{,ilnfte2. Etl.

j*
ffi

I (

Sts1-ern tgab6
14. ft

Et tl* t-pi
+ 2Coz(g) 3Hro(s)

bE3?siu
'13. N t-J

,'_J
7l

I l.e ls

st -3

S a b i t b a s r n qa l t r n d ag e r c e k l e s e nb i r d e o i g i m d es i s t e m e 1 8 3 j o u l e r s r v e r i l d i 6 i n d es i s t d m 4 8 i o u l e ' l i ki 9 y a p m a k t a d t r . Buna gore, sistemln ig eneril degigimini hesaplaytntz'

crHuoH(s) + 3o2(s) -+

+ * c4H10(s) ]1 or(s) ----+ 4CO2(g) SHrO(s) 27'C altlnda cirg 1 yanmatepkimesi atmosler basrnq de gerqeklegiYor'
Mad99. . 1 '' 1^ r\o ) v H. 0 v/ Molar Olugum Entalpisi (kJ/mol) -128'0

ye t e p k i m e s i ng o r e .9 , 2 g r a m C T H T O H ( s ) t e r i n c e e qtkgirdiginde oksijenle tepkimeye 275,2kJ tstaqtga maKtadir, C(k)+ O2(9)----) Cc2(s) lH = -393'5kJ

S i s t e m e o r t a m d a n r s r v e r i l d i g il q i n Q o = * 1 8 3 i o u l e , S i s t e m t a r a fI n d a n i 9 y a p r l d l g ri q i n w = + 4 8 j o u l e d i r ' Buna gore, ig eneriiCe$iqimi' Op =,\U + w formultinden, 183= AU + 48 ,rU = 135 joule dir.

Hrtgl . lOrrg) -2

, H2O(s) \H = -289kJ

co2(s) H20(s)

-zbo.+

ve verildi!inegdre, tepkimeleri tepkimersrlarr 2c(k)+ ;oz(s; ---r + 3H2(9) c2H5oH(s)

yukarrdaki gibi maddelerin olugma entalpileri entropi liJuOun" gore, iepkime sonrasr ortamtn degigimi kag J/K dir? A) -28,86 D) 9,62 B) -19,24 c) -s'62

tepkimeslninAH deoeri kag kJ dlr? = (CzHsOH 46 gimol) C) -386,4 Al -278,0 B) -324,6 E) +386,4 D) +278,0

E) 1e,24

Bilelik C2HTOH(s) cor(o) H2O(s)

OlugmaEntalpisi(kj/mol) -274 -3e4 -286

14. N

Slcakhk +1

ASsistem -22,30

ASg"ur" +22'O5

Yukarrda verllenolugmaentalpilerine 96re, + CTH.OH(s) 0O2(9)-+ 2cO2(9)+ 3HrO(s) stvrsryaktldr!rnda agr!a 23 tepklmeslnde gram CTHTOH grkan enerlikag kl dir? (C = 12,H = 1, O = 16)

D t 15.
Madde caHs(s) MuilakEntropi(S') (J/mol.K) 270,3 213,7 69,9 205'1
'|

o
{

-21 ,es
-t1 Aq

+2l'9e
+21.93

atmosfer dlq baslnqta; H2O(s) -+ H2O(k)

R

c02(s)
HrO(s) o2(s)

entropi degigimi deligimine iligkin farkh stcakltklarda yukanda verilmi$tir' vanlt$' Buna g6re, agalrdaki yargrlardan hangisi ttr? A) istemli gerqeklegen degigimlerde ASrirl". + r\Sgsvre

hesaplayaltm. AH Tepkimenin de$erini - AHgirenter AH = AH6ri1n1", + 6n = [z.nH"er1sl 3.AHHro(s)][oH"r"uo"1rJ aH = [2.(-ss+)+ 3.(-286)] F27B) AH = -1368 kj olarakbulunur. gore yandr!rnda Tepkime denklemine 46 gramCTHuOH(s) yandrgrklrf gdre23 gramCTH'OH(s) rna 1368 rsragrga kl gtkar. lrnda 684ki rsragrga

Yukandaverilen mutlak entropi de!erlerlne gdre, 3co2(g) + 4H2O(s) caHs(s)+ so2(9) ------+ mutlakentropidegiqimi(AS') kagJ/K tepklmesinin dir? C) -122,3 B\ -244,6 A) -375,1 E) +267,7 D) +244,6

Pozitif olmaltdtr. B) -1'C de degigim istemlidir' olC) 0"C de erime ve donma olaylan kendiliginden maz. D ) + 1 ' C d e e r i m e o l a y r i s t e m l id e g i l d i r ' E) 0'C de sistem dengededir'

Bag
N=N H-H N-H

Bag Enerilsi(ki/mol)
946 436 389

9.

c

co2(g) + 2Hro(g) AH=-210kkal cHo(g)+ 2or(s) --+ AH=-480kkal + +60r(9)-r4CO2(q) aH2O(g) C4Hs(S) ve tepkimeleri AH delerleriverilmigtir. takanqtm 0,5 gazlartndan olugan mollUk CHove CoHu 159 yif mariren rtOrgrnda kkalrsraqrla glkmaktadrr' nun mol saytstkagttr? Buna g6re, oluganH2O(g)

15.

SerbestEnerii
Madde (AG 'kJ/mol) +bJ -394 -300

Yukarrda verilen ba! enerjilerlne gtire, N2(g) + 3H2(o) --) 2NH3(s) tepklmesinin entalpl de!igimlni (AH) hesaplaytntz.

R

CS2(s) co2(s) so2(s)

A )2 , 2

B)1,8

c) 1,4

D)1'2

E )0 ' 8

Tabloda verilen Gibbs serbest enerii delerlerine gore' csr(s) + 302(9) -> cot(o) + 2so2(s)

Tepkimeyi ballarr gOstererek yazarsak, -+ 2.H-N-H olur. N=N+3.H-H

'l
bag bao AH= Xkrrrlan -I olusan -H)] ^ H= k N= N )+ 3 .( H- H ) l- l r . ".(N
+ 6 f l = ( 9 4 6 3 . 4 3 6 )- ( 6 . 3 8 9 ) LH=2254 -2334 bulunur. 6fl = -40 kJ olarak

g

10. reroo(k) + Co(g) -+ 3Feo(k)+ CO2(9)aH=+39kJ + Fe.O3(k) sCO(g)-+ 2Fe(k)+ 3Co2(9)^H=-28kJ AH=-€OkJ + + 3Fe2o3(k) CO(g)-+ 2Fe3Oa(k) CO2(9) tepkimeleri ve tepkimelerininentalpi deliglmleri gdre' (AH)billndlSine + FeO(k) CO(g) -+ Fe(k) + CO2(O)

harcandrlr andaki tepkimesinde15,2gram CS2(s) serbest eneriide6igimikaq kJ dir? ( c = 1 2 ,s = 3 2 ) c) -54'2 B) -185,8 A) -211,8 E) -27'1 D) -46,4

gram Fe(k)olugtu!u andaki grire,'11,2 tepkimesine hangisidir?(Fe = 56) rsr deligimi agalrdakilerden A) 1,7kJ tstagtla gtkar. B) 3,4kJ rsraqt!agtkar. C) 3,7 kJ lst harcantr. D) 3,4kJ lsl harcanlr. E) 17kJrsragtla9tkar.

25'C bilesiklerinin ve 1 atmosterve 20. BaCO"(k) BaO(k) -1 srrasryla 138'9 enerjileri oluqum dekiGibbsserbest n -528,4 kJ/moldtrr. ve b BaCo3(k) '-+ Bao(k)+ Co2(9) standarlserbesteneriide6igimi(AG') tepkimesinin nin zf o,t fl otdugunagore CO2(9) standartserbest (AGr" ka9 kJ/mol d0r? olugum enerJisi ) c) 276'2 B) -394,4 A) -1667,3 E) 1667'3 D) 394,4

c

6.

* 2FeO(k) 1Or{O) +

FerO3(k) ^H = -794 kJ

Verilentepkime denklemive AH degerinegdre, normafkogullarda 2,24litre02 gazrharcandt0tnda agrla grkanrsrkag kJ d0r? A )7 9 , 4 B ) 1 1 s , 1 C ) 1 5 8 , 8 D ) 1 e 6 , 4E ) 2 3 8 , 2 11.

Bag
C-H O=O n-u

R
B. h n lsr srfasr 2,OgkJl"Colan bir kalorimetre sistemindL 0,2 mol X gazryakrldrgrnda srstemin srcakltgt 10'C artmaktadrr. yanma rsrsrkag kJ/mol dtir? Buna gcire,X gazrnrn A) -104,5 B) -209,0 C) -52,2s D) +104,5 E) +209,0

(kJ/mol) Bad enerJlsi 414 494 r> 707
coJ

16.

2c(k) + oz(s) -+ 2co(s) c(k) + o2G) --) co2(g)

oH = -!? ,kkil AH = -s4 kkal

c=c

347

V

uL tepkimeleri 'ru 0"5"'t"'i verilmigtir' 4'48-litre hacim Buna g6re, normal koqullarda yanarakCo2 gazlna rafr"y-ancO gaztnlntamamen agrla glkar? ddniigmeslslraslndaka9 kkat rst A)-13,6 B)-€,8 c)3'4 D )6 ' , 8 rirs',o

gtire' Yukartdaverilen ba! enerlisi degerlerlne + c2H4(g) 3o2(o) ---r 2Co2(9)+ 2Hto(g)

tepkimesindeAH delerl kag kJ dir? c) -1216 B) -7e4 Al -2O2s E) +2023 D) -346

s6 E) 0. l l . Buna96re.1 B) HrO(s) yerine HrO(g) olusursaagt!a gtkan azaltr.\H tepklmeslnin degeri-12. tepkimeyle ilgili olarak. y e t e r i n c eH 2 i l e t e p k i m e y eg i r e r e k N H 3 ( 9 ) o l u g u r k e n2 c k J t s t a q t o a q t k a r .\H= +24zkJ X2(9) + ]vr{o) ------.2x2Y(s) Yukandaverilentepkimedenklemleri AHde!erve lerlne gtire.b ".r- C2H4(S) dn molar yanma rsrsr. D -+ co(g) + 2H2(9) + CH3OH(S) cH.nl .5.xrv1sl ^H = a kJ tH = b kJ A f\ 2x2(s) + Y2(g) -----.42 kJ rsr agrla grktrlr anda.1 . H 2 S O 4 ( s u d a )+ 2 N a O H ( s u d a ) + N a r S O o ( s u d a )+ N 2gD I) Madde c#/gt 02 co. c2H2(s) * ior. No2(s) + so2(g) + so.9 kJ/mold0r. 1 8 J / g ' c .(o) + * Yukarrda v€rilen tepkimelerde agtla grkan rsrlar arasrnda Qz t Qr > Ql iligkisl olduluna gore.a k J d i r . D) |velil E) ilveill I'l 18. C2H2(S).--+ 2co2(s)+ Hro(s) f . CzH4(g) sO2(9).AH>0. r\S<0 ill.s D ) 12 s 6 E ). 6. 1 3 0 . Sor(9) ve Co2(9)nin molaroluima rsrlarl bilinmektedir. 2xy3(s) + 2xyz(9) + y2(9) c-H C=O o-H O=O tepklmesinin tiim srcaklrklarda istemli otmasr. c = 1 2 .C=CH2) elde edllmesineait tepkimeninAH deoeri kagttr? A) -s82 Dl 226 B) -246 E) 246 C) -168 * H2(s) ]orrst - H2o(s) = -b kJ rH N2(g) + sH2(9) ------+2NH3(g) hH = -c kJ Yukarrda verilen tepkimelere g<ire.€ 0 4 v e . l l v e l l l D)ll ve lll D) 0. )ka9J/K dir? A) -426 B) -267 C) _141 D) 141 E)267 tepkimesinin JH delerinin hesaplanabilmesi igin. i g 1 n i n G j b b s s e r b e s t o t u s s u m e n e r l i l e r r r r a s r y l a . ifadelerinden hangileri do!rudur? A) Yalnrz ll B) Yalnrz lll C) | ve ll H-C=C-H HH !l-H + H-C-C-it ll HH . As>0 ll. ll ve lll 15.C artrrmak lgln yakrlmasr gereken C2H4(g) k8Q gramdrr? ' ( c s u= 4 . N2(g) + 202(9) ___+ 2NO2(O) tepkimelerinden efpaz hangllerinin entalpi deler_ lerinin bilinmesi yetertidir? A) Yalnrz ll B) yatnrz lll C) I ve tl D) | ve lll E) I. SO3(g) SOz(9) * ]Orror zlt. katrlmasr H2 sonucu etiten (H. CO2(S) nin molar olugma entalpisi -a kJ dir.2 gram HrO(s) olugmugtur. C a C C a ( k ) .O _+O=C=O+2 H_O_H A) yalnrz I D)tvelt B) yalnrz ll E)tve[l C) yatnrz ltl _tepkimesinin entatpi (AH) deleri kag kkal dlr? C) _7o D) +168 E) +390 1 4 . ve 2.1463 kJ/mol dur.-242 kJlmol oldugunagore.4 E) 141.g 1 0 . aqagtdakilerden hangisi yanhltrr? A ) N H 3 u n o l u E m a e n t a l p i s i.296. H = l ) A) s.1 Hro(g) ----+x. t r j r u n l e r i n l u g m a e n t a l p i l e r it o p l a m t g i r e n l e r i n k i n o den bUyriktrir.4 l. t. CO2(g) HrO(g)nunotugmaentatpiteri ve slrasryla227.b 2a^ . E). ll. l.mot) .As>0 kolullarrndan hangileri ile sa!lanabilir? (fH = fnls.H 414 Yukarrda verilen 1. 1 gram XrY stvtstnt tamamen buharlag' ttrmak lgin verllmesl gereken eneril agadldakilerden hangislnde do!ru olarak g6sterllmi$tlr? ( x = 1 . y ve z yerine yaztlacaklar aga!rdakilerden hangisinde do!ru olarak gdsterilmigtir? xyz A) B) C) D) E) Gaz Katr Gaz Srvr Srvr Srvr Gaz Katr Katr Gaz Katl Srvr Srvr Gaz Katr 19./ 8. \ Hd e g e r l e r ib i l i n m e k t e d i r . CHaOH srvrsrnrn molar buharlaSma tstsl kag kkal dir? A) +18 B) +9 C) +3 D) -g E) -18 3.(g) + No(s) 2H2o(s) tepkimesinin standart entalpi deligimi -1 12. lll. 9 k J d i r .\H = 57 kkal A) 263 D) 614 B) 43s E) 682 c) 512 D) ll ve lll E) l. S C 2 ( 9 ) n i n o l u s U m ua k z o t e r m i k t i r ..pi dedisimi. C ) C O n u n m o l a r y a n m a e n t a l p i s i.-393. aS = g[1160. 36 D) ::---: ' 18 Da th -.Y = 1 6 ) tepklmesininAH deleri kag kJ d0r? A) +.2 t-tr1g)1o.n 2O5 214 7e \- A) -390 B) -168 v 4. f) Ba! tUrii lb Ortalama bad enerjisi (kkat/mot) 98 It o 111 118 A 12.(q) HrO(s) Muilak Enrropt(S. n . yararlanarak. Buna gtire. oejigimty Verilen ortalama ba! enerjilerine grire. I kJ dir.s B) -12s6 C) a62. l . CaCO3(k) + CaO(k) + CO2(S) 5. cs2(s).1 14 B) +71 C) +57 D) -s7 E) -1 14 12.1 1 0 4 .lH>0.S(k) 9 o. d e Q e r i9 8 .2 gram HrO(s) elde edilmesi kag kJ rsragrla grkar? (HrO = l8 g/moi) srrastnda A) 1411 B) 846.H bagrnrn 11.28 . Buna gdre. tr - co(s)* lor{o) ----+co2(g) r\H=-a kJ a Verilen ortalamaba! enerjilerineg6re. 2a-b o) 2 E) 2a . 0. + 296. \ Y Bilegik c2H4(g) co2(s) HrO(s) olugma lsrsr(kJ/mol) +52 -3s3's -286 5.7.oH(s) aH = -48 kkal + CO(g) 2H2(9). R. So2(g) * * o r .6 c) 564. 22. x.8 c) 1. H I H-C-H I +2 O. lll. -18.--+ 2CO2(g) 2HrO(s) + + tepkimesinin muilakentropidegigimi(aS.C a O ( k ) v e C C . 1. so2(s) + s(k)+ o2(g) so3(g) il.{ot + + kJ so3(g) 395.. So3(s) -'. . S(k. 2NO(g) + O2(g) '-_+ 2NO2(S) l. i f a d e l e r i n d e n h a n g i l e r i d o g r u d u r ? ( H 2 O = 1 8g / m o t ) A) Yalnrz if e l Y a t n r zi l t C) | ve tl Yukandaverilenmullak entropl (S') delerterlnl kullanarak. Ortalama bag Bag eneriisi (kJ/mol) 619 :4/ B 8.rH= -Qs c D) 282. Tablodaverilenoluqma tstlartndan 2Co2(9) + 2Hro(s) c2H4(s) + 302(9) ------+ tepklmeslne1ile.| kJ olduluna gcire.6 B) 2. l\z ------n Hr(g) ct2(o) + 2HCr(g)r\H= -165L. C u-n 837 otl 414 H -H 434 7. so2(s) * 1or{o) -+ tepklmesinln deSeri tH kag kJ dir? A) -862. t e p k i m e s i n i n\ H tepkimesinin standart serbesl enerli degi$iml (AG) kag kJ dir? A) 1s8 B) 132 C\ 124 D) 82 E) 66 Yukandaki tabloda verilen ortalama bad eneriisi de0erlerine gdre.9 kJ E + 2. s co2(g) + 2Soz(9) lll.2 mol Hzso4(suda) harcanmrgtrr. 1 kJ dir. ) (J/K. . 7. l.tH<0. D ) 2 m o l N . SO2(g) nrn molar o{ugma ?ntaipisi.-. c52(s) + 302(9) -'----+ entalpi de!igimleri hangilerinin lepkimelerinden (AH)hesaplanabilir? ll C) | ve lll I B) Yalnrz A) Yalnrz E )I . 7- Hrrg) lorto) + -zH2tol* lor1gl -+ H2o(x)\H= -Qr Hro(y) = -e2 aH Hro(z).7 c . 2a-b 4. asetilene (CH=CH). + or(g) + Sooig. Bag Ortalama Bad eneriisi (kJ/mot) ^. HH 'll . eneriisi kag kJ/mol dtir? H . Buna gdre 350 gram suyun srcaklrllnr i0.3 9 4 k J / m o l dur.tot + ]or(s) . Buna gcire. ll ve lll D t e p k i m e l e r i n i n . 2HrO(g) 2Ct2(9)--+ + +nCt(g) O2(g) + Buna g6re.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful