AÇIKLANMASI ĠBB Yüksek Yapılar Yönetmeliği ĠMAR MEVZUATINA BAĞLI ÇEġĠTLĠ YÖNETMELĠKLERĠN AÇIKLANMASI Sığınak ve Otopark Yönetmelikleri TATİL

13. DERS

12 MAYIS 2010

14. DERS

19 MAYIS 2010

2

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ İmar Düzeni...

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

Bir ülkenin imar düzeni onun gelişmişliği ile bağlantılıdır. Geri kalmış ya da gelişmemiş toplumlarda kentlerin ve diğer yerleşim yerlerinin düzensiz oluşumu bundandır. Batı'da ortaçağın ardından özellikle kentlerde gözlemlenen imar hareketleri, toplumsal gelişmenin göstergeleridir.

İmar sözcüğünün karşılığı, geniş anlamda (Arapça bir isim olan umran 'dan gelen) ''bayındırlaştırma'' ya da ''şenlendirme'' demektir. Ama bu sözcüğü kent arazisinin ve onun üzerindeki yapılaşmanın anlatılması için kullanıyorsak, bunu, birleşik ad olarak, imar düzeni şeklinde ifade etmeliyiz. Bu da bizi (bu düzeni yaratacak olan) planlama kavramına götürür. Bugün imar hukuku denilen hukuk dalının temeli ''imar planlaması'' na dayanmaktadır. İmar planlaması, kentlerin ve kent çevrelerinin toplumun yararları için belli koşullar ve kalıplara göre biçimlendirilmesini sağlayacak düzenleme çalışmasıdır.

Bizde, kamusal otoritenin bu tür çalışmalara girişmesinin tarihi çok eski değildir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 19. yüzyıla kadar, imar düzeni 'bireysel irade' ye bırakılmış bir tür serbestlik rejimi ile gerçekleşmiştir. Bunun esası da: Her isteyen, kendisine ait olan veya ait olduğunu düşündüğü yere, istediği yapıyı kurabilirdi. Ayrıca, taşınmazlar için öngörülmüş 'sınırlama' kuralı olmadığı için yola taşma gibi taşkınlıkları (fina) önleyecek bir düzen de yoktu. İmar düzeni ile ilgili olabilecek hukuki engeller, daha çok, örflerle belirlenmiş komşuluk hukuku kurallarından ibaretti. Bu örflere dayalı imar hukuku düzenlemelerinin en iyi örneklerini sınırlı sayıdaki yerlerde görebiliyoruz. (Kula, Safranbolu, Şirince vb ) Bunun da ne kadar etkili bir sınırlama getirdiğini Ziya Paşa 'nın sözlerinden anlayabiliriz:

'Diyarı garbı gezdim, beldeler kâşâneler gördüm, Dolaştım mülk-i İslamı bütün viraneler gördüm.''
Kaşane: büyük süslü yapı, köşk, saray (TDK) Virane. Yıkılmış veya harap olmuş yapı

3

DOÇ. açacakları yolların çevrelerinin ve yangın yerlerinin haritalarının yaptırılması. yollarda kademelendirmeye gidilerek yol genişliklerinin beş gruba ayrılması. Ayrıca Arazi Kanunnamesi (1858) adını taşıyan yasa ve buna dayanılarak çıkarılmış çeşitli mevzuatla. Ünlü Ebniye Nizamnamesi (1848). yolların genişliğinden.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Türkiye'nin kentlerinin. Batı örneklerinden esinlenerek. kentsel dokuyu etkileyen yoğunluklara ya da bina yüksekliklerine kadar birçok konuda kurallar getirilmiştir. İmar mevzuatları Cumhuriyet dönemi. Ziya Paşa'nın sözünü ettiği ''diyar-ı garb'' ın kâşânelerinin ''diyar-ı şark'' ı Osmanlı’yı 19. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İstanbul'un ara caddelerinde bile rastgele gerçekleşmiş bu tür yapılaşmanın inanılmaz örnekleri vardır: Devletin yönetildiği Topkapı Sarayı bahçesinin duvarlarına bitişik evler inşa edilmiştir. mülkiyetle ilgili düzenlemeler yapılmış. yapıların yükseklikleri. ancak 1940'larda temizlenebilmiştir. çıkmaların nitelikleri ve yangınlara karşı alınacak önlemlere ilişkin hükümler getirilmiştir. bu meyanda kadastro konusuna ilişkin temel kurallar da konmuştur. Enbiye Nizamnamesi: 1848 yılında çıkarılan Osmanlılar' ın ilk imar yasası. Eminönü'nde Yeni Cami 'nin etrafında. Bu yasayla idarelere (belediyelere). çağdaş bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği dönemdir. (Bugünkü Soğukçeşme evleri). çıkmaz sokakların yapılmaması. 4 . Ebniye Kanunu (1882) gibi mevzuatla.DR. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra etkilediğini gözlemlemeye başlıyoruz: Tanzimat döneminin yenileşme hareketleri içinde imarla ilgili olarak 1839'dan itibaren art arda düzenleyici tasarruflar yapılıyor. caminin duvarına yapışık olarak inşa edilmiş bir dizi dükkân. imara açılacak arazilerin imara açılabilmesi için belediyeye bir okul ve bir karakol yerinin bedelsiz olarak terk edilmesi. genişletilecek yollarda bulunan ve üzerinde binaların yer almadığı parsellerin yarısının bedelsiz olarak belediyeye verilmesi.

yok eden bir sosyal olgu ortaya çıkmıştır: Kısa adıyla. DOÇ. Ama ne yazık ki 1950'lerden itibaren bu beklentiyi ve hayali kısa zamanda yıkan. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Atatürk. yönetmelik) imar düzenlemesinin ayrıntılı hukuki araçlarını oluşturmuştur.çeşitli imar mevzuatı meydana getirilmiştir. Bu direktif uyarınca -özellikle yeni başkent Ankara'nın imarının gerçekleşmesi için yapılan yasal düzenlemeyi izleyen dönemde. Belediye Kanunu (1930). 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve bunlara bağlı diğer alt düzenlemeler. Tabiatıyla 1945'ten sonra da imar düzeni konusu hiç gündemden düşmemiş. 3194 sayılı İmar Kanunu (1985). kırsaldan kente göç ve bunun sonucu olan gecekonduculuk olgusu! Hiçbir kural tanımadan. Ebniye Kanunu'nun kimi hükümlerini değiştiren 642 sayılı yasa (1925) bunların ilkidir. mevcut kentsel dokuyu kısa sürede onarılmaz şekilde imha etmiştir. çeşitli yasal düzenlemelerle -örneğin 6785 sayılı İmar Kanunu (1956). bu dönemin başlangıcında. modern kültürün örnekleri'' olması dileğini dile getirmiştir. kentlerin ''sağlığın.DR. yavaş yavaş da olsa. güzelliğin. Yapı Yollar Kanunu (1933) ile 1930-1945 yılları arasında bu konuda çıkarılan diğer mevzuat (yasa. tüzük. başlangıçta derme çatma kulübeler şeklindeki yapılaşmadan doğan bu olgu. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930). 5 . Türkiye'de. Tanzimat'tan bu yana harcanan emeklerin ve çabanın sonucu olarak ülkemizde gelişmiş ve olgunlaşmış bir imar düzeninin kurulmuş olacağı düşüncesine götürür.yüklü bir imar hukuku külliyatı meydana gelmiştir. özellikle Cumhuriyet döneminin devrimci kazanımları ile kentlerimizin imar yönünden çağdaş bir görünüme kavuşması beklentisi ve hayali oluşmuştur. Gecekonduculuk olgusu Bu oluşum sürecinin izlenmesi bizi. kamunun veya özel kişilerin arazileri üzerinde.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. temizliğin.

.DR. Bunun ardından da siyasal otorite yasal tepkisini yaptırım şeklinde ortaya koyabilecek güçte olmalıdır. öte yandan ''olan olmuş'' mantığı ile bu yoldan meydana gelen yapılaşmayı meşrulaştırmıştır.. kimileri ilçe olarak kabul gören idari birimler haline gelmiştir. Sorunun çözümü. kısa sürede. Büyük kentlerin. Çıkarılan yasalarla (bunlar Gecekondu Yasası ile Af Yasaları 'dır). bu arada özellikle nüfusu 12 milyona varan İstanbul'un çevresindeki geniş alanların işgali ile oluşan fiili gecekondu mıntıkaları. imar düzenine aykırı olarak inşa edilmiş tesisleri onca uyarıya karşın törenle açan sözde devlet adamı vardır. DOÇ. kent bilincine sahip insan topluluğunun. bugün. gecekonducu kendisini hiçbir kurala bağlı saymaz. O kadar ki eski düzendeki komşuluk hukukundan ya da örften doğan sınırlamalar bile gecekonducuyu bağlamaz. kentlerin içine de sirayet etmiş ve kentlerin imar düzeni altüst etmiştir. Devletin bu kaos karşısındaki tutumu oldukça ilginçtir: Devlet gecekondu furyasının başlangıcında sadece ''seyirci'' dir. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Ne arazinin tasarrufu ne de yapının niteliği açısından. yapılaşmanın yüzde altmış oranında ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. ne af yasaları ve ne de gecekonduları meşrulaştırma düzenlemeleri sorunun çözümüne çare olamazlar. Ruhsatsız yapılaşma Sadece İstanbul'da. HASAN BEGEÇ Gecekonduculukta imara ilişkin hiçbir yasal kural yoktur. güya gecekonduculuk sürecini önlemeye kararlı gözükürken. Tam tersine.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. bu tür hukuksuzluklar karşısındaki tepkisi olmalıdır. Bunun gibi kamunun arazisini tahsis yoluyla kullanma hakkını ele geçirmiş para babasının ilk iş olarak oraya dikeceği binalara yer açmak için yüzlerce ulu ağacı kökünden kesmesi ve sonra da bu hukuk tanımazlık için ''İdare bize anlayış göstermiyor'' diye sızlanması vardır. 6 . Bunun sonucu olarak. sonrasında ise esas itibarıyla ''affedici'' dir. kentlerin varoşlarında oluşan hukuksuzluk. Ne yazı ki ufukta böyle bir belirti yoktur. İmar düzensizliği ve buna eklenen imar yolsuzlukları karşısında.

gerçekte kişiliğimizi inşa eden en önemli araçlardır. karakterimizi belirlemekte.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. içinde yaşadığımız mekanlara bu kadar bağlıyken küreselleşme ve küresel mekanlarda yaşamak adına kendimizi. Küreselleşmeyle daha açık bir toplum haline gelmenin doğal sonucu olarak mahalleler. Kırsal kesimde yaşamış bir kişi kendisini tanıdık bildik çevresiyle köyünde ve tarlasının sınırları içinde daha özgür ve güvenli hissedir. Doğumdan itibaren içinde bulunulan evler sokaklar. gökdelenlere ve apartmanlara sığdırılmış durumda. yaşantımızı belirlediği gibi. içinde yaşadığımız ve dolaştığımız mekanlar da sosyal ilişkilerimizle kimliğimizi. Daha açık bir toplum olmaya çalışırken açık toplum ve modernleşme adına bazılarımız kendilerini kapılarından özel izinle veya kartlarla geçilen büyük sitelere hapsetti. kendimizle olan ilişkilerimizi ve zamanımızı dar alanlara hapsetmeye başladık. HASAN BEGEÇ İnsan ve Doğa İlişkisi Günümüz Koşulları ve Mimarlık Mimarlık&Hukuk İlişkisi Mimarlık Hizmetinin Özellikleri Mimarlık ve Mimarlık Hizmeti Niteliği Kamu Hizmeti Niteliği Serbest Meslek Niteliği Eser Yaratma özelliği ve Bağımsızlığı Niteliği TMMOB ve Mimarlar Odasına Bağımlılıkları Niteliği 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Sağlığımızın. güvenliksiz ortamlarda ve belirsiz koşullarda yaşamaya daha fazla alışkın olmak anlamına gelmektedir. İçinde yaşadığımız mekanlar. Oysa büyük şehirlerde güvenlik sınırı sadece evlerimizin sınırlarına geriler belki de bu yüzden şehirlerde yaşamak. Bu uğurda harcadığımız emek ve zaman hepimizi. DOÇ. yarattığımız bu kapalı mekanlara bağımlı hale getirdi. şehirler ve ülkeler bizi biz yapan özellikleri bize kazandırmakta ve yaşantımızı anlamlı kılmakta. Hayatı anlamlandırmamız. şehirde yaşayan insan arasında farklı algılar ve alışkanlıklar ve yetenekler vardır. Kırsal bir alanda yaşayan insanla.DR. 7 .

tanrı sanmaktadır toprak bizim anamız. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Yaşamın anlamı çok basit ve bir o kadar da değerliyken her şeyi neden bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde karmaşıklaştırabiliyoruz? Neden ve nasıl içinde yaşadığımız dünyaya bu kadar çabuk yabancılaşabiliyoruz? Nasıl hepimiz bir ağaç gibi. Hepsi bizim ailemizdir. Yüksek kayalıklar. 8 . birbirimizden türemişken birbirimizden korkar hale gelebiliyoruz? O toprağı çocuklarından çalar ve gene ilgilenmez. Tatanka İyotake (Oturan Boğa) “Çağdaş insan kendini doğanın bir parçası olarak değil. ******** Günümüz dünyasında ise. Açlığın dünyayı saracak beyaz adam Ve ardında çölden başka bir şey kalmayacak! Beyaz adam geçici bir iktidardadır. Oysa bu savaşı kazanacak olursa kendisi de yenik düşen tarafta bulunacağını unutmaktadır”. yeşil çayırlar. yaşanılan ekonomik kriz ve bunun oluşturduğu bunalımlar.DR. yazgısını onu egemenliğine almak ve yenmek olan bir dış güç olarak hissetmektedir. Hatta doğayla savaştan bile söz etmektedir. DOÇ. Mimarlık ve mimarlar da yapı sektörünün en önemli aktörlerinden biri olarak bu süreçten etkilenen kesimlerin başında gelmekte. Ve o kendisini bütün dünyanın kendisine ait olduğunu. huzurumuzu. mutluluğumuzu ve güvenliğimizi sağlayan mekanları her zamankinden ve her şeyden daha önemli hale getirdi belki de… Küreselleşmeyle birlikte uluslar arası piyasalarda yaşanan şok değişiklikler üretim aktörlerinin de değişmesine yol açmakta. Yaşanan kriz koşulları tüm sektörleri işsizleştirdiği ve yoksullaştırdığı gibi mimarları da işsizleştirmekte ya da mesleki bağımsızlıklardan koparak işçileştiriyor.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Ilık sıcak vücutlarıyla taylar ve insanlar.

içinde yaşadıkları bu karmaşayı ve bunaltıyı. mimarlar da. kendi ilişkilerine ve kendi yarattıkları eserlere taşıyorlar. Bu işsizleştirme ile birlikte hem yoksullaştırıyor hem de yoksunlaştırıyor. en başta mimarlığın toplum içindeki konumu kamu hizmeti niteliği ve hayatiyetinin tartışmaya açıldığı görülmektedir. Gerçekten de kullanıcı ile mimar arasındaki bağın kopukluğu. Günümüz mimarlığının ve mimarlarının durumunu. Ayrıca. geçinmek zorunda olduğu için. mimarlık çalışma ilişkileri ve mimarlık mesleğinin güncel hukuki sorunları.DR. bir türlü uyum sağlamamış/sağlayamamış. Mimarlık hizmetlerindeki sorunlar incelenirken. dev inşaat şirketlerinin kullanıcıların taleplerini biçimlendirdiği bir mimarlık ve mimarlık hizmetleri yığınıyla karşı karşıyayız. Günümüz çağdaş insanının yaşadığı. seri üretim mekânı tasarlayan bir mimarlık hizmeti talebi ve bu talebi derhal yerine getirmeye hazır gerçek mesleki kimliğini kaybetmiş bir mimarlar ordusu var çevremizde. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Son dönemde mimarlığın bir kavşak noktasında olduğunu söyleyebiliriz. DOÇ. ******* Yaşanan kriz koşulları her sektörü işsizleştirdiği ve yoksullaştırdığı gibi mimarları da issizleştiriyor. toplu konut üreticilerinin. çok önemli bir alan olarak karşımıza çıkmakta. kendine ve mesleğine yabancılaşmış mimarlar ve tüm bu karanlık tabloya rağmen. işte bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde. böylesi mimarlık hizmetlerini yapmaktansa vazgeçmeyi seçen mimarlarımız yanında. Mimarlar ve mimarlık meslek örgütleri artık mimarlığı nasıl daha nitelikli hale getiririz ve mimarlığı hangi koşullarda yapabiliriz düşüncesinden çok mimarlık mesleğini yapıp yapmayacaklarına odaklanıyorlar. 9 . Mimarlar da. ücretli çalışmaya razı olmuş bir “isçi mimarlar ordusu” var karşımızda. yaşamı anlamlandırma ve kendini ifade etme sorunlarının aynısını.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. mekanı bir tüketim malı haline getiren bu mimarlık çalışması talebine. yaşamakta. Diğer yandan. Belki de tam da bu nedenle.

” M. Proje müellifi dediğimiz mimar. Evin her bir SAR'i için iki sekel gümüşü onun ücreti olarak O'na verecektir. Ücretlerdeki ve özlük haklarındaki yetersizlik. 1810-1750 yıllarında yaşamış olan Babil Kralı Hammurabi’ nin yasaları 10 . HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimarların dayanışma ve örgütlenme sürecinin önem kazandığı günümüzde. Özel sektörde emek harcayan kişiler olarak mimarlar. özellikle genç yeni mimarların özel sektörde ücretli olarak giderek çoğaldığı dikkat çekiyor. 5. müşterinin kontrolü ve nüfuzu altında çalıştıklarından. yapıyı yapan mimar. DOÇ. “Hatalı bir yapının çökmesi veya yanması halinde. şantiye sorumlusu. her zaman özgürce mesleklerini yaratamamakta. yapı sahibinin oğlu ölürse mimarın oğlu öldürülecektir. sanılanın tam aksine.Ö. Çalışma koşullarının tanımlanmamış olması. Çalışanların iş güvenliğinin işverenin iki dudağı arasında olması. müşterinin isteklerine göre mimari projesini çizmek zorundadır.” “Eğer bir mimar. rapor yazıcı.DR. ******* Mekân tasarım sanatı olarak mimarlık mesleği. 3. fiilen teknik ressama dönüşmüş büro elemanı olmak ve benzeri işler yapmak zorunda kalmaları Bir yandan bu sorunlar yaşanırken bir yandan da mimarlar arasında açık ve gizli işsizlik giderek artmakta. Ücretli çalışan mimarların karşılaştıkları sorunlar ise: 1. Kontrol elemanı. onu tamamlarsa. mimarlık dışı alanlara kayması.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bir tasarım eylemi olması gereken mimarlık mesleğinin ve hizmetinin. iş sahibinin koşullarına boyun eğmek zorunda kalmaktadır. yapı sahibi ölürse. 4. belki de hiçbir meslekte olmadığı kadar hukuki düzenlemelere ve hukuki kurallara bağlıdır. bir adama ev yapıp. 2.

Mimarlar. fikri hak olarak kabul edilerek. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 17/6/1938 tarihli 3. hukukta bu kadar içli dışlı oluşu. Bern Sözleşmesinde uluslararası alanda koruma kapsamına alınmışlardır. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 27/1/1954 tarihli 11 . elimizde üç adet önemli düzenleme bulunmaktadır. Mimarlık mesleğinin. mimari eserlerin fikri hak olarak korunması için yaptıkları mücadeleyi devam etmişler ve süreç içinde. yapılan değişiklikler mimari eserler de. DOÇ. düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Mimari eserler. süreç içinde fikir ve sanat eserleri anlamında eser sayılmış. Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 2. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimarların. hukuka olan bağlılıkları ya da daha doğru bir kabulle. Tarihsel Gelişim Sürecinde Mimarlık Hukuku Mimarlık mesleğinin kendine özgü karakteri olan mimari eser sorumluluğu açısından mimarlık hukukunu ele aldığımızda yapı üretim süreçleriyle ilgili mesleki çalışma hukuku ve mevzuatının çok geniş olduğu görülmektedir. 13 Kasım 1908 tarihi itibariyle. mimari ürün ve çalışmalar fikri eser olarak kabul edilmemişti.DR. Ancak mimarların ısrarıyla İngiltere’de mimarlık eserlerinin korumasıyla eser niteliği taşımaları ve koruma altına alınmasıyla. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama. koruma altına alınmıştır.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Tarihsel gelişim süreci içinde mimarların örgütlü mücadelesiyle mimari eserler de fikri mülkiyet haklarına dahil edilmiştir. Fikri mülkiyet hakları açısından. bir yandan imar mevzuatı ve yapı güvenliği hukukuyla birebir örtüşür çalışmak zorunda olmasından ve öte yandan da mimari eserlerin fikir ve sanat eserleri hukukunca sanat eseri olarak kabul edilip koruma altına alınmasındandır. Bunlar 1. Fikri eserleri koruma altına alan 1886 tarihli Bern Sözleşmesi’nin ilk olarak kabulünde. hukuki bağımlılıklarıdır. mimarlık meslek hukukundaki düzenlemelerle ilgili olarak. mesleki bağlılıklarının çok daha ötesinde bağlı olmak zorunda oldukları bir başka gerçek bağımlılık da.

biçimlendirilmesi. yapı denetimiyle ilgili sorunlar tam anlamıyla çözülemediğinden sorunlu süreç devam etmektedir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde veya ihmalkarlık yapıldığında. 5 yılı kapsaması hakkında bir düzenlemeyle yeniden düzenlenmesi gerekebilir. hukuksal düzenin kendi içinde oluşturduğu müteahhitlerin. Mimarlık ve Mimarlık Hizmetleri Mimarlık deyince ilk önce mimari yapılar akla geliyor. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Ülkemizde yaşanan büyük Marmara depreminden sonra mimarlık çalışma hukukunda bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. DOÇ. fiziksel çevrenin biçimleniş ve oluşumuna ilişkin her türlü kararları içermektedir. Gerçi İmar mevzuatı eşgüdümden yoksun ve dağınık. ne yapılacağı konusunda.DR. tek bir donatıya kadar farklı ölçeklerde. zararın doğmasından başlayarak. gereksinimlerin mekansal olarak tanımlanması. Halen Borçlar Kanununda. Borçlar hukuku açısından. yetki ve sorumluluklar son derece muğlâk bir şekilde düzenlenmiştir. Meslek Olarak Mimarlık Hizmetlerinin Özellikleri 1.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. uygulamalarda. ne yazık ki imar mevzuatında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Yapı denetimiyle ilgili de bir düzenlemeler yapılmışsa da. üniversite mezunu olmayan taşeron ve ustaların sorumluluğuyla ilgili sorunlar devam etmektedir. finans çevrelerince yaratılmış. 12 . bina sorumluluklarında. Bu zamanaşımının. Mimarlık ülke düzeyinden başlayarak. 1999 sonrasında üst düzey düzenlemelerin başında yapı denetimi ve yapı alanında çalışan meslek adamlarına yetkinlik kazandırılması ve zorunlu deprem sigortası kabul edilmiştir. yapıların tasarlanması. Mimarlık bir başka tanımla. taşıyıcı sisteminin oluşturulması olarak da tanımlanabilir. uygulamadan itibaren 5 yılı kapsayan zamanaşımı düzenlemesi bulunmaktadır.

bilirkişilik. Mimarlık hizmetlerini a. 13 . d. uygulayıcı ve denetimcinin. şantiye şefliği i. denetim. mimari proje hizmetleri. her türlü araştırma. mimarlık hizmetlerini. Bu sürecin en önemli özelliği. çok parçalı yapısal bir bütünlük taşımaktadır. c. imalat projesi çalışmaları. mimari danışmanlık hizmetleri (danışmanlık. hakemlik. bilirkişilik. jüri üyeliği. e.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. mimari mesleki kontrollük.DR. kamu görevlisi ya da ücretli çalışanlara mimar denir (Yönet. etüt. mimari tasarım hizmetleri b. uygulama yapmaya. uygulama kararı.5). g. raportörlük) (Yönet. proje ve şantiye koordinasyonu ve planlaması h. danışmanlık. plan. Bu tanımda adı geçen mimarlık hizmetleri de. restitüsyon. Yapı üretim süreci olarak tanımlayabileceğimiz bu süreç. tasarım. mimari uygulama ve yönetimi hizmetleri. eğitimi. müşavirlik. kabule ve imzaya mimarın yetkili olduğu. aynı madde içinde. üreticinin çok sayıda karar verici. uzmanlığı ve çalışma konularına göre. planlama kararlarından başlayarak. Md 4). tasarım. restorasyon hizmetleri. Mevzuatımıza göre. rölöve. f. kullanım ve yeniden kullanım süreçlerinden oluşan bütünsel bir sistemdir. DOÇ. serbest çalışan. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimarlık. eksperlik. resim ve hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri olarak tanımlanır. Yapı üretim süreci. uygulama. Md. süreç içinde yer almasını gerektirmesi ve bu bağlamda çok boyutluluk göstermesidir. proje. gerçekte tam bir üretim sürecidir.

Mimarlığın Kamu Hizmeti Niteliği 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Kamu hizmeti. Bu bağlamda mimari hizmetler ve mimari projeler. 2. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre. gerek eser yaratma bağımsızlıkları ve gerekse mesleki bağımsızlıkları en önde gelen temel ilkelerden biridir. Her sözleşen gibi onlarda sözleşmede öngörülen şekilde yükümlülüklerini yerine getirirler. Mimarların bağımsızlığını 1. 3. Mimarlığın Serbest Meslek Niteliği Serbest meslek faaliyeti olarak. Hizmetin kamuya yönelmiş ve kamuya yararlı olması. Mimarların Eser Yaratma özelliği ve Bağımsızlığı Mimarlık mesleğinin en önemli özelliği eser yaratma özelliği. Kamu kuruluşlarınca veya ilgili kamu kuruluşunun sıkı denetimi altında özel kişilerce yürütülmesidir. 4. Mimarın iş sahibi ile ilişkisindeki bağımsızlığı. sadece bir hukuk normu olarak değil. 2. mimari projeler. fikri hak olarak kabul edilen zihinsel ürünlerdir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. fikri haklar korumasından yararlanırlar.DR. Mimarların. Kamu hizmeti nitelemesi 1. Mimarlık hizmetinin gereği olan üretilen veya yaratılan eserler. HASAN BEGEÇ 2. mimarlar. Toplumsal bakımdan bağımsızlığı. DOÇ. Mimarların bağımsızlığı ilkesi. kamunun yararı olan ve toplumsal bir gereksinmeyi karşılayan faaliyetlerdir. mesleki faaliyetlerini eser ve iş sözleşmelerine dayanarak yürütürler. özgürlüğü ve özerkliğidir. Mimarlık hizmeti bir kamu hizmetidir. 14 . aynı zamanda etik ve ideal bir yaratma gerekliliği olarak karşımıza çıkar.

yaratılan bir eser olarak kabul ettiği için koruma altına alıyor. estetik değeri olmayan çizimler olarak tanımlanmaktadır. pencereler ve benzeri düzenlemeleri birbirine benzer. Bütün bireylerin ortak gereksinimleri dikkate alınarak hazırlandıkları için yapı projelerinde oluşturulmuş olan yapı kültürüne bağlı olarak özel bir konutun. Güzel sanat eseri niteliği taşıyan mimari yapılar ise mimari eser olarak tanımlanmaktadır. girişi. a.DR. Ekonomik bağımsızlığı olarak saymak mümkündür. yemek odası. 15 . maddesinin 3. DOÇ. Bir mimarın her yaptığının özgünlüğü tartışılabilir. odalar. salon. 5. mimari projeleri. Mimari eserlerde yaratıcısının şahsiyet özelliğinin gösterilmesi çok zordur. mimari eserler. Çünkü fonksiyonel olarak birbirlerine benzer ve bazen çok az yaratıcısının özelliklerini taşıyabilir. Yasa koyucu mimari çizgi açısından. Bu nedenle birbirine benzeyen her yapı projesine kolaylıkla tecavüz iddiası ileri sürülemez. kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları olan TMMOB Mimarlar Odası’nın denetim ve gözetimi altında yürütülmektedir. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 2.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bu bağlamda. Ancak ne olursa olsun mimarın harcadığı bir düşünce emeği ve bu düşünce emeğinin korunması söz konusudur. Mimari yapılar olmak üzere ikiye ayrılıyor. TMMOB ve Mimarlar Odasına Bağımlılıkları Mimarlık ve mimarlıkla ilgili hizmetler. Çizimler b. hol. HASAN BEGEÇ 3. Değerlendirmeler esnasında mimari eserlerde. Çizim olarak kabul edilen mimari eserler. Teknik benzerlikler kaçınılmazdır. Mimari eserin bağımsız bir fikri çalışmanın varlığıyla yaratıldığı tespit edildiği kabul edildiğinde. artık teknik korumadan çıkarak başlı başına güzel sanat eseri olarak korunmaya başlar. fıkrasında. özgün yapının az olduğunun kabulü gerekmektedir. mimari eser. Statüsel bağımsızlığı ve 4.

odaya bağımlı hale getirir. Mimarlık hizmetleri. Zira mimarlık. kamu kurumu niteliği itibariyle.DR. haksız rekabeti engellemek.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. idare içinde yer alırlar ve bu nedenle devletin idari gözetim ve denetimine tabidirler. mimarın kayıt ve sicillerinin tutulmasına. serbest meslek mensubu mimarın kamu kuruluşu olan mimarlar odasına zorunlu üyeliği. meslek etiğini ve eser sahibi mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak amaçlarıyla. özgürlük alanını sınırlayarak. Mimarlık mesleği ve meslek hukuku ilişkisi incelendiğinde mimarların bağımsızlığının açıkça meslek hukuku tarafından sınırlandırıldığı görülmektedir. mimarlar odasının disiplin kurulu yönetmeliğine tabi olmak gibi sonuçlar yaratır. 16 . DOÇ. Mimarın meslek hukukuna tabi olması. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimarlar odası da. serbest mimarlık faaliyetinin. Md 4). özel bir hukuksal konuma sahiptir ve aynı zamanda kamu hizmeti niteliği taşıyan bu özel durum. kamu yararını gözetmek. Mimarların bu amaçla Mimarlar Odası tarafından yürürlükteki standart ve normlara göre incelenerek. denetlenebilir. Mesleki denetim adı verilmiştir (Yönet.

3. Kamu Kurumlarında Çalışan Mimarlar 2.1. statü olarak. Md4).2. Yerel kamu kurumlarında ise mimarlar.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Özel Sektörde Çalışan Mimarlar 2. Serbest meslek sahibi mimar. Ücretli Mimar Olarak Çalışma 1. Ortak Mimarlık Bürosu Olarak Çalışma 2. özel sektörde çeşitli çalışmalar yapan.4. 17 . çoğu zaman. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimarları. HASAN BEGEÇ Mimarlık Mesleğinin Yürütülme Biçimleri Mimari Eser Sözleşmesinin Hukuki Çerçevesi 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimarlık Mesleğinin Yürütülme Biçimleri Mimari ilişki ve iş türlerine baktığımızda da. "kamu çalışanı mimar" olarak tanımlanırken (Yönet. devlet memuru mimar ve sözleşmeli olarak çalışan mimar gibi çeşitli statü ve şekilde yapılan mimari iş ve mimari çalışma şekli bulunuyor. A. başkasının emrinde çalışan mimar.DR. sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaktadırlar. Serbest Mimarlık Hizmetleri ve Serbest Mimar Olarak Çalışma 2. birçok mimari çalışma şekli karşımıza çıkıyor. Mimarlık hizmetleri ve mimarlık mesleğinin yürütülme biçimleri incelendiğinde. bağımsız ve bağımlı çalışan mimarlar görülüyor. 1. Kamu Kurumlarında Çalışan Mimarlar Mimarların çalışma yönetmeliği. Mimarlık Şirketi Ortağı Olarak Çalışma 2. mimarların. kamu sektörü ve B. bir yandan memur kadrosuyla ve öte yandan da işçi kadrosunda çalıştırılabildiklerini görmekteyiz. DOÇ.

Bu durumda mimarın. ya da işlevsizleştirilmeye çalışılmaktadır. kamu kurumundaki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan etmiş olması. Mimarın üniversite döner sermaye yetkilendirmesi ile serbest mimarlık hizmeti verebilmesi bağlamında ise. Bu süreçte mesleklerin nitelikleri değişmekte. ilgili kamu kurulusu adına mimarlık hizmeti vermek üzere yetkilendirilme. taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olmasının yanında. kamuda mimar istihdamı. kadrolarını kaybetmekte ve kadroları niteliksizleşmektedir. mimarın. merkezi ve yerel yönetime bağlı olarak. KİT’lerin özelleştirilmesi yoluyla özel sektör istihdamına dönüştürülmekte. 11).DR. Mimar akademisyenlerde bilimsel üretim yerine serbest piyasaya yönelmektedirler. Ülkemizde. fenni mesuliyet üstlenemezler (Yönet md. disiplin cezası olmaması. kamu yönetim anlayışının değişimine paralel olarak. ciddi bir istihdam ihtiyacı bulunmaktadır. eğitim. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimarlar.12). Bu değişime bağlı olarak ticarileşen üniversitelerimizde çalışan akademik kadroların eğitmen kimliği kaybolmaktadır. Öte yandan akademik mimarlık alanında da. mimarlar odasınca düzenlenen imza sirküleri.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. yaşanan plansız okullaşma sürecinin bir sonucu olarak eğitim sistemimizin özelleştirilmesi amacıyla yetersiz okullaşmanın önü açılmaktadır. Kamu kavramının anlam değiştirdiği. bu kuruluşların kendilerine ait yapı işleri için serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın mimarlık hizmetleri verebilirler. mimarlık eğitimi veren üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları. DOÇ. 18 . HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Kamu kurumlarında çalışan mimarlar ve bu çalışma şekilleriyle ilgili birçok sorun ve karmaşa yaşanmaktadır. bu koşullarda akademik hizmetlerde çalışanların mesleki kimlik ve nitelik kaybı da hızla artmaktadır. öğretim ve bilimsel araştırmaya katkıda bulunmayı ön planda tutmak koşuluyla uzmanlık konularında bağlı bulundukları üniversitelerin döner sermaye işletmelerinin yetkilendirmesi. Akademik alanda çalışan mimar akademisyenlerinde büyük sıkıntıları ve sorunları bulunmaktadır. mimarlar odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir (Yönet Md. serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın üniversitelerin ve diğer kamu ve kuruluşlarının asli işlerine yönelik mimarlık hizmeti verebilirlerse de. Kamu üniversitelerimiz de bu süreçten etkilenmekte.

Ayni şekilde. DOÇ. serbest meslek sahibi mimar olarak çalışabilirler. yürürlükteki kanunlar ve yönetmelik hükümlerinin verdiği yetki ile mimarlık hizmet alanlarından birini ya da bir kaçını kendi hesabına ya da ortak olarak yapan ve durumunu Mimarlar Odasına onaylatmış. Md4). Serbest mimarlık hizmetleri tescil belgesi sahibi mimarın ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşıyan mimarın yapmaya yetkili olduğu mimarlık hizmetleri. 2. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun. bir yandan kamu hizmeti olarak kabul edilirken. HASAN BEGEÇ 2. serbest mimarın serbest mimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirleyen belgeye. eser sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilir. 19 . öte yandan serbest mimarlık hizmetleri birer ticari işletme niteliği taşırlar. bir başka gerçek kişi ya da hukuk tüzel kişisi yanında bağımlılık ilişkisiyle de çalışabilirler ya da mimarlık şirketi ortağı olarak mimarlık hizmetlerini yürütürler. Serbest Mimarlık Hizmetleri ve Serbest Mimar Olarak Çalışma Mimarlar en fazla özgürlüğü ve mesleki tatmin duygusunu.DR.1. Serbest mimarlık hizmetleri. Serbest mimarlık hizmet ve faaliyetleri. "serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi" adı verilmiştir (Yönet. Md4). Özel Sektörde Çalışan Mimarlar 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Özel sektörde çalışan mimarlar birkaç statü halinde mesleklerini yürütürler.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu. serbest mimarlar listesine kayıtlı mimar. serbest meslek sahibi olarak mimarlık hizmeti verirken yaşayabilirler. Mimarlar Odası tarafından verilen ve her yıl yenilenen. Bu bağlamda mimarlar. "serbest mimar" olarak tanımlar(Yönet. "serbest mimarlık hizmetleri" olarak tanımlanır (Yönet. Md4).

Mimarlar Odası tarafından düzenlenen belgeye.Md4). Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescilde. Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü olmayan mimarlar. o yılsonuna dek geçerli olmak üzere verilir. "tescil" adi verilmiştir (Yönet. İş yerinin bulunduğu ilin ya da ilçenin bağlı olduğu birimine yazılı olarak başvurur. ilgili birimlere gönderilir (Yönet. bu yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini her yıl onaylatması işlemidir (Yönet. . Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi her yıl Ocak ayı sonuna kadar serbest mimarın yazılı başvurusu ile o yılsonuna dek geçerli olmak üzere yenilenir. ise yenileme işlemi yapılırken ilk tescil harcı ve o yılın üyelik aidatı alınır. Belirlenmiş süresi içerisinde tescil yenilemesi yapılmamış. Şube yönetim kurulları başvuruyu. Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü serbest mimara ilgili birimlerce elden verilir. Şube yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve onaylanan serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü. başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde inceleyip sonuçlandırır. (Yönet. DOÇ. serbest mimarın. serbest mimarlık hizmeti yapamazlar. Bu belgeler 7 gün içinde şube etkinlik alanlarındaki birimlerce ilgili şubeye iletilir. Tescil yenileme harcı ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır. Mesleki kontrollük ve fenni mesuliyet görevlerini üstlenen mimarın talebi halinde. Md4) Tescil yenileme ise. Md. yapı kullanma izin başvurusundan önce. Tescil harcı ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır. Md4). Mimara birden fazla serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve mührü verilmez.l4).DR. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimarın. Tescil ve tescil yenileme harçları her yıl Mimarlar Odası yönetim kurulu tarafından Aralık ayı içinde belirlenir ve ilan edilir (Yönet. "iş bitim belgesi" adi verilir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Md. 20 . Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yapan serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ile birlikte serbest mimarlık mührü verilir.14). Mimarlar Odasına başvurarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi almasına.

bir başka mimarin emrinde. Adi ortaklıklarda mimarların. bu durumu belgelemek ve bir defaya mahsus olmak üzere. emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek için birleştirmeyi iltizam ettikleri bir sözleşmedir. annesi. mimarlık hizmeti vermek üzere. Borçlar Kanunu'nun adi şirket başlıklı 23. iki veya daha fazla şahsın. serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve fatura aranmaksızın asgari ücret üzerinden mesleki denetim bedeli ödeyerek yapabilirler. hem kendi mimarlık bürosunda. bu Yönetmeliğin 5 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı koşullara ilave olarak. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesinin ya da serbest mimarlık mührünün kaybedilmesi durumunda. Ortak Mimari bürolarının tüzel kişiliği yoktur. babının başındaki 520/1. serbest mimarlık hizmetlerini.2. eşi. Maddesi uyarınca şirket. 2.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. babası. Gerçekten. Mimar kendisi. Bu çerçevede son olarak serbest meslek sahibi bir mimarın. çalışabileceğini söyleyelim. ücretli mimar ya da isçi mimar olarak çalışabilirler. mimarların kendi 21 .DR. Ortak Mimarlık Bürosu Olarak Çalışma Özel sektördeki bir başka çalışma şekli. kardeşleri ve çocukları gerçek kişi olarak. hem de bir başka mimarin emrinde veya bir özel hukuk tüzel kişisinin yanında. is sahibi konumunda olduğu durumlarda ve ticari amacı olmayan kendi kullanımları için yaptıracakları binalarda. adi ortaklık sözleşmesine bağlı olarak ortak mimarlık bürosu şeklinde birlikte mimarlık hizmetinin verilmesidir. Mimarlar Odasınca tescilin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmeleri için. Bu şekilde mimarlık hizmeti verilmesi durumunda tüm ortaklar şirketin tamamından kendi işleriymiş gibi sorumlu olurlar. DOÇ. kaybın ve geçersizliğinin belgelenmesi koşulu ile yapılacak başvuru ve tescil harcının yatırılması durumunda serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü yeniden düzenlenir. mimarlar isterlerse kendi serbest bürolarında mimarlık hizmetleri yanında kısmi statüde veya çağrı üzerine çağırma gibi usullerle de. ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması.

Md. serbest 22 . sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması. Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların tescilleri için. taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması. tüzel kişiliği olan şirketlerde. mimarlar odasınca tescilinin yapılması ve serbest mimar mührü alabilmesi için. Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen iştigal konuları arasında "mimarlık hizmetleri” nin yer alması koşulu aranır. Mimarlık Şirketi Ortağı Olarak Çalışma Ortak mimarlık şirketi çerçevesinde sayılabilecek bir başka özel sektör mimarlık çalışması da.?). sermaye şirketi ortağı olarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alınabilmesi için mimarın şirketteki hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır. DOÇ.3. mimarlık şirketi ortağı olarak mimarlık hizmetinin verilmesidir. mimarlar odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması.9). Sermaye şirketi ortağı mimarın. serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması. sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması gerekir. 2.DR. sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması. mimarin tasarım ve yapı sektörü ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda ihtisas ayrımı taahhütnamesini vermiş olması gerekir(Yönet. mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında mimarlar odasınca düzenlenen imza sirküleri. bu oran yüzde 10'dan az olamaz(Yönet. Aynı şekilde. Md. sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara mimarlar odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi. disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması.

9). şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konularını yürütmek üzere. Md. Mimarlık çalışma yönetmeliğinde. Yönetmeliğin 9'uncu maddesindeki koşullara sahip olmayan sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan mimarlar. a) resmi mercilerde imzalarıyla birlikte fikri mülkiyet haklarını koruyarak mimarlık hizmeti verenler ve b) sadece işveren mimari temsil edip mimarlık mesleğini teknisyen seviyesinde yapmak zorunda kalanlar. isçi mimar olarak hizmet sözleşmesi ile çalışan mimarlar. üçüncü şahısların işleri için serbest mimarlık hizmeti veremezler (Yönet. Md4). Ücretli çalışan mimarın serbest mimarlık hizmeti verebilmesinde. DOÇ.! O). özel hukuk tüzel kişilerinin. çalıştığı sermaye şirketine ait gayrimenkuller üzerinde. fenni mesuliyet üstlenemez. Ancak. mühür harcı ve üyelik aidatini ödemiş olması şarttır (Yönet. 2.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil. şirketlerin yanında çalışabildikleri gibi bir başka mimar yanında da mimarlık hizmeti verebilirler.4. serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın serbest mimarlık hizmeti verebilirler. Özel hukuk tüzel kişisi emrinde çalışan isçi mimarların iki kategori de ele alınması mümkündür. "ücretli çalışan mimar" olarak tanımlamaktadır (Yönet. Md. kazanç amacı gütmeksizin. 23 . yalnızca şirket tarafından kullanılacak kendilerine ait binaları için aşağıda yazılı hususları yerine getirmeleri koşulu ile. Ücretli Mimar Olarak Çalışma Ücretli mimarlar.DR.

iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. Eser sözleşmesinin tarafları yüklenici (mimar/müteahhit) ve iş sahibidir. Müteahhit de. fikri mülkiyet haklarıyla donatılmış şeklidir.Md. sözleşmeyle iş görenin (mimar). Yüklenici (mimar ya da işgören de) eser meydana getirip teslim etmeyi borçlanan bir kişidir. HASAN BEGEÇ Mimari Eser Sözleşmesinin Hukuki Çerçevesi 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimari eser sözleşmesi. inşaatın yapılmasına katılan işletmelerle ve başkaca kişilerle ilişkilerinde.355'de eser sözleşmesinin bir eser meydana getirme unsurunu ifade etmek için bir şeyi imal etmeden söz edilmiştir. Burada önemli olan bir eserin meydana getirilmesidir. İş sahibi bir eser meydana getirmeyi başkasına tevdi eden kişidir. 24 . iş sahibinin temsilcisidir. Yasada "eser" ya da "şey" terimleriyle belirlenen bu öğe. yaratmayı yüklendiği sonuçtur. Bu yüzden mimari eser sözleşmesinin hukuki niteliğini incelemek için öncelikle eser sözleşmesinin hukuki niteliğini özetlemek yerinde olacaktır. iş sahibi adına ortaya çıkarmayı. sözleşme ile belirlenir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. İnşaat işlerinde. iş sahibi. tüzelkişi de olabilir. 1. "insan emeğinin mahsulü (ürünü) olup hukuki bir bütün olan ve iktisadi değer taşıyan maddi. Nitekim Borçlar kanunu tasarısının yedinci bölümünde mimari eser sözleşmesi yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi. İş sahibi. eser sözleşmesinin. Eser Sözleşmesinin Hukuki Nitelikleri Eser. Mimari eser sözleşmesi iş görme borcu doğurtan ve sözleşmenin konusundan çok sözleşmenin objektif sonucu için yapılan bir sözleşmedir.DR. Bunlar arasındaki ilişki vekalet sözleşmesidir. manevi her şey"dir. DOÇ. eseri meydana getirip teslim etmeyi borçlanan her hangi bir kişidir. genellikle bir mühendisi ya da mimarı işlerin yönetimiyle görevlendirir. temsil yetkisinin kapsamı. BK. bir mimarın yapıyı projelendirmesindeki gibi emek harcanarak yaratılan nesnel varlık olabilir. İşlerin yönetimiyle görevli kişi. Bu sonuç. bir kişiyi. gerçek kişi olabileceği gibi.

DOÇ. ortaya çıkarılan sonucun. evin badanalanması gibi konularda eser kavramı içinde yer alır. bağımsız bir hukuki varlık olarak bir bütün oluşturması gerekir. Bu anlaşmanın tarafları. 355). Eser sözleşmesinde mimar ya da müteahhidin eseri teslim borcu ile is sahibinin ücret ödeme borcu. bu anlaşmanın niteliğinden çıkan sonuçlardır. eser sözleşmesiyle bağlantılı ve iş görme borcunu sağlayan bütün unsurlarını da içinde barındırır. yaratılan sonucun. bununla işgören mimar. Mimari Eser Sözleşmesinin Hukuki Nitelikleri Mimari eser sözleşmesi diğer eser sözleşmeleri gibi. konusunu insan emeğinin oluşturduğu sözleşmelerdendir. elbisenin kuru temizlemeyle temizlenmesi. Md4). tarafların meydana getirilecek eser ve karşılığında ödenecek ücret konusunda anlaşmış olmaları gereklidir. Bir yanında eser sözleşmesinin bütün karakteristik unsurlarını taşırken. Örneğin. işgören mimar /yüklenici /müteahhit denilen kişiyle is sahibi denilen kişi arasında yapılan öyle bir sözleşmedir ki. Eser sözleşmesinin meydana gelmesi için. tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme görünümündedir. Mimari eser sözleşmesi. öte yanında iş sözleşmesinin. karşılıklı ve rızai nitelikte. Fikri mülkiyete konu olabilmesi için. Zaten var olan bir şeyin onarılması. Eğer sonuç emek harcamayı gerektirse de bir bütün oluşturmuyorsa.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. "mimari eser sözleşmesi" adı verilir. Mimarın: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre kazandığı başkasına devredilemeyen eser sahipliği hakkına dayanarak (Yönet. 2. Mimari eserlerde olduğu gibi. bir mimar tarafından bir 25 . Gerçekte mimari eser sözleşmesi karma bir sözleşmedir. o zaman bu sonucu eser kavramı içine sokma olanağı yoktur. is sahibinin vermeyi üstlendiği bir ücret karşılığında bir yapıt /proje ortaya koyma borcunu yüklenir (BK.DR. bir kolyenin altınla kaplanması. ille de yeni bir eser yaratma biçiminde olması zorunlu değildir. yaptığı eser sözleşmesine. biçiminin değiştirilmesi örneğin otomobilin onarımı. bir eser meydana getirme borcu altına giren "mimar ya da müteahhit" ile eser karşılığı ücret ödeme borcu altına giren "is Sahibi”dir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Eser sözleşmesi.

16 anlamında bir geçerlilik şartının varlığı kabul edilmelidir. mimari eser sözleşmesinin yazılı olması gerektiği yönünde bir hüküm bulunmaktadır. diğeri ise is sahibinin ücret ödeme yüklenimi ve taahhüdüdür. karşılıklı (ivazlı) olduğundan. bir ücret ödenmesi gerekecektir. eserin teslimi zamanında ödenir (BK m. Bu durumda uyulacak şekil. ücret verileceğini belirtmiş.DR. sonuçta yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin yaptığı masraflara göre belirlenir (BK Md. Taraflar aralarında belirli bir ücret kararlaştırmışlarsa. 366). şekle bağlı olmayan. 26 . BK. Gerçekten taraflar önemli konularda haklarını ve borçlarını çoğu zaman yazılı şekilde yapmak isterler.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. ivazlı. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI yapının yapım işlerinin gözetilmesi gibi hallerde bu bütünlük yoktur ve ortada daha ziyade bir vekalet ilişkisi vardır. Ancak ispat açısından mimari eser sözleşmesinin yazılı hale getirilmesinde pratik ve hukuki yararlar vardır. Taraflar. rızai nitelikte. Mimari eser sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir. Md. şekilsizdir. buna götürü ücret denir. Mimari eser sözleşmesinin unsurlarından biri. 364). artik iş sahibi bu ücreti ödemek zorundadır (BK. DOÇ. fakat bunun ne kadar olacağını belirtmemişlerse. m. Ücret başlangıçta peşin ve kesin surette de tespit edilmiş olabilir ki. Mimari eser sözleşmesinin hukuki niteliğine bakıldığında mimari eser sözleşmesi. Böyle bir durumda da sözleşmenin tabii olacağı BK. 366'nci maddesindeki yaklaşık (takribi) ücret ile ilgili kurallara göre ücretin ne kadar olacağı belirlenir. Bu nedenle taraflar arasında eser karşılığı ücret ödeneceği sözleşmede belirtilmemiş olsa bile. tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme görünümündedir. mimarin bir proje yaratma yüklenimi ve taahhüdü. 364/1). ücret de sözleşmenin önemli bir unsurudur ve harcanan emek karşılığı bir ücret ödenmektedir. Aksi kararlaştırılmamışsa ücret. Başlangıçta götürü olarak tespit edilmemiş yahut takribi bir surette yaklaşık olarak belirlenmiş olan ücret. Mimari eser sözleşmesi. ispat şartıdır. Öte yandan mimarlık hizmetleri yönetmeliğinde.

eseri teslim almak. işe en az isçinin göstereceği özen kadar özen göstermek. eserin sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasıyla ilgili olup. isi bizzat yapmak veya kendi yönetimi altında başkasına yaptırmak. meydana getirilen eserin teslimi ile ilgili olup. araç ve gereçlerle malzemeye ilişkin borçlar. Md. 365/2) Ücretin hesaplanış tarzının mimari eser sözleşmesinin bir unsuru olmak itibariyle bir önemi yoktur. 3. kural olarak ücretin arttırılmasını isteyemez (BK Md. 3. Md. eseri teslim borcu. Mimarın Borçları BK. c. teslimden sonra eseri muayene ederek ayıplı olduğunu gördüğü takdirde durumu yükleniciye bildirmekle yükümlüdür. Fakat önceden tahmin olunamayan veya tahmin olunup da taraflarca dikkate alınmayan durumlar. İş sahibi ise. f.1. b. Bu borçlardan bazıları. a. Mimari Eser Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri Mimari eser sözleşmesinden. işin yapılmasını önler veya son derece güçleştirirse hakim takdir hakkini kullanarak ya kararlaştırılan ücreti arttırır veya sözleşmeyi fesheder (BK. işi sadakat ve özenle yapma. tahmin edilenden fazla emek harcamak ve masraf yapmak zorunda kalsa bile. Yüklenici. yüklenici işi bu ücretle yapmağa mecbur olup. 27 . 365). işe zamanında başlama ve devam etme. genel ihbar yükümlülüğü bazıları ise. kararlaştırılmış veya sonradan belirlenecek ilan ücreti ödemek. DOÇ. e. işi bizzat yapma. 356-363 arasında mimarın borçları belirlenmiştir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Götürü ücret belirlenmiş olan hallerde. işe zamanında başlayıp devam ettirmek ve teslime kadar hasara katlanmak zorundadır. mimar(is gören/yüklenici) ve is sahibine bir takim borçlar doğar.DR. d.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

Mimari Eseri Yapma ve Teslim Etme Borcu 2.DR. mimarların görev. eserin hasara katlanma borcu olarak sayılabilecektir. Bunun dışında da müteahhidin bazı ikincil hakları vardır. maddesi mesleki açıdan mimarın görev ve sorumluluğunu etraflıca düzenlemektedir. Mimarın Araç. Mimarin Özen Borcu 5. Mimari Eserdeki Ayıbı Üstlenme Borcu 9. Gereç Ve Malzeme Sağlama Borcu 6. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimarın borçları: 1. Mimarin Genel ihbar Yükümlülüğü 7. işi (sonucu) kabul etmesini iş sahibinden isteme. Örneğin. h. inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Odası mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.2. Mimarın Meydana Getirdiği Eseri Teslim Etme Borcu 9. hak ve sorumlulukları mevzuata göre söyle özetlenebilir: Mimar.1. Mimarin Sadakat Borcu 4. DOÇ. ayıba karsı tekeffül borcu. Mimari Eseri Bizzat Yapma Borcu 3. HASAN BEGEÇ g. Yönetmelik hükümlerine göre. Mimari Esere Zamanında Başlama ve Bitirme Borcu 8. ilgili idarenin.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 9. gibi. Mimarın bu yükümlülüğü iş sahibinin. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılması Ayıpta Zamanaşımı Süresi Mimari Eser sözleşmesinde mimarın borçlarına karşılık olarak teslim ettiği eser karşılığında sözleşmeyle belirlenen ya da sözleşmeyle belirlenmemişse sonradan keşifle belirlenecek ücretin kendisine ödenmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Mimarlar Yönetmeliğinin 15. götürü ücrette olağan üstü nedenlerin doğması halinde ücretin arttırılmasını isteme vb. Mimarın kendisine 28 . mimarların görev ve sorumluluklarını mimarlık çalışması kapsamında ele aldığımızda. bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest mimarlık hizmetlerini Mimarlar odasının mesleki denetimine sunmakta yükümlüdür.

ayrıca. Asıl olan ısmarlanan eseri (sonucu) sözleşmeye uygun olarak yaratmaktır. Mimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi hükümlerine. işvereni ile imzalayacağı sözleşme ve sunacağı serbest mimarlık hizmetlerini. isin kapsamı. Mimarlar Arası Dayanışma. aşamaları. Mimarlar Odasının serbest mimarlık hizmetleri sunulması ile ilişkili kanunlar. f. süresi. genel olarak bilinen fen ve yapı sanatı kurallarına. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI tanınmış görev. Mimarlık Şeref ve Haysiyetini Koruma Yönetmeliğine. yaşamı boyunca ve ölümünden 70 yıl sonrasına kadar korunacağını bilerek hareket eder. Mimari proje çizim ve sunuş standartlarına. c. b. Mimar. Bu sözleşme. ısmarlayana teslim de ana borç olarak kabul edilir. Mimari Eseri Yapma ve Teslim Etme Borcu Bir mimari eser sözleşmesinde. hak ve sorumlulukları Mimarlar Odası dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz. işgören mimar.1. Mimar eserlerinin orijinallerini 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca. Zorunlu standart ve normlara. Mimar. d. bedeli ve karşılıklı haklar konulanda Mimarlar Odasınca hazırlanmış tip sözleşmedeki asgari koşullan kapsar. işin sona ermesinden sonra 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. bu Yönetmelik kapsamında olan serbest mimarlık hizmetleri ile ilgili olarak.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. yönetmelikler çerçevesinde belirlediği esaslara göre yürütmekle yetkili. 3.DR. DOÇ. Yönetmelik hükümlerine. serbest mimarlık hizmetleri için verilen evrak. Bunun yaratılması yeterli olmayıp. belge ve hazırladığı yazılı ve çizili dokümanları. yükümlü ve bundan dolayı sorumludur. Mimarlar Odası Mimarlık Mesleğini Uygulama. hizmetin başlamasından önce is sahibi ile sözleşme imzalamak zorundadır.1. Mimar. e. ısmarlanan eseri yaratarak sözleşmedeki koşullarla iş sahibine teslim etme borcu altındadır. a. 29 . Mimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi serbest mimarlık hizmetleri sözleşmesinin ayrılmaz eki sayılır.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Teslim süresi sözleşme ile belirlenmemişse. mimari eseri yaratması ve teslimi için uygun bir süre bırakılmalıdır. teslim borcuna doğrudan veya kıyasen uygulanması yanlış olur.) sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Md. Bu hükmün. kararlaştırılan cezai şartın istenmesi de mümkündür. 356 f. Bazen de mimar. Mimari eser yaratma borcuna aykırılık halinde ise. Mimarin. 2'ye göre "müteahhit/mimar. Mimar eseri yapıp bitirdikten sonra teslim borcunu ifada temerrüde düşerse. Burada. Mimari Eseri Bizzat Yapma Borcu BK. 3. mimari eser sözleşmesinin esaslı unsuru olarak düzenlenmiştir. Md. Ismarlanan eser. 100). imal olunacak şeyi bizzat yapmağa veya kendi idaresi altında yaptırmağa mecburdur. tarafların varsayılan iradesine göre ve işin mahiyetine göre bu boşluk doldurulmalıdır. mimara. Teslim etmeme veya gecikmiş teslim nedeniyle. 30 . Fakat işin niteliğine göre şahsi önemi yok veya kişisel beceri gerektirmiyor ise işi başkasına da yaptırabilir”. kendi yönetimi altındaki yardımcı kişilere mimarlık işini yaptırması halinde de. Bu durumda asıl mimarla öteki mimar arasındaki ilişki de bir mimari eser sözleşmesi ilişkisidir.358 hükmü uygulanır. ısmarlayanın zilyetliğine ve tasarruf alanına geçirilmekle teslim edilmiş sayılır. Md. BK. tümüyle tamamlanıp. işin tamamını ya da bir bölümünü kendi hesabına ve bağımsız çalışan bakşa mimarlara bırakabilir. özel bir hüküm olmadığı için. işi mimar kendisi yapmış sayılır (BK.1. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Mimari eser yaratma (borcu) ise Borçlar Kanunu 355 hükmünde açıkça. M:106 d.74 hükmündeki hemen ıra ilkesi uygulanmamalı. maddeleri ve özellikle 106-108 hükümleri uygulanır. BK. DOÇ.2. Borçlar Kanunu 96 d. Mimari eserin yapma ve yaptırma konusunda sözleşme hükümlerine karşı bir tutum söz konusu olacak olursa iş sahibi borçlu temerrüdü hükümleri çerçevesinde (BK.DR.

Buna konsorsiyum ya da joint . BK. 106'ye dayanarak akitten dönmek olanağına sahiptir. DOÇ. Bu iki durum dışında müteahhidin yine vekâlet sözleşmesinde olduğu gibi sır saklama yükümlülüğünün bulunduğu da kabul edilmelidir. is sahibi BK. kendi aralarındaki iç ilişkide adi (olağan) ortaklığa ilişkin Borçlar Kanunu 520 vd. Bu takdirde.DR. is sahibi. Mimarin Sadakat Borcu Mimar işi. İş ortaklığını ya da konsorsiyumu oluşturan mimar/müteahhitlere. BK. 414 kıyas yoluyla uygulanacak. Borçlar Kanununun mimari eser sözleşmesini düzenleyen hükümleri arasında yüklenicinin sadakat borcu düzenlenmiş değildir.venture (iş ortaklığı) sözleşmesi denmektedir. Md. BK. 358 f. müteahhidin işi sadakatle ve özenle yapması denilir.1. md. sadakat borcuna 31 .357/2'ye göre malzeme iş sahibi tarafından verildiği takdirde yüklenici mimar malzemenin kullanılışı hakkında hesap vermek ve artanı iade etmek yükümlülüğü altındadır. Diğer taraftan. md. Md. 369'a veya BK. Öyle ki bu yükümlülük mimari eser sözleşmesinin sona ermesinden sonra da devam edecektir. bir kar elde etmişse. II ile birlikte BK.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. md. hükümleri uygulanır. BK. 357 de müteahhidin sadakat borcunun iki özel görünümü düzenlenmiştir. 1. Buna. iş sahibinin yararına olacak biçimde ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınarak yapmalıdır. 357/son'a göre müteahhit (mimar) iş sahibinin verdiği malzeme ve onunla ilgili konuları eserin gerektiği gibi vaktinde ifasını tehlikeye sokabilecek ayıplarından iş sahibini haberdar etmek yükümlüküğü altındadır. is sahibi karın kendisine devrini talep edebilir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Birden çok mimar/müteahhidin bir araya gelerek genellikle büyük yapı (bayındırlık) işlerini yapması da mümkündür. Eğer mimar/müteahhit sadakat borcuna aykırı hareketi sonucunda. Md. Md. eser henüz tamamlanmadan mimar/müteahhidin sadakat borcunu ağır surette ihlal ettiğini görürse. 2.3. 3.

3.1. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI uyulmamasından doğan tazminat alacağıyla. Md. sözleşmenin eser tamamlanmadan feshi dolayısıyla. Mimarin Özen Borcu Mimarın özen borcunun.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. mimara isin düzeltilmesi için süre verip de bu süre faydasız olarak geçirildikten sonra. İş sahibi. imal ettiği şeyde kullandığı malzemenin iyi cinsten olmamasından dolayı iş sahibine karşı mesul ve bu hususta satıcı gibi sorumludur.1. özen borcunu hiç ifa etmemesinden ya da kötü ifa etmesinden dolayı BK. işi alırken. gereç vs. ayrıca işin görülebilmesi için gerekli ön işlem ve hazırlıkların tamamlanıp tamamlanmadığını araştırmaktır.5. araç. Aynı şekilde BK. is sahibi. özen borcunu hiç ya da gereği gibi ifa etmeyen mimara karşı çeşitli hukuki imkanlara sahiptir.4. 32 . “müteahhit (mimar). DOÇ. beceri. Md. mimari eser tamamlanmadan sözleşmenin sona erdiği durumlarda da vardır. is sözleşmesinden doğar. Md. kanuni dayanağı ve görünümleri. Hesap verme yükümlülüğü. isçinin göstermekle yükümlü olduğu derecede bir özen göstermek zorundadır (BK. 357/1 e göre "müteahhit. olanaklara sahip olup olmadığını. 356/li7. hükümleri çerçevesinde uğradığı zararın giderilmesini istemesi söz konusudur. imal olunacak şeyin icrası için lazım olan vasıtalar ve alet ve edevatı kendi masrafıyla tedarik etmeğe mecburdur". Gereç Ve Malzeme Sağlama Borcu BK. müteahhidin ileri sürebileceği alacağı takas edebilir. isterse işi başkasına yaptırarak masrafları mimardan temin eder isterse de zararın doğrudan doğruya karşılanmasını isteyebilir. 3.DR. İş sahibi. bu işin üstesinden gelebilecek bilgi. Mimarın Araç. Mimarın özen borcunun bir gereği de. 356/son'a göre. Mimar isi yaparken genellikle is sözleşmesinde. Öncelikle mimarin. 96 d.

Md.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. ısmarlayan. HASAN BEGEÇ 3.7. Bu borcunu ihlal eden mimar/müteahhit. 358/1)65. ısmarlayan sözleşmeyi onun zararını ödeyerek feshedebileceği gibi. aksi takdirde bunların neticelerini karşılamakla sorumludur". yaklaşık maliyet tahminlerini aşırı derecede aşacak bir fiyata mal olacaksa (BK. Md. Mimar. bu durumu. ondan işe devamını da isteyebilir. Md. 3. verdiği malzemenin veya gösterdiği arsanın kusurlu olduğu anlaşılır yahut imalatın noktası noktasına muntazaman icrasını tehlikeye koyacak diğer bir hal hadis otursa mimar/müteahhit. Md. Bildirime karşın. DOÇ.74 gereğince herhangi bir süre kararlaştırılmamışsa mimari eser sözleşmesi imzalanır imzalanmaz esere hemen başlanması ve normal tempoda götürmesi gerekir. Md. iş sahibinin. Md. mimari eser sözleşmesine göre işe zamanında başlamak ve düzenli sürdürerek bitirmekle de yükümlüdür (BK.357/1). BK. BK.6. Mimar/Müteahhidin bu yükümlülüğe uymaması durumunda. BK. is sahibine bildirmekle yükümlüdür. Md358/1 hükmü. hükümler çerçevesinde sorumlu olur. Aksi halde is sahibi BK. Mimari Esere Zamanında Başlama ve Bitirme Borcu Mimar. 96 vd. 358/1). Mimar/müteahhidin objektif olarak eserin yapımında gecikmiş olması ve is sahibinin de 33 . uygulanacaktır. is sahibini bundan derhal haberdar etmeğe mecbur. Teslim süresi belli işlerde ise mimarin gecikmesi halinde. Mimarın. bildirimi zamanında yapması durumunda. 357/son'a göre "İş devam ettiği sırada.1. sorumluluğu üstlenmiş olur. sözleşmeyle kararlaştırılan teslim zamanını beklemeksizin sözleşmeden dönebilir ve mimardan olumsuz (menfi) zararını isteyebilir (BK.DR.106 gereği sahip olacağı hakları kullanacaktır. mimari eser. İşe zamanında başlama ve devam etme borcu sözleşmede eserin teslimi için bir süre kararlaştırılmış olup olmamasına göre farklı kapsamda ele alınır. Mimarin Genel ihbar Yükümlülüğü 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI BK.1. ısmarlayan onun işe devamını isterse.

İsin geç teslimi dolayısıyla ısmarlayan. Ancak eser sözleşmesiyle ilgili düzenlemede. is sahibi. 34 . 3. Mimari Eserdeki Ayıbı Üstlenme Borcu Mimar yarattığı eserde ortaya çıkacak bozukluk ve eksiklikleri üstlenmek (ayıba karsı sorumluluk) borcuyla da yükümlüdür (BK. 359-363).1. isin masrafı mimar/müteahhide ait olmak üzere başkasına tamamlattırılabileceği de kabul edilmektedir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.1. Mimar/müteahhide ise başlaması veya devam etmesi için verilen ek süre faydasız kalmışsa.DR. dilerse BK. mimar/müteahhidin. bütün tahminlere göre. is sahibi dilerse. eserde ortaya çıkan ayıplarla. eserin lüzumlu vasıflarına ilişkin ayıplardan sorumludur. Md. dilerse müspet zararının tazminini isteme yoluna başvurabilir. 358 f. Mimar/müteahhit başladığı isi yarıda bırakır ve kendisine verilen ek süre içinde de isi tamamlamak için bir girişimde bulunmazsa. BK.9. ihtarda bulunması ve ek süre vermesi gerekir. 3. DOÇ. sözleşmeyi fesheder. is sahibi ek süre tayinine gerek olmaksızın sözleşmenin erken feshi yoluna gidebilir. re göre akdi feshederek sözleşmeden döner. mimar/müteahhidin işi belli zamanda bitirilmesine imkân vermeyecek derecede ise.358/1'e göre sözleşmeden dönerek.M.8. Mimarın Meydana Getirdiği Eseri Teslim Etme Borcu Borçlar Kanununun eser sözleşmesini düzenleyen hükümleri arasında mimarin meydana getirdiği eseri teslim etme borcu açıkça ve ayrıca düzenlenmiş değildir. yer yer teslimden söz edildiği için. böyle bir borç altında bulunduğunun kısmen kabul edildiği görülmektedir. Mimari eser sözleşmesinde de mimar. Borçlar Kanunu 106-108 hükümlerine göre mimardan gecikme zararını isteme hakkına da sahiptir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI mimar/müteahhide gecikmesi nedeniyle. Mimar/müteahhide verilen ek süre faydasız kalmışsa. Eğer işin yapılmasındaki gecikme.

doğan zararını da isteyebilir (BK. 360'a dayanarak ayıp sonucu ortaya çıkan zararın tazminini. BK. 360/1). ısmarlayan eseri kabulden kaçınabileceği gibi. 359/1). 3. Ayıbın giderilmesi borcu ise. mimarin. Fakat bu koşul tek basına yeterli değildir. Mimarin sorumlu tutabilmek için. ayıp sonucu ortaya çıkan zararının tazminini de isteyebilir. eseri kabulden kaçınarak sözleşmeden dönme veya ücretin indirilmesini yahut eserin onarılmasını isteme yanında. 35 .1. diğer talepleriyle birlikte. ısmarlayan. Eserde ortaya çıkan ayıp. isin olağan akısına göre fırsat bulur bulmaz yoklayarak ve muayene ederek.DR. ısmarlayanın eseri kullanamayacağı ve hakkaniyet kurallarına göre kabule zorlanamayacağı derecede büyükse. eserin sözleşmeye uygun ayıpsız bir hale getirilmesi için gereken her şeyin masrafı kendisine ait olmak üzere mimar tarafından yapılması yükümlülüğünü ifade eder. 359/1). BK. eseri tamamlayarak ısmarlayana teslim etmiş olması gerekir (BK. 360 f. Is sahibi. bu konuda mimar/müteahhidin kusuru varsa. 1 ve2 uyarınca. Md.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. ısmarlayan. DOÇ. Ancak bu tazminat talebine ayıptan doğan diğer taleplerin yerini almak üzere başvurulamaz. Fakat ayıp bu derece ağır değilse. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılması Is sahibi. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Ayıbı üstlenme borcunun doğabilmesi için. eserin onarım ve tamirini ya da iyileştirilmesini isteyebilir. Mimar/Müteahhidin böyle bir borç altına sokulabilmesi için de eserdeki ayıbın giderilmesinin objektif olarak mümkün olması ve ayıbın giderilmesinin aşırı masrafa yol açmaması gerekir.1. bulduğu ayıpları müteahhide bildirmelidir (BK. Md. kendine teslim edilen eseri. yani kümülatif olarak isteyebileceği gibi yalnız basına da böyle bir tazminat ileri sürebilir. ısmarlayan ayıbın büyüklüğü oranında ücretten indirim yapılmasını veya büyük bir gideri gerektirmiyorsa. Burada sadece ayıp sonucu ortaya çıkan zararın tazmini düzenlenmiştir.9. mimardan.

taşınmaz yapılarda ise 5 yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa.1. 364-366 hükümleri. son gereği. Ayıpta Zamanaşımı Süresi 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Eserdeki ayıp gizliyse ve sonradan ortaya çıkarsa. genellikle müteahhidin yan borçlarının karşılığını oluşturur.2. Bunlar: 1. 36 . Bu karara göre 1. 3.9. Md. is sahibinin verdiği malzemenin veya tamir edilecek şeyin kendisince bilinen ve müteahhidin gözüne çarpmayacak tehlikeli veya isi etkileyecek diğer niteliklerinden müteahhidi haberdar etme borcu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında ifade edilmiştir. Mimari eser sözleşmesinden doğan bütün davalar. Bu sonuç. Buna göre. 2. bu sebeple açılacak davalar. taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde 2 yılın.1. 20 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar" hükmü getirilmektedir. 126/b4). İş sahibinin ücret ödeme dışında da başkaca borçları bulunmaktadır. kural olarak. maddesiyle ele alınmıştır.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Borçlar Kanunu Tasarısının 478. 361 f. Bu yükümlülüğe uymayan ısmarlayan. 356 f. eseri kabul etmiş sayılır (BK. "yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse. ısmarlayan bunu öğrenir öğrenmez mimar/müteahhide bildirmek zorundadır.DR. Md. 362/111). İş Sahibinin Borçları Mimari eser sözleşmesine göre is sahibinin sözleşmeyi yapma nedeni olan ısmarladığı eserin.1957 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile Borçlar Kanunu 126 hükmüne eklenen dördüncü bent uyarınca. HASAN BEGEÇ 3. Md. teslim tarihinden başlayarak.2. kural olarak beş yıllık zamanaşımına bağlıdır. Konu. is sahibinin malzemeyi sağlama borcu. BK. son gereği. beş yıllık zamanaşımına bağlıdır (BK. bunlar. BK. esas itibariyle eser sözleşmesinde is sahibinin ücret ödeme borcunu düzenleme konusu yapmıştır. Gerçekten is sahibinin bazı ikincil hakları vardır ki. eser sözleşmelerinden doğan davalar. BK. DOÇ. sözleşmeye uygun biçimde kendisine teslimini istemek hakki yanında ücret ödeme borcu bulunmaktadır.

Bu ücret götürü ya da yaklaşık biçimde belirlenmiş ya da başlangıçta belirlenmemiş olmakla birlikte. Tersine bir anlaşma yoksa ücret. Md. ücretin bir kısmının veya tamamının teslimden önce veya teslimden sonra ödenmesi kararlaştırılabilir. is sahibi.1. İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu Mimari eser sözleşmesi. is sahibinin eserin ayıplı olup olmadığını muayene ve ayıp mevcut ise ihbar etme borcu bulunmaktadır. 81 hükmünü kıyasen ileri sürmek veya ayıba karsı tekeffülden doğan haklarına dayanmak suretiyle 37 .DR. Md. Md. kural olarak. mimar/müteahhidin eseri ayıpsız ve sözleşmeye uygun şekilde tamamlamış olarak teslim etmesi gerekir. Ücret alacağının oluşması için. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 3. çalışma değeri göz önünde tutularak tayin edilir. Ücret ödeme borcu 2. BK. iki tarafa borç yükleyen sözleşme olarak değerlendirilmelidir. l'deki kuralın aksine sözleşme yapılabilir. 366'ya göre. Is sahibinin ana borcu.364-366 arasında is sahibinin ücret ödeme borcu düzenlenmiştir. sonradan kesifle belirlenecek olabilir. kendisine teslim edilen mimari eser karşılığında kararlaştırılan ya da sonradan kesif yoluyla belirlenen ücreti ödemektir. isin teslimi anında ödenir (BK. Md. sözleşmenin gereği gibi ifa edilmediği yolundaki BK. Md. Md. Teknik anlamda bir borç olmamakla beraber. İş sahibinin borçları: 1. Tarafların ücretin miktarı üzerinde anlaşamamaları halinde.364/1). Ücret konusunda taraflar açıkça veya zimmen anlaşmış olabilirler. BK.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.2. Eğer yapılan is çeşidinden faaliyetler için mesleki birliklerin tespit ettiği bir ücret tarifesi varsa. 366 çerçevesinde ücret tayininde bu tarife göz önünde tutulacaktır. 364 f. DOÇ. Ayıplı mimari eserin teslim edilmek istenilmesi halinde. Mimarı koruma borcu 3. BK. BK.

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

ayıp giderilene kadar ücret borcunu ödemeden kaçınabilir. Is sahibinin, ayıba karsı tekeffülden doğan ücretin indirilmesi ve buna ilişkin talebini takas yoluyla da ileri sürmesi imkânı vardır.

Is sahibi, ücret ödeme borcunda temerrüde düşerse, mimar, BK. Md. 106 hükmündeki seçimlik haklarından birini kullanabilir. Örneğin, işgören, ücret ödeme borcunda temerrüde düsen is sahibine karsı sözleşmeden dönme hakkini ek süre vererek kullanabilir. Kısmi ödeme ya da avanslardan birinin yerine getirilmemesi nedeniyle is gören, sonraki teslimlerden ya da ise devamdan kaçınabilir (BK. Md.81); bu durumda is sahibi gecikme zararını da ödemek zorundadır (BK. Md.102/1). Ancak is bırakılması, hakkin kötüye kullanılması niteliğindeyse, örneğin, önemsiz bir ödeme eksikliği veya önemsiz avans eksikliği nedeniyle ise devam edilmiyorsa is gören bu yola gitmesi nedeniyle doğan zararlara katlanmalıdır.

3.2.1.1.

Ücretin Ödeme Yeri

Ücretin para olarak ödenmesi kararlaştırılmış ve aksine bir anlaşma yoksa ücret, alacaklının mimar/müteahhidin ikametgâhında ödenir. (BK.Md.73/1 ). Mimari eser sözleşmesinde ücretin ödeme yeri, tarafların arzusuna göre tayin edilir.

3.2.1.2.

Mimarin Ücret Alacağının Teminatı

Eserin ücret ödenmeden teslimi, is sahibine mimar/müteahhit tarafından kredi tanınmasıyla; ancak istisnai durumlarda söz konusu olur. Bu şekilde taşınır eser teslimi seklindeki mimari eser sözleşmesinde ücretini kısmen veya tamamen almadan eseri teslim eden mimar/müteahhit, ücret alacağını, mülkiyeti saklı tutma anlaşmasıyla teminat altına alabilir.

Taşınmazlardaki onarım islerindeyse, mimar/müteahhit kanuni ipotek hakkından yararlanabilir

38

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ 3.2.1.3. İş Sahibinin Ücret Ödeme de Temerrüde Düşmesi

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

Is sahibi, ücretin ödenmesinde temerrüde düşerse, mimar/müteahhit, BK. Md. 106'daki seçimlik haklardan birini kullanabilir. Mimar/müteahhit, ücret ödemede temerrüde düşen is sahibine karsı sözleşmeden dönebilecektir.

Mimari eser sözleşmesinde, BK. Md. 362 f. 2'ye göre; kısmi ödemenin gerektiği, belli zamanlarda müteahhide avanslar ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde, mimar/müteahhit; kısmi ödeme veya avanslardan birinin yerine getirilmediği sürece, işe devamdan kaçınabilir (BK. Md. 81) ve bu yüzden doğan zarara da is sahibinin katlanması ve mimar/müteahhidin zararını, kusurlu olarak temerrüde düşmüş olan (BK. Md. 102 f. 1) is sahibinin karşılaması gerekir.

Ancak isin bırakılması, ödenmemiş ücretin tutarına göre orantısız bir önlem olarak kendini gösteriyorsa, hakkin kötüye kullanılması niteliğini taşır ve mimar/müteahhit, bu yola gitmenin yol açtığı zararlardan sorumlu olur.

3.2.2. İş Sahibinin Mimarı Koruma Borcu

Ücret ödeme borcu dışında is sahibinin mimarı koruma borcu bulunmaktadır. Gerçekten is sahibinin bir takim ikincil borçları vardır ki, bunlar genellikle mimar/müteahhidin ikincil haklarını oluşturur. Yargıtay, eserin ortaya çıkmasına engel olucu veya zarara uğramasına neden olan durumlarda, iş sahibinin bazı önlemler almakla yükümlü olduğunu belirtmiştir. Ayrıca teknik anlamda bir borç olmamakla beraber is sahibinin eserin ayıplı olup olmadığını muayene ve ayıp mevcut ise ihbar etme borcu da bulunmaktadır. Öte yandan BK.M.356/son gereği tehlikeli ve riskli durumlardan mimari haberdar etme borcu bulunmaktadır.

39

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ Devlet yönetimi Merkezi ve Yerel yönetim İdari Vesayet 5393 sayılı kanun (Belediye) 5216 sayılı kanun (Büyükşehir Belediye)

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

DEVLET YÖNETİMİ

Genel olarak Devletimizin kuruluş ve işleyişi ikili bir sisteme dayanır:

1) Merkezi Yönetim

2) Yerel yönetim

1) Merkezi Yönetim:

Anayasamızın Md. 126 ile merkezi yönetim (idare) esasları düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye; coğrafi durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere (ilçe, bucak, köy) ayrılır.

Merkezden yönetimin ildeki en büyük temsilcisi validir. Vali ild e hem Devleti hem de Hükümeti temsil eder. İlin genel yönetiminden sorumludur. Re'sen emir ve direktif verebilir. Amme (kamu) gücünü kullanarak gerekli her türlü icrai (yürütme) kararı alabilir.

Ayni kurallar ilçelerdeki en büyük mülki amir olan kaymakamlar, bucaklarda bucak müdürleri ve köylerde muhtarlar için geçerlidir.

Gün geçtikçe nüfusu hızla artan, gelişen ve bunlara paralel olarak ihtiyaçları artan ülkemizde tüm hizmetlerin merkezden yürütülmesine olanak yoktur. Merkezi idare; 1. Tek bir merkezde toplandığı için daha ahenkli çalışır, 2. Daha iyi organize olur 3. Denetlenebilir, gözükürse de pek çok sakıncalı yönü olduğu da şüphesizdir. 40

ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir" demektedir. a) İI ve c) Köy'ü birlikte inceleyelim. Anayasamızın 127. Yerel şartları o yörede oturan vatandaşlar kadar iyi bilemeyecekleri. 2. Mesafelerin uzun olduğu ve bazı mevsimler ulaşılamayan yörelerde hizmet aksaması ve zaman kaybına yol açacağıdır. Bu maddenin merkezi yönetimi düzenleyen 126 ncı maddeyle karşılaştırılmasında karşımıza çıkacak ilk olgu yerel yönetimlerde "seçim" olduğu.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. köy bazında da muhtarların iki yönlü idareci olduklarıdır. merkezi yönetimde ise "atama" olduğudur. 1. maddesi "Yerel Yönetimler il. 2) Yerel Yönetim: Ülkemiz açısından yerel yönetimler: a) İl b) Belediye c) Köy olarak kabul edilmiştir. DOÇ. Bunun yanında göze çarpan bir diğer olgu da il bazında vali.DR. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Merkezi yönetim için ileri sürülebilecek tenkitlerin en önemlileri bu tarz yönetimin. 41 . belediye veya köy halkının yerel. Bu nedenlerle günümüzde merkezi yönetim yanında yerel yönetim esasını da benimseyip uygulamak ortak bir davranış olmuştur.

yerel yönetimlerin icrai kararlarını ve idari fiil ve hareketlerini denetleme ve bu kararları bozabilme yetkisidir. kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde “İdari Vesayet” yetkisine sahiptir. yerel idareler üzerinde yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi. maddeye göre yerel yönetimin il bazındaki amiridir. toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla.DR. Merkez. Esas güç ve yetki merkezin olup. 127/5 fıkrası bu konuda şu kuralı koymuştur: "Merkezi idare. merkez bunun bir kısmını kendi isteğiyle mahalli idarelere devretmiş. amiridir. 42 . Aynı ifadeleri köylerde muhtarlar için de söyleyebiliriz. kamu görevlerinde birliğin sağlanması. 126. DOÇ.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. mahalli idareler üzerindeki denetim yetkisini "idari vesayet" yolu ile sağlar. HASAN BEGEÇ Merkezi Yönetim Yerel Yönetim 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Atama Seçim İl Köy Vali Muhtar Gerçekten ilde vali. ancak denetleme yetkisini de elinde tutmuştur. madde uyarınca merkezi idarenin en büyük temsilcisi. İdari Vesayet: Merkezi yönetimin. Anayasamızın Md. Ancak aynı vali 127.

2005 günü kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. ya da bir başka deyişle.Yerel olarak ikili bir sisteme oturtmuş ise de merkezi teşkilatı kısmen de olsa yerel teşkilat üzerine çıkartmış. idari bir denetimdir. b) Belediye: Yerel yönetimlerden olan Belediye ile ilgili açıklamalarımıza ilgili kanun üzerinden devam edebiliriz. intisab nazırı. 5393 sayılı kanun. politik. 5393 sayılı Belediye Kanunu 3. Kanunda açıkça belirtilen hallerde. Sonrasında özellikle Ege Bölgesinde bazı sahil kentlerinde belediye teşkilatları kurulmuştur. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu nedenle ancak idari makamlar tarafından icra edilir. ******* Osmanlı klasik sisteminde günümüzde belediyelerin üstlendikleri görevleri kadı. bunlar arasında eşitliği öngörmemiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı ve yeni kurulan belediye örgütleri ile 1923 yılında toplam 436 olan belediye sayısı günümüzde 3215’e yükselmiştir. Osmanlı Devleti’nin batıya açılmasıyla birlikte yönetsel.7. “Belediye Kanunu” dur. 3) Böyle bir denetleme devletin genel menfaati düşüncesinden kaynaklanır. 2) İdari vesayet kanuna dayanır. Bu Kanun ile 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı “Belediye Kanunu” nu yürürlükten kaldırılmıştır. Adli makamların mahalli idareler üzerinde böyle bir denetim yetkileri yoktur. yerlerde ve belirtilen derecede kullanılabilir. muhtesip gibi sıfatları bulunan görevliler yürütmüşlerdir.DR. DOÇ. HASAN BEGEÇ İdari vesayetle ilgili şu üç esası bilmeliyiz: 1) İdari vesayet. 43 . Her ne kadar Anayasamız idari teşkilatımızı Merkezi . ekonomik ve sosyal bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. İşte bu ilk belediye örgütü kurulan kentlerden birisi Urla’dır 1866 yılında kurulan belediye örgütünün ilk başkanı da Osman Ağa’dır.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bunun sonucunda da ilk belediye idaresi İstanbul’da 1854 yılında kurulmuştur.

Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini ifade eder. Belediyenin organları: Belediye meclisi. belediye encümeni ve belediye başkanını ifade etmektedir.DR. 44 .MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Belediye: İl ve ilçelerle. yönetimini.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini ifade eder. Bazı yerlerde ise belediye teşkilatının bulunması mecburidir. Belediyelerin kuruluşu nerede kurulup nerelerde kurulamayacağı ile ilgili olarak: 1) Nüfusu 5. organlarını. yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Buradan şunu anlıyoruz Büyükşehir belediyeleri ile ilgili eski kanun 1580 sayılı kanunmuş. Mahalle: Belediye sınırları içinde. 2) İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. nüfusu 5000 den çok olan yerleşim birimlerinde oturanların ortak gereksinimlerini sağlayan kamu tüzel kişiliğindeki yerel yönetim örgütü olarak da tanımlanabilir. Bir yerde nüfusun artması ya da köyler arasındaki boşlukların dolarak köylerin birleşmesi gibi durumlarda belediye kurulur. ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi ifade eder. görev. Bu kanun belediyeleri kapsar. 3) İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında belediye kurulamaz 4) Birbirlerine 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. Tanımlar: Bu Kanunun uygulanmasında. Bu kanunun amacı: belediyenin kuruluşunu. DOÇ.

elektrik.000 ve üzerinde olması gerekir. belediyenin en yetkili karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Belediye’nin Organları: Belediyenin üç önemli organı vardır. su ve havagazı. Belediyenin görev. Belediye Meclisi 2. DOÇ. Bunlardan Meclis ve Encümen müzakere ve karar organı. Belediyenin imarla ilgili yetkileri ve imtiyazları : İmar planları yapıp uygulamaya. Bunlar: 1. Belediye meclisinin kararı ile mücavir (komşu) alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 6) Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5. merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5. Meclisin üye sayısı belediye örgütünün bulunduğu yerin nüfusuna göre 9 ile 55 arasında değişir. kültür ve eğitim etkinlikleri alanında hizmet vermektir. Belediyelerin kısaca özetlenecek olursa en önemli görevleri: Bölge halkının gereksinmelerini karşılamak sağlık. ulaştırma. 45 . Belediye Encümeni 3. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 5) Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının. İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisi Belediye meclisi. gerekli istimlakları (kamulaştırmaları) yapmaya yetkilidir. Başkan ise icra organıdır.DR.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde. Belediye Başkanı dır.

diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Toplantılar. toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 46 . Öneri. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün. Meclis toplantısı. toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. gündemin belediye başkanı tarafından belirlenmesi ve en az üç gün önceden üyelere bildirilerek yapılır ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Meclis toplantıları kamuya açıktır. başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. her ayın ilk haftası. HASAN BEGEÇ Belediye Meclisinin Çalışması: 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Belediye meclisi. Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir.DR. Meclis toplantısında. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine. DOÇ. toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir. belediye başkanlığında.

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. DOÇ.DR. Belediye Encümeni Karma nitelikli bir organdır. 47 . meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. bir bölümü de belediye meclisinin kendi içinden bir yıl için gizli oyla seçtiği üyelerden oluşur. Belediye başkanı.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Belediye başkanı. hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir.  İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. HASAN BEGEÇ Belediye Meclisi'nin başlıca görevleri: 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI  Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak. Üyelerinin bir bölümü hizmet birimi yönetimleri olan daire başkanlarından. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (yarıdan bir fazla) ısrar edilen kararlar kesinleşir. büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek.

HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Belediye encümeni. bir yönüyle de genel yönetimin bir organıdır.DR. DOÇ. Genel yönetime ilişkin yasa ve yönetmelikleri yayıp duyurma açısından. Belediye başkanının. Çevre halkı tarafından 5 yıl için seçilir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Belediye başkanı bir yönüyle belediyenin temsilcisi. bulunduğu yerin mülki amirine bağlıdır. en yüksek belediye amiri ve belediye temsilcisi sıfatıyla temel görevleri şunlardır:      Belediye emir ve yasaklarının uygulanması Belediye meclisi ve encümeninin kararlarının yerine getirilmesi Yerel kamu hizmetlerinin yürütülmesi Belediye mallarının yürütülmesi gelirlerinin izlenmesi Belediye tüzel kişiliğinin temsil edilmesi. ******* 48 . belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. belediye başkanının başkanlığında toplanan (haftada en az bir kez toplanır) sürekli bir organdır. Encümenin imarla ilgili başlıca görevleri:  Kamulaştırma kararı almak ve uygulamak Belediye Başkanı Belediye başkanı.

bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan. Bu kanunun kapsamı: Büyükşehir belediyesiyle Büyükşehir sınırları içindeki diğer belediyeleri kapsamaktadır. verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. Bu kanunun ilk yürürlüğe girdiği dönemde Türkiye’de 3 adet Büyükşehir belediyesi vardı.7. Bu Kanun ile 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır. etkin.) Ankara Antalya Bursa Diyarbakır Erzurum Eskişehir Gaziantep İstanbul İzmir Kayseri Konya İzmit (5747 sayılı. HASAN BEGEÇ 5216 sayılı kanun. Tanımlar: Büyükşehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan.) Mersin Samsun’ dur. “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile adı KOCAELİ olarak değiştirildi. “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” dur. Ankara ve İzmir Günümüzde 16 adet Büyükşehir belediyesi var. DOÇ. programlı. hizmetlerin planlı. kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren. 49 . Bunlar: Adana Adapazarı (5747 sayılı.2004 gün ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı: Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bunlar: İstanbul. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23. “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile adı SAKARYA olarak değiştirildi.DR.

yetki ve sorumlulukları tek tek sayılmış olup. bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını. yapım. Kuruluş: Belediye sınırları içinde ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750. 5216 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin görev. İlk kademe belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve Büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI yetkileri kullanan. maddesinde büyükşehir belediyesinin görev.000 arasındaki) yapmak. İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini. yetki ve sorumlulukları oldukça genişletilmiş bulunmaktadır. Kanunun 7.DR.000'den fazla olan il belediyeleri. imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyeyi ifade eder. idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini. parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek 4) Kanunlarla Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje. DOÇ. En az üç ilçe belediyesini kapsayan şehirlere Büyükşehir denilmektedir. ilgili olanları şunlardır: 1) Nazım İmar Planını (1/5. yaptırmak ve onaylayarak uygulamak 2) Nazım İmar Planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak 3) İlçe belediyelerinin Nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını bu planlarda yapılacak değişiklikleri. bunlar arasında "imar "la.000 ile 1/25. kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak. parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak 5) Büyük şehir ve mücavir alanların bütününü kapsayacak büyük şehir imar yönetmeliğini düzenlemek ve büyük şehir belediye meclisinin onayına sunmak 50 .MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

Belirlenen imara aykırı uygulama. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi (Md 11.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. DOÇ. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İlçe belediyelerinin imar ve yapılaşma ile ilgili görev ve yetki sınırları içinde kalmak. Denetim yetkisi. Büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar. 51 . Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde. üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Büyükşehir belediyesi 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını sahiptir.DR. ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde. incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İlçe belediyelerinin meclisleri kararı ile çıkaracakları bu yönetmelikler büyükşehir belediye başkanının aynen veya değiştirerek onayı ile kesinleşir ve de ilan edilerek yürürlüğe girer. mevzuata ve bu yönetmeliğe aykırı olmamak şartıyla ile imar yönetmelikleri düzenleme hak ve yetkileri bulunmaktadır.) Büyükşehir belediyesi. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından. ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi.

büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları. yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir Belediye Meclisi 5. Büyükşehir Belediye Encümeni 6. Başkan ise icra organıdır. Bunlar: 4. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde sürekli toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi. büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bunlardan Meclis ve Encümen müzakere ve karar organı. HASAN BEGEÇ Büyükşehir Belediyeleri’nin Organları: Büyükşehir Belediyesinin üç önemli organı vardır. Meclis kararlarının kesinleşmesi (Md 14. Büyükşehir belediye meclisi.) Büyükşehir belediye başkanı. hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup. Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir belediye meclisi.DR.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. DOÇ. diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı dır. 52 .

İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Belediye başkanı. Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar. İlgili meclis. kesinleşen kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine başvurabilir.DR. yedi gün içinde. 53 . DOÇ. gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden görüşülmesini isteyebilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Kararlar. Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idari yargı mercilerine başvurabilir. kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Büyükşehir belediye başkanı. meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler. konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. kültür. İhtisas komisyonları. plan ve bütçe komisyonu. her dönem başı toplantısında. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde. Meclis toplantısını takiben imar komisyonu en fazla on işgünü. sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun. HASAN BEGEÇ İhtisas komisyonları (Md 15. diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. eğitim. 54 . gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.) Uzmanlık 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Büyükşehir belediye meclisi. kurum temsilcileri. üyeleri arasından seçilecek en az beş. üniversitelerin ilgili bölümlerinin. İmar ve bayındırlık komisyonu. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir. DOÇ. kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. çevre ve sağlık komisyonu.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.DR. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere. en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyon raporları alenîdir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir belediye başkanı.DR. belediye başkanının başkanlığında.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Ancak. biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üye olmak üzere toplamda 10 üyeden oluşur. DOÇ. HASAN BEGEÇ Büyükşehir Belediye Encümeni 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Büyükşehir belediye encümeni. Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda. büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz. büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir Büyükşehir belediye başkanı. büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından 5 yıl için seçilir. belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye biri genel sekreter. Büyükşehir belediye başkan vekili. encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri Büyükşehir belediye başkanının imarla ilgili görevleri: a) Büyükşehir belediye meclisince onaylanan nazım imar planlarını onaylamak 55 .

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 56 . diğer büyükşehir belediyelerinde 5 i geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir. büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. cadde. DOÇ. büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır.DR. park. hazırlatmak c) İmar Programlarını hazırlamak ve uygulamaya koymak Danışmanlar Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde 10 adet. yol. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz. sokak. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI b) Nazım İmar Planına uygun olarak Uygulama İmar Planlarını hazırlamak. ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili anlaşmazlık çıkması durumunda. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması şarttır. Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon. Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki bölüşümü büyükşehir belediye meclisince yapılır. bulvar. Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan. Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Büyükşehir.

Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç. belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. İzmir’in 25-30 yıllık gelişimine ışık tutacak “anayasasını” hazırladıklarını söylemiştir. 38 ilk kademe belediyesi ve 164 orman köyünü içine alan 526 bin kilometrekarelik alanı kapsayan yeni bir nazım imar planını.DR. ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Büyükşehir belediyesi. 9 Ekim 2006 günü yapılan meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul etmiştir. Oylamadan sonra yaptığı konuşmada Başkan Kocaoğlu. Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda. belediye bürokratları ve bilim adamlarından oluşan 49 kişilik bir ekip hazırlamıştır. büyükşehir belediye meclisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 2004 yılında başladığı İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nı. 57 .MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz. yatırımcı kuruluş hesabında alacak olarak gösterilir. Büyükşehir belediyesi. Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları. yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. DOÇ. 21 ilçe. ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir. kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 3’ünü aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla.

bunların yoğunluk ve düzenini. konut. 58 . yapı yüksekliği ve derinliğini. işlem ve eylemlerin tümü olarak tanımlanabilir. DOÇ. belde halkının. geliştirme ve güzelleştirme ile bu yerlerdeki yapılaşmaların şart ve teşekkülü yolunda yapılan çalışmaların tümü "imar hareketleri" (imar faaliyetleri. arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini. Özetle denilebilir ki imar. arazi kullanım şeklini tespit ve bunların uygulanmasını temin. yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin kurallarını belirleme ve bu kurallara aykırılıkları önleme ve müeyyidelendirme. turizm. yapı düzenini. "Bayındır" sözcüğü ise. bayındır hale getirme. taban alanı ve kat alanı katsayısını. çeşitli bölgelerin yapı adalarını. fiziksel mekanın düzenlenmesi ve mekandaki yapılaşma faaliyetleridir. yeşil alan gibi umumi hizmet ve kamu hizmet tesis alanlarını ve imar adalarının biçim ve boyutlarını. sanayi. İmar: "İmar" (imâr) kelimesinin sözlük anlamı bayındır duruma getirme. HASAN BEGEÇ İmar kavramı İmar mevzuatı 3194 sayılı kanun İmar Kanunu Gerekçesi 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI  İmar Kavramı. çevrenin ve tarihi eser. yapı yoğunluklarını. yaşayış şartlarının uygunlaştırılması için üzerinde çalışılmış olan (yer) anlamındadır. bayındır duruma getirmek. düzene koymak anlamındadır. yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini ve ulaşım sistemlerini. ulaşım gibi başlıca bölge tiplerini.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. "İmar etmek". gelişip güzelleşmesi. tarım. inşaat yaklaşma sınırı ve bahçe mesafelerini.DR. şenlendirmedir. yapı. yapı ve değerler ile kentsel ekolojik dengenin korunması ve iyileştirilmesi için yapılan iş. geliştirme. imar konulu işlem ve eylemler) olarak adlandırılır. yol. Daha geniş olarak imar. Şehirleri ve diğer yerleşme yerlerini belirli bir düzen ve disiplin içinde tutma. sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile sağlığı ve güvenliğini gözeterek daha iyi yaşama düzeni ve koşullarını sağlama.

Bu alanlarda "Plansız Alanlar Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. "sınırlanmış" ve "yönlendirilmiş" bir nitelik verir.  İmar Kanunu Gerekçesi 9. köyden şehre göçün kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkan düzensiz şehirleşme.1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu yürürlüğe girdiği yıllardaki ihtiyaca cevap vermesine rağmen daha sonraki gelişmeler nedeni ile 11.7. imar planları da "Nazım İmar Planı" ve "Uygulama İmar Planı" olarak hazırlanır (İK md. 6 ve 8). Bu durum imar faaliyetlerine "kurallaştırılmış". Planlı alanlar. kapsadıkları alan ve amaçlar yönünden "Bölge Planları" ve "İmar Planları". Bu nedenle de bu hareketlerin "zorlayıcı". İmar faaliyetleri.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Plansız alanlar. "plansız alanlar "da. yönetmelik ve plan hükümleri. önceden yapılmış olan imar planı sınırları içinde kalan ve planla. DOÇ. ise. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar faaliyetleri. Son yıllardaki hızlı nüfus artışı. kullanım amacı belli edilmiş alanlardır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de şehirlerin ve yerleşim alanlarının planlı ve düzenli oluşu toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantısının aynasıdır. Planlar. insan.1972 tarih ve 1605 sayılı kanun ile bazı maddeleri değiştirilmiştir. "planlı alanlar "da yasa. gecekondulaşma ve bunların yarattığı sorunlar ile bu sorunların çözümü için gerekli her türlü 59 . "kısıtlayıcı". toplum ve fiziksel çevreyi yakından ilgilendiren ve etkileyen hareketlerdir.DR. belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan alanlardır.7. ve "yönlendirici" nitelikte olan yasa hükümleri ve yönetsel kararların sınırları içinde kalması zorunludur. yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülür.

DR. İmar kanunu ile ülkemizde planlama ilk defa bir sisteme bağlanmış ve planlamanın gelişmeyi önceden yönlendirmesi amaçlanmıştır. Planlamanın uygulamaya yetişecek. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI tedbirin alınması ihtiyacı İmar Kanununda bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. belediye ve mücavir alan sınırları içi ve dışında kalan şehir ve onunla bütünleşen çevresindeki plansız alanları bir bütün olarak ele alan yeni bir anlayış getirilmiştir. DOÇ. birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının yapımında ve onay aşamasında oluşabilecek ihtilafları çözmek ve hatta re’sen plan yapmak veya yaptırmak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bırakılmıştır. Plan yapımının ve onayının dışında imar programları da Belediye meclislerince görüşülüp kabul edildikten sonra geçerlilik kazanacaktır. İmar Kanunu. Bu imar kanunu ile geçmiş dönemdeki imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı belli bir düzenleme içinde ele alarak çözmek ve yeni şehirleşmeyi düzenli bir biçimde sağlamak için valilik ve belediyelerin plan üretimi ve uygulaması sürecindeki etkinlikleri arttırılmıştır. Belediye sınırları dışında ise bu yetki Valiliklerce kullanılacaktır.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Şehirlerin imar planlarına uygun olarak gelişmelerinin yönlendirilmesinde. yaptırma ve uygulamayı kontrol konusunda yerel idarelere yetki tanımış. 60 . Uygulamanın planlamanın önüne geçmesi gibi durumlarda ise bu durumu kontrol altına alabilmek için mevzii imar planı (daha basit ve kısa sürede yapılabilen) mekanizması getirilmiştir. hatta uygulamaya önceden yön verebilecek nitelikte olması hedeflenmiştir. Ülke çapında önem taşıyan tesislerin yapımına imkan vermek. planların onaylanmasına ilişkin bu yetkinin Belediye ve Valiliklerce kullanılacağını belirtmiştir. imar planlarını yapma.

Yerleşme yeri ve yapı deyimlerinin tanımını yaptıktan sonra. Örneğin. Bu Kanunun amacı ve kapsamı bakımından. Kanunun amacını. HASAN BEGEÇ  3194 sayılı kanun 3194 Sayılı Kanun İmar Kanunu’dur. "Plansız alanlar" üzerinde yapı yapılması halinde. "Yapı". değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir (İK md. karada ve suda. açılım yaparak şu şekilde açıklayabiliriz: 61 . 27). "Ülke bütününde düzenli yerleşmeyi sağlamak ve bundan böyle imar kargaşasına meydan vermeyecek planlı ve sağlıklı yapılaşmayı gerçekleştirmek" olduğu ifade edilmiştir. bir yerleşme yerinin mutlaka imar planı sınırı (belediye sınırı) içinde kalması gerekmez. Madde gerekçesinde de. hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapıların fen. Görüldüğü üzere İmar Kanunu.DR. yapı terimini çok geniş anlamıyla tanımlamış bulunmaktadır. "bu yerler" de yerleşme yerleri olarak kabul edilir ve buralardaki yapılar da fen. bu Kanunun amacının. plân. fen. DOÇ. belediye ve mücavir alan sınırı içinde veya dışında belirli bir yerde "geçici" veya "sürekli" olarak oturması. resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave. 5). Amaç 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Madde 1 -Bu Kanun yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların. köy yerleşik alanları ve mezralarda yapılacak konut. sağlık ve çevre şartlarına uygun olması gerekir (İK md. bir ya da birden çok kişinin. yaşaması ve faaliyet göstermesi için seçilen ve düzenlenen yerdir. sağlık ve çevre şartlarına tabi olurlar. daimi veya muvakkat (geçici). sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. "Yerleşme yeri".MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

62 . "alt ölçekli planlar ın. mevzuatın öngördüğü "teknik şartlar''a haiz olması amaçlanmaktadır. Örneğin. Öte yandan. "ayrık nizam "da yapı yapılamaz. yerleşme ve yapılaşmalarda "plân". Plan Şartlarına Uygunluk Plan şartlarına uygunluk. her bir yapının plan şartlarına uygunluğunu da ifade eder. yerleşme yerlerinin bütününde plan ile getirilen hükümlere (plan şartlarına) uygunluğu ifade eder. DOÇ. Yapılması plan şartına aykırılık teşkil eder. planda hangi maksat ve hizmet için ayrılmış ise. "üst ölçekli planlar "a. "fen". Örneğin. Mesela bu yerlerde bir turizm tesisi yapılamaz. "sağlık" ve "çevre" şartlarına uygunluk olarak sayılmıştır. projesine göre yapılacak yapıların. planda sanayi ya da ticaret bölgesi olarak ayrılan yerler ancak bu maksatlarla kullanılabilir.DR. Yerleşme yerlerinde alanlar. imar planında bir adadaki yapı nizamı (düzeni) "bitişik nizam " olarak belirlenmiş ise bu yerde. Fen Şartlarına Uygunluk Bu şart ile yerleşme planlaması sonucu elde edilen imar planı ve bu plana uygun olarak. 1/1000 ölçekli bir "uygulama imar planı" planlama kademelenmesinde.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. kendisinden daha üst ölçekli olan 1/5000'lik "nazım imar planı" hükümlerine (düzenlemesine) aykırı olarak hazırlanamaz. ancak o maksat ve hizmetin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. plan şartlarına uygunluk. Örneğin. HASAN BEGEÇ KANUNUN AMACINI BELİRLEYEN ŞARTLAR 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Maddede. Kanunun amacını belirleyen ölçütler (şartlar). başka bir maksatla kullanılamaz. uygun olmasıdır. Plan şartlarına uygunluğun bir anlamı da.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu anlamına gelir. teknik bir çalışma olup. bir imar planı yapılır ya da değiştirilirken. yapının gün ışığı almasına. Bu nedenle bu alanlardaki yerleşme ve yapılaşmalarda bu hususa dikkat edilmesi gerekir. içme ve kullanma suyu rezervuarlarının korunması ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla.DR. Çevre Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkralarında da. "mimari" ya da "statik proje"si teknik bir çalışma belgesi olup. sağlıklı yaşamaya imkan verecek bir şekilde hazırlanması ve yapı malzemelerinin standartlara uygunluğu da anlaşılır. bunların da mevzuatın öngördüğü şartları taşıması gerekir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Örneğin. havalanmasına ve rutubetten korunmasına imkân vermesi ve yapı malzemelerinin ses ve gürültüyü azaltıcı nitelikte olması. aydınlanmasına. Sağlık Şartlarına Uygunluk Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların. yapının. bu meyanda sayılabilir. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne göre tespit edilen "koruma alanları" içerisinde. o yerleşme yerinin "jeolojik etüdü"nün yapılması ve bu etüt ile elde edilecek bilgilere göre imar planın yapılması ya da değiştirilmesi gerekir. Buradaki jeolojik etüt. bu yerlerde yerleşme ve yapılaşma "kısıtlama" ya tabi tutulmuştur. planın hazırlık ve yapımında önemli bir eksiklik teşkil eder. yapı projelerinin. Örneğin. Öte yandan. bir deprem bölgesinde. çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesinin gerçek ve tüzel kişilerle vatandaşların görevi olduğu. Öte yandan. herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmekte. sağlık şartlarına uygunluk ile. Çevre Şartlarına Uygunluk Anayasa'nın 56 ncı maddesinde. bu çalışmanın yapılmaması. Projelerin. sağlık konusunda düzenlenmiş bulunan kanun. arazi ve 63 . DOÇ.

Madde ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak "her türlü plan" ile inşa edilecek "resmi ve özel tüm yapılar" ın bu Kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmek suretiyle.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. DOÇ. 64 .DR. Madde üzerindeki açıklamalarımızı aşağıda sürdüreceğiz. "kültürel" ve "tarihi" dokuya uygun olması ve bunlara zarar vermemesi amaçlanmaktadır. Ancak bundan önce. Kapsam Madde 2 . Kanunun kapsamı belirtilmiştir. açıklamalarımızın daha iyi anlaşılabilmesi için. çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetmekle yükümlü oldukları ifade edilmektedir. Çevre şartlarına uygunluk ile. hem yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların. bu imar düzeni ve disiplinine tabi tutulmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 5 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde çizilen ve 6 ncı maddede belirtilen merci (vali) tarafından onaylandıktan sonra kesinleşen idari bir sınırdır. Görüldüğü üzere bu madde ile yalnızca belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerler değil. mekan itibariyle yürürlükteki mevzuat hükümlerine. gerek Kanunda ve gerekse Yönetmelikte geçen bazı terimlerin tanım ve açıklamasını vermek istiyoruz. hem de yapıların. ülkenin tüm alanları ve bu alanlar üzerindeki tüm imar hareketleri. Belediye Sınırı. proje itibariyle o çevredeki "doğal". HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşların.

Madde ile. "Plansız Alanlar Yönetmeliği "nin "5 ve 6 ncı Bölüm "lerinde yer alan hükümler olur.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.000'den az olan beldelerde belediye sınırı. bu yerlerde. 1 . 1580 sayılı Kanunda öngörülen sistem değiştirilerek. daha basit ve kolay bir sistem getirilmektedir. belediye meclisinin kararı (ilçelerde kaymakamın görüşü) üzerine valinin onayı ile kesinleşmektedir. 65 . "Plansız Alanlar Yönetmeliği "nin (Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği'nin) "4 ve 6 ncı Bölüm" lerinde yer alan hükümler olur.DR. a) Planın olması. belediye meclisinin kararı. Bunlar: 1. 2.Belediye ve mücavir alan sınırlan "dışında" kalan ve “planı bulunan” ve de "planı bulunmayan" yerlerde uygulanacak hükümler. b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup. "planı bulunan" yerlerde uyulacak ve uygulanacak usul ve esaslar. nüfusu 80. DOÇ. 5393 sayılı (yeni) Belediye Kanunu'nda.Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde uygulanacak hükümler. "bu plân" ve 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan hükümler olur. Belediye ve mücavir alan "sınırları içinde" kalan yerler. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI nüfusu 80. Belediye ve mücavir alan "sınırları dışında" kalan yerlerdir. durumuna göre değişir. "planı bulunmayan" yerlerde uygulanacak usul ve esaslar. HASAN BEGEÇ 1580 sayılı (önceki) Belediye Kanunu ile yapılan düzenlemede.000'den fazla olan beldelerde belediye sınırı. 2. a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup. belediye meclisinin kararı ve ilçe idare kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra "il idare kurulu " karan ile. Kanunun kapsamı "alanlar" itibariyle ikiye ayrılmaktadır. b) Planın olmaması. il idare kurulunun uygun görüşü ve valinin teklifi üzerine "İçişleri Bakanlığı "nın onayı ile kesinleşmekte idi. Bu sisteme göre belediye sınırları.

Bu durumda. daha önce de belirttiğimiz üzere. Örneğin. DOÇ. Bir alanın plandaki kullanım biçimi ancak "plan tadilatı" yapmak suretiyle değiştirilebilir. 66 . genel "imar disiplini" nin. planda hangi kullanım amacına tahsis edilmiş ise. bulunduğu "bölgenin şartları"na ve "yönetmelik hükümleri" ne aykırı maksatlarla kullanılamayacağı hüküm altına alınmak suretiyle. Kanunun bu maddesi ile de. mesela "konut" yapımı amacıyla kamulaştırılamaz. Plana dayalı olarak yapılan kamulaştırmalarda. başka bir amaçla.Herhangi bir saha. alanların. imar planında alan kullanımı ve yapılaşma ile ilgili hüküm bulunması halinde. bir alan. yerleşme ve yapılaşmaların üzerinde gerçekleşeceği sahaların (alanların) "plan şartları" na.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Alanların Yönetmelik Şartlarına Aykırı Olarak Kullanılmaması Maddede. ancak o amaç için kullanılabilir. her ölçekteki plan esaslarına. kamulaştırmanın. Bunun anlamı şudur: Bir alan. HASAN BEGEÇ Genel Esas 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Madde 3 . alanlar itibariyle sağlanması şartları ortaya konulmaktadır. imar planında "sanayi" yeri olarak ayrılmış ise bu alan "konut alanı" olarak kullanılamaz. Kanunun 1 inci maddesiyle amaçlanan. Örneğin. şehircilik ilkeleri. Plandaki Tahsis Amacı Dışında Kullanılamaması Madde.DR. bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. planlama esasları ve kamu yararına aykırı olmaması ve plan bütünlüğünü bozmaması gerekir. ancak yol yapımı için kamulaştırılabilir. öncelikle bu hükümlerin uygulanması gerekir. yönetmelik hükümlerine aykırı bir maksatla kullanımı da yasaklanmaktadır. Alanların. planda "yol”a tahsisli bir taşınmaz. taşınmazın plandaki tahsis amacı gözetilerek yapılması gerekir. Bu amaçla yapılacak plan değişikliğinin ise. bir alanın her ölçekteki plan esaslarına aykırı maksatlarla kullanımını yasaklamaktadır. başka bir amaç için kullanılamaz.

67 . planda hüküm bulunmayan hallerde. bu bölge ve çevresi üzerinde oluşmuş yapılaşma durumu da anlaşılır. Bölge şartlarına uygunluk ile bir alanın. bitki örtüsü. kaynaklar. bir alanın kullanım amacının. imar planlarında. o alanın içinde bulunduğu bölgede gerçekleşmesi imkanı ile. özellikle bu maksatla etüt edilerek. Öte yandan. jeomorfolojik ve topoğrafik eşikler. parselasyon durumları ve bina kitleleri. bunlara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmaz. değişikliği. (jeolojik durum. bölge şartları ile. görsel değerler. plan olmakla birlikte. DOÇ. alanların kullanımı yönetmelik hükümlerine tabi olur. Bu nedenle de bu konularda yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerekir. Öte yandan. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Ancak. ilave ve revizyonlarında da bölge şartları. Tüm alanların kullanım maksadı ve yapılaşma şartlan plan ve yönetmelikler ile belirlenir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. toprak kabiliyeti. ön bahçeli ya da bahçesiz nizamın kabul olunacağını. Alanların Bölgenin Şartlarına Aykırı Olarak Kullanılmaması Madde ile alanların plan ve yönetmelik şartlarına aykırı olarak kullanımının yasaklanmasının yanında. kültürel ve tarihi dokusuna uygun maksatlarla kullanımı ve bu alan üzerindeki yapıların aynı dokuya uygun inşası anlaşılır. Ancak plan yapımı. bulunduğu bölgenin doğal. planı bulunmayan yerlerdeki alanların kullanımında da yine yönetmelik hükümleri geçerli olur. ölçüleri verilmediği takdirde. sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağını. binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinden. iklim.DR. alanların "bölge şartları" na aykırı olarak kullanımı da yasaklanmaktadır. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki.

bu hüküm karşısında da plan ve yönetmelikte yer almayan hususlarda getirilecek kuralların. İstisnalar Madde 4 . bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde. 16 ncı maddesinde de. bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. lüzum ve ihtiyaca ve “civarın karakteri”ne göre imar kuralları getirmeye yetkili oldukları belirtilmiş olup. imar planlarında açıklanmayan ve bu Yönetmelikte de yer almayan hususlarda.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. bu kapsamda getirilecek kuralların da yine bölge şartlarına uygun olması gerekir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait harekat. Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde. bu esasların. belediyelerin. sit. turizm gibi ağırlıkları nedeniyle özel ve ayrıntılı bir çalışma gerektirmesi durumunda veya "bölge şartları" na uymak amacıyla değiştirilerek özel sözleşme ve teknik şartlaşmalar yapılabileceği belirtilmiş. Öte yandan.2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu. kent estetiği ve çevresel yapı gibi şartlar) başkaca unsurlar ile birlikte. 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesinde. belediyelerin uygun görmesi halinde yapıların "estetiği" ile ilgili kurallar getirmeye yetkili oldukları belirtilmekte olup. sanayi. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI tarihsel çevre. bölge şartlan gözetilerek getirilmesi zorunlu olmaktadır. imar planı ihalelerinde. belirleyici bir unsur teşkil eder. İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün bu amaçla hazırladığı tip sözleşme ve şartlaşma esaslarına uyulacağı. DOÇ. 68 . eğitim ve savunma amaçlı yapılar için. "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" in 13 üncü maddesinde. Bu kapsamda. imar planlarının hazırlanmasında.DR. beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimlerin göz önünde tutulacağı ifade edilmiştir.

uygulama ve yapılaşma konularına ilişkin hükümler bulunmakta. hüküm bulunmaması halinde ise İmar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. bir tek İmar Kanunu ile düzenlenmiş değildir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve diğer "özel kanunlar" ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde. 21. 23 ve 31 inci maddeleri uygulanacaktır. "istisnalar" başlığı altında düzenlenmiş ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu.DR. Bu durumda. Bu konuda örnek vermek gerekirse. İmar Kanunu dışında diğer birçok kanunda planlama. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm merkezi olarak belirlenen bir alanda 1/5000 ölçekli nazım planlar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ve Turizm Bakanlığınca onaylanacaktır. İmar Kanunu 'nun 8 inci maddesine göre değil. haliyle bu kanun hükümlerinin de uygulanması gerekmektedir. 3194 sayılı Kanunun bu konulara ilişkin 20. kullanma izni. Ancak ruhsat. Turizmi Teşvik Kanunu' nun 7 nci maddesine göre. belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel yapıların. planlama ve yapılaşma konuları. özel kanunlarda imara ilişkin hüküm bulunması ve bu hükmün İmar Kanunu hükümleri ile çelişmesi halinde. Ancak. özel kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı esası getirilmiştir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. bu hüküm uygulanacak. 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu. ülkemizde. 69 . İşte bu nedenle. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar Kanunu'nun 2 nci maddesinde. imar kanununun. bu Kanun hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. altyapı bedelleri konularında 2634 sayılı Kanun. imar Kanunu 'na aykırı bir hüküm içermediğinden. DOÇ. Kanunun 4 üncü maddesi ile Kanunun uygulanmayacağı haller.

20. 422 sayılı Köy Kanunu 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu 831 sayılı Sular Hakkında Kanun 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 1519 sayılı Erişme Kontrollü Karayolu Kanunu 1893 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2872 sayılı Çevre Kanunu 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu 2981 sayılı. 15. 16. 29. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 3621 sayılı Kıyı Kanunu 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 4342 sayılı Mera Kanunu 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 70 . 24. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 3402 sayılı Kadastro Kanunu 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 25.DR. DOÇ. 19. 12. 4. 23.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 11. 13. 17. 8. 9. 6. uygulama ve yapılaşmaya ilişkin hükümlerin bulunduğu kanun. 3. 5. 10. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 18. 28. planlama. 21. 7. 22. 14. 27. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İçinde yerleşme. 26. 2. kararname ve tüzüklerin listesi aşağıda verilmektedir: KANUNLAR 1.

40. 33. 35. 42. 49. 38. 48. 34. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4759 sayılı İller Bankası Kanunu 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 4759 sayılı İller Bankası Kanunu 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4957 sayılı Turizm ve Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 6831 sayılı Orman Kanunu 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 1. 3. HASAN BEGEÇ 30.1961 tarih ve 5/1465 sayılı Yeraltı Suları Tüzüğü 71 . 36. 31. 43. 41. 47. 39. 37. 45. 2.1959 tarih ve 4/11715 sayılı Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname (Tüzük) 2. 44. 32.7. 20. 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kararname TÜZÜKLER 1. DOÇ. 46. 9.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.DR.6.

Bunlar: 1.000. 1/25. HASAN BEGEÇ Ülke ölçeğinden Kent ölçeğine plan türleri 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI PLAN VE PLAN TÜRLERİNİN TANIMLARI A. planlama alanı içinde kalan yerleşme ve arazi kullanımına ilişkin ana kararları belirleyen. Konut. Gerekli görüldüğü hallerde bu planları Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. turizm.1:50. sanayi. plan notları ve raporuyla bir bütün olan plandır. 2. ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır.000. DOÇ. sanayi. Bu tanımlamalara göre Çevre Düzeni Planı. yerleşmelerin gelişme potansiyelini. B. planlanan alanı makro düzeyde ele alarak belli bir projeksiyon dönemi içindeki fiziki gelişmeleri yönlendiren bir plandır. varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan. faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını belirtmek üzere hazırlanırlar. tarım. Ülkenin geri kalmış bölgelerini geliştirme ya da değerlendirilemeyen doğal kaynaklarını etkili biçimde kullanmaktır. Metropoliten kentlerin büyümesini denetim altına almak. ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel. turizm. tarım. sektörel hedefleri.Çevre Düzeni Planı: Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut.000 ölçekte hazırlanan.DR. Bölge Planlarının kaynağında iki önemli etmen bulunmaktadır. 72 .Bölge Planları: Sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde. 1:100. idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen.000 veya 1: 200.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.Çevre Düzeni Planı. demografik. ölçeği: 1/200000. fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan. 1/50000 ve 1/25000'dir. arazi ve arsaları kullanım amacına göre düzenleyen ve bunların üzerindeki yerleşme ve yapılaşmaların kuralını belirleyerek. DOÇ. örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta rapor ve notlardan oluşan belgedir. Büyükşehir olmayan diğer illerde valinin koordinasyonunda belediye veya il özel idaresi tarafından yaptırılır. C.000 ile 1/100. Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen yerlerde Bakanlar kurulunca belirlenecek Bakanlık tarafından 3. tarihsel. Bu bakımdan bu plan. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde. plan hiyerarşisinde bölge planlarının altında imar planlarının üstünde yer alır. 1/100000. İmar Planı şu şekilde de tanımlanabilir: Şehir ve diğer yerleşme yerlerinin mevcut ve gelecekte alacağı durumu gösteren. kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen.000 ölçekli çevre düzeni planları Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2. sosyal. açık ve uyulması zorunlu hukuksal bir belgedir. onlara bir düzen ve disiplin getiren objektif. kısıtlama kararları. . koruma.İmar Planı: Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı. sağlıklı ve güvenli çevre oluşturmayı. kendisinden daha alt ölçekli imar planlarına esas teşkil eder.DR. Bölge ve havza bazında 1/50. yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik. kültürel. arazi kullanımı. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Çevre Düzeni Planı. Çevre Düzeni Planı: 1. Büyükşehir Belediyeleri tarafından 4. 73 .

DR. Özetle.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla yörenin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri. DOÇ. planlanan yörenin halihazır durumunun. toplum. imar plânları. halkın sosyal ve kültürel gereksinmeleri. yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma. çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak. alan ve yapı ilişkileri. insan. olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler. yörenin gerek çevresiyle gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar planlarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar: İmar planları. güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır. kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır İmar planları. nüfus. çalışma ve ulaşım gibi kentsel işlevler ile. kadastral harita ve kentin gelişimi de göz önünde tutularak hazırlanır. beldenin kullanılışı. ülke. bölge ve kent verilerine göre konut. 74 . donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak. sosyal ve kültürel gereksinmeleri var olan yada sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde yerine getirmek ve belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla.

2. Nüfusu bundan az olan yerlerde imar planının yapılıp yapılmamasına belediye meclisi karar verir. Bu haritaların onama mercii belediyeler ve valiliklerdir. Mevcut imar planları yürürlüktedir. Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler ya da valiliklerce yapılır ya da yaptırılır.000'i aşan yerleşmelerin tümünde imar planı yapılması zorunludur. Onanan haritaların bir nüshası Bakanlığa. Mevcut planlar yerleşmiş nüfusa yetersiz durumda ise ya da yeni yerleşme alanlarının derhal kullanmaya açılması gerekiyorsa. 75 . Son nüfus sayımında. diğer bir nüshası da tapu dairesine gönderilir. nüfusu 10. 4. İmar Planlarının hazırlanmasında mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluk esası aranır. 3. HASAN BEGEÇ İMAR PLANLARININ YAPILMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 1. belediyeler ya da valiliklerce yapılacak mevzii imar planlarına ya da imar planı olmayan yerler de Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. DOÇ.DR.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

gerek valilikçe onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. belediye başkanlığınca saptanan ilan yerlerinde onay tarihinden itibaren bir ay süreyle ilan edilir. 2. Belediye sınırları içinde kalan yerlerin imar planları. Kesinleşen imar planlarının bir örneği Bakanlığa gönderilir.DR. incelenmek üzere Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Belediye Meclisi. imar planının tamamını ya da bir bölümünü örnekler ve kitapçıklar haline getirerek isteyenlere. (d) (e) Bu bir aylık süre içinde planlara itiraz edilebilir. Bu şekilde imar planları yürürlüğe girmiş olup uygulanması zorunludur. Belediye Başkanlığı veya vali. Kesinleşmiş planları Bakanlık ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ eder. 76 . DOÇ. (a) (b) (c) İlgili belediyelerce yapılır ya da yaptırılır. HASAN BEGEÇ İMAR PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 1. İtirazlar valiliğe yapılır Valilik itirazları ve planları inceleyerek on beş gün içersinde kesin karara bağlar. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerin imar planları. Kesinleşmiş imar planları alenidir. 6. belirlenen ücret karşılığında verirler. İtirazlar. itirazları ve planları on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer Bu planlar valilikçe saptanan ilan yerlerinde onay tarihinden itibaren bir ay süreyle ilan edilir. Gerek belediye meclisince. (d) (e) Bu süre içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. 5. 4. (a) (b) (c) Valilik ya da ilgilisince yapılır ya da yaptırılır. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu planlar. 3.

Kamu yapıları ile ilgili imar planlarını ve değişikliklerini. ilgili belediye ve diğer kuruluşlara bilgi verir ve gerektiğinde bu idarelerle işbirliği yapar. yukarıda sayılan yetkilerini kullanırken. 77 . Öte yandan. 4. yaptırmaya. Bir kamu hizmetinin görülmesi için gerekli olan yerlerle ilgili imar planlarını ve değişikliklerini. İçerisinden ya da civarından demiryolu veya karayolu geçen. yapmaya. Birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarını ve değişikliklerini. yukarıda (5) bendinde belirtilen durumlarda Bakanlık. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İMAR PLANLARINDA BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞININ YETKİSİ 1. DOÇ. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca yapılması gerekli planları ve değişikliklerini 3. bu yetkisini. 2. ilgili belediyeye valilik kanalıyla talimat vererek de kullanabilir. 5. hava meydanı bulunan ya da havayolu veya demiryolu bulunan yerlerdeki imar planlarını ve değişikliklerini. değiştirme. doğrudan kullanmayıp. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile.DR. revize etme ve re'sen onaylamaya yetkilidir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bakanlık.

6. Ulaştırma Bakanlığının. 5. İmar programları. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İMAR PLANI YAPMA VE ONAMA YETKİSİ OLAN DİĞER BAZI KURUM VE KURULUŞLAR 1. Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının. Ayrıca imar programları. GAP İdaresinin. Başbakanlığın (Dünya Bankası Proje Uygulama Biriminin). Çevre ve Orman Bakanlığının. otopark gibi inşaat masraflarını tahmini olarak belirten ve bunların yıllara göre bölünmesini gösteren bir belge olarak da tanımlanabilir. 9. 11. (md 10) Belediyelerin imar planlarının uygulanmasını yapmak için gerçekleştirilmesini düşündükleri kısımları belli eden ve bu kısımlarda gerek kamulaştırma ve gerekse yol. onama ve uygulama yetkileri bulunmaktadır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün. 3. Organize Sanayi Bölgeleri Yönetiminin. 7.DR. 8. Kültür ve Turizm Bakanlığının. Ve başkaca diğer bazı idarelerin kendi özel yasalarına göre plan yapma. DOÇ.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. İMAR PLANININ UYGULANMASI ANCAK İMAR PROGRAMININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI İLE MÜMKÜNDÜR. Toplu Konut İdaresinin. meydan. 10. 4. 78 . Belediyelerin imar uygulamaları konusunda çok sayıda faktörün hesaba katılmak suretiyle uzunca süreli olarak düzenledikleri tutarlı ve etkin bir tatbikat ve hareket planı olarak da tanımlanabilir. 2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının.

Bedel ve ödeme şekli taraflarca saptanır. Programda yer alan ve kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar. belediye ya da valiliğin önerisi. Bu kamulaştırma için gerekli ödenek. Genel hizmetlere ayrılan yerlere. Bu araziler ve arsalar.DR. Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile. İmar programlarında. Ancak. Kamuya ait gayrimenkuller konusunda yapılacak işlemler. maddesinde yer almış bulunmaktadır. arsa hariç yalnız binanın o günkü değeri göz önüne alınarak takdir edilecek bedel ödenir. imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde bu planı uygulamak üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. İmar Kanununun 11. bu yerlerin üzerinde bina varsa. ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. DOÇ. kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Belediyeler. İmar planlarında. Hazırlanan bu imar programı belediye meclisinde görüşülür. belediye ya da özel idare tarafından satılamaz ve başka bir amaçla kullanılamaz. 1. 79 . hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar. Görüşmelere ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri de görüşlerini bildirmek üzere katılırlar. belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise özel idareye bedelsiz olarak bırakılır ve tapu kaydı terkin edilir. belediye meclislerinde kabul edildikten sonra kesinleşir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya genel hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder. belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyeye. Bu programlar. İlgili kamu kuruluşları imar programları sınırları içinde kalan kamu hizmetlerine tahsis edilmiş bu yerleri bu program süresi içinde kamulaştırırlar. 2. Bu konuda tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli şerh konur.

yeşil saha. çevresiyle ilişkileri ve işlevi açısından imar planlarında ayrıldığı amaca uygun olup olmadığının. Keza imar planlarının yargısal denetiminde yukarıda açıklanan " İmar Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar " a uyulup uyulmadığı da araştırılacaktır. güvenlik bölgeleri ve ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yerler. İmar planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fenni sorumluluğunu uzmanlık çalışma konuları ile ilgili kanunlarına göre mühendisler. resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni sorumluları uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler ve mimarlarca üstlenilir 80 . harç ve vergiye tabi tutulmaz. 11. imar planının onaylanıp kesinleşmesiyle bu niteliklerini yitirirler ve imar planında gösterilen kullanma amacına tabi olurlar. toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi genel hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller. alanlar ve meralar. Hazine ve Özel idareye ait arazi ve arsalar dışında bazı istisnalar yer almış bulunmaktadır.DR. b) Askeri yasak bölgeler. devir alınan idareye aynı yöntemlerle geri verilir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu yerlerin kullanılış şekli yeni bir imar planıyla değiştirilerek özel mülkiyete konu olabilecek bir duruma getirildiği takdirde. Yapıların mimari. statik ve her türlü plan. maddesinde. mimarlar ve şehir plancıları üstlenir. yol. park. madde hükmüne tabi değildir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bu yerler dışında kalan: a) İmar planlarında meydan. Yapılacak terkinler. konumu. hiçbir şekilde resim. proje. otopark. şehircilik ilkeleri. Hazırlanan imar planı sınırları içinde yer alan kadastral yollar. İmar Planlarının Yargısal Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar: İmar planlarının yargısal denetiminde göz önüne alınması gerekli hususlardan olan uyuşmazlık konusu taşınmazın yeri. planlama esasları ve kamu yararı yönünden bilirkişilerce bir değerlendirme yapılması gereği vardır. İmar Kanununun 11. bu yerler belediye ve özel idarece. büyüklüğü. DOÇ.

2. Bu plan türünde en çok kullanılan ölçek 1/5000'dir. genel kullanış biçimlerini.000 ve 1/10. Uygulama imar planları. Bu planlar koruma ve kullanma kararları ve önlemleriyle ayrıntılı olan ve farklılıkları hayata geçiren planlardır. gerektiğinde yapı yoğunluğunu. çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini. b) Uygulama İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine. başlıca bölge tiplerini. Nazım imar planları. varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını. bir tek belediye sınırları ile mücavir alanlarını kapsayabileceği gibi.Nazım İmar Planı. 1/5000 ve 1/2000'dir. yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına temel olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.000. nazım imar planlarının büyütülmüş kopyaları değildir. bunların yoğunluk ve düzenini. ölçeği: 1/50. DOÇ. detaylı bir rapor ile açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının. birden çok belediye ve mücavir alan sınırlarını da kapsayabilir. Nazım İmar Planı 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Uygulama İmar Planı olmak üzere iki aşamadan oluşur.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. a) Nazım İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan. HASAN BEGEÇ İmar planı. . bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını.000.DR. 1/25. 81 . ulaşım sistemlerini ve sorunlarının çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen. 1.

82 .DR. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Uygulama imar planları zaman ve şartların zorunlu kıldığı hallerde. Revizyon İmar Planı. c) Revizyon (Yenileme) İmar Planı: Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır. ölçeği: 1/1000'dir. DOÇ. kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. Ayrıca uygulama imar planlarına ilave (ek) yapılması da mümkündür. kanun ve yönetmeliğin belirlediği usul ve şartlara uymak şartıyla revize edilebilir ve değiştirilebilir. “Revizyon İmar Planı” niteliğindeki bir planlama işinin “İmar Planı Değişikliği” olarak değerlendirilerek işlem yapılmasıdır. Planın revize edilmesi “Revizyon İmar Planı”. eklentisi de “İlave (ek) İmar Planı” yapılması yoluyla mümkündür. HASAN BEGEÇ . Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir yanlışlık. sürekliliğini. değiştirilmesi “İmar Planı Değişikliği”. sit içeren yerleşme alanları da “Koruma Amaçlı İmar Planı” yapılmasıyla düzenlenir. ölçeği: 1/50000 ile 1/1000 arasında değişir. nesnel ve teknik gerekçelere dayanan.Uygulama İmar Planı. Öte yandan mevcut imar planı sınırları dışında olup.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. bilimsel. d) İmar Planı Değişikliği: Plan ana kararlarını. bu planla bütünleşmeyen yerler “Mevzii İmar Planı”. Nitelik olarak birbirlerinden farklıdırlar. teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte. bütünlüğünü.

Bu tür işlemeler. DOÇ. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar planı değişikliği. 83 . plan ana kararlarını etkilemekte ve nazım imar planının da yeniden ele alınmasını zorunlu kılmakta ve de “Revizyon İmar Planı” kapsamına girmektedir. yürürlükteki her tür ölçekteki plan sınırları dışında. planla bütünleşmeyen konumdaki. e) İlave İmar Planı: Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda. kat artırımı yoluyla veya yeşil alan. yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde. konumunda. ticaret ve diğer kullanımlara dönüştürmesi suretiyle yoğunluk artışına yol açan planlama işlemleri.DR. maddede mevcut imar planları ile düzenlenmiş alanların yetersiz kalması durumunda bu planların yapılabileceğinden bahsettik. raporuyla bir bütün olan imar planıdır. imar planı değişikliği kapsamında kalmamaktadır. f) Mevzi İmar Planı (Yerel Plan): Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde. bahçe gibi kullanımları konut. bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plandır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere. Kısa sürede elde edilebilen planlar oldukları için kentin hızlı gelişmesine ayak uydurarak kentin planlı gelişmesini sağlayabilirler. sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. imar planı ana kararlarını bozmayacak biçimde yerel olarak farklılık getiren planlardır. Başta anlattığımız “imar planlarının yapılmasında uyulması gereken kurallar” da 3. imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde. İmar planları yapım yönetmeliğinin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan. park. mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik.

DOÇ.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. İMAR PLANLARININ KROKİ İLE GÖSTERİMİ Belediye Sınırı Revizyon İmar Planı Sınırı İmar Planı Sınırı Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırı İlave İmar Planı Sınırı Mevzii İmar Planı Sınırı 84 . “ören yeri” ve “doğal sit”ler ile. “arkeolojik sit”.DR. arkeolojik ya da mimari değeri bulunan eski eser ve sanat yapılarının ya da tek tek sanat değeri taşımasalar bile bozulmamışlıkları ve bütünlükleri açısından belirli bir devri karakterize eden yerleşme dokuları ve kent parçalarının topluca oluşturdukları “kentsel sit” alanlarının korunmaları. “sit”. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununca tanımlanan taşınmaz eski eser kapsamındaki “anıt”. bu alanlara uygun yeni kentsel fonksiyonlar getirilmesi ile bu çevrelerde yeni yapılar yapılabilmesi için uyulması gereken koşulları yeterli ayrıntıda belirleyen plandır. HASAN BEGEÇ g) Koruma İmar Planı: 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Sit niteliğindeki yerleşme alanlarında düzenlenen koruma ve geliştirme amaçlı plan olup. “külliye”. kent mekanı ve bunu bütünleyen çevresel alanlarda yer alan tarihi.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. HASAN BEGEÇ PLANLAMA KADEMESİ AKIŞ ŞEMASI 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI ÜLKE FİZİKSEL PLANI Çevre Düzeni Planı Bölge Planı Ulaşım Planı Nazım İmar Planı Uygulama İmar Planı Revizyon (Yenileme) İmar Planı İmar Planı Değişikliği (Tadilat) Koruma Amaçlı İmar Planı İlave (Ek) İmar Planı Mevzii (Yerel) İmar Planı 85 .DR. DOÇ.

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle. belediye hudutlarına bitişik olan alanlardır. c) Mücavir Alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş. Bu alanlar köyleri de kapsayabilir (İK md. DOÇ. Yerleşme Alanı Dışı (İskan Dışı) Alan: Her ölçekteki imar planı sınırları. HASAN BEGEÇ Yapı düzeni ve yapılaşmaya ilişkin kavramlar 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI YERLEŞME ALANI İLE İLGİLİ TANIMLAR Yerleşme Alanı (İskan Alanı) İmar planı sınırı içerisindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. Mücavir alan sınırlarının. Mücavir alan sınırları. ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. yerleşik alan sınırı ve köy ve mezraların yerleşik alan sınırları dışında kalan alanlardır. 45). Diğer bir deyimle imar planının kapsadığı alandır. köy ve mezralar) olası gelişme alanlarını da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır. b) Gelişme Alanı ( İnkişaf Alanı ): Nazım imar planında kentin gelişmesine ayrılmış alanlardır. 86 . a) Yerleşik Alan (Meskun Alan) : İmar planı yapımı aşamasında iskan edildiği tespit edilmiş ve nazım imar planında belirlenmiş alandır. belediye meclisi ve il idare kurulunun kararı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 'nın onayı ile kesinleşir. Yerleşme Alanı: İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür.DR.

87 . HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Öte yandan. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. Ayrıca.DR. gerekli gördüğü hallerde bir yeri. kendisi re'sen mücavir alan sınırları içine alabilir ve çıkarabilir. DOÇ. kendisine gönderilen mücavir alan kararlarını (sınırlarını) kendisinin belirlediği şekilde değiştirilmek üzere valiliğe iade edebilir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bakanlık.

4. düşük). DOÇ. kamu kurumu alanları. Merkezi iş alanları (MİA). sağlıklaştırılacak ikamet bölgeleridir. 2. 5. ve sanayi alanları 88 . 3.Çalışma Alanları ve Yönetim Binaları: İmar planlarında. binaların zemin katlarında veya bodrum katlarında. 7. metropoliten aktivite merkezi. serbest bölge.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Meskun konut alanlarında. b) Gelişme Konut Alanları: İmar planlarında gelişme konut alanı olarak belirtilmiş ve yapı düzeni ile yapılaşma yoğunlukları (TAKS/KAKS oranları ya da yapı emsalleri ile) belirlenmiş. sadece günlük ticarete yönelik bağımsız bölümler oluşturulabilir. kentin gelişmesine ayrılmış yerleşme alanlarıdır. küçük sanayi alanları. gecekondu önleme bölgeleri. HASAN BEGEÇ KENT BÖLGELERİ TANIMLARI 1. sadece günlük ticarete yönelik bağımsız bölümler oluşturulabilir. 6. sanayi bölgeleri. ticaret bölgeleri. yönetim merkezleri. Bu alanlarda. B. toplu konut alanları gibi konut alanlarından oluşan iskan alanlarıdır. askeri alanlar. a) Meskun Konut Alanları: İmar planlarında belirlenmiş yapılaşma yoğunluğuna göre (yüksek. 8. tercihli ticaret bölgeleri. düzeltilecek. binaların zemin katlarında veya bodrum katlarında.Kentsel Konut Alanları: İmar planlarında konut yapımı için ayrılan meskun (yerleşik) konut alanları ve kentin gelişmesi için ayrılan gelişme konut alanlarıyla. yapı düzeni korunacak. depolama ve konut dışı kentsel çalışma alanları gibi çalışma hayatına ve kent yönetimine ayrılan alanlardır. orta. Kentsel Konut Alanları Çalışma Alanları ve Yönetim Binaları Turizm Yerleşme Alanları Koruma Alanları Yeşil Alanlar Kentsel Sosyal Altyapı Alanları Kentsel Teknik Altyapı Alanları Kesin Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI A.DR.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.DR. gerek aktif gerekse pasif kullanımlı. Bu alanlarda yapılacak tüm düzenleme ve tesislerde Türk Standartları Enstitüsünün engelliler ile ilgili standartlarına uyulacaktır. lokanta. çarşı. gazino. bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlardır. bu bölgelerde yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yeni inşa edilecek yapılarda.Koruma Alanları: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yapılanma şartları belirlenen arkeolojik. sinema. tiyatro gibi kültürel. konut ve ticaret girişlerinin ayrı olarak tertip edilmesi gerekir. Ancak. kentsel ve doğal sit alanları ile. özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar gibi alanlar bu alanlar kapsamındadır. iş hanları. 89 . Bu bölgelerde bürolar. tarihi. c) Sanayi Alanları: İmar planlarında orta ve büyük ölçekte üretim yapan sanayi tesislerinin yer aldığı bölgedir. sosyal tesisler ile yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir. özel koşullu tarım alanları / tarımsal niteliği korunacak alanlar. a) Aktif Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan kentsel ve bölgesel parklar (dinlenme alanları).Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan. tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanları / organize tarımsal işletme alanları ve yapı yasağı ya da sınırlaması getirilen alanlar “Kentsel Koruma Alanları”dır. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI a) Ticaret Bölgeleri: İmar planlarında ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgelerdir. D. düğün salonu. oyun alanları (semt spor sahaları). bankalar. İmar planlarında belirlenen koşullara göre bu bölgelerde ticaret bölgelerinde yer alan tesislere ilave olarak konutlar da yapılabilir. günübirlik eğlence ve dinlence ihtiyaçlarını karşılayan. çocuk bahçeleri. mesire alanları (piknik ve eğlence alanları). b) Tercihli Ticaret Bölgeleri: İmar planlarında belirtilen tercihli ticaret bölgeleridir. oteller. DOÇ. C. çok katlı mağazalar.

Parklar (Dinlenme Alanları): Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. İmar planlarında park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemiş ise. 3. çeşmeler. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 1. Mesire ve Eğlence Alanları: Bu alanlar kentlilerin günübirlik eğlenecekleri ve dinlenebilecekleri alanlardır.Rekreasyon Alanları: Bu alanlar kentlilerin günübirlik eğlenecekleri. satış yeri v. yoğun yeşil bitki örtüsünün yanında yeterli sayıda otopark. 4. yoğun yeşil bitki örtüsünün yanında yeterli sayıda otopark. sadece soyunma kabinleri. Bu alanlarda. İmar planında ayrılan alanın tümü projelendirilir ve emsal bütün alan dikkate alınarak hesaplanır.80 m. yemek pişirme yerleri. süs havuzları.b tesisler yapılabilir. bu alanlarda ancak WC. yapı yüksekliği 2 kat 6.DR.80 m. çayhane.b tesisler 90 . Bu alanlarda.Oyun Alanları (Semt Spor Sahaları): İskan bölgeleri içinde yer alan gençlerin spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan açık alanlardır. yemek pişirme yerleri.C yer alabilir. oturma ve yemek yerleri.) geçmeyen ve mülkiyet sınırlarına 5 metreden fazla yanaşmayan. çayhane. oturma ve yemek yerleri.Piknik. duş. oyun alanları.Çocuk Bahçeleri: (0-6) ve (7-11) yaş gruplarının oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. İmar planında ayrılan alanın tümü projelendirilir ve emsal bütün alan dikkate alınarak hesaplanır. yi geçmemek koşulu ile su ve kara sporlarına ilişkin kapalı tesisler ile lokanta. Bu alanlarda. toplam inşaat alanı arsa alanının %3’ünü ve aynı zamanda 200 m2’yi ve yüksekliği 1 katı ( 3. WC kullanımı için yapı yapılabilir. DOÇ. sportif etkinlikler yapabilecekleri alanlardır. 2.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. satış yeri v. sadece günübirlik kullanımlara dönük su ve kara sporlarına ilişkin üstü açık tesisler. pergola ve W. yi geçmemek koşulu ile lokanta. çeşmeler. süs havuzları ve pergola yapılabilir. oyun alanları. WC ve bulaşık yıkama yerleri ile yapılaşma emsali %3’ü. açıkhava tiyatroları ile yapılaşma emsali %3’ü. dinlenecekleri. WC ve bulaşık yıkama yerleri.80 m. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçler. yapı yüksekliği 2 kat 6. 5.

birleştirilerek inşaata elverişli hale getirilemiyorsa mal sahibinin yazılı müracaatı üzerine bu arsanın tamamı ilgili idarelerce kamulaştırılır. İmar planında ayrılan alanın tümü projelendirilir ve emsal bütün alan dikkate alınarak hesaplanır. milli parklar.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. alanlardır. (Md. devamlılık gösteren ağaçların yoğun bulunduğu yaya dolaşma ve yürüme olanakları veren yeşil alanlardır. yola yaklaşabileceği son sınır olarak tanımlanır. Parsel: 1. İmar programı içinde kalıyorsa. belirli bölgeleri veya kullanımları ayıran ve/ya birbirleriyle yaya bağlantılarını sağlayan. İmar planlarında gösterilen cephe hattından önde bina yapılamaz.DR. 2. mezarlıklar. ağaçlandırılacak alanlar. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI yapılabilir. 91 . Kamulaştırma yapmak zorundadır. doğal karakteri korunacak vb. Herhangi bir arsanın cephe hattının gerisinde kalan kısmı plan ve yönetmelik esaslarına uygun bina inşaasına yetmiyorsa. 12) Bu şekildeki bir durumda idarenin kamulaştırma yapıp yapmama gibi bir seçeneği yoktur. şartları plan ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının. ADA ve PARSELLERE İLİŞKİN TANIMLAR Cephe Hattı: Genel olarak cephe hattı. DOÇ. c) Yeşil Bant: Yeni gelişim alanlarında ve kent çeperlerinde. Başka bir parsel ile tevhit edilerek. b) Pasif Yeşil Alanlar: Orman alanları. maddesi (arazi ve arsa düzenlenmesi yapılması) hükmü ile düzenlenemiyorsa 3. İmar kanununun 18.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Planda cephe hattı belirlenmiş ise bu durumda ayrıca “bahçe mesafesi” bırakılması zorunlu değildir. a) Ön bahçe mesafesi bırakılarak. yan yol cephe hattı olarak tanımlanır. Bina derinliğinin dik olarak uygulandığı hattır. Cephe hattı şu şekillerde de oluşturulabilir: 1. Ayrık düzenli yapı adalarında cephe hattı. HASAN BEGEÇ Cephe hattı: 1. Diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan. 3.Ön Cephe Hattı (İnşaat cephesi): 1. 4. Binalara kot verilmesinde röperin yerini belirleyen. Bir parselde inşa edilecek binanın parsele oturan kısmının yola mesafesini tanımlamak üzere belirlenen. 2. Ancak bina sahibi isterse ayrıca bahçe mesafesi bırakabilir. arka yol cephe hattı olarak tanımlanır. 3.DR. Parsel arka cephesinde yol var ise. DOÇ.Yan Cephe Hattı: Ön cephe hattına komşu olan ve binanın parsele oturan kısmının parsel yan cephesine mesafesini tanımlamak üzere belirlenen cephe hattıdır. Ön cephe hattı Yan cephe hattı Arka cephe hattı’ndan oluşur. 2. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 1. 3. 92 . 2. b) Yapı yaklaşma sınırı belirlemek suretiyle. Parsel yan cephesinde yol var ise.Arka Cephe Hattı : Ön cephe hattına karşıt olan ve ortak noktası olmayan ve binanın parsel arka sınırına veya yola mesafesini tanımlamak üzere belirlenen cephe hattıdır.

A. 93 . b) İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu. Gelişme bölgelerinde (yoğunluk esaslı parsellerde) Yapı Yaklaşma Sınırı çizilmek suretiyle belirlenebilir. “yapı katsayısı” ile ilgilidir. mülkiyeti tescilli parseldir. Bu tip parsellerde cephe hattı. imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. bitişik (B) ve kütle (K) işaretli “özellikli yapı” yapılması söz konusu olan durumlarda “şematik kitle” çizilmek suretiyle cephe hattı oluşturulur. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 2. DOÇ.DR.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 3. alanının.Ada Tanımları a) Kadastro Adası: (Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin. B.Parsellere İlişkin Tanımlar: a) Kadastro Parseli: Kadastro yapıldığı zaman oluşmuş. b) İmar Adası: İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. İmar planına göre blok (BL). sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi) Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

adadaki diğer parsellerin konumları. köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. Genel olarak. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir. mevcut teşekküller ve yapı nizamı dikkate alınarak belediyesince belirlenir. 94 .Bahçe Tanımları a) Ön Bahçe: Parsel ön cephe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan bölümüdür. yapı ile yol arasında kalan parsel bölümleri de ön bahçe tanımına girer. ön.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. arka ve yan cephelerin tayini. C. HASAN BEGEÇ c) 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Parsel Cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. DOÇ. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde. İki veya daha fazla yola cephesi olan parsellerde. d) Parsel Derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatlarının en uzun ve en kısa olanının uzunluklarının ortalamasıdır.DR.

yapının zeminde oturduğu alan olarak.DR. DOÇ. c) Yan Bahçe: Komşu parsel sınırı ile yapı yan cephe hatları arasında kalan ön ve arka bahçeler dışındaki parsel bölümleridir. ön bahçeli veya ön bahçesiz oluşu ve bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olacağı belirtilmiş yapı düzenidir.Parsel Zemini İle İlgili Tanımlar a) Tabii Zemin: Parselin hafredilmemiş veya doldurulmamış doğal zeminidir. b) Bitişik Düzen: İmar planında kat adedi. ada veya parsel sınırlarına en fazla yaklaşabileceği mesafeyi tayin eden sınırdır. b) Tesviye Edilmiş Zemin: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hafredilerek veya doldurularak parselin aldığı son zemin durumudur. kat adedi ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kütlesinin bir veya birden fazla imar parseli üzerine oturduğu bahçeli yapı düzenidir. 95 . HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI b) Arka Bahçe: Parsel arka cephe hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. c) Blok Düzen: İmar planı veya bu Yönetmelikte.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. derinliği. D. d) Yapı Yaklaşma Sınırı: İmar adası veya imar parselinde. YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TANIMLAR a) Ayrık Düzen: Hiçbir yönde komşu parsel sınırına bitişik olmayan yapı düzenidir.

kat adedi ve buna bağlı bina yüksekliği tanımlanmış bahçeli blok düzenidir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI d) İkiz Düzen: İmar planında.DR. DOÇ.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. imar yönetmeliği ile derinliği. diğer tarafı ayrık olarak oturacağı alan belirtilmiş olan. 96 . binanın bir tarafı komşu binaya bitişik.

Bahçeye yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır. d) Yapı inşaat Alanı. asansörler. b) Taban Alanı Katsayısı (Taks) : Taban alanının. çalışmaya. e) Brüt İnşaat Alanı (Toplam İnşaat Alanı): Bodrum kat ve çatı arasındaki piyesler dahil olmak üzere yapının inşa edilen tüm katlarının toplamıdır.yi geçmeyen kapıcı daireleri. imar parseli alanına olan oranıdır. kalorifer dairesi. HASAN BEGEÇ YAPILAŞMAYA İLİŞKİN TANIMLAR A. eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. tabii zemin terasları.80 m. genel merdiven dışında tertiplenen yangın merdivenleri. su deposu ve hidrofor bu alana katılmaz. saçaklar 97 . brüt 45m2. iç yüksekliği 1. ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar. DOÇ. hava bacaları. yi aşmayan ve yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları. Kullanılabilen katlar deyiminden konut.Yapı Alanına İlişkin Tanımlar 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI a) Taban Alanı (T. Işıklıklar. sığınak. Katlar Alanı: Bodrum kat ve çatı arası dahil olmak üzere yapının inşa edilen ve kullanılabilen tüm katlarının ışıklıklar çıktıktan sonraki alanlarının toplamıdır.A. eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır. Bu yönetmeliğin 42. taşıyıcı sisteminin zeminle irtibatını sağlayan kolonların dış yüzeylerinin çevrelediği alandır. kömürlük.): Yapı veya yapıların. saçaklar. hava bacaları. işyeri.DR. maddesine göre düzenlenen açık çıkmalar. c) Katlar Alanı Katsayısı (Kaks) : Katlar alanının imar parseli alanına olan oranıdır.

imar planı arazi kullanım kararlarına aykırı olan. 98 . arsa ya da parsellerde 2. imar yoluna. alınacak ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir. Yapı yapma koşulları: 1. bina derinliğine. Tapu ya da istisna durumlarda tapu senedi yerine geçerli olan belgeler (tahsis ya da irtifak hakkı tesis belgeleri) olmaksızın bir taşınmaz üzerinde yapı yapılamaz. fen ve sağlık kurallarına.Yapıya İlişkin Tanımlar a) Yapı: Karada ve suda daimi veya geçici. b) İmar Mevzuatına Aykırı Yapı: Ruhsatsız yapılar. arsa ve parseller üzerinde yapı yapılmasına izin verilmesine karşın 3194 sayılı imar kanununda yapı yapılması için tapu senedi dışında başka belgeleri de kabul etmektedir. İmar planı. bina ve kat nizamına.DR. yapı düzenine. Maddesi uygulanır ve yapı hakkında “durdurma” ve “yıkım” kararı verilir. bütün ortak alanlar ve açık ve kapalı çıkmalar bu alana dahildir. başkasının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır. bahçe mesafelerine. DOÇ. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI ve üstü açık tabii zemin terasları hariç. bina yüksekliğine. taban alanına. kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş tahsis ya da irtifak hakkı tesis belgeleri ile. kendilerine ait tapusu bulunan arazi. resmi veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit veya hareketli tesislerdir. yönetmelik. otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden. Kuruluş ve kişilerin kendilerine ait tapuları bulunmamakla beraber. yapı inşaat alanına. cephe hatlarına. yeşil alan. 6785 sayılı eski imar kanununda yalnızca tapulu arazi. B. parsel sınırına veya imar planlarında yol. ruhsat ve eklerine. Kuruluş ve kişilerce. hisseli arsa ve arazilere. Eğer ruhsatsız olarak yapı yapılırsa bu durumda kanunun 32.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

kütüphane. kent dokusu ve her türlü kentsel alt yapı yönünden etkileyen bir yapı (bina) türüdür. 4. düğün salonu gibi eğlence yapıları.pasaj. sağlık ve çevre şartlarına uyulmadan yapılan yapılardır. opera. İmar mevzuatını oluşturan diğer kanunlar ve bunlara dayanılarak çıkartılan tüzük ve yönetmeliklere. çalışma. otel. C. 3. HASAN BEGEÇ İmar mevzuatına aykırı yapılar: 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 1. İmar kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan yönetmeliklere. tiyatro. fiziksel çevre. d) Yüksek Yapı: Yüksek yapı. genel sığınak ve bunlara benzer. konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino. il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayesinin yarıdan fazlası karşılanan kurumlara ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalardır. kısmen veya tamamen umumun kullanımına mahsus binalardır.DR. 2. sinema. genel olarak yakın ve uzak çevresini. eğlenme veya dinlenmelerine ya da ibadet etmelerine yarayan. özel eğitim. Fen.80 metreyi ve/veya bodrum kat dahil olmak üzere toplam kat adedi 13'ü aşan (13 kat hariç) yapılar Yüksek Yapı olarak kabul edilir. katlı otopark. çarşı gibi ticari yapılar. ibadet yerleri. özel sağlık tesisleri. spor tesisleri. a) Resmi Bina: Genel.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.2003 tarih ve 05/296 sayılı kararı ile değişmiştir.Binaya İlişkin Tanımlar Bina Kullanım Tanımları Bina: Kendi başına kullanılabilen.) 99 . üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma. katma ve özel bütçeli idarelerle. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. DOÇ.12. ( İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09. İmar planlarına. Son kat tavan döşeme kotu 30. b) Umumi Bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla. Bu yapılarda. müze.

yeri ve kotu bu yönetmelik ve bina +. Bina Kütlesi İle İlgili Tanımlar a) Bina Cepheleri: 1. bina ön cephesindeki çıkma hattı dik doğrultusunun eğik döşemeyi kestiği nokta esas alınır. e) Saçak Seviyesi : Binaların son kat tavan döşemesi alt kotudur. 2.Bina Arka Cephesi: Binanın parsel arka cephesi yönünde yola veya komşu arka parsele bakan ve tüm katların oluşturduğu arka yüzeydir.Bina Yan Cephesi: Binanın ön cephesine komşu olan yola veya komşu parsele bakan ve tüm katların oluşturduğu yan yüzeydir. gerçek ve tüzel kişilere ait olan yapılardır. d) Röper Noktası : Binanın ön cephe hattı izdüşümü üzerinde bina yüksekliği tespitine esas olmak üzere. 3. d) Özel Yapı: Resmi yapı dışında kalan.Bina Ön Cephesi: Binanın parsel ön cephesi yönünde yola bakan ve tüm katların oluşturduğu ön yüzeydir. 100 . b) Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki ön cephe hattına dik hattın uzaklığıdır. Binaların son kat tavan döşemesi eğik olarak düzenlendiği takdirde.0. DOÇ. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI c) Mevcut Bina: Yürürlükte bulunan imar planı ve mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya ruhsat alınarak en az su basman seviyesinde inşaatı ikmal edilmiş ve bugünkü imar planlarına göre yükseklik ve yapı düzeni yönünden korunması mümkün olan yapılardır.00 kotuna göre belirlenen noktadır.DR.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. c) Bina Yüksekliği ( H ): Binanın kot aldığı röper noktasından olan saçak seviyesine kadar mesafedir.

D.DR. bekçi odası ve kaloriferci dairesi gibi iskana ayrılan. E-. binanın ortak hizmetlerine tabi mekanlardır. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleridir (Örn: Apartmanlar da her kattaki daireler). e) Müştemilat: Genellikle binaların bodrum katlarında düzenlenen ve odunluk. kömürlük. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI f) Çıkmalar: Binalarda bu Yönetmelikte belirtilen koşullar kapsamında bina cephe hatları dışına yapılabilen konsoldur.Bina Kat İçi Tanımları a) Kat Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden kendi tavan döşemesi üstüne kadar olan mesafesidir. g) Çıkma Hattı: Binada bu Yönetmelik ile belirlenmiş en fazla çıkma mesafesinin izdüşümüdür. Döşeme kaplama 101 . müşterek çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri gibi iskan edilmeyen mekanlar ile kapıcı dairesi. b) Kat İç Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden kendi tavan döşemesi altına kadar olan yapı mesafesidir. h) Çıkma Altı Mesafesi: Binada çıkma altı ile bina cephe hatlarının oturduğu kaplamalı veya kaplama yok ise tabii zemin veya tretuvar arasındaki yüksekliktir. ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya uygun olup. c) Kat Net İç Yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme kaplaması üstünden kendi tavan döşeme altı kaplaması veya varsa asma tavan kaplaması altına ve kadar tavan olan net mesafedir. DOÇ.Bina Bölüm Tanımları a) Bağımsız Bölüm: Binanın.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

d) Fener: Binalarda merdiven kovalarının. oda.07) m. b) Balkon: Tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden en fazla (1. ışıklıklarının. bağlı oldukları bağımsız bölüm ya da ortak alandan bölme elemanları ile ayrılmış ve bu yönetmelikte belirtilen koşullar çerçevesinde tertiplenmiş. ışıklık hariç çeşitli kullanımda bina içi boşluğudur. 2. tüm katlarda. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI kalınlıkları projede belirtilmemiş ise. DOÇ. iç bahçe ve avluların ya da altlarında bulunan alanların aydınlatılması ve havalandırılması için çatıda bırakılan boşlukların.Hava Bacası: Işıklık yapılması gerekmeyen piyes veya piyeslerin ya da ortak alanın havalandırılmasına yarayan bacadır. teras tanımı dışındaki açık kullanım alanıdır. Asma tavan derinliğinin. kabul edilir.Duman bacası (Ateş Bacası): Faydalanıldığı piyes veya piyeslerdeki ya da ortak alandaki duman ve kokuları uzaklaştırmaya yarayan bacadır. 102 . F. 1. tavan döşemesi altından asma tavan kaplaması altına kadar verilmesi zorunludur. ebatları ve koşulları bu yönetmelikte belirtilen ve faydalanıldığı tüm katlara ulaşan boşluktur. banyo. üstü açık ya da fenerle kapatılmış. c) Işıklık (Aydınlık): Binalarda merdiven kovalarının veya mutfak. hela gibi piyeslerin aydınlatılmalarını ve havalandırılmalarını sağlayan.Bina Bölüm İçi Tanımları a) Piyes: Bağımsız bölüm içerisinde iç duvar veya bölme elemanları ile çerçevesi tanımlanmış ya da niş oluşturularak meydana getirilmiş. yüksekliğe kadar tertiplenen kat hariç olmak üzere.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.odalar).00) m. ışık ve hava alma özelliğini kesmeyecek şekilde üstlerini veya yanlarını kapatan yapı elemanıdır. bağımsız bölümleri ayıran bölme elemanları ve parapet duvarı dışında herhangi bir yapı elemanı kullanılamaz. çıkma hattı içinde kalmak kaydıyla cephe hattı dışında ve/veya içinde açık çıkma ve/veya gömme niteliğinde. (döşeme+ tavan) kaplaması (0. Açık çıkma olarak yapılan balkonlarda.DR. banyo. belirli bir işlev görerek kendi bağımsız bölümünün kullanım amacını tamamlayan iç mekandır (Örn: mutfak. e) Baca: Ebatları ve koşulları Yönetmelikte belirtilen ve faydalanıldığı tüm katlara ulaşan.

yerlerde bu Yönetmeliğe ve teknik gereksinmelere uygun yapılan koruma elemanıdır.Ortak Duvar: İki bağımsız bölümü veya bir bağımsız bölüm ile içerisindeki ya da bitişiğindeki ortak alanı ayıran duvardır. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 3. 4. den fazla yüksekliğe çıkan merdivenler). 5. 3.Kalkan Duvarı: Beşik çatı ile örtülü bir yapının mahyaya dik gelen duvarındaki üçgen bölüm. Çöp bacalarının Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına uygun yapılması gerekmektedir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. DOÇ. 6. 103 . bina iç boşlukları.Parapet Duvarı: Pencere altlarında ve düz çatılarda korkuluk olarak ve çatılarda tesisatları veya çatı kaplamasını gizlemek amacıyla yapılabilen duvardır. alın duvarıdır. zemin katın üzerindeki katlardaki açık ulaşım alanları vb.Bahçe Duvarı: Parsel sınırlarında. kanal gibi tesisat elemanlarının topluca geçirildiği. ortak mahallere açılabilen ve müdahale edilebilen bacadır. kat ve çatı terasları. f) Duvar: Düşey doğrultuda koruma. beşten fazla basamağı bulunan açık merdivenler (50 cm.Çöp Bacası: Binada düşey doğrultuda katı atıkların zemin veya bodrum kata ulaştırılması için kullanılan bacadır.İç Duvar: Bağımsız bölüm veya ortak alan içerisindeki piyesleri ayıran duvardır.Dış Duvar: Bina dışı ve balkonlar ile bina iç bölümlerini ayıran duvardır. 1.Tesisat Bacası: Binada düşey doğrultuda kablo. taşıma.DR. 2. g) Korkuluk: Balkon. gizleme ve bölme amaçlarıyla kullanılan yapı elemanıdır. kendi sınırı içerisinde veya ortak duvar olarak korunma ve gizlenme amacıyla yapılabilen duvardır. boru. 4.

d) İmar Durumu: Bir parselde inşa edilecek yapı veya yapıların İmar Kanunu.DR. varsa sabit tesislerden röperlenmesi. 104 . belediyece hazırlanan ve onaylanan yol profiline göre. bitmiş yolun kaplama üst kotudur. yazı ve kroki ile belirten. DOÇ. oluşmuş kaldırım ve yolların Ülke Nivelman Sistemine dayalı olarak kotlarını gösteren haritadır.Siyah Kot: Yapılacak bir yolun veya tesviye edilecek bir parselin işlem görmeden önceki tabii zemininin kotlarıdır.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 2. ilgili belediyelerce tanzim ve onaylanan yapı ruhsatına esas belgedir. HASAN BEGEÇ Yapı İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni ile ilgili kavramlar Yapı İnşaat Ruhsatına Esas Belge Tanımları Yapı İnşaat Ruhsatına Esas Proje Tanımları Yapı İnşaat Ruhsatı Tanımları 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI YAPI İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA (İSKAN) İZNİ İLE İLGİLİ TANIMLAR AYapı İnşaat Ruhsatına Esas Belge Tanımları a) Kadastro Aplikasyon Krokisi: Ada ve parsellerin Kadastro Müdürlüğünce arazide aplike edilmesi.Kırmızı Kot: Ham yollarda. kenar ölçüleri ile birlikte köşe koordinatlarının yazılması ile oluşan krokidir. c) Kot Krokisi: İmar durumu veya vaziyet planına göre ada ve parsellerin köşe noktaları ile yapılacak binaların köşe noktaları ve varsa kademe noktalarının Ülke Nivelman Sistemine dayalı olarak gösterildiği krokidir. b) Plankote: Ada veya parsellerin en az köşe ve eğim değişim noktalarının. imar planı ve imar yönetmeliği ile öngörülen proje yapım koşullarını. 1.

elektrik ve mekanik tesisat projeleri ile bunların eki detay. HASAN BEGEÇ BYapı İnşaat Ruhsatına Esas Proje Tanımları 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI a) Ön Proje (Avan Proje): Bu Yönetmeliğe veya Yüksek Yapılar Yönetmeliğine göre düzenlenmesi öngörülen durumlarda veya yapı veya yapıların özelliğine göre proje müellifince gerekli görüldüğü hallerde ön izin niteliğinde ve uygulama projesine esas olmak üzere. 105 . ruhsat eki mimari.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. statik. tüm kat planları ve yeterli miktarda kesitleri. c) Uygulama Projeleri: Bir yapının inşa edilebilmesi için. bu Yönetmeliğin izin verdiği durumlarda bahçe içine yapılabilecek trafo ve garajlar ile bahçe ve bina yaklaşım mesafe ve kotları. meslek odaları tarafından belirlenen mesleki ve teknik standartlara uygun olarak hazırlanmış. biri merdivenden geçen asgari iki kesit ve bitişik olmayan tüm cephe görünüşleri yerinde ölçüm alınarak çizilen ve gerektiğinde taşıyıcı sistemini anlatan statik raporu ile yeterli sayıda fotoğraf eklenerek oluşan mimari projedir. yangın merdiveni. ilgili kuruluşların ön vizelerini almış. proje tertibi nedeniyle tam anlamıyla tanımlanamayan yapı kütlelerinde tam anlatımlı maket veya üç boyutlu çizim ve ayrıca yapı inşaat alanı tablosu bulunan ilgili meslek odasının çizim ve sunuş standartlarına uygun 1/500 veya 1/200 veya 1/100 ölçekli ruhsat eki projedir. DOÇ. geçerli imar durumuna göre düzenlenen ve içeriğinde. hesap ve raporlardır. b) Hafriyat Projesi (Kazı Projesi): Yapımcı tarafından talep edilmesi halinde inşaat ruhsatı alınmadan önce kotları belirlenmiş bir parselde yapılacak kazı durumu ve miktarını belirtecek şekilde ölçümlendirilmiş ve kotlandırılmış plan ve gerektiği kadar kesitten oluşan. projenin vaziyet planında bahçe tanzimi. otopark girişi. gereken tüm ilgili mevzuat ile.DR. Ön izin niteliğinde ve uygulama projesine esas olmak üzere. kat planları. yapı inşaat alanının hesaplanması için gerekli olan tüm ölçü ve kotları. d) Rölöve Projesi: Mevcut bir yapının halihazır durumunun tespiti amacıyla vaziyet planı. kazı iznine esas veya zemin iyileştirmesine yönelik kazık ve palplanj yerlerini gösterir ruhsat eki projedir. yönetmeliklere göre hazırlanan. ilgili meslek odasının standartlarına uygun 1/500 .1/200 veya 1/100 ölçekli ruhsat eki projelerdir.

C- Yapı İnşaat Ruhsatı Tanımları a) İnşaat Ruhsatı: Bir yapının İmar Kanunu. proje müelliflerinin onayı alınmak kaydıyla. fotoğraf. kısmen yıkılmış yada yok olmuş yapıların. DOÇ.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. sağlıklaştırma ve işlevlendirme gibi her türlü teknik ve sanatsal müdahalelerin ulusal ve uluslararası koruma ilkelerine dayanılarak hazırlanan rapor ve proje bütünüdür. harita. tarihi belge gibi eklerle desteklenmiş varsayım projesidir. ruhsat süresi içerisinde veya kullanma izni alındıktan sonra yapı inşaat alanı hakkını aşmamak koşulu ile imar 106 . h) Restitüsyon Projesi: Rölöve analizi tarihi araştırma ve örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda.Esaslı Tamir Ve Tadil Ruhsatı: İmar mevzuatına uygun olarak inşa edilmiş ve imar plan hükümlerine göre korunması mümkün olan yapılarda. 3. araştırma raporu. sonradan değişikliğe uğramış. 1. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI g) Restorasyon Projesi: Tarihsel belge niteliğindeki kültür yapılarının. belgelere ve eldeki kanıtlara dayanarak özgün biçimini belirlemeye yönelik.İlave İnşaat Ruhsatı: İnşaat ruhsatı alınmış yapılarda.Yeni İnşaat Ruhsatı: Bir parselde ilk defa veya mevcut yapı tamamen yıkılarak yeni yapı yapılması ya da herhangi bir nedenle ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yapıya başlanılmaması durumlarında düzenlenen inşaat ruhsatıdır. gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve yıpranmasının durdurulması amacıyla söz konusu yapılara yapılacak onarım. yenileme. herhangi bir nedenle imar mevzuatına uygun esaslı tamir ve tadilat yapılması durumunda. gerekli belge ve rölöve projelerinin veya tadil projelerinin incelenerek onaylanması üzerine tanzim edilen tadilat ruhsatıdır. imar planı ve yönetmeliğe uygun olarak inşa edilebilmesi için gerekli belge ve projelerin usulüne uygun olarak tanzim edilmesi ve görülerek onaylanması sonucu oluşan yapı yapma hakkını belirleyen ve üzerinde binanın yapılacağı parselin ve binanın tanımları bulunan belediyenin ilgili birimince onaylanan resmi izin belgesidir.DR. 2.

yapı inşaat başlangıç tarihidir. yapı ruhsat müddetinin başlama tarihinden itibaren beş yıllık sürenin bitim tarihidir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI mevzuatına uygun ilave yapı yapılabilmesi durumunda gerekli belge ve ilave yapı projelerinin incelenerek onaylanmasından sonra inşaat ruhsatı üzerinde ilave yapı veya yapıların başlama ve bitim tarihleri belirtilerek düzenlenen inşaat ruhsatıdır. 4.elektrik) ve inşaat mühendisliği ile ilgili her türlü proje. resim ve hesapların hazırlanmasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu güvencesinde bulunan ve ihtisas ayrımı çerçevesinde uzmanlık konularına göre ön proje 107 . ruhsat eki temel projesine uygun olarak. c) Ruhsat Müddeti Başlama Tarihi: Yapı inşaat ruhsatının düzenlenerek onaylandığı ve ruhsat harçlarının ödendiği tarihtir. betonarme yapı temelinin hazırlanıp. maddesinde tariflenen yapılar için yeniden verilen inşaat ruhsatıdır. tesisat ( mekanik. DOÇ. mahallinde hazırlanmış tapu tespit krokisi.maddesinde açıklanan belgelerdir. f) Yapı Bitim Tarihi: Yapıya “Yapı Kullanma İzni”nin verildiği tarihtir. Başlanmamış yapılarda iki yıllık sürenin bitiş tarihidir. 5. uygun bulunması veya onaylanması ve ruhsat dosyasında saklanması gereken bu Yönetmeliğin 67. e) Yapı Ruhsat Müddeti Bitim Tarihi: İki yıl içinde inşaata başlanmış yapılarda.DR. plan.Röleve Tastiki: İmar durumu.1957 yılı öncesi yapıldığını belgeleyen özel idare veya tapu kaydı ve röleve projesi dikkate alınarak düzenlenen belgedir. beton dökülebilmesi için belediye onayının (Temel Vizesi) alındığı tarih. d) Yapıya Başlama Tespiti: İki yıllık yapıya başlama müddeti içerisinde.Ruhsat Yenileme: Yapı ruhsat süresi dolmadan önce süresinde bitme imkanı olmayan ve yönetmeliğin 9. g) Proje Müellifi: Yapıların mimari.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. b) Yapı İnşaat Ruhsatı Ekleri: Yapı inşaat ruhsatı düzenlenmeden önce görülüp.

HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI ile mimari projelerin hazırlanmasında mimar. j) Şantiye Şefi: Yapım işlerini mal sahibi veya müteahhit adına yöneten. a) Belediyeler: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyelerdir. i) Proje Koordinatörü: İhtisas ayrımı çerçevesinde.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. belediye. elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasında elektrik mühendisi. İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 5216 Sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu”nun belirlediği görev ve yetki esası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sınırları içindeki diğer belediyelerdir. DOÇ. İmar Yönetmeliğinde Kullanılan Diğer Tanımlar İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediye. 108 . proje müellifleri arasındaki koordinasyonu sağlayan. yapım işlerini yöneten ve uygulayan mimar veya inşaat mühendisidir.DR. plankote ve yapı yeri uygulama krokisi ile temelden su basman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun belirlenmesinde harita mühendisidir. h) Fenni Sorumlu: İlgili mevzuatında tanımlanan yapı denetim kuruluşudur. mekanik tesisat projelerinin hazırlanmasında makine mühendisi. yapı denetim kuruluşu ve diğer ilgili kurumlarla ilişkileri yürüten. İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre zorunlu tedbirleri almak ve uygulatmak ile sorumlu olan ve yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına uygun olarak. betonarme ve/veya çelik projelerin hazırlanmasında inşaat mühendisi. bu sınırların dışında ise Valiliktir. mimardır. b) İlgili Belediye: İzmir için. yapının uygulanması için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlayan.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. yapı kullanma izni gibi imar ile ilgili işlemlerini yürüten birimidir. ifraz edilen gayrimenkulden farklı yeni bir hukuki hüviyet de kazanırlar. bir taşınmazın. 2. imar durumu. konum. kütükte yeni bir sayfa açılır ve ifraz edilen gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu önceki sayfadaki kayıtlar bu sayfaya nakledilerek. Öte yandan bu parseller. İdarenin (belediye. eski sayfa kapatılır (Tapu Tüzüğü md. c) Tüm hissedarların "isteği" ile.15 İFRAZ (Ayırma) İmar mevzuatı yönünden "ifraz". İfraz ile oluşan parseller. İmar Kanununun "Üçüncü Bölüm"ünde "İfraz ve Tevhid İşleri'ne ilişkin hükümler yer almaktadır. Mevzuatımıza göre ifraz: a) Taşınmaz tek bir kişiye ait ise. buradan alacağı "karar" ile. teknik yöntem ve metotlarla düzenlenen haritalarla belli parsellere bölünmesidir. valilik).DR. 65). arsa ve arazileri "düzenlemesi" yolu ile yapılabilir. Md. DOÇ. İmar Kanunu 'nun 18 inci maddesini "re 'sen " uygulayarak. b) Taşınmaz müşterek mülkiyete konu ise: 1. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI d) İmar Müdürlüğü: Büyükşehir belediyesi ve ilgili belediyelerin inşaat ruhsatı. Hissedarlardan her birinin mahkemeye başvurarak. büyüklük ve sınır itibariyle yeni bir geometrik duruma gelirler. bu kişinin isteği ile. İfraz ile oluşan her yeni parsel için. tapu kütüğünde tek parsel halinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün. plan ve mevzuata uygun olarak inşaata elverişli imar parsellerine ayrılmasıdır. 109 . Tapu mevzuatı yönünden ifraz ise.

bir araya getirilmesi. rızaen birleştirilecek (tevhid edilecek) bitişik taşınmaz malların "aynı" kişi veya kişilere ait olması zorunlu idi (TSN md. 18 Mayıs 1994 gün ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 7. park. maliklerin talebi ile tevhidine imkan tanınmıştır (TSN md. yeniden geometrik bir şekil verilmesi ve böylece tapu kütüğünde yeni bir sayfaya tescil yapılmasını gerektiren bir işlemdir. birleştirilmesidir.1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tapu Sicil Nizamnamesi'ne göre. plan ve mevzuata göre bir araya getirilmesi. 110 .6. İmar planlarına göre yol. yeşil saha. aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmazların. İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez. Tapu mevzuatı yönünden tevhid (birleştirme). tapu kütüğünde ayrı ayrı sayfalarda kayıtlı.10. İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu planlara uygun olması şarttır. DOÇ.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 75). asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir. birleştirilecek taşınmazların "ayrı" kişi veya kişilere ait olması yolundaki kural değiştirilmiş ve "ayrı" kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz malların da.1994 gün ve 21953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Tapu Sicil Tüzüğü ile.DR. meydan. HASAN BEGEÇ TEVHİD (Birleştirme) 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar mevzuatı yönünden "tevhid". birden fazla gayrimenkulün. 8. 99). İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilemeyen yerlerde yapılacak ifrazların. ayrı hudutlarla çevrili ve nihayet ayrı yüzölçümü taşıyan parsellere. otopark gibi genel hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına ya da tevhidine izin verilmez.

DR. ruhsat alma şartları. "Ruhsat" kelimesinin sözlük anlamı "izin "dir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar Kanununun 15 ve ardı sıra gelen maddelerinde. (diğer ruhsat işlemlerinde vergi ve harç alınır) Yerin durumuna göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerine uygun olmak üzere tamirat ve tadilat işleri ruhsata tabi değildir. dış sıva. Maddesindeki istisnalar olarak. Ancak belediyeler yerin özelliğine göre yapılar arasında uyum sağlamak amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatı malzemesini ve rengini belirleyebilir. DOÇ. Ruhsat almış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. maddedeki istisnalar dışında) belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı almak zorundadır.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. İmar kanununun 21 maddesine göre İmar kanununun kapsamına giren bütün yapılar (26. yeni bir yapı yapılmasına veya mevcut bir yapının esaslı onarım ve tadilatı ve ilavesine. yetkili idari makamca izin verilmesidir. İmar Kanununun 26. derz. nitelik değişmesi yoksa ruhsat vergi ve harca tabi olmaz. maddesi ile başlayan dördüncü bölümü Yapı ve Yapı ile ilgili esasları (Yapı ruhsatı. (İç sıva. tevhid ve ifrazlar konusunda yönetmelikte belirtilen esaslara uyulacağı hükmü yer almıştır. Eğer alan artışı. devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara da proje statik ve tesisatla ilgili olarak sorumluluğun üstlenilmesi üzerine proje olmaksızın ruhsat verilir. 111 . yapı kullanma izni gibi konuları) içermektedir. boya badana oluk dere doğrama kaplamalar tesisat tamiratları çatı onarımı vb gibi). İmar kanununun 20. ruhsat süresi. Bu kapsamda "yapı ruhsatı" da. kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ya da yaptırılacak yapılara avan projeye göre.

DR. Röperli Kroki Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir. yapı ruhsatı almış olmak anlamına gelmez. İmar durumu aldıktan ve aşağıda belirtilen belgeler tamamlandıktan sonra yapı ruhsatı alınması için belediyeye müracaat edilmesi gerekir.000) kotuna göre pis su kanal bağlantısının hangi nokta ve kotlarda olabileceğini belirleyen 'belge'nin alınması gerekir. 'röperli kroki' bu yoksa 'ebadlı kroki' veya 'imar durumu' nu gösterir 'Çap'ın ve yol kotu tutanağı ile parselin (± 0. Aplikasyon Tutanağı Bir yapının temel durumunun. İmar Durumu Bir taşınmazın (parselin) imar planı üzerindeki yeri ve konumunu belirleyen ve üzerinde yapılacak yapının tabi olacağı şartlan gösteren 'çap' lı bir belgedir. 112 . taşınmazın (parselin) geometrik konum ve şeklini gösteren belgedir. Çap: Kadastro plânından çıkartılan. yapılara ait projeler hazırlanmadan ve yapı ruhsatı talebinde bulunmadan önce. HASAN BEGEÇ Ruhsat Başvurusundan önce: 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İlgilisince. İmar durumu almak. yapılacağı arsa üzerinde ayrıntılı olarak gösterildiği belgedir. Ebadlı Kroki Ada ve parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir. 'aplikasyon tutanağı'.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. DOÇ.

Yapının hangi maksatla kullanılacağının. 'veli' tarafından yapılması lazımdır (eskiMKmd.DR. yeniMKmd. 342-343). Yapı türünün. 1. müşterek ya da hisseli mülkiyete konu ise talebin. belediyeye. Talep. Ruhsat istenilen yer (parsel). Projeleri yapan fen adamlarının ad ve soyadlarının yazılması gerekir. 625. 693). usulüne uygun olarak tayin edilmiş 'vekil' aracılığı ile de yapılabilir. müracaatın.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 2. dışında ise valiliklere yapılması gerekir. ada ve parsel numarasının. 4. Sözlü olarak ruhsat talebinde bulunmak mümkün değildir. "Eğer malik 'küçük' ise. yeniMKmd. belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise başvuruların. Yapının yeri ile pafta. HASAN BEGEÇ Yapı İnşaat Ruhsatı Ve Kullanma İzni İle İlgili Hükümler Yapı Ruhsatı Başvurusu (İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Madde 67) 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Yapı ruhsatı almak için belediye ve valiliklere yapı sahipleri ya da yasal vekilleri dilekçeyle başvururlar. 5. Yapı sahibinin. DOÇ. 113 . hissedarların tümü tarafından yapılması zorunludur (eski MK md. 268. 3. Başvuru dilekçesinde. Ruhsat istenilen taşınmaz.

14“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca istenilen yangın söndürme.2003 tarih ve 05/296 sayılı kararı ile değişmiştir. a) Tapu senedi (1 aylık vizeli) b) Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş ancak kanunlarında mülkiyet belgesi yerine geçmesine dair hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi c) Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili diğer makamlar tarafından verilen belge. DOÇ.Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen büro tescil ve sicil belgeleri 13“Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun” ve “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” gereğince istenilen belgeler.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.Kadastro Aplikasyon Krokisi 4567891011İmar Durumu Yapı Yeri Uygulama Krokisi Kot Krokisi Zemin Etüt Raporu Numarataj Krokisi Gerekli ise Yapı Yıkım İzni Gerekli ise Trafo Belgesi Gereken yerlerde Yol –kanal katılım payı bedelleri 12.Tapu kayıt örneği 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler.) 114 . d) Kesinleşmiş kamulaştırma kararları 2.Uygulama Projeleri a) Zemin Etüdü b) Mimari Proje c) Statik Projesi d) Mekanik Tesisat Projesi e) Elektrik Tesisat Projesi 3.DR. algılama ve tahliye projeleri ( İtfaiye Daire Başkanlığından onaylı ) ( İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09. HASAN BEGEÇ Başvuru dilekçesine eklenmesi gereken belgeler: 1.12.

MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. merdiven donatı planları.). betonarme. kolon-kiriş açılım detayları.Makine mühendisi ile birlikte hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporundan oluşur. detayları ve hesaplarıdır.12. bodrum kat dahil tüm kat kalıp ve donatı planları. Bu 115 . DOÇ. 1:500 ölçekte) (Binanın büyüklüğüne göre A-I boyutlarına sığmayan mimari projelerde 1:500 ölçek kullanılır. 1:1 ölçekte) bulunan avan ve tatbikat projeleri 5.Yerleşim ve çevre düzenleme planı (1:50. b) Mimari Proje: Mimarlar tarafından hazırlanan 1. 2. yığma. çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ve bütün görünüşler ( 1:100. ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren. 1:5.Vaziyet planı (1:200. ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen.) c) Statik Proje: Mimari projeye uygun olarak.DR. kolon aplikasyon planı. çatı planları. 1:2.Bodrum katları dahil tüm kat planları. Gerekli görülen durumlarda ara ölçekler kullanılabilir. 1:10. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Ruhsata Esas Uygulama Projeleri ile İlgili Esaslar (İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Madde 68) a) Zemin Etüdü: Jeolojik etüt raporlarında belirtilen risk durumuna göre tanımlanan mühendislik hizmetlerini içeren standartta ve Bakanlıkça hazırlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a uygun olarak jeoloji mühendisi. 1:200 ) 3. inşaat mühendisleri tarafından afet yönetmeliğine göre hazırlanan. bunların kesitleri. 1:100.Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları (1:20. 1:50 ölçekte) 4. jeofizik mühendisi ve konusunda uzmanlaşmış inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır ve müştereken onaylanır.Yangın tahliye projeleri 6. çelik.2003 tarih ve 05/296 sayılı kararı ile değişmiştir. (İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.

2003 tarih ve 05/296 sayılı kararı ile değişmiştir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri. topraklama tesisatı. havalandırma. soğuk hava. kalorifer. bina otomasyon sistemleri. harita mühendisince koordinatlandırılarak gösterildiği. aydınlatma ve priz tesisatı. yapı içi alçak gerilim dağıtım tesisatı. doğal gaz. kanalizasyon. LPG . İdare yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. yıldırıma karşı koruma tesisatı. yangın algılama ve uyarma tesisatı. yangın tesisatı ve yangın söndürme projeleri ve proje raporları ile elektrik mühendisi ile birlikte hazırlanan asansör projeleridir. zemin-temel-yapı etkileşimi ve Bakanlıkça yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”a uyulur. telefon dağıtım tesisatı. d) Mekanik Tesisat Projesi: Mimari projeye uygun olarak. havuz. sıhhi tesisat. jeneratör dağıtım tesisatı.DR. makine mühendisleri tarafından hazırlanan. jeotermal enerji tesisatlarının projeleri. pis su . güneş enerjisi . güvenlik tesisatı. DOÇ. ayrıca. kesintisiz güç kaynağı dağıtım tesisatı projeleri ile makine mühendisi ile birlikte hazırlanan asansör projeleridir. ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen. ortak anten Tv/r ve ya kablolu Tv/r dağıtım tesisatı. basınçlı hava tesisatı.) e) Elektrik Tesisat Projesi: Mimari projeye uygun olarak.12. filitrasyon. yakıt. elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan. iklimlendirme. ( İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09. kızgın yağ. kızgın su.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. arıtma. parsel ve yapı köşe noktaları ile imar hatlarının kot ve koordinatlarının parsele uygulamasında ve su basman vizesine esas röleve krokisinin düzenlenmesinde yaralanılacak poligonları. ısı yalıtım. İdare yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. bio-medikal . çamaşırhane. mutfak. bu poligonların kot ve koordinatlarını da içeren 1/50 ve/veya 1/100 ölçekli kroki. buhar. 116 . temiz su. ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen. f) Yapı Yeri Uygulama Krokisi: Vaziyet planının.

2. arsanın yeri. Yapı ruhsatı verilmeden önce yapıyla ilgili fenni mesuliyetin üstlenilmiş olması şarttır. İdare. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendisler. 3.DR. toplam inşaat alanı. usulüne göre dosyalanıp. DOÇ. ada. pafta. İdare. yapı müteahhidi. parsel numarası.Kamuda görevli olup. cinsi. HASAN BEGEÇ Ruhsata Esas Uygulama Projeleri ile İlgili Genel Hükümler: 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 1.Projelerin başında. parsel alanı. proje müellifleri. büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekmektedir. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca. yapılacak yapının. projeleri incelerken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu da denetler. 5. kullanım amacı.Proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan uygulama projeleri (4) takım halinde düzenlenerek. kat adedi.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. yapı sahibi. ruhsata esas belgeler plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenir ve İmar Kanununda belirtilen süreler dikkate alınarak Yapı Ruhsatı verilir.Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin. 117 . yapı sınıfı ve yapı inşaat alanı. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler ilgili idarelerce onaylanmaz. kamu kurumlarına ait projeleri yapan. Belediyenin ilgili birimlerine teslim edilir. tapu kaydı. 4. meslek odasına kayıt ve büro tescil belgesi hakkındaki yükümlülüklere tabi değildir. Proje müelliflerinin kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetlemek üzere ilgili meslek odasınca düzenlenen. ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları. meslek mensubunun o andaki sicil durumunun gösterir işin adı yazılı yetki belgesini her proje için ister. yapı denetim kuruluşu hakkında gerekli bilgileri içeren bilgi tablosunun yer alması zorunludur.Yukarıda adı geçen projeler Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. İdarece.

Ruhsat verilebilmesi için. ilk olarak belgelerin tam olarak verilip verilmediğine bakılır. Eksik ya da yanlış varsa. başvurunun. bu durumda ruhsat verilmez. bu durumda cephe hattının önünde bina yapılamayacağından (İK md. Aynı şekilde. planda umumi hizmetlere ayrılan yere. 13). İmar Kanunu. imar planı ve yönetmelik yönünden ve projelerin doğruluk ve standardı yönünden incelenmesine geçilir. yönetmelik ve planda belirtilen ölçülere uygun değilse ruhsat verilmez. 118 .DR. bir kısmı da konut alanına rastlıyor ve konut alanına rastlayan kısım yapı yapılmasına müsait bir imar parseli oluşturmuyor ise. bu inşaata izin verilmez. Belgelerde eksiklik yoksa.Parsel büyüklüğüne bakılır. imar planındaki tahsis amacına bakılır. d. DOÇ. c. bu halde inşaat ruhsatı verilir. İncelemeden sonra eksik ve yanlış bulunmuyorsa başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir. umumi hizmetlere ayrılan alanlarda kalıyor ise. yönetmelikte öngörülen asgari ölçülerin altında ise. başka taşınmazlarla tevhid yoluyla inşaata elverişli bir imar parseli oluşturur ise. Büyüklük (parsel genişliği ve parsel derinliği). Örneğin. başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde başvuru sahibine tüm eksik ve yanlışlar yazıyla bildirilir. b. içinde bulunduğu imar adasında parselasyon planının yapılmış ve bunun tapuya tescil edilmiş olması gerekir (Tip İmar Yönetmeliği. bir parselin cephe hattı gerisinde kalan kısmı. Bu incelemede: a. yapının üzerinde yapılacağı parselin. bu inşaata ruhsat verilmez. bu alanlarda daha Önce yapılmış olan bir bina var ise. HASAN BEGEÇ Ruhsat Başvurusunun İncelenmesi 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Dilekçe ve eklerinin belediyeye verilmesinden sonra. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatı verilir. 24/1). md. Ancak taşınmazın konut alanına rastlayan kısmı. Eğer ki parsel. bu binanın tamir ve tadiline de izin verilmez.Ruhsat istenilen parselin bir kısmı.Ruhsat istenilen parselin.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

ruhsat verilir. ruhsat istemi. e. f.DR. yapı ruhsatı verilmez. 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 5 inci maddesinde. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu nedenle. yapının bu mesafede olup olmadığını araştırır ve eğer ki mesafe şartına uyulmuş ve diğer şartlar da yerine getirilmiş ise bu yapıya ruhsat verir.RUHSAT ÖNCESİ ALINACAK İZİNLER a) Yapı Yıkım İzni : İmar Kanunu kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile koruma tescilli yapılar hariç olmak üzere. Bu şerit üzerinde bir bina yapılmak istenirse. değilse verilmez. Örneğin.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Yıkım esnasında ve yıkım sonrasında komşu parsellere ve kamuya ait yerlere zarar verilemez. 119 .Projelerin. İdare. sahil şeritlerinde yapılacak yapıların. Yeni inşaat yapmak için yapı ruhsatı almış yerlerde ayrıca yıkım izni alınmasına gerek yoktur. yukarıda belirtilen yaklaşma mesafesinde olması gerekir. Uygun ise. böyle bir yapı için ruhsat talebi önüne geldiğinde. DOÇ. yönetmelikte belirtilen ölçekler ile. kıyı kenar çizgisine en fazla 50 m "yaklaşabileceği öngörülmüştür.Ruhsat isteminin. çizim ve tanzim esaslarına uygun olup olmadığına bakılır. imara ilişkin hükümler içeren diğer kanun (Kıyı Kanunu. yeni inşaat yapma talebi veya başka bir nedenle yıktırılması öngörülen yapılar için. parselasyon planı yapılarak tapuya tescili yapılmayan bir ada içindeki parsele ilişkin ise. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi). Yapı sahibi teknik sorumlu atamak suretiyle kamunun can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak zorundadır. Yapı İzinleri (İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Madde 73) A. tüzük ve yönetmeliklere uygunluğuna bakılır. bu yapının. yapı sahibinin zorunlu olarak ilgili belediyesinden alması gereken izin belgesidir.

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ b) İstinat Duvarı İzni :

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde; yapı denetim kuruluşu tarafından fenni mesuliyeti üstlenilmek kaydıyla, kot krokisi, ham yollarda yol profili, parsele ait vaziyet planı ve istinat duvarı betonarme projesi ile müracaat edilerek, belediyenin ilgili biriminden ruhsat alınması zorunludur. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce hiçbir şekilde inşaat ruhsatı verilemez. İstinat duvarı yapılması gereken yerlerde, istinat duvarı izni, hafriyat izni ile birlikte verilir.

c) Hafriyat İzni (Kazı İzni) :

İnşaat ruhsatı alınmadan hafriyat yapılamaz. Ancak, inşaat ruhsatı alınmadan önce, mal sahibinin talebi halinde, zemin etüdü veya zemin iyileştirmesi (kazık v.b) yapılabilmesi amacıyla, fenni mesuliyetin üstlenilmesi kaydıyla, kazı ve zemin iyileştirme projesine dayanılarak, ilgili belediyesince hafriyat izni verilir. Yapı sahibi, yapı müteahhidi, varsa şantiye şefi, kazıda ve inşaat çukurlarından doğan her türlü kazalardan ve zararlardan sorumlu olup, yol yapılarını, teknik alt yapıları ve komşu parsellerdeki yapıları tehlikeye sokmayacak önlemleri almak zorundadırlar. Kazı toprağı ve molozlarının yolları kirletmemeleri, belirlenmiş döküm yerlerine dökümünün sağlanması, yapı sahibinin, müteahhidin ve şantiye şefinin sorumluluğundadır. Aksi davranışlar hakkında İmar Kanununun 40. ve 42. Maddeleri uygulanır.

d) Vaziyet Planı Onayı:

Bir parselde birden fazla bina yapılması halinde, inşaat ruhsatı öncesi, arsa ölçü krokisi ve plankote dikkate alınarak binaların konumu ile boş alanların düzenlemesini gösterir vaziyet planı hazırlanır ve buna göre düzenlenmiş aplikasyon krokisi ile birlikte ön olur alınır. Uygulama projeleri ön oluru alınan vaziyet planı ve aplikasyon krokisine göre hazırlanır.

120

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ B- RUHSAT SONRASI İZİNLER

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

a) Aplikasyon Vizesi :

Kadastro aplikasyon krokisine uygun aplike edilerek, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, harita mühendisi tarafından, yapılacak yapının veya yapıların aplikasyonu yapılır ve ilgili belediyesine müracaat edilir. Belediye tarafından kontrolü yapıldıktan sonra hazırlanan yapı yeri uygulama krokisinin, karşılıklı onayı ile yapının devamına izin verilir.

b) Temel Vizesi:

Ruhsatlı yapının temel betonu dökülmeden önce; ilgili yapı denetim kuruluşunun denetiminde ruhsatlı yapının aplikasyonu yapılıp, inşaat hafriyatı yapıldıktan, temel demir montajı yapıldıktan, çevre ve arsa emniyeti sağlandıktan sonra, yapı sahibi tarafından belediyesine yazılı olarak başvurulur. Belediyesince, yapının temelinin aplikasyon krokisine göre doğru aplike edilip edilmediği ve demir montajının uygulama projesine uygun yapılıp yapılmadığı tutanakla belirlenerek, uygun ise veya uygun duruma getirilmesi halinde beton dökme ve inşaata devam etme izni verilir. Temel kontrolü yapılıp, vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. iki yıl içinde temel vizesi yapılmadığı takdirde ruhsat hükümsüz kalır.

c)

Su Basman Vizesi:

Temel vizesi yapılarak inşaata devam etme izni almış olan parsellerde, su basman kotu seviyesindeki döşeme betonu döküldükten sonra, yapı sahibi, yapı denetim kuruluşunun onayını alarak belediyesine beton numunesi laboratuar raporları ve demir tutanaklarının ekli olduğu dilekçe ile başvurur. Bu seviyeye kadar yapılan imalatın uygulama projelerine ve daha önceki kontrollere uygunluğunun tespit edilmesi ile inşaatın devamına izin verilir. Uygun olmayan imalatlar

121

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

düzeltilmeden inşaatın devamına izin verilmez. Su basman vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. Aksi taktirde İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.

d) Isı Yalıtım Ve Kaba İnşaat Vizesi:

Yapının kaba inşaatı ikmal edilip, sıvaları yapılmadan önce ilgilisinin belediyesinden ısı yalıtım ve kaba inşaat vizesi alması zorunludur.

Yapı denetim kuruluşu ve varsa şantiye şefi tarafından her kat beton dökümünde numune alınması, demir kontrolü yapılması ve bu durumun hepsinin imzasını içeren bir tutanakla belirlenmesi zorunludur. İnşaatlarda hazır beton kullanılacaktır. Ayrıca, yapım denetim kuruluşu tarafından yapının onaylı ısı yalıtım projesine göre yapılıp yapılmadığı denetlenerek rapor hazırlanacaktır.

İlgili yapı denetim kuruluşu tarafından yapının kaba inşaatı ikmal edilip, sıvaları yapılmadan önce mahallinde incelenip, rapor hazırlanır ve yapım denetim mevzuatında belirtilen belgeler ile birlikte belediyenin ilgili birimine başvurularak, kaba inşaat ve ısı yalıtım vizesi alınır.

122

MİM 4476 İMAR KURALLARI
YRD. DOÇ.DR. HASAN BEGEÇ İmar Kanunu Madde Açıklamaları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Yapı denetim kuruluşları görevleri, sorumlulukları Yapı denetim komisyonu görevleri Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

09/10 BAHAR

2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI

Yapı Yerinde Bulundurulması Gerekli Levha Ve Belgeler (İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Madde 75)

Ruhsat ve ekleri ile şantiye defterinin yapı yerinde bulundurulması zorunludur. Ayrıca inşaat süresince yapı yerinde mal sahibinin, mimarın, statik, mekanik ve elektrik tesisat proje müelliflerinin, yapı denetim kuruluşunun, müteahhidin isimleri ile, pafta ada parsel bilgileri ve inşaat ruhsatı numara ve tarihini içeren en az ( 0.50 / 0.75) m. boyutlarında bir levhanın, herkesçe rahat görülebilecek bir yerde asılı olarak bulundurulması gerekir. Aksine davranışlarda sorumluluk yapı sahibine ve müteahhidine aittir. Aksi taktirde cezai müeyyide uygulanır.

İnşaat Yerinde Alınması Gereken Önlemler (İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Madde 76) İnşaatın ve tamiratın devamı ile bahçenin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun veya kaldırımlarının, kamuya ve komşulara ait yerlerin işgal edilmemesi ve buralardaki yer altı ve yer üstü tesislerinin tahrip olunmaması ve bunlara zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişinin zorlaştırılmaması, yol cephesindeki parsel sınırlarının ve gerekli ise komşu parsel sınırlarının her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde tahta perde veya uygun bir malzeme ile kapatılması ve yol cephelerinin geceleri aydınlatılması zorunludur.

Yapı, yol kenarında yapıldığı taktirde, yolun bakım ve onarımından sorumlu belediyece saptanacak zorunlu durumlarda, izin alınarak yaya kaldırımlarının bir kısmını işgaline, ancak, üstü ve parsel cephesi tarafı, tehlikeli herhangi bir durumu önleyecek şekilde uygun malzeme ile kapatılmış yaya geçitleri sağlamak ve aydınlatılmak koşulları ile izin verilebilir.

123

Bu durumda yeniden ruhsat alınması zorunludur. kalorifer dairesi gibi ortak mahallerin inşa edilerek tamamlanmış olması ve binada gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. 124 . kapıcı dairesi. yapı sahibi. Bu süre içinde. Maddesi Yapı Kullanma İzni ile ilgilidir. Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında kalan Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların yapıları (konut. Aksine davranışlarda İmar Kanunu'nun 34. Maddesi Ruhsat Müddeti ile ilgilidir. İmar Kanununun 29.DR. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu önlemlerin alınmasında sorumlu olanlar. başlama süresiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat geçersiz sayılır. inşaatın müteahhidi. kısmen tamamlanmış binalarda ise tamamlanan kısımlarına kullanma izni verilebilmesi için bu kısımların ihtiyaçlarını karşılayacak kömürlük. yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne nedenle olursa olsun. yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gereklidir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. sığınak. Ancak. şantiye şefi ve mimari teknik uygulama sorumlusudur. DOÇ. İmar Kanununun 27. Maddesi Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyulacak Esaslar ile ilgilidir.maddeleri uygulanır. (İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Madde 74) Tasdikli projesine göre bina tamamen bittiği taktirde tamamına. ve 42. hayvancılık ve tarımsal yapılar) için herhangi bir ruhsat aranmaz. Başlanmış yapılarda müktesep (kazanılmış) aklar saklı tutulur İmar Kanununun 30. Yapıya başlama süresi. ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır.

a) Proje müelliflerinin ve yapı denetim kuruluşunun. DOÇ.) e) Fotoğraf zorunluluğunun yerine getirilmiş olması.DR. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Devam etmekte olan yapılarda.12. yapının ruhsat sonrası izinlerinin (aplikasyon. rapora eklenir. binanın bitiminden sonra ön ve arka cephelerinden merkez alınarak en az (13x18) ebadında çektirilen ikişer adet fotoğraf ile yapılan başvuru sonucunda. İlgili belediyesince. yapının onaylı projelerine. c) İz-su Kanal Bağlantı Belgesi d) Mekanik Tesisat Raporları (Isıtma-soğutma sistemleri. Belediyeler veya Valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek zorundadır. su basman. asansör raporları ve yangın tesisatı raporları) ( İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09. b) İlgili vergi dairesinden ilişik kesme yazısı. sıhhi tesisat. ilgili belediye elemanları tarafından yerinde uygunluk kontrolü yapılır ve fotoğraflar onaylanarak.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. temel. ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin) alınmış olması zorunludur.2003 tarih ve 05/296 sayılı kararı ile değişmiştir. fen ve sağlık kurallarına ve TSE Standartlarına uygun malzeme kullanılarak bittirildiğini ve Yapı Kullanma İzni almasında sakınca olmadığını gösteren İş Bitirme Belgeleri. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamen veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır. 125 . biten bağımsız bölüme kısmi yapı kullanma izni verilebilmesi için kolon filizlerinin dış cephede görülmeyecek şekilde kiremit çatı örtüsü veya parapet duvarı yapılmak suretiyle gizlenmesi ve emniyete alınması şarttır. yapı sahibince. Yapı kullanma izni verilebilmesi için. yapı kullanma izni verilebilmesi için yapı sahibi tarafından aşağıda sayılan belgeler eklenerek başvuruda bulunulur.

DOÇ. o gayrimenkulun malik veya 'bütün paydaşları' nın dilekçeyle tapu idaresine başvurarak istemde bulunmaları gerektiği. Kanunun 32 ve 42 nci maddelerinin uygulanması gerekir. Ana gayrimenkulün bir tek paydaşının dahi yapısına yapı kullanma izni almaması halinde. kat mülkiyeti kurulamaz.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Bu hükümlere göre.DR. 12 nci maddesinde ise. projesine aykırı ilave yapılması. hallerinde de. tüm paydaşların (daire . dilekçeye. ana gayrimenkulun tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulun yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamayacağı. yapı kullanma izin belgesinin ve gayrimenkulun (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tasdikli bir fotoğrafının ekleneceği belirtilmektedir. 1. HASAN BEGEÇ Yapı kullanma izni alındıktan sonra. Yapıya. Yapı Kullanma İzni ile Kat Mülkiyeti İlişkisi 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 10 uncu maddesinde. yapı kullanma izni almaları gerekmektedir. yapı ruhsatı alınarak yapılan esaslı tadillerin (değişikliklerin) bu ruhsata aykırı olarak yapılması. yapı üzerinde esaslı tamir ve tadiller yapılması.kat sahiplerinin). ana gayrimenkulün tümünün kat mülkiyetine çevrilmesi için. Yapı ruhsatı alınmadan. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI 2. 126 . kat mülkiyetinin kurulması için.

Durdurma. yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. 127 . HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar Kanununun 32. Yapının fenni sorumluluğunu üstlenen meslek mensupları (Yapı Denetim Kuruluşları) yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmak zorundadırlar. Durdurmaya ilişkin yapı tatil tutanağının yapı sahibine tebliğinden itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi. Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu kararıyla belediye veya valilikçe yıktırılır ve yıkım masrafı yapı sahibinden alınır. Bu tebligatın bir örneği de muhtara bırakılır. mimarlar ve şehir plancıları üstlenir” demektedir. İmar Kanununun "Beşinci Bölüm"ünde “Çeşitli Hükümler” yer almaktadır. DOÇ. Yapının ruhsat ve eklerine aykırı yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ruhsatı veren belediyeye veya valiliğe bildirmekle yükümlüdürler. Maddesi “Halihazır haritalar ve imar planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fenni sorumluluğunu uzmanlık çalışma konuları ile ilgili kanunlarına göre mühendisler. İnceleme sonucunda aykırılık ortadan kalkmışsa mühür kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir Aksi takdirde ruhsat iptal edilir ve Ruhsat ve eklerine aykırı veya ruhsatsız olarak yapılan bina. maddesine göre işlem yapılarak Yapı derhal durdurulur ve mühürlenir.DR. Maddesi Ruhsatsız veya Yapı Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılmayan Yapılar ile ilgilidir. İmar Kanununun 38. yapısını ruhsata uygun duruma getirerek veya ruhsat alarak. belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını isteyebilir. İlgili idarenin (Belediye veya Valilik) durumu öğrenmesi üzerine İmar Kanununun 32.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD.

Arsalarda. Enkaz ya da birikintilerin. İmar Kanununun 44. masrafı % 20 fazlasıyla ilgiliden (mal sahibinden. İmar Kanununun 46. Maddelerini kapsayan Altıncı Bölümü. mağara ve benzerlerinin sakıncalarının giderilmesi ve bunların ortaya çıkmasının önlenmesi ilgililere tebliğ edilir. tesis sahibinden) alınır ya da sakınca doğuran faaliyetler durdurulur. 2. Maddesi. arsa sahibinden. Ceza hükümlerini içermektedir. İmar Kanununun 42. Arsaların yola bakan yüzleriyle ilgili hükümler içermektedir. DOÇ. şehircilik. İmar Kanununun 45. maddesi. evlerde ve diğer yerlerde halkın sağlığını ve esenliğini bozan. Tebliğde belirtilen süre içinde tebliğe uyulmadığı takdirde belediye ya da valilikçe gereği yapılarak sakınca giderilir.DR. estetik ve trafik bakımından sakıncalı görülen 1.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI İmar Kanununun 40. (bkz. Maddesinde Kamunun Selameti için Alınması Gerekli Tedbirler açıklanmaktadır. maddesi. Boğaziçi Kanunu) Yedinci Bölümünde ise Geçici Hükümler ve Yürürlük. Özel mecra. Yürütme ile ilgili hükümler yer almaktadır. Mücavir Alan’a ilişkindir. 128 . Gürültü ve duman oluşturan tesislerin 3. çukur. kuyu. Yönetmelik’ lere ilişkindir. Maddesi. 47 ve 48. İmar Kanununun 41. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile ilgili hükümleri içermekte ve anılan kanunda yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. lağım.

kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı. e) Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç. DOÇ. 129 .DR. d) Yapım süresi: Yapı sahibinin. Bu Kanunun uygulanmasında. belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar. standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. imar planına. a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını. bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri. yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri. bodrum kat. can ve mal güvenliğini teminen.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri. güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina dışında kalan yapılarda ise yapının keşif bedelini. 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç. asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını. b) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri. yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki dönemi. sanat ve sağlık kurallarına. f) Yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda. binalarda yapılacak değiştirme. 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Amaç. Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli. Bu Kanun. fen. HASAN BEGEÇ 4708 sayılı kanun 29 Haziran 2001 tarihinde yürürlüğe giren YAPI DENETİMİ HAKKINDAKİ kanundur.

hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı. İfade eder. duvar. ilgili meslek odasına kayıtlı. l) Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları. ahşap.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. döşeme ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını. j) Yapı müteahhidi: Yapım işini. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI g) Taşıyıcı sistem: Yapıların. m) Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm. 130 . yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticarî amaçla ya da kendisi için şahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen. kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden. mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş. muayene. h) Yapı hasarı: Kullanımdan doğan hasarlar hariç. ı) Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan. DOÇ. betonarme. yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi. eksik. temel. k) Proje müellifi: Mimarlık. gerçek ve tüzel kişiyi. çelik karkas.DR. Bakanlıktan izin almış tesisi. yapının fen ve sanat kurallarına aykırı. ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi.

mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. yapı denetim kuruluşunun ve laboratuvarların çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek. proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan. Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının. yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez. Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: a) Proje müelliflerince hazırlanan. Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarında ve laboratuvar görevlilerinde aranacak nitelik ve deneyim ile bu kişilere belge verilmesi. Yapı sahibi. ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek. yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı denetim kuruluşları. HASAN BEGEÇ Yapı denetim kuruluşları ve görevleri 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı. denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder. Yapı denetim hizmeti. DOÇ.DR. 131 .

ı) Zemin. malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek. iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak. yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak.DR. g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak. uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek. DOÇ. 132 . f) İş yerinde. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek. e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek. denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde. ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. c) Yapının. malzeme ve imalata ilişkin deneyleri. d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje. teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek. h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek. durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.

parsel dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması. kusurları oranında sorumludurlar. Yapı denetim kuruluşları. eksik. fen. yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan. DOÇ. yapı kullanma izni alındıktan sonra. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin. yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir. ilgili idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından. izinsiz tadilat yapan sorumludur. ortakları. bu Kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur. Yapıda. Bu sorumluluğun süresi.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 133 . Yapı denetim kuruluşu. denetçi mimar ve mühendisleri ile proje müellifleri. denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. HASAN BEGEÇ Sorumluluklar ve yapılamayacak işler 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu Kanunun uygulanmasında. yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl. laboratuar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine. yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren. kaya düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir. hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı. sanat ve sağlık kurallarına aykırı. taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır. proje müellifleri. çığ düşmesi. Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri. denetçi mimar ve mühendisler. laboratuar görevlileri ve yapı müteahhidi.DR. Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticari faaliyette bulunamaz.

faaliyetlerini denetler ve sicillerini tutar. yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verir. yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülükler yer alır. Yapı denetimi komisyonu. varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fiziki özellikleri. 134 . Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir. taahhüt edilen hizmetin konusu. Bakanlıkça görevlendirilecek. Bu sözleşmede. HASAN BEGEÇ Yapı denetim komisyonu ve görevleri 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Yapı denetim komisyonu. yeri. yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere.DR. İlgili idare. yapı sahibinin uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurur. Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları inceler ve görüşünü bildirir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. yapı denetimi hizmet bedeli. Yapı denetim komisyonu bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden yapı denetim kuruluşu hakkında 8 inci maddeye göre işlem yapılmak üzere Bakanlığa teklifte bulunur. inşaat alanı. süresi. yapı denetim kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunur. DOÇ. konu ile ilgili en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir başkan ile en az şube müdürü seviyesinde dört üyeden oluşur ve Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür.

DR. yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca. herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu. Sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesi Yapı denetim kuruluşlarının ve bu kuruluşların mimar ve mühendislerinin yapı denetimine ait sicilleri. gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleri. Yapı denetim kuruluşu. projenin özellikleri ile yapının bulunduğu bölgenin fiziki. asgari hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla. ilgili idare tarafından verilen sicil raporlarına göre yapı denetimi komisyonunca tutulur. Yapım süresi. yapı sahibince. yapı yaklaşık maliyetinin % 3’üdür.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. 135 . Bu durumda. Aksi takdirde kanuni sorumluluktan kurtulamaz. Asgari hizmet bedeli. her altı ay için % 10 artırılır. katma değer vergisi hariç yaptığı hizmetlerden dolayı yapı sahibinden başka ad altında ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz. Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin. bu oran. DOÇ. ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez. iki yıldan kısa süren yapılarda ise her altı ay için % 5 azaltılır. iki yılı aşan yapılarda. ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak bu sözleşmede belirtilir.

Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan yapı denetim kuruluşunun mimar ve mühendisleri. Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali Yapı denetim kuruluşlarından. bu kişiler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yapar.DR. Meslek odaları. verilmişse iptal edilir. Bu durumda. 136 . DOÇ. yapı denetim komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar durdurulur ve belgesi geçici olarak geri alınır. bu süre içerisinde başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunamaz. bu Kanunda öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri anlaşılanların veya son üç yıl içerisinde üç defa olumsuz sicil alanların veyahut 3 üncü maddenin son fıkrası ile 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenenlerin denetim faaliyeti. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu Kanun kapsamında denetlenerek inşa edilmiş yapılara ilgili idarelerce sertifika verilir. kusurları mahkeme kararı ile kesinleşen mimar ve mühendisleri başka bir yapı denetim kuruluşunda görev almaları halinde.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. görev aldıkları bu kuruluşa izin belgesi verilmez. Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendiği yapıların devamına izin verilmez. Durdurma kararı. Resmi Gazetede ilan edilir ve sicillerine işlenir. Geçici durdurmaya neden olan mimar ve mühendisler Bakanlıkça ilgili meslek odasına bildirilir. yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı sahibince başka bir yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi zorunludur. İzin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun.

Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge düzenlendiğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması halinde. Bu madde uyarınca hüküm olunacak cezalar paraya çevrilemez ve tecil edilemez. yöneticileri. bu belgeleri düzenleyenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Yapılar ile ilgili diğer düzenlemeler ile yapıların uğramış olduğu yıkım ve zararlardan dolayı genel hukuk hükümleri uygulanır. proje müellifi ile laboratuar görevlileri 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 3 üncü bab. eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler. HASAN BEGEÇ Ceza hükümleri 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında görevini ihmal eden veya kötüye kullanan yapı denetim kuruluşunun ortakları. Bakanlığın denetim yetkisi Bakanlık. Kanunun uygulanacağı iller 137 . yapı müteahhidi. bu Kanunun uygulanmasında yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir. DOÇ. Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinleşmiş mahkeme kararları. mimar ve mühendisleri. Cumhuriyet savcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin bağlı olduğu meslek odalarına bildirilir. izin belgesi derhal iptal edilir ve ayrıca gerçeğe aykırı belge düzenlemekten.DR. Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri. 4 üncü faslındaki görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma ile ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.

Balıkesir. Ankara. Denizli. Tekirdağ ve Yalova illerinde başlanır. HASAN BEGEÇ 09/10 BAHAR 2009-10 İMAR KURALLARI DERS NOTLARI Bu Kanunun uygulanmasına pilot iller olarak. Bursa. Hatay. Pilot illerin genişletilmesi ve daraltılmasına. Antalya. Çanakkale.MİM 4476 İMAR KURALLARI YRD. Düzce. Bolu. İzmir. Kocaeli. Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Diğer hükümler ve yönetmelikler Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sakarya. 138 . DOÇ. Gaziantep. Bu Kanun gereğince düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler. Adana.DR. Kanunun yayımı tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde Bakanlıkça çıkarılır. Eskişehir. İstanbul. Aydın.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->