SÖZLERİN SOYAĞACI ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN KÖKENBİLİM SÖZLÜĞÜ Sevan Nişanyan

www.iskenderiyekutuphanesi.com

+zede ~ Fa zada vuran, vurulan < Fa zadan, zanvurmak, çarpmak, çalmak, çalgı çalmak, yere çalmak (= Ave cad-, can- a. a.) +zen çalan < Fa zadan, zan- vurmak, çalmak, darbetmek " +zede â+ katılma bildiren fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a. ~ Fa -zan vuran, çalan, çalgı

~ â- bir şeye yönelme ve

* Aynı kökten Lat ad, İng at, Fr à (yönelme ve katılma edatı). ab Sans ap a.a.) HAvr *âp- a. a. [xiv] ~ Fa/OFa âb su (= Ave âp- a.a. =

ab+ ~ Lat ab(s) bir şeyden veya yerden ayrılma, özünden uzaklaşma, aykırı olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. a. * Aynı köktenEYun apó, Ger *af > İng of, off, Alm auf; Sans ápa-, Ave apa- (a.a.). Ayrıca HAvr *ap-tero- biçiminden EYun apoterö, İng after (ard, sonra). aba [xiv] ; abayı yakmak [188+] aşık olmak (argo) ~ Ar cabâ'/qabâ' yünden yapılmış üst giysi, cübbe = Aram qsbây a.a. * Fa kaba/qaba, Erm kapa/kapani, İt gabano biçimleri Arapçadan alıntıdır. 7. yy'dan itibaren kaydedilen OLat cappa biçiminin bir Sami dilinden alındığı anlaşılmaktatır. EŞKÖKENLİLER: Ar caba : aba, abanAr qaba : kaban Lat cappa : handikap, kaporta2, kapuçino, kaput, kapüşon, kep, şap3, şapel, şaperon, şapka? abad [xiv] ~ Fa/OFa âbâd bakımlı, bayındır,

mamur, meskûn (= Sogd âpât bakılan, korunan = Ave âpâta- a.a.) ß Fa/OFa â- yönelme edatı + Fa/OFa pâdan, pay- bakmak, korumak, gözetmek " â+ abajur [187+] pencerenin alafranga kafesi; [189+] lamba siperi - Fr abat-jour "gün-kısan", "ışık-kısan", lamba siperi ß Fr abat kısar (< Fr abattre kısmak, düşürmek ) + Fr jour gün, ışık (~ Lat diurnus gün < Lat dies gün, gündüz ) " bateri, jurnal • Ahmet Vefik Paşa'nın verdiği "pencere kafesi [panjur]" tanımı örneklenmeye muhtaçtır. Fransızcada sözcüğün bu anlamına rastlanmadı. Karş. Panjur. • abaküs [xx/b] ~ Lat abacus 1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası ~ EYun ábaks, abak- tabla, masa aban[mak < Tü aba aba * Karş. çullan- < çul. abandone [196+] boksta oyunu terketme ~Fr s'abandonner boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek < EFr à bandon mahkûm, cezalı, yargılanarak hüküm giymiş olan ß Fr à bir şeye + Fr ban/bandon ferman, hüküm " ad+, banal abanoz abanus [xiv] ; ebenus [xvii] Fa/OFa âbnüs/abanüs abanoz ağacı ~ EYun ébenos a.a. ~ Mıs hbny a.a. * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. İng ebony, Fr ébène. abart[mak Tü? abart-/obart- [xvi] mübalağa etmek; apırt- [Kırg] a.a. Tü *abar- büyümek? ~ [xix] çullanmak, üstüne yüklenmek

* Nihai kökeni ve türeyiş biçimi belirsizdir. abazan [xx/b] cinsel anlamda aç habazan/abazan [192+] iştahlı, aç (argo); ~ Çing habezan aç < Çing habe yemek " habe

abdal [xi] dilenci derviş, kalender, meczup ~ Ar abdal [#bdl çoğ.] 1. bedeller, 2. sufi düşüncesinde rical-i gaybın bir rütbesi < Ar badal karşılık olarak verilen şey, bedel" bedel * Esasen esoterik sufi öğretisine ait bir kavram iken, 13. yy'da Anadolu'da heterodoks İslami tarikatler bünyesindeki meczup dervişler için kullanılmıştır. abdest suyu", el yıkama, namaz öncesi törensel yıkanma " ab, dest [xiv] ~ Fa âbdast/âb-i dast "el

abdomen karın boşluğu

[xx/c]

~ Lat abdomen, abdomin-

aberasyon [xx/b] ~ Fr aberration sapma, yanlış yola girme ~ Lat aberratio a.a. < Lat aberrare yanlış yola sapmak ß Lat ab- aykırı + Lat errare dolaşmak, gezmek ~ HAvr *ers- a.a. " ab+ abes [xiv] ~ Ar caba6 [#cb6 msd.] boşa vakit geçirme, oyalanma < Ar cabi6a boşa vakit geçirdi, oyalandı * Türkçede sıfat olarak kullanımı yakın döneme aittir. abıhayat suyu ß Fa âb su + Ar Hayât" ab, hayat1 abi + < Tü ağabey" ağa, bey ~ Fa âb-i Hayât can

abide [191+] ebedi kalan şey, anıt (Fr monument karşılığı) < Ar âbid [#'bd fa.] kalan " ebed * Modern Osmanlıca türev Ar abidat (unutulmaz olay, büyük felaket) sözcüğüyle birleştirilemez. abiye [xx/b] gece kıyafeti ~ Fr habillé giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş < Fr habiller hazırlamak, donatmak, giydirmek Lat habitus kılık, donanım < Lat habere sahip olmak " habitat abla çoc aba [xi] ana; aba/ebe [xiv] anne, nine; aba/apa/apu/ebe [xivxix] yaşlıca ve saygıdeğer kadın, bacı, büyük kızkardeş; abla [xix] a.a. " ebe * -l- ara sesi Türkiye Türkçesinde geç dönemde türemiştir. Asya Türk dillerinde ape, apay, appa biçimlerine rastlanır. ablak [xiv] yassı ve yuvarlak yüzlü ablaq [#blq sf.] siyahlı beyazlı (at rengi), yassı ve yuvarlak yüzlü (insan) * Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abluka abloka [xix] bloke etme ~ İt a blocco bloke edilmiş < İt blocco abluka ~ Fr blocus a.a. ~ Hol bloc-huis müstahkem mevki, karakol" blok abone [187+] ~ Fr abonné a.a. < Fr abonner abone olmak, abone etmek ß Fr à bir şeye + Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet" ad+, bono aborda abordo [xvii] (gemi) yanaşma ~ İt abborda yanaş! < İt abbordare yanaşmak ß İt ad- bir şeye + İt bordo kenar, yan " ad+, borda ~ Ar

abra kadabra sözü ~ OLat abra cadabra a. a. ~ E Yun abraksas a. a. ~? İbr abraş [xiv]

[xx/b]

~ Fr abra cadabra büyü

~ Ar abraş [#brş] çilli, alaca benekli

* Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abrıl a.a. < Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça [xvi] ~ Yun aprílios Nisan ayı ~ Lat aprilis

absorbe [etm [xx/b] özümsemek ~ Fr absorber emmek, özümsemek ~ Lat absorbere bütün olarak yutmak, silip süpürmek ß Lat ab- bir şeyden + Lat sorbere emmek ~ HAvr *srebh- a. a. " ab+ abstre [xx/b] soyut (resim) ~ Fr abstrait soyut, özet, hülasa ~ Lat abstractus a.a. < Lat abstrahere, abstract- bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak ß Lat ab- bir şeyden + Lat trahere, tract- çekmek " ab+, traktör

absürd [xx/b] ~ Fr absurd saçma, anlamsız ~ Lat absurdus < Lat surdus sağır ~ HAvr *sur-do- sağır, dilsiz, boğuk sesli abuk sabuk ikil [xix] saçma sapan

* İkinci unsur belki Tü sab/sav (söz) biçimiyle ilişkili olabilir. Abuk sözcüğünün "saçma" anlamında bağımsız bir sıfat olarak kullanımı yakın yıllarda ortaya çıkmıştır. abullabut [188+] avanak (argo) ~ Ar *abü-l-labüT çifte atan hayvan ß Ar abü baba + Ar labüT [#lbT im.] tekmeleyen, saldırgan " ebu abur cubur ikil söz; [xix] karmakarışık apur sapur [xv] darmadağınık; abur cubur [xvii] düzensiz yemeği ifade eden " abuk sabuk

* Belki yansıma ses kökenli olabilir. Karş. hapır hupur, şapır şupur. abus cabasa kaş çattı, surat astı [xvii] ~ Ar cabüs [#cbs im.] çatık kaşlı, asık suratlı < Ar

abüze [etm [xx/a] ~ Fr abuser kötüye kullanmak ~ Lat abuti, abus- a.a. ß Lat ab- özüne aykırı + Lat uti, us- kullanmak " ab+ acaba [xiv] ~ Ar cacabâ [#ccb zrf.] "şaşırarak, hayret ederek", soru sözcüğü < Ar cacab [msd.] şaşırma, hayret" acep acar sığmaz, atılgan, taze, güçlü acarlı [xvii] yeni (Anadolu lehçesinde); acar [xx/a] ele avuca ~?

* Erm acar (kas lifi, sinir) ile bağlantısı gösterilemez. Ar cacar (çıkıntı, kabartı, şişkinlik) ile birleştirilmesi abestir. acayip [xiv] tuhaf şey < Ar min al-cacâ'ib tuhaf şeylerden (biri) < Ar cacâ'ib [#ccb çoğ.] tuhaf şeyler < Ar cacîbat^ tuhaf şey, hilkat garibesi" acep * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 17. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. acele cacelet usit. c^acele [xvii] ivme, evecenlik < Ar cacila acele etti acemi [xiv] beceriksiz bilmeyen kimse, barbar, İranlı < Ar cacam a. a. ~ Ar cacalat^ [#ccl msd.]

~ Ar cacamî [#ccm nsb.] Arapça

acente [186+] ~ İt agente başkası adına iş yapan, vekil~ Lat agens, agent- 1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil < Lat agere, act- yapmak, etmek " aksiyon acep [xi] hayret, taaccüp; [xx/b] hayret ederek, acaba cacab [#ccb msd.] şaşırma, hayret < Ar caciba şaşırdı, hayret etti ~ Ar

* Zarf olarak kullanımı halk diline özgü olup yakın dönemde genel dile girmiştir. aceze cacîz [sf.] " aciz acı acıTü [xvii] ~ Ar cacazat^ [#ccz çoğ.] acizler, düşkünler < Ar

âçığ [viii+] 1. acı tad, 2. ağrı, sancı

< Tü açı- acımak "

acı[mak Tü < Tü *ağşı- < Tü ağ acık[mak aç Tü

açı- [viii+] 1. acılaşmak, ekşimek, 2. canı yanmak acı ve üzüntü bildiren ünlem açık- [xi] < Tü âç- [viii, xi] aç hale gelmek "

* Pekiştirici -(ı)k- ekiyle. acil aciz acul

. Eski Türkçe isim ve fiil köklerinin birliği dikkat çekicidir, ~ Ar câcil [#ccl fa.] acele eden " acele [xi] ~ Ar câciz [#ccz fa.] acz gösteren, güçsüz" acz ~ Ar cacül [#ccl im.] aceleci, hızlı" acele

acun YT acun [193+] dünya ~ Tü ajun Budist inançta yaşam evresi, enkarnasyon [viii+ Uy], bu dünya, yeryüzü alemi [xi, xv+ Çağ] ~ Sogd ajün yaşam, Budist inançta enkarnasyon < Sogd jaw-/jüyaşamak ~ HAvr *gweis-l yaşamak, canlı olmak "can * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde "Öz Türkçe" olduğu zannıyla canlandırlmıştır. acur [xix] ~ Ar caccür [#ccr] bir tür hıyar veya yeşil kavun < Ar cacara burdu, büzdü, (biçimsiz ve çirkin bir surette) kabardı veya kabarttı * Yun < OYun angoúri (hıyar) biçimi Mısır Arapçasından veya başka bir Ortadoğu dilinden alıntıdır. Alm Gurke (a.a.) bir Slav dili üzerinden Yunanca biçime dayanır. Karş. Pol ogórek, Rus ogurec vb. (a.a.). acuze [xix] ihtiyar kadın (kadın veya erkek) < Ar cacaza aciz idi" acz acz güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi aç Tü [xiv] < Ar cacüz [im.] yaşlı ve düşkün

~ Ar cacz [#ccz msd.] güçsüzlük < Ar cacaza

âç [viii] açlık (isim); âç [xi] aç (isim ve sıfat)

* İsim kullanımı acından ölmek deyiminde korunmuştur. aç[mak Tü aç- [viii] a.a.

açalya/açelya [xx/b] ~ İt azalea kumlu toprakta yetişen bir çiçek ~ YLat azalea a.a. #Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778) < EYun azaléos susamış, susuzluktan yanan ~ HAvr *asd- < HAvr *as- yanmak * Türkçedeki açı açık açıkla[mak açkı açYT -ç- sesi İtaly YT Tü YT [193+] zaviye açuk [viii+] a. a. < Tü aç-" aç< Tü aç-" aç< Tü açık " açık [xiv-xx] cila, < Tü aç-

[193+] tasrih etmek perdah; [194+] anahtar

* "Anahtar" anlamı 15. yy'da kaydedilen tek örneğe dayanarak Dil Devrimi bünyesinde dolaşıma sokulmuştur. açmaz düşmesi ad Tü <Tü [xvii] niyetini belli etmeden davranma; [xix] satranç oyununda şahın kapana < Tü aç-" açât [viii] isim, nam ~ Lat ad bir şeye yönelme veya katılma bildiren

ad+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a.

* Eklendiği fiilin ilk sessizine asimile edilir. Ör: ad-similare > assimilare, ad-paratus > apparatus. Klasik-sonrası türevlerde belirli bir yön anlamı taşımaksızın isimlerden fiil yapar. Ör: abonner <bon. . Aynı köktenEFa/Faâ, İng at, Fr à (a.a.). ada <Tü ayıradağ [xiii] etrafı suyla çevrili kara parçası; atow [xiii] < Tü *a5- ayırmak "

* Anlam gelişmesi için karş. Lat insula (ada) > insulare (ayırmak, izole etmek). ada[mak Tü kesmek, söz vermek adak adale adalet adl Tü âta- [viii+] isim vermek, çağırmak, bir göreve atamak, bir amaca adamak, söz < Tü ât isim " ad atak [viii+] adanan şey azal et [xvii] [xvii] < Tü âta-" ada~ Ar cadalat^ [#cdl msd.] kas

~ Ar cadâlat^ [#cdl msd.] adillik, hak gözetme"

adam [xi] ~ Ar âdâm [#'dm] 1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu ~ İbr âdâm a.a. = İbr adâmah toprak * Karş. Fen 'adm (insan), Ugar 'b 'dm (insanların atası). "Toprak" kavramıyla ilişkisi için karş. Lat homo (insan) < humus (toprak). Bak. hümanizm.

adap usul bilgisi" edep

~ Ar adab [#'db çoğ.] < Ar adab görgü, terbiye,

adapte [etm adaptasyon [192+] ~ Fr adapter uyarlamak ~ OLat adaptare bir şeye uydurmak, tatbik etmek ß Lat ad- bir şeye + Lat aptare a. a. < Lat aptus uygun"ad+ * Karş. İng apt (uygun), inept (beceriksiz), aptitude (yetenek). adavet Ar cadâ düşmanlık etti, saldırıda bulundu aday YT [193+] namzet [xiv] ~ Ar cadâwat^ [#cdw msd.] düşmanlık < < Tü ad" ad

* Karş. Fr nominé (aday) < nom (ad) sözcüğüne kıyasla. add [etm itibar etme < Ar cadda saydı, sandı adem idi, eksik idi [xiv] ~ Ar cadd [#cdd msd.] sayma, sanma, ~ Ar cadam [#cdm msd.] yokluk < Ar cadima yok

ademimerkeziyet + Ar markazî merkeze ait" adem, merkez

[190+]desantralizasyon

ß Ar cadam yokluk, yoksunluk +

* Fr décentralisation karşılığı olarak "Prens" Sabahaddin Bey tarafından üretilmiş terkiptir. -iyyet nisbet ekinin terkibe eklenmesi cüretkârdır. adet1 [xi] ~ Ar cadad [#cdd msd.] sayı" add

adet2 [xiv] ~ Ar câdat^ [#cwd msd.] düzenli olarak tekrarlanan şey, alışkanlık, itiyat < Ar câda geri geldi" avdet adeta sanki, hemen hemen [xix, xx/a] bayağı, alelade, bermutad; atın bir yürüyüşü; [xx/b] ~ Ar câdatâ [zrf.] adet olduğu üzere, ber mutad " adet2

* Türkçe bayağı sözcüğünün ikili anlamından türemiş olması muhtemel gözüken ikinci anlam 20. yy ikinci yarısından önce kaydedilmemiştir. Buna karşılık karş. câdetce (sanki, hemen hemen - xvii). adıl YT [1974] gramerde zamir <Tüad"ad

* -ıl ekinin işlevi belirsizdir. adım <Tü âtım/adım [xiv] a. a. < Tü *a5t-ım < Tü a5ıt- açmak, ayırmak " ayır-

* Karş. ayak.

adi câdat^ alışkanlık " adet2 adil

[xvii] [xiv]

~ Ar cadı [#cwd nsb.] alışılmış, sıradan < Ar ~ Ar câdil [#cdl fa.] denge gözeten, adaletli" adl

adisyon [xx/c] ~ Fr addition 1. toplam, yekûn, 2. restoran ve bar hesabı ~ Lat additio toplama, ekleme < Lat addere, addit- eklemek, aritmetikte toplama işlemi yapmak ß Lat adbir şeye + Lat dare, dat- vermek " ad+, data adiyö [187+] ~FràDieu"Allaha", vedasözü<FrDieu tanrı ~ Lat deus a.a. ~ HAvr *deiwos a.a. < HAvr *dyeu- ışımak, parlamak, güneş adl cadala dengeledi, eşitledi, adil idi [xi] ~ Ar cadl [#cdl msd.] adalet, hak gözetme < Ar < Ar cadlî

adliye (daire-i) adliye [xix] adli işler dairesi [#cdl nsb.] adalete ilişkin, adalete ait" adl

adrenalin [xx/b] ~ Fr adrenaline böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon ^1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı / İng adrenalin a.a. ß Lat ad-katılma edatı + Lat renes böbrek " ad+, renal adres [192+] ~ Fr adresse 1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. adres < Fr adresser birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek ~ OLat addirectare a.a. ß Lat adbir şeye + Lat directus yönelen, doğru, düz " ad+, direkt aer(o)+ bileşiklerde) (~ Lat aer) ~ E Yun aer hava ~ HAvr *âwer~ Fr aér(o)- / İng aer(o)- hava (sadece

EŞKÖKENLİLER: EYun aer : aerobik, aerodinamik, aerosol, arya, kurander, malarya, şambrel aerobik [xx/c] ~ İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü # 1968 Kenneth Cooper, ABD < İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü ~ YLat aerobius " aer(o)+, biy(o)+ aerodinamik gücüne ilişkin " aer(o)+, dinamik [xx/b] ~ Fr aérodynamique havanın kaldırma

aerosol [xx/c] ~ İng aerosol a.a. ^ 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis ß Lat aer hava + Lat solutio eriyik " aer(o)+, solüsyon af/aff[xiv] ~ Ar cafw [#cfw msd.] silme, giderme, cezasını iptal etme < Ar cafa sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) < Tü év- acele etmek, koşuşmak " ivedi -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.

afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) év- acele etmek, koşuşmak " ivedi * -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır, afakan » " hafakan < Ar âfaq [#'fq çoğ.] 1.

< Tü

afaki [xix] havai, mesnetsiz ufuklar, 2. uzak ülkeler, dünyanın dört bucağı < Ar ufq ufuk " ufuk afalla[mak <ikil belirten bir deyim " aval aval

[xx/b] şaşkınlaşmak, aptallaşmak

< Tü afal afal/aval aval şaşkınlık

* Anadolu ağızlarından yazı diline aktarılmıştır. afazi [xx/c] ~ Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama ~ EYun afasía a. a. ß EYun a(n)- olumsuzluk öneki + EYun femi, fa- konuşmak, söylemek ~ HAvr *bhâ-2 a. a. " an+, fon(o)+ aferin [xv] ~ Fa âfirin övgü, kutsama, alkış ~ OFa âfrîn a.a. < OFa âfrîtan, âfrîn 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak " â+ EŞKÖKENLİLER: OFa afritan : aferin, ifrit afet [xiv] ~ Ar afat [#'wf] bela, felaket, salgın hastalık ~ Yun afe dokunuş,

afi [192+] fiyaka, caka, gösteriş (argo) el becerisi ~ EYun (h)afe a.a. < EYun (h)âptö, af- dokunmak, değmek, ellemek afif caffa kaçındı, utandı" iffet afiş poster " afişe [xiv] [192+]

~ Ar cafff [#cff sf.] iffetli, temiz ahlak sahibi < Ar ~Fraffiche duvara yapıştırılan kâğıt,

afişe [etm [xx/b] ilan etmek, faş etmek ~ Fr afficher sabitlemek, iliştirmek, yapıştırmak ~ OLat affixare a.a. ß Lat ad- bir şeye + Lat fixus iliştirilmiş < Lat figere, fix- tutturmak, iliştirmek " ad+, fiks * Türkçe anlamı afiş sözcüğünden etkilenmiştir. afitap afitab [xiv] ~ Fa âftâb güneş, gün ışığı ß OFa âb2 parıltı, parlaklık (= Sans âbhâ parıltı) + OFa tap- ısı, ışık " tav2 afiyet sağlık, canlılık " af [xi] ~ Ar câfiyyat^ [#cfw msd.] hasta olmama hali,

aforizm/aforizma [xx/b] ~ Fr aphorisme vecize, güzel ve özlü söz ~ E Yun aforismós tanımlama < E Yun afbrizö 1. sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, 2. sürgün etmek, dışlamak ß EYun apó -den + EYun (h)óros sınır, hudut" apo+ aforoz aforos [xvii] ~ Yun aforízo cemaat dışına

çıkarmak ~ EYun afbrizö dışlamak, sürgün etmek " aforizm afra tafra afrodisyak ikil [xx/c] çalım, gösteriş [xx/b] " tafra

~ Fr aphrodisiaque cinsel uyarıcı ~ EYun

afrodisiakós Afrodit'e ait, a.a. < öz Aphrodite aşk ve cinsellik tanrıçası afsun » [xx/b] " efsun ~ Fr aphte ağızda ağrılı ödem ~ EYun áftai yanık

aft < EYun (h)âptö tutuşmak

aftos [188+] dost, sevgili zamiri, o (erkek) ~ EYun autós kendi" ot(o)+1

~ Yun autós eril üçüncü tekil şahıs

afyon ~ Ar âfyün afyon ~ EYun ópion a.a. < EYun ópos özsuyu, reçine, özellikle afyon özü ~ HAvr *sokwo- özsuyu, reçine * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Lat, İng opium (afyon). agâh âkâs/âkâh a. a. agat a%âtes a. a. agav EYun agauós soylu, seçkin [xiv] [xx/b] [xx/c] ~ Fa agâh uyanık, haberdar, bilgili ~ OFa ~ Fr agate bir cins yarı değerli taş, akik ~ EYun ~ Fr/İng agave Amerika kökenli bir kaktüs cinsi ~

aglütine [etm [xx/c] ~ Fr agglutiner yapışmak, yapıştırmak ~ Lat agglutinare a. a. < Lat gluten, glutin- zamk, tutkal" ad+, glüten agnostik agnostisizma[192+] ~Fragnostiquebilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse ~ İng agnostic a.a. ^ T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895) ß EYun a(n)değil + EYun gnöstikös bilen, bilgisi olan < EYun gignöskö, gnö-bilmek " an+, gnostik agora [xx/b] ~ Yun agorá çarşı ~ EYun agorâ/agyris toplanma yeri, kamuya ait açık alan, çarşı < EYun ageirö toplanmak ~ HAvr *sger- < HAvr *ger-toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh agorafobi agora, fobi [xx/b] ~ Fr agoraphobie açık alan korkusu"

agraf [xx/a] Ger *krappön çengel, kanca " kramp

~ Fr agrafe çengelli iğne < EFr graffe çengel ~

agrandisman [192+] fotoğraf büyütme ~Fragrandissement büyüme, irileşme < Fr agrandir, agrandiss- büyümek, büyütmek ~ OLat aggrandire a.a. < OLat grandus büyük " ad+, gran * Agrandize etm. Türkçeye özgü bir türevdir. agreman [xx/b] elçilik onay mektubu ~ Fr agrément onaylama, benimseme < Fr agréer uymak, onaylamak ~ OLat aggratare a.a. < Lat gratus makbul, hoşa giden ~ HAvr *gwrs-to- < HAvr *gwers-3 makbul olmak " ad+ agresyon [xx/c] ~ Fr agression saldırı, saldırganlık ~ Lat agressio a. a. < Lat aggredi, aggress- saldırmak, üstüne yürümek ß Lat ad- bir şeye + Lat gradi, gress- yürümek, adım atmak " ad+, grado aguş ~ Fa âğuş sarmalama, kucaklama, kucak, belek < Fa âğaştan sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek ağ ağ[mak Tü âğ [xi] 1. seyrek dokuma, balık ağı, 2. iki bacağın arası, apış < Tü *â- açmak, ayırmak " ayırTü âğ- [viii] yükselmek, çıkmak, belirmek, aşmak, değişmek

* Karş. Moğ okı- (yükselmek) ağa unvanı ağaç Tü ığaç [viii] a.a.; yığaç [xi] <Tü [xiv] beyazlamak < Tü âk " ak [xiii] -Moğakal.büyükerkekkardeş, 2. birsaygı

ağar[mak

* Renklerden fiil yapan -ar- ekiyle. Karş. bozar-, göğer-, karar-, kızar-, morar-, sarar-, yeşer-Uzun sesli etkisiyle k > ğ değişimi tipiktir. ağda akıde/ağde [xvii Mü] kıl almakta kullanılan yapışkan madde - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel" akide2 ağı/ağu ağıl Tü? Tü âğu [viii+] zehir

ağıl [viii] hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan

* Karş. avlu < EYun aule (a.a.). Gerek Eski Türkçe gerek Grekçe biçimlerin İrani bir dilden alıntı olması güçlü ihtimaldir.

ağır

ağır [viii] pahalı, değerli; ağar [viii+] hafif olmayan, tez olmayan Tü ağırla- [xi] hürmet göstermek, izzet ve ikram etmek < Tü ağır pahalı, değerli" ağır

ağırla[mak

ağıt YT [193+] mersiye < Tü ağıtçı/ağıdıcı [xviii] ölülerin arkasından ağlayan kadın < Tü ağır-/ağdır-/*ağıd- [xiv-xix TS] ağlamak, haykırmak, anırmak < Tü ağ acı ve üzüntü ünlemi" ağla* 18. yy'dan itibaren kaydedilen ağıtçı sözcüğünün *ağıt adına değil, ağıtmak fiiline bağlı olduğu anlaşılıyor. YTü -it eki için bak. anıt. ağız/ağzağla[mak acıTü Tü âğız [viii] a. a. < Tü *â- açmak " ayır< Tü ağ/ığ acı ve üzüntü bildiren ünlem "

ığla- [viii+] ; ağla- [xiv]

ağnam [xvii] küçükbaş davar < Ar ġanam koyun, mal, davar ağrı ağrı[mak Tü ağrığ [viii+] a. a.

~ Ar ağnam [#ġnm çoğ.] koyunlar, < Tü ağrı-" ağrı-

Tü ağrı- [viii] hastalanmak; [xiv] sancımak, acı duymak < Tü ağ acı ve üzüntü nidası" acı-

ağustos ağostos [xvii] ~ Yun aúgoustos bir ay adı ~ Lat Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı < Lat augere artırmak, büyütmek, yüceltmek " otorite ağyar başkası" gayrı ah2 ahali bir yerin yerlisi " ehil ahbap Habîb sevgili, dost" habip ahçı ahenk OFa hang terbiye, eğitim, edep aheste ahfad " hafid [xv] ~ Fa âhasta yavaş, sessiz ~ Ar aHfâd [#Hfd çoğ.] torunlar < Ar Hafıd torun » " aşçı ~ Fa âhang uyum < Fa hang vezin, ölçü, edep ~ [xiv] ~ Fa âh feryat, lanet ~ Ar ahâlin [#'hl çoğ.] yerliler, yerli halk < Ar ahl [xiv] ~ Ar ağyar [#ġyr çoğ.] başkaları < Ar ġayr başka,

~ Ar aHbâb [#Hbb2 çoğ.] sevgililer, dostlar < Ar

ahır axur [xi] hayvan barındırılan yer ~ Fa a%wur hayvan besleme yeri, yemlik ~ OFa â%war yemlik (= Sogd âxwer a.a.) ß OFa â- yöneliş, katılma, aidiyet bildiren önek + OFa %\var(d) yemek " â+, +hor ahi verilen ad ahir [xiii] Anadolu'ya özgü bir örgütlenme biçiminin mensuplarına ~ Ar a^î [#'%w] kardeşim < Ar ax erkek kardeş (= Aram a%â a. a. = İbr a% a.a.) [xi] ~ Ar â%ir [#'^r] sonraki, son

EŞKÖKENLİLER: Ar #'?r : ahir, ahiret, bilahare, tehir, uhrevi ahiret/ahret ölümden sonraki hayat" ahir [xiii] ~ Ar â%irat [#'^r fa. f.] sonraki şey,

ahit/ahdahd[xiv] ~ Ar cahd[#chdmsd.]1. tanıma, 2. yükümlülük, yemin, söz < Ar cahida tanıdı, kabul etti, üstlendi ahize [#'%5 sf.] alan, alıcı" ahz * Karş. Ar a%ı5at (zorla alınan şey). ahkâm Hukm yargı" hüküm ahlak yaradılış " halk2 [xiv] [xiv] ~ Ar aHkâm [#Hkm çoğ.] hükümler < Ar [xx/a] telefon alıcısı (Fr récépteur karşılığı) < Ar a^5

~ Ar axlâq[#xlq çoğ.] yaradılış, huylar < Ar xulq ~ Yun a%lada yaban armudu, pyrus ~ Ar aHmaq [#Hmq sf.] aptal, budala < Ar

ahlat a%lat [xvii] amigdaliformis ~ EYun a%râs, -d- a.a. ahmak Hamuqa aptal idi" hamakat * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde, ahmer * Hilali ahmer "kızıl ay" demektir. ahsen Hasan güzel" hüsn ahşap Ar %aşb tahta, ağaç [xiv] [xiii]

~ Ar aHmar [#Hmr sf.] kırmızı

~ Ar aHsan [#Hsn kıy.] daha güzel, en güzel < Ar ~ Ar a%şâb [#%şb çoğ.] ağaçtan şeyler, kereste <

ahtapot ıxtapod[xvii] ~ Yun o%tapödi "sekiz ayak", a.a. ß Yun októ sekiz (~ HAvr *oktö- a.a. ) + Yun pódi ayak " okt(o)+, podyum ahu a.a. = Ave âsü a.a.) ahu zar ahududu ahval ahz aidat gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen " avdet + ~ Fa âh u zar ah vah, ağlama ahu dutu [xix] kırmızı ağaç çileği [xiv] " ahu, dut [xvi] ~ Fa âhü ceylan ~ OFa âhüg a.a. (= Sogd âsük

~ Ar aHwâl [#Hwl çoğ.] haller < Ar Hâl" hal1 ~ Ar a%5 [#'%5 msd.] alma, alım < Ar a%a5a aldı

~ Ar câ'idât [#cwd çoğ.] gelirler < Ar câ'idat^

aile ayilet [xiv] ~ Ar câ'ilat^ [#cwl sf. f.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı, bağımlılar < Ar câla [msd. cawl/c^iyâlat^] geçimini sağladı, besledi, baktı ait taalluk eden, ilgisi olan " avdet ~ Ar câ'id [#cwd fa.] 1. dönen, geri gelen, gelir, 2.

ajan [192+] ~Fragentsecret gizli görevli <Fragent iş yapan, görevli, vekil ~ Lat agens, t- < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajanda [xx/b] ~ Fr agenda gündem, günlük işler defteri ~ Lat agenda [n. çoğ.] yapılacak olan şeyler < Lat agendus yapılacak < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajans [186+] ; [189+] haber kurumu ~ Fr agence vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş ~ Lat agentia < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajda firmasının çay bardağı modeli [200+] büyükçe çay bardağı < marka Aida Paşabahçe

* Markanın yanlış okunmasından ötürü şarkıcı Ajda Pekkan'ın adıyla birleştirildiği rivayet edilir. ajite [etm [xx/b] ~ Fr agiter tahrik etmek, harekete geçirmek ~ Lat agitare a.a. < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ak ak[mak Tü Tü âk [viii] beyaz < Tü *â- açmak, açılmak " ayır-

ak- [viii+] (sıvı) akmak; [xi] akın etmek, yağma için hücum etmek ~ Ar caqb [#cqb msd.] 1. ayak topuğu, 2.

akab[inde ard, peş, sonra (= Aram caqsb- topuk = Akad iqbu a.a.)

akademi akademya [181+] ~ Fr académie 1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi / İt accademia a.a. < Akademía 1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı * Modern dönemde ilk kez 1474'te Floransa'da kurulan Platonik Akademi için kullanılmıştır. akait [xvii] ~ Ar caqâ'id [#cqd çoğ.] ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri < Ar caqldat^ " akide 1 akaju fıstık ~ Port a caju ~ Karib akamet sonuçsuz, etkisiz < Ar caqama kısır idi, kısırlaştırdı akar akaret caqâr " akar akasya acacia arabica ~ E Yun akakía a.a. [xix] [xiv] ~ Ar caqâr [#cqr] gelir getiren mülk ~ Ar caqârât [#cqr çoğ.] gayrımenkuller < Ar [xx/a] ~ Fr acajou tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen ~ Ar caqâmat^ [#cqm msd.] kısır,

~ Fr acacia kurak bölgelere özgü bir ağaç,

* 16.-19. yy'da rastlanan Tü akakiya biçimi doğrudan Yunancadan alıntıdır. akbaba akça/akçe + <Tü [xvii] başı beyaz olan bir tür yırtıcı kuş, a.a. " ak, baba [xiii] 1. beyaz, 2. gümüş, 3. gümüş para < Tü ak " ak

* Karş. Fr argent, İsp plata (1. gümüş, 2. gümüş para, genel anlamda para). Karş. sarıca (altın). akıbet [xi] ~ Ar câqibat^ [#cqb fa. f.] ard, son, sonra < Ar caqaba ardından geldi, takip etti < Ar caqb topuk " akab akıl [xi] ~ Ar caql [#cql msd.] a.a. < Ar caqala 1. dizginledi, gem vurdu, 2. akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü (= İbr #cql rehin etme, haczetme) akın akışkan Tü akın [xi] sel; [xiv] baskın, yağma, dalga YT [194+] seyyal < Tü *akış-" ak< Tü ak-" ak-

Akışmak fiili mevcut değildir.

[xvii] eritilip sertleştirilmiş şekerden yapılan şekerleme - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 1. katılaşmış şey < Ar caqada düğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal) katılaştırdı" akit1 akide2 [xvii] ~ Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 2. kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom < Ar caqada düğümledi, bağladı, katılaştırdı" akit1 akif [xiv] ~ Ar câkif [#ckf fa.] adayan < Ar cakafa [msd. cuküf] adadı, kendini verdi, meşgul oldu, müptela oldu akik taş, agat akil akim [xiv] ~ Ar câqil [#cql fa.] akıllı, rasyonel" akıl ~ Ar caqîm [#cqm sf.] sonuçsuz kalan " akamet ~ Ar caks [#cks msd.] yansıma, [xiv] ~ Ar caqîq [#cqq sf.] 1. yarık, 2. bir tür değerli

akide 1

akis/aksaks [xiv] tepki, bir şeyin tersi < Ar cakasa yansıdı, tersine döndü akit1/akdakd [xiv] düğüm, 2. sözleşme < Ar caqada bağladı, düğümledi, ilikledi akit2 [xvii]

~ Ar caqd [#cqd msd.] 1. bağ,

~ Ar câqid [#cqd fa.] akteden, sözleşen" akit1

akompanye[etm [187+] ~Fraccompagner eşlik etmek ~ OLat accompaniare a.a. ß OLat ad- bir şeye, birine + OLat *companiare yoldaşlık etmek < OLat companio "ekmek paylaşan", yoldaş " ad+, kumpanya akor [xx/b] uyumlu ses grubu ~ Fr accord uyum, ses uyumu, akor < Fr accorder uyum sağlamak, ses veya fikir birliğine varmak ~ OLat *accordare B Lat ad- katılma edatı + Lat cor, cord- yürek, akıl, gönül" ad+, kör2 * Veya < Fr corde < Lat chorda (tel, çalgı teli). Bk. kordon. akordeon [xx/a] ~ Fr accordéon bir müzik aleti ~ Alm akkordeon a.a. ^ 1829 Cyril Demian, Avst. müzik aleti yapımcısı < Alm akkord akor " akor akort akorda [xix] bir çalgının uyumunu sağlama uyum, ses uyumu, akor < İt accordare " akor akr(o)+ HAvr *ak-ro- < HAvr *ak- keskin, ekşi, sivri ~ İt accordo

~ Fr/İng acr(o)- ~ EYun akrós uç, sivri ~

* Aynı kökten EYun oksys (ekşi), Lat acer (keskin), acus (iğne, sivri), acetum (sirke). Tü ekşi sözcüğünün bu grupla ilişkisi tartışılmıştır. akraba qarîb [sf.] yakın " kurbet ~ Ar aqrabâ' [#qrb çoğ.] yakınlar < Ar

akran eşleşenler, yaşıtlar < Ar qirn eş, çift" karine 1 akredite [etm [xx/b]

~ Ar aqran [#qrn çoğ.] eşler, bir yarışta ~ Fr accrediter kredi vermek, inandırıcı

kılmak ~ OLat accreditare a. a. ß OLat ad- bir şeye + OLat creditus inanca, kredi" ad+, kredi akreditif [xx/b] ~ Fr accreditif kredi mektubu" akredite

akrep [xiv] ~ Ar caqrab [#cqrb] 1. zehirli bir haşere, akrep, 2. sivri uçlu bir tür çengel, 3. saatin kısa kolu (= Aram caqrsbâ akrep = Akad aqrabu a.a.) * EYun skorpíos (akrep) biçimi muhtemelen bir Sami dilinden alınmıştır. akrilik [xx/c] ~ Fr acrylique akrooleinden elde edilen bir polimer / İng acrylic a.a. < Fr acryle/acryl < Lat acer keskin, ekşi " akr(o)+ akrobat [xx/b] ~ Fr acrobate cambaz ~ EYun akróbatos parmak uçlarında yürüyen ß EYun akrós uç + EYun bátos yürüyen (< EYun bainö, bat-yürümek, adım atmak ) " akr(o)+, baz akropol [xx/b] ~ Fr acropole antik kentlerde hisar, iç kale - EYun akrópolis hisar, yukarı kent ß EYun akrós uç + EYun pólis kent" akr(o)+, politik akrostiş [xx/b] ~ Fr acrostiche bir şiirin mısralarının ilk harfleriyle yapılan söz oyunu ~ EYun akrosti%es ß EYun akrós uç + EYun stíks, sti%- sıra, satır, mısra " akr(o)+ aks [xx/c] ~ Fr axe eksen, dingil, üzerinde tekerleklerin döndüğü mil ~ Lat axis a.a. ~ EYun âksön a.a. ~ HAvr *aks- a.a. aksa[mak Tü ağsa- [xi] yavaş gitmek, topallamak < Tü *ağıs ağır, yavaş " ağır

* Karş. Tü akru (yavaş - xi). aksak Tü aksak/ağsağ [viii+] aksayan, yavaş giden < Tü a%sa-[xi] " aksa-

aksam qism " kısım

~ Ar aqsâm [#qsm çoğ.] kısımlar < Ar

aksan [188+] ~ Fr accent konuşma vurgusu, aksan ~ OLat accentus (bir metni veya sözü) makamla söyleme ß Lat ad- bir şeye + Lat cantare terennüm etmek, şarkı söylemek " ad+, kanto aksata alışveriş " ahz, ita ~ Ar a%5 wa icTâ ahz u ita, alıp verme,

akselere [etm [xx/b] ~ Fr accélérer hızlanmak, hızlandırmak ~ Lat accelerare a.a. ß Lat ad- + Lat celer hızlı, seri ~ HAvr *kel-es- hızlı" ad+

akseptans [xx/c] ~ Fr acceptance kabul ediş, kabul belgesi < Fr accepter kabul etmek ~ Lat accipere, accept- a. a. ß Lat ad- bir şeye + Lat capere, capt- el koymak, tutmak " ad+, kapasite aksesuar [xx/b] ~ Fr accessoire eklenti, tali unsur, süs ~ OLat accessarius a. a. < Lat accedere, access- yanına gitmek, yanaşmak, katılmak ß Lat ad- bir şeye + Lat cedere, cessgitmek, varmak, ayrılmak ~ HAvr *ked- gitmek, terketmek, ayrılmak "ad+ aksır[mak +kirTü asur- [xi] a.a.; aksur- [xiv] < Tü *askur- < Tü as [onom.] aksırık sesi "

* Ses yansımalı fiiller yapan -kır- eki varsayılmalıdır. Karş. Azer asqur- (a.a.). aksi aksiseda caks yansıma, akis + Ar Sadân ses, eko " akis, sada ~ Ar caksî [#cqs nsb.] ters " akis ~ Fa caks-i Sadâ ses yansıması, eko ß Ar

aksiyom [192+] ~Fraxiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke ~ EYun aksiöma < EYun áksios denk, uygun, değerli aksiyon [xix] hisse senedi; [xx/b] eylem ~ Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi ~ Lat actio eylem < Lat agere, act- yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek ~ HAvr *ag- harekete geçmek veya geçirmek Aynı kökten EYun âgo (sürmek, sevketmek, götürmek), agón (yarış). EŞKÖKENLİLER: Lat agere : acente, ajan, ajanda, ajans, ajite, aksiyon, aktif, aktive, aktör, aktris, aktüarya, aktüel, antrakt, hiperaktif, kaşe, kaşkol, manej, reaksiyon, radyoaktif EYun ágo : demagog, pedagog, sinagog, strateji EYun agón : antagonist akson [xx/c] ~ Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı ~ EYun âksön eksen " aks aksülamel + caksü-l c^amel [xix] karşı eylem (Fr réaction karşılığı) B Ar caks yansıma, tepki + Ar camal eylem " akis, amel ~ Sogd %Şâm akşam, akşam

akşam a%şam [xi] yemeği (= Ave %Şaprt akşam veya gece = Sans kşapâ a.a.) aktar attar aktar[mak Tü attar [xiii]

~ Ar caTTâr [im.] ıtır satan, parfümeri"

ağtar- [viii+] çevirmek, devirmek, döndürmek

-ive eylemli. rabıta " ad+ * Karş. işitsel ~ EYun akoustikós < EYun akoüö işitmek ~ HAvr *skous-yo. aktive [etm [xx/c] ~ Fr activer etkin hale getirmek" aktif aktör [xix] ~ Fr acteur eyleyen. tiyatro oyuncusu ~ Lat actor icra eden < Lat agere. şua * Yunanca sözcük Lat radius (ışın) karşılığıdır. güncel ~ OLat actualis fiili. güncel aktüarya [xx/c] ~ Fr actuariat sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı < İng actuary sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı ~ Lat actuarius zabıt kâtibi < Lat acta [n. sanat eleştirmeni ~ Lat aqua marina deniz suyu " akua+. akupunktur [xx/c] ~ Fr/İng acupuncture iğnelerle tedavi yöntemi ß Lat acus iğne + Lat punctura delme " akut. Karş. ~ İt acqua / Fr aqua. ponksiyon akustik [192+] ~Fracoustique işitmeye ilişkin. marina akuarel/akvarel acquarella a. çoğ. vitamin [xx/c] [xx/b] ~ Fr aquarelle suluboya ~ İt ~ Alm aquavit bir tür alkollü içki ~ Lat akuple [etm [xx/c] ~ Fr accoupler çift koşmak ~ OLat *accopulare ß OLat ad. kayıtlar. radyum. eylemek " aksiyon aktris [f. etkin ~ Lat activus < Lat aktinyum [xx/b] ~YLatactinium radyoaktif bir element^ 1899 André-Louis Debierne. kimyacı < EYun aktîs.bir şeye + OLat copulare bağlamak < Lat copula iki şeyin bağı. aktîn.işitmek . fiil" aksiyon akua+/akva+ HAvr *akwâ. a.< HAvr *kous. Fr.ışın.] " aktör aktüalite konular < Fr actuel" aktüel [xix] ~ Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu ~ Lat actrix [195+] ~Fractualité güncellik. 2. yeşilimtrak açık mavi renk. < İt acqua su " akua+ akuavit aqua vitae hayat suyu " akua+. ~ Fr actuel fiili.su ~ Lat aqua a. act. dekuple.aktif [xx/b] agere. actaktüel [xx/b] eylemsel < Lat actus eylem.a. zabıt < Lat actus edim. İng.yapmak.yapmak. ~ akuamarin [xx/b] ~ Fr aquamarine 1. a. boyunduruk.] "edilmiş şeyler". act. icracı. eylem < Lat agere. a. eylemek " aksiyon ~ Fr actif. bu renkte bir süs taşı ^ İlk anlamda 1846 John Ruskin.

a. güzel. biriktirmek ~ Lat accumulare a. [xvii] 2. hastalık) .). fırtına " bora [xvii] altüst olma. küme olmak " ad+. pek iyi ~ Ar aclâ' [#clw kıy. karışık renkli. devrilme < Ven bòra ani * Ven albora < alborar (direk dikmek) fiiliyle ilgisi gösterilemez. daha yüksek.[viii] elde etmek. ß Lat ad.a. en yüksek. alaca alâ (zarf). İng. al[mak Tü al. sivri uçlu.a.Lat acutus < Lat acuere sivriltmek. Yun lítsa/létsa. kuzu balığı. 2. Fransız " frank [187+] ~ İt alla franca Frenk gibi. a.biriktirici. alabanda [xvii] ~ İt alla banda gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma < İt banda2 yan. pek güzel. al âl [viii] kırmızı * Karş. elektrik biriktiren cihaz < Fr accumuler " akümüle akümüle [etm [xx/b] ~ Fr accumuler birikmek. sağanak. Fr liche/lichié (a. 3.keskin. keskinleştirmek ~ HAvr *ak-u. güzel" anlamı Türkçeye özgüdür.] içinde su canlılarının yaşatıldığı yapay ortam # 1850 Philip Gosse. toplanmak. ani (sancı. zaptetmek.akut [xx/b] ~ İng acute keskin. suya ait" akua+ akya [xix] bir tür büyük balık. sivri " akr(o)+ akü akümülatör[192+] ~Fraccumulateur1. alabros brosse fırça ~ OLat bruscia a. Frenk . iyi (sıfat) [xiv] 1.< HAvr *ak. toplayıcı. İt lezza/lizza/alicia. " fırça alaca <Tü [xiv] karışık renkli < Tü ala " ala alacık Tü [189+] ~Fr à labrossef ı r ç agibi<Fr alaçu [viii+] bir tür büyük çadır alafranga usulü < öz Franco Frank. Lat lichia. en yüksek " ali * "İyi. Moğulağan>ulaan (a.] daha yüksek. kümülüs akvaryum [189+] ~YLataquarium[n.). ornitolog < Lat aquarius suya ilişkin. taraf" bandıra alabora rüzgar.bir yere + Lat cumulare toplamak. lichia Tü ~? * Karş. almak ala Tü al kırmızı" al Tü ala [xi] renkli.

sema1 * "Gökkuşağı" anlamı Türkçeye özgü olmalıdır.İt alamanna [f. larj alarm [xx/b] ikaz sinyali ~ Fr alarme silaha çağrı [xiv]. asıldı. Karş. geniş ~ Lat largus a. Türk alavera [xix] dolap.] işaretler. özellikle kıyamet belirtileri calâmat^ [#clm msd. liste " kart2 alakok coque yumurta kabuğu alamana [xx/a] ~ Fr à la carte "listeye göre". calaq] 1. belirti. Alman usulü < öz Alamanno Alman " Alman ~ Ar alamet [xiv] belirtiler. çabuk pişirilen ~ Fr à la mode modaya uygun < Fr mode " alarga [xvi] gemicilikte "açıktan geç" komutu ~ İt allarga açıl!. im " alem1 alaminüt [xx/b] yemek < Fr minute dakika ~ Lat minutus " mini1 alamod moda alan Tü [xx/a] alan [xi] açık ve düz yer ~ Fr à la minute dakikalık.] Alman tarzı. bağlantı < Ar caliqa [msd. alaturka usulü < öz Turco Türk " Türk alavere [187+] ~İt alla turca Türk gibi. ~ Fr à la cocque kabuklu yumurta < Fr [xix] bir tür balıkçı kayığı. sarktı. 2. alakart [189+] restoranda seçmeli menü < Fr carte kart. alamet) + Ar sama' gök " alamet. uzaklaş! < İt allargare açılmak. bu tür kayıklara mahsus ağ . ilgi. her çeşit ikaz sinyali [xvii] ~ İt all' arme silahlara! < İt arma silah " arma alaşım YT [194+] halita < Tü *alaş-" ala * Bulaş.a.alagarson Fr garçon oğlan " garson [xx/b] ~ Fr à la garçon oğlan gibi (saç kesimi) < alaimsema [xviii] gökkuşağı ~ Ar calâ'imu-s-samâ' gökte beliren alametler ß Ar calâ'im [#clm çoğ. uzaklaşmak < İt largo açık.] ilişki. alametler (< Ar calâmat^ işaret. alaka [xiv] ~ Ar calâqat^ [#clq msd. alaca bulaca. bağlandı. dürüst olmayan iş . " ad+. ilgilendi [msd.fiilinden benzerlik yoluyla türetildiği anlaşılmaktadır.] işaret.

pelikan ~? Ar al-ğaTTâs [#ġTs im.bulaşmak. alay1 [xiv] bir tür süvari formasyonu ~ O Yun allági(on) Bizans ordusunda bağımsız süvari birliği ~ Lat alae [çoğ. bulaşıklık. ciltli defter ~ Lat album [n. Fiziksel anlamda kullanımına 15. Roma ordusunda süvari birliklerine verilen ad * Latince sözcük MÖ 2. boş sayfa < Lat albus beyaz " albinos albümin [192+] ~Fralbumine yumurta akında bulunan bir protein ~ Lat albumen ak madde. aldatma . geleneksel Türk akıncı düzeninin aksine. alşak [xiv] a. 2.[xiv] kandırılmak < Tü alta. yanma. yanmak " yanalbatros [xx/b] ~ Fr albatros bir tür deniz kuşu ~ Port alcatraz balıkçıl kuşu. alçak [xvii] hakir. yumurta akı < Lat albus beyaz " albinos alçak Tü alçak [viii+] mütevazı. kandırmak < aldan[mak <Tü Tü âl2 [viii] hile. uysallaşmak " alış* Özgün anlamı alçak gönüllü deyiminde korunmuştur.Fa alâyiş bulaşış. parıltı < Tü yal.a. yy'dan itibaren rastlanır.evcilleşmek. düzgün saflar halinde dizili süvari birliğidir. ben1 [xx/b] ~ Fr albinos doğuştan saçları ak + al beni [xix] çekicilik. Türkçe sözcüğün orijinal anlamı. kirletmek alayiş [xvii] bulaşma. alay2 alay etmek [188+] eğlenmek. âlây. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup merkezdeki piyade birliğinin sağ ve solunda konuşlanan süvari birliklerini ifade eder. yozlaşma. debdebe . albüm [xix] ~ Fr album boş yapraklardan oluşan kitap.. Yunanca biçim ilk kez VIII Konstantin Porphyrogenetos'un 959 tarihli yasa derlemesinde görülür.bulaşmak " alay2 ~ Fa alaz <Tü [xvii] = Tü yalaz/yalaw/yalan/yalm alev. dalavere. [xix] dünyevi gösteriş.] < Lat ala 1. bey albeni " al-. sosyal anlamda daha düşük pozisyonda olan < Tü *alış-ak < Tü alış. Karş. kirletme < Fa âlüdan.] dalgıç albay YT [193+] < Tü alaybeyi" alay1. yumuşak huylu.parlamak. pest. alçı <Tü alçığ [xiii] duvar ve sıva yapımında kullanılan bir tür ak toprak < Tü *alış-ığ yumuşak < Tü alış. kanat. cazibe albinos/albino olan < Lat albus beyaz ~ HAvr *albh. beyaz kâğıt.* Almak vermek fiillerinden veya Fr alivrer sözcüğünden türemiş olması zayıf olasılıktır.] beyaz şey. uysal.a. yozlaşma < Fa âlüdan. tahkir etmek (argo) âlây bulaşma.yumuşamak " alışaldan. âlây.a.[xi] aldatmak.

hidr(o)+2 aldente [xx/c] ~ İt al dente "dişe gelir". bayrak " ilim [xiii] sancak ~ Ar cala-1-c^acalat^ acele ile.a. işaret. calâniyyat^] açığa çıktı. ult. uls. aldır[mak Tü altız.[xix] aldırış etmek. Belki "burnundan kıl aldırmak" deyiminden. adet2 alelumum olarak " ale+.a. ale+ ~ Ar cala(y) üzeri.(öte). * Aynı kökten Fa dand.a. kaptırmak . 2. sonsuz süre. acele ~ Ar cala-1-c^âdat^ adet üzere. önemsemek < Tü al-" al* Geç döneme ait olan ikinci anlamın kaynağı açık değildir. odont-. Sans dantaka. aşikâr oldu .(diş). dünya. az pişmiş makarnayı tarifeden bir söz < İt dente diş ~ Lat dens. +dar alengir[li -? ~ Fa calamdâr sancaktar < Ar calam alenî ~ Ar çalanı [#cln nsb. karşı. bayrak " alem1.] gizli olmayan. İbr colam (sonsuz süre. ebediyet. usul1 alem1 sancak.aldehid [xx/c] ~ Fr aldéhyde alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı / İng aldehyde a. üstü. gibi. İng tooth < Ger *tanth. göz önünde < Ar calana [msd. usulü gibi" ~ Ar calam [#clm] simge. alem2 [xi] ~ Ar câlam [#clm] dünya. alemdar sancak. dent.a. üzere (edat) alegori [xx/b] ~ Fr allégorie simgesel anlatı ~ EYun allegoria başka türlü söyleme.[viii+] almasına neden olmak. ~ HAvr *dent. genel ~ Ar cala-1-uSül usul üzere. aldır. yeryüzü. herkes ~ Aram câlam 1.a. söylemek " kategori * HAvr *al. belirti. aldur-[xiv] almasına neden olmak. alışılmış ~ Ar cala-1-c^umüm genellikle. evren * Karş. ebediyet). < YLat alcool dehydrogenatus hidrojeni alınmış alkol" alkol. başka şey ima etme ß EYun állos başka (~ HAvr *al-1 öte.kökünden Lat alter (başka). umum alelusul ale+. EYun odoús. acele alelade surette " ale+. alelacele olarak " ale+. başka) + EYun agoreüö konuşmak. açık.

yalabık (parlak xvi). Ebi Talib. beta ~ Fr alphabet harfler dizisi ~ EYun álfa beta ~ Fr alphanumérique harf ve rakamları alfanümerik [xx/c] içeren dizi / İng alphanumeric(al) a. xv+ * Karş. Avst. " alfa. 2. ~ Ar calayhi-s-salâm barış ~ Ar calaykum as- aleyhisselam [xi] selam sözü (onun) üzerine < Ar calay-hi onun üzeri" aleyh aleykümselam [xiv] selam sözü salâm barış (sizin) üzerinize < Ar calay-kum sizin üzeriniz " aleyh alez [xx/c] ~Fràl'aise1. TTü yalabı. aygıt < Ar âla [msd. a. Akad alpu. calev [xvii] Çağ] a. Esasen Türkçe bir kelime olduğu halde -l. erg alesta [xvii] hazır etmek ß İt ad bir şeye + İt lesto hazır " ad+ alet awl/ma'âl] döndü [xiv] ~ İt allesta hazır ol! < İt allestire hazır ~ Ar âlat [#'wl msd. [xx/c] bazı tıp ve elektronik terimlerinde kullanılan bir bileşen. yatak çarşafının altına serilen emici örtü < Fr aise hareket alanı. farklı + EYun érgon iş. gönlü ferah. Alevi [xi] ~ Ar calawl [#clw nsb. numara . hekim ß EYun állos başka.rahat. yalab yalab (parıl parıl xiii). İslam peygamberinin damadı aleyh ile.alerji [195+] ~Frallergie vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki ~ YLat allergia ^ 1905 Clemens von Pirquet. alev <Tü alâv/alev [xvii] . ferahlık. * Arapça sözcüğün nihai anlamı "dönen şey. alfabe [xx/a] Yunan alfabesinin ilk iki harfi" alfa. = Tü yalab yalab [DK] parıl parıl ~ Fa âlâw parıldama. alev Tü yalaw [Abuş. karşı. Karş. . çalışma " alegori.a. Fenike yazısı Arami yazısının bir varyantıdır. ışımak xiv). [200+] popüler psikolojide aktif erkekler için kullanılan bir sıfat ~ EYun álfa Yunan alfabesinin ilk harfi ~ Fen alep öküz. İbr eleph (öküz).] Ali'ye mensup olan < öz cali Ali b.sesinin inceltilmesi Farsça etkisi veya Farsçadan ikincil alıntı gösterir. Fenike alfabesinin ilk harfi = Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi * Fenike yazısında A harfi öküz başı simgesiyle gösterildiği için.(parıldamak. etraf < Lat adiacere etrafında olmak. bitişmek alfa [xx/b] bir tür radyoaktifışın.] araç. gibi" ale+ [xiv] ~ Ar calay-h(um) onun üzeri < Ar cala(y) üzere." belki "çömlekçi çarkı" olmalıdır. rahat ~ OLat *adiaces çevre.

allah ~ Fr alizarine kırmızı kök boya < Fr [xi] ~ Ar calim [#clm fa. evcilleşmek) < suescere (benimsemek. Anlam için karş.a. özellikle bu sülaleden gelen Kırım ve Besarabya hanları < Tü * Muhtemelen 18.] < al-%warizmı İslam matematikçisi Harezmi (9. ahzetmek. yüce < Ar calâ [msd. aptal alın Tü alın [viii+] ön taraf. yükseldi. alın alın[mak Tü alın. majeste ß Ar câlîy yüksek + Ar canâb nezd. dolap âl-i Cengiz Cengiz Han sülalesi. bilen.ekinin refleksif kullanımıyla "kendine almak" anlamında. uysallaşmak. alıç ^ küç.] yüksek. alicenap ~ Fa câlîy canâb yüce makam. ~ OFa alüg a. cephe. yüceldi ~ Ar câlîy [#clw sf. cenap alicengiz alicengiz oyunu [xix] dalavere. almak). cüsseli ve kaba kimse. Harezm alıç oxyacantha alık Tü [xi] meyvesi eriğe benzeyen yabani bir meyve. bilgin < alizari kök boya hammaddesi ~ Ar al-cuSârat^ öz suyu.[xi] kendine almak. yy) < öz %warizm Orta Asya'da bir ülke. hassasiyet göstermek < Tü al-" alalış[mak Tü alış. alim Ar calama bildi" ilim alimallah alizarin [xx/b] ~ Ar câlimu-llâh Allah bilir " alim. takas etmek. hazret. Lat consuescere (alışmak.[xi] alışveriş etmek. usare " usare alize [xx/b] ~ Fr alizé tropik bölgelerde esen bir rüzgâr ~ ? alkali [183+] ~Fr/İng alkali bir kimya terimi~Ar alqall [#qlw] kostik soda. fırınladı . kat. alt olunmak. aluk/alığ [xi] kel. crataegus ~ Fa âlüça küçük erik. değiştirmek. < Tü al-" al- [193+] ganimet. yy son yarısında Kırım hanlarını ilgilendiren karmaşık siyasi entrikalardan dolayı. sodyum hidroksit < Ar qalâ yaktı. [xiv] benimsemek.alg algı YT [xx/b] ~ Fr algue yosun ~ Lat alga a. [xiv] yenilmek. ali [xiv] culüw] yüksek idi.] ilim sahibi. yumuşamak < Tü almak " al* Türkiye Türkçesinde -iş. evcilleşmek. [194+] idrak algoritm/algoritma [xx/b] ~ Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi ~ EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk. taraf" ali. [xvii] üstüne almak.a. adet edinmek. [xiii] değişmek.

naqH] budadı almaşık YT [194+] alternatif <Kırg almaş nöbet. redakte edilmiş. fazlasını kesti.a. antimon veya kurşun sülfat < Ar kaHala karardı * İmbikle damıtma tekniği 12. < öz Alamanni 3.a. alacr.alkış Tü alkış [viii+] övgü. kellik / İng . İng. kelam ß Ar callama [II] bildirdi + Ar kallama [II] Alman Alaman [xvii] ~ Fr Allemand a.canlı. düşünür ~ Ar al-munaqqaH [#nqH II mef. erkek " manken almanak [xix] ~ Fr almanach yıllık. Tü al. Allah [xi] ~ Ar allâh [#'lh] < Ar al-(i)lâh tanrı" ilah ß Tü allak bullak ikil alas bulas [xi] karma karışık. ~ Ar al-kuHl [#kHl] göze sürülen sürme.[viii+ Uy] övmek. en alim " ilim [xiv] ~ Ar callâmat^ [#clm im. allegro [192+] müzikte bir tempo neşeli ~ OLat *allecrus ~ Lat alacer. yy'da ortaya çıkan bir Germen aşiretleri birliği ß Ger *all. münavebe * Kırgızca sözcüğün etimolojisi açık değildir. yy'da İspanya Arapları tarafından Avrupa'ya getirildiği ve kurşun sülfat maddesi de alkol gibi damıtıldığı için.a. her + Ger *manniz insan.fiiliyle birleştirilmesi keyfidir.] gözden geçirilmiş. allame alim.a.] çok bilen.a. özetlenmiş (yazı) < Ar naqqaHa [II] bir kitabı redakte etti. alaca bulaca [xvii] ala karışık renkli + Tü bulğa. alak bulak [xv-xvii] . # 1267 Francis Bacon.tüm. ~ Fr allo telefon hitabı ~ İng hallo/hullo ~ Fr alopécie saç dökülmesi. a.) biçimi Türkçeden alıntı olmalıdır. çok ~ İt allegro şen. alo [ 192+] genel selam sözü ~ EFr ho là "hey oradaki!" alopesi [xx/c] alopecy a.[xi Ha] karmak. hareketli allem kallem konuştu " ilim. kutsama < Tü alka. çeşitli bilgiler içeren takvim ~ YLat almanac a. < E Yun alöpeks tilki ~ HAvr *wlp-e. salname. karıştırmak " ala. özetledi < Ar naqaHa [msd. kutsamak alkol [xix] ~ Fr alcool mayalı içkilerden damıtma yoluyla elde edilen kimyasal madde ~ İsp alcol a.a. kısalttı. bula* Moğ alag bulag (a.

alpinizm Alp dağlarına ait < öz Alpe Alp dağları alt Tü alt [viii+] a. tenor [esk.iki şeyden başka olan. Ave raopis.* Tilki yılda iki kez tüylerini döktüğü için.bir alüminyum alaşımı ß YLat aluminium + Lat pax. boy atmak * Aynı kökten Lat alescere (büyümek. yücelik < İt alto yüksek " alto altı Tü Tü altı [viii] a. < HAvr *al-3 (bitki veya canlı) yetişmek. . < Tü altı" altı * -mış ekinin işlevi belirsizdir. a. a. buna eşdeğer perde ~ Lat altus boy atmış. altın altun [viii] a. a. < Quech pako kızıl kahverengi alpaka2 [xx/b] ~ YLat alpax. 2. yüksek ~ HAvr *al-to.a. İngiliz kimyacı < Lat alumen şap ~YLat aluminium bir . almaşık < Fr alterner ~ Lat alternare bir işi sırayla yapmak < Lat alter öbür. pakt * 1920 Versailles barış antlaşmasıyla aynı günlerde icat edildiği için. ~ Fr altimètre yükseklik ölçme cihazı ß altimetre [xx/b] Lat altus yüksek + EYun métron ölçü " alto. Aynı kökten Lat vulpes.İt altezza yükseklik. alüminyum [192+] 1808 Humphrey Davy. seçenek. 3. büyümek. diğer < HAvr *al-1 öte. alpaka 1 [192+] ~İspalpaca Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan. pac.> Fa röbâ (tilki). alpac. Sans lopâsâ. Erm aġvés < EErm alwes. müzikte yüksek perdeden erkek sesi. a.a. bu hayvanın yünü ~ Quech alpako a. pes perdeden kadın sesi [xvi]. sırayla değişen.yüksek. 2. alto [189+] ~İtalto1. Fr/İng altitude < Lat altitudo (yükseklik). başka " alegori alternatör cihaz < Fr alterner " alternatif altes [xix] [xx/b] ~ Fr alternateur alternatif akım üreten ~ Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli .a. öteki ~ HAvr *al-tero. +metre altmış Tü altmış [viii+] a. [xx/a] ~ Fr alpinisme dağcılık sporu < Fr alpin alternatif [xx/b] ~ Fr alternatif 1.].barış " alüminyum. Karş. boy atmak).

a.] kör. amçuk [xiv] a. Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi. 2. maamafih ~ Ar acmâ' [#cmy sf. yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım / İng amalgam a. top " in+1. gözleri görmeyen < Ar * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde.alüvyon [xx/b] ~ Fr alluvion akarsuyun sürüklediği kumlu toprak. karanlık olma [xiv] emma [xi] ~ Ar amma gelgelelim.bir yere + Lat lavare. amçık [xiii] a.a.suyla akıtmak. bulamaç. -t. amaç [xi] ~ Fa âmâc hedef. balya ambale [xx/b] ~ Fr emballé gemi azıya almış (at). bağdaştırmak. âmây. dere mili < Lat alluere suyla sürüklenmek ß Lat ad. " merhem aman [xi] ~ Ar âmân [#'mn] güvenlik. yıkamak " ad+. nikâh yüzüğü < Fr allier bağdaşmak. hazır < Fa/OFa amalgam [xx/c] ~ Fr amalgame civa alaşımı. varmak. lavabo alyans [xx/a] ~ Fr alliance 1. krem ~ EYun málagma. laut. güvence" emanet amatör [192+] ~Framateur bir işi zevk için yapan ~ Lat amator seven < Lat amare sevmek ~ HAvr *am. lig am Tü am [xi] dişilik organı. ß Lat ad.a.gelmek. ~ OLat amalgama simyada civa alaşımı ~ Ar al-malġam alaşım. ama1/amma (bağlaç) < Ar am fakat ama2 camiya kör olma. * Karş. maksat" anlamını Dil Devriminden sonra kazanmıştır. nişangâh * "Gaye. amade âmâdan. Orijinal biçimin amçık (ağızcık?) olduğu düşünülebilir. paket < Fr emballer paketlemek ß Fr en.. Moğ aman (ağız). ambalaj [192+] ~ Fremballage paketleme. malag-yumuşatmak ~ HAvr *melag. a. ittifak. ittifak etmek ~ Lat alligare a.+ Fr balle balya.sevmek amazon [xx/a] ~ Fr amazone 1. duyguları altüst olmuş < Fr s'emballer gemi azıya almak. erkeksi veya savaşçı kadın ~ EYun amazon savaşçı kadınlar kavmi * Yunanca sözcüğün a-mazós (memesiz) sözcüğünden türetilmesi halk etimolojisidir. < EYun malâssö. a. altüst olmak Lat ballare " balad .bir şeye + Lat ligare bağlamak " ad+.a. a.a. olmak. hazır olmak ~ Fa âmâda gelmiş. 2.

ambiyans [xx/b] ~ Fr ambiance çevre. erzak. bu2 ambi+ çepeçevre ~ Lat ambi.bir.ambar [xiii] ~ Fa anbar depo. kumanya) ß HAvr *sem. işledi * "İshal" anlamı muhtemelen "bağırsak boşaltma işlemi" anlamında bir hüsnü tabirden türemiştir. yol almak ~ HAvr *eigitmek " ambi+. işlem " amel ~ Ar camalat^ [#cml çoğ. iyon amblem [xx/b] ~ Fr emblème simge. eylem < Ar camala çalıştı. amblem ~ EYun emblema.dolaşmak. birlikte + HAvr *bher-1 taşımak. abluka ~ İsp embargar etrafını çevirmek. amele " amel ameliyat camaliyyat^ ameliye. genel hava ~ Lat ambientia dolaşım < Lat ambire. saplama < EYun embâllö katmak.a. mağaza ~ OFa hanbar a. (= Sans sambhâra bir araya getirme. güvendi" emanet amentü [xiv] ~ Ar âmantu [#'mn IV] "inandım". ambit.sokuş.a. içine sokmak ß EYun én içine + EYun bâllö atmak " en+. amberbu Ar canbar + Fa büy koku " amber. barikat dikmek < OLat inbarricare a. yaşlı ve saygıdeğer kimse " ece < Tü *aba eçe ß Tü âpa [viii] baba + Tü eçe ~ Ar camal [#cml amel [xi] iş. bu kelime ile başlayan formül < Ar amana [IV] inandı" emanet . her çeşit güzel koku = OFa anbar a. beraber.] iş. -t. iki yanlı.] işlemler < Ar amenna [xiv] ~ Ar âmannâ [#'mn IV] inandık. eylem. dolanmak ß Lat ambo + Lat ire. işlem.a. güvendik (birinci çoğul şahıs) < Ar amana [IV] inandı. it-gitmek. [xix] ishal msd. " ambiyans amca <Tü abıca/abuca [xvi] babanın ağabeyi [viii] ağabey. dolanmak < Lat ambire. ambit. ~ EFa hambâra a.her ikisi.a. dolaşmak. getirmek " hem. barikat.a. İslami inanç formülünün ilk kelimesi. balistik ambülans [xx/b] ~ Fr ambulance tıbbi taşıt aracı < Fr hôpital ambulant gezici hastahane < Lat ambulare gezmek. çevre ~ Fa canbar büy güzel kokulu bir çiçek ß ~ Fr/İng ambi. a.] işçiler < Ar câmil işçi ~ Ar camaliyyât [#cml çoğ. bariyer " bar1 amber [xi] ~ Ar canbar [#cnbr] bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde. < OLat barra engel. birikim. ortam. +ber ambargo [192+] ~Frembargo bir limana giriş çıkışı engelleme. a. işlem. a. ~ HAvr *ambhi iki taraf.

2. haritacı < öz Amerigo/Americus Vespucc Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512) < Emmericus/Emmeric Doğu Gotlara özgü bir erkek adı * Vespucci'nin önadı Alm Heinrich (> İng Henry) adının Doğu Got diyalektindeki biçiminin İtalyanca uyarlamasıdır. amin2 amfibi [xx/b] ~ Fr amphibie 1. şişirmek " en+.değil + EYun methüö sarhoş olmak " an+. dost. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik ~ EYun amfibíos çift canlı" amphi+.] .taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. etil.iki yanlı + EYun théatron tiyatro " amphi+. ametist [xx/b] ~ Fr amethyste bir tür süs taşı ~ EYun améthystos "sarhoş etmez". amfetamin [xx/c] ~ Fr/İng amphetamine merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde < Fr/İng alpha methyl phenyl ethy " alfa. matiz * Ametist taşının sarhoşluğa engel olduğu inancından ötürü.iki yanlı. ß EYun a(n). +ber amigo seyircisini coşturan kimse amatör [196+] Meksikalılara özgü hitap şekli. amfizem [xx/c] ~ Fr emphysème tıpta bir vücut dokusunun gazla şişmesi ~ EYun emfysema. [197+] futbol ~ İsp amigo arkadaş ~ Lat amicus sevgili. getirmek " amphi+. for. metil. su ve karada yaşayan canlı. fışkı amfora < EYun amforeús/amfiforeús iki kulplu küp ß EYun amfi. arkadaş < Lat amare sevmek " * Türkçe sözcüğün ikinci anlamı Beşiktaşlı taraftar Amigo Orhan'ın lakabından türemiştir. biy(o)+ amfiteatr amfiteatro[187+] ~Framphithéatre daire veya yarım daire şeklinde tiyatro ~ Lat amphitheatrum çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro B EYun amfi. amik ('ariz ve amik' deyiminde) derin.a. a. tiyatro * İlk kez MÖ 53'te Roma'da Gaius Scribonius Curio'nun inşa ettirdiği çift sahneli oval tiyatro için kullanılmıştır. fenol. üfürmek. t.Amerika ~ öz (İt/Lat) America bir kıta ^ 1507 Martin Waldseemüller. ametal metal [xx/c] ~ Fr ametal metal olmayan mineral" an+. dibine kadar < Ar camuqa [msd. Alm. şişirme < EYun emfysâö < EYun fysâö üflemek. cumq/c^amâqat^] derin idi ~ Ar camîq [#cmq sf. çepeçevre + EYun ferö. Yarım daire şeklinde tiyatrolar için kullanımı modern döneme özgüdür.içine üfleme.

Amun amorf morfe şekil " an+. mort amortisman [185+] ~Framortissementfinansve muhasebede bir kavram < Fr amortir tüketmek. borcu taksitle tüketmek ~ OLat *admortire/*ammortire ß OLat ad. itfa etmek. hatırlamak ~ HAvr *mnâ. dua sözü < İbr #'mn güvenilir olma. halk.amil etken. adi" amme [xiv] ~ Fa câmTyâna avam tarzında < Ar câmmî ~ Ar amme [xiv] 1. 2.] 1. 2. memur. genel. doğru olma " emanet * #'mn kökü Arapça ve İbranicede ortak olmakla birlikte dua sözü olarak kullanılan amin İbranicedir. "öyledir. halk câmmat^ [#cmm fa. bey [xi].] emreden " emir1 amiral [183+] Avrupa donanmalarında komutanı. deniz komutanı [xiv] ~ Ar amîru-1. amortiss. amin1 [xiii] ~ Ar âmîn dua sözü ~ İbr âmen 1. mantalite amok Malay amok a.< HAvr *men-1 düşünmek " an+. Kuran'ın otuzuncu cüzünün adı. güvenilir. itfa edilmiş < Fr amortir. a.] kamu." 2. doğru.değil + EYun amorti [xx/b] ~ Fr amorti ölü. özellikle sıradan halk. tüketmek.adım adım öldürmek. avam " umum amnezi [xx/b] ~ Fr amnésie hafıza kaybı ß EYun a(n)değil + EYun mnesis hafıza. morf(o)+ [xx/b] ~ Fr amorphe şekilsiz ß EYun a(n). anımsama < EYun mnáomai anımsamak. f. sönük. [xx/c] ~ İng amok öldürme hırsıyla gözü dönmüş olma ~ amonyak [xix] ~ Fr ammoniac Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları ~ EYun (h)ammoniakós Libya'da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz < öz (h)Ammon bir Mısır tanrısı. [193+] Türk donanmasında bir rütbe ~ Fr amiral Arap veya Müslümanlarda komutan. borcu taksitle ödemek " amorti . yer değiştirmek. işçi. göçmek " mütasyon amir ~ Ar âmir [#'mr fa.hal değiştirmek < HAvr *mei-1 değişmek. amin2 ammonia " amonyak [xx/b] ~ Fr amine kimyada bir bileşik < Lat amip [xx/b] ~ Fr amibe tek hücreli bir canlı ~ EYun amoibe değişken < EYun ameibö değişmek ~ HAvr *smeigw. amiyane [#cmm nsb.] avama ait.yönelme edatı + OLat mors ölü " ad+. etmen " amel [xiv] ~ Ar camii [#cml fa. görevli.(falan) komutanı " emir2 * Türk donanmasında 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir.

doğru tahmin etmek. saymak. amaçladı. pekiştirdi. onı-/onu. bıçak vurmak " ambi+ amut amud [xiv] ~ Ar camüd [#cmd im. düşünmek ~ HAvr *pu-to.kesik < HAvr *pau-2 biçmek. büyük + Lat facere. ses hacmini yükseltmek ~ Lat amplificare ß Lat amplus bol. Fransa'da Birinci İmparatorluk (1804-1815) dönemine özgü mobilya stili ~ Lat imperium imparatorluk " imparator ampirik [192+] ~Frempirique deney ve gözleme dayanan < EYun empeiría deneyim ß EYun én + EYun peirâö denemek. 2. kavrayış). biçmek. . lekelenmez".] sütun. Oğuz ve Kıpçakçada an.yapmak " faktör ampul [192+] ~ Fr ampoule şişecik. amfi. bir problemi çözmek. dikilitaş.[xiv] yadetmek. gez).a. an[mak Tü an.değil + EYun miainö lekelemek " an+ * Ateşe tutulduğunda leke ve kirlerini kaybettiği için. çepeçevre (edat ve zarf) ~ HAvr *ambhi her iki el" ambi+ ampir [xix] ~ Fr empire 1. doğru tahmin etmek.a. 2.her ikisi. hedefi vurmak. Bak.olumsuzluk ve yoksunluk öneki HAvr *n. imparatorluk. her iki el. 2. zikretmek 2.(okla nişan almak. an [xiv] ~ Ar ân [#'wn] en kısa süre an+ ~ EYun a(n). teşebbüs etmek ~ HAvr *perya. genişletmek. a. ß EYun a(n). tehlikeye atılmak.(1. riske girmek " en+ amplifiye [etm [xx/b] ~ Fr amplifier büyütmek. * Ayrıca karş. Moğ onı (okun üstündeki çentik. onul (zekâ. hatırlamak. ampul ~ Lat ampulla [küç. .ve ög biçimlerine karşılık. anlamak)onıla. Karş. fact. < HAvr *ne olumsuzluk ve yoksunluk edatı" na+ * Ünsüzlerden önce a-. budamak.a. a-fazi. sanmak. Diğer Türk dillerinde tercih edilen ö. bir işi bilerek yaptı amyant [xx/b] ~ Fr amiante ateşten etkilenmeyen bir mineral ~ EYun amiántos "lekesiz. cam tüp. hedefi vurmak.biçimini alır. öğüt. bir problemi çözmek. konsantre olmak). an-arşi. direk < Ar camada dikti.amper [192+] ~ Fr ampère elektrik birimi ^1881 Paris Elektrik Kongresi < öz André-Marie Ampère Fransız fizikçi (1775-1836) amphi+ ~ Fr/İng amphi. sınamak.] < Lat ampora testi ~ EYun amforeús " amfora ampüte [etm [xx/b] ~ Fr amputer insan gövdesinden bir organ kesmek ~ Lat amputare budamak ß Lat ambo + Lat putare 1.< HAvr *per-3 denemek. anlamak ) (= Moğ 1. destekledi.ve an biçimleri kullanılmıştır. ünlülerden önce an.iki zıt şeyi ya da bir şeyin iki yanını ya da bir şeyin tüm çevresini ifade eden önek ~ EYun amfís.

kron(o)+ * Fransızca sözcüğün ana anlamı birincisi iken. öksüz. zamana uymayan ~ Fr anachronique 1. İng on. lys. Ege'nin doğusu < EYun anatellö doğmak.a.ana Tü ana [viii+] anne * Daha eski olan ög (anne) sözünün yerini almıştır.analyt-çözümleme. a. gevşetmek " ana+. Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke ~ EYun anatole 1. acı duygusunu giderme ß EYun an.taşımak " ana+. olgun kız çocuğu < Tü ana " anakronik [xx/b] çağ dışı. " ana+. kaldırmak ß EYun aná yukarı + EYun ferö. modern olmayan ß EYun aná yukarıda olma edatı + EYun %ronos zaman. a.değil + EYun algaisía acı duyma ß EYun álgos acı + EYun aisthânö duymak. çağ " ana+. doğuş. 2. * Karş. kalkış. tolkalkmak. a. Türkçede ikinci anlam ağır basmıştır. burgaç ~ EYun anaforá dönüş. Alm an. çıkmak ß EYun aná yukarı + EYun tellö. eski zamana ait bir anlatım veya tasvire yeni zamana ait unsurlar katan. lös analjezi [xx/b] ~ Fr analgésie uyuşturma. a. kaldırmak ~ HAvr *tels. özellikle güneşin doğuşu. ana+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *an-1 a. " ana+ anakonda henakandaya "kırbaç yılanı" [xx/c] ~ İng anaconda bir yılan türü ~? Sinhali Tü ~ EYun aná yukarıya ve açığa yönelme bildiren anaç [xi] anacık. ayrıştırmak ß EYun aná açığa + EYun lüö. çağın gerisinde kalmış. estetik . < EYun analüö ayrışmak. Bak.çözmek ~ HAvr *leu-1 çözmek. tolere anafor [xvi] ~ Fr anaphore gelgit. geri geliş < EYun anaferö yukarı taşımak. +ber anahtar [xiv] ~ Yun anoi%teri açkı. açacak ~ EYun anoikter a. 2. hissetmek " an+. ~ EYun anoigö açmak ß EYun aná + EYun oigö a.a. doğu. 3. anal analfabetizm an+. alfabe [xx/b] ~ Fr anal makata ilişkin" anüs [xx/c] ~ Fr analphabétisme okuryazar olmama" analiz [189+] ~Franalyse. for. ayrıştırma ~ EYun análysis a. anaç ana Anadolu anaToli [xvi] Orta Anadolu ~ Yun/EYun Anatolía Doğu ülkesi.

* Güney Amerika yerli dillerinden anane aktarılan anlatı. anatomi [xx/b] ~ Fr anatomie kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı ~ EYun anatomía a. bölmek " ana+. +arşi anason anîson [xiv] pimpinella anisum ~ EYun ânethon/ânnethon a.analog [xx/b] ~ Fr analogue 1.kesmek. 2. andezit Andes And dağları andıç YT [193+] muhtıra Tü [xx/c] ~ Fr andésite bir tür volkanik kaya < öz < Tü an-" anarjduz [xi] kökü ilaç olarak * -dıç ekinin mahiyeti belirsizdir.a. +log ananas [192+] bir meyve ~ Port ananas a.erkek (sadece bileşiklerde) < EYun anér.saymak. tom(o)+ anca Tü ança [viii] öyle. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan ~ E Yun análogon [n. anarşist [191+] ~ Fr anarchie yönetimsizlik. İng anise biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. o surette < Tü an işaret zamiri. . çiroz ~ Bask anchuva kuru andaval/andavallı Andaval Niğde yakınında bir kasaba andavallı [188+] bön. log.a. benzeri ß EYun aná + EYun legöl. ~ Tupi/Guarani ananá a.değil + EYun ar%e iktidar. a.a. tom. o " o ancak <Tü ançak [xiii] < Tü anca ki öyle ki. benzer. kıyaslanabilir.< HAvr *ner.a. adam ~ HAvr *snr. andr.a. * Fr anis.] orantılı şey. ~ Yun ánison anason bitkisi. andız kullanılan bir bitki andr(o)+ ~ Fr/İng andr(o).erkek. er.] kuşaktan kuşağa ~Fr ananas tropik ükelerde yetişen anarşi anarşi [189+] . şöyle ki" anca ~ İng anchovies Atlantik hamsisi < İsp ançüez [xx/b] anchoa kurutulmuş balık. kargaşa ß EYun an. hükümranlık. ß EYun aná açığa + EYun temnö. önderlik " an+. hesaplamak " ana+. gelenek ~ Ar canc^anat^ [#cnc^n msd. enayi (argo) < öz * Çeşitli Yunanca sözcüklerden türetme çabaları zorlamadır.

görüntü " andr(o)+. baloncuk ß EYun aná yukarı + EYun eurys şişik. İng net (ağ).bağ.nefes. ecir . algılamak " an+. yayımlama ß EYun ék + EYun didömi. anekdot [xx/b] ~ Fr anecdote bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü ~ EYun anékdotos yayınlanmamış hikaye. insansı ß EYun anér. " ana+ anfi » " amfiteatr angaje [etm angajman [192+] ~ Fr engager bağlamak.a. hem(o)+ [xx/b] ~ Fr anémie kansızlık ß EYun an. İran kralının posta görevlisi ~ EFa hangaraücret.vermek " an+. +oid androjin [xx/c] ~ Fr/İng androgyne erkek gibi olan kadın B EYun anér.Y. dedikodu ß EYun an. eklenti ~ Lat adnexus bağlantı.erkek + EYun paúsis durma.rehin etmek. rehin etmek. duyumsuzlaştırma ~ YLat anaesthesia ^ 1848 Sir J. salma. 2. yayma.değil + EYun anemon [xx/b] ~ Fr anémone 1. rüzgâr.bağlamak ~ HAvr *ned. ß EYun an. andr. adnex. insan + EYun eîdos şekil. nex. Manisa lalesi. sona erme " andr(o)+. andr.bir şeye + Lat nectere. İng.erkek. yumuşakçalardan bir hayvan ~ EYun anemöne rüzgâr gülü < EYun ánemos rüzgâr ~ HAvr *ans-mo. andr. bağlayıcı bir söz vermek angarya [xvii] ~ Yun angareía bedelsiz hizmet ~ EYun angareía bedelsiz kamu hizmeti. ipotek etmek. -t.kan " an+. yy saray dedikodularına ilişkin olup ölümünden sonra yayınlanan Anekdota adlı eserinin adından. poz * Batı dillerinde 1950 dolayında kullanıma girmiştir. ~ Ger *wadjan ~ HAvr *wadh. meşgul etmek.bir şeye bağlamak ß Lat ad. kabarık ~ HAvr *wers-l a. aneks [xx/c] ~ Fr/İng annexe müştemilat. bir bitki. doz * Bizanslı tarihçi Prokopios'un 6. do. esinti < HAvr *ans.esmek anestezi [192+] ~Franésthesie uyuşturma.android [xx/c] ~ İng android insana benzer yaratık. ipotek ~ EFr wage a. istihdam etmek < Fr gage rehin.değil + EYun ékdotos yayınlanmış < EYun ékdosis dışa verme.erkek + EYun gyne kadın " andr(o)+. imece < EYun ángaros ulak.değil + EYun aisthânö duymak.a. irtibat < Lat adnectere. anemi (h)aîma. Simpson. düğüm " ad+ * Aynı kökten Lat nodus (düğüm). bedel. estetik anevrizma [xx/b] ~ Fr anévrisme damar şişmesi. jinekoloji andropoz [xx/c] ~ Fr/İng andropause erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi ß EYun anér.

kanıt. belit.] bağırış.(gürültü etmek. konut. [188+] budala. koşut. ölçüt. Alm. yazıt. anilin [192+] ~Fr/İng aniline bir tür kimyasal boya~ Alm anilin a.Ankara.[xvii] < Tü ağ/arj [onom. angut benzeyen bir kuş. tarihçi < Lat anima nefes. anız Tü anız [xi] ekin biçildikten sonra tarlada kalan sapları ani [xx/b] ansızın. rüzgâr " anemon animizm [xx/b] ~ Fr animisme cansız varlıklara ruh atfeden inanış.J. a.a.* Karş. eşek sesi" +kirYT anır[mak * Tü yarjur. ^ 1866 Sir Edward B.viii+ Uy) aynı fiilin varyantıdır. [xx/c] hatırlamak < Tü an-" anTü arjıla. ^ 1841 C. çınlatmak . kısıt. dikit. kalıt. birdenbire < Ar ân en kısa süre" an * Ansızın ve anide zarflarından yakın dönemde geri türetilme yoluyla oluşturulmuş sıfattır.[xi] eşek sesi çıkarmak. yakıt. İlk kez bu sözcükte kullanılan YTü (i)t eki daha sonra ayrım gözetmeksizin etkin ve edilgin ortaylar ve fiil adları yapımında kullanılmıştır. tiftik keçisi.a. Karş. kesit. ağır. İng. angora tiftik yünü < Ankara ~ Ankyra a. sarsak (argo) anha minha B Ar canha ona + Ar minha ondan an ı anımsa[mak YT [193+] hatı ra < Tü an-" an- Tü anıt [xi] ördeğe karmaşık akıl yürütmeler için kullanılan bir söz YT [194+] müphem olarak hatırlamak. ruh " anime . Taylor. harekete geçirme < Lat animare can vermek < Lat anima nefes. soyut. kimyacı < Alm anil çivit bitkisi ve boyası ~ Port anil ~ Hind/Sans nîla 1. * Kentin adı Yunancaya bilinmeyen bir Anadolu dilinden alınmış olmalıdır. can ~ HAvr *ans-mo. koyu renk. [xx/c] ~İngangora1. arjğır. özellikle koyu mavi. taşıt. 2. yapıt. çivit bitkisi ve boyası anime [etm [xx/c] ~ Fr animer canlandırma. 2. an ı t [193+] abide < T ü an-" an- * Fr monument (abide) < Lat monere (anımsatmak) karşılığı olarak türetilmiştir. ruh.Fritzsche. ecir.nefes. yanıt.[xiv] . ruhçuluk ~ İng animism a.

anlam anlat anne YT <Tü Tü [193+] mana < Tü anla-" anla" anla" ana anlat. idrak. parlak. . < Lat angere. hafıza < Tü an.dar. boğmak ~ HAvr *angh. a. ankraj [xx/c] ~ Fr ancrage demirleme.anjin [192+] ~Frangine boğaz veya damar sıkışması Lat angina sıkma. a. Alm angst (sıkıntı).a. < Tü an [xiv Kıp] akıl. eng (dar). yatak. yazı dilinde 20.araştırmak. İng inquest (soruşturma). .[xiv] anlamasına sebep olmak ana [viii+] . anksiyete [xx/c] ~ Fr anxiété sıkıntı. çapa atma < Fr ancre gemi demiri. taharriyat ~Frenquête her türlü soruşturma ~ OLat inquaesta a. < Lat inquirere. question (soru). endişe.a. kasaya koyan < Fr encaisser kasaya koymak ß Fr en. anx.çengel < HAvr *ank. soruşturmak ß Lat in-+ Lat quaerere. çapa ~ Lat ancora ~ EYun ankyra a. yy başlarından önce kaydedilmemiştir. hortlak.+ Fr caisse kasa " in+1. ~ HAvr *ank-ulo. daraltma ~ E Yun an%one a.dar. < Lat castrum sağlam yer " kasara ankesör [xx/b] ~ Fr encaisseur tahsildar. anne [192+] * N duplikasyonu muhtemelen çocuk dili etkisi gösterir. kıvırmak * Aynı kökten İng angle (olta çengeli. daraltmak. 14. inquaest. sıkı * Aynı kökten Lat angere (sıkmak) > İng anxious (sıkıntılı). kaçak. kasa anket [192+]tetkikat. quaestsormak " in+1 * Karş. < E Yun ân%ö sıkmak.sıkmak. sıkıca gömmek ~ İt incastrare a. daraltmak.Lat anxietas a. sebepsiz korku . korkak.bükmek. yy'dan itibaren kaydedilen âne biçimi Şemseddin Sami'ye göre İstanbul şivesidir.[xi] a. a. a.[xiv Kıp] [193+] idrak yeteneği < Tü anla-" anla- * Sıfat yapım eki olan -(e)k takısının fiil adı yapımında kullanılması keyfidir. Karş. binek vb. İng anger (sıkıntı > öfke). sıkı" anjin anla[mak Tü hatırlamak " ananlak YT anla. açı). ana/âne [xvii-xix] . anjiyo [xx/c] ~ İng angio < İng angiography damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi < EYun angeîon damar ankastre [etm [xx/c] ~ Fr encastrer yuvasına sokmak. boğmak ~ HAvr *angh.

biyolog ~ EYun anofeles zayıflatan. Gull. farkına ansiklopedi ancuklopedya [181+] ~ Fr encyclopédie ~ YLat encyclopaedia genel eğitim programı [xvi]. ß EYun an. bir örnek " an+. ónyma. onomatope anons [195+] ~Frannonce duyuru <Frannoncer duyurmak. eş.olumsuzluk öneki + EYun óreksis iştah " an+ anormal [xx/a] + Fr normale kurala uygun. idrak " an< Tü arjsuz [xiv Kıp] anlamaz. her konuya değinen eğitici kitap [xviii] ß EYun enkyklios çepeçevre. hisseleri nama yazılı olmayan şirket ß EYun an. fizikçi (1791-1867) ~ EYun ánodos yukarıya giden yol " ana+. genel + EYun paideüö eğitmek " en+. kan ve can vermek. Meigen. sıradan. anofel [xx/b] ~ Fr anophèle sıtmaya neden olan sivrisinek türü ~ YLat anopheles ^ 1818 J. (kanını) kurutan ß EYun an. yasasızlık ß EYun a(n).a. 2. topluluk ~ Lat insimul ß Lat in.a.a. normal " an+. # 1873 W. ilan etmek ~ OLat annuntiare a. yaramak " an+ anomali [xx/b] ~ Fr anomalie uyumsuzluk.W. küme.değil [xx/c] ~ İng anorak Eskimolara özgü içi kürklü ansambl [xx/b] ~ Fr ensemble beraber. beraber. düzenli < EYun (h)ómos aynı. W. simüle ansızın <Tü anğsuzm [xiii] anlamadan varmaz < Tü arj akıl. aynı " in+1. +nomi anonim [187+] ~ Fr anonyme 1.anod [xx/b] ~ Fr/İng anode pozitif elektrot # Michael Faraday.değil + EYun ónoma. tekdüze.+ Lat simul bir. parka ~ İnuit anoraq * Grönland Eskimoları dilinden. ped(o)+ ant Tü ant [viii+] sözleşme. hom(o)+ anomi [xx/c] ~ Fr/İng anomie kuralsızlık.hatırlamak.+ Lat nuntius tellal. norm ~ Fr anormal kuraldışı ß EYun a(n). adsız. ß Lat ad. sikl. Alm. sıra dışılık ß EYun an. anoreksi [xx/c] ~ Fr anoréxie patolojik iştahsızlık / İng anorexia a. < YLat anorexia nervosa a.değil + EYun (h)omalós bir örnek. töre " an+. İng. İng. beslemek. yemin < Tü *ân. od(o)+ * Elektriğin dönüş yolu anlamında. zikretmek " an- .değil + EYun ofeles < EYun ofellö güçlendirmek.ad " an+.değil + EYun nómos yasa. haberci" ad+ anorak ve başlıklı ceket.

~ HAvr *preus. 2. doz antifriz [xx/b] sıvıların donmasına engel olan madde .harekete geçirmek. değerli eski eşya. panzehir ~ EYun antidöton a. tuhaf) biçimi ayrışmıştır. topraktan yapılan saksı. biot. biy(o)+ antidot [xx/b] ~ Fr antidote zehire karşı verilen ilaç.a. bakterisidlerin genel adı ^1941 Selman Waksman. sürmek " anti+.İt antico eski ~ Lat antiquus a. elektromanyetik alıcı ve verici anteni ~ YLat antenna böcek duyargası ~ Lat antenna/antemna yelken direği antet [xx/b] ~ Fr en-tête başlık.+ Fr -gène1 doğuran.a. aksiyon antant [190+] ~Frentente mutabakat <Frentendre anlamak ~ Lat intendere yönelmek. hayat" anti+.can. alın alına. önce).(karşıtlık bildiren önek). 2. eski eser. 2. do-vermek " anti+. ilgilenmek. ve). biyofizikçi ß EYun antí karşı + EYun bíos. Eski Çağa ait ~ Lat antiquus eski < Lat ante önce ~ HAvr *ant. alın ~ EYun antí yüzyüze.a. [189+] tuhaf .ön.İng antifreeze anti-don ß İng ant.a. arktik [xx/b] ~ Fr antarctique Güney kutbuna ait" anten [192+] ~ Fr antenne 1. Amer. tansiyon antarktik anti+. karşı" anti+ * Türkçe kullanımda İtalyancadan alınan antika (1. kulak vermek ß Lat in. " anti+ antijen [xx/b] ~ Fr antigène bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir. kafa " test anti+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *ant. " antik . +jen1 antik [xx/b] eski Yunan ve Roma uygarlığına ait. garip. tens-germek " in+1. kâse. [199+] eski zamana ait ~ Fr antique 1. İng and/Alm und ("karşılıklı".ön. mikrop vb.antagonist [xx/c] ~ Fr antagoniste rakip. ß EYun antí karşı + EYun dötos verilen < EYun didömi. böcek duyargası. antika [186+] eskiliğinden ötürü değer taşıyan eşya. antibiyotik [194+] ~ İng antibiotic "canlı organizmalara karşı". alın. çok eski.+ İng freeze. karşı karşıya * Aynı kökten Lat ante (ön. muarız ~ EYun antagönistes ß EYun antí karşı + EYun agön yarışma ~ HAvr *ag. sebep olan " anti+. froze donmak ~ Ger *freusan a. mektup kâğıdı başlığı < Fr tête baş ~ Lat testa 1. a. (geç dönem halk dilinde) kafatası.+ Lat tendere. 2. Alm ent.) ß Fr anti.

" anti+.a. aksiyon antrasit [xix] ~ Fr anthracite bir tür kömür. eğitim < Fr entraîner peşinden çekmek. çiçek derlemesi. korpus antilop efsane yaratığı [xx/b] ~ Fr antilope ceylan ~ OYun ánthalops bir antimon/antimuan antimuan [xix] ~ Fr antimoine bir element / Alm antimon a. sevmeme ~ EYun antipátheia a. ~ Ar al-i6midun [#8md] kurşun sülfat veya antimon.seçmek. 2. antithet. traktör antrenör < Fr entraîner " antrenman [192+] ~Frentraîneur antrenman yaptıran . septik1 antitez antíthesis karşısına koyma. ~ HAvr *en-ter. şiir derlemesi ß EYun ánthos çiçek (~ HAvr *andh.a.a.antikor [xx/b] ~ Fr anticorps vücudun zararlı organizmalara karşı ürettiği madde ß Fr anti. çiçek) + EYun logeía derleme. güldeste. a. göz sürmesi antipati [192+] ~Frantipathie "karşı duygu". nefret.çekmek.hissetme.iç " inter+ ~ Frentrée giriş <Fr entr er içeri girmek~ antrenman [xx/b] ~ Fr entraînement talim. gövde " anti+.karşı + Fr septique çürümeye ait" anti+. sürüklemek ~ OLat traginare a. pat(o)+ antisemit [xx/b] ~ Fr antisémite Yahudi düşmanı ß Fr anti+ Fr sémite Sami ırkından olan < Sém Nuh'un oğlu. ~ OLat antimonium a. toplama < EYun legöl. log.karşı + Fr corps vücut. Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet ~ Şem a.a. sürmek " in+1.a.tomurcuk. < Lat trahere. derlemek " +loji antrakt [192+] ~Frentr'acte tiyatroda iki perde arası ß Fr entre arası + Fr acte tiyatroda perde " inter+. tract. path. 2. tez2 an tl a şma YT [xx/b] ~ Fr antithèse. çekip çevirmek. " anti+ antiseptik [192+] ~Frantiseptique çürümeye engel olan (ilaç veya prosedür) ß Fr anti. acı duyma " anti+.karşıt sav ~ EYun < T ü a nt " an t [1 93 +] m ua he de antoloji [192+] ~Franthologie~EYunanthología 1. a. şap (şarbon) hastalığı antre [192+] Lat intrare a. koyu gri renk ~ EYun anthrakites kömüre benzeyen < EYun ánthraks 1. çalıştırmak ß Fr en. kömür.+ Fr traîner çekerek götürmek. ß EYun antí karşı + EYun pâs%ö. a.

mekanizma ~ Lat apparatum hazırlanmış şey < Lat apparare (bir şey için) hazırlamak ß Lat ad.insan (sadece ~ YLat anus makat ~ Lat anus halka.bir şeye + Lat parare hazırlamak.kaldırmak. yukarı çıkarmak ~ HAvr *wer-2 kaldırmak * Aynı kökten EYun artería (atar damar).Ar canzarüt ilaç ve baharat olarak kullanılan bir bitki. kot1 antrop(o)+ bileşiklerde) ~ EYun ânthröpos insan EŞKÖKENLİLER: EYun ánthropos : antropoid. appendic. [xix] rakı . Fr anneau (yüzük) < Lat annellus < anus. zeyl. aparat [xx/b] ~ Alm/Rus apparat cihaz.a. 2. trifolium odoratum aort [xx/b] ~ Fr aorte ana atardamar ~ EYun aorte [f. transit deposu < Fr entreposer depolamak ~ Lat interponere a. kör bağırsak ~ Lat appendix. appar. eklenti.sarkan şey. +oid antropoloji antrop(o)+.a. hırsızlık etmek * Türk dillerinde eşdeğeri olmayan bir fiildir.koymak " inter+. tedarik etmek ~ HAvr *pers-l a. apandisit [192+] ~Frappendicite kör bağırsak iltihabı ~ Fr appendice 1. parantez anüs HAvr *âno. post2 antrikot antrkot [189+] arası". aer.eklenme edatı + Lat pendere sarkıtmak " ad+. anzarot [xiv] tatlandırıcı olarak kullanılan bir bitki. antropoloji antropoid antrop(o)+. pandantif apar[mak [xiv] alıp götürmek (Doğu Anadolu ve Azerbaycan) ~? OFa appurdan. antrparantez inter+. parite . " ad+. çalmak. yüzük ~ * Karş.alıp götürmek. ß Lat inter iki şey arası + Lat ponere. posit.] yukarı çıkan ^ Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322) < EYun aeirö. ekli olmak ß Lat ad.antrepo [189+] ~Frentrepôt ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer.halka [xx/b] [xx/c] [xx/b] [xx/b] ~ Fr anthropoïde insana benzer ~ Fr anthropologie insanbilim" ~ Fr entre parenthèses parantez arası" ~Fr entre côte "kaburga ~ Fr/İng anthrop(o). bir et kesimi ß Fr entre arası + Fr côte kaburga " inter+. eklenti < Lat appendere ucundan sarkıtmak.

tek mumlu duvar lambası < Fr appliquer ekleme. uydurmak ~ Lat applicare a.değil + EYun pneö nefes almak.] a. sıkmak. sürmek " ad+. kiraya verilmek üzere dairelere bölünen çok katlı bina ~ Fr appartement müstakil dairelere bölünmüş bina ~ İt appartamento Roma'ya özgü çok katlı konutlara verilen ad [xvi] < İt appartare ayırmak. ß EYun a(n). düzenek " aparat aparküt upper üst. < Lat apparatum hazırlanmış şey.açmak/açılmak < Tü *âp. hisselere bölmek < Lat ad partem hisseli. mekanizma ~ Lat appariculum [küç. apartman [189+] 1. büzmek " ad+. a. a. parça parça " parsel apaş [191+] ~ Fr apache [1902] şehirli suç çetesi mensubu. ß Lat ad. hitap etmek ~ Lat appellare mahkemeye celbetmek ß Lat ad.bir şeye + Lat plicare bükmek. kapatma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a.aparatçik " aparat [xx/c] ~ Rus aparatçik Komünist Partisi mensubu aparey [xx/a] ~ Fr appareil cihaz.[xvii] şaşakalmak. kuyumculuk terimi [esk.açmak ~ HAvr *ap-wer-yo. solumak " pnömoni apo+ ~ EYun apó bir şeyden ayrılma.].bir şeye veya yere + Lat pellare gütmek. apert. pli apne [199+] ~Frapnée nefes durması~EYun apnoía a. serseri < öz Apache Kuzey Amerika'da bir kızılderili kavmi apel [xx/c] ~ Fr appel çağrı < Fr appeler çağırmak.kapalı < HAvr *wer-5 kapamak. bir şeyin üstüne katılan veya eklenen şey. uygulama " aplike aplike [etm [xx/b] ~ Fr appliquer uyarlamak.açmak " apış apuş. örtmek apertür Lat apertura açılma " aperitif apış apış[mak <Tü <Tü [xx/b] ~ Fr aperture açılma. 2. ağzı açık kalmak aplik [xx/b] ~ Fr applique 1. yukarı + İng cut kesme [xx/b] ~ İng uppercut bir boks vuruşu ß İng * Türkçe telaffuzu kısmen Fransızcadan alınmıştır. özellikle süs.açmak " ayır< Tü *ap. bir ailenin oturmasına mahsus daire. " ab+ . ağzın aralanması ~ [xv] iki bacak arası < Tü *â-/*aP.a. uzaklaşma. filtre aperitif [192+] ~Fr apéritif iştah açıcı~OLat aperitivus açıcı < Lat aperire. a. 2.

ß Lat ad. d.] omuzluk. ~ E Yun apología karşı konuşma.kemer. kırmak " ab+.bir şeyden + Lat caedere. a. ayıp. kalkmak ß Lat ab. (genel kullanımda) ~ Ar car [#cyr1] utanılacak şey. elde " ad+. presto apse [xx/b] ~ Fr abscès (tıpta) doku kalkması. +sid apsis2 girinti ~ EYun (h)apsís. boş * 1795'te Fransa Meclisince yüzey ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. cess. [xvii] 1.gitmek " ab+. ~ HAvr *sps-dh. ß Lat ad.apolet apolet/epolet [xix] ~ Fr épaulette [küç. absciss. kumaşları satışa hazırlamak için yapılan son işlemler < Fr apprêter hazır etmek ~ OLat *apprestare a. yy) ortaya attığı terimdir. abscess. utanılacak şey. kavis aptal ar1 utanma duyusu yaptı ar2 arazi » [xx/c] ~ Lat apsis kilisede mihrap yeri.kabarmak.kürek apolitik politik [xx/c] ~ Fr apolitique siyasi olmayan" an+. yarmak " yar < Tü *ar arka. a. ayıp < Ar cara gezdi. arsa.] kürekçik. ard " arka arka-/arğa. tutarsız idi. mahkemede suçlamalara cevap verme ß E Yun apó karşı + EYun legöl.bir şeye + Lat praesto hazır.kesmek. apoloji [xx/c] ~ Fr apologie savunma. caes. orta Tü < Tü ar-kesmek. aksesuar * EYun apöstema karşılığı olarak tabip Celsus'un (MS 1. ara ara[mak Tü ara [viii] iki şey arasındaki kesinti.[xi] ardından gitmek. kürek kemiği < Lat spatha pala. kabarma ~ OLat abscessus a.bir yerden + Lat cedere.a. apsis1 [xx/c] ~ Fr abscisse matematikte bir yayı kesen doğru < YLat linea abscissa kırık çizgi < Lat abscidere. yoklamak araba caraba [xiii] arabası ~ Lat raeda dört tekerlekli ağır araba ~ Kelt ~? Ar carrâdat^ dört tekerlekli savaş . +loji aport [xx/a] köpeğe "getir!" emri ~ Fr apporte getir! < Fr apporter getirmek ~ Lat apportare a. seğirtti. logsöylemek " apo+. kürek < E Yun spathe a. özür / İng apology a.a. 2. özellikle subaylarda rütbe belirten omuz işareti < Fr épaul omuz ~ Lat spathula [küç. portatif apre [xx/b] ~ Fr apprêt hazırlık. < Lat abscedere.bir yere + Lat portare taşımak " ad+.kesip ayırmak ß Lat ab. kavisli " abdal [xiv] . yaramazlık [xx/b] ~ Fr are alan ölçü birimi ~ Lat area alan. a.

ekiyle. rütbe " ring [xx/b] ~ Fr arranger düzenlemek. toprak parçası.] kavga. mancınık " ark2. . yy'dan itibaren rastlanır. arsa. 2. tertip etmek < ~Fr aranjman [xx/b] düzenleme. yollu < OFa rah yol" rahvan < Erm arak ~ Yun araká bezelye ~ EYun árakos aralık <Tü [xiv] iki şeyin arası. Sözcüğün ayn ile yazılan biçimine bellibaşlı Türk dillerinde 14. [xix] iki bayram arasına gelen zi'lkade ayına halk arasında verilen ad. yeryüzü " arz2 ~ Ar carad [#crd msd] tıpta semptom. şark usulü < Tü ara" ara * İsme eklenen -ç ekinin mahiyeti belirsizdir. düzenleme < Fr arranger " aranje ararot [xix] frenk salebi ~ İng arrow-root Orta Amerika'ya özgü bir bitki.a. balistik arbede zıtlaşma [xvii] ~ Ar carbadat^ [#crbd msd. Fr haricot (fasulye). hızlı.* d > r değişimi açıklanmaya muhtaçtır. düzen. Tü *or oba etimolojisi fantezidir. bu bitkinin kökünden yapılan içki ~ Karib aruaru arasta rast araştır[mak YT [xvi] çarşı ~ Fa râstâ/râsta düz ve doğru yol. çalmak (argo) çabuk ~ OFa rag/rahag yürük. araz accidens " arz1 arazi [xvii] 1. arakla[mak [192+] aşırmak. arabesk süsleme < öz Arabe Arap araç YT [193+] vasıta [xx/b] ~ Fr arabesque Arap tarzı. ß Lat arcus yay + Lat ballista fırlatma aygıtı. [196+] uyarlanmış şarkı arrangement uyarlama. cadde " < Tü ara-" ara- [193+] taharri etmek * Dönüşlülük ve sıklık bildiren -(ı)ştır. yer. belki nohut * Karş. arsalar < Ar ard arbalet [xx/b] ~ Fr arbalète mekanik ok atma aygıtı ~ Lat arcuballista a. [194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayına verilen ad < Tü ara " ara aranje [etm Fr rang sıra. araka bezelyegillerden bir bitki. felsefede ~ Ar arâdin [#'rd çoğ] topraklar.

2. hakim. dermansız kalmak argo [xx/a] ~ Fr argot 1.değil + EYun érgon iş " an+.yarmak.fiili de mevcut değildir. arı [xvii] pak. eylemsiz. stadyumun kumluk zemini argaç Tü zıt yönde " arka argın <Tü arkağ [xi] dokuma tezgâhında enine atılan iplik < Tü *ar çapraz. juniperus a r d ı l <Tüart"art YT [194+] birbirini izleyen < Tü art" YT [193+] halef * -ıl ekinin işlevi belirsizdir. arabulucu.[viii] yorulmak. kanıtlamak. vadi. kesmek " yar- . nezih < Tü ârı-[viii+ Uy] temizlemek " arın- Tü arık [viii+] ırmak. tartışma ~ Lat argumentum < Lat arguere açıklamak. saf. ardışık art * Art edatı -ış fiil ekini alamayacağı gibi. yorgun argın yorgun < Tü ar. aykırı. Paris hırsızlarının özel dili [xvi]. erg argüman [xx/b] ~ Fr argument tez. [xx/a] gümrük deposu arduvaz kullanılan ince siyah taş [xix] gümrükte bir malın "yer kaplaması" karşılığında < Ar ard yer " arz2 [189+] ~Frardoise çatı örtücü olarak ~ Lat (h)arena kum. ifşa etmek arı1 arı2 arık1 Tü Tü arı [xi] bal yapan böcek ârığ [viii] temiz. çalışmaz ß EYun a(n). ifade. botanik bahçesi < Lat arbor ağaç ardıç Tü artuç [viii+] bir tür bodur bitki. tanık arboretum [198+] ~YLatarboretum araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu. ardiye ödenen harç. arabuluculuk < Fr arbitrer arabuluculuk etmek < Lat arbiter hakem. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil ~ ? argon [xx/b] ~ YLat argon asal bir gaz ^ 1894 Rayleigh & Ramsay < EYun argós tembel. arena [xx/b] şiddet sporlarında sahne kumsal. ardış.arbitraj [xx/b] ~ Fr arbitrage hakemlik. suyun akıntısıyla oluşan yarık < Tü ar-/yar.

a. cury/c^uryat^] çıplak idi [xvii] ~ Ar cârin^ [#cry fa. su kanalı " ar ı k1 . akıl yürütmek " racon aritmi [xx/c] atışında / İng arhythmy a.1. accidens " arz1 ari1 [msd.< HAvr *re(i). soylular zümresi ~ EYun aristokrateía soylular iktidarı ß EYun áristos en iyi. geleceği haber verme).Ar carafat^ [#crf msd. +krasi aritmetik [xx/b] ~ Fr arithmetique a. soylu. seçkin kimse. Ar cirafat (fal bakma. gümüşi). geleceği haber verme" anlamında.saymak. aristokrasi [192+] ~Fraristocratie soylular iktidarı. İng aryan. eğreti. asıl olmayan * Belki Fr argentée (gümüş katılmış.en uygun < HAvr *ar.yormak " argın < Tü ârı-temizlemek arıza [xvii] ~ Ar câridat^ [#crd fa] arız olan şey. başa gelen. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey. Fr aryen.] bilen. bir ulus adı * Karş. irfan sahibi " irfan [xiv] bayramdan önceki gün. [xx/b] beklenen bir olayın öncesi . arif arife [xiv] ~ Ar cârif [#crf fa. Arjantin ülke adıyla bağlantısını kurmak güçtür. ~ EFa/Sans arya.] sunuş " arz1 [xx/c] votka eklenmiş bira ~ ? [xiv] ~ Fr arythmie ritm bozukluğu.] çıplak. 2. yoksun < Ar cariya ari2 [xx/b] ~ Alm arisch Hintavrupa "ırkına" mensup olan / Fr arien a. ark1 » ı rmak.a.arık2 arın[mak Tü Tü aruk [viii+] zayıf. soylu (~ HAvr *ar-isto. ritm ariyet " avret ariza arjantin ~ Ar carîdat^ [#crd sf. Kurban bayramından önceki gün < Ar carafa bildi" irfan * Muhtemelen "önceden bilme. ~ EYun arithmetike sayı saymaya ilişkin < EYun arithmós sayı ~ HAvr *3r3İ-dhmo.a. özellikle kalp ~ Ar câriyyat^ [#cwr] ödünç. dermansız ârm.[viii+] temizlenmek < Tü ar. saygın. eklenmek ) + EYun krátos güç " arma.] Zilhicce ayının dokuzuncu günü.uymak. f. Karş. " an+.

ark (tortu.a.(geride kalmak).(peşinden gitmek). karşıt. beddua etmek). arğa. arktik [xx/b] ~ Fr arctique Kuzey kutbuna ait ~ EYun arktikós a. birlik < EYun (h)armós 1.< HAvr *ar. eklem. Ave arsthna (dirsek). yay.a. armatör armador [xix] ~ Ven armadòr gemi donatan / Fr armateur a. Kutup Yıldızı ~ HAvr *rkto-s ayı arma [186+] ~ İt arma zırh. áristos (en uygun).uymak. silahlandırmak ~ Lat armare a.a. Küçük Ayı. 2. yy başında Fransızcaya göre düzeltilmiştir. arkalaş kılmak (yardım etmek . ars (sanat. geri. +loji [xx/a] ~ Fr archéologie çok eski şeyler bilimi. arka. eklenmek. uyum ~ HAvr *ar-smo. sırt. " arma * Türkçe telaffuzu 20. Buna karşılık karş. eklenmek * Aynı kökten Lat artus (eklem). ilkel < EYun ar%aîos eski. armada ~ İsp armada donanma < İsp armar donatmak. özellikle omuz eklemi. art. ayakdaş. (ordu veya gemi) silahlandırmak ~ Lat armare a. ses uyumu EYun (h)armonía uyum. peşkeş.ark2 HAvr *arku. " arma armağan Tü yarmak [viii+ Uy] para yarmağan/armağan [xi] doyumluk.) sözcüğünün yerini almıştır. árthron (eklem).(ardından konuşmak. ganimetten verilen pay < Tü * -an ekinin işlevi belirsizdir.uymak.xiv Kıp). beceri). arka. kadim " +arşi arkeoloji antik harabat bilimi" arkaik.a. ard.< HAvr *ar. araç gereç. ~ arka Tü arka [viii] peş. hempa < Tü arka " arka * 19. arkış (kervan).a. aykırı < Tü *ar gidilen yöne zıt istikamet * Aynı kökten Tü arka. artık). kavis ~ Lat arcus a. arka vermek. arkaik [xx/b] ~ Fr archaïque çok eskiye ilişkin ~ EYun ar^aikös eskiye ait. < EYun árktos ayı. arkadaş <Tü [xix] yoldaş. gemi donanımı ~ Lat arma edevat. geri.(ok ve) yay [xx/b] ~ Fr arc kemer. art (arka). Tü yarmak sözcüğünün etimolojisi de açık değildir. eklemlenmek " arma . < Fr armer donatmak. yardımcı bildiren edat.a. armatür [xx/c] elektrik veya tesisat aksamı armature donanım < Fr armer donatmak " arma ~ Fr armoni/harmoni [xix] ~ Fr harmonie uyum. dost. askeri donanım. EYun harmós (uyum). yy'a dek egemen olan Tü ayakdaş (a. silah ~ HAvr *ar-mo.

[xx/a] ~ Fr arpège müzikte bir akoru oluşturan notaların [xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti ~ EAlm ardarda çalınması ~ İt arpeggio arp çalma < İt arpa arp " arp arsa arsenik O Yun arsenikón a.(< EYun ar%os baş. bir uzunluk birimi ~ EFa araşn.sesinin düşmesi Fransız askeri kullanımından alınmıştır. ABD < EYun (h)armonikós uyumlu " armoni armut aroma arömat. Lat aroma güzel koku ~ EYun âröma. göğün dokuzuncu tabakası ~ Aram carş taht şeklinde yatak.a. a. Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı ß Lat archi.] açık ve düz alan.dirsek ) " arma * Karş. arslan/aslan Tü [187+] ~ Ar carSat^ [#crS msd. a. a. TTü arış. armud [xi] [xx/b] Fa amrûd a. (= Ave arsthna.] keman yayı < Fr arc yay " ark2 arşın [xiii] 40 cm dolayında bir uzunluk birimi. 2. nem. ön kol). ror-çiy. ıslaklık arp/harp harpa/harfa a. arşe arşın [xx/b] ~ Fr archet [küç. ön) + Lat dux dük " +arşi. Fa araş (dirsek. arpej arpa arpej Tü arpa [viii+] a. arozöz [xx/b] sulama kamyonu ~ Fr arroseuse sulayıcı. a. su püskürtmek ~ OLat *arrosare < Lat ros. ~ Ger *harpön EŞKÖKENLİLER: Fr harpe : arp. a. ~ OFa zarnîkâ a. sulama cihazı < Fr arroser sulamak. ön kol. taht. arşidük [xix] ~ Fr archiduc birinci dük. özellikle Baal tapınağında bulunan taht ~ Akad erşu Mezopotamya'da açık havada yatmak için kullanılan taht şeklinde yatak arş2 [xix] < Fr marche askerlikte "yürü!" komutu" marş * m. " +lan arş1 [xiv] ~ Ar carş [#crş] 1. avlu ~Frarsenic zehirli bir madde~ arslan [viii+] a. ~ OFa urmöd a.a.a.armonika armonik [192+] ~ YLat harmonica bir müzik aleti # 1762 Benjamin Franklin. arşun [xiv] .a.a. dük .OFa araşn dirsek. a.

< EYun ar%aîon resmi evrak. arta kalan.< HAvr *ar. artrit [xx/b] ~ Fr arthrite eklem enfeksiyonu < EYun árthron eklem ~ HAvr *ar-dhro. ß EYun ar%os baş. 2.eklenmek.< HAvr *ar.uymak. bundan fazla (zarf) artiküle [etm [xx/c] ~ Fr articuler birbirine eklemek. kesen. geri" arka art[mak Tü art. uymak " arma arus ~ Ar carüs [#crs] damat. ~ EYun ar%aîa [çoğ.[viii] arkada kalmak. şiir vezni < Ar carada yoluna çıktı.a.el becerisi. yönetim " +arşi * Fransızca ve İngilizcede sadece çoğul şekli kullanılır. sanat ~ HAvr *ar-ti.< HAvr *ar. artık Tü < Tü art-" artartuk [viii] artan. devlet belgesi < EYun ar%e devlet.arşitekt [xx/c] ~ Fr architecte mimar ~ Lat architectus ustabaşı.uymak. madde < Lat artus eklem ~ HAvr *ar-tu. fazla olmak < Tü *ar arka.] eklemcik. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi. madde madde saymak ~ Lat articulare a. evlenen kişi aruz [xiv] ~ Ar carüd [#crd im] 1. yukarı çıkarmak " aort arterioskleroz [xx/b] sertleşmesi ß EYun arteria atardamar + EYun sklerös sert" arter ~ Fr artériosclérose damar artezyen [xx/b] bir tür kuyu ~ Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği < öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge artı YT [193+] zait < Tü art-" art- * Atatürk'un bulduğu kelimelerdendir. fazla (sıfat). eklenmek " arma artist [191+] ~Fr artiste sanatçı <Fr art sanat~Lat ars. geri" arka Tü art [viii] arka. geri arter [xx/b] ~ Fr artère damar. eklemlemek.a. özellikle atardamar ~ EYun arteria atardamar ~ HAvr *wer-2 kaldırmak. eklenmek " arma * Türkçe kullanımda aktris < Fr actrice (kadın sahne oyuncusu) sözcüğünü asimile etmiştir.a.] a. ilk + EYun tektön usta " +arşi. [xvii] daha çok. < Lat articulus [küç.a. mimar ~ EYun ar%itektön a. önünü kesti" arz1 . tektonik arşiv [xx/b] ~ Fr archives evrak koleksiyonu ~ OLat archiva a. art/ard< Tü *ar arka. art.

hal1 as[mak as1 . baston ~ Fa âsâl temel. taban" anlamında bir Tü *as sözcüğüne yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. sunma. opera arz1 [xiv] ~ Ar card [#crd msd] 1. arzetme + Ar Hâl durum " arz1. göründü. her çeşit şarkı. ß Lat ad. en.a. soy " asıl YT [193+] tufeyli < Tü as-" as~ Ar aSâlat [#'Sl msd. asalak asalet aSl kök. karşısına çıktı. yeryüzü. cinsel istek. ülke.] köklü olma. şarkı" aer(o)+ ~ İt aria hava. sıktı. kendini sundu. tırmanmak " ad+. toprak (= arzu [xi] ~ Fa ârzü bir şeye yönelik istek. ermin [xiv] ~ Ar caSan^ [#cSw] değnek. sükûn < . toplamak ~ OLat *assimulare ß Lat ad. önerme < Ar carada yoluna çıktı. [xx/b] ~ Fr as iskambilde birli. (= Sogd âbra%se a. önüne çıktı. heves ~ OFa âwarzög a.a. 2.arya [xx/b] opera şarkısı şarkısı ~ Lat aer 1.dinlenmek. iskele asap burdu.[viii+] a. mühendis < Fr ascendre yükselmek. soyluluk < Ar asamble [xx/b] ~ Fr assemblée meclis < Fr assembler bir araya getirmek. Fr. simüle asansör [189+] ~Frascenseur mekanik tırmanma aracı # 1867 Edoux.a. rahatlık.bir şeye + Lat simulare benzetmek. belirdi arz2 İbr/Aram ereS a. sakin olmak ~ Ar caSab [#cSb msd. denkleştirmek " ad+. kas lifi < Ar caSaba ~ Fa âsâyiş huzur. bir işte başta gelen kimse * Dil Devrimi sırasında Eski Türkçe olduğu varsayımıyla kullanımı teşvik edilmiştir. arzu)" â+ arzuhal [xvii] ~ Fa card-i Hâl durumunu arzetme. tırmanmak ~ Lat adscendere a. gösteri. bsrsg istek. 2.a. "Temel. kastı asayiş [xiv] huzur Fa/OFa âsüdan.a. dilekçe ß Ar card sunma. esas Tü as. coğrafyada enlem.Lat as en küçük bakır para birimi as2 asa asal Tü as [xi] bir tür küçük memeli. sunuş. kakım.bir yere doğru + Lat scandere basamak çıkmak. = Ave bsrsj-.] sinir.) [xiv] ~ Ar ard [#'rd msd] yer. hava. âsây.

a. 2. soy. Fr.bir arada + EYun piptö. ß Lat ad. el vermek. ptö. istasyon asit [192+] ~ Fr acide 1. soylu < Ar aSl kök. rastlamak. çelmek asgari aSġar [kıy.asemptot [xx/c] ~ Fr asymptote geometride hiperbol eğrisiyle kesişmeyen çizgi ~ EYun asymptötes buluşmaz. rastlaşmaz ß EYun a(n). sağlam ß EYun a(n). kimyacı < Lat acetum sirke < Lat acescere.değil + EYun sfâllö düşürmek. esas asır/asrasi asil " asıl asimetri " an+. özümsemek ~ Lat assimilare a. selüloz asetat bazlı bir tür şeffaf polimer / İng acetate a. 2. yamak < Fr assister yanında durmak. kimyacı (1823-1907) < Fr acétique " asetik aseton [xx/b] solvent olarak kullanılan bir uçucu madde " asetik ~Fracétylène kimyada bir bileşim ~ Fr acétone kimyada asetik asit ketonu. simüle asistan [xx/b] ~ Fr assistant yardımcı. simetri [195+] [xiv] [xiv] ~ Ar caSr [#cSr msd.] daha küçük. ß Lat ad. " asetik asetik [xx/b] ~ Fr acétique sirkeye ait.eklenme edatı + Lat sistere. kimyacı ~ Lat acidus ekşi. keskin. a. ilke. ~ Ar câSin^ [#cSy fa. temel. Fr.düşmek. aynılaştırmak.] köklü.a. güvenli. Fr. kimyada asit ^ 1545 Guéroult. Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde asfalya sigorta (Ege ağzı) ~ Yun asfalía güvence. dikmek/dikilmek.] kök.ekşimek. acet.bir şeye + Lat simulare benzetmek " ad+.] en küçüğe ilişkin < Ar ~ Ar aSl [#'Sl msd. kavi olmak ~ HAvr *si-sts. ekşi. yardımcı olmak ~ Lat assistere a. emin. sigorta < EYun asfale?s "düşmez".değil + EYun syn.] çağ [xi] ~ Ar aSğarî [#Sġr nsb. sirke asidi ^ 1787 de Morveau. denk gelmek " an+. asetik asit tuzlarının genel adı. semptom asetat [xx/c] ~ Fr acétate 1.a. sıkı durmak. asfalt [ 192+] ~ Fr asphalte bitüm. asfalt ~ EYun ásfalton a. en küçük < Ar Sağır küçük asıl/aslöz. güvenlik. soy ~Frasymmétrie simetrik olmama asimile [etm [xx/b] ~ Fr assimiler benzetmek.durmak " ad+. statdurmak/durdurmak.] isyan eden" isyan ~ Ar aSîl [#'Sl sf..< HAvr *stâ. keskin " akut . keskinleşmek " akr(o)+ asetilen [192+] ^Berthelot.

" istasyon asker ordu " leşker [xiv] ordu ~ Ar caskar [#cskr] ordu ~ OFa laşkar * Lat exercitus (a. belirsiz bir süreye ertelenmiş şey. katiyen < Ar aSl soy. önünde olma.a. Karş. deyimlerden 19. kısmet ~ HAvr *srti.a.] 1. a. romancı [xx/c] ~ İng asocial sosyal olmayan" an+. kök " asıl aslan » " arslan (mahkeme-i) aslîye [xix] Tanzimat döneminde kurulan < Ar aSH [#'S1 nsb.kura.yönelme.< HAvr *ser-3 dizmek " ad+. esas. [xix] pantolon askısı. varma bildiren edat ve önek + EFa stâna durma ~ HAvr *stâ. aslen. aspava [xx/c] içki ve yemek esnasında kullanılan bir iyilik dileği < Tü Allah sağlık para aşk ve ^ y. Türkçede halk dilinde tekil ad olarak kullanımı askere gitmek. yy'daki başlıca anlamı "zincirle sarığa asılan ziynet veya küpe"dir. askı. orijinal < Ar aSl kök.bir şeye + Lat sortiri (kura ile) seçmek < Lat sors. muallak < Tü as-" asasla [xiv] ~ Ar aSlâ [zrf. kök veya öz itibariyle. özellikle ziynet ve hediye. askere yazılmak vb. seri1 asosyal asparagas asparagus kuşkonmaz ~ EYun asfáragos * Türkçe anlamın kaynağı belirsizdir. asmolen ^7 asorti [xx/b] ~ Fr assorti uyumlu < Fr assortir bir örneğe uygun olarak seçmek ß Lat ad. (olumsuz fiille) hiç. sort. yy'da türemiş olmalıdır. .) biçiminden türediğine ilişkin tez ses bakımından kuşkuludur. soy " asıl [xvii] üzüm bitkisi < Tü as-" as- asliye mahkemelerden biri asma <Tü * "Üzerinde üzüm salkımları asılı şey" anlamında. . 2. küpe. Askı sözcüğünün 18. sosyal ~ İng [xx/b] pişmiş topraktan yapılan bir tür dolgu kalıbı [xx/c] gazetecilikte uydurma haber * Ümit Deniz'in yarattığı polisiye roman kahramanı Murat Davman tarafından popülerleştirilmiştir. askı <Tü [xviii] asılan şey.] asıl. özellikle hükümdar kapısı ve makamı ~ EFa *â-stâna ß EFa â. 1960 Ümit Deniz.asitane ~ Fa asitan/asitana kapı eşiği.

Sans prá-stará (a. " astr(o)+. navigasyon * İngilizce sözcük Yunan mitolojisindeki Argonaut'lara (Argo yolcuları) benzetme yoluyla 1929'da türetilmiş ancak 1961'de yaygınlık kazanmıştır. ~ Alm acetylierte spirsäure asetil spirik asit < Lat spiraea asetil spirik asidin doğal kaynağı olan bitki" asetik ast/as YT [193+] madun. denizci " astr(o)+.yaymak. a. aşağı ~ Tü ast [xiii Kıp] aşağı. .aspiratör [xx/b] ~ Fr aspirateur elektrikli süpürge < Fr aspirer havayı veya bir sıvıyı içine çekmek ~ Lat aspirare a.a.yıldız + EYun naütes gemici.a. Fa sitara. stigmatnokta. bilim adamı ß EYun a(n). ß Lat ab. astar [xiv] ~ Fa astar giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş ~ EFa *â-star. < HAvr *ster-2 a. delmek ~ HAvr *stig-yo.bir şeyden + Lat spirare solumak " ab+. astro. Fagustar/gustariş (yaygı. tarkan astroloji [xx/b] ~ Fr astrologie yıldız bilimi ~ EYun astrologeía a.). İng. espri aspirin [190+] bir ilaç ~ marka Aspirin Bayer firmasına ait ilaç markası # 1899 Bayer AG.değil + EYun stígma.a.sivri < HAvr * steig. etiket astr(o)+ ~ Fr/İng astr(o). sermek ~ HAvr *ster.a. Ave upa-starsna.). astragan astrakan [192+] doğmamış kuzunun kıvırcık postundan yapılan kürk < Astragan Hazar Denizi kıyısında bir kent < %ass-i tarlan 1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti < Tü tarlan bir yönetim veya asalet ünvanı. ß EYun ástron yıldız + EYun logeía " astr(o)+. astronomi inceleyen bilim ~ EYun astronomía a. +loji * Batı dillerinde 14. a.yanına veya üstüne sermek < EFa/Ave star. ^ 1849 William Whewell.(a. a.). astım darlığı.yıldız (sadece bileşiklerde) ~ EYun ástron yıldız ~ HAvr *sster. İng star. Alm stern.a. döşek. * Karş.a.(a. benek < EYun stizö (sivri bir şey) batmak.a.a. yy'dan itibaren "yıldızlar aracılığıyla gelecekten haber verme" anlamında kullanılmıştır. alt = Tü astın [viii+ Uy] a. Erm asdġ (yıldız). +nomi ~ Fr astronomie yıldızların düzenini astronot [196+] ~ İng astronaut uzay yolcusu ß EYun aster. soluk soluğa kalma [xx/b] ~ Fr asthme astım hastalığı ~ EYun ásthma nefes astigmat [xx/b] ~ Fr astigmate gözü noktaları seçemeyen kimse ~ İng astigmatic a. delmek " an+.a. * Aynı kökten Fr étoile < Lat stella.a.(sivri uç) batmak. halı) < OFa wistarag < Ave *vi-starsna.

güneş doğmak * Karş.] seven" aşk1 < Tü *aş. sema Asya [xix] ~ İt Asia ~ Lat Asia ~ EYun Asia Akdeniz'in Doğusundaki ülkelerin genel adı = Akad asü çıkmak. perçin. rubric aşı2 [boyası aşık1 aşık2 [atmak Tü [xiv] ~ Ar câşiq [#cşq fa. aş Tü aş [viii] yemek.[xi] aşınmak. aşağı <Tü aşağa [xiii] . aşama aş-" aş* Fiil gövdesine eklenen -a.ekinin mahiyeti belirsizdir.dinlenmek. aşın[mak aşağı Tü aşğın. haşlama). aş[mak Tü aş. [xv] ~ Fa asuda huzurlu < Fa asudan.EFa/Ave asman. [xiv] (hayvan) çiftleşmek < Tü aşak. aşğaru [xv] dibe doğru. alta alçak < Tü *aş. avrupa. Karş. alt. sürtünerek çukurlaşmak < Tü aşak/aşağ aşağı" .a. paye < Tü ~ Ar acşâr [#cşr çoğ. asay. Karş.inmek * Yön bildiren -ru ekiyle. sınır aşmak.[viii] dağ aşmak.inmek " aşağı aşuk [xi] ayak topuğu kemiği. oyunda zar * Yapı itibariyle incik sözcüğünün eşdeğeridir. özellikle sulu ve sıcak yemek * Eski bir İran dilinden alıntı olasılığı tartışılmıştır. aşağ. ondalık vergileri < Ar cuşr onda bir < Ar caşara on " aşiret aşçı aşı1 Tü Tü aşçı [viii+] yemek pişiren < Tü aş1 " aş aş3 [xi] kenet.[xi Oğ] dip. a. asman [xiv] ~ Fa âsuman/âsmân gökyüzü. öteye geçmek. incik. aşı/aşu [xviii] çiçek aşısı.(yemek).] ondalıklar. Erm %aş (sulu yemek. aşar [xiv] YT [193+] mertebe. Fa aş = Ave asa.asude huzurlu olmak " asayiş asuman . [xix] bitki aşısı Tü aşu [xi] kırmızı boya elde edilen bir tür toprak.

ölçüyü aşan.[xi] eklemek. (= Ave âviş-kâra. [xix] bu günde yapılması gelenek olan karışık aş .anlamak. züht < Sans sramáti çile çekmek aşure aşura [xiv] . +şinas aşiret ~ Ar caşîrat^ [#cşr sf. perçinlemek < Tü aş3 ek.] akrabalardan oluşan topluluk. kıpırdamak < Ave %Şufan hareket etmek. eros < Ar caşiqa sevdi. aşk2 [etm Tü aşak [xi] dip. [xix] hırsızlık etmek < Tü aş-" aşaşurı [xvii] aşırık. aşık idi * 'Işk biçimi 18. algılamak " estetik aşina ~ Fa âşnâ bilinen. belli. boy. c^aşq [xvii] [#cşq msd. on parmaktan oluşan birim" olmalıdır.oynamak. < Sans sramah zahmet. öşür aşiyan ~ Fa âşiyân yuva ~ Ar cişq/c^aşq aşk1 cışq [xiii] . şnâs-bilmek. cışq var. < OFa âşnüdan. a. oynama aşikâr [xiii] ~ Fa âşikâr/âşkâr açık.a.açığa çıkarmak.aşır[mak aşırı <Tü <Tü aşur. deste. tanıdık ~ OFa âşnâg a. belirgin kılmak < Ave âviş belli. algılamak. grup oluşturdu * Aynı kökten Ar caşara (on) sözcüğünün nihai anlamı muhtemelen "grup.yönelme edatı + OFa şnüdan.] şiddetli ve yakıcı sevgi. f. aşure. âşnâw. kaynak " aşı1 aşram [200+] ~ İng ashram Hindu tekkesi ~ Sans âsramah a. kararsız < Fa âşuftan.Fa caşürâ Muharrem ayının onuncu günü ~ Ar caşürâ [#cşr] Muharrem ayının onuncu günü < Ar caşr/c^aşarat^ on " aşiret .< HAvr *au-4 duymak. oynamak ~ HAvr *kseubh-sallanmak. bilmek ß OFa â. bilinen. belirgin ~ OFa âşkârâg a. aşiret. aşağı. EŞKÖKENLİLER: Ar #cşr : aşar. aşla[mak Tü aşla. aşüb." aş- aşifte aşüfte [xiv] ~ Fa âşuAa oynak. yy'a dek tercih edilmiştir. görünen) ~ HAvr *âwis. aşık/aşak [xiii-xvii] aşağı * Tokat aşketmek deyiminde. muaşeret.[xiv] öte yana geçirmek. klan < Ar caşara birlik oldu. tanımak " â+. işret.a. çile. son derece < Tü aşır.

a. işsizlik.a. zımba < Fr attacher iliştirmek. at. ata [viii+] baba * Muhtemelen çocuk dili kökenli bir sözcük olup. savaşa girişmek < Ger *stakön kazık ~ HAvr *stog. yoksun kaldı atari [198+] bilgisayar oyunu ~ marka Atari video oyunları firması ^ 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney.a. erk < Tü at-" at- [xix] düşüncesiz.< HAvr *steg. ateş âtarş. Dil Devrimi sırasında arkaik biçimiyle ve keyfi bir anlamlandırmayla yeniden benimsenmiştir. Fr nominer (atamak) < nom (ad). at at[mak ata Tü Tü Tü at[viii]a. Amer.].biçimini alan Eski Türkçe sözcük.] boşluk.a. saplamak " etiket ataşe [185+] çalışan diplomat < Fr attacher iliştirmek " ataş ~ Fr attaché bir elçiliğe bağlı olarak ateizm [xix] ~ Fr athéisme tanrı tanımazlık < Fr athée tanrı tanımayan.kazık. adıyla * TTü ada. (= Ave . daha eski olan kan (a.değil + EYun théos tanrı" an+. ataerkil atak1 <Tü YT [194+] pederşahi " ata.[viii+ Uy.yanmak) ~ HAvr *âter.ateş ~ Yun atherína gümüş balığı.[viii+] a. a. meydan okumak.* "Karışık aş" anlamı ve geleneği İran'a özgü olup.a. 2. xi] ad vermek. ateş ~ OFa âta%ş a. cüretkâr. sopa atalet [xvii] ~ Ar caTâlat^ [#cTl msd. saldırmak. Anlam için karş.a. ata[mak çağırmak " adaYT [193+] tayin etmek ~ Tü ata. te(o)+ aterina hepsetus ~ EYun atherine a. eklemek ~ EFr attachier saplamak Ger *stikan delmek.a. atılgan atak2 [xx/b] ~ Fr attaque saldırı. Fa aşurdan (katmak. kazık dikmek. hareketsizlik < Ar caTila hareketsiz ve başıboş kaldı. atherina ~ Fa âtaş yanma. dinsiz ~ EYun átheos a.) sözünün yerini almıştır. girişimciler. hak iddia etmek [esk. < Jap ataru "dikkat" veya "nişan al" anlamında emir ataş [xx/b] ~ Fr attache birleştirme teli. hücum < Fr attaquer 1. karıştırmak) fiilinin etkisini gösterir. < Ave atar. ß EYun a(n).

atlet [xx/b] 1. ödül [xix] dokuma tezgâhında mekikle enine atılan iplik. atmasyon at[193+] asılsız. 2.fiiliyle ilişkisi yapı ve anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. bir adımla aşmak Tü * At. sabık. 2. kartograf < Atlas. citq] 1.]1. 2.mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan * Mercator atlasının ilk baskısının kapağındaki Atlas figüründen. eskidi. [192+] boyuna sarılan kumaş. atlas 1 [xiv] ~ Ar aTlas [#Tls] bir tür ağır ipekli kumaş. büktü. çevirme. uydurma (argo) < Tü atma" . sonra gelen. gelecek < [ 1 9 3 + ] cü r e t k â r atik [xi] eski ~ Ar catîq [#ctq sf.[xi] bir şeyin üzerine çıkmak.] gelen. kolsuz fanila athlète sporcu ~ EYun athletes yarışçı < EYun athleö yarışmak * Türkçe ikinci anlamı atlet fanilası deyiminden türemiştir. yaşlandı.ateşin ~ Fa atasın ateşli" ateş atıf/atfatf[xiv] ~ArcaTf[#cTfmsd. matuf atıl atılgan ati Ar atâ geldi YT [xvii] ~ Ar câTil [#cTl fa.eğme. hareketsiz " atalet < T ü a tı l . Atlant. (köle) azat edildi atiye atkı kaşkol atla[mak at-" at<Tü ~ Ar caTiyyat^ [#cTw msd. saten atlas2 [ 180+] ~ Fr atlas haritalar kitabı # 1569 Gerardus Mercator. Hol. eski. [xiii] zıplamak.] 1. azatlı köle < Ar cataqa [msd.] hediye. < Tü at-" atTü atla. 2. gramerde bağlaç veya alt cümle < Ar caTafa eğdi. bağladı İng to refer/reference karşılığı olarak kullanımı 20. meylettirme. Türkçeye çevirilen ilk atlas 1803'te Mühendishane matbaasında basılan Atlas-ı Kebir tercümesidir. atletizmle uğraşan kimse. EŞKÖKENLİLER: Ar #ct?f: atıf." a t ~ Ar âtin [#'ty fa. atmaca tür yırtıcı kuş Tü at-" at<Tü ~ Fr atmaca toğan [xiv] bir * Atmak fiiliyle semantik ilişkisi açık değildir. işsiz. yy'ın son çeyreğine aittir.] boş.

a. beslemek. tom(o)+ * Filozof Demokritos (MÖ 460-370) tarafından felsefi bir kavram olarak ortaya atılmış.ateş yeri < HAvr *âter.a. attract. değişmez.] bölünemeyen şey ß EYun a(n). tract. ilgi çekici sahne gösterisi ~ Lat attractio a. bölmek " an+. esmek) + EYun sfaîra küre " sfer atol [xx/b] ~ İng atoll mercan adası ~ Maldiv atolu atom [192+] ~Fratome maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi ~ EYun átomon [n. sürmek. tomkesmek.değil EYun temnö. her türlü işlik < EFr astelle kıvılcım. âw [xi] [xiv] [xx/b] ~ Ar caTTâr [#cTr im. çekim.değil + EYun trefo. yetiştirmek. cazibe.a. tropik attar ciTr ıtır " aktar aut atılması ~ HAvr *ud. trof.]. 2. kader tanrıçalarından birinin adı ß EYun a(n)-değil + EYun trepö. avlanan hayvan. atölye atelye [xix] işlik ~ Fr atelier demirci işliği [esk.a. çanak .a. parfümeri < Ar ~ İng out 1.< HAvr *wet-1 üflemek. Moğ aba (a. 2.) avadanlık çömlek " ab. " astr(o)+ atraksiyon [xx/b] ~ Fr attraction 1. lokavt. +dan1 [xiv] kap kacak < Fa âbdan su kabı.çekmek ß Lat ad. güzelavrat otu < EYun átropos 1. modern bilimsel kullanıma 1805'te İngiliz fizikçi Dalton tarafından önerilmiştir.dönmek. futbolda topun dışarı * Karş. har ~ Lat stella yıldız ~ HAvr *ster-la. traktör atrium [xx/c] üstü kapalı iç avlu evin iç avlusu ~ HAvr *âtr-yo. büyütmek atropin [xx/b] ~ Fr atropine belladonna bitkisinden elde edilen zehir ^1818 Nysten < YLat atropa belladonna bitkisinin bilimsel adı. atrofi [xx/b] ~ Fr atrophie gelişemeyip büzülme. yönelmek " an+. eğilmez. nakavt av Tü âb [viii] avlanma eylemi.dışarı EŞKÖKENLİLER: İng out: aut. dönmez. dumura uğrama ~ EYun atrofeía a.] ıtır satan.< HAvr *ster-2 a. nefes (~ HAvr *awet-mo.* Fransızca kelimelere eklenen -(a)syon ekiyle. trop. dışarı. 2. ß EYun a(n). bilimci ß EYun atmós buhar.ateş " ateş ~ Lat atrium ocak.yetişmek.çekmek. İng.bir yere + Lat trahere. < Lat attrahere. atmosfer [xix] ~ Fr atmosphère a. sürüklemek " ad+. ^ 1638 John Wilkins.

ön.] yardımcılar < Ar cawn [#cwn] 1. 2.gelmek. 2. alın. avanta [xvii] bedava. [xiv] ~ Fa âwâra amaçsızca gezen. karşı" anti+ avanak [xix] aptal kimse ~ Erm (h)avanag sıpa. yardım.] sıradan halk. ilerletmek. aval aval belirten deyim avam Ar cammat^ " amme aval aval/afal afal [192+] şaşkınlık ve sersemleme ~ ? [xiv] ~ Ar cawâmm [#cmm çoğ. borç verilen para < Fr avancer 1. eşek yavrusu ~ OFa yawânag [küç. insan sesi " vokal avdet ~ Ar cawdat^ [#cwd msd.] yavru. ilerlemek. döndü.geliş < HAvr *gwem. ilerleme. önce " avan [195+] ~Fravantage öncelik <Fr avant avantür avantüriye[192+] ~Fraventure macera~ OLat adventura [çoğ. artmak. gitmek " ad+. artmak. karşılıksız kazanç ~ İt avanto [mod. dönme.] geri gelme.* "Bayındırlık. borç vermek < Lat ab ante önden. ilerletmek. önceden " avan avantaj ön. uğramak ß Lat ad. aylak ~ OFa âbârag avaz [xiv] ~ Fa/OFa âwâz ses. ön ödeme.seslenmek. vent. İng advance. ait olduğu yere geldi. 2. ön ödeme. borç vermek ~ OLat *abantare " avan * Karş. ilerlemek.bir yere + Lat venire. avanzare] 1.] başa gelen şeyler < Lat advenire başına gelmek.konuşma. vâc. yardakçılar *cawanat^ [çoğ. insan veya hayvanın küçüğü < OFa yawân genç " civan avane [xix] kötü bir işte yardımcılar. avanzo] 1. 2. umum < avan [xx/b] ~ Fr avant önce ~ Lat ab ante önden. yardımcı * Arapçada kullanılmayan bir türevdir. ilerleme.a. borç verilen para < İt avantare [mod. baz avare a. önceden < Lat ante önce ~ HAvr *ant. özellikle insan sesi < EFa vartan. bayındır yer" anlamına gelen abadanlık ile karıştırılmış olabilir. 2. tekrar gelme < Ar câda geri geldi. söylemek (= Sans vâç ses.gelmek ~ HAvr *gwemyo. avangard avan. gard [xx/b] sanatta öncü ~ Fr avant-garde öncü" ~ Ar avans [xx/b] ön ödeme ~ Fr avance 1. söz) ~ HAvr *wekw. öne geçmek. (bir şeye) dönüştü . öne geçmek.

avukat < Lat advocare mahkemeye çağırmak ß Lat ad. avli [xvi] ~ Yun/EYun aule 1. çıplak olma) ile eşdeğerdir. avokado [xx/c] . hasar < Ar cawâr [#cwr] hasar. ayıp. EYun Europe Batı ülkelerinin genel adı ~ Aram csrebâ gün batımı. ~ Lat Europa a. savunucu. xi] avuç ~ İng avocado tropik bir bitki ve meyvesi avukat [186+] ~İtavvocatoa. eklenme bildiren önek + HAvr *weig. ağıl. 800) kaydedilmiştir. lamba < Fa/OFa âwe%tan. avret [xiv] ~ Ar cawrat^ [#cwr msd.İsp avocado ~ Nahuatl ahuacatl testis. Karş. Oysa İbr #crh kökü Ar #cry (üryan. avuç Tü adutça [viii+] bir el dolusu. özür " avret avize ~ Fa âweza asılı süs. avlu.? .averaj [xx/b] ortalama ~ Fr average gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv]. Avrupa Evropa [xviii] ~ İt Europa a.] (kadının) edep yerleri. sallanmak.bir yere + Lat vocare çağırmak. âwez. keyif almak. hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan. vokal avun[mak bulmak Tü âbın. edep yeri" avret * Arapça "(özellikle kadının) örtünmesi gereken yerleri" anlamına gelen sözcük kullanımda muhtemelen ETü urağut (kadın) ile birleştirilmiştir. Bak ari1. Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren (MÖ y. sakat olma) köküyle birleşmiştir.] 1. avın. husye * Meyvenin şeklinden ötürü. ağıl. bağırmak. " garp * Karş.[viii+] rahatlık ve sevinç duymak. aritmetik ortalama [xviii] ~ İt avariaggio < İt avaria deniz ticaretinde kayıp.asmak. asılmak. Batı = Akad erebu a. asya. (edep yerlerini) örtmeme (= Akad üru (özellikle kadının) edep yeri ) * Arapça sözcük İbraniceden alıntı olmakla birlikte Ar #cwr (tek gözü kör olma. avuç [xv] < Tü a5ut/awut [viii+ Uy. edep yerleri ~ İbr cerwah çıplaklık. etrafı duvar veya binalarla çevrili iç alan * Lat aula (a.[xiv] teselli < Tü *âb. ~Latadvocatus tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse.a. avrat [xiv] kadın. ses etmek " ad+. 2. kusur.a.a. edep yerleri. ayıplı ve özürlü olma.a.sapmak.) Yunancadan alınmıştır. ileri geri gitmek avlu avlağu [xiv] .a. ayıp < İbr #crh çıplak olma. Tü ağıl sözcüğü ile benzerlik ilgi çekicidir. katılma.yönelme. zevce ~? Ar cawrât [#cwr çoğ. 2. özür. sarkmak ß Fa/OFa â. küpe. havlu [xv] . zaaf ve kusurlar < Ar cawrat^ kusur.

ağız.tapınmak aydın Tü aydın [xi] ışık. Halk dilinde kullanıldığı veya ayıl. miyar ayart[mak ayaz Tü Tü? [xvii] kandırmak < Tü ayar.kutsama < EYun (h)agíos kutsal. seçkinler. Karş. < Tü *a5.[xiv Kıp] teşvik etmek ayaz [viii+] kuru soğuk. seğirtti. memleketin önde gelenleri. 1935'ten sonra münevver < Ar nür karşılığı olarak kullanılmıştır. c^ayâr [xvii] ~ Ar ciyâr [#cyr2 msd. aşikâr. 2.] standart. aydinger [xx/b] şeffaf kâğıt cinsi ~? marka Eidinger . ayar cıyâr [xv] .a. yaramazlık yaptı) fiiliyle ilişkisi kurulamaz.aydınlatmak < Tü ay ay. ayırmak " ayır- * Eğer *a5. ayas [xi] ayazma [xvii] ~ Yun agíasma 1. kutsama. lakırdı. saatin hassas ölçümü ~ Aram #cyr gözetme. yy'a ait bir tek muğlak örnek dışında eski yazılı örneği yoktur. EŞKÖKENLİLER: Ar #cyr2 : ayar. özellikle kutsal pınar ~ EYun (h)agíasma. a. gözler. aydınlık Tü *ay(ı)t. aziz ~ HAvr *yag-yoa. uyanmak < Tü ayıl.] 1. ayan1 [xiv] önde gelenler ~ Ar acyân [#cyn çoğ.fiilinden yakın dönemde geri türetildiği düşünülebilir. . gözünü üzerinden eksik etmeme Ar cara (gezdi.avurt Tü? [xiv] çene. cıyâr vulg. Erm lusin (ay) = lus (ışık). ayyar. ay ışığı?. [xiii] ışık. < HAvr *yag. Rumlarca kutsal sayılan yer." ayıl- * 15. sohbet Tü ay [viii] gök * Muhtemelen onomatope kökenlidir. -t. ışık " ay < Tü *aytın(ı)ğ aydınlanık < * Anlam ilişkisi için karş Lat luna (ay) = lux (ışık). 2. altın ve gümüşün saflık ölçüsü.fiili ile bağlantılı ise orijinal anlamı "adım" olmalıdır. ay cismi ve süre birimi ay[mak <Tü [xx/b] kendine gelmek. aya ayak Tü Tü aya [viii+] elin iç tarafı adak [viii] a.açmak. eşraf < Ar cayn göz " ayn ayan2 belli < Ar cayn göz " ayn iyân [xiv] ~ Ar ciyân [#cyn] gözle görülen.

. töre " ayna aykırı Tü arkuru [viii+] çapraz yönde. kendine gelmek. simge. ayırdeder hale gelmek < Tü *â5. Kısa a.ile aç.a.açmak. ayet [xiv] ~ Ar âyat 1. +ri YT [193+] hale Tü ay" ay ayla Hale (a. adet.(ağzını açmak). a. ağ (seyrek dikiş veya iki bacağın arasındaki açıklık).[viii+] ayırmak. kusur etti * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. 2. * Tevrat'ın bazı bölümlerinde bölüm başlıkları alfabenin harfleriyle belirtilmiştir. alamet.) a5ığ [xi] uyanık.kökünün bu grupla ilişkisini açıklamak güçtür. apış.[xi] farkına varmak.* Ayrıntılı bilgi bulunamamıştır. işaret. diklemesine. ayık-la< Tü ayırt" ayır- ayıl[mak Tü âdm-/âdıl.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. alfabenin her bir harfi ~ İbr öt a. aygır adğır [viii] erkek at a y g ı t YT [193+] cihaz ~ ? Tü Tü * Kökeni belirsiz olan sözcüğün Anadolu ağızlarından derlendiği ileri sürülmüştür. işaret. tören ~ OFa â5en/â5enag görenek. ayır[mak Tü açmak veya açılmak adır. sarhoş olmayan < Tü *a5. * Aynı kökten ak (açık renkli). kepeğini ayırmak. 2. gelenek. Kuran sözü ~ Aram 'âta simge. ayırt [etm Tü adırt [viii+] fark.[xiv] kabuğunu soymak. adet. ayı adığ [viii+] ayık ayıkla[mak [xvii] Tü (= Moğ ötege a. zıt yönde " arka." ayır- ayin [xi] örf ~ Fa âyin 1.a. tefrik etmek < Tü *â5-açmak.] kusur. sinyal. arkuru/arkırı [xiv-xix] < Tü arkuk [xi] çapraz konuma gelmiş < Tü *ar çapraz.ayırmak " ayıl- <Tü ayırtla-/ayıtla. hata. apış (iki bacağın arasındaki açıklık). töre. ayrım < Tü a5ır. ayırmak " ayırayıp/aybcayb [xi] utanacak şey < Ar caba kusurlu idi. örf. ayırmak < Tü *â~ Ar cayb [#cyb msd. usul.

hukukta malın bizzat kendisi < Ar cayn göz " ayn ayol ayraç ayran ayrı ayrıcalık * Zarf yapısındakis ayrık [otu " ayır- <T ü YT Tü Tü < Tü ay oğul/hay oğul" hay. biçimsiz (argo). bab YT [193+] tafsilat < Tü ayır-" ayır- < Tü ayır-" ayır- . yaban koyunu)." ayır-YT [194+] < Tü ayrıca " ayrı zcüğe isim yapım eki eklenmesi kuraldışıdır. aynı aynî [xiv] < Ar cayn bizzat. seçkin kimse. 5. adrık [xi] 1. ta kendisi " ayn ~ Ar caynî [#cyn nsb. çatal.] 1. boynuz.) ayna ayine [xiv] ~ Fa ayına ayna ~ OFa âSenag göstergeç. zat. güzel). Kıp] dönmek. ayrık otu * Karş. bir şeyin ta kendisi.[xiv TS. gözle görülür nitelikte. yaba. ayna (= Ave avidayana. işsiz.] 1. geyik. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne. farkında olmayan < Tü aylan. 2. TTü ayrık (çatal boynuzlu hayvan. işe yaramaz dolanmak. 4. ayrılma. [189+] polis memuru < Tü ayna " ayna * Karş aynalı (yakışıklı.görmek)" dide * Fa ahan (demir) veya Ar cayn (göz) ile birleştirilmesi yakıştırmadır." ayır-ayran [xi] sütten elde edilen < Tü ayır.aylak Tü? [xv] boş dolaşan. [194+] fasıl.göstermek < Ave dâi-. göz. ayrıksı YT [193+] tuhaf. pınar. gezinmek aymaz YT [xx/b] gafil. 2. [195+] parantez bir içecek ayruk [xi] başka. di. göze ilişkin. oğul [193+] miyar. farklı < Tü ayrık" ayır- * Sıfata eklenen -sı ekinin işlevi belirsizdir. maddi. 2. 3. göze. ayrım ayrıntı YT [193+] fark. gayrı imtiyaz Tü < Tü ayır. a. aynasız (argo) [188+] yakışıksız. Ayrık otu = "boynuz otu" anlamı düşünülebilir. Tü ay-" ay- ayn [xiv] ~ Ar cayn [#cyn msd. mal (= İbr cayin göz = Akad Inu a.

ayva [xiv] ~ Fa âbiyâ ayva ~ Ar cayyâr [#cyr im. Karş. haramzade gezgin. a. yücelik < Ar cazuma aşırı derecede büyük idi.ayrış[mak aysberg YT [193+] muhalefet etmek. seğirtti" ar1 ayyaş [#cyş] yaşadı.] uzuvlar < Ar cudw " uzuv Tü ~ Fa âzâda özgür. Capella. acı vermek " â+ Farsça sözcüğün Türkçedeki anlam evrimi Tü kınamak fiiline paraleldir.] çok büyük olma. taşmak [xiv] ~ Ar acdâ [#cdw çoğ.] en büyüğe ilişkin < Ar ~ Ar ca5âb [#c5b msd.a.(birini) incitmek.a. arı. < Fa/OFa azardan.] ayyar [xvii] hilebaz. .] daha büyük. arsız < Ar cara gezdi. eziyet.[viii] yoldan çıkmak. ayyuk[a çıkmak gökyüzünün en yüksek yeri ~ Ar cayyüq keçi yıldızı. işkence < Ar azar azar olmak [xiv] incinmek. * Lat auriga (keçi yıldızını içeren takım yıldız) adı muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır. eziyet. geçindi" maişet [xvii] zevke ve işrete düşkün kimse. serseri. muazzam idi azami aczâm [kıy." ayır[192+] ~İngicebergbuzdağı~Hol ijsberg a.kökünü düşündürür. azarla. azar. acıtma ~ OFa âzarm a. az az [viii] çok değil * Karş. en büyük " azamet azap caSaba acı verdi. kırılmak.) + Hol berg dağ ayva avya [xi] . eziyet etti [xi] ~ Ar aczâml [#czm nsb. narın (ince. küçük). [194+] tahallül etmek < Tü ayır. Moğ aray (az).] acı. Ar cayyaş [im.[xiv] kırıcı davranmak ~ Fa âzâr incitme. az[mak aza azade azat Tü az.] (gıda maddeleri satan kimse. sapmak.a. ß Hol ijs buz (~ Ger *îs. içkici < Ar câşa * "İçici" anlamı Türkçeye özgüdür. soylu = Fa âzâd özgür " azamet ~ Ar cazâmat^ [#czm msd. saf. ekmekçi). Her iki biçim Tü *(y)ar.

(= Moğ araga azı azuk [viii] yol için alınan yiyecek.] görevden alma. azot [xix] ~ Fr azote havayı oluşturan gazlardan biri ^ Antoine de Lavoisier. nesebi belli olan ß Ave â-yönelme ve eklenme bildiren önek + Ave zâta. azil/azlçıkarma < Ar cazala azletti azim1/azmcazama karar verdi. kimyacı (ö 1794) ~ EYun azötes yaşatmayan. asil < OFa azn soy " +aver * Erm aznvavor (soylu. . zo(o)+ "Can veren" oksijenin karşıtı olduğu için.doğmak. kararlı idi azim2/azîm azamet [xiv] [xiv] [xiv] ~ Ar cazl [#czl msd.] büyük. köylü veya köle olmayan. kuvvet ) " izzet azmak birikintisi azman ~ ? <Tü [xiv] aşırı iri < Tü az-" az-.azat azad [xi] ~ Fa azad serbest.soylu. asil) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. zade azı [dişi dişi)" azazık Tü Tü azığ [viii+] köpek dişi. özgür ~ OFa azad soylu. Fr. egemen (= Aram cazız güçlü = İbr caz güç. can vermeyen ß EYun a(n).] yönler.] kararlılık < Ar ~ Ar cazım [#czm sf. yüce" azimut [xx/c] ~ Fr azimut bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı / İng azimuth a. soylu.değil + EYun zöö yaşamak " an+. ~ Ar as-sumüt [#smt çoğ. işten ~ Ar cazm [#czm msd. yırtıcı hayvan dişi < Tü az. özgür (= Ave âzâta. su cedveli. +men1 [xv] ark.] güçlü. erzak azınlık < Tü az" az YT [193+] ekalliyet * Sıfata eklenen -ın. yüce. a. [xvii] akarsu kenarında oluşan su aznavur [xiv] Gürcü asilzadesi ~ Gürc aznauri Gürcü soylularının bir sınıfına mensup kişi ~ OFa aznâwar soylu. açılar < Ar samt yön " semt aziz [xi] ~ Ar cazız [#czz sf.ekinin işlevi belirsizdir. doğurmak)" â+.

2. paycama (pantolon). abla = Moğ baca a. saygı ve sevgi hitabı. Yun papá. 3.) Bacı (kızkardeş) sözcüğüyle ilişkisi ve -nak ekinin anlamı belirsizdir. yy'dan önce kaydedilmemiştir. . Tüm dillere çocuk dilinden alınmıştır. karıları kardeş olan erkeklerden her biri (= Tü baca/paca [xv+ Çağ] kızkardeş. rüzgâr + Fa câh yer. baba. babacan babafingo babalık baba babayani baba + [xvii] Bektaşi dervişlerine hitap şekli [xvii] " baba. dede. Fr papa vb. Fa paça (hayvan ayağı). derviş). Karş. muhterem kişi. ata * Karş. can ~ Ven papafìgo bir tür yelken < Tü baba" < Tü baba" [xvii] üvey baba veya kayınbaba babayane [xvii] baba gibi. bacanak Tü? [xiii] kadının kızkardeşinin kocası.a. eski tarz baca [xiv] pencere ~ Fa baca pencere. Fa baba/babu < OFa papak (baba.baba çoc baba [viii+] 1. havalandırma deliği < Fa bâd câh ß Fa bâd hava akımı. yaşlı adam. geçit" bad bacak [xvii] Tü paça" paça * 17.

Fr badigeon (duvarlara uygulanan sarımtrak kireç boyası) sözcüğü en erken 18. 2.a. ufak" [xx/a] kısa boylu badire [xix] 1. yy ortalarında kaydedilmiş olup kökeni belirsizdir. eşya ve . ~ Fa bâda 1. beden. torba [xx/b] ~ Fr bagage yolculukta taşınan ağırlık. 2. şarap (< Fa budan ~ Ar bacdahu ondan sonra < Ar bacd badi1 [xx/c] askerlikte yoldaş ~buddy yakın arkadaş < bud ABD zenci ağızlarında kardeş < brother kardeş ~ HAvr *bhrâter.gövde. budur] aniden geldi * Servet-i Fünun döneminde eski sözlüklerden bulunup yanlış anlam yüklenen bir kelime olması muhtemeldir. yel-OFawâda. bedeni sıkıca saran ~ Erm bdig/bzdig küçük.bacı baç Tü? [xv] kız kardeş [xiv] (= Moğ baca kızkardeş. rüzgâr." koruma görevlisi ß İng body gövde + İng guard koruma " gard badi3 bluz badik bızdık [xx/c] ~İngbody1.erkek kardeş " birader badi2 [xx/c] ~ İng bodyguard "gövde koruması. ansızın gelen vaka ~ Ar bâdirat [#bdr fa. a. a. Alm wehen. gümrük resmi bad [xiv] -Fabâdhavaakımı.esmek * Aynı kökten Lat ventus. abla) ~ Fa/OFa bâc vergi. bade olmak) ~ OFa bâdag a. (= Ave vata.a. badana [xvii] duvarlara uygulanan kireç boya ~? * İkinci anlamda Ar biT?ana (astar) ile bağdaştırmak düşünülebilir.) ~ HAvr *wa(n)t. ~ OFa wâdâm a.a. Sans vati (esmek). 2. bagaj edevat < Fr bague çanta. f.yel < HAvr *we. badehu [#bcd] sonra badem bâdâm [xiii] ~ Fa bâdâm a. olgun. a. İng wind (yel).] öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük < Ar badara [msd. olmuş. badana badana [xv] kuyumcuların pota yapmakta kullandığı kil. düşünmeden söylenen ve olumsuzluk doğuran söz.

bacaklarını kavuşturmak < Tü bağ " bağ1 * -da.a. baston < Lat baculum a. hediye " bağışla- * Farsça kökenli bahş etmek/bağışlamak fiilinden geri türetilmiştir. <Tü bağır iç organlar. değnek. zalim.] çubuk. bağışık YT [CepK 1935] muaf < Tü *bağışmak" bağışla- * Bağışlamak fiilinin kökenine dair yanlış bir varsayıma dayanarak üretilen bağış. af ~ Fa ba%ş ihsan. bağıntı bağır/bağrYT Tü [Fel 194+] izafet <Tü bağ-bağlamak "bağ1 < [Uy viii+] bağır karaciğer.ekinin işlevi açık değildir.baston. genelde iç organlar bağır[mak sesi" +kirbağırsak karaciğer " bağır bağış YT Tü [Oğ xi] bakır-. zulmetme bağıl YT [TDK 1944] izafi < Tü bağ" bağ1 * -ıl ekinin işlevi açık değildir. özellikle [CepK 1935] bahş. asa baği [Kıp xiv] ~ Ar bâğin [#bġy fa.bağdadi bölme veya tavan [KT xix] ahşap çıtalar üzerine sıva uygulanarak yapılan < öz Bağdad Irak'ta bir kent < Tü bağda. fahiş < Ar bağa [msd.a. baġy] hakkı olmayana göz dikme. [Kıp xiv] bangır- < Tü ba [onom. zorla alma.] bağırma Tü [Uyviii+]bağırsak/bağarsuka. [TDK 1944] bağımsız Tü bağın/bağım [1935 YT] tabiiyet. müstakil. irtibat < Tü bağ-bağlamak " bağ1 * Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir. ince uzun ekmek ~ İt bacchetta [küç. bağdaş[mak bağ1 YT [CepK 1935] imtizaç etmek < Tü bağda.[xvi TS] bağdaş <Tü [Kıp xiv] bacaklarını kavuşturarak oturma güreşte çelme takmak.kökünden türetilmiştir. .] (birinin malına veya hakkına) göz diken. bağımsız YT [CepK 1935] bağınsız tabi olmayan.sarıp bağlamak < Tü bağ " baget [ xx/b] ~ Fr baguette çubuk. ~ HAvr *bak.

Belki Ave va%şa.ihsan etmek < Fa/OFa ba^ş * Dil Devrimi esnasında Tü ba-/bağ kökünden geldiği varsayımıyla türevleri yapılmıştır. DK xiv] . hediye " bahş [ xi] bağışla. sebep. [CodC xiii] bağatur . yy] * Eski Türkçede sadece kişi adı olarak kullanılan sözcük.Fa bâhâdur soylu kişi. [Barkan xvi] yemeğe çeşni için katılan nesne . [ xx/b] konu başlığıyla değinme. bağlaç bağlam bağnaz YT YT YT [CepK 1935] rabtiye. bahis/bahs[Yus. a. bahçıvan gözeten. Hun Kağanı Mete'nin lakabı [MÖ 2. bahçe bakan " bahçe. [ xiv] ~ Fa bahâna vesile. ~ EFa vahara.) ~ HAvr *wesr-/*wer. (= Ave vanhar. a. DK.a. konu başlığı. primavera (ilkyaz) biçimleri aynı Hintavrupa kökünden türemiştir.] tartışma. münazaa. buphthalmum. güzel kokulu bir bitki. daha eski bir dilden kalıntı olmalıdır.a. [Aş. kahraman ~ Moğ bağatır a. gerekçe ~ OFa bahadır bahar1 [Gül xv] ~ Fa bahar ilkbahar ~ OFa wahâra. [TDK 1944] gramerde bağlaç < Tü bağla-" bağ1 [TDK 1944] demet. söz yarıştırma < Ar baHa6a aradı. Env xiv] bâhâdur . < Fa bâğ her çeşit bahar2 * Form olarak -ça küçültme ekiyle yapıldığı düşünülürse de anlamında küçültme yoktur. = Tü bağatur bir erkek adı. bahane wahânag a. [Karş 1972] kontekst [CepK 1935] mutaassıp < Tü bağla-" bağ1 < Tü bağ " bağ1 * Belki kurnaz sözcüğünden esinlenen -naz ekinin işlevi belirsizdir.] deniz.a. soruşturdu. [KT xix] tartışılan konu. a. umman [Gül xv] bağçe bân [Aş xiv] bahr ~ Fa bâğça bân bahçe ~ Ar baHr [#bHr msd. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahar ilkbahar " bahar1 bahçe bahçe"bağ2 [CodC xiii] bağçe ~ Fa bâğça a.] 1.Ar bahar [#bhr msd.bahar * Lat ver (yaz). +ban bahir/bahrengin. araştırdı. bir konuyu etraflıca tartıştı .(mülk) sözcüğünden.a.a.bağışla[mak ihsan. 2. kısaca söz etme ~ Ar baH8 [#bH8 msd.

ihsan etmek. ba%ş-" bahş baht [Kut xi] ba%ş.a.a.Fr baccara [1851] bir kumar <Tübak-"bak- * Ar #nz?r (bakmak) > bakara oyunu ~? bakaya Ar bâqiyyat geri kalan baki bakir " bakiye . talih). ba^ş.Ar baqayat[#bqy çoğ. yar2 bahusus beraber (edat) + Ar %uSüS özellik " husus bak[mak Tü [Uyviii+]bak-a. 2. bahşetmek * Aynı kökten Sans bhaga (pay.) ~ HAvr *bhag. KT xix 1 kız olan .pay vermek.ihsan etmek. Aş xi] [LO. ihsan.ihsan etmek. paylaşılan şey. bahşiş [Aş. bazı tanrıların sıfatı). İng bachelor (bekâr) < EFr. L. donanma bahş [etm [KGunya xiv] ~ Fa/OFa ba^ş ihsan. birlikte. kalıcı" beka kız (lugatı müvelled d e ) <Ar bikr ilk doğan evlat. ~ Fa ba%t yâr şansı yardım eden. ihsan eden". hediye < OFa bâttan. kısmet < OFa bâttan. [Bah 1924] . şövalye adayı. Ave bhaga (tanrı). < OFa bâttan. Baekeland Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944) bakalorya [ARasim 1897-99] ~Frbaccalauréat üniversite giriş sınavı < OLat baccalarius genç adam. genç kız " bikir Ar bakir (erken) sözcüğünden bağımsız olarak Türkçe halk ağzında türetilmiş bir kelimedir. bhága ("paylaştıran. bhaktá (1.Ar bâqin [#bqy fa .] geri kalanlar < [Kut. talihli" & Fa bâ ile. pay vermek. [ xiv] ~ Fa/OFa ba%t talih. Yus xiv] ~ Fa bahşiş bahşediş. karşılıksız verme ~ OFa ba%şışn a.a. bakan YT [CepK 1935] nazır Tü nazır çevirisidir. paylaştırmak (= Ave ba%şaiti a.] kalan. bekâr ~ EFr bacheler * Karş. . bölüştürmek " bahş bahtiyar baht. pay. yemek). bilhassa bakalit [ xx/b] ~ İng bakelite bir tür sentetik polimer < öz H.bahriye < Ar baHrî [nsb. kısmet. özellikle.] denize ait" bahir [ xix] (kuva-i) bahriye deniz kuvvetleri. Ayrıca EYun fagö (yemek).

# 1838 Ch. G. Ehrenberg. vicia faba baklava bakraç bakır " bakır [Kıp xiv] baqla semizotu. palaz 1? balâ [Aş xiv] ~ Fa/OFa bâlâ yüksek . doğabilimci (1795-1876) ~ EYun bakterion değnek. bala Tü [ xi] bala kuş ve hayvan yavrusu * Karş.a. İng copper. baldız. " bakteri. Alm.) sebze dahil ~ Ar baqqâl [#bql im.] sebze satan kimse. özellikle fasulyegiller Tü [TS xv] baklağı/baklağu a. bakire erken.baston. Alm kupfer. baston.). [MŞ xiv] bezelyegillerden malum < Ar baql [#bql] her çeşit sebze. çubuk ~ HAvr *bak. +sid bal Tü [Oğ xi] bal [ xx/b] ~ Fr bactéricide bakteri öldüren / İng * Karş.bakır Tü [ viii] bakır a. bakiye " beka bakkal her türlü yiyecek eşyası satan " bakla [ xiv] ~ Ar baqiyyat [#bqy msd. [Men xvii] (vulg.) < Lat aes ciprum (Kıbrıs tuncu). turfanda / Ar bikr genç kız " bakir [Barkan xvi] evlenmemiş kız < Ar bakir * Araçaya benzetilerek Türkçede üretilmiş bir kelimedir.a. asa " baget * Bakteriyolojihane-i Şahane ve Daülkelb (Kuduz) Hastanesi 1887'de kurulmuştur. a. * Karş. baldız (yaşça küçük akraba). Erken antik çağda dünyanın en önemli bakır kaynaklarından biri olan Kıbrıs adasının adından metatez yoluyla Türkçeye alınmış olması ihtimali üzerinde durulabilir. EŞKÖKENLİLER: Tü bal.a.a.a. balaban. bostancı < Ar baql sebze bakla bitki.] kalan şey. < Tü bakteri [ 188+] ~ Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a. Nihai kökeni çocuk dilinden alınmış olmalıdır. balaban (kuş yavrusu).: bala. Moğbal (a. manav. manav. artık [Kan xv] bostancı. Fr cuivre (a. ? <T [T S xvi xvi] bakrac küçük bakır kazan ü * Alet isimleri yapan -aç ekiyle. bakterisid bactericide a.

< İt ballare dans etmek " bale balet [Tz 1992] erkek bale sanatçısı * Türkçeye özgü bir türevdir. 3. [ xi] baltır üvey evlat.< HAvr *bhel-1 yanmak " flama bali [ xx/c] ~ marka Bally . denge ~ Lat bilanx. dans < EYun bâllö. Men ~ ? baldıran Tü? xv] baldıran a. bol. lastik ayakkabı tabanı. baldız Tü küçük kızkardeşi [Uy viii+] baltır karının küçük kızkardeşi. çakır doğan = Kırg balapan kuş yavrusu. 14. eril aktör adı yapan -t ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. balçık Tü [Oğ xi] balçık/balık yapışkan çamur bal.bağlamak " bağ1 baldır Tü? < Tü *balış-yapışmak. iltihap < EYun flegö. fren pabucu * Batı dillerine tropik bir ülke dilinden 1770 dolayında girmiştir. flog. bilanc. a.iki kefeli terazi" bilanço ~ Fr balata 1. [ xx/c] otomobil lastiğinin denge ayarı . balad [ xx/b] ~ Fr ballade bir şiir türü ~ Prov balada oyun havası < Lat ballare dansetmek < EYun balle hoplama. ~ İt balletto [küç. [ xi] baltız karının (= Moğ balçir küçük çocuk. [Amr. fırlatmak " balistik balalayka çalgı balans [ML xx/c] ~ Rus balalayka Rusyaya özgü telli [ xx/c] denge.a.a. [TS xv xv] baldır [İdr xiv] baldaran bir tür zehirli otsu bitki. balata [ xx/b] kauçuk. kauçuk ağacı. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun flégma. mimusops balata. < Tü ba.a.yanmak. Rus baldıryan (kedi otu.] dansçık. conium maculatum.balaban <Tü palaz < Tü bala yavru [CodC xiii] bir tür yırtıcı kuş. bağlanmak < Tü [Kıp xiv] baltır bacağın dizden aşağı olan bölümünün kası. sümük ~ Ar balġam irin. a. bebek ) " bala ~ Fr ballet a.atmak. valeriana officinalis) adıyla ilişkisi açık değildir. iltihaplanmak ~ HAvr *bhleg. Alm baldrian. iltihap. -t. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup ayrı bir bitkiyi ifade eden OLat valeriana > Fr valériane.Fr balance terazi. 2. İng valerian. [ xx/a] ~ Fr ballerine kadın bale sanatçısı ~ İt < Tü bale " bale bale [188+] kısa gösteri dansı < İt ballo dans " balad balerin ballerina a. * Sözcüğün kökeni belirsizdir.irin. balgam [Kut xi] irin.

kalın ağaç gövdesi" falaka * Aynı kökten Alm balke (mertek. balistik [ xx/b] ~ Fr balistique fırlatılan nesnelere ait < Lat ballista mancınık ~ EYun bállista < EYun bâllö atmak. balo Lat ballare dans etmek " balad [Mesail 3. EYun bole ve blema (atış). . Alm wal (balina). balle (hoplama) < bâllo. ulaştı.a. balina [LO xix] balena ~ İt balena a. < İbr #bsm güzel kokma (= Aram bssâmâ güzel koku.a. kabarmak " balya * Aynı kökten İng whale. erişen.< HAvr *gwels.a. her çeşit merhem ~ EYun bálsamon pelesenk ağacı ve merhemi ~ İbr bâsâm a. cumba / Fr balcon a.] büyük top < İt balla top " balya balsa [ML xx/c] ~ İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç ~ İsp balsa sal balsam [ML xx/c] ~ İng balsam 1. fırlatmak ~ HAvr *gwl-ns.baliğ [KGunya xiv] Ar balaġa erdi. atılmak. taşıyıcı ağaç HAvr *bhelg. 2. [EvÇ. HAvr *bhel-2 şişmek. vardı.a. ~ Ar baliğ [#blġ fa. danslı eğlence < balon [LO 1876] havaya uçurulan çadır ~ Fr ballon 1. sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı ~ İt ballone [büy. halkalanmak balkon [ xviii] ~ Ven balcòn [İt balcone] bir kirişle taşınan ev çıkması.] eren. büyük top. balina ~ EYun fállaina a. Men xvii] balıkçın/balıkçıl < * -çır/-çın/-çıl ekinin işlevi açık değildir. rayiha. ~ Lat balaena dev balık. tomruk). top şeklinde büyük şişe. a.atmak. uzanmak. ergin < balıkçıl <Tü Tü balık " balık [TS xiv] balıkçır balık yiyen bir kuş. kütük. 3. pelesenk ağacı. ~ Ger *balkan mertek. bu ağaçtan elde edilen merhem. gövdeyi gererek atılmak * Karş. olgunlaştı" büluğ balık Tü [Uyviii+]balıka.19 186+] ~ İt ballo dans. 2. parfüm ) balsıra madde balta [EvÇ xvii] çam dallarında bir parazitin oluşturduğu tatlı ~ ? Tü [Uyviii+]baltua.a. balkı[mak (su veya yumuşak bir şey) oynamak.

denk ~ Ger *ballaz top ~ HAvr *bhol. feodal hukukta bir beyin tüm tebaasına salınan yükümlülük.]. yy'da Güney Hindistan'dan getirilmiştir. bohça.suya batırmak.a. özel görevli. mez(o)+ balyoz 1 [KT xix] varyoz ağır çekiç şey. EYun fállos (fallus). angarya. alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ~ ? ban[mak Tü ~ Ar bâmiyâ Habeşistan kökenli [ xi] man. kütük).)" balya. gürbüz). pes bambu [Bah 1924] ~ Fr bambou sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış / İng bamboo a. resmi temsilci < Lat baiulare ağır bir şey taşımak. Fr bailli. görev yüklenmek < Lat baula yük " bavul * Karş. köylü işi [esk.a. EFr bale > İng bale (bohça). bam [teli perde teli [ xiv] ~ Fa bam/bâm müzikte pes perde. Türkçede -n sesi ile bittiği halde transitiv/geçişli anlamı olan tek basit fiildir.a. İng bailiff (kral temsilcisi. Lat follis (kese. balyemez [LF xvii] balimoz ~ Ven balla meza bahriyede orta boy top & Ven balla top + Ven mezo [İt mezzo] orta (~ Lat medius a. Yakındoğu kültürleri ile çok eski bir etkileşim muhtemel gözükmektedir. ~ Tamil * Avrupa'ya 16. Aynı Hintavrupa kökünden Ger *bullaz (tomruk. ağır çekiç < Yun/EYun barys ağır (sıfat) " bar(o)+ ~ Yun bariós ağır balyoz2 [Arg xvi] bayloz/balyoz ~ Yun bailós Venedik elçisi ~ İt bailo elçi. *baltha. salma < Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek. balüstrad [ xx/b] ~ Fr balustrade trabzan parmaklığı < Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu ~ Lat balauster nar çiçeği ~ EYun balaústion a. * Biçiminden ötürü. bamya [LO xix] bir sebze. resmi görevli). Akad paltu (balta). sıradan < EFr ban/bandon ferman. ~ Port bambus a. torba). ferman okumak. adi. ben2. banal [ xx/b] adi ~ Fr banal 1. daldırmak * İnisyal b > m dönüşümü için bak. hüküm.* Karş. kabarmak * Aynı Germanik kökten İng ball (top).< HAvr *bhel-2 şişmek. askere çağırmak .a. balya [Kan xvi] ~ İt balla top.(cesur. 2.

bez afiş.a. İng river bank (nehir kıyısındaki set. 2. tümsek şeklinde toprak yığını ~ Ger *bankiz/*bankon a. bandıra [LF xviii] ~ Ven bandéra [t bandiera] bayrak < Ven banda1 bayrak. sarraf tezgâhı. Güncel kullanımı İng band (şerit) sözcüğünden etkilenmiştir. 2. üstü yazılı kurdele ~ İt banderuola bayrakçık < İt bandera bayrak " bandıra bangır bani bina onom bağırma sesi [Ömerb. ~ OLat bandum 1.banço * ABD zenci ağızlarından. seki" bank banknot para " banka. banket. Mezidxv] " bar3 -Arbânic[#bnyfa. çete.] küçük sıra < Fr banque set. [ML xx/c] yol kenarı seddi banquette [küç. sancak. Ayrıca karş. tezgâh. sancak * Fr bannière > İng banner (sancak) biçimleri İtalyancadan alınmıştır. gemide sancak tarafı ~ Ger *bandwa işaret. kâğıt banko [ xx/b] 1. kumarda banka. banka ~ Ger *bankiz/*bankon " bank banker banka [ 186+] ~ İt banchiere bankacı < İt banca" ~ Fr banket [ xx/b] . yy ortalarından beri kullanımdadır. sancak.]binaeden" bandrol bank [Bia xix] banka ~ İt banco oturma sırası. bakarada bankadaki tüm parayı ortaya sürme. 2. banko. 2. çete " bandıra [KT xix] Tekel mamullerine yapıştırılan vergi etiketi . seki. "Bağ" anlamına gelen band ayrı bir sözcüktür. banka [ 184+] bank/banka finans kurumu ~ İt banco 1.bağlamak " bant * İngilizce sözcük 18.Fr banderole 1. Fr bande. özellikle müzisyen takımı). özellikle gemilerde kürekçilerin oturduğu sıra / Fr banque set. masa. kazanacağına kesin gözüyle bakılan şey ~ İt banco banka " banka . İng band. İt banda2 (takım. not [187+] ~ İng banknote banka kâğıdı. yar).a. a. * Karş. bando [ xix] ~ İt banda2 müzik grubu / Fr bande takım. grup. bir sancak altında toplanan güruh. set. [ xx/b] banjo ~ İng banjo bir müzik aleti bandana [ xx/c] ~ İng bandanna lekeler bırakılarak boyanmış mendil ~ Hind bandhanu kumaşı düğümleyerek boyama usulü < Sans bandh-bağlamak ~ HAvr *bhendh. şerit şeklinde bayrak. simge.

topluluk. a. 2. derme çatma baran [Ferec xv] ~ Fa bârân yağmur ~ OFa wârân a. [Ferec xv] ~ Fa bânü prenses. [LO xix] ~ İt baracca kulübe. çevre. 2. soylu kadın. Lat gravis (ağır). brutus (kaba).a. bond (bağ).ağır. * Aynı kökten İng band (bağ). kapı. varoş & EFr ban yargı. çok tohumlu kişi veya varlık & Ar bü baba + Ar Hibâb [#Hbb1 çoğ.banliyö [ xx/b] varoş ~ Fr banlieu bir kentin yargı alanı içinde bulunan kırsal bölge. adansonia digitata ~ Ar bü Hibâb "tohumların babası". bind (bağlamak). çubuk. halka halinde yapılan dans ~ HAvr *per-1 halka. içki tezgâhı. grup. kaplıca ~ Lat banyo [ 186+] yıkanma yeri balneum/baneum a. şerit ~ Ger *bandam a. 2. bound (bağlı). benmari. Aş xi] bâb ~ Ar bâb [#bwb] 1.a. yağmur ) . bir kitabı oluşturan bölümlerin her biri ~ Aram bâbâ 1. < OFa wârîdan yağmak (= Ave var yağmur = Sans vâri/varshâ su. şofben baobab [Bah1924] ~Frbaobab Afrika'da yetişen bir ağaç.a. 2. a. banu hanımefendi ~ OFa bânüg a. ~ İt bagno hamam. bar2 [D S ] Erzurum dansı ~ Erm bar 1. ferman + Fr lieu yer " banal. bar1 [Aİhsan 1891] içki tezgâhı ~ İng bar 1. etraf" per+1 bar3 onom [Men xvii] bar bar (ayı gibi) homurdanma sesi [ xx/b] " bağır~ Fr/İng bar(o). dış mahalle. bariyer ~ OLat barra a. kapı. ~ E Yun balaneîon hamam EŞKÖKENLİLER: Lat balneum : banyo. halka. hüküm.< HAvr *gwers-2 ağır * Aynı kökten Sans guru-. hap1 bap/bab[Kut.] tohumlar (< Ar Habb )" ebu. bariyer. Fa bandan. engel. ~ Fr bande1 bağ. ayakta içki içilen yer ~ Fr barre engel. ağırlık < EYun báros baraj yolunu kapatmak " bar1 baraka yapı ~ ? ~ Fr barrage su seddi < Fr barrer engellemek. bundle (deste). lokal bant [ xx/b] band < Ger *bindan bağlamak ~ HAvr *bhendh.a.a. Talmud'u oluşturan risalelerden her biri (= Akad bâbu kapı) bar(o)+ ağırlık/bary$s ağır ~ HAvr *gwrsu. Sans bandhati (bağlamak).

fiilindeki ses dönüşümünden sonraki bir devirde ortaya çıkmış bir türev olduğu açıktır. barın[mak <Tü [T S xiv] barın.a. her çeşit derme çatma korunak < Fr barrique fıçı. kimyacı. a.konut edinmek < Tü bark konut" bark * Bar.a. < Lat barba sakal ~ HAvr *bhardhâ. üre * 5 Aralık Azize Barbara yortusu günü keşfedildiği için. vahşi .] "anlaşılmaz bir dil konuşan kimse".a. jimnastikte bir ~ Fa bârı bir kere. barbut oynanan bir oyun [ 1842] Mısır'a özgü bir altın para. Alm bart (sakal). a.a. defa [xx/b] [KıpGul xiv] ~ Frbarrefixe sabit çubuk. [ARasim 1897-99] bir fasulye türü ~ Yun barboúnia [çoğ.a. • Aynı kökten Fr barbe. < Alm barbitursäure barbitürik asit & öz Barbara bir kadın adı + Lat urea idrar. barbekü füme edilen bir tür ahşap tezgâh ~ Karib [ xx/c] ~ İng barbecue ~ İsp barbacoa üzerinde et barbiturat [ML xx/c] ~ İng barbiturate kimyasal bir madde # 1864 Adolf von Bäy er.dönüşümü tipiktir. . ~ EYun bárbaros [onom.> var. İng beard. mullus barbatus.] < Yun barboúni bir balık türü ~ İt barbone [büy.a. [LO xix] zarla ~ Ven barbùt [İt barbato] sakallı.Lat barbarus a. HAvr -dh. hiç olmazsa < Fa barikat [ 185+] barikad ~ Fr barricade Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad. * Fasulye türünün adlandırılış nedeni anlaşılamadı.> Lat -b. argoda bir tür para < Ven barba sakal" barbunya * Muhtemelen kral resmi basılı bir sikke adından. barbunya [ xix] bir balık türü.barbar [VartanP1851] ~Frbarbare yabancı. ancak. bardak <Tü [CodC xiii] < Tü bart [xi] su içilen kap barem [ResmiG1934] ~Fr barème sayısal basamak tablosu < öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703) barfiks alet" bar1. varil ~ İsp barrica a.] "koca sakal". fiks bari bâr kere. Alm.

(birbirine gitmek. ortaya çıktı. karşılıklı ziyaret etmek) fiiliyle ilişki kurulması doğru olmasa gerek. 2. çıkıntı. pyrítida] a. yurt < Tü bar. ton1 bariyer [ xx/b] kurulan düzenek. antlaşmak.).] çubuk.a.barış[mak xv] barış- <Tü [İMüh xiii] barlaş.sulh yapmak. mahkemede avukatlara ayrılan bölme ~ Lat barrellus [küç. yüksek. [TS xv < Tü *bar/baz [viii. engel " bar1 ~ Fr barrière engel oluşturmak için bariz [Ali xvi] ~ Ar bariz [#brz fa. bariton [ xix] ~ Fr baritone müzikte orta erkek sesi ~ İt baritono & EYun barys ağır + EYun tónos ses " bar(o)+.korunmuştur. elde etmek " var- * Final -k etkisiyle inisyal b.) baro [Bah1924] ~Frbarreau1.varmak. kendini gösterdi bark Tü [ viii] bark konut. burüz] çıktı.a. engel" bar1 barok [ xx/b] ~ Fr baroque Batıda 17. barometre basınç ölçme cihazı " bar(o)+. engel. alıp verme ~ ? barut [Tz xvi] ~ Ar bârüd a. barmen [Hay 1959 195+] ~Frbarman barda içki servisi yapan görevli & İng bar içki tezgâhı + İng man adam " bar1. ~ O Yun pyrites [mod. aşikâr < Ar baraza [msd. xiv Kıp] bağ. yy'da ev bark ikilemesi haricinde kullanılmayan bir sözcük olarak kaydedilmiştir. yy'a özgü aşırı süslü sanat uslubu ~ Port barroco büyük ve tuhaf şekilli inci * Önceleri aşağılayıcı anlamda kullanılmıştır. • 11. değiştokuş ~ EFr barater takas etme. barmeyd [ xx/b] ~ İng barmaid barda çalışan kız & İng bar + İng maid genç kız (~ Ger *magadi. manken * Fransızcaya özgü bir İngilizce bileşiktir.a.çubuk.a. yiğit kişi ~ Ger [187+] [LO187+]barometro ~Fr baromètre ~Fr baron bir soyluluk ünvanı ~OLat ~ İng barter [ xx/c] reklam karşılığı mal veya hizmet anlaşması barter takas. mania < Fr barre çubuk. sözleşme < Tü ba.bağlamak " bağ1 * ETü barış-1 > varış.] ortaya çıkan. Karş. akit. [CodC xiii] bazlaş-/bazış-.a. İng bartender (a. çakınca ateş alan bir mineral < EYun pyr ateş " pir(o)+ . ulaşmak.a. ~ EYun pyrites (líthos) ateş taşı. ~ HAvr *maghu. ve 18. +metre baron baro erkek.a.

botanikçi (1828-98) < Lat baculum çubuk. sümbüle < Tü baş " baş başar[mak Tü [Or viii] başğar. tazyik. kalça ~ OLat bacinus leğen < OLat bacus/bacarium tekne. basiret sezgi. bacin] leğen. serasker & Tü baş + Tü buğ [T S xvi] reis. [Kıp xiv] başar. başlamak. basen basınç YT [CepK 1935] basınç tazyik baskı < Tü bas-" bas-. özellikle erkek deve )" baş. alçak bas2 onom [OKemal 1948] bas bas bağırma ifade eden söz " bağır- başak Tü [Kaş. [Men xvii] ekin başı. İng kimyacı (1778-1829) < Lat barytes barit. [ xx/c] kalça . emir. boğa [ xx/b] belden 20 cm aşağıdan alınan ölçü. . çukur kap ~? Kelt basil [ xx/b] ~ YLat bacillus [küç. insight < Ar baSar görme yeteneği [KıpGul xiv] ~ Ar baSîrat [#bSr msd. değnek. [T S xvi xvi] ekin toplandıktan sonra tarlada kalan artık.] kavrayış. baryum sülfat minerali < EYun barys ağır " bar(o)+ baş bas[mak Tü Tü [ viii] baş a.Fr bassin [esk. Alm. baston " baget basın YT [CepK 1935] matbuat < Tü bas-" bas~ Tü basınç [viii+ Uy] basınma.baryum [Bah 1924] ~ YLat barium bir element # 1808 Sir Humphrey Davy.öncülük etmek. baskın yapmak ~Frbasse müzikte pes bas1 [ARasim 1897-99] baso perde ~ İt basso ~ OLat bassus aşağı.bitirmek. güreşte galip gelmek. leğen kemiği. [DK xiv] muvaffak olmak < Tü baş " baş başat YT [CepK 1935] hakim < Tü baş " baş * Ada eklenen -at ekinin işlevi açık değildir.] çubuk şeklinde bakteri ^ 1853 Ferdinand Cohn. [ viii] bas. reis. a. +inç * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. asker başı (=? Tü boğra/buğra [Kaş xi] her hayvanın aygırı.ayağını basmak. yol göstermek. İdr xi] başak mızrak veya ok başı. ezmek. başbuğ + [TS xvi] önder.

engelsiz.bir işe girişmek [ xx/a] < Tü baş " baş ~ İt basta yeter < İt bastare yetmek " bas-. lider *baş-" baş * ETü başğan biçimi.A. ayrı. [CodC xiii] diğer. et parçası [Uy viii+] bat. yalnız) deyiminden türemiş bir biçimdir. [Bah 1924] pil ~ İt batteria top takımı. yalnız < Tü baş " baş * Muhtemelen baş başka (tek başına. tekme atmak & Fr battre dövmek + Fr cul kıç.] düz. basketbol [ xx/b] ~ İng basketball a. pil takımı. çubuk ~ OLat bastum/basto a. -ka eki dativ çekim ekidir. tahtırevalli.a. hekim ve eğitmen & İng basket sepet + İng ball top (~ Fr balle a.içine girmek. mat2 basur bat[mak batak batarya takımı Tü Tü ~ Ar bâsür hemoroid ~ Aram bassrâ et. başkan YT [CepK 1935] reis ~ başğan [Kaş xi] büyük balık. bacak [ xx/a] kısa boylu * *Mastı bacak biçiminden türetilmesi fantezidir. .basit [Yus xiv] yalın < Ar basaTa [msd. kolay. [T S xv xv] batak < Tü bat-" bat~ Ven bastòn [İt [ 182+] belli sayıda toptan oluşan takım. basT] yaydı.a. • Eski Türkçe sözcükte. dirilme + Ar bacad sonra + Ar al-mawt ölüm " mebus. serdi. saplanmak [ xi] batığ bataklık. * Aynı sözcüğün Fransızca biçimi baton olarak alınmıştır.)" balya baskül [Bah 1924] ağır yükler için terazi ~ Fr bascule bir eksen üzerinde oynayan çubuk.a. [T S xv-xix] bir başına. arka " batarya başla[mak basta bastıbacak + Tü [ viii] başla. Dil Devrimi döneminde benimsenen -kan takısı keyfidir. Kanad. # 1891 J. baston [ xviii] alafranga değnek bastone ] değnek. TTü *başan şeklini verir. vurma çalgılar takımı < İt battere dövmek ~ Lat battere a. Naismith. fiil eki olan -ğan takısının işlevi açık değildir. açtı başka <Tü ~ Ar basıT [#bsT sf. badehu.a. her çeşit terazi < EFr baculer tepmek. basübadelmevt ~ Ar bac6u bac^da-l-mawt ölümden sonra diriliş & Ar bac6 ayağa kalkma.

örtündü batman baton a.] içte olan.] hükümsüz. derman bırakmamak < Tü bayıl-" bayıl- * Bayıl. pil takımı. gizli olan < Ar baTana [msd. işe yaramaz. örtünme. gizli olma (= Aram baTsnâ karın. " baston battal Tü [Uy viii+] badman/batman terazi.fiilinden modern bir geri-türetmedir. [MMem xvi] batı < Tü bat-" bat[ xx/b] ~ İng batik lekeler bırakılarak boyanmış kumaş ~ -ArbâTil[#bTlfa. battaniye batıni ~ Ar bâTinî [#bTn nsb. bayağı 1 Tü [Uy viii+] baya az önce. geçersiz.]boş. a. batıni. bavul ~ ~? Tü bay [viii-xix] zengin * Bey sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.bateri [ xx/b] ~ Fr batterie top takımı.] 1. geçersiz. bay YT [Bah 1924] [TarD 193+] hitap deyimi ~ İt baule yolculukta taşınan yük.Ar baTTâl [#bTl im. karın. değnek ~ OLat bastum/basto [Aş xiv] hükümsüz. [LO xix] aşırı iri . aşağı basmak " batarya batı batik Malay batik batıl butlan <Tü [CodC xiii] batış güneşin battığı yön.] örtücü " batın bavul Lat baula a. bir tartı birimi [ xx/b] ~ Fr bâton çubuk. a. vurma çalgılar takımı < Fr battre dövmek. 19. bay[mak <Tü [LO xix] yormak. rahim. bir şeyin en iç bölümü ) EŞKÖKENLİLER: Ar #bt?n : batın. demin . hiç" [passimxiv] batın/batn[Aş. bir kişinin veya şeyin iç yüzü.] Kuranın gizli anlamlarını araştıran kimse < Ar bâTin [fa. vurmak. yy'a dek yaygın olarak kullanılan Tü bay (zengin) sözcüğü ile anlam ilişkisi kurulamaz. 2. geçersiz " butlan ~ Ar baTTâniyyat [#bTn] yorgan battaniye [Bah 1924] yerine kullanılan yün örtü < Ar baTTân [im. Yus xiv] ~ Ar baTn [#bTn msd. baTn/buTün] gizlendi.

barış ve mutluluk (= Sans rama a. işe yaramadı baykuş Tü? [KıpGul xiv] baykuş . bayrak Tü Tü batır-" bat[Uy viii+] badruk mızrak ucuna geçirilmiş flama.a. tembelleşmek.)" ram bayt birim " bit2 [198+] ~ İng byte sekiz bitten oluşan sayısal . bayram [ xi] badram. [Men xvii] bayıl. satış için anlaştı bayıl [mak geçmek Tü ~ Ar bâyic [#byc fa.geri. bawâr] (toprak) boş durdu. sözcüğün aslının *bayk kuşu olduğunu düşündürür. [Oğ xi] bayram ~ OFa paSrâm a. konakladı" beyit * Karş.] satan. bayrak. nadasa bırakıldı. ikincil. Tü tuğ (mızrak ucunda taşınan flama) ile Fa tığ (mızrak) arasındaki ilişki de üzerinde durulmaya değer.sükûn.a. müreffeh olmak < Tü bay zengin < Bayındır eski bir Türk adı < Tü bayu- bayır [DK xv] yaban yer. tekrar (önek) + İr *râma. "bir tür kalp ameliyatı" (1957). bayc] sattı.] akşamdan [kaş xi] mayıl. bayat [MŞ xiv] bayad veya dünden kalan < Ar bata geceledi. baypas [198+] geçme & İng by yan. sükûn & İr *pati. / Sogd patram neşe. bayi [Barkan xvi] baca [msd. sahra ~ Ar bâ'ir [#bwr fa. deminki. çöl.biçimine eski kaynaklarda rastlanmamıştır. satıcı < Ar ~ Ar bâ'it [#byt fa. [Men xvii] baykuşı * Çağatayca biçim.] işlenmeyen toprak. eski [TarD 193+] hitap deyimi < Tü bay" bay < Tü baya"bayağı1 * -an ekinin mahiyeti belirsizdir. bayat) < şab (akşam). tali + İng pass geçme " pas2 ~ İng bypass yandan dolaşarak * Amerikan kullanımında "trafiği rahatlatmak için açılan tali yol" (1922). bayındır YT [CepK 1935] mamur zenginleşmek. huzur.bayağı2 bayan YT Tü [Uy viii+] bayakı önceki. mutluluk. Fa şabma (akşamdan kalma. yaban < Ar bâra [msd. [Çağ xv] bayk/baykız .kendinden * *Bay.gevşemek. [ xi] batrak < * Sözcüğün nihai anlamı "mızrak" olmalıdır.

yürümek. taban. bazan/bazen Ar bacD birtakım. basamak. taban. kimi zaman" bazilika [DTC1944] ~ Lat basilica Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası < EYun stoabasilike "kral revakı". [DK xv] yavru < . bat. at doktoru. bazalt [ xx/b] ~ Fr basalte koyu renkli bir volkanik kaya ~ Lat basaltes a. baytar [ xiv] ~ Ar bayTâr/bayTar [#bTr] veteriner. [Kıp xiv] göz bebeği. < EYun básanos mihenk taşı. +iyatr baz [ xx/b] ~ Fr base 1. baza temel. altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş ~? Prakrit pâsâna taş * Latince biçim doğabilimci Plinius'un yazmalarındaki bir yazıcı hatasından kaynaklanır. altlık.gelmek.a. aracılığıyla (edat) ~ OFa abag a.] kısmen.* İngilizce sözcük bite (ısırık) sözcüğünden esinlenerek 1964'te türetilmiştir. gitmek * Aynı kökten EYun -bates (yürüyen. (= Ave bâzu a.geliş < HAvr *gwem. temel.a. adım.) bazuka [ xx/b] ~ İng bazooka elde taşınan roketatar ~ ? * İngilizce sözcük Amerikalı komedyen Bob Burns'un (1896-1956) sahnede kullandığı bir müzik aletinin adından ödünç alınmıştır. 2.a. Lat venire (gelmek).a. [DK xv] bazlambaç yufka ekmeği bazu/pazu [Aş xiv] ~ Fa bazu üst kol. = Sans bâhu a. adım atmak. kaide. heykel kaidesi < EYun bainö. be be+ bebe/bebek çoc ünl hitap ünlemi " bre ~ Fa ba ile. a. ~ EYun basanites a. gitmek ~ HAvr *gwm-yo. altyapı" baz [ xx/c] yatağın altına konan kasa ~ İt/Fr base altlık.a. 2. biraz bazı bazan [Kutxi] ~ Ar bacDan [zrf. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde ~ Lat basis altlık. kaide ~ EYun básis 1. adım atan). Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı < EYun basileús kral bazlama [İdrH xiv] bazlamaç . bir parça. kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü ~ OFa bâzüg/bâzâ a. nalbant ~? EYun (h)ippíatros at doktoru " hip(o)+2. kısmi olarak < ~ Ar bacDî[nsb] kısmi.

bedevi [Yus. hava bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ. dua bedel [İrşad. düşman & Fa bad kötü + Fa %\vâh isteyen " bet1 . baht [CodC xiii] ~ Fa bad bâ%t kötü bahtlı ~ OFa ~ Fa bedbin [KT xix] karamsar (Fr pessimiste karşılığı) *bad bin kötü gören & Fa bad kötü + Fa bin gören (~ OFa wen = Ave vaena.] karşılık.] ~ Fa bad %\vâh kötüyü isteyen. orijinal şeyler. Fr bébé. bedhah [Men xvii] kötü niyetli. özellikle kumaşçılar çarşısı & Ar bazz kumaş + Fa -istân yer bildiren takı" bez1. orijinal şeyler. Türkçe sözcük başka bir dilden alıntı değildir. eşdeğer idi beden 2. DK xiv] ~ Ar badawl [#bdw nsb. icatlar < Ar badicat^ icat.] 1. +istan * Z > d dönüşümü dissimilasyon eseridir. insan gövdesi. becer[mek <Tü [DK xv] becer.).] yenilikler. [ <1970] cinsel ilişkide bulunmak = Tü başar-" başarbedava [Men xvii] badı heva karşılıksız.başa çıkmak. [ xix] uygunsuz bir davranışta bulunmak. orijinallik.a. KGunya xiv] eşdeğer < Ar badala yerine geçti.* Karş. İng baby. Fa baba. bedel oldu. ~ Ar badan [#bdn msd.a. becayiş [LO xix] görev veya makamı değiştokuş etmek < Fa ba cay (birinin veya bir şeyin) yerine & Fa ba -e hali bildiren edat + Fa cay yer be+ * Farsça deyimden Farsça fiil adı yapan -iş ekiyle türetilmiş Türkçe kelimedir.görmek)" bet1 beddua ducâ' dua " bet1. zahmetsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim & Fa bâd rüzgâr + Fa hawâ hava " bad. bedava ~ Fa bâd ü hawâ "hava civa". kale duvarı [Aş xiv] ~ Fa bad ducâ ilenme & Fa bad kötü + Ar ~ Ar badal [#bdl msd. " bet1. ilk kez yapılan şey " bidat bedbaht wâdba%t a. bedesten [Men xvii] bezistân/bedestân ~ Fa bazistân/bazzâzistân her tür çarşı. muvaffak olmak. ilk kez yapılan şey " bidat bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ. icatlar < Ar badicat^ icat. orijinallik.] yenilikler. Ar bubu (a. bedevi çöl göçeri.

soylu kadın ~ Tü begüm [xv+ Çağ] soylu kadınlara hitap tarzı < Tü beg bey " bey * Hanım sözcüğüyle paralel yapıdadır. a. takdir ve tasvip etmek < Tü * Karş. Kudret ve iktidar ile değer biçme/değer verme arasındaki semantik ilişki ilgi çekicidir. 2. adı [İMüh xiii] bégen-/bégel.A r b a dî h î [ # b d h n s b ] aşikâr.1710) begüm ~ YLat begonia bir çiçek cinsi < öz [ xx/a] Hindistan'da soylu kadınlara hitap tarzı . derhal kavranan < Ar badaha aniden geldi. [KT xix] behimiyyet ~ Ar bahlmiyyat [#bhm msd. birlikte ) + Ar Hâl durum " hem. iqtidar. vuku buldu bedii [ 190+] sanatsal yaratıcılığa ilişkin (Fr esthétique karşılığı) < Ar badîc [#bdc sf. güzel" bidat bedir bednam kötüye çıkmış " bet1.] dolunay ~ Fa bad nâm kötü ünlü. kendiliğinden oldu. davar. her (< Fa ham bir. behre a.begum kraliçe. a. < öz Louis Antoine de Bougainville Fransız denizci ve seyyah (1729-1811) begonya [ xx/b] Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638.) * İng behemoth (efsanevi bir canavar) sözcüğü İbr bshımot (su aygırı) biçiminden alınmıştır. nasip ~ OFa bahrag . her behimiyet [Men xvii] behimî.bedihi [NKemal1867] . beraber. prenses.] emsali olmayan. [KGunya xiv] ~ Fa bahra pay. orijinal.1. büyükbaş (= Aram bshlmtâ a.a. öküz gibi hantal ve aptal olma < Ar bahîmat hayvan. behavyorizm [DTC1942] İng behavior davranış < İng behave davranmak < İng have ~ İng behaviorism davranışçılık < behemehal ~ Fa ba hama Hâl her durumda. taqdır. Ar qadır. = İbr bshlmah a. her halde & Fa ba ile + Fa hama tüm. beğeni YT [CepK 1935] rağbet < Tü beğen-" beğen- begonvil/bugenvilya [ xx/c] ~ YLat bougainvillea bir tür çiçekli sarmaşık ^ 1866 Fr. beylik etmek. hal1 beher [Ferec xv] ~ Fa ba har her biri" be+. gözle görünen. hanım. harikulade. nam beğen[mek <Tü bég bey " bey [Aş. Yus xiv] bedr [Mercimek xv] ~ Ar badr [#bdr msd. hisse. Bak.] hayvanlık.

gözcü ~ Ar bakârat [#bkr msd. denedi (= Aram bslâ [#bl'] tükenme = Akad balü/belü sönme. kuşak. saklamak. güvenceye almak. 2. ayağını bağlamak) * İngilizce deyim eskiden otellerde elinde çıngırakla müşteriye mesaj ileten hizmetçilerden alınmıştır. aylak) sözcüğüyle kontaminasyon görülür. kız olma hali < Ar bikr ilk doğan evlat. kemer ) bela [KGunya xiv] ~ Ar balâ' [#blw msd. çıngırak + İng boy oğlan çocuğu (~ EFr embuié uşak. vardı.beis [Men xvii] be's ~ Ar ba's [#b's msd. kapalı. zarar. dağın eteğine yakın veya iki dağ arasındaki eğim. saklı " pek bekle[mek Tü [Uy viii+] bekle.pekitmek. [İMüh xiii] nöbet durmak < Tü bek sağlam. harcanma) belagat [Kut xi] ~ Ar balâğat [#blġ msd. yokuş. komi & İng bell çan. kalıcı olma < Ar bakârat genç kızlık < bekâr [Men xvii] evli olmayan Ar bikr ilk doğan evlat. rahatsızlık verme ) bej bek geri ~ Ger *bakam beka < Ar baqâ kaldı. güç.] kalma. sağlamlaştırmak.] genç [ xx/a] ~ Fr becarre bir müzik işareti ~ İt B quadro < Tü bek katı. zorluk. arta kaldı [Alus1944] [ xx/b] ~Frbeige bir renk ~ İng fullback futbolda geri oyuncusu < İng back [Kut. serf < EFr embuier prangalamak. mihenk taşına vurdu.] sınav. .] iletme yetisi. (birini) etkiledi" büluğ belboy [199+] ~ İng bellboy otellerde yardımcı eleman. güzel söyleme yeteneği. bekâret [EvÇ xvii] kızlık. Kullanımda Fa bıkar (işsiz. genç kız " bikir * Türkçeye özgü bir sözcüktür. sakınca (= Aram #b'ş kötü olma. bekar dörtgen B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. DK xi] ~ Ar baqâ' [#bqy msd. iki dağ arasındaki eşik (= Moğ bel meyil. korumak. berk "pek bel1 Tü [ xi] bél gövdenin orta bölümü. retorik < Ar balaġa erdi. genç kız " bikir bekçi <Tü [Yus xiv] muhafız. zor. mahfuz. pek. büyük sıkıntı < Ar balâ sınadı.] 1.

ülke. calâmat (belirti). şey [LO xix] bedava ~ Ar bilâ şay' karşılıksız.] güzel konuşan" [Uy viii+] belğür. kentsel < Ar balad kent. belirti belit belki YT YT [TDK 1944] araz [DTC 1944] aksiyom [DK xv] ~ Fa bal ki hatta. bulamak. sarmak.fiilinin varyant biçimi görünümündedir. belgü (alamet. belli olmak < Tü *bél. [Kaş xi] béle. memleket" belde belen <Tü [T S xiv] belen dağlık ve dik yer. nişan). Modern Türkçe biçimi belgi olan sözcüğün Moğolca biçimi Dil Devrimi döneminde benimsenmiştir. o kadar ki < Tü belirt-" belir- .gözleri aşırı açılmak.belde memleket bele[mek Tü [Neş xv] ~ Ar baldat [#bld msd. Anlam ilişkisi için karş. şehir. belli (bilinen).1.bilmek " bil- * Tü *bel. 2. bedava " belge YT [CepK 1935] vesika alamet. yokuş. belek (hediye). Ar calam (belirti. beler[mek <Tü [T S xiv] beler.bilmek " belir- ~Moğbelge resmi yazı. şehir. * -ge eki Moğolcadır. ülke.meydana çıkmak. nişan < Tü *bel. vesika~ Tü belgü işaret. zuhur etmek " belirbeleş bila+. bebek kundaklamak. Karş.] kente ait olan.] kent. pörtlemek =? Tü bélgür-/bélür[viii+ Uy] meydana çıkmak.(öğrenmek) vb. belle. bil. belediye [ xix] (daire-i) beledîye 1854 idare reformuyla İstanbul'da kurulan idari birimlerin adı (Fr municipalité karşılığı) < Ar baladı [#bld nsb. cilm (bilme). sancak).kökü. belirle[mek YT [Fel 194+] tayin etmek < Tü belir-" belir< Tü belir-" belir-belirli YT [TDK 1944] muayyen * Belirsiz sözcüğüne kıyasla üretilmiş yeni bir sözcüktür. bulaştırmak * İkinci anlamı bula. dağ Tü béle-" bel1 * -er) ekinin işlevi açık değildir. beliğ belagat belir[mek Tü [KıpGul xiv] ~ Ar baliğ [#blġ sf.fiilinin varyant biçimi olmalıdır.

keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul. [KGunya xiv] < Tü belgü alamet. açık. işaret. öğrenmek. ban-. sivilce < Fa Türkçe ben2 ile benzerlik tesadüf olmalıdır. band. bengi. . boynuz. beniz. gösterge < Tü *bél-" bil~Fr bémol müzik bemol [ARasim 1897-99] pesleştirme işareti ~ İt B molle yumuşak B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. bin. tutsak ~ OFa < Fa banda köle. Mağrip müziğine özgü. beyin.bağlamak " bent bendeniz bendir [ xx/c] ~ bendir 1. İng timbre (ses rengi.a. boncuk. bir enstrümanın sesini diğerinden ayıran özellik) modern dönemde Fransızcadan alınmıştır.belladonna [Bah 1924] belladon ~ İt belladonna eczacılıkta kullanılan bir bitki. aşikâr. bencil YT [CepK 1935] egoist < Tü ben" ben1 ~ Fa banda bağlı olan.] çitlenbik. ben1 Tü [ viii] ben birinci tekil şahıs zamiri ben2 Tü [Uy viii+] men ciltte koyu renk nokta * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle oluşan inisyal b > m dönüşümü ikincildir. hizmetçi" bende bende [KGunya xiv] bandag a. belli bellü <Tü [Kıp xiv] belgülü/bilgülü/bellü bilinen. öğrenmek " belle- * Güneş Dil Teorisi çerçevesinde Fr bulletin (a.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. ezberlemek [Geom 193+] bildirge < Tü belli" belli Tü belle-bilmek.a. güzelavrat otu & İt bella güzel + İt donna hanımefendi" dam2 belle[mek belleten <Tü YT [LO xix] bilmek. benze-. benefşe menekşe benek ban çitlenbik tanesi [Mercimek xv] [İdr xiv] ~ Fa banafşa menekşe" ~ Fa banak [küç.a. köle. < EFa bastan. buna-. [T S xiv] belgülü . 2. Karş. bin-. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip ~ Fr timbre/tymbre [onom?] (ortaçağ müziğinde) a. * Türkçeye 1980 dolayında Mağrip müziğinden alınmıştır.

a. Ficus benjamin (styrax ailesinden Doğu Hint adalarında yetişen bir ağaç) < benjoin/benzoin. yüz < Tü benim " ben1 benzen [ xx/b] ~ Fr benzène çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent < OLat/Ven labenzoe/benzoe styrax ağacından elde edilen kokulu reçine ~ Ar lubân câwl Cava zamkı. Benzoe biçimi Batı dillerinde 15.bağlamak ~ OFa bastan. kuşak.a. up (yukarı). -e. ben2. üzere. bağlanan şey.485 187+] ~Fr benzine benzol içeren hidrokarbür karışımı ~ Alm benzin a. bertaraf EYun (h)yper : hiperaktif. kokulu reçine + Ar câwâ' Hint Okyanusunda bir ada. berhudar. su bendi < Fa bastan. hipertansiyon. sürmenaj.a.a.a. * Aynı kökten Erm i ver. üzeri). pulover . ebedi * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle inisyal b > m dönüşümü ikincildir. & Ar lubân zamk. suya batırılan kap içinde pişirmek ~ Lat balneum Mariae "Meryem banyosu". hipertrofi Lat super : soprano.a.a.a. sürreel. sürpriz.a.a. benzin [Düs I. Lat super > Fr sur. berduş. süper. Cava " labne * Karş. EŞKÖKENLİLER: Fa bar : beraber. auf. band. (= Ave bast-. berbat. 2. (= Ave upairi. suma. (simya terimi) & Lat balneum banyo + öz Maria Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam) " banyo bent [Kut xi] bağ ~ Fa band 1.a. band. Bak. hiperbol.a. berceste.bengi Tü [Uy viii+] mengü ölümsüz. sürşarj İng over : overlok. = Sans upari a. üzeri.a. < Tü meniz görünüş " beniz <Tü Tü [LO xix] kendine mal etmek. benimse[mek beniz/benz* Bak. bermutat. kimyacı < Alm benzoe(säure) benzoik asit < OLat labenzoe " benzen ber+ ~ Fa bar üst.a.a. EYun hyper. " bant benze[mek Tü [Uy viii+] menze.) ~ HAvr *bhendh. hipermetrop. a. -e doğru (edat). suret. 3. bağ. yy'dan itibaren kullanılmıştır. sürfile.4. berhava. ben2. super+. Alm über. benmari [ xx/b] ~ Fr bain-marie ateşle doğrudan temas ettirmeden. yukarı (önek) ~ OFa abar.a. İng over (üst.) ~ HAvr *uper a. Alm. a. sahiplenmek [Uy viii+] meniz görünüş. band. ^ 1830 Eilhardt Mitscherlich.a.

] kutsama. nerede akşam orada sabah Fa düş/döş omuz " ber+ bere1 <Tü [Men xvii] yara ~ Fa bar dawâm sürekli olarak. seğirmek & EFa apar. bere2 [Cumh 1929] ~ Fr béret bir tür kenarsız şapka ~ Bask berret a. Tüm Sami dillerinde "diz" anlamına gelen #brk kökünden İbranicede "diz çökerek saygı gösterme. evsiz barksız kimse & Fa bar + Tü berele. < İbr/Aram #brk (birinin önünde) diz çökme < İbr berek diz = Akad birku diz * Karş. kabarmak. 2.Fa barcasta fırlamış.] aklanma. helecan. < OLat birrus bir tür külahlı cübbe. a. [LO ] mısra-i berceste şiirde öne çıkan veya seçkin mısra . bir suç veya borçtan kurtulma < Ar bari'a aklandı. belge. a.] 1. yok etmek " ber+.yukarı + EFa yasat.fiilinden nisbeten geç dönemde türetildiği anlaşılmaktadır. Kuran'a göre Hz. talih ~ Aram bsrâkâ/bsrâkstâ a. ferman. yücelme.beraat [Kıp xiv] bera'et ~ Ar bara'at [#br' msd. seğirmek. (ur veya apse) çıkmak. ahit. * İsim formunun. yan yana. muaf oldu. öne çıkmış < Fa barcastan fırlamak.a. [LO ] hane berduş salyangoz ~ Fa %âna bar döş "evi omuzunda".sıçramak. burnus bereket [CodC xiii] ~ Ar barakat [#brk msd. kurtuldu beraber eşit" ber+ [Yus xiv] ~ Fa bar â bar üst üste. 2. Muhammed'e peygamberlik tebliğ olunduğu gece ~ İbr bsrît sözleşme. özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit * İbranice sözcüğün etimolojisi muğlaktır. . yüceltme. bolluk. Arapça ad fiilin Aramice biçiminden alıntıdır. a. diploma.[xiv Kıp] yaralamak < Tü *ber. [Men xvii] ber düş omuzda. Ar baraka (diz çöktü). fışkırmak " ber+ berdevam [Yus xiv] devamlı & Fa bar + Ar dawâm " ber+. bad [Fuzuli xvi] berbâd ~ Fa bar bâd (dadan) berber [Kan xvi] traşı yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya berber [Kan xvi] yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal traşı berceste [Men xvii] bercesten 1. devam berduş gibi hercai. zayıf ve tekrarlanan eylem bildiren berele. berat [Kutxi] ~ Ar bar'at[#br'msd. kutsama. berbat havaya savurmak. sıçramak. kutsanma" fiili türemiştir. ~ İbr bsrakah a. a.

getirmek) + Fa %âna ev " +ber. Fr.a. berkelyum [ML xx/c] ~ YLat berkelium yapay bir element ^ 1949 Glenn Seaborg v. [Neş xv] sağlamlaştırmak. [ xx/a] berhava etmek (barut veya dinamitle) havaya uçurmak ~ Fa bar hawâ havaya. +hor beri Tü [Or viii] bérgerü .bergamot [Bah1924]bergamut turunçgillerden bir meyve ~ İt bergamotta ~ Tü beğ armudu ~Frbergamote berhane [LO xix] barhane ~ Fa bâr %âna yüklük.d. genel olarak kristal ~ EYun beryllos (~ EFa *vilürya ) ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. fizikçiler < öz Berkeley Kaliforniya'da bir kent ve üniversite berkemal kusursuz halde " ber+. a. bâr. hava berhudar [Men xvii] berhurdar ~ Fa bar^wurdâr nasipli < Fa bar%wurdan faydalanmak. < Sinhali beri yorgun.yemek " ber+. kedigözü * Aynı nihai kökten Ar billur (kristal) biçimi Yunanca veya Süryaniceden alınmıştır. Amer. nimete kavuşmak & Fa bar + Fa xwurdan. " pek * Eski Uygurcaya özgü bir varyant iken Dil Devrimi çerçevesinde Türkçe kullanıma dahil edilmiştir. ziyan olmuş. kimyacı < Lat beryllus akuamarin veya zümrüt. kemal berkit[mek YT berk [Ferec xv] ~ Fa bar kamâl "kemal üzere". halsiz berilyum [ xx/b] ~ YLat beryllium parlak kristalleri olan bir element ^ 1797 Nicolas Louis Vauquelin. depo. çoban köpeği berk YT [CepK 1935] [ xx/b] ~ Fr bergère [f.] 1. hane berhava [LO xix] havaya gitmiş. tahkim etmek.. eşya ile dolu ev & Fa/OFa bâr yük (< Fa/OFa burdan. berjer < Fr berger çoban. sağlam = Tü bek/pek a. [CepK 1935] < Tü berk pek. .taşımak. güçlü " Türkçe yazı dilinden düşmüş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. metin. %w^ur. bir tür koltuk ~ Tü berk [viii+ Uy] güçlü. kristal. hava-yukarı " ber+. [Uy viii+] berü bu yana < Tü bu " bu1. 2. +ri beriberi [ xx/b] ~ Fr béribéri tropik bölgelerde rastlanan bir hastalık / İng beriberi a. kadın çoban.

a. * Muhtemelen pış/bış yansıma sesinden.a. Kuran'a göre ölümle * Türkçe ikincil anlamı 19. genel olarak insan türü. ayıraç. yeter > yetiştirmek. semirtmek. taraf berzah kara parçası (Fr isthme karşılığı) kıyamet arasındaki süre ~ ? [Men xvii] aralık. sıkıntı. 3. ~ Ar barrâq [#brq im. aralık. Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703) beşer [Yusxiv] ~ Ar başar [#bşrmsd. besin YT [CepK 1935] gıda < Tü beslemek" besle- * Türetiliş biçimi açık değildir. etten kemikten yapılmış olanlar (= Aram bassrâ et = İbr bâsâr et. bir dörtlüğün her mısraı arasında söylenen müzikli nakarat. insan bedeni ) beşik Tü [Orhviii]béşik/béşüka.] insan. eklem. besle[mek terbiye etmek [CodC xiii] bésle.bağlamak " bent . 2. Fr. dört mısradan oluşan şiir < Fa bastan. yeterli. 2.hayvan yetiştirmek.yaralamak [MMemxvi] < Tü *ber-yaralamak " bere1 ~FabarTarafkardanbiryana bertaraf atmak & Fa bar + Ar Taraf" ber+. zincir halkası. [Uy viii+] bert. beşamel [ xx/b] ~ Fr béchamel bir tür sos ^ François Tü Pierre de la Varenne. besmele bismillah [Envxv] ~ Ar b-ismi-llâhi Allah'ın adıyla" beste [Yus xiv] bağlı ~ Fa basta 1. aşçı (1615 . Fa/OFa bas yeter. bağ. band.1678) < öz Louis de Béchameil 14. kıvılcımlandı bert[mek Tü ~ Fa bar muctâd alışıldığı üzere " ber+. ışıldadı. darlık.] çok parlak. kâfi * Anlam ilişkisi için karş. bağlı şey. b e ş [Orhviii]béşa. yy sonlarında Panama Kanalı münasebetiyle gündeme gelmiştir.bermuda [ xx/b] ~ İng bermuda shorts bir tür uzun paçalı şort < öz Bermuda Atlantik'te bir ada < öz Juan de Bermudez İspanyol denizci ve kâşif bermutat mutat berrak [Men xvii] ışıltılı < Ar baraqa parladı. bağlı. [KT ] iki denizi birbirinden ayıran dar ~ Ar barza% 1.

: betik. yy'dan önce dolaşımdan kalkmış bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinden canlandırılması denenmiştir. [Gül xv] ~ Fa badtar [kıy. evlenmemiş genç kız ~ Aram bstülâ bakir genç erkek / Aram bstültâ bakire. başş/başâşat] yüzü güldü ~ Ar başüş [#bşş im. EŞKÖKENLİLER: Tü biti. belge. Ugar btlt (tanrıça Anat'ın sıfatı. bakire). donanımlı " beton.akçaağaç reçinesi * Lat betula (akçaağaç) Gallia dilinden alıntıdır. betonarme armé zırhlı. arma betoniyer [ xx/b] ~ Fr bétonière beton yapan aygıt" beton [Bah 1924] ~ Fr béton armé demirli beton < Fr betül ~ Ar batül bakire. idrar < Ar . reçine ~ Kelt *betu.a. şarıl şarıl akıttı [ xiv] ~ Ar bawl [#bwl msd. [TS xiv-xviii xiv] biti. [LO xix] betik biti. yy'da yaygın kullanıma kavuşmuştur.] çok kötü.yazmak" betik < Tü beton [Bah 1924] ~ Fr béton çimento veya kireç harcı ~ Lat bitumen zift. bet1 bet2 Tü [Aş xiv] bed ~ Fa bad kötü ~ OFa wad a.a. Çağ xiv] a. betim betim YT [Fel 194+] tasvir < Tü biti. genç kız * Karş.[viii] yazmak ~? Çin pi-ti yazı kalemi * 19. kitap.* "Her çeşit müzikal kompozisyon" anlamı Türkçeye özgüdür. beta ~ EYun beta Yunan alfabesinin ikinci harfi ~ Fen bet ev. betik Tü [Uy viii+] bitig yazı. [Uy viii+] bét yüz. çehre. beşuş [LO xix] başşa [msd. Fenike alfabesinin ikinci harfi = Aram bet Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" beyit beter en kötü < Fa bad kötü " bet1 [Kut xi] bedter . * Sadece bet beniz ikilemesinde. bevl [etm bala işedi. 19.] güleryüzlü < Ar * Az duyulmuş bir Arapça sözcük olup eski Osmanlıca sözlüklerde rastlanmaz. [Kıp.] işeme.

< Ar bayD/bayDat [#byD] yumurta " beyaz . ev. ayırdı.) beyn+ açtı.] 1.] açıklama. ayrıştırdı" beyan beynamaz kılmayan. ilik. [LO ] beyzî yumurta şeklinde olan.] kapıcı < Ar bâb [Or viii] bég reis. Aşxi] ~ Ar bayan [#byn msd. mal [İrşad. ayrıştı. dah. hümayun beyin Tü [Uy viii+] méñi beyin. name ~ Ar bayâD [#byD msd.a. devlet hazinesi" beyit.bevliye bevl bevvap kapı" bap bey Tü [ xix] üroloji [ xiv] < Ar bawl [msd. açıkladı beyanname + [ xx/b] bildirge & Ar bayan + Fa nâma yazı " beyan. balya beyzi oval ~ İng baseball bir top oyunu & İng base [Men xviii] beyz yumurta. ben2.] milletler (< Ar millat millet)" beyn+. * İnisyal b/m dönüşümü için bak. açıkça söyleme < Ar bana açtı. namaz ~ Ar bayt ~ Ar bayna [#byn] iki şeyin arası (edat) < Ar bana [Ali xvi] bînamaz ~ Fa bî namaz namaz beynelmilel + [Tz 1930] uluslar arası (Frinternational karşılığı) & Ar bayna arası + Ar al-milal [çoğ. a. = Akad bîtu a. şiirde kıta [#byt msd. KGunya xiv] ~ Ar baytu-al-mâl "hazine beyzbol [ xx/b] temel. +gir [Tz xvii] ~ Fa bâr gir yük hayvanı & Fa bâr beyhude [Gül xv] ~ Fa bî huda faydasız. beyaz [Ali xvi] beyazlık.vermek. saygısız " bi+2. el3. 2. fayda ~ OFa hudahag a. ayırdı. hakikat. [İMüh xiii] béyni a. el3. millet beytülmal evi". 2. beyit/beyt[Kut xi] beyt 1. getirmek. ev. a. yaratmak " bi+2. şiirde kıta (= İbr/Aram bet ev = Fen bt a. Aynı kökten Ar bayDat (yumurta).] işeme. ulu kişi. üs + İng ball top (~ Fr balle top )" baz. aydınlandı.] beyaz olma. beyaz renk < Ar abyaD beyaz (sıfat) * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür.a. hane. idrar" ~ Ar bawwâb [#bwb im. soylu kişi beyan [Kut. & OFa hu iyi + OFa dadan. beygir yük + Fa gır taşıyan " +ber. aydınlattı. boş & Fa bîyoksunluk edatı + Fa huda hak.

TTü bez biçimi Arapçadan ikincil bir alıntı olarak değerlendirilmelidir.a. 2.iki . şeker ve kremadan < Tü be5iz süs beze [ xx/b] yapılan bir tür tatlı ~ Lat basiare öpmek beze[mek bezek Tü Tü [Uy viii+] bedze. öpücük. bez[mek Tü [ xi] bez. bez2/beze Tü [Uy viii+] bez gudde. İng peas (a.titremek. bi lâ ("ile değil". kabarcık ~ Fr baiser 1. • Fa basıla (a. pisum sativum ~ Lat *pisellum [küç. albumen (yumurta akı). Lat albus (beyaz). ~ EYun píson a.] kumaş ~ Ar bi ile.] tohum < Ar ~ Fa bâzârgân tüccar ~ OFa [CodC xiii] bazargân [KıpGul xiv] ~ Ar bazzâz [#bzz im.çift.) biçiminde Eski Yazı Türkçesinde mevcuttur. saçtı bezirgân wâzâragân a. yoksunluk edatı).) < Eİng pise < Lat pisum.a.) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.* Anlam ilişkisi için karş.süslemek [ xi] bezek nakış.olarak (edat) * Bazı kalıp deyimlerde yemin ifade eder. salgı bezi.a.-siz (yoksunluk edatı) ~ OFa abe~ Fr/İng bi. ~ Akad büSu ince dokunmuş keten kumaş * Aynı sözcük ETü böz (a.a. bi+3 ~ Fa bî-/bay. ziynet < Tü *be5izek < Tü beSize-süslemek " beze- bezelye [BK1799] ~ İt pisello baklagillerden malum sebze. bezik bezir [yağı bazara tohum attı. .a. Ayrıca karş. EYun byssos (ince keten veya pamuklu kumaş) bir Sami dilinden alınmıştır. sıtmaya tutulmak.] < Lat pisum a. bi+2 a.a. [Kıp xiv] usanmak bez1 [DKxiv] ~ Ar bazz pamuk veya keten kumaş Aram büSâ a.a. * Karş. " pazar bezzaz tüccarı < Ar bazz kumaş " bez1 bi+1 [ARasim 1897-99] [ xiv] bezr ~ Fr bésique bir iskambil oyunu ~ Ar bazr [#bzr msd. iki ~ Lat bi. ör.a. bi-llahi (Allah adına yemin ederim ki).

bibli(yo)+ ~ Fr/İng bibli(o).sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. tepe) anlamına gelir. biberiye rosmarinus [Men xvii] beberiye baharlı bir bitki. biçem. Beberiye ("kaplan otu") düşünülebilir. bucak. karabiber ~ EYun péperi a.biat [Envxv] ~ Ar baycat^[#bycmsd] el sıkışma. biç-. bıçkı. Yeşil/ kırmızı biber Amerika kökenli bir bitki olup Türkçede 19.a. karabiber bitkisi ve meyvesi * Batı dillerine Latince yoluyla Yunancadan geçmiştir.olup. Alm pfeffer. EYun pósis (içki). Yus xiv] [TDK 1983] stil <Tübıç-"biç~ Fa bî çara çaresiz " bi+2. Fr poivre. [Aş. meyvecik. modern Cübeyl * Fr/İng Bible (Kutsal Kitap) esasen sadece "kitap" anlamındadır. +grafi biblo beubelet a. kölelik veya itaat sözleşmesi yapma. Türevlerde inisyal b-etkisiyle yuvarlaklaşmaya da rastlanır. buçuk. Tü biber * Anlam ilişkisi açık değildir.a. Karş. Lat piper. 2. bucak. biberon [ xx/b] ~ Fr bibéron emzikli şişe ~ İt biberone [büy. Karş. İng pepper. buçuk bıçak biçare biçem YT Tü [Uy viii+] bıçak a. küçük meyve. barsama. < [Bah 1924] ~ Fr bibliographie bir ~ Fr bibelot küçük dekoratif nesne ~ EFr * İng bauble (ucuz ve değersiz süs nesnesi) Eski Fransızcadan alınmıştır. kitap < EYun byblos/biblos papirüs < öz Byblos papirüs ticaretiyle ünlü bir Fenike kenti. • Byblos kentinin özgün adı olan Gubla (modern Cubayl) Fenike dilinde "küçük dağ. biç[mek Tü [ viii] bıç. anlaşma. ~ Sans pippalî 1.] büyük şişe < Lat bibere içmek ~ HAvr *pl-ps-o. cebel. yy'dan itibaren Arnavut biberi adıyla kaydedilmiştir. EŞKÖKENLİLER: Tü bıç-/buç.içmek * Aynı kökten Lat potare (içmek).: bıçak. Karş. çare < Tü biç-" biç- .< HAvr *pö(i). -ç.kesmek * Özgün biçim bıç.kitap ~ EYun byblíon/biblíon papirüs rulosu. egemen olarak tanıma " bayi biber [MŞxiv]büber ~ Yun pipéri Güney Asya'dan ithal edilen bir baharat.a. biçim. bibliyografi/bibliyografya [ xx/a] konudaki kitapları derleyen makale veya liste " bibli(yo)+.

a. * Karş. Erm gow. [Men xvii] biçim < Tü biç. bide ata binmek.a. icat etme). sığır). Sans gaü. boy pos.* Tü tutam sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. endam. Yus xiv] yoksunluk öneki + Ar %abar haber " bi+2. Türkçede sadece tutam sözcüğünde rastlanan -em ekinin işlevi açık değildir." biç[Uy viii+] bıçğu kesme aleti. bigâne begânag a.] 1. 2. badc] yenilik yaptı. Arambsdâ (a. haber .kökünden karş. Gael bó (inek. bodur bienal [ xx/c] ~ Fr biénnale iki yılda bir tekrarlanan < Lat biennus iki yıllık süre & Lat bi.). ayaklı küvet < EFr bider ~? Erm bdig/bzdig [LO xix] ayakları kısa. ateşte pişirilmiş et (~ Nor steikja şişte et kızartmak ~ Ger *staiko şiş ~ HAvr * steig. Lett gúovs. bad'] başladı [Ferec xv] ~ Ar bidâyat [#bd' msd. bov. ufak " bızdık * Ayrıca karş. yenilik.sivri)" etiket * HAvr *gwou. bıçak. dinde yeni usul çıkarma < Ar badaca [msd.iki + Lat annus yıl " bi+3 bifokal [ xx/c] bi. bidon [ xx/b] ~ Fr bidon varil ~ Nor *bida kap.a. Fa gav. ~ HAvr *gwou. bigudi [ xx/b] ~ Fr bigoudie saç sargısı ~ ? ~ Fa bı%abar habersiz & Fa bî[Ali xvi] ~ Fa bi gâna yabancı ~ OFa bihaber [Aş. Ar #bdc (yenilik yapma. Lat bos. biçim bıçkı <Tü Tü [TS xiv] biçin suret.iki + Fr focal odak < YLat focus odak " bi+3. EYun boús. kova [ xx/b] ~ Fr bidet "beygircik". icat. bodur. Ger *köus > İng cow. tırıs gitmek bıdık küçük. Kökün ikili biçimi diğer Sami dillerinde de mevcuttur. Karş. [CodC xiii] bıçku testere bidat [DK xiv] ~ Ar bidcat^ [#bdc msd.) + İng steak kızartma.a. fokus ~ Fr/İng bifocal çift odaklı (gözlük) & Lat biftek [AMithat 1877] ~ Fr bifteck bir et kesimi ~ İng beef steak sığır kızartması & İng beef sığır eti (~ Fr boeuf sığır ~ Lat bos. bov. icat etti" bidayet bidayet başlangıç < Ar bada'a [msd. İbr #bdâ/ #bdh (yenilikyapma. icat etme).] başlama.a.> Fr boeuf.a.

DK xiv] bekâr veya bakire. karbonat [ xx/b] ~ Fr bicarbonate iki karbon atomu içeren bikini [ 196+] ~ Fr/İng bikini iki parçalı kadın mayosu 1946 Louis Reard ve Jacques Heim. el3. monokini.) bil[mek bila+ bi+1. ilaç bijon [Yus xiv] ~ Ar bi-Haqqin hakkile. -siz (yoksunluk edatı)" " birader * r > l dönüşümü dissimilasyon örneğidir. hak1 biilaç edatı + Ar cilâc " bi+2. [Kırg ] * Muhtemelen kusma ifade eden bığ/böğ/büğ yansıma sesinden. hymen (galat) ~ Ar bikr [#bkr msd. [KT xix] bakire olma hali. genç kız veya erkek (= Aram bakara türfanda meyve. kayıt. bikir/bikr[Yus. yoksunluk [xx/c] somun başlıklı vida ~Frbouchon1. ilk ürün = İbr bskür ilk doğan evlat = Akad bukru a. kusacak olmak. Karş. haklı ~ Fa bî cilâc dermansız & Fa bî.tıpa. [Arg xvi] bık-. ancak 1960 dolayında genel kullanıma girmiştir. bakire.] ilk doğan evlat. [ xi] bük-2 usanmak. taze.a. eski tip elektrik sigortalarında vidalı porselen gövde < Fr boucher tıkamak.bihakkın olarak " bi+1. ahir bilakaydüşart bila+. yeni. gına getirmek. 2. a. la+ bilader » Tü [Orhviii]bil-a.-siz. bikarbonat molekül" bi+3.öneki "iki parça" anlamını çağrıştırır. [Men xvii] genç kız. şart1 ~ Ar bi-al-â%irat sonradan < Ar â%irat ~ Ar bilâ qayd wa şarT kayıtsız şartsız " . turfanda. tıkmak biju bijuteri mücevher dükkânı " biju bık[mak bököTü [ xx/b] ~ Fr bijou mücevher ~ bizou yüzük < biz parmak [ xx/b] ~ Fr bijouterie mücevher kutusu. bi-3. bilahare sonraki" bi+1. Fr. Bi. moda tasarımcıları < öz Bikini Pasifik'te bir ada grubu * 1946'da Bikini atolünde patlatılan nükleer bombaya atfen adlandırılmış. ~ Ar bi lâ "ile değil".

akis ~ Ar bi-al-cakıs aksine < Ar al-cakıs [#cks bilanço [ xx/a] ~ İt bilancio 1. bildirge [CepK 1935] takrir < Tü bildir-" bil- YT bile Tü [Orh viii] birle birlikte.iki + Lat lanx. bilanc. EŞKÖKENLİLER: Fr bille : bilbord.a. [Düs I. lanc. bilardo [İM582 187+] ~İtbiliardo/bigliardo~Fr billard 1. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap ~ Lat bilanx. Fr/İng balance (denge. zıt" bi+1. kapçık " bi+3. [ 184+] bilyeto .İt biglietto tiyatro giriş pusulası / Fr billette [[mod. bıçağın keskin ağzı < Tü bile-" bile< Tü *bile-birleşmek. özellikle el eklemi bileş[mek eklemlemek " bilek bilet YT [Fel 194+] terekküp etmek. eklemlenmek < Tü *bile. fiş. < Tü bi [viii+ Uy] bıçak. afiş.) + Fr board tahta. < Fr bille1 kısa yazı. yazılı kâğıt (~ Fr bille1 a.Ar bi-al-cumlat tümüyle. Türkiye Türkçesinde bağlaç olarak 14.bilakis sf. 2. borda . [passim xiii-xviii] bile/birle " bir * Zarf olarak bile/birle korunurken.a. [Uy viii+] bile/birle . a. el3.a. Tü Tü? cümle [MMem xvi] xi] bıldır geçen yıl [Kıp xiv] bu] Tü * Biçim itibariyle yabancı bir alıntı olduğu muhakkak olmakla birlikte kökeni meçhuldür.a. hep bilcümle beraber " bi+1 bıldır bıldırcın buSursm a.a.2. [Uy viii+] bileğü a.terazi & Lat bi. dahi (zarf). terazi) < Lat bilanx.344 186+] bilet tren bileti .a. . pusula. ile (bağlaç). leğen * Karş.] karşıt. terazi. bilet . ucu kıvrık değnek. yy'dan itibaren ile biçimi kullanılmıştır. not ~ OLat billa a.kefe.birleştirmek. eklemlenmek [Uy viii+] bilek eklem. hokey veya bilardo sopası < Fr bille2 sopa. beraber (sıfat). bile[mek bileği/biley bilek " bile Tü Tü Tü [Uy viii+] bile. denge. tabela " bilet.a. kütük ~ Kelt bilbord [ xx/c] ~ İng billboard ilan tahtası & İng bill ilan. 2. billet] ] kısa not.el3.

[İdr xiv] bilgü * Geçişli fiilden etken sıfat yapımı için -gin eki kullanılması keyfidir. seçkin. durgun. Karş. DK xiv] ~ Ar bi-allâhi Allah ile " bi+1. [Or viii] bilgili kişi. Türkçe tek kerelik eylem adı (ism-i merre) yapan -im ekinin buradaki kullanımı keyfidir. bılkım <onom [ xx/c] < Tü bılk/bıllık [onom. bilgi < Tü bil-" bilbilgin YT [CepK 1935] alim < Tü bil-" bil[Or viii] bilig . bilgisayar " bil-. [CodC xiii] bilik . bilinç YT [Fel 194+] şuur < Tü bil-" bil-. yy'dan sonra unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde yeniden dolaşıma sokulmuştur. [ xi] bilezük < Tü . fiil bilge Tü [Uy viii+] bilerzük a. +inç bilişim YT [ 197+] enformatik < Tü *biliş-" bil- * 1971 dolayında Hacettepe Üniversitesinde Aydın Köksal tarafından önerilmiştir. Bilişmek fiili mevcut değildir. Hacettepe Üniv. . bilgin < Tü bilmek " bil- * Türkiye Türkçesinde 15. bitkin. say+ [TDK 1969] kompüter # 1 9 6 9 A y d ı n Köksal. üzgün (geçişli/edilgen). ilim ~ Ar bi-al-%âSSat özellikle " bi+1. azgın. olgun.Ar bi-al- ficl eylem ile. tutkun. bıngıldak billahi allah [Kıp. eylemli olarak " bi+1. < Tü bil-" bil- * Ar cilm > ilim sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.bilezik Tü bilek yüzük ' yüzü " bilek. bilhassa hassa bilim YT [CepK 1935] irfan. gergin. [Kaş xi] bilig . el3.] yumuşak dokunun titreme sesi EŞKÖKENLİLER: Tü bılk/bıngıl : bılkım. baygın. (geçişsiz) ve bıçkın. dolgun..a. solgun vb. k bilfiil el3. * Erken bilgisayarların daha çok aritmetik uygulamalarında kullanılmasından ötürü.

~ Fa birâdar erkek kardeş * Aynı kökten Lat frater. Yakut bıra%-. yy'dan eski hiç örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır. vermek.a. Alm brüder (a. yaptı. göndermek. aleyh -Arbinâ'ancalayhiona bıngıldak <onom [EvÇ xvii] bıngıldayık küçük çocukların kafasındaki yumuşak yer < Tü bıngılda.). = Sans bhrâtar a. beverage (her çeşit içki) < Lat biber.a. ~ EFa *vilürya ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. birader [T S. ondan dolayı" binaen. ~ HAvr *bhrâter. ) ~ Aram bslürâ a.. umum bilye ~ Ar bi-al-cumüm genellikle. Aş xi] ~ Ar bina' [#bny msd.< Tü bıngıl [onom.] yapı < Ar bana [MMem xvi] ~ Ar bina'an [zrf.a. [Uy viii+] min 1000 sayısı ~ Ar bin [#bn] oğul. İng brother.a. Neş xv] EFa/Ave brâtar a. bırak[mak Tü? [passim xiv] koymak.a.] et gibi sallanma ve titreme sesi" bılkım bint bir Tü [ xiv] [Or viii] bir a. Fr frère. inşa etti binaen üzerine bina ederek ' binaenaleyh [Menxvii] dayanarak. el3. erkek evlat [Kut. genel olarak [ xx/a] cam veya metalden küçük küre ~ İt biglia topçuk ~ Fr bille1 bilye. kız evlat" bin2 bira [Bia xix] ~ İt bira mayalanmış arpa içkisi ~ OLat *blbra < Lat biber her çeşit içki < Lat bibere içmek " biberon * Karş.] -e dayanarak.a. İng beer (bira). Çuv pıra%-(a.). küçük top ~ Ger bin[mek bin1 bin2 bina Tü Tü [ xiv] [ viii] bin. Ancak karş. vazgeçmek * 14.a. kristal" berilyum bilumum " bi+1. a.billur [Kıp xiv] billevr ~ Ar billawr/billur kristal (= Fa bllür a. [Uy viii+] min-[ viii] bin . salmak.a. ~ Ar bint [#bn] kız. İt fratre. .a.a.

sanayici" bi+3. tamamlanmak. ünite < birim YT Tü bir " bir * İsme eklenen -im fiil ekinin işlevi belirsizdir.tekrar. bisturi [Bah 1924] ~ Fr bistouri ameliyat bıçağı ~ ? * Ustura < Fa ustura ile benzerliği dikkat çekicidir. iki kez. fert" bir [Uy viii+] birik.bir araya gelmek. Türkçesi 1898'de kaydedilmiştir. sona ermek. & Lat bi.a.a.1. bit1 [ xi] bit hayvan ve bitkilerde yaşayan asalak haşere Tü .< HAvr *bher-4 a. kavurmak ~ OFa briştan. sikl * Fransızca sözcük ilk kez 1880'de. [CodC xiii] bit[Uy viii+] büt. 1880 Fr. 2. kebap < Fa biriştan. bisküvi [ xx/a] ~ Fr biscuit iki kez pişmiş kurabiye & Fr bis iki kez + Fr cuit pişmiş (< Fr cuire pişirmek ) ~ Lat coquere " bi+3. < Fr bicycle "iki tekerli". HAvr *bhr-îg.birey birik[mek YT Tü [CepK 1935] fert ~ Tü bireğü [xiv Kıp] kişi. bir velosiped modelinin adı ^ 1865 Pierre Lallement.iki + Lat sexus cinsiyet" bi+3. bit[mek Tü ermek. brîz. (bitki) yetişmek. biryan/büryan [KıpGul xiv] ~ Fa biryân tavada susuz olarak kızartılan et.a.a. seks ~ Fr bisexuel iki cinsiyetli / İng bisexual bisiklet [ARasim 1897-99] ~ Fr bicyclette [küç.a. [TDK 1955] bir çokluğu oluşturan ögelerin her biri. Fr. biriy.olup dudak ünsüzü nedeniyle i > ü dönüşümü gerçekleştiği düşünülebilir. " fritöz bis [xx/a] ~Frbis1. * Orijinal kökün bit. olgunlaşmak.kızartmak. ikinci kez 2.] a. kuzine bismillah bi+1. toplanmak <T ü bir"bir [TDK 1944] vahdet. küçük bar ~ Rus bistro çabuk * Rus ordusunun 1815'te Paris'i işgali sırasında askerlere "çabuk" hizmet veren kafelerden ötürü. isim. allah bistro [ xx/b] [Kut xi] ~ Ar bi-ismi-allâhi Allahın adıyla" ~ Fr bistro kafe. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça ~ Lat bis iki kez " bi+3 biseksüel [ xx/c] a.

a. a. bitap [Men xvii] güçsüz bî. taraf biteviye bitirim Tü bitir-" bit* Anlam evrimi açık değildir. doğabilimci " biy(o)+. ümitsiz kişi (argo) bitter [ARasim 1897-99] acı tadı olan bir içki.yaşam.a.bit2 [ 198+] ~ İng bit < İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları < OLat binarius ikişerli < Lat bini çift. biot. İng bias (çapraz çizgi.Fr biographie yaşam öyküsü " biy(o)+. kayıp.a. kudretsiz & Fa ~ Fa bî Tarafdar taraf tutmayan.a. yontmak bitüm *gwetümen a.yoksunluk öneki + Ar Taraf" bi+2. ~ HAvr *gwi-wot.a. tabii < Tü büt-" bit<Tü [T S xiv] bitevi yekpare ~ Fa bîtâb güçsüz.yoksunluk edatı + Fa tâb güç. hayat (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun bíos. " beton [Bah 1924] ~ Fr bitume zift ~ Lat bitumen a. acı < Ger *bîtan ısırmak . Alm. < HAvr *gweis-l yaşamak " can biye [ xx/b] ~ Fr biais çapraz çizgi Tü * Karş. keskin.bitişik olmak. +grafi biyoloji [Bah 1924] 1802 Reinhold Treviranus. bıyık [ xi] bı5ık a.a. tarafsız & < Tü *biteği < Tü bit-" bit- [AL 192+] serseri. ikişer " bi+3 * İng bit (lokma. biyografi [REkrem <1887] bioğrafi. +loji ~Frbiologie canlılar bilimi . değmek [CepK 1935] nebat < Tü bit-" bit~ Ar bi-T-Tabîcî doğal olarak " bi+1. kudret" bi+2. eğilim). [DTC 1942] biografya .HAvr *bheidısırmak. sütsüz ve az şekerli çikolata ~ İng bitter acı (tad) ~ Eİng biter ısıran. tav2 bitaraf Fa bî. ~ Kelt biy(o)+ ~ Fr/İng bi(o). parçacık) sözcüğünden esinlenmiştir. bitiş[mek bitki bittabii YT Tü [ xi] bütüş.

boş. hoşnutsuz & Fa bî yoksunluk edatı + Fa zar bir şeyin yetiştiği veya bol olduğu yer. Fr. 2. zat bızdık bdig/bzdig küçük.pis kokmak ~ Fr bison bir tür yaban sığırı ~ Lat bison ~ Ger bizote [ xx/b] < Fr biseau/bizeau cam veya tahta veya mücevher kesiminde eğimli kenar < Fr biais eğim. . yüksekten atma Türkçe telaffuz Fransızcadan alınmıştır. EAlm wls beyaz bizon [ xx/b] *wisand. görüş " biy(o)+. bizzat & Ar 5ât zat. kendi başına " bi+1.pis kokan? < Ger *wis. < İng bioelectronic " biy(o)+ biyopsi [ML xx/c] ~ Fr biopsie canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki / İng biopsy a.a. Amer. İng bezel (a. zat ~ İng blender karıştırıcı < İng to blend blöf [Bah 1924] (~ Fr bluff) ~ İng bluff (özellikle pokerde) elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma hamlesi ~ Hol bluff böbürlenme.a. mühendis. diyagonal kesim * Karş. yorgun. münbit * Farsça sözcüğün yapısı açık değildir.a. faydasız. usanmış. iğ = Tü bi bıçağın keskin ağzı" bile- bizar [Kıp. Yus xiv] bıkkın ~ Fa bîzâr 1. serbest.biyonik [ML xx/c] ~ İng bionic canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini ^1958 Jack Steele. Sözcüğün fiil biçimine Fransızcada rastlanmamıştır. bizatihi kendi + Ar -hi üçüncü tekil şahıs iyelik eki " bi+1. bizzat blender karıştırmak ~ Nor [ xx/c] ~ Ar bi-5-5ât şahsen. dolu. Meninski'ye göre Türkçe anlam Fa zarıdan (ağlamak) fiili ile kontaminasyon eseridir. kısa bızır ~ Ar bi-5âtihi kendisi.). ~ Erm [TDK 1955] ufak çocuk (halk dili) [Men xvii] bazr dılak dedikleri nesne ki avretlerin fercinde olur .Ar buZr/baZr [#bZr msd. vulg. optik biz1 biz2 Tü <Tü [ viii] biz birinci çoğul şahıs zamiri [İMüh xiii] biz sivri bir alet.] klitoris (= Akad biSSüru kadın cinsel organı) [Bah1924] ~Frbismuthyarı-metalikbir bizmut element ~ Alm wismut a. tabip (1831-1909) & EYun bíos yaşam + EYun ópsis görme. ufak. bezmiş. ^ Ernest Besnier.

. seyir defteri. doku.] * 16.< HAvr *webh. tomruk ) ~ Frk bloke [etm bloque " blok bloknot yarayan kâğıt bloku " blok.[onom. kapatmak < Fr ~Frbloc-notes not almaya [Radyo Haf 1950] blucin [ xx/b] ~ İng bluejeans & İng blue mavi + İng jeans bir tür pamuklu kumaş [esk. destek. kütük. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç. dayanak.dokumak ) + İng log 1. abanmak.a. " podyum bocala[mak poggia (gemi) yelaltı" boca [MMem xvi] pocalamak yalpalamak < İt böcek <Tü [TS xv] böce . [ xi] böğür . not [ 185+] bloküs [ xx/b] ~ Fr bloc kütle.] < öz Genes Cenova kenti [esk. yy'da Cenova kentinde ticareti yapılan pamuklu dokumaya verilen ad. bilgisayar ağı (~ Ger *wabjam dokuma. 2. kumaş. ayak ~ Lat podium a. taban. [TS xvi xvi] böcek büyük ve zehirli örümcek Farsçadan alınan -ce/-cek küçültme ekiyle. tomruk. yığın.].] < Tü bög bir tür . 2.blog [Hürr 2002] ~ İng blog internette yayımlanan günce # 1999 Peter Merholz. < İng weblog & İng web 1. kütük.a. kumaş ~ HAvr *wobh-yo. 2. (gemi) yelaltına gelmek. blog yazarı. tıkaç ~ Fr bloquer tıkamak. işçi gömleği tarzında hafif gömlek [xix] ~ ? boa [Aİhsan 1891] bir tür zehirsiz yılan ~ Lat boa bir tür deniz yılanı ~ Fr blouse bol işçi ~ Fr/İng boa tropik iklimlere özgü bobin [Bah 1924] ~ Fr bobine üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç < Fr bob. 3. < Tü *bögce(k) [küç. bluz [AMithat 1877] amele gömleği gömleği [esk. ağ. yaslanmak.İt poggiare 1. yönünü rüzgâra çevirerek şahlanmak < İt podio 1. [Men xvii] böbrek [Men xvii] beberlen< Fa babr kaplan [LF xvii] poca alabanda dümeni aniden yukarı kaldırma . günce " pafta blok (~ Hol blok kütük. gemi güncesi.] şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök böbrek böbürlen[mek veya leopar boca [etm Tü [Uy viii+] böğre a.

duruş " podyum. [LL 1732] bodrum . bok (sıkılmış şey). Buna karşılık ESlav byku (boğa). Tümü "kısa boylu" anlamına gelen bu sözcüklerin kökeni muğlaktır. erkek geyik) < HAvr *bhugo. Ave buza. boğ[mak Tü [ xi] boğ. dromo.> usan. burjğ (sıkıntı). bodur [Men xvii] kısa boylu bodrum * Karş. boğaça boğaz boğum Tü Tü » " poğaça < Tü boğ-sıkmak. [Uy viii+] boğuz/bokuz [ xi] boğum eklem.(davar) bağırmak. bürlügen biçimlerine rastlanır. bükmek. İng buck (teke. koridor. koşmak. böğürslen. büldirgen.ayak + EYun stema. 2. koşu yolu.koşmak.sıkmak.Yun *ypodrómeos sokak altı & Yun (h)ypo alt + Yun drómos yol.(teke). koşu. hızlı yürümek.(sıkmak.(çift toynaklı hayvanların erkeği). pod. tırıs gitmek ) " hip(o)+1 * Aynı kökten Ger *tredan/tre(m)pan (adım atmak. Bazı türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 evrimi görülür.(sıkılmak). Evcil hayvan isimleri alanında Türkçe ile Hintavrupa dilleri arasındaki benzerlikler ilgi çekicidir.bodoslama [LF xvii] bodostama/bodoslama ~ OYun podóstima geminin baş ve kıç tarafındaki ağaç & EYun poús. bızdık. sistem [Men xvii] podrom şarap mahzeni. busan. büz. özellikle erkek deve). sıkarak daraltmak sıkmak. ayak basmak). sokak (~ EYun drómos 1.< HAvr *der-1 adım atmak. Türkçeden alıntı olmayan Erm bzdik ve bdik (küçük. bücür. rubus caesus < Tü bö Türki dillerde böyürtkem. bıdık. burmak. kısa) biçimlerinin varlığı düşündürücüdür.a. Kelt bukko. daraltmak " boğTü [ viii] boğuz a. . boğum < Tü boğ-" boğ-böğür [ xi] bögür böbrek böğür[mek <onom böğürme sesi" +kirböğürtlen Tü? [CodC xiii] bögöwür. [DK xiv] bögür[MŞ xiv] meyvesi yenen bir çalı. drom. bük-. tırıs gitmek ~ HAvr *drem-. Aynı kökten bur-. büzmek < Tü *bo-/*bu-/*bü- * Dudak harfini izleyen yuvarlak seslilerin istikrarsızlığı tipiktir. revak < EYun tre%ö. -t-durma. boğa Tü [ viii] buka çift toynaklı hayvanların erkeği * Karş.. bükmek). Tü boğra/buğra (her hayvanın erkeği.

kısım [ 1928] şube. mineralojist. < Tü böl-" böl- [T S xvii] mıntıka.bohça " boğ- <Tü [Men xvii] boğça < Tü boğ [xi] bohça. Karş.< HAvr *bhel-2 şişmek. [Oğ xi] dışkı < Tü *bo. güçlü kuvvetli ~ HAvr *bhol-to. cüretli. Tü üle-/öl(e)-(bölmek.a. boks 1897-99] boksör [AMithat 1877] boks İngilizlerin yumruk müdarebesi. kabarmak " balya bolero danslı eğlence < Lat ballare " balad bölge <Tü [ xx/b] ~ İsp bolero bir tür dans < İsp bola balo. cesur. berduş. tipografide kalın yazı ~ Ger *baltha cesur. kısım < Tü böl-" böl< Tü böl-" böl- . sanatçı [xix] < öz Bohême Bohemya. Çağ xiv] çok. böl[mek Tü [ viii] böl. bohem kültürlü kimse bir ülke bok [ xx/a] geleneksel toplum değerlerinin dışında yaşayan ~ Fr bohéme çingene [xvii]. [ARasim ~ Fr boxe yumruk sporu ~ İng box2 a. Fr. yy'dan eski örnekleri mevcut değildir. bölük bölüm Tü YT [Uy viii+] bölük hayvan veya insan grubu. bağlamak * Farsçadan alınan -ça küçültme ekiyle. had ve ölçü tayin etmek). paket < Tü *bo. bucak bolşevik [191+] ~Rusbol'şevik"azamici". Kaş viii+] bok ekmek küfü. 2.sıkmak. ~ ? boksit [1937] ~Frbauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral ^ 1821 Pierre Berthier. büzmek " boğ- * Asli anlamın "dışkı" olduğu varsayılabilir. < öz Beaux Güney Fransa'da bir köy bol Tü? [Kıp. ayırdetmek * Türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 dönüşümü görülür. en büyük.sıkmak. Yazılı örneklerde ikincil anlamlar edep kaygısıyla ön plana çıkarılmış olmalıdır. azami < Rus bol’şoy büyük ~ ESlav bolişi * Bolşoy Tiyatrosu "büyük tiyatro" anlamındadır. Orta Avrupa'da Tü [Uy. DK. bold [Hürr 2002] ~ İng bold 1. bakır pası. geniş. Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903) < Rus bol'şiy daha büyük. bereketli * 14.ayırmak.

kupon. konveks hale getirmek < Fr bom. servis bonus [ xx/c] emri. konveks < Fr bomber şişirmek. bir et kesimi & Fr bon iyi (~ Lat bonus a. senet ~ Lat bonum " bono ~ Fr bonne service "iyi hizmet".a. fileto bonjur [ 187+] Fr bon iyi (~ Lat bonus a. uğultu [LF xviii] ~ İt bomba patlayıcı düzenek ~ Lat bombardman [ARasim 1897-99] ~Frbombardement bombalama < Fr bombarder bombalamak < OLat bombarda bir tür top " bomba bombe [ARasim 1897-99] ~Fr bombé kabarık.] iyi şey. a.) + Lat filet fileto " bono. buono] ödeme emri. bomba bombus boğuk ses. ödül ~ Fr bon2 ödeme * Çağdaş Amerikan kullanımında ortaya çıkan -us eki yanlış Latincedir. jurnal bonkör & Fr bon iyi + Fr coeur yürek " bono. bonzai cüce ağaç & Jap bon kesme + Jap sai ağaç [ xx/c] ~ Jap bonsai özel yöntemle yetiştirilen .[onom.* Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk "Öz Türkçe" kelimelerdendir. ödül. kupon. bone dokuma [ xx/a] ~ Fr bonnet bir tür başlık ~ EFr bonet bir tür Tü? [Kıp xiv] aptal. [Kıp xiv] " boyun bonfile [ 189+] ~ Fr bon filet "iyi fileto". senet ~ Lat bonum [n.] şişkinlik ifade eden yansıma kök " bobin bön bonbon boncuk Tü bonşuk/munçak/munçuk * İnisyal b/m için karş. günaydın & ~ Fr bon coeur iyi yürekli bono [ 186+] ~ İt bono2 [mod. ben2. kör2 [ xx/a] cömert ~ Fr bonjour "iyi gün". değerli kâğıt. hizmet ~ İng bonus ikramiye. saf adam [Bah1924] ~Fr bonbon şekerleme [Uy viii+] monçuk/munçuk/munçak kolye veya kolye taşı. ikramiye < Lat bonus iyi bonservis [ xx/b] belgesi < Fr bon iyi ~ Lat bonus " bono. ) + Lat jour gün " bono.

#1812 Sir Humphrey Davy. baranı (çömlek. biçmek bordo [ xx/b] ~ Fr bordeaux kırmızı şarap rengi < öz Bordeaux Fransa'da bir kent. koyu renk * Yun boreás (Kuzey rüzgârı) ile birleştirilmesi mümkün değildir. güherçile < Ar baraqa parladı. boz.a. sınır. bu kente özgü koyu kırmızı şarap bordro [Bah 1924] ~ Fr borderau çizelge. borani [Yus xiv] Acem yahnisi. çizgilerle bölünmüş tablo < Fr bord kenar.borç vermek veya almak (= Ave pairya. kıvılcımlandı" berrak * Osmanlıcada Arapçadan burak şekli kullanılırken 20. DK xiii] ~ Sogd pürç ödünç alınan veya verilen para < Sogd *partu-ç "borç veriş" = EFa partu. " börek * Rivayete göre Türk hakanı Buğra Han veya Husrev Perviz'in kızı olan Buran veya Halife Memun'un eşi olan bir başka Bürân onuruna adlandırılmıştır. salma. çerçeve < Fr & Tü boru + . İng border (kenarlık. +zen borç [İMüh. sodyum borat ~ OLat borach/borac a. [EvÇ xvii] boran kar fırtınası.a. Buna karşılık Ar barniyyat.a. kenar çizmek " borda Karş. kıyı ~ Ger *bordhaz a. kıyı (= Ger *bordham biçilmiş tahta. yy başlarında Fransızca biçimi tercih edilmiştir. ) * Erm bard (borç) biçimi Eski Farsçadan alınmıştır. güveç). borazan boru veya boru çalan kişi Fa zan çalan " boru. ~ Ar büraq [#brq] gümüş parlatmakta ve lehimcilikte kullanılan bir madde. CodC.kesmek. boraks [Bah1924] ~Fr/İngborax bir mineral.a. borazan + [Men xvii] boruzen vulg. kısa süren şiddetli yağış ~ Moğ boruğan yağmur Moğ boru gri. Acem yahnisi < Fa bürâ a. kereste ) ~ HAvr *bherdh. İng. sınır. kimyacı < OLat borax " boraks bora [Çağ xv] borağan kısa yağmur veya kar fırtınası.a.a. [Bah 1924] ~ Fr bordure kenarlık. " borda bordür border bitişmek. [LO xix] her türlü sebze yemeği ~ Fa bürâhl kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek. borda [Men xvii] ~ İt bordo geminin yanı ~ Ger *bordhaz kenar.bor [KT xix] ~ Fr bore borakstan elde edilen ametalik element ~ YLat boracium a. çoğ. çerçeve).

postal ~ ? bot2 [ xx/b] ~ İng boat tekne. Buna karşılık Türk hakanı Buğra Han tarafından veya onun adı ile adlandırıldığına ilişkin rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır. Yak börüök (a.a. sandal. bitki bilimi ~ EYun botanikós < EYun botâne ot. külah [Yus xiv] bürnus ~ Ar burnüs/burnus külahlı bornoz cübbe ~ Lat birrus a. boş Tü <T ü <T [Uy viii+] burğu/borğuy boynuz şeklinde üfleme çalgısı. [Kıp xiv] dolu karşıtı boşa[mak boş bostan Tü [ viii] boşu. tekne ~ HAvr *bhoid. Yus xiv] börek/börük ~ Fa burak [küç. özellikle çiçek bahçesi ~ OFa böyistân a.] 1.yontmak. yy'da Felemenkli tüccar ailesi / Fr bourse menkul değer çarşısı < öz van der Burse a. +istan bot1 [ xx/a] ~ Fr botte kalın ve kaba ayakkabı.a. Tü bur. borsa [ 187+] ~ İt borsa 15. * Latince sözcüğün kökeni belirsizdir. gevşek. kendinden yetişen bitki . Karş.börek [İdr.). salınmış. < OFa büy/böy güzel koku " bu2.bükmek. serbest.[xv+ Çağ] kabarmak. sembuse < Fa büra/buğra Acem yahnisi ~? Tü * Farsça sözcüğün bir Türk dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. Türkiye'de ilk borsa 1871'de açılmıştır.< HAvr *bheid. Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı. [Uy viii+] boşa[CodC xiii] büstan < Tü boş " ~ Fa büstân/büyistân bahçe. kıvırmak " bur[Amr. hamur ve etle yapılan bir yiyecek. ısırmak botanik [ xx/a] ~ Fr botanique bitkilere ilişkin. Men xv] böğrülce her çeşit fasulye < Tü [ viii] boş hür. azat etmek.a. üçgen böreği. 2. gemi ~ Ger *boitaz kano.serbest bırakmak.a. börtü böcek şişmek boru borazan börülce Tü ikil < Tü bürt-/bört. börk Tü [Kaş xi] börk başlık. * Aslı Bruges kentinde van der Burse konağında işleyen kumaş borsası anlamında iken kullanımda Fr bourse (para kesesi) kelimesinden etkilenmiştir. böğür "böğür ü böbrek * Şeklinden ötürü.

* İnisyal b/m için bak. boya. çivit. eklemek. iki şeyi eklemek " boya- Tü [Uy viii+] boyunturuk çift hayvanlarına takılan bağlaç < Tü bo5un. iki şeyi eklemek. dikey uzunluk [Uy viii+] boduğ yakı.a. aşiret. tabip < Lat botulus sosis ) + İng toxin zehir * Yüz estetiği alanında kullanımı 2002 yılından itibaren yaygınlaşmıştır. boy1 [ viii] bo5 aşiret.[viii+ Uy] bağlanmak < Tü bo5u. endam) sözcüğüyle ilişkisi muğlaktır. öyle boyler [ xx/c] ~ İng boiler kaynama kazanı < İng to boil kaynamak ~ OLat bullire "kabarcıklanmak". Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897) * Türkçede ilk kez Ekim 1908'de Avusturya-Macaristan ürünlerine karşı ilan edilen boykotaj münasebetiyle yaygınlık kazanmıştır. duruş. böyle <Tü [TS. ben2. Tü boya[mak Tü [ xi] bo5u. [Kıp xiv] boyağ < Tü bo5u-" boya[Uy viii+] bodı-/bodu. yapıştırmak.bağlamak. kavim * Boy2 (duruş. kına. yy'dan önce Tatarcadan alınmıştır. Karş. boykot [passim 1908] boykotaj ~ İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi < öz J. ilaç firması ~ İng botulinum toxin & YLat botulinum botulizme yol açan bakteri ^ 1895 Emile Van Ermengem.Tü bay zengin " bayındır [EvÇxvii] ~Rus boyar Rusya'da büyük toprak sahibi * Rusça sözcük 15. ulus. Ar qawm (1. Alm.[viii+ Uy] bağlamak. kaynamak < Lat bulla yuvarlak nesne. 2. sıvamak.boyamak boyar . Amer. katmak " boya- boyunduruk . Alm.botoks [Hürr2001] ~ marka Botox botulinum toxin-A maddesinin ticari adı ^ 1989 Allergan. rulo ~ HAvr *beuşiş. Kıpxiv] <Tü öyle "bu1. boy2 boya Tü Tü [Uy viii+] bo5 duruş. biyolog (< YLat botulismus şarküteri ürünlerinin bozulmasına yol açan bir bakteri enfeksiyonu ^ 1870 Justinus Kerner.[viii+ Uy] bağlamak. yuvarlak boynuz Tü [Uyviii+jmünüz/müynuza. top. katmak. boyun/boynTü [Uy viii+] boyın/boyun baş ile gövde arasındaki eklem < Tü bo5ı. ulus). kabarcık. endam.

a. Arn more (a.) + EYun kéfalos kafa " brifing. brahman [Bah1924] ~Hind brahmán Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse ~ Sans brahmán rahip < Sans bráhma Hindu inancında evrenin ruhu.). Yun bré/moré. iugulum (boğaz).a. [Or. darıdan yapılan ekşi içki.a.yanmak " term(o)+ briç biritch a. aferin [DK xiv] bre/mere/more hitap ünlemi * Çeşitli Balkan dillerinde kullanılan benzer ünlemlerle etimolojik ilişki olasılığı zayıftır. Uy viii] boz-/buz.a. TS xv xiv] boza * Fa boza/bursum (a. meslek dalı ~ OLat branca dal ~ İt bravo cesur. karışık renkli (= Moğ börte/börtü alaca. Karş. mutlak varlık brakisefal [ xx/b] ~ Fr brachycéphale kısa kafalı & EYun bra%ys kısa (~ HAvr *mregh-u.] ~ ? [Bah 1924] biriç ~ İng bridge2 bir kâğıt oyunu < İng .yıkmak. tahrip etmek boza Tü? [Kaş xi] bu^sı/bu^sum pişmiş buğdaydan yapılan bir bulamaç. +sefal branç [198+] ~ İng brunch öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı & İng breakfast kahvaltı + İng lunch öğle yemeği branda brandire kılıç çekmek.a. [Kıp. boz benekli) boz[mak Tü Tü [ viii] boz alaca. brendi [ xx/b] ~ İng brandy şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki ~ Hol brandewijn yakılmış şarap < Hol branden yakmak < Ger *brandaz ateş < Ger *brennan yanmak ~ HAvr *gwher-/*gw^hr. açmak branş bravo korkusuz bre ünl [ xx/b] ~ Fr branche dal. belirsiz renkli.) Türkçeden alınmış olabilir.[esk. Karş.* Orijinal biçim *bo5unturuk olmalıdır. [LO xix] ~ İt branda asker yatağı. Boyun (= baş ile gövde arasındaki eklem) sözcüğüyle kökdeş olduğu halde ondan türetilemez. Lat iugum (boyunduruk). boyut YT [Geom 193+] buut < T ü boy2" boy2 * Ar bucd > Tü buut sözcüğünden esinlendiği açıktır. gözüpek. hamak İt [LO xix] alkış sözü.

mektup.a. gürültü bronş [Bah 1924] bronşit ~ Fr bronche nefes borusunun ana dalları ~ EYun brön%os yutak veya nefes borusu ~ HAvr *gwrs.]. görev yazısı ~ Fr bref 1. parıldayan < Fr briller parlamak ~ İt brillare a. briket [Bah 1924] kömür tozundan yapılan tuğla şeklinde kömür kütlesi ~ Fr briquette [küç.a. Balard. tuğla < Ger *brekan kırmak ~ HAvr *bhreg. kısa not. parlatıcı saç veya sakal yağı < Fr brillant parlak. 2. süs iğnesi < Fr brocher broşür [ xx/a] ~ Fr brochure ciltlenmeden dikilmiş birkaç sayfadan oluşan kitapçık < Fr brocher saplamak. yy'da İstanbul'da yaşayan İngilizler arasında ortaya çıkan oyunun adının Türkçe bir-üç'ten geldiği ciddi olarak savunulmuştur. J. mektup ~ Lat brevis kısa ~ HAvr *mreghu. süslemek ~ Frk *brozdon brokar [ xx/b] .] ~ Fr broderie tığla işleme.* İng bridge1 (köprü) sözcüğüyle ilişkisi ses benzerliğinden ibarettir. pantolon askısı ~ EAlm .a. kırma.< HAvr *gwers-4 yutmak bronz pirinç [xiii] ~ Fa birinc " pirinç2 broş saplamak [Bah 1924] [LO xix] ~ Fr bronze tunç ~ İt bronzo tunç veya ~ Fr broche şiş. kitabın ciltlemek amacıyla dikmek " broş brötel brettil dizgin ~ Ger *breghd* Karş. belge " brifing ~ Fr brevet imtiyaz veya ödül içeren resmi belge [ xx/b] ~ Fr bretelle at dizgini. " fragman briyantin [ARasim 1897-99] ~Frbrillantine1.a.çok parlak bir tür ipek [esk.İt broccato kabartmalı < İt broccare kabarmak [esk. kimyacı (1802-1876) < EYun brómos pis koku. nakış < Fr ~ Fr brocart kabartma işlemeli ipek kumaş brokoli [ xx/c] ~ İng broccoli karnabahara benzer bir sebze < İt broccolo tomurcuk < İt brocco kabarık. brifing [ xx/b] ~ İng briefing kısa bilgilendirme konuşması < İng brief resmi mektup. kısa.] tuğlacık < Fr brique tuğla ~ Hol bricke kırık.a. Fr. * Aynı HAvr kökten Yunanca bra%ys (kısa). şiş veya çuvaldızla dikmek. bröve [ xx/a] < Fr bref kısa yazı. " berilyum broderi [ xx/b] broder tığla işlemek. 2. şişik " brokar brom [LO xix] ~ Fr brome kimyada bir element ^ A. 19. İng bridle (dizgin).

< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ bu1 Tü [ viii] bu işaret sıfatı [Ömer b. bücür [LO xix] kısa boylu ~ ? " bodur bucurgat [ xvi] bocurgat yelken ipi manivelası. dervişler arasında seçkin bir zümre. salak. hantal. pişmemiş. -d. 2. (gemi) yelaltı.a. üzerinde yiyecek ve içeceklerin sergilendiği masa. aptal ~ HAvr *gwru-to.a.etkisiyle ı > u dönüşümü tipiktir. kaba. büfe satılan tezgâh [ 188+] bir tür dolap. bubi [tuzağı [ML xx/c] ~ Fr boîte kutu ~ OLat buxida a. işlenmemiş ~ Lat brutus ağır. 2. amele.brülör [ xx/b] ~ Fr bruleur ateşleme aygıtı < Fr brûler yakmak brüt [Bah 1924] ~ Fr brut 1. ~ EYun ~ İng booby trap "aptal tuzağı". kesim. a. 2. Mezid xv] ~ Fa/OFa büy/böy güzel koku. buhar. ırgat buda[mak Tü [Uyviii+]butı-/buta-a. ~ Ar budala' [#bdl çoğ. [EvÇ xvii] boci ergat & İt poggia 1. koku) ile benzerliği tesadüf olmalıdır. sufi hiyerarşisinde bir rütbe < Ar badîl abdal" [Bah 1924] ~ Fr Bouddhisme Buda dini < Sans Tü [Uy viii+] butık dal budala [Men xvii] aptal. ördek bucak Tü [ xi] buçğak köşe. 2.) * Tü bu (buğu. budak < Tü butı-" buda[TS xiv] abdallar. makina.a.] < Tü bo51 boy " boy1 ~ Tü bu5un [viii] aşiretler konfederasyonu * ETü bu5un biçiminin Türkiye Türkçesinde eşdeğerinin *buyun veya *boyun olması gerekir. işçi. çiğ. yelken çekme halatı + Yun ergâtes 1. buat pyksís.] abdallar. kavim [çoğ. meczup abdal Budizm Buddha " put budun YT [TarD 193+] millet." biç< Tü bıç-/buç-" biç-buçuk Tü [ xi] bıçuk kesilmiş olan şey. bir . kaba.a. yarım * İnisyal b. [ML xx/c] başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek < İng booby aptal. bu2 parfüm (= Ave bao5a. kesit < Tü bıç. manivela " bocala-. [ARasim 1897-99] yiyecek ve meşrubat ~ Fr buffet 1.a.

< EYun boús inek. bühtan bahata şaşırttı. çerez ve meşrubat dükkânı [xx] ~ ? buffalo [ML xx/c] ~ İng buffalo bir tür yaban sığırı ~ İt bufalo a. iftira attı buhur buhar [Yus xiv] [İrşad.sıkmak. Becaya bük Tü [ xi] bük sık çalılık. hayvanların ayağına vurulan ket *boka-/*buka. 3.] tütsü " ~ Fa basurdan tütsü kâsesi & Ar buhurdan [Ali xvi] baxür tütsü + Fa -dânl kap. buğu çıkardı [Aş xiv] [Ferec xv] ~ Ar buġD [#bġD msd. Kıp xiv] buğ * Fa buy (güzel koku. Mezid xv] hastalığın dönüm noktası.] iftira < Ar ~ Ar baxür [#b%r msd. 2. boğmak < Tü *bo-/*bu.a.a. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer [xix].a. nefret < Ar ~ Ar bu%âr [#b^r] buhar.sıkmak " boğ- . tutan " buhur. burulmuş *büg(ü)r. ~ Lat bübalus a.< Tü bük-" bükbuğu Tü < Tü *bügrüg < Tü [ xi] bü buhar. KGunya xiv] ~ Ar bühtan [#bht msd. kriz. yemek kokusu gibi buharlı koku. büğrü Tü [Uy viii+] büğrü bükülmüş. parfüm) ile benzerliği tesadüf olmalıdır. Karş. bu2. [TS xiv. buğu < Ar ba%ara ~ Ar buHrân [#bHr msd. nöbet ~? EYun * Klasik Arap kaynaklarına göre Yunanca bir tıp terimi olmasına karşılık. benzinli motorlarda buji < öz Bougie Cezayir'de eskiden balmumu ihraç eden bir liman. bir çeşit balmumu [esk. Yunanca kökeni tesbit edilememiştir. buğz baġuDa nefret etti buhar tüttü.a. kıvırmak < Tü *bo-/*bü. [Kıp xiv] bök sıkıştırmak " boğbük[mek Tü [Uy viii+] bük.] buhran [Ömer b. ( = M o ğ b u d a g a n h e r türlü tahıl. mum.sıkmak.tür yemek odası dolabı. < Tü *bü-sıkmak " boğ< Tü bukağı Tü [Uy viii+] bokağı köstek. +dan1 buji [ xx/b] ~ Fr bougie 1. şoke etti. daratlmak.].] kin. ~ EYun boúbalos a. koruluk. sığır " bütan buğday hububat) Tü [Uyviii+]buğdaya.burmak.

(A)bü bileşeni Arapça hayvan isimlerinde tipiktir.bukalemun [ xiv] ~ Ar bu qalamun "kalemun babası". leopar * Yunanca sözcük muhtemelen Akad neşa qaqqari ("yer aslanı". tatminsiz açlık & EYun boûs sığır + EYun limós açlık " biftek . Fr caméléon biçimleri Yunancadan alınmıştır. buke [ xx/b] ~ Fr bouquet 1.+ Tü aş " bula-. 3.] ötücü * Arapça sözcük aynı zamanda "ibriğin (bl bl sesi çıkaran) ağzı" anlamına gelir.çalılık.(karışmak). [Fel 194+] keşif [Kıp xiv] burġul/burġun < Tü bul-" bul~ Fa barġul/burġul bulgur kaba öğütülmüş buğday bulimi [ xx/c] ~ İng boulimia aşırı yeme hastalığı < EYun boulimía "sığır açlığı".] küçük çiçek ~ Fr bouclé tokalı. çiçek aroması. çiçek demeti. bulamaç <Tü [Kıp xiv] bulamaç/bulğamaç çorba. orman buket [ARasim 1897-99] demeti < Fr bouquet çiçek demeti" buke bukle ~ Fr bouquette [küç. özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad " buldog. bir tür sürüngen & Ar bü baba + EYun %amaileön "bodur aslan". bukalemun (& EYun %amai yere ya da toprağa yakınlık bildiren.a. buldog İng bull boğa + İng dog köpek [KT xix] ~ İng bulldog bir köpek cinsi & buldozer/dozer [ xx/b] ~ İng bulldozer bir tür ağır iş makinası # 1930 ABD < İng bull dose "boğa dozu". karışık aş & Tü bula-/bulğa. kargaşa . 2. İng chamaeleon. bukalemun) çevirisidir. karıştırmak * Karş.viii+ Uy).] miğferin çene kayışı < Lat bucca ağız " bijon bul[mak bula[mak Tü Tü [ viii] bul. doz bulgu YT [CepK 1935] vicdan. ağır dayak atma. toprak + EYun leön aslan)" ebu. şarap aroması ~ EFr bosquet [küç. luscinia < Ar balbala "blbl" sesi çıkardı ~ Ar bulbul [#blbl onom.karmak. lüle Fr boucle toka ~ Lat buccula [küç.] çalılık < EFr bosc orman ~ Ger ~ HAvr *busk.a. çalı yumağı. halkalı < [Bah 1924] saç kıvrımı. aş bülbül [CodC xiii] bir kuş. Tü bulğak (karışıklık. burbal. [ viii] bulğa.

bumbar [LO xix] mumbar/bumbar sucuk doldurdukları bağırsak .fiili Türkiye Türkçesinde özel anlam kazanmıştır.] ulaşma. 2. erg * İng bulwark (istihkâm) Almancadan alınmıştır. sıkıntı. Bengalli. kıvırmak.sıkıntı duymak. kederlenmek.Fa mübâr kalın bağırsak. Bombay'de Bengal'li göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad < öz Bengal Hindistan'da bir ülke bünyan [Menxvii] yapım. kabarmak. 18. 2. yapı (~ HAvr *werg.bükmek. vardı.sıkmak " boğ- [Uy viii+] muna. kalın bağırsaktan yapılan sucuk ~ İng boomerang Avustralya bumerang [ML xx/c] yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk ~ Avustral buna[mak Tü buna.a.]yapı. bünye < Ar bana yaptı. ~ Ar bunyat [#bny msd. (birini) etkiledi bulut Tü [Uyviii+]bulıta.sıkılmak < * Bunal. strüktür. iş yapmak ) " balya. tomurmak ) + Alm werk iş. bildiri ~ İt bulletino [küç. şaşırmak.] < OLat bulla 1. 2. özellikle bedenin yapısı < Ar bana inşa etti" bina bur[mak Tü sıkmak " boğ-Arbunyân[#bnymsd. büluğ [Ferecxv] ~ Ar bulûğ [#blġmsd.edilgen biçimi eski anlamını korurken buna. yuvarlak şey. ıztırap < Tü *bun. istihkâm.bülten [ xx/b] ~ Fr bulletin kısa rapor. mühürlü belge. ferman " boyler * Fransızca sözcük ilk kez Napoleon'un 1799 İtalya seferinden halkı bilgilendirmek amacıyla gönderilen bildiriler için kullanılmıştır.] [Kaş xi] bur-/bür. mühür mumuyla yapılan damga. varma < Ar balaġa erdi.çok ihtiyarlamak Tü *bu. dert. ben2. büzmek < Tü *bu-/*bü- .çalışmak. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde ~ Alm bollwerk dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı. [Men xvii] < Tü bun/mun [Or viii] keder. cinsel olgunluk yaşına erdi. bunal[mak ıztırap " buna<Tü [Aş xiv] bunal. (bilgi veya söz) yerine vardı. şehir suru. tomruk [mod. sıkıntı. ulaştı. olgunlaştı. bohle] (< HAvr *bhel-2 şişmek.canı sıkılmak < Tü bun [Or viii] keder. bina etti" bina bünye [Men xvii] biny e/bünye yapı. sur & EAlm bol kütük. boy pos. bulvar [NKemal 1872] geniş cadde ~ Fr boulevard 1. bungalov [MLxx/c] ~ İng bungalow hafif yazlık ev~ bangalo 1. İnisyal b/m dönüşümü için karş.

yüksek yer.+re < Tü bur-[viii+ Uy] kokmak. fiğ burcu [Uy viii+] burçak bezelyegillerden yay şeklinde tendrilleri olan bitki. hisar ~ HAvr *bhrgh. < Tü *bur(ı)şak < Tü bur-" bur- <Tü [T S xvi xvi] burca burca güzel koku ifade eden bir söz < Tü bur. surla çevrili kent ~ Ger *burgs ~ HAvr *bhrgh. üstü çuha kaplı yazı masası. sarınmak. büz. +krasi burs [ xx/b] ~ Fr bourse 1. 2.şiddetle burmak. bük-. buğusu yükselmek < Tü bu buğu. Men xvii] purgaz/burguz [ xiv] ~ Yun/EYun burgaz pyrgos savunma kulesi. buharı tütmek < Tü bu buhar " buğu [EvÇ. Aş xi] ~ Ar burc 1. sarmak [ xvi] burka-/burğa. 2." bur* Pekiştirici -k.(örtmek). fırça veya kadife gibi tüylü yün kumaş * İkincil anlamı 1690 dolayında Fransa'da ortaya çıkmıştır.ekiyle.yüksek yer. [TS xiii xiii] büri-örtmek. . boğbura <Tü [xiv] işaret zarfı <Tü bu işaret sıfatı" bu1. burk-. orta sınıf mensubu < Fr bourg kale. bürünçek (örtü) Türkçeden alıntı olmalıdır. bürokrasi [Bah 1924] ~ Fr bureaucratie devlet memurları iktidarı ^ Vincent de Gournay. kule.* Tü bur-. ~ EYun pyrgos kule.a. delil burjuva [ 188+] ~ Fr bourgeois şehirli. burç " burç burhan ~ Ar burhan [#brhn/#brh] kanıt. Fr. bükmek Moğ bürü. hisar.korumak burçak Tü vicia sativa.örtünmek. hisar < HAvr *bhergh. yazıhane. ofis. hisar. 2. keçe ~ Lat burra keçe. Karş. zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her biri ~ Aram burgâ a. buram <Tü güzel koku ifade eden bir söz tütmek. kale " burç burk[mak <Tü < Tü bur. para kesesi.köküyle alakalıdır. özellikle devlet dairesi < EFr bure çuha.biçimleri eş anlamlı olup. büro [Bah 1924] ~ Fr bureau 1. iktisatçı (1712-59) & Fr bureau devlet dairesi + Fr -cratie iktidar " büro. koku burç [Kut. kese bürü[mek Tü [ xi] bürün. bir çırak veya öğrenciye hibe edilen para < OLat bursa para kesesi ~ EYun byrsa deri. tümü "sıkmak" anlamına gelen *bo-/*bu.kokmak.

burmak. tütmek < Tü bü buhar. İncil < Aram #bsr ilan etme. a. saklama yeri < EYun tithemi. öpmek buse Tü Tü [ xi] bürünçük kadın giysisi. 2.bitmek " bit- . the. Tü [ xi] *burış-/bürüş.a.a. ölü yakılan yer. tez2 butlan [Menxvii] ~ Ar buTlân[#bTlmsd] geçersiz olma. iptal edildi.a. depo & EYun apó + EYun theke ambar.a.buruşmak.a.] kese. mağaza ~ OLat *apotica ~ EYun apotheke mağaza. 2. f. [DK xv] bud bütan [ xx/b] ~ Fr butane kimyasal bir bileşik < Fr acide butyrique bütirik asit. butik [ xx/b] küçük dükkân ~ Fr boutique her çeşit dükkân. bohça ~ HAvr *bhelgh. kakmak ~ Ger *buttan bütün Tü [ xi] bütün tam. gelir-gider çizelgesi ~ EFr bouget [küç. 2.koymak " apo+. dağarcık. örtü [Uyviii+]burın/buruna. büzüşmek < Tü bur-/bür. mezar.a. ) + EYun tyros kaymak. ~ Lat bustum 1. öpücük < Fa büsîdan ~ Fa büsa öpücük < Fa büsidan öpmek büşra ~ Ar buşrâ' [#bşr sf. < Tü bürün-"bürü<Tübür-kokmak.bürümcük burun/burnkoku " buğu buruş[mak bükmek " burbüryan bus etm. yok hükmünde idi buton [ xx/b] kumanda düğmesi düğme < EFr boter/bouter sokmak. çıkın < Lat bulga torba.a. » " biryan ~ Fa büs öpüş. hükümet bütçesi. müjde ~ Aram bîssrâ 1..]. özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk. müjdeleme büst [Sabah 1907] ~Fr buste insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel ~ İt busto a. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo büstiyer üst kısmı " büst but Tü [ xx/c] ~ Fr bustier göğüslük < Fr buste gövdenin [Uy viii+] büt bacak. yok hükmünde olma < Ar baTala geçersiz kaldı. lor veya peynir " biftek bütçe [KT xix] büdce ~ Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge ~ İng budget 1. bitmiş ~ Fr bouton her çeşit < Tü büt. inek (~ HAvr *gwou. evrak veya para kesesi. bozulmuş tereyağında bulunan bir asit < EYun boutyron tereyağı & EYun boús sığır.] iyi haber.

a. uzaklaştı. < Tü büyüt-" büyü- < Tü bu5. uzadı buyruk büyü Tü sihir.a. Karş. a.a. büyücü. sıkmak.burmak. . bilge . Fa buzak (küçük erkek keçi). bilgin. [ viii] bedük a. a. [Arg. büzük <Tü [Kıp xiv] makat < Tü büzmek" büz- buzuki [ 196+] ~ Yun bouzoúki Yunan meyhane müziğinde bir çalgı ~ Tü bozuk Türk müziğinde bağlamadan büyük dokuz telli saz < Tü boz-" bozbuzul YT [TDK 1944] dağlarda oluşan buz yığını (Fr glacier karşılığı) < Tü buz " buz -ul ekinin işlevi açık değildir. * İran dilleriyle paralellikler ilgi çekicidir. buze (teke) < OFa büz (keçi) < HAvr *bhugo-s (çeşitli hayvanların erkeği).buut [Menxvii]bucd mesafe.[xi] donmak ~ Fr buse künk ~ Hol buyse [İMüh xiii] büz< Tü *bü. < Tü buyur. büyü büyü[mek büyük buyur[mak büyüteç buz büz büz[mek Tü [ xx/b] <Tü Tü Tü YT Tü [Uy viii+] buyruk emir ~ Ar bucd[#bcdmsd.] uzaklık.emretmek [CepK 1935] pertavsız [Uy viii+] buz a. [CodC xiii] büğü a.. < Tü be5ü-" büyü- [Oğ xi] buyur." buyur- [Or viii] bögü sihirbaz. boy < Ar bacuda uzak idi. bükmek " boğ(=Moğ bıragu iki yaşında buzağı Tü sığır yavrusu ) " boğa [Uyviii+]bozağu/buzağua. Men xvi] büğü Tü [Uyviii+]bedü-a.

[Men xvii] karşılıksız verilen şey.ekiyle. < Tü çapmak çarpmak. eller ve kollarla girişmek. [Çağ xv] çapalamak çırpınmak. dört nala gitmek)" çarp* Türkçe sözcüğün Farsçadan alındığı muhakkaktır. Allahın sıfatlarından biri < Ar cabara güç kullandı" cebir çabuk [Ferec xv] çâbük ~ Fa çâbuk/çabuk hızlı. çevik (~? Tü *çapuk a. toplama çaba YT [CepK 1935] gayret < Tü çabalamak " çabala- * Dil Devrimi döneminde çabalamak fiilinden yanlış bölünme yoluyla elde edilmiş isimdir. [EvÇ xvii] çabalaklanmak < Tü çapmak çarpmak. bedava ~ Ar caba' [#cby] bir tür vergi < Ar caba [msd. çaçaron [LO xix] ~ Ven ciaciarón [İt ciacchierone] çok konuşan kocakarı < Ven ciaciaràr [onom.caba [Kan xv] toprak sahibi olmayanlardan alınan bir tür vergi. çırpmak " çarp* Sürekli ve zayıf eylem belirten -ele. Buna karşılık Farsça biçimin nihai olarak Türkçeye dayandığı da ileri sürülmüştür. a.] kudret sahibi. çok konuşmak . para alma. çabala[mak <Tü [T S xv] çabalamak . angarya. cabbar [DK xiv] ~ Ar cabbâr [#cbr im. yy'dan itibaren kaydedilen EErm ç'apuk (hızlı. cibâyat] vergi aldı ~ Aram #gby tahsil etme. Ancak bu halde 5.] gürültü yapmak. çevik) biçimini açıklamak zordur.

gölgelik < Sans çhadati örtmek) ~ HAvr *sked. ~ OFa câdüg a.cacık peynire verilen bir ad cadaloz cadı [EvÇ xvii] cacı% yemeğe katılan bir ot. CodC. kartaloz. Karş.(seslenmek. çağır[mak Tü haykırmak. zırtapoz.] 1. cin ) çadır [Kaş.xi-xviii). İkinci anlam grubunun türevleri çakmaddesi altında gösterilmiştir. şaşkaloz.] [T S xv] çağala badem kabuğuyla yenen ham badem . nida" ve "2.cadı. yelloz. taş sesi. şıkırdamak . a. yolun orta veya ana bölümü. kendinden yetişen her tür nebat [LO xix] cadıya benzer kadın < Tü cadı" * Özellikle kadınlara ilişkin olumsuz sıfatlar yapan -(al)oz ekinin kaynağı açık değildir. tente. Onomatope özellikleri gösteren bu kök "1. yar. Karş. gölgelik.xi) ve çağla-(şakırdamak. cadde [Men xvii] ana yol ~ Ar câddat [#cdd2 fa. ana yol < Ar cadda kesti " ciddi cadı [Aş xiv] cadu ~ Fa câdü a. nida. a. çağla .) çağ Azerbaycan lehçesi) ~ Erm caġ demirden yapılmış şiş. hayvanların açtığı patika.örtmek cağ [kebabı Gürc cali a. yy'da Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a özgü bir sözcüktür. ün. akarsu yatağı. f. bağırmak. su sesi.xiv). İMüh. ünlemek " +kir- * Karş. şakırtı" çak[T S xvi] (akarsu) köpürerek akmak < Tü çak/çağ [onom.şeklindedir. İdr xi] çatır. çağanoz yengeç ~? ç ağ d aş YT [Men xvii] çağanos [ Ce pK 1 93 5] m ua s ır [T S xiii] çağır~ Yun tsaganós bir tür < T ü ça ğ" ç ağ < Tü *çağ-/*çaw. bir tür kötü ruh.[xi] seslenmek. gürültü . 2. insan sesi. bağırmak . çadır (= Sans çhâttra şemsiye. tente. çarpma sesi. nal sesi. a. Tü çağıla. (= Ave yâtu. Tü çaw/çoğ (insan sesi. Her iki biçimin zayıf derecesi çığ-/çığır. büyücü = Sans yâtü büyücü. bir hükümdarın yönetim süresi * Evliya Çelebi'ye göre 17. [ xix] Van'da otlu ~ Fa jâj çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad. devir. [DK xiv] çadır ~ Fa/OFa çâdar/çâdur her tür örtü. mil (= [CodC xiii] zaman. şakırtı" olmak üzere iki ayrı anlam alanına sahiptir.Fa çaġala ham meyve çağla[mak <onom çarpma sesi. paçoz. [EvÇ xvii] zaman (Doğu Anadolu ve ~ Moğ çağ zaman.

a.). Alıntı yönü açık değildir. işlem). geçki < Ar caza geçti" cevaz çak[mak Tü [Uy viii+] çak. çakıl <onom [ xvi] çağıl küçük taş parçası. keyif [LO 187+] biraz sarhoş & Tü çakır alaca. çet-) ve -ı.a. TS xiv] çakır her iki anlamda " çak* Karş. çel-. [Kıp.kökü pekiştirme ve sertlik bildiren -k.) Türkçe veya Moğolcadan alınmıştır. .] geçerli. [BK xviii] çağlağan < Tü çağla-" çağla- * -ğan müstakil bir ek midir. kazık çakmak. -rj < -nğ ekinin metatezi midir? çağrışım cahil bilmedi" cehalet YT [Fel 194+] tedai. çıl-.) * Avrupa dillerine Türkçe veya Farsçadan geçmiştir.] bilmeyen < Ar cahila ~ Ar câ'iz [#cwz fa. Hepsinin ç. hizmetkâr Tü çak-" çak- [LO xix] çakı açılıp kapatılabilen bıçak * Karş.çağlayan <Tü [TS xvi] çağlan .sesiyle oluşturulmuş zayıf derecesi (çığ-/çık-. [KGunya xiv] çakal Fa/OFa şağâl köpekgillerden yırtıcı bir hayvan (= Sans srigâla/srikâla a. Çağ çakan (balta). şakırtı) çıkarmak * Çak. benekli) Türkçeden alıntı olmalıdır. İng jackal. çıt-/çit-) mevcuttur.'çat' sesi çıkaracak surette vurmak.). [Men xvii] çakıl taşı < Tü çağıl/çakıl [onom. alaca" olmalıdır. Fr chacal.] çarpma ve vurma sesi (taş sesi. Ar zurraq (çakır doğan) = azraq (mavi).sesi etkisiyle sesli incelmesine uğramış varyant biçimleri (çek-. (a. gösteriş (argo) ~ ? ~ çakal [Kıp xiv] şağal/çağal/şakal. caiz [Aş xiv] usul. • Çak-. çekiçle vurmak.a. Karş. çivi çakmak < Tü *çağ-/*çaw-[onom. akarsu sesi. • Moğ çoğur (alaca.a. çıp-. vurmak" anlamına gelir ve paralel anlam genişlemelerine sahiptir. caka [LG188+] kurum. çakırkeyf karışık renkli + Tü keyif" çakır. [Kaş xi] çağrı doğana benzer yırtıcı kuş. çat-köklerinin her biri "çat sesi çıkarmak.ekiyle türetilmiştir. geçen (para. çaker çakı <Tü [Mercimek xv] ~ Fa çakar kul. çal-. Hind çaku (a. bende. nal sesi. çarpmak. çap-/çarp-. Moğ çak?u (a. Fa çaqu. çep-.] şakırtı ve şıkırtı sesi " çak- çakır Tü [Kaş xi] çakır alaca veya gri-mavi göz rengi. association [CodC xiii] < Tü çağr-ış-mak" çağır- ~ Ar câhil [#chl fa. çakmaktaşı çakmak. Sözcüğün nihai anlamı "çalık.

vurmak.a. kakmak.tekerlek.1.Tü çalık [Kıp xiv] a. kesmek).) Ayrıca çalı çırpı. [T S xv] gayret etmek. 2. döngü. çabalamak < Tü çal. güreşmek. tokuşmak. [DK xiv] talan etmek. şakırdamak " çak* "Saz çalmak" anlamı Fa zadan (1. alacalı * Karş. çömlekçi çarkı. çarpmak " çal- . bıçak vurmak. devre.] celbeden. Ayrıca karş. çarpışmak. vuruş. darbe. yağmalamak. Çağ çalağan (a. [Men xvii] yüzünde çıban izi olan çarpmak. çalak [Kıp xiv] ~ Fa çâlâk eline ayağına çabuk. saz çalmak) çevirisi olmalıdır. boy pos < Tü çal. gösteriş. çamur veya boya vurmak. bir şeyin çatlakları veya ek yerleri açılmak. çalı <Tü hale getirmek " çal[TS xiv] çalu bodur yaban bitkisi < Tü çal. < Tü çal. vurmak. 2.saz vurmak " çal- * Karş. alacalı hale getirmek " çalçalım calip celp <Tü < Tü çal- [DK. mızrap) < d?arb (vurma).vurmak " çal[Men xvii] ~ Ar câlib [#clb fa. Kıp xiv] saz çalmak. atik. çevik . çağıran" çalış[mak Tü [Kaş xi] çalış. dört nala gitmek " çal* Türkçede her zaman Farsçadan alıntı olarak algılandığı ve o şekilde kullanıldığı halde.vurmak. dörtnala gitmek < Tü *çağ-/*çaw-[onom.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak. endam. a. vuruşmak. çelik2 (kesik dal parçası). bıçak vurmak. Ar mid?rab (çalgı.çarpmak. [LO xix] çaqşır/çaqşur ~? * Fa çaqşur muhtemelen Türkçeden alıntıdır. çark. kakmak. [Ali xvi] çakşır . 3. Farsça biçimin Türkçe kökenli olduğu açıktır. çalğıçı (ot biçen kimse) < çal. ayakla vurmak. çal[mak Tü [Uy viii+] çal.(vurmak. Kırg çalğı (tırpan). insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek " çark çakşır [TS xv] çâğşîr/çâğşir baldırdan bağlanan erkek şalvarı. bıçak vurmak. 2.kesmek. alacalı hale getirmek. çalgı <Tü [Kan xvi] çalğu her çeşit müzik aleti < Tü çal. kesik. [T S xiv. çalık <Tü [Zatî xvi] çarpık. 2.vurmak.çakmak " çak- Tü [ xi] çakmak çakılınca kıvılcım çıkaran taş < Tü *çak-ınak < Tü çak-ın- çakra [Hürr1999] ~Sansçakrá1. TS xv] 1. yaralı. şaklamak.

+baz camekân [Mercimek xv] hamamda giysi çıkarılan yer. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir. dört parça. [Çağ xv+] çam ağaç ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir. yy'dan sonra Türkçe sırça sözcüğünün yerini almıştır. [Çağ xv+] çam ağaç ~ Fa çar para ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür.] * Osmanlı Türkçesinde camie sözcüğünün dişil biçimi olarak kullanılmış. cuma mescidi" cem camia [ xx/a] toplum. Ancak Ar şamc (mum.a. Karş. çamaşırcı & Fa cama giysi + Fa şüy/şür yıkayan (< Fa şustan. fakat 20. deli gibi oynak < Tü çalvurmak.yıkamak ) " camekân cambaz hilebaz. şüy. sürahi (= Ave yama. giysilik & Fa cama giysi + Fa kandan çıkarmak. kavga etmek" anlamından türemiştir. camız/camus [Env xv] camuş. çalka[mak <Tü [T S xv] çalka. topluluk insanları bir araya getiren şey veya olay " cem ~ Ar câmic [#cmc fa. Neş.. bardak. yy'a dek ayrı ad olarak değerlendirilmemiş ve sözlüklerde yer verilmemiştir. itip kakmak. yıkanmak üzere ayrılmış giysiler ~ Fa cama şüy giysi yıkayan. ŞİŞE. su sığırı = Aram gamüş a.a.a. haşarı. Ancak Ar şamc (mum. ~ OFa gâw meş a. cem eden. kastanyet" çehar. akrobat [Kan xv] canlı hayvan tüccarı. a.] 1. 2. soymak. < OFa gâv inek. soyunmak * Güncel anlamı cam kelimesinin etkisiyle sonradan türemiştir. [KT 1876] camla çevrili veya örtülü yer ~ Fa câmakan soyunma yeri. [Men xvii] cam Fa/OFa cam bardak. çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. [Tuh.a. pare çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. çarpmak " çalçalpara [LO ] çar pâre/çalpara kastanyet 1. sığır ~ HAvr *gwou.sarsmak. kâse. Arg xv] ~ Fa cânbâz canlı hayvan ticareti yapan " can.a. cami [İrşad. [Men xvii] cameken/camekân a. bir araya getiren. çamaşır [Arg xvi] 1. SIRÇA. [T S xv] çalkan-sıçrayıp oynayarak yürümek.* Modern kullanımı "çarpışmak.) ~ * Özgün anlamı "kadeh. bardak" iken 17. deli gibi öteye beriye hareket etmek < Tü çalık [T S xv-xviii] çok sıçrayan. giysi yıkayıcı. KGunya xiv] toplayan.a. ~ Ar câmicat^ [#cmc fa. 2. kadeh. [Mü xvi] camuz ~ Ar câmüs/câmüş manda. 2. f. dört parçalı köçek zili. " biftek . cam [Yus xiv] kadeh.

) ~ HAvr *gweis. vigor (canlı ve güçlü olmak). canhıraş [Neş xv] ~ Fa can %irâş acı veren. Gael beatha (can.a. yaka = & Fa [KT xix] canını siper ederek. canan canavar özellikle yabani hayvan.a. canip Ar canb yan cansiperane can can + Fa sipar siper " can. yaralayan (< Fa %imşldan tırmalamak)" can cani işledi" cinayet ~ Ar canin [#cny fa.] yan. her çeşit hayvan " can.] suç işleyen < Ar canâl suç * Arapçada ender kullanılan bir biçim olup Osmanlıca sözlüklerde 19. siper [Kıp xiv] ~ Ar cânib [#cnb1 fa. HAvr gwl-wotbiçiminden Sans cîvita-. çan.a. çok (< Fa fuzüdan.biçiminden EYun bíos. çıngırak can [Kut xi] .yaşamak = Ave cyâiti/cvâiti a. M A N D A . = EFa civa-/cwa. hayat). HAvr gwi-wot. [passim xiv] ~ Fa/OFa can hayat (= Sogd cwân/jwân a. büyüten. ~ Fa cânwar canlı yaratık. çoğaltmak ) * Ar cunfâs (çuval bezi. zoe (yaşam). domuz canfes [Yus xiv] ~ Fa cânân [çoğ. iç tırmalayan & Fa can + Fa %imş tırmalayan.Fa can fızâ cana can katan. kenar. Tü *çoğmur dibe çöken şey. Lat vigere. Bak. [Men xvii] canver vulg. canavar hayvan. ferahlık veren & Fa can + Fa fizâ/fizây artıran. * HAvr *gwi-o. şiirde "sevgili" [CodC xiii] . Lat vîta (hayat). HAvr gwî-wo.] canlar. yüksek rezonanslı darbe sesi.biçiminden Sans cıva-. a. çamur <Tü çökmek. fızâ. +aver [KT xix] ince.biçiminden İng quick (canlı).* Anadolu ağızlarındaki komeş/komış biçimi Erm komeş < OFa gawmeş'ten alınmıştır. tortu < Tü *çö/*çoğ- [Uy viii+] çan 1. yy sonuna dek rastlanmaz.artırmak.a. parlak ve yanar döner renkli ipekli kumaş . oturmak " çökçan Tü [Kıp xiv] çamur a. Lat vîvus (canlı). ekime elverişli olmayan arazi ~ İng jungle tropik orman ~ Sans cangala çöl.biçiminden EYun zöio (yaşamak). HAvr *gwi-g. 2. çul) ile ilişkisi kurulamaz. fedakârca . cangıl [ xx/b] çorak yer. fazla.

diyagonal & Fa çap aykırı. * md > t değişimi doğaldır. çapraz çapul <Tü [Çağ xv] çapawul yağma. çapraş[mak [TS xvi] karmaşık hale gelmek solsağ. yalpalama. özellikle göz pisliği. yalpalama. sol (< Fa çapîdan dönmek. yalpa. alacalı hale getirmek " çarpçapari [LO 1876] çok iğneli olta Ven ciapàr [İt chiappare] tutmak.çarpmak. çapul. bel [LO xix] pasaklı. talan etmek " çarp* -ağul/-awul eki Çağatay Türkçesinde ve Moğolcada görülür. yy sonlarından önce kaydedilmemiş olan sözcüğün Venedikçeye dayandırılması problemlidir. pislik. 2. pejmürde + Tü çul" çul çapak Tü [ xi] çalpak/çalpan kir. çarpmak. heybe. zıt yönlerde olma. çapkın <Tü [CodC xiii] çapkun akın. hacim ölçüsü . talan etmek. [Men xvii] bir tür düğme ~ Fa çap rast "sol-sağ". savulmak.a. akın. ancak final -n sesinin kaybı açıklanmaya muhtaçtır. [TS xvii] çapul a. dört nala at sürmek " çarp* Karş. [EvÇ ~ Fa camadan giysi çantası. a. < Tü . (Tatarca) *çapağul < Tü çap. Tü *çalp-/çap.İt zappa bahçıvan aleti.a. 1. saldırı. rast EŞKÖKENLİLER: Fa çap : çapraş-. çaput Tü [Kaş xi] çapğut birbirine dikili parçalardan oluşan dış giysi. [Kıp xiv] çapak a. [Men xvii] çepüt eski pamuk < Tü çap.çalmak. kılıksız &? Fa çapan eski çapaçul püskü. [TS xv] talan eden. çapulcu çap. [Redh 1890] iki dişli gemi demiri . tutarsızlık " çapraz < Fa çaprâst < Tü çapraz [İdrH xiv] çatışma. talan. yalpa. paçavra. [TS xvii] çapıt eski bez. +dan1 [İdH xiv] camedan giysi veya eşya konulan çanta. yalı çapkını (hırsızlık eden bir tür kuş). sağ " çeper. genel anlamda kese veya heybe < Fa cama giysi" camekân. çap çapa [Bia xix] boru ölçüsü.çanta xvii] çanta a.Erm ç'ap' [v] ölçü [PiriR xvi] bir bahçıvan aleti. tüfek ve mermi ölçüsü. balık tutmak ~? Ven *ciaparìn olta < < * Venedikçe etimoloji Kahane&Tietze tarafından önerilmiştir. sapmak) + Fa rast düz.alacalı hale getirmek? dokumak? " çarpAynı anlamda çapan/çapğan (Çağ xv+).çarpmak. 19.

] çekme + Ar a6qâl [çoğ. = Sans çakrá a. carıl onom [TS xiv] car etmek/car urmak ses. [LO ] car car yaygara ve gevezelik sesi < Tü çağır/çarjır gürültülü konuşma veya ötme sesi < Tü *çâ-/ çağ.) ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek < HAvr *kwel-1 ekseni etrafında dönmek. [ML 1969] bir tür biber . yuvarlanmak). genç kız. akan. kontrolsüz ve oburca yemek için kullanılan bir deyim [DK xiv] çarTak . tekerlek. çark [Aş. f. [LO. çarliston [Cumh 1928] bir dans. 2.yöntem. yuvarlanmak * Aynı kökten E Yun kyklos (tekerlek). çardak .bağrışmak. devir (= Ave ça%ra. bar bar bağırmak.] 1. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü.car.] cereyan eden. 1923'te James P.a. sıklet çarçur etm. Karş. kylindo (dönmek. Aş xi] [Kıp xiv] [AResmi1757] ~ Fa çâra/çâr a. kayzer. İnisyal ç. [Men ] çarTak vulg.Fa çar Tâq "dört kemer". divanhane " çehar. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri" kayser caraskal + [KatipÇ xvii] (cilm-i) cerrü'l-esqâl. Gül xiv] hizmetçi. çarık [Uy viii+] çaruk Türklere özgü kaba ayakkabı cariye [DK.] yük. çark.sesinin ötümlüleşmesi -n. koştu " cereyan Tü ~ Ar câriyat [#cry fa.a.a. [ xx] caraskal mekanik yük asansörü & Ar carr [#crr msd. 2. çare ) cari süregiden " cereyan çariçe çar2 * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir türevdir. tak1 [Kut. dişi köle < Ar cara aktı. mekanik . [TS xiv] carılda.veya -n-etkisini düşündürür. KT xix] cerr-i esqâl makaralar yardımıyla yük kaldırma ilmi. gürültü. Rus hükümdarı 4. imparatoriçe. car car çağırmak. . usul. dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı. ~ OFa çârag (= Ave ~ Ar cârin [#cry fa. nara . gürültü etmek " çağır* Karş. çar1 [Aş xiv] dört ~ Fa çâr/çahâr dört" çehar çar2 [EvÇ xvii] Rus hükümdarı ~ Rus tsar imparator. yükler (< Ar 6iql yük ) " cer. çardak ikil [Kaş xi] abur cubur. döngü.İng charleston 1.seslenmek. a. Yus xiv] çar% ~ Fa/OFa çar% 1. & Rus tsar + Sırp-itsa dişil eki" çare çârâ.

mıh [T S. dörtyol. cass/macassat] yokladı. ) " çehar cart onom [TDK 1955] yırtma sesi. " çak* İşlevi tam olarak anlaşılamayan bir -p. talan etmek.Fa çâdarşab gece örtüsü & Fa çâdar örtü + Fa şab gece " çadır. ordunun önünden giderek bilgi toplayan kimse. çapak. pazar yeri & Fa çâr dört + Fa sü taraf. hafta ~ İbr şabbât dinlenme günü. yol (~ OFa sög a. talan etmek. [DK xv] çarp.2. Cumartesi. 2.kamçı vurmak. [CodC. koşmak. yağmalamak < Tü *çalp. yan. şebboy çarşamba [CodC xiii] çehar şembe ~ Fa çâr şanba haftanın dördüncü günü & Fa çâr dört + Fa şanba/şanbih hafta (~ Aram şabbstâ/şabbeh 1. çarşı [Gül xiv] çarsû ~ Fa çâr sü dörtgen. vurmak. çarşaf [CodC xiii] çarçav . [ xx/c] frapan. ferman. ferman. [Arg xvi] çârşeb. kılıç vurmak < Tü çal. casus casus [KıpGul. vulg. araştırma. ara verme. DK xiv] ~ Ar câsüs [#css] izci. yy'dan itibaren İbrani toplumundan. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi ~ OLat chartula [küç. ruhsat < Lat charta kâğıt" kart2 çaşıt Tü [ xi] çaşut yalancı.ekiyle çal. akın etmek. ani eylem sesi. elle yoklama. el yordamıyla aradı (= Aram #gşş elleme. [TDK 1955] cart curt etmek korkutmak amacıyla yüksek perdeden konuşmak. kılıç vurmak. Zarb < Ar #Drb (aritmetikte çarpma işlemi) sözcüğünden esinlendiği anlaşılmaktadır.a. yön. göze batan (renk) < car " car çarter [ 198+] ~ İng charter 1. Ferec xv] ~ Fa çar mîx dört çivi. dinlenme ) " çehar * Yedi günlük hafta düzeni MÖ 6. haç " ~ Fa çar nâçâr işe yarasın çarnaçar [Tz xv] yaramasın & Fa çâr2 çare + Fa nâçâr çare değil" çare. istihbarat elemanı < Ar cassa [msd. çalmak. 2.seğirtmek.a. ortak Arami kültürü aracılığıyla Ortadoğu ve İran'a yayılmıştır. ruhsat. Karş. na+ çarp[mak Tü [Kaş xi] çap-. çârşef/çârşaf . şak/şakır sesi çıkarmak" kavramına dayanır.çarpmak. berat. Cumartesi < İbr #şbt dinme. çarpı YT [Geom 193+] < Tü çarp-" çarp- * Atatürk tarafından bulunan kelimelerdendir. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi < öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent çarmıh çehar. DK xiii] çap. iki yüzlü. yellenme sesi. inceleme ) . atı hızlı sürmek. a.] "kâğıtçık".kökünden türediği anlaşılıyor. Anlamların tümü "vurmak.

dikmek. [LO ] darbe sesi. vurmak.a.(caydırmak . Karş.) ~ HAvr *yewos a. = Sans yavah a.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak " çak[Tuhf xiv] iki veya daha çok dişli tarım aleti < Tü çat-" çat- * Dil Devriminden önce Türkçe köklerden -el ekiyle yapıldığı izlenimini veren iki kelimeden biridir. [BK 1799] çağlağan . dayak sesi. cay[mak [DK xv] çay. genelde tahıl. ahşap çatırtısı < " çakçat pat/çatra patra anlatan deyim ~ Bul çetır pet dört beş çat[mak birleştirmek çatal <Tü [LO xix] çatra patra bir dili çok az bilmeyi Tü [Kaş xi] çat.a. çavuş Tü [Or viii] çawuş bir tür görevli. şelale. bağırmak. [LG 188+] cavlak çekmek ölmek (argo) <Tü [TS xvi] çağlan çağlayan. çatana çatı <Tü [LO xix] Tuna nehrine özgü küçük buharlı nehir teknesi < öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba.a.çarpmak.dönmek. [LO xix] < Tü çağla-" çağla- * Halk ağızlarına özgü bir biçim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. [Kıp xiv] padişah önünde yüksek sesle bağıran görevli. dazlak. çatla[mak Tü [Kaş xi] çatla. [Ferec xv] yüzeyi yarılmak < çat çarpma veya çatlama sesi " çat çavdar [Men xvii] çavdar ~ Fa cawdar arpa ve buğday tarlasında parazit olarak yetişen bir tahıl.a. yy'dan önce kaydedilmemiş ise de karş. [Men ] çat çat dişlerin birbirine çarpma sesi.çat. çavdar Fa caw arpa. münadi < Tü *çağ-/*çaw. el çarpma sesi çıkarmak. topal. ETü çantur.[onom. akarsu.seslenmek. bugün Romanya'da Cetate [Men xvii] evin çatısı < Tü çat-" çat- * "Birbiriyle açı oluşturacak şekilde çatılmış düğerler" anlamında olup düz dam için kullanılmaz. [Kaş xi] savaşta safları gözetip kargaşayı önleyen görevli. çatlama sesi. haykırmak " çağır* Özgün anlamının bağırmakla ilgili bir görev olduğu açıktır.Kaş xi) < *çaw(u)n-tur-. cavlak " çıplak çavlan çağlayan <onom [LO xix] çıplak.xv). hububat (= Ave yava. çapraz olarak < Tü *çağ-/*çaw. [Oğ xi] katmak. Ayrıca Kıp çawrunmak (çevirilmek . Tü? .şaklamak. çatır onom [TS xiv-xvii] çatıldı/çatıltı silah çarpıştırma sesi. vaz geçmek * Fiilin basit biçimi 15.

2. ses etmek < Tü çaw ses. çekicilik < Ar câ5ib .) ~ Çin ça' a. Tü & Tü çay + çaydanlık Fa -dan " çay1. +dan1 cayır çayır onom Tü? [Tz 1899] çaydan çay pişirme kabı [ARasim 1897-99] cayır cayır yanma sesi "caz2 [Kıp xiv] şayır şimen otlak. bando cazgır <onom [Tz 1944] güreşecek pehlivanları yüksek sesle tanıtan kişi Tü *cazğır-/cazğırda. camellia sinensis. bir tür müzik ~ İng jazz 1. yy ortalarında genel kullanıma geçmiştir. [DK xv] çayır . caz2. milvus milvus.çay1 [Damadzade 1731] ~? Fa çay 1. takım " caz1. 2. cazibe çeken " cazip [Men xvii] çekim gücü. şamata. 1910 dolayında kullanıma girmiştir. Asya ve Doğu Avrupa dillerinde Gwangdong lehçesinden alınan ça' biçimi yaygınken. 1920-21'de İstanbul'da duyulmuştur. ç a y2 Tü ? [D Kx v] d er e. [TDK 1974] toy. [Men xvii] çaylak bir tür yırtıcı kuş. gürültü etmek < Tü caz/cazır [onom. Türkçe sözcüğün Farsçadan mı. bu bitkiden yapılan içecek (= Rus çay a. Rusçadan mı alındığı açık değildir. bağırış. cazır onom yanma veya ateşte kızarma sesi. [ xix] bağırarak haber götüren bir tür haberci. Güney ABD zenci * İngilizce sözcüğün kökeni belirsizdir. caz1 [passim 1921] ağızlarında "gürültülü eğlence".a. yapraklarından içecek yapılan bir bitki.bağırıp çağırmak. [Ç ağ xv +] a .a.a . ateşe değen su sesi ~ İng cazbant [Bah 1924] bir nevi Amerikan orkestrası jazzband & İng jazz + İng band grup. Üçüncü anlam. * Çin kökenli olan bitki 17. tecrübesiz < Tü *çawlak bağırgan < Tü çawlabağırmak. yy ortalarına doğru Batı Avrupa ve Rusya'da tanındı. +kir* Edirne halk ağzından 20. • Türkçe sözcük ilk kez Damadzade Ahmed Efendinin 1731 tarihli Çay Risalesinde yaygın kullanım buldu. acemi çaylak ("tecrübesiz tellal") deyiminden krasis yoluyla türemiştir. tellal. çığlık " çağır* Sözcüğün iki orijinal anlamı "bağıran" fikrine dayanır. Caz müziği Fransa'da 1918'den başlayarak popüler olmuş. [Çağ xv+] çayır Tü çaylak <Tü [Tuhf xiv] çarlak . Batı Avrupa dillerinde aynı sözcüğün Xiamen lehçesinden Portekizce vasıtasıyla alınan tê biçimi benimsenmiştir.] bağırma sesi" caz2.

2. cedit [KıpGul xiv] cedid yeni ~ Ar cadîd [#cdd2 sf.] tartışma. [Kadı xiv] cebe silah. yy Arap matematikçisi İbn Musa el-Hwarizrm'nin Kitâbu'1-cabr wa'l-muqâbala adlı eserinden alınmıştır. özellikle tanrının gücü < Aram #gbr kabarma. güç kullandı (= Aram #gbr üstesinden gelme. şiddet < Ar cabara 1. olağanüstü büyük güç ~ Aram gebsrütâ güç. ceberrut [Men xvii] ceberut Tanrının her şeyden üstün olan gücü. sentez. cebir/cebr[Kut xi] cebr zor. 2.] dağ (= İbr gsböl cebel [Kıp xiv] sınır = Fen gbl sınır. 3. [Kan xvi] cebeci < Moğ cebe silah. zorba (sıfat) . yeni < Ar cadda kesti. • Fr algèbre. taşra. uzak ülke ) cebelleş[mek [Men xvii] cedel tartışma.] cezbeden. [KT ] ceberut kibir. keş1 [Kut. şişme.] kabalık. çekişme. matematikte cebir. çekişti" cidal cebellezi cep " cep * -ellezi ekinin yapısı açık değildir. niza. kesik. [TDK 1955] becelleşmek . çeken. cephane. şiddet ~ Ar cabr [#cbr msd. taze kesilmiş (kumaş veya meyve). azamet taslama (Allaha mahsus olup insana yakışmadığı içün ibad hakkında ancak zem maksadiyle kullanılır). kaynaştırdı. yy'da türemiştir.Ar cabarüt azamet. Arapça kökün iki anlam grubu arasındaki ilişki açık değildir. büktü. Aş xi] ~ Ar cafâ' [#cfw msd. Jeminasyon da yakın dönemin ürünü olmalıdır. keskin idi. cebelleşmek < Ar cadal [#cdl msd. 2.* İsm-i failden -e ekiyle masdar türetilmesi Türkçeye özgüdür. mantıkta diyalektik < Ar cadala burdu. birleştirdi.] 1. cazip [Ferec xv] çekici < Ar caSaba kendine doğru çekti" cezb cebeci cephaneci er ~ Ar câ5ib [#c5b fa.] 1. kırık kemiği kaynaştırma. kahramanlık ve cesaret gösterme ) * Matematikteki anlamı "kırık kemiği bütünleme" anlamından türetilmiş olup 9. zor. çalma (argo) Tü [LO ] eziyet çeken . çekişme. canlı ve gayretli idi" ciddi cefa zahmet < Ar cafâ kırıcı davrandı cefakeş çeken " cefa. [TDK 1955] ceberut merhametsiz. İng algebra (matematikte cebir) biçimleri Arapçadan alınmıştır. iktidar. güç. güç gösterme " cebir * Sıfat olarak kullanımı 20. zorluk. özellikle ok veya mızrak ~ Ar cabal [#cbl msd. [HE Adıvar 192+] cedelleşmek . [ML 1969] cedelleşmek hlk. celal. kabarma. & Ar cafâ' eziyet + Fa kaş [TDK 1955] cebine atma.

cehennem ~ İbr ge hinnöm Gözyaşı Vadisi.) ~ HAvr *kwetwer a. cehalet < çehre [KıpGul xiv] çihre ~ Fa çihra insan yüzü ~ OFa çihrag bir şeyin doğası veya özü.a. çekince. ~ Fa/OFa çahâr/çâr dört (= Ave * Aynı kökten Lat quatr-.a. çekingen. cehennem [Kut xi] ~ Ar cahannam Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer. dize kadar inen köylü giysisi < öz Jacques bir erkek adı < Jacobus a. yy) devlet hazinesi adına yazılı ödeme emirlerine verilen ad iken 8.a. tartmak).ip çekmek. çeki. Kudüs yakınında bir yer < İbr hinnöm gözyaşı. Slav çatr. ~ Ar Sakk a. cahl/cahâlat] bilmez idi çehar/çar1 [Ferec xv] çar çathvar. asmak. denetlemek. baştan aşağı gözden geçirme & İng to check 1. çek[mek Tü [Kaş xi] çek.a.cehalet [Ali xvi] habersiz olma < Ar cahila [msd. E Yun tetr-. cehl Ar cahala bilmez idi" cehalet [Aş xiv] ~ Ar cahl [#chl msd.a. ~ Ar cahalat [#chl msd. "jokey çeki <Tü [Arg xvi] bir tartı ölçüsü < Tü çek. suret = Sans çitrá resim. çektiri çekap [ xx/c] ~ İng check-up kontrol.a. çekin-. idea (= Ave cithra. = Sans çatúr a. satranç oynu ~ Fa şah hükümdar ) + İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat" şah1.] Avrupai cepken < Fr jaque 1. ağıt * Hinnom vadisinde kurulan Moloh tapınağı MÖ 8. yy'da Abbasi maliyesinde aynı anlamda kullanılmış ve en geç 12. hip(o)+1 ceket [AMithat1877]jaket ~Frjaquette[küç. satrançta şah hamlesi [xiv]. kan çekmek. 2. bir şeyin gözle görünen yüzü. yy'da Batı dillerinde kullanıma girmiştir. tahammül etmek * "Çekmek" ve "tartmak" kavramları arasındaki ilişki için karş. xiv] tartmak. belirme. quadraginta (kırk).a.(dört). pondus (tartı).] bilmeme. EŞKÖKENLİLER: Tü çek. suret ) çek [LO xix] ~ İng cheque/check üçüncü şahıslara devredilebilen ödeme emri ~ EFr (é)chec a. ~ OLat scaccus a. kontrol etmek [xvi] (~ EFr (é)chec satrançta şah. ~ OFa çakk a. köylü. Ayrıca Lat quartus (dörtte bir).] bilmeme. 2.-7.: çek-. görüntü. * İran'da Part ve Sasani hanedanları döneminde (1. [passim. çekimser.a.görünme. yy'da kral Hosea tarafından yıkıldıktan sonra burası lanetli sayılmış ve Kudüs kentinin çöplüğü olarak kullanılmıştır. çizgi çekmek. Lat pendere (çekmek.tartmak " çek- .a. katlanmak.

fiilini andırır. [KT xix] celalli çabuk kızan. ululuk. kızgınlık . yücelik.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. içi çekmek.sesinin etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir: karş. çektiri <Tü [T S xv] çekdirü . yücelik < Ar calla çok büyük ve yüce idi . özellikle ayakla vurmak = Tü çal. [Çağ xv+] çegürtge şakırdamak.Ar calâl [#cll msd.. İng cricket (yeşil çekirge) < crick (cırcır sesi).. sert tabiatlı. • ç. çal-/çel-. Karş. celadet [Ali xvi] direnç < Ar caluda direndi.a.a.[YT 195+] çeker gibi < Tü çekinmek" çekin- çekirdek Tü [Kaş xi] şekirtük her türlü kabuklu yemiş ve meyve çekirdeği. çekin[mek etmek çekince çekingen <Tü [T S xv] . ihtiraz kaydı [CepK 1935] muhteriz < Tü çekinmek " çekin[TDK 1955] müstenkif < Tü çekimse. İnisyal ç. [Kıp xiv] şekirdek/çekürdek < Tü çakırda-/şakırda-/*şekirde-çıtırdamak.] şakırdama sesi" çak< Tü *çekür(t)- * Esasen yeşil çekirge veya cırcır böceğinin adı olmalıdır. celal [KıpGul xiv] büyüklük. şakırdamak < Tü çak/çakır [onom.çekiç Tü [Oğ xi] çekük a. [Kıp xiv] çeküç < Tü *çakıç < Tü çak-" çak- * Araç isimleri yapan -iç ekiyle.] sabır. azamet.] vurma ve kırma sesi " çakçekirge Tü [Oğ xi] çekürge a. çalım/çelme. [PiriR xvi] çekdürür gemi kürekle yürütülen gemi < Tü (kürek) çekmek " çekçekül çel[mek » <Tü çal" şakul [TS* xv] . [KT xix] içtinap ve ihtiraz < Tü çek-" çekYT YT [CepK 1935] mahzur. çekimser YT yapmak < Tü çek-" çek* Anlamca çekin. [TDK 1955] celallenmek öfkelenmek. [TDK 1983] celal öfke.] ihtişam. azamet. sağlam idi < Ar cild " cilt ~ Ar calâdat [#cld msd. [LL xviii] arzulamak. [Men xvii] vurmak.vurmak " * Çalmak fiilinin varyant biçimidir. carıldamak < Tü çak/çakır [onom.

mola verme. celep [Kıp xiv] ~ Ar callâb [#clb im. Sözcüğün 11. yy'dan önce Nasturi din adamları yoluyla Orta Asya'ya yayılmış olması muhtemeldir.] kırbaçlayıcı [esk. xiii] yüce kişi. DK. mal getirdi" celp çelik 1 <Tü [Arg xvi] dövülmüş demir. 2. vurmak " çal< Tü [TS xiv] sahip. terbiyeli kimse < Tü çeleb/çalap [passim. getirdi celse oturum çeltik [Ali xvi] celb ~ Ar calb [#clb msd.] demirin demire çarpma sesi * Tü çalmak/çelmek (demir dövmek) fiilinden türemiş.bu ne hiddet bu celal" deyiminin yanlış yorumundan kaynaklanmaktadır. çelim[siz <Tü [LO xix] çelim çalım.] oturma < Ar calasa oturdu " cülus [Kan xv] çeltük ~ Fa şaltük/çaltük pirinç bitkisi . tedarikçi < Ar calaba çağırdı. gösteriş.kesmek. [LO ] çeleng metalden yapılan çatma sorguç (demir iskelet üzerine mücevher veya yapraklardan oluşan taç) =? Fa çelân demirden yapılan her türlü alet ve edevat Fa çiling/çiring [onom. tokatladı" cilt çello [ xx/b] ~ İng cello ~ İt violoncello [küç. ferforje < Tü çal-/çel-dövmek. 2.a. (bıçak) vurmak " çal* Fa çalık/çalik (a. (mecazen) rab. haç. kızgınlık" anlamı muhtemelen İstiklal Marşı'ndaki ". cellat [Kıp. usta. efendi.) Türkçeden alıntı olmalıdır. getirme < [Ali xvi] oturma. boy pos = Tü çalım " çalım * İnisyal ç.] violone'nin küçüğü olan bir çalgı < İt violone viola'nın büyüğü olan bir çalgı" viyola celp Ar calaba çağırdı. tanrı ~? Aram Slab/Slâb 1. çelenk [Men xvii] çelenk/çelek demir kova. çubuklarla oynanan bir çocuk oyunu çal-/çel. İsa " çelik2 <Tü [Kıp xiv] 1. çelebi salip * Süryanice telaffuz 'tslab' şeklinde olup fonetik açıdan Türkçe çeleb ile uyumludur.* Halen yaygın olan "öfke. [TS xvii] kibar..etkisiyle sesli incelmesi görülür. [ xx/a] (meclis veya toplantıda) ~ Ar calsat [#cls msd.. kesilmiş dal.] mal getiren.]. ya da Türkçe kökenli olup Farsça üzerinden gerialıntılanmış olması mümkündür. işkence ve idam görevlisi < Ar calada suya veya deriye vuruş sesi çıkardı.] çağırma. ithal eden. çubuk. kırbaçladı. endam. Gül xiv] cellad ~ Ar callâd [#cld im.

2. a.a.]1. Şubat ayında artan sıcaklık (= Aram gamrâ a. 2. toplama. geçmiş ~ Ar cumâdâ'u-al-awwal İslami ayların beşincisi" el3. yy ikinci yarısında yazı diline geçmiştir. • Erkek adı olan Cem Farsça olup bununla ilgili değildir. kömür. [DK xv] sarık şeklinde kadın başörtüsü. [FBaykurt 1971] hırlamak. halka. cemse [ xx/b] askeri personel taşıma aracı ~ marka GMC askeri personel taşıma aracı markası < marka General Motors Corporation motorlu taşıt üreticisi Amerikalı firma . yy başlarından itibaren Fr société karşılığı olarak kullanılmıştır. kazan çember [Yus xiv] .] 1. klavsen ~ Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı ~ EYun kymbalon a. cemiyet [#cmc msd. öfkeli cevap vermek < " +kir* Yerel bir ağızdan 20. < EYun kymbe kâse. k > ç dönüşümü Orta Farsçada tipiktir. aritmetikte toplam.] ~ Ar camâl[#cml msd. bir araya getirme" anlamını taşır. dırlamak. [KT ] cemaziyülevvel evveliyat. DKxi] camala [msd. topluluk < Ar camaca topladı. [Men xvii] kasnak. #cmhr kökleri "toplama. a. toplantı" cem [Aş. fıçıları bir arada tutan metal halka ~ Fa/OFa çanbar kuşak.] güzellik < Ar cemal [Kut. cemre [Kıp xiv] ~ Ar camrat [#cmr msd. KıpGul xiv] toplum ~ Ar camciyyat^ * 20. çemkir[mek [MMakal 1954] kesik kesik havlamak. #cmc.) * Karş. evvel * -z. caml ] tam ve eksiksiz olma cemaziyülevvel [ xiv] ay adı. Farsça "çayır" anlamına gelen çaman ile birleştirilmesi yanlıştır. toplantı" cem [Kut xi] ~ Ar camâcat^ [#cmc msd. köz. = Akad gumâru a. kor.ile telaffuzu Farsça etkisi gösterir. Karaman kimyonu. cemaat topluluk.cem [Kutxi] ~ Ar camc[#cmcmsd. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. bir araya getirdi * Ar #cmm. çembalo [LO xix] ~ İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı. kasnak = Fa çapar a. a. toplanma. tekne. " çeper çemen [LO xix] pastırma yapımında kullanılan ot Erm ç'aman/ç'amun kimyona benzer bir bahar.] toplama. carum carvi [v] (~ OFa *çaman ) = Akad kamunu kimyon " kimyon * Ermenice kelime 5.

özellikle vahşi hayvan tırnağı * Erm cang (vahşi hayvan tırnağı) Farsçadan alınmıştır. cendere [Men xvii] Sans yantra her tür makine. sağ ve sol cenap [MMem xvi] cenab bir saygı deyimi < Ar canb yan " canip ~ Ar canâH [#cnH msd. hazine ~ OFa ganz/ganzmag a. KGunya xiv] ~ Ar canabat [#cnb2 msd. -k ekinin işlevi belirsizdir. araç ) ~ Fa candara baskı mengenesi (= ~ Fa çana/çâna a. etrafını çevirme (= Akad ganânu korumak. özellikle gece vakti ve gizlice çalan hırsız < Aram #gnb çalma. ~ Ar canâb [#cnb1] yan.cenabet [İrşad.> İng chin (a. < Fa çang tırnak.] kanat. bu durumda olan kişi ~ Aram ganâbâ hırsız.EFa çanu.a. etrafını çevirmek ) " cin1 .a. özellikle çeng adı verilen çalgıyı çalan < Fa çang tırnak. çene [TS xiv] çene/çene . hengâme ) [Men xvii] ~ Ar canın [#cnn sf.] kutsal kitaplarda adı geçen bahçe ~ Aram gannâ/gannstâ bahçe < Aram #gnn koruma. a.a.a. a. mekanizma. hadise. Aynı kökten Ger *kinn. cenah [Mercimek xv] mecazen kol.a. kapatma. * Karş. çengi [Kıp xiv] ~ Fa çangî çalgıcı. cengâver çengel [LO ] ~ Fa cangâwar savaşçı" cenk. çenek YT [TDK 1944] botanikte çiçeğin bir kısmı < Tü çene çene * Çene sözcüğünün Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. tırnak.).a.Fa çangâl/çangal pençe. [İdr xiv] çene .] 1. 2. kat. tırnakla çalınan bir çalgı" çengel cenin şey. bir şeyin iki yanı.] gizli veya örtülü olan ~ Fa/OFa cang savaş (= Ave yang- [Aş. ~ HAvr *genu-2 a. şer'an kirli olma. "Namaza yanaşması caiz olmayan kişi" açıklaması halk etimolojisidir. embriyon " cin1 cenk büyük olay. gasl etmeyi gerektiren durumda olma. nezd. hırsızlık etme * Arapça sözcük Aramiceden alıntı olup Ar canb (yan) sözcüğüyle etimolojik ilintisi yoktur. cenaze [KGunya xiv] cinaze ~ Ar/Fa cinâza ölünün içine konulduğu tabut ~ Aram ganszâ gömü. Fa çana zadan (= çene çalmak). +aver [İdrH xiv] çengâl kıvrık sivri uçlu metal nesne . Yus xiv] ceng cennet [Har xii] ~ Ar cannat [#cnn msd.

bir şeyin ön tarafı. 2. 3. çit. koyun. 2. çeper [DD xx/b] dış kenar. [LO xix] cepgen omuza atılan kısa kaput < Tü çap. iki meme arası.] 1. çent[mek Tü? [TS xiv] çendele. çentik açmak centilmen [ARasim 1897-99] ~ İng gentleman beyefendi. yüz (= İbr gobha yüksek < İbr/Aram #gbh yüksek veya çıkık olma ) cepken <Tü [Çağ xv] çapğan birbirine dikili parçalardan oluşan üst giysi.* Karş.[viii+ Uy] dokumak " çaput * İnisyal c/ç nedeniyle sesli incelmesi tipiktir. cidar ~ Fa/OFa çapar/çanbar 1. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri. Akad gannu (bahçe) Aramiceden alıntıdır. gömleğin göğüs veya boyun yarığı.] çekme. matematikte sinüs * Arapça sözcük Lat sinus ile eş anlamlıdır. 2.] güney < Ar canb * Gün doğumuna oranla yan tarafta olduğu için.ince ince kesmek. artık. çeper cephane [DK xv] cebehane . çevre duvarı. pislik " çöp1 ~ Ar carâHat [#crH msd.] yara" . • Cep telefonu deyimi ilk kez 1995'te kaydedilmiştir. [TS xvi] çent-kertmek. Yun parádeisos (kutsal kitapta anılan cennet) < EFa pairidaeza (etrafı çevrili yer. hane ~ Fa cephe [Men xvii] cebhe ~ Ar cabhat [#cbh msd. cep [İrşad xiv] ceyb . gömlek veya şalvar içinde bulunan torba ~ Ar cayb [#cyb msd. halka. çevirme < Fa çapîdan dönmek EŞKÖKENLİLER: Fa çapar/çanbar : çember. cer çekme < Ar carra çekti. bahçe). ceb/cîb 1. askeri donanım deposu & Moğ cebe silah + Fa %âna ev " cebeci. [Men xvii] ceyb vulg. Karş. manken cenup yan" canip [Aş xiv] ~ Ar canüb [#cnb1 im. kasnak. 3. şimal. kibar (~ Lat gentilis soylu ) + Lat man adam " janti. alın. sürükledi çer çöp cerahat cerh ikil [Mercimek xv] cerr ~ Ar carr [#crr msd. daire şeklinde çadır veya saz kulübe. [KatipÇ xvii] cebehane cebe%âna silahhane. kibar kimse & İng gentle zarif.] 1. 2. kuşak. kucak. yük [T S xv] çör çöp [Yus xiv] < Tü çör/çörüntü tortu.

* "İrin" anlamı Türkçeye özgüdür. cereyan. kitap. çerçeve [Arg xvi] çerçive ~ Fa çar çüba dört çubuk. [T S xiii] çeri er. cerrah cerrah (= Aram garâ% cerrah ) " cerh [ xiv] ~ Ar carrâH [#crH im. çermik [Kan xvi] ~ Erm çermig ılıca (Doğu Anadolu'da) < Erm çerm ısı.] akım. icra. ayak işleri yapan " yarıcı cereme/cerime para cezası ~? Moğ carçı/caruçı [Men xvii] cerime 1. a. koştu [Ferec xv] ~ Ar carayân [#cry msd.] hilekârlık. ılıcalar). [Men xvii] çeres içki ile yenen kuru ve ~ Fa çaras dilenciye verilen sadaka ~ Ar carH [#crH msd. suça karşılık ödenen ~ Ar carimat/carîmat^ [#crm sf. yaprak. [ y 1860] gazete ~ Ar carîdat [#crd fa. garmiyan (germiyan. Anlam ayrışması Türkçeye özgüdür. maceraperest. dolandırıcı ~ Fa gurbuz * Türkçedeki anlam kayması açıklanmaya muhtaçtır.a. akış < Ar cara (hızla) aktı.)" çehar. 2. dörtgen. özellikle gelir ve giderlerin kaydedildiği muhasebe defteri. günah " cürüm * Arapça sözcük cürm ile eş anlamlıdır. cariye. kâğıt tabakası" cirit ceriha [KT xix] yara < Ar caraHa [#crH] yaraladı" cerh * Arapça sözlüklerde mevcut değildir. dil ve ~ Ar carbazat [#crbz msd.] soyulmuş şey. çaçaronluk. sıcaklık ~ HAvr *gwher-mno. tabaka. dolan < Ar curbuz hilekâr.] ameliyat eden.a. cop çerçi [CodC xiii] seyyar satıcı hizmetçi. asker ceride [Men xvii] defter. mecra çerez yaş yemiş [Mercimek xv] çeres . [KT xix] beceriklilik. macera. suç.a. EŞKÖKENLİLER: Ar #cry : cari. vücudu cerh [Men xvii] kesici bir aletle kesme < Ar caraHa yaraladı çeri Tü [Or viii] çeriğ ordu . " term(o)+ * Aynı kökten Fa garm (sıcak). cereyan akıntı. f.] suç.a. yonga. & Fa çar dört + Fa çüba çubuk (~ OFa çobag a.] yaralama. cerbeze ifade gücü " gürbüz [LO xix] cüret. . f. soymuk.

Karş. akıncı topluluğu (Rumeli'de) çetele [Men xvii] ~ İt cedola kağıt parçası ~ Lat schedula [küç. a.cesamet [Men xvii] ~ Ar casamat [#csm msd. lezzet (< Fa çaşîdan. hacimlilik.] lakırdı. girişti. müsvedde < EYun s%edios geçici.görmek çeşme pınar. cüsse < Ar casuma büyük idi. [LO xix] çeşid/çeşin nümune.tatmak (= Ave çâş. tad almak). çeşmibülbül ~ Fa çaşm-i bulbul bülbül gözü. göze ~ OFa çaşmag a. ata [Men xvii] ~ Fa çâşnî ~ Ar casür [#csr im.a.] insanın fiziksel varlığı.] cüsseli. büyük.] girişken. cesim [Men xvii] şişman < Ar casuma büyük idi. Ar cu66at (cüsse) ve casad (cesed) biçimlerinin farklı Sami diyalektlerini yansıttığı varsayılabilir.a.] büyüklük. lezzet tadım. müsvedde ~ EYun s%edârion [n. çâş. tadan. yemek) ~ OFa çaşnlg a.a. tadılan. " çeşm [Aş xiv] ~ Fa çaşma göz gibi olan şey. sürahi" çeşme. tad. cüsse. çeşit [Men xvii] çeşide tadılmış. çeşm [Ferec xv] ~ Fa/OFa çaşm göz ~ EFa çaşman.] cesur olma. ~ Ar cadd [#cdd1 msd. küç. gözüpek.] çiziktirme. sohbet. atıldı. [Men xvii] çâşnî tad. bülbül * Kuş adı olan bülbül ile ilişkisi çok dolaylıdır.a. risk aldı ceset [Aş xiv] ~ Ar casad [#csd msd. EYun geüo (tatmak.tatmak. mostra. 2. yer kapladı" cisim ~ Ar casîm [#csm sf. çeteci [Kan xvi] akın.] kâğıt parçası. önemsiz. tadan < Fa çaşîdan. rastgele . çeşni [Aş xiv] . satılan bir malın örneği ~ Fa çaşîda tadılmış. aydınlanma.) ~ HAvr *geus. ölü gövde = Aram güşdâ kadavra. ışık < HAvr *kwek.] [DK xiv] cedd çet [Hürr 2000] ~ İng chat 1. ataklık < Ar casara bir dere veya vadiyi geçti. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad < İng chatter [onom. seçmek * Aynı kökten Lat gustare. ceset * Süryanice guşda ve Nabatice gtta biçimleri eşdeğerdir. çâş. eskiz. laklak çete Sırp çeta haydut.görme.tatmak. kadavra. yer kapladı < Ar cism " cisim cesaret [Men xvii] ~ Ar casârat [#csr msd. a. " çeşit cesur atak " cesaret cet/cedddede. tadılan. bir tür cam işi & Fa çaşm göz + Ar bulbul2 ibrik veya ibrik ağzı. HAvr *kweks-mn.

[Kazak ] Tü çat-/çet. çarpmak " çat[LO xix] bozuk şive ile konuşulan Türkçe için kullanılan ~ ? cevherler. çabuk " Tü *çeğir- çevgan [Yus. gerdi" cidal * Türkçe ikincil anlamı cedvel tahtası deyiminden türemiştir. DK xiv] sopa.] dönme. . teğir-/tewür. su kanalı. EVİRçevirmen ceviz YT [CepK 1935] mütercim < Tü çevir. çetrefil bir deyim * Karş.fiilleri arasındaki ilişki açık değildir. öz. Aş xi] cevab [Ali xvi] ~ Ar cawâb [#cwb msd. [Kırg ] çetin zor. +men2 ~ Ar cawz a.] geçit. bu sopayla oynanan oyun. DEVİR-. çevik çabuk çevir[mek Tü [Aş. sert (özellikle ceviz). eğir-. dolandı ~ Ar cawalân/cawlân [#cwl msd. Karş.* İng schedule (program kâğıdı) Latinceden alınmıştır. cevahir [Aş. a. Erm nguz (a. * Karş. a. kesiksiz çizgi.a. OFa gawz. Doğu Anadolu kökenli olan bitkinin adının Ermenice veya başka bir Anadolu dilinden yayılmış olması muhtemeldir. 2. zor.] [İdrH xiv] kırılması güç. bükük cevher kıymetli taş ~ OFa gawhar/göhar a. a. İbr egoz. a. ~ Aram gawzâ a. çetin Tü çitin a. ip ördü. sert. [Men ] düz çizgi çizmeye mahsus alet ~ Ar cadwal [#cdl] 1. kriket < Fa çawl kıvrık. izin < Ar caza geçti [Kut. Yus xiv] ~ Ar cawâhir [#cwhr çoğ. cetvel [Kıp xiv] cedvel su kanalı. geçiş cevelan [ xiv] dolaşma. döndürmek * Eş anlamlı olan Tü çewür-.çevirmek." çevir-. eğir-/ewür-. dolanma < Ar câla döndü.] yanıt ~ Ar cawâz [#cwz III msd.vurmak.). ~? Fa çabuk hızlı. küçük akarsu. çat pat. Yus xiv] [CodC xiii] çevük neşeli [ xi] çewür. çizgili liste veya tablo < Ar cadala burdu. kıymetli taşlar < Ar cawhar " cevher cevap cevaz belgesi. ~ Fa çawgân bir ucu kıvrık ~ Ar cawhar [#cwhr] cevher.

muhit. a. dolaştı" cevelan çeyiz [LO ] ~ Ar cawwâl [#cwl im.] < Ar ca5r kök. 2.] cevelan eden. cevşen [DK xv] örme zırh göğüs. ~ Fa çar yak ceylan antilop ~ Moğ cegere(n) a. çeyrek dörtte bir " çehar. köken.] suyun ~ Ar cazîrat [#czr sf. " cihaz [EvÇ.Ar ca5wat [#c5w] 1.] a. [İMüh xiii] çiban vücutta çıkan kabartı çıban . kök. ~ Ar caSbat [#c5b msd. donanım. civar. havuç " cezri * Yakın dönemde Hatay ağızlarından Türkçe genel kullanıma geçmiş bir sözcüktür. < Ar ~ Ar ca5b [#c5b msd. çok [KıpGul xiv] cihaz evlilikte kız tarafının getirdiği mal ve eşya . sığlaştı cezire su çekildi " cezir [Ferec xv] ~ Ar cazr [#czr msd.] ada < Ar cazara < Ar cezri [Tıngır 1891] kökten. yerçekimi < Ar caSaba kendine doğru çekti cezbe bilinçten arınma hali " cezb [Ferec xv] ~ Ar caza' [#czy msd. asl. köklü (Fr radical karşılığı) ca5r/ci5r 1. kor. göğsü örten zırh Fa cawş zincir baklası. 2. ateşten köz almaya yarayan çubuk Tü [Uy viii+] çıbıkan/çubakan hünnap meyvesi. havuç cezve [Men xvii] ce5ve köz. çeyrek ceyş [Men xvii] ~ Ar cayş [#cyş msd. [LO xix] ce5ve kahve pişirecek ibrik . [CodC xiii] çövre/çüvre < Tü *çewreg < Tü çewür. 2. cezir < Ar cazara su çekildi. ordu (= Aram gaysâ akıncı birliği. ateş parçası. 2.çevre <Tü [T S xiii] çevre etraf.] çekme.] tasavvufta ~ Ar cezerye [TDK 1998] havuçla yapılan bir tür tatlı *ca5ariyyat [#c5r nsb.] 1. yağmalama) ceza [Yus. ordu < Aram #gys akın ve gaza etme. halka cevval dolanan < Ar câla döndü. Men xvii] ceren/ceran/ceyran ~ Fa carân ahu. kor." çevir~ Ar cawşan [#cwşn] 1. f.a.] askeri birlik. f. DK xiv] caza bedelini ödedi. yek [Men xvii] çâryek vulg.a.a. cezir/cezr[MMem xvi] çekilmesi. tazmin etti (= Aram #gzy ödeme ) cezb [etm [Men xvii] baştan çıkarma.Ar cihaz [#chz msd.

a. çiçek açmak).) çevirisidir. 2. [Uy viii+] çiçek a. mafiş anlamında deyim. Anlam ilişkisi için karş. Lat floş (çiçek). şişkin şey.< HAvr *yeug. posa < Erm dzudz. ip bükme.emmek * Cıcığını çıkarmak deyimi Erm //ign hanyl (a. a. maya.kabarmak. sivrisinek. [DS 1952] bazı çocuk oyunlarının adı. iki şeyi birleştirmek ~ Fa . şişirmek) < HAvr *bhel. koza).çift koşmak.a.a. çift koşulan öküz ~ OFa cu%t a. esmek. 2. ip ördü. güç gösterme ) cidar çit. keskinlik < Ar cadda kesti. [ML* xx/c] bir bilye oyunu. dzdz. ş > ç dönüşümü tipiktir. gayret. 2. Ayrıca Fa gul (çiçek) = gül (top. [Kıp xiv] çiçek/şişek < Tü * şişek < Tü şiş. tartışma < Ar cadala burdu. cıbıl onom suda yıkanma sesi..a. kuvvetle gerdi (= İbr/Aram #gdl 1.a. bilye ~? cidal [ xiv] ~ Ar cidal [#cdl msd. * Nihai anlamı "tomurcuk" olmalıdır.) [Men xvii] ~ Ar cidar [#cdr] duvar (= Aram gsdîrâ ciddi [LO xix] ciddi.] ciddiyet. süslü < ~ Erm dzdzig 1.cıbı. cicim yaygısı ~ ? [BK 1799] cecim ~ Fa câcim renkli iple dokunan yer cicoz [LO xix] 'yok'. çıplak cilt sesi " şap1 cibilliyet [Ferec xv] cibillet ~ Ar cibilliyyat [#cbl] yaradılış. (= Ave yu%ta. follis (şişkin şey. meme ucu. keskin idi. duvar = İbr gader a.(1. emzik. iki şeyin biri. ciddi ve gayretli idi çıfıt [CodC xiii] cuhüd yahudi. biçim verme cibinlik tatarcık çiçek Tü tomurmak " şiş<Tü [Men xvii] cıbınlık/cibindarlık < Tü çıbın sinek. çiçek açmak). [Aş xiv] çüft ~ Fa cuft eş.] çatışma. 2. [Men ] çufud/çifud cuhüd/cihüd Yahudi ~ İbr yshüd a. gayretli < Ar cidd [#cdd2 msd. şişmek. örme. kese. cici çoc [DK xv] cici bici süs.) ~ HAvr *yug-ta. üflemek. çift [CodC xiii] cüft/ceft. İng blow (1. güçlenme. şekil verdi = Aram #gbl hamur yoğurma. cıcık [D S ] cıcığı çıkmak emilen şey. balon) = flâre (üflemek.a. huy < Ar cabala kalıp döktü. mücadele. " yahudi * İnisyal y > c dönüşümü Farsçada tipiktir.

a. yaşlık. yüksek ses. [ 191+] cigara ~ Fr tsigane çingene ~? İsp cigarro" [Uy viii+] çigidem soğangillerden bir bitki. yaşlık " çiğ1 çigan [ xx/b] Macar çingene müziği . EŞKÖKENLİLER: Tü çi: çiğ1. * Aynı kökten EYun (h)epar. gürültü " çağır- < Tü çaw/çoğ * Belki çaw/çoğ sözcüğünün varyant biçimi olarak değerlendirilebilir. pare çığır Tü [KT xix] ciğer parçası (sevgi sözü) & Fa cîgar [Kaş xi] çağır/çığır dar yol.sıfat ve isim). ciğerpare ciğer + Fa para parça " ciğer. zeûgma.(a. dağdan yuvarlanan kar kümesi ses. ses etmek < Tü çağır. iocor. Ancak -(i)dem eki açıklanamamıştır. 2. Lat iungere. zeûgos (çift). nem (isim) Karş.). Ar zawc (çift) sözcüğü Aramca yoluyla EYun zeûgos'tan alınmıştır. Lat iocur. = Sans yákrt a. çile-. çiftlik çift [Env xv] bir çift öküzle sürülebilen arazi < Tü çift" çığ <Tü [LO xix] 1. [CodC xiv] çiyik . karda yürüyerek açılan yol çığır[mak <Tü [DK xv] bağırmak. İng yoke. (= Ave yâkars a.xiv). • Karş.* Aynı HAv kökten EYun zygón. patika. [İdr xiv] çi =? Tü çî/çig yaş. nemli " çiğ1 * Belki sonbahar yağmurlarından sonra ıslak toprakta yetiştiği için.a. çiğdem. ciğer [CodC xiii] ~ Fa cigar/cîgar karaciğer ~ OFa yakar/cagar a. çiseçiğ2 Tü [Kaş xi] yig pişmemiş (özellikle et).a.a. çift koşma).a. çiğ1/çiy Tü [Kaş xi] çî/*çiğ yaş (sıfat). çığış (gürültü . çağırmak. Sans yóga (boyunduruk. Fa tar (yaş. çiğ2?. iugum.Mac cigány çingene ~ Yun tsingána " çingene cıgara sigar çiğdem Tü [KT 189+] çıgara. yaşlık . y > c dönüşümü Farsçada tipiktir. crocus Tü çig yaş.xi). Tü çığırla-(karda yürüyerek patika açmak .) ~ HAvr *yekwr. [İMüh xiii] çig . kw > p dönüşümü Yunancada tipiktir.a." çağır- . gürültü.

KıpGul xiv] ~ Ar cihaz [#chz msd." çık- * "Menfaat" anlamı öteden beri halk ağzında ve çeşitli deyimlerde mevcut iken.* Ses yansımalı kelimelerde zayıf ses bildiren a > ı dönüşümüyle. atlas. alan " cihan. ıslak) sıfatından "ağzında ıslatmak" anlamında. Aş xi] ~ Fa cihan dünya. çığlık < Tü *çığrık < Tü çığır. nida çiğne[mek Tü? [CodC xiii] çayna. a." çık- * İstek ve yöneliş bildiren -sa. çaba. cihannüma. din uğruna savaşma < Ar cahada [msd. gayret. mücadele. hareket etmek çıkar menfaat [Men xvii] çıkar yol mahreç. [LO 1876] gizlice gözetilen < Tü çık.. [TS xv] çigne- * Belki çı/çiğ (yaş. Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır. Mezid xv] & Fa cihan dünya + Fa gır tutan.] yüz. nümayiş cihat [Env xiv] cihâd ~ Ar cihâd [#chd msd.bağırmak <Tü [LO xix] feryat. istidlal [Fel 1942] mantıki sonuç çıkarma < Tü çıkarmak " çık- < Tü çıkar. cihangir.a.] 1. numâ. +gir ~ Fa cihan gır cihan fatihi cihannüma [Neş xv] dünyayı gösteren. evren ~ OFa gehân a. EŞKÖKENLİLER: Fa cihan : cihan. yön. a.içeriden dışarıya [Kıp xiv] [Aş. çıkarım çıkarsa[mak YT YT [TDK 1974] mantıkta endüksiyon. coğrafya veya tarih kitabı. veche = Ar wachat yüz cik onom k uş s e s i çık[mak Tü [Kaş xi] çık.göstermek ) " cihan.. cihan (= Ave gaethâ. gayret etti cihaz cihet bakım. cihanşümul cihangir [Ömer b. 2. [KT xix] çatının üstüne inşa edilen manzara taraçası & Fa cihan dünya + Fa numâ gösteren (< Fa numüdan. [KıpGul xiv] çiyne.] donanım ~ Ar cihat [#wch msd.a. cahd] çabaladı.) [Kut.ekiyle. .a.

~ Nahuatl xocolatl kakaodan elde edilen baharatlı içecek & Nahuatl xocolli acı + Nahuatl atl su * 1519'da Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilen ürünün adı Aztek dilinden alınmıştır. çıkrık (= Sans çakrá a.)" çark çil1 Tü renkli lekeler " çalçil2 onom [ xi] çı%n çıkrık. çiklet çikolata » " ciklet [186+]çekolata/çokolata ~İtcioccolata kakao yağı ve şekerle imal edilen yiyecek maddesi ~ İsp chocolate a. sulu yemek [T S xiv-xviii] ~ Moğ çılbugur yular. delirmek. ortaya çıkardı. aydınlattı. dizgin " * Tü yular sözcüğünün Moğolca eşdeğeridir. tekerlek ~ OFa çardak çark [Kaş xi] çil deride renkli lekeler = Tü çal alaca. Her iki biçimin etimolojisi belirsizdir." çık- <Tü <Tü [ xiv] bohça < Tü çığ.a. deride [Arg xvi] şıkırtı ve çığıltı sesi ('çil altın' deyiminde) çil3 bit [Men xvii] bit ('çil yavrusu' deyiminde) ~ Erm oçil cila [Ömer b.gözleri çıldır çıldır dönmek.a. gazaba gelmek < çıl/çıldır çatlama sesi. * Nihai kaynağı Meksika yerlileri dilinden.çıtırtı veya şakırtı sesi çıkarmak. Mezid xv] ~ Ar cila' [#clw msd.] parlaklık.a.dürmek. paketlemek < Tü [TS xiv] bir sorun veya kişiyle başa çıkmak.çıkın çıkış[mak çık. çıldır[mak <Tü [TS xiv] çıldıra. ABD. [LO xix] azarlamak ciklet/çiklet [TDK 1955] çiklet kokulu ve şekerli sakız ~ marka Chiclets bir yapay sakız markası ^ 1906 Cadbury Adams. ~ İsp chicle Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı ~ Nahuatl tzictli a. şakırtı ve şaplama sesi. berraklaştırdı. karışık renkli. makara. parlatma < Ar calâ parlattı. fıldır fıldır dönme sesi " çak- . örtüsünü açıp gün ışığına çıkardı. [LO xix] çıldır. belirginleşti çilav çılbır1 çılbır2 yular ~ Fa çulâw sade pirinç pilavı [Arg xvi] çırbır/çılbır/çilpik yoğurtlu yumurta yemeği .Erm tswabur yumurta aşı & Erm tsu yumurta + Erm abur aş.

a. yüze sürülen boya ~ Ar cilwat [#clw msd. bir tür su kabı. kâr cılız [LO xix] zayıf.. Hıristiyanlarda Paskalyadan önceki kırk günlük oruç < Fa çil/çihil kırk çile2 iplik veya yün kangalı [Kan xvi] cihle kumaş topu. cıvık. yy'da ehlileştirilmiştir. ortaya çıkardı" cila . veremli < Erm clel aşırı zayıflamak. [Ali xvi] çille a. kırk günlük süre. narin zayıf. gebelik * Fa gule (gülle. yüzünü açma. • Bugün çilek adı verilen meyve 19. a. yüze sürülen parlatıcı < Ar calâ parlattı. = Akad gildu a. çilek <Tü [Arg xvi] çilek böğürtlen veya ahududu çileği < Tü yé. hafifçe yağmur yağmak < Tü çi ıslaklık. ilek/yilek (Anadolu ağızlarında her türlü yaban meyvesi. kâr çilingir2 [LO xix] 'çilingir sofrası' deyiminde ~ Fa şelângâr şölen veren & Fa şelân şölen. çelimsiz.] 1. a. tarikat erbabının kırk günlük halvet ve perhiz süresi. cıvıcillop <onom [ xx/c] pürüzsüz ve yumuşak (cilt).ıslatmak. nem çile1[ çekmek [Men xvii] cille/çille ~ Fa çilla 1. kapıların demir aksamı + OFa kâr yapan " çelenk.çile[mek " çiğ1 <Tü [Kıp xiv] çile. fırıl fırıl çilingir1 [Men xvii] çilinger kilit yapan ~ Fa *çelângâr & Fa çelân demirden alet ve edevat. kırklık. Moğollarda büyük törensel yemek + Fa kâr yapan " şölen. top) sözcüğünün varyant biçimi olduğu düşünülebilir.yemek =? Tü yilek [Çağ xv+] yaban * Karş.] deri (= Aram gelsdâ cilve [Aş xiv] cila. kaygan cilt [Kıp xiv] cild a. veremli olmak cılk <onom ~ Erm cladz aşırı [Men xvii] cıvık çamuru ifade eden bir sözcük EŞKÖKENLİLER: onom cılk : cılk. 2. deli dönmek < çıl şakırtı ve şaplama sesi" çıldır< Tü *çılğır-çıldırmak.) ~ Ar cild [#cld msd. Ancak y > c dönüşümü Asya Türk dillerinde yaygın olduğu halde Türkiye Türkçesinde örneklerine rastlanmaz.a. = İbr geled a. çılgın <onom [LO xix] gözleri parlak. özellikle erkek incir). iplik yumağı. aydınlattı. gelinin duvağını açarak yüzünü damada göstermesi. [Men xvii] cüle ~ Fa culla sepet. kaymak gibi. 2.

Men xvii] cinbistra/cımbıstra kerpeten veya kıl yolma aleti ~ Yun tsimpídi/tsimpístra küçük maşa.çim Tü [Uy viii+] çim yakıt olarak kullanılan kuru yosun. cim1 [Kıp xiv] ~ Ar cim Arap alfabesinin beşinci harfi. (pire) ısırmak.[xiv Kıp. Fenike alfabesinin üçüncü harfi) * EYun gámma (Yunan alfabesinin üçüncü harfi) Fenikece veya başka bir Kuzeybatı Sami alfabesinden alınmıştır.] kafatası.suya dalmak) * İnisyal ç. tahta kâse [Men xvii] < Tü çımdı-/çimdi-/çimdir. >c. yunfiiliyle muhtemel bir ilişkiyi düşündürür. ~ Aram glmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi. kırmak. bıçak veya keski vurmak " +sid cimnastik » " jimnastik [ xiii] soysuz.suda yıkanmak (= Moğ cımu. TS] çimdiklemek [Uy viii+] çimğen . (sinek) sokmak cimcime bir nevi küçük karpuz çimdik çimen Tü alan " çim <Tü [Men xvii] cümcüme 1. [Gül xv] çemen Tü çım çayır.veya *yınğ-eşdeğeri olup.a. KGunya xiv] birleşme < Ar camaca bir araya getirdi" cem çıma [LO xix] ~ İt cima kalın ip. Dd2. caes.) Türkçeden alıntıdır. sefil. [LO xix] ~ Ar cumcumat [#cmcm onom. [Veled xiv] çümen . [EvÇ. 2. mıcır. dilenci . tahta kâse. = Aram gamslâ deve (= Fen gml deve. cim2 salonu " jimnazyum [ xx/c] spor salonu ~ İng gym < İng gymnasium spor ~ Ar cimâc [#cmc msd. sefil.] cinsel cima [İrşad. çimento [ 188+] ~ İt cimento duvarcı harcı ~ Lat caementum 1. taş duvarın iç bölümüne doldurulan kırık taş ve kireç karışımı < Lat caedere. halat cımbız [TS xvi] cinbiş kıl yolma aleti. [ xi] ayrık otu çim[mek <Tü [Kıp xiv] çım. Modern Türkçe biçimin Farsçadan geri-alıntı olması muhtemeldir. otla kaplı * Fa çaman (a. 2. [Kan xvi] cömert olmayan ~ Fa cimri cimri soysuz. kırık taş.kesmek. kafatası. cımbız < Yun tsimpó çimdiklemek.etkisiyle sesli incelmesi görülür. Moğolca biçim Türkçe *yım.

Çin [ xiv] ~ Fa çm Asya'da bir ülke ~ Sogd çın [MS 1. ~ Çin ts'in Çin ülkesini ilk kez birleştiren imparatorluk hanedanının adı (MÖ iii) * Tü Tabğaç/Tavğaç terimi 11. cin ~ Lat iuniperus ardıç ~ HAvr *yoi-ni. [LO xix] [Men xvii] ~ Yun tsinokópos lüferin küçüğü ~ Fa çanâr/çanâl çınar ağacı ~ OFa çinâr cinas ~ Ar cinas [#cns msd.a. ölüm cezası gerektiren suç ~ Aram gunâyâ [#gny] suç. yy başlarına dek "her türlü suç. gürültü ) ~? İt zingaro çingene ~ Yun tsingána " çingene (~ Yun çingene [PiriR xvi] çingen. Canâl (meyve veya ürün topladı) filiyle anlam bağı kurulamaz.] bir cinsten olma. kapatma ) * Cin çarpması insan gözünün fıldır fıldır dönmesine neden olacağı için. cunün] gizledi. çitle çevirme. yoksul . saklama = Aram #gnn koruma. eş sesli kelimelere dayanan söz oyunu. " günah * Türkçede 20.a. çinçilya [LO 1876] şinşille ~ İsp chinchilla Güney Amerika'ya özgü. örttü (= Aram gensyâ cin.] Anadolu'da Romanlara verilen ad ~? Tü çığan [passim xiv-xvii] avare. çıngır cin1 onom [DK xiv] çınlamak yüksek rezonanslı hafif darbe sesi " çan [Yus xiv] insanlarda deliliğe neden olan görünmez varlık . Batı dillerine 16. çın. sefil < Tü çığañ [Or viii] fakir. Sans çına biçimi Sogdca veya Toharca üzerinden MÖ 2. pun < Ar cins " cins cinayet [İrşad.] suç. kürkü makbul bir kemirgen < İsp chinche tahtakurusu * Pis kokusundan ötürü. • Ar canâ2 (kefaret gerektiren bir suç işledi) fiili muhtemelen isimden türemedir. yy'da alınmıştır. hiperaktif veya çok zeki kişiler de cine benzetilir. yy'da Hintçeden aktarılmıştır.a. kavga (argo) tsíngra kavga. berduş. telmih. özellikle ağır suç" anlamında kullanılırken 1927 tarihli Türk Ceza Kanununda sadece adam öldürme suçları için kullanılmıştır. [Barkan xvi] çingâne ~ Yun tsingános/tsingána [f. KGunya xiv] ~ Ar cinâyat [#cny2 msd. cin2 [Bah 1924] ~ İng gin ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki ~ Hol genever ardıç. kefaret gerektiren eylem ~? OFa winâh a. günah.a. çıngar [LG188+] gürültü. sakladı. özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç. yy] a.Ar cinn [#cnn] bir tür görünmez varlık < Ar canna [msd. yy sonuna dek kullanılmıştır. Çin ç'un a. görünmez varlık < Aram #gny gizleme.ardıç çinakop çınar a.

a. çip entegre devre " cips [ 199+] ~ İng chip yonga.] çıplak cilt sesi" cıbı * Türkiye Türkçesine özgü bir türevdir. zil [KıpGul xiv] Çin işi çanak [LOxix] < Tü çınra-Zçmgırda- çini porseleni < öz Çın " çin ~ Fa çim 1.a. " kental ~ Ar cinnat [#cnn msd. zıpkın. ~ EYun génos a. kıymık. Telaffuzdaki istikrarsızlık onomatope yapısından ileri gelir. " genetik cinsel YT [CepK1935] < Ar cins "cins * -el eki Fr sexuel sözcüğünün etkisini gösterir.a. Aristoteles mantığında bir kavram ~ Aram genssâ a.a. çatal dişi. cingıl müziği < çıngırak [onom. mikroelektronik cip/jip [TDK 1955] cip ~ İng jeep II. Arapça kökenli cins sözcüğünden "Öz Türkçe" kelime türetilmesi ilgi çekicidir.] bilinç örtünmesi.* Türkçe sözcüğün biçim bakımından Rumcadan alındığı muhakkaktır. soy. pislik (isim) çap-/çıp.] " çın <onom [<1987] ~İngjingletekerleme. quint. Buna karşılık Rumca biçimin kökeni açık değildir ve Türkçe çığan < çığañ sözcüğünden aktarılma olasılığı dışlanamaz. 2. Rumca sözcük bugünkü anlamıyla ilk 1378'de kaydedilmiştir. örttü " cin1 cins [CodC xiii] ~ Ar cins [#cns] tür. diken. cinnet [Men xvii] delilik < Ar canna gizledi.çalmak. basit şarkı. arazi aracı < İng gp "genel kullanım aracı" deyiminin ilk harflerinden oluşturulan kısaltma < İng general purpose vehicle çipil <Tü [TS xiv] çepel/çipil kirli.a. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü.) Almancadan alınmıştır.a. * Almanca ad metalin dikenler şeklinde kristalleşme özelliğine işaret eder. Çin işi. çarpmak. a. < Tü . İng zinc (a. alacalı veya kirli hale getirmek " çarp< Tü *çapal/* çıpıl < Tü çıplak <onom [TS xiv] cavlak/cıbılak/cıbıldak/cıblak giysisiz veya kılsız/saçsız cıbı/cıbıl [onom. 2. pis (sıfat). ırk. çinko2 doldurunca kazanılan avantaj [SaitFaik 1950] tombalada bir satırdaki beş sayıyı ~ İt cinque beş ~ Lat quinque. Çin ~ İt zinco tutya madeni~E Alm çinko 1 zinko 1. reklam [Arg xvi] çınğrak küçük çan.

lağım & ~ Fa çirkin 1. [ARasim 1897-99] ~ ? <o no m [L O xi x] p am uk a tm a ma ki na sı < çı r çır gıcırdama sesi. 2. • Ses değişimi inisyal c. Türkçe ve Ermenice biçimler regresif disimilasyon ürünü müdür. bu bitkinin kökünden elde edilen hamura benzer tutkal Fa sirîştan hamur yoğurmak ~ OFa sriştan a. çiriş [Kıp xiv] şiriç/çiriş ~ Fa sirîş zambakgillerden bir bitki. [Aş. çips < çipura ~ Yun tsipoúra çipura balığı.). senedin arkasını imzalayan kişi < İt girare döndürmek.a. [TS xv] cırılda. [Men ] çira ateş yakmaya yarayan reçineli tahta parçası ~ Fa çarâğ/çirâğ/çirâ% kandil. çeviren. 2. döndüren. çevirmek " ciro çırçır 1 çurçur çı r ç ır 2 çırpma sesi [EvÇ xvii] çuçurya bir balık türü. gövde (= İbr gerem kemik = Aram garsmâ a. Erm çreş (a. kirli. güzel olmayan < cirm [Men xvii] ~ Ar cirm [#crm msd. [Kıp xiv] çırlak akan suyun sesi. & EYun (h)íppos at + EYun ourá kuyruk " hip(o)+2 cır.a.a.) * Karş. [Men xvii] çerâğ/çirâğ hizmetçi. asphodelus. cırıl onom [CodC xiii] çırlak cırcır böceği. sırıklarla oynanan bir oyun ~ Ar carîd [#crd sf. irin [CodC xiii] ~ Fa çirk âb pislik suyu. lamba. hacim.a.kâğıt üzerinde kalem sesi < Tü car gürültülü konuşma veya ötme sesi" car çıra [CodC xiii] çırak mum. ab çirkin Fa çirk pislik. a.)" cürüm . yoksa Farsça yazılı biçim analojik bir düzeltme midir? cirit [passim xvi] cirîd sırık. pis.etkisiyle açıklanabilir. çirkef [KGunya xiv] çirkâb Fa çirk pislik + Fa âb su " çirkin. meşale " çıra ciranta [ xix] ~ İt girante 1. meratibin ilk basamağında görevlendirmek. (= Ave sraeş. DK xiv] çirağ/çerağ lamba.Fa çarâğ/çirâğ kandil.a. kandil.] kabuğu soyulmuş hurma dalı.cips/çips İng chip yonga [ xx/b] ~ İng potato chips patates yongası.] cüsse. coryphaena hippurus ~ EYun (h)íppouros "at kuyruklu". mum fitili ~ OFa çirâg çırak [TS xv] çerâğ etmek (tarikat ve loncada) inisiye etmek. Tü sıyırmak > sırık. card] soydu. sırık < Ar carada [msd. uşak . meşale.a. kabuğunu sıyırdı * Anlam evrimi için karş.

a. a.etkisiyle sesli incelemesi tipiktir.a. ~ EYun gyros dönüş. büyüklük = Aram gişsmâ [#gşm] insan bedeni. gövde çit çatTü [ viii] çıt kamış veya dikenden yapılmış ayıraç onom [LO ] hafif vurma veya kırılma sesi [ML xx/c] " çat Tü çat. KıpGul xiv] cism ~ Ar cism [#csm msd. . döngü. cırt cart çiş onom çoc [LO ] cırtlak tiz sesle kendini öven. çırpı <Tü [CodC xiii] çalı çırpı kuru ağaç. talaş. 2.ciro [ 186+] ~ İt giro 1. [TS xvi xvi] çıtlamık/çıtlayık/çatlağuç yaban sakızı ağacının yemişi. [EvÇ xvii] çitlemik < Tü çıt [onom. [DK xv] çırpındı < Tü çarp. fındık. fiziksel varlık. yaşlık cisim/cism[Aş. kesmek. mızrak < Tü çit.a.OLat gyrus a. 2. çıta çiti ^7 [DK xv] cıda [LO xix] ~ Moğ cıda süngü. döngü. [TDK 1955] cırt tiz ve çirkin ses [ xi] çiş çocukların idrar etmesi için söylenen bir söz " cıs onom = cız " cız <Tü küçük çocuklara ateşe yaklaşmamaları için söylenen söz çise[mek " çiğ1 [Kıp xiv] çise-/çisele. tekerlek çiroz [LO xix] ~ Yun tsyros kurutulmuş uskumru balığı * EYun kserös (kuru) sözcüğünden türetilmesi ses bakımından mümkün gözükmemektedir. çırp[mak <Tü [ xiv] 1.hafifçe yağmur yağmak < Tü çi nem. dönüş. kargı. [BK 1799] çırpı yapı ustalarının kullandığı çırpma ipi < Tü çırpmak " çırp* Çalmak çırpmak ikilemesiyle anlam ilişkisi muğlaktır. kabuklu yemiş. çıtır çita ~ İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan ~ Hind cîtâ a. hafifçe çarpmak.katmak. < Sans çitrakâyah alacagövde.[xix LO] elde çamaşır ovalamak çitlembik <Tü [Kıp xiv] çatlawuk/çetlewük/çetleyik fıstık. dikmek " çıt." çarp- * Yansımalı bir sesin zayıf derecesini belirten a > ı dönüşümüyle.] beden.] " çat İnisyal ç. terebinthus. ticarette ciro .

mert civar ~ Fa [Men xvii] civâr/cüvâr yakınlık. [Men xvii] civciv/ çivçiv serçe kuşu. [LO ] henüz çıkmış kuş yavrusu < civ/civil kuş sesi" cıvıl * Farsça ile etkileşimin yönü ve niteliği muğlaktır. komşuluk < Ar cawara [msd. Fa cuje/cuce (yavru.] oğlancık < Fa cuwân oğlan.canlı olmak " zinde * Anlam ilişkisi için karş. < civata [LF xviii] Ven ciàve [İt chiave] anahtar ~ Lat clavis a. çamur. canlı.genç olma. civanmert [Mercimek xv] .] havalar. dolay . canlılık * Aynı kökten Lat iuvenis.< *çıwz.) < quick (canlı). Fr jeun.] mücavir olma. piliç).a. bulaşık " cıvık cıvık = Tü cılk [xvii] a. [KT ] cüvan vulg.a.Ar ciwâr/cuwâr [#cwr III msd. (= Ave yavan. İnisyal ç.] küçük anahtar. bulaşmak (argo) [ARasim 1897-99] sulu ve bulaşık (yumurta. civan .(sivri bir uçla kertmek). [EvÇ xvii] eşcinselliğe yatkın delikanlı ~ Fa cuwânak [küç. [Yus xiv] cüvan genç. " kilit civciv <onom [TS xiv] cüje kuş yavrusu. [Kıp xiv] çuwu sivri uçlu alet. delikanlı ~ OFa yawân/yuwân a.a. yiğit. İng quicksilver (a. civa ~ EFa jîva.Fa cawân/cuwân genç. özellikle kuş yavrusu. civa2 iklim koşulları < Ar caww hava civan hava civa deyiminde ~ Ar ciwâ' [#cww çoğ. civelek [Kan xvi] toprak sahibi olmayan kimse (Güneydoğu ağzı). cıvı[mak < Tü cıvık sulu. kişi) . Belki sıvık/sıvamak etkisiyle. [AL 192+] cıvımak sulanmak. a.a.genç ) ~ HAvr *yuwen. cüce. Alm jung (genç). delikanlı" civan çivi Tü [Kaş xi] çij çivi. cömert kimse " civan. Lat argentum vivum (canlı gümüş = civa). T S xiv] jive ~ Fa jıwa/cıwa sıvı metal. tığ < Tü *çıw * Aynı kökten çıız. Karş.a. [LO ] etraf. cawr] komşu idi ~ Ven ciavéta [küç. İng young.civa1 [Kıp. < HAvr *yeu. " cılk L > v dönüşümü ses bakımından ilgi çekicidir. civa OFa jîvag/cîvag 1. Ayrıca bak. biz.a. [Men xvii] cüvân merd cuwân mard delikanlı.a.etkisiyle w > j dönüşümünün Kaşgarlı'da birkaç örneği mevcuttur. [TS xv] cücük tavuk yavrusu. 2. komşuluk.

ki İran Türkisinde çekme derler Tü çiz. cizvit [185+] ~ İt gesuita Katolik kilisesi bünyesinde 16. Moğ cıru.etkisiyle sesli incelmesi görülür. [LO xix] civirdemek/civildemek/ cıvıldamak ufak kuşların topluca çıkardığı ses < çivit Tü? edilen mavi boya çiy ciyak onom » [Uy viii+] çüwit Hindistan kökenli indigofera tinctoria bitkisinden elde " çiği [Alus 1933] cıyak cıyak bağırma sesi çiyan Tü [ xi] ça5an akrep veya çiyan. Tuva ülelge (bölme işlemi) < Moğ. Karş. cızlam [LG 188+] cızlam çekmek ölmek (argo).(a.sivri bir uçla çentmek veya kazımak. [Oğ xi] çayan cız.hızlı ve kararsız bir şekilde yazmak veya çizmek * -iştir.ekiyle eş işlevli olan -iktir." çiz* Semantik evrimi açık değildir. sivri uçlu alet" çivi * Karş." çiz- [LO xix] cızıktır. çizburger [198+] ~ İng cheeseburger peynirli hamburger & İng cheese peynir + İng hamburger " hamburger çizelge YT [CepK 1935] liste.(= Moğ cırug çizgi. sıvışma (argo) ~ ? çizme <Tü [Kan xv] uzun konçlu ayakkabı. a. [LO ] cızlamak/cızırdamak tavada kızarma sesi. [OC Kaygılı 1938] cızdam/cızlam kaçma. çizgi Tü <Tü [Uy viii+] çızığ < Tü çız. [BK xviii] çizme tabir olunan ayakkabı. resim ) " çiz< Tü çiziktir[mek çiz.. [Men xvii] çivildemek/çiviltı fısıldamak.. İnisyal ç.biçimi muhtemelen dissimilasyon ürünüdür. cızır çizme sesi onom < " caz2 [TS xvi] cızıldı kebap sesi. bu cemiyetin mensubu / Fr jesuite "İsa'cı". Moğolca fiil adı yapan -lge ekinden esinlenmiş olmalıdır. kısık sesle söylemek. cetvel < Tü çiz-" çiz- < Tü * Türkçede mevcut olmayan -elge eki. < öz Gesù/Jésus İsa . yy'da kurulan bir cemiyet. cam çiz[mek Tü [Uy viii+] çız-/çiz.).a.cıvıl onom [TS xv] civildi kısık sesle söylenme. çizgi çizmek *çıw çivi.a.

a.indirmek " çök[T S xvi] ~ Moğ çöl bozkır. Aynı kökten *çönğ.(üşüşmek . Karş. cıcık. çoğla. yy'dan sonra kop (miktarca çok) sözcüğünün yerini almıştır.cizye [ xiv] ~ Ar cizyat [#czy msd. kaynaşma (isim).pekiştirme ekidir. Tü çoğı (münakaşa . küçücük. [CodC xiii] çocuk/çoçka domuz yavrusu. [passim xiv-xv] çok< Tü *çö/ * Nihai kök çok.> çöm(dibe çökmek). -k. çökelek <Tü [Kenz xviii] süt pıhtısından yapılan peynir < Tü çök-" çök- çökertme <Tü kaldırılan ağ (halk) çöl çolak Tü izi olan [TDK 1955] deniz dibine indirilerek balık geldiğinde dört köşesinden çekerek < Tü çökert. haritacılık.(tortulaşmak). Tü [Kaş xi] çok-/çök.xi).vurmak.xi). ETü çıçamuk (küçük parmak). kaynaşma -xi). her şeyin küçüğü. [DK. çağırmak.etkisiyle sesli incelmesi görülür. belki çürü. [T S xv-xvi] çalık bir organı kesik veya kopuk. çöp (tortu). • Sıfat olarak 14. çağırmak .bağırmak. saponaria coğrafya ~ Ar cuğrafiya "tarif-i arz ilmi" ~ E Yun geografıa yeryüzünün tasviri. gürültü.] haraç. oturmak. çoban [Aş. [Çağ xv+] çoçğa domuz yavrusu < "küçük * Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir. sayıca çok (sıfat) < Tü *çowık < Tü *çağ-/*çaw. ço%. MŞ xiv] ço%/çoğ/çok kalabalık. DK xiv] ~ Fa çöbân/çubân/şubân/şiwân davar güden ~ OFa şubân 1. öncü. tazmin etme) kökünden türetilemez.xi). +grafi çok Tü [Kaş xi] çök kalabalık. gürültü etmek " çağır* Karş. coğrafya " je(o)+. çök[mek *çoğ. tarım yapılmayan yer [Uy viii+] çoluk sakat. çoğrama (fokurdama. kesmek. çıpçık/çıpçuk (serçe kuşu). Ayrıca cücük.dibe inmek.(bağırmak. reis. bedeninde yara < Tü çal. İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi ~ Aram gazîtâ bir tür vergi < Aram #gzy ödeme " ceza * Arapça sözcük Ar #czy (ceza. çoban. Kıp xiii] çoğan/çuğan çöven bitkisi. 2. inisyal ç. a. çoğal[mak <Tü [MŞ xiv] çoğal< Tü çok " çok çöğen/çöven Tü? [İMüh. [Çağ xv+] çuçak cüce.olup. koparmak " çal- . köy yöneticisi (=? Ave *fşupân mal-güden)" +ban çocuk <çoc [Kaş xi] çocuk domuz yavrusu.

çöl. kepçe <Tü [idr xiv] diz üstüne çökmek < Tü çöm.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilmelidir. birbirine bağlamak ~ HAvr *yeug.batmak. delikanlı" civan. Kürd çemık (kepçe). özellikle savaşta düşmana vurup atından devirmek için kullanılan kalın ve uzun sopa .çolpa + Fa pâ ayak.inmek " çök* Çök. değnek Tü [xi]çöptortu. iri başlı topuz. kâse. [Men xvii] çölmek vulg. [Kan xv] çölmek . eklem arasına konan yalıtıcı tabaka ~ Ven zonta [İt giunto ] eklem. gürz.çift koşmak. a. çöp. çömelen" anlamında.] a. iunc-kenetlemek. cimri olmayan < Fa cawân mard genç adam. telve <Tü*çö(ğ)-dibe inmek. Ancak -ez ekinin işlevi açık değildir. lobut. darbe indirmek ) çomar çömçe kepçe Tü? [EvÇ xvii] çoban köpeği (Anadolu ağızlarında) Tü çokmar 1. Tü çökek. [Kıp xiv] çömçe/çömçü/çömiç tahta ~ Fa çamça [küç. çökelti. çömlek Tü [ xi] çörjğek içinde yemek pişirilen taş veya kilden kap. çömlek conta [ xx/a] iki mekanik aksamın eklem yeri. dibe inmek < Tü *çorj-/*çörj< Tü *çoğ. beceriksiz & Fa çul eğri " çolak çöm[mek Tü [Uy. çomak Tü? [Kaş xi] çomak asa. bacak " pa çoluk Tü [LO xix] [Uy viii+] çoluk sakat ~ Fa çulpa sakar.TS xiv-xvi). . Final -m. Kaş viii+] çom-/çöm. çörüntü (tortu . vurmak. kenet ~ Lat iuncta < Lat iungere.sesi içeren Türkçe üç fiil kökünden biridir (diğerleri em." çöm- * Muhtemelen "oturan. birleştirmek. çökmek " çök- Karş. çömel[mek çöm- cömert [CodC xiii] cevmerd ~ Fa cawmard/cômard eli açık. çör. 2. iri başlı hayvan " çomak [CodC xiii] çömiş . sopa. iki şeyi birleştirmek " çift cop sopası çöp1 [Men xvii] çob/çop değnek. [Kıp xiv] çomak/çomuk/çokmar . sopa. tokmak < Moğ çoqı-çakmak." * Karş. [ARasim 1897-99] cop zabıta ~ Fa/OFa çüb/çob dal.ve göm-). [T S xiv] çomak/çokmar/çomar (= Moğ çoqımaq çekiç. < Fa çam tahta kadeh. mert çömez <Tü [LO xix] medresede talebenin hizmetçisi < Tü çöm.

[Çağ xv] şorak tuzlu ~ OFa çörag/şörag tuzla. bulanık. < HAvr *yeus. galeyana covino genç adam ~ Lat iuvenis a. tuz çölü < OFa çör/şör tuz ~ HAvr *sü-ro-tuzlu. acı" çorba * Ar şurac (a. kangal < Tü çorap çörek Tü çewür-" çevir- çöreklen[mek <Tü [LO xix] kıvrılıp kangal haline gelmek < Tü çörek/çevrek halka. = Akad gurâbu torba.a. kılıf. mayalanmak * Aynı kökten E Yun zeo (kaynamaki kabarmak). " jön .a.a.a. galeyan etmek. benekli) = Tü çakır/çağır.a. galeyan etmek. kabarma.veya *çalp. [T S xiv-xviii] şorva . [Men xvii] cürâb ayak kılıfı .enthousiasme " çöğen [LG188+] süslü.çöp2 cop [ xi] çöp çıta. • Karş. halka. şık genç (argo) ~ İt giovino < Fa cöşîdan coşmak. galeyan (= Ave yaoşti.a. Men xvii] çapar/çopur çiçek bozuğu. 2. = Sans yüşân. tuzlu.a. • Dil Devrimi sırasında yanlışlıkla Türkçe sanılarak türevleri yaratılmıştır. çorba [Yus xiv] şorbâ . kebap şişi ~ Fa/OFa çob dal. [Kıp xiv] cirâb torba. karışık + Fa bâ yemek. SN xiv] çorak tuzlu ve verimsiz yer.) Orta Farsçadan alınmıştır.kaynamak.Fa şörbâ a. coşku YT gelmek " coşçöven » [TDK 1944] teheyyüç.Ar cirâb/cürâb deri veya bez torba. tuz gölü. köpürmek < Fa cöş kaynama.) [ xi] çörek yuvarlak ekmek < Tü *çewrek yuvarlak. (hayvan) azmak. sopa " < Tü çopur [EvÇ. [Arg xvi] çorba . zarf * Erm kulba < EErm gulba (çorap) Aramcadan alıntıdır. zyme (maya). kangal" çörek çorman » " karman çorman coş[mak [DK xv] cüşa gelmek kaynamak.ara biçimine işaret eder.a.çarpmak. ajite olmak. kese. alacalı hale getirmek " çarp- * a > o dönüşümü muhtemelen bir *çawp.a. Moğ çoğur (alaca. aş (~ OFa bâg a. yumuşak deriden iç ayak kılıfı ~ Aram gurbâ/gsrâbâ a. daire. & Fa şör 1. çorak alan [Kıp. tuz. lekeli çap.) ~ HAvr *yeus-s. ekşi. [Men ] cüşmek ~ Fa cöşîdan kaynamak.a.a.

erimesi ve ç.çöz[mek Tü [ xi] çöj. çökmek " çök- < Tü çok-/ .iplik gibi bir şeyi çekip sökmek. civciv * Karş. ~ Fa çübak [küç. jüpon çubuk [Uy viii+] çıbık. mezar çoku.] küçük değnek. denk gelme (argo) < Tü cuk aşık kemiğinin çukur <Tü [Kıp xiv] çuğur/çukur/şukur derin veya alçak yer. [CodC xiii] çıbuk değnek. bir bağı açmak. çöküntü. Karş. * Nihai kökeni belki bir Hint veya Doğu Asya dilinden. külahlı ve kolsuz entari (= İbr gaboh kaş ~ İbr #gbh yüksek. Gül xiv] ~ Ar cubbat 1. ince dal < OFa çob dal. küçük. cuk <onom cuk/cup düşme sesi cukka <onom düz oturması" cuk [ xix] cuk oturmak aşık kemiği oyununda kemiğin düz düşmesi < [ xx/b] talihli olay. çuha [DK xiv] çuka/çu%a ~ Fa çü%a bir tür yünlü kumaş [TS xv] civciv. xv+ Çağ] dibe inmek. göz yuvası.] cahiller < [Kaş xi] çübek çocuk penisi. sopacık < Fa çüb değnek. çıkıntı ) " cephe EŞKÖKENLİLER: Ar cubba : cübbe. [BK 1799] cüce tavuk pilici. özellikle tavuk yavrusu. değnek " cop ~ OFa çobag cüce [TS xiv] cüje yavru. özellikle kuş yavrusu. [KT ] pek kısa boylu insan vesaire ~ Fa cüja/cüca yavru. küçük. [CodC xiii] çöz- * Kaşgarlı'daki çöjmek biçimi ilgi çekicidir.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. çizçözelti YT [TDK 1974] kimyada analiz sonuçu ortaya çıkan madde < Tü çöz-" çöz- cübbe/cüppe [DK.[xi. cücük civciv * Karş. kuş yavrusu ~ Fa cücak [küç. 2. [Kıp xiv] çük erkeklik organı. çıta. sopa " cop * Yuvarlak ünlüden sonra -b. kaşın altındaki kemik. cühela Ar câhil" cehalet çük penis [Men xvii] ~ Ar cuhalâ' [#chl çoğ.] yavru.

çulla sarınmak. cumbul/cumbur cümbür [cemaat onom » [LO 187+] ~ Ar cumcat^ [#cmc msd. herkes " cem [ 179+] halk idaresi (Fr république karşılığı) * İsviçre.] bütün olarak. bütünlük. 2.] ~ İt gibbo çıkıntı. [LG < Tü çul" çul [ xi] çulık eti yenen bir kuş [Neş xv] ~ Ar culüs [#cls msd. tüm (isim ve sıfat) [#cml msd. çul ~ Ar cull [#cll] atları soğuktan korumak için örtülen örtü çulha çullan[mak 188+] hücum etmek (argo) çulluk Tü [Tuhf. Fransız Devrimi yıllarında cumhuriyet sözcüğü yaygınlık kazandı. hareket etmek) ~ OFa cumbişn hareket cumhur idaresi (république karşılığı) cumhuriyet < Ar cumhur " cumhur [Ferec xv] sıradan halk.] 1. KGunya xiv] ~ Fa culahâ [CodC xiii] çulğan. 2.] oturma. tamlık. özellikle cülus tahta oturma < Ar calasa oturdu cuma [İrşad. ABD gibi ülkelerin yönetim biçimine önceleri cumhur adı verilirken. • Arapça masdar olan cumhur sözcüğüne masdar yapan -iyyet eki eklenmesi kural dışıdır. [Men ] cüll vulg. KGunya xiv] toplanma günü. . örtünmek. [TDK 1955] cumburlop düşme ve yuvarlanma sesi < cup/cumbur düşme sesi" cup cümbüş [Aş xiv] cünbiş hareket ~ Fa cunbîş oynama. bütün. bir şeyin tümü. halk ~ Ar cumhur [#cmhr] halk topluluğu. binalarda üst kat [LO ] cumbur/cumbul/cumbadak suya düşme sesi < " cup " cumhur * Belki cümbüş sözcüğünün etkisiyle. [Men ] 1. cumburlop onom [LO ] şumburlop . halk topluluğu. cümle [passim xiv] bütün. oynaşma (< Fa cunbıdan kımıldamak. Cuma < Ar camaca topladı" cem cumba çıkıntısı * İtalyanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir. umum.çul [İdr xiv] çul. gramerde önerme " cemal cümleten tümüyle " cümle [Men xvii] ~ Ar cumlat ~ Ar cumlatan [zrf.

risk aldı [TS xv] cürcüni kalçasını oynatarak yapılan raks. cünüp [İrşad. [EvÇ ~ ? ~ Ar cur'at [#cr' msd. [Kıp xiv] çürü-/şürü-Tü *çöwrü. şunun gibi + Fa ki ilgi edatı ~ İng junta ihtilal komitesi cunta [Hay 1959 195+] junta .Tü çöb/çöp tortu. 2. a. cuş u huruş [Neş xv] ~ Fa cöş u %uröş kargaşa. eti kemiğinden ayırdı.] cenabet olma.İsp junta 1. şamata cüret cesaret etti. 3.] suç < Ar carama 1. birlik. madem ki. (sel) alıp götürdü cürüm/cürm[ xiv] cürm ~ Ar curm [#crm msd. ittifak.] şahit olunan " cürüm. dinen kirli olma " cenabet cup cüppe cura onom » [T S xvii] [TDK 1955] cuk/cup suya düşme sesi " cübbe ~ Fa cüra/curra tanbura benzer müzik aleti < " cuk curcuna xvii] cürcüne/curcuna yaygara.çünkü [passim xiv] çün ki 1.] cesaret < Ar caru'a [Ferec xv] cürmümeşhut ~ Ar curmu-1-maşhüd görgü tanığı olan suç & Ar curm suç + Ar maşhüd [mef. telve " çöp1 cüruf [Aş xiv] curüf ~ Ar curf/curüf [#crf] akıntıyla sürüklenen şey. ihtilal komitesi ~ Lat iuncta [f.] " conta * İspanyolca sözcük İspanya Bağımsızlık Savaşı (1808-1814) sırasında kurulan Devrimci Komiteler (juntas revolucionarias) nedeniyle siyasi anlam kazanmış.] beden. . yüzyılda ise Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinde kurulan askeri ve sivil devrim komiteleri için kullanılmıştır. KGunya xiv] ~ Ar cunüb/cunub [#cnb2 msd.. ne zaman ki. * Karş. 20. herkesin öfke veya heyecanla birbirine girdiği durum & Fa cöş galeyan + Fa xuröş haykırış. kemik kırdı. [Men xvii] cüsset ~ Ar cu66at [#c66 msd. ceset. öyle ki . yüksek sesle bağırış " coşcüsse gövde.Fa çun ki açıklama bağlacı & Fa çun böyle. 2. şehadet çürü[mek <Tü [CodC xiii] çüyri-/çüri. ceset = Aram gttâ a. alüvyon. 2. maden posası < Ar carafa (su) sürükledi. suç işledi (= Aram garsmâ kemik ) çüş ünl eşeği durdurmak için kullanılan ünlem * Eski kaynaklarda tesbit edilemedi.

[İMüh. teşviş < Ar daġdaġa [onom.a. [Men xvii] kitap veya evrak çantası. a. 3. Sogd daġ. a. ca5m] vücudun bir parçasını kopardı (= Aram #gdm vücuttan bir uzuv veya kemik koparma. unsur. dağıl[mak <Tü [ xiv] tağıl-/dağıl< Tü *tağ- .] gıdıkladı. lepra < Ar caSama [msd.tat almak. gıcıklama. kitap fasikülü + Fa -dânl kap " cüz. kesme ) dadaizm [ xx/a] ~ Fr dadaisme modern sanatta bir akım # 1919 Hans Arp ve Tristan Tzara.] cüzam hastalığı.çuval [DK xiv] ~ Fa cuwal kaba kumaştan yapılmış torba çuvaldız [CodC xiii] çuvâldüz ~ Fa cuwâl düz çul iğnesi & Fa cuwâl çul + Fa düz dikiş iğnesi (< Fa duttan. [Men xvii] dada-/dadan[D S ] erkek kardeş. birim. kitap forması. kargaşa. az " cüzzam/cüzam [TS* xv] cü5âm ~ Ar cu5âm [#c5m msd. rulolar şeklinde bir kitabın her bir rulosunu taşımaya mahsus torba & Ar cuz' birim. Karş.] çok küçük (miktar). düz. İdr xii] tağarcuk dağdağa [Men xvii] ~ Ar daġdaġat [#dġdġ msd.dikmek)" çuval cüz ünite. gıdıklama.yakmak) ~ HAvr *dhegh. delikanlı (Erzurum ağzı ve Azerice) < Tü dadı [DK xiv] ~ Fa dadu halayık. dadı dağ[lamak [Kut xi] ~ Fa/OFa daġ kızgın demirle hayvanlara vurulan damga (= Ave da%a. * Farsçaya Türkçeden alındığına ilişkin Mahmud Kaşgari'nin görüşü yanlıştır.) [Uy viii+] tağar torba. tadını beğenmek. ağabey. anlaşılmaz şekilde konuştu vb.(yakmak). +dan1 cüzi cüz [ xiv] ~ Ar cuz'I [#cz' nsb. portföy . dağ dağar Tü [Or viii] tağ (= Moğ tağ a.Fa cuz'dan cüz kesesi. anlaşılmaz şekilde konuşma. 2. Paris’li sanatçılar < Fr dada anlamsız bir sözcük dadan[mak tat" tat dadaş <çoc Tü [ xi] tatğan.] 1. fasikül cüzdan [ xiv] ~ Ar cuz' [#cz'] bir bütünün küçük parçası.

getiri. büro. çevre. 2. daha (zarf) [Men xvii] " daha ~ Tü takı/dakı de.] döngü. daha Tü [Uy viii+] takı/dakı de. gelir. bilinci kararmak. araya girme. dönüş. kurnaz " deha ~ Ar da%l [#d%l dahil1 /dahl[Kıp xiv] da%l getiri. ince ayrıntı. dahi (bağlaç). içeride ~ Ar dâim [#dwm fa. verim msd. ofis. f.] akıllı.] devam eden. partikül.] 1.] giren. çember. Yus xiv] ~ Ar dâ%ü [#d%l fa. iç " dahil1 daim [Kıp xiv] [Aş. mahsul < Ar da%ala girdi dahil2 olan.* Aynı kökten Tü tar-/tara. daktilo [Bah 1924] daktilograf ~ Fr dactylo < Fr dactylographe parmakla yazma aygıtı & EYun dáktylos parmak + EYun grafe yazı" +graf dal[mak Tü xiv] dal. dakika [KıpGul xiv] incelik ~ Ar daqîqat [#dqq sf. de dahi1 dahi2 Tü [Or viii] takı ve (bağlaç).bayılmak. saçmak). f. zamanı kullanmada çok ~ Ar daqîq [#dqq sf.(dağıtmak. halka. deveran eden < Ar dara döndü. kazanç. daha (zarf) EŞKÖKENLİLER: Tü takı: daha. daha (zarf) (bağlaç).suya dalmak dal1 Tü [Uy. 2.] ince. Kaş viii+] tal. [Kıp [Uy viii+] tal ağaç dalı . dahi ~ Ar dâhin [#dhy fa. 2. [TDK 1974] 1. inceltti" dikkat ~ Ar * Güncel anlamı dakika sözcüğünden etkilenmiş olup 1960’lardan itibaren kaydedilmiştir. tarı.] devamlı" daim dair [Ali xvi] ~ Ar dâir [#dwr fa. derecenin ve saatin altmışta biri" dikkat * Karş. dahi1. deveran etti" devir daire [Ferec xv] halka. [KT xix] bir konak veya büyük bina içinde birkaç odadan oluşan müstakil birim. suit dâ'irat [#dwr fa. teker < Ar dara döndü " devir dakik dikkatli olan [Gül xv] . ince). girme.(tohum saçmak). nüans. ince (iş).] (bir şey etrafında) dönen. devamlı < Ar dama devam etti" devam daima [Yus xiv] ~ Ar dâ'imâ [#dwm zrf. [LO xix] yönetim mekânı.] 1. narin < Ar daqqa ufaladı. yorulmak . [Ali xvi] muhit. Akad daqqiqu (çok küçük. rafine.

dal2

[EvÇ xvii] Tal yalın, çıplak

~?

dala[mak Tü [Uy viii+] tala- saldırmak, talan etmek, yağmalamak; [DK xiv] dala- ısırmak; [Çağ xv+] tala- saldırmak, ısırmak dalak Tü [Uy viii+] tal; [Kaş xi] talak a. a. ~ Ar Dalâlat [#Dll msd.] yoldan çıkma, ~ ?

dalalet [Men xvii] sapma, azma < Ar Dalla saptı, yanlış yola gitti dalavere * Alavere dalavere ikilemesinden ayrışmıştır.

[Cumh 1929]

dalga Tü? [Kıp xiv] dalğa ; [Çağ xv+] dalğa (= Moğ dolğıya a. a. < Moğ dolğıdalgalanmak, sıçramak, fışkırmak, rahat durmamak, koşuşturmak ) dalgıç dalkavuk <Tü + [Çağ xv+] dalğıci su altına dalan kimse; [Men xvii] dalğıç < Tü dal-" dal[Men xvii] sarıksız külah giyen, müdahin " dal2, kavuk

daltonizm [ xx/b] ~ Fr daltonisme renk körlüğü / İng daltonism a.a. < öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) dalya 1 [KT xix] bazı oyunlarda sayı kesik, çentik < İt tagliare kesmek ~ OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek * İng tally (oyunda sayı) biçimi İtalyancadan alınmıştır. dalya2 [LO xix] ~ YLat dahlia bir süs çiçeği # 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi < öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789) dalyan1 [Kan xv] balık ağlamak için kurulan sabit ağ düzeneği ~ İt taglio

* Yun alieüo (balık tutmak) fiilinden *aliáni biçimi tesbit edilememiştir. dalyan2 Italiàn İtalyan < Italia " italik [EvÇ xvii] bir tür uzun namlulu tüfek

* Dalyan boylu deyiminde muhafaza edilen bu sözcüğün dalyan1 (bir tür balık tutma düzeneği) ile ilişkisi kurulamaz. dam1 [Uy viii+] tam duvar; [T S xiii, CodC xiii] dam/tam ev, evin çatısı; [Çağ xv+] tam evi çatısı olan ev = Sogd daman ev = Ave daman a.a. = Sans dam/dama a.a. ~ HAvr *dem- a.a.

* Tam olarak belirlenemeyen bir İran dilinden alıntı olduğu muhakkaktır. dam2 [ 188+] ~ Fr dame hanımefendi, bayan ~ Lat domina [f.] ev sahibesi < Lat domus ev ~ HAvr *domos a.a. < HAvr *dem- a.a. " dam1 dama [İM582 187+] ~ İt dama 1. hanımefendi, soylu kadın, 2. "kraliçe oyunu", dama ~ Fr dame hanımefendi" dam2 damacana [Kieffer-Bia1835] enli su şişesi ~ Fr dame-jeanne a.a. / Prov damajana a.a. ~İtdamigianabüyükve

* İlk kez 16. yy sonlarında kaydedilen Fransızca sözcüğün etimolojisi belirsizdir; Dame Jeanne ("bayan Jeanne") biçiminin yakıştırma olduğu açıktır. İng demijohn (a.a.) Fransızcadan alınmıştır. damak Tü [LO xix] ağzın damı [Uy viii+] tamak/tamğak gırtlak, boğaz, geniz; [LL 1732] küçük dil ve etrafı; < Tü tam- damlamak " damla-

* Karş. Lat guttur (gırtlak, geniz) < gutta (damla). Sözcüğün orijinal anlamı damak tadı deyiminde korunmuştur. "Ağzın damı" anlamı dam sözcüğünden kontaminasyon yoluyla oluşmuş olmalıdır. damar Tü [Uy viii+] tamar/tamır sinir veya damar ; [Kaş xi] tamır/tamur Moğ tamır beden gücü, kas gücü, damar) damask/damasko [LO xix] damasko ~ İt damasco Suriye kökenli bir tür kumaş, dımışkî / Fr damasque a.a. < öz Damasco Dımışk, Şam kenti damat [Ferec xv] dâmâd ~ Fa/OFa dâmâd güvey, damat ~ EFa *dâmâtar- düğün sahibi (= Ave zâmâtar- a.a. = Sans câmâtr a.a.) < HAvr *gems- düğün, evlenmek " gamet damen [Ferec xv] ~ Fa daman etek (=

* Karş. tiz-i reftar olanın payına damen dolaşır (hızlı gidenin ayağına etek dolaşır). damga Tü [Or viii] tamğa (= Moğ tamağa(n) mühür, arma, amblem) ~ Tütamıt- [viii+ Uy] damlatmak < Tü

damıt[mak YT tam- damlamak " damla-

[CepK 1935] distile etmek

damızlık <Tü [ xv] yoğurt mayası; [EvÇ, Men xvii] döl alınacak hayvan < Tü tamuz-/damız- [viii+ Uy] damlatmak < Tü tam- damlamak " damla* Karş. damzur- (damlatmak ? xvii Men), damzurma (mühür mumu ? xvii Men), damla [Kıp xiv] tamla a.a. < Tü tam- [xi] damlamak <Tü

damper [ xx/b] kamyonu < İng to dump [onom.] kabaca dökmek damping bir malı piyasaya sürme " damper dan onom [ xx/b]

~ İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük ~ İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak

rezonanslı darbe sesi

< Tü tak sert darbe sesi" tak2

* Rezonans belirten -n sesi etkisiyle inisyal t yumuşamıştır. Bazı türevlerde d'li ve t'li biçimler bir arada görülür; ör. dandun/tantun, dangır dungur/tangır tungur. dana dandik Tü? [Kıp xiv] tana bir yaşında sığır yavrusu [AL 192+] ince, nazik (argo); [ xx/b] uyduruk

dandini

<çoc

[EvÇ xvii] oynama, raks; [LL 1732] çocuğu dizinde oynatma

* Karş. Fr dandiner, İng dandle, İt dondolare (çocuğu dizinde oynatma). dangalak <onom [Men xvii] dangel/dıngıl ebleh, bi-endam kişi, deyyus; [LO xix] dangalak dangıl dungul konuşan kimse, kaba adam < dangıl [onom.] boş bir nesneye vurma sesi " dangıl dangıl/dangır onom boş kutu veya teneke sesi " dan

danış[mak Tü [Kaş xi] tanuş- karşılıklı konuşmak, söyleşmek; [ xiv] konuşmak, müşavere etmek < Tü tanu- konuşmak, söz söylemek danışık daniska şeyin en iyisi * Karş. lepiska. danışman YT [CepK 1935] müşavir Tü danış-" danış-, +men2 <Tü [Tz xiv] söz, konuşma (Azerbaycan'da) < Tü danış-" danış-

[EvÇ xvii] Almanya'dan gelen kaliteli kürk; [ xix] bir < öz Daniska Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir liman kenti

* Fa danişmand (bilen, bilgili) sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. dans sallanmak, koşuşmak [NKemal 1873] [ xx/b] ~ Fr danse a.a. < Ger *dintjan ~ Fr densité yoğunluk ~ Lat densitas a.a. <

dansite Lat densus yoğun ~ HAvr *dens-2 a.a.

dantel/dantela [ARasim 1897-99] dantela [küç.] iğne oyası < Fr dent diş ~ Lat dens, dent- a. a. " aldente

~Frdentelle

* Sözcük Fransızcadan alındığı halde erken örneklerde İtalyanca biçim tercih edilmiştir. dar1 [Uy viii+] tar geniş olmayan, sıkı, bunaltıcı EŞKÖKENLİLER: Tü dar : dar1, darıl-

dar2 [ xiv] ~ Ar dar [#dwr] ev, konut, konak, yurt (= Aram dwârâ/dürâ konut, konaklama yeri = Akad dâru göçebe ve çobanların konakladığı yer, oba) < Ar dara döndü, dolandı" devir * Aslı muhtemelen "etrafı çitle çevrili yer" anlamında. Karş. Tü ev =? evirdar3 [ağacı [Ferec xv] ~ Fa/OFa dar 1. ağaç, 2. çarmıh, haç, idam ağacı (= Ave dâru- ağaç = Sans dáru a.a.) ~ HAvr *deru-2/doru- ağaç, özellikle meşe ağacı * Aynı kökten EYun dóry/déndron, İng tree (ağaç). dara [LO xix] kap payı ~ Ar TarH çıkarma, atma " tarh darbe vurgu < Ar daraba vurdu " darp ~ İt tara tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan ~ Ar Darbat [#Drb msd.] vuruş,

[Aş xiv] Darbet

darbımesel [Men xvii] ~ Fa Darb-i ma6al hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse & Ar Darb vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı + Ar ma6al masal, kıssa " darp, mesel darbuka küçük davul (Mıs.) [TDK 1955] ~ Ar darabukka [onom.] bir tür

darı Tü [Uy viii+] tarığ ekin, her tür hububat, özellikle arpa ve buğday; [Kıp xiv] tarığ/tarı/darı ekin, özellikle darı, panicum viliaceum < Tü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak " dağıl* Aynı kökten Tü tar- (dağıtmak, yaymak, saçmak) = Moğ tara-/tark?a- (dağılmak, saçılmak). Anlam ilişkisi için karş. EYun spérma/sporá (tohum) < speirö (saçmak, dağıtmak), diasporá (dağılma); Ar Sarrat (tohum) < 5arra (saçmak). Ayrıca karş. ETü tarım (nehrin dallara ayrıldığı yer, delta). darıl[mak Tü [Uy viii+] tarık- içi sıkılmak, müteessir olmak, bunalmak; [ xi] tarılğana.a.; [Men xvii] darla-/darıl- kızmak, küsmek < Tü tar/dar " dar1

darma dağın ikil [Kıp xiv] dardağan ; [Mercimek xv] dardağan ; [Neş xv] dardağan tamamen dağılmış < Tü târ- [viii+ Uy, xi] dağıtmak, saçmak < Tü *tağ-dağılmak " dağıldarp [Kut, Aş xi] Darb çarpma, para basma < Ar Daraba vurdu ~ Ar Darb [#Drb msd.] vurma,

darphane + [Selaniki xvi] ; [Men xvii] zarbhane/darabhane para basma yeri çarpma, vurma, para basma + Fa %âna ev " darp, hane darülfülfül [Men xvii] dâr-i fülfül ~ Ar dâru-al-fulful biber ağacı ~ Fa dâr-i pilpil & Fa dar ağaç + Fa pilpil biber ~ Sans pippalî meyvecik, biber " dar3, el3, biber data [ xx/c] ~ İng data veri ~ Lat data [n. çoğ.] verilmiş şeyler < Lat datus verilmiş < Lat dare, dat- vermek ~ HAvr *ds- < HAvr *dö- a.a. * Aynı kökten Lat donum (hediye), E Yun didomi, do-, Fa dadan, Erm da-, Rus daty (vermek), dativ daüssıla & Ar dâ hastalık + Ar Silat sıla " sıla dava tez, mahkemeye çağırma " davet davar [Kut, Yun xi] [DTC 1943] ~ Ar dâu-S-Silat sıla hastalığı, sıla hasreti

& Ar Darb

~ Ar dacwâ' [#dcw msd.] iddia, hukuki

Tü [Uy viii+] tapar mal, mülk, servet, büyükbaş hayvan < Tü taP-/tap-2 bulmak, elde etmek

* Erm tavar (a.a.) sözcüğü 5. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. İki dil arasındaki ilişkinin mahiyeti açık değildir. • Moğ tavar ve Rus tovar/tovarış (mal, servet) biçimleri Türkçeden alıntıdır. davet < Ar dacawa çağırdı [Aş xiv] ~ Ar dacwat^ [#dcw msd.] çağırma, çağrı

davlumbaz [TS xiv] davulbâz/davlunbâz ata giydirilen göğüs zırhı; [DK xiv] davul; [ xix] yandan çarklı gemilerde pervaneyi örten yarım daire şeklinde kapak < Tü davul" davul * -baz ekinin anlamı açık değildir. davran 1[mak Tü [Uy viii+] taPran- acele etmek, hızlı hareket etmek; [Men xvii] canlanmak, (bir hastalıktan sonra) ayağa kalkmak; [KT xix] ayağa sıçramak, hamle etmek, teşebbüs etmek < Tü taPra- [viii+ Uy] hızlı ve aceleci olmak Tü *taP-hareket etmek? kımıldamak? Karş. Tü tawış/tawuş (kımıldanma - xi), tawışğan (tavşan).

davran2[mak < Ar Tawr tavır " tavır

[LO xix] bir tarzda hareket etmek, tavır almak

* Türkçe kökenli olan davran-1 fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Dil Devrimi döneminde bu husus göz önüne alınmadan türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir. davudi [Kıp xiv] ~ Ar dâwüdî [nsb.] Davut peygamberin sesi gibi gür ve kalın ses < öz Dâwüd Davut, Kur'anda peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı (MÖ 11. yy) ~ İbr dâwld sevilen, Davut < İbr #dwd sevme * İbr Dawid adının Arapça karşılığı wadud (Vedut) veya wadad (Vedat)'dır. davul [Kaş xi] tavıl; [passim. xiii-xix xiii] Tabl davul, özellikle savaş davulu ~ OFa *tabil a. a. ~ Ar Tabl

* Fa tabal ???, Ar Tabl ???, Erm daviġ biçimleri Orta Farsça kökenlidir. Arapçadan Batı dillerine aktarılmıştır; karş. İsp atabal, İttaballo, EFr tabour (a.a.). daya[mak Tü [Kaş xi] taya- destek ağacı koymak, diremek

dayak Tü [Uy viii+] tayak direk, destek, değnek; [Men xvii] dayak değnek, sopa taya- dayamak " dayadayanak YT [CepK 1935] mesnet < Tü dayan-" daya< Tü dayan-" daya-dayanışma

< Tü

YT

[CepK 1935] tesanüt dayı dazlak de Tü Tü

[Uy viii+] tağay annenin erkek kardeşi, dayı; [Kıp xiv] tay/tayı; [DK xiv] dayı <Tü [Kıp xiv] Tazluk ; [Mercimek xv] Tazlak " dahi1 < Tü taz [viii+ Uy] kel

[Uy viii+] takı bağlaç; [Kıp xiv] de/da [ xx/b] [ xx/b]

de fakto (edat) + Lat factum fiil, edim " faktör de jure (edat) + Lat ius, iur- kanun, hukuk " jüri

~ Lat de facto fiilen & Lat de -den, ile ~ Lat de iure hukuken & Lat de -den, ile

de+ ~ Lat de bir şeyden ayrılma veya uzaklaşma, eksilme, yüksek bir yerden aşağı inme, gitme, kaybolma, sona erme bildiren edat ve fiil öneki * Fransızcada de-, dé- ve (seslilerden önce) dés- biçimleri görülür. Modern türevlerde daha çok "olumsuzluk" anlamı ağır basmıştır. Ör: bloke/debloke, şarj/deşarj, avantaj/dezavantaj. EŞKÖKENLİLER:

Lat de-: debi, debloke, debriyaj, dedüksiyon, defans, defi, defile, deflasyon, defo, deforme, defrost, degaj, degrade, degüstasyon, dejenere, dekadan, dekafeine, deklanşör, deklare, dekoder, dekolte, dekont, dekupe, dekuple, delege, demarke, demarş, demode, d de[mek debdebe Tü [Orviii]té-a.a.

[Men xvii] davul gürültüsü; [LO xix] haşmet, saltanat - Ar dabdabat [#dbdb msd.] 1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi < Ar dabdaba [onom.] * Farsça ve Türkçede "maiyetiyle yürüyen hükümdarın gürültüsü" anlamında kullanılmıştır. debelen[mek <Tü [Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak < Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke debelen[mek <Tü [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

[Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak

< Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

debriyaj [ xx/b] ~ Fr débrayage makine milini dişlilerden ayırma, dekuple etme, debriyaj & Fr de- ayırma edatı + Fr braie mil, değirmen mili" de+ deccal [ xiv] ~ Ar daccâl [#dcl im.] Kuran'a göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte peygamber ~ Aram daggalâ kandırıcı, sahteci < Aram #dgl kandırma, görünme (= Akad dagâlu bakma, görme ) dede çoc [Oğ xi] baba; [DK xiv] büyükbaba, yaşlı kişi

dedüksiyon [ xx/b] ~ Fr déduction çıkarsama, tümdengelim ~ Lat deductio a. a. < Lat deducere, deduct- sevketmek, -den götürmek, sonuç çıkartmak & Lat de- bir şeyden + Lat ducere, duct- sevketmek " de+, dük

def1 [Aş xiv] defc itme, tepme, dışarı çıkarma [#dfc msd.] tepme, geri çevirme, geri verme, ödeme < Ar dafaca itti, tepti, geri çevirdi

~ Ar dafc

def2/tef [ xiv] ~ Ar/Fa daf/daff tek yüzlü davul, def, çalpara ~ Aram dappâ tabla, tepsi ~ Akad dappu a.a. ~ Sumer defa bir kerede ödeme " def1 [Ferec xv] ~ Ar dafcat^ [#dfc msd.] 1. itiş, darbe, 2.

* Kelimenin Türkçedeki anlam evrimi için karş. Fr dans un coup (bir vuruşta, bir defada). defaat dafcat^ " defa [Ali xvi] ~ Ar dafcât [#dfc çoğ.] defalar < Ar

defans [ xx/b] ~ Fr défense savunma < Lat defendere, defenssaldırıyı püskürtmek, savunmak & Lat de- uzağa + Lat fendere, fens- tepmek, tepelemek ~ HAvr *gwhen-do < HAvr *gwhen- a.a. " de+ * Aynı kökten Ger *gund- (savaş). defaten [Ali xvi] ödemede < Ar dafcat^ itme, darbe, ödeme " defa ~ Ar dafcatan [zrf.] bir defada, bir

defi [ xx/c] ~ Fr défi meydan okuma < Fr défier meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak ~ Lat defidere a. a. < Lat fıdere güvenmek ~ HAvr *bheidh- a. a. " de+, federasyon defihacet giderme + Ar Hâcat ihtiyaç " def1, hacet ihtiyaç giderme & Ar dafc defetme,

defile [TDK 1955] moda geçit resmi ~ Fr défilé her çeşit geçit resmi < Fr défiler tek sıra halinde geçmek & Lat de- + Lat filare tek sıra halinde dizilmek < Lat fila iplik, dizi" de+, filament defin/defndafana gömdü EŞKÖKENLİLER: Ar #dfn : defin, define define şey, gömü " defin [Ferec xv] ~ Ar dafınat [#dfn sf. f.] gömülü [Env xiv] ~ Ar dafn [#dfn msd.] gömme < Ar

deflasyon [TDK 1955] ~Frdéflation şişmiş olan para arzının daraltılması ~ İng deflation (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, a.a. < İng deflate (şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek & Lat de- eksilme ve inme edatı + Lat flare, flat-üflemek, şişirmek ~ HAvr *bhle- üflemek " de+ defne laurus nobilis [MŞ xiv] defni ~ Yun/EYun dafne defne bitkisi,

* Aram dapna (a.a.) biçimi muhtemelen Yunancadan alınmıştır. Nihai kökeni muhtemelen bir Anadolu veya Akdeniz dilidir. defo [xx/a] ~ Fr défaut hata, kusur~Lat defectus a.a. < Lat deficere, defect- bozmak, eksik ve kusurlu yapmak & Lat de- + Lat facere, fact- yapmak " de+, faktör * Karş. İng defect (defo, kusur). deforme [etm deforme etmek ~ Lat deformare " de+, form defrost buzlanma, don " de+, antifriz [ xx/c] [ xx/a] ~ Fr déformer biçimini bozmak,

~ İng defrost buz çözmek < İng frost

* Latince olmayan bir köke de- önekinin getirilmesi kuraldı şıdır. defter [Yusxiv] ~ Ar daftar yazı tableti~Aram dipterâ a.a. - EYun difthéra 1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası * ETü tepter (a.a. - Uyg) Aramca veya Orta Farsçadan erken bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. defterdar maliyeci < Ar daftar " defter, +dar [Ali xvi] ~ Fa daftardâr defter emini, baş

değ[mek Tü [Or viii] teg- ulaşmak, erişmek, bitişmek, bitişik olmak, aynı hizada olmak; [ xi] denk olmak, bedel olmak, eşit olmak * Aynı kökten Tü tek/teg (kadar, gibi, eş), terjğ (denk, eşitlik), terjğe- (kıyaslamak, ölçüştürmek). degaj [ xx/b] degajman ~ Fr dégagement rehin verilen şeyi geri alma, bağlı bir şeyi çözme, kurtarma, salma < Fr dégager rehin çözmek & Fr de- + Fr gage rehin " de+, angaje değer değil Tü Tü [Kaş xi] tegir paha, kıymet < Tü teğ- eşit olmak, bedel olmak " değ-

[Oğ xi] degül olumsuzluk bildiren sözcük; [Çağ xv] değül a.a.

değin

[Kaş xi] tegin kadar, gibi (edat) YT

< Tü tek eşit, denk " dek

değin[mek

[TDK 1955] değin- bir konuya temas etmek < Tü değ-" değ-

değirmen Tü [Uy viii+] tégirmen değirmen, değirmen taşı < Tü *teğirğen dönen şey < Tü teğir-/tewir- döndürmek, çevirmek " devir* -men eki büyük olasılıkla -ğen ekinin dissimile biçimidir. değirmi Tü [Uy viii+] tégirmi halka, çevre; [ xi] téğirme daire şeklinde olan şey, değirmen taşı, yuvarlak para < Tü teğir-/tewir-" değirmen değiş[mek Tü [Uy viii+] tegiş- rastlaşmak, denk gelmek; [Kıp xiv] değiş- mübadele etmek, takas etmek; [TS xiv xiv] tebeddül etmek, dönüşmek < Tü teğ-/değ- eşit olmak, bedel olmak " değ* Anadolu ağızlarında deniş- biçimi yaygındır, değme her bir, herhangi bir * Değ- fiiliyle ilişkisi belirsizdir. değnek <Tü [DK, Men xiv] degenek baston, asa < Tü değ-" değTü [Kaş xi] tégme her,

* Yun dekaníki (a.a.) < Lat decanus (onbaşı) etimolojisi için yeterli delil yoktur. degrade [etm [ xx/c] ~ Fr dégrader kademe kademe azaltmak & Fr de- + Fr grader kademelendirmek, derecelendirmek < Lat gradus adım, kademe, derece " de+, grado degüstasyon [ xx/b] ~ Fr dégustation tadını çıkarma, tadına bakma < Lat degustare tadına bakmak & Lat de- bir şeyden + Lat gustare tad almak, tadına bakmak " de+, gusto deha karşılığı) [Men xvii] kurnazlık; [LO, KT xix] olağanüstü zekâ (Fr génie ~ Ar daha' [#dhy msd.] kurnazlık, beceriklilik < Ar dahiya kurnaz idi

Türkçedeki modern anlamı 19. yy'da ortaya çıkmıştır. EŞKÖKENLİLER: Ar #dhy : deha, dahi2 dehen zathan- a.a.) [Ömer b. Mezid xv] ~ Fa/OFa dahân/dahan ağız (= Ave ~ Fa dihlîz koridor, geçit, sofa ~

dehliz [KıpGul xiv] dihliz OFa dahrîz revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon

dehşet [Ferec xv] ~ Ar dahşat [#dhş msd.] şaşkınlık, hayret, ani ve şiddetli korku < Ar dahişa şaşkınlık ve hayrete kapıldı, korktu dehşetengiz [LO xix] " dehşet, +engiz

deizm [Bah 1924] deizma bağımsız tanrı inancı, teizm < Lat deus tanrı * Karş. teizm.

~ Fr déisme müesses dinlerden

dejenere [etm [Bah 1924] ~ Fr dégénérer soysuzlaşmak, soysuzlaştırmak ~ Lat degenerare a.a. & Lat de- eksik, ayrı + Lat genus soy " de+, jenerasyon dek Tü [ viii] tek gibi (benzetme edatı); [Uy viii+] kadar (kıyas edatı) < Tü *te- varmak, denk olmak " değ~ Fr déca- / İng deca- on (sadece

deka+ bileşiklerde) ~ E Yun déka on ~ HAvr *dekm a. a.

* Aynı kökten Lat decem, Fr dix, İng ten, Alm zehn, Fa dah, Sans dása, Erm das (on). dekadan [ARasim 1897-99] ~ Fr décadent 1. yoz, sefih, 2. bohem ~ OLat decadens < OLat decadere bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat cadere düşmek " de+, kadans dekafeine décaféiner kafeinini almak " de+, kafein [ xx/c] ~ Fr décaféiné kafeini alınmış < Fr

dekan [ResmiG 1934] ~ Alm dekan üniversitede bölüm başkanı ~ OLat decanus kilise hiyerarşisinde bir rütbe ~ EYun dekanós onbaşı, on kişinin yöneticisi < EYun déka on " deka+ * Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. dekatlon [ xx/b] & EYun déka on + EYun áthlon yarış " deka+, atlet ~ Fr décathlon on dalda spor müsabakası

* İlk kez 191 1’de İsveç'te tanımlanmış ve 1912 Stockholm Olimpiyatlarında uluslararası kullanıma girmiştir. KArş. pentatlon. deklanşör [ xx/b] ~ Fr déclencheur tetikleyici < Fr déclencher mandalını çekmek, tetiklemek & Fr de- + Fr clenche mandal ~ Frk *klinka mandal, çengel" de+ deklare [etm [ xx/a] ~ Fr déclarer ilan etmek, beyan etmek ~ Lat declarare yüksek sesle ilan etmek & Lat de- bir yerden veya bir şey hakkında + Lat clarare bağırmak < Lat clarus yüksek sesli, açık, parlak, temiz " de+, klarnet deklase [ xx/b] ~ Fr déclassé sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse) < Fr déclasser sınıf düşürmek & Fr dé+ ayrılma, uzaklaşma bildiren önek + Fr classe sınıf" de+, klas dekoder "de+,kod [ xx/c] ~ İng decoder kod çözücü < İng code kod

dekolte [ARasim 1897-99] ~Frdécolleté kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı & Fr de- + Fr collet [küç.] gerdan < Fr col boyun ~ Lat collum a. a. " de+, koli1 dekont [ xx/b] şeyden + Fr compter hesaplamak " de+, kompüter ~ Fr décompte hesap dökümü & Fr dé- bir

dekor [Bah 1924] ~ Fr décor ziynet, süs ~ Lat decus, decor1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs ~ HAvr *dek-es- < HAvr *dek- (öğreti, terbiye, adap) benimsemek " disiplin dekovil [ xx/b] ~ Fr decauville dar demiryolu hattı ^ 1889 Paris Sergisi'nde < öz Paul Decauville Fransız mühendis (1846-1922) dekupe [etm [ xx/b] ~ Fr découper keserek çıkarmak, testere ile ince ağaç işçiliği yapmak & Lat de- bir şeyden + Fr couper kesmek " de+, kup dekuple [etm [ML xx/c] dekuplaj ~ Fr découpler çift olan bir

şeyi ayırmak & Fr de- ayrı + Fr couple çift" de+, akuple del[mek Tü [Uyviii+]tel-a.a. ~ Ar dalâlat [#dll msd.] yol

delalet [Kıp xiv] gösterme, işaret etme, delil olma < Ar dalla gösterdi, işaret etti

delege [Bah 1924] ~ Fr délegué murahhas, birini veya bir şeyi temsil etmek üzere gönderilen kimse < Fr déleguer görev vermek, görevli olarak göndermek ~ Lat delegare a. a. & Lat de- bir şeyden + Lat legare, legat- bir sorumluluk veya yükümlülük vermek, görevlendirmek (< Lat lex, legkanun, yükümlülük)" de+, legal

delgi deli delik delil delişmen
+men1
Akad daltu kapı)

YT
Tü Tü

[CepK 1935] matkap delü [Kaş xi] telik a. a. sf.] a. a. " delalet <Tü

< Tü del-" del-[Uy viii+] teipe/telfe a.a.; [ xi] telü ; [DK xiv] < Tü tel-" del-[Aş xiv] yol gösteren [LO xix] deli gibi, biraz deli ~ Ar dalîl [#dll

< Tü deli" deli,

* -işmen ekinin işlevi açık değildir. delta [KT xix] ~ EYun délta 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, D$, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı ~ Fen dlt kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi (= Aram dal et kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, Dd3; =

dem(o)+ ~ Fr dém(o)- / İng dem(o)- halk (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun demos 1. ilçe, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk,

ahali < EYun daio bölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak ~ HAvr *da- bölmek, kısımlara ayırmak dem1 [Aş xiv] vakit Sans dhámi/dhamáni nefes, soluk, üfleme ) ~ Fa/OFa dam 1. nefes, 2. vakit, zaman (=

* Farsça ikinci anlamın "soluklanmak, es vermek" anlamında dam çordan ve dam zadan deyimlerinden türediği düşünülebilir. dem2 [Yus xiv] ; [ xx/b] çay kıvamı (= Aram dsmâ a. a. = İbr dam a. a. = Akad dâmu a. a.) ~ Ar dam [#dm] kan

demagog [Bah1924] ~Frdémagogue halkı galeyana getirme ~ EYun demagögös "halk güden", a.a. & EYun demos halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk + EYun agögös önder, öncü (< EYun âgö gütmek, sürmek, sevketmek)" dem(o)+, aksiyon demarke [etm işaretleyerek ayırmak, sınır çizmek " de+, marke [ML xx/c] ~ Fr démarquer ~ Fr démarche

demarş [ xx/b] diplomatik girişim girişim, gidiş, süreç < EFr démarcher yürüyüp gitmek " de+, marş demeç YT [TDK 1944] beyanat

< Tü de-" de-

* Fiil köküne eklenen -meç ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. demet [Kan xvi] demed ~ Yun demáti deste < EYun déma,

demat- bağ, deste, bohça, çıkın < EYun deö bağlamak, sarmak demin Tü [Uy viii+] témin hemen (önce veya sonra) demir Tü

[Or viii] témür a.a.; [Uy viii+] témir * Moğ temür (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. demirhindi ~ Ar tamr-i hindi Hint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind < Ar tamr hurma (= İbr tamar hurma ağacı) * Lat tamarindus, İng tamarind biçimleri Arapçadan alınmıştır. Batı dillerinde kadın adı olarak kullanılan Tamar/Thamar biçimi İbraniceden alınmıştır. demode geçmiş < Fr mode moda " de+, moda [ARasim 1897-99] ~Fr démodé modası

demografi [ xx/b] ~ Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı ~ EYun demografta a.a. & EYun demos halk + EYun grafe yazı, kayıt" dem(o)+, +grafi

demokrasi [187+] ~Frdémocratie halk iktidarı~ EYun demokrateîa a.a. & EYun demos halk, ahali + EYun krâtes güçlü, iktidar sahibi" dem(o)+, +krasi demon ruh, iblis ~ Lat daemon ~ EYun daimon demonte [etm ayırmak " de+, monte demoralize [etm " de+, moral [DTC1943] [ xx/b] [ xx/b] ~Frdémon mitolojide bir tür kötü ~ Fr démonter sökmek, parçalarına ~ Fr démoraliser moralini bozmak

demotik [ML xx/c] demotikos ~ Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili ~ EYun demotikos a.a. < EYun demos halk, avam " dem(o)+ denden [ xx/a] dendan yazıda tekrar işareti,» ~ Fa dandân [çoğ.] 1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzeyen çıkıntıları < Fa dand diş ~ HAvr *dent- a.a. " aldente dene[mek <Tü [DK xiv] dene- eşleştirmek, kıyaslamak, sınamak, tartmak derjğ eş, eşdeğer " denk denek YT [Fel 1942] üzerinde deneme yapılan YT < Tü dene-" dene[TDK 1955] kontrol < Tü

* Fiil köküne eklenen -k ekinin işlevi belirsizdir, denet < Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -t ekinin işlevi belirsizdir. denetim YT

[TDK 1955] murakabe, kontrol YT

< Tü denet" dene<

* Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir, deney Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -y ekinin işlevi belirsizdir. deneyim tümü

[Fel 1942] tecrübe

YT [Fel 1942] deney yapma; [TDK 1983] tecrübe, deneyle kazanılan bilgilerin < Tü dene-" dene~ dengbêj

dengbej [YaşarK 1976] Kürt saz şairi şarkıcı & deng ses + bêj söyleyen, ses veren (< bej m söylemek denge YT [CepK 1935] muvazene < Tü denk" denk

Ada eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir.

deniz denk Tü tartı, yük denklem denli

[Kaş xi] teniz

(= Moğ tenis göl, deniz )

[Or viii] ten denk, eşit, eşdeğer (sıfat); [Uy viii+] denge, eşitlik, eşdeğerlik (isim), < Tü *ten- denk olmak, eşit olmak < Tü teğ- a.a. " değYT [CepK 1935] eşitlik < Tü denkle-" denk < Tü derjg eşitlik, eşit" denk

<Tü

[DK xiv] derjlü kadar (kıyas edatı)

denomine [etm [ xx/c] ~ Fr dénominer belirlemek, ad vermek ~ Lat denominare bir şeyi başka bir şeyin adıyla adlandırmak & Lat de- bir şeyden + Lat nominare ad vermek (< Lat nomen, nomin- isim ) " de+, nominal densiz denk denyo (argo) <Tü [Men xvii] dengsiz ölçüsüz, saygısız < Tü derjg denge, tartı"

[ARasim 1897-99] ; [AL 192+] zıpır, kaçık, dejenere, serseri < öz Denyo orta oyununda bir karakter

deodoran [ xx/c] ~ Fr déodorant ~ İng deodorant koku giderici ^ 1869 İng. & Lat de- olumsuzluk öneki + Lat odor koku ~ HAvr *od-os- < HAvr *od- kokmak " de+, osmiyum deontoloji [ML xx/c] ~ Fr déontologie ahlaki görevler kuramı / İng deontology a. a. < E Yun deon, -t- görev, ödev (~ HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek ) " +loji depar [ xx/b] ~ Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme < Fr départir vazgeçmek, ayrılmak, uzaklaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat partiri ayrılmak " de+, parsel departman [ xx/a] ~ Fr département bölüm, kısım < Fr départir bölmek, bölümlere ayırmak & Lat de- bir şeyden + Lat partire bölmek " de+, parsel deplase [etm [ xx/b] ~ Fr déplacer yerinden çıkarmak, yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek " de+, plase * Karş. İng displace (a.a.). depo [LO xix] debboy ~ Fr depôt 1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo ~ Lat depositum a.a. < Lat deponere, depositbir yana koymak, saklamak, biriktirmek & Lat de- bir şeyden ayrı + Lat ponere, posit- koymak " de+, post2 depozit/depozito [Tarik 1884] depozito ~Frdéposite / İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey ~ Lat depositum a.a. " depo

depre[mek tep-" tepdeprem

[Uy viii+] tepre- yerinden oynamak, kımıldamak, hareket etmek

< Tü

YT

[CepK 1935] zelzele

< Tü depre-" depre-

depresyon [ xx/b] ~ Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü ~ Lat depressio çukur < Lat deprimere, depress- bastırmak, çökertmek & Lat de- aşağı + Lat premere, press- basmak " de+, pres der+ ~ Fa dar/andar -de, içte, içinde, içeride olma bildiren edat ~ EFa/Ave antar- a. a. ~ HAvr *en-ter- a. a. " inter+ * Aynı kökten Sans antar/antara (iç, içeri), Lat inter, Ger *under (iki şey arası). der[mek [ viii] tér- derlemek, toplamak EŞKÖKENLİLER: Tü tér- : der-, dergi, deriş-, derle-, dernek, terki der1 [Ferec xv] dvara- a.a. = Sans dvâra a.a.) ~ HAvr *dhwer- a.a. ~ Fa dar kapı ~ EFa dvara- a.a. (= Ave Tü

* Aynı kökten EYun thyra, Alm tür, İng door (kapı), Lat fbras (kapı dışına), forum (dış avlu). derbeder [Ömer b. Mezid xv] (dolaşmak, dilenmek), evsiz barksız, dilenci < Fa dar kapı" der1, be+ derbent der+, bent [Aş xiv] ~ Fa dar ba dar kapı kapı

~ Fa dar band kapı bağı, geçit"

derbi [ xx/b] ~ İng derby önemli spor karşılaşması < öz Derby 1778'de 12. Derby Kontu Edward Smith-Stanley tarafından tesis edilen at yarışları derdest der+, dest dere yarık (= Ave darenâ- vadi) [Yus xiv] ~ Fa dar dast elde, yakalanmış, tutuklu " ~ Fa dara/darra vadi, iki dağ arasındaki

derece [ xiv] ~ Ar daracat [#drc msd.] basamak, adım < Ar daraca [msd. durüc] yürüdü, adım attı, adım adım ilerledi (= Aram darsgâ [#drg] yürüme, adım = Akad daraggu patika, yürüme yolu ) * Ar darakat (merdivenin en dip basamağı) biçimi muhtemelen Aramca kökün ikincil biçiminden alıntıdır. Karş. dereke. dereke [ xiv] ~ Ar darakat [#drk msd.] merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası ~? Aram dsrâkâ basamak, yol < Aram #drk ayağıyla basma = Aram #drg yürüme, gitme " derece

dereotu + [Men xvii] tere otı roka veya tere veya ısırgan otu; [LO xix] tere otu tarhun veya roka; [ xx/a] tere veya dereotu (anethum graveolens) < Tü tere taze yenen her türlü sebze " tere, ot dergâh der+, +gâh dergi YT [Aş, Yus xiv] ~ Fa dargâh kapı mahalli, eşik"

[Mercimek xv] açılıp dürülen sofra; [CepK 1935] mecmua < Tü der-" der[ xiv] ~ Fa dar Hâl şimdiki zamanda, hemen &

derhal Fa dar + Ar Hâl şimdiki zaman " der+, hal1 deri Tü

[Uyviii+]teria.a.

* Karş. Ave dereto- (yüzülmüş deri) < HAvr *der- (derisini yüzmek). Aynı kökten EYun dero (derisini yüzmek), dorós (yüzülmüş deri). derin deriş[mek Tü YT [Uyviii+]terirjğa.a. [TDK 1944] temerküz etmek, konsantre olmak < Tü der-" der-

derive [etm [ML xx/c] derivasyon ~ Fr dériver 1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek < Lat derivare akarsu yatağını değiştirmek & Lat deayrı + Lat rivus akarsu, ırmak ~ HAvr *reiwo- vadi, dere yatağı < HAvr *rei- yarmak " de+ derkenar kenarı, marj " der+, kenar derle[mek Tü [Ali xvi] [Uy viii+] térle~ Fa dar kanar kenarda olan, sayfa < Tü tér-" der-

* Modern dönemde sadece derleyip toplamak deyiminde rastlanan bir biçim iken Dil Devriminden sonra bağımsız bir fiil olarak değerlendirilmiştir. derma(to)+ ~ Fr/İng dermat(o)- deri (sadece bileşik isimlerde) < EYun dérma, -t- deri, cilt < EYun derö soymak, deri yüzmek ~ HAvr *der-2 a.a. derman [Aş, Yus xiv] ~ Fa/OFa darmân ilaç, tedavi, sağaltım (= Ave drva- sağlık) ~ HAvr *dher-2 sağlam olmak, sağlamak, sağalmak * Aynı kökten Sans dharma (sağlam şey, yasa). dernek Tü [Kaş xi] térnek toplantı tér- [xi Ha] dermek, toplamak " der< Tü tér-in- [xi] derinmek, toplanmak < Tü

derogasyon [ xx/c] ~ Fr dérogation özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme < Lat derogare bir yasayı tadil ya da

değiştirmeyi önermek ya da kapsamını daraltmak & Lat de- + Lat rogare önermek, yasa tasarısı sunmak ~ HAvr *rogâ-" de+, rast derpiş [etm dar + Fa peş/piş ön " der+, peşin [Men xvii] ~ Fa dar piş önceden, önden & Fa

ders [Ferec xv] ~ Ar dars [#drs msd.] bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme ~ Aram dsrâş yorum, Tevrat'ı cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi < Aram #drş yorumlama, tefsir etme * Arapça sözcüğün özel anlamı Aramiceden alınmıştır. Karş. Ar #drs1 [msd. dars] (tepme, dövme, üstüne basma). dert deruhte [Aş, Yus xiv] derd ~ Fa/OFa dard elem, keder ~ Fa dar cuhdat^ giriftan

[Men xvii] der cuhde

sorumluluğu altına almak & Fa dar + Ar cuhdat^ sorumluluk " der+, uhde derun [ xiv] ~ Fa darün iç, iç taraf, içyüzü, gönül" der+

derviş [passim xiv] ~ Fa darwlş/darweş 1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit ~ OFa daryöş yoksul derya zraya- a. a.) [Aş, Yus xiv] ~ Fa daryâ deniz ~ EFa draya- a. a. (= Ave

derz [ xiv] ~ Fa/OFa darz dikiş (= Ave dareza- dikme, bağlama, sağlam kılma) ~ HAvr *dheregh- pekiştirmek, dikmek deş[mek Tü [ xi] teş< Tü *tel- delmek " del-

* Del- fiilinin varyant biçimidir. Karş. delik deşik. L/Ş eşdeğerliği Türk dillerinde tipiktir. deşarj [ xx/b] boşaltmak < Fr charge yük " de+, şarj ~ Fr décharge yük boşaltma < Fr décharger yük

desen [ResCGaz 1911] ~ Fr dessin çizim, tasarım < Fr dessiner taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek ~ Lat designare a.a. & Lat de- ayrı + Lat signare işaretlemek, damgalamak, belirtmek " de+, sinyal deser [ xx/a] ~ Fr dessert yemek sonunda yenen tatlı veya meyve < Fr desservir sofra servisini kaldırma & Fr de- olumsuzluk öneki + Fr servir hizmet etmek, sofra kurmak < Fr service hizmet, sofra servisi" de+, servis desi+ ~ Fr déci- / İng deci- onda bir (sadece bileşiklerde) < Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on ~ HAvr *dekm a.a. " deka+ desibel [ xx/b] ~ Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. ^ 1928 ABD. & Fr deci- onda bir + öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922) "desi+

deşifre [etm Fr chiffre rakam, şifre " de+, şifre

[DTC 1943]

~ Fr déchiffrer şifresini çözmek < ~ Fr décimal ondalık ~ Lat decimalis < ~ Fr dessinateur tasarımcı < Fr dessiner

desimal [ xx/b] Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on " desi+ desinatör tasarlamak " desen [ xx/b]

desise [Men xvii] desîs ~ Ar dasîs/dasîsat [#dss sf.] gizli amaçlar gütme, entrika < Ar dassa [msd. dass] sakladı, gizledi, bir şeyin altına koydu desperado [ xx/c] ~ İsp desperado umudu tükenmiş, çaresiz, haydut < İsp desperar ümidi kesmek ~ Lat desperare a. a. & Lat de- olumsuzluk eki + Lat sperare ummak, ümidi olmak < Lat spes, sper- ümit ~ HAvr *spe-l bereket, talih " de+ * Karş. İng despair (ümitsiz olmak). despot [Env xv] yerel Rum hükümdarı, üst düzey Rum rahibi; [Bah 1924] diktatör, müstebit ~ Yun despötes efendi, egemen, hükümdar ~ EYun despötes ev sahibi ~ HAvr *dems-poti- & HAvr *dem- ev + HAvr *poti- güçlü, muktedir " dam2, potansiyel * Türkçe modern kullanımı Batı dillerinden alınmıştır. dest [Yus xiv] ~ Fa/OFa dast el ~ EFa dasta- a.a. (= Ave zasta- a.a. = Sans hásta a.a.) ~ HAvr *ghes-to- < HAvr *ghes- a.a. destan epos, hikaye (= Ave dasta- bilgi)" +dan2 deste Fa dast el" dest destek sağlamlaştırmak için eklenen nesne [ xiv] [Aş xiv] dasitan ~ Fa dastân/dâsitân anlatı,

~ Fa dasta tutam, avuç, bir elin tutacağı miktar <

[Men xvii] elcik; [LL 1732] duvar ve ağacı ~ Fa dastak [küç.] "elcik", tutamak, alkış < Fa dast el" dest

destinasyon [ xx/c] ~ Fr destination bir şeyin ulaşacağı hedef, gidilen yer < Lat destinâre belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek & Lat de- ayrı + Lat *stenâre durdurmak, dikmek, mukavim kılmak ~ HAvr *sts-nâ- < HAvr *stâ- durmak " de+, istasyon destmal mâl silen " dest, mala [ xiv] ~ Fa dast mâl mendil & Fa dast el + Fa

destroyer [xx/b] ~İngdestroyer1.yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi ^ İkinci anlamda 1882 ABD. < İng destroy yıkmak, tahrip etmek ~ EFr

Zerdüşt inancında kötülük tanrısı.bir şeyden + Lat tergere.silmek. müsaade ~ OFa dastwar a. kimya şirketi. keşfeden. detect.örtüsünü kaldırmak. güneş tanrısı " jurnal . ~ Ave daeva. Yus xiv] izin. 2. cin ~ EFa daiva. perakende (satış). tansiyon detantör [ xx/c] düşürücü < Fr détendre gerilim azaltmak " detant ~ Fr détenteur basınç veya gerilim detay [Bovary (Akyüz) 1942] ~ Fr détail 1. & OFa dast el + OFa (â)war sahip " dest. tuğla detektör [Bah 1924] elektromanyetik dalgaları tesbit etmeye yarayan alet ~ Fr détecteur ~ İng detector ortaya çıkaran.a.örtmek " de+. tect.destruir [mod. "el alma". < İng to detect ortaya çıkarmak. dalya 1 detektif [Bah 1924] ~ İng detective kriminel araştırma görevlisi < İng to detect ortaya çıkarmak. destur [Aş. cin ~ HAvr *deiwo. bilge.a.+ Lat tendere. & Lat de. destruct. açmak.a. ruhsat. ayrıntı < Fr détailler kesip ayırmak.a. keşfetmek ~ Lat detegere. müsaade ~ Fa dastür 1.. temizlemek & Lat de. terminal detonatör [ xx/c] ~ Fr détonateur patlatıcı. & Lat de.a.a. "el almış". şeytan. bilgin. inşa etmek " de+.a. güneş. perakende satmak & Fr de. gürlemek ~ HAvr *(s)tens.gök gürlemek " de+ detone de+. izin. strüktür * Türkçede 20. fünye < Fr détonner patlamak < Lat tonare gümbürdemek.tanrı < HAvr *dyeu. açığa vurmak & Lat de.bir şeyden ayırarak + Fr taille kesim " de+.+ Lat struere. tens. a.temizlemek " de+ determinizm [Bah 1924] determinizma ~Fr déterminisme/prédéterminisme insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş < Fr déterminer belirlemek < Lat determinare a.a. ^ 1938 Procter & Gamble Co. keşfetmek " detektif deterjan [195+] ~Frdétergent bir tür kimyasal temizleyici / İng detergent a. vezir.+ Lat tegere. struct-dikmek.gün. yy ilk yıllarından itibaren İngilizce sözcüğün çevirisi olan muhrip biçimi kullanılmıştır. 2. +ber detant [ 1972] ~ İng détente Soğuk Savaş döneminde bloklararası yumuşama politikasına verilen ad ~ Fr détente gevşeme.bir şeyden + Lat terminare sınırlamak " de+.germek " de+. ~ Lat destruere. gevşetmek ~ Lat detendere a. ton1 [ xx/b] ~ Fr détoné sesi yanlış perdeden olan " dev [Aş xiv] dîv ~ Fa dîw/dew Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi yaratık.a. Amer. gerilim düşmesi < Fr détendre gevşemek. deters. & Lat de. ters.a. < Lat detergere. détruir] a.

deva [Aş. Fr/İng envelope (zarf).] 1. 2. (mec. iktidar. açmak [esk.] ilaç devalüe [etm [ xx/b] ~ Fr dévaluer ~ İng devaluate değer yitirmek. valör devam Ar dama sürdü.]. paranın değerini düşürmek ^1914 İng. devam etti devasa drw/dew + Fa âsâ benzer. çağ < Ar dara döndü devir[mek Tü [Env xiv] ~ Ar dawr [#dwr msd. ortaya çıkarmak. deveran döngü. dönüş) biçimiyle ses benzerliği ilgi çekicidir. çevir-.] sürme < & Fa [ xx/a] dev gibi (Fr gigantesque karşılığı) * 20.) zenginlik. Kaş viii+] tegür-/tewür.a.) develope [etm [ xx/b] ~ Fr développer 1. deveran etmek. döndürmek * Nihai biçim muhtemelen *teğir. deviyasyon [ xx/c] ~ Fr déviation yoldan ayrılma / İng deviation a. dönmek.kökünden türetilmiştir. evir-. kaldı.* Aynı kökten Sans deva-. 2. & Lat de. idari görevle dolaşmak) . ğ > w dönüşümü ve w sesi etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması görülür. teftiş etmek. torba " de+ * Karş.olup. geliştirmek. kabuktan veya torbadan çıkarmak. Farsçada örneğine rastlanmamıştır. dönüp durma " devir devin[mek YT [Tz xvi] [ 194+] hareket etmek ~ Ar dawarân [#dwr msd. fotoğraf filmini banyo etmek < EFr voloppe tahıl kepeği. Tü *dev-" devir- * Devir. mülk ~ Aram dawlâ iktidar. dönüş. İdr xi] ~ Ar dawlat [#dwl msd. 2.fiilinin kökü olduğu keyfi olarak varsayılan *dev. Veled xiv] ~ Ar dawâ' [#dwy msd.a. viyadük devlet [Kut. [Uy viii+] tePey (= Moğ temege(n) a. denetlemek.ayrılma ve eksilme edatı + İng value değer " de+.] dönüş.ayrılma edatı + Lat via yol" de+. 2. EYun Zeus (güneş tanrısı). siyasi egemenlik. & İng de.] 1. Zerdüşt inancında eski devir tanrıları olan daeva'lar yenilip Ehrimen'in yönettiği kötülük tanrılarına dönüşmüştür. deve Tü [ viii] tebe/tewe . egemenlik (= Akad dâlu/dualu 1. ~ OLat deviatio a. devir/devrdöngü. • Ar dawr (devir. kabuk.çevirmek. 3. Karş. Lat deus (tanrı).a. [Uy. kudret. gibi" dev [Men xvii] ~ Ar dawâm [#dwm msd. zaman. yy başlarında üretilmiş bir bileşik olmalıdır.

çözülmek dia+ ~ EYun diá içinden geçme. a.(toplamak. Mezid xv] devriye [nsb.] dönüp ~ Ar dawrat [#dwr msd. özellikle zamanın geçişi " deveran devre döngü. bir köşeden diğerine çapraz gitme. enfekte dezenformasyon [ xx/c] ~ Fr désinformation "bilgilendirmeme". bilgilendirme " de+. [Bah 1924] ~ Fr désinfecter iltihap deyyus veya karısı tarafından aldatılan erkek dezavantaj avantaj dezenfekte [etm gidermek " de+.fiiliyle birleşmiştir. mübadele etmek * Kullanımda Tü derşür. entegre di+ dia » ~ E Yun dúo. içine işleme. dönem " devir devrim YT [CepK 1935] inkılap. [Ömer b. Osmanlı devletine özgü devşirme kurumunun adındaki anlam ikiliği ilgi çekicidir. " dü " diyapozitif [ xx/b] ~ Fr désintegrer çözmek. deveran etme.iki ~ HAvr *dwo. devran durma. ihtilal < Tü devir-" devir< Ar dawrî [Yus xiv] ~ Ar dawarân [#dwr msd. enforme dezentegre [etm " de+.* Anlam bakımından Ar #dwl (dönme.xiii TS) < der. yanlış bilgilendirme < Fr information bilgi. tebdil etmek.] karısını satan [ xx/b] ~ Fr désavantage avantajın zıddı" de+. di.] dönüş. enlemesine gitme bildiren edat ve fiil öneki * Anlamca İng through. sırayla birbirini izleme) kökünden türetilemez.] dönmeyle ilgili" devir devşir[mek <Tü < Tü değiş-" değiş- bir alanı dolaşarak yapılan nöbet [DK xiv] değşür-/devşür. deyim YT [CepK 1935] tabir <Tüde-"de~ Ar dayyü6 [#dy6 im. Alm durch ve Fr par < Lat per edatlarının eşdeğeridir. bir şeyi baştan başa katetme. derlemek . .a.değiştirmek.

xiv Kıp). fus. tabip ~ EYun difthéra tabaklanmış deri" defter * Hastalığın seyri esnasında boğazda oluşan köselemsi dokudan ötürü.dibace [Ali xvi] ~ Fa dibaca [küç.a.döküp saçmak & Lat dis. difteri [191+] ~ Fr diphtérie bulaşıcı bir hastalık. görülen. bedbin.kendini parçalamak [Kaş xi] tıtış.(seyretmek). fondan diğer datlgar [Ferec xiv] ~ Fa dlgar/dadlgar başka. didaktik [DTC 1943] ~ Fr didactique öğretici.a. kuşpalazı # 1857 Pierre Bretonneau. (= EFa didiy gördü = Ave dâi-. Tü depek (tekme atan . Bak. düşünmek) ~ HAvr *dhiâ. ayakla * Karş. dilat. öbür ~ OFa . bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma < Fr différence fark. lat. dağıtmak. 2. difüzyon [ xx/b] ~ Fr diffusion (dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma.dökmek " dis+. rulo şeklinde kitaba sarılan ve üzerinde kitabın konusu yazılan ipek şerit. İlk hecedeki sesli değişimi açıklanmaya muhtaçtır. farklılaşma < Lat differre.< HAvr *dheis. Karş. didik didik didin[mek didiş[mek didon » <Tü Tü Tü [T S xv] didim didim parça parça [Kaş xi] *tıtın. gören.< EErm dit.düşündürmek < HAvr *dens-1 düşünmek " +dan1 dide [Ferec.birbirini parçalamak bisiklet dümeni " gidon < Tü dit-parçalamak " dit< Tü tıt-paramparça etmek " dit< Tü tıt-parçalamak " dit- diferansiyel [ xx/b] ~ Fr différentiel 1. wen. Erm tid. farklı kılmak & Lat di(s). 2. eğitici ~ EYun didaktikós < EYun didâskö. diffus. +ber * Latince fiilin perfekt kökü kuraldışıdır.görmek. görmüş. didak. küçük ipek parçası. Fr.] 1.öğretmek ~ HAvr *didnsko.görmek ~ OFa dltan. görülmüş. diferansiyel hesap.+ Lat ferre. göz < Fa dldan. önsözden önceki kısa sunuş yazısı ~ OFa dibâçag başlangıç duası dibek vurmak " tep[Men xvii] havan Tü dep-/tep.dövmek. Farsça fiilin kuraldışı geniş zaman kökü olan bin sözcüğünün etimolojisi ayrıdır.+ Lat fundere. dilate.ayırmak. bakmak * Aynı kökten Sans dhyati (düşünmek). 3. didaiti bakmak. görmek. 2. bir noktadan etrafa saçılma < Lat diffundere. TS* xv] ~ Fa dlda 1. getirmek " dis+.taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. bin.

eğik olmayan. direnmek Tü [ viii] tik.kılmak " dis+.çözmek. zorla kabul ettirilen görüş ~ Alm diktat ~ Lat dictatum bildiri. dike (yargı). ağaç dikmek < Tü *ti. deig. kılı kırk yarma. vertikal < Tü *ti. gest. buyrultu < Lat dictare bildirmek " dikte Türkçe anlamı Fr dictature (diktatörlük) kelimesinden etkilenmiştir.(işaret etmek).a. ayırmak.] incelik. şeri3 * Muhtemelen 20. arzu (= Ave kâma. inceltti diksiyon dictio < Lat dicere. dirençli. göstermek * Aynı kökten Lat index (işaret parmağı).Çing dikés bak! Çing dikáva bakmak dikkat [Ferec xv] ~ Ar diqqat [#dqq msd. Farsça sözlüklerde yoktur. 2. yy başlarında üretilmiş edebi bir deyimdir. özgecil (Fr altruiste karşılığı) & Fa dîgar başka(sı) + Fa kâm seven. ince olma. digest. dik1[mek dik2[mek Tü direnmek " dik diken dikey dikit Tü YT YT [Uy viii+] tiken saplanan şey. dîcere (söylemek).HAvr *kâ-mo.saplamak. özellikle işaret parmağı ~ HAvr *dik. rakam ~ Lat digitus parmak. sert.sert olmak. belirtmek. E Yun deíknymi.delmek. ince eleyip sık dokuma < Ar daqqa ufaladı.ayrı + Lat gerere.diğerkâm [TDK 1955] başkalarını seven. ifade ~ Lat dikta [ xx/b] diktatörlük idaresi ~ Fr diktat dikte edilen şey. jest dijital [ xx/c] ~ Fr/İng digital tamsayılara ilişkin.sevmek . dict-" dikte [ xx/b] ~ Fr diction söyleyiş biçimi. dik Tü [Uy viii+] tik 1. detaylı olma.)" diğer. anıt. dijestif [xx/b] ~Frdigestifhazmettirici. rafine olma.a. yemekten sonra içilen likör < Lat digerere. . diken [Geom 193+] şakuli [TDK 1944] stalagmit < Tü tik. sokmak " dik-1 < Tü dik " dik < T ü dik-" dik * -it eki için bak.dik durmak. sevgi. dikiz [LG 188+] bakış.< HAvr *kâ. canlı.dik duruma getirmek. sayısal < İng digit tamsayı. dictare (bildirmek). dik durmak. İng teach (öğretmek). özellikle belli etmeden bakma (argo) .< HAvr *deik. sokmak [ xi] tik. hazmetmek & Lat di(s).işaret etmek. saplamak.

belirtmek.(ses vermek. yassıltmak ~ Lat dilatare a. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak. belirlemek. 2. adını koymak " dijital dil[mek dil1 Tü Tü [Kaş xi] til. enli. gönül götüren " dil2. dil2 . yürek.a. zıbık ~ ? dile[mek Tü [Or viii] tile. < İng dictation microphone dikte etme mikrofonu " dikte. a. zorla kabul ettirmek ~ Lat dictare bildirmek. 2. talep etmek dilek dilekçe Tü YT [Uy viii+] tilek a. işaret etmek < Lat dicere. bildirmek ~ HAvr *deik. istida * -çe ekinin Farsça küçültme eki olan -çe ile ilişkisi açık değildir.+ Lat latus geniş. cesur" dil2.işaret etmek. buyurmak " dikte dikte [etm [Bah 1924] ~ Fr di cter 1. ~ Fa dilbar gönül çelen. fon(o)+ diktatör [Tarik 1885] zorba yönetici ~ Fr dictateur 1. yayvan " dis+ dilaver +aver dilber +ber [ xiv] [Men xvii] ~ Fa dil âwar yürekli.OFa dil/diler kalp [Yus xiv] yürek ~ Fa dil 1. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici. buyurmak. cesaret dilate [etm [ xx/c] ~ Fr dilater yumuşatarak yaymak. beklemek. söz * Aynı kökten Tü tın. dilim yapmak < Tü *tı-2 ses vermek [Or viii] tıl dil (organ). dilenci <Tü [ xiv] < Tü dile-" dile~ Fa dil %ün yüreği kanayan & Fa dil dilhun yürek + Fa %ün kan " dil2.uzunlamasına kesmek.istemek. dictsöylemek. tırjğ (ses). lisan. kayığın dildo [Hürr 1997] yapay penis küreklerinin bağlandığı çubuk. 2. < Tü tile-" dile< Tü dilek" dile- [CepK 1935] arzuhal.diktafon [ xx/b] dikte etme cihazı ~ marka Dictaphone ^ 1907 Columbia Phonograph Co. gönül. her türlü zorba yönetici ~ Lat dictator Roma cumhuriyetinde belli bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici < Lat dictare bildirmek. 2. & Lat di(s). yapay penis. konuşmak). ıskarmoz. hunhar . ~ İng dildo 1.

sanayici < EYun dynámis güç " dinamik dinamo [Bah 1924] ~Fr/İngdynamo elektrik akımını güce dönüştüren motor ~ Alm dynamoelektrische maschine a. mühendis (1816-92) < EYun dynámis güç " dinamik dinar [ xiv] ~ Ar dînâr altın para birimi ~ Aram dînârâ gümüş Roma parası ~ Lat denarius on as değerinde gümüş Roma parası < Lat deni onar.HAvr *deu. onlu < Lat decem on " desi+ * Roma denarius'u ilk kez MÖ 21 1'de basılmış ve MS y.dilim Tü [ xi] tilim a. dinlenmiş.yapmak. nefes [ xiv] ~ Ar dimağ [#dmġ] beyin. dinç <Tü [Kıp xiv] tiniş .a. Kuran'da dinar bir altın tartı birimi olarak zikredilir. soluk.).sesi etkisiyle ş > ç dönüşümü tipiktir. dinlenmek. Men xvii] dinç *tın(ı)ş < Tü tın-/din. özellikle Ahuramazd veya Zerdüşt dini * İrani sözcüğün Elamca vasıtasıyla eski Babil Akadcasından alıntı olma ihtimali üzerinde durulmuştur. 275'e dek tedavülde kalmıştır. nefes). ~ Ave daena a. ^ 1867 Werner Siemens. Kaş viii+] tın. Alm.dinmek. dimağ damâğ burun. hayırlı olmak EŞKÖKENLİLER: EYun dynamai : aerodinamik. nefes almak " din* -n. durmak.. dinlenmek * Aynı kökten ETü tın (ruh. din[mek Tü [Uy. < Tü til-" dil-dilmaç Tü? [Kıp xiv] dilmaç/tılmaç/tilmaç/tolmaç tercüman * Dil sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. 2. Karş. termodinamik dinamit [Bah 1924] ~ marka Dynamite patlayıcı madde adı ^ 1867 Alfred Nobel. gücü yetmek . dinamit. dinamo. atak ~ E Yun dynamikós < E Yun dynámis güç < E Yun dynamai muktedir olmak.a.nefes almak. eşlik < Tü . dinamik. yargı) > İbr/Aram dîn (a. dinmek. Karş. a.a. [EvÇ. güce ilişkin. dingil <Tü " denk [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil. kafa ~? Fa din [Kut xi] ~ Ar dîn [#dyn1] inanç ve ibadet kuralları sistemi ~ OFa den a. [TS xiv xiv] tınç dinmiş. İsv. dinamik [ xx/b] ~ Fr dynamique 1. güçlü. Akad dînu (yasa. etmek. aks < Tü derjg denge. düyun.a.

temel < Tü *tüü. EŞKÖKENLİLER: Tütüp : dip1 Tü Türk : alaturka. dinlen[mek <Tü nefes.dingo a.sesi algılamak < Tü tın sada. daldırmak. ses < Tü tın. soluk " din[Kıp xiv] tınğlan-/tinlen-/dinlen. dinle[mek vermek " tınTü [Or. doğabilimci & EYun deinós korkunç. İng.ses * Aynı fiilin hem "ses algılamak" hem "ses çıkarmak" anlamını taşıması açıklanmaya muhtaçtır. tüy dip2 [ xx/c] ~ İng dip ekmek banılarak yenen sos < İng to dip batırmak. türkü Tü tüke-: tükel.(bitmek). .* Karş. Moğ tengelig (dingil) < terjg (denge. Türk. eşitlik). -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir.(bir kökten bitmek). -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir.bitmek. dip. türe-. Uy viii] tırjğla.daldırmak < Ger *deupa derin ~ HAvr *dheub-derin Aynı kökten İng deep (derin). kök. Moğ terjgelig (dingil) < terjg (denge. a. türedi. müthiş + EYun saûros kertenkele dip1 bitmek Tü [Uy viii+] tüp en aşağı uç. istirahat etmek < Tü tın/tin dinozor [ xx/b] ~ İng dinosaur tarihöncesi sürüngen türü ^1841 Sir Richard Owen. belki Türk (bir kökten gelen) ve tüğ (biten şey). eşlik " denk * Karş. dıngıl/dıngır onom rezonanslı ve ekolu hafif darbe sesi " dangıl dingo[nun ahırı ~ öz Dingo Walt Disney'in çizgi karakteri Goofy'nin Fransızca ve Türkçe adı ~ İng dingo Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü . eşitlik). dive (dalmak). aks < Tü derjg denge. kökten * Aynı kökten türe. türlü Tü tüğ : tülü. tükenTü tür : tür. dingil <Tü [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil.soluklanmak. son. banmak < Ger *deupjan. türev. türkuaz. tüke.

yönelme. a. direnmek " dik Tü [ xi] tirek/tiregü destek.yöneltmek. dolaysız ~ Lat directus " ~Frdirectif yönerge.iki + EYun kránon boynuz (= EYun kraníon kafatası ) " di+. ikiye katlanmış parşömen tabakası. antifriz diploma [LO xix] ~ Fr diplôme her türlü resmi evrak [esk. ruhsat ~ EYun diploma. bir el dolusu. rect.avuçlamak. berat. elle tutmak ~ HAvr *dergh. tasdikname " diploma dirayet farkında olma < Ar dara bildi. direct-yöneltmek. 2.1. bilincinde idi dire[mek [ xiv] ~ Ar dirâyat [#dry msd.iki + EYun ploö katlamak < HAvr *pel. yönlendirme ~ Lat directio < Lat dirigere.a. küçük bir ağırlık birimi.a. 2.] bilme. yönlendirmek " direksiyon direktör director " direksiyon direnç YT [186+] [CepK 1935] inat dirgen [Barkan xvi] digren harmanda saman atmaya yarayan iki uçlu çatal. elçi < YLat diplomaticus "resmi evraklı". bir ağırlık birimi. Tü [Uy viii+] tire. dirhem [Yus xiv] ~ Fa dirham 1. gümüş para birimi ~ OFa drahm/dram ~ EYun dra%me 1.dik durmak. dayanak < Tü tire-" dire- direk direksiyon [ xx/b] ~ Fr (volant de) direction yönlendirme tekeri < Fr direction yön. & EYun di. 2. direnç göstermek < . dosya. yönlendirici ~Frdirecteur yönetmen~Lat < Tü diren-" dire-.yönetmek.dipfriz [ xx/c] derin dondurucu ~ marka Deep Freeze bir buzdolabı markası #1941 ABD. kraniyum * Metatez belki dermek/dirmek fiilinin etkisini gösterir. diri Tü Tü *ti. tutam. dra%.a. 3. tanıma. [EvÇ xvii] digren ~ Yun dikráni iki uçlu çatal ~ EYun dikrânon a. direnç göstermek < Tü *ti.a. diretmek. berat veya tasdikname sahibi < Lat diploma berat. & İng deep derin + İng freeze dondurma " dip2. berat < EYun diploö ikiye katlamak & EYun di.]. dik < Tü tire. yönlendirmek < Lat regere.dik tutmak. " dik [ viii] tiriğ canlı.a.dik durmak. yol göstermek " ray direkt direksiyon [ xx/b] ~ Fr direct düz. direct. " di+ diplomat [LO xix] ~ Fr diplomate resmen atanmış görevli. dirençli. eski Atina'da gümüş para birimi < EYun drássomai. avuç. +inç direktif [Bah1924] < Lat dirigere. defter şeklinde katlanmış evrak.a. -t.

budak dişi Tü [Uyviii+]tışı/tişia. Lat docere (öğretmek). EYun dokeo (bir öğretiyi benimsemek.karşılığıdır.a. diri) > İng vigor.bölünme ve ayrılma bildiren fiil öneki [Uy viii+] taşğaru dışa doğru. dışarı. elemek < İng disqualify " de+.: taş-. dirlik dizdirsek <Tü [Kıp xiv] tirlik düzen. taşra diş dis+ Lat de ex dışarı dişbudak Tü + Tü [Uyviii+]tışa. a. öğrenim dalı ~ Lat disciplina < Lat discipulus öğrenci < Lat discere öğrenmek ~ HAvr *didk-ske. EŞKÖKENLİLER: Tütaş1 : dış. [DK xiv] dirlik < Tü *tir-/tiz. kalifiye * İng dis.* Anlam bağı için karş. <Tü*tı-1 parçalamak.a. < Tü *tir diz " diz dış Tü [ viii] taş1 a.a.a. diş geçirmek " dit~ Lat di(s). koruma " diri dirim YT [ xi] tiril. < Tü taş dış " dış. disiplin [Bah 1924] ~ Fr discipline talim. eğitim. fırlatmak diskalifiye [etm almak. taşıt. *dirimek fiili mevcut değildir.dizmek. düzenlemek " Tü [ xi] tirsgek a. [ xiv] taşra/taşarı/daşğarı a.öneki burada Fr dés. taşı-. Lat vigere (dik ve güçlü olmak) > vegetus (canlı. +ri [Mü xvi] bir ağaç.canlanmak < Tü diri" diri [CepK 1935] hayat * Sıfata eklenen -(i)m ekinin işlevi belirsizdir. terbiye.< HAvr *deköğreti veya terbiye veya adap benimsemek * Aynı kökten Lat decere (adaba uygun olmak). taşak. vegetable. fraxinus " diş.a. ~ EYun dískos yarışma amacıyla fırlatılan genellikle yassı ve yuvarlak nesne < EYun dikeö atmak. mezhep sahibi olmak) disk [ xx/a] ~ Fr disque yassı daire şeklinde nesne ~ Lat discus a.< Lat de. dışkı Tü taş-/taşı. diriğ diril[mek Tü [ xiv] ~ Fa diriğ esirgeme. [ xx/b] ~ Fr disqualifier yetkisini elinden .

birkaç kişi arasında bölüştürme < Lat distribuere dağıtmak.koymak " dis+.ayrı + Lat ponere. koyma yeri " disk. söylemek " dys+.zıt yönlere koşmak. [ 197+] plak çalınan gece kulübü ~ Fr discothèque gramofon plakları kütüphanesi & Fr disque disk + EYun theke kap.a. 3.koşmak " dis+. discurs. 2. dispers. log. dağıtım. münakaşa. zıt + Lat currere. bölüştürmek & Lat dis.ayrı. Sıfata eklenen -kı ekinin işlevi belirsizdir. yy'da anlam değiştirmiştir. post2 disprosyum [ xx/b] ~ YLat dysprosium kimyada bir element < EYun dysprostikós güç bulunan & EYun dys zor. disleksi [ xx/c] ~ Fr dyslexie harfleri bilip kelime okuyamamaya yol açan patolojik okuma güçlüğü ~ YLat dyslexia & EYun dys zor + EYun léksis okuma.harcamak & Lat dis. & Lat dis. depo. & Lat dis. diskur [Nutuk 1927] ~ Fr discours 1. ödemek. söylem ~ Lat discursus 1. münakaşa etmek & Lat dis. 2. diskotek [ xx/b] . tez2 * Fransızca biçim Bibliothèque (kitaplık) sözcüğünden benzetme yoluyla 1920’lerde türetilmiştir. leksikon dispanser [Markop 1946] sağlık ocağı ~Frdispensaire (ilaç) dağıtma yeri < Fr dispenser tartarak dağıtmak. dişlenmiş yer. tribut. dağılım < Fr disperser saçmak. pro+1. [ xx/a] dişi eksik olan kimse < Tü dişle-" diş * Esasen "dişlenmiş" demek iken 20.a. kötü + EYun prosiemi.] küçük disk " disk < Tü dış " dış * Anadolu ağızlarındaki fışkı < Yun foúski sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır.disket dışkı YT [ 198+] [TDK 1944] gaita ~ Fr disquette [küç. disposit. yayılmak " dis+ disponibl [ xx/c] bir bankacılık terimi ~ Fr/İng disponible harcanabilir.rast gitmek. koşuşma. pandantif dispersiyon [ML xx/c] ~ Fr dispersion saçılma.uzamak. curs. kur dişlek <Tü [LO xix] gedik. kullanmaya hazır < Lat disponere. söyleme < EYun Iegö2. pers.ayrı + Lat pergo. payını vermek < Lat tribus " dis+.okumak.ayrı + Lat tribuere. tri+ . dağıtmak ~ Lat dispergere. tartışmalı bir konuda verilen söylev < Lat discurrere. iyon distribüsyon [ xx/b] ~ Fr distribution dağılım. bulmak (& EYun prós denk + EYun eîmi gitmek ) " dys+. prost. nutuk.a.ayrı + Lat pensare tartmak " dis+. posit. parça parça harcamak ~ Lat dispensare a. söylev.tahsis etmek.

diyakronik [ML xx/c] ~ Fr diachronique zaman içinde gelişen. idrar-süren hastalığı < EYun diabainö sürmek. sekretarya. ağız. makam sahibinin oturduğu minder. anlamak. & EYun diá boyunca + EYun %ronos zaman dia+. sedir ~ OFa dewân defter.bilmek. < EYun diagrâfö üstünü çizmek. özellikle taşra ağzı & EYun diá çapraz + EYun Iegö2. kıkırdak & EYun diá enlemesine + EYun frâssö. yazmanlar heyeti. gnö.a. a.< HAvr *bhrekw. büro. -t. hizmetkâr < EYun diakoneö hizmet etmek * Karş. [DK xiv] kurultay. t.) ~ Mıs diyabet [ xx/a] ~ Fr diabète şeker hastalığı ~ EYun diabetes 1. 2. sıkmak. İng deacon (a. log. frag.a.a. gram diyakoz [LO xix] ~ Yun diákos/diákonos papaz yardımcısı. taslak ~ EYun diágramma. gönye diyagram [ xx/b] ~ Fr diagramme şematik çizim.paramparça etmek. bat. çıkarmak & EYun diá içinden geçerek + EYun bainö. içinden geçirmek. farketmek.tıkmak. divit dawât mürekkep şişesi (= Aram diwotâ mürekkep = İbr dlwo a.söylemek " diyalog . kron(o)+ diyalekt [ xx/a] ~ Fr dialecte lehçe ~ EYun diálektos lehçe. İsp aduana (gümrük) sözcükleri Arapçadan alınmıştır. anlama. diş geçirmek " diş divan [Kut. önlemek. kilisede ayine yardımcı olan kişi ~ EYun diákonos yardımcı. baz * Şeker hastalarının aşırı idrar etmesinden ötürü. yargılamak " dia+. Aş xi] defter. fars diyagnoz [ xx/b] ~ Fr diagnose teşhis ~ EYun diâgnösis ayırdetme. akıtan. defter. kaba taslak çizmek & EYun diá + EYun grâfö " dia+. Fr douane. mahkeme.).kapatmak. teşhis < EYun diagignöskö ayırdetmek. meclis ~ Ar/Fa dîwân 1. arşiv * İt dogana.a. 3.gitmek " dia+.dit[mek Tü [ xi] tıt. teşhis etmek & EYun diá + EYun gignöskö. duvar veya çitle bloke etmek ~ HAvr *bhrkw-yo. özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter. 2. [Men xvii] devât vulg. statik olmayan ~ EYun dia%ronikös a. şiir koleksiyonu. divane [Gül xiv] ~ Fa drwâna deli. cin çarpmış" dev ~ Ar divit [Aş xiv] devât. daraltmak " dia+. musluk. gnostik diyagonal [ xx/b] ~ Fr diagonal çapraz < EYun diagónios köşe çaprazı & EYun diá çapraz + EYun gony köşe " dia+.ara duvarı. diyafram/diyafragma [186+]diafragma ~Fr diaphragme iki boşluğu ayıran zar ~ EYun diáfragma. yün veya pamuk atmak < Tü *tı-1 parçalamak.

log. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi.EYun diálogos söyleşme. 430) < EYun diâlegö sohbet etmek. karşılıklı konuşmak. tamamen yayılma & EYun diá baştan başa + EYun speirö. kasıt" dia+. pan(t). diyalektik. bir aşiretin sahip olduğu ülke. spor. akıntı < EYun diarrheö akıp gitmek. +log * Yunanca fiilin her iki anlamında "farklı söylemek" fikri mevcuttur . tohum ekme " dia+. münazara ~ EYun dialektike (te%ne) a. din işleri < Ar dîn " din [Men xvii] ~ Ar diyânat [#dyn1 msd. diyanet dindarlık. diyalog . belli bir yaşam tarzı gütmek & EYun diá + EYun aitía amaç. ritm diyaspora [ xx/c] ~ Fr/İng diaspora bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması < EYun diaspörâ saçılma. analiz diyalog [ xx/a] ~ Fr dialogue karşılıklı konuşma. tını kontrol aracı ~ EYun dia pason (%ordön) baştan başa tüm perdeler & EYun diá baştan başa + EYun pâs. 2. sperm diyatonik [ xx/c] ~ Fr diatonique müzikte bir ses dizisi < EYun dia tónon tüm ses perdeleri boyunca & EYun diá baştan başa + EYun tónos ses " dia+. #Elea'lı Zeno.tüm " dia+.söylemek " dia+. & İng diaphanous şeffaf (< EYun diafainö içinden öbür yanını göstermek) + İng positive " pozitif diyar [Env xiv] ~ Ar diyar [#dwr çoğ. içinden akmak & EYun diá içinden + EYun rheö akmak " dia+. 490-y. etiyoloji diyet2 wadâ kan bedeli ödedi [ xx/b] ~ Ar diyat [#wdy msd.çözmek " dia+. Karş. diyapazon [Bah 1924] ~ Fr diapason 1. lys. log. karşılıklı konuşma < EYun diâlegö 1. taşra ağzı konuşmak & EYun diá çapraz + EYun Iegö2.söylemek " diyalog diyaliz [ xx/b] ~ Fr dialyse. dialyt."karşılıklı çeşitli şeyler söylemek" veya "farklı biçimde söylemek". oba " dar2 diyare [ xx/b] ~ Fr diarrhée ishal ~ EYun diárrhoia ishal. pan(to)+ diyapozitif [ xx/b] ~ Fr diapositif şeffaf pozitif film ~ İng diapositive a.a. diyalekt. 2. ton1 diyet1 [ xx/b] ~ Fr di ète beslenme rejimi. obalar.a.] din.ayrıştırma ~ EYun diálysis içinden geçerek ayrışma & EYun diá içinden geçerek + EYun lüö. evler.] 1. söyleşmek.diyalektik [P Safa 1949] ~ Fr dialectique tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi. perhiz ~ EYun díaita beslenme veya yaşam tarzı < EYun diaitâö belli bir tarzda beslemek.] kan bedeli < Ar . memleket < Ar dar ev.saçma. söyleşmek & EYun diá karşılıklı + EYun Iegö2. Yun filozof (MÖ y. sebep. 2.

onda bir < Fr dix on doçent [ResmiG1933] ~Almdozent üniversitede öğretim görevlisi ~ Lat docens.ve *tür-/tör. a. yönetim).bir şey içinden veya vasıtasıyla görmek & EYun diá içinden + EYun orâö. diop. enter(o)+ dizayn dizdar [ xvi] [ xx/c] ~ İng design tasarım ~ Fr dessin " desen ~ Fa dizdar kale muhafızı & Fa diz kale (= Ave daeza. güzel konuşan ~ Bul dobro iyi Tü YT Tü [ xi] tizgin a. op. bu motorlarda kullanılan yakıt < öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913) dizge YT [CepK 1935] nazım < Tü diz-" diz- * TTü dizge (diz bağı . Moğ/Tü törü (düzen.diyez [ARasim 1897-99] ~ Fr diése müzikte inceltme işareti EYun diaísis araya sokma. jet diyoptri [Bah1924] ~Frdioptrie göz bozulması birimi .atmak. kötü + EYun énteron bağırsak " dys+. yasa) sözcüğünün aynı kökten türediği varsayılabilir.atmak.Lat decem on " desi+ dobra [ xx/b] açık sözlü. Anlam yelpazesi için karş. t. -li" +dar dize YT [TDK 1969] mısra < Tü diz-" diz- dizel [Bah 1924] ~ Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor. yollamak. dizgin dizi dizin dizyem .sıraya sokmak. saf. sur) + Fa -dar tutan." diz< Tü tiz. itmek. düzeltmek. et." diz< Tü diz-" diz~ Fr dixième onuncu.EYun dioptrikós bir araçla görmeye ilişkin < EYun diorâö. [ xi] tizig sıra.(sıraya koymak) biçimleri eş anlamlıdır. harekete geçirmek " dia+.öğretmek " disiplin Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. doct. Bak.duvar. dizanteri [ARasim 1897-99] dizanterya ~Fr dysenterie kanlı ishal ~ EYun dysentería bağırsak bozukluğu & EYun dys zor. HAvr *reg-1 (düz. rast. .görmek " dia+.xvii) sözcüğü ile ilgisi kurulamaz. sokmak HAvr *ye. aralık. düzen. * Tü *tir. enterval & EYun diá + EYun (h)iemi. dizi [TDK 1955] indeks [ xx/b] < Tü tiz. sahip. optik diz diz[mek düzenlemek Tü Tü [Or viii] tiz bacak eklemi [Uy viii+] tiz< Tü *tir < Tü *tir-/tür. yasa.öğreten < Lat docere.

2. ufalamak * Etimolojisi açık değildir. doğan [ xi] toğan bir tür yırtıcı kuş. dar görüşlü < EYun dógma. kabul etmek. bir öğretiyi benimsemek ~ HAvr *dok. belirmek. gürültü. mezhep < EYun dokeö doğru kabul etmek.benimsemek.doğmak. eğri olmayan. öğrenmek " disiplin doğra[mak Tü [ xi] toğra.dilimlere ayırmak. yanlış olmayan (sıfat) YT [TDK 1944] yön < Tü doğru " doğru * -ultu ekinin Türkçede sadece ses yansımalı sözcüklerde kullanılan -ilti ekiyle ilişkisi açık değildir. kabarmak. felsefi ilke. -e yönelme edatı. uğultu. vızıltı. düz. doğu dok docke dök[mek doksan Tü Tü [Uy viii+] tök. belirmek.öğreti.doğmak. doğru doğrultu Tü [Uy viii+] toğru/toğrı 1. vb. meydana çıkmak " döv< Tü doğ-" doğYT [CepK 1935] mizaç * Fr nature (tabiat) < Lat nasci (doğmak) sözcüğüne kıyasla türetilmiştir. meydana çıkmak [Uy viii+] toğ-/tuğ.a. t. dırıltı.saçmak [Uyviii+]toksona. <Tü tokuz on "dokuz Tü [Or viii] kün toğusı. şarıltı. kabarmak. doğal [Fel 194+] tabii < Tü doğa" doğa Tü YT * -(a)l eki Fr naturel sözcüğünden esinlenmiştir. Karş. fısıltı. inilti. dogmatik [DTC1943] ~Frdogmatique bir öğretiye katı katıya bağlı olan.doğ[mak doğ[mak döğ[mek doğa YT Tü Tü » [Uy viii+] toğ-/tuğ. doğaç [CepK 1935] ilham < Tü doğ-" doğ- * -aç ekinin işlevi ve Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle ilişkisi belirsizdir. [Men xvii] doğu güneşin doğduğu yön < Tü doğ-" doğ[ResCGaz 1912] ~ İng dock gemi havuzu ~ Hol .< HAvr *dek.

dövmek. diplomalı tabip [esk. kuyudan su çekmeye yarayan düzenek. tok (dolu). a. yuvarlak * Aynı kökten Tü to5/tot (tam. el değdirmek. dolu olmak < Tü to-[viii] doldurmak. zürriyet dol[mak hale getirmek Tü [ xi] tol.dolmak. kumaş * Tak/tok (vurma sesi) onomatopesiyle alakası düşünülebilir. • Anlam gelişmesi için karş.(doldurmak). doktora sahibi. dolu). erzak deposu & Fa döl kova (~ Aram dülâ a. dola[mak Tü [Uy. a. içine eşya konulan mahfaza ~ Fa döl âb 1. kumpas. belki ton.]. . dövmek. Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir. 2. 3. top (yuvarlak). Lat tangere. döndürmek dolambaç <Tü [Kıp. to5. temas etmek < Tü tokı. dönme dolap. düzen. hile. dolap çevirmek. dolandırıcılık. [Men xvii] 2. doct.1. a. her türlü mekanik çark. genelde tabip ~ Lat doctor öğretmen.öğretmek " doktor dokun[mak Tü [Uy viii+] tokın. üniversitede hocalık beratına sahip kimse. üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı < Lat doctor öğretmen " doktor doktrin a. el değdirmek " dokuTü [ viii] tokuz/tokkuz a. dokunmak.öğretmek " disiplin doktora [Bah 1924] ~ Fr doctorat doktorluk rütbesi ~ OLat doctoratus "doktor edilmiş". kiler. vurmak.(dokunmak) > texere (dokumak). direkt olmayan < Tü dola-" dola- dolap [Aş xiv] 1.doktor [LO xix] tabip ~ Fr docteur 1. = Akad dulu a. " doktor doku YT [DTC1944] [CepK 1935] nesc ~Frdoctrine öğreti~Lat doctrina < T ü doku-" doku- * Önceleri Fr tissu karşılığı iken yakın dönemde texture anlamını kazanmıştır. 3. su çarkı.) + Fa âb su " ab Anlam çeşitliliği için karş. doct. doküman [DTC1943] ~Frdocument belge~Lat documentum ders kitabı. dolandırıcılık. belge < Lat docere. Kaş viii+] tolğa-/tola. su çarkı. dolap beygiri. torjğ (yuvarlak). kanıt.sarmak.(kendi eliyle) değmek. tax.a.(su katılaşmak). döl Tü [Uy viii+] töl birinin dokuz soyundan gelenler. hoca < Lat docere. vurmak. 2. DK xiv] dolamaç dolanan. doku[mak dokumak Tü [Uy viii+] tokı-/toku. 2.

Moğolca tomura. kabarmak) biçimi ile Türkçe olduğu anlaşılan *tom (şişkin şey. < öz Déodat de Dolomieu Fransız jeolog (1750-1801) dolu1 Tü [Uy viii+] tolu dolgun. dolunay < Tü tol-" dol[TDK 1955] cenin < Tü döl" döl * Ada eklenen -üt ekinin işlevi belirsizdir.dolmak. domal[mak <Tü [Kıp xiv] tomal. havali < Tü dola-" dola< Tü dolay " dola- [Men xvii] nedensellik belirten edat [TDK 1944] vasıtasız < Tü dolayı" dola- * Anlamca dolay adı ile değil dolayı edatı ile bağlantılıdır.eğilip arkasını yuvarlak hale getirmek < Tü *tom/ton dolgun veya şişkin şey. doymak. tüm. asker ve arkeolog (1743-1800) & taol masa + men taş dolomit [ML xx/c] ~ Fr dolomite bir tür çökelti kayası # 1791 Fr. 2.dolar [ xix] ~ İng dollar Amerikan para birimi ~ Alm thaler/taler < Alm joachimsthaler 1519'dan itibaren kullanılan bir gümüş para birimi < öz Joachimsthal Joachim Vadisi. sıkışmak " doldolun[ay dölüt YT Tü [Uyviii+]tolun1. bol. top) arasındaki ilişki muğlaktır.tümsek veya yuvarlak hale gelmek. . tomruk. yuvarlak hale gelmek " dol* Karş. Edata -lı/-sız ad ekleri eklenmesi ilgi çekicidir. EŞKÖKENLİLER: Alm thal : dolar.dopdolu. +sefal dolmen [ xx/b] ~ Fr dolmen megalitik mezar anıtı ^ Théophile Corret de la Tour d'Auvergne. dolikosefal [ xx/b] ~ Fr dolichocéphale uzun kafalı & EYun doli%os uzun (~ HAvr *dlsgho. top < Tü to. Fr. çok miktarda < Tü tol-" dol< Tü tol-donmak? < Tü to- dolu2 Tü [ xi] tolı buz parçalarından oluşan yağış dolmak. tomurcuk < Moğ. kızın memesi dolgun hale gelmek.(şişmek.uzun) + EYun kefale kafa " longa. talveg dolay dolayı dolaysız <Tü <Tü YT [Men xvii] etraf. [Men xvii] domal. yuvarlak. Bohemya'da gümüş madenleri olan bir yer Joachimsthal'da rotatif makinayla basılan ilk gümüş paraların adından.

yarım & Lat di(s). mülk. hane halkından olan kimse . don1 Tü [ viii] ton giysi.a. tıkışmak " dol< Tü*t ew ü n -devrilmek. dombili [199+] bir hakaret sözü ~? * Tombul sözcüğüyle bağdaştırılması muhtemelen yakıştırmadır. törjğkölük (halka. [C od Cx ii i] Tü teğür-/tewür.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. bir oyun ~ İt domino ~ Lat dominus efendi.suyun katılaşması < Tü to.. rahip " dam2 dominyon [ 190+] ~ İng dominion 1. yy ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. döndürmek " devir- * Kaşgarlı'ya göre Oğuzcaya özgü bir fiildir. İngiltere'nin iç işlerinde bağımsız kolonilerine verilen ad ~ OLat dominion a.ayrı + Lat medius orta " dis+.a. Amr xiv] yeraltında yetişen bir tür mantar. [KT xix] şalvar. yatılı hizmetçi ~ Lat domesticus a.domalan <Tü [MŞ. altını üstüne getirmek). at rengi" anlamında.a. kukuletalı pelerin. * Meksika kökenli bitki 1528'de Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilmiş. egemenlik.ayrı + Lat medius orta " dis+.a. pantolon 19.. Buna karşılık Kırg dörjğölök (tekerlek). törjğkör-(devirmek. her türlü giysi. doymak. törjğkörüş (devrim).] Frenk patlıcanı ~ Fr tomate a. egemen < Fr dominer hükmetmek. a. özellikle tören giysisi. Kürtlerde bir aşiret/ulus adı olan Dımbili ile ilişkisi araştırılmalıdır.Fr domestique a.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. egemen olmak ~ Lat dominare < Lat dominus ev sahibi. < Lat domus ev " dam2 dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. domestik [ xx/c] evcil. < Lat dominare hükümran olmak < Lat dominus " dam2 domuz don[mak Tü Tü [Uyviii+]tonuza. 2. ancak 18. trüf < Tü tomal-/domalyuvarlak olmak " domal~Yuntomátes domates [LO 187+] Frenk patlıcanı [çoğ. siyah renkli rahip başlığı. 2. ~ İsp tomata a. [ xi] ton. evcimen. yarım & Lat di(s).a . dönmek = d ön[ me k Tü [ O ğxi ]t ö n -a .dolmak. yüzük). 2. devlet. a.devirmek. a. midi+ dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. sahiplik. hükümet. kıyafet. efendi" dam2 domino [ 188+] ~ Fr domino 1. midi+ dominan/dominant [DTC 1943] dominant ~Fr dominant/dominante hükmedici. ~ Nahuatl tomatl a. yy'a dek "1. .

[Uy viii+] tonan. döngel meyve. uyuştrurucu alma < İng dope ilaç. a. kozalak. istihale < Tü dön-" dön- [ xx/b] spor müsabakasında uyarıcı ilaç alma . piyes dore [ xx/b] ~ Fr doré altın kaplamalı. armağan etmek < Lat donum verilen şey. -em ekinin işlevi açık değildir. dönemeç YT [TDK 1955] viraj < Tü dönmek " dönYT * -emeç ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. altın rengi < Fr dorer altınlamak.bir şeyden + Lat aurum altın ~ HAvr *aus-2 a. periyod < Tü dön-" dön- * Ar dawr (dönmek) > dawrat (periyod) karşılığı olarak türetilmiştir. resmigeçit. " de+ . 2. döner döner kebap < Tü dön-" dön- * 1944'ten eski örneğine rastlanmadı. sunu < Lat dare. iki parça." dön[TDK 1955] daire. sos katmak ~ Ger *deup-" dip2 döpiyes [Hay 1959 195+] ~ Fr deux pièces 1. uyuşturucu < Hol doopen daldırmak. iki parçalı kadın giysisi & Fr deux iki (~ Lat duo ) + Lat pièce parça " düo. [Amr xv] elmaya benzer bir < Tü dön. muşmula döngü dönüm dön-" döndönüş[mek doping YT <Tü [ xiv] yuvarlak şey. savaş gemilerinden oluşan < Tü donan-" don1 done [ xx/b] ~ Fr donnée veri < Fr donner vermek ~ Lat donare sunmak. bulamak.İng doping ilaçlama.don2 Tü doymak " doydonan[mak donanma filo Tü [ xi] tor)ğ donma veya donmuş şey < Tü to. 2. dönence [TDK 1944] tropik < Tü dön-" dön<Tü [ 194+] * EYun trepo (dönmek) > tropikós karşılığı olarak türetilmiştir.[viii+ Uy] giydirmek " don1 <Tü [Men xvii] 1. devir < Tü dön-" dön< Tü [Kan xv] bir çift öküzle bir günde sürülebilen arazi büyüklüğü YT [Fel 194+] tebdil.dolmak. a. tören alayı. dat-" data dönem YT [TDK 1955] devre. & Lat de. hediye. altın kaplamak ~ OLat deaurare a.giyinmek < Tü tona.

yar ~ EFa dauştâ.sermek.bölmek. döşe[mek döşek dost dauştar. dosya [Tanin 1910] dosye ~ Fr dossier 1. döteryum [ML xx/c] ~ YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu ^ 1933 Harold C. 2. [Kıp xiv] toruk . banknot ~ OLat divisa hanedan arması < Lat dividere.havanda dövmek. Urey. inceltmek döviz [ xx/b] yabancı devletlere ait kâğıt para ~ Fr devise 1.ayrılma edatı + Lat *videre. özellikle mideyi doldurmak < Tü to. sırtlık.doldurmak. ayırmak " dis+ * Hanedan armaları ailenin çeşitli kollarını belirten bölmelere ayrıldığı için.~ HAvr *weidh. Amer. çıkmak. üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer. [Kıp. dağlamakla açılan yara < Tü tögne. kale. Tü Tü [Uy viii+] töşe. Ave daoşa. yatak yaymak [Uy viii+] töşek yatak. evrak üzerine geçirilen kılıf. [TS xvi xvi] toru (= Moğ torug/turug yükseklik < Moğ toruy. 2.(omuz.aletle veya kızgın şişle dağlamak Tü tög-" dövTü " dol[ viii] to5-/tot. kolun üst kısmı) sözcüğüyle benzerliği tesadüf olmalıdır. a. hanedan arması.a. baş kaldırmak döş Tü [Uy viii+] töş göğüs.dört dörtgen Tü [ viii] tört a. Aş xi] < Tü töşe-" döşe- ~ Fa dost arkadaş. divis. +gen Tü [ viii] * Atatürk tarafından bulunan sözcüklerdendir. Çağ xiv] döş * Fa doş. YT [Geom 193+] " dört.yükselmek. özellikle göğsün alt kısmı. vis. bir muameleye ait evrakın tümü < Fr dos sırt ~ Lat dorsum * Aynı konuya ait evrakları ayırmak için takılan sırt kartonundan. kimyacı < EYun déuteros ikinci " di+ döv[mek Tü [ xi] töğ. a. ezmek.ikiye bölmek & Lat di(s). doru toruğ koyu kahve at rengi doruk Tü? [CodC xiii] torağı zirve. dövme <Tü [TS xiv] döğün yakı.(sırt) < HAvr *dous.[viii] doldurmak doy[mak . yaygı [Kut.

] damlamak dril [ xx/c] ~ İng dribbling 1. hediye.a. t. ~ EYun drâkön a. çeyiz < Yun *tra%öno para saçmak Yun tra%i gümüş para EYun dra%me gümüş para " dirhem * Yunanca sözcüğün etimolojisi tartışılmıştır. işlemek " dram. t. damlayarak akma. icra etmek ~ HAvr *ders.doz [ xx/a] ~ Fr dose verilen ilaç miktarı ~ EYun dosis verilen şey.çerez.eylem. bir tür yarış yelkenlisi dragon ejderha ~ Lat dracon a. İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi & İng dread kork(mak) + İng nought hiç dribling [ xx/c] basketbol terimi < İng to dribble [onom. draje [ xx/b] ~ Fr dragée badem şekeri ~ Lat tragema ~ EYun tragema. dramatürji [ xx/b] ~ Fr dramaturgie tiyatro oyunu sahneleme < EYun dramatourgós & EYun dráma. ~? Kelt dren [ xx/b] ~ İng drain tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz < İng to drain kurutmak. t. ejderha. a. 2.kuru drenaj kurutma < İng to drain " dren [ xx/b] ~ Fr/İng drainage fazla suyunu akıtarak dretnot [ 190+] ~ İng dreadnought "hiç korkmaz". oyun.kurutmak < HAvr *dreug. 2. trajedi < EYun drâö eylemek. kuruyemiş < EYun trögö kemirmek. do. ~ Fr drahoma ~ Yun trafoma 1. 2.a. giydirilmiş < Fr draper bol kumaşla sarmak < Fr drap kumaş ~ OLat drappus a.a.vermek ~ HAvr *dö. suyunu akıtmak ~ Ger *draug. a. yemek.eylemek * Osmanlı Dram Kumpanyası 1882'de kurulmuştur. bir ölçek ilaç < EYun didömi. a.vermek " data dozer » [ xx/b] " buldozer dragoman ~ Fr/İng dragoman (resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman ~ İt dragomano a. düğünde saçılan para veya pirinç. ~ İng drill matkap. ~ O Yun dragómanos a.tiyatro oyunu + EYun ergö yapmak. ~ Ar tarcumân a. erg drape [Hayat 1959] ~Frdrapé bol kumaşla sarılmış. döner delgi < İng to drill . şekerleme. " tercüman dragon [ xx/b] 1. özellikle ufak tefek şeyler yemek dram [ 188+] ~ Fr drame tiyatro oyunu ~ EYun dráma.

] arka taraf. duçar [Men xvii] yolda rast gelme ~ Fa duçâr/düçâr 1. hanende düalizm < Lat dualis ikili < Lat duo iki" düo [Bah 1924] dualizma ~ Fr dualisme ikilik. kuyruk [ xx/b] [ xiv] dübr ~ Fr doublé iki kat < Fr doubler ikilemek. yüzer köprü yapmakta ~? ~ Fa du bâra iki kez & Fa du iki + Fa bâr ~ Alm dübel takoz ~ Ger (= İng dowel a. çehar dudak <Tü [İMüh xiii] tutak gaga. defa " dü dübel [ 199+] [LO xix] 1. Fr deux. 2. Karş. şarkı söylemek " dua. tanrıya yakarma " davet [Kut. di-. karşılaşma & Fa du iki + Fa çâr dört" dü. düden [Kıp xiv] derin dudu1 [ xiv] tuti ~ Fa tütl papağan. dublaj [ xx/b] ~ Fr doublage ikileme. Aş xi] ~ Ar ducâ' [#dcw msd. %w^ân okumak. yardıma duahan ~ Fa ducâ%w^ân dua okuyan. * Aynı kökten EYun dúo. 2. 2.a. a.dü [Yus xiv] ~ Fa du/du iki ~ HAvr *dwo. Ave/Sans dvá (iki). bi-3. altı düz ve geniş tekne.] çağrı.a. iki dört. iki kat yapmak ~ Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. dua çağırma. dekan. [TS xiii. iki kat ~ Ar dubr [#dbr msd. İng two. ikicilik duayen [ xx/b] ~ Fr doyen 1. a. bir filmi ikinci kez seslendirme < Fr doubler ikilemek. duplic-" dupleks duble yapmak " düo dübür makat. yüzyüze gelme. kıç.). * Karş. Lat duo. dudu kuşu Tü? [T S xiv] girdap. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi ~ Lat decanus ~ EYun dekanós " dekan duba kullanılan içi boş nesne dubara kere. CodC xiii] dotak/dudak/tudak/tutak dudak < Tü tut-" tut* T > d değişimi açıklanmaya muhtaçtır. yeniden giydirme. suyu yer altına çeken delik. İng dowel (a. makamla dua söyleyen & Ar ducâ + Fa xwandan. .

özellikle çarşı içinde satış yeri ~ Aram dukana platform. önder. özellikle Ermeni kadın . önderlik etmek ~ HAvr *deuk. seki. tezgâh. düdük sesi" düt düello Lat duellum/bellum savaş [AMithat 1877] ~ İt duello ikili çatışma ~ * İtalyanca/Fransızca sözcük Lat dualis (ikili) sözcüğünden kontaminasyon yoluyla "ikili çarpışma" anlamını kazanmıştır.] üfleme sesi.öncülük etmek düka [altını ~ İt ducato ilk kez 1274'te Venedik Dükası Lorenzo Tiepolo tarafından bastırılan ve 17. dadı = Fa dâdü a. [Kıp. özellikle evlenme akdi Tü tüg. " dadı < Tü düdük Tü [ xi] tütek ağızlık.Erm dudu yaşlı kadın.dudu2 [ xvii] gayrımüslim yaşlı kadın. yy'a dek yaygın olarak kullanılan altın para birimi < İt duca dük " dük * Bazı kaynaklarda ilk düka altını Apulia Dükü II Ruggiero'ya (y. Ali'nin katırının adı . a.bağlamak. DK xiv] düdük kavalın küçüğü düt/tüt [onom. [ xx/b] külüstür otomobil . Roma imparatorluğunda bir rütbe < Lat dücere. yönetmek. [ xi] tügüm bağ < Tü tüğ. içine girme dük [EvÇ xvii] duka ~ Fr duc yönetici.bağlamak " düğme < düğün Tü [Uy. akit. dükkân [Aş xiv] satış tezgâhı ~ Ar dukkân/dukân [#dkn] platform. a. ductyöneltmek. kerevet ~ Akad dakkannu seki. Avrupa'da bir soyluluk unvanı ~ Lat dux.bağlamak " düğme duhul " dahil1 [Env xiv] ~ Ar duxül [#d%l msd. düğümlemek < Tü tüg. düet İt duetto " düo düğme düğüm Tü Tü [ARasim 1897-99] düetto ~ Fr duette müzikte ikili ~ [ xi] tüğme a. üzerine bir şey konulan yükselti ~ Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform dul düldül Tü [Or viii] tul eşi ölmüş kadın [DK xiv] Hz. oklu kirpi. Hz.Ar duldul [#dldl] 1. lider. Kaş viii+] tügün bağ. düğüm.] girme. Ali'nin katırı. 1140) atfedilse de kullanımda para birimi her zaman Venedik'le birlikte anılmıştır. 2. duc. emzik.önder. seki.

dupleks [xx/c] ~İngduplex1. iki katlı konut ~ Lat duplex.] zayıflık. desi+ * Yunanlı hekim Herophilos'un (MÖ 353-280) kullandığı dodekadáktylon (onikiparmak bağırsağı) teriminin Latince çevirisidir. biçilmiş. daha yakın yer. düo [ xx/b] ~ İt duo ikili ~ Lat duo iki ~ HAvr *dwo. dümen temon a. viii+] türjgür sıhriyet. katman " düo.tabaka. yontmak ) + Fa gar/kar yapan " kâr duman Tü [ xi] tuman sis. a. 2. burç. dunüw/danâwat] yakın idi. pli . kereste (< Fa durudan biçmek. yanaştı * "Öte taraf" ile bir karşıtlığı ima etmesi bakımından İslam dini kökenli bir kavramdır. tabya ~ Fa damdama a.[küç.a.dülger [Mercimek xv] dürger ~ Fa durgar/durûdgar marangoz. yeryüzü < Ar dana [msd. Men xv-xvii] tebelek/deplek/debelek/dübelek/tenbelek küçük davul < Tü tebele-/debele. ~ Lat ~ Ar Dumr/Dumür [#Dmr msd.iki katlı. EvÇ. dumur zayıflama < Ar Damura zayıfladı. İtal. hekim (ö. karanlık. iğne ipliğe döndü dün Tü [ viii] tün gece (= Moğ tüne karanlık) dünür Tü [Uy [MMem xvi] ~ Ven timón [İt timone ] a.sesi sonradan türemiştir. 2. hısım dünya [Kut xi] ~ Ar dünya' [#dnw sf. plak. biçici & Fa durûd 1. çift & Lat du. < öz Dumdum Hindistan'ın Bengal bölgesinde bir müstahkem yer ve cephane fabrikası ~ Bengali damdama toprak kale. duplic. [Men xvii] yanan nesnelerden çıkan gaz * 17. biçilmiş ağaç. bulut.a. dumdum [191+] ~İng dumdum bullet bir tür kurşun ^ 1897 İng.iki" duodenum [ML xx/c] ~ OLat duodenum onikiparmak bağırsağı ^ Gerardo di Cremona. Hind.ikikatlıolanherşey. dümbelek <Tü [TS. yontulmuş.iki + EYun pláks. çöktü. evlilik yoluyla akrabalık.] beri taraf. f.] zayıf ve sürekli şekilde vurmak " tep* Rezonans bildiren onomatopelere özgü -n. yy'dan itibaren anlam değiştiren tütün sözcüğünün yerini almıştır. 1187) < Lat duodecim oniki & Lat duo iki + Lat decem on " düo.

a. trust (güven) < Ger *treuwaz (düz. ~ HAvr *deru-1 düz. * Aynı kökten İng true (doğru). düşün- . duruşma dür[mek Tü [Uy viii+] tür. bir [CepK 1935] vaziyet. 2. katı). a.] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu < öz MuHammad İsmail al-Darzî Dürzi dininin kurucusu (ö. dürt[mek Tü? cildini ovalamak dürtü durum1 durum2 [buğdayı YT YT [DK xiv] 1.a." dur ~ Lat durum [n.dermek. sağlıklı ~ EFa duruva. toplamak. durgun. batırmak.< HAvr *deru-1 pek ve sağlam olma " dürüst duruşma YT [CepK 1935] muhakeme < Tü dur-" dur- * Duruşmak fiili mevcut değildir. durum 1. 1019) < Fa darzî terzi düş Tü [Uy. dürzü ~ Ar durzı [nsb.) + Fa bin gören " bedbin < Tü tur-" dur- [ xi] turkun a. sağlam).a. ikileme. & Fa dür uzak (~ EFa/Ave dura a. katı. bohça etmek dürbün dürbün (Fr téléscope çevirisi) durgun Tü [KâtipÇ. Men xvii] durbin 1. hal [ xx/c] buğday türü ~ HAvr *drü-ro. sağlam ~ Fa/OFa drust doğru. a. uzak görüşlü kimse. doğru. dürüst [CodC xiii] drust düzgün. sokmak. hayal EŞKÖKENLİLER: Tü tüş : düş.a. duplic.düplikasyon [ xx/b] ~ Fr duplication ikiye katlama. düşün. kopyalama ~ Lat duplicatio < Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. 2.: dur-. 2. [Fel 194+] muharrik < Tü dürt-" dürt< Tü dur. ~ İt duplicato bir evrakın EŞKÖKENLİLER: Tü dur.iki kat" dupleks duplikat ikinci kopyası " düo dur[mak Tü [Bah 1924] duplikata [ viii] tur. ilaç ve merhem gibi şeyleri eliyle sürmek. düz. sağ. Kaş viii+] tül/tüş rüya. duru. sert.] 1. Lat durus (sert.

mantalite * Karş.kötülük düşünen. götürmek.< HAvr *men-1 düşünmek ) " dys+.kötü. a. a. ~ Fa drwâr/diwâr a. murdar). duşnam (sövme). duşvar (müşkül). Fa duj (çirkin. sevketmek < Lat ductare yol göstermek.dük " dük düşey YT [Geom 193+] vertikal < Tü düş-" düş- * Fiil köküne eklenen -ey ekinin işlevi belirsizdir.a. = Ave duşmainyu. ~ OFa dewâr * v/w sesi etkisiyle ilk hece kapanmıştır. ~ İt doccia su borusu < OLat *ductiare iletmek. hayale dalmak < Tü tüş rüya. hissetmek . sevketmek < Lat ducere. duct-" dük düş[mek Tü [ viii] tüş. öğüt (~ HAvr *mn-yo.] devletler ~ Ar dawlat ~ Yun doukáni ekini kabuğundan ~ Fr douille her türlü mekanik aracın çukur kısmı. [TS xv xv] Tuğak [CodC xiii] divar < Tü tuğ " ~ Ar/Fa tüt a. kırmızı tül. duy ampul takılan çukur duy[mak Tü [ xx/b] ~ Ar duwal [#dwl çoğ. bir tür ipekli kumaş ~ OLat ducissa [f. a. akıl. inmek. konmak.düşmek. a. düşün [CepK 1935] mülahaza < Tü düşün-" düşünYT * Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir.a. ölmek düşes [Bah 1924] ~ Fr duchesse dükün eşi. & Ave duş/duj. duc. a.a.kötü.] " devlet düven [Mü xvi] dögen ayırmak için kullanılan cihaz.duyumsamak. nakletmek. düvel [#dwl çoğ. ~ Aram tütâ a.rüya görmek. o no m <Tü Tü [Uy viii+] tüşe. [ viii] tuy.] < Lat dux.duş [ xix] ~ Fr douche a. hayal" [Men xvii] d üd ük se si [DK xiv] Tuwak gelinin yüz örtüsü. düşün[mek düş dut d üt duvak tuğ duvar a. a. düşman [Kut xi] ~ Fa/OFa duşmân/duşman a. uğursuz (~ HAvr *dus. bozuk ) + Ave mainyudüşünce. düven ~ E Yun tykâne a. duşt (çirkin).

düzen düzenek <Tü [Ferec xv] düzen/düzenlik tertip.duyarga YT [TDK 1944] böceklerde anten < Tü duy-duy- * -arga ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. yasama = Akad dlnu yargı. hüküm verme. borç aldı. düzeltmek. yargıladı. dizili. borç verdi. düzenli [Uy viii+] tüz< Tü *tür.sıraya koymak. dizmek. [TDK 1983] istihbarat < Tü duy.a.) biçiminden alıntı. yasa ) * Aynı kökten Aram msdina = Ar madmat (yargı çevresi. [Men xvii] düzgün tertipli. desi+ * İt dozzina (a. muntazam < Tü düz< Tü düz-düzYT < Tü düz-" düz-düzey [CepK 1935] seviye düzgün <Tü düzeltmek " düzduziko düz [ xx/a] ~ Yun doúziko katkısız rakı < Tü düz " düzine [LO xix] duzina ~ Fr douzaine onikilik birim < Fr douze oniki ~ Lat duodecim a. fonetik açıdan mümkün görünmemektedir." duyYT [CepK 1935] hassasiyet < Tü duy-" duy-duyu YT < Tü duy-" duy-duygu [CepK 1935] hassa YT < Tü düyun ~ Ar duyûn [#dyn2 çoğ. 2. sıraya koymak " düz- düz[mek Tü düzenlemek " diz- = Tü *tür-/*tör.dizmek. intizam YT [TDK 1944] plan < Tü düz" düz[Kıp xiv] tüzgün dizgin. düzlem <Tü YT [ xv] sahte [Geom 193+] < Tü düzle-" düz-düzmece < Tü düz-" düz- . düz Tü [Or viii] tüz doğru. & Lat duo iki + Lat decem on " düo. kent. duyarlık [CepK 1935] his duy-" duyduyum YT [CepK 1935] his.a.) Fransızcadan alınmıştır.] borçlar < Ar dayn borç < Ar dana 1. hükmü altında aldı (= İbr/Aram #dyn yargılama. İng dozen (a. il). a. * Dizmek fiilinin varyant biçimidir.

çörek. harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi < Ar alîf bâ cim dal" elif. uğursuz ) " düşman dys+ fiil öneki ~ HAvr *dus. [TS xiv. malva sylvestris Tü ebe + Tü gömeç/gümeç 1. düztaban2 ~ EYun dys. DK xiv] kalıcılık. börek.kötü Aynı kökten Ave/Fa duş/duj. börek. nine. kalıcı oldu ~ Ar abad [#'bd msd. uğursuz). ubüd] kaldı. Kıp xiv] büyükanne. bozukluk. [Men xvii] doğuma yardımcı olan kadın * Lehçelerde "teyze" ve "sütanne" anlamlarına da rastlanır. dede. beta. cim. saygı gören kadın. disprosyum. saygıdeğer kimse. balâhat] aptal idi [KıpGul xiv] ~ Ar ablah [#blh sf.] aptal < Ar baliha ~ Ar abawayn [#'bw dual. dizanteri Fa duş.] ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki.(kötü.kötülük.: düşman. [Oğ xi] ebe ana. 2. dolandırıcı < Fa duzdîdan hırsızlık etmek < OFa dujd/dujdîhâ hırsız (= Ave duş/duj. delta ebe çoc [Or viii] aba ata. 2.] boyutlar < Ar bucd " buut ebced ~ Ar abcad Arap alfabesinin ilk dört ana harfinden oluşan sözcük.düztaban2 hakaret deyimi ~ Fa duzda ban hırsız. arı peteği" ebe ebeveyn ana baba < Ar abü baba " ebu * İsmin Arapçaya özgü ikil (dual) halidir. & Tü & . zorluk bildiren ebat ~ Ar abcad [#bcd çoğ.: disleksi. abla.] iki babalar. çörek. sonsuzluk < Ar abada [msd.kötü. KıpGul. ebed [Aş. malva sylvestris ebe + Tü gömeç/gümeç 1. ebleh [msd. arı peteği" ebe ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. EŞKÖKENLİLER: EYun dys.

[CepK 1935] ece saygıdeğer veya bilge kadın. 2. ~ Ar adat [#'dw] araç. ebeveyn. ~ Akad agru/igru a. hane + [KT xix] eczahane eczacı dükkânı & Ar aczâ' + Fa %âna " eda [ xiv] görevi yerine getirme. a. bekleme süresi.) ebu [ xiv] ~ Ar abü/bü [#'bw] baba EŞKÖKENLİLER: Ar #'bw : abullabut. duraksadı ecinni ~ Ar acinnî [#cnn] cin " cin1 ~ Ar acr [#'cr msd. biçilmiş süre. abanoz ~ EYun ébenos a. dilbilgisinde edat .* Kusur ve renk sıfatları yapan af cal vezninde. [ xi] eçe/eke büyük kızkardeş. unsurlar. gereç. atalar < ece Tü [ viii] eçe baba.] (bir şeyin merkezine oranla) kenar. " abanoz ebru ~ Fa abrî bulut renginde. ödeme. kimyasal maddeler < Ar cuz' birim.a. misil ~ Fa acri mi61 eşdeğer ücret & Ar acr ecza [ xiv] ~ Ar aczâ' [#cz' çoğ. parasal karşılık + Ar mi81 benzer. yaşlı adam. şive edat EŞKÖKENLİLER: ~ Ar adâ' [#'dy msd.] ücret. ecel [Kut. baobab.a.] 1. ağabey" anlamında kullanılmış iken 193 5'ten sonra Çağatayca örneklere istinaden anlam değişikliğine uğratılmıştır. ecnebi [Neş xv] ~ Ar acnabî [#cnb1 nsb.] cedler. unsur " cüz eczane/eczahane ecza.] birimler.] yabancı < Ar acnab [kıy. ağabey. hareli. söyleyiş tarzı.a.a. eş " ecir.a. ebu ecdat Ar cadd dede. 2.a.a. yapma.] 1. Aş xi] ~ Ar acal [#'cl msd. yy'dan 1930’lara dek "ulu kişi. ölüm < Ar acila bekledi. ata " cet [MMem xvi] ~ Ar acdâd [#cdd1 çoğ. kılma. = Sans abhrá. bukalemun. [Çağ xv] eçe yaşlı kadın. ebonit [ xx/b] ~ Fr ébonite doğal rengi siyah olan bir tür sentetik polimer ~ İng ebonite < İng ebony değerli siyah tahtasıyla tanınan ağaç. dalgalı < Fa abr bulut ~ EFa abra. (= Ave avra. kraliçe * Türkiye Türkçesinde 13. emeğe ecir/ecr[ xiv] ecr karşılık ödenen şey ~ Aram agrâ a. a. daha dış taraf < Ar canb yan " canip ecrimisil ücret. abla .

] kısa ömürlü şeyler.Ar #'dw : edat. edip edebiyatçı" edep [ xiv] edepli ~ Ar adîb [#'db sf.a. effect.] dinler < Ar dîn " din efe Ege bölgesine özgü erkek birliklerine mensup kişi. çıkarmak. imal etmek " et- * Anlam ilişkisi için karş. yayıncı~Lat editor a. etkili. terbiyeli ve kültürlü davrandı edevat gereç " edat edik Tü [Uy viii+] étük ayakkabı. edit.dışarı vermek. dergi. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. düzgün davranış ve yazı < Ar adaba konuk ağırladı. fact.icra etmek " efekt efemera [ xx/c] broşür. yiğit (argo) ~? Yun/EYun efebos büluğ yaşını geçmiş genç erkek. üzere + EYun (h)emeros gün " epi+. görgü. [LG 188+] kabadayı. edevat edebiyat ~ Ar adabiyyât [#'db çoğ. data editör < Lat edere. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi " edep edep [Kut xi] ~ Ar adab [#'db msd. kundura < İt condurre (imal etmek).] "dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü." belles-lettres < Ar adab 1. konuk ağırlama adabı.icra etmek. yaymak. < Tü et.hazırlamak.üzeri. ~ Ar adyân [#dyn1 çoğ. a. kalimera . elle tutulur ~ Lat effectivus < Lat efficere.] terbiye. delikanlı & EYun epí üzeri + EYun (h)ebe büluğ yaşı" epi+ * Sözcüğün kökenine ilişkin zengin literatürün tamamına yakını bilimsel değerden yoksundur. sahtiyan < Fa saftan (imal etmek). bilet. dat.] bir gün ömrü olan Mayıs böceği < EYun efemerös günlük & EYun epi. effect. kalıcı olmayan yayınlar < EYun efemerön [n. terbiye. kartpostal gibi kalıcı olmayan yayınlar (antikacılık terimi) ~ İng ephemera [çoğ.yapmak " ex+. etki ~ Lat effectus icraat. yayınlamak & Lat e(x).dışa + Lat dare.] < Ar adat araç.dışa + Lat facere. yayın ~ Lat editio a. < Lat edere. efekt [ML xx/c] ~ İng sound effect ses efekti < İng effect bir eylemin sonucu. edit-" edisyon edyan [xx/b] ~Fréditeur yayınlayan. çizme ~ Ar adawât [#'dw çoğ. incelik. bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak & Lat ex. 2.] edep sahibi. faktör efektif [Bah 1924] ~ Fr effectif.vermek " ex+. edisyon [ xx/b] ~ Fr édition yayınlama. işin sonucu < Lat efficere. -ive fiili.

bey. incinme. feminen efendi [Gül xv] egemen kimse.büyülemek " efsun efsun/afsun sihir < Fa/OFa afsüdan. a. Kut xi] afsun egale [etm aequalis < Lat aequus a.eğmek. afsây. acı * Efkâr dağıtmak deyiminde. mevla ~ EYun authentes reşit ve mümeyyiz kişi.efemine [ xx/a] ~ Fr efféminé kadınlaşmış. a. < Lat femina kadın " ex+. eğe <Tü [Kıp xiv] eğe/eğew a. bükmek [ xx/b] ~ Fr égaler eşitlemek < Fr égal eşit ~ Lat ~ Ar afrâd [#frd çoğ. Platonik. rendelemek. gayret < Fr efforcer kuvvet harcamak. Türkçe anlamı Ar fikr çoğulu olan efkâr2 sözcüğünden etkilenmiş olabilir. galeyana gelmek < Lat fervere kaynamak " ex+. [KT ] eflâtun! leylaki ile erguvan arası.büyülemek eğ[mek Tü [Uy viii+] eğ. fors efrat fert efsane afsüdan. ~ Ar afkâr [#fkr çoğ. okuryazar kişiler için mevla/molla karşılığı olarak kullanılan saygı deyimi ~ OYun authentes bey. afsây. kadınsı < Fr efféminer kadınlaştırmak ~ Lat effeminare a. efor [ xx/b] ~ Fr effort çaba. efkâr2 düşünce " fikir * Efkâr-ı umumiye deyiminde. koyu leylaki. eflatun/eflatuni [Men xvii] eftâtünî filozof Eflatun'a ilişkin.] bireyler < Ar fard birey " [Gül xv] ~ Fa afsâna büyü. [LO ] eftâtühl hurma zamkı rengi. • Adın Arapça biçimi inisyal çift sessize bir ön sesli eklenmesi ve Arapçada varolmayan p ve o seslerinin eşdeğer seslere çevrilmesiyle elde edilmiştir. masal < Fa/OFa ~ Fa/OFa afsün/fısün büyü.[xi] metal bir nesneyi . diş gıcırdatmak < Tü *éğeğ < Tü éğe. kaynayan < Lat effervescere kaynayıp taşmak. çaba göstermek < Fr force kuvvet" ex+.a. sahip. fermante efkâr 1 ~ Fa fıgâr/afgâr yara. asil < EYun authentö sorumluluk ve yetki sahibi olmak efervesan [ xx/b] su katıldığında kaynayan tablet ~ Fr effervescent kabaran.] düşünceler < Ar fikr [Kaş. vekil olmayan. mora çalan renk < Aftâtün Yunan filozofu Platon'un (MÖ 429-347) Arapça adı ~ Platon " platonik * Renk adının filozof Eflatun ile ilişkisi açık değildir.

boşa vakit geçirmek eğle. arka eğir[mek Tü [ viii] ewür. a. yine Türkiye Türkçesine özgü olan aylan. boşa vakit geçirmek) ve oyalan. +men2 [CepK 1935] hakim .egemen YT sahibi " hegemonya.fiilleriyle ilişkisi belirsizdir. santra [ xx/b] ~ Fr égocentrique benmerkezci & Fr ego eğrelti <Tü [Men xvii] eğir otu bataklık otu.E Y u n ( h ) e g e m o n ö n d e r .bir kez eğilim YT [CepK 1935] temayül < Tü eğil-" eğ-eğin/eğnTü [Kut xi] ~ Fa/OFa agar/gar şart edatı ~ EFa [Uy viii+] egin omuz.çevirmek. hüküm * Fr hégémonie (egemenlik) sözcüğünden esinlendiği açıktır. terbiye etmek ~ Tü egit-/egi5. xi Ha] düden. eğreti" ariyet .[xiv Kıp] meşgul etmek.[Or viii. ego zamiri) ~ HAvr *eg a. eğer hakaram. sarmak.fiilinin anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. eğit[mek YT [CepK 1935] terbiye etmek veya köle beslemek. döndürmek. 193 5'ten eski örneği bulunmayan *ege (veli?) sözcüğünden türetilmesi fantezidir. lider. < Tü eğir/eğrek bataklık = Tü eğrik/eğrim [viii+ Uy. [Uy viii+] eğir-kuşatmak. şair (1672-1719). burmak. İng.çevirmek. eğlen[mek Tü? [Kıp. DK xiv] eğlen. [ xx/b] bencillik ~ ego ben (birinci tekil şahıs egoizm [ResCGaz1912] ~Frégoïsme bencillik~ İng egoism ^ Joseph Addison. anafor < Tü eğir.(dolanmak. yetiştirmek. bükmek. Kaş xi] hayvan * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. geçici. yün eğirmek " evir* Evir. "hep kendinden sözeden" anlamında < ego ben " ego egosantrik ben + Fr centre merkez " ego. oyalanmak. oyalamak < Tü * Türkiye Türkçesine özgü olan fiilin. [LO xix] eğrelti otu a.beklemek. asıl olmayan < Ar câriyyat^ ödünç. döndürmek " eğireğreti/iğreti [Gül xv] câriyetî ödünç. [TS xiii xiii] sırt. a.

liyakat. bükük. 2.] Mısır Erzurum ve Bayburt yöresine özgü kadın giysisi " ihram ehven [Men xvii] ~ Ar ahwan [#hwn kıy.yasaklamak. hane halkı. önemsiz idi.] daha önemli. uzak tutmak ~ HAvr *ark.] evcil" ehil [Aş xiv] ehillik. ehil.] ehillik. ehlî. Aş xi] ehl ~ Ar ahl [#'hl] 1. içe doğru yönelme. 2. olmak & Lat ex.talim etmek. bir yere yerleşti.menetmek " ex+ egzistansiyalizm [P Safa 1949] ~Frexistentialisme varoluşçuluk. < Lat exercere. zuhur etmek. [TDK 1955] ehliyetname ehliyet ~ Ar ahliyyat [#'hl msd.eğri Tü [Uy viii+] eğri dönük. dikilmek. sıkı durmak. içte .] kolay. exhaust. bükmek " eğir- < Tü eğir-/ewir.durmak. hawn] kolay idi. kavi olmak " ex+. ehram1 piramidi < Ar haram a. eş(ler). tuhaf~ EYun ehemmiyet < Ar ahamm [#hmm kıy.a. haust. egzersiz [Bah 1924] ~ Fr exercice talim. uhül] evlendi. ehliyet ehli ehliyet belgesi [Men xvii] ~ Ar ahlî [nsb. önemsedi.suyunu boşaltmak ~ HAvr *aus-3 boşaltmak "ex+ egzotik [ xx/b] eksötikös yabancı < EYun eksö dışarı. layık. boşalma. ehram2 » [Men xvii] ~ Ar ahrâm [#hrm çoğ. mevcudiyet ~ Lat exsistentia a. stat. yerli halk. askeri eğitim yapmak. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru < Lat exhaurire. liyakat. kalifiye < Ar ahala [msd. a.dışa + Lat sistere. asistan egzos/egzost [ xx/b] ~ İng exhaust 1.suyunu akıtıp boşaltmak. iş uygulamak < Lat arcere. dış " ek+ ~ Fr exotique yabancı. tüketmek < Lat haurire.çevirmek. ilgilendi * Arapça sıfattan -iyyet ekiyle yapılmış geç dönem türevidir. < Lat exsistere ortaya çıkmak. en kolay < Ar hâna [msd. exercit. daha kolay.a. bir yerde oturan kişilerin tümü. uygun. çok ilginç < Ar hamma [msd. değersiz idi eis+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ EYun eis içeri girme. arct. varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı ~ Fr existence varoluş. alıştırma ~ Lat exercitium a. ehil/ehl[Kut. iskân etti EŞKÖKENLİLER: Ar #'hl : ahali. burulmuş döndürmek. kifayet" ehil * Modern kullanımda ehliyetname sözcüğünden kısaltmadır. boşaltma. hamm] merak etti.

a. [TDK 1955] ekme eylemi < Tü ek-" ekekin Tü [Uy viii+] ekin ekilen şey.ara sesi Türkçede türemiştir. efsanevi yılan < Fa * Orijinal biçim ajdaha olup. dışarıda olma ek+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. [TDK 1974] kültür < Tü ek-" ek- * İkinci anlamı Ziya Gökalp'in ortaya attığı hars < Ar Har8 (tarım) sözcüğünün yeni dile uyarlaması olup. noktürn . Fa az. qillat] az idi. her iki biçim Fr culture < Lat colere (ekin ekmek. birleşme yeri. yılan kıral.] çok büyük. gündüz ve gecenin eşit olduğu tarih ~ Lat aequinoctium & Lat aequus eşit + Lat nox.] daha büyük. * -r. ek Tü [Uy viii+] ekü mafsal. ekin Tü [Uy ekâbir [Env xiv] ~ Ar akâbir [#kbr çoğ. [DK xv] ejderha ~ Fa ajdahâk/ajdahâ İran mitolojisinde efsanevi yılan. ekinoks [ xx/b] ~ Fr équinox gündönümü. ~ OLat *excartare " ex+. dragon ~ OFa aj dahâk efsanevi yılan. en büyük " ekber ekalliyet [ xx/a] dini veya etnik azınlık (Fr minorité karşılığı) < Ar aqall [#qll kıy.gece " egale. önde gelenler < Ar akbar [kıy. tarım yapmak) çevirisidir. en ekim YT [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad. ejderha [Aş xiv] ejdeha. a.a.] büyükler.ejder ajdahâ " ejderha [Ali xvi] ~ Fa ajdar dragon.tohum ekmek EŞKÖKENLİLER: Tü ek-: ek-. tahıl. -ha hecesi Farsça çoğul eki sayılarak düşürülmüştür. eklem. Dahak < OFa aj yılan ~ HAvr *angwhi.] daha az. noct. devre dışı bırakmak ~ İt scartare a. Alm aus (dış. çok az < Ar qalla [msd. kart2 ekber büyük " kibir [Env xiv] ~ Ar akbar [#kbr kıy. dışarı). a. Final -r sonradan türemiştir. azaldı ekarte [etm [ 188+] ~ Fr écarter (iskambilde) kâğıt kaçmak. * Aynı kökten Lat ex. [Men xvii] ek ilave edilen parça. ekim. ek[mek viii+] ek. yama ~ E Yun e(k) dışarıya çıkma.

lipsos * Ay ekliptik hattına yakınken güneş tutulduğu için. eksik kalmak " ek+.bırakmak. ekolayzer [ xx/c] ~ İng equaliser eşitleyici. bir tür pasta < Fr éclairer aydınlatmak ~ Lat exclarare a. dinlenme. işten geri durma. ekmek (= Moğ ekmel mükemmel" kemal ~ Ar akmal [#kml kıy. 2. derlemek " ek+. ekol [ xx/b] ~ Fr école okul. a. YT okul.] daha mükemmel. ekmek ide. * Karş. < EYun oíkos ev. yankılanmak (fiil) ~ HAvr *(s)wâgh. sohbet. ekipman équiper donatmak " ekip [ xx/b] ~ Fr équipement donanım. çalışmak zorunda olmama.a. karışık < EYun eklektós seçilmiş. seçmeci < EYun eklegö seçip ayırmak & EYun ék dışa + EYun legöl. < Lat clarus açık. bırakıp gitme.< HAvr *weik-1 klan. [ xi] etmek .gemimürettebatı. vicinus (yakın çevre). 3. yakın çevre ~ HAvr *woik-o. okul ~ HAvr *sgh.. 2. aydınlık " ex+. kabile. lip. sanat veya düşünce akımı ~ Lat schola okul ~ EYun s%ole 1. İng school.a. ayrılmak. genel anlamda donatmak < Nor skip gemi ~ Ger *skipam a. Ayrıca İng skipper (bir tür gemi) < Hol < Ger *skipam. İng ship (gemi) < Ger *skipam. alet edevat < Fr eklektik [ xx/a] ~ Fr eclectique seçmeci. [Men xvii] etmek vulg. oba " +loji Aynı kökten Lat villa (çiftlik. şimşek.ekip [xx/b] ~Fréquipe1. 2. klarnet ekliptik [ xx/b] ~ Fr écliptique astronomide burçlar çemberi < EYun ékleipsis 1. en eko [ xx/b] ~ Fr écho yankı ~ EYun e%ö ses. kaybolma. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım < Fr équiper gemi donatmak [esk.geri durma.a.]. yankı (ad) < EYun e%ö seslenmek. güneş tutulması & EYun ék dışa + EYun leipö.< HAvr *segh. . terketmek. +log eklem YT [TDK 1944] mafsal < Tü ekle-" ek ekler [ xx/b] ~ Fr éclair 1. kıvılcım. vicus (mahalle). ses dengeleme aygıtı < İng to equal eşitlemek < Lat aequalis eşit < Lat aequus eşit" egale ekoloji [ML xx/c] ~ Fr écologie çevrebilim / İng ecology a. dinme * Karş. a. log-seçmek.a.yemek ) Tü [Uy viii+] ötmek a. mezra). 2.

(tıp ~ Fr/İng ex(o). Çal.dış (sadece bileşik eks(o)+/egzo+ isimlerde) < EYun eksö. dışarı" ek+ eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. Alm schirm (kalkan.yükselmek.] daha ekrü [ML xx/c] ~ Fr écru ketenin beyazlatılmadan önceki rengi. a. öne çıkmak. düzen " ekoloji. İskoç. 2. sivrilmek & Lat exdışa + Lat cellere. dingil EYun âksön a. iks harfi. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. çarpı işareti. eskrim ekrem soylu. züppe. züppe. ekser ka6îr çok " kesret [ xiv] ~ Ar ak8ar [#k8r kıy. culmen (zirve). cels. yükselti.: ekran. santra ekselans [ xix] ~ Fr excellence üstün ve yetkin olma. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. Kütahya" ağızlarından derlenmiştir. vekilharç & EYun oíkos ev + EYun nomós yönetim. bir saygı deyimi ~ Lat excellentia üstünlük.] daha çok. en cömert" kerem [Men xvii] ~ Ar akram [#krm kıy. daha yüce.çiğ et" kreozot eks argosunda) ölü [ xx/c] ~ İng X 1. en çok < Ar . +nomi ekose öz Ecosse İskoçya ekran *skermaz koruyan şey. İng hill (tepe) eksen YT [TarD193+] ~ Yun âksön/âksonas mihver.kalabalıktan ayrı durmak. perde). excels. EŞKÖKENLİLER: Ger * skerm. siper [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr écossais 1. tutumluluk ~ EYun oikonomía ev idaresi < EYun oikonómos ev idare eden. tepe " ex+ * Aynı HAvr kökten Lat columna (sütun). seçkinlik < Lat excellere.< HAvr *kreus. 2. açık bej < Fr cru çiğ ~ Lat crudus çiğ ~ HAvr *krü-do. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı.ekonomi [ 187+] ~ Fr économie 1. Eğirdir. kâhya. " aks * Tarama Dergisi'ne göre "Seyitgazi. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı. santra eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. iktisat bilimi. öne çıkmak ~ HAvr *kel-4 yüksek olmak. İskoç tipi tartan kumaş < ~ Fr écran perde (~ Hol skerm kalkan) ~ Ger Aynı kökten İng screen.dış. 2.

uzman < Lat experiri. 2.eksik olmak. [İMüh xiii] egsül< Tü egsü. Çağ xv] < <T *ékşi. vecd. eksik kalmak "eksik ekskavatör [ xx/b] ~ Fr excavateur toprak kazma makinası / İng excavator a. 2. a. ifade etmek & Lat ex. folyo ekşi eksi ekşi[mek Tü YT Tü [Uy viii+] ékşiğ a. açığa çıkarmak ~ Lat exponere. sınamak. exposit.a. bilincini yitirmek & EYun ék dışa + EYun (h)istemi. a." eksik ü ékşi(= Moğ nigsi- ekşimek. & Lat ex.dışa + Lat cavare oymak.basmak.1. belli bir amaca yönelik < Lat exprimere. dışa vurmak. posit. eksta. statik .dışa + Lat ponere. ~ Lat expressus açık. express.(sıkıp) özünü çıkarmak. özellikle hızlı tren ~ İng express a. pres * "Hızlı tren" anlamı İngilizceden Fransızcaya geçmiştir.eksik olmak < Tü egsü. net. riske girmek " ex+. ekspresyon deyim " ekspres [ARasim 1897-99] ~Frexpression ifade. yer veya durum değiştirme.a. sıkmak " ex+. direkt. < Lat excavare oyup boşaltmak & Lat ex. post2 ekspres [Bah 1924] ~ Fr expresse hızlı. tecrübeli. kokuşmak ) * Sıfat biçimi ékşiğ 9. çürümek.koymak " ex+. ekstaz [ xx/c] ~ Fr ecstase kendinden geçme.kav2 eksper [Bah 1924] ~ Fr expert uzman ~ Lat expertus denenmiş. deneyerek öğrenmek < Lat *periri denemek ~ HAvr *peryo. kanıt" eksper ekspertiz [DTC 1943] ~ Fr expertise uzmanlık" eksper ekspoze [etm [ xx/b] ~ Fr exposer sergilemek.< HAvr *per-3 denemek. stâ. yer veya durum değiştirmek. yy'dan önce rastlanmaz. trans . sınamak. < EYun eksistemi. kazmak "ex+. expert. ampirik eksperiman [ARasim 1897-99] ~Frexperiment deney.a. [Geom 193+] zait [TS xv.a. yy'dan itibaren kullanıldığı halde.dışa + Lat premere. press.durmak " ek+.a. eksik eksil[mek Tü <Tü [Uy viii+] egsük a.eksfoliant [ xx/c] ~ İng exfoliant cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem < Lat *exfoliare yaprak döktürmek < Lat folium yaprak " ex+. fiil biçimine 15.EYun ékstasis 1. a.ekşimek"ekşiü < <T eksil. tecrübe ~ Lat experimentum deneyle elde edilen sonuç.denemek.

t. extract. aequat. a.a.dış ) + Lat ordo. sürüklemek " ex+. İsim tamlamalarında sesli genellikle -ü. [LO. t. kavim EŞKÖKENLİLER: Tü él: el2. açık mavi. traktör ekstrem [sup. tahta < HAvr *skei. isilik dökmek & EYun ék dışa + EYun zeö kabarmak. ennevm.Ar al harf-i tarif. elâ [Men xvii] ala gözlü sarı-yeşil gözlü.(tahta) yarmak ekvator [ xix] ~ Fr équateur eşitleyici. [TDK 1955] ela sarıya çalar kestane rengi renkli.olarak telaffuz edilir.tabla. alaca " ala = Tü ala . [ viii] él ülke. tüm alemi kapsayan. n.çekmek. ş. kaynamak ~ HAvr *yes. konut" ekoloji eküri [ xx/b] ~ Fr écurie bir kişiye ait yarış atlarının tümü.kabarmak. sıkarak suyunu almak ~ Lat extrahere. uygar alem < EYun oikeö iskân etmek. ~ Lat aequator eşitleyici < Lat aequare. uç ~ Lat extremus ~ Fr/İng ect(o). 2. dışında (~ HAvr *eghs-ter. [TS xiv xiv] ulus. a. mayalanmak " ek+ el1 el2 Tü Tü [Or viii] elig a. KT. r. il el3 . definite article * d. imparatorun özel muhafız birliğine mensup kişi < Lat scütum büyük dikdörtgen beden kalkanı ~ HAvr *skoit. Bah. bir ekibin mensupları < Fr écuyer bir soylunun kalkanını taşıyan süvari yamağı ~ Lat scutarius 1. döküntü < EYun ekzeö kabarıp taşmak. s.] en dış. sürmek.ciltte çıkan kabartı. Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan ~ EYun oikomenikós < EYun oikomene meskûn dünya. olağandışı < Fr/İng extraordinaire /extraordinary a. dar-üs-selam. Ör: şeyh-ül-islam. ikamet etmek < EYun oíkos ev. Ör: esselam.dışa + Lat trahere. en dışarıda < Lat extra " ekstra ekt(o)+ nispetle dışta olan < EYun ék dış " ek+ [ xx/a] ~ Fr extrême aşırı.ekstra [Bah 1924] ~ Fr/İng extra sıradışı. [ML xx/c] ticari hesap özeti ~ Fr extrait damıtılmiş bitki özü < Fr extraire özünü çıkarmak. kaynamak. kalkan taşıyan.eşitlemek. [Men ] gök ala gözlü mavi gözlü. & Lat extra dışarı. ordin. tract. dışarıda. z sesleriyle başlayan kelimelerden önce assimile edilir. ele güne.düzen " ex+ ekstre [ xx/b] . a.sökmek. memleket. Göv ] ela göz çakır göz. isilik. kalkancı. tesviye etmek < Lat aequus eşit" egale ekzema [Bah 1924] ~ Fr eczéma bir cilt hastalığı ~ EYun ékzema.dış < EYun ektós bir şeye ekümenik [ML xx/c] ~ Fr écumenique evrensel. elçi. çıkarmak & Lat ex.

elan elastik ittirici < EYun elaünö itmek. kalburdan geçirmek. eldiven [Men xvii] eldüven eldiven & Fa dast el + Fa wân tutan. memleket" & Tü el + Fa (das)tuwân * -kün ekinin işlevi açık değildir.seçmek " ex+. sürmek [Neş xv] [ xix] ~ Ar al-ân halen.a.ttitiz. an ~ Fr élastique esnek ~ EYun elastikós elbette [CodC xiii] elbet ~ Ar al-batt / al-battat [#btt] kesin karar < Ar batt [msd.iki şeyin arasına sokmak.elektriğe elektr(o)+ ilişkin (bileşik isimlerde)" elektrik elektrik [Müh375 180+] ~Frélectrique/İngelectric a.] kesin. # 1600 William Gilbert "De Magnete" adlı eserinde < EYun elektron kehribar . zarif~Lat elegans. budun < Tü él ülke. şimdi. koruyan " el1 * Fa dastuwan (eldiven) sözcüğünden uyarlanmıştır. a. ele[mek éleelebaşı Tü [Uy viii+] élge. lect. yönetici mesaj götüren görevli [xiii] < Tü él1 ülke " el2 ~ Moğ elçi(n) yabancı bir hükümdara * Türkçe bir sözcük olmakla birlikte özel anlamı ve fonetiği Moğolca kullanımdan alınmıştır. Kıp xiv] -? elegan [xx/b] ~ Frélégant seçkin. millet. kararlaştırdı" el3 elbise libas ~ Ar albisat [#lbs çoğ. nihai < Ar batta kesti. [T S xiv. ele güne [karşı el2 Tü [Uy viii+] él kün ülke halkı. Orijinal Türkçe biçimin Türkiye Türkçesinde *ilci veya *elci olması gerekir./ İng electr(o). şu anda " el3. Türkçeden Farsçaya alınmış ve belki şiirde Farsça-benzeri telaffuz etkisiyle ses değişimine uğramıştır. Kıp xiv] eleğimsağma(l)/eneğimsağma(l) < Ar *calâ'imu-s-samâ'i alaimsema.dışa + Lat legere1. lejyon eleğimsağma [T S. ~ YLat vis electrica "kehribar gücü".] giysiler < Ar libâs giysi" elçi Tü [ viii] élçi devlet görevlisi.a. seçici < Lat eligere seçip ayırmak & Lat e(x). gökkuşağı" alaimsema elek <Tü [Kıp xiv] elemeye mahsus alet < Tü ele-" ele~ Fr électr(o).* Tü ala sözcüğünün varyant telaffuzudur. bitirdi.

elektrona ilişkin (1902). ağrı * Türkçe biçim 1933'ten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine egemen olan Alman etkisini yansıtır. a. 2. od(o)+ ~ Fr électrode anod ve katod & Fr elektrokardiyograf [ML xx/c] ~ Fr électrocardiographe kalp elektriğini kaydeden cihaz / İng electrocardiograph a. kimyada element ~ Lat elementum eleman ~ Ar alam [#'lm msd. unsur. fizikçi < İng electric " elektrik * Karş. kardiy(o)+. unsur.] acı. Latin alfabesi veya onun kaynağındaki bir Sami alfabesi öğrenilirken ezberlenen 'LMN' hecelerinden türediği rivayet edilir. [Yücel 1938] bir ekibin üyesi olan kişi. + me n2 ~ Ar al-Haqq doğrusu " el3. eleştir[mek eleştirmen elhak YT YT [Fel 194+] tenkit etmek [Fel 194+] münekkit < Tü ele-" ele- < Tü eleştir-" eleştir-. personel.D. elektrod [Bah 1924] électr(o). +graf elektroliz [ xx/b] ~ Fr électrolyse kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma < EYun lysis çözme < EYun lüö. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. elektronik [Hürr 1948] ~ İng electronic 1. ağrıdı Türkçe kullanımda "ruhsal acı" anlamı ağır basmıştır. hak1 . yapı taşı.* Kehribarın yünle ovulduğunda elektriklenme özelliğinden ötürü. ilk öğrenilen şey * Latince sözcüğün etimolojisi belirsizdir. lys. EYun elektron (kehribar). elim eleman [Bah 1924] öge. [ 200+] (argo) kişi ~ Fr élément bir bütünün içinde yer alan basit öge. 1930) < İng electron " elektron elem [Mercimek xv] (özellikle fiziksel anlamda) < Ar alima acı çekti. " elektrik.çözmek " elektrik. analiz elektron [Bah 1924] ~ İng electron elektrik yükü taşıyan atomik zerre ^1891 J. İng. kimyada element ~ Lat elementum temel ilke.+ EYun (h)ódos yol" elektrik. element maddelerin her biri [ xx/b] kimyada bileşimlerin yapı taşını oluşturan basit ~ Alm element öge. unsur.Stoney. EŞKÖKENLİLER: Ar #'lm : elem.

eksiklik. renkler. a.] acı veren. İng diamond (elmas) Latince yoluyla Eski Yunancadan alınmıştır. ~ Ar al-wadâc [#wdc] allaha ısmarlama " ..1. liman elips [ xx/b] ~ Fr ellipse. bükülmez.] renk.] lifler < Ar lif" lif ~ Ar alzam [#lzm kıy. yenilmez.dışarı + Lat limen. elti Tü? [İMüh. hamd. veda elyaf elzem Ar lâzim " lüzum [ xiv] ~ Ar alyâf [#lyf çoğ.] 1. [ xix] elti/ilti iki kardeşle evli kadınlardan her biri * İkinci anlamı Türkiye Türkçesi ve Azericeye özgüdür. parıltı elveda el3.] daha gerekli. çok renkli. sert.kapı eşiği" ex+. lip.a. yüksek mevki sahibi birinin eşi. tam olmama 2. adamant. en gerekli < ~ Ar alwân [#lwn çoğ. lipsos * Geometrideki anlamı ilk kez MÖ 2. teker teker ayırarak toplamak " elegan elli elma Tü Tü [ viii] ellig a.OLat eliminare kapı dışarı etmek & Lat e(x). alfabe " ~ Ar alîm [#'lm sf. Kıp xiii] élti hanım. [Oğ xi] alma elmas [ xiv] ~ Ar/Fa almâs değerli bir taş ~ OFa almâs a. elit [ xx/b] ~ Fr élite seçkin < Fr élire seçmek ~ Lat eligere. ellip. Fenike alfabesinin ilk harfi" alfa elifba elif. yy'da Perge’li Apollonios tarafından kullanılmıştır.oval ~ EYun élleipsis 1. 2.seçmek. [ xi] almıla a. allah ~ Ar al-Hamdu li- elif [ xiv] ~ Ar alîf Arap alfabesinin ilk harfi ~ Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi = Fen alep öküz.eksik bırakmak & EYun én + EYun leipö. limin. elips (dairenin eksik hali) < EYun elleipö.elhamdülillah [DK xiv] şükran ifadesi llâhi Allaha hamd (olsun)" el3. elvan [ xiv] alacalı < Ar lawn [msd. ellipt. a. 2. ~ EYun adámas. beta elim ağrıtan " elem [Kıp. elect. Gül xiv] ~ Ar alîf bâ Arap alfabesinin ilk iki harfi. elimine [etm [ xx/b] ~ Fr eliminer dışlamak. elmas * Fr diamant.eksik kalmak " en+. dışarıda bırakmak .

gebe olmak " en+ * 1970’lerden sonra Türkçe telaffuzu İngilizceye göre düzeltilmiştir. beklenti < Ar amala .a.satın alan.dört ayak üstünde sürünmek YT [CepK 1935] mütekâit < Tü emek" emek < Tü emekle[mek Tü emgek " emek emekli * Karş. metal eritmek * Aynı kökten İng smelt (metal dökmek). sağlam olma) emansipe [etm [ xx/b] ~ Fr émanciper azat etmek. güvenme. Tü emekli (zahmetli. Yeni Türkçe anlamı Tü emektar sözcüğünden esinlenmiştir. emek Tü [Or viii] emgek çaba. hamile olunan şey < EYun bryö şişmek. manüel emare [Men xvii] emaret belirti. mal sahibi (& Lat manus el + Lat capere almak)" ex+. topal [ML xx/c] ~ Fr imbécile zekâ özürlü ~ Lat emaye emboli/amboli [P Safa 1949] amboli ~ Fr embolie pihtı veya başka bir maddenin damarı tıkayarak kan dolaşımını kesmesi < EYun embole araya girme. kesinti & EYun en.viii+ Uy. emziremanet [Kut xi] ~ Ar amânat [#'mn msd.atmak " en+. kabarmak.zahmet ve sıkıntı çekmek [Uy viii+] emgekle-/ömgekle. [DK xv] emekdar < Tü emge.em Tü Tü [Uy viii+] em ilaç. güvenilirlik.içe veya araya + EYun bâllö. melt (eritmek).Fr émaillé [sıfat] sırlı. embesil imbecillus sakat.] umut. bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret.metal eritmek ~ HAvr *(s)meld. mold (kalıba dökmek). xx/a).: em-. emel umdu.] belirti. güvene dayalı olarak verilen şey < Ar amuna güvenilir idi. buyurdu " emir1 [TercHak 1907] emay metal üzerine uygulanan sır . sırlanmış < Fr émail [ad] sır ~ EFr esmail < Ger *smelt. alamet ~ Ar amârat [#'mr msd. belirlenmiş olan zaman. balistik embriyon/embriyo [ xx/a] ambriyon ~ Fr embryon cenin . mancip. derman em[mek [ xi] em. köleyi azat etmek < Lat manceps. bekledi [ xiv] ~ Ar amal [#'ml msd. randevu < Ar amara belirledi. a. serbest bırakmak ~ Lat emancipare bir malı satmak veya devretmek. 2. sağlam idi (= İbr #'mn güvenilir olma. EŞKÖKENLİLER: Tü em.eritmek. zahmet. xvii Men. eziyet.EYun émbryon yavru.] 1. bol. zor .

mesaj emlak mülk [ xiv] ~ Ar amlâk [#mlk çoğ. acı duyma " en+. emin emanet [Kut xi] ~ Fr émétique kusturucu ~ EYun emetikós ~ Ar amîn [#'mn sf.dışa + Lat mittere. pat(o)+ * İngilizce sözcük Alm Einfühlung çevirisi olarak 1930’larda türetilmiştir. 2. salma." Kamus-ı Türki.] güvenli. güvenilir " emir1/emr[Kut. emniyet" emanet [Men xvii] güvenlik < Ar amn [#'mn msd.] * "Zaten masdar olan emn'e edat-ı masdariyet ilhakıyla hasıl olmuş yanlış bir lugat olup Arabi değildir. Aş xi] emr ~ Ar amr [#'mr msd. buyruk. iş. serbest bırakma < Lat emittere. elektrik akımında direnç < Lat impedire engel olmak. çıkmaz sokak " in+2. miss.+ Lat pes. olgu. pas2 [ xx/b] iskambilde açmaz ~ Fr impasse empati [ML xx/c] ~ İng empathy içinde duyma & EYun én iç + EYun páthos his.ayak " in+1. path.] mülkler < Ar mulk " ~? Ar camını amcam < Ar emmi [Env xiv] ammi/ammü amca camm amca = İbr/Aram camm akraba " umum * Yakın akrabalık teriminin Arapçadan alınması kuraldışıdır. İng vomit (kusmak) < Ger. buyurdu (= Aram #'mr söyleme = Akad amâru görmek.] emreden. maslahat. duygu < EYun pâs%ö.Fr émission / İng emission çıkarma. gaz çıkarma. 2. Karş.hissetme. emare. engel olma.göndermek " ex+. tedavüle para çıkarma . empas geçmez.kusmak * Karş. farkına varmak ) * Arapça kökün nihai anlamı "gösterme" olmalıdır. ayak koymak & Lat in. tekerine çomak somak. ped(i)+1 . ped. empedans [ML xx/c] ~ Fr impédence 1. emniyet güvenlik. emiss-dışarı çıkarmak & Lat e(x). şey < Ar amara belirledi. 2. direnme. komutan " [ xx/b] 1. emir2 emir1 emisyon [Kut xi] ~ Ar amir [#'mr sf.emetik [ xx/b] < EYun emeö kusmak ~ HAvr *wems.] 1.

bu şekilde elde edilen karışım ~ YLat emulsion a. müteşebbis < İt impresa marka. izlenim ~ Lat impressio a.] ticari mallar < emülsiyon [Cumh1928] ~Frémulsion bir sıvıyı (çalkalayarak) başka bir sıvıya karıştırma. damga ve mühür basmak. cinsel iktidarsızlık ~ Lat impotentia a. Aş xi] nümuneler < Ar ma6al örnek " mesel emtia Ar matâc " meta [Barkan xvi] ~ Ar am8âl [#m81 çoğ. nüfuz etmek). press.değil + Fr provisé öngörülmüş. mühür < Lat impremere. emperyal < Lat imperium imparatorluk " imparator [187+] ~Frimpérial imparatorluğa ilişkin empotans [ xx/c] ~ Fr impotence güçsüzlük.a. hamile bırakmak. hak1 emrivaki olmuş " emir1.a. iktidar " in+2.Lat impressum damga. hazırlıklı < Lat providere. doldurmak.basmak.a. basma emprovize [ML xx/c] emprovizasyon ~ Fr improvisé hazırlıksız.] örnekler. Allah " emir1. hakketmek & Lat in. potansiyel empoze [etm [Bah 1924] ~ Fr imposer yüklemek." empresyon empresyon [ xix] ~ Fr impression vurup iz bırakma. post2 emprenye [etm [ML xx/c] ~ Fr imprégner 1. vaki olup bitmiş şey & Ar & Ar amr olgu + Ar wâqin emsal [Kut. içine işlemek < OLat impraegnare hamile bırakmak & Lat in. impress. ~ Ar amticat^ [#mtc çoğ. impress. baskı.+ Lat premere.iz bırakmak. & Lat in.empermeabl [Bah 1924] su geçirmeyen yağmurluk ~Fr imperméable (sıvı veya gaz) geçirmeyen. pres emprime [Hay 1959 195+] (kumaş) < Fr imprimer basmak. a. işlemek ~ HAvr *mei-1 geçmek " in+2. girişim ." in+2.+ Lat ponere. < Lat imprimere. nüfuz edilemeyen < Lat permeare nüfuz etmek. provis. İng permeate (içine geçmek. üstüne atmak ~ Lat imponere. dolgu yapmak. imposit. per+2 * Karş. damga vurmak " pres ~ Fr imprimé basılı. t. 2.hamile " in+1 empresaryo [ xx/a] ~ Fr imprésario tiyatro veya gösteri organizatörü ~ İt impresario her çeşit girişimci.olumsuzluk öneki + Lat potentia güç. & Lat in. içine geçmek < Lat meare geçmek.a. [LO ] vefat amr buyruk + Ar Haqq hak.+ Lat praegnans. posit. video emrihak [Men xvii] Allahın emri. . sıkmak " in+1. şirket.koymak " in+1. doğaçlama & Fr in.

< HAvr *melg. ölçü. 2. hancâm. (= Sogd andame a. içerisi ~ EYun entós endam [Kut xi] ~ Fa andâm 1. < Ar ana ben (birinci tekil şahıs zamiri) [Aş.a.(atmak). içeri.a. eklemleme. boy-pos. a. orta " hem end(o)+ içeri " en+ ~ Fr/İng end(o). tahmin ve takdir etmek Ar handasat biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. beden. < OFa hancâftan.ve emiz. bir adımlık uzunluk ölçüsü ~ OFa handâzag a.sona erdirmek EŞKÖKENLİLER: Fa ancam : encam. birlikte (önek) + OFa *camân(ag) bir şeyin iç tarafı. nihayet ~ OFa enayi mağrur ve cahil kimse enbiya peygamberler < Ar nabîy " nebi encam hancâm a. oran. beraber. en+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en a. Karş. hep ben diyen.) ~ İr *ham-dâman birbirine bağlama.olmak üzere iki varyanta sahiptir. içte olma veya içe yönelme [ xi] en genişlik [Men. kestirmek.(süt veya başka sıvıyı) kovadan aktarmak < Lat mulgere. emuls. a. miktar ~ Fa andâza 1. meclis. serencam encümen ~ Fa ancuman toplantı. İng milk (süt). < OFa handâ%tan. biçim ~ OFa handâm a. a. öz.ölçmek. = Ave handâma a.] ~ Fa ancâm son.< Lat emulgere. Yeni Farsça andaçtan. bitim.süt sağmak ~ HAvr *mlg. artikülasyon < İr *dâman bağlama " hem endaze [Aş xiv] ölçü.emdirmek < Tü emiz-/emzi.[viii+ Uy] * Fiil kökü em. cemaat ~ OFa hancaman a.a.iç. a. muls. " in+1 en1 Tü Tü [ viii] en mübalağa edatı en2 ~ EYun en iç. kol ve bacak. " ex+ * Karş. & OFa han bir. EvÇ xvii] enâ'I kendini bir şey sanan.a. Yus xiv] ~ Ar anbiyâ' [#nbw çoğ. emval "mal emzir[mek emmek " em<Tü [Neş xv] ~ Ar amwâl [#mwl çoğ. andaz. . 2. uzuv. handâz.] mallar < Ar mâl [İMüh xiii] emzür.a.

OFa handeşag düşünce < OFa handeşîdan düşünmek endogami " end(o)+. iç taraf. çocuksu ~ Lat infantilis a. indic. -e götürmek. erg enfantil [ xx/c] ~ Fr infantil çocukça. en nadir " nadir enderun ~ Fa/OFa andarün bir şeyin içi. dahili + EYun krinö salgılamak endoskop gözleme aygıtı" end(o)+.+ Lat *dex. sermek.iğdiş etmek < Tü ének [xiv Kıp] haya. fabl . bebek & Lat in. fant. ortaya çıkarmak ene[mek sarkmak " inenerji Tü [ xi] éne.+ Lat ducere. bağır < Fa/OFa andar iç. içyüzü. tümevarım ~ Lat inductio < Lat inducere. işaret etmek. endike [etm [ xx/b] ~ Fr indiquer belirtmek < Lat indicare belirtmek. çalışarak ortaya konan şeyler. dizin ~ Lat index.a.Fr énérgie iş yapma gücü ~ EYun enérgeia çalışkanlık. Yus xiv] . yol açmak & Lat in. taşak < Tü én. dük endüstri [DTC1943] ~Frindustrie1. Lat internus (iç yüz). [Bah 1924] iş yapma gücü. etkinlik < EYun energós çalışkan. < Lat infans.henüz konuşamayan çocuk. çalışkanlık < Lat industrius çalışkan ~ ALat endo-struus ~ HAvr *sters. içinde (= Sans antara a. dem(o)+ ender ~ Ar andar [#ndr kıy.sevketmek " in+1. ilçe. tıpta hormonların genel adı & EYun endós iç.a. dijital endemik [ xx/c] ~ İng endemic bir ırka veya hayvan türüne veya bir bölgeye özgü olan (hastalık) ~ EYun endemikös yerli < EYun endemeö bir yerin yerlisi olma & EYun én + EYun demos 1. [DTC 1944] sanayide muharrik güç .yaymak. 2. bir yerin halkı " en+. induct.işaret parmağı" dijital endirekt [Cumh 1932] ~ Fa andîşa düşünce.parmak " in+1.işaret parmağı & Lat in.inmek. sanayi ~ Lat industria gayret. t. ifşa etmek < Lat index. memleket.] daha nadir.endeks [ xx/a] ~ Fr index gösterge. dig. kaygı endişe [Yun. çalışma " en+. +skop [KT xix] ~ Fr endoscope iç organları endüksiyon/indüksiyon [Bah1924] ~Frinduction çıkarsama. çalışkanlık.sevketmek. 2. duct.)" inter+ * Karş. indic. fatsöylemek " in+2.konuşan < Lat fari. EYun énteron (iç organlar).değil + Lat fans. +gami [ xx/b] ~ Fr endogamie aile veya aşiret içi evlilik endokrin [ML xx/c] ~ İng endocrine iç salgılara ilişkin. faal < EYun érgon iş.

form enformel/informel form enfraruj/infraruj ötesi " infra+.enfarktüs in.tıkmak " in+1. bilgilendirmek ~ Lat informare zihninde canlandırmak & Lat in. fars enfeksiyon enfekte [ xx/b] [ xx/a] ~ YLat infarctus tıkanma.şişme.a. fact. şişirmek ~ Lat inflare a. kırmak. deflasyon * Ekonomik anlamı 1890’larda İngilizcede ortaya çıkmıştır. Lat anguila. köfte engel engerek Yun *angiráki [küç.) enflasyon [Bah1924] ~Frinflation1. şişirme. = Akad appu a. kızıl- engebe [Kıp xiv] ingebe çukur ~ Yun engope engel. . engin <Tü [MMem xvi] 1. Men xvii] angirek bir tür yılan ~ * Yunanca sözcüğün yazılı örneğine rastlanmamıştır. tuzak.üflemek " in+1.içinde + Lat formare biçimlendirmek " in+1. 2. iltihaplanmak < Lat infectus bulaşık.] küçük yılan ~ Fa angal düğme iliği. toz tütün [#'nf] burun (= İbr/Aram ap a. & Lat iniçine doğru + Lat flare. enflasyon ~ İng inflation < İng to inflate şişmek. arıza ~ EYun enkope a.a. kop.a. derin. yarmak ~ HAvr *kop-a. deniz [Arg xvi] enginara < Tü én derin. tutan şey [EvÇ.kesmek.a. iltihaplı < Lat inficere. < EYun köptö. 2. her ikisi HAvr *angwhi.yapmak " in+1. bulaştırmak & Lat in. flat.batırmak. " en+. enginar cynara scolymus ~ EYun kinára/kynára a. kalp krizi & Lat ~ Fr infection iltihap ~ Lat infectio " enfekte [etm [ xx/a] ~ Fr infecter bulaşmak. piyasadaki para arzını şişirme.+ Lat facere.a. farct.+ Lat farcire. en nefis < Ar < Ar anf enfiye [Bia xix] burun otu. ~ Fr infrarouge kırmızı-altı.] daha nefis. iniş ~ Yun ankinára bir sebze. ruj [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr informel gayrıresmi " in+2.a.kökünden. infect. Ancak karş. faktör enfes naffs " nefis1 ~ Ar anfas [#nfs kıy. dip. enforme [etm [ xx/b] ~ Fr informer fikir vermek. Yun engeli (yılan veya yılan balığı).

dikmek ~ HAvr *stol-no-< HAvr *stel. duruş " statü . haram.+ Lat stâre. şimdiki < Lat instâre durmak. kurmak < Lat status durum. institut. statut. kast enstale [etm [ xx/b] ~ Fr installer yerleştirmek ~ OLat installare (bir göreve) atamak. izleyiciler. Fa kangar (yaban enginarı). istasyon enstitü [Bah 1924] ~ Fr institut araştırma kurumu ~ Lat institutus kurulmuş olan şey.koymak. & Lat in.durmak " in+1.elde olan. kurmak < Lat statuere. yıkıntı " nakz enmüzeç nmüdag a. dikmek. DK xiv] erjğse boynun arka tarafı ensest [ xx/c] aile içi cinsel ilişki ~ Fr inceste gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi) ~ Lat incestus yasak. harabat < Ar ~ Ar unmüSac nümune.* Karş. [Men xvii] kızkardeşin veya ~? Fa angişta zengin çiftçi. Eski Yunanca ve Farsça biçimler bilinmeyen bir ortak kaynaktan alınmış olmalıdır.+ Lat quaerere. < Lat inquirere. a. stat. jet enkaz nuqD yıkım.a. Katolik kilisesinde soruşturma kurumu ~ Lat inquisitio a.+ Lat iactare atmak " in+1.soruşturmak.] yıkıntılar. soruşturma. t. Muhammed'e Medine'de yardımcı olanlar < Ar nâSir yardımcı < Ar naSara yardım etti ense Tü? [Kıp. quaest. inquaest. özellikle Hz. < OFa nmüdan göstermek " nümayiş ~ Ar anqâD [#nqD çoğ. sorgulamak & Lat in. dikmek enstantane [Bah 1924] ~ Fr instantané anlık.durdurmak.] yardımcılar. mahrem " in+2. örnek < OFa ensar [Ferec xv] ~ Ar anSâr [#nSr çoğ. sınırı aşan & Lat in. enjekte [etm [ xx/b] ~ Fr injecter zerketmek ~ Lat iniectere "içine atmak". göz açıp kapayıncaya kadar olan < Fr instant an ~ Lat instans.sormak " in+1. kodaman enişte kadın akrabanın kocası * Anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır.a. hazır olmak & Lat in. anket enik/encik Tü [Uy viii+] enük hayvan yavrusu [Çağ xv+] yakın akrabanın kocası.a.değil + Lat castus temiz. kurum < Lat instituere. hazır.dikmek. varolmak. EŞKÖKENLİLER: EYun kinára : enginar Fa kangar : kenger engizisyon [ xx/a] ~ Fr inquisition 1. paye vermek < Ger *stalljan koymak. 2.

+ Lat tangere. intens. bağ kurmak " inter+.seçmek " inter+. onarmak < Lat integer. enternasyonal uluslararası" inter+. tam. struct. struct. lect.ince bağırsak < E Yun énteron bağırsak. tact. lejyon entelijensiya/intelijensiya [CMeriç1963] ~Fr intelligentsia aydınlar zümresi ~ Rus inteligentsiya < Fr intelligent akıllı. -ive yoğun < Lat (~ Ar antarî [nsb. idrak eden " entelektüel enter(o)+ ~ Fr entér(o). integr. teçhiz etmek & Lat in. < Lat intelligere anlamak.dokunulmamış. a. KT xix] endbend ~ Fa andwand ~ Fr intégral 1. ayırdetmek & Lat inter iki şey arasında + Lat legere1. iç etek.+ Lat struere.enstrüman [ xx/b] ~ Fr instrument araç. entegral/integral [ML xx/c] integral bütünsel. nasyonal [187+] ~Frinternational .a. oluşturmak.] iç çamaşırı.a. müzikte çalgı ~ Lat instrumentum a. tümel. anlayış < Lat intellectus a. inşa etmek " in+1. strüktür ensülin/insülin [ xx/b] ~ Fr insuline pankreasta Langerhans adacıkları tarafından salgılanan hormon < Lat insula ada entansif/intensif [ xx/c] intendere. darmadağın. teçhizat. abartmak " tansiyon entari Fa andan içe ait < Fa andar iç " enderun entbent tarümar. takt entelektüel [ xx/b] ~ Fr intellectuel aydın. ilgilenmek & Lat inter içinde + Lat esse olmak " inter+. donatmak. genelde iç organları ~ HAvr *en-ter. idrak etmek.germek. gereç. " in+1. 2./ İng enter(o). kültürlü kişi < Fr intellect akıl. bir bütüne eklemek ~ Lat integrare bütünlemek. matematikte entegral ~ Lat integralis bütünsel" entegre entegre [etm [ xx/b] ~ Fr intégrer bütünlemek.iç " inter+ enteresan enterese [Bah 1924] ~ Fr intéressant ilgi çekici" enterese [etm [ xx/b] ~ Fr intéresser ilgilenmek. aneks * Türkçede Fransızca telaffuzla benimsendiği halde Fransızcada mevcut bir sözcük değildir. ilgilendirmek ~ Lat interesse farkında olmak. zeki ~ Lat intelligens. < Lat instruere. t. dikmek. paramparça " bent ~ Fr intensif. a.kurmak.anlayan. donanım. bütün & Lat in. esans enterkonekte [195+] ~ İng interconnected birbirine bağlı & İng inter arasını + İng connect bağlamak. bir konunun "içinde olmak". sutyen ) ~ [LO.dokunmak ~ HAvr *tag. zorlamak.yığmak.

] çeşitler < Ar nawc çeşit.içe doğru (edat) + EYun tröpe dönüş " en+. eklembacaklı. & Lat in. tom. envanter [Bah 1924] ~ Fr inventaire ayrıntılı mal listesi.a.enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç. " en+.a. aldatma " in+1 entropi [ML xx/c] ~ İng entropy kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi ~ Alm entropie a.] en ~ ? [LO xix] entipüf boş. ^ 1850 Rudolf Clausius.sesinin korunması dikkat çekicidir. önemsiz * Belki Arapça gramer öğreniminde kullanılan ena.+ Lat tonare ses vermek < Lat tonus ses..gelmek " in+1.. en içerideki < Lat inter iç. . hile.rast gelmek. aklını çelmek ~ Lat intricare a. söyleyiş makamı < OLat intonare makamla söylemek & Lat in. coşepe [ xx/b] EYun spâthe kürek. < İt intrigare karıştırmak. Alm.a.a. ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak. # 1878 Wilhelm Kühne. tom(o)+ entonasyon [ xx/b] ~ Fr intonation makamla söyleme. ente (ben.kesmek " en+. böcek < EYun temnö. vent. fizyolojist < EYun enzeö içten kabarmak. dahili" inter+ entipüf[ten ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak.+ Lat venire. fizikçi. mayalanmak & EYun én içten + EYun zeö kabarmak.a. ~ Fr intime mahrem ~ Lat intimus [sup. mayalanmak ~ HAvr *yeus. dahili " antre entim [ xx/b] dahili. bulmak & Lat in. kaynamak. Alm. sen.+ Lat tricae dolanıklık. vurgu " in+1. enli kılıç. entomoloji [ML xx/c] ~ Fr entomologie böcekbilim < EYun éntomon kesilmiş olan şey.a. tropik enva nevi " nevi [ xiv] ~ Ar anwâc [#nwc çoğ. döküm ~ OLat inventarium < Lat invenire. ton1 entrika [ 185+] ~ İt intrigo (tiyatroda) dolambaçlı hikaye / Fr intrigue a. avantür enzim [ML xx/c] ~ İng enzyme canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı ~ Alm enzym a. pala " apolet epeyi <Tü [Men xvii] epeyi ~ Fr épée eskrimde bir tür kılıç ~ Lat spatha ~ < Tü eyi" iyi * E5ğü > eyü > iyi dönüşümüne karşılık pekiştirme hecesinde e. & EYun en. saçma. dahili " antre enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç.) kalıplarından. invent.

İng upon (üzeri). üst. " epi+. tutmak " epi+.epi+ ~ EYun épi üzerinde olma. od(o)+ epistemoloji [ML xx/c] ~ Fr épistemologie bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı < EYun episteme zihinsel hakimiyet. 2. < EYun epilambanö. aydınlanma.Fr époxy bir oksijen ve iki karbon içeren bir molekül grubu ve bu grubu içeren . a. dem(o)+ epiderm a. meme başı dokusu. kriz basmak & EYun epí üstüne + EYun lambânö. a. mezar yazıtı" epi+. eis+. karşıya çıkma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *epi.a. özellikle bir tanrının insanlara görünmesi < EYun epifainö birden görünme. zar ~ EYun epithelion meme başı üstü & EYun epí üzeri + EYun thele meme başı (< EYun thâö süt emmek)" epi+ epoksi [ML xx/c] bir kimya terimi. epilep. +graf epik [DTC 1942] EYun epikós < EYun épos destan " epos ~ Fr épique destansı. ~ EYun epifaneia zuhur. zuhur etme & EYun epí + EYun fainö ışımak.]. derma(to)+ [ xx/b] ~ Fr épiderme üst deri ~ EYun epidermís epididim [ xx/b] ~ Fr épididyme husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal ~ EYun epidídymis "ikizlerin üstü". üzeri). üstüne gelme. lemma epilog [ xx/b] ~ Fr épilogue son söz ~ EYun epílogos a.almak. salgın & EYun epí + EYun demos halk " epi+. aydınlanmak " epi+ epigrafi [ xx/b] ~ Fr épigraphie yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı ~ EYun epigrafe son-yazı. sonra + EYun lógos söz " epi+. bilmek & EYun epí üzeri + EYun (h)istemi. epidemi [ xx/b] ~ Fr épidémie salgın hastalık ~ EYun epidemia halk arasında (yayılan) şey. aydınlanma.a. +log episod/epizot [ xx/b] ~ Fr épisode tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk.a.tutulmak. destan tarzında ~ epilepsi [ xx/b] ~ Fr epilepsie sara hastalığı ~ EYun epilepsía a.durmak " epi+. oyunda kısa bölüm. & EYun epí üst. +loji epitel [ xx/b] ~ Fr epithélium 1. statik. 2. sahne ~ EYun epeisódion araya giren şey & EYun epí + EYun eísodos giriş " epi+. stâ. di+ epifani [ xx/c] ~ Fr épiphanie ani ve beklenmedik manevi aydınlanma / İng epiphany 1.karşı * Aynı kökten Lat ob (karşı. bilgi < EYun epistâmai bir şeye veya konuya hakim olmak. İsa'nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu. a. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku. lep.a. öne çıkma. [ xx/c] bir tür boya . & EYun epí + EYun dídymos ikiz < EYun dyo iki " epi+.

a. yıpran- <EYu psiló kıs epsilon harfi. poem epos epri[mek Tü [ xx/c] ~ EYun épos destan. [Mercimek xv] < Tü er " er * Türkiye Türkçesinde unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. dökülmek. dikleşme ~ Lat erectio a. oldurmak) fiiliyle ilişkisi yapı bakımından açıklanmaya muhtaçtır. Karş. imek (yardımcı * Türkçe -imek ek fiili érmek biçiminden türemiştir. amaç < Tü er-" er- ereksiyon [ xx/c] ~ Fr érection dikme. fazilet.) < aran (adam). [Kaş xi] . çoğ.a. reji . • Tü ét.(varetmek. -dem eki belki "benzer. erbain [Ali xvi] ~ Ar arbacîn [#rbc] kırk.EYun épsilon Yunan alfabesinin beşinci Tü [ viii] ér. hüner [Or viii] erdem . oksijen epope [DTC1943] ~Frépopée destan~EYun epopoiía destan okuma & EYun épos destan + EYun poieö yapmak. yıpranmak.] büyükler.olmak. Karş.doğrultmak " ex+. & EYun epí + Fr/İng oxygène/oxygen " epi+. et-. varolmak. kalabalık. dikilme.dışa + Lat regere. rect. a. erbab ustalar < Ar rabb " rab [ xiv] ~ Ar arbâb [#rbb çoğ.: epri-.(giysi) eskimek.] * Karş. ulu kişiler. < Lat erigere. [DK xv] . Arapça -at dişil çoğul ekiyle ilişki kurulması halk etimolojisidir. kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk kırk günü.organik moleküllerin ortak adı / İng epoxy a. inşa etmek " epos. erect. gibi" anlamındadır. ETü kündem (güneş gibi. olgunlaşmak. parlak). Moğ arad (adamlar.dikmek & Lat e(x). zemherir < Ar arbacat^ dört" rubai erdem marifet. kısa n s a [ viii] er adam E er Tü h er[mek fiil) erat er " er Tü . a. EŞKÖKENLİLER: Tü epri-/oprı. erek YT [CepK 1935] gaye. anlatı [ xi] opra. Karş. topluluk [çoğ. < Tü [Uy viii+] erat insanlar. Lat virtus (erdem) < vir (erkek). [EvÇ xvii] epri.

sinerji.biçimini almışken. organizma. ergonomi [ML xx/c] ~ Fr ergonomie işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık dalı / İng ergonomy "iş düzeni".eğirmek. letarji. Dil Devrimi esnasında Eski Türkçe biçim bir fizik terimi olarak canlandırılmıştır. org. çalışma ~ HAvr *werg. iplik. şirürji EYun órgia : orji Alm werk : bulvar Fr garçon : alagarson.[viii+ Uy] erimek " eri- * ETü ergü. metalürji. eril müzekker < Tü er " er Tü * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. bucurgat. tembelleşmek [Uy viii+] erin- erişte [Yus xiv] rişte şerit şeklinde kesilmiş hamur rişta ip. olgun" anlamı düşünülebilir.) Aramcadan alınmıştır. enerji. kızılımsı mor renk ~ Aram argswânâ a. şerit < Fa/OFa riştan. organik.a. erik Tü Tü [Uyviii+]erğü- [Uy. erkek. erg [ML xx/c] érgon iş. Frk *warkjo > Fr garçon (işçi. ergonomi. organize. kızıl mor * Ar urcuwan (a. siderürji. " erg. garsoniyer ergen Tü çıkan sivilce [Uy viii+] errjgen büluğ çağına ermiş genç. [CodC xiii] irik YT [TDK 1944] * Ermek fiilinden "olmuş. eri[mek a. kadırga. [TS xiii xiii] derviş Tü er (= Moğ aran er." er~ ergi[mek YT [TDK 1944] katı durumdan sıvı duruma geçmek. arkaik bir çoğul eki olduğuna ilişkin Clauson'un tezi kanıta muhtaçtır. argon.a. +nomi erguvan [Kut xi] ~ Fa/OFa argawân kızılımsı mor çiçekler açan bir ağaç.Türkiye Türkçesinde eri. ~ Fa . erg.çalışmak ~ Fr/İng erg fizikte iş birimi < EYun Aynı kökten İng work. erin[mek üşenmek. adam. [Men ] ergen bekâr. bükmek = Ave *reş.a. organ. [LO ] ergenlik yüzde < Tü er. Alm werk (iş. ~ Akad argamannu erguvan rengi. ırgat. garson. * -en ekinin işlevi belirsizdir.a. a. zeveban etmek Tü ergü.a. çalışma).a. Moğ aran biçimi tekildir. EŞKÖKENLİLER: EYun érgon : alerji. Kaş viii+] érük bir meyve. adam. hizmetçi). reş.eren Tü erkek)" er [ viii] eren er.

[viii+ Uy] (süre.olmak.a.paslanmak. [Uy viii+] érteken/érte kün ertesi gün.< HAvr *reudh. önemli kişiler < Ar rukn direk.). yarın.a. İng ruddy (kızıl).] direkler. Lat ruber. tam olmak. İng red < Ger *raudaz (kırmızı). kuvvet.a. sit(o)+ erk YT [Or viii] güç. [DK xiv] irken sabah < Tü érte " erkete geliyor anlamında deyim (argo) [LG 188+] herkete geliyor! (argo).cinsel sevi.olmak " er[Aş xiv] ~ Ar arwâH [#rwH çoğ. yaslandı erkek erken erte Tü Tü [Uy viii+] érkek a.] ruhlar < Ar rüH " .a. erosçürüyerek tükenmek. ros. Lith raudas. payanda < Ar rakana [msd. Karş. erot. < EYun (h)éros kahraman. [CodC xiii] a. hastalık) geçmek. tüketmek < Lat rodere. Alm. Moğ erke (a. yarı-tanrı eros erotik a. rükün] dayandı. [AL 192+] erkete polis ~ Yun er%etai "geliyor!" < Yun/EYun er%omai gelmek. * Aynı kökten Sans rudhira.a. ermek " er- * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde dolaşıma sokulmuştur. rust (demir pası).a. rodaj erte ervah ruh Tü [UyB. destekler. < EYun éros eros [xx/b] [xx/b] EYun éros. varmak ermin [ xx/b] ~ Fr hermine kürkü kullanılan bir küçük memeli .eritr(o)+ ~ Fr/İng erythr(o). Kaş viii+] érte sabah.a. çürümek " ex+. cinsellik tanrısı Fr érotique cinselliğe ilişkin ~ EYun erotikós erozyon [ xx/b] ~ Fr érosion aşınma < Lat erodere. sabah. ESlav rudu.Lat (müs) armenius Ermenistan faresi < öz Armenia Doğu Anadolu'da bir ülke eroin [ xx/a] ~ Fr heroine morfinden elde edilen uyuşturucu madde ~ Alm heroin a. iktidar.. bir yerden başka yere geçmek < Tü ér. tan vakti. eritrosit [ML xx/c] ~ Fr erythrocyte kırmızı kan hücresi.kırmızı (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun erythrós kırmızı ~ HAvr *rudh-ro. alyuvar & EYun erythrós kırmızı + EYun kytos hücre " eritr(o)+. [TS xv] erken < Tü ért. ^ 1898 Bayer Gmbh. [CepK 1935] < Tü ér. erkân [ xiv] ~ Ar arkan [#rkn çoğ.

havaya savurmak [Çağ xv] kazmak.] önceki. geçmiş " [Kut. eski. 15. mitler. atkı ~ Ger esatir ~ Ar asâTir [#sTr çoğ.] tutsaklık < Ar asır tutsak " [Hay 1959 195+] ~ Fr écharpe başörtüsü.a.] efsaneler. .] isimler < Ar ism esans [Bah 1924] ~ Fr essence bir şeyin özü. 2. ana madde < Lat esse olmak ~ HAvr *es.] temeller.) sözcüğü ile muhtemel etimolojik ilişkisi 200 yıldan beri geniş çaplı olarak tartışılmıştır. mitoloji < Ar usTürat efsane. tırmanmak " iskele ~ Ar isârat [#'sr msd.a. esami " isim [MMem xvi] ~ Ar asâmin [#smy çoğ. yy'dan eski örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır. ~ Ar asbâb [#sbb çoğ.erzak rızk eş es [geçmek es[mek eş[mek Tü Tü? Tü [Kıp xiv] ~ Ar arzaq [#rzq çoğ. esas üs [ xiv] ~ Ar asâs [#'ss çoğ. dost. işak (a. kaideler < Ar uss " [ xx/b] ~ Fr échantillon nümune ~ OLat [küç. Ermenice sözcük muhtemelen HAvr *ekwos (at) kökünün türevidir. masal < EYun sátyros 1. yy'dan itibaren örnekleri bulunan Erm éş. ölçek < Lat scandere basamak çıkmak. ahbap ~ Fa as müzikte durak işareti [ xi] es-1 esmek. bitkisel öz.a.). Kırg eş. İng scarf (a. parfüm ~ OLat essentia öz. yarmak). Yunan edebiyatında mitolojik öykülerin parodisi niteliğinde anlatı veya oyun " satir esbak sabık esbap Ar sabab " sebep eşek Tü ~ Ar asbaq [#sbq kıy. keçi ayaklı ve insan gövdeli efsane yaratığı.(deşmek.] rızklar < Ar rizq " [Uy viii+] éş arkadaş.olmak eşantiyon *scandaculum esaret esir eşarp *skerpâ torba * Karş. [Men xvii] ayaklarıyla yeri kazmak * Karş.] ölçü. DK xi] esbab [Uyviii+]eşgeka.] sebepler < * 5.

" ezkaza "e sk i- . esir [Kut. sağlıklı rahat. eskalop pul. kolay < Fa/OFa âsüdan. nişan. merhamet etmek eşit < Tü eş" eş YT [CepK 1935] müsavi * Ada eklenen -it ekinin işlevi belirsizdir. Aşxi] ~Ar asır [#'srsf. esinti" anlamında kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yeni bir anlamla tedavüle sokulmuştur. sanat eseri < Ar a6ara aktardı eşik esin Tü YT ~ Fa/OFa âsân ~ Ar a6ar [#'6r msd. [ xi] eşik kapı [CepK 1935] vahiy. < EYun es%atos son.kapamak. iz. örtmek < Tü es-" es- * Daha önce ender olarak "rüzgâr. < İt scala merdiven. İng scale (balık pulu). âsây. haraç almak esirge[mek Tü [Uy viii+] ésirge. mobil esen [Uy viii+] esen sağ. dingin. shell (deniz kabuğu).a. 2. ilham < Tü eşü.a.] tutsak = Akadasıru savaşta alınan tutsak < Akad eseru ödeme talep etmek. tırmandırmak < İng escalade bir duvar veya kaleye merdiven dayayarak tırmanma ~ İt scalata a. nihayet" +loji eskaza es ki Tü » [ Uy vi ii +] es ki a. istirahat etmek " asayiş eser [Aş xiv] ipucu. basamak " iskele * Fransızca *escaler biçimi mevcut değildir. eskatoloji [ML xx/c] ~ Fr eschatologie kıyamete dair söylem / İng eschatology a.] 1. [Uy viii+] eşük örtü. [ 191+] hüviyet ve polis belgelerinde kişinin görünüşüne ilişkin kayıtlar ~ Ar aşkâl [#şkl çoğ.) + Lat mobile hareketli" iskele.dinlenmek. merdiven (~ Lat scala a.] biçimler < Ar şakl biçim " şekil eskale [etm [ xx/c] < İng to escalate tırmanmak. a.acımak.eşel mobil [ xx/c] bir maaş hesaplama sistemi ~ Fr échelle mobile hareketli merdiven & Fr échelle basamak. kabuk ~ Frk *skala deniz kabuğu [ xx/b] ~ Fr escalope ince et dilimi < EFr escale * Karş. ayak izi.a. eşkâl [Men xvii] biçimler. salim.

ısıtma.a.a.eski[mek Tü [Uyviii+]eski-/eskir-a. batıni < EYun esöteron içeride olan < EYun esö iç. krimineller [Kıp xiv] bedbahtlar.a. ~ Lat schedius a.] loncalar. ~ EYun s%edios geçici. garipler. müsvedde ~ İt schizzo a. meslek grupları < Ar Sinf" sınıf esne[mek Tü [ xi] esne. önemsiz. şofben esoterik/ezoterik [ xx/c] ~ Fr ésotérique batıni.a.[TS xvi xvi] eskil- * Nihai kökün sıfat mı fiil mi olduğu açık değildir. içeri" eis+ espadril [ML xx/c] espadriy üstü bez. hafif tabanlı ayakkabı . sporda ısınma hareketleri < Fr échauffer ısınmak.. zavallılar. savunmak " ekran esma Ar ism " isim * Karş. zavallılar < Ar şâqin " şaki eskiz [ResCGaz 1911] ~ Fr esquisse taslak.] bedbahtlar. < İt scorgere yol göstermek ~ OLat *excorrigere (yanlış olan bir şeyi) düzeltmek < Lat corrigere.] Allahın isimleri < esnaf [Ferec xvi] sınıflar. korekt eskrim [ xix] ~ Fr escrime kılıçla vuruşma sanatı < EFr eskermir kılıç darbelerinden kendini korumak ~ Ger *skirmjan korumak. [Men xvii] fakirler.Fr espadrille Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı ~ Katalan . ~ Ar aşqiyâ' [#şqw çoğ. ~ EYun esöterikös içsel. eşkin Tü [ xi] eşkin yürük at < Tü eş-1 hızlı ve geniş adımlarla yürümek eşkiya haydutlar. özellikle halk sınıfları [#Snf çoğ. eşlikçi / İng escort a.gerinmek < Tü es-2 [xi] germek. ~ İt scorta a.[Kıpxiv]eski-/eskir-. gizli ilimlere ait / İng esoteric a. uzatmak eşofman [ xx/b] ısınma giysisi ~ Fr échauffement ısınma. correctdüzeltmek " ex+. esmer [ xiv] (sıfat) < Ar sumrat koyu kahve rengi esna [MMem xvi] olduğunu ifade etmek için kullanılan edat" sani ~ Ar asmar [#smr] siyaha yakın koyu kahverengi ~ Ar a6nâ' [#6ny] iki şeyin aynı zamanda ~ Ar aSnâf [Ali xvi] ~ Ar asma' [#sm çoğ. rastgele " çetele eskort [ xx/c] ~ Fr escorte kılavuz. sınıflar. esami. a.a. usit. ısıtmak < Fr chauffer ısıtmak " ex+.

Alm. ^ A. duyumsamak ~ HAvr *awis-dhyo. en şerefli < Ar [Uy viii+] esğür-/esür. nükte ~ Lat spiritus nefes.] daha şerefli.duyu-verme. sırlar < Ar sirr " sır1 * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. Baumgarten Aesthetica (1750) < EYun aisthetâ [n. uzay).] gizlenen şeyler.sarhoş olmak < Tü es. görülenler < EYun aisthânö algılamak. < Katalan spart ip yapmakta kullanılan bir ot. 2.]. estetik [ARasim 1897-99] güzellik duyusu veya teorisi. ruh < Lat spirare solumak. güzellik teorisi [ad] ~ YLat aesthetica a. +engiz ~ Ar aşraf [#şrf kıy. savurmak " estağfirullah [ xiv] affetme deyimi ~ Ar astağfiru-llâhi Allahtan merhamet dilerim < Ar istaġfara [#ġfr X] merhamet diledi" mağfiret estamp [Aİhsan 1891] estampa ~Frestampe1. çoğ.a. ıstampa. duymak.espardillo a.a.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler. T. [Men xvii] hint keneviri bitkisinden elde ~ Ar asrâr [#srr çoğ.] seçkinler < Ar şarîf [Yus xiv] sırlar. belli). gözetçi" ispiyon [ xx/b] ~ Fr espionnage casusluk < Fr espion [ xx/b] ~ Fr espace alan. kulak koyma < HAvr *au-4 duymak Aynı kökten Lat audire (duymak). sicim espas alan. Ave aviş (algılanan. mühür. 2. uzay ~ Lat spatium yer. nefes almak/vermek eşraf seçkin. zekâ. açık espri [REkrem <1887] ~ Fr esprit 1. ruh. gizler. soylu " şerif1 esrar edilen uyuşturucu madde [Barkan xvi] ~ Ar aşrâf [#şrf çoğ. esrarengiz eşref şarîf" şeref esri[mek esTü " esrar. boşluk * Karş. yy) " eter [ xx/b] ~ Fr ester kimyada bir bileşik ^ Gmelin. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim ~ İt stampa " ıstampa ester kimyacı (19.esmek. hasır ~ EYun spárton bükülmüş ip. espiyonaj casus. İng space (alan. . [Hay 1959 195+] güzelleştirici tıbbi müdahale ~ Fr ésthetique güzelliğe ilişkin [sıf.

] çocuklar < Ar Tifl çocuk " Tü etik [ xx/b] ~ Fr éthique ahlak. saplamak ~ HAvr * steig. 2. süslemek. durak. saplamak). atmosferin en üst tabakası. töre < EYun eiötha alışkanlık edinmek. eter [KT xix] ~ Fr éther 1. alışmak etiket [Bah 1924] ~ Fr étiquette [küç. lif etan etap [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr éthane kimyada bir bileşik " eter ~ Fr étape konak.] yafta < EFr estiquier iliştirmek. yüzyıldan itibaren "devlet" anlamında kullanılmıştır. durma yeri. saplamak.] < Lat stamen iplik.esvap " sevap eşya şey et Tü [ xiv] [ xiv] [Uyviii+]eta. hükümdarlık payesi. ahlaki ~ EYun ethikós ahlaka ilişkin < EYun éthos örf. itibar. hazırlamak. menzil. dolap rafı ~ OLat *stâticum a. Ave taeġa. adap. a. etil [ xx/b] ~ Fr éthyle kimyada bir bileşik " eter . varoluş etajer [KT xix] ~ Fr étagère raflı dolap < Fr étage 1. delmek * Aynı kökten EYun stizo (batırmak. imal etmek. yapıştırmak ~ Ger *stikan delmek.sivri bir şey batırmak.< Tü e5 varlık.(mızrak). yanmak . devlet ~ Lat status " statü * İt stato 16. nesneler < Ar şay' " et[mek Tü [ viii] et. [Oğ xi] yardımcı fiil < Tü *e5(i)t. stât-durmak " istasyon etamin stamina [çoğ.] şeyler. ahlak. ~ Ar a6wab [#6wb çoğ. etek [ xi] etek giysi eteği * "Dağ eteği" anlamı sonradan türemiştir. uçucu bir madde ~ EYun aither gökyüzünün en üst tabakası < EYun aithö parlamak.a. bina katı. merhale ~ Hol stapel durak [Bah 1924] ~ Fr étamine seyrek dokuma ~ Lat etatizm [Bah 1924] etatizma ~ Fr étatisme devletçilik < Fr état devlet ~ EFr estat ~ İt stato 1.] giysiler < Ar 8awb giysi ~ Ar aşyâ' [#şy' çoğ. 2. 2. statü.düzenlemek. < Lat stâre.HAvr *ai-2 yanmak etfal tıfıl ~ Ar aTfâl [#Tfl çoğ.

< HAvr *(s)teu-1 bastırmak.).a.a.etimoloji [ xx/b] ~ Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim ~ E Yun etymología a./ İng ethn(o). < E Yun étymon bir şeyin aslı.a. -men1. caw5/mac^â5] sığındı" Allah ev Tü [ viii] eP konut. a. çadır ~ Ar acü5u bi-llâhi . 2.ulus. yöre. a. " ex+ * İng stove (a. çaba göstermek .< HAvr *ai-1 tayin etmek)" +loji etken etki etkin etmen YT YT YT YT [CepK 1935] muharrik. tesir [CepK 1935] müessir [Fel 194+] amil < < Tü et< Tü etTü et-" et< : Tü et-" et"et"et- * -men ekinin işlevi ve Yeni Türkçe meslek isimleri üreten -men ekiyle alakası açık değildir.a. euzubillah [ xiv] merhamet dileme sözü Allaha sığınırım < Ar câ5a [#cw5 msd. ileri atılmak * Karş. faktör [CepK 1935] nüfuz. etüv [Bah 1924] ~ Fr étuve ısıtma kabini ~ EAlm stuba ev hamamı. çalışma < Lat studere gayret etmek. ocak < OLat *extufare duman çıkarmak < Lat tufare tütmek ~ EYun tyfö a. sıcak oda ~ OLat *extufa baca. doğrusu < E Yun étymos gerçek. İng study (a. inceleme ~ Lat studium gayret. tel fırça ~ Lat strigilis a. etraf yön < Ar Taraf" taraf etriye [Yus xiv] [ xx/c] ~ Ar aTrâf [#Trf çoğ. kavim etnik [DTC 1943] ethnikós a. ~ HAvr *dheubh.HAvr *stud-e. dört ~ Fr étriller kaşağı. kavimsel ~ EYun etol [Hay 1959 195+] ~ Fr étole 1. < EYun éthnos ulus. asıl " +loji etiyoloji [ xx/b] ~ Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi < EYun aitiá sebep.a.a. sorumluluk (~ HAvr *ai-t-ya. kavim " etn(o)+ ~ Fr éthn(o).a.] taraflar. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı. -men2. etüd [ResCGaz 1911] ~ Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma. Karş. kürkten yapılmış atkı ~ Lat stola uzun cübbe ~ EYun stole a. etn(o)+ (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun éthnos ulus.) Eski Fransızcadan alınmıştır. kavim ~ Fr éthnique ulusal.

eve kavuşmak. [ viii] ewür.] daha uygun. 2.evanjelik [xx/c] ~Frévangelique Hıristiyanlığı yayma ve benimsetme çabasında olan / İng evangelic(al) 1. iyi haber. İncil" incil evaze vase vazo " ex+.. vazo evcil YT [ xx/b] ~ Fr évasé ağzı genişletilmiş.] vakıflar < Ar evla [Env xiv] ~ Ar awlâ' [#wly kıy.] veliler < Ar < Tü eP " . yeğ < Ar waliya yakın idi. döndürmek * Karş. a. evlen[mek ev evliya walîy " veli Tü [Yus xiv] evlad [Kan xvi] ~ Ar awlâd [#wld çoğ. yanında idi" velayet evlat Ar walad çocuk " velet evlek açılan yol ~ EYun aúlaks a. < EYun euángelos 1. [Kıp xiv] izdivaç etmek [Aş xiv] ~ Ar awliyâ' [#wly çoğ. eğirevkaf waqf" vakıf1 [Neş xv] ~ Ar awqâf [#wqf çoğ. müjde. Ar ahlı < ahl (ev halkı). tarlada sabanla [ xi] ewlen.çevirmek. evele[mek evelik ever[mek <Tü [DK xiv] evlendirmek < Tü ev" ev evet Tü <ikil evelemek gevelemek lafı ağzında dolaştırmak " gevele- [xi]yemet a. evcimen [TS xv] evine bağlı Tü ev " ev * -cimen ekinin işlevi açık değildir. İncile ait. ~ EYun euangelikós a. yerleşmek. daha değerli. çevir-.a.] vehimler.a. yarık. yakışan.a.a. [Oğxi]emet/evet teyit sözü evham korkular < Ar wahm " vehim evir[mek Tü ~ Ar awhâm [#whm çoğ. Fr domestique < Lat domus (ev). 2. vazo şeklide < Fr < Tü ev" ev <Tü [CepK 1935] ehli * Karş.] çocuklar < ~ Yun auláki ark. devir-.

Ör: İt sbandito < Lat *exbanditus. diğer hallerde ex. keşfetmek ~ HAvr *we-wre. ayrılma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. kubbe şeklinde fırın [Kaş]. İlk kez bu sözcükte kullanılan YT -sel eki daha sonra çeşitli başka türevler yapımında kullanılmıştır. çözmek. Mezid xv] ~ Ar awrâq [#wrq çoğ.] vasıflar < Ar ~ Ar awwal [#'wl kıy. yuvarlanmak. beylerbeyilik [ xvi] Osmanlı devletinde 1590'lardan itibaren en büyük idari ~? Ar *iyâlat [#wly IV msd. Eş anlamlı olan vilayet sözcüğünün (belki Tü il/el etkisiyle) bozulmuş şekli olduğu düşünülebilir. vilayet. evrim YT [CepK 1935] tekâmül < Tü evir-" evir- * Evir. " ek+ * Latince bazı ünsüzlerden önce e-.< HAvr *wers-2 bulmak evren YT [CepK 1935] kâinat. ev re ns el YT [ 1 93 +] u mu mi T ü e vr en " ev re n * Fr universel (a. yuvarlamak " ex-. alem ~ Tü evren gök kubbe. gelişme ~ Lat evolutio < Lat evoluere (tomar veya katlı bir şey) açmak. taraf.+ Lat voluere dönmek. Ör: efficere < exfacere. İtalyanca biçimlerde s. file başlayan fiillerde asimile edilir. Gül xiv] en önce gelen < Ar âla geri gitti. döndü " alet ex+ ~ Lat e(x) dışa ve uzağa doğru hareket. ejderha [DK] < Tü evür. (kitap) okumak & Lat e. salmak. volta evrak Ar waraq " varak [Ömer b.şeklini alır.] yönetim. ilk. idare " vilayet * Ar #wly fiilinin if cal masdarı olduğu genellikle kabul edilirse de Arapçada bu sözcük mevcut değildir ve biçim olarak da yanlıştır.evolüsyon [Bah 1924] ~ Fr evolution evrim.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. çıkma.ve devir. Fransızca biçimlerde é-. feleğin çarkı [İMüh]. eye Tü [Uy viii+] eyegü yan. DK.evirmek. evvel [Yus. YTü evrim ve devrim biçimleri arasında anlam ayrışması öngörülmüştür.şeklini alır. döndürmek.fiilleri eş anlamlı olduğu halde.] birinci. evsaf waSf" vasıf [Env xiv] ~ Ar awSâf [#wSf çoğ.a. eyalet birim. [ xi] kaburga . a. yy'dan sonra örneği bulunmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmış ve yeni anlam yüklenmiştir. döndürmek " evir* Türkiye Türkçesinde 15.] kâğıtlar < evreka [P Safa 1949] Yunanlı fizikçi Arkhimedes'in (MÖ 290212) bir keşfi üzerine bağırarak söylediği söz ~ EYun (h)eureka buldum! < EYun (h)euriskö bulmak.

kazımak. " ek+ ez[mek Tü ~ Fa aywân köşk.eyer Tü [ xi] eder hayvan sırtlığı eyle[mek Tü [Uy viii+] édle.var etmek.] sonsuz eskilik [Mercimek xv] bir tür hızlı beste. . eyvah eyvallah ay evet + Ar wallâhi eyvan eyyam Ar yawm gün " yevm ez+ den ~ HAvr *eghs a. [CepK 1935] nağme [Kut xi] ~ Ar azal [#'zl msd. sıyırmak eza [Ali xvi] ~ Ar a5â' [#'5y msd. namaza çağrı " izin ezber [Kıp xiv] ezber dutmak hafızadan & Fa az -den + Fa barm hafıza. bağbozumu eytişim YT [Fel 194+] diyalektik < Tü *eytiş. etmek < Tü e5 varlık. * EYun dialektike teriminin Türkçe tam çevirisidir. oldurmak.[xi] a. [Fel 194+] fiil < Tü eyle-" eyle- eylül ~ Ar 'aylül şemsi takvimin yedinci ayı ~ Aram 'elül Arami takviminin altıncı ayı ~ Akad elülu hasat. toplu olarak & ezan [Ferec xv] duyurma.sivri bir aletle çizmek. söylemek < Tü ay. [Kıp. büyük sofa. çağrı. madde " eteylem YT [CepK 1935] muamele. DK xiv] eyle. cümle ezel ezgi bestesi. işe yarar hale getirmek. DKxiv] ~ Ar ayyâm[#ywmçoğ] günler < [Kıpxiv] ~ Fa aywâh/âwâh teessüf ünlemi ~ Ar ay wallâhi yeminle evet. evet & Ar ~ Fa az uzaklaşma ve dışarı çıkma bildiren edat. eziyet ~ Ar a5ân [#'5n IV msd. akılda tutma " ez+ ezcümle Fa az + Ar cumlat bütün " ez+. a. [ xi] ez.] ilan etme. ~ Fa az bar/az barm ~ Fa az cumlat bütünüyle.] incitme. [LO 1876] bir nevi köylü ~ ? Ezmek fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz.[xi Oğ] konuşmak. kemer [Kıp.yapmak.[YT] karşılıklı söylemek < Tü eyit-/ayıt. a.

el becerisiyle yapmak. eylemli" fiil fabl [ xx/b] ~ Fr fable masal. surat. a. kaza ezoterik » [Kıp xiv] ~ Ar aSiyyat [#'5y msd. < Lat fabricari imal etmek < Lat faber sanatkâr. sima. bereket. facc] acı ve üzüntü verdi. 2.< HAvr *dhabh. yüz facia [Men xvii] fâcicat ~ Ar fâcicat^ [fa. anlatmak ~ HAvr *bhâ-2 a. ~ OLat facus başak veya kamış destesi < EYun fákelos a. görünüm ~ Lat facies suret.söylemek. uydurmak.] / Ar facîcat^ [#fcc sf.a.] incitme.] küçük anlatı. imal etmek fabrikasyon etmek " fabrika fabrikatör fabricator " fabrika [ xx/b] [187+] ~ Fr fabrication imalat < Fr fabriquer imal ~Frfabricateur imalatçı~Lat ~ İt faccia faça [AL 192+] yüz. f.] çok etkin. 2. demet. Çin hükümdarlarının sıfatı & Sans bhága baht. kahretti fağfur [Yus xiv] ~ Ar fağfur 1. eza ~ Fa az qaDâ' kazara & Fa az + Ar " esoterik faal ~ Ar facc^al [#fcl im. cephe. f. çehre (argo) yüz. özellikle demirci ~ HAvr *dhabhro. " fon(o)+ fabrika [ 183+] ~ İt fabbrica işlik. trajedi < Ar facaca [msd. başak veya kamış destesi. tanrı + Sans putrá oğul" bahş fagot [ xx/b] ~ Fr fagotte nefesli bir çalgı ~ İt fagotto 1. fat. masal < Lat fari.a. mesel ~ Lat fabula [küç. güneş. Çin porseleni ~ Sans bhágaputra Güneşin oğlu. imalathane ~ Lat fabrica a.] acı veren talihsizlik.eziyet verme " eza ezkaza/eskaza qaDâ' " ez+. . a. Çin hükümdarı.a.

simüle faktör [DTC 1943] ~ Fr facteur 1.] üstün olan " fevk ~ Ar facil [#fcl fa.] fakirlik. faktoring idaresi < İng to factor " faktör [ 199+] ~ İng factoring ticarette alacakların .yapmak. icra etmek * Fr faire.] onursal < Ar fa%r [msd. bilge. imalatçı. yapan. fakr.] tuzak ~ Aram pa%%â a.] artan. delirmek) EŞKÖKENLİLER: Ar #fqr : fakir. islam [Kıp.fahiş [Kıp xiv] sınırları aşan. eden < Lat facere.] bilgin. fazla. gurur duydu faik fail faiz karşılık ödenen artık para " feyiz fak [Aş xiv] ~ Ar faHiş [#fHş fa. mutlak olarak ~ Ar faqîh [#fqh sf. a. azgın. İt fare (yapmak) biçimleri Lat facere'den türemiştir. matematikte çarpan ~ Lat factor yapan. yalnız. [LG 188+] faka basmak tuzağa düşmek (argo) ~ Ar fa%% [#f%X msd. 2. fakir olma < [CodC xiii] ~ Ar faqaT ancak. utanmaz " fuhuş fahişe veya kadın)" fahiş fahrenhayt Gabriel Fahrenheit Hollandalı fizikçi (1686-1736) fahri onur.] yoksul (= faks [ 198+] ~ İng fax "belgegeçer" < İng facsimile & Lat fac yap (< Lat facere. f. fukara fakr Ar faqîr [Kıp xiv] ~ Ar faqr [#fqr msd. eden.] ~ Ar fa'iq [#fwq fa.yapmak) + Lat similis benzer. fakat fakih hukuku bilgini " fıkıh fakir Aram #pqr deli. eden " fiil ~ Ar fa'iD [#fyD fa. fact. gurur < Ar fa%ara mağrur oldu.] kabul edilmiş ~ Ar faHişat [#fHş fa. imal eden. etmek. eylemek. etken. tıpkı" faktör. bir borca .] azgın. fact. Yus xiv] ~ Ar faqîr [#fqr sf. utanmaz (şey ~ Fr/İng fahrenheit bir hararet birimi < öz ~ Ar fa%rı [#f%r nsb.] yapan.

fals. familya [ 186+] ~ İt famiglia aile ~ Lat familia 1. < Lat fallere. falanjist [xx/b] ~Frphalangiste İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu < İsp Falange İspanya'da bir parti ~ EYun fálanks.İt falso hata. falang. 2. kolay < Lat facere. "tanrı çarpmış". din ve parti gayretiyle gözü dönmüş ~ Lat fanaticus tapınağa ait olan.orak. tırpan falez Alm fels a. yanlış ~ Lat falsus a. kütük. Erm eġmoni peġmoni (falan filan) biçimleri Aramiceden alınmıştır.yanılmak. fanatik [Bah 1924] ~ Fr fanatique asabi.1.]. hane halkı < Lat famulus hizmetçi fan [ xx/c] vantilatör ~ Lat vannus harman savurma aleti ~ İng fan 1. müzikte yanlış nota. false (yanlış) biçimleri Latinceden alınmıştır. özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma < Ar farfara tüylerini kabarttı . kalın ağaç gövdesi * Aynı kökten Ger *balkan (kütük).a.kütük. Eski Yunan'da bir ordu birliği < HAvr *bhelg. el becerisi < Lat facilis yapılabilir olan. hatalı olmak * İng fail (yanılmak). beceri. 2. fact. yetenek.Eski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği" falaka falçata/falçeta orak < Lat falx. 2. falan [CodC xiii] felân/fülân pslân 've saire' anlamında kullanılan bir sözcük.]. kabarmak " balya falso [KT xix] 1. 2. beceriksizlik .] (hayvan. hata.a. ~ İbr/Aram * OYun peloní elmoní. a. falang. üniversite bölümü ~ Lat facultas yapabilirlik. pahalı ve gürültülü gösteriş < İsp fanfarrón şatafat meraklısı. cezbeye tutulmuş < Lat fanum tapınak fanfar [ xx/b] ~ Fr fanfare gürültülü bando müziği < Fr fanfaronnade şatafat. aynı çatı altında yaşayan hizmetliler zümresi [esk. 2.EYun fálanks.fakülte [Aİhsan 1891] üniversite bölümü ~ Fr faculté 1. gösterişçi kimse Ar farfarat [msd. falan ~ Ar fulân a.] ~ Fr falaise dik kayalık sahil ~ Frk *falisa kaya (= fallus [ xx/c] ~ YLat phallus erkek cinsel organı ~ EYun fállos ereksiyon halinde erkek cinsel organı ~ HAvr *bhl-n-os < HAvr *bhel-2 şişmek. kalın sopa.) [ xx/b] [ xix] bir tür bıçak ~ İt falcietto [küç. falc.yapmak " faktör fal [Kut xi] ~ Ar fa’l [#f ’l] iyiye tabir edilen alamet falaka ~ Ar falaqat [#flq] dayak atmaya yarayan değnek . harman savurma aleti [esk.

trifaze EYun fôs : fosfor. fanus. [LO. 3. Lat vellus. fot(o) +2.] < Ar farâşat gece kelebeği.aydınlanmak. pervane.< HAvr *bhâ-1 parlamak. fan-1. 2. aydınlatmak. yok oldu " fena [Kut. yüzünü boyamak ~ Frk *farwidhon boyamak * Karş. düş ~ EYun fantasía görüntü. aydınlatmak " fantezi far1 [ xx/b] ~ Fr phare 1. t-" fantezi fantezi [LO xix] fantazya süs. hayali. fantazma. < EYun fainö. ışımak. 2. gece kelebeği. Aş xi] ~ Ar fanin [#fny fa. fot(o)+1. . gösteriş. fan. foton. aydınlanmak Aynı kökten EYun fôs (ışık). debdebe ~ İt fantasia / Fr fantaisie görüntü. fotoğraf. hayal < EYun fainö. faraş [Men xvii] 1. fotosel fanus [MMem xvi] ~ Ar fanus lamba.] ölen.a. fener. açıp serdi" mefruşat * Modern anlamı biçiminden türetilmiş olmalıdır. fantezi. EŞKÖKENLİLER: EYun faíno : epifani. fantastik . kanat açmak). ölümlü < Ar ~İtflanella fanila [Bia185+]flanela. faz. fenomen. Akad paraşu (uçmak. fotokopi.fani faniya öldü. aydınlanmak. otomobil ışığı ~ EYun fáros deniz feneri < öz Pháros İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada far2 [ xx/b] ~ Fr fard gözkapağı boyası < Fr farder makiyaj yapmak.EYun fantastikós " fantezi [ xx/b] ~ Fr fantastique görüntüsel. fantastik. fenol. görünmek. [KT xix] süpürüntüleri toplamaya yarayan kürek ~ Ar faraş [#frş çoğ. Aynı kökten karş. fener ~ EYun fanós a. deniz feneri. 2. İng wool (yün). KT ] faraDâ varsayalım ki < Ar İkinci 'a' sesi 19. pervane < Ar faraşa yaydı. yy'dan önce Türkçede türemiş gibidir. her tür pervane kanadı. fâo (ışımak). hayal. düşsel ~ Fr fantazma [ML xx/c] fantasma/fantazma fantasme hayal ~ EYun fántasma. faraza farD varsayım " farz [Men xvii] farDâ . Alm farben (boyamak). kafatasının yan kemikleri.[LO]fanela/flanela bir tür yünlü kumaş ~ İng flannel < Gal gwlân yün ~ HAvr *wels-na yün * Aynı kökten Lat lana < *wlana. görünür kılmak ~ HAvr *bhâ-n-yo.

sıkmak.(daraltmak. dağıldı fas a.tıkmak. doldurmak ~ HAvr *bhrkw-yo. sıkmak. dolma yapmak ~ Lat farcire. kalabalık etmek * Aynı kökten Lat frequens (sık. yayılma < Ar faşa açığa çıktı. açığa çıkmış ~? Ar faşw [#fşw msd. 2. frag. faryng. işaret.] varsayım " farz [ xx/a] falbala ~ Fr falbala süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele ~ Prov farbella bordür. uzaklaştırma.a. zorunlu kıldı faş [Aş xiv] ~ Fa faş aşikâr. Fr < Ar farD [#frD nsb.a. 2. 2. boğmak.boğaz ~ HAvr *bher-2 delik farfara kimse [Men xvii] ~ Ar fa'rat [#f r] a. olduğu yerden kurtarma farmakoloji fármakon ilaç " +loji [ xx/b] ~ Fr pharmacologie ilaç bilimi < EYun ~Frfrancmaç on mason & farmason [187+]franmason Fr franc1 serbest. Ortaçağda dini oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog. farbala [KT xix] faraziyat varsayım üzerine kurulmuş şeyler. böldü (= Aram #prq ayırma. Aş xi] ~ Ar fâriqat [#frq fa. kaba güldürü < Fr farcir doldurmak. belirledi. EYun frâsso.] ayırdedici şey " fark ~ Ar farîDat [#frD sf. " faça [ResCGaz 1912] ~ Fr face yüz.< HAvr *bhrekw.] (sır) açığa çıkma. farz [Aş xiv] ~ Ar farD [#frD msd. sıkışık). farcttıkmak. bezeme fare farenjit [ xx/b] EYun fárynks.faraziye utopie karşılığı.] 1.] ayırdetme. din veya yasa kuralı.] yasayla zorunlu fark [Kut xi] ~ Ar farq [#frq msd. f. bir akılyürütmede tartışılmaz veri olarak alınan şey. çitle çevirmek). çentik. yayıldı. cephe ~ Lat facies . kural koydu. f. tayin etti. ayırdetti. dini ödev " farz [Kut. 3. farika fariza kılınmış şey. varsayım < Ar faraDa 1. çentti. ödev. [Göv xvii] faraziye * Türkçeye özgü modern bir türevdir. ayrım < Ar faraqa ayırdı. özgür + Fr maçon duvarcı" mason fars [ xx/a] ~ Fr farce 1. ~ Fr pharyngite boğaz enfeksiyonu < ~ İt farfalla geveze ve akılsız * Oy Farfara şarkısında kullanılan sözcük muhtemelen Yun Várvara P??P??? özel adıdır.

f. böcek. # 1919 İt. bir eserin veya müzik dinletisinin her bölümü < Ar faSala ayırdı. sıkıca birbirine bağlı grup. yapış şekli.fasad faça [ xx/b] ~ Fr façade bina cephesi ~ İt facciata yüz.yapmak " faktör ~ Fr fasulye [ xix] ~ Yun fasoúlia [çoğ.] haşerat < Ar fisfisat [onom. fact. 2. genişletti fasık " fısk [ xi] ~ Ar fasîH [#fsH sf. bozuk < Ar fasada bozuldu. bölüm. fiğ. demet.] haşere.] malum sebze. dönem.] ara. kolaylık.a. imalat. aralık. ziyan oldu " fesat faşizan [ xx/c] ~ Ar fâsid [#fsd fa. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta " fasikül fason [Tarik 1885] işletme dışına ihale edilen imalat işi façon 1. müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme ~ Lat facilitas < Lat facilis yapılabilir olan.] doğru yoldan sapan. geniş. önemsiz. ferah < ~ Ar fâSiq [#fsq fa. ~ Fr fascisant Faşizme eğilimli" faşizm faşizm [192+]faşizma ~Frfascisme İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket / İt fascismo a. özellikle tahta kurusu fasarya ~ Yun fasaría keşmekeş. araya girdi. 2. aralık " fasıl fasilite [ xx/c] ~ İng facility 1. kargaşa Ven fasàr [İt fasciare] bağlamak ~ Lat fasciare < Lat fascis bağ. sudan iş (argo) ~ Ar fasâfis [#fsfs çoğ. fasikül ~ Lat fasciculus [küç.] bölme.] fesat eden. < İt fascio demet. vicia sativa .yapmak " faktör fasit [Kıp xiv] fasid bozan. demet" fasikül fasih [Aş xiv] Ar fasaHa [msd. 2.] açık. çete ~ Lat fascis 1. cephe " fasafiso [AL 192+] kıvırzıvır. yapım. ~ EYun fâselos baklagillerden ufak taneli bir bitki. usul ~ Lat factio < Lat facere. ahlaksız fasikül [Hürr 1948] ~ Fr fascicule kitapçık. fact. fasH] yer açtı. böldü.a.] küçük demet < Lat fascis demet. yüreksiz adam. phaseolus vulgaris < Yun fasoúli a. iple bağlı küme ~ HAvr *bhasko-demet fasıl/fasl[Kut xi] fasl ~ Ar faSl [#fSl msd. kolay < Lat facere. görevden aldı fasıla ~ Ar fâSilat [#fSl fa.

a. f. imalat.] açan.pis. nasip olan. kader. a. kazanç < EŞKÖKENLİLER: Ar #fyd : fayda. kokmuş ~ HAvr *pülo. ölümcül < Lat fatum "konuşulmuş olan". onurlandırmak * Fransızca sözcüğün "yanak sakalı" anlamı 1830’larda dolaşıma giren bir moda deyimidir. kaçınılmaz. fals. kokuşmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı fault (hata) sözcüğünden etkilenmiştir. ~ HAvr favori [AMithat 1877] yanak sakalı.hatalı olmak " falso fayans [Bah 1924] ~ Fr faïence çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya < öz Faenza İtalya'da bir kent * Endülüs müslümanlarınca geliştirilen fayans tekniği 15. futbolda kuraldışı hareket ~ Ger *ful. bozuk.< HAvr *pü-2 çürümek.fatal [ xx/b] ~ Fr fatal ölümcül ~ Lat fatalis mukadder. 2. fact. 2. fay [DTC 1943 ] ~ Fr faille kırık. istifade. açan şey. saygı göstermek. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge ~ Lat factura imalat < Lat facere. 2. Kuran'm ilk suresi " fetih ~ Ar fatiH [#ftH fa. desteklemek ~ HAvr *ghowe. yapım. alkışlamak < Lat favere. çirkin. fauna [ xx/b] ~ YLat fauna hayvanlar alemi < öz Fauna Roma mitolojisinde hayvanlar tanrıçası. f.] yarar. 3. yetmemek ~ Lat fallere. Faunus'un kızkardeşi fava *bhabhâ. müstefit . tercih edilen. fatura [LO xix] nümune.] 1. fayda Ar fada yararlandı. kazanç sağladı [Aş xiv] faide ~ Ar fâ'idat [#fyd fa.tarafını tutmak. a. çatlak < Fr faillir eksik kalmak. [ xx/c] tornacılıkta silindirik parçaların iç yüzüne açılan yiv ~ İt fattura 1. 2. örnek. ~ Yun fába bakla ~ Lat faba a.yapmak " faktör * Tornacılık terimi olarak kullanımının kaynağı belirsizdir. [Hay 1959] kazanması beklenen yarışmacı ~ Fr favori 1. iğrenç.saymak. yazgı. fat-konuşmak " fabl fatih fatiha [Aş xiv] başlangıç. yanak sakalı. faul [Cumh 1929] ~ İng foul 1. [KT ] satılan mal için çıkarılan ayrıntılı döküm. faut. kazanması beklenen yarışmacı ~ İt favorito tercih edilen < OLat favorare tercih etmek. ifade. yy'da Faenza'daki atölyeler tarafından benimsenmişti. fetheden " fetih ~ Ar fâtiHat [#ftH fa. hatalı olmak. ecel < Lat fari.

bedel. çok geldi.] 1.güvenmek fehim/fehm[Kıp xiv] fehm anlama. posa ~ İng faeces tıpta dışkı ~ Lat faeces [çoğ. ~ HAvr *paswr a.] kırma. [Basirt 1873] payton .fayrap [AMithat1885] ~ İng fire-up ateşi artır!.] ~ Ar fakk [#fkk msd.< HAvr *bheidh. Aş xi] fida ~ Ar fidâ' [#fdy msd. aştı. erdem " fazla fazla [Kut xi] [Kıp xiv] ~ Ar faDîlat [#fDl sf. fidye federasyon [ 185+]. hip(o)+1 fayton [ 186+] faeton/fayton . fa. artık. keserek . özellikle şarap tortusu.a.a. yardı feda [Kut. faDl] arttı. [Cumh 1929] futbol federasyonu ~ Fr fédération özerk bölgelerin birleşmesiyle oluşan devlet ~ Lat foederatio ittifak. 2. uğruna (edat) ~ Ar facîcat^ [#fcc sf. çok oldu.a. kurtulmalık. kavrama < Ar fahama anladı. musibet. ant ~ HAvr *bhoidhes. ~ Ar faDlat [#fDl msd. feci ~ Ar facîc [#fcc sf. trajedi" facia feçes [ xx/c] faex tortu. birleşme < Lat foedus. feda etme < Ar fada feda etti.] üstünlük.a. bedel ödedi (= Akad padü a. ~ Ger *fûri. (bir şey uğruna) bedel ödeme. buharlı gemilerde "tam hız" emri & İng fire ateş (~ Eİng fyr a. özellikle ayın evreleri ~ YLat phasis ayın evresi ~ EYun fásis ışıma < EYun fainö.a. ekstra < Ar faDala [msd.] < Lat * Türkçe telaffuz Latince bilmemekten kaynaklanır.] trajik.) + İng up yukarı hareket bildiren edat" pir(o)+.a.] gün fecir/fecr[Kıp xiv] fecr doğumundan önceki aydınlık < Ar facara deldi.ışımak.] / Ar fecaat [Men xvii] fecîcat facîcât^ [çoğ.] ölçünün üzerinde olma. sözleşme. f.Fr phaéton kiralık at arabası < öz Phaëton mitolojide Helios'un at arabasını ödünç alıp deviren oğlu faz [ML xx/c] ~ Fr phase evre. üzücü " facia ~ Ar facr [#fcr msd. foederittifak. fidye. kavradı fek/fekkaçma < Ar fakka kırdı.] acı veren olay. üstün idi fe+ ~ Ar fa için.) ~ Ar fahm [#fhm msd.) EŞKÖKENLİLER: Ar #fdy : feda. aydınlanmak " fantezi fazilet seçkinlik. f. keserek açtı (= Aram #pkk a.

emzirmek. kötü.] refah.düzlük. bilgi" fil(o)+. * Arapça sözcüğün falaHa (yardı.] çiftçi. çıkrık (= Fen pelekum yün eğirme çıkrığı = Akad palâku dönme. fellah falaHa [msd. savaş meydanı (~ Ger *felthu. huzur. feleğin sillesi ~ Ar *falâkat feldmareşal [KT xix] ~ Alm feld-marschall Alman ordusunda bir rütbe & Alm feld düz arazi. alan + Alm spath alçıtaşı" feldmareşal ~Alm feldspath bir tür kayaç& felek [Kut. falH] yardı. sanat. yaramaz ~ Ar fana' [#fny msd. zor bir işin * Avrupai bilimleri "medrese öğretisi" anlamında cilm'den ayırdetmek için kullanılan yumuşatıcı deyimdir.< HAvr *pels-2 yayılmak) + Alm marschall mareşal" plato. baht ~ Aram pelekâ çark. güvenlik. 3. a.felah [Aş xiv] mutluluk. kurtuluş ~ Ar falaH [#flH msd. ustalık < Ar fanna becerdi. zail olma. sofist feminen [ xx/c] ~ Fr féminin dişil.] beceri. kadınsı ~ Lat femininus a.] 1. felsefe & EYun fílos seven + EYun sofía bilgelik. çıkrık.] < Ar falak " felek [Bia xix] bela. toprak işçisi < Ar [KT xix] filenk filenk telaşla arama belirten bir deyim felsefe ~ Ar falsafat [#flsf msd. ölümlü dünya. akşam < Aram #pny dönme. Aş xi] ~ Ar falak [#flk msd.emziren < HAvr *dhe. fetus (hamilelik). [ xix] Avrupa'dan alınan ~ Ar fann [#fnn msd. süt vermek * Aynı kökten Lat fellatio (emme. alan ~ HAvr *pelstu. yıldızların döner küresi. afet. toprağı sürdü. çark.] ~ EYun filosofía "bilgelik-sevgisi". [Men xvii] vulg.] yokolma. fena [Kut xi] yokolma. zail olma. Gül xiv] hüner. başarı. feminist taraftarı < Lat femina kadın " feminen fen/fennteknik bilimlere verilen ad üstesinden geldi [Bah1924] ~İng feminist kadın hakları [Aş. çevirme ) * Feleğin çarkı deyimi ilgi çekicidir. hüner. geri dönme . toprağı sürdü " felah fellik fellik ~ Ar fallâH [#flH im. < Lat femina kadın ~ HAvr *dhemnâ. felaket [#flk msd. [Aş xiv] ölüm. 2. tarımla uğraştı) fiiliyle semantik ilişkisi belirsizdir. talih. emzirme). mareşal feldspat [DTC1943] Alm feld düz arazi. kararma = Aram psnây gün dönümü.

yardı.(nur.Ar fann beceri. ayırt etme ferç organı < Ar faraca açtı. svárn?ara.] yarık. [ xviii] kadınların giydiği bir tür üst giysi. beceri. 2. görünmek " fantezi fent [Men xvii] fend vulgò pro fenn.] (göz veya kavrayışta) keskin olma ~ Aram psrâşâ ayırt etme < Aram #prş ayırma. ışık.~ HAvr *per-1 ön " per+1 * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. boşluk. gen. (= Ave hvarsnah.a.~ fra. görüngü ~ EYun fainómenon görünen şey. (= Ave feraset [Kut xi] firaset ~ Ar firâsat [#frs msd. hüner " fen feodal [ xx/a] ~ Fr féodal vassalaj ilişkilerine dayalı siyasi düzen < OLat feudum/feodum Ortaçağ hukukunda belli kişisel yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimi ~ Ger fer [Aş xiv] ~ Fa far nur. < Ave hvars. lamba " fanus fenol [ xx/b] fainö ışımak.a. İng fore. farc] açtı.fenafillah fena. Sans súvar (güneş.] 1.a.] bir mülkü ferace feragat [Yus xiv] veya makamı bedelsiz olarak terketme " ferağ ferah frâtha a. ihtişam. gün ışığı.a. görüntü < EYun fainö aydınlanmak. ~ HAvr *pro-/prö. vakum. bitirdi ~ Ar farâğ [#frġ msd. = Sans prâthu a. Alm vor. rahatlattı" ferç ferağ boşaltma < Ar faraġa boşalttı. surah) > súrya (güneş). aydınlanmak " fantezi ~ Fr phénole yanıcı bir kimyasal madde < EYun fenomen [Bah 1924] ~ Fr phénomene görünen şey.a. kurnazlık . güzellik ~ OFa farn/xwarrah a. gemi feneri fanári(on) [küç. ~ Ar farâğat [#frġ msd.a. fi.Ar farüc/furüc [#frc] ulema sınıfından olanların giydiği bol cübbe Ar faraca [msd. ağız.öne. fer+ ~ Fa far. öteye hareket belirten fiil öneki = Ave frâ.] küçük lamba < EYun fanós fener. dişilik .a. [Kan xv] . yarık açtı [ xiv] ferc ~ Ar farc [#frc msd. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür. Aynı kökten Lat prö.)" fer+ ~ Fa farâ% geniş. ihtişam). parıltı.güneş ) ~ HAvr *saswel. ileriye.güneş * Karş. hile. açık ~ OFa frâh a.a. allah ~ Ar fana ff-llah Tanrı içinde yokolma " ~ Yun/EYun fener [CodC xiii] fanar deniz feneri. olgu. parıltı. tüketti. manto .

geçirmek < HAvr *per-2 geçmek) + İng boat gemi" portal. ~ EFa framânâ a. bot2 ferik subay. < Fr fermer kapatmak < Lat firmare pekiştirmek < Lat firmus sağlam. bread (ekmek). ileri + EFa mâna-düşünce. pişmek * Aynı Hint Avrupa kökünden karş.kaynamak. broth (haşlama). İng brew (mayalanmış içki). hüküm. öncü. fermante [etm [ xx/b] ~ Fr fermenter mayalanmak. taşımak ~ HAvr *poreyo.] ikincil < Ar faraca feribot [192+] tren vapuru ~ İng ferryboat feribot & İng ferry taşıma (< Ger *farjan götürmek. ferman [Aş. (= Ave fraeşta.ferda prâtâr erken.a. [ xix] bir fırkaya kumanda eden ~ Ar farîq [#frq sf.[sup.ön. önce )" fer+ * Karş. düşman * Lat praemonere (uyarmak. Yus xiv] ~ Fa farmân buyruk. Erm hraman (buyruk) Eski Farsçadan alıntıdır. & EFa fra. bölük " fark feriştah/ferişte [Kut. sıkı < HAvr *dhersıkıca tutmak fersah [ xiv] frasang a. fermene fermiyum Enrico Fermi İtalyan fizikçi (1901-1954) bir tür yelek [ML xx/c] ~ İt paramano ~ YLat fermium bir element < öz fermuar [ xx/b] ~ Fr fermoire "kapatıcı". akıl" fer+. ~ EFa parasang.] en önde < Ave frâ.a. sabah ~ OFa fradag a. emin ~ HAvr *dhermo-sağlam. sabah)" fer+ ~ Fa farda yarın.a.a. 2.a. meleklerin önde geleni ~ OFa frahişt a. yol göstermek) fiili eş yapıdadır.ön.] askeri birlik. İng first (birinci). güruh. alt kollara ayrıldı" füru ~ Ar farcî [#frc nsb. mayalanmak ~ HAvr *bhreus. pek. mayalandırmak < Lat fermentum maya < Lat fervere kaynamak. CodC xi] ferişte ~ Fa firişta 1. a.a. " fer+ ~ Ar farsa% 4 mile eşit bir mesafe ölçüsü ~ OFa .a.a. takım. birinci. (= Sans ferforje [ xx/b] ~ Fr fer forgé dövme demir & Fr fer demir (~ Lat ferrum demir) + Lat forger demiri döverek şekil vermek feri/fer’i dallandı. müfreze. hükümdar iradesi ~ OFa framân a. tümen komutanı [Men xvii] bölük.

fersude farsüdan, farsâ- geçmek = OFa frasawand geçici" fer+

~ Fa farsuda geçmiş, eskimiş < Fa

fert [Yus xiv] ferd ~ Ar fard [#frd] tek, yalnız # 1 < Ar farada [msd. furüd] yalnız idi, tekil idi, yalındı, topluluktan ayrı durdu EŞKÖKENLİLER: Ar #frd : efrat, fert, infirat, müfredat, münferit fertilite [ xx/c] ~ Fr fertilité doğurganlık < Lat fertilis doğurgan (= Lat ferre getirmek, ürün vermek, doğurmak ) ~ HAvr *bhrs-ti- doğurgan ~ HAvr *bher-1 getirmek, ürün vermek, doğurmak " +ber feryat [Aş, Yus xiv] yardım (= Ave frâ-dhâta- a. a.)" fer+ fes külahı < öz Fes Fas ~ Fa faryâd çağrı, çığlık ~ OFa frayâd

[Men xvii] Fas ülkesi ve bu ülkeye özgü kırmızı keçeden gece

* Mağrip'e özgü bir başlık iken 1829 kıyafet kanunuyla Osmanlı devletinde resmi başlık olarak benimsenmiştir. fesat [Kut xi] fesad olma < Ar fasada bozuldu, ziyan oldu ~ Ar fasâd [#fsd msd.] bozulma, ziyan

fesih/fesh~ Ar fas% [#fs% msd.] 1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma < Ar fasa%a sakatladı, hukuken geçersiz kıldı (= İbr/Aram #ps% sakat, topal = Akad pissü a.a.) fesleğen [MŞ xiv] fesliğen ~ Yun basilikón [n.] "kral otu", güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum < Yun basilikós krala ait, kralî < EYun basileús kral" bazilika feşmekân -?

festival [Hürr 1948] ~ Fr festival bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence ~ OLat (dies) festivalis bayram günü < Lat festus yortu, bayram < ALat fesia belli bir tanrıya adanmış olan gün, yortu ~ HAvr *dhes- tanrı fesuphanallah adına " fe+, süphan, allah fetih/feth[Aş, Yus xiv] bir ülkeyi İslam egemenliğine açma < Ar fataHa açtı ~ Ar fa subhânallah yüce Allah ~ Ar fatH [#ftH msd.] 1. açma, 2.

fetiş [ xx/a] ~ Fr fétiche doğaüstü güçler atfedilen nesne ^ 1760 C. de Brosses Le Culte des Dieux Fétiches'de ~ Port feitiço 1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği ~ Lat facticius el yapımı, mamul < Lat facere, fact- yapmak " faktör

fetret ~ Ar fatrat [#ftr msd.] gevşeme, çözülme, eylem haline ara verme < Ar fatara gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı * Ar #ftr kökü İbr/Aram #pşr (1. çözülme, erime, gevşeme, 2. rüya veya bilmece çözme) kökü ile eşdeğerdir. Ar fassara > tafsTr biçimleri Süryaniceden alınmıştır. fettan [ xiv] ~ Ar fattân [#ftn im.] fitne eden" fitne ~ YLat fetus cenin ~ Lat fetus yavrulama, yavru ~ ~ Ar fatwâ' [#ftw/fty msd.] hukuki görüş

fetüs [ xx/c] HAvr *dhe(i)- emmek, emzirmek " feminen fetva [Aş xiv]

* Arapça sözcüğün kökeni belirsizdir. İfta [IV msd.] fiili isimden türemiştir. Fata < #fty/ftw (genç olma) köküyle anlam ilişkisi kurulamaz. feveran patlama, fışkırma < Ar fara kaynadı fevk olma < Ar fâqa aştı, üstün geldi fevkalade fevk, adet2 [Aş xiv] ~ Ar fawarân [#fwr msd.] kaynama, ~ Ar fawq [#fwq msd.] üstünlük, üstün ~ Ar fawqa-l-âdat olağan üstü, sıra dışı"

fevri ~ Ar fawrî [#fwr nsb.] kaynayarak, ani, patlama şeklinde < Ar fawr [msd.] kaynama, patlama " feveran fevt [ xiv] ölüm (mecazen) ölüm < Ar fata geçip gitti, kayboldu, kaçtı feyiz/feyz~ Ar fawt [#fwt msd.] geçip gitme, kaçma, ~ Ar fayD [#fyD msd.] taşma,

[Aş xiv]

artma, bolluk, bereket < Ar fâDa (nehir) taştı, bolluk ve bereket geldi feylezof feza boş idi fezleke "şunun için" " fe+ fi fi tarihi * İsim tamlaması olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. fiber fibra a. a. [ML xx/c] ~ İng fiber lif, iplik, elyaf~ Fr fibre ~ Lat ~ Ar fî -de, içinde (edat) < Ar fî ta'rî^i-l filan tarihinde " fi » " filozof ~ Ar faDâ' [#fDw msd.] boşluk, uzay < Ar faDâ

~ Ar faSlakat gerekçe yazısı < Ar fa Sâlika

fiberglas [ML xx/c] cam elyafı ~ marka Fiberglas cam elyafının tescilli adı ı^ 1937 ABD & İng fiber lif, elyaf + İng glass cam " fiber, glase fıçı butta/buttis a. a. * Nihai kökeni belirsizdir. fidan [Amr xv] fidon/fiton bitki ~ Yun fytón bitki ~ EYun fytón a. a. < EYun fyö doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak ~ HAvr *bheu3-olmak, oluşmak, yetişmek " fiziy(o)+ fide fytón bitki " fidan [LO xix] körpe fidan ~ Yun fytiá [çoğ.] < Yun/EYun [Kan xv] fuçî/fuçı ~ Yun boutsí a. a. = OLat

fidye [ xiv] ~ Ar fidyat [#fdy msd.] bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık " feda fiesta " festival [xx/c] ~İspfiesta İspanya tarzı bayram~Lat festus a.a.

fiğ [Kan xvi] ~ Yun bikí(on) baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki, vicia sativa = EYun afâke a.a. * Karş. Lat vicia, Süry bıqa, Erm vikn, İng vetch, Rus vika (a.a.). Nihai kökeni belirsizdir. figân feryat [Yus xiv] ~ Fa figân/afgân acıyla bağırma, ağlama,

figür [DTC 1943] ~ Fr figure şekil, özellikle insan gövdesinin şekli ~ Lat figura a.a. < Lat fi(n)gere, fi ct- biçimlendirmek, elle şekil vermek ~ HAvr *dhi(n)gh- < HAvr *dheigh- hamur yoğurmak figüran [Bah1924] ~Frfigurant tiyatroda sözsüz rol oynayan aktör < Fr figurer şekil vermek, gözükmek, boy göstermek " figür figüre vermek " figür fihrist listesi [ xx/b] [ xi] ~ Fr figuré işlenip şekil verilmiş < Fr figurer şekil ~ Fa fihrist katalog, liste, kitabın içindekiler ~ Ar ficl [#fcl msd.] edim, eylem, ~ Ar fiqh [#fqh msd.] 1. anlayış,

fiil [Aş, Yus xiv] fi'l iş < Ar facala yaptı, etti, işledi = İbr/Aram #pcl a.a. fıkıh/fıkhkavrayış, ilim, 2. islami hukuk ilmi [ xiv] fıkh

fikir/fikr-

[Aş, Yus xiv] fikr

~ Ar fikr [#fkr msd.]

düşünce < Ar fakara [msd. fakr] düşündü, akıl yürüttü fıkır onom [LO xix] fıkır fıkır, fıkırdamak kaynama sesi <

fıkra yazıda madde, paragraf < Ar faqara [msd. faqr] deldi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #fqr2 : fıkra, zülfikar

~ Ar fiqrat [#fqr msd.] 1. omur, vertebra, 2. bir

fiks [ xx/b] ~ Fr fixe sabit ~ Lat fixus < Lat figere, fixyapıştırmak, tutturmak, sabitlemek ~ HAvr *dhîgw- iliştirmek, tutturmak [Bah 1924] muayyen bir müsabaka grubunun programı - İng fixture 1. sabitlenmiş şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi < İng to fix saptamak, sabitlemek ~ Fr fixe sabit" fiks fiktif [ xx/c] fingere, fict- biçimlendirmek " figür fil pîlu- fildişi [CodC xiii] ~ Fr fictif hayal mahsulü / İng fictive a. a. < Lat ~ Ar fil a. a. ~ OF a/Aram pil a. a. ~ Sans fikstür

* Ayrıca Akad pilu. Güney Hindistan dillerinde "fildişi" anlamına gelen bir sözcükten Sanskritçeye ve Yakındoğu dillerine alınmıştır. Batı dillerinde kullanılan EYun eléfas (fil, fildişi) sözcüğü Mısır kökenlidir. fil(o)+ bileşiklerde) ~ EYun fílo s seven < EYun fileö sevmek ~ Fr/İng phil(o)- seven (sadece

filament [ML xx/c] filaman ~ İng filament ince çekilmiş tel, elyaf~ OLat filamentum a.a. < Lat filum iplik ~ HAvr *gwhîslo- < HAvr *gwhl-a.a. filan sözcük " falan [Aş xiv] fülân [ xx/b] ~ Ar fulân 've saire' anlamında kullanılan ~ Fr philharmonie müzikseverlik (derneği)

filarmoni - İng philharmony a.a. " fil(o)+, armoni

* İlk kez 1813'te Londra'da kurulan bir cemiyetin adından. filateli [ xx/b] ~ Fr philatélie pul koleksiyonculuğu # 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu & EYun fileö sevmek + EYun átelos vergisiz, harçtan muaf olan (< EYun télos harç, vergi ~ HAvr *tels- kaldırmak, tartmak)" fil(o)+, tolere Posta pulu, posta harcının önceden ödenmiş olduğunu gösterdiği için.

fıldır

onom

[KT xix] fıldır fıldır hızlı ve telaşla dönme sesi

< " fır

* Muhtemelen * fırdıl biçiminden metatez yoluyla. file [LO xix] torba < Fr fil iplik, lif~ Lat filum a.a. " filament fileto ~ Fr filée her çeşit ağ, ağ şeklinde örme ~ İt filetto [küç.] örgü, dokuma

[ARasim 1897-99]

şerit, bir et kesimi < İt filo tel, iplik, lif" filament filhakika filibit fleps, fleb- damar [ xx/b] flebit ~ Ar A-1-Haqîqat hakikatte " fi, hakikat ~ Fr phlébite damar enfeksiyonu < EYun

filigran [İM601 184+] şeffaf kâğıt markası ~Frfiligrane 1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası ~ İt filigrano telkâri & İt filo tel + İt grano tane, nokta büyüklüğünde nesne " filament, granit filika [EvÇ xvii] feluka ~ İt feluca bir tür küçük tekne ~ Ar fulk/falükat a. a. ~? EYun efólkion römork, halatla çekilen sandal < EYun efelkö sürüklemek, peşisıra götürmek & EYun epi- ön + EYun (h)elkö çekmek " epi+ filinkot coat ince kaplama tabakası" film [ xx/c] bir izolasyon maddesi ~ İng film

filinta [Bia xix] ince uzun tüfek 2. çakmaklı tüfek < Ger *Aî- kıymık, taş kırığı * Aynı kökten İng flint/flintstone (çakmaktaşı).

~ Alm flinte 1. çakmak taşı,

Filistin [ xix] ~ Ar Falistîn 1918'de İngiliz yönetimi altında kurulan bir ülkenin adı ~ İng Palestine a.a. ~ OLat Palestina Bugünkü İsrail'in kıyı kesimine verilen ad < İbr psliştîm Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim

filiz [Men xvii] filis bitki piçi, bitkinin kökünden veya gövdesinden çıkan taze dal ~ Yun fylisa [küç.] yaprakçık, küçük taze dal < Yun fylo yaprak, taze dal ~ EYun fyllon a.a. < EYun Aeö bitmek, yeşermek ~ HAvr *bhl-e- < HAvr *bhel-3 bitmek, (bitki) açmak, çiçek açmak, tomurcuklanmak * Aynı kökten Lat folium (yaprak). film [Bah 1924] (~ Fr filme 1. fotoğrafçılıkta ve sinemada kullanılan ışığa duyarlı tabaka, 2. sinema gösterisi) ~ İng film 1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi ~ Ger *fellam deri ~ HAvr *pelno- deri < HAvr *pel-4 deri yüzmek

filo katar" filament

[ 182+] gemi katarı

~ İt filo 1. iplik, tel, 2. dizi, sıra,

* Karş. İng file (dizi, sıra). Türkçe anlamı filotila < İt flottiglia (donanma grubu) sözcüğünden etkilenmiş olabilir. filoksera [ xix] ~ YLat phylloxera bir bitki hastalığı ^ 1868 Planchon, Fr. biyolog. & EYun fyllon yaprak + EYun kseros kuru " filiz, serander filoloji [Bah 189+] ~ Fr philologie dil ve edebiyat incelemeleri disiplini ~ Lat philologia dil ve edebiyat sevgisi ~ EYun filología lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi & EYun fileö sevmek + EYun lógos konuşma, söz " fil(o)+,

* Darülfünun-ı Şahane Filoloji Şubesi 1900 yılında açılmıştır. Sözcüğün modern anlamı 1810’larda Alman düşünür Wilhelm von Schlegel tarafından yaygınlaştırılmıştır. filotila ~ İt flottiglia donanma grubu

filozof/feylesof [Kut xi] feylesuf ~ Ar faylasüf/filasüf felsefe ile uğraşan ~ EYun filósofos bilgelik seven, a.a. #Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy) & EYun fileö sevmek + EYun sofós bilge, bilgin, usta " fil(o)+, sofist * Sofós sıfatını tevazudan uzak bulduğu için Pythagoras'ın tercih ettiği deyim olduğu rivayet edilir. Ar filasüf terimi Ebu Yusuf el-Kindî (796-873) tarafından yaygınlaştırılmıştır. filtre [ xx/a] süzgü ~ Fr filtre süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü ~ OLat filtrum keçe ~ Ger *filtir keçe < Ger *feltjan dövmek ~ HAvr *pelde-< HAvr *pel-6 dövmek * Aynı kökten Lat pellere (itmek, kakmak), pellare (uyarmak, çağırmak). final uç [ xx/b] ~ Fr final son, nihai ~ Lat finalis < Lat finis son,

finans [ xx/b] ~ Fr finance maliye < EFr finer ceza kesmek, (ceza veya vergi) ödemek < OLat finis2 ödeme ~? Lat finis1 son, uç * Lat finis sözcüğünün iki anlamı arasındaki ilişki açık değildir. fincan ~ Ar fincan kâse, tas ~ Fa pingân a.a.

fındık [MŞ xiv] fınduk ~ Ar bunduq/funduq a.a. ~ O Yun pontikón (kárion) "Karadeniz cevizi", fındık < öz Póntos Euksenios "Konuksever Deniz", Karadeniz < EYun póntos deniz Karş. Lat mus ponticus (fındık sıçanı = Karadeniz sıçanı).

finiş [ xx/b] sporda yarış sonu ~ İng finish 1. bitirme, bitim, son, 2. cila < Fr finisser bitirmek, sona erdirmek < Lat finire a.a. < Lat finis son, uç " final fink, fingir onom oynaşma sesi, kaynama sesi " fıkır

fino [LO xix] fino köpeği bir tür küçük kucak köpeği ~ İt fino kaba olmayan, ince, kıymetli, bir köpek türü ~ OLat *finus bitirilmiş, cilalı, ayrıntısıyla işlenmiş, kaba olmayan < Lat finis son, uç " final fır, fırıl " pır onom [ xiv] fır fırlama ve uçma sesi; [LO xix] fırıl fırıl telaş sesi, deli ifadesi

* Daha eski biçim pır olmalıdır. firak fark firar kaçtı [Kut, Aş xi] [MMem xvi] ~ Ar firâq [#frq msd.] ayrılık, ayrı kalma" ~ Ar firar [#frr msd.] kaçış < Ar farra

firavun [ xiv] ~ Ar firâ'ün eski Mısır hükümdarı ~ İbr/Aram para'öh a.a. ~ Mıs par'ö "büyük hane", hanedan fırça [Men xvii] furça sert ve dikenli çalılık, fırça < Lat bruscus bir tür çalı ~ Kelt * Aynı kökten Fr brosse, İng brush, Alm bürste (fırça). firdevs [Aş xiv] ~ Ar firdaws cennet bahçesi < Ar farâdîs [çoğ.] cennet bahçeleri ~ EYun parádeisos 1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi ~ EFa *paridez avlu, etrafı çevrili bahçe (= Ave pairidaeza a.a. & Ave pairi-çepeçevre + Ave daeza- duvar) * Ar firdaws, çoğul kabul edilen faradıs biçiminden geri-türetilmiş yapay bir tekil addır. Fr paradis, İng paradise (cennet bahçesi) biçimleri Yunancadan alınmıştır. Erm bardéz, İbr pardes (bahçe) Orta veya Eski Farsçadan alınmıştır. fire [ xix] ticarette öngörülmeyen masraf ve değer kaybı - Fr frais 1. ticarette hasar payı, 2. masraf, gider ~ Lat fractum kırık < Lat frangere, frac- kırmak " fragman ~ Yun boúrtsa a.a. ~ OLat bruscia

firik [EvÇ xvii] ~ Ar farîk [#frk sf.] kurutulmuş yeşil buğday tanesi < Ar faraka ufaladı = Aram #prk ufalama, ovalama, tahılı ovarak kepeğini ayırma fırıldak entrika (argo) <onom [LO xix] bir çocuk oyuncağı, rüzgâr gülü; [LG 188+] menfaat, kâr, < Tü fırıl [onom.] dönme sesi " fır

fırın [Kıp, MŞ xiv] fürun ~ Ar furn ekmek veya yemek pişirilen firm (- O Yun foúrnos a. a. ) ~ Lat furnus a. a. ~ HAvr *gwhorno- < HAvr *gwher-(ateş veya közle) ısıtmak " term(o)+ * Fr four, fournaise, İng furnace (fırın) biçimleri Latinceden alınmıştır. fırka division karşılığı) firkat fark [Men xvii] hizip; [KT xix] yedi alaydan oluşan askeri birlik (Fr ~ Ar firqat [#frq msd.] hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti " fark [Yus xiv] fürkat ~ Ar furqat [#frq msd.] ayrılık "

fırkateyn [KT xix] ~ İng frigatine bir tür küçük ve hızlı savaş gemisi ~ İt fregatina [küç.] < İt fregata bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete firkete [LO xix] çatal şeklinde saç iğnesi [küç] sofrada kullanılan çatal < İt forca tarlada kullanılan çatal, bel ~ Lat furca * Karş. İng fork, Fr fourchette (çatal). fırla[mak <onom [DK xiv] ; [Men ] fırlanmak/fırlatmak < Tü pır/fır [onom.] uçma veya fırlama sesi" fır firma [Bah 1924] bir ticarethanenin isim ve unvanı ~ İt firma imza, ticari unvan, bir unvan altında iş yapan işletme < Lat firmare pekiştirmek, takviye etmek, imza atmak " fermuar fırsat [Yus, DK xiv] fursat ~ Ar furSat [#frS msd.] kısa rahatlama anı, tatil ~ Aram pîrSâ delik, gedik (özellikle duvarda) < İbr #prS delme, gedik açma fırtına [LF xvi] fortuna/furtuna fırtına ~ İt fortuna 1. talih, kader, kısmet, baht, 2. denizde şiddetli hava, kasırga ~ Lat fortuna talih, kader ~ HAvr *bhr-tu- < HAvr *bher-1 taşımak, getirmek " +ber firuze [ xiv] feyruzec ~ Ar fîrüza/fayrüzac gök rengi bir süs taşı, türkuaz ~ Fa pîröza a.a. ~ OFa peröçag a.a. (= Ave *paiti-raoçah- gün gibi)" ruz fiş [Cumh 1932] ~ Fr fiche 1. etiket, not yazılan kâğıt veya karton parçası, 2. elektrik fişi < Fr ficher saplamak, sabitlemek ~ Lat figere, fix- tutturmak, sabitlemek " fiks fıs, fısıl, fısır onom [DK xiv] fısıl fısıl alçak sesle nefes alma veya konuşma sesi; [LO ] fısır fısır alçak konuşma sesi, çubuk sesi < EŞKÖKENLİLER: Tü fıs : fıs, fiskos 1, fosur ~ İt forchetta

fış, fışır <

onom

[ xiv] köpüren su sesi; [LO xix] fışıl/fışır su feveranı sesi, i p e k k u m a ş s e s i

fişek [ xvi] fişek/fişenk fışândan/afşândan saçmak, serpmek (= Ave (aivi)fşâna- a.a.) * -ek/-enk takısı açıklanmaya muhtaçtır.

Fa fişân saçma, saçan < Fa

fısk [Kut, Aş xi] fısk u fücur deyiminde msd.] doğru yoldan sapma, ahlaksızlık < Ar fasaqa doğru yoldan saptı fiske darbe fıskiye ~ ? <onom [LO xix]

~ Ar fisq [#fsq

[Men xvii] orta parmağı baş parmakla birleştirerek vurulan

< f ı s / f ı ş s u p ü s k ü r m e s e s i " fış

* Modern Arapça fisqiyyat (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. fiskos 1 fiskos2 <onom [ARasim 1897-99] fısıldaşma yuvarlak masa ~ ?

fistan [TS*, Kan xv] fustan/fistan/fiston ~ Ar fustân geniş dökümlü kadın etekliği ~ Aram *peşstâ a.a. = İbr peşet keten kumaş = Akad piştu keten * Yun foustáni, İt fustagno biçimleri Arapçadan alınmıştır. Mısır'daki Fustat kent adıyla birleştirilmesi halk etimolojisidir. fıstık fıstığı ~ OFa *pistag a.a. [CodC xiii] pistak; [Gül xv] fıstuk ~ Ar fustuq şam

* OYun pistákion, Erm bisdag (a.a.) biçimleri (Orta) Farsçadan alınmıştır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Fr pistache, İng pistachio. fistül boru, tüp fit1 bedenen zinde [Bah 1924] ~ Fr fistule tıpta akıntılı kanal ~ Lat fistula

[LO xix] ('fit olmak' deyiminde) razı olma, anlaşma; [ xx/c] ~ İng fit 1. uyum, uyma, 2. bedenen zinde

fit2 [ xx/a] ~ İng feet [çoğ.] bir uzunluk birimi, kadem < İng foot 1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi ~ Ger *fot- ayak ~ HAvr *pöd- < HAvr *ped-1 a.a. " pa fıtık < Ar fataqa dikiş söküldü, yarıldı [TS* xiv] fıtq ~ Ar fitq [#ftq msd.] yırtık, sökük, yarılma

fitil [Aş xiv] fetil ~ Ar fatîl [#ftl sf.] burma suretiyle yapılan ip < Ar fatala [msd. fatl] burma, ip örme (= İbr pâtîl örme ip = Akad patâlu kıvırma, ip örme )

* Sami dillerinde ortak olan sözcüğün nihai kökü muhtemelen Mıs ptr (ip) biçimine dayanır. fiting fit uymak, uydurmak " fit1 fitne [ xx/c] [Kut xi] ~ İng fittings boru tesisatı ara birimleri < İng to ~ Ar fitan [#ftn] baştan çıkarma, entrika,

kargaşa < Ar fatana [msd. fatn/futün] baştan çıkardı, aklını başından aldı fitnes fitoloji EYun fytón bitki " fidan, +loJi [ xx/c] ~ İng fitness bedensel zindelik" fit1 [ML xx/c] ~ Fr phytologie bitki bilimi <

fıtrat [ xiv] ~ Ar fiTrat [#fTr msd.] yaratılış, doğa < Ar faTara [msd. faTr/fuTür] 1. açtı, yarıp çıkardı, 2. oruç açtı, 3. doğurdu, yarattı = İbr/Aram #pTr açma, çözme, serbest kılma fitre Ramazan bayramında verilen sadaka " fıtrat fıttır[mak <onom < Ar fiTr [#fTr msd.] 1. oruç açma, iftar, 2.

[ xx/c] fırttır- delirmek

< Tü fırt [onom.]

fiyaka [ARasim 1897-99] bir tür lüks at arabası; [ xx/a] caka, çalım ~ Fr fiacre bir tür at arabası < öz Hôtel de St Fiacre 17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı < öz Fiacre/Fiachra 7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz fiyasko [ 188+] ~ İt fare fiasco "şişe yapmak", bir tiyatro oyununun "gümlemesi" < İt fiasco şişe ~ EAlm flaska a.a. " palaska * İtalyanca deyimin kaynağı belirsizdir. fiyat ödeme " vefa fiyonk/fiyonga takılan süslü düğüm püskül ~ Ar fi'at [#wfy msd.] karşılık olarak ödenen,

[ARasim 1897-99] fiyonga giysi ve ayakkabıya ~ İt fiocco püskül, ponpon, büyük ve gösterişli düğüm ~ Lat floccus yün kırpıntısı,

fiyord [ xx/b] ~ Fr fjord Norveç kıyılarına özgü derin körfez ~ Norv fjord liman, körfez ~ Ger *furduz ~ HAvr *prtu- liman < HAvr *per-2 geçmek, geçirmek " portal * Karş. İng ford (geçit, körfez), Lat portus (liman). fizibl [ xx/c] Fr faire yapmak ~ Lat facere, fact- a.a. " faktör ~ İng feasible yapılabilir ~ Fr faisible [esk.] a.a. <

fizik [Müh374 180+]fizikatabiiyyat ~Frphysique1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] Lat physica doğa bilimi ~ EYun fysike te%rte a.a. < EYun fysis doğa " fiziy(o)+ * Modern anlamı Aristoteles'in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Fysiká adlı eserinden türemiştir. fiziy(o)+/fizyo+ ~ Fr/İng physi(o)- bedensel, fiziksel (sadece bileşik isimlerde) < EYun fysis doğa < EYun fyö büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak ~ HAvr *bheu3- kabarmak, şişmek, büyümek fizyoloji [LO xix] ; [ARasim 1897-99] fizyolojik physiologie bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin uzmanlık " fiziy(o)+, +loji ~ Fr

fizyonomi [Bah1924] ~Frphysionomie bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma ~ EYun fysiognomía & EYun fysis maddi varlık, beden + EYun gignöskö, gnöbilmek " not fizyoterapi fiziy(o)+, terapi [ xx/b] ~ Fr physiothérapie fizik tedavi"

flama [LF xviii] ~ Ven fláma [İt fiamma] 1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı (= OLat flammula gemi bayrağı) ~ Lat flamma alev ~ ALat flagma ~ HAvr *bhlg-ma- < HAvr *bhel-1 yanmak, parlamak * Aynı kökten EYun fl ego, flog- (yanmak). flambe [ xx/c] ~ Fr flambé alevli < Fr flamber alevlenmek, tutuşmak ~ Lat flammare < Lat flamma alev " flama flamenko [ xx/b] ~ İsp flamenco 1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760’lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği =? öz Flamenco Felemenkli flamingo [ xx/c] flamengo ateş kuşu, flamingo < Port flama alev " flama flanel fanila flaş kuvvetli ışık, 2. fotoğraf ışığı [ xx/b] ~ İng flamingo bir tür su kuşu ~ Port

~ İng flannel bir tür yünlü veya pamuklu kumaş " ~ İng flash [onom.] 1. ani parlama,

[Hay 1959 195+]

* Senkronize flaşlı fotoğraf makineleri dünyada 1949'dan itibaren yaygınlık kazanmıştır. fleksibl flectere, flex- bükmek [ xx/c] ~ Fr/İng flexible esnek, bükülebilir < Lat

flit [Cumh 1929] sinek öldürücü sprey ~ marka Flit sinek öldürücü sprey markası ^ 1928 Standard Oil Company. < İng to flit kovmak, kışkışlamak

flor/flüor [ xx/b] ~ YLat fluor kimyada bir element # 1556 Georgius Agricola, Alm. kimyacı. ~ Lat fluor akım, akış < Lat fluere, flux- akmak ~ HAvr *bhleu- taşmak, akmak * Karş. İng fluid (sıvı), fluent (akıcı) < Lat fluere. flora [ xx/a] ~ YLat flora bitkiler alemi < öz Flora Roma mitolojisinde çiçekler tanrıçası < Lat ftös, flor- çiçek ~ HAvr *bhl-o- < HAvr *bhel-3 şişmek, kabarmak, çiçek açmak floresan [ xx/b] ~ Fr/İng fluorescent gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü # 1934 General Electric Co. < İng fluorescence fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği # 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi < YLat fluor bir element" flor flört [Bah 1924] ~ İng flirt işve, oynaş ~ Fr fleureter a.a. < Fr fleurette [küç.] 1. küçük çiçek, buket, 2. kompliman, hoş söz < Fr fleur çiçek ~ Lat flös, flor- a. a. " flora * İng flower (çiçek), flourish (çiçeklenmek) biçimleri Fransızcadan alınmıştır. florya/flurya [Redh 1890] ~ Yun flöria [çoğ.] < Yun flöri/%löri bir tür ötücü kuş, oriolus ~ O Yun flóros a. a. (= OLat oriolus a. a.) * Karş. Fr loriot (a.a.) < oriolus. floş1 floş2 renkte beş kart [xx/a] [ xx/a] ~Frfloche bir tür ipekli kumaş ~ İng flush 1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı

flotör [ xx/c] ~ Fr flotteur suda yüzen şey, şamandıra < Fr flotter/float yüzmek, su üstünde durmak ~ Lat fluctuare < Lat fluere, flux- akmak " flor flu [ xx/b] görüntü ~ Lat flavus sarı, sararmış flüt - Prov flaut a.a. ~ Fr flou soluk, berraklığını yitirmiş, net olmayan ~ İt flauta bir tür nefesli çalgı / Fr flute a.a.

[ xix] flavta

* 20. yy başlarında Fransızca telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. fob hariç net fiyat ~ İt francobordo [Bah 1924] ~ İng f.o.b. < İng free on board nakliye

fobi [ xx/b] ~ Fr phobie patolojik korku < EYun fóbos korku < EYun fobeö korkmak, korkutmak ~ HAvr *bhegw- kaçmak

fodul

[Aş xiv] kendini beğenmiş, fazla konuşan

~? Ar fuDul

[#fDl msd.] fazlalık, kendini beğenmişlik " fazla fok fokstrot [ xx/a] ~ Yun/EYun foke bir deniz memelisi [Bah 191+] ~ İng foxtrot "tilki adımı",

1914'ten sonra popüler olan bir dans & İng fox tilki + İng trot adım (< İng to tread adım atmak, yürümek ~ Ger *tredan a. a. ) " trotuar fokur "fıkır onom [LO xix] fokur fokur şiddetli kaynama sesi; [LO ] fokurdamak ; [LO] fokurtu <

fokus [ xx/c] ~ YLat focus odak # 1604 Johannes Kepler, Alm. astronom ve matematikçi ~ Lat focus ocak, ateş fol [BK 1799] folluk kuş ve tavukların kuluçkaya yattığı yer - Yun foli kuluçka eylemi veya kuluçka yeri < EYun foleös in, hayvan yuvası, kümes ~ İng folk halk ~

folk [ xx/c] köylü (geleneği veya sanatı) Ger *folkam halk, güruh, ordu, kalabalık ~ HAvr *pels-l dolu, çok " poli+

folklor [Bah 1924] köylü töre ve gelenekleri ~ İng folklore halk töre ve gelenekleri ^ 1846 William John Thomas, İng. yazar & İng folk halk + İng lore öğreti, geleneksel bilgiler (~ Eİng lâr a.a. = Alm lehre öğreti)" folk * Sözcüğün Türkçe ve İngilizce anlamları arasındaki fark ilgi çekicidir. folyo [ xx/c] büyük boy kâğıt yaprağı ~ İng folio a.a., bir tabaka kâğıdın ikiye bölünmesiyle elde edilen kitap boyutu ~ İt foglio a.a. ~ Lat folium yaprak ~ HAvr *bhol-yo- < HAvr *bhel-3 (bitki) bitmek, filizlenmek " filiz fön [xx/c] ~ Alm föhn1. Alplerde sıcak güney rüzgârı, 2. saç kurutma makinesi ~ Lat favonis sıcak güney rüzgârı < Lat fovere ısıtmak fon(o)+ ~ Fr/İng phon(o)- ses (sadece bileşiklerde) - EYun fone ses ~ HAvr *bhö-nâ- < HAvr *bhâ-2 söylemek, konuşmak * Aynı kökten EYun femi, fa-, Lat fari (söylemek), EYun fone (ses), Lat fama (ün). fon1 [ResCGaz 1911] resimde arka plan ~ Fr fond zemin, dip, a.a. ~ Lat fundus 1. dip, yer, toprak, 2. çiftlik, gelir getiren mülk ~ HAvr *bhudh- dip * Aynı kökten İng bottom, Alm boden (yer, zemin). fon2 [LO xix] fondo ~ İt fondo akar, sermaye / Fr fonds [çoğ.] 1. çiftlik, gelir getiren mülk, 2. a.a. < Fr fond a.a. " fon1 fondan [Bah 1924] ~ Fr fondant "ağızda eriyen" şekerleme < Fr fondre 1. dökmek, 2. erimek, eritmek ~ Lat fundere, fus- 1. (bir sıvıyı)

dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. saçmak, yaymak, dağıtmak, girift hale getirmek ~ HAvr *ghu-nd- < HAvr *gheu- bir sıvıyı dökmek * Latince fiil kullanımda geniş anlam yelpazesi kazanmıştır. Karş. confundere/confusio (darmadağın etmek), diffundere/ diffusio (saçmak, yaymak), refundere/refusio (kaptaki sıvıyı geri dökmek, mec. reddetmek). • Aynı HAvr kökten EYun %eö (sıvı dökmek), %yrrıa (sıvı), %oane (dökme aygıtı), Ger *gausjan (a.a.) > İng gush (bolca dökmek). fondip [ xx/c] ~ ?

* Fr fond (dip) dözcüğünden türetilmiş gözükmesine karşılık -dip ekinin mahiyeti anlaşılamamıştır. fondöten fon1, tentürdiyot fondü eritmek " fondan fonem oluşturan seslerin her biri" fon(o)+ fonetik fönetikös a.a. " fon(o)+ [ xx/b] [ML xx/c] ~ Fr fond de teint boya zemini, astar " ~ Fr fondu eritilmiş (peynir) < Fr fondre ~Frphonème bir kelimeyi ~ Fr phonétique sese ilişkin ~ EYun

[DTC1943] [ xx/a]

fonksiyon [ xx/a] ~ Fr fonction 1. işlev, 2. matematikte fonksiyon ^ Bu anlamda 1692 Leibnitz, Alm. filozof~ Lat functio < Lat fungi, funct- (bir şeyle) meşgul olmak, icra etmek, yapmak ~ HAvr *bhu(n)g- < HAvr *bheug-2 isteyerek yapmak fonograf [ARasim 1897-99] ~ Fr phonographe ses kayıt cihazı, gramofon / İng phonograph a.a. ^ 1877 Thomas A. Edison, Amer. mucit" fon(o)+, +graf font [ xx/c] ~ İng font hurufat ~ Fr fonte 1. döküm, 2. metalden dökülen hurufat < Fr fondre dökmek " fondan fora [LF xvi] ~ Ven fora! [İt fuori!] dışarı!, yelken açma emri ~ Lat forâs [akk. çoğ.] kapı dışına doğru, kapı dışarı < Lat foris ev kapısı ~ HAvr *dhwer- kapı" der1 * Karş. İng foreign (yabancı) < Lat foras. forklift çatal + İng lift kaldıraç " firkete [ xx/c] ~ İng forklift çatal kaldıraç & İng fork ~ Fr

form [ xx/a] şekil, biçim; [ xx/b] sporda kondisyon forme biçim, şekil, görünüm ~ Lat forma a.a. (~? Etr *morfa ~? EYun morfe a.a. ) " morf(o)+

forma1

[186+]

~Fr format matbaacılıkta bir

tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi ~ İt formato a. a. ~ Lat formatus " form forma2 [ xx/b] üniforma < Tü üniforma" üniforma

formaldehid ^ 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı" formik, aldehid

~ Alm formaldehyd kimyasal bir madde

formalite [Bah 1924] ~ Fr formalité 1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları < Fr formel biçimsel " form format [ xx/c] ~ İng format 1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi ~ İt formato matbaacılıkta forma " form formen [Bah 1924] ~ İng foreman fabrikada ustabaşı & İng fore ön (~ Ger *fura a.a. ~ HAvr *per1 a.a.) + İng man adam " per+1, manken formik [ xx/b] ~ Fr (acide) formique karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik ^1671 John Ray, İng. kimyacı < Lat formica karınca ~ HAvr *morwi- a.a. formika [ xx/b] ~ marka Formica bir tür kompozit malzeme ^ 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler < İng for mica "mika yerine" " mika formol formalin " formik ~ Fr formol % 40 formaldehid eriyiği,

formül [Bah 1924] ~Fr formule bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı ~ Lat formula [küç.] kalıpçık " form fors [Bah 1924] 1. güç, kuvvet, nüfuz, 2. komutan flaması - Fr force güç, kuvvet, nüfuz ~ OLat fortia a.a. < Lat fortis güçlü, kuvvetli ~? HAvr *bhrgh-to-

* "Komutan flaması" anlamı sözcüğün İngilizce donanma tabiri olarak kullanımından alınmıştır. forsa [LF xvi] ~ Ven (vogatór per) forza [İt forzato] kadırga kölesi, kürek mahkûmu < Ven forzar zorlamak < OLat fortia zor, kaba kuvvet" fors forseps [ xx/b] cerrahide maşa ~ Lat forceps, forcip- maşa b$ Lat formus ateş, köz + Lat capere almak, tutmak " fırın, kapasite forsmajör [ 187+] ~ Fr force majeure daha büyük güç, bir sözleşmenin yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum " fors, majör forum [Bah 1924] kamuya açık toplantı ~ Lat forum 1. evin dış avlusu [esk.], 2. pazar yeri, çarşı, kamuya açık alan < Lat foris dış kapı " fora

forvet [ xx/b] forvert futbolda ileri oyuncu ~ İng forward ileri & İng fore ön (~ HAvr *per1 ileri, ön ) + İng ward yön belirten takı" per+1, gerdan fos [Redh 1890] 1. evlendiğinde bakire çıkmayan kadın, 2. kadınlara özgü bir hakaret deyimi; [AL 192+] çürük, bozuk (argo) ~? * Fr fausse (yanlış) < Lat falsus (a.a.) ile anlam benzerliği ilgi çekicidir. foş, foşur onom [LO xix] foşur şiddetli su fışkırması sesi < " fış

foseptik/fosseptik [ xx/b] ~ Fr fosse séptique lağım çukuru & Fr fosse çukur, hendek (~ Lat fossa a.a.) + Fr séptique lağım " fosil, septik1 fosfat [Cumh 1928] ~ Fr phosphate bir fosfor bileşiği #1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı < Fr phosphore " fosfor fosfor [LO187+] ~Fr phosphore karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element ~ YLat phosphorus a.a. # 1669 Brandt, Alm. simyacı ~ EYun fosfbros 1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı & EYun fôs, fot- ışık + EYun ferö, for-taşımak, getirmek " fot(o)+1, +ber fosil [ xx/b] ~ Fr fossile 1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı ~ Lat fossilis kazılarak çıkarılan < Lat fodere, foss-kazmak ~ HAvr *bhodh- < HAvr *bhedh- kazmak fosur onom [ARasim 1897-99] fosur fosur nefes veya duman çıkarma sesi < "fıs

fot(o)+1 ~ Fr/İng phot(o)- ışık (sadece bileşiklerde) < EYun fôs, fot- ışık < EYun faö ışımak, parlamak ~ HAvr *bhâ-l a.a. " fantezi fot(o)+2 photographe/photograph " fotoğraf fotin » [ xix] botin/fotin yarım bot ~ Fr/İng photo fotoğraf < Fr/İng " potin

fotoğraf [NKemal1873] ~Frphotographe görüntü kaydetme cihazı ve işlemi ~ İng photograph a.a. # 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi & EYun fôs, fot- ışık + EYun grafe yazı, kayıt" fot(o)+1, +graf fotojenik fotoğraf veren [Hay 1959 195+] ~İngphotogeniciyi

fotokopi [ xx/b] ~ Fr photocopie kopya cihazı ve kopya işlemi ~ İng photocopy a.a. ~ marka Photocopy fotografik kopya cihazı markası # Commercial Camera Company, ABD " fot(o)+2, kopya

foton [ML xx/c] ~ YLat photon ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi ^ 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi < EYun fôs, fot- ışık " fot(o)+1 fotosel [ML xx/c] ~ İng photocell ışıktan elektrik üreten hücre & EYun fôs, fot- ışık + Lat cella hücre " fot(o)+1, kiler fötr OLat filtrum " filtre [Hay 1959 195+] ~ Fr feutre keçe ~ EFr feltre ~

fovizm [ xx/a] ~ Fr fauvisme modern sanatta bir akım # 1905 Louis Vauxcelles, Fr. eleştirmen < Fr fauve vahşi hayvan ~ Frk *falw föy yaprak " folyo foya şeklinde altın kaplama " folyo [ xx/a] [LO xix] ~ Fr feuille yaprak, kâğıt yaprağı ~ Lat folium ~ Ven fòia [İt foglia] 1. yaprak, 2. yaprak

* Foyası dökülmek veya foyası çıkmak deyimi "altın yaldızı dökülmek, som altın olmadığı meydana çıkmak" anlamındadır. fragman [ xx/b] film parçası ~ Fr fragment kırık şey, parça ~ Lat fragmentum < Lat frangere, fract- kırmak ~ HAvr *bhr(n)g- < HAvr *bhreg-kırmak * Aynı kökten İng break < Ger *brekan (kırmak). frajil frangere, fract- kırmak " fragman [ xx/c] ~ Fr fragile kırılabilir ~ Lat fragilis < Lat

frak [ARasim 1897-99] ~ Fr frac kuyruklu tören giysisi ~ İng frock uzun etekli, kolsuz giysi ~ EFr froc ~ Ger *hrok etek fraksiyon [ xx/b] hizip ~ Fr fraction kesir, bir bütünün küçük parçası ~ Lat fractio kırıntı < Lat frangere, fract- kırmak " fragman frambuaz olgun (meyve) francala [ xx/a] ~ Fr framboise ahududu ~ Frk *brambasia

[EvÇ, Men xvii] frencille/françile bir tür beyaz ekmek - İt frangella Padova kentine özgü bir tür ekmek, Fransız ekmeği?

* İt frangia (kenar süsü, fırfır) veya franca (Fransız) sözcüğünden. frank [ xix] ~ Fr franc2 Fransız para birimi < Lat francorum rex "Fransızların kralı", eski Fransız paraları üzerindeki ibare < öz Francus Frank, Fransız frankofon franc Frank, Fransız " frank, fon(o)+ [ xx/b] ~ Fr francophone Fransızca konuşan < Fr

Fransız ~ Ven franzès [İt francese] Fransız ~ OLat franciscus a.a. < OLat Francia Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad < Ger Frank bir Cermen kavminin adı" frank frapan - Frk *hrappan [ xx/b] ~ Fr frappant çarpıcı < Fr frapper çarpmak

frekans [ DT C1 94 3] ~F rf r é qu en ce 1. t ek ra rl an ma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı ~ Lat frequentia < Lat frequens, t- sık, sıkışık, kalabalık < HAvr *bhrekwtıkmak, sıkmak " fars fren mekanizması ~ Lat frenum gem [Bah 1924] ~ Fr frein 1. gem, 2. otomobilde durdurma

frengi [CodC xiii] Fransız, Batı Avrupalı; [ xvi] illet-i frengi 1490'lardan itibaren Batı Avrupa'dan dünyaya yayılan bulaşıcı bir hastalık, sifilis < Tü Frenk Fransız ~ İt Franco a.a. " frank frer [ xx/a] ~ Fr frère 1. erkek kardeş, 2. Katolik keşiş veya tarikat mensubu ~ Lat frater erkek kardeş ~ HAvr *bhrâter erkek kardeş " birader fresk [DTC 1943] fresko ~ Fr fresque taze sıvaya boya tatbikine dayalı resim tekniği ~ İt fresco 1. taze, canlı, 2. a.a. ~ Ger *frisk- taze, keskin, canlı * Karş. İng fresh (taze), fresco (fresk). freze [Müh385 181+] bir metal işleme tezgâhı ~Frfraiser freze makinası ile metal işlemek < Fr fraise 16. yy'da kullanılan fırfırlı dantel boyunluk * Freze makinasının çıkardığı metal kıymıkların şeklinden ötürü. frigorifik [Bah 1924] ~ Fr frigorifique soğutma cihazı, soğutucu & Lat frigus, frigor- buz gibi soğuk (~ HAvr *srîg- soğuk) + Lat facere, fact-yapmak, etmek " faktör frijit frigidus " frigorifik frikik İng kick tekme EŞKÖKENLİLER: İng free : fob, frikik, gasfri friksiyon [Bah 1924] vücudu el veya fırça ile ovma friction sürtünme ~ Lat frictio < Lat fricare ovmak fritöz [ xx/c] ~ Fr friteuse [f.] kızartma makinası < Fr friter kızartmak, ateşte pişirmek ~ Lat frigere, frict- a.a. ~ HAvr *bhrîg- a.a. < HAvr *bher-4 a.a. ~ Fr [ xx/c] ~ Fr frigide soğuk, cinsel açıdan isteksiz ~ Lat

[ xx/b] ; [ 199+] magazin argosunda uygunsuz fotoğraf verme - İng free kick serbest tekme, futbolda serbest vuruş & İng free serbest, özgür (~ Ger *fıîjaz ) +

* Aynı kökten Fa birışten, birıy-, İng fry (kızartmak). friz [ xx/b] ~ Fr frise mimaride dekoratif şerit ~ OLat frisium/frigium "Frigya işi", giyside kenar süslemesi < öz Phrygia Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge fruktoz [ML xx/c] früktoz ~ Fr fructose meyve şekeri < Lat fructus meyve, verim, mahsul < Lat frui, fruct- hoşnut olmak, ürün elde etmek ~ HAvr *bhrüg- mahsul almak, hoşnut olmak fuar [ xx/b] ticari panayır festival, yortu, bayram ~ ALat fesia a.a. " festival * s > r dönüşümü (rhotacism) Latincede tipiktir. fuaye [ARasim 1897-99] ~ Fr foyer 1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu ~ OLat focarium < Lat focus ocak, ateş " fokus fücceten faca'a aniden geldi, bastı, baskın yaptı fücur [Aş xiv] yırtıklık, fuhuş < Ar facara yırttı, yardı" fecir ~ Ar fucâ'atan [#fc' zrf.] aniden < Ar ~ Ar fucür [#fcr msd.] ahlâksızlık, ~ Fr foire panayır, fuar ~ Lat feria

fueloil [ xx/c] ~ İng fuel oil "yakıt yağı", kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt (< İng fuel yakıt ~ EFr fouaille a.a. ~ OLat focalia "ocaklık", a.a. < Lat focus ocak, ateş ) + İng oil yağ (~ Lat oleum a.a.)" fokus, petrol füg kaçma, 2. a.a. ~ Lat fuga fuga1 [ xx/b] ~ Fr fugue müzikte bir form ~ İt fuga 1. kaçış,

[ xx/c] seramik karoların arasına doldurulan yapıştırıcı madde - Alm fuge eklem, derz < Alm fügen eklemek, uydurmak ~ Ger *fogjan ~ HAvr *pag-/pak- sıkıca bağlamak, katmak, sıkmak " pakt fuga2 müzikte bir form ~ İt fuga müzikte bir form " füg

fuhuş/fuhş [MMem xvi] ~ Ar fuHş [#fHş msd.] ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet < Ar faHuşa aşırı ve utanç verici idi fukara " fakir ful 1 çok " poli+ ful2 fular [ xx/a] ~ Fa ful güzel kokulu bir çiçek ~ Fr foulard atkı, boyunbağı < Fr fouler bastırmak [ xx/c] [ xiv] ~ Ar fuqarat [#fqr çoğ.] fakirler < Ar faqlr

~ İng full dolu ~ Ger *full- ~ HAvr *pels-1 dolu,

a.fultaym tayming fulya bir bölge [ xx/c] ~ İng full time tam süre (çalışma)"ful1. dumanla terbiye edilmiş.] fenler < Ar fann " fen [KT xix] fonya topu ateşlemekte kullanılan yanıcı kapsül furnisto [ xx/a] fırında pişmiş et fırınlanmış < Yun furnízo fırınlamak " fırın . dayanak " fon1 fungal mantar fungisid +sid füniküler [ xx/b] [ xx/c] [ML xx/c] ~ İng fungal mantara ilişkin < Lat fungus ~ İng fungicide mantar öldüren" fungal. saçmak. dal budak sarmak ~ Lat fundere. sorguç.İng fundamentalism köktencilik < İng fundamental temele ilişkin < Lat fundamentum temel. halat.1. füme [ xx/b] ~ Fr fumé 1.duman < HAvr *dheu-1 tütmek funda1 [Men xvii] süpürge yapımında kullanılan bir tür çalı. tepelik. dibe atmak.] ince ip.Ven fonda! dibe! (emir) < Ven fondar diplemek. duman rengi < Fr fumer duman tütmek. 2. dal budak sarmak " fondan funda2 fundus a. öz Puglia Güney İtalya'da [LO xix] soğanlı bir çiçek * Otranto (Pulia) fatihi Gedik Ahmet Paşa tarafından İstanbul'a getirildiği rivayet edilir. " fon1 fundamentalizm/fondamantalizm [ xx/c] köktendincilik . çalı < Yun föüntönö sık ve girift şekilde büyümek. tütsülemek ~ Lat fumare a. ~ Fr funiculaire telle işleyen şey. (bitki) bolca üretmek. furgon [Bah1924] taşımaya mahsus dar uzun araba veya vagon ~ OLat furico ~Frfourgon eşya ve hayvan ~ Yun furnistós ~ Ar funün [#fnn çoğ. erica ~ Yun foúnta püskül. esas. teleferik < Lat funi culus [küç. yarık) sözcüğü ile anlam ve ses bakımından karışmıştır. tel < Lat funis ip. dağıtmak. 2. dökmek. < HAvr *dhü-mo. dibi bulmak < İt/Ven fondo dip ~ Lat kablolu tren. kablo fünun fünye ~? İt fogna lağım. fus. (kabarık şey). [MMem xvi] funda etmek denizcilikte demir atmak . çirkef * Muhtemelen falya (toplarda ateşleme deliği < İt folla delik. a.

budaklandı furya [ xx/a] Lat furere gazaba gelmek. atom çekirdeğinin yüksek ısıda kaynaşması ~ Lat fusio döküm < Lat fundere.] lüzümsuz. gevşeme < Ar fatara gevşedi. İslam ülkelerinde 12. gazap ~ Lat furia < ~ YLat fuchsia bir süs bitkisi < öz Leonhard * Türkçe telaffuzu okuma hatasından kaynaklanır. 1566) [ xx/c] ~ İt furia kudurma. futbol [Bah 1924] İng ball top (~ Fr balle top )" fit2. (su) ılındı" fetret fütürizm [ xx/b] ~ Fr futurisme modern sanatta bir akım # 1909 Marinetti. fus.] 1. dindi. kaynak yapma.] [Neş xv] fetihler fütur ~ Ar futür [#ftr msd. balya fütuhat fetihler < Ar fatH " fetih ~ İng football ayaktopu & İng foot ayak + < Ar futüH [#ftH çoğ. uzaya fırlatılan roket < EFr fuzuli [ xiv] ~ Ar fuDülî [#fDl nsb.] tembellik. yetişmek fütüvvet [ xiv] ~ Ar futuwwat [#ftw/fty msd. delikanlı füze [ xx/b] fus [mod. ~ Fr fusée havai fişek.a. çıldırmak fuşya Fuchs Alman botanikçi (ö. artık.dökmek " fondan . fazla şey veya söz " fazla füzyon [ 196+] . yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı < Ar fatan genç. 2. şair < Fr future gelecek.] bir atadan gelen çocuk ve torunlar < Ar farc [msd.füru ~ Ar furuc [#frc çoğ. eylem haline ara verdi. 2. oluşmak. fazlalık. metal erimesi. erimiş metal dökme. gençlik. [ 199+] çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı ~ Fr/İng fusion 1. gereksiz şey < Ar fuDül [msd. İt.] haddini aşan.] dallanma. istikbal ~ Lat futurus olacak olan ~ HAvr *bhu-tu-olacak < HAvr *bheusolmak. fuseau] mekik ~ Lat fusus a. çılgınlık. alt kollara ayrılma < Ar faraca dallandı.

anlayışsız.gabardin [Bah1924] ~Fr gabardine bir tür yünlü kumaş .EFr gauvardine/gallevardine eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin < EAlm wallevart [mod. yolculuk gabari *garwian kalıplamak. wallfahrt] hac yolculuğu & EAlm wallen gezmek.] gadolinyum [ xx/b] ~ YLat gadolinium bir element ^ 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. acımasız davrandı ~ Ar ġadr [#ġdr msd. donatmak [ML xx/c] ~ Fr gabarit ölçme kalıbı < Ger ~ Ar ğabâwat [#ġbw/ġby msd.] bilgisiz. Fr. zulüm < Ar ġadara haksızlık etti. dolanmak + EAlm vart gidiş. ~ Ar ğabîy [#ġbw/ġby sf. gabavet anlayışsızlık < Ar ğabîy bilgisiz.] bilgisizlik. gadir/gadr[Yus xiv] gadr haksızlık. anlayışsız " gabi gabi ahmak (= Aram #cby kalın ) gacır gaco gaddar kıyıcı " gadir onom sürtünerek ötme sesi < [LO xix] Çingene argosunda kadın [Yus xiv] ~ Çing ~ Ar gaddar [#ġdr im. kimyacı < öz Johan Gadolin Finlandiyalı mineralojist (1760-1852) .] zalim.

] aniden gelen bela < Ar ğâla aniden saldırdı.gaf kırma ~ Prov gaf ucu çengelli sopa gaffar [Bah 1924] ~ Fr gaffe 1. boş verdi gag [ML xx/c] ~ İng gag [onom.a.] önemsemezlik. galak.a. yanlış. < EYun gála. a.] habersiz. bilinçsiz " gaflet gaflet [Kut.a. ~ EFr gale dans. ~ İt galleria a. 2. [ xix] mevadd-ı gâiTa tuvalet maddeleri. üstün geldi galen galene kurşun [ xx/b] ~ Fr galène kurşun içeren bir mineral ~ EYun galeri [ResCGaz 1912] sanat eserlerinin sergilendiği yer. festival ~ İt gala a. gafil [ xi] . umursamaz. ucu çengelli sopa. g$awl] < Ar gül gulyabani. [Bah 1924] koridor. 2.. gaita [Men xvii] gâiT tuvalet.süt ~ HAvr *glak-t. samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi ~ EYun galaksías "süt yolu". 1924). dikkatsizlik. üşüştü[msd. . tuvalette yapılan şey.süt" lakt(o)+ galat mantık veya gramer hatası [ xiv] ~ Ar ġalaT [#ġlT msd.] sayı veya güç bakımından üstün olma. pot ~ Ar gaffar [#ġfr im.] hata. tiyatroda seyircilere mahsus balkon ~ Fr gallerie revak. sıfat olmadığı içün mevadd-ı gaita dememeli. gaitiyye demeli" (M Bahaeddin. çukura girdi * "Gait. DK xi] ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa. f. Gül xv] unutkan. aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" gulyabani gaip kayıp " gıyap [Kut. dansetmek ~ HAvr *wel-3 " vals galaksi [P Safa 1949] ~ Fr galaxie.a. Aş xi] ~ Ar ġaflat [#ġfl msd. tiyatroda irticalen yapılan espri gaga <onom [Men xvii] bir tür kuş sesi. yenme < Ar ġalaba üstün idi. göden. gala [Bah 1924] ~ Fr gala şenlik. / OLat galeria a. [DK.] 1. özellikle galebe [Neş xv] ~ Ar ġalabat [#ġlb msd. boş bulunma < Ar ġafala önemsemedi. Yeni Türkçe Lugat. kemerli koridor. dışkı < Ar ğâTa battı.] çok bağışlayıcı" mağfiret ~ Ar gafil [#ġfl fa.] burada olmayan. hela çukuru. 2.. ağız tıkacı.a. insan dışkısı.] 1. raks ~ Ger *waljan yuvarlanmak. yerde bulunan çukur.Samanyolu. madenlerde yeraltı tüneli. dışkı (tıp terimi) ~ Ar ğâ'iT [#ġwT fa. a. f. [LO xix] kuş gagası gaile ~ Ar ğa'ilat [#ġwl fa. galact. gülmekten tıkanma.

] sıkıntı. karanlık olma) gam2 [ARasim 1897-99] ~Frgamme müzikte do'dando'ya nota dizisi ~ OLat gamma 1. koyulaştı galon galon/j alon ~? Kelt ~ Ar ğalîZ [#ġlZ sf.] kaynama < Ar ~ Ar ğâlibâ [#ġlb zrf. a. 1050). gizledi. üstün " [Yus. D " gamma Dört tane gamma harfinden oluştuğu için. koyu.] yenen. Fransa galvanize [etm [KT 189+] ile kaplamak < öz Luigi Galvani İtalyan fizikçi (1737-1798) ~ Fr galvaniser sacı çinko galyum [ xx/b] ~ YLat gallium bir element < Lat gallus horoz < öz Lecoq de Boisbaudran Fransız fizikçi (1838-1912) * Lecoq adı Fransızca "horoz" anlamına geldiği için.] galip ihtimal ile. kaba < Ar ~ İng gallon sıvı hacim ölçüsü ~ EFr [Tarik 1884] galop [ xx/b] ~ Fr galop atın dörtnala gidişi < Fr galoper dörtnala gitmek ~ Frk walah laupan hızlı koşmak (= Alm wohl laufen) galoş [AMithat 1882] potinleri çamurdan korumak için giyilen üst ayakkabı. ^ Guido d'Arezzo. Gül xiv] galiz [ xiv] ġaluZa [msd.] kalın. tahta tabanlı ayakkabı ~ OLat gallicula (solea) Galyalılara özgü takunya. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi " gamma gama [ xx/b] ('gamalı haç' deyiminde) Yunan alfabesinin üçüncü harfi. sabo < öz Gallia Galya. ġilZat] kabalaştı.a. galeta [LO xix] Frenk peksimedi ~ İt galetta / Fr galette [küç. [ 199+] ayakkabı üzerine geçirilen plastik poşet ~ Fr galoche takunya. Aş xi] ~ Ar ġamm [#ġmm msd. gam1 [Kut. üstün ~ Ar ğâlib [#ġlb fa. ~ Yun gámma . kalbi karamsarlık ve kederle doldu (= Aram #cmm kararma.* Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. İtal. 2.] küçük yassı peksimet < Fr galet yuvarlak dere taşı ~ Kelt *galos taş galeyan ğalâ kaynadı galiba olasılıkla " galip galip galebe [ xiv] ~ Ar ğalayân [#ġly msd. müzikte do sesi. karamsarlık < Ar ġamma kararttı. müzik kuramcısı (ö. keder.

biyolog ~ EYun gamete evlenen kız. çelme takma < İt gamba bacak " jambon gambot [LO187+] ~ İng gunboat bir tür savaş teknesi & İng gun silah (~ Nor gunnr savaş ~ Ger *gund. [LO ] a. mal.a.> Fa d.a. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi ~ Fen gmel deve. at yarışlarında bir tür bahis < Fr gagner kazanmak ~ Ger *wainjan ~ HAvr *wois. gangster [ xx/b] ~ İng gangster çeteci.a.] savaşta ele geçirilen mal. evlenmek * Aynı kökten Ave zamatar/EFa damatar (düğün sahibi).. gamma [ xx/b] ~ İng gamma ray bir tür radyoaktif ışın ^ 1903 Ernest Rutherford.) kırptı.dönüşümü tipiktir. İng to gain (kazanmak) < Fr. . [TDK 1955] çenede veya yanaklarda gülümserken beliren çukurluk ~ Ar ġamzat [#ġmz] göz kırpma. 2. gar1 [Aİhsan1891] ~Frgare büyük demiryolu durağı < EFr garer korumak.gambit [ xx/c] ~ Fr/İng gambit satrançta feda hamlesi ~ İt gambetto çalım. [KT ] a. gelin < EYun gámos düğün ~ HAvr *gms-o. elde etmek.a. ġamz] 1.düğün. işve < Ar ġamaza [msd. ^ Gregor Mendel (1822-84) Avst. kazanan.vurmak. işve. çimdikledi. sıktı. f. biri aleyhine kötü söz söyleyen < Ar ġamaza 1. koyun. korumak ~ HAvr *wer-4 a. Yeni Zelanda kökenli Kanadalı fizikçi. yağmalamak * Karş. sıktı.] zengin. gitmek gani [Aş. öldürmek) + İng boat gemi " defans. Fenike alfabesinin üçüncü harfi = Aram gîmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi" cim1 gammaz [KıpGul xiv] biri aleyhine kötü söz söyleyen .a.Ar gammaz [#ġmz im. yağma < Ar ġanam 1.< HAvr *gems. 2.kazanmak. gözetmek.]. Yus xiv] ~ Ar ğanîy [#ġny sf. 2. çimdikledi. çete ~ Nor gangr yolculuk ~ Ger *gangan gitmek.a.a. kafile [esk. yolculuk etmek ~ HAvr *ghengh. göz kırptı. biri aleyhine kötü söz söyledi" gamze gamze [KıpGul xiv] göz kırpma. göz kırpan. 1890 ABD < İng gang yolcu grubu. (göz vb. 2. 2.yürümek. haydut ^ y.< HAvr *weis..] 1. biri aleyhine kötü söz söyledi * Modern anlamı 20. İng to win (kazanmak) < Ger. bol" gına ganimet [Aş xiv] ~ Ar ğanîmat [#ġnm sf.vuruşma < HAvr *gwhen. yy'dan önce kaydedilmemiştir. mülk " ağnam ganyan [ xx/b] ~ Fr gagnant 1. güvenceye almak ~ Ger *waran/*weran bakmak.. HAvr g. ~ HAvr *gwhn-tyâ. göz süzerek bakma. bot2 gamet [ML xx/c] ~ Fr gamète dişi veya erkek üreme hücresi / Alm gamet a. [Men ] a.> Ave z.

ayrıldı. garip [Uy. gözetmek. Fr regarde (bakmak).a.] yabancı. wehr (savunma). EYun gargarizo. nöbette). İng aware. kasıt. nöbet beklemek " gard * Türkçe yazım 19. ~ OLat hortus gardinus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ Ger *wardon korunaklı.* Aynı kökten Alm wahren (gözetmek. nöbetçi / Fr gardien a. (güneş) battı" garp garaj güvenli bir yere almak " gar1 [Cumh 1932] ~ Fr garage a. roba gargara ġarġara [onom. garanti [İkd1907] ~Frgarantie güvence <Frgarantir güvence vermek < Fr garant koruyan. ~ HAvr *wor-to. bekçi < Fr garder bakmak. ğarb/ğurûb] uzaklaştı.] a. 1791) ~ YLat gardenia bir çiçek cinsi < gardiyan [EvÇ xvii] vardiyan ~ İt guardiano gemide bekçi. güvenceye almak " gar1 garaz [Aş xiv] özellikle şahsi ve gizli kasıt. Fr gargariser (gargara etmek). gözkulak olma. wary (uyanık. Fr garde. egzotik. ayrıksı < Ar ġaruba yabancı ve ayrıksı olma " garp . önyargı ~ Ar ġaraD [#ġrD msd.< HAvr *wer-4 a. Tüm dillerde onomatopedir. gardrop garde koru + Fr robe giysi" gard. gard [ xx/b] korunma ~ Fr garde koruma. İng guard/ward (nöbetçi). çevrili) + İng party " gard. < İt/Fr guardare/g(u)arder korumak. a. güvence veren < Fr g(u)arer korumak. a. korumak ~ Ger *ward. " gar1 garden parti [Bah 1924] ~ İng garden party bahçede verilen parti & İng garden bahçe (~ EFr gardin a. < Ar * Karş. yy'da Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir. gar2 [ xiv] ~ Ar ğâr [#ġwr] defne bitkisi. korumak). Lat gargarizare. laurus nobilis garabet ~ Ar ğarâbat [#ġrb msd.a.a. a. gözetmek. beklemek) kökünden Alm warten (beklemek). korunma.] amaç. yolcu.] [Bah 1924] [ xiv] ~ Fr garde-robe giysi dolabı & Fr ~ Ar ġarġarat [#ġrġr msd. parti 1 gardenya [ML xx/c] öz Alexander Garden İskoçyalı doğabilimci (ö. yabancılık < Ar ġaruba [msd. Aş viii+] ~ Ar ğarîb [#ġrb sf. Aynı fiilin varyantı olan Ger *wardön (gözetmek. < Fr g(u)arer korumak.] gariplik. tuhaf idi = Ar ġaraba [msd.a. ğarâbat] yabancı idi.

evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire < Fr garçon oğlan çocuğu. vale ~ HAvr *werg.] gaspeden.* "Fakir" anlamı 17. gurbet. 2. 2. hizmetçi. (gün) battı (= Aram csrebâ gün batımı = Akad erebu a. suya battı [ 1920] alafranga yemekte tabak donatma unsurları . uşak. Batı < Ar ġaraba ayrıldı. korumak " gar1 * İng warn (uyarmak) fiili. el koydu. gark [Aş xiv] ~ Ar ġarq [#ġrq msd. tuhaf olma) türevseldir.çalışmak. EYun Europe (Batı ülkesi) muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır. zaptetti gastr(o)+ mide gastrik gastrikós " gastr(o)+ [ xx/c] ~ Fr/İng gastr(o). süsleme < Fr garnir tahkim etmek. köken itibariyle warn thee! veya be warned! (kendini koru) uyarı cümlesinden kaynaklanır. savunmak < Ger *waran gözetmek. erkek çocuk. güneş batımı. işlemek " erg garsoniyer [ xx/b] ~ Fr garçonnière 1. garip. 2. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma < Ar ġariqa daldı. oğlan. çırak. gazsız & İng gas ~ Ar ġasl [#ġsl msd. vatanından uzak olan kimse" anlamından türemiştir.) * Arapça fiilin ikinci anlamı (yabancı olma. hizmetkâr. boğulma. kurabiye.mide ~ EYun gástron ~ Fr gastrique mideye ilişkin ~ EYun .] bir şeyi zorla ve yasadışı yollarla alma < Ar ġaSaba zorla aldı. armatür [esk. gurup. mağrip EYun Europe : avrupa garson [AMithat 1877] restoran hizmetçisi ~Frgarçon 1. 2. hizmetçi dairesi. yy'dan sonraki bir dönemde "yabancı. boş " gaz1.a. uşak " garson gasfri [ xx/c] + İng free serbest. zorla alan " gasp ~ İng gas-free gazı boşaltılmış.] bedeni yıkama < Ar garnitür gasp [ xiv] ~ Ar ġaSb [#ġSb msd. suya dalma.]. uzaklaştı.Fr garniture donatım.] 1. garp [Aş xiv] garb ~ Ar ġarb [#ġrb msd.] 1. korumaya almak ~ Ger *warnjan kendini korumak. donatmak ~ Ger *warnjan korunmak " garnizon garnizon [Bah1924] ~Frgarnison savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik < Fr garnir tahkim etmek. garp. çırak ~ Frk *warkjo işçi. EŞKÖKENLİLER: Ar #grb : garabet. frikik gasil/gaslġasala yıkadı gasıp ~ Ar ğâSib [#ġSb fa.

+nomi [ML xx/c] ~ Fr gastronomie damak zevki gavat/kavat [CodC.] baştan çıkma. enter(o)+ gastroentestinal [ xx/b] ~ Fr gastro-intestinal mide ve bağırsağa ilişkin & EYun gástron mide + Lat intestinum bağırsak " gastr(o)+ gastronomi uzmanı.] kıskançlık. kötü yola düştü " gabi gaz1 [LO 187+] fizikte maddenin uçucu hali. son derece " gaye gayret [Aş. bir şey uğruna büyük hırs gösterme < Ar ğâra kıskandı. gayser/gayzer [ xx/b] ~ İng geyser yer altından fışkıran su ~ İzl geisir fışkıran. (sıvı) dökmek. dökülen < Nor geisan akıtmak. DK xiii] kavvad hakaret terimi ~ Ar qawwâd [#qwd im.] muhabbet tellalı. fanatizm.a. Yus xiv] haysiyetine dokunma. Kıp xiv] gayet son ~ Ar bi-ğâyat son olarak. kıskançlık yüzünden hırslanma ~ Ar ġayrat [#ġyr msd. -değil (sadece * Geç Osmanlıcada Batı dillerinden alınan in. kötü yola düşme.] » [ 199+] " kâfir ~ İng gay 1. ~ Hol gaz maddenin uçucu hali # J. immeuble > gayrımenkul. van Helmont (1577-1644) Holl. Bağımsız ad olarak kullanımı halk diline özgüdür. gayret gösterdi gayrı [DK xiv] tamlamalarda) < Ar ġayr [#ġyr] başka. 2. irrationel > gayrıaklî. fışkırmak ~ Ger *gausjan ~ HAvr *gheus< HAvr *gheu. son nokta gayet [LO xix] ~ Bul gayda Bulgarlara özgü tulumlu çalgı ~ Ar ğâyat [#ġy msd. Karş.ve a(n). kimyacı ~ EYun %âos dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık " kaos . cehennemde bulunan bir kuyunun adı < Ar ğâwa baştan çıktı. neşeli. havagazı lambası ~ Fr gaz a. fuhuşa aracılık eden < Ar qâda [msd. B. amaç.gastrit [ xx/b] ~ Fr gastrite mide iltihabı" gastr(o)+ [ xx/b] ~ Fr gastro-entérologie mide ve gastroenteroloji bağırsak hastalıkları uzmanlığı" gastr(o)+.sıvı bir şeyi dökmek " fondan gayya ~ Ar ġayyat [#ġwy msd. iş bitirdi gâvur gay gai neşeli gayda gaye hedef. eşcinsel erkek ~ Fr [Kut. diğer ~ Fa ġayri -den başka. [İM665 187+] havagazı. qawd/qiyâdat] önayak oldu. Aş.önekli bileşiklere karşılık üretmek için kullanılmıştır. lokantacı" gastr(o)+.

daha sonra Fransa ve İngiltere'de benimsenmiştir. çabaladı.a. DK. benzin & İng gas1 uçucu madde.a. müzikli lokanta < İt casa ev ~ Lat casa baraka. aşk gazete [179+]gazeta ~Frgazette parayla satılan haber bülteni ~ Ven gazéta [İt gazzetta ] 1. petrol lambası. Karş. gaz2 [Bah 1924] gaz/gazyağı petrolden elde edilen lamba ve otomobil yakıtı. Gül8 xiii] kızgınlık. 2. kulübe.] dini ~ İt casino gazino [KT xix] kazino müzikli lokanta [küç. 2. [xvi] * Venedik cumhuriyetine özgü bir kavram iken 1630’larda Almanya ve Hollanda. kabarmak. evcik. metelik.] 1.] akın. istila etti gazap [CodC. içi boşalmak * Karş. a. aşk sözleri.* Holandaca sözcüğün telaffuzu Yunanca %âos ile eşdeğerdir. küwre (şişmiş ceset). . köwrüğ/küwrüğ (davul). yağma. şişkin. DK xi] gaza eden veya dünyevi amaçla akın eden. < öz ġazzat Filistin'de bir kent * İng gauze (a. küwij (içi koflaşan ağaç).] flört etme. saldırı < Ar ğazâ 1.] rafine edilmiş petrol. gayret etti. Tü küwen(şişinmek).] ~ Ar ġazal [#ġzl msd. kulübe gazoz [ARasim 1897-99] gazöz. Venedik devletinde bozuk para birimi. Trkm gebe (balon). limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek < Fr gazeux gazlı < Fr gaz"gaz1 ge(o)+ gebe » " je(o)+ <Tü [Kıp xiv] kebe şişik. DK xi] din uğruna savaş ~ Ar ğazât/ğazwat^ [#ġzw msd. • Final p/w etkisiyle türevlerde ünlü yuvarlaklaşması görülür. gazi [Kut. akın yaptı. daha sonra otomobil yakıtı için benzin sözcüğü tercih edilmiştir.) Fransızcadan alınmıştır. lamba gazı + Lat oleum yağ " gaz1 * Türkçede önceleri hem lamba hem otomobil yakıtı için gaz(yağı) kullanılırken. köwtünğ. [Cumh 1929] otomobilde benzin pedalı ~ İng gasoline [Amer. öfke < Ar ġadiba kızdı. a. öfkelendi gazel şiiri Ar ġazala yün eğirdi [ xiv] ~ Ar ġaDab [#ġDb msd. gaz3 [LO xix] ince tülbent ~ Fr gaze cerrahide kullanılan bir tür gevşek dokunmuş bez ~ Ar ğazzî [nsb. [Cumh 1929] gazoz ~ Fr eau gaseuse gazlı su. gaza [Kut.] Gazze'ye ait.a. istilacı" gaza ~ Ar gazin [#ġzw fa. [Men xvii] gebe hamile < Tü *keP-2 şişmek. 2. baskıncı.

öte yana gitmek [Uy viii+] kéçe gece.aşmak. dün <Tü [Kıp xiv] kecik. gebeş kabş teke.] geğirme sesi " +kir~ İng gecko bir tür kertenkele ~ Malay keko [ viii] kel. . çarşı ve pazarda bir kişiye tahsis edilen yer < Tü ked-/ged. geçim (bir tür zırh.(geçmek) fiilleri muhtemelen birleştirilemez.a. uzlaşma. oyuk. [LG188+] avanak (argo) ~ Ar [Uy viii+] kéç sonraki.[xi] " geç gecik[mek * Güçlendirici -ik. gedik <Tü [DK xiv] gedük çentilmiş.şişmek. gerideki.a.a. içi boşalmak " gebe gebere/kapari [Men xvii] gebere/kebere ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki.[Kaş] gecikmek " geç < Tü keç. pehlivan. maişet <Tü geç-" geç- * Karş. koç (= İbr kebes kuzu ) geç geri Tü [ xviii] koç. geri. son " * Eski Türkçe uzun kapalı e ile k??ç. delik. geç) ve kısa açık e ile keç.ekiyle. çentmek geğir[mek geko gel[mek gelenek Tü YT Tü [ xi] kekir[ xx/c] < Tü kek [onom. geç vakit. capparis spinosa ~ EYun kápparis a.[xiv Kıp] delmek. Fr capre biçimleri Yunancadan alınmıştır.xvii Men. * İng caper. xix LO). cevşen .birlikteyaşama. Türkçe gebere biçimi 20. Sözcüğün bugünkü anlamlarına 20. ~ Aram qapar a. [Çağ xv] geber-şişmek. geç[mek gece Tü Tü [ viii] keç.a.geber[mek <Tü [Kıp xiv] keber. hamile olmak. geçim <Tü [Bah1924]1. yy'dan önce rastlanmaz. [Fel 194+] anane < Tü gel-" gel- TTü görenek sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. 2. arkada olan < Tü ke/ke5 arka.geç olmak < Tü kéç. yarık açmak. yy başına dek yaygınken bu tarihten sonra kapari biçiminin yayılması Yunancadan ikincil bir alıntıyı akla getirir. [Arg xvi] (hayvan) ölmek < Tü *keP-2 şişmek. [ xvi] safta bir askerin yeri.(gecikmek.

mustela < Tü gelin " gelin * Muhtemelen Ar cirsat veya ibnu-l-cirs (a. biyolog < Lat genus / EYun génos soy. bol" geniş * Fr général (a. sandal. geliş[mek gem demir parçası gemi Tü <Tü [LO. İng gene (/cm/). boy atmak [Mü xvi] < Tü gel-" gel- ~ Yun/EYun kemos atların ağzına vurulan [Uy viii+] kémi tekne. [ResmiG 1934] general Türk ordusunda bir rütbe ~ Fr générale [f. EvÇ xvii] ceneral Venedik donanma komutanının ünvanı. gelincik 1 <Tü < Tü gelin " gelin [MŞ xiv] kırmızı çiçek açan bir otsu bitki. Avst. * Gelmek fiiliyle ilişkisi muğlaktır. general [LF xvi] .gelin Tü [Uy viii+] kelin a. .) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. gener-soy. ırk " genetik * Türk ordusunda 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir. yavru. gelincik2 <Tü bir tür küçük yırtıcı hayvan. genelge YT [CepK 1935] tamim <T ü genel "genel * Sıfata eklenen -ge ekinin işlevi belirsizdir. papaver * Kırmızı çiçeği gelin başlığına benzetildiği için.a.) < cirs (gelin) çevirisidir. şakayık-ı numan.a.a. suda taşıt aracı gen [DTC1943] ~Alm gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi ^ 1866 Gregor Mendel. Fr gène (/jen/). ırk " genetik * Karş.] ordu kumandanı < Fr capitaine général genel kumandan < Fr général genel ~ Lat generalis soya ait. [KatipÇ. genç hayvanın küçüğü Tü [Uy viii+] kenç çocuk. Telaffuzu Almancaya uygun olarak düzeltilmiştir. her gene genel YT » [CepK 1935] umumi " yine Tü gerjğ geniş. [ xix] jeneral/ceneral Avrupa ordularında bir rütbe. KT xix] büyümek. genel < Lat genus.

daire.. " je(o)+. ) ~ HAvr *wer-t. boyun < Fa gaştan. küme. • Gen biçimi Türkiye Türkçesinin ilk dönemlerinden 19. 1930’lardan sonra muhtemelen Almanca etkisiyle geometri tercih edilmiştir.dönmek. Alm werden (dönüşmek). güvenilir. +metre ~Frgéometrie hendese~ * Türkçede önceleri Fransızca jeometri biçimi kullanılırken.a. gens (soy. ırsi ~ EYun genetikös a. nasci < gnasci (doğmak). gen.(doğurmak.ve isim eki -ğ ile.a. [Redh ] girdik küçük bir değirmi çadır. babası olmak).a.genetik/j enetik [DTC 1942] jenetik ~ Fr génétique soya ilişkin. ki zifafhanedir.dönmek ~ OFa waştan. kavim). döndürmek * Aynı kökten Lat vertere/versare (dönmek. dönen. [BK 1799] girdek oba tabir edilen büyük çadırdır .Fa girdak kral çadırı. * Geçişsiz fiil eki -n. < EYun génos soy. yy'da türeyen -iş ekinin kaynağı belirsizdir. uzamak < Tü ken/gen [viii-xix] geniş. vasi. uzatmak veya yayılmak. genitiv/genitif geniz/genzgenleş[mek YT Tü ? [DTC 1943] [MŞ xiv] gerjiz ağzın arka kısmı [TDK 1944] gerjğ geniş " geniş < Tü geometri [Göv192+]jeometri EYun geömetria yer ölçümü. OLat virare (döndürmek) biçiminin dolaysız kaynağı belli değildir. yaymak yaymak/yayılmak. Ar cins Yunancadan alıntıdır.a. geniş <Tü [LL 1732] geniş yaygın.yaymak. döndürmek). gerdek evi tabir olunur. (= Ave vart. sadık gerçi eğer [Yus xiv] ~ Fa agar çî/gar çî eğer ki.ile. 2. gen-doğurmak ~ HAvr *gensa. DK xiv] zifaf çadırı. çadır " gerdan .a.çekerek uzatmak. genus (soy. Yus. üremek).a. gerçek <Tü [T S xiii] gérçek inanılır. [Kıp xiv] kérşek/kérçek kértü [viii+ Uy] doğru. eksen.. uzatmak/uzamak " geniş * Geçişli fiil eki -r. kalıtımsal. gerdek [İdr.a. otağ. bol uzak < Tü *ke.a. * Aynı kökten Lat gignere. güvenilir. 18. inanılır. ward. a. ger[mek Tü [Uy viii+] ker. otağ. her ne kadar " < Tü < Tü *ke- gerdan [Aş xiv] dönen ~ Fa gardan/gardan 1. genius (doğurgan ruh). a. İng -ward (bir şeye veya yöne dönme bildiren takı). gard. generare (doğurmak. yaygın. ırk). = Sans vrt. ırk < EYun gígnomai. yy'a dek yaygın olarak kullanılmıştır. düğün sırasında gelin için hazırlanmış bir çadır veya gelin odası . gelin odası < Fa gird yuvarlak nesne.

noksan < Tü kerge.a. pislik (< Fa re%tan.a. düzensiz savaş. geriyatri/jeriyatri [ML xx/c] jeriatri ~ Fr gériatrie yaşlı hastalıkları uzmanlığı ~ İng geriatry a. özellikle dokuma tezgâhı " kâr. L. İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad < İsp guerra savaş ~ Ger *werra-kavga. kılıç. İng cauldron. döküntü.gerek olmak " gerek [Kıp xiv] kerek-. +gâh geri gerilim Tü [ viii] kérü arkaya ve sona doğru YT [Fel 194+] tansiyon ~ Fa kârgâh çalışma < Tü ké/kéd [viii+ Uy] arka. [DK xiv] gerek- * Sıfat kökünden fiil üretilmesi dikkat çekicidir. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < . ^ 1909 I. gerilla savaşçısı ~ İsp guerrilla [küç. Avusturya kökenli Amer. savaş ~ HAvr *wers-1 kargaşa * Aynı Germence kökten İng war (savaş).) + EYun iatrós tabip " +iyatri geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. son " +ri <T üger-"ger- gerilla [ML xx/c] ~ İng guerrilla 1. < Lat calere ısıtmak " kalori * Karş. dökmek ) " kavak. gergedan " korna gergef [LO xix] küçük el tezgâhı yeri. rez. tezgâh. tabip (1863-1944). gerekçe YT [ 193+] gerektiren sebep. Alm wirre (kavga. gerek gerek[mek Tü <Tü [Or viii] kergek eksik. geri. & EYun géron ihtiyar (~ HAvr *gers-l a. Nascher. gereç YT [CepK 1935] levazım ~ Yun kaldári [mod. kargaşa).akıtmak. su ısıtma kabı ~ Lat caldaria a. 2.eksik olmak < Tü kerek bol. karmaşa.] "küçük savaş". 2. < Tü *gere-" gerek * Geremek fiili kaydedilmemiştir. Fr chaudron (büyük su kabı) < Lat caldaria.a. lazıme < Tü gerek " gerek gergedan [MMem xvi] kergeden ~ Fa kargadan gergedan ~ Sans kaDgadhenu dişi gergedan < Sans kaDgá 1.gerdel [Mü xvi] kerdel/kerder su kovası kardári] kazan.

" geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele. dökmek ) " kavak.* Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. içini boşaltmak. pislik (< Fa re%tan. kap. oymak.a. geven Tü? [Kıp.kel(t)ür.(1. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan. lafazan. gevşetmek. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır.a. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git. çene çalan & Fa gap lakırdı.a. gevre[mek Tü [ xi] kewre. MBah] diş etleriyle çiğnemek. zekâ . Karş.= két(t)ür-. şişirmek.ekiyle.a.yumuşamak.akıtmak. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < * Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. KT. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. Tü *keP-2 (şişmek). dedikoducu. geviş getirmek * Karş. gevşemek yumuşatmak. 2. zekâ ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü [Uy viii+] keltür-/kétür. kabartmak). geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek.. LO. Bur. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. döküntü. gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. rez.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir .

geven Tü? [Kıp. 2. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır. Men xvii] gevrek bir tür kuru ekmek < Tü kePre. gevre[mek Tü [ xi] kewre. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek.yürümek. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip gevrek Tü [ xi] kewrek yumuşak.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . oymak. LO. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. gevşek. gevşemek " gevregevşe[mek geyik geyşa & Jap gei sanat + Jap sha kişi gez Tü Tü [ xi] kez ok için kiriş üzerinde açılan çentik gez[mek Tü Tü [ xi] kewşe..(1. kabartmak). geviş getirmek.yumuşamak. KT. gevşemek yumuşatmak. her çeşit av hayvanı. çene çalan & Fa gap lakırdı. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. [EvÇ. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. Bur.ekiyle. MBah] diş etleriyle çiğnemek. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek.= két(t)ür-. dedikoducu. geyik [ML xx/c] Japon hayat kadını ~ Jap geişa sanatçı [ viii] kez. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir. lafazan.a.a. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. şişirmek.a.a. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git. dolaşmak . gevremek < Tü kepiş geviş. yumuşayış " geviş [ viii] kéyik 1. gevşetmek. geviş getirmek * Karş. yumuşamak. Karş.yumuşamak. Tü *keP-2 (şişmek). [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. 2.kel(t)ür. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan.gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis [Uy viii+] keltür-/kétür. kap. geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. 2. içini boşaltmak.1.

EŞKÖKENLİLER: Tü gez-: gez-. gigant- * "Bir birimin milyar katı" anlamında kullanımı yenidir. gık gıllıgış onom [ xiv] gırtlak açıp kapama sesi ~ Ar ġill u ġişş kin ve dalavere .? ~ Fa gıdı deyyus. model. < " gacır [Aş. tahriş. gezegen gezegen YT [TDK 1944] seyyare < Tü gez-" gez- * Karş. [ xi] kétergerdan [Mercimek xv] deyyus.görmek " ide giga+ dev ~ Fr/İng giga. yönlendirmek ~ Ger *wîtan bildirmek.aşırı büyük ~ EYun gigás. göstermek. adım " kadem gidişat * Ar -at çoğul ekiyle < Tü [İdr. [LO ] a. ğa5w] besledi gider[mek gıdı gidi ahlaksız. dümen < Fr guider yönetmek.a. gıcık Tü [Uy viii+] kıçık kaşıntı. Yus xiv] Tü ~ Ar ği5â' [#ğ5w msd.[onom. gıdık " gıcık gıdım gıdım ayak.] tahriş etmek. <onom parmak ucuyla dokunma sesi Tü kadem kadem adım adım ~ Ar qadam < Tü gidiş " git- gidon [Bah 1924] ~ Fr guidon bisikletin yön çubuğu. pezevenk * Gitmek fiiliyle ilişkisi yoktur. seyyare < Ar sayr (gezmek) ve Fr planète < EYun planân (gezmek). < Tü kıp [xi] kalıp. tırmalamak gıcır onom pek cilalı (argo) gıda [msd. a. [TS xiv] gicik kıcı-/gici. DK xiv] kıcırdı araba tekerleği sesi. [LO ] gıcır libas yeni. yol göstermek ~ HAvr *weid. gibi benzerlik Tü [Oğ xi] kibi a.] besin < Ar ğa5â < Tü két.gitmek " git.

kaçma kapısı. kıkırdak < Tü gırt/kırt [onom. melce.] zenginlik. ġabT] kıskandı gipür işlemek ~ Ger *wîpan gır gir[mek gırç onom Tü onom [ xix] gırlamak makara sesi. gır. fazlalık < Ar ġaniya [msd. [ARasim 1897-99] [Gül xv] " gır ~ Fa gird âb su döngüsü & Fa < [ xix] ~ Ar ġibTat [#ġbT msd. [ 195+] söze giriş ~ Fa gurezgâh 1. " gü+. kıskançlık < Ar ~ Fr guipure bir tür dantel < Fr guiper ipekle girdap gard/gird dönen + Fa âb su " gerdan. [ 197+] gırgır geçmek alay etmek. 2. bağırsak sesi [ viii] kir. sığınmak ~ OFa wire%tan.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam [Aş. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ. ab gırgır <onom [ xix] makara sesi.] kıkırdak veya öğürme sesi . gurez. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam gına [ xiv] ~ Ar ġinan [#ġny msd.a. gırtlak. +gâh * Modern anlamı giriş kelimesinden kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır. ğanâ] ihtiyacı yoktu.a.kaçmak. wirez. [DTC 1944] makinalı balık ağı. LO. sığınak. KT. a. a. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit < Fa gurez kaçış < Fa gure%tan. Bah xvii] kaçacak yer.] " gır * Argo kullanımı muhtemelen makaraya almak deyiminden benzetme yoluyla. kaçacak yer. 2.] ~ İt clarinetta" [EvÇ xvii] kraneta/krenete <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. girift [ xiv] giriftar tutulmuş.tutmak " +gir gırıl onom " gır ~ Fa girizgâh [Men. şamata yapmak (argo) < Tü gır [onom. bolluk. [ARasim 1897-99] giriRa/giriRâr tutulmuş < Fa giriftan. bolluk içinde idi gıpta ġabaTa [msd. gırla gırnata klarnet gırtlak [LG188+] çok (argo) ~ ? [onom.gılman erkekler gılman erkekler [Aş.] haset.

]1. sır < Tü giz" gizle- * Ada eklenen -em ekinin işlevi belirsizdir. giysi giymek ) * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. Karş. bıçak vurmak " kup . a. dutar (iki telli çalgı) < târ (tel). ~Frguichet[küç. ~? EFa * Yunanca sözcük bilinmeyen bir şark dilinden alıntıdır. EŞKÖKENLİLER: Tü git. ~ E Yun kithára a. gitgitar [AMithat 1875] gitara ~ Fr guitare bir tür telli çalgı ~ İsp guitara a. [DK.< HAvr *kel-1 kesmek.saklamak < Tü kiz bir tür kutu veya kap. gıyap [ xiv] olmama. * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. potansiyel < Tü giz" giz * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. [LL 1732] giysi < Tü giy. küçük kapı. Gül xv] geyesi. a. Fa sihtar (üç telli çalgı).: gider-. 2. a.a." giy[CepK 1935] esrar.gişe [ARasim 1897-99] parmaklık. sır < Tü gizle-/gizli" gizle-gizem YT [CepK 1935] esrar. gizil YT [Fel 194+] virtüel. giysi sandığı gladyatör [Aİhsan1891] ~FrgladiateurEski Roma'da gösteri için savaşan kişi ~ Lat gladiator kılıççı < Lat gladius Galyalılara özgü enli kılıç ~ Kelt ~ HAvr *klad-yo. yokluk < Ar ğâba kayboldu ~ Ar ğiyâb [#ġyb msd. gizle[mek Tü [Uy viii+] kizle. bilet veya banka veznesi Nor wik kapı git[mek Tü [Uyviii+]két-a.] kayıp olma. gidişat.örtünmek. Uzun sesliden ötürü türevlerde t > d değişimi görülür. hazır giyotin [AMithat 1877] ~Frguillotine mekanik kafa kesme cihazı < öz Joseph-Ignace Guillotin adı geçen cihazı icat eden Fransız tabip (1738-1814) giysi giz <Tü YT [İdr xiv] keyesi. ~ Lat cithara a. giy[mek Tü [Uy viii+] ke5(= Moğ kedür.

< HAvr *gel-2 soğuk. tutkal ~ HAvr *glei-/*gleubalçık EŞKÖKENLİLER: Lat gluten : aglütine. donmak " jel * İng glass (cam) Fransızcadan alınmıştır. küre " glob globülin [ML xx/c] protein / İng globulin a. Fr. şekersi < EYun glykys tatlı " glikoz glob [ xx/b] < HAvr *gel-1 topak yapmak.tatlı ~ Fr glaçure camla kaplama. [ 199+] küresel toptan. 2. Romalı doğabilimci (24-79) < Lat gladius kılıç " gladyatör glazür [ xx/c] ve sert cila < Fr glacer dondurmak. < İng globule [küç. ~ Lat gluten.a.] kürecik " glob glokom [ML xx/c] ~ Fr globuline kanda bulunan bir ~ Fr glaucome" glaukoma glüten [ xx/a] ~ Fr gluten tahılllarda bulunan yapışkan nitelikte azotlu madde ^ 1787 Guyton de Morveau. kimyacı.a. cam gibi < Fr glacer dondurmak. glutin. kimyacı (1786-1889) < EYun glykerós tatlı. glaukoma/glokom [ xx/b] ~ YLat glaucoma göz bebeğinin matlaşmasına yol açan bir göz hastalığı < EYun glaukós yeşilimsi mavi * Hastalık sonucunda gözbebeğinin aldığı renkten ötürü. [ 190+] kristalleşmiş şekerleme ~ Fr glacé 1.a.] a. +jen1 glikoz/glükoz bir tür şeker < EYun glykys tatlı ~ HAvr *dlku. glüten gnays kıvılcım [DTC1943] ~Almgneis bir tür kaya EAlmgneisto . camlaştırmak " glase glikojen [ xx/b] işlevini gören bir kimyasal madde " glikoz. emaye. şeffaf ~ Fr glycogène karaciğerde glikoz deposu [Bah1924]glükoz/glikoz ~Frglucose gliserin [ xix] ~ Fr glycérine kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde ^ Michel-Eugene Chévreul. genel.glase [ARasim 1897-99] bir tür parlak cila. bütünsel < Fr/İng globe top. ~ HAvr *glebh~ Fr/İng global global [ xx/b] . donuk. buzlu.zamk. Fr. camlaştırmak < Lat glacies buz ~? HAvr *gl-k. yuvarlamak ~ Fr globe küre ~ Lat globus a. #Plinius. glayöl [ xx/b] ~ Fr glaïeul kılıç çiçeği ~ Lat gladiolus [küç.

[ viii] kök gökyüzü. körük" gebe . ~ EYun gnöstikös bilen. yük * Fiil adı yapan -(i)ş > -ç ekiyle.a. yörük. yük taşımak [Uy viii+] köç. < Fr gaufre arı [Uy viii+] köğüz a. göç[mek Tü yükselmek.kalkmak. kâğıt helva " gofre göğüs/göğsgök Tü Tü [ 196+] ~ Fr gaufrette [küç. * Geçişsiz ve dönüşlü fiil yapan -ş. a. ve 15. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler göç Tü taşımak " göç[Uy viii+] köç taşınma < Tü *kö.< Tü *kö.fiiliyle alakası belirsizdir.taşınmak < Tü *kö-ş. < EYun gignöskö. göçebe + [T S xiv-xviii] göçer evli/göçer oba göçer aşiret halkı. Kıp. gök rengi < Tü *köpüz şişen şey. a.> -ç. İdrH. oba * -ç.) biçimine rastlanır. gofre [ xx/b] ~ Fr gaufré kabartma baskılı kâğıt veya kumaş < Fr gaufre arı peteği. kâğıt helva ~ Frk *wafel petek * Aynı kökten İng waffle < Hol waffel. post.a. gnö. " not göbek Tü? [İMüh xiii] köbek goblen [ xx/a] ~ Fr gobelin bir tür resimli duvar halısı < öz Gilles ve Jehan Gobelin 14. bilgili.gnostik [ML xx/c] gnostizm ~ Fr gnostique antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse / İng gnostic a. yy metinlerinde göçmel (a.a.a.kalkmak. yükselmek. göçmen YT [CepK 1935] muhacir < Tü göç-" göç-.a.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. KT xix] göçebe göçer evli & Tü göç + Tü oba çadırlardan oluşan yerleşim " göç. [LO.ekiyle. sakınmak * Gücen.a. gofret peteği. kürk palto [Kıp. +men2 * 14.bilmek ~ HAvr *gnö.] a. gocuk gocun[mak Tü? [ARasim 1897-99] ~ Bul koju% kürk.rahatsız olup kaçınmak. DK xiv] koçun.

a.gölgelenmek. bir oyun. kararmak < Tü *kön. yola gelmek. kargı. lastik (~ Lat gummi acacia nilotica ağacından elde edilen yapışkan sakız ~ EYun kómmi a.< Tü *kö. < Tü kölü. [Uy viii+] köm. sırık. gönder [DK xiv] mızrak. çukur ~ Lat colpus/colphus koy. futbolda * Nihai kökeni belirsizdir. yöneltmek. körfez. < EYun gönos/gone soy. rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen mobilya cilası & Fr gomme sakız. gol Tü [viii]köla. derin kaya çukuru.göl gol kale.a. amaç. husye veya yumurtalık / İng gonad a. yükselmek. ~ Mıs kmj-t a. kargı.] mızrak. [ xviii] gemicilerin gemiden karaya dayadıkları uzun kalın sırık ~ Yun kontári [küç.yola çıkartmak.kalkmak.içte olmak.a. doğurma < EYun gígnomai.a. a. < EYun kenteö saplamak " santra gönder[mek Tü [ xi] köndğer-/köndğür. yük taşımak " göçgondol [ xx/a] ~ Fr gondole ~ Ven gondola Venedik'e özgü bir tür kayık ~ OYun kontoúra Bizans'ta bir tür gemi < Tü kön- . doğrulmak < Tü *kö. göndermek yola çıkmak. yavru.a. bohça etmek ~ Fa ġunca tomurcuk < Fa ğuncîdan toparlamak. çöküntü " körfez gölge göm[mek kök Tü Tü [Uy viii+] kölige a. 2. gölet <Tü [ML xx/c] gölek/gölet küçük suni göl veya havuz (halk) < Tü göl" göl * -et ekinin işlevi açık değildir.) + Fr laque cila " lake gömlek gön Tü Tü [ xi] körjlek göğüslük [ xi] kön tabaklanmış deri < Tü körjül [viii+ Uy] göğüs " gönül gonad [ML xx/c] ~ Fr gonade üreme hücrelerini üreten organ. gendoğurmak " genetik gonca top haline getirmek. [ 190+] ~ İng goal 1. hedef. golf [Bah 1924] ~ İng golf 1.a. 2. bu oyuna mahsus pantalon ~ İt golfo körfez. derin olmak " gomalak [LO xix] ~ Fr gomme à laque sakız-cila.a. sırık < EYun kontós a.

biçimlilik " gör< Tü görk [Kaş. Alm knie. işlev < Tü gör. görkem YT [CepK 1935] haşmet. göreli YT [Fel 194+] izafi < Tü göre" göre * Göre edatına -li isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. görümce. [Kıp xiv] köre < Tü kör. gösteri. gözük-. debdebe İdr] güzellik. göster-. Fr genou (diz). EŞKÖKENLİLER: Tü kör-/köz : gör-. ~ HAvr *gönu-ya. yy'da Kartaca'lı gemici Hanno'nun eserinde bir Afrika dilinden alıntı olarak gösterilmiştir. görev +ev YT [Fel 194+] fonksiyon. zil ~ Malay gong-gong a. köşe. diz. goril [LO xix] ~ Fr gorille ~ YLat gorilla Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun # 1847 Thomas Savage. göre. görece. İng. gösterge. ruh " gong çalgı.a.1. doğabilimci ~ EYun gorilla Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı ~ Fen ~ Afr * MÖ 5. . açı. Türevlerde r > z dönüşümü yaygındır. yürek. görsel. 2.< HAvr *genu. köşe. bir marangoz aleti ~ EYun gönia a. * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki.gönen[mek gönül <Tü [CodC xiii] könen. görkem. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. EYun genys. çene. İMüh. Alm kinn (çene).a." görYT [Hay 1959 195+] izafi < Tü göre " göre Tü * Göre edatına -ce isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. a. gönül Tü [ xx/a] ~ Fr/İng gong Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı [Or viii] körjül < Tü *kön göğüs. görev. açı * Aynı kökten EYun gony. 2. Abuş. gözet-.("iş görmek" anlamında)" gör-. insanın iç yüzü"kök gönye [Müh375 180+] ~ Yun göniâ 1. göz göre görece Tü [ xi] körü uygunluk ve izafet bildiren edat. 3. gör[mek [ viii] kör. İng knee.a.memnun olmak < Tü kön [xiii] gönül.

yükseltmek. bozuk. yamulmak. sol < Fr gauchir bozulmak.xi). beylik vermek . Karş kötki (tepe -xi). haremde padişahın seçtiği cariye . fenomen < Tü görün. yükselmek.içi boşaltılmak." gör- [Or. 2. yük taşımak " göç- * Sözcüğün orijinal anlamı "sırt. [Kıp xiv] kevde/kövde . yük taşımak " göt gövde gevde goygoy göz gözde Tü Tü [Uy viii+] köwtürj ceset. kötermek (yükseltmek. ilkel [xv].şişirmek < Tü *keP-2 şişmek " gebe onom kötü müzik sesi < Tü kör." gör- goşizm [ 197+] ~ Fr gauchisme aşırı solculuk < Fr gauche 1. insan veya ağaç gövdesi.[xiii İM] bakmak. ayrıca falcı. (doğru yoldan) sapmak ~ Frk *wankjan sapmak göster[mek Tü köz " görgösterge gösteri <Tü [DK xiv] gördürmek < Tü közde. eski bir Cermen kavmi götür[mek Tü [ viii] kötür. 2. 2. sırt.görsel YT [TDK 1944] vizüel < Tü gör-" gör- * Fiil köküne eklenen -sel ekinin işlevi açık değildir. yük yüklenen hayvan . müneccim < Tü körüm " gör- * Türkiye Türkçesine has olan "kocanın kız kardeşi" anlamı açıklanmaya muhtaçtır. arka" olup güncel anlamı hüsnü tabirdir. özellikle hayvan sırtı < Tü *kö. [Uy viii+] taşımak. yamuk.xv+ Çağ). a. [DK xv] < Tü *köptün. özellikle hayvan sırtı. [Kaş.özellikle yukarı taşımak. Kaş viii] köz a. sırt.Fa guzîda seçilmiş " güzide Göz sözcüğüyle birleştirilmesi halk etimolojisidir. [KT xix] 1. tercihe şayan. görüngü YT [CepK 1935] tezahür. kölük (sırt. yüksek. [Fel 194+] olay. şişirilmek < Tü *köpüt. geç Ortaçağ sanatına ait [xix] < öz Goth Got. götürmek < Tü köt [viii+ Uy] yüksek. yükselmek. gözetlemek < YT YT [TDK 1944] işaret eden. gotik [ xx/a] geç Ortaçağ sanatına ait ~ Fr gothique barbarca.kalkmak. . endikatör [CepK 1935] tezahürat < Tü göster-" göster<Tü göster-" göster< Tü *kö- göt Tü [Uy viii+] köt 1. görümce Tü [Uy viii+] körümçi görücü. Uy. İdr xi] kıç kalkmak.

EYun grafikós " +graf [Bah 1924] ~ Fr graphique çizime ilişkin.ekinin işlevi açık değildir. -ük. gözük[mek Tü [Uy. . derece ~ Lat gradus adım. oymak ~ HAvr *gerbh-a. [DK xiv] gözük-< Tü gör. kademe. adım atmak graffiti [ xx/c] ~ İng graffiti 1. gözetle[mek YT [192+] <Tü göz tarassut etmek "göz * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. hakketmek. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk. basamak ~ HAvr *ghrd-yo. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler ~ İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) < İt graffiare kazımak.görünmek. çizim sanatı grafit [xix] (~Frgraphite)~Alm grafit kristalize saf karbon ^ 1789 Abraham Gottlob Werner.göze <Tü [ xviii] pınar. " +graf grafik . gözlem gözleme gözlük YT <Tü <Tü [Fel 194+] müşahede < Tü gözle-" göz < Tü köz " köz [Mü xvii] közleme közde pişirme [Men xvii] < T ü göz" göz * 1280 dolayında İtalya'da icat edildi. bakmak <Tügöz"göz < Tü kör-görmek " gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir. çizmek " +graf Kalem ucu yapımında kullanıldığı için. Yeni anlamı bir göz oda deyiminden esinlenmiş olmalıdır. Kıp viii+] közün. kaynak.yürümek.< HAvr *ghredh.ekinin niteliği belirsizdir. sivri bir uçla çizmek ~ Ger *graban kazmak. Alm. kazımak.]. Türkiye'ye giriş tarihi tesbit edilemedi. mineralojist < EYun grâfo yazmak. gözenek gözet[mek Tü YT [CepK 1935] mesame [ viii] közed. grado [ xx/a] kalite ~ İt grado basamak.gözlemek. -etle.a. [TarD 193+] hücre (YT) < Tü göz "göz * Birinci anlamı çeşme < Fa çaşm (göz) sözcüğünden uyarlamadır. 2." gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir.

t. 2.a. t. küçük ağırlık birimi < EYun grâfo yazmak " +graf * "Küçük ağırlık birimi" anlamı Lat scripulum (1. ~Frgrandduc büyük düka. tane. yy) gregoryen2 ~ Fr (rite) grégorien2 eski tip Katolik ilahisi < öz Gregorius I Katolik kilise ayinini düzenleyen papa (6. ~ EYun grammatike doğru yazı yazma bilgisi < EYun grámma. fon(o)+ gran güçlü. küçük ağırlık birimi) sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. 2.yazı. gramaj [ xx/c] ~ Fr grammage" gram gramer [ 183+] ~ Fr grammaire dilbilgisi ~ Lat grammatica a. 1870'te Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir. tane " granit [ xx/b] ~ Fr granule tanecik ~ Lat granulum [küç. harf. dük granit [ 187+] ~ Fr granit a.gram [187+] ~Frgramme ağırlık ölçü birimi~EYun grámma. yazı. ~ HAvr *grs-nom tahıl tanesi * Aynı kökten İng corn (tahıl tanesi). grandük [183+]grandüka Rusya'ya özgü bir soyluluk unvanı " gran. yy) .a.1.] ~ İt grappa üzüm posasından elde edilen ~ Fr gravure oymabaskı < ~Frgruyère grappa [ xx/c] bir içki ~ Fr grappe üzüm salkımı ~ Frk *kröppa çengel gravür [REkrem <1887] Fr graver hakketmek. grenli < İt grano tohum. büyük [186+] ~Frgrand büyük~Lat grandis yetişkin.harf. zerre ~ Lat granum a. yüce. 1793'te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. ~ İt granito taneli. harf. Amerikalı mucit & EYun grámma.a. yazı yazma işlemi. t. yazı " gram gramofon [Bah1924] ~ marka Gramophon ses kayıt cihazı ^ 1887 Emil Berliner. kayıt + EYun fbne ses " gram. gregoryen1 ~ Fr (église) grégorienne1 Ermeni mezhebi < öz Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen din adamı (4. granül < Lat granum tohum. oyarak çizmek ~ Ger *graban " graffiti gravyer/grüyer [Aİhsan1891]grüyer bir tür peynir < öz Gruyère İsviçre'nin Fribourg kantonunda bir köy * Türkçe telaffuz ve yazım belki havyar sözcüğünün baskısıyla değişmiştir.

kalın " gres ~ Fr grosse büyük / İng gross büyük. iri ~ OLat grizu . şişman ~ HAvr *gwres. yy) gren [ML xx/c] fotoğrafta noktacık tohum. koyu.a. ~ Lat crassus semiz. mil * Fransız ihtilali yıllarında Paris'te işi bırakan eylemciler belediye binasının bulunduğu Grève meydanında toplanığı için. kaba. partikül ~ Lat granum " granit ~ Fr grain tane. nar < Lat granum tane " granit gres [ xx/b] ~ Fr graisse katı yağ ~ Lat crassus kalın. (Belçika diyalekti) < Fr (feu) grégeois Rum ateşi. grenadin [ML xx/c] ~ Fr grenadine nar şurubu < Fr grenade nar ~ Lat granatus "taneli". a. yağlı. bu kumaştan yapılan pelerin ~ Fr gros grain kaba dokuma " gros.tutmak. şişman grev [ 190+] ~ Fr grève2 iş bırakma eylemi < öz Grève Paris'te bir meydan < Fr grève1 çakıllı dere kumu.Frk *grippan tutmak.Fr grisou a. gren gros+ grossus a. salkım (~ Fr grappe salkım ) + Fr fruit meyva (~ Fr fruit ) ~ Lat fructus " grappa. kapmak ~ HAvr *ghrebh-/ghreib. Yunanlı " gringo grog [ xx/b] ~ İng grog brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki < Old Grog 1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı < İng grogram bir tür kaba kumaş. pençesine almak . & İng grape üzüm. fruktoz * 17. tırmalamak. gri [ xx/a] ~ Fr gris kır renk ~ Frk *gris ~ Ger *grisja- gringo [xx/c] ~İspgringo Meksika'da yabancılara ve özellikle Amerikalılara verilen aşağılayıcı ad < öz griego Yunanlı < Graecus Romalıların Yunanlılara verdiği ad grip [ xx/a] ~ Fr grippe < Fr gripper tutmak.yağlı. rendelemek ~ Fr gratter ~ Frk *krattön ~ İng grater kazıyıcı < İng to grate greypfurt/greypfrut [ xx/b] ~ İng grapefruit a.gregoryen3 ~Fr(calendrier)grégorien3 1538'denberi geçerli olan takvim sistemi < öz Gregorius XIII takvim reformuna önayak olan papa (16. kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı < öz Grec Rum. greyder/grayder [ xx/b] kazımak. yakalamak " +gir [ xx/b] kömür madenlerinde çıkan yanıcı metan gazı .a. yağlı. yy'da Jamaika'da yetiştirilmiş ve salkım şeklinde yetişen meyvesine atfen adlandırılmıştır.

Ger *kribjon toplanmak [DTC 1943] ~ Fr groupe takım.a.a. withstand gibi kelimelerde .ayrılma. yy ikinci yarısından önce tesbit edilemeyen bu kelimenin Arapçadan alınış biçimi açıklanmaya muhtaçtır. eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi < İt grotta mağara. Aynı kökten Alm wider. gazap gösterdi" gazap * 20. İng with. tavşan derisi < EYun ködion koyun postu güdü YT [CepK 1935] garaz. withdraw. zıt olma). küme.(withhold. çok çirkin ~ İt grottesca mağaramsı. ~ OLat *aquation sulandırma < Lat aqua su " akua+ guatr guttur gırtlak gübre HAvr *kekw. dehliz ~ Lat crypta dehliz.ayrılma. guano [ xx/a] ~ İsp guano kuş gübresi ~ Quech huanu dışkı guaş [ xx/b] ~ Fr gouache bir tür suluboya ~ İt guazzo/aquazzo a.~ OFa wi. ] sürekli veya aşırı öfkelenen < Ar ġaDiba öfkelendi. sertlik.] sürekli veya aşırı öfkelenen kadın < Ar ğaDüb [#ġDb im. kalın ~ OLat grossus " gres ~ İt grossa 12 düzinelik ölçü birimi < İt grosso grotesk [ xx/b] ~ Fr grotesque fantastik. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür. . * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek.a. kuvvetlenmek) biçimi ile birleştirilemez. gömülü " kripton grup . karşı karşıya olma belirten önek = Ave vî. a. güç <Tü Tü [Or viii] küç (= Moğ küçü(n) kuvvet. ~ HAvr *wi. kaba.a. * Karş. mahzen ~ EYun krypte gizli.a. saklı. İng coprophilia. niyet.a. zor ) gücen[mek < Tü gücüne git-" güç [ xx/a] [Men xvii] ~ Fr goitre gırtlakta tiroid bezi büyümesi ~ Lat ~ Yun kopriá dışkı ~ EYun kópros a. öte yanda olma.] yumuşak meşin. coprophagy. gudde ~ Ar ġuddat [#ġdd msd. [Fel 194+] saik < Tü güt-" güt- gudubet [ xx/b] yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin (kadın) ~ Ar *ğaDübat [#ġDb f. ürpertici. ~ [Men xvii] darılmak * ETü küçen. grup ~ İt gruppo gü+ ~ Fa gu.] salgı bezi ~ Yun ködâri güderi [Bia xix] köselenin çok incesi [küç.a.grosa [ xx/a] büyük.(güçlenmek.

) guguk sesi" <onom ~ Fa gufta/guftâr söz < Fa/OFa [LO xix] kargaya benzer bir tür kuş < Tü guguk [onom. topluca söylenen dua veya ilahi & Fa gul gül + Fa bâng nida. güdüm YT [TDK 1944] sevk [ xiv] ~? Fa kudak küçük. " küçük * Tü gütmek fiiliyle ilgisi kurulamaz.güdük [BK 1799] boyu kısa. gü. hizmetkâr gulaş tencere yemeği [ xx/a] Macaristana özgü bir yemek ~ Mac gulyás etli * Kökeninin Türkçe olduğu rivayet edilir. ~ Fa gul çiçek. uşak ~ OFa kötag a. "Allah Allah" nidası. 2.a. uşak. kazan ~ Lat cucuma a. küçük yavru. güldür sesi onom yanma sesi. [passim xiv] ~ Fa güharçila potasyum nitrat. altın.söylemek (= Ave gaub. Karş. bülbülün güle yakarışı.a. İng gold (altın).] kuş güğüm [Men xvii] gügüm ~ Yun koukoúmi su taşımaya ve kaynatmaya yarayan kap.a. a. su akma . =? Lat cucumis su kabağı veya hıyar güherçile [Neş xv] kayatuzu < Fa gühar cevher. gufran bağışlama " mağfiret güfte [ xiv] güftar söz guftan. genç hizmetkâr. 2. Hollanda para birimi ~ Ger *gultham altın ~ HAvr *ghol-to. Tü kul aşı (yeniçeri yemeği) veya kulak aşı (mantı). [Kıp xiv] ~ Ar ğulâm [#ġlm] erkek çocuk. < T ü güt-" güt~ Ar gufran [#ġfr msd. bağırış " gül gulden ~ Hol gulden 1. özellikle gül ~ OFa gul gulam oğlan.altın < HAvr *ghel-2 parlamak " klor * Karş. gülbank ~ Fa gul bâng 1. mineral" cevher gül çiçek gül[mek Tü [ viii] kül.] merhamet.a. a.

tebessüm etmek < Tü kül-" gül- gülünç Tü [ xi] külünç maskaralık (isim). gümrah [Yus xiv] dağınık & Fa gum kayıp + Fa râh/rah yol" rahvan gümrük [Kan xv] ~ OYun kommérki(on) ticaret.a. günce YT [TDK 1974] günlük <Tügün"gün . küre) gülşen gul çiçek + Fa -şan yer ismi teşkil eden ek " gül gülümse[mek Tü ~ Fa güla top.a. gulyabani gul-i yabani ~ Fa ğül-i biyâbân aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı. ticaretten alınan vergi ~ Lat commercium ticaret < Lat commercari ticaret yapmak & Lat con. kendisine gülünen kişi. sahra. yuvarlak ve ağır şey ~ Fa gulşan gül veya çiçek bahçesi & Fa ~ Fa gulâc gül yemeği" gül [ xi] külümsin. suç işlemek ~ EFa vinath. +inç * Esasen isim olduğu halde sıfat anlamı kazanması muhtemelen korkunç sözcüğünün etkisiyledir.karşılıklı + Lat mercari alışveriş etmek " kon+. a. < Fr goéland balıkçıl kuşu ~ gwelan güllaç * Yemek adları yapan -ac ekiyle. maskara. + Fa biyâbân ıssız yer. [TS xvi xvi] gülünç/gülüncek 1.güler görünmek.OFa winâh/winâs a.a. [KT xix] gülmeyi mucip olan (sıfat) " gül-. [Env xv] güm at nalı sesi ~ Fa gumrâh yoldan sapmış. kurt adam & Ar gül [#ġwl] a.a. 2. gümbür onom [DK xv] gümbür gümbür davul sesi. yaban " yaban güm. < OFa winâhldan/winâsıdan bozmak. " gü+ * Erm vnas (zarar. tazminat gerektiren eylem . market gümüş Tü [ viii] kümüş (= Tü künük [viii+ Uy] a. ziyan) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. top mermisi. a. güneş.gulet [ xx/b] golet ~ Ven goléta [İt goletta] bir tür yelkenli tekne ~ Fr goélette a. Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur. gülle (= Sans göla/gölaka top. ) gün Tü [ viii] kün gün. maskaralık. gündüz günah [Aş. Yus xiv] ~ Fa günâh suç. zarar vermek.

becerikli. Yun gábros. kabadayı" gür1 gürgen [ xviii] bir ağaç." güreş- * Fiil adı yapan -(i)ş ekiyle. gür gür2 onom [DK xiv] gürleme sesi. -dem ekinin işlevi belirsizdir.güncel <Tügün"gün YT [TDK 1955] güncül günün konusu olan.kabadayılanmak * Karş.aydınlatmak. su akma sesi < gurbet [Aş xiv] ayrı ve uzak olma.). bahadır.ışımak < Tü kün gün " gün < Tüg ün" gün [ BK 17 99 ] dağı n güne ş ta ra fı [MŞ. carpinus ~? < Tü *küre. küreççi. [ xi] küneş gün ışığı < Tü künit. gürbüz [Aş xiv] güçlü kuvvetli dolandırıcı. [LL 1732] yevmiye < Tü gün " gün [TDK 1944] ruzname <Tügün"gün * Lat agendum (gündem) sözcüğünden esinlendiği açıktır.] vatandan ~ Fa gurbuz hilekâr. Men xiv] günlük bir tür güzel kokulu reçine . sık. güreş <Tü [Kıp xiv] küreş.Fa kundurak bir tür güzel kokulu reçine. güreşmek < Tü kür [xi] yiğit.a. gündüz güneş gü n ey günlük2 gür1 Tü <Tü Tü [ viii] küntüz a. [ xiv] gür sağlam (kişi). cüretli * Farsça sözcüğün anlamı genellikle olumsuzdur. Lat carpinus (a. . yiğit. Öte yandan TTü gürgen (toprağı açarak ölüleri yiyen masal yaratığı ? xvii). [TDK 1969] güncel * -cel ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. a. kıvrak zekâlı. sürgün " garp ~ Ar ġurbat [#ġrb msd. boswellia thurifera ağacı ve zamkı ~ Sans kunduruka/kundarikâ a. EErm garbeni. bahadır. gündelik gündem <Tü YT [Men xvii] bir arazi ölçüsü. aktüel. Tü [ xi] kür cesur. a. [DK xv] güreş tutmak ~ Tü *küre. ışıtmak < Tü kün " gün < Tü küne. güreş[mek Tü [Kaş xi] küreş. yabancı ülkede olma.savaşmak.

2. 3.] gün batımı < Ar ġaraba ~ Ar ğurür [#ġrr msd. insan topluluğu (= Fa guröha top. a. boy abdesti ~ Fr goutte 1. Kıp xiv] güveç topraktan yapılan yemek kabı * ETü küveç (at koşumuna ait bir parça) sözcüğüyle birleştirilemez.tadına bakmak. tokmak ~ gusto [ARasim 1897-99] ~ İt gusto zevk. güveç Tü? [TS. boş görüntüyle kandırdı ~ Ar ğurüb [#ġrb msd.] yıkama.6) "sizi rabbinize karşı kim kandırdı?" gürz [Yus. a. öğretmen. manevi danışman ~ Sans gurú 1. küme. aldanma < Ar * Arapça fiil geçişli olduğu halde masdarı geçişsiz fiillere özgü fucul veznindedir.a. her türlü yuvarlak nesne ) gurul gır onom [LO xix] gurlamak/gurgur/guruldamak bağırsak sesi. DK xiv] OFa warz/wazr a. ağır. [ xx/c] ~ Fr gourmet yemeye ve içmeye meraklı guru [ML xx/c] ~ İng guru Hindu dervişi. (= Ave vazra. küre. hoca. seçmek " çeşit gusül [ xiv] gusl alma < Ar ġasala [msd.) ~ Fa gurz ağır topuz. muhterem. Türkçe anlamın bu çelişkiden türediği düşünülebilir.gözetmek. değerli. a.gurme kişi ~ EFr grom(m)et * Nihai kökeni belirsizdir. . damla hastalığı ~ Lat [Uy viii+] kü5-/küt. bekçilik etmek güve Tü [ xi] küye a.] aldatma. tad alma duyusu ~ Lat gustus tad ~ HAvr *geus. beklemek. mürşit ~ HAvr *gwrs-u. 2.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ güruh [Aş xiv] ~ Fa/OFa guröh kalabalık. Mâ ġarraka birabbaka? (Kuran 82. ġasl] yıkadı" gasil gut gutta damla güt[mek Tü [ xx/b] ~ Ar ġusl [#ġsl msd. damla. Karş. güven YT [CepK 1935] itimat < Tü güven-" güven- İnanmak > inan örneğine paralel olarak türetilmiştir. [ÖSeyf 1920] gurultu < " gurup güneş battı" garp gurur [ xiv] ġarra aldattı.

güz güzaf güzel görTü? Tü [ viii] küz sonbahar [xiv] ~Fa güzâf boş konuşma < Tü gör-" ~ Fa güya söz. demek " güfte * Belki Fa gû ya ("söz işte"). Fa kabutar (güvercin) < kabud (mavi). [DK xiv] gözel. yönetmek ~ EYun kybernâö a. Moğ kübeğün (erkek evlat).mavimtraklaşmak. TTü görklü.< Tü *keP-2 şişmek " gebe * 19. = Ave vîtarsm öte. Türkçe biçim Farsça sözcüğün literal çevirisidir.geçmek ~ OFa widardan.. Fr couvert (örtü). [Kıp xiv] köğercin .mavileşmek. [Çağ xv] küzel. [Arg xvi] güzel. gemilerde ambar üstü tabanı < Ven covèrzer [İt coprire] kaplamak. laf. göğermek < Tü kök * Karş. güvence güvenlik güvercin göğercin mavi " gök YT YT [CepK 1935] garanti [CepK 1935] asayiş <Tü güven "güven <Tü güven "güven Tü [Uy.a. gu5ar.güven[mek Tü [Uy viii+] köwen. güya gü. a. +gâh .a. aperitif * Aynı kökten İng cover. geçit. * Karş. & Lat co(n)bastırarak + Lat operire kapamak " kon+. iç güveysi gelmek.misafir gelmek. söyleyen < Fa guftan. yy'a dek anlamı ağırlıkla olumsuzdur.şişinmek. [MŞ xiv] < Tü *köğer-ç. göğerişmek < Tü köker. güvey güyegü Tü [Uy viii+] küdegü bir kimsenin kızıyla evlenen erkek. ileri ~ HAvr *wi-tero < HAvr *wi ayrı" gü+. böbürlenmek. bir aşirete katılmak? * Öte yandan karş. görünüş). Kaş viii+] kögürçgen/kögürçgün a. a. güverte [EvÇ xvii] ~ Ven covèrta [İt coperta] örtü. -el ekinin işlevi açık değildir. a. [ xi] küwen-< Tü *küPen. yol < Fa guSaştan. [TS xiv-xv. güzergâh ~ Fa guSargâh geçiş yeri.a. ETü körk/körük (güzellik. kaplama. örtmek ~ Lat cooperire a. Men xiv] < Tü *küde. guvernör [ xx/b] ~ Fr gouverneur yönetici < Fr gouverner yönetmek ~ Lat gubernare dümen tutmak. gökçek (güzel). damat. [Kırg ] közöl a.söylemek. söyleyiş. widâr.

seçmek ~ OFa wizîdan. Aş xi] ~ Ar xabar [#%br msd. " gü+ ~ Fa guzîda seçilmiş. çevre < Lat habitare ikamet etmek.] kötü niyetli. oturmak < Lat habere sahip olmak ~ HAvr *ghabh-e. Alm weiter (öte. bre habis huylu ünl [Kut xi] ~ Ar Habîb [#Hbb2 sf. bizzat yaşayarak öğrendi habip Habba [msd.] bilgi.) ~ Erm %aç' 1. tohum haber [Kut. DK xiv] (~ Fa %aç a. çarmıh [Aş. kötü habitat [ xx/c] ~ İng habitat yaşanılan yer. kazık.* Aynı Hintavrupa kökünden Sans vitarám. güzide [ xiv] guzîn.] İslam öncesinden kalan Arap töresi uyarınca yılın belli bir döneminde Mekke'ye seyahat etme = Aram #xgg/x§y bayram yapma.a.a. [AL 192+] birini ölümcül olmayacak bir şekilde bıçakla vurmak (argo) ~ Ar Hicâmat [#Hcm msd. tane. tümsek. "hap1 [ xiv] ~ Ar %aba6at [#^b6 msd. a.] kabarcık. sınadı. hacim " hacim . ] sevgili. seçkin < Fa guzîdan. habislik ~ Ar Habbat [#Hbb1 msd. ileri). direk. törenle kutlama * Ar #Hcc (tartışmada üstün gelme. birinci elden bilinen şey < Ar %abara denedi. wizîn. dost < Ar [LO xix] ha bre/de bre [Aş xiv] < Tü ha bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " ~ Ar %ab!6 [#%b6 sf. tanıdı.a.a. habaset < Ar %abu6a kötülük yaptı" habis habbe <ArHabba.] kan aldırma < Ar Hacama bardakla kan çekti < Ar Hacm kabartı. Hubb] sevdi habire hay. hacamat [ xiv] hıcamat/hacamat. yaşamak.] kötülük. haç 2.< HAvr *ghabh. kanıtlama) fiiliyle ilgisi gösterilemez. hac/hacc[Kut xi] ~ Ar Hacc [#Hcc msd.a.

bıçağın keskin ağzı. haczetti had/hadd[Kut. tümsek. biledi. bağladı. Aş xi] [DK xiv] ~ Ar Haccî [#Hcc nsb. iğdiş edilmiş harem ~ Ar %âdim [#%dm fa. son derece öfkelendi.] hizmetçi" hadis [ xiv] ~ Ar Hadie [#Hd6 sf. vaka.] kısıtlama. ihdas . sınır koydu. el koydu.] 1. sınır. sınırlama. zat hademe Ar %âdim hizmetçi" hadım hadi hadım hizmetçisi » * Hadım (iğdiş) ve hadim (hizmetçi) biçimlerinin yazım yönünden ayrılması yakın dönemin eseridir. vuku buldu (= İbr #%dş yeni olma = Aram #%dt a. limit < Ar Hadda 1. Hudü6 ] oldu. sivri (bıçak. a.] engelleme.] taş ~ Ar Hâcat [#Hwc msd. ayağına köstek vurdu ) haciz/hacz~ Ar Hacz [#Hcz msd. 2.] çıkıntı. yasal kısıt < Ar Hacara kısıtladı. tutuklama. köstek vurdu (= Aram #xgr tuttu. 2. kılıç)) hadde levha [ xiv] erimiş madeni tel yapmak için kullanılan delikli maden < Ar Hâdd [#Hdd fa. 2.] hizmetçiler < " haydi [Men xvii] %âdim ı ey hizmetçisi. boyut. hiddet gösterdi (= Akad eddu keskin. hadim hizmet [Yus xiv] ~ Ar %âdim [#%dm fa. [Kut. 3. haciz < Ar Hacaza engelledi. kapattı. kapatma.hacer hacet ihtiyaç < Ar Haca gerekti hacı hacim/hacmkabartı. kalibre [ xiv] ~ Ar Hacar [#Hcr msd.] hizmetçi" hadim haddizatında had. hacir/hacr~ Ar Hacr [#Hcr msd.] gereksinme.) EŞKÖKENLİLER: Ar #h?d? : hadis. yasakladı. keskinleştirdi. sınırladı. kapatma. bilenmiş. el koyma. Peygamber hakkında anlatılan anekdot < Ar Hada6a [msd. 2. kızgın " had ~ Ar fî Haddu-l-5ât kendi sınırları içinde " ~ Ar %adamat [#%dm çoğ. kapsam.] keskin. olay. hadise. Aş xi] hadd ~ Ar Hadd [#Hdd msd. havadis.] 1.] " hac ~ Ar Hacm [#Hcm msd.

[ 191+] hafiye gizli polis ajanı < Ar %afiyat [#%fy sf.] gizli < Ar %afiya gizlendi. süre " haf. sır.] ağır olmayan < Ar %affa [msd. Lat septem.] olmuş ~ İng halfback futbolda orta oyuncusu < İng half ~ Ar %afaqân [#^fq msd. akılda [Men xvii] kuvvet-i hafıza usit. kimyacılar < öz Hafnia Kopenhag kentinin Latince adı * Kopenhag'da keşfedildiği için.] torun ~ Ar %afıf [#^ff sf.Ar HâfiZat [#HfZ sf. f. ~ Ar Hafıd [#Hfd sf. ezberleyen " hıfz hafıza ~ Ar HâfiZ [#HfZ fa. gizli polis örgütü. sır.] koruyan. titreme < Ar %afaqa titredi. [ 190+] teşkilat-ı hafiye gizli teşkilat. tayming haham [ xvi] Musevi hocası sahibi. EYun heptá. muhafaza eden (şey veya kadın)" hıfz hafniyum [ xx/b] ~ YLat hafnium bir element ^ 1923 Dirk Coster ve Georg von Hevesy. yedi günlük süre < Fa/OFa haft yedi (= Ave hapta.) ~ HAvr *septm a.hadise şey. Yus xiv] hefte ~ Fa hafta yedili şey. bilge < İbr/Aram #%km bilme. olay " hadis haf yarım ~ Ger *halbaz [ xx/b] [MMem xvi] ~ Ar Hadî6at [#Hd6 sf. haftaym [Cumh 1932] futbolda devre arası time bir sürenin yarısı & İng half yarım + İng time zaman. f.a.] saklayan. kalbi hızlı attı hafi saklandı (= Aram #%py örtünme ) hafid hafif %iffat] hafif idi. Dan.] gizli kapaklı şey. Alm sieben (yedi). hikmet ~ Ar %â'in [#%wn fa. hafifledi [ xiv] [ xiv] [ xiv] ~ Ar %affy [#^fy sf.] hıyanet eden " . İng seven. f.] kalbin hafakan/afakan hızlı atması. hafiye [Men xvii] ^afiyet gizli şey.a. bilge olma " hikmet hain hıyanet [Yus xiv] ~ İng half- ~ İbr %âkâm hakim. insan yiyen bir tür cin " hafi hafız tutan. hafriyat ilgili) [KT xix] kazı işleri (özellikle maden ve arkeoloji ile < Ar Hafr [#Hfr msd. saklayan. bellek . palpitasyon. * Aynı kökten Sans saptá(n). hafıza saklama yeteneği.a. Ger *sebun.] kazı < Ar Hafara kazdı hafta [Aş.

doğruluk " hak1 hakim yargılayan.a. aşağılama . kazıma.karışmak. bir kimsenin ~ Ar Haqîr [#Hqr sf. Aş xi] [Kut.] sahip olan. aşağılık " hakk [etm ~ Ar Hakk [#Hkk msd. . elde tutan " hak1/hakk[Kut. adi ve itibarsız olma < Ar Haqara [msd. âmez.] doğruluk.] yargıç" * İng khaki (a. 3.] aşağı. tahkir etme. pa hakir hakaret [Yus xiv] [Kut. 2.a.) Hintçe yoluyla Farsçadan alınmıştır. hor ve hakir olma. Haqr] aşağıladı * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. doğruladı hak2 hakan %ağan"kağan [MMemxvi] [Kut xi] -Fa%âktoprak-OFa%âka. karıştırmak " miks hakem hüküm hakeza haki %âk toprak " hak2 [Men xvii] toprağa ait ~ Ar Hâ ka5â tıpkı bunun gibi" keza ~ Fa %âkı toprak rengi < Fa [Aş xiv] ~ Ar Hakam [#Hkm sf. doğru idi. yargıç " hüküm hakipay ayağını bastığı toprak " hak2. hakikat gerçeklik. gerçek idi. Ar Huqqa (hokka) sözcüğü Aramiceden alıntı olmalıdır. f.] hakir olma. hakaretamiz & Ar Haqârat + Fa âmez karışan. hakikat < Ar Haqqa 1. katılma. kaşımak) * Aynı kökün Aramice biçimi qop ile #%qq 'dir.] ~ Fa %âk-i pây ayak toprağı. ~ Ar/Fa x^qan Türk hükümdarı ~ Tü * Tü xağan sözcüğünün Farsça ve Arapçadan ödünç alınmış biçimidir.Ar Haqârat [#Hqr msd. haklı idi.] oyma. DK xi] ~ Ar Haqq [#Hqq msd. uygun ve yerinde idi. kalemkâri < Ar Hakka (metal veya ağacı) oydu. kazıdı (= Akad ekeku kazımak. karıştıran (< Fa/OFa âme^tan. 2. eklenme bildiren önek + HAvr *meik-/meig.karışmak. karıştırmak) & Fa/OFa â.] ~ Ar Hâkim [#Hkm fa. hakaret [ xiv] 1.yönelme.haiz havza ~ Ar Haiz [#Hwz fa. Aş xi] ~ Ar Haqîqat [#Hqq sf.

arzuhal. araya girdi) fiiliyle anlam ve köken ilişkisi açık değildir. bir hale geldi. saldı.< HAvr *kel-2 kapatmak. varolan durum " hal1 halas [Yus.hakkâk oymacı. giysi çıkardı hal4 [Aİhsan 1891] ~ Fr halle meyve ve sebze pazarı < öz Les Halles Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar < EFr halle salon ~ Ger *hallö büyük kapalı mekân. hasbıhal. varoluş evresi. Frlibérateur karşılığı %alâS kurtuluş. DK xiv] ~ Ar %alâS [#%is msd. Aş xi] Hâl ~ Ar Hâl [#Hwl msd. gevşetti. hile. doğru.] kurtuluş. 2. dönüştü. soyma. ilmihal. evrildi. havale. kurtarma + Fa kâr eden " halas. perişan etmek < Tü hal1/hâl [Kut. bağlı olan bir şeyi açtı. durum. arındı.] çözme. &Ar [TS xiii] babanın kızkardeşi ~ Ar %alat [#%wl] teyze. halâ. berrak idi. halihazır. kurtuldu.] şimdiki zamanda. bir hale büründü. EŞKÖKENLİLER: Ar #h?wl: ahval. binek hayvanından indi.] 1.] 1. ihale. örtmek. havil. şimdi < Ar Hâl şimdiki zaman. halet. halâ [MMem xvi] haliya ~ Ar Hâlâ [#Hwl zrf. salon. 3. hal1. azat edilme < Ar %alaSa arı. durdu hal3/hal'~ Ar %alc [#%lc msd.] hakkedici. lahavle. kondu. mütehavvil. istihale. serbest kaldı halaskâr [ 190+] kurtarıcı. çözüm < Ar Halla [msd. oylum < HAvr *kol. Hall] 1. bir hal aldı.] adil. gizlemek " kiler hala annenin kızkardeşi < Ar %âl dayı * "Hala" anlamı Türkçeye özgüdür. yolculuğu sona erdirdi. tahavvül. tahvil Ar #h?wl2 : muhal hal2/hall[Aş xiv] hall ~ Ar Hall [#Hll msd. temiz. şimdiki zaman < Ar Hâla döndü. 2. çözdü. bir görüntü edindi * Ar Hala2 (engel oldu. hükümdarı tahttan indirme < Ar galaca soydu. görünüm. hukuka [DK xiv] yenmek. kâr halat kalod. giysisini çıkarma. 2. havali. < Fa Haqqânî [nsb.kablo. halat [LF xvi] ~ OYun kalódio kalın ip < EYun kâlös. . derhal. kalemkâr " hakk hakkaniyet uygun < Ar Haqq " hak1 hakla[mak hakkından gel-" hak1 ~ Ar Hakkak [#Hkk im. yöneldi.

çember. haliç halife geçen. serbest < Ar xalâ DK xv] xalice/xalıça ~ Fa qâlî a.) cariye. Allahın . koy ~ Ar xalîfat [#xlf sf. ardıl < Ar %alafa ı ardından geldi. [Neş xv] halk. 1940 lardan sonra edebi dile aktarılmıştır. a. Yâküt (ö. Qâlîqalca (= Erzurum) şehir adıyla birleştirilmesi fantezidir.] birinin yerine ~ Ar Hâla-1-HâDir varolan durum " hal1. 2. [Men xvii] (vulg. halayık [Kut.] şangır şungur etti hali boş idi" hela halı [xiv] [xiv] [xiv] Ar %alal [#%H msd] bozukluk. Aş xi] [DK xv] kal . yırtık < Ar Ar Halat [#Hwl msd. f. yırttı. merasim " alay1 * Muhtemelen alay sözcüğünün bir Anadolu ağzındaki biçiminden.] boş. bayatladı. geri kaldı. hizmetçiler. * Nihai kökeni belirsizdir.] yaratan. deldi halet halhal [onom.] ayla ~ EYun (h)álos daire. bozuldu halel Xalla bozdu. ahali.Ar xâlin [#xlw fa. (yemek) arttı. ~ Ar xâliq [#XİQ fa. mahlukat. dişi köle ~ Ar %alâ'iq [#%lq çoğ. halef" halef halihazır hazır halik sıfatlarından biri" halk2 [Kut xi] [Kut xi] ~ Ar xalîc [#xlc sf.] hal. aziz tasvirlerinde görülen hale halef [ xiv] ~ Ar %alaf [#%lf] birinin ardından gelen veya yerine geçen. mahlukat < Ar %alıqat yaratılmış alem.halay [ xx/b] Anadolu'da düğün ve törenlerde oynanan toplu dans Tü alay geçit resmi. hasar. ay ve güneşin yüzü. hane halkı.] körfez.] canlı varlıklar.1229) zamanında etimolojisi tartışma konusu idi. yaratı" halk2 halbuki haldır onom çalışma sesi hal bu ki " har2 < Ar Hâl durum hale ~ Ar halat [#hwl msd. Aş xi] canlı varlıklar. durum " hal1 Ar xalxal [#xlxl] ayak bileziği < Ar xalxala [Kut.

bölük. & EYun (h)áls. kimyacı (1779-1848).] karışım.] yalnız ~ Fa %âm pişmemiş. Orta Amerika yerli dillerinden. saf. temiz " halas halk1 [Kut xi] ~ Ar xalq [#%lq] herhangi bir insan topluluğu. halka.doğuran " salam.] pamuk atıcı < Ar Halaca halojen [ xx/b] ~ Fr halogène 1. Aramice sözcük EYun demos (1. bölme )" halk2 * #Xİq kökünün "pay etme" anlamı Arapçada mevcut değildir. zincir ~ Ar Hallaç [#Hlc im. genet. tarihçi. halo. 2. karıştırma < Ar ~ İng halter tutamak. bir yana ayrılan kısım.a.a. halk) deyiminin tam karşılığıdır. . silah kabzası [esk.a.a. işlenmemiş. 2.] yumuşak huylu < Ar Hilm [Yus xiv] ~ Ar %âliS [#%1S fa. bu gruptan gazları kullanan lamba # Jakob Berzelius. pay etme.) + EYun genes. pay.tuz (~ HAvr *sal-d. biçim verme ) halka baklası. halk2 [etm [ xiv] ~ Ar %alq [#%lq msd. kısım < Aram #%lq pay etme. kimyada klor ve benzeri elementler grubu.] çember. İsp. sabır halis [ xiv] ~ Ar Halım [#Hlm sf. DK xiv] [Aş. Halc] pamuk attı [ xiv] ~ Ar Halqat [#Hlq msd. ^ 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo.] arı.] yaratma. ölçme. sayıklama < EYun (h)alyssö bunalmak halvet kalma.halim yumuşaklık. halt %alaTa karıştırdı halter Ger *haldan tutmak [ xiv] [ xx/b] ~ Ar %alT [#%1T msd. 2. tatlılık. hamak [Bah 1924] ~ Fr hamac iki ağaç arasına gerilen salıncaklı yatak ~ İsp hamaca/hamaque a. halter < halüsinasyon [ xx/b] ~ Fr hallucination hezeyan ~ OLat (h)allucination bunalım. ahali (= Aram %elqâ pay. İsv. +jen1 * Kimyasal tuzların bileşiminde yer aldıkları için.]. ring hallaç [msd. yaratış < Ar %alaqa yarattı (= Aram #%lq 1. Yus xiv] yeme veya yutma sesi ~ Ar xalwat [#xlw msd. boş ve ıssız olma " hela ham1 tecrübesiz kimse ham2 onom [Yus. ~ Taino hamaka a.

yüceltti [Kut xi] ~ Ar Hamd [#Hmd msd. ısıran. aşırı ~ İng hamburger bir tür ekmek * Modern anlamı 1885 ile 1900 yılları arasında ABD'de doğmuştur. sena hami hamil hamile taşıyan. yükleme haml [etm < Ar Hamala taşıdı. hamd < Ar Hamada övdü. uçak gemisi" anlamlarıyla kullanılır. 2.] "çok ~ Erm [KT xix] becerikli. haminne » " hanım. titiz hamaset cesaret. çok [ xiv] ~ Ar Haml [#Hml msd. ~ Ar Hammâl [#Hml im. hamd. fanatizm < Ar Hamisa coşkulu idi hamburger [ML xx/c] arası köfte < öz Hamburg Almanya'da bir kent [CodC xiii] hammal [Yus xiv] ~ Ar Hamaqat [#Hmq msd.] övme.] yük ~ Ar Hammâm [#Hmm im. yüklü " haml [DK xiv] gebe < Ar Hâmil [#Hml fa.] taşıyan.] 1. akkor oldu. derli toplu. Aş xi] ateşli gayret. ılıca. nine ~ Ar hamiş [#hmş fa.] ~ Ar Hamd wa sana' övme ve yüceltme " * Arapçada aynı sözcük "taşıma aracı. hamdüsena.] ahmaklık. Muhammed hamdüsena hamd. kaplıca " humma hamarat hamarod sıkı. yüklendi .] taşıma.hamakat aptallık < Ar Hamuqa aptal idi hamal taşıyıcı " haml h am am ısıtan".] coşku.] ateşli gayret < Ar Hama çok sıcak idi. [KT xix] vatan uğruna ~ Ar Hamiyyat [#Hmw msd. sayfa kenarına hamiş eklenen not < Ar hamaşa ısırdı hamiyet mücadele hırsı öfkelendi" humma [Kut.] himaye eden " himaye ~ Ar Hâmil [#Hml fa. evrak çantası. yüceltme EŞKÖKENLİLER: Ar #h?md : elhamdülillah. yüklü " hamil ~ Ar Hamin [#Hmy fa. elinden iş gelir ~ Ar Hamâsat [#Hms msd.

kervansaray han2 Tü [Yus. DK xiv] ~ Fa/OFa %ân hane. han1 yeri. hamut koşumu. hamsin ~ Ar %amsm [#%ms] 1. eski bir oyun & İng hand el + İng cap şapka " kep . kervansaray han1 yeri. dezavantaj < İng hand i' cap "el şapkada". Alm hamen. hücum " haml [Yusxiv] ~Ar Hamlat [#Hmlmsd. boyunduruk [LO xix] ~? Bul hamút / Sırp homut at * Karş. veya boğazı kapatan kas (= İbr gargeret a. ~ EAlm hamustro ~ Slav %omestorb a. hançere [Gülxv] ~ArHancarat[#Hncrmsd.] boğazın üst kısmı. Xâmpsi Karadeniz'e özgü bir balık * Nihai kökeni belki eski bir Karadeniz dilinden. hamule haml ~ Ar Hamülat [#Hml sf. DK xiv] [Yus. maya. mayalı hamurdan yapılan ekmek < Ar şamara kabardı. konak. mayalandı * Aynı kökten Ar %amr (mayalı içki.a. konak ~ Fa/OFa %ân hane. a. ~ Yun hamsi [Amr xv] %amsi .a. [EvÇ xvii] xapsi a.) handikap [ xx/b] ~ İng handicap oyunda karşı tarafa peşinen verilen puan. kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre < Ar %amsat beş EŞKÖKENLİLER: Ar #?ms : hamsin. 2.a. elli. f.] taşınan yük hamur [CodC xiii] %amır ~ Ar ^amîr [#%mr sf. İng hame (boyunduruk). Env xiv] ~ Ar Hancar kısa savunma hançer bıçağı ~ Aram ^angsrâ a.] yüklenme. konak [Uy viii+] %an/kan = Tü %ağan/kağan hükümdar " kağan [DK. gırtlak.] kabarmış hamur.a.a. Nihai kökeni tesbit edilemedi. konak. tahmis hamster [ML xx/c] ~ İng hamster bir tür küçük kemirgen ~ Alm hamster a.hamle atılma. şarap). = Akad gangaritu a.

) ~ HAvr *kan. putperest. kemer yapma * Ar Hanut. çardak [esk. dükkân < Aram #%nt bükme. colocynthus hanut [ xx/b] çarşıda müşterileri belirli bir dükkâna yönlendirme işi ve bu işten alınan komisyon ~ Erm %anut' dükkân ~ Aram %anüTâ kemerli taş oda.a. hapishane. konak. 2. eczane.a. adem inciri. tımarhane. İbrahim'in dini inancını tanımlamak için kullanılan bir sıfat. serranus hepatus ~ [Bah 1924] ~ Fr hangar korunak. hanım Tatarlarda) <Tü [Çağ xv] %anum hükümdar eşi. kerhane. darphane. xan/%anum ve beg/begüm biçimlerinin bilinmeyen bir Asya dilinden devralındığı düşünülebilir. şeşhane.a. hanende ~ Fa %\vânanda okuyan. a.a. Sözcüğün nihai anlamı Yun kámara (1.hane/+hane [Yus xiv] Arap rakamlarında basamak ~ OFa xânag a. umumhane hane hanedan +dan1 ~ Fa %ânadân "hane tutan". hani2 E Yun %anne a. hücre. kemerli taş oda) ile paralellik gösterir. biçimsiz (vulg. yer.].] pagan. kraliçe. kitabi dinlerden önceki dinlere mensup ~ Aram %anspâ [#%np] a.] 1. tefsirde çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Kuran'da Hz.) ~ Ar HanTal/%anTal acı meyvesi müshil ve çocuk düşürücü olarak kullanılan bir bitki.şarkı söylemek " kanto hangar uçak deposu ~ Ger *haimgardhangi Tü [Kaş xi] kanu/kayu a. mahpushane. kütüphane. [ xvi] soylu kadın (Moğol ve < Tü %an hükümdar " han2 * -um/-ım dişil ekinin kaynağı belirsizdir. = İbr %anep kâfir. prenses. tek tanrıcı = Ar Hanaff [nsb. Men xv] ebucehil karpuzu. [Oğ xi] %arjı. hanzo [ 197+] kaba ve aptal adam (argo) Sunal'm aynı adlı filminde bir karakter öz Hans Alman erkek adı < öz Hanzo Kemal . hanif ~ Ar Hanîf [#Hnf sf. salhane. hanedan. memişhane.a. kemer. EŞKÖKENLİLER: Fa ?ana : berhane. konut. kavisli hale getirme. [LO xix] iri. hantal [Amr. şarkı söyleyen < Fa/OFa x\vândan/xanldan okumak. cephane. İbr %anut (dükkân) biçimleri Aramiceden alınmıştır. [DK xv] kangı ~ Yun %anni bir balık türü. meyhane. ebucehil karpuzu. kaba. depo. " han1 ~ Fa %ana ev. 2. dinsiz * Kur'anda kullanılan deyimin anlamı muğlak olup.. şarkı söylemek (= Ave hvan. sülale " hane.

kemer). yıktı (= İbr/Aram #%rb Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. ateş < Ar Harra [BK 1799] harıl harıl nefes nefese yürüme sesi [ 1924] ~ Fr haras at neslini ıslah için kurulan ~ Ar %arâbat [#%rb msd. İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi " harç harakiri intihar & Jap hara karın + Jap kiri deşme haram tabu.] hapşırık sesi ~ Ar Harr [#Hrr1 msd.hap1 Habb [#Hbb1] tohum.] vergi. [Kut. dokunulması yasak olan " harem harami haram yiyem " haram harap yıkık (sıfat) a. hapır hapaz[lamak onom [Mercimek xv] tıpta tane haline getirilmiş ilaç ~ Ar yeme sesi [ xvi] hapaz tokat ~ ? hapis/haps[ DK . Env. virane " harap haraç [Aş. hane < Tü hapş [onom. tıpta hap hap2. hara çiftlik < Nor harra bir at rengi harabe yıkıntı.] viran etme. hapishane h apşı r[ ma k har1 ısındı. kuşak. kapatma.] sıcaklık. tane. Men xv] harab yıkılmış.] harap şey. harıl onom + < on om [KT xix] mahbes & Ar Habs + Fa %âna " hapis. ~ Ar Haramı [#Hrm nsb.] yasak. yıkıntı < Ar şaraba viran etti. . Aş xi] yıkım (isim). kısıtladı. kapattı. tutsaklık yeri < Ar Habasa kıstı. Yus xiv] ~ Ar %arâc [#%rc msd. 2. ) [187+] [Kut xi] [Aş xiv] ~Jap harakiri karın deşme yoluyla ~ Ar Haram [#Hrm msd. hapsetti (= Aram #%bş bağlama . sıcak idi har2. En vx iv ] ~A rH ab s[ #H bs ms d. Akad abşu (kuşak. [DK. ~ Ar %arâb [#%rb msd. at koşumu = Akad abâşu bağlama) * Karş.] haram cı. ]1 . yıkım.özellikle sarık veya baş örtüsü. a. tutsak etme.

2. resmi işlemler için ödenen para. dinen yasak sayma) * Türkçe kullanımda Ar Harım (dokunulmazlığı olan yer.] 1. dışarı çıktı.] harple ilgili. dokunulmaz kıldı (= İbr/Aram #%rm yasaklama. duvar örmede kullanılan kum ve kireç karışımı ~ Ar %arc [#%rc msd. çıkma. yazı birimi. bir şeyin üretiminde kullanılan hammadde. rahvan hardal %ardalâ a. 4.harar çuvalı ~ ? hararet ısı"har1 harbi askeri sınıfa mensup kişi " harp1 [ xiv] [Aş xiv] ~ Ar ğirar/ğirarat [#ġrr] çuval.] ısınma. malzeme < Ar paraca [msd. Hurûc] çıktı.] hareketler < Ar ~ Ar Harakat [#Hrk msd. . [KT xix] 3. gereç. tabu. kutsal. alem2 harcırah ~ Fa %arc-i râh yol için gereken şeyler. Karş. Lat scribere (1. hare harekât Harakat" hareket hareket < Ar Haraka hareket etti. DK xiv] < Ar %arc masraf" harç harcıalem ~ Fa %arc-i câlam herkesin harcı. gereç + Ar câlam dünya.] yasak. çıkıntı yaptı. 2. yoldan çıktı harca[mak [Aş. masraf. 2. sıra malı. Hirm/Hirmân] yasakladı. [Men xvii] 2. ~ Ar Harbî [#Hrb nsb. Tü çizmek. savaşçı. keskin veya sivri olma ) * "Yazı" anlamı muhtemelen eski çivi yazısının şeklinden veya "sıvri bir uçla kazıma" eyleminden ötürüdür. Aş xi] ~ Ar Harf [#Hrf msd. evde kadınlara ayrılmış olan kısım. yolluk & Ar %arc gerekli şeyler. masraf.] 1. harç [CodC xiii] 1. sivri bir uçla çizmek. devindi [ xiv] [Aş xiv] ~ Fa xâra/%ârâ dalgalı kumaş ~ Ar Harakat [#Hrk çoğ. gereken şeyler. banal & Ar %arc uygun olan şey. a. haremlik) ile birleşmiştir. çıkış yaptı. sarf. Yun grâfö. herkes " harç. harf [Kut. özellikle saman ~ Ar Harârat [#Hrr1 msd. dolaylı vergi. harf (= Aram #%rp bileme. mızrak veya kılıcın keskin ağzı.] devinim ~ Ar %ardal hardal bitkisi ve tanesi ~ Aram harem [ xiv] Mekke civarındaki belli bölge ki Hac esnasında ihramla girilir ~ Ar Haram [#Hrm msd. dokunulmaz < Ar Harama [msd. gereç + Fa râh/rah yol" harç. harcama. dışladı. * Nihai kökeni eski bir Akdeniz dili olmalıdır.

pelerin %arbâ kılıç veya mızrak = İbr %3i*eb a. dışarı. dışarı çıkan " harç (umur-u) hariciyye 1836'da kurulan dış işleri bakanlığına < Ar %âYic [#xrc] dış " hariç [KT xix] harikulade şey < Ar %âriqu-l-câdat^ harikulade ~ Ar %âriqu-l-câdat^ "adet yırtan".a. = Akad %arbu bir tür kesici alet) harp2 harpuşta makaslı dam [ xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti" arp [Men xvii] %arpüşte omurgalı çatı. +zede haris [Kut xi] ~ Ar HâriS [#HrS fa. bende harmani Tü harman " harman * Anlam ilişkisi açık değildir. yardı. hariç hariciye verilen ad harika " harikulade [ xiv] ~ Ar %âYic [#%rc fa. Sam #%rb (kılıç. özellikle deniz haritası ~ Aram %artâ a. Karş. uşak " harpuşta.] dış. tütün karma ~ Fa firman ekini kepeğinden ayırmak için savurma harmandalı Ege bölgesinde eşekçilere özgü oyun havası < Tü harbende/harmanda [xvii-xix] eşekçi. harman a.] savaş (= Aram [TDK 1955] bütün vücudu saran kolsuz üst giysi. . rutin " adet2 harikzede + [KT xix] yangın vurmuş.] hırslı " hırs harita [MMem xvi] xarti ~ Ar ^arîTat harita. ~ EYun %ârtes 1. delip dışarı çıktı ) + Ar câdat^ alışkanlık. kesici alet) sözcüğüyle ilişkili olduğu varsayılabilir. & Fa %ar eşek + Fa banda hizmetçi. kâğıt. doğaüstü & Ar %âriq [#%rq] yırtan (< Ar xaraqa yırttı. harp1. harmoni harnup harp1 » » [Aş xiv] harb " armoni " harup ~ Ar Harb [#Hrb msd. [LO ] balıksırtı ~ Fa %ar puşta eşek sırtı & Fa %ar eşek + Fa puşta sırt" puşt Fa %arpuşt ("diken sırt" = kirpi) ayrı kelimedir. a.yazı yazmak)..a. [KT ] ciltlenecek kitabın formalarını dizme. yangın afetine uğramış & Ar Harîq [#Hrq] yangın + Fa zada vurmuş " mahrukat. katırcı ~ Fa farbanda a. 2. a. [Men ] %ırmen vulg. harita " kart2 harman [ xiv] %ırmen ekin savurma. olağan dışı.

KÜLTÜR. EKİN. elit" husus ~ Ar xarrüb/%arnüb keçiboynuzu (= Aram ~ Ar %âSS [#%SS fa. yaramaz ~ Ar Haşan [#Hşr nsb.] 1.] ölçme. özellikle hendek kazma ) * Ziya Gökalp tarafından Fr culture karşılığı olarak kullanılmıştır. her ~ Ar Hasad [#Hsd msd.] haşerata ait < Ar Haşarat" haşere [ML xx/c] yorgun. doldurdu hasar hasar gördü. ayrı.] ekin biçme < Ar hasbelkader Hasb hesap. haşa [Yus xiv] ~ Ar Hâşâ-llâhi Allah göstermesin < Ar Hâşâ [#Hşw] uzak etsin! < Ar Hâşâ [msd. a. değerlendirme " haseb. Yus xiv] ~ Ar Haşarat [#Hşr çoğ.] börtüböcek. zarara uğradı haşarı adam haşat [ xiv] ~ Ar %asâr [#%sr msd.a. [ 191+] eğitim yoluyla aktarılan hasletler (Fr culture karşılığı) ~ Ar Har8 [#Hr8 msd. Aş xi] seçkin. perişan ~ ? hasat HaSada ekin biçti (= Akad eSâdu a. akıl yürütme. ~ Fa %âSagı "seçilmiş olan".hars [Men xvii] ekip biçme. toplumsal anlamda seçkin. Haşw] araya bir şey soktu. haşema [Hürr 1998] bir tür mayo ~ Ar Haşamat [#Hşm msd. kader hasbıhal " haseb.] kültivasyon. ayrılan. tarla sürme. zarar < Ar %asira [ xiv] haşeri haşere gibi veya haşerata ait.) has [Kut. hal1 haseb[iyle hesaplama " hesap haseki hükümdarın yakını < Ar %âSS " has [Aşxiv] ~ Ar Hasba-l-qadar kaderin gereği < Ar ~ Ar Hasba-1-Hâl durum değerlendirmesi ~ Ar Hasab [#Hsb msd. kazma. dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi < Ar Haşama utandı" haşmet haşere türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık " haşır1 haset Hasada kıskandı [Aş. özel. Karş. tarım. tarım < Ar Hara6a toprağı sürdü.] hicap. harup/harnup %arrüb = Akad %arüpu a. 2. ekip biçti (= Aram #%rt/%rS yarma. terbiyesiz.) ~ Ar HaSad [#HSd msd.] kayıp.] kıskançlık < Ar .

[KT xix] ecnebi hükümdarlar için kullanılan saygı deyimi < Ar Haşam [#Hşm] maiyet. haşere. kumaşın kenar süsü. alçak. mahşer. 2. değersiz. ürün.] dolgu.] 1. haşlamak) fiiliyle benzerliği tesadüfi olmalıdır. paravan. ucuz. mahşer haşır2 hasis onom yaprak veya kâğıt sesi [ xiv] hakir. kıyamet < Ar Haşara (kalabalık) toplandı. hizmetçiler. işin ~ Ar HâSilat [#HSl fa. 2. taallukat . Yus xiv] ~ Ar %aş%aş afyon bitkisi.] üreyen şey.] her türlü hasır [CodC xiii] hasir örgü. haslet " husul [Aş xiv] ~ Ar %aSlat [#%si msd. haşarı. hasıl veya konuşmanın özü " husul hasıla hasılat HâSilat" hasıla hasım/hasmmuhalif. yy'da ağır basmıştır.] gelirler < Ar ~ Ar %aSm [#%Sm] düşman. ~ Ar %aşm [#%şn sf. toplanma.a. f. ~ Ar HaSîr [#HSr sf. kalabalık etme. kaynaştı EŞKÖKENLİLER: Ar #h?şr : haşır1. mizaç haşmet [Kut xi] maiyet ve hizmetçi sahibi olma. 2. sayfanın kenarına eklenen yorum. hukuki bir işlemde karşı taraf haşin ^uşünat] kaba ve saygısız idi [ xiv] [Kut xi] hasm [Aş. özellikle ot veya kamıştan örülü yaygı" hasr haşır1 [Yus xiv] haşr ~ Ar Haşr [#Hşr msd.] huy.Ar %asıs [#%ss sf. kaba < Ar %aşuna [msd.] 1. papaver ~ Ar HâSil [#HSl fa. cimri. gelir. hakir.] aşağılık. haşiye ~ Ar Haşiyyat [#Hşw msd.] sert. %issat] aşağılık ve hakir idi * "Cimri" anlamı 20. yücelikten yoksun < Ar %assa [msd. nekes. kıymetsiz .(suda kaynatarak pişirmek." aş * Erm %aş. tabiat.haşhaş somniferum ~ Sans khaskhasa a. [KT xix] 1. dip notu " haşa hasiyet haşla[mak <Tü [Aş xiv] [MŞ xiv] sulu yemek pişirmek " has < Tü *aşla. debdebe. gelir " hasıl ~ Ar HâSilât [#HSl çoğ. adi.

Gül xiv] sayrı. içerdi hasret [Aş. ~ Ar Hassas [#Hss im.) hata Ar %aTâ yanıldı. sağlığı bozuk hat/hatt[Kut xi] ~ Ar xaTT [#xTT msd. Türkçe türevler bambaşka bir anlam kazanmıştır. sığınılan yer. taş üzerine yazma = Akad %aTâTu a. a. tereddüt etme) ile eşkökenlidir.a. melce (< Ar a'âba geri döndü )" haşmet haspa [Bah 1924] sevimli yaramaz. çizim sanatı < Ar %aTTa çizdi. yanlış yaptı hatıl ağaç ~ ? [Kut xi] ~ Ar %aTâ' [#%Ty msd. ciddi ve tehlikeli idi).] çizgi. ezberleme. anımsadı * Ayrıca Ar %aTura (önemli idi. damga ~ Mıs xtm a. yazdı (= Aram #%TT kazıma. çentme.] etrafını çitle çevirme. kapatma. elit" has hassas hisseden.* Arapça #Hşm (utanma. Karş. f. bloke etti. • Hatırlı/hatırsız sıfatları hatrı sayılır (düşüncesi önemsenir) deyiminden türemiştir. yaralanmak ~ Ar %âSSat [#%SS fa. haşmetmeap [ xix] ecnebi hükümdarlara mahsus bir unvan & Ar Haşmat + Ar ma'âb [#'wb iz/m. hatim/hatm[Yus xiv] %atm ~ Ar %atm [#^tm msd. hatip hitap [ xiv] hutbe okuyan ~ Ar %âTib [#%Tb fa. . akıl. sınırlama < Ar HaSara etrafını çevirdi.] bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme (= Aram #%sr eksik veya yoksun olma ) " hasar hassa [Yus xiv] özellik. özellikle Kuran'ı ezbere okuma ~ Aram ^stîm/^âtsmâ mühür. seçkin kimse.] özel olan şey.] düşünce. Yusxiv] ~ Ar Hasrat[#Hsr msd. sınırladı.] çok ~ Fa %asta yaralı < [Mercimek xv] [Yus. yanlış < [LL 1732] HaTl taş duvarı berkitmek için araya konan yatay * Ar *HaTll veya *HaTl biçimine rastlanmamıştır. duyarlı" his hasta Fa %astan yaralamak.] geri dönülecek yer. ayrıcalık. mühürleme.] 1. hicap). hicap duyma) fiili Aram #xşm (susma. Ar Hişmat (utanma. %uTür] aklına geldi.] yanılgı.] hitap eden " ~ Ar %âTir [#^Tr fa. hatır/hatr[Kut xi] bellek < Ar %aTara [msd. külhani ~ ? hasr[etm [MMem xvi] ~ Ar HaSr [#HSr msd. 2.

MÖ 3.] özel olanlar.] etraf.hatıra anı " hatır hatmi hatta hattat hatun [MMem xvi] ~ Ar %aTirat [#^Tr fa. Beiträge 1910.] çizimci" hat [Or. yy'dan önce sadece "kraliçe" anlamında kullanılmıştır.] içeren < Ar Hawâ . xiii] yasal eş. Ar #Hwr2 veya İbr/Aram #%wr (beyaz olma) kökleriyle alakalı olmadığı açıktır. içerdi [Yus xiv] [Yus xiv] ~ Ar %awâSS [#^SS çoğ. topladı. dönüştü " hal1 havan [ xiv] ~ Fa/OFa hâwan a. Uy viii] xatun/katun kraliçe.Sogd %\vaten [f ] kraliçe (= Sogd *%watâw-ni) < Sogd xwatâw kral. ince ve yumuşak kıl hav2 hava havadis hadiseler < Ar Hadî6at" hadise onom [Men xvii] Hav kumaşın yüzünde oluşan pürüz.] korku < Ar %âfa ~ Ar Hâwin [#Hwy fa. kadife veya ~ ? [Env xv] hav hav ötme sesi. çevre < Ar Hawl çevre < Ar hâla döndü. Türkçe sözcük 13. hükümdar & Sogd %\va kendi + Sogd tâw güç. yönlendirme Hawâlat [#Hwl msd. elçi.] İsa'nın 12 müridinden her biri ~ Eth %awâr yolcu. [passim.] akılda kalan şey. havas seçkinler.] olaylar. Aş xiii] [MMem xvi] ~ Fa hawâ a. transfer. bir borcu başkasına devretme " hal1 havali [Gül xiv] ~ Ar ~ Ar Hawâlin [#Hwl çoğ. f. ~ Ar %awf [#^wf msd. athaea officinalis ~ Ar Hattâ ta ki (edat) ~ Ar %aTTâT [#%TT im. elit < Ar %âSSat" hassa havf korktu havi kapsadı. havale [Aş xiv] yöneltme. zevce . yy'da Baktria krallarının ünvanı olan EYun autokrâtor sözcüğünün tam çevirisidir.] aktarma. havari ~ Ar Hawârî [#Hwr nsb.a. [DK xv] vafvaf köpek sesi [CodC. güçlü " hodbehod * Sogd %\vataw. a. -ni Sogdca dişil ekidir. [ xiv] xıtmi [ xiv] ~ Ar %iTmı hatmi bitkisi. haberci < Eth [#xwr] gitmek * Nöldeke. hav1 havlu havı. ~ Ar Hawâdi6 [#Hd6 çoğ.

gövdeden ayrılmış ruh < Ar %âla hayal etti . sahip oldu hay ünl [Kut. ~ Ar HawSalat [#HSl] kuş kursağı. 2. Batı dillerine İtalyanca yoluyla Türkçeden geçmiştir. ~ Fa %âya i yumurta. hauc ~ Fa havuz [ xiv] havz amacıyla açılan çukur. 2. sarnıç " havza ~ Ar HawD [#HwD msd. havsala husul havuç hawic a.] 1. Akad %uburu (cemaat. birlikte olma. alpinia [Men xvii] havlı/havlu makreme tüylü peşkir < Tü ~ İbr %ebrah [msd. testis. havuz. birleşme ~ Ar Hawl [#Hwl] güç. havza ~ Ar Hawzat [#Hwz/Hyz msd. bir şeyin sınırları içinde olan < Ar Haza elde etti. [Men xvii] hevc vulg. havlu hav1 " hav1 havra araya gelme. varlık. Karş. dost * Kökeni çok tartışılmıştır. tatmak) + Fa yâr seven.a. uçtu havyar [Kan xv] Hazar Denizine özgü bir tür mersin balığı yumurtası ~? Fa *%âwiyâr lezzetsever.havil/havlhavlıcan galanga ~ Sans kulangcana a. a.a. mecal" hal1 ~ Fa %âwlincân havlıcan bitkisi. mülk.] utanma.] cemaat. Aram %ibru (aşiret).] su biriktirmek havya [Men xvii] hâviye cehennem. gurme? & Fa %âwı lezzet (< Fa %â'idan tadına bakmak. husye ~ OFa hayal [Yus xiv] ~ Ar %ayâl [#%yl msd.] imgelem. DK xi] ilgi. İng caviar (a. [KT xix] kalaycıların erimiş metali tutmak için kullandıkları çekice benzer alet ~ Ar hâwiyyat [#hwy] uçurum. tuttu. dipsiz kuyu.). Yus xiv] [ xiv] ~ Ar Haya' [#Hyy/Hyw msd. mide " [MŞ xiv] hevic . kaygı. zihinsel görüntü. üzüntü belirten ünlem haya1 utangaçlık haya2 %âyag yumurta [Aş. içtima < İbr #%br bir * Karş. dilek. İt caviale. cemiyet). cehennem < Ar hawâ düştü.

korudu. hayır2/hayr[Kut xi] ~ Ar %ayr [#%yr msd. hayhay hayhuy kalabalık sesi hayıf[lanmak (ünlem) hayır 1 . vitex agnus-castus. Macarca sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. yaşar idi ~ Ar %ayalat [#%yl] doğaüstü görüntü. Rom haiduc.] duvarlar. 2. iyilik. dervişlerin giydiği kolsuz yelek. akıncı * Karş. en iyi. hayat2 ~ Ar HayâT [#HwT çoğ. [ 198+] kalender sofrasına mahsus bir yoğurtlu meze < öz Haydar Erdebil şeyhi.] * "Yaşam süresi. ~ Ar Haya'at [#Hyy/Hyw msd. seçkin. iyi davranış < Ar %âra (iyi olanı) seçti. avlu < Ar Halt çevre duvarı. tercih etti hayırhah %wâstan. HayT/HlTat] etrafını çevirdi. [ xv] Kalenderi ve Bektaşiliğe yakın bir tarikat. parasız (argo). [ xviii] eşkiya. [İAr 193+] habeden bedavadan. [AL 192+] habeden bedava ele geçirilen mal veya eşya (argo) Çing habe yemek haydari [ xi] Haydar'a ilişkin.hayalet hayalet. sakındı haybe [AL 192+] habe yemek (argo).istemek. Sırp/Arn hajduk. ömür" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. yaşama < Ar Hayya canlı idi.] < Mac hajdú başıbozuk piyade. başıbozuk). Peç xvii] Macar piyade askeri.] 1. 1488) < Ar %aydâr arslan haydi haydut başıbozuk ünl [ xvi] hayde/hay de/haydi/de hayde " hay [Men. [LO xix] ayld/hayit . savundu. Bul haidut (eşkiya. Yus xiv] canlı olma. fantom " hayal hayat1 [Aş. ~ Ar Hayf eyvah! yazık! [Men xvii] %ayr olumsuz cevabı nazik dille ifade eden söz [BK 1799] ayıd bir bitki. %w^âh.Ar %ayr iyilik " hayır2 * Olumsuz cevabı dolaylı olarak ifade eden bir hüsnü tabir olarak kullanılmıştır. çit < Ar HâTa [msd. Cüneyd'in oğlu ve Şah İsmail'in babası (ö. dilemek)" hayır2 hayıt & Ar %ayr iyilik + Fa %\vâh isteyen (< Fa ünl [KT xix] onaylama deyimi [Neş xv] hay u hüy [Yus. ~ Mac hajdúk [çoğ. alevilerin giydiği kızıl başlık. DK xiv] " hay ~ Fa hay hüy şamata.

a. vatan + Alm -los -siz. şaşkınlık ~ Ar Hay6iyyat [#Hy6 msd. umursamaz aldırmak. 2. zenginlik.bağırmak.] meskûn ve ~ Ar %ayzurân tropik ülkelerde yetişen bir ~ Ar haDm [#hDm msd. statü < Ar Hay6 nerede hayta [ xix] haydut. [Aş. ~ Fa %azân sonbahar hazan2 ~ İbr %azzân i tapmak görevlisi. * Türkçe sıfat hayl-i filan (filan sürüsü) tamlamasından türemiştir.] şaşma.] konum. ruscus aculatus (= Aram %3zlrâ a.[xvi-xix] < Ar %ayl at sürüsü. kantor ~ Akad %azânu kent yöneticisi" hazine hazer ekilip biçilen yer " huzur [Kut xi] ~ Ar HaDar [#HDr msd. haymatloz [ xx/b] ~ Alm heimatlos hiçbir ülke vatandaşı olmayan kişi. keyif < Ar HaZZa talihli idi hazan 1 [ xi] ~ Ar HaZZ [#HZZ msd. yoksunluk eki " hangar hayran şaşkınlık " hayret * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. at hırsızı ~? [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar %ayrât [#%yr çoğ. [DK xv] haykır-< Tü ay/hay [onom. DK xiv] ~ Ar Hayawân [#Hyy/Hyw] 1.] şaşırma. canlı olma. yurtsuz & Alm heimat yurt. canlı idi" hayat1 haz/hazz[Aş xiv] kısmet. umursamak < Tü hay ilgi ve kaygı ünlemi" hay hayli [MŞ xiv] %ayll çok güruh. Yus xiv] ~ Ar Hayarân [#Hyr msd. ~ Ar Hayrat [#Hyr msd.) < Tü hayla.] sindirim hazeran cins kamış.haykır[mak Tü [Uy viii+] aykır.a. canavar < Ar Hayya yaşadı. Yus. her çeşit canlı varlık. hayrat iyilikler < Ar %ayr iyilik " hayır2 hayret < Ar Hara şaştı haysiyet sosyal konum. eşkiya. süvari takımı. ordu (= Aram %eylâ ordu = Akad ellatu a.] bağırma sesi " +kirhaylaz Tü? [ xix] haylamaz aldırmaz. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi.] pay. hayvan [Aş. 2.) hazım/hazm< Ar haDama sindirdi [Aş xiv] . yaşama.] hayır işleri.

] hazır olan. Aş xi] ~ Ar ^azînat [#%zn sf. Arapça biçimi %azlnat varyantı olarak zikrederler.] 1. f. özellikle heba havada uçuşan toz zerresi hece [DK xiv] tempoyla okuma ~ Ar haca' [#hcw msd.hazin [Yusxiv] ~ Ar Hazm[#Hznsf. Yus xiv] mevcudiyet. hadf] hedefledi. prezans. boşa harcanan şey < Ar hadara yok yere ya da cezasız kan döküldü. hazır bulunan " huzur haziran ayı~? hazire [ xiv] mezarlık çevrili yer. f ] kıymetli eşya veya para konulan yer. 2. nezd.] kıymetli eşya veya para * Kamus-ı Türki'ye göre hazine sözcüğünün Türkçe zebanzedidir. huzur. 2.] çitle ~ Ar %aznat [#%zn msd. boşa gitti . bir saygı deyimi " huzur ~ Ar HaDrat [#HDr msd.] toz. yan. HaZr] çitle kapattı hazne konulan yer. melez. hazine " hazine [ xiv] [Aş.] 1.] hüzünlü "hüzün hazine [Kut. depo. 2. ~ Ar hadaf [#hdf msd. huzurda ~ Ar Haziran Rum takviminin dördüncü ~ Ar HaZîrat [#HZr sf. gerek Lane. tempoyla manzume okuma. "kanın yerde kalması". nişan aldı ~ Ar hacın [#hcn sf. < Ar heder ~ Ar hadar [#hdr msd.] 1. he ünl [DK xiv] olumlama bildiren ünlem [Yus xiv] ~ Ar habâ' [#hbw msd. Anlam gelişmesi için karş. bir cinayetin intikamsız ve kısassız kalması. saklama yeri < Ar gazana sakladı. soysuz. alfabedeki harflerin sırası ~ Aram hegâ [#hgy] düşünme. depoladı * Akad %azanu (kent yöneticisi) > İbr/Aram %azzan (tapınak bakıcısı) biçimleri Sami kökünün nihai anlamının "bakma. Yus xiv] ~ Ar HâDir [#HDr fa.] a. tek hörgüçlü sürek devesi hedef [Mercimek xv] hadafa [msd. kasa) 'dan etkilenmiştir. * Huzura çıkma deyiminde sözü edilen eylemin soyut kişilik kazanmış halidir. 2. a. heceleyerek okuma hecin [ xiv] tek hörgüçlü deve nesli bozuk. kasa. Arapça sözcüğün anlamı OFa ganz/ganzmag (hazine.] 1. gözkulak olmak" olduğunu düşündürür. hazret [Aş. mezarlık < Ar HaZara [msd. depo. Oysa gerek Tacül Arus.

tenha < Ar %alâ boş idi.< HAvr *swâd. her çeşit armağan " hidayet hedonizm [ xx/b] ~ Fr hédonisme zevk ve sefa düşkünlüğü < EYun (h)edone zevk. EŞKÖKENLİLER: EYun (h)ekatón : hekt(o)+. helezon şeklinde olmak . ~ HAvr *s(w)eks. tenha idi.] izinli olan. yürüme = Akad alâku a.] tükenme. santim1. hekt(o)+ (h)ekatón a. tenha bir yere çekildi. santim2 hektar oluşan yüzey ölçü birimi " hekt(o)+. iz sürmek hekim [DK xiv] ~ Ar Hakim [#Hkm sf. önderlik etmek ~ HAvr *sâgeyo< HAvr *sâg.] hikmet sahibi. Alm sechs.a./ İng hexa. 2. a. lider.a.altı ~ EYun (h)eks * Aynı kökten Lat sex. sarsıldı [Yus. izin verdi" hal2 hele helecan < Ar galaca titredi. vakum.yüz (100) ~ EYun hela [Men xvii] 1. ~ Fr héxa. Fr six. ar2 [Aİhsan 1891] ~ Fr hectare 100 ardan ~ Fr/İng hect(o). keyif~ HAvr *swâd-onâ. tabip ~ Aram %aklm a. < Aram #%km bilme " hikmet heksa+ a. a. sarsılma helezon ~ Ar halazün spiral. tahakküm < EYun (h)egemön önder. hoş * Aynı kökten İng sweet. İng six. ~ HAvr *dekm-tom. santi+. komutan < EYun (h)egeomai öncü olmak. Gal chwech.] titreme. uğurluk. Fa şaş (altı). filozof. boş yer. DK xiv] ~ Ar Halâl [#Hll msd. Lat suavis (tatlı. a. Aş xi] yasak olmayan < Ar Halla çözdü. a. Yus xiv] ~ Ar halâk [#hlk msd. hektar Lat centum : kantar.] yola çıkmadan kesilen kurban.tatlı. a. boşluk. mahv < Ar halaka tükendi (= Aram #hlk gitme.aramak. a. hoş). yol armağanı.hediye [ xiv] armağan ~ Ar hadiyyat [#hdy msd. abdesthane ~ Ar %alâ' [#%lw] boşluk. dinen ~ Fa hala uyarı ifade eden bir söz ~ Ar %alacân [#^ic msd.) helal [Kut. hegemonya [ xx/a] ~ Lat hegemonia hüküm sahibi olma. insanlardan uzaklaştı helak [Aş. bitme. İt sei. bilge. Aynı kökten Lat centum (yüz). salyangoz ~ EYun (h)elissón helezon < EYun (h)elissö (asma filizi gibi) sarılmak.

şekerleme < Ar Hulw tatlı (= Aram #%ly tatlı olma. Fr. Lat simul. hemcins olan & Fa ham + Ar cins " hem. beraber. fikir ~ Fa ham fikr aynı düşüncede olan & Fa hemofili [ xx/b] ~ Fr hémophilie kolay kanama hastalığı & EYun (h)aíma. Kimyacı < EYun (h)élios güneş ~ HAvr *saswel.kan (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)aíma. aynı). Sans súvar > súrya. " helezon ~ Ar Halüm/Hallâm [#Hlm im. aynı * Aynı kökten EYun (h)omós. vakit geçmeden & Fa ham bir. Yus xiv] hemândem aynı anda ~ Fa ham ân (dam) onunla bir (zamanda). beraber. Aş xi] ~ Fa/OFa ham de. Ave hvars-. aynı anda. Sans sam(a). tatlılık = İbr #%lh a./ İng haem(o). İng same.a. cins [ xx/b] [ML xx/c] [Mercimek xv] ~ Fr hématite kan taşı ~ EYun (h)aimatítes ~ Fr hématologie kan bilimi" ~ Fa hamcins aynı cinsten hemen [Aş.helikopter [Hayat 1961] yatay pervaneli uçak ~ Fr hélicoptère #1861 Gustave de Ponton d'Amécourt. dahi (edat). aynı (önek) ~ EFa/Ave ham(a). İng sun (güneş).bir. a. fil(o)+ . beraber. N.a. kan hematit kan gibi " hem(o)+ hematoloji hem(o)+. Ger *sama-.(bir.kan ~ HAvr *sai-mn. güney). Frankland. t. bir.] bir tür hellim yumuşak peynir < Ar Haluma yumuşak idi " halim helva [Kut xi] ~ Ar Halwâ' [#Hlw] tatlı yiyecek. simültane. t. İng.a. beraber. mucit. & EYun (h)éliks helezon + EYun pterón kanat" helezon helis [ xx/b] ~ Fr hélice helezon ~ EYun (h)éliks a. beraber + Fa ân o + Fa dam zaman.< HAvr *sai-3 yoğun sıvı. hem [Kut. aynı ~ HAvr *sem-1 bir. hem(o)+/hemat(o)+ ~ Fr hém(o).) helyum [Bah 1924] ~ YLat helium bir element # 1868 J.kan + EYun fileö sevmek " hem(o)+. beraber. İng south (güneş yanı. * İlk kez 1868'de bir güneş tutulması esnasında güneş tayfında tesbit edildiği için. Lockyer ve E. • Aynı kökten Lat söl. an " hem h em fi ki r + ham aynı + Ar fikr düşünce " hem.

a. kimyacı (1825-95) & EYun (h)aíma. pa hemşehri şehir ~ Fa ham pâ yoldaş.kan + EYun rhâge püskürme. ritm hempa [ xiv] uyduran & Fa ham aynı + Fa pâ ayak " hem.a. pek. [ xix] hastabakıcı kadın ham şıra 1. I. a.karaciğer ~ HAvr *yekwr. < Alm haematoglobulin # H. t.] ~ Fa hangâma toplantı.kan + EYun rheö akmak " hem(o)+.a. Hoppe-Seyler. hep. kanal ~ Fa/OFa ~ Ar handasat [#hnds msd. daima * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.kan + Lat globus küre. Alm. " ciğer ~ Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu < . süttaş. kan akıtan & EYun (h)aíma. yuvar " hem(o)+. püskürmek ) " hem(o)+ hemoroid [ xx/b] ~ Fr hémorrhoïde basur ~ EYun (h)aimorrhoís. beraber + Fa zamîn taban. glob hemoraji [Bah 1924] emoraji ~ Fr hémorragie damar yırtılması sonunda oluşan ani ve şiddetli kanama ~ EYun (h)aimorrhagía a. t. şıra hemzemin olan demiryolu kavşağı [TDK 1998] hemzemin geçit karayoluyla aynı düzlemde & Fa ham eş. hendbol ball top " balya [ xx/b] ~ İng handball el topu & İng hand + İng ~ Ar %andaq ark. kalabalık.a. zemin * Muhtemelen Fa hamzaman (eşzamanlı) deyimine benzetilerek türetilmiş Türkçe bir terkiptir. ha$la$ ~ OFa ahanüz [ viii] kop/köp çok. ~ Fa hemşire [ xv] kız kardeş. -d.hemoglobin [ xx/b] ~ Fr hémoglobine alyuvarlara kızıl rengi veren madde ~ Alm haemoglobin a. kardeş. & EYun (h)aíma.bir araya gelmek henüz hep Tü [CodC xiii] [Kut xi] [Neş xv] ~ Fa hanöz şimdi. oran " endaze hengâme gaile < EFa *ham-gâma. yer. özellikle kız kardeş & Fa ham aynı + Fa şîr süt" hem. t. hepatit [ xx/b] EYun (h)epar. < Fa/OFa kandan kazmak hendese geometri ~ Fa andâza ölçü. 2.a. hendek [Env xv] kandag kazılmış şey. [DK xiv] hep bütün. düzlem " hem. F. ayakdaş. t.kanayan. fışkırma (< EYun rhegnymi yırtıp çıkmak. ayak ~ Fa ham şahrî aynı memleketli " hem.

. < öz Heinrich R. olarak görme ) . < EYun (h)érpeton yerde sürünen şey. a. yoldaş " harf [Kut xi] harif meslekdaş. a.)" her [Kut xi] ~ Fa har kas a. faydasız ~ Fa harza münasebetsiz söz < Fa hesap [Kut.] aritmetik < Ar Hasaba hesapladı. Hertz Alman fizikçi (1857-1894) herze [Kıp. zona hastalığı. a.ciltte çıkan uçuk ~ EYun (h)erpes "sürünen". DK xiv] ~ Fa har tüm. a. batıl / İng hermetic a. beyhude. herkes kas birisi. bütün. +loJi herru ya merru gitme & Kürt herrö git + Kürt merrö hertz [ML xx/c] ~ hertz fizikte frekans birimi ^1930 International Electrical Congress. odunsu olmayan bitki + Lat -cidus öldüren " +sid hercai [Gül xv] ~ Fa har câyî her yerde (yetişen).a. saydı (= Aram #%şb sayma. & Fa har her + Fa hermafrodit [ xx/b] ~ Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli < öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu & Hermes + Afrodite hermetik [ML xx/c] hermetizm ~ Fr hérmetique gizli ilimlere ilişkin.) [Yus. t. DK xiv] arkadaş. yoldaş. Gül xi] hisab ~ Ar Hisâb [#Hsb msd. < Fa/OFa %ar eşek (= Ave %ara. [Gül xv] ~ Ar Harif [#Hrf sf. sebatsız & Fa har her + Fa cay yer " her. Nihai anlamının "demirci" veya "kılıç ve bıçak imal eden" olduğu düşünülebilir.] sanatkâr. bir meslek örgütü veya loncaya mensup olan kimse.. a. bir yerde durmayan.a. Aş. MantT xiv] harz münasebetsiz. * Ar #Hrf/Sam #Hrp köküyle anlam ilişkisi açık değildir. sürüngen < EYun (h)erpö sürünmek " herpes. ciltte çıkan ağrılı leke < EYun (h)erpö sürünmek ~ HAvr *serp-2 sürünmek herpetoloji [ xx/c] ~ Fr herpétologie sürüngenler bilimi / İng herpetology a.a.)" harpuşta herif (olumsuz bağlamda) adam meslekdaş.a. becayiş hercümerç ~ Fa harc u marc karışıklık ~ Fa %ari hergele [BK1799] %ar gele yaban eşeği gala a. Yun. [Aş. her (= Ave herbisid [ xx/c] ~ Fr/İng herbicide ot öldüren kimyasal madde & Lat herba ot. < öz Hermes Trismegistos Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı herpes [ xx/c] ~ YLat herpes. Yus. kimse (= Ave kas.a.her haurva.

mezhep " heter(o)+. yazık! (ünlem) heykel [ xiv] ~ Ar haykal [#hykl] muazzam yapı. diğer (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)éteros başka. cinnet. boş şeylerle gönül eğleme hey ünl [DK xiv] hitap ünlemi [Arg.] korku ve huşu duyma veya duyurma < Ar hâba korktu. sarkma " avize heves [Aş xv] ~ Fa âwang asılı şey. dağar heybet [CodC xiii] ~ Ar haybat [#hyb msd. Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde. felsefede materia ~ EYun (h)yle 1. ağaç. salkım < Fa âwl%tan. 2. seks hevenk [Men xvii] aveng sarkık. farklı. ayrı + Lat sexus cinsiyet" heter(o)+. organizasyon < Ar hâ'a derli toplu ve biçimli idi heyhat [ xiv] ~ Ar hayhât eyvah!. delilik. biçim. abide. kurul.] telaş.] 1. ~ Ar hawas [#hws msd. f.heter(o)+ ~ Fr hétér(o).] heybe çanta. SinanP xv] ~ Ar hayülâ' şekilsiz madde. dogma heterojen heter(o)+. fantezi. doktrin.] kum yığını veya heyet ~ Ar hay'at [#hy' msd. tahta. heyula [Mercimek. âwîz. organizma. parçalardan oluşmuş bütün.başka. suret. huşu ve saygı duydu heyecan < Ar haca telaş etti. Men xiv] hegbe ~ Ar Haqîbat [#Hqb sf.] 1. çırpınma ~ Ar hayalân [#hyl msd. materia . ayrı + EYun dóksa görüş. anıt ~ İbr/Aram hekâl saray. +jen2 [DTC 1943] ~ Fr hétérogène farklı cinsten" heteroseksüel [ xx/c] ~ Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan & EYun (h)éteros başka. yığıldı ~ Ar hayacân [#hyc msd. kompozisyon. hammadde. tapınak ~ Akad ekallu saray ~ Sumer e-gal büyük ev heykeltraş traş & Ar haykal + Fa taraş yontan " heykel. 2.asılı olma. çırpındı heyelan yığılması < Ar hâla kum döküldü. görünüş./ İng heter(o). ayrı heterodoks [ML xx/c] ~ Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş & EYun (h)éteros başka. 2. yol torbası. ayrı.

gizledi. hüner. Vehip (wahıb). cabdu-l-wahhab). alay. marifetli & Fa hazar hezeyan [Gül xv] sayıklama. cömertçe ve karşılıksız verdi * Aynı kökten kişi adları Vahap (wahhab. kılavuz oldu .] yergi. hiciv/hicv~ Ar hacw [#hcw msd. perde ardına gizlenen) biçiminden geri türetme olmalıdır. utangaçlık . muhaceret. boş ve anlamsız konuşma < Ar ha5â sayıkladı hezimet yenilgi < Ar hazama ağır yenilgiye uğrattı [Neş xv] ~ Ar haSayân [#h5y msd.] göç < Ar hacara hicran uzaklaşma.] göçme.] perde.Ar Hicâb [#Hcb msd. bağış. hediye < Ar wahaba bahşetti. azgınlık < EYun (h)ybrizö azmak. satir. sanat" fen [ xvii] bin hüneri olan. terketti. kadın örtüsü. kılavuz olma. ayrılık " hicret hicret bir yerden ayrıldı. ~ Lat hybrida a. hicran. biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu. tehcir hicri [ xiv] ~ Ar hicrî [#hcr nsb. metil hezarfen bin + Ar fann beceri. satirize etti" hece hıçkır[mak <onom [EvÇ xiv] ınçkır< Tü ıç/hıç [onom. [Yus xiv] ~ Ar hicrat [#hcr msd. kadın örtüsü < Ar Hacaba sakladı.] ~ Ar hazîmat [#hzm sf.EŞKÖKENLİLER: EYun (h)yle : heyula.a. Vehbi (wahbı) ve Mevhibe (mawhlbat). göçtü EŞKÖKENLİLER: Ar #hcr : hicret. aşağılayıcı şarkı < Ar haca alay etti. ~ EYun (h)ybris ölçüyü aşma. DK xi] ~ Fa/OFa hlç/heç herhangi bir.] hicrete ait" hicret hidayet [ xiv] ~ Ar hidâyat [#hdy msd. [Men xvii] utanma. örttü * Sözcüğün Türkçe ikinci anlamı mahcub (yüzünü örten. hiç bir [Aş xiv] perde.a. tanrı yoluna yönelme veya yöneltme < Ar hadâ yol gösterdi. hicri. f.] hıçkırık sesi " +kir~ Ar hicran [#hcr msd. ayrılma. sc. ölçüyü aşmak hiç hicap [Kut.] ağır hibe [ xiv] ~ Ar hibat [#whb msd.] yol gösterme. hibrid [ML xx/c] ~ Fr hybride melez / İng hybrid a.] ihsan. muhacir. küstahlık.

a. < HAvr *wed-1 sulu. ^ 1787 Lavoisier. fil(o)+ ~ Fr hydrophile su emen & hidrofobi [ML xx/c] kuduz hastalığı ~ Fr hydrophobie "su korkusu". +jen1 hidroklorik hydrogène + Fr chlore " hidr(o)+2.a. padişah.E Yun (h)ydör. Arapçadan direkt alımlarda Hıdır biçimi tercih edilmiştir.hiddet keskinlik. 2. fobi hidrofor [ xx/c] ~ Fr hydrophore 1. hidr(o)+2 hidrojen ~ Fr/İng hydr(o)-2 hidrojene ilişkin " hidra [ML xx/c] ~ YLat hydra polip < (H)ydra mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı < EYun (h)ydör su " hidr(o)+1 hıdrellez 6 Mayıs (Eski takvimde 19 Mayıs) gecesi kutlanan bir halk bayramı < öz Hıdır İlyas Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik & %iDr Kuranda adı geçen kutsal kişilik. kuduz hastalığının bilimsel adı ~ OLat hydrophobia # y. Lat unda (deniz. +grafi ~Fr hidrojen [Bah 1924] idrojen ~ Fr hydrogène a. hidrofil [Bah 1924] idrofil EYun (h)ydör su + EYun fílos seven " hidr(o)+1. kimyacı & EYun (h)ydör su + EYun genes doğuran " hidr(o)+1. dalga). Fr. Rus voda (su). (h)ydr. 420 Cælius Aurelianus & EYun (h)ydör su + EYun fóbos korku " hidr(o)+1. a. water (su). klor [ xx/b] ~ Fr hydrochlorique kimyada bir asit & Fr . Eliyahu " hızır * Ar %iDr adı Farsça üzerinden Türkçeye Hızır olarak aktarılırken. bir tür pompa & EYun (h)ydör su + EYun fóros taşıyan " hidr(o)+1. öfke " had [Aş xiv] öfke ~ Ar Hiddat [#Hdd msd. hıdiv [Env xv] hükümdar vezir ~ Hwar %wadew hükümdar " hüda * Eski devirde Doğu İran'da Harezm hükümdarlarının unvanı iken 1866'da (muhtemelen Keçecizade Fuad Paşa tarafından) Mısır yöneticilerinin sıfatı olarak yeniden ihya edilmiştir. ıslak * Aynı kökten İng wet (ıslak). +ber hidrografi [ARasim 1897-99] hidrografya hydrographie deniz haritacılığı & EYun (h)ydör su + EYun grafe yazı " hidr(o)+1. su kaynağı. Hızır + ilyâs İbrani peygamberlerinden biri.su ~ HAvr *ud-ör.] ~ Fa xidew hükümdar. Hit watar. hidr(o)+1 ~ Fr/İng hydr(o)-1 su (sadece bileşiklerde) .

nem.] koruma. . değiştirme).a. Aş xi] ~ Ar Hikmat [#Hkm msd. < İbr/Aram #%km bilme. a. 2. sıhhat [Mercimek xv] ~ Ar HifZa-l-SiHHat higr(o)+ ~ Fr/İng hygr(o).] yeni ay. hilafet Ar %alıfat halife " halife [MMem xvi] ~ Ar %üâfat [#%lf msd. akılda tutma < Ar HafaZa korudu. hilal (= İbr ~ Ar %ücat^ [#^lc msd. Yus. saklama.] halifelik < hilal [Aş. aldatma ~ Ar %ilqat [#%lq msd. hilaf [Gül xiv] ~ Ar RÜâf [#xlf III msd. Aş xi] < Ar Hâla dönüştü. Yus xiv] #hll ışıma.nem (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ygrós nemli ~ HAvr *ugw-ro. hikâye etti. sakladı hıfzısıhha sağlığı koruma " hıfz. Aş xi] ayrıcalık gösteren giysi. yaratılış. sağlıklı * Yakın dönemde İngilizce telaffuz etkisiyle başa h sesi eklenmiştir.] anlatı < Ar Hakâ anlattı.] makam ve ~ Ar Hılat [#Hwl msd. parlama = Akad ellu a.hidrolik [Müh381181+] ~Frhydraulique su basıncı ile çalışan mekanizma. a. ıslak olmak hijyen [ xx/b] ijiyen EYun (h)ygieinós sağlığa yararlı < EYun (h)ygies sağ. Gül xiv] hikâyet [#Hky msd. = İbr %ikmah a.] 1. karşıtlık < Ar %âlafa [III] aksi veya tersi idi. hikâye [Aş. bilgelik ~ Aram ^eksmâ a. İbr/Aram #%lp (değişme. taklit etti ~ Ar Hikâyat ~ Fr hygiène sağlığa uygunluk hikmet [Kut. sakınma. hıfz [ xiv] ~ Ar HifZ [#HfZ msd. hırka " hal3 hile [Kut. Arapça kökün nihai anlamı bu olmalıdır. bilge olma " hüküm * Ar #Hkm kökünün "bilme" anlamı Arapçaya Aramca veya İbranice yoluyla Kuzeybatı Sami dillerinden alınmıştır. DK.] zıtlık. yaradılış. karşı geldi (< Ar %alafa ardından geldi)" halef * Karş.< HAvr *wegw.] bilgi.] görüntü. fizikte sıvılar mekaniği ~ EYun (h)ydraulikós órganon su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası & EYun (h)ydör su + EYun aulós boru " hidr(o)+1 hidroloji [ xx/b] ~ Fr hydrologie deniz bilimi " hidr(o)+1.) hılat [Kut. bir hale büründü " hal1 hilkat tabiat" halk2 [ xiv] ~ Ar hilâl [#hll msd.

Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke.) biçimleri Latinceden alınmıştır. Hint [Yus.a. Hindistan'a ait ~ EFa hind.a. zaman ~ Fa %anc şiddetle soluma.] ilgi.hım onom [ xix] hımhım burundan konuşma sesi [ xiv] himayet < ~ Ar Himâyat [#Hmw himaye msd. ~ Ar/Fa hindi Hintli < öz Hind " Hint * 16.dikiş dikmek " suzeni himmet kaygı. chicorium endivia ~? Mıs [ xiv] ~ Ar hindiba' yaprakları salata olarak * Lat intubus. şeytan). hinterland [ xx/b] ülke & Alm hinter geri. Aş xi] [ xx/b] kurnaz ~ Ar himmat [#hmm msd. DK xiv] hindu ~ Ar/Fa hind Hint ülkesi.] himen [ML xx/c] ~ Fr hymen kızlık zarı ~ EYun (h)ymen a. geniz temizleme. andavallı (argo) <Tü hım/hımhım [onom.a. arazi ~ Alm hinterland sahilin gerisinde kalan hınzır [ xiv] ~ Ar %mzlr domuz ~ Aram %3nzlrâ (sadece etinin yenmesi dinen yasak olması bağlamında) domuz = Akad %uzlru domuz .] koruma < Ar Hama korudu hımbıl <onom anlamsız ses " hım [LG 188+] izansız. talancı. yy'da "Batı Hint Adaları" olarak adlandırılan Amerika’daki Antil Adalarından ithal edilmiştir.dikiş < HAvr *syü. Bu sözcüğün Yeni Farsça karşılığı olması gereken *hm biçimine yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. EYun éntybon (a. öfke ~ Fa %anc â ^anc tıklım tıklım [ xi] Hintli. hindiba yenen bir bitki. haydut. [ xviii] Amerika kökenli bir kümes hayvanı. Pencap ~ Sans sindhu nehir. özellikle İndus nehri * Eski Farsça sözcük en erken MÖ 518 tarihli bir yazıtta kaydedilmiştir.) biçimleri muhtemelen bir Akdeniz veya Sami dilinden alıntıdır. ~ ? * Karş. arka + Alm land ülke. 2. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. ~ HAvr *syu-men. İng/Fr endive. Alm endivien (a. manen yönelme " ehemmiyet hin1 [Kut. düşman. hin2 hınç hıncahınç hindi meleagrus [Yus xiv] ('hin-i hacet' deyiminde) ~ Ar Hin an. OFa hen (1. EYun Indos biçimi Farsçadan alıntıdır.

opt-göz " hiper+. hipodrom. hipertrofi [ xx/b] ~ Fr hypertrophie aşırı büyüme ~ EYun (h)ypertrofeía a. optik hipertansiyon " hiper+. hiperbol [ xx/b] ~ Fr hyperbole geometride bir tür konik kesit ~ EYun (h)yperbole a. trof. yüksek. derma(to)+ » [ xx/b] " ipnotize ~ Fr hypodérmique deri altı (şırınga) " . havaya atmak & EYun (h)yper yukarı. alttan). Fr sous.a.a. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops.üst. yy Perge’li Apollonios. -ive aşırı aktif" hiper+. konkurhipik hiper+ EYun (h)yper a.alçak. Yun.(alt. +metre. alt (sadece bileşik sözcüklerde) ~ EYun (h)ypo alçak. yüksek + EYun bâllö. az. aşağı. tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon dışıdır. opt-göz " hiper+. bol-atmak " hiper+. eksik (edat ve fiil öneki) ~ HAvr *upo alt * Aynı kökten Lat sub.a. çipura. ~ Fr/İng hipp(o). alt.yetişmek. Alm auf (aşağıdan yukarıya doğru hareket bildiren edat). hip(o)+2 EYun (h)íppos at ~ HAvr *ekwo. balistik hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı. matematikçi < EYun (h)yperbâllö yukarı atmak. optik hipertansiyon " hiper+. hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı. atrofi hipnotize hipodermik 1.a. ~ HAvr *uper üst" ber+ hiperaktif aktif [ xx/c] ~ Fr/İng hyper. +metre. yetiştirmek. ^MÖ 2.a. & EYun (h)yper. İng up.hip(o)+1 ~ Fr/İng hypo. hipopotam. tansiyon [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural dışıdır.+ EYun trefö. büyütmek " hiper+. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops.at (sadece bileşiklerde) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íppos : baytar?. Sans upa. aşırı (önek) ~ ~ Fr hyperactif. beslemek.

the. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. alt + EYun teinö. tez2 hippi [196+] ~İnghippie/hippy modaya uyan kimse. hypothet. tez2 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. yemek artığı. alt + EYun fysis kabartı. the. semptomu olmayan hastalık duygusu ~ EYun (h)ypo%ondrion [n. kırıntı-döküntü " hurda1 . tehdit ve kavga sesi.koymak " hip(o)+1. ton. zemin & EYun (h)ypo aşağı. a. zemin & EYun (h)ypo aşağı.koymak " hip(o)+1. alt + EYun tithemi. bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı. fiziy(o)+ * Eskiden "maddi bedenin altındaki gizli gücün merkezi" olduğuna inanıldığı için. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan". ton.a.] göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge. hypothet. alt + EYun teinö. hipokondri [ML xx/c] ~ Fr hypochondrie hastalık hastalığı.germek " hip(o)+1. alt + EYun tithemi.hipodrom [Aİhsan 1891] ~ Fr hippodrome at yarışı yapılan yer & EYun (h)íppos at + EYun drómos koşu " hip(o)+2. ıvır zıvır %wurda yenmiş şey. 1960’larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse ^ 1965 ABD < İng hip son moda. [LG 188+] %ır kavga (argo) [LG 188+] irikıyım (argo) [LO xix] kavgacı ~ ? < Tü hır [onom. gözde hır < hırbo hırçın <onom onom [DK xiv] %ıı*lamak gırtlak sesi. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. şişme " hip(o)+1.germek " hip(o)+1. dalak ağrısı & EYun (h)ypo alt + EYun %6ndros kıkırdak. bodrum hipofiz [ xx/b] ~ Fr hypophyse bir hormon bezi & EYun (h)ypo aşağı.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel. a. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan".a.] hırlama ve tehdit sesi" hır < Fa hırdavat [Kan xv] hurdevât hurdalar. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. göğüs kemiğinin alt ucu " hip(o)+1 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı.

yağla kutsanmış) karşılığıdır. ince veya baklava dikişli kumaştan üstlük. uğurlu . KıpGul. akraba ~? Ar %aSm hasım.] şiddetli istek < Ar Tü %ayırsız hayırsız. [Men ] girildi kütürdı kavga Hıristiyan ~ Yun %ristianös İsa dinine mensup ~ Yun/EYun %ıîstös (kutsal yağla) meshedilmiş olan. hırıl gürültü onom " hır [DK. -? [Aş xiv] hiss ~ Ar Hiss [#Hss msd. Gül xiv] [Aş xiv] HıSSa ~ Fa %işm öfke ~ OFa %e*şm ~ Ar HiSSat [#HSS msd. Mesih < EYun %ıîö yağla ovmak. (= Ave aeşma.a. yıkıma ~ Ar HirS [#HrS msd.] 1. deldi " harikulade hırpa[lamak hırpani uğramış " harap hırs HaraSa şiddetli istek duydu hırsız hayır2 [Aş xiv] [ xx/b] [ xx/a] Tü hırpani perişan kılıklı " hırpani Ar ^arbân/^irbân [#xrb] perişan.) hisse HaSSa payına düştü " husus [Yus. Yus. DK xiv] %n*suz * Karş. rakip. DK.ovmak * İbr masia% (meshedilmiş. hırka [Gül xiv] ~ Ar xirqat [#^rq msd. TTü xırh (hayırlı. mesih. 2. yırtık derviş giysisi < Ar %araqa yırttı. hışım/hışma. meshetmek ~ HAvr *ghrîs.a.xv). %ınldı gırtlak sesi. Men xv] pırıldamak. hissetti hış onom hışırtı sesi [Kut.] duygu < Ar hisar müstahkem yer " hasr hısım [Aş. Gül xiv] xıSm yakın kimse.< HAvr *ghrei. akraba" anlamına sadece Türkçede rastlanmıştır. hırt his/hissHassa duydu.] etrafı çevrili yer. Bak. köpek sesi. DK xi] ~ Ar HiSâr [#HSr msd.* Farsça sözcükten Arapça -at çoğul ekiyle. uğursuz" [Yus.a. bir hukuki işlemde karşı taraf" hasım * "Yakın kişi.] pay < Ar .

kesip çıkarmak " hister(o)+. histerektomi [ xx/c] ~ Fr hystérectomie rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi & EYun (h)ystera rahim + EYun ektemnö. [ xiv] ~ Fa %iyâY salatalık./ İng hyster(o). hamle < Fa %âstan. " istasyon histamin [ML xx/c] ~ Fr histamine" hist(o)+. & EYun (h)ierós kutsal + EYun glyfe yazı" hiyer(o)+ hız [LO. ek+. aziz + EYun ar%ö baş olmak.a. medhetme ) hıyanet etme.] sünnet töreni < Ar %atana sünnet etti (= Aram #%tn düğün yapma.kalkmak.doku (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)istós (ayakta) duran. tom(o)+ histeri histoloji » [ xx/b] " isteri ~ Fr histologie dokubilim " hist(o)+.karın * Aynı kökten Lat uterus (rahim). sıçramak . emir-komuta zinciri. +arşi hiyeroglif [ARasim 1897-99] ~Frhiéroglyphe Eski Mısır yazısı ~ EYun (h)ieroglyfe kutsal yazı. sürat .Fa xîz sıçrama. +loji hit [ xx/c] ~ İng hit 1.HAvr *si-stâ.] nutuk. alacalı yapma.] sonuç. mukavim < EYun (h)istemi.] hainlik hiyerarşi [ xx/a] ~ Fr hiérarchie 1. hücum. hücum. popüler müzikte başarılı parça < İng to hit vurmak hitam ~ Ar %itâm [#%tm msd. dini mertebeler.a. hainlik < Ar %âna ihanet etti hıyar hiyer(o)+ EYun (h)ierós a.durmak .a. 2. cucumis sativus ~ Fr hiér(o).rahim (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ystéra rahim ~ HAvr *udero. yönetmek " hiyer(o)+. ^.kutsal. a. evlilik yoluyla akraba) hitap [Aş. aziz ~ [Kut xi] ~ Ar %iyânat [#%wn msd. sükse. renklendirme. KT xix] xız hamle. vuruş. Yus xiv] ~ Ar %iTâb [#^Tb msd. stâ. amin2 hister(o)+ ~ Fr hystér(o). 2. rütbe düzeni < EYun (h)ierâr%es baş rahip & EYun (h)ierós kutsal. ruhban sınıfı.a./ İng hier(o). ektom. hiddet. 2.hist(o)+ ~ Fr/İng hist(o). venter (karın). birine yönelik olarak yapılan formel konuşma < Ar %aTaba nutuk söyledi (= Aram #%Tb 1. övme. aileye damat olma = Akad %atânu damat. parlak başarı. vurma. şiddet.< HAvr *stâ. kıvamlı. kapanış " hatim hitan [ xiv] ~ Ar %itân [#%tn msd.

a. a. yaş meyve ve sebze = Ar a%Dar yeşil hızma ~ Ar %izâmat [#%zm msd. mal sahibi * Karş. Env xiv] %idmet. " solo. [DK xv] xi8metkâr . evin büyüğü. hodbin [Gül xv] ~ Fa %öd bin kendini-gören.görmek)" hodbehod. bencil & Fa %öd kendi + Fa bin gören (< Fa dldan. bedbin hodri hödük hokey ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " haydi. hızır [Yusxiv] -^iDrKur'anda ölümsüz olduğu belirtilen bir şahsiyet < Ar %iDr [#^Dr] yeşillik.a. Sogd %\vet. hodbehod ~ Fa %öd ba %öd kendi kendine < Fa %wad/%öd kendi (= Ave hva-to kendinin < Ave hva. be+ * Karş. yy'da egemen olmuştur. özellikle devenin burnunu delerek halka geçirdi.] develere takılan burun halkası < Ar %azama deldi. bre ~? [LO xix] köylü. bölük. EFa huva. çocuk oyuncağı [ML xx/c] ~ İng hobby < İng hobby-horse oyuncak ~ Fa %\vâca hoca [Yus. kaba. bu tür çomaklarla oynanan top oyunu < EFr hoc çengel ~ Ger .kendi) < HAvr *s(w)e. ^z.] kulluk < Ar %adama hizmet etti.* "Sürat" anlamı 20. hiza (edat) = Ar Hi5â' bir çift ayakkabı hızar %iz. (biri için) çalıştı * d > 5 > z değişimi Farsçada tipik olup. hızmet [Aş. DK xiv] hoca/hace bir saygı hitabı efendi.kesmek hizip/hizbbölüm [LO xix] %ızar ~ Ar HiSâ'a [#H5w] karşı karşıya. ağa. kelimenin telaffuzu Türkçeye Farsça vasıtasıyla alındığını düşündürür.(kendi).) hizmet Xidmet vulg. [Men ] ~ Ar %idmat [#^dm msd. ipe incik boncuk dizdi (= İbr/Aram #%zm delme = Akad %azâmu a. yüz yüze ~ Erm %zar/%zarar testere < Erm ~ Ar Hizb [#Hzb msd. taşralı. Sans svá. koca.] parti. ahmak [Bah 1924] ~ İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu ~ Efr hoquet ucu kıvrık çomak. ulu ve saygıdeğer kimse. hobi at. bin.

G. Macar-İng. beraber. ~ HAvr *sol. fizikçi" hol(o)+. devlet adamı ve düşünür < EYun (h)ólos bütün. akraba " hom(o)+. hologram [ML xx/c] ~ İng hologram üç boyutlu görüntü kayıt sistemi ^ 1947 Dennis Gabor. gram hom(o)+ ~ Fr/İng hom(o). hokka [Yus xiv] ~ Ar Huqqat ağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe < Aram #%qq oyma. bütün).varyant biçiminden Lat salvus (sağ). sağlam. Afr. a. ~ Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz hol [DTC 1944] sofa salon < Ger *hallö büyük kapalı mekân. oylum " hal4 ~ İng hall büyük kapalı mekân.tam. holding [196+] ~İng holding company başka şirketlerin hisselerini tutan şirket < İng to hold tutmak ~ Nor haldan " halter holigan hooligan her çeşit serseri * Nihai kökeni belirsizdir. kazıma " hakkhokkabaz Huqqat + Fa bâz oynayan " hokka. aynı (sadece bileşik isimlerde) < EYun (h)omós ~ HAvr *som.< HAvr *sem-1 bir. jonglör & Ar hokus pokus [ xx/b] ~ İng hocus pocus sihirbazlık sözü # 1624 İng.tüm. kusursuz * Aynı kökten Lat solidus. eksiksiz. HAvr *sols. +jen2 [199+] serserilik yapan futbol taraftarı ~İng .insan " hümanist homojen [DTC 1943] homogen ~ Fr homogène aynı cinsten olan. Alm haken (çengel). hol(o)+ ~ Fr/İng hol(o).* Aynı kökten İng hook. homin. İng/Alm all (tüm.a. tüm " hol(o)+ holmiyum [ xx/b] ~ YLat holmium bir element ^ 1878 Per Teodor Cleve. salon. bütün.bir. kimyacı < öz Stockholm İsveç'te bir kent < İsv holm ada. İsv. aynı " hem hominid [ xx/c] ~ İng hominid insan benzeri yaratık ~ YLat hominidae zoolojide insanın mensup olduğu familya < Lat homo. tepe ~ Nor holmr a. salüs (sağlık). beraber. bütün ~ EYun (h)ólos a. +baz [Men xvii] hokka ile oynayan. mütecanis ~ EYun (h)omogenes aynı ırk veya soydan olan. holistik [Hürr 1999] ~ İng holistic holizme ilişkin < İng holism doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi # 1926 Jan Smuts.

+log ~ Fr homologue eş anlamlı sözcük homoseksüel [Bah1924]omoseksüel ~Frhomosexuel eşcinsel ~ İng homosexual a. tiyatroda koro ~ HAvr *ghor-oduvarla çevrili alan. galeyana getirmek horon Yun %orös her tür dans " hora [TS xv] horos el ele tutuşarak yapılan toplu dans ~ -on eki (Yunanca nötr -o? veya genitif çoğul eki -??) açıklanmaya muhtaçtır.] [Aş. onom [LO ] %or bol akan su sesi. parola * İng loudspeaker sözcüğünün Fransızca çevirisidir. gırtlak sesi < " hır hora [LO xix] bir tür halk oyunu ~ Yun %orö [mod. " hom(o)+.a. hörgüç Tü [ xi] örküç deve hörgücü. . oyun yeri. 3. avlu < HAvr *gher-1 kapatmak.a.viii+ Uy). aşağı. örüş (yükselme). [DK xv] şorlamak aşağılamak. seks homur hop onom onom [KT xix] homurdan. [Men ] ~ Fa %wur hakir.öfke ile söylenmek sıçrama sesi < " hım hoparlör [Cumh 1932] ~ Fr haut-parleur ses yükseltici & Fr haut yüksek (~ Lat altus ) + Lat parleur konuşan " alto. oyun. dağ doruğu. hoppa <onom hoplama sesi " hop höpür hor1 %or görmek hor2. dalga < Tü ör-1 yükselmek. avlu. # 1892 Krafft-Ebing. 2. xorös] dans. züppe gürültüyle içme sesi " hap2 <Tü hop/hoppa [onom. belirmek * Karş.homolog [ML xx/c] . sefil ~ OFa xwâr a. a. Tü öri/örki (yüksek . eş + Lat sexus cinsiyet" hom(o)+. horul onom [AMithat 1875] şımarık. koro ~ EYun %orös i etrafı çevrili yer. hormon [Cumh 1932] ~ Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı ^ 1902 William Bayliss ve Ernest Starling. tabipler < EYun (h)ormâö azdırmak. çıkmak. dans alanı. etrafını çevirmek * Aynı kökten Lat hortus (etrafı duvarla çevrili bahçe) ve buradan OLat curt > Fr/İng court (avlu).a. çevirisinde & EYun (h)omós aynı. "Psychopathia Sexualis"in İng. Yus xiv] %or hakir. İng.EYun (h)omólogos aynı şeyi söyleyen.

memnun etmek) ~ Fa/OFa %wuşnüd memnun (= Ave hostes [ xx/b] uçakta hizmet görevlisi ~ İng hostess [f. seyretmek " +skop horoz %raos. konuk hötöröf hotoz [ xx/c] eşcinsel (argo) ~? ~? [DK xiv] hotaz sorguç. (= Ave ~? [LO xix] horuspina bir tür balık * Tü horoz sözcüğüyle ilgili olamayacağı açıktır.konuk kabul eden ~ HAvr *ghospot. [LO ] horul horul ~ Fa/OFa %wuş tatlı. Yus xiv] %şnüta a.hoşnut olmak. ab hoşbeş [Mercimek xv] meyve kompostosu < Tü hoş geldin beş geldin " hoş hoşmerim [EvÇ xvii] sütle yapılan bir tatlı ~ Fa %wuş maram kaymakla yapılan bir tür tatlı & Fa %wuş tatlı + Fa maram süt kaymağı.) + EYun skopeö gözetlemek. kuş gagası (= İbr %arTüm [#%Tm] burun ) * "Su borusu" anlamı Türkçeye özgüdür. horul onom [LO ] horla.)" hoş. devre. çağ (~ HAvr *yer. hospit. güzel. içki sofrası kuran & Fa %\vâr yiyecek ve içecek + Fa dâd veren < Fa dadan vermek " +hor. gaga.uyurken boğazdan kalın ses etmek. özellikle hayvan burnu. memnun edici ~ Fa %wuş âb tatlı < " hor2 hoş [Kut. [Bia xix] tulumbalara takılan meşin veya bez su borusu ~ Ar %urtüm i burun. < Ave %şnâvaya. yaban domuzu dişi. a. hoşuna gitmek ) hoşaf su. 2. hortla[mak hır <onom [LO xix] mezardan geri gelmek < hort aniden çıkma sesi" hortum [Men xvii] fil burnu. fil hortumu ~ Aram %ürTamâ burun. krema (~ Ar malham a. merhem hoşnut [Aş. Aş xi] (= Ave xşmı.] misafir ağırlayan kadın < İng host evsahibi. çağırmak.bağırmak."konuk-sahibi" < HAvr *ghos.a.horoskop [ xx/b] ~ Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal & EYun (h)öra zaman. ağıt ) horozbina [CodC xiii] ~ Fa xurös a. data . at başına takılan püskül hovarda ~ Fa %\vâr dM yedirip içiren. ~ OFa xrös a.yabancı.a.a. konuk ağırlayan ~ Lat hospes. şerbet" hoş.

hudut Hadd sınır " had hukuk Haqq " hak1 [ xiv] hudud ~ Ar Hudüd [#Hdd çoğ. serbest kaldı" halas ~ Ar %ulâSat [#%is msd. saldırdı hüda %wadây/%w^atây a. kent dışı [Oğ xi] öyük yığma tepe habbeler < Ar Hubüb [#Hbb1 çoğ. Nihai anlam muhtemelen "kendi-güçlü" (Yun autokratör) olmalıdır. "3. sahip ~ OFa hücum Ar hacama üstüne vardı. Ancak Avestaca biçim ile Sogdca ve Harezmce biçimin etimolojileri hakkında kaynaklar çelişkilidir.] sınırlar < Ar ~ Ar Huqüq[#Hqq çoğ. Güçlendirme.gitmek ) " hüküm. yargılama" muhtemelen Arapçada özgündür. kodaman. emir.] saldırı < ~ Fa %udâ tanrı. sürmek < Fa raftan. devlet sahibi" hüküm.] yönetim. [DK xv] %oryâd köylü. tahkim etme" aynı anlamın özel bir uzantısı olarak kabul edilebilir. raw.Ar Hucrat [#Hcr msd. egemenlik < Ar Hakama yargıladı. özet. a.götürmek. Sogd %\vataw. kanun < Ar Hakama yargıladı. hıdiv. egemenlik kullandı * Ar #Hkm kökünün ifade ettiği anlam gruplarından " 1. "2. reva hülasa [Aş xiv] posa < Ar %alaSa arındı. bilme. egemenlik erki kullandı" hüküm hükümran ~ Fa Hukm rân hüküm süren & Ar Hukm egemenlik + Fa rân süren (< Fa randan. hatun. hükümdar sahip olan. karar. hekim. Bak. Ave hvadata (tanrı). " hodbehod * Karş.] yargı. Aş xi] ~ Ar Hukm [#Hkm msd. bilge olma" türevleri Aramiceden alıntıdır. hükmetti. +dar ~ Fa Hukmdâr egemenlik ve yargı gücüne hükümet [MMem xvi] hükümet itmek ~ Ar Hukümat [#Hkm msd.] taneler hububat < Ar Habbat tane " habbe hücre [Aş xiv] oda. Yus xiv] ~ Ar hucüm [#hcm msd.hoverkraft durmak + İng craft araç hoyrat Rum veya gayrımüslim köylü höyük Tü [ xx/c] ~ İng hovercraft & İng hover havada asılı [Aş xiv] . rân. kısıtladı" hacir [Env xv] [Aş.] oda < Ar Hacara kapattı. Karş. taşra. [KT xix] biyolojide hücre (Fr cellule karşılığı) . özellikle ~ Yun %öriâtis köylü < Yun %öriö köy ~ EYun %öros kır. hükümdar.] öz.] haklar < Ar hüküm/hükm[Kut. [İdr xiv] . kurtuldu. Hwar xwadew (hükümdar). .

insancıl ~ İt umanista a. şair < Lat humanus insani < Lat homo. baht. eski tıbba göre insanı oluşturan dört sıvının her biri humus1 [MLxx/c] organik toprak . kara sevda. çömlek (= Ave %umba. mizah ~ Lat (h)umor 1. sıcak oldu (= Aram #xmm a. sıvı. adil. 2.< HAvr *dhghem. giysi. özellikle cennette giyilecek bir giysi.a. temizlik. bereket) humbara doldurulan mermi [ xvi] demirden yapılarak içine patlayıcı maddeler ~ Fa %umbara küçük küp < Fa %um/xuınb küp. genel anlamda ateş. antik Yunan ve Latin kültürüne vakıf kimse. kutsal & Ave hao iyi + Ave mâya kut.) humma [Yus xiv] ~ Ar Humma' [#Hmm] 1. 2.er. ^ Lodovicio Ariosto (1474-1533).kara + EYun %ole safra " melan(o)+. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun melan%olia a. nem. İt. erdem ~ EFa hünara. homin.) + EFa hnar. kondu. [DTC 1942] humor ~ Fr humour 1. klor hümanist [ xx/a] ümanist ~ Fr humaniste 1. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması < Ar Halla çözdü " hal2 hulul ~ Ar Hulul [#Hll msd. = Akad ememu a. konma.a.a. & EYun mélas.] 1.a.) humor [ xx/a] hümur. [LO xix] hulya ~ Ar mâli%üliyâ kara safra.a.erdem & EFa hu iyi (= Ave hao a. hülya [Men xvii] malihulya .a. ruh hali.kutlu. 2. marifet. yetişme. varma. espri.] 1. a. 2. Aş xi] ~Lat humus toprak ~ Ar HummuS nohut ~ ~ Fa/OFa hunar sanat. erkek " hümayun hüngür hunhar %wâr içen " +hor onom [DK xv] ögür ögür ağlama sesi ~ Fa %ûn %wâr kan içici & Fa %ûn kan + Fa .hülle ~ Ar Hullat [#Hll msd. ruhun bedene girmesi < Ar Halla (binek hayvanından) indi. dürüstlük. 2. -n. insan " humus1 hümayun [ xv] ~ Fa hümâyûn kutsal. mübarek.a. 2. durdu. hastalık ateşi < Ar Hamma ısındı.HAvr *(dh)ghom-o."toprağa ait".] 1. özellikle neşeli ruh hali.a. padişaha ait < Fa/OFa humây devlet kuşu (= Ave haomaya. yetişti" hal2 hulus dürüstlük gösterisi" halas ~ Ar %uluS [#%1S msd. humus2 Aram hüner [ xiv] hummus [Kut. 2. durma.

Sasani padişahlarının sıfatı & OFa %\vadây hükümdar + OFa awant taht. abuk sabuk konuştu hurda1 artık. Aş xi] kutsallık.OFa %örmag a. ibriğin ağız kısmı. özellikle hurma ~ Ar Hurmat [#Hrm msd. serbest.a.] boş inanç. zizyphus vulgaris = Ar cinâb üzüm (= Akad inbu meyve ) hünsa cinsiyetli [ xiv] ~ Ar %un6â' [#%n6 sf.huni [Mü xvii] ~ Yun %oni külah şeklinde sıvı akıtma aracı ~ EYun %oane/%öne akıtma yeri. ~ Fa xurmâ yemiş. hurafe < Ar %arafa bunadı. a. Aş. akıtmak ~ HAvr *gheu. köle olmayan (= Aram #%rr serbest olma. yy'dan itibaren deforme edilmesinin nedeni açık değildir. Karş. kırıntı + Fa %âş yonga.a. f. salınma. hünnap [ xiv] unnab ~ Ar cunnâb [#cnb] hünnap ağacı ve meyvesi. ~ Ar hurda2 [MMem xvi] hile ve %ud'a . İslam inancında cennet perisi = Aram #%wr ışıltılı ve beyaz olma * Aynı kökten karş. çift hür [ xiv] ~ Ar Hurr [#Hrr2] azat. a. kurtulma) * "Azat edilme" ve "redakte etme. kandırdı hurdahaş [DK xiv] %urd ^ ^ş dökük & Fa %wurda artık. Ar Hawar (akçaağaç). hile < Ar %adaca sakladı. har1.] hermafrodit. Türkçe sözcüğün 15. hurma . hile hurda %udcat^ [#xdc] aldatma. yazı yazma" anlamlarını içeren Ar #Hrr2 kökü ile "ısı. [ xiv] a. huni < EYun %eö dökmek. " +hor [Aş xiv] %urde ~ Ar %urâfat [#%rf msd. dokunulmazlık. Yus xiv] ~ Ar Hüriyat [#Hwr] eski Arap mitolojisinde ak peri. masal ~ Fa %wurda yenmiş şey. saygı < Ar Harama yasakladı" harem hurra [Tarik 1884] ~ Fr hourra tezahürat bağırışı . " fondan hünkâr [AşZ xv] < Tü hüdavendgâr Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat ~ Fa %udâwand g^r "hükümdar yapan". kırıntı ~ OFa xwurdag a.a. sıcaklık" anlamına gelen #Hrr1 kökü arasında anlam ilişkisi kurulamaz. Fa xunkar ^^ dökücü). yüksek makam " hüda * Karş. tebeşir). kırpıntı" hurda1 ~ Fa %wurd u xâş kırık huri [Yun.] hürmet [Kut. salınmış. maHar (sedef). Hawwarat (kireç taşı.

[Bia xix] köle ~ Ar Hurriyyat [#Hrr2 msd. betula * Karş. köle olarak doğmamış * İkinci anlamı Sadık Rıfat Paşa tarafından 1830’larda popülerleştirilmiştir. Cuma günü camide yapılan söylev " hitap hüthüt .] harfler < Ar Harf" harf [Men xvii] ğuş . oluştu. zarar hüsnükabul Husn güzellik + Ar qabül misafir kabul etme " hüsn. çıkma " harç [KT xix] metal dökme matbaa harfleri (Fr type karşılığı) < Ar Hurüf [#Hrf çoğ. karşı geldi husus [DK xiv] ~ Ar %uSüS [#%SS msd. yy ikinci yarısında türemiştir. husul ~ Ar HuSül [#HSl msd. üreme. oluşma. üredi. ayırdetti. (sonuç veya başarı) elde etme < Ar HaSala oldu. alçak gönüllülük < * "Yüce bir varlık karşısında duyulan korku ile karışık saygı" anlamı (İng awe karşılığı) Türkçeye özgü olup 20. Alıntı yönü açık değildir. ayırıcı özellik.] testis ~ Ar %uTbat[#%Tb msd. hutbe [DKxiv] söylev.] ayrı olma. niyet hüsran " hasar huşu [ xiv] Ar %aşaca tevazu ve saygı gösterdi ~ Ar %uşuc [#%şc msd.).hürriyet olmama " hür [ 183+] serbesti (Fr liberté karşılığı).] köle olmama < Ar Hurr köle olmayan.] olma.a. Moğ kusu (a.] güzellik < Ar ~ Ar Husnu-l-qabül konukseverlik & Ar ~ Ar Husnu-n-niyyat niyet güzelliği" [ xiv] ~ Ar %usrân [#%sr msd.] kayıp.] çıkış. özel durum < Ar %aSSa ayırdı. hüsn Hasuna güzel idi [Yusxiv] ~ Ar Husn[#Hsn msd. huruç hurufat ~ Ar %urüc [#%rc msd.] düşmanlık. hasar.] tevazu. özel saydı husye [ xiv] ~ Ar %uSyat [#%Sy msd. ayrıcalık. kabul hüsnüniyet hüsn. elde etti husumet [ xiv] ~ Ar %uSümat [#%Sm msd. [KT xix] huş ~ Fa ğüş akça ağaç huş veya kayın.] formel konuşma. özel şey. hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme < Ar %aSama düşmanlık etti.

rahat. mevcudiyet.a. huzme Hazama [msd. 2. tıngırtı . yerleşik olarak yaşadı (göçebelik zıddı) hüzzam [ xviii] hüzâm/hüzzâm musıkide bir makam < Ar hazam (#hzm) gıcırtı. üslup ~ OFa xög ~ Ar Huzmat [#Hzm msd. 2. şimdi ve burada olma.] [Yus xiv] hüzn huzur [Yus xiv] ~ Ar HuDür [#HDr msd. gümbürtü.] kimlik. asayiş < Ar HaDara 1. nitelik ~ Fa xüy/xöy adet.] demet < Ar ~ Ar Huzn [#Hzn msd. Hazm] deste yapma hüzün/hüznüzüntü < Ar Hazana üzdü [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar huwa al-baqin O (Allah) kalıcıdır & ~ Ar huwiyyat [msd. bir yerde bulundu. huy. nelik. hazır bulundu. hazır olma.] 1.hüvelbaki Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs) + Ar bâqin kalıcı" baki hüviyet < Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs)" hüvelbaki huy a.

yiyecek ve içecek maddeleri" maişet ~ Ar icadat^ [#cwd IV msd. gramerde yan cümle " ibret ~ Ar cibâdu-llâh Allahın kulları < Ar ~ Ar cibârat^ [#cbr msd. geçimini ibadet [Aş xiv] ~ Ar cibâdat^ [#cbd msd.] geri verme " avdet ~ Ar icânat^ [#cwn IV msd.a. . mabut ibadullah cibâd [#cbd çoğ. ibibik. c^abdu-llah (Allahın kulu).] yardım. ibik Tü [ xi] üpgük ibibik kuşu.] kullar < Ar cabd kul.iade iane avane iaşe temin etme.] yaşatma.] 1. tapma < Ar cabada hizmet etti. Çağ xv] ibik/übük ibibik kuşunun tacı. ifade.] kulluk. yüceltti (= İbr/Aram #cbd hizmet etme. ibaret [Yus xiv] ~ Ar cibârat^ c^an "söylenen şudur" anlamında deyim < Ar cibârat^ açıklama. EŞKÖKENLİLER: Ar #cbd : ibadet. birinin yanında çalışma) Aynı kökten Ar cabd (köle).a. mabet. ibadet etti. [ xx/b] sevimli budala. < öz İbrahim [ML xx/c] ~ Fr ibis bir kuş türü ~ Lat ibis a. bağış " ~ Ar icâşat^ [#cyş IV msd. köle " ibadet ibare [ xiv] ibaret ifade. ibadullah. [Arg xvi] iblik horozun tacı " ibibik ibiş alık ibis [ xx/a] orta oyununda bir karakter adı. [Bahş xv] ibik a. [TS xv. açıklayıcı cümle " ibare ibibik Tü [ xi] üpgük hüthüt kuşu. 2. söyleyiş.

c^ibarat (ifade. İncil'de şeytanın sıfatlarından biri < EYun epibouleüö kötü yola düşürmek. a.] gerek. var etme. ücret ~ Ar Icâd [#wcd IV msd.bükmek. dökmek " ab. icabet [ xiv] ~ Ar icâbat [#cwb IV msd. tac^abîr (rüya yorumlama).] cevap verme.] kiralama. Tü [Uyviii+]iç-a. rıht ibrişim [Aş xiv] ebrîşüm ~ Fa abrîşum ipek. ders alınması gereken şey Ar cabara [msd.] yerinde bırakma " ~ Ar iblâğ [#blġ IV msd. açıklama).] öğüt. yanıltmak & EYun epikarşı + EYun bouleüö fikir vermek. özellikle olumlu cevap verme < Ar acaba [IV] cevap verdi" cevap icap vacip kılınan şey " vecibe icar karşılığında tutma " ecir icat arayıp bulma " vücut [ xiv] ~ Arîcâb [#wcb IV msd. iğne şeklinde gösterge ~ Ar ibra' [#br' IV msd.] yaratma. . erdirme. özellikle bükme ipekten yapılan ip ~ OFa abreşöm a. eğirmek " erişte iç iç[mek Tü [ viii] iç a.] ulaştırma. zenne. ders. Karş. Ar ubnat (oğlancılık) masdarıyla birleştirilemez.a. Karş. ibra ödenmiş sayma " beraat ibraz ibre ~ Ar ibraz [#brz IV msd.ibka beka iblağ toplam bir rakama ulaşma " büluğ ~ Ar ibqa' [#bqy IV msd. ~ Ave *upa-reşma a. danışmak " epi+ ibne pasif eşcinsel < Ar ibn oğul. Aş xi] ~ Ar cibrat^ [#cbr msd.] aklama. (nehir) aştı * Ar #cbr fiilinin çeşitli anlamları arasındaki ilişki açık değildir.] ortaya çıkarma " bariz ~ Ar ibrat [#'br msd. cubur] karşıya veya öbür yana geçti.] iğne. Yus xiv] ~ Ar iblis şeytan ~ EYun epíboulos "yoldan çıkaran".a. rez.a. borcunu ibret [Kut. < Ave *reş. oğlan" bin2 * Muhtemelen Arapça -e dişil ekiyle oluşturulmuş Türkçe bir türevdir.akıtmak. iblis [Aş. örnek. ~ Ar Icâr [#'cr IV msd. zorunluluk. ibrik [Mercimek xv] ~ Ar ibnq sürahi~OFa *âbreg "su döken" & OFa âb su + OFa re%tan.

] geçit verme. . çevirmen. ~ Ar icmal [#cml IV msd.icazet [DK xiv] izin ~ Ar icazat [#cwz IV msd. İng.) sözcüğüne karşılık olarak İngilizce çeviride kullanılan Latince terimdir." iç< Tü iç" iç * Sıfata eklenen -kin ekinin işlevi belirsizdir. kaçınma < Ar canb yan " canip ~ Ar ictinâb [#cnb1 VIII msd. ~ Ar ictihâd [#chd VIII msd. ~ Lat id o şey (nötr üçüncü tekil şahıs zamiri) * Sigmund Freud'un önerdiği Alm es (a. tabi olmak.] zorlama " cebir Tü [Uy viii+] içger.] " içtinap geçme. izin verme < Ar caza geçti " cevaz icbar içer[mek kapsamak içeri Tü ~ Ar icbar [#cbr IV msd.içinde olmak. dışından dolaşma. [ 194+] içer-içine almak. içerle[mek için içki içkin Tü Tü YT <Tü [LG188+] kızmak (argo) "içeri [Or.] < Ar ictimâc [#cmc nsb.] çalışıp ~ Ar ictimâc [#cmc VIII msd.] bütünleme. gayret gösterme " cihat içtima topluluk halinde olma " cem içtimaiyat içtima [MMem xvi] [ xiv] [Yus xiv] [ 191+] sosyoloji ~ Ar icmâc [#cmc IV msd.] cereyan ettirme. < Tü iç " iç [Uy viii+] içgerü içe doğru ~ Tü içge içe < Tü iç " iç.] yanından id [ xx/c] ~ YLat id psikanalizde bilinçaltı ^ 1927 Joan Riviere. Kaş viii] üçün nedensellik edatı [Uy viii+] içkü [Fel 194+] immanent < Tü iç. İng it yerine tercih edilmesi "bilimsel görünme" kaygısına bağlanabilir. ~ Ar icra' [#cry IV msd. geçmesi için yol verme.a.] bir araya toplama. icma [ xiv] oybirliğiyle anlaşmaya varma " cem icmal tamamlama " cemal icra uygulama " cereyan içtihat çabalama.

] tablocuk. Fr guider < Ger wîtan (yol göstermek). minyatür resim < EYun eîdos şekil. Aynı kökten EYun eîdos (görüntü).] döndürme. düşüncede varolan 2.] hazırlama " add idam idame ettirme " devam idare yönetme " devir ~ Ar icdâm [#cdm IV msd.kendi" solo Türkçe telaffuzu yakın dönemde İngilizceye göre düzeltilmiştir. Lat vîdere (görmek). bir şeyin zihinsel modeline uygun. kavram. * Platon felsefesinin etkisiyle "soyut kavram.idadi [ xix] mekteb-i i'dadî hazırlık okulu. ideal [Bah 1924] ~ Fr idéal 1.a. iddet [Gül xv] ~ Ar ciddat^ [#cdd] 1. fikir akımlarının bilimsel tahlili # 1796 Destutt de Tracy. dünyadan habersiz ~ EYun idiötes sivil. a. görüntü " ide idiyo/idiyot [ xx/b] budala ~ Fr/İng idiot budala ~ Lat idiota cahil. bir ide [ARasim 1897-99] ~ Fr idée fikir.a. sembol & EYun eîdos şekil. yönetici zümreye mensup olmayan < EYun ídios kendi < EYun hwidios ~ HAvr *s(w)ed. Osmanlı devletinde 1873'ten itibaren kurulan darülfünun hazırlık okullarının adı < Ar icdâd [#cdd IV msd.< HAvr *s(w)e.] dava etme. belirli bir süre. fiks ideogram [ML xx/c] ~ Fr idéogramme simge-yazı.] (bir şeyi) devam ~ Ar idârat [#dwr IV msd. görüntü + EYun grámma. düşünür 2. avam. sayılı günler. düşünsel. 2. gram ideoloji [Bah 1924] ~Fridéologie1.] yok etme " adem ~ Ar idâmat [#dwm IV msd. t. kavram. biçim < EYun eidö. İslam hukununda boşanmadan sonra kadının tekrar evlenmesi için gereken süre < Ar cadda saydı" add iddia dava ileri sürme " davet ~ Ar iddicâ' [#dcw VIII msd. . mükemmel ~ OLat idealis düşünsel" ide idealizm idefiks [AMithat1877] [ xx/b] ~Fridéalisme"ide ~ Fr idée fixe sabit fikir " ide. id. çevirme. siyasi inançlar sistemi (xix)" ide. düşünce ~ Lat idea a. idil [Bah 1924] ~ Fr idylle huzurlu kır sahnesi ~ Lat idyllium kır sahneleri anlatan kısa şiir ~ EYun eidyllion [küç. Fr.(*weidö) görmek ~ HAvr *weid. ~ EYun eidéa/idéa göz önüne getirme. düşünce" anlamını kazanmıştır.yazı " ide.

] salgılar < Ar ifraz ~ Ar cifrit bir tür zararlı cin ~ OFa âfıîta ~ Ar ifşa' [#fşw IV msd. beyan. ayrıştırma. 2.] salgı.] bir işi sürekli ve düzenli biçimde yapma < Ar damana toprağı işleyip hazırladı. salgılama " ifraz ifrit [Aş xiv] yaratık. 2. özellikle hukukta bir malı hisselere ayırma. < Ar darak ulaşım. görüntü ~ EYun eídolon < EYun eîdos şekil. kavrama. pul. kurtuluş " felah iflas [Kut xi] ~ Ar iflâs [#fls IV msd.] açığa vurma " faş . bir şey veya bir kimse lehine görüş bildirme " fayda iffet caffa kaçındı.] borcunu tam olarak ifade ~ Ar ifâdat [#fyd IV msd. görüntü " ide idrak [ xiv] ~ Ar idrâk [#drk IV msd. [Men xvii] egzersiz.] 1. torba. (özellikle mahkemede) tanıklık. salgılama < Ar faraza a. ileri gitti ~ Ar ifrağ [#frġ IV msd. kabarmak * Karş. anlama. rahata erme. ifraz [Neş xv] ~ Ar ifraz [#frz IV msd.] feragat ettirme " ferağ ~ Ar ifrâT [#frT IV msd. abartma < Ar faraTa öncü idi. yararlılık. kurtulma < Ar falâH refah. Geç Roma imparatorluğu döneminde en küçük para birimi. huzur.] makul olan sınırı aşma.] iyi duruma gelme. metelik ~ Lat follis 1.idman [TS* xv] gayret. ifrazat [IVmsd. kese. dereke " dereke idrar şarıltıyla aktı ifa ödeme " vefa [Aş xiv] ~ Ar idrar [#drr IV msd. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı Türkçede sadece çoğul formda kullanılır.] ulaşma. mahluk < OFa âfıîtan yaratmak " aferin ifşa ~ Ar ifrazat [#frz çoğ. ayırma. bir işi sebat ve düzenle yapma ~ Ar idman [#dmn IV msd.] 1. erme. düzelme. tapınılan şey ~ Lat idolum biçim.a. İng follicle (saçların dibindeki yağ keseciği) < Lat folliculus (kesecik). çaba. pul < HAvr *bhel-2 şişmek.] a. erdem < Ar iflah [Gül xiv] ~ Ar iflâH [#flH IV msd. ifrağ ifrat [ xiv] azma. en dibine inme.] utangaçlık. 2. kalbinde (öfke) besledi idol [ xx/a] ~ Fr idole yalancı tanrı. bir şeyin en dip noktası.a.] işeme < Ar darra ~ Ar i'fa' [#wfy IV msd. varma. fayda. utandı [ xiv] ~ Ar ciffat^ [#cff msd. < Ar fils/fals en küçük bakır para birimi.

Moğ cigir-/cigsi.). ehli hayvan veya hizmetçi. iğva ~ Ar iğwâ' [#ġwy IV msd.] oruç açma. a. çeşitli küçük boy yemişlerin adı iğdiş Tü edilmiş köle veya hayvan eğitiğfal [ xi] égdiş besleme.bilmek " not iğren[mek Tü [Kaş xi] yigren- * Karş.] aldatma " gaflet * "Evlenme vaadiyle cinsel ilişkide bulunma" anlamı Türkçeye özgüdür.(a. yalan söyledi iğ iğde Tü Tü ig a.a. iglu iğne ignore [etm Tü [ xx/b] ~ İng igloo buzdan eskimo evi ~ İnuit iglu ev " iğ ~ İng to ignore bilmezden veya [Uy viii+] yinne/yigne [Mill 2002] tanımazdan gelmek ~ Fr ignorer bilmemek ~ Lat ignorare a.yakalamak.< HAvr *gnö.] birine yalan isnatta [Uy viii+] yigde iğde.hayvan veya köle beslemek. ~ HAvr *ne-gnö-rö. kötü yola girdi. iğreti » " eğreti ığrıp [LF xvi] bir tür büyük balık ağı ~ Yun grípos balık ağı ~ EYun grîpos/grîfos balık ağı veya çubuklardan örülmüş balık avlama sepeti ~ HAvr *ghrebh.ifsat iftar etme " fıtrat iftihar duyma " fahri iftira bulunma < Ar fara [msd. yoldan çıkarma < Ar ğâwa [msd. kahvaltı ~ Ar iftihar [#f%r VIII msd.] kandırma. [Oğ xi] hadım < Tü éğit. ~ Ar ifsad [#fsd IV msd. tutmak " +gir iguana [ML xx/c] büyük kertenkele ~ Karib iwana a.] övünme.] fesat sokma " fesat ~ Ar ifTâr [#fTr IV msd. terbiye etmek " ~ Ar iğfal [#ġfl IV msd.a. baştan çıktı" gayya ~ İsp iguana Güney Amerika'ya özgü . gurur ~ Ar iftira' [#fry VIII msd. ġayy] kandı. * Orta Amerika yerli dillerinden. firyat] uydurdu.a.

] 1.] havale etme. 2. Eski Yunanca adla "flamacık" kavramının bileşimi gibidir. hak olanı ~ Ar İRİâl [#xll IV msd. tilia ~? Lat flammula flamacık < Lat flamma 1. [LO ] fılamur/ıhlamur ~ Yun flamoúri [küç.] hainlik etme " ~ Ar iHâTat [#HwT IV msd. kurtarma.] 1. ihlas 2.] bozma " halel ıhlamur [Kan xv] ıflamur. Yus xiv] ~ Ar iHsân [#Hsn IV msd. ~ Ar iHqâq [#Hqq IV msd.] doğru yola gelme. Yeni Yunanca kelime. hacda giyilen giysi " harem ihsan [Aş. haberdar ~ Ar iHdâ6 [#Hd6 IV msd.] dışarı çıkarma " hariç ihram [ xiv] ~ Ar iHrâm [#Hrm IV msd. boş verme < Ar hamal kendi başına bırakılmış (deve veya davar) ihraç [ xiv] ~ Ar i%râc [#%rc IV msd. ~ Ar ihmâl [#hml IV msd. karşılıksız hediye verme. Lat flammula sözcüğünün bitki adı olarak kullanımına 18. ciro etme " hal1 ihanet hıyanet ihata duvarla çevirme " hayat2 ihbar etme " haber ihdas oluşturma < Ar Hada6a oldu.] etrafını ~ Ar i%bâr [#xbr IV msd. yasaklama.] hatırlatma " hatır ~ Ar ihtida' [#hdy VIII msd.] hissettirme " his ~ Ar i%Târ [#%Tr IV msd.] haber verme. hacca ilişkin yasaklara uyma. yy'dan önce rastlanmamıştır. samimiyet. .] hak kılma. hediye < Ar Hasuna güzel idi" hüsn ihsas ihtar ihtida İslamı kabul etme " hidayet ~ Ar iHsâs [#Hss IV msd. bir işi ~ Ar i%ânat [#%wn IV msd.] kendi haline bırakma.ihale birine devretme. flama " flama * Karş. vuku buldu " hadis ihkak yerine getirme " hak1 ihlal [MMem xvi] ~ Ar iHalat [#Hwl IV msd.] meydana getirme. alev. kurtuluş. doğruluk " halas ihmal [ xiv] ~ Ar i%lâS [#%1S IV msd. dar uzun bayrak.] çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç. EYun filúra (ıhlamur). 2.] güzellik yapma.

] seçme " ihtiyar1 . 2.] 1. hicap duyma). bir mülkü terketmek için talep edilen ücret ~ İbr/Aram #%kr kiralama ihtilaç helecan [ xiv] ~ Ar ihtilâç [#%lc VIII msd. mümkün görme " haml ihtimam [Env xv] ~ Ar ihtimam [#hmm VIII msd.] istifçilik yapma. ihtisas olma. reşit ve yetişkin < Ar ihtiyar [VIII msd. tolere etme.] < Ar Haşam maiyet. piyasada tekelleşme. uzmanlaşma " husus ihtiva " havi ihtiyaç gereksinme < Ar Haca gerekti" hacet ~ Ar İRtiSâS [#xSS VIII msd. alternasyon < Ar %alafa ardından geldi.] tahammül etme. Gül xiv] seçme. taşıma.] kapsama.] önemseme. seçme yeteneği. bozgun " halel [MMem xvi] ~ Ar ihtilâl [#%H VIII msd. keşfetme ~ Ar iHtirâm [#Hrm VIII msd. ihtimal [ xiv] olabilirlik ~ Ar iHtimâl [#Hml VIII msd. özgür irade " hayır2 * İhtiyar heyeti deyimi "seçim kurulu" anlamındadır. olasılık olarak tanıma.] ~ Ar ihtiyar1 [Aş. tercih etme ihtiyar [#%yr VIII msd.] hırslı olma [Men xvii] haşmet sahibi olma.] 1. ihtiyar2 [Men xvii] yaşlı < Ar SâHibu-1 ihtiyar seçme hakkı olan. debdebe ~ Ar i%tirâc [#%rc VIII msd. maiyet ve hizmetçileri ~ Ar *iHtişâm [#Hşm VIII msd.] icat etme.] karışıklık. 2.] kıvranma" ihtilaf [Env xiv] ~ Ar ihtilâf [#Rİf VIII msd. yasağa uyma " harem ihtiras " hırs ihtişam olma. özellik kazanma. ilgi ve kaygı gösterme " ehemmiyet ihtira ihtiram gösterme. içerme [Yus xiv] ~ Ar iHtiyâc [#Hwc VIII msd.ihtikâr [ xiv] ~ Ar iHtikâr [#Hkr VIII msd.] hürmet ~ Ar iHtirâS [#HrS VIII msd. DK. uyumsuzluk. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi. tercih etme. hizmetçiler " haşmet * Karş. yerine geçti" halef ihtilal fesat. Ar iHtişam (utangaç olma.] ayrılmış ~ Ar iHtiwâ' [#Hwy VIII msd. zıtlık. haksız kazanç sağlama < Ar Hikr hava parası. seçme.

kurma. a. yy'da ayrışmıştır.] ıkınma sesi < Tü iki" iki < Tü iki " iki ikircik/ikircim ikiz Tü [Uy viii+] ikirçgü kuşku.ihtiyat hayat2 ihvan ahi ihya ihzar çağrı. 2.] kabul görme " ~ Jap ikebana Japonlara özgü çiçek düzenleme sanatı & Jap ike tanzim. < Tü iki (= Moğ ikere ikiz ) " iki * -z ekinin işlevi belirsizdir. konma. Aş xi] ~ Ar iqlîm Batlamyus coğrafyasına göre yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri. uyarma. ıkın[mak ikindi Tü <onom [ viii] ikindi ikinci. konaklama ~ Ar iqâmat ikamet [#qwm/qym IV msd. güneş . YT [TDK 1944] < Tü iki" iki * İşlevi belirsiz olan -lem ekinin Fr dilemme (ikilem) sözcüğünden esinlendiği düşünülebilir. yaqaZ] uyanık idi. kondurma. "hazır bulun!" emri " huzur ikame [ xiv] [ xiv] ~ Ar iHtiyâT [#HwT VIII msd. konaklama " kamet [ xix] konma. uyumadı ikbal kabul ikebana [Kut. ~ Ar iqbâl [#qbl IV msd.] tedbirli olma " ~ Ar ixwân [#'xw çoğ. ayağa kaldırma. düzenlem + Jap bana çiçek iki ikilem Tü [ viii] éki/ékki a. iskân etme.] kardeşler < Ar ax kardeş " [ xiv] ~ Ar ihya' [#hyy IV msd.] 1.] huzura getirme. oturma. eğim.Ar iqâmat [#qwm/qym IV msd. Aş xi] [ML xx/c] ~ Ar IqâZ [#yqZ IV msd.] uyandırma. iklim [Kut. coğrafi bölge ~ EYun klíma. 2. a. ortaya koyma . t.] can verme " hayat1 ~ Ar iHDâr [#HDr IV msd.] " ikame * Arapça ikame ile aynı sözcük olduğu halde Türkçede anlamı en geç 19. dikme. [KT xix] koyma. [ xi] günün ikinci yarısı Tü < Tü ık/ıh [onom.1. kararsızlık [Uy viii+] ikiz a. ikaz uyarı < Ar yaqiza [msd.

nefret etme. . iklim kuşağı ^ Ptolemaios (MS 90-168) < EYun klino eğimli olmak. yerleşti. iğrenme. damıtılarak elde edilmiş sıvı ~ EYun eksaíresis (özünü) çıkarma.Ar ikrah [#krh IV msd. benimseme.] ödünç alma. pay iktibas ~ Ar iqtibâs [#qbs VIII msd. konfirme etme < Ar qarra durdu. tiksinme .] edinme " [MMem xvi] ~ Ar iqtidâr [#qdr VIII msd. ağırlama " kerem ~ Ar ikram [#krm IV msd. karar kıldı" karar iksir [Aş xiv] ~ Ar iksir öz suyu.] kararlaştırma. benzer olmak ikona EYun eikön resim.] tasarruf etme.< HAvr *klei* Aynı kökten EYun kline (yatak). 2. onurlandırma. zorla yaptırma. kanaat ikon [ xx/b] ~ Fr icone simge.] kesip ayırma. ikmal tamamlama " kemal ikna getirtme " kanaat ~ Ar ikmâl [#kml IV msd. tasvir ~ HAvr *weik-on. yatık olmak ~ HAvr *kli-nyo.] kani kılma.] bütünleme.ışınlarının eğimi.] yetinme " kifayet ~ Ar iktisâb [#ksb VIII msd. ikram [Yus xiv] gösterme.] zorla ve rızası hilafına bir iş yaptırma " kerh * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür.] cömertlik ikrar [CodC xiii] ~ Ar iqrâr [#qrr IV msd. qabs] ödünç aldı iktidar kudretli olma. damıtma < EYun eksaireö (içinden) çıkarmak. gücü yeter olma " kadir1 iktifa iktisap kesp iktisat harcamadan kaçınma. tımar olarak arazi verme " kat2 ~ Ar iqTâc [#qTc IV msd.< HAvr *weik-3 benzemek. süzmek ikta verme. taşkınlık yapmama " kasıt ~ Ar iktifa' [#kfw VIII msd. ~ Ar iqnâc [#qnc IV msd. gösterge ~ EYun eikön resim.] ~ Ar iqtiSâd [#qSd VIII msd. tasvir " ikon ikrah [ xx/a] ~ Yun eikóna kiliselerde bulunan kutsal resim ~ [Men xvii] 1. görüntü. kendine maletme < Ar qabasa [msd.

] yükseltme.(1. el3. artırma.. Aş xi] ~ Ar ilâ . ila1 ilâ2 ilaç ilah [Aş xiv] [Kut. beraber (bağlaç). ~ Ar cilâwat^ [#clw msd. Karş. ileri Tü [Or viii] ilgerü ileriye doğru < Tü ilge öne.] zorunlu olma. bile (zarf).] ilaç. değmek. ilişmek.xiv Kıp).iktiza gerekli kılma " kaza il el" el2 YT ~ Ar iqtiDa' [#qDy VIII msd. ilahi ilam calama bildi" ilim ilan " alenî ilanihaye nihayet ilave katma " ali ile ilelebet ebed Tü [MMem xvi] Allahım!. [Uy viii+] bile/birle ile. yaklaşmak. açığa çıkarma ~ Ar ilâ nihâyat sonuna kadar " ila1. memleket. * Türkiye Türkçesinde el şeklinde kullanılagelen sözcük. beddua etmek ilişmek. [DK xv] ile " bile ~ Ar ilâ-al-abad sonsuza kadar " ila1.] yüceltme " ali ~ Ar cilâc [#clc msd. Dil Devrimi bünyesinde arkaik biçimiyle yeniden canladırılmıştır.kınamak. ileri " +ri .a. xiv TS] ülke. 2. [Men xvii] makamla okunan dini şiir . taciz etmek" olduğu anlaşılıyor. ilen[mek Tü [Kaş xi] ilen.] duyurma. yy'a dek sadece İbranicede kaydedilmiştir. e kadar (bağlaç) ~ Ar iclâ' [#clw IV msd. ayıplamak. vilayet ~Tüil[viii+Uy. derman ~ Ar ilâh [#'lh] tanrı = İbr elöah a.Ar ilâhî tanrım " ilah [Env xiv] ~ Ar iclâm [#clm IV msd. kavga etmek . çıkışmak. * Tüm Sami dillerinde rastlanan ?? biçimine karşılık ??? ??? biçimi 7. ileriye < Tü il ön.] bildirme < Ar ~ Ar iclân [#cln IV msd. Tü iletiş. takılmak " iliş- < Tü il- * Orijinal anlamın "üstüne varmak. [CepK 1935] bir idari birim.

ilişmek " ilişTü [ xi] < Tü ilgi" * Ar calaqa (asılma. [Uy. 2. çapul. [Oğ xi] ilik ilik2 iliş- Tü [Uy viii+] ilig ilişik. [ xi] bağ. iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı . doludizgin atlılarca yapılan saldırı. esin < Ar lahima [msd. Tü iletiş. vardırmak < Tü il. ilhak " lahika [ xiv] YT [TDK 1966] ilgi çekici ~ Ar ilHâq [#lHq IV msd. ılgın yılğun ılgın ağacı. anladı. ilişmek. bitişmek. Kaş viii+] yilik kemik içindeki yumuşak doku. kavga etmek . 2.ılımak. bağlı olma. ilga lağvetme < Ar lağâ boş ve geçersiz idi" lağv ılgar [CodC. ulama.] bilgi. yutma. ısınmak < Tü ılığ ılık. ayrılmak ilgi YT [CepK 1935] alaka < Tü il. DK xi] ~ Ar cilm [#clm msd. ekleme ilham [Yus. +inç * Ada eklenen -nç ekinin işlevi meçhuldür. (yangın) yakıp bitirdi ılı[mak ılıca ılık ilik1 <Tü Tü Tü Tü [ xi] yılı. müfreze Moğ ılgara.(1. [Çağ xiii] akın için ayrılan birlik.ilet[mek Tü bitişmek " ilişileti iletişim iletYT YT [ viii] ilt-/ilét.bitişmek. lahm] yuttu. yaklaşmak. özellikle teorik bilgi. DK xiii] ılgar akın.] boş ve geçersiz kılma.varmak. iletken YT [TDK 1944] iletici < Tü ilet-" ilet~ Ar ilğâ' [#lġw IV msd. yiyip bitirme.xiv Kıp). sıcak " ılık < Tü yılı-" ılı- [LO xix] [Uy viii+] yılığ a.seçilmek. tutunmak " ilim/ilm[Kut.göndermek. tüketti. [Karş 1972] mesaj < Tü ilet-" ilet< Tü *iletiş-karşılıklı iletmek " [Karş 1972] komünikasyon * Karş.] katma. tamarisk ilginç ilgi. a. insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç. DK xiv] esin ~ Ar ilham [#lhm IV msd. sevketmek. bilim < Ar calama bildi. ilişkili olma) sözcüğünden esinlendiği açıktır. tutamak < Tü il-ilişmek.] 1.

ilkel YT [CepK 1935] iptidai < Tü ilk " ilk illa [Aş. güncel durum " ilim.. allah illegal illet Ar calla kusurlu idi ilmek/ilmik gelmek " ilişilmihal kitap <Tü [Aş xiv] [ xx/b] ~ Fr illégal yasa dışı" in+2. ileri" YT [CepK 1935] unsur. münasebet. takılmak. hastalık < [DK xiv] ~ Ar illâ-llâh Allah'tan başka [LO xix] ilmik bağ.] kusur. 2. [Uy viii+] ilk/ilki < Tü iliş-" iliş< Tü iliş-" iliş<Tü il ön. temas eden [Orviii] ilki a. ki + Ar lâ değil" la+ illallah (kimse müdahale edemez)" illa. —-den başka (bağlaç) & Ar in ilgi edatı.ilişmek. takılmak " iliş< Tü il. dokunmak. xi] 1. saldırmak. -man ekinin işlevi açık değildir.ekiyle. temas [CepK 1935] müteallik.a. bitişmek. ilişki ilişkin ilk ileri ilke Tü YT YT [Fel 194+] alaka. tecavüz etmek * Dönüşlü ve geçişsiz fiil yapan -iş. temas iliş[mek Tü [ xi] ilişetmek.[viii+ Uy. asılmak. ılımlı ilin[mek YT Tü [Fel 194+] mutedil [Uy viii+] ilin< Tü ılım [1935 YT] itidal < Tü ılı-" ılı< Tü il. legal ~ Ar cillat^ [#cll msd. takılmak. hal1 ~ Ar cilm wa %abar "bilgi ve bildirme". denk ilm-i hal temel dini bilgileri çocuklara öğretmeye mahsus & Ar cilm bilim + Ar Hâl şimdiki zaman.ilişmek. bir ilmühaber durum veya işlemi belgeleyen resmi evrak " ilim. düğüm < Tü il. haber . [Fel 194+] prensip <Tüilk"ilk * Sıfata eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir. Yus xiv] < Ar mâ — illâ —-den başka olmaz < Ar illâ hariç.ılıman <Tü [CepK 1935] mutedil < Tü ılı-" ılı- * Halk dilinde kullanılan bir deyim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır.

elledi iltizam benimseme. ışıtmak. suret.] birinin elini veya eteğini tutarak rica etme. lumin. işler hale getirme < Ar acmala [IV] iş yaptırdı" amel .< HAvr *aim. ateş ~ Ar iltiHâq [#lHq VIII msd. ~ HAvr *sim. hayal etmek " imaj [ xx/b] ~ Fr imaginer hayal etmek ~ Lat imaginari imal ~ Ar icmal [#cml IV msd. damga * 16. dilekçe < Ar lamasa [msd. yüzünü veya dikkatini bir şeye yöneltti iltihak eklenme " lahika iltihap tutuşma. 2.] sığınma" melce iltifat [DK xiv] ~ Ar iltifat [#lft VIII msd. görüntü ~ Lat imago.] gerektirme " lüzum ~ Tü im [xivTS] parola. illus.] işletme. ticari tekel" lüzum ~ Ar iltizâm [#lzm VIII msd. yy'dan sonra Türkçe örneği olmayan bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinde Arapça kökenli mim yerine kollanıma sokulmuştur.] katılma. hayal ~ Lat illusio < Lat illudere. aydınlatmak.] yanma. oyun oynamak. bir kitabı resim veya renklerle süslemek ~ Lat illustrare aydınlatmak & Lat in. suret imaj ine [etm zihninde canlandırmak. lams] dokundu.oynamak " in+1 ilzam im YT [CepK 1935] işaret ~ Ar ilzam [#lzm IV msd. işaret.] dikkat ve ilgi gösterme. işe koşma. imagin. kayırma. lümen ilüstre [etm [ xx/b] ~ Fr illustrer 1.+ Lat ludere. yüz çevirip bakma < Ar lafata döndü. aldatmak & Lat in. ilümine [etm [ xx/b] ~ Fr illuminer aydınlatmak ~ Lat illuminare & Lat in.ışık " in+1. parlatmak < Lat lustrum parıltı" in+1. lostra ilüzyon/illüzyon [P Safa 1949] ~Frillusion aldatıcı görüntü.alay etmek. ilgilenme. başvuru. zorunlu olma.+ Lat lustrare aydınlatmak. tıpta enfeksiyon < Ar lahab alev. gerektirme. lusoynamak ~ HAvr *loid-o.iltica [ xiv] ~ Ar iltica' [#lc' VIII msd. 2.+ Lat luminare aydınlatmak < Lat lumen. iltimas [Neş xv] rica ~ Ar iltimas [#lms VIII msd. ima m im ik ~ Ar imâ' [#wm' IV msd. a. imaj [REkrem <1887] ~ Fr image resim.a. yapışma.] 1. ~ Ar iltihâb [#lhb VIII msd.kopya. mülkiyet işareti.< HAvr *leid. eğildi.] işaretle anlatma.

önder.] bayındırlık eseri. imha ~ Ar imHâ' [#mHw IV msd. öncelik. amm] gitti. [Men xvii] tesbihin koni şeklindeki birinci parçası. imitasyon [ xx/b] ~ Fr imitation taklit ~ Lat imitatio < Lat imitare taklit etmek ~ HAvr *sim-eto.] inanç " emanet imar ~ Ar icmâr [#cmr IV msd. [Uy viii+] émti ~ Ar inblk/anbîk damıtma şişesi ~ EYun ámbiks ~ Ar imdâd [#mdd IV msd. LO xvi] imik çocukların kafatasındaki yumuşak yer. bina " umran ~ Ar imbat [LF xvi] ~ İt imbatto yazları kuzeyden esen deniz rüzgârı < İt imbattere çarpmak. damıtma şişesi imdat medet imdi imece Tü [ viii] amtı şimdi. suret" imaj . tesbihin birinci parçası < Ar imâm " imam iman [Kut.kopya.< HAvr *aim. Aş xi] ~ Ar îmân [#'mn IV msd. mamur ve bayındır kılma. 2. boğaz * Modern anlamı halk dilinden edebi bir derleme olup. Yus xiv] ~ Ar imam [#'mm] önde duran.] el uzatma. nargile ağızlığı ~ Ar imâmat [#'mm IV msd. İsme eklenen -ge ekinin işlevi meçhuldür. imame imame [ xiv] sarık. [ xx/b] imik/ümük gırtlak.imam [Aş.] 1. remiz. batarya imbik ağızlı kadeh. inşa etme " umran imaret [DK xiv] her türlü kamuya yararlı bina cimârat^ [#cmr msd.+ İt battere " in+1.] yok etme " mahv imik Tü? [TS xvi-xix. yardım " [TS xv] ammece/emece köylüye topluca yaptırılan iş < Ar câmmat^ amme. şenlendirme. önderlik. muhtemelen yanlış anlamaya dayalıdır. kamu " amme YT [CepK 1935] emare. EŞKÖKENLİLER: Ar #'mm2 : imam. vardı. namazda öncülük eden < Ar amma [msd.] canlandırma. ana) ile etimolojik ilişkisi muğlaktır. büyük yapı. bıngıldak. [Fel 194+] hayal < Tü im " im imge * Fr image < Lat imago (imge) sözcüğünden esinlendiği açıktır. önden gitti Ar #'mm1 (ümm. çırpınmak & Lat in. imamlık.

güzel bir şeyi reddetme. [ 199+] cursor < Tü imle. moral i m mü n [ xx/b] ~ Fr immune muaf.+ Lat parare tedarik etmek.] ~ Ar imtinâc [#mnc VIII msd. Karş.değil + Lat münus kamu hizmeti. Fr empereur. mask] tuttu imtihan sınav " mihnet [Kut xi] imtina [ xiv] tutma.[1935 YT] [ xx/b] ~ Fr immoral gayrı ahlaki " in+2.] güç. Karş. tanrıça. 2.sevmek ~ Ar imsak [#msk IV msd. [DK xiv] imren-özenmek. kendini ~ Ar imtiHân [#mHn VIII msd. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı < Aram #mly doldurma imleç YT işaretlemek " im immoral [TDK 1944] işaretleyen aygıt.sevmek.] kendini ~ Ar imtiyaz [#myz VIII msd. mümkün idi " temkin imla ~ Ar imlâ' [#ml' IV msd. donatmak " in+1 * Avusturya hükümdarlarının sıfatı olarak 17. çok < Tü amra-/emre. olanak < Ar amkana [IV] imkân verdi.] imsak tutma. komün impala imparator [ xx/c] ~ İng impala bir tür antilop [Men xvii] imperator Avusturya hükümdarının unvanı . yy'dan itibaren Türkçede kullanılmıştır. imparatoriçe [AResmi 1757] imparator eşi veya kadın imparator & Tü imparator + Sırp -itsa dişil eki" imparator * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir sözcüktür.] tutma. İt imperatore. ahır imren[mek istemek Tü [Uy viii+] amran-/emren. tutum.imkân [Aş xiv] ~ Ar imkan [#mkn IV msd. komuta etmek & Lat in. oruç tutma < Ar masaka [msd. nefsini men etme " men imtiyaz ayrıcalık tanıma " temyiz [MMem xvi] .Lat imperator ordu kumandanı. imrahor [DK xiv] emirahur ~ Fa amîr-i â%wur at bakıcısı. İng emperor. bağışık ~ Lat immünis vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan & Lat in.] doğru yazım ~ Aram msle 1. Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan < Lat imperare buyurmak. potansiyel. kraliyet ahırları yöneticisi & Ar amir bey + Fa â%wur ahır " emir2. Türkçeye Latinceden dolaysız olarak giren ender sözcüklerdendir. serdar. imece " in+2. dolu. çariçe.

Latince biçimler Türkçeye Fr telaffuzla en-/em.a. itimat ~ Ar incâm [#ncm IV msd. Fr entre.güvenmek (= Moğ ünen-çi güvenilen kimse ) " inan-. [Uy viii+] [ xi] én/yin 1. Karş. inam ihsan etme " nimet inan <Tü [Yus xiv] [Men xvii] inanç. • Aynı kökten EYun en-. in-rationalis > irrationalis. yydan önce geçmiş örneklerde en-/em. imza etme " ~ Lat in içte olma. sarkmak. moda olan şey " in+1 inak YT [Fel 194+] inak dogma kimse.aşağı doğru hareket etmek. azalmak. yırtıcı hayvan barınağı " in[ xx/c] moda olan şey ~ İng in 1. Belki Ar icmân etkisiyle. değil" na+ * Bazı ünsüzlerle başlayan fiillerde asimile edilir.HAvr *n. içeri girme. İng in. iniş. Kaş viii+] ınanç inanış veya inanılan kimse.imza mazi in+1 bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en iç ~ Ar imDa' [#mDy IV msd. in+2 ~ Lat in-2 olumsuzluk ve yoksunluk bildiren önek . iki şeyin arası). mutemet. hakikat. impérial > emperyal. Tü inan.güvenmek. içeri. in1 Tü Tü [ viii] in." inan- * Tü *ına. énteron (iç . xix LO] güvenilen * Türkçede 19. sığınmak. yy'a dek "güvenilen kimse" anlamıyla kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde anlamı değiştirilmiştir. oyuk.olarak yazılırken. inan[mak Tü [Uy viii+] ınan< Tü *ına. +inç . in[mek én-/*yin.] bitirme. güven) inanç Tü [Uy. [Kıp xiv] güvenme. 2.şeklinde alınmıştır. EYun entós. içeri). Ör: empire > ampir.fiilinden türev düşünülebilir ise de daha erken örneklerin yokluğu düşündürücüdür.a. Alm unter (bir şeyin içi. içeride.isim). içe yönelme * Fransızcaya 16.] nimet sunma. Lat intrare (içeri girmek).biçimi görülür. çukur. mutemet < Tü *ına. doğruluk. Lat inter/intra. in2 2. itimat < Tü ınan.olumsuzluk öneki < HAvr *ne olumsuzluk edatı. içeri). Bunlar Türkçede an-/am.güvenmek " inan- ~ Tü ınak/inak [viii+ Uy. düşmek. Alm in/ein (iç. Fa andar/dar (iç. umut bağlamak (= Moğ üne-n gerçeklik. iç.

. a. c^ina$yat^] ilgi ve ihtimam gösterdi. [Aş. ~ Çin chên-chu inci incik <Tü [İMüh xiii] yincik bacağın alt kısmı.a. incele[mek [CepK 1935] tedkik etmek <Tü ince "ince YT * 17. -e göre.] inat etme. anlam ifade etti. düşündü (= Aram #cany muhatap olma. müjdeci. daralma. yufka in. incil [ xiv] ~ Ar incil Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı ~ Aram engîlâ Yeni Ahit ’in ilk dört kitabına verilen ad ~ EYun euangelion 1. Aş xi] ~ Ar cinâyat^ [#cny msd. [msd. incelme < Tü * Yapı olarak *inişke ("inişik") eşdeğeridir. inci [Or viii] yinçü a. Kıp xiv] incük/yinçük/yinçik bacak < Tü *yinç iniş " ince * Karş. delik.azalmak. nezd. Ar tedkik (1.incelmek " ince [CodC xiii] ~ Fa ancîr 1. oyuk. azalış. küçülmek. kalbini ve aklını bir kimseye yöneltme. genleşme < Ar basaTa yaydı. söz dinlemedi < Ar cinda taraf. Yini > yincik bağlantısı. cevap verme. iyi haberci. dikkat ve ihtimam etme. paça. keyfi veya sübjektif olma < Ar canada kapris yaptı. sübjektif görüş " ind inayet [Kut. [msd. c^any] kasdetti. incin[mek <Tü kırılmak. inceltmek. özellikle hayvan bacağı).OFa ancîr incir ind[inde sübjektif olarak (edat) [Kıp xiv] yinçil.inat [Neş. & EYun eû iyi + EYun ângelos haberci" ö+ * Fr evangile. ince eleyip sık dokumak) sözcüğünün ikinci anlamı doğrultusunda 1930 larda tekrar dolaşıma sokulmuştur. onikide bir < Lat unus bir " üni+ ince Tü [Uy viii+] yinçge ince. konuşma ) inbisat [Ferec xv] yayılma. ETü yini (uzuv. hastaya bakma < Ar cana 1. 2. 2. Fa pa > bacak ilişkisine paraleldir. azalmak " in< Tü *yinç iniş.] iyiliğini düşünme. a. taraf.] inç [ xx/a] ~ İng inch bir uzunluk birimi. [DK xiv] incin< Tü yinçe. gücenmek incir .(Yeni Ahit ’in dört kitabı) biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. malum meyve ~ Ar cinda [#cnd] yan. 2. küçük düşürülmek . açtı" basit ~ Ar inbisâT [#bsT VII msd.inmek. 2. İng evangel. Burunsuldan sonra ş > ç dönüşümü tipiktir. fitin onikide biri ~ Eİng ynce ~ Lat uncia birim. zayıf. yy'da "inceltmek" anlamıyla kaydedilen fiil. SinanP xv] cinad ~ Ar cinad [#cnd msd.

indigo [ xx/b] endigo ~ Fr/İng indigo çivit bitkisi ve boyası ve rengi ~ İsp indigo Hint'e ait olan şey. . keyfi" ind indifa şiddetle taşma. bireysel).] püskürme. birey & Lat in-değil + Lat dividuus bölünür < Lat dividere.bölmek " in+2. indüksiyon inek Tü » [viii]inek " endüksiyon (=Moğünige(n)a. indirge[mek YT [Fel 194+] irca etmek < Tü indir-" in- * Fiile eklenen -ge. (EYun páthos karşılığı). sokma. aşırıya gitme < Ar farada yalnız idi" fert infisah feshetme. çatlattı infirat [Neş xv] izolasyon.] patlama. < Indos Hint ~ EFa hinda.] ayrılma. görevden ayrılma " fasıl ~ Ar infilâq [#flq VII msd. ~ Ar infisâ% [#fs% VII msd. dizin" * Aynı sözcük Türkçede Fransızca ve Almanca/İngilizce telaffuzla iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. a. indi sübjektif.a. döviz * Karş. fırlama.] birinin görüşüne göre. çivit ~ Lat indicus a.ekinin işlevi açık değildir.a.indeks endeks [DTC 1942] dizin ~ index gösterge.] 1. ~ Lat individuus bölünmez olan.] saplama. " Hint * 1980 dolayında İngilizce telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir.a. fesh olunma " fesih infisal bölünme. atom. 2. birey. İng individual (1.] yalnızlaşma.] kendini ~ Ar infiSâl [#fSl VII msd. ~ EYun indikós a. gücenme " fiil infilak < Ar falaqa yardı.) ~ Ar infaS [#nf5 IV msd. divis. Türkçe yazım 1980’lerden sonra İngilizce telaffuza göre düzeltilmiştir. ~ Ar indifa' [#dfc VII msd.a. individüel/endividüel [DTC 1944] individual ~Fr individuel bireysel < Fr individu a. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali. 2. kırıp çıkma ~ Ar infirâd [#frd VII msd. bıçak infaz veya kılıçla öldürme " nüfuz infial ~ Ar infîcâl [#fcl VII msd. (yanardağ) patlama " def1 ~ Ar cindi [#cnd nsb.

~ Ar inhidam [#hdm VII msd.] sonuca vardırma. neo+ inşa çıkarma.] ~ Fr initiative girişim. yadsıma < Ar nakira [msd.alt. önayak olmak ~ Lat initiare a. ülke " taraça inha kesinleştirme " nihayet inhidam Ar hadama [msd.a. ~ Ar inqiTâc [#qTc VII msd. yad ) inkılap tersine dönme. 2. hadm] yıktı inhisar sınırlandırılmış olma. < Lat initium başlangıç & Lat in-girme bildiren önek + Lat itus/iter yol < Lat ire.] yıkılma < ~ Ar inHiSâr [#HSr VII msd.a.+ Lat novare a. 2. paslandı. a. tanımadı (= Akad nakru yabancı. aşağı ~ Lat infra ~ İngiltere [xvi] ~ İt Inglaterra Avrupa'da bir ülke & İt Ingla Angl halkı.aşağı ~ Fr/İng infra. kenarından kırptı. öncülük < inisiye [Bah 1924] ~ Fr initié 1. yaratma.] kesinti" kat2 < Tü irj [onom. 5.] açılma. kemirdi. iyon inkâr [Aş.] çıkarma.] inleme sesi [TS xiv] inle-/inile-/inilde- innovasyon [ xx/c] ~ Fr/İng innovation yenilik. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi + İt terra toprak.infra+/enfraHAvr *ndher. " in+1. nakr/nukür] bilmedi. tekelinde olma " hasr inisiyatif Fr initier başlamak.] aşınma.gitmek. bir sürece veya yola veya tarikate girmesi sağlanmış kimse < Fr initier (özellikle bir yola veya yolculuğa) başlatmak. inşa etme " neşet ~ Ar inşâ' [#nş' IV msd. faizle borç aldı inkişaf ortaya çıkma " keşif inkıta inle[mek <Tü [ xiv] ~ Ar inkişâf [#kşf VII msd. yol almak " in+1. it. < Lat novus yeni < HAvr *newo. ortaya . icat < Lat innovare yenilemek & Lat in. önayak olmak " inisiye [Bah 1924] ~ Ar inha' [#nhw/nhy IV msd.a. tepetaklak olma " kalp2 [ xiv] ~ Ar inqilâb [#qlb VII msd.] altüst olma. inkıraz [Neş xv] ~ Ar inqirâD [#qrD VII msd. qarD] 1. Yus xiv] ~ Ar inkâr [#nkr IV msd. tükenme < Ar qaraDa [msd.] yalanlama. başlatılmış.

segman. Akad eneşu (güçsüz olma. Aram #nş.) biçimini alır. Yus xiv] dilek deyimi ~ Ar in şâ'a-llâhu Allah istesin & Ar in ki. istesin + Ar allâh " şey. Lat intrare. kavim ) * Arapça ismin Ar #'ns (iyi huylu ve yumuşak başlı olma.a. +sid insicam ~ Ar insicam [#scm VII msd. allah insan [DK xiv] ~ Ar insan [#'ns] kişi < Ar ins insanlık. [ xix] izlenim (Fr ~ Ar inTibâc [#Tbc VII msd.] inter+ ~ Lat inter bir şeyin içinde veya iki şeyin arasında olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en-ter.iç < HAvr *en. tüm insanlar (= Aram 'inâş/'anâşâ a.] akışkanlık.] sürüklenme. = İbr 'enüş a. bölmek) + Lat -cidus öldüren " in+1.] ılımlılık.+ Lat secari kesmek. intiba impression çevirisi) [Men xvii] damgalanma. bağırsak). akıttı insiyak [ xx/a] içgüdü (Fr instincte karşılığı) ~ Ar insiyâq [#swq VII msd. EYun entos (iç). evcilleşme) = İbr #'nş. iz edinme. Fr entrer (içeri girmek). çürüme " netameli ~ Ar intâc [#ntc IV msd. intibah "tenbih ~ Ar intibah [#nbh VIII msd.a.a. Yus xiv] ~ Ar inSaf [#nSf IV msd. internet < İng intercomputer network " inter+. uyum içinde birbirini izleme < Ar sacama [msd.] damgalanma " tab * Osmanlıca ikinci anlamı Fr impression (izlenim) < presse (basım) sözcüğünün literal çevirisidir. dilek kipi edatı + Ar şâ'a [#şy'] istedi.] sonuç doğurma " netice [ xix] mikrobiyoloji < Ar intan [#ntn IV msd.] uyanık olma . halsiz olma) fiil kökü ile anlam ilişkisi açık değildir.insaf merhamet < Ar niSf yarım " nısıf [Aş. énteron (iç organlar. Aynı kökten Fa andar/dar (iç). net2 [199+] ~İng internet bilgisayarlar arası ağ * İngilizce sözcük 1970’lerden itibaren kullanıldığı halde bugünkü anlamı 1984'te yerleşmiştir. sacm/sucüm] (musluk veya gözyaşı) aktı.a. inşallah [Aş. a. " in+1 * Fr entre (a. iradesi dışında hareket etme " sevk intaç intaniye kokuşma. = Akad nişu halk. insektisid [ xx/c] ~ Fr/İng insecticide böcek öldüren & Lat insectum eklembacaklı (& Lat in.

bir şiiri yanlış şaire atfetme intihap tercih. iplik [İMüh.] faydalanma" nafia intihal ~ Ar intiHâl [#nHl VIII msd. yayılma.] seçme.] öç ~ Ar intisâb [#nsb VII msd.] düzenli ~ Ar intiZâr [#nZr VIII msd.] başkasının fikir veya eserini kendine maletme < Ar naHala hediye etme. başka bir yere gitme " nakil [Env xiv] ~ Ar intiqâl [#nql VIII msd. yolunu gözleme < Ar naZara baktı" nazar * "Kem göze maruz kılma" anlamı Türkçeye özgüdür. inzal akıtma. öç < Ar naqama [msd.] ~ Ar intiqâm [#nqm VII msd. indirme. intihar ~ Ar intiHâr [#nHr VII msd.Ar intişâr [#nşr VIII msd.] yayılma " neşir ~ Ar intiZâm [#nZm VIII msd. disiplin altına alma " zabıt inziva yalnızlaşma " zaviye ip ipek iplik Tü <Tü <Tü [Uy viii+] yip ip.] 1.] intizam olma. Tü yip ip " ip < Tü yip " ip [MŞ xiv] iplik . zaptedilme. seçim < Ar na%aba [msd.intibak uyma. 2. [ xix] yayımlanma . CodC xiii] yipek a. na%b] seçti ~ Ar inti%âb [#n%b VII msd. ~ Ar inzal [#nzl IV msd.] örtüşme. boğazladı < Ar naHr boğazın alt kısmındaki çukur intikal taşınma. [Kıp xiv] iblik/iplik/yiblik/yiplik .] köşeye çekilme. ejakülasyon " nüzul inzibat durdurulma. düzen " nazım 1 intizar [Aş xiv] bekleme. üreme.] ~ Ar inziwâ' [#zwy VII msd. ~ Ar intifâc [#nfc VII msd. naHr] (hayvanı) boğazını keserek öldürdü. üstüste binme < Ar Tabaq kapak " tabak 1 intifa [ xiv] ~ Ar inTibaq [#Tbq VII msd.a. hınç duydu intisap gelme " nesep intişar [ xiv] [ xiv] ayrılma.] kendini öldürme < Ar naHara [msd.] bağımlı hale intikam [Aş xiv] alma. sperm ~ Ar inDibâT [#DbT VII msd. naqam] öç aldı.

2. # 1847 Dr. [Uy viii+] yırak ~ Ar irâdat [#rwd IV msd. the. kimyacı (1761-1815) < EYun íris. gelir getirme. usul ve örf bilgisi < Ar carafa bildi. tez2 iptal iptida bidayet [ xiv] ~ Ar ibTâl [#bTl IV msd.ekiyle.] belaya tutulma < Ar balâ sınadı.] 1. başlangıç " iptila [Aş xiv] ~ Ar ibtilâ' [#blw VIII msd. İng. rawd] av peşinde dolaştı. ipnotize/hipnotize [etm [Bah1924] ~Frhypnotiser psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokma ~ İng to hypnotise a. tanıdı. alt + EYun tithemi.uyumak ipotek [Cumh1932] ~Frhypothèque~EYun (h)ypotheke önerilen şey. James Braid. ırgat [Aş xiv] ırġad toprak işçisi < EYun ergázomai çalışmak " erg iri Tü [Uy viii+] iriğ büyük.[xi] sallamak. -t. ortaya atılan şey.< HAvr *swep. olgun ~ Yun/EYun ergâtes işçi. bir borca karşılık rehin verilen şey & EYun (h)ypo aşağı. irid. İng. < Tü ıra-/yıra. aradı ırak Tü [Or viii] ırak uzak.] geçersiz kılma " butlan ~ Ar ibtidâ' [#bd' VIII msd.a.uyku ~ HAvr *sup-no. özellikle pratik bilgi.] isteme. özellikle < Tü ér. sarsmak * Sürekli ve kararsız eylem belirten -ele.] bilgi.* -lik ekinin işlevi açık değildir. gelir < Ar warada vardı.[xi] uzaklaşmak irat ~ Ar Irâd [#wrd IV msd. getirme. bir konuyu gündeme getirme. olgunlaşmak " er- iridyum [ xx/b] ~ YLat iridium bir element ^ Smithson Tennant. öğrendi.koymak " hip(o)+1. tabip < EYun (h)ypnos.] temel. geldi" vürut irca irdele[mek YT ~ Ar ircâc [#rcc IV msd. araştırmak irfan ~ Ar cirfân [#crf msd. amele. ayırt etti ırgala[mak <Tü [EvÇ xvii] ırgala< Tü ırğa.olmak.] geri döndürme " rücu [CepK 1935] tedkik etmek <Tüirte-aramak. sıkıntı ve mihnet verdi" bela irade [Aş xiv] iradet istenç < Ar râda [msd.gökkuşağı" iris .

gözün renkli kısmı. rahatsız etmek ~ Lat irritare taciz etmek & Lat in. gökkuşağı.almak " in+2. alaylı anlatım / İng irony a. Karş. irredantizm [191+] ~Frirrédentisme yabancı ülke yönetimindeki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti ~ İt irredentismo a. birik-. DK xiv] yırmak/ırmak akarsu < Tü yır-/yar-kesmek.çürümek.toplanmak. [ xx/a] ürkerek geri < Tü irk. gökkuşağı renklerinde olan her şey.< HAvr *wers-3 söylemek irrasyonel rasyonel [DTC 1944] ~ Fr irrationel aklî olmayan" in+2. irid. ırmak <Tü [Kıp.geri + Lat emere. yarmak " yar<Tü [Kıp xiv] iri * Anlam ilişkisi için karş. prim . asıl irkil[mek çekilmek ~ Ar cirq [#crq msd. köken.a. 2. * Güney Nijerya yerli dillerinden. 2. re+.kavis. bitkilerde kök. ~ İng iroko tropik Afrika'ya özgü bir ağaç. Karş.değil + Lat redemptus geri alınmış & Lat red.toplamak. Ar wadin (yağmur suyunun açtığı yarık. asıl maksadını gizleme EYun eirö söyletmek ~ HAvr *weryo. 2. Tü [Kaş. irmik öğütülmüş buğday unu < Tü *irimik " iri [ML xx/c] iroko chlorophora excelsa ~ uloko a. ironi [ xx/c] ~ Fr ironie kinaye.1. irite [etm [ xx/b] ~ Fr irriter taciz etmek. süsen bitkisi ~ EYun íris. biriktirmek * 20.almak ~ HAvr *em. ikiyüzlülük etme.fiilinden kontaminasyon yoluyla türediği düşünülebilir.+ Lat ritare kaşımak " in+1 ırk soy. irin Tü [Uy viii+] irirj/yirirj cerahat < Tü iri-/yirü. a. xiv-xix passim xi] irkil.a. süsen çiçeği ~ HAvr *wlri. EYun (h)ríza (kök). kokuşmak iris [ xx/b] ~ Fr iris 1. < İt terra irredenta kurtarılmamış topraklar ~ Lat irredemptus geri alınmamış & Lat in. ~ EYun eiröneia bilmezden gelme. ırmak).* Değişken renkli alaşımlarından ötürü. empt. birikmek. gözün renkli kısmı. kuşak < HAvr *wei-1 kıvırmak * Rizomlu bir bitki olan süsene "çiçeklerinin renk zenginliğinden ötürü" iris adı verildiği tezi doğrulanmaya muhtaçtır.] 1. yy başlarında ortaya çıkan ikinci anlamın ürk.

duman lekesi . geri gitti" rücu * İlk kez Ekim 1908'de "Meşrutiyet devrimine karşı olanlar. hazırlıksız şiir söyleme < Ar ricl 1. eski rejime dönmeyi savunanlar" anlamında kullanılmış görünüyor.] islamiyeti ~ Ar irtifâc [#rfc VIII msd. irsaliye irsal [IVmsd. ayak. Karş. a.] doğru yolu gösterme " ~ Ar irtibâT [#rbT VIII msd.] bağlantı kurma " ~ Ar irtica [İkdam 1908 190+] gericilik (Fr réaction karşılığı) *irticâc [#rcc VIII msd. (suç veya günah) işleme " merkep irtişa ~ Ar irtişa' [#rşw VIII msd. ölme < Ar raHala göçtü. irs/ırs miras kaldı (= Aram #yrt a.] 1. itibar ~ Ar cirD [#crD msd.] miras < Ar wari6a varis idi. İng redeem. unredeemed. yola çıktı" rahle irtikâp şeyi) üstüne alma. ) irs » " irs ~ Ar irsâliyyat [#rsl nsb.] rüşvet alma " rüşvet ~ Ar irtiHâl [#rHl VIII msd. kullanışlılık.] şeref. şiirde vezin birimi.] gönderi < Ar ~ Ar ir6 [#wr6 msd. ayak " rical irtidat reddetme " red irtifa yükseklik " ref [MMem xvi] [ xiv] ~ Ar itidâd [#rdd VIII msd. f.] < Ar racaca geri döndü. irtical ~ Ar irticai [#rcl VIII msd.] yüksekte olma. mülkiyeti kendine ait olmayan bir malı kullanma hakkı" refakat irtihal [Env xv] çıkma. Arapçada ender olarak "bayatlama" anlamına rastlanır. yolculuğa ~ Ar irtikâb [#rkb VIII msd. belirdi" arz1 * Türkçe ırza tasallut yerine ırza geçme deyimi 20. is Tü [ xi] ış is. 2.] gönderme " resul irşat rüşt irtibat rapt ~ Ar irşâd [#rşd IV msd.] doğaçlama şiir okuma. "ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme" < Ar caraDa öne çıktı. 2. yy'm ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır.* İtalya'nın uluslaşma sürecinde "henüz kurtarılmamış" İtalyan topraklarını talep etme siyasetinden. itibar.] (ağır bir ırz [DK xv] şeref. 2. irtifak ~ Ar irtifâq [#rfq VIII msd.] 1.

" ışı-ışıldak YT isim/ismİbr şem a.kökünden zayıf biçim olduğu düşünülebilir.] ad (= < Tü yışı. = Akad şumu a.idrar etmek " çiş * ç.biçiminin. ~ Ar işgal * Fa kârguzar veya maslahatgüzar sözcüğünden tercümedir.sesi edep kaygısıyla düşürülmüş olabilir. oyalama " meşgale * Türkçe ikinci anlamı Fr occupation sözcüğünün çevirisinden türemiştir. işten alıkoyma. sıtma.yanmak.] sinyal verme.iş isabet Tü [Orviii] ış a. oyalama. eda eden " iş. yaşı. [Uy viii+] isiğ sıcaklık. gevşetme.] akıtma " sel işaret [Kut. böyle verilen sinyal.) . rast gelme " tasvip isale ~ Ar isâlat [#syl IV msd. işgüzar güzergâh + & Tü iş + Fa gu5âr geçiren. parlamak (= Moğ cula ışık ) " yan- * Kısmen onomatope özellikleri gösteren bir fiildir. alamet ~ Ar işârat [#şwr IV msd. [Kıp xiv] yışı-< Tü *ya-/yal. rahatlatma.a. ipucu " şura2 isbat/ispat kesinleştirme. saptama. [ xiv] ~ Ar iSâbat [#Swb IV msd.] 1.a.] bir işle uğraştırma. Aş xi] nişan. alamet. diyare " suhulet ısı ışı[mak Tü ~ Ar ishal [#shl IV msd.yanmak. göz kırparak onay verme. 2.] sabitleştirme. [MŞ xiv] issilik sıcaklık.ısıtmak " ısın- Tü [ xi] yaşu-/yaşı. işgal [Men xvii] bir işle uğraştırma. hararet < Tü isi. parlamak. Yışı.a. [LO xix] ciltte terden dolayı < Tü isig sıcak " ısı [Yus xiv] ~ Ar ism [#sm/#smy msd.] yerini bulma. kanıtlama " sebat işe[mek <Tü [MŞ xiv] [ xiv] ~ Ar İ6bât [#6bt IV msd. ishal akışkan kılma. ışık projektör isilik Tü oluşan kızartı <Tü [DK xiv] aydınlık. parıltı < Tü ışılda-" ışı[Uy viii+] isiglig sıcaklık. [KT xix] işgal-i askeriye yabancı bir toprağı askeri denetim altına alma (Fr occupation militaire çevirisi) [#şġl IV msd. Tü çişe.

devre dışı bırakmak ~ OLat *excartare " ex+. iskarpela ~ Ven scarpèlo [İt scalpello] ağaç yontma bıçağı. İng scalpel (cerrah bıçağı). urtica < Tü ısır. sıcak olmak [Uyviii+]ısır-/ısur-a. kalemtraş ~ Lat scalpellum/scalprum a. yerleştirme " iskandil [LF xv] ~ İt scandaglio deniz derinliğini ölçmeye mahsus düğümlü ip.a. esami. ölçek ~ OLat *scandaculum ölçek " eşantiyon ıskarmoz bağlandığı çubuk ~ E Yun skalmós a. elenmiş.a. müsemma. a.a. ıska iskambil brusquembille bir kâğıt oyunu iskân sükûn [AL 192+] futbolda topa vuramama (argo) [LO 187+] kâğıt oyunlarının genel adı ~ ? ~ Fr ~ Ar iskân [#skn IV msd.a. İt scalmo.ısınmak. Fr escaume/escarme (ıskarmoz). < Lat scalpere/sculpere yontmak * Karş. [LO xix] ~ Yun skalmós sandalda küreğin * Karş. ekarte edilmiş < İt scartare (iskambilde) kâğıt kaçmak. isim. bismillah." Tü [ viii] éşid-/éşit. < Tü ışı-" ışı- < Tü isi. Dissimilasyon Venedikçeden alınmıştır. [ xi] ısırğan çok ısıran. kart2 .] oturtma. tesmiye ışın ısın[mak ısır[mak ısırgan ısırişit[mek işitimle ilgili Tü YT Tü Tü [CepK 1935] kıvılcım.EŞKÖKENLİLER: Ar ism : besmele. esma. iskarpin [ARasim 1897-99] Avrupa tarzı ayakkabı ~ Ven scarpìn / İt scarpino hafif ayakkabı < İt scarpa ayakkabı.duymak işitsel < Tü işit-" işit- YT [TDK 1955] * Fiil köküne -sel eklenmesi kural dışıdır. sabo ıskarta [KT xix] ~ İt scarto atılmış. [TDK 1944] şua [Uy viii+] isin. [MŞ xiv] yaprakları yakıcı bitki. özellikle tahtadan yontulmuş pabuç.

] karışık ve muğlak şeyler. işkence.a. & EYun is%ö durdurmak. İng discount (iskonto) < İt discontare. müşkilat < Ar şakl2 [msd.a. & EYun aleksö defetmek.a. Kan xv] rıhtım ~ İt scala basamak. tutmak + EYun (h)aíma.a. • İ.a.a.basmak. KT 187+] işkil şüphe.a. + Lat computare hesaplamak & Lat exdışa " ex+. tırmanmak iskelet [ 188+] ~ Fr squelette a. hesaptan düşme < İt scontare indirim yapmak ~ OLat excomputare a. a. vesvese ~ Ar işkâl/aşkâl [#şkl çoğ.a.] engel. kovmak. sırtsız sandalye ~ Lat scabellum/scabillum a. belirsizlik. ciltçi presi < Fa şikastan. anlaşılmazlık. oturak skamní tabure. Eyüboğlu'nun sözcüğü Karadeniz Rumcası'ndan türetme çabası orijinaldir. alkol [ 200+] iptila derecesinde işe düşkün kimse & Tü * İng workaholic (work + alcoholic. andr. t. iskender [ xx/c] yoğurtlu döner yemeği < öz İskender Bursa'da bir kebapçı dükkânı adı ~ al-iskandar bir erkek adı. adam. zorluk < Ar şakala ket vurdu * Arapça sözcük biçim bakımından #şkl kökünün ifcal masdarı ise de çoğul ad olarak kullanılır. Z. < Lat scabere yontmak ~ Yun işkence [Gül xiv] ~ Fa işkanca/şikanca eziyet.a. savmak + EYun aner. kuruyup büzüşmek ~ HAvr *skelskurumak işkembe [ xiv] şikembe hayvan midesi < Fa şikam/şikanb karın. gemilerin yanaştığı rıhtım ~ Lat scâlae (*scand-sla) merdiven < Lat scandere basamak çıkmak. sken. mide ~ OFa aşkamb a. ~ Yun skathí bir tür ötücü kuş. iskonto [ xix] iskonta/iskonto ~ İt sconto indirim.] düşürme < Ar saqaTa iskele [Neş.erkek. er iskete [Arg xvi] skete carduelis spinus ~ EYun skánthos a. kuruyup büzüşmüş şey. işkil [Men xvii] eşkâl şüpheli ve muğlak şey. tırmanmak ~ HAvr *skand. ~ Fa işkanba/şikanba iskemi [ML xx/c] ~ Fr ischémie kan dolaşımında duraklama ~ EYun is%aimia a.kırmak. mumya. ezmek. merdiven. kompüter Karş.) sözcüğünden adapte edilmiştir. a. 2. bükmek.iskat düştü "sukut [ xiv] ~ Ar isqaT [#sqT IV msd. şikan.kan " hem(o)+ iskemle [Arg xvi] skemli banko. iskelet < EYun skellö kurumak.a. [LO. özellikle Büyük İskender ~ aléksandros "er savan". ~ EYun skeletón 1. . işkolik iş + Tü (al)kolik " iş. eziyet etmek ~ OFa şkastan.

sanmak. spinacia oleracea ~ OFa spanâk a.] dayandırma" isot + [Kan xv] ıssı ot her türlü baharat.] leke ve günahtan korunmuşluk.a. teslim olma. [Fel 1942] fonksiyon * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki. Moğ usula. . esirgeme isnat senet [MMem xvi] ~ Ar isnâd [#snd IV msd. ıslık Tü? [Kıp xiv] sığlık a. " akrep ısla[mak " su <Tü [Kıp xiv] ısıl-/ısla< Tü *sıw-la-nemlendirmek. işaret (argo) » [ 186+] buhar işmar Erm nşmar işaret. su katmak * Karş. ot ıspanak sebze. günahsızlık < Ar caSama koruma. uyum sağlama " sulh islam boyun eğme. ıslah [Mercimek xv] < Ar SalaHa iyi veya uygun idi ~ Ar iSlâH [#SlH IV msd.iskorpit [EvÇ xvii] ~ Yun skorpídi zehirli dikenleri olan bir balık < Yun/EYun skorpíos akrep < Sam [#cqrb] a.OFa âbespurdan. ısmarlamak) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. [TS xv xv] sıklık islim = Tü istim" istim [LG 188+] göz ucuyla beyan-ı hal. ismet [ xiv] ~ Ar ciSmat^ [#cSm msd.a. bir din " selam işlem YT [Fel 194+] ameliye < Tü işle-" iş.a. sakınma. saflık.] 1. özellikle hayvana su vermek) < usu (su).(sulamak. Env xiv] ısmarla. a.tevdi etmek. anlamak. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır.saymak. âbespâr. simge. şumurdan (saymak). oşmâr. emanet etmek " sipariş * Erm absbar. [Men xvii] zencefil. [LO xix] acı biber ıssı sıcak + Tü ot" ısı. ısmarla[mak [Har xii] osparla-. +ev < Tü işle-" iş işlev YT [Kutxi] ~ Ar islâm [#slm IV msd.a. sağaltma. < OFa oşmürdan. [DK. 2.] düzeltme. farketmek * Aynı kökten Fa şimar (sayı).(güvenceye almak. [MŞ xiv] isfanâ% ~ Fa ispanâ%/ispânac bir & Tü .. alamet ~? OFa *nişmâr a.a.

şifalı ot ~ Lat species 1.a. sepetle dolaşan satıcı" anlamında. . ~ Yun spínos bir tür ötücü kuş. # 1854. incelemek).a.] bir tür ~ Yun spároi [çoğ. OYun spanáki(on) > OLat spinaceum > İng spinach. gözcü < Ger *spehjan gözetlemek. ~ Ger *spehön gözetleyen.a. " espri ispiyon [Bah 1924] hafiye ~ Fr espion casus ~ İt spione a. çeşit.a. özellikle kimyasal madde veya ot türü " spesiyal * İng spice < Fr épice (baharat) biçimleri Latinceden alınmıştır. Karş. biçim.a. ispanyolet [Bah 1924] pencere kilit mekanizması < öz espagnol İspanyol ispari benzer bir balık [ xvii] ~ Fr espagnolette [küç. 3. enli bıçak " apolet ıspazmoz/ispazmoz E Yun spasmós. görünüm. ticari eşya çeşidi.] < Yun spáros karagöze ~ İt spatula küçük ve enli bıçak ~ Lat [ xix] ~ Yun spasmós kasılma. EYun skopeo (bakmak. < İng spirit ruh ~ Lat spiritus a.a.). a.a. • Yunanca sözcük muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. işporta [LO 1876] ışporta iki kulplu yayvan sepet ~ İt sporta ince tahta yongasından örülen yayvan ve iki kulplu sepet ~ Lat sporta a.* Orta Farsçadan Yunanca yoluyla Batı dillerine geçmiştir. 2. ~ EYun spyris.a. baharatçı < İt spezie baharat.gözetlemek * Aynı kökten Lat specere. ispiritizma [KT 189+] ~ Fr spiritisme medyum aracılığıyla ruh çağırma ~ İng spiritism a. * Aynı kökten İng finch (a. ~ HAvr *(s)ping. ispermeçet [LO xix] ~ YLat spermaceti ispermeçet balinasından elde edilen güzel kokulu beyaz muma benzer madde & Lat sperma sperm + Lat cetus balina " sperm ispinoz [Arg xvi] fringilla ~ EYun spínos/spíza a.a. * İşportacı "sepetçi. -d. tür. " spazm ispazmoz » ispençiyar [EvÇ xvii] attar. eczacı ~ İt speziale attar. spazm ~ " ıspazmoz ıspatula [ xx/a] spathula < Lat spatha kürek. spyrida. gözlemek).a.a. seyretmek ~ HAvr *spek. sképtomai (gözden geçirmek.

~EYun ıstampa [ xix] ~ İt stampa damga ~ Ger *stampaz havan.] azıtma. istasyon [ xix] ~ Fr station 1. iç şehir.israf [Kıp xiv] . değnek ~ < Tü iss [xiv DK] sahip. boşa harcama < Ar sarifa [msd. * HAvr *sta. İng stick.fiil adından > Ave stâna. EFa/Ave stâya.a. Lat *staurare (dikmek. İstanbul" eis+. nefs-i İznik). yoldaşlık. İng stand (durmak. HAvr si-stâ.basmak. Karş.(durak.(direk). gözden kaçırdı ısrar gıcırdadı. metruk iğe/iye [viii+ Uy] a. dikmek). < Lat stâre. baskı aleti < Ger *stap-/*step.] birliktelik. Ave stüna. +oid ~? Yun . Lat stare. " iye iştah » [Aş xiv] işteh " iştiha [ xx/b] bilardo sopası ~ İt stecca sopa. [Gül xv] boşa harcama ~ Ar israf [#srf IV msd. sta-. vilayet merkezi olan yerleşimi anlatır.a. durum). < Ar Sarra işret [Aş.a.şimdiki zaman kökünden > Lat stenare (durdurmak). konak). uygulamalı matematik [xviii] < Alm staat devlet ~ İt stato " statü istavrit [ xvii] bir balık türü. politik * Türkçeye Yunancadan alınmış kent adlarında rastlanan eis öneki. taşırma. Lat stâns (duran).(durdurmak. duruş. 2. istakoz/ıstakoz astakós a. Yus xiv] ~ Ar cişrat^ [#cşr msd. eis Ámison > Samsun vb. İstanbul [ xiv] stambol/istambol ~ Yun sten póli < Yun eis ten póli şehir içi. Alm stehen (durmak). cırcır böceği gibi öttü ~ Ar iSrâr [#Srr IV msd.a. HAvr stâ-na.reduplikatif kökünden > Lat sistere (durdurmak). malik =? Tü İ5i/ istaka/ıstaka Ger *stakön sopa " atak2 * Karş.a. Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad & Yun eís iç + Yun e pólis şehir.a. durak ~ Lat stâtio a. kaldırmak). = EYun ostéon kemik " oste(o)+ [Menxvii] ~ Yun astakós a.a. HAvr stöu. adım ~ HAvr *stebh. durma.] a.pekiştirme biçiminden > EYun staurós. stat. stake (sopa). ölçüyü kaçırma. özellikle Konstantin kenti. birlikte yeyip içme < Ar caşara birlik oldu " aşiret ıssız <Tü [DK xiv] issüz sahipsiz. ihmal etti. saraf] gözardı etti. ayak basmak. EYun stöis.durmak ~ HAvr *stâ.a.kökünden > EYun (h)istemi. durma yeri. stat-. eis Nikaían > İznik (iç İznik. idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [xvii].a. istatistik [ NK em al 18 71 ] ~ Fr st at is ti qu e~ Al m statistik devlet idaresi sanatı. Osmanlıca nefs-i filan tamlamasıyla ifade edilen. HAvr sts-n(â). trachurus staurídi haç gibi olan < Yun staurós haç " istavroz.

] bir şeye hazır istif [MMem xvi] istifa ambara yığmak. Fr saurelle (istavrit balığı) Yunancadan alınmıştır. başvuru " davet istidat olma.durmak " sütun işte iste[mek istem YT <Tü Tü [TS xiv] uşda/üşte & Tü uş işte (işaret zarfı) + Tü da/ta ? " şu [Uy viii+] izde-/iste. hacim < Ar saba [msd. takip etmek.) ~ Lat stipare sıkıştırmak.] başına buyrukluk. Yun stavridís yan-biçiminin de mevcut olması gerektiğini düşündürür. +inç [ xix] ~ Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı < Tü iste-" iste-istenç YT [ 196+] irade isteri/histeri < Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali ~ EYun (h)ysterikós rahime ait < EYun (h)ystéra rahim " hister(o)+ * Eskiden isteriye rahim salgılarının düzensizliğinin yol açtığına inanıldığı için. (bir sıvıyı) istibdat ~ Ar istibdâd [#bdd X msd.a. Rusça stavrid/stravrida biçimleri. istif. kural tanımazlık. irade < Tü iste-" iste-. bir tür dev deniz yaratığı. Lat lacerta) ile alakalıdır. • İt saurella.] su tutma. 2. kazık ~ HAvr *stau-ro. istiflemek. Romence. Türkçe istavrit cinslerini ifade eden sarı balığı/sarıkuyruk/sarıkanat biçimleri muhtemelen Yun savrí/savrídi'den alıntıdır. aramak < Tü iz " iz [Fel 194+] isteme yetisi. istavroz [Men xvii] ~ Yun staurós haç ~ EYun staurós direk. aceleci ~ Ar isticwâb [#cwb X msd. gemi ambarı < İt stivare istiflemek (= Yun stoiba/stoibâzö a. eğilim. [Men ] istif ~ İt stiva 1. dağıttı istical olma " acele isticvap isteme.] acele etme. 2.dikmek. istiap içine alma.izlemek. durdurmak < HAvr *stâ. ~ Ar isticdâd [#cdd X msd. kertenkele. sorgulama " cevap istida çağrı. badd] saçtı. keyfi ve mutlak yönetim < Ar badda [msd. tıkmak .] cevap ~ Ar istidcâ' [#dcw X msd.* Aynı balığın Yunanca adı savrídi muhtemelen EYun saûros/saúra (1. Ancak Bulgarca.] çağırma. yetenek " add [Aş xiv] ~ Ar isticcâl [#ccl X msd. davet etme. sayb] (su) aktı ~ Ar isti'âb [#syb VIII msd.

] gına getirmek. ~ Ar istihlâk [#hlk X msd. arzu " ~ Ar istiHâlat [#Hwl X msd.] hak ~ Ar istiHkâm [#Hkm X msd. hakediş < Ar Haqqa hak idi" hak1 istihkâm tahkim etme " hüküm istihlak helak istihsal etme. ~ Ar iştihâ' [#şhw VIII msd. hizmetçi olarak çalıştırma " hizmet istihfaf hafif istihkak etme.] istiğfar [Gül xiv] merhamet dileme < Ar ġafara merhamet etti" mağfiret istiğna zenginliği reddetmek " gına iştiha şehvet ~ Ar istiğna' [#ġny X msd.] hafifseme" ~ Ar istiHqâq [#Hqq X msd. (böcek) hal değiştirme " hal1 istihare [ xiv] ~ Ar isti%ârat [#%yr X msd. kusma [ xiv] ~ Ar iştigâl [#şġl VIII msd. ~ Ar istihdam [#xdm X msd.] ~ Ar istifâdat [#fyd X msd.] hizmete ~ Ar istihfaf [#%ffX msd.] hayır dileme.] çaba ile elde .] yararlanma " [ xiv] ~ Ar istifham [#fhm X msd. üretme " husul [ xiv] [Neş xv] ~ Ar istihbar [#%br X msd. evrilme. ~ Ar istifrağ [#frġ X msd.] sorma.istifa af dileme " af istifade fayda istifham sorgulama " fehim istifra " ferağ iştigal [Mercimek xv] af dileme ~ Ar isticfâ' [#cfw X msd.] (bir süreç istihale içinde) dönüşme. bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma < Ar %ayr hayır " hayır2 istihbar haber toplama " haber istihdam koşma.] uğraşma" meşgale ~ Ar istiğfar [#ġfr X msd.] haber sorma.] arzulama.] pekiştirme.] içini boşaltma.] tüketme " ~ Ar istiHSâl [#HSl X msd.

buhar istimal işletme " amel istimbot istim. [ xix] (buhar makinasında) buhar [ xiv] ~ İng steam buhar ~ ~ Ar isticmâl [#cml X msd. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme. yönseme. 3.istihza haza'a [msd. yy sonlarına dek rastlanır. bot2 ~ Ar iStilâH [#SlH VIII msd. yön" anlamı Türkçeye özgüdür.] 1. istibdat" anlamında kullanımına 19. 2. etimoloji < Ar şaqqa yardı. yy'dan itibaren kısmen olumlu anlam kazanmıştır. haz&rsquo] alay etti. yarma.] gerek sayma. hükümranlık " ekalliyet * Klasik kullanımda olumsuz bir kavram iken en geç 15. doğruluk < Ar qâma durdu " kamet * "Doğrultu. bir şeyi ikiye bölme.] egemen olma.] dimdik durma. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme. 2. yönetti" velayet ıstılah konvansiyon. "İsyan. isyan etme. düzenleme.] işe koşma. misafir kabul etme " kabul ~ Ar istiqbâl [#qbl X msd. hiçe sayma. bağını koparma.] aşırı derecede ~ Ar istiqrâr [#qrr X msd. ~ Ar istilzam [#lzm X msd. böldü " şık1 istikamet ~ Ar istiqâmat [#qwm/qym X msd. istikbal [Neş xv] ağırlama 1.] son derece ~ Ar istiqrâD [#qrD X msd. ~ İng steamboat buharlı gemi" [Tarik 1885] . bir kelimeyi diğerinden türetme. teknik terim " sulh istilzam gerektirme " lüzum istim Ger *staum.] 1. yönelme.] alay. aşağıladı ~ Ar istihza' [#hz' X msd. istikrah iğrenme " kerh istikrar kararlı olma " karar istikraz borçlanma " inkıraz ~ Ar istikrah [#krh X msd. dümdüz gitme.] istiklal [Neş xv] ~ Ar istiqlâl [#qll X msd. aşağılama < Ar iştikak ~ Ar iştiqâq [#şqq VIII msd. saymama. 2. küçümseme. özellikle zorla egemenliği üstlenme < Ar walâ başında durdu.] faiz ile istila ~ Ar istilâ' [#wly X msd. 2.] 1.

istiskal ~ Ar isti6qâl [#6ql X msd.] merhamet istiridye [Men xvii] istiridya ~ Yun streídia [çoğ.] dayanma.] (sanığı) ~ Ar iştira' [#şry VIII msd.a. kopya etme < Ar nus%at kitabın temize çekilmiş hali.] küçümseyerek reddetme. şirâ'] satın aldı istirahat soluk alma. mastürbasyon " meni istinat olarak alma " senet ~ Ar istimlak [#mlk X msd.] geri isteme. . ortak alma < Ar şariqa paylaştı. rica etme " rahmet1 » " ıztırap ~ Ar istirdâd [#rdd X msd.] bir deniz kabuklusu < Yun streídi(on) a. Fr huître < Lat ostreum (a.) < EYun.a. 2. ~ EYun óstreion a. dayanak istinkâf ~ Ar istinkaf [#nkf X msd.] 1. tahammül edememe " sıklet "Aşağılama" anlamı Türkçeye özgüdür. ağırsama.a.] mülk ~ Ar istimna' [#mnw/mny X msd.] ortak olma. ağır bulma. mülke el koyma " mülk istimna çekme. soruşturma " nutuk iştira [msd. ~ Ar istirHâm [#rHm X msd. ortak oldu " şirk ıstırap istirdat geri alma " red istirham dileme. İng oyster. reddetti istinsah ~ Ar istinsâ% [#ns% X msd.] yazıya dökme. kopya " nüsha istintak konuşturma. HAvr *ost. dinlenme " rahat iştirak ~ Ar istinTâq [#nTq X msd. istişare görüş sorma < Ar şürâ danışma " şura2 ~ Ar istişârat [#şwr X msd.kemik veya kemiğe benzer kabuk " oste(o)+ * Karş.] satın alma < Ar şarâ [ xiv] istirahe [Env xiv] ~ Ar istirâHat [#rwH X msd. gurur göstererek bir şeyden kaçınma < Ar nakafa küçümsedi. birinden rahatsız olma.] meni ~ Ar istinâd [#snd VIII msd.istimlak edinme.] danışma.] ~ Ar iştirâq [#şrq VIII msd.

yy'da "iri bir tür köpek cinsi" anlamında kullanıma girmiştir. ita bağışlama.] 1. İtalya'ya ait.a. soruşturma " vuzuh [Yus xiv] ~ Ar iştiyâq [#şwq VIII msd. it[mek Tü [Kaş xi] it.istismar yararlanma. KT xix] istrongilo izmarite benzer bir balık. tarz " şive ~ Ar ciSyân [#cSy msd. 2.a. hariç tutma = Ar 8unyâ' ikircik.] şevk ~ Ar istîDâH [#wDH X msd.] hediye etme < Ar ithaf tuHfat hediye " tuhaf . baş kaldırdı it Tü [ xiv] ~ Fa işwa/şrwa naz.] ürününden istisna ~ Ar isti6nâ' [#6ny X msd. eda. ~ Fr italique 1.] söndürme " itfa ~ Ar itHâf [#tHf IV msd. [ xix] itfa-i düyun borcun faiziyle beraber ~ Ar iTfa' [#Tf’ IV msd. Tufu'] söndü 1872'de İstanbul'da kurulan yangın söndürme teşkilatına < Ar iTfa' [IV msd. Köpek sözcüğü 14. ~ Ar icTâ [#cTw IV msd. itfa eşit taksitlerle ödenmesi itfaiye verilen ad [Men xvii] söndürme.] söndürme < Ar Tafa'a [msd. İtalyan tarzı.] asi olma < Ar caSâ [Or viii] ıt köpek * Adı geçen hayvanın özgün Türkçe adıdır.] boyun eğme. spicara flexuosa < Yun/EYun strongylos yuvarlak * İzmarite oranla daha yuvarlak şekilli olduğu için. 2. işve isyan isyan etti. < Ar İ8nân iki " sani iştiyak duyma " şevk istizah isteme. ~ Ar iTâcat^ [#Twc IV msd. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde (kötü niyetle) bir şart ileri sürme.] açıklama ~ Yun strongylo istrongilos [LO.a. dışlama. a. sömürme " semere ~ Ar isti6mar [#6mr X msd. ödeme " atiye itaat [Env xv] tav olma < Ar Taca boyun eğdi" tav1 italik [ xx/b] eğimli matbaa yazısı < öz İtalie İtalya * Venedikli yayıncı Aldus Manutius (1449-1515) tarafından geliştirildiği için.] ödül verme.

] dengeli olma.] sözleşmeyle bağlanma. 2. ~ Ar ictinâ' [#cny VIII msd. 2. orta itikat [Aş xiv] ~ Ar ictiqâd [#cqd VIII msd.] adet edinme.ithal ~ Ar id%al [#d%l IV msd. diredi" amut itina gösterme " inayet ıtır/ıtritiraf " irfan [ xiv] ~ Ar ciTr [#cTr msd.] telef etme. uyuşma.Ar ittifâq [#wfq VIII msd.] güvenme. sayı sayma. bir dine veya mezhebe bağlanma. salıverme. denk gelme.] ilgi ve özen itiraz [Env xiv] ~ Ar ictirâD [#crD VIII msd. suç kuşkusu isnat etme < Ar wahama yanlış kuşkuya kapıldı" vehim * Arapçada varolmayan #thm kökünün IV masdarı olduğu zannıyla Osmanlıcada da bazen itham yazılmıştır. uzlaşma < Ar wafiqa uydu. 2. önüne çıkma.] 1. genelleme.] uyma. yolunu kesme. boşama. kısmet.] uyum sağlama. itibar [ xiv] ~ Ar ictibâr [#cbr VIII msd. bağlı olunan din veya mezheb " akit1 itilaf anlaşma " ülfet itimat [Gül xiv] dayanak kabul etme < Ar camada dikti. saygı gösterme. bırakma. 2.] töhmet altında bırakma. saygınlık < Ar cibrat^ öğüt. ad verme " talak itriyum İsveç'te bir kasaba ittifak [ xx/b] ~ YLat yttrium bir element < öz Ytterby [Kut.] bildiğini kabul etme ~ Ar i'tilâf [#'lf VIII msd. denk geldi" muvaffak . Aş xi] 1.] güzel koku. şans . saygı. ~ Ar itlaf [#tlf IV msd. hayvan ıtlak [ xiv] salıverme ~ Ar iTlâq [#Tlq IV msd. parfüm ~ Ar ictirâf [#crf VIII msd. uzlaşma. kapsamını genişletme. azat etme. ~ Ar ictimâd [#cmd VIII msd.] içeri sokma " dahil1 itham [TS* xv] ~ Ar ittihâm [#whm VIII msd.] 1.] 1. denk gelme. söz veya görüşle karşı çıkma " arz1 itiyat alışma " adet2 itlaf öldürme " telef ~ Ar ictiyâd [#cwd VIII msd. ders " ibret itidal yolu izleme " adl [ xiv] ~ Ar ictidâl [#cdl VIII msd. sayma.

] bağlantılı olma. i.] bakmakla yükümlü olunanlar. Aş xi] ~ Ar ciyâl [#cwl çoğ.] birlik. [DK xiv] éyü . inisiye. iyilik " etYT [ Fe l 19 4+ ] ni kb in < Tü iy im se . malik. [TS xv] ivedi acele. çoluk çocuk < Ar ciyyal bağımlı aile fertlerinin her biri" aile iye Tü [ viii] idi sahip. ambülans. [ xx/b] " abuk sabuk < Tü év. bedel.acele etmek " ivedi [TDK 1944] fizikte akselerasyon iyal/ayal [Kut. elde edilen şey. iyi Tü vulg.menekşe . kimyacı ~ EYun iode menekşe rengi < EYun íon. primitif. yol almak ~ HAvr *ei. tanışık ~ Ar ittiSâl [#wSl VIII msd. komite. eyi i yi ms er iyi [Uy viii+] édgü iyilik (isim). iod.a.a. inisiyatif. [TDK 1944] a. transit iyot [1891] ~ Fr iode bir element #1812 Gay-Lussac. Kıp xiv] iye * Türkiye Türkçesinde16. [LO xix] abur cubur karma karışık.[1 94 2 YT ] iyiye yormak < Tü iyi " iyon [ xx/b] ~ YLat ion artı veya eksi elektrik yüklü atom ~ E Yun iön giden < E Yun eîmi. Fr. kont. iter (yol) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íemi : disprosyum. koitus. servet. birleşme " ~ Ar iTTilâc [#Tlc VIII msd. efendi. [Men ] eyü < Tü éd varlık. [Uy viii+] iğe/iye .ittihat vahdet ittila olma " talih ittisal bitişik olma " vasıl ivaz [Neş xv] tazminat < Ar câDa yerine koydu. başarı. [TS xiv.a. * İyonlaşmış parçacıklar anot ve katoda doğru gittikleri için. ~ Ar ciwaD [#cwD msd. < Tü év-acele etmek ıvır zıvır ikil ıvır zıvır değersiz şeyler ivme YT [T S xv] apur sapur darmadağınık. • Aynı kökten Lat ire/itare (gitmek). [İMüh xiii] éygü . yy'dan sonra ender rastlanan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. bedel verdi ivedi YT ~ Ar ittiHâd [#wHd VIII msd. iyon Lat ire : ambiyans. iyi (sıfat).] tanıma.gitmek.] karşılık.

çiftlik. İng bandit < İt bandito (haydut. banal * Karş. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması. birinin üstünlüğünü kabul etti izaz [Yus xiv] ~ Ar iczâz [#czz IV msd.* Menekşe rengi buharından ötürü.] boyun eğme. felsefede görecelik " ziyafet izah netleştirme. zahmet < Ar zaHama sıktı.] giderme. eklenme. . aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma. yoketme " izan ~ Ar iScân [#5cn IV msd.] kır evi. < Ger *bandan yüksek sesle ilan etmek " ex+. cuzbat] uzak idi. sıkışma.] sıkma.] aydınlatma. uzaklaştı izdiham [Env xiv] ~ Ar izdiHâm [#zHm VIII msd. haydut ~ İt sbandito sürgüne veya ağır cezaya mahkûm edilmiş kimse. izdivaç Ar zawc eş " zevç ~ Ar izdiwâc [#zwc VIII msd.] evlenme < Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür. sıkıştırdı.] (metal veya buz) iz(o)+ bileşiklerde) ~ EYun Isos eşit. 2. sürgün etmek ~ OLat *exbandire a.eş. ilinme. kalabalık etme. iz Tü [Uy viii+] iz ayak izi. toprakta saban izi ~ Fr/İng is(o). aynı izabe eritme < Ar 5âba [msd. ~ Ar izâlat [#zwl IV msd. villa < Ar izbe cazaba [msd. a. forsa. kalabalık etti" zahmet * Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür. berrak ve anlaşılır kılma " vuzuh izale zeval [ xiv] ~ Ar îDâH [#wDH IV msd. eşkiya). Lat viola ve EYun íon < wíon biçimleri muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır.] 1. -ut ile telaffuzu Güney İtalya lehçelerine özgü sbanduto biçimine işaret eder. akıl yoluna gelme < Ar Saçana boyun eğdi. aynı (sadece ~ Ar iSâbat [#5wb IV msd.] ağırlama " izzet izbandut/ızbandut [EvÇ xvii] izbandîd korsan. 3. hükümlü < İt sbandire (bir hüküm veya ferman) ilan etmek. 5awabân] eridi izafe [ xiv] izafet ilgi ~ Ar iDâfat [#Dyf IV msd. mahkûm etmek. ızbandut » "izbandut ~ Ar cizbat^ [#czb msd.

ada yapmak ~ OLat insulare a. yalnızlaştırmak < İt isolare kanal açarak bir yeri karadan koparmak.] kulak verme. güç. şaşkın ve sarsılmış olma " darp [MMem xvi] ~ Ar iDtirâb [#Drb VIII msd. top(o)+ ıztırap/ıstırap sarsılma. tanrılara adak olarak et kızartmak izin/izn[Yus. spicara smaris izmihlal [Men xvii] ~ Ar iDmiHlâl [#DHl msd. DK xiv] ~ Ar İ5n [#'5n msd. kayıp. a.] izzet [Kut. .a. onur. kuruma. şaşkın < İt smarrire 1. ateş yakılan yer.ızgara [Arg xvi] skara/skere ~ Yun skará et kızartmak için kullanılan demir hasır ~ EYun es%ârâ ocak. izmarit1 [LG 188+] yarısından çoğu yanıp söndürülmüş sigara (argo) ~ İt smarrito 1. 2.< HAvr *mers. smarid. kaybetmek. kuşkuya düşmek ~ HAvr *mors-eyo. izotop [ML xx/c] ~ Fr/İng isotope periyodik tablodaki yeri aynı olan elementler #1913 İng Frederick Soddy & EYun ísos eşit + EYun tópos yer " iz(o)+. kulak verdi < Ar u5n kulak (= Aram 'ednâ a. = Akad uznu a. Osmanlıca sözcük ise Fr impression < presse çevirisidir.a. bir dileği kabul etme < Ar a5ina dinledi. [ xix] ~ Yun smarída bir tür balık. değer buldu ~ Ar cizzat^ [#czz msd. < Lat insula ada " ensülin izomorf isomorphe eş biçimli " iz(o)+. saygınlık < Ar cazza güçlendi.EYun smarís.] kudret. 2.şaşmak. iz bırakma) sözcüğüne kıyasla üretilmiştir. izobar [ML xx/c] EYun ísos eşit + EYun báros ağırlık " iz(o)+. a. Aş xi] itibar.] kaybolup gitme. kuşkuya düşmek izmarit2 . bar(o)+ ~ Fr isobar eş basınç çizgisi & izole [etm [DTC 1943] izole etmek/izolasyon ~ Fr isoler yalıtmak.) izlenim YT [Fel 194+] intiba < Tü izlen-" iz * İntiba < Ar Tabc (damga basma. a. ziyan. dağılma < Ar iDmaHalla kaybolup gitti. morf(o)+ izoterm term(o)+ [ xx/b] kimyada eş biçimli (molekül) [ xx/b] ~ Fr ~ Fr isothèrme eş sıcaklık çizgisi " iz(o)+. kurudu < Ar DaHala (su) kurudu * Arapça sözcüğün gramatik formu benzersiz olup klasik dönem gramercileri arasında tartışma konusu olmuştur. şaşırmak ~ Ger *marrjan şaşırmak.

bir hıristiyan azizi < yacqöb Yakup.~ HAvr *kons-mo. hırs. kırsal polis teşkilatı < Fr gens d'arme silahlı adamlar & Fr gens (bir miktar) adam (~ Lat gens. boy " ceket. felis onca # Georges-Louis L. Tevrat'a göre İshak'ın oğlu ve İsrailoğullarının atası jakuzi [ xx/c] püskürtmeli banyo küveti püskürtmeli küvet markası # 1948 Jacuzzi Bros. aşırı gayret ~ HAvr *yes.a. janjan » " şanjan . jaketatay [ xx/a] ~ Fr jacquette à taille bir tür uzun kesimli ceket & Fr jacquette ceket + Fr taille kesim. jandarma [ 1879] ~Frgendarme [xvii] 1. ~ Ger *hamma.jaguar [ xx/b] ~ Fr jaguar kedigillerden bir vahşi hayvan.a. tay2 jakoben [Birikim 1978] siyasette devrimci yöntemleri savunan kimse ~ Fr jacobin Fransız ihtilali esnasında (1791) Paris'te St Honoré sokağındaki eski St Jacques manastırında toplanan radikal cumhuriyetçi hizip mensuplarına verilen ad < Jacobus St Jacques de Compostelle. ~ marka Jacuzzi jaluzi [ xx/b] ~ Fr jalousie 1. Buffon. Amer.istemek.. kavim ) + Lat arme silah " janti. arma * Osmanlı Devletinde jandarma teşkilatı (bu isimle) 20 Kasım 1879'da kurulmuştur.< HAvr *yâ. kıskançlık. 2. gent. 2.a. silahlı birlik. doğabilimci (1707-88) ~ Port ~ Tupi yaguara her tür büyük yırtıcı hayvan jakar [ xx/b] Jacquard Fransız tekstilci (1752-1834) ~ Fr jacquard bir dokuma türü ~ öz François J. arzu etmek jambon [xx/a] ~Frjambon tütsülenmiş domuz budu<Fr jambe but ~ OLat gamba a. pompa imalatçısı. M. bir tür perde < Fr jaloux kıskanç ~ OLat zelosus < EYun zelos öfke. Fr.soy.

halka şeklinde bükmek. ırk " genetik [ xx/a] tarz. ~ Lat generator doğuran. ~ İt gelatina < İt ~Frgénéalogie soyağacı jenerasyon [ 192+] nesil ~ Fr génération 1. üretmek < Lat genus. jant [xx/b] ~Frjante teker çerçevesi~OLatcambito tekerlek.janr gener. jeoloji jel [ML xx/c] ~ İng jel jöle veya jelatin kıvamında olan madde < İng jelly jöle ~ Fr gelée a.a. [DTC1944] ~Frjargon bir meslek zümresine jartiyer [192+]jaretyer kemere bağlayan düzenek < Fr jarret bacağın iç tarafı ~ Kelt je(o)+/ge(o)+ toprak. kibar. a. jarse » " jerse ~Frjarretière çorabı ~ Fr gé(o). efendi ~ Lat gentilis "ailesi belli olan". 2. geometri.soy. üretici. genersoy. İng cold. doğuş. kavim. kıvırmak janti [ xx/c] ~ Fr gentil zarif. cins ~ Lat genus. jelatin gelato donmuş. * Almancadan alınan geometri haricindeki türevlerde Türkçe jeo./ İng ge(o).yazımı tercih edilmektedir. halka ~ Kelt ~ HAvr *kambto.tekerlek < HAvr *kemb. aile ~ HAvr *gnsti. katılaştırmak ~ HAvr *gel-2 soğuk. yavrulamak. aşiret.a. ~ Lat gelata < Lat gelare dondurmak. argo * Nihai kökeni belirsizdir.< HAvr *gens. soylu. a. 2. yeryüzü ~ E Yun ge/gaia a. EŞKÖKENLİLER: E Yun ge : coğrafya. jöle " jel jenealoji [Bah 1924] [ML1969] ~ Fr gelatine a. cool (soğuk). üremek.a.yer. gent. üreten " jenerasyon ~Fr . donmak * Aynı kökten Lat glacies (buz). Fr glace/İng glass (cam) sözcüğü Lat glacies'ten türemiştir.soy.doğurmak " genetik jargon ait özel dil. jeodezi. zemin. asil < Lat gens. ırk " genetik jeneratör [Bah 1924] elektrik üreten motor générateur 1. aynı dönemde doğanlar ~ Lat generatio < Lat generare doğurmak. doğurma. Coğrafya biçimi Arapça aracılığıyla Yunancadan alınmıştır. uslup ~ Fr genre tür.

"Markasız ürün" anlamı çağdaş İngilizce kullanımdan alınmıştır. doğurtmak ~ HAvr *gi-gns. alelumum. " geriyatri ~Frjersey bir tür yünlü ~ Fr geste davranış. 2. fungisit.a. < Lat iacere.a. gener-" general [ xx/b] filmin başlangıç bölümü. Amer.jenerik süpermarketlerde satılan markasız ürün bölümü < Lat genus. 2. gest.< HAvr *gens-doğurmak " genetik jenosid [ xx/c] ~ Fr génocide soykırım / İng genocide a. su fışkırtma ~ Fr jeter atmak ~ Lat iactare a.]. hoplama. [ 199+] ~ Fr générique 1. jenetik » " genetik jenital/genital [ xx/b] ~ Fr génital üreme organına ait ~ Lat genitalis a. filmin başlangıç * Fransızca sözcüğün ikinci anlamı eskiden sinema filminin bilet almadan da seyredilebilen tanıtıcı bölümü için kullanılmıştır. Aynı kökten EYun (h)iemi (atmak). iact.a.a. insektisit. +sid * Aktif partisip olan Lat -cidus ekinin eylem adı olarak kullanımı kuraldışıdır. ırk + Lat -cidus öldüren " genetik. 2. jeodezi [Bah 1924] ~ Fr géodésie arazi ölçümü & EYun ge toprak + EYun daiö. fıskiye. para veya hizmet karşılığı bir kadına eşlik eden erkek < Fr gigue 1.atmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1941'de kullanıma girmiştir. genele ait. ^ 1944 Raphael Lemkin.üretmek. < HAvr *ye. mekanik ödeme cihazlarında kullanılan metal bilet < Fr jeter atmak " jet jigolo [ xx/b] ~ Fr gigolo dansçı [esk. Karş. jerse/jarse kumaş < öz Jersey İngiltere'de bir ada jest [ÖSeyf 1919] anlamlı davranış eylem ~ Lat gestum yapılan şey < Lat gerere.a. eylemek jet [ xx/b] ~ İng jet 1. ~ HAvr *ysk. dais. hukukçu & EYun génos soy. zıplama.a.kılmak. < Lat gignere. genit. bir tür dans " jikle . hava püskürtme esasına dayalı uçak motoru < İng to jet püskürtme.a. jeton [ xx/b] ~ Fr jeton (kutuya) atılan şey. fışkırtılan şey.bölmek. pay etmek " je(o)+ jeoloji jeriyatri » [Hay 1959 195+] [Bah 1924] ~ Fr géologie yerbilim" je(o)+.

jikle [ML xx/c] jiklör ~ Fr gicleur otomobil motorunun soğukken kolay çalışmasını sağlayan aygıt < Fr gicler sıçramak. 2. iskambilde bir kâğıt < İng to joke şaka yapmak ~ Lat iocus şaka. İng queen (kraliçe) < Eİng cwen (kadın).a.Fr gymnastique ~ EYun gymnastikós atletizm. jelatinli . köylü uşak [esk. EErm knig. beden eğitimi < EYun gymnós çıplak Eski Yunan dünyasında spor karşılaşmaları çoğunlukla çıplak olarak yapıldığı için. 2. ) " +loji * Aynı kökten Fa zan. yamak. Sogd kanig (kadın). koşmak [198+] ~ İng jogging idman amaçlı koşu < joker [ML xx/c] ~ İng joker 1. aniden harekete geçmek ~ *cisculare a. [ARasim 1897-99] cimnastik .]. jile [ARasim 1897-99] usulü kolsuz yelek [xvi] ~ Tü yelek " yelek ~ Fr gilet yelek ~ İsp jileco Türk ~ marka Gillette traş bıçağı jilet [Cumh 1929] traş bıçağı markası < öz King Camp Gillette Amerikalı sanayici (1855-1932) jimnastik/cimnastik [ 187+] jimnastik . at uşağı [esk. bir erkek adı. söz oyunu ~ HAvr *yok.a.gözlemek. gözetmek " ciro. jimnazyum jimnazyum [ xx/b] ~ İng gymnasium beden eğitimi salonu Lat gymnasium büluğ çağına gelmiş erkek çocukların devam ettiği eğitim ve spor kurumu ~ EYun gymnásion a.a.söz jokey [Bah 190+] cokey yarış atı binicisi ~ İng jockey 1. yarış atı binicisi < öz Jock Jack adının Kuzey İngiltere şivesinde söylenişi ~ OLat Jacobus bir erkek adı ~ İbr yacqöb "(Allah) esirgedi".]. jip » " cip jiroskop [ xx/b] ~ Fr gyroscope ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet & EYun gyros dönme + EYun skepö. donmuş şey. skop.< HAvr *yek. şakacı. jimnastik. +skop jogging İng to jog ittirmek. 2. "jimnastik jinekoloji [ xx/b] ~ Fr gynécologie kadın hastalıkları uzmanlığı < EYun gyn/gynaike kadın (~ HAvr *gwnâ.a. esirgeme * Osmanlı Jokey Klübü 1909'da kurulmuştur.< HAvr *gwen. Yakup < İbr #cqb koruma. jöle madde < Fr geler donmak " jel [ xx/b] jele ~ Fr gelée 1. EŞKÖKENLİLER: EYun gymnós : cim2.

töre. Lat deus (tanrı) ve Ave daiva. +krasi * İngilizce sözcük 2004 dolayında Kanadalı hukukçu Ran Hirschl tarafından popülerleştirilmiş.yasa .hukuk ) + İng -cracy (< EYun krátos güç. prömiyer ~ Fr ~ Fr jeun premier birinci jön. Türkçede 2007'den itibaren kaydedilmiştir. ~ İbr şenât ha-yöbel Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama < İbr yöbel kutlama borusu. reis * 1970'te kullanıma giren Boeing 747 "jumbo jet" uçakları sayesinde Türkçede yaygınlaşmıştır.jön [ 186+] sinemada genç ve yakışıklı erkek oyuncu jeun genç ~ Lat iuvenis ~ HAvr *yuwen. günce.(tanrıların yenilmiş olan eski kuşağı) sözcükleri aynı Hint Avrupa kökünden türemiştir. jüt elyaf~ Bengali jhuTo burma ip [ xx/b] ~ İng jute Kalküta kenevirinden elde edilen kaba . esas oğlan & jübile [DTC1943] ~Fr jubilé yaşamda bir kere yapılan kutlama.-P. " cübbe jüri [ 186+] ~ İng jury ~ EFr jurée yemin. yasak jüristokrasi [EkşiS 2007] ~ İng juristocracy yargıçlar iktidarı & İng jurist yargıç (< Lat ius. törensel boynuz judo ~ Jap judo 1880’lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi & Jap jü yumuşak. diu gün ~ HAvr *dyeu. daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili ~ Swa jumbe şef. Joule jumbo [ 197+] ~ İng jumbo battal boy < öz Jumbo 1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen. jurnal [ 183+] curnal ~ Fr journal günlük. günlük gazete ~ Lat diurnalis günlük < Lat dies. yeminli ifade < Fr jurer yemin etmek ~ Lat iurare kanunu ilan etmek. zarif + Jap dö yöntem jul İngiliz fizikçi (1818-1889) [ xx/b] ~ Fr joule fizikte enerji birimi < öz J. güneş * Sans deva. özellikle ellinci yıl kutlaması ~ OLat iubilaeus a.a. a. jüpon [ARasim 1897-99] ~ Fr jupon iç etek ~ İt giuppone [büy.genç " civan jönprömiye [ xx/a] Fr jeun genç + Fr premier birinci" jön.] bol kadın elbisesi < İt giuppa etekli cübbe ~ Ar cubbat a.gün. iur. iktidar ) " jüri. ~ EYun iöbelaios a.a.yasa. yemin etmek < Lat ius.HAvr *yewes. iur.

yanlış veya çirkin davrandı kabak Tü [Uy viii+] kabak malum sebze. gelenek < İbr qıbbel alma.] yanlış veya çirkin davranış < Ar qabuHa çirkin idi.a.Hol cabret odacık [Kıp xiv] kabarçuk sivilce.fiiliyle anlam ve yapı ilişkisi açık değildir. palto " aba kabar[mak kabara <Tü Tü [ xi] kabar. iri" kaba Tü kabar-" kabar- [LO 187+] ayakkabı altına çakılan iri başlı mıh * Kabar. [Men xvii] su yüzeyinde oluşan köpük küresi [ xx/b] ~ Fr cabaret küçük tiyatro. ~ Ar qabân kalın yünden külahlı cübbe.şişmek < Tü kâpa/kaba şişkin. kabul etme " kabul kaban [ML xx/c] ~ Fr caban gemici paltosu ~ cabbano a. iri " kal < Tü *kaP. / İsp gaban a. cucurbita pepo. müzikli lokanta .şişirmek " kof [LG 188+] yiğit (argo) kabahat [ xiv] ~ Ar qabâHat [#qbH msd. a.şişirmek " kof kabala [ML xx/c] ~ İng cabbala Tevrat'ın mistik yorumlarına ilişkin Musevi gelenekleri ~ İbr qabbâlâh alınmış olan şeyler. [Arg xvi] kel < Tü *kaw(ı)pak şişkin nesne < Tü *kaP.kaale almak kaba kabadayı Tü » [Kaş xi] kapa şişkin. kabarcık <Tü < Tü kabar-" kabarkabare .

tür. kafa " kapital kabristan istân " kabir. ~ Ar qabD kabız [Aş xiv] kabz olunmak peklik. kapasite. geometride küp) sözcüğü bir Sami dilinden alınmıştır. özellikle mahrem oda. uyan " kabul * Kabil-i filan şeklinde terkipler dışında bağımsız bir sıfat olarak "mümkün" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. = İbr %ebel a. +istan ~ Fa qabristân mezarlık & Ar qabr + Fa - kabuk Tü [ xi] kapik 1. [CodC xiii] kabık/kabuk ağaç kabuğu < Tü *kaP. içi boş şey. soy " ~ Ar qabîlat [#qbl sf.a. kabotaj [Bah 1924] ~ Fr cabotage 1.) * Aynı Sami kökünden Ar Habl (ip. f. ~ OLat capulum kalın ip. oymak " kabil2 kabiliyet [MMem xvi] yapılabilirlik veya yapabilirlik. 2. olabilir. halat). yy'dan itibaren kaydedilmiştir. kralın özel dairesinde toplanan danışmanları [esk. kıyı denizciliği < İsp cabo baş. darı kepeği. aşiret. bakanlar kurulu < Fr cabine " kabin kabir/kabr[Env xiv] mezar < Ar qabara gömdü (= Akad qabru/qubüru kabir) ~ Ar qabr [#qbr msd. a. EYun kúbos (oyun zarı. zümre. kabil1 mümkün [ xiv] kabul eden. boy. kovuk.] 1. cabin (xvi) ~ OLat capanna/cavanna kulübe.] kabul eden. ~ Lat caput baş. alan. coğrafyada burun ~ OLat *capo a. 2. kabil2 kabul [ xiv] ~ Ar qabîl [#qbl sf.] bir soydan ~ Ar qâbiliyyat [#qbl msd. tek odalı ilkel konut kabine [186+] kabineto bakanlar kurulu ~İtcabinetto / Fr cabinet [küç. a. yuvarlak ve dolgun olmak) köküyle ilişkisi kurulamaz. geminin burunları kerterizleyerek kıyıdan gitmesi. büro 2.] kabile [Yus.] çukur.] kavrama. sıkıntı [#qbD msd. ~ Ar qâbil [#qbl fa.] cins.a. DK xiv] olanlar. gemi odası ~ İng caban (xiv). yetenek " kabil1 kabin [ xx/a] ~ Fr cabine küçük oda.kâbe [ xiv] adlı taşı barındıran kutsal makamın adı ~ ? ~ Ar kacbat^ [#kcb msd. uyan. tutma " kabz kablo [ xix] ~ Fr câble/câbleau a. [Men xvii] usit. sicim (vii) ~ Sam (= Aram %ablâ a. oda.içini boşaltmak " kof . özel daire.] Mekke'de hacer-i esved * Tapınak adı olarak MS 3.]. Ar #kcb (memeleri şişmek.

bastırma. [TS xvii] kaçacak yer. firari "kaçak < Tü kaç-" kaç< Tü kaç-" kaçTü Tü [ viii] kaç soru sıfatı [ viii] kaç. sıkma. kabza [DK xiv] kılıcın sapı kavrayış. sıkışmak < Moğ qabı yan " kavrakaburga2 <Tü [Kıp xiv] kawurğa kızartma. yanaşmak < Moğ qabır. DK xiv] kabırğa/kapurğa göğüs kafesini oluşturan kemikler ~ Moğ qabırğa(n) yan. qabıl (tür. cins). avuç. kabiliyet. bir araya getirme). yüzleşti. mal kaç kaç[mak kaçak şey kacak kaçakçı kaçık kaçkın Tü Tü <Tü <Tü kaç-" » <Tü " kap kacak [Mesail3. mukabil. aldı. kavrama < Ar qabaDa 1. benimsedi. müstakbel. qibbutz (birlik. misafir etti. tutuş.] eliyle tutma. qibla (namazda dönülen yön). tutan + Ar mâl" kabz. ~ Fa qâbiD-i mâl malı teslim alan & Ar < Tü . kaçış.sıkıştırmak. bir şeyin sapı " kabz kabzımal qâbiD [#qbD fa. önce). kabil1. direnmedi. kabul. a. mütekabil. 2. değmek. sıktı. yüz yüze geldi. göğüs kafesi < Moğ qabırğa. kavradı.] 1. Aynı Sami kökünden İbr qibel (kabul etme). 2. makabl. makbul. [KT kaçxix] kaçmış kişi veya kaça ~ Ar qabDat [#qbD msd." kavurkâbus ~ Ar kâbus gece gelen sıkıntı ~ Aram ksbâşâ basınç. baskı < Aram #kbş basma.] elde eden. İbr #qbS (toplama. bir araya gelme). kabil2. 2. tutukladı.sürtmek. istikbal. EŞKÖKENLİLER: Ar #qbl : ikbal. peklik çekti * Aynı kökten karş. kavrulmuş buğday veya et yemeği *kağurğa < Tü kağur. yamaç. yüzünü döndü.kabul [Kut. eliyle sıkıca tuttu. mukabele. benimseme < Ar qabila 1. kabile. bunaltma kabz[etm [ xiv] ~ Ar qabD [#qbD msd. Aş xi] ~ Ar qabul [#qbl msd. tekabül İbr qibel: kabala kaburga1 [Kıp. konukseverlik gösterdi * Aynı kökten Ar qabl (ön.20 186+] [Uy viii+] kaçığ kaçan şey [ xi] kaçğın kaçan.] alma. kıble.a.

< Lat cadere. çizelge & EYun katá + EYun sti%os satır. cas. alın yazısı " kadir1 kadı [Kut xi] ~ Ar qâDin [#qDy fa. adım.] 1. [DK xiv] kadun/kadın soylu sınıfa ~ Sogd %\vaten kraliçe " hatun Hatun sözcüğünün varyant biçimidir.Ar qaTâ'if [#qTf çoğ. DK xiii] ~ Ar qadaH [#qdH msd. 2. ölçü " kadir1 [Yus. dizilmek)" kata+ kadavra [Bah 1924] ~ İt cadavere tıbbi amaçla kullanılan ceset / Fr cadavre ceset ~ Lat cadaver a. sıra. Yus xiv] ~ Ar qadîm [#qdm sf.] yargıç " kaza ~ Ar qadîd [#qdd sf. havlı kumaş. ~ Ar qadam [#qdm msd.] eski" [ viii] %atun/katun kraliçe. ölmek ~ HAvr *kad-düşmek kadar kıymet. kadayıf [Aş. ölçme.kadans [ xx/b] ~ Fr cadence müzikte gerilim düşmesi ~ İt cadenza düşüş < İt cadere düşmek < Lat cadere. basamak < Ar ~ Ar qadar [#qdr msd. ayak " kıdem kademe qadam adım " kadem kader [Yus. kadastro [Bah 1924] ~ Fr cadastre gayrımenkul ölçüm çizelgesi ~ İt catastico a. ilahi kudret. qaTf] bir şeyin yüzeyini sıyırdı. DK xiv] ~ Ar qadr [#qdr msd. ~ EYun katâsti%on sıralama. 2.düşmek. öncelik.a. a.] çok ince hamurdan yapılmış tatlı.] değer. ölmek " kadans [Men xvii] kaTaif ince hamur tellerinden yapılan tatlı . dildi kadife [MMem xvi] ~ Ar qaTlfat [#qTf sf. sütün yüzeyinden alınan kaymak " kadife kadeh bardak kadem ön.1.] ince şerit kadid[i çıkmak şeklinde kesilip kurutulmuş et < Ar qadda şerit şeklinde kesti. dizilmek. mısra (< EYun stei%ö dizmek. . sıra halinde gitmek ~ HAvr *steigh-dizmek.] hav. düşmek. kırpıntı. sütün kaymağını aldı kadim kıdem kadın mensup kadın [Aş. DK xiv] alın yazısı [CodC. f.] hav.] 1. değer biçme. cetvel. kadife < Ar qaTafa [msd. 2.] içki tası. traşladı. baklava < Ar qaTlfat [sf. nicelik. cas. Yus xiv] ayak ~ Ar qadamat [#qdm] adım.

kadırga < EYun katergázomai emek sarfetmek. şinâs. düşük.dörde bölen. 2. boy ölçüşme. gücü olma. erg kadirşinas ~ Fa qadr şinâs değerbilir & Ar qadr değer + Fa şinâs bilen. kafe kahve"kahve [ 187+] ~ Fr café 1. 2. dörtgen. çerçeve. armatür. .] 1. idari personel ~ İt quadro 1. üzerinde ibrenin döndüğü bölümlere ayrılmış yüzey ~ Lat quadrans. emek " kata+. dört ana yönü gösteren yön yıldızı < Lat quadrare dörtlemek " kare kadril [KT189+] ~Frquadrille dört kişilik gruplarla yapılan bir dans türü ~ İsp cuadrilla a. dörtgen " kare kadük [ xx/b] ~ Fr caduc hukuki geçerliliğini yitirmiş olan (belge. buyurma kadir2 (sadece tanrı için)" kadir1 kadir3 güçlü " kadir1 kadırga [DK xiv] [Yus xiv] . tüzel kişilik vb. 2. kimyacı ~ EYun kadmeîa Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali. -ebilme.Fen *qadmön eski. [CodC xiii] .] gücü olan. a. uğraşmak & EYun katá + EYun ergázomai çalışmak < EYun érgon iş. 2. kabotaj. kadim < Fen qdm ön. Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad < Ar qadara/qadira 1. 2. quadr. düşmüş. " kare kadro [Tanin 1910] personel çizelgesi ~ Fr cadre 1. çerçeve. Alm. değer.] kudret sahibi . gücü yetme. kahve.kadir 1/kadr[ xi] değer ~ Ar qadr [#qdr msd.) ~ Lat caducus 1.bilmek. 2. (Allah) emretme. tanımak ) " kadir1. önce. kapasite. kıymet.OYun kátergon Bizans donanmasında kullanılan kürekli gemi. Karş.dört" kare kadran [ xx/b] ~ Fr cadran pusula yüzü.Ar qâdir [#qdr fa. tanıyan (< Fa şinâ%tan. < İsp cuadro dörtlü. dörtlemek < Lat quatuor. ölçü. kalamin < öz Kadmos Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder . personel çizelgesi. önde olma " kıdem kadraj [ xx/c] ~ Fr cadrage çerçeveleme < Fr cadrer çerçevelemek ~ Lat quadrare kare yapmak. kare ~ Lat quadrum a. kahvehane ~ Tü Batı dillerine 16. t. yy sonlarında Türkçeden alınmıştır. +şinas kadmiyum [xx/b] ~YLatcadmium bir element ^1817 Friedrich Strohmeyer. kefal. dikey ve yatay çizgilerle dörtgenlere bölünmüş çizelge ~ Lat quadrum kare.düşmek " kadans kafa ve arka tarafı [Aş xiv] ~ Ar qafan [#qfw] baş. özellikle başın üst * EYun kefale ve Lat caput (baş) sözcükleriyle ilişkisi açık değildir. 3.Ar qadır [#qdr sf. varisi olmayan mülk < Lat cadere. a. cas. nicelik.

a. Tü top (1. Alm. f. Zerdüştçü). avuç " kefe ~ Ar kâffat [#kff fa. İng camphor < Lat camphora biçimleri Arapçadan alınmıştır. köylü. [ xiv] ġavr/gâvr . yy ortalarında Meksika İspanyolcasından Amerikan İngilizcesine alınmıştır.] beyit. kâfi kafile konvoy kâfir [Yus.] kervan. hep). Aş xi] kâfir .Ar kâfir [#kfr fa. [İdr xiv] gevür . ayaküstü yemek yenen yer ~ İsp cafeteria kahve dükkânı < İsp café kahve ~ Tü kahve " kahve * 19. yuvarlak şey. tanrısız. ^F.] tanrı tanımayan veya Müslüman olmayan ~ İbr kapsrân tanrı tanımayan. [Kut. Runge.] tümü. Gül xiv] ~ Ar qâfiyyat [#qfw fa. dinsiz) ile anlam benzerliği çarpıcıdır. Sans karpüra a. Türkçe telaffuzdaki istikrarsızlık kısmen Farsça etkisine dayanır. yeterli " kifayet ~ Ar qâfilat [#qfl fa. Aş xi] ~ Ar/Fa kâfur laurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine (= OFa kâpür a. kağan iv] kağan/%ağan hükümdar. ağır üst giysi .a. yy) rastlanır.kafein [Bah1924] ~Frcaféine kahvede bulunan uyarıcı madde ~ Alm kaffein a. f. Gül xiv] ~ Ar kâfin [#kfw fa. bilinmeyen bir eski Asya dilinden alıntı olasılığı güçlüdür. 2. kasa " kasa kafeterya [195+] ~İngcafeteria kahvehane. kafiye kafiye < Ar qafa [msd.a. kâffe bükerek yuvarlak hale getirme. * Fr camphre. qafw] peşinden gitti.F. kâbus (= Fa %aftân önü açık cübbe.) ~ Prakrit kappüra a. izledi kafkaesk [199+] gibi < öz Franz Kafka Bohemyalı Alman yazar (1883-1924) kaftan * Alıntı yönü açık değildir. büyük han. kimyacı (1795-1867)" kahve kafes [Aş xiv] kafaS ~ Ar qafaS [#qfS] hasır örgü sepet veya hayvan kafesi ~ Aram qapsâ sepet ~ Lat capsa sandık. • Ayrıca karş. imparator * İlk kez 4. tüm. dinsiz Aram kapsrâ / İbr kspâr köy " küfür * İbranice sözcüğe ilk kez Mişna'da (MS 2. kâfuru [Kut.] yeten. yy'da Hsien-pi devletinin hükümdarlarının sıfatı olarak kaydedilmiştir.a. Tü? [ [DK. f. hepsi < Sam [#kpp] * Anlam bağı için karş. Lat paganus (1. şiirde ~İngkafkaesqueKafkavari. 2. Fa/OFa gabr/gavr (ateşe tapan.

[T S xiv-xvi xiv] kağşa-çürümek. 2. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek .] gücü yetme. Fa kâğad/kâğaS (a. kahir kahkaha [ xiv] ~ Ar qâhir [#qhr fa.a. ayağa kalkma " kâinat * Ar kahana (kehanet etti) fiili isimden türetilmiştir. çerez.] yüksek sesle güldü kahpe kahraman ~ Ar qaHbat [#qHb f.< Tü *kaP. boşalmak.] çok kahhar kahreden " kahır kâhin ~ Ar kâhin [#khn fa.kâgir » " kârgir [Uy viii+] kağda/keğd/keğed ~ Sogd kâğıt kâğsdâ/gâğsdâ a. peygamber = İbr köhen kâhin. durak. özsuyu [esk.] 1. yer. DK xiv] gâh . ezdi. ~? Çin * İlk kez 751 Talas Harbinden sonra Semerkand'a getirilen Çinli esirler tarafından imali kaydedilmiştir.. [LO 1876] kahve altı a. Yus xiv] qahr ~ Ar qahr [#qhr msd. defa " +gâh kah onom gülme sesi [DK xv] ~ Ar qahhâr [#qhr im. gâh ~ Fa kâh/gâh 1. eziklik" anlamı Türkçeye özgüdür. alt kahve [ xvi] ~ Ar qahwat [#qhw msd. kez.] gaipten haber veren ~ Aram kâhsnâ kâhin.koflaşmak.] fahişe [MMem xvi] ~ Fa Qahramân İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu ~? OFa kârframân iş buyuran kahvaltı + [LL 1732] kahve altı aç karına kahve içmemek için yenen şey.) Semerkand'da kullanılan Sogdca biçimden alınmıştır. kağnı Tü [Uy.. yenme. zorla egemen oldu * "Sıkıntı. koflaştırmak " kof [Aş. 2.] gücü yeten. kahreden " kahır [Yus xiv] ~ Ar qahqahat [#qhqh msd. kahır/kahr[Aş.].] yüksek sesle gülme < Ar qahqaha [onom. rahip < İbr #kwn durma. a.içini boşaltmak. < Tü *kowşa. özellikle tekerleksiz kızak [Uy viii+] koğşa. " kahve. Kaş viii+] kanlı bir tür yük arabası. zorla yaptırma < Ar qahara yendi. kağşa[mak Tü dağılmaya yüz tutmak kâh makam.a. koyu şey. tadımlık.

. 16. Erm kak. ~ Ar qâ'im [#qwm/qym fa. çirkin (argo) [Aş xiv] ~? ~ Fa kâkum sansar cinsinden bir şiddetli titreme veya katılma sesi. kethüda " kethüda [T S xv] kehâya/kehiyâ ~? Fa kad %udâ ev ve çiftlik * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. Yun kaká. ayağa kalkma ) kak Tü Tü [ xi] kak kurutulmuş meyve kak[mak çoc [ xix] [Kaş xi] kak. kakır onom [İstArgo 193+] yaşlı. pislik. ~ Nahuatl cacauatl uatl ağacı * Meksika Azteklerinin dilinden. kawn] var idi. a. kâinat [Yus xiv] ~ Ar kâ'inât [#kwn çoğ. kart. tüm varlıkar. Lat caca. f. mevcut idi.sıçmak * Karş. gülmekten katılma sesi ~ Erm kaknem [AL 192+] çirkin kadın (argo) kaknem sıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi) < Erm kakn. kakala[mak <Tü < Tü kak-" kak- * Sürekli ve kararsız eylem bildiren -ala.] varolanlar.vurmak kaka dışkı.ekiyle. kâhya yöneticisi. qucüd] oturdu kaim [Aş. kaide [DK xiv] esas.] duran. Yus xiv] varolan. Fr caca (dışkı).] taban. pis * Karş. Fa kak. temel. yy başında Yemen'den İstanbul'a ve daha sonra Avrupa'ya götürülmüştür.] varolan. oldu (= İbr/Aram #kwn durma. kaka. Arapça sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır. evren < Ar kâ'in [fa. varlık < Ar kâna [msd. ilke < Ar qacada [msd.* İlk kez 15. kakavan kakım hayvan ~ OFa kâköm a. yy ortalarında Yemen'de kaydedilmiş. birinin yerinde duran " kamet ~ Ar qâcidat^ [#qcd fa. kakao [LO 187+] ~ Fr cacao Orta Amerika'a özgü bir bitki ve çikolata yapımında kullanılan tohumu ~ İsp cacao a.a.

dedi" kavil kal[mak Tü kale almak sözden saymak. iyi halde olmak ~ Ger *wala iyi. ~ YLat cactus a. botanist (1707-1778) ~ EYun káktos devedikeni * Yunanca aslından farklı bir bitki sınıfını adlandırmak için kullanılmıştır. şık (~ Fr galant a. zarf. a. [DK xiv] ğalabalık/kalabalık çokluk. üstün gelme " galebe ~ Ar kalabalık ğalebelik vulg. kibar beyefendi & İt galante zarif. kuş ibiği. İsv. ^ Linnaeus.kakofoni [ xx/b] ~ Fr cacophonie ses uyumsuzluğu. (= Aram qslâptâ/q3İaptâ kabuk. meyve kabuğu.EYun kakofonía & EYun kakós kötü + EYun fbne ses " fon(o)+ kaktüs [ xx/b] ~ Fr cactus a. sözünü etmek [ viii] kal. kalem " kalem kalamata Yunanistan'da bir kent [ xx/a] bir tür zeytin ~ öz Kalamáta kalantor [AL 192+] kalanton/kalantom/kalantor zengin adam (argo) ~ İt galantuomo centilmen. uzun saç tutamı kakule [ xiv] ~ Ar qâqullat sıcak ülkelerde yetişen bir baharat. gürültü .a. hoşnut ) + İt uomo adam (~ Lat homo a. [Men xvii] < Ar ġalabat sayıca çok veya üstün olma.a. tahılın kepeği = Aram qslâpâ soymuk. kalabalık kalafat [MMem xvi] ~ OYun kalafatizö gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi) ~ Ar qalfaTa/calfaTa [#qlfT/clfT] a. < Fr galer hoşça vakit geçirmek.a.a.a.a. perçem ~ Moğ kökül/kökel at yelesi. elettaria cardamomum ~ Aram qâqülâ ~ Akad qâqullu a. kâkül [ xiv] kekel ~ Fa kâkül Moğolların ve bazı Türklerin başın büyük kısmını traş ederek bıraktıkları uzun saç tutamı. a. 1919) < Rus kalaşnik kurabiyeci . balık pulu )" kılıf * Arapça sözcük yapı itibariyle bir Batı Sami dilinden. a.)" hümanist kalas 5 cm enli biçilmiş kereste [ 187+] kalas/ğalas Romanya'nın Kalas limanından ihraç edilen ~ öz Kalas Romanya'da bir liman kenti. belki Fenike dilinden alıntıdır. kalamar [LO 187+] ~ Yun kalamár a. < OLat calamarium kalemlik < Lat calamus ~ EYun kálamos kamış. Galati kalaşnikov [ xx/c] ~ marka Kalaşnikov AK-47 taarruz silahına verilen ad < öz Mikhail Kalaşnikov Rus silah mühendisi (d. izdiham. kal[e almak qâl [#qwl] söyledi.

sıvı metal kazanı ~ Lat caldaria < Lat calidus sıcak " kalori kaldır[mak Tü [Uy. kalebent qalcat^ + Fa band bağ. ) + EYun drómos yol " bodrum kale [Uy viii+] kala ~ Ar qalcat^ [#qlc msd. ispiyon kalem [Kut.Ar ğirbâl/ğirbîl [#ġrbl] elek ~ Lat cribrum a. külot < Lat calceus pabuç kalçın [LO xix] yumuşak meşinden uzun çizme ~ İt calzoni [büy.a. kale.a. kamış kalem ~ Ar qalam [#qlm] kamıştan yapılmış yazı * Aynı kökten Lat culmus (bitki sapı). uzun çorap. Kaş viii+] kalıt.] uzun çorap veya iç don.a. Buna karşılık Lat calamus (kamış. mucit & EYun kalós güzel + EYun eîdos şekil.) MÖ 1. [Men xvii] ğırbil/ğılbar/qalbır . İng.a. müstahkem yer (= OFa *kalak a. kalça [ xix] bacağın üst kısmı külot) ~ İt calza çizme [esk. < Ar raSaSu-1qalâcî Güneydoğu Asya'dan gelen iyi bir cins kalay < öz Kuala Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent. Aş xi] aracı. çizme < Lat calx. yükselmek " kalkkaldıraç YT [TDK 1944] < Tü kaldır-" kaldır- * Araç isimleri yapan -aç ekiyle. chaussure (her türlü ayak giysisi).]. kaldırım [Arg xvi] taş döşeli yol ~ Yun *kalodrómos düzgün yol. < Tü kalı. eskiden erkeklerin giydiği bacağı sıkıca saran pantalon veya çizme. kalem ~ EYun kálamos kamış. tayt < İt calza ayakkabı veya çorap ~ OLat *calcea < Lat calceus ayakkabı. kaldera [ML xx/c] ~ İng caldera volkanik çöküntü ~ Port caldeira kazan. kalem) Yunancadan alıntıdır. bukağı. ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek ~ İng kaleidoscope a. .a.a.kalkmak.) ~ Akad kalakku a. (~ Yun káltsa uzun çorap.kalay [CodC xiii] ~ Ar qalacı/qalc^ı a.a. bent ~ Fa qalca band kale hapsinde olan & Ar kaleidoskop [ xx/b] ~ Fr kaléidoscope mercek. yy arasına tarihlenir ve bir Batı dilinden alıntı olduğu kabul edilebilir. ^ 1817 Brewster. ide.a.a. güzel (~ HAvr *kal-wo. ila MS 6.a. kilit" kale. Fr chausses (eskiden erkeklerin giydiği uzun çorap veya yumuşak çizme). görüntü + EYun skópos gösteren " kaldırım.] hisar..a.a. Sans kalama (a. [İMüh xiii] kaltır. calc.topuk " kalker * Karş. döşeli yol & Yun/EYun kalós iyi. Kuala Lumpur kalbur [ xiv] ğırbal. çoğ.

fact.a. silahşor * Fa silaHşor deyiminden benzetme yoluyla türetilmiştir.ayak kalipso [ 195+] ~ İng calypso bir tür dans < Kalypsö Homeros'un Odysseia destanında adı geçen kadın büyücü < EYun kalyptö saklamak. pod. odun + EYun pous. traş ~ Fa qalam taraş kalem yontan & Ar kalender [ xiv] Kalenderiye tarikati mensubu. a. özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı ~ Aram qalbîd/qalbüt a. ~ EYun kalopódion tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı & EYun kâlon tahta. +grafi kalimera [ xix] Rumca selam sözü ~ Yun kale méra günaydın. mal sahibinin yerine iş gören %allfat [#%lf sf. yetkili < Fr qualifier nitelendirmek.) kalın Tü [ viii] kalın kalabalık. nitelikli hale getirmek ~ OLat qualificare & Lat qualis nitelik + Lat facere. ~ Ar qâlib kalıp. kale iyi. [TDK 1944] miras < Tü kal-" kal- kalita [LF xvii] ~ İt galiotta [küç. örtmek " kiler kalıt YT [CepK 1935] ebedi. yazar. güzel + Yun méra gün (~ EYun (h)emera a.] çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi < İt galea bir tür tekne " kalyon . ~ HAvr *âmer. halife " halife * Halife sözcüğünün özel anlamından ötürü telaffuz farklılaşmasına gidilmiş olmalıdır. metal üzerine kalemşor + [191+] kalemini silah gibi kullanan partizan yazar & Tü kalem + Fa şör iyi kullanan " kalem. çap / Fr ~ Ar kalifiye [ xx/b] ~ Fr qualifié nitelikli. özellikle metal döküm kalıbı" kalıp ~ İt calibro kalıp. hakkak & Ar qalam + Fa kâr " kalem. 2. faktör kaligrafi [Cumh 1929] ~ Fr calligraphie güzel yazı & EYun kalli.a.] birinin yerine geçen. gizlemek.a. yoğun. kesif. dünyadan vazgeçen derviş < öz Kalenderiye 11. önek (< EYun kalós güzel (sıfat) ) + EYun grafeía yazım " kaldırım. kalfa [Men xvii] vekil.kalemkâr kalem işi hapan. çok kalıp [CodC xiii] ~ Ar qâlib/qâlab kalıp. a. kalibre [ xix] mermi çapı calibre a. f. kalemtraş qalam + Fa taraş " kalem. iyi günler & Yun kalós.yapmak " kalite.güzel. yüzyılda Doğu İran'da ortaya çıkan tarikat * Tarikat adının nihai kökeni bilinmemektedir. kâr ~ Fa qalam kar 1. vekil.

) [ xix] ~ Fr calorifère ısıtıcı & Lat calor ısı + Lat ~ Ar qalb1 [#qlb] yürek (= Akad qablu [Aş xiv] kalb . Ar qallanis (eskiden giyilen yüksek başlık. korunma aracı) kalker [ xx/b] ~ Fr calcaire kireçli. [AL xx/a] ~ ? * Karş. ılık kalorifer ferre. +ber kalp1 a. [KT xix] batakçı. berduş. kireçtaşı ~ OLat calcarium a.a. irs < Tü kalıt" kalıt ~ Fr/İng chalco. hesap için kullanılan taş < Lat calx. Kaş viii+] kalı. sema).Ar qallâş [#qlş im.a.< HAvr *kels-l sıcak.a.taşımak. calc. [TS xiv. [İMüh xiii] kalğı. sahtekâr. derbeder . okkalı (argo) [ xvi] kallâvî/kullâvi bir tür yüksek sarık. nitelik < Lat qualis nasıl (soru sözcüğü) ~ HAvr *kwi. getirmek " kalori. ahlaksız kimse kalori [Bah 1924] ~ Fr calorie ısı ölçüm birimi < Lat calor ısı < Lat calere ısınmak.. ısıtmak ~ HAvr *kls-e. Kıp xiv] kalk* Aynı kökten ETü kalığ/kalık (gök.1.ne? * Latince sözcük Aristoteles felsefesindeki EYun poiötes < poîos terimine karşılık olarak 12.] çakıltaşı. < Lat calx. özellikle iyi nitelik OLat qualitas "nasıllık". kalıtım YT [Fel 194+] soyaçekim.kalite [ 192+] ~ Fr qualité nitelik. kalkan Tü [Uy viii+] kalkan (= Moğ qalqa siper. refaha kavuşmak < Tü kalk-" kalk- kalkülatör [ xx/c] ~ İng calculator hesap makinası < İng to calculate hesaplamak < Lat calculus [küç. topuk. yükselmek.şaha kalkmak. külah).a. kalleş [Men xvii] içkici. yükselmek. kalkın[mak <Tü [LO xix] güçlenmek. 2. taş. sarhoş.] dolandırıcı. sıçramak.a. Fa külah (soylulara özgü yüksek başlık). topuk kemiği ~ EYun %âliks a. lat. calc-taş " kalker kallavi büyük.bakıra ilişkin (sadece kalk(o)+ bileşiklerde) ~ EYun %alkös bakır kalk[mak Tü [Uy. yy'da türetilmiştir.

kamara [Mmem xvi] gemi odası. dönme.göz veya diş kamaşmak < Tü kama. evirdi * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. [ xi] kamaş. döndürme (isim).a. a. xi] [ 1842] bir para türünü başkasına değiştirme işlemi . < Lat cambiare değiştirmek ~ Kelt *kamb-i- . eğer yatağı.mimaride kemer.] a.taş " kalker kaltaban kaltak Tü? [Env xv] ~ Fa kaltaban pezevenk.diş. İng. [ xix] parlamentonun toplantı odası ~ Ven cámara [İt camera] oda ~ Lat camera a. +zen kalsifiye [etm taşlaşmak < Lat calx.İt cambio her tür değişim. değiştirme. xv] köreltmek. kalsiyum [KT189+] ~YLatcalcium bir element^ 1808 Sir Humphrey Davy. [LO xix] ahlâksız kadın * İkinci anlamı belki "üstüne oturulan kadın" iması içermektedir.] değişme. calc. [Men xvii] kalabak/kalpak kalpazan [Kan xv] kalbzen ~ Fa qalbzan bozuk (tağşiş edilmiş) para basan & Ar qalb bozuk + Fa zan vuran.a. tonoz " kemer kamarot camerotto odacı < İt camera oda kamaş[mak Tü kamaşmak. 2.a. tersine çevirme < Ar qalaba değiştirdi. kemer. tonozlu veya kubbeli taş oda ~ EFa kamara. körelmek kambiyo [LO 187+] gemilerde oda hizmetçisi ~ İt Tü kama-[xi. kalyon [LF xv] galyon ~ Ven galión 1570 dolayında geliştirilen büyük yelkenli gemi tipi / İsp galeón [büy. ağaç takoz kamaştırmak " kamaş* Belki "ucu sivri olmayan çivi" anlamında. dönme. kalpak Tü? [Kıp xiv] kabalak/kalabak keçe külah.a. 2.a. döndürdü. deyyus [TS xiv-xix] eğerin ahşap olan kısmı. < EYun galéos köpek balığı kam [şaft [ xx/c] ~ İng cam shaft dişli motor aksı ~ Hol kam rad dişli teker < Hol kam tarak ~ Ger *kamb a. tonoz..kalp2 [Aş xiv] kalb 1. [Çağ xv] a. kimyacı < Lat calx. tağşiş edilmiş (para) ~ Ar qalb2 [#qlb msd. tersine çevirdi. tırnak kama <Tü [Men xvii] kama büyük çivi. darp eden " kalp2. ~ HAvr *gembh. ~ EYun kamára 1.a.[viii+ Uy. calc. < İsp galea bir tür tekne .taş " kalker [ xx/c] ~ Fr calcifier kireçlenmek.O Yun galéa a.

Yun kálamos > Tü kalamış (a. dikildi. paviyon camerilla [küç. 3. mukavemet. .a. kamış Tü [Aş xiv] [ xix] ~ Ar kâmil [#kml fa. botanikçi < öz Josef Kamel Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Cizvit rahibi (1661-1706) kamelya2 kamer kamera » pergola [ xiv] [ xx/b] " kameriye ~ Ar qamar [#qmr] ay ~ İng camera fotoğraf makinası < Lat camera obscura "karanlık oda". duruş. 2. 2.a. İsv. kayme.[xi] öldüresiye dövmek.] olgun. bükük. namaz için ayakta durma < Ar qâma 1. direndi.] 1. değerli idi * Arapça fiilin bazı türevlerinde İbr/Aram #qym (yeminli sözleşme. kamet [Yus. müstakim. kutsal rüzgâr.] odacık < Lat camera oda " kamara * Arapça kamer'den türetilmesi yakıştırmadır.a. Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına. durdu. Kaş viii+] kamış a. kıyam. kıymet arzetti. kıvam. boy gösterme. kaim. 2. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı kâmil " kemal kamineto camino ocak ~ Lat caminus a. ayağa kalktı. " kamara kameriye [ xix] üstü kapalı etrafı açık köşk.a. kamet. kemale ermiş ~ İt caminetto [küç.kambur [Men xvii] ~ Yun kampylos sırtı eğri ~ E Yun kámpylos eğik. kamçı Tü [Uy viii+] kamçı a. makam. kırbaçlamak kamelya1 [ARasim 1897-99] bir çiçek ~ YLat camellia bir çiçek cinsi ^ 1753 Linnaeus. boy. mukavim. başında durdu. bükmek ) ~ HAvr *kamp. yönetti. kaymakam. a. kavim. mukim. istikamet. kıyamet kamikaze [ 194+] Japon intihar uçağı ~ Jap kamikaze 1.] küçük ocak < İt ~ İt [Uy. takvim Ar/Aram #qym : kayyım.) ile ilişkisi üzerinde durulmaya değer. kayyum1. < Tü kam. kambur (< EYun kâmptö eğmek. EŞKÖKENLİLER: Ar #qwm/qym : ikame. 4. a. ant) varyantının etkisi görülür. ikamet. kıymet. DK xiv] ~ Ar qâmat [#qwm/qym msd. bir delik ve mercek yardımıyla nesnelerin görüntüsünü yansıtan cihaz < Lat camera oda ~ EYun kámara a. karşı koydu.a.

Nihai kökeni belirsizdir. açık havada kurulan ordugâh. 2. düzlük. bütün. bütün. kamyonet kamyon [ xx/b] ~ Fr camionette [küç.a. 2. geçici konaklama alanı ~ İt campo alan. açık arazi. sefer (xvi) ~ Lat campania ova. sözlük ~ Ar qâmüs 1. biriktirmek. garnizon. yığmak ) * Türkçede umum karşılığı sıfat iken Dil Devriminden sonra amme karşılığı ad olarak kullanılmıştır. ordugâh ~ Lat campus a. tüm < Moğ qamu. kamus [Men xvii] okyanus.a. hep (sıfat). kamufle [etm [ xx/b] ~ Fr camoufler gizlemek ~ İt camuffare * Fransızcaya hırsız argosu yoluyla girmiştir. Fi$ru$zabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı [xv].kamp [ xx/a] ~ İng camp çadır alanı. savaş alanı.toplamak. açık alanda kurulan askeri kışla (ABD). sözlük = EYun ökeanös a. kamping İng camp çadır alanı" kamp [ xx/b] ~ İng camping çadır kurarak tatil yapma < kampüs [ xx/c] ~ İng campus 1. [Uy viii+] kamuğ (= Moğ qamuğ hep. motorlu yük aracı [xx] * Nihai kökeni belirsizdir. askeri operasyon.] küçük kamyon" ~ Fr camion . kamyon [Bah 1924] motorlu yük aracı bir tür at arabası [xiv]. kampana [LF xix] gemi çanı ~ İt campana çan kampanya [ xx/b] ~ Fr campagne 1. kamutay YT [CepK 1935] meclis < Tü k a m u " k a m u * -tay eki Moğ k?urulday kelimesinden esinlenmiştir. savaş alanı < Lat campus meydan " kamp * Ordunun "seferî" olması anlamında askeri bir deyim iken ilk kez ABD'de 1808 seçim kampanyası esnasında mecazi anlamda kullanılmıştır. " okyanus * Yunanca sözcüğün kökeni belirsizdir. kamu Tü [Or viii] kamağ tüm. okyanus. askeri garnizon tarzında üniversite alanı ~ Lat campus ordugâh " kamp * İkinci anlamda sadece ABD'de Princeton üniversitesi için kullanılan bir deyim iken 1945'ten sonra yaygınlık kazanmıştır. dünyayı çevreleyen engin deniz. 2.

Uy. . = İbr qâne a. " sinik kanasta [xx/b] ~İspcañasta1.a. İng canopy (cibinlik). ~ EYun kánnabis a. inandı. Kaş viii] kan a. a. cetvel) ve Lat cancellus (parmaklık) muhtemelen aynı Sami kökünden alınmıştır.a. yetinme. tatmin olmak.a. (= Akad qanü a. çengel " hangi [Uy viii+] kança nereye? Anca beraber kanca beraber deyiminde. kanat Tü [Uy viii+] kanat a. Fr canevasse (kenevir bezi. su borusu. canapa] kenevir ~ Lat cannabis a.doymak.a. tuval).a.a. 2.) * EYun kanon (çıta. kanara [T S xiv] mezbaha. ark. [ xx/a] sedir şeklinde sandviç . İng canvas. razı olma.]l. salhane kanarya [ xix] ~ canario Kanarya adalarına özgü bir kuş < öz Canaria Atlantik'te bir takımada < Lat insula Canaria "Köpek Adası". kanaviçe [Arg xvi] keneviç/kaneviçe ~ İt canavaccio/canevaccio kenevir dokuma.kan kan[mak Tü Tü [Or.Fr canapé sırtlıklı yatak ~ Lat conopeum/canopeum cibinlik. görüş < Ar qanica 1. yetindi. 2. çuval bezi < İt canava [mod. kani oldu kanal [LF xvii] ~ Fr canal su arkı. < Lat canis köpek ~ HAvr *kwon.a. " kenevir * Karş. su ulaşımı için yapay nehir / Ven canál su yolu. [Uy viii+] kan(= Moğ qanu. kanı. kanal ~ Lat canalis su borusu kanalizasyon [Bah 1924] [ xx/b] ~ Fr canalisation lağım" kanalize ~ Fr canaliser boruyla su akıtmak. Aşxi] -Arqanâcat^[#qncmsd. kanma. kanalize [etm herhangi bir şeyi yönlendirmek < Fr canal " kanal kanape [LO 1876] alafranga sedir. inanmak ) kanaat [Kut. kargı ~ Aram qanyâ a.a.a. 2. kanca 1 Katalan gancho kanca [xiv] ~? Kelt kanca2 Tü [LF xvi] ~ İt gancio kıvrık uç. bir iskambil oyunu ~ EYun kánastron hasır sepet < EYun kánna kamış.hasırsepet. cibinlikli veya perdeli yatak ~ EYun könöpeîon cibinlik < EYun könöps tatarcık * Karş.a. kandı.

bükmek. kani kanaat getiren " kanaat kanı YT [Aş xiv] [TDK 1955] kanaat ~ Ar qânic [#qnc fa. kançılarya [DüsI. EErm knig (kadın). Karş.) < Sogd kanîg kadın HAvr *gwne. " jinekoloji * Lat canis.(köpek) biçimleriyle ilişki kurulması fantezidir.a. kanaat. kâşif~? Avustral [xx/a] ~ İng kangaroo^ 1770 kaptan James * Bir Avustralya yerli dilinde muhtemelen "anlamadım" anlamına gelen bir sözcükten. < HAvr *gwen.a. ~ OFa kanîzag a. sekretarya < Lat cancellarius 1.192 186+] ~İtcancelleriamabeyn.a.a. posaya dönme kanguru Cook. kanıt kanka YT [CepK 1935] delil. kamış " kanasta kandil [Aş xiv] ~ Ar qandîl mum ~ Aram qandîlâ a.a. çit Lat canna ince çubuk. Fr chandelle (a. 2. bürhan [ xx/c] <Tükan-"kan<Tü Tü [LO xix] alışmak < Tü kanık kanmış " kan- [ xi] konur.a. EYun kyon < HAvr *kwon.a.] kanan. kapıcı < Lat cancellî kafes şeklinde örülü parmaklık. < Tü kan-" kan- * Karş. yoldaş . buruşma. [TS xv xv] karjğrı.Sogd kancık genç kız (= Fa kanîza a. kargı.2Z.[ xi] kançık dişi köpek. İng. kadınlara sövme sözü ..a. kani olmak < Ar #qnc. kapı bekçisi.a. sökmek. a. kanıksa[mak kanırt[mak kaniş * Suda iyi yüzdüğü için. ~ Lat candela a. yetinen. < Lat candere yanmak.a. kuvvetli ışıkla ışımak * İng candle. mahkemede hakimleri halktan ayıran parmaklığın önünde duran görevli.a. kangal1 [LFxvi] küme ~ EYun kân%alos halka. [ xx/b] ~ Fr caniche bir köpek cinsi < Fr cane ördek ~ Çing konka yakın arkadaş. halka şeklinde kapı tokmağı kangal2 Sivas'ın bir ilçesi öz Kanlı bir Türk aşireti ~ Yun kan%âli ip halkası.ağaç veya dalı eğmek.) biçimleri Latinceden alıntıdır. kıvrılmış < öz Kangal ~ Fr gangrène doku kancık [ xx/c] bir köpek cinsi kangren [ xix] gangren çürümesi ~ EYun gángraina a.

a. cant. 2.şarkı söylemek ~ HAvr *kan. kantat [ xx/b] ~ Fr cantate şarkılı kilise dramı ~ İt cantata şarkılı < İt cantare şarkı söylemek ~ Lat canere. tümör. uç " kantin [ xx/b] ~ Fr canton küçük idari birim. hastane ve okul gibi yerlerde öteberi satan dükkân ~ İt cantina kiler < OLat canto köşe. < HAvr *kar. kargı. Karş. kargı (= Aram qanyâ a.gemlemek.a. yengeç. kural. çıta. kilise yasası. kabuk? " karsinoma * Latince sözcüğün tıbbi kullanımı EYun karkínos (1. depo kantite Lat quantus ne kadar? ~ HAvr *kwi. 2.a. yasa = EYun kánna kamış. * Latince fiilin canere ve cantare olmak üzere iki biçimi mevcuttur. kanton canton köşe. ~ Karib [Bah 1924] ~ Fr canot ağaç kabuğundan oyulmuş * Batı dillerine Kristof Kolomb tarafından taşınmıştır. bucak. bucak. büyük terazi ~ O Yun kentenârion a.a. ilahilere özgü bir koro tekniği ~ OLat canon yasa. Fr chanter biçimi Latinceden türemiştir.a. a.a. ) " kanasta kanser [ xx/a] ~ Lat cancer 1. ilçe ~ OLat . ur. +jen1 [ xx/c] ~ Fr cancerogène kansere yol açan kantar [ xiv] ~ Ar qantâr bir tartı birimi.şarkı söylemek " kanto kantin [Bah 1924] ~ Fr cantine kışla. yengeç. 2. 2.ne? [ xx/b] ~ Fr quantité nicelik ~ OLat quantitas < ~ İt canto kanto [ARasim 1897-99] alafranga bir tür şarkı şarkı ~ Lat cantus a. kanserojen (madde)" kanser. Aynı kökten Fa yândan/camdan (şarkı söylemek). atın dizginlerini sıkıca çekmek kantaron [MŞ xiv] kantariyun şifalı bir bitki. cetvel. ur. centaurium < öz Kentaúros at gövdeli mitolojik varlık ~ Yun/EYun kentaúreion * Mitolojide şifalı otların piri sayılan kentaur Khiron'a atfen. kanon [ xx/b] ~ Fr canon 1. İng centaury (a. cant. özellikle kilise yasası ~ EYun kanon 1.kano kayık ~ İsp canoa a.sert.a. kanser) çevirisidir. ~ Lat centenarium yüz librelik tartı birimi (yaklaşık 31 kg) < Lat centum yüz " santi+ kantarma ~ Moğ qantarğa atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç < Moğ qantar.a. bir iş için ayrılmış yer. < Lat canere.). tümör ~ ALat *carcr-os yengeç ~ HAvr *kar-kr-o.

(tutmak). Tü -k isim ekinin varyantı veya dissimile biçimidir. boğaz. yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk ~ HAvr *ghau.bitişmek. İng have < Ger *%aban (almak. cuppa (kadeh). kavuşmak " kavra[Or. şişirmek. araç. Uy viii] kap-1 tutmak.kanun1 kanon ~ Ar qanunl yasa ~ E Yun kanon a. kapa-Karş. Ar qabcat (meyve kabuğu). [TS xvi xvi] kab kac Tü *kawp kawşak < *kaPoymak.büyük boşluk. tulum. kapak Tü [Uy viii+] kapak/kabak göz kapağı. Türkçe ve Hintavrupaca kökler arasındaki benzerlik ilgi çekicidir. chaot.mutlak düzensizlik hali ~ EYun %âos. örtü örtmek. 4 litreye eşdeğer kuru erzak ölçüsü). oymak. kaos [ xx/a] ~ Fr chaos. a. Bak. %aot.1. Akad qabütu (kadeh). Kap. kutu). * Pekiştirici -p. kâse [Uy viii+] kâp deriden yapılan torba. Batı dillerine 1712'de d'Entrecolles tarafından yazılan porselen üretimine ilişkin bir eser aracılığıyla girmiştir. kese. her çeşit müzik aleti" org kanyon [ xx/b] ~ İng canyon ~ İsp cañon büyük su borusu. uçurum. 2.< HAvr *gheuboşluk kap Tü tas.ekiyle. içini boşaltmak " kap kap[mak Tü ulaşmak. kawuk ve kowuk sözcükleri eş anlamlıdır. erganun ~ EYun órganon alet. < Tü *kaP. içini boşaltmak. Lat capsa (kap. kabartmak " kof * -p eki. tutmak) < HAvr kap. Karş. cupa (fıçı). kap kacak ikil [ xi] ka kaça çanak çömlek. [ xi] kapğak kapatan şey. kapmak). su kanalı < İsp caña kamış ~ Lat canna " kanasta kaolen kil ~ Çin gao ling yüksek dağ [ xx/b] ~ Fr kaolin porselen yapımında kullanılan * Çin'de Jiangsi eyaletindeki bir dağdan elde edildiği için bu ad verilmiştir. " kanun2 [MMem xvi] ~ Ar qânün2/arqânün tabla şeklinde telli müzik aleti. Ar qabb > OYun kábos (torba. • Tü kap-2 (kapatmak) fiiliyle anlam ilişkisi muğlaktır. Lat capere/captare (yakalamak. İbr qab. kapa[mak <Tü [DK xiv] < Tü kap-2 [viii+ Uy] örtmek * Tü kap-2 kökünün Türkiye Türkçesine özgü varyantı veya -a ekiyle türevidir. • Hintavrupa ve Sami dilleri ile paralellikler ilgi çekicidir. [Kıp xiv] oyuk nesne. kapamak " kapakapalı <Tü [T S xiii] kapaklı/kapağlı örtülü < Tü kapak örtü " kapa< Tü kap-2 . bir hacim ölçeği. yakalamak < Tü *kaP.

+lan kaplıca <Tü < Tü kap-2 örtmek " kapa- [Uy viii+] kaplan bir tür yırtıcı hayvan [Men xvii] üstü çatıyla örtülü termal banyo < Tü kaplı örtülü.] sözleşme maddesi. * Aynı kökten Lat capsa (kap. kutu). sermaye ~ Lat capitalis a. * Aynı kökten İng head. kapı " kapaTü [ viii] kapığ/kapuğ a.a. meydan " kamp kapari spinosa " gebere » [ xx/a] ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki. capac. a. capit. ~ Lat campâna a.içine alabilen.a. kapsayıcı < Lat capere.baş " kapital kapitülasyon [ 184+] Osmanlı devlerinin Avrupalı devletlerle yaptığı ticaret antlaşması ~ Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma.baş ~ HAvr *kaput. ~ İbr/Aram csrâbön güvence.içine almak < Tü kap " kap < Tü kap-1 tutmak. < Lat caput. kapalı . a. Ayrıca karş. capt.a. başa ilişkin.. 2.kapan 1 <Tü [Kıp xiv] tuzak <Tü kap-1 tutmak. pey. < Lat capax. hacimli. tutmak. Alm haupt < Ger *haubud < HAvr *kaput-. kapsamak ~ HAvr *kap. kapasite [Hürr 1948] ~ Fr capacité sığa ~ OLat capacitas a.a. a. ön (~ Lat caput baş ) + İt arrabo kaparo (~ EYun arrhabön a. kaplan Tü yakalamak " kap-. kapitone [Bah 1924] ~Frcapitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı < Fr capiton yün veya ipek topağı ~ İt capitone [büy. başkent. bölüm başlığı < Lat caput. kaparo )" kapital * Ar carbana (kaparo vermek). baş para. kafa. capparis kaparo [ xix] kaparro ~ İt caparra alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme & İt capo baş. kapitalist capital" kapital [Bah 1924] ~ Fr capitaliste sermayedar < Fr * Fransızca sözcük ilk kez 1791'de siyasi bir aşağılama terimi olarak kaydedilmiştir. CodC xiii] kapu < Tü kap-2 örtmek. c^arabun (kaparo) Aramiceden alıntıdır.a. Lat campus alan.almak. capit. başlık. şartname ~ OLat capitulation < Lat capitulum [küç. yakalamak " kap- kapan2 ~ Fa kapan kamuya açık büyük terazi ~ O Yun kampanón a.a. kefal. capit-baş " kapital kapla[mak <Tü [Kıp xiv] kapla. [TS xiii. kapamak kapital [ xx/a] ~ Fr capital 1.a.] büyük baş < Lat caput.

2. kucaklamak . kazanç < Fa/OFa kardan. kapsüllü tüfek capsule kapçık. 2.] a. boccaporto] gemilerde ambar ağzı & İt bocca ağız (~ Lat bucca a. palto. kurbağa + [MŞ xiv] kaplu bağa & Tü kaplı kapalı.a.< HAvr *kwera.a. [ xix] kapuska etli lahana ~ Sırp kapusta lahana ~ EAlm kapuz 1. külah ^ 7. cübbe. < Lat capsa kap. .].a.[xi. lahana ~ Lat caput.yapmak. eylem. baş.) + Lat porta kapı" bijon. 1. İlk kez 7. özellikle gemi kumandanı ~ OLat capitanus/capitaneus şef. kutu. kafa. at arabası örtüsü [esk.a. etmek (= Ave kërëta. üzerine çırpılmış krema eklenmiş kahve < İt cappuccio külahlı keşiş cübbesi" kapüşon kapuska yemeği [Arg xvi] kapusta lahana.baş " kapital kapuçino [ 199+] ~ İt capuccino 1.baş " kapital kapüşon [ xx/a] ~ Fr capuchon külahlı cübbe veya giysiye bağlı külah ~ İt cappuccio külahlı cübbe < İt cappa a. asker kaputu. kapris [ xx/b] capriccio a. sorumsuz davranış ~ İt kapsa[mak YT [CepK 1935] tazammun etmek. kaptan < Lat caput.a. yy'da Sevilla'lı Isidore tarafından kaydedilmiş olan Latince sözcük belki Batı Akdeniz'in geç Fenike dillerinden alınmıştır. eder. ~ Fr caprice fantezi. capit. Ar qabaVAram qsbay (aba. koza ~ Lat capsula [küç. külahlı cübbe). 2. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik tarikatı. örtülü + Tü bağa kurbağa " kaporta1 [ xix] ambar ağzı ~ İt boccaporta [mod.sesi kaporta1 sözcüğünün etkisiyle türemiş olmalıdır. sandık " kasa ~ Fr kaptan [Env xv] kapudan ~ Ven capitán [İt capitano] kumandan. [Cumh 1932] otomobil motor kapağı ~ Fr capote 1. eder.a. capit. capra keçi ~ HAvr *kap-ro. " kaput kaput [Men xvii] kapot külahlı palto. 2. kâr/+kâr [DK xiv] ~ Fa kâr 1.a. xiv Kıp] kaplamak. otomobilin dış örtüsü < Fr cape cübbe ~ OLat cappa Kuzey Afrikalılara özgü külahlı cübbe.a. eden.) ~ HAvr *ksrt. kâr.kaplumbağa kapa-. yy Sevilla'lı İsidore. iş. Etymologia 'da ~ Sam " aba * Karş.a.Tü kapsa. 2. önder. portal kaporta2 kaplaması" kaput [ xx/b] kapota ~ Fr capote otomobil gövde * -r. edilen şey. içine almak < Tü kap-2 örtmek " kapakapsül [KO 187+] kapsüllü ilaç.

. Tü kar[mak Tü [Uy viii+] kar. arkebüz / Fr carabine a. Men xvii] karakol [TS. a. oymak. Ancak ETü karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri.). kimlik < EYun %arâssö oymak. cin [ xx/a] ~ Yun karafáki [küç. huy. eklemek *ka. < Fr carabin [xvi] Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği < Fr Calabrin Kalabriya'lı < öz Calabria Güney İtalya'da bir bölge karaca <Tü [DK xiv] karaca bir tür geyik. nöbetçi < Moğ qara. benzer bir kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. hakketmek ~ HAvr *ghersk. a. tabiat. kalıcı" karar karabet karabina [ xiv] [EvÇ xvii] ~ Ar qarâbat [#qrb msd.fiili kaydedilmemiştir. göçebe olmayan. romanda şahsiyet ~ EYun %arakter metale kazılmış damga. -kar.geçişlilik ekiyle kat. gözlemek * Türkçe *kara. nöbetçi. kara1 [ viii] kara siyah kara2 [ xiv] ~ Ar qârrat [#qrr f. 2. katmak.a. [ xix] karakolhane nöbetçi kulübesi. Kıp xiv] karağul/karawul gözcü.< HAvr *gher-4 kazmak. k ar [ vi ii ]k ar a. -gar ve -gar biçimlerine rastlanır. kişilik. anakara < Ar qârr [fa.] Tü < Tü yerleşik .karşı karşıya veya üstüste olmak? getirmek? * Aynı kökten -t.] kıta. 1202). Fa -kar. ~ Ar ğirâf [#ġrf] kepçe EŞKÖKENLİLER: İt caraffa : karaf. karakter [Bah 1924] ~ Fr caractère 1.] yakınlık" kurbet ~ İt carabina bir tür mekanik tüfek. sabit. mühür.* Bileşiklerde meslek ve itiyat adları yapar. karafaki karafaki karáfi şarap veya su maşrapası" karaf karakancaloz kötü ruh.a. zaptiye şube evi ~ Moğ qarağul gözcü. çizmek karakuşi keyfi hüküm veya yönetim biçimi < öz Bahaeddin Karakuş Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö.bakmak.] karafçık < Yun ~ Yun kalikántsaros bir tür [EvÇ.karşı karşıya veya üstüste getirmek. [T S xiv xiv] karucu Tü kara " kara1 [ xx/a] ~ Fr carafe şarap veya su maşrabası ~ İt caraffa karaf a.(a.

dianthus caryophyllus ~ Hind * EYun karyófyllon (baharat karanfil) biçimi Doğu dillerinden alınmıştır. 2. karar kıldı. siyah)" kara1 < Tü kararjğı/kararjğu [xi Ha] karantina [LF xvii] ~ Ven cuarantína [İt quarantena] Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı < Ven cuaranta kırk ~ Lat quadraginta a. yakılmış şeker ~ İsp caramillo [küç. a. 2. a. kaldı. üstüste darbelere uğrama ~ Fr carambole bilardoda bir oyun ~ İsp carambola Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve karamela [ xx/a] ~ İt caramello 1. sanal + Jap ökesutora orkestra (~ İng orchestra)" orkestra karar [Yus xiv] ~ Ar qarâr [#qrr msd. Alm nelken. konak. [T S xvi xvi] karaltı/karantı < Tü karar-" kara1 * -l. " kare karaoke [199+] ~ Jap karaöke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz & Jap karano boş. çiçek karanfil). şeker kamışı şurubu. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek. kesin görüş veya tercih < Ar qarra durdu.] şeker kamışı < İsp caramo kamış ~ Lat calamus kamış " kalem karamsar YT [TDK 1955] bedbin. Erm me%ag (1. baharat. karambol [ARasim 1897-99] bilardo oyunu.sesi dissimilasyon ürünüdür. 1. 2. sabit olma. Çiçek karanfil Avrupa'ya 1270'ten sonra Arap ülkelerinden aktarılmış ve birçok dilde baharat karanfil adıyla adlandırılmıştır. Karş. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi. istikrar. yerleşti.karaltı <Tü [Kıp xiv] karaldu . 2. +gâh karat keçiboynuzu çekirdeği " kırat [ xx/b] ~ Fr carat kuyumculukta tartı birimi ~ Ar qirât . bilardoda kırmızı top. kaynatılmış şekerli su. karanlık <Tü [T S xiii] kararjğuluk (isim) karanlık (sıfat) (= Moğ qararjğ-uy a. < Moğ qara kara. [KT xix] orduda sevk ve idare merkezi (Fr quartier général çevirisi) ~ Fa qarârgâh konak & Ar qarâr durma + Fa gah yer. pesimist <T ü kara" kara1 * *Karamsamak fiili mevcut değildir. makam " karar.] durma. karar verdi karargâh [Men xvii] istirahat yeri. karanfil [ xi] ~ Ar/Fa qaranful 1. syzygium aromaticum. kırmızı topu sektirerek birkaç topa değdirme.

karavaş cariye. saf kömür ~ Lat carbo. Yun karabána/karibána biçimi Türkçeden alınmıştır. karbonhidrat. karbonat. [T S xiv. karbondiyoksit. karpit. karbon. yakma Aynı kökten EYun kéramos (pişmiş toprak). 1800 Joseph-Louis Preust.494 187+] ~Frcarbone bir element. < OLat carabus bir tür küçük tekne ~ EYun kárabos 1. 2. Kaş. karbüratör [Bah 1924] ~ Fr carburateur 1. köle kız [Uy. katar. ~ Port caravela a. oksit karbonhidrat [ xx/b] ~ İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı ~ Fr hydrocarbure a.4. şarbon Lat cremare : krematoryum EYun kéramos : kiremit. motorlu araçla çekilen portatif barınak ~ Tü kervan " kervan [EvÇ xvii] asker yemeğinin konulduğu büyük kazan. kimyacı" karbon. 2. Fr hydrocarbure (karbonhidrat).a. Lat cremare (yakmak). EŞKÖKENLİLER: Lat carbo : bikarbonat. İng hearth (ocak). karbüratör.karate dövüş sanatı karavan [ML xx/c] ~ Jap kara te "boş el".odun kömürü ~ HAvr *kr. 2. kervan. kömürleştirici cihaz. [ xi] kâdaş/karmdaş . kömürleştirmek " karbon kardeş Tü kardaş/karındaş [Uy viii+] kâdaş/kağadaş/karmdaş . [ ~? karavana xx] hedefi vurmayan atış * İkinci anlamı muhtemelen "karavanaya atmak" deyiminden gelir. İdr viii+] karaPaş ~ Sogd psrağâş karavel [LF xvi] karavela ~ İt caravella bir tür yelkenli gemi / Fr caravelle a. kabuklu böcek. bir tür küçük tekne " kerevit karbon [Düs I. hidr(o)+2 * Karş. silahsız yapılan bir [ML xx/c] motorlu araçla çekilen portatif barınak .İng caravan 1. di+. Fr. Kıp xiv] Tü karın " karın . a. römork.< HAvr *ker-4 ateş. yakıcı. carbon. benzin motorlu makinalarda karbüratör < Fr carburer karbonize etmek. seramik karbonat karbonat" karbon [Bah 1924] ~ Fr carbonate de soude sodyum ~ Fr dioxide kimyada CO2 bileşiği karbondiyoksit [ xx/a] & Fr carbon + Fr dioxide iki oksijen atomu " karbon. a. 3. ^ y.

• İkinci hecedeki ses incelmesi. yy'dan önce İstanbul ağzında ortaya çıkmıştır. dörtlemek < Lat quatuor. " kardiy(o)+ [Bah 1924] ~ Fr cardiaque kalbe ilişkin ~ kare [Bah 1924] ~ Fr carré kare ~ Lat quadratus dörtgen < Lat quadrare dörtköşe yapmak. çatışma Tü karu -e karşı. -e doğru * Karş. "halk ağzı" sayılan kardaş biçiminden ayrışarak 20. -e doğru (edat)" karşı kargo < Tü karğa.[viii+ Uy] lanetlemek. cord-. bohça etmek. karga 1 Tü [Uy viii+] karğa kara kuş karga2 tulumba ~ Ven carga la tromba! yelken indirip toplama emri < Ven cargar [İt carricare] kumaş veya yatağı sarıp toplamak.(çatışmak.a. ~ Fr/İng cardi(o). [LO xix] kârgir kerpiç yahut ~ Fa kâhgil saman ve çamurla yapılan harç & Fa kâh/kah saman + Fa gil çamur " kehribar. İstanbul kullanımında "ahşap olmayan her tür yapı" anlamını kazanmıştır. aleyhine dua [Bah 1924] gemi yükü.a. yüzleşmek). kardiy(o)+ kardía kalp ~ HAvr *kerd. * İng car (araba). charge (yük).a. quadrum (kare). DK xiv] karğı/karğu kamış. beddua etmek Tü karu -e karşı.) karşılığıdır. Ancak karındaş biçimi halk etimolojisi etkisiyle oluşmuş bir varyant olabilir. çatışmak.a.a. " çehar * Karş. to carry (yük taşımak) biçimleri Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır. Erm sird.kalbe ilişkin ~ EYun * Aynı kökten Lat cor. kardiyak EYun kardiakós a. Fr quatre (dört) sözcüğü Lat quatuor (a. Hit karts (kalp). quartus (dörtte bir). İng heart. quadr. çarpışmak) < k?arğu.* Belki "aynı karından doğma" anlamında. kağnı ~ Kelt karros a.dört ~ HAvr *kwetwer a. Alm herz. eşek şakası yapmak " karikatür kargaşa (edat)" karşı <Tü [DK xiv] karğaşa kavga. mızrak [Men xvii] kâhgil samanlı balçık.a. < Lat carrus Galyalılara mahsus iki tekerlekli ağır yük arabası. .(karşılaşmak.İng cargo ticari yük. kargı kârgir taş bina Tü? [Kıp. Moğ k?arğuça. Lat quadraginta (kırk). arbede. kil * Şemseddin Sami'deki *kârgil ("çamurla inşa edilmiş") veya *kâhgir ("samanla tutulmuş") açıklamaları doğru değildir. Moğolcadan alıntı ihtimali üzerinde durulabilir.a. özellikle gemi yükü ~ İsp cargo yük ~ OLat *carricum a. kargış Tü [Kaş xi] karğış lanet. [ xx/c] posta ile gönderilen ticari eşya .

) sarıp toplamak.a.a. Karş. arşın. ceviz kabuğu.] okur " kıraat [Or viii] karı yaşlı kişi. delil < Ar qarana [msd. Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. karın/karnTü [Uyviii+]karına.a. ön kol. kariyer1 [Bah 1924] ~ Fr carriére güzergâh. bohçalamak. [TS xiv] yaşlı kadın. < İt caricare (yelken. < EYun kâris.a. = Akad qarnu a.sert" kanser karış Tü [Uy viii+] karıç ölçek. kargo.] ~ Yun karída/garída küçük deniz kabuklusu. a. zevce. eş. [ xi] karı/karış 1. EŞKÖKENLİLER: Tü karın : kardeş?. mantıki birliktelik.kari karı Tü ~ Ar qarin [#qr' fa. ihtiyar. İsp carregar (karga tulumba etmek). * Aynı kökten Fr carguer. karınca2 [Ali xvi] atlı karaça bir eksen etrafında dönen mekanik atlardan oluşan düzenek. istakoz " kerevit karikatür [Diyojen 1870] karikatura hiciv amaçlı resim .Fr caricature abartılı tasvir. hiciv ~ İt caricatura a. meslek ~ İt carriera araba yolu < İt carro araba ~ Lat carrus yük arabası" kargo . 3. gemi gövdesi ~ HAvr *kar. iki şey arasındaki bağlantı. 2. karın karınca1 Tü [Oğ xi] karınçak/karınça a. ) karine2 [EvÇ xvii] karina ~ İt carina gemi gövdesi ~ Lat carina 1. karides ~ Yun karídes/garídes [çoğ. [ARasim 1897-99] atlı karaca ~ İt carrozza at arabası" karoseri karine 1 ~ Ar qarînat [#qrn sf. 2. eşek şakası yapmak ~ OLat carricare a. uzunluk ölçüsü. * Kanada yerli dillerinden. eşleştirdi < Ar qarn boynuz (= İbr qeren boynuz = Aram qarsnâ a.] 1. kârid. a. a. a. tutulan yol. kabuk.a. akuplman. dirsekten bileğe kadar olan uzunluk. 2. yatak vb. baş parmakla serçe parmağı arasındaki açıklık * Dirsek içinden bileğe kadar olan uzunluk genellikle bir karışa eşittir. a. < EYun kârabos büyük deniz kabuklusu. zevce < Tü *kar-ığ < Tü karıyaşlanmak [ML xx/c] ~ Fr/İng caribou Kanada'ya özgü karibu bir geyik türü ~ calipu a. eş. f.a. qarn] çift koştu.

et + Lat vale elveda * Büyük perhizde et yemek yasak olduğu için. ~ Lat quaterni 1. karnaval [186+] ~FrcarnavalKatoliklerde40 günlük perhizden önceki Salı günü. dörtlü. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. 2. iskelet ~ OLat carcasium ~ ? [Bah 1924] iskelet ~ Fr carcasse ölü hayvanın karman çorman ikil karışık. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen.[xiii Kıp] elle tutmak. leş. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. Alm.fiilindem varyant bir yazım olması muhtemeldir. karmaşık YT [Fel 194+] kompleks (sıfat) < Tü karmaş.a.sevmek karkas kalıntısı. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter < Lat quatuor dört" kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. sevinç duymak ~ HAvr *gher. güzel davranış < EYun %aiı*ö sevinmek. kavra. bulaşım çarçabuk ) < Tü karma. karışmak " kar- (= Moğ qarman çırman acele ile. karmaşa YT [Fel 194+] kompleks (isim) < Tü karmaş.[1935 YT] ihtilat etmek Tü karma. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. karnabit ~ Fa *karamb-i bahar ilkbahar lahanası & Ar/Fa karamb lahana (= EYun krâmbe a. kare " kare .[YT] " karmaşa karnabahar [ xix] çiçek lahanası. yapışmak. dörder.) + Fa bahar ilkbahar " bahar 1 * Klasik Arap kaynaklarında karamb nabaTl (mod.a. sosyolog ~ EYun %ârisma. 2. elle tutmak Tü kar-" kar* Eski Anadolu Türkçesinde rastlanan karma. karne [ xx/a] okullarda değerlendirme defteri ~ Fr carnet defter < EFr caern a. kare " kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. t-zarafet. 2.kariyer2 [ xx/c] ~ İng personnel carrier personel taşıyıcı (bir tür askeri araç) < İng to carry taşımak ~ Fr charrier ~ OLat carricare araba ile taşımak " kargo karizma [ xx/c] ~ İng charisma sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği ~ Alm charisma ^ 1922 Max Weber. xv TS] kurcalamak.] karecik. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç.biçiminin. o gün yapılan taşkınlıklar ~ Lat carnevale "ete veda" & Lat caro. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. lütuf. qarnabıT. Yeni Türkçe biçimin daha ziyade Tü kargaşa sözcüğünden çağrışım yoluyla türetildiği düşünülebilir. ellemek.] karecik.[xiii Kıp. karnabahar veya kohlrabi) ve karamb baHrî (deniz lahanası?) ayrıştırılır. Modern Türkçe biçimin bunların ikincisinden türemiş olması ihtimali üzerinde durulabilir. carn.

reaksiyon). kavga. çatışmak. Buna karşılık EYun karpós (her çeşit meyve) ile birleştirmek de güçtür. * MÖ 2.. Muhtemelen aynı kökten Tü k?arğa. filozof ve tabip. Farsça sözcüğün %ar + buza ("eşek hıyarı") şeklinde analizi muhtemelen halk etimolojisidir.sert.(lanet etmek). 2. at arabası imalathanesi. a. binyılda Mısır'dan Ortadoğu ve Asya'ya yayılmıştır. cevap. otomobil veya at arabasının dış kasası < Fr carrosse bir tür at arabası ~ İt carrozza a. ur.karoseri [Hürr 1948] ~ Fr carroserie 1. a. Lat carina (ceviz kabuğu).a. karşı Tü [Uy viii+] karşı/karşu zıt. Moğ k?arığu (karşılık. çatışma (isim) [xi] -e karşı.a. karşıt YT [CepK 1935] zıt < Tü karşı" karşı * -t ekinin işlevi belirsizdir. [CodC xiii] kart/kartay yaşlı. yengeç.(karşılaşmak. düşman (sıfat). # Theophrastos. karst Karst Slovenya'da bir bölge kart1 [ML xx/c] ~ karst bir tür kireçli yer oluşumu < öz Tü [Uy viii+] kart ihtiyar. Yun. yüzleşmek). Tü k?arğaşa yapıca muğlaktır. 2. t. -e doğru anlamında edat < Tü ka [xi] yüzyüze olma ve yönelme bildiren edat < Tü karu * Karş. MÖ iv < EYun karkínos 1. karşın YT [CepK 1935] rağmen < Tü karşı" karşı * -n ekinin işlevi belirsizdir.yengeç < HAvr *kar. harita ~ İt carta kâğıt ~ Lat charta ~ EYun %ârtes papirüs tabakası ~? Mıs kartal Tü? [İMüh xiii] bir tür yırtıcı kuş ~ ? . karsinoma [ML xx/c] karsinom ~ YLat carcinoma çeşitli kanser türlerini içeren genel ad ~ EYun karkinöma. • Sans kharbüja ve tarambuja (karpuz) biçimleri Farsçadan alıntıdır. hasım. k?arğu. eski < Tü *kar(ı)t < Tü karı[viii+ Uy] yaşlanmak " karı ~ Fr carte kart2 [ xix] dikdörtgen kesilmiş karton parçası a. pafta. tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) ~ HAvr *kar-kr-o. a. < İt carro araba " kargo karpit [ xx/b] kömür madenlerinde kullanılan bir tür lamba . kabuk? * Aynı kökten EYun karúon (ceviz).marka Union Carbide kimyasal madde üreticisi firma ^1917 ABD < İng carbon kömür " karbon [ xiv] karbus ~ Fa xarbüza/%arbuza karpuz ~ karpuz OFa %arbüzag a.

kısmak. kartezyen [xx/b] ~FrcartésienDescartes'in geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin < öz René Descartes Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650) kartograf 1. vizite karye köy.kısaltmak. harita " kart2. H. germek. a.] kâğıt pusula. karyola [NKemal1872] 1. titretmek . el arabası.xi) fiiliyle ilişkisi gösterilemez. +graf [Bah 1924] ~ Fr cartographe haritacı < Fr carte ~ Fr carter bir aygıtı çarpmadan koruyan metal karton [Bah 1924] ~ Fr carton kalın kâğıt. DK xiv] <Tükas-sıkmak. protokol < İt carta kâğıt" kart2 karter [ xx/b] kılıf < öz J. [AMithat 1877] kartdövizit ~ Fr carte de visite ~ Ar qaryat [#qry] köy = Aram q3ryâh/q3nytâ * Kartaca kentinin adı Fen qart Hadast (yeni kent) biçiminden türemiştir. Carter Amerikalı mucit * Sözcüğün İngilizce biçimine rastlanmamıştır. gözlerin üstündeki çıkıntı [CepK 193 5] kası. büyük kâğıt < İt carta kâğıt" kart2 kartonpiyer [Bah 1924] ~Frcarton-pierre karton kalıpların alçıyla kaplanmasıyla yapılan tavan süslemesi & Fr carton + Fr pierre taş " karton. belge. posta [ARasim 1897-99] ~Fr carte postale posta kartuş [ xix] ~ Fr cartouche 1. peron kartpostal kartı" kart2.] kaba kâğıt. germek " kas- (= Moğ qasu. Kıs. 2. arabacık. tepe. içine barut doldurulan mermi kapsülü. . [TDK 1944] kas adale [Kıp. mukavva ~ İt cartone [büy. dolmakalemde mürekkep kapsülü ~ İt cartoccio kâğıt veya kartondan mahfaza " kart2 kartvizit ziyaret kartı" kart2. kent = Fen qrt a. 2.fiilinin varyant biçimi olması düşünülebilir. portatif yatak < Ven caro/carro araba " kargo kaş kas kas[mak Tü YT <Tü ~Vencariòla[İtcarriolo] [ viii] kaş 1.kartel [ xx/b] ~ İng cartel ticari işbirliği anlaşması ~ İt cartello [küç. 2. 2. sıkmak ) * Tü kas-1 (ürpertmek. kâğıt.

hisar. müstahkem yer. kutu. tutmak. kupa ~ Fa kasa çanak. saklamak " kapasite kasaba [MMem xvi] çevrili yerleşim. yuva < İt incassare yuvasına veya kınına sokma. mahfaza " in+1.İt incassatura tüfeğin kundağı. [ML xx/c] bir işte eski ve ~ Ar qişr [#qşr] kabuk * İkinci anlamı eski kaşar deyiminden türemiştir. [Bah 1924] tüfeğe takılan bir tür kısa bıçak.yerle bir + Lat agere. et <Tü [Kıp xiv] kaşak/kaşağu at kaşıma aleti [ xx/a] < Tü kaşı-" kaşı~ Ar qaSabat [#qSb msd.a. kaptan köşkü ~ Lat castrum "giriş çıkışı kesilmiş yer".] kutucuk ~ İt cassetta a.] surla ~ Fr cachalot sperm balinası ~ İsp [ xix] Edirne'ye özgü kabuklu peynir. mahfaza ~ Lat capsa a. kasa kâse [ xiv] kâsâ a. temiz). a. ilaç kapsülü. kın. kasara [182+] ~Vencássaro geminin en üst güvertesi. kale ~ HAvr *kas-tro. kap. sırça saray ~ Ar qaSSâb [#qSb im. büyük ve yassı bardak ~ Aram kasatura kaşe [ 192+] 1. kasaba < Ar qaSaba [msd. qaSb] kesti "Giriş çıkışı kesilmiş yer" anlamında Lat castrum karşılığıdır. süngü . kasap kaşağı kaşalot cachalote kocabaş kâşane kasap kesip satan kimse " kasaba kaşar tecrübeli kimse (argo) [Gül xv] ~ Fa kâşâna camlı oda. mühür.] ~ Lat coactare a. castrare (iğdiş etmek). ~ Fr cassette [küç. 2. aksiyon kaşer < İbr #kşr uygun olma. oturtma & Lat in. ayırmak * Aynı kökten Lat castus (ayrık. damga < Fr cacher bastırmak [esk. saf. a. ~ Akad kâsu bardak. EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?b : kasaba.+ İt cassa kasa. actyapmak " kon+.kasa [ 187+] ~ İt cassa sandık. & Lat co(n). < Lat capere içine almak. resmi mühür ~ Fr cachet metal baskı.] kesici. kesimci.< HAvr *keskesmek. < İt cassa kutu " kasa . a. kutu. caiz olma [ xix] ~ İbr kaşar Musevi dininde yenmesi caiz olan şey kaset [197+] ~ marka CompactCassette Philips firması tarafından geliştirilen teyp formatı # 1963 Phillips.

quass. kasım [Men xvii] 1. Yus xiv] qaSd ~ Ar qaSd [#qSd msd. kasım gününden hıdrelleze kadar olan 6 aylık süre. miğfer < İsp cascar kırmak ~ Fr casque miğfer ~ İsp casco 1. taksim eden " kısım kasır/kasr[Aş xiv] kasr ~ Ar qaSr köşk.a. kaşık Tü kazımak " kaşı[Uy viii+] kaşuk tahtadan yontulmuş şey. [Kıp xiv] baldırın iç tarafı. Kaş viii+] kasık . Karş. hışır. kaside [ xiv] bir şiir formu ~ Ar qaSîdat [#qSd sf. maksat < Ar qaSada kestirme yoldan gitti. kırmak ~ HAvr *kwst.sarsmak.(titreşmek).] kasket [ARasim 1897-99] kasketa "küçük miğfer". kaşık < Tü kaşı. [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Teşrin ayına verilen ad < Ar qâsim [#qsm fa. dolap (argo) Yun kaskaríka eşek şakası.kaşı[mak Tü [ xi] kaşı. kırmak kasıt/kast[Aş. kale.] İslam öncesinden kalan bir Arap şiir formu < Ar qaSîd [sf.] keşfeden. saklı bir şeyi [Uy. f. ETü kasna.] bölen. hedefe kilitlendi. " kasara kasırga Tü [ xi] kasırku fırtına kasis [ xx/b] ~ Fr cassis yol kırığı.] amaç. kışın ilk günü sayılan 11 Kasım günü. testis yanakların iç tarafı * Karş.] hedefe ulaşan. kazımak. haşır.[xi] yontmak. kaba komedi < İt cascare düşmek " kasko kaşkaval [EvÇ xvii] tür peynir & İt cacio peynir + İt cavallo at" kavalye ~ İt caciocavallo "at peyniri".yontmak. yolda hız kesmek amacıyla yapılan enine keski < Fr casser kırmak ~ OLat quassare ~ Lat quatere. bir ~ Fr casquette [küç. direkt. kaşkariko [ARasim 1897-99] hile. kaşımak * Belki ses yansımalı *kaş kökünden. bulan. çarpmak. siperlikli şapka < Fr casque miğfer " kask . çarpmak. kasuk (deriden yapılan tulum). amaçladı kask [ xx/b] kafatası. a. askeri kamp ~ Lat castrum a. saray (~ Aram qaSrâ a.< HAvr *kwet. en kısa yoldan hedefe yöneldi.darbe vurmak. kusursuz " kasıt kâşif ortaya çıkaran " keşif kasık Tü ~ Ar kâşif [#kşf fa. 2.) ~ O Yun kástron müstahkem yer. 2. saksı.

yukarıdan aşağı doğru hareket. tasarlamak. kastanyet [Bah 1924] ~ Fr castagnette [küç. kaza < İt cascare düşmek < OLat *casicare < Lat cadere. bir şeye göre veya bir şeyle ilgili olma. cas-a. ayrıştırmak. 2.kasko [ML xx/c] kaza sigortası ~ İt casco 1.a. dökmek. katı olma. 2. üstüne eklemek. düşüş.ayırmak. düşme. Kaş viii+] kat-/kad.] kesme.1. 2. tabakalaştırmak. < öz Keşmir Kuzey Hindistan'da bir ülke kasnak <Tü [LOxix] gergef gergisi <Tükas-"kas- kast [ xx/a] ~ Fr caste Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri.] saf. kapsama. kalıba dökmek. kat2 [etm (nehir) geçme. keder. katılık. " kadans kaşkol + Fr col boyun " kaşe. kaderine çıkma. gaddarlık.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kar* Fiilin asli anlamı "sertçe karşı karşıya gelmek veya getirmek" olmalıdır. zahmet ve sıkıntı çekmek < Tü *ka. acımasız davrandı (= Aram #qşy sert olma.] 1. koli1 [ xx/a] ~ Fr cache-col boyunluk & Fr cache sakla kaşmir [KT189+] ~Frcachemire Keşmir şalı taklidi bir tür ince yünlü kumaş ~ İng cashmere a. 3. bir şey hakkında olma bildiren edat ve fiil öneki . hüzün < Ar qasâ sert idi. yol alma < Ar qaTaca kesti [ xiv] kesme kata+ ~ EYun katá altta ve aşağıda olma. kat1 Tü [Uy viii+] kat tabaka < Tü *ka. karmak. katılık. sertleşmek. rol dağıtmak ~ Nor kasta atış kasvet [Men xvii] kasavet 1. kat’i kat2 [ xiv] ~ Ar qaTcı [#qTc nsb. ayrı ~ Lat castus ~ HAvr *kes.a. katılaşma) * "Keder" anlamı Arapçada enderdir. koparmak " kasara * Hint toplumunda kastların birbiriyle temas yasağından ötürü. içerme. acımasızlık. İkincil anlamlarda hem geçişli hem geçişsiz biçimlerin bulunması düşündürücüdür. hüzün ~ Ar qaswat/qasâwat^ [#qsw msd. 2. zümre ~ Port casta [f.] İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti ~ İsp castañeta kestanecik < İsp castaña kestane " kestane kasting [ xx/c] ~ İng casting (tiyatroda) rol dağılımı yapma < İng to cast atmak. sınıf.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kat~ Ar qaTc [#qTc msd. keder. acımasızlık.] kesin < Ar qaTc kesme " kat Tü [Uy. rast gelme.

birbiri ardısıra dizili şeyler. şelale. alaşağı etmek & EYun katá aşağı + EYun aireö almak " kata+ . hokkabazlık ~? * 19.] 1. her türlü yeraltı mezarı & EYun katá + Lat tumba mezar " kata+ katakulli [ xix] hile. damlalar dizisi.a. defter.katafalk [ xx/b] ~ Fr catafalque üzerinde tabutun sergilendiği platform ~ İt catafalco iskele.ayrışma. göz perdesi ~ EYun katarrâktes şelale. < EYun kathairö indirmek. çubuk katana süvari atı & Mac katona asker + Mac ló at [Peç xvii] iri Macar atı ~ Mac katonaló [ xx/a] ~ YLat catalpa bir ağaç türü ~ Amer katar [Yus. kervan < Ar qaTara [msd. zabıt tutmak & EYun katá aşağı + EYun legöl. catalyt. katamaran [ML xx/c] ~ İng catamaran ~ Tamil kattumaram iki yanında denge çubukları bulunan kayık & Tamil kattu bağlamak + Tamil maram tahta. 2. bir dizinin ögelerini madde madde sıralayan yazı ~ EYun katálogos sicil. DK xiv] dizi ~ Ar qaTâr [#qTr msd. qaTr/qaTarân] damladı < Ar qaTrat damla " katre katarakt [ xx/b] ~ Fr cataracte 1. platform ~ OLat catafalicum & EYun katá + Lat falicus bir tür muhasara makinası" kata+ katakomb [Aİhsan1891] ~Frcatacombes yeraltı mahzeni. kaydetmek " kata+. analiz katalog [AMithat 1885] ~ Fr catalogue liste. mağara kilisesi ~ OLat catacumba 5. yy'da diplomatik bir yazışmada Fr fait accompli sözcüğünün Osmanlıca yanlış (tek noktalı fe yerine iki noktalı kafile) okunuşundan türediği rivayeti muhtemelen yanlıştır. katalitik çalışan " kataliz [ xx/c] ~ Fr catalytique katalize ilişkin. log-zaptetmek. katalizle kataliz [ xx/b] ~ Fr catalyse. +log katalpa * Güney Amerika yerli dillerinden.a. < EYun katalyö birimlerine ayrıştırmak & EYun katá + EYun lüö. dikey kapanan kale kapısı & EYun katá aşağı + EYun arâssö. çözünme ~ EYun katálysis a. listeye yazmak. 2. fesat. liste < EYun katalegö kaydetmek. lys-çözmek " kata+. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı. arag-çarparak düşmek " kata+ katarsis [ML xx/c] ~ İng catharsis günah veya suçtan arınma ~ EYun kátharsis a.

a. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri < EYun kategoreüö biri veya bir şey hakkında konuşmak.fiiliyle ilişkisi biçim ve anlam bakımından problemlidir. koltuk ~ HAvr *sed-râ. ~ EYun katheter daldırılan şey < EYun kathiemi batırmak. sertleşmek. piskoposluk makamı & EYun katá aşağı + EYun (h)édra oturma yeri. haşin. gerilmek " kata+. sert. sedye kategori [ xx/a] ~ Fr catégorie ~ OLat categoria ~ EYun kategoria 1. katılaşmak " kat[Uy viii+] katık ekmeğe katılan şey [Aş xiv] katl < Tü kat.] yazan.a.+ EYun e%ö seslenmek " kata+. sağlam.eklemek. ~ EYun kate%ismos hocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim. katkı katla[mak YT <Tü [TDK 1944] < Tü kat-" kat< Tü kat" kat1 [TS xiv] kat kat yapmak .< HAvr *sed-1 oturmak " kata+. katmak " kat~ Ar qatl [#qtl msd.a.atmak " kata+. < EYun kathédra 1. karışık. koltuk. yazıcı " kitap [ xiv] kâtib [Uy viii+] kağatır . sandalye. be+ katedral [ xix] büyük kilise ~ Fr cathedrale piskoposluk makamı olan kilise ~ OLat cathedralis (ecclesia) a.a. itham. et. diyez katgut [ xx/c] ~ İng catgut kedi bağırsağı. iddia etmek. < EYun katatónos aşırı gergin < EYun katateinö aşırı gerilmek < EYun teinö germek. itham etmek & EYun katá hakkında + EYun agoreüö konuşmak " kata+ kateşizm [ML xx/c] ~ Fr catéchisme resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı ~ OLat catechismus a.katatoni [ML xx/c] ~ Fr catatonie bazı psikozlarda görülen aşırı gergin veya aşırı durgun hal ~ Alm katatonie a. sokmak & EYun katá + EYun (h)iemi. 2. ton1 katbekat + & Tü kat + Fa ba ile.] öldürme < Ar katık katil1/katl- Tü qatala öldürdü katil2 kâtip katır Tü [xiv] ~ Ar qâtil[#qtl fa. şırınga / İng catheter a. beraber "kat1. ) + İng gut bağırsak " kedi katı Tü [Uy viii+] katığ/ka5ığ 1. 2.] öldüren "katil1 ~ Ar kâtib [#ktb fa. eko kateter [ xx/c] ~ Fr cathéter vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru. katışık < Tü kat. [ xi] katır at ile eşeğin birleşmesinden doğan hayvan * Kat. heca & EYun kata. her çeşit makam. 2.a. ameliyatlarda dikiş için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik & İng cat kedi (~ Ger *kattuz a.eklemek. daldırmak.

sertleşmek. her şey " kata+. 2. a. a. umumi" katil1.mihnet ve sıkıntı çekmek < Tü kat. sedir ~ EYun kédros a.a. tütsüleme. günnük.fiilinden anlamca bağımsız olduğuna dikkat edilmelidir. tütsülemek " katran 1 * Lat cedrus > Fr cèdre. bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde ^ 1745 La Condamine. Kıp xiv] sabır ve tahammül etmek.000 & Fr quatre dört + Fr million " kare. evrensel. Güney Amerika yerli dillerinden. ~ İbr/Aram qiTer buhur. 1. tütsüleme. & EYun katá kapsama edatı + EYun (h)ólos tüm. hol(o)+ katran 1 ~ Ar qaTrân/qiTrân [#qTr] zift ~ Aram qiTrân a. amme k at ma n YT [C ep K 19 35 ] ta ba ka ~ Fa qatl-i câmm a. katmer <Tü [T S.katlan[mak <Tü [T S. Kıp xiv] tabakalar şeklinde dizilen yufka yemeği Tü kat" kat1 * -mer ekinin işlevi ve ses uyumsuzluğunun nedeni açık değildir. Fr. < Aram #qTr duman çıkarma.000. evrensel. ekümenik (kilise) ~ EYun katholike (ekklesia) a. katod [Bah 1924] ~ Fr cathode negatif elektrot ~ EYun káthodos aşağıya giden yol & EYun katá aşağı + EYun (h)odós yol" kata+.000. seyyah ~ Tupi caucho a. a. katliam Ar câmm genel. tütsü amacıyla yakılan ağaç özü < İbr/Aram #qTr duman tütmek. milyon kauçuk [ 186+] ~ Fr caoutchouc kauçuk bitkisi.000. katre [Aş xiv] ~ Ar qaTrat [#qTr msd.a. katolik [ xviii] ~ Fr catholique 1. ficus elastica. zahmet çekmek " kat* Katla.] damla ~ Aram qiTer buhur. buhur yakma " katran 1 katrilyon [ xx/b] ~ Fr quatrillion bin çarpı bin üssü dört sayısı. od(o)+ * Elektriğin geliş yolu anlamında. dayanmak Tü katın.000. & Ar qatl öldürme + < Tü k at " ka t1 * -man ekinin işlevi açık değildir. İng cedar (sedir ağacı) Yunancadan alınmıştır. buhur yakma katran2 ~ Yun kédron katran ağacı. . kapsayıcı. tütsü amacıyla yakılan bitkisel öz < İbr/Aram #qTr duman tütme. Roma mezhebine bağlı olan ~ Lat catholica (ecclesia) tümel. genel.

kazmak). dedi [Kut. yasakçı . içini boşaltmak " kav2 kavas [ xvi] yabancı elçilerin muhafazasıyla görevli kimse. DK xiv] ğawğâ ~ Fa ğawğâ gürültü patırtı. dini merasimlerde davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse " kavil kavalye [ 187+] kavalyer ~ Fr cavalier 1.yanmak. Kenz xv] kavanos ~ Yun kabános/gabáno bir tür testi. kilükal. oyuk.Ar qawwâs [#qws im. boşluk. kawıdan (oymak. < HAvr kaval ~ Ar qawwâl [#qwl im. kurum 1. oyulmuş < Lat cavare oymak.içi boşalmak veya boşaltmak * Aynı kökten Fa kav (çukur. bağırış [Kut.içi boşalmak " kav2 = Tü [CodC xiii] kavak veya söğüt ağacı. süvari. [Çağ xv] yaşlanan ağaçların ~ Fa kâwak kof.: kurak. kavaf ~ Ar %affâf [#%ff im. kav1. ok ve yay taşıyan muhafız < Ar qaws yay " kavis kavata [LO xix] ~ Yun gabátha/kabatha oyma ağaçtan kap. yay çeken. kuru. içi boş < Fa kâw çukur. oyuk. a. oyuk. makale. oyuk ~ HAvr *kaw. çömlek ~ Lat cavatus oyuk.] güçlü" kuvvet ~ Ar qawl [#qwl msd. okçu. şarap mahzeni ~ Lat cavus çukur.a.(kurumak). 2. Aş xi] ~ Ar qawîy [#qwy sf. EŞKÖKENLİLER: Tü kağ-/kaw-: kaburga2. mukavele .] söz [Aş.> kurı. mağara ~ HAvr *kaw.] 1.] gezgin şarkıcı. şövalye < İt cavallo at ~ Lat caballus kavanoz [Bahş. kofluk).a. kavrulmak Aynu kökten *kağurı.] ayakkabıcı < Ar %uff ince deriden yapılan hafif topuksuz terlik < Ar %affa hafif idi" hafif kavak gövdesi içinde oluşan boşluk *keus. içini boşaltmak " kav2 kavga çağırış < Fa ġaw feryat. makule. küçük çömlek ~ O Yun kabaína a. kavurTü kuru. kuru-. tutuşturucu olarak kullanılan kuru dal veya ağaç kabuğu *kâ-/*kağ.< HAvr *keus. kavil. nara kavi kavil/kavl< Ar qâla söyledi. Lat cavare oymak. boşluk). dans partneri ~ İt cavaliere süvari. Aş xi] kavl EŞKÖKENLİLER: Ar #qwl: kal.kav1 Tü [ xi] kaw ateş. 2. Sans khá (çukur. kurut kav2 [ xx/c] ~ Fr cave mağara.

sıkıştırmak). kaykıl-. Kaş viii+] kağur. kovuk. sürtünmek. yanında veya yakınında olmak * Karş. sapmak. kayaç YT " kaya . ulus. [ xi] kawış< Tü *kaP. * Türkiye Türkçesinde fiilin kazandığı anlam. < Tü *kaP. < Tü *ka5ağ < Tü *ka5-l/kat-katılaşmak. ayağı kaymak.(bir şeye veya bir yana) dönmek. ateşte pişirmek veya kurutmak. kavim " kamet kavis qâsa büktü. kayp-/kayk. 3.a.kızartmak. k?absı.(sürtmek. Aş xiii] kavm ulus [#qwm/qym msd.pekiştirici biçiminden türemiş olmalıdır. yay haline getirdi [Aş xiv] ~ Ar qaws [#qws msd.aniden ve sert bir hareketle dönmek. kavrulmak " kav1 Tü [Uy viii+] kaPşa. tazyik etmek.] bir yerde yerleşik olan halk. sarp kayalık). EŞKÖKENLİLER: Tü ka?-2 : kay-. eğilmek. kaytarkaya " katTü [Uy viii+] kaya a. varmak. düşecek gibi olmak.ulaşmak.(sıkmak. kavis < Ar kavra[mak Tü [Uy viii+] kaPır. iki nehrin kavuştuğu yer < Tü kavış-" kavuş- kavuk Tü [Uy viii+] kaPuk sidik torbası.içini boşaltmak. varmak.] < Lat clavus çivi" kilit ~ İt caviglia bilek kemiği. [CodC xiii] kay. yaklaşmak.a. kavram kavşak YT [CepK 1935] mefhum < Tü kavra-" kavra- < Tü <Tü [ xix] kavuşturan. sert olmak * Karş.kavilya [LF xix] çivi ~ Lat claviculus [küç. şişirmek " kof kavur[mak Tü kavurma kızartılmış et kavuş[mak [Uy. k?abıra. [Arg.a. kaygı?. kayak1.a. a. şişirmek " kof kavun Tü [Uy viii+] kawun a. bükülmek. [TS xiv-xix xiv] 1. mesane. sıkışık durmak). yanında veya yakınında olmak " kavra- kay[mak Tü [ xi] ka5-2/kay. içi boş şey.basmak.bitişmek..bitişmek. Men xvi] kayp. kof. Moğ k?abı (yan.yanmak. karıştıran.a. 2. [ xi] kaPra-sıkmak *kaP. [DK xv] < Tü *kağ. kalın ~ Ar qawm kavim [CodC. kayır-?. Moğ kada(n) (uçurum. bitişik). yakın. üzerine sarık sarılan içi boş külah < Tü *kaP-boşaltmak. kaypak.] yay.

yaşam boyu & Ar qayd bağ. Tü ka5m. -li" haya2 kaygı/kaygu Tü ~ Fa yjlygma sahanda [Uy viii+] kadğu üzüntü.birini himaye < Tü ka5ğu endişe. kayık [ xi] kayğuk küçük sandal * Belki "ağaç gövdesinden oyulmuş kano" anlamında. tasa. a. " [Uy viii+] kadğur. tasa.(oymak).] a. sertleştirilmiş deri [Arg xvi] ~ ? < Tü ka5-l sertleşmek " kat- . kaygı" kaygı [ xi] kadış kösele. Karş. hayat1 kaygana [MŞ xiv] kayğana yumurta veya omlet & Fa yjlya yumurta + Fa gîn dolu. kayınço <Tü eçe ağabey " kayın 1. kayın 1 kayın2 Tü Tü [ xi] ka5m (= Moğ qadum evlilik yoluyla hısım ) [ xi] kaSırjğ kayın ağacı.kayak 1 YT [192+] kayma arac ı <Tükay-"kay- * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. Tü kayık veya kayak ile etimolojik ilişkisi sözkonusu değildir.kaygılanmak. nedamet getirmek .ix Uy). Ancak z > y eşitliği problemlidir. Yus xiv] ġayb < Tü kayın-kaynamak. Moğ k?adu. tasalanmak. [ xix] kayğır. biçmek). İnuit umiak (kadın kayığı). kaydıhayat ~ Ar bi qaydu-l-Hayât hayatta kalma koşuluyla. Tü ka5ık (ağaçtan oyulmuş nesne . erkeklere özgü kayık < İnuit ka erkek ~ İng kayak Eskimo kayığı ~ İnuit kayak * Karş.xi "Arguca") = kaz-/kazı.(pişman olmak.(kesmek. pişmanlık Tü Tü ka5-2 dönmek " kay- * Karş. betula * Karş. kayak2 [ xx/c] "erkek aracı". koşul + Ar Hayâat hayat" kayıt. haşlanmak " ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa. ece kayıntı kaynakayıp/kaybgaip kayır[mak Tü etmek. esirgemek kayış kayısı Tü <Tü kayınbirader < Tü *kayın eçe & Tü kayın evlilik yoluyla akraba + Tü [ML xx/c] yiyecek (argo) [Aş.

başka birinin yerinde duran kimse " kaim. kaba et. bağ. kayıtsız < Ar qayd " kayıt kaykıl[mak <Tü sapmak. zabıt [KT xix] lakayıt. disk [viii+ Uy] < Tü ka5-l [viii+ Uy] sertleşmek * Karş. metali eritme yoluyla yapıştırma işlemi. kalça < Tü kayna-" kaynakaypak <Tü [TS xvi xvi] kaygan < Tü kayıp.[xi] bir yana dönmek.metal veya buz erimek. metal dökmek ) " kaynakaymakam [Kıp. köstek. 3.Ar qayd [#qyd msd. dönmek < Tü ka5-2 dönmek. 2. bağlantı. umursamaz. kayser [ xi] ~ O Yun kaîsar Bizans hükümdarı ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri < öz C. f.1.* Fa qaysı (kayısı kurusu) Türkçeden alıntıdır. Karş.kesmek. ayağı kaymak. Moğ k?ayr/k?ayrmag/k?ayrk?ag (taş parçası).[xiv Kıp.] 1. usare. Moğ k?añda (özsuyu. [ xix] 1862 idare reformuyla kazalara tayin edilen vali vekili ~ Ar qâ'im maqâm vekil. sapmak " kaykayrak <Tü [Men xvii] yassı ve düzgün taş. ayak bağı. bağ. 2. pranga. katı = Tü ka5ır . makam kayme [ xix] sehim kaimesi hazine tahvili. düşecek olmak < Tü ka5-2/kay. galeyan etmek. Sezar (MÖ 100-44) < Lat caedere. metal dökmek) * Ayrıca karş. bükülmek " kay- kaymak Tü [ xi] kayak/kayñak (= Moğ qaylmağ kaynayan sütün yüzeyinde biriken yağlı madde < Moğ qayl. kayna[mak Tü [ xi] kayın-/kayna. caes. kayıt/kayd[Aş xiv] kayd ayağa vurulan zincir.erimek.] bir şeyin yerine geçen. kaim olan şey " kamet * "Para yerine geçen" anlamında. biçmek " +sid * Sezaryen yöntemiyle doğduğu için Caesar (kesilmiş) lakabını almıştır. TS] aniden ve şiddetle bir yana dönmek. kaynatıp yoğunlaştırarak elde edilen esans). sezaryen. (kemik veya metal) yapışmak (= Moğ qayl. kaytan [Men xvii] burma ipek veya pamuk kordon ~ ? < Tü kayır sert. suyun kaynadığı yer. 2. Julius Caesar Romalı devlet adamı. 3. [ xx/a] koşulsuz < Tü kayık. 1830'da tedavüle çıkan ilk Osmanlı kâğıt paralarına verilen ad ~ Ar qâ'imat [#qwm/qym fa. koşul.[xiii TS. DK] eğilmek. kaynak <Tü [Men xvii] 1. bağlama . Aş xiv] bir işi vekâleten yürüten kimse. yazıya bağlama.

yeminli sözleşme) sözcükleriyle ilgisi düşünülebilir. çukurlaştırmak " kaz- .(kazımak. [CodC.oymak * Karş.a.). Alm gans. bükülmek " kay* 16. * Kur'anda kullanılan Arapça sözcüğün anlamı açık değildir. reddetmek" karşılığı olarak yazı diline ithal edilmiştir.a. sıyırmak. Moğ qaru. özellikle beklenmedik ölüm < Ar qaDâ yargıladı. iade etmek. ESlav gosy. Öte yandan Yak %aas (a. Fa gaz. < öz Casacco Kazak. [ xx/b] 1. tanrısal yargı.oymak. kayyım/kayyum2 yönetici. Güney Rusya akıncıları < Tü kazak saçı kazınmış kimse.) muhtemelen Türkçeden alıntıdır. çapulcu. geri dönmek < Tü ka5-2 dönmek. asker.). çukur. İtalya'daki Gaeta kent adıyla birleştirilmesi dayanaktan yoksundur. başıboş.a. yüz çevirmek. yülük < Tü kaz-" kaz* Saçını kazıtmak veya saçını kazıtıp bir at kuyruğu bırakmak en eski zamanlardan beri Orta Asya uluslarında belirli yasalardan muaf tutulan bir askeri zümrenin işareti olmuştur. kalıcı.* Yun gaïtáni. kaytar[mak Tü [Oğ xi] döndürmek.a. akıncı " kazak1 kazan Tü [ xi] kazğan kazılmış yer. reddetmek. * Muhtemelen bir Hintavrupa dilinden. kısmet. akıncı. [ 195+] karısına sözünü geçiren erkek = Tü kazak saçı kazınmış kimse. bir şeyi vekâleten idare eden " kamet kayyum Allahın bir sıfatı" kamet [ xiv] ~ Ar qayyim [#qwm/qym] ~ Ar qayyüm [#qwm/qym] ebedi. kader.a. yy'dan sonra Anadolu ağızlarında yaşayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde "iade etmek. T S xiv-xvi xiii] geri vermek. yargı çevresi. İng goose (a. Ar qiyamat/Aram qiyama (kıyamet) veya Aram #qym (ant. hüküm verdi kazak1 <Tü [Kıp xiv] bekâr. iade etmek. [TS xiii xiii] büyük bakır kap < Tü kaz. kadılık makamı. "İşten kaçmak" anlamının kaynağı tesbit edilemedi.a. işten kaçmak < Tü kayt. reddetmek. Karş. 2. yargı. kayzer imparator ~ Lat caesar " kayser kaz Tü? [Uy viii+] kaz [ xix] Alman hükümdarı ~ Alm kaiser ~? HAvr *ghans. Eİzl gas. Ar qayTan (a. kaza [ xiv] ~ Ar qaDâ' [#qDy msd. bekçi. [ xvii] asker. kaz[mak Tü [Uy viii+] kaz. 2. rendelemek).] 1. kazak2 [ xx/a] düğmesiz yün giysi ~ Fr casaque [xv] Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi ~ İt casacca a.[xiii Kıp] dönmek. ölüm. 3.

" kaz- * Kazmak fiiliyle semantik ilişkisi açıklanmaya muhtaçtır.ücret veya kâr elde etmek [Uy viii+] kazğanç kazanış veya kazanılan şey. Kaş viii+] eçkü a.. . sahte < Ar kaSaba ~ Ar qaDiyyat [#qDy msd. kazurat ~ Ar qa5ürât [#q5r çoğ.[Oğxi] keçi. (= Akad kabâbu kızartmak.] yalancı.eşmek. direnmek). abdesti bozan şey < Ar qa5ura [msd.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilebilir. Her iki dile bilinmeyen bir üçüncü kaynaktan alınmış olabilir.] pislik. [Çağ xv]üçkü Güneybatı Oğuz grubu dışındaki tüm Türk dillerinde eçkü biçiminin türevleri kullanılır.] yargı. kir. f. hazine < Tü kazğan- kazanç Tü " kazan-. [Çağ xv] kiçâ * Karş.] büyük" kibir [Oğ xi] keçe . kirlendi kebap [Yus. yakmak) kebir keçe Tü? [ xiv] ~ Ar kabir [#kbr sf. servet.(katılaşmak. kızartılmış et ~ Aram ksbabâ a. EErm kaç/kayç (ıslatılarak dövülmüş yün doku.a. kazmak Tü * Kaz. qa5ar] pis idi. Kazak dansı < ~ Ar qâDi-l-caskar ordu " kaz[ xi] kazğuk/kazrjuk direk. +inç kazaska [ xx/a] öz Kazak Güney Rusya akıncılarına verilen ad " kazak 1 kazasker yargıcı" kadı. keçi Tü [Uy. asker kazı[mak Tü ~ Rus kazáska Kazak kızı. Karş. aldattı kaziye mantıkta önerme " kaza kazulet » " kazurat [ xiv] ~ Ar kâ5ib [#k5b fa. direk) < gaçu. tez.] < Ar qa5ürat [sf. [Neş xv] kaDi asker [ xi] kazı. Ancak Ön Asya dilleri ile Orta Asya Türkçesi arasında 11. yapınca . Gül xiv] ~ Ar kabâb [#kbb msd.viii). kâzip [msd. yy öncesi etkileşimin yönü ve biçimi spekülasyona açıktır.] kızartma. ki5b] yalan söyledi. kazık kazık Tü kaz.kazan[mak Tü [ viii] kazğan. Ermenice sözcüğün ilk kayıt tarihi Türkçe en eski örneklerden 300 yıl kadar daha eskidir. Moğ gaçuğu (kazık.a.

el ayası. İng cat. kefere " kâfir kefil [Neş xv] [ xiv] ~ Ar kafarat [#kfr çoğ. Ar qiTT/qiTTat (a. güvence verdi (= İbr/Aram #kpl ikiye katlama. bunalma < Ar [DK xv] . Latince C harfi Yunan alfabesinin erken bir biçiminden alınmıştır. Lit kate. Aram/İbr %atül (a. ikileme. MS 1. ) kefe [Yus xiv] terazi gözü ~ Ar kaffat [#kff] 1. küfe * Arapça sözcüğün nihai anlamının "hasır sepet. bir Sami dilinden alıntı olma ihtimali düşünülebilir. kefalet ~ Ar kafâlat [#kfl msd. garanti. kef kafa a.a. baş [Arg xvi] ~ Yun/EYun kéfalos bir tür balık. günahtan veya bir yükümlülükten kurtarma (= Akad kapâru a. Alm kater/katze. Aram kspün/kspptâ (küfe) belki Yunancadan alınmıştır. eski Mısır'da alt tabakadan insanların cenazeleri için kullanılan hasır sandık" olduğu anlaşılıyor. köpük? kefal cephalus EYun kefale kafa. * Karş. avuç.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar kafıl [#kfl sf. a. garanti etti.] sıkıntı. terazi gözü (= Aram kappâ a.a.a. Lat cattus/catta. kepçe.] bir borcu üstlenen " kefalet .a. kâse.a.a. kefen [CodC. temizleme. Tü çetük/çetik (a. EErm katu. Gül xiv] ~ Ar kafan [#kfn] cenazeyi örten dikişsiz bez ~ EYun kófinos hasır veya çubuktan örülen büyük sepet. içbükey hale getirme ) * Yun káppa < İbr/Fen kappa (k harfinin adı) bu harfin Fenike/İbrani alfabesindeki şeklini ? ifade eder. EŞKÖKENLİLER: Fa kaf: kef. mugil * Yun kéfalos ve kefale biçimleri arasındaki ilişki anlaşılamadı. yy'dan itibaren Kuzey Afrika'dan Akdeniz dillerine yayılan bu kelimenin nihai kökeni muammadır. xi Oğ). Yunanca kelimenin nihai kökeni belirsiz olup. çift olma = Akad kapâlu ikiye bükmek) kefaret [Kut xi] ~ Ar kafârat [#kfr msd. küfe. ölü defnetmek için kullanılan sanduka) Yunancadan alınmıştır. Rus kot/koşka.].) biçimleri aynı kökle alakalı olmalıdır. gizledi ~ İbr/Aram #kpr silme.).a. DK. = Sans kapha a. suç veya günaha karşılık ödenen bedel < Ar kafara örttü. kevgir.) kahvenin üstündeki köpük ~Fa/OFakaf köpük (=Ave Keyif sözcüğüyle karıştırılması yanlıştır.] kefil olma. bunaldı kedi ~ Ar kadar [#kdr msd. sandık [esk. < İbr/Aram #kpp bükme. Karş. [Çağ xv] ~? Yun kátta/gátta a.keder kadara sıkıldı. Lat cophinus (küfe) > İng coffin (sepet. 2. güvence < Ar kafala kefil oldu.] suçunu silme. yedekleme.

[ xviii] yabani zahter. Fa kakij (roka).] gaipten haber ~ Fa kahkaşân samanyolu & Fa kehribar [Men xvii] kehrübâ vulg. soygun yapmak). İng rob (çalmak. fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde & Fa kâh/kah saman + Fa ruba kapan (< Fa rubüdan.] kısa ve tutuk ses. Kaş viii+] kekre acı bir tür ot. çorak arazi ~ Fa kal saçsız baş ~ HAvr kel *gal-1 kel. Karş. kekik vulgaris [Men xvii] yaban nanesi. pepe. fiil adı yapan -me eki olmadığı açıktır. zorla almak = OFa röp zoralım. kehribar kek pişirmek " kuzine kekâ kekeme <Tü [Kıp xiv] kekeğü kekeleyen.kefiye örtüsü < Ar qafan baş. çalmak. elektrik. EŞKÖKENLİLER: Fa kah/kah : kârgir. f. İng rover (hırsız. kafatası). Rus golyı (kel. [LO xix] kekeme Tü kekek [onom. bön ~ Kürt keko ağabey. kekeleme sesi * -me eki muhtemelen dissimilasyon ürünü olup. ruba kapmak. . kubbe " kehribar ~ Ar qafiyyat [nsb. [Men xvii] ekşi. çalmak) * Kehribarın yüne sürtününce elektriklenme özelliğinden ötürü. [ xx/a] aptal. dayı [Uy. kehrübar ~ Fa kahrubâ "samankapan". talancı). keskin (tad) [ xiv] saçsız baş. yarpuz. keklik keko kekre Tü Tü [Kaş xi] keklik/kekelik a. tyhmus ~? Fa kâkul/kâküti yabani zahter (=? Sans kukuTa yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)) < [ xx/b] ~ İng cake hamur pastası < Ger *kak-/*kok- * Karş. kafatası Aynı kökten Lat calvus.kapmak. kafa " kafa kehanet verme < Ar kâhin " kâhin kehkeşan [Men xvii] kah saman + Fa kaşan yuvarlak çadır. [Men xvii] kekeği. a. • Aynı Hintavrupa kökünden Alm rauben.] Araplara özgü baş ~ Ar kahânat [#khn msd. soygun < Havr *reup.

söz. a. İslami teoloji ilmi < Ar kalama konuştu.] bukağı ~ ? [EvÇ xvii] kelepür ganimet malı * Yun kalo emporió (iyi ticaret?) deyiminden türetilmesi zorlamadır. kemal. erdi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #kml : ekmel. f. ağrı. eksik. söyledi ~ Ar kalam [#klm msd. 2. ıztırap. noksan. mükemmellik < Ar kamala bütünleşti. hastalık. tekâmül. 2. yakışıklı [DK xiv] ~ Ar kalîmat [#klm sf. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı M. özellikle kavun ~ Ar kalak Dicle nehrine özgü sal ~ Akad [Yus xiv] kelepçük ~ Fa kalabça [küç. keler keleş kelime şey. olgunlaştı. kelebek kelek 1 kelek2 kalakku a. sözcük " kelam kelle kel Tü? bir balık türü ~? Tü keler kertenkele ~? [TS xvii] yiğit. mükemmel. 10. kuru kafa " ~ Yun kalathários [küç. [CodC xiii] köbelek/kelebek ~ Fa kalak ham meyve.kelam [Aş. yy'ın ilk yıllarında Basra'da al-Aşcarı çevresi tarafından benimsenmiştir.] 1. [KT xix] yayla çalınan bir çalgı . [Yus xiv] yay. DKxi] -Arkam âl[#kmlmsd. kusurlu onom anlamsız konuşma sesi kemal [Kut. ikmal. Yus xiv] söz konuşma.Fa/OFa kaman yay.]tamveolgun olma. kavis. kavis keme trüf~ Akad kam'atum keme ~ Ar kam'at toprak altında yetişen bir tür mantar.] söylenen [Men xvii] ~ Fa kalla kafanın üst kısmı. tekemmül.] bir tür büyük sepet < kelter EYun kálathos alt kısmı dar olan hasır sepet kem kem küm Tü [Uy viii+] kem 1. kelepçe < Fa kalab ip kangalı kelepir [ xiv] Tü [ xi] kepeli. mütekâmil. tekmil keman . kâmil. bahadır.

= Aram kanspâ a.sivri.kemençe çalınan bir çalgı " keman kement [ xiv] ilmik < Fa kamîdan küçülmek < Fa kam küçük ~ Fa kamança [küç. batmak kene * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir.a.kavis.) kendi Tü [Aş xiv] [Orviii]kentüa. Yus xiv] kuşak ~ Fa/OFa kamar 1. sığınak. saklayarak korudu < Ar kanaf kanat (= İbr kanap a. kısa yay. biyokimyacı & EYun %emia kimya + EYun therapeía tedavi" kimya.a. bel. kenevir bitkisinin uçları < Sans gandh. Hindistan'da bir ülke. tonoz ~ EFa kamara. 2. kenef [Men xvii] kenif helâ ~ Ar kanîf [#knf sf. 2.a. 3. ~ Fa kanar kıyı.a.] 1. cannabis sativa ~ EYun kánnabis a. diken. Men xvii] kined/kinet büyük taşları birbirine bağlamakta kullanılan demir raptiye. Fr chimiothérapie (a. kuşak.a. [Çağ xv] kemizdek kıkırdak ('kırt' sesi çıkarmak?) " kemirkemir[mek Tü [ xi] kemür. = Ave kamara.kemirmek kemiyet nicelik < Ar kamm ne kadar ~ Ar kammiyyat [#kmm msd. kıtırdatmak? < Tü kemür. bele sarılan şey. [Kıp xiv] kene/köne ~ Fa kana kan emici bir parazit .a. bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi. perçin ~? kenevir [MŞ xiv] kenevür kenevir bitkisi ~ Yun kannaboúri kenevir tohumu < Yun kannábi kenevir bitkisi.a.) kenet [EvÇ.a. Alm. a.).a. çevre ~ OFa kanâr/karân kendir [Uy viii+] kendir/kentir kenevir bitkisi ~? Sans gândhâra 1.a. kemer [Aş. kuşak kemik <Tü [MŞ xiv] kemük a.a. yayla ~ Fa kamand çekince daralan düğüm.] miktar. kucakladı. mimaride kemer veya kubbe.] korunak. 2. kemoterapi [ xx/c] ~ İng chemotherapy kimyasal tedavi ^ 1907 Paul Ehrlich. terapi * Karş. ~ HAvr *kannabis a. kanf] kanadı altına aldı..sert bir şeye diş geçirmek. kenar a. helâ < Ar kanafa [msd. (= Ave karana.

[LO xix] ~ Fa kabada gevşek talim yayı * d > 5 > z dönüşümü Farsça alıntılarda tipiktir.) Farsçadan alıntıdır. mekruh olanı yapma.* Aynı kökten Lat cannabis. [ xiv] kerahiyet mekruh olan bir şeyi yapma . [ xi] kepek tahıl kepeği [İMüh. haşarı çocuk boynuzlu.] 1.Ar karâhat [#krh msd. kepenk gölgelik [Men xvii] pencere ya da kapının dışına takılan ahşap ~ ? * Muhtemelen Tü kapa. a. yüce davranış. 2. külahlı cübbe [Men xvii] kepaze gevşek talim yayı. " penç kentet kep "kaput kepaze hamiyetsiz. DK xiii] = Moğ kebenek çoban kepenek keçesi. mecazen içki içme " kerh keramet [Aş. soyluluk belirtisi. Alm hanf.a. evliya tarafından icra edilen mucize " kerem kerata 1 [ xix] yaramaz. kale (= Saka ~ Fr quintal beşyüz kiloluk ağırlık birimi < Lat quinque. istemeyerek veya iğrenerek yapma. quint. hizmet. 2. Karş. şeytanın lakabı < Yun kérato boynuz " kerata2 ~ Yun keratás kerahat . cömertlik. kenger enginar kent kanthâ a.fiilinden.). Erm gġbank (kilit) sözcüğüyle birleştirilmesi gerek ses gerek anlam bakımından mümkün gözükmemektedir. Rus konoplya (a. kepçe büyük kaşık ~ OFa kafiç a. a.) kental [EvÇ xvii] [ xi] kend [ xx/b] ~ Fa/OFa kangar yabani enginar" ~ Sogd kand/kant kasaba. Fa kanab.beş ~ HAvr *penkwe a. < OFa kaf köpük " kef kepek Tü ~ Fa kafça kazan üstünden köpük almaya yarayan [Uy viii+] kebek saç kepeği. Ar qinnab (a. Yus xiv] ~ Ar karâmat [#krm msd.a. rezil [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr quintette beşli çalgı grubu " kental ~ İng cap kasket ~ Lat cappa külah. kaban. Bak.] 1. aba üstlük * Ar qaban ve OLat cappan biçimleriyle benzerliği ilgi çekicidir. İng hemp.a.

kerata2 [ 188+] ayakkabı çekeceği boynuz ~ EYun kéras. " korna * Karş.a.] cömert hanımefendi. [Kut. nefret etti kerim değerli" kerem kerime [ xiv] ~ Ar/Fa ~ Ar karh [#krh msd. ikram. defa kerem [Aş. çeki kerevet krebáti yatak ~ EYun krabbátos a.] a. soylu " kerim * "Kız evlat" anlamı Osmanlı Türkçesine özgüdür. kerat. = Aram ksrepsâ a.< HAvr *ker-1 a. kerh iğrendi. [ARasim 1897-99] . kerat. Yus xiv] ~ Ar karam [#krm msd. kerem. nefret < Ar kariha ~ Ar karım [#krm sf. kerevit [Men xvii] ~ Yun karabída küçük istakoz veya büyük karides ~ EYun kârabis. kerime. İng shoe horn (ayakkabı çekeceği).] soyluluk.a. keramet. kerim. 2. Aş xi] [MMem xvi] yüksek rütbeli birinin kız evladı . f. yüce gönüllülük gösterdi EŞKÖKENLİLER: Ar #krm : ekrem. soylu. ~ HAvr *kers-s. soylu hanım < Ar karım cömert. tekrar etti ~ Yun kérato ~ Fr kératine boynuz ve tırnak ~ Ar karrat[#krr msd. yüce gönüllülük. mükrim kereste [Men xvii] kerâste/kireste biçilmiş ağaç karastün büyük yükler için ağırlık ölçüsü. deniz böceği. [ xx/a] pasif ~? Fa kârez su yolu.Ar karîmat [#krm sf. karr/takrâr] geri geldi. apium graveolens = OFa karafs a. İng crab < Nor krebit (yengeç) ile etimolojik ilişkisi meçhuldür.boynuz " kerata2 kere [DKxiv]kerre < Ar karra [msd.a. karabid. < EYun kârabos 1.a. [ xviii] kereviz karafs kökü yenen bir sebze.a. lağım " geriz .] tekrar.a. keratin [ xx/b] hammaddesi < EYun kéras. bir tür boynuzlu böcek * Yunanca sözcük bilinmeyen bir dilden alıntıdır.a. [ xiv] kirevet kürsü şeklinde yatak ~ Yun ~? Fa * Lat grabatus (yatak) Eski Yunancadan alıntıdır.] iğrenme.[küç. keriz eşcinsel [ xix] köçek havası (argo). cömertlik < Ar karuma soylu idi. istakoz. kereviz [MŞ xiv] kerefes.] cömert.

quatr. [Men ] kelbetln vulg. kerteriz [LF xvi] ~ Yun kartárizo pusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek ~ Ven *quartarisàr a. karkarak (saksağan). Gül xiv] kârbân/kârvân kârbân/kânvân kafile. karkama (kuyruksallayan kuşu). tanrı ) + EYun misse Pazar ayini (~ Lat missa < Lat mittere.kerkenez [Men xvii] kerkenz doğangillerden küçük yırtıcı kuş ~? Fa karkas/karkas akbaba (= Ave kahrka.göndermek)" mesaj kerpeten kerpiç [ xiv] kelbeteyn . varan. 211-217) lakabı.a. kerrat çarpımlar < Ar karrat" kere kert[mek Tü [ xiv] ~ Ar karrât [#krr çoğ. kilise < EYun kyrios rab. 2. [KT xix] kerrake eskiden ilmiye ~ Ar karakat Araplara özgü bir tür cübbe ~ Aram ksrâkâ a. DK. pusula kadranının dörtte bir veya 4x4'te bir dilimi ~ Lat quartus çeyrek < Lat quatuor. Ancak *karkanz biçimine Farsçada rastlanmadı. sarınma [Men xvii] kereke . matematikte [ xi] kert. katar ~? Akad %arrânu yol.gedik açmak. yolculuk. tavuk) * Karş. oynaş ? xvii). a. Yun krokódilos veya lakérta (a. pense Tü? [Uy viii+] kerpiç pişmemiş topraktan yapılan tuğla kerrake mensuplarının giydiği bir tür cübbe #krk sarma. miss. Yus.kuş. Belki kürrekî (eşcinsel sevgili. lacerta nilotica [MŞ. kelpetin . < Ven quarta kerte " kerte kervan [Aş.a. < Aram * Vehbi'nin kerrakesi deyimi anlaşılamamıştır. • Suriye kökenli olan Roma imparatoru Caracalla'nın (hd. özellikle ticari yolculuk. celadet + Fa far parıltı.] defalar.dört" kare kertenkele sürüngen. kerli ferli kuvvet. kervan kes [ 196+] basketbol ayakkabısı ~ ? ~ Fa .) ile ilişkisi üzerinde durulabilir. Roma'da ilgi çeken şark tipi cübbesinden ötürü takılmıştır. çentik yapmak kerte [LFxvi] ~Yun kárta pusula kadranının 1/16’lık dilimi ~ İt quarta (parte) 1. kıskaç. Amr xiv] Nil nehrinde yaşayan bir tür büyük ~? * Tü keler (kertenkele) ile benzerliği muhtemelen yakıştırmadır. Fa karkar (bir tür güvercin). ihtişam " fer < Fa kar u far güç ve kuvvet & Fa kar kermes [ xx/b] hayır için yapılan satış ~ Fr kermesse Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış ~ Hol kerkmisse kilise ayini & Hol kerk kilise (~ Ger ~ EYun kyrikón "tanrı evi".Fa kalbatîn / Ar kalbatân kerpeten. çeyrek.

nakit para ~ ~ Ar ka6âfat [#k8f msd.) keş2 İt cassa " kasa kesafet ka6ufa yoğun idi kesat < Ar kasada (satışlar) durgun idi [Aş. anıt. kırık. kesin YT [CepK 1935] < Tü kesinkes [xix LO] katiyen < Tü kes-" kes- kesir/kesr[Yus xiv] ~ Ar kasr [#ksr msd.) Orta Farsçadan alınmıştır.a.) muhtemelen Farsçadan alınmıştır.a. yaşlı olma keşişleme [LF xvi] güney rüzgârı İstanbul'un güneyinde bir dağ. 2. örtüsünü kaldırma.a. ~ Fa kaş çeken < Fa/OFa keş1 uyuşturucu kullanan kimse kaşîdan çekmek (= Ave karş. özellikle para torbası ~ OFa *klsag a.] ortaya çıkarma.kes[mek Tü [Uyviii+]kes-a. Uludağ " keşiş kesit YT [Geom193+] <Tükes-"kes< öz Keşiş Dağı * -it eki için karş.a.].] 1. Erm ksag (a. bölge. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip < Aram #qşş yaşlanma. = Akad kîsu a. . (= Aram klsâ a. şeyh. kısım < Tü kes-" kes- * Kısım < Ar qism kelimesinden esinlenme yoluyla türetildiği açıktır.] (satışta) durgunluk * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. çekilen < Fa kaşîdan keşif/keşf[Aş xiv] keşf ~ Ar kaşf [#kşf msd. [TDK 1955] bölük. yaşlı kimse. 2. keşide çekmek " keş1 kesif ~ Ar ka6lf [#k6f sf ] yoğun " kesafet ~ Fa kaşlda çekilmiş. keşfetme < Ar kaşafa ortaya çıkardı kesim YT [CepK 1935] mukataa.a. kese [Gül xiv] ~ Fa kısa büzük.a.] yoğunluk < Ar ~ Ar kasâd [#ksd msd.a. torba. Yus xiv] [ xx/c] nakit ~ İng cash para kasası [esk.a. kırıntı. aritmetikte tam sayıdan küçük birim < Ar kasara kırdı keşiş [DK xiv] ~ Ar kaşiş Hıristiyan rahibi ~ Aram qsşlşâ 1.) * Ar kıs (a.

kaşkma (arpa ekmeği).] a. bir şeyin alt kethüda [Aş. her iki anlamda * -ek eki açıklanmaya muhtaçtır. yönetici" hüda . ~ Ar ka6rat [#k6r msd. rahne [ML xx/c] ~? ~ İng ketchup ~ Malay keçup balık keten [Aş xiv] ketan/kettan kettânâ/ktünâ a. keşmekeş çekişme < Fa kaşîdan çekmek " keş1 keson caisse [büy. bir tür karışık süt < Tü keşkûl [xiv-xix] dilencilerin ve kalenderi dervişlerin taşıdığı kâse ~ Fa kaçkül/kaşkül dilenci [Men xvii] [ xx/c] ~ Fa kaş mikaş "çek-çekme". oyuk. uç " kata+ ~? Yun katapéras aşağı taraf. ~ Sumer ketenpere ucu & EYun katá aşağı + EYun péras taraf. keşkül tatlısı [LO xix] keşkûl-i fukara fakir kâsesi. hücre ) + Fa %udâ efendi. a. Ar kaşk (arpa suyu) Farsçadan alıntıdır. a.oda. kurut. 2. Yus xiv] ~ Fa kad %udâ i evsahibi. = Ave kata. kesp [etm kazanma < Ar kasaba elde etti. Alm kastanie < Lat castanea < EYun.a. < Fa kaşk a.] a. a. ~ Aram [ xx/a] ked çentik. Sasani devletinde köy yöneticisi & Fa kad/kada ev (~ OFa kadag a.a. Karş.] çokluk < Ar ka6ura [MŞ xiv] kasdana ~ Yun kástano [n. kazandı kesret sayıca çok idi EŞKÖKENLİLER: Ar #k?r : ekser.] kasa ~ İt cassa " kasa ~ Fr caisson büyük kasa. kurutulmuş yoğurt. teksir kestane E Yun kástana [f. çekmeceli komodin < Fr [Aş xiv] kesb ~ Ar kasb [#ksb msd.] elde etme. ev işlerini idare eden kişi. kesret. 2. a. ket [vurmak ketçap sosu kete külde pişmiş çörek (halk) ~ Ar kattan a. Fa kaşkab (arpa suyu). a. İng chestnut.keşke/keşki keşkek buğday veya arpayla yapılan bir yemek [CodC xiii] ~ Fa kaş ki temenni bağlacı [Men xvii] keşk/keşkek 1. * Karş. ~ Akad kitüm a.

+gir keyfiyet < Ar kayfa nasıl < Ar kayf durum " keyif [ xiv] ~ Fa kafglr büyük süzgeç & Fa kaf köpük ~ Ar kayfiyyat [#kyf msd. hoşnutluk <Tü kez geri * "Geri gelme" keza kezalik Ar Sâlika bu " kezzap . katm] sakladı. geri" . Karş.a. a.] büyükler. kibir [Aş xiv] kibr Ar kabura [msd. ekâbir < Ar kabir büyük " kebir * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 'kibardan biri kimse' deyiminden türemiştir. KT xix] seçkin sınıfa mensup kimse.] büyüklük. kabr/kubr/kabârat] büyük idi ~ Ar kibr [#kbr msd. nitelik * Arapça sözcük Aristoteles'in kullandığı EYun poiötes < poîos karşılığı bir felsefe terimi olarak M. ruh hali. özellikle [T S xiii] ' anlamında keza kez/gez kere.Fa tez âb keskin su. yy'm ikinci yarısından önce rastlanmamaktadır.] sır tutan. yy'da türetilmiştir.ketum konuşan < Ar katama [msd. [LO. ~ Ar kibar [#kbr çoğ.Ar kayf [#kyf] durum.] namazda Mekke'ye dönme. asit" tiz. Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. boyun eğdi" kabul kibrit a.Ar ka5a onun gibi. azamet < kıble [ xiv] ~ Ar qiblat [#qbl msd. öyle & Ar ka gibi + Ar 5a o [MMem xvi] ~ Ar ka Sâlika bunun gibi. ~ Akad kibrltu a. dolandırıcı) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir. böyle < . a. kalite.ile yazımına 20. ki kibar zarif [passim xiii] ~ Fa/OFa ki ilgi edatı [Yus xiv] büyükler. defa < Tü ke/ke5 arka. kevgir + Fa gır tutan " kef. ab * Ses değişimi Ar ka55âb (yalancı. 9. sesini kıstı kevaşe kevâşe fahişe (argo) ~ Ar katum [#ktm im. [ xx/c] ~? Ar qawwâdat a. keyif/keyfiyi ruh hali. [ xiv] ~ Ar kibrit [#kbrt] kükürt ~ Aram kebrltâ/kubritâ .] nasıllık. namazda dönülen yön < Ar qabila kabul etti. az [Men xvii] kavvâde fuhşa aracılık eden kadın. " gavat * -ş.

önceledi < Ar qadam ayak (= Fen/ İbr/Aram #qdm 1. eski olma) kifayet yetişme.] kıkırdak sesi " gırtlak [Uy viii+] kıl a.bin (sadece bileşiklerde) < [ viii] kıl. a. gırtlak. 2. hücre ~ Lat cellarium mahzen.yapmak. (= Moğ qılğasu(n) atın kuyruk kılı kil [Aş xiv] gil çömlek yapımında kullanılan balçık Fa/OFa gil çamur. balık kılçığı < Tü kıl" kıl kiler [Arg xvi] kilar ~ Yun kellári erzak odası. etmek. ayak. yardıma yetişme < Ar kafa yetti kıh kik kıkır/kikir kıkırdak kıl Tü onom onom kısık gülme sesi [ xx/b] " kah ~ İng gig dar ve uzun kayık " kakır [Aş xiv] ~ Ar kifâyat [#kfw msd. iplik eğirme çarkı < Ar qalaba çevirdi. kılçık Tü [ xi] kıltık tahıl kılçığı. oda ~ HAvr *kel-nâ. örtmek. gizlemek . qadm/qudüm] bir adım önden gitti. kil(o)+ EYun %ilios bin kıl[mak kılaptan Tü ~ Fr/İng kilo. kiler < Lat cella hücre. kıkırdak < Tü kırt/kıkırt [onom.] çıkrık. 2. rehber kılcal YT kılavuz [TDK 1944] < Tü *kılca küçük kıl" kıl * Fr capillaire (kılcal < Lat capillum kılcık) çevirisidir.kıç Tü? [Kıp xiv] baldır. Akad qıru (zift.] yetme. kıdem [MMem xvi] ~ Ar qidam [#qdm msd. katran). çok eski olma < Ar qadama [msd. mahzen. eylemek [Men xvii] kılabudan çok ince altın veya gümüş iplik Ar qallâb [#qlb im. [ xiv] hafifi gülme sesi <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. önce gelme. bacağın arka tarafı * Batı Oğuz ve Kıpçak dillerine özgü bir sözcük olup Azerbaycan Türkçesinde "arka ayak" anlamındadır.< HAvr *kel-2 kapatmak.] daha eski olma. özellikle çömlek yapımında kullanılan balçık * Karş. döndürdü " kalp2 Tü? [Kaş xi] kulaPuz yol gösteren.

< EYun kleiö kapatmak. Aramice biçim en erken MÖ 6. Lat clavus ve clavis biçimleri arasındaki biçimsel ilişki açık değildir. töre. kilim [Gül xv] . klarnet * Karş. yy'da tesbit edilmiştir. kle Lat clavus : civata. gram ~Fr kilometre [Düs I. İng cell.Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi" kil(o)+. = EYun kleïs. derinin dış tabakası.491 187+] kilogram kilo/kilogramme bin gramlık tartı birimi " kil(o)+.a.] bir şeyi örten zar. kloz. a. klozet. [ARasim 1897-99] . [Arg ] keçi yününden yapılmış örtü gilîm battaniye. DK xiv] kilid ~ Fa kilîd anahtar ~ O Yun kleidí a.) bir Yakındoğu dilinden alıntı olmalıdır.4. davranış. yazı dilinde tercih edilen kenıse'nin yerine geçmiştir. kilit [Kaş xi] iklid . occulere (saklamak). yaygı ~ Fa * Farsça sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. EYun kálymma (a. kıyafet. = Akad qilpu a. yüksek sesle çağırmak " ek+. keçi yününden yaygı = Aram gaîlmâ örtü. EŞKÖKENLİLER: EYun kleío : kilit. Bak. örtü (= Aram qslâpâ a. EYun kalyptö. claus.4. klitoris Lat claudere : eksklüsif. [Men xvii] kıyafet * Türkçe sözcüğün anlam gelişmesi Ar qiyafat sözcüğünün Türkçe anlamındaki evrime paraleldir.a. meclis < EYun ekkaleö yüksek sesle çağırmak.a. hal ve hareket. oklüzyon Lat clavis : klavsen. kleid. metre . [İdr. Ayrıca aynı kökten Ger *hallö (kapalı yer).a. kilise [DK xiv] ~ Yun ekklesia Hıristiyan tapınağı ~ EYun ekklesia toplantı. Lat celare. Türkçe kilise biçimi. kapalı olmak. Ar kanısat (kilise) < Aram. klavye. klostrofobi. huy. belki clavus (çivi. [Bah 1924] karısının emrinden çıkmayan erkek kılıf ~ Ar qilf [#qlf msd. kılıbık ^7 kılıç Tü [Uy viii+] kılıç a. Alm keller (kiler). * Aynı kökten Lat claudere.499 187+] kilometro . Fr cellule (hücre).(kapatmak).* Aynı kökten İng cellar. kurultay. kavilya kilo/kilogram [Düs I.) kılık Tü < Tü kıl-" kıl[Uy viii+] kılık karakter.a. ilan etmek & EYun ék dışa + EYun kaleö bağırmak ~ HAvr *kels-2 bağırmak.a. civata). clavis (kilit). yatak örtüsü.a. adap. a. örtmek ~ HAvr *klâu.

kimya. Mısır . entari kimse <Tü [Hay 1959 195+] ~Fr/İng kimono Japon [TS. a.< HAvr *kwei. ~ Akad kamunu a. kâr & Ar kTmiyâ' + Fa -gar yapan. metalleri dönüştürme ilmi < EYun %emia "Kara ülke".Mıs khem kara EŞKÖKENLİLER: Yun khemeía : kemoterapi.kan bedeli ödemek. KIVIR. a. a. hüviyet < Ar huwa (kim). meslek kimyon [MŞ xiv] kimnun ~ Yun/EYun kyminon baharat olarak yenen bir tohum. kin [Aş. kan davası gütmek * Aynı kökten EYun poina (kan bedeli.a. cuminus ~ Aram kamuna a. Yus xiv] ~ Fa km garez. düşmanlık ~ OFa ken kan davası (= Ave kaenâ.kilükal dedi". cereme). kımıl2 kımız kimlik Tü YT zararlı bir böcek ~ Ar qaml bit (= Akad qamlu a. kımıl 1 onom [Arg xvi] kısa erimli ve sürekli hareket ifade eden ses * Karş. Kıp xiv] kimerse/kimesne/kimesne/kimse kişi < Tü kim ise " kim kimya [Kut xi] ~ Ar kTmiyâ' kara büyü ilmi ~ OYun khemeia simya. kara büyü. kısas. KIPIR.) [ xi] kımız mayalanmış at sütü [TDK 1944] h ü viyet <T ü kim"kim * Karş.kan bedeli) ~ HAvr *kwoi-nâ. -cı" kimya.) biçimi Aramca veya başka bir Sami dilinden alınmıştır. [passim xiii xiii] ilgi edatı * İlgi edatı olarak kullanımı muhtemelen Farsça ilgi edatı ki etkisi gösterir. * Ar kammun/kamnun (a. dedikodu " kavil kim Tü [Aş xiv] ~ Ar qıl u qal [#qwl] "denildi ve [ viii] kim soru zamiri. kın xi] kın kılıç veya bıçak kılıfı Tü [ . kimyager kimyager edinen. kimono biçimi entari ~ Jap kimono giysi.

yoketmek. hicvetmek. katliam etmek < Tü *kı. [DK xv] kına lawsonia inermis bitkisinden elde edilen boyar madde ~ Ar Hinna' kına. boğ-. soyunu sürdürmek ~ HAvr *gens.(burmak). beyzade ~ Ger *kunjingaz & Ger *kunjam soy. eziyet Tü kıy. hanedan (~ Ger *kinjan doğurmak. model "gibi kıpır onom kısa ~ Ar qinnab/qunnab [#qnb] kenevir.< HAvr *keis. Karş. iskambilde papaz ~ Eİng cyning soylu kişi.). [LO xix] alay etmek.kesmek. " kenevir kip YT [CepK1935] -Tüklb/klp[xi] kalıp.a.a. kırmak. [T S xiii xiii] kökünü kazımak. öldürmek. kısaltmak. takbih etmek < Tü kın/kıyn [viii] ceza. belki kıy-(kesmek) ve kına(işkence etmek).oğlu " genetik kinik » " sinik kinin [Bah1924] ~Frquinine Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç < İsp quina cinchona ağacı kabuğu ~ Quech kina kabuk kınnap kenevirden yapılan ip ~ OFa kanab a.] Mısır'ın islamiyet öncesi yerli halkı ~ EYun aigyptios Mısırlı < öz Aigyptos Mısır ~ Mıs kir Tü [Uy viii+] kir kir. kır1 Tü [ xi] kır deşt.kökü ve türevlerinin semantik alanı boğ-köküyle büyük ölçüde örtüşür. kinin ~ Quech kina kabuk " kinin kinaye [ xiv] kinayet ~ Ar kinâyat [#knw/kny msd. kıt (kısık). < EYun kinesis hareket < EYun kineö hareket etmek ~ HAvr *kis-neu. kısmak.kına [CodC xiii] hınna.(a. pislik kır[mak Tü [ xi] kır. bir şeyi adını vermeden anma < Ar kana dolaylı anlattı < Ar kunyat lakap " künye kinetik [DTC1944] ~Frkinétique harekete ilişkin~ EYun kinetikos a. kesmek.kral.] dolaylı anlatım. [ xx/c] ayıplamak.cezalandırmak. bozkır. erimli ve sürekli hareket ifade eden ses kıpti ~ Ar qibtî [nsb. kış (kısılma dönemi).harekete geçirmek king [xx/c] bir iskambil oyunu ~İngking1.doğurmak ) + HAvr *ing. kına[mak Tü [Uy viii+] kına.kökünü kazımak. kığır. ıssız yer . büzmek * Aynı kökten kıs.a. 2. aşağılamak." kıykınakına [ 186+] ~ İsp quinaquina cinchona ağacı kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç. *Kı-/*kığ.

a.a. ceratonia siliqua. keçiboynuzu.] okuma < Ar qara'a okudu . = Aram gır a. kırba kırbaç [ xiv] ~ Ar qirbat [#qrb msd. keçiboynuzu çekirdeği. okuma EŞKÖKENLİLER: Ar #qr' : kari. yüksek sesle söyleme. ~ ? * Alm karbatsch.a.] "küçük boynuz".< HAvr *ker-4 ateş. Karş. kırat [ xiv] bir tartı birimi ~ Ar qirât 1. -t.boynuz " kerata2 kiraz [TS xiv-xviii] kirâs kuş kirazı ~ HAvr *ker-5 kiraz veya benzeri kırmızı meyve ~ Yun kerási a.a. < EYun kéras.a.a. Fr cerise. [DK xiv] salgın hastalık < Tü kır " kır1 " kır2 < Tü kır. yakma " karbon . alaca. ~ Sumer gir a. a.] a.a. = kireç Akad gîru a. Yunanca biçimin Trakça veya başka bir Anadolu dilinden alıntı olduğu kabul edilir. ~ HAvr *kers-mo. Sözcüğün kökenini Lucullus ve Giresun kenti ile birleştiren rivayet doğru değildir. kıraat [ xiv] ~ Ar qirâ'at [#qr' msd.a. Fr cravache biçimleri Rusça yoluyla Türk dillerinden alınmıştır. kırçıl + çil" kır2. gösterişli ~ Lat grandis büyük " gran * Asıl anlamı muhtemelen "yaşlıca iyi giyimli erkek" olup. kır sözcüğüyle bağdaştırılması halk etimolojisidir. 2. a.).kökünü kazımak. ~ EYun kerasós * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. bir tartı birimi ~ EYun kerátion [küç. tuğla < EYun kéramos a. ~ Fa girac a. bozkır [ xi] kırağu a. İng cherries < Lat cerasus (a. kıraat.a. özellikle at rengi [Neş xv] ~ Ar kira' [#kry msd. çil1 [ xviii] kırla karışık (sakal rengi) [CodC xiii] gireç & Tü kır gri + Tü çal/çil karışık renkli.İt grande büyük. kur'an kıraç kırağı kıran <Tü Tü <Tü [Kan xvi] kurak yer.kır2 kira Tü [ xi] kır2 gri renk. kiremit [MŞ xiv] kiremüd ~ Yun kerameídi pişmiş topraktan yapılan çömlek. katliam etmek " kır- kıranta [LO 1876] kır?.] su tulumu [Men xvii] a. a. yüce.Aram #qr' çağırma. [AMithat 1885] saçına kır düşmüş? .

kıro çocuk. t. Kaş viii+] kiriş yay gergisi Tü ker.kiriş Tü [Uy.Yun/EYun gyrisma. kırlent guirlande çelenk ~ Frk *wiara. Çağ xiv] kıp. özellikle koyun veya keçi yünü kesmek < Tü kır. a." kır- * Her iki anlamda 1940’lardan önce kaydedilmemiştir.tel [ xx/a] kırlanta (~ İt ghirlanda) ~ Fr kırmızı [CodC xiii] ~ Ar kirmizî [#krmz nsb." kır- * -ıt. < Tü *kı." kır- kırp2[mak <Tü [CodC xiii] kıp. < Fa kirmiz kırmızı boya veren bir böcek. delikanlı kırp1[mak keçi yünü) [ xx/b] köylü ve kaba saba kimse ~ Kürt kuro erkek <Tü [Kıp xiv] kırk-/kırp. pekiştirici -k/-p sesiyle yapılmış eşdeğer türevlerdir. larva.germek " ger- kırış[mak bir şeyi bölüşmek <Tü [ xx/b] 1.ekinin işlevi açık değildir. Yun %elidonâs (kırlanıç kuşu > kırlangıç balığı) adının çevirisidir.makasla kesmek. kırlangıç Tü [Uy viii+] karlığaç/karğılaç kırlangıç kuşu. böcek ~ HAvr *kwrmis kurtçuk * Batı dillerine Arapçadan geçmiştir.biçimleri. kırıt[mak <Tü [LO xix] gerdan kırmak.makasla kesmek.ve kırp. cilve yapmak < Tü kır. Kıp. kirizma kırk [ xix] toprağı saban veya kürekle altüst etme . kırk[mak Tü [Uy viii+] kırk.a.kısaltmak. a. İng crimson (koşnil kırmızısı). [TS xiv-xvii. [LO xix] kırp. özellikle cildin buruşması. koşnil ~ Sans krmi kurtçuk.döndürme. buruşmak. çevirme < Yun/EYun gyrö döndürmek " ciro Tü [ viii] kırk a. Karş. [Amr xv] ğarlağuc * Kırlangıç balığı (chelidonichthys lucernus).a. argoda < Tü kır.] a. kısmak " kır-r. makasla kesmek (özellikle koyun veya < Tü kır. . 2.kesmek " kır* Kırk.kesmek.göz kapağını kapamak.sesi belki kırp-1 etkisiyle sonradan türemiştir.

kırt onom = Tü kırç kesme sesi. fakir ~ ? (Doğu Anadolu'da) çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip Fa kirfa sevap. yaz < yay.kesmek.] kısım/kısm[ xiv] kısm pay.a. Çağ kırbık (külahın kenarına işlenen kürk şerit . göz kırpmak) ilişkisi düşünülebilir. kışt Tü kısas1 [ viii] kısğa a.(açılma mevsimi). Karş. biçare. göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza < Ar qaSSa 1.]. kısaltmak " kırTü [ viii] kış kapanma mevsimi. yazışmayı artırarak işi zorlaştıran memur < Ar qirTâs papirüs [esk. evlenmemiş [ 197+] bir bulgur yemeği ~ ? . paylaştırdı kısır1 dişi " kız kısır2 Tü [ xi] kısır doğurmayan insan veya hayvan = Tü kız 1. hesaplaşma. hikâye anlattı kısas2 hikâyeler < Ar qiSSat" kıssa kişi Tü [Or viii] kişi insan. < Tü kıs-" kıs[ xiv] ~ Ar qiSâS [#qSS msd. kış2. [Göv 192+] kırtasiyeci kâğıt ve yazı levazımı satan kişi. kırmak. kaşıma veya kazıma sesi kırtasiye [KT xix] resmi dairelerde kâğıt ve yazı malzemesi için tahsis edilen ödenek. azaltmak.xv+).kısmak. onom < Tü *kı. ehemmiyetsiz. kesti. kırbıktiken (kirpi).kısaltmak. hayırlı iş Tü [ viii] kıs-/kız. hasis. [Yus xiv] (kısa a ile) ~ Ar qiSaS [#qSS çoğ. 2. kısmak. kâğıt ~ Aram qarTısâ papirüs ~ E Yun %ârtes a. kırptı.] ödeşme. qasm] böldü.a. a. hisse < Ar qasama [msd. değersiz.fiilinin her iki anlamıyla (yün kırpmak. daraltmak < Tü *kı. kimse ~ Ar qism [#qsm msd. kıt. 2.] bölüm. a.kirpi kirpik Tü Tü [Uy viii+] kirpi gövdesi dikenli küçük hayvan kirpik [Uy viii+] kirpik göz kapağındaki kıllar " kirpi * Kırp. " kart2 kırtipil (argo) kirve çıkan kişi kıs[mak [AL 192+] zavallı. büzmek " kırkovma sesi kısa kış1 * Karş.

hırlamak. qaSaS] (kısaca ve özetle) anlatma " kısas 1 kist torbası.cimrilik etmek. Fa guşn (hayvanların erkeği). evlenmemiş dişi" kız kısrak kıssa [Kut xi] ~ Ar qiSSat [#qSS msd. ~ Ar qisTâs [#qsTs] ölçek. maşa Tü [Uy viii+] kısğan. kısmet [Kut. kıstas bir tartı ölçüsü ~ EYun ksestes a. Kıp xiv xiv] kışğır-/ğıjğır. haykırarak saldırmak. [Men xvii] kisbet (vulg. dişiye varmak). giysi. Farsçadan erken bir alıntı düşünülebilir.at sesi çıkarmak ~ Ar qismat [#qsm msd. kıt. Aş xi] pay pay. terazi ~ Aram qssTâ .) .a. guşnı (çiftleşmek. kişniş1 [Amr xv] kişnîc ~ Fa kişhlc/kişnlz baharat olarak kullanılan otsu bitki. giysi" kisve Tü [ xi] kısrak henüz doğurmamış dişi at. eli sıkı" kıt kışkırt[mak Tü [Uy viii+] kişkir. sakınmak < Tü kız/kıs [viii+ Uy] hasis.] gıcırtı ve hırıltı sesi " +kirkışla Tü [Uy viii+] kışlağ kışlama yeri < Tü kışla. esirgemek.öfkelenmek.a. [Oğ xi] dişi at =? Tü kız 1. 2.kısıt kıskaç kıskan[mak YT Tü [TDK 1944] hacir < Tü kıs-" kıs< Tü kıs-" kıs- [Uy viii+] kısğaç kısma aracı. çığlık atmak < Tü gıj/kış [onom.] kıyafet. hasis.< Tü kış " kış1 * Osmanlı kullanımında "yazın sefere çıkan askerin kışın yerleşik olduğu yer" anlamında. coriandrum sativum ~ OFa gişhîz a. [TS xiv. bölüştürülen bir şeyden birinin payına düşen " kısım kişne[mek Tü? [ xi] kişne. kişniş2 kispet ~ Fa kişmiş/kaşmaş kuş üzümü [ xiv] kisvet kıyafet.Ar kiswat [#ksw msd.] * Karş. mesane kıstak YT [ xx/a] ~ Fr kyste irinli torbacık ~ EYun kystis sidik <Tükıs-"kıs- [CepK 1935] berzah * -tak ekinin işlevi açık değildir.] hikâye < Ar qaSSa [msd.

kıt. . paragraf" kat2 kitakse koitázo bakmak kıtal öldürüşme " katil1 [Env xv] [ 192+] bak! (argo) ~ Yun koítakse bak! < Yun ~ Ar qitâl [#qtl III msd.] mukatele. örtme EŞKÖKENLİLER: Ar #ksw : kispet. giysi. kitap < Ar kataba [msd. düşük + Yun pión nitelik. kıtlık <Tü [T S xiii. bağlamak. az " kıt kıvam direnç. bucak. " kütle * Arapça kutlat sözcüğünün Türkçe kökenli olduğuna ilişkin Güneş Dil Teorisi çerçevesinde geliştirilen bir görüşe dayanarak Türkçeleştirilmiştir.kesmek. raptetti. yazı yazdı ) * Sam #ktb kökünün nihai anlamı "dikiş dikmek. coğrafyada kıta. bağladı. Aram qaTaw (keten). pahalı. kesim.] parça. kendir =? Ar * Bir İran dili aracılığıyla erken bir alıntı düşünülebilir. kıtık Tü? quTn pamuk [Uy viii+] kıtık pamuk.a. < * İkinci anlamı belki Ar hitr (yalan. [LO ] kıtır atmak yalan söylemek. kisve [ xiv] ~ Ar kiswat [#ksw msd. kumpas) sözcüğünden. [LO xix] minder dolgusu. kısmak. şiirde kıta. kitaba] 1.] giyim. Aş xi] ~ Ar kitâb [#ktb msd. kitle YT [TDK 1944] ~ Ar kutlat a. belge. "yazı yazma" anlamı en erken Aramcada kaydedilmiştir. Arapça sözcük muhtemelen Aramcadan alıntıdır. Ayrıca karş. < Tü *kıı. kaba keten.kisve Ar kasa giydirme.] yazılı şey. konsistans " kamet ~ Ar qiwâm [#qwm/qym msd. Gül xiii] kızlık kıtlık. alçak. kıyafet < kıt Tü [Uy viii+] kıs/kız hasis. eli kıt. kitap [Kut.] duruş. katb/kitâbat] yazı yazdı (= Aram #ktb [msd. raptetmek" olup. değersiz & Yun katö aşağı. pahalılık. kuraklık < Tü kız kıt. kimlik (< Yun piós kim ) kıtır1 onom dolandırmak [LO xix] kıtırdamak gevrek nesne sesi. kıtıpiyos [LG188+] önemsiz. [Kıp xiv] kıt/kız a. [ xi] kız az bulunan. kısım. 2. değersiz (argo) ~ Yun katö pión düşük nitelikli. dikiş dikti. azaltmak " kırkıta [MMem xvi] ~ Ar qiTcat^ [#qTc msd. a.

[ xviii] buruşuk. kıvılcım <Tü [Kıp xiv] kığılçım < Tü kığ/koğ [xiv TS] kıvılcım. 2. < Tü kıvır.hasislik etmek. bir kişinin görüntüsünden hangi aile veya aşirete mensup olduğunu anlama ilmi. . Aş xi] ~ Ar qiyâmat [#qwm/qym msd. kısmak. burulmak < Tü kıvır-bükmek." kıvır[Men xvii] ('kıs kıvrak' deyiminde) sımsıkı < Tü kawrak sıkı < Tü kıvrak2 <Tü kawra. ayağa kalkma. büzmek " kır[Men xvii] kıvrıcık/kıvırcık < Tü kıvrış-kırışmak. [LO xix] bükülüp kıvrılan. saadet" kivi [199+] ~İngkiwifruitactinidiadeliciosa bitkisinin meyvesi ^ 1959 Turners and Growers. Yeni Zelanda meyve şirketi < İng kiwi Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş ~ Maori * İngilizce eski adı chinaberry (Çin meyvesi) iken.. yakışıklı (argo) < Tü kıy. sevinmek < Tü kıw [viii+ Uy] kut. dikilme. zarif <Tü [T S xvi xvi] ince kadın başörtüsü. [LG 188+] güzel.kesmek." kıy- kıyam [Kut. takip etme. bükmek. < Tü *kı. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" kamet * Arapça sözcüğün ikinci anlamı muhtemelen Aram qiyama (a. şerare kıvır[mak Tü burmak.] ayağa kalkma. kırmak " kır- kıyafet ~ Ar qiyâfat [#qyf msd.kıvan[mak kut <Tü [DK xiv] iftihar etmek. gaddar. buruşturmak kıvırcık kıvır<Tü [Uy viii+] kığır. [DK xiv] kıvur-kırmak. Aş xi] ~ Ar qiyâm [#qwm/qym msd. ayaklanma < Ar qâma karşı koydu. buruşmak " * Küçültme eki olan -cik sözkonusu değildir. Yun anástasis çevirisi) biçiminden alıntıdır. kıvrak 1 nazik.kesmek. bir kavim veya aşirete özgü giyim tarzı kıyak <Tü [TS xv] kıyıcı.kısmak.] 1. 3. 2.] 1. öldürmek Tü *kıı. Soğuk Savaş döneminde ticari kaygılarla adı değiştirilmiştir. [TS xv xv] eziyet etmek. kırmak.sıkmak " kavrakıvran[mak kıy[mak <Tü [Kıp xiv] bükülmek. iz sürme. direndi" kamet kıyamet [Kut.a. kısmak. burmak " kıvır- Tü [ xi] kı5-/kıt.

." kıy~ Ar qîmat [#qwm/qym msd. kıt .eki açıklanmaya muhtaçtır. . Fr bord (kıyı) < HAvr *bherdh. [DK xiv] kızağu * Etimolojisi açık değildir. < EYun klazö bağırmak klan aşiret." kız- * Etimolojisi açık değildir.(kesmek). bakire * Karş." kıy- * -tır.xiv Kıp) < kır-. nicelik < Ar qâma durdu.] kıymet [Kut. Tü kıs/kız (hasis. < Tü kız. cornus mas < Tü kızıl" kızıl klakson [ xx/a] otomobil kornası ~ marka Klaxon otomobil kornası markası ^ 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co. değersiz (argo) Tü [Uy viii+] kız kız Tü kıy. [ xi] kızlamuk a. kesme). [CodC xiii] öfkelenmek [Kıp xiv] kızak buz üstünde kayma aracı. eli sıkı. soy [Tarih 1932] ~ Fr/İng clan aşiret ~ Gael clann aile. oranlama. Amer.ateşte ısınmak. [ xvii] delikanlı Tü [Uy viii+] kızıl/kızğıl kırmızı < Tü kız. ölçme. kıyaslama yoluyla akıl yürütme < Ar qâsa ölçtü.kıyas [Kut. değerli idi" kamet kıytırık <Tü [ xx/c] çok küçük şey. Tü kırı/kırağ (a. kız çocuğu. xiv Kıp). kırmızı olmak. kızamık kızan <Tü Tü [Uy viii+] kızamuk bir hastalık. "Henüz doğurmayan. karşılaştırdı kıyı Tü [Uy viii+] kı5ığ herhangi bir şeyin kenarı < Tü kı5-kesmek " kıy- * Karş. kız[mak kızak Tü? Tü [ xi] kız. kıvamlı idi. kıt. kıyma <Tü [DK xiv] kıyılmış et < Tü kıy. firması. xi.viii+ Uy. İng shore (deniz kıyısı) < shear (kırpma. Aş xi] değer. Aş xi] ~ Ar qiyas [#qys msd." kız[DK xiv] erkek çocuk.] ölçü. Sözcüğün iki anlamı arasındaki ilişki muğlaktır. kızarmak.a. az.. kızıl kızılcık <Tü [DK xv] kızılçuk meyvesi yenen bir ağaç. Karş.a. verimsiz" anlamı düşünülebilir. Bak.

ALat cladere (çağırmak). klavsen & Lat clavis tuş. küçük kapalı grup. birinci sınıf.< HAvr *kels-2 bağırmak " klarnet klasik [Bah1924] ~ Frclassique1. 2. claim (iddia etmek. Denner. 2. 1700 J. bir göreve atamak klik [Bah 1924] ~ Fr clique 1. klas [ xx/b] ~ Fr classe 1. yüksek sesle çağırmak * Aynı kökten Lat clamare (bağırmak). bir göreve adanmış kişi. Lat calare. zil" kle. anahtar " kilit [ xx/b] ~ Fr clé 1. İng call (çağırmak). av borusu < Lat clarus 1. 2. güreşte bir oyun ~ Lat clavis klemantin [ xx/c] ~ Fr clementine şeftali-erik melezi olan bir meyva ^ 1902 < öz Clément Rodier Cezayir’li Fransız din adamı ve botanikçi kleptoman [192+] ~Frkleptomane hırsızlık hastası & EYun kleptes hırsız (~ HAvr *klep. kilit. piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı.] "klap" sesi çıkarmak klarnet/klarnet [ARasim 1897-99] ~Frclarinettebir nefesli çalgı ~ İt clarinetto [küç.]. çembalo klavye [Cumh 1928] klaviyer ~ Fr clavier anahtar takımı. Nürnberg’li çalgı yapımcısı < İt clarino borazan.Lat classis Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri. üst sınıfa ait [esk. anahtar + Lat cymbalum bir tür vurmalı çalgı. seçkin. yüksek (ses).] a. derece. tertip. 2.klapa [ xx/b] ~ Fr clapet sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak < Fr clapoter [onom. açık. tasnif edici. dava etmek). memur. askeri sınıf < ALat clad. okuryazar kimse ~ EYun klerikös 1. gürültücü kalabalık [esk. seçilmiş. büyük klavsen [ xx/a] ~ Fr clavecin klavyeli bir çalgı ~ İt clavicembalo "tuşlu çembalo". özellikle üstün sınıf . 2. memurlara ilişkin < OLat clericus din adamı. rahip < EYun kleröö kurayla seçmek. sınıf. aydınlık ~ HAvr *kls-ro. hizip < EFr cliquer gürültü yapmak. seçkin " klas klasman classer sınıflandırmak.]. berrak. daktilo tuş takımı ~ OLat clavarium " kle kle kilit.a. tasnif etmek " klas [ 192+] ~ Fr classement sınıflandırma < Fr klasör [Bah 1924] dosya < Fr classer sınıflandırmak " klas ~ Fr classeur 1. 2.C.çalmak) + EYun manía delilik " mani3 klerikal [ xx/b] ~ Fr clérical papazlara ilişkin. antik çağ yazarlarına özgü ~ Lat classicus 1.< HAvr *kels-2 bağırmak. sınıf sistemine ait. ses çıkarmak .(askere) çağırmak ~ HAvr *kls-d. # y. EYun kaleo. 2. 2.

a.a. müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi < İng to clip1 [onom. fobi . bir canlının genetik kopyası ~ EYun klôn bitki piçi. formik kloş şeklinde etek ~ OLat clocca ~ Kelt [ 192+] ~ Fr cloche 1. kimyacı & Fr chlore + Fr formyl metil grubunun eski adı " klor. ~ EYun klinikós yatağa veya yatakta tedaviye ilişkin < EYun kline yatak < EYun klinö yatık olmak. " iklim ~ Fr climatiseur klinik [Bah 1924] ~ Fr clinique yataklı tedavi yeri.kapatmak) + EYun fóbos korku " kloz. a. t. yaylı raptiye < İng to kliring [ xx/b] dış ticarette bir sistem ~ İng clearing temizleme. çan. İng gold. Rus zlaty (altın). İng. daldırma yöntemiyle çoğaltılan bitki. eğilmek " iklim klip [ xx/c] ~ İng video clip bir video filmden alınmış kısa parça.klima [ML xx/c] klima cihazı havalandırma cihazı < Fr climat iklim ~ E Yun klíma. çan klostrofobi [ xx/c] ~ Fr claustrophobie kapalı yer korkusu ~ YLat claustrophobia # 1879 B.sarı.] kalıba dökmek klitoris [ML xx/c] ~ YLat clitoris bızır # Mateo Renaldo Colombo. İng.] mandal. claus. iliklemek [ xx/b] ~ İng clips [çoğ. glow (parlamak). hesap kapatma. kimyacı & Fr chlore yeşil + Fr phyllon yaprak " klor.] küçük kapalı yer < EYun kleiö kapatmak. berrak. filiz rengi ~ HAvr *ghlö-ro. parlak. 2. İng gall (safra). Fr. hastane ~ Alm klinik a.a < İng to clear temizlemek < İng clear temiz. saf~ Lat clarus " klarnet klişe [ResCGaz 1911] ~ Fr cliché matbaacılıkta resim kalıbı. a. kalıplaşmış söz veya düşünce < Fr clicher [onom. örtmek " kilit klon [ 199+] ~ İng clone 1. altın < HAvr *ghel-2 parlamak * Aynı kökten EYun %ole. anatomist (1516-1559) ~ EYun kleítoris [küç. altın sarısı [esk. hekim & Lat claustrum kapalı yer (< Lat claudere. klorofil [192+] ~Frchlorophyle bitkilere yeşil rengini veren madde #1818 Pelletier ve Caventou. glisten. sürgün (dal) klor [1891] ~ Fr chlore açık yeşil renkli bir gaz ~ İng chlorine #1810 Humphrey Davy. Ball. gleam. kapalı olmak. filiz kloroform [ xix] ~ Fr chloroforme kimyada bir bileşim # 1834 Jean-Baptiste Dumas. İng glitter. açık yeşil. İtal. 2.]. kampana. kimyacı < EYun %lörös 1. fragman.] kırpmak klips clip2 çengelle tutmak. 2. İng yellow < Ger *gelwa (sarı). Fr.

koç2 [ xx/c] ~ İng coach 1. yy'dan daha eskidir. inmek). yy'dan itibaren yerini ko5. a. < Lat coalescere. koymak. ko5-/kot.kökü 9. sporda antrenör ~ Alm kotsche bir tür büyük araba ~ Mac kocsi (széker) a. Ermenice sözcük 5. ulu kişi) biçimlerine karşılık olarak Oğuz lehçelerinde koca/koda ve kocaman/kodaman sözcüklerine rastlanır.> koy. bırakmak * Asya Türkçesinde ko. bırakmak.(kendini komak.kloz [ xx/c] sigorta sözleşmelerinde madde ~ İng clause alt tümce. alto * Siyasi anlamda ilk kez 1715'te çeşitli Avrupa devletlerinin Fransa'ya karşı kurduğu ittifak. bir tür büyük araba.biçimine bırakırken. .birlikte büyümek.(indirmek. Karş. coalit. büyümek " kon+. Oğuzcada her iki biçim yanyana korunmuştur. claus. [TS xiv xiv] yaşlı erkek * Eski bir Doğu İran dilinden alıntı olasılığı yüksektir. (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak & Lat co(n)beraber + Lat alescere yetişmek. boy atmak < Lat alere büyütmek ~ HAvr *al-3 yetişmek.kapatmak ~ HAvr *klâu. kobalt [ xix] ~ Fr cobalte metalik bir element ~ EAlm kobolt [mod. karanlık). koş.] küçük kapalı yer < Fr clos [ viii] ko.indirmek. hoca. kobold] maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin kobay [Bah 1924] bir tür kemirgen memeli ~ Karib kobaya kobra Lat colubra yılan koç1 Tü [ xx/b] ~ Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan ~ Fr cobra ~ Port cobra de capello külahlı yılan < [Uy viii+] koç/koçkar/koçrjar . a. Eş anlamlı olan Fa %\vaca ve %oda (efendi. koalisyon [ xx/b] ~ Fr coalition siyasi ittifak. [Oğ xi] koç erkek koyun * Karş. sözleşme maddesi ~ Lat clausula [küç. dökmek). • Aynı kökten kon.= ku5-/kut. Erm oç'%ar (koyun). 2.kapatmak " kilit klozet kapalı ~ Lat clausus " kloz ko[mak Tü [ xx/c] ~ Fr closette [küç.(karşılıklı komak). * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1830'larda Oxford Üniversitesi öğrenci argosunda "öğrenciyi sınava 'taşıyan' okutman" anlamından türemiştir.] retorikte cümlenin kapanış bölümü. İç siyasette ilk kez 1783'te İngiltere'de Portland Dükü başbakanlığında kurulan Whig-Tory ittifakı. Her iki biçimin bilinmeyen bir eski dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. koca Tü? [TS xiii] yaşlı ve ulu kişi. belki kuz (gölge. hüda. sözleşmenin son maddesi < Lat claudere. güç birliği ~ Lat coalitio a.

cödic. 2. çürük 2. 2. • Final -wığ hecesi dissimilasyon yoluyla -wık veya w > f biçimini almıştır: kowuk = kof. uşak. Fa kâw (oyuk.olup. Karş. kof). kâwak (kof) < HAvr *keus-. kocaman koçan mısırın iç sapı <Tü [Men xvii] ihtiyar adam [LO xix] < Tü koca ihtiyar " koca. kofana lüfer [LO xix] ~ Yun goúfaina lüferin büyüğü" . codic. +men1 * Karş. kav2.tıp fakültesince onaylanan ilaçlar katalogu ~ Lat codex. kabadayı. [LO xix] halk < Tü koda [xi Oğ] saygıdeğer ve yaşlı kimse. yavru. koca. civelek. Karş. ufaklık " küçük kod [ xx/b] ~ Fr code kurallar sistemi ~ Lat cödex. evlilik yoluyla akraba. hapishane kümes. cömert Tü koç"koç1 * -ak ekinin işlevi belirsizdir. codic. yasa külliyatı" kütük kodaman dilinde aşiret uluları efendi" hatun. b > w etkisiyle bazı türevlerde sesli yuvarlaklaşması görülür. EYun koûfos (içi boş.büyük defter. kabartmak < Tü *koPığ < Tü *kaP. gidi ~ Erm godoş boynuz kof Tü [ xi] kowı içi boş. boşluk).1. içini boşaltmak. • Türkçe ve Hintavrupa köklerinin benzerliği şaşırtıcıdır. yasa külliyatı" kütük kodes [LO 187+] kümes. koca ~? Sogd %watâw / Hwar %wadew kral. yiğit. dans eden genç erkek küçak küçük. çocuk. kodein [Bah 1924] yatıştırıcı madde < EYun ködeia gelincik. büyük defter. 2.1. +men1 ~ Bul/Sırp koçan meyvenin ve özellikle ~ Fa köçek 1. genç. oymak. Lat cavus. kodeks [ 192+] ~ YLat codex.koçak <Tü [TS xiv] 1. kocaman. şişirmek. ağaç kütüğü. afyon bitkisi ~ Fr codéine afyondan elde edilen [Çağ xv] dünür.koç. * Nihai kök *kaP. tavuk barınağı < Yun kóta tavuk ~ Yun kotétsi kodifiye [etm [ xx/b] ~ Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek ~ OLat codificare ~ Lat codicem facere " kod. yürekli. faktör kodoş [LL 1732] deyyus.

^ 1856 Albert Niemann. köfte ~ Fa kofta (havanda) dövülmüş. yarmak " engebe koful YT [TDK 1955] hücre içi boşluğu * Sıfata eklenen -ul ekinin işlevi belirsizdir.kofre [ xx/b] ~ Fr coffret [küç. küçük kasa veya sandık. koku vermek EŞKÖKENLİLER: Tü kok-: kok-.birlikte. coitbirlikte gitmek & Lat co(n). Alm.] 1. boşluk ) [DK xiv] ~ Fa kuhna eski. yarmak köftehor deyimi köfter yiyecek [Neş.vurmak. kesmek. asıl [ARasim 1897-99] kok kömürü < Tü *kö-derin olmak.a. it. koklakokain [Bah1924] ~Frcocaïne koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde ~ Alm Kokain a. Kan xv] zina eden karısını affeden adam. hakaret ~ Fa kofta %\vur çiğnenmiş olanı yiyen " köfte. çiğnenmiş < Fa koftan. 2.gitmek " kon+. kimyacı < İsp coca Güney Amerika'ya özgü bir bitki ~ Quech coca a.a.koku vermek.dövmek. asl ~Frcocarde bükülmüş < Tü kök" kök . ezmek ~ HAvr *kop. karşılıklı + Lat ire. koğuş köhne Tü [ xi] koğuş su oluğu . [T S xiv] koku almak. içte olmak ~ İng coke gazı kok alınmış taş kömürü * Yorkshire lehçesinden alınmış kökeni bilinmeyen bir sözcüktür. kok[mak Tü [ xi] kok. [İMüh xiii] içi boş şey veya yer. kokart [185+] kokarda kâğıttan yapılan rozet ~ EFr coquart horoz. yaşlı koitus [ xx/c] ~ Lat coitus cinsel birleşme < Lat coire. kök.a. tokmakla vurmak. elektrik bağlantı kutucuğu < Fr coffre sandık. iyon kök Tü [Uy viii+] kök2 çok derin şey. kasa ~ Lat cophinus a. +hor ~ Fa köftar üzüm veya erik suyundan yapılan bir ~? Yun kófte kes! < Yun < Tü kof" kof kofti [LG 188+] yalan (argo) köbö ~ EYun koptö kesmek. horoz ibiği" koket köken YT [CepK 1935] menşe. kös. kovuk (= Moğ qoğusun vakum.

horoz döğüşü ringi. 2. [EvÇ ~ Yun koukounariá her çeşit kozalaklı ağaç. [LO xix] mısır < Arn kokërr tane. çam < Yun koukounára kozalak [EvÇ xvii] = Yun kokóna hanımefendi. 2. koşnil kırmızısı < EYun kókkos tane. Men.] "küçük dişi horoz". abies. Atina’lı bir Rum'un lokantasında ilk kez kokoroç ile tanışmasını anlatır. orta * Nihai kökeni belirsizdir. el. ön uzuv. kırmızı. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki.* Ada eklenen -en ekinin işlevi belirsizdir. kuyruk kaldırmak + İng tail kuyruk " koket kol Tü [Uy viii+] kol 1. tahıl " uçağın kumanda kabini & İng cock horoz + İng pit çukur " koket köktenci kokteyl YT [Fel 194+] radikal [Hay 1959 195+] <Tü kökten "kök ~ İng cocktail "kuyruk kaldıran". dikenli mersin. LO xv] kokula-. ruscus aculatus < EYun kókkinos kabuğundan kırmızı boya elde edilen böcek. 2. kokoroz kokina kokoz kokpit [LG188+] parasız [ xx/c] ~ ? ~ İng cockpit 1. [KT xix] kokla-< Tü kok-" kok- [Amr xv] kukinar bir tür iğne yapraklı ağaç. mısır * Belki şeklinden ötürü. alkollü içki karışımı & İng to cock horozlanmak. ordunun sağ ve sol kanadı . kokina [ xx/a] ~ Yun kókkino 1. TTü köken (bazı bitkilerin ikincil kök salan dalları ? xvii) ile birleştirilemez. argo) ~? Arn kokërroz mısır. tohum. koza kokla[mak köknar xvii] koknar kokona yaşlı kadın <Tü [T S xv. kokoreç Yunan yemeği koçanı [ÖSeyf 1920] kokoroç ince bağırsaktan yapılan bir ~ Yun kokorótsi mısır koçanı (Arnavut ağzı. sağ ve sol taraf. koket işveli kadın < Fr coq horoz [Bah 1924] ~ Fr coquette [küç. • Ömer Seyfettin "Lokanta Esrarı" adlı hikâyesinde. Romenceden alındığına ilişkin yaygın kanının esası tesbit edilememiştir.

hizmetçi.[viii+ Uy] istemek. tutkal. delege koleksiyon [AMithat1885] ~Frcollection toplama. ortak < ~ Fr collecteur toplayıcı < Lat [Men xvii] köle esir. xiv Kıp). yüksek okul ~ Lat collegium tüzel kişilik. icar) biçimi belki "paralı asker" kavramını çağrıştırır. fiil adı ve edilgen sıfat yapan -ağ/-aw ekinin -l. lonca. kola2 [ xix] ~ Yun/EYun kólla nişasta. [T S xv xv] kola geçirilen kılıf < Tü kol" kol * -çak ekinin işlevi açık değildir. İng glue (kola) biçimleri Yunancadan alınmıştır.birlikte + Lat legâre yükümlülük yüklemek " kon+.a. collect-" koleksiyon kolektör colligere. fırsat kol. yapıştırıcı * Fr colle. ayırmak " kon+.].bir yere + Lat legere1. 2. dilemek * -ay eki. istek.xi. -ive toplu. köle -7 * Karş. etrafını gezmek < kolay <Tü [TS. Tü kölük (yük hayvanı . . ortaklık < Lat collegâre ortak yükümlülük yüklenmek & Lat con. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk. lect. 2. Diğer yandan Moğ kölüsün (ücret. < Lat colligere. kolaj [ xx/b] Fr colle tutkal ~ Lat colla ~ EYun kólla " kola2 kolan <Tü Tü kol etraf. şans.toplamak " koleksiyon [Bah 1924] [Bah 1924] ~ Fr collectif.sesi etkisiyle dissimile edilmiş biçimidir. kolçak Tü < Tü [Uy viii+] kolıçak kolcuk. collect. Kıp xiv] kolay 1. maaş. kolej [ 186+] ~ Fr collège 1.seçmek.toplamak & Lat con. isteğe uygun olan şey. collect. lejyon kolektif Lat colligere. biriktirme ~ Lat collectio a. a. ~ İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli fındık türü ~ Afr * Batı Afrika yerli dillerinden. taraf ~ Fr collage yapıştırma < Fr coller yapıştırmak < [CodC xiii] kolan/kolan eyer kuşağı < Tü kola-dolanmak.kola1 [ xx/b] bir tür meşrubat ~ marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası ^ 1887 ABD. kolaçan her iki yön " kol <Tü [LO xix] gezip dolaşma < Tü kola-dolanmak < Tü kol etraf. [TS xvii] kölemen a. dilek.

cult.a.a.toprağı işlemek. koloni < Lat colere. iskân etmek kolonya [ARasim 1897-99] ~ Fr eau de cologne "Köln suyu".a. yoklamak < Tü kol dolaş.devriye gezmek < [ xx/b] ~ Fr colloïde tutkal kıvamında < Fr colle kolokyum [ML xx/c] bir konuyu tartışmak için yapılan yarı-resmi toplantı ~ Lat colloquium görüşme. sütun ~ HAvr *kol-umnâ. Köln ~ Lat Colonia Agrippinensis a. taraf" kol koloid tutkal" kola2. müzakere etmek & Lat conkarşılıklı + Lat loqui. tekerlek mili). < HAvr *kwel-1 dönmek * Aynı kökten EYun pólos (eksen. işlenmek üzere açılan arazi.a. Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans < öz Cologne Almanya'da bir kent. +oid [ xx/b] ~ Fr colite kalın bağırsak enfeksiyonu < Fr colon [ xx/b] ~ Fr colibri arıkuşu ~ Karib [LO xix] araştırmak.toprağı işlemek. safralı ishal ~ EYun %olera safra çıkarma. ~? HAvr *köl-o. stearin koli1 [xx/b] ~Frcolis paketlenmiş mal veya eşya~İt colli [çoğ. hamal boyunduruğu ile taşınan yük < Lat collum boyun ~ HAvr *kwol. < Lat colonia koloni" koloni . ekip biçmek. kolit kalın bağırsak " kolon2 kolla[mak <Tü Tü kol etraf. vücutta bulunan bir yağ # 1784 & EYun %ole safra + EYun steár katı yağ " hülya.kolera [İM90 187+] ~Frcholéra bulaşıcı bir hastalık.] < İt collo 1.kıvrık şey < HAvr *(s)kel-3 kıvrılmak. locut. ekip biçmek . boyun. kıvrım kıvrım olmak koloni [Bah 1924] ~ Fr colonie a.< HAvr *kel-4 yüksek olmak " ekselans kolon2 [ xx/b] ~ Fr colon kalın bağırsak ~ EYun kölon/kölon a.a. sarı ishal < EYun %ole safra " hülya kolesterol [ xx/b] ~ Fr cholésterol "öd yağı".a. yüksek nesne. ~ Lat colonia tarım işletmesi. koli2 [basili [ xx/b] ~ YLat escherichia coli kalın bağırsakta yaşayan bir tür bakteri < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 kolibri * Orta Amerika yerli dillerinden. müzakere < Lat colloqui görüşmek. 2.konuşmak ~ HAvr *tlokw-/*tolkw^-a. " kon+ kolon1 [Bah 1924] ~ Fr colonne sütun ~ Lat columna direk.HAvr *kwel.

komandit [Bah1924] ~Frcommandite sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket ~ İt accomandita < İt accommmandare emanet etmek " kumanda komando [ xx/b] ~ İng commando özel eğitim görmüş savaş birliği ~ Boer kommando emir.]. renklendirme. İng collar (tasma) kolyoz koloiós saksağan kuşu [ xix] ~ Yun koliós bir tür uskumru ~ EYun kolza [ xix] ~ Fr/İng colza lahanagillerden. bu tarza uygun soprano sesi < İt colore renk ~ Lat color kolostrum ilk gelen süt koltuk sandalye Tü Tü kol" kol [ML xx/c] ~ Lat colostrum doğumdan sonra [Uy viii+] koltuk kolun üst kısmı. bir tür kadın iç çamaşırı " kombine [Bah 1924] ~ Fr combinaison 1. yayla barınağı. Dünya Harbinde (1914-1918) genel kullanıma girmiştir.koloratura [ xx/b] ~ İt coloratura 1. [LO xix] kollu * -tuk ekinin işlevi belirsizdir. kombi kombinasyon combine " kombine [ xx/c] [ xx/c] < Fr combiné ikili takım " kombine ~ İng combination ikili bileşim < İng to * İngilizce sözcük Fransızca uydurma telaffuzla Türkçeleştirilmiştir. ikili bileşim. tohumundan yağ elde edilen bir bitki ~ Hol koolzaad lahana tohumu & Hol kool lahana + Hol zaad tohum kom [ xx/b] mezra (halk) mezra ~ HAvr *gho-mo. tasma < Lat collum boyun " koli1 * Karş. ikişer " kon+. kombine [etm [ xx/b] ~ Fr combiner ikişer ikişer birleştirmek < OLat con bini ikişerli & Lat con + Lat bini çift.ahır. İkinci anlamı muhtemelen "koltuklu sandalye" deyiminden. 2. kolye [MLxx/c] ~ Frcollier tasma [esk. . ~ YLat coma bitkisel hayat ~ EYun koma. hayvan barınağı koma t. operada bir söyleyiş tarzı. bi+3 kombinezon 2. boyunluk~Lat collare boyun halkası. askeri birlik " manda2 * 1898-1900 Boer Savaşında Boer "özel kuvvetler komutanlığının" adından İngilizceye geçmiş ve 1.derin uyku [KT xix] ~ Erm kom ahır. kumanda.

commis.görevlendirmek. a. [ 190+] 2. < EYun kömos kaba eğlence " komedi ~ Fr comme il faut komilfo [ xx/a] usul ve adaba uygun olması gerektiği gibi ~ Lat quomodo factus (est) komiser [Düs I.göndermek " kon+. [Tarik 1885] aracılık ücreti . tepmek " kon+. < Lat commodare aynı ölçüde olmak. pakt . yy sonu ve 20.a. kakmak. iyon komodin [ 192+] ~ Ven comodìn [İt commodino] dirsek yüksekliğinde olan dolap. büfe < Ven còmodo ölçülü.a.Fr commission 1.2.341 186+] demiryolu güvenlik görevlisi . commiss. yol almak " kon+. commis. eğlenceli.karşılıklı + Lat modus ölçü " kon+.a. moda komodor [Bah1924] ~İngcommodore denizcilikte filo kumandanı ~ Hol kommandeur kumandan ~ Fr commandeur " kumanda kompakt [ML xx/c] ~ Fr compacte bir araya getirilip sıkıştırılmış ~ Lat compactus a. 2. yy başında Batı Rumeli ve Makedonya'nın bağımsızlığı için mücadele eden Bulgar terör örgütleri için kullanılmıştır. festival. komite [186+] ~Frcomité az sayıda üyeden oluşan heyet. pact. kullanışlı.bir araya + Lat pangere.ile + Lat mittere. bir işi yerine getirmek için alınan ücret < Fr commettre. " komite [İM72 187+] silahlı gizli topluluk ~Bul komita * 19. 2. mesaj komik komedi artisti [ARasim 1897-99] 1. a. dernek ~ Fr committé a. ~ Fr comique gülünç ~ EYun kömikös a. encümen ~ Lat comitatus maiyet. gülünç.sıkmak. miss. bir işle görevlendirilen kimse. ~ EYun kömoidia a. emanet etmek ~ Lat committere.a. & Lat con. pratik ~ Lat commodus a. birbirine uymak & Lat con.bir işi veya görevi yerine getirmek " komi komita heyet. komik komi [ xx/b] ~ Fr commis 1.komedi/komedya [28M1720] komedya ~ İt commedia gülünçlü oyun / Fr comèdie a.a. eşlik etmek & Lat con beraber + Lat itare yürümek. & EYun kömos köy eğlencesi. her çeşit kaba ve gürültülü eğlence (< EYun köme köy) + EYun oidía şarkı söyleme " odeon EŞKÖKENLİLER: EYun komos : komedi. compact.a. otel hizmetçisi < Fr commettre. bir işle görevlendirilmiş heyet.sıkıştırmak & Lat con.Fr commissaire demiryolu güvenlik görevlisi ~ OLat commissarius görevli < Lat committere görevlendirmek " komi komisyon [İM31 186+] heyet. kafile < Lat comitare yoldaş olmak. < Lat compangere.

bir yere + Lat pilare yığmak " kon+ komple [Bah 1924] ~ Fr complet tam. inşa etmek.a.beraber + Lat petere koşmak.kompartıman [ xx/a] ~ Fr compartiment bölüm ~ İt compartimento a. composit.katlamak. bileşim.]. Çin'deki Portekiz ticari .koymak " kon+. talan < Lat compilare yağmalamak. bestelemek ~ Lat componere. complet-" komple komplo [Bah 1924] ~ Fr complot küçük entrika ~ ? komponent [ xx/c] ~ Alm komponent bileşen < Lat componere. ~ İsp cumplimiento nezaket veya görgü gereği yapılan şey < İsp cumplir gereğini yapmak.bir araya + Lat ponere.bir yere + Lat plere doldurmak ~ HAvr *ple.doldurmak. yapabilen ~ Lat competens. sarmak. < Lat complere.yarışa katılan < Lat competere yarışmak & Lat con. sarmaşık. parsel kompetan [ xx/a] ~ Fr compétent muktedir. meyve veya sebze karışımı. pli kompliman [28M 1720] komplimento ~ İt complimento kadınlara yönelik zarif övgü / Fr compliment a. post2 kompozitör composer " kompoze komprador yerli kapitalist [Bah 1924] ~Frcompositeur besteci <Fr [ 196+] Marksist teoride emperyalistlerle işbirliği yapan ~ Port comprador satın alıcı. tamamlamak. complet.] " kompoze kompoze [etm [ResCGaz 1912] kompozisyon ~Fr composer bir araya koymak. nezaket göstermek < Lat complere.bir araya + Lat plicare katlamak " kon+. ^ İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung. composit. bir şeyin başına üşüşmek ~ HAvr *pet. hoşaf~ Lat compositus [f. karmaşa.a. karmaşık (sıfat). bükmek. 2. ganimet almak & Lat con.a. içeriği başka eserlerden çalıntı olan kitap [esk. tertip etmek " kompoze komposto [ARasim 1897-99] komposto . plex. derleme ~ Lat compilatio yağma. 2. karışık reçel. Alm. t.beraber + Lat partire bölmek " kon+. & Lat con. tamam ~ Lat completus a. a.birbirine katmak. görevi yerine getirmek.< HAvr *pels-l a. karışım. psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi (isim) / İng complex a.a. pli komplike [ xx/b] ~ Fr compliqué karmaşık < Fr compliquer karmaşık hale getirmek ~ Lat complicare ip bükmek. [Bah 1924] kompot .üşüşmek " kon+ kompilasyon [ xx/c] ~ Fr compilation 1. psikolog ~ Lat complexus içiçe geçmiş.a. birleştirmek.İt composto 1. a. < OLat compartire paylaşmak & Lat con. bitirmek & Lat con. kucaklama & Lat con. " kon+. sarmak " kon+. poli+ kompleks [ xx/b] ~ Fr complexe 1. 2. katlamak.bir araya + Lat plegere. örmek. rulo haline getirmek & Lat con. bir araya getirmek. posit. burmak.

paylaşmak < OLat communicare birlikte iş yapmak. bilgisayar < İng compute hesaplamak ~ Lat computare a.a.karşılıklı komün [NKemal1871] ~Frcommune1. sıkıştırma ~ Lat compressum a. belediye. Akad gumaru. edinmek & Lat co(n). komutan vermek YT [CepK 1935] kumandan Tükomıt-[xi] heyecan ve şevk * Kumandan < Fr commandant sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip eski bir Türkçe köke atfedilmiştir.halk meclisi. alışveriş etmek < Lat commünis ortak. 2. ampüte komşu Tü [Uy viii+] konşı aynı yerde oturan kimse konaklamak < Tü kon. parite * Marksist teoride bir terim olarak 1920’lerde Mao tarafından popülerleştirilmiştir.kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı < Port comprar satın almak ~ Lat comparâre düzenlemek.a.basmak. kompres [Bah1924] ~Frcompresse bastırma. gemeinde (komün). pres kompresör Fr compresser sıkıştırmak " kompres [ xx/b] ~ Fr compresseur hava sıkıştırma aygıtı < komprime [Düs II. bastırmak ~ Lat comprimere " kompres kompüter [198+] ~İngcomputer hesap makinası. & Lat con. press.+ Lat putare saymak " kon+.6. Alm gemein (müşterek). bir bilgi veya yazıyı birine iletme.+ Lat parâre hazırlamak " kon+. imece (~ HAvr *moin-es. iletişim < Fr communiquer bilgi veya yazıyı birine iletmek.] kamuya ait olan şey. komünikasyon [ xx/c] ~ Fr communication 1. hazırlamak.a.+ Lat premere. Karş. orta malı & Lat conberaber + Lat münus kamu hizmeti.a. . umumi. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk ~ Lat commünis [n.) " kon+ * Aynı kökten Lat municipium (kent yönetimi). 2. tedarik etmek. sıkıştırmak & Lat con. paylaşılan " komün komünist [Bah191+] kullanımını savunan < Fr commune " komün kömür Tü [ xi] kömür odun kömürü ~Frcommuniste mülkün ortaklaşa * Ortadoğu kültürleriyle çok eski bir etkileşim düşünülebilir.konaklamak. yardımlaşmak. < Lat comprimere bastırmak. Aram gumsrâ (odun kömürü) > Ar camrat. [Cumh 1928] eczacılıkta sıkıştırılarak imal edilmiş hap ~ Fr comprimé sıkıştırılmış < Fr comprimer sıkıştırmak. ikamet etmek " kon< Tü konış. sıkmak " kon+.1289 1873] sıkıştırılmış ürün.

konç Tü? elbise yeni) [DK xiv] kunç/konç ayak topuğu (= Moğ qançuy ayakkabı konçu. şart.komütatör [Bah1924] ~Frcommutateur1. duct. menzil < Tü kon. bir yerde durmak. özellikle tren veya orkestra yöneticisi ~ Lat conductor yöneten.beraber + Lat dicere.söylemek " kon+.4.)" ko* Dönüşlü (refleksif) yapıdaki asıl fiil ile daha yakın dönemde kullanıma giren ko-/koy-fiilinin edilgen (pasif) biçimi ayırt edilmelidir. < Fr conduire taşımak. tartışmak) fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. [ xx/a] orkestra yöneticisi ~ Fr conducteur yönetici. • Latince edatın anlam alanı Türkçe -işekiyle tamamen örtüşür. bazı sessizlerden önce düşer.+ Lat densus yoğun " kon+. sıkma. 2.kendini komak. & Lat con. a.değiştokuş eden. conduct-a.birlikte + Lat cantare şarkı söylemek " kon+. 2. dict. bir yere götürmek. Lat concertare (çarpışmak.sevketmek " kon+. bir ve eşit olma. mütasyon kon+/kom~ Lat co(n) beraber veya karşılıklı yapma. * Dudak sessizlerinden önce com.koymak. a. dikte kondüit [ xx/c] ~ İng conduit sıvı taşıyan boru. birlikte müzik yapma.487 187+] şimendifer memuru. kanal ~ Fr conduit a. Karş. & Lat con. 18. a. konaklama yeri. konaklamak. konak Tü [Uy viii+] konuk 2.a. yerle bir olma.a. iki yönlü elektrik anahtarı ~ Lat commutator a.bir araya + Lat ducere. bir elektrik aksamı < Fr condenser yoğunlaştırmak ~ Lat condensare a. gecelemek " kon- * Moğ qonug (a. dansite kondisyon [ML xx/c] takat. kon[mak Tü [ viii] kon. kural kondu (= koyuldu). sporcunun durumu ~ Fr condition 1.ikamet etmek. konçerto [ 188+] ~ İt concerto 1. mesken. [ xx/b] koyulmak < Tü ko. dük kondüktör [Düs I.) Türkçeden alıntı olmalıdır. yönetmek ~ Lat conducere.a. koşul. a. yönlendiren " dük .a. < Lat commutare başkasıyla değiştirmek & Lat conkarşılıklı + Lat mutare değiştirmek " kon+. kanto * İtalyanca sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır. yerleşmek. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu Lat *concentare birlikte şarkı söylemek & Lat con. bırakmak (= Moğ qonu. kondansatör [192+] ~Frcondensateuryoğunlaştırıcı. hal ~ Lat condicio üzerinde anlaşmaya varılan şey. 2. ezme bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *kom a. sözleşmenin hükümleri < Lat condicere sözleşmek & Lat con. kuş kondu. durum. mevcut şartların tümü. ikamet etmek. sıkışma ve yığışma.biçimini alır.

Huni sözcüğünün etkisi düşünülebilir. 2. congress. cinsel birleşme < Lat congredi. nex.bir arada + Lat facere.konektör [ML xx/c] ~ Fr connecteur bağlayıcı < Fr connecter iki şeyi birbirine bağlamak ~ Lat connectere a. faktör konferans [ xix] ~ Fr conférence danışma toplantısı. fermuar konfor [Bah 1924] ~ Fr confort 1. onaylamak & Lat con.bir araya + Lat gradi. özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak & Lat conbirlikte + Lat foederari ittifak etmek " kon+. kotarmak. kotarma. grado koni [ xx/b] ~ Fr cône geometride bir şekil ~ Lat conus a.bir araya getirmek & Lat con. bir ucu sivri nesne. & Lat con. lat-getirmek " kon+. müşavere < Lat conferre.+ Lat firmus pek " kon+. a. kamuya açık bilgilendirme konuşması ~ OLat conferentia (fikirleri) bir araya getirme. aneks konfederasyon [185+] ~Frconfédération unsurları daha özerk olan federasyon ~ OLat confoederatio ittifak.bir araya + Lat ferre. koni -i ekinin kaynağı açık değildir. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt ~ İt confetti [çoğ. çam kozalağı. rahatlık < Fr conforter teselli etmek. [DTC 1943] ~ Fr conglomerat kongre [ 185+] ~ Fr congrès meclis. a.+ Lat fortis güçlü " kon+.yapmak " kon+.beraber + Lat figurare şekillendirmek " kon+. collat. hazırlama.değişik şeyleri bir araya getirerek hazırlamak.birbirine + Lat nectere. 2. rahatlatma. . a. 2. form konglomera [DTC 1943]. teselli. diferansiyel konfeti [Bah 1924] ~ İng confetti 1. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri. ~ EYun könos 1. fors konformizm [CMeriç1963]konformist ~Frconformisme genel kurala uyma eğilimi < Fr se conformer aynı biçimi almak < Lat conformare a. şekerleme " konfeksiyon konfigüre [etm [ xx/c] ~ Fr configurer birkaç şeyi birbirine bağlı olarak şekillendirmek ~ Lat configurare a. toplantı ~ Lat congressum toplantı. & Lat con. özellikle badem şekeri ~ Lat confectum pişirerek hazırlanmış şey. federasyon konfeksiyon [ xx/b] hazır giyim ~ Fr confection 1. confect. figür konfirme [etm [ xx/c] ~ Fr confirmer onaylamak. hazır giyim.] < İt confetto her tür şekerleme. fact. a. pişirmek & Lat con. & Lat con. gress. rahatlatmak ~ OLat confortare güç vermek & Lat con. doğrulamak ~ Lat confirmare pekiştirmek. buluşma. şekerleme ~ Lat confectio hazır şey < Lat conficere.bir araya gelmek & Lat con. 2. takviye etmek. hazır şey.gelmek " kon+.bağlamak " kon+.beraber + Lat formare biçimlemek " kon+.

beraber + Lat genitus doğmuş. jest konjonktivit [ xx/b] ~ Fr conjonctivite bağ doku enfeksiyonu < Lat membrana conjunctiva bağ doku < Lat coniungere. iunct. konkordato [ 185+] iflas hukukunda bir işlem ~ İt concordato uyuşma. quass. kur konkurhipik hip(o)+2 [ xx/b] ~ Fr concours hippique at yarışı" konkur.aynı yere toplamak.beraber + Lat currere.birbirine bağlamak. consens. santra konsensus [ xx/c] ~ Lat consensus ittifak. jenital konjestiyon [xx/b] ~ Frcongestion tıkanma. içiçe geçmek. rastlaşma ~ Lat coniunctura < Lat coniungere. cret.+ Lat quatere. içini boşaltmak " kon+.mutabık olmak.bir arada + Lat crescere. kasis konkav [ xx/b] ~ Fr concave içbükey. çukur ~ Lat concavus a. doğan " kon+.bağlamak " kon+. balta girmez olmak & Lat con. coniunct. anlaşma ~ Lat concordatum a. yarışmak & Lat con. birikmek & Lat con. akıl. (ağaç) birbiri içine geçmek.birlikte + Lat gerere. sansasyon . İsp con quién kimle? * Meksika kökenli oyun 1850 dolayında Teksas'tan başlayarak ABD'ne yayılmıştır. içe doğru bükmek.bir araya + Lat iungere.a. cord. coniunct.vurmak. çukurlaştırmak & Lat con. sıkışma < Lat congerere. curs.+ Lat cavare oymak. çarpmak. remi ~ İsp conquian a. kör2 konkre [ xx/a] ~ Fr concret somut ~ Lat concretus yoğun. razı olmak & Lat con.büyümek " kon+. a. İt conchino biçimi İngilizce veya İspanyolcadan alıntıdır. kav2 konken [ xx/b] kumkam. gest-kılmak " kon+. denk getirme & Lat con.yürek. sens. < Lat concavare oymak.beraber + Lat cor. İspanyolca sözcüğün aslının "hangi kartı hangisiyle eşleştirmeli" gibi bir anlam taşıdığı düşünülebilir. congest. < Lat concurrere birlikte koşmak. yığışmış < Lat concrescere yığışmak.beraber + Lat sentire.duymak. kruasan konkur [192+] ~Frconcoursyarış~Lat concursus a.a. gönül" kon+.beraber + Fr centre merkez " kon+.a. konsantre [etm [ xx/b] ~ Fr concentrer yoğunlaştırmak. [ 196+] konken ~ İng conquian/cooncan (ABD) bir iskambil oyunu. conta konjonktür [ xx/b] ~ Fr conjoncture denk gelme." konjonktivit konkasör [ xx/b] ~ Fr concasseur taş kırıcı < Fr concasser (taş) kırmak ~ Lat conquassare kırmak.konjenital [ xx/b] ~ Fr congénital doğuştan gelen < OLat congenitus birlikte doğmuş & Lat con. < Lat concordare anlaşmak. parçalamak & Lat con. mutabakat < Lat consentire. görüş birliği. bir yere toplamak & Fr con. hissetmek " kon+. duygu ve düşünce birliğine varmak & Lat con. kırmak " kon+.koşmak " kon+.

a.a. 2.bir araya + Lat calare çağırmak ~ HAvr *kalyo. cognit. & Lat con. teyit etmek. Süleyman'ın Fransa'ya tanıdığı ticaret hükümnamesinde kullanılmıştır. korunmuş. kavramak. meclis & Lat con. koruma yeri. muhafaza edilmiş yiyecek < İt conservare korumak. < Lat concipere. ~ Lat consul danışman.a. 2. capt. müzik okulu < Fr conserver korumak. • İstanbul Konservatuarı 1914'te kurulmuş. destek olmak " kon+ konsolide [186+] ~Frconsolider sağlamlaştırmak & Lat con. birlikte müzik çalma veya şarkı söyleme [esk. bir araya çağırma. kapasite konser [AMithat 1882] konserto ~ Fr concert 1.+ Lat servare korumak. devretmek ~ Lat consignare 1. danışma meclisi ~ konsil [ xx/a] ~ Fr concile din işleri konuşulan meclis ~ Lat concilium 1.< HAvr *kels. genel toplantı.+ Lat signum mühür " kon+. tutmak " kon+.sıkarak + Lat solidare pekiştirmek. muhafaza etmek " konservatuar konsey Lat consilium danışma. " konçerto konservatuar [Bah 1924] ~ Fr conservatoire 1. 2. toplama. deniz ticaretinde teyit belgesi < İt conoscere tanımak. muhafaza etmek ~ Lat conservare a.konsept [ xx/b] ~ Fr concept kavram ~ Lat conceptus a. solidarite konsolos [ xvi] Batılı ülkelerin Osmanlı ülkesindeki ticari temsilcilerine verilen unvan ~ OYun kónsolos Bizans ülkesindeki Ceneviz kolonilerinin yöneticilerine verilen unvan [xiii] ~ İt cònsole a. not konsinye [ xx/c] ~ Fr consigné emanet < Fr consigner emanet etmek. serf * Paris'te 1792'de kurulan Conservatoire National de Musique (Ulusal Müzik Arşivi ve Okulu) adından. gözkulak olmak. 2. bilmek ~ Lat cognoscere. muhafaza edilmiş. " kon+. mühür ve imzayla bir hakkı veya yetkiyi devretmek & Lat con.içine almak.]. ancak adı Ali Ekrem (Bolayır) Bey’in teklifiyle Darülbedayi olarak düzeltilmiştir.almak. tasdik etmek. müzik dinletisi ~ İt concerto a. concept.bilmek " kon+. 2. teselli etmek. teyit. hamile kalmak & Lat con.a.a.a. sinyal konsol [AMithat 1877] duvara dayalı yarım masa ~ Fr console mimaride balkon desteği < Fr consolateur destek olan < Lat consolari 1. konserve [ xix] konserva ~ İt conserva 1. & Lat conbirbirini + Lat (g)noscere. not. 2. klarnet konşimento [Bah 1924] ~ İt conoscimento tanıma. Roma Cumhuriyetinin yöneticilerine verilen unvan " konsül * Bugünkü anlamıyla ilk kez 1528'de I. fikir sorma [ xx/b] ~ Fr conseil danışma. kent başkanı. desteklemek. hizmet etmek " kon+.a. a. bir belgeyi mühürlemek. sağlamlaştırmak < Lat solidus " kon+.bir araya + Lat capere. .

beraber + OLat stellare yıldızlanmak < Lat stella yıldız " kon+. yıldız grubu ~ OLat constellatio a. Roma konsültasyon [ xix] konsolto tıbbi görüş alma ~ İt consolto / Fr consultation danışma. bitişmek. prim konsomatris [xx/b] ~Frconsommatrice[f. dokunuşmak & Lat conbirbirine + Lat tangere. kafe veya restoranda tüketilen içki < Fr consommer tüketmek ~ Lat consumere.a.sıkarak + Lat sumere. t. sumpt. takt kontekst [ xx/c] ~ Fr contexte bir olayı çevreleyen koşulların bütünü / İng context a.yutmak. dilbilgisinde ünsüz harf~ Lat consonans.+ Lat emere. text.tetkik etmek.beraber + Lat sonare ses vermek < Lat sonus ses " kon+ konsorsiyum [Bah1924] ~Frconsortium bağımsız tüzel kişiliğini koruyan şirketlerin sınırlı bir amaç için kurduğu ortaklık ~ Lat consortium şirket.hükümdarın maiyetinden olan kimse < Lat comitare birlikte yürümek " komite kontak [Bah 1924] iki elektrik telinin teması ~ Fr contacte temas ~ Lat contactus a. construct. < Lat contingere. tüketim.inşa etmek & Lat con.dokumak " kon+. tekst . uyumlu olmak & Lat con. asorti * Fransızca sözcüğün özel anlamı I. görüş alma < Lat consulere. yutmak. emptalmak ) " kon+. < Lat construere. teselsül < Lat contexere.bir araya örmek & Lat con.]1. atölye konstrüksiyon [ xx/b] yapım ~ Fr construction yapım. bar müşterilerine içki içiren kadın < Fr consommer tüketmek " konsomasyon * "Müşterilerle birlikte içki tüketen" anlamında. tüketme.a. consumpt.a. birlikte ses veren.a. inşaat ~ Lat constructio a. içmek (& Lat sub. sort.dokunmak " kon+. strüktür konsül [ xx/a] Cumhuriyetinde en üst siyasi yönetici " konsey ~ Lat consul "danışman". dikmek " kon+.a. konstelasyon [ xx/b] ~ Fr constellation takımyıldız.temas etmek. tüzel kişilik < Lat consors. Dünya Savaşını izleyen düzenlemeler döneminde yaygınlık kazanmıştır. contact. 2. ~ Lat contextus bağlantı. consult. -t. müzakere etmek " konsey kont [ xix] ~ Fr comte bir soyluluk unvanı ~ Lat comes. talih " kon+. < Lat consonare birlikte ses vermek. uyumlu. yapı.beraber + Lat texere. context. sub+. konsonant [DTC 1944] ~ İng consonant 1. & OLat con.ortaklaşa bir mala sahip olan. danışmak.bir araya + Lat struere. tact.a.konsomasyon [Bah1924] ~Frconsommation1. irtibat. aynı kısmeti paylaşan & Lat con-beraber + Lat sors. 2. comit. 2. structyığmak.yiyip bitirmek. tüketmek & Lat con. tüketici (kadın).kura.

sürdürmek < Lat trahere.birbirini tutmak " konteyner kontör [ xx/a] saymak. a.tutmak " kon+.bir arada tutmak & Lat con. resmi belge. denk gelmek " kon+.beraber + Lat tractare gütmek. ped-" kontra. istasyon kontrat/kontrato [LO 187+] kontrato mukavelename ~İt contratto sözleşme ~ OLat contractus a. ters / Fr contre a. kapsamak ~ Lat continere. rulo . kota ~ Fr contingent kısmet. nota dizisinin en pes perdesi. şans talih. özellikle futbolda " kontra."rast gelen". hesaplamak ~ Lat computare " kompüter kontra/kontr Lat contra karşı. kısmet & Lat con. sürmek " kon+. fileto [ xx/b] kontrfile ~ Fr contre-filet "fileto ~ Fr contre-pied ters ayak kontrapiye [ xx/b] kontrpiye & Fr contre karşı + Fr pied ayak ~ Lat pes. a. depo. tenor kontinü [ xx/c] sürekli devreden fabrika üretim hattı . ambar < İng to contain tutmak. defter " kontra. vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay ~ Lat contingens.çekmek.Fr continu sürekli ~ Lat continuus tutarlı. ~ kontrabas [ xx/b] kontrbas ~ Fr contrebasse bir müzik aleti ~ İt contrabasso 1. < OLat contra-stâre karşı durmak. tent.durmak " kontra. içine almak. ortaklık kurmak & Lat con. traktör kontratak [ML xx/c] attack karşı-hücum. t. tract. 2. tact-dokunmak. bas1 kontrafile karşısı". zıt. content. < OLat contractare birlikte yapmak. zıt (edat ve önek) [ xix] ~ Fr compteur sayaç < Fr compter ~ İt contra karşı.kontenjan [Cumh 1932] katılım payı. puan ~ Fr contrepoint çok sesli kontrast [ xx/b] ~ Fr contraste karşıtlık ~ İt contrasto a. plak kontrapuan [ xx/b] kontrpuvan müzikte bir yöntem ~ OLat contrapunctus " kontra. ped(i)+1 kontraplak [ 192+] kontrplak ~ Fr contre-plaque zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme " kontra. bir et kesimi " kontra. herhangi bir enstrüman ailesinin en pes üyesi" kontra. sürekli. zıt olmak & Lat contra karşı + Lat stâre. content. pay.bir arada + Lat tenere. stat. zincirleme < Lat continere. atak2 ~ Fr contre-attaque / İng counter kontrol [İM581187+] ~Frcontrôle denetleme < Fr contrôler denetlemek ~ OLat contra rotulare iki defteri kıyaslayarak tahkik etmek < Lat rotulus kâğıt rulosu. a.karşılıklı + Lat tangere. takt konteyner [ML xx/c] ~ İng container kazan.

vektör konvektör [ML xx/c] ~ Fr convecteur konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı < Fr convection ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması < Lat convehere. konuşlan[mak < Tü kon. avantür konveks [ xx/b] dışbükey ~ Fr convexe." konkonut YT YT [198+] (askeri birlik) yerleştirilme < Tü kon-" kon<Tü konuş konma. torna konu YT [CepK 1935] mevzu < Tü kon. kemerli. buluşmak. dönüştürmek ~ Lat convertere. dışbükey ~ Lat convexus a. vent.bir araya + Lat venire. versiyon . konaklayan kimse. birlikte götürmek " vektör konvertibl [ML 1969] üstü açılabilen kapalı araba. toplantı. komşu olmak. < İt contornare çevresini dönmek < Lat/İt tornare dönmek." kon[CepK 1935] mevduat. convent. Fr thèse < EYun tithemi (koymak). üzerinde anlaşılan şey ~ Lat conventio a. vers. < Lat convenire. a. convectkubbeli. uygun bulmak & Lat con.bir araya gelmek. yy'dan sonra danış. konuşmak < Tü kon. convex.kontuar [ xx/b] para sayma yeri < Lat computare hesaplamak " kompüter ~ Fr comptoir gişe ~ Lat computatorium kontur [Bah 1924] ~ Fr contours çevre. buluşma.a. döndürmek " kon+. tümsek yapmak & Lat con. [ 198+] başka para birimine serbestçe çevirilebilen para birimi ~ Fr/İng convertible dönüşebilen < Fr converter çevirmek. a. konuş[mak <Tü [Kıp xiv] konış. vect.fiilinden -iş.sürmek." kon- * Ar mawd?uc(mevzu) < wad?aca (koymak) çevirisidir.dönmek " kon+. convectyanısıra sürmek. gecelemek " konYT < Tü kon. konuk konum Tü [Uyviii+] konuk 1.ikamet etmek.yığmak. misafir < Tü kon. convers. [TDK 1944] mevzi * Ar mawd?ic (mevzi) < wad?aca (koymak) çevirisidir. 2.a. < Lat convectere.işteşlik ekiyle "karşılıklı veya birlikte ikamet etmek" anlamındayken sadece Türkiye Türkçesinin Batı lehçesinde 16. a.fiilinin yerini almıştır. Karş. yerleşme [CepK 1935] mesken konvansiyon [Bah 1924] ~ Fr convention 1. [T S xvi xvi] mükaleme etmek. taşımak " kon+. dost ve yakın olmak.bir arada oturmak. & Lat con. kenar hattı ~ İt contorno a." kon* Kon.bir araya + Lat vectare taşımak < Lat vehere.gelmek " kon+.+ Lat vertere. tevdiat.

kulp =? Tü topçak [xv+ Çağ] topçuk. işbirliği yapmak & Lat co(n).a. kulp (= Moğ tobçı düğme. & OLat con. Sırp kopil. [ xiv] köbük/köfük/köpük iri ve tüylü köpek cinsi < Tü köp.) [ xix] kaba ve yaramaz oğlan çocuğu ~ Yun kopéli . Bul/Sırp kopça (a. sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek < İng to convey eşlik etmek.beraber + OLat viare yol almak < Lat via yol" kon+.kopmak.].beraber + Lat ordinare. köpek Tü [Kaş. Karş. matematikçi ve filozof & Lat co(n). kervan < OLat conviare eşlik etmek. ordinat-düzenlemek. özellikle iri köpek. " koordinat * Koordine etmek biçimi Türkçeye özgüdür. convoglio] aynı yola gidenler. # 1656 René Descartes. kop[mak Tü [Uy viii+] kop.Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki < öz Cognac Fransa'da bir kent kooperatif [Bah1924] ~Frcoopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi < Fr coopérer birlikte çalışmak. Tü ıt sözcüğünün yerini almıştır. viyadük konvoy [LF xvii] konboy gemi kervanı ~ İt convoio [mod. çırak Karş. sıraya koymak " kon+. ordinaryüs * Latince sözcük ilk kez Descartes'm Discours sur le Méthode'unun Latince baskısında Fr coordonné karşılığı olarak kullanılmıştır. Fr.konveyör [ML xx/c] ~ İng conveyor aktarıcı. Arn kopil (a. çıkmak kopça Tü? [MMem xvi] kopça . aynı yola gitmek " konveyör konyak [AMithat 1882] damıtılmış şaraptan elde edilen bir içki . mermi )"top1 * T > k dönüşümü açıklanmaya muhtaçtır. kopil oğlan. gelmek.. a.şişmek. meme ucu. tanzim etmek.beraber + Lat operari işlemek " kon+. [EvÇ xvii] kopçak düğme. İdr xi] köpek a.a. a. ~ YLat coordinatus a. yy'dan önce ender rastlanır. başlamak. kabarmak " köpük * 14. Fr coordonner.a.) Türkçeden alınmış olmalıdır. düğme. koordinat [ xx/b] ~ Alm koordinat matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri / İng coordinate a. aktarmak ~ OLat conviare a. opus koordinasyon [DTC1943] ~Frcoordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme ~ İng coordination a. a. a. taşımak. yanısıra gitmek [esk.

nüsha ~ Lat copia bolluk < Lat *co-opia ~ HAvr *op-1 emek vermek. köz [Gül xiv] ~ Fa/OFa kür/kör gözü görmeyen (= Sogd kör2 [xx/b] ~Frcoeur1.a. 2. köpük Tü *köP-/keP-2 a.< HAvr *kerd. yy'dan sonra aristokrat sınıfına hizmet eden aşçıları tarif etmek için kullanılmıştır.kalp " kardiy(o)+ kordiplomatik [ xx/b] ~ Fr corps diplomatique diplomatik zümre < Fr corps vücut. rektör korelasyon [DTC1943] ~Frcorrélation birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki ~ OLat correlatio a. kabarık < Tü *kö. relatif kordon . 1. " gebe [Uy viii+] köpüg a. & Lat con. şişik. a. gönül ~ HAvr *kord.Fr cordon 1. doğru " kon+. soylu [esk. < Tü *köp.vücut. 2.geri götürmek. mahsul elde etmek " opus kor kör1 kör a. kabarık . cord. 2. usta aşçı" kordon * Esasen Saint-Esprit şövalyelerinin rütbe simgesi iken 17. bağırsaktan hapılan sicim.Fr cordon bleu "mavi kurdele".ile. Sözcüğün orijinal anlamının "dereden yürüyerek karşıya geçilebilen yer" olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. şişik.birbirine + Lat referre.viii+ Uy). correct.a. diplomat [İM69 187+] .(yürümek).a.köprü Tü [Uy viii+] köprüğ a. relat. Karş. Tü köpür. seçkin adam. corpor. iskambilde kalp işareti~Lat cor.şişmek. kalp.a. çalgı teli ~ HAvr *ghors-d< HAvr *ghers.1. düzgün < Lat corrigere. Lat pöns (köprü) < HAvr *pent.kalp. köpür[mek köpük kopuz kopya Tü Tü [ xi] köpür< Tü köp iri. Karş. ip. 2. kalın örme ip. tecrit hattı ~ İt cordone a. ETü köp (iri.].düzeltmek < Lat rectus düz. bünye ) " korpus.) Tü? [Kıp xiv] yanıp kızarmış kömür." köpür- * Köpür. 2. korekt [ xx/b] ~ Fr correcte doğru.a. [LO 187+] gayet enli kalın kordela . kabarmak " [Uy viii+] kopuz [AMithat 1877] (= Moğ quğur saz şairlerinin kullandığı çalgı) ~ İt copia çoğaltma. akıl.şişmek. beden (~ Lat corpus. < Lat chorda sicim. kabarmak < Tü * Pekiştirme eki olan -p. çalgı teli ~ EYun %orde ı bağırsak. ilişkilendirmek " kon+.bağırsak kordonblö [ xx/a] bazı yemek adlarında kullanılan bir deyim .fiiliyle anlam ilişkisini kurmak zordur.

boynuz şeklinde olan şey. korkulan şey < Tü korkınç [viii+ Uy] korkunuş. +inç * -in. 2. Fr. saklanmak) < qorı.< HAvr *ker-1 kafatası. bir nefesli çalgı < Fr corne boynuz " korna korniş [ xix] alınlık ~ İt cornice a." kork-. korkunç (sıfat) Tü [Uy viii+] korkınçığ/korkınçlığ/korkınç korkulacak nitelikte. gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk) + EYun grafe yazı. kayıt" hora. 2. boynuz. curs. kapamak. körfez) biçimleri Yunancadan alınmıştır.a. hapsetmek).a. ~ Fr cornichon bir tür salatalık < Fr corne ~ İt corno 1. ~ EYun korönis taç " kuron kornişon boynuz " korna korno korna [ xix] [ xx/b] ~Frcornette [küç. geçit ~ İsp corridor yarış güzergâhı ~ OLat curritorium < Lat currere. boynuz şeklinde üflemeli çalgı . açı.(sığınmak. +graf körfez [AşZ xv] körfuz/körfüz EYun kólpos kucak. Tü *kor(ı)-k. korku (isim) < Tü kork.Tamil kari baharatlı pilav [ xx/c] ~ İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı ~ Yun kórfos koy ~ koridor [AMithat 1875] ~ Fr corridor dar uzun alan. 1.ekli refleksif fiillerden fiil adı üreten -inç ekinin sıfat yapması açıklanmaya muhtaçtır. İng gulf (koy. köri .korunmak istemek? " koru- * Karş. dans tasarımcısı & EYun %oreia dans (< EYun %oros koro. boru. korna [ xx/a] ~ İt corno boynuz.(kuşatmak. borazan ~ HAvr *kr-no. köşe < Fr corne boynuz " korna kornet [xx/b] huni.koşmak " kur kork[mak Tü [ viii] kork. koy ~ HAvr *kwelp.koreograf/koregraf [Cumh 1929] koreografi ~Fr chorégraphe/choréographe dans tasarımcısı #1701 Raoul Auger Feuillet.kucak * Lat colpus > İt golfo. ~ Fr corniche mimaride çatı çıkıntısı.a. Moğ qorğuda. boynuz " ser kornea [ML xx/c] ~ YLat cornea gözün ön bölümündeki sert saydam tabaka < Lat materia cornea boynuzsu madde < Lat corneus boynuzsu < Lat cornu boynuz " korna korner [Cumh 1929] ~ İng corner shot futbolda köşe atışı < İng corner köşe ~ EFr cornier sivri uç.] "küçük boynuz". bir orkestra çalgısı " .Lat cornu boynuz.

İng shear (kesmek). saray " kort ~ Fr cortége ~ İt corteggio hükümdarın maiyeti. biyokimyacılar < İng cortical steroid hormone " korteks koru Tü [ xi] korığ çitle çevrili arazi.çitle çevirmek.avlu < HAvr *gher-1 etrafını çevirmek. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk " hora koroner [ xx/b] ~ Fr coronaire 1. saray. görünüm korsan [MMem xvi] korsar/korsan İt corso akın. scar (yara. hayat & Lat co(n). çentmek). beyin zarı ~ Lat cortex. [Kıp xiv] her şeyin tazesi korporasyon [192+] ~Fr/İng corporation tüzel kişilik~ Lat corporatio vücut verme. dans. Ger *skeran (kesmek.ağaç veya meyve kabuğu ~ HAvr *kort. engellemek) . corpor.vücut" korpus korporatizm ~ Fr corporatisme toplumun meslek teşkilatları bazında örgütlenmesini savunan siyasi öğreti < Fr corporation tüzel kişilik. hapsetmek.sıkma ve bastırma edatı + Lat hortus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ HAvr *ghor-to. özellikle meslek örgütü veya sendika " korporasyon korpus [ xx/c] ~ İng corpus bir konudaki literatürün bütünü ~ Lat corpus. beden. dans topluluğu.bir organın dış zarı. Amer. 2. " kur korse [ARasim 1897-99] kadın iç çamaşırı < Fr corps vücut. a. kortizon [195+] ~ İng cortisone böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon ^1936 Edward Kendall & Philip Hench. beden ~ HAvr *kwrep. short ("kesilmiş". kapalı alan. yaz ürünü. kısa). a.] gövde şeklinde kort [xx/b] ~İngcourt1. 2. corpor. score (kesik). shirt (gömlek). ete kemiğe büründürme < Lat corpus. korteks [ML xx/c] ~ YLat cortex. cohort. saldırı ~ Lat cursus a.koro [ xix] ~ İt coro şarkı topluluğu ~ Lat chorus a.gövde." koru- koru[mak Tü [ viii] korı. taca ilişkin. 2. beden " korpus ~ İt corsaro deniz akıncısı < ~ Fr corset [küç. tenis alanı ~ OLat curt ~ Lat cohors.iç avlu.gövde. kuşatmak. ~ E Yun %oros 1. cortic. kesik). kalbi besleyen ana atardamara ilişkin < Lat corona taç " kuron körpe Tü [ xi] ikinci mahsul. çitle kapatmak " hora kortej [ xx/b] saray erkânı < İt corte avlu.avlu. hükümdara ait av sahası < Tü korı.< HAvr *(s)ker-1 kesmek * Aynı kökten Lat curtus (kısa). cortic.çitle çevirerek güvenceye almak (= Moğ qorı.

a. (= Ave gaoşa.[xiv-xix TS] (dişi hayvan) azmak. tokmakla vurmak.birleştirmek. ~ OLat coccinella [küç. kızışmak =? <? [ xx/b] zarif.karşılıklı komak. eşlemek. köşker & Fa kawş ayakkabı. katmak. yy'dan itibaren kaydedilmiştir.) < HAvr *geu.(korunmak istemek?). köşe [Yus xiv] gûşe . yemeni + Fa kâr yapan " kâr ~ Fa küşk/köşk çardak ~ Fa kawş gar kunduracı. a. DK xiv] şeklinde yüksek bina. iştahlı olmak kostak < Tü kösnü. at sürmek (= Moğ qolbu. ~ OFa göşag a. salname köşk [İdr. [Men ] kûşe vulg. akciğer) < köge. kirmis ~ İsp cochinilla a. cihannüma. kös.] bir tür gemi < kös [DK xv] ~ Fa küs/kös tokmakla vurma.a. gösterişli. kırmak köse köşebent köşegen YT [Geom 193+] diagonal [ xiv] ~ Fa kösa seyrek sakallı veya sakalsız ~ Fa göşa band köşe bağı" köşe. köşe ~ Fa göşa a.[viii+ Uy] istemek. < Lat coccinus a. [Men xvii] at koşumlamak. köpürmek).] a. Moğ kögerge (körük. öğütmek " köfte koş[mak Tü [ xi] koş. " kokina kösnü YT [CepK 1935] şehvet Tü köse. çabuk gitmek. büyük davul < Fa koftan. . çalımlı. koruk korvet Hol korf bir tür gemi [ xiv] ~ Fa ğüra olgunlaşmamış üzüm [ 183+] ~ Fr corvette [küç.a. körük Tü [ xi] körük demirci körüğü < Tü *köwrük < Tü *keP-2 şişmek " gebe * Karş.a. a.EYun kókkinos a. Aş.* Muhtemelen aynı kökten Tü kor(ı)k. hızlı gitmek" anlamı sadece Türkiye Türkçesinde 18. mısra düzmek. ayakkabı yapan koşnil [ xx/b] ~ Fr cochenil kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek. şişmek. ezmek. [LL 1732] seğirtmek. bağlamak)" ko* "Seğirtmek. bent " köşe.dövmek. çiftlemek. kibar. dana kösele & Fa gâw inek + Fa sala yıllık " camız.(kabarmak. Yus. a.bükmek.a. mağrur . +gen ~ Fa gâw sala bir yaşını geçmiş sığır. kasr * Tü kölige (gölge) sözcüğünden türetilmesi fantezidir.

a. sodyum hidroksit < Fr caustique yanma ile ilgili. dağlayan < EYun kaiö yakmak . < Lat quot kaç? ne kadar? " kota kötek tokmağı. 2. . kendine mal etmek (< Lat se/sue kendi < HAvr *s(w)e. ağır sopa [Arg xvi] sopa. töre. koter [Bah 1924] ~ Fr cautère yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama ~ Lat cauterium a. .> alış[CepK 1935] şiir ilişkisine paraleldir. künde.tencereden tabağa yemek boşaltmak < Tü ko5-/kot." koş< Tü koşul koşut kot1 YT YT ilişkisi Tü al. köstek vurmak kostik [ xix] ~ Fr soude caustique sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde.benimsemek. kot2 ~ marka Kot Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan firma < öz Muhteşem Kot tekstil üreticisi (ö. haritacılıkta eş yükselti eğrisi ~ Lat costa kaburga kemiği.ne? kotar[mak <Tü [Kıp xiv] kotar. dayak * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir..[xi] hayvanın ön ayaklarını bağlamak.kendi. 1958) kota [ xx/b] ~ Fr quota sınırlı bir miktar ~ OLat quota ne kadar? < Lat quot kaç? ne kadar? ~ HAvr *kwi. alışkanlık ~ Lat consuetudo a. ben)" kon+.a. kaus.indirmek.beraber + Lat suescere. < Tü kösür.köstebek Tü [ xi] kösürge/kösürgen a.a.yakmak " koter kostüm [ARasim 1897-99] ~Frcostume bir topluluğa özgü giyim tarzı. eye ~ HAvr *kost. yanık ~ EYun kaustikós a. < Lat consuescere alışmak & Lat co(n).a. [CodC xiii] kösüz temek köstek Tü [ xi] kösrük at ayağına vurulan bağ. resmi giysi ~ İt costume adet. [TDK [TDK Fxx/bl 1955] şart 1944] paralel haritacılıkta e < Tü şart koş. adap. kaburga. solo * Lat suescere > consuescere koşuk kafiye koş. suet. [DK xiv] köstek a. koymak " koy~ Fr quoter sayı veya miktar tayin etmek ~ ~ Fa kötang çırpıcı kote [etm [ xx/b] OLat quotare a. kütük.Tü koşuğ [xi] kafiyeli beyit.a.a. Karş." koş< Tü koş-" koş3S yükselti eğrisi ~ Fr côte 1. almak. < EYun kaiö.a.a.HAvr *ksw-yo.< HAvr *kâu.a.a. ~ EYun kauter yakan.

takip etmek < Tü kov-" kov- * Atıştır-.). a. oyuk < Tü *kaP-/*koP. ~? Akad kitum keten " keten * Keten ipliği Ortadoğu ve Mısır'da en eski devirden beri üretilirken. tıkıştır.a.fiillerinde rastlanan frequentatif-iştir.~ HAvr *gwou-inek. 2. başıbozuk. takip etmek * Karş Tü koğ-1/kow. Erm küġ/köġ (a. < İng to cut kesmek kötü kötümser Tü YT [ 183+] kotr ~ Fr cotre küçük yelkenli tekne ~ İng [ xi] köti fena [Fel 1942] bedbin <Tükötümse-[1935YT] kötüye yormak " kötü < Tü kötürüm Tü [ xi] kötrüm üzerinde oturulan kerevet. izini sürmek. kova kovan Tü <Tü [ xi] kowğa su taşıma aracı [Kıp xiv] kowan arı kovanı < Tü *kaP-/*koP. içini boşaltmak " kof < Tü *kaP-/*koP. * Karş.yükseltmek " götürkov[mak Tü [Uy viii+] koğ-2 kovalamak. Farsça ve Ermenice biçimlerin nihai kaynağı belirsizdir. kotra cutter a. koyun. İki anlam arasında ilişki kurmak güçtür. oymak).oymak. çukur. 2. seki. pamuk MÖ 3. .(boşaltmak. binyılda Hindistan'dan ithal edilmiştir. belboy kovuk Tü boşaltmak " kof kovuştur[mak [ xi] kowuk içi boşaltılmış yer.a.] pirzola < Fr ~ Fr coton pamuk ~ Ar koton [Bah 1924] quTn/quTun/quTTan a. sığır (~ Ger *kö(u). koşuştur-. dip < Tü * koy fi [Aş. a. [MŞ xiv] yatalak kötür.kotlet côte kaburga " kot1 [ARasim 1897-99] ~ Fr côtelette [küç. Anadolu lehçelerinde rastlanan köğ telaffuzu Ermeniceden bir alıntıyı da düşündürür. kucak. sığır) + İng boy oğlan " biftek. koy köy Tü [Uy viii+] koy1 1.içini YT [TDK 1955] kovalamak.oymak. [TS xv xv] köğ ~ Fa küy a.ekiyle. kural tanımayan & İng cow inek. Amerikan sığır çobanı. içini boşaltmak " kof kovboy [Cumh 1928] ~ İng cowboy 1. dere koyağı. Yus xiv] köy/küy .

düzen. politik kozmos [DTC 1943] alem ~EYun kósmos 1. Lat ponere (koymak) < po (aşağı).indirmek.MS y. navigasyon kozmopolit [Aİhsan1891] ~Frcosmopolite çokuluslu veya uluslarüstü ~ EYun kosmopolites dünya vatandaşı # Philon. hemşehri" kozmos. güzelleştirmek " kozmos kozmografi/kozmografya [AMithat 1885] kozmografya . yy'dan itibaren kaybolurken. koyun 1 Tü [ viii] koy/koyñ1 a. koymak. Türkiye Türkçesinde ko. derin < Tü ko5. çizim " kozmos. güzelleştirmek . kor koza [ xiv] kozak pamuk veya ceviz kozası ~ Fa ğöza/ğözak pamuk kozası.yanmak.Fr cosmographie yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı & EYun kósmos evren + EYun grafé yazım. güzellik müstahzarı [ad] ~ EYun kosmetikós < EYun kosmeö düzenlemek. [KT 187+] kâğıd vesaire oyunlarında alıcı kâğıd ~ Fa gawz/göz ceviz ~ OFa göz a. bırakmak.)" ceviz < Tü köy. dünya < EYun kosmeö düzenlemek. +graf kozmonot [ 196+] (~ İng cosmonaut) ~ Rus kosmonávt Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad & EYun kósmos evren + EYun naütes gemici. 2. bırakmak " * Anlam ilişkisi için karş. indirmek. çam kozalağı ~ Fa kozmetik [188+] ~Frcosmetique görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf. a. içine almak kozalak ğözak pamuk kozası" koza [ xvi] kozak pamuk kozası. İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y. 15.koymak.]. Türkçede açık heceli fiil köklerinin büyük çoğunluğu 8. * Geçişli (transitif) fiil yapan 5/t > y ekiyle. pamuk kozası < Sans kuskucaklamak.koy[mak terketmek " ko- Tü [Uy viii+] ko5-/kot- < Tü ko. denizci" kozmos. çeki düzen vermek. koyu koyTü [Uy viii+] kodı/kodığ aşağı. (= Aram gawzâ a. kucak koz (ceviz oyunundan ma'huzdur) köz Tü [Kut xi] ceviz. a. (küçükbaş hayvan) koyun2 " koy Tü [Uy viii+] koyñ2 koltuk altı.biçimi de korunmuştur. donatmak. ipek böceği kozası ~ Sans kösa meyve veya ceviz kabuğu. donanım. Ar wad?aca (koymak) = d?acat (aşağı olma). 45) & EYun kósmos evren + EYun polites vatandaş. çeki düzen vermek. a. göyünmek [ xi] köz2 yanan kömür. alem.

yy) etkisiyle yaygınlaşmıştır. boynuz " ser krank şaft [ML xx/c] açılı aks < Eİng crincan bükmek.< HAvr *ker-1 kafatası. kıvırma ~ Ger *kri(m)pjan bükme / Ger *kra(m)paz çengel.* Yunanca sözcüğün ikinci anlamı Pythagoras'ın felsefe ekolü (MÖ 6.İt credito / Fr crédit 1.yaratmak " kreasyon kredi [ xx/c] ~ Fr créatif yaratıcı ~ Lat creativus a. pomat [ xx/b] ~ Fr credibilité inanılırlık. sancı ile katılma ~ Frk *kramp bükme. creat. kraker çıtırdamak. 2. [ARasim 1897-99] .doğurmak. Şarlman (hd. erkek kramp [ xx/b] ~ Fr crampe ani sancı. güvenmek. creat. inanmak * 19. yanardağ [ARasim 1897-99] ~ Fr cravate boyunbağı < * 30 Yıl Savaşları (1618-1648) döneminde Fransız ordusundaki Hırvat paralı askerlerin giydiği boyunbağından. kredibilite kredi krem merhem. kıvrık şey krampon [Bah 1924] kafalı çivi ~ Frk *krampo bükük. credit. güvenilirlik" [ARasim 1897-99] . yy sonlarında Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir. inanç. kırmak " kramp krater çukuru ~ EYun krater kâse kravat öz Croate Hırvat [ 192+] ~ İng crank shaft mekanikte dik ~ Fr cratère ~ Lat crater kâse.a. kaymak. yuvarlak kraniyum [ xx/c] ~ Lat cranium kafa. kırık " kramp ~ Fr crampon kabara. açık bej rengi ~ OLat crama ~ Kelt . meydana getirmek kreatif Lat creare. yaratış < Lat creare. güven.emanet etmek. < [ xix] kredito/kredi borç verme. a. ~ HAvr *krss-no. 768-814) < Ger karlaz adam. (güvene dayanarak) borç verme ~ Lat creditum emanet < Lat credere. [ xx/a] cildi yumuşatmak için kullanılan ~ Fr crème 1. kravl [ xx/b] ~ İng crawl sürünme. 2.] kral [Env xv] Balkan hükümdarlarının ünvanı ~ Sırp kral hükümdar < öz Carolus Frank kralı Karl. kafatası ~ EYun kránion a. itibar. çatlamak [ xx/c] ~ İng cracker çıtır < İng to crack [onom. bir yüzme stili ~ Fr création kreasyon [Hay 1959 195+] modada tasarım yaratma.

artmak. İng crude (çiğ). krema krem [ xix] ~ İt crema süt kaymağı ~ Fr crème a. " krematoryum [Bah 1924] ~ İng crematorium ölü yakma fırını . " kruasan kretuar kazıyıcı < Fr gratter kazımak " greyder kriket kricke ucu çengelli sopa.et (~ HAvr *kreus.çiğ et ) + EYun sözö. doğa bilimci & EYun kréas. cret.suçlama. mücrim < Lat crimen. beşik. a. kraker " kraker kriko baklası [ xx/b] [ xx/a] [ xx/b] gratuvar yazı silme çakısı ~ Fr grattoir ~ İng cricket sopalarla oynanan bir oyun ~ Hol [ xx/b] ~ Fr cric-crac [onom.korumak. [ xx/a] saçta kızartılmış ince hamur . hayvan yemliği. Fr cru.Lat crematorium yakma yeri < Lat cremare yakmak ~ HAvr *krem. t. a. değnek krikkrak galeta. esirgemek * Aynı Hintavrupa kökünden Lat crudus. suça ilişkin. cürüm işleyen. 2. < HAvr *ker-4 ateş " karbon kreozot [ xix] ~ Fr créosote çürümeye karşı kullanılan bir kimyasal madde ~ Alm kreosot ^ 1832 Carl Ludwig v.] çubuk şeklinde ~ İt cricco mekanik kaldıraç ~ EYun kríkos zincir kriminel [DTC 1943] ~ Fr criminel 1. yargılamak " kritik . buruşuk * Karş. 2. İng crisp (kıtır). itham. krepdöşin tür kumaş " krep krepon [ xx/b] ~ Fr crépon bir tür gofre kâğıt" krep [Bah 1924] ~ Fr crêpe de Chine Çin krepi. pomat) ve İtalyancadan alınan krema (süt kaymağı) biçimleri ayrışmıştır. sot. bir kreş [ xx/b] ~ Fr crèche 1. cürüm ~ HAvr *krei. krep [ARasim 1897-99] .a. yükselmek ~ Lat crescere.* Türkçe kullanımda Fransızcadan alınan krem (merhem.Fr crêpe bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt ~ Lat crispus kıvırcık. çocuk bakımevi ~ Frk *kripja beşik ~ Ger *kri(m)pja " kramp kreşendo [ xx/a] ~ İt crescendo müzikte yükselen volüm < İt crescere büyümek.iyiyi kötüden ayırmak. Reichenbach. Alm.a. crimin.a.

sınamak * Aynı kökten Lat cernere (ayırdetmek.a. < EYun %ıysos altın ~ Akad %urasu(m) a.kripto [ML xx/c] ~ Fr crypto şifreli yazı < Fr cryptogramme a. yargılamak ~ HAvr *kri-n-yo.< HAvr *krâu. çatlamak. Lat crimen > İng crime (suçlama. kırağı ) ~ HAvr *krus-to. ~ EYun kriterion a. < EYun krinö hüküm vermek. İng. itiraz .a.renk " krom(o)+ . ~Frcrocodile timsah~ [ xx/c] ~ Fr croquant çıtır < Fr croquer [onom.kabuk bağlamak Karş. t. a. gram kripton [ xx/b] ~ YLat crypton/krypton kimyada bir element ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. saklamak ~ HAvr *krup-yo. kimyacılar < EYun kryptós gizli. [ARasim 1897-99] ~ Fr critique eleştiri ~ EYun kritike yargılama. çıtırdayan şey < HAvr *kreus. kimyacı (1763-1829) ~ EYun xı*öma. muaheze.a. taslak " kraker [ResCGaz 1911] ~ Fr croquis derme çatma şey. krizantem [Bah 1924] ~Frchrysanthèmekasımpatı~Lat chrysanthemum & EYun %ıysos altın + EYun ánthos çiçek " krizalit. saklı < EYun kryptö gizlemek."altın kabuk". hüküm verme " kriter ~ Fr crise buhran ~ EYun krísis. buz.saklamak kristal [AMithat 1882] Beyoğlu'nda bir kafe adı ~ Fr cristal billur ~ EYun krystallos buz (< EYun kryos don. yargılamak).] [ML 1969] galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu krokodil [192+] timsah derisi EYun krokódilos büyük kertenkele. E Ş K Ö K E N Lİ L E R : EYun kryos : kristal Lat crusta : krut kriter [Ulus 1936] kriteryom ~ Fr critère değerlendirme ölçütü ~ Lat criterium a. antoloji krokan çıtırdamak.a. hastalığın dönüm noktası" kriter krizalit [ML xx/c] ~ Fr chrysalide kelebeklerin orta yaşam evresi ~ EYun %rysâllis.kabuk.a. kritik eleştirmen [ARasim 1897-99] tenkit. çiğnemek " kraker kroket . varan veya timsah krom [DK 189+] ~ Fr chrome bir element # 1797 NicolasLouis Vauquelin.iyiyi kötüden ayırmak.Fr croquette kroki kaba çizim. hüküm. itham). elemek.< HAvr *krei. krit- kriz [Bah 1924] karar. & EYun kryptós gizli + EYun grámma yazı" kripton. %rysallid. Fr. Lat crusta (çıtır kabuk).

a. kron(o)+ zaman.zaman ~ EYun %ronos ~Fr chronique 1.] 1. ay çöreği < Fr croître büyümek. kumarhane görevlisi < Fr croupe arka. ~ HAvr *kre-sko.a. t. 3.* Çok renkli bileşimlerinden ötürü. krupiye [ xx/a] ~ Fr croupier "arkacı. süreli. " kramp kruasan [ xx/b] ~ Fr croissant 1. boksta bir vuruş ~ Fr crochet [küç. 2.sağrı * Aslı "oyuncuların arkasında duran yardımcı" anlamında.çıtır < HAvr *kreus. gelişmek ~ Lat crescere. krom(o)+ (bileşiklerde) ~ EYun %röma. çarmıh ~ Lat crux.a. İng crust (kabuk). krut [ xx/b] ekmek kabuğu ~ Fr croûte kabuk ~ Lat crusta çıtırdayan şey ~ HAvr *kru-sto. 2. boksta kolu kıvırarak vuruş < Fr croc çengel ~ Frk *krök. renge ait ~ EYun kromozom [ xx/b] ~ Fr chromosome genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü ~ Alm chromosom "renkli madde". cret. kıç ~ Frk *kruppa. çengel. Alm.a. süre kronik [REkrem<1887] ~ Fr/İng chron(o). hilal (büyüyen ay). büyüyen. ^ 1888 von Waldeyer-Hartz. karşıya geçmek < Fr croix çapraz.renge ilişkin ~ Fr chromatique renkli. aşmak ~ Fr croiser " kruvaze kroşe [ xx/a] 1. 2. 3. tığ. sağrı. a.a. anatomist (18361921) & EYun %röma renk + EYun sóma madde " krom(o)+ * Renk özümseme özelliğinden ötürü.a. tarihçe ~ EYun %ronikös zamana ilişkin.< HAvr *ker-3 a.kabuk bağlamak " kristal * Karş.a. t. +metre [ResCGaz1912] [İM62 187+] ~Frchronologie ~Frchronomètre zaman ölçme kros [ xx/b] ~ İng cross-country açık arazi koşusu < İng to cross çapraz gitmek. 2. kruvaze [ 187+] çapraz kesimli ceket ~ Fr croisé çapraz < Fr croiser 1 çapraz gitmek. ucu çengelli nakış iğnesi. artçı".renk kromatik [ xx/b] %römatikos a. süreli " kron(o)+ kronoloji kronometre aleti" kron(o)+. < EYun %röma.renk " krom(o)+ ~ Fr/İng chrom(o). cruc- . artmak.

kubur qabr " kabir k uc ak Tü kucaklamak. bükülme kübik [ xx/a] akımına ait < Fr cube geometride küp " küp2 kübra [MMem xvi] kadın) < Ar kabir [sf. kimyacılar < EYun ksenós yabancı " ksenofobi ksilofon [ xx/b] ~ Fr/İng xylophone tahta çubuklardan oluşan bir müzik aleti ^ 1866 & EYun ksylon tahta + EYun fone ses " fon(o)+ kuaför [Hay 1959 195+] kadın berberi kadın ve erkek berberi < Fr coiffe saç kesimi ~ OLat cofea kask..a. ] büyük " kebir * Kebir sıfatının dişil halidir. genç. Yus xiv] ~ Ar qubbat [#qbb msd. kübizm ~ Ar kubrâ' [#kbr sf. Alm.] büyük (şey veya [ xi] kuçak a.a. [Kaş xi] kiçik/kiçük a. dörtte bir < Lat quatuor.Aram qubbstâ a. çarmıh ~ Lat crux.kruvazör [ARasim 1897-99] ~Frcroiseur bir tür savaş gemisi < Fr croiser2 denizcilikte sahil boyu gitmek ~ Hol kruisen a. küp şeklinde olan. başlık ~ Ger ~ Fr coiffeur kuantum [DTC1943] ~ YLat quantum modern fizikte bir kavram ^ 1900 Max Planck. sevişmek kuçu kuçu <Tü ~ Ar qubür [#qbr çoğ. mezarlar < Ar ~ Fr cubique 1. 2. a. f. < Hol kruis çapraz. a. = İbr qubbah a. < İbr/Aram #qbb kavis veya kemer şeklinde olma.] çukurlar. sevişmek küçük Tü [Or viii] kiçig ufak. quatr-dört" kare kubbe [Aş.a. küçük. cruc. " kruvaze ksenofobi [ML xx/c] ~ Fr xénophobie yabancı korkusu.kucaklaşmak.a. [Kıp xiv] küçük köpek yavrusu ..a. [TS xviii] kuçak < Tü kuç.[viii+ Uy] köpek çağırma nidası < Tü kuç.a.. fizikçi < Lat quantus ne kadar? nice? " kantite kuartet [Hay 1959 195+] ~ Fr quartette dört çalgıdan oluşan müzik grubu ~ İt quartetto a.a.] mimaride kubbe . [CodC xiii] kiççi/kiçig a. ^ 1919 ABD & EYun ksenós yabancı + EYun fóbos korku " fobi ksenon [ xx/b] ~ YLat xenon kimyada bir gaz ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. < Lat quartus dörtlü. yabancı düşmanlığı / İng xenophobia a. İng.a.

kuşak. Kudüs kenti < Ar qadusa arınmış idi (= İbr/Aram #qdş kutsal olma. kucak. içi boşalma.] kutsal. takaddüm etme " kıdem kudur[mak Tü [Uy viii+] kutur. tanrılar dokunmak" anlamında.] güç. çürüyen nesne. tanrıya adanmış veya törensiz girilmeyen mekân. ~ Akad quppu/quppatu (sebze. cüce) sözcükleri arasındaki köken ilişkisi belirsizdir. aziz olma. arınma = Akad qadâşu ritüel arınma ) kudüm resmi kişilerin önüsıra çalınan davul qudüm [#qdm msd. 2. kuduz kutur. öncü olma. Kûfe [Neş xv] ~ Ar kuffâr [#kfr çoğ.* Tü çocuk.delirmek ~ Ar < Tü küt rahmet.) biçimleri muhtemelen Türkçe veya Arapçadan alınmıştır. [MŞ xiv] küv çürüme < Tü *küP.delilik veya deli " kudurküf Tü [ xi] küwij içi kof ağaç. < Tü kudsi/kutsi ~ Ar qudsî [#qds nsb. Aş xi] ~ Ar qudrat [#qdr msd.a. Çocuk diline ait ekspresif deyimler oldukları düşünülebilir. E Yun kófinos (sepet) biçiminin bir Sami dilinden alınmış olma ihtimali yüksektir. a. talk? < EYun koûfos kof. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık * Yun kófa ve Ven còfa (a. [TDK 1944] küçümse[Kut. küfeki [T S xvi xvi] küfek/küfeke/küfeki ~ Yun koufáki [küç.] ponza taşı veya talk ~ EYun koûfolithos bir tür hafif ve süngersi taş. güdük ve Fa cucak.] önden gitme. yavru. küçümen <Tü [Bah 1924] küçümencik küçücük ve sevimli şey " küçük. hafif küffar " kâfir kûfi bir kent.] bir hat uslubu < öz Küfat Irak'ta . aziz < Ar quds 1. kudak (küçük. et vb. meyve. gevşeme " gebe küfe ~ Ar quffat hasırdan veya ince tahtadan yapılmış büyük sepet ~ Aram qüppâ/qüpp3tâ a.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar küfı [nsb. +men1 * -men ekinin işlevi açık değildir.hakir görmek.şişme. kutsal yer. küçük. bereket" kut Tü [ xi] kutuz < Tü * Belki "kutsallığa kavuşmak. kutsallık. küçümse[mek kiçi/kiçü küçük kudret iktidar " kadir1 YT [Fel 194+] küçükse.

köylü. kibrit. nankörlük etti * Arapça sözcüğün kafarat < #kfrl^ (örtme. kukla oyuncak bebek kükre[mek Tü [Men xvii] pupla ~ Yun koúkla ~? Lat pupula [Uy viii+] kökre.] a.] dinsizlik.arslan sesi çıkarmak. Karş.] siyaha boyanmış. " kokina kuka2 siyah tahtası [ 187+] hindistan cevizinin tesbih yapımında kullanılan sert ve ~ Port coco hindistan cevizi * Fr cocos. Bak. Yus xiv] küfr ~ Ar kufr [#kfr msd. 2. gizleme. koza ~ EYun kókkos a. tamlık. siyah boya.] bir tür ~ Fa gügird yanıcı bir madde.küfür/küfr[Aş. hizmetçi [Uy viii+] kül ateş artığı kül2/küll[Aş. bütün olma. sivri başlık ~ Kelt kukumav gece kuşu kükürt OFa gögird a. kul kül1 Tü Tü [ viii] kul köle. Karş. bütün.a. +baz Tü * Muhtemelen kumarbaz sözcüğünden benzetme yoluyla. sürme " alkol kuka1 [LO xix] kukulya ipek kozası. bilye. (tanrıya) sövdü. küçük top şeklinde nesne ~ Lat *cocculus [küç. Hıristiyan olmayan kimse. [ 187+] papaz başlığı [LO xix] [Gül xiv] ~ İt cuculetta [küç. mükemmel olma = Akad kalâlu a. bütünsellik (= İbr/Aram #kll tam olma. sürmeli < Ar kuHl antimon.] < Lat ~ Yun koukoubágia [onom. sulphur ~ * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. suçunu silme) köküyle ilişkisi belirsizdir. küfürbaz + & Ar kufr + Fa bâz oynayan" küfür. küheylan ~ Ar kuHaylân [#kHl] soylu Arap atı < Ar kuHayl [küç.a. bütünlük. böğürmek kukuleta cuculla kukuleta. nankörlük < Ar kafara [msd. Lat paganus (1.] tam. kefaret. a. iplik yumağı. a. İng coconut (hindistan cevizi) biçimleri Portekizceden alıntıdır. < Lat coccus tane. kuğu [ viii] kuğu a. dine sövme. Ar kafr < Aram kaprâ (köy) sözcüğüyle muhtemel ilişki üzerinde durulmuştur. Yus xiv] ~ Ar kull [#kll msd. kufrân] dinsiz idi. esir. [ xx/b] kuka bir çocuk oynu ~ Yun koukoúli koza.) . kâfir). a.

doruk < Ar qalla [msd. külah [Yus xiv] taç ~ Fa kulâh 1. qall] yükseltti. yaymak . taç. soylulara mahsus yüksek başlık. [LL 1732] kulampara aktif eşcinsel -Fağulâm kulampara parast oğlansever " gulam. hizmetine koşmak < Tü kul" kul <Tü [ xvi] kollukçu/kullukçu yeniçerilerde zaptiye görevlisi < Tü kolla.[viii+ Uy] devriye dolaşmak " kolla[Bah 1924] ~ Fr culotte kısa pantalon. Diğer yandan karş. çevirdi. zirve. kula Tü [ xi] kula (= Moğ qula sarıya çalan at rengi ) kulaç Tü [Uy viii+] kulaç kol açımı mesafesi * Mahmud Kaşgari'nin kol aç etimolojisi ihtiyatla karşılanmalıdır. akıntı < Fr couler akmak ~ Lat colare (bir delikten) akmak. kaldırdı külfet külhan gul2 ateş + Fa %ân yer. ayak takımından kimse > kaba davranışlı ve tehditkâr kimse). tiyatroda perde arkası < Fr coulis akışkan. mekân " han1 [ xiv] ~ Ar kulfat [#klf msd.* Karş.) kule ~ Ar qullat [#qll msd. a. bilezik < Ar kulp [DK xiv] qalaba döndürdü. bir tür hamur işi. elekten geçmek < Lat colum elek kullan[mak kullukçu külot .] zirve.] yük. tiyatroda dekorun hızla indirilmesini sağlayan şaft. yuvarlak ve yassı çörek ~ OFa kulâçag a. (usit. TTü kula.xiv). eğirdi" kalp2 . taç ) kulak Tü [ viii] kulkak/kulğak a. 2. yükümlülük [Aş xiv] ~ Fa gul%ân hamam ocağı & Fa * Karş. her çeşit başlık ~ OFa kulâw (= Aram kulwâ yüksek başlık.Lat culus <Tü [Kıp xiv] kul edinmek. kulis [Bah1924] ~Frcoulisse asansör boşluğu. don < Fr cul kıç ~ Ar qulb [#qlb] halka. kule [Men xvii] kulle 1. şekil. külhani (ocak işçisi > proleter.(açmak. +perest külçe [Yus xiv] ~ Fa kulîça/kulça yassı ve yuvarlak nesne. 2.a. Ancak bu fiile daha eski kaynaklarda rastlanmamıştır. sefil.

2. belli bir yerde toplanan sıkı ve kapalı grup.a. kültive [etm OLat cultivare toprağı işlemek " kült [ xx/b] ~ Fr cultiver terbiye etmek. dükkân = EYun kalybe kulübe. ~ Fa kulba/kurba dar ve küçük oda. kulunç [ xiv] ~ Ar qülanc/qülinc bağırsak ağrısı. hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer < EYun kylindö yuvarlanmak " silindir kulvar yolu.toprağı işlemek. koşu kuma erkeğin ikinci karısı [TS xiv] . dini töre ve törenler ~ Lat cultus işleme. terbiye. ekip biçmek " koloni * "Mezhep. a. ekip biçme < Lat colere. topuz ~ Ger *klumbon * Türkçe sözcüğün telaffuzu Fransızcaya uyarlanmıştır. görevlendirmek " kon+. kültür [Bah 1924] 2. " kült kulübe [Men xvii] hücre. toprağı ekip biçme. topuz. kumanda [183+] ~ İt commando emir. kuluçka [Men xvii] koloçka/kolaçka ~ Sırp kloçka a. külüstür ~ Yun kylistra cambazhane. eğitim ~ Lat cultura a.kült [Bah 1924] ~ Fr culte mezhep ve ibadet usulü. ) ~ Moğ quma [Bah 1924] ~ Fr couloir akıntı yatağı. bir askeri . oyun yeri. a. tarikat" anlamı güncel İngilizce kullanımdan alınmıştır. kolik ~ EYun kölikos a. [Çağ xv] kuma/guma a. a. mecra < Fr couler akmak " kulis kum Tü [Uy viii+] kum (= Moğ qumaq a.a. cemiyet ~ Nor klubba topak. tevdi etmek. cult.+ Lat mandare emanet etmek. bir askeri birliğin yönetimi < Lat commandare kumanda etmek. hücre * Yunanca ve Farsçaya bilinmeyen bir başka dilden alınmış olmalıdır. manda2 kumandan [ xviii] birliği yöneten < Fr commander emretmek " kumanda ~ Fr commandant amir. ahırın bir bölümü ~ EYun kylisterion/kylistra "yuvarlanma yeri". tarım. < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 külünk [ xiv] ~ Fa kulunk taş kırmaya yarayan kazma kulüp [KT 189+] klüp eğlenerek vakıt geçirmek ve mübahese ve mütalaa etmek üzere abonelere mahsus hususi kıraathane ~ İng club 1. kalın sopa. kabin. emretmek & Lat con. yetiştirmek ~ ~ Fr culture 1.

+baz [ xiv] ~ Ar qimâr/qumâr [#qmr msd. a. ~ Lat cucuma su kabı" güğüm kumpanya ~ Ar qumqumat [#qmqm msd. a. Env xiv] tümsek.a. DK. kümbet [DK.] [MMem xvi] kumbâr humbara.a. lonca < Lat companio "ekmeğini paylaşan". 2.] sızladı kumkuma2 testi ~ Aram qumqumâ a. kumkuma1 ve şikayet eden kimse < Ar qamqama [onom. 2. istimali abestir . Tü tünek (geceleme yeri). gemi erzakı ~? Lat compania "birlikte ekmek yeme" " kumpanya kumar kumarbaz qimâr + Fa bâz " kumar.İt compagnia şirket ~ OLat compania yoldaşlık. kümüle. içi barut ve metal ~ Fa %umbara küçük küp " humbara ~ Fa/OFa gunbad kubbe. höyük ~ Aram qubbstâ [#qbb] kubbe " kubbe küme [BK 1799] buğday veya diğer nesne yığını ~ Ar kümat yığın ~ EYun kyma. a. [LO 187+] kompanya şirket manasına.içi boşalmak EŞKÖKENLİLER: EYun kyma : küme Lat cumulus : akü. tavuk barınağı < Yun koimoúmai uyumak ~ EYun koimâö a. tezgâh compasso pergel & Lat con.pergel. & Alm grund yer + Alm birne . Anlam ilişkisi için karş. bez ~ Aram qümîsâ [#qms] gömlek kumbara parçalarıyla doldurulmuş demir top ~ Ar qumâş [#qmş msd. pane kumpas [xix]kompas1. Gül xiv] dokuma. < EYun *kyö şişmek. kabarmak. top gibi olmak ~ HAvr *keus. pas2 kumpir yenen patates armut ~İt [ 198+] fırında pişirilerek çeşitli katkı maddeleriyle ~ Bul/Sırp krumpír patates ~ Alm grundbirne "yer armudu".beraber + Lat panis ekmek " kon+. gemi erzakının saklandığı depo. tertip.a. kümülüs kümes [DK xv] tavuk kümesi uyuma yeri. yoldaş & Lat con.] talih oyunu ~ Fa qimâr bâz kumar oynayan & Ar kumaş [Yus. İng cemetery (mezarlık) < EYun koimeterion (uyuma yeri).kumanya [LF xvi] komanya ~ İt compagna 1. t. kümülatif. akümüle.beraber + Lat passo adım " kon+. ~ Yun *koimási * Karş.] sızlayan ~ Ar qumqum/qumqumat bir tür su kabı.

kumral <Tü [ xiv] açık kahverengi saç rengi qonğur deve tüyü rengi. bomba [ xviii] kav ve kükürtlü maddelerden oluşan patlayıcı ~ Fa gandak kükürt. fabrikasyon [esk. çokluk .] kundak2 [Men xvii] kondak dipçik ~ Yun kontáki 1. Çağ xiv] bebek sargısı ~ Fa gundak [küç. inşa etmek ~ İt condura kunduz [Uy viii+] kunduz = Fa qunduz akarsularda yaşayan bir memeli. kunduz ~ Sans kanTakasrehî kirpi & Sans kanTaka diken + Sans sreni dizi. tomruk ~ OFa kundag tomruk < OFa kund/gund yuvarlak nesne.* Sokak yiyeceği olarak katkılı patates Türkiye'ye 1980’lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından tanıtıldı. sürü.kurmak. kümülatif cumuler yığmak. rulo şeklinde evrak ~ OYun kóntaks a. condit. top [Kıp. oymak ) + Fa kârı işçilik " hendek. kargı kundak3 cihaz. kumul YT [TDK 1944] kum yığını <Tükum"kum * Ada eklenen -ul ekinin işlevi muammadır. patates).a.] bir tür < Tü kum " kum * Dil Devrimi öncesinde -sel/-sal ekiyle yapılmış olduğu sanılan Türkçe iki kelimeden biridir. oyulmuş (< Fa kandan kazmak. kabarmak " küme kundak1 küçük top ~ Fa/OFa gund/kund küre. kumru < Ar qamar ay " kamer kumsal <Tü [Men xvii] kumluk yer Tü konur kestane rengi (= Moğ ~ Ar qumny [#qmr nsb. kükürt < Sans gandhá koku künde ~ Fa kunda iri ve kalın ağaç. Karş. biriktirmek " kümüle kümüle [etm cumulare " kümülüs [ML xx/c] [ xx/c] ~ Fr cumulatif biriken < Fr ~ Fr cumuler yığmak. top " kundak1 kündekâri ~ Fa kanda kârı ağaç üstüne oyma işi & Fa kanda kazılmış. yy başlarında Avusturyalılar tarafından getirildi. yığın ~ HAvr *ku-m-o küme. sopa. doru ) kumru [Men xvii] beyaz güvercin. barut ~ Sans gandhaka "kokan".şişmek. biriktirmek ~ Lat kümülüs [ 196+] bir bulut cinsi ~ Lat cumulus küme. kâr kundura [Arg xvi] kondura ev ayakkabısı imalat. Balkan ülkelerine patates 19. Karş. sap. ~ EYun kontós sırık. kabarmış şey < HAvr *keus.] < Lat condere. UYSAL. Fr pomme de terre ("yer elması". 2. dipçik.

] lakap. tavşan deliği. kör (bıçak). kesmek * Aynı kökten Lat gladius (kılıç). saplı büyük bardak. a. iskambilde bir renk ~ OLat cuppa saplı büyük bardak * Lat cupa (varil. kare prizması ~ Sam " kâbe ~ Fr cube kare prizması ~ Lat cubus a.a. ~ Ar kunyat [#knw/kny msd.Yun koupastí kürek dayama yeri < Yun koupí kürek ~ EYun köpe a. a. ~ Akad gubbu a. * Diğer yandan karş.a. künefe [ML 1969] künafe tel kadayıfı < Ar kanafa kanadı altına aldı. san. küp2/küb [ xx/b] EYun kybos oyun zarı. kalın.] ~ İng kung kungfu [ 197+] bir Uzakdoğu dövüş sanatı fu Çin döğüş sanatlarının genel adı ~ Çin göngfu beceri kazanma. koparmak). EYun klâo (kırmak. 2. Ar cubb (a. künk [Env xv] toprak boru.< HAvr *kel-1 kırmak.Fa küp sarnıç. yeraltı geçidi kunt kaba saba.a.). fıçı) ile ilişkisi belirsizdir. Sans kumbhá (a. 2. çömlek . toprağa gömülen su veya şarap küpü = Aram gubb a. kup [ xx/b] ~ Fr coupe kesim < Fr couper kesmek < OLat colpus darbe. tavşan. İng cup (büyük bardak) Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır. lağım ~ İt cunicolo istihkâm amaçlı dar tünel. lağım ~ Lat cuniculus 1. kucakladı" kenef ~ Ar kunâfat [#knf msd. [ARasim 1897-99] iskambilde bir renk.a. küp1 [Uy viii+] küb sıvı şeyleri saklamak için toprak kap. . eğitme * Sözcük David Carradine'ın başrolü oynadığı Amerikan TV dizisi Kung Fu (1972-75) sayesinde popülerlik kazandı.) Aramcadan alıntıdır. küpe küpeşte Tü [ xi] küpe kulağa tekılan ziynet [LF xvi] güvertenin kenarındaki tahta siperlik . sağlam künye soyadı [DK xiv] [ xiv] künyet ~ Fa kund keskin olmayan. kılıç vuruşu (= EYun kólafos darbe ) ~ HAvr *kols-bho.* Ar qunfu5 (kirpi) Hint dillerinden alınmış olmalıdır. kupa [Men xvii] kopa büyük bardak. [Cumh 1932] sporda ödül olarak verilen bardak ~ İt coppa 1.

eğitim programı. kurultay. kur'an [Kut xi] ~ Ar qur'ân [#qr' msd. döviz fiyatı ~ Fr cours 1. akım.] 1. curs." kur- * Dil Devriminin ilk yıllarında benimsenen birinci anlam için bak.a. 2. kür ilgilenme. kuru yer < Tü kurığ kuru " kuru[ 193+] meclis. tuhaf. kurabiye ~ Ar ġuraybat [#ġrb f. gazeteden kesilen parça." kur- kurander [ xx/a] ~ Fr courant d'air hava akımı & Fr courant koşan şey. düzenlemek kura [ xiv] ~ Ar qurcat^ [#qrc msd.koşmak ) + Lat air hava " kur. süreç. 2. * İng course biçimi Fransızcadan alınmıştır. gözkulak olma [ xx/a] ~ Fr cure tedavi ~ Lat cura dikkat. [ xi] kurğak kuru şey.germek.koşmak ~ HAvr *krs. çadır kurmak.] un.a. ~ Fr curare Güney Amerika yerlilerinin ok .kupon bölümü. kadına ilgisini belirtecek şekilde davranmak.a. seyir. [CepK 1935] kaide < Tü kur. arya kürar [ML xx/c] uçlarında kullandığı zehir ~ İsp curaré a.] küçük garip şey < Ar ğarîb [sf. şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı < Ar ġurayb [küç.a. ~ Karib Orta Amerika yerli dillerinden. kâğıt para birimi . gidiş. kuram YT [CepK 1935] bünye. islamın kutsal kitabı < Ar qara'a okudu " kıraat kur[mak Tü [Uy viii+] kur. [ xx/b] kesilmiş kumaş parçası kupür [ARasim 1897-99] tahvilin temettü almak için kesilen ~ Fr coupon kesilen sey < Fr couper kesmek " kup [ 192+] 1. kurul.< HAvr *kers.] yabancı. rota. 2. curs. kesme < Fr couper kesmek " kup kur [AMithat 1877] kur etmek 1. egzotik " garip kurak kural Tü YT [Uy viii+] kurğak toprak. kaygı. ufak şey. [ xx/b] 2. (yüksek sele) okuma.Fr coupure kesim. a. -al ekinin işlevi açık değildir. 3. ~ Lat cursus koşu < Lat currere. akım (< Fr courir koşmak ~ Lat currere. 2.] bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu < Ar qarc su kabağı kurabiye [ xvi] ğurabiye 1. [Fel 194+] nazariye < Tü kur.

*Kurubağa (kara kurbağası) ihtimali üzerinde durulmuştur.küratör [ xx/c] ~ Fr curateur sergi yöneticisi / İng curator a. kapamak. demir eritme düzeneği. < İbr/Aram #qrb 1.] yakınlık. 2. tahriş etmek kırç [onom. [Fel 194+] spekülasyon < Tü kur. özen göstermek. hisar = Moğ qorğa(n) kale.] tanrıya sunulan adak ~ İbr/Aram qurbân a. ~ Lat curator bir işe gözkulak olan kimse < Lat curare bakmak. yasaklamak. yaklaştı. şerit" kordon [ARasim 1897-99] kordela ~ İt cordola dar kurdeşen <onom *kurdaşan kurt/kırt [onom. özellikle demir madeni kürat [#kwr msd. = Akad qerebu yaklaşmak. gözkulak olmak " kür kurbağa Tü [Oğ xi] kurbaka a. karıştırmak.önekinin anlamı belirsizdir.a.= Tü küri. kurcalamak < Tü [ xi] küri.kuşatmak. kurbet [ xiv] ~ Ar qurbat [#qrb msd. kayık küreği < Tü *kürge.a. ittifak etmek ) kurcala[mak <onom [TS xvi xvi] kurca.toprağı kazmak [ xiv] kürre ~ Ar kurrat [#krw msd. demir fırını kürek Tü Ha] " küre[ xi] kürgek 1. 2." kur- . sığınak (< Moğ qorı.[xi kurgan Tü? [Uy viii+] kurğan kale. adak sunma " kurbet * #qrb kökü Sami dillerinde ortak olmakla birlikte.] top ~ Ar küre2 [CodC xiii] maden ocağı. yakın olma.kaşımak. toprak küreği. yaklaşma. hediye verme. temizlemek (~ Lat curare a.a. yanaştı (= Aram qsreb a.a. diş temizleme çıtası & Fr curer ihtimam göstermek. a. < Tü baka [xi] kurbağa * Kur. hapsetmek. kurban [CodC xiii] ~ Ar qurbân [#qrb msd.] kaşıma sesi " kırt < Tü kurç/ kürdan [ARasim 1897-99] ~ Fr cure-dent "diş temizler".] kaşıma sesi " kırt küre[mek küre1 Tü < Tü kurda. "adak. engellemek)" korukurgu YT [CepK 1935] taammüd. akrabalık < Ar qariba yakın idi. yakın olmak.[xiv-xvi TS] kaşımak. hediye" anlamı İbraniceye mahsustur. ) + Lat dent diş " kür kurdele kumaş şeridi < İt corda ip. hisar.] körük.

Fr corps (heyet). halka yapmak " ring kurs1 [ 192+] ~ İng course 1. [ xi] kuruğsak kürsü [Kut. süreç. larva. seyir. kurna [Men xvii] kurna hamam yalağı . akım. çember < HAvr *(s)ker-3 kıvırmak. eğitim ve öğrenim programı ~ Lat cursus koşu " kur kurs2 kursak Tü [ xiv] ~ Ar qurS [#qrS msd. Bilinmeyen bir Asya dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir.Aram kursîyâ taht ~ Akad kussü a.a.a. kuron [ xx/a] taç şeklinde diş protezi ~ Fr couronne taç ~ Lat corona a. Ar curnat (a.kendi kendine kurmak " kur- * -az ekinin mahiyeti açık değildir. Erm ku?n (hamam kurnası) biçimleri muhtemelen Yunancadan alınmıştır.) Aramca kökenlidir. böri (kurt) sözcüğüne ilişkin bir tabudan kaynaklanmış olması muhtemeldir. tepsi. Aş xi] kürsi .küriyum [ xx/b] ~ YLat curium radyoaktif bir element # 1944 Glenn T. avlu). Ralph A.EYun krouneíon a. ~ EYun korönis a. [Oğ xi] köpekgillerden yırtıcı hayvan * Oğuzcaya özgü olan ikinci anlamın.). . Oğ viii+] kurt tırtıl. [Oğ xi] korşun/koşun . Tü kurmak fiiliyle ilişkilendirilmesi keyfidir. Seaborg. kurşun Tü? ~ Ar kursı taht.a. kurmay YT [CepK 1935] erkânı harbiye < Tükur [1935 YT] divan. musluk ~ Yun krouniá yalak * Aram gurna. cour (divan.a. James. Ar qurnat (dışbükey köşe. ~ EYun krounós çeşme.a. [EvÇ xvii] kurğuşum/kurşum * Karş. heyet" kurul * Karş. kurt Tü [Uy. ~ HAvr *kor-öno. mide.a.a. rota. 2. Albert Ghiorso. Amer. fizikçiler < öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) kürk Tü [ xi] kürk hayvan postu * Fa gurk (kurt) sözcüğüyle ilişkisi açık değildir.] daire. makam sandalyesi [Kaş xi] koruğjın a.halka. Moğ qorğuljın (a. Kaş.. mimaride kemerin sivri ucu) ile birleştirilemez. disk [Uy viii+] koğursak kuş kursağı. kurnaz <Tü [Men xvii] < Tü kurun.

birikmek.. Karş.Moğ quralta toplantı.a. uğur.(kurumak) < k?ağuray (kuru) < k?ağur. kavrulmak " <Tükut baht." kuru- . kurtul[mak kuru kuru[mak kav1 Tü Tü Tü [Uyviii+]kurtul-/kutrul-a. [Uy viii+] kürı. 'tahta kurusu' deyiminde ~ Yun koriós tahta kurusu ~ * Türkçe kuru ile ilgisi yoktur. is [CepK 1935] tesis. meclis ~ Moğ qural toplantı. kurum1 kurum2 Tü YT [Kaş xi] kurum/kurun baca tortusu. müessese < Tü kurı.a. temizlemek " kür kurtar[mak Tü [Uy viii+] kutğar-/kurtğar.kürtaj [ xx/b] çocuk aldırma ~ Fr curetage bıçakla kazıyarak temizleme şeklinde cerrahi müdahale < Fr curetter cerrahide yara temizleme bıçağı < Fr curer tedavi etmek. a. [LO ] ğuruş 120 akçelik gümüş sikke ~ Alm grosch bir altın solidus'a (ve 12 gümüş denarius'a) eşdeğer olan kalın gümüş sikke ~ OLat (denarius) grossus "kalın denarius" " gres kurus E Yun kóris a. kongre. a.yanmak. kişniş) > İng coriander. [CepK 1935] kurultay ." kuru< Tü kur-" kur- kuruş [Men xvii] ğroş/ğoroş gümüş Avusturya thaler'i veya altın florine Osmanlı ülkesinde verilen ad.toplanmak " kurul * Türk Derneği bünyesinde 1908-1910'da ortaya atılan ilk Yeni Türkçe kelimelerdendir. * k?ura. EYun koríannon ("tahtakurusu otu". kurultay YT [1910] kurıltay büyük meclis. kıvanç " kut * -r.a.< Tü *kâ-/*kağ. Moğ k?ağurayda. uğur" kut * Karş. kurul YT [CepK 1935] kongre.a.a. < Tü kurı.[viii+ Uy] a. meclis < Moğ qura. meclis < Moğ quratoplanmak. [ xi] kurığ a.a. bir araya gelmek (= Tü kura.(kavurmak). kurut Tü [Uy viii+] kur(ı)t süzülerek kurutulmuş yoğurt veya çökelek < Tü kurı.fiili Uygurca ve Moğolcada mevcut ise de k?ural biçimi Moğolcadır." kuruTü *kağurı.sesinin türeyişi açıklanmaya muhtaçtır. [Kıp xiv] kutğar-/kurtar-< Tü küt baht.

[viii+ Uy] kuşak bağlamak. " gü+ ~ Fa guşâyiş açıklık < Fa guşadan.+ Lat locare yatırmak " kon+.] küçük yatak [TS xiv-xix] tedirginlik.] kırptı .darılmak < Tü kuşak Tü [ xi] kurşağ kemer. guşâ- < Tü kurşa. [U yv ii i+ ]k us -a .a.a. posta tatarı / Fr courrier a. vesvese. [İdr. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir.a.köz karıştırmak < Tü köz"köz kuskus [LO xix] ~ Ar quSqüS [#qSqS] Mağrip ülkelerine özgü.a .kemer bağlamak. kuşanmak " kuşankuşan[mak Tü [Uy viii+] kurşan< Tü kur [viii+ Uy] kuşak. küskü Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. lokal kuşet < Fr couche yatak. DK xiv] kurşak/kuşak kurşa. küskü kuşku Tü <Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. sarınmak kuşe [ xx/a] ~ Fr (papier) couché "tabakalı kâğıt". tabaka " kuşe kuşku <Tü [ xx/b] tren yatağı ~ Fr couchette [küç. yatmak ~ Lat collocare yere yatırmak & Lat con.köz karıştırmak < Tü köz"köz [TS xiv-xix] tedirginlik.a. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir. tabaka < Fr coucher yatırmak. ulak. ürküntü.kurye [LO xix] kuriyer ~ İt corriere koşucu. vesvese. kuşan-. < Fr courir koşmak " kur kuş k us [m ak küs[mek Tü Tü Tü [viii]kuşa. cila tabakasıyla kaplı kâğıt < Fr couche yatak. wişâ. uçkur küşayiş açmak ~ OFa wişâdan. [Oğ xi] küs. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir. yünden dokunan çadır kuşağı. kemer EŞKÖKENLİLER: Tü kur : kuşak. ürküntü. kırpık hamurdan yapılan bir yemek < Ar qaSqaSa [onom. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir.

kalın ağaç gövdesi. tas. [LO ] kütür gevrek katı şey sesi <" [Fel 194+] aziz < Tü küt bereket. cesur) Orta Farsçadan alınmıştır. 2. taksir küsur kesir " kesir ~ Ar kusur [#ksr çoğ. 2. kütük [Men xvii] kötük tomruk. büyük defter. qaTb] 1.ayrı duran. konsantre etti . kutu [MŞ xiv] kutı kap. direnen ) " gü+ * Erm vstah (kendinden emin.] eksiklik < Ar Tü kut Tü [Or viii] küt rahmet. talih " kut * Ar quds > qudsı sözcüğünden çağrısşım yoluyla türetildiği açıktır. cödica. küspe ~ Fa kusba susamın yağı çıkarıldıktan sonra kalan posası ~ Aram kuspâ a.a. kaşlarını çattı. kutup. yetersiz kaldı. posası küstah [Aş xiv] güstâ%hık ~ Fa gustâ% kendinden emin. [LO xix] büyük defter ~ Yun ködikos 1. üzüm.a. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi < Ar qaTaba [msd.] 1. yatalak. eksik idi EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?r : kusur.a. [Uy viii+] küt/kawut/kıwut < Tü kıw kut. [LO xix] sivri olmayan küt2. bereket. kısalttı. kesirler < Ar kasr ~ Ar quSür [#qSr msd. tomruk. zeytin vb. 2. ~ E Yun kytos 1.] kırıklar. eksen. küt1 [Men xvii] kötürüm. arı peteğinin her hücresi" sit(o)+ ~ Yun koutí a. yy'da Fransızca üzerinden veya doğrudan Tunus-Cezayir'den alınmış olabilir. kusur [Aş xiv] qaSara kıstı. kuşluk [Oğ xi] kuşluk öğleden önceki zaman * Kuş sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. cesur (= Ave *vî-stâxa. talih. bir noktaya topladı. 2. aks. edepsiz ~ OFa wistâ% kendinden emin.). kutup/kutb~ Ar quTb [#qTb msd. baht.a. saadet * Karş.* Türkçeye 19. kütür kıtır kutsal YT onom [DK xv] küt küt kalp çarpması sesi. kovuk. cesur. yasa külliyatı ~ Lat caudex/cödex. ~ Akad kuspu susam. Moğ k?utuğ (a.

dizi halinde gitme) masdarıyla ilişkisi belirsizdir. bölge. 2.indirmek " ko- * Karş. bağlar < Ar kuyut qayd " kayıt . dip. geri. kuyu kuyruk kuyum Tü [Uy viii+] ku5uğ (= Moğ qudug su çukuru. kuvvet kuymak gözleme ) Tü [Aş. Moğ k?udurğa (atın sağrısı). konmak.indirmek. kıç. ~? Slav kvardy sert [ xx/b] ~ Ar quwan [#qwy çoğ. kuyu = Moğ qotuğur çukur ) " <Tü [Kıp xiv] kuyumçı/kuyunçı ziynet eşyası yapan ve satan < Tü kuyum döküm < Tü ku5. oturmak. " aperitif küvet [ xx/a] banyo teknesi veya yıkanma teknesi < Fr cuve varil. kuytu <Tü [Kıp xiv] çukur yer. örtü. a. [Aİhsan 1891] 2. kuluçka yeri. masa örtüsü. arka. kuz (güneş almayan yer). gölge < Tü ku5. fıçı ~ Lat cupa varil. güneş almayan yer.] kitaplar (< Ar kitâb ) + Fa %âna ev " kitap. yeni doğmuş bebeklerin konulduğu korunak < Fr couver kuluçkaya yatmak ~ Lat cubare a. yıkama kuvöz [ xx/b] ~ Fr couveuse 1. aşağı koymak " koy* Karş.] leğen. 2. Yus xiv] ~ Ar quwwat [#qwy msd.] kuvvetler < Ar quwwat" (~ Fr/İng quartz bir silisyum kristali) ~ kuver [ 192+] ~ Fr couvert 1. kamuya açık bir hizmet için oluşturulan sıra < Tü kodğur-dibe inmek. kuva kuvvet kuvars Alm quarz a. kuzey).] güç (= Moğ qoymag katmer. folluk. 2.kütüphane çoğ. * Ar qaTr (damlama. fıçı ~ Fr cuvette [küç. lokantada "örtü parası" < Fr couvrir örtmek ~ Lat cooperire a. [ xiii] kuyruk hayvan kuyruğu. Ayrıca karş.] 1.dökmek " kuyruk ~ Ar quyüd [#qyd çoğ.] koşullar.a. dökülmek < Tü kod-/kot. daire veya kürenin çapı ~ Fa kutub %ana kitabevi & Ar kutub [#ktb ~ Ar quTr [#qTr msd.a. Moğ k?oytu (art. [ xi] kuyma bir çeşit yağlı ekmek kuyruk Tü [Uy viii+] kudruk 1. hane kutur/kutryeryüzünün kısımlarından her biri. • "Bir hizmet için oluşturulan sıra" anlamı Fr queue çevirisidir.

çukur yapmak " kuytu kuzgun Tü gölge. karanlık " kuzey kuzin . dağın kuzey cephesi < Tü ku5- [Uy viii+] kuzğun kuzgun.karşılıklılık edatı + Lat sobrinus kızkardeşin ailesi. [ xx/b] ~ Fr cousine [f. dayı veya teyze oğlu ~ Lat consobrinus hala veya teyze oğlu & Lat con. sör1 kuzey <Tü [BK 1799] indirmek. kuzu Tü [Uy viii+] kozı. EYun peptö (pişirmek). Aynı kökten İng cook < Ger *kokjan. İng kitchen (mutfak) biçimleri Latinceden alınmıştır.pişirmek * Fr cuisine. dayı veya teyze kızı kuzine [LF xix] kuzina/kuçina mutfak ocağı ~ Ven cusìna [İt cucina] mutfak ~ Lat *cocina/coquina a. < Lat cocere/coquere yemek pişirmek ~ HAvr *kwekw^-/*pekw^. kızkardeş çocuğu ~ HAvr *swesr-Ino. [ xi] kuzı (= Moğ qurağa(n) koyun yavrusu) .< HAvr *swesor. gölge.] amca. hala.kuzen [Bah 1924] ~ Fr cousin amca. kara kuş < Tü kuz [xi] güneş almayan yer.Lat consobrina " kuzen < Tü kuz güneş almayan yer.kızkardeş " kon+.a. hala.

a. Aram #lbn (çeşitli bitkilerden elde edilen aromatik zamk. atölye ~ OLat laboratorium a. labirent [ xx/a] ~ Fr labyrinth mağara ve dehlizlerden oluşan karmaşık yapı ~ EYun labyrínthos a.gevşemek . lax. Lat lapis lazuli. rumex patientia ~ EYun lápathon a. labne laborant Lat laborans. Ar luban. < Lat languere. lapis lazuli ~ Sans râcâvarta a. özellikle Girit kralı Minos'un yaptırdığı dehliz * Antik Çağ yazarı Ploutarkhos'a göre Lidya dilinde "balta" anlamına gelen labrys sözcüğünden alınmıştır. benzin. [ xx/b] laçka gevşeyerek niteliğini kaybetmiş ~ Ven lasca bırak! gevşet! < Ven lascar [İt lasciare] bırakmak. İng lazurite. Karş.a. laçka [LF xvi] laşka gemi halatını gevşetip boşa bırakma. gevşetmek ~ Lat laxare a. Fen lbnt. t. emek veren " laboratuar [ xx/b] ~ Alm laborant laboratuarda çalışan kişi ~ ~ Fr laboratuar [ToplumsalT 1896] kimya veya tıp işliği laboratoire işlik. & Sans râcâ kral + Sans varta tayın.işçi.a. bir tür taze Karş.a. pay * Batı dillerine Arapça aracılığıyla Farsçadan geçmiştir. rızk. EŞKÖKENLİLER: Ar #lbn : benzen.a.la+ ~ Ar la değil ~ Yun lápato yaprakları labada [MŞ xiv] lebede salata olarak kullanılan bir sebze.. günnük). < Lat laborare çalışmak labrador [ML xx/c] ~ Fr/İng labrador bir köpek cinsi < öz Labrador Kanada'da bir yarımada < öz Joao Fernandes Lavrador 1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif laçin Tü? [Uy viii+] laçın (= Moğ naçı(n) şahin) lacivert [ xvi] laciverdî koyu mavi renk ~ Fa lâciward Afganistan'da çıkan koyu mavi renkli süs taşı. labne peynir < Ar laban süt [ 198+] ~ Ar labnat [#lbn] süt pıhtısı.

a. katıldı. eklendi . istihkâm tüneli ~ EYun la%öma. tavşan. Aş xi] [DK xiv] ~ Fa lâf anlamsız söz ~ Fa lâfzan laf çalan. boş ve geçersiz idi < Ar luġat söz. +zen ~ Ar lafZ [#lfZ msd. kuvvet. kuşkucu. telaffuz etti laga luga lagar ~ Fa lâğar cılız. lağv [ xiv] ~ Ar laġw [#lġw msd. skeptik & Ar lâ değil + Ar adrâ [#dry] bilirim. lakırdı etti. yok hükmünde olan şey. emin lades [ xx/c] genç adam. söz söyledi.a. 2. biliyorum (geniş zaman eril 1ci tekil şahıs) " la+.a. söz < Ar lafaZa artiküle etti. "Bir çam türü" anlamı Türkçeye özgü olup açıklanmaya muhtaçtır. zayıf lağım [Kan xvi] ~ Ar laġam yeraltı tüneli. laedri ~ Ar lâ adrî "bilmemci". laHq/laHâq] yetişti. lakırdı lahana [MŞ xiv] EYun lâdanon yeşillik. ~ Akad ladinnu. 2. tünel < EYun la%ainö kazmak * Fa naġm (istihkâm tüneli) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.] ağızdan çıkan anlamlı ses. t. tavşan balığı. cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk. laf döven " laf. yok + Ar Hawl güç. ~ Yun lagós 1. aktif eşcinsel (argo) ~ Fa yâd ast hatırımda! " yad2 ~ Çing laço ladin 1. her türlü sebze lahavle sözleri ~ Yun lâ%ano malum sebze ~ [ xiv] üzüntü ve kızgınlık anında okunan duanın il .laço iyi.] boş.Ar lâ Hawla wa lâ quwwata illâ-llâhi" Allahtan başka güç ve kuvvet yoktur" & Ar lâ değil. çam cinsinden bir ağaç. hendek. 2. a.kazı. lagos marinus ~ EYun lagos a. zeyl < Ar laHiqa [msd. havil lahika ~ Ar lâHiqat [#lHq fa. f. vardı.] eklenen şey. * Lat ladanum. picea ~ Ar ladan cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk ~ Aram ladsnâ a. hal" la+. EYun ládanon biçimleri bir Sami dilinden alınmıştır. geçersiz. ilave. lepus lagün [ xx/b] ~ Fr lagune deniz kıyısında kum birikmesiyle oluşan göl ~ Ven laguna Venedik lagünü < Lat lacus göl ~ HAvr *laku. ladunu a. dilbilgisi açısından geçersiz söz < Ar lağâ 1.a. dirayet laf lafazan lafız/lafz[Kut.

halktan < E Yun láos halk * Fransızcada sözcüğün siyasi anlamı 19.EŞKÖKENLİLER: Ar #lh?q : ilhak.a. lak2.] künye. lahika.a. ~ Port laca a. . baktı [Aş. özellikle eski Roma tarzında nişleri olan mezar odası ve bu tarzda ölü gömme lahmacun [TDK 1955] kıymalı pide [#lHm]