P. 1
SÖZLERİN SOYAĞACI

SÖZLERİN SOYAĞACI

|Views: 1,705|Likes:
Yayınlayan: Sevil Erdinc

More info:

Published by: Sevil Erdinc on Feb 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2012

pdf

text

original

SÖZLERİN SOYAĞACI ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN KÖKENBİLİM SÖZLÜĞÜ Sevan Nişanyan

www.iskenderiyekutuphanesi.com

+zede ~ Fa zada vuran, vurulan < Fa zadan, zanvurmak, çarpmak, çalmak, çalgı çalmak, yere çalmak (= Ave cad-, can- a. a.) +zen çalan < Fa zadan, zan- vurmak, çalmak, darbetmek " +zede â+ katılma bildiren fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a. ~ Fa -zan vuran, çalan, çalgı

~ â- bir şeye yönelme ve

* Aynı kökten Lat ad, İng at, Fr à (yönelme ve katılma edatı). ab Sans ap a.a.) HAvr *âp- a. a. [xiv] ~ Fa/OFa âb su (= Ave âp- a.a. =

ab+ ~ Lat ab(s) bir şeyden veya yerden ayrılma, özünden uzaklaşma, aykırı olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. a. * Aynı köktenEYun apó, Ger *af > İng of, off, Alm auf; Sans ápa-, Ave apa- (a.a.). Ayrıca HAvr *ap-tero- biçiminden EYun apoterö, İng after (ard, sonra). aba [xiv] ; abayı yakmak [188+] aşık olmak (argo) ~ Ar cabâ'/qabâ' yünden yapılmış üst giysi, cübbe = Aram qsbây a.a. * Fa kaba/qaba, Erm kapa/kapani, İt gabano biçimleri Arapçadan alıntıdır. 7. yy'dan itibaren kaydedilen OLat cappa biçiminin bir Sami dilinden alındığı anlaşılmaktatır. EŞKÖKENLİLER: Ar caba : aba, abanAr qaba : kaban Lat cappa : handikap, kaporta2, kapuçino, kaput, kapüşon, kep, şap3, şapel, şaperon, şapka? abad [xiv] ~ Fa/OFa âbâd bakımlı, bayındır,

mamur, meskûn (= Sogd âpât bakılan, korunan = Ave âpâta- a.a.) ß Fa/OFa â- yönelme edatı + Fa/OFa pâdan, pay- bakmak, korumak, gözetmek " â+ abajur [187+] pencerenin alafranga kafesi; [189+] lamba siperi - Fr abat-jour "gün-kısan", "ışık-kısan", lamba siperi ß Fr abat kısar (< Fr abattre kısmak, düşürmek ) + Fr jour gün, ışık (~ Lat diurnus gün < Lat dies gün, gündüz ) " bateri, jurnal • Ahmet Vefik Paşa'nın verdiği "pencere kafesi [panjur]" tanımı örneklenmeye muhtaçtır. Fransızcada sözcüğün bu anlamına rastlanmadı. Karş. Panjur. • abaküs [xx/b] ~ Lat abacus 1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası ~ EYun ábaks, abak- tabla, masa aban[mak < Tü aba aba * Karş. çullan- < çul. abandone [196+] boksta oyunu terketme ~Fr s'abandonner boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek < EFr à bandon mahkûm, cezalı, yargılanarak hüküm giymiş olan ß Fr à bir şeye + Fr ban/bandon ferman, hüküm " ad+, banal abanoz abanus [xiv] ; ebenus [xvii] Fa/OFa âbnüs/abanüs abanoz ağacı ~ EYun ébenos a.a. ~ Mıs hbny a.a. * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. İng ebony, Fr ébène. abart[mak Tü? abart-/obart- [xvi] mübalağa etmek; apırt- [Kırg] a.a. Tü *abar- büyümek? ~ [xix] çullanmak, üstüne yüklenmek

* Nihai kökeni ve türeyiş biçimi belirsizdir. abazan [xx/b] cinsel anlamda aç habazan/abazan [192+] iştahlı, aç (argo); ~ Çing habezan aç < Çing habe yemek " habe

abdal [xi] dilenci derviş, kalender, meczup ~ Ar abdal [#bdl çoğ.] 1. bedeller, 2. sufi düşüncesinde rical-i gaybın bir rütbesi < Ar badal karşılık olarak verilen şey, bedel" bedel * Esasen esoterik sufi öğretisine ait bir kavram iken, 13. yy'da Anadolu'da heterodoks İslami tarikatler bünyesindeki meczup dervişler için kullanılmıştır. abdest suyu", el yıkama, namaz öncesi törensel yıkanma " ab, dest [xiv] ~ Fa âbdast/âb-i dast "el

abdomen karın boşluğu

[xx/c]

~ Lat abdomen, abdomin-

aberasyon [xx/b] ~ Fr aberration sapma, yanlış yola girme ~ Lat aberratio a.a. < Lat aberrare yanlış yola sapmak ß Lat ab- aykırı + Lat errare dolaşmak, gezmek ~ HAvr *ers- a.a. " ab+ abes [xiv] ~ Ar caba6 [#cb6 msd.] boşa vakit geçirme, oyalanma < Ar cabi6a boşa vakit geçirdi, oyalandı * Türkçede sıfat olarak kullanımı yakın döneme aittir. abıhayat suyu ß Fa âb su + Ar Hayât" ab, hayat1 abi + < Tü ağabey" ağa, bey ~ Fa âb-i Hayât can

abide [191+] ebedi kalan şey, anıt (Fr monument karşılığı) < Ar âbid [#'bd fa.] kalan " ebed * Modern Osmanlıca türev Ar abidat (unutulmaz olay, büyük felaket) sözcüğüyle birleştirilemez. abiye [xx/b] gece kıyafeti ~ Fr habillé giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş < Fr habiller hazırlamak, donatmak, giydirmek Lat habitus kılık, donanım < Lat habere sahip olmak " habitat abla çoc aba [xi] ana; aba/ebe [xiv] anne, nine; aba/apa/apu/ebe [xivxix] yaşlıca ve saygıdeğer kadın, bacı, büyük kızkardeş; abla [xix] a.a. " ebe * -l- ara sesi Türkiye Türkçesinde geç dönemde türemiştir. Asya Türk dillerinde ape, apay, appa biçimlerine rastlanır. ablak [xiv] yassı ve yuvarlak yüzlü ablaq [#blq sf.] siyahlı beyazlı (at rengi), yassı ve yuvarlak yüzlü (insan) * Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abluka abloka [xix] bloke etme ~ İt a blocco bloke edilmiş < İt blocco abluka ~ Fr blocus a.a. ~ Hol bloc-huis müstahkem mevki, karakol" blok abone [187+] ~ Fr abonné a.a. < Fr abonner abone olmak, abone etmek ß Fr à bir şeye + Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet" ad+, bono aborda abordo [xvii] (gemi) yanaşma ~ İt abborda yanaş! < İt abbordare yanaşmak ß İt ad- bir şeye + İt bordo kenar, yan " ad+, borda ~ Ar

abra kadabra sözü ~ OLat abra cadabra a. a. ~ E Yun abraksas a. a. ~? İbr abraş [xiv]

[xx/b]

~ Fr abra cadabra büyü

~ Ar abraş [#brş] çilli, alaca benekli

* Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abrıl a.a. < Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça [xvi] ~ Yun aprílios Nisan ayı ~ Lat aprilis

absorbe [etm [xx/b] özümsemek ~ Fr absorber emmek, özümsemek ~ Lat absorbere bütün olarak yutmak, silip süpürmek ß Lat ab- bir şeyden + Lat sorbere emmek ~ HAvr *srebh- a. a. " ab+ abstre [xx/b] soyut (resim) ~ Fr abstrait soyut, özet, hülasa ~ Lat abstractus a.a. < Lat abstrahere, abstract- bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak ß Lat ab- bir şeyden + Lat trahere, tract- çekmek " ab+, traktör

absürd [xx/b] ~ Fr absurd saçma, anlamsız ~ Lat absurdus < Lat surdus sağır ~ HAvr *sur-do- sağır, dilsiz, boğuk sesli abuk sabuk ikil [xix] saçma sapan

* İkinci unsur belki Tü sab/sav (söz) biçimiyle ilişkili olabilir. Abuk sözcüğünün "saçma" anlamında bağımsız bir sıfat olarak kullanımı yakın yıllarda ortaya çıkmıştır. abullabut [188+] avanak (argo) ~ Ar *abü-l-labüT çifte atan hayvan ß Ar abü baba + Ar labüT [#lbT im.] tekmeleyen, saldırgan " ebu abur cubur ikil söz; [xix] karmakarışık apur sapur [xv] darmadağınık; abur cubur [xvii] düzensiz yemeği ifade eden " abuk sabuk

* Belki yansıma ses kökenli olabilir. Karş. hapır hupur, şapır şupur. abus cabasa kaş çattı, surat astı [xvii] ~ Ar cabüs [#cbs im.] çatık kaşlı, asık suratlı < Ar

abüze [etm [xx/a] ~ Fr abuser kötüye kullanmak ~ Lat abuti, abus- a.a. ß Lat ab- özüne aykırı + Lat uti, us- kullanmak " ab+ acaba [xiv] ~ Ar cacabâ [#ccb zrf.] "şaşırarak, hayret ederek", soru sözcüğü < Ar cacab [msd.] şaşırma, hayret" acep acar sığmaz, atılgan, taze, güçlü acarlı [xvii] yeni (Anadolu lehçesinde); acar [xx/a] ele avuca ~?

* Erm acar (kas lifi, sinir) ile bağlantısı gösterilemez. Ar cacar (çıkıntı, kabartı, şişkinlik) ile birleştirilmesi abestir. acayip [xiv] tuhaf şey < Ar min al-cacâ'ib tuhaf şeylerden (biri) < Ar cacâ'ib [#ccb çoğ.] tuhaf şeyler < Ar cacîbat^ tuhaf şey, hilkat garibesi" acep * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 17. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. acele cacelet usit. c^acele [xvii] ivme, evecenlik < Ar cacila acele etti acemi [xiv] beceriksiz bilmeyen kimse, barbar, İranlı < Ar cacam a. a. ~ Ar cacalat^ [#ccl msd.]

~ Ar cacamî [#ccm nsb.] Arapça

acente [186+] ~ İt agente başkası adına iş yapan, vekil~ Lat agens, agent- 1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil < Lat agere, act- yapmak, etmek " aksiyon acep [xi] hayret, taaccüp; [xx/b] hayret ederek, acaba cacab [#ccb msd.] şaşırma, hayret < Ar caciba şaşırdı, hayret etti ~ Ar

* Zarf olarak kullanımı halk diline özgü olup yakın dönemde genel dile girmiştir. aceze cacîz [sf.] " aciz acı acıTü [xvii] ~ Ar cacazat^ [#ccz çoğ.] acizler, düşkünler < Ar

âçığ [viii+] 1. acı tad, 2. ağrı, sancı

< Tü açı- acımak "

acı[mak Tü < Tü *ağşı- < Tü ağ acık[mak aç Tü

açı- [viii+] 1. acılaşmak, ekşimek, 2. canı yanmak acı ve üzüntü bildiren ünlem açık- [xi] < Tü âç- [viii, xi] aç hale gelmek "

* Pekiştirici -(ı)k- ekiyle. acil aciz acul

. Eski Türkçe isim ve fiil köklerinin birliği dikkat çekicidir, ~ Ar câcil [#ccl fa.] acele eden " acele [xi] ~ Ar câciz [#ccz fa.] acz gösteren, güçsüz" acz ~ Ar cacül [#ccl im.] aceleci, hızlı" acele

acun YT acun [193+] dünya ~ Tü ajun Budist inançta yaşam evresi, enkarnasyon [viii+ Uy], bu dünya, yeryüzü alemi [xi, xv+ Çağ] ~ Sogd ajün yaşam, Budist inançta enkarnasyon < Sogd jaw-/jüyaşamak ~ HAvr *gweis-l yaşamak, canlı olmak "can * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde "Öz Türkçe" olduğu zannıyla canlandırlmıştır. acur [xix] ~ Ar caccür [#ccr] bir tür hıyar veya yeşil kavun < Ar cacara burdu, büzdü, (biçimsiz ve çirkin bir surette) kabardı veya kabarttı * Yun < OYun angoúri (hıyar) biçimi Mısır Arapçasından veya başka bir Ortadoğu dilinden alıntıdır. Alm Gurke (a.a.) bir Slav dili üzerinden Yunanca biçime dayanır. Karş. Pol ogórek, Rus ogurec vb. (a.a.). acuze [xix] ihtiyar kadın (kadın veya erkek) < Ar cacaza aciz idi" acz acz güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi aç Tü [xiv] < Ar cacüz [im.] yaşlı ve düşkün

~ Ar cacz [#ccz msd.] güçsüzlük < Ar cacaza

âç [viii] açlık (isim); âç [xi] aç (isim ve sıfat)

* İsim kullanımı acından ölmek deyiminde korunmuştur. aç[mak Tü aç- [viii] a.a.

açalya/açelya [xx/b] ~ İt azalea kumlu toprakta yetişen bir çiçek ~ YLat azalea a.a. #Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778) < EYun azaléos susamış, susuzluktan yanan ~ HAvr *asd- < HAvr *as- yanmak * Türkçedeki açı açık açıkla[mak açkı açYT -ç- sesi İtaly YT Tü YT [193+] zaviye açuk [viii+] a. a. < Tü aç-" aç< Tü aç-" aç< Tü açık " açık [xiv-xx] cila, < Tü aç-

[193+] tasrih etmek perdah; [194+] anahtar

* "Anahtar" anlamı 15. yy'da kaydedilen tek örneğe dayanarak Dil Devrimi bünyesinde dolaşıma sokulmuştur. açmaz düşmesi ad Tü <Tü [xvii] niyetini belli etmeden davranma; [xix] satranç oyununda şahın kapana < Tü aç-" açât [viii] isim, nam ~ Lat ad bir şeye yönelme veya katılma bildiren

ad+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a.

* Eklendiği fiilin ilk sessizine asimile edilir. Ör: ad-similare > assimilare, ad-paratus > apparatus. Klasik-sonrası türevlerde belirli bir yön anlamı taşımaksızın isimlerden fiil yapar. Ör: abonner <bon. . Aynı köktenEFa/Faâ, İng at, Fr à (a.a.). ada <Tü ayıradağ [xiii] etrafı suyla çevrili kara parçası; atow [xiii] < Tü *a5- ayırmak "

* Anlam gelişmesi için karş. Lat insula (ada) > insulare (ayırmak, izole etmek). ada[mak Tü kesmek, söz vermek adak adale adalet adl Tü âta- [viii+] isim vermek, çağırmak, bir göreve atamak, bir amaca adamak, söz < Tü ât isim " ad atak [viii+] adanan şey azal et [xvii] [xvii] < Tü âta-" ada~ Ar cadalat^ [#cdl msd.] kas

~ Ar cadâlat^ [#cdl msd.] adillik, hak gözetme"

adam [xi] ~ Ar âdâm [#'dm] 1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu ~ İbr âdâm a.a. = İbr adâmah toprak * Karş. Fen 'adm (insan), Ugar 'b 'dm (insanların atası). "Toprak" kavramıyla ilişkisi için karş. Lat homo (insan) < humus (toprak). Bak. hümanizm.

adap usul bilgisi" edep

~ Ar adab [#'db çoğ.] < Ar adab görgü, terbiye,

adapte [etm adaptasyon [192+] ~ Fr adapter uyarlamak ~ OLat adaptare bir şeye uydurmak, tatbik etmek ß Lat ad- bir şeye + Lat aptare a. a. < Lat aptus uygun"ad+ * Karş. İng apt (uygun), inept (beceriksiz), aptitude (yetenek). adavet Ar cadâ düşmanlık etti, saldırıda bulundu aday YT [193+] namzet [xiv] ~ Ar cadâwat^ [#cdw msd.] düşmanlık < < Tü ad" ad

* Karş. Fr nominé (aday) < nom (ad) sözcüğüne kıyasla. add [etm itibar etme < Ar cadda saydı, sandı adem idi, eksik idi [xiv] ~ Ar cadd [#cdd msd.] sayma, sanma, ~ Ar cadam [#cdm msd.] yokluk < Ar cadima yok

ademimerkeziyet + Ar markazî merkeze ait" adem, merkez

[190+]desantralizasyon

ß Ar cadam yokluk, yoksunluk +

* Fr décentralisation karşılığı olarak "Prens" Sabahaddin Bey tarafından üretilmiş terkiptir. -iyyet nisbet ekinin terkibe eklenmesi cüretkârdır. adet1 [xi] ~ Ar cadad [#cdd msd.] sayı" add

adet2 [xiv] ~ Ar câdat^ [#cwd msd.] düzenli olarak tekrarlanan şey, alışkanlık, itiyat < Ar câda geri geldi" avdet adeta sanki, hemen hemen [xix, xx/a] bayağı, alelade, bermutad; atın bir yürüyüşü; [xx/b] ~ Ar câdatâ [zrf.] adet olduğu üzere, ber mutad " adet2

* Türkçe bayağı sözcüğünün ikili anlamından türemiş olması muhtemel gözüken ikinci anlam 20. yy ikinci yarısından önce kaydedilmemiştir. Buna karşılık karş. câdetce (sanki, hemen hemen - xvii). adıl YT [1974] gramerde zamir <Tüad"ad

* -ıl ekinin işlevi belirsizdir. adım <Tü âtım/adım [xiv] a. a. < Tü *a5t-ım < Tü a5ıt- açmak, ayırmak " ayır-

* Karş. ayak.

adi câdat^ alışkanlık " adet2 adil

[xvii] [xiv]

~ Ar cadı [#cwd nsb.] alışılmış, sıradan < Ar ~ Ar câdil [#cdl fa.] denge gözeten, adaletli" adl

adisyon [xx/c] ~ Fr addition 1. toplam, yekûn, 2. restoran ve bar hesabı ~ Lat additio toplama, ekleme < Lat addere, addit- eklemek, aritmetikte toplama işlemi yapmak ß Lat adbir şeye + Lat dare, dat- vermek " ad+, data adiyö [187+] ~FràDieu"Allaha", vedasözü<FrDieu tanrı ~ Lat deus a.a. ~ HAvr *deiwos a.a. < HAvr *dyeu- ışımak, parlamak, güneş adl cadala dengeledi, eşitledi, adil idi [xi] ~ Ar cadl [#cdl msd.] adalet, hak gözetme < Ar < Ar cadlî

adliye (daire-i) adliye [xix] adli işler dairesi [#cdl nsb.] adalete ilişkin, adalete ait" adl

adrenalin [xx/b] ~ Fr adrenaline böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon ^1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı / İng adrenalin a.a. ß Lat ad-katılma edatı + Lat renes böbrek " ad+, renal adres [192+] ~ Fr adresse 1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. adres < Fr adresser birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek ~ OLat addirectare a.a. ß Lat adbir şeye + Lat directus yönelen, doğru, düz " ad+, direkt aer(o)+ bileşiklerde) (~ Lat aer) ~ E Yun aer hava ~ HAvr *âwer~ Fr aér(o)- / İng aer(o)- hava (sadece

EŞKÖKENLİLER: EYun aer : aerobik, aerodinamik, aerosol, arya, kurander, malarya, şambrel aerobik [xx/c] ~ İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü # 1968 Kenneth Cooper, ABD < İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü ~ YLat aerobius " aer(o)+, biy(o)+ aerodinamik gücüne ilişkin " aer(o)+, dinamik [xx/b] ~ Fr aérodynamique havanın kaldırma

aerosol [xx/c] ~ İng aerosol a.a. ^ 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis ß Lat aer hava + Lat solutio eriyik " aer(o)+, solüsyon af/aff[xiv] ~ Ar cafw [#cfw msd.] silme, giderme, cezasını iptal etme < Ar cafa sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) < Tü év- acele etmek, koşuşmak " ivedi -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.

afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) év- acele etmek, koşuşmak " ivedi * -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır, afakan » " hafakan < Ar âfaq [#'fq çoğ.] 1.

< Tü

afaki [xix] havai, mesnetsiz ufuklar, 2. uzak ülkeler, dünyanın dört bucağı < Ar ufq ufuk " ufuk afalla[mak <ikil belirten bir deyim " aval aval

[xx/b] şaşkınlaşmak, aptallaşmak

< Tü afal afal/aval aval şaşkınlık

* Anadolu ağızlarından yazı diline aktarılmıştır. afazi [xx/c] ~ Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama ~ EYun afasía a. a. ß EYun a(n)- olumsuzluk öneki + EYun femi, fa- konuşmak, söylemek ~ HAvr *bhâ-2 a. a. " an+, fon(o)+ aferin [xv] ~ Fa âfirin övgü, kutsama, alkış ~ OFa âfrîn a.a. < OFa âfrîtan, âfrîn 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak " â+ EŞKÖKENLİLER: OFa afritan : aferin, ifrit afet [xiv] ~ Ar afat [#'wf] bela, felaket, salgın hastalık ~ Yun afe dokunuş,

afi [192+] fiyaka, caka, gösteriş (argo) el becerisi ~ EYun (h)afe a.a. < EYun (h)âptö, af- dokunmak, değmek, ellemek afif caffa kaçındı, utandı" iffet afiş poster " afişe [xiv] [192+]

~ Ar cafff [#cff sf.] iffetli, temiz ahlak sahibi < Ar ~Fraffiche duvara yapıştırılan kâğıt,

afişe [etm [xx/b] ilan etmek, faş etmek ~ Fr afficher sabitlemek, iliştirmek, yapıştırmak ~ OLat affixare a.a. ß Lat ad- bir şeye + Lat fixus iliştirilmiş < Lat figere, fix- tutturmak, iliştirmek " ad+, fiks * Türkçe anlamı afiş sözcüğünden etkilenmiştir. afitap afitab [xiv] ~ Fa âftâb güneş, gün ışığı ß OFa âb2 parıltı, parlaklık (= Sans âbhâ parıltı) + OFa tap- ısı, ışık " tav2 afiyet sağlık, canlılık " af [xi] ~ Ar câfiyyat^ [#cfw msd.] hasta olmama hali,

aforizm/aforizma [xx/b] ~ Fr aphorisme vecize, güzel ve özlü söz ~ E Yun aforismós tanımlama < E Yun afbrizö 1. sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, 2. sürgün etmek, dışlamak ß EYun apó -den + EYun (h)óros sınır, hudut" apo+ aforoz aforos [xvii] ~ Yun aforízo cemaat dışına

çıkarmak ~ EYun afbrizö dışlamak, sürgün etmek " aforizm afra tafra afrodisyak ikil [xx/c] çalım, gösteriş [xx/b] " tafra

~ Fr aphrodisiaque cinsel uyarıcı ~ EYun

afrodisiakós Afrodit'e ait, a.a. < öz Aphrodite aşk ve cinsellik tanrıçası afsun » [xx/b] " efsun ~ Fr aphte ağızda ağrılı ödem ~ EYun áftai yanık

aft < EYun (h)âptö tutuşmak

aftos [188+] dost, sevgili zamiri, o (erkek) ~ EYun autós kendi" ot(o)+1

~ Yun autós eril üçüncü tekil şahıs

afyon ~ Ar âfyün afyon ~ EYun ópion a.a. < EYun ópos özsuyu, reçine, özellikle afyon özü ~ HAvr *sokwo- özsuyu, reçine * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Lat, İng opium (afyon). agâh âkâs/âkâh a. a. agat a%âtes a. a. agav EYun agauós soylu, seçkin [xiv] [xx/b] [xx/c] ~ Fa agâh uyanık, haberdar, bilgili ~ OFa ~ Fr agate bir cins yarı değerli taş, akik ~ EYun ~ Fr/İng agave Amerika kökenli bir kaktüs cinsi ~

aglütine [etm [xx/c] ~ Fr agglutiner yapışmak, yapıştırmak ~ Lat agglutinare a. a. < Lat gluten, glutin- zamk, tutkal" ad+, glüten agnostik agnostisizma[192+] ~Fragnostiquebilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse ~ İng agnostic a.a. ^ T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895) ß EYun a(n)değil + EYun gnöstikös bilen, bilgisi olan < EYun gignöskö, gnö-bilmek " an+, gnostik agora [xx/b] ~ Yun agorá çarşı ~ EYun agorâ/agyris toplanma yeri, kamuya ait açık alan, çarşı < EYun ageirö toplanmak ~ HAvr *sger- < HAvr *ger-toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh agorafobi agora, fobi [xx/b] ~ Fr agoraphobie açık alan korkusu"

agraf [xx/a] Ger *krappön çengel, kanca " kramp

~ Fr agrafe çengelli iğne < EFr graffe çengel ~

agrandisman [192+] fotoğraf büyütme ~Fragrandissement büyüme, irileşme < Fr agrandir, agrandiss- büyümek, büyütmek ~ OLat aggrandire a.a. < OLat grandus büyük " ad+, gran * Agrandize etm. Türkçeye özgü bir türevdir. agreman [xx/b] elçilik onay mektubu ~ Fr agrément onaylama, benimseme < Fr agréer uymak, onaylamak ~ OLat aggratare a.a. < Lat gratus makbul, hoşa giden ~ HAvr *gwrs-to- < HAvr *gwers-3 makbul olmak " ad+ agresyon [xx/c] ~ Fr agression saldırı, saldırganlık ~ Lat agressio a. a. < Lat aggredi, aggress- saldırmak, üstüne yürümek ß Lat ad- bir şeye + Lat gradi, gress- yürümek, adım atmak " ad+, grado aguş ~ Fa âğuş sarmalama, kucaklama, kucak, belek < Fa âğaştan sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek ağ ağ[mak Tü âğ [xi] 1. seyrek dokuma, balık ağı, 2. iki bacağın arası, apış < Tü *â- açmak, ayırmak " ayırTü âğ- [viii] yükselmek, çıkmak, belirmek, aşmak, değişmek

* Karş. Moğ okı- (yükselmek) ağa unvanı ağaç Tü ığaç [viii] a.a.; yığaç [xi] <Tü [xiv] beyazlamak < Tü âk " ak [xiii] -Moğakal.büyükerkekkardeş, 2. birsaygı

ağar[mak

* Renklerden fiil yapan -ar- ekiyle. Karş. bozar-, göğer-, karar-, kızar-, morar-, sarar-, yeşer-Uzun sesli etkisiyle k > ğ değişimi tipiktir. ağda akıde/ağde [xvii Mü] kıl almakta kullanılan yapışkan madde - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel" akide2 ağı/ağu ağıl Tü? Tü âğu [viii+] zehir

ağıl [viii] hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan

* Karş. avlu < EYun aule (a.a.). Gerek Eski Türkçe gerek Grekçe biçimlerin İrani bir dilden alıntı olması güçlü ihtimaldir.

ağır

ağır [viii] pahalı, değerli; ağar [viii+] hafif olmayan, tez olmayan Tü ağırla- [xi] hürmet göstermek, izzet ve ikram etmek < Tü ağır pahalı, değerli" ağır

ağırla[mak

ağıt YT [193+] mersiye < Tü ağıtçı/ağıdıcı [xviii] ölülerin arkasından ağlayan kadın < Tü ağır-/ağdır-/*ağıd- [xiv-xix TS] ağlamak, haykırmak, anırmak < Tü ağ acı ve üzüntü ünlemi" ağla* 18. yy'dan itibaren kaydedilen ağıtçı sözcüğünün *ağıt adına değil, ağıtmak fiiline bağlı olduğu anlaşılıyor. YTü -it eki için bak. anıt. ağız/ağzağla[mak acıTü Tü âğız [viii] a. a. < Tü *â- açmak " ayır< Tü ağ/ığ acı ve üzüntü bildiren ünlem "

ığla- [viii+] ; ağla- [xiv]

ağnam [xvii] küçükbaş davar < Ar ġanam koyun, mal, davar ağrı ağrı[mak Tü ağrığ [viii+] a. a.

~ Ar ağnam [#ġnm çoğ.] koyunlar, < Tü ağrı-" ağrı-

Tü ağrı- [viii] hastalanmak; [xiv] sancımak, acı duymak < Tü ağ acı ve üzüntü nidası" acı-

ağustos ağostos [xvii] ~ Yun aúgoustos bir ay adı ~ Lat Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı < Lat augere artırmak, büyütmek, yüceltmek " otorite ağyar başkası" gayrı ah2 ahali bir yerin yerlisi " ehil ahbap Habîb sevgili, dost" habip ahçı ahenk OFa hang terbiye, eğitim, edep aheste ahfad " hafid [xv] ~ Fa âhasta yavaş, sessiz ~ Ar aHfâd [#Hfd çoğ.] torunlar < Ar Hafıd torun » " aşçı ~ Fa âhang uyum < Fa hang vezin, ölçü, edep ~ [xiv] ~ Fa âh feryat, lanet ~ Ar ahâlin [#'hl çoğ.] yerliler, yerli halk < Ar ahl [xiv] ~ Ar ağyar [#ġyr çoğ.] başkaları < Ar ġayr başka,

~ Ar aHbâb [#Hbb2 çoğ.] sevgililer, dostlar < Ar

ahır axur [xi] hayvan barındırılan yer ~ Fa a%wur hayvan besleme yeri, yemlik ~ OFa â%war yemlik (= Sogd âxwer a.a.) ß OFa â- yöneliş, katılma, aidiyet bildiren önek + OFa %\var(d) yemek " â+, +hor ahi verilen ad ahir [xiii] Anadolu'ya özgü bir örgütlenme biçiminin mensuplarına ~ Ar a^î [#'%w] kardeşim < Ar ax erkek kardeş (= Aram a%â a. a. = İbr a% a.a.) [xi] ~ Ar â%ir [#'^r] sonraki, son

EŞKÖKENLİLER: Ar #'?r : ahir, ahiret, bilahare, tehir, uhrevi ahiret/ahret ölümden sonraki hayat" ahir [xiii] ~ Ar â%irat [#'^r fa. f.] sonraki şey,

ahit/ahdahd[xiv] ~ Ar cahd[#chdmsd.]1. tanıma, 2. yükümlülük, yemin, söz < Ar cahida tanıdı, kabul etti, üstlendi ahize [#'%5 sf.] alan, alıcı" ahz * Karş. Ar a%ı5at (zorla alınan şey). ahkâm Hukm yargı" hüküm ahlak yaradılış " halk2 [xiv] [xiv] ~ Ar aHkâm [#Hkm çoğ.] hükümler < Ar [xx/a] telefon alıcısı (Fr récépteur karşılığı) < Ar a^5

~ Ar axlâq[#xlq çoğ.] yaradılış, huylar < Ar xulq ~ Yun a%lada yaban armudu, pyrus ~ Ar aHmaq [#Hmq sf.] aptal, budala < Ar

ahlat a%lat [xvii] amigdaliformis ~ EYun a%râs, -d- a.a. ahmak Hamuqa aptal idi" hamakat * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde, ahmer * Hilali ahmer "kızıl ay" demektir. ahsen Hasan güzel" hüsn ahşap Ar %aşb tahta, ağaç [xiv] [xiii]

~ Ar aHmar [#Hmr sf.] kırmızı

~ Ar aHsan [#Hsn kıy.] daha güzel, en güzel < Ar ~ Ar a%şâb [#%şb çoğ.] ağaçtan şeyler, kereste <

ahtapot ıxtapod[xvii] ~ Yun o%tapödi "sekiz ayak", a.a. ß Yun októ sekiz (~ HAvr *oktö- a.a. ) + Yun pódi ayak " okt(o)+, podyum ahu a.a. = Ave âsü a.a.) ahu zar ahududu ahval ahz aidat gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen " avdet + ~ Fa âh u zar ah vah, ağlama ahu dutu [xix] kırmızı ağaç çileği [xiv] " ahu, dut [xvi] ~ Fa âhü ceylan ~ OFa âhüg a.a. (= Sogd âsük

~ Ar aHwâl [#Hwl çoğ.] haller < Ar Hâl" hal1 ~ Ar a%5 [#'%5 msd.] alma, alım < Ar a%a5a aldı

~ Ar câ'idât [#cwd çoğ.] gelirler < Ar câ'idat^

aile ayilet [xiv] ~ Ar câ'ilat^ [#cwl sf. f.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı, bağımlılar < Ar câla [msd. cawl/c^iyâlat^] geçimini sağladı, besledi, baktı ait taalluk eden, ilgisi olan " avdet ~ Ar câ'id [#cwd fa.] 1. dönen, geri gelen, gelir, 2.

ajan [192+] ~Fragentsecret gizli görevli <Fragent iş yapan, görevli, vekil ~ Lat agens, t- < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajanda [xx/b] ~ Fr agenda gündem, günlük işler defteri ~ Lat agenda [n. çoğ.] yapılacak olan şeyler < Lat agendus yapılacak < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajans [186+] ; [189+] haber kurumu ~ Fr agence vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş ~ Lat agentia < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajda firmasının çay bardağı modeli [200+] büyükçe çay bardağı < marka Aida Paşabahçe

* Markanın yanlış okunmasından ötürü şarkıcı Ajda Pekkan'ın adıyla birleştirildiği rivayet edilir. ajite [etm [xx/b] ~ Fr agiter tahrik etmek, harekete geçirmek ~ Lat agitare a.a. < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ak ak[mak Tü Tü âk [viii] beyaz < Tü *â- açmak, açılmak " ayır-

ak- [viii+] (sıvı) akmak; [xi] akın etmek, yağma için hücum etmek ~ Ar caqb [#cqb msd.] 1. ayak topuğu, 2.

akab[inde ard, peş, sonra (= Aram caqsb- topuk = Akad iqbu a.a.)

akademi akademya [181+] ~ Fr académie 1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi / İt accademia a.a. < Akademía 1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı * Modern dönemde ilk kez 1474'te Floransa'da kurulan Platonik Akademi için kullanılmıştır. akait [xvii] ~ Ar caqâ'id [#cqd çoğ.] ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri < Ar caqldat^ " akide 1 akaju fıstık ~ Port a caju ~ Karib akamet sonuçsuz, etkisiz < Ar caqama kısır idi, kısırlaştırdı akar akaret caqâr " akar akasya acacia arabica ~ E Yun akakía a.a. [xix] [xiv] ~ Ar caqâr [#cqr] gelir getiren mülk ~ Ar caqârât [#cqr çoğ.] gayrımenkuller < Ar [xx/a] ~ Fr acajou tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen ~ Ar caqâmat^ [#cqm msd.] kısır,

~ Fr acacia kurak bölgelere özgü bir ağaç,

* 16.-19. yy'da rastlanan Tü akakiya biçimi doğrudan Yunancadan alıntıdır. akbaba akça/akçe + <Tü [xvii] başı beyaz olan bir tür yırtıcı kuş, a.a. " ak, baba [xiii] 1. beyaz, 2. gümüş, 3. gümüş para < Tü ak " ak

* Karş. Fr argent, İsp plata (1. gümüş, 2. gümüş para, genel anlamda para). Karş. sarıca (altın). akıbet [xi] ~ Ar câqibat^ [#cqb fa. f.] ard, son, sonra < Ar caqaba ardından geldi, takip etti < Ar caqb topuk " akab akıl [xi] ~ Ar caql [#cql msd.] a.a. < Ar caqala 1. dizginledi, gem vurdu, 2. akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü (= İbr #cql rehin etme, haczetme) akın akışkan Tü akın [xi] sel; [xiv] baskın, yağma, dalga YT [194+] seyyal < Tü *akış-" ak< Tü ak-" ak-

Akışmak fiili mevcut değildir.

[xvii] eritilip sertleştirilmiş şekerden yapılan şekerleme - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 1. katılaşmış şey < Ar caqada düğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal) katılaştırdı" akit1 akide2 [xvii] ~ Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 2. kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom < Ar caqada düğümledi, bağladı, katılaştırdı" akit1 akif [xiv] ~ Ar câkif [#ckf fa.] adayan < Ar cakafa [msd. cuküf] adadı, kendini verdi, meşgul oldu, müptela oldu akik taş, agat akil akim [xiv] ~ Ar câqil [#cql fa.] akıllı, rasyonel" akıl ~ Ar caqîm [#cqm sf.] sonuçsuz kalan " akamet ~ Ar caks [#cks msd.] yansıma, [xiv] ~ Ar caqîq [#cqq sf.] 1. yarık, 2. bir tür değerli

akide 1

akis/aksaks [xiv] tepki, bir şeyin tersi < Ar cakasa yansıdı, tersine döndü akit1/akdakd [xiv] düğüm, 2. sözleşme < Ar caqada bağladı, düğümledi, ilikledi akit2 [xvii]

~ Ar caqd [#cqd msd.] 1. bağ,

~ Ar câqid [#cqd fa.] akteden, sözleşen" akit1

akompanye[etm [187+] ~Fraccompagner eşlik etmek ~ OLat accompaniare a.a. ß OLat ad- bir şeye, birine + OLat *companiare yoldaşlık etmek < OLat companio "ekmek paylaşan", yoldaş " ad+, kumpanya akor [xx/b] uyumlu ses grubu ~ Fr accord uyum, ses uyumu, akor < Fr accorder uyum sağlamak, ses veya fikir birliğine varmak ~ OLat *accordare B Lat ad- katılma edatı + Lat cor, cord- yürek, akıl, gönül" ad+, kör2 * Veya < Fr corde < Lat chorda (tel, çalgı teli). Bk. kordon. akordeon [xx/a] ~ Fr accordéon bir müzik aleti ~ Alm akkordeon a.a. ^ 1829 Cyril Demian, Avst. müzik aleti yapımcısı < Alm akkord akor " akor akort akorda [xix] bir çalgının uyumunu sağlama uyum, ses uyumu, akor < İt accordare " akor akr(o)+ HAvr *ak-ro- < HAvr *ak- keskin, ekşi, sivri ~ İt accordo

~ Fr/İng acr(o)- ~ EYun akrós uç, sivri ~

* Aynı kökten EYun oksys (ekşi), Lat acer (keskin), acus (iğne, sivri), acetum (sirke). Tü ekşi sözcüğünün bu grupla ilişkisi tartışılmıştır. akraba qarîb [sf.] yakın " kurbet ~ Ar aqrabâ' [#qrb çoğ.] yakınlar < Ar

akran eşleşenler, yaşıtlar < Ar qirn eş, çift" karine 1 akredite [etm [xx/b]

~ Ar aqran [#qrn çoğ.] eşler, bir yarışta ~ Fr accrediter kredi vermek, inandırıcı

kılmak ~ OLat accreditare a. a. ß OLat ad- bir şeye + OLat creditus inanca, kredi" ad+, kredi akreditif [xx/b] ~ Fr accreditif kredi mektubu" akredite

akrep [xiv] ~ Ar caqrab [#cqrb] 1. zehirli bir haşere, akrep, 2. sivri uçlu bir tür çengel, 3. saatin kısa kolu (= Aram caqrsbâ akrep = Akad aqrabu a.a.) * EYun skorpíos (akrep) biçimi muhtemelen bir Sami dilinden alınmıştır. akrilik [xx/c] ~ Fr acrylique akrooleinden elde edilen bir polimer / İng acrylic a.a. < Fr acryle/acryl < Lat acer keskin, ekşi " akr(o)+ akrobat [xx/b] ~ Fr acrobate cambaz ~ EYun akróbatos parmak uçlarında yürüyen ß EYun akrós uç + EYun bátos yürüyen (< EYun bainö, bat-yürümek, adım atmak ) " akr(o)+, baz akropol [xx/b] ~ Fr acropole antik kentlerde hisar, iç kale - EYun akrópolis hisar, yukarı kent ß EYun akrós uç + EYun pólis kent" akr(o)+, politik akrostiş [xx/b] ~ Fr acrostiche bir şiirin mısralarının ilk harfleriyle yapılan söz oyunu ~ EYun akrosti%es ß EYun akrós uç + EYun stíks, sti%- sıra, satır, mısra " akr(o)+ aks [xx/c] ~ Fr axe eksen, dingil, üzerinde tekerleklerin döndüğü mil ~ Lat axis a.a. ~ EYun âksön a.a. ~ HAvr *aks- a.a. aksa[mak Tü ağsa- [xi] yavaş gitmek, topallamak < Tü *ağıs ağır, yavaş " ağır

* Karş. Tü akru (yavaş - xi). aksak Tü aksak/ağsağ [viii+] aksayan, yavaş giden < Tü a%sa-[xi] " aksa-

aksam qism " kısım

~ Ar aqsâm [#qsm çoğ.] kısımlar < Ar

aksan [188+] ~ Fr accent konuşma vurgusu, aksan ~ OLat accentus (bir metni veya sözü) makamla söyleme ß Lat ad- bir şeye + Lat cantare terennüm etmek, şarkı söylemek " ad+, kanto aksata alışveriş " ahz, ita ~ Ar a%5 wa icTâ ahz u ita, alıp verme,

akselere [etm [xx/b] ~ Fr accélérer hızlanmak, hızlandırmak ~ Lat accelerare a.a. ß Lat ad- + Lat celer hızlı, seri ~ HAvr *kel-es- hızlı" ad+

akseptans [xx/c] ~ Fr acceptance kabul ediş, kabul belgesi < Fr accepter kabul etmek ~ Lat accipere, accept- a. a. ß Lat ad- bir şeye + Lat capere, capt- el koymak, tutmak " ad+, kapasite aksesuar [xx/b] ~ Fr accessoire eklenti, tali unsur, süs ~ OLat accessarius a. a. < Lat accedere, access- yanına gitmek, yanaşmak, katılmak ß Lat ad- bir şeye + Lat cedere, cessgitmek, varmak, ayrılmak ~ HAvr *ked- gitmek, terketmek, ayrılmak "ad+ aksır[mak +kirTü asur- [xi] a.a.; aksur- [xiv] < Tü *askur- < Tü as [onom.] aksırık sesi "

* Ses yansımalı fiiller yapan -kır- eki varsayılmalıdır. Karş. Azer asqur- (a.a.). aksi aksiseda caks yansıma, akis + Ar Sadân ses, eko " akis, sada ~ Ar caksî [#cqs nsb.] ters " akis ~ Fa caks-i Sadâ ses yansıması, eko ß Ar

aksiyom [192+] ~Fraxiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke ~ EYun aksiöma < EYun áksios denk, uygun, değerli aksiyon [xix] hisse senedi; [xx/b] eylem ~ Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi ~ Lat actio eylem < Lat agere, act- yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek ~ HAvr *ag- harekete geçmek veya geçirmek Aynı kökten EYun âgo (sürmek, sevketmek, götürmek), agón (yarış). EŞKÖKENLİLER: Lat agere : acente, ajan, ajanda, ajans, ajite, aksiyon, aktif, aktive, aktör, aktris, aktüarya, aktüel, antrakt, hiperaktif, kaşe, kaşkol, manej, reaksiyon, radyoaktif EYun ágo : demagog, pedagog, sinagog, strateji EYun agón : antagonist akson [xx/c] ~ Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı ~ EYun âksön eksen " aks aksülamel + caksü-l c^amel [xix] karşı eylem (Fr réaction karşılığı) B Ar caks yansıma, tepki + Ar camal eylem " akis, amel ~ Sogd %Şâm akşam, akşam

akşam a%şam [xi] yemeği (= Ave %Şaprt akşam veya gece = Sans kşapâ a.a.) aktar attar aktar[mak Tü attar [xiii]

~ Ar caTTâr [im.] ıtır satan, parfümeri"

ağtar- [viii+] çevirmek, devirmek, döndürmek

a. tiyatro oyuncusu ~ Lat actor icra eden < Lat agere. etkin ~ Lat activus < Lat aktinyum [xx/b] ~YLatactinium radyoaktif bir element^ 1899 André-Louis Debierne.] "edilmiş şeyler".ışın. act.a.bir şeye + OLat copulare bağlamak < Lat copula iki şeyin bağı. zabıt < Lat actus edim. vitamin [xx/c] [xx/b] ~ Fr aquarelle suluboya ~ İt ~ Alm aquavit bir tür alkollü içki ~ Lat akuple [etm [xx/c] ~ Fr accoupler çift koşmak ~ OLat *accopulare ß OLat ad.yapmak. a.aktif [xx/b] agere.yapmak. akupunktur [xx/c] ~ Fr/İng acupuncture iğnelerle tedavi yöntemi ß Lat acus iğne + Lat punctura delme " akut. 2. çoğ. icracı. eylemek " aksiyon aktris [f. marina akuarel/akvarel acquarella a. şua * Yunanca sözcük Lat radius (ışın) karşılığıdır. boyunduruk. ~ akuamarin [xx/b] ~ Fr aquamarine 1.< HAvr *kous. fiil" aksiyon akua+/akva+ HAvr *akwâ. aktîn. Fr. bu renkte bir süs taşı ^ İlk anlamda 1846 John Ruskin. güncel ~ OLat actualis fiili. radyum. kayıtlar. kimyacı < EYun aktîs. Karş. rabıta " ad+ * Karş. İng.işitmek . sanat eleştirmeni ~ Lat aqua marina deniz suyu " akua+. ~ İt acqua / Fr aqua. yeşilimtrak açık mavi renk. eylem < Lat agere. ponksiyon akustik [192+] ~Fracoustique işitmeye ilişkin. -ive eylemli.] " aktör aktüalite konular < Fr actuel" aktüel [xix] ~ Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu ~ Lat actrix [195+] ~Fractualité güncellik. a. < İt acqua su " akua+ akuavit aqua vitae hayat suyu " akua+. actaktüel [xx/b] eylemsel < Lat actus eylem. işitsel ~ EYun akoustikós < EYun akoüö işitmek ~ HAvr *skous-yo. güncel aktüarya [xx/c] ~ Fr actuariat sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı < İng actuary sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı ~ Lat actuarius zabıt kâtibi < Lat acta [n. dekuple. eylemek " aksiyon ~ Fr actif. act. ~ Fr actuel fiili. aktive [etm [xx/c] ~ Fr activer etkin hale getirmek" aktif aktör [xix] ~ Fr acteur eyleyen.su ~ Lat aqua a.

sivri uçlu. 2.a.] daha yüksek. Moğulağan>ulaan (a. fırtına " bora [xvii] altüst olma. Lat lichia. toplayıcı. daha yüksek. Fr liche/lichié (a. en yüksek. sivri " akr(o)+ akü akümülatör[192+] ~Fraccumulateur1. ornitolog < Lat aquarius suya ilişkin. güzel. ani (sancı. elektrik biriktiren cihaz < Fr accumuler " akümüle akümüle [etm [xx/b] ~ Fr accumuler birikmek. güzel" anlamı Türkçeye özgüdür. al âl [viii] kırmızı * Karş.akut [xx/b] ~ İng acute keskin. ß Lat ad.Lat acutus < Lat acuere sivriltmek. İng. keskinleştirmek ~ HAvr *ak-u. alabros brosse fırça ~ OLat bruscia a. Fransız " frank [187+] ~ İt alla franca Frenk gibi. kuzu balığı. " fırça alaca <Tü [xiv] karışık renkli < Tü ala " ala alacık Tü [189+] ~Fr à labrossef ı r ç agibi<Fr alaçu [viii+] bir tür büyük çadır alafranga usulü < öz Franco Frank.). toplanmak. Yun lítsa/létsa. iyi (sıfat) [xiv] 1.biriktirici.< HAvr *ak. [xvii] 2.keskin. zaptetmek. almak ala Tü al kırmızı" al Tü ala [xi] renkli. al[mak Tü al.). en yüksek " ali * "İyi. Frenk . küme olmak " ad+. İt lezza/lizza/alicia. alaca alâ (zarf). kümülüs akvaryum [189+] ~YLataquarium[n. a. alabanda [xvii] ~ İt alla banda gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma < İt banda2 yan. hastalık) . devrilme < Ven bòra ani * Ven albora < alborar (direk dikmek) fiiliyle ilgisi gösterilemez. biriktirmek ~ Lat accumulare a. taraf" bandıra alabora rüzgar.bir yere + Lat cumulare toplamak. karışık renkli.] içinde su canlılarının yaşatıldığı yapay ortam # 1850 Philip Gosse.a.[viii] elde etmek. lichia Tü ~? * Karş. 3. pek güzel. suya ait" akua+ akya [xix] bir tür büyük balık.a. sağanak. pek iyi ~ Ar aclâ' [#clw kıy.

alametler (< Ar calâmat^ işaret.alagarson Fr garçon oğlan " garson [xx/b] ~ Fr à la garçon oğlan gibi (saç kesimi) < alaimsema [xviii] gökkuşağı ~ Ar calâ'imu-s-samâ' gökte beliren alametler ß Ar calâ'im [#clm çoğ. bu tür kayıklara mahsus ağ . sema1 * "Gökkuşağı" anlamı Türkçeye özgü olmalıdır. alaca bulaca.] Alman tarzı. her çeşit ikaz sinyali [xvii] ~ İt all' arme silahlara! < İt arma silah " arma alaşım YT [194+] halita < Tü *alaş-" ala * Bulaş.fiilinden benzerlik yoluyla türetildiği anlaşılmaktadır. Türk alavera [xix] dolap. asıldı.] işaret. alamet) + Ar sama' gök " alamet. ~ Fr à la cocque kabuklu yumurta < Fr [xix] bir tür balıkçı kayığı. ilgilendi [msd. 2.İt alamanna [f. Alman usulü < öz Alamanno Alman " Alman ~ Ar alamet [xiv] belirtiler. geniş ~ Lat largus a. alakart [189+] restoranda seçmeli menü < Fr carte kart. çabuk pişirilen ~ Fr à la mode modaya uygun < Fr mode " alarga [xvi] gemicilikte "açıktan geç" komutu ~ İt allarga açıl!. bağlandı. larj alarm [xx/b] ikaz sinyali ~ Fr alarme silaha çağrı [xiv]. ilgi. bağlantı < Ar caliqa [msd. uzaklaşmak < İt largo açık. özellikle kıyamet belirtileri calâmat^ [#clm msd. calaq] 1. belirti. sarktı. Karş. alaka [xiv] ~ Ar calâqat^ [#clq msd. dürüst olmayan iş . alaturka usulü < öz Turco Türk " Türk alavere [187+] ~İt alla turca Türk gibi.] ilişki. im " alem1 alaminüt [xx/b] yemek < Fr minute dakika ~ Lat minutus " mini1 alamod moda alan Tü [xx/a] alan [xi] açık ve düz yer ~ Fr à la minute dakikalık. uzaklaş! < İt allargare açılmak.] işaretler. " ad+.a. liste " kart2 alakok coque yumurta kabuğu alamana [xx/a] ~ Fr à la carte "listeye göre".

yumuşamak " alışaldan. alşak [xiv] a. bulaşıklık. yanmak " yanalbatros [xx/b] ~ Fr albatros bir tür deniz kuşu ~ Port alcatraz balıkçıl kuşu. Fiziksel anlamda kullanımına 15. boş sayfa < Lat albus beyaz " albinos albümin [192+] ~Fralbumine yumurta akında bulunan bir protein ~ Lat albumen ak madde.a. kirletmek alayiş [xvii] bulaşma. geleneksel Türk akıncı düzeninin aksine. aldatma . parıltı < Tü yal. uysallaşmak " alış* Özgün anlamı alçak gönüllü deyiminde korunmuştur. pelikan ~? Ar al-ğaTTâs [#ġTs im. yanma.a. sosyal anlamda daha düşük pozisyonda olan < Tü *alış-ak < Tü alış. kanat.] dalgıç albay YT [193+] < Tü alaybeyi" alay1. beyaz kâğıt. alçak [xvii] hakir. âlây. uysal. yozlaşma < Fa âlüdan. bey albeni " al-. alay2 alay etmek [188+] eğlenmek. 2. ciltli defter ~ Lat album [n. Karş.evcilleşmek. Yunanca biçim ilk kez VIII Konstantin Porphyrogenetos'un 959 tarihli yasa derlemesinde görülür. kirletme < Fa âlüdan. pest. kandırmak < aldan[mak <Tü Tü âl2 [viii] hile.[xi] aldatmak. Roma ordusunda süvari birliklerine verilen ad * Latince sözcük MÖ 2. ben1 [xx/b] ~ Fr albinos doğuştan saçları ak + al beni [xix] çekicilik. debdebe . dalavere. yy'dan itibaren rastlanır. Türkçe sözcüğün orijinal anlamı.Fa alâyiş bulaşış.bulaşmak. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup merkezdeki piyade birliğinin sağ ve solunda konuşlanan süvari birliklerini ifade eder. albüm [xix] ~ Fr album boş yapraklardan oluşan kitap. cazibe albinos/albino olan < Lat albus beyaz ~ HAvr *albh. yumuşak huylu.a. düzgün saflar halinde dizili süvari birliğidir.[xiv] kandırılmak < Tü alta..] beyaz şey. alçı <Tü alçığ [xiii] duvar ve sıva yapımında kullanılan bir tür ak toprak < Tü *alış-ığ yumuşak < Tü alış.bulaşmak " alay2 ~ Fa alaz <Tü [xvii] = Tü yalaz/yalaw/yalan/yalm alev. yozlaşma.* Almak vermek fiillerinden veya Fr alivrer sözcüğünden türemiş olması zayıf olasılıktır.] < Lat ala 1. tahkir etmek (argo) âlây bulaşma. [xix] dünyevi gösteriş. âlây. yumurta akı < Lat albus beyaz " albinos alçak Tü alçak [viii+] mütevazı. alay1 [xiv] bir tür süvari formasyonu ~ O Yun allági(on) Bizans ordusunda bağımsız süvari birliği ~ Lat alae [çoğ.parlamak.

başka şey ima etme ß EYun állos başka (~ HAvr *al-1 öte.] gizli olmayan.a. aşikâr oldu . sonsuz süre.a. aldur-[xiv] almasına neden olmak.a.(öte). Sans dantaka. İbr colam (sonsuz süre. umum alelusul ale+. hidr(o)+2 aldente [xx/c] ~ İt al dente "dişe gelir". göz önünde < Ar calana [msd. gibi. +dar alengir[li -? ~ Fa calamdâr sancaktar < Ar calam alenî ~ Ar çalanı [#cln nsb.aldehid [xx/c] ~ Fr aldéhyde alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı / İng aldehyde a. yeryüzü. alem2 [xi] ~ Ar câlam [#clm] dünya.a. evren * Karş. acele ~ Ar cala-1-c^âdat^ adet üzere. ebediyet. bayrak " ilim [xiii] sancak ~ Ar cala-1-c^acalat^ acele ile. önemsemek < Tü al-" al* Geç döneme ait olan ikinci anlamın kaynağı açık değildir. dünya. 2. alemdar sancak. açık. uls.[viii+] almasına neden olmak. aldır. ~ HAvr *dent. genel ~ Ar cala-1-uSül usul üzere. bayrak " alem1.[xix] aldırış etmek. herkes ~ Aram câlam 1. dent. ale+ ~ Ar cala(y) üzeri. usulü gibi" ~ Ar calam [#clm] simge. odont-. az pişmiş makarnayı tarifeden bir söz < İt dente diş ~ Lat dens.(diş). adet2 alelumum olarak " ale+. başka) + EYun agoreüö konuşmak. söylemek " kategori * HAvr *al. ult. acele alelade surette " ale+. alelacele olarak " ale+. EYun odoús. ebediyet).a. karşı. alışılmış ~ Ar cala-1-c^umüm genellikle. calâniyyat^] açığa çıktı. usul1 alem1 sancak. Belki "burnundan kıl aldırmak" deyiminden. kaptırmak . işaret. üzere (edat) alegori [xx/b] ~ Fr allégorie simgesel anlatı ~ EYun allegoria başka türlü söyleme. aldır[mak Tü altız.kökünden Lat alter (başka). İng tooth < Ger *tanth. üstü. < YLat alcool dehydrogenatus hidrojeni alınmış alkol" alkol. belirti. * Aynı kökten Fa dand.

2. [200+] popüler psikolojide aktif erkekler için kullanılan bir sıfat ~ EYun álfa Yunan alfabesinin ilk harfi ~ Fen alep öküz. alfabe [xx/a] Yunan alfabesinin ilk iki harfi" alfa.sesinin inceltilmesi Farsça etkisi veya Farsçadan ikincil alıntı gösterir. ~ Ar calayhi-s-salâm barış ~ Ar calaykum as- aleyhisselam [xi] selam sözü (onun) üzerine < Ar calay-hi onun üzeri" aleyh aleykümselam [xiv] selam sözü salâm barış (sizin) üzerinize < Ar calay-kum sizin üzeriniz " aleyh alez [xx/c] ~Fràl'aise1. yatak çarşafının altına serilen emici örtü < Fr aise hareket alanı. calev [xvii] Çağ] a. hekim ß EYun állos başka. Fenike yazısı Arami yazısının bir varyantıdır. yalab yalab (parıl parıl xiii). Karş.] Ali'ye mensup olan < öz cali Ali b. numara . beta ~ Fr alphabet harfler dizisi ~ EYun álfa beta ~ Fr alphanumérique harf ve rakamları alfanümerik [xx/c] içeren dizi / İng alphanumeric(al) a. farklı + EYun érgon iş. Avst. aygıt < Ar âla [msd. erg alesta [xvii] hazır etmek ß İt ad bir şeye + İt lesto hazır " ad+ alet awl/ma'âl] döndü [xiv] ~ İt allesta hazır ol! < İt allestire hazır ~ Ar âlat [#'wl msd.alerji [195+] ~Frallergie vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki ~ YLat allergia ^ 1905 Clemens von Pirquet. alev Tü yalaw [Abuş. karşı." belki "çömlekçi çarkı" olmalıdır.rahat. ferahlık. TTü yalabı. = Tü yalab yalab [DK] parıl parıl ~ Fa âlâw parıldama. İbr eleph (öküz). bitişmek alfa [xx/b] bir tür radyoaktifışın.a. etraf < Lat adiacere etrafında olmak. . İslam peygamberinin damadı aleyh ile. gönlü ferah. Ebi Talib. * Arapça sözcüğün nihai anlamı "dönen şey. rahat ~ OLat *adiaces çevre. alev <Tü alâv/alev [xvii] . ışımak xiv). [xx/c] bazı tıp ve elektronik terimlerinde kullanılan bir bileşen. Alevi [xi] ~ Ar calawl [#clw nsb. " alfa.] araç. a. Fenike alfabesinin ilk harfi = Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi * Fenike yazısında A harfi öküz başı simgesiyle gösterildiği için. çalışma " alegori. gibi" ale+ [xiv] ~ Ar calay-h(um) onun üzeri < Ar cala(y) üzere. Esasen Türkçe bir kelime olduğu halde -l. Akad alpu. yalabık (parlak xvi).(parıldamak. xv+ * Karş.

Harezm alıç oxyacantha alık Tü [xi] meyvesi eriğe benzeyen yabani bir meyve.ekinin refleksif kullanımıyla "kendine almak" anlamında. evcilleşmek. majeste ß Ar câlîy yüksek + Ar canâb nezd. değiştirmek.] yüksek. cephe. ali [xiv] culüw] yüksek idi. [xvii] üstüne almak. evcilleşmek) < suescere (benimsemek. taraf" ali. yy) < öz %warizm Orta Asya'da bir ülke. ~ OFa alüg a. sodyum hidroksit < Ar qalâ yaktı. [xiv] yenilmek. alicenap ~ Fa câlîy canâb yüce makam. cüsseli ve kaba kimse. adet edinmek. usare " usare alize [xx/b] ~ Fr alizé tropik bölgelerde esen bir rüzgâr ~ ? alkali [183+] ~Fr/İng alkali bir kimya terimi~Ar alqall [#qlw] kostik soda. bilen. [xiii] değişmek. yumuşamak < Tü almak " al* Türkiye Türkçesinde -iş.] < al-%warizmı İslam matematikçisi Harezmi (9. crataegus ~ Fa âlüça küçük erik. fırınladı . ahzetmek. alt olunmak. yy son yarısında Kırım hanlarını ilgilendiren karmaşık siyasi entrikalardan dolayı. aptal alın Tü alın [viii+] ön taraf. almak). alın alın[mak Tü alın. hazret. takas etmek.a. Anlam için karş. alıç ^ küç.a. Lat consuescere (alışmak. özellikle bu sülaleden gelen Kırım ve Besarabya hanları < Tü * Muhtemelen 18. hassasiyet göstermek < Tü al-" alalış[mak Tü alış. allah ~ Fr alizarine kırmızı kök boya < Fr [xi] ~ Ar calim [#clm fa. bilgin < alizari kök boya hammaddesi ~ Ar al-cuSârat^ öz suyu. aluk/alığ [xi] kel.[xi] kendine almak. uysallaşmak. cenap alicengiz alicengiz oyunu [xix] dalavere. kat.] ilim sahibi. yüceldi ~ Ar câlîy [#clw sf. yükseldi. [xiv] benimsemek. dolap âl-i Cengiz Cengiz Han sülalesi.[xi] alışveriş etmek. [194+] idrak algoritm/algoritma [xx/b] ~ Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi ~ EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk. alim Ar calama bildi" ilim alimallah alizarin [xx/b] ~ Ar câlimu-llâh Allah bilir " alim. yüce < Ar calâ [msd.alg algı YT [xx/b] ~ Fr algue yosun ~ Lat alga a. < Tü al-" al- [193+] ganimet.

~ Fr allo telefon hitabı ~ İng hallo/hullo ~ Fr alopécie saç dökülmesi. ~ Ar al-kuHl [#kHl] göze sürülen sürme. alak bulak [xv-xvii] . Tü al.a. münavebe * Kırgızca sözcüğün etimolojisi açık değildir. kellik / İng . alo [ 192+] genel selam sözü ~ EFr ho là "hey oradaki!" alopesi [xx/c] alopecy a.a.] gözden geçirilmiş. Allah [xi] ~ Ar allâh [#'lh] < Ar al-(i)lâh tanrı" ilah ß Tü allak bullak ikil alas bulas [xi] karma karışık. her + Ger *manniz insan.] çok bilen.a. hareketli allem kallem konuştu " ilim. karıştırmak " ala. < öz Alamanni 3.fiiliyle birleştirilmesi keyfidir. redakte edilmiş. kelam ß Ar callama [II] bildirdi + Ar kallama [II] Alman Alaman [xvii] ~ Fr Allemand a.) biçimi Türkçeden alıntı olmalıdır. özetledi < Ar naqaHa [msd. fazlasını kesti. çok ~ İt allegro şen.[xi Ha] karmak. # 1267 Francis Bacon. < E Yun alöpeks tilki ~ HAvr *wlp-e.alkış Tü alkış [viii+] övgü. en alim " ilim [xiv] ~ Ar callâmat^ [#clm im. antimon veya kurşun sülfat < Ar kaHala karardı * İmbikle damıtma tekniği 12. özetlenmiş (yazı) < Ar naqqaHa [II] bir kitabı redakte etti. İng. alacr. kutsama < Tü alka. allame alim.a. kutsamak alkol [xix] ~ Fr alcool mayalı içkilerden damıtma yoluyla elde edilen kimyasal madde ~ İsp alcol a. düşünür ~ Ar al-munaqqaH [#nqH II mef. kısalttı.[viii+ Uy] övmek. çeşitli bilgiler içeren takvim ~ YLat almanac a. yy'da ortaya çıkan bir Germen aşiretleri birliği ß Ger *all.a.a. yy'da İspanya Arapları tarafından Avrupa'ya getirildiği ve kurşun sülfat maddesi de alkol gibi damıtıldığı için. allegro [192+] müzikte bir tempo neşeli ~ OLat *allecrus ~ Lat alacer. salname. a. erkek " manken almanak [xix] ~ Fr almanach yıllık. naqH] budadı almaşık YT [194+] alternatif <Kırg almaş nöbet.tüm. alaca bulaca [xvii] ala karışık renkli + Tü bulğa.canlı. bula* Moğ alag bulag (a.

İngiliz kimyacı < Lat alumen şap ~YLat aluminium bir . müzikte yüksek perdeden erkek sesi. pakt * 1920 Versailles barış antlaşmasıyla aynı günlerde icat edildiği için. alüminyum [192+] 1808 Humphrey Davy. Erm aġvés < EErm alwes. ~ Fr altimètre yükseklik ölçme cihazı ß altimetre [xx/b] Lat altus yüksek + EYun métron ölçü " alto. 2. alto [189+] ~İtalto1. [xx/a] ~ Fr alpinisme dağcılık sporu < Fr alpin alternatif [xx/b] ~ Fr alternatif 1. Ave raopis. boy atmak).a.yüksek. alpaka 1 [192+] ~İspalpaca Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan.iki şeyden başka olan. Karş. almaşık < Fr alterner ~ Lat alternare bir işi sırayla yapmak < Lat alter öbür. a. pac. < Tü altı" altı * -mış ekinin işlevi belirsizdir. Aynı kökten Lat vulpes. pes perdeden kadın sesi [xvi]. büyümek. a.İt altezza yükseklik.barış " alüminyum. +metre altmış Tü altmış [viii+] a. < Quech pako kızıl kahverengi alpaka2 [xx/b] ~ YLat alpax.bir alüminyum alaşımı ß YLat aluminium + Lat pax.a. yüksek ~ HAvr *al-to. seçenek. 2.* Tilki yılda iki kez tüylerini döktüğü için. boy atmak * Aynı kökten Lat alescere (büyümek. a.]. alpinizm Alp dağlarına ait < öz Alpe Alp dağları alt Tü alt [viii+] a.> Fa röbâ (tilki).a. Fr/İng altitude < Lat altitudo (yükseklik). sırayla değişen. . Sans lopâsâ. yücelik < İt alto yüksek " alto altı Tü Tü altı [viii] a. altın altun [viii] a. öteki ~ HAvr *al-tero. bu hayvanın yünü ~ Quech alpako a. alpac. 3. diğer < HAvr *al-1 öte. < HAvr *al-3 (bitki veya canlı) yetişmek. başka " alegori alternatör cihaz < Fr alterner " alternatif altes [xix] [xx/b] ~ Fr alternateur alternatif akım üreten ~ Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli . tenor [esk. buna eşdeğer perde ~ Lat altus boy atmış. a.

] kör. güvence" emanet amatör [192+] ~Framateur bir işi zevk için yapan ~ Lat amator seven < Lat amare sevmek ~ HAvr *am. ambalaj [192+] ~ Fremballage paketleme.suyla akıtmak.alüvyon [xx/b] ~ Fr alluvion akarsuyun sürüklediği kumlu toprak.. maksat" anlamını Dil Devriminden sonra kazanmıştır. amaç [xi] ~ Fa âmâc hedef.sevmek amazon [xx/a] ~ Fr amazone 1. amade âmâdan. a.a. balya ambale [xx/b] ~ Fr emballé gemi azıya almış (at). krem ~ EYun málagma. " merhem aman [xi] ~ Ar âmân [#'mn] güvenlik. hazır < Fa/OFa amalgam [xx/c] ~ Fr amalgame civa alaşımı. nikâh yüzüğü < Fr allier bağdaşmak. < EYun malâssö. ß Lat ad. 2. 2.+ Fr balle balya. * Karş. bağdaştırmak. top " in+1.bir yere + Lat lavare.a. a. maamafih ~ Ar acmâ' [#cmy sf.gelmek. ittifak. yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım / İng amalgam a. ama1/amma (bağlaç) < Ar am fakat ama2 camiya kör olma. hazır olmak ~ Fa âmâda gelmiş. amçık [xiii] a. varmak. Moğ aman (ağız). Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi. a.bir şeye + Lat ligare bağlamak " ad+. laut. nişangâh * "Gaye. yıkamak " ad+.a. dere mili < Lat alluere suyla sürüklenmek ß Lat ad. duyguları altüst olmuş < Fr s'emballer gemi azıya almak. karanlık olma [xiv] emma [xi] ~ Ar amma gelgelelim. -t. ~ OLat amalgama simyada civa alaşımı ~ Ar al-malġam alaşım.a. amçuk [xiv] a. malag-yumuşatmak ~ HAvr *melag. ittifak etmek ~ Lat alligare a. altüst olmak Lat ballare " balad . lig am Tü am [xi] dişilik organı. bulamaç. Orijinal biçimin amçık (ağızcık?) olduğu düşünülebilir. erkeksi veya savaşçı kadın ~ EYun amazon savaşçı kadınlar kavmi * Yunanca sözcüğün a-mazós (memesiz) sözcüğünden türetilmesi halk etimolojisidir. gözleri görmeyen < Ar * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde.a. lavabo alyans [xx/a] ~ Fr alliance 1. olmak. paket < Fr emballer paketlemek ß Fr en. âmây.

yaşlı ve saygıdeğer kimse " ece < Tü *aba eçe ß Tü âpa [viii] baba + Tü eçe ~ Ar camal [#cml amel [xi] iş. < OLat barra engel. a. işlem. işlem " amel ~ Ar camalat^ [#cml çoğ. barikat dikmek < OLat inbarricare a. balistik ambülans [xx/b] ~ Fr ambulance tıbbi taşıt aracı < Fr hôpital ambulant gezici hastahane < Lat ambulare gezmek. eylem < Ar camala çalıştı. amblem ~ EYun emblema. [xix] ishal msd. işlem.a. bu2 ambi+ çepeçevre ~ Lat ambi. güvendik (birinci çoğul şahıs) < Ar amana [IV] inandı.] işlemler < Ar amenna [xiv] ~ Ar âmannâ [#'mn IV] inandık.] iş. -t. getirmek " hem. amele " amel ameliyat camaliyyat^ ameliye. (= Sans sambhâra bir araya getirme. mağaza ~ OFa hanbar a. içine sokmak ß EYun én içine + EYun bâllö atmak " en+. birikim. iyon amblem [xx/b] ~ Fr emblème simge. kumanya) ß HAvr *sem. ambit. ~ EFa hambâra a. her çeşit güzel koku = OFa anbar a. İslami inanç formülünün ilk kelimesi. bu kelime ile başlayan formül < Ar amana [IV] inandı" emanet . abluka ~ İsp embargar etrafını çevirmek. ambiyans [xx/b] ~ Fr ambiance çevre. eylem. a. dolaşmak. a. güvendi" emanet amentü [xiv] ~ Ar âmantu [#'mn IV] "inandım". dolanmak ß Lat ambo + Lat ire.her ikisi. barikat. genel hava ~ Lat ambientia dolaşım < Lat ambire. ambit. erzak. beraber.a. saplama < EYun embâllö katmak.sokuş.a. birlikte + HAvr *bher-1 taşımak. " ambiyans amca <Tü abıca/abuca [xvi] babanın ağabeyi [viii] ağabey.a. +ber ambargo [192+] ~Frembargo bir limana giriş çıkışı engelleme. iki yanlı. amberbu Ar canbar + Fa büy koku " amber. ortam.ambar [xiii] ~ Fa anbar depo. ~ HAvr *ambhi iki taraf. işledi * "İshal" anlamı muhtemelen "bağırsak boşaltma işlemi" anlamında bir hüsnü tabirden türemiştir.dolaşmak.a. it-gitmek. dolanmak < Lat ambire. yol almak ~ HAvr *eigitmek " ambi+.] işçiler < Ar câmil işçi ~ Ar camaliyyât [#cml çoğ. bariyer " bar1 amber [xi] ~ Ar canbar [#cnbr] bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde. çevre ~ Fa canbar büy güzel kokulu bir çiçek ß ~ Fr/İng ambi.bir.

arkadaş < Lat amare sevmek " * Türkçe sözcüğün ikinci anlamı Beşiktaşlı taraftar Amigo Orhan'ın lakabından türemiştir. ametist [xx/b] ~ Fr amethyste bir tür süs taşı ~ EYun améthystos "sarhoş etmez".a.iki yanlı + EYun théatron tiyatro " amphi+. üfürmek. ametal metal [xx/c] ~ Fr ametal metal olmayan mineral" an+.içine üfleme.] . Alm. amin2 amfibi [xx/b] ~ Fr amphibie 1. amfizem [xx/c] ~ Fr emphysème tıpta bir vücut dokusunun gazla şişmesi ~ EYun emfysema. etil. dibine kadar < Ar camuqa [msd. dost. amik ('ariz ve amik' deyiminde) derin.değil + EYun methüö sarhoş olmak " an+. cumq/c^amâqat^] derin idi ~ Ar camîq [#cmq sf.iki yanlı. matiz * Ametist taşının sarhoşluğa engel olduğu inancından ötürü. t. amfetamin [xx/c] ~ Fr/İng amphetamine merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde < Fr/İng alpha methyl phenyl ethy " alfa. for. tiyatro * İlk kez MÖ 53'te Roma'da Gaius Scribonius Curio'nun inşa ettirdiği çift sahneli oval tiyatro için kullanılmıştır. biy(o)+ amfiteatr amfiteatro[187+] ~Framphithéatre daire veya yarım daire şeklinde tiyatro ~ Lat amphitheatrum çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro B EYun amfi. haritacı < öz Amerigo/Americus Vespucc Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512) < Emmericus/Emmeric Doğu Gotlara özgü bir erkek adı * Vespucci'nin önadı Alm Heinrich (> İng Henry) adının Doğu Got diyalektindeki biçiminin İtalyanca uyarlamasıdır. getirmek " amphi+.Amerika ~ öz (İt/Lat) America bir kıta ^ 1507 Martin Waldseemüller. Yarım daire şeklinde tiyatrolar için kullanımı modern döneme özgüdür. şişirme < EYun emfysâö < EYun fysâö üflemek. [197+] futbol ~ İsp amigo arkadaş ~ Lat amicus sevgili. çepeçevre + EYun ferö. metil. +ber amigo seyircisini coşturan kimse amatör [196+] Meksikalılara özgü hitap şekli. su ve karada yaşayan canlı.taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. fenol. ß EYun a(n). 2. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik ~ EYun amfibíos çift canlı" amphi+. a. şişirmek " en+. fışkı amfora < EYun amforeús/amfiforeús iki kulplu küp ß EYun amfi.

] 1.amil etken. borcu taksitle ödemek " amorti .değil + EYun amorti [xx/b] ~ Fr amorti ölü.hal değiştirmek < HAvr *mei-1 değişmek. etmen " amel [xiv] ~ Ar camii [#cml fa. 2.< HAvr *men-1 düşünmek " an+. memur.] avama ait. halk. a." 2. amiyane [#cmm nsb. mantalite amok Malay amok a. itfa etmek. mort amortisman [185+] ~Framortissementfinansve muhasebede bir kavram < Fr amortir tüketmek. [xx/c] ~ İng amok öldürme hırsıyla gözü dönmüş olma ~ amonyak [xix] ~ Fr ammoniac Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları ~ EYun (h)ammoniakós Libya'da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz < öz (h)Ammon bir Mısır tanrısı.adım adım öldürmek. adi" amme [xiv] ~ Fa câmTyâna avam tarzında < Ar câmmî ~ Ar amme [xiv] 1.(falan) komutanı " emir2 * Türk donanmasında 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir.] emreden " emir1 amiral [183+] Avrupa donanmalarında komutanı. deniz komutanı [xiv] ~ Ar amîru-1. dua sözü < İbr #'mn güvenilir olma. morf(o)+ [xx/b] ~ Fr amorphe şekilsiz ß EYun a(n). itfa edilmiş < Fr amortir. anımsama < EYun mnáomai anımsamak. görevli. doğru olma " emanet * #'mn kökü Arapça ve İbranicede ortak olmakla birlikte dua sözü olarak kullanılan amin İbranicedir. bey [xi]. halk câmmat^ [#cmm fa. doğru. f. özellikle sıradan halk. göçmek " mütasyon amir ~ Ar âmir [#'mr fa. sönük. borcu taksitle tüketmek ~ OLat *admortire/*ammortire ß OLat ad. güvenilir. avam " umum amnezi [xx/b] ~ Fr amnésie hafıza kaybı ß EYun a(n)değil + EYun mnesis hafıza. "öyledir.yönelme edatı + OLat mors ölü " ad+. [193+] Türk donanmasında bir rütbe ~ Fr amiral Arap veya Müslümanlarda komutan. 2. tüketmek. hatırlamak ~ HAvr *mnâ. amin1 [xiii] ~ Ar âmîn dua sözü ~ İbr âmen 1. işçi. amin2 ammonia " amonyak [xx/b] ~ Fr amine kimyada bir bileşik < Lat amip [xx/b] ~ Fr amibe tek hücreli bir canlı ~ EYun amoibe değişken < EYun ameibö değişmek ~ HAvr *smeigw. amortiss. yer değiştirmek. Amun amorf morfe şekil " an+. genel. Kuran'ın otuzuncu cüzünün adı.] kamu.

fact. Diğer Türk dillerinde tercih edilen ö. bir problemi çözmek. genişletmek.] sütun. büyük + Lat facere. sınamak. anlamak ) (= Moğ 1. Bak. < HAvr *ne olumsuzluk ve yoksunluk edatı" na+ * Ünsüzlerden önce a-.ve ög biçimlerine karşılık. her iki el. 2. ampul ~ Lat ampulla [küç.< HAvr *per-3 denemek. pekiştirdi. zikretmek 2. an [xiv] ~ Ar ân [#'wn] en kısa süre an+ ~ EYun a(n).a. destekledi. Moğ onı (okun üstündeki çentik. sanmak. hatırlamak. cam tüp. saymak.iki zıt şeyi ya da bir şeyin iki yanını ya da bir şeyin tüm çevresini ifade eden önek ~ EYun amfís. dikilitaş. teşebbüs etmek ~ HAvr *perya. doğru tahmin etmek. düşünmek ~ HAvr *pu-to. tehlikeye atılmak. * Ayrıca karş. konsantre olmak). amaçladı. an-arşi. öğüt.(okla nişan almak. imparatorluk. . biçmek. riske girmek " en+ amplifiye [etm [xx/b] ~ Fr amplifier büyütmek. onı-/onu. kavrayış). 2.(1. ünlülerden önce an.biçimini alır. onul (zekâ.her ikisi. lekelenmez". Oğuz ve Kıpçakçada an. bıçak vurmak " ambi+ amut amud [xiv] ~ Ar camüd [#cmd im. a-fazi. Karş.kesik < HAvr *pau-2 biçmek. çepeçevre (edat ve zarf) ~ HAvr *ambhi her iki el" ambi+ ampir [xix] ~ Fr empire 1.değil + EYun miainö lekelemek " an+ * Ateşe tutulduğunda leke ve kirlerini kaybettiği için.[xiv] yadetmek. anlamak)onıla. budamak. ses hacmini yükseltmek ~ Lat amplificare ß Lat amplus bol. an[mak Tü an. bir problemi çözmek.amper [192+] ~ Fr ampère elektrik birimi ^1881 Paris Elektrik Kongresi < öz André-Marie Ampère Fransız fizikçi (1775-1836) amphi+ ~ Fr/İng amphi. gez).yapmak " faktör ampul [192+] ~ Fr ampoule şişecik. direk < Ar camada dikti. bir işi bilerek yaptı amyant [xx/b] ~ Fr amiante ateşten etkilenmeyen bir mineral ~ EYun amiántos "lekesiz. Fransa'da Birinci İmparatorluk (1804-1815) dönemine özgü mobilya stili ~ Lat imperium imparatorluk " imparator ampirik [192+] ~Frempirique deney ve gözleme dayanan < EYun empeiría deneyim ß EYun én + EYun peirâö denemek.a. ß EYun a(n).olumsuzluk ve yoksunluk öneki HAvr *n. 2. doğru tahmin etmek. hedefi vurmak. a. amfi.a.] < Lat ampora testi ~ EYun amforeús " amfora ampüte [etm [xx/b] ~ Fr amputer insan gövdesinden bir organ kesmek ~ Lat amputare budamak ß Lat ambo + Lat putare 1. hedefi vurmak.ve an biçimleri kullanılmıştır. .

çözmek ~ HAvr *leu-1 çözmek. tolkalkmak. acı duygusunu giderme ß EYun an. ayrıştırma ~ EYun análysis a.taşımak " ana+. anal analfabetizm an+. kaldırmak ß EYun aná yukarı + EYun ferö. for. a. a. a. Bak. 2. ~ EYun anoigö açmak ß EYun aná + EYun oigö a. açacak ~ EYun anoikter a. estetik . özellikle güneşin doğuşu.a. " ana+ anakonda henakandaya "kırbaç yılanı" [xx/c] ~ İng anaconda bir yılan türü ~? Sinhali Tü ~ EYun aná yukarıya ve açığa yönelme bildiren anaç [xi] anacık. a. eski zamana ait bir anlatım veya tasvire yeni zamana ait unsurlar katan. +ber anahtar [xiv] ~ Yun anoi%teri açkı. hissetmek " an+.değil + EYun algaisía acı duyma ß EYun álgos acı + EYun aisthânö duymak. zamana uymayan ~ Fr anachronique 1. modern olmayan ß EYun aná yukarıda olma edatı + EYun %ronos zaman. 3. çıkmak ß EYun aná yukarı + EYun tellö. < EYun analüö ayrışmak. çağ " ana+. ana+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *an-1 a. Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke ~ EYun anatole 1. doğu. * Karş. olgun kız çocuğu < Tü ana " anakronik [xx/b] çağ dışı. burgaç ~ EYun anaforá dönüş. " ana+. İng on. öksüz. 2. kaldırmak ~ HAvr *tels.a. doğuş. alfabe [xx/b] ~ Fr anal makata ilişkin" anüs [xx/c] ~ Fr analphabétisme okuryazar olmama" analiz [189+] ~Franalyse. lös analjezi [xx/b] ~ Fr analgésie uyuşturma. ayrıştırmak ß EYun aná açığa + EYun lüö. gevşetmek " ana+. Ege'nin doğusu < EYun anatellö doğmak. anaç ana Anadolu anaToli [xvi] Orta Anadolu ~ Yun/EYun Anatolía Doğu ülkesi.ana Tü ana [viii+] anne * Daha eski olan ög (anne) sözünün yerini almıştır. kalkış.analyt-çözümleme. kron(o)+ * Fransızca sözcüğün ana anlamı birincisi iken. tolere anafor [xvi] ~ Fr anaphore gelgit. lys. Türkçede ikinci anlam ağır basmıştır. Alm an. geri geliş < EYun anaferö yukarı taşımak. çağın gerisinde kalmış.

anarşist [191+] ~ Fr anarchie yönetimsizlik. er. önderlik " an+.kesmek. benzer. a. kıyaslanabilir. o surette < Tü an işaret zamiri. gelenek ~ Ar canc^anat^ [#cnc^n msd. * Fr anis. andezit Andes And dağları andıç YT [193+] muhtıra Tü [xx/c] ~ Fr andésite bir tür volkanik kaya < öz < Tü an-" anarjduz [xi] kökü ilaç olarak * -dıç ekinin mahiyeti belirsizdir. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan ~ E Yun análogon [n. andr. 2. ~ Tupi/Guarani ananá a. adam ~ HAvr *snr. tom(o)+ anca Tü ança [viii] öyle.analog [xx/b] ~ Fr analogue 1. hükümranlık.a.] orantılı şey. İng anise biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır.< HAvr *ner.erkek.a. şöyle ki" anca ~ İng anchovies Atlantik hamsisi < İsp ançüez [xx/b] anchoa kurutulmuş balık. hesaplamak " ana+. +arşi anason anîson [xiv] pimpinella anisum ~ EYun ânethon/ânnethon a. bölmek " ana+. tom. ~ Yun ánison anason bitkisi.a.saymak. kargaşa ß EYun an. ß EYun aná açığa + EYun temnö. * Güney Amerika yerli dillerinden anane aktarılan anlatı. anatomi [xx/b] ~ Fr anatomie kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı ~ EYun anatomía a. enayi (argo) < öz * Çeşitli Yunanca sözcüklerden türetme çabaları zorlamadır.a.değil + EYun ar%e iktidar. +log ananas [192+] bir meyve ~ Port ananas a. . çiroz ~ Bask anchuva kuru andaval/andavallı Andaval Niğde yakınında bir kasaba andavallı [188+] bön. log.] kuşaktan kuşağa ~Fr ananas tropik ükelerde yetişen anarşi anarşi [189+] . o " o ancak <Tü ançak [xiii] < Tü anca ki öyle ki. benzeri ß EYun aná + EYun legöl.erkek (sadece bileşiklerde) < EYun anér. andız kullanılan bir bitki andr(o)+ ~ Fr/İng andr(o).a.

insan + EYun eîdos şekil. yy saray dedikodularına ilişkin olup ölümünden sonra yayınlanan Anekdota adlı eserinin adından. görüntü " andr(o)+. ~ Ger *wadjan ~ HAvr *wadh. düğüm " ad+ * Aynı kökten Lat nodus (düğüm).a. yayımlama ß EYun ék + EYun didömi. nex.kan " an+. andr. bedel. andr.Y. do.erkek.bir şeye bağlamak ß Lat ad.vermek " an+. imece < EYun ángaros ulak. anekdot [xx/b] ~ Fr anecdote bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü ~ EYun anékdotos yayınlanmamış hikaye. hem(o)+ [xx/b] ~ Fr anémie kansızlık ß EYun an. kabarık ~ HAvr *wers-l a. algılamak " an+.rehin etmek. yumuşakçalardan bir hayvan ~ EYun anemöne rüzgâr gülü < EYun ánemos rüzgâr ~ HAvr *ans-mo. doz * Bizanslı tarihçi Prokopios'un 6. istihdam etmek < Fr gage rehin.nefes.android [xx/c] ~ İng android insana benzer yaratık.bir şeye + Lat nectere. salma. ipotek etmek. aneks [xx/c] ~ Fr/İng annexe müştemilat. duyumsuzlaştırma ~ YLat anaesthesia ^ 1848 Sir J. ecir .erkek + EYun paúsis durma. meşgul etmek.a. poz * Batı dillerinde 1950 dolayında kullanıma girmiştir. İng. eklenti ~ Lat adnexus bağlantı. ß EYun an. baloncuk ß EYun aná yukarı + EYun eurys şişik. yayma. Simpson. anemi (h)aîma. sona erme " andr(o)+.değil + EYun ékdotos yayınlanmış < EYun ékdosis dışa verme.bağ.erkek + EYun gyne kadın " andr(o)+. esinti < HAvr *ans. İran kralının posta görevlisi ~ EFa hangaraücret. irtibat < Lat adnectere. ipotek ~ EFr wage a. +oid androjin [xx/c] ~ Fr/İng androgyne erkek gibi olan kadın B EYun anér. andr. bir bitki.değil + EYun aisthânö duymak. adnex. jinekoloji andropoz [xx/c] ~ Fr/İng andropause erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi ß EYun anér. bağlayıcı bir söz vermek angarya [xvii] ~ Yun angareía bedelsiz hizmet ~ EYun angareía bedelsiz kamu hizmeti. 2.bağlamak ~ HAvr *ned. estetik anevrizma [xx/b] ~ Fr anévrisme damar şişmesi. -t. dedikodu ß EYun an. insansı ß EYun anér.esmek anestezi [192+] ~Franésthesie uyuşturma. İng net (ağ). " ana+ anfi » " amfiteatr angaje [etm angajman [192+] ~ Fr engager bağlamak.değil + EYun anemon [xx/b] ~ Fr anémone 1. Manisa lalesi. rehin etmek. rüzgâr.

koşut. rüzgâr " anemon animizm [xx/b] ~ Fr animisme cansız varlıklara ruh atfeden inanış. 2. [xx/c] ~İngangora1. dikit. kısıt. ^ 1866 Sir Edward B. [188+] budala. ölçüt. kimyacı < Alm anil çivit bitkisi ve boyası ~ Port anil ~ Hind/Sans nîla 1. yakıt. koyu renk. çınlatmak . özellikle koyu mavi.Fritzsche.nefes. yazıt. taşıt. tarihçi < Lat anima nefes. ^ 1841 C. angut benzeyen bir kuş. birdenbire < Ar ân en kısa süre" an * Ansızın ve anide zarflarından yakın dönemde geri türetilme yoluyla oluşturulmuş sıfattır.] bağırış. Taylor. yanıt.(gürültü etmek.* Karş. eşek sesi" +kirYT anır[mak * Tü yarjur.viii+ Uy) aynı fiilin varyantıdır. soyut. an ı t [193+] abide < T ü an-" an- * Fr monument (abide) < Lat monere (anımsatmak) karşılığı olarak türetilmiştir.J. çivit bitkisi ve boyası anime [etm [xx/c] ~ Fr animer canlandırma. a. kesit. ruh. ağır. anilin [192+] ~Fr/İng aniline bir tür kimyasal boya~ Alm anilin a. harekete geçirme < Lat animare can vermek < Lat anima nefes. Alm. Karş. can ~ HAvr *ans-mo. tiftik keçisi. İlk kez bu sözcükte kullanılan YTü (i)t eki daha sonra ayrım gözetmeksizin etkin ve edilgin ortaylar ve fiil adları yapımında kullanılmıştır. arjğır.[xiv] . 2. ruh " anime . sarsak (argo) anha minha B Ar canha ona + Ar minha ondan an ı anımsa[mak YT [193+] hatı ra < Tü an-" an- Tü anıt [xi] ördeğe karmaşık akıl yürütmeler için kullanılan bir söz YT [194+] müphem olarak hatırlamak. belit. anız Tü anız [xi] ekin biçildikten sonra tarlada kalan sapları ani [xx/b] ansızın. yapıt. ruhçuluk ~ İng animism a.a.[xi] eşek sesi çıkarmak. angora tiftik yünü < Ankara ~ Ankyra a. kanıt.[xvii] < Tü ağ/arj [onom. ecir. kalıt.a. İng. konut. * Kentin adı Yunancaya bilinmeyen bir Anadolu dilinden alınmış olmalıdır. [xx/c] hatırlamak < Tü an-" anTü arjıla.Ankara.

a. sıkıca gömmek ~ İt incastrare a. 14. daraltmak. çapa atma < Fr ancre gemi demiri.a. kasa anket [192+]tetkikat. < Lat castrum sağlam yer " kasara ankesör [xx/b] ~ Fr encaisseur tahsildar.dar. sıkı" anjin anla[mak Tü hatırlamak " ananlak YT anla.[xiv] anlamasına sebep olmak ana [viii+] .dar. taharriyat ~Frenquête her türlü soruşturma ~ OLat inquaesta a. ana/âne [xvii-xix] . soruşturmak ß Lat in-+ Lat quaerere. kıvırmak * Aynı kökten İng angle (olta çengeli. . parlak. boğmak ~ HAvr *angh.sıkmak. binek vb. yatak. Karş. a. anne [192+] * N duplikasyonu muhtemelen çocuk dili etkisi gösterir. hortlak. . a. yy'dan itibaren kaydedilen âne biçimi Şemseddin Sami'ye göre İstanbul şivesidir. boğmak ~ HAvr *angh. idrak. a. < Tü an [xiv Kıp] akıl.araştırmak. eng (dar). daraltma ~ E Yun an%one a.+ Fr caisse kasa " in+1. sebepsiz korku . sıkı * Aynı kökten Lat angere (sıkmak) > İng anxious (sıkıntılı). quaestsormak " in+1 * Karş. anksiyete [xx/c] ~ Fr anxiété sıkıntı. yazı dilinde 20. question (soru).Lat anxietas a. anx.[xi] a. İng anger (sıkıntı > öfke). korkak. daraltmak. yy başlarından önce kaydedilmemiştir. ankraj [xx/c] ~ Fr ancrage demirleme. Alm angst (sıkıntı).çengel < HAvr *ank.[xiv Kıp] [193+] idrak yeteneği < Tü anla-" anla- * Sıfat yapım eki olan -(e)k takısının fiil adı yapımında kullanılması keyfidir. anjiyo [xx/c] ~ İng angio < İng angiography damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi < EYun angeîon damar ankastre [etm [xx/c] ~ Fr encastrer yuvasına sokmak. endişe. ~ HAvr *ank-ulo. inquaest. kasaya koyan < Fr encaisser kasaya koymak ß Fr en. açı). kaçak. a. < Lat inquirere.anjin [192+] ~Frangine boğaz veya damar sıkışması Lat angina sıkma. İng inquest (soruşturma). hafıza < Tü an. < Lat angere. çapa ~ Lat ancora ~ EYun ankyra a. < E Yun ân%ö sıkmak.bükmek. anlam anlat anne YT <Tü Tü [193+] mana < Tü anla-" anla" anla" ana anlat.

hisseleri nama yazılı olmayan şirket ß EYun an. hom(o)+ anomi [xx/c] ~ Fr/İng anomie kuralsızlık.hatırlamak.+ Lat nuntius tellal. zikretmek " an- . simüle ansızın <Tü anğsuzm [xiii] anlamadan varmaz < Tü arj akıl. # 1873 W. her konuya değinen eğitici kitap [xviii] ß EYun enkyklios çepeçevre. beslemek. ß Lat ad.değil + EYun (h)omalós bir örnek. norm ~ Fr anormal kuraldışı ß EYun a(n). eş. aynı " in+1. fizikçi (1791-1867) ~ EYun ánodos yukarıya giden yol " ana+. bir örnek " an+. ß EYun an. Meigen.olumsuzluk öneki + EYun óreksis iştah " an+ anormal [xx/a] + Fr normale kurala uygun. ped(o)+ ant Tü ant [viii+] sözleşme.a. topluluk ~ Lat insimul ß Lat in. idrak " an< Tü arjsuz [xiv Kıp] anlamaz.değil [xx/c] ~ İng anorak Eskimolara özgü içi kürklü ansambl [xx/b] ~ Fr ensemble beraber.değil + EYun ofeles < EYun ofellö güçlendirmek. ónyma. tekdüze. sikl. küme. adsız. anofel [xx/b] ~ Fr anophèle sıtmaya neden olan sivrisinek türü ~ YLat anopheles ^ 1818 J. kan ve can vermek. < YLat anorexia nervosa a. anoreksi [xx/c] ~ Fr anoréxie patolojik iştahsızlık / İng anorexia a. onomatope anons [195+] ~Frannonce duyuru <Frannoncer duyurmak. genel + EYun paideüö eğitmek " en+.+ Lat simul bir.a. biyolog ~ EYun anofeles zayıflatan.anod [xx/b] ~ Fr/İng anode pozitif elektrot # Michael Faraday. 2. yemin < Tü *ân. düzenli < EYun (h)ómos aynı. normal " an+. farkına ansiklopedi ancuklopedya [181+] ~ Fr encyclopédie ~ YLat encyclopaedia genel eğitim programı [xvi].a. yaramak " an+ anomali [xx/b] ~ Fr anomalie uyumsuzluk.değil + EYun ónoma. ilan etmek ~ OLat annuntiare a. sıradan.W. Gull. beraber. W. haberci" ad+ anorak ve başlıklı ceket. sıra dışılık ß EYun an.değil + EYun nómos yasa. töre " an+. +nomi anonim [187+] ~ Fr anonyme 1. yasasızlık ß EYun a(n). İng. parka ~ İnuit anoraq * Grönland Eskimoları dilinden. (kanını) kurutan ß EYun an. Alm.ad " an+. İng. od(o)+ * Elektriğin dönüş yolu anlamında.

+ Lat tendere.antagonist [xx/c] ~ Fr antagoniste rakip. hayat" anti+. böcek duyargası. biyofizikçi ß EYun antí karşı + EYun bíos. 2. muarız ~ EYun antagönistes ß EYun antí karşı + EYun agön yarışma ~ HAvr *ag. biot. garip. antika [186+] eskiliğinden ötürü değer taşıyan eşya. tens-germek " in+1.a. +jen1 antik [xx/b] eski Yunan ve Roma uygarlığına ait. [189+] tuhaf . değerli eski eşya. alın. " antik .a. ~ HAvr *preus. ilgilenmek. [199+] eski zamana ait ~ Fr antique 1. 2.(karşıtlık bildiren önek).+ Fr -gène1 doğuran. alın ~ EYun antí yüzyüze. arktik [xx/b] ~ Fr antarctique Güney kutbuna ait" anten [192+] ~ Fr antenne 1. panzehir ~ EYun antidöton a. Amer. biy(o)+ antidot [xx/b] ~ Fr antidote zehire karşı verilen ilaç.ön. 2. aksiyon antant [190+] ~Frentente mutabakat <Frentendre anlamak ~ Lat intendere yönelmek. 2. Eski Çağa ait ~ Lat antiquus eski < Lat ante önce ~ HAvr *ant. karşı" anti+ * Türkçe kullanımda İtalyancadan alınan antika (1. froze donmak ~ Ger *freusan a. kulak vermek ß Lat in. ve).+ İng freeze. topraktan yapılan saksı. tansiyon antarktik anti+. mektup kâğıdı başlığı < Fr tête baş ~ Lat testa 1. sürmek " anti+. eski eser.İng antifreeze anti-don ß İng ant.can.) ß Fr anti.ön. do-vermek " anti+. tuhaf) biçimi ayrışmıştır. " anti+ antijen [xx/b] ~ Fr antigène bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir. önce). ß EYun antí karşı + EYun dötos verilen < EYun didömi. kafa " test anti+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *ant. a. (geç dönem halk dilinde) kafatası. doz antifriz [xx/b] sıvıların donmasına engel olan madde . mikrop vb. elektromanyetik alıcı ve verici anteni ~ YLat antenna böcek duyargası ~ Lat antenna/antemna yelken direği antet [xx/b] ~ Fr en-tête başlık. çok eski.a. bakterisidlerin genel adı ^1941 Selman Waksman. antibiyotik [194+] ~ İng antibiotic "canlı organizmalara karşı". karşı karşıya * Aynı kökten Lat ante (ön. alın alına. Alm ent. sebep olan " anti+.harekete geçirmek. İng and/Alm und ("karşılıklı". kâse.İt antico eski ~ Lat antiquus a.a.

tez2 an tl a şma YT [xx/b] ~ Fr antithèse. şiir derlemesi ß EYun ánthos çiçek (~ HAvr *andh.a.karşıt sav ~ EYun < T ü a nt " an t [1 93 +] m ua he de antoloji [192+] ~Franthologie~EYunanthología 1. path.iç " inter+ ~ Frentrée giriş <Fr entr er içeri girmek~ antrenman [xx/b] ~ Fr entraînement talim.a. kömür. koyu gri renk ~ EYun anthrakites kömüre benzeyen < EYun ánthraks 1. log. 2. sürmek " in+1.karşı + Fr corps vücut. şap (şarbon) hastalığı antre [192+] Lat intrare a. Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet ~ Şem a.a. " anti+.çekmek. sevmeme ~ EYun antipátheia a.a. " anti+ antiseptik [192+] ~Frantiseptique çürümeye engel olan (ilaç veya prosedür) ß Fr anti. septik1 antitez antíthesis karşısına koyma.antikor [xx/b] ~ Fr anticorps vücudun zararlı organizmalara karşı ürettiği madde ß Fr anti. ~ Ar al-i6midun [#8md] kurşun sülfat veya antimon. < Lat trahere. antithet. toplama < EYun legöl.hissetme. çiçek) + EYun logeía derleme. acı duyma " anti+.seçmek. çiçek derlemesi. a. eğitim < Fr entraîner peşinden çekmek. derlemek " +loji antrakt [192+] ~Frentr'acte tiyatroda iki perde arası ß Fr entre arası + Fr acte tiyatroda perde " inter+. çekip çevirmek.karşı + Fr septique çürümeye ait" anti+. a. nefret. pat(o)+ antisemit [xx/b] ~ Fr antisémite Yahudi düşmanı ß Fr anti+ Fr sémite Sami ırkından olan < Sém Nuh'un oğlu.+ Fr traîner çekerek götürmek.a. ß EYun antí karşı + EYun pâs%ö. göz sürmesi antipati [192+] ~Frantipathie "karşı duygu". güldeste.tomurcuk. ~ OLat antimonium a. a. sürüklemek ~ OLat traginare a. 2. gövde " anti+. korpus antilop efsane yaratığı [xx/b] ~ Fr antilope ceylan ~ OYun ánthalops bir antimon/antimuan antimuan [xix] ~ Fr antimoine bir element / Alm antimon a. aksiyon antrasit [xix] ~ Fr anthracite bir tür kömür. ~ HAvr *en-ter. tract. çalıştırmak ß Fr en. traktör antrenör < Fr entraîner " antrenman [192+] ~Frentraîneur antrenman yaptıran .

eklenti < Lat appendere ucundan sarkıtmak. ekli olmak ß Lat ad. aer. kot1 antrop(o)+ bileşiklerde) ~ EYun ânthröpos insan EŞKÖKENLİLER: EYun ánthropos : antropoid. eklenti.alıp götürmek.eklenme edatı + Lat pendere sarkıtmak " ad+. 2. antropoloji antropoid antrop(o)+.kaldırmak.Ar canzarüt ilaç ve baharat olarak kullanılan bir bitki. " ad+. çalmak. zeyl. [xix] rakı .antrepo [189+] ~Frentrepôt ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer. post2 antrikot antrkot [189+] arası". yüzük ~ * Karş. kör bağırsak ~ Lat appendix. hırsızlık etmek * Türk dillerinde eşdeğeri olmayan bir fiildir. parantez anüs HAvr *âno. mekanizma ~ Lat apparatum hazırlanmış şey < Lat apparare (bir şey için) hazırlamak ß Lat ad.] yukarı çıkan ^ Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322) < EYun aeirö. parite . Fr anneau (yüzük) < Lat annellus < anus. apandisit [192+] ~Frappendicite kör bağırsak iltihabı ~ Fr appendice 1.bir şeye + Lat parare hazırlamak.sarkan şey.insan (sadece ~ YLat anus makat ~ Lat anus halka.koymak " inter+.a. posit. trifolium odoratum aort [xx/b] ~ Fr aorte ana atardamar ~ EYun aorte [f. appar.a. anzarot [xiv] tatlandırıcı olarak kullanılan bir bitki. tedarik etmek ~ HAvr *pers-l a. transit deposu < Fr entreposer depolamak ~ Lat interponere a. +oid antropoloji antrop(o)+. appendic. ß Lat inter iki şey arası + Lat ponere. aparat [xx/b] ~ Alm/Rus apparat cihaz.halka [xx/b] [xx/c] [xx/b] [xx/b] ~ Fr anthropoïde insana benzer ~ Fr anthropologie insanbilim" ~ Fr entre parenthèses parantez arası" ~Fr entre côte "kaburga ~ Fr/İng anthrop(o). bir et kesimi ß Fr entre arası + Fr côte kaburga " inter+. yukarı çıkarmak ~ HAvr *wer-2 kaldırmak * Aynı kökten EYun artería (atar damar). pandantif apar[mak [xiv] alıp götürmek (Doğu Anadolu ve Azerbaycan) ~? OFa appurdan. antrparantez inter+.

kiraya verilmek üzere dairelere bölünen çok katlı bina ~ Fr appartement müstakil dairelere bölünmüş bina ~ İt appartamento Roma'ya özgü çok katlı konutlara verilen ad [xvi] < İt appartare ayırmak. kuyumculuk terimi [esk. bir şeyin üstüne katılan veya eklenen şey. pli apne [199+] ~Frapnée nefes durması~EYun apnoía a. bir ailenin oturmasına mahsus daire. uydurmak ~ Lat applicare a. solumak " pnömoni apo+ ~ EYun apó bir şeyden ayrılma. hitap etmek ~ Lat appellare mahkemeye celbetmek ß Lat ad. a.değil + EYun pneö nefes almak.açmak ~ HAvr *ap-wer-yo. parça parça " parsel apaş [191+] ~ Fr apache [1902] şehirli suç çetesi mensubu. apert.[xvii] şaşakalmak. uzaklaşma.bir şeye veya yere + Lat pellare gütmek.kapalı < HAvr *wer-5 kapamak. kapatma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. a. ağzın aralanması ~ [xv] iki bacak arası < Tü *â-/*aP.bir şeye + Lat plicare bükmek. apartman [189+] 1. sıkmak.] a. 2. a. tek mumlu duvar lambası < Fr appliquer ekleme.açmak " apış apuş. ağzı açık kalmak aplik [xx/b] ~ Fr applique 1. düzenek " aparat aparküt upper üst. sürmek " ad+.aparatçik " aparat [xx/c] ~ Rus aparatçik Komünist Partisi mensubu aparey [xx/a] ~ Fr appareil cihaz.].açmak/açılmak < Tü *âp. uygulama " aplike aplike [etm [xx/b] ~ Fr appliquer uyarlamak. özellikle süs. 2. serseri < öz Apache Kuzey Amerika'da bir kızılderili kavmi apel [xx/c] ~ Fr appel çağrı < Fr appeler çağırmak. hisselere bölmek < Lat ad partem hisseli. ß EYun a(n).açmak " ayır< Tü *ap. ß Lat ad. büzmek " ad+. yukarı + İng cut kesme [xx/b] ~ İng uppercut bir boks vuruşu ß İng * Türkçe telaffuzu kısmen Fransızcadan alınmıştır. mekanizma ~ Lat appariculum [küç. filtre aperitif [192+] ~Fr apéritif iştah açıcı~OLat aperitivus açıcı < Lat aperire.a. " ab+ . < Lat apparatum hazırlanmış şey. örtmek apertür Lat apertura açılma " aperitif apış apış[mak <Tü <Tü [xx/b] ~ Fr aperture açılma.

d. ara ara[mak Tü ara [viii] iki şey arasındaki kesinti. yy) ortaya attığı terimdir.[xi] ardından gitmek. < Lat abscedere. yaramazlık [xx/b] ~ Fr are alan ölçü birimi ~ Lat area alan.bir şeyden + Lat caedere. özür / İng apology a.a. portatif apre [xx/b] ~ Fr apprêt hazırlık. apsis1 [xx/c] ~ Fr abscisse matematikte bir yayı kesen doğru < YLat linea abscissa kırık çizgi < Lat abscidere. ß Lat ad. mahkemede suçlamalara cevap verme ß E Yun apó karşı + EYun legöl. a.a. ayıp.kürek apolitik politik [xx/c] ~ Fr apolitique siyasi olmayan" an+. utanılacak şey.apolet apolet/epolet [xix] ~ Fr épaulette [küç. kumaşları satışa hazırlamak için yapılan son işlemler < Fr apprêter hazır etmek ~ OLat *apprestare a. a. orta Tü < Tü ar-kesmek.kesmek. a. ard " arka arka-/arğa. (genel kullanımda) ~ Ar car [#cyr1] utanılacak şey. kürek kemiği < Lat spatha pala. cess.kesip ayırmak ß Lat ab. boş * 1795'te Fransa Meclisince yüzey ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. [xvii] 1. özellikle subaylarda rütbe belirten omuz işareti < Fr épaul omuz ~ Lat spathula [küç. caes.kabarmak.kemer. abscess. tutarsız idi. elde " ad+. absciss. 2. +sid apsis2 girinti ~ EYun (h)apsís. logsöylemek " apo+. kalkmak ß Lat ab. yoklamak araba caraba [xiii] arabası ~ Lat raeda dört tekerlekli ağır araba ~ Kelt ~? Ar carrâdat^ dört tekerlekli savaş . kabarma ~ OLat abscessus a. arsa.] kürekçik.gitmek " ab+.bir şeye + Lat praesto hazır. yarmak " yar < Tü *ar arka.] omuzluk. aksesuar * EYun apöstema karşılığı olarak tabip Celsus'un (MS 1. seğirtti. ß Lat ad. kavis aptal ar1 utanma duyusu yaptı ar2 arazi » [xx/c] ~ Lat apsis kilisede mihrap yeri. presto apse [xx/b] ~ Fr abscès (tıpta) doku kalkması. kürek < E Yun spathe a. apoloji [xx/c] ~ Fr apologie savunma. ayıp < Ar cara gezdi. kavisli " abdal [xiv] . ~ E Yun apología karşı konuşma. kırmak " ab+. +loji aport [xx/a] köpeğe "getir!" emri ~ Fr apporte getir! < Fr apporter getirmek ~ Lat apportare a.bir yere + Lat portare taşımak " ad+. ~ HAvr *sps-dh.bir yerden + Lat cedere.

felsefede ~ Ar arâdin [#'rd çoğ] topraklar. arabesk süsleme < öz Arabe Arap araç YT [193+] vasıta [xx/b] ~ Fr arabesque Arap tarzı. yollu < OFa rah yol" rahvan < Erm arak ~ Yun araká bezelye ~ EYun árakos aralık <Tü [xiv] iki şeyin arası. çalmak (argo) çabuk ~ OFa rag/rahag yürük. düzen. . 2.] kavga. arakla[mak [192+] aşırmak. araz accidens " arz1 arazi [xvii] 1. cadde " < Tü ara-" ara- [193+] taharri etmek * Dönüşlülük ve sıklık bildiren -(ı)ştır. belki nohut * Karş. Sözcüğün ayn ile yazılan biçimine bellibaşlı Türk dillerinde 14. düzenleme < Fr arranger " aranje ararot [xix] frenk salebi ~ İng arrow-root Orta Amerika'ya özgü bir bitki. balistik arbede zıtlaşma [xvii] ~ Ar carbadat^ [#crbd msd. bu bitkinin kökünden yapılan içki ~ Karib aruaru arasta rast araştır[mak YT [xvi] çarşı ~ Fa râstâ/râsta düz ve doğru yol. mancınık " ark2. [194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayına verilen ad < Tü ara " ara aranje [etm Fr rang sıra. yer. şark usulü < Tü ara" ara * İsme eklenen -ç ekinin mahiyeti belirsizdir. hızlı.ekiyle. [196+] uyarlanmış şarkı arrangement uyarlama. araka bezelyegillerden bir bitki. [xix] iki bayram arasına gelen zi'lkade ayına halk arasında verilen ad.a. Fr haricot (fasulye). ß Lat arcus yay + Lat ballista fırlatma aygıtı. toprak parçası. yeryüzü " arz2 ~ Ar carad [#crd msd] tıpta semptom. tertip etmek < ~Fr aranjman [xx/b] düzenleme. rütbe " ring [xx/b] ~ Fr arranger düzenlemek. arsalar < Ar ard arbalet [xx/b] ~ Fr arbalète mekanik ok atma aygıtı ~ Lat arcuballista a. arsa. yy'dan itibaren rastlanır. Tü *or oba etimolojisi fantezidir.* d > r değişimi açıklanmaya muhtaçtır.

ifade. arabulucu. arena [xx/b] şiddet sporlarında sahne kumsal.arbitraj [xx/b] ~ Fr arbitrage hakemlik. aykırı. arı [xvii] pak. dermansız kalmak argo [xx/a] ~ Fr argot 1. saf. juniperus a r d ı l <Tüart"art YT [194+] birbirini izleyen < Tü art" YT [193+] halef * -ıl ekinin işlevi belirsizdir. eylemsiz. ifşa etmek arı1 arı2 arık1 Tü Tü arı [xi] bal yapan böcek ârığ [viii] temiz. yorgun argın yorgun < Tü ar. tartışma ~ Lat argumentum < Lat arguere açıklamak. kanıtlamak. ardiye ödenen harç. stadyumun kumluk zemini argaç Tü zıt yönde " arka argın <Tü arkağ [xi] dokuma tezgâhında enine atılan iplik < Tü *ar çapraz. suyun akıntısıyla oluşan yarık < Tü ar-/yar. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil ~ ? argon [xx/b] ~ YLat argon asal bir gaz ^ 1894 Rayleigh & Ramsay < EYun argós tembel. arabuluculuk < Fr arbitrer arabuluculuk etmek < Lat arbiter hakem. nezih < Tü ârı-[viii+ Uy] temizlemek " arın- Tü arık [viii+] ırmak.[viii] yorulmak. ardışık art * Art edatı -ış fiil ekini alamayacağı gibi. tanık arboretum [198+] ~YLatarboretum araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu. ardış. hakim. çalışmaz ß EYun a(n). kesmek " yar- . Paris hırsızlarının özel dili [xvi].fiili de mevcut değildir. 2. erg argüman [xx/b] ~ Fr argument tez. [xx/a] gümrük deposu arduvaz kullanılan ince siyah taş [xix] gümrükte bir malın "yer kaplaması" karşılığında < Ar ard yer " arz2 [189+] ~Frardoise çatı örtücü olarak ~ Lat (h)arena kum.değil + EYun érgon iş " an+. botanik bahçesi < Lat arbor ağaç ardıç Tü artuç [viii+] bir tür bodur bitki.yarmak. vadi.

Fr aryen.[viii+] temizlenmek < Tü ar. İng aryan. irfan sahibi " irfan [xiv] bayramdan önceki gün. ~ EFa/Sans arya.] çıplak. soylu. Ar cirafat (fal bakma. eğreti. ritm ariyet " avret ariza arjantin ~ Ar carîdat^ [#crd sf.a. eklenmek ) + EYun krátos güç " arma.saymak. arif arife [xiv] ~ Ar cârif [#crf fa. ~ EYun arithmetike sayı saymaya ilişkin < EYun arithmós sayı ~ HAvr *3r3İ-dhmo. seçkin kimse. bir ulus adı * Karş.] sunuş " arz1 [xx/c] votka eklenmiş bira ~ ? [xiv] ~ Fr arythmie ritm bozukluğu.yormak " argın < Tü ârı-temizlemek arıza [xvii] ~ Ar câridat^ [#crd fa] arız olan şey. " an+.] bilen. ark1 » ı rmak. +krasi aritmetik [xx/b] ~ Fr arithmetique a. [xx/b] beklenen bir olayın öncesi . aristokrasi [192+] ~Fraristocratie soylular iktidarı.< HAvr *re(i). Karş. başa gelen. dermansız ârm. geleceği haber verme" anlamında. Kurban bayramından önceki gün < Ar carafa bildi" irfan * Muhtemelen "önceden bilme.arık2 arın[mak Tü Tü aruk [viii+] zayıf.] Zilhicce ayının dokuzuncu günü. yoksun < Ar cariya ari2 [xx/b] ~ Alm arisch Hintavrupa "ırkına" mensup olan / Fr arien a.1.en uygun < HAvr *ar. geleceği haber verme). accidens " arz1 ari1 [msd. saygın. gümüşi).uymak. Arjantin ülke adıyla bağlantısını kurmak güçtür. soylular zümresi ~ EYun aristokrateía soylular iktidarı ß EYun áristos en iyi. akıl yürütmek " racon aritmi [xx/c] atışında / İng arhythmy a.a. soylu (~ HAvr *ar-isto. asıl olmayan * Belki Fr argentée (gümüş katılmış.a. özellikle kalp ~ Ar câriyyat^ [#cwr] ödünç. cury/c^uryat^] çıplak idi [xvii] ~ Ar cârin^ [#cry fa. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey. f.Ar carafat^ [#crf msd. 2. su kanalı " ar ı k1 .

birlik < EYun (h)armós 1. " arma armağan Tü yarmak [viii+ Uy] para yarmağan/armağan [xi] doyumluk. arka vermek. ses uyumu EYun (h)armonía uyum. silah ~ HAvr *ar-mo. arktik [xx/b] ~ Fr arctique Kuzey kutbuna ait ~ EYun arktikós a. beddua etmek). ayakdaş. EYun harmós (uyum). ~ arka Tü arka [viii] peş. gemi donanımı ~ Lat arma edevat. Ave arsthna (dirsek). yy'a dek egemen olan Tü ayakdaş (a.a.< HAvr *ar. ard.a.xiv Kıp).(ok ve) yay [xx/b] ~ Fr arc kemer. Tü yarmak sözcüğünün etimolojisi de açık değildir. arğa. sırt.a. arka. art (arka).(peşinden gitmek). dost. Küçük Ayı.a. özellikle omuz eklemi. geri. eklenmek * Aynı kökten Lat artus (eklem). askeri donanım. artık).(geride kalmak). yay.(ardından konuşmak. ars (sanat. uyum ~ HAvr *ar-smo.uymak. < Fr armer donatmak. armatör armador [xix] ~ Ven armadòr gemi donatan / Fr armateur a.) sözcüğünün yerini almıştır. áristos (en uygun). armatür [xx/c] elektrik veya tesisat aksamı armature donanım < Fr armer donatmak " arma ~ Fr armoni/harmoni [xix] ~ Fr harmonie uyum. ilkel < EYun ar%aîos eski. eklenmek. arkış (kervan). +loji [xx/a] ~ Fr archéologie çok eski şeyler bilimi. eklem. hempa < Tü arka " arka * 19. ganimetten verilen pay < Tü * -an ekinin işlevi belirsizdir. árthron (eklem).uymak. arka. kavis ~ Lat arcus a. karşıt. geri. (ordu veya gemi) silahlandırmak ~ Lat armare a. arkalaş kılmak (yardım etmek . araç gereç. eklemlenmek " arma .a. yy başında Fransızcaya göre düzeltilmiştir. beceri). silahlandırmak ~ Lat armare a. yardımcı bildiren edat. peşkeş. Kutup Yıldızı ~ HAvr *rkto-s ayı arma [186+] ~ İt arma zırh. " arma * Türkçe telaffuzu 20. ark (tortu. < EYun árktos ayı. kadim " +arşi arkeoloji antik harabat bilimi" arkaik. art.a.ark2 HAvr *arku.< HAvr *ar. arkadaş <Tü [xix] yoldaş. armada ~ İsp armada donanma < İsp armar donatmak. aykırı < Tü *ar gidilen yöne zıt istikamet * Aynı kökten Tü arka. 2. arkaik [xx/b] ~ Fr archaïque çok eskiye ilişkin ~ EYun ar^aikös eskiye ait. Buna karşılık karş.

~ Ger *harpön EŞKÖKENLİLER: Fr harpe : arp. Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı ß Lat archi. bir uzunluk birimi ~ EFa araşn. sulama cihazı < Fr arroser sulamak. ~ OFa zarnîkâ a.sesinin düşmesi Fransız askeri kullanımından alınmıştır. ror-çiy. dük . arozöz [xx/b] sulama kamyonu ~ Fr arroseuse sulayıcı. TTü arış. a. a.armonika armonik [192+] ~ YLat harmonica bir müzik aleti # 1762 Benjamin Franklin. taht. göğün dokuzuncu tabakası ~ Aram carş taht şeklinde yatak. a. ABD < EYun (h)armonikós uyumlu " armoni armut aroma arömat.a. 2. ~ OFa urmöd a. [xx/a] ~ Fr arpège müzikte bir akoru oluşturan notaların [xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti ~ EAlm ardarda çalınması ~ İt arpeggio arp çalma < İt arpa arp " arp arsa arsenik O Yun arsenikón a.] açık ve düz alan. avlu ~Frarsenic zehirli bir madde~ arslan [viii+] a.dirsek ) " arma * Karş.a. Fa araş (dirsek. armud [xi] [xx/b] Fa amrûd a. (= Ave arsthna. ön kol. " +lan arş1 [xiv] ~ Ar carş [#crş] 1. nem.a. ön kol). arşe arşın [xx/b] ~ Fr archet [küç. ıslaklık arp/harp harpa/harfa a.] keman yayı < Fr arc yay " ark2 arşın [xiii] 40 cm dolayında bir uzunluk birimi. özellikle Baal tapınağında bulunan taht ~ Akad erşu Mezopotamya'da açık havada yatmak için kullanılan taht şeklinde yatak arş2 [xix] < Fr marche askerlikte "yürü!" komutu" marş * m. arşun [xiv] . su püskürtmek ~ OLat *arrosare < Lat ros.a. a. arslan/aslan Tü [187+] ~ Ar carSat^ [#crS msd. a. Lat aroma güzel koku ~ EYun âröma.OFa araşn dirsek. a. ön) + Lat dux dük " +arşi. arşidük [xix] ~ Fr archiduc birinci dük.(< EYun ar%os baş. arpej arpa arpej Tü arpa [viii+] a.a.

< Lat articulus [küç. yukarı çıkarmak " aort arterioskleroz [xx/b] sertleşmesi ß EYun arteria atardamar + EYun sklerös sert" arter ~ Fr artériosclérose damar artezyen [xx/b] bir tür kuyu ~ Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği < öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge artı YT [193+] zait < Tü art-" art- * Atatürk'un bulduğu kelimelerdendir. artık Tü < Tü art-" artartuk [viii] artan.a. art/ard< Tü *ar arka. fazla olmak < Tü *ar arka. geri" arka Tü art [viii] arka.a. geri" arka art[mak Tü art. ß EYun ar%os baş.arşitekt [xx/c] ~ Fr architecte mimar ~ Lat architectus ustabaşı. uymak " arma arus ~ Ar carüs [#crs] damat. [xvii] daha çok. < EYun ar%aîon resmi evrak.el becerisi. eklenmek " arma artist [191+] ~Fr artiste sanatçı <Fr art sanat~Lat ars. eklenmek " arma * Türkçe kullanımda aktris < Fr actrice (kadın sahne oyuncusu) sözcüğünü asimile etmiştir. evlenen kişi aruz [xiv] ~ Ar carüd [#crd im] 1. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi.] eklemcik. önünü kesti" arz1 . madde < Lat artus eklem ~ HAvr *ar-tu.< HAvr *ar. yönetim " +arşi * Fransızca ve İngilizcede sadece çoğul şekli kullanılır. eklemlemek. tektonik arşiv [xx/b] ~ Fr archives evrak koleksiyonu ~ OLat archiva a.uymak. bundan fazla (zarf) artiküle [etm [xx/c] ~ Fr articuler birbirine eklemek.a. artrit [xx/b] ~ Fr arthrite eklem enfeksiyonu < EYun árthron eklem ~ HAvr *ar-dhro.< HAvr *ar. ilk + EYun tektön usta " +arşi. geri arter [xx/b] ~ Fr artère damar.a. mimar ~ EYun ar%itektön a. arta kalan.uymak. kesen. ~ EYun ar%aîa [çoğ.< HAvr *ar.[viii] arkada kalmak. sanat ~ HAvr *ar-ti. madde madde saymak ~ Lat articulare a. özellikle atardamar ~ EYun arteria atardamar ~ HAvr *wer-2 kaldırmak. fazla (sıfat). şiir vezni < Ar carada yoluna çıktı. art. 2. devlet belgesi < EYun ar%e devlet.eklenmek.] a.

âsây. karşısına çıktı. toprak (= arzu [xi] ~ Fa ârzü bir şeye yönelik istek. arzetme + Ar Hâl durum " arz1. esas Tü as.a. coğrafyada enlem.bir yere doğru + Lat scandere basamak çıkmak. heves ~ OFa âwarzög a. bsrsg istek. soy " asıl YT [193+] tufeyli < Tü as-" as~ Ar aSâlat [#'Sl msd. yeryüzü. opera arz1 [xiv] ~ Ar card [#crd msd] 1. her çeşit şarkı.a. 2.bir şeye + Lat simulare benzetmek. baston ~ Fa âsâl temel. ß Lat ad. simüle asansör [189+] ~Frascenseur mekanik tırmanma aracı # 1867 Edoux. en. sakin olmak ~ Ar caSab [#cSb msd.dinlenmek. asalak asalet aSl kök. Fr. iskele asap burdu. toplamak ~ OLat *assimulare ß Lat ad.a. hal1 as[mak as1 . rahatlık. [xx/b] ~ Fr as iskambilde birli. sıktı. cinsel istek.a. kas lifi < Ar caSaba ~ Fa âsâyiş huzur. göründü. arzu)" â+ arzuhal [xvii] ~ Fa card-i Hâl durumunu arzetme. hava. tırmanmak " ad+. tırmanmak ~ Lat adscendere a.] sinir.arya [xx/b] opera şarkısı şarkısı ~ Lat aer 1. 2. taban" anlamında bir Tü *as sözcüğüne yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. mühendis < Fr ascendre yükselmek. (= Sogd âbra%se a. sükûn < . belirdi arz2 İbr/Aram ereS a. kastı asayiş [xiv] huzur Fa/OFa âsüdan. soyluluk < Ar asamble [xx/b] ~ Fr assemblée meclis < Fr assembler bir araya getirmek.] köklü olma. sunuş. kendini sundu. önerme < Ar carada yoluna çıktı.[viii+] a. önüne çıktı. dilekçe ß Ar card sunma. kakım. "Temel. ülke. şarkı" aer(o)+ ~ İt aria hava. bir işte başta gelen kimse * Dil Devrimi sırasında Eski Türkçe olduğu varsayımıyla kullanımı teşvik edilmiştir. gösteri.Lat as en küçük bakır para birimi as2 asa asal Tü as [xi] bir tür küçük memeli.) [xiv] ~ Ar ard [#'rd msd] yer.a. = Ave bsrsj-. sunma. ermin [xiv] ~ Ar caSan^ [#cSw] değnek. denkleştirmek " ad+.

değil + EYun syn. 2.ekşimek. sağlam ß EYun a(n). ~ Ar câSin^ [#cSy fa. Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde asfalya sigorta (Ege ağzı) ~ Yun asfalía güvence.] en küçüğe ilişkin < Ar ~ Ar aSl [#'Sl msd.] daha küçük. ß Lat ad. dikmek/dikilmek.] çağ [xi] ~ Ar aSğarî [#Sġr nsb. kimyacı (1823-1907) < Fr acétique " asetik aseton [xx/b] solvent olarak kullanılan bir uçucu madde " asetik ~Fracétylène kimyada bir bileşim ~ Fr acétone kimyada asetik asit ketonu. Fr. keskin " akut . asfalt ~ EYun ásfalton a. kimyacı < Lat acetum sirke < Lat acescere.eklenme edatı + Lat sistere. Fr. rastlamak.durmak " ad+. a. istasyon asit [192+] ~ Fr acide 1.a. acet. Fr.] kök. güvenli. temel. statdurmak/durdurmak. soy. esas asır/asrasi asil " asıl asimetri " an+. semptom asetat [xx/c] ~ Fr acétate 1. özümsemek ~ Lat assimilare a. asfalt [ 192+] ~ Fr asphalte bitüm.a. keskin.. sıkı durmak. güvenlik.bir arada + EYun piptö. ekşi.düşmek. sirke asidi ^ 1787 de Morveau. yamak < Fr assister yanında durmak. 2. çelmek asgari aSġar [kıy. en küçük < Ar Sağır küçük asıl/aslöz. el vermek. keskinleşmek " akr(o)+ asetilen [192+] ^Berthelot. kavi olmak ~ HAvr *si-sts. denk gelmek " an+. simüle asistan [xx/b] ~ Fr assistant yardımcı. emin. ptö. soylu < Ar aSl kök. yardımcı olmak ~ Lat assistere a.bir şeye + Lat simulare benzetmek " ad+. rastlaşmaz ß EYun a(n).değil + EYun sfâllö düşürmek. simetri [195+] [xiv] [xiv] ~ Ar caSr [#cSr msd. kimyacı ~ Lat acidus ekşi. selüloz asetat bazlı bir tür şeffaf polimer / İng acetate a.] köklü.] isyan eden" isyan ~ Ar aSîl [#'Sl sf. kimyada asit ^ 1545 Guéroult. " asetik asetik [xx/b] ~ Fr acétique sirkeye ait. sigorta < EYun asfale?s "düşmez".< HAvr *stâ. asetik asit tuzlarının genel adı. aynılaştırmak.a. ß Lat ad. soy ~Frasymmétrie simetrik olmama asimile [etm [xx/b] ~ Fr assimiler benzetmek.asemptot [xx/c] ~ Fr asymptote geometride hiperbol eğrisiyle kesişmeyen çizgi ~ EYun asymptötes buluşmaz. ilke.

) biçiminden türediğine ilişkin tez ses bakımından kuşkuludur. romancı [xx/c] ~ İng asocial sosyal olmayan" an+. kök " asıl aslan » " arslan (mahkeme-i) aslîye [xix] Tanzimat döneminde kurulan < Ar aSH [#'S1 nsb.a. yy'da türemiş olmalıdır. askere yazılmak vb. a. 2.yönelme. " istasyon asker ordu " leşker [xiv] ordu ~ Ar caskar [#cskr] ordu ~ OFa laşkar * Lat exercitus (a. aspava [xx/c] içki ve yemek esnasında kullanılan bir iyilik dileği < Tü Allah sağlık para aşk ve ^ y. katiyen < Ar aSl soy. [xix] pantolon askısı. 1960 Ümit Deniz.a. aslen.< HAvr *ser-3 dizmek " ad+. askı.asitane ~ Fa asitan/asitana kapı eşiği. önünde olma. soy " asıl [xvii] üzüm bitkisi < Tü as-" as- asliye mahkemelerden biri asma <Tü * "Üzerinde üzüm salkımları asılı şey" anlamında.] 1. . Türkçede halk dilinde tekil ad olarak kullanımı askere gitmek. sort. özellikle hükümdar kapısı ve makamı ~ EFa *â-stâna ß EFa â. özellikle ziynet ve hediye. askı <Tü [xviii] asılan şey.bir şeye + Lat sortiri (kura ile) seçmek < Lat sors. (olumsuz fiille) hiç.kura. deyimlerden 19. küpe. varma bildiren edat ve önek + EFa stâna durma ~ HAvr *stâ. . yy'daki başlıca anlamı "zincirle sarığa asılan ziynet veya küpe"dir. orijinal < Ar aSl kök. Karş. kök veya öz itibariyle. muallak < Tü as-" asasla [xiv] ~ Ar aSlâ [zrf. Askı sözcüğünün 18. asmolen ^7 asorti [xx/b] ~ Fr assorti uyumlu < Fr assortir bir örneğe uygun olarak seçmek ß Lat ad. kısmet ~ HAvr *srti. belirsiz bir süreye ertelenmiş şey. sosyal ~ İng [xx/b] pişmiş topraktan yapılan bir tür dolgu kalıbı [xx/c] gazetecilikte uydurma haber * Ümit Deniz'in yarattığı polisiye roman kahramanı Murat Davman tarafından popülerleştirilmiştir. seri1 asosyal asparagas asparagus kuşkonmaz ~ EYun asfáragos * Türkçe anlamın kaynağı belirsizdir. esas.] asıl.

sivri < HAvr * steig. astar [xiv] ~ Fa astar giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş ~ EFa *â-star. delmek ~ HAvr *stig-yo. * Karş. İng. alt = Tü astın [viii+ Uy] a.a.yıldız + EYun naütes gemici. Fagustar/gustariş (yaygı. Sans prá-stará (a. ^ 1849 William Whewell. a. etiket astr(o)+ ~ Fr/İng astr(o). ~ Alm acetylierte spirsäure asetil spirik asit < Lat spiraea asetil spirik asidin doğal kaynağı olan bitki" asetik ast/as YT [193+] madun. +nomi ~ Fr astronomie yıldızların düzenini astronot [196+] ~ İng astronaut uzay yolcusu ß EYun aster. astragan astrakan [192+] doğmamış kuzunun kıvırcık postundan yapılan kürk < Astragan Hazar Denizi kıyısında bir kent < %ass-i tarlan 1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti < Tü tarlan bir yönetim veya asalet ünvanı.a. Fa sitara. bilim adamı ß EYun a(n). a. espri aspirin [190+] bir ilaç ~ marka Aspirin Bayer firmasına ait ilaç markası # 1899 Bayer AG.).(a. Alm stern. a. yy'dan itibaren "yıldızlar aracılığıyla gelecekten haber verme" anlamında kullanılmıştır. ß EYun ástron yıldız + EYun logeía " astr(o)+. halı) < OFa wistarag < Ave *vi-starsna. benek < EYun stizö (sivri bir şey) batmak. < HAvr *ster-2 a. Erm asdġ (yıldız).a.(sivri uç) batmak.aspiratör [xx/b] ~ Fr aspirateur elektrikli süpürge < Fr aspirer havayı veya bir sıvıyı içine çekmek ~ Lat aspirare a. döşek. aşağı ~ Tü ast [xiii Kıp] aşağı. Ave upa-starsna. astım darlığı.a. stigmatnokta. +loji * Batı dillerinde 14.yıldız (sadece bileşiklerde) ~ EYun ástron yıldız ~ HAvr *sster. navigasyon * İngilizce sözcük Yunan mitolojisindeki Argonaut'lara (Argo yolcuları) benzetme yoluyla 1929'da türetilmiş ancak 1961'de yaygınlık kazanmıştır.).yaymak. tarkan astroloji [xx/b] ~ Fr astrologie yıldız bilimi ~ EYun astrologeía a. * Aynı kökten Fr étoile < Lat stella. ß Lat ab. .a.a.a.).a. İng star. delmek " an+. astronomi inceleyen bilim ~ EYun astronomía a. soluk soluğa kalma [xx/b] ~ Fr asthme astım hastalığı ~ EYun ásthma nefes astigmat [xx/b] ~ Fr astigmate gözü noktaları seçemeyen kimse ~ İng astigmatic a.a.bir şeyden + Lat spirare solumak " ab+.a. astro.(a.yanına veya üstüne sermek < EFa/Ave star. sermek ~ HAvr *ster. denizci " astr(o)+. " astr(o)+.değil + EYun stígma.

[xix] bitki aşısı Tü aşu [xi] kırmızı boya elde edilen bir tür toprak. paye < Tü ~ Ar acşâr [#cşr çoğ. aşağı <Tü aşağa [xiii] . haşlama). aşar [xiv] YT [193+] mertebe. Karş. aş[mak Tü aş. perçin. aşama aş-" aş* Fiil gövdesine eklenen -a. alt. [xv] ~ Fa asuda huzurlu < Fa asudan.EFa/Ave asman. aşağ. ondalık vergileri < Ar cuşr onda bir < Ar caşara on " aşiret aşçı aşı1 Tü Tü aşçı [viii+] yemek pişiren < Tü aş1 " aş aş3 [xi] kenet. Karş. özellikle sulu ve sıcak yemek * Eski bir İran dilinden alıntı olasılığı tartışılmıştır. [xiv] (hayvan) çiftleşmek < Tü aşak. a. öteye geçmek. sema Asya [xix] ~ İt Asia ~ Lat Asia ~ EYun Asia Akdeniz'in Doğusundaki ülkelerin genel adı = Akad asü çıkmak. oyunda zar * Yapı itibariyle incik sözcüğünün eşdeğeridir.inmek " aşağı aşuk [xi] ayak topuğu kemiği. alta alçak < Tü *aş. aşğaru [xv] dibe doğru.[xi] aşınmak. sürtünerek çukurlaşmak < Tü aşak/aşağ aşağı" . güneş doğmak * Karş. Erm %aş (sulu yemek.a. aş Tü aş [viii] yemek. avrupa. aşı/aşu [xviii] çiçek aşısı. incik.] seven" aşk1 < Tü *aş.] ondalıklar.[viii] dağ aşmak.asude huzurlu olmak " asayiş asuman .(yemek). asay. rubric aşı2 [boyası aşık1 aşık2 [atmak Tü [xiv] ~ Ar câşiq [#cşq fa.dinlenmek. asman [xiv] ~ Fa âsuman/âsmân gökyüzü.inmek * Yön bildiren -ru ekiyle. aşın[mak aşağı Tü aşğın. sınır aşmak.ekinin mahiyeti belirsizdir.[xi Oğ] dip. Fa aş = Ave asa.

aşır[mak aşırı <Tü <Tü aşur. aşiret. f. oynamak ~ HAvr *kseubh-sallanmak.[xiv] öte yana geçirmek. +şinas aşiret ~ Ar caşîrat^ [#cşr sf. belirgin kılmak < Ave âviş belli. son derece < Tü aşır. tanıdık ~ OFa âşnâg a.açığa çıkarmak. aşık/aşak [xiii-xvii] aşağı * Tokat aşketmek deyiminde.] akrabalardan oluşan topluluk. aşık idi * 'Işk biçimi 18. belli. aşure. < OFa âşnüdan. on parmaktan oluşan birim" olmalıdır. [xix] hırsızlık etmek < Tü aş-" aşaşurı [xvii] aşırık. oynama aşikâr [xiii] ~ Fa âşikâr/âşkâr açık.] şiddetli ve yakıcı sevgi.< HAvr *au-4 duymak. algılamak " estetik aşina ~ Fa âşnâ bilinen. aşla[mak Tü aşla. klan < Ar caşara birlik oldu. kararsız < Fa âşuftan. c^aşq [xvii] [#cşq msd.a. züht < Sans sramáti çile çekmek aşure aşura [xiv] . öşür aşiyan ~ Fa âşiyân yuva ~ Ar cişq/c^aşq aşk1 cışq [xiii] . algılamak. kıpırdamak < Ave %Şufan hareket etmek. belirgin ~ OFa âşkârâg a. perçinlemek < Tü aş3 ek. tanımak " â+. aşağı. grup oluşturdu * Aynı kökten Ar caşara (on) sözcüğünün nihai anlamı muhtemelen "grup. boy. cışq var. < Sans sramah zahmet. eros < Ar caşiqa sevdi.yönelme edatı + OFa şnüdan. ölçüyü aşan. bilmek ß OFa â.anlamak.a. aşüb. [xix] bu günde yapılması gelenek olan karışık aş .[xi] eklemek. görünen) ~ HAvr *âwis. deste. kaynak " aşı1 aşram [200+] ~ İng ashram Hindu tekkesi ~ Sans âsramah a. yy'a dek tercih edilmiştir. EŞKÖKENLİLER: Ar #cşr : aşar. şnâs-bilmek. âşnâw. çile.Fa caşürâ Muharrem ayının onuncu günü ~ Ar caşürâ [#cşr] Muharrem ayının onuncu günü < Ar caşr/c^aşarat^ on " aşiret . işret." aş- aşifte aşüfte [xiv] ~ Fa âşuAa oynak. bilinen.oynamak. (= Ave âviş-kâra. aşk2 [etm Tü aşak [xi] dip. muaşeret. a.

cüretkâr. a.kazık. saplamak " etiket ataşe [185+] çalışan diplomat < Fr attacher iliştirmek " ataş ~ Fr attaché bir elçiliğe bağlı olarak ateizm [xix] ~ Fr athéisme tanrı tanımazlık < Fr athée tanrı tanımayan.a. dinsiz ~ EYun átheos a. Anlam için karş. saldırmak.yanmak) ~ HAvr *âter. ata [viii+] baba * Muhtemelen çocuk dili kökenli bir sözcük olup. < Ave atar. Dil Devrimi sırasında arkaik biçimiyle ve keyfi bir anlamlandırmayla yeniden benimsenmiştir. kazık dikmek.a. (= Ave . sopa atalet [xvii] ~ Ar caTâlat^ [#cTl msd. zımba < Fr attacher iliştirmek. atılgan atak2 [xx/b] ~ Fr attaque saldırı. meydan okumak.) sözünün yerini almıştır. ataerkil atak1 <Tü YT [194+] pederşahi " ata.].[viii+] a. erk < Tü at-" at- [xix] düşüncesiz. hücum < Fr attaquer 1. 2. ata[mak çağırmak " adaYT [193+] tayin etmek ~ Tü ata. daha eski olan kan (a. karıştırmak) fiilinin etkisini gösterir.* "Karışık aş" anlamı ve geleneği İran'a özgü olup.a.< HAvr *steg. hareketsizlik < Ar caTila hareketsiz ve başıboş kaldı. Fr nominer (atamak) < nom (ad). ateş ~ OFa âta%ş a.ateş ~ Yun atherína gümüş balığı. ß EYun a(n). at at[mak ata Tü Tü Tü at[viii]a. yoksun kaldı atari [198+] bilgisayar oyunu ~ marka Atari video oyunları firması ^ 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney.a. Fa aşurdan (katmak. xi] ad vermek.] boşluk. savaşa girişmek < Ger *stakön kazık ~ HAvr *stog.değil + EYun théos tanrı" an+.[viii+ Uy.a. girişimciler. < Jap ataru "dikkat" veya "nişan al" anlamında emir ataş [xx/b] ~ Fr attache birleştirme teli. Amer. ateş âtarş.a. atherina ~ Fa âtaş yanma. te(o)+ aterina hepsetus ~ EYun atherine a. hak iddia etmek [esk.a. at. işsizlik. adıyla * TTü ada.biçimini alan Eski Türkçe sözcük. eklemek ~ EFr attachier saplamak Ger *stikan delmek.

gelecek < [ 1 9 3 + ] cü r e t k â r atik [xi] eski ~ Ar catîq [#ctq sf. Atlant. sabık. çevirme. saten atlas2 [ 180+] ~ Fr atlas haritalar kitabı # 1569 Gerardus Mercator. kartograf < Atlas.mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan * Mercator atlasının ilk baskısının kapağındaki Atlas figüründen. atlet [xx/b] 1.eğme. atmasyon at[193+] asılsız. (köle) azat edildi atiye atkı kaşkol atla[mak at-" at<Tü ~ Ar caTiyyat^ [#cTw msd. bağladı İng to refer/reference karşılığı olarak kullanımı 20. bir adımla aşmak Tü * At.] gelen.] boş. büktü. hareketsiz " atalet < T ü a tı l . kolsuz fanila athlète sporcu ~ EYun athletes yarışçı < EYun athleö yarışmak * Türkçe ikinci anlamı atlet fanilası deyiminden türemiştir. 2. [xiii] zıplamak. citq] 1. [192+] boyuna sarılan kumaş. atlas 1 [xiv] ~ Ar aTlas [#Tls] bir tür ağır ipekli kumaş.] 1. işsiz.fiiliyle ilişkisi yapı ve anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. yaşlandı. matuf atıl atılgan ati Ar atâ geldi YT [xvii] ~ Ar câTil [#cTl fa. atletizmle uğraşan kimse. 2. eski. uydurma (argo) < Tü atma" . atmaca tür yırtıcı kuş Tü at-" at<Tü ~ Fr atmaca toğan [xiv] bir * Atmak fiiliyle semantik ilişkisi açık değildir.[xi] bir şeyin üzerine çıkmak. Türkçeye çevirilen ilk atlas 1803'te Mühendishane matbaasında basılan Atlas-ı Kebir tercümesidir. gramerde bağlaç veya alt cümle < Ar caTafa eğdi. Hol.] hediye. eskidi. sonra gelen. < Tü at-" atTü atla. meylettirme. EŞKÖKENLİLER: Ar #ct?f: atıf. ödül [xix] dokuma tezgâhında mekikle enine atılan iplik.ateşin ~ Fa atasın ateşli" ateş atıf/atfatf[xiv] ~ArcaTf[#cTfmsd." a t ~ Ar âtin [#'ty fa. yy'ın son çeyreğine aittir.]1. azatlı köle < Ar cataqa [msd. 2. 2.

2. güzelavrat otu < EYun átropos 1.dönmek. atrofi [xx/b] ~ Fr atrophie gelişemeyip büzülme. âw [xi] [xiv] [xx/b] ~ Ar caTTâr [#cTr im. tomkesmek.) avadanlık çömlek " ab. lokavt. ß EYun a(n). 2. tract. < Lat attrahere.çekmek ß Lat ad. çanak . futbolda topun dışarı * Karş. trop.] bölünemeyen şey ß EYun a(n). bilimci ß EYun atmós buhar. beslemek. sürüklemek " ad+. ilgi çekici sahne gösterisi ~ Lat attractio a. eğilmez. İng.< HAvr *ster-2 a. nakavt av Tü âb [viii] avlanma eylemi. har ~ Lat stella yıldız ~ HAvr *ster-la. atölye atelye [xix] işlik ~ Fr atelier demirci işliği [esk.çekmek. her türlü işlik < EFr astelle kıvılcım.ateş " ateş ~ Lat atrium ocak. trof. modern bilimsel kullanıma 1805'te İngiliz fizikçi Dalton tarafından önerilmiştir. esmek) + EYun sfaîra küre " sfer atol [xx/b] ~ İng atoll mercan adası ~ Maldiv atolu atom [192+] ~Fratome maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi ~ EYun átomon [n. tropik attar ciTr ıtır " aktar aut atılması ~ HAvr *ud. parfümeri < Ar ~ İng out 1. +dan1 [xiv] kap kacak < Fa âbdan su kabı.]. traktör atrium [xx/c] üstü kapalı iç avlu evin iç avlusu ~ HAvr *âtr-yo. nefes (~ HAvr *awet-mo. ^ 1638 John Wilkins. değişmez. avlanan hayvan. dışarı. attract.] ıtır satan. dumura uğrama ~ EYun atrofeía a.< HAvr *wet-1 üflemek. Moğ aba (a. a.a.ateş yeri < HAvr *âter.a. çekim.bir yere + Lat trahere. 2.değil + EYun trefo. bölmek " an+. " astr(o)+ atraksiyon [xx/b] ~ Fr attraction 1. tom(o)+ * Filozof Demokritos (MÖ 460-370) tarafından felsefi bir kavram olarak ortaya atılmış. cazibe. yetiştirmek. kader tanrıçalarından birinin adı ß EYun a(n)-değil + EYun trepö.a. atmosfer [xix] ~ Fr atmosphère a.dışarı EŞKÖKENLİLER: İng out: aut. yönelmek " an+.a.* Fransızca kelimelere eklenen -(a)syon ekiyle. dönmez.değil EYun temnö. büyütmek atropin [xx/b] ~ Fr atropine belladonna bitkisinden elde edilen zehir ^1818 Nysten < YLat atropa belladonna bitkisinin bilimsel adı.yetişmek. sürmek.

borç verilen para < İt avantare [mod.gelmek ~ HAvr *gwemyo. aylak ~ OFa âbârag avaz [xiv] ~ Fa/OFa âwâz ses. söylemek (= Sans vâç ses. aval aval belirten deyim avam Ar cammat^ " amme aval aval/afal afal [192+] şaşkınlık ve sersemleme ~ ? [xiv] ~ Ar cawâmm [#cmm çoğ. karşılıksız kazanç ~ İt avanto [mod. avangard avan. gitmek " ad+. baz avare a.konuşma.] sıradan halk. borç vermek < Lat ab ante önden. umum < avan [xx/b] ~ Fr avant önce ~ Lat ab ante önden.] geri gelme. ilerlemek. borç vermek ~ OLat *abantare " avan * Karş. 2. bayındır yer" anlamına gelen abadanlık ile karıştırılmış olabilir.a. ilerleme. ait olduğu yere geldi. söz) ~ HAvr *wekw. önceden " avan avantaj ön. ön ödeme.] yardımcılar < Ar cawn [#cwn] 1. önce " avan [195+] ~Fravantage öncelik <Fr avant avantür avantüriye[192+] ~Fraventure macera~ OLat adventura [çoğ. karşı" anti+ avanak [xix] aptal kimse ~ Erm (h)avanag sıpa. 2. alın. gard [xx/b] sanatta öncü ~ Fr avant-garde öncü" ~ Ar avans [xx/b] ön ödeme ~ Fr avance 1. eşek yavrusu ~ OFa yawânag [küç.] başa gelen şeyler < Lat advenire başına gelmek. ön ödeme. 2. ilerletmek. öne geçmek. artmak. borç verilen para < Fr avancer 1. avanta [xvii] bedava.geliş < HAvr *gwem. tekrar gelme < Ar câda geri geldi.gelmek. döndü. öne geçmek. dönme.seslenmek. 2. vâc. vent.bir yere + Lat venire. ilerlemek. yardımcı * Arapçada kullanılmayan bir türevdir. insan sesi " vokal avdet ~ Ar cawdat^ [#cwd msd. yardakçılar *cawanat^ [çoğ. insan veya hayvanın küçüğü < OFa yawân genç " civan avane [xix] kötü bir işte yardımcılar. yardım. ilerletmek. uğramak ß Lat ad. avanzare] 1. ilerleme. özellikle insan sesi < EFa vartan.* "Bayındırlık. 2. artmak. önceden < Lat ante önce ~ HAvr *ant. (bir şeye) dönüştü . İng advance.ön. [xiv] ~ Fa âwâra amaçsızca gezen. avanzo] 1.] yavru.

2. katılma. zaaf ve kusurlar < Ar cawrat^ kusur. sarkmak ß Fa/OFa â.İsp avocado ~ Nahuatl ahuacatl testis. ~ Lat Europa a. Batı = Akad erebu a. (edep yerlerini) örtmeme (= Akad üru (özellikle kadının) edep yeri ) * Arapça sözcük İbraniceden alıntı olmakla birlikte Ar #cwr (tek gözü kör olma. ~Latadvocatus tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse.a. ağıl. 2. zevce ~? Ar cawrât [#cwr çoğ. bağırmak. küpe. hasar < Ar cawâr [#cwr] hasar. avuç [xv] < Tü a5ut/awut [viii+ Uy.) Yunancadan alınmıştır. ses etmek " ad+. havlu [xv] . Karş. aritmetik ortalama [xviii] ~ İt avariaggio < İt avaria deniz ticaretinde kayıp. avrat [xiv] kadın.sapmak. lamba < Fa/OFa âwe%tan. Oysa İbr #crh kökü Ar #cry (üryan. avret [xiv] ~ Ar cawrat^ [#cwr msd.] 1.yönelme. ileri geri gitmek avlu avlağu [xiv] . edep yerleri. özür. Avrupa Evropa [xviii] ~ İt Europa a. savunucu. avın. ayıp. Tü ağıl sözcüğü ile benzerlik ilgi çekicidir. husye * Meyvenin şeklinden ötürü. âwez.? . edep yeri" avret * Arapça "(özellikle kadının) örtünmesi gereken yerleri" anlamına gelen sözcük kullanımda muhtemelen ETü urağut (kadın) ile birleştirilmiştir. asılmak.[xiv] teselli < Tü *âb. sakat olma) köküyle birleşmiştir. 800) kaydedilmiştir. avlu. EYun Europe Batı ülkelerinin genel adı ~ Aram csrebâ gün batımı.averaj [xx/b] ortalama ~ Fr average gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv]. avuç Tü adutça [viii+] bir el dolusu. Bak ari1. etrafı duvar veya binalarla çevrili iç alan * Lat aula (a. hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan. kusur. avukat < Lat advocare mahkemeye çağırmak ß Lat ad.a.a.[viii+] rahatlık ve sevinç duymak. sallanmak. eklenme bildiren önek + HAvr *weig. " garp * Karş. xi] avuç ~ İng avocado tropik bir bitki ve meyvesi avukat [186+] ~İtavvocatoa. vokal avun[mak bulmak Tü âbın. çıplak olma) ile eşdeğerdir. ayıp < İbr #crh çıplak olma. edep yerleri ~ İbr cerwah çıplaklık. özür " avret avize ~ Fa âweza asılı süs. ağıl.] (kadının) edep yerleri. keyif almak. avokado [xx/c] . ayıplı ve özürlü olma. avli [xvi] ~ Yun/EYun aule 1.bir yere + Lat vocare çağırmak.asmak.a. Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren (MÖ y.a. asya.

lakırdı. yy'a ait bir tek muğlak örnek dışında eski yazılı örneği yoktur. ayyar. seçkinler. c^ayâr [xvii] ~ Ar ciyâr [#cyr2 msd. aziz ~ HAvr *yag-yoa. .kutsama < EYun (h)agíos kutsal. Halk dilinde kullanıldığı veya ayıl. Erm lusin (ay) = lus (ışık). saatin hassas ölçümü ~ Aram #cyr gözetme.fiili ile bağlantılı ise orijinal anlamı "adım" olmalıdır. özellikle kutsal pınar ~ EYun (h)agíasma. eşraf < Ar cayn göz " ayn ayan2 belli < Ar cayn göz " ayn iyân [xiv] ~ Ar ciyân [#cyn] gözle görülen. aydinger [xx/b] şeffaf kâğıt cinsi ~? marka Eidinger . ağız. ay cismi ve süre birimi ay[mak <Tü [xx/b] kendine gelmek. [xiii] ışık. gözünü üzerinden eksik etmeme Ar cara (gezdi. cıyâr vulg. < HAvr *yag. yaramazlık yaptı) fiiliyle ilişkisi kurulamaz." ayıl- * 15. 2. gözler. sohbet Tü ay [viii] gök * Muhtemelen onomatope kökenlidir. a.tapınmak aydın Tü aydın [xi] ışık. altın ve gümüşün saflık ölçüsü. Rumlarca kutsal sayılan yer. ayar cıyâr [xv] . ayas [xi] ayazma [xvii] ~ Yun agíasma 1. ayırmak " ayır- * Eğer *a5. ayan1 [xiv] önde gelenler ~ Ar acyân [#cyn çoğ. -t. kutsama. aşikâr. aydınlık Tü *ay(ı)t.] standart. uyanmak < Tü ayıl. 2. Karş.fiilinden yakın dönemde geri türetildiği düşünülebilir. miyar ayart[mak ayaz Tü Tü? [xvii] kandırmak < Tü ayar. ay ışığı?.açmak. EŞKÖKENLİLER: Ar #cyr2 : ayar.a.[xiv Kıp] teşvik etmek ayaz [viii+] kuru soğuk.] 1. < Tü *a5.avurt Tü? [xiv] çene.aydınlatmak < Tü ay ay. memleketin önde gelenleri. seğirtti. 1935'ten sonra münevver < Ar nür karşılığı olarak kullanılmıştır. aya ayak Tü Tü aya [viii+] elin iç tarafı adak [viii] a. ışık " ay < Tü *aytın(ı)ğ aydınlanık < * Anlam ilişkisi için karş Lat luna (ay) = lux (ışık).

2. ayık-la< Tü ayırt" ayır- ayıl[mak Tü âdm-/âdıl. ağ (seyrek dikiş veya iki bacağın arasındaki açıklık). sarhoş olmayan < Tü *a5. töre " ayna aykırı Tü arkuru [viii+] çapraz yönde. 2. * Tevrat'ın bazı bölümlerinde bölüm başlıkları alfabenin harfleriyle belirtilmiştir. ayı adığ [viii+] ayık ayıkla[mak [xvii] Tü (= Moğ ötege a.kökünün bu grupla ilişkisini açıklamak güçtür. ayet [xiv] ~ Ar âyat 1. a.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.a. . ayırmak < Tü *â~ Ar cayb [#cyb msd. sinyal. adet. alfabenin her bir harfi ~ İbr öt a. işaret. ayırmak " ayırayıp/aybcayb [xi] utanacak şey < Ar caba kusurlu idi. arkuru/arkırı [xiv-xix] < Tü arkuk [xi] çapraz konuma gelmiş < Tü *ar çapraz. zıt yönde " arka. simge. apış (iki bacağın arasındaki açıklık).) a5ığ [xi] uyanık.* Ayrıntılı bilgi bulunamamıştır.[viii+] ayırmak." ayır- ayin [xi] örf ~ Fa âyin 1.[xiv] kabuğunu soymak.ile aç. töre. aygır adğır [viii] erkek at a y g ı t YT [193+] cihaz ~ ? Tü Tü * Kökeni belirsiz olan sözcüğün Anadolu ağızlarından derlendiği ileri sürülmüştür. kepeğini ayırmak. Kısa a.ayırmak " ayıl- <Tü ayırtla-/ayıtla.] kusur. usul. kusur etti * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. adet. kendine gelmek. işaret. ayrım < Tü a5ır.[xi] farkına varmak. hata. gelenek. * Aynı kökten ak (açık renkli).a. Kuran sözü ~ Aram 'âta simge. ayırt [etm Tü adırt [viii+] fark. tefrik etmek < Tü *â5-açmak. örf. apış.(ağzını açmak). ayır[mak Tü açmak veya açılmak adır. ayırdeder hale gelmek < Tü *â5. alamet. +ri YT [193+] hale Tü ay" ay ayla Hale (a. tören ~ OFa â5en/â5enag görenek. diklemesine.açmak.

[189+] polis memuru < Tü ayna " ayna * Karş aynalı (yakışıklı. adrık [xi] 1. işsiz. biçimsiz (argo). gezinmek aymaz YT [xx/b] gafil. Kıp] dönmek. ayna (= Ave avidayana. ta kendisi " ayn ~ Ar caynî [#cyn nsb. bab YT [193+] tafsilat < Tü ayır-" ayır- < Tü ayır-" ayır- . göze. mal (= İbr cayin göz = Akad Inu a. farklı < Tü ayrık" ayır- * Sıfata eklenen -sı ekinin işlevi belirsizdir. işe yaramaz dolanmak. 5. bir şeyin ta kendisi. ayrık otu * Karş. farkında olmayan < Tü aylan. pınar. gayrı imtiyaz Tü < Tü ayır. ayrılma." ayır-YT [194+] < Tü ayrıca " ayrı zcüğe isim yapım eki eklenmesi kuraldışıdır. Tü ay-" ay- ayn [xiv] ~ Ar cayn [#cyn msd.] 1. 2." ayır-ayran [xi] sütten elde edilen < Tü ayır. 3.[xiv TS. a. boynuz. aynı aynî [xiv] < Ar cayn bizzat. oğul [193+] miyar. maddi.göstermek < Ave dâi-. ayrım ayrıntı YT [193+] fark. göze ilişkin. ayrıksı YT [193+] tuhaf. yaban koyunu). gözle görülür nitelikte. 2. yaba. Ayrık otu = "boynuz otu" anlamı düşünülebilir.] 1. aynasız (argo) [188+] yakışıksız. 2. 4. zat. hukukta malın bizzat kendisi < Ar cayn göz " ayn ayol ayraç ayran ayrı ayrıcalık * Zarf yapısındakis ayrık [otu " ayır- <T ü YT Tü Tü < Tü ay oğul/hay oğul" hay.) ayna ayine [xiv] ~ Fa ayına ayna ~ OFa âSenag göstergeç. [195+] parantez bir içecek ayruk [xi] başka. güzel). TTü ayrık (çatal boynuzlu hayvan. di. göz.aylak Tü? [xv] boş dolaşan. çatal. geyik. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne. [194+] fasıl.görmek)" dide * Fa ahan (demir) veya Ar cayn (göz) ile birleştirilmesi yakıştırmadır. seçkin kimse.

eziyet etti [xi] ~ Ar aczâml [#czm nsb.] ayyar [xvii] hilebaz. a. az az [viii] çok değil * Karş. Ar cayyaş [im.a." ayır[192+] ~İngicebergbuzdağı~Hol ijsberg a.ayrış[mak aysberg YT [193+] muhalefet etmek. sapmak. taşmak [xiv] ~ Ar acdâ [#cdw çoğ.[viii] yoldan çıkmak. az[mak aza azade azat Tü az. eziyet. acıtma ~ OFa âzarm a. ekmekçi).] çok büyük olma. muazzam idi azami aczâm [kıy. seğirtti" ar1 ayyaş [#cyş] yaşadı.] acı. * Lat auriga (keçi yıldızını içeren takım yıldız) adı muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır.] (gıda maddeleri satan kimse. Capella. serseri. Karş. içkici < Ar câşa * "İçici" anlamı Türkçeye özgüdür. haramzade gezgin. .a. ayyuk[a çıkmak gökyüzünün en yüksek yeri ~ Ar cayyüq keçi yıldızı. < Fa/OFa azardan. acı vermek " â+ Farsça sözcüğün Türkçedeki anlam evrimi Tü kınamak fiiline paraleldir. Her iki biçim Tü *(y)ar. narın (ince. arsız < Ar cara gezdi. küçük). kırılmak. soylu = Fa âzâd özgür " azamet ~ Ar cazâmat^ [#czm msd.a. işkence < Ar azar azar olmak [xiv] incinmek. azar.] uzuvlar < Ar cudw " uzuv Tü ~ Fa âzâda özgür. Moğ aray (az).] en büyüğe ilişkin < Ar ~ Ar ca5âb [#c5b msd. geçindi" maişet [xvii] zevke ve işrete düşkün kimse.(birini) incitmek. eziyet.[xiv] kırıcı davranmak ~ Fa âzâr incitme.) + Hol berg dağ ayva avya [xi] .kökünü düşündürür. arı. [194+] tahallül etmek < Tü ayır. ayva [xiv] ~ Fa âbiyâ ayva ~ Ar cayyâr [#cyr im. saf. yücelik < Ar cazuma aşırı derecede büyük idi.] daha büyük. ß Hol ijs buz (~ Ger *îs. en büyük " azamet azap caSaba acı verdi. azarla.

asil < OFa azn soy " +aver * Erm aznvavor (soylu. +men1 [xv] ark. azil/azlçıkarma < Ar cazala azletti azim1/azmcazama karar verdi. kimyacı (ö 1794) ~ EYun azötes yaşatmayan.] yönler.değil + EYun zöö yaşamak " an+.soylu. azot [xix] ~ Fr azote havayı oluşturan gazlardan biri ^ Antoine de Lavoisier.ekinin işlevi belirsizdir. yüce" azimut [xx/c] ~ Fr azimut bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı / İng azimuth a. zo(o)+ "Can veren" oksijenin karşıtı olduğu için. yüce. özgür (= Ave âzâta. erzak azınlık < Tü az" az YT [193+] ekalliyet * Sıfata eklenen -ın. asil) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır.] büyük. can vermeyen ß EYun a(n). özgür ~ OFa azad soylu. a. nesebi belli olan ß Ave â-yönelme ve eklenme bildiren önek + Ave zâta.azat azad [xi] ~ Fa azad serbest. ~ Ar as-sumüt [#smt çoğ. yırtıcı hayvan dişi < Tü az. Fr.] görevden alma.(= Moğ araga azı azuk [viii] yol için alınan yiyecek. işten ~ Ar cazm [#czm msd. [xvii] akarsu kenarında oluşan su aznavur [xiv] Gürcü asilzadesi ~ Gürc aznauri Gürcü soylularının bir sınıfına mensup kişi ~ OFa aznâwar soylu. su cedveli. köylü veya köle olmayan. egemen (= Aram cazız güçlü = İbr caz güç.doğmak. doğurmak)" â+. . kararlı idi azim2/azîm azamet [xiv] [xiv] [xiv] ~ Ar cazl [#czl msd.] güçlü.] kararlılık < Ar ~ Ar cazım [#czm sf. zade azı [dişi dişi)" azazık Tü Tü azığ [viii+] köpek dişi. kuvvet ) " izzet azmak birikintisi azman ~ ? <Tü [xiv] aşırı iri < Tü az-" az-. soylu. açılar < Ar samt yön " semt aziz [xi] ~ Ar cazız [#czz sf.

geçit" bad bacak [xvii] Tü paça" paça * 17.baba çoc baba [viii+] 1. baba. muhterem kişi. rüzgâr + Fa câh yer. paycama (pantolon). dede. Fa paça (hayvan ayağı). babacan babafingo babalık baba babayani baba + [xvii] Bektaşi dervişlerine hitap şekli [xvii] " baba. Fr papa vb. 2. bacanak Tü? [xiii] kadının kızkardeşinin kocası. .a. Karş. eski tarz baca [xiv] pencere ~ Fa baca pencere. Fa baba/babu < OFa papak (baba. havalandırma deliği < Fa bâd câh ß Fa bâd hava akımı. Yun papá. abla = Moğ baca a. yy'dan önce kaydedilmemiştir.) Bacı (kızkardeş) sözcüğüyle ilişkisi ve -nak ekinin anlamı belirsizdir. can ~ Ven papafìgo bir tür yelken < Tü baba" < Tü baba" [xvii] üvey baba veya kayınbaba babayane [xvii] baba gibi. Tüm dillere çocuk dilinden alınmıştır. karıları kardeş olan erkeklerden her biri (= Tü baca/paca [xv+ Çağ] kızkardeş. 3. ata * Karş. saygı ve sevgi hitabı. derviş). yaşlı adam.

Alm wehen. bade olmak) ~ OFa bâdag a." koruma görevlisi ß İng body gövde + İng guard koruma " gard badi3 bluz badik bızdık [xx/c] ~İngbody1. şarap (< Fa budan ~ Ar bacdahu ondan sonra < Ar bacd badi1 [xx/c] askerlikte yoldaş ~buddy yakın arkadaş < bud ABD zenci ağızlarında kardeş < brother kardeş ~ HAvr *bhrâter. abla) ~ Fa/OFa bâc vergi. ufak" [xx/a] kısa boylu badire [xix] 1.] öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük < Ar badara [msd. 2. (= Ave vata. ~ OFa wâdâm a. badana badana [xv] kuyumcuların pota yapmakta kullandığı kil.bacı baç Tü? [xv] kız kardeş [xiv] (= Moğ baca kızkardeş. İng wind (yel).a. f. beden. a. bedeni sıkıca saran ~ Erm bdig/bzdig küçük. gümrük resmi bad [xiv] -Fabâdhavaakımı. a.yel < HAvr *we. eşya ve . 2.a. Fr badigeon (duvarlara uygulanan sarımtrak kireç boyası) sözcüğü en erken 18. torba [xx/b] ~ Fr bagage yolculukta taşınan ağırlık. ~ Fa bâda 1.gövde. a. budur] aniden geldi * Servet-i Fünun döneminde eski sözlüklerden bulunup yanlış anlam yüklenen bir kelime olması muhtemeldir. rüzgâr. badana [xvii] duvarlara uygulanan kireç boya ~? * İkinci anlamda Ar biT?ana (astar) ile bağdaştırmak düşünülebilir. Sans vati (esmek). badehu [#bcd] sonra badem bâdâm [xiii] ~ Fa bâdâm a.) ~ HAvr *wa(n)t. yel-OFawâda.erkek kardeş " birader badi2 [xx/c] ~ İng bodyguard "gövde koruması. olmuş. 2. bagaj edevat < Fr bague çanta. ansızın gelen vaka ~ Ar bâdirat [#bdr fa.esmek * Aynı kökten Lat ventus. olgun.a. düşünmeden söylenen ve olumsuzluk doğuran söz. yy ortalarında kaydedilmiş olup kökeni belirsizdir.

bacaklarını kavuşturmak < Tü bağ " bağ1 * -da. ince uzun ekmek ~ İt bacchetta [küç. [TDK 1944] bağımsız Tü bağın/bağım [1935 YT] tabiiyet. ~ HAvr *bak.kökünden türetilmiştir. af ~ Fa ba%ş ihsan. zalim. hediye " bağışla- * Farsça kökenli bahş etmek/bağışlamak fiilinden geri türetilmiştir. baston < Lat baculum a.a. müstakil.] (birinin malına veya hakkına) göz diken. özellikle [CepK 1935] bahş. baġy] hakkı olmayana göz dikme.bağdadi bölme veya tavan [KT xix] ahşap çıtalar üzerine sıva uygulanarak yapılan < öz Bağdad Irak'ta bir kent < Tü bağda. genelde iç organlar bağır[mak sesi" +kirbağırsak karaciğer " bağır bağış YT Tü [Oğ xi] bakır-. asa baği [Kıp xiv] ~ Ar bâğin [#bġy fa. . değnek. bağıntı bağır/bağrYT Tü [Fel 194+] izafet <Tü bağ-bağlamak "bağ1 < [Uy viii+] bağır karaciğer. irtibat < Tü bağ-bağlamak " bağ1 * Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir.a. bağdaş[mak bağ1 YT [CepK 1935] imtizaç etmek < Tü bağda. bağımsız YT [CepK 1935] bağınsız tabi olmayan.ekinin işlevi açık değildir. fahiş < Ar bağa [msd.] bağırma Tü [Uyviii+]bağırsak/bağarsuka.[xvi TS] bağdaş <Tü [Kıp xiv] bacaklarını kavuşturarak oturma güreşte çelme takmak.] çubuk. [Kıp xiv] bangır- < Tü ba [onom. zorla alma.sarıp bağlamak < Tü bağ " baget [ xx/b] ~ Fr baguette çubuk.baston. <Tü bağır iç organlar. zulmetme bağıl YT [TDK 1944] izafi < Tü bağ" bağ1 * -ıl ekinin işlevi açık değildir. bağışık YT [CepK 1935] muaf < Tü *bağışmak" bağışla- * Bağışlamak fiilinin kökenine dair yanlış bir varsayıma dayanarak üretilen bağış.

söz yarıştırma < Ar baHa6a aradı. +ban bahir/bahrengin.Fa bâhâdur soylu kişi. Belki Ave va%şa. araştırdı. sebep.a. umman [Gül xv] bağçe bân [Aş xiv] bahr ~ Fa bâğça bân bahçe ~ Ar baHr [#bHr msd. DK xiv] .bahar * Lat ver (yaz). bahçe bakan " bahçe.a. hediye " bahş [ xi] bağışla. a. kahraman ~ Moğ bağatır a. DK.] deniz. soruşturdu.) ~ HAvr *wesr-/*wer. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahar ilkbahar " bahar1 bahçe bahçe"bağ2 [CodC xiii] bağçe ~ Fa bâğça a. bir konuyu etraflıca tartıştı . a. kısaca söz etme ~ Ar baH8 [#bH8 msd.] 1.a.(mülk) sözcüğünden. = Tü bağatur bir erkek adı. Hun Kağanı Mete'nin lakabı [MÖ 2. (= Ave vanhar. primavera (ilkyaz) biçimleri aynı Hintavrupa kökünden türemiştir. < Fa bâğ her çeşit bahar2 * Form olarak -ça küçültme ekiyle yapıldığı düşünülürse de anlamında küçültme yoktur. 2. daha eski bir dilden kalıntı olmalıdır. [KT xix] tartışılan konu. münazaa.bağışla[mak ihsan. buphthalmum. [ xiv] ~ Fa bahâna vesile. güzel kokulu bir bitki. [Barkan xvi] yemeğe çeşni için katılan nesne . ~ EFa vahara. [TDK 1944] gramerde bağlaç < Tü bağla-" bağ1 [TDK 1944] demet. bağlaç bağlam bağnaz YT YT YT [CepK 1935] rabtiye.a.ihsan etmek < Fa/OFa ba^ş * Dil Devrimi esnasında Tü ba-/bağ kökünden geldiği varsayımıyla türevleri yapılmıştır. bahane wahânag a. [ xx/b] konu başlığıyla değinme. yy] * Eski Türkçede sadece kişi adı olarak kullanılan sözcük. bahçıvan gözeten.] tartışma. konu başlığı.Ar bahar [#bhr msd. Env xiv] bâhâdur . [Karş 1972] kontekst [CepK 1935] mutaassıp < Tü bağla-" bağ1 < Tü bağ " bağ1 * Belki kurnaz sözcüğünden esinlenen -naz ekinin işlevi belirsizdir.a. gerekçe ~ OFa bahadır bahar1 [Gül xv] ~ Fa bahar ilkbahar ~ OFa wahâra. [CodC xiii] bağatur . bahis/bahs[Yus. a. [Aş.

karşılıksız verme ~ OFa ba%şışn a. ba^ş. talih).Fr baccara [1851] bir kumar <Tübak-"bak- * Ar #nz?r (bakmak) > bakara oyunu ~? bakaya Ar bâqiyyat geri kalan baki bakir " bakiye .ihsan etmek. bilhassa bakalit [ xx/b] ~ İng bakelite bir tür sentetik polimer < öz H. bahşiş [Aş. Ave bhaga (tanrı).ihsan etmek.pay vermek. bhága ("paylaştıran. pay. ihsan. donanma bahş [etm [KGunya xiv] ~ Fa/OFa ba^ş ihsan. paylaştırmak (= Ave ba%şaiti a. genç kız " bikir Ar bakir (erken) sözcüğünden bağımsız olarak Türkçe halk ağzında türetilmiş bir kelimedir. kalıcı" beka kız (lugatı müvelled d e ) <Ar bikr ilk doğan evlat.a. < OFa bâttan. talihli" & Fa bâ ile. .] denize ait" bahir [ xix] (kuva-i) bahriye deniz kuvvetleri. bölüştürmek " bahş bahtiyar baht. Baekeland Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944) bakalorya [ARasim 1897-99] ~Frbaccalauréat üniversite giriş sınavı < OLat baccalarius genç adam. bekâr ~ EFr bacheler * Karş. L. bahşetmek * Aynı kökten Sans bhaga (pay. ihsan etmek. pay vermek.a. ~ Fa ba%t yâr şansı yardım eden. kısmet < OFa bâttan. kısmet. bakan YT [CepK 1935] nazır Tü nazır çevirisidir.Ar baqayat[#bqy çoğ.] geri kalanlar < [Kut. ihsan eden". KT xix 1 kız olan .Ar bâqin [#bqy fa . yar2 bahusus beraber (edat) + Ar %uSüS özellik " husus bak[mak Tü [Uyviii+]bak-a. bazı tanrıların sıfatı). [ xiv] ~ Fa/OFa ba%t talih. [Bah 1924] . İng bachelor (bekâr) < EFr. bhaktá (1. yemek). birlikte.) ~ HAvr *bhag. Ayrıca EYun fagö (yemek).a. Yus xiv] ~ Fa bahşiş bahşediş. Aş xi] [LO. paylaşılan şey. şövalye adayı. hediye < OFa bâttan. ba%ş-" bahş baht [Kut xi] ba%ş.] kalan.bahriye < Ar baHrî [nsb. 2. özellikle.

Ehrenberg.] kalan şey.] sebze satan kimse. Fr cuivre (a. bakterisid bactericide a. çubuk ~ HAvr *bak. baston.: bala. bakire erken.a.a.). baldız.a.bakır Tü [ viii] bakır a.a. +sid bal Tü [Oğ xi] bal [ xx/b] ~ Fr bactéricide bakteri öldüren / İng * Karş. EŞKÖKENLİLER: Tü bal. ? <T [T S xvi xvi] bakrac küçük bakır kazan ü * Alet isimleri yapan -aç ekiyle. * Karş. Erken antik çağda dünyanın en önemli bakır kaynaklarından biri olan Kıbrıs adasının adından metatez yoluyla Türkçeye alınmış olması ihtimali üzerinde durulabilir. manav. manav. [Men xvii] (vulg.) sebze dahil ~ Ar baqqâl [#bql im.a. Alm. balaban. bakiye " beka bakkal her türlü yiyecek eşyası satan " bakla [ xiv] ~ Ar baqiyyat [#bqy msd.baston. # 1838 Ch. Moğbal (a. vicia faba baklava bakraç bakır " bakır [Kıp xiv] baqla semizotu. balaban (kuş yavrusu). < Tü bakteri [ 188+] ~ Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a.) < Lat aes ciprum (Kıbrıs tuncu). Alm kupfer. asa " baget * Bakteriyolojihane-i Şahane ve Daülkelb (Kuduz) Hastanesi 1887'de kurulmuştur. bostancı < Ar baql sebze bakla bitki. baldız (yaşça küçük akraba). [MŞ xiv] bezelyegillerden malum < Ar baql [#bql] her çeşit sebze. " bakteri. palaz 1? balâ [Aş xiv] ~ Fa/OFa bâlâ yüksek . a. artık [Kan xv] bostancı. Nihai kökeni çocuk dilinden alınmış olmalıdır. bala Tü [ xi] bala kuş ve hayvan yavrusu * Karş. doğabilimci (1795-1876) ~ EYun bakterion değnek. özellikle fasulyegiller Tü [TS xv] baklağı/baklağu a. turfanda / Ar bikr genç kız " bakir [Barkan xvi] evlenmemiş kız < Ar bakir * Araçaya benzetilerek Türkçede üretilmiş bir kelimedir. İng copper. G.

[ xi] baltız karının (= Moğ balçir küçük çocuk. [ xx/a] ~ Fr ballerine kadın bale sanatçısı ~ İt < Tü bale " bale bale [188+] kısa gösteri dansı < İt ballo dans " balad balerin ballerina a. Alm baldrian. baldız Tü küçük kızkardeşi [Uy viii+] baltır karının küçük kızkardeşi. Men ~ ? baldıran Tü? xv] baldıran a. < Tü ba. balata [ xx/b] kauçuk. 3.a.irin. balçık Tü [Oğ xi] balçık/balık yapışkan çamur bal.] dansçık. flog. ~ İt balletto [küç.yanmak.a. iltihap.balaban <Tü palaz < Tü bala yavru [CodC xiii] bir tür yırtıcı kuş. mimusops balata. sümük ~ Ar balġam irin. balad [ xx/b] ~ Fr ballade bir şiir türü ~ Prov balada oyun havası < Lat ballare dansetmek < EYun balle hoplama. conium maculatum.bağlamak " bağ1 baldır Tü? < Tü *balış-yapışmak. * Sözcüğün kökeni belirsizdir. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun flégma. fırlatmak " balistik balalayka çalgı balans [ML xx/c] ~ Rus balalayka Rusyaya özgü telli [ xx/c] denge. dans < EYun bâllö. < İt ballare dans etmek " bale balet [Tz 1992] erkek bale sanatçısı * Türkçeye özgü bir türevdir. iltihaplanmak ~ HAvr *bhleg. bebek ) " bala ~ Fr ballet a.atmak. denge ~ Lat bilanx. iltihap < EYun flegö.a. bağlanmak < Tü [Kıp xiv] baltır bacağın dizden aşağı olan bölümünün kası. İng valerian. bol. [Amr. eril aktör adı yapan -t ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. bilanc. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup ayrı bir bitkiyi ifade eden OLat valeriana > Fr valériane. balgam [Kut xi] irin. valeriana officinalis) adıyla ilişkisi açık değildir. çakır doğan = Kırg balapan kuş yavrusu. lastik ayakkabı tabanı.iki kefeli terazi" bilanço ~ Fr balata 1. Rus baldıryan (kedi otu.Fr balance terazi. [TS xv xv] baldır [İdr xiv] baldaran bir tür zehirli otsu bitki. kauçuk ağacı. -t. [ xx/c] otomobil lastiğinin denge ayarı . fren pabucu * Batı dillerine tropik bir ülke dilinden 1770 dolayında girmiştir. a. [ xi] baltır üvey evlat.< HAvr *bhel-1 yanmak " flama bali [ xx/c] ~ marka Bally . 14. a. 2.

2.19 186+] ~ İt ballo dans. ~ Ger *balkan mertek. ulaştı. [EvÇ. olgunlaştı" büluğ balık Tü [Uyviii+]balıka.kalın ağaç gövdesi" falaka * Aynı kökten Alm balke (mertek. sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı ~ İt ballone [büy.a. atılmak. balistik [ xx/b] ~ Fr balistique fırlatılan nesnelere ait < Lat ballista mancınık ~ EYun bállista < EYun bâllö atmak. EYun bole ve blema (atış). uzanmak. 2. parfüm ) balsıra madde balta [EvÇ xvii] çam dallarında bir parazitin oluşturduğu tatlı ~ ? Tü [Uyviii+]baltua. balo Lat ballare dans etmek " balad [Mesail 3. top şeklinde büyük şişe. pelesenk ağacı. cumba / Fr balcon a. her çeşit merhem ~ EYun bálsamon pelesenk ağacı ve merhemi ~ İbr bâsâm a. büyük top. Alm wal (balina). HAvr *bhel-2 şişmek. balle (hoplama) < bâllo. vardı. Men xvii] balıkçın/balıkçıl < * -çır/-çın/-çıl ekinin işlevi açık değildir.< HAvr *gwels. bu ağaçtan elde edilen merhem. balkı[mak (su veya yumuşak bir şey) oynamak. < İbr #bsm güzel kokma (= Aram bssâmâ güzel koku. tomruk).a.baliğ [KGunya xiv] Ar balaġa erdi. ~ Lat balaena dev balık. ~ Ar baliğ [#blġ fa.a.] büyük top < İt balla top " balya balsa [ML xx/c] ~ İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç ~ İsp balsa sal balsam [ML xx/c] ~ İng balsam 1. kütük. gövdeyi gererek atılmak * Karş. kabarmak " balya * Aynı kökten İng whale. ergin < balıkçıl <Tü Tü balık " balık [TS xiv] balıkçır balık yiyen bir kuş. danslı eğlence < balon [LO 1876] havaya uçurulan çadır ~ Fr ballon 1. a. halkalanmak balkon [ xviii] ~ Ven balcòn [İt balcone] bir kirişle taşınan ev çıkması.atmak. .a. erişen. rayiha. balina [LO xix] balena ~ İt balena a.] eren.a. taşıyıcı ağaç HAvr *bhelg. balina ~ EYun fállaina a. fırlatmak ~ HAvr *gwl-ns. 3.

EYun fállos (fallus). bohça. ~ Tamil * Avrupa'ya 16. Akad paltu (balta). ferman okumak. kabarmak * Aynı Germanik kökten İng ball (top). köylü işi [esk. EFr bale > İng bale (bohça). balyemez [LF xvii] balimoz ~ Ven balla meza bahriyede orta boy top & Ven balla top + Ven mezo [İt mezzo] orta (~ Lat medius a. balya [Kan xvi] ~ İt balla top.a.suya batırmak. ~ Port bambus a.a. görev yüklenmek < Lat baula yük " bavul * Karş. ağır çekiç < Yun/EYun barys ağır (sıfat) " bar(o)+ ~ Yun bariós ağır balyoz2 [Arg xvi] bayloz/balyoz ~ Yun bailós Venedik elçisi ~ İt bailo elçi. hüküm. daldırmak * İnisyal b > m dönüşümü için bak. pes bambu [Bah 1924] ~ Fr bambou sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış / İng bamboo a.* Karş. ben2. *baltha.a. Lat follis (kese.a. askere çağırmak . gürbüz). Yakındoğu kültürleri ile çok eski bir etkileşim muhtemel gözükmektedir.)" balya.(cesur. özel görevli. resmi temsilci < Lat baiulare ağır bir şey taşımak.]. torba). mez(o)+ balyoz 1 [KT xix] varyoz ağır çekiç şey. * Biçiminden ötürü. bamya [LO xix] bir sebze. sıradan < EFr ban/bandon ferman. Aynı Hintavrupa kökünden Ger *bullaz (tomruk. feodal hukukta bir beyin tüm tebaasına salınan yükümlülük. angarya. Fr bailli. kütük). salma < Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek.< HAvr *bhel-2 şişmek. resmi görevli). denk ~ Ger *ballaz top ~ HAvr *bhol. alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ~ ? ban[mak Tü ~ Ar bâmiyâ Habeşistan kökenli [ xi] man. balüstrad [ xx/b] ~ Fr balustrade trabzan parmaklığı < Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu ~ Lat balauster nar çiçeği ~ EYun balaústion a. Türkçede -n sesi ile bittiği halde transitiv/geçişli anlamı olan tek basit fiildir. 2. bam [teli perde teli [ xiv] ~ Fa bam/bâm müzikte pes perde. İng bailiff (kral temsilcisi. banal [ xx/b] adi ~ Fr banal 1. yy'da Güney Hindistan'dan getirilmiştir. adi.

kumarda banka. İng band.Fr banderole 1. ~ OLat bandum 1. bando [ xix] ~ İt banda2 müzik grubu / Fr bande takım. 2. tümsek şeklinde toprak yığını ~ Ger *bankiz/*bankon a. [ xx/b] banjo ~ İng banjo bir müzik aleti bandana [ xx/c] ~ İng bandanna lekeler bırakılarak boyanmış mendil ~ Hind bandhanu kumaşı düğümleyerek boyama usulü < Sans bandh-bağlamak ~ HAvr *bhendh. Mezidxv] " bar3 -Arbânic[#bnyfa.bağlamak " bant * İngilizce sözcük 18.banço * ABD zenci ağızlarından. "Bağ" anlamına gelen band ayrı bir sözcüktür. özellikle gemilerde kürekçilerin oturduğu sıra / Fr banque set. sancak * Fr bannière > İng banner (sancak) biçimleri İtalyancadan alınmıştır. set. kâğıt banko [ xx/b] 1. Fr bande. İt banda2 (takım.]binaeden" bandrol bank [Bia xix] banka ~ İt banco oturma sırası. banko. [ML xx/c] yol kenarı seddi banquette [küç. Güncel kullanımı İng band (şerit) sözcüğünden etkilenmiştir. bakarada bankadaki tüm parayı ortaya sürme. bandıra [LF xviii] ~ Ven bandéra [t bandiera] bayrak < Ven banda1 bayrak. grup.] küçük sıra < Fr banque set. şerit şeklinde bayrak.a. seki" bank banknot para " banka. 2. masa. simge. banket.a. banka [ 184+] bank/banka finans kurumu ~ İt banco 1. sarraf tezgâhı. seki. a. 2. yar). İng river bank (nehir kıyısındaki set. bez afiş. tezgâh. bir sancak altında toplanan güruh. üstü yazılı kurdele ~ İt banderuola bayrakçık < İt bandera bayrak " bandıra bangır bani bina onom bağırma sesi [Ömerb. kazanacağına kesin gözüyle bakılan şey ~ İt banco banka " banka . banka ~ Ger *bankiz/*bankon " bank banker banka [ 186+] ~ İt banchiere bankacı < İt banca" ~ Fr banket [ xx/b] . Ayrıca karş. özellikle müzisyen takımı). * Karş. çete. not [187+] ~ İng banknote banka kâğıdı. çete " bandıra [KT xix] Tekel mamullerine yapıştırılan vergi etiketi . sancak. gemide sancak tarafı ~ Ger *bandwa işaret. yy ortalarından beri kullanımdadır. sancak. 2.

brutus (kaba). benmari. Lat gravis (ağır). kaplıca ~ Lat banyo [ 186+] yıkanma yeri balneum/baneum a.a. hüküm. lokal bant [ xx/b] band < Ger *bindan bağlamak ~ HAvr *bhendh. * Aynı kökten İng band (bağ). hap1 bap/bab[Kut. varoş & EFr ban yargı. 2. banu hanımefendi ~ OFa bânüg a. 2. < OFa wârîdan yağmak (= Ave var yağmur = Sans vâri/varshâ su.banliyö [ xx/b] varoş ~ Fr banlieu bir kentin yargı alanı içinde bulunan kırsal bölge. dış mahalle. çubuk. Sans bandhati (bağlamak). halka halinde yapılan dans ~ HAvr *per-1 halka. a. derme çatma baran [Ferec xv] ~ Fa bârân yağmur ~ OFa wârân a. yağmur ) . kapı. şerit ~ Ger *bandam a. [Ferec xv] ~ Fa bânü prenses. 2.a.< HAvr *gwers-2 ağır * Aynı kökten Sans guru-. topluluk.ağır. içki tezgâhı. grup. çevre. ~ Fr bande1 bağ. ağırlık < EYun báros baraj yolunu kapatmak " bar1 baraka yapı ~ ? ~ Fr barrage su seddi < Fr barrer engellemek. bundle (deste). bound (bağlı). şofben baobab [Bah1924] ~Frbaobab Afrika'da yetişen bir ağaç.a. çok tohumlu kişi veya varlık & Ar bü baba + Ar Hibâb [#Hbb1 çoğ. Aş xi] bâb ~ Ar bâb [#bwb] 1. soylu kadın. ~ İt bagno hamam. halka. bind (bağlamak). ~ E Yun balaneîon hamam EŞKÖKENLİLER: Lat balneum : banyo. [LO xix] ~ İt baracca kulübe. etraf" per+1 bar3 onom [Men xvii] bar bar (ayı gibi) homurdanma sesi [ xx/b] " bağır~ Fr/İng bar(o). ayakta içki içilen yer ~ Fr barre engel. engel. bond (bağ).] tohumlar (< Ar Habb )" ebu. bariyer ~ OLat barra a.a. Talmud'u oluşturan risalelerden her biri (= Akad bâbu kapı) bar(o)+ ağırlık/bary$s ağır ~ HAvr *gwrsu. ferman + Fr lieu yer " banal. adansonia digitata ~ Ar bü Hibâb "tohumların babası". bar2 [D S ] Erzurum dansı ~ Erm bar 1. 2. bar1 [Aİhsan 1891] içki tezgâhı ~ İng bar 1. bir kitabı oluşturan bölümlerin her biri ~ Aram bâbâ 1.a. bariyer. a. Fa bandan. kapı.

Alm. < Alm barbitursäure barbitürik asit & öz Barbara bir kadın adı + Lat urea idrar. barbekü füme edilen bir tür ahşap tezgâh ~ Karib [ xx/c] ~ İng barbecue ~ İsp barbacoa üzerinde et barbiturat [ML xx/c] ~ İng barbiturate kimyasal bir madde # 1864 Adolf von Bäy er.dönüşümü tipiktir.konut edinmek < Tü bark konut" bark * Bar. bardak <Tü [CodC xiii] < Tü bart [xi] su içilen kap barem [ResmiG1934] ~Fr barème sayısal basamak tablosu < öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703) barfiks alet" bar1.a. kimyacı. Alm bart (sakal).a. < Lat barba sakal ~ HAvr *bhardhâ. [LO xix] zarla ~ Ven barbùt [İt barbato] sakallı. her çeşit derme çatma korunak < Fr barrique fıçı. • Aynı kökten Fr barbe. a.] "anlaşılmaz bir dil konuşan kimse". ~ EYun bárbaros [onom.fiilindeki ses dönüşümünden sonraki bir devirde ortaya çıkmış bir türev olduğu açıktır. * Fasulye türünün adlandırılış nedeni anlaşılamadı. a. argoda bir tür para < Ven barba sakal" barbunya * Muhtemelen kral resmi basılı bir sikke adından. hiç olmazsa < Fa barikat [ 185+] barikad ~ Fr barricade Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad.a.a. üre * 5 Aralık Azize Barbara yortusu günü keşfedildiği için.a.a. ancak. barbut oynanan bir oyun [ 1842] Mısır'a özgü bir altın para.> Lat -b.barbar [VartanP1851] ~Frbarbare yabancı. barbunya [ xix] bir balık türü. HAvr -dh. mullus barbatus. . varil ~ İsp barrica a.> var. barın[mak <Tü [T S xiv] barın.] "koca sakal".] < Yun barboúni bir balık türü ~ İt barbone [büy. [ARasim 1897-99] bir fasulye türü ~ Yun barboúnia [çoğ. İng beard. jimnastikte bir ~ Fa bârı bir kere. vahşi .Lat barbarus a. defa [xx/b] [KıpGul xiv] ~ Frbarrefixe sabit çubuk. fiks bari bâr kere.

ton1 bariyer [ xx/b] kurulan düzenek. sözleşme < Tü ba. çakınca ateş alan bir mineral < EYun pyr ateş " pir(o)+ . [TS xv < Tü *bar/baz [viii. karşılıklı ziyaret etmek) fiiliyle ilişki kurulması doğru olmasa gerek. • 11. bariton [ xix] ~ Fr baritone müzikte orta erkek sesi ~ İt baritono & EYun barys ağır + EYun tónos ses " bar(o)+. Karş. burüz] çıktı. aşikâr < Ar baraza [msd. değiştokuş ~ EFr barater takas etme. ~ HAvr *maghu. xiv Kıp] bağ. yiğit kişi ~ Ger [187+] [LO187+]barometro ~Fr baromètre ~Fr baron bir soyluluk ünvanı ~OLat ~ İng barter [ xx/c] reklam karşılığı mal veya hizmet anlaşması barter takas. çıkıntı. akit. engel " bar1 ~ Fr barrière engel oluşturmak için bariz [Ali xvi] ~ Ar bariz [#brz fa. ~ O Yun pyrites [mod. yy'da ev bark ikilemesi haricinde kullanılmayan bir sözcük olarak kaydedilmiştir.] çubuk. ulaşmak.a.bağlamak " bağ1 * ETü barış-1 > varış.] ortaya çıkan. yy'a özgü aşırı süslü sanat uslubu ~ Port barroco büyük ve tuhaf şekilli inci * Önceleri aşağılayıcı anlamda kullanılmıştır. kendini gösterdi bark Tü [ viii] bark konut. manken * Fransızcaya özgü bir İngilizce bileşiktir.korunmuştur. antlaşmak. mahkemede avukatlara ayrılan bölme ~ Lat barrellus [küç. yurt < Tü bar. engel.a.a.çubuk. [CodC xiii] bazlaş-/bazış-. barmeyd [ xx/b] ~ İng barmaid barda çalışan kız & İng bar + İng maid genç kız (~ Ger *magadi. mania < Fr barre çubuk. ortaya çıktı. elde etmek " var- * Final -k etkisiyle inisyal b. alıp verme ~ ? barut [Tz xvi] ~ Ar bârüd a.a. +metre baron baro erkek.a.). ~ EYun pyrites (líthos) ateş taşı.varmak.a.sulh yapmak. barmen [Hay 1959 195+] ~Frbarman barda içki servisi yapan görevli & İng bar içki tezgâhı + İng man adam " bar1. pyrítida] a. engel" bar1 barok [ xx/b] ~ Fr baroque Batıda 17. barometre basınç ölçme cihazı " bar(o)+. İng bartender (a.a.(birbirine gitmek.) baro [Bah1924] ~Frbarreau1. ve 18. 2. yüksek.barış[mak xv] barış- <Tü [İMüh xiii] barlaş.

bacin] leğen. baskın yapmak ~Frbasse müzikte pes bas1 [ARasim 1897-99] baso perde ~ İt basso ~ OLat bassus aşağı.öncülük etmek. [ viii] bas. tazyik.] çubuk şeklinde bakteri ^ 1853 Ferdinand Cohn. [Men xvii] ekin başı. reis. leğen kemiği.ayağını basmak. değnek. emir. İng kimyacı (1778-1829) < Lat barytes barit. insight < Ar baSar görme yeteneği [KıpGul xiv] ~ Ar baSîrat [#bSr msd. Alm. başbuğ + [TS xvi] önder. [ xx/c] kalça .] kavrayış.baryum [Bah 1924] ~ YLat barium bir element # 1808 Sir Humphrey Davy. güreşte galip gelmek. a. İdr xi] başak mızrak veya ok başı. ezmek. serasker & Tü baş + Tü buğ [T S xvi] reis. sümbüle < Tü baş " baş başar[mak Tü [Or viii] başğar. [DK xiv] muvaffak olmak < Tü baş " baş başat YT [CepK 1935] hakim < Tü baş " baş * Ada eklenen -at ekinin işlevi açık değildir. botanikçi (1828-98) < Lat baculum çubuk. asker başı (=? Tü boğra/buğra [Kaş xi] her hayvanın aygırı. basen basınç YT [CepK 1935] basınç tazyik baskı < Tü bas-" bas-. kalça ~ OLat bacinus leğen < OLat bacus/bacarium tekne.bitirmek. +inç * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. alçak bas2 onom [OKemal 1948] bas bas bağırma ifade eden söz " bağır- başak Tü [Kaş. özellikle erkek deve )" baş. [T S xvi xvi] ekin toplandıktan sonra tarlada kalan artık.Fr bassin [esk. yol göstermek. çukur kap ~? Kelt basil [ xx/b] ~ YLat bacillus [küç. baston " baget basın YT [CepK 1935] matbuat < Tü bas-" bas~ Tü basınç [viii+ Uy] basınma. basiret sezgi. boğa [ xx/b] belden 20 cm aşağıdan alınan ölçü. . başlamak. [Kıp xiv] başar. baryum sülfat minerali < EYun barys ağır " bar(o)+ baş bas[mak Tü Tü [ viii] baş a.

Dil Devrimi döneminde benimsenen -kan takısı keyfidir. Naismith. ayrı.] düz. [Bah 1924] pil ~ İt batteria top takımı. yalnız) deyiminden türemiş bir biçimdir. kolay. açtı başka <Tü ~ Ar basıT [#bsT sf. # 1891 J. hekim ve eğitmen & İng basket sepet + İng ball top (~ Fr balle a. tahtırevalli. [T S xv xv] batak < Tü bat-" bat~ Ven bastòn [İt [ 182+] belli sayıda toptan oluşan takım.basit [Yus xiv] yalın < Ar basaTa [msd. -ka eki dativ çekim ekidir. arka " batarya başla[mak basta bastıbacak + Tü [ viii] başla. baston [ xviii] alafranga değnek bastone ] değnek.içine girmek. mat2 basur bat[mak batak batarya takımı Tü Tü ~ Ar bâsür hemoroid ~ Aram bassrâ et.a.A.a.a. et parçası [Uy viii+] bat. • Eski Türkçe sözcükte. serdi. badehu. [CodC xiii] diğer. . her çeşit terazi < EFr baculer tepmek. basketbol [ xx/b] ~ İng basketball a.bir işe girişmek [ xx/a] < Tü baş " baş ~ İt basta yeter < İt bastare yetmek " bas-. yalnız < Tü baş " baş * Muhtemelen baş başka (tek başına. [T S xv-xix] bir başına. dirilme + Ar bacad sonra + Ar al-mawt ölüm " mebus. tekme atmak & Fr battre dövmek + Fr cul kıç.a. pil takımı. * Aynı sözcüğün Fransızca biçimi baton olarak alınmıştır.)" balya baskül [Bah 1924] ağır yükler için terazi ~ Fr bascule bir eksen üzerinde oynayan çubuk. başkan YT [CepK 1935] reis ~ başğan [Kaş xi] büyük balık. basT] yaydı. lider *baş-" baş * ETü başğan biçimi. bacak [ xx/a] kısa boylu * *Mastı bacak biçiminden türetilmesi fantezidir. basübadelmevt ~ Ar bac6u bac^da-l-mawt ölümden sonra diriliş & Ar bac6 ayağa kalkma. fiil eki olan -ğan takısının işlevi açık değildir. Kanad. çubuk ~ OLat bastum/basto a. saplanmak [ xi] batığ bataklık. TTü *başan şeklini verir. engelsiz. vurma çalgılar takımı < İt battere dövmek ~ Lat battere a.

]boş. aşağı basmak " batarya batı batik Malay batik batıl butlan <Tü [CodC xiii] batış güneşin battığı yön.] Kuranın gizli anlamlarını araştıran kimse < Ar bâTin [fa. geçersiz. vurma çalgılar takımı < Fr battre dövmek. karın. 19. gizli olan < Ar baTana [msd. geçersiz.bateri [ xx/b] ~ Fr batterie top takımı. gizli olma (= Aram baTsnâ karın. derman bırakmamak < Tü bayıl-" bayıl- * Bayıl. [MMem xvi] batı < Tü bat-" bat[ xx/b] ~ İng batik lekeler bırakılarak boyanmış kumaş ~ -ArbâTil[#bTlfa. bay YT [Bah 1924] [TarD 193+] hitap deyimi ~ İt baule yolculukta taşınan yük. bavul ~ ~? Tü bay [viii-xix] zengin * Bey sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.fiilinden modern bir geri-türetmedir. bay[mak <Tü [LO xix] yormak. baTn/buTün] gizlendi. demin . örtünme. rahim. battaniye batıni ~ Ar bâTinî [#bTn nsb. örtündü batman baton a. işe yaramaz. geçersiz " butlan ~ Ar baTTâniyyat [#bTn] yorgan battaniye [Bah 1924] yerine kullanılan yün örtü < Ar baTTân [im. bayağı 1 Tü [Uy viii+] baya az önce.] örtücü " batın bavul Lat baula a. pil takımı. a. Yus xiv] ~ Ar baTn [#bTn msd. değnek ~ OLat bastum/basto [Aş xiv] hükümsüz.] hükümsüz. a. hiç" [passimxiv] batın/batn[Aş. [LO xix] aşırı iri . bir tartı birimi [ xx/b] ~ Fr bâton çubuk.] 1. bir kişinin veya şeyin iç yüzü. 2. batıni. " baston battal Tü [Uy viii+] badman/batman terazi. yy'a dek yaygın olarak kullanılan Tü bay (zengin) sözcüğü ile anlam ilişkisi kurulamaz. vurmak.] içte olan. bir şeyin en iç bölümü ) EŞKÖKENLİLER: Ar #bt?n : batın.Ar baTTâl [#bTl im.

tali + İng pass geçme " pas2 ~ İng bypass yandan dolaşarak * Amerikan kullanımında "trafiği rahatlatmak için açılan tali yol" (1922). bayındır YT [CepK 1935] mamur zenginleşmek.biçimine eski kaynaklarda rastlanmamıştır. işe yaramadı baykuş Tü? [KıpGul xiv] baykuş .a. nadasa bırakıldı.a. sahra ~ Ar bâ'ir [#bwr fa. baypas [198+] geçme & İng by yan. Tü tuğ (mızrak ucunda taşınan flama) ile Fa tığ (mızrak) arasındaki ilişki de üzerinde durulmaya değer. müreffeh olmak < Tü bay zengin < Bayındır eski bir Türk adı < Tü bayu- bayır [DK xv] yaban yer.geri. konakladı" beyit * Karş.kendinden * *Bay. tekrar (önek) + İr *râma.bayağı2 bayan YT Tü [Uy viii+] bayakı önceki. tembelleşmek.)" ram bayt birim " bit2 [198+] ~ İng byte sekiz bitten oluşan sayısal . satıcı < Ar ~ Ar bâ'it [#byt fa. bayat) < şab (akşam). bayrak.] işlenmeyen toprak. bayc] sattı. çöl. "bir tür kalp ameliyatı" (1957). [Çağ xv] bayk/baykız .sükûn. sükûn & İr *pati. [ xi] batrak < * Sözcüğün nihai anlamı "mızrak" olmalıdır. ikincil. sözcüğün aslının *bayk kuşu olduğunu düşündürür. [Men xvii] baykuşı * Çağatayca biçim. bayat [MŞ xiv] bayad veya dünden kalan < Ar bata geceledi. Fa şabma (akşamdan kalma.] akşamdan [kaş xi] mayıl.gevşemek. bayram [ xi] badram. [Oğ xi] bayram ~ OFa paSrâm a. yaban < Ar bâra [msd. barış ve mutluluk (= Sans rama a. deminki. satış için anlaştı bayıl [mak geçmek Tü ~ Ar bâyic [#byc fa. bayi [Barkan xvi] baca [msd.] satan. bayrak Tü Tü batır-" bat[Uy viii+] badruk mızrak ucuna geçirilmiş flama. huzur. [Men xvii] bayıl. mutluluk. bawâr] (toprak) boş durdu. eski [TarD 193+] hitap deyimi < Tü bay" bay < Tü baya"bayağı1 * -an ekinin mahiyeti belirsizdir. / Sogd patram neşe.

~ EYun basanites a. 2. = Sans bâhu a.a. < EYun básanos mihenk taşı.a.] kısmen.yürümek. gitmek * Aynı kökten EYun -bates (yürüyen. baytar [ xiv] ~ Ar bayTâr/bayTar [#bTr] veteriner.a.* İngilizce sözcük bite (ısırık) sözcüğünden esinlenerek 1964'te türetilmiştir.) bazuka [ xx/b] ~ İng bazooka elde taşınan roketatar ~ ? * İngilizce sözcük Amerikalı komedyen Bob Burns'un (1896-1956) sahnede kullandığı bir müzik aletinin adından ödünç alınmıştır. aracılığıyla (edat) ~ OFa abag a. kaide ~ EYun básis 1. altlık. a. be be+ bebe/bebek çoc ünl hitap ünlemi " bre ~ Fa ba ile. [DK xv] bazlambaç yufka ekmeği bazu/pazu [Aş xiv] ~ Fa bazu üst kol. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde ~ Lat basis altlık. bazalt [ xx/b] ~ Fr basalte koyu renkli bir volkanik kaya ~ Lat basaltes a. kimi zaman" bazilika [DTC1944] ~ Lat basilica Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası < EYun stoabasilike "kral revakı". +iyatr baz [ xx/b] ~ Fr base 1. altyapı" baz [ xx/c] yatağın altına konan kasa ~ İt/Fr base altlık. bat. adım atan).geliş < HAvr *gwem. bazan/bazen Ar bacD birtakım. at doktoru. altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş ~? Prakrit pâsâna taş * Latince biçim doğabilimci Plinius'un yazmalarındaki bir yazıcı hatasından kaynaklanır. Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı < EYun basileús kral bazlama [İdrH xiv] bazlamaç . heykel kaidesi < EYun bainö. nalbant ~? EYun (h)ippíatros at doktoru " hip(o)+2. baza temel. 2. [Kıp xiv] göz bebeği. adım. adım atmak.gelmek. (= Ave bâzu a.a. basamak. kısmi olarak < ~ Ar bacDî[nsb] kısmi. kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü ~ OFa bâzüg/bâzâ a. kaide. gitmek ~ HAvr *gwm-yo. bir parça. taban. [DK xv] yavru < .a. Lat venire (gelmek). taban. temel. biraz bazı bazan [Kutxi] ~ Ar bacDan [zrf.

orijinal şeyler. bedevi [Yus. orijinallik. baht [CodC xiii] ~ Fa bad bâ%t kötü bahtlı ~ OFa ~ Fa bedbin [KT xix] karamsar (Fr pessimiste karşılığı) *bad bin kötü gören & Fa bad kötü + Fa bin gören (~ OFa wen = Ave vaena. bedava ~ Fa bâd ü hawâ "hava civa". Ar bubu (a. bedevi çöl göçeri. Fa baba.başa çıkmak. özellikle kumaşçılar çarşısı & Ar bazz kumaş + Fa -istân yer bildiren takı" bez1. " bet1. İng baby. ~ Ar badan [#bdn msd. bedhah [Men xvii] kötü niyetli.] ~ Fa bad %\vâh kötüyü isteyen. orijinal şeyler. insan gövdesi. becayiş [LO xix] görev veya makamı değiştokuş etmek < Fa ba cay (birinin veya bir şeyin) yerine & Fa ba -e hali bildiren edat + Fa cay yer be+ * Farsça deyimden Farsça fiil adı yapan -iş ekiyle türetilmiş Türkçe kelimedir.] karşılık. kale duvarı [Aş xiv] ~ Fa bad ducâ ilenme & Fa bad kötü + Ar ~ Ar badal [#bdl msd.] yenilikler. dua bedel [İrşad.a.* Karş.] 1. bedel oldu. düşman & Fa bad kötü + Fa %\vâh isteyen " bet1 . KGunya xiv] eşdeğer < Ar badala yerine geçti. DK xiv] ~ Ar badawl [#bdw nsb.] yenilikler. bedesten [Men xvii] bezistân/bedestân ~ Fa bazistân/bazzâzistân her tür çarşı. [ xix] uygunsuz bir davranışta bulunmak. +istan * Z > d dönüşümü dissimilasyon eseridir. zahmetsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim & Fa bâd rüzgâr + Fa hawâ hava " bad. eşdeğer idi beden 2. icatlar < Ar badicat^ icat.görmek)" bet1 beddua ducâ' dua " bet1.a. Türkçe sözcük başka bir dilden alıntı değildir. hava bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ. muvaffak olmak. icatlar < Ar badicat^ icat. Fr bébé. [ <1970] cinsel ilişkide bulunmak = Tü başar-" başarbedava [Men xvii] badı heva karşılıksız. ilk kez yapılan şey " bidat bedbaht wâdba%t a.). becer[mek <Tü [DK xv] becer. orijinallik. ilk kez yapılan şey " bidat bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ.

kendiliğinden oldu. vuku buldu bedii [ 190+] sanatsal yaratıcılığa ilişkin (Fr esthétique karşılığı) < Ar badîc [#bdc sf.a. harikulade. taqdır.] dolunay ~ Fa bad nâm kötü ünlü.] hayvanlık.1710) begüm ~ YLat begonia bir çiçek cinsi < öz [ xx/a] Hindistan'da soylu kadınlara hitap tarzı . < öz Louis Antoine de Bougainville Fransız denizci ve seyyah (1729-1811) begonya [ xx/b] Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638.) * İng behemoth (efsanevi bir canavar) sözcüğü İbr bshımot (su aygırı) biçiminden alınmıştır. behavyorizm [DTC1942] İng behavior davranış < İng behave davranmak < İng have ~ İng behaviorism davranışçılık < behemehal ~ Fa ba hama Hâl her durumda. beraber. adı [İMüh xiii] bégen-/bégel.] emsali olmayan. prenses. beylik etmek. behre a. beğeni YT [CepK 1935] rağbet < Tü beğen-" beğen- begonvil/bugenvilya [ xx/c] ~ YLat bougainvillea bir tür çiçekli sarmaşık ^ 1866 Fr.A r b a dî h î [ # b d h n s b ] aşikâr. soylu kadın ~ Tü begüm [xv+ Çağ] soylu kadınlara hitap tarzı < Tü beg bey " bey * Hanım sözcüğüyle paralel yapıdadır. a. birlikte ) + Ar Hâl durum " hem. derhal kavranan < Ar badaha aniden geldi. 2. her (< Fa ham bir. Ar qadır. Yus xiv] bedr [Mercimek xv] ~ Ar badr [#bdr msd. [KGunya xiv] ~ Fa bahra pay. gözle görünen. Kudret ve iktidar ile değer biçme/değer verme arasındaki semantik ilişki ilgi çekicidir. a.1. öküz gibi hantal ve aptal olma < Ar bahîmat hayvan. [KT xix] behimiyyet ~ Ar bahlmiyyat [#bhm msd. hisse. büyükbaş (= Aram bshlmtâ a. her halde & Fa ba ile + Fa hama tüm. güzel" bidat bedir bednam kötüye çıkmış " bet1. = İbr bshlmah a. nam beğen[mek <Tü bég bey " bey [Aş.bedihi [NKemal1867] . davar.begum kraliçe. her behimiyet [Men xvii] behimî. Bak. hal1 beher [Ferec xv] ~ Fa ba har her biri" be+. hanım. orijinal. iqtidar. nasip ~ OFa bahrag . takdir ve tasvip etmek < Tü * Karş.

güzel söyleme yeteneği. kız olma hali < Ar bikr ilk doğan evlat. vardı. arta kaldı [Alus1944] [ xx/b] ~Frbeige bir renk ~ İng fullback futbolda geri oyuncusu < İng back [Kut. dağın eteğine yakın veya iki dağ arasındaki eğim.] genç [ xx/a] ~ Fr becarre bir müzik işareti ~ İt B quadro < Tü bek katı. retorik < Ar balaġa erdi. rahatsızlık verme ) bej bek geri ~ Ger *bakam beka < Ar baqâ kaldı. çıngırak + İng boy oğlan çocuğu (~ EFr embuié uşak.] iletme yetisi. pek. korumak. sakınca (= Aram #b'ş kötü olma.] 1. zor. aylak) sözcüğüyle kontaminasyon görülür.pekitmek. harcanma) belagat [Kut xi] ~ Ar balâğat [#blġ msd. güvenceye almak. 2. zorluk. kemer ) bela [KGunya xiv] ~ Ar balâ' [#blw msd. bekâret [EvÇ xvii] kızlık. berk "pek bel1 Tü [ xi] bél gövdenin orta bölümü. mihenk taşına vurdu. genç kız " bikir bekçi <Tü [Yus xiv] muhafız. saklamak. serf < EFr embuier prangalamak.] sınav. sağlamlaştırmak. (birini) etkiledi" büluğ belboy [199+] ~ İng bellboy otellerde yardımcı eleman. Kullanımda Fa bıkar (işsiz. denedi (= Aram bslâ [#bl'] tükenme = Akad balü/belü sönme. zarar. gözcü ~ Ar bakârat [#bkr msd. genç kız " bikir * Türkçeye özgü bir sözcüktür. büyük sıkıntı < Ar balâ sınadı. DK xi] ~ Ar baqâ' [#bqy msd. kapalı. kuşak.beis [Men xvii] be's ~ Ar ba's [#b's msd. güç. iki dağ arasındaki eşik (= Moğ bel meyil. [İMüh xiii] nöbet durmak < Tü bek sağlam. ayağını bağlamak) * İngilizce deyim eskiden otellerde elinde çıngırakla müşteriye mesaj ileten hizmetçilerden alınmıştır. mahfuz.] kalma. bekar dörtgen B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. . yokuş. komi & İng bell çan. saklı " pek bekle[mek Tü [Uy viii+] bekle. kalıcı olma < Ar bakârat genç kızlık < bekâr [Men xvii] evli olmayan Ar bikr ilk doğan evlat.

Karş. calâmat (belirti). belli (bilinen). zuhur etmek " belirbeleş bila+. yokuş. o kadar ki < Tü belirt-" belir- . belirti belit belki YT YT [TDK 1944] araz [DTC 1944] aksiyom [DK xv] ~ Fa bal ki hatta. bebek kundaklamak.kökü. sancak).bilmek " bil- * Tü *bel. 2. şehir. bulaştırmak * İkinci anlamı bula. belgü (alamet. şehir. kentsel < Ar balad kent. Anlam ilişkisi için karş.1. beliğ belagat belir[mek Tü [KıpGul xiv] ~ Ar baliğ [#blġ sf. [Kaş xi] béle.meydana çıkmak. bil. Ar calam (belirti. pörtlemek =? Tü bélgür-/bélür[viii+ Uy] meydana çıkmak. cilm (bilme). nişan < Tü *bel.fiilinin varyant biçimi görünümündedir. ülke. belle.gözleri aşırı açılmak. belirle[mek YT [Fel 194+] tayin etmek < Tü belir-" belir< Tü belir-" belir-belirli YT [TDK 1944] muayyen * Belirsiz sözcüğüne kıyasla üretilmiş yeni bir sözcüktür. bedava " belge YT [CepK 1935] vesika alamet. belek (hediye). dağ Tü béle-" bel1 * -er) ekinin işlevi açık değildir. Modern Türkçe biçimi belgi olan sözcüğün Moğolca biçimi Dil Devrimi döneminde benimsenmiştir. sarmak.(öğrenmek) vb. ülke. vesika~ Tü belgü işaret. beler[mek <Tü [T S xiv] beler. şey [LO xix] bedava ~ Ar bilâ şay' karşılıksız.] kent.] kente ait olan. memleket" belde belen <Tü [T S xiv] belen dağlık ve dik yer. belediye [ xix] (daire-i) beledîye 1854 idare reformuyla İstanbul'da kurulan idari birimlerin adı (Fr municipalité karşılığı) < Ar baladı [#bld nsb.bilmek " belir- ~Moğbelge resmi yazı. * -ge eki Moğolcadır. nişan). bulamak.belde memleket bele[mek Tü [Neş xv] ~ Ar baldat [#bld msd. belli olmak < Tü *bél.] güzel konuşan" [Uy viii+] belğür.fiilinin varyant biçimi olmalıdır.

benze-. bin. gösterge < Tü *bél-" bil~Fr bémol müzik bemol [ARasim 1897-99] pesleştirme işareti ~ İt B molle yumuşak B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. tutsak ~ OFa < Fa banda köle. İng timbre (ses rengi.a. keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul. band. köle. Karş. açık. öğrenmek. * Türkçeye 1980 dolayında Mağrip müziğinden alınmıştır.belladonna [Bah 1924] belladon ~ İt belladonna eczacılıkta kullanılan bir bitki. buna-. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip ~ Fr timbre/tymbre [onom?] (ortaçağ müziğinde) a. boynuz. öğrenmek " belle- * Güneş Dil Teorisi çerçevesinde Fr bulletin (a. beniz. boncuk. sivilce < Fa Türkçe ben2 ile benzerlik tesadüf olmalıdır. bir enstrümanın sesini diğerinden ayıran özellik) modern dönemde Fransızcadan alınmıştır.bağlamak " bent bendeniz bendir [ xx/c] ~ bendir 1.] çitlenbik. bin-. belli bellü <Tü [Kıp xiv] belgülü/bilgülü/bellü bilinen. aşikâr. işaret. ezberlemek [Geom 193+] bildirge < Tü belli" belli Tü belle-bilmek. bengi. [KGunya xiv] < Tü belgü alamet. benefşe menekşe benek ban çitlenbik tanesi [Mercimek xv] [İdr xiv] ~ Fa banafşa menekşe" ~ Fa banak [küç. .a.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. hizmetçi" bende bende [KGunya xiv] bandag a. < EFa bastan. beyin. bencil YT [CepK 1935] egoist < Tü ben" ben1 ~ Fa banda bağlı olan. ben1 Tü [ viii] ben birinci tekil şahıs zamiri ben2 Tü [Uy viii+] men ciltte koyu renk nokta * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle oluşan inisyal b > m dönüşümü ikincildir. 2. güzelavrat otu & İt bella güzel + İt donna hanımefendi" dam2 belle[mek belleten <Tü YT [LO xix] bilmek. Mağrip müziğine özgü. [T S xiv] belgülü .a. ban-.

suya batırılan kap içinde pişirmek ~ Lat balneum Mariae "Meryem banyosu".a. band.a. berbat. sahiplenmek [Uy viii+] meniz görünüş. * Aynı kökten Erm i ver. pulover . sürpriz. İng over (üst. " bant benze[mek Tü [Uy viii+] menze.a. yy'dan itibaren kullanılmıştır. a.a.a. yukarı (önek) ~ OFa abar.a. yüz < Tü benim " ben1 benzen [ xx/b] ~ Fr benzène çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent < OLat/Ven labenzoe/benzoe styrax ağacından elde edilen kokulu reçine ~ Ar lubân câwl Cava zamkı. Alm über. benzin [Düs I. (= Ave bast-.4. -e doğru (edat).) ~ HAvr *bhendh. Lat super > Fr sur. hipertansiyon. su bendi < Fa bastan. (simya terimi) & Lat balneum banyo + öz Maria Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam) " banyo bent [Kut xi] bağ ~ Fa band 1.485 187+] ~Fr benzine benzol içeren hidrokarbür karışımı ~ Alm benzin a. ^ 1830 Eilhardt Mitscherlich. üzeri). Bak.a.a.a.bengi Tü [Uy viii+] mengü ölümsüz. band. bertaraf EYun (h)yper : hiperaktif. & Ar lubân zamk. suma. = Sans upari a. üzere. benmari [ xx/b] ~ Fr bain-marie ateşle doğrudan temas ettirmeden. berhudar. up (yukarı).a. bağlanan şey. suret. hiperbol. sürşarj İng over : overlok. sürfile.a. kimyacı < Alm benzoe(säure) benzoik asit < OLat labenzoe " benzen ber+ ~ Fa bar üst. sürmenaj. a. süper. kuşak.a.a. auf. berduş.a. Alm.a. hipermetrop. benimse[mek beniz/benz* Bak. ebedi * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle inisyal b > m dönüşümü ikincildir. üzeri. berceste.a. 2. EŞKÖKENLİLER: Fa bar : beraber. kokulu reçine + Ar câwâ' Hint Okyanusunda bir ada. (= Ave upairi. hipertrofi Lat super : soprano. sürreel. bermutat. ben2. EYun hyper. Benzoe biçimi Batı dillerinde 15. -e. Cava " labne * Karş. < Tü meniz görünüş " beniz <Tü Tü [LO xix] kendine mal etmek. 3. ben2. Ficus benjamin (styrax ailesinden Doğu Hint adalarında yetişen bir ağaç) < benjoin/benzoin. band. berhava.a. bağ.bağlamak ~ OFa bastan.) ~ HAvr *uper a. super+.

] 1. kabarmak. bolluk. zayıf ve tekrarlanan eylem bildiren berele. yok etmek " ber+. [LO ] hane berduş salyangoz ~ Fa %âna bar döş "evi omuzunda". berat [Kutxi] ~ Ar bar'at[#br'msd. yan yana. bir suç veya borçtan kurtulma < Ar bari'a aklandı.[xiv Kıp] yaralamak < Tü *ber. seğirmek & EFa apar. [Men xvii] ber düş omuzda.sıçramak.yukarı + EFa yasat. Arapça ad fiilin Aramice biçiminden alıntıdır. özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit * İbranice sözcüğün etimolojisi muğlaktır. öne çıkmış < Fa barcastan fırlamak.a.] kutsama. ferman. kutsanma" fiili türemiştir. < İbr/Aram #brk (birinin önünde) diz çökme < İbr berek diz = Akad birku diz * Karş. yüceltme. bere2 [Cumh 1929] ~ Fr béret bir tür kenarsız şapka ~ Bask berret a. ~ İbr bsrakah a. a. Tüm Sami dillerinde "diz" anlamına gelen #brk kökünden İbranicede "diz çökerek saygı gösterme. talih ~ Aram bsrâkâ/bsrâkstâ a. belge.Fa barcasta fırlamış. fışkırmak " ber+ berdevam [Yus xiv] devamlı & Fa bar + Ar dawâm " ber+. muaf oldu.beraat [Kıp xiv] bera'et ~ Ar bara'at [#br' msd. helecan. yücelme. berbat havaya savurmak. bad [Fuzuli xvi] berbâd ~ Fa bar bâd (dadan) berber [Kan xvi] traşı yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya berber [Kan xvi] yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal traşı berceste [Men xvii] bercesten 1. a. 2. [LO ] mısra-i berceste şiirde öne çıkan veya seçkin mısra . Muhammed'e peygamberlik tebliğ olunduğu gece ~ İbr bsrît sözleşme. evsiz barksız kimse & Fa bar + Tü berele. * İsim formunun. 2. sıçramak.] aklanma. a. kutsama. kurtuldu beraber eşit" ber+ [Yus xiv] ~ Fa bar â bar üst üste. a. Kuran'a göre Hz. nerede akşam orada sabah Fa düş/döş omuz " ber+ bere1 <Tü [Men xvii] yara ~ Fa bar dawâm sürekli olarak. < OLat birrus bir tür külahlı cübbe. . burnus bereket [CodC xiii] ~ Ar barakat [#brk msd. devam berduş gibi hercai. (ur veya apse) çıkmak. ahit. Ar baraka (diz çöktü). diploma.fiilinden nisbeten geç dönemde türetildiği anlaşılmaktadır. seğirmek.

hava-yukarı " ber+. bir tür koltuk ~ Tü berk [viii+ Uy] güçlü.. kimyacı < Lat beryllus akuamarin veya zümrüt. [ xx/a] berhava etmek (barut veya dinamitle) havaya uçurmak ~ Fa bar hawâ havaya. " pek * Eski Uygurcaya özgü bir varyant iken Dil Devrimi çerçevesinde Türkçe kullanıma dahil edilmiştir. depo. halsiz berilyum [ xx/b] ~ YLat beryllium parlak kristalleri olan bir element ^ 1797 Nicolas Louis Vauquelin. kadın çoban. sağlam = Tü bek/pek a. [Uy viii+] berü bu yana < Tü bu " bu1. hava berhudar [Men xvii] berhurdar ~ Fa bar^wurdâr nasipli < Fa bar%wurdan faydalanmak. +ri beriberi [ xx/b] ~ Fr béribéri tropik bölgelerde rastlanan bir hastalık / İng beriberi a. getirmek) + Fa %âna ev " +ber. eşya ile dolu ev & Fa/OFa bâr yük (< Fa/OFa burdan. tahkim etmek. Fr. kristal.] 1. %w^ur. berjer < Fr berger çoban. berkelyum [ML xx/c] ~ YLat berkelium yapay bir element ^ 1949 Glenn Seaborg v. < Sinhali beri yorgun.d. fizikçiler < öz Berkeley Kaliforniya'da bir kent ve üniversite berkemal kusursuz halde " ber+. 2. [Neş xv] sağlamlaştırmak. kemal berkit[mek YT berk [Ferec xv] ~ Fa bar kamâl "kemal üzere". kedigözü * Aynı nihai kökten Ar billur (kristal) biçimi Yunanca veya Süryaniceden alınmıştır.bergamot [Bah1924]bergamut turunçgillerden bir meyve ~ İt bergamotta ~ Tü beğ armudu ~Frbergamote berhane [LO xix] barhane ~ Fa bâr %âna yüklük. Amer. çoban köpeği berk YT [CepK 1935] [ xx/b] ~ Fr bergère [f. nimete kavuşmak & Fa bar + Fa xwurdan. metin.yemek " ber+. ziyan olmuş. genel olarak kristal ~ EYun beryllos (~ EFa *vilürya ) ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. +hor beri Tü [Or viii] bérgerü . hane berhava [LO xix] havaya gitmiş.a. a. bâr. [CepK 1935] < Tü berk pek. .taşımak. güçlü " Türkçe yazı dilinden düşmüş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır.

kıvılcımlandı bert[mek Tü ~ Fa bar muctâd alışıldığı üzere " ber+. [Uy viii+] bert. taraf berzah kara parçası (Fr isthme karşılığı) kıyamet arasındaki süre ~ ? [Men xvii] aralık. yeter > yetiştirmek. 3. sıkıntı.] insan. ışıldadı.hayvan yetiştirmek.bağlamak " bent . zincir halkası. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703) beşer [Yusxiv] ~ Ar başar [#bşrmsd.1678) < öz Louis de Béchameil 14. genel olarak insan türü. bir dörtlüğün her mısraı arasında söylenen müzikli nakarat. 2. Kuran'a göre ölümle * Türkçe ikincil anlamı 19. eklem. bağlı şey. bağlı. aşçı (1615 . besmele bismillah [Envxv] ~ Ar b-ismi-llâhi Allah'ın adıyla" beste [Yus xiv] bağlı ~ Fa basta 1. b e ş [Orhviii]béşa.yaralamak [MMemxvi] < Tü *ber-yaralamak " bere1 ~FabarTarafkardanbiryana bertaraf atmak & Fa bar + Ar Taraf" ber+. bağ. yeterli. besle[mek terbiye etmek [CodC xiii] bésle.] çok parlak. insan bedeni ) beşik Tü [Orhviii]béşik/béşüka. Fa/OFa bas yeter. ~ Ar barrâq [#brq im. semirtmek. etten kemikten yapılmış olanlar (= Aram bassrâ et = İbr bâsâr et. besin YT [CepK 1935] gıda < Tü beslemek" besle- * Türetiliş biçimi açık değildir. Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. 2. dört mısradan oluşan şiir < Fa bastan. yy sonlarında Panama Kanalı münasebetiyle gündeme gelmiştir.a. band. kâfi * Anlam ilişkisi için karş. Fr.a. darlık. * Muhtemelen pış/bış yansıma sesinden. beşamel [ xx/b] ~ Fr béchamel bir tür sos ^ François Tü Pierre de la Varenne. [KT ] iki denizi birbirinden ayıran dar ~ Ar barza% 1. aralık.bermuda [ xx/b] ~ İng bermuda shorts bir tür uzun paçalı şort < öz Bermuda Atlantik'te bir ada < öz Juan de Bermudez İspanyol denizci ve kâşif bermutat mutat berrak [Men xvii] ışıltılı < Ar baraqa parladı. ayıraç.

yazmak" betik < Tü beton [Bah 1924] ~ Fr béton çimento veya kireç harcı ~ Lat bitumen zift. Çağ xiv] a. betonarme armé zırhlı.a. * Sadece bet beniz ikilemesinde. kitap. Fenike alfabesinin ikinci harfi = Aram bet Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" beyit beter en kötü < Fa bad kötü " bet1 [Kut xi] bedter .a. beşuş [LO xix] başşa [msd. betik Tü [Uy viii+] bitig yazı.] işeme. bevl [etm bala işedi.: betik. başş/başâşat] yüzü güldü ~ Ar başüş [#bşş im. yy'dan önce dolaşımdan kalkmış bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinden canlandırılması denenmiştir.akçaağaç reçinesi * Lat betula (akçaağaç) Gallia dilinden alıntıdır.* "Her çeşit müzikal kompozisyon" anlamı Türkçeye özgüdür. beta ~ EYun beta Yunan alfabesinin ikinci harfi ~ Fen bet ev. 19. bakire). [Kıp. [LO xix] betik biti.] çok kötü. bet1 bet2 Tü [Aş xiv] bed ~ Fa bad kötü ~ OFa wad a. EŞKÖKENLİLER: Tü biti. çehre. [TS xiv-xviii xiv] biti.[viii] yazmak ~? Çin pi-ti yazı kalemi * 19. donanımlı " beton. [Gül xv] ~ Fa badtar [kıy. belge. idrar < Ar . yy'da yaygın kullanıma kavuşmuştur. genç kız * Karş. reçine ~ Kelt *betu. arma betoniyer [ xx/b] ~ Fr bétonière beton yapan aygıt" beton [Bah 1924] ~ Fr béton armé demirli beton < Fr betül ~ Ar batül bakire. şarıl şarıl akıttı [ xiv] ~ Ar bawl [#bwl msd. betim betim YT [Fel 194+] tasvir < Tü biti.] güleryüzlü < Ar * Az duyulmuş bir Arapça sözcük olup eski Osmanlıca sözlüklerde rastlanmaz. [Uy viii+] bét yüz. evlenmemiş genç kız ~ Aram bstülâ bakir genç erkek / Aram bstültâ bakire. Ugar btlt (tanrıça Anat'ın sıfatı.

yaratmak " bi+2. aydınlattı. ev. aydınlandı. el3. saygısız " bi+2. * İnisyal b/m dönüşümü için bak.] 1. boş & Fa bîyoksunluk edatı + Fa huda hak. a. a.] beyaz olma.] milletler (< Ar millat millet)" beyn+. ev. [LO ] beyzî yumurta şeklinde olan. şiirde kıta (= İbr/Aram bet ev = Fen bt a. balya beyzi oval ~ İng baseball bir top oyunu & İng base [Men xviii] beyz yumurta. fayda ~ OFa hudahag a. dah. beyaz renk < Ar abyaD beyaz (sıfat) * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. 2. beyit/beyt[Kut xi] beyt 1. hakikat. = Akad bîtu a. KGunya xiv] ~ Ar baytu-al-mâl "hazine beyzbol [ xx/b] temel. el3.vermek. ayrıştırdı" beyan beynamaz kılmayan. getirmek. hümayun beyin Tü [Uy viii+] méñi beyin. açıkladı beyanname + [ xx/b] bildirge & Ar bayan + Fa nâma yazı " beyan. idrar" ~ Ar bawwâb [#bwb im. Aynı kökten Ar bayDat (yumurta). ayrıştı. ilik. < Ar bayD/bayDat [#byD] yumurta " beyaz . ayırdı. devlet hazinesi" beyit. beyaz [Ali xvi] beyazlık. [İMüh xiii] béyni a. millet beytülmal evi". 2. name ~ Ar bayâD [#byD msd.] kapıcı < Ar bâb [Or viii] bég reis. üs + İng ball top (~ Fr balle top )" baz. ben2. hane. namaz ~ Ar bayt ~ Ar bayna [#byn] iki şeyin arası (edat) < Ar bana [Ali xvi] bînamaz ~ Fa bî namaz namaz beynelmilel + [Tz 1930] uluslar arası (Frinternational karşılığı) & Ar bayna arası + Ar al-milal [çoğ. açıkça söyleme < Ar bana açtı. ayırdı.] işeme.a. ulu kişi.a. soylu kişi beyan [Kut. şiirde kıta [#byt msd. & OFa hu iyi + OFa dadan.bevliye bevl bevvap kapı" bap bey Tü [ xix] üroloji [ xiv] < Ar bawl [msd. beygir yük + Fa gır taşıyan " +ber. Aşxi] ~ Ar bayan [#byn msd. +gir [Tz xvii] ~ Fa bâr gir yük hayvanı & Fa bâr beyhude [Gül xv] ~ Fa bî huda faydasız.] açıklama.) beyn+ açtı. mal [İrşad.

a. yoksunluk edatı). bi lâ ("ile değil". bez2/beze Tü [Uy viii+] bez gudde.* Anlam ilişkisi için karş. iki ~ Lat bi.çift.süslemek [ xi] bezek nakış. pisum sativum ~ Lat *pisellum [küç. EYun byssos (ince keten veya pamuklu kumaş) bir Sami dilinden alınmıştır. şeker ve kremadan < Tü be5iz süs beze [ xx/b] yapılan bir tür tatlı ~ Lat basiare öpmek beze[mek bezek Tü Tü [Uy viii+] bedze. TTü bez biçimi Arapçadan ikincil bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. ~ EYun píson a. sıtmaya tutulmak.a. 2. ziynet < Tü *be5izek < Tü beSize-süslemek " beze- bezelye [BK1799] ~ İt pisello baklagillerden malum sebze.iki . bi-llahi (Allah adına yemin ederim ki).olarak (edat) * Bazı kalıp deyimlerde yemin ifade eder.) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.] tohum < Ar ~ Fa bâzârgân tüccar ~ OFa [CodC xiii] bazargân [KıpGul xiv] ~ Ar bazzâz [#bzz im.a. salgı bezi.a.a.-siz (yoksunluk edatı) ~ OFa abe~ Fr/İng bi. Ayrıca karş. " pazar bezzaz tüccarı < Ar bazz kumaş " bez1 bi+1 [ARasim 1897-99] [ xiv] bezr ~ Fr bésique bir iskambil oyunu ~ Ar bazr [#bzr msd.] kumaş ~ Ar bi ile.a. öpücük. albumen (yumurta akı). saçtı bezirgân wâzâragân a. . • Fa basıla (a.titremek. ~ Akad büSu ince dokunmuş keten kumaş * Aynı sözcük ETü böz (a. bez[mek Tü [ xi] bez.) biçiminde Eski Yazı Türkçesinde mevcuttur. bi+2 a.a. Lat albus (beyaz). ör.) < Eİng pise < Lat pisum. kabarcık ~ Fr baiser 1. * Karş. İng peas (a. bezik bezir [yağı bazara tohum attı.] < Lat pisum a.a. bi+3 ~ Fa bî-/bay. [Kıp xiv] usanmak bez1 [DKxiv] ~ Ar bazz pamuk veya keten kumaş Aram büSâ a.

[Aş. biçim. Karş.içmek * Aynı kökten Lat potare (içmek). Alm pfeffer. biçem.a. barsama. Yeşil/ kırmızı biber Amerika kökenli bir bitki olup Türkçede 19. modern Cübeyl * Fr/İng Bible (Kutsal Kitap) esasen sadece "kitap" anlamındadır. Fr poivre. anlaşma.kesmek * Özgün biçim bıç. +grafi biblo beubelet a. Karş.a. tepe) anlamına gelir. egemen olarak tanıma " bayi biber [MŞxiv]büber ~ Yun pipéri Güney Asya'dan ithal edilen bir baharat.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. biberiye rosmarinus [Men xvii] beberiye baharlı bir bitki.] büyük şişe < Lat bibere içmek ~ HAvr *pl-ps-o. bıçkı. ~ Sans pippalî 1. Yus xiv] [TDK 1983] stil <Tübıç-"biç~ Fa bî çara çaresiz " bi+2. bucak. bibli(yo)+ ~ Fr/İng bibli(o). çare < Tü biç-" biç- . Beberiye ("kaplan otu") düşünülebilir. bucak.: bıçak. Karş. kitap < EYun byblos/biblos papirüs < öz Byblos papirüs ticaretiyle ünlü bir Fenike kenti. Türevlerde inisyal b-etkisiyle yuvarlaklaşmaya da rastlanır. -ç. yy'dan itibaren Arnavut biberi adıyla kaydedilmiştir. karabiber bitkisi ve meyvesi * Batı dillerine Latince yoluyla Yunancadan geçmiştir. bibliyografi/bibliyografya [ xx/a] konudaki kitapları derleyen makale veya liste " bibli(yo)+. Tü biber * Anlam ilişkisi açık değildir. buçuk bıçak biçare biçem YT Tü [Uy viii+] bıçak a. biç-. buçuk. • Byblos kentinin özgün adı olan Gubla (modern Cubayl) Fenike dilinde "küçük dağ. Lat piper.kitap ~ EYun byblíon/biblíon papirüs rulosu. meyvecik. biberon [ xx/b] ~ Fr bibéron emzikli şişe ~ İt biberone [büy. küçük meyve. 2. EŞKÖKENLİLER: Tü bıç-/buç.< HAvr *pö(i). karabiber ~ EYun péperi a. < [Bah 1924] ~ Fr bibliographie bir ~ Fr bibelot küçük dekoratif nesne ~ EFr * İng bauble (ucuz ve değersiz süs nesnesi) Eski Fransızcadan alınmıştır. EYun pósis (içki). biç[mek Tü [ viii] bıç. cebel.biat [Envxv] ~ Ar baycat^[#bycmsd] el sıkışma.olup.a. İng pepper. kölelik veya itaat sözleşmesi yapma.

ayaklı küvet < EFr bider ~? Erm bdig/bzdig [LO xix] ayakları kısa. * Karş.) + İng steak kızartma. 2.a.iki + Lat annus yıl " bi+3 bifokal [ xx/c] bi. yenilik. bidon [ xx/b] ~ Fr bidon varil ~ Nor *bida kap. Karş. bov. icat etme).sivri)" etiket * HAvr *gwou. Yus xiv] yoksunluk öneki + Ar %abar haber " bi+2. dinde yeni usul çıkarma < Ar badaca [msd. fokus ~ Fr/İng bifocal çift odaklı (gözlük) & Lat biftek [AMithat 1877] ~ Fr bifteck bir et kesimi ~ İng beef steak sığır kızartması & İng beef sığır eti (~ Fr boeuf sığır ~ Lat bos. Sans gaü. Türkçede sadece tutam sözcüğünde rastlanan -em ekinin işlevi açık değildir. Ger *köus > İng cow. Lett gúovs. [CodC xiii] bıçku testere bidat [DK xiv] ~ Ar bidcat^ [#bdc msd.a. bıçak. [Men xvii] biçim < Tü biç. kova [ xx/b] ~ Fr bidet "beygircik". bodur.a. icat etti" bidayet bidayet başlangıç < Ar bada'a [msd. boy pos. haber . Arambsdâ (a. bad'] başladı [Ferec xv] ~ Ar bidâyat [#bd' msd. Ar #bdc (yenilik yapma.] 1.). Erm gow. Gael bó (inek. bigâne begânag a. Fa gav. badc] yenilik yaptı. bigudi [ xx/b] ~ Fr bigoudie saç sargısı ~ ? ~ Fa bı%abar habersiz & Fa bî[Ali xvi] ~ Fa bi gâna yabancı ~ OFa bihaber [Aş. sığır). icat etme). İbr #bdâ/ #bdh (yenilikyapma. ~ HAvr *gwou.a. bodur bienal [ xx/c] ~ Fr biénnale iki yılda bir tekrarlanan < Lat biennus iki yıllık süre & Lat bi. Kökün ikili biçimi diğer Sami dillerinde de mevcuttur. Lat bos. ufak " bızdık * Ayrıca karş. biçim bıçkı <Tü Tü [TS xiv] biçin suret.a. EYun boús. icat. bov.] başlama." biç[Uy viii+] bıçğu kesme aleti.* Tü tutam sözcüğüne nisbetle türetilmiştir.iki + Fr focal odak < YLat focus odak " bi+3. bide ata binmek. endam.kökünden karş. tırıs gitmek bıdık küçük. ateşte pişirilmiş et (~ Nor steikja şişte et kızartmak ~ Ger *staiko şiş ~ HAvr * steig.a.> Fr boeuf.

bi-3. a. Bi. eski tip elektrik sigortalarında vidalı porselen gövde < Fr boucher tıkamak. gına getirmek. bikir/bikr[Yus. el3. ahir bilakaydüşart bila+.-siz. moda tasarımcıları < öz Bikini Pasifik'te bir ada grubu * 1946'da Bikini atolünde patlatılan nükleer bombaya atfen adlandırılmış.tıpa. kayıt. taze. yeni. bilahare sonraki" bi+1.öneki "iki parça" anlamını çağrıştırır. tıkmak biju bijuteri mücevher dükkânı " biju bık[mak bököTü [ xx/b] ~ Fr bijou mücevher ~ bizou yüzük < biz parmak [ xx/b] ~ Fr bijouterie mücevher kutusu. Karş. yoksunluk [xx/c] somun başlıklı vida ~Frbouchon1. genç kız veya erkek (= Aram bakara türfanda meyve. ~ Ar bi lâ "ile değil". [Arg xvi] bık-. ancak 1960 dolayında genel kullanıma girmiştir.bihakkın olarak " bi+1. hak1 biilaç edatı + Ar cilâc " bi+2. [ xi] bük-2 usanmak. 2. monokini. şart1 ~ Ar bi-al-â%irat sonradan < Ar â%irat ~ Ar bilâ qayd wa şarT kayıtsız şartsız " . turfanda. ilk ürün = İbr bskür ilk doğan evlat = Akad bukru a. bikarbonat molekül" bi+3. hymen (galat) ~ Ar bikr [#bkr msd. la+ bilader » Tü [Orhviii]bil-a. [KT xix] bakire olma hali. karbonat [ xx/b] ~ Fr bicarbonate iki karbon atomu içeren bikini [ 196+] ~ Fr/İng bikini iki parçalı kadın mayosu 1946 Louis Reard ve Jacques Heim. Fr.) bil[mek bila+ bi+1. haklı ~ Fa bî cilâc dermansız & Fa bî. bakire. -siz (yoksunluk edatı)" " birader * r > l dönüşümü dissimilasyon örneğidir. [Men xvii] genç kız. ilaç bijon [Yus xiv] ~ Ar bi-Haqqin hakkile.] ilk doğan evlat.a. [Kırg ] * Muhtemelen kusma ifade eden bığ/böğ/büğ yansıma sesinden. kusacak olmak. DK xiv] bekâr veya bakire.

a.el3. bıçağın keskin ağzı < Tü bile-" bile< Tü *bile-birleşmek. özellikle el eklemi bileş[mek eklemlemek " bilek bilet YT [Fel 194+] terekküp etmek. hep bilcümle beraber " bi+1 bıldır bıldırcın buSursm a. terazi. bildirge [CepK 1935] takrir < Tü bildir-" bil- YT bile Tü [Orh viii] birle birlikte. Türkiye Türkçesinde bağlaç olarak 14. akis ~ Ar bi-al-cakıs aksine < Ar al-cakıs [#cks bilanço [ xx/a] ~ İt bilancio 1.bilakis sf. dahi (zarf). Fr/İng balance (denge. bile[mek bileği/biley bilek " bile Tü Tü Tü [Uy viii+] bile. 2. [Düs I. .a. < Tü bi [viii+ Uy] bıçak. kapçık " bi+3. beraber (sıfat). yy'dan itibaren ile biçimi kullanılmıştır. not ~ OLat billa a.birleştirmek.a. a.iki + Lat lanx. billet] ] kısa not. terazi) < Lat bilanx. 2.a. pusula.terazi & Lat bi.Ar bi-al-cumlat tümüyle. kütük ~ Kelt bilbord [ xx/c] ~ İng billboard ilan tahtası & İng bill ilan. bilet . muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap ~ Lat bilanx. ile (bağlaç). [Uy viii+] bileğü a. bilardo [İM582 187+] ~İtbiliardo/bigliardo~Fr billard 1. afiş. EŞKÖKENLİLER: Fr bille : bilbord.a. leğen * Karş. [ 184+] bilyeto . bilanc. denge. eklemlenmek [Uy viii+] bilek eklem. hokey veya bilardo sopası < Fr bille2 sopa. [Uy viii+] bile/birle .a.] karşıt.344 186+] bilet tren bileti .a.kefe.İt biglietto tiyatro giriş pusulası / Fr billette [[mod. yazılı kâğıt (~ Fr bille1 a. el3. zıt" bi+1. [passim xiii-xviii] bile/birle " bir * Zarf olarak bile/birle korunurken. < Fr bille1 kısa yazı. ucu kıvrık değnek. tabela " bilet.2. lanc.) + Fr board tahta. eklemlenmek < Tü *bile. fiş. Tü Tü? cümle [MMem xvi] xi] bıldır geçen yıl [Kıp xiv] bu] Tü * Biçim itibariyle yabancı bir alıntı olduğu muhakkak olmakla birlikte kökeni meçhuldür. borda .

k bilfiil el3.] yumuşak dokunun titreme sesi EŞKÖKENLİLER: Tü bılk/bıngıl : bılkım. tutkun. seçkin. +inç bilişim YT [ 197+] enformatik < Tü *biliş-" bil- * 1971 dolayında Hacettepe Üniversitesinde Aydın Köksal tarafından önerilmiştir. gergin. azgın. < Tü bil-" bil- * Ar cilm > ilim sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. [Or viii] bilgili kişi. * Erken bilgisayarların daha çok aritmetik uygulamalarında kullanılmasından ötürü. Hacettepe Üniv. Karş. say+ [TDK 1969] kompüter # 1 9 6 9 A y d ı n Köksal. [ xi] bilezük < Tü . üzgün (geçişli/edilgen). bıngıldak billahi allah [Kıp. (geçişsiz) ve bıçkın. [İdr xiv] bilgü * Geçişli fiilden etken sıfat yapımı için -gin eki kullanılması keyfidir.. [Kaş xi] bilig . fiil bilge Tü [Uy viii+] bilerzük a. dolgun. bilgi < Tü bil-" bilbilgin YT [CepK 1935] alim < Tü bil-" bil[Or viii] bilig . bilinç YT [Fel 194+] şuur < Tü bil-" bil-. bilhassa hassa bilim YT [CepK 1935] irfan. [CodC xiii] bilik . bilgisayar " bil-. olgun. bılkım <onom [ xx/c] < Tü bılk/bıllık [onom. eylemli olarak " bi+1. DK xiv] ~ Ar bi-allâhi Allah ile " bi+1. Bilişmek fiili mevcut değildir.Ar bi-al- ficl eylem ile. yy'dan sonra unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde yeniden dolaşıma sokulmuştur.bilezik Tü bilek yüzük ' yüzü " bilek. solgun vb. ilim ~ Ar bi-al-%âSSat özellikle " bi+1. baygın. . bitkin.a. el3. durgun. Türkçe tek kerelik eylem adı (ism-i merre) yapan -im ekinin buradaki kullanımı keyfidir. bilgin < Tü bilmek " bil- * Türkiye Türkçesinde 15.

Alm brüder (a. [Uy viii+] min-[ viii] bin .a.a. .a. ~ HAvr *bhrâter.a.] -e dayanarak. yy'dan eski hiç örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır. = Sans bhrâtar a.). el3. salmak. [Uy viii+] min 1000 sayısı ~ Ar bin [#bn] oğul. Yakut bıra%-. genel olarak [ xx/a] cam veya metalden küçük küre ~ İt biglia topçuk ~ Fr bille1 bilye.] et gibi sallanma ve titreme sesi" bılkım bint bir Tü [ xiv] [Or viii] bir a. umum bilye ~ Ar bi-al-cumüm genellikle. kız evlat" bin2 bira [Bia xix] ~ İt bira mayalanmış arpa içkisi ~ OLat *blbra < Lat biber her çeşit içki < Lat bibere içmek " biberon * Karş. ) ~ Aram bslürâ a. aleyh -Arbinâ'ancalayhiona bıngıldak <onom [EvÇ xvii] bıngıldayık küçük çocukların kafasındaki yumuşak yer < Tü bıngılda.a. vazgeçmek * 14.. yaptı. Ancak karş. İng beer (bira).a.< Tü bıngıl [onom. vermek.a. ~ Fa birâdar erkek kardeş * Aynı kökten Lat frater. ~ Ar bint [#bn] kız.a. birader [T S. inşa etti binaen üzerine bina ederek ' binaenaleyh [Menxvii] dayanarak. beverage (her çeşit içki) < Lat biber. küçük top ~ Ger bin[mek bin1 bin2 bina Tü Tü [ xiv] [ viii] bin. Neş xv] EFa/Ave brâtar a. kristal" berilyum bilumum " bi+1. İng brother. göndermek. ondan dolayı" binaen. Çuv pıra%-(a.billur [Kıp xiv] billevr ~ Ar billawr/billur kristal (= Fa bllür a. bırak[mak Tü? [passim xiv] koymak. Fr frère. ~ EFa *vilürya ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher.] yapı < Ar bana [MMem xvi] ~ Ar bina'an [zrf.). a.a. Aş xi] ~ Ar bina' [#bny msd. erkek evlat [Kut. İt fratre.a.

küçük bar ~ Rus bistro çabuk * Rus ordusunun 1815'te Paris'i işgali sırasında askerlere "çabuk" hizmet veren kafelerden ötürü. biriy.iki + Lat sexus cinsiyet" bi+3. ikinci kez 2. allah bistro [ xx/b] [Kut xi] ~ Ar bi-ismi-allâhi Allahın adıyla" ~ Fr bistro kafe.tekrar.olup dudak ünsüzü nedeniyle i > ü dönüşümü gerçekleştiği düşünülebilir. brîz. isim.a. bir velosiped modelinin adı ^ 1865 Pierre Lallement. sikl * Fransızca sözcük ilk kez 1880'de. bit[mek Tü ermek. olgunlaşmak.a. Türkçesi 1898'de kaydedilmiştir.1. & Lat bi.birey birik[mek YT Tü [CepK 1935] fert ~ Tü bireğü [xiv Kıp] kişi. kavurmak ~ OFa briştan. tamamlanmak. [TDK 1955] bir çokluğu oluşturan ögelerin her biri.] a. HAvr *bhr-îg. toplanmak <T ü bir"bir [TDK 1944] vahdet. " fritöz bis [xx/a] ~Frbis1. * Orijinal kökün bit. sanayici" bi+3. kuzine bismillah bi+1. [CodC xiii] bit[Uy viii+] büt. seks ~ Fr bisexuel iki cinsiyetli / İng bisexual bisiklet [ARasim 1897-99] ~ Fr bicyclette [küç. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça ~ Lat bis iki kez " bi+3 biseksüel [ xx/c] a.kızartmak. kebap < Fa biriştan.a. fert" bir [Uy viii+] birik.< HAvr *bher-4 a. Fr. sona ermek. ünite < birim YT Tü bir " bir * İsme eklenen -im fiil ekinin işlevi belirsizdir. 1880 Fr. biryan/büryan [KıpGul xiv] ~ Fa biryân tavada susuz olarak kızartılan et. (bitki) yetişmek. iki kez.a. bit1 [ xi] bit hayvan ve bitkilerde yaşayan asalak haşere Tü .a. < Fr bicycle "iki tekerli". bisturi [Bah 1924] ~ Fr bistouri ameliyat bıçağı ~ ? * Ustura < Fa ustura ile benzerliği dikkat çekicidir. bisküvi [ xx/a] ~ Fr biscuit iki kez pişmiş kurabiye & Fr bis iki kez + Fr cuit pişmiş (< Fr cuire pişirmek ) ~ Lat coquere " bi+3. 2.bir araya gelmek.

a. bıyık [ xi] bı5ık a.HAvr *bheidısırmak. tav2 bitaraf Fa bî.a. kayıp. taraf biteviye bitirim Tü bitir-" bit* Anlam evrimi açık değildir. kudretsiz & Fa ~ Fa bî Tarafdar taraf tutmayan.a. kudret" bi+2. eğilim). sütsüz ve az şekerli çikolata ~ İng bitter acı (tad) ~ Eİng biter ısıran.yoksunluk edatı + Fa tâb güç.bit2 [ 198+] ~ İng bit < İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları < OLat binarius ikişerli < Lat bini çift.a.a. a. ~ HAvr *gwi-wot. yontmak bitüm *gwetümen a. Alm. tarafsız & < Tü *biteği < Tü bit-" bit- [AL 192+] serseri. bitap [Men xvii] güçsüz bî. " beton [Bah 1924] ~ Fr bitume zift ~ Lat bitumen a. parçacık) sözcüğünden esinlenmiştir. keskin. < HAvr *gweis-l yaşamak " can biye [ xx/b] ~ Fr biais çapraz çizgi Tü * Karş. [DTC 1942] biografya .Fr biographie yaşam öyküsü " biy(o)+. bitiş[mek bitki bittabii YT Tü [ xi] bütüş. biyografi [REkrem <1887] bioğrafi. hayat (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun bíos. +loji ~Frbiologie canlılar bilimi . değmek [CepK 1935] nebat < Tü bit-" bit~ Ar bi-T-Tabîcî doğal olarak " bi+1.bitişik olmak. tabii < Tü büt-" bit<Tü [T S xiv] bitevi yekpare ~ Fa bîtâb güçsüz. ~ Kelt biy(o)+ ~ Fr/İng bi(o). acı < Ger *bîtan ısırmak . İng bias (çapraz çizgi. ikişer " bi+3 * İng bit (lokma.yaşam. doğabilimci " biy(o)+.a. biot. ümitsiz kişi (argo) bitter [ARasim 1897-99] acı tadı olan bir içki.yoksunluk öneki + Ar Taraf" bi+2. +grafi biyoloji [Bah 1924] 1802 Reinhold Treviranus.

Fr. bezmiş. Meninski'ye göre Türkçe anlam Fa zarıdan (ağlamak) fiili ile kontaminasyon eseridir. zat bızdık bdig/bzdig küçük.). Amer. zat ~ İng blender karıştırıcı < İng to blend blöf [Bah 1924] (~ Fr bluff) ~ İng bluff (özellikle pokerde) elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma hamlesi ~ Hol bluff böbürlenme. münbit * Farsça sözcüğün yapısı açık değildir. boş. ufak.a. kısa bızır ~ Ar bi-5âtihi kendisi.pis kokmak ~ Fr bison bir tür yaban sığırı ~ Lat bison ~ Ger bizote [ xx/b] < Fr biseau/bizeau cam veya tahta veya mücevher kesiminde eğimli kenar < Fr biais eğim. İng bezel (a. ^ Ernest Besnier. hoşnutsuz & Fa bî yoksunluk edatı + Fa zar bir şeyin yetiştiği veya bol olduğu yer. serbest. Sözcüğün fiil biçimine Fransızcada rastlanmamıştır. dolu. .pis kokan? < Ger *wis. görüş " biy(o)+.biyonik [ML xx/c] ~ İng bionic canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini ^1958 Jack Steele. optik biz1 biz2 Tü <Tü [ viii] biz birinci çoğul şahıs zamiri [İMüh xiii] biz sivri bir alet. tabip (1831-1909) & EYun bíos yaşam + EYun ópsis görme. vulg. 2. yüksekten atma Türkçe telaffuz Fransızcadan alınmıştır. bizatihi kendi + Ar -hi üçüncü tekil şahıs iyelik eki " bi+1. bizzat blender karıştırmak ~ Nor [ xx/c] ~ Ar bi-5-5ât şahsen. diyagonal kesim * Karş. EAlm wls beyaz bizon [ xx/b] *wisand. kendi başına " bi+1.a.Ar buZr/baZr [#bZr msd.a. faydasız. bizzat & Ar 5ât zat. yorgun. usanmış.] klitoris (= Akad biSSüru kadın cinsel organı) [Bah1924] ~Frbismuthyarı-metalikbir bizmut element ~ Alm wismut a. Yus xiv] bıkkın ~ Fa bîzâr 1. mühendis. iğ = Tü bi bıçağın keskin ağzı" bile- bizar [Kıp. < İng bioelectronic " biy(o)+ biyopsi [ML xx/c] ~ Fr biopsie canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki / İng biopsy a. ~ Erm [TDK 1955] ufak çocuk (halk dili) [Men xvii] bazr dılak dedikleri nesne ki avretlerin fercinde olur .

[TS xvi xvi] böcek büyük ve zehirli örümcek Farsçadan alınan -ce/-cek küçültme ekiyle.blog [Hürr 2002] ~ İng blog internette yayımlanan günce # 1999 Peter Merholz. ağ. < İng weblog & İng web 1. [Men xvii] böbrek [Men xvii] beberlen< Fa babr kaplan [LF xvii] poca alabanda dümeni aniden yukarı kaldırma . ayak ~ Lat podium a. gemi güncesi. taban. < Tü *bögce(k) [küç. kumaş ~ HAvr *wobh-yo. bluz [AMithat 1877] amele gömleği gömleği [esk.[onom. tomruk ) ~ Frk bloke [etm bloque " blok bloknot yarayan kâğıt bloku " blok. 3. tıkaç ~ Fr bloquer tıkamak. not [ 185+] bloküs [ xx/b] ~ Fr bloc kütle. tomruk. " podyum bocala[mak poggia (gemi) yelaltı" boca [MMem xvi] pocalamak yalpalamak < İt böcek <Tü [TS xv] böce . yönünü rüzgâra çevirerek şahlanmak < İt podio 1. kütük.a. kumaş. yığın. 2. kütük.a. doku. destek. abanmak.].] < Tü bög bir tür .. 2. yy'da Cenova kentinde ticareti yapılan pamuklu dokumaya verilen ad.] şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök böbrek böbürlen[mek veya leopar boca [etm Tü [Uy viii+] böğre a. dayanak. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç. [ xi] böğür .İt poggiare 1. kapatmak < Fr ~Frbloc-notes not almaya [Radyo Haf 1950] blucin [ xx/b] ~ İng bluejeans & İng blue mavi + İng jeans bir tür pamuklu kumaş [esk. işçi gömleği tarzında hafif gömlek [xix] ~ ? boa [Aİhsan 1891] bir tür zehirsiz yılan ~ Lat boa bir tür deniz yılanı ~ Fr blouse bol işçi ~ Fr/İng boa tropik iklimlere özgü bobin [Bah 1924] ~ Fr bobine üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç < Fr bob. günce " pafta blok (~ Hol blok kütük.] < öz Genes Cenova kenti [esk. seyir defteri. 2.] * 16. yaslanmak.dokumak ) + İng log 1. blog yazarı.< HAvr *webh. bilgisayar ağı (~ Ger *wabjam dokuma. (gemi) yelaltına gelmek.

[DK xiv] bögür[MŞ xiv] meyvesi yenen bir çalı. koşmak.sıkmak. [Uy viii+] boğuz/bokuz [ xi] boğum eklem.Yun *ypodrómeos sokak altı & Yun (h)ypo alt + Yun drómos yol. İng buck (teke. revak < EYun tre%ö. bızdık. bok (sıkılmış şey). bürlügen biçimlerine rastlanır.(çift toynaklı hayvanların erkeği). rubus caesus < Tü bö Türki dillerde böyürtkem. sistem [Men xvii] podrom şarap mahzeni. Aynı kökten bur-. Ave buza. Buna karşılık ESlav byku (boğa). burmak. boğa Tü [ viii] buka çift toynaklı hayvanların erkeği * Karş.(davar) bağırmak. tırıs gitmek ~ HAvr *drem-. sokak (~ EYun drómos 1.bodoslama [LF xvii] bodostama/bodoslama ~ OYun podóstima geminin baş ve kıç tarafındaki ağaç & EYun poús. busan.(sıkmak. büz. burjğ (sıkıntı). dromo. Evcil hayvan isimleri alanında Türkçe ile Hintavrupa dilleri arasındaki benzerlikler ilgi çekicidir. erkek geyik) < HAvr *bhugo. Tümü "kısa boylu" anlamına gelen bu sözcüklerin kökeni muğlaktır. Bazı türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 evrimi görülür. koşu yolu. Tü boğra/buğra (her hayvanın erkeği. ayak basmak). tırıs gitmek ) " hip(o)+1 * Aynı kökten Ger *tredan/tre(m)pan (adım atmak. duruş " podyum.a. bücür. daraltmak " boğTü [ viii] boğuz a. pod. büzmek < Tü *bo-/*bu-/*bü- * Dudak harfini izleyen yuvarlak seslilerin istikrarsızlığı tipiktir. koridor. bükmek. bük-. koşu. boğ[mak Tü [ xi] boğ. [LL 1732] bodrum . Türkçeden alıntı olmayan Erm bzdik ve bdik (küçük.(teke). drom. kısa) biçimlerinin varlığı düşündürücüdür.< HAvr *der-1 adım atmak.> usan. boğum < Tü boğ-" boğ-böğür [ xi] bögür böbrek böğür[mek <onom böğürme sesi" +kirböğürtlen Tü? [CodC xiii] bögöwür.koşmak. .ayak + EYun stema. böğürslen. bıdık. 2. özellikle erkek deve).. Kelt bukko. bükmek).(sıkılmak). büldirgen. bodur [Men xvii] kısa boylu bodrum * Karş. -t-durma. hızlı yürümek. boğaça boğaz boğum Tü Tü » " poğaça < Tü boğ-sıkmak. sıkarak daraltmak sıkmak.

mineralojist. bakır pası. DK. azami < Rus bol’şoy büyük ~ ESlav bolişi * Bolşoy Tiyatrosu "büyük tiyatro" anlamındadır. güçlü kuvvetli ~ HAvr *bhol-to. bohem kültürlü kimse bir ülke bok [ xx/a] geleneksel toplum değerlerinin dışında yaşayan ~ Fr bohéme çingene [xvii]. Çağ xiv] çok. Fr. büzmek " boğ- * Asli anlamın "dışkı" olduğu varsayılabilir. Tü üle-/öl(e)-(bölmek.sıkmak. ayırdetmek * Türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 dönüşümü görülür. had ve ölçü tayin etmek). 2. kabarmak " balya bolero danslı eğlence < Lat ballare " balad bölge <Tü [ xx/b] ~ İsp bolero bir tür dans < İsp bola balo. [ARasim ~ Fr boxe yumruk sporu ~ İng box2 a. yy'dan eski örnekleri mevcut değildir.a. Orta Avrupa'da Tü [Uy. boks 1897-99] boksör [AMithat 1877] boks İngilizlerin yumruk müdarebesi.ayırmak. kısım < Tü böl-" böl< Tü böl-" böl- . böl[mek Tü [ viii] böl. [Oğ xi] dışkı < Tü *bo. berduş. kısım [ 1928] şube. cesur. Yazılı örneklerde ikincil anlamlar edep kaygısıyla ön plana çıkarılmış olmalıdır. Karş. Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903) < Rus bol'şiy daha büyük. bağlamak * Farsçadan alınan -ça küçültme ekiyle. tipografide kalın yazı ~ Ger *baltha cesur. bucak bolşevik [191+] ~Rusbol'şevik"azamici". bereketli * 14. paket < Tü *bo. Kaş viii+] bok ekmek küfü. geniş. ~ ? boksit [1937] ~Frbauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral ^ 1821 Pierre Berthier. bölük bölüm Tü YT [Uy viii+] bölük hayvan veya insan grubu. < Tü böl-" böl- [T S xvii] mıntıka.bohça " boğ- <Tü [Men xvii] boğça < Tü boğ [xi] bohça.< HAvr *bhel-2 şişmek.sıkmak. cüretli. < öz Beaux Güney Fransa'da bir köy bol Tü? [Kıp. en büyük. bold [Hürr 2002] ~ İng bold 1. sanatçı [xix] < öz Bohême Bohemya.

uğultu [LF xviii] ~ İt bomba patlayıcı düzenek ~ Lat bombardman [ARasim 1897-99] ~Frbombardement bombalama < Fr bombarder bombalamak < OLat bombarda bir tür top " bomba bombe [ARasim 1897-99] ~Fr bombé kabarık.] iyi şey. bone dokuma [ xx/a] ~ Fr bonnet bir tür başlık ~ EFr bonet bir tür Tü? [Kıp xiv] aptal.[onom. bir et kesimi & Fr bon iyi (~ Lat bonus a.* Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk "Öz Türkçe" kelimelerdendir. ) + Lat jour gün " bono. saf adam [Bah1924] ~Fr bonbon şekerleme [Uy viii+] monçuk/munçuk/munçak kolye veya kolye taşı.) + Lat filet fileto " bono.a. bomba bombus boğuk ses. kupon. jurnal bonkör & Fr bon iyi + Fr coeur yürek " bono. değerli kâğıt. a. ödül. senet ~ Lat bonum [n. ben2. [Kıp xiv] " boyun bonfile [ 189+] ~ Fr bon filet "iyi fileto". konveks hale getirmek < Fr bom. günaydın & ~ Fr bon coeur iyi yürekli bono [ 186+] ~ İt bono2 [mod. ikramiye < Lat bonus iyi bonservis [ xx/b] belgesi < Fr bon iyi ~ Lat bonus " bono. servis bonus [ xx/c] emri.] şişkinlik ifade eden yansıma kök " bobin bön bonbon boncuk Tü bonşuk/munçak/munçuk * İnisyal b/m için karş. buono] ödeme emri. ödül ~ Fr bon2 ödeme * Çağdaş Amerikan kullanımında ortaya çıkan -us eki yanlış Latincedir. fileto bonjur [ 187+] Fr bon iyi (~ Lat bonus a. hizmet ~ İng bonus ikramiye. bonzai cüce ağaç & Jap bon kesme + Jap sai ağaç [ xx/c] ~ Jap bonsai özel yöntemle yetiştirilen . kupon. kör2 [ xx/a] cömert ~ Fr bonjour "iyi gün". senet ~ Lat bonum " bono ~ Fr bonne service "iyi hizmet". konveks < Fr bomber şişirmek.

borda [Men xvii] ~ İt bordo geminin yanı ~ Ger *bordhaz kenar. İng. ) * Erm bard (borç) biçimi Eski Farsçadan alınmıştır. yy başlarında Fransızca biçimi tercih edilmiştir. ~ Ar büraq [#brq] gümüş parlatmakta ve lehimcilikte kullanılan bir madde. [LO xix] her türlü sebze yemeği ~ Fa bürâhl kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek. koyu renk * Yun boreás (Kuzey rüzgârı) ile birleştirilmesi mümkün değildir. İng border (kenarlık. baranı (çömlek. borani [Yus xiv] Acem yahnisi. CodC. salma. güveç). bu kente özgü koyu kırmızı şarap bordro [Bah 1924] ~ Fr borderau çizelge.a. sodyum borat ~ OLat borach/borac a. sınır. kısa süren şiddetli yağış ~ Moğ boruğan yağmur Moğ boru gri. çerçeve). borazan + [Men xvii] boruzen vulg. çizgilerle bölünmüş tablo < Fr bord kenar. [EvÇ xvii] boran kar fırtınası. kenar çizmek " borda Karş. sınır.a. +zen borç [İMüh.a. çoğ. kıvılcımlandı" berrak * Osmanlıcada Arapçadan burak şekli kullanılırken 20. boz. " börek * Rivayete göre Türk hakanı Buğra Han veya Husrev Perviz'in kızı olan Buran veya Halife Memun'un eşi olan bir başka Bürân onuruna adlandırılmıştır. #1812 Sir Humphrey Davy. güherçile < Ar baraqa parladı. " borda bordür border bitişmek. çerçeve < Fr & Tü boru + . kereste ) ~ HAvr *bherdh. Buna karşılık Ar barniyyat. Acem yahnisi < Fa bürâ a. borazan boru veya boru çalan kişi Fa zan çalan " boru.a.kesmek.a.bor [KT xix] ~ Fr bore borakstan elde edilen ametalik element ~ YLat boracium a. boraks [Bah1924] ~Fr/İngborax bir mineral. kıyı ~ Ger *bordhaz a.borç vermek veya almak (= Ave pairya. [Bah 1924] ~ Fr bordure kenarlık. DK xiii] ~ Sogd pürç ödünç alınan veya verilen para < Sogd *partu-ç "borç veriş" = EFa partu. kıyı (= Ger *bordham biçilmiş tahta. kimyacı < OLat borax " boraks bora [Çağ xv] borağan kısa yağmur veya kar fırtınası.a. biçmek bordo [ xx/b] ~ Fr bordeaux kırmızı şarap rengi < öz Bordeaux Fransa'da bir kent.

* Latince sözcüğün kökeni belirsizdir. +istan bot1 [ xx/a] ~ Fr botte kalın ve kaba ayakkabı.< HAvr *bheid. borsa [ 187+] ~ İt borsa 15. Men xv] böğrülce her çeşit fasulye < Tü [ viii] boş hür. Yak börüök (a. postal ~ ? bot2 [ xx/b] ~ İng boat tekne.a. [Uy viii+] boşa[CodC xiii] büstan < Tü boş " ~ Fa büstân/büyistân bahçe. Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı. kendinden yetişen bitki . Karş. salınmış. ısırmak botanik [ xx/a] ~ Fr botanique bitkilere ilişkin. gemi ~ Ger *boitaz kano. üçgen böreği. Buna karşılık Türk hakanı Buğra Han tarafından veya onun adı ile adlandırıldığına ilişkin rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır.yontmak. tekne ~ HAvr *bhoid.börek [İdr. yy'da Felemenkli tüccar ailesi / Fr bourse menkul değer çarşısı < öz van der Burse a.serbest bırakmak. * Aslı Bruges kentinde van der Burse konağında işleyen kumaş borsası anlamında iken kullanımda Fr bourse (para kesesi) kelimesinden etkilenmiştir. [Kıp xiv] dolu karşıtı boşa[mak boş bostan Tü [ viii] boşu. boş Tü <T ü <T [Uy viii+] burğu/borğuy boynuz şeklinde üfleme çalgısı. serbest. azat etmek.a. kıvırmak " bur[Amr. < OFa büy/böy güzel koku " bu2.a. böğür "böğür ü böbrek * Şeklinden ötürü. börtü böcek şişmek boru borazan börülce Tü ikil < Tü bürt-/bört.a. özellikle çiçek bahçesi ~ OFa böyistân a. külah [Yus xiv] bürnus ~ Ar burnüs/burnus külahlı bornoz cübbe ~ Lat birrus a. börk Tü [Kaş xi] börk başlık. Tü bur.). Türkiye'de ilk borsa 1871'de açılmıştır. Yus xiv] börek/börük ~ Fa burak [küç.] 1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek. gevşek. sandal.bükmek. sembuse < Fa büra/buğra Acem yahnisi ~? Tü * Farsça sözcüğün bir Türk dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. 2. bitki bilimi ~ EYun botanikós < EYun botâne ot.[xv+ Çağ] kabarmak.

* İnisyal b/m için bak. Ar qawm (1. 2. [Kıp xiv] boyağ < Tü bo5u-" boya[Uy viii+] bodı-/bodu.[viii+ Uy] bağlanmak < Tü bo5u. top. Alm. kabarcık.a. boy2 boya Tü Tü [Uy viii+] bo5 duruş. kaynamak < Lat bulla yuvarlak nesne. dikey uzunluk [Uy viii+] boduğ yakı. Tü boya[mak Tü [ xi] bo5u. yapıştırmak. boyun/boynTü [Uy viii+] boyın/boyun baş ile gövde arasındaki eklem < Tü bo5ı. Karş.boyamak boyar . boya.[viii+ Uy] bağlamak.Tü bay zengin " bayındır [EvÇxvii] ~Rus boyar Rusya'da büyük toprak sahibi * Rusça sözcük 15. Alm.botoks [Hürr2001] ~ marka Botox botulinum toxin-A maddesinin ticari adı ^ 1989 Allergan. kavim * Boy2 (duruş. iki şeyi eklemek " boya- Tü [Uy viii+] boyunturuk çift hayvanlarına takılan bağlaç < Tü bo5un. aşiret. boykot [passim 1908] boykotaj ~ İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi < öz J. katmak. endam) sözcüğüyle ilişkisi muğlaktır. katmak " boya- boyunduruk . Amer. iki şeyi eklemek. sıvamak. yy'dan önce Tatarcadan alınmıştır. ben2. tabip < Lat botulus sosis ) + İng toxin zehir * Yüz estetiği alanında kullanımı 2002 yılından itibaren yaygınlaşmıştır. biyolog (< YLat botulismus şarküteri ürünlerinin bozulmasına yol açan bir bakteri enfeksiyonu ^ 1870 Justinus Kerner. ulus. duruş. çivit.bağlamak. ulus). endam. ilaç firması ~ İng botulinum toxin & YLat botulinum botulizme yol açan bakteri ^ 1895 Emile Van Ermengem. yuvarlak boynuz Tü [Uyviii+jmünüz/müynuza.[viii+ Uy] bağlamak. böyle <Tü [TS. rulo ~ HAvr *beuşiş. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897) * Türkçede ilk kez Ekim 1908'de Avusturya-Macaristan ürünlerine karşı ilan edilen boykotaj münasebetiyle yaygınlık kazanmıştır. eklemek. öyle boyler [ xx/c] ~ İng boiler kaynama kazanı < İng to boil kaynamak ~ OLat bullire "kabarcıklanmak". boy1 [ viii] bo5 aşiret. kına. Kıpxiv] <Tü öyle "bu1.

hamak İt [LO xix] alkış sözü.] ~ ? [Bah 1924] biriç ~ İng bridge2 bir kâğıt oyunu < İng . TS xv xiv] boza * Fa boza/bursum (a.a. brendi [ xx/b] ~ İng brandy şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki ~ Hol brandewijn yakılmış şarap < Hol branden yakmak < Ger *brandaz ateş < Ger *brennan yanmak ~ HAvr *gwher-/*gw^hr.a.) + EYun kéfalos kafa " brifing. boz benekli) boz[mak Tü Tü [ viii] boz alaca.yanmak " term(o)+ briç biritch a. Lat iugum (boyunduruk). Karş. karışık renkli (= Moğ börte/börtü alaca.* Orijinal biçim *bo5unturuk olmalıdır. Karş. darıdan yapılan ekşi içki. tahrip etmek boza Tü? [Kaş xi] bu^sı/bu^sum pişmiş buğdaydan yapılan bir bulamaç. Uy viii] boz-/buz. brahman [Bah1924] ~Hind brahmán Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse ~ Sans brahmán rahip < Sans bráhma Hindu inancında evrenin ruhu.) Türkçeden alınmış olabilir. Boyun (= baş ile gövde arasındaki eklem) sözcüğüyle kökdeş olduğu halde ondan türetilemez. gözüpek. boyut YT [Geom 193+] buut < T ü boy2" boy2 * Ar bucd > Tü buut sözcüğünden esinlendiği açıktır. [Kıp. belirsiz renkli.a.yıkmak.[esk.). Arn more (a. [Or. Yun bré/moré. açmak branş bravo korkusuz bre ünl [ xx/b] ~ Fr branche dal.a. [LO xix] ~ İt branda asker yatağı. +sefal branç [198+] ~ İng brunch öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı & İng breakfast kahvaltı + İng lunch öğle yemeği branda brandire kılıç çekmek.a. mutlak varlık brakisefal [ xx/b] ~ Fr brachycéphale kısa kafalı & EYun bra%ys kısa (~ HAvr *mregh-u. iugulum (boğaz). meslek dalı ~ OLat branca dal ~ İt bravo cesur. aferin [DK xiv] bre/mere/more hitap ünlemi * Çeşitli Balkan dillerinde kullanılan benzer ünlemlerle etimolojik ilişki olasılığı zayıftır.

* Aynı HAvr kökten Yunanca bra%ys (kısa). Fr. pantolon askısı ~ EAlm . süs iğnesi < Fr brocher broşür [ xx/a] ~ Fr brochure ciltlenmeden dikilmiş birkaç sayfadan oluşan kitapçık < Fr brocher saplamak. tuğla < Ger *brekan kırmak ~ HAvr *bhreg. bröve [ xx/a] < Fr bref kısa yazı. 19. briket [Bah 1924] kömür tozundan yapılan tuğla şeklinde kömür kütlesi ~ Fr briquette [küç.a. " fragman briyantin [ARasim 1897-99] ~Frbrillantine1. İng bridle (dizgin). mektup ~ Lat brevis kısa ~ HAvr *mreghu.a.a. nakış < Fr ~ Fr brocart kabartma işlemeli ipek kumaş brokoli [ xx/c] ~ İng broccoli karnabahara benzer bir sebze < İt broccolo tomurcuk < İt brocco kabarık. 2. kısa. kitabın ciltlemek amacıyla dikmek " broş brötel brettil dizgin ~ Ger *breghd* Karş.].] tuğlacık < Fr brique tuğla ~ Hol bricke kırık.a. kısa not. " berilyum broderi [ xx/b] broder tığla işlemek. belge " brifing ~ Fr brevet imtiyaz veya ödül içeren resmi belge [ xx/b] ~ Fr bretelle at dizgini. mektup.] ~ Fr broderie tığla işleme.* İng bridge1 (köprü) sözcüğüyle ilişkisi ses benzerliğinden ibarettir. J.< HAvr *gwers-4 yutmak bronz pirinç [xiii] ~ Fa birinc " pirinç2 broş saplamak [Bah 1924] [LO xix] ~ Fr bronze tunç ~ İt bronzo tunç veya ~ Fr broche şiş. gürültü bronş [Bah 1924] bronşit ~ Fr bronche nefes borusunun ana dalları ~ EYun brön%os yutak veya nefes borusu ~ HAvr *gwrs. yy'da İstanbul'da yaşayan İngilizler arasında ortaya çıkan oyunun adının Türkçe bir-üç'ten geldiği ciddi olarak savunulmuştur. görev yazısı ~ Fr bref 1. brifing [ xx/b] ~ İng briefing kısa bilgilendirme konuşması < İng brief resmi mektup. 2. şiş veya çuvaldızla dikmek. kırma. Balard. kimyacı (1802-1876) < EYun brómos pis koku. parıldayan < Fr briller parlamak ~ İt brillare a.İt broccato kabartmalı < İt broccare kabarmak [esk.çok parlak bir tür ipek [esk. parlatıcı saç veya sakal yağı < Fr brillant parlak. süslemek ~ Frk *brozdon brokar [ xx/b] . şişik " brokar brom [LO xix] ~ Fr brome kimyada bir element ^ A.a.

[ML xx/c] başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek < İng booby aptal. -d." biç< Tü bıç-/buç-" biç-buçuk Tü [ xi] bıçuk kesilmiş olan şey. üzerinde yiyecek ve içeceklerin sergilendiği masa. a. makina. budak < Tü butı-" buda[TS xiv] abdallar. ~ Ar budala' [#bdl çoğ. 2.etkisiyle ı > u dönüşümü tipiktir. salak. pişmemiş.a.a. büfe satılan tezgâh [ 188+] bir tür dolap.brülör [ xx/b] ~ Fr bruleur ateşleme aygıtı < Fr brûler yakmak brüt [Bah 1924] ~ Fr brut 1. kaba. işlenmemiş ~ Lat brutus ağır. koku) ile benzerliği tesadüf olmalıdır. kesit < Tü bıç.a. çiğ. manivela " bocala-. amele. yelken çekme halatı + Yun ergâtes 1. [ARasim 1897-99] yiyecek ve meşrubat ~ Fr buffet 1.] abdallar. Mezid xv] ~ Fa/OFa büy/böy güzel koku.a. kaba. bücür [LO xix] kısa boylu ~ ? " bodur bucurgat [ xvi] bocurgat yelken ipi manivelası. hantal. ~ EYun ~ İng booby trap "aptal tuzağı". işçi. ördek bucak Tü [ xi] buçğak köşe. bir . kesim. yarım * İnisyal b. meczup abdal Budizm Buddha " put budun YT [TarD 193+] millet. bubi [tuzağı [ML xx/c] ~ Fr boîte kutu ~ OLat buxida a. (gemi) yelaltı. bu2 parfüm (= Ave bao5a. sufi hiyerarşisinde bir rütbe < Ar badîl abdal" [Bah 1924] ~ Fr Bouddhisme Buda dini < Sans Tü [Uy viii+] butık dal budala [Men xvii] aptal.a. kavim [çoğ. 2. ırgat buda[mak Tü [Uyviii+]butı-/buta-a. [EvÇ xvii] boci ergat & İt poggia 1.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ bu1 Tü [ viii] bu işaret sıfatı [Ömer b. aptal ~ HAvr *gwru-to.) * Tü bu (buğu. buat pyksís. buhar. 2. 2. dervişler arasında seçkin bir zümre.] < Tü bo51 boy " boy1 ~ Tü bu5un [viii] aşiretler konfederasyonu * ETü bu5un biçiminin Türkiye Türkçesinde eşdeğerinin *buyun veya *boyun olması gerekir.

a.] tütsü " ~ Fa basurdan tütsü kâsesi & Ar buhurdan [Ali xvi] baxür tütsü + Fa -dânl kap.sıkmak " boğ- .] kin. KGunya xiv] ~ Ar bühtan [#bht msd. buğu < Ar ba%ara ~ Ar buHrân [#bHr msd. Kıp xiv] buğ * Fa buy (güzel koku.tür yemek odası dolabı. kıvırmak < Tü *bo-/*bü.a. bir çeşit balmumu [esk.a. hayvanların ayağına vurulan ket *boka-/*buka. [TS xiv. buğu çıkardı [Aş xiv] [Ferec xv] ~ Ar buġD [#bġD msd. nöbet ~? EYun * Klasik Arap kaynaklarına göre Yunanca bir tıp terimi olmasına karşılık. sığır " bütan buğday hububat) Tü [Uyviii+]buğdaya.sıkmak.] iftira < Ar ~ Ar baxür [#b%r msd. ( = M o ğ b u d a g a n h e r türlü tahıl.]. kriz. buğz baġuDa nefret etti buhar tüttü. boğmak < Tü *bo-/*bu. Becaya bük Tü [ xi] bük sık çalılık. Yunanca kökeni tesbit edilememiştir. ~ Lat bübalus a. şoke etti. çerez ve meşrubat dükkânı [xx] ~ ? buffalo [ML xx/c] ~ İng buffalo bir tür yaban sığırı ~ İt bufalo a. bühtan bahata şaşırttı. [Kıp xiv] bök sıkıştırmak " boğbük[mek Tü [Uy viii+] bük.a. +dan1 buji [ xx/b] ~ Fr bougie 1. yemek kokusu gibi buharlı koku. iftira attı buhur buhar [Yus xiv] [İrşad. bu2. koruluk.burmak. mum.< Tü bük-" bükbuğu Tü < Tü *bügrüg < Tü [ xi] bü buhar.] buhran [Ömer b. 3. Mezid xv] hastalığın dönüm noktası. daratlmak. < Tü *bü-sıkmak " boğ< Tü bukağı Tü [Uy viii+] bokağı köstek. ~ EYun boúbalos a. < EYun boús inek. tutan " buhur. nefret < Ar ~ Ar bu%âr [#b^r] buhar. Karş.sıkmak. parfüm) ile benzerliği tesadüf olmalıdır. 2. büğrü Tü [Uy viii+] büğrü bükülmüş. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer [xix]. burulmuş *büg(ü)r. benzinli motorlarda buji < öz Bougie Cezayir'de eskiden balmumu ihraç eden bir liman.

] miğferin çene kayışı < Lat bucca ağız " bijon bul[mak bula[mak Tü Tü [ viii] bul. bukalemun (& EYun %amai yere ya da toprağa yakınlık bildiren. kargaşa .karmak. karışık aş & Tü bula-/bulğa.a.] çalılık < EFr bosc orman ~ Ger ~ HAvr *busk. bir tür sürüngen & Ar bü baba + EYun %amaileön "bodur aslan". buke [ xx/b] ~ Fr bouquet 1. aş bülbül [CodC xiii] bir kuş. özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad " buldog. toprak + EYun leön aslan)" ebu. bulamaç <Tü [Kıp xiv] bulamaç/bulğamaç çorba.viii+ Uy). luscinia < Ar balbala "blbl" sesi çıkardı ~ Ar bulbul [#blbl onom.] ötücü * Arapça sözcük aynı zamanda "ibriğin (bl bl sesi çıkaran) ağzı" anlamına gelir. lüle Fr boucle toka ~ Lat buccula [küç. ağır dayak atma. doz bulgu YT [CepK 1935] vicdan. Fr caméléon biçimleri Yunancadan alınmıştır. [ viii] bulğa. Tü bulğak (karışıklık. çiçek aroması. şarap aroması ~ EFr bosquet [küç. buldog İng bull boğa + İng dog köpek [KT xix] ~ İng bulldog bir köpek cinsi & buldozer/dozer [ xx/b] ~ İng bulldozer bir tür ağır iş makinası # 1930 ABD < İng bull dose "boğa dozu". leopar * Yunanca sözcük muhtemelen Akad neşa qaqqari ("yer aslanı". karıştırmak * Karş. burbal. İng chamaeleon. çalı yumağı.a. (A)bü bileşeni Arapça hayvan isimlerinde tipiktir.+ Tü aş " bula-.bukalemun [ xiv] ~ Ar bu qalamun "kalemun babası".çalılık. [Fel 194+] keşif [Kıp xiv] burġul/burġun < Tü bul-" bul~ Fa barġul/burġul bulgur kaba öğütülmüş buğday bulimi [ xx/c] ~ İng boulimia aşırı yeme hastalığı < EYun boulimía "sığır açlığı". bukalemun) çevirisidir. 3. orman buket [ARasim 1897-99] demeti < Fr bouquet çiçek demeti" buke bukle ~ Fr bouquette [küç.] küçük çiçek ~ Fr bouclé tokalı. çiçek demeti. halkalı < [Bah 1924] saç kıvrımı. 2.(karışmak). tatminsiz açlık & EYun boûs sığır + EYun limós açlık " biftek .

18.edilgen biçimi eski anlamını korurken buna.bülten [ xx/b] ~ Fr bulletin kısa rapor. kabarmak.]yapı. sur & EAlm bol kütük. 2.sıkıntı duymak. büluğ [Ferecxv] ~ Ar bulûğ [#blġmsd. kalın bağırsaktan yapılan sucuk ~ İng boomerang Avustralya bumerang [ML xx/c] yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk ~ Avustral buna[mak Tü buna.Fa mübâr kalın bağırsak. bildiri ~ İt bulletino [küç. tomurmak ) + Alm werk iş.sıkılmak < * Bunal. boy pos.] < OLat bulla 1. şaşırmak. bünye < Ar bana yaptı.a. iş yapmak ) " balya. erg * İng bulwark (istihkâm) Almancadan alınmıştır. strüktür. büzmek < Tü *bu-/*bü- . ulaştı. ıztırap < Tü *bun. bina etti" bina bünye [Men xvii] biny e/bünye yapı. sıkıntı. ferman " boyler * Fransızca sözcük ilk kez Napoleon'un 1799 İtalya seferinden halkı bilgilendirmek amacıyla gönderilen bildiriler için kullanılmıştır.çalışmak. kıvırmak. kederlenmek. mühür mumuyla yapılan damga. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde ~ Alm bollwerk dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı. bumbar [LO xix] mumbar/bumbar sucuk doldurdukları bağırsak . cinsel olgunluk yaşına erdi. bohle] (< HAvr *bhel-2 şişmek.] ulaşma. sıkıntı. ben2. bunal[mak ıztırap " buna<Tü [Aş xiv] bunal. yapı (~ HAvr *werg. İnisyal b/m dönüşümü için karş. bulvar [NKemal 1872] geniş cadde ~ Fr boulevard 1.] [Kaş xi] bur-/bür. Bengalli. mühürlü belge. olgunlaştı. (birini) etkiledi bulut Tü [Uyviii+]bulıta. bungalov [MLxx/c] ~ İng bungalow hafif yazlık ev~ bangalo 1.bükmek. varma < Ar balaġa erdi. Bombay'de Bengal'li göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad < öz Bengal Hindistan'da bir ülke bünyan [Menxvii] yapım.fiili Türkiye Türkçesinde özel anlam kazanmıştır. tomruk [mod. yuvarlak şey. özellikle bedenin yapısı < Ar bana inşa etti" bina bur[mak Tü sıkmak " boğ-Arbunyân[#bnymsd. ~ Ar bunyat [#bny msd. [Men xvii] < Tü bun/mun [Or viii] keder. şehir suru.sıkmak " boğ- [Uy viii+] muna. vardı.çok ihtiyarlamak Tü *bu. istihkâm. 2.canı sıkılmak < Tü bun [Or viii] keder. 2. (bilgi veya söz) yerine vardı. dert.

ofis. Men xvii] purgaz/burguz [ xiv] ~ Yun/EYun burgaz pyrgos savunma kulesi. sarınmak. hisar < HAvr *bhergh. üstü çuha kaplı yazı masası. . burç " burç burhan ~ Ar burhan [#brhn/#brh] kanıt. [TS xiii xiii] büri-örtmek.(örtmek). delil burjuva [ 188+] ~ Fr bourgeois şehirli. fiğ burcu [Uy viii+] burçak bezelyegillerden yay şeklinde tendrilleri olan bitki.korumak burçak Tü vicia sativa. +krasi burs [ xx/b] ~ Fr bourse 1.a.kokmak. buharı tütmek < Tü bu buhar " buğu [EvÇ. para kesesi. tümü "sıkmak" anlamına gelen *bo-/*bu. hisar. kese bürü[mek Tü [ xi] bürün.* Tü bur-. büro [Bah 1924] ~ Fr bureau 1. ~ EYun pyrgos kule. buğusu yükselmek < Tü bu buğu. bürokrasi [Bah 1924] ~ Fr bureaucratie devlet memurları iktidarı ^ Vincent de Gournay. hisar. bükmek Moğ bürü. burk-. buram <Tü güzel koku ifade eden bir söz tütmek.yüksek yer.+re < Tü bur-[viii+ Uy] kokmak. < Tü *bur(ı)şak < Tü bur-" bur- <Tü [T S xvi xvi] burca burca güzel koku ifade eden bir söz < Tü bur.şiddetle burmak. iktisatçı (1712-59) & Fr bureau devlet dairesi + Fr -cratie iktidar " büro. koku burç [Kut. Aş xi] ~ Ar burc 1. yazıhane. zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her biri ~ Aram burgâ a.köküyle alakalıdır. kale " burç burk[mak <Tü < Tü bur. hisar ~ HAvr *bhrgh." bur* Pekiştirici -k.örtünmek. bük-. 2. özellikle devlet dairesi < EFr bure çuha. fırça veya kadife gibi tüylü yün kumaş * İkincil anlamı 1690 dolayında Fransa'da ortaya çıkmıştır.yüksek yer. surla çevrili kent ~ Ger *burgs ~ HAvr *bhrgh. kule. sarmak [ xvi] burka-/burğa. Karş. 2.biçimleri eş anlamlı olup. orta sınıf mensubu < Fr bourg kale. keçe ~ Lat burra keçe.ekiyle. 2. boğbura <Tü [xiv] işaret zarfı <Tü bu işaret sıfatı" bu1. Fr. büz. bürünçek (örtü) Türkçeden alıntı olmalıdır. bir çırak veya öğrenciye hibe edilen para < OLat bursa para kesesi ~ EYun byrsa deri.

butik [ xx/b] küçük dükkân ~ Fr boutique her çeşit dükkân. müjdeleme büst [Sabah 1907] ~Fr buste insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel ~ İt busto a. örtü [Uyviii+]burın/buruna. Tü [ xi] *burış-/bürüş. tez2 butlan [Menxvii] ~ Ar buTlân[#bTlmsd] geçersiz olma. hükümet bütçesi.bürümcük burun/burnkoku " buğu buruş[mak bükmek " burbüryan bus etm.a. ölü yakılan yer. yok hükmünde olma < Ar baTala geçersiz kaldı. mezar.burmak. yok hükmünde idi buton [ xx/b] kumanda düğmesi düğme < EFr boter/bouter sokmak. müjde ~ Aram bîssrâ 1. İncil < Aram #bsr ilan etme.a.a. bozulmuş tereyağında bulunan bir asit < EYun boutyron tereyağı & EYun boús sığır. dağarcık. inek (~ HAvr *gwou. ~ Lat bustum 1. lor veya peynir " biftek bütçe [KT xix] büdce ~ Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge ~ İng budget 1. » " biryan ~ Fa büs öpüş. evrak veya para kesesi. ) + EYun tyros kaymak. f. 2.a. gelir-gider çizelgesi ~ EFr bouget [küç. saklama yeri < EYun tithemi.a. çıkın < Lat bulga torba. the.koymak " apo+. öpücük < Fa büsîdan ~ Fa büsa öpücük < Fa büsidan öpmek büşra ~ Ar buşrâ' [#bşr sf. bohça ~ HAvr *bhelgh. mağaza ~ OLat *apotica ~ EYun apotheke mağaza. < Tü bürün-"bürü<Tübür-kokmak.]. iptal edildi.buruşmak.] iyi haber.. [DK xv] bud bütan [ xx/b] ~ Fr butane kimyasal bir bileşik < Fr acide butyrique bütirik asit. bitmiş ~ Fr bouton her çeşit < Tü büt.a. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo büstiyer üst kısmı " büst but Tü [ xx/c] ~ Fr bustier göğüslük < Fr buste gövdenin [Uy viii+] büt bacak. depo & EYun apó + EYun theke ambar. kakmak ~ Ger *buttan bütün Tü [ xi] bütün tam. 2. öpmek buse Tü Tü [ xi] bürünçük kadın giysisi.] kese. 2.a. büzüşmek < Tü bur-/bür. a.bitmek " bit- . tütmek < Tü bü buhar. özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.

büyü büyü[mek büyük buyur[mak büyüteç buz büz büz[mek Tü [ xx/b] <Tü Tü Tü YT Tü [Uy viii+] buyruk emir ~ Ar bucd[#bcdmsd.a. < Tü be5ü-" büyü- [Oğ xi] buyur." buyur- [Or viii] bögü sihirbaz. [Arg.emretmek [CepK 1935] pertavsız [Uy viii+] buz a. a.buut [Menxvii]bucd mesafe.. büyücü. sıkmak.] uzaklık.[xi] donmak ~ Fr buse künk ~ Hol buyse [İMüh xiii] büz< Tü *bü. < Tü buyur.a. Fa buzak (küçük erkek keçi). [CodC xiii] büğü a. bilgin. büzük <Tü [Kıp xiv] makat < Tü büzmek" büz- buzuki [ 196+] ~ Yun bouzoúki Yunan meyhane müziğinde bir çalgı ~ Tü bozuk Türk müziğinde bağlamadan büyük dokuz telli saz < Tü boz-" bozbuzul YT [TDK 1944] dağlarda oluşan buz yığını (Fr glacier karşılığı) < Tü buz " buz -ul ekinin işlevi açık değildir. . buze (teke) < OFa büz (keçi) < HAvr *bhugo-s (çeşitli hayvanların erkeği). boy < Ar bacuda uzak idi. bükmek " boğ(=Moğ bıragu iki yaşında buzağı Tü sığır yavrusu ) " boğa [Uyviii+]bozağu/buzağua.a. < Tü büyüt-" büyü- < Tü bu5.burmak. uzadı buyruk büyü Tü sihir. Men xvi] büğü Tü [Uyviii+]bedü-a. Karş. [ viii] bedük a. a. bilge . uzaklaştı. * İran dilleriyle paralellikler ilgi çekicidir.

çabala[mak <Tü [T S xv] çabalamak . [Çağ xv] çapalamak çırpınmak. dört nala gitmek)" çarp* Türkçe sözcüğün Farsçadan alındığı muhakkaktır. toplama çaba YT [CepK 1935] gayret < Tü çabalamak " çabala- * Dil Devrimi döneminde çabalamak fiilinden yanlış bölünme yoluyla elde edilmiş isimdir.ekiyle. Allahın sıfatlarından biri < Ar cabara güç kullandı" cebir çabuk [Ferec xv] çâbük ~ Fa çâbuk/çabuk hızlı. eller ve kollarla girişmek. a. [Men xvii] karşılıksız verilen şey. çevik) biçimini açıklamak zordur. cabbar [DK xiv] ~ Ar cabbâr [#cbr im. angarya.caba [Kan xv] toprak sahibi olmayanlardan alınan bir tür vergi. çırpmak " çarp* Sürekli ve zayıf eylem belirten -ele.] gürültü yapmak. cibâyat] vergi aldı ~ Aram #gby tahsil etme. [EvÇ xvii] çabalaklanmak < Tü çapmak çarpmak. çok konuşmak .] kudret sahibi. yy'dan itibaren kaydedilen EErm ç'apuk (hızlı. < Tü çapmak çarpmak. para alma. çaçaron [LO xix] ~ Ven ciaciarón [İt ciacchierone] çok konuşan kocakarı < Ven ciaciaràr [onom. bedava ~ Ar caba' [#cby] bir tür vergi < Ar caba [msd. Buna karşılık Farsça biçimin nihai olarak Türkçeye dayandığı da ileri sürülmüştür. Ancak bu halde 5. çevik (~? Tü *çapuk a.

a.[xi] seslenmek. hayvanların açtığı patika.] [T S xv] çağala badem kabuğuyla yenen ham badem . İkinci anlam grubunun türevleri çakmaddesi altında gösterilmiştir.(seslenmek. şakırtı" çak[T S xvi] (akarsu) köpürerek akmak < Tü çak/çağ [onom.) çağ Azerbaycan lehçesi) ~ Erm caġ demirden yapılmış şiş. taş sesi. f. nida" ve "2.xi-xviii). yelloz. şıkırdamak . ana yol < Ar cadda kesti " ciddi cadı [Aş xiv] cadu ~ Fa câdü a. çağanoz yengeç ~? ç ağ d aş YT [Men xvii] çağanos [ Ce pK 1 93 5] m ua s ır [T S xiii] çağır~ Yun tsaganós bir tür < T ü ça ğ" ç ağ < Tü *çağ-/*çaw. bir hükümdarın yönetim süresi * Evliya Çelebi'ye göre 17. akarsu yatağı. nal sesi. çağır[mak Tü haykırmak. yolun orta veya ana bölümü. gürültü . bağırmak . devir. kendinden yetişen her tür nebat [LO xix] cadıya benzer kadın < Tü cadı" * Özellikle kadınlara ilişkin olumsuz sıfatlar yapan -(al)oz ekinin kaynağı açık değildir. Karş. [ xix] Van'da otlu ~ Fa jâj çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad.şeklindedir. kartaloz. ~ OFa câdüg a.örtmek cağ [kebabı Gürc cali a. a. Tü çağıla. ünlemek " +kir- * Karş. bağırmak. [DK xiv] çadır ~ Fa/OFa çâdar/çâdur her tür örtü. gölgelik < Sans çhadati örtmek) ~ HAvr *sked.Fa çaġala ham meyve çağla[mak <onom çarpma sesi. mil (= [CodC xiii] zaman. gölgelik. tente. çadır (= Sans çhâttra şemsiye. bir tür kötü ruh. Onomatope özellikleri gösteren bu kök "1. a. çağla . yy'da Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a özgü bir sözcüktür.cacık peynire verilen bir ad cadaloz cadı [EvÇ xvii] cacı% yemeğe katılan bir ot. (= Ave yâtu. zırtapoz. tente. çarpma sesi. 2. Her iki biçimin zayıf derecesi çığ-/çığır. insan sesi. Karş.xi) ve çağla-(şakırdamak.cadı. büyücü = Sans yâtü büyücü. şaşkaloz. İMüh. şakırtı" olmak üzere iki ayrı anlam alanına sahiptir. [EvÇ xvii] zaman (Doğu Anadolu ve ~ Moğ çağ zaman.xiv). Tü çaw/çoğ (insan sesi. cadde [Men xvii] ana yol ~ Ar câddat [#cdd2 fa. CodC. yar. paçoz. nida. İdr xi] çatır. cin ) çadır [Kaş. ün.] 1. su sesi.

a. çal-. [Kaş xi] çağrı doğana benzer yırtıcı kuş.kökü pekiştirme ve sertlik bildiren -k.ekiyle türetilmiştir. çep-. Fa çaqu. bende. çaker çakı <Tü [Mercimek xv] ~ Fa çakar kul. [Kıp. gösteriş (argo) ~ ? ~ çakal [Kıp xiv] şağal/çağal/şakal.a.] geçerli. hizmetkâr Tü çak-" çak- [LO xix] çakı açılıp kapatılabilen bıçak * Karş. geçki < Ar caza geçti" cevaz çak[mak Tü [Uy viii+] çak. kazık çakmak. Moğ çak?u (a. Sözcüğün nihai anlamı "çalık. (a. çap-/çarp-.çağlayan <Tü [TS xvi] çağlan . Alıntı yönü açık değildir.] şakırtı ve şıkırtı sesi " çak- çakır Tü [Kaş xi] çakır alaca veya gri-mavi göz rengi. çarpmak.) Türkçe veya Moğolcadan alınmıştır.a. Karş. Hind çaku (a. [BK xviii] çağlağan < Tü çağla-" çağla- * -ğan müstakil bir ek midir. Hepsinin ç.a.] çarpma ve vurma sesi (taş sesi. işlem). .). çakıl <onom [ xvi] çağıl küçük taş parçası. Ar zurraq (çakır doğan) = azraq (mavi). • Çak-.) * Avrupa dillerine Türkçe veya Farsçadan geçmiştir. çıt-/çit-) mevcuttur. çıp-. [Men xvii] çakıl taşı < Tü çağıl/çakıl [onom. şakırtı) çıkarmak * Çak. çet-) ve -ı. alaca" olmalıdır.'çat' sesi çıkaracak surette vurmak. çakmaktaşı çakmak.] bilmeyen < Ar cahila ~ Ar câ'iz [#cwz fa.sesi etkisiyle sesli incelmesine uğramış varyant biçimleri (çek-. caka [LG188+] kurum. [KGunya xiv] çakal Fa/OFa şağâl köpekgillerden yırtıcı bir hayvan (= Sans srigâla/srikâla a. geçen (para. caiz [Aş xiv] usul. Fr chacal.sesiyle oluşturulmuş zayıf derecesi (çığ-/çık-. nal sesi. akarsu sesi. • Moğ çoğur (alaca. çakırkeyf karışık renkli + Tü keyif" çakır.). çel-. çivi çakmak < Tü *çağ-/*çaw-[onom. vurmak" anlamına gelir ve paralel anlam genişlemelerine sahiptir. association [CodC xiii] < Tü çağr-ış-mak" çağır- ~ Ar câhil [#chl fa. -rj < -nğ ekinin metatezi midir? çağrışım cahil bilmedi" cehalet YT [Fel 194+] tedai. benekli) Türkçeden alıntı olmalıdır. İng jackal. keyif [LO 187+] biraz sarhoş & Tü çakır alaca. çıl-. TS xiv] çakır her iki anlamda " çak* Karş. Çağ çakan (balta). çat-köklerinin her biri "çat sesi çıkarmak. çekiçle vurmak.

3. 2.vurmak. [DK xiv] talan etmek. çömlekçi çarkı. dört nala gitmek " çal* Türkçede her zaman Farsçadan alıntı olarak algılandığı ve o şekilde kullanıldığı halde. çal[mak Tü [Uy viii+] çal.saz vurmak " çal- * Karş. vuruş. < Tü çal. [T S xv] gayret etmek. Kırg çalğı (tırpan). Ar mid?rab (çalgı.tekerlek. çelik2 (kesik dal parçası).çarpmak. Ayrıca karş. insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek " çark çakşır [TS xv] çâğşîr/çâğşir baldırdan bağlanan erkek şalvarı. bıçak vurmak. çark. çarpmak " çal- .(vurmak. döngü. mızrap) < d?arb (vurma). şakırdamak " çak* "Saz çalmak" anlamı Fa zadan (1. vurmak. kakmak. yağmalamak. vuruşmak. a. dörtnala gitmek < Tü *çağ-/*çaw-[onom. bir şeyin çatlakları veya ek yerleri açılmak. alacalı hale getirmek " çalçalım calip celp <Tü < Tü çal- [DK. [LO xix] çaqşır/çaqşur ~? * Fa çaqşur muhtemelen Türkçeden alıntıdır. TS xv] 1. çarpışmak.) Ayrıca çalı çırpı. tokuşmak. çamur veya boya vurmak.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak. gösteriş.1. 2.çakmak " çak- Tü [ xi] çakmak çakılınca kıvılcım çıkaran taş < Tü *çak-ınak < Tü çak-ın- çakra [Hürr1999] ~Sansçakrá1. kesik. çağıran" çalış[mak Tü [Kaş xi] çalış. [Men xvii] yüzünde çıban izi olan çarpmak. kesmek). çevik .a. devre. boy pos < Tü çal. darbe. alacalı hale getirmek. [Ali xvi] çakşır . alacalı * Karş.vurmak " çal[Men xvii] ~ Ar câlib [#clb fa. çalık <Tü [Zatî xvi] çarpık. atik. güreşmek. şaklamak.] celbeden. Çağ çalağan (a. saz çalmak) çevirisi olmalıdır. çalak [Kıp xiv] ~ Fa çâlâk eline ayağına çabuk. 2. çalgı <Tü [Kan xvi] çalğu her çeşit müzik aleti < Tü çal. çalı <Tü hale getirmek " çal[TS xiv] çalu bodur yaban bitkisi < Tü çal. çabalamak < Tü çal. çalğıçı (ot biçen kimse) < çal. 2. bıçak vurmak. [T S xiv.Tü çalık [Kıp xiv] a.vurmak.kesmek. vurmak. endam. yaralı. ayakla vurmak. kakmak. Farsça biçimin Türkçe kökenli olduğu açıktır. Kıp xiv] saz çalmak. bıçak vurmak.

deli gibi oynak < Tü çalvurmak. bir araya getiren. sığır ~ HAvr *gwou. kastanyet" çehar. cem eden. cuma mescidi" cem camia [ xx/a] toplum. topluluk insanları bir araya getiren şey veya olay " cem ~ Ar câmic [#cmc fa. dört parçalı köçek zili. itip kakmak. f. [Tuh. KGunya xiv] toplayan. sürahi (= Ave yama. su sığırı = Aram gamüş a.a. < OFa gâv inek. [T S xv] çalkan-sıçrayıp oynayarak yürümek. [KT 1876] camla çevrili veya örtülü yer ~ Fa câmakan soyunma yeri. bardak" iken 17. kavga etmek" anlamından türemiştir. kâse.a. çamaşırcı & Fa cama giysi + Fa şüy/şür yıkayan (< Fa şustan.* Modern kullanımı "çarpışmak. Karş. [Çağ xv+] çam ağaç ~ Fa çar para ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür.a. çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. cam [Yus xiv] kadeh. haşarı. SIRÇA. [Çağ xv+] çam ağaç ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür.a. [Mü xvi] camuz ~ Ar câmüs/câmüş manda. çalka[mak <Tü [T S xv] çalka. bardak. " biftek .a. pare çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı.sarsmak. yy'a dek ayrı ad olarak değerlendirilmemiş ve sözlüklerde yer verilmemiştir. akrobat [Kan xv] canlı hayvan tüccarı. camız/camus [Env xv] camuş. şüy. soyunmak * Güncel anlamı cam kelimesinin etkisiyle sonradan türemiştir.. cami [İrşad. giysilik & Fa cama giysi + Fa kandan çıkarmak. Ancak Ar şamc (mum. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir.] 1. Neş. dört parça. ~ OFa gâw meş a. kadeh.yıkamak ) " camekân cambaz hilebaz. 2.) ~ * Özgün anlamı "kadeh. çarpmak " çalçalpara [LO ] çar pâre/çalpara kastanyet 1. Arg xv] ~ Fa cânbâz canlı hayvan ticareti yapan " can.] * Osmanlı Türkçesinde camie sözcüğünün dişil biçimi olarak kullanılmış. Ancak Ar şamc (mum. +baz camekân [Mercimek xv] hamamda giysi çıkarılan yer. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir. yıkanmak üzere ayrılmış giysiler ~ Fa cama şüy giysi yıkayan. soymak.a. 2. 2. ŞİŞE. fakat 20. ~ Ar câmicat^ [#cmc fa. a. [Men xvii] cam Fa/OFa cam bardak. yy'dan sonra Türkçe sırça sözcüğünün yerini almıştır. çamaşır [Arg xvi] 1. [Men xvii] cameken/camekân a. giysi yıkayıcı. deli gibi öteye beriye hareket etmek < Tü çalık [T S xv-xviii] çok sıçrayan.

Bak.) ~ HAvr *gweis. ekime elverişli olmayan arazi ~ İng jungle tropik orman ~ Sans cangala çöl. çok (< Fa fuzüdan. ~ Fa cânwar canlı yaratık. büyüten. HAvr gwl-wotbiçiminden Sans cîvita-.biçiminden Sans cıva-. yüksek rezonanslı darbe sesi. şiirde "sevgili" [CodC xiii] . [passim xiv] ~ Fa/OFa can hayat (= Sogd cwân/jwân a. HAvr gwi-wot. parlak ve yanar döner renkli ipekli kumaş .a. Lat vigere. ferahlık veren & Fa can + Fa fizâ/fizây artıran. iç tırmalayan & Fa can + Fa %imş tırmalayan. canip Ar canb yan cansiperane can can + Fa sipar siper " can. yaka = & Fa [KT xix] canını siper ederek. HAvr gwî-wo. oturmak " çökçan Tü [Kıp xiv] çamur a. tortu < Tü *çö/*çoğ- [Uy viii+] çan 1.] canlar.a.yaşamak = Ave cyâiti/cvâiti a. çıngırak can [Kut xi] . fazla. vigor (canlı ve güçlü olmak). her çeşit hayvan " can. HAvr *gwi-g. +aver [KT xix] ince. yaralayan (< Fa %imşldan tırmalamak)" can cani işledi" cinayet ~ Ar canin [#cny fa.] suç işleyen < Ar canâl suç * Arapçada ender kullanılan bir biçim olup Osmanlıca sözlüklerde 19. a. canavar hayvan. Lat vîvus (canlı). zoe (yaşam). canan canavar özellikle yabani hayvan. çul) ile ilişkisi kurulamaz. Lat vîta (hayat). çan.biçiminden İng quick (canlı). fedakârca . kenar. fızâ.* Anadolu ağızlarındaki komeş/komış biçimi Erm komeş < OFa gawmeş'ten alınmıştır.artırmak. domuz canfes [Yus xiv] ~ Fa cânân [çoğ. çamur <Tü çökmek.a. [Men xvii] canver vulg. siper [Kıp xiv] ~ Ar cânib [#cnb1 fa. hayat).biçiminden EYun zöio (yaşamak). * HAvr *gwi-o. çoğaltmak ) * Ar cunfâs (çuval bezi.] yan.biçiminden EYun bíos. Gael beatha (can. = EFa civa-/cwa.a.Fa can fızâ cana can katan. yy sonuna dek rastlanmaz. Tü *çoğmur dibe çöken şey. 2. M A N D A . cangıl [ xx/b] çorak yer. canhıraş [Neş xv] ~ Fa can %irâş acı veren.

< Tü . bel [LO xix] pasaklı. 1. yalpalama. çapulcu çap. savulmak. tutarsızlık " çapraz < Fa çaprâst < Tü çapraz [İdrH xiv] çatışma. yalpalama. [TS xvii] çapıt eski bez. çarpmak. [Kıp xiv] çapak a. özellikle göz pisliği. [EvÇ ~ Fa camadan giysi çantası.çanta xvii] çanta a. pejmürde + Tü çul" çul çapak Tü [ xi] çalpak/çalpan kir. yalpa. yy sonlarından önce kaydedilmemiş olan sözcüğün Venedikçeye dayandırılması problemlidir. (Tatarca) *çapağul < Tü çap. yalı çapkını (hırsızlık eden bir tür kuş).a. dört nala at sürmek " çarp* Karş. sapmak) + Fa rast düz.çalmak. 19. balık tutmak ~? Ven *ciaparìn olta < < * Venedikçe etimoloji Kahane&Tietze tarafından önerilmiştir. çap çapa [Bia xix] boru ölçüsü. 2. paçavra. çapkın <Tü [CodC xiii] çapkun akın. [TS xv] talan eden. çapraz çapul <Tü [Çağ xv] çapawul yağma. talan. pislik. [TS xvii] çapul a. zıt yönlerde olma. +dan1 [İdH xiv] camedan giysi veya eşya konulan çanta.İt zappa bahçıvan aleti. tüfek ve mermi ölçüsü.alacalı hale getirmek? dokumak? " çarpAynı anlamda çapan/çapğan (Çağ xv+).Erm ç'ap' [v] ölçü [PiriR xvi] bir bahçıvan aleti. heybe.çarpmak. sağ " çeper. saldırı. [Men xvii] bir tür düğme ~ Fa çap rast "sol-sağ". genel anlamda kese veya heybe < Fa cama giysi" camekân. rast EŞKÖKENLİLER: Fa çap : çapraş-. yalpa. akın.a. çapraş[mak [TS xvi] karmaşık hale gelmek solsağ. talan etmek. talan etmek " çarp* -ağul/-awul eki Çağatay Türkçesinde ve Moğolcada görülür. Tü *çalp-/çap. kılıksız &? Fa çapan eski çapaçul püskü. alacalı hale getirmek " çarpçapari [LO 1876] çok iğneli olta Ven ciapàr [İt chiappare] tutmak. [Men xvii] çepüt eski pamuk < Tü çap. sol (< Fa çapîdan dönmek.çarpmak. çaput Tü [Kaş xi] çapğut birbirine dikili parçalardan oluşan dış giysi. [Redh 1890] iki dişli gemi demiri . çapul. ancak final -n sesinin kaybı açıklanmaya muhtaçtır. a. hacim ölçüsü . * md > t değişimi doğaldır. diyagonal & Fa çap aykırı.

= Sans çakrá a. çark. ~ OFa çârag (= Ave ~ Ar cârin [#cry fa.İng charleston 1. çardak . [LO ] car car yaygara ve gevezelik sesi < Tü çağır/çarjır gürültülü konuşma veya ötme sesi < Tü *çâ-/ çağ. çark [Aş. İnisyal ç. Rus hükümdarı 4. mekanik .] yük. Aş xi] [Kıp xiv] [AResmi1757] ~ Fa çâra/çâr a. akan. çardak ikil [Kaş xi] abur cubur.a.] cereyan eden. KT xix] cerr-i esqâl makaralar yardımıyla yük kaldırma ilmi. imparatoriçe. carıl onom [TS xiv] car etmek/car urmak ses.car. yuvarlanmak * Aynı kökten E Yun kyklos (tekerlek). [LO. f.] 1. yükler (< Ar 6iql yük ) " cer. kylindo (dönmek. nara .veya -n-etkisini düşündürür. devir (= Ave ça%ra. çarliston [Cumh 1928] bir dans. genç kız. çar1 [Aş xiv] dört ~ Fa çâr/çahâr dört" çehar çar2 [EvÇ xvii] Rus hükümdarı ~ Rus tsar imparator.yöntem.a.sesinin ötümlüleşmesi -n.bağrışmak. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri" kayser caraskal + [KatipÇ xvii] (cilm-i) cerrü'l-esqâl. döngü. [TS xiv] carılda. 1923'te James P. yuvarlanmak).) ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek < HAvr *kwel-1 ekseni etrafında dönmek. a. çare ) cari süregiden " cereyan çariçe çar2 * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir türevdir. kayzer. Gül xiv] hizmetçi. gürültü etmek " çağır* Karş. dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı. koştu " cereyan Tü ~ Ar câriyat [#cry fa. & Rus tsar + Sırp-itsa dişil eki" çare çârâ. gürültü. divanhane " çehar. [Men ] çarTak vulg. car car çağırmak.seslenmek. dişi köle < Ar cara aktı. . 2. Karş. 2.Fa çar Tâq "dört kemer". tak1 [Kut. bar bar bağırmak. kontrolsüz ve oburca yemek için kullanılan bir deyim [DK xiv] çarTak . [ML 1969] bir tür biber . [ xx] caraskal mekanik yük asansörü & Ar carr [#crr msd. Yus xiv] çar% ~ Fa/OFa çar% 1. sıklet çarçur etm.a. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü. usul.] çekme + Ar a6qâl [çoğ. çarık [Uy viii+] çaruk Türklere özgü kaba ayakkabı cariye [DK. tekerlek.

[CodC. casus casus [KıpGul. 2. Ferec xv] ~ Fa çar mîx dört çivi. şak/şakır sesi çıkarmak" kavramına dayanır. yol (~ OFa sög a. Cumartesi < İbr #şbt dinme. çarşaf [CodC xiii] çarçav . yön. Karş. [ xx/c] frapan. iki yüzlü. pazar yeri & Fa çâr dört + Fa sü taraf. Cumartesi. dörtyol. ferman. şebboy çarşamba [CodC xiii] çehar şembe ~ Fa çâr şanba haftanın dördüncü günü & Fa çâr dört + Fa şanba/şanbih hafta (~ Aram şabbstâ/şabbeh 1. çarpı YT [Geom 193+] < Tü çarp-" çarp- * Atatürk tarafından bulunan kelimelerdendir.kamçı vurmak. koşmak. elle yoklama. Zarb < Ar #Drb (aritmetikte çarpma işlemi) sözcüğünden esinlendiği anlaşılmaktadır. talan etmek. DK xiv] ~ Ar câsüs [#css] izci.kökünden türediği anlaşılıyor. kılıç vurmak. Anlamların tümü "vurmak. yağmalamak < Tü *çalp. vulg. vurmak. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi ~ OLat chartula [küç. ferman.Fa çâdarşab gece örtüsü & Fa çâdar örtü + Fa şab gece " çadır. hafta ~ İbr şabbât dinlenme günü. 2. [Arg xvi] çârşeb.seğirtmek.a. ani eylem sesi. çapak. ara verme. göze batan (renk) < car " car çarter [ 198+] ~ İng charter 1. ordunun önünden giderek bilgi toplayan kimse. haç " ~ Fa çar nâçâr işe yarasın çarnaçar [Tz xv] yaramasın & Fa çâr2 çare + Fa nâçâr çare değil" çare. ortak Arami kültürü aracılığıyla Ortadoğu ve İran'a yayılmıştır. yy'dan itibaren İbrani toplumundan. çalmak. ruhsat < Lat charta kâğıt" kart2 çaşıt Tü [ xi] çaşut yalancı. cass/macassat] yokladı. " çak* İşlevi tam olarak anlaşılamayan bir -p. na+ çarp[mak Tü [Kaş xi] çap-. yan. yellenme sesi. berat. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi < öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent çarmıh çehar. çarşı [Gül xiv] çarsû ~ Fa çâr sü dörtgen.2. a. [DK xv] çarp. ) " çehar cart onom [TDK 1955] yırtma sesi. atı hızlı sürmek. dinlenme ) " çehar * Yedi günlük hafta düzeni MÖ 6. kılıç vurmak < Tü çal.] "kâğıtçık". ruhsat. araştırma. mıh [T S. istihbarat elemanı < Ar cassa [msd.çarpmak. DK xiii] çap. akın etmek.ekiyle çal.a. çârşef/çârşaf . inceleme ) . talan etmek. el yordamıyla aradı (= Aram #gşş elleme. [TDK 1955] cart curt etmek korkutmak amacıyla yüksek perdeden konuşmak.

ahşap çatırtısı < " çakçat pat/çatra patra anlatan deyim ~ Bul çetır pet dört beş çat[mak birleştirmek çatal <Tü [LO xix] çatra patra bir dili çok az bilmeyi Tü [Kaş xi] çat. ETü çantur. Tü? . Ayrıca Kıp çawrunmak (çevirilmek . çatır onom [TS xiv-xvii] çatıldı/çatıltı silah çarpıştırma sesi.şaklamak. dikmek.a. topal. [Ferec xv] yüzeyi yarılmak < çat çarpma veya çatlama sesi " çat çavdar [Men xvii] çavdar ~ Fa cawdar arpa ve buğday tarlasında parazit olarak yetişen bir tahıl. genelde tahıl. çatana çatı <Tü [LO xix] Tuna nehrine özgü küçük buharlı nehir teknesi < öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba. [LO xix] < Tü çağla-" çağla- * Halk ağızlarına özgü bir biçim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. akarsu. [Oğ xi] katmak.a. bağırmak.a.çat. [BK 1799] çağlağan . el çarpma sesi çıkarmak. [LO ] darbe sesi. vurmak. hububat (= Ave yava. çatlama sesi.[onom. münadi < Tü *çağ-/*çaw.) ~ HAvr *yewos a. yy'dan önce kaydedilmemiş ise de karş. cavlak " çıplak çavlan çağlayan <onom [LO xix] çıplak. çapraz olarak < Tü *çağ-/*çaw.seslenmek.dönmek. çavdar Fa caw arpa. dayak sesi. cay[mak [DK xv] çay. şelale. haykırmak " çağır* Özgün anlamının bağırmakla ilgili bir görev olduğu açıktır. çatla[mak Tü [Kaş xi] çatla. Karş. bugün Romanya'da Cetate [Men xvii] evin çatısı < Tü çat-" çat- * "Birbiriyle açı oluşturacak şekilde çatılmış düğerler" anlamında olup düz dam için kullanılmaz.(caydırmak . = Sans yavah a. [Kaş xi] savaşta safları gözetip kargaşayı önleyen görevli. [LG 188+] cavlak çekmek ölmek (argo) <Tü [TS xvi] çağlan çağlayan. [Kıp xiv] padişah önünde yüksek sesle bağıran görevli. dazlak.a. [Men ] çat çat dişlerin birbirine çarpma sesi.Kaş xi) < *çaw(u)n-tur-.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak " çak[Tuhf xiv] iki veya daha çok dişli tarım aleti < Tü çat-" çat- * Dil Devriminden önce Türkçe köklerden -el ekiyle yapıldığı izlenimini veren iki kelimeden biridir.xv). vaz geçmek * Fiilin basit biçimi 15.çarpmak. çavuş Tü [Or viii] çawuş bir tür görevli.

caz2. tellal. 2. ses etmek < Tü çaw ses. 1920-21'de İstanbul'da duyulmuştur. [DK xv] çayır . [Ç ağ xv +] a . şamata. acemi çaylak ("tecrübesiz tellal") deyiminden krasis yoluyla türemiştir. [TDK 1974] toy. takım " caz1.a . yy ortalarına doğru Batı Avrupa ve Rusya'da tanındı. Üçüncü anlam. +kir* Edirne halk ağzından 20.çay1 [Damadzade 1731] ~? Fa çay 1. camellia sinensis. milvus milvus. Asya ve Doğu Avrupa dillerinde Gwangdong lehçesinden alınan ça' biçimi yaygınken. caz1 [passim 1921] ağızlarında "gürültülü eğlence". Güney ABD zenci * İngilizce sözcüğün kökeni belirsizdir. bu bitkiden yapılan içecek (= Rus çay a. [ xix] bağırarak haber götüren bir tür haberci. Caz müziği Fransa'da 1918'den başlayarak popüler olmuş. [Men xvii] çaylak bir tür yırtıcı kuş. yy ortalarında genel kullanıma geçmiştir. cazır onom yanma veya ateşte kızarma sesi.a. Türkçe sözcüğün Farsçadan mı. +dan1 cayır çayır onom Tü? [Tz 1899] çaydan çay pişirme kabı [ARasim 1897-99] cayır cayır yanma sesi "caz2 [Kıp xiv] şayır şimen otlak.] bağırma sesi" caz2. • Türkçe sözcük ilk kez Damadzade Ahmed Efendinin 1731 tarihli Çay Risalesinde yaygın kullanım buldu. çekicilik < Ar câ5ib . gürültü etmek < Tü caz/cazır [onom. bir tür müzik ~ İng jazz 1. bando cazgır <onom [Tz 1944] güreşecek pehlivanları yüksek sesle tanıtan kişi Tü *cazğır-/cazğırda. Rusçadan mı alındığı açık değildir. yapraklarından içecek yapılan bir bitki. Tü & Tü çay + çaydanlık Fa -dan " çay1. çığlık " çağır* Sözcüğün iki orijinal anlamı "bağıran" fikrine dayanır. 1910 dolayında kullanıma girmiştir. ateşe değen su sesi ~ İng cazbant [Bah 1924] bir nevi Amerikan orkestrası jazzband & İng jazz + İng band grup.a.bağırıp çağırmak. ç a y2 Tü ? [D Kx v] d er e. 2. Batı Avrupa dillerinde aynı sözcüğün Xiamen lehçesinden Portekizce vasıtasıyla alınan tê biçimi benimsenmiştir. cazibe çeken " cazip [Men xvii] çekim gücü. * Çin kökenli olan bitki 17.) ~ Çin ça' a. bağırış. tecrübesiz < Tü *çawlak bağırgan < Tü çawlabağırmak. [Çağ xv+] çayır Tü çaylak <Tü [Tuhf xiv] çarlak .

şiddet < Ar cabara 1. yeni < Ar cadda kesti. Jeminasyon da yakın dönemin ürünü olmalıdır. kırık kemiği kaynaştırma. kesik. azamet taslama (Allaha mahsus olup insana yakışmadığı içün ibad hakkında ancak zem maksadiyle kullanılır). kaynaştırdı. çekişti" cidal cebellezi cep " cep * -ellezi ekinin yapısı açık değildir. çeken. [Kadı xiv] cebe silah. kabarma. cedit [KıpGul xiv] cedid yeni ~ Ar cadîd [#cdd2 sf. [ML 1969] cedelleşmek hlk. cazip [Ferec xv] çekici < Ar caSaba kendine doğru çekti" cezb cebeci cephaneci er ~ Ar câ5ib [#c5b fa. Arapça kökün iki anlam grubu arasındaki ilişki açık değildir.] dağ (= İbr gsböl cebel [Kıp xiv] sınır = Fen gbl sınır. birleştirdi.Ar cabarüt azamet. [TDK 1955] ceberut merhametsiz.] kabalık. zorluk. cephane. sentez.] 1. & Ar cafâ' eziyet + Fa kaş [TDK 1955] cebine atma. mantıkta diyalektik < Ar cadala burdu. keş1 [Kut. niza.* İsm-i failden -e ekiyle masdar türetilmesi Türkçeye özgüdür. İng algebra (matematikte cebir) biçimleri Arapçadan alınmıştır. • Fr algèbre. celal. özellikle tanrının gücü < Aram #gbr kabarma. [Kan xvi] cebeci < Moğ cebe silah. güç. zorba (sıfat) .] cezbeden. cebelleşmek < Ar cadal [#cdl msd. Aş xi] ~ Ar cafâ' [#cfw msd. güç kullandı (= Aram #gbr üstesinden gelme. şiddet ~ Ar cabr [#cbr msd. çekişme.] 1. şişme. cebir/cebr[Kut xi] cebr zor. keskin idi. zor. [KT ] ceberut kibir. özellikle ok veya mızrak ~ Ar cabal [#cbl msd. taşra. matematikte cebir. iktidar. 2. [HE Adıvar 192+] cedelleşmek . büktü. ceberrut [Men xvii] ceberut Tanrının her şeyden üstün olan gücü. çekişme. kahramanlık ve cesaret gösterme ) * Matematikteki anlamı "kırık kemiği bütünleme" anlamından türetilmiş olup 9. çalma (argo) Tü [LO ] eziyet çeken . 2. 3.] tartışma. 2. [TDK 1955] becelleşmek . olağanüstü büyük güç ~ Aram gebsrütâ güç. taze kesilmiş (kumaş veya meyve). uzak ülke ) cebelleş[mek [Men xvii] cedel tartışma. canlı ve gayretli idi" ciddi cefa zahmet < Ar cafâ kırıcı davrandı cefakeş çeken " cefa. yy'da türemiştir. güç gösterme " cebir * Sıfat olarak kullanımı 20. yy Arap matematikçisi İbn Musa el-Hwarizrm'nin Kitâbu'1-cabr wa'l-muqâbala adlı eserinden alınmıştır.

tahammül etmek * "Çekmek" ve "tartmak" kavramları arasındaki ilişki için karş. satrançta şah hamlesi [xiv]. xiv] tartmak. Lat pendere (çekmek.a. tartmak). çekimser.tartmak " çek- . yy) devlet hazinesi adına yazılı ödeme emirlerine verilen ad iken 8.: çek-. yy'da Batı dillerinde kullanıma girmiştir. E Yun tetr-. çekin-. idea (= Ave cithra. ~ OLat scaccus a.] bilmeme. kontrol etmek [xvi] (~ EFr (é)chec satrançta şah. Ayrıca Lat quartus (dörtte bir). görüntü.a. = Sans çatúr a.a. çekince.a.görünme.cehalet [Ali xvi] habersiz olma < Ar cahila [msd. katlanmak. ~ Ar Sakk a. çizgi çekmek. suret = Sans çitrá resim. cehennem ~ İbr ge hinnöm Gözyaşı Vadisi. suret ) çek [LO xix] ~ İng cheque/check üçüncü şahıslara devredilebilen ödeme emri ~ EFr (é)chec a. denetlemek. çektiri çekap [ xx/c] ~ İng check-up kontrol. dize kadar inen köylü giysisi < öz Jacques bir erkek adı < Jacobus a. yy'da Abbasi maliyesinde aynı anlamda kullanılmış ve en geç 12. [passim.a.(dört). EŞKÖKENLİLER: Tü çek.] Avrupai cepken < Fr jaque 1. baştan aşağı gözden geçirme & İng to check 1. belirme. cehalet < çehre [KıpGul xiv] çihre ~ Fa çihra insan yüzü ~ OFa çihrag bir şeyin doğası veya özü. 2. cehl Ar cahala bilmez idi" cehalet [Aş xiv] ~ Ar cahl [#chl msd. hip(o)+1 ceket [AMithat1877]jaket ~Frjaquette[küç. asmak.a. ~ Ar cahalat [#chl msd. bir şeyin gözle görünen yüzü. çek[mek Tü [Kaş xi] çek. quadraginta (kırk).] bilmeme. ~ Fa/OFa çahâr/çâr dört (= Ave * Aynı kökten Lat quatr-.a. Slav çatr. satranç oynu ~ Fa şah hükümdar ) + İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat" şah1.) ~ HAvr *kwetwer a.a. ağıt * Hinnom vadisinde kurulan Moloh tapınağı MÖ 8. cehennem [Kut xi] ~ Ar cahannam Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer. cahl/cahâlat] bilmez idi çehar/çar1 [Ferec xv] çar çathvar. Kudüs yakınında bir yer < İbr hinnöm gözyaşı. yy'da kral Hosea tarafından yıkıldıktan sonra burası lanetli sayılmış ve Kudüs kentinin çöplüğü olarak kullanılmıştır. ~ OFa çakk a.a. çekingen. kan çekmek. * İran'da Part ve Sasani hanedanları döneminde (1.ip çekmek. "jokey çeki <Tü [Arg xvi] bir tartı ölçüsü < Tü çek. 2.-7. çeki. köylü. pondus (tartı).

[Kıp xiv] şekirdek/çekürdek < Tü çakırda-/şakırda-/*şekirde-çıtırdamak.fiilini andırır. yücelik < Ar calla çok büyük ve yüce idi . kızgınlık . [LL xviii] arzulamak. celal [KıpGul xiv] büyüklük. [TDK 1955] celallenmek öfkelenmek. [TDK 1983] celal öfke. İnisyal ç. çektiri <Tü [T S xv] çekdirü . çalım/çelme. [KT xix] celalli çabuk kızan. [KT xix] içtinap ve ihtiraz < Tü çek-" çekYT YT [CepK 1935] mahzur.çekiç Tü [Oğ xi] çekük a.a. [Kıp xiv] çeküç < Tü *çakıç < Tü çak-" çak- * Araç isimleri yapan -iç ekiyle.. • ç. [PiriR xvi] çekdürür gemi kürekle yürütülen gemi < Tü (kürek) çekmek " çekçekül çel[mek » <Tü çal" şakul [TS* xv] . yücelik. şakırdamak < Tü çak/çakır [onom.Ar calâl [#cll msd. ululuk.] ihtişam. carıldamak < Tü çak/çakır [onom. çekin[mek etmek çekince çekingen <Tü [T S xv] . celadet [Ali xvi] direnç < Ar caluda direndi.a. sağlam idi < Ar cild " cilt ~ Ar calâdat [#cld msd. azamet.] şakırdama sesi" çak< Tü *çekür(t)- * Esasen yeşil çekirge veya cırcır böceğinin adı olmalıdır. İng cricket (yeşil çekirge) < crick (cırcır sesi).etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir.vurmak " * Çalmak fiilinin varyant biçimidir. çekimser YT yapmak < Tü çek-" çek* Anlamca çekin. içi çekmek. ihtiraz kaydı [CepK 1935] muhteriz < Tü çekinmek " çekin[TDK 1955] müstenkif < Tü çekimse. sert tabiatlı. azamet.[YT 195+] çeker gibi < Tü çekinmek" çekin- çekirdek Tü [Kaş xi] şekirtük her türlü kabuklu yemiş ve meyve çekirdeği..] vurma ve kırma sesi " çakçekirge Tü [Oğ xi] çekürge a. özellikle ayakla vurmak = Tü çal.] sabır.sesinin etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir: karş. çal-/çel-. Karş. [Çağ xv+] çegürtge şakırdamak. [Men xvii] vurmak.

mola verme.etkisiyle sesli incelmesi görülür.a.] kırbaçlayıcı [esk. ya da Türkçe kökenli olup Farsça üzerinden gerialıntılanmış olması mümkündür. ferforje < Tü çal-/çel-dövmek. [LO ] çeleng metalden yapılan çatma sorguç (demir iskelet üzerine mücevher veya yapraklardan oluşan taç) =? Fa çelân demirden yapılan her türlü alet ve edevat Fa çiling/çiring [onom.]. Sözcüğün 11. 2. (bıçak) vurmak " çal* Fa çalık/çalik (a.. çelenk [Men xvii] çelenk/çelek demir kova.. tedarikçi < Ar calaba çağırdı. xiii] yüce kişi. tokatladı" cilt çello [ xx/b] ~ İng cello ~ İt violoncello [küç. Gül xiv] cellad ~ Ar callâd [#cld im.] çağırma. celep [Kıp xiv] ~ Ar callâb [#clb im. yy'dan önce Nasturi din adamları yoluyla Orta Asya'ya yayılmış olması muhtemeldir. çelebi salip * Süryanice telaffuz 'tslab' şeklinde olup fonetik açıdan Türkçe çeleb ile uyumludur. İsa " çelik2 <Tü [Kıp xiv] 1. kesilmiş dal. çubuk.] demirin demire çarpma sesi * Tü çalmak/çelmek (demir dövmek) fiilinden türemiş. getirme < [Ali xvi] oturma.] mal getiren. getirdi celse oturum çeltik [Ali xvi] celb ~ Ar calb [#clb msd. [TS xvii] kibar.kesmek. [ xx/a] (meclis veya toplantıda) ~ Ar calsat [#cls msd. usta.* Halen yaygın olan "öfke. çelim[siz <Tü [LO xix] çelim çalım. tanrı ~? Aram Slab/Slâb 1. çubuklarla oynanan bir çocuk oyunu çal-/çel.bu ne hiddet bu celal" deyiminin yanlış yorumundan kaynaklanmaktadır. boy pos = Tü çalım " çalım * İnisyal ç. (mecazen) rab. ithal eden.] oturma < Ar calasa oturdu " cülus [Kan xv] çeltük ~ Fa şaltük/çaltük pirinç bitkisi . kırbaçladı.) Türkçeden alıntı olmalıdır.] violone'nin küçüğü olan bir çalgı < İt violone viola'nın büyüğü olan bir çalgı" viyola celp Ar calaba çağırdı. endam. mal getirdi" celp çelik 1 <Tü [Arg xvi] dövülmüş demir. DK. cellat [Kıp. terbiyeli kimse < Tü çeleb/çalap [passim. kızgınlık" anlamı muhtemelen İstiklal Marşı'ndaki ". 2. vurmak " çal< Tü [TS xiv] sahip. gösteriş. işkence ve idam görevlisi < Ar calada suya veya deriye vuruş sesi çıkardı. efendi. haç.

cemre [Kıp xiv] ~ Ar camrat [#cmr msd. a. [FBaykurt 1971] hırlamak. klavsen ~ Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı ~ EYun kymbalon a. [KT ] cemaziyülevvel evveliyat. = Akad gumâru a. [DK xv] sarık şeklinde kadın başörtüsü. topluluk < Ar camaca topladı. kömür. a.ile telaffuzu Farsça etkisi gösterir. 2. köz. Karaman kimyonu. a. toplantı" cem [Kut xi] ~ Ar camâcat^ [#cmc msd. caml ] tam ve eksiksiz olma cemaziyülevvel [ xiv] ay adı. k > ç dönüşümü Orta Farsçada tipiktir.) * Karş. cemaat topluluk. kor. çembalo [LO xix] ~ İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı. fıçıları bir arada tutan metal halka ~ Fa/OFa çanbar kuşak.cem [Kutxi] ~ Ar camc[#cmcmsd. 2.] toplama.] ~ Ar camâl[#cml msd. toplanma. #cmc. evvel * -z.] güzellik < Ar cemal [Kut. Farsça "çayır" anlamına gelen çaman ile birleştirilmesi yanlıştır. yy ikinci yarısında yazı diline geçmiştir. tekne. kasnak = Fa çapar a. halka.] 1. < EYun kymbe kâse. • Erkek adı olan Cem Farsça olup bununla ilgili değildir. toplantı" cem [Aş. cemiyet [#cmc msd. geçmiş ~ Ar cumâdâ'u-al-awwal İslami ayların beşincisi" el3. Şubat ayında artan sıcaklık (= Aram gamrâ a. " çeper çemen [LO xix] pastırma yapımında kullanılan ot Erm ç'aman/ç'amun kimyona benzer bir bahar. [Men xvii] kasnak. toplama. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. dırlamak. öfkeli cevap vermek < " +kir* Yerel bir ağızdan 20.]1. yy başlarından itibaren Fr société karşılığı olarak kullanılmıştır. cemse [ xx/b] askeri personel taşıma aracı ~ marka GMC askeri personel taşıma aracı markası < marka General Motors Corporation motorlu taşıt üreticisi Amerikalı firma . bir araya getirdi * Ar #cmm. DKxi] camala [msd. KıpGul xiv] toplum ~ Ar camciyyat^ * 20. #cmhr kökleri "toplama.a. çemkir[mek [MMakal 1954] kesik kesik havlamak. aritmetikte toplam. carum carvi [v] (~ OFa *çaman ) = Akad kamunu kimyon " kimyon * Ermenice kelime 5. bir araya getirme" anlamını taşır. kazan çember [Yus xiv] .

bu durumda olan kişi ~ Aram ganâbâ hırsız.EFa çanu. özellikle vahşi hayvan tırnağı * Erm cang (vahşi hayvan tırnağı) Farsçadan alınmıştır. < Fa çang tırnak. cengâver çengel [LO ] ~ Fa cangâwar savaşçı" cenk. a.Fa çangâl/çangal pençe. etrafını çevirmek ) " cin1 .] 1.] kutsal kitaplarda adı geçen bahçe ~ Aram gannâ/gannstâ bahçe < Aram #gnn koruma. kapatma. hazine ~ OFa ganz/ganzmag a. cenaze [KGunya xiv] cinaze ~ Ar/Fa cinâza ölünün içine konulduğu tabut ~ Aram ganszâ gömü. araç ) ~ Fa candara baskı mengenesi (= ~ Fa çana/çâna a. bir şeyin iki yanı. çengi [Kıp xiv] ~ Fa çangî çalgıcı. [İdr xiv] çene . embriyon " cin1 cenk büyük olay. nezd. özellikle gece vakti ve gizlice çalan hırsız < Aram #gnb çalma. -k ekinin işlevi belirsizdir.> İng chin (a. +aver [İdrH xiv] çengâl kıvrık sivri uçlu metal nesne . özellikle çeng adı verilen çalgıyı çalan < Fa çang tırnak. * Karş. ~ Ar canâb [#cnb1] yan. şer'an kirli olma.a. etrafını çevirme (= Akad ganânu korumak.a. Aynı kökten Ger *kinn. Yus xiv] ceng cennet [Har xii] ~ Ar cannat [#cnn msd. hırsızlık etme * Arapça sözcük Aramiceden alıntı olup Ar canb (yan) sözcüğüyle etimolojik ilintisi yoktur. çenek YT [TDK 1944] botanikte çiçeğin bir kısmı < Tü çene çene * Çene sözcüğünün Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. a.cenabet [İrşad. mekanizma. çene [TS xiv] çene/çene . hengâme ) [Men xvii] ~ Ar canın [#cnn sf.a. cenah [Mercimek xv] mecazen kol. cendere [Men xvii] Sans yantra her tür makine.a.). Fa çana zadan (= çene çalmak). hadise.] kanat. kat. 2. sağ ve sol cenap [MMem xvi] cenab bir saygı deyimi < Ar canb yan " canip ~ Ar canâH [#cnH msd.a. ~ HAvr *genu-2 a. gasl etmeyi gerektiren durumda olma. "Namaza yanaşması caiz olmayan kişi" açıklaması halk etimolojisidir. KGunya xiv] ~ Ar canabat [#cnb2 msd.] gizli veya örtülü olan ~ Fa/OFa cang savaş (= Ave yang- [Aş.a. tırnak. tırnakla çalınan bir çalgı" çengel cenin şey.

şimal.] güney < Ar canb * Gün doğumuna oranla yan tarafta olduğu için. sürükledi çer çöp cerahat cerh ikil [Mercimek xv] cerr ~ Ar carr [#crr msd. [Men xvii] ceyb vulg. [TS xvi] çent-kertmek. • Cep telefonu deyimi ilk kez 1995'te kaydedilmiştir. Yun parádeisos (kutsal kitapta anılan cennet) < EFa pairidaeza (etrafı çevrili yer. ceb/cîb 1. çit. pislik " çöp1 ~ Ar carâHat [#crH msd. hane ~ Fa cephe [Men xvii] cebhe ~ Ar cabhat [#cbh msd.] 1.] yara" . cep [İrşad xiv] ceyb . çevirme < Fa çapîdan dönmek EŞKÖKENLİLER: Fa çapar/çanbar : çember. 2.[viii+ Uy] dokumak " çaput * İnisyal c/ç nedeniyle sesli incelmesi tipiktir. koyun.] 1. çevre duvarı. kucak. matematikte sinüs * Arapça sözcük Lat sinus ile eş anlamlıdır. alın. Karş. çent[mek Tü? [TS xiv] çendele.] çekme. kasnak.ince ince kesmek. askeri donanım deposu & Moğ cebe silah + Fa %âna ev " cebeci. [KatipÇ xvii] cebehane cebe%âna silahhane. çentik açmak centilmen [ARasim 1897-99] ~ İng gentleman beyefendi. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri. 2.* Karş. artık. çeper cephane [DK xv] cebehane . 3. halka. cer çekme < Ar carra çekti. bir şeyin ön tarafı. iki meme arası. kibar (~ Lat gentilis soylu ) + Lat man adam " janti. kuşak. çeper [DD xx/b] dış kenar. 2. bahçe). gömleğin göğüs veya boyun yarığı. cidar ~ Fa/OFa çapar/çanbar 1. manken cenup yan" canip [Aş xiv] ~ Ar canüb [#cnb1 im. [LO xix] cepgen omuza atılan kısa kaput < Tü çap. yük [T S xv] çör çöp [Yus xiv] < Tü çör/çörüntü tortu. Akad gannu (bahçe) Aramiceden alıntıdır. yüz (= İbr gobha yüksek < İbr/Aram #gbh yüksek veya çıkık olma ) cepken <Tü [Çağ xv] çapğan birbirine dikili parçalardan oluşan üst giysi. 2. daire şeklinde çadır veya saz kulübe. gömlek veya şalvar içinde bulunan torba ~ Ar cayb [#cyb msd. kibar kimse & İng gentle zarif. 3.

özellikle gelir ve giderlerin kaydedildiği muhasebe defteri. cerrah cerrah (= Aram garâ% cerrah ) " cerh [ xiv] ~ Ar carrâH [#crH im. akış < Ar cara (hızla) aktı. vücudu cerh [Men xvii] kesici bir aletle kesme < Ar caraHa yaraladı çeri Tü [Or viii] çeriğ ordu . . [T S xiii] çeri er. cereyan akıntı. çerçeve [Arg xvi] çerçive ~ Fa çar çüba dört çubuk. kâğıt tabakası" cirit ceriha [KT xix] yara < Ar caraHa [#crH] yaraladı" cerh * Arapça sözlüklerde mevcut değildir.a. günah " cürüm * Arapça sözcük cürm ile eş anlamlıdır. mecra çerez yaş yemiş [Mercimek xv] çeres . dolan < Ar curbuz hilekâr. macera.a. kitap. ayak işleri yapan " yarıcı cereme/cerime para cezası ~? Moğ carçı/caruçı [Men xvii] cerime 1. cariye.* "İrin" anlamı Türkçeye özgüdür. suça karşılık ödenen ~ Ar carimat/carîmat^ [#crm sf. ılıcalar).] suç. yaprak. [KT xix] beceriklilik. a. garmiyan (germiyan.)" çehar. EŞKÖKENLİLER: Ar #cry : cari. koştu [Ferec xv] ~ Ar carayân [#cry msd. maceraperest. dil ve ~ Ar carbazat [#crbz msd.] akım. suç. dörtgen. asker ceride [Men xvii] defter. yonga.a. soymuk. 2. [Men xvii] çeres içki ile yenen kuru ve ~ Fa çaras dilenciye verilen sadaka ~ Ar carH [#crH msd. cerbeze ifade gücü " gürbüz [LO xix] cüret. çermik [Kan xvi] ~ Erm çermig ılıca (Doğu Anadolu'da) < Erm çerm ısı. dolandırıcı ~ Fa gurbuz * Türkçedeki anlam kayması açıklanmaya muhtaçtır. Anlam ayrışması Türkçeye özgüdür.] soyulmuş şey. tabaka. icra. çaçaronluk. sıcaklık ~ HAvr *gwher-mno. f. " term(o)+ * Aynı kökten Fa garm (sıcak). f.] hilekârlık.a. cop çerçi [CodC xiii] seyyar satıcı hizmetçi.] yaralama. [ y 1860] gazete ~ Ar carîdat [#crd fa. cereyan. & Fa çar dört + Fa çüba çubuk (~ OFa çobag a.] ameliyat eden.

seçmek * Aynı kökten Lat gustare. Ar cu66at (cüsse) ve casad (cesed) biçimlerinin farklı Sami diyalektlerini yansıttığı varsayılabilir.cesamet [Men xvii] ~ Ar casamat [#csm msd. önemsiz. yemek) ~ OFa çaşnlg a. ~ Ar cadd [#cdd1 msd. sürahi" çeşme. kadavra. çâş. yer kapladı < Ar cism " cisim cesaret [Men xvii] ~ Ar casârat [#csr msd.] cüsseli.) ~ HAvr *geus.] cesur olma.görme. tadan. rastgele . laklak çete Sırp çeta haydut. mostra.] insanın fiziksel varlığı. tadılan.tatmak (= Ave çâş.] lakırdı. çeteci [Kan xvi] akın.] kâğıt parçası. göze ~ OFa çaşmag a. büyük. a. lezzet tadım.a. çâş. eskiz. " çeşm [Aş xiv] ~ Fa çaşma göz gibi olan şey. ışık < HAvr *kwek. tadılan. sohbet.a. cesim [Men xvii] şişman < Ar casuma büyük idi. gözüpek. müsvedde ~ EYun s%edârion [n. Karş. HAvr *kweks-mn. [Men xvii] çâşnî tad. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad < İng chatter [onom. küç.tatmak. ceset * Süryanice guşda ve Nabatice gtta biçimleri eşdeğerdir. girişti.görmek çeşme pınar. atıldı. müsvedde < EYun s%edios geçici. tadan < Fa çaşîdan. ölü gövde = Aram güşdâ kadavra. satılan bir malın örneği ~ Fa çaşîda tadılmış.a. cüsse < Ar casuma büyük idi. çeşmibülbül ~ Fa çaşm-i bulbul bülbül gözü. " çeşit cesur atak " cesaret cet/cedddede.a. yer kapladı" cisim ~ Ar casîm [#csm sf. çeşni [Aş xiv] . bir tür cam işi & Fa çaşm göz + Ar bulbul2 ibrik veya ibrik ağzı. lezzet (< Fa çaşîdan. cüsse. a. EYun geüo (tatmak.] girişken. ataklık < Ar casara bir dere veya vadiyi geçti.] çiziktirme. tad. 2. aydınlanma. tad almak). hacimlilik. bülbül * Kuş adı olan bülbül ile ilişkisi çok dolaylıdır.] [DK xiv] cedd çet [Hürr 2000] ~ İng chat 1. çeşit [Men xvii] çeşide tadılmış. risk aldı ceset [Aş xiv] ~ Ar casad [#csd msd. ata [Men xvii] ~ Fa çâşnî ~ Ar casür [#csr im.] büyüklük. akıncı topluluğu (Rumeli'de) çetele [Men xvii] ~ İt cedola kağıt parçası ~ Lat schedula [küç. [LO xix] çeşid/çeşin nümune.tatmak. çeşm [Ferec xv] ~ Fa/OFa çaşm göz ~ EFa çaşman.

eğir-.* İng schedule (program kâğıdı) Latinceden alınmıştır. kriket < Fa çawl kıvrık. 2. zor. geçiş cevelan [ xiv] dolaşma. Yus xiv] [CodC xiii] çevük neşeli [ xi] çewür.] [İdrH xiv] kırılması güç. dolandı ~ Ar cawalân/cawlân [#cwl msd. ~? Fa çabuk hızlı. kesiksiz çizgi.a. sert (özellikle ceviz). Doğu Anadolu kökenli olan bitkinin adının Ermenice veya başka bir Anadolu dilinden yayılmış olması muhtemeldir.vurmak. EVİRçevirmen ceviz YT [CepK 1935] mütercim < Tü çevir. DEVİR-. a.).] yanıt ~ Ar cawâz [#cwz III msd. * Karş. Erm nguz (a. Karş. eğir-/ewür-." çevir-. bükük cevher kıymetli taş ~ OFa gawhar/göhar a. DK xiv] sopa. Aş xi] cevab [Ali xvi] ~ Ar cawâb [#cwb msd. çat pat. a. çabuk " Tü *çeğir- çevgan [Yus. cetvel [Kıp xiv] cedvel su kanalı. dolanma < Ar câla döndü. [Men ] düz çizgi çizmeye mahsus alet ~ Ar cadwal [#cdl] 1. a. izin < Ar caza geçti [Kut. [Kazak ] Tü çat-/çet. sert. [Kırg ] çetin zor. cevahir [Aş. ~ Fa çawgân bir ucu kıvrık ~ Ar cawhar [#cwhr] cevher. kıymetli taşlar < Ar cawhar " cevher cevap cevaz belgesi. OFa gawz. +men2 ~ Ar cawz a. döndürmek * Eş anlamlı olan Tü çewür-. çetrefil bir deyim * Karş.] dönme.] geçit. a. . İbr egoz.fiilleri arasındaki ilişki açık değildir. teğir-/tewür. çizgili liste veya tablo < Ar cadala burdu. ip ördü. çetin Tü çitin a. çarpmak " çat[LO xix] bozuk şive ile konuşulan Türkçe için kullanılan ~ ? cevherler. ~ Aram gawzâ a. küçük akarsu.çevirmek. çevik çabuk çevir[mek Tü [Aş. su kanalı. bu sopayla oynanan oyun. öz. Yus xiv] ~ Ar cawâhir [#cwhr çoğ. gerdi" cidal * Türkçe ikincil anlamı cedvel tahtası deyiminden türemiştir.

cezir/cezr[MMem xvi] çekilmesi. " cihaz [EvÇ. ateş parçası.] a. ordu < Aram #gys akın ve gaza etme. DK xiv] caza bedelini ödedi. muhit. köklü (Fr radical karşılığı) ca5r/ci5r 1. sığlaştı cezire su çekildi " cezir [Ferec xv] ~ Ar cazr [#czr msd.] askeri birlik. 2.a. < Ar ~ Ar ca5b [#c5b msd. yek [Men xvii] çâryek vulg.a. yerçekimi < Ar caSaba kendine doğru çekti cezbe bilinçten arınma hali " cezb [Ferec xv] ~ Ar caza' [#czy msd.] < Ar ca5r kök. cevşen [DK xv] örme zırh göğüs. havuç cezve [Men xvii] ce5ve köz. Men xvii] ceren/ceran/ceyran ~ Fa carân ahu. a. yağmalama) ceza [Yus.] 1. 2.Ar cihaz [#chz msd. [CodC xiii] çövre/çüvre < Tü *çewreg < Tü çewür. köken. ~ Fa çar yak ceylan antilop ~ Moğ cegere(n) a. havuç " cezri * Yakın dönemde Hatay ağızlarından Türkçe genel kullanıma geçmiş bir sözcüktür.] tasavvufta ~ Ar cezerye [TDK 1998] havuçla yapılan bir tür tatlı *ca5ariyyat [#c5r nsb. [LO xix] ce5ve kahve pişirecek ibrik .] çekme. ordu (= Aram gaysâ akıncı birliği. 2." çevir~ Ar cawşan [#cwşn] 1. f. kor. dolaştı" cevelan çeyiz [LO ] ~ Ar cawwâl [#cwl im. cezir < Ar cazara su çekildi. ateşten köz almaya yarayan çubuk Tü [Uy viii+] çıbıkan/çubakan hünnap meyvesi. f. kök.a. asl. göğsü örten zırh Fa cawş zincir baklası.çevre <Tü [T S xiii] çevre etraf. halka cevval dolanan < Ar câla döndü. donanım. çok [KıpGul xiv] cihaz evlilikte kız tarafının getirdiği mal ve eşya .] suyun ~ Ar cazîrat [#czr sf. [İMüh xiii] çiban vücutta çıkan kabartı çıban . kor. ~ Ar caSbat [#c5b msd. çeyrek ceyş [Men xvii] ~ Ar cayş [#cyş msd. civar. çeyrek dörtte bir " çehar. 2. tazmin etti (= Aram #gzy ödeme ) cezb [etm [Men xvii] baştan çıkarma.Ar ca5wat [#c5w] 1.] cevelan eden.] ada < Ar cazara < Ar cezri [Tıngır 1891] kökten.

ciddi ve gayretli idi çıfıt [CodC xiii] cuhüd yahudi. meme ucu. * Nihai anlamı "tomurcuk" olmalıdır. iki şeyin biri. [Men ] çufud/çifud cuhüd/cihüd Yahudi ~ İbr yshüd a. iki şeyi birleştirmek ~ Fa . mafiş anlamında deyim.emmek * Cıcığını çıkarmak deyimi Erm //ign hanyl (a.) çevirisidir. 2.a.a. cici çoc [DK xv] cici bici süs. [Kıp xiv] çiçek/şişek < Tü * şişek < Tü şiş. şişirmek) < HAvr *bhel. huy < Ar cabala kalıp döktü. [DS 1952] bazı çocuk oyunlarının adı.. cicim yaygısı ~ ? [BK 1799] cecim ~ Fa câcim renkli iple dokunan yer cicoz [LO xix] 'yok'. gayretli < Ar cidd [#cdd2 msd. bilye ~? cidal [ xiv] ~ Ar cidal [#cdl msd.a.) [Men xvii] ~ Ar cidar [#cdr] duvar (= Aram gsdîrâ ciddi [LO xix] ciddi. 2. [Aş xiv] çüft ~ Fa cuft eş. üflemek. çiçek açmak). kese. tartışma < Ar cadala burdu. 2. keskinlik < Ar cadda kesti.çift koşmak.] ciddiyet. koza). çıplak cilt sesi " şap1 cibilliyet [Ferec xv] cibillet ~ Ar cibilliyyat [#cbl] yaradılış.) ~ HAvr *yug-ta. süslü < ~ Erm dzdzig 1.< HAvr *yeug. şişmek. çift koşulan öküz ~ OFa cu%t a. güç gösterme ) cidar çit.] çatışma. " yahudi * İnisyal y > c dönüşümü Farsçada tipiktir. ip bükme. gayret. [ML* xx/c] bir bilye oyunu. posa < Erm dzudz. kuvvetle gerdi (= İbr/Aram #gdl 1. güçlenme. İng blow (1. çift [CodC xiii] cüft/ceft. çiçek açmak). 2. dzdz.kabarmak. balon) = flâre (üflemek. sivrisinek.a. şekil verdi = Aram #gbl hamur yoğurma.a.cıbı. cıcık [D S ] cıcığı çıkmak emilen şey. Ayrıca Fa gul (çiçek) = gül (top. keskin idi. biçim verme cibinlik tatarcık çiçek Tü tomurmak " şiş<Tü [Men xvii] cıbınlık/cibindarlık < Tü çıbın sinek. emzik. [Uy viii+] çiçek a.(1. duvar = İbr gader a. (= Ave yu%ta. ş > ç dönüşümü tipiktir. follis (şişkin şey. ip ördü. şişkin şey. maya. mücadele. Lat floş (çiçek). Anlam ilişkisi için karş. cıbıl onom suda yıkanma sesi. esmek. a. örme.a.

patika. nemli " çiğ1 * Belki sonbahar yağmurlarından sonra ıslak toprakta yetiştiği için.). Lat iocur. = Sans yákrt a. • Karş.xi). gürültü " çağır- < Tü çaw/çoğ * Belki çaw/çoğ sözcüğünün varyant biçimi olarak değerlendirilebilir. dağdan yuvarlanan kar kümesi ses. çığış (gürültü . çiğ2?.a. Sans yóga (boyunduruk." çağır- . gürültü. [İdr xiv] çi =? Tü çî/çig yaş. karda yürüyerek açılan yol çığır[mak <Tü [DK xv] bağırmak. yaşlık " çiğ1 çigan [ xx/b] Macar çingene müziği . çift koşma). Fa tar (yaş. 2. iocor. çiseçiğ2 Tü [Kaş xi] yig pişmemiş (özellikle et).* Aynı HAv kökten EYun zygón. yüksek ses. çiğ1/çiy Tü [Kaş xi] çî/*çiğ yaş (sıfat). Ancak -(i)dem eki açıklanamamıştır.) ~ HAvr *yekwr. EŞKÖKENLİLER: Tü çi: çiğ1. [CodC xiv] çiyik . nem (isim) Karş.sıfat ve isim). zeûgma. yaşlık. pare çığır Tü [KT xix] ciğer parçası (sevgi sözü) & Fa cîgar [Kaş xi] çağır/çığır dar yol. zeûgos (çift). çiğdem. ciğer [CodC xiii] ~ Fa cigar/cîgar karaciğer ~ OFa yakar/cagar a. crocus Tü çig yaş. çağırmak. Tü çığırla-(karda yürüyerek patika açmak . Ar zawc (çift) sözcüğü Aramca yoluyla EYun zeûgos'tan alınmıştır.a.a. * Aynı kökten EYun (h)epar. çiftlik çift [Env xv] bir çift öküzle sürülebilen arazi < Tü çift" çığ <Tü [LO xix] 1.a. kw > p dönüşümü Yunancada tipiktir.a. y > c dönüşümü Farsçada tipiktir.Mac cigány çingene ~ Yun tsingána " çingene cıgara sigar çiğdem Tü [KT 189+] çıgara. [ 191+] cigara ~ Fr tsigane çingene ~? İsp cigarro" [Uy viii+] çigidem soğangillerden bir bitki. (= Ave yâkars a. çile-.xiv). iugum. ses etmek < Tü çağır. Lat iungere. İng yoke.(a. [İMüh xiii] çig . yaşlık .a. ciğerpare ciğer + Fa para parça " ciğer.

Mezid xv] & Fa cihan dünya + Fa gır tutan.a. veche = Ar wachat yüz cik onom k uş s e s i çık[mak Tü [Kaş xi] çık. evren ~ OFa gehân a." çık- * İstek ve yöneliş bildiren -sa.ekiyle.] 1. gayret. çığlık < Tü *çığrık < Tü çığır.* Ses yansımalı kelimelerde zayıf ses bildiren a > ı dönüşümüyle.. 2.] yüz. mücadele. coğrafya veya tarih kitabı. cihangir. cihanşümul cihangir [Ömer b. cihannüma. . atlas. a. alan " cihan.göstermek ) " cihan. cihan (= Ave gaethâ. [TS xv] çigne- * Belki çı/çiğ (yaş. [LO 1876] gizlice gözetilen < Tü çık. [KıpGul xiv] çiyne.. [KT xix] çatının üstüne inşa edilen manzara taraçası & Fa cihan dünya + Fa numâ gösteren (< Fa numüdan. numâ. din uğruna savaşma < Ar cahada [msd. +gir ~ Fa cihan gır cihan fatihi cihannüma [Neş xv] dünyayı gösteren. cahd] çabaladı. nümayiş cihat [Env xiv] cihâd ~ Ar cihâd [#chd msd.bağırmak <Tü [LO xix] feryat. EŞKÖKENLİLER: Fa cihan : cihan. KıpGul xiv] ~ Ar cihaz [#chz msd. Aş xi] ~ Fa cihan dünya. gayret etti cihaz cihet bakım. çaba.] donanım ~ Ar cihat [#wch msd. hareket etmek çıkar menfaat [Men xvii] çıkar yol mahreç.içeriden dışarıya [Kıp xiv] [Aş.a. a.a. nida çiğne[mek Tü? [CodC xiii] çayna. çıkarım çıkarsa[mak YT YT [TDK 1974] mantıkta endüksiyon. ıslak) sıfatından "ağzında ıslatmak" anlamında. istidlal [Fel 1942] mantıki sonuç çıkarma < Tü çıkarmak " çık- < Tü çıkar. Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır." çık- * "Menfaat" anlamı öteden beri halk ağzında ve çeşitli deyimlerde mevcut iken.) [Kut. yön.

~ İsp chicle Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı ~ Nahuatl tzictli a.dürmek. Mezid xv] ~ Ar cila' [#clw msd.Erm tswabur yumurta aşı & Erm tsu yumurta + Erm abur aş. dizgin " * Tü yular sözcüğünün Moğolca eşdeğeridir.a.çıtırtı veya şakırtı sesi çıkarmak. belirginleşti çilav çılbır1 çılbır2 yular ~ Fa çulâw sade pirinç pilavı [Arg xvi] çırbır/çılbır/çilpik yoğurtlu yumurta yemeği . karışık renkli. fıldır fıldır dönme sesi " çak- . * Nihai kaynağı Meksika yerlileri dilinden." çık- <Tü <Tü [ xiv] bohça < Tü çığ.)" çark çil1 Tü renkli lekeler " çalçil2 onom [ xi] çı%n çıkrık. ABD. berraklaştırdı. çıldır[mak <Tü [TS xiv] çıldıra.] parlaklık. ~ Nahuatl xocolatl kakaodan elde edilen baharatlı içecek & Nahuatl xocolli acı + Nahuatl atl su * 1519'da Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilen ürünün adı Aztek dilinden alınmıştır. tekerlek ~ OFa çardak çark [Kaş xi] çil deride renkli lekeler = Tü çal alaca. delirmek. ortaya çıkardı. sulu yemek [T S xiv-xviii] ~ Moğ çılbugur yular. paketlemek < Tü [TS xiv] bir sorun veya kişiyle başa çıkmak. şakırtı ve şaplama sesi. çiklet çikolata » " ciklet [186+]çekolata/çokolata ~İtcioccolata kakao yağı ve şekerle imal edilen yiyecek maddesi ~ İsp chocolate a. örtüsünü açıp gün ışığına çıkardı. parlatma < Ar calâ parlattı.çıkın çıkış[mak çık.gözleri çıldır çıldır dönmek. [LO xix] çıldır.a. çıkrık (= Sans çakrá a. aydınlattı. [LO xix] azarlamak ciklet/çiklet [TDK 1955] çiklet kokulu ve şekerli sakız ~ marka Chiclets bir yapay sakız markası ^ 1906 Cadbury Adams. makara. Her iki biçimin etimolojisi belirsizdir. deride [Arg xvi] şıkırtı ve çığıltı sesi ('çil altın' deyiminde) çil3 bit [Men xvii] bit ('çil yavrusu' deyiminde) ~ Erm oçil cila [Ömer b. gazaba gelmek < çıl/çıldır çatlama sesi.a.

hafifçe yağmur yağmak < Tü çi ıslaklık. narin zayıf. aydınlattı. Ancak y > c dönüşümü Asya Türk dillerinde yaygın olduğu halde Türkiye Türkçesinde örneklerine rastlanmaz. ortaya çıkardı" cila . Hıristiyanlarda Paskalyadan önceki kırk günlük oruç < Fa çil/çihil kırk çile2 iplik veya yün kangalı [Kan xvi] cihle kumaş topu. kırk günlük süre.ıslatmak. veremli < Erm clel aşırı zayıflamak. fırıl fırıl çilingir1 [Men xvii] çilinger kilit yapan ~ Fa *çelângâr & Fa çelân demirden alet ve edevat. nem çile1[ çekmek [Men xvii] cille/çille ~ Fa çilla 1. a. cıvıcillop <onom [ xx/c] pürüzsüz ve yumuşak (cilt). gelinin duvağını açarak yüzünü damada göstermesi. top) sözcüğünün varyant biçimi olduğu düşünülebilir. kaymak gibi. a. çilek <Tü [Arg xvi] çilek böğürtlen veya ahududu çileği < Tü yé. tarikat erbabının kırk günlük halvet ve perhiz süresi. ilek/yilek (Anadolu ağızlarında her türlü yaban meyvesi. çelimsiz. yüzünü açma. kaygan cilt [Kıp xiv] cild a. kapıların demir aksamı + OFa kâr yapan " çelenk. cıvık.a. yüze sürülen boya ~ Ar cilwat [#clw msd. [Ali xvi] çille a.] deri (= Aram gelsdâ cilve [Aş xiv] cila. [Men xvii] cüle ~ Fa culla sepet. = İbr geled a. çılgın <onom [LO xix] gözleri parlak. yüze sürülen parlatıcı < Ar calâ parlattı. kâr cılız [LO xix] zayıf. 2. kırklık. = Akad gildu a.) ~ Ar cild [#cld msd. 2. bir tür su kabı.. özellikle erkek incir). Moğollarda büyük törensel yemek + Fa kâr yapan " şölen. gebelik * Fa gule (gülle.çile[mek " çiğ1 <Tü [Kıp xiv] çile. • Bugün çilek adı verilen meyve 19.yemek =? Tü yilek [Çağ xv+] yaban * Karş.] 1. a. veremli olmak cılk <onom ~ Erm cladz aşırı [Men xvii] cıvık çamuru ifade eden bir sözcük EŞKÖKENLİLER: onom cılk : cılk. yy'da ehlileştirilmiştir. iplik yumağı. kâr çilingir2 [LO xix] 'çilingir sofrası' deyiminde ~ Fa şelângâr şölen veren & Fa şelân şölen. deli dönmek < çıl şakırtı ve şaplama sesi" çıldır< Tü *çılğır-çıldırmak.

etkisiyle sesli incelmesi görülür. ~ Aram glmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi. tahta kâse.] cinsel cima [İrşad. 2. cımbız < Yun tsimpó çimdiklemek.suya dalmak) * İnisyal ç. [ xi] ayrık otu çim[mek <Tü [Kıp xiv] çım. mıcır. çimento [ 188+] ~ İt cimento duvarcı harcı ~ Lat caementum 1. [LO xix] ~ Ar cumcumat [#cmcm onom. 2. caes. kırık taş. kafatası. = Aram gamslâ deve (= Fen gml deve. Dd2.[xiv Kıp. cim1 [Kıp xiv] ~ Ar cim Arap alfabesinin beşinci harfi.a.suda yıkanmak (= Moğ cımu.) Türkçeden alıntıdır.] kafatası. halat cımbız [TS xvi] cinbiş kıl yolma aleti. [Gül xv] çemen Tü çım çayır. Fenike alfabesinin üçüncü harfi) * EYun gámma (Yunan alfabesinin üçüncü harfi) Fenikece veya başka bir Kuzeybatı Sami alfabesinden alınmıştır. kırmak. dilenci . Men xvii] cinbistra/cımbıstra kerpeten veya kıl yolma aleti ~ Yun tsimpídi/tsimpístra küçük maşa. [Kan xvi] cömert olmayan ~ Fa cimri cimri soysuz. sefil. KGunya xiv] birleşme < Ar camaca bir araya getirdi" cem çıma [LO xix] ~ İt cima kalın ip. otla kaplı * Fa çaman (a. [Veled xiv] çümen . >c. Modern Türkçe biçimin Farsçadan geri-alıntı olması muhtemeldir. tahta kâse [Men xvii] < Tü çımdı-/çimdi-/çimdir. Moğolca biçim Türkçe *yım. [EvÇ. (pire) ısırmak.çim Tü [Uy viii+] çim yakıt olarak kullanılan kuru yosun. cim2 salonu " jimnazyum [ xx/c] spor salonu ~ İng gym < İng gymnasium spor ~ Ar cimâc [#cmc msd. bıçak veya keski vurmak " +sid cimnastik » " jimnastik [ xiii] soysuz.kesmek. (sinek) sokmak cimcime bir nevi küçük karpuz çimdik çimen Tü alan " çim <Tü [Men xvii] cümcüme 1.veya *yınğ-eşdeğeri olup. sefil. TS] çimdiklemek [Uy viii+] çimğen . taş duvarın iç bölümüne doldurulan kırık taş ve kireç karışımı < Lat caedere. yunfiiliyle muhtemel bir ilişkiyi düşündürür.

ölüm cezası gerektiren suç ~ Aram gunâyâ [#gny] suç. saklama = Aram #gnn koruma. örttü (= Aram gensyâ cin. cin ~ Lat iuniperus ardıç ~ HAvr *yoi-ni. çinçilya [LO 1876] şinşille ~ İsp chinchilla Güney Amerika'ya özgü. Batı dillerine 16. çıngır cin1 onom [DK xiv] çınlamak yüksek rezonanslı hafif darbe sesi " çan [Yus xiv] insanlarda deliliğe neden olan görünmez varlık . görünmez varlık < Aram #gny gizleme. " günah * Türkçede 20. sakladı. çın.] suç. kavga (argo) tsíngra kavga.Çin [ xiv] ~ Fa çm Asya'da bir ülke ~ Sogd çın [MS 1. çıngar [LG188+] gürültü. [LO xix] [Men xvii] ~ Yun tsinokópos lüferin küçüğü ~ Fa çanâr/çanâl çınar ağacı ~ OFa çinâr cinas ~ Ar cinas [#cns msd.a. çitle çevirme. Canâl (meyve veya ürün topladı) filiyle anlam bağı kurulamaz. kapatma ) * Cin çarpması insan gözünün fıldır fıldır dönmesine neden olacağı için.] bir cinsten olma.a. sefil < Tü çığañ [Or viii] fakir. KGunya xiv] ~ Ar cinâyat [#cny2 msd. pun < Ar cins " cins cinayet [İrşad. kefaret gerektiren eylem ~? OFa winâh a.ardıç çinakop çınar a. Sans çına biçimi Sogdca veya Toharca üzerinden MÖ 2. berduş. gürültü ) ~? İt zingaro çingene ~ Yun tsingána " çingene (~ Yun çingene [PiriR xvi] çingen. yy'da Hintçeden aktarılmıştır. telmih. günah. özellikle ağır suç" anlamında kullanılırken 1927 tarihli Türk Ceza Kanununda sadece adam öldürme suçları için kullanılmıştır.] Anadolu'da Romanlara verilen ad ~? Tü çığan [passim xiv-xvii] avare. yy başlarına dek "her türlü suç. kürkü makbul bir kemirgen < İsp chinche tahtakurusu * Pis kokusundan ötürü. yoksul .Ar cinn [#cnn] bir tür görünmez varlık < Ar canna [msd.a. yy'da alınmıştır. [Barkan xvi] çingâne ~ Yun tsingános/tsingána [f. eş sesli kelimelere dayanan söz oyunu. hiperaktif veya çok zeki kişiler de cine benzetilir. ~ Çin ts'in Çin ülkesini ilk kez birleştiren imparatorluk hanedanının adı (MÖ iii) * Tü Tabğaç/Tavğaç terimi 11. • Ar canâ2 (kefaret gerektiren bir suç işledi) fiili muhtemelen isimden türemedir.a. yy] a. özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç. cunün] gizledi. cin2 [Bah 1924] ~ İng gin ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki ~ Hol genever ardıç. Çin ç'un a. yy sonuna dek kullanılmıştır.

quint.a. reklam [Arg xvi] çınğrak küçük çan. * Almanca ad metalin dikenler şeklinde kristalleşme özelliğine işaret eder. 2. Arapça kökenli cins sözcüğünden "Öz Türkçe" kelime türetilmesi ilgi çekicidir. < Tü . basit şarkı. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü.] çıplak cilt sesi" cıbı * Türkiye Türkçesine özgü bir türevdir.a. örttü " cin1 cins [CodC xiii] ~ Ar cins [#cns] tür. çinko2 doldurunca kazanılan avantaj [SaitFaik 1950] tombalada bir satırdaki beş sayıyı ~ İt cinque beş ~ Lat quinque.a. Buna karşılık Rumca biçimin kökeni açık değildir ve Türkçe çığan < çığañ sözcüğünden aktarılma olasılığı dışlanamaz. ~ EYun génos a. cinnet [Men xvii] delilik < Ar canna gizledi. Telaffuzdaki istikrarsızlık onomatope yapısından ileri gelir. pis (sıfat).a. diken. ırk. zıpkın.) Almancadan alınmıştır. zil [KıpGul xiv] Çin işi çanak [LOxix] < Tü çınra-Zçmgırda- çini porseleni < öz Çın " çin ~ Fa çim 1. Aristoteles mantığında bir kavram ~ Aram genssâ a. kıymık. cingıl müziği < çıngırak [onom.* Türkçe sözcüğün biçim bakımından Rumcadan alındığı muhakkaktır.a.çalmak. 2. alacalı veya kirli hale getirmek " çarp< Tü *çapal/* çıpıl < Tü çıplak <onom [TS xiv] cavlak/cıbılak/cıbıldak/cıblak giysisiz veya kılsız/saçsız cıbı/cıbıl [onom. Çin ~ İt zinco tutya madeni~E Alm çinko 1 zinko 1. " genetik cinsel YT [CepK1935] < Ar cins "cins * -el eki Fr sexuel sözcüğünün etkisini gösterir. soy. " kental ~ Ar cinnat [#cnn msd. Rumca sözcük bugünkü anlamıyla ilk 1378'de kaydedilmiştir. Çin işi. mikroelektronik cip/jip [TDK 1955] cip ~ İng jeep II. pislik (isim) çap-/çıp. çatal dişi. arazi aracı < İng gp "genel kullanım aracı" deyiminin ilk harflerinden oluşturulan kısaltma < İng general purpose vehicle çipil <Tü [TS xiv] çepel/çipil kirli. İng zinc (a.] " çın <onom [<1987] ~İngjingletekerleme. çarpmak.a. a.] bilinç örtünmesi. çip entegre devre " cips [ 199+] ~ İng chip yonga.

mum fitili ~ OFa çirâg çırak [TS xv] çerâğ etmek (tarikat ve loncada) inisiye etmek. [ARasim 1897-99] ~ ? <o no m [L O xi x] p am uk a tm a ma ki na sı < çı r çır gıcırdama sesi.).] kabuğu soyulmuş hurma dalı. a. card] soydu. Tü sıyırmak > sırık. hacim. gövde (= İbr gerem kemik = Aram garsmâ a. kandil. lağım & ~ Fa çirkin 1. güzel olmayan < cirm [Men xvii] ~ Ar cirm [#crm msd. [Aş.Fa çarâğ/çirâğ kandil.a.etkisiyle açıklanabilir. asphodelus. çirkef [KGunya xiv] çirkâb Fa çirk pislik + Fa âb su " çirkin.a.a. çeviren. sırık < Ar carada [msd. Erm çreş (a.cips/çips İng chip yonga [ xx/b] ~ İng potato chips patates yongası. ab çirkin Fa çirk pislik.kâğıt üzerinde kalem sesi < Tü car gürültülü konuşma veya ötme sesi" car çıra [CodC xiii] çırak mum. uşak . [Kıp xiv] çırlak akan suyun sesi.] cüsse. 2. çips < çipura ~ Yun tsipoúra çipura balığı. (= Ave sraeş. senedin arkasını imzalayan kişi < İt girare döndürmek.a. meşale. pis.a. meratibin ilk basamağında görevlendirmek.a.)" cürüm . kabuğunu sıyırdı * Anlam evrimi için karş. coryphaena hippurus ~ EYun (h)íppouros "at kuyruklu". sırıklarla oynanan bir oyun ~ Ar carîd [#crd sf. [Men ] çira ateş yakmaya yarayan reçineli tahta parçası ~ Fa çarâğ/çirâğ/çirâ% kandil. çiriş [Kıp xiv] şiriç/çiriş ~ Fa sirîş zambakgillerden bir bitki. • Ses değişimi inisyal c. 2. [Men xvii] çerâğ/çirâğ hizmetçi. bu bitkinin kökünden elde edilen hamura benzer tutkal Fa sirîştan hamur yoğurmak ~ OFa sriştan a. cırıl onom [CodC xiii] çırlak cırcır böceği. meşale " çıra ciranta [ xix] ~ İt girante 1. DK xiv] çirağ/çerağ lamba. & EYun (h)íppos at + EYun ourá kuyruk " hip(o)+2 cır. Türkçe ve Ermenice biçimler regresif disimilasyon ürünü müdür. irin [CodC xiii] ~ Fa çirk âb pislik suyu. döndüren.) * Karş. lamba. kirli. çevirmek " ciro çırçır 1 çurçur çı r ç ır 2 çırpma sesi [EvÇ xvii] çuçurya bir balık türü. [TS xv] cırılda. yoksa Farsça yazılı biçim analojik bir düzeltme midir? cirit [passim xvi] cirîd sırık.

kesmek. ticarette ciro ." çarp- * Yansımalı bir sesin zayıf derecesini belirten a > ı dönüşümüyle.etkisiyle sesli incelemesi tipiktir. 2. [TS xvi xvi] çıtlamık/çıtlayık/çatlağuç yaban sakızı ağacının yemişi.] beden. döngü. terebinthus.ciro [ 186+] ~ İt giro 1.OLat gyrus a.a. hafifçe çarpmak. çıtır çita ~ İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan ~ Hind cîtâ a. ~ EYun gyros dönüş. [EvÇ xvii] çitlemik < Tü çıt [onom.a. fiziksel varlık. çırp[mak <Tü [ xiv] 1. [TDK 1955] cırt tiz ve çirkin ses [ xi] çiş çocukların idrar etmesi için söylenen bir söz " cıs onom = cız " cız <Tü küçük çocuklara ateşe yaklaşmamaları için söylenen söz çise[mek " çiğ1 [Kıp xiv] çise-/çisele. 2. çıta çiti ^7 [DK xv] cıda [LO xix] ~ Moğ cıda süngü. mızrak < Tü çit. kabuklu yemiş. talaş. çırpı <Tü [CodC xiii] çalı çırpı kuru ağaç. KıpGul xiv] cism ~ Ar cism [#csm msd.[xix LO] elde çamaşır ovalamak çitlembik <Tü [Kıp xiv] çatlawuk/çetlewük/çetleyik fıstık. dönüş. < Sans çitrakâyah alacagövde. a. kargı. döngü. fındık. gövde çit çatTü [ viii] çıt kamış veya dikenden yapılmış ayıraç onom [LO ] hafif vurma veya kırılma sesi [ML xx/c] " çat Tü çat. yaşlık cisim/cism[Aş. .a.hafifçe yağmur yağmak < Tü çi nem. dikmek " çıt. büyüklük = Aram gişsmâ [#gşm] insan bedeni.] " çat İnisyal ç.katmak. cırt cart çiş onom çoc [LO ] cırtlak tiz sesle kendini öven. [DK xv] çırpındı < Tü çarp. [BK 1799] çırpı yapı ustalarının kullandığı çırpma ipi < Tü çırpmak " çırp* Çalmak çırpmak ikilemesiyle anlam ilişkisi muğlaktır. tekerlek çiroz [LO xix] ~ Yun tsyros kurutulmuş uskumru balığı * EYun kserös (kuru) sözcüğünden türetilmesi ses bakımından mümkün gözükmemektedir.

a.< *çıwz. Fr jeun. bulaşık " cıvık cıvık = Tü cılk [xvii] a.etkisiyle w > j dönüşümünün Kaşgarlı'da birkaç örneği mevcuttur.a. [EvÇ xvii] eşcinselliğe yatkın delikanlı ~ Fa cuwânak [küç.] havalar. dolay .genç ) ~ HAvr *yuwen. cıvı[mak < Tü cıvık sulu. civa2 iklim koşulları < Ar caww hava civan hava civa deyiminde ~ Ar ciwâ' [#cww çoğ. civanmert [Mercimek xv] . Ayrıca bak.) < quick (canlı). [AL 192+] cıvımak sulanmak. yiğit.(sivri bir uçla kertmek). özellikle kuş yavrusu. İng young.civa1 [Kıp. [LO ] henüz çıkmış kuş yavrusu < civ/civil kuş sesi" cıvıl * Farsça ile etkileşimin yönü ve niteliği muğlaktır. 2.a.a. [TS xv] cücük tavuk yavrusu. çamur.genç olma. civan .] mücavir olma. biz. kişi) . " cılk L > v dönüşümü ses bakımından ilgi çekicidir. tığ < Tü *çıw * Aynı kökten çıız. " kilit civciv <onom [TS xiv] cüje kuş yavrusu.Ar ciwâr/cuwâr [#cwr III msd. [KT ] cüvan vulg. civa OFa jîvag/cîvag 1. cüce. Fa cuje/cuce (yavru. mert civar ~ Fa [Men xvii] civâr/cüvâr yakınlık.canlı olmak " zinde * Anlam ilişkisi için karş. < HAvr *yeu. (= Ave yavan. T S xiv] jive ~ Fa jıwa/cıwa sıvı metal. [Men xvii] civciv/ çivçiv serçe kuşu.a. civa ~ EFa jîva.a. canlılık * Aynı kökten Lat iuvenis. [LO ] etraf. Belki sıvık/sıvamak etkisiyle.a. civelek [Kan xvi] toprak sahibi olmayan kimse (Güneydoğu ağzı). delikanlı" civan çivi Tü [Kaş xi] çij çivi. [Kıp xiv] çuwu sivri uçlu alet. [Men xvii] cüvân merd cuwân mard delikanlı. delikanlı ~ OFa yawân/yuwân a.] oğlancık < Fa cuwân oğlan. cömert kimse " civan. canlı. a. bulaşmak (argo) [ARasim 1897-99] sulu ve bulaşık (yumurta. cawr] komşu idi ~ Ven ciavéta [küç. [Yus xiv] cüvan genç. piliç).Fa cawân/cuwân genç. Lat argentum vivum (canlı gümüş = civa). < civata [LF xviii] Ven ciàve [İt chiave] anahtar ~ Lat clavis a. komşuluk. komşuluk < Ar cawara [msd.] küçük anahtar. Karş. Alm jung (genç). İng quicksilver (a. İnisyal ç.

[Oğ xi] çayan cız. çizburger [198+] ~ İng cheeseburger peynirli hamburger & İng cheese peynir + İng hamburger " hamburger çizelge YT [CepK 1935] liste. Moğ cıru." çiz- [LO xix] cızıktır. a. Tuva ülelge (bölme işlemi) < Moğ..(= Moğ cırug çizgi. sıvışma (argo) ~ ? çizme <Tü [Kan xv] uzun konçlu ayakkabı. İnisyal ç.hızlı ve kararsız bir şekilde yazmak veya çizmek * -iştir. [OC Kaygılı 1938] cızdam/cızlam kaçma. resim ) " çiz< Tü çiziktir[mek çiz.). bu cemiyetin mensubu / Fr jesuite "İsa'cı". cızlam [LG 188+] cızlam çekmek ölmek (argo).(a.a.. ki İran Türkisinde çekme derler Tü çiz. [LO ] cızlamak/cızırdamak tavada kızarma sesi. [BK xviii] çizme tabir olunan ayakkabı.a.cıvıl onom [TS xv] civildi kısık sesle söylenme. Karş. yy'da kurulan bir cemiyet. cizvit [185+] ~ İt gesuita Katolik kilisesi bünyesinde 16. cam çiz[mek Tü [Uy viii+] çız-/çiz. cetvel < Tü çiz-" çiz- < Tü * Türkçede mevcut olmayan -elge eki. cızır çizme sesi onom < " caz2 [TS xvi] cızıldı kebap sesi.sivri bir uçla çentmek veya kazımak.ekiyle eş işlevli olan -iktir. < öz Gesù/Jésus İsa . sivri uçlu alet" çivi * Karş. [LO xix] civirdemek/civildemek/ cıvıldamak ufak kuşların topluca çıkardığı ses < çivit Tü? edilen mavi boya çiy ciyak onom » [Uy viii+] çüwit Hindistan kökenli indigofera tinctoria bitkisinden elde " çiği [Alus 1933] cıyak cıyak bağırma sesi çiyan Tü [ xi] ça5an akrep veya çiyan.etkisiyle sesli incelmesi görülür. [Men xvii] çivildemek/çiviltı fısıldamak.biçimi muhtemelen dissimilasyon ürünüdür. çizgi çizmek *çıw çivi." çiz* Semantik evrimi açık değildir. çizgi Tü <Tü [Uy viii+] çızığ < Tü çız. kısık sesle söylemek. Moğolca fiil adı yapan -lge ekinden esinlenmiş olmalıdır.

reis. çoğla. kesmek. yy'dan sonra kop (miktarca çok) sözcüğünün yerini almıştır. tarım yapılmayan yer [Uy viii+] çoluk sakat. kaynaşma -xi). çöp (tortu). • Sıfat olarak 14.(tortulaşmak). Aynı kökten *çönğ. çağırmak. her şeyin küçüğü.> çöm(dibe çökmek).xi). MŞ xiv] ço%/çoğ/çok kalabalık.(bağırmak.] haraç. çökelek <Tü [Kenz xviii] süt pıhtısından yapılan peynir < Tü çök-" çök- çökertme <Tü kaldırılan ağ (halk) çöl çolak Tü izi olan [TDK 1955] deniz dibine indirilerek balık geldiğinde dört köşesinden çekerek < Tü çökert. 2. -k. bedeninde yara < Tü çal. Ayrıca cücük. inisyal ç. [T S xv-xvi] çalık bir organı kesik veya kopuk.vurmak.etkisiyle sesli incelmesi görülür.pekiştirme ekidir. Tü [Kaş xi] çok-/çök. coğrafya " je(o)+. saponaria coğrafya ~ Ar cuğrafiya "tarif-i arz ilmi" ~ E Yun geografıa yeryüzünün tasviri. çök[mek *çoğ.olup. ço%.bağırmak. Kıp xiii] çoğan/çuğan çöven bitkisi.xi).cizye [ xiv] ~ Ar cizyat [#czy msd. çoban [Aş. haritacılık. cıcık. koparmak " çal- . Karş. sayıca çok (sıfat) < Tü *çowık < Tü *çağ-/*çaw.xi).indirmek " çök[T S xvi] ~ Moğ çöl bozkır. ETü çıçamuk (küçük parmak). çoğrama (fokurdama. çıpçık/çıpçuk (serçe kuşu). [Çağ xv+] çuçak cüce. [passim xiv-xv] çok< Tü *çö/ * Nihai kök çok. İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi ~ Aram gazîtâ bir tür vergi < Aram #gzy ödeme " ceza * Arapça sözcük Ar #czy (ceza. kaynaşma (isim). oturmak. çoğal[mak <Tü [MŞ xiv] çoğal< Tü çok " çok çöğen/çöven Tü? [İMüh. belki çürü. köy yöneticisi (=? Ave *fşupân mal-güden)" +ban çocuk <çoc [Kaş xi] çocuk domuz yavrusu. küçücük. Tü çoğı (münakaşa . [CodC xiii] çocuk/çoçka domuz yavrusu. öncü. tazmin etme) kökünden türetilemez. gürültü etmek " çağır* Karş. çağırmak . [Çağ xv+] çoçğa domuz yavrusu < "küçük * Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir. a.a.dibe inmek. çoban. gürültü. +grafi çok Tü [Kaş xi] çök kalabalık. DK xiv] ~ Fa çöbân/çubân/şubân/şiwân davar güden ~ OFa şubân 1. [DK.(üşüşmek .

çömel[mek çöm- cömert [CodC xiii] cevmerd ~ Fa cawmard/cômard eli açık. darbe indirmek ) çomar çömçe kepçe Tü? [EvÇ xvii] çoban köpeği (Anadolu ağızlarında) Tü çokmar 1. çöl.batmak. [T S xiv] çomak/çokmar/çomar (= Moğ çoqımaq çekiç.ve göm-). bacak " pa çoluk Tü [LO xix] [Uy viii+] çoluk sakat ~ Fa çulpa sakar. cimri olmayan < Fa cawân mard genç adam. birbirine bağlamak ~ HAvr *yeug.inmek " çök* Çök. [Kan xv] çölmek . çomak Tü? [Kaş xi] çomak asa. lobut. gürz. sopa. kâse. çömlek conta [ xx/a] iki mekanik aksamın eklem yeri. Kaş viii+] çom-/çöm. Kürd çemık (kepçe). iunc-kenetlemek. çömelen" anlamında. değnek Tü [xi]çöptortu. iri başlı topuz. [Kıp xiv] çömçe/çömçü/çömiç tahta ~ Fa çamça [küç. < Fa çam tahta kadeh. çörüntü (tortu . beceriksiz & Fa çul eğri " çolak çöm[mek Tü [Uy. çökmek " çök- Karş." çöm- * Muhtemelen "oturan. çöp. kepçe <Tü [idr xiv] diz üstüne çökmek < Tü çöm. çör. 2. dibe inmek < Tü *çorj-/*çörj< Tü *çoğ. . [ARasim 1897-99] cop zabıta ~ Fa/OFa çüb/çob dal. birleştirmek.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilmelidir." * Karş. özellikle savaşta düşmana vurup atından devirmek için kullanılan kalın ve uzun sopa . çökelti.çolpa + Fa pâ ayak. Ancak -ez ekinin işlevi açık değildir.çift koşmak. eklem arasına konan yalıtıcı tabaka ~ Ven zonta [İt giunto ] eklem.] a. iki şeyi birleştirmek " çift cop sopası çöp1 [Men xvii] çob/çop değnek. tokmak < Moğ çoqı-çakmak.TS xiv-xvi). [Men xvii] çölmek vulg. vurmak. Tü çökek. [Kıp xiv] çomak/çomuk/çokmar .sesi içeren Türkçe üç fiil kökünden biridir (diğerleri em. iri başlı hayvan " çomak [CodC xiii] çömiş . delikanlı" civan. Final -m. a. mert çömez <Tü [LO xix] medresede talebenin hizmetçisi < Tü çöm. telve <Tü*çö(ğ)-dibe inmek. kenet ~ Lat iuncta < Lat iungere. çömlek Tü [ xi] çörjğek içinde yemek pişirilen taş veya kilden kap. sopa.

[Kıp xiv] cirâb torba. tuzlu. [Men ] cüşmek ~ Fa cöşîdan kaynamak. galeyana covino genç adam ~ Lat iuvenis a. daire. [Arg xvi] çorba . tuz çölü < OFa çör/şör tuz ~ HAvr *sü-ro-tuzlu.kaynamak. kese. yumuşak deriden iç ayak kılıfı ~ Aram gurbâ/gsrâbâ a.a. zarf * Erm kulba < EErm gulba (çorap) Aramcadan alıntıdır. ajite olmak. kılıf.a. bulanık. tuz. halka. kabarma. mayalanmak * Aynı kökten E Yun zeo (kaynamaki kabarmak).a. SN xiv] çorak tuzlu ve verimsiz yer.Ar cirâb/cürâb deri veya bez torba. [Men xvii] cürâb ayak kılıfı .a.) [ xi] çörek yuvarlak ekmek < Tü *çewrek yuvarlak. şık genç (argo) ~ İt giovino < Fa cöşîdan coşmak.çöp2 cop [ xi] çöp çıta. zyme (maya). köpürmek < Fa cöş kaynama. sopa " < Tü çopur [EvÇ. kangal < Tü çorap çörek Tü çewür-" çevir- çöreklen[mek <Tü [LO xix] kıvrılıp kangal haline gelmek < Tü çörek/çevrek halka. = Akad gurâbu torba. lekeli çap. < HAvr *yeus. (hayvan) azmak. galeyan (= Ave yaoşti. Moğ çoğur (alaca. çorba [Yus xiv] şorbâ .a. çorak alan [Kıp. benekli) = Tü çakır/çağır. Men xvii] çapar/çopur çiçek bozuğu.veya *çalp. kebap şişi ~ Fa/OFa çob dal. & Fa şör 1.a.) ~ HAvr *yeus-s.Fa şörbâ a. coşku YT gelmek " coşçöven » [TDK 1944] teheyyüç. kangal" çörek çorman » " karman çorman coş[mak [DK xv] cüşa gelmek kaynamak.enthousiasme " çöğen [LG188+] süslü. tuz gölü. [T S xiv-xviii] şorva . ekşi.) Orta Farsçadan alınmıştır.çarpmak. • Dil Devrimi sırasında yanlışlıkla Türkçe sanılarak türevleri yaratılmıştır. " jön . karışık + Fa bâ yemek. [Çağ xv] şorak tuzlu ~ OFa çörag/şörag tuzla. • Karş. galeyan etmek.ara biçimine işaret eder. alacalı hale getirmek " çarp- * a > o dönüşümü muhtemelen bir *çawp.a. aş (~ OFa bâg a.a.a.a. = Sans yüşân. acı" çorba * Ar şurac (a.a. 2. galeyan etmek.

sopa " cop * Yuvarlak ünlüden sonra -b.iplik gibi bir şeyi çekip sökmek. bir bağı açmak. Karş. sopacık < Fa çüb değnek. [BK 1799] cüce tavuk pilici.] yavru. cücük civciv * Karş. çöküntü. xv+ Çağ] dibe inmek. çıta. küçük. [CodC xiii] çöz- * Kaşgarlı'daki çöjmek biçimi ilgi çekicidir. çuha [DK xiv] çuka/çu%a ~ Fa çü%a bir tür yünlü kumaş [TS xv] civciv. özellikle kuş yavrusu. çıkıntı ) " cephe EŞKÖKENLİLER: Ar cubba : cübbe.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. [KT ] pek kısa boylu insan vesaire ~ Fa cüja/cüca yavru. çökmek " çök- < Tü çok-/ . civciv * Karş.çöz[mek Tü [ xi] çöj. çizçözelti YT [TDK 1974] kimyada analiz sonuçu ortaya çıkan madde < Tü çöz-" çöz- cübbe/cüppe [DK.erimesi ve ç. ince dal < OFa çob dal. ~ Fa çübak [küç. özellikle tavuk yavrusu. 2. cuk <onom cuk/cup düşme sesi cukka <onom düz oturması" cuk [ xix] cuk oturmak aşık kemiği oyununda kemiğin düz düşmesi < [ xx/b] talihli olay. göz yuvası. * Nihai kökeni belki bir Hint veya Doğu Asya dilinden. kaşın altındaki kemik. mezar çoku. denk gelme (argo) < Tü cuk aşık kemiğinin çukur <Tü [Kıp xiv] çuğur/çukur/şukur derin veya alçak yer. değnek " cop ~ OFa çobag cüce [TS xiv] cüje yavru. külahlı ve kolsuz entari (= İbr gaboh kaş ~ İbr #gbh yüksek.] cahiller < [Kaş xi] çübek çocuk penisi. cühela Ar câhil" cehalet çük penis [Men xvii] ~ Ar cuhalâ' [#chl çoğ. kuş yavrusu ~ Fa cücak [küç. küçük. jüpon çubuk [Uy viii+] çıbık.] küçük değnek. [CodC xiii] çıbuk değnek.[xi. Gül xiv] ~ Ar cubbat 1. [Kıp xiv] çük erkeklik organı.

2. KGunya xiv] ~ Fa culahâ [CodC xiii] çulğan. [TDK 1955] cumburlop düşme ve yuvarlanma sesi < cup/cumbur düşme sesi" cup cümbüş [Aş xiv] cünbiş hareket ~ Fa cunbîş oynama.çul [İdr xiv] çul. umum. çul ~ Ar cull [#cll] atları soğuktan korumak için örtülen örtü çulha çullan[mak 188+] hücum etmek (argo) çulluk Tü [Tuhf. gramerde önerme " cemal cümleten tümüyle " cümle [Men xvii] ~ Ar cumlat ~ Ar cumlatan [zrf.] ~ İt gibbo çıkıntı. örtünmek. binalarda üst kat [LO ] cumbur/cumbul/cumbadak suya düşme sesi < " cup " cumhur * Belki cümbüş sözcüğünün etkisiyle. 2. [Men ] cüll vulg. cumburlop onom [LO ] şumburlop . cümle [passim xiv] bütün.çulla sarınmak. bütünlük.] 1. [LG < Tü çul" çul [ xi] çulık eti yenen bir kuş [Neş xv] ~ Ar culüs [#cls msd. özellikle cülus tahta oturma < Ar calasa oturdu cuma [İrşad. ABD gibi ülkelerin yönetim biçimine önceleri cumhur adı verilirken. • Arapça masdar olan cumhur sözcüğüne masdar yapan -iyyet eki eklenmesi kural dışıdır. bir şeyin tümü. herkes " cem [ 179+] halk idaresi (Fr république karşılığı) * İsviçre. tamlık. .] oturma.] bütün olarak. hareket etmek) ~ OFa cumbişn hareket cumhur idaresi (république karşılığı) cumhuriyet < Ar cumhur " cumhur [Ferec xv] sıradan halk. bütün. halk topluluğu. halk ~ Ar cumhur [#cmhr] halk topluluğu. KGunya xiv] toplanma günü. [Men ] 1. oynaşma (< Fa cunbıdan kımıldamak. cumbul/cumbur cümbür [cemaat onom » [LO 187+] ~ Ar cumcat^ [#cmc msd. Fransız Devrimi yıllarında cumhuriyet sözcüğü yaygınlık kazandı. Cuma < Ar camaca topladı" cem cumba çıkıntısı * İtalyanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir. tüm (isim ve sıfat) [#cml msd.

çünkü [passim xiv] çün ki 1.] cenabet olma. ceset = Aram gttâ a. risk aldı [TS xv] cürcüni kalçasını oynatarak yapılan raks. cünüp [İrşad. maden posası < Ar carafa (su) sürükledi. (sel) alıp götürdü cürüm/cürm[ xiv] cürm ~ Ar curm [#crm msd. cuş u huruş [Neş xv] ~ Fa cöş u %uröş kargaşa. . KGunya xiv] ~ Ar cunüb/cunub [#cnb2 msd.] beden. şunun gibi + Fa ki ilgi edatı ~ İng junta ihtilal komitesi cunta [Hay 1959 195+] junta . telve " çöp1 cüruf [Aş xiv] curüf ~ Ar curf/curüf [#crf] akıntıyla sürüklenen şey. suç işledi (= Aram garsmâ kemik ) çüş ünl eşeği durdurmak için kullanılan ünlem * Eski kaynaklarda tesbit edilemedi. herkesin öfke veya heyecanla birbirine girdiği durum & Fa cöş galeyan + Fa xuröş haykırış.Fa çun ki açıklama bağlacı & Fa çun böyle. madem ki.. birlik. yüzyılda ise Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinde kurulan askeri ve sivil devrim komiteleri için kullanılmıştır. öyle ki . ceset. [Men xvii] cüsset ~ Ar cu66at [#c66 msd. 3.Tü çöb/çöp tortu. [Kıp xiv] çürü-/şürü-Tü *çöwrü. a.] suç < Ar carama 1.] şahit olunan " cürüm. ihtilal komitesi ~ Lat iuncta [f. [EvÇ ~ ? ~ Ar cur'at [#cr' msd. 2. 20. şamata cüret cesaret etti. 2. kemik kırdı. ne zaman ki. eti kemiğinden ayırdı. alüvyon.] " conta * İspanyolca sözcük İspanya Bağımsızlık Savaşı (1808-1814) sırasında kurulan Devrimci Komiteler (juntas revolucionarias) nedeniyle siyasi anlam kazanmış. dinen kirli olma " cenabet cup cüppe cura onom » [T S xvii] [TDK 1955] cuk/cup suya düşme sesi " cübbe ~ Fa cüra/curra tanbura benzer müzik aleti < " cuk curcuna xvii] cürcüne/curcuna yaygara. şehadet çürü[mek <Tü [CodC xiii] çüyri-/çüri. ittifak.] cesaret < Ar caru'a [Ferec xv] cürmümeşhut ~ Ar curmu-1-maşhüd görgü tanığı olan suç & Ar curm suç + Ar maşhüd [mef.İsp junta 1. 2. yüksek sesle bağırış " coşcüsse gövde. * Karş.

a.çuval [DK xiv] ~ Fa cuwal kaba kumaştan yapılmış torba çuvaldız [CodC xiii] çuvâldüz ~ Fa cuwâl düz çul iğnesi & Fa cuwâl çul + Fa düz dikiş iğnesi (< Fa duttan. 3. rulolar şeklinde bir kitabın her bir rulosunu taşımaya mahsus torba & Ar cuz' birim. kargaşa. portföy . [Men xvii] kitap veya evrak çantası. Paris’li sanatçılar < Fr dada anlamsız bir sözcük dadan[mak tat" tat dadaş <çoc Tü [ xi] tatğan. ca5m] vücudun bir parçasını kopardı (= Aram #gdm vücuttan bir uzuv veya kemik koparma.yakmak) ~ HAvr *dhegh. a. İdr xii] tağarcuk dağdağa [Men xvii] ~ Ar daġdaġat [#dġdġ msd. anlaşılmaz şekilde konuştu vb. teşviş < Ar daġdaġa [onom. fasikül cüzdan [ xiv] ~ Ar cuz' [#cz'] bir bütünün küçük parçası. dadı dağ[lamak [Kut xi] ~ Fa/OFa daġ kızgın demirle hayvanlara vurulan damga (= Ave da%a. birim. gıdıklama. Sogd daġ. +dan1 cüzi cüz [ xiv] ~ Ar cuz'I [#cz' nsb. * Farsçaya Türkçeden alındığına ilişkin Mahmud Kaşgari'nin görüşü yanlıştır. kitap fasikülü + Fa -dânl kap " cüz. dağıl[mak <Tü [ xiv] tağıl-/dağıl< Tü *tağ- .] gıdıkladı. düz. az " cüzzam/cüzam [TS* xv] cü5âm ~ Ar cu5âm [#c5m msd.dikmek)" çuval cüz ünite. Karş.Fa cuz'dan cüz kesesi. kitap forması. [İMüh.] 1. 2. delikanlı (Erzurum ağzı ve Azerice) < Tü dadı [DK xiv] ~ Fa dadu halayık. tadını beğenmek.] cüzam hastalığı. ağabey.] çok küçük (miktar).) [Uy viii+] tağar torba. gıcıklama. [Men xvii] dada-/dadan[D S ] erkek kardeş. anlaşılmaz şekilde konuşma. kesme ) dadaizm [ xx/a] ~ Fr dadaisme modern sanatta bir akım # 1919 Hans Arp ve Tristan Tzara. lepra < Ar caSama [msd. unsur.a.tat almak.(yakmak). dağ dağar Tü [Or viii] tağ (= Moğ tağ a.

içeride ~ Ar dâim [#dwm fa.] (bir şey etrafında) dönen. f. dahi ~ Ar dâhin [#dhy fa. çevre.] 1.(tohum saçmak). suit dâ'irat [#dwr fa. halka.] döngü. ince (iş). inceltti" dikkat ~ Ar * Güncel anlamı dakika sözcüğünden etkilenmiş olup 1960’lardan itibaren kaydedilmiştir. yorulmak . deveran etti" devir daire [Ferec xv] halka. bilinci kararmak. daktilo [Bah 1924] daktilograf ~ Fr dactylo < Fr dactylographe parmakla yazma aygıtı & EYun dáktylos parmak + EYun grafe yazı" +graf dal[mak Tü xiv] dal.] giren.] akıllı. dahi1. Yus xiv] ~ Ar dâ%ü [#d%l fa. büro.] ince. devamlı < Ar dama devam etti" devam daima [Yus xiv] ~ Ar dâ'imâ [#dwm zrf.] devam eden. ofis.bayılmak. daha (zarf) (bağlaç). [Ali xvi] muhit. de dahi1 dahi2 Tü [Or viii] takı ve (bağlaç).(dağıtmak.] 1. 2. ince). deveran eden < Ar dara döndü. tarı.* Aynı kökten Tü tar-/tara. girme. Akad daqqiqu (çok küçük. [TDK 1974] 1. saçmak). iç " dahil1 daim [Kıp xiv] [Aş. ince ayrıntı.suya dalmak dal1 Tü [Uy. araya girme. f. rafine. partikül. [LO xix] yönetim mekânı. daha (zarf) EŞKÖKENLİLER: Tü takı: daha. daha Tü [Uy viii+] takı/dakı de. [KT xix] bir konak veya büyük bina içinde birkaç odadan oluşan müstakil birim. nüans. kazanç. dakika [KıpGul xiv] incelik ~ Ar daqîqat [#dqq sf. 2. teker < Ar dara döndü " devir dakik dikkatli olan [Gül xv] . zamanı kullanmada çok ~ Ar daqîq [#dqq sf. çember. kurnaz " deha ~ Ar da%l [#d%l dahil1 /dahl[Kıp xiv] da%l getiri. daha (zarf) [Men xvii] " daha ~ Tü takı/dakı de. dönüş. narin < Ar daqqa ufaladı. getiri. derecenin ve saatin altmışta biri" dikkat * Karş. Kaş viii+] tal. gelir. dahi (bağlaç). [Kıp [Uy viii+] tal ağaç dalı . mahsul < Ar da%ala girdi dahil2 olan. verim msd.] devamlı" daim dair [Ali xvi] ~ Ar dâir [#dwr fa. 2.

dal2

[EvÇ xvii] Tal yalın, çıplak

~?

dala[mak Tü [Uy viii+] tala- saldırmak, talan etmek, yağmalamak; [DK xiv] dala- ısırmak; [Çağ xv+] tala- saldırmak, ısırmak dalak Tü [Uy viii+] tal; [Kaş xi] talak a. a. ~ Ar Dalâlat [#Dll msd.] yoldan çıkma, ~ ?

dalalet [Men xvii] sapma, azma < Ar Dalla saptı, yanlış yola gitti dalavere * Alavere dalavere ikilemesinden ayrışmıştır.

[Cumh 1929]

dalga Tü? [Kıp xiv] dalğa ; [Çağ xv+] dalğa (= Moğ dolğıya a. a. < Moğ dolğıdalgalanmak, sıçramak, fışkırmak, rahat durmamak, koşuşturmak ) dalgıç dalkavuk <Tü + [Çağ xv+] dalğıci su altına dalan kimse; [Men xvii] dalğıç < Tü dal-" dal[Men xvii] sarıksız külah giyen, müdahin " dal2, kavuk

daltonizm [ xx/b] ~ Fr daltonisme renk körlüğü / İng daltonism a.a. < öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) dalya 1 [KT xix] bazı oyunlarda sayı kesik, çentik < İt tagliare kesmek ~ OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek * İng tally (oyunda sayı) biçimi İtalyancadan alınmıştır. dalya2 [LO xix] ~ YLat dahlia bir süs çiçeği # 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi < öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789) dalyan1 [Kan xv] balık ağlamak için kurulan sabit ağ düzeneği ~ İt taglio

* Yun alieüo (balık tutmak) fiilinden *aliáni biçimi tesbit edilememiştir. dalyan2 Italiàn İtalyan < Italia " italik [EvÇ xvii] bir tür uzun namlulu tüfek

* Dalyan boylu deyiminde muhafaza edilen bu sözcüğün dalyan1 (bir tür balık tutma düzeneği) ile ilişkisi kurulamaz. dam1 [Uy viii+] tam duvar; [T S xiii, CodC xiii] dam/tam ev, evin çatısı; [Çağ xv+] tam evi çatısı olan ev = Sogd daman ev = Ave daman a.a. = Sans dam/dama a.a. ~ HAvr *dem- a.a.

* Tam olarak belirlenemeyen bir İran dilinden alıntı olduğu muhakkaktır. dam2 [ 188+] ~ Fr dame hanımefendi, bayan ~ Lat domina [f.] ev sahibesi < Lat domus ev ~ HAvr *domos a.a. < HAvr *dem- a.a. " dam1 dama [İM582 187+] ~ İt dama 1. hanımefendi, soylu kadın, 2. "kraliçe oyunu", dama ~ Fr dame hanımefendi" dam2 damacana [Kieffer-Bia1835] enli su şişesi ~ Fr dame-jeanne a.a. / Prov damajana a.a. ~İtdamigianabüyükve

* İlk kez 16. yy sonlarında kaydedilen Fransızca sözcüğün etimolojisi belirsizdir; Dame Jeanne ("bayan Jeanne") biçiminin yakıştırma olduğu açıktır. İng demijohn (a.a.) Fransızcadan alınmıştır. damak Tü [LO xix] ağzın damı [Uy viii+] tamak/tamğak gırtlak, boğaz, geniz; [LL 1732] küçük dil ve etrafı; < Tü tam- damlamak " damla-

* Karş. Lat guttur (gırtlak, geniz) < gutta (damla). Sözcüğün orijinal anlamı damak tadı deyiminde korunmuştur. "Ağzın damı" anlamı dam sözcüğünden kontaminasyon yoluyla oluşmuş olmalıdır. damar Tü [Uy viii+] tamar/tamır sinir veya damar ; [Kaş xi] tamır/tamur Moğ tamır beden gücü, kas gücü, damar) damask/damasko [LO xix] damasko ~ İt damasco Suriye kökenli bir tür kumaş, dımışkî / Fr damasque a.a. < öz Damasco Dımışk, Şam kenti damat [Ferec xv] dâmâd ~ Fa/OFa dâmâd güvey, damat ~ EFa *dâmâtar- düğün sahibi (= Ave zâmâtar- a.a. = Sans câmâtr a.a.) < HAvr *gems- düğün, evlenmek " gamet damen [Ferec xv] ~ Fa daman etek (=

* Karş. tiz-i reftar olanın payına damen dolaşır (hızlı gidenin ayağına etek dolaşır). damga Tü [Or viii] tamğa (= Moğ tamağa(n) mühür, arma, amblem) ~ Tütamıt- [viii+ Uy] damlatmak < Tü

damıt[mak YT tam- damlamak " damla-

[CepK 1935] distile etmek

damızlık <Tü [ xv] yoğurt mayası; [EvÇ, Men xvii] döl alınacak hayvan < Tü tamuz-/damız- [viii+ Uy] damlatmak < Tü tam- damlamak " damla* Karş. damzur- (damlatmak ? xvii Men), damzurma (mühür mumu ? xvii Men), damla [Kıp xiv] tamla a.a. < Tü tam- [xi] damlamak <Tü

damper [ xx/b] kamyonu < İng to dump [onom.] kabaca dökmek damping bir malı piyasaya sürme " damper dan onom [ xx/b]

~ İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük ~ İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak

rezonanslı darbe sesi

< Tü tak sert darbe sesi" tak2

* Rezonans belirten -n sesi etkisiyle inisyal t yumuşamıştır. Bazı türevlerde d'li ve t'li biçimler bir arada görülür; ör. dandun/tantun, dangır dungur/tangır tungur. dana dandik Tü? [Kıp xiv] tana bir yaşında sığır yavrusu [AL 192+] ince, nazik (argo); [ xx/b] uyduruk

dandini

<çoc

[EvÇ xvii] oynama, raks; [LL 1732] çocuğu dizinde oynatma

* Karş. Fr dandiner, İng dandle, İt dondolare (çocuğu dizinde oynatma). dangalak <onom [Men xvii] dangel/dıngıl ebleh, bi-endam kişi, deyyus; [LO xix] dangalak dangıl dungul konuşan kimse, kaba adam < dangıl [onom.] boş bir nesneye vurma sesi " dangıl dangıl/dangır onom boş kutu veya teneke sesi " dan

danış[mak Tü [Kaş xi] tanuş- karşılıklı konuşmak, söyleşmek; [ xiv] konuşmak, müşavere etmek < Tü tanu- konuşmak, söz söylemek danışık daniska şeyin en iyisi * Karş. lepiska. danışman YT [CepK 1935] müşavir Tü danış-" danış-, +men2 <Tü [Tz xiv] söz, konuşma (Azerbaycan'da) < Tü danış-" danış-

[EvÇ xvii] Almanya'dan gelen kaliteli kürk; [ xix] bir < öz Daniska Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir liman kenti

* Fa danişmand (bilen, bilgili) sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. dans sallanmak, koşuşmak [NKemal 1873] [ xx/b] ~ Fr danse a.a. < Ger *dintjan ~ Fr densité yoğunluk ~ Lat densitas a.a. <

dansite Lat densus yoğun ~ HAvr *dens-2 a.a.

dantel/dantela [ARasim 1897-99] dantela [küç.] iğne oyası < Fr dent diş ~ Lat dens, dent- a. a. " aldente

~Frdentelle

* Sözcük Fransızcadan alındığı halde erken örneklerde İtalyanca biçim tercih edilmiştir. dar1 [Uy viii+] tar geniş olmayan, sıkı, bunaltıcı EŞKÖKENLİLER: Tü dar : dar1, darıl-

dar2 [ xiv] ~ Ar dar [#dwr] ev, konut, konak, yurt (= Aram dwârâ/dürâ konut, konaklama yeri = Akad dâru göçebe ve çobanların konakladığı yer, oba) < Ar dara döndü, dolandı" devir * Aslı muhtemelen "etrafı çitle çevrili yer" anlamında. Karş. Tü ev =? evirdar3 [ağacı [Ferec xv] ~ Fa/OFa dar 1. ağaç, 2. çarmıh, haç, idam ağacı (= Ave dâru- ağaç = Sans dáru a.a.) ~ HAvr *deru-2/doru- ağaç, özellikle meşe ağacı * Aynı kökten EYun dóry/déndron, İng tree (ağaç). dara [LO xix] kap payı ~ Ar TarH çıkarma, atma " tarh darbe vurgu < Ar daraba vurdu " darp ~ İt tara tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan ~ Ar Darbat [#Drb msd.] vuruş,

[Aş xiv] Darbet

darbımesel [Men xvii] ~ Fa Darb-i ma6al hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse & Ar Darb vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı + Ar ma6al masal, kıssa " darp, mesel darbuka küçük davul (Mıs.) [TDK 1955] ~ Ar darabukka [onom.] bir tür

darı Tü [Uy viii+] tarığ ekin, her tür hububat, özellikle arpa ve buğday; [Kıp xiv] tarığ/tarı/darı ekin, özellikle darı, panicum viliaceum < Tü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak " dağıl* Aynı kökten Tü tar- (dağıtmak, yaymak, saçmak) = Moğ tara-/tark?a- (dağılmak, saçılmak). Anlam ilişkisi için karş. EYun spérma/sporá (tohum) < speirö (saçmak, dağıtmak), diasporá (dağılma); Ar Sarrat (tohum) < 5arra (saçmak). Ayrıca karş. ETü tarım (nehrin dallara ayrıldığı yer, delta). darıl[mak Tü [Uy viii+] tarık- içi sıkılmak, müteessir olmak, bunalmak; [ xi] tarılğana.a.; [Men xvii] darla-/darıl- kızmak, küsmek < Tü tar/dar " dar1

darma dağın ikil [Kıp xiv] dardağan ; [Mercimek xv] dardağan ; [Neş xv] dardağan tamamen dağılmış < Tü târ- [viii+ Uy, xi] dağıtmak, saçmak < Tü *tağ-dağılmak " dağıldarp [Kut, Aş xi] Darb çarpma, para basma < Ar Daraba vurdu ~ Ar Darb [#Drb msd.] vurma,

darphane + [Selaniki xvi] ; [Men xvii] zarbhane/darabhane para basma yeri çarpma, vurma, para basma + Fa %âna ev " darp, hane darülfülfül [Men xvii] dâr-i fülfül ~ Ar dâru-al-fulful biber ağacı ~ Fa dâr-i pilpil & Fa dar ağaç + Fa pilpil biber ~ Sans pippalî meyvecik, biber " dar3, el3, biber data [ xx/c] ~ İng data veri ~ Lat data [n. çoğ.] verilmiş şeyler < Lat datus verilmiş < Lat dare, dat- vermek ~ HAvr *ds- < HAvr *dö- a.a. * Aynı kökten Lat donum (hediye), E Yun didomi, do-, Fa dadan, Erm da-, Rus daty (vermek), dativ daüssıla & Ar dâ hastalık + Ar Silat sıla " sıla dava tez, mahkemeye çağırma " davet davar [Kut, Yun xi] [DTC 1943] ~ Ar dâu-S-Silat sıla hastalığı, sıla hasreti

& Ar Darb

~ Ar dacwâ' [#dcw msd.] iddia, hukuki

Tü [Uy viii+] tapar mal, mülk, servet, büyükbaş hayvan < Tü taP-/tap-2 bulmak, elde etmek

* Erm tavar (a.a.) sözcüğü 5. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. İki dil arasındaki ilişkinin mahiyeti açık değildir. • Moğ tavar ve Rus tovar/tovarış (mal, servet) biçimleri Türkçeden alıntıdır. davet < Ar dacawa çağırdı [Aş xiv] ~ Ar dacwat^ [#dcw msd.] çağırma, çağrı

davlumbaz [TS xiv] davulbâz/davlunbâz ata giydirilen göğüs zırhı; [DK xiv] davul; [ xix] yandan çarklı gemilerde pervaneyi örten yarım daire şeklinde kapak < Tü davul" davul * -baz ekinin anlamı açık değildir. davran 1[mak Tü [Uy viii+] taPran- acele etmek, hızlı hareket etmek; [Men xvii] canlanmak, (bir hastalıktan sonra) ayağa kalkmak; [KT xix] ayağa sıçramak, hamle etmek, teşebbüs etmek < Tü taPra- [viii+ Uy] hızlı ve aceleci olmak Tü *taP-hareket etmek? kımıldamak? Karş. Tü tawış/tawuş (kımıldanma - xi), tawışğan (tavşan).

davran2[mak < Ar Tawr tavır " tavır

[LO xix] bir tarzda hareket etmek, tavır almak

* Türkçe kökenli olan davran-1 fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Dil Devrimi döneminde bu husus göz önüne alınmadan türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir. davudi [Kıp xiv] ~ Ar dâwüdî [nsb.] Davut peygamberin sesi gibi gür ve kalın ses < öz Dâwüd Davut, Kur'anda peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı (MÖ 11. yy) ~ İbr dâwld sevilen, Davut < İbr #dwd sevme * İbr Dawid adının Arapça karşılığı wadud (Vedut) veya wadad (Vedat)'dır. davul [Kaş xi] tavıl; [passim. xiii-xix xiii] Tabl davul, özellikle savaş davulu ~ OFa *tabil a. a. ~ Ar Tabl

* Fa tabal ???, Ar Tabl ???, Erm daviġ biçimleri Orta Farsça kökenlidir. Arapçadan Batı dillerine aktarılmıştır; karş. İsp atabal, İttaballo, EFr tabour (a.a.). daya[mak Tü [Kaş xi] taya- destek ağacı koymak, diremek

dayak Tü [Uy viii+] tayak direk, destek, değnek; [Men xvii] dayak değnek, sopa taya- dayamak " dayadayanak YT [CepK 1935] mesnet < Tü dayan-" daya< Tü dayan-" daya-dayanışma

< Tü

YT

[CepK 1935] tesanüt dayı dazlak de Tü Tü

[Uy viii+] tağay annenin erkek kardeşi, dayı; [Kıp xiv] tay/tayı; [DK xiv] dayı <Tü [Kıp xiv] Tazluk ; [Mercimek xv] Tazlak " dahi1 < Tü taz [viii+ Uy] kel

[Uy viii+] takı bağlaç; [Kıp xiv] de/da [ xx/b] [ xx/b]

de fakto (edat) + Lat factum fiil, edim " faktör de jure (edat) + Lat ius, iur- kanun, hukuk " jüri

~ Lat de facto fiilen & Lat de -den, ile ~ Lat de iure hukuken & Lat de -den, ile

de+ ~ Lat de bir şeyden ayrılma veya uzaklaşma, eksilme, yüksek bir yerden aşağı inme, gitme, kaybolma, sona erme bildiren edat ve fiil öneki * Fransızcada de-, dé- ve (seslilerden önce) dés- biçimleri görülür. Modern türevlerde daha çok "olumsuzluk" anlamı ağır basmıştır. Ör: bloke/debloke, şarj/deşarj, avantaj/dezavantaj. EŞKÖKENLİLER:

Lat de-: debi, debloke, debriyaj, dedüksiyon, defans, defi, defile, deflasyon, defo, deforme, defrost, degaj, degrade, degüstasyon, dejenere, dekadan, dekafeine, deklanşör, deklare, dekoder, dekolte, dekont, dekupe, dekuple, delege, demarke, demarş, demode, d de[mek debdebe Tü [Orviii]té-a.a.

[Men xvii] davul gürültüsü; [LO xix] haşmet, saltanat - Ar dabdabat [#dbdb msd.] 1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi < Ar dabdaba [onom.] * Farsça ve Türkçede "maiyetiyle yürüyen hükümdarın gürültüsü" anlamında kullanılmıştır. debelen[mek <Tü [Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak < Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke debelen[mek <Tü [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

[Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak

< Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

debriyaj [ xx/b] ~ Fr débrayage makine milini dişlilerden ayırma, dekuple etme, debriyaj & Fr de- ayırma edatı + Fr braie mil, değirmen mili" de+ deccal [ xiv] ~ Ar daccâl [#dcl im.] Kuran'a göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte peygamber ~ Aram daggalâ kandırıcı, sahteci < Aram #dgl kandırma, görünme (= Akad dagâlu bakma, görme ) dede çoc [Oğ xi] baba; [DK xiv] büyükbaba, yaşlı kişi

dedüksiyon [ xx/b] ~ Fr déduction çıkarsama, tümdengelim ~ Lat deductio a. a. < Lat deducere, deduct- sevketmek, -den götürmek, sonuç çıkartmak & Lat de- bir şeyden + Lat ducere, duct- sevketmek " de+, dük

def1 [Aş xiv] defc itme, tepme, dışarı çıkarma [#dfc msd.] tepme, geri çevirme, geri verme, ödeme < Ar dafaca itti, tepti, geri çevirdi

~ Ar dafc

def2/tef [ xiv] ~ Ar/Fa daf/daff tek yüzlü davul, def, çalpara ~ Aram dappâ tabla, tepsi ~ Akad dappu a.a. ~ Sumer defa bir kerede ödeme " def1 [Ferec xv] ~ Ar dafcat^ [#dfc msd.] 1. itiş, darbe, 2.

* Kelimenin Türkçedeki anlam evrimi için karş. Fr dans un coup (bir vuruşta, bir defada). defaat dafcat^ " defa [Ali xvi] ~ Ar dafcât [#dfc çoğ.] defalar < Ar

defans [ xx/b] ~ Fr défense savunma < Lat defendere, defenssaldırıyı püskürtmek, savunmak & Lat de- uzağa + Lat fendere, fens- tepmek, tepelemek ~ HAvr *gwhen-do < HAvr *gwhen- a.a. " de+ * Aynı kökten Ger *gund- (savaş). defaten [Ali xvi] ödemede < Ar dafcat^ itme, darbe, ödeme " defa ~ Ar dafcatan [zrf.] bir defada, bir

defi [ xx/c] ~ Fr défi meydan okuma < Fr défier meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak ~ Lat defidere a. a. < Lat fıdere güvenmek ~ HAvr *bheidh- a. a. " de+, federasyon defihacet giderme + Ar Hâcat ihtiyaç " def1, hacet ihtiyaç giderme & Ar dafc defetme,

defile [TDK 1955] moda geçit resmi ~ Fr défilé her çeşit geçit resmi < Fr défiler tek sıra halinde geçmek & Lat de- + Lat filare tek sıra halinde dizilmek < Lat fila iplik, dizi" de+, filament defin/defndafana gömdü EŞKÖKENLİLER: Ar #dfn : defin, define define şey, gömü " defin [Ferec xv] ~ Ar dafınat [#dfn sf. f.] gömülü [Env xiv] ~ Ar dafn [#dfn msd.] gömme < Ar

deflasyon [TDK 1955] ~Frdéflation şişmiş olan para arzının daraltılması ~ İng deflation (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, a.a. < İng deflate (şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek & Lat de- eksilme ve inme edatı + Lat flare, flat-üflemek, şişirmek ~ HAvr *bhle- üflemek " de+ defne laurus nobilis [MŞ xiv] defni ~ Yun/EYun dafne defne bitkisi,

* Aram dapna (a.a.) biçimi muhtemelen Yunancadan alınmıştır. Nihai kökeni muhtemelen bir Anadolu veya Akdeniz dilidir. defo [xx/a] ~ Fr défaut hata, kusur~Lat defectus a.a. < Lat deficere, defect- bozmak, eksik ve kusurlu yapmak & Lat de- + Lat facere, fact- yapmak " de+, faktör * Karş. İng defect (defo, kusur). deforme [etm deforme etmek ~ Lat deformare " de+, form defrost buzlanma, don " de+, antifriz [ xx/c] [ xx/a] ~ Fr déformer biçimini bozmak,

~ İng defrost buz çözmek < İng frost

* Latince olmayan bir köke de- önekinin getirilmesi kuraldı şıdır. defter [Yusxiv] ~ Ar daftar yazı tableti~Aram dipterâ a.a. - EYun difthéra 1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası * ETü tepter (a.a. - Uyg) Aramca veya Orta Farsçadan erken bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. defterdar maliyeci < Ar daftar " defter, +dar [Ali xvi] ~ Fa daftardâr defter emini, baş

değ[mek Tü [Or viii] teg- ulaşmak, erişmek, bitişmek, bitişik olmak, aynı hizada olmak; [ xi] denk olmak, bedel olmak, eşit olmak * Aynı kökten Tü tek/teg (kadar, gibi, eş), terjğ (denk, eşitlik), terjğe- (kıyaslamak, ölçüştürmek). degaj [ xx/b] degajman ~ Fr dégagement rehin verilen şeyi geri alma, bağlı bir şeyi çözme, kurtarma, salma < Fr dégager rehin çözmek & Fr de- + Fr gage rehin " de+, angaje değer değil Tü Tü [Kaş xi] tegir paha, kıymet < Tü teğ- eşit olmak, bedel olmak " değ-

[Oğ xi] degül olumsuzluk bildiren sözcük; [Çağ xv] değül a.a.

değin

[Kaş xi] tegin kadar, gibi (edat) YT

< Tü tek eşit, denk " dek

değin[mek

[TDK 1955] değin- bir konuya temas etmek < Tü değ-" değ-

değirmen Tü [Uy viii+] tégirmen değirmen, değirmen taşı < Tü *teğirğen dönen şey < Tü teğir-/tewir- döndürmek, çevirmek " devir* -men eki büyük olasılıkla -ğen ekinin dissimile biçimidir. değirmi Tü [Uy viii+] tégirmi halka, çevre; [ xi] téğirme daire şeklinde olan şey, değirmen taşı, yuvarlak para < Tü teğir-/tewir-" değirmen değiş[mek Tü [Uy viii+] tegiş- rastlaşmak, denk gelmek; [Kıp xiv] değiş- mübadele etmek, takas etmek; [TS xiv xiv] tebeddül etmek, dönüşmek < Tü teğ-/değ- eşit olmak, bedel olmak " değ* Anadolu ağızlarında deniş- biçimi yaygındır, değme her bir, herhangi bir * Değ- fiiliyle ilişkisi belirsizdir. değnek <Tü [DK, Men xiv] degenek baston, asa < Tü değ-" değTü [Kaş xi] tégme her,

* Yun dekaníki (a.a.) < Lat decanus (onbaşı) etimolojisi için yeterli delil yoktur. degrade [etm [ xx/c] ~ Fr dégrader kademe kademe azaltmak & Fr de- + Fr grader kademelendirmek, derecelendirmek < Lat gradus adım, kademe, derece " de+, grado degüstasyon [ xx/b] ~ Fr dégustation tadını çıkarma, tadına bakma < Lat degustare tadına bakmak & Lat de- bir şeyden + Lat gustare tad almak, tadına bakmak " de+, gusto deha karşılığı) [Men xvii] kurnazlık; [LO, KT xix] olağanüstü zekâ (Fr génie ~ Ar daha' [#dhy msd.] kurnazlık, beceriklilik < Ar dahiya kurnaz idi

Türkçedeki modern anlamı 19. yy'da ortaya çıkmıştır. EŞKÖKENLİLER: Ar #dhy : deha, dahi2 dehen zathan- a.a.) [Ömer b. Mezid xv] ~ Fa/OFa dahân/dahan ağız (= Ave ~ Fa dihlîz koridor, geçit, sofa ~

dehliz [KıpGul xiv] dihliz OFa dahrîz revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon

dehşet [Ferec xv] ~ Ar dahşat [#dhş msd.] şaşkınlık, hayret, ani ve şiddetli korku < Ar dahişa şaşkınlık ve hayrete kapıldı, korktu dehşetengiz [LO xix] " dehşet, +engiz

deizm [Bah 1924] deizma bağımsız tanrı inancı, teizm < Lat deus tanrı * Karş. teizm.

~ Fr déisme müesses dinlerden

dejenere [etm [Bah 1924] ~ Fr dégénérer soysuzlaşmak, soysuzlaştırmak ~ Lat degenerare a.a. & Lat de- eksik, ayrı + Lat genus soy " de+, jenerasyon dek Tü [ viii] tek gibi (benzetme edatı); [Uy viii+] kadar (kıyas edatı) < Tü *te- varmak, denk olmak " değ~ Fr déca- / İng deca- on (sadece

deka+ bileşiklerde) ~ E Yun déka on ~ HAvr *dekm a. a.

* Aynı kökten Lat decem, Fr dix, İng ten, Alm zehn, Fa dah, Sans dása, Erm das (on). dekadan [ARasim 1897-99] ~ Fr décadent 1. yoz, sefih, 2. bohem ~ OLat decadens < OLat decadere bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat cadere düşmek " de+, kadans dekafeine décaféiner kafeinini almak " de+, kafein [ xx/c] ~ Fr décaféiné kafeini alınmış < Fr

dekan [ResmiG 1934] ~ Alm dekan üniversitede bölüm başkanı ~ OLat decanus kilise hiyerarşisinde bir rütbe ~ EYun dekanós onbaşı, on kişinin yöneticisi < EYun déka on " deka+ * Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. dekatlon [ xx/b] & EYun déka on + EYun áthlon yarış " deka+, atlet ~ Fr décathlon on dalda spor müsabakası

* İlk kez 191 1’de İsveç'te tanımlanmış ve 1912 Stockholm Olimpiyatlarında uluslararası kullanıma girmiştir. KArş. pentatlon. deklanşör [ xx/b] ~ Fr déclencheur tetikleyici < Fr déclencher mandalını çekmek, tetiklemek & Fr de- + Fr clenche mandal ~ Frk *klinka mandal, çengel" de+ deklare [etm [ xx/a] ~ Fr déclarer ilan etmek, beyan etmek ~ Lat declarare yüksek sesle ilan etmek & Lat de- bir yerden veya bir şey hakkında + Lat clarare bağırmak < Lat clarus yüksek sesli, açık, parlak, temiz " de+, klarnet deklase [ xx/b] ~ Fr déclassé sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse) < Fr déclasser sınıf düşürmek & Fr dé+ ayrılma, uzaklaşma bildiren önek + Fr classe sınıf" de+, klas dekoder "de+,kod [ xx/c] ~ İng decoder kod çözücü < İng code kod

dekolte [ARasim 1897-99] ~Frdécolleté kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı & Fr de- + Fr collet [küç.] gerdan < Fr col boyun ~ Lat collum a. a. " de+, koli1 dekont [ xx/b] şeyden + Fr compter hesaplamak " de+, kompüter ~ Fr décompte hesap dökümü & Fr dé- bir

dekor [Bah 1924] ~ Fr décor ziynet, süs ~ Lat decus, decor1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs ~ HAvr *dek-es- < HAvr *dek- (öğreti, terbiye, adap) benimsemek " disiplin dekovil [ xx/b] ~ Fr decauville dar demiryolu hattı ^ 1889 Paris Sergisi'nde < öz Paul Decauville Fransız mühendis (1846-1922) dekupe [etm [ xx/b] ~ Fr découper keserek çıkarmak, testere ile ince ağaç işçiliği yapmak & Lat de- bir şeyden + Fr couper kesmek " de+, kup dekuple [etm [ML xx/c] dekuplaj ~ Fr découpler çift olan bir

şeyi ayırmak & Fr de- ayrı + Fr couple çift" de+, akuple del[mek Tü [Uyviii+]tel-a.a. ~ Ar dalâlat [#dll msd.] yol

delalet [Kıp xiv] gösterme, işaret etme, delil olma < Ar dalla gösterdi, işaret etti

delege [Bah 1924] ~ Fr délegué murahhas, birini veya bir şeyi temsil etmek üzere gönderilen kimse < Fr déleguer görev vermek, görevli olarak göndermek ~ Lat delegare a. a. & Lat de- bir şeyden + Lat legare, legat- bir sorumluluk veya yükümlülük vermek, görevlendirmek (< Lat lex, legkanun, yükümlülük)" de+, legal

delgi deli delik delil delişmen
+men1
Akad daltu kapı)

YT
Tü Tü

[CepK 1935] matkap delü [Kaş xi] telik a. a. sf.] a. a. " delalet <Tü

< Tü del-" del-[Uy viii+] teipe/telfe a.a.; [ xi] telü ; [DK xiv] < Tü tel-" del-[Aş xiv] yol gösteren [LO xix] deli gibi, biraz deli ~ Ar dalîl [#dll

< Tü deli" deli,

* -işmen ekinin işlevi açık değildir. delta [KT xix] ~ EYun délta 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, D$, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı ~ Fen dlt kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi (= Aram dal et kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, Dd3; =

dem(o)+ ~ Fr dém(o)- / İng dem(o)- halk (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun demos 1. ilçe, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk,

ahali < EYun daio bölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak ~ HAvr *da- bölmek, kısımlara ayırmak dem1 [Aş xiv] vakit Sans dhámi/dhamáni nefes, soluk, üfleme ) ~ Fa/OFa dam 1. nefes, 2. vakit, zaman (=

* Farsça ikinci anlamın "soluklanmak, es vermek" anlamında dam çordan ve dam zadan deyimlerinden türediği düşünülebilir. dem2 [Yus xiv] ; [ xx/b] çay kıvamı (= Aram dsmâ a. a. = İbr dam a. a. = Akad dâmu a. a.) ~ Ar dam [#dm] kan

demagog [Bah1924] ~Frdémagogue halkı galeyana getirme ~ EYun demagögös "halk güden", a.a. & EYun demos halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk + EYun agögös önder, öncü (< EYun âgö gütmek, sürmek, sevketmek)" dem(o)+, aksiyon demarke [etm işaretleyerek ayırmak, sınır çizmek " de+, marke [ML xx/c] ~ Fr démarquer ~ Fr démarche

demarş [ xx/b] diplomatik girişim girişim, gidiş, süreç < EFr démarcher yürüyüp gitmek " de+, marş demeç YT [TDK 1944] beyanat

< Tü de-" de-

* Fiil köküne eklenen -meç ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. demet [Kan xvi] demed ~ Yun demáti deste < EYun déma,

demat- bağ, deste, bohça, çıkın < EYun deö bağlamak, sarmak demin Tü [Uy viii+] témin hemen (önce veya sonra) demir Tü

[Or viii] témür a.a.; [Uy viii+] témir * Moğ temür (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. demirhindi ~ Ar tamr-i hindi Hint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind < Ar tamr hurma (= İbr tamar hurma ağacı) * Lat tamarindus, İng tamarind biçimleri Arapçadan alınmıştır. Batı dillerinde kadın adı olarak kullanılan Tamar/Thamar biçimi İbraniceden alınmıştır. demode geçmiş < Fr mode moda " de+, moda [ARasim 1897-99] ~Fr démodé modası

demografi [ xx/b] ~ Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı ~ EYun demografta a.a. & EYun demos halk + EYun grafe yazı, kayıt" dem(o)+, +grafi

demokrasi [187+] ~Frdémocratie halk iktidarı~ EYun demokrateîa a.a. & EYun demos halk, ahali + EYun krâtes güçlü, iktidar sahibi" dem(o)+, +krasi demon ruh, iblis ~ Lat daemon ~ EYun daimon demonte [etm ayırmak " de+, monte demoralize [etm " de+, moral [DTC1943] [ xx/b] [ xx/b] ~Frdémon mitolojide bir tür kötü ~ Fr démonter sökmek, parçalarına ~ Fr démoraliser moralini bozmak

demotik [ML xx/c] demotikos ~ Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili ~ EYun demotikos a.a. < EYun demos halk, avam " dem(o)+ denden [ xx/a] dendan yazıda tekrar işareti,» ~ Fa dandân [çoğ.] 1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzeyen çıkıntıları < Fa dand diş ~ HAvr *dent- a.a. " aldente dene[mek <Tü [DK xiv] dene- eşleştirmek, kıyaslamak, sınamak, tartmak derjğ eş, eşdeğer " denk denek YT [Fel 1942] üzerinde deneme yapılan YT < Tü dene-" dene[TDK 1955] kontrol < Tü

* Fiil köküne eklenen -k ekinin işlevi belirsizdir, denet < Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -t ekinin işlevi belirsizdir. denetim YT

[TDK 1955] murakabe, kontrol YT

< Tü denet" dene<

* Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir, deney Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -y ekinin işlevi belirsizdir. deneyim tümü

[Fel 1942] tecrübe

YT [Fel 1942] deney yapma; [TDK 1983] tecrübe, deneyle kazanılan bilgilerin < Tü dene-" dene~ dengbêj

dengbej [YaşarK 1976] Kürt saz şairi şarkıcı & deng ses + bêj söyleyen, ses veren (< bej m söylemek denge YT [CepK 1935] muvazene < Tü denk" denk

Ada eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir.

deniz denk Tü tartı, yük denklem denli

[Kaş xi] teniz

(= Moğ tenis göl, deniz )

[Or viii] ten denk, eşit, eşdeğer (sıfat); [Uy viii+] denge, eşitlik, eşdeğerlik (isim), < Tü *ten- denk olmak, eşit olmak < Tü teğ- a.a. " değYT [CepK 1935] eşitlik < Tü denkle-" denk < Tü derjg eşitlik, eşit" denk

<Tü

[DK xiv] derjlü kadar (kıyas edatı)

denomine [etm [ xx/c] ~ Fr dénominer belirlemek, ad vermek ~ Lat denominare bir şeyi başka bir şeyin adıyla adlandırmak & Lat de- bir şeyden + Lat nominare ad vermek (< Lat nomen, nomin- isim ) " de+, nominal densiz denk denyo (argo) <Tü [Men xvii] dengsiz ölçüsüz, saygısız < Tü derjg denge, tartı"

[ARasim 1897-99] ; [AL 192+] zıpır, kaçık, dejenere, serseri < öz Denyo orta oyununda bir karakter

deodoran [ xx/c] ~ Fr déodorant ~ İng deodorant koku giderici ^ 1869 İng. & Lat de- olumsuzluk öneki + Lat odor koku ~ HAvr *od-os- < HAvr *od- kokmak " de+, osmiyum deontoloji [ML xx/c] ~ Fr déontologie ahlaki görevler kuramı / İng deontology a. a. < E Yun deon, -t- görev, ödev (~ HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek ) " +loji depar [ xx/b] ~ Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme < Fr départir vazgeçmek, ayrılmak, uzaklaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat partiri ayrılmak " de+, parsel departman [ xx/a] ~ Fr département bölüm, kısım < Fr départir bölmek, bölümlere ayırmak & Lat de- bir şeyden + Lat partire bölmek " de+, parsel deplase [etm [ xx/b] ~ Fr déplacer yerinden çıkarmak, yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek " de+, plase * Karş. İng displace (a.a.). depo [LO xix] debboy ~ Fr depôt 1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo ~ Lat depositum a.a. < Lat deponere, depositbir yana koymak, saklamak, biriktirmek & Lat de- bir şeyden ayrı + Lat ponere, posit- koymak " de+, post2 depozit/depozito [Tarik 1884] depozito ~Frdéposite / İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey ~ Lat depositum a.a. " depo

depre[mek tep-" tepdeprem

[Uy viii+] tepre- yerinden oynamak, kımıldamak, hareket etmek

< Tü

YT

[CepK 1935] zelzele

< Tü depre-" depre-

depresyon [ xx/b] ~ Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü ~ Lat depressio çukur < Lat deprimere, depress- bastırmak, çökertmek & Lat de- aşağı + Lat premere, press- basmak " de+, pres der+ ~ Fa dar/andar -de, içte, içinde, içeride olma bildiren edat ~ EFa/Ave antar- a. a. ~ HAvr *en-ter- a. a. " inter+ * Aynı kökten Sans antar/antara (iç, içeri), Lat inter, Ger *under (iki şey arası). der[mek [ viii] tér- derlemek, toplamak EŞKÖKENLİLER: Tü tér- : der-, dergi, deriş-, derle-, dernek, terki der1 [Ferec xv] dvara- a.a. = Sans dvâra a.a.) ~ HAvr *dhwer- a.a. ~ Fa dar kapı ~ EFa dvara- a.a. (= Ave Tü

* Aynı kökten EYun thyra, Alm tür, İng door (kapı), Lat fbras (kapı dışına), forum (dış avlu). derbeder [Ömer b. Mezid xv] (dolaşmak, dilenmek), evsiz barksız, dilenci < Fa dar kapı" der1, be+ derbent der+, bent [Aş xiv] ~ Fa dar ba dar kapı kapı

~ Fa dar band kapı bağı, geçit"

derbi [ xx/b] ~ İng derby önemli spor karşılaşması < öz Derby 1778'de 12. Derby Kontu Edward Smith-Stanley tarafından tesis edilen at yarışları derdest der+, dest dere yarık (= Ave darenâ- vadi) [Yus xiv] ~ Fa dar dast elde, yakalanmış, tutuklu " ~ Fa dara/darra vadi, iki dağ arasındaki

derece [ xiv] ~ Ar daracat [#drc msd.] basamak, adım < Ar daraca [msd. durüc] yürüdü, adım attı, adım adım ilerledi (= Aram darsgâ [#drg] yürüme, adım = Akad daraggu patika, yürüme yolu ) * Ar darakat (merdivenin en dip basamağı) biçimi muhtemelen Aramca kökün ikincil biçiminden alıntıdır. Karş. dereke. dereke [ xiv] ~ Ar darakat [#drk msd.] merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası ~? Aram dsrâkâ basamak, yol < Aram #drk ayağıyla basma = Aram #drg yürüme, gitme " derece

dereotu + [Men xvii] tere otı roka veya tere veya ısırgan otu; [LO xix] tere otu tarhun veya roka; [ xx/a] tere veya dereotu (anethum graveolens) < Tü tere taze yenen her türlü sebze " tere, ot dergâh der+, +gâh dergi YT [Aş, Yus xiv] ~ Fa dargâh kapı mahalli, eşik"

[Mercimek xv] açılıp dürülen sofra; [CepK 1935] mecmua < Tü der-" der[ xiv] ~ Fa dar Hâl şimdiki zamanda, hemen &

derhal Fa dar + Ar Hâl şimdiki zaman " der+, hal1 deri Tü

[Uyviii+]teria.a.

* Karş. Ave dereto- (yüzülmüş deri) < HAvr *der- (derisini yüzmek). Aynı kökten EYun dero (derisini yüzmek), dorós (yüzülmüş deri). derin deriş[mek Tü YT [Uyviii+]terirjğa.a. [TDK 1944] temerküz etmek, konsantre olmak < Tü der-" der-

derive [etm [ML xx/c] derivasyon ~ Fr dériver 1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek < Lat derivare akarsu yatağını değiştirmek & Lat deayrı + Lat rivus akarsu, ırmak ~ HAvr *reiwo- vadi, dere yatağı < HAvr *rei- yarmak " de+ derkenar kenarı, marj " der+, kenar derle[mek Tü [Ali xvi] [Uy viii+] térle~ Fa dar kanar kenarda olan, sayfa < Tü tér-" der-

* Modern dönemde sadece derleyip toplamak deyiminde rastlanan bir biçim iken Dil Devriminden sonra bağımsız bir fiil olarak değerlendirilmiştir. derma(to)+ ~ Fr/İng dermat(o)- deri (sadece bileşik isimlerde) < EYun dérma, -t- deri, cilt < EYun derö soymak, deri yüzmek ~ HAvr *der-2 a.a. derman [Aş, Yus xiv] ~ Fa/OFa darmân ilaç, tedavi, sağaltım (= Ave drva- sağlık) ~ HAvr *dher-2 sağlam olmak, sağlamak, sağalmak * Aynı kökten Sans dharma (sağlam şey, yasa). dernek Tü [Kaş xi] térnek toplantı tér- [xi Ha] dermek, toplamak " der< Tü tér-in- [xi] derinmek, toplanmak < Tü

derogasyon [ xx/c] ~ Fr dérogation özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme < Lat derogare bir yasayı tadil ya da

değiştirmeyi önermek ya da kapsamını daraltmak & Lat de- + Lat rogare önermek, yasa tasarısı sunmak ~ HAvr *rogâ-" de+, rast derpiş [etm dar + Fa peş/piş ön " der+, peşin [Men xvii] ~ Fa dar piş önceden, önden & Fa

ders [Ferec xv] ~ Ar dars [#drs msd.] bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme ~ Aram dsrâş yorum, Tevrat'ı cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi < Aram #drş yorumlama, tefsir etme * Arapça sözcüğün özel anlamı Aramiceden alınmıştır. Karş. Ar #drs1 [msd. dars] (tepme, dövme, üstüne basma). dert deruhte [Aş, Yus xiv] derd ~ Fa/OFa dard elem, keder ~ Fa dar cuhdat^ giriftan

[Men xvii] der cuhde

sorumluluğu altına almak & Fa dar + Ar cuhdat^ sorumluluk " der+, uhde derun [ xiv] ~ Fa darün iç, iç taraf, içyüzü, gönül" der+

derviş [passim xiv] ~ Fa darwlş/darweş 1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit ~ OFa daryöş yoksul derya zraya- a. a.) [Aş, Yus xiv] ~ Fa daryâ deniz ~ EFa draya- a. a. (= Ave

derz [ xiv] ~ Fa/OFa darz dikiş (= Ave dareza- dikme, bağlama, sağlam kılma) ~ HAvr *dheregh- pekiştirmek, dikmek deş[mek Tü [ xi] teş< Tü *tel- delmek " del-

* Del- fiilinin varyant biçimidir. Karş. delik deşik. L/Ş eşdeğerliği Türk dillerinde tipiktir. deşarj [ xx/b] boşaltmak < Fr charge yük " de+, şarj ~ Fr décharge yük boşaltma < Fr décharger yük

desen [ResCGaz 1911] ~ Fr dessin çizim, tasarım < Fr dessiner taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek ~ Lat designare a.a. & Lat de- ayrı + Lat signare işaretlemek, damgalamak, belirtmek " de+, sinyal deser [ xx/a] ~ Fr dessert yemek sonunda yenen tatlı veya meyve < Fr desservir sofra servisini kaldırma & Fr de- olumsuzluk öneki + Fr servir hizmet etmek, sofra kurmak < Fr service hizmet, sofra servisi" de+, servis desi+ ~ Fr déci- / İng deci- onda bir (sadece bileşiklerde) < Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on ~ HAvr *dekm a.a. " deka+ desibel [ xx/b] ~ Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. ^ 1928 ABD. & Fr deci- onda bir + öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922) "desi+

deşifre [etm Fr chiffre rakam, şifre " de+, şifre

[DTC 1943]

~ Fr déchiffrer şifresini çözmek < ~ Fr décimal ondalık ~ Lat decimalis < ~ Fr dessinateur tasarımcı < Fr dessiner

desimal [ xx/b] Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on " desi+ desinatör tasarlamak " desen [ xx/b]

desise [Men xvii] desîs ~ Ar dasîs/dasîsat [#dss sf.] gizli amaçlar gütme, entrika < Ar dassa [msd. dass] sakladı, gizledi, bir şeyin altına koydu desperado [ xx/c] ~ İsp desperado umudu tükenmiş, çaresiz, haydut < İsp desperar ümidi kesmek ~ Lat desperare a. a. & Lat de- olumsuzluk eki + Lat sperare ummak, ümidi olmak < Lat spes, sper- ümit ~ HAvr *spe-l bereket, talih " de+ * Karş. İng despair (ümitsiz olmak). despot [Env xv] yerel Rum hükümdarı, üst düzey Rum rahibi; [Bah 1924] diktatör, müstebit ~ Yun despötes efendi, egemen, hükümdar ~ EYun despötes ev sahibi ~ HAvr *dems-poti- & HAvr *dem- ev + HAvr *poti- güçlü, muktedir " dam2, potansiyel * Türkçe modern kullanımı Batı dillerinden alınmıştır. dest [Yus xiv] ~ Fa/OFa dast el ~ EFa dasta- a.a. (= Ave zasta- a.a. = Sans hásta a.a.) ~ HAvr *ghes-to- < HAvr *ghes- a.a. destan epos, hikaye (= Ave dasta- bilgi)" +dan2 deste Fa dast el" dest destek sağlamlaştırmak için eklenen nesne [ xiv] [Aş xiv] dasitan ~ Fa dastân/dâsitân anlatı,

~ Fa dasta tutam, avuç, bir elin tutacağı miktar <

[Men xvii] elcik; [LL 1732] duvar ve ağacı ~ Fa dastak [küç.] "elcik", tutamak, alkış < Fa dast el" dest

destinasyon [ xx/c] ~ Fr destination bir şeyin ulaşacağı hedef, gidilen yer < Lat destinâre belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek & Lat de- ayrı + Lat *stenâre durdurmak, dikmek, mukavim kılmak ~ HAvr *sts-nâ- < HAvr *stâ- durmak " de+, istasyon destmal mâl silen " dest, mala [ xiv] ~ Fa dast mâl mendil & Fa dast el + Fa

destroyer [xx/b] ~İngdestroyer1.yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi ^ İkinci anlamda 1882 ABD. < İng destroy yıkmak, tahrip etmek ~ EFr

inşa etmek " de+.örtmek " de+. ton1 [ xx/b] ~ Fr détoné sesi yanlış perdeden olan " dev [Aş xiv] dîv ~ Fa dîw/dew Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi yaratık.germek " de+. kimya şirketi. güneş tanrısı " jurnal . fünye < Fr détonner patlamak < Lat tonare gümbürdemek.a. güneş.a. terminal detonatör [ xx/c] ~ Fr détonateur patlatıcı.. < İng to detect ortaya çıkarmak. perakende satmak & Fr de.destruir [mod.a. ~ Lat destruere. Amer.a. keşfeden.a.a. "el alma".gök gürlemek " de+ detone de+. tens.a.+ Lat struere. izin.a.örtüsünü kaldırmak. gerilim düşmesi < Fr détendre gevşemek. temizlemek & Lat de. ters. deters. & Lat de.+ Lat tegere. strüktür * Türkçede 20.temizlemek " de+ determinizm [Bah 1924] determinizma ~Fr déterminisme/prédéterminisme insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş < Fr déterminer belirlemek < Lat determinare a. açığa vurmak & Lat de. & Lat de. açmak. Yus xiv] izin.tanrı < HAvr *dyeu. yy ilk yıllarından itibaren İngilizce sözcüğün çevirisi olan muhrip biçimi kullanılmıştır. vezir. struct-dikmek. ruhsat.silmek. ^ 1938 Procter & Gamble Co. tansiyon detantör [ xx/c] düşürücü < Fr détendre gerilim azaltmak " detant ~ Fr détenteur basınç veya gerilim detay [Bovary (Akyüz) 1942] ~ Fr détail 1. perakende (satış).gün. & Lat de. bilge. tect.bir şeyden + Lat tergere. détruir] a. +ber detant [ 1972] ~ İng détente Soğuk Savaş döneminde bloklararası yumuşama politikasına verilen ad ~ Fr détente gevşeme.bir şeyden + Lat terminare sınırlamak " de+.a. cin ~ EFa daiva. 2. < Lat detergere. destruct. detect. gevşetmek ~ Lat detendere a. ~ Ave daeva. dalya 1 detektif [Bah 1924] ~ İng detective kriminel araştırma görevlisi < İng to detect ortaya çıkarmak. keşfetmek ~ Lat detegere. müsaade ~ OFa dastwar a. şeytan. "el almış". ayrıntı < Fr détailler kesip ayırmak. keşfetmek " detektif deterjan [195+] ~Frdétergent bir tür kimyasal temizleyici / İng detergent a. gürlemek ~ HAvr *(s)tens. & OFa dast el + OFa (â)war sahip " dest. a. 2.bir şeyden ayırarak + Fr taille kesim " de+. destur [Aş. tuğla detektör [Bah 1924] elektromanyetik dalgaları tesbit etmeye yarayan alet ~ Fr détecteur ~ İng detector ortaya çıkaran. bilgin. cin ~ HAvr *deiwo.Zerdüşt inancında kötülük tanrısı.+ Lat tendere. müsaade ~ Fa dastür 1.a.

devir/devrdöngü.kökünden türetilmiştir. & Lat de.] sürme < & Fa [ xx/a] dev gibi (Fr gigantesque karşılığı) * 20. dönmek. • Ar dawr (devir. siyasi egemenlik. 3. 2. idari görevle dolaşmak) .) develope [etm [ xx/b] ~ Fr développer 1. EYun Zeus (güneş tanrısı). gibi" dev [Men xvii] ~ Ar dawâm [#dwm msd. geliştirmek. Karş. deve Tü [ viii] tebe/tewe . fotoğraf filmini banyo etmek < EFr voloppe tahıl kepeği. çağ < Ar dara döndü devir[mek Tü [Env xiv] ~ Ar dawr [#dwr msd.a. egemenlik (= Akad dâlu/dualu 1. teftiş etmek.a.] 1.fiilinin kökü olduğu keyfi olarak varsayılan *dev.a. İdr xi] ~ Ar dawlat [#dwl msd. & İng de.] dönüş.ayrılma ve eksilme edatı + İng value değer " de+. viyadük devlet [Kut. ortaya çıkarmak. deveran döngü. 2.] 1. kabuk. döndürmek * Nihai biçim muhtemelen *teğir. deviyasyon [ xx/c] ~ Fr déviation yoldan ayrılma / İng deviation a.] ilaç devalüe [etm [ xx/b] ~ Fr dévaluer ~ İng devaluate değer yitirmek. kabuktan veya torbadan çıkarmak. valör devam Ar dama sürdü. 2. Farsçada örneğine rastlanmamıştır. dönüş) biçimiyle ses benzerliği ilgi çekicidir. açmak [esk.]. (mec. evir-. kaldı.çevirmek. torba " de+ * Karş. denetlemek. [Uy viii+] tePey (= Moğ temege(n) a. Kaş viii+] tegür-/tewür.ayrılma edatı + Lat via yol" de+.* Aynı kökten Sans deva-. deveran etmek. dönüş. Lat deus (tanrı). dönüp durma " devir devin[mek YT [Tz xvi] [ 194+] hareket etmek ~ Ar dawarân [#dwr msd. Zerdüşt inancında eski devir tanrıları olan daeva'lar yenilip Ehrimen'in yönettiği kötülük tanrılarına dönüşmüştür. ~ OLat deviatio a. zaman.) zenginlik. Fr/İng envelope (zarf). Tü *dev-" devir- * Devir. kudret. devam etti devasa drw/dew + Fa âsâ benzer. Veled xiv] ~ Ar dawâ' [#dwy msd. çevir-. deva [Aş.olup. ğ > w dönüşümü ve w sesi etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması görülür. mülk ~ Aram dawlâ iktidar. paranın değerini düşürmek ^1914 İng. yy başlarında üretilmiş bir bileşik olmalıdır. iktidar. 2. [Uy.

tebdil etmek. yanlış bilgilendirme < Fr information bilgi.* Anlam bakımından Ar #dwl (dönme. derlemek . Alm durch ve Fr par < Lat per edatlarının eşdeğeridir. . Mezid xv] devriye [nsb. dönem " devir devrim YT [CepK 1935] inkılap. [Bah 1924] ~ Fr désinfecter iltihap deyyus veya karısı tarafından aldatılan erkek dezavantaj avantaj dezenfekte [etm gidermek " de+.] dönüş. di. deyim YT [CepK 1935] tabir <Tüde-"de~ Ar dayyü6 [#dy6 im.a. enforme dezentegre [etm " de+. entegre di+ dia » ~ E Yun dúo.fiiliyle birleşmiştir. içine işleme. bir köşeden diğerine çapraz gitme. [Ömer b. mübadele etmek * Kullanımda Tü derşür. " dü " diyapozitif [ xx/b] ~ Fr désintegrer çözmek. Osmanlı devletine özgü devşirme kurumunun adındaki anlam ikiliği ilgi çekicidir. sırayla birbirini izleme) kökünden türetilemez. bilgilendirme " de+. çözülmek dia+ ~ EYun diá içinden geçme. ihtilal < Tü devir-" devir< Ar dawrî [Yus xiv] ~ Ar dawarân [#dwr msd. enlemesine gitme bildiren edat ve fiil öneki * Anlamca İng through.değiştirmek. devran durma. bir şeyi baştan başa katetme.] dönmeyle ilgili" devir devşir[mek <Tü < Tü değiş-" değiş- bir alanı dolaşarak yapılan nöbet [DK xiv] değşür-/devşür. özellikle zamanın geçişi " deveran devre döngü. a.xiii TS) < der.] karısını satan [ xx/b] ~ Fr désavantage avantajın zıddı" de+.(toplamak. enfekte dezenformasyon [ xx/c] ~ Fr désinformation "bilgilendirmeme". deveran etme.] dönüp ~ Ar dawrat [#dwr msd.iki ~ HAvr *dwo.

a. dilate.dövmek. eğitici ~ EYun didaktikós < EYun didâskö. (= EFa didiy gördü = Ave dâi-.+ Lat ferre.öğretmek ~ HAvr *didnsko.dökmek " dis+. görmek.a.+ Lat fundere. Fr. göz < Fa dldan.birbirini parçalamak bisiklet dümeni " gidon < Tü dit-parçalamak " dit< Tü tıt-paramparça etmek " dit< Tü tıt-parçalamak " dit- diferansiyel [ xx/b] ~ Fr différentiel 1. didik didik didin[mek didiş[mek didon » <Tü Tü Tü [T S xv] didim didim parça parça [Kaş xi] *tıtın. 2. gören. Farsça fiilin kuraldışı geniş zaman kökü olan bin sözcüğünün etimolojisi ayrıdır. 3. tabip ~ EYun difthéra tabaklanmış deri" defter * Hastalığın seyri esnasında boğazda oluşan köselemsi dokudan ötürü. difteri [191+] ~ Fr diphtérie bulaşıcı bir hastalık. bakmak * Aynı kökten Sans dhyati (düşünmek).(seyretmek). Erm tid. bin. İlk hecedeki sesli değişimi açıklanmaya muhtaçtır. 2. dilat. 2. fondan diğer datlgar [Ferec xiv] ~ Fa dlgar/dadlgar başka. Tü depek (tekme atan .dibace [Ali xvi] ~ Fa dibaca [küç. düşünmek) ~ HAvr *dhiâ.< HAvr *dheis. Karş. farklı kılmak & Lat di(s).görmek.düşündürmek < HAvr *dens-1 düşünmek " +dan1 dide [Ferec. diferansiyel hesap. farklılaşma < Lat differre. rulo şeklinde kitaba sarılan ve üzerinde kitabın konusu yazılan ipek şerit. ayakla * Karş.< EErm dit. küçük ipek parçası.döküp saçmak & Lat dis. didak.taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. TS* xv] ~ Fa dlda 1. bedbin. diffus. lat.] 1.ayırmak.görmek ~ OFa dltan. Bak. dağıtmak. fus. +ber * Latince fiilin perfekt kökü kuraldışıdır. getirmek " dis+. bir noktadan etrafa saçılma < Lat diffundere. görmüş. wen. didaktik [DTC 1943] ~ Fr didactique öğretici. görülmüş. difüzyon [ xx/b] ~ Fr diffusion (dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma. kuşpalazı # 1857 Pierre Bretonneau. didaiti bakmak.kendini parçalamak [Kaş xi] tıtış. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma < Fr différence fark.xiv Kıp). görülen. öbür ~ OFa . önsözden önceki kısa sunuş yazısı ~ OFa dibâçag başlangıç duası dibek vurmak " tep[Men xvii] havan Tü dep-/tep.

kılı kırk yarma.a. vertikal < Tü *ti. ince olma. rafine olma. sevgi. rakam ~ Lat digitus parmak. ayırmak. eğik olmayan.kılmak " dis+.] incelik.ayrı + Lat gerere. buyrultu < Lat dictare bildirmek " dikte Türkçe anlamı Fr dictature (diktatörlük) kelimesinden etkilenmiştir. dict-" dikte [ xx/b] ~ Fr diction söyleyiş biçimi. dictare (bildirmek).(işaret etmek). belirtmek. özellikle belli etmeden bakma (argo) .saplamak. sokmak [ xi] tik. özgecil (Fr altruiste karşılığı) & Fa dîgar başka(sı) + Fa kâm seven.HAvr *kâ-mo. dik1[mek dik2[mek Tü direnmek " dik diken dikey dikit Tü YT YT [Uy viii+] tiken saplanan şey. diken [Geom 193+] şakuli [TDK 1944] stalagmit < Tü tik. dike (yargı). sert. inceltti diksiyon dictio < Lat dicere.dik duruma getirmek.işaret etmek. özellikle işaret parmağı ~ HAvr *dik.a.)" diğer. anıt. ince eleyip sık dokuma < Ar daqqa ufaladı. deig. dikiz [LG 188+] bakış.< HAvr *deik. 2.sevmek .diğerkâm [TDK 1955] başkalarını seven. yy başlarında üretilmiş edebi bir deyimdir. Farsça sözlüklerde yoktur. digest. ağaç dikmek < Tü *ti. göstermek * Aynı kökten Lat index (işaret parmağı). dîcere (söylemek).< HAvr *kâ. zorla kabul ettirilen görüş ~ Alm diktat ~ Lat dictatum bildiri. dik Tü [Uy viii+] tik 1. sayısal < İng digit tamsayı. dik durmak. E Yun deíknymi. ifade ~ Lat dikta [ xx/b] diktatörlük idaresi ~ Fr diktat dikte edilen şey. canlı. yemekten sonra içilen likör < Lat digerere. .delmek.Çing dikés bak! Çing dikáva bakmak dikkat [Ferec xv] ~ Ar diqqat [#dqq msd. saplamak. arzu (= Ave kâma. jest dijital [ xx/c] ~ Fr/İng digital tamsayılara ilişkin. dijestif [xx/b] ~Frdigestifhazmettirici. direnmek Tü [ viii] tik.dik durmak. sokmak " dik-1 < Tü dik " dik < T ü dik-" dik * -it eki için bak.sert olmak. gest. hazmetmek & Lat di(s). İng teach (öğretmek). dirençli.çözmek. şeri3 * Muhtemelen 20. detaylı olma.

yassıltmak ~ Lat dilatare a. 2. ~ İng dildo 1. hunhar . beklemek. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici. her türlü zorba yönetici ~ Lat dictator Roma cumhuriyetinde belli bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici < Lat dictare bildirmek. ~ Fa dilbar gönül çelen. 2.(ses vermek. yürek. söz * Aynı kökten Tü tın. gönül götüren " dil2. buyurmak. < İng dictation microphone dikte etme mikrofonu " dikte. dilim yapmak < Tü *tı-2 ses vermek [Or viii] tıl dil (organ). cesur" dil2. işaret etmek < Lat dicere. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak. gönül. bildirmek ~ HAvr *deik. enli.işaret etmek. cesaret dilate [etm [ xx/c] ~ Fr dilater yumuşatarak yaymak.OFa dil/diler kalp [Yus xiv] yürek ~ Fa dil 1. lisan.diktafon [ xx/b] dikte etme cihazı ~ marka Dictaphone ^ 1907 Columbia Phonograph Co. konuşmak). ıskarmoz.a. 2.istemek. a. 2. talep etmek dilek dilekçe Tü YT [Uy viii+] tilek a.+ Lat latus geniş. zıbık ~ ? dile[mek Tü [Or viii] tile. < Tü tile-" dile< Tü dilek" dile- [CepK 1935] arzuhal. & Lat di(s). istida * -çe ekinin Farsça küçültme eki olan -çe ile ilişkisi açık değildir. buyurmak " dikte dikte [etm [Bah 1924] ~ Fr di cter 1. fon(o)+ diktatör [Tarik 1885] zorba yönetici ~ Fr dictateur 1. yapay penis. adını koymak " dijital dil[mek dil1 Tü Tü [Kaş xi] til. yayvan " dis+ dilaver +aver dilber +ber [ xiv] [Men xvii] ~ Fa dil âwar yürekli.uzunlamasına kesmek. zorla kabul ettirmek ~ Lat dictare bildirmek. dilenci <Tü [ xiv] < Tü dile-" dile~ Fa dil %ün yüreği kanayan & Fa dil dilhun yürek + Fa %ün kan " dil2. tırjğ (ses). dictsöylemek. belirlemek. dil2 . kayığın dildo [Hürr 1997] yapay penis küreklerinin bağlandığı çubuk. belirtmek.

a. 2. nefes almak " din* -n. özellikle Ahuramazd veya Zerdüşt dini * İrani sözcüğün Elamca vasıtasıyla eski Babil Akadcasından alıntı olma ihtimali üzerinde durulmuştur. yargı) > İbr/Aram dîn (a. [EvÇ. Karş. dinlenmek * Aynı kökten ETü tın (ruh. dimağ damâğ burun. mühendis (1816-92) < EYun dynámis güç " dinamik dinar [ xiv] ~ Ar dînâr altın para birimi ~ Aram dînârâ gümüş Roma parası ~ Lat denarius on as değerinde gümüş Roma parası < Lat deni onar. Kuran'da dinar bir altın tartı birimi olarak zikredilir.nefes almak. kafa ~? Fa din [Kut xi] ~ Ar dîn [#dyn1] inanç ve ibadet kuralları sistemi ~ OFa den a. soluk. İsv. nefes). eşlik < Tü .sesi etkisiyle ş > ç dönüşümü tipiktir.dilim Tü [ xi] tilim a. dinamo. Kaş viii+] tın. hayırlı olmak EŞKÖKENLİLER: EYun dynamai : aerodinamik. dinamit. dinamik [ xx/b] ~ Fr dynamique 1. dinamik. düyun. Akad dînu (yasa. sanayici < EYun dynámis güç " dinamik dinamo [Bah 1924] ~Fr/İngdynamo elektrik akımını güce dönüştüren motor ~ Alm dynamoelektrische maschine a.a. atak ~ E Yun dynamikós < E Yun dynámis güç < E Yun dynamai muktedir olmak. Karş. dinmek. dingil <Tü " denk [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil..dinmek. durmak. etmek. dinç <Tü [Kıp xiv] tiniş . ^ 1867 Werner Siemens.). onlu < Lat decem on " desi+ * Roma denarius'u ilk kez MÖ 21 1'de basılmış ve MS y. dinlenmiş. din[mek Tü [Uy. a.HAvr *deu. ~ Ave daena a. Men xvii] dinç *tın(ı)ş < Tü tın-/din.yapmak. 275'e dek tedavülde kalmıştır. aks < Tü derjg denge. termodinamik dinamit [Bah 1924] ~ marka Dynamite patlayıcı madde adı ^ 1867 Alfred Nobel. [TS xiv xiv] tınç dinmiş. Alm. dinlenmek.a. güce ilişkin. güçlü. gücü yetmek . < Tü til-" dil-dilmaç Tü? [Kıp xiv] dilmaç/tılmaç/tilmaç/tolmaç tercüman * Dil sözcüğüyle ilişkisi açık değildir.a. nefes [ xiv] ~ Ar dimağ [#dmġ] beyin.

(bir kökten bitmek). dingil <Tü [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil.* Karş. belki Türk (bir kökten gelen) ve tüğ (biten şey). a.(bitmek). .soluklanmak. daldırmak. türkuaz. kökten * Aynı kökten türe. doğabilimci & EYun deinós korkunç. eşitlik).daldırmak < Ger *deupa derin ~ HAvr *dheub-derin Aynı kökten İng deep (derin). müthiş + EYun saûros kertenkele dip1 bitmek Tü [Uy viii+] tüp en aşağı uç. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir. soluk " din[Kıp xiv] tınğlan-/tinlen-/dinlen. dinle[mek vermek " tınTü [Or. dip. istirahat etmek < Tü tın/tin dinozor [ xx/b] ~ İng dinosaur tarihöncesi sürüngen türü ^1841 Sir Richard Owen. türlü Tü tüğ : tülü. banmak < Ger *deupjan. İng. tüke.sesi algılamak < Tü tın sada. türe-. tükenTü tür : tür. tüy dip2 [ xx/c] ~ İng dip ekmek banılarak yenen sos < İng to dip batırmak. temel < Tü *tüü.dingo a.bitmek. Moğ terjgelig (dingil) < terjg (denge.ses * Aynı fiilin hem "ses algılamak" hem "ses çıkarmak" anlamını taşıması açıklanmaya muhtaçtır. Moğ tengelig (dingil) < terjg (denge. türedi. eşitlik). eşlik " denk * Karş. dive (dalmak). EŞKÖKENLİLER: Tütüp : dip1 Tü Türk : alaturka. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir. dıngıl/dıngır onom rezonanslı ve ekolu hafif darbe sesi " dangıl dingo[nun ahırı ~ öz Dingo Walt Disney'in çizgi karakteri Goofy'nin Fransızca ve Türkçe adı ~ İng dingo Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü . dinlen[mek <Tü nefes. son. Uy viii] tırjğla. kök. türkü Tü tüke-: tükel. aks < Tü derjg denge. türev. ses < Tü tın. Türk.

yönlendirmek " direksiyon direktör director " direksiyon direnç YT [186+] [CepK 1935] inat dirgen [Barkan xvi] digren harmanda saman atmaya yarayan iki uçlu çatal. berat. direnç göstermek < . tutam. bir el dolusu.a.iki + EYun ploö katlamak < HAvr *pel. ruhsat ~ EYun diploma. direct. bilincinde idi dire[mek [ xiv] ~ Ar dirâyat [#dry msd. Tü [Uy viii+] tire. diri Tü Tü *ti.dik durmak.yönetmek.a. antifriz diploma [LO xix] ~ Fr diplôme her türlü resmi evrak [esk. " di+ diplomat [LO xix] ~ Fr diplomate resmen atanmış görevli. 2.avuçlamak.a. rect.1. dra%. bir ağırlık birimi.yöneltmek. defter şeklinde katlanmış evrak. dosya. " dik [ viii] tiriğ canlı. berat < EYun diploö ikiye katlamak & EYun di. elçi < YLat diplomaticus "resmi evraklı". 2.iki + EYun kránon boynuz (= EYun kraníon kafatası ) " di+. -t. direct-yöneltmek.dik durmak.a. dirençli. yönlendirici ~Frdirecteur yönetmen~Lat < Tü diren-" dire-. dayanak < Tü tire-" dire- direk direksiyon [ xx/b] ~ Fr (volant de) direction yönlendirme tekeri < Fr direction yön. eski Atina'da gümüş para birimi < EYun drássomai. direnç göstermek < Tü *ti. elle tutmak ~ HAvr *dergh.]. küçük bir ağırlık birimi. tasdikname " diploma dirayet farkında olma < Ar dara bildi. yönelme.a. dolaysız ~ Lat directus " ~Frdirectif yönerge. yönlendirmek < Lat regere. dik < Tü tire. diretmek. & İng deep derin + İng freeze dondurma " dip2. [EvÇ xvii] digren ~ Yun dikráni iki uçlu çatal ~ EYun dikrânon a. 3. & EYun di. yönlendirme ~ Lat directio < Lat dirigere. berat veya tasdikname sahibi < Lat diploma berat. tanıma. direnmek " dik Tü [ xi] tirek/tiregü destek.a. kraniyum * Metatez belki dermek/dirmek fiilinin etkisini gösterir. gümüş para birimi ~ OFa drahm/dram ~ EYun dra%me 1.] bilme.dik tutmak. dirhem [Yus xiv] ~ Fa dirham 1. yol göstermek " ray direkt direksiyon [ xx/b] ~ Fr direct düz. 2. +inç direktif [Bah1924] < Lat dirigere. a.dipfriz [ xx/c] derin dondurucu ~ marka Deep Freeze bir buzdolabı markası #1941 ABD. avuç. ikiye katlanmış parşömen tabakası.

öğrenim dalı ~ Lat disciplina < Lat discipulus öğrenci < Lat discere öğrenmek ~ HAvr *didk-ske. EYun dokeo (bir öğretiyi benimsemek.< HAvr *deköğreti veya terbiye veya adap benimsemek * Aynı kökten Lat decere (adaba uygun olmak).dizmek. fırlatmak diskalifiye [etm almak. taşra diş dis+ Lat de ex dışarı dişbudak Tü + Tü [Uyviii+]tışa. diş geçirmek " dit~ Lat di(s). a. taşı-. mezhep sahibi olmak) disk [ xx/a] ~ Fr disque yassı daire şeklinde nesne ~ Lat discus a. [DK xiv] dirlik < Tü *tir-/tiz. dirlik dizdirsek <Tü [Kıp xiv] tirlik düzen. düzenlemek " Tü [ xi] tirsgek a. elemek < İng disqualify " de+.öneki burada Fr dés. dışkı Tü taş-/taşı. taşıt.a. dışarı.a. Lat vigere (dik ve güçlü olmak) > vegetus (canlı.karşılığıdır. diri) > İng vigor.a. diriğ diril[mek Tü [ xiv] ~ Fa diriğ esirgeme.: taş-. *dirimek fiili mevcut değildir. vegetable. +ri [Mü xvi] bir ağaç. fraxinus " diş. disiplin [Bah 1924] ~ Fr discipline talim. ~ EYun dískos yarışma amacıyla fırlatılan genellikle yassı ve yuvarlak nesne < EYun dikeö atmak. taşak.* Anlam bağı için karş. Lat docere (öğretmek).a. < Tü *tir diz " diz dış Tü [ viii] taş1 a.< Lat de.a. [ xiv] taşra/taşarı/daşğarı a.bölünme ve ayrılma bildiren fiil öneki [Uy viii+] taşğaru dışa doğru. budak dişi Tü [Uyviii+]tışı/tişia. eğitim. [ xx/b] ~ Fr disqualifier yetkisini elinden . kalifiye * İng dis. koruma " diri dirim YT [ xi] tiril.canlanmak < Tü diri" diri [CepK 1935] hayat * Sıfata eklenen -(i)m ekinin işlevi belirsizdir. <Tü*tı-1 parçalamak. terbiye. < Tü taş dış " dış. EŞKÖKENLİLER: Tütaş1 : dış.

söylev. [ 197+] plak çalınan gece kulübü ~ Fr discothèque gramofon plakları kütüphanesi & Fr disque disk + EYun theke kap. diskotek [ xx/b] .ayrı + Lat pensare tartmak " dis+.zıt yönlere koşmak.tahsis etmek.rast gitmek.koymak " dis+. pers.a. parça parça harcamak ~ Lat dispensare a. payını vermek < Lat tribus " dis+. & Lat dis. pro+1.ayrı + Lat pergo.a. [ xx/a] dişi eksik olan kimse < Tü dişle-" diş * Esasen "dişlenmiş" demek iken 20. ödemek. dişlenmiş yer.harcamak & Lat dis. & Lat dis. disposit. discurs.ayrı + Lat tribuere.okumak. bulmak (& EYun prós denk + EYun eîmi gitmek ) " dys+. 3. dağıtmak ~ Lat dispergere. yayılmak " dis+ disponibl [ xx/c] bir bankacılık terimi ~ Fr/İng disponible harcanabilir.ayrı + Lat ponere. post2 disprosyum [ xx/b] ~ YLat dysprosium kimyada bir element < EYun dysprostikós güç bulunan & EYun dys zor. kur dişlek <Tü [LO xix] gedik. posit. koyma yeri " disk. diskur [Nutuk 1927] ~ Fr discours 1. dispers. 2. kötü + EYun prosiemi. söylemek " dys+.disket dışkı YT [ 198+] [TDK 1944] gaita ~ Fr disquette [küç. log. dağılım < Fr disperser saçmak. kullanmaya hazır < Lat disponere. prost. münakaşa. tartışmalı bir konuda verilen söylev < Lat discurrere. leksikon dispanser [Markop 1946] sağlık ocağı ~Frdispensaire (ilaç) dağıtma yeri < Fr dispenser tartarak dağıtmak. zıt + Lat currere. koşuşma. tez2 * Fransızca biçim Bibliothèque (kitaplık) sözcüğünden benzetme yoluyla 1920’lerde türetilmiştir. curs. bölüştürmek & Lat dis. pandantif dispersiyon [ML xx/c] ~ Fr dispersion saçılma.ayrı. depo.a. tribut.uzamak. 2. Sıfata eklenen -kı ekinin işlevi belirsizdir. söyleme < EYun Iegö2. disleksi [ xx/c] ~ Fr dyslexie harfleri bilip kelime okuyamamaya yol açan patolojik okuma güçlüğü ~ YLat dyslexia & EYun dys zor + EYun léksis okuma. nutuk. tri+ . dağıtım.koşmak " dis+. münakaşa etmek & Lat dis. birkaç kişi arasında bölüştürme < Lat distribuere dağıtmak.] küçük disk " disk < Tü dış " dış * Anadolu ağızlarındaki fışkı < Yun foúski sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. yy'da anlam değiştirmiştir. iyon distribüsyon [ xx/b] ~ Fr distribution dağılım. söylem ~ Lat discursus 1.

özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter. gönye diyagram [ xx/b] ~ Fr diagramme şematik çizim. < EYun diagrâfö üstünü çizmek.a. divit dawât mürekkep şişesi (= Aram diwotâ mürekkep = İbr dlwo a.bilmek.dit[mek Tü [ xi] tıt. -t. sedir ~ OFa dewân defter. diyakronik [ML xx/c] ~ Fr diachronique zaman içinde gelişen. diyafram/diyafragma [186+]diafragma ~Fr diaphragme iki boşluğu ayıran zar ~ EYun diáfragma. içinden geçirmek. yargılamak " dia+.söylemek " diyalog . daraltmak " dia+. gram diyakoz [LO xix] ~ Yun diákos/diákonos papaz yardımcısı.gitmek " dia+. & EYun diá boyunca + EYun %ronos zaman dia+. [DK xiv] kurultay. musluk.< HAvr *bhrekw. kaba taslak çizmek & EYun diá + EYun grâfö " dia+. kron(o)+ diyalekt [ xx/a] ~ Fr dialecte lehçe ~ EYun diálektos lehçe. Fr douane. meclis ~ Ar/Fa dîwân 1. defter. İng deacon (a. log. farketmek. taslak ~ EYun diágramma. duvar veya çitle bloke etmek ~ HAvr *bhrkw-yo. kıkırdak & EYun diá enlemesine + EYun frâssö. makam sahibinin oturduğu minder. [Men xvii] devât vulg. şiir koleksiyonu. teşhis etmek & EYun diá + EYun gignöskö.ara duvarı. önlemek. cin çarpmış" dev ~ Ar divit [Aş xiv] devât. diş geçirmek " diş divan [Kut. İsp aduana (gümrük) sözcükleri Arapçadan alınmıştır. anlamak. idrar-süren hastalığı < EYun diabainö sürmek. statik olmayan ~ EYun dia%ronikös a. 3. akıtan. bat. yün veya pamuk atmak < Tü *tı-1 parçalamak. sekretarya. sıkmak. Aş xi] defter. hizmetkâr < EYun diakoneö hizmet etmek * Karş.a.paramparça etmek.tıkmak. ağız. yazmanlar heyeti. 2. a. çıkarmak & EYun diá içinden geçerek + EYun bainö. t. gnö. fars diyagnoz [ xx/b] ~ Fr diagnose teşhis ~ EYun diâgnösis ayırdetme. büro. baz * Şeker hastalarının aşırı idrar etmesinden ötürü.) ~ Mıs diyabet [ xx/a] ~ Fr diabète şeker hastalığı ~ EYun diabetes 1. arşiv * İt dogana. frag. teşhis < EYun diagignöskö ayırdetmek.a.a. divane [Gül xiv] ~ Fa drwâna deli. kilisede ayine yardımcı olan kişi ~ EYun diákonos yardımcı. 2.kapatmak. anlama. özellikle taşra ağzı & EYun diá çapraz + EYun Iegö2.). mahkeme. gnostik diyagonal [ xx/b] ~ Fr diagonal çapraz < EYun diagónios köşe çaprazı & EYun diá çapraz + EYun gony köşe " dia+.

a.tüm " dia+.saçma. 2. akıntı < EYun diarrheö akıp gitmek. Yun filozof (MÖ y."karşılıklı çeşitli şeyler söylemek" veya "farklı biçimde söylemek". Karş. sebep. sperm diyatonik [ xx/c] ~ Fr diatonique müzikte bir ses dizisi < EYun dia tónon tüm ses perdeleri boyunca & EYun diá baştan başa + EYun tónos ses " dia+.söylemek " dia+. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi. münazara ~ EYun dialektike (te%ne) a. tamamen yayılma & EYun diá baştan başa + EYun speirö. tını kontrol aracı ~ EYun dia pason (%ordön) baştan başa tüm perdeler & EYun diá baştan başa + EYun pâs.söylemek " diyalog diyaliz [ xx/b] ~ Fr dialyse.EYun diálogos söyleşme. bir aşiretin sahip olduğu ülke. ritm diyaspora [ xx/c] ~ Fr/İng diaspora bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması < EYun diaspörâ saçılma. 2. perhiz ~ EYun díaita beslenme veya yaşam tarzı < EYun diaitâö belli bir tarzda beslemek.çözmek " dia+. karşılıklı konuşmak. karşılıklı konuşma < EYun diâlegö 1. obalar. lys. diyalog . 490-y. etiyoloji diyet2 wadâ kan bedeli ödedi [ xx/b] ~ Ar diyat [#wdy msd. analiz diyalog [ xx/a] ~ Fr dialogue karşılıklı konuşma. oba " dar2 diyare [ xx/b] ~ Fr diarrhée ishal ~ EYun diárrhoia ishal. pan(to)+ diyapozitif [ xx/b] ~ Fr diapositif şeffaf pozitif film ~ İng diapositive a. log. dialyt.ayrıştırma ~ EYun diálysis içinden geçerek ayrışma & EYun diá içinden geçerek + EYun lüö. log. #Elea'lı Zeno. & İng diaphanous şeffaf (< EYun diafainö içinden öbür yanını göstermek) + İng positive " pozitif diyar [Env xiv] ~ Ar diyar [#dwr çoğ. memleket < Ar dar ev. ton1 diyet1 [ xx/b] ~ Fr di ète beslenme rejimi. diyapazon [Bah 1924] ~ Fr diapason 1. içinden akmak & EYun diá içinden + EYun rheö akmak " dia+. diyalekt.a. din işleri < Ar dîn " din [Men xvii] ~ Ar diyânat [#dyn1 msd.] kan bedeli < Ar . 2.] 1.] din. taşra ağzı konuşmak & EYun diá çapraz + EYun Iegö2. söyleşmek & EYun diá karşılıklı + EYun Iegö2.diyalektik [P Safa 1949] ~ Fr dialectique tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi. söyleşmek. tohum ekme " dia+. pan(t). spor. kasıt" dia+. 430) < EYun diâlegö sohbet etmek. belli bir yaşam tarzı gütmek & EYun diá + EYun aitía amaç. +log * Yunanca fiilin her iki anlamında "farklı söylemek" fikri mevcuttur . diyalektik. diyanet dindarlık. evler.

-li" +dar dize YT [TDK 1969] mısra < Tü diz-" diz- dizel [Bah 1924] ~ Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor. Anlam yelpazesi için karş. enterval & EYun diá + EYun (h)iemi." diz< Tü diz-" diz~ Fr dixième onuncu. harekete geçirmek " dia+.atmak.öğretmek " disiplin Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır.görmek " dia+. optik diz diz[mek düzenlemek Tü Tü [Or viii] tiz bacak eklemi [Uy viii+] tiz< Tü *tir < Tü *tir-/tür.öğreten < Lat docere. sahip. düzeltmek. dizgin dizi dizin dizyem . kötü + EYun énteron bağırsak " dys+. diop.atmak.xvii) sözcüğü ile ilgisi kurulamaz. * Tü *tir. sokmak HAvr *ye. sur) + Fa -dar tutan. [ xi] tizig sıra. rast.duvar. saf. op. .ve *tür-/tör. t. doct." diz< Tü tiz. güzel konuşan ~ Bul dobro iyi Tü YT Tü [ xi] tizgin a. yollamak. düzen. Moğ/Tü törü (düzen. jet diyoptri [Bah1924] ~Frdioptrie göz bozulması birimi . a. itmek. yasa) sözcüğünün aynı kökten türediği varsayılabilir.sıraya sokmak.diyez [ARasim 1897-99] ~ Fr diése müzikte inceltme işareti EYun diaísis araya sokma. enter(o)+ dizayn dizdar [ xvi] [ xx/c] ~ İng design tasarım ~ Fr dessin " desen ~ Fa dizdar kale muhafızı & Fa diz kale (= Ave daeza. bu motorlarda kullanılan yakıt < öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913) dizge YT [CepK 1935] nazım < Tü diz-" diz- * TTü dizge (diz bağı .bir şey içinden veya vasıtasıyla görmek & EYun diá içinden + EYun orâö. dizanteri [ARasim 1897-99] dizanterya ~Fr dysenterie kanlı ishal ~ EYun dysentería bağırsak bozukluğu & EYun dys zor. onda bir < Fr dix on doçent [ResmiG1933] ~Almdozent üniversitede öğretim görevlisi ~ Lat docens. yönetim). HAvr *reg-1 (düz. dizi [TDK 1955] indeks [ xx/b] < Tü tiz. Bak. aralık.(sıraya koymak) biçimleri eş anlamlıdır. yasa. et.Lat decem on " desi+ dobra [ xx/b] açık sözlü.EYun dioptrikós bir araçla görmeye ilişkin < EYun diorâö.

doğu dok docke dök[mek doksan Tü Tü [Uy viii+] tök.< HAvr *dek. doğru doğrultu Tü [Uy viii+] toğru/toğrı 1. vızıltı. gürültü. doğaç [CepK 1935] ilham < Tü doğ-" doğ- * -aç ekinin işlevi ve Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle ilişkisi belirsizdir. yanlış olmayan (sıfat) YT [TDK 1944] yön < Tü doğru " doğru * -ultu ekinin Türkçede sadece ses yansımalı sözcüklerde kullanılan -ilti ekiyle ilişkisi açık değildir. kabarmak. kabarmak.benimsemek. t. meydana çıkmak " döv< Tü doğ-" doğYT [CepK 1935] mizaç * Fr nature (tabiat) < Lat nasci (doğmak) sözcüğüne kıyasla türetilmiştir.doğ[mak doğ[mak döğ[mek doğa YT Tü Tü » [Uy viii+] toğ-/tuğ. mezhep < EYun dokeö doğru kabul etmek.dilimlere ayırmak. [Men xvii] doğu güneşin doğduğu yön < Tü doğ-" doğ[ResCGaz 1912] ~ İng dock gemi havuzu ~ Hol . <Tü tokuz on "dokuz Tü [Or viii] kün toğusı. dırıltı.doğmak. kabul etmek. doğan [ xi] toğan bir tür yırtıcı kuş. vb. şarıltı. eğri olmayan. belirmek.öğreti.saçmak [Uyviii+]toksona. fısıltı. Karş. bir öğretiyi benimsemek ~ HAvr *dok. -e yönelme edatı. 2. inilti. doğal [Fel 194+] tabii < Tü doğa" doğa Tü YT * -(a)l eki Fr naturel sözcüğünden esinlenmiştir. uğultu.a. felsefi ilke. düz. ufalamak * Etimolojisi açık değildir.doğmak. belirmek. meydana çıkmak [Uy viii+] toğ-/tuğ. dar görüşlü < EYun dógma. öğrenmek " disiplin doğra[mak Tü [ xi] toğra. dogmatik [DTC1943] ~Frdogmatique bir öğretiye katı katıya bağlı olan.

tax. torjğ (yuvarlak).dolmak. her türlü mekanik çark. 3. zürriyet dol[mak hale getirmek Tü [ xi] tol.1. dolap beygiri.) + Fa âb su " ab Anlam çeşitliliği için karş. döl Tü [Uy viii+] töl birinin dokuz soyundan gelenler. dövmek.dövmek. belki ton.öğretmek " disiplin doktora [Bah 1924] ~ Fr doctorat doktorluk rütbesi ~ OLat doctoratus "doktor edilmiş". vurmak. DK xiv] dolamaç dolanan. [Men xvii] 2. 2. dolandırıcılık. yuvarlak * Aynı kökten Tü to5/tot (tam. • Anlam gelişmesi için karş. doküman [DTC1943] ~Frdocument belge~Lat documentum ders kitabı. to5. erzak deposu & Fa döl kova (~ Aram dülâ a. temas etmek < Tü tokı. dokunmak.(kendi eliyle) değmek. doct. el değdirmek.]. el değdirmek " dokuTü [ viii] tokuz/tokkuz a. genelde tabip ~ Lat doctor öğretmen. diplomalı tabip [esk. 2. = Akad dulu a.a. tok (dolu). içine eşya konulan mahfaza ~ Fa döl âb 1. vurmak.sarmak. doku[mak dokumak Tü [Uy viii+] tokı-/toku. a. düzen. dolap çevirmek. Lat tangere. kanıt. dola[mak Tü [Uy. döndürmek dolambaç <Tü [Kıp. hoca < Lat docere.doktor [LO xix] tabip ~ Fr docteur 1. dolu olmak < Tü to-[viii] doldurmak. hile. a. Kaş viii+] tolğa-/tola. su çarkı. doct. top (yuvarlak).(doldurmak). dolu).(su katılaşmak).(dokunmak) > texere (dokumak). üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı < Lat doctor öğretmen " doktor doktrin a.öğretmek " doktor dokun[mak Tü [Uy viii+] tokın. kumaş * Tak/tok (vurma sesi) onomatopesiyle alakası düşünülebilir. dolandırıcılık. su çarkı. kiler. " doktor doku YT [DTC1944] [CepK 1935] nesc ~Frdoctrine öğreti~Lat doctrina < T ü doku-" doku- * Önceleri Fr tissu karşılığı iken yakın dönemde texture anlamını kazanmıştır. a. doktora sahibi. 3. üniversitede hocalık beratına sahip kimse. Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir. dönme dolap. 2. kumpas. belge < Lat docere. direkt olmayan < Tü dola-" dola- dolap [Aş xiv] 1. kuyudan su çekmeye yarayan düzenek. .

eğilip arkasını yuvarlak hale getirmek < Tü *tom/ton dolgun veya şişkin şey. asker ve arkeolog (1743-1800) & taol masa + men taş dolomit [ML xx/c] ~ Fr dolomite bir tür çökelti kayası # 1791 Fr. top < Tü to. tüm. . havali < Tü dola-" dola< Tü dolay " dola- [Men xvii] nedensellik belirten edat [TDK 1944] vasıtasız < Tü dolayı" dola- * Anlamca dolay adı ile değil dolayı edatı ile bağlantılıdır. bol. domal[mak <Tü [Kıp xiv] tomal. < öz Déodat de Dolomieu Fransız jeolog (1750-1801) dolu1 Tü [Uy viii+] tolu dolgun. kabarmak) biçimi ile Türkçe olduğu anlaşılan *tom (şişkin şey. +sefal dolmen [ xx/b] ~ Fr dolmen megalitik mezar anıtı ^ Théophile Corret de la Tour d'Auvergne. [Men xvii] domal.tümsek veya yuvarlak hale gelmek. Edata -lı/-sız ad ekleri eklenmesi ilgi çekicidir. Moğolca tomura. Bohemya'da gümüş madenleri olan bir yer Joachimsthal'da rotatif makinayla basılan ilk gümüş paraların adından. kızın memesi dolgun hale gelmek. tomurcuk < Moğ. sıkışmak " doldolun[ay dölüt YT Tü [Uyviii+]tolun1. yuvarlak. dolunay < Tü tol-" dol[TDK 1955] cenin < Tü döl" döl * Ada eklenen -üt ekinin işlevi belirsizdir.dolmak. doymak. 2. talveg dolay dolayı dolaysız <Tü <Tü YT [Men xvii] etraf.dopdolu. top) arasındaki ilişki muğlaktır. Fr. çok miktarda < Tü tol-" dol< Tü tol-donmak? < Tü to- dolu2 Tü [ xi] tolı buz parçalarından oluşan yağış dolmak. yuvarlak hale gelmek " dol* Karş. dolikosefal [ xx/b] ~ Fr dolichocéphale uzun kafalı & EYun doli%os uzun (~ HAvr *dlsgho.(şişmek.uzun) + EYun kefale kafa " longa. tomruk. EŞKÖKENLİLER: Alm thal : dolar.dolar [ xix] ~ İng dollar Amerikan para birimi ~ Alm thaler/taler < Alm joachimsthaler 1519'dan itibaren kullanılan bir gümüş para birimi < öz Joachimsthal Joachim Vadisi.

bir oyun ~ İt domino ~ Lat dominus efendi. ~ Nahuatl tomatl a. tıkışmak " dol< Tü*t ew ü n -devrilmek. hane halkından olan kimse . rahip " dam2 dominyon [ 190+] ~ İng dominion 1. < Lat domus ev " dam2 dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. her türlü giysi. egemen olmak ~ Lat dominare < Lat dominus ev sahibi. ~ İsp tomata a.ayrı + Lat medius orta " dis+. yarım & Lat di(s). domestik [ xx/c] evcil. at rengi" anlamında. altını üstüne getirmek). törjğkörüş (devrim). * Meksika kökenli bitki 1528'de Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilmiş. yatılı hizmetçi ~ Lat domesticus a.a .yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. [C od Cx ii i] Tü teğür-/tewür.devirmek. sahiplik. < Lat dominare hükümran olmak < Lat dominus " dam2 domuz don[mak Tü Tü [Uyviii+]tonuza.suyun katılaşması < Tü to..domalan <Tü [MŞ. 2. [KT xix] şalvar. trüf < Tü tomal-/domalyuvarlak olmak " domal~Yuntomátes domates [LO 187+] Frenk patlıcanı [çoğ. yy ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. a. doymak. Amr xiv] yeraltında yetişen bir tür mantar. devlet. özellikle tören giysisi. dönmek = d ön[ me k Tü [ O ğxi ]t ö n -a . a. İngiltere'nin iç işlerinde bağımsız kolonilerine verilen ad ~ OLat dominion a. a. midi+ dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi.. pantolon 19.] Frenk patlıcanı ~ Fr tomate a. Buna karşılık Kırg dörjğölök (tekerlek). 2. . egemenlik. kukuletalı pelerin. efendi" dam2 domino [ 188+] ~ Fr domino 1. mülk. midi+ dominan/dominant [DTC 1943] dominant ~Fr dominant/dominante hükmedici. yy'a dek "1.a. yüzük). hükümet.a. Kürtlerde bir aşiret/ulus adı olan Dımbili ile ilişkisi araştırılmalıdır.Fr domestique a.dolmak. yarım & Lat di(s). 2. kıyafet. egemen < Fr dominer hükmetmek. ancak 18. törjğkölük (halka.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş.a. evcimen. don1 Tü [ viii] ton giysi. törjğkör-(devirmek. siyah renkli rahip başlığı. [ xi] ton. döndürmek " devir- * Kaşgarlı'ya göre Oğuzcaya özgü bir fiildir.ayrı + Lat medius orta " dis+. dombili [199+] bir hakaret sözü ~? * Tombul sözcüğüyle bağdaştırılması muhtemelen yakıştırmadır.a.

muşmula döngü dönüm dön-" döndönüş[mek doping YT <Tü [ xiv] yuvarlak şey. altın kaplamak ~ OLat deaurare a. savaş gemilerinden oluşan < Tü donan-" don1 done [ xx/b] ~ Fr donnée veri < Fr donner vermek ~ Lat donare sunmak. armağan etmek < Lat donum verilen şey. -em ekinin işlevi açık değildir. " de+ .don2 Tü doymak " doydonan[mak donanma filo Tü [ xi] tor)ğ donma veya donmuş şey < Tü to.[viii+ Uy] giydirmek " don1 <Tü [Men xvii] 1. piyes dore [ xx/b] ~ Fr doré altın kaplamalı. iki parçalı kadın giysisi & Fr deux iki (~ Lat duo ) + Lat pièce parça " düo. a.İng doping ilaçlama. dat-" data dönem YT [TDK 1955] devre.dolmak. altın rengi < Fr dorer altınlamak. iki parça. uyuştrurucu alma < İng dope ilaç. devir < Tü dön-" dön< Tü [Kan xv] bir çift öküzle bir günde sürülebilen arazi büyüklüğü YT [Fel 194+] tebdil. periyod < Tü dön-" dön- * Ar dawr (dönmek) > dawrat (periyod) karşılığı olarak türetilmiştir. hediye. sunu < Lat dare. kozalak. döner döner kebap < Tü dön-" dön- * 1944'ten eski örneğine rastlanmadı. istihale < Tü dön-" dön- [ xx/b] spor müsabakasında uyarıcı ilaç alma .bir şeyden + Lat aurum altın ~ HAvr *aus-2 a. döngel meyve. 2. [Amr xv] elmaya benzer bir < Tü dön. a. & Lat de. tören alayı. bulamak.giyinmek < Tü tona. [Uy viii+] tonan. dönence [TDK 1944] tropik < Tü dön-" dön<Tü [ 194+] * EYun trepo (dönmek) > tropikós karşılığı olarak türetilmiştir. uyuşturucu < Hol doopen daldırmak." dön[TDK 1955] daire. dönemeç YT [TDK 1955] viraj < Tü dönmek " dönYT * -emeç ekinin işlevi belirsizdir. 2. resmigeçit. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. sos katmak ~ Ger *deup-" dip2 döpiyes [Hay 1959 195+] ~ Fr deux pièces 1.

yatak yaymak [Uy viii+] töşek yatak. 2.aletle veya kızgın şişle dağlamak Tü tög-" dövTü " dol[ viii] to5-/tot. özellikle mideyi doldurmak < Tü to. üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer.bölmek. bir muameleye ait evrakın tümü < Fr dos sırt ~ Lat dorsum * Aynı konuya ait evrakları ayırmak için takılan sırt kartonundan.~ HAvr *weidh. evrak üzerine geçirilen kılıf. vis. kale.ikiye bölmek & Lat di(s). döteryum [ML xx/c] ~ YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu ^ 1933 Harold C.yükselmek. döşe[mek döşek dost dauştar. yaygı [Kut. doru toruğ koyu kahve at rengi doruk Tü? [CodC xiii] torağı zirve. Aş xi] < Tü töşe-" döşe- ~ Fa dost arkadaş. Tü Tü [Uy viii+] töşe. dövme <Tü [TS xiv] döğün yakı. dosya [Tanin 1910] dosye ~ Fr dossier 1. çıkmak. özellikle göğsün alt kısmı. a. [Kıp xiv] toruk . banknot ~ OLat divisa hanedan arması < Lat dividere.[viii] doldurmak doy[mak . baş kaldırmak döş Tü [Uy viii+] töş göğüs. inceltmek döviz [ xx/b] yabancı devletlere ait kâğıt para ~ Fr devise 1. hanedan arması. [Kıp. kimyacı < EYun déuteros ikinci " di+ döv[mek Tü [ xi] töğ. Çağ xiv] döş * Fa doş. ezmek.havanda dövmek. Ave daoşa. ayırmak " dis+ * Hanedan armaları ailenin çeşitli kollarını belirten bölmelere ayrıldığı için. 2. +gen Tü [ viii] * Atatürk tarafından bulunan sözcüklerdendir. YT [Geom 193+] " dört.ayrılma edatı + Lat *videre. dağlamakla açılan yara < Tü tögne. divis.a.(omuz. Amer. sırtlık.doldurmak.sermek. a. Urey. [TS xvi xvi] toru (= Moğ torug/turug yükseklik < Moğ toruy. kolun üst kısmı) sözcüğüyle benzerliği tesadüf olmalıdır.(sırt) < HAvr *dous. yar ~ EFa dauştâ.dört dörtgen Tü [ viii] tört a.

t.a. damlayarak akma. t. suyunu akıtmak ~ Ger *draug. " tercüman dragon [ xx/b] 1. ~ EYun drâkön a.a. giydirilmiş < Fr draper bol kumaşla sarmak < Fr drap kumaş ~ OLat drappus a. a. 2. 2. a.çerez.doz [ xx/a] ~ Fr dose verilen ilaç miktarı ~ EYun dosis verilen şey. çeyiz < Yun *tra%öno para saçmak Yun tra%i gümüş para EYun dra%me gümüş para " dirhem * Yunanca sözcüğün etimolojisi tartışılmıştır. ~ O Yun dragómanos a. oyun. işlemek " dram. yemek. dramatürji [ xx/b] ~ Fr dramaturgie tiyatro oyunu sahneleme < EYun dramatourgós & EYun dráma. hediye.kurutmak < HAvr *dreug. ~? Kelt dren [ xx/b] ~ İng drain tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz < İng to drain kurutmak. erg drape [Hayat 1959] ~Frdrapé bol kumaşla sarılmış. trajedi < EYun drâö eylemek. icra etmek ~ HAvr *ders. a. t.eylemek * Osmanlı Dram Kumpanyası 1882'de kurulmuştur.vermek ~ HAvr *dö.] damlamak dril [ xx/c] ~ İng dribbling 1. ejderha. özellikle ufak tefek şeyler yemek dram [ 188+] ~ Fr drame tiyatro oyunu ~ EYun dráma. bir tür yarış yelkenlisi dragon ejderha ~ Lat dracon a. 2. draje [ xx/b] ~ Fr dragée badem şekeri ~ Lat tragema ~ EYun tragema.a. döner delgi < İng to drill .vermek " data dozer » [ xx/b] " buldozer dragoman ~ Fr/İng dragoman (resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman ~ İt dragomano a. bir ölçek ilaç < EYun didömi. şekerleme. kuruyemiş < EYun trögö kemirmek. İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi & İng dread kork(mak) + İng nought hiç dribling [ xx/c] basketbol terimi < İng to dribble [onom. düğünde saçılan para veya pirinç.tiyatro oyunu + EYun ergö yapmak. do. ~ İng drill matkap.kuru drenaj kurutma < İng to drain " dren [ xx/b] ~ Fr/İng drainage fazla suyunu akıtarak dretnot [ 190+] ~ İng dreadnought "hiç korkmaz".eylem. ~ Ar tarcumân a. ~ Fr drahoma ~ Yun trafoma 1.

İng dowel (a. şarkı söylemek " dua. defa " dü dübel [ 199+] [LO xix] 1. yardıma duahan ~ Fa ducâ%w^ân dua okuyan. bir filmi ikinci kez seslendirme < Fr doubler ikilemek. a. suyu yer altına çeken delik. makamla dua söyleyen & Ar ducâ + Fa xwandan. tanrıya yakarma " davet [Kut. kıç. dudu kuşu Tü? [T S xiv] girdap. iki dört. karşılaşma & Fa du iki + Fa çâr dört" dü.dü [Yus xiv] ~ Fa du/du iki ~ HAvr *dwo. Karş. altı düz ve geniş tekne. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi ~ Lat decanus ~ EYun dekanós " dekan duba kullanılan içi boş nesne dubara kere. Lat duo. yüzer köprü yapmakta ~? ~ Fa du bâra iki kez & Fa du iki + Fa bâr ~ Alm dübel takoz ~ Ger (= İng dowel a. dekan. İng two. dublaj [ xx/b] ~ Fr doublage ikileme. * Karş. [TS xiii. dua çağırma. kuyruk [ xx/b] [ xiv] dübr ~ Fr doublé iki kat < Fr doubler ikilemek. %w^ân okumak. CodC xiii] dotak/dudak/tudak/tutak dudak < Tü tut-" tut* T > d değişimi açıklanmaya muhtaçtır.). iki kat yapmak ~ Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. bi-3. düden [Kıp xiv] derin dudu1 [ xiv] tuti ~ Fa tütl papağan. duçar [Men xvii] yolda rast gelme ~ Fa duçâr/düçâr 1. iki kat ~ Ar dubr [#dbr msd.] çağrı. di-. Ave/Sans dvá (iki). hanende düalizm < Lat dualis ikili < Lat duo iki" düo [Bah 1924] dualizma ~ Fr dualisme ikilik.a. yeniden giydirme. 2. yüzyüze gelme. ikicilik duayen [ xx/b] ~ Fr doyen 1. duplic-" dupleks duble yapmak " düo dübür makat.] arka taraf. çehar dudak <Tü [İMüh xiii] tutak gaga. Fr deux. 2. * Aynı kökten EYun dúo. 2. . Aş xi] ~ Ar ducâ' [#dcw msd. a.a.

] üfleme sesi. Roma imparatorluğunda bir rütbe < Lat dücere. önder. ductyöneltmek.bağlamak " düğme duhul " dahil1 [Env xiv] ~ Ar duxül [#d%l msd. a. [ xi] tügüm bağ < Tü tüğ.öncülük etmek düka [altını ~ İt ducato ilk kez 1274'te Venedik Dükası Lorenzo Tiepolo tarafından bastırılan ve 17. dadı = Fa dâdü a. özellikle çarşı içinde satış yeri ~ Aram dukana platform. DK xiv] düdük kavalın küçüğü düt/tüt [onom. yy'a dek yaygın olarak kullanılan altın para birimi < İt duca dük " dük * Bazı kaynaklarda ilk düka altını Apulia Dükü II Ruggiero'ya (y. " dadı < Tü düdük Tü [ xi] tütek ağızlık.Erm dudu yaşlı kadın. Ali'nin katırının adı . Ali'nin katırı. üzerine bir şey konulan yükselti ~ Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform dul düldül Tü [Or viii] tul eşi ölmüş kadın [DK xiv] Hz. oklu kirpi. seki. [Kıp. Avrupa'da bir soyluluk unvanı ~ Lat dux. [ xx/b] külüstür otomobil . 2. düdük sesi" düt düello Lat duellum/bellum savaş [AMithat 1877] ~ İt duello ikili çatışma ~ * İtalyanca/Fransızca sözcük Lat dualis (ikili) sözcüğünden kontaminasyon yoluyla "ikili çarpışma" anlamını kazanmıştır. özellikle evlenme akdi Tü tüg.önder. yönetmek. akit. 1140) atfedilse de kullanımda para birimi her zaman Venedik'le birlikte anılmıştır.dudu2 [ xvii] gayrımüslim yaşlı kadın. seki. kerevet ~ Akad dakkannu seki. önderlik etmek ~ HAvr *deuk. düet İt duetto " düo düğme düğüm Tü Tü [ARasim 1897-99] düetto ~ Fr duette müzikte ikili ~ [ xi] tüğme a. duc. Hz.bağlamak. özellikle Ermeni kadın . tezgâh.] girme. lider. dükkân [Aş xiv] satış tezgâhı ~ Ar dukkân/dukân [#dkn] platform. içine girme dük [EvÇ xvii] duka ~ Fr duc yönetici. düğüm. emzik. Kaş viii+] tügün bağ. a. düğümlemek < Tü tüg.bağlamak " düğme < düğün Tü [Uy.Ar duldul [#dldl] 1.

düo [ xx/b] ~ İt duo ikili ~ Lat duo iki ~ HAvr *dwo. karanlık. pli . dumur zayıflama < Ar Damura zayıfladı. < öz Dumdum Hindistan'ın Bengal bölgesinde bir müstahkem yer ve cephane fabrikası ~ Bengali damdama toprak kale. plak. daha yakın yer. a. dupleks [xx/c] ~İngduplex1. tabya ~ Fa damdama a. yeryüzü < Ar dana [msd. Men xv-xvii] tebelek/deplek/debelek/dübelek/tenbelek küçük davul < Tü tebele-/debele. f. desi+ * Yunanlı hekim Herophilos'un (MÖ 353-280) kullandığı dodekadáktylon (onikiparmak bağırsağı) teriminin Latince çevirisidir.sesi sonradan türemiştir. katman " düo. iğne ipliğe döndü dün Tü [ viii] tün gece (= Moğ tüne karanlık) dünür Tü [Uy [MMem xvi] ~ Ven timón [İt timone ] a.iki" duodenum [ML xx/c] ~ OLat duodenum onikiparmak bağırsağı ^ Gerardo di Cremona. hısım dünya [Kut xi] ~ Ar dünya' [#dnw sf. yanaştı * "Öte taraf" ile bir karşıtlığı ima etmesi bakımından İslam dini kökenli bir kavramdır. biçilmiş. bulut. duplic.] zayıflık.ikikatlıolanherşey. 2. yy'dan itibaren anlam değiştiren tütün sözcüğünün yerini almıştır. dunüw/danâwat] yakın idi. iki katlı konut ~ Lat duplex. biçilmiş ağaç. dümen temon a. ~ Lat ~ Ar Dumr/Dumür [#Dmr msd. 2. burç.] zayıf ve sürekli şekilde vurmak " tep* Rezonans bildiren onomatopelere özgü -n.] beri taraf. İtal.tabaka.iki katlı. viii+] türjgür sıhriyet. yontulmuş. çift & Lat du.iki + EYun pláks.dülger [Mercimek xv] dürger ~ Fa durgar/durûdgar marangoz. Hind. dumdum [191+] ~İng dumdum bullet bir tür kurşun ^ 1897 İng. dümbelek <Tü [TS. evlilik yoluyla akrabalık. biçici & Fa durûd 1. yontmak ) + Fa gar/kar yapan " kâr duman Tü [ xi] tuman sis. kereste (< Fa durudan biçmek.a. [Men xvii] yanan nesnelerden çıkan gaz * 17.a. çöktü.[küç. 1187) < Lat duodecim oniki & Lat duo iki + Lat decem on " düo. EvÇ. hekim (ö.

bir [CepK 1935] vaziyet. sokmak.: dur-. durgun.dermek. sağ. toplamak. uzak görüşlü kimse. hayal EŞKÖKENLİLER: Tü tüş : düş. dürüst [CodC xiii] drust düzgün.< HAvr *deru-1 pek ve sağlam olma " dürüst duruşma YT [CepK 1935] muhakeme < Tü dur-" dur- * Duruşmak fiili mevcut değildir.) + Fa bin gören " bedbin < Tü tur-" dur- [ xi] turkun a. dürt[mek Tü? cildini ovalamak dürtü durum1 durum2 [buğdayı YT YT [DK xiv] 1. sağlam ~ Fa/OFa drust doğru. ikileme. batırmak. * Aynı kökten İng true (doğru). [Fel 194+] muharrik < Tü dürt-" dürt< Tü dur.] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu < öz MuHammad İsmail al-Darzî Dürzi dininin kurucusu (ö. Lat durus (sert. düz. trust (güven) < Ger *treuwaz (düz. Men xvii] durbin 1. 2. durum 1. katı. a. hal [ xx/c] buğday türü ~ HAvr *drü-ro. duruşma dür[mek Tü [Uy viii+] tür. 1019) < Fa darzî terzi düş Tü [Uy. sağlam). ilaç ve merhem gibi şeyleri eliyle sürmek. duru. Kaş viii+] tül/tüş rüya.] 1. sert. düşün.iki kat" dupleks duplikat ikinci kopyası " düo dur[mak Tü [Bah 1924] duplikata [ viii] tur. doğru.düplikasyon [ xx/b] ~ Fr duplication ikiye katlama. düşün- . & Fa dür uzak (~ EFa/Ave dura a. ~ İt duplicato bir evrakın EŞKÖKENLİLER: Tü dur. kopyalama ~ Lat duplicatio < Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex.a. katı). a. bohça etmek dürbün dürbün (Fr téléscope çevirisi) durgun Tü [KâtipÇ. duplic. sağlıklı ~ EFa duruva. a.a." dur ~ Lat durum [n. dürzü ~ Ar durzı [nsb.a. ~ HAvr *deru-1 düz. 2. 2.

hayal" [Men xvii] d üd ük se si [DK xiv] Tuwak gelinin yüz örtüsü. duşt (çirkin). sevketmek < Lat ducere. ~ Aram tütâ a.] " devlet düven [Mü xvi] dögen ayırmak için kullanılan cihaz. ~ İt doccia su borusu < OLat *ductiare iletmek. düvel [#dwl çoğ.rüya görmek. inmek. Fa duj (çirkin. bir tür ipekli kumaş ~ OLat ducissa [f.kötülük düşünen. [ viii] tuy. = Ave duşmainyu. ~ Fa drwâr/diwâr a.a. a.] < Lat dux. a. ~ OFa dewâr * v/w sesi etkisiyle ilk hece kapanmıştır. nakletmek. duct-" dük düş[mek Tü [ viii] tüş. a.kötü. sevketmek < Lat ductare yol göstermek. duc.duyumsamak.a.duş [ xix] ~ Fr douche a. a.kötü.a.] devletler ~ Ar dawlat ~ Yun doukáni ekini kabuğundan ~ Fr douille her türlü mekanik aracın çukur kısmı. düşman [Kut xi] ~ Fa/OFa duşmân/duşman a. uğursuz (~ HAvr *dus. düşün [CepK 1935] mülahaza < Tü düşün-" düşünYT * Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir. duşvar (müşkül). kırmızı tül. duşnam (sövme). hayale dalmak < Tü tüş rüya. [TS xv xv] Tuğak [CodC xiii] divar < Tü tuğ " ~ Ar/Fa tüt a. konmak. ölmek düşes [Bah 1924] ~ Fr duchesse dükün eşi. duy ampul takılan çukur duy[mak Tü [ xx/b] ~ Ar duwal [#dwl çoğ. hissetmek . öğüt (~ HAvr *mn-yo. düven ~ E Yun tykâne a. düşün[mek düş dut d üt duvak tuğ duvar a. bozuk ) + Ave mainyudüşünce. akıl.dük " dük düşey YT [Geom 193+] vertikal < Tü düş-" düş- * Fiil köküne eklenen -ey ekinin işlevi belirsizdir.düşmek. murdar). o no m <Tü Tü [Uy viii+] tüşe. a. a. götürmek.< HAvr *men-1 düşünmek ) " dys+. mantalite * Karş. & Ave duş/duj.

borç verdi. dizmek. dizili. yasa ) * Aynı kökten Aram msdina = Ar madmat (yargı çevresi.dizmek. * Dizmek fiilinin varyant biçimidir. sıraya koymak " düz- düz[mek Tü düzenlemek " diz- = Tü *tür-/*tör. [TDK 1983] istihbarat < Tü duy. intizam YT [TDK 1944] plan < Tü düz" düz[Kıp xiv] tüzgün dizgin. muntazam < Tü düz< Tü düz-düzYT < Tü düz-" düz-düzey [CepK 1935] seviye düzgün <Tü düzeltmek " düzduziko düz [ xx/a] ~ Yun doúziko katkısız rakı < Tü düz " düzine [LO xix] duzina ~ Fr douzaine onikilik birim < Fr douze oniki ~ Lat duodecim a. yasama = Akad dlnu yargı. fonetik açıdan mümkün görünmemektedir. düzenli [Uy viii+] tüz< Tü *tür. il). hükmü altında aldı (= İbr/Aram #dyn yargılama. düzen düzenek <Tü [Ferec xv] düzen/düzenlik tertip. [Men xvii] düzgün tertipli. düz Tü [Or viii] tüz doğru. desi+ * İt dozzina (a. borç aldı. hüküm verme.) biçiminden alıntı. düzlem <Tü YT [ xv] sahte [Geom 193+] < Tü düzle-" düz-düzmece < Tü düz-" düz- . kent.a." duyYT [CepK 1935] hassasiyet < Tü duy-" duy-duyu YT < Tü duy-" duy-duygu [CepK 1935] hassa YT < Tü düyun ~ Ar duyûn [#dyn2 çoğ. duyarlık [CepK 1935] his duy-" duyduyum YT [CepK 1935] his. yargıladı.a. 2. & Lat duo iki + Lat decem on " düo. İng dozen (a.) Fransızcadan alınmıştır.] borçlar < Ar dayn borç < Ar dana 1.sıraya koymak. düzeltmek.duyarga YT [TDK 1944] böceklerde anten < Tü duy-duy- * -arga ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. a.

[Oğ xi] ebe ana. beta. kalıcı oldu ~ Ar abad [#'bd msd. börek.kötü Aynı kökten Ave/Fa duş/duj. dede. çörek. düztaban2 ~ EYun dys. disprosyum.(kötü.düztaban2 hakaret deyimi ~ Fa duzda ban hırsız. KıpGul.kötülük. bozukluk. arı peteği" ebe ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. arı peteği" ebe ebeveyn ana baba < Ar abü baba " ebu * İsmin Arapçaya özgü ikil (dual) halidir. zorluk bildiren ebat ~ Ar abcad [#bcd çoğ. malva sylvestris Tü ebe + Tü gömeç/gümeç 1. saygı gören kadın. DK xiv] kalıcılık.: düşman. saygıdeğer kimse. dizanteri Fa duş. 2. 2. abla. harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi < Ar alîf bâ cim dal" elif. çörek. Kıp xiv] büyükanne.: disleksi. ebleh [msd. [TS xiv. uğursuz). [Men xvii] doğuma yardımcı olan kadın * Lehçelerde "teyze" ve "sütanne" anlamlarına da rastlanır. delta ebe çoc [Or viii] aba ata. dolandırıcı < Fa duzdîdan hırsızlık etmek < OFa dujd/dujdîhâ hırsız (= Ave duş/duj. balâhat] aptal idi [KıpGul xiv] ~ Ar ablah [#blh sf. malva sylvestris ebe + Tü gömeç/gümeç 1. nine. ebed [Aş.kötü.] ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki.] boyutlar < Ar bucd " buut ebced ~ Ar abcad Arap alfabesinin ilk dört ana harfinden oluşan sözcük. börek. ubüd] kaldı. uğursuz ) " düşman dys+ fiil öneki ~ HAvr *dus. & Tü & . cim. sonsuzluk < Ar abada [msd.] iki babalar. EŞKÖKENLİLER: EYun dys.] aptal < Ar baliha ~ Ar abawayn [#'bw dual.

abanoz ~ EYun ébenos a. a. ağabey.a. [ xi] eçe/eke büyük kızkardeş.a. ecnebi [Neş xv] ~ Ar acnabî [#cnb1 nsb. 2. (= Ave avra. [Çağ xv] eçe yaşlı kadın. hane + [KT xix] eczahane eczacı dükkânı & Ar aczâ' + Fa %âna " eda [ xiv] görevi yerine getirme. atalar < ece Tü [ viii] eçe baba.a. biçilmiş süre. dilbilgisinde edat . misil ~ Fa acri mi61 eşdeğer ücret & Ar acr ecza [ xiv] ~ Ar aczâ' [#cz' çoğ.a.] ücret. emeğe ecir/ecr[ xiv] ecr karşılık ödenen şey ~ Aram agrâ a. ~ Akad agru/igru a. ebeveyn. ebonit [ xx/b] ~ Fr ébonite doğal rengi siyah olan bir tür sentetik polimer ~ İng ebonite < İng ebony değerli siyah tahtasıyla tanınan ağaç.a. ~ Ar adat [#'dw] araç. ecel [Kut. kraliçe * Türkiye Türkçesinde 13. Aş xi] ~ Ar acal [#'cl msd. a. yapma. daha dış taraf < Ar canb yan " canip ecrimisil ücret. kılma. bukalemun. şive edat EŞKÖKENLİLER: ~ Ar adâ' [#'dy msd. ölüm < Ar acila bekledi. unsurlar. ebu ecdat Ar cadd dede. 2.] yabancı < Ar acnab [kıy.] 1.* Kusur ve renk sıfatları yapan af cal vezninde. yaşlı adam. eş " ecir. = Sans abhrá.] (bir şeyin merkezine oranla) kenar. ağabey" anlamında kullanılmış iken 193 5'ten sonra Çağatayca örneklere istinaden anlam değişikliğine uğratılmıştır. bekleme süresi. ata " cet [MMem xvi] ~ Ar acdâd [#cdd1 çoğ.] 1. yy'dan 1930’lara dek "ulu kişi. duraksadı ecinni ~ Ar acinnî [#cnn] cin " cin1 ~ Ar acr [#'cr msd. ödeme. dalgalı < Fa abr bulut ~ EFa abra.] cedler.a. [CepK 1935] ece saygıdeğer veya bilge kadın. söyleyiş tarzı. hareli.] birimler. " abanoz ebru ~ Fa abrî bulut renginde.a. baobab. abla . parasal karşılık + Ar mi81 benzer. gereç. kimyasal maddeler < Ar cuz' birim. unsur " cüz eczane/eczahane ecza.) ebu [ xiv] ~ Ar abü/bü [#'bw] baba EŞKÖKENLİLER: Ar #'bw : abullabut.

kalıcı olmayan yayınlar < EYun efemerön [n. < Lat edere.] terbiye. 2. effect. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi " edep edep [Kut xi] ~ Ar adab [#'db msd. kartpostal gibi kalıcı olmayan yayınlar (antikacılık terimi) ~ İng ephemera [çoğ. ~ Ar adyân [#dyn1 çoğ.vermek " ex+. çizme ~ Ar adawât [#'dw çoğ.] < Ar adat araç. yaymak. a.] bir gün ömrü olan Mayıs böceği < EYun efemerös günlük & EYun epi. elle tutulur ~ Lat effectivus < Lat efficere.] kısa ömürlü şeyler. yayın ~ Lat editio a. yiğit (argo) ~? Yun/EYun efebos büluğ yaşını geçmiş genç erkek. edit. üzere + EYun (h)emeros gün " epi+.hazırlamak. bilet. işin sonucu < Lat efficere. faktör efektif [Bah 1924] ~ Fr effectif. yayınlamak & Lat e(x). edevat edebiyat ~ Ar adabiyyât [#'db çoğ. görgü. dergi. < Tü et. imal etmek " et- * Anlam ilişkisi için karş. incelik. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. kundura < İt condurre (imal etmek). edisyon [ xx/b] ~ Fr édition yayınlama.dışa + Lat dare. edit-" edisyon edyan [xx/b] ~Fréditeur yayınlayan. data editör < Lat edere. delikanlı & EYun epí üzeri + EYun (h)ebe büluğ yaşı" epi+ * Sözcüğün kökenine ilişkin zengin literatürün tamamına yakını bilimsel değerden yoksundur. bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak & Lat ex.icra etmek. fact. -ive fiili.yapmak " ex+. [LG 188+] kabadayı. konuk ağırlama adabı.] dinler < Ar dîn " din efe Ege bölgesine özgü erkek birliklerine mensup kişi.] edep sahibi. yayıncı~Lat editor a.Ar #'dw : edat. düzgün davranış ve yazı < Ar adaba konuk ağırladı.dışarı vermek. kalimera . dat. terbiyeli ve kültürlü davrandı edevat gereç " edat edik Tü [Uy viii+] étük ayakkabı. etki ~ Lat effectus icraat. effect." belles-lettres < Ar adab 1.a.üzeri. terbiye. edip edebiyatçı" edep [ xiv] edepli ~ Ar adîb [#'db sf.icra etmek " efekt efemera [ xx/c] broşür. etkili.dışa + Lat facere. sahtiyan < Fa saftan (imal etmek).] "dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü. efekt [ML xx/c] ~ İng sound effect ses efekti < İng effect bir eylemin sonucu. çıkarmak.

Platonik. eğe <Tü [Kıp xiv] eğe/eğew a. bey. eflatun/eflatuni [Men xvii] eftâtünî filozof Eflatun'a ilişkin. incinme. a. [LO ] eftâtühl hurma zamkı rengi. gayret < Fr efforcer kuvvet harcamak. kaynayan < Lat effervescere kaynayıp taşmak. bükmek [ xx/b] ~ Fr égaler eşitlemek < Fr égal eşit ~ Lat ~ Ar afrâd [#frd çoğ. mevla ~ EYun authentes reşit ve mümeyyiz kişi. vekil olmayan.efemine [ xx/a] ~ Fr efféminé kadınlaşmış. masal < Fa/OFa ~ Fa/OFa afsün/fısün büyü.] düşünceler < Ar fikr [Kaş. fors efrat fert efsane afsüdan. galeyana gelmek < Lat fervere kaynamak " ex+. rendelemek. ~ Ar afkâr [#fkr çoğ.eğmek. < Lat femina kadın " ex+. a. efkâr2 düşünce " fikir * Efkâr-ı umumiye deyiminde. mora çalan renk < Aftâtün Yunan filozofu Platon'un (MÖ 429-347) Arapça adı ~ Platon " platonik * Renk adının filozof Eflatun ile ilişkisi açık değildir.[xi] metal bir nesneyi . asil < EYun authentö sorumluluk ve yetki sahibi olmak efervesan [ xx/b] su katıldığında kaynayan tablet ~ Fr effervescent kabaran. çaba göstermek < Fr force kuvvet" ex+. acı * Efkâr dağıtmak deyiminde. [KT ] eflâtun! leylaki ile erguvan arası. • Adın Arapça biçimi inisyal çift sessize bir ön sesli eklenmesi ve Arapçada varolmayan p ve o seslerinin eşdeğer seslere çevrilmesiyle elde edilmiştir. fermante efkâr 1 ~ Fa fıgâr/afgâr yara.büyülemek " efsun efsun/afsun sihir < Fa/OFa afsüdan. Kut xi] afsun egale [etm aequalis < Lat aequus a. sahip.büyülemek eğ[mek Tü [Uy viii+] eğ. diş gıcırdatmak < Tü *éğeğ < Tü éğe. kadınsı < Fr efféminer kadınlaştırmak ~ Lat effeminare a.a.] bireyler < Ar fard birey " [Gül xv] ~ Fa afsâna büyü. afsây. efor [ xx/b] ~ Fr effort çaba. koyu leylaki. okuryazar kişiler için mevla/molla karşılığı olarak kullanılan saygı deyimi ~ OYun authentes bey. feminen efendi [Gül xv] egemen kimse. Türkçe anlamı Ar fikr çoğulu olan efkâr2 sözcüğünden etkilenmiş olabilir. afsây.

sarmak. boşa vakit geçirmek) ve oyalan. döndürmek " eğireğreti/iğreti [Gül xv] câriyetî ödünç. eğit[mek YT [CepK 1935] terbiye etmek veya köle beslemek. [TS xiii xiii] sırt. yetiştirmek. [ xx/b] bencillik ~ ego ben (birinci tekil şahıs egoizm [ResCGaz1912] ~Frégoïsme bencillik~ İng egoism ^ Joseph Addison. "hep kendinden sözeden" anlamında < ego ben " ego egosantrik ben + Fr centre merkez " ego. < Tü eğir/eğrek bataklık = Tü eğrik/eğrim [viii+ Uy. 193 5'ten eski örneği bulunmayan *ege (veli?) sözcüğünden türetilmesi fantezidir.beklemek. arka eğir[mek Tü [ viii] ewür. asıl olmayan < Ar câriyyat^ ödünç.egemen YT sahibi " hegemonya. eğlen[mek Tü? [Kıp. santra [ xx/b] ~ Fr égocentrique benmerkezci & Fr ego eğrelti <Tü [Men xvii] eğir otu bataklık otu. anafor < Tü eğir. ego zamiri) ~ HAvr *eg a.bir kez eğilim YT [CepK 1935] temayül < Tü eğil-" eğ-eğin/eğnTü [Kut xi] ~ Fa/OFa agar/gar şart edatı ~ EFa [Uy viii+] egin omuz.fiilinin anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. boşa vakit geçirmek eğle.(dolanmak. şair (1672-1719). lider. Kaş xi] hayvan * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. [Uy viii+] eğir-kuşatmak. yine Türkiye Türkçesine özgü olan aylan. eğer hakaram. [LO xix] eğrelti otu a.çevirmek.[xiv Kıp] meşgul etmek. burmak.[Or viii. geçici.çevirmek. oyalanmak. a. yün eğirmek " evir* Evir. hüküm * Fr hégémonie (egemenlik) sözcüğünden esinlendiği açıktır. xi Ha] düden. bükmek. İng. eğreti" ariyet . oyalamak < Tü * Türkiye Türkçesine özgü olan fiilin.fiilleriyle ilişkisi belirsizdir. döndürmek. a. terbiye etmek ~ Tü egit-/egi5. DK xiv] eğlen. +men2 [CepK 1935] hakim .E Y u n ( h ) e g e m o n ö n d e r .

bir yerde oturan kişilerin tümü. layık. önemsedi. egzersiz [Bah 1924] ~ Fr exercice talim.talim etmek.yasaklamak.] daha önemli. mevcudiyet ~ Lat exsistentia a. kavi olmak " ex+.menetmek " ex+ egzistansiyalizm [P Safa 1949] ~Frexistentialisme varoluşçuluk. boşaltma. arct.eğri Tü [Uy viii+] eğri dönük. çok ilginç < Ar hamma [msd. uhül] evlendi. boşalma. ehil. bükmek " eğir- < Tü eğir-/ewir.dışa + Lat sistere. yerli halk. ilgilendi * Arapça sıfattan -iyyet ekiyle yapılmış geç dönem türevidir.suyunu boşaltmak ~ HAvr *aus-3 boşaltmak "ex+ egzotik [ xx/b] eksötikös yabancı < EYun eksö dışarı. < Lat exsistere ortaya çıkmak. içe doğru yönelme. tüketmek < Lat haurire. hawn] kolay idi. ehliyet ehli ehliyet belgesi [Men xvii] ~ Ar ahlî [nsb. ehram1 piramidi < Ar haram a. sıkı durmak. 2. içte . liyakat. uygun. < Lat exercere. bir yere yerleşti. exercit. önemsiz idi. kalifiye < Ar ahala [msd. exhaust. zuhur etmek. [TDK 1955] ehliyetname ehliyet ~ Ar ahliyyat [#'hl msd.] evcil" ehil [Aş xiv] ehillik.durmak. varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı ~ Fr existence varoluş. tuhaf~ EYun ehemmiyet < Ar ahamm [#hmm kıy. hane halkı. burulmuş döndürmek.] ehillik. 2. alıştırma ~ Lat exercitium a. dikilmek. a. olmak & Lat ex. dış " ek+ ~ Fr exotique yabancı. hamm] merak etti.çevirmek. daha kolay. haust. asistan egzos/egzost [ xx/b] ~ İng exhaust 1. eş(ler). kifayet" ehil * Modern kullanımda ehliyetname sözcüğünden kısaltmadır. stat.a. en kolay < Ar hâna [msd. liyakat. uzak tutmak ~ HAvr *ark. Aş xi] ehl ~ Ar ahl [#'hl] 1.suyunu akıtıp boşaltmak.] kolay. ehram2 » [Men xvii] ~ Ar ahrâm [#hrm çoğ. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru < Lat exhaurire.] Mısır Erzurum ve Bayburt yöresine özgü kadın giysisi " ihram ehven [Men xvii] ~ Ar ahwan [#hwn kıy. bükük.a. iskân etti EŞKÖKENLİLER: Ar #'hl : ahali. iş uygulamak < Lat arcere. askeri eğitim yapmak. değersiz idi eis+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ EYun eis içeri girme. ehil/ehl[Kut. ehlî.

birleşme yeri. en büyük " ekber ekalliyet [ xx/a] dini veya etnik azınlık (Fr minorité karşılığı) < Ar aqall [#qll kıy. ekin Tü [Uy ekâbir [Env xiv] ~ Ar akâbir [#kbr çoğ. yılan kıral. yama ~ E Yun e(k) dışarıya çıkma.] çok büyük. eklem. ekinoks [ xx/b] ~ Fr équinox gündönümü. tahıl. -ha hecesi Farsça çoğul eki sayılarak düşürülmüştür. en ekim YT [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad. devre dışı bırakmak ~ İt scartare a.a.gece " egale. a. dışarıda olma ek+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. [Men xvii] ek ilave edilen parça.tohum ekmek EŞKÖKENLİLER: Tü ek-: ek-. ek[mek viii+] ek.] daha büyük. * -r. * Aynı kökten Lat ex. efsanevi yılan < Fa * Orijinal biçim ajdaha olup. Alm aus (dış.] daha az. ekim. Final -r sonradan türemiştir. noct. [TDK 1974] kültür < Tü ek-" ek- * İkinci anlamı Ziya Gökalp'in ortaya attığı hars < Ar Har8 (tarım) sözcüğünün yeni dile uyarlaması olup. önde gelenler < Ar akbar [kıy. ejderha [Aş xiv] ejdeha.ara sesi Türkçede türemiştir. ek Tü [Uy viii+] ekü mafsal. [DK xv] ejderha ~ Fa ajdahâk/ajdahâ İran mitolojisinde efsanevi yılan. tarım yapmak) çevirisidir. gündüz ve gecenin eşit olduğu tarih ~ Lat aequinoctium & Lat aequus eşit + Lat nox. qillat] az idi. dışarı). noktürn . her iki biçim Fr culture < Lat colere (ekin ekmek. a.ejder ajdahâ " ejderha [Ali xvi] ~ Fa ajdar dragon. çok az < Ar qalla [msd. dragon ~ OFa aj dahâk efsanevi yılan. azaldı ekarte [etm [ 188+] ~ Fr écarter (iskambilde) kâğıt kaçmak. ~ OLat *excartare " ex+. [TDK 1955] ekme eylemi < Tü ek-" ekekin Tü [Uy viii+] ekin ekilen şey. kart2 ekber büyük " kibir [Env xiv] ~ Ar akbar [#kbr kıy.] büyükler. a. Fa az. Dahak < OFa aj yılan ~ HAvr *angwhi.

< EYun oíkos ev.yemek ) Tü [Uy viii+] ötmek a. dinlenme. ekmek ide. < Lat clarus açık.ekip [xx/b] ~Fréquipe1. yakın çevre ~ HAvr *woik-o. karışık < EYun eklektós seçilmiş. ayrılmak. güneş tutulması & EYun ék dışa + EYun leipö. +log eklem YT [TDK 1944] mafsal < Tü ekle-" ek ekler [ xx/b] ~ Fr éclair 1. okul ~ HAvr *sgh.a. ekol [ xx/b] ~ Fr école okul. en eko [ xx/b] ~ Fr écho yankı ~ EYun e%ö ses. [Men xvii] etmek vulg. . sanat veya düşünce akımı ~ Lat schola okul ~ EYun s%ole 1. 3. * Karş. YT okul. ekipman équiper donatmak " ekip [ xx/b] ~ Fr équipement donanım. lip. 2.. sohbet. dinme * Karş. Ayrıca İng skipper (bir tür gemi) < Hol < Ger *skipam. vicus (mahalle). bırakıp gitme. 2. kaybolma. kabile. eksik kalmak " ek+. İng ship (gemi) < Ger *skipam. seçmeci < EYun eklegö seçip ayırmak & EYun ék dışa + EYun legöl. [ xi] etmek . herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım < Fr équiper gemi donatmak [esk.gemimürettebatı. klarnet ekliptik [ xx/b] ~ Fr écliptique astronomide burçlar çemberi < EYun ékleipsis 1. genel anlamda donatmak < Nor skip gemi ~ Ger *skipam a. 2. kıvılcım. lipsos * Ay ekliptik hattına yakınken güneş tutulduğu için.a. şimşek. vicinus (yakın çevre). bir tür pasta < Fr éclairer aydınlatmak ~ Lat exclarare a. ses dengeleme aygıtı < İng to equal eşitlemek < Lat aequalis eşit < Lat aequus eşit" egale ekoloji [ML xx/c] ~ Fr écologie çevrebilim / İng ecology a. yankı (ad) < EYun e%ö seslenmek. 2. derlemek " ek+. ekmek (= Moğ ekmel mükemmel" kemal ~ Ar akmal [#kml kıy. alet edevat < Fr eklektik [ xx/a] ~ Fr eclectique seçmeci.< HAvr *weik-1 klan. aydınlık " ex+.geri durma. yankılanmak (fiil) ~ HAvr *(s)wâgh. a. İng school.bırakmak. a. log-seçmek. terketmek. çalışmak zorunda olmama. mezra).] daha mükemmel. oba " +loji Aynı kökten Lat villa (çiftlik.a.a.< HAvr *segh. ekolayzer [ xx/c] ~ İng equaliser eşitleyici. işten geri durma.].

İskoç.: ekran. daha yüce. dingil EYun âksön a. en cömert" kerem [Men xvii] ~ Ar akram [#krm kıy. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. santra eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. siper [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr écossais 1.< HAvr *kreus. sivrilmek & Lat exdışa + Lat cellere.ekonomi [ 187+] ~ Fr économie 1. EŞKÖKENLİLER: Ger * skerm. çarpı işareti. Çal. öne çıkmak ~ HAvr *kel-4 yüksek olmak. Eğirdir.çiğ et" kreozot eks argosunda) ölü [ xx/c] ~ İng X 1. iks harfi. züppe. eskrim ekrem soylu. öne çıkmak. santra ekselans [ xix] ~ Fr excellence üstün ve yetkin olma. vekilharç & EYun oíkos ev + EYun nomós yönetim. dışarı" ek+ eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. " aks * Tarama Dergisi'ne göre "Seyitgazi. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı. ekser ka6îr çok " kesret [ xiv] ~ Ar ak8ar [#k8r kıy. İng hill (tepe) eksen YT [TarD193+] ~ Yun âksön/âksonas mihver. (tıp ~ Fr/İng ex(o).] daha çok. 2. perde). en çok < Ar . a.dış. tutumluluk ~ EYun oikonomía ev idaresi < EYun oikonómos ev idare eden. tepe " ex+ * Aynı HAvr kökten Lat columna (sütun). bir saygı deyimi ~ Lat excellentia üstünlük. züppe. seçkinlik < Lat excellere. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. cels. yükselti. 2.yükselmek.] daha ekrü [ML xx/c] ~ Fr écru ketenin beyazlatılmadan önceki rengi.dış (sadece bileşik eks(o)+/egzo+ isimlerde) < EYun eksö. +nomi ekose öz Ecosse İskoçya ekran *skermaz koruyan şey. excels. culmen (zirve). açık bej < Fr cru çiğ ~ Lat crudus çiğ ~ HAvr *krü-do.kalabalıktan ayrı durmak. kâhya. İskoç tipi tartan kumaş < ~ Fr écran perde (~ Hol skerm kalkan) ~ Ger Aynı kökten İng screen. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı. iktisat bilimi. Alm schirm (kalkan. Kütahya" ağızlarından derlenmiştir. 2. düzen " ekoloji.

~ Lat expressus açık. çürümek.a. exposit.(sıkıp) özünü çıkarmak. expert. direkt. post2 ekspres [Bah 1924] ~ Fr expresse hızlı. ekstaz [ xx/c] ~ Fr ecstase kendinden geçme. press. bilincini yitirmek & EYun ék dışa + EYun (h)istemi. folyo ekşi eksi ekşi[mek Tü YT Tü [Uy viii+] ékşiğ a. < Lat excavare oyup boşaltmak & Lat ex. kazmak "ex+. net. deneyerek öğrenmek < Lat *periri denemek ~ HAvr *peryo. Çağ xv] < <T *ékşi.dışa + Lat ponere. a. trans . yer veya durum değiştirmek. açığa çıkarmak ~ Lat exponere. 2. < EYun eksistemi.dışa + Lat premere. dışa vurmak. pres * "Hızlı tren" anlamı İngilizceden Fransızcaya geçmiştir." eksik ü ékşi(= Moğ nigsi- ekşimek.kav2 eksper [Bah 1924] ~ Fr expert uzman ~ Lat expertus denenmiş. 2. riske girmek " ex+. [Geom 193+] zait [TS xv. & Lat ex. stâ.koymak " ex+. uzman < Lat experiri. [İMüh xiii] egsül< Tü egsü. belli bir amaca yönelik < Lat exprimere. eksta. yy'dan itibaren kullanıldığı halde.a.dışa + Lat cavare oymak.< HAvr *per-3 denemek. kanıt" eksper ekspertiz [DTC 1943] ~ Fr expertise uzmanlık" eksper ekspoze [etm [ xx/b] ~ Fr exposer sergilemek. yy'dan önce rastlanmaz. ekspresyon deyim " ekspres [ARasim 1897-99] ~Frexpression ifade.ekşimek"ekşiü < <T eksil. kokuşmak ) * Sıfat biçimi ékşiğ 9. a. tecrübe ~ Lat experimentum deneyle elde edilen sonuç. eksik eksil[mek Tü <Tü [Uy viii+] egsük a. fiil biçimine 15.eksik olmak < Tü egsü. ifade etmek & Lat ex.EYun ékstasis 1.denemek. sıkmak " ex+. express. sınamak. tecrübeli. sınamak.a. yer veya durum değiştirme.1.eksik olmak. ampirik eksperiman [ARasim 1897-99] ~Frexperiment deney. statik .durmak " ek+. eksik kalmak "eksik ekskavatör [ xx/b] ~ Fr excavateur toprak kazma makinası / İng excavator a. özellikle hızlı tren ~ İng express a.a.a. vecd. posit.basmak.eksfoliant [ xx/c] ~ İng exfoliant cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem < Lat *exfoliare yaprak döktürmek < Lat folium yaprak " ex+. a.

döküntü < EYun ekzeö kabarıp taşmak. & Lat extra dışarı. uygar alem < EYun oikeö iskân etmek. [TDK 1955] ela sarıya çalar kestane rengi renkli. kaynamak. sıkarak suyunu almak ~ Lat extrahere.çekmek. KT. t. dar-üs-selam. [TS xiv xiv] ulus.dışa + Lat trahere. a.eşitlemek.dış < EYun ektós bir şeye ekümenik [ML xx/c] ~ Fr écumenique evrensel. isilik. ş. [Men ] gök ala gözlü mavi gözlü. Göv ] ela göz çakır göz. çıkarmak & Lat ex. [ML xx/c] ticari hesap özeti ~ Fr extrait damıtılmiş bitki özü < Fr extraire özünü çıkarmak. açık mavi. imparatorun özel muhafız birliğine mensup kişi < Lat scütum büyük dikdörtgen beden kalkanı ~ HAvr *skoit. [LO. kalkan taşıyan. en dışarıda < Lat extra " ekstra ekt(o)+ nispetle dışta olan < EYun ék dış " ek+ [ xx/a] ~ Fr extrême aşırı. kavim EŞKÖKENLİLER: Tü él: el2.] en dış. dışarıda. definite article * d.tabla. alaca " ala = Tü ala . ordin. elçi. sürüklemek " ex+. memleket.dış ) + Lat ordo. olağandışı < Fr/İng extraordinaire /extraordinary a. Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan ~ EYun oikomenikós < EYun oikomene meskûn dünya. Ör: esselam. uç ~ Lat extremus ~ Fr/İng ect(o). a. tüm alemi kapsayan. ennevm. Ör: şeyh-ül-islam. n. isilik dökmek & EYun ék dışa + EYun zeö kabarmak. elâ [Men xvii] ala gözlü sarı-yeşil gözlü. traktör ekstrem [sup. s.ekstra [Bah 1924] ~ Fr/İng extra sıradışı. konut" ekoloji eküri [ xx/b] ~ Fr écurie bir kişiye ait yarış atlarının tümü. ikamet etmek < EYun oíkos ev. t. [ viii] él ülke. bir ekibin mensupları < Fr écuyer bir soylunun kalkanını taşıyan süvari yamağı ~ Lat scutarius 1.kabarmak. tahta < HAvr *skei. extract. 2.olarak telaffuz edilir.ciltte çıkan kabartı.(tahta) yarmak ekvator [ xix] ~ Fr équateur eşitleyici. r.Ar al harf-i tarif.düzen " ex+ ekstre [ xx/b] . sürmek. İsim tamlamalarında sesli genellikle -ü. z sesleriyle başlayan kelimelerden önce assimile edilir. aequat. mayalanmak " ek+ el1 el2 Tü Tü [Or viii] elig a. il el3 . Bah.a. tract. kaynamak ~ HAvr *yes.sökmek. ele güne. ~ Lat aequator eşitleyici < Lat aequare. dışında (~ HAvr *eghs-ter. tesviye etmek < Lat aequus eşit" egale ekzema [Bah 1924] ~ Fr eczéma bir cilt hastalığı ~ EYun ékzema. a. kalkancı.

an ~ Fr élastique esnek ~ EYun elastikós elbette [CodC xiii] elbet ~ Ar al-batt / al-battat [#btt] kesin karar < Ar batt [msd. lejyon eleğimsağma [T S. bitirdi. Kıp xiv] -? elegan [xx/b] ~ Frélégant seçkin. eldiven [Men xvii] eldüven eldiven & Fa dast el + Fa wân tutan. millet. gökkuşağı" alaimsema elek <Tü [Kıp xiv] elemeye mahsus alet < Tü ele-" ele~ Fr électr(o).* Tü ala sözcüğünün varyant telaffuzudur.] giysiler < Ar libâs giysi" elçi Tü [ viii] élçi devlet görevlisi. ~ YLat vis electrica "kehribar gücü". lect. şu anda " el3. nihai < Ar batta kesti. memleket" & Tü el + Fa (das)tuwân * -kün ekinin işlevi açık değildir. Türkçeden Farsçaya alınmış ve belki şiirde Farsça-benzeri telaffuz etkisiyle ses değişimine uğramıştır.dışa + Lat legere1./ İng electr(o). şimdi. seçici < Lat eligere seçip ayırmak & Lat e(x).a. [T S xiv.ttitiz.] kesin. zarif~Lat elegans. kararlaştırdı" el3 elbise libas ~ Ar albisat [#lbs çoğ. Kıp xiv] eleğimsağma(l)/eneğimsağma(l) < Ar *calâ'imu-s-samâ'i alaimsema. yönetici mesaj götüren görevli [xiii] < Tü él1 ülke " el2 ~ Moğ elçi(n) yabancı bir hükümdara * Türkçe bir sözcük olmakla birlikte özel anlamı ve fonetiği Moğolca kullanımdan alınmıştır. sürmek [Neş xv] [ xix] ~ Ar al-ân halen. budun < Tü él ülke.seçmek " ex+. ele[mek éleelebaşı Tü [Uy viii+] élge. a.iki şeyin arasına sokmak.elektriğe elektr(o)+ ilişkin (bileşik isimlerde)" elektrik elektrik [Müh375 180+] ~Frélectrique/İngelectric a. kalburdan geçirmek. ele güne [karşı el2 Tü [Uy viii+] él kün ülke halkı. koruyan " el1 * Fa dastuwan (eldiven) sözcüğünden uyarlanmıştır. elan elastik ittirici < EYun elaünö itmek. # 1600 William Gilbert "De Magnete" adlı eserinde < EYun elektron kehribar .a. Orijinal Türkçe biçimin Türkiye Türkçesinde *ilci veya *elci olması gerekir.

analiz elektron [Bah 1924] ~ İng electron elektrik yükü taşıyan atomik zerre ^1891 J. + me n2 ~ Ar al-Haqq doğrusu " el3. kimyada element ~ Lat elementum eleman ~ Ar alam [#'lm msd. [Yücel 1938] bir ekibin üyesi olan kişi. eleştir[mek eleştirmen elhak YT YT [Fel 194+] tenkit etmek [Fel 194+] münekkit < Tü ele-" ele- < Tü eleştir-" eleştir-. " elektrik. elektrod [Bah 1924] électr(o). fizikçi < İng electric " elektrik * Karş.+ EYun (h)ódos yol" elektrik. İng. +graf elektroliz [ xx/b] ~ Fr électrolyse kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma < EYun lysis çözme < EYun lüö. hak1 . kimyada element ~ Lat elementum temel ilke. EŞKÖKENLİLER: Ar #'lm : elem. od(o)+ ~ Fr électrode anod ve katod & Fr elektrokardiyograf [ML xx/c] ~ Fr électrocardiographe kalp elektriğini kaydeden cihaz / İng electrocardiograph a. elim eleman [Bah 1924] öge. ilk öğrenilen şey * Latince sözcüğün etimolojisi belirsizdir.* Kehribarın yünle ovulduğunda elektriklenme özelliğinden ötürü. unsur. unsur.] acı. personel. [ 200+] (argo) kişi ~ Fr élément bir bütünün içinde yer alan basit öge. kardiy(o)+. a. ağrı * Türkçe biçim 1933'ten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine egemen olan Alman etkisini yansıtır.Stoney. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. elektronik [Hürr 1948] ~ İng electronic 1.D. EYun elektron (kehribar). elektrona ilişkin (1902). 2. unsur. 1930) < İng electron " elektron elem [Mercimek xv] (özellikle fiziksel anlamda) < Ar alima acı çekti. lys. Latin alfabesi veya onun kaynağındaki bir Sami alfabesi öğrenilirken ezberlenen 'LMN' hecelerinden türediği rivayet edilir. yapı taşı. ağrıdı Türkçe kullanımda "ruhsal acı" anlamı ağır basmıştır. element maddelerin her biri [ xx/b] kimyada bileşimlerin yapı taşını oluşturan basit ~ Alm element öge.çözmek " elektrik.

ellip.] 1. Kıp xiii] élti hanım. Gül xiv] ~ Ar alîf bâ Arap alfabesinin ilk iki harfi.] lifler < Ar lif" lif ~ Ar alzam [#lzm kıy. beta elim ağrıtan " elem [Kıp..eksik kalmak " en+. alfabe " ~ Ar alîm [#'lm sf.elhamdülillah [DK xiv] şükran ifadesi llâhi Allaha hamd (olsun)" el3. allah ~ Ar al-Hamdu li- elif [ xiv] ~ Ar alîf Arap alfabesinin ilk harfi ~ Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi = Fen alep öküz. çok renkli.] daha gerekli. yenilmez. lip. ellipt. 2.eksik bırakmak & EYun én + EYun leipö. elimine [etm [ xx/b] ~ Fr eliminer dışlamak. Fenike alfabesinin ilk harfi" alfa elifba elif. limin. yy'da Perge’li Apollonios tarafından kullanılmıştır. ~ Ar al-wadâc [#wdc] allaha ısmarlama " . elips (dairenin eksik hali) < EYun elleipö. veda elyaf elzem Ar lâzim " lüzum [ xiv] ~ Ar alyâf [#lyf çoğ.oval ~ EYun élleipsis 1. [ xi] almıla a. elect. ~ EYun adámas. liman elips [ xx/b] ~ Fr ellipse. [ xix] elti/ilti iki kardeşle evli kadınlardan her biri * İkinci anlamı Türkiye Türkçesi ve Azericeye özgüdür.dışarı + Lat limen. lipsos * Geometrideki anlamı ilk kez MÖ 2. hamd. dışarıda bırakmak . a.OLat eliminare kapı dışarı etmek & Lat e(x). a. elti Tü? [İMüh. parıltı elveda el3. elvan [ xiv] alacalı < Ar lawn [msd. [Oğ xi] alma elmas [ xiv] ~ Ar/Fa almâs değerli bir taş ~ OFa almâs a.] acı veren.] renk. teker teker ayırarak toplamak " elegan elli elma Tü Tü [ viii] ellig a. renkler. İng diamond (elmas) Latince yoluyla Eski Yunancadan alınmıştır.1.a.kapı eşiği" ex+. bükülmez. adamant. en gerekli < ~ Ar alwân [#lwn çoğ. yüksek mevki sahibi birinin eşi. elmas * Fr diamant. tam olmama 2. eksiklik. sert.seçmek. elit [ xx/b] ~ Fr élite seçkin < Fr élire seçmek ~ Lat eligere. 2.

emek Tü [Or viii] emgek çaba.zahmet ve sıkıntı çekmek [Uy viii+] emgekle-/ömgekle. 2.] 1. embesil imbecillus sakat. derman em[mek [ xi] em. serbest bırakmak ~ Lat emancipare bir malı satmak veya devretmek.] umut.eritmek. topal [ML xx/c] ~ Fr imbécile zekâ özürlü ~ Lat emaye emboli/amboli [P Safa 1949] amboli ~ Fr embolie pihtı veya başka bir maddenin damarı tıkayarak kan dolaşımını kesmesi < EYun embole araya girme.metal eritmek ~ HAvr *(s)meld. beklenti < Ar amala . alamet ~ Ar amârat [#'mr msd. zahmet.: em-. metal eritmek * Aynı kökten İng smelt (metal dökmek). mal sahibi (& Lat manus el + Lat capere almak)" ex+. sağlam idi (= İbr #'mn güvenilir olma.] belirti. sağlam olma) emansipe [etm [ xx/b] ~ Fr émanciper azat etmek. kabarmak. xvii Men.dört ayak üstünde sürünmek YT [CepK 1935] mütekâit < Tü emek" emek < Tü emekle[mek Tü emgek " emek emekli * Karş. xx/a). güvenilirlik. buyurdu " emir1 [TercHak 1907] emay metal üzerine uygulanan sır . belirlenmiş olan zaman. eziyet.EYun émbryon yavru. manüel emare [Men xvii] emaret belirti. [DK xv] emekdar < Tü emge.satın alan.atmak " en+. randevu < Ar amara belirledi. melt (eritmek).viii+ Uy. emziremanet [Kut xi] ~ Ar amânat [#'mn msd. bol. EŞKÖKENLİLER: Tü em.em Tü Tü [Uy viii+] em ilaç. emel umdu. mold (kalıba dökmek). mancip. kesinti & EYun en. güvene dayalı olarak verilen şey < Ar amuna güvenilir idi. Yeni Türkçe anlamı Tü emektar sözcüğünden esinlenmiştir. Tü emekli (zahmetli.Fr émaillé [sıfat] sırlı. sırlanmış < Fr émail [ad] sır ~ EFr esmail < Ger *smelt. balistik embriyon/embriyo [ xx/a] ambriyon ~ Fr embryon cenin . köleyi azat etmek < Lat manceps. güvenme. bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret.içe veya araya + EYun bâllö. bekledi [ xiv] ~ Ar amal [#'ml msd. zor . a.a. hamile olunan şey < EYun bryö şişmek. gebe olmak " en+ * 1970’lerden sonra Türkçe telaffuzu İngilizceye göre düzeltilmiştir.

emetik [ xx/b] < EYun emeö kusmak ~ HAvr *wems. buyurdu (= Aram #'mr söyleme = Akad amâru görmek. gaz çıkarma. 2.kusmak * Karş. pat(o)+ * İngilizce sözcük Alm Einfühlung çevirisi olarak 1930’larda türetilmiştir. çıkmaz sokak " in+2. direnme. empas geçmez.dışa + Lat mittere. engel olma. olgu. ped(i)+1 . maslahat. elektrik akımında direnç < Lat impedire engel olmak.Fr émission / İng emission çıkarma. emir2 emir1 emisyon [Kut xi] ~ Ar amir [#'mr sf.] emreden. iş. Karş. acı duyma " en+. komutan " [ xx/b] 1. empedans [ML xx/c] ~ Fr impédence 1.ayak " in+1. emare. emniyet güvenlik. Aş xi] emr ~ Ar amr [#'mr msd." Kamus-ı Türki.] mülkler < Ar mulk " ~? Ar camını amcam < Ar emmi [Env xiv] ammi/ammü amca camm amca = İbr/Aram camm akraba " umum * Yakın akrabalık teriminin Arapçadan alınması kuraldışıdır. serbest bırakma < Lat emittere. path. farkına varmak ) * Arapça kökün nihai anlamı "gösterme" olmalıdır.hissetme.] 1. emin emanet [Kut xi] ~ Fr émétique kusturucu ~ EYun emetikós ~ Ar amîn [#'mn sf. emiss-dışarı çıkarmak & Lat e(x).göndermek " ex+. tekerine çomak somak.] güvenli. mesaj emlak mülk [ xiv] ~ Ar amlâk [#mlk çoğ. İng vomit (kusmak) < Ger.] * "Zaten masdar olan emn'e edat-ı masdariyet ilhakıyla hasıl olmuş yanlış bir lugat olup Arabi değildir. ayak koymak & Lat in. salma.+ Lat pes. buyruk. ped. güvenilir " emir1/emr[Kut. duygu < EYun pâs%ö. şey < Ar amara belirledi. pas2 [ xx/b] iskambilde açmaz ~ Fr impasse empati [ML xx/c] ~ İng empathy içinde duyma & EYun én iç + EYun páthos his. emniyet" emanet [Men xvii] güvenlik < Ar amn [#'mn msd. miss. tedavüle para çıkarma . 2. 2.

2. baskı.değil + Fr provisé öngörülmüş. doğaçlama & Fr in." in+2.basmak.a.olumsuzluk öneki + Lat potentia güç.hamile " in+1 empresaryo [ xx/a] ~ Fr imprésario tiyatro veya gösteri organizatörü ~ İt impresario her çeşit girişimci. emperyal < Lat imperium imparatorluk " imparator [187+] ~Frimpérial imparatorluğa ilişkin empotans [ xx/c] ~ Fr impotence güçsüzlük. damga vurmak " pres ~ Fr imprimé basılı. nüfuz edilemeyen < Lat permeare nüfuz etmek. içine geçmek < Lat meare geçmek.a. impress. impress. dolgu yapmak. & Lat in. < Lat imprimere. üstüne atmak ~ Lat imponere. ~ Ar amticat^ [#mtc çoğ.Lat impressum damga. press. & Lat in. doldurmak. izlenim ~ Lat impressio a.a. hakketmek & Lat in. vaki olup bitmiş şey & Ar & Ar amr olgu + Ar wâqin emsal [Kut. basma emprovize [ML xx/c] emprovizasyon ~ Fr improvisé hazırlıksız.+ Lat praegnans. a.+ Lat ponere. mühür < Lat impremere.a. damga ve mühür basmak. şirket. İng permeate (içine geçmek.] örnekler. [LO ] vefat amr buyruk + Ar Haqq hak. post2 emprenye [etm [ML xx/c] ~ Fr imprégner 1. . cinsel iktidarsızlık ~ Lat impotentia a. müteşebbis < İt impresa marka. posit. video emrihak [Men xvii] Allahın emri. hazırlıklı < Lat providere.iz bırakmak.koymak " in+1.empermeabl [Bah 1924] su geçirmeyen yağmurluk ~Fr imperméable (sıvı veya gaz) geçirmeyen. imposit. potansiyel empoze [etm [Bah 1924] ~ Fr imposer yüklemek.] ticari mallar < emülsiyon [Cumh1928] ~Frémulsion bir sıvıyı (çalkalayarak) başka bir sıvıya karıştırma. hamile bırakmak. işlemek ~ HAvr *mei-1 geçmek " in+2. Aş xi] nümuneler < Ar ma6al örnek " mesel emtia Ar matâc " meta [Barkan xvi] ~ Ar am8âl [#m81 çoğ. bu şekilde elde edilen karışım ~ YLat emulsion a. içine işlemek < OLat impraegnare hamile bırakmak & Lat in. hak1 emrivaki olmuş " emir1. girişim . pres emprime [Hay 1959 195+] (kumaş) < Fr imprimer basmak. Allah " emir1. sıkmak " in+1. iktidar " in+2. provis.+ Lat premere. t." empresyon empresyon [ xix] ~ Fr impression vurup iz bırakma. nüfuz etmek). per+2 * Karş.

(süt veya başka sıvıyı) kovadan aktarmak < Lat mulgere.ve emiz. orta " hem end(o)+ içeri " en+ ~ Fr/İng end(o). < Ar ana ben (birinci tekil şahıs zamiri) [Aş. biçim ~ OFa handâm a. boy-pos.ölçmek. emuls. a. muls. & OFa han bir. oran.a. artikülasyon < İr *dâman bağlama " hem endaze [Aş xiv] ölçü. < OFa handâ%tan. handâz.a. içerisi ~ EYun entós endam [Kut xi] ~ Fa andâm 1.emdirmek < Tü emiz-/emzi.a. .olmak üzere iki varyanta sahiptir.] ~ Fa ancâm son.süt sağmak ~ HAvr *mlg. a. emval "mal emzir[mek emmek " em<Tü [Neş xv] ~ Ar amwâl [#mwl çoğ. bir adımlık uzunluk ölçüsü ~ OFa handâzag a. Yus xiv] ~ Ar anbiyâ' [#nbw çoğ. İng milk (süt). < OFa hancâftan. Yeni Farsça andaçtan. 2. andaz. Karş.a. beraber. meclis. hancâm.< Lat emulgere. içeri. a. kol ve bacak.(atmak). uzuv.sona erdirmek EŞKÖKENLİLER: Fa ancam : encam. " ex+ * Karş.< HAvr *melg. öz. hep ben diyen. " in+1 en1 Tü Tü [ viii] en mübalağa edatı en2 ~ EYun en iç. a. tahmin ve takdir etmek Ar handasat biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. nihayet ~ OFa enayi mağrur ve cahil kimse enbiya peygamberler < Ar nabîy " nebi encam hancâm a. eklemleme. en+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en a. EvÇ xvii] enâ'I kendini bir şey sanan. serencam encümen ~ Fa ancuman toplantı.iç.a. beden. = Ave handâma a.) ~ İr *ham-dâman birbirine bağlama. birlikte (önek) + OFa *camân(ag) bir şeyin iç tarafı. içte olma veya içe yönelme [ xi] en genişlik [Men. ölçü. kestirmek.] mallar < Ar mâl [İMüh xiii] emzür. (= Sogd andame a. 2. bitim.[viii+ Uy] * Fiil kökü em. cemaat ~ OFa hancaman a. miktar ~ Fa andâza 1.

içinde (= Sans antara a. [Bah 1924] iş yapma gücü. < Lat infans. tümevarım ~ Lat inductio < Lat inducere. indic.henüz konuşamayan çocuk.iğdiş etmek < Tü ének [xiv Kıp] haya. endike [etm [ xx/b] ~ Fr indiquer belirtmek < Lat indicare belirtmek.konuşan < Lat fari. çalışkanlık.OFa handeşag düşünce < OFa handeşîdan düşünmek endogami " end(o)+.işaret parmağı & Lat in. induct.)" inter+ * Karş.sevketmek. Lat internus (iç yüz).+ Lat ducere.sevketmek " in+1. faal < EYun érgon iş. fant. Yus xiv] . kaygı endişe [Yun.+ Lat *dex.işaret parmağı" dijital endirekt [Cumh 1932] ~ Fa andîşa düşünce.a. en nadir " nadir enderun ~ Fa/OFa andarün bir şeyin içi.endeks [ xx/a] ~ Fr index gösterge.] daha nadir.parmak " in+1. çalışma " en+. çalışkanlık < Lat industrius çalışkan ~ ALat endo-struus ~ HAvr *sters. fatsöylemek " in+2. 2. dahili + EYun krinö salgılamak endoskop gözleme aygıtı" end(o)+. dizin ~ Lat index. +gami [ xx/b] ~ Fr endogamie aile veya aşiret içi evlilik endokrin [ML xx/c] ~ İng endocrine iç salgılara ilişkin. memleket. duct. ilçe.a. çocuksu ~ Lat infantilis a. bir yerin halkı " en+. çalışarak ortaya konan şeyler. dig. erg enfantil [ xx/c] ~ Fr infantil çocukça. ifşa etmek < Lat index.değil + Lat fans. dük endüstri [DTC1943] ~Frindustrie1. dijital endemik [ xx/c] ~ İng endemic bir ırka veya hayvan türüne veya bir bölgeye özgü olan (hastalık) ~ EYun endemikös yerli < EYun endemeö bir yerin yerlisi olma & EYun én + EYun demos 1.Fr énérgie iş yapma gücü ~ EYun enérgeia çalışkanlık. indic. [DTC 1944] sanayide muharrik güç . işaret etmek. etkinlik < EYun energós çalışkan. 2. içyüzü. yol açmak & Lat in. tıpta hormonların genel adı & EYun endós iç.yaymak. dem(o)+ ender ~ Ar andar [#ndr kıy. taşak < Tü én. sermek. t.inmek. bağır < Fa/OFa andar iç. +skop [KT xix] ~ Fr endoscope iç organları endüksiyon/indüksiyon [Bah1924] ~Frinduction çıkarsama. sanayi ~ Lat industria gayret. ortaya çıkarmak ene[mek sarkmak " inenerji Tü [ xi] éne. EYun énteron (iç organlar). fabl . bebek & Lat in. iç taraf. -e götürmek.

deflasyon * Ekonomik anlamı 1890’larda İngilizcede ortaya çıkmıştır. farct.a. bilgilendirmek ~ Lat informare zihninde canlandırmak & Lat in.yapmak " in+1. dip. deniz [Arg xvi] enginara < Tü én derin. ruj [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr informel gayrıresmi " in+2.a. flat.kökünden. ~ Fr infrarouge kırmızı-altı.] daha nefis. fact. köfte engel engerek Yun *angiráki [küç. piyasadaki para arzını şişirme. & Lat iniçine doğru + Lat flare. < EYun köptö. Yun engeli (yılan veya yılan balığı).+ Lat facere. 2. kop. iltihaplanmak < Lat infectus bulaşık. 2.tıkmak " in+1. Ancak karş. enginar cynara scolymus ~ EYun kinára/kynára a. şişirmek ~ Lat inflare a.batırmak. iltihaplı < Lat inficere. engin <Tü [MMem xvi] 1. şişirme.+ Lat farcire. toz tütün [#'nf] burun (= İbr/Aram ap a. tuzak. arıza ~ EYun enkope a.a. . kırmak. kızıl- engebe [Kıp xiv] ingebe çukur ~ Yun engope engel. bulaştırmak & Lat in. derin. tutan şey [EvÇ. faktör enfes naffs " nefis1 ~ Ar anfas [#nfs kıy. iniş ~ Yun ankinára bir sebze. kalp krizi & Lat ~ Fr infection iltihap ~ Lat infectio " enfekte [etm [ xx/a] ~ Fr infecter bulaşmak.enfarktüs in. = Akad appu a.şişme. yarmak ~ HAvr *kop-a.] küçük yılan ~ Fa angal düğme iliği. form enformel/informel form enfraruj/infraruj ötesi " infra+. en nefis < Ar < Ar anf enfiye [Bia xix] burun otu. infect.içinde + Lat formare biçimlendirmek " in+1.) enflasyon [Bah1924] ~Frinflation1. enforme [etm [ xx/b] ~ Fr informer fikir vermek.a. fars enfeksiyon enfekte [ xx/b] [ xx/a] ~ YLat infarctus tıkanma. Lat anguila.üflemek " in+1. " en+.kesmek. enflasyon ~ İng inflation < İng to inflate şişmek. her ikisi HAvr *angwhi.a. Men xvii] angirek bir tür yılan ~ * Yunanca sözcüğün yazılı örneğine rastlanmamıştır.a.

+ Lat stâre. kurmak < Lat statuere.elde olan. örnek < OFa ensar [Ferec xv] ~ Ar anSâr [#nSr çoğ.durmak " in+1. haram. varolmak. Katolik kilisesinde soruşturma kurumu ~ Lat inquisitio a. DK xiv] erjğse boynun arka tarafı ensest [ xx/c] aile içi cinsel ilişki ~ Fr inceste gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi) ~ Lat incestus yasak. statut.a. kurmak < Lat status durum.sormak " in+1.] yıkıntılar. şimdiki < Lat instâre durmak. soruşturma. < Lat inquirere.değil + Lat castus temiz. t. duruş " statü . dikmek enstantane [Bah 1924] ~ Fr instantané anlık. quaest. inquaest. < OFa nmüdan göstermek " nümayiş ~ Ar anqâD [#nqD çoğ. özellikle Hz. enjekte [etm [ xx/b] ~ Fr injecter zerketmek ~ Lat iniectere "içine atmak". Eski Yunanca ve Farsça biçimler bilinmeyen bir ortak kaynaktan alınmış olmalıdır. dikmek ~ HAvr *stol-no-< HAvr *stel. istasyon enstitü [Bah 1924] ~ Fr institut araştırma kurumu ~ Lat institutus kurulmuş olan şey.+ Lat quaerere. izleyiciler. kast enstale [etm [ xx/b] ~ Fr installer yerleştirmek ~ OLat installare (bir göreve) atamak. sorgulamak & Lat in.* Karş. anket enik/encik Tü [Uy viii+] enük hayvan yavrusu [Çağ xv+] yakın akrabanın kocası.durdurmak.a. kodaman enişte kadın akrabanın kocası * Anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. EŞKÖKENLİLER: EYun kinára : enginar Fa kangar : kenger engizisyon [ xx/a] ~ Fr inquisition 1.koymak. 2.soruşturmak. stat.a. Muhammed'e Medine'de yardımcı olanlar < Ar nâSir yardımcı < Ar naSara yardım etti ense Tü? [Kıp. sınırı aşan & Lat in. [Men xvii] kızkardeşin veya ~? Fa angişta zengin çiftçi. a. Fa kangar (yaban enginarı).+ Lat iactare atmak " in+1. institut.] yardımcılar. paye vermek < Ger *stalljan koymak. hazır olmak & Lat in. jet enkaz nuqD yıkım. dikmek. & Lat in. mahrem " in+2.dikmek. göz açıp kapayıncaya kadar olan < Fr instant an ~ Lat instans. harabat < Ar ~ Ar unmüSac nümune. kurum < Lat instituere. hazır. yıkıntı " nakz enmüzeç nmüdag a.

tam. ayırdetmek & Lat inter iki şey arasında + Lat legere1. struct. onarmak < Lat integer. lect. donanım.+ Lat struere. zeki ~ Lat intelligens. genelde iç organları ~ HAvr *en-ter. oluşturmak. t. inşa etmek " in+1. teçhiz etmek & Lat in. bütün & Lat in. entegral/integral [ML xx/c] integral bütünsel.+ Lat tangere.ince bağırsak < E Yun énteron bağırsak.anlayan. donatmak. a.seçmek " inter+. tümel. idrak eden " entelektüel enter(o)+ ~ Fr entér(o).a.germek.enstrüman [ xx/b] ~ Fr instrument araç. abartmak " tansiyon entari Fa andan içe ait < Fa andar iç " enderun entbent tarümar. bir konunun "içinde olmak". dikmek. iç etek. 2. idrak etmek. -ive yoğun < Lat (~ Ar antarî [nsb. intens.dokunmak ~ HAvr *tag. bir bütüne eklemek ~ Lat integrare bütünlemek. darmadağın. enternasyonal uluslararası" inter+. nasyonal [187+] ~Frinternational . teçhizat. " in+1. matematikte entegral ~ Lat integralis bütünsel" entegre entegre [etm [ xx/b] ~ Fr intégrer bütünlemek. gereç. ilgilenmek & Lat inter içinde + Lat esse olmak " inter+. aneks * Türkçede Fransızca telaffuzla benimsendiği halde Fransızcada mevcut bir sözcük değildir. strüktür ensülin/insülin [ xx/b] ~ Fr insuline pankreasta Langerhans adacıkları tarafından salgılanan hormon < Lat insula ada entansif/intensif [ xx/c] intendere. integr. esans enterkonekte [195+] ~ İng interconnected birbirine bağlı & İng inter arasını + İng connect bağlamak. müzikte çalgı ~ Lat instrumentum a. takt entelektüel [ xx/b] ~ Fr intellectuel aydın. < Lat instruere. anlayış < Lat intellectus a.kurmak. lejyon entelijensiya/intelijensiya [CMeriç1963] ~Fr intelligentsia aydınlar zümresi ~ Rus inteligentsiya < Fr intelligent akıllı.iç " inter+ enteresan enterese [Bah 1924] ~ Fr intéressant ilgi çekici" enterese [etm [ xx/b] ~ Fr intéresser ilgilenmek.] iç çamaşırı. < Lat intelligere anlamak. bağ kurmak " inter+. tact. ilgilendirmek ~ Lat interesse farkında olmak.a. paramparça " bent ~ Fr intensif. KT xix] endbend ~ Fa andwand ~ Fr intégral 1. zorlamak. kültürlü kişi < Fr intellect akıl. a. sutyen ) ~ [LO. struct./ İng enter(o).dokunulmamış.yığmak.

saçma. tropik enva nevi " nevi [ xiv] ~ Ar anwâc [#nwc çoğ. dahili " antre enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç. entomoloji [ML xx/c] ~ Fr entomologie böcekbilim < EYun éntomon kesilmiş olan şey.a. enli kılıç.a.+ Lat tonare ses vermek < Lat tonus ses. aldatma " in+1 entropi [ML xx/c] ~ İng entropy kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi ~ Alm entropie a. vent. en içerideki < Lat inter iç. dahili" inter+ entipüf[ten ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak.) kalıplarından.+ Lat tricae dolanıklık. .sesinin korunması dikkat çekicidir. tom. < İt intrigare karıştırmak. # 1878 Wilhelm Kühne.a. ~ Fr intime mahrem ~ Lat intimus [sup..a. ^ 1850 Rudolf Clausius. önemsiz * Belki Arapça gramer öğreniminde kullanılan ena. " en+.kesmek " en+. avantür enzim [ML xx/c] ~ İng enzyme canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı ~ Alm enzym a. kaynamak.] en ~ ? [LO xix] entipüf boş.+ Lat venire. mayalanmak ~ HAvr *yeus. & EYun en. ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak. envanter [Bah 1924] ~ Fr inventaire ayrıntılı mal listesi. mayalanmak & EYun én içten + EYun zeö kabarmak. hile.rast gelmek.enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç. & Lat in. döküm ~ OLat inventarium < Lat invenire. invent. ente (ben.a. eklembacaklı. dahili " antre entim [ xx/b] dahili. pala " apolet epeyi <Tü [Men xvii] epeyi ~ Fr épée eskrimde bir tür kılıç ~ Lat spatha ~ < Tü eyi" iyi * E5ğü > eyü > iyi dönüşümüne karşılık pekiştirme hecesinde e. ton1 entrika [ 185+] ~ İt intrigo (tiyatroda) dolambaçlı hikaye / Fr intrigue a. aklını çelmek ~ Lat intricare a.gelmek " in+1. tom(o)+ entonasyon [ xx/b] ~ Fr intonation makamla söyleme. fizikçi. sen. vurgu " in+1. fizyolojist < EYun enzeö içten kabarmak.içe doğru (edat) + EYun tröpe dönüş " en+.a. Alm. Alm. söyleyiş makamı < OLat intonare makamla söylemek & Lat in. böcek < EYun temnö. bulmak & Lat in.] çeşitler < Ar nawc çeşit.. coşepe [ xx/b] EYun spâthe kürek.

İng upon (üzeri). ~ EYun epifaneia zuhur. a. zar ~ EYun epithelion meme başı üstü & EYun epí üzeri + EYun thele meme başı (< EYun thâö süt emmek)" epi+ epoksi [ML xx/c] bir kimya terimi. epilep. od(o)+ epistemoloji [ML xx/c] ~ Fr épistemologie bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı < EYun episteme zihinsel hakimiyet. tutmak " epi+.a. sonra + EYun lógos söz " epi+. karşıya çıkma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *epi. & EYun epí + EYun dídymos ikiz < EYun dyo iki " epi+.a.tutulmak. öne çıkma. aydınlanmak " epi+ epigrafi [ xx/b] ~ Fr épigraphie yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı ~ EYun epigrafe son-yazı. 2. [ xx/c] bir tür boya . < EYun epilambanö. eis+.almak. +graf epik [DTC 1942] EYun epikós < EYun épos destan " epos ~ Fr épique destansı. +log episod/epizot [ xx/b] ~ Fr épisode tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk. a. destan tarzında ~ epilepsi [ xx/b] ~ Fr epilepsie sara hastalığı ~ EYun epilepsía a. üst. " epi+. bilgi < EYun epistâmai bir şeye veya konuya hakim olmak. statik. epidemi [ xx/b] ~ Fr épidémie salgın hastalık ~ EYun epidemia halk arasında (yayılan) şey.]. stâ. 2. di+ epifani [ xx/c] ~ Fr épiphanie ani ve beklenmedik manevi aydınlanma / İng epiphany 1.a. lemma epilog [ xx/b] ~ Fr épilogue son söz ~ EYun epílogos a. sahne ~ EYun epeisódion araya giren şey & EYun epí + EYun eísodos giriş " epi+. üstüne gelme. mezar yazıtı" epi+. zuhur etme & EYun epí + EYun fainö ışımak.epi+ ~ EYun épi üzerinde olma. salgın & EYun epí + EYun demos halk " epi+. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku. & EYun epí üst. aydınlanma. +loji epitel [ xx/b] ~ Fr epithélium 1. oyunda kısa bölüm. lep.karşı * Aynı kökten Lat ob (karşı.durmak " epi+. meme başı dokusu. kriz basmak & EYun epí üstüne + EYun lambânö.a. derma(to)+ [ xx/b] ~ Fr épiderme üst deri ~ EYun epidermís epididim [ xx/b] ~ Fr épididyme husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal ~ EYun epidídymis "ikizlerin üstü". özellikle bir tanrının insanlara görünmesi < EYun epifainö birden görünme. üzeri).Fr époxy bir oksijen ve iki karbon içeren bir molekül grubu ve bu grubu içeren . dem(o)+ epiderm a. bilmek & EYun epí üzeri + EYun (h)istemi. aydınlanma. a. İsa'nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu.

< Tü [Uy viii+] erat insanlar. dökülmek.organik moleküllerin ortak adı / İng epoxy a. poem epos epri[mek Tü [ xx/c] ~ EYun épos destan. amaç < Tü er-" er- ereksiyon [ xx/c] ~ Fr érection dikme.olmak. yıpranmak. [EvÇ xvii] epri. topluluk [çoğ. erek YT [CepK 1935] gaye. oksijen epope [DTC1943] ~Frépopée destan~EYun epopoiía destan okuma & EYun épos destan + EYun poieö yapmak. dikilme. inşa etmek " epos. • Tü ét. oldurmak) fiiliyle ilişkisi yapı bakımından açıklanmaya muhtaçtır. kalabalık. hüner [Or viii] erdem .] büyükler. kısa n s a [ viii] er adam E er Tü h er[mek fiil) erat er " er Tü . olgunlaşmak. ulu kişiler. çoğ.) < aran (adam). erect. a.: epri-. reji . zemherir < Ar arbacat^ dört" rubai erdem marifet. parlak).EYun épsilon Yunan alfabesinin beşinci Tü [ viii] ér. Arapça -at dişil çoğul ekiyle ilişki kurulması halk etimolojisidir. a. erbain [Ali xvi] ~ Ar arbacîn [#rbc] kırk.(varetmek. a. imek (yardımcı * Türkçe -imek ek fiili érmek biçiminden türemiştir. & EYun epí + Fr/İng oxygène/oxygen " epi+. erbab ustalar < Ar rabb " rab [ xiv] ~ Ar arbâb [#rbb çoğ. Lat virtus (erdem) < vir (erkek). gibi" anlamındadır. Karş.doğrultmak " ex+. et-. [Mercimek xv] < Tü er " er * Türkiye Türkçesinde unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır.a. ETü kündem (güneş gibi. fazilet.] * Karş.dışa + Lat regere.dikmek & Lat e(x). varolmak. rect. < Lat erigere. Karş. anlatı [ xi] opra. [Kaş xi] . dikleşme ~ Lat erectio a. [DK xv] . Karş. EŞKÖKENLİLER: Tü epri-/oprı. kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk kırk günü. Moğ arad (adamlar.(giysi) eskimek. -dem eki belki "benzer. yıpran- <EYu psiló kıs epsilon harfi.

eri[mek a. çalışma ~ HAvr *werg. letarji.a. [TS xiii xiii] derviş Tü er (= Moğ aran er. erg [ML xx/c] érgon iş. [Men ] ergen bekâr.eğirmek. erin[mek üşenmek. Alm werk (iş. Moğ aran biçimi tekildir.eren Tü erkek)" er [ viii] eren er.biçimini almışken. * -en ekinin işlevi belirsizdir. zeveban etmek Tü ergü. şerit < Fa/OFa riştan. " erg. erkek. tembelleşmek [Uy viii+] erin- erişte [Yus xiv] rişte şerit şeklinde kesilmiş hamur rişta ip. bucurgat. reş. [LO ] ergenlik yüzde < Tü er.[viii+ Uy] erimek " eri- * ETü ergü. a. ergonomi. kadırga. adam.a. Dil Devrimi esnasında Eski Türkçe biçim bir fizik terimi olarak canlandırılmıştır.a. ~ Akad argamannu erguvan rengi. organik. ~ Fa .Türkiye Türkçesinde eri. EŞKÖKENLİLER: EYun érgon : alerji. eril müzekker < Tü er " er Tü * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. şirürji EYun órgia : orji Alm werk : bulvar Fr garçon : alagarson.a. erg. organizma. org. organize. erik Tü Tü [Uyviii+]erğü- [Uy. olgun" anlamı düşünülebilir. argon. kızıl mor * Ar urcuwan (a. arkaik bir çoğul eki olduğuna ilişkin Clauson'un tezi kanıta muhtaçtır. metalürji.a. ergonomi [ML xx/c] ~ Fr ergonomie işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık dalı / İng ergonomy "iş düzeni". siderürji. [CodC xiii] irik YT [TDK 1944] * Ermek fiilinden "olmuş. +nomi erguvan [Kut xi] ~ Fa/OFa argawân kızılımsı mor çiçekler açan bir ağaç. garson. çalışma). garsoniyer ergen Tü çıkan sivilce [Uy viii+] errjgen büluğ çağına ermiş genç. adam. sinerji. organ. Kaş viii+] érük bir meyve.) Aramcadan alınmıştır. iplik. ırgat. bükmek = Ave *reş. hizmetçi). kızılımsı mor renk ~ Aram argswânâ a.a.çalışmak ~ Fr/İng erg fizikte iş birimi < EYun Aynı kökten İng work. enerji. Frk *warkjo > Fr garçon (işçi." er~ ergi[mek YT [TDK 1944] katı durumdan sıvı duruma geçmek.

tan vakti.cinsel sevi. erkân [ xiv] ~ Ar arkan [#rkn çoğ. rükün] dayandı. erot..] direkler. ermek " er- * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde dolaşıma sokulmuştur. Lat ruber. Lith raudas.a. İng red < Ger *raudaz (kırmızı). [CepK 1935] < Tü ér. rust (demir pası).a. hastalık) geçmek. [CodC xiii] a. * Aynı kökten Sans rudhira. yaslandı erkek erken erte Tü Tü [Uy viii+] érkek a. tam olmak.a. varmak ermin [ xx/b] ~ Fr hermine kürkü kullanılan bir küçük memeli . iktidar.a.eritr(o)+ ~ Fr/İng erythr(o).Lat (müs) armenius Ermenistan faresi < öz Armenia Doğu Anadolu'da bir ülke eroin [ xx/a] ~ Fr heroine morfinden elde edilen uyuşturucu madde ~ Alm heroin a.] ruhlar < Ar rüH " . rodaj erte ervah ruh Tü [UyB. alyuvar & EYun erythrós kırmızı + EYun kytos hücre " eritr(o)+.olmak.a. Kaş viii+] érte sabah.< HAvr *reudh. çürümek " ex+. Alm. [DK xiv] irken sabah < Tü érte " erkete geliyor anlamında deyim (argo) [LG 188+] herkete geliyor! (argo). ^ 1898 Bayer Gmbh. [TS xv] erken < Tü ért. kuvvet. payanda < Ar rakana [msd.a. eritrosit [ML xx/c] ~ Fr erythrocyte kırmızı kan hücresi. yarı-tanrı eros erotik a. Moğ erke (a. < EYun (h)éros kahraman. Karş. önemli kişiler < Ar rukn direk. < EYun éros eros [xx/b] [xx/b] EYun éros. ESlav rudu. [Uy viii+] érteken/érte kün ertesi gün. sit(o)+ erk YT [Or viii] güç. cinsellik tanrısı Fr érotique cinselliğe ilişkin ~ EYun erotikós erozyon [ xx/b] ~ Fr érosion aşınma < Lat erodere.a.[viii+ Uy] (süre.olmak " er[Aş xiv] ~ Ar arwâH [#rwH çoğ.paslanmak. İng ruddy (kızıl). sabah. tüketmek < Lat rodere. destekler. [AL 192+] erkete polis ~ Yun er%etai "geliyor!" < Yun/EYun er%omai gelmek.kırmızı (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun erythrós kırmızı ~ HAvr *rudh-ro. bir yerden başka yere geçmek < Tü ér.). erosçürüyerek tükenmek. ros. yarın.

işak (a. Kırg eş. esas üs [ xiv] ~ Ar asâs [#'ss çoğ. atkı ~ Ger esatir ~ Ar asâTir [#sTr çoğ.erzak rızk eş es [geçmek es[mek eş[mek Tü Tü? Tü [Kıp xiv] ~ Ar arzaq [#rzq çoğ. eski.] sebepler < * 5. mitoloji < Ar usTürat efsane.] ölçü.a.] tutsaklık < Ar asır tutsak " [Hay 1959 195+] ~ Fr écharpe başörtüsü. DK xi] esbab [Uyviii+]eşgeka.a. ölçek < Lat scandere basamak çıkmak. kaideler < Ar uss " [ xx/b] ~ Fr échantillon nümune ~ OLat [küç.] isimler < Ar ism esans [Bah 1924] ~ Fr essence bir şeyin özü. esami " isim [MMem xvi] ~ Ar asâmin [#smy çoğ. keçi ayaklı ve insan gövdeli efsane yaratığı.] önceki. ~ Ar asbâb [#sbb çoğ. Yunan edebiyatında mitolojik öykülerin parodisi niteliğinde anlatı veya oyun " satir esbak sabık esbap Ar sabab " sebep eşek Tü ~ Ar asbaq [#sbq kıy. dost.(deşmek. 2. havaya savurmak [Çağ xv] kazmak. 15. tırmanmak " iskele ~ Ar isârat [#'sr msd.] rızklar < Ar rizq " [Uy viii+] éş arkadaş. İng scarf (a. yarmak). ana madde < Lat esse olmak ~ HAvr *es. masal < EYun sátyros 1. parfüm ~ OLat essentia öz.a.] efsaneler. yy'dan itibaren örnekleri bulunan Erm éş.). Ermenice sözcük muhtemelen HAvr *ekwos (at) kökünün türevidir. ahbap ~ Fa as müzikte durak işareti [ xi] es-1 esmek. geçmiş " [Kut. . yy'dan eski örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır.] temeller.) sözcüğü ile muhtemel etimolojik ilişkisi 200 yıldan beri geniş çaplı olarak tartışılmıştır. bitkisel öz. mitler.olmak eşantiyon *scandaculum esaret esir eşarp *skerpâ torba * Karş. [Men xvii] ayaklarıyla yeri kazmak * Karş.

salim. kabuk ~ Frk *skala deniz kabuğu [ xx/b] ~ Fr escalope ince et dilimi < EFr escale * Karş. mobil esen [Uy viii+] esen sağ. [Uy viii+] eşük örtü.a.] tutsak = Akadasıru savaşta alınan tutsak < Akad eseru ödeme talep etmek. eskalop pul. merdiven (~ Lat scala a. esinti" anlamında kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yeni bir anlamla tedavüle sokulmuştur. iz. [ xi] eşik kapı [CepK 1935] vahiy. " ezkaza "e sk i- . ayak izi.kapamak. nişan. haraç almak esirge[mek Tü [Uy viii+] ésirge. sağlıklı rahat. istirahat etmek " asayiş eser [Aş xiv] ipucu.a.) + Lat mobile hareketli" iskele. merhamet etmek eşit < Tü eş" eş YT [CepK 1935] müsavi * Ada eklenen -it ekinin işlevi belirsizdir. ilham < Tü eşü. sanat eseri < Ar a6ara aktardı eşik esin Tü YT ~ Fa/OFa âsân ~ Ar a6ar [#'6r msd. eşkâl [Men xvii] biçimler. 2. kolay < Fa/OFa âsüdan.] biçimler < Ar şakl biçim " şekil eskale [etm [ xx/c] < İng to escalate tırmanmak.dinlenmek. örtmek < Tü es-" es- * Daha önce ender olarak "rüzgâr. İng scale (balık pulu). âsây. nihayet" +loji eskaza es ki Tü » [ Uy vi ii +] es ki a. < EYun es%atos son. Aşxi] ~Ar asır [#'srsf. dingin. < İt scala merdiven. [ 191+] hüviyet ve polis belgelerinde kişinin görünüşüne ilişkin kayıtlar ~ Ar aşkâl [#şkl çoğ.acımak. basamak " iskele * Fransızca *escaler biçimi mevcut değildir. esir [Kut.a. a. tırmandırmak < İng escalade bir duvar veya kaleye merdiven dayayarak tırmanma ~ İt scalata a. shell (deniz kabuğu).] 1. eskatoloji [ML xx/c] ~ Fr eschatologie kıyamete dair söylem / İng eschatology a.eşel mobil [ xx/c] bir maaş hesaplama sistemi ~ Fr échelle mobile hareketli merdiven & Fr échelle basamak.

sporda ısınma hareketleri < Fr échauffer ısınmak. batıni < EYun esöteron içeride olan < EYun esö iç.a. eşlikçi / İng escort a.a. zavallılar < Ar şâqin " şaki eskiz [ResCGaz 1911] ~ Fr esquisse taslak. savunmak " ekran esma Ar ism " isim * Karş. ~ EYun esöterikös içsel. hafif tabanlı ayakkabı . esmer [ xiv] (sıfat) < Ar sumrat koyu kahve rengi esna [MMem xvi] olduğunu ifade etmek için kullanılan edat" sani ~ Ar asmar [#smr] siyaha yakın koyu kahverengi ~ Ar a6nâ' [#6ny] iki şeyin aynı zamanda ~ Ar aSnâf [Ali xvi] ~ Ar asma' [#sm çoğ. krimineller [Kıp xiv] bedbahtlar.[Kıpxiv]eski-/eskir-. önemsiz. ısıtmak < Fr chauffer ısıtmak " ex+.] bedbahtlar. correctdüzeltmek " ex+. eşkin Tü [ xi] eşkin yürük at < Tü eş-1 hızlı ve geniş adımlarla yürümek eşkiya haydutlar.] loncalar. garipler. korekt eskrim [ xix] ~ Fr escrime kılıçla vuruşma sanatı < EFr eskermir kılıç darbelerinden kendini korumak ~ Ger *skirmjan korumak.[TS xvi xvi] eskil- * Nihai kökün sıfat mı fiil mi olduğu açık değildir. ısıtma.eski[mek Tü [Uyviii+]eski-/eskir-a. gizli ilimlere ait / İng esoteric a. meslek grupları < Ar Sinf" sınıf esne[mek Tü [ xi] esne. ~ Ar aşqiyâ' [#şqw çoğ. [Men xvii] fakirler. zavallılar.a.gerinmek < Tü es-2 [xi] germek. esami. ~ Lat schedius a. uzatmak eşofman [ xx/b] ısınma giysisi ~ Fr échauffement ısınma.. şofben esoterik/ezoterik [ xx/c] ~ Fr ésotérique batıni. sınıflar. usit. içeri" eis+ espadril [ML xx/c] espadriy üstü bez. özellikle halk sınıfları [#Snf çoğ. müsvedde ~ İt schizzo a. a. rastgele " çetele eskort [ xx/c] ~ Fr escorte kılavuz. ~ EYun s%edios geçici.a.] Allahın isimleri < esnaf [Ferec xvi] sınıflar.a.Fr espadrille Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı ~ Katalan . ~ İt scorta a. < İt scorgere yol göstermek ~ OLat *excorrigere (yanlış olan bir şeyi) düzeltmek < Lat corrigere.

< Katalan spart ip yapmakta kullanılan bir ot. savurmak " estağfirullah [ xiv] affetme deyimi ~ Ar astağfiru-llâhi Allahtan merhamet dilerim < Ar istaġfara [#ġfr X] merhamet diledi" mağfiret estamp [Aİhsan 1891] estampa ~Frestampe1.esmek. nükte ~ Lat spiritus nefes. hasır ~ EYun spárton bükülmüş ip. zekâ. .a. gözetçi" ispiyon [ xx/b] ~ Fr espionnage casusluk < Fr espion [ xx/b] ~ Fr espace alan.espardillo a. en şerefli < Ar [Uy viii+] esğür-/esür. boşluk * Karş. yy) " eter [ xx/b] ~ Fr ester kimyada bir bileşik ^ Gmelin. Alm. ıstampa. +engiz ~ Ar aşraf [#şrf kıy. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim ~ İt stampa " ıstampa ester kimyacı (19.] gizlenen şeyler.] daha şerefli. sicim espas alan.duyu-verme. mühür.] seçkinler < Ar şarîf [Yus xiv] sırlar. nefes almak/vermek eşraf seçkin. soylu " şerif1 esrar edilen uyuşturucu madde [Barkan xvi] ~ Ar aşrâf [#şrf çoğ. görülenler < EYun aisthânö algılamak. açık espri [REkrem <1887] ~ Fr esprit 1. duymak.sarhoş olmak < Tü es. belli). İng space (alan. uzay ~ Lat spatium yer. [Men xvii] hint keneviri bitkisinden elde ~ Ar asrâr [#srr çoğ. uzay). duyumsamak ~ HAvr *awis-dhyo. espiyonaj casus. Baumgarten Aesthetica (1750) < EYun aisthetâ [n. gizler. çoğ. Ave aviş (algılanan. kulak koyma < HAvr *au-4 duymak Aynı kökten Lat audire (duymak).a. 2. ruh < Lat spirare solumak. 2. ruh. sırlar < Ar sirr " sır1 * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler. ^ A. güzellik teorisi [ad] ~ YLat aesthetica a. [Hay 1959 195+] güzelleştirici tıbbi müdahale ~ Fr ésthetique güzelliğe ilişkin [sıf. esrarengiz eşref şarîf" şeref esri[mek esTü " esrar. estetik [ARasim 1897-99] güzellik duyusu veya teorisi.]. T.

menzil. alışmak etiket [Bah 1924] ~ Fr étiquette [küç. atmosferin en üst tabakası. < Lat stâre. imal etmek. 2. hazırlamak. nesneler < Ar şay' " et[mek Tü [ viii] et. durak. durma yeri. ahlaki ~ EYun ethikós ahlaka ilişkin < EYun éthos örf. yüzyıldan itibaren "devlet" anlamında kullanılmıştır.sivri bir şey batırmak. delmek * Aynı kökten EYun stizo (batırmak.(mızrak). eter [KT xix] ~ Fr éther 1. devlet ~ Lat status " statü * İt stato 16.HAvr *ai-2 yanmak etfal tıfıl ~ Ar aTfâl [#Tfl çoğ.< Tü e5 varlık. [Oğ xi] yardımcı fiil < Tü *e5(i)t. adap. statü.esvap " sevap eşya şey et Tü [ xiv] [ xiv] [Uyviii+]eta.] şeyler. 2. dolap rafı ~ OLat *stâticum a. yanmak . hükümdarlık payesi. ahlak. merhale ~ Hol stapel durak [Bah 1924] ~ Fr étamine seyrek dokuma ~ Lat etatizm [Bah 1924] etatizma ~ Fr étatisme devletçilik < Fr état devlet ~ EFr estat ~ İt stato 1. varoluş etajer [KT xix] ~ Fr étagère raflı dolap < Fr étage 1.] giysiler < Ar 8awb giysi ~ Ar aşyâ' [#şy' çoğ. etek [ xi] etek giysi eteği * "Dağ eteği" anlamı sonradan türemiştir. lif etan etap [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr éthane kimyada bir bileşik " eter ~ Fr étape konak. Ave taeġa. bina katı. uçucu bir madde ~ EYun aither gökyüzünün en üst tabakası < EYun aithö parlamak. ~ Ar a6wab [#6wb çoğ.a. 2. itibar. süslemek.düzenlemek. stât-durmak " istasyon etamin stamina [çoğ. saplamak). etil [ xx/b] ~ Fr éthyle kimyada bir bileşik " eter . ] çocuklar < Ar Tifl çocuk " Tü etik [ xx/b] ~ Fr éthique ahlak. saplamak. a.] < Lat stamen iplik. töre < EYun eiötha alışkanlık edinmek.] yafta < EFr estiquier iliştirmek. saplamak ~ HAvr * steig. yapıştırmak ~ Ger *stikan delmek.

dört ~ Fr étriller kaşağı. a.a./ İng ethn(o). çalışma < Lat studere gayret etmek. etraf yön < Ar Taraf" taraf etriye [Yus xiv] [ xx/c] ~ Ar aTrâf [#Trf çoğ. etüd [ResCGaz 1911] ~ Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma.etimoloji [ xx/b] ~ Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim ~ E Yun etymología a.< HAvr *ai-1 tayin etmek)" +loji etken etki etkin etmen YT YT YT YT [CepK 1935] muharrik. euzubillah [ xiv] merhamet dileme sözü Allaha sığınırım < Ar câ5a [#cw5 msd. ocak < OLat *extufare duman çıkarmak < Lat tufare tütmek ~ EYun tyfö a. ~ HAvr *dheubh. " ex+ * İng stove (a. ileri atılmak * Karş.a. kavimsel ~ EYun etol [Hay 1959 195+] ~ Fr étole 1. kavim ~ Fr éthnique ulusal. tel fırça ~ Lat strigilis a.). faktör [CepK 1935] nüfuz. çaba göstermek . 2.a. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı. etüv [Bah 1924] ~ Fr étuve ısıtma kabini ~ EAlm stuba ev hamamı.a. doğrusu < E Yun étymos gerçek.HAvr *stud-e.< HAvr *(s)teu-1 bastırmak.a. etn(o)+ (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun éthnos ulus.a. inceleme ~ Lat studium gayret.) Eski Fransızcadan alınmıştır. tesir [CepK 1935] müessir [Fel 194+] amil < < Tü et< Tü etTü et-" et< : Tü et-" et"et"et- * -men ekinin işlevi ve Yeni Türkçe meslek isimleri üreten -men ekiyle alakası açık değildir. < EYun éthnos ulus. kavim " etn(o)+ ~ Fr éthn(o). sıcak oda ~ OLat *extufa baca.] taraflar. sorumluluk (~ HAvr *ai-t-ya. Karş. kavim etnik [DTC 1943] ethnikós a. caw5/mac^â5] sığındı" Allah ev Tü [ viii] eP konut. kürkten yapılmış atkı ~ Lat stola uzun cübbe ~ EYun stole a.ulus. a. < E Yun étymon bir şeyin aslı.a. -men1. İng study (a. asıl " +loji etiyoloji [ xx/b] ~ Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi < EYun aitiá sebep. çadır ~ Ar acü5u bi-llâhi . yöre. -men2.

.çevirmek. eğirevkaf waqf" vakıf1 [Neş xv] ~ Ar awqâf [#wqf çoğ. devir-. yanında idi" velayet evlat Ar walad çocuk " velet evlek açılan yol ~ EYun aúlaks a.] vehimler.] çocuklar < ~ Yun auláki ark. döndürmek * Karş. 2. tarlada sabanla [ xi] ewlen.] veliler < Ar < Tü eP " . yerleşmek. ~ EYun euangelikós a. evcimen [TS xv] evine bağlı Tü ev " ev * -cimen ekinin işlevi açık değildir. [Kıp xiv] izdivaç etmek [Aş xiv] ~ Ar awliyâ' [#wly çoğ. iyi haber. vazo şeklide < Fr < Tü ev" ev <Tü [CepK 1935] ehli * Karş. Ar ahlı < ahl (ev halkı). < EYun euángelos 1. evele[mek evelik ever[mek <Tü [DK xiv] evlendirmek < Tü ev" ev evet Tü <ikil evelemek gevelemek lafı ağzında dolaştırmak " gevele- [xi]yemet a. vazo evcil YT [ xx/b] ~ Fr évasé ağzı genişletilmiş.evanjelik [xx/c] ~Frévangelique Hıristiyanlığı yayma ve benimsetme çabasında olan / İng evangelic(al) 1. yarık. 2. Fr domestique < Lat domus (ev). müjde.a. çevir-. yakışan. [Oğxi]emet/evet teyit sözü evham korkular < Ar wahm " vehim evir[mek Tü ~ Ar awhâm [#whm çoğ.a. daha değerli.eve kavuşmak. yeğ < Ar waliya yakın idi.] vakıflar < Ar evla [Env xiv] ~ Ar awlâ' [#wly kıy.a. a.] daha uygun.a. [ viii] ewür. evlen[mek ev evliya walîy " veli Tü [Yus xiv] evlad [Kan xvi] ~ Ar awlâd [#wld çoğ. İncile ait. İncil" incil evaze vase vazo " ex+.

] kâğıtlar < evreka [P Safa 1949] Yunanlı fizikçi Arkhimedes'in (MÖ 290212) bir keşfi üzerine bağırarak söylediği söz ~ EYun (h)eureka buldum! < EYun (h)euriskö bulmak. yuvarlamak " ex-. Mezid xv] ~ Ar awrâq [#wrq çoğ.şeklini alır. ilk. döndürmek " evir* Türkiye Türkçesinde 15. DK. volta evrak Ar waraq " varak [Ömer b. eye Tü [Uy viii+] eyegü yan.evolüsyon [Bah 1924] ~ Fr evolution evrim. ayrılma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. yy'dan sonra örneği bulunmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmış ve yeni anlam yüklenmiştir. beylerbeyilik [ xvi] Osmanlı devletinde 1590'lardan itibaren en büyük idari ~? Ar *iyâlat [#wly IV msd. eyalet birim. diğer hallerde ex.evirmek.< HAvr *wers-2 bulmak evren YT [CepK 1935] kâinat. (kitap) okumak & Lat e. Ör: İt sbandito < Lat *exbanditus. YTü evrim ve devrim biçimleri arasında anlam ayrışması öngörülmüştür. [ xi] kaburga . çözmek. Eş anlamlı olan vilayet sözcüğünün (belki Tü il/el etkisiyle) bozulmuş şekli olduğu düşünülebilir. salmak. " ek+ * Latince bazı ünsüzlerden önce e-.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. İtalyanca biçimlerde s.] birinci. Gül xiv] en önce gelen < Ar âla geri gitti. yuvarlanmak.şeklini alır. evrim YT [CepK 1935] tekâmül < Tü evir-" evir- * Evir. Ör: efficere < exfacere.+ Lat voluere dönmek. vilayet. Fransızca biçimlerde é-. ev re ns el YT [ 1 93 +] u mu mi T ü e vr en " ev re n * Fr universel (a.a. döndü " alet ex+ ~ Lat e(x) dışa ve uzağa doğru hareket. keşfetmek ~ HAvr *we-wre. döndürmek. file başlayan fiillerde asimile edilir. kubbe şeklinde fırın [Kaş]. idare " vilayet * Ar #wly fiilinin if cal masdarı olduğu genellikle kabul edilirse de Arapçada bu sözcük mevcut değildir ve biçim olarak da yanlıştır. çıkma. İlk kez bu sözcükte kullanılan YT -sel eki daha sonra çeşitli başka türevler yapımında kullanılmıştır. ejderha [DK] < Tü evür.ve devir. alem ~ Tü evren gök kubbe.] yönetim.] vasıflar < Ar ~ Ar awwal [#'wl kıy. taraf. a. feleğin çarkı [İMüh]. evvel [Yus.fiilleri eş anlamlı olduğu halde. evsaf waSf" vasıf [Env xiv] ~ Ar awSâf [#wSf çoğ. gelişme ~ Lat evolutio < Lat evoluere (tomar veya katlı bir şey) açmak.

eyvah eyvallah ay evet + Ar wallâhi eyvan eyyam Ar yawm gün " yevm ez+ den ~ HAvr *eghs a. kemer [Kıp.[YT] karşılıklı söylemek < Tü eyit-/ayıt.var etmek. a. [Kıp. söylemek < Tü ay.[xi Oğ] konuşmak. namaza çağrı " izin ezber [Kıp xiv] ezber dutmak hafızadan & Fa az -den + Fa barm hafıza. DKxiv] ~ Ar ayyâm[#ywmçoğ] günler < [Kıpxiv] ~ Fa aywâh/âwâh teessüf ünlemi ~ Ar ay wallâhi yeminle evet. akılda tutma " ez+ ezcümle Fa az + Ar cumlat bütün " ez+. [CepK 1935] nağme [Kut xi] ~ Ar azal [#'zl msd. * EYun dialektike teriminin Türkçe tam çevirisidir. evet & Ar ~ Fa az uzaklaşma ve dışarı çıkma bildiren edat. cümle ezel ezgi bestesi.eyer Tü [ xi] eder hayvan sırtlığı eyle[mek Tü [Uy viii+] édle. " ek+ ez[mek Tü ~ Fa aywân köşk. madde " eteylem YT [CepK 1935] muamele.sivri bir aletle çizmek. DK xiv] eyle. büyük sofa. işe yarar hale getirmek. .] sonsuz eskilik [Mercimek xv] bir tür hızlı beste. [ xi] ez. [LO 1876] bir nevi köylü ~ ? Ezmek fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz.[xi] a. etmek < Tü e5 varlık.] incitme. kazımak. çağrı. a. bağbozumu eytişim YT [Fel 194+] diyalektik < Tü *eytiş. eziyet ~ Ar a5ân [#'5n IV msd.] ilan etme.yapmak. sıyırmak eza [Ali xvi] ~ Ar a5â' [#'5y msd. [Fel 194+] fiil < Tü eyle-" eyle- eylül ~ Ar 'aylül şemsi takvimin yedinci ayı ~ Aram 'elül Arami takviminin altıncı ayı ~ Akad elülu hasat. ~ Fa az bar/az barm ~ Fa az cumlat bütünüyle. toplu olarak & ezan [Ferec xv] duyurma. oldurmak.

eza ~ Fa az qaDâ' kazara & Fa az + Ar " esoterik faal ~ Ar facc^al [#fcl im. bereket. imalathane ~ Lat fabrica a. Çin hükümdarlarının sıfatı & Sans bhága baht.] / Ar facîcat^ [#fcc sf.a. ~ OLat facus başak veya kamış destesi < EYun fákelos a. . eylemli" fiil fabl [ xx/b] ~ Fr fable masal. kaza ezoterik » [Kıp xiv] ~ Ar aSiyyat [#'5y msd. 2. güneş.< HAvr *dhabh. trajedi < Ar facaca [msd. " fon(o)+ fabrika [ 183+] ~ İt fabbrica işlik. mesel ~ Lat fabula [küç. surat.söylemek. fat. a. yüz facia [Men xvii] fâcicat ~ Ar fâcicat^ [fa. kahretti fağfur [Yus xiv] ~ Ar fağfur 1. < Lat fabricari imal etmek < Lat faber sanatkâr.] incitme. görünüm ~ Lat facies suret. facc] acı ve üzüntü verdi.] acı veren talihsizlik. masal < Lat fari. başak veya kamış destesi. anlatmak ~ HAvr *bhâ-2 a.eziyet verme " eza ezkaza/eskaza qaDâ' " ez+. 2. sima. f.el becerisiyle yapmak. Çin hükümdarı. uydurmak. cephe. Çin porseleni ~ Sans bhágaputra Güneşin oğlu.a. çehre (argo) yüz.] çok etkin. tanrı + Sans putrá oğul" bahş fagot [ xx/b] ~ Fr fagotte nefesli bir çalgı ~ İt fagotto 1. özellikle demirci ~ HAvr *dhabhro.] küçük anlatı.a. a. f. imal etmek fabrikasyon etmek " fabrika fabrikatör fabricator " fabrika [ xx/b] [187+] ~ Fr fabrication imalat < Fr fabriquer imal ~Frfabricateur imalatçı~Lat ~ İt faccia faça [AL 192+] yüz. demet.

fact. fukara fakr Ar faqîr [Kıp xiv] ~ Ar faqr [#fqr msd. eden " fiil ~ Ar fa'iD [#fyD fa. delirmek) EŞKÖKENLİLER: Ar #fqr : fakir. simüle faktör [DTC 1943] ~ Fr facteur 1.yapmak) + Lat similis benzer.] üstün olan " fevk ~ Ar facil [#fcl fa.] yapan. a. azgın. yapan. fact. etken. imalatçı.] yoksul (= faks [ 198+] ~ İng fax "belgegeçer" < İng facsimile & Lat fac yap (< Lat facere. tıpkı" faktör.fahiş [Kıp xiv] sınırları aşan. utanmaz (şey ~ Fr/İng fahrenheit bir hararet birimi < öz ~ Ar fa%rı [#f%r nsb.] onursal < Ar fa%r [msd. fakat fakih hukuku bilgini " fıkıh fakir Aram #pqr deli. bilge. fakir olma < [CodC xiii] ~ Ar faqaT ancak. eden < Lat facere. gurur duydu faik fail faiz karşılık ödenen artık para " feyiz fak [Aş xiv] ~ Ar faHiş [#fHş fa.] azgın. utanmaz " fuhuş fahişe veya kadın)" fahiş fahrenhayt Gabriel Fahrenheit Hollandalı fizikçi (1686-1736) fahri onur.] fakirlik.] ~ Ar fa'iq [#fwq fa. faktoring idaresi < İng to factor " faktör [ 199+] ~ İng factoring ticarette alacakların . yalnız. eden. İt fare (yapmak) biçimleri Lat facere'den türemiştir.] tuzak ~ Aram pa%%â a. etmek. fakr. gurur < Ar fa%ara mağrur oldu. f. Yus xiv] ~ Ar faqîr [#fqr sf. 2.] bilgin. imal eden. icra etmek * Fr faire. matematikte çarpan ~ Lat factor yapan.] artan. eylemek.yapmak. mutlak olarak ~ Ar faqîh [#fqh sf.] kabul edilmiş ~ Ar faHişat [#fHş fa. fazla. islam [Kıp. [LG 188+] faka basmak tuzağa düşmek (argo) ~ Ar fa%% [#f%X msd. bir borca .

fakülte [Aİhsan 1891] üniversite bölümü ~ Fr faculté 1.İt falso hata. a. 2. beceriksizlik .].] ~ Fr falaise dik kayalık sahil ~ Frk *falisa kaya (= fallus [ xx/c] ~ YLat phallus erkek cinsel organı ~ EYun fállos ereksiyon halinde erkek cinsel organı ~ HAvr *bhl-n-os < HAvr *bhel-2 şişmek. hatalı olmak * İng fail (yanılmak). müzikte yanlış nota. üniversite bölümü ~ Lat facultas yapabilirlik. familya [ 186+] ~ İt famiglia aile ~ Lat familia 1. kalın ağaç gövdesi * Aynı kökten Ger *balkan (kütük). fact. Erm eġmoni peġmoni (falan filan) biçimleri Aramiceden alınmıştır. < Lat fallere. 2. yanlış ~ Lat falsus a. kütük. falan [CodC xiii] felân/fülân pslân 've saire' anlamında kullanılan bir sözcük.a. 2. kalın sopa. harman savurma aleti [esk. 2. özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma < Ar farfara tüylerini kabarttı .1.EYun fálanks. pahalı ve gürültülü gösteriş < İsp fanfarrón şatafat meraklısı.yanılmak. hata. 2.orak. "tanrı çarpmış". yetenek.) [ xx/b] [ xix] bir tür bıçak ~ İt falcietto [küç.a. fals. cezbeye tutulmuş < Lat fanum tapınak fanfar [ xx/b] ~ Fr fanfare gürültülü bando müziği < Fr fanfaronnade şatafat.] (hayvan.yapmak " faktör fal [Kut xi] ~ Ar fa’l [#f ’l] iyiye tabir edilen alamet falaka ~ Ar falaqat [#flq] dayak atmaya yarayan değnek . kolay < Lat facere. falc. beceri. falanjist [xx/b] ~Frphalangiste İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu < İsp Falange İspanya'da bir parti ~ EYun fálanks. tırpan falez Alm fels a. hane halkı < Lat famulus hizmetçi fan [ xx/c] vantilatör ~ Lat vannus harman savurma aleti ~ İng fan 1.Eski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği" falaka falçata/falçeta orak < Lat falx. falang. fanatik [Bah 1924] ~ Fr fanatique asabi. aynı çatı altında yaşayan hizmetliler zümresi [esk. el becerisi < Lat facilis yapılabilir olan. Eski Yunan'da bir ordu birliği < HAvr *bhelg. false (yanlış) biçimleri Latinceden alınmıştır. ~ İbr/Aram * OYun peloní elmoní. falan ~ Ar fulân a. kabarmak " balya falso [KT xix] 1.]. gösterişçi kimse Ar farfarat [msd.kütük. din ve parti gayretiyle gözü dönmüş ~ Lat fanaticus tapınağa ait olan. falang.

KT ] faraDâ varsayalım ki < Ar İkinci 'a' sesi 19.fani faniya öldü. hayal < EYun fainö. pervane < Ar faraşa yaydı. fenomen. ölümlü < Ar ~İtflanella fanila [Bia185+]flanela. deniz feneri. faraş [Men xvii] 1. [KT xix] süpürüntüleri toplamaya yarayan kürek ~ Ar faraş [#frş çoğ. Aynı kökten karş. < EYun fainö. t-" fantezi fantezi [LO xix] fantazya süs.[LO]fanela/flanela bir tür yünlü kumaş ~ İng flannel < Gal gwlân yün ~ HAvr *wels-na yün * Aynı kökten Lat lana < *wlana. fotosel fanus [MMem xvi] ~ Ar fanus lamba. açıp serdi" mefruşat * Modern anlamı biçiminden türetilmiş olmalıdır. düşsel ~ Fr fantazma [ML xx/c] fantasma/fantazma fantasme hayal ~ EYun fántasma. fanus. fot(o)+1. yüzünü boyamak ~ Frk *farwidhon boyamak * Karş. trifaze EYun fôs : fosfor. Lat vellus. fener. fantezi. fener ~ EYun fanós a.] ölen. 2. yok oldu " fena [Kut. 2. faz. 2.] < Ar farâşat gece kelebeği. kafatasının yan kemikleri. 3.a. kanat açmak).< HAvr *bhâ-1 parlamak. görünmek. fâo (ışımak). fan-1. [LO. Aş xi] ~ Ar fanin [#fny fa. debdebe ~ İt fantasia / Fr fantaisie görüntü. aydınlatmak " fantezi far1 [ xx/b] ~ Fr phare 1. faraza farD varsayım " farz [Men xvii] farDâ . Alm farben (boyamak). fantazma. fenol. pervane. İng wool (yün). her tür pervane kanadı. görünür kılmak ~ HAvr *bhâ-n-yo. aydınlanmak. gece kelebeği. ışımak. aydınlanmak Aynı kökten EYun fôs (ışık). düş ~ EYun fantasía görüntü. fantastik. EŞKÖKENLİLER: EYun faíno : epifani. gösteriş. fot(o) +2. otomobil ışığı ~ EYun fáros deniz feneri < öz Pháros İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada far2 [ xx/b] ~ Fr fard gözkapağı boyası < Fr farder makiyaj yapmak. hayali. foton. Akad paraşu (uçmak. fotokopi. fotoğraf. hayal. aydınlatmak.EYun fantastikós " fantezi [ xx/b] ~ Fr fantastique görüntüsel. yy'dan önce Türkçede türemiş gibidir. .aydınlanmak. fan. fantastik .

[Göv xvii] faraziye * Türkçeye özgü modern bir türevdir. ayrım < Ar faraqa ayırdı.faraziye utopie karşılığı. kalabalık etmek * Aynı kökten Lat frequens (sık.] ayırdedici şey " fark ~ Ar farîDat [#frD sf.] (sır) açığa çıkma.] 1.] yasayla zorunlu fark [Kut xi] ~ Ar farq [#frq msd. Ortaçağda dini oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog. ~ Fr pharyngite boğaz enfeksiyonu < ~ İt farfalla geveze ve akılsız * Oy Farfara şarkısında kullanılan sözcük muhtemelen Yun Várvara P??P??? özel adıdır. 2. sıkmak. " faça [ResCGaz 1912] ~ Fr face yüz. çitle çevirmek).a. din veya yasa kuralı. açığa çıkmış ~? Ar faşw [#fşw msd.boğaz ~ HAvr *bher-2 delik farfara kimse [Men xvii] ~ Ar fa'rat [#f r] a. çentik. dağıldı fas a. farcttıkmak. f. 2. tayin etti. faryng. böldü (= Aram #prq ayırma.(daraltmak. varsayım < Ar faraDa 1. belirledi. kural koydu. boğmak. yayıldı. zorunlu kıldı faş [Aş xiv] ~ Fa faş aşikâr. olduğu yerden kurtarma farmakoloji fármakon ilaç " +loji [ xx/b] ~ Fr pharmacologie ilaç bilimi < EYun ~Frfrancmaç on mason & farmason [187+]franmason Fr franc1 serbest. sıkışık). uzaklaştırma. 3. dini ödev " farz [Kut. farika fariza kılınmış şey. farz [Aş xiv] ~ Ar farD [#frD msd.< HAvr *bhrekw. Aş xi] ~ Ar fâriqat [#frq fa.] ayırdetme. 2. Fr < Ar farD [#frD nsb.a. farbala [KT xix] faraziyat varsayım üzerine kurulmuş şeyler. EYun frâsso.tıkmak. çentti. frag. bezeme fare farenjit [ xx/b] EYun fárynks. işaret. özgür + Fr maçon duvarcı" mason fars [ xx/a] ~ Fr farce 1. dolma yapmak ~ Lat farcire. cephe ~ Lat facies . kaba güldürü < Fr farcir doldurmak. ödev. doldurmak ~ HAvr *bhrkw-yo. bir akılyürütmede tartışılmaz veri olarak alınan şey. yayılma < Ar faşa açığa çıktı. f. sıkmak. ayırdetti.] varsayım " farz [ xx/a] falbala ~ Fr falbala süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele ~ Prov farbella bordür.

] açık. phaseolus vulgaris < Yun fasoúli a. bölüm. böldü. yapış şekli.] doğru yoldan sapan. sıkıca birbirine bağlı grup.yapmak " faktör fasit [Kıp xiv] fasid bozan. # 1919 İt. kargaşa Ven fasàr [İt fasciare] bağlamak ~ Lat fasciare < Lat fascis bağ. ~ EYun fâselos baklagillerden ufak taneli bir bitki. imalat. yapım. özellikle tahta kurusu fasarya ~ Yun fasaría keşmekeş.] fesat eden.a. kolay < Lat facere. ferah < ~ Ar fâSiq [#fsq fa. < İt fascio demet. demet" fasikül fasih [Aş xiv] Ar fasaHa [msd. müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme ~ Lat facilitas < Lat facilis yapılabilir olan.fasad faça [ xx/b] ~ Fr façade bina cephesi ~ İt facciata yüz. fasikül ~ Lat fasciculus [küç.a.] ara. usul ~ Lat factio < Lat facere. yüreksiz adam. vicia sativa . fasH] yer açtı. ahlaksız fasikül [Hürr 1948] ~ Fr fascicule kitapçık. geniş. sudan iş (argo) ~ Ar fasâfis [#fsfs çoğ. aralık. dönem. kolaylık. fact.yapmak " faktör ~ Fr fasulye [ xix] ~ Yun fasoúlia [çoğ. demet. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta " fasikül fason [Tarik 1885] işletme dışına ihale edilen imalat işi façon 1.] bölme. aralık " fasıl fasilite [ xx/c] ~ İng facility 1. iple bağlı küme ~ HAvr *bhasko-demet fasıl/fasl[Kut xi] fasl ~ Ar faSl [#fSl msd. ~ Fr fascisant Faşizme eğilimli" faşizm faşizm [192+]faşizma ~Frfascisme İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket / İt fascismo a. araya girdi. genişletti fasık " fısk [ xi] ~ Ar fasîH [#fsH sf.] malum sebze. böcek. 2. görevden aldı fasıla ~ Ar fâSilat [#fSl fa.] haşere. cephe " fasafiso [AL 192+] kıvırzıvır. 2. fiğ. çete ~ Lat fascis 1. f. fact.] küçük demet < Lat fascis demet. bir eserin veya müzik dinletisinin her bölümü < Ar faSala ayırdı.] haşerat < Ar fisfisat [onom. önemsiz. ziyan oldu " fesat faşizan [ xx/c] ~ Ar fâsid [#fsd fa. bozuk < Ar fasada bozuldu. 2.

tarafını tutmak. saygı göstermek. yy'da Faenza'daki atölyeler tarafından benimsenmişti. kazanç sağladı [Aş xiv] faide ~ Ar fâ'idat [#fyd fa. iğrenç. [KT ] satılan mal için çıkarılan ayrıntılı döküm. futbolda kuraldışı hareket ~ Ger *ful. ecel < Lat fari.a. 2.fatal [ xx/b] ~ Fr fatal ölümcül ~ Lat fatalis mukadder.saymak. kazanması beklenen yarışmacı ~ İt favorito tercih edilen < OLat favorare tercih etmek. fat-konuşmak " fabl fatih fatiha [Aş xiv] başlangıç. 2. fetheden " fetih ~ Ar fâtiHat [#ftH fa. Faunus'un kızkardeşi fava *bhabhâ. kazanç < EŞKÖKENLİLER: Ar #fyd : fayda. kader. faul [Cumh 1929] ~ İng foul 1. kokmuş ~ HAvr *pülo. ~ HAvr favori [AMithat 1877] yanak sakalı.pis. f. ifade. kaçınılmaz.] 1. fact. onurlandırmak * Fransızca sözcüğün "yanak sakalı" anlamı 1830’larda dolaşıma giren bir moda deyimidir. faut.hatalı olmak " falso fayans [Bah 1924] ~ Fr faïence çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya < öz Faenza İtalya'da bir kent * Endülüs müslümanlarınca geliştirilen fayans tekniği 15. f. [Hay 1959] kazanması beklenen yarışmacı ~ Fr favori 1. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge ~ Lat factura imalat < Lat facere. ölümcül < Lat fatum "konuşulmuş olan". yetmemek ~ Lat fallere. imalat. müstefit . Kuran'm ilk suresi " fetih ~ Ar fatiH [#ftH fa. desteklemek ~ HAvr *ghowe. kokuşmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı fault (hata) sözcüğünden etkilenmiştir.] açan. yanak sakalı. fauna [ xx/b] ~ YLat fauna hayvanlar alemi < öz Fauna Roma mitolojisinde hayvanlar tanrıçası. açan şey. 3. ~ Yun fába bakla ~ Lat faba a. istifade. 2. nasip olan. a. tercih edilen. fayda Ar fada yararlandı. çatlak < Fr faillir eksik kalmak. bozuk. a. fals. yapım. hatalı olmak.] yarar. 2. fay [DTC 1943 ] ~ Fr faille kırık. fatura [LO xix] nümune. alkışlamak < Lat favere. [ xx/c] tornacılıkta silindirik parçaların iç yüzüne açılan yiv ~ İt fattura 1. örnek.yapmak " faktör * Tornacılık terimi olarak kullanımının kaynağı belirsizdir.< HAvr *pü-2 çürümek. çirkin. yazgı.

sözleşme.] gün fecir/fecr[Kıp xiv] fecr doğumundan önceki aydınlık < Ar facara deldi.a.] üstünlük. [Basirt 1873] payton . aydınlanmak " fantezi fazilet seçkinlik.] kırma.] < Lat * Türkçe telaffuz Latince bilmemekten kaynaklanır. yardı feda [Kut. kurtulmalık. feci ~ Ar facîc [#fcc sf.) + İng up yukarı hareket bildiren edat" pir(o)+.] 1. aştı. trajedi" facia feçes [ xx/c] faex tortu. keserek .] ~ Ar fakk [#fkk msd.a.ışımak. üstün idi fe+ ~ Ar fa için. ~ Ar faDlat [#fDl msd. keserek açtı (= Aram #pkk a.< HAvr *bheidh. feda etme < Ar fada feda etti. ekstra < Ar faDala [msd. özellikle ayın evreleri ~ YLat phasis ayın evresi ~ EYun fásis ışıma < EYun fainö. özellikle şarap tortusu. çok oldu.Fr phaéton kiralık at arabası < öz Phaëton mitolojide Helios'un at arabasını ödünç alıp deviren oğlu faz [ML xx/c] ~ Fr phase evre. birleşme < Lat foedus. f. çok geldi. ~ Ger *fûri.a. musibet. foederittifak.a. bedel ödedi (= Akad padü a.a. f. hip(o)+1 fayton [ 186+] faeton/fayton . artık.güvenmek fehim/fehm[Kıp xiv] fehm anlama. üzücü " facia ~ Ar facr [#fcr msd. Aş xi] fida ~ Ar fidâ' [#fdy msd.] trajik. faDl] arttı.) ~ Ar fahm [#fhm msd. kavrama < Ar fahama anladı. fidye federasyon [ 185+]. bedel. (bir şey uğruna) bedel ödeme. fidye. uğruna (edat) ~ Ar facîcat^ [#fcc sf. posa ~ İng faeces tıpta dışkı ~ Lat faeces [çoğ.fayrap [AMithat1885] ~ İng fire-up ateşi artır!. [Cumh 1929] futbol federasyonu ~ Fr fédération özerk bölgelerin birleşmesiyle oluşan devlet ~ Lat foederatio ittifak. erdem " fazla fazla [Kut xi] [Kıp xiv] ~ Ar faDîlat [#fDl sf. buharlı gemilerde "tam hız" emri & İng fire ateş (~ Eİng fyr a. 2. ~ HAvr *paswr a.] / Ar fecaat [Men xvii] fecîcat facîcât^ [çoğ.) EŞKÖKENLİLER: Ar #fdy : feda. ant ~ HAvr *bhoidhes.] acı veren olay. fa.a.] ölçünün üzerinde olma. kavradı fek/fekkaçma < Ar fakka kırdı.

akşam < Aram #pny dönme.] ~ EYun filosofía "bilgelik-sevgisi".] beceri. * Arapça sözcüğün falaHa (yardı. [Men xvii] vulg. toprak işçisi < Ar [KT xix] filenk filenk telaşla arama belirten bir deyim felsefe ~ Ar falsafat [#flsf msd. zail olma. < Lat femina kadın ~ HAvr *dhemnâ.] yokolma. 3.emzirmek. sofist feminen [ xx/c] ~ Fr féminin dişil. fena [Kut xi] yokolma. a. fetus (hamilelik). ustalık < Ar fanna becerdi. huzur. çıkrık (= Fen pelekum yün eğirme çıkrığı = Akad palâku dönme.] refah. başarı.< HAvr *pels-2 yayılmak) + Alm marschall mareşal" plato. bilgi" fil(o)+. kararma = Aram psnây gün dönümü. felsefe & EYun fílos seven + EYun sofía bilgelik.] çiftçi. güvenlik.felah [Aş xiv] mutluluk. [ xix] Avrupa'dan alınan ~ Ar fann [#fnn msd. mareşal feldspat [DTC1943] Alm feld düz arazi. hüner. sanat. baht ~ Aram pelekâ çark. kötü. felaket [#flk msd. toprağı sürdü " felah fellik fellik ~ Ar fallâH [#flH im. çark. süt vermek * Aynı kökten Lat fellatio (emme. afet. yaramaz ~ Ar fana' [#fny msd. kurtuluş ~ Ar falaH [#flH msd. ölümlü dünya. falH] yardı. zor bir işin * Avrupai bilimleri "medrese öğretisi" anlamında cilm'den ayırdetmek için kullanılan yumuşatıcı deyimdir. feleğin sillesi ~ Ar *falâkat feldmareşal [KT xix] ~ Alm feld-marschall Alman ordusunda bir rütbe & Alm feld düz arazi. emzirme). tarımla uğraştı) fiiliyle semantik ilişkisi belirsizdir. Aş xi] ~ Ar falak [#flk msd. feminist taraftarı < Lat femina kadın " feminen fen/fennteknik bilimlere verilen ad üstesinden geldi [Bah1924] ~İng feminist kadın hakları [Aş. talih. çıkrık. toprağı sürdü.düzlük. fellah falaHa [msd. zail olma. alan ~ HAvr *pelstu. çevirme ) * Feleğin çarkı deyimi ilgi çekicidir. yıldızların döner küresi. [Aş xiv] ölüm. alan + Alm spath alçıtaşı" feldmareşal ~Alm feldspath bir tür kayaç& felek [Kut. Gül xiv] hüner.] 1. savaş meydanı (~ Ger *felthu. 2.] < Ar falak " felek [Bia xix] bela.emziren < HAvr *dhe. geri dönme . kadınsı ~ Lat femininus a.

tüketti. yardı.a.a. Aynı kökten Lat prö. parıltı. parıltı.)" fer+ ~ Fa farâ% geniş.fenafillah fena.Ar farüc/furüc [#frc] ulema sınıfından olanların giydiği bol cübbe Ar faraca [msd. öteye hareket belirten fiil öneki = Ave frâ. görüntü < EYun fainö aydınlanmak. İng fore. aydınlanmak " fantezi ~ Fr phénole yanıcı bir kimyasal madde < EYun fenomen [Bah 1924] ~ Fr phénomene görünen şey.] (göz veya kavrayışta) keskin olma ~ Aram psrâşâ ayırt etme < Aram #prş ayırma. 2. görüngü ~ EYun fainómenon görünen şey. surah) > súrya (güneş). hile. ihtişam). beceri. güzellik ~ OFa farn/xwarrah a. boşluk. lamba " fanus fenol [ xx/b] fainö ışımak.a.~ fra. svárn?ara.] küçük lamba < EYun fanós fener.] 1.] bir mülkü ferace feragat [Yus xiv] veya makamı bedelsiz olarak terketme " ferağ ferah frâtha a. ileriye. gen. (= Ave hvarsnah.güneş ) ~ HAvr *saswel. açık ~ OFa frâh a.a. ışık.] yarık.Ar fann beceri.güneş * Karş. gemi feneri fanári(on) [küç. ihtişam. = Sans prâthu a. hüner " fen feodal [ xx/a] ~ Fr féodal vassalaj ilişkilerine dayalı siyasi düzen < OLat feudum/feodum Ortaçağ hukukunda belli kişisel yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimi ~ Ger fer [Aş xiv] ~ Fa far nur. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür. ~ HAvr *pro-/prö.öne. ağız. ayırt etme ferç organı < Ar faraca açtı. [Kan xv] . manto . (= Ave feraset [Kut xi] firaset ~ Ar firâsat [#frs msd.(nur. fi. < Ave hvars. vakum. kurnazlık . dişilik . görünmek " fantezi fent [Men xvii] fend vulgò pro fenn. Alm vor. Sans súvar (güneş. olgu.a. ~ Ar farâğat [#frġ msd. allah ~ Ar fana ff-llah Tanrı içinde yokolma " ~ Yun/EYun fener [CodC xiii] fanar deniz feneri. fer+ ~ Fa far. yarık açtı [ xiv] ferc ~ Ar farc [#frc msd.~ HAvr *per-1 ön " per+1 * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. rahatlattı" ferç ferağ boşaltma < Ar faraġa boşalttı. gün ışığı.a.a. bitirdi ~ Ar farâğ [#frġ msd.a. [ xviii] kadınların giydiği bir tür üst giysi. farc] açtı.

(= Ave fraeşta. ileri + EFa mâna-düşünce. fermante [etm [ xx/b] ~ Fr fermenter mayalanmak. taşımak ~ HAvr *poreyo. sabah ~ OFa fradag a. müfreze. takım.[sup. hüküm. 2.a. fermene fermiyum Enrico Fermi İtalyan fizikçi (1901-1954) bir tür yelek [ML xx/c] ~ İt paramano ~ YLat fermium bir element < öz fermuar [ xx/b] ~ Fr fermoire "kapatıcı". güruh. ~ EFa parasang. bölük " fark feriştah/ferişte [Kut. a. meleklerin önde geleni ~ OFa frahişt a.] ikincil < Ar faraca feribot [192+] tren vapuru ~ İng ferryboat feribot & İng ferry taşıma (< Ger *farjan götürmek. bread (ekmek).geçirmek < HAvr *per-2 geçmek) + İng boat gemi" portal. CodC xi] ferişte ~ Fa firişta 1. yol göstermek) fiili eş yapıdadır. sıkı < HAvr *dhersıkıca tutmak fersah [ xiv] frasang a. pek.] askeri birlik. " fer+ ~ Ar farsa% 4 mile eşit bir mesafe ölçüsü ~ OFa . hükümdar iradesi ~ OFa framân a. alt kollara ayrıldı" füru ~ Ar farcî [#frc nsb. emin ~ HAvr *dhermo-sağlam. broth (haşlama). İng first (birinci). Yus xiv] ~ Fa farmân buyruk.a. pişmek * Aynı Hint Avrupa kökünden karş. İng brew (mayalanmış içki). tümen komutanı [Men xvii] bölük. [ xix] bir fırkaya kumanda eden ~ Ar farîq [#frq sf.a.ferda prâtâr erken.a. mayalanmak ~ HAvr *bhreus.ön. birinci. sabah)" fer+ ~ Fa farda yarın. < Fr fermer kapatmak < Lat firmare pekiştirmek < Lat firmus sağlam.ön. akıl" fer+.kaynamak.a. öncü.a.] en önde < Ave frâ. Erm hraman (buyruk) Eski Farsçadan alıntıdır. & EFa fra.a.a. bot2 ferik subay. ~ EFa framânâ a. mayalandırmak < Lat fermentum maya < Lat fervere kaynamak. önce )" fer+ * Karş. düşman * Lat praemonere (uyarmak. (= Sans ferforje [ xx/b] ~ Fr fer forgé dövme demir & Fr fer demir (~ Lat ferrum demir) + Lat forger demiri döverek şekil vermek feri/fer’i dallandı. ferman [Aş.

fersude farsüdan, farsâ- geçmek = OFa frasawand geçici" fer+

~ Fa farsuda geçmiş, eskimiş < Fa

fert [Yus xiv] ferd ~ Ar fard [#frd] tek, yalnız # 1 < Ar farada [msd. furüd] yalnız idi, tekil idi, yalındı, topluluktan ayrı durdu EŞKÖKENLİLER: Ar #frd : efrat, fert, infirat, müfredat, münferit fertilite [ xx/c] ~ Fr fertilité doğurganlık < Lat fertilis doğurgan (= Lat ferre getirmek, ürün vermek, doğurmak ) ~ HAvr *bhrs-ti- doğurgan ~ HAvr *bher-1 getirmek, ürün vermek, doğurmak " +ber feryat [Aş, Yus xiv] yardım (= Ave frâ-dhâta- a. a.)" fer+ fes külahı < öz Fes Fas ~ Fa faryâd çağrı, çığlık ~ OFa frayâd

[Men xvii] Fas ülkesi ve bu ülkeye özgü kırmızı keçeden gece

* Mağrip'e özgü bir başlık iken 1829 kıyafet kanunuyla Osmanlı devletinde resmi başlık olarak benimsenmiştir. fesat [Kut xi] fesad olma < Ar fasada bozuldu, ziyan oldu ~ Ar fasâd [#fsd msd.] bozulma, ziyan

fesih/fesh~ Ar fas% [#fs% msd.] 1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma < Ar fasa%a sakatladı, hukuken geçersiz kıldı (= İbr/Aram #ps% sakat, topal = Akad pissü a.a.) fesleğen [MŞ xiv] fesliğen ~ Yun basilikón [n.] "kral otu", güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum < Yun basilikós krala ait, kralî < EYun basileús kral" bazilika feşmekân -?

festival [Hürr 1948] ~ Fr festival bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence ~ OLat (dies) festivalis bayram günü < Lat festus yortu, bayram < ALat fesia belli bir tanrıya adanmış olan gün, yortu ~ HAvr *dhes- tanrı fesuphanallah adına " fe+, süphan, allah fetih/feth[Aş, Yus xiv] bir ülkeyi İslam egemenliğine açma < Ar fataHa açtı ~ Ar fa subhânallah yüce Allah ~ Ar fatH [#ftH msd.] 1. açma, 2.

fetiş [ xx/a] ~ Fr fétiche doğaüstü güçler atfedilen nesne ^ 1760 C. de Brosses Le Culte des Dieux Fétiches'de ~ Port feitiço 1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği ~ Lat facticius el yapımı, mamul < Lat facere, fact- yapmak " faktör

fetret ~ Ar fatrat [#ftr msd.] gevşeme, çözülme, eylem haline ara verme < Ar fatara gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı * Ar #ftr kökü İbr/Aram #pşr (1. çözülme, erime, gevşeme, 2. rüya veya bilmece çözme) kökü ile eşdeğerdir. Ar fassara > tafsTr biçimleri Süryaniceden alınmıştır. fettan [ xiv] ~ Ar fattân [#ftn im.] fitne eden" fitne ~ YLat fetus cenin ~ Lat fetus yavrulama, yavru ~ ~ Ar fatwâ' [#ftw/fty msd.] hukuki görüş

fetüs [ xx/c] HAvr *dhe(i)- emmek, emzirmek " feminen fetva [Aş xiv]

* Arapça sözcüğün kökeni belirsizdir. İfta [IV msd.] fiili isimden türemiştir. Fata < #fty/ftw (genç olma) köküyle anlam ilişkisi kurulamaz. feveran patlama, fışkırma < Ar fara kaynadı fevk olma < Ar fâqa aştı, üstün geldi fevkalade fevk, adet2 [Aş xiv] ~ Ar fawarân [#fwr msd.] kaynama, ~ Ar fawq [#fwq msd.] üstünlük, üstün ~ Ar fawqa-l-âdat olağan üstü, sıra dışı"

fevri ~ Ar fawrî [#fwr nsb.] kaynayarak, ani, patlama şeklinde < Ar fawr [msd.] kaynama, patlama " feveran fevt [ xiv] ölüm (mecazen) ölüm < Ar fata geçip gitti, kayboldu, kaçtı feyiz/feyz~ Ar fawt [#fwt msd.] geçip gitme, kaçma, ~ Ar fayD [#fyD msd.] taşma,

[Aş xiv]

artma, bolluk, bereket < Ar fâDa (nehir) taştı, bolluk ve bereket geldi feylezof feza boş idi fezleke "şunun için" " fe+ fi fi tarihi * İsim tamlaması olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. fiber fibra a. a. [ML xx/c] ~ İng fiber lif, iplik, elyaf~ Fr fibre ~ Lat ~ Ar fî -de, içinde (edat) < Ar fî ta'rî^i-l filan tarihinde " fi » " filozof ~ Ar faDâ' [#fDw msd.] boşluk, uzay < Ar faDâ

~ Ar faSlakat gerekçe yazısı < Ar fa Sâlika

fiberglas [ML xx/c] cam elyafı ~ marka Fiberglas cam elyafının tescilli adı ı^ 1937 ABD & İng fiber lif, elyaf + İng glass cam " fiber, glase fıçı butta/buttis a. a. * Nihai kökeni belirsizdir. fidan [Amr xv] fidon/fiton bitki ~ Yun fytón bitki ~ EYun fytón a. a. < EYun fyö doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak ~ HAvr *bheu3-olmak, oluşmak, yetişmek " fiziy(o)+ fide fytón bitki " fidan [LO xix] körpe fidan ~ Yun fytiá [çoğ.] < Yun/EYun [Kan xv] fuçî/fuçı ~ Yun boutsí a. a. = OLat

fidye [ xiv] ~ Ar fidyat [#fdy msd.] bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık " feda fiesta " festival [xx/c] ~İspfiesta İspanya tarzı bayram~Lat festus a.a.

fiğ [Kan xvi] ~ Yun bikí(on) baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki, vicia sativa = EYun afâke a.a. * Karş. Lat vicia, Süry bıqa, Erm vikn, İng vetch, Rus vika (a.a.). Nihai kökeni belirsizdir. figân feryat [Yus xiv] ~ Fa figân/afgân acıyla bağırma, ağlama,

figür [DTC 1943] ~ Fr figure şekil, özellikle insan gövdesinin şekli ~ Lat figura a.a. < Lat fi(n)gere, fi ct- biçimlendirmek, elle şekil vermek ~ HAvr *dhi(n)gh- < HAvr *dheigh- hamur yoğurmak figüran [Bah1924] ~Frfigurant tiyatroda sözsüz rol oynayan aktör < Fr figurer şekil vermek, gözükmek, boy göstermek " figür figüre vermek " figür fihrist listesi [ xx/b] [ xi] ~ Fr figuré işlenip şekil verilmiş < Fr figurer şekil ~ Fa fihrist katalog, liste, kitabın içindekiler ~ Ar ficl [#fcl msd.] edim, eylem, ~ Ar fiqh [#fqh msd.] 1. anlayış,

fiil [Aş, Yus xiv] fi'l iş < Ar facala yaptı, etti, işledi = İbr/Aram #pcl a.a. fıkıh/fıkhkavrayış, ilim, 2. islami hukuk ilmi [ xiv] fıkh

fikir/fikr-

[Aş, Yus xiv] fikr

~ Ar fikr [#fkr msd.]

düşünce < Ar fakara [msd. fakr] düşündü, akıl yürüttü fıkır onom [LO xix] fıkır fıkır, fıkırdamak kaynama sesi <

fıkra yazıda madde, paragraf < Ar faqara [msd. faqr] deldi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #fqr2 : fıkra, zülfikar

~ Ar fiqrat [#fqr msd.] 1. omur, vertebra, 2. bir

fiks [ xx/b] ~ Fr fixe sabit ~ Lat fixus < Lat figere, fixyapıştırmak, tutturmak, sabitlemek ~ HAvr *dhîgw- iliştirmek, tutturmak [Bah 1924] muayyen bir müsabaka grubunun programı - İng fixture 1. sabitlenmiş şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi < İng to fix saptamak, sabitlemek ~ Fr fixe sabit" fiks fiktif [ xx/c] fingere, fict- biçimlendirmek " figür fil pîlu- fildişi [CodC xiii] ~ Fr fictif hayal mahsulü / İng fictive a. a. < Lat ~ Ar fil a. a. ~ OF a/Aram pil a. a. ~ Sans fikstür

* Ayrıca Akad pilu. Güney Hindistan dillerinde "fildişi" anlamına gelen bir sözcükten Sanskritçeye ve Yakındoğu dillerine alınmıştır. Batı dillerinde kullanılan EYun eléfas (fil, fildişi) sözcüğü Mısır kökenlidir. fil(o)+ bileşiklerde) ~ EYun fílo s seven < EYun fileö sevmek ~ Fr/İng phil(o)- seven (sadece

filament [ML xx/c] filaman ~ İng filament ince çekilmiş tel, elyaf~ OLat filamentum a.a. < Lat filum iplik ~ HAvr *gwhîslo- < HAvr *gwhl-a.a. filan sözcük " falan [Aş xiv] fülân [ xx/b] ~ Ar fulân 've saire' anlamında kullanılan ~ Fr philharmonie müzikseverlik (derneği)

filarmoni - İng philharmony a.a. " fil(o)+, armoni

* İlk kez 1813'te Londra'da kurulan bir cemiyetin adından. filateli [ xx/b] ~ Fr philatélie pul koleksiyonculuğu # 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu & EYun fileö sevmek + EYun átelos vergisiz, harçtan muaf olan (< EYun télos harç, vergi ~ HAvr *tels- kaldırmak, tartmak)" fil(o)+, tolere Posta pulu, posta harcının önceden ödenmiş olduğunu gösterdiği için.

fıldır

onom

[KT xix] fıldır fıldır hızlı ve telaşla dönme sesi

< " fır

* Muhtemelen * fırdıl biçiminden metatez yoluyla. file [LO xix] torba < Fr fil iplik, lif~ Lat filum a.a. " filament fileto ~ Fr filée her çeşit ağ, ağ şeklinde örme ~ İt filetto [küç.] örgü, dokuma

[ARasim 1897-99]

şerit, bir et kesimi < İt filo tel, iplik, lif" filament filhakika filibit fleps, fleb- damar [ xx/b] flebit ~ Ar A-1-Haqîqat hakikatte " fi, hakikat ~ Fr phlébite damar enfeksiyonu < EYun

filigran [İM601 184+] şeffaf kâğıt markası ~Frfiligrane 1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası ~ İt filigrano telkâri & İt filo tel + İt grano tane, nokta büyüklüğünde nesne " filament, granit filika [EvÇ xvii] feluka ~ İt feluca bir tür küçük tekne ~ Ar fulk/falükat a. a. ~? EYun efólkion römork, halatla çekilen sandal < EYun efelkö sürüklemek, peşisıra götürmek & EYun epi- ön + EYun (h)elkö çekmek " epi+ filinkot coat ince kaplama tabakası" film [ xx/c] bir izolasyon maddesi ~ İng film

filinta [Bia xix] ince uzun tüfek 2. çakmaklı tüfek < Ger *Aî- kıymık, taş kırığı * Aynı kökten İng flint/flintstone (çakmaktaşı).

~ Alm flinte 1. çakmak taşı,

Filistin [ xix] ~ Ar Falistîn 1918'de İngiliz yönetimi altında kurulan bir ülkenin adı ~ İng Palestine a.a. ~ OLat Palestina Bugünkü İsrail'in kıyı kesimine verilen ad < İbr psliştîm Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim

filiz [Men xvii] filis bitki piçi, bitkinin kökünden veya gövdesinden çıkan taze dal ~ Yun fylisa [küç.] yaprakçık, küçük taze dal < Yun fylo yaprak, taze dal ~ EYun fyllon a.a. < EYun Aeö bitmek, yeşermek ~ HAvr *bhl-e- < HAvr *bhel-3 bitmek, (bitki) açmak, çiçek açmak, tomurcuklanmak * Aynı kökten Lat folium (yaprak). film [Bah 1924] (~ Fr filme 1. fotoğrafçılıkta ve sinemada kullanılan ışığa duyarlı tabaka, 2. sinema gösterisi) ~ İng film 1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi ~ Ger *fellam deri ~ HAvr *pelno- deri < HAvr *pel-4 deri yüzmek

filo katar" filament

[ 182+] gemi katarı

~ İt filo 1. iplik, tel, 2. dizi, sıra,

* Karş. İng file (dizi, sıra). Türkçe anlamı filotila < İt flottiglia (donanma grubu) sözcüğünden etkilenmiş olabilir. filoksera [ xix] ~ YLat phylloxera bir bitki hastalığı ^ 1868 Planchon, Fr. biyolog. & EYun fyllon yaprak + EYun kseros kuru " filiz, serander filoloji [Bah 189+] ~ Fr philologie dil ve edebiyat incelemeleri disiplini ~ Lat philologia dil ve edebiyat sevgisi ~ EYun filología lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi & EYun fileö sevmek + EYun lógos konuşma, söz " fil(o)+,

* Darülfünun-ı Şahane Filoloji Şubesi 1900 yılında açılmıştır. Sözcüğün modern anlamı 1810’larda Alman düşünür Wilhelm von Schlegel tarafından yaygınlaştırılmıştır. filotila ~ İt flottiglia donanma grubu

filozof/feylesof [Kut xi] feylesuf ~ Ar faylasüf/filasüf felsefe ile uğraşan ~ EYun filósofos bilgelik seven, a.a. #Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy) & EYun fileö sevmek + EYun sofós bilge, bilgin, usta " fil(o)+, sofist * Sofós sıfatını tevazudan uzak bulduğu için Pythagoras'ın tercih ettiği deyim olduğu rivayet edilir. Ar filasüf terimi Ebu Yusuf el-Kindî (796-873) tarafından yaygınlaştırılmıştır. filtre [ xx/a] süzgü ~ Fr filtre süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü ~ OLat filtrum keçe ~ Ger *filtir keçe < Ger *feltjan dövmek ~ HAvr *pelde-< HAvr *pel-6 dövmek * Aynı kökten Lat pellere (itmek, kakmak), pellare (uyarmak, çağırmak). final uç [ xx/b] ~ Fr final son, nihai ~ Lat finalis < Lat finis son,

finans [ xx/b] ~ Fr finance maliye < EFr finer ceza kesmek, (ceza veya vergi) ödemek < OLat finis2 ödeme ~? Lat finis1 son, uç * Lat finis sözcüğünün iki anlamı arasındaki ilişki açık değildir. fincan ~ Ar fincan kâse, tas ~ Fa pingân a.a.

fındık [MŞ xiv] fınduk ~ Ar bunduq/funduq a.a. ~ O Yun pontikón (kárion) "Karadeniz cevizi", fındık < öz Póntos Euksenios "Konuksever Deniz", Karadeniz < EYun póntos deniz Karş. Lat mus ponticus (fındık sıçanı = Karadeniz sıçanı).

finiş [ xx/b] sporda yarış sonu ~ İng finish 1. bitirme, bitim, son, 2. cila < Fr finisser bitirmek, sona erdirmek < Lat finire a.a. < Lat finis son, uç " final fink, fingir onom oynaşma sesi, kaynama sesi " fıkır

fino [LO xix] fino köpeği bir tür küçük kucak köpeği ~ İt fino kaba olmayan, ince, kıymetli, bir köpek türü ~ OLat *finus bitirilmiş, cilalı, ayrıntısıyla işlenmiş, kaba olmayan < Lat finis son, uç " final fır, fırıl " pır onom [ xiv] fır fırlama ve uçma sesi; [LO xix] fırıl fırıl telaş sesi, deli ifadesi

* Daha eski biçim pır olmalıdır. firak fark firar kaçtı [Kut, Aş xi] [MMem xvi] ~ Ar firâq [#frq msd.] ayrılık, ayrı kalma" ~ Ar firar [#frr msd.] kaçış < Ar farra

firavun [ xiv] ~ Ar firâ'ün eski Mısır hükümdarı ~ İbr/Aram para'öh a.a. ~ Mıs par'ö "büyük hane", hanedan fırça [Men xvii] furça sert ve dikenli çalılık, fırça < Lat bruscus bir tür çalı ~ Kelt * Aynı kökten Fr brosse, İng brush, Alm bürste (fırça). firdevs [Aş xiv] ~ Ar firdaws cennet bahçesi < Ar farâdîs [çoğ.] cennet bahçeleri ~ EYun parádeisos 1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi ~ EFa *paridez avlu, etrafı çevrili bahçe (= Ave pairidaeza a.a. & Ave pairi-çepeçevre + Ave daeza- duvar) * Ar firdaws, çoğul kabul edilen faradıs biçiminden geri-türetilmiş yapay bir tekil addır. Fr paradis, İng paradise (cennet bahçesi) biçimleri Yunancadan alınmıştır. Erm bardéz, İbr pardes (bahçe) Orta veya Eski Farsçadan alınmıştır. fire [ xix] ticarette öngörülmeyen masraf ve değer kaybı - Fr frais 1. ticarette hasar payı, 2. masraf, gider ~ Lat fractum kırık < Lat frangere, frac- kırmak " fragman ~ Yun boúrtsa a.a. ~ OLat bruscia

firik [EvÇ xvii] ~ Ar farîk [#frk sf.] kurutulmuş yeşil buğday tanesi < Ar faraka ufaladı = Aram #prk ufalama, ovalama, tahılı ovarak kepeğini ayırma fırıldak entrika (argo) <onom [LO xix] bir çocuk oyuncağı, rüzgâr gülü; [LG 188+] menfaat, kâr, < Tü fırıl [onom.] dönme sesi " fır

fırın [Kıp, MŞ xiv] fürun ~ Ar furn ekmek veya yemek pişirilen firm (- O Yun foúrnos a. a. ) ~ Lat furnus a. a. ~ HAvr *gwhorno- < HAvr *gwher-(ateş veya közle) ısıtmak " term(o)+ * Fr four, fournaise, İng furnace (fırın) biçimleri Latinceden alınmıştır. fırka division karşılığı) firkat fark [Men xvii] hizip; [KT xix] yedi alaydan oluşan askeri birlik (Fr ~ Ar firqat [#frq msd.] hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti " fark [Yus xiv] fürkat ~ Ar furqat [#frq msd.] ayrılık "

fırkateyn [KT xix] ~ İng frigatine bir tür küçük ve hızlı savaş gemisi ~ İt fregatina [küç.] < İt fregata bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete firkete [LO xix] çatal şeklinde saç iğnesi [küç] sofrada kullanılan çatal < İt forca tarlada kullanılan çatal, bel ~ Lat furca * Karş. İng fork, Fr fourchette (çatal). fırla[mak <onom [DK xiv] ; [Men ] fırlanmak/fırlatmak < Tü pır/fır [onom.] uçma veya fırlama sesi" fır firma [Bah 1924] bir ticarethanenin isim ve unvanı ~ İt firma imza, ticari unvan, bir unvan altında iş yapan işletme < Lat firmare pekiştirmek, takviye etmek, imza atmak " fermuar fırsat [Yus, DK xiv] fursat ~ Ar furSat [#frS msd.] kısa rahatlama anı, tatil ~ Aram pîrSâ delik, gedik (özellikle duvarda) < İbr #prS delme, gedik açma fırtına [LF xvi] fortuna/furtuna fırtına ~ İt fortuna 1. talih, kader, kısmet, baht, 2. denizde şiddetli hava, kasırga ~ Lat fortuna talih, kader ~ HAvr *bhr-tu- < HAvr *bher-1 taşımak, getirmek " +ber firuze [ xiv] feyruzec ~ Ar fîrüza/fayrüzac gök rengi bir süs taşı, türkuaz ~ Fa pîröza a.a. ~ OFa peröçag a.a. (= Ave *paiti-raoçah- gün gibi)" ruz fiş [Cumh 1932] ~ Fr fiche 1. etiket, not yazılan kâğıt veya karton parçası, 2. elektrik fişi < Fr ficher saplamak, sabitlemek ~ Lat figere, fix- tutturmak, sabitlemek " fiks fıs, fısıl, fısır onom [DK xiv] fısıl fısıl alçak sesle nefes alma veya konuşma sesi; [LO ] fısır fısır alçak konuşma sesi, çubuk sesi < EŞKÖKENLİLER: Tü fıs : fıs, fiskos 1, fosur ~ İt forchetta

fış, fışır <

onom

[ xiv] köpüren su sesi; [LO xix] fışıl/fışır su feveranı sesi, i p e k k u m a ş s e s i

fişek [ xvi] fişek/fişenk fışândan/afşândan saçmak, serpmek (= Ave (aivi)fşâna- a.a.) * -ek/-enk takısı açıklanmaya muhtaçtır.

Fa fişân saçma, saçan < Fa

fısk [Kut, Aş xi] fısk u fücur deyiminde msd.] doğru yoldan sapma, ahlaksızlık < Ar fasaqa doğru yoldan saptı fiske darbe fıskiye ~ ? <onom [LO xix]

~ Ar fisq [#fsq

[Men xvii] orta parmağı baş parmakla birleştirerek vurulan

< f ı s / f ı ş s u p ü s k ü r m e s e s i " fış

* Modern Arapça fisqiyyat (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. fiskos 1 fiskos2 <onom [ARasim 1897-99] fısıldaşma yuvarlak masa ~ ?

fistan [TS*, Kan xv] fustan/fistan/fiston ~ Ar fustân geniş dökümlü kadın etekliği ~ Aram *peşstâ a.a. = İbr peşet keten kumaş = Akad piştu keten * Yun foustáni, İt fustagno biçimleri Arapçadan alınmıştır. Mısır'daki Fustat kent adıyla birleştirilmesi halk etimolojisidir. fıstık fıstığı ~ OFa *pistag a.a. [CodC xiii] pistak; [Gül xv] fıstuk ~ Ar fustuq şam

* OYun pistákion, Erm bisdag (a.a.) biçimleri (Orta) Farsçadan alınmıştır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Fr pistache, İng pistachio. fistül boru, tüp fit1 bedenen zinde [Bah 1924] ~ Fr fistule tıpta akıntılı kanal ~ Lat fistula

[LO xix] ('fit olmak' deyiminde) razı olma, anlaşma; [ xx/c] ~ İng fit 1. uyum, uyma, 2. bedenen zinde

fit2 [ xx/a] ~ İng feet [çoğ.] bir uzunluk birimi, kadem < İng foot 1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi ~ Ger *fot- ayak ~ HAvr *pöd- < HAvr *ped-1 a.a. " pa fıtık < Ar fataqa dikiş söküldü, yarıldı [TS* xiv] fıtq ~ Ar fitq [#ftq msd.] yırtık, sökük, yarılma

fitil [Aş xiv] fetil ~ Ar fatîl [#ftl sf.] burma suretiyle yapılan ip < Ar fatala [msd. fatl] burma, ip örme (= İbr pâtîl örme ip = Akad patâlu kıvırma, ip örme )

* Sami dillerinde ortak olan sözcüğün nihai kökü muhtemelen Mıs ptr (ip) biçimine dayanır. fiting fit uymak, uydurmak " fit1 fitne [ xx/c] [Kut xi] ~ İng fittings boru tesisatı ara birimleri < İng to ~ Ar fitan [#ftn] baştan çıkarma, entrika,

kargaşa < Ar fatana [msd. fatn/futün] baştan çıkardı, aklını başından aldı fitnes fitoloji EYun fytón bitki " fidan, +loJi [ xx/c] ~ İng fitness bedensel zindelik" fit1 [ML xx/c] ~ Fr phytologie bitki bilimi <

fıtrat [ xiv] ~ Ar fiTrat [#fTr msd.] yaratılış, doğa < Ar faTara [msd. faTr/fuTür] 1. açtı, yarıp çıkardı, 2. oruç açtı, 3. doğurdu, yarattı = İbr/Aram #pTr açma, çözme, serbest kılma fitre Ramazan bayramında verilen sadaka " fıtrat fıttır[mak <onom < Ar fiTr [#fTr msd.] 1. oruç açma, iftar, 2.

[ xx/c] fırttır- delirmek

< Tü fırt [onom.]

fiyaka [ARasim 1897-99] bir tür lüks at arabası; [ xx/a] caka, çalım ~ Fr fiacre bir tür at arabası < öz Hôtel de St Fiacre 17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı < öz Fiacre/Fiachra 7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz fiyasko [ 188+] ~ İt fare fiasco "şişe yapmak", bir tiyatro oyununun "gümlemesi" < İt fiasco şişe ~ EAlm flaska a.a. " palaska * İtalyanca deyimin kaynağı belirsizdir. fiyat ödeme " vefa fiyonk/fiyonga takılan süslü düğüm püskül ~ Ar fi'at [#wfy msd.] karşılık olarak ödenen,

[ARasim 1897-99] fiyonga giysi ve ayakkabıya ~ İt fiocco püskül, ponpon, büyük ve gösterişli düğüm ~ Lat floccus yün kırpıntısı,

fiyord [ xx/b] ~ Fr fjord Norveç kıyılarına özgü derin körfez ~ Norv fjord liman, körfez ~ Ger *furduz ~ HAvr *prtu- liman < HAvr *per-2 geçmek, geçirmek " portal * Karş. İng ford (geçit, körfez), Lat portus (liman). fizibl [ xx/c] Fr faire yapmak ~ Lat facere, fact- a.a. " faktör ~ İng feasible yapılabilir ~ Fr faisible [esk.] a.a. <

fizik [Müh374 180+]fizikatabiiyyat ~Frphysique1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] Lat physica doğa bilimi ~ EYun fysike te%rte a.a. < EYun fysis doğa " fiziy(o)+ * Modern anlamı Aristoteles'in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Fysiká adlı eserinden türemiştir. fiziy(o)+/fizyo+ ~ Fr/İng physi(o)- bedensel, fiziksel (sadece bileşik isimlerde) < EYun fysis doğa < EYun fyö büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak ~ HAvr *bheu3- kabarmak, şişmek, büyümek fizyoloji [LO xix] ; [ARasim 1897-99] fizyolojik physiologie bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin uzmanlık " fiziy(o)+, +loji ~ Fr

fizyonomi [Bah1924] ~Frphysionomie bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma ~ EYun fysiognomía & EYun fysis maddi varlık, beden + EYun gignöskö, gnöbilmek " not fizyoterapi fiziy(o)+, terapi [ xx/b] ~ Fr physiothérapie fizik tedavi"

flama [LF xviii] ~ Ven fláma [İt fiamma] 1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı (= OLat flammula gemi bayrağı) ~ Lat flamma alev ~ ALat flagma ~ HAvr *bhlg-ma- < HAvr *bhel-1 yanmak, parlamak * Aynı kökten EYun fl ego, flog- (yanmak). flambe [ xx/c] ~ Fr flambé alevli < Fr flamber alevlenmek, tutuşmak ~ Lat flammare < Lat flamma alev " flama flamenko [ xx/b] ~ İsp flamenco 1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760’lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği =? öz Flamenco Felemenkli flamingo [ xx/c] flamengo ateş kuşu, flamingo < Port flama alev " flama flanel fanila flaş kuvvetli ışık, 2. fotoğraf ışığı [ xx/b] ~ İng flamingo bir tür su kuşu ~ Port

~ İng flannel bir tür yünlü veya pamuklu kumaş " ~ İng flash [onom.] 1. ani parlama,

[Hay 1959 195+]

* Senkronize flaşlı fotoğraf makineleri dünyada 1949'dan itibaren yaygınlık kazanmıştır. fleksibl flectere, flex- bükmek [ xx/c] ~ Fr/İng flexible esnek, bükülebilir < Lat

flit [Cumh 1929] sinek öldürücü sprey ~ marka Flit sinek öldürücü sprey markası ^ 1928 Standard Oil Company. < İng to flit kovmak, kışkışlamak

flor/flüor [ xx/b] ~ YLat fluor kimyada bir element # 1556 Georgius Agricola, Alm. kimyacı. ~ Lat fluor akım, akış < Lat fluere, flux- akmak ~ HAvr *bhleu- taşmak, akmak * Karş. İng fluid (sıvı), fluent (akıcı) < Lat fluere. flora [ xx/a] ~ YLat flora bitkiler alemi < öz Flora Roma mitolojisinde çiçekler tanrıçası < Lat ftös, flor- çiçek ~ HAvr *bhl-o- < HAvr *bhel-3 şişmek, kabarmak, çiçek açmak floresan [ xx/b] ~ Fr/İng fluorescent gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü # 1934 General Electric Co. < İng fluorescence fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği # 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi < YLat fluor bir element" flor flört [Bah 1924] ~ İng flirt işve, oynaş ~ Fr fleureter a.a. < Fr fleurette [küç.] 1. küçük çiçek, buket, 2. kompliman, hoş söz < Fr fleur çiçek ~ Lat flös, flor- a. a. " flora * İng flower (çiçek), flourish (çiçeklenmek) biçimleri Fransızcadan alınmıştır. florya/flurya [Redh 1890] ~ Yun flöria [çoğ.] < Yun flöri/%löri bir tür ötücü kuş, oriolus ~ O Yun flóros a. a. (= OLat oriolus a. a.) * Karş. Fr loriot (a.a.) < oriolus. floş1 floş2 renkte beş kart [xx/a] [ xx/a] ~Frfloche bir tür ipekli kumaş ~ İng flush 1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı

flotör [ xx/c] ~ Fr flotteur suda yüzen şey, şamandıra < Fr flotter/float yüzmek, su üstünde durmak ~ Lat fluctuare < Lat fluere, flux- akmak " flor flu [ xx/b] görüntü ~ Lat flavus sarı, sararmış flüt - Prov flaut a.a. ~ Fr flou soluk, berraklığını yitirmiş, net olmayan ~ İt flauta bir tür nefesli çalgı / Fr flute a.a.

[ xix] flavta

* 20. yy başlarında Fransızca telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. fob hariç net fiyat ~ İt francobordo [Bah 1924] ~ İng f.o.b. < İng free on board nakliye

fobi [ xx/b] ~ Fr phobie patolojik korku < EYun fóbos korku < EYun fobeö korkmak, korkutmak ~ HAvr *bhegw- kaçmak

fodul

[Aş xiv] kendini beğenmiş, fazla konuşan

~? Ar fuDul

[#fDl msd.] fazlalık, kendini beğenmişlik " fazla fok fokstrot [ xx/a] ~ Yun/EYun foke bir deniz memelisi [Bah 191+] ~ İng foxtrot "tilki adımı",

1914'ten sonra popüler olan bir dans & İng fox tilki + İng trot adım (< İng to tread adım atmak, yürümek ~ Ger *tredan a. a. ) " trotuar fokur "fıkır onom [LO xix] fokur fokur şiddetli kaynama sesi; [LO ] fokurdamak ; [LO] fokurtu <

fokus [ xx/c] ~ YLat focus odak # 1604 Johannes Kepler, Alm. astronom ve matematikçi ~ Lat focus ocak, ateş fol [BK 1799] folluk kuş ve tavukların kuluçkaya yattığı yer - Yun foli kuluçka eylemi veya kuluçka yeri < EYun foleös in, hayvan yuvası, kümes ~ İng folk halk ~

folk [ xx/c] köylü (geleneği veya sanatı) Ger *folkam halk, güruh, ordu, kalabalık ~ HAvr *pels-l dolu, çok " poli+

folklor [Bah 1924] köylü töre ve gelenekleri ~ İng folklore halk töre ve gelenekleri ^ 1846 William John Thomas, İng. yazar & İng folk halk + İng lore öğreti, geleneksel bilgiler (~ Eİng lâr a.a. = Alm lehre öğreti)" folk * Sözcüğün Türkçe ve İngilizce anlamları arasındaki fark ilgi çekicidir. folyo [ xx/c] büyük boy kâğıt yaprağı ~ İng folio a.a., bir tabaka kâğıdın ikiye bölünmesiyle elde edilen kitap boyutu ~ İt foglio a.a. ~ Lat folium yaprak ~ HAvr *bhol-yo- < HAvr *bhel-3 (bitki) bitmek, filizlenmek " filiz fön [xx/c] ~ Alm föhn1. Alplerde sıcak güney rüzgârı, 2. saç kurutma makinesi ~ Lat favonis sıcak güney rüzgârı < Lat fovere ısıtmak fon(o)+ ~ Fr/İng phon(o)- ses (sadece bileşiklerde) - EYun fone ses ~ HAvr *bhö-nâ- < HAvr *bhâ-2 söylemek, konuşmak * Aynı kökten EYun femi, fa-, Lat fari (söylemek), EYun fone (ses), Lat fama (ün). fon1 [ResCGaz 1911] resimde arka plan ~ Fr fond zemin, dip, a.a. ~ Lat fundus 1. dip, yer, toprak, 2. çiftlik, gelir getiren mülk ~ HAvr *bhudh- dip * Aynı kökten İng bottom, Alm boden (yer, zemin). fon2 [LO xix] fondo ~ İt fondo akar, sermaye / Fr fonds [çoğ.] 1. çiftlik, gelir getiren mülk, 2. a.a. < Fr fond a.a. " fon1 fondan [Bah 1924] ~ Fr fondant "ağızda eriyen" şekerleme < Fr fondre 1. dökmek, 2. erimek, eritmek ~ Lat fundere, fus- 1. (bir sıvıyı)

dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. saçmak, yaymak, dağıtmak, girift hale getirmek ~ HAvr *ghu-nd- < HAvr *gheu- bir sıvıyı dökmek * Latince fiil kullanımda geniş anlam yelpazesi kazanmıştır. Karş. confundere/confusio (darmadağın etmek), diffundere/ diffusio (saçmak, yaymak), refundere/refusio (kaptaki sıvıyı geri dökmek, mec. reddetmek). • Aynı HAvr kökten EYun %eö (sıvı dökmek), %yrrıa (sıvı), %oane (dökme aygıtı), Ger *gausjan (a.a.) > İng gush (bolca dökmek). fondip [ xx/c] ~ ?

* Fr fond (dip) dözcüğünden türetilmiş gözükmesine karşılık -dip ekinin mahiyeti anlaşılamamıştır. fondöten fon1, tentürdiyot fondü eritmek " fondan fonem oluşturan seslerin her biri" fon(o)+ fonetik fönetikös a.a. " fon(o)+ [ xx/b] [ML xx/c] ~ Fr fond de teint boya zemini, astar " ~ Fr fondu eritilmiş (peynir) < Fr fondre ~Frphonème bir kelimeyi ~ Fr phonétique sese ilişkin ~ EYun

[DTC1943] [ xx/a]

fonksiyon [ xx/a] ~ Fr fonction 1. işlev, 2. matematikte fonksiyon ^ Bu anlamda 1692 Leibnitz, Alm. filozof~ Lat functio < Lat fungi, funct- (bir şeyle) meşgul olmak, icra etmek, yapmak ~ HAvr *bhu(n)g- < HAvr *bheug-2 isteyerek yapmak fonograf [ARasim 1897-99] ~ Fr phonographe ses kayıt cihazı, gramofon / İng phonograph a.a. ^ 1877 Thomas A. Edison, Amer. mucit" fon(o)+, +graf font [ xx/c] ~ İng font hurufat ~ Fr fonte 1. döküm, 2. metalden dökülen hurufat < Fr fondre dökmek " fondan fora [LF xvi] ~ Ven fora! [İt fuori!] dışarı!, yelken açma emri ~ Lat forâs [akk. çoğ.] kapı dışına doğru, kapı dışarı < Lat foris ev kapısı ~ HAvr *dhwer- kapı" der1 * Karş. İng foreign (yabancı) < Lat foras. forklift çatal + İng lift kaldıraç " firkete [ xx/c] ~ İng forklift çatal kaldıraç & İng fork ~ Fr

form [ xx/a] şekil, biçim; [ xx/b] sporda kondisyon forme biçim, şekil, görünüm ~ Lat forma a.a. (~? Etr *morfa ~? EYun morfe a.a. ) " morf(o)+

forma1

[186+]

~Fr format matbaacılıkta bir

tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi ~ İt formato a. a. ~ Lat formatus " form forma2 [ xx/b] üniforma < Tü üniforma" üniforma

formaldehid ^ 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı" formik, aldehid

~ Alm formaldehyd kimyasal bir madde

formalite [Bah 1924] ~ Fr formalité 1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları < Fr formel biçimsel " form format [ xx/c] ~ İng format 1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi ~ İt formato matbaacılıkta forma " form formen [Bah 1924] ~ İng foreman fabrikada ustabaşı & İng fore ön (~ Ger *fura a.a. ~ HAvr *per1 a.a.) + İng man adam " per+1, manken formik [ xx/b] ~ Fr (acide) formique karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik ^1671 John Ray, İng. kimyacı < Lat formica karınca ~ HAvr *morwi- a.a. formika [ xx/b] ~ marka Formica bir tür kompozit malzeme ^ 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler < İng for mica "mika yerine" " mika formol formalin " formik ~ Fr formol % 40 formaldehid eriyiği,

formül [Bah 1924] ~Fr formule bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı ~ Lat formula [küç.] kalıpçık " form fors [Bah 1924] 1. güç, kuvvet, nüfuz, 2. komutan flaması - Fr force güç, kuvvet, nüfuz ~ OLat fortia a.a. < Lat fortis güçlü, kuvvetli ~? HAvr *bhrgh-to-

* "Komutan flaması" anlamı sözcüğün İngilizce donanma tabiri olarak kullanımından alınmıştır. forsa [LF xvi] ~ Ven (vogatór per) forza [İt forzato] kadırga kölesi, kürek mahkûmu < Ven forzar zorlamak < OLat fortia zor, kaba kuvvet" fors forseps [ xx/b] cerrahide maşa ~ Lat forceps, forcip- maşa b$ Lat formus ateş, köz + Lat capere almak, tutmak " fırın, kapasite forsmajör [ 187+] ~ Fr force majeure daha büyük güç, bir sözleşmenin yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum " fors, majör forum [Bah 1924] kamuya açık toplantı ~ Lat forum 1. evin dış avlusu [esk.], 2. pazar yeri, çarşı, kamuya açık alan < Lat foris dış kapı " fora

forvet [ xx/b] forvert futbolda ileri oyuncu ~ İng forward ileri & İng fore ön (~ HAvr *per1 ileri, ön ) + İng ward yön belirten takı" per+1, gerdan fos [Redh 1890] 1. evlendiğinde bakire çıkmayan kadın, 2. kadınlara özgü bir hakaret deyimi; [AL 192+] çürük, bozuk (argo) ~? * Fr fausse (yanlış) < Lat falsus (a.a.) ile anlam benzerliği ilgi çekicidir. foş, foşur onom [LO xix] foşur şiddetli su fışkırması sesi < " fış

foseptik/fosseptik [ xx/b] ~ Fr fosse séptique lağım çukuru & Fr fosse çukur, hendek (~ Lat fossa a.a.) + Fr séptique lağım " fosil, septik1 fosfat [Cumh 1928] ~ Fr phosphate bir fosfor bileşiği #1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı < Fr phosphore " fosfor fosfor [LO187+] ~Fr phosphore karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element ~ YLat phosphorus a.a. # 1669 Brandt, Alm. simyacı ~ EYun fosfbros 1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı & EYun fôs, fot- ışık + EYun ferö, for-taşımak, getirmek " fot(o)+1, +ber fosil [ xx/b] ~ Fr fossile 1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı ~ Lat fossilis kazılarak çıkarılan < Lat fodere, foss-kazmak ~ HAvr *bhodh- < HAvr *bhedh- kazmak fosur onom [ARasim 1897-99] fosur fosur nefes veya duman çıkarma sesi < "fıs

fot(o)+1 ~ Fr/İng phot(o)- ışık (sadece bileşiklerde) < EYun fôs, fot- ışık < EYun faö ışımak, parlamak ~ HAvr *bhâ-l a.a. " fantezi fot(o)+2 photographe/photograph " fotoğraf fotin » [ xix] botin/fotin yarım bot ~ Fr/İng photo fotoğraf < Fr/İng " potin

fotoğraf [NKemal1873] ~Frphotographe görüntü kaydetme cihazı ve işlemi ~ İng photograph a.a. # 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi & EYun fôs, fot- ışık + EYun grafe yazı, kayıt" fot(o)+1, +graf fotojenik fotoğraf veren [Hay 1959 195+] ~İngphotogeniciyi

fotokopi [ xx/b] ~ Fr photocopie kopya cihazı ve kopya işlemi ~ İng photocopy a.a. ~ marka Photocopy fotografik kopya cihazı markası # Commercial Camera Company, ABD " fot(o)+2, kopya

foton [ML xx/c] ~ YLat photon ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi ^ 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi < EYun fôs, fot- ışık " fot(o)+1 fotosel [ML xx/c] ~ İng photocell ışıktan elektrik üreten hücre & EYun fôs, fot- ışık + Lat cella hücre " fot(o)+1, kiler fötr OLat filtrum " filtre [Hay 1959 195+] ~ Fr feutre keçe ~ EFr feltre ~

fovizm [ xx/a] ~ Fr fauvisme modern sanatta bir akım # 1905 Louis Vauxcelles, Fr. eleştirmen < Fr fauve vahşi hayvan ~ Frk *falw föy yaprak " folyo foya şeklinde altın kaplama " folyo [ xx/a] [LO xix] ~ Fr feuille yaprak, kâğıt yaprağı ~ Lat folium ~ Ven fòia [İt foglia] 1. yaprak, 2. yaprak

* Foyası dökülmek veya foyası çıkmak deyimi "altın yaldızı dökülmek, som altın olmadığı meydana çıkmak" anlamındadır. fragman [ xx/b] film parçası ~ Fr fragment kırık şey, parça ~ Lat fragmentum < Lat frangere, fract- kırmak ~ HAvr *bhr(n)g- < HAvr *bhreg-kırmak * Aynı kökten İng break < Ger *brekan (kırmak). frajil frangere, fract- kırmak " fragman [ xx/c] ~ Fr fragile kırılabilir ~ Lat fragilis < Lat

frak [ARasim 1897-99] ~ Fr frac kuyruklu tören giysisi ~ İng frock uzun etekli, kolsuz giysi ~ EFr froc ~ Ger *hrok etek fraksiyon [ xx/b] hizip ~ Fr fraction kesir, bir bütünün küçük parçası ~ Lat fractio kırıntı < Lat frangere, fract- kırmak " fragman frambuaz olgun (meyve) francala [ xx/a] ~ Fr framboise ahududu ~ Frk *brambasia

[EvÇ, Men xvii] frencille/françile bir tür beyaz ekmek - İt frangella Padova kentine özgü bir tür ekmek, Fransız ekmeği?

* İt frangia (kenar süsü, fırfır) veya franca (Fransız) sözcüğünden. frank [ xix] ~ Fr franc2 Fransız para birimi < Lat francorum rex "Fransızların kralı", eski Fransız paraları üzerindeki ibare < öz Francus Frank, Fransız frankofon franc Frank, Fransız " frank, fon(o)+ [ xx/b] ~ Fr francophone Fransızca konuşan < Fr

Fransız ~ Ven franzès [İt francese] Fransız ~ OLat franciscus a.a. < OLat Francia Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad < Ger Frank bir Cermen kavminin adı" frank frapan - Frk *hrappan [ xx/b] ~ Fr frappant çarpıcı < Fr frapper çarpmak

frekans [ DT C1 94 3] ~F rf r é qu en ce 1. t ek ra rl an ma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı ~ Lat frequentia < Lat frequens, t- sık, sıkışık, kalabalık < HAvr *bhrekwtıkmak, sıkmak " fars fren mekanizması ~ Lat frenum gem [Bah 1924] ~ Fr frein 1. gem, 2. otomobilde durdurma

frengi [CodC xiii] Fransız, Batı Avrupalı; [ xvi] illet-i frengi 1490'lardan itibaren Batı Avrupa'dan dünyaya yayılan bulaşıcı bir hastalık, sifilis < Tü Frenk Fransız ~ İt Franco a.a. " frank frer [ xx/a] ~ Fr frère 1. erkek kardeş, 2. Katolik keşiş veya tarikat mensubu ~ Lat frater erkek kardeş ~ HAvr *bhrâter erkek kardeş " birader fresk [DTC 1943] fresko ~ Fr fresque taze sıvaya boya tatbikine dayalı resim tekniği ~ İt fresco 1. taze, canlı, 2. a.a. ~ Ger *frisk- taze, keskin, canlı * Karş. İng fresh (taze), fresco (fresk). freze [Müh385 181+] bir metal işleme tezgâhı ~Frfraiser freze makinası ile metal işlemek < Fr fraise 16. yy'da kullanılan fırfırlı dantel boyunluk * Freze makinasının çıkardığı metal kıymıkların şeklinden ötürü. frigorifik [Bah 1924] ~ Fr frigorifique soğutma cihazı, soğutucu & Lat frigus, frigor- buz gibi soğuk (~ HAvr *srîg- soğuk) + Lat facere, fact-yapmak, etmek " faktör frijit frigidus " frigorifik frikik İng kick tekme EŞKÖKENLİLER: İng free : fob, frikik, gasfri friksiyon [Bah 1924] vücudu el veya fırça ile ovma friction sürtünme ~ Lat frictio < Lat fricare ovmak fritöz [ xx/c] ~ Fr friteuse [f.] kızartma makinası < Fr friter kızartmak, ateşte pişirmek ~ Lat frigere, frict- a.a. ~ HAvr *bhrîg- a.a. < HAvr *bher-4 a.a. ~ Fr [ xx/c] ~ Fr frigide soğuk, cinsel açıdan isteksiz ~ Lat

[ xx/b] ; [ 199+] magazin argosunda uygunsuz fotoğraf verme - İng free kick serbest tekme, futbolda serbest vuruş & İng free serbest, özgür (~ Ger *fıîjaz ) +

* Aynı kökten Fa birışten, birıy-, İng fry (kızartmak). friz [ xx/b] ~ Fr frise mimaride dekoratif şerit ~ OLat frisium/frigium "Frigya işi", giyside kenar süslemesi < öz Phrygia Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge fruktoz [ML xx/c] früktoz ~ Fr fructose meyve şekeri < Lat fructus meyve, verim, mahsul < Lat frui, fruct- hoşnut olmak, ürün elde etmek ~ HAvr *bhrüg- mahsul almak, hoşnut olmak fuar [ xx/b] ticari panayır festival, yortu, bayram ~ ALat fesia a.a. " festival * s > r dönüşümü (rhotacism) Latincede tipiktir. fuaye [ARasim 1897-99] ~ Fr foyer 1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu ~ OLat focarium < Lat focus ocak, ateş " fokus fücceten faca'a aniden geldi, bastı, baskın yaptı fücur [Aş xiv] yırtıklık, fuhuş < Ar facara yırttı, yardı" fecir ~ Ar fucâ'atan [#fc' zrf.] aniden < Ar ~ Ar fucür [#fcr msd.] ahlâksızlık, ~ Fr foire panayır, fuar ~ Lat feria

fueloil [ xx/c] ~ İng fuel oil "yakıt yağı", kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt (< İng fuel yakıt ~ EFr fouaille a.a. ~ OLat focalia "ocaklık", a.a. < Lat focus ocak, ateş ) + İng oil yağ (~ Lat oleum a.a.)" fokus, petrol füg kaçma, 2. a.a. ~ Lat fuga fuga1 [ xx/b] ~ Fr fugue müzikte bir form ~ İt fuga 1. kaçış,

[ xx/c] seramik karoların arasına doldurulan yapıştırıcı madde - Alm fuge eklem, derz < Alm fügen eklemek, uydurmak ~ Ger *fogjan ~ HAvr *pag-/pak- sıkıca bağlamak, katmak, sıkmak " pakt fuga2 müzikte bir form ~ İt fuga müzikte bir form " füg

fuhuş/fuhş [MMem xvi] ~ Ar fuHş [#fHş msd.] ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet < Ar faHuşa aşırı ve utanç verici idi fukara " fakir ful 1 çok " poli+ ful2 fular [ xx/a] ~ Fa ful güzel kokulu bir çiçek ~ Fr foulard atkı, boyunbağı < Fr fouler bastırmak [ xx/c] [ xiv] ~ Ar fuqarat [#fqr çoğ.] fakirler < Ar faqlr

~ İng full dolu ~ Ger *full- ~ HAvr *pels-1 dolu,

dumanla terbiye edilmiş. dal budak sarmak " fondan funda2 fundus a. teleferik < Lat funi culus [küç. dağıtmak. yarık) sözcüğü ile anlam ve ses bakımından karışmıştır. dökmek. tepelik. esas. (kabarık şey). dayanak " fon1 fungal mantar fungisid +sid füniküler [ xx/b] [ xx/c] [ML xx/c] ~ İng fungal mantara ilişkin < Lat fungus ~ İng fungicide mantar öldüren" fungal. sorguç.Ven fonda! dibe! (emir) < Ven fondar diplemek. duman rengi < Fr fumer duman tütmek. kablo fünun fünye ~? İt fogna lağım. füme [ xx/b] ~ Fr fumé 1. halat.1. ~ Fr funiculaire telle işleyen şey. erica ~ Yun foúnta püskül. (bitki) bolca üretmek. çalı < Yun föüntönö sık ve girift şekilde büyümek. tel < Lat funis ip.a. dibe atmak.İng fundamentalism köktencilik < İng fundamental temele ilişkin < Lat fundamentum temel. tütsülemek ~ Lat fumare a.] ince ip. 2. 2. saçmak. fus. [MMem xvi] funda etmek denizcilikte demir atmak . " fon1 fundamentalizm/fondamantalizm [ xx/c] köktendincilik . a.] fenler < Ar fann " fen [KT xix] fonya topu ateşlemekte kullanılan yanıcı kapsül furnisto [ xx/a] fırında pişmiş et fırınlanmış < Yun furnízo fırınlamak " fırın . dal budak sarmak ~ Lat fundere. dibi bulmak < İt/Ven fondo dip ~ Lat kablolu tren. öz Puglia Güney İtalya'da [LO xix] soğanlı bir çiçek * Otranto (Pulia) fatihi Gedik Ahmet Paşa tarafından İstanbul'a getirildiği rivayet edilir.fultaym tayming fulya bir bölge [ xx/c] ~ İng full time tam süre (çalışma)"ful1. < HAvr *dhü-mo. çirkef * Muhtemelen falya (toplarda ateşleme deliği < İt folla delik. furgon [Bah1924] taşımaya mahsus dar uzun araba veya vagon ~ OLat furico ~Frfourgon eşya ve hayvan ~ Yun furnistós ~ Ar funün [#fnn çoğ.duman < HAvr *dheu-1 tütmek funda1 [Men xvii] süpürge yapımında kullanılan bir tür çalı.

fus. balya fütuhat fetihler < Ar fatH " fetih ~ İng football ayaktopu & İng foot ayak + < Ar futüH [#ftH çoğ. gevşeme < Ar fatara gevşedi. uzaya fırlatılan roket < EFr fuzuli [ xiv] ~ Ar fuDülî [#fDl nsb. kaynak yapma. eylem haline ara verdi. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı < Ar fatan genç. 2. çıldırmak fuşya Fuchs Alman botanikçi (ö.] dallanma. İslam ülkelerinde 12. oluşmak. fazla şey veya söz " fazla füzyon [ 196+] .] bir atadan gelen çocuk ve torunlar < Ar farc [msd. dindi. (su) ılındı" fetret fütürizm [ xx/b] ~ Fr futurisme modern sanatta bir akım # 1909 Marinetti. yetişmek fütüvvet [ xiv] ~ Ar futuwwat [#ftw/fty msd.a.] lüzümsuz. 1566) [ xx/c] ~ İt furia kudurma. alt kollara ayrılma < Ar faraca dallandı. erimiş metal dökme. İt. gazap ~ Lat furia < ~ YLat fuchsia bir süs bitkisi < öz Leonhard * Türkçe telaffuzu okuma hatasından kaynaklanır.dökmek " fondan .] tembellik.] 1. artık. ~ Fr fusée havai fişek. metal erimesi.] [Neş xv] fetihler fütur ~ Ar futür [#ftr msd. atom çekirdeğinin yüksek ısıda kaynaşması ~ Lat fusio döküm < Lat fundere. gereksiz şey < Ar fuDül [msd. çılgınlık. budaklandı furya [ xx/a] Lat furere gazaba gelmek. delikanlı füze [ xx/b] fus [mod. 2.füru ~ Ar furuc [#frc çoğ.] haddini aşan. futbol [Bah 1924] İng ball top (~ Fr balle top )" fit2. gençlik. istikbal ~ Lat futurus olacak olan ~ HAvr *bhu-tu-olacak < HAvr *bheusolmak. [ 199+] çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı ~ Fr/İng fusion 1. şair < Fr future gelecek. fuseau] mekik ~ Lat fusus a. fazlalık.

zulüm < Ar ġadara haksızlık etti. wallfahrt] hac yolculuğu & EAlm wallen gezmek. anlayışsız.] zalim. anlayışsız " gabi gabi ahmak (= Aram #cby kalın ) gacır gaco gaddar kıyıcı " gadir onom sürtünerek ötme sesi < [LO xix] Çingene argosunda kadın [Yus xiv] ~ Çing ~ Ar gaddar [#ġdr im. donatmak [ML xx/c] ~ Fr gabarit ölçme kalıbı < Ger ~ Ar ğabâwat [#ġbw/ġby msd.] gadolinyum [ xx/b] ~ YLat gadolinium bir element ^ 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran.gabardin [Bah1924] ~Fr gabardine bir tür yünlü kumaş . acımasız davrandı ~ Ar ġadr [#ġdr msd. gadir/gadr[Yus xiv] gadr haksızlık. ~ Ar ğabîy [#ġbw/ġby sf. kimyacı < öz Johan Gadolin Finlandiyalı mineralojist (1760-1852) .] bilgisizlik.] bilgisiz. Fr. gabavet anlayışsızlık < Ar ğabîy bilgisiz.EFr gauvardine/gallevardine eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin < EAlm wallevart [mod. dolanmak + EAlm vart gidiş. yolculuk gabari *garwian kalıplamak.

kemerli koridor. ~ EFr gale dans.] aniden gelen bela < Ar ğâla aniden saldırdı. gala [Bah 1924] ~ Fr gala şenlik. boş verdi gag [ML xx/c] ~ İng gag [onom. dışkı < Ar ğâTa battı. aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" gulyabani gaip kayıp " gıyap [Kut. Aş xi] ~ Ar ġaflat [#ġfl msd. ~ İt galleria a. raks ~ Ger *waljan yuvarlanmak. tiyatroda irticalen yapılan espri gaga <onom [Men xvii] bir tür kuş sesi. 1924).süt ~ HAvr *glak-t. gülmekten tıkanma. [Bah 1924] koridor. galak. gaitiyye demeli" (M Bahaeddin. yenme < Ar ġalaba üstün idi. [DK. a.. dikkatsizlik.] 1. dışkı (tıp terimi) ~ Ar ğâ'iT [#ġwT fa. Yeni Türkçe Lugat.. insan dışkısı. bilinçsiz " gaflet gaflet [Kut. hela çukuru. çukura girdi * "Gait.a. gafil [ xi] . 2. umursamaz. festival ~ İt gala a. özellikle galebe [Neş xv] ~ Ar ġalabat [#ġlb msd.] burada olmayan.] 1. f.a.a. samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi ~ EYun galaksías "süt yolu".gaf kırma ~ Prov gaf ucu çengelli sopa gaffar [Bah 1924] ~ Fr gaffe 1.süt" lakt(o)+ galat mantık veya gramer hatası [ xiv] ~ Ar ġalaT [#ġlT msd. sıfat olmadığı içün mevadd-ı gaita dememeli. yanlış. üstün geldi galen galene kurşun [ xx/b] ~ Fr galène kurşun içeren bir mineral ~ EYun galeri [ResCGaz 1912] sanat eserlerinin sergilendiği yer. göden. 2. pot ~ Ar gaffar [#ġfr im. [ xix] mevadd-ı gâiTa tuvalet maddeleri. / OLat galeria a. 2. DK xi] ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa.] sayı veya güç bakımından üstün olma. tiyatroda seyircilere mahsus balkon ~ Fr gallerie revak.] çok bağışlayıcı" mağfiret ~ Ar gafil [#ġfl fa. boş bulunma < Ar ġafala önemsemedi. .a. üşüştü[msd. gaita [Men xvii] gâiT tuvalet. Gül xv] unutkan. madenlerde yeraltı tüneli.] hata. g$awl] < Ar gül gulyabani. yerde bulunan çukur. galact. ağız tıkacı. f.Samanyolu. dansetmek ~ HAvr *wel-3 " vals galaksi [P Safa 1949] ~ Fr galaxie.a.] önemsemezlik. tuvalette yapılan şey. < EYun gála. [LO xix] kuş gagası gaile ~ Ar ğa'ilat [#ġwl fa.] habersiz. ucu çengelli sopa. a.

müzikte do sesi. [ 199+] ayakkabı üzerine geçirilen plastik poşet ~ Fr galoche takunya. keder. karamsarlık < Ar ġamma kararttı. üstün ~ Ar ğâlib [#ġlb fa. gizledi. a. koyu.] küçük yassı peksimet < Fr galet yuvarlak dere taşı ~ Kelt *galos taş galeyan ğalâ kaynadı galiba olasılıkla " galip galip galebe [ xiv] ~ Ar ğalayân [#ġly msd. galeta [LO xix] Frenk peksimedi ~ İt galetta / Fr galette [küç. ~ Yun gámma . koyulaştı galon galon/j alon ~? Kelt ~ Ar ğalîZ [#ġlZ sf.] kalın.a. gam1 [Kut. üstün " [Yus. D " gamma Dört tane gamma harfinden oluştuğu için. ġilZat] kabalaştı. 1050). kalbi karamsarlık ve kederle doldu (= Aram #cmm kararma. sabo < öz Gallia Galya. Aş xi] ~ Ar ġamm [#ġmm msd. İtal. Fransa galvanize [etm [KT 189+] ile kaplamak < öz Luigi Galvani İtalyan fizikçi (1737-1798) ~ Fr galvaniser sacı çinko galyum [ xx/b] ~ YLat gallium bir element < Lat gallus horoz < öz Lecoq de Boisbaudran Fransız fizikçi (1838-1912) * Lecoq adı Fransızca "horoz" anlamına geldiği için. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi " gamma gama [ xx/b] ('gamalı haç' deyiminde) Yunan alfabesinin üçüncü harfi.] kaynama < Ar ~ Ar ğâlibâ [#ġlb zrf.] yenen. karanlık olma) gam2 [ARasim 1897-99] ~Frgamme müzikte do'dando'ya nota dizisi ~ OLat gamma 1. 2.] galip ihtimal ile. ^ Guido d'Arezzo.* Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. kaba < Ar ~ İng gallon sıvı hacim ölçüsü ~ EFr [Tarik 1884] galop [ xx/b] ~ Fr galop atın dörtnala gidişi < Fr galoper dörtnala gitmek ~ Frk walah laupan hızlı koşmak (= Alm wohl laufen) galoş [AMithat 1882] potinleri çamurdan korumak için giyilen üst ayakkabı. müzik kuramcısı (ö. Gül xiv] galiz [ xiv] ġaluZa [msd. tahta tabanlı ayakkabı ~ OLat gallicula (solea) Galyalılara özgü takunya.] sıkıntı.

kafile [esk. ~ HAvr *gwhn-tyâ. çimdikledi.a. yağmalamak * Karş.) kırptı. Fenike alfabesinin üçüncü harfi = Aram gîmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi" cim1 gammaz [KıpGul xiv] biri aleyhine kötü söz söyleyen .düğün. 1890 ABD < İng gang yolcu grubu. çimdikledi.. Yus xiv] ~ Ar ğanîy [#ġny sf. 2. gar1 [Aİhsan1891] ~Frgare büyük demiryolu durağı < EFr garer korumak.a.] zengin..a. kazanan. 2. gözetmek. korumak ~ HAvr *wer-4 a.a. güvenceye almak ~ Ger *waran/*weran bakmak. mal. işve < Ar ġamaza [msd. gamma [ xx/b] ~ İng gamma ray bir tür radyoaktif ışın ^ 1903 Ernest Rutherford. evlenmek * Aynı kökten Ave zamatar/EFa damatar (düğün sahibi). işve. at yarışlarında bir tür bahis < Fr gagner kazanmak ~ Ger *wainjan ~ HAvr *wois. haydut ^ y. sıktı.a. [Men ] a.a.] savaşta ele geçirilen mal. İng to gain (kazanmak) < Fr. elde etmek. . HAvr g. bol" gına ganimet [Aş xiv] ~ Ar ğanîmat [#ġnm sf. yy'dan önce kaydedilmemiştir. 2. [KT ] a. f. bot2 gamet [ML xx/c] ~ Fr gamète dişi veya erkek üreme hücresi / Alm gamet a. biyolog ~ EYun gamete evlenen kız. gangster [ xx/b] ~ İng gangster çeteci. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi ~ Fen gmel deve. 2. sıktı.] 1. gelin < EYun gámos düğün ~ HAvr *gms-o.> Fa d.yürümek.kazanmak.].< HAvr *weis.Ar gammaz [#ġmz im. göz kırptı.. çete ~ Nor gangr yolculuk ~ Ger *gangan gitmek. 2.vuruşma < HAvr *gwhen. göz süzerek bakma. koyun.vurmak. mülk " ağnam ganyan [ xx/b] ~ Fr gagnant 1. çelme takma < İt gamba bacak " jambon gambot [LO187+] ~ İng gunboat bir tür savaş teknesi & İng gun silah (~ Nor gunnr savaş ~ Ger *gund. [TDK 1955] çenede veya yanaklarda gülümserken beliren çukurluk ~ Ar ġamzat [#ġmz] göz kırpma. [LO ] a.gambit [ xx/c] ~ Fr/İng gambit satrançta feda hamlesi ~ İt gambetto çalım. ġamz] 1.> Ave z. Yeni Zelanda kökenli Kanadalı fizikçi.dönüşümü tipiktir. biri aleyhine kötü söz söyledi * Modern anlamı 20. gitmek gani [Aş. ^ Gregor Mendel (1822-84) Avst. İng to win (kazanmak) < Ger.a. öldürmek) + İng boat gemi " defans. (göz vb.< HAvr *gems. yolculuk etmek ~ HAvr *ghengh. biri aleyhine kötü söz söyleyen < Ar ġamaza 1. göz kırpan. biri aleyhine kötü söz söyledi" gamze gamze [KıpGul xiv] göz kırpma. yağma < Ar ġanam 1.

a. wary (uyanık. ğarb/ğurûb] uzaklaştı. Fr garde. korumak).] gariplik. (güneş) battı" garp garaj güvenli bir yere almak " gar1 [Cumh 1932] ~ Fr garage a. Aynı fiilin varyantı olan Ger *wardön (gözetmek. ğarâbat] yabancı idi. Lat gargarizare. a. wehr (savunma). yolcu. yabancılık < Ar ġaruba [msd.* Aynı kökten Alm wahren (gözetmek. kasıt.] a. laurus nobilis garabet ~ Ar ğarâbat [#ġrb msd. 1791) ~ YLat gardenia bir çiçek cinsi < gardiyan [EvÇ xvii] vardiyan ~ İt guardiano gemide bekçi. Fr regarde (bakmak). a.] yabancı. a. gardrop garde koru + Fr robe giysi" gard. gözetmek. " gar1 garden parti [Bah 1924] ~ İng garden party bahçede verilen parti & İng garden bahçe (~ EFr gardin a. önyargı ~ Ar ġaraD [#ġrD msd. Aş viii+] ~ Ar ğarîb [#ġrb sf. beklemek) kökünden Alm warten (beklemek). nöbet beklemek " gard * Türkçe yazım 19.a. tuhaf idi = Ar ġaraba [msd.< HAvr *wer-4 a. bekçi < Fr garder bakmak. ayrıksı < Ar ġaruba yabancı ve ayrıksı olma " garp . egzotik. EYun gargarizo.] [Bah 1924] [ xiv] ~ Fr garde-robe giysi dolabı & Fr ~ Ar ġarġarat [#ġrġr msd. ~ OLat hortus gardinus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ Ger *wardon korunaklı. yy'da Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir. gözkulak olma. ~ HAvr *wor-to. gard [ xx/b] korunma ~ Fr garde koruma. korunma. < Ar * Karş. gar2 [ xiv] ~ Ar ğâr [#ġwr] defne bitkisi.a. Fr gargariser (gargara etmek). garip [Uy. çevrili) + İng party " gard. gözetmek. korumak ~ Ger *ward. İng guard/ward (nöbetçi). parti 1 gardenya [ML xx/c] öz Alexander Garden İskoçyalı doğabilimci (ö. < Fr g(u)arer korumak.a. nöbetçi / Fr gardien a. güvenceye almak " gar1 garaz [Aş xiv] özellikle şahsi ve gizli kasıt. İng aware.] amaç. garanti [İkd1907] ~Frgarantie güvence <Frgarantir güvence vermek < Fr garant koruyan. roba gargara ġarġara [onom. nöbette). < İt/Fr guardare/g(u)arder korumak. Tüm dillerde onomatopedir. güvence veren < Fr g(u)arer korumak. ayrıldı.

hizmetçi. vale ~ HAvr *werg. 2. vatanından uzak olan kimse" anlamından türemiştir. Batı < Ar ġaraba ayrıldı. korumaya almak ~ Ger *warnjan kendini korumak. 2. erkek çocuk.) * Arapça fiilin ikinci anlamı (yabancı olma.* "Fakir" anlamı 17.]. uşak. 2. frikik gasil/gaslġasala yıkadı gasıp ~ Ar ğâSib [#ġSb fa. çırak. donatmak ~ Ger *warnjan korunmak " garnizon garnizon [Bah1924] ~Frgarnison savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik < Fr garnir tahkim etmek. korumak " gar1 * İng warn (uyarmak) fiili. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma < Ar ġariqa daldı. gurbet.a. tuhaf olma) türevseldir. suya battı [ 1920] alafranga yemekte tabak donatma unsurları . gazsız & İng gas ~ Ar ġasl [#ġsl msd. 2. oğlan.] 1. (gün) battı (= Aram csrebâ gün batımı = Akad erebu a.] bir şeyi zorla ve yasadışı yollarla alma < Ar ġaSaba zorla aldı. suya dalma. uşak " garson gasfri [ xx/c] + İng free serbest. gark [Aş xiv] ~ Ar ġarq [#ġrq msd. evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire < Fr garçon oğlan çocuğu. mağrip EYun Europe : avrupa garson [AMithat 1877] restoran hizmetçisi ~Frgarçon 1. EŞKÖKENLİLER: Ar #grb : garabet. süsleme < Fr garnir tahkim etmek.çalışmak. hizmetçi dairesi. garp. armatür [esk. kurabiye. boğulma. el koydu. zaptetti gastr(o)+ mide gastrik gastrikós " gastr(o)+ [ xx/c] ~ Fr/İng gastr(o). işlemek " erg garsoniyer [ xx/b] ~ Fr garçonnière 1. hizmetkâr.] 1. köken itibariyle warn thee! veya be warned! (kendini koru) uyarı cümlesinden kaynaklanır.] gaspeden. güneş batımı. zorla alan " gasp ~ İng gas-free gazı boşaltılmış. uzaklaştı.mide ~ EYun gástron ~ Fr gastrique mideye ilişkin ~ EYun . boş " gaz1. garip. EYun Europe (Batı ülkesi) muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır.] bedeni yıkama < Ar garnitür gasp [ xiv] ~ Ar ġaSb [#ġSb msd. garp [Aş xiv] garb ~ Ar ġarb [#ġrb msd. çırak ~ Frk *warkjo işçi. gurup. savunmak < Ger *waran gözetmek. yy'dan sonraki bir dönemde "yabancı.Fr garniture donatım.

qawd/qiyâdat] önayak oldu.a. son derece " gaye gayret [Aş. Aş.] kıskançlık.] muhabbet tellalı. diğer ~ Fa ġayri -den başka. iş bitirdi gâvur gay gai neşeli gayda gaye hedef. enter(o)+ gastroentestinal [ xx/b] ~ Fr gastro-intestinal mide ve bağırsağa ilişkin & EYun gástron mide + Lat intestinum bağırsak " gastr(o)+ gastronomi uzmanı. kimyacı ~ EYun %âos dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık " kaos . Bağımsız ad olarak kullanımı halk diline özgüdür. ~ Hol gaz maddenin uçucu hali # J. cehennemde bulunan bir kuyunun adı < Ar ğâwa baştan çıktı. -değil (sadece * Geç Osmanlıcada Batı dillerinden alınan in.ve a(n). van Helmont (1577-1644) Holl. gayser/gayzer [ xx/b] ~ İng geyser yer altından fışkıran su ~ İzl geisir fışkıran. Kıp xiv] gayet son ~ Ar bi-ğâyat son olarak. bir şey uğruna büyük hırs gösterme < Ar ğâra kıskandı. kıskançlık yüzünden hırslanma ~ Ar ġayrat [#ġyr msd. son nokta gayet [LO xix] ~ Bul gayda Bulgarlara özgü tulumlu çalgı ~ Ar ğâyat [#ġy msd. B.önekli bileşiklere karşılık üretmek için kullanılmıştır. fanatizm. 2. fışkırmak ~ Ger *gausjan ~ HAvr *gheus< HAvr *gheu. neşeli. havagazı lambası ~ Fr gaz a.sıvı bir şeyi dökmek " fondan gayya ~ Ar ġayyat [#ġwy msd. kötü yola düştü " gabi gaz1 [LO 187+] fizikte maddenin uçucu hali. kötü yola düşme. +nomi [ML xx/c] ~ Fr gastronomie damak zevki gavat/kavat [CodC. DK xiii] kavvad hakaret terimi ~ Ar qawwâd [#qwd im.] baştan çıkma. lokantacı" gastr(o)+.] » [ 199+] " kâfir ~ İng gay 1. fuhuşa aracılık eden < Ar qâda [msd. Karş. eşcinsel erkek ~ Fr [Kut. [İM665 187+] havagazı. (sıvı) dökmek. irrationel > gayrıaklî. immeuble > gayrımenkul. dökülen < Nor geisan akıtmak. amaç. gayret gösterdi gayrı [DK xiv] tamlamalarda) < Ar ġayr [#ġyr] başka. Yus xiv] haysiyetine dokunma.gastrit [ xx/b] ~ Fr gastrite mide iltihabı" gastr(o)+ [ xx/b] ~ Fr gastro-entérologie mide ve gastroenteroloji bağırsak hastalıkları uzmanlığı" gastr(o)+.

a. Karş. aşk gazete [179+]gazeta ~Frgazette parayla satılan haber bülteni ~ Ven gazéta [İt gazzetta ] 1. küwij (içi koflaşan ağaç). benzin & İng gas1 uçucu madde. kulübe. limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek < Fr gazeux gazlı < Fr gaz"gaz1 ge(o)+ gebe » " je(o)+ <Tü [Kıp xiv] kebe şişik. petrol lambası. Gül8 xiii] kızgınlık. gayret etti. • Final p/w etkisiyle türevlerde ünlü yuvarlaklaşması görülür. < öz ġazzat Filistin'de bir kent * İng gauze (a. gaz3 [LO xix] ince tülbent ~ Fr gaze cerrahide kullanılan bir tür gevşek dokunmuş bez ~ Ar ğazzî [nsb. 2.] dini ~ İt casino gazino [KT xix] kazino müzikli lokanta [küç. [Cumh 1929] gazoz ~ Fr eau gaseuse gazlı su. gaza [Kut. istila etti gazap [CodC. şişkin. çabaladı. a. [Men xvii] gebe hamile < Tü *keP-2 şişmek. metelik.] flört etme. evcik.a. öfkelendi gazel şiiri Ar ġazala yün eğirdi [ xiv] ~ Ar ġaDab [#ġDb msd. 2. köwrüğ/küwrüğ (davul). gazi [Kut. yağma. Venedik devletinde bozuk para birimi.] ~ Ar ġazal [#ġzl msd.] akın.a.] Gazze'ye ait.] rafine edilmiş petrol.) Fransızcadan alınmıştır. gaz2 [Bah 1924] gaz/gazyağı petrolden elde edilen lamba ve otomobil yakıtı.* Holandaca sözcüğün telaffuzu Yunanca %âos ile eşdeğerdir. aşk sözleri. içi boşalmak * Karş. daha sonra otomobil yakıtı için benzin sözcüğü tercih edilmiştir. saldırı < Ar ğazâ 1. baskıncı.] 1. kulübe gazoz [ARasim 1897-99] gazöz. DK xi] din uğruna savaş ~ Ar ğazât/ğazwat^ [#ġzw msd. Tü küwen(şişinmek). DK xi] gaza eden veya dünyevi amaçla akın eden. a. küwre (şişmiş ceset). DK. . [Cumh 1929] otomobilde benzin pedalı ~ İng gasoline [Amer. öfke < Ar ġadiba kızdı. lamba gazı + Lat oleum yağ " gaz1 * Türkçede önceleri hem lamba hem otomobil yakıtı için gaz(yağı) kullanılırken. müzikli lokanta < İt casa ev ~ Lat casa baraka. 2. istilacı" gaza ~ Ar gazin [#ġzw fa. köwtünğ. daha sonra Fransa ve İngiltere'de benimsenmiştir. kabarmak. [xvi] * Venedik cumhuriyetine özgü bir kavram iken 1630’larda Almanya ve Hollanda. akın yaptı. Trkm gebe (balon).

a.a. delik. uzlaşma. [Fel 194+] anane < Tü gel-" gel- TTü görenek sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. gerideki.] geğirme sesi " +kir~ İng gecko bir tür kertenkele ~ Malay keko [ viii] kel. arkada olan < Tü ke/ke5 arka. gebeş kabş teke. [Çağ xv] geber-şişmek.aşmak. çarşı ve pazarda bir kişiye tahsis edilen yer < Tü ked-/ged. * İng caper. Sözcüğün bugünkü anlamlarına 20.[xiv Kıp] delmek. [ xvi] safta bir askerin yeri. geçim <Tü [Bah1924]1. maişet <Tü geç-" geç- * Karş. yarık açmak.[Kaş] gecikmek " geç < Tü keç.xvii Men. çentmek geğir[mek geko gel[mek gelenek Tü YT Tü [ xi] kekir[ xx/c] < Tü kek [onom. pehlivan. [LG188+] avanak (argo) ~ Ar [Uy viii+] kéç sonraki. gedik <Tü [DK xiv] gedük çentilmiş. geç vakit. capparis spinosa ~ EYun kápparis a. yy'dan önce rastlanmaz. geri. Fr capre biçimleri Yunancadan alınmıştır.geç olmak < Tü kéç. xix LO). geç[mek gece Tü Tü [ viii] keç. içi boşalmak " gebe gebere/kapari [Men xvii] gebere/kebere ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki. cevşen . koç (= İbr kebes kuzu ) geç geri Tü [ xviii] koç. geçim (bir tür zırh. oyuk. geç) ve kısa açık e ile keç. ~ Aram qapar a.ekiyle.(gecikmek.[xi] " geç gecik[mek * Güçlendirici -ik. hamile olmak.a. .geber[mek <Tü [Kıp xiv] keber. yy başına dek yaygınken bu tarihten sonra kapari biçiminin yayılması Yunancadan ikincil bir alıntıyı akla getirir. 2. öte yana gitmek [Uy viii+] kéçe gece.(geçmek) fiilleri muhtemelen birleştirilemez.a.birlikteyaşama.şişmek. Türkçe gebere biçimi 20. son " * Eski Türkçe uzun kapalı e ile k??ç. [Arg xvi] (hayvan) ölmek < Tü *keP-2 şişmek. dün <Tü [Kıp xiv] kecik.

genelge YT [CepK 1935] tamim <T ü genel "genel * Sıfata eklenen -ge ekinin işlevi belirsizdir. mustela < Tü gelin " gelin * Muhtemelen Ar cirsat veya ibnu-l-cirs (a. genel < Lat genus. general [LF xvi] . gelincik2 <Tü bir tür küçük yırtıcı hayvan.a.a. papaver * Kırmızı çiçeği gelin başlığına benzetildiği için. bol" geniş * Fr général (a. suda taşıt aracı gen [DTC1943] ~Alm gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi ^ 1866 Gregor Mendel. Avst. KT xix] büyümek. [ResmiG 1934] general Türk ordusunda bir rütbe ~ Fr générale [f. . ırk " genetik * Karş. EvÇ xvii] ceneral Venedik donanma komutanının ünvanı. ırk " genetik * Türk ordusunda 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir.] ordu kumandanı < Fr capitaine général genel kumandan < Fr général genel ~ Lat generalis soya ait. sandal. [ xix] jeneral/ceneral Avrupa ordularında bir rütbe. şakayık-ı numan. gener-soy. Telaffuzu Almancaya uygun olarak düzeltilmiştir. boy atmak [Mü xvi] < Tü gel-" gel- ~ Yun/EYun kemos atların ağzına vurulan [Uy viii+] kémi tekne. genç hayvanın küçüğü Tü [Uy viii+] kenç çocuk.a. İng gene (/cm/). Fr gène (/jen/). gelincik 1 <Tü < Tü gelin " gelin [MŞ xiv] kırmızı çiçek açan bir otsu bitki. biyolog < Lat genus / EYun génos soy.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. geliş[mek gem demir parçası gemi Tü <Tü [LO. her gene genel YT » [CepK 1935] umumi " yine Tü gerjğ geniş.) < cirs (gelin) çevirisidir. * Gelmek fiiliyle ilişkisi muğlaktır. [KatipÇ. yavru.gelin Tü [Uy viii+] kelin a.

her ne kadar " < Tü < Tü *ke- gerdan [Aş xiv] dönen ~ Fa gardan/gardan 1.a. = Sans vrt. generare (doğurmak. [BK 1799] girdek oba tabir edilen büyük çadırdır . gard. genitiv/genitif geniz/genzgenleş[mek YT Tü ? [DTC 1943] [MŞ xiv] gerjiz ağzın arka kısmı [TDK 1944] gerjğ geniş " geniş < Tü geometri [Göv192+]jeometri EYun geömetria yer ölçümü. gen. gelin odası < Fa gird yuvarlak nesne.ile. [Kıp xiv] kérşek/kérçek kértü [viii+ Uy] doğru.ve isim eki -ğ ile.dönmek. ger[mek Tü [Uy viii+] ker. a. +metre ~Frgéometrie hendese~ * Türkçede önceleri Fransızca jeometri biçimi kullanılırken.(doğurmak. 2. gerdek evi tabir olunur. * Aynı kökten Lat gignere. uzamak < Tü ken/gen [viii-xix] geniş. uzatmak/uzamak " geniş * Geçişli fiil eki -r. kalıtımsal. sadık gerçi eğer [Yus xiv] ~ Fa agar çî/gar çî eğer ki. gerdek [İdr. babası olmak).genetik/j enetik [DTC 1942] jenetik ~ Fr génétique soya ilişkin. ) ~ HAvr *wer-t.a. < EYun génos soy. yaygın. genus (soy.dönmek ~ OFa waştan. (= Ave vart.a. eksen. ırsi ~ EYun genetikös a. gen-doğurmak ~ HAvr *gensa. nasci < gnasci (doğmak). ırk). * Geçişsiz fiil eki -n. yaymak yaymak/yayılmak.çekerek uzatmak.a. 18. döndürmek * Aynı kökten Lat vertere/versare (dönmek.a. genius (doğurgan ruh).a. yy'a dek yaygın olarak kullanılmıştır.a. inanılır. daire. ırk < EYun gígnomai. gerçek <Tü [T S xiii] gérçek inanılır. DK xiv] zifaf çadırı. küme. kavim). dönen. 1930’lardan sonra muhtemelen Almanca etkisiyle geometri tercih edilmiştir. otağ. uzatmak veya yayılmak.Fa girdak kral çadırı. [Redh ] girdik küçük bir değirmi çadır. ward. geniş <Tü [LL 1732] geniş yaygın. üremek). Ar cins Yunancadan alıntıdır. boyun < Fa gaştan.yaymak. OLat virare (döndürmek) biçiminin dolaysız kaynağı belli değildir. • Gen biçimi Türkiye Türkçesinin ilk dönemlerinden 19. İng -ward (bir şeye veya yöne dönme bildiren takı). otağ. a. gens (soy. Alm werden (dönüşmek). yy'da türeyen -iş ekinin kaynağı belirsizdir. döndürmek). vasi.. Yus. ki zifafhanedir. çadır " gerdan . bol uzak < Tü *ke. " je(o)+. düğün sırasında gelin için hazırlanmış bir çadır veya gelin odası .a.. güvenilir. güvenilir.

dökmek ) " kavak. Alm wirre (kavga.a. kargaşa). < Tü *gere-" gerek * Geremek fiili kaydedilmemiştir. İng cauldron. savaş ~ HAvr *wers-1 kargaşa * Aynı Germence kökten İng war (savaş). pislik (< Fa re%tan. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < . < Lat calere ısıtmak " kalori * Karş. geriyatri/jeriyatri [ML xx/c] jeriatri ~ Fr gériatrie yaşlı hastalıkları uzmanlığı ~ İng geriatry a. lazıme < Tü gerek " gerek gergedan [MMem xvi] kergeden ~ Fa kargadan gergedan ~ Sans kaDgadhenu dişi gergedan < Sans kaDgá 1. noksan < Tü kerge. kılıç. İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad < İsp guerra savaş ~ Ger *werra-kavga. L.eksik olmak < Tü kerek bol. döküntü.] "küçük savaş". geri.gerdel [Mü xvi] kerdel/kerder su kovası kardári] kazan. Fr chaudron (büyük su kabı) < Lat caldaria. tezgâh. tabip (1863-1944). gergedan " korna gergef [LO xix] küçük el tezgâhı yeri.a. özellikle dokuma tezgâhı " kâr.a. su ısıtma kabı ~ Lat caldaria a. gereç YT [CepK 1935] levazım ~ Yun kaldári [mod.) + EYun iatrós tabip " +iyatri geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı.akıtmak. Nascher. karmaşa. 2. gerek gerek[mek Tü <Tü [Or viii] kergek eksik. gerilla savaşçısı ~ İsp guerrilla [küç. ^ 1909 I.gerek olmak " gerek [Kıp xiv] kerek-. & EYun géron ihtiyar (~ HAvr *gers-l a. +gâh geri gerilim Tü [ viii] kérü arkaya ve sona doğru YT [Fel 194+] tansiyon ~ Fa kârgâh çalışma < Tü ké/kéd [viii+ Uy] arka. düzensiz savaş. son " +ri <T üger-"ger- gerilla [ML xx/c] ~ İng guerrilla 1. Avusturya kökenli Amer. rez. [DK xiv] gerek- * Sıfat kökünden fiil üretilmesi dikkat çekicidir. gerekçe YT [ 193+] gerektiren sebep. 2.

" geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele.kel(t)ür.yumuşamak. pislik (< Fa re%tan.= két(t)ür-. kap.akıtmak. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git. Karş.(1.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir .a. LO. geven Tü? [Kıp. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. gevre[mek Tü [ xi] kewre. gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. dedikoducu. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir.. 2. MBah] diş etleriyle çiğnemek. rez. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan.a. şişirmek. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır. KT.ekiyle.* Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. dökmek ) " kavak. Bur. gevşetmek. oymak. döküntü. geviş getirmek * Karş. gevşemek yumuşatmak. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < * Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. içini boşaltmak. zekâ . geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. Tü *keP-2 (şişmek). gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. zekâ ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü [Uy viii+] keltür-/kétür. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. lafazan. çene çalan & Fa gap lakırdı.a. kabartmak). boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek.a.

yürümek. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek.yumuşamak.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . geviş getirmek. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git. gevşek. kabartmak). [EvÇ.= két(t)ür-. MBah] diş etleriyle çiğnemek. şişirmek.gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis [Uy viii+] keltür-/kétür. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. dedikoducu. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek. gevremek < Tü kepiş geviş. geyik [ML xx/c] Japon hayat kadını ~ Jap geişa sanatçı [ viii] kez. dolaşmak . oymak. Karş. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz.a. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. Bur. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip gevrek Tü [ xi] kewrek yumuşak.a.(1. Tü *keP-2 (şişmek). geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. gevşetmek. LO. gevre[mek Tü [ xi] kewre. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan. yumuşayış " geviş [ viii] kéyik 1.ekiyle. her çeşit av hayvanı. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir. geven Tü? [Kıp. 2. yumuşamak.kel(t)ür. 2. Men xvii] gevrek bir tür kuru ekmek < Tü kePre.1. çene çalan & Fa gap lakırdı.a. KT. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a.yumuşamak. geviş getirmek * Karş.. lafazan. gevşemek " gevregevşe[mek geyik geyşa & Jap gei sanat + Jap sha kişi gez Tü Tü [ xi] kez ok için kiriş üzerinde açılan çentik gez[mek Tü Tü [ xi] kewşe. gevşemek yumuşatmak. kap. içini boşaltmak. 2. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır.a.

EŞKÖKENLİLER: Tü gez-: gez-.gitmek " git. dümen < Fr guider yönetmek. DK xiv] kıcırdı araba tekerleği sesi.] tahriş etmek. adım " kadem gidişat * Ar -at çoğul ekiyle < Tü [İdr. gık gıllıgış onom [ xiv] gırtlak açıp kapama sesi ~ Ar ġill u ġişş kin ve dalavere . yol göstermek ~ HAvr *weid. gibi benzerlik Tü [Oğ xi] kibi a. göstermek.aşırı büyük ~ EYun gigás. [LO ] a. gigant- * "Bir birimin milyar katı" anlamında kullanımı yenidir.[onom.görmek " ide giga+ dev ~ Fr/İng giga.] besin < Ar ğa5â < Tü két. gıdık " gıcık gıdım gıdım ayak. <onom parmak ucuyla dokunma sesi Tü kadem kadem adım adım ~ Ar qadam < Tü gidiş " git- gidon [Bah 1924] ~ Fr guidon bisikletin yön çubuğu. [LO ] gıcır libas yeni. [TS xiv] gicik kıcı-/gici.a. a. pezevenk * Gitmek fiiliyle ilişkisi yoktur. gıcık Tü [Uy viii+] kıçık kaşıntı. [ xi] kétergerdan [Mercimek xv] deyyus. Yus xiv] Tü ~ Ar ği5â' [#ğ5w msd. ğa5w] besledi gider[mek gıdı gidi ahlaksız. < " gacır [Aş. tahriş. seyyare < Ar sayr (gezmek) ve Fr planète < EYun planân (gezmek). gezegen gezegen YT [TDK 1944] seyyare < Tü gez-" gez- * Karş. model. < Tü kıp [xi] kalıp. tırmalamak gıcır onom pek cilalı (argo) gıda [msd. yönlendirmek ~ Ger *wîtan bildirmek.? ~ Fa gıdı deyyus.

gılman erkekler gılman erkekler [Aş. bolluk içinde idi gıpta ġabaTa [msd. [ARasim 1897-99] [Gül xv] " gır ~ Fa gird âb su döngüsü & Fa < [ xix] ~ Ar ġibTat [#ġbT msd. bağırsak sesi [ viii] kir. [DTC 1944] makinalı balık ağı.a. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam gına [ xiv] ~ Ar ġinan [#ġny msd.tutmak " +gir gırıl onom " gır ~ Fa girizgâh [Men. ğanâ] ihtiyacı yoktu. [ 197+] gırgır geçmek alay etmek.] zenginlik.] " gır * Argo kullanımı muhtemelen makaraya almak deyiminden benzetme yoluyla. wirez. bolluk. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ.] haset. ab gırgır <onom [ xix] makara sesi. [ARasim 1897-99] giriRa/giriRâr tutulmuş < Fa giriftan. gır. [ 195+] söze giriş ~ Fa gurezgâh 1. fazlalık < Ar ġaniya [msd. kıskançlık < Ar ~ Fr guipure bir tür dantel < Fr guiper ipekle girdap gard/gird dönen + Fa âb su " gerdan. 2. girift [ xiv] giriftar tutulmuş. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit < Fa gurez kaçış < Fa gure%tan. ġabT] kıskandı gipür işlemek ~ Ger *wîpan gır gir[mek gırç onom Tü onom [ xix] gırlamak makara sesi. kaçma kapısı. kıkırdak < Tü gırt/kırt [onom. sığınak. gırtlak. melce. +gâh * Modern anlamı giriş kelimesinden kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır. sığınmak ~ OFa wire%tan. 2. Bah xvii] kaçacak yer. şamata yapmak (argo) < Tü gır [onom.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam [Aş.] kıkırdak veya öğürme sesi .a. " gü+. a.] ~ İt clarinetta" [EvÇ xvii] kraneta/krenete <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. gurez. gırla gırnata klarnet gırtlak [LG188+] çok (argo) ~ ? [onom. LO. KT. kaçacak yer. a.kaçmak.

bilet veya banka veznesi Nor wik kapı git[mek Tü [Uyviii+]két-a. a. Uzun sesliden ötürü türevlerde t > d değişimi görülür.gişe [ARasim 1897-99] parmaklık.]1. a. giysi giymek ) * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. dutar (iki telli çalgı) < târ (tel). gizil YT [Fel 194+] virtüel. Karş. EŞKÖKENLİLER: Tü git. yokluk < Ar ğâba kayboldu ~ Ar ğiyâb [#ġyb msd. ~ Lat cithara a. Gül xv] geyesi. * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. Fa sihtar (üç telli çalgı). gıyap [ xiv] olmama. ~? EFa * Yunanca sözcük bilinmeyen bir şark dilinden alıntıdır. [DK. hazır giyotin [AMithat 1877] ~Frguillotine mekanik kafa kesme cihazı < öz Joseph-Ignace Guillotin adı geçen cihazı icat eden Fransız tabip (1738-1814) giysi giz <Tü YT [İdr xiv] keyesi. [LL 1732] giysi < Tü giy. potansiyel < Tü giz" giz * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. 2.< HAvr *kel-1 kesmek.örtünmek.a. ~ E Yun kithára a. gidişat.saklamak < Tü kiz bir tür kutu veya kap. giy[mek Tü [Uy viii+] ke5(= Moğ kedür. ~Frguichet[küç.] kayıp olma. gitgitar [AMithat 1875] gitara ~ Fr guitare bir tür telli çalgı ~ İsp guitara a. gizle[mek Tü [Uy viii+] kizle.: gider-. sır < Tü giz" gizle- * Ada eklenen -em ekinin işlevi belirsizdir." giy[CepK 1935] esrar. sır < Tü gizle-/gizli" gizle-gizem YT [CepK 1935] esrar. bıçak vurmak " kup . giysi sandığı gladyatör [Aİhsan1891] ~FrgladiateurEski Roma'da gösteri için savaşan kişi ~ Lat gladiator kılıççı < Lat gladius Galyalılara özgü enli kılıç ~ Kelt ~ HAvr *klad-yo. küçük kapı. a.

buzlu. ~ HAvr *glebh~ Fr/İng global global [ xx/b] .] kürecik " glob glokom [ML xx/c] ~ Fr globuline kanda bulunan bir ~ Fr glaucome" glaukoma glüten [ xx/a] ~ Fr gluten tahılllarda bulunan yapışkan nitelikte azotlu madde ^ 1787 Guyton de Morveau. kimyacı. küre " glob globülin [ML xx/c] protein / İng globulin a. yuvarlamak ~ Fr globe küre ~ Lat globus a. Fr. donuk.a. glaukoma/glokom [ xx/b] ~ YLat glaucoma göz bebeğinin matlaşmasına yol açan bir göz hastalığı < EYun glaukós yeşilimsi mavi * Hastalık sonucunda gözbebeğinin aldığı renkten ötürü. #Plinius.] a. ~ Lat gluten. camlaştırmak < Lat glacies buz ~? HAvr *gl-k. Romalı doğabilimci (24-79) < Lat gladius kılıç " gladyatör glazür [ xx/c] ve sert cila < Fr glacer dondurmak. +jen1 glikoz/glükoz bir tür şeker < EYun glykys tatlı ~ HAvr *dlku. şeffaf ~ Fr glycogène karaciğerde glikoz deposu [Bah1924]glükoz/glikoz ~Frglucose gliserin [ xix] ~ Fr glycérine kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde ^ Michel-Eugene Chévreul. glayöl [ xx/b] ~ Fr glaïeul kılıç çiçeği ~ Lat gladiolus [küç.a. bütünsel < Fr/İng globe top. genel.glase [ARasim 1897-99] bir tür parlak cila.a. Fr. cam gibi < Fr glacer dondurmak. şekersi < EYun glykys tatlı " glikoz glob [ xx/b] < HAvr *gel-1 topak yapmak. 2. tutkal ~ HAvr *glei-/*gleubalçık EŞKÖKENLİLER: Lat gluten : aglütine. emaye. [ 190+] kristalleşmiş şekerleme ~ Fr glacé 1. donmak " jel * İng glass (cam) Fransızcadan alınmıştır. camlaştırmak " glase glikojen [ xx/b] işlevini gören bir kimyasal madde " glikoz. < İng globule [küç.zamk.< HAvr *gel-2 soğuk. glutin. [ 199+] küresel toptan.tatlı ~ Fr glaçure camla kaplama. glüten gnays kıvılcım [DTC1943] ~Almgneis bir tür kaya EAlmgneisto . kimyacı (1786-1889) < EYun glykerós tatlı.

[ viii] kök gökyüzü. sakınmak * Gücen. göçmen YT [CepK 1935] muhacir < Tü göç-" göç-. " not göbek Tü? [İMüh xiii] köbek goblen [ xx/a] ~ Fr gobelin bir tür resimli duvar halısı < öz Gilles ve Jehan Gobelin 14. ~ EYun gnöstikös bilen.taşınmak < Tü *kö-ş. yükselmek. bilgili.> -ç. +men2 * 14. Kıp. a.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. kâğıt helva ~ Frk *wafel petek * Aynı kökten İng waffle < Hol waffel.fiiliyle alakası belirsizdir. gofre [ xx/b] ~ Fr gaufré kabartma baskılı kâğıt veya kumaş < Fr gaufre arı peteği. * Geçişsiz ve dönüşlü fiil yapan -ş. a. KT xix] göçebe göçer evli & Tü göç + Tü oba çadırlardan oluşan yerleşim " göç.kalkmak. yy metinlerinde göçmel (a. gofret peteği. gnö. yörük.a.< Tü *kö. [LO.a.bilmek ~ HAvr *gnö. oba * -ç.a.a. yük taşımak [Uy viii+] köç.] a.) biçimine rastlanır. < EYun gignöskö. < Fr gaufre arı [Uy viii+] köğüz a. post.ekiyle. yük * Fiil adı yapan -(i)ş > -ç ekiyle.kalkmak.rahatsız olup kaçınmak. DK xiv] koçun. körük" gebe . göç[mek Tü yükselmek.a. İdrH.gnostik [ML xx/c] gnostizm ~ Fr gnostique antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse / İng gnostic a. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler göç Tü taşımak " göç[Uy viii+] köç taşınma < Tü *kö. ve 15. gök rengi < Tü *köpüz şişen şey. kürk palto [Kıp.a. kâğıt helva " gofre göğüs/göğsgök Tü Tü [ 196+] ~ Fr gaufrette [küç. gocuk gocun[mak Tü? [ARasim 1897-99] ~ Bul koju% kürk. göçebe + [T S xiv-xviii] göçer evli/göçer oba göçer aşiret halkı.

a.a.a. kargı. yük taşımak " göçgondol [ xx/a] ~ Fr gondole ~ Ven gondola Venedik'e özgü bir tür kayık ~ OYun kontoúra Bizans'ta bir tür gemi < Tü kön- . göndermek yola çıkmak.göl gol kale. sırık < EYun kontós a. 2.gölgelenmek.a.a. golf [Bah 1924] ~ İng golf 1. futbolda * Nihai kökeni belirsizdir.kalkmak. [ xviii] gemicilerin gemiden karaya dayadıkları uzun kalın sırık ~ Yun kontári [küç. husye veya yumurtalık / İng gonad a. derin olmak " gomalak [LO xix] ~ Fr gomme à laque sakız-cila.] mızrak. bohça etmek ~ Fa ġunca tomurcuk < Fa ğuncîdan toparlamak. < EYun kenteö saplamak " santra gönder[mek Tü [ xi] köndğer-/köndğür. kararmak < Tü *kön.içte olmak. gönder [DK xiv] mızrak. gölet <Tü [ML xx/c] gölek/gölet küçük suni göl veya havuz (halk) < Tü göl" göl * -et ekinin işlevi açık değildir. bir oyun. hedef. rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen mobilya cilası & Fr gomme sakız. yöneltmek. yola gelmek.a.< Tü *kö. < Tü kölü. amaç. doğurma < EYun gígnomai.yola çıkartmak. [Uy viii+] köm. lastik (~ Lat gummi acacia nilotica ağacından elde edilen yapışkan sakız ~ EYun kómmi a. < EYun gönos/gone soy. ~ Mıs kmj-t a.a. gol Tü [viii]köla. yükselmek. 2. çukur ~ Lat colpus/colphus koy. yavru. gendoğurmak " genetik gonca top haline getirmek. çöküntü " körfez gölge göm[mek kök Tü Tü [Uy viii+] kölige a. a. sırık. doğrulmak < Tü *kö. kargı. derin kaya çukuru.) + Fr laque cila " lake gömlek gön Tü Tü [ xi] körjlek göğüslük [ xi] kön tabaklanmış deri < Tü körjül [viii+ Uy] göğüs " gönül gonad [ML xx/c] ~ Fr gonade üreme hücrelerini üreten organ. [ 190+] ~ İng goal 1. bu oyuna mahsus pantalon ~ İt golfo körfez. körfez.

zil ~ Malay gong-gong a. göre.("iş görmek" anlamında)" gör-. göz göre görece Tü [ xi] körü uygunluk ve izafet bildiren edat. insanın iç yüzü"kök gönye [Müh375 180+] ~ Yun göniâ 1. köşe. goril [LO xix] ~ Fr gorille ~ YLat gorilla Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun # 1847 Thomas Savage. * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki. açı * Aynı kökten EYun gony. Alm knie. açı. biçimlilik " gör< Tü görk [Kaş. görkem. görümce. ruh " gong çalgı. debdebe İdr] güzellik. gösteri. EYun genys. işlev < Tü gör. Türevlerde r > z dönüşümü yaygındır. göster-. köşe. göreli YT [Fel 194+] izafi < Tü göre" göre * Göre edatına -li isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. İng knee. Abuş. gönül Tü [ xx/a] ~ Fr/İng gong Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı [Or viii] körjül < Tü *kön göğüs. EŞKÖKENLİLER: Tü kör-/köz : gör-. diz. çene. ~ HAvr *gönu-ya. görkem YT [CepK 1935] haşmet. yy'da Kartaca'lı gemici Hanno'nun eserinde bir Afrika dilinden alıntı olarak gösterilmiştir. . gör[mek [ viii] kör. yürek.a.a.gönen[mek gönül <Tü [CodC xiii] könen. görece. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. 2. bir marangoz aleti ~ EYun gönia a.a. a. gösterge. İng.< HAvr *genu." görYT [Hay 1959 195+] izafi < Tü göre " göre Tü * Göre edatına -ce isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. [Kıp xiv] köre < Tü kör. gözet-. görev.memnun olmak < Tü kön [xiii] gönül. Fr genou (diz). görev +ev YT [Fel 194+] fonksiyon. Alm kinn (çene). görsel. 2. 3. gözük-.1. doğabilimci ~ EYun gorilla Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı ~ Fen ~ Afr * MÖ 5. İMüh.

2. [KT xix] 1. yük taşımak " göt gövde gevde goygoy göz gözde Tü Tü [Uy viii+] köwtürj ceset. sırt. a.xi). özellikle hayvan sırtı. [Fel 194+] olay. haremde padişahın seçtiği cariye . ayrıca falcı. İdr xi] kıç kalkmak.özellikle yukarı taşımak. (doğru yoldan) sapmak ~ Frk *wankjan sapmak göster[mek Tü köz " görgösterge gösteri <Tü [DK xiv] gördürmek < Tü közde.şişirmek < Tü *keP-2 şişmek " gebe onom kötü müzik sesi < Tü kör. kötermek (yükseltmek. beylik vermek .[xiii İM] bakmak. müneccim < Tü körüm " gör- * Türkiye Türkçesine has olan "kocanın kız kardeşi" anlamı açıklanmaya muhtaçtır.görsel YT [TDK 1944] vizüel < Tü gör-" gör- * Fiil köküne eklenen -sel ekinin işlevi açık değildir. fenomen < Tü görün. görümce Tü [Uy viii+] körümçi görücü. endikatör [CepK 1935] tezahürat < Tü göster-" göster<Tü göster-" göster< Tü *kö- göt Tü [Uy viii+] köt 1.kalkmak. şişirilmek < Tü *köpüt. arka" olup güncel anlamı hüsnü tabirdir. 2. insan veya ağaç gövdesi." gör- [Or. tercihe şayan. . yüksek. eski bir Cermen kavmi götür[mek Tü [ viii] kötür." gör- goşizm [ 197+] ~ Fr gauchisme aşırı solculuk < Fr gauche 1. bozuk. sol < Fr gauchir bozulmak.xv+ Çağ). [DK xv] < Tü *köptün. yükselmek. gotik [ xx/a] geç Ortaçağ sanatına ait ~ Fr gothique barbarca. özellikle hayvan sırtı < Tü *kö.içi boşaltılmak. ilkel [xv]. yamuk. [Kaş. götürmek < Tü köt [viii+ Uy] yüksek. gözetlemek < YT YT [TDK 1944] işaret eden. sırt.Fa guzîda seçilmiş " güzide Göz sözcüğüyle birleştirilmesi halk etimolojisidir. yük yüklenen hayvan . görüngü YT [CepK 1935] tezahür. Karş kötki (tepe -xi). yamulmak. Uy. yük taşımak " göç- * Sözcüğün orijinal anlamı "sırt. [Uy viii+] taşımak. kölük (sırt. 2. yükseltmek. yükselmek. geç Ortaçağ sanatına ait [xix] < öz Goth Got. Kaş viii] köz a. [Kıp xiv] kevde/kövde .

göze <Tü [ xviii] pınar. gözetle[mek YT [192+] <Tü göz tarassut etmek "göz * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. Kıp viii+] közün. -etle. hakketmek. gözük[mek Tü [Uy. .EYun grafikós " +graf [Bah 1924] ~ Fr graphique çizime ilişkin.gözlemek. Alm. gözlem gözleme gözlük YT <Tü <Tü [Fel 194+] müşahede < Tü gözle-" göz < Tü köz " köz [Mü xvii] közleme közde pişirme [Men xvii] < T ü göz" göz * 1280 dolayında İtalya'da icat edildi. [DK xiv] gözük-< Tü gör. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler ~ İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) < İt graffiare kazımak.< HAvr *ghredh. bakmak <Tügöz"göz < Tü kör-görmek " gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir. basamak ~ HAvr *ghrd-yo. adım atmak graffiti [ xx/c] ~ İng graffiti 1. sivri bir uçla çizmek ~ Ger *graban kazmak. kazımak. [TarD 193+] hücre (YT) < Tü göz "göz * Birinci anlamı çeşme < Fa çaşm (göz) sözcüğünden uyarlamadır. Türkiye'ye giriş tarihi tesbit edilemedi.yürümek.görünmek. kademe. çizmek " +graf Kalem ucu yapımında kullanıldığı için.ekinin işlevi açık değildir. grado [ xx/a] kalite ~ İt grado basamak. çizim sanatı grafit [xix] (~Frgraphite)~Alm grafit kristalize saf karbon ^ 1789 Abraham Gottlob Werner. gözenek gözet[mek Tü YT [CepK 1935] mesame [ viii] közed. derece ~ Lat gradus adım." gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir. Yeni anlamı bir göz oda deyiminden esinlenmiş olmalıdır. kaynak. -ük.ekinin niteliği belirsizdir. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk.a. " +graf grafik . 2. mineralojist < EYun grâfo yazmak.]. oymak ~ HAvr *gerbh-a.

harf. küçük ağırlık birimi) sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. dük granit [ 187+] ~ Fr granit a. Amerikalı mucit & EYun grámma. 1793'te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. fon(o)+ gran güçlü. t. kayıt + EYun fbne ses " gram. ~ HAvr *grs-nom tahıl tanesi * Aynı kökten İng corn (tahıl tanesi). tane " granit [ xx/b] ~ Fr granule tanecik ~ Lat granulum [küç. yy) .a.a.1. tane. büyük [186+] ~Frgrand büyük~Lat grandis yetişkin. 2. ~ EYun grammatike doğru yazı yazma bilgisi < EYun grámma. t.] ~ İt grappa üzüm posasından elde edilen ~ Fr gravure oymabaskı < ~Frgruyère grappa [ xx/c] bir içki ~ Fr grappe üzüm salkımı ~ Frk *kröppa çengel gravür [REkrem <1887] Fr graver hakketmek. 1870'te Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir. küçük ağırlık birimi < EYun grâfo yazmak " +graf * "Küçük ağırlık birimi" anlamı Lat scripulum (1. granül < Lat granum tohum. oyarak çizmek ~ Ger *graban " graffiti gravyer/grüyer [Aİhsan1891]grüyer bir tür peynir < öz Gruyère İsviçre'nin Fribourg kantonunda bir köy * Türkçe telaffuz ve yazım belki havyar sözcüğünün baskısıyla değişmiştir. grandük [183+]grandüka Rusya'ya özgü bir soyluluk unvanı " gran. yüce.harf. ~ İt granito taneli. harf. yazı yazma işlemi. t. ~Frgrandduc büyük düka. 2. gregoryen1 ~ Fr (église) grégorienne1 Ermeni mezhebi < öz Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen din adamı (4.a. yazı " gram gramofon [Bah1924] ~ marka Gramophon ses kayıt cihazı ^ 1887 Emil Berliner. gramaj [ xx/c] ~ Fr grammage" gram gramer [ 183+] ~ Fr grammaire dilbilgisi ~ Lat grammatica a.gram [187+] ~Frgramme ağırlık ölçü birimi~EYun grámma. yazı. grenli < İt grano tohum. yy) gregoryen2 ~ Fr (rite) grégorien2 eski tip Katolik ilahisi < öz Gregorius I Katolik kilise ayinini düzenleyen papa (6. zerre ~ Lat granum a.yazı.

tırmalamak. a.tutmak. rendelemek ~ Fr gratter ~ Frk *krattön ~ İng grater kazıyıcı < İng to grate greypfurt/greypfrut [ xx/b] ~ İng grapefruit a. yy) gren [ML xx/c] fotoğrafta noktacık tohum. greyder/grayder [ xx/b] kazımak. iri ~ OLat grizu . yakalamak " +gir [ xx/b] kömür madenlerinde çıkan yanıcı metan gazı . yağlı. yy'da Jamaika'da yetiştirilmiş ve salkım şeklinde yetişen meyvesine atfen adlandırılmıştır. pençesine almak . kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı < öz Grec Rum. şişman ~ HAvr *gwres. grenadin [ML xx/c] ~ Fr grenadine nar şurubu < Fr grenade nar ~ Lat granatus "taneli". kaba. kalın " gres ~ Fr grosse büyük / İng gross büyük.a. bu kumaştan yapılan pelerin ~ Fr gros grain kaba dokuma " gros. partikül ~ Lat granum " granit ~ Fr grain tane.a.gregoryen3 ~Fr(calendrier)grégorien3 1538'denberi geçerli olan takvim sistemi < öz Gregorius XIII takvim reformuna önayak olan papa (16. Yunanlı " gringo grog [ xx/b] ~ İng grog brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki < Old Grog 1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı < İng grogram bir tür kaba kumaş. ~ Lat crassus semiz. gri [ xx/a] ~ Fr gris kır renk ~ Frk *gris ~ Ger *grisja- gringo [xx/c] ~İspgringo Meksika'da yabancılara ve özellikle Amerikalılara verilen aşağılayıcı ad < öz griego Yunanlı < Graecus Romalıların Yunanlılara verdiği ad grip [ xx/a] ~ Fr grippe < Fr gripper tutmak. salkım (~ Fr grappe salkım ) + Fr fruit meyva (~ Fr fruit ) ~ Lat fructus " grappa. fruktoz * 17. yağlı.yağlı. kapmak ~ HAvr *ghrebh-/ghreib. mil * Fransız ihtilali yıllarında Paris'te işi bırakan eylemciler belediye binasının bulunduğu Grève meydanında toplanığı için. koyu. gren gros+ grossus a. (Belçika diyalekti) < Fr (feu) grégeois Rum ateşi. & İng grape üzüm.Fr grisou a.Frk *grippan tutmak. şişman grev [ 190+] ~ Fr grève2 iş bırakma eylemi < öz Grève Paris'te bir meydan < Fr grève1 çakıllı dere kumu. nar < Lat granum tane " granit gres [ xx/b] ~ Fr graisse katı yağ ~ Lat crassus kalın.

(güçlenmek. ] sürekli veya aşırı öfkelenen < Ar ġaDiba öfkelendi. eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi < İt grotta mağara.a. mahzen ~ EYun krypte gizli. çok çirkin ~ İt grottesca mağaramsı. niyet. * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. sertlik. yy ikinci yarısından önce tesbit edilemeyen bu kelimenin Arapçadan alınış biçimi açıklanmaya muhtaçtır. Aynı kökten Alm wider. küme. grup ~ İt gruppo gü+ ~ Fa gu.ayrılma. İng with. zıt olma). ürpertici. gömülü " kripton grup .~ OFa wi. güç <Tü Tü [Or viii] küç (= Moğ küçü(n) kuvvet. karşı karşıya olma belirten önek = Ave vî.(withhold.a.] sürekli veya aşırı öfkelenen kadın < Ar ğaDüb [#ġDb im. withdraw. gudde ~ Ar ġuddat [#ġdd msd.grosa [ xx/a] büyük. ~ HAvr *wi. [Fel 194+] saik < Tü güt-" güt- gudubet [ xx/b] yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin (kadın) ~ Ar *ğaDübat [#ġDb f.ayrılma. ~ OLat *aquation sulandırma < Lat aqua su " akua+ guatr guttur gırtlak gübre HAvr *kekw. İng coprophilia.a. kuvvetlenmek) biçimi ile birleştirilemez. * Karş. ~ [Men xvii] darılmak * ETü küçen. withstand gibi kelimelerde . tavşan derisi < EYun ködion koyun postu güdü YT [CepK 1935] garaz. saklı. öte yanda olma. kaba.] salgı bezi ~ Yun ködâri güderi [Bia xix] köselenin çok incesi [küç. coprophagy. dehliz ~ Lat crypta dehliz.] yumuşak meşin. gazap gösterdi" gazap * 20.a. zor ) gücen[mek < Tü gücüne git-" güç [ xx/a] [Men xvii] ~ Fr goitre gırtlakta tiroid bezi büyümesi ~ Lat ~ Yun kopriá dışkı ~ EYun kópros a. kalın ~ OLat grossus " gres ~ İt grossa 12 düzinelik ölçü birimi < İt grosso grotesk [ xx/b] ~ Fr grotesque fantastik. a. .a.a. guano [ xx/a] ~ İsp guano kuş gübresi ~ Quech huanu dışkı guaş [ xx/b] ~ Fr gouache bir tür suluboya ~ İt guazzo/aquazzo a.Ger *kribjon toplanmak [DTC 1943] ~ Fr groupe takım. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür.a.

güdüm YT [TDK 1944] sevk [ xiv] ~? Fa kudak küçük. gufran bağışlama " mağfiret güfte [ xiv] güftar söz guftan. 2. uşak ~ OFa kötag a. gü. su akma . Tü kul aşı (yeniçeri yemeği) veya kulak aşı (mantı). bağırış " gül gulden ~ Hol gulden 1. hizmetkâr gulaş tencere yemeği [ xx/a] Macaristana özgü bir yemek ~ Mac gulyás etli * Kökeninin Türkçe olduğu rivayet edilir.a. kazan ~ Lat cucuma a. mineral" cevher gül çiçek gül[mek Tü [ viii] kül.söylemek (= Ave gaub. 2. ~ Fa gul çiçek. küçük yavru.altın < HAvr *ghel-2 parlamak " klor * Karş.] merhamet.) guguk sesi" <onom ~ Fa gufta/guftâr söz < Fa/OFa [LO xix] kargaya benzer bir tür kuş < Tü guguk [onom.a.a. İng gold (altın). bülbülün güle yakarışı.] kuş güğüm [Men xvii] gügüm ~ Yun koukoúmi su taşımaya ve kaynatmaya yarayan kap. genç hizmetkâr.güdük [BK 1799] boyu kısa. [Kıp xiv] ~ Ar ğulâm [#ġlm] erkek çocuk.a. Hollanda para birimi ~ Ger *gultham altın ~ HAvr *ghol-to. a. " küçük * Tü gütmek fiiliyle ilgisi kurulamaz. güldür sesi onom yanma sesi. altın. [passim xiv] ~ Fa güharçila potasyum nitrat. < T ü güt-" güt~ Ar gufran [#ġfr msd. gülbank ~ Fa gul bâng 1. topluca söylenen dua veya ilahi & Fa gul gül + Fa bâng nida. "Allah Allah" nidası. Karş. özellikle gül ~ OFa gul gulam oğlan. =? Lat cucumis su kabağı veya hıyar güherçile [Neş xv] kayatuzu < Fa gühar cevher. uşak. a.

gulyabani gul-i yabani ~ Fa ğül-i biyâbân aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı. maskaralık.gulet [ xx/b] golet ~ Ven goléta [İt goletta] bir tür yelkenli tekne ~ Fr goélette a. " gü+ * Erm vnas (zarar. Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur.karşılıklı + Lat mercari alışveriş etmek " kon+. küre) gülşen gul çiçek + Fa -şan yer ismi teşkil eden ek " gül gülümse[mek Tü ~ Fa güla top. [KT xix] gülmeyi mucip olan (sıfat) " gül-. yuvarlak ve ağır şey ~ Fa gulşan gül veya çiçek bahçesi & Fa ~ Fa gulâc gül yemeği" gül [ xi] külümsin. Yus xiv] ~ Fa günâh suç. [TS xvi xvi] gülünç/gülüncek 1.a. kurt adam & Ar gül [#ġwl] a.a. gülle (= Sans göla/gölaka top. 2. a. zarar vermek. < OFa winâhldan/winâsıdan bozmak. kendisine gülünen kişi. suç işlemek ~ EFa vinath. ) gün Tü [ viii] kün gün. ziyan) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. yaban " yaban güm. + Fa biyâbân ıssız yer. +inç * Esasen isim olduğu halde sıfat anlamı kazanması muhtemelen korkunç sözcüğünün etkisiyledir. gündüz günah [Aş. a. top mermisi.a.a. tazminat gerektiren eylem . market gümüş Tü [ viii] kümüş (= Tü künük [viii+ Uy] a. maskara. tebessüm etmek < Tü kül-" gül- gülünç Tü [ xi] külünç maskaralık (isim). gümbür onom [DK xv] gümbür gümbür davul sesi. gümrah [Yus xiv] dağınık & Fa gum kayıp + Fa râh/rah yol" rahvan gümrük [Kan xv] ~ OYun kommérki(on) ticaret. güneş. sahra. ticaretten alınan vergi ~ Lat commercium ticaret < Lat commercari ticaret yapmak & Lat con.OFa winâh/winâs a. [Env xv] güm at nalı sesi ~ Fa gumrâh yoldan sapmış. < Fr goéland balıkçıl kuşu ~ gwelan güllaç * Yemek adları yapan -ac ekiyle. günce YT [TDK 1974] günlük <Tügün"gün .güler görünmek.

a.Fa kundurak bir tür güzel kokulu reçine. gür gür2 onom [DK xiv] gürleme sesi.a.kabadayılanmak * Karş." güreş- * Fiil adı yapan -(i)ş ekiyle. bahadır. aktüel. güreş[mek Tü [Kaş xi] küreş. yabancı ülkede olma. [ xi] küneş gün ışığı < Tü künit.). becerikli. a. Tü [ xi] kür cesur.güncel <Tügün"gün YT [TDK 1955] güncül günün konusu olan. küreççi. . [LL 1732] yevmiye < Tü gün " gün [TDK 1944] ruzname <Tügün"gün * Lat agendum (gündem) sözcüğünden esinlendiği açıktır. sık. Men xiv] günlük bir tür güzel kokulu reçine . Öte yandan TTü gürgen (toprağı açarak ölüleri yiyen masal yaratığı ? xvii). güreş <Tü [Kıp xiv] küreş. gündelik gündem <Tü YT [Men xvii] bir arazi ölçüsü. [TDK 1969] güncel * -cel ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. carpinus ~? < Tü *küre. Lat carpinus (a. sürgün " garp ~ Ar ġurbat [#ġrb msd. EErm garbeni. su akma sesi < gurbet [Aş xiv] ayrı ve uzak olma.savaşmak. kıvrak zekâlı.ışımak < Tü kün gün " gün < Tüg ün" gün [ BK 17 99 ] dağı n güne ş ta ra fı [MŞ. ışıtmak < Tü kün " gün < Tü küne. gündüz güneş gü n ey günlük2 gür1 Tü <Tü Tü [ viii] küntüz a. [ xiv] gür sağlam (kişi). yiğit. [DK xv] güreş tutmak ~ Tü *küre. gürbüz [Aş xiv] güçlü kuvvetli dolandırıcı. güreşmek < Tü kür [xi] yiğit. -dem ekinin işlevi belirsizdir. kabadayı" gür1 gürgen [ xviii] bir ağaç. Yun gábros.aydınlatmak. boswellia thurifera ağacı ve zamkı ~ Sans kunduruka/kundarikâ a.] vatandan ~ Fa gurbuz hilekâr. cüretli * Farsça sözcüğün anlamı genellikle olumsuzdur. bahadır.

boş görüntüyle kandırdı ~ Ar ğurüb [#ġrb msd. ġasl] yıkadı" gasil gut gutta damla güt[mek Tü [ xx/b] ~ Ar ġusl [#ġsl msd. insan topluluğu (= Fa guröha top. . aldanma < Ar * Arapça fiil geçişli olduğu halde masdarı geçişsiz fiillere özgü fucul veznindedir. DK xiv] OFa warz/wazr a. küre. damla hastalığı ~ Lat [Uy viii+] kü5-/küt. hoca. muhterem. mürşit ~ HAvr *gwrs-u. tad alma duyusu ~ Lat gustus tad ~ HAvr *geus. 3. tokmak ~ gusto [ARasim 1897-99] ~ İt gusto zevk.6) "sizi rabbinize karşı kim kandırdı?" gürz [Yus. değerli. a. Türkçe anlamın bu çelişkiden türediği düşünülebilir.] yıkama. manevi danışman ~ Sans gurú 1. a. küme. damla. a. 2. (= Ave vazra. seçmek " çeşit gusül [ xiv] gusl alma < Ar ġasala [msd. her türlü yuvarlak nesne ) gurul gır onom [LO xix] gurlamak/gurgur/guruldamak bağırsak sesi.tadına bakmak.gözetmek.] gün batımı < Ar ġaraba ~ Ar ğurür [#ġrr msd.) ~ Fa gurz ağır topuz. güveç Tü? [TS. bekçilik etmek güve Tü [ xi] küye a.a. ağır.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ güruh [Aş xiv] ~ Fa/OFa guröh kalabalık. Mâ ġarraka birabbaka? (Kuran 82.] aldatma. boy abdesti ~ Fr goutte 1. 2. [ÖSeyf 1920] gurultu < " gurup güneş battı" garp gurur [ xiv] ġarra aldattı. [ xx/c] ~ Fr gourmet yemeye ve içmeye meraklı guru [ML xx/c] ~ İng guru Hindu dervişi.gurme kişi ~ EFr grom(m)et * Nihai kökeni belirsizdir. öğretmen. beklemek. Karş. güven YT [CepK 1935] itimat < Tü güven-" güven- İnanmak > inan örneğine paralel olarak türetilmiştir. Kıp xiv] güveç topraktan yapılan yemek kabı * ETü küveç (at koşumuna ait bir parça) sözcüğüyle birleştirilemez.

örtmek ~ Lat cooperire a. Türkçe biçim Farsça sözcüğün literal çevirisidir. güvey güyegü Tü [Uy viii+] küdegü bir kimsenin kızıyla evlenen erkek. gu5ar.a. -el ekinin işlevi açık değildir. güya gü. güverte [EvÇ xvii] ~ Ven covèrta [İt coperta] örtü. laf. göğermek < Tü kök * Karş. +gâh . geçit. güzergâh ~ Fa guSargâh geçiş yeri. yy'a dek anlamı ağırlıkla olumsuzdur. ETü körk/körük (güzellik. Kaş viii+] kögürçgen/kögürçgün a. kaplama. söyleyiş. Men xiv] < Tü *küde. güz güzaf güzel görTü? Tü [ viii] küz sonbahar [xiv] ~Fa güzâf boş konuşma < Tü gör-" ~ Fa güya söz.mavileşmek.söylemek.güven[mek Tü [Uy viii+] köwen. widâr.a. [ xi] küwen-< Tü *küPen. a. a. güvence güvenlik güvercin göğercin mavi " gök YT YT [CepK 1935] garanti [CepK 1935] asayiş <Tü güven "güven <Tü güven "güven Tü [Uy. gökçek (güzel). Fa kabutar (güvercin) < kabud (mavi). böbürlenmek.mavimtraklaşmak. TTü görklü. gemilerde ambar üstü tabanı < Ven covèrzer [İt coprire] kaplamak. & Lat co(n)bastırarak + Lat operire kapamak " kon+. * Karş.şişinmek. Fr couvert (örtü). söyleyen < Fa guftan.misafir gelmek. guvernör [ xx/b] ~ Fr gouverneur yönetici < Fr gouverner yönetmek ~ Lat gubernare dümen tutmak. Moğ kübeğün (erkek evlat).. a. ileri ~ HAvr *wi-tero < HAvr *wi ayrı" gü+. [DK xiv] gözel. [Çağ xv] küzel. [Kırg ] közöl a. göğerişmek < Tü köker. damat. görünüş). bir aşirete katılmak? * Öte yandan karş. [Kıp xiv] köğercin . [MŞ xiv] < Tü *köğer-ç. yol < Fa guSaştan.a.geçmek ~ OFa widardan. yönetmek ~ EYun kybernâö a. = Ave vîtarsm öte.< Tü *keP-2 şişmek " gebe * 19. demek " güfte * Belki Fa gû ya ("söz işte"). iç güveysi gelmek. [Arg xvi] güzel. [TS xiv-xv. aperitif * Aynı kökten İng cover.

yaşamak.* Aynı Hintavrupa kökünden Sans vitarám. çarmıh [Aş. hac/hacc[Kut xi] ~ Ar Hacc [#Hcc msd.] bilgi.] kabarcık. haç 2. hacim " hacim .a. wizîn. tanıdı. Hubb] sevdi habire hay. kazık. kanıtlama) fiiliyle ilgisi gösterilemez.] kan aldırma < Ar Hacama bardakla kan çekti < Ar Hacm kabartı. birinci elden bilinen şey < Ar %abara denedi.a.] İslam öncesinden kalan Arap töresi uyarınca yılın belli bir döneminde Mekke'ye seyahat etme = Aram #xgg/x§y bayram yapma. ] sevgili. sınadı. " gü+ ~ Fa guzîda seçilmiş. direk. bre habis huylu ünl [Kut xi] ~ Ar Habîb [#Hbb2 sf.) ~ Erm %aç' 1. dost < Ar [LO xix] ha bre/de bre [Aş xiv] < Tü ha bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " ~ Ar %ab!6 [#%b6 sf. güzide [ xiv] guzîn. a.] kötü niyetli. habaset < Ar %abu6a kötülük yaptı" habis habbe <ArHabba. ileri). seçkin < Fa guzîdan. tohum haber [Kut.seçmek ~ OFa wizîdan.a. "hap1 [ xiv] ~ Ar %aba6at [#^b6 msd.< HAvr *ghabh. habislik ~ Ar Habbat [#Hbb1 msd. kötü habitat [ xx/c] ~ İng habitat yaşanılan yer. çevre < Lat habitare ikamet etmek. Aş xi] ~ Ar xabar [#%br msd.a.a. hacamat [ xiv] hıcamat/hacamat. oturmak < Lat habere sahip olmak ~ HAvr *ghabh-e. tümsek. bizzat yaşayarak öğrendi habip Habba [msd. DK xiv] (~ Fa %aç a. tane.] kötülük. [AL 192+] birini ölümcül olmayacak bir şekilde bıçakla vurmak (argo) ~ Ar Hicâmat [#Hcm msd. Alm weiter (öte. törenle kutlama * Ar #Hcc (tartışmada üstün gelme.

tümsek. boyut. kapattı. [Kut. tutuklama. son derece öfkelendi.) EŞKÖKENLİLER: Ar #h?d? : hadis. 2.] hizmetçi" hadim haddizatında had.] hizmetçi" hadis [ xiv] ~ Ar Hadie [#Hd6 sf.hacer hacet ihtiyaç < Ar Haca gerekti hacı hacim/hacmkabartı. el koydu. keskinleştirdi. vuku buldu (= İbr #%dş yeni olma = Aram #%dt a. bağladı. biledi. sınırlama. kapatma. kapatma.] keskin. hadise. havadis. haciz < Ar Hacaza engelledi. el koyma. hiddet gösterdi (= Akad eddu keskin. bıçağın keskin ağzı. 2. 2. sınır. 2. Aş xi] [DK xiv] ~ Ar Haccî [#Hcc nsb. haczetti had/hadd[Kut. iğdiş edilmiş harem ~ Ar %âdim [#%dm fa. sivri (bıçak.] " hac ~ Ar Hacm [#Hcm msd. a. vaka. Aş xi] hadd ~ Ar Hadd [#Hdd msd.] 1.] kısıtlama. ayağına köstek vurdu ) haciz/hacz~ Ar Hacz [#Hcz msd.] 1. yasakladı.] çıkıntı. kapsam. kılıç)) hadde levha [ xiv] erimiş madeni tel yapmak için kullanılan delikli maden < Ar Hâdd [#Hdd fa. ihdas .] hizmetçiler < " haydi [Men xvii] %âdim ı ey hizmetçisi. sınır koydu. Peygamber hakkında anlatılan anekdot < Ar Hada6a [msd.] engelleme. limit < Ar Hadda 1. yasal kısıt < Ar Hacara kısıtladı. hadim hizmet [Yus xiv] ~ Ar %âdim [#%dm fa. 3. bilenmiş. olay. kızgın " had ~ Ar fî Haddu-l-5ât kendi sınırları içinde " ~ Ar %adamat [#%dm çoğ. hacir/hacr~ Ar Hacr [#Hcr msd.] taş ~ Ar Hâcat [#Hwc msd. zat hademe Ar %âdim hizmetçi" hadım hadi hadım hizmetçisi » * Hadım (iğdiş) ve hadim (hizmetçi) biçimlerinin yazım yönünden ayrılması yakın dönemin eseridir.] gereksinme. Hudü6 ] oldu. köstek vurdu (= Aram #xgr tuttu. sınırladı. kalibre [ xiv] ~ Ar Hacar [#Hcr msd.

sır. ezberleyen " hıfz hafıza ~ Ar HâfiZ [#HfZ fa. saklayan. Yus xiv] hefte ~ Fa hafta yedili şey. palpitasyon. kimyacılar < öz Hafnia Kopenhag kentinin Latince adı * Kopenhag'da keşfedildiği için. Dan. süre " haf. gizli polis örgütü. bellek . hafiye [Men xvii] ^afiyet gizli şey. İng seven. [ 190+] teşkilat-ı hafiye gizli teşkilat.hadise şey. hikmet ~ Ar %â'in [#%wn fa. f. bilge olma " hikmet hain hıyanet [Yus xiv] ~ İng half- ~ İbr %âkâm hakim. muhafaza eden (şey veya kadın)" hıfz hafniyum [ xx/b] ~ YLat hafnium bir element ^ 1923 Dirk Coster ve Georg von Hevesy. kalbi hızlı attı hafi saklandı (= Aram #%py örtünme ) hafid hafif %iffat] hafif idi. insan yiyen bir tür cin " hafi hafız tutan. bilge < İbr/Aram #%km bilme. hafifledi [ xiv] [ xiv] [ xiv] ~ Ar %affy [#^fy sf.a. f. hafıza saklama yeteneği.] ağır olmayan < Ar %affa [msd.] saklayan.] gizli kapaklı şey. Alm sieben (yedi). hafriyat ilgili) [KT xix] kazı işleri (özellikle maden ve arkeoloji ile < Ar Hafr [#Hfr msd. yedi günlük süre < Fa/OFa haft yedi (= Ave hapta. akılda [Men xvii] kuvvet-i hafıza usit.] gizli < Ar %afiya gizlendi.Ar HâfiZat [#HfZ sf. olay " hadis haf yarım ~ Ger *halbaz [ xx/b] [MMem xvi] ~ Ar Hadî6at [#Hd6 sf. haftaym [Cumh 1932] futbolda devre arası time bir sürenin yarısı & İng half yarım + İng time zaman. Lat septem.] koruyan. EYun heptá. Ger *sebun.a.] kazı < Ar Hafara kazdı hafta [Aş. f.] torun ~ Ar %afıf [#^ff sf.a. tayming haham [ xvi] Musevi hocası sahibi.) ~ HAvr *septm a.] olmuş ~ İng halfback futbolda orta oyuncusu < İng half ~ Ar %afaqân [#^fq msd. [ 191+] hafiye gizli polis ajanı < Ar %afiyat [#%fy sf. titreme < Ar %afaqa titredi. * Aynı kökten Sans saptá(n).] hıyanet eden " . sır. ~ Ar Hafıd [#Hfd sf.] kalbin hafakan/afakan hızlı atması.

adi ve itibarsız olma < Ar Haqara [msd.] yargıç" * İng khaki (a. yargıç " hüküm hakipay ayağını bastığı toprak " hak2. bir kimsenin ~ Ar Haqîr [#Hqr sf. hakaret [ xiv] 1. uygun ve yerinde idi.a.yönelme. pa hakir hakaret [Yus xiv] [Kut. Aş xi] ~ Ar Haqîqat [#Hqq sf. eklenme bildiren önek + HAvr *meik-/meig. hakikat < Ar Haqqa 1. doğruladı hak2 hakan %ağan"kağan [MMemxvi] [Kut xi] -Fa%âktoprak-OFa%âka.) Hintçe yoluyla Farsçadan alınmıştır. hor ve hakir olma. karıştıran (< Fa/OFa âme^tan.] sahip olan. 3. Aş xi] [Kut. haklı idi.] hakir olma. ~ Ar/Fa x^qan Türk hükümdarı ~ Tü * Tü xağan sözcüğünün Farsça ve Arapçadan ödünç alınmış biçimidir. 2. doğru idi. aşağılama .a. kazıma.Ar Haqârat [#Hqr msd.karışmak.] aşağı.haiz havza ~ Ar Haiz [#Hwz fa. karıştırmak) & Fa/OFa â. âmez. . karıştırmak " miks hakem hüküm hakeza haki %âk toprak " hak2 [Men xvii] toprağa ait ~ Ar Hâ ka5â tıpkı bunun gibi" keza ~ Fa %âkı toprak rengi < Fa [Aş xiv] ~ Ar Hakam [#Hkm sf. Haqr] aşağıladı * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür.karışmak. kazıdı (= Akad ekeku kazımak. hakaretamiz & Ar Haqârat + Fa âmez karışan. aşağılık " hakk [etm ~ Ar Hakk [#Hkk msd. kaşımak) * Aynı kökün Aramice biçimi qop ile #%qq 'dir. f.] ~ Fa %âk-i pây ayak toprağı. elde tutan " hak1/hakk[Kut.] doğruluk. hakikat gerçeklik. katılma. tahkir etme. kalemkâri < Ar Hakka (metal veya ağacı) oydu. DK xi] ~ Ar Haqq [#Hqq msd. Ar Huqqa (hokka) sözcüğü Aramiceden alıntı olmalıdır. 2. gerçek idi.] ~ Ar Hâkim [#Hkm fa. doğruluk " hak1 hakim yargılayan.] oyma.

salon. bir hale geldi. oylum < HAvr *kol. havale. Frlibérateur karşılığı %alâS kurtuluş. Hall] 1. istihale. şimdiki zaman < Ar Hâla döndü. varolan durum " hal1 halas [Yus. lahavle. çözdü. gevşetti. durdu hal3/hal'~ Ar %alc [#%lc msd.] şimdiki zamanda. arındı. şimdi < Ar Hâl şimdiki zaman.] çözme. azat edilme < Ar %alaSa arı. bağlı olan bir şeyi açtı. çözüm < Ar Halla [msd. kurtuldu. hal1.] kurtuluş. kalemkâr " hakk hakkaniyet uygun < Ar Haqq " hak1 hakla[mak hakkından gel-" hak1 ~ Ar Hakkak [#Hkk im. serbest kaldı halaskâr [ 190+] kurtarıcı. doğru. hükümdarı tahttan indirme < Ar galaca soydu. hasbıhal. arzuhal. giysisini çıkarma. bir hal aldı. halet. yöneldi. halihazır. kurtarma + Fa kâr eden " halas. soyma.hakkâk oymacı. DK xiv] ~ Ar %alâS [#%is msd. Aş xi] Hâl ~ Ar Hâl [#Hwl msd. ihale. araya girdi) fiiliyle anlam ve köken ilişkisi açık değildir. havali.] hakkedici. berrak idi. evrildi. yolculuğu sona erdirdi.< HAvr *kel-2 kapatmak. tahavvül. havil. EŞKÖKENLİLER: Ar #h?wl: ahval. . saldı. durum.] 1. görünüm. hukuka [DK xiv] yenmek. halâ [MMem xvi] haliya ~ Ar Hâlâ [#Hwl zrf. < Fa Haqqânî [nsb.] 1.kablo. tahvil Ar #h?wl2 : muhal hal2/hall[Aş xiv] hall ~ Ar Hall [#Hll msd. halat [LF xvi] ~ OYun kalódio kalın ip < EYun kâlös. 3. mütehavvil. örtmek. derhal. 2. bir hale büründü. 2. temiz. halâ. binek hayvanından indi. giysi çıkardı hal4 [Aİhsan 1891] ~ Fr halle meyve ve sebze pazarı < öz Les Halles Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar < EFr halle salon ~ Ger *hallö büyük kapalı mekân. 2. varoluş evresi. kondu. hile. bir görüntü edindi * Ar Hala2 (engel oldu. perişan etmek < Tü hal1/hâl [Kut. ilmihal. &Ar [TS xiii] babanın kızkardeşi ~ Ar %alat [#%wl] teyze. dönüştü. gizlemek " kiler hala annenin kızkardeşi < Ar %âl dayı * "Hala" anlamı Türkçeye özgüdür.] adil. kâr halat kalod.

yırtık < Ar Ar Halat [#Hwl msd. bozuldu halel Xalla bozdu. Aş xi] [DK xv] kal . Qâlîqalca (= Erzurum) şehir adıyla birleştirilmesi fantezidir. 2. ahali. f. halef" halef halihazır hazır halik sıfatlarından biri" halk2 [Kut xi] [Kut xi] ~ Ar xalîc [#xlc sf. durum " hal1 Ar xalxal [#xlxl] ayak bileziği < Ar xalxala [Kut. mahlukat < Ar %alıqat yaratılmış alem. [Men xvii] (vulg. ardıl < Ar %alafa ı ardından geldi.halay [ xx/b] Anadolu'da düğün ve törenlerde oynanan toplu dans Tü alay geçit resmi. ay ve güneşin yüzü.) cariye. koy ~ Ar xalîfat [#xlf sf. hasar. dişi köle ~ Ar %alâ'iq [#%lq çoğ. ~ Ar xâliq [#XİQ fa.] hal. mahlukat. [Neş xv] halk. 1940 lardan sonra edebi dile aktarılmıştır. bayatladı.1229) zamanında etimolojisi tartışma konusu idi. serbest < Ar xalâ DK xv] xalice/xalıça ~ Fa qâlî a. * Nihai kökeni belirsizdir.] şangır şungur etti hali boş idi" hela halı [xiv] [xiv] [xiv] Ar %alal [#%H msd] bozukluk.Ar xâlin [#xlw fa. hizmetçiler. Allahın . deldi halet halhal [onom.] yaratan. a.] boş. hane halkı. Yâküt (ö. çember. halayık [Kut.] birinin yerine ~ Ar Hâla-1-HâDir varolan durum " hal1. yaratı" halk2 halbuki haldır onom çalışma sesi hal bu ki " har2 < Ar Hâl durum hale ~ Ar halat [#hwl msd. aziz tasvirlerinde görülen hale halef [ xiv] ~ Ar %alaf [#%lf] birinin ardından gelen veya yerine geçen.] ayla ~ EYun (h)álos daire. haliç halife geçen. merasim " alay1 * Muhtemelen alay sözcüğünün bir Anadolu ağzındaki biçiminden. (yemek) arttı.] canlı varlıklar. yırttı. geri kaldı.] körfez. Aş xi] canlı varlıklar.

bölme )" halk2 * #Xİq kökünün "pay etme" anlamı Arapçada mevcut değildir. ~ Taino hamaka a.a.) + EYun genes. pay. işlenmemiş.a.] karışım. bölük.halim yumuşaklık. +jen1 * Kimyasal tuzların bileşiminde yer aldıkları için. halter < halüsinasyon [ xx/b] ~ Fr hallucination hezeyan ~ OLat (h)allucination bunalım. zincir ~ Ar Hallaç [#Hlc im. ^ 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo. silah kabzası [esk. İsv. halt %alaTa karıştırdı halter Ger *haldan tutmak [ xiv] [ xx/b] ~ Ar %alT [#%1T msd. Orta Amerika yerli dillerinden. hamak [Bah 1924] ~ Fr hamac iki ağaç arasına gerilen salıncaklı yatak ~ İsp hamaca/hamaque a. boş ve ıssız olma " hela ham1 tecrübesiz kimse ham2 onom [Yus. Aramice sözcük EYun demos (1. . genet. tatlılık. karıştırma < Ar ~ İng halter tutamak. ahali (= Aram %elqâ pay. pay etme. İsp.tuz (~ HAvr *sal-d. 2. halo. Yus xiv] yeme veya yutma sesi ~ Ar xalwat [#xlw msd. kimyacı (1779-1848).] çember.a. biçim verme ) halka baklası.] arı. yaratış < Ar %alaqa yarattı (= Aram #%lq 1. sayıklama < EYun (h)alyssö bunalmak halvet kalma. 2. Halc] pamuk attı [ xiv] ~ Ar Halqat [#Hlq msd.doğuran " salam. 2. saf. halk2 [etm [ xiv] ~ Ar %alq [#%lq msd. ölçme.] yaratma. bir yana ayrılan kısım.] yumuşak huylu < Ar Hilm [Yus xiv] ~ Ar %âliS [#%1S fa. & EYun (h)áls. DK xiv] [Aş. kısım < Aram #%lq pay etme. halk) deyiminin tam karşılığıdır. ring hallaç [msd. bu gruptan gazları kullanan lamba # Jakob Berzelius.] yalnız ~ Fa %âm pişmemiş. kimyada klor ve benzeri elementler grubu.] pamuk atıcı < Ar Halaca halojen [ xx/b] ~ Fr halogène 1.a.]. temiz " halas halk1 [Kut xi] ~ Ar xalq [#%lq] herhangi bir insan topluluğu. tarihçi. halka. sabır halis [ xiv] ~ Ar Halım [#Hlm sf.

fanatizm < Ar Hamisa coşkulu idi hamburger [ML xx/c] arası köfte < öz Hamburg Almanya'da bir kent [CodC xiii] hammal [Yus xiv] ~ Ar Hamaqat [#Hmq msd. sena hami hamil hamile taşıyan. derli toplu. ısıran. nine ~ Ar hamiş [#hmş fa. aşırı ~ İng hamburger bir tür ekmek * Modern anlamı 1885 ile 1900 yılları arasında ABD'de doğmuştur. haminne » " hanım.] "çok ~ Erm [KT xix] becerikli. elinden iş gelir ~ Ar Hamâsat [#Hms msd. ~ Ar Hammâl [#Hml im. akkor oldu. yüklendi . yükleme haml [etm < Ar Hamala taşıdı. yüklü " hamil ~ Ar Hamin [#Hmy fa.] himaye eden " himaye ~ Ar Hâmil [#Hml fa. yüklü " haml [DK xiv] gebe < Ar Hâmil [#Hml fa. 2. evrak çantası.] 1. [KT xix] vatan uğruna ~ Ar Hamiyyat [#Hmw msd. hamd < Ar Hamada övdü. ılıca. hamd. hamdüsena. uçak gemisi" anlamlarıyla kullanılır.hamakat aptallık < Ar Hamuqa aptal idi hamal taşıyıcı " haml h am am ısıtan". çok [ xiv] ~ Ar Haml [#Hml msd.] ateşli gayret < Ar Hama çok sıcak idi. kaplıca " humma hamarat hamarod sıkı. Muhammed hamdüsena hamd.] ahmaklık.] taşıyan. Aş xi] ateşli gayret. yüceltme EŞKÖKENLİLER: Ar #h?md : elhamdülillah. sayfa kenarına hamiş eklenen not < Ar hamaşa ısırdı hamiyet mücadele hırsı öfkelendi" humma [Kut.] taşıma.] övme.] yük ~ Ar Hammâm [#Hmm im.] coşku.] ~ Ar Hamd wa sana' övme ve yüceltme " * Arapçada aynı sözcük "taşıma aracı. titiz hamaset cesaret. yüceltti [Kut xi] ~ Ar Hamd [#Hmd msd.

kervansaray han1 yeri. 2.a. konak ~ Fa/OFa %ân hane. hamsin ~ Ar %amsm [#%ms] 1. ~ EAlm hamustro ~ Slav %omestorb a. a. mayalandı * Aynı kökten Ar %amr (mayalı içki. Xâmpsi Karadeniz'e özgü bir balık * Nihai kökeni belki eski bir Karadeniz dilinden. DK xiv] ~ Fa/OFa %ân hane.] taşınan yük hamur [CodC xiii] %amır ~ Ar ^amîr [#%mr sf. konak. gırtlak. hücum " haml [Yusxiv] ~Ar Hamlat [#Hmlmsd.] kabarmış hamur. İng hame (boyunduruk). Env xiv] ~ Ar Hancar kısa savunma hançer bıçağı ~ Aram ^angsrâ a. mayalı hamurdan yapılan ekmek < Ar şamara kabardı. Nihai kökeni tesbit edilemedi. maya. DK xiv] [Yus.] yüklenme. = Akad gangaritu a. ~ Yun hamsi [Amr xv] %amsi . şarap). veya boğazı kapatan kas (= İbr gargeret a. hamut koşumu. hançere [Gülxv] ~ArHancarat[#Hncrmsd.) handikap [ xx/b] ~ İng handicap oyunda karşı tarafa peşinen verilen puan. [EvÇ xvii] xapsi a. dezavantaj < İng hand i' cap "el şapkada". boyunduruk [LO xix] ~? Bul hamút / Sırp homut at * Karş. eski bir oyun & İng hand el + İng cap şapka " kep . konak [Uy viii+] %an/kan = Tü %ağan/kağan hükümdar " kağan [DK.hamle atılma. Alm hamen. tahmis hamster [ML xx/c] ~ İng hamster bir tür küçük kemirgen ~ Alm hamster a.a. kervansaray han2 Tü [Yus.a.a. elli. konak.] boğazın üst kısmı. f. hamule haml ~ Ar Hamülat [#Hml sf. han1 yeri.a. kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre < Ar %amsat beş EŞKÖKENLİLER: Ar #?ms : hamsin.

[ xvi] soylu kadın (Moğol ve < Tü %an hükümdar " han2 * -um/-ım dişil ekinin kaynağı belirsizdir. hanif ~ Ar Hanîf [#Hnf sf. tefsirde çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. İbr %anut (dükkân) biçimleri Aramiceden alınmıştır. dükkân < Aram #%nt bükme. şarkı söylemek (= Ave hvan.] 1. tek tanrıcı = Ar Hanaff [nsb. kaba. serranus hepatus ~ [Bah 1924] ~ Fr hangar korunak. konak. = İbr %anep kâfir. biçimsiz (vulg. İbrahim'in dini inancını tanımlamak için kullanılan bir sıfat. prenses. kemer yapma * Ar Hanut. Men xv] ebucehil karpuzu. dinsiz * Kur'anda kullanılan deyimin anlamı muğlak olup. hani2 E Yun %anne a. [DK xv] kangı ~ Yun %anni bir balık türü. Sözcüğün nihai anlamı Yun kámara (1. hanzo [ 197+] kaba ve aptal adam (argo) Sunal'm aynı adlı filminde bir karakter öz Hans Alman erkek adı < öz Hanzo Kemal . tımarhane.a.hane/+hane [Yus xiv] Arap rakamlarında basamak ~ OFa xânag a. salhane. colocynthus hanut [ xx/b] çarşıda müşterileri belirli bir dükkâna yönlendirme işi ve bu işten alınan komisyon ~ Erm %anut' dükkân ~ Aram %anüTâ kemerli taş oda. eczane. umumhane hane hanedan +dan1 ~ Fa %ânadân "hane tutan". çardak [esk. darphane.a. depo.a. putperest. 2. [Oğ xi] %arjı. kitabi dinlerden önceki dinlere mensup ~ Aram %anspâ [#%np] a. kemer. yer. hanım Tatarlarda) <Tü [Çağ xv] %anum hükümdar eşi.a.] pagan.şarkı söylemek " kanto hangar uçak deposu ~ Ger *haimgardhangi Tü [Kaş xi] kanu/kayu a. kemerli taş oda) ile paralellik gösterir. kütüphane. şarkı söyleyen < Fa/OFa x\vândan/xanldan okumak. mahpushane. kraliçe. memişhane. " han1 ~ Fa %ana ev. a.) ~ Ar HanTal/%anTal acı meyvesi müshil ve çocuk düşürücü olarak kullanılan bir bitki. meyhane. xan/%anum ve beg/begüm biçimlerinin bilinmeyen bir Asya dilinden devralındığı düşünülebilir. [LO xix] iri. Kuran'da Hz. 2. hanende ~ Fa %\vânanda okuyan. hantal [Amr.. kavisli hale getirme.]. ebucehil karpuzu. hanedan. sülale " hane. hapishane. kerhane.) ~ HAvr *kan. adem inciri. EŞKÖKENLİLER: Fa ?ana : berhane. cephane.a. konut. şeşhane. hücre.

İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi " harç harakiri intihar & Jap hara karın + Jap kiri deşme haram tabu. . kapatma. En vx iv ] ~A rH ab s[ #H bs ms d. sıcak idi har2.] vergi. tane. hane < Tü hapş [onom. [DK. ) [187+] [Kut xi] [Aş xiv] ~Jap harakiri karın deşme yoluyla ~ Ar Haram [#Hrm msd.özellikle sarık veya baş örtüsü.] sıcaklık. virane " harap haraç [Aş. Aş xi] yıkım (isim). 2. ateş < Ar Harra [BK 1799] harıl harıl nefes nefese yürüme sesi [ 1924] ~ Fr haras at neslini ıslah için kurulan ~ Ar %arâbat [#%rb msd. dokunulması yasak olan " harem harami haram yiyem " haram harap yıkık (sıfat) a. hapsetti (= Aram #%bş bağlama . tutsaklık yeri < Ar Habasa kıstı. ~ Ar Haramı [#Hrm nsb. hapishane h apşı r[ ma k har1 ısındı.] viran etme.] haram cı. [Kut. ~ Ar %arâb [#%rb msd. yıktı (= İbr/Aram #%rb Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. kapattı. Env. harıl onom + < on om [KT xix] mahbes & Ar Habs + Fa %âna " hapis. kuşak. hara çiftlik < Nor harra bir at rengi harabe yıkıntı. yıkım.] harap şey. tıpta hap hap2. kısıtladı. Men xv] harab yıkılmış. ]1 . tutsak etme. a.] hapşırık sesi ~ Ar Harr [#Hrr1 msd. Akad abşu (kuşak. yıkıntı < Ar şaraba viran etti. at koşumu = Akad abâşu bağlama) * Karş.hap1 Habb [#Hbb1] tohum. hapır hapaz[lamak onom [Mercimek xv] tıpta tane haline getirilmiş ilaç ~ Ar yeme sesi [ xvi] hapaz tokat ~ ? hapis/haps[ DK . Yus xiv] ~ Ar %arâc [#%rc msd. kemer).] yasak.

tabu. yolluk & Ar %arc gerekli şeyler. dışarı çıktı. dinen yasak sayma) * Türkçe kullanımda Ar Harım (dokunulmazlığı olan yer.] 1. 2.] yasak. özellikle saman ~ Ar Harârat [#Hrr1 msd. Tü çizmek. sarf. banal & Ar %arc uygun olan şey. duvar örmede kullanılan kum ve kireç karışımı ~ Ar %arc [#%rc msd. masraf.] 1. gereken şeyler. 2. evde kadınlara ayrılmış olan kısım. [Men xvii] 2. * Nihai kökeni eski bir Akdeniz dili olmalıdır. 2. sivri bir uçla çizmek. Karş. DK xiv] < Ar %arc masraf" harç harcıalem ~ Fa %arc-i câlam herkesin harcı. haremlik) ile birleşmiştir. Hurûc] çıktı. gereç. çıkma. Hirm/Hirmân] yasakladı. hare harekât Harakat" hareket hareket < Ar Haraka hareket etti. yazı birimi.] ısınma. bir şeyin üretiminde kullanılan hammadde. [KT xix] 3. harç [CodC xiii] 1. dışladı. gereç + Ar câlam dünya. resmi işlemler için ödenen para. malzeme < Ar paraca [msd. gereç + Fa râh/rah yol" harç. masraf. a. keskin veya sivri olma ) * "Yazı" anlamı muhtemelen eski çivi yazısının şeklinden veya "sıvri bir uçla kazıma" eyleminden ötürüdür. alem2 harcırah ~ Fa %arc-i râh yol için gereken şeyler. çıkış yaptı. savaşçı.] hareketler < Ar ~ Ar Harakat [#Hrk msd. dolaylı vergi. devindi [ xiv] [Aş xiv] ~ Fa xâra/%ârâ dalgalı kumaş ~ Ar Harakat [#Hrk çoğ.] devinim ~ Ar %ardal hardal bitkisi ve tanesi ~ Aram harem [ xiv] Mekke civarındaki belli bölge ki Hac esnasında ihramla girilir ~ Ar Haram [#Hrm msd. harf (= Aram #%rp bileme. 4. harcama. dokunulmaz < Ar Harama [msd. harf [Kut. sıra malı. çıkıntı yaptı. ~ Ar Harbî [#Hrb nsb. Aş xi] ~ Ar Harf [#Hrf msd.] harple ilgili. kutsal. rahvan hardal %ardalâ a. Lat scribere (1.harar çuvalı ~ ? hararet ısı"har1 harbi askeri sınıfa mensup kişi " harp1 [ xiv] [Aş xiv] ~ Ar ğirar/ğirarat [#ġrr] çuval. Yun grâfö. dokunulmaz kıldı (= İbr/Aram #%rm yasaklama. herkes " harç. mızrak veya kılıcın keskin ağzı. . yoldan çıktı harca[mak [Aş.

] hırslı " hırs harita [MMem xvi] xarti ~ Ar ^arîTat harita. a. hariç hariciye verilen ad harika " harikulade [ xiv] ~ Ar %âYic [#%rc fa.a. yardı.. dışarı çıkan " harç (umur-u) hariciyye 1836'da kurulan dış işleri bakanlığına < Ar %âYic [#xrc] dış " hariç [KT xix] harikulade şey < Ar %âriqu-l-câdat^ harikulade ~ Ar %âriqu-l-câdat^ "adet yırtan". doğaüstü & Ar %âriq [#%rq] yırtan (< Ar xaraqa yırttı. [LO ] balıksırtı ~ Fa %ar puşta eşek sırtı & Fa %ar eşek + Fa puşta sırt" puşt Fa %arpuşt ("diken sırt" = kirpi) ayrı kelimedir. delip dışarı çıktı ) + Ar câdat^ alışkanlık. kâğıt. tütün karma ~ Fa firman ekini kepeğinden ayırmak için savurma harmandalı Ege bölgesinde eşekçilere özgü oyun havası < Tü harbende/harmanda [xvii-xix] eşekçi. uşak " harpuşta. bende harmani Tü harman " harman * Anlam ilişkisi açık değildir. olağan dışı. +zede haris [Kut xi] ~ Ar HâriS [#HrS fa. rutin " adet2 harikzede + [KT xix] yangın vurmuş. [Men ] %ırmen vulg. a. dışarı. pelerin %arbâ kılıç veya mızrak = İbr %3i*eb a. & Fa %ar eşek + Fa banda hizmetçi. katırcı ~ Fa farbanda a. özellikle deniz haritası ~ Aram %artâ a. harman a. yangın afetine uğramış & Ar Harîq [#Hrq] yangın + Fa zada vurmuş " mahrukat.a. harita " kart2 harman [ xiv] %ırmen ekin savurma. 2. ~ EYun %ârtes 1.] savaş (= Aram [TDK 1955] bütün vücudu saran kolsuz üst giysi. harp1. harmoni harnup harp1 » » [Aş xiv] harb " armoni " harup ~ Ar Harb [#Hrb msd. [KT ] ciltlenecek kitabın formalarını dizme.yazı yazmak).] dış. . Sam #%rb (kılıç. Karş. kesici alet) sözcüğüyle ilişkili olduğu varsayılabilir. = Akad %arbu bir tür kesici alet) harp2 harpuşta makaslı dam [ xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti" arp [Men xvii] %arpüşte omurgalı çatı.

yaramaz ~ Ar Haşan [#Hşr nsb. ekip biçti (= Aram #%rt/%rS yarma. perişan ~ ? hasat HaSada ekin biçti (= Akad eSâdu a.] hicap. tarım.] börtüböcek. ayrı. a. 2. hal1 haseb[iyle hesaplama " hesap haseki hükümdarın yakını < Ar %âSS " has [Aşxiv] ~ Ar Hasba-l-qadar kaderin gereği < Ar ~ Ar Hasba-1-Hâl durum değerlendirmesi ~ Ar Hasab [#Hsb msd.] ölçme. her ~ Ar Hasad [#Hsd msd. terbiyesiz. tarım < Ar Hara6a toprağı sürdü.] haşerata ait < Ar Haşarat" haşere [ML xx/c] yorgun.) has [Kut. toplumsal anlamda seçkin. tarla sürme.] 1. haşema [Hürr 1998] bir tür mayo ~ Ar Haşamat [#Hşm msd. kazma.] kayıp. akıl yürütme. değerlendirme " haseb.] kıskançlık < Ar . Aş xi] seçkin.a. kader hasbıhal " haseb.) ~ Ar HaSad [#HSd msd. EKİN. ayrılan.] ekin biçme < Ar hasbelkader Hasb hesap. haşa [Yus xiv] ~ Ar Hâşâ-llâhi Allah göstermesin < Ar Hâşâ [#Hşw] uzak etsin! < Ar Hâşâ [msd. [ 191+] eğitim yoluyla aktarılan hasletler (Fr culture karşılığı) ~ Ar Har8 [#Hr8 msd.] kültivasyon. zarara uğradı haşarı adam haşat [ xiv] ~ Ar %asâr [#%sr msd. özellikle hendek kazma ) * Ziya Gökalp tarafından Fr culture karşılığı olarak kullanılmıştır. Karş. dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi < Ar Haşama utandı" haşmet haşere türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık " haşır1 haset Hasada kıskandı [Aş. zarar < Ar %asira [ xiv] haşeri haşere gibi veya haşerata ait. doldurdu hasar hasar gördü.hars [Men xvii] ekip biçme. Yus xiv] ~ Ar Haşarat [#Hşr çoğ. Haşw] araya bir şey soktu. özel. ~ Fa %âSagı "seçilmiş olan". elit" husus ~ Ar xarrüb/%arnüb keçiboynuzu (= Aram ~ Ar %âSS [#%SS fa. harup/harnup %arrüb = Akad %arüpu a. KÜLTÜR.

2. hukuki bir işlemde karşı taraf haşin ^uşünat] kaba ve saygısız idi [ xiv] [Kut xi] hasm [Aş. paravan.haşhaş somniferum ~ Sans khaskhasa a. toplanma.] üreyen şey. mizaç haşmet [Kut xi] maiyet ve hizmetçi sahibi olma. hasıl veya konuşmanın özü " husul hasıla hasılat HâSilat" hasıla hasım/hasmmuhalif. ~ Ar HaSîr [#HSr sf. 2. ürün. haşere. yücelikten yoksun < Ar %assa [msd. haşiye ~ Ar Haşiyyat [#Hşw msd. gelir. f.a. mahşer.(suda kaynatarak pişirmek. 2.] gelirler < Ar ~ Ar %aSm [#%Sm] düşman. mahşer haşır2 hasis onom yaprak veya kâğıt sesi [ xiv] hakir. cimri.] huy.] aşağılık. alçak.Ar %asıs [#%ss sf. taallukat .] 1. hakir. ~ Ar %aşm [#%şn sf. özellikle ot veya kamıştan örülü yaygı" hasr haşır1 [Yus xiv] haşr ~ Ar Haşr [#Hşr msd. dip notu " haşa hasiyet haşla[mak <Tü [Aş xiv] [MŞ xiv] sulu yemek pişirmek " has < Tü *aşla. adi.] dolgu. haşarı. [KT xix] 1. kıyamet < Ar Haşara (kalabalık) toplandı. sayfanın kenarına eklenen yorum. nekes.] 1." aş * Erm %aş. Yus xiv] ~ Ar %aş%aş afyon bitkisi. haslet " husul [Aş xiv] ~ Ar %aSlat [#%si msd. kıymetsiz . yy'da ağır basmıştır. hizmetçiler. kaba < Ar %aşuna [msd. kumaşın kenar süsü. ucuz. haşlamak) fiiliyle benzerliği tesadüfi olmalıdır. kalabalık etme. debdebe. %issat] aşağılık ve hakir idi * "Cimri" anlamı 20. kaynaştı EŞKÖKENLİLER: Ar #h?şr : haşır1. papaver ~ Ar HâSil [#HSl fa. gelir " hasıl ~ Ar HâSilât [#HSl çoğ. değersiz. işin ~ Ar HâSilat [#HSl fa.] sert. tabiat.] her türlü hasır [CodC xiii] hasir örgü. [KT xix] ecnebi hükümdarlar için kullanılan saygı deyimi < Ar Haşam [#Hşm] maiyet.

sınırlama < Ar HaSara etrafını çevirdi. melce (< Ar a'âba geri döndü )" haşmet haspa [Bah 1924] sevimli yaramaz. haşmetmeap [ xix] ecnebi hükümdarlara mahsus bir unvan & Ar Haşmat + Ar ma'âb [#'wb iz/m. hatip hitap [ xiv] hutbe okuyan ~ Ar %âTib [#%Tb fa. hicap). yanlış < [LL 1732] HaTl taş duvarı berkitmek için araya konan yatay * Ar *HaTll veya *HaTl biçimine rastlanmamıştır. damga ~ Mıs xtm a. Ar Hişmat (utanma. Türkçe türevler bambaşka bir anlam kazanmıştır. içerdi hasret [Aş. Gül xiv] sayrı. bloke etti. yazdı (= Aram #%TT kazıma. f.] çok ~ Fa %asta yaralı < [Mercimek xv] [Yus. sınırladı. külhani ~ ? hasr[etm [MMem xvi] ~ Ar HaSr [#HSr msd. mühürleme. ayrıcalık.] yanılgı.) hata Ar %aTâ yanıldı. çizim sanatı < Ar %aTTa çizdi. %uTür] aklına geldi.* Arapça #Hşm (utanma. 2. anımsadı * Ayrıca Ar %aTura (önemli idi. seçkin kimse. çentme. özellikle Kuran'ı ezbere okuma ~ Aram ^stîm/^âtsmâ mühür. ezberleme. ciddi ve tehlikeli idi).] bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme (= Aram #%sr eksik veya yoksun olma ) " hasar hassa [Yus xiv] özellik. .] geri dönülecek yer. sığınılan yer.] düşünce. yanlış yaptı hatıl ağaç ~ ? [Kut xi] ~ Ar %aTâ' [#%Ty msd. hatim/hatm[Yus xiv] %atm ~ Ar %atm [#^tm msd. ~ Ar Hassas [#Hss im.] hitap eden " ~ Ar %âTir [#^Tr fa. • Hatırlı/hatırsız sıfatları hatrı sayılır (düşüncesi önemsenir) deyiminden türemiştir. Yusxiv] ~ Ar Hasrat[#Hsr msd. Karş. hatır/hatr[Kut xi] bellek < Ar %aTara [msd. tereddüt etme) ile eşkökenlidir. akıl. taş üzerine yazma = Akad %aTâTu a.a.] 1.] çizgi. hicap duyma) fiili Aram #xşm (susma. elit" has hassas hisseden.] etrafını çitle çevirme. yaralanmak ~ Ar %âSSat [#%SS fa. kapatma.] özel olan şey. duyarlı" his hasta Fa %astan yaralamak. a. sağlığı bozuk hat/hatt[Kut xi] ~ Ar xaTT [#xTT msd.

Türkçe sözcük 13. f. yönlendirme Hawâlat [#Hwl msd. kadife veya ~ ? [Env xv] hav hav ötme sesi. ~ Ar %awf [#^wf msd. -ni Sogdca dişil ekidir. hükümdar & Sogd %\va kendi + Sogd tâw güç. elit < Ar %âSSat" hassa havf korktu havi kapsadı. ~ Ar Hawâdi6 [#Hd6 çoğ. [passim. içerdi [Yus xiv] [Yus xiv] ~ Ar %awâSS [#^SS çoğ.hatıra anı " hatır hatmi hatta hattat hatun [MMem xvi] ~ Ar %aTirat [#^Tr fa.] korku < Ar %âfa ~ Ar Hâwin [#Hwy fa. güçlü " hodbehod * Sogd %\vataw. Ar #Hwr2 veya İbr/Aram #%wr (beyaz olma) kökleriyle alakalı olmadığı açıktır. havale [Aş xiv] yöneltme.] akılda kalan şey. a. bir borcu başkasına devretme " hal1 havali [Gül xiv] ~ Ar ~ Ar Hawâlin [#Hwl çoğ. [DK xv] vafvaf köpek sesi [CodC. elçi. haberci < Eth [#xwr] gitmek * Nöldeke. transfer. çevre < Ar Hawl çevre < Ar hâla döndü. hav1 havlu havı. ince ve yumuşak kıl hav2 hava havadis hadiseler < Ar Hadî6at" hadise onom [Men xvii] Hav kumaşın yüzünde oluşan pürüz. xiii] yasal eş. dönüştü " hal1 havan [ xiv] ~ Fa/OFa hâwan a. yy'da Baktria krallarının ünvanı olan EYun autokrâtor sözcüğünün tam çevirisidir. [ xiv] xıtmi [ xiv] ~ Ar %iTmı hatmi bitkisi. havari ~ Ar Hawârî [#Hwr nsb.] aktarma. topladı.] çizimci" hat [Or.a.] olaylar.Sogd %\vaten [f ] kraliçe (= Sogd *%watâw-ni) < Sogd xwatâw kral. zevce .] özel olanlar. havas seçkinler.] İsa'nın 12 müridinden her biri ~ Eth %awâr yolcu. Aş xiii] [MMem xvi] ~ Fa hawâ a. yy'dan önce sadece "kraliçe" anlamında kullanılmıştır.] etraf.] içeren < Ar Hawâ . athaea officinalis ~ Ar Hattâ ta ki (edat) ~ Ar %aTTâT [#%TT im. Uy viii] xatun/katun kraliçe. MÖ 3. Beiträge 1910.

İng caviar (a. a.). Aram %ibru (aşiret). sahip oldu hay ünl [Kut. DK xi] ilgi.a. sarnıç " havza ~ Ar HawD [#HwD msd.] imgelem. içtima < İbr #%br bir * Karş. cehennem < Ar hawâ düştü. gurme? & Fa %âwı lezzet (< Fa %â'idan tadına bakmak. birleşme ~ Ar Hawl [#Hwl] güç. dipsiz kuyu. gövdeden ayrılmış ruh < Ar %âla hayal etti . tatmak) + Fa yâr seven. mide " [MŞ xiv] hevic . 2. husye ~ OFa hayal [Yus xiv] ~ Ar %ayâl [#%yl msd. uçtu havyar [Kan xv] Hazar Denizine özgü bir tür mersin balığı yumurtası ~? Fa *%âwiyâr lezzetsever. havuz. alpinia [Men xvii] havlı/havlu makreme tüylü peşkir < Tü ~ İbr %ebrah [msd. [Men xvii] hevc vulg. hauc ~ Fa havuz [ xiv] havz amacıyla açılan çukur. testis.] 1. ~ Fa %âya i yumurta. Karş. üzüntü belirten ünlem haya1 utangaçlık haya2 %âyag yumurta [Aş.] utanma. varlık. tuttu. cemiyet). birlikte olma. Yus xiv] [ xiv] ~ Ar Haya' [#Hyy/Hyw msd.] cemaat. ~ Ar HawSalat [#HSl] kuş kursağı. Akad %uburu (cemaat. havlu hav1 " hav1 havra araya gelme. dost * Kökeni çok tartışılmıştır. havsala husul havuç hawic a. kaygı. dilek. İt caviale. havza ~ Ar Hawzat [#Hwz/Hyz msd. bir şeyin sınırları içinde olan < Ar Haza elde etti. zihinsel görüntü. Batı dillerine İtalyanca yoluyla Türkçeden geçmiştir. mülk. mecal" hal1 ~ Fa %âwlincân havlıcan bitkisi. [KT xix] kalaycıların erimiş metali tutmak için kullandıkları çekice benzer alet ~ Ar hâwiyyat [#hwy] uçurum. 2.havil/havlhavlıcan galanga ~ Sans kulangcana a.] su biriktirmek havya [Men xvii] hâviye cehennem.a.

[İAr 193+] habeden bedavadan. çit < Ar HâTa [msd. başıbozuk). en iyi. [ 198+] kalender sofrasına mahsus bir yoğurtlu meze < öz Haydar Erdebil şeyhi. Peç xvii] Macar piyade askeri. avlu < Ar Halt çevre duvarı. 1488) < Ar %aydâr arslan haydi haydut başıbozuk ünl [ xvi] hayde/hay de/haydi/de hayde " hay [Men. fantom " hayal hayat1 [Aş. %w^âh. alevilerin giydiği kızıl başlık. HayT/HlTat] etrafını çevirdi. Cüneyd'in oğlu ve Şah İsmail'in babası (ö. Yus xiv] canlı olma. sakındı haybe [AL 192+] habe yemek (argo). dilemek)" hayır2 hayıt & Ar %ayr iyilik + Fa %\vâh isteyen (< Fa ünl [KT xix] onaylama deyimi [Neş xv] hay u hüy [Yus. yaşar idi ~ Ar %ayalat [#%yl] doğaüstü görüntü. savundu.] < Mac hajdú başıbozuk piyade.istemek.] 1. ~ Ar Hayf eyvah! yazık! [Men xvii] %ayr olumsuz cevabı nazik dille ifade eden söz [BK 1799] ayıd bir bitki. [ xviii] eşkiya. seçkin.] * "Yaşam süresi. [ xv] Kalenderi ve Bektaşiliğe yakın bir tarikat. hayhay hayhuy kalabalık sesi hayıf[lanmak (ünlem) hayır 1 . yaşama < Ar Hayya canlı idi. iyilik.] duvarlar. ömür" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. ~ Mac hajdúk [çoğ. akıncı * Karş. tercih etti hayırhah %wâstan. dervişlerin giydiği kolsuz yelek. hayır2/hayr[Kut xi] ~ Ar %ayr [#%yr msd. hayat2 ~ Ar HayâT [#HwT çoğ.Ar %ayr iyilik " hayır2 * Olumsuz cevabı dolaylı olarak ifade eden bir hüsnü tabir olarak kullanılmıştır. Bul haidut (eşkiya. iyi davranış < Ar %âra (iyi olanı) seçti. [LO xix] ayld/hayit . vitex agnus-castus. [AL 192+] habeden bedava ele geçirilen mal veya eşya (argo) Çing habe yemek haydari [ xi] Haydar'a ilişkin. Sırp/Arn hajduk. parasız (argo). Macarca sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. Rom haiduc. ~ Ar Haya'at [#Hyy/Hyw msd. 2.hayalet hayalet. korudu. DK xiv] " hay ~ Fa hay hüy şamata.

hayvan [Aş. hayrat iyilikler < Ar %ayr iyilik " hayır2 hayret < Ar Hara şaştı haysiyet sosyal konum. süvari takımı. ordu (= Aram %eylâ ordu = Akad ellatu a.) hazım/hazm< Ar haDama sindirdi [Aş xiv] . sinagogda ilahi okumakla görevli kişi. haymatloz [ xx/b] ~ Alm heimatlos hiçbir ülke vatandaşı olmayan kişi. umursamak < Tü hay ilgi ve kaygı ünlemi" hay hayli [MŞ xiv] %ayll çok güruh. her çeşit canlı varlık.a.[xvi-xix] < Ar %ayl at sürüsü. vatan + Alm -los -siz. statü < Ar Hay6 nerede hayta [ xix] haydut. canavar < Ar Hayya yaşadı. * Türkçe sıfat hayl-i filan (filan sürüsü) tamlamasından türemiştir. keyif < Ar HaZZa talihli idi hazan 1 [ xi] ~ Ar HaZZ [#HZZ msd. ~ Ar Hayrat [#Hyr msd.bağırmak.] konum. Yus.] meskûn ve ~ Ar %ayzurân tropik ülkelerde yetişen bir ~ Ar haDm [#hDm msd. a. şaşkınlık ~ Ar Hay6iyyat [#Hy6 msd. 2.] şaşırma. canlı olma. zenginlik. DK xiv] ~ Ar Hayawân [#Hyy/Hyw] 1. ruscus aculatus (= Aram %3zlrâ a. Yus xiv] ~ Ar Hayarân [#Hyr msd. canlı idi" hayat1 haz/hazz[Aş xiv] kısmet. ~ Fa %azân sonbahar hazan2 ~ İbr %azzân i tapmak görevlisi.] hayır işleri. yurtsuz & Alm heimat yurt. eşkiya.) < Tü hayla.] bağırma sesi " +kirhaylaz Tü? [ xix] haylamaz aldırmaz. [Aş. yoksunluk eki " hangar hayran şaşkınlık " hayret * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. yaşama. kantor ~ Akad %azânu kent yöneticisi" hazine hazer ekilip biçilen yer " huzur [Kut xi] ~ Ar HaDar [#HDr msd. at hırsızı ~? [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar %ayrât [#%yr çoğ. umursamaz aldırmak.] pay. 2. [DK xv] haykır-< Tü ay/hay [onom.] sindirim hazeran cins kamış.] şaşma.haykır[mak Tü [Uy viii+] aykır.

özellikle heba havada uçuşan toz zerresi hece [DK xiv] tempoyla okuma ~ Ar haca' [#hcw msd. heceleyerek okuma hecin [ xiv] tek hörgüçlü deve nesli bozuk. Anlam gelişmesi için karş. bir saygı deyimi " huzur ~ Ar HaDrat [#HDr msd. HaZr] çitle kapattı hazne konulan yer. boşa harcanan şey < Ar hadara yok yere ya da cezasız kan döküldü. huzurda ~ Ar Haziran Rum takviminin dördüncü ~ Ar HaZîrat [#HZr sf. bir cinayetin intikamsız ve kısassız kalması. nişan aldı ~ Ar hacın [#hcn sf. alfabedeki harflerin sırası ~ Aram hegâ [#hgy] düşünme. gerek Lane.] a. Aş xi] ~ Ar ^azînat [#%zn sf. "kanın yerde kalması". prezans. tempoyla manzume okuma.] 1. < Ar heder ~ Ar hadar [#hdr msd. hazır bulunan " huzur haziran ayı~? hazire [ xiv] mezarlık çevrili yer. Arapça sözcüğün anlamı OFa ganz/ganzmag (hazine. melez. hazine " hazine [ xiv] [Aş. depo. tek hörgüçlü sürek devesi hedef [Mercimek xv] hadafa [msd. he ünl [DK xiv] olumlama bildiren ünlem [Yus xiv] ~ Ar habâ' [#hbw msd. nezd. 2. yan. depoladı * Akad %azanu (kent yöneticisi) > İbr/Aram %azzan (tapınak bakıcısı) biçimleri Sami kökünün nihai anlamının "bakma. Oysa gerek Tacül Arus.] çitle ~ Ar %aznat [#%zn msd. huzur.] toz. * Huzura çıkma deyiminde sözü edilen eylemin soyut kişilik kazanmış halidir.hazin [Yusxiv] ~ Ar Hazm[#Hznsf. ~ Ar hadaf [#hdf msd.] 1. gözkulak olmak" olduğunu düşündürür. kasa.] hazır olan. f ] kıymetli eşya veya para konulan yer.] kıymetli eşya veya para * Kamus-ı Türki'ye göre hazine sözcüğünün Türkçe zebanzedidir. mezarlık < Ar HaZara [msd. a. hazret [Aş.] 1. boşa gitti . Arapça biçimi %azlnat varyantı olarak zikrederler. depo.] 1. saklama yeri < Ar gazana sakladı. Yus xiv] mevcudiyet.] hüzünlü "hüzün hazine [Kut. kasa) 'dan etkilenmiştir. hadf] hedefledi. 2. f. 2. soysuz. 2. Yus xiv] ~ Ar HâDir [#HDr fa.

) helal [Kut. hekt(o)+ (h)ekatón a. < Aram #%km bilme " hikmet heksa+ a. hektar Lat centum : kantar. tabip ~ Aram %aklm a.a. EŞKÖKENLİLER: EYun (h)ekatón : hekt(o)+.altı ~ EYun (h)eks * Aynı kökten Lat sex.hediye [ xiv] armağan ~ Ar hadiyyat [#hdy msd.] titreme.aramak.a. izin verdi" hal2 hele helecan < Ar galaca titredi. İt sei. tenha idi. önderlik etmek ~ HAvr *sâgeyo< HAvr *sâg.< HAvr *swâd. ~ HAvr *s(w)eks. a. Aş xi] yasak olmayan < Ar Halla çözdü. vakum.] izinli olan.] hikmet sahibi. Yus xiv] ~ Ar halâk [#hlk msd. lider. hoş * Aynı kökten İng sweet. a. ~ HAvr *dekm-tom. Fr six. 2. santim1. mahv < Ar halaka tükendi (= Aram #hlk gitme. hegemonya [ xx/a] ~ Lat hegemonia hüküm sahibi olma. a. sarsıldı [Yus. ~ Fr héxa. yürüme = Akad alâku a.] tükenme. abdesthane ~ Ar %alâ' [#%lw] boşluk. salyangoz ~ EYun (h)elissón helezon < EYun (h)elissö (asma filizi gibi) sarılmak. dinen ~ Fa hala uyarı ifade eden bir söz ~ Ar %alacân [#^ic msd. santi+. a. bitme. boşluk. uğurluk. sarsılma helezon ~ Ar halazün spiral. Alm sechs. iz sürmek hekim [DK xiv] ~ Ar Hakim [#Hkm sf.yüz (100) ~ EYun hela [Men xvii] 1. a. Aynı kökten Lat centum (yüz). komutan < EYun (h)egeomai öncü olmak. a. boş yer. her çeşit armağan " hidayet hedonizm [ xx/b] ~ Fr hédonisme zevk ve sefa düşkünlüğü < EYun (h)edone zevk. yol armağanı. keyif~ HAvr *swâd-onâ. DK xiv] ~ Ar Halâl [#Hll msd.] yola çıkmadan kesilen kurban. İng six. tahakküm < EYun (h)egemön önder. helezon şeklinde olmak . insanlardan uzaklaştı helak [Aş. tenha < Ar %alâ boş idi. hoş). Fa şaş (altı)./ İng hexa. tenha bir yere çekildi. ar2 [Aİhsan 1891] ~ Fr hectare 100 ardan ~ Fr/İng hect(o). bilge.tatlı. filozof. Lat suavis (tatlı. santim2 hektar oluşan yüzey ölçü birimi " hekt(o)+. Gal chwech.

Fr. a. bir. hem(o)+/hemat(o)+ ~ Fr hém(o). aynı ~ HAvr *sem-1 bir. Sans súvar > súrya. * İlk kez 1868'de bir güneş tutulması esnasında güneş tayfında tesbit edildiği için. beraber. an " hem h em fi ki r + ham aynı + Ar fikr düşünce " hem.helikopter [Hayat 1961] yatay pervaneli uçak ~ Fr hélicoptère #1861 Gustave de Ponton d'Amécourt. fil(o)+ . İng same. Frankland. Sans sam(a). kan hematit kan gibi " hem(o)+ hematoloji hem(o)+. aynı). beraber.a. mucit. İng sun (güneş). beraber. & EYun (h)éliks helezon + EYun pterón kanat" helezon helis [ xx/b] ~ Fr hélice helezon ~ EYun (h)éliks a. aynı anda.kan ~ HAvr *sai-mn.< HAvr *sai-3 yoğun sıvı. " helezon ~ Ar Halüm/Hallâm [#Hlm im. Lockyer ve E. • Aynı kökten Lat söl. beraber. aynı * Aynı kökten EYun (h)omós. dahi (edat). simültane. tatlılık = İbr #%lh a. İng. Kimyacı < EYun (h)élios güneş ~ HAvr *saswel. cins [ xx/b] [ML xx/c] [Mercimek xv] ~ Fr hématite kan taşı ~ EYun (h)aimatítes ~ Fr hématologie kan bilimi" ~ Fa hamcins aynı cinsten hemen [Aş. fikir ~ Fa ham fikr aynı düşüncede olan & Fa hemofili [ xx/b] ~ Fr hémophilie kolay kanama hastalığı & EYun (h)aíma. Aş xi] ~ Fa/OFa ham de.kan + EYun fileö sevmek " hem(o)+.) helyum [Bah 1924] ~ YLat helium bir element # 1868 J.] bir tür hellim yumuşak peynir < Ar Haluma yumuşak idi " halim helva [Kut xi] ~ Ar Halwâ' [#Hlw] tatlı yiyecek. t. Ave hvars-.kan (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)aíma. beraber.(bir. Lat simul. aynı (önek) ~ EFa/Ave ham(a). hem [Kut. İng south (güneş yanı./ İng haem(o). Ger *sama-. vakit geçmeden & Fa ham bir. hemcins olan & Fa ham + Ar cins " hem. N. beraber + Fa ân o + Fa dam zaman. t. güney). şekerleme < Ar Hulw tatlı (= Aram #%ly tatlı olma.bir.a.a. Yus xiv] hemândem aynı anda ~ Fa ham ân (dam) onunla bir (zamanda).

kan + Lat globus küre.a. & EYun (h)aíma. " ciğer ~ Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu < . pek. kanal ~ Fa/OFa ~ Ar handasat [#hnds msd. düzlem " hem.kan + EYun rheö akmak " hem(o)+. I. ha$la$ ~ OFa ahanüz [ viii] kop/köp çok. zemin * Muhtemelen Fa hamzaman (eşzamanlı) deyimine benzetilerek türetilmiş Türkçe bir terkiptir. [DK xiv] hep bütün. t. t.kan + EYun rhâge püskürme. hendbol ball top " balya [ xx/b] ~ İng handball el topu & İng hand + İng ~ Ar %andaq ark.a. şıra hemzemin olan demiryolu kavşağı [TDK 1998] hemzemin geçit karayoluyla aynı düzlemde & Fa ham eş. özellikle kız kardeş & Fa ham aynı + Fa şîr süt" hem. F. oran " endaze hengâme gaile < EFa *ham-gâma.a.] ~ Fa hangâma toplantı. ~ Fa hemşire [ xv] kız kardeş.bir araya gelmek henüz hep Tü [CodC xiii] [Kut xi] [Neş xv] ~ Fa hanöz şimdi. glob hemoraji [Bah 1924] emoraji ~ Fr hémorragie damar yırtılması sonunda oluşan ani ve şiddetli kanama ~ EYun (h)aimorrhagía a. t. kimyacı (1825-95) & EYun (h)aíma. hendek [Env xv] kandag kazılmış şey. ayakdaş. kalabalık. hepatit [ xx/b] EYun (h)epar. daima * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. yuvar " hem(o)+.hemoglobin [ xx/b] ~ Fr hémoglobine alyuvarlara kızıl rengi veren madde ~ Alm haemoglobin a.a. yer. < Fa/OFa kandan kazmak hendese geometri ~ Fa andâza ölçü. [ xix] hastabakıcı kadın ham şıra 1. püskürmek ) " hem(o)+ hemoroid [ xx/b] ~ Fr hémorrhoïde basur ~ EYun (h)aimorrhoís. kardeş.karaciğer ~ HAvr *yekwr. fışkırma (< EYun rhegnymi yırtıp çıkmak. 2. süttaş.a. hep. a. t. < Alm haematoglobulin # H. Alm. ayak ~ Fa ham şahrî aynı memleketli " hem. beraber + Fa zamîn taban. Hoppe-Seyler.kanayan. ritm hempa [ xiv] uyduran & Fa ham aynı + Fa pâ ayak " hem. kan akıtan & EYun (h)aíma. -d. pa hemşehri şehir ~ Fa ham pâ yoldaş.

Gül xi] hisab ~ Ar Hisâb [#Hsb msd.a.a. becayiş hercümerç ~ Fa harc u marc karışıklık ~ Fa %ari hergele [BK1799] %ar gele yaban eşeği gala a. herkes kas birisi. a.ciltte çıkan uçuk ~ EYun (h)erpes "sürünen".)" harpuşta herif (olumsuz bağlamda) adam meslekdaş. < Fa/OFa %ar eşek (= Ave %ara. Aş. saydı (= Aram #%şb sayma. Hertz Alman fizikçi (1857-1894) herze [Kıp. yoldaş.her haurva. [Gül xv] ~ Ar Harif [#Hrf sf. bir yerde durmayan. odunsu olmayan bitki + Lat -cidus öldüren " +sid hercai [Gül xv] ~ Fa har câyî her yerde (yetişen). a. bütün.] sanatkâr. Yun. [Aş. a. < öz Hermes Trismegistos Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı herpes [ xx/c] ~ YLat herpes. a. < öz Heinrich R. her (= Ave herbisid [ xx/c] ~ Fr/İng herbicide ot öldüren kimyasal madde & Lat herba ot. DK xiv] arkadaş.a.] aritmetik < Ar Hasaba hesapladı.) [Yus.)" her [Kut xi] ~ Fa har kas a. DK xiv] ~ Fa har tüm.. & Fa har her + Fa hermafrodit [ xx/b] ~ Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli < öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu & Hermes + Afrodite hermetik [ML xx/c] hermetizm ~ Fr hérmetique gizli ilimlere ilişkin. Yus. t. MantT xiv] harz münasebetsiz. Nihai anlamının "demirci" veya "kılıç ve bıçak imal eden" olduğu düşünülebilir. zona hastalığı. bir meslek örgütü veya loncaya mensup olan kimse. beyhude. +loJi herru ya merru gitme & Kürt herrö git + Kürt merrö hertz [ML xx/c] ~ hertz fizikte frekans birimi ^1930 International Electrical Congress. ciltte çıkan ağrılı leke < EYun (h)erpö sürünmek ~ HAvr *serp-2 sürünmek herpetoloji [ xx/c] ~ Fr herpétologie sürüngenler bilimi / İng herpetology a. a. sürüngen < EYun (h)erpö sürünmek " herpes. .a. yoldaş " harf [Kut xi] harif meslekdaş. faydasız ~ Fa harza münasebetsiz söz < Fa hesap [Kut. sebatsız & Fa har her + Fa cay yer " her. < EYun (h)érpeton yerde sürünen şey. kimse (= Ave kas. * Ar #Hrf/Sam #Hrp köküyle anlam ilişkisi açık değildir.a. olarak görme ) . batıl / İng hermetic a.

Men xiv] hegbe ~ Ar Haqîbat [#Hqb sf. ağaç. ayrı + Lat sexus cinsiyet" heter(o)+. fantezi. yazık! (ünlem) heykel [ xiv] ~ Ar haykal [#hykl] muazzam yapı. mezhep " heter(o)+. 2.] korku ve huşu duyma veya duyurma < Ar hâba korktu. organizma. biçim. seks hevenk [Men xvii] aveng sarkık.] heybe çanta.heter(o)+ ~ Fr hétér(o). görünüş.] 1. tahta. tapınak ~ Akad ekallu saray ~ Sumer e-gal büyük ev heykeltraş traş & Ar haykal + Fa taraş yontan " heykel. felsefede materia ~ EYun (h)yle 1. yol torbası. salkım < Fa âwl%tan. abide. boş şeylerle gönül eğleme hey ünl [DK xiv] hitap ünlemi [Arg.başka. cinnet. kompozisyon. ayrı. delilik. 2. parçalardan oluşmuş bütün. dağar heybet [CodC xiii] ~ Ar haybat [#hyb msd.] 1.asılı olma. hammadde. heyula [Mercimek. huşu ve saygı duydu heyecan < Ar haca telaş etti. çırpınma ~ Ar hayalân [#hyl msd.] kum yığını veya heyet ~ Ar hay'at [#hy' msd. kurul. ayrı + EYun dóksa görüş. materia ./ İng heter(o). sarkma " avize heves [Aş xv] ~ Fa âwang asılı şey. çırpındı heyelan yığılması < Ar hâla kum döküldü.] telaş. suret. dogma heterojen heter(o)+. 2. Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde. ~ Ar hawas [#hws msd. doktrin. +jen2 [DTC 1943] ~ Fr hétérogène farklı cinsten" heteroseksüel [ xx/c] ~ Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan & EYun (h)éteros başka. organizasyon < Ar hâ'a derli toplu ve biçimli idi heyhat [ xiv] ~ Ar hayhât eyvah!. SinanP xv] ~ Ar hayülâ' şekilsiz madde. anıt ~ İbr/Aram hekâl saray. âwîz. f. yığıldı ~ Ar hayacân [#hyc msd. farklı. diğer (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)éteros başka. ayrı heterodoks [ML xx/c] ~ Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş & EYun (h)éteros başka.

hüner. kılavuz oldu . bağış.] yergi. hiciv/hicv~ Ar hacw [#hcw msd.] hicrete ait" hicret hidayet [ xiv] ~ Ar hidâyat [#hdy msd. satir.] ihsan. örttü * Sözcüğün Türkçe ikinci anlamı mahcub (yüzünü örten. terketti. ayrılma. metil hezarfen bin + Ar fann beceri. aşağılayıcı şarkı < Ar haca alay etti. satirize etti" hece hıçkır[mak <onom [EvÇ xiv] ınçkır< Tü ıç/hıç [onom. cömertçe ve karşılıksız verdi * Aynı kökten kişi adları Vahap (wahhab. hicri. biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu.] perde.] göç < Ar hacara hicran uzaklaşma. DK xi] ~ Fa/OFa hlç/heç herhangi bir. kılavuz olma. utangaçlık . [Yus xiv] ~ Ar hicrat [#hcr msd.Ar Hicâb [#Hcb msd.] ~ Ar hazîmat [#hzm sf.a. ayrılık " hicret hicret bir yerden ayrıldı.] yol gösterme. sanat" fen [ xvii] bin hüneri olan.] ağır hibe [ xiv] ~ Ar hibat [#whb msd. alay. gizledi. ölçüyü aşmak hiç hicap [Kut. tehcir hicri [ xiv] ~ Ar hicrî [#hcr nsb.EŞKÖKENLİLER: EYun (h)yle : heyula. Vehbi (wahbı) ve Mevhibe (mawhlbat). f. tanrı yoluna yönelme veya yöneltme < Ar hadâ yol gösterdi. ~ Lat hybrida a. boş ve anlamsız konuşma < Ar ha5â sayıkladı hezimet yenilgi < Ar hazama ağır yenilgiye uğrattı [Neş xv] ~ Ar haSayân [#h5y msd. hibrid [ML xx/c] ~ Fr hybride melez / İng hybrid a. kadın örtüsü < Ar Hacaba sakladı. muhaceret. küstahlık. kadın örtüsü. ~ EYun (h)ybris ölçüyü aşma. muhacir. perde ardına gizlenen) biçiminden geri türetme olmalıdır.] hıçkırık sesi " +kir~ Ar hicran [#hcr msd.] göçme. hediye < Ar wahaba bahşetti. hiç bir [Aş xiv] perde. göçtü EŞKÖKENLİLER: Ar #hcr : hicret. marifetli & Fa hazar hezeyan [Gül xv] sayıklama. [Men xvii] utanma. cabdu-l-wahhab). azgınlık < EYun (h)ybrizö azmak. Vehip (wahıb). hicran. sc.a.

a.] ~ Fa xidew hükümdar. ıslak * Aynı kökten İng wet (ıslak).su ~ HAvr *ud-ör. fobi hidrofor [ xx/c] ~ Fr hydrophore 1. öfke " had [Aş xiv] öfke ~ Ar Hiddat [#Hdd msd. +ber hidrografi [ARasim 1897-99] hidrografya hydrographie deniz haritacılığı & EYun (h)ydör su + EYun grafe yazı " hidr(o)+1. hıdiv [Env xv] hükümdar vezir ~ Hwar %wadew hükümdar " hüda * Eski devirde Doğu İran'da Harezm hükümdarlarının unvanı iken 1866'da (muhtemelen Keçecizade Fuad Paşa tarafından) Mısır yöneticilerinin sıfatı olarak yeniden ihya edilmiştir. 420 Cælius Aurelianus & EYun (h)ydör su + EYun fóbos korku " hidr(o)+1. dalga). Arapçadan direkt alımlarda Hıdır biçimi tercih edilmiştir. Hızır + ilyâs İbrani peygamberlerinden biri. Fr. Lat unda (deniz. su kaynağı. < HAvr *wed-1 sulu. a. kimyacı & EYun (h)ydör su + EYun genes doğuran " hidr(o)+1. klor [ xx/b] ~ Fr hydrochlorique kimyada bir asit & Fr . bir tür pompa & EYun (h)ydör su + EYun fóros taşıyan " hidr(o)+1. Eliyahu " hızır * Ar %iDr adı Farsça üzerinden Türkçeye Hızır olarak aktarılırken. kuduz hastalığının bilimsel adı ~ OLat hydrophobia # y. +jen1 hidroklorik hydrogène + Fr chlore " hidr(o)+2.hiddet keskinlik. hidr(o)+2 hidrojen ~ Fr/İng hydr(o)-2 hidrojene ilişkin " hidra [ML xx/c] ~ YLat hydra polip < (H)ydra mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı < EYun (h)ydör su " hidr(o)+1 hıdrellez 6 Mayıs (Eski takvimde 19 Mayıs) gecesi kutlanan bir halk bayramı < öz Hıdır İlyas Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik & %iDr Kuranda adı geçen kutsal kişilik. fil(o)+ ~ Fr hydrophile su emen & hidrofobi [ML xx/c] kuduz hastalığı ~ Fr hydrophobie "su korkusu".E Yun (h)ydör. ^ 1787 Lavoisier. hidr(o)+1 ~ Fr/İng hydr(o)-1 su (sadece bileşiklerde) . (h)ydr. Hit watar. padişah. hidrofil [Bah 1924] idrofil EYun (h)ydör su + EYun fílos seven " hidr(o)+1. water (su). Rus voda (su).a. 2. +grafi ~Fr hidrojen [Bah 1924] idrojen ~ Fr hydrogène a.

bir hale büründü " hal1 hilkat tabiat" halk2 [ xiv] ~ Ar hilâl [#hll msd.a.] yeni ay.nem (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ygrós nemli ~ HAvr *ugw-ro. ıslak olmak hijyen [ xx/b] ijiyen EYun (h)ygieinós sağlığa yararlı < EYun (h)ygies sağ. hırka " hal3 hile [Kut. hilafet Ar %alıfat halife " halife [MMem xvi] ~ Ar %üâfat [#%lf msd. Yus xiv] #hll ışıma.hidrolik [Müh381181+] ~Frhydraulique su basıncı ile çalışan mekanizma.] makam ve ~ Ar Hılat [#Hwl msd.] zıtlık. fizikte sıvılar mekaniği ~ EYun (h)ydraulikós órganon su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası & EYun (h)ydör su + EYun aulós boru " hidr(o)+1 hidroloji [ xx/b] ~ Fr hydrologie deniz bilimi " hidr(o)+1. sıhhat [Mercimek xv] ~ Ar HifZa-l-SiHHat higr(o)+ ~ Fr/İng hygr(o).] görüntü. Arapça kökün nihai anlamı bu olmalıdır. Aş xi] ayrıcalık gösteren giysi. bilge olma " hüküm * Ar #Hkm kökünün "bilme" anlamı Arapçaya Aramca veya İbranice yoluyla Kuzeybatı Sami dillerinden alınmıştır. taklit etti ~ Ar Hikâyat ~ Fr hygiène sağlığa uygunluk hikmet [Kut. hilaf [Gül xiv] ~ Ar RÜâf [#xlf III msd. İbr/Aram #%lp (değişme. bilgelik ~ Aram ^eksmâ a.nem.< HAvr *wegw. sağlıklı * Yakın dönemde İngilizce telaffuz etkisiyle başa h sesi eklenmiştir.] 1. aldatma ~ Ar %ilqat [#%lq msd.] bilgi. Aş xi] ~ Ar Hikmat [#Hkm msd. karşı geldi (< Ar %alafa ardından geldi)" halef * Karş. sakınma. sakladı hıfzısıhha sağlığı koruma " hıfz. a. < İbr/Aram #%km bilme.) hılat [Kut. yaradılış. yaratılış. DK. Aş xi] < Ar Hâla dönüştü. a. hikâye [Aş.] anlatı < Ar Hakâ anlattı.] koruma. Yus. hikâye etti. = İbr %ikmah a. hilal (= İbr ~ Ar %ücat^ [#^lc msd. 2. değiştirme). hıfz [ xiv] ~ Ar HifZ [#HfZ msd. . parlama = Akad ellu a.] halifelik < hilal [Aş. Gül xiv] hikâyet [#Hky msd. akılda tutma < Ar HafaZa korudu. karşıtlık < Ar %âlafa [III] aksi veya tersi idi. saklama.

dikiş dikmek " suzeni himmet kaygı.Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke. manen yönelme " ehemmiyet hin1 [Kut. öfke ~ Fa %anc â ^anc tıklım tıklım [ xi] Hintli. düşman.) biçimleri muhtemelen bir Akdeniz veya Sami dilinden alıntıdır. ~ HAvr *syu-men. [ xviii] Amerika kökenli bir kümes hayvanı. zaman ~ Fa %anc şiddetle soluma.) biçimleri Latinceden alınmıştır. İng/Fr endive. Hint [Yus.] ilgi. Pencap ~ Sans sindhu nehir. chicorium endivia ~? Mıs [ xiv] ~ Ar hindiba' yaprakları salata olarak * Lat intubus. hin2 hınç hıncahınç hindi meleagrus [Yus xiv] ('hin-i hacet' deyiminde) ~ Ar Hin an. arka + Alm land ülke. hindiba yenen bir bitki. geniz temizleme. ~ Ar/Fa hindi Hintli < öz Hind " Hint * 16. 2. haydut. özellikle İndus nehri * Eski Farsça sözcük en erken MÖ 518 tarihli bir yazıtta kaydedilmiştir.a. talancı. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. şeytan). EYun éntybon (a. EYun Indos biçimi Farsçadan alıntıdır. Alm endivien (a. OFa hen (1.dikiş < HAvr *syü.a. yy'da "Batı Hint Adaları" olarak adlandırılan Amerika’daki Antil Adalarından ithal edilmiştir. arazi ~ Alm hinterland sahilin gerisinde kalan hınzır [ xiv] ~ Ar %mzlr domuz ~ Aram %3nzlrâ (sadece etinin yenmesi dinen yasak olması bağlamında) domuz = Akad %uzlru domuz . DK xiv] hindu ~ Ar/Fa hind Hint ülkesi.a. Aş xi] [ xx/b] kurnaz ~ Ar himmat [#hmm msd.] himen [ML xx/c] ~ Fr hymen kızlık zarı ~ EYun (h)ymen a.hım onom [ xix] hımhım burundan konuşma sesi [ xiv] himayet < ~ Ar Himâyat [#Hmw himaye msd. hinterland [ xx/b] ülke & Alm hinter geri.] koruma < Ar Hama korudu hımbıl <onom anlamsız ses " hım [LG 188+] izansız. Bu sözcüğün Yeni Farsça karşılığı olması gereken *hm biçimine yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. ~ ? * Karş. andavallı (argo) <Tü hım/hımhım [onom. Hindistan'a ait ~ EFa hind.

opt-göz " hiper+. havaya atmak & EYun (h)yper yukarı. çipura. hipertrofi [ xx/b] ~ Fr hypertrophie aşırı büyüme ~ EYun (h)ypertrofeía a.a. Fr sous. -ive aşırı aktif" hiper+. büyütmek " hiper+.yetişmek. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops. yetiştirmek. optik hipertansiyon " hiper+. Yun. ~ Fr/İng hipp(o). yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops. alttan). yüksek + EYun bâllö. tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon dışıdır. beslemek. bol-atmak " hiper+. Sans upa. hipodrom. balistik hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı.hip(o)+1 ~ Fr/İng hypo. yüksek. az. ~ HAvr *uper üst" ber+ hiperaktif aktif [ xx/c] ~ Fr/İng hyper. tansiyon [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural dışıdır. hiperbol [ xx/b] ~ Fr hyperbole geometride bir tür konik kesit ~ EYun (h)yperbole a.at (sadece bileşiklerde) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íppos : baytar?.a. hip(o)+2 EYun (h)íppos at ~ HAvr *ekwo. hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı. yy Perge’li Apollonios. aşağı. atrofi hipnotize hipodermik 1. matematikçi < EYun (h)yperbâllö yukarı atmak. hipopotam.a.üst. +metre. konkurhipik hiper+ EYun (h)yper a. optik hipertansiyon " hiper+.a. İng up. derma(to)+ » [ xx/b] " ipnotize ~ Fr hypodérmique deri altı (şırınga) " . trof. aşırı (önek) ~ ~ Fr hyperactif.(alt. ^MÖ 2.+ EYun trefö. +metre. alt (sadece bileşik sözcüklerde) ~ EYun (h)ypo alçak. eksik (edat ve fiil öneki) ~ HAvr *upo alt * Aynı kökten Lat sub. & EYun (h)yper.a. opt-göz " hiper+.alçak. alt. Alm auf (aşağıdan yukarıya doğru hareket bildiren edat).

a. tez2 hippi [196+] ~İnghippie/hippy modaya uyan kimse. yemek artığı. [LG 188+] %ır kavga (argo) [LG 188+] irikıyım (argo) [LO xix] kavgacı ~ ? < Tü hır [onom. bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı. fiziy(o)+ * Eskiden "maddi bedenin altındaki gizli gücün merkezi" olduğuna inanıldığı için. semptomu olmayan hastalık duygusu ~ EYun (h)ypo%ondrion [n. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. hipokondri [ML xx/c] ~ Fr hypochondrie hastalık hastalığı. kırıntı-döküntü " hurda1 .] göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge. tez2 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. tehdit ve kavga sesi. alt + EYun tithemi. a. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan". özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan". alt + EYun teinö.a.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel. göğüs kemiğinin alt ucu " hip(o)+1 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir. dalak ağrısı & EYun (h)ypo alt + EYun %6ndros kıkırdak. the.koymak " hip(o)+1. zemin & EYun (h)ypo aşağı.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel. hypothet. alt + EYun tithemi. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. bodrum hipofiz [ xx/b] ~ Fr hypophyse bir hormon bezi & EYun (h)ypo aşağı. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse.germek " hip(o)+1. hypothet. 1960’larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse ^ 1965 ABD < İng hip son moda.koymak " hip(o)+1.hipodrom [Aİhsan 1891] ~ Fr hippodrome at yarışı yapılan yer & EYun (h)íppos at + EYun drómos koşu " hip(o)+2.germek " hip(o)+1. ton. gözde hır < hırbo hırçın <onom onom [DK xiv] %ıı*lamak gırtlak sesi. the. şişme " hip(o)+1.a.] hırlama ve tehdit sesi" hır < Fa hırdavat [Kan xv] hurdevât hurdalar. alt + EYun teinö. ıvır zıvır %wurda yenmiş şey. alt + EYun fysis kabartı. zemin & EYun (h)ypo aşağı. ton.

a. (= Ave aeşma. hırıl gürültü onom " hır [DK.xv).] şiddetli istek < Ar Tü %ayırsız hayırsız. KıpGul.* Farsça sözcükten Arapça -at çoğul ekiyle.a. Bak. rakip. Men xv] pırıldamak. köpek sesi. Gül xiv] xıSm yakın kimse. Gül xiv] [Aş xiv] HıSSa ~ Fa %işm öfke ~ OFa %e*şm ~ Ar HiSSat [#HSS msd.ovmak * İbr masia% (meshedilmiş. DK. DK xiv] %n*suz * Karş. ince veya baklava dikişli kumaştan üstlük. [Men ] girildi kütürdı kavga Hıristiyan ~ Yun %ristianös İsa dinine mensup ~ Yun/EYun %ıîstös (kutsal yağla) meshedilmiş olan. hışım/hışma. yıkıma ~ Ar HirS [#HrS msd. Mesih < EYun %ıîö yağla ovmak. %ınldı gırtlak sesi. Yus. DK xi] ~ Ar HiSâr [#HSr msd. -? [Aş xiv] hiss ~ Ar Hiss [#Hss msd. uğursuz" [Yus. yırtık derviş giysisi < Ar %araqa yırttı.] duygu < Ar hisar müstahkem yer " hasr hısım [Aş. yağla kutsanmış) karşılığıdır.a. uğurlu .) hisse HaSSa payına düştü " husus [Yus. hırt his/hissHassa duydu.] pay < Ar .< HAvr *ghrei.] etrafı çevrili yer.] 1. akraba ~? Ar %aSm hasım. deldi " harikulade hırpa[lamak hırpani uğramış " harap hırs HaraSa şiddetli istek duydu hırsız hayır2 [Aş xiv] [ xx/b] [ xx/a] Tü hırpani perişan kılıklı " hırpani Ar ^arbân/^irbân [#xrb] perişan. meshetmek ~ HAvr *ghrîs. hırka [Gül xiv] ~ Ar xirqat [#^rq msd. akraba" anlamına sadece Türkçede rastlanmıştır. TTü xırh (hayırlı. mesih. hissetti hış onom hışırtı sesi [Kut. bir hukuki işlemde karşı taraf" hasım * "Yakın kişi. 2.

rahim (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ystéra rahim ~ HAvr *udero.a. aziz ~ [Kut xi] ~ Ar %iyânat [#%wn msd.doku (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)istós (ayakta) duran. sıçramak . sürat . emir-komuta zinciri. hücum. hamle < Fa %âstan.durmak . popüler müzikte başarılı parça < İng to hit vurmak hitam ~ Ar %itâm [#%tm msd.kesip çıkarmak " hister(o)+. 2. hainlik < Ar %âna ihanet etti hıyar hiyer(o)+ EYun (h)ierós a. ^. kapanış " hatim hitan [ xiv] ~ Ar %itân [#%tn msd./ İng hier(o). [ xiv] ~ Fa %iyâY salatalık. alacalı yapma.] sonuç. +loji hit [ xx/c] ~ İng hit 1. ektom. aileye damat olma = Akad %atânu damat. sükse. ek+. ruhban sınıfı. 2. medhetme ) hıyanet etme. cucumis sativus ~ Fr hiér(o). rütbe düzeni < EYun (h)ierâr%es baş rahip & EYun (h)ierós kutsal. 2. amin2 hister(o)+ ~ Fr hystér(o). aziz + EYun ar%ö baş olmak. yönetmek " hiyer(o)+. birine yönelik olarak yapılan formel konuşma < Ar %aTaba nutuk söyledi (= Aram #%Tb 1.kutsal. hücum. hiddet. stâ. parlak başarı. evlilik yoluyla akraba) hitap [Aş. a. mukavim < EYun (h)istemi. +arşi hiyeroglif [ARasim 1897-99] ~Frhiéroglyphe Eski Mısır yazısı ~ EYun (h)ieroglyfe kutsal yazı.< HAvr *stâ.] sünnet töreni < Ar %atana sünnet etti (= Aram #%tn düğün yapma. Yus xiv] ~ Ar %iTâb [#^Tb msd. dini mertebeler.Fa xîz sıçrama.HAvr *si-stâ. tom(o)+ histeri histoloji » [ xx/b] " isteri ~ Fr histologie dokubilim " hist(o)+. övme.] nutuk.kalkmak.a. " istasyon histamin [ML xx/c] ~ Fr histamine" hist(o)+. kıvamlı. venter (karın).a.karın * Aynı kökten Lat uterus (rahim).hist(o)+ ~ Fr/İng hist(o). şiddet.] hainlik hiyerarşi [ xx/a] ~ Fr hiérarchie 1. & EYun (h)ierós kutsal + EYun glyfe yazı" hiyer(o)+ hız [LO. vurma. KT xix] xız hamle. renklendirme. histerektomi [ xx/c] ~ Fr hystérectomie rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi & EYun (h)ystera rahim + EYun ektemnö. vuruş./ İng hyster(o).a.

kaba. hızır [Yusxiv] -^iDrKur'anda ölümsüz olduğu belirtilen bir şahsiyet < Ar %iDr [#^Dr] yeşillik. [Men ] ~ Ar %idmat [#^dm msd. özellikle devenin burnunu delerek halka geçirdi.* "Sürat" anlamı 20. çocuk oyuncağı [ML xx/c] ~ İng hobby < İng hobby-horse oyuncak ~ Fa %\vâca hoca [Yus. be+ * Karş.kesmek hizip/hizbbölüm [LO xix] %ızar ~ Ar HiSâ'a [#H5w] karşı karşıya. ağa. " solo. a. hızmet [Aş. evin büyüğü. ahmak [Bah 1924] ~ İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu ~ Efr hoquet ucu kıvrık çomak. (biri için) çalıştı * d > 5 > z değişimi Farsçada tipik olup.] kulluk < Ar %adama hizmet etti. EFa huva. ipe incik boncuk dizdi (= İbr/Aram #%zm delme = Akad %azâmu a. kelimenin telaffuzu Türkçeye Farsça vasıtasıyla alındığını düşündürür. hobi at. bencil & Fa %öd kendi + Fa bin gören (< Fa dldan. ^z. bre ~? [LO xix] köylü.görmek)" hodbehod. yüz yüze ~ Erm %zar/%zarar testere < Erm ~ Ar Hizb [#Hzb msd. hodbehod ~ Fa %öd ba %öd kendi kendine < Fa %wad/%öd kendi (= Ave hva-to kendinin < Ave hva.] develere takılan burun halkası < Ar %azama deldi. Env xiv] %idmet. koca. yy'da egemen olmuştur. taşralı. bölük. hiza (edat) = Ar Hi5â' bir çift ayakkabı hızar %iz.) hizmet Xidmet vulg. hodbin [Gül xv] ~ Fa %öd bin kendini-gören. DK xiv] hoca/hace bir saygı hitabı efendi. mal sahibi * Karş. bin.] parti. bedbin hodri hödük hokey ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " haydi. yaş meyve ve sebze = Ar a%Dar yeşil hızma ~ Ar %izâmat [#%zm msd. ulu ve saygıdeğer kimse. Sans svá.a. Sogd %\vet. bu tür çomaklarla oynanan top oyunu < EFr hoc çengel ~ Ger . a.kendi) < HAvr *s(w)e. [DK xv] xi8metkâr .(kendi).

eksiksiz. ~ HAvr *sol.< HAvr *sem-1 bir.varyant biçiminden Lat salvus (sağ). a. fizikçi" hol(o)+. kazıma " hakkhokkabaz Huqqat + Fa bâz oynayan " hokka. ~ Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz hol [DTC 1944] sofa salon < Ger *hallö büyük kapalı mekân. Macar-İng. akraba " hom(o)+. devlet adamı ve düşünür < EYun (h)ólos bütün. hokka [Yus xiv] ~ Ar Huqqat ağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe < Aram #%qq oyma. +baz [Men xvii] hokka ile oynayan. İng/Alm all (tüm.insan " hümanist homojen [DTC 1943] homogen ~ Fr homogène aynı cinsten olan. bütün ~ EYun (h)ólos a.bir. homin.* Aynı kökten İng hook. aynı (sadece bileşik isimlerde) < EYun (h)omós ~ HAvr *som. holding [196+] ~İng holding company başka şirketlerin hisselerini tutan şirket < İng to hold tutmak ~ Nor haldan " halter holigan hooligan her çeşit serseri * Nihai kökeni belirsizdir. bütün. kusursuz * Aynı kökten Lat solidus. G.a. Alm haken (çengel). tepe ~ Nor holmr a. salon. jonglör & Ar hokus pokus [ xx/b] ~ İng hocus pocus sihirbazlık sözü # 1624 İng. gram hom(o)+ ~ Fr/İng hom(o).tüm.tam. kimyacı < öz Stockholm İsveç'te bir kent < İsv holm ada. HAvr *sols. sağlam. salüs (sağlık). beraber. mütecanis ~ EYun (h)omogenes aynı ırk veya soydan olan. holistik [Hürr 1999] ~ İng holistic holizme ilişkin < İng holism doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi # 1926 Jan Smuts. tüm " hol(o)+ holmiyum [ xx/b] ~ YLat holmium bir element ^ 1878 Per Teodor Cleve. bütün). aynı " hem hominid [ xx/c] ~ İng hominid insan benzeri yaratık ~ YLat hominidae zoolojide insanın mensup olduğu familya < Lat homo. beraber. Afr. İsv. oylum " hal4 ~ İng hall büyük kapalı mekân. +jen2 [199+] serserilik yapan futbol taraftarı ~İng . hol(o)+ ~ Fr/İng hol(o). hologram [ML xx/c] ~ İng hologram üç boyutlu görüntü kayıt sistemi ^ 1947 Dennis Gabor.

parola * İng loudspeaker sözcüğünün Fransızca çevirisidir.viii+ Uy). # 1892 Krafft-Ebing. onom [LO ] %or bol akan su sesi. sefil ~ OFa xwâr a. hörgüç Tü [ xi] örküç deve hörgücü. eş + Lat sexus cinsiyet" hom(o)+. avlu. a. seks homur hop onom onom [KT xix] homurdan. dans alanı.homolog [ML xx/c] . " hom(o)+. +log ~ Fr homologue eş anlamlı sözcük homoseksüel [Bah1924]omoseksüel ~Frhomosexuel eşcinsel ~ İng homosexual a. gırtlak sesi < " hır hora [LO xix] bir tür halk oyunu ~ Yun %orö [mod. 2. xorös] dans.öfke ile söylenmek sıçrama sesi < " hım hoparlör [Cumh 1932] ~ Fr haut-parleur ses yükseltici & Fr haut yüksek (~ Lat altus ) + Lat parleur konuşan " alto. tiyatroda koro ~ HAvr *ghor-oduvarla çevrili alan. galeyana getirmek horon Yun %orös her tür dans " hora [TS xv] horos el ele tutuşarak yapılan toplu dans ~ -on eki (Yunanca nötr -o? veya genitif çoğul eki -??) açıklanmaya muhtaçtır. aşağı. . oyun. [Men ] ~ Fa %wur hakir. hoppa <onom hoplama sesi " hop höpür hor1 %or görmek hor2.a. çevirisinde & EYun (h)omós aynı. avlu < HAvr *gher-1 kapatmak. dağ doruğu. Yus xiv] %or hakir. İng. belirmek * Karş. etrafını çevirmek * Aynı kökten Lat hortus (etrafı duvarla çevrili bahçe) ve buradan OLat curt > Fr/İng court (avlu).a. "Psychopathia Sexualis"in İng. tabipler < EYun (h)ormâö azdırmak. [DK xv] şorlamak aşağılamak. züppe gürültüyle içme sesi " hap2 <Tü hop/hoppa [onom. oyun yeri. horul onom [AMithat 1875] şımarık. çıkmak. dalga < Tü ör-1 yükselmek. örüş (yükselme). Tü öri/örki (yüksek . hormon [Cumh 1932] ~ Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı ^ 1902 William Bayliss ve Ernest Starling.EYun (h)omólogos aynı şeyi söyleyen.] [Aş.a. koro ~ EYun %orös i etrafı çevrili yer. 3.

özellikle hayvan burnu. memnun edici ~ Fa %wuş âb tatlı < " hor2 hoş [Kut. data . 2.bağırmak."konuk-sahibi" < HAvr *ghos. şerbet" hoş. < Ave %şnâvaya. gaga. [LO ] horul horul ~ Fa/OFa %wuş tatlı. konuk ağırlayan ~ Lat hospes. hospit.a. konuk hötöröf hotoz [ xx/c] eşcinsel (argo) ~? ~? [DK xiv] hotaz sorguç. kuş gagası (= İbr %arTüm [#%Tm] burun ) * "Su borusu" anlamı Türkçeye özgüdür.konuk kabul eden ~ HAvr *ghospot. fil hortumu ~ Aram %ürTamâ burun. devre. merhem hoşnut [Aş. a. içki sofrası kuran & Fa %\vâr yiyecek ve içecek + Fa dâd veren < Fa dadan vermek " +hor. at başına takılan püskül hovarda ~ Fa %\vâr dM yedirip içiren.] misafir ağırlayan kadın < İng host evsahibi. hoşuna gitmek ) hoşaf su. (= Ave ~? [LO xix] horuspina bir tür balık * Tü horoz sözcüğüyle ilgili olamayacağı açıktır. ağıt ) horozbina [CodC xiii] ~ Fa xurös a.a. [Bia xix] tulumbalara takılan meşin veya bez su borusu ~ Ar %urtüm i burun.memnun etmek) ~ Fa/OFa %wuşnüd memnun (= Ave hostes [ xx/b] uçakta hizmet görevlisi ~ İng hostess [f. hortla[mak hır <onom [LO xix] mezardan geri gelmek < hort aniden çıkma sesi" hortum [Men xvii] fil burnu. güzel.uyurken boğazdan kalın ses etmek. seyretmek " +skop horoz %raos.) + EYun skopeö gözetlemek. Yus xiv] %şnüta a.hoşnut olmak. çağırmak. ~ OFa xrös a. yaban domuzu dişi. krema (~ Ar malham a.yabancı. çağ (~ HAvr *yer. Aş xi] (= Ave xşmı.horoskop [ xx/b] ~ Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal & EYun (h)öra zaman.a. horul onom [LO ] horla. ab hoşbeş [Mercimek xv] meyve kompostosu < Tü hoş geldin beş geldin " hoş hoşmerim [EvÇ xvii] sütle yapılan bir tatlı ~ Fa %wuş maram kaymakla yapılan bir tür tatlı & Fa %wuş tatlı + Fa maram süt kaymağı.)" hoş.

hükümdar sahip olan. Nihai anlam muhtemelen "kendi-güçlü" (Yun autokratör) olmalıdır. karar. yargılama" muhtemelen Arapçada özgündür. bilme. kanun < Ar Hakama yargıladı.] sınırlar < Ar ~ Ar Huqüq[#Hqq çoğ. reva hülasa [Aş xiv] posa < Ar %alaSa arındı.hoverkraft durmak + İng craft araç hoyrat Rum veya gayrımüslim köylü höyük Tü [ xx/c] ~ İng hovercraft & İng hover havada asılı [Aş xiv] . . bilge olma" türevleri Aramiceden alıntıdır. Ancak Avestaca biçim ile Sogdca ve Harezmce biçimin etimolojileri hakkında kaynaklar çelişkilidir. Güçlendirme.] taneler hububat < Ar Habbat tane " habbe hücre [Aş xiv] oda. taşra. Sogd %\vataw. [İdr xiv] . devlet sahibi" hüküm. sürmek < Fa raftan. özellikle ~ Yun %öriâtis köylü < Yun %öriö köy ~ EYun %öros kır. serbest kaldı" halas ~ Ar %ulâSat [#%is msd.Ar Hucrat [#Hcr msd.] saldırı < ~ Fa %udâ tanrı. Ave hvadata (tanrı). +dar ~ Fa Hukmdâr egemenlik ve yargı gücüne hükümet [MMem xvi] hükümet itmek ~ Ar Hukümat [#Hkm msd.gitmek ) " hüküm. " hodbehod * Karş. raw. Yus xiv] ~ Ar hucüm [#hcm msd. rân. kodaman. kısıtladı" hacir [Env xv] [Aş. hükümdar. [KT xix] biyolojide hücre (Fr cellule karşılığı) . kent dışı [Oğ xi] öyük yığma tepe habbeler < Ar Hubüb [#Hbb1 çoğ. egemenlik < Ar Hakama yargıladı.] öz.götürmek. "3. kurtuldu. hudut Hadd sınır " had hukuk Haqq " hak1 [ xiv] hudud ~ Ar Hudüd [#Hdd çoğ. hekim.] yönetim. hatun. sahip ~ OFa hücum Ar hacama üstüne vardı. Karş. özet. a. hükmetti. [DK xv] %oryâd köylü. tahkim etme" aynı anlamın özel bir uzantısı olarak kabul edilebilir. "2. egemenlik kullandı * Ar #Hkm kökünün ifade ettiği anlam gruplarından " 1. emir. Hwar xwadew (hükümdar). Aş xi] ~ Ar Hukm [#Hkm msd.] yargı.] haklar < Ar hüküm/hükm[Kut. saldırdı hüda %wadây/%w^atây a.] oda < Ar Hacara kapattı. egemenlik erki kullandı" hüküm hükümran ~ Fa Hukm rân hüküm süren & Ar Hukm egemenlik + Fa rân süren (< Fa randan. hıdiv. Bak.

a. dürüstlük.HAvr *(dh)ghom-o. konma. 2.kutlu. baht. özellikle cennette giyilecek bir giysi. genel anlamda ateş. 2. insancıl ~ İt umanista a. padişaha ait < Fa/OFa humây devlet kuşu (= Ave haomaya. erdem ~ EFa hünara. temizlik. insan " humus1 hümayun [ xv] ~ Fa hümâyûn kutsal.< HAvr *dhghem.a. nem. eski tıbba göre insanı oluşturan dört sıvının her biri humus1 [MLxx/c] organik toprak . hastalık ateşi < Ar Hamma ısındı. yetişme. varma. marifet.) humor [ xx/a] hümur.] 1. durma. antik Yunan ve Latin kültürüne vakıf kimse.a. -n. yetişti" hal2 hulus dürüstlük gösterisi" halas ~ Ar %uluS [#%1S msd. a. 2. şair < Lat humanus insani < Lat homo. mizah ~ Lat (h)umor 1. ruhun bedene girmesi < Ar Halla (binek hayvanından) indi.erdem & EFa hu iyi (= Ave hao a.) + EFa hnar. espri. ruh hali. bereket) humbara doldurulan mermi [ xvi] demirden yapılarak içine patlayıcı maddeler ~ Fa %umbara küçük küp < Fa %um/xuınb küp.) humma [Yus xiv] ~ Ar Humma' [#Hmm] 1. humus2 Aram hüner [ xiv] hummus [Kut.a. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun melan%olia a.hülle ~ Ar Hullat [#Hll msd.] 1. kutsal & Ave hao iyi + Ave mâya kut.kara + EYun %ole safra " melan(o)+. kondu. klor hümanist [ xx/a] ümanist ~ Fr humaniste 1.a. mübarek. 2.a. erkek " hümayun hüngür hunhar %wâr içen " +hor onom [DK xv] ögür ögür ağlama sesi ~ Fa %ûn %wâr kan içici & Fa %ûn kan + Fa . İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması < Ar Halla çözdü " hal2 hulul ~ Ar Hulul [#Hll msd. sıvı. [DTC 1942] humor ~ Fr humour 1.a. ^ Lodovicio Ariosto (1474-1533)."toprağa ait". homin. İt. özellikle neşeli ruh hali. hülya [Men xvii] malihulya . giysi. durdu. [LO xix] hulya ~ Ar mâli%üliyâ kara safra. kara sevda. 2. 2.] 1. 2. çömlek (= Ave %umba. = Akad ememu a. & EYun mélas.er. Aş xi] ~Lat humus toprak ~ Ar HummuS nohut ~ ~ Fa/OFa hunar sanat.a. adil. sıcak oldu (= Aram #xmm a.

serbest. salınma. çift hür [ xiv] ~ Ar Hurr [#Hrr2] azat. İslam inancında cennet perisi = Aram #%wr ışıltılı ve beyaz olma * Aynı kökten karş. kırıntı + Fa %âş yonga. ~ Ar hurda2 [MMem xvi] hile ve %ud'a . " +hor [Aş xiv] %urde ~ Ar %urâfat [#%rf msd. a. Türkçe sözcüğün 15. ibriğin ağız kısmı. a. kırpıntı" hurda1 ~ Fa %wurd u xâş kırık huri [Yun.] boş inanç. kırıntı ~ OFa xwurdag a. köle olmayan (= Aram #%rr serbest olma. abuk sabuk konuştu hurda1 artık. Ar Hawar (akçaağaç). Sasani padişahlarının sıfatı & OFa %\vadây hükümdar + OFa awant taht. Fa xunkar ^^ dökücü). zizyphus vulgaris = Ar cinâb üzüm (= Akad inbu meyve ) hünsa cinsiyetli [ xiv] ~ Ar %un6â' [#%n6 sf. kurtulma) * "Azat edilme" ve "redakte etme. masal ~ Fa %wurda yenmiş şey. hile < Ar %adaca sakladı. saygı < Ar Harama yasakladı" harem hurra [Tarik 1884] ~ Fr hourra tezahürat bağırışı . sıcaklık" anlamına gelen #Hrr1 kökü arasında anlam ilişkisi kurulamaz. yy'dan itibaren deforme edilmesinin nedeni açık değildir. maHar (sedef).] hermafrodit. Aş. " fondan hünkâr [AşZ xv] < Tü hüdavendgâr Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat ~ Fa %udâwand g^r "hükümdar yapan". hurafe < Ar %arafa bunadı. f. hurma . akıtmak ~ HAvr *gheu. yazı yazma" anlamlarını içeren Ar #Hrr2 kökü ile "ısı.a. Karş. Hawwarat (kireç taşı.a. Yus xiv] ~ Ar Hüriyat [#Hwr] eski Arap mitolojisinde ak peri. har1. hünnap [ xiv] unnab ~ Ar cunnâb [#cnb] hünnap ağacı ve meyvesi.] hürmet [Kut.a. Aş xi] kutsallık. yüksek makam " hüda * Karş. dokunulmazlık. özellikle hurma ~ Ar Hurmat [#Hrm msd. hile hurda %udcat^ [#xdc] aldatma. ~ Fa xurmâ yemiş. kandırdı hurdahaş [DK xiv] %urd ^ ^ş dökük & Fa %wurda artık. tebeşir). [ xiv] a.huni [Mü xvii] ~ Yun %oni külah şeklinde sıvı akıtma aracı ~ EYun %oane/%öne akıtma yeri. salınmış. huni < EYun %eö dökmek.OFa %örmag a.

a. Cuma günü camide yapılan söylev " hitap hüthüt . niyet hüsran " hasar huşu [ xiv] Ar %aşaca tevazu ve saygı gösterdi ~ Ar %uşuc [#%şc msd.] ayrı olma.] düşmanlık. hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme < Ar %aSama düşmanlık etti. özel şey. [KT xix] huş ~ Fa ğüş akça ağaç huş veya kayın. Alıntı yönü açık değildir.] köle olmama < Ar Hurr köle olmayan.] güzellik < Ar ~ Ar Husnu-l-qabül konukseverlik & Ar ~ Ar Husnu-n-niyyat niyet güzelliği" [ xiv] ~ Ar %usrân [#%sr msd. husul ~ Ar HuSül [#HSl msd. üredi. ayırdetti. zarar hüsnükabul Husn güzellik + Ar qabül misafir kabul etme " hüsn. [Bia xix] köle ~ Ar Hurriyyat [#Hrr2 msd.] testis ~ Ar %uTbat[#%Tb msd. ayrıcalık. karşı geldi husus [DK xiv] ~ Ar %uSüS [#%SS msd. hasar.] çıkış.] formel konuşma. oluşma. çıkma " harç [KT xix] metal dökme matbaa harfleri (Fr type karşılığı) < Ar Hurüf [#Hrf çoğ. (sonuç veya başarı) elde etme < Ar HaSala oldu. ayırıcı özellik. üreme. özel saydı husye [ xiv] ~ Ar %uSyat [#%Sy msd. oluştu. alçak gönüllülük < * "Yüce bir varlık karşısında duyulan korku ile karışık saygı" anlamı (İng awe karşılığı) Türkçeye özgü olup 20. köle olarak doğmamış * İkinci anlamı Sadık Rıfat Paşa tarafından 1830’larda popülerleştirilmiştir.] olma.). hüsn Hasuna güzel idi [Yusxiv] ~ Ar Husn[#Hsn msd.] harfler < Ar Harf" harf [Men xvii] ğuş . betula * Karş. kabul hüsnüniyet hüsn. özel durum < Ar %aSSa ayırdı. yy ikinci yarısında türemiştir.] tevazu. huruç hurufat ~ Ar %urüc [#%rc msd.hürriyet olmama " hür [ 183+] serbesti (Fr liberté karşılığı). Moğ kusu (a. hutbe [DKxiv] söylev.] kayıp. elde etti husumet [ xiv] ~ Ar %uSümat [#%Sm msd.

Hazm] deste yapma hüzün/hüznüzüntü < Ar Hazana üzdü [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar huwa al-baqin O (Allah) kalıcıdır & ~ Ar huwiyyat [msd.hüvelbaki Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs) + Ar bâqin kalıcı" baki hüviyet < Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs)" hüvelbaki huy a. rahat.a.] [Yus xiv] hüzn huzur [Yus xiv] ~ Ar HuDür [#HDr msd.] demet < Ar ~ Ar Huzn [#Hzn msd. hazır olma. yerleşik olarak yaşadı (göçebelik zıddı) hüzzam [ xviii] hüzâm/hüzzâm musıkide bir makam < Ar hazam (#hzm) gıcırtı. hazır bulundu. üslup ~ OFa xög ~ Ar Huzmat [#Hzm msd. tıngırtı .] kimlik. huy. huzme Hazama [msd. 2. gümbürtü. nelik.] 1. şimdi ve burada olma. mevcudiyet. 2. bir yerde bulundu. asayiş < Ar HaDara 1. nitelik ~ Fa xüy/xöy adet.

mabut ibadullah cibâd [#cbd çoğ. ifade. birinin yanında çalışma) Aynı kökten Ar cabd (köle).] 1. yiyecek ve içecek maddeleri" maişet ~ Ar icadat^ [#cwd IV msd. ibaret [Yus xiv] ~ Ar cibârat^ c^an "söylenen şudur" anlamında deyim < Ar cibârat^ açıklama. Çağ xv] ibik/übük ibibik kuşunun tacı.] geri verme " avdet ~ Ar icânat^ [#cwn IV msd.] yaşatma.iade iane avane iaşe temin etme.] kullar < Ar cabd kul. ibadet etti. 2. ibik Tü [ xi] üpgük ibibik kuşu.a. mabet. ibadullah.] kulluk. yüceltti (= İbr/Aram #cbd hizmet etme. geçimini ibadet [Aş xiv] ~ Ar cibâdat^ [#cbd msd. söyleyiş.a.] yardım. [Bahş xv] ibik a. tapma < Ar cabada hizmet etti. < öz İbrahim [ML xx/c] ~ Fr ibis bir kuş türü ~ Lat ibis a. köle " ibadet ibare [ xiv] ibaret ifade. . EŞKÖKENLİLER: Ar #cbd : ibadet. gramerde yan cümle " ibret ~ Ar cibâdu-llâh Allahın kulları < Ar ~ Ar cibârat^ [#cbr msd. [ xx/b] sevimli budala. ibibik. [Arg xvi] iblik horozun tacı " ibibik ibiş alık ibis [ xx/a] orta oyununda bir karakter adı. c^abdu-llah (Allahın kulu). [TS xv. bağış " ~ Ar icâşat^ [#cyş IV msd. açıklayıcı cümle " ibare ibibik Tü [ xi] üpgük hüthüt kuşu.

oğlan" bin2 * Muhtemelen Arapça -e dişil ekiyle oluşturulmuş Türkçe bir türevdir.ibka beka iblağ toplam bir rakama ulaşma " büluğ ~ Ar ibqa' [#bqy IV msd. Karş. ~ Ar Icâr [#'cr IV msd. zorunluluk. rez. yanıltmak & EYun epikarşı + EYun bouleüö fikir vermek.] öğüt. Ar ubnat (oğlancılık) masdarıyla birleştirilemez. Yus xiv] ~ Ar iblis şeytan ~ EYun epíboulos "yoldan çıkaran".] yaratma. özellikle olumlu cevap verme < Ar acaba [IV] cevap verdi" cevap icap vacip kılınan şey " vecibe icar karşılığında tutma " ecir icat arayıp bulma " vücut [ xiv] ~ Arîcâb [#wcb IV msd. açıklama). örnek.bükmek.akıtmak. dökmek " ab. (nehir) aştı * Ar #cbr fiilinin çeşitli anlamları arasındaki ilişki açık değildir. borcunu ibret [Kut.] aklama. var etme. eğirmek " erişte iç iç[mek Tü [ viii] iç a.] iğne. c^ibarat (ifade. iblis [Aş. a. .] yerinde bırakma " ~ Ar iblâğ [#blġ IV msd. danışmak " epi+ ibne pasif eşcinsel < Ar ibn oğul. İncil'de şeytanın sıfatlarından biri < EYun epibouleüö kötü yola düşürmek.a. icabet [ xiv] ~ Ar icâbat [#cwb IV msd. Tü [Uyviii+]iç-a. < Ave *reş.a. zenne.] cevap verme.] gerek. ibra ödenmiş sayma " beraat ibraz ibre ~ Ar ibraz [#brz IV msd. cubur] karşıya veya öbür yana geçti. ders alınması gereken şey Ar cabara [msd. Karş. ücret ~ Ar Icâd [#wcd IV msd. rıht ibrişim [Aş xiv] ebrîşüm ~ Fa abrîşum ipek. iğne şeklinde gösterge ~ Ar ibra' [#br' IV msd. erdirme. tac^abîr (rüya yorumlama). ibrik [Mercimek xv] ~ Ar ibnq sürahi~OFa *âbreg "su döken" & OFa âb su + OFa re%tan.] ulaştırma. Aş xi] ~ Ar cibrat^ [#cbr msd. ~ Ave *upa-reşma a.] ortaya çıkarma " bariz ~ Ar ibrat [#'br msd. ders. özellikle bükme ipekten yapılan ip ~ OFa abreşöm a.a.] kiralama.

gayret gösterme " cihat içtima topluluk halinde olma " cem içtimaiyat içtima [MMem xvi] [ xiv] [Yus xiv] [ 191+] sosyoloji ~ Ar icmâc [#cmc IV msd. içerle[mek için içki içkin Tü Tü YT <Tü [LG188+] kızmak (argo) "içeri [Or.] çalışıp ~ Ar ictimâc [#cmc VIII msd.içinde olmak.] zorlama " cebir Tü [Uy viii+] içger. tabi olmak.] cereyan ettirme.icazet [DK xiv] izin ~ Ar icazat [#cwz IV msd. İng. < Tü iç " iç [Uy viii+] içgerü içe doğru ~ Tü içge içe < Tü iç " iç.] geçit verme.] " içtinap geçme.] < Ar ictimâc [#cmc nsb.] bir araya toplama.) sözcüğüne karşılık olarak İngilizce çeviride kullanılan Latince terimdir.a. geçmesi için yol verme. ~ Ar icra' [#cry IV msd. . Kaş viii] üçün nedensellik edatı [Uy viii+] içkü [Fel 194+] immanent < Tü iç. izin verme < Ar caza geçti " cevaz icbar içer[mek kapsamak içeri Tü ~ Ar icbar [#cbr IV msd.] yanından id [ xx/c] ~ YLat id psikanalizde bilinçaltı ^ 1927 Joan Riviere. dışından dolaşma. kaçınma < Ar canb yan " canip ~ Ar ictinâb [#cnb1 VIII msd. [ 194+] içer-içine almak. icma [ xiv] oybirliğiyle anlaşmaya varma " cem icmal tamamlama " cemal icra uygulama " cereyan içtihat çabalama." iç< Tü iç" iç * Sıfata eklenen -kin ekinin işlevi belirsizdir. ~ Ar icmal [#cml IV msd.] bütünleme. çevirmen. İng it yerine tercih edilmesi "bilimsel görünme" kaygısına bağlanabilir. ~ Lat id o şey (nötr üçüncü tekil şahıs zamiri) * Sigmund Freud'un önerdiği Alm es (a. ~ Ar ictihâd [#chd VIII msd.

] dava etme. belirli bir süre. çevirme. sayılı günler. kavram. * Platon felsefesinin etkisiyle "soyut kavram. mükemmel ~ OLat idealis düşünsel" ide idealizm idefiks [AMithat1877] [ xx/b] ~Fridéalisme"ide ~ Fr idée fixe sabit fikir " ide. yönetici zümreye mensup olmayan < EYun ídios kendi < EYun hwidios ~ HAvr *s(w)ed.] (bir şeyi) devam ~ Ar idârat [#dwr IV msd. düşüncede varolan 2.a. kavram. iddet [Gül xv] ~ Ar ciddat^ [#cdd] 1. siyasi inançlar sistemi (xix)" ide. ~ EYun eidéa/idéa göz önüne getirme. biçim < EYun eidö. sembol & EYun eîdos şekil. . Aynı kökten EYun eîdos (görüntü). avam.] hazırlama " add idam idame ettirme " devam idare yönetme " devir ~ Ar icdâm [#cdm IV msd. Fr.] tablocuk.idadi [ xix] mekteb-i i'dadî hazırlık okulu.a. a. ideal [Bah 1924] ~ Fr idéal 1. idil [Bah 1924] ~ Fr idylle huzurlu kır sahnesi ~ Lat idyllium kır sahneleri anlatan kısa şiir ~ EYun eidyllion [küç. Fr guider < Ger wîtan (yol göstermek). fikir akımlarının bilimsel tahlili # 1796 Destutt de Tracy. İslam hukununda boşanmadan sonra kadının tekrar evlenmesi için gereken süre < Ar cadda saydı" add iddia dava ileri sürme " davet ~ Ar iddicâ' [#dcw VIII msd.] yok etme " adem ~ Ar idâmat [#dwm IV msd. Osmanlı devletinde 1873'ten itibaren kurulan darülfünun hazırlık okullarının adı < Ar icdâd [#cdd IV msd.yazı " ide.kendi" solo Türkçe telaffuzu yakın dönemde İngilizceye göre düzeltilmiştir.] döndürme. görüntü + EYun grámma. gram ideoloji [Bah 1924] ~Fridéologie1. id. Lat vîdere (görmek). fiks ideogram [ML xx/c] ~ Fr idéogramme simge-yazı. 2. görüntü " ide idiyo/idiyot [ xx/b] budala ~ Fr/İng idiot budala ~ Lat idiota cahil. bir şeyin zihinsel modeline uygun. dünyadan habersiz ~ EYun idiötes sivil. t. minyatür resim < EYun eîdos şekil. düşünür 2.< HAvr *s(w)e. düşünce ~ Lat idea a. düşünsel.(*weidö) görmek ~ HAvr *weid. bir ide [ARasim 1897-99] ~ Fr idée fikir. düşünce" anlamını kazanmıştır.

düzelme.] iyi duruma gelme. pul < HAvr *bhel-2 şişmek.] salgılar < Ar ifraz ~ Ar cifrit bir tür zararlı cin ~ OFa âfıîta ~ Ar ifşa' [#fşw IV msd.] ulaşma.] 1.] salgı. bir şeyin en dip noktası.] işeme < Ar darra ~ Ar i'fa' [#wfy IV msd. bir şey veya bir kimse lehine görüş bildirme " fayda iffet caffa kaçındı. 2.] makul olan sınırı aşma. metelik ~ Lat follis 1. görüntü " ide idrak [ xiv] ~ Ar idrâk [#drk IV msd. kurtuluş " felah iflas [Kut xi] ~ Ar iflâs [#fls IV msd. görüntü ~ EYun eídolon < EYun eîdos şekil. abartma < Ar faraTa öncü idi. özellikle hukukta bir malı hisselere ayırma. kabarmak * Karş. yararlılık. en dibine inme. 2. çaba.] bir işi sürekli ve düzenli biçimde yapma < Ar damana toprağı işleyip hazırladı. salgılama " ifraz ifrit [Aş xiv] yaratık. [Men xvii] egzersiz. torba. kavrama. ifraz [Neş xv] ~ Ar ifraz [#frz IV msd. < Ar fils/fals en küçük bakır para birimi. ayırma. tapınılan şey ~ Lat idolum biçim. bir işi sebat ve düzenle yapma ~ Ar idman [#dmn IV msd. erdem < Ar iflah [Gül xiv] ~ Ar iflâH [#flH IV msd. kalbinde (öfke) besledi idol [ xx/a] ~ Fr idole yalancı tanrı. < Ar darak ulaşım. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı Türkçede sadece çoğul formda kullanılır. Geç Roma imparatorluğu döneminde en küçük para birimi. dereke " dereke idrar şarıltıyla aktı ifa ödeme " vefa [Aş xiv] ~ Ar idrar [#drr IV msd.] utangaçlık. ileri gitti ~ Ar ifrağ [#frġ IV msd. 2. utandı [ xiv] ~ Ar ciffat^ [#cff msd. huzur.] 1.] feragat ettirme " ferağ ~ Ar ifrâT [#frT IV msd. pul. rahata erme. ayrıştırma.] borcunu tam olarak ifade ~ Ar ifâdat [#fyd IV msd.a. (özellikle mahkemede) tanıklık. İng follicle (saçların dibindeki yağ keseciği) < Lat folliculus (kesecik). salgılama < Ar faraza a. beyan. fayda.a. anlama. ifrağ ifrat [ xiv] azma. varma.] a.] açığa vurma " faş . ifrazat [IVmsd. kurtulma < Ar falâH refah. kese. mahluk < OFa âfıîtan yaratmak " aferin ifşa ~ Ar ifrazat [#frz çoğ.idman [TS* xv] gayret. erme.

] kandırma. * Orta Amerika yerli dillerinden. tutmak " +gir iguana [ML xx/c] büyük kertenkele ~ Karib iwana a. yalan söyledi iğ iğde Tü Tü ig a.] övünme.bilmek " not iğren[mek Tü [Kaş xi] yigren- * Karş. terbiye etmek " ~ Ar iğfal [#ġfl IV msd.). kötü yola girdi. iglu iğne ignore [etm Tü [ xx/b] ~ İng igloo buzdan eskimo evi ~ İnuit iglu ev " iğ ~ İng to ignore bilmezden veya [Uy viii+] yinne/yigne [Mill 2002] tanımazdan gelmek ~ Fr ignorer bilmemek ~ Lat ignorare a.hayvan veya köle beslemek.a.ifsat iftar etme " fıtrat iftihar duyma " fahri iftira bulunma < Ar fara [msd.< HAvr *gnö. kahvaltı ~ Ar iftihar [#f%r VIII msd. baştan çıktı" gayya ~ İsp iguana Güney Amerika'ya özgü . gurur ~ Ar iftira' [#fry VIII msd.a.] fesat sokma " fesat ~ Ar ifTâr [#fTr IV msd.(a. firyat] uydurdu.a. a.] oruç açma.] aldatma " gaflet * "Evlenme vaadiyle cinsel ilişkide bulunma" anlamı Türkçeye özgüdür. [Oğ xi] hadım < Tü éğit. iğreti » " eğreti ığrıp [LF xvi] bir tür büyük balık ağı ~ Yun grípos balık ağı ~ EYun grîpos/grîfos balık ağı veya çubuklardan örülmüş balık avlama sepeti ~ HAvr *ghrebh. Moğ cigir-/cigsi. ~ Ar ifsad [#fsd IV msd. yoldan çıkarma < Ar ğâwa [msd. ehli hayvan veya hizmetçi. ~ HAvr *ne-gnö-rö. çeşitli küçük boy yemişlerin adı iğdiş Tü edilmiş köle veya hayvan eğitiğfal [ xi] égdiş besleme.yakalamak. ġayy] kandı. iğva ~ Ar iğwâ' [#ġwy IV msd.] birine yalan isnatta [Uy viii+] yigde iğde.

] kendi haline bırakma. Lat flammula sözcüğünün bitki adı olarak kullanımına 18.] bozma " halel ıhlamur [Kan xv] ıflamur.] haber verme.] havale etme. karşılıksız hediye verme. bir işi ~ Ar i%ânat [#%wn IV msd. alev. ~ Ar ihmâl [#hml IV msd. kurtarma. hacda giyilen giysi " harem ihsan [Aş. 2. flama " flama * Karş. ciro etme " hal1 ihanet hıyanet ihata duvarla çevirme " hayat2 ihbar etme " haber ihdas oluşturma < Ar Hada6a oldu. [LO ] fılamur/ıhlamur ~ Yun flamoúri [küç. ihlas 2. ~ Ar iHqâq [#Hqq IV msd.] etrafını ~ Ar i%bâr [#xbr IV msd.] çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç. haberdar ~ Ar iHdâ6 [#Hd6 IV msd. 2. boş verme < Ar hamal kendi başına bırakılmış (deve veya davar) ihraç [ xiv] ~ Ar i%râc [#%rc IV msd. hacca ilişkin yasaklara uyma. yy'dan önce rastlanmamıştır. dar uzun bayrak.] meydana getirme. .] dışarı çıkarma " hariç ihram [ xiv] ~ Ar iHrâm [#Hrm IV msd. Yeni Yunanca kelime. Eski Yunanca adla "flamacık" kavramının bileşimi gibidir. doğruluk " halas ihmal [ xiv] ~ Ar i%lâS [#%1S IV msd. kurtuluş.] hatırlatma " hatır ~ Ar ihtida' [#hdy VIII msd.] hainlik etme " ~ Ar iHâTat [#HwT IV msd.] güzellik yapma.] 1.] hak kılma. tilia ~? Lat flammula flamacık < Lat flamma 1. samimiyet.] doğru yola gelme. Yus xiv] ~ Ar iHsân [#Hsn IV msd. EYun filúra (ıhlamur).] hissettirme " his ~ Ar i%Târ [#%Tr IV msd.] 1. hediye < Ar Hasuna güzel idi" hüsn ihsas ihtar ihtida İslamı kabul etme " hidayet ~ Ar iHsâs [#Hss IV msd. hak olanı ~ Ar İRİâl [#xll IV msd. yasaklama. vuku buldu " hadis ihkak yerine getirme " hak1 ihlal [MMem xvi] ~ Ar iHalat [#Hwl IV msd.ihale birine devretme.

ihtiyar2 [Men xvii] yaşlı < Ar SâHibu-1 ihtiyar seçme hakkı olan. reşit ve yetişkin < Ar ihtiyar [VIII msd. bir mülkü terketmek için talep edilen ücret ~ İbr/Aram #%kr kiralama ihtilaç helecan [ xiv] ~ Ar ihtilâç [#%lc VIII msd. alternasyon < Ar %alafa ardından geldi. haksız kazanç sağlama < Ar Hikr hava parası. maiyet ve hizmetçileri ~ Ar *iHtişâm [#Hşm VIII msd. piyasada tekelleşme. bozgun " halel [MMem xvi] ~ Ar ihtilâl [#%H VIII msd. ihtimal [ xiv] olabilirlik ~ Ar iHtimâl [#Hml VIII msd. Ar iHtişam (utangaç olma. uzmanlaşma " husus ihtiva " havi ihtiyaç gereksinme < Ar Haca gerekti" hacet ~ Ar İRtiSâS [#xSS VIII msd.] önemseme. tercih etme ihtiyar [#%yr VIII msd. keşfetme ~ Ar iHtirâm [#Hrm VIII msd. ihtisas olma.] 1.] icat etme.] kıvranma" ihtilaf [Env xiv] ~ Ar ihtilâf [#Rİf VIII msd.] seçme " ihtiyar1 . hicap duyma). içerme [Yus xiv] ~ Ar iHtiyâc [#Hwc VIII msd.] kapsama. özellik kazanma.] hürmet ~ Ar iHtirâS [#HrS VIII msd. 2. yasağa uyma " harem ihtiras " hırs ihtişam olma.] hırslı olma [Men xvii] haşmet sahibi olma. tolere etme. özgür irade " hayır2 * İhtiyar heyeti deyimi "seçim kurulu" anlamındadır. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi. ilgi ve kaygı gösterme " ehemmiyet ihtira ihtiram gösterme. 2. debdebe ~ Ar i%tirâc [#%rc VIII msd. taşıma. yerine geçti" halef ihtilal fesat. Gül xiv] seçme.] < Ar Haşam maiyet. zıtlık. mümkün görme " haml ihtimam [Env xv] ~ Ar ihtimam [#hmm VIII msd. olasılık olarak tanıma. seçme yeteneği.] tahammül etme. tercih etme. hizmetçiler " haşmet * Karş. uyumsuzluk.ihtikâr [ xiv] ~ Ar iHtikâr [#Hkr VIII msd. DK.] ayrılmış ~ Ar iHtiwâ' [#Hwy VIII msd. seçme.] 1.] istifçilik yapma.] ~ Ar ihtiyar1 [Aş.] karışıklık.

dikme. uyumadı ikbal kabul ikebana [Kut.1. < Tü iki (= Moğ ikere ikiz ) " iki * -z ekinin işlevi belirsizdir. eğim. ortaya koyma .] " ikame * Arapça ikame ile aynı sözcük olduğu halde Türkçede anlamı en geç 19. kurma. "hazır bulun!" emri " huzur ikame [ xiv] [ xiv] ~ Ar iHtiyâT [#HwT VIII msd. YT [TDK 1944] < Tü iki" iki * İşlevi belirsiz olan -lem ekinin Fr dilemme (ikilem) sözcüğünden esinlendiği düşünülebilir. güneş . ~ Ar iqbâl [#qbl IV msd. Aş xi] ~ Ar iqlîm Batlamyus coğrafyasına göre yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri. a. iklim [Kut. [KT xix] koyma. ıkın[mak ikindi Tü <onom [ viii] ikindi ikinci. ikaz uyarı < Ar yaqiza [msd. 2. iskân etme.] can verme " hayat1 ~ Ar iHDâr [#HDr IV msd.] uyandırma. Aş xi] [ML xx/c] ~ Ar IqâZ [#yqZ IV msd.] tedbirli olma " ~ Ar ixwân [#'xw çoğ.] ıkınma sesi < Tü iki" iki < Tü iki " iki ikircik/ikircim ikiz Tü [Uy viii+] ikirçgü kuşku. yy'da ayrışmıştır. düzenlem + Jap bana çiçek iki ikilem Tü [ viii] éki/ékki a. kararsızlık [Uy viii+] ikiz a. a. yaqaZ] uyanık idi. 2. coğrafi bölge ~ EYun klíma. konaklama " kamet [ xix] konma.] kardeşler < Ar ax kardeş " [ xiv] ~ Ar ihya' [#hyy IV msd.] 1. uyarma.] kabul görme " ~ Jap ikebana Japonlara özgü çiçek düzenleme sanatı & Jap ike tanzim. konma.] huzura getirme. t.ihtiyat hayat2 ihvan ahi ihya ihzar çağrı. ayağa kaldırma. oturma. [ xi] günün ikinci yarısı Tü < Tü ık/ıh [onom. konaklama ~ Ar iqâmat ikamet [#qwm/qym IV msd.Ar iqâmat [#qwm/qym IV msd. kondurma.

karar kıldı" karar iksir [Aş xiv] ~ Ar iksir öz suyu. nefret etme. iklim kuşağı ^ Ptolemaios (MS 90-168) < EYun klino eğimli olmak. damıtma < EYun eksaireö (içinden) çıkarmak. tasvir ~ HAvr *weik-on.] bütünleme.] edinme " [MMem xvi] ~ Ar iqtidâr [#qdr VIII msd. tımar olarak arazi verme " kat2 ~ Ar iqTâc [#qTc IV msd. yatık olmak ~ HAvr *kli-nyo. ağırlama " kerem ~ Ar ikram [#krm IV msd. onurlandırma. damıtılarak elde edilmiş sıvı ~ EYun eksaíresis (özünü) çıkarma. süzmek ikta verme. ikram [Yus xiv] gösterme.< HAvr *weik-3 benzemek. iğrenme.] ödünç alma.] kesip ayırma. tasvir " ikon ikrah [ xx/a] ~ Yun eikóna kiliselerde bulunan kutsal resim ~ [Men xvii] 1. ~ Ar iqnâc [#qnc IV msd.] tasarruf etme.< HAvr *klei* Aynı kökten EYun kline (yatak). tiksinme . kanaat ikon [ xx/b] ~ Fr icone simge. qabs] ödünç aldı iktidar kudretli olma. pay iktibas ~ Ar iqtibâs [#qbs VIII msd. gösterge ~ EYun eikön resim. gücü yeter olma " kadir1 iktifa iktisap kesp iktisat harcamadan kaçınma. 2.] ~ Ar iqtiSâd [#qSd VIII msd. zorla yaptırma. benzer olmak ikona EYun eikön resim.Ar ikrah [#krh IV msd. görüntü. yerleşti. .ışınlarının eğimi. konfirme etme < Ar qarra durdu. benimseme.] kararlaştırma.] kani kılma.] cömertlik ikrar [CodC xiii] ~ Ar iqrâr [#qrr IV msd.] yetinme " kifayet ~ Ar iktisâb [#ksb VIII msd. kendine maletme < Ar qabasa [msd. taşkınlık yapmama " kasıt ~ Ar iktifa' [#kfw VIII msd. ikmal tamamlama " kemal ikna getirtme " kanaat ~ Ar ikmâl [#kml IV msd.] zorla ve rızası hilafına bir iş yaptırma " kerh * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür.

ilişmek. açığa çıkarma ~ Ar ilâ nihâyat sonuna kadar " ila1. takılmak " iliş- < Tü il- * Orijinal anlamın "üstüne varmak.(1. derman ~ Ar ilâh [#'lh] tanrı = İbr elöah a. kavga etmek .iktiza gerekli kılma " kaza il el" el2 YT ~ Ar iqtiDa' [#qDy VIII msd. xiv TS] ülke. beraber (bağlaç). ila1 ilâ2 ilaç ilah [Aş xiv] [Kut.] duyurma. * Tüm Sami dillerinde rastlanan ?? biçimine karşılık ??? ??? biçimi 7. ayıplamak. vilayet ~Tüil[viii+Uy.] yüceltme " ali ~ Ar cilâc [#clc msd. Karş. * Türkiye Türkçesinde el şeklinde kullanılagelen sözcük.] ilaç.] zorunlu olma.xiv Kıp). ileri Tü [Or viii] ilgerü ileriye doğru < Tü ilge öne. taciz etmek" olduğu anlaşılıyor.. değmek. Tü iletiş.Ar ilâhî tanrım " ilah [Env xiv] ~ Ar iclâm [#clm IV msd. ~ Ar cilâwat^ [#clw msd. memleket. el3. [Men xvii] makamla okunan dini şiir . Dil Devrimi bünyesinde arkaik biçimiyle yeniden canladırılmıştır.a. artırma.] yükseltme. ilen[mek Tü [Kaş xi] ilen. ileri " +ri . [CepK 1935] bir idari birim. Aş xi] ~ Ar ilâ .] bildirme < Ar ~ Ar iclân [#cln IV msd. ileriye < Tü il ön. [Uy viii+] bile/birle ile. ilahi ilam calama bildi" ilim ilan " alenî ilanihaye nihayet ilave katma " ali ile ilelebet ebed Tü [MMem xvi] Allahım!. yaklaşmak. bile (zarf). yy'a dek sadece İbranicede kaydedilmiştir.kınamak. 2. e kadar (bağlaç) ~ Ar iclâ' [#clw IV msd. [DK xv] ile " bile ~ Ar ilâ-al-abad sonsuza kadar " ila1. çıkışmak. beddua etmek ilişmek.

ılgın yılğun ılgın ağacı. tutamak < Tü il-ilişmek.] 1. yaklaşmak. yutma.(1.] boş ve geçersiz kılma.bitişmek. (yangın) yakıp bitirdi ılı[mak ılıca ılık ilik1 <Tü Tü Tü Tü [ xi] yılı. [Oğ xi] ilik ilik2 iliş- Tü [Uy viii+] ilig ilişik.göndermek. ilişmek " ilişTü [ xi] < Tü ilgi" * Ar calaqa (asılma. [ xi] bağ. özellikle teorik bilgi. [Karş 1972] mesaj < Tü ilet-" ilet< Tü *iletiş-karşılıklı iletmek " [Karş 1972] komünikasyon * Karş. 2. anladı. kavga etmek . doludizgin atlılarca yapılan saldırı. tüketti. lahm] yuttu. müfreze Moğ ılgara. DK xi] ~ Ar cilm [#clm msd. Tü iletiş. ekleme ilham [Yus. +inç * Ada eklenen -nç ekinin işlevi meçhuldür. DK xiv] esin ~ Ar ilham [#lhm IV msd. yiyip bitirme. sıcak " ılık < Tü yılı-" ılı- [LO xix] [Uy viii+] yılığ a.] katma. ilişkili olma) sözcüğünden esinlendiği açıktır. 2. ilga lağvetme < Ar lağâ boş ve geçersiz idi" lağv ılgar [CodC. DK xiii] ılgar akın. [Çağ xiii] akın için ayrılan birlik. insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç. esin < Ar lahima [msd.ılımak. bitişmek.varmak.ilet[mek Tü bitişmek " ilişileti iletişim iletYT YT [ viii] ilt-/ilét. ayrılmak ilgi YT [CepK 1935] alaka < Tü il.] bilgi. bilim < Ar calama bildi. [Uy.xiv Kıp). sevketmek. bağlı olma. ilişmek. ısınmak < Tü ılığ ılık. ulama. iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı .seçilmek. Kaş viii+] yilik kemik içindeki yumuşak doku. çapul. tutunmak " ilim/ilm[Kut. tamarisk ilginç ilgi. ilhak " lahika [ xiv] YT [TDK 1966] ilgi çekici ~ Ar ilHâq [#lHq IV msd. vardırmak < Tü il. iletken YT [TDK 1944] iletici < Tü ilet-" ilet~ Ar ilğâ' [#lġw IV msd. a.

temas eden [Orviii] ilki a. ki + Ar lâ değil" la+ illallah (kimse müdahale edemez)" illa. güncel durum " ilim. saldırmak. allah illegal illet Ar calla kusurlu idi ilmek/ilmik gelmek " ilişilmihal kitap <Tü [Aş xiv] [ xx/b] ~ Fr illégal yasa dışı" in+2. hal1 ~ Ar cilm wa %abar "bilgi ve bildirme". bitişmek. temas iliş[mek Tü [ xi] ilişetmek. denk ilm-i hal temel dini bilgileri çocuklara öğretmeye mahsus & Ar cilm bilim + Ar Hâl şimdiki zaman. [Fel 194+] prensip <Tüilk"ilk * Sıfata eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir.a.] kusur.ilişmek. ileri" YT [CepK 1935] unsur. xi] 1. asılmak. hastalık < [DK xiv] ~ Ar illâ-llâh Allah'tan başka [LO xix] ilmik bağ.ilişmek. Yus xiv] < Ar mâ — illâ —-den başka olmaz < Ar illâ hariç. ılımlı ilin[mek YT Tü [Fel 194+] mutedil [Uy viii+] ilin< Tü ılım [1935 YT] itidal < Tü ılı-" ılı< Tü il.. 2. temas [CepK 1935] müteallik. düğüm < Tü il. takılmak " iliş< Tü il. —-den başka (bağlaç) & Ar in ilgi edatı. ilişki ilişkin ilk ileri ilke Tü YT YT [Fel 194+] alaka.ılıman <Tü [CepK 1935] mutedil < Tü ılı-" ılı- * Halk dilinde kullanılan bir deyim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır. haber . ilkel YT [CepK 1935] iptidai < Tü ilk " ilk illa [Aş. takılmak. takılmak.[viii+ Uy. dokunmak. münasebet. [Uy viii+] ilk/ilki < Tü iliş-" iliş< Tü iliş-" iliş<Tü il ön. legal ~ Ar cillat^ [#cll msd.ekiyle. bir ilmühaber durum veya işlemi belgeleyen resmi evrak " ilim. tecavüz etmek * Dönüşlü ve geçişsiz fiil yapan -iş. -man ekinin işlevi açık değildir.

< HAvr *aim. işler hale getirme < Ar acmala [IV] iş yaptırdı" amel .] gerektirme " lüzum ~ Tü im [xivTS] parola. görüntü ~ Lat imago.+ Lat lustrare aydınlatmak. ~ Ar iltihâb [#lhb VIII msd.] katılma. ima m im ik ~ Ar imâ' [#wm' IV msd.+ Lat luminare aydınlatmak < Lat lumen. suret imaj ine [etm zihninde canlandırmak. zorunlu olma. başvuru. mülkiyet işareti.iltica [ xiv] ~ Ar iltica' [#lc' VIII msd. bir kitabı resim veya renklerle süslemek ~ Lat illustrare aydınlatmak & Lat in. lümen ilüstre [etm [ xx/b] ~ Fr illustrer 1. ateş ~ Ar iltiHâq [#lHq VIII msd. işaret. gerektirme.oynamak " in+1 ilzam im YT [CepK 1935] işaret ~ Ar ilzam [#lzm IV msd. suret. yy'dan sonra Türkçe örneği olmayan bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinde Arapça kökenli mim yerine kollanıma sokulmuştur. iltimas [Neş xv] rica ~ Ar iltimas [#lms VIII msd. kayırma. a. yüz çevirip bakma < Ar lafata döndü. ışıtmak. lostra ilüzyon/illüzyon [P Safa 1949] ~Frillusion aldatıcı görüntü. oyun oynamak. elledi iltizam benimseme. imaj [REkrem <1887] ~ Fr image resim. ilgilenme.] 1. lams] dokundu.ışık " in+1. ~ HAvr *sim. yüzünü veya dikkatini bir şeye yöneltti iltihak eklenme " lahika iltihap tutuşma.a. tıpta enfeksiyon < Ar lahab alev. eğildi. dilekçe < Ar lamasa [msd. lumin. aydınlatmak. işe koşma. ticari tekel" lüzum ~ Ar iltizâm [#lzm VIII msd. hayal etmek " imaj [ xx/b] ~ Fr imaginer hayal etmek ~ Lat imaginari imal ~ Ar icmal [#cml IV msd. ilümine [etm [ xx/b] ~ Fr illuminer aydınlatmak ~ Lat illuminare & Lat in. imagin.< HAvr *leid. illus.] işaretle anlatma. parlatmak < Lat lustrum parıltı" in+1. damga * 16.] yanma.] dikkat ve ilgi gösterme.alay etmek. 2. aldatmak & Lat in.] sığınma" melce iltifat [DK xiv] ~ Ar iltifat [#lft VIII msd. 2. yapışma.+ Lat ludere.] birinin elini veya eteğini tutarak rica etme.] işletme. lusoynamak ~ HAvr *loid-o.kopya. hayal ~ Lat illusio < Lat illudere.

boğaz * Modern anlamı halk dilinden edebi bir derleme olup. imamlık. amm] gitti.] canlandırma.+ İt battere " in+1.< HAvr *aim.] bayındırlık eseri. suret" imaj . şenlendirme.imam [Aş. namazda öncülük eden < Ar amma [msd. EŞKÖKENLİLER: Ar #'mm2 : imam. önderlik. [Men xvii] tesbihin koni şeklindeki birinci parçası. önden gitti Ar #'mm1 (ümm. inşa etme " umran imaret [DK xiv] her türlü kamuya yararlı bina cimârat^ [#cmr msd. nargile ağızlığı ~ Ar imâmat [#'mm IV msd. öncelik. batarya imbik ağızlı kadeh. [Fel 194+] hayal < Tü im " im imge * Fr image < Lat imago (imge) sözcüğünden esinlendiği açıktır. muhtemelen yanlış anlamaya dayalıdır.kopya. kamu " amme YT [CepK 1935] emare. Yus xiv] ~ Ar imam [#'mm] önde duran. vardı. tesbihin birinci parçası < Ar imâm " imam iman [Kut. 2. imame imame [ xiv] sarık. yardım " [TS xv] ammece/emece köylüye topluca yaptırılan iş < Ar câmmat^ amme. LO xvi] imik çocukların kafatasındaki yumuşak yer. Aş xi] ~ Ar îmân [#'mn IV msd. [Uy viii+] émti ~ Ar inblk/anbîk damıtma şişesi ~ EYun ámbiks ~ Ar imdâd [#mdd IV msd. damıtma şişesi imdat medet imdi imece Tü [ viii] amtı şimdi. ana) ile etimolojik ilişkisi muğlaktır.] inanç " emanet imar ~ Ar icmâr [#cmr IV msd. imitasyon [ xx/b] ~ Fr imitation taklit ~ Lat imitatio < Lat imitare taklit etmek ~ HAvr *sim-eto. İsme eklenen -ge ekinin işlevi meçhuldür. bıngıldak. bina " umran ~ Ar imbat [LF xvi] ~ İt imbatto yazları kuzeyden esen deniz rüzgârı < İt imbattere çarpmak. önder.] el uzatma. imha ~ Ar imHâ' [#mHw IV msd.] yok etme " mahv imik Tü? [TS xvi-xix. [ xx/b] imik/ümük gırtlak. remiz. çırpınmak & Lat in.] 1. mamur ve bayındır kılma. büyük yapı.

] güç. tutum. imparatoriçe [AResmi 1757] imparator eşi veya kadın imparator & Tü imparator + Sırp -itsa dişil eki" imparator * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir sözcüktür. kendini ~ Ar imtiHân [#mHn VIII msd.sevmek ~ Ar imsak [#msk IV msd. çariçe. [DK xiv] imren-özenmek. imece " in+2. Karş. bağışık ~ Lat immünis vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan & Lat in. komün impala imparator [ xx/c] ~ İng impala bir tür antilop [Men xvii] imperator Avusturya hükümdarının unvanı . İng emperor.+ Lat parare tedarik etmek. mask] tuttu imtihan sınav " mihnet [Kut xi] imtina [ xiv] tutma.imkân [Aş xiv] ~ Ar imkan [#mkn IV msd. serdar.Lat imperator ordu kumandanı.] doğru yazım ~ Aram msle 1. İt imperatore. nefsini men etme " men imtiyaz ayrıcalık tanıma " temyiz [MMem xvi] .] ~ Ar imtinâc [#mnc VIII msd.[1935 YT] [ xx/b] ~ Fr immoral gayrı ahlaki " in+2.değil + Lat münus kamu hizmeti.] kendini ~ Ar imtiyaz [#myz VIII msd. tanrıça. imrahor [DK xiv] emirahur ~ Fa amîr-i â%wur at bakıcısı. Türkçeye Latinceden dolaysız olarak giren ender sözcüklerdendir. ahır imren[mek istemek Tü [Uy viii+] amran-/emren. [ 199+] cursor < Tü imle. mümkün idi " temkin imla ~ Ar imlâ' [#ml' IV msd. güzel bir şeyi reddetme. çok < Tü amra-/emre. yy'dan itibaren Türkçede kullanılmıştır. 2. oruç tutma < Ar masaka [msd. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı < Aram #mly doldurma imleç YT işaretlemek " im immoral [TDK 1944] işaretleyen aygıt.] tutma. Fr empereur.] imsak tutma. dolu. donatmak " in+1 * Avusturya hükümdarlarının sıfatı olarak 17. moral i m mü n [ xx/b] ~ Fr immune muaf. Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan < Lat imperare buyurmak. olanak < Ar amkana [IV] imkân verdi. potansiyel.sevmek. kraliyet ahırları yöneticisi & Ar amir bey + Fa â%wur ahır " emir2. komuta etmek & Lat in. Karş.

olarak yazılırken. Alm unter (bir şeyin içi. sığınmak. içeri girme. +inç . Lat intrare (içeri girmek). imza etme " ~ Lat in içte olma. énteron (iç .güvenmek " inan- ~ Tü ınak/inak [viii+ Uy.fiilinden türev düşünülebilir ise de daha erken örneklerin yokluğu düşündürücüdür.a. güven) inanç Tü [Uy. Kaş viii+] ınanç inanış veya inanılan kimse. içeri)." inan- * Tü *ına. in-rationalis > irrationalis.aşağı doğru hareket etmek. içeri. yydan önce geçmiş örneklerde en-/em. in2 2. Ör: empire > ampir. yırtıcı hayvan barınağı " in[ xx/c] moda olan şey ~ İng in 1. azalmak. iç.] bitirme. düşmek. Bunlar Türkçede an-/am. moda olan şey " in+1 inak YT [Fel 194+] inak dogma kimse. inam ihsan etme " nimet inan <Tü [Yus xiv] [Men xvii] inanç.şeklinde alınmıştır.HAvr *n. inan[mak Tü [Uy viii+] ınan< Tü *ına.] nimet sunma. oyuk. Latince biçimler Türkçeye Fr telaffuzla en-/em. iniş. iki şeyin arası). Fr entre. Alm in/ein (iç.isim). içeri). impérial > emperyal. Belki Ar icmân etkisiyle.imza mazi in+1 bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en iç ~ Ar imDa' [#mDy IV msd. İng in. itimat ~ Ar incâm [#ncm IV msd. Tü inan. in[mek én-/*yin. [Uy viii+] [ xi] én/yin 1. içe yönelme * Fransızcaya 16. doğruluk. Lat inter/intra. içeride. xix LO] güvenilen * Türkçede 19.güvenmek. Karş. Fa andar/dar (iç. in+2 ~ Lat in-2 olumsuzluk ve yoksunluk bildiren önek .olumsuzluk öneki < HAvr *ne olumsuzluk edatı. itimat < Tü ınan. in1 Tü Tü [ viii] in. [Kıp xiv] güvenme. sarkmak. 2. EYun entós.a. yy'a dek "güvenilen kimse" anlamıyla kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde anlamı değiştirilmiştir. çukur. değil" na+ * Bazı ünsüzlerle başlayan fiillerde asimile edilir. mutemet. hakikat. • Aynı kökten EYun en-. mutemet < Tü *ına.güvenmek (= Moğ ünen-çi güvenilen kimse ) " inan-. umut bağlamak (= Moğ üne-n gerçeklik.biçimi görülür.

özellikle hayvan bacağı).incelmek " ince [CodC xiii] ~ Fa ancîr 1. müjdeci. Fa pa > bacak ilişkisine paraleldir. 2.] inat etme. oyuk. incelme < Tü * Yapı olarak *inişke ("inişik") eşdeğeridir. incele[mek [CepK 1935] tedkik etmek <Tü ince "ince YT * 17. 2. a. [msd. taraf. küçülmek. dikkat ve ihtimam etme. ETü yini (uzuv. [Aş. incin[mek <Tü kırılmak. Ar tedkik (1. Yini > yincik bağlantısı. daralma. cevap verme. Aş xi] ~ Ar cinâyat^ [#cny msd. Kıp xiv] incük/yinçük/yinçik bacak < Tü *yinç iniş " ince * Karş. nezd. gücenmek incir .OFa ancîr incir ind[inde sübjektif olarak (edat) [Kıp xiv] yinçil. . azalmak " in< Tü *yinç iniş. anlam ifade etti. delik. paça. & EYun eû iyi + EYun ângelos haberci" ö+ * Fr evangile. söz dinlemedi < Ar cinda taraf. sübjektif görüş " ind inayet [Kut. yy'da "inceltmek" anlamıyla kaydedilen fiil. küçük düşürülmek . azalış. zayıf. ince eleyip sık dokumak) sözcüğünün ikinci anlamı doğrultusunda 1930 larda tekrar dolaşıma sokulmuştur. hastaya bakma < Ar cana 1. kalbini ve aklını bir kimseye yöneltme. inceltmek. konuşma ) inbisat [Ferec xv] yayılma. 2. ~ Çin chên-chu inci incik <Tü [İMüh xiii] yincik bacağın alt kısmı. onikide bir < Lat unus bir " üni+ ince Tü [Uy viii+] yinçge ince. açtı" basit ~ Ar inbisâT [#bsT VII msd.] inç [ xx/a] ~ İng inch bir uzunluk birimi. a. iyi haberci. SinanP xv] cinad ~ Ar cinad [#cnd msd.] iyiliğini düşünme.azalmak. 2. -e göre. c^ina$yat^] ilgi ve ihtimam gösterdi. [DK xiv] incin< Tü yinçe. inci [Or viii] yinçü a.a. malum meyve ~ Ar cinda [#cnd] yan. [msd. İng evangel. yufka in. c^any] kasdetti. fitin onikide biri ~ Eİng ynce ~ Lat uncia birim. Burunsuldan sonra ş > ç dönüşümü tipiktir. keyfi veya sübjektif olma < Ar canada kapris yaptı. genleşme < Ar basaTa yaydı.inmek.inat [Neş. düşündü (= Aram #cany muhatap olma.(Yeni Ahit ’in dört kitabı) biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. incil [ xiv] ~ Ar incil Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı ~ Aram engîlâ Yeni Ahit ’in ilk dört kitabına verilen ad ~ EYun euangelion 1.

] patlama. döviz * Karş. 2. birey. görevden ayrılma " fasıl ~ Ar infilâq [#flq VII msd.] saplama. birey & Lat in-değil + Lat dividuus bölünür < Lat dividere.] kendini ~ Ar infiSâl [#fSl VII msd.] 1.ekinin işlevi açık değildir.] birinin görüşüne göre. < Indos Hint ~ EFa hinda. 2.) ~ Ar infaS [#nf5 IV msd. sokma. gücenme " fiil infilak < Ar falaqa yardı.a. çivit ~ Lat indicus a. İng individual (1. indirge[mek YT [Fel 194+] irca etmek < Tü indir-" in- * Fiile eklenen -ge. bireysel).bölmek " in+2.indeks endeks [DTC 1942] dizin ~ index gösterge. kırıp çıkma ~ Ar infirâd [#frd VII msd. fırlama. dizin" * Aynı sözcük Türkçede Fransızca ve Almanca/İngilizce telaffuzla iki ayrı anlamda kullanılmaktadır.a.] püskürme. bıçak infaz veya kılıçla öldürme " nüfuz infial ~ Ar infîcâl [#fcl VII msd. individüel/endividüel [DTC 1944] individual ~Fr individuel bireysel < Fr individu a. (EYun páthos karşılığı). fesh olunma " fesih infisal bölünme. divis. indi sübjektif. indigo [ xx/b] endigo ~ Fr/İng indigo çivit bitkisi ve boyası ve rengi ~ İsp indigo Hint'e ait olan şey.] ayrılma. ~ Lat individuus bölünmez olan. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali.] yalnızlaşma.a.a. ~ Ar infisâ% [#fs% VII msd. Türkçe yazım 1980’lerden sonra İngilizce telaffuza göre düzeltilmiştir. aşırıya gitme < Ar farada yalnız idi" fert infisah feshetme. (yanardağ) patlama " def1 ~ Ar cindi [#cnd nsb. keyfi" ind indifa şiddetle taşma. . çatlattı infirat [Neş xv] izolasyon. atom. " Hint * 1980 dolayında İngilizce telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. a. ~ EYun indikós a. indüksiyon inek Tü » [viii]inek " endüksiyon (=Moğünige(n)a. ~ Ar indifa' [#dfc VII msd.

yad ) inkılap tersine dönme. yaratma.infra+/enfraHAvr *ndher.alt. öncülük < inisiye [Bah 1924] ~ Fr initié 1. ülke " taraça inha kesinleştirme " nihayet inhidam Ar hadama [msd. < Lat initium başlangıç & Lat in-girme bildiren önek + Lat itus/iter yol < Lat ire. Yus xiv] ~ Ar inkâr [#nkr IV msd. başlatılmış.] çıkarma.] yıkılma < ~ Ar inHiSâr [#HSr VII msd. kenarından kırptı. icat < Lat innovare yenilemek & Lat in. ortaya .a. inkıraz [Neş xv] ~ Ar inqirâD [#qrD VII msd. aşağı ~ Lat infra ~ İngiltere [xvi] ~ İt Inglaterra Avrupa'da bir ülke & İt Ingla Angl halkı. yol almak " in+1.] kesinti" kat2 < Tü irj [onom.] sonuca vardırma. 2.] ~ Fr initiative girişim. önayak olmak " inisiye [Bah 1924] ~ Ar inha' [#nhw/nhy IV msd.] açılma. ~ Ar inqiTâc [#qTc VII msd. önayak olmak ~ Lat initiare a. bir sürece veya yola veya tarikate girmesi sağlanmış kimse < Fr initier (özellikle bir yola veya yolculuğa) başlatmak.a. tanımadı (= Akad nakru yabancı. a. qarD] 1. iyon inkâr [Aş. kemirdi. inşa etme " neşet ~ Ar inşâ' [#nş' IV msd. 5.] altüst olma. 2. " in+1.a.aşağı ~ Fr/İng infra. hadm] yıktı inhisar sınırlandırılmış olma.gitmek. tükenme < Ar qaraDa [msd. tekelinde olma " hasr inisiyatif Fr initier başlamak.] yalanlama. it. paslandı. faizle borç aldı inkişaf ortaya çıkma " keşif inkıta inle[mek <Tü [ xiv] ~ Ar inkişâf [#kşf VII msd. nakr/nukür] bilmedi.] inleme sesi [TS xiv] inle-/inile-/inilde- innovasyon [ xx/c] ~ Fr/İng innovation yenilik. yadsıma < Ar nakira [msd.+ Lat novare a. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi + İt terra toprak. < Lat novus yeni < HAvr *newo. neo+ inşa çıkarma.] aşınma. ~ Ar inhidam [#hdm VII msd. tepetaklak olma " kalp2 [ xiv] ~ Ar inqilâb [#qlb VII msd.

] inter+ ~ Lat inter bir şeyin içinde veya iki şeyin arasında olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en-ter. bağırsak). uyum içinde birbirini izleme < Ar sacama [msd. segman.insaf merhamet < Ar niSf yarım " nısıf [Aş.] akışkanlık. intibah "tenbih ~ Ar intibah [#nbh VIII msd.) biçimini alır. internet < İng intercomputer network " inter+. iradesi dışında hareket etme " sevk intaç intaniye kokuşma. Yus xiv] ~ Ar inSaf [#nSf IV msd. Akad eneşu (güçsüz olma. = Akad nişu halk. allah insan [DK xiv] ~ Ar insan [#'ns] kişi < Ar ins insanlık. dilek kipi edatı + Ar şâ'a [#şy'] istedi. Yus xiv] dilek deyimi ~ Ar in şâ'a-llâhu Allah istesin & Ar in ki.] sürüklenme. Aram #nş. tüm insanlar (= Aram 'inâş/'anâşâ a.] ılımlılık. halsiz olma) fiil kökü ile anlam ilişkisi açık değildir. Fr entrer (içeri girmek). inşallah [Aş. EYun entos (iç). = İbr 'enüş a. " in+1 * Fr entre (a.] sonuç doğurma " netice [ xix] mikrobiyoloji < Ar intan [#ntn IV msd. istesin + Ar allâh " şey.] damgalanma " tab * Osmanlıca ikinci anlamı Fr impression (izlenim) < presse (basım) sözcüğünün literal çevirisidir. insektisid [ xx/c] ~ Fr/İng insecticide böcek öldüren & Lat insectum eklembacaklı (& Lat in.a. çürüme " netameli ~ Ar intâc [#ntc IV msd. akıttı insiyak [ xx/a] içgüdü (Fr instincte karşılığı) ~ Ar insiyâq [#swq VII msd. kavim ) * Arapça ismin Ar #'ns (iyi huylu ve yumuşak başlı olma.iç < HAvr *en. intiba impression çevirisi) [Men xvii] damgalanma. énteron (iç organlar. bölmek) + Lat -cidus öldüren " in+1. Lat intrare.a.] uyanık olma .+ Lat secari kesmek. sacm/sucüm] (musluk veya gözyaşı) aktı. evcilleşme) = İbr #'nş. a.a. [ xix] izlenim (Fr ~ Ar inTibâc [#Tbc VII msd. iz edinme. Aynı kökten Fa andar/dar (iç). +sid insicam ~ Ar insicam [#scm VII msd. net2 [199+] ~İng internet bilgisayarlar arası ağ * İngilizce sözcük 1970’lerden itibaren kullanıldığı halde bugünkü anlamı 1984'te yerleşmiştir.a.

~ Ar intifâc [#nfc VII msd.Ar intişâr [#nşr VIII msd. disiplin altına alma " zabıt inziva yalnızlaşma " zaviye ip ipek iplik Tü <Tü <Tü [Uy viii+] yip ip.] köşeye çekilme. boğazladı < Ar naHr boğazın alt kısmındaki çukur intikal taşınma. yayılma. iplik [İMüh. [ xix] yayımlanma . üreme. indirme. sperm ~ Ar inDibâT [#DbT VII msd. seçim < Ar na%aba [msd. ejakülasyon " nüzul inzibat durdurulma.] öç ~ Ar intisâb [#nsb VII msd. bir şiiri yanlış şaire atfetme intihap tercih.] kendini öldürme < Ar naHara [msd. düzen " nazım 1 intizar [Aş xiv] bekleme. yolunu gözleme < Ar naZara baktı" nazar * "Kem göze maruz kılma" anlamı Türkçeye özgüdür.a. başka bir yere gitme " nakil [Env xiv] ~ Ar intiqâl [#nql VIII msd.] seçme. naqam] öç aldı.] 1. öç < Ar naqama [msd.] yayılma " neşir ~ Ar intiZâm [#nZm VIII msd.] bağımlı hale intikam [Aş xiv] alma.] ~ Ar inziwâ' [#zwy VII msd.] ~ Ar intiqâm [#nqm VII msd.] örtüşme. ~ Ar inzal [#nzl IV msd.intibak uyma.] intizam olma. 2.] başkasının fikir veya eserini kendine maletme < Ar naHala hediye etme.] faydalanma" nafia intihal ~ Ar intiHâl [#nHl VIII msd.] düzenli ~ Ar intiZâr [#nZr VIII msd. inzal akıtma. na%b] seçti ~ Ar inti%âb [#n%b VII msd. üstüste binme < Ar Tabaq kapak " tabak 1 intifa [ xiv] ~ Ar inTibaq [#Tbq VII msd. Tü yip ip " ip < Tü yip " ip [MŞ xiv] iplik . hınç duydu intisap gelme " nesep intişar [ xiv] [ xiv] ayrılma. [Kıp xiv] iblik/iplik/yiblik/yiplik . CodC xiii] yipek a. naHr] (hayvanı) boğazını keserek öldürdü. zaptedilme. intihar ~ Ar intiHâr [#nHr VII msd.

tez2 iptal iptida bidayet [ xiv] ~ Ar ibTâl [#bTl IV msd.uyku ~ HAvr *sup-no. İng. ırgat [Aş xiv] ırġad toprak işçisi < EYun ergázomai çalışmak " erg iri Tü [Uy viii+] iriğ büyük. başlangıç " iptila [Aş xiv] ~ Ar ibtilâ' [#blw VIII msd.* -lik ekinin işlevi açık değildir. bir konuyu gündeme getirme. irid. sarsmak * Sürekli ve kararsız eylem belirten -ele. özellikle pratik bilgi. 2. bir borca karşılık rehin verilen şey & EYun (h)ypo aşağı. the. tabip < EYun (h)ypnos.gökkuşağı" iris . özellikle < Tü ér. tanıdı. alt + EYun tithemi.< HAvr *swep. James Braid. < Tü ıra-/yıra. ipnotize/hipnotize [etm [Bah1924] ~Frhypnotiser psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokma ~ İng to hypnotise a.] geri döndürme " rücu [CepK 1935] tedkik etmek <Tüirte-aramak. gelir getirme. amele. aradı ırak Tü [Or viii] ırak uzak. olgun ~ Yun/EYun ergâtes işçi. öğrendi. usul ve örf bilgisi < Ar carafa bildi. rawd] av peşinde dolaştı. kimyacı (1761-1815) < EYun íris.uyumak ipotek [Cumh1932] ~Frhypothèque~EYun (h)ypotheke önerilen şey. ortaya atılan şey. # 1847 Dr.] belaya tutulma < Ar balâ sınadı. araştırmak irfan ~ Ar cirfân [#crf msd. olgunlaşmak " er- iridyum [ xx/b] ~ YLat iridium bir element ^ Smithson Tennant. ayırt etti ırgala[mak <Tü [EvÇ xvii] ırgala< Tü ırğa. getirme.a.[xi] uzaklaşmak irat ~ Ar Irâd [#wrd IV msd.[xi] sallamak.ekiyle.] geçersiz kılma " butlan ~ Ar ibtidâ' [#bd' VIII msd. gelir < Ar warada vardı. [Uy viii+] yırak ~ Ar irâdat [#rwd IV msd.] 1.] temel. geldi" vürut irca irdele[mek YT ~ Ar ircâc [#rcc IV msd. sıkıntı ve mihnet verdi" bela irade [Aş xiv] iradet istenç < Ar râda [msd.] bilgi. -t.] isteme. İng.olmak.koymak " hip(o)+1.

< HAvr *wers-3 söylemek irrasyonel rasyonel [DTC 1944] ~ Fr irrationel aklî olmayan" in+2. gözün renkli kısmı. < İt terra irredenta kurtarılmamış topraklar ~ Lat irredemptus geri alınmamış & Lat in. bitkilerde kök.1. gözün renkli kısmı. prim . rahatsız etmek ~ Lat irritare taciz etmek & Lat in. empt. yarmak " yar<Tü [Kıp xiv] iri * Anlam ilişkisi için karş. alaylı anlatım / İng irony a. ironi [ xx/c] ~ Fr ironie kinaye. 2. kokuşmak iris [ xx/b] ~ Fr iris 1. Karş.a. asıl maksadını gizleme EYun eirö söyletmek ~ HAvr *weryo. ırmak <Tü [Kıp. irredantizm [191+] ~Frirrédentisme yabancı ülke yönetimindeki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti ~ İt irredentismo a.geri + Lat emere.almak " in+2. [ xx/a] ürkerek geri < Tü irk.a. 2. irid. EYun (h)ríza (kök). irite [etm [ xx/b] ~ Fr irriter taciz etmek. yy başlarında ortaya çıkan ikinci anlamın ürk. birikmek. süsen bitkisi ~ EYun íris.çürümek. Karş.almak ~ HAvr *em. re+. a.fiilinden kontaminasyon yoluyla türediği düşünülebilir. ikiyüzlülük etme. irmik öğütülmüş buğday unu < Tü *irimik " iri [ML xx/c] iroko chlorophora excelsa ~ uloko a. xiv-xix passim xi] irkil. birik-. Ar wadin (yağmur suyunun açtığı yarık.toplamak. ırmak). 2. gökkuşağı. irin Tü [Uy viii+] irirj/yirirj cerahat < Tü iri-/yirü. asıl irkil[mek çekilmek ~ Ar cirq [#crq msd.+ Lat ritare kaşımak " in+1 ırk soy. ~ İng iroko tropik Afrika'ya özgü bir ağaç.değil + Lat redemptus geri alınmış & Lat red. * Güney Nijerya yerli dillerinden. Tü [Kaş.* Değişken renkli alaşımlarından ötürü. köken. süsen çiçeği ~ HAvr *wlri.] 1. kuşak < HAvr *wei-1 kıvırmak * Rizomlu bir bitki olan süsene "çiçeklerinin renk zenginliğinden ötürü" iris adı verildiği tezi doğrulanmaya muhtaçtır. biriktirmek * 20.toplanmak.kavis. DK xiv] yırmak/ırmak akarsu < Tü yır-/yar-kesmek. gökkuşağı renklerinde olan her şey. ~ EYun eiröneia bilmezden gelme.

] islamiyeti ~ Ar irtifâc [#rfc VIII msd.] 1. eski rejime dönmeyi savunanlar" anlamında kullanılmış görünüyor. itibar ~ Ar cirD [#crD msd. is Tü [ xi] ış is. Karş.] doğaçlama şiir okuma. "ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme" < Ar caraDa öne çıktı.] gönderme " resul irşat rüşt irtibat rapt ~ Ar irşâd [#rşd IV msd. yolculuğa ~ Ar irtikâb [#rkb VIII msd. yola çıktı" rahle irtikâp şeyi) üstüne alma. yy'm ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. ölme < Ar raHala göçtü. (suç veya günah) işleme " merkep irtişa ~ Ar irtişa' [#rşw VIII msd.] (ağır bir ırz [DK xv] şeref. mülkiyeti kendine ait olmayan bir malı kullanma hakkı" refakat irtihal [Env xv] çıkma. Arapçada ender olarak "bayatlama" anlamına rastlanır. ayak " rical irtidat reddetme " red irtifa yükseklik " ref [MMem xvi] [ xiv] ~ Ar itidâd [#rdd VIII msd. geri gitti" rücu * İlk kez Ekim 1908'de "Meşrutiyet devrimine karşı olanlar.] 1. f. 2. irtical ~ Ar irticai [#rcl VIII msd. unredeemed. ) irs » " irs ~ Ar irsâliyyat [#rsl nsb. irs/ırs miras kaldı (= Aram #yrt a.] gönderi < Ar ~ Ar ir6 [#wr6 msd.] bağlantı kurma " ~ Ar irtica [İkdam 1908 190+] gericilik (Fr réaction karşılığı) *irticâc [#rcc VIII msd. irsaliye irsal [IVmsd.] miras < Ar wari6a varis idi. ayak. şiirde vezin birimi.] < Ar racaca geri döndü. 2. belirdi" arz1 * Türkçe ırza tasallut yerine ırza geçme deyimi 20. duman lekesi . irtifak ~ Ar irtifâq [#rfq VIII msd. hazırlıksız şiir söyleme < Ar ricl 1. İng redeem.] şeref. a. itibar.] rüşvet alma " rüşvet ~ Ar irtiHâl [#rHl VIII msd.* İtalya'nın uluslaşma sürecinde "henüz kurtarılmamış" İtalyan topraklarını talep etme siyasetinden. 2.] yüksekte olma. kullanışlılık.] doğru yolu gösterme " ~ Ar irtibâT [#rbT VIII msd.

] sabitleştirme. ışık projektör isilik Tü oluşan kızartı <Tü [DK xiv] aydınlık. yaşı.] yerini bulma. 2.biçiminin.a. hararet < Tü isi." ışı-ışıldak YT isim/ismİbr şem a. alamet ~ Ar işârat [#şwr IV msd.yanmak.idrar etmek " çiş * ç. göz kırparak onay verme.ısıtmak " ısın- Tü [ xi] yaşu-/yaşı.] 1.iş isabet Tü [Orviii] ış a.sesi edep kaygısıyla düşürülmüş olabilir. oyalama. sıtma.] ad (= < Tü yışı. [MŞ xiv] issilik sıcaklık. [ xiv] ~ Ar iSâbat [#Swb IV msd. [Kıp xiv] yışı-< Tü *ya-/yal. parıltı < Tü ışılda-" ışı[Uy viii+] isiglig sıcaklık. rahatlatma. rast gelme " tasvip isale ~ Ar isâlat [#syl IV msd. ipucu " şura2 isbat/ispat kesinleştirme.] sinyal verme.) . işgal [Men xvii] bir işle uğraştırma. Yışı. Aş xi] nişan. ishal akışkan kılma. alamet.a.a. böyle verilen sinyal.yanmak. ~ Ar işgal * Fa kârguzar veya maslahatgüzar sözcüğünden tercümedir. [LO xix] ciltte terden dolayı < Tü isig sıcak " ısı [Yus xiv] ~ Ar ism [#sm/#smy msd. = Akad şumu a. Tü çişe. parlamak. [Uy viii+] isiğ sıcaklık. eda eden " iş. parlamak (= Moğ cula ışık ) " yan- * Kısmen onomatope özellikleri gösteren bir fiildir. kanıtlama " sebat işe[mek <Tü [MŞ xiv] [ xiv] ~ Ar İ6bât [#6bt IV msd.] akıtma " sel işaret [Kut. işten alıkoyma. [KT xix] işgal-i askeriye yabancı bir toprağı askeri denetim altına alma (Fr occupation militaire çevirisi) [#şġl IV msd. saptama. oyalama " meşgale * Türkçe ikinci anlamı Fr occupation sözcüğünün çevirisinden türemiştir. diyare " suhulet ısı ışı[mak Tü ~ Ar ishal [#shl IV msd. işgüzar güzergâh + & Tü iş + Fa gu5âr geçiren.] bir işle uğraştırma.kökünden zayıf biçim olduğu düşünülebilir. gevşetme.

a. esami. kart2 . isim. [ xi] ısırğan çok ısıran. [TDK 1944] şua [Uy viii+] isin.] oturtma.duymak işitsel < Tü işit-" işit- YT [TDK 1955] * Fiil köküne -sel eklenmesi kural dışıdır.ısınmak. a. ekarte edilmiş < İt scartare (iskambilde) kâğıt kaçmak. bismillah. esma. < Lat scalpere/sculpere yontmak * Karş. elenmiş. yerleştirme " iskandil [LF xv] ~ İt scandaglio deniz derinliğini ölçmeye mahsus düğümlü ip. [MŞ xiv] yaprakları yakıcı bitki. tesmiye ışın ısın[mak ısır[mak ısırgan ısırişit[mek işitimle ilgili Tü YT Tü Tü [CepK 1935] kıvılcım. İt scalmo. sıcak olmak [Uyviii+]ısır-/ısur-a. özellikle tahtadan yontulmuş pabuç.a. sabo ıskarta [KT xix] ~ İt scarto atılmış.a. devre dışı bırakmak ~ OLat *excartare " ex+. Fr escaume/escarme (ıskarmoz). urtica < Tü ısır. Dissimilasyon Venedikçeden alınmıştır. kalemtraş ~ Lat scalpellum/scalprum a. İng scalpel (cerrah bıçağı). [LO xix] ~ Yun skalmós sandalda küreğin * Karş.EŞKÖKENLİLER: Ar ism : besmele. müsemma. < Tü ışı-" ışı- < Tü isi. ıska iskambil brusquembille bir kâğıt oyunu iskân sükûn [AL 192+] futbolda topa vuramama (argo) [LO 187+] kâğıt oyunlarının genel adı ~ ? ~ Fr ~ Ar iskân [#skn IV msd. iskarpin [ARasim 1897-99] Avrupa tarzı ayakkabı ~ Ven scarpìn / İt scarpino hafif ayakkabı < İt scarpa ayakkabı." Tü [ viii] éşid-/éşit.a. ölçek ~ OLat *scandaculum ölçek " eşantiyon ıskarmoz bağlandığı çubuk ~ E Yun skalmós a. iskarpela ~ Ven scarpèlo [İt scalpello] ağaç yontma bıçağı.

) sözcüğünden adapte edilmiştir. müşkilat < Ar şakl2 [msd. ~ Fa işkanba/şikanba iskemi [ML xx/c] ~ Fr ischémie kan dolaşımında duraklama ~ EYun is%aimia a. işkence. sırtsız sandalye ~ Lat scabellum/scabillum a. tutmak + EYun (h)aíma. kuruyup büzüşmek ~ HAvr *skelskurumak işkembe [ xiv] şikembe hayvan midesi < Fa şikam/şikanb karın.a. & EYun is%ö durdurmak.a. ~ Yun skathí bir tür ötücü kuş. ezmek.] karışık ve muğlak şeyler. adam.a. mumya.] engel. Z. ciltçi presi < Fa şikastan. vesvese ~ Ar işkâl/aşkâl [#şkl çoğ. [LO. .a. oturak skamní tabure.a. bükmek. alkol [ 200+] iptila derecesinde işe düşkün kimse & Tü * İng workaholic (work + alcoholic.a.kırmak. işkil [Men xvii] eşkâl şüpheli ve muğlak şey. + Lat computare hesaplamak & Lat exdışa " ex+. er iskete [Arg xvi] skete carduelis spinus ~ EYun skánthos a. kompüter Karş. şikan. kuruyup büzüşmüş şey.a. eziyet etmek ~ OFa şkastan.basmak.erkek. savmak + EYun aner. • İ. sken. hesaptan düşme < İt scontare indirim yapmak ~ OLat excomputare a. gemilerin yanaştığı rıhtım ~ Lat scâlae (*scand-sla) merdiven < Lat scandere basamak çıkmak. zorluk < Ar şakala ket vurdu * Arapça sözcük biçim bakımından #şkl kökünün ifcal masdarı ise de çoğul ad olarak kullanılır. anlaşılmazlık. KT 187+] işkil şüphe. a.iskat düştü "sukut [ xiv] ~ Ar isqaT [#sqT IV msd.a. iskender [ xx/c] yoğurtlu döner yemeği < öz İskender Bursa'da bir kebapçı dükkânı adı ~ al-iskandar bir erkek adı. işkolik iş + Tü (al)kolik " iş. kovmak.a. iskonto [ xix] iskonta/iskonto ~ İt sconto indirim. andr.] düşürme < Ar saqaTa iskele [Neş.kan " hem(o)+ iskemle [Arg xvi] skemli banko.a. iskelet < EYun skellö kurumak. ~ EYun skeletón 1. 2. tırmanmak ~ HAvr *skand. a. mide ~ OFa aşkamb a. < Lat scabere yontmak ~ Yun işkence [Gül xiv] ~ Fa işkanca/şikanca eziyet. t. özellikle Büyük İskender ~ aléksandros "er savan". tırmanmak iskelet [ 188+] ~ Fr squelette a. Eyüboğlu'nun sözcüğü Karadeniz Rumcası'ndan türetme çabası orijinaldir. belirsizlik. Kan xv] rıhtım ~ İt scala basamak. İng discount (iskonto) < İt discontare. merdiven. & EYun aleksö defetmek.

günahsızlık < Ar caSama koruma. ismet [ xiv] ~ Ar ciSmat^ [#cSm msd. sanmak. anlamak. [Men xvii] zencefil. Moğ usula.] leke ve günahtan korunmuşluk. a. [LO xix] acı biber ıssı sıcak + Tü ot" ısı. +ev < Tü işle-" iş işlev YT [Kutxi] ~ Ar islâm [#slm IV msd. [MŞ xiv] isfanâ% ~ Fa ispanâ%/ispânac bir & Tü . 2. su katmak * Karş.saymak. ısmarlamak) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. .tevdi etmek. simge. " akrep ısla[mak " su <Tü [Kıp xiv] ısıl-/ısla< Tü *sıw-la-nemlendirmek. teslim olma. saflık. ot ıspanak sebze.(güvenceye almak.iskorpit [EvÇ xvii] ~ Yun skorpídi zehirli dikenleri olan bir balık < Yun/EYun skorpíos akrep < Sam [#cqrb] a.a. uyum sağlama " sulh islam boyun eğme.a. spinacia oleracea ~ OFa spanâk a.] dayandırma" isot + [Kan xv] ıssı ot her türlü baharat. ısmarla[mak [Har xii] osparla-. ıslah [Mercimek xv] < Ar SalaHa iyi veya uygun idi ~ Ar iSlâH [#SlH IV msd. âbespâr.a. < OFa oşmürdan. ıslık Tü? [Kıp xiv] sığlık a.OFa âbespurdan. [TS xv xv] sıklık islim = Tü istim" istim [LG 188+] göz ucuyla beyan-ı hal. özellikle hayvana su vermek) < usu (su). alamet ~? OFa *nişmâr a.a.(sulamak. sağaltma. [Fel 1942] fonksiyon * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki.. farketmek * Aynı kökten Fa şimar (sayı). bir din " selam işlem YT [Fel 194+] ameliye < Tü işle-" iş. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. işaret (argo) » [ 186+] buhar işmar Erm nşmar işaret.] düzeltme. sakınma. oşmâr.] 1. [DK.a. şumurdan (saymak). esirgeme isnat senet [MMem xvi] ~ Ar isnâd [#snd IV msd. Env xiv] ısmarla. emanet etmek " sipariş * Erm absbar.

baharatçı < İt spezie baharat.] bir tür ~ Yun spároi [çoğ.gözetlemek * Aynı kökten Lat specere. 3. .a. * İşportacı "sepetçi.a. çeşit. ispanyolet [Bah 1924] pencere kilit mekanizması < öz espagnol İspanyol ispari benzer bir balık [ xvii] ~ Fr espagnolette [küç. ispiritizma [KT 189+] ~ Fr spiritisme medyum aracılığıyla ruh çağırma ~ İng spiritism a. a.a.a.a. ~ Ger *spehön gözetleyen. tür. işporta [LO 1876] ışporta iki kulplu yayvan sepet ~ İt sporta ince tahta yongasından örülen yayvan ve iki kulplu sepet ~ Lat sporta a.] < Yun spáros karagöze ~ İt spatula küçük ve enli bıçak ~ Lat [ xix] ~ Yun spasmós kasılma. sepetle dolaşan satıcı" anlamında. biçim.a. ~ EYun spyris. -d. " spazm ispazmoz » ispençiyar [EvÇ xvii] attar. eczacı ~ İt speziale attar. spazm ~ " ıspazmoz ıspatula [ xx/a] spathula < Lat spatha kürek. enli bıçak " apolet ıspazmoz/ispazmoz E Yun spasmós. Karş. gözlemek). EYun skopeo (bakmak. • Yunanca sözcük muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. * Aynı kökten İng finch (a.a. incelemek). OYun spanáki(on) > OLat spinaceum > İng spinach. şifalı ot ~ Lat species 1. spyrida. seyretmek ~ HAvr *spek.* Orta Farsçadan Yunanca yoluyla Batı dillerine geçmiştir. # 1854. 2.a. sképtomai (gözden geçirmek.a.a. görünüm. özellikle kimyasal madde veya ot türü " spesiyal * İng spice < Fr épice (baharat) biçimleri Latinceden alınmıştır. ispermeçet [LO xix] ~ YLat spermaceti ispermeçet balinasından elde edilen güzel kokulu beyaz muma benzer madde & Lat sperma sperm + Lat cetus balina " sperm ispinoz [Arg xvi] fringilla ~ EYun spínos/spíza a. gözcü < Ger *spehjan gözetlemek. ~ Yun spínos bir tür ötücü kuş. ~ HAvr *(s)ping. " espri ispiyon [Bah 1924] hafiye ~ Fr espion casus ~ İt spione a. ticari eşya çeşidi. < İng spirit ruh ~ Lat spiritus a.).a.

durak ~ Lat stâtio a. istatistik [ NK em al 18 71 ] ~ Fr st at is ti qu e~ Al m statistik devlet idaresi sanatı.~EYun ıstampa [ xix] ~ İt stampa damga ~ Ger *stampaz havan. iç şehir. ayak basmak. durma yeri.] birliktelik. ölçüyü kaçırma. eis Nikaían > İznik (iç İznik. İng stick.kökünden > EYun (h)istemi. Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad & Yun eís iç + Yun e pólis şehir. İng stand (durmak. [Gül xv] boşa harcama ~ Ar israf [#srf IV msd. metruk iğe/iye [viii+ Uy] a. politik * Türkçeye Yunancadan alınmış kent adlarında rastlanan eis öneki.a.basmak. stat.şimdiki zaman kökünden > Lat stenare (durdurmak).] a. Yus xiv] ~ Ar cişrat^ [#cşr msd. boşa harcama < Ar sarifa [msd. duruş. Ave stüna. adım ~ HAvr *stebh. uygulamalı matematik [xviii] < Alm staat devlet ~ İt stato " statü istavrit [ xvii] bir balık türü. trachurus staurídi haç gibi olan < Yun staurós haç " istavroz. Alm stehen (durmak).pekiştirme biçiminden > EYun staurós. < Ar Sarra işret [Aş.a. HAvr si-stâ.(durak. yoldaşlık.a. vilayet merkezi olan yerleşimi anlatır. birlikte yeyip içme < Ar caşara birlik oldu " aşiret ıssız <Tü [DK xiv] issüz sahipsiz. HAvr stöu. = EYun ostéon kemik " oste(o)+ [Menxvii] ~ Yun astakós a. malik =? Tü İ5i/ istaka/ıstaka Ger *stakön sopa " atak2 * Karş. stat-. EYun stöis. Karş. EFa/Ave stâya. * HAvr *sta. 2.israf [Kıp xiv] .a. İstanbul" eis+.] azıtma.a.durmak ~ HAvr *stâ. Lat *staurare (dikmek. HAvr stâ-na. idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [xvii]. +oid ~? Yun . kaldırmak). nefs-i İznik). stake (sopa). durma. < Lat stâre. sta-. HAvr sts-n(â). değnek ~ < Tü iss [xiv DK] sahip. Lat stâns (duran).a. taşırma.fiil adından > Ave stâna. konak). istasyon [ xix] ~ Fr station 1. istakoz/ıstakoz astakós a. ihmal etti.(direk).a. gözden kaçırdı ısrar gıcırdadı. cırcır böceği gibi öttü ~ Ar iSrâr [#Srr IV msd.reduplikatif kökünden > Lat sistere (durdurmak).a. baskı aleti < Ger *stap-/*step. Osmanlıca nefs-i filan tamlamasıyla ifade edilen. İstanbul [ xiv] stambol/istambol ~ Yun sten póli < Yun eis ten póli şehir içi. saraf] gözardı etti. dikmek). " iye iştah » [Aş xiv] işteh " iştiha [ xx/b] bilardo sopası ~ İt stecca sopa.(durdurmak. özellikle Konstantin kenti. eis Ámison > Samsun vb.a. Lat stare. durum).

[Men ] istif ~ İt stiva 1.] bir şeye hazır istif [MMem xvi] istifa ambara yığmak. başvuru " davet istidat olma. keyfi ve mutlak yönetim < Ar badda [msd. Rusça stavrid/stravrida biçimleri.a.] başına buyrukluk.izlemek.] çağırma. Türkçe istavrit cinslerini ifade eden sarı balığı/sarıkuyruk/sarıkanat biçimleri muhtemelen Yun savrí/savrídi'den alıntıdır.dikmek. durdurmak < HAvr *stâ. bir tür dev deniz yaratığı. gemi ambarı < İt stivare istiflemek (= Yun stoiba/stoibâzö a. istiflemek. istiap içine alma. yetenek " add [Aş xiv] ~ Ar isticcâl [#ccl X msd. badd] saçtı. tıkmak . hacim < Ar saba [msd.* Aynı balığın Yunanca adı savrídi muhtemelen EYun saûros/saúra (1. sorgulama " cevap istida çağrı. kazık ~ HAvr *stau-ro. • İt saurella. aramak < Tü iz " iz [Fel 194+] isteme yetisi.] cevap ~ Ar istidcâ' [#dcw X msd. eğilim. aceleci ~ Ar isticwâb [#cwb X msd.] acele etme. dağıttı istical olma " acele isticvap isteme.) ~ Lat stipare sıkıştırmak. Yun stavridís yan-biçiminin de mevcut olması gerektiğini düşündürür.] su tutma. istif. Lat lacerta) ile alakalıdır. +inç [ xix] ~ Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı < Tü iste-" iste-istenç YT [ 196+] irade isteri/histeri < Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali ~ EYun (h)ysterikós rahime ait < EYun (h)ystéra rahim " hister(o)+ * Eskiden isteriye rahim salgılarının düzensizliğinin yol açtığına inanıldığı için. Fr saurelle (istavrit balığı) Yunancadan alınmıştır. kural tanımazlık. takip etmek. 2. ~ Ar isticdâd [#cdd X msd. irade < Tü iste-" iste-. davet etme. 2. (bir sıvıyı) istibdat ~ Ar istibdâd [#bdd X msd. Ancak Bulgarca. sayb] (su) aktı ~ Ar isti'âb [#syb VIII msd. kertenkele. Romence. istavroz [Men xvii] ~ Yun staurós haç ~ EYun staurós direk.durmak " sütun işte iste[mek istem YT <Tü Tü [TS xiv] uşda/üşte & Tü uş işte (işaret zarfı) + Tü da/ta ? " şu [Uy viii+] izde-/iste.

arzu " ~ Ar istiHâlat [#Hwl X msd. bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma < Ar %ayr hayır " hayır2 istihbar haber toplama " haber istihdam koşma. kusma [ xiv] ~ Ar iştigâl [#şġl VIII msd.] hayır dileme.] pekiştirme.] hafifseme" ~ Ar istiHqâq [#Hqq X msd. ~ Ar istifrağ [#frġ X msd.] arzulama. ~ Ar istihlâk [#hlk X msd.] istiğfar [Gül xiv] merhamet dileme < Ar ġafara merhamet etti" mağfiret istiğna zenginliği reddetmek " gına iştiha şehvet ~ Ar istiğna' [#ġny X msd.] haber sorma.] hizmete ~ Ar istihfaf [#%ffX msd. ~ Ar iştihâ' [#şhw VIII msd.] uğraşma" meşgale ~ Ar istiğfar [#ġfr X msd.] gına getirmek.] hak ~ Ar istiHkâm [#Hkm X msd.] yararlanma " [ xiv] ~ Ar istifham [#fhm X msd. hakediş < Ar Haqqa hak idi" hak1 istihkâm tahkim etme " hüküm istihlak helak istihsal etme. evrilme.istifa af dileme " af istifade fayda istifham sorgulama " fehim istifra " ferağ iştigal [Mercimek xv] af dileme ~ Ar isticfâ' [#cfw X msd.] çaba ile elde . (böcek) hal değiştirme " hal1 istihare [ xiv] ~ Ar isti%ârat [#%yr X msd.] tüketme " ~ Ar istiHSâl [#HSl X msd. hizmetçi olarak çalıştırma " hizmet istihfaf hafif istihkak etme.] (bir süreç istihale içinde) dönüşme.] içini boşaltma. üretme " husul [ xiv] [Neş xv] ~ Ar istihbar [#%br X msd.] sorma.] ~ Ar istifâdat [#fyd X msd. ~ Ar istihdam [#xdm X msd.

2. aşağılama < Ar iştikak ~ Ar iştiqâq [#şqq VIII msd. teknik terim " sulh istilzam gerektirme " lüzum istim Ger *staum.] egemen olma.] istiklal [Neş xv] ~ Ar istiqlâl [#qll X msd. etimoloji < Ar şaqqa yardı. ~ Ar istilzam [#lzm X msd. düzenleme. istikrah iğrenme " kerh istikrar kararlı olma " karar istikraz borçlanma " inkıraz ~ Ar istikrah [#krh X msd. saymama. böldü " şık1 istikamet ~ Ar istiqâmat [#qwm/qym X msd.] 1. bir kelimeyi diğerinden türetme. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme.] faiz ile istila ~ Ar istilâ' [#wly X msd.] gerek sayma. küçümseme. [ xix] (buhar makinasında) buhar [ xiv] ~ İng steam buhar ~ ~ Ar isticmâl [#cml X msd. istikbal [Neş xv] ağırlama 1. hiçe sayma. bir şeyi ikiye bölme. özellikle zorla egemenliği üstlenme < Ar walâ başında durdu. bot2 ~ Ar iStilâH [#SlH VIII msd. yönelme.] aşırı derecede ~ Ar istiqrâr [#qrr X msd. yön" anlamı Türkçeye özgüdür. 3.istihza haza'a [msd. yy sonlarına dek rastlanır. yarma.] işe koşma.] alay.] son derece ~ Ar istiqrâD [#qrD X msd. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme. 2.buhar istimal işletme " amel istimbot istim. yönseme. haz&rsquo] alay etti. yönetti" velayet ıstılah konvansiyon. yy'dan itibaren kısmen olumlu anlam kazanmıştır. istibdat" anlamında kullanımına 19. "İsyan. 2. ~ İng steamboat buharlı gemi" [Tarik 1885] . isyan etme. aşağıladı ~ Ar istihza' [#hz' X msd. misafir kabul etme " kabul ~ Ar istiqbâl [#qbl X msd. dümdüz gitme. 2.] 1. hükümranlık " ekalliyet * Klasik kullanımda olumsuz bir kavram iken en geç 15.] dimdik durma.] 1. bağını koparma. doğruluk < Ar qâma durdu " kamet * "Doğrultu.

] küçümseyerek reddetme.] ~ Ar iştirâq [#şrq VIII msd. kopya " nüsha istintak konuşturma. gurur göstererek bir şeyden kaçınma < Ar nakafa küçümsedi. ağır bulma.a.] ortak olma.] yazıya dökme. soruşturma " nutuk iştira [msd. ~ EYun óstreion a. 2. dinlenme " rahat iştirak ~ Ar istinTâq [#nTq X msd.a. İng oyster. mastürbasyon " meni istinat olarak alma " senet ~ Ar istimlak [#mlk X msd.] satın alma < Ar şarâ [ xiv] istirahe [Env xiv] ~ Ar istirâHat [#rwH X msd. dayanak istinkâf ~ Ar istinkaf [#nkf X msd. ağırsama.] bir deniz kabuklusu < Yun streídi(on) a.istimlak edinme. şirâ'] satın aldı istirahat soluk alma. kopya etme < Ar nus%at kitabın temize çekilmiş hali. Fr huître < Lat ostreum (a.] mülk ~ Ar istimna' [#mnw/mny X msd.] 1.] dayanma.] meni ~ Ar istinâd [#snd VIII msd. ortak oldu " şirk ıstırap istirdat geri alma " red istirham dileme. mülke el koyma " mülk istimna çekme. istişare görüş sorma < Ar şürâ danışma " şura2 ~ Ar istişârat [#şwr X msd. ortak alma < Ar şariqa paylaştı.kemik veya kemiğe benzer kabuk " oste(o)+ * Karş.) < EYun. tahammül edememe " sıklet "Aşağılama" anlamı Türkçeye özgüdür. ~ Ar istirHâm [#rHm X msd.] danışma.a. . HAvr *ost.] merhamet istiridye [Men xvii] istiridya ~ Yun streídia [çoğ. reddetti istinsah ~ Ar istinsâ% [#ns% X msd. birinden rahatsız olma. rica etme " rahmet1 » " ıztırap ~ Ar istirdâd [#rdd X msd.] geri isteme. istiskal ~ Ar isti6qâl [#6ql X msd.] (sanığı) ~ Ar iştira' [#şry VIII msd.

KT xix] istrongilo izmarite benzer bir balık. işve isyan isyan etti.a. spicara flexuosa < Yun/EYun strongylos yuvarlak * İzmarite oranla daha yuvarlak şekilli olduğu için.] söndürme " itfa ~ Ar itHâf [#tHf IV msd.] açıklama ~ Yun strongylo istrongilos [LO.] söndürme < Ar Tafa'a [msd.] asi olma < Ar caSâ [Or viii] ıt köpek * Adı geçen hayvanın özgün Türkçe adıdır. ödeme " atiye itaat [Env xv] tav olma < Ar Taca boyun eğdi" tav1 italik [ xx/b] eğimli matbaa yazısı < öz İtalie İtalya * Venedikli yayıncı Aldus Manutius (1449-1515) tarafından geliştirildiği için. ~ Fr italique 1. dışlama. < Ar İ8nân iki " sani iştiyak duyma " şevk istizah isteme.] hediye etme < Ar ithaf tuHfat hediye " tuhaf . [ xix] itfa-i düyun borcun faiziyle beraber ~ Ar iTfa' [#Tf’ IV msd. İtalya'ya ait.] boyun eğme.a. soruşturma " vuzuh [Yus xiv] ~ Ar iştiyâq [#şwq VIII msd. 2. eda. it[mek Tü [Kaş xi] it. İtalyan tarzı.] şevk ~ Ar istîDâH [#wDH X msd.] ürününden istisna ~ Ar isti6nâ' [#6ny X msd. sömürme " semere ~ Ar isti6mar [#6mr X msd. itfa eşit taksitlerle ödenmesi itfaiye verilen ad [Men xvii] söndürme. tarz " şive ~ Ar ciSyân [#cSy msd. baş kaldırdı it Tü [ xiv] ~ Fa işwa/şrwa naz. hariç tutma = Ar 8unyâ' ikircik. 2.] 1. Köpek sözcüğü 14.] ödül verme. Tufu'] söndü 1872'de İstanbul'da kurulan yangın söndürme teşkilatına < Ar iTfa' [IV msd.istismar yararlanma. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde (kötü niyetle) bir şart ileri sürme. yy'da "iri bir tür köpek cinsi" anlamında kullanıma girmiştir. ~ Ar icTâ [#cTw IV msd. ita bağışlama. ~ Ar iTâcat^ [#Twc IV msd. a.a.

2. Aş xi] 1.] sözleşmeyle bağlanma. saygı.ithal ~ Ar id%al [#d%l IV msd.] içeri sokma " dahil1 itham [TS* xv] ~ Ar ittihâm [#whm VIII msd. denk geldi" muvaffak . saygı gösterme. ad verme " talak itriyum İsveç'te bir kasaba ittifak [ xx/b] ~ YLat yttrium bir element < öz Ytterby [Kut.] güzel koku. salıverme. 2. sayı sayma.] uyma.] ilgi ve özen itiraz [Env xiv] ~ Ar ictirâD [#crD VIII msd. boşama.] telef etme. söz veya görüşle karşı çıkma " arz1 itiyat alışma " adet2 itlaf öldürme " telef ~ Ar ictiyâd [#cwd VIII msd. denk gelme. yolunu kesme. bağlı olunan din veya mezheb " akit1 itilaf anlaşma " ülfet itimat [Gül xiv] dayanak kabul etme < Ar camada dikti.] güvenme. ders " ibret itidal yolu izleme " adl [ xiv] ~ Ar ictidâl [#cdl VIII msd. saygınlık < Ar cibrat^ öğüt. diredi" amut itina gösterme " inayet ıtır/ıtritiraf " irfan [ xiv] ~ Ar ciTr [#cTr msd.Ar ittifâq [#wfq VIII msd. önüne çıkma.] 1. denk gelme.] töhmet altında bırakma. uyuşma.] dengeli olma. hayvan ıtlak [ xiv] salıverme ~ Ar iTlâq [#Tlq IV msd. kısmet. parfüm ~ Ar ictirâf [#crf VIII msd. şans . 2. sayma. ~ Ar itlaf [#tlf IV msd. suç kuşkusu isnat etme < Ar wahama yanlış kuşkuya kapıldı" vehim * Arapçada varolmayan #thm kökünün IV masdarı olduğu zannıyla Osmanlıcada da bazen itham yazılmıştır. 2. itibar [ xiv] ~ Ar ictibâr [#cbr VIII msd. azat etme.] 1. kapsamını genişletme. bırakma.] bildiğini kabul etme ~ Ar i'tilâf [#'lf VIII msd.] uyum sağlama. genelleme. orta itikat [Aş xiv] ~ Ar ictiqâd [#cqd VIII msd. uzlaşma < Ar wafiqa uydu. bir dine veya mezhebe bağlanma. ~ Ar ictimâd [#cmd VIII msd.] adet edinme.] 1. ~ Ar ictinâ' [#cny VIII msd. uzlaşma.

[İMüh xiii] éygü .gitmek.] karşılık. [LO xix] abur cubur karma karışık. eyi i yi ms er iyi [Uy viii+] édgü iyilik (isim). çoluk çocuk < Ar ciyyal bağımlı aile fertlerinin her biri" aile iye Tü [ viii] idi sahip. iyi (sıfat).ittihat vahdet ittila olma " talih ittisal bitişik olma " vasıl ivaz [Neş xv] tazminat < Ar câDa yerine koydu. yol almak ~ HAvr *ei. transit iyot [1891] ~ Fr iode bir element #1812 Gay-Lussac. primitif. Kıp xiv] iye * Türkiye Türkçesinde16. koitus. ambülans. • Aynı kökten Lat ire/itare (gitmek). [TS xiv. başarı. servet.] birlik. kimyacı ~ EYun iode menekşe rengi < EYun íon. inisiyatif. yy'dan sonra ender rastlanan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır.a. kont. iyilik " etYT [ Fe l 19 4+ ] ni kb in < Tü iy im se . i. * İyonlaşmış parçacıklar anot ve katoda doğru gittikleri için. inisiye. [TDK 1944] a. [Men ] eyü < Tü éd varlık. iyi Tü vulg.] bakmakla yükümlü olunanlar. iter (yol) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íemi : disprosyum. [Uy viii+] iğe/iye . bedel. < Tü év-acele etmek ıvır zıvır ikil ıvır zıvır değersiz şeyler ivme YT [T S xv] apur sapur darmadağınık.] tanıma. komite. elde edilen şey. [DK xiv] éyü . malik. tanışık ~ Ar ittiSâl [#wSl VIII msd. iod. [TS xv] ivedi acele.a. iyon Lat ire : ambiyans.] bağlantılı olma. efendi.[1 94 2 YT ] iyiye yormak < Tü iyi " iyon [ xx/b] ~ YLat ion artı veya eksi elektrik yüklü atom ~ E Yun iön giden < E Yun eîmi.acele etmek " ivedi [TDK 1944] fizikte akselerasyon iyal/ayal [Kut. Aş xi] ~ Ar ciyâl [#cwl çoğ. Fr. [ xx/b] " abuk sabuk < Tü év.a. birleşme " ~ Ar iTTilâc [#Tlc VIII msd. bedel verdi ivedi YT ~ Ar ittiHâd [#wHd VIII msd. ~ Ar ciwaD [#cwD msd.menekşe .

] (metal veya buz) iz(o)+ bileşiklerde) ~ EYun Isos eşit. . eklenme. kalabalık etme. zahmet < Ar zaHama sıktı. kalabalık etti" zahmet * Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür. çiftlik. haydut ~ İt sbandito sürgüne veya ağır cezaya mahkûm edilmiş kimse. a. toprakta saban izi ~ Fr/İng is(o). villa < Ar izbe cazaba [msd. sıkışma. hükümlü < İt sbandire (bir hüküm veya ferman) ilan etmek. ilinme. sürgün etmek ~ OLat *exbandire a.] boyun eğme. 3. izdivaç Ar zawc eş " zevç ~ Ar izdiwâc [#zwc VIII msd. akıl yoluna gelme < Ar Saçana boyun eğdi. 5awabân] eridi izafe [ xiv] izafet ilgi ~ Ar iDâfat [#Dyf IV msd. 2. aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma. cuzbat] uzak idi.] aydınlatma. ~ Ar izâlat [#zwl IV msd.* Menekşe rengi buharından ötürü. iz Tü [Uy viii+] iz ayak izi.] giderme. berrak ve anlaşılır kılma " vuzuh izale zeval [ xiv] ~ Ar îDâH [#wDH IV msd. felsefede görecelik " ziyafet izah netleştirme. ızbandut » "izbandut ~ Ar cizbat^ [#czb msd. uzaklaştı izdiham [Env xiv] ~ Ar izdiHâm [#zHm VIII msd. aynı izabe eritme < Ar 5âba [msd. sıkıştırdı. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması. Lat viola ve EYun íon < wíon biçimleri muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. forsa. yoketme " izan ~ Ar iScân [#5cn IV msd. < Ger *bandan yüksek sesle ilan etmek " ex+. aynı (sadece ~ Ar iSâbat [#5wb IV msd. -ut ile telaffuzu Güney İtalya lehçelerine özgü sbanduto biçimine işaret eder. banal * Karş.] sıkma. eşkiya).] ağırlama " izzet izbandut/ızbandut [EvÇ xvii] izbandîd korsan.] kır evi.] 1.eş. mahkûm etmek.] evlenme < Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür. İng bandit < İt bandito (haydut. birinin üstünlüğünü kabul etti izaz [Yus xiv] ~ Ar iczâz [#czz IV msd.

ziyan. ada yapmak ~ OLat insulare a. spicara smaris izmihlal [Men xvii] ~ Ar iDmiHlâl [#DHl msd. yalnızlaştırmak < İt isolare kanal açarak bir yeri karadan koparmak. DK xiv] ~ Ar İ5n [#'5n msd.] kudret. < Lat insula ada " ensülin izomorf isomorphe eş biçimli " iz(o)+. smarid. izmarit1 [LG 188+] yarısından çoğu yanıp söndürülmüş sigara (argo) ~ İt smarrito 1. kuşkuya düşmek ~ HAvr *mors-eyo.ızgara [Arg xvi] skara/skere ~ Yun skará et kızartmak için kullanılan demir hasır ~ EYun es%ârâ ocak.] kaybolup gitme. Aş xi] itibar. izotop [ML xx/c] ~ Fr/İng isotope periyodik tablodaki yeri aynı olan elementler #1913 İng Frederick Soddy & EYun ísos eşit + EYun tópos yer " iz(o)+. bir dileği kabul etme < Ar a5ina dinledi. kuşkuya düşmek izmarit2 . kurudu < Ar DaHala (su) kurudu * Arapça sözcüğün gramatik formu benzersiz olup klasik dönem gramercileri arasında tartışma konusu olmuştur. güç. iz bırakma) sözcüğüne kıyasla üretilmiştir.a. = Akad uznu a. a.a. kuruma. şaşırmak ~ Ger *marrjan şaşırmak. tanrılara adak olarak et kızartmak izin/izn[Yus. değer buldu ~ Ar cizzat^ [#czz msd. dağılma < Ar iDmaHalla kaybolup gitti. a. kulak verdi < Ar u5n kulak (= Aram 'ednâ a. a. morf(o)+ izoterm term(o)+ [ xx/b] kimyada eş biçimli (molekül) [ xx/b] ~ Fr ~ Fr isothèrme eş sıcaklık çizgisi " iz(o)+. .) izlenim YT [Fel 194+] intiba < Tü izlen-" iz * İntiba < Ar Tabc (damga basma. şaşkın < İt smarrire 1. izobar [ML xx/c] EYun ísos eşit + EYun báros ağırlık " iz(o)+. saygınlık < Ar cazza güçlendi. 2. bar(o)+ ~ Fr isobar eş basınç çizgisi & izole [etm [DTC 1943] izole etmek/izolasyon ~ Fr isoler yalıtmak. 2. kayıp. şaşkın ve sarsılmış olma " darp [MMem xvi] ~ Ar iDtirâb [#Drb VIII msd. kaybetmek.] kulak verme.EYun smarís.< HAvr *mers. ateş yakılan yer.şaşmak. onur.] izzet [Kut. top(o)+ ıztırap/ıstırap sarsılma. [ xix] ~ Yun smarída bir tür balık. Osmanlıca sözcük ise Fr impression < presse çevirisidir.

~ marka Jacuzzi jaluzi [ xx/b] ~ Fr jalousie 1.< HAvr *yâ. janjan » " şanjan . M.istemek. arzu etmek jambon [xx/a] ~Frjambon tütsülenmiş domuz budu<Fr jambe but ~ OLat gamba a.~ HAvr *kons-mo. gent.a. kavim ) + Lat arme silah " janti. arma * Osmanlı Devletinde jandarma teşkilatı (bu isimle) 20 Kasım 1879'da kurulmuştur. hırs. tay2 jakoben [Birikim 1978] siyasette devrimci yöntemleri savunan kimse ~ Fr jacobin Fransız ihtilali esnasında (1791) Paris'te St Honoré sokağındaki eski St Jacques manastırında toplanan radikal cumhuriyetçi hizip mensuplarına verilen ad < Jacobus St Jacques de Compostelle. boy " ceket. Tevrat'a göre İshak'ın oğlu ve İsrailoğullarının atası jakuzi [ xx/c] püskürtmeli banyo küveti püskürtmeli küvet markası # 1948 Jacuzzi Bros. felis onca # Georges-Louis L. Amer.jaguar [ xx/b] ~ Fr jaguar kedigillerden bir vahşi hayvan. pompa imalatçısı. ~ Ger *hamma. bir hıristiyan azizi < yacqöb Yakup. aşırı gayret ~ HAvr *yes. Fr.a. silahlı birlik. jaketatay [ xx/a] ~ Fr jacquette à taille bir tür uzun kesimli ceket & Fr jacquette ceket + Fr taille kesim. bir tür perde < Fr jaloux kıskanç ~ OLat zelosus < EYun zelos öfke. 2. doğabilimci (1707-88) ~ Port ~ Tupi yaguara her tür büyük yırtıcı hayvan jakar [ xx/b] Jacquard Fransız tekstilci (1752-1834) ~ Fr jacquard bir dokuma türü ~ öz François J. Buffon. kırsal polis teşkilatı < Fr gens d'arme silahlı adamlar & Fr gens (bir miktar) adam (~ Lat gens.. jandarma [ 1879] ~Frgendarme [xvii] 1. kıskançlık.a. 2.soy.

üreten " jenerasyon ~Fr . genersoy.janr gener. jant [xx/b] ~Frjante teker çerçevesi~OLatcambito tekerlek. üremek. kıvırmak janti [ xx/c] ~ Fr gentil zarif. kibar. uslup ~ Fr genre tür.a. yeryüzü ~ E Yun ge/gaia a. [DTC1944] ~Frjargon bir meslek zümresine jartiyer [192+]jaretyer kemere bağlayan düzenek < Fr jarret bacağın iç tarafı ~ Kelt je(o)+/ge(o)+ toprak. a. yavrulamak. üretmek < Lat genus. argo * Nihai kökeni belirsizdir.soy. ~ Lat generator doğuran. katılaştırmak ~ HAvr *gel-2 soğuk.< HAvr *gens. jelatin gelato donmuş. Coğrafya biçimi Arapça aracılığıyla Yunancadan alınmıştır. ırk " genetik [ xx/a] tarz. üretici. jeoloji jel [ML xx/c] ~ İng jel jöle veya jelatin kıvamında olan madde < İng jelly jöle ~ Fr gelée a. donmak * Aynı kökten Lat glacies (buz).tekerlek < HAvr *kemb. * Almancadan alınan geometri haricindeki türevlerde Türkçe jeo. jöle " jel jenealoji [Bah 1924] [ML1969] ~ Fr gelatine a. aile ~ HAvr *gnsti.yazımı tercih edilmektedir. 2. soylu. doğuş. aynı dönemde doğanlar ~ Lat generatio < Lat generare doğurmak.a. a. kavim. halka ~ Kelt ~ HAvr *kambto. İng cold. aşiret.halka şeklinde bükmek. Fr glace/İng glass (cam) sözcüğü Lat glacies'ten türemiştir. doğurma. jarse » " jerse ~Frjarretière çorabı ~ Fr gé(o). gent.soy. cool (soğuk)./ İng ge(o). EŞKÖKENLİLER: E Yun ge : coğrafya. jeodezi.a.doğurmak " genetik jargon ait özel dil. cins ~ Lat genus. ırk " genetik jeneratör [Bah 1924] elektrik üreten motor générateur 1. zemin. geometri. asil < Lat gens. 2. ~ Lat gelata < Lat gelare dondurmak. ~ İt gelatina < İt ~Frgénéalogie soyağacı jenerasyon [ 192+] nesil ~ Fr génération 1. efendi ~ Lat gentilis "ailesi belli olan".yer.

hava püskürtme esasına dayalı uçak motoru < İng to jet püskürtme. 2. dais.üretmek. " geriyatri ~Frjersey bir tür yünlü ~ Fr geste davranış. < HAvr *ye. zıplama.bölmek. jeodezi [Bah 1924] ~ Fr géodésie arazi ölçümü & EYun ge toprak + EYun daiö.a.< HAvr *gens-doğurmak " genetik jenosid [ xx/c] ~ Fr génocide soykırım / İng genocide a. eylemek jet [ xx/b] ~ İng jet 1. Amer. Karş. jenetik » " genetik jenital/genital [ xx/b] ~ Fr génital üreme organına ait ~ Lat genitalis a.a. insektisit. "Markasız ürün" anlamı çağdaş İngilizce kullanımdan alınmıştır. filmin başlangıç * Fransızca sözcüğün ikinci anlamı eskiden sinema filminin bilet almadan da seyredilebilen tanıtıcı bölümü için kullanılmıştır.jenerik süpermarketlerde satılan markasız ürün bölümü < Lat genus.a. fışkırtılan şey. [ 199+] ~ Fr générique 1. 2.kılmak. hoplama. gener-" general [ xx/b] filmin başlangıç bölümü. alelumum. bir tür dans " jikle . fıskiye.]. +sid * Aktif partisip olan Lat -cidus ekinin eylem adı olarak kullanımı kuraldışıdır.a. gest.atmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1941'de kullanıma girmiştir. su fışkırtma ~ Fr jeter atmak ~ Lat iactare a. doğurtmak ~ HAvr *gi-gns. iact. hukukçu & EYun génos soy. < Lat gignere. genele ait. mekanik ödeme cihazlarında kullanılan metal bilet < Fr jeter atmak " jet jigolo [ xx/b] ~ Fr gigolo dansçı [esk. ~ HAvr *ysk. jeton [ xx/b] ~ Fr jeton (kutuya) atılan şey. ırk + Lat -cidus öldüren " genetik. pay etmek " je(o)+ jeoloji jeriyatri » [Hay 1959 195+] [Bah 1924] ~ Fr géologie yerbilim" je(o)+.a. genit. fungisit. 2.a. jerse/jarse kumaş < öz Jersey İngiltere'de bir ada jest [ÖSeyf 1919] anlamlı davranış eylem ~ Lat gestum yapılan şey < Lat gerere. < Lat iacere. Aynı kökten EYun (h)iemi (atmak). para veya hizmet karşılığı bir kadına eşlik eden erkek < Fr gigue 1. ^ 1944 Raphael Lemkin.a.

2. [ARasim 1897-99] cimnastik . jimnastik.a. 2. "jimnastik jinekoloji [ xx/b] ~ Fr gynécologie kadın hastalıkları uzmanlığı < EYun gyn/gynaike kadın (~ HAvr *gwnâ. yarış atı binicisi < öz Jock Jack adının Kuzey İngiltere şivesinde söylenişi ~ OLat Jacobus bir erkek adı ~ İbr yacqöb "(Allah) esirgedi". jimnazyum jimnazyum [ xx/b] ~ İng gymnasium beden eğitimi salonu Lat gymnasium büluğ çağına gelmiş erkek çocukların devam ettiği eğitim ve spor kurumu ~ EYun gymnásion a.söz jokey [Bah 190+] cokey yarış atı binicisi ~ İng jockey 1. EErm knig.Fr gymnastique ~ EYun gymnastikós atletizm. şakacı.jikle [ML xx/c] jiklör ~ Fr gicleur otomobil motorunun soğukken kolay çalışmasını sağlayan aygıt < Fr gicler sıçramak. jip » " cip jiroskop [ xx/b] ~ Fr gyroscope ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet & EYun gyros dönme + EYun skepö.< HAvr *yek. köylü uşak [esk. ) " +loji * Aynı kökten Fa zan. gözetmek " ciro.a.a. EŞKÖKENLİLER: EYun gymnós : cim2. Sogd kanig (kadın). söz oyunu ~ HAvr *yok. skop. esirgeme * Osmanlı Jokey Klübü 1909'da kurulmuştur. jelatinli . koşmak [198+] ~ İng jogging idman amaçlı koşu < joker [ML xx/c] ~ İng joker 1.gözlemek.a. beden eğitimi < EYun gymnós çıplak Eski Yunan dünyasında spor karşılaşmaları çoğunlukla çıplak olarak yapıldığı için. donmuş şey. jile [ARasim 1897-99] usulü kolsuz yelek [xvi] ~ Tü yelek " yelek ~ Fr gilet yelek ~ İsp jileco Türk ~ marka Gillette traş bıçağı jilet [Cumh 1929] traş bıçağı markası < öz King Camp Gillette Amerikalı sanayici (1855-1932) jimnastik/cimnastik [ 187+] jimnastik . iskambilde bir kâğıt < İng to joke şaka yapmak ~ Lat iocus şaka. 2. +skop jogging İng to jog ittirmek. İng queen (kraliçe) < Eİng cwen (kadın). aniden harekete geçmek ~ *cisculare a.]. jöle madde < Fr geler donmak " jel [ xx/b] jele ~ Fr gelée 1. bir erkek adı.]. yamak.< HAvr *gwen. at uşağı [esk. Yakup < İbr #cqb koruma.

yasa. jurnal [ 183+] curnal ~ Fr journal günlük.-P. " cübbe jüri [ 186+] ~ İng jury ~ EFr jurée yemin. daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili ~ Swa jumbe şef.jön [ 186+] sinemada genç ve yakışıklı erkek oyuncu jeun genç ~ Lat iuvenis ~ HAvr *yuwen. jüpon [ARasim 1897-99] ~ Fr jupon iç etek ~ İt giuppone [büy.(tanrıların yenilmiş olan eski kuşağı) sözcükleri aynı Hint Avrupa kökünden türemiştir. jüt elyaf~ Bengali jhuTo burma ip [ xx/b] ~ İng jute Kalküta kenevirinden elde edilen kaba . iktidar ) " jüri.HAvr *yewes.gün. güneş * Sans deva. esas oğlan & jübile [DTC1943] ~Fr jubilé yaşamda bir kere yapılan kutlama.a. törensel boynuz judo ~ Jap judo 1880’lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi & Jap jü yumuşak. özellikle ellinci yıl kutlaması ~ OLat iubilaeus a. yasak jüristokrasi [EkşiS 2007] ~ İng juristocracy yargıçlar iktidarı & İng jurist yargıç (< Lat ius. zarif + Jap dö yöntem jul İngiliz fizikçi (1818-1889) [ xx/b] ~ Fr joule fizikte enerji birimi < öz J. yemin etmek < Lat ius. a. Türkçede 2007'den itibaren kaydedilmiştir.a.yasa . prömiyer ~ Fr ~ Fr jeun premier birinci jön. töre. günlük gazete ~ Lat diurnalis günlük < Lat dies. diu gün ~ HAvr *dyeu. Lat deus (tanrı) ve Ave daiva. Joule jumbo [ 197+] ~ İng jumbo battal boy < öz Jumbo 1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen.hukuk ) + İng -cracy (< EYun krátos güç. iur. iur. ~ EYun iöbelaios a. günce. yeminli ifade < Fr jurer yemin etmek ~ Lat iurare kanunu ilan etmek. +krasi * İngilizce sözcük 2004 dolayında Kanadalı hukukçu Ran Hirschl tarafından popülerleştirilmiş. ~ İbr şenât ha-yöbel Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama < İbr yöbel kutlama borusu. reis * 1970'te kullanıma giren Boeing 747 "jumbo jet" uçakları sayesinde Türkçede yaygınlaşmıştır.] bol kadın elbisesi < İt giuppa etekli cübbe ~ Ar cubbat a.genç " civan jönprömiye [ xx/a] Fr jeun genç + Fr premier birinci" jön.

şişirmek " kof kabala [ML xx/c] ~ İng cabbala Tevrat'ın mistik yorumlarına ilişkin Musevi gelenekleri ~ İbr qabbâlâh alınmış olan şeyler.şişirmek " kof [LG 188+] yiğit (argo) kabahat [ xiv] ~ Ar qabâHat [#qbH msd. a.fiiliyle anlam ve yapı ilişkisi açık değildir. [Arg xvi] kel < Tü *kaw(ı)pak şişkin nesne < Tü *kaP. iri " kal < Tü *kaP. / İsp gaban a. müzikli lokanta . yanlış veya çirkin davrandı kabak Tü [Uy viii+] kabak malum sebze. kabul etme " kabul kaban [ML xx/c] ~ Fr caban gemici paltosu ~ cabbano a. iri" kaba Tü kabar-" kabar- [LO 187+] ayakkabı altına çakılan iri başlı mıh * Kabar.Hol cabret odacık [Kıp xiv] kabarçuk sivilce. gelenek < İbr qıbbel alma. [Men xvii] su yüzeyinde oluşan köpük küresi [ xx/b] ~ Fr cabaret küçük tiyatro. palto " aba kabar[mak kabara <Tü Tü [ xi] kabar.a. kabarcık <Tü < Tü kabar-" kabarkabare .] yanlış veya çirkin davranış < Ar qabuHa çirkin idi.kaale almak kaba kabadayı Tü » [Kaş xi] kapa şişkin. ~ Ar qabân kalın yünden külahlı cübbe.şişmek < Tü kâpa/kaba şişkin. cucurbita pepo.

uyan. boy. bakanlar kurulu < Fr cabine " kabin kabir/kabr[Env xiv] mezar < Ar qabara gömdü (= Akad qabru/qubüru kabir) ~ Ar qabr [#qbr msd.] cins. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. oda. ~ Ar qabD kabız [Aş xiv] kabz olunmak peklik.içini boşaltmak " kof .a. kapasite. tek odalı ilkel konut kabine [186+] kabineto bakanlar kurulu ~İtcabinetto / Fr cabinet [küç. oymak " kabil2 kabiliyet [MMem xvi] yapılabilirlik veya yapabilirlik. sıkıntı [#qbD msd. kabil2 kabul [ xiv] ~ Ar qabîl [#qbl sf.] çukur. coğrafyada burun ~ OLat *capo a.] 1. yuvarlak ve dolgun olmak) köküyle ilişkisi kurulamaz. büro 2. uyan " kabul * Kabil-i filan şeklinde terkipler dışında bağımsız bir sıfat olarak "mümkün" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür.kâbe [ xiv] adlı taşı barındıran kutsal makamın adı ~ ? ~ Ar kacbat^ [#kcb msd.a. f. tutma " kabz kablo [ xix] ~ Fr câble/câbleau a.) * Aynı Sami kökünden Ar Habl (ip. cabin (xvi) ~ OLat capanna/cavanna kulübe.]. kovuk. Ar #kcb (memeleri şişmek. halat). geminin burunları kerterizleyerek kıyıdan gitmesi. sicim (vii) ~ Sam (= Aram %ablâ a. = İbr %ebel a. 2. yetenek " kabil1 kabin [ xx/a] ~ Fr cabine küçük oda. 2. kıyı denizciliği < İsp cabo baş.] bir soydan ~ Ar qâbiliyyat [#qbl msd. olabilir. tür. a. darı kepeği. ~ Lat caput baş. ~ Ar qâbil [#qbl fa. soy " ~ Ar qabîlat [#qbl sf. [Men xvii] usit.] kavrama.] kabul eden.] Mekke'de hacer-i esved * Tapınak adı olarak MS 3. kafa " kapital kabristan istân " kabir. EYun kúbos (oyun zarı. a. alan. özellikle mahrem oda. aşiret. geometride küp) sözcüğü bir Sami dilinden alınmıştır. zümre. ~ OLat capulum kalın ip.] kabile [Yus. [CodC xiii] kabık/kabuk ağaç kabuğu < Tü *kaP. kabil1 mümkün [ xiv] kabul eden. +istan ~ Fa qabristân mezarlık & Ar qabr + Fa - kabuk Tü [ xi] kapik 1. kralın özel dairesinde toplanan danışmanları [esk. gemi odası ~ İng caban (xiv). özel daire. kabotaj [Bah 1924] ~ Fr cabotage 1. DK xiv] olanlar. içi boş şey.

göğüs kafesi < Moğ qabırğa. yüz yüze geldi. istikbal. aldı. misafir etti. EŞKÖKENLİLER: Ar #qbl : ikbal.] alma. qabıl (tür. değmek. bir şeyin sapı " kabz kabzımal qâbiD [#qbD fa. cins). [KT kaçxix] kaçmış kişi veya kaça ~ Ar qabDat [#qbD msd. a. mukabil. tekabül İbr qibel: kabala kaburga1 [Kıp. sıktı. kabil2. bir araya getirme). bastırma. Aş xi] ~ Ar qabul [#qbl msd. ~ Fa qâbiD-i mâl malı teslim alan & Ar < Tü . kavradı. mukabele. sıkışmak < Moğ qabı yan " kavrakaburga2 <Tü [Kıp xiv] kawurğa kızartma. önce). kabil1." kavurkâbus ~ Ar kâbus gece gelen sıkıntı ~ Aram ksbâşâ basınç. yüzleşti.] elde eden.] 1. mal kaç kaç[mak kaçak şey kacak kaçakçı kaçık kaçkın Tü Tü <Tü <Tü kaç-" » <Tü " kap kacak [Mesail3. tutan + Ar mâl" kabz. direnmedi. yüzünü döndü. mütekabil. makabl.sıkıştırmak. 2. yanaşmak < Moğ qabır. tutukladı. [TS xvii] kaçacak yer. konukseverlik gösterdi * Aynı kökten Ar qabl (ön.20 186+] [Uy viii+] kaçığ kaçan şey [ xi] kaçğın kaçan. müstakbel.kabul [Kut. firari "kaçak < Tü kaç-" kaç< Tü kaç-" kaçTü Tü [ viii] kaç soru sıfatı [ viii] kaç.] eliyle tutma.a. avuç.sürtmek. 2. kabile. kabiliyet. bunaltma kabz[etm [ xiv] ~ Ar qabD [#qbD msd. benimseme < Ar qabila 1. kabul. baskı < Aram #kbş basma. kaçış. kıble. kabza [DK xiv] kılıcın sapı kavrayış. DK xiv] kabırğa/kapurğa göğüs kafesini oluşturan kemikler ~ Moğ qabırğa(n) yan. İbr #qbS (toplama. benimsedi. kavrama < Ar qabaDa 1. Aynı Sami kökünden İbr qibel (kabul etme). qibbutz (birlik. kavrulmuş buğday veya et yemeği *kağurğa < Tü kağur. sıkma. peklik çekti * Aynı kökten karş. bir araya gelme). makbul. eliyle sıkıca tuttu. yamaç. tutuş. 2. qibla (namazda dönülen yön).

kırpıntı. ~ EYun katâsti%on sıralama. ~ Ar qadam [#qdm msd. a. ölçme. ölmek " kadans [Men xvii] kaTaif ince hamur tellerinden yapılan tatlı .1. dizilmek.] değer.düşmek. sıra.Ar qaTâ'if [#qTf çoğ. adım.a. sütün kaymağını aldı kadim kıdem kadın mensup kadın [Aş. DK xiv] ~ Ar qadr [#qdr msd. basamak < Ar ~ Ar qadar [#qdr msd. ayak " kıdem kademe qadam adım " kadem kader [Yus. Yus xiv] ~ Ar qadîm [#qdm sf. havlı kumaş. [DK xiv] kadun/kadın soylu sınıfa ~ Sogd %\vaten kraliçe " hatun Hatun sözcüğünün varyant biçimidir. Yus xiv] ayak ~ Ar qadamat [#qdm] adım. traşladı. cetvel. 2.] 1.] 1.] yargıç " kaza ~ Ar qadîd [#qdd sf.] çok ince hamurdan yapılmış tatlı. < Lat cadere. ilahi kudret. DK xiv] alın yazısı [CodC. çizelge & EYun katá + EYun sti%os satır. kadayıf [Aş. mısra (< EYun stei%ö dizmek. dizilmek)" kata+ kadavra [Bah 1924] ~ İt cadavere tıbbi amaçla kullanılan ceset / Fr cadavre ceset ~ Lat cadaver a. sütün yüzeyinden alınan kaymak " kadife kadeh bardak kadem ön. öncelik.] hav. sıra halinde gitmek ~ HAvr *steigh-dizmek. . DK xiii] ~ Ar qadaH [#qdH msd. ölmek ~ HAvr *kad-düşmek kadar kıymet. ölçü " kadir1 [Yus.] hav. qaTf] bir şeyin yüzeyini sıyırdı. dildi kadife [MMem xvi] ~ Ar qaTlfat [#qTf sf. nicelik. kadastro [Bah 1924] ~ Fr cadastre gayrımenkul ölçüm çizelgesi ~ İt catastico a.] eski" [ viii] %atun/katun kraliçe. 2. cas.] ince şerit kadid[i çıkmak şeklinde kesilip kurutulmuş et < Ar qadda şerit şeklinde kesti. düşmek. değer biçme.kadans [ xx/b] ~ Fr cadence müzikte gerilim düşmesi ~ İt cadenza düşüş < İt cadere düşmek < Lat cadere. alın yazısı " kadir1 kadı [Kut xi] ~ Ar qâDin [#qDy fa. kadife < Ar qaTafa [msd. cas. f.] içki tası. 2. baklava < Ar qaTlfat [sf.

kare ~ Lat quadrum a. a. varisi olmayan mülk < Lat cadere. dikey ve yatay çizgilerle dörtgenlere bölünmüş çizelge ~ Lat quadrum kare. kadırga < EYun katergázomai emek sarfetmek. erg kadirşinas ~ Fa qadr şinâs değerbilir & Ar qadr değer + Fa şinâs bilen. cas. yy sonlarında Türkçeden alınmıştır.kadir 1/kadr[ xi] değer ~ Ar qadr [#qdr msd. gücü yetme. kadim < Fen qdm ön. (Allah) emretme. kefal. buyurma kadir2 (sadece tanrı için)" kadir1 kadir3 güçlü " kadir1 kadırga [DK xiv] [Yus xiv] .] gücü olan. çerçeve. boy ölçüşme. önce. Alm. -ebilme. önde olma " kıdem kadraj [ xx/c] ~ Fr cadrage çerçeveleme < Fr cadrer çerçevelemek ~ Lat quadrare kare yapmak. personel çizelgesi.) ~ Lat caducus 1. kapasite. kıymet. tanımak ) " kadir1.] 1. 2. 2. idari personel ~ İt quadro 1. düşük. kahvehane ~ Tü Batı dillerine 16. 2.] kudret sahibi . değer. şinâs. Karş.OYun kátergon Bizans donanmasında kullanılan kürekli gemi. tüzel kişilik vb. kimyacı ~ EYun kadmeîa Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali. a. ölçü. kabotaj. 2. . armatür. kafe kahve"kahve [ 187+] ~ Fr café 1.dört" kare kadran [ xx/b] ~ Fr cadran pusula yüzü. < İsp cuadro dörtlü. kahve.bilmek. 2. üzerinde ibrenin döndüğü bölümlere ayrılmış yüzey ~ Lat quadrans. nicelik. 3. çerçeve.düşmek " kadans kafa ve arka tarafı [Aş xiv] ~ Ar qafan [#qfw] baş. [CodC xiii] .Ar qâdir [#qdr fa. kalamin < öz Kadmos Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder . dörtgen " kare kadük [ xx/b] ~ Fr caduc hukuki geçerliliğini yitirmiş olan (belge. düşmüş. dörtgen. t. özellikle başın üst * EYun kefale ve Lat caput (baş) sözcükleriyle ilişkisi açık değildir. 2. +şinas kadmiyum [xx/b] ~YLatcadmium bir element ^1817 Friedrich Strohmeyer.dörde bölen.Fen *qadmön eski. " kare kadro [Tanin 1910] personel çizelgesi ~ Fr cadre 1. dörtlemek < Lat quatuor.Ar qadır [#qdr sf. emek " kata+. tanıyan (< Fa şinâ%tan. gücü olma. quadr. uğraşmak & EYun katá + EYun ergázomai çalışmak < EYun érgon iş. Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad < Ar qadara/qadira 1. dört ana yönü gösteren yön yıldızı < Lat quadrare dörtlemek " kare kadril [KT189+] ~Frquadrille dört kişilik gruplarla yapılan bir dans türü ~ İsp cuadrilla a.

^F.] beyit. Aş xi] kâfir .a. hepsi < Sam [#kpp] * Anlam bağı için karş. ayaküstü yemek yenen yer ~ İsp cafeteria kahve dükkânı < İsp café kahve ~ Tü kahve " kahve * 19. qafw] peşinden gitti. Sans karpüra a. yuvarlak şey.a. şiirde ~İngkafkaesqueKafkavari. Gül xiv] ~ Ar kâfin [#kfw fa. Lat paganus (1.) ~ Prakrit kappüra a. f. • Ayrıca karş. bilinmeyen bir eski Asya dilinden alıntı olasılığı güçlüdür. imparator * İlk kez 4. dinsiz) ile anlam benzerliği çarpıcıdır. kafiye kafiye < Ar qafa [msd. kimyacı (1795-1867)" kahve kafes [Aş xiv] kafaS ~ Ar qafaS [#qfS] hasır örgü sepet veya hayvan kafesi ~ Aram qapsâ sepet ~ Lat capsa sandık. yeterli " kifayet ~ Ar qâfilat [#qfl fa. [Kut. dinsiz Aram kapsrâ / İbr kspâr köy " küfür * İbranice sözcüğe ilk kez Mişna'da (MS 2.] tanrı tanımayan veya Müslüman olmayan ~ İbr kapsrân tanrı tanımayan. tüm. Tü? [ [DK.] yeten. Gül xiv] ~ Ar qâfiyyat [#qfw fa. kâfi kafile konvoy kâfir [Yus. Runge. hep). Tü top (1. Aş xi] ~ Ar/Fa kâfur laurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine (= OFa kâpür a.Ar kâfir [#kfr fa.a.] tümü. 2. yy) rastlanır. kâfuru [Kut.kafein [Bah1924] ~Frcaféine kahvede bulunan uyarıcı madde ~ Alm kaffein a. [İdr xiv] gevür . köylü. avuç " kefe ~ Ar kâffat [#kff fa.F. tanrısız. izledi kafkaesk [199+] gibi < öz Franz Kafka Bohemyalı Alman yazar (1883-1924) kaftan * Alıntı yönü açık değildir. f. kâbus (= Fa %aftân önü açık cübbe. kasa " kasa kafeterya [195+] ~İngcafeteria kahvehane. Alm. İng camphor < Lat camphora biçimleri Arapçadan alınmıştır. kâffe bükerek yuvarlak hale getirme. ağır üst giysi . f. büyük han. yy ortalarında Meksika İspanyolcasından Amerikan İngilizcesine alınmıştır. Zerdüştçü).a. [ xiv] ġavr/gâvr . Türkçe telaffuzdaki istikrarsızlık kısmen Farsça etkisine dayanır. * Fr camphre. Fa/OFa gabr/gavr (ateşe tapan.] kervan. 2. yy'da Hsien-pi devletinin hükümdarlarının sıfatı olarak kaydedilmiştir. kağan iv] kağan/%ağan hükümdar.

zorla egemen oldu * "Sıkıntı. eziklik" anlamı Türkçeye özgüdür. " kahve.) Semerkand'da kullanılan Sogdca biçimden alınmıştır. gâh ~ Fa kâh/gâh 1. kahreden " kahır [Yus xiv] ~ Ar qahqahat [#qhqh msd. ayağa kalkma " kâinat * Ar kahana (kehanet etti) fiili isimden türetilmiştir. kağnı Tü [Uy. peygamber = İbr köhen kâhin. [LO 1876] kahve altı a.] gücü yetme. özsuyu [esk.] çok kahhar kahreden " kahır kâhin ~ Ar kâhin [#khn fa. kez. alt kahve [ xvi] ~ Ar qahwat [#qhw msd. koyu şey. Fa kâğad/kâğaS (a.] yüksek sesle gülme < Ar qahqaha [onom. boşalmak. durak.içini boşaltmak. 2. defa " +gâh kah onom gülme sesi [DK xv] ~ Ar qahhâr [#qhr im.] yüksek sesle güldü kahpe kahraman ~ Ar qaHbat [#qHb f. Yus xiv] qahr ~ Ar qahr [#qhr msd.koflaşmak. a. ~? Çin * İlk kez 751 Talas Harbinden sonra Semerkand'a getirilen Çinli esirler tarafından imali kaydedilmiştir. çerez. tadımlık. DK xiv] gâh . 2. özellikle tekerleksiz kızak [Uy viii+] koğşa.] fahişe [MMem xvi] ~ Fa Qahramân İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu ~? OFa kârframân iş buyuran kahvaltı + [LL 1732] kahve altı aç karına kahve içmemek için yenen şey. yer. yenme.].a. [T S xiv-xvi xiv] kağşa-çürümek.] gücü yeten. ezdi. rahip < İbr #kwn durma.. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek .] gaipten haber veren ~ Aram kâhsnâ kâhin. kağşa[mak Tü dağılmaya yüz tutmak kâh makam. kahır/kahr[Aş.a..kâgir » " kârgir [Uy viii+] kağda/keğd/keğed ~ Sogd kâğıt kâğsdâ/gâğsdâ a. koflaştırmak " kof [Aş. zorla yaptırma < Ar qahara yendi. kahir kahkaha [ xiv] ~ Ar qâhir [#qhr fa. Kaş viii+] kanlı bir tür yük arabası. < Tü *kowşa.] 1.< Tü *kaP.

16. ~ Ar qâ'im [#qwm/qym fa. f. kawn] var idi. kethüda " kethüda [T S xv] kehâya/kehiyâ ~? Fa kad %udâ ev ve çiftlik * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. çirkin (argo) [Aş xiv] ~? ~ Fa kâkum sansar cinsinden bir şiddetli titreme veya katılma sesi. kakır onom [İstArgo 193+] yaşlı. kakavan kakım hayvan ~ OFa kâköm a. kâhya yöneticisi.] taban. Fr caca (dışkı). gülmekten katılma sesi ~ Erm kaknem [AL 192+] çirkin kadın (argo) kaknem sıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi) < Erm kakn. kaide [DK xiv] esas. pis * Karş.] varolanlar. oldu (= İbr/Aram #kwn durma. . yy ortalarında Yemen'de kaydedilmiş.sıçmak * Karş.* İlk kez 15. mevcut idi. kaka. Yun kaká. evren < Ar kâ'in [fa. a. birinin yerinde duran " kamet ~ Ar qâcidat^ [#qcd fa.] duran. kakao [LO 187+] ~ Fr cacao Orta Amerika'a özgü bir bitki ve çikolata yapımında kullanılan tohumu ~ İsp cacao a. kakala[mak <Tü < Tü kak-" kak- * Sürekli ve kararsız eylem bildiren -ala. tüm varlıkar. Yus xiv] varolan. varlık < Ar kâna [msd. ilke < Ar qacada [msd. Lat caca. yy başında Yemen'den İstanbul'a ve daha sonra Avrupa'ya götürülmüştür. pislik.ekiyle.a. Erm kak. qucüd] oturdu kaim [Aş.] varolan. ~ Nahuatl cacauatl uatl ağacı * Meksika Azteklerinin dilinden.vurmak kaka dışkı. kâinat [Yus xiv] ~ Ar kâ'inât [#kwn çoğ. Fa kak. Arapça sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır. ayağa kalkma ) kak Tü Tü [ xi] kak kurutulmuş meyve kak[mak çoc [ xix] [Kaş xi] kak. temel. kart.

a. ^ Linnaeus. kibar beyefendi & İt galante zarif. dedi" kavil kal[mak Tü kale almak sözden saymak. şık (~ Fr galant a.a. kalamar [LO 187+] ~ Yun kalamár a. elettaria cardamomum ~ Aram qâqülâ ~ Akad qâqullu a. a. kalem " kalem kalamata Yunanistan'da bir kent [ xx/a] bir tür zeytin ~ öz Kalamáta kalantor [AL 192+] kalanton/kalantom/kalantor zengin adam (argo) ~ İt galantuomo centilmen. zarf. izdiham. meyve kabuğu. [Men xvii] < Ar ġalabat sayıca çok veya üstün olma. tahılın kepeği = Aram qslâpâ soymuk.kakofoni [ xx/b] ~ Fr cacophonie ses uyumsuzluğu. perçem ~ Moğ kökül/kökel at yelesi. Galati kalaşnikov [ xx/c] ~ marka Kalaşnikov AK-47 taarruz silahına verilen ad < öz Mikhail Kalaşnikov Rus silah mühendisi (d. 1919) < Rus kalaşnik kurabiyeci .a. [DK xiv] ğalabalık/kalabalık çokluk. a. iyi halde olmak ~ Ger *wala iyi.)" hümanist kalas 5 cm enli biçilmiş kereste [ 187+] kalas/ğalas Romanya'nın Kalas limanından ihraç edilen ~ öz Kalas Romanya'da bir liman kenti. ~ YLat cactus a. İsv. kâkül [ xiv] kekel ~ Fa kâkül Moğolların ve bazı Türklerin başın büyük kısmını traş ederek bıraktıkları uzun saç tutamı. uzun saç tutamı kakule [ xiv] ~ Ar qâqullat sıcak ülkelerde yetişen bir baharat. hoşnut ) + İt uomo adam (~ Lat homo a.a. üstün gelme " galebe ~ Ar kalabalık ğalebelik vulg. (= Aram qslâptâ/q3İaptâ kabuk. botanist (1707-1778) ~ EYun káktos devedikeni * Yunanca aslından farklı bir bitki sınıfını adlandırmak için kullanılmıştır. gürültü . kal[e almak qâl [#qwl] söyledi. < Fr galer hoşça vakit geçirmek. balık pulu )" kılıf * Arapça sözcük yapı itibariyle bir Batı Sami dilinden. kuş ibiği. a. < OLat calamarium kalemlik < Lat calamus ~ EYun kálamos kamış.EYun kakofonía & EYun kakós kötü + EYun fbne ses " fon(o)+ kaktüs [ xx/b] ~ Fr cactus a. belki Fenike dilinden alıntıdır. kalabalık kalafat [MMem xvi] ~ OYun kalafatizö gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi) ~ Ar qalfaTa/calfaTa [#qlfT/clfT] a.a.a. sözünü etmek [ viii] kal.

calc. çoğ. müstahkem yer (= OFa *kalak a. ^ 1817 Brewster. eskiden erkeklerin giydiği bacağı sıkıca saran pantalon veya çizme. [Men xvii] ğırbil/ğılbar/qalbır . kalebent qalcat^ + Fa band bağ..a. < Tü kalı.Ar ğirbâl/ğirbîl [#ġrbl] elek ~ Lat cribrum a. yükselmek " kalkkaldıraç YT [TDK 1944] < Tü kaldır-" kaldır- * Araç isimleri yapan -aç ekiyle. güzel (~ HAvr *kal-wo. Buna karşılık Lat calamus (kamış. ) + EYun drómos yol " bodrum kale [Uy viii+] kala ~ Ar qalcat^ [#qlc msd.a.) MÖ 1. bent ~ Fa qalca band kale hapsinde olan & Ar kaleidoskop [ xx/b] ~ Fr kaléidoscope mercek. bukağı.a.] hisar. Fr chausses (eskiden erkeklerin giydiği uzun çorap veya yumuşak çizme).a. külot < Lat calceus pabuç kalçın [LO xix] yumuşak meşinden uzun çizme ~ İt calzoni [büy. Sans kalama (a. chaussure (her türlü ayak giysisi).].] uzun çorap veya iç don. döşeli yol & Yun/EYun kalós iyi. kaldera [ML xx/c] ~ İng caldera volkanik çöküntü ~ Port caldeira kazan.kalkmak. ila MS 6. ide.a.a.) ~ Akad kalakku a.a. kamış kalem ~ Ar qalam [#qlm] kamıştan yapılmış yazı * Aynı kökten Lat culmus (bitki sapı). Aş xi] aracı. (~ Yun káltsa uzun çorap. kilit" kale. görüntü + EYun skópos gösteren " kaldırım.a. kalem) Yunancadan alıntıdır.a. mucit & EYun kalós güzel + EYun eîdos şekil. kalça [ xix] bacağın üst kısmı külot) ~ İt calza çizme [esk. Kuala Lumpur kalbur [ xiv] ğırbal.a. yy arasına tarihlenir ve bir Batı dilinden alıntı olduğu kabul edilebilir. < Ar raSaSu-1qalâcî Güneydoğu Asya'dan gelen iyi bir cins kalay < öz Kuala Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent.kalay [CodC xiii] ~ Ar qalacı/qalc^ı a. İng. sıvı metal kazanı ~ Lat caldaria < Lat calidus sıcak " kalori kaldır[mak Tü [Uy. ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek ~ İng kaleidoscope a. kale. ispiyon kalem [Kut. [İMüh xiii] kaltır. kalem ~ EYun kálamos kamış.a. çizme < Lat calx.topuk " kalker * Karş. kaldırım [Arg xvi] taş döşeli yol ~ Yun *kalodrómos düzgün yol. uzun çorap. . tayt < İt calza ayakkabı veya çorap ~ OLat *calcea < Lat calceus ayakkabı.a. Kaş viii+] kalıt.

kalemkâr kalem işi hapan. metal üzerine kalemşor + [191+] kalemini silah gibi kullanan partizan yazar & Tü kalem + Fa şör iyi kullanan " kalem.güzel. gizlemek.yapmak " kalite. [TDK 1944] miras < Tü kal-" kal- kalita [LF xvii] ~ İt galiotta [küç. örtmek " kiler kalıt YT [CepK 1935] ebedi. 2. halife " halife * Halife sözcüğünün özel anlamından ötürü telaffuz farklılaşmasına gidilmiş olmalıdır. önek (< EYun kalós güzel (sıfat) ) + EYun grafeía yazım " kaldırım. yoğun. kesif. özellikle metal döküm kalıbı" kalıp ~ İt calibro kalıp.] birinin yerine geçen. a. ~ HAvr *âmer. dünyadan vazgeçen derviş < öz Kalenderiye 11.ayak kalipso [ 195+] ~ İng calypso bir tür dans < Kalypsö Homeros'un Odysseia destanında adı geçen kadın büyücü < EYun kalyptö saklamak.a. hakkak & Ar qalam + Fa kâr " kalem. nitelikli hale getirmek ~ OLat qualificare & Lat qualis nitelik + Lat facere.a. yüzyılda Doğu İran'da ortaya çıkan tarikat * Tarikat adının nihai kökeni bilinmemektedir. a. yetkili < Fr qualifier nitelendirmek.] çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi < İt galea bir tür tekne " kalyon . f. iyi günler & Yun kalós. yazar. odun + EYun pous. kalemtraş qalam + Fa taraş " kalem. vekil.) kalın Tü [ viii] kalın kalabalık.a. kalfa [Men xvii] vekil. çok kalıp [CodC xiii] ~ Ar qâlib/qâlab kalıp. kâr ~ Fa qalam kar 1. ~ Ar qâlib kalıp. silahşor * Fa silaHşor deyiminden benzetme yoluyla türetilmiştir. özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı ~ Aram qalbîd/qalbüt a. kale iyi. fact. güzel + Yun méra gün (~ EYun (h)emera a. ~ EYun kalopódion tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı & EYun kâlon tahta. +grafi kalimera [ xix] Rumca selam sözü ~ Yun kale méra günaydın. kalibre [ xix] mermi çapı calibre a. pod. çap / Fr ~ Ar kalifiye [ xx/b] ~ Fr qualifié nitelikli. faktör kaligrafi [Cumh 1929] ~ Fr calligraphie güzel yazı & EYun kalli. mal sahibinin yerine iş gören %allfat [#%lf sf. traş ~ Fa qalam taraş kalem yontan & Ar kalender [ xiv] Kalenderiye tarikati mensubu.

ılık kalorifer ferre.a.bakıra ilişkin (sadece kalk(o)+ bileşiklerde) ~ EYun %alkös bakır kalk[mak Tü [Uy..a. taş. okkalı (argo) [ xvi] kallâvî/kullâvi bir tür yüksek sarık. calc. [İMüh xiii] kalğı. derbeder .a. calc-taş " kalker kallavi büyük.şaha kalkmak.a.] çakıltaşı.1. kalıtım YT [Fel 194+] soyaçekim.Ar qallâş [#qlş im. nitelik < Lat qualis nasıl (soru sözcüğü) ~ HAvr *kwi. özellikle iyi nitelik OLat qualitas "nasıllık".kalite [ 192+] ~ Fr qualité nitelik.a.ne? * Latince sözcük Aristoteles felsefesindeki EYun poiötes < poîos terimine karşılık olarak 12. berduş. kalleş [Men xvii] içkici. ahlaksız kimse kalori [Bah 1924] ~ Fr calorie ısı ölçüm birimi < Lat calor ısı < Lat calere ısınmak. getirmek " kalori. Kaş viii+] kalı. yy'da türetilmiştir. [KT xix] batakçı. topuk. sarhoş. kalkan Tü [Uy viii+] kalkan (= Moğ qalqa siper.] dolandırıcı. yükselmek. Kıp xiv] kalk* Aynı kökten ETü kalığ/kalık (gök. Fa külah (soylulara özgü yüksek başlık). 2. [TS xiv. hesap için kullanılan taş < Lat calx. sema). topuk kemiği ~ EYun %âliks a. sahtekâr. refaha kavuşmak < Tü kalk-" kalk- kalkülatör [ xx/c] ~ İng calculator hesap makinası < İng to calculate hesaplamak < Lat calculus [küç. Ar qallanis (eskiden giyilen yüksek başlık. kalkın[mak <Tü [LO xix] güçlenmek. korunma aracı) kalker [ xx/b] ~ Fr calcaire kireçli.< HAvr *kels-l sıcak. irs < Tü kalıt" kalıt ~ Fr/İng chalco. [AL xx/a] ~ ? * Karş. +ber kalp1 a. ısıtmak ~ HAvr *kls-e. lat. yükselmek. sıçramak.taşımak. < Lat calx.) [ xix] ~ Fr calorifère ısıtıcı & Lat calor ısı + Lat ~ Ar qalb1 [#qlb] yürek (= Akad qablu [Aş xiv] kalb . külah). kireçtaşı ~ OLat calcarium a.

calc.a. dönme.İt cambio her tür değişim. İng. döndürdü.taş " kalker [ xx/c] ~ Fr calcifier kireçlenmek.kalp2 [Aş xiv] kalb 1. döndürme (isim). eğer yatağı. evirdi * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. [Çağ xv] a.a.taş " kalker kaltaban kaltak Tü? [Env xv] ~ Fa kaltaban pezevenk.mimaride kemer. [Men xvii] kalabak/kalpak kalpazan [Kan xv] kalbzen ~ Fa qalbzan bozuk (tağşiş edilmiş) para basan & Ar qalb bozuk + Fa zan vuran. [ xix] parlamentonun toplantı odası ~ Ven cámara [İt camera] oda ~ Lat camera a. darp eden " kalp2. tağşiş edilmiş (para) ~ Ar qalb2 [#qlb msd. kalyon [LF xv] galyon ~ Ven galión 1570 dolayında geliştirilen büyük yelkenli gemi tipi / İsp galeón [büy.[viii+ Uy.] değişme. < Lat cambiare değiştirmek ~ Kelt *kamb-i- . < EYun galéos köpek balığı kam [şaft [ xx/c] ~ İng cam shaft dişli motor aksı ~ Hol kam rad dişli teker < Hol kam tarak ~ Ger *kamb a. [LO xix] ahlâksız kadın * İkinci anlamı belki "üstüne oturulan kadın" iması içermektedir. tırnak kama <Tü [Men xvii] kama büyük çivi. tonoz. tersine çevirdi. xv] köreltmek. ağaç takoz kamaştırmak " kamaş* Belki "ucu sivri olmayan çivi" anlamında. körelmek kambiyo [LO 187+] gemilerde oda hizmetçisi ~ İt Tü kama-[xi. ~ HAvr *gembh. 2. 2. +zen kalsifiye [etm taşlaşmak < Lat calx.diş. kimyacı < Lat calx. kalpak Tü? [Kıp xiv] kabalak/kalabak keçe külah. dönme.a. a.. [ xi] kamaş. tonozlu veya kubbeli taş oda ~ EFa kamara.a. kamara [Mmem xvi] gemi odası.a. tersine çevirme < Ar qalaba değiştirdi. deyyus [TS xiv-xix] eğerin ahşap olan kısmı.a. değiştirme.göz veya diş kamaşmak < Tü kama.] a. calc. < İsp galea bir tür tekne . xi] [ 1842] bir para türünü başkasına değiştirme işlemi .O Yun galéa a. kemer. tonoz " kemer kamarot camerotto odacı < İt camera oda kamaş[mak Tü kamaşmak. kalsiyum [KT189+] ~YLatcalcium bir element^ 1808 Sir Humphrey Davy. ~ EYun kamára 1.

bükmek ) ~ HAvr *kamp. DK xiv] ~ Ar qâmat [#qwm/qym msd. dikildi.[xi] öldüresiye dövmek. paviyon camerilla [küç. mukim. kambur (< EYun kâmptö eğmek. kıymet. EŞKÖKENLİLER: Ar #qwm/qym : ikame. Kaş viii+] kamış a. kamet. başında durdu. boy gösterme. kırbaçlamak kamelya1 [ARasim 1897-99] bir çiçek ~ YLat camellia bir çiçek cinsi ^ 1753 Linnaeus. " kamara kameriye [ xix] üstü kapalı etrafı açık köşk. kavim. namaz için ayakta durma < Ar qâma 1. botanikçi < öz Josef Kamel Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Cizvit rahibi (1661-1706) kamelya2 kamer kamera » pergola [ xiv] [ xx/b] " kameriye ~ Ar qamar [#qmr] ay ~ İng camera fotoğraf makinası < Lat camera obscura "karanlık oda". durdu.a. 4.a. istikamet. kayme. Yun kálamos > Tü kalamış (a. kutsal rüzgâr. 2.a. kamçı Tü [Uy viii+] kamçı a. değerli idi * Arapça fiilin bazı türevlerinde İbr/Aram #qym (yeminli sözleşme. < Tü kam. Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına.] 1. kemale ermiş ~ İt caminetto [küç. kamet [Yus. kayyum1. 3. makam. mukavemet. bükük. .] odacık < Lat camera oda " kamara * Arapça kamer'den türetilmesi yakıştırmadır.) ile ilişkisi üzerinde durulmaya değer. a. direndi. bir delik ve mercek yardımıyla nesnelerin görüntüsünü yansıtan cihaz < Lat camera oda ~ EYun kámara a. kaymakam. yönetti. a. kamış Tü [Aş xiv] [ xix] ~ Ar kâmil [#kml fa. boy. kıyam. 2.] küçük ocak < İt ~ İt [Uy.kambur [Men xvii] ~ Yun kampylos sırtı eğri ~ E Yun kámpylos eğik. karşı koydu. takvim Ar/Aram #qym : kayyım. kıymet arzetti. kıyamet kamikaze [ 194+] Japon intihar uçağı ~ Jap kamikaze 1. müstakim. duruş.a. 2. ant) varyantının etkisi görülür. ikamet. ayağa kalktı. kaim.] olgun. İsv. mukavim. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı kâmil " kemal kamineto camino ocak ~ Lat caminus a.a. kıvam.

açık havada kurulan ordugâh. dünyayı çevreleyen engin deniz. yığmak ) * Türkçede umum karşılığı sıfat iken Dil Devriminden sonra amme karşılığı ad olarak kullanılmıştır. kamu Tü [Or viii] kamağ tüm. savaş alanı. okyanus.] küçük kamyon" ~ Fr camion . askeri garnizon tarzında üniversite alanı ~ Lat campus ordugâh " kamp * İkinci anlamda sadece ABD'de Princeton üniversitesi için kullanılan bir deyim iken 1945'ten sonra yaygınlık kazanmıştır. sözlük ~ Ar qâmüs 1. açık alanda kurulan askeri kışla (ABD). 2. tüm < Moğ qamu. bütün. [Uy viii+] kamuğ (= Moğ qamuğ hep. ordugâh ~ Lat campus a. motorlu yük aracı [xx] * Nihai kökeni belirsizdir. askeri operasyon. sefer (xvi) ~ Lat campania ova. garnizon. geçici konaklama alanı ~ İt campo alan. 2. açık arazi. kamyonet kamyon [ xx/b] ~ Fr camionette [küç. savaş alanı < Lat campus meydan " kamp * Ordunun "seferî" olması anlamında askeri bir deyim iken ilk kez ABD'de 1808 seçim kampanyası esnasında mecazi anlamda kullanılmıştır. Fi$ru$zabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı [xv]. hep (sıfat).a.kamp [ xx/a] ~ İng camp çadır alanı. bütün. düzlük. kamping İng camp çadır alanı" kamp [ xx/b] ~ İng camping çadır kurarak tatil yapma < kampüs [ xx/c] ~ İng campus 1. kamufle [etm [ xx/b] ~ Fr camoufler gizlemek ~ İt camuffare * Fransızcaya hırsız argosu yoluyla girmiştir.toplamak. Nihai kökeni belirsizdir. biriktirmek. " okyanus * Yunanca sözcüğün kökeni belirsizdir. kamyon [Bah 1924] motorlu yük aracı bir tür at arabası [xiv]. 2. kamutay YT [CepK 1935] meclis < Tü k a m u " k a m u * -tay eki Moğ k?urulday kelimesinden esinlenmiştir. kampana [LF xix] gemi çanı ~ İt campana çan kampanya [ xx/b] ~ Fr campagne 1. sözlük = EYun ökeanös a. kamus [Men xvii] okyanus.a.

Uy. İng canvas. su ulaşımı için yapay nehir / Ven canál su yolu. cibinlikli veya perdeli yatak ~ EYun könöpeîon cibinlik < EYun könöps tatarcık * Karş. kanca 1 Katalan gancho kanca [xiv] ~? Kelt kanca2 Tü [LF xvi] ~ İt gancio kıvrık uç. " sinik kanasta [xx/b] ~İspcañasta1.a.a. inanmak ) kanaat [Kut. (= Akad qanü a. 2.a. razı olma.doymak.a. bir iskambil oyunu ~ EYun kánastron hasır sepet < EYun kánna kamış. canapa] kenevir ~ Lat cannabis a. su borusu. salhane kanarya [ xix] ~ canario Kanarya adalarına özgü bir kuş < öz Canaria Atlantik'te bir takımada < Lat insula Canaria "Köpek Adası". kanat Tü [Uy viii+] kanat a.a. Fr canevasse (kenevir bezi.hasırsepet. cetvel) ve Lat cancellus (parmaklık) muhtemelen aynı Sami kökünden alınmıştır. kani oldu kanal [LF xvii] ~ Fr canal su arkı. 2. kanara [T S xiv] mezbaha. ~ EYun kánnabis a. tuval).Fr canapé sırtlıklı yatak ~ Lat conopeum/canopeum cibinlik. İng canopy (cibinlik).a. yetinme.]l. çengel " hangi [Uy viii+] kança nereye? Anca beraber kanca beraber deyiminde. görüş < Ar qanica 1.a. kanma. Aşxi] -Arqanâcat^[#qncmsd. kandı.a. < Lat canis köpek ~ HAvr *kwon.) * EYun kanon (çıta.kan kan[mak Tü Tü [Or. . çuval bezi < İt canava [mod. tatmin olmak. kanalize [etm herhangi bir şeyi yönlendirmek < Fr canal " kanal kanape [LO 1876] alafranga sedir. Kaş viii] kan a. a. kargı ~ Aram qanyâ a. " kenevir * Karş. [Uy viii+] kan(= Moğ qanu.a. kanaviçe [Arg xvi] keneviç/kaneviçe ~ İt canavaccio/canevaccio kenevir dokuma. [ xx/a] sedir şeklinde sandviç . inandı. ark. yetindi. = İbr qâne a. kanal ~ Lat canalis su borusu kanalizasyon [Bah 1924] [ xx/b] ~ Fr canalisation lağım" kanalize ~ Fr canaliser boruyla su akıtmak. kanı. 2.a.

kamış " kanasta kandil [Aş xiv] ~ Ar qandîl mum ~ Aram qandîlâ a. 2.a.a. mahkemede hakimleri halktan ayıran parmaklığın önünde duran görevli. kapı bekçisi.ağaç veya dalı eğmek. çit Lat canna ince çubuk. kanaat. posaya dönme kanguru Cook. " jinekoloji * Lat canis. kapıcı < Lat cancellî kafes şeklinde örülü parmaklık. < HAvr *gwen.2Z. bükmek. [TS xv xv] karjğrı.) biçimleri Latinceden alıntıdır. yetinen.a. a. yoldaş . bürhan [ xx/c] <Tükan-"kan<Tü Tü [LO xix] alışmak < Tü kanık kanmış " kan- [ xi] konur. kanıt kanka YT [CepK 1935] delil. ~ Lat candela a. kangal1 [LFxvi] küme ~ EYun kân%alos halka. kanıksa[mak kanırt[mak kaniş * Suda iyi yüzdüğü için. kadınlara sövme sözü .a.192 186+] ~İtcancelleriamabeyn.a. kuvvetli ışıkla ışımak * İng candle. sekretarya < Lat cancellarius 1.a. sökmek. halka şeklinde kapı tokmağı kangal2 Sivas'ın bir ilçesi öz Kanlı bir Türk aşireti ~ Yun kan%âli ip halkası.a. kani olmak < Ar #qnc. kani kanaat getiren " kanaat kanı YT [Aş xiv] [TDK 1955] kanaat ~ Ar qânic [#qnc fa.(köpek) biçimleriyle ilişki kurulması fantezidir. kâşif~? Avustral [xx/a] ~ İng kangaroo^ 1770 kaptan James * Bir Avustralya yerli dilinde muhtemelen "anlamadım" anlamına gelen bir sözcükten.a. [ xx/b] ~ Fr caniche bir köpek cinsi < Fr cane ördek ~ Çing konka yakın arkadaş. Karş. < Lat candere yanmak.a.Sogd kancık genç kız (= Fa kanîza a..) < Sogd kanîg kadın HAvr *gwne.] kanan. Fr chandelle (a. < Tü kan-" kan- * Karş. kargı. kıvrılmış < öz Kangal ~ Fr gangrène doku kancık [ xx/c] bir köpek cinsi kangren [ xix] gangren çürümesi ~ EYun gángraina a.[ xi] kançık dişi köpek.a. buruşma.a. EYun kyon < HAvr *kwon. ~ OFa kanîzag a. İng. EErm knig (kadın). kançılarya [DüsI.

cant. uç " kantin [ xx/b] ~ Fr canton küçük idari birim. tümör. 2. çıta. 2. kargı (= Aram qanyâ a. kanserojen (madde)" kanser. kabuk? " karsinoma * Latince sözcüğün tıbbi kullanımı EYun karkínos (1. ilahilere özgü bir koro tekniği ~ OLat canon yasa. ilçe ~ OLat . hastane ve okul gibi yerlerde öteberi satan dükkân ~ İt cantina kiler < OLat canto köşe. büyük terazi ~ O Yun kentenârion a. yengeç. < HAvr *kar. kanser) çevirisidir.gemlemek. ur. atın dizginlerini sıkıca çekmek kantaron [MŞ xiv] kantariyun şifalı bir bitki. tümör ~ ALat *carcr-os yengeç ~ HAvr *kar-kr-o. kanton canton köşe. centaurium < öz Kentaúros at gövdeli mitolojik varlık ~ Yun/EYun kentaúreion * Mitolojide şifalı otların piri sayılan kentaur Khiron'a atfen. ~ Karib [Bah 1924] ~ Fr canot ağaç kabuğundan oyulmuş * Batı dillerine Kristof Kolomb tarafından taşınmıştır.a. Karş. özellikle kilise yasası ~ EYun kanon 1.ne? [ xx/b] ~ Fr quantité nicelik ~ OLat quantitas < ~ İt canto kanto [ARasim 1897-99] alafranga bir tür şarkı şarkı ~ Lat cantus a.a. kargı. bucak. ~ Lat centenarium yüz librelik tartı birimi (yaklaşık 31 kg) < Lat centum yüz " santi+ kantarma ~ Moğ qantarğa atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç < Moğ qantar.a.).a. < Lat canere.a. 2. a. kantat [ xx/b] ~ Fr cantate şarkılı kilise dramı ~ İt cantata şarkılı < İt cantare şarkı söylemek ~ Lat canere. cetvel. bir iş için ayrılmış yer.kano kayık ~ İsp canoa a.a. İng centaury (a. 2.şarkı söylemek " kanto kantin [Bah 1924] ~ Fr cantine kışla. yengeç. bucak.şarkı söylemek ~ HAvr *kan.a. kanon [ xx/b] ~ Fr canon 1. yasa = EYun kánna kamış. +jen1 [ xx/c] ~ Fr cancerogène kansere yol açan kantar [ xiv] ~ Ar qantâr bir tartı birimi. * Latince fiilin canere ve cantare olmak üzere iki biçimi mevcuttur. Aynı kökten Fa yândan/camdan (şarkı söylemek). ) " kanasta kanser [ xx/a] ~ Lat cancer 1.sert. ur.a. kilise yasası. depo kantite Lat quantus ne kadar? ~ HAvr *kwi. kural. cant. Fr chanter biçimi Latinceden türemiştir.

* Pekiştirici -p. Bak. kapa-Karş. yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk ~ HAvr *ghau. uçurum. %aot. [ xi] kapğak kapatan şey. kapmak). kâse [Uy viii+] kâp deriden yapılan torba. • Tü kap-2 (kapatmak) fiiliyle anlam ilişkisi muğlaktır. her çeşit müzik aleti" org kanyon [ xx/b] ~ İng canyon ~ İsp cañon büyük su borusu. kapa[mak <Tü [DK xiv] < Tü kap-2 [viii+ Uy] örtmek * Tü kap-2 kökünün Türkiye Türkçesine özgü varyantı veya -a ekiyle türevidir. kawuk ve kowuk sözcükleri eş anlamlıdır.kanun1 kanon ~ Ar qanunl yasa ~ E Yun kanon a. • Hintavrupa ve Sami dilleri ile paralellikler ilgi çekicidir. kapak Tü [Uy viii+] kapak/kabak göz kapağı. kutu). " kanun2 [MMem xvi] ~ Ar qânün2/arqânün tabla şeklinde telli müzik aleti. su kanalı < İsp caña kamış ~ Lat canna " kanasta kaolen kil ~ Çin gao ling yüksek dağ [ xx/b] ~ Fr kaolin porselen yapımında kullanılan * Çin'de Jiangsi eyaletindeki bir dağdan elde edildiği için bu ad verilmiştir. oymak. Karş. örtü örtmek. a. 4 litreye eşdeğer kuru erzak ölçüsü). Uy viii] kap-1 tutmak. Türkçe ve Hintavrupaca kökler arasındaki benzerlik ilgi çekicidir. boğaz. Ar qabcat (meyve kabuğu).mutlak düzensizlik hali ~ EYun %âos. içini boşaltmak " kap kap[mak Tü ulaşmak. Batı dillerine 1712'de d'Entrecolles tarafından yazılan porselen üretimine ilişkin bir eser aracılığıyla girmiştir. cuppa (kadeh). şişirmek. [TS xvi xvi] kab kac Tü *kawp kawşak < *kaPoymak. [Kıp xiv] oyuk nesne. kapamak " kapakapalı <Tü [T S xiii] kapaklı/kapağlı örtülü < Tü kapak örtü " kapa< Tü kap-2 . kabartmak " kof * -p eki. kavuşmak " kavra[Or. Lat capere/captare (yakalamak. bir hacim ölçeği. cupa (fıçı).ekiyle. içini boşaltmak. İbr qab. yakalamak < Tü *kaP.< HAvr *gheuboşluk kap Tü tas.bitişmek. tutmak) < HAvr kap. Tü -k isim ekinin varyantı veya dissimile biçimidir. Ar qabb > OYun kábos (torba. tulum. chaot. Lat capsa (kap. İng have < Ger *%aban (almak. kese. Kap. kaos [ xx/a] ~ Fr chaos. erganun ~ EYun órganon alet. 2.1.(tutmak).büyük boşluk. kap kacak ikil [ xi] ka kaça çanak çömlek. Akad qabütu (kadeh). araç. < Tü *kaP.

kefal. a. kapitone [Bah 1924] ~Frcapitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı < Fr capiton yün veya ipek topağı ~ İt capitone [büy. capit. Ayrıca karş. Lat campus alan.a. kapitalist capital" kapital [Bah 1924] ~ Fr capitaliste sermayedar < Fr * Fransızca sözcük ilk kez 1791'de siyasi bir aşağılama terimi olarak kaydedilmiştir. CodC xiii] kapu < Tü kap-2 örtmek.kapan 1 <Tü [Kıp xiv] tuzak <Tü kap-1 tutmak. başlık. bölüm başlığı < Lat caput. sermaye ~ Lat capitalis a. capac. 2.a. < Lat caput. Alm haupt < Ger *haubud < HAvr *kaput-. kutu). tutmak.a.a. +lan kaplıca <Tü < Tü kap-2 örtmek " kapa- [Uy viii+] kaplan bir tür yırtıcı hayvan [Men xvii] üstü çatıyla örtülü termal banyo < Tü kaplı örtülü. kapalı . kaplan Tü yakalamak " kap-. ~ İbr/Aram csrâbön güvence.içine almak < Tü kap " kap < Tü kap-1 tutmak. < Lat capax. ön (~ Lat caput baş ) + İt arrabo kaparo (~ EYun arrhabön a. a.baş " kapital kapitülasyon [ 184+] Osmanlı devlerinin Avrupalı devletlerle yaptığı ticaret antlaşması ~ Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma. kapamak kapital [ xx/a] ~ Fr capital 1. * Aynı kökten Lat capsa (kap. başa ilişkin.a.baş ~ HAvr *kaput.a. c^arabun (kaparo) Aramiceden alıntıdır. a. kapsayıcı < Lat capere. ~ Lat campâna a. baş para.a. kapsamak ~ HAvr *kap. şartname ~ OLat capitulation < Lat capitulum [küç. capt.. capit-baş " kapital kapla[mak <Tü [Kıp xiv] kapla.] sözleşme maddesi. yakalamak " kap- kapan2 ~ Fa kapan kamuya açık büyük terazi ~ O Yun kampanón a.içine alabilen. kapasite [Hürr 1948] ~ Fr capacité sığa ~ OLat capacitas a. başkent. [TS xiii. meydan " kamp kapari spinosa " gebere » [ xx/a] ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki.almak. capparis kaparo [ xix] kaparro ~ İt caparra alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme & İt capo baş. kaparo )" kapital * Ar carbana (kaparo vermek).] büyük baş < Lat caput. hacimli. kapı " kapaTü [ viii] kapığ/kapuğ a. capit. pey. * Aynı kökten İng head. kafa.

içine almak < Tü kap-2 örtmek " kapakapsül [KO 187+] kapsüllü ilaç. portal kaporta2 kaplaması" kaput [ xx/b] kapota ~ Fr capote otomobil gövde * -r.a. kucaklamak . kâr. 2. capit. özellikle gemi kumandanı ~ OLat capitanus/capitaneus şef.] a.kaplumbağa kapa-.) ~ HAvr *ksrt.yapmak. lahana ~ Lat caput. 2.a. baş.a.a. edilen şey. capit. at arabası örtüsü [esk. eylem. kâr/+kâr [DK xiv] ~ Fa kâr 1. İlk kez 7.[xi.a. 2. etmek (= Ave kërëta.< HAvr *kwera. kapris [ xx/b] capriccio a. külah ^ 7. otomobilin dış örtüsü < Fr cape cübbe ~ OLat cappa Kuzey Afrikalılara özgü külahlı cübbe. kazanç < Fa/OFa kardan. palto. asker kaputu. .a.a.]. sandık " kasa ~ Fr kaptan [Env xv] kapudan ~ Ven capitán [İt capitano] kumandan. kaptan < Lat caput. capra keçi ~ HAvr *kap-ro. eder. xiv Kıp] kaplamak.Tü kapsa. sorumsuz davranış ~ İt kapsa[mak YT [CepK 1935] tazammun etmek.sesi kaporta1 sözcüğünün etkisiyle türemiş olmalıdır. " kaput kaput [Men xvii] kapot külahlı palto. iş. [Cumh 1932] otomobil motor kapağı ~ Fr capote 1. külahlı cübbe). cübbe.baş " kapital kapüşon [ xx/a] ~ Fr capuchon külahlı cübbe veya giysiye bağlı külah ~ İt cappuccio külahlı cübbe < İt cappa a. Ar qabaVAram qsbay (aba. Etymologia 'da ~ Sam " aba * Karş. eden. eder. < Lat capsa kap.) + Lat porta kapı" bijon. kafa. kapsüllü tüfek capsule kapçık. koza ~ Lat capsula [küç.baş " kapital kapuçino [ 199+] ~ İt capuccino 1. üzerine çırpılmış krema eklenmiş kahve < İt cappuccio külahlı keşiş cübbesi" kapüşon kapuska yemeği [Arg xvi] kapusta lahana.a. [ xix] kapuska etli lahana ~ Sırp kapusta lahana ~ EAlm kapuz 1. örtülü + Tü bağa kurbağa " kaporta1 [ xix] ambar ağzı ~ İt boccaporta [mod. 2. yy Sevilla'lı İsidore. önder. yy'da Sevilla'lı Isidore tarafından kaydedilmiş olan Latince sözcük belki Batı Akdeniz'in geç Fenike dillerinden alınmıştır. kurbağa + [MŞ xiv] kaplu bağa & Tü kaplı kapalı. ~ Fr caprice fantezi. kutu. 2.a. boccaporto] gemilerde ambar ağzı & İt bocca ağız (~ Lat bucca a. 1. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik tarikatı.

nöbetçi. Tü kar[mak Tü [Uy viii+] kar.a.karşı karşıya veya üstüste getirmek. Ancak ETü karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri. a.] Tü < Tü yerleşik . oymak. cin [ xx/a] ~ Yun karafáki [küç.] yakınlık" kurbet ~ İt carabina bir tür mekanik tüfek.] karafçık < Yun ~ Yun kalikántsaros bir tür [EvÇ.). mühür. < Fr carabin [xvi] Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği < Fr Calabrin Kalabriya'lı < öz Calabria Güney İtalya'da bir bölge karaca <Tü [DK xiv] karaca bir tür geyik. 2. romanda şahsiyet ~ EYun %arakter metale kazılmış damga. kara1 [ viii] kara siyah kara2 [ xiv] ~ Ar qârrat [#qrr f. 1202). kalıcı" karar karabet karabina [ xiv] [EvÇ xvii] ~ Ar qarâbat [#qrb msd. Kıp xiv] karağul/karawul gözcü. sabit. hakketmek ~ HAvr *ghersk.* Bileşiklerde meslek ve itiyat adları yapar. kişilik. arkebüz / Fr carabine a.] kıta. a. . karafaki karafaki karáfi şarap veya su maşrapası" karaf karakancaloz kötü ruh. ~ Ar ğirâf [#ġrf] kepçe EŞKÖKENLİLER: İt caraffa : karaf.geçişlilik ekiyle kat. -kar.a.< HAvr *gher-4 kazmak. benzer bir kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. huy. k ar [ vi ii ]k ar a. gözlemek * Türkçe *kara. -gar ve -gar biçimlerine rastlanır. Fa -kar.bakmak. [ xix] karakolhane nöbetçi kulübesi. zaptiye şube evi ~ Moğ qarağul gözcü.fiili kaydedilmemiştir. karakter [Bah 1924] ~ Fr caractère 1. tabiat. [T S xiv xiv] karucu Tü kara " kara1 [ xx/a] ~ Fr carafe şarap veya su maşrabası ~ İt caraffa karaf a. çizmek karakuşi keyfi hüküm veya yönetim biçimi < öz Bahaeddin Karakuş Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö. kimlik < EYun %arâssö oymak. göçebe olmayan. Men xvii] karakol [TS.(a. anakara < Ar qârr [fa. eklemek *ka. nöbetçi < Moğ qara.karşı karşıya veya üstüste olmak? getirmek? * Aynı kökten -t. katmak.

syzygium aromaticum. siyah)" kara1 < Tü kararjğı/kararjğu [xi Ha] karantina [LF xvii] ~ Ven cuarantína [İt quarantena] Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı < Ven cuaranta kırk ~ Lat quadraginta a. pesimist <T ü kara" kara1 * *Karamsamak fiili mevcut değildir. bilardoda kırmızı top. 1. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek. +gâh karat keçiboynuzu çekirdeği " kırat [ xx/b] ~ Fr carat kuyumculukta tartı birimi ~ Ar qirât . Erm me%ag (1. karanlık <Tü [T S xiii] kararjğuluk (isim) karanlık (sıfat) (= Moğ qararjğ-uy a. Karş. [KT xix] orduda sevk ve idare merkezi (Fr quartier général çevirisi) ~ Fa qarârgâh konak & Ar qarâr durma + Fa gah yer. şeker kamışı şurubu.] şeker kamışı < İsp caramo kamış ~ Lat calamus kamış " kalem karamsar YT [TDK 1955] bedbin. 2. karar verdi karargâh [Men xvii] istirahat yeri. < Moğ qara kara. konak. kırmızı topu sektirerek birkaç topa değdirme. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi. yakılmış şeker ~ İsp caramillo [küç. kesin görüş veya tercih < Ar qarra durdu. kaynatılmış şekerli su. 2.karaltı <Tü [Kıp xiv] karaldu .sesi dissimilasyon ürünüdür. a. " kare karaoke [199+] ~ Jap karaöke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz & Jap karano boş. yerleşti.] durma. Alm nelken. 2. karar kıldı. 2. sabit olma. istikrar. karambol [ARasim 1897-99] bilardo oyunu. üstüste darbelere uğrama ~ Fr carambole bilardoda bir oyun ~ İsp carambola Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve karamela [ xx/a] ~ İt caramello 1. dianthus caryophyllus ~ Hind * EYun karyófyllon (baharat karanfil) biçimi Doğu dillerinden alınmıştır. makam " karar. çiçek karanfil). kaldı. a. karanfil [ xi] ~ Ar/Fa qaranful 1. [T S xvi xvi] karaltı/karantı < Tü karar-" kara1 * -l. baharat. sanal + Jap ökesutora orkestra (~ İng orchestra)" orkestra karar [Yus xiv] ~ Ar qarâr [#qrr msd. Çiçek karanfil Avrupa'ya 1270'ten sonra Arap ülkelerinden aktarılmış ve birçok dilde baharat karanfil adıyla adlandırılmıştır.

römork.odun kömürü ~ HAvr *kr.4. hidr(o)+2 * Karş.a. di+. Kıp xiv] Tü karın " karın . köle kız [Uy. EŞKÖKENLİLER: Lat carbo : bikarbonat. şarbon Lat cremare : krematoryum EYun kéramos : kiremit. < OLat carabus bir tür küçük tekne ~ EYun kárabos 1. seramik karbonat karbonat" karbon [Bah 1924] ~ Fr carbonate de soude sodyum ~ Fr dioxide kimyada CO2 bileşiği karbondiyoksit [ xx/a] & Fr carbon + Fr dioxide iki oksijen atomu " karbon. benzin motorlu makinalarda karbüratör < Fr carburer karbonize etmek. 3. katar.İng caravan 1. Fr. kömürleştirici cihaz. kimyacı" karbon. karbondiyoksit.< HAvr *ker-4 ateş. Lat cremare (yakmak). [ xi] kâdaş/karmdaş . karavaş cariye. yakma Aynı kökten EYun kéramos (pişmiş toprak). Yun karabána/karibána biçimi Türkçeden alınmıştır. 1800 Joseph-Louis Preust. Kaş. ^ y. bir tür küçük tekne " kerevit karbon [Düs I. 2. [ ~? karavana xx] hedefi vurmayan atış * İkinci anlamı muhtemelen "karavanaya atmak" deyiminden gelir. Fr hydrocarbure (karbonhidrat). İng hearth (ocak). [T S xiv. kömürleştirmek " karbon kardeş Tü kardaş/karındaş [Uy viii+] kâdaş/kağadaş/karmdaş . İdr viii+] karaPaş ~ Sogd psrağâş karavel [LF xvi] karavela ~ İt caravella bir tür yelkenli gemi / Fr caravelle a. karbüratör.494 187+] ~Frcarbone bir element.karate dövüş sanatı karavan [ML xx/c] ~ Jap kara te "boş el". motorlu araçla çekilen portatif barınak ~ Tü kervan " kervan [EvÇ xvii] asker yemeğinin konulduğu büyük kazan. oksit karbonhidrat [ xx/b] ~ İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı ~ Fr hydrocarbure a. kabuklu böcek. saf kömür ~ Lat carbo. kervan. karpit. karbonhidrat. karbüratör [Bah 1924] ~ Fr carburateur 1. 2. a. a. 2. carbon. karbon. silahsız yapılan bir [ML xx/c] motorlu araçla çekilen portatif barınak . karbonat. yakıcı. ~ Port caravela a.

DK xiv] karğı/karğu kamış. Erm sird. yüzleşmek). İstanbul kullanımında "ahşap olmayan her tür yapı" anlamını kazanmıştır.a.) karşılığıdır.a. Alm herz. [ xx/c] posta ile gönderilen ticari eşya . Hit karts (kalp). quartus (dörtte bir).(çatışmak. cord-. quadr. bohça etmek. quadrum (kare). • İkinci hecedeki ses incelmesi.İng cargo ticari yük. Moğolcadan alıntı ihtimali üzerinde durulabilir. İng heart.[viii+ Uy] lanetlemek. "halk ağzı" sayılan kardaş biçiminden ayrışarak 20. " kardiy(o)+ [Bah 1924] ~ Fr cardiaque kalbe ilişkin ~ kare [Bah 1924] ~ Fr carré kare ~ Lat quadratus dörtgen < Lat quadrare dörtköşe yapmak.(karşılaşmak. -e doğru * Karş. kağnı ~ Kelt karros a. kargış Tü [Kaş xi] karğış lanet. çatışma Tü karu -e karşı. çarpışmak) < k?arğu. beddua etmek Tü karu -e karşı. kardiy(o)+ kardía kalp ~ HAvr *kerd. " çehar * Karş. ~ Fr/İng cardi(o).a. aleyhine dua [Bah 1924] gemi yükü. karga 1 Tü [Uy viii+] karğa kara kuş karga2 tulumba ~ Ven carga la tromba! yelken indirip toplama emri < Ven cargar [İt carricare] kumaş veya yatağı sarıp toplamak. charge (yük).* Belki "aynı karından doğma" anlamında.a.a.a. yy'dan önce İstanbul ağzında ortaya çıkmıştır. to carry (yük taşımak) biçimleri Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır. < Lat carrus Galyalılara mahsus iki tekerlekli ağır yük arabası. * İng car (araba). . kil * Şemseddin Sami'deki *kârgil ("çamurla inşa edilmiş") veya *kâhgir ("samanla tutulmuş") açıklamaları doğru değildir. eşek şakası yapmak " karikatür kargaşa (edat)" karşı <Tü [DK xiv] karğaşa kavga. Ancak karındaş biçimi halk etimolojisi etkisiyle oluşmuş bir varyant olabilir. arbede. dörtlemek < Lat quatuor. özellikle gemi yükü ~ İsp cargo yük ~ OLat *carricum a.dört ~ HAvr *kwetwer a.a. Moğ k?arğuça. mızrak [Men xvii] kâhgil samanlı balçık. [LO xix] kârgir kerpiç yahut ~ Fa kâhgil saman ve çamurla yapılan harç & Fa kâh/kah saman + Fa gil çamur " kehribar. -e doğru (edat)" karşı kargo < Tü karğa. kardiyak EYun kardiakós a. kargı kârgir taş bina Tü? [Kıp. çatışmak. Lat quadraginta (kırk).kalbe ilişkin ~ EYun * Aynı kökten Lat cor. Fr quatre (dört) sözcüğü Lat quatuor (a.

delil < Ar qarana [msd. < İt caricare (yelken. Karş. zevce < Tü *kar-ığ < Tü karıyaşlanmak [ML xx/c] ~ Fr/İng caribou Kanada'ya özgü karibu bir geyik türü ~ calipu a. ceviz kabuğu. baş parmakla serçe parmağı arasındaki açıklık * Dirsek içinden bileğe kadar olan uzunluk genellikle bir karışa eşittir. kargo. a. hiciv ~ İt caricatura a. Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. [TS xiv] yaşlı kadın.] ~ Yun karída/garída küçük deniz kabuklusu.] okur " kıraat [Or viii] karı yaşlı kişi. < EYun kâris. İsp carregar (karga tulumba etmek). ön kol. kârid. kariyer1 [Bah 1924] ~ Fr carriére güzergâh. meslek ~ İt carriera araba yolu < İt carro araba ~ Lat carrus yük arabası" kargo .) sarıp toplamak. karın karınca1 Tü [Oğ xi] karınçak/karınça a. a. kabuk. * Kanada yerli dillerinden. ihtiyar. ) karine2 [EvÇ xvii] karina ~ İt carina gemi gövdesi ~ Lat carina 1. 2.a. gemi gövdesi ~ HAvr *kar. eş. EŞKÖKENLİLER: Tü karın : kardeş?. dirsekten bileğe kadar olan uzunluk. * Aynı kökten Fr carguer. zevce. a. [ xi] karı/karış 1.Fr caricature abartılı tasvir. a. f. uzunluk ölçüsü.a. bohçalamak.a. eşleştirdi < Ar qarn boynuz (= İbr qeren boynuz = Aram qarsnâ a. karın/karnTü [Uyviii+]karına. arşın.a. karides ~ Yun karídes/garídes [çoğ.a. eş. iki şey arasındaki bağlantı. mantıki birliktelik.kari karı Tü ~ Ar qarin [#qr' fa. qarn] çift koştu. a.sert" kanser karış Tü [Uy viii+] karıç ölçek. karınca2 [Ali xvi] atlı karaça bir eksen etrafında dönen mekanik atlardan oluşan düzenek. 2.] 1. [ARasim 1897-99] atlı karaca ~ İt carrozza at arabası" karoseri karine 1 ~ Ar qarînat [#qrn sf. istakoz " kerevit karikatür [Diyojen 1870] karikatura hiciv amaçlı resim . eşek şakası yapmak ~ OLat carricare a. = Akad qarnu a. yatak vb. akuplman. < EYun kârabos büyük deniz kabuklusu. tutulan yol. 3. 2.a.

karmaşık YT [Fel 194+] kompleks (sıfat) < Tü karmaş.[YT] " karmaşa karnabahar [ xix] çiçek lahanası. kare " kare . ~ Lat quaterni 1. 2.) + Fa bahar ilkbahar " bahar 1 * Klasik Arap kaynaklarında karamb nabaTl (mod. dörder. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. karmaşa YT [Fel 194+] kompleks (isim) < Tü karmaş.biçiminin.sevmek karkas kalıntısı. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. Alm. Modern Türkçe biçimin bunların ikincisinden türemiş olması ihtimali üzerinde durulabilir. ellemek. kavra. karne [ xx/a] okullarda değerlendirme defteri ~ Fr carnet defter < EFr caern a.a.et + Lat vale elveda * Büyük perhizde et yemek yasak olduğu için. sosyolog ~ EYun %ârisma. karışmak " kar- (= Moğ qarman çırman acele ile.fiilindem varyant bir yazım olması muhtemeldir. o gün yapılan taşkınlıklar ~ Lat carnevale "ete veda" & Lat caro.a. karnabit ~ Fa *karamb-i bahar ilkbahar lahanası & Ar/Fa karamb lahana (= EYun krâmbe a. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç.kariyer2 [ xx/c] ~ İng personnel carrier personel taşıyıcı (bir tür askeri araç) < İng to carry taşımak ~ Fr charrier ~ OLat carricare araba ile taşımak " kargo karizma [ xx/c] ~ İng charisma sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği ~ Alm charisma ^ 1922 Max Weber. xv TS] kurcalamak. lütuf. carn. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter < Lat quatuor dört" kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. yapışmak.[xiii Kıp] elle tutmak. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. karnaval [186+] ~FrcarnavalKatoliklerde40 günlük perhizden önceki Salı günü. Yeni Türkçe biçimin daha ziyade Tü kargaşa sözcüğünden çağrışım yoluyla türetildiği düşünülebilir. leş. bulaşım çarçabuk ) < Tü karma. t-zarafet. sevinç duymak ~ HAvr *gher. iskelet ~ OLat carcasium ~ ? [Bah 1924] iskelet ~ Fr carcasse ölü hayvanın karman çorman ikil karışık. 2.] karecik.] karecik. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. qarnabıT. karnabahar veya kohlrabi) ve karamb baHrî (deniz lahanası?) ayrıştırılır. güzel davranış < EYun %aiı*ö sevinmek. 2. dörtlü.[xiii Kıp. kare " kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. elle tutmak Tü kar-" kar* Eski Anadolu Türkçesinde rastlanan karma.[1935 YT] ihtilat etmek Tü karma.

Buna karşılık EYun karpós (her çeşit meyve) ile birleştirmek de güçtür. yengeç. kabuk? * Aynı kökten EYun karúon (ceviz). ur. * MÖ 2. [CodC xiii] kart/kartay yaşlı. karsinoma [ML xx/c] karsinom ~ YLat carcinoma çeşitli kanser türlerini içeren genel ad ~ EYun karkinöma. binyılda Mısır'dan Ortadoğu ve Asya'ya yayılmıştır. kavga. filozof ve tabip.(karşılaşmak. eski < Tü *kar(ı)t < Tü karı[viii+ Uy] yaşlanmak " karı ~ Fr carte kart2 [ xix] dikdörtgen kesilmiş karton parçası a. a. harita ~ İt carta kâğıt ~ Lat charta ~ EYun %ârtes papirüs tabakası ~? Mıs kartal Tü? [İMüh xiii] bir tür yırtıcı kuş ~ ? . reaksiyon).marka Union Carbide kimyasal madde üreticisi firma ^1917 ABD < İng carbon kömür " karbon [ xiv] karbus ~ Fa xarbüza/%arbuza karpuz ~ karpuz OFa %arbüzag a. a. < İt carro araba " kargo karpit [ xx/b] kömür madenlerinde kullanılan bir tür lamba .a. çatışmak. a..sert. hasım. Moğ k?arığu (karşılık. karst Karst Slovenya'da bir bölge kart1 [ML xx/c] ~ karst bir tür kireçli yer oluşumu < öz Tü [Uy viii+] kart ihtiyar. cevap. # Theophrastos. k?arğu.karoseri [Hürr 1948] ~ Fr carroserie 1. Lat carina (ceviz kabuğu). • Sans kharbüja ve tarambuja (karpuz) biçimleri Farsçadan alıntıdır. 2. Tü k?arğaşa yapıca muğlaktır. düşman (sıfat). 2. MÖ iv < EYun karkínos 1. tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) ~ HAvr *kar-kr-o. yüzleşmek). karşıt YT [CepK 1935] zıt < Tü karşı" karşı * -t ekinin işlevi belirsizdir. çatışma (isim) [xi] -e karşı.(lanet etmek).yengeç < HAvr *kar. karşın YT [CepK 1935] rağmen < Tü karşı" karşı * -n ekinin işlevi belirsizdir. karşı Tü [Uy viii+] karşı/karşu zıt. at arabası imalathanesi. -e doğru anlamında edat < Tü ka [xi] yüzyüze olma ve yönelme bildiren edat < Tü karu * Karş. pafta. Muhtemelen aynı kökten Tü k?arğa. Yun. Farsça sözcüğün %ar + buza ("eşek hıyarı") şeklinde analizi muhtemelen halk etimolojisidir. t.a. otomobil veya at arabasının dış kasası < Fr carrosse bir tür at arabası ~ İt carrozza a.

arabacık. harita " kart2. .] kâğıt pusula. peron kartpostal kartı" kart2. protokol < İt carta kâğıt" kart2 karter [ xx/b] kılıf < öz J.xi) fiiliyle ilişkisi gösterilemez. germek " kas- (= Moğ qasu. karyola [NKemal1872] 1. içine barut doldurulan mermi kapsülü. posta [ARasim 1897-99] ~Fr carte postale posta kartuş [ xix] ~ Fr cartouche 1. kartezyen [xx/b] ~FrcartésienDescartes'in geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin < öz René Descartes Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650) kartograf 1. kısmak. vizite karye köy.] kaba kâğıt. Carter Amerikalı mucit * Sözcüğün İngilizce biçimine rastlanmamıştır. büyük kâğıt < İt carta kâğıt" kart2 kartonpiyer [Bah 1924] ~Frcarton-pierre karton kalıpların alçıyla kaplanmasıyla yapılan tavan süslemesi & Fr carton + Fr pierre taş " karton. dolmakalemde mürekkep kapsülü ~ İt cartoccio kâğıt veya kartondan mahfaza " kart2 kartvizit ziyaret kartı" kart2. 2. [AMithat 1877] kartdövizit ~ Fr carte de visite ~ Ar qaryat [#qry] köy = Aram q3ryâh/q3nytâ * Kartaca kentinin adı Fen qart Hadast (yeni kent) biçiminden türemiştir. portatif yatak < Ven caro/carro araba " kargo kaş kas kas[mak Tü YT <Tü ~Vencariòla[İtcarriolo] [ viii] kaş 1. kent = Fen qrt a. 2. a. belge.fiilinin varyant biçimi olması düşünülebilir. [TDK 1944] kas adale [Kıp. tepe.kartel [ xx/b] ~ İng cartel ticari işbirliği anlaşması ~ İt cartello [küç. mukavva ~ İt cartone [büy.kısaltmak. Kıs. titretmek . el arabası. H. +graf [Bah 1924] ~ Fr cartographe haritacı < Fr carte ~ Fr carter bir aygıtı çarpmadan koruyan metal karton [Bah 1924] ~ Fr carton kalın kâğıt. gözlerin üstündeki çıkıntı [CepK 193 5] kası. kâğıt. germek. 2. DK xiv] <Tükas-sıkmak. 2. sıkmak ) * Tü kas-1 (ürpertmek.

castrare (iğdiş etmek). mahfaza ~ Lat capsa a. actyapmak " kon+. mahfaza " in+1. saklamak " kapasite kasaba [MMem xvi] çevrili yerleşim.a. et <Tü [Kıp xiv] kaşak/kaşağu at kaşıma aleti [ xx/a] < Tü kaşı-" kaşı~ Ar qaSabat [#qSb msd. müstahkem yer. kutu. qaSb] kesti "Giriş çıkışı kesilmiş yer" anlamında Lat castrum karşılığıdır. a. ayırmak * Aynı kökten Lat castus (ayrık. oturtma & Lat in. damga < Fr cacher bastırmak [esk. tutmak. temiz). kupa ~ Fa kasa çanak. süngü .< HAvr *keskesmek. kale ~ HAvr *kas-tro.İt incassatura tüfeğin kundağı. [Bah 1924] tüfeğe takılan bir tür kısa bıçak. resmi mühür ~ Fr cachet metal baskı. kutu. büyük ve yassı bardak ~ Aram kasatura kaşe [ 192+] 1.] kesici. a. kasap kaşağı kaşalot cachalote kocabaş kâşane kasap kesip satan kimse " kasaba kaşar tecrübeli kimse (argo) [Gül xv] ~ Fa kâşâna camlı oda. sırça saray ~ Ar qaSSâb [#qSb im. yuva < İt incassare yuvasına veya kınına sokma.] kutucuk ~ İt cassetta a. kasaba < Ar qaSaba [msd. aksiyon kaşer < İbr #kşr uygun olma. kesimci. < İt cassa kutu " kasa . kasa kâse [ xiv] kâsâ a.kasa [ 187+] ~ İt cassa sandık. 2. kaptan köşkü ~ Lat castrum "giriş çıkışı kesilmiş yer". mühür.] ~ Lat coactare a. < Lat capere içine almak. & Lat co(n). caiz olma [ xix] ~ İbr kaşar Musevi dininde yenmesi caiz olan şey kaset [197+] ~ marka CompactCassette Philips firması tarafından geliştirilen teyp formatı # 1963 Phillips. EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?b : kasaba. hisar. [ML xx/c] bir işte eski ve ~ Ar qişr [#qşr] kabuk * İkinci anlamı eski kaşar deyiminden türemiştir. ~ Akad kâsu bardak. kap. a. saf.] surla ~ Fr cachalot sperm balinası ~ İsp [ xix] Edirne'ye özgü kabuklu peynir. ilaç kapsülü.+ İt cassa kasa. kın.yerle bir + Lat agere. ~ Fr cassette [küç. kasara [182+] ~Vencássaro geminin en üst güvertesi.

kaba komedi < İt cascare düşmek " kasko kaşkaval [EvÇ xvii] tür peynir & İt cacio peynir + İt cavallo at" kavalye ~ İt caciocavallo "at peyniri". yolda hız kesmek amacıyla yapılan enine keski < Fr casser kırmak ~ OLat quassare ~ Lat quatere. Yus xiv] qaSd ~ Ar qaSd [#qSd msd. Kaş viii+] kasık . kaşımak * Belki ses yansımalı *kaş kökünden. kasım [Men xvii] 1. [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Teşrin ayına verilen ad < Ar qâsim [#qsm fa. kaşık Tü kazımak " kaşı[Uy viii+] kaşuk tahtadan yontulmuş şey.] İslam öncesinden kalan bir Arap şiir formu < Ar qaSîd [sf.] hedefe ulaşan. kazımak. hışır.] kasket [ARasim 1897-99] kasketa "küçük miğfer". dolap (argo) Yun kaskaríka eşek şakası.sarsmak. kasuk (deriden yapılan tulum). miğfer < İsp cascar kırmak ~ Fr casque miğfer ~ İsp casco 1. testis yanakların iç tarafı * Karş.) ~ O Yun kástron müstahkem yer. Karş. haşır.] amaç. kaşık < Tü kaşı. çarpmak.[xi] yontmak. amaçladı kask [ xx/b] kafatası. saklı bir şeyi [Uy. a. [Kıp xiv] baldırın iç tarafı. siperlikli şapka < Fr casque miğfer " kask . kırmak kasıt/kast[Aş. 2. bir ~ Fr casquette [küç. en kısa yoldan hedefe yöneldi. " kasara kasırga Tü [ xi] kasırku fırtına kasis [ xx/b] ~ Fr cassis yol kırığı. direkt.] keşfeden. saksı. taksim eden " kısım kasır/kasr[Aş xiv] kasr ~ Ar qaSr köşk. hedefe kilitlendi.yontmak. kusursuz " kasıt kâşif ortaya çıkaran " keşif kasık Tü ~ Ar kâşif [#kşf fa. kışın ilk günü sayılan 11 Kasım günü.kaşı[mak Tü [ xi] kaşı. çarpmak. 2. kaside [ xiv] bir şiir formu ~ Ar qaSîdat [#qSd sf. bulan. kale. ETü kasna.] bölen.(titreşmek). kaşkariko [ARasim 1897-99] hile. askeri kamp ~ Lat castrum a.a.< HAvr *kwet. maksat < Ar qaSada kestirme yoldan gitti. kırmak ~ HAvr *kwst. saray (~ Aram qaSrâ a. kasım gününden hıdrelleze kadar olan 6 aylık süre. f. quass.darbe vurmak.

hüzün < Ar qasâ sert idi. 2. dökmek. bir şeye göre veya bir şeyle ilgili olma.] 1. yukarıdan aşağı doğru hareket. katılaşma) * "Keder" anlamı Arapçada enderdir. 3.] kesin < Ar qaTc kesme " kat Tü [Uy. kalıba dökmek. düşüş.] saf.] kesme.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kat~ Ar qaTc [#qTc msd. kat2 [etm (nehir) geçme.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kar* Fiilin asli anlamı "sertçe karşı karşıya gelmek veya getirmek" olmalıdır. " kadans kaşkol + Fr col boyun " kaşe. kastanyet [Bah 1924] ~ Fr castagnette [küç. İkincil anlamlarda hem geçişli hem geçişsiz biçimlerin bulunması düşündürücüdür. kaderine çıkma. kat’i kat2 [ xiv] ~ Ar qaTcı [#qTc nsb.a. hüzün ~ Ar qaswat/qasâwat^ [#qsw msd. 2. keder. ayrı ~ Lat castus ~ HAvr *kes. zahmet ve sıkıntı çekmek < Tü *ka. ayrıştırmak. gaddarlık. kapsama. acımasız davrandı (= Aram #qşy sert olma.] İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti ~ İsp castañeta kestanecik < İsp castaña kestane " kestane kasting [ xx/c] ~ İng casting (tiyatroda) rol dağılımı yapma < İng to cast atmak. 2.ayırmak. < öz Keşmir Kuzey Hindistan'da bir ülke kasnak <Tü [LOxix] gergef gergisi <Tükas-"kas- kast [ xx/a] ~ Fr caste Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri. yol alma < Ar qaTaca kesti [ xiv] kesme kata+ ~ EYun katá altta ve aşağıda olma. düşme. tasarlamak. rol dağıtmak ~ Nor kasta atış kasvet [Men xvii] kasavet 1. acımasızlık.1. Kaş viii+] kat-/kad. katılık. katı olma. zümre ~ Port casta [f. koparmak " kasara * Hint toplumunda kastların birbiriyle temas yasağından ötürü. sınıf. rast gelme. tabakalaştırmak. kaza < İt cascare düşmek < OLat *casicare < Lat cadere. koli1 [ xx/a] ~ Fr cache-col boyunluk & Fr cache sakla kaşmir [KT189+] ~Frcachemire Keşmir şalı taklidi bir tür ince yünlü kumaş ~ İng cashmere a. 2. karmak. üstüne eklemek. cas-a. katılık. keder.kasko [ML xx/c] kaza sigortası ~ İt casco 1.a. içerme. sertleşmek. bir şey hakkında olma bildiren edat ve fiil öneki . kat1 Tü [Uy viii+] kat tabaka < Tü *ka. acımasızlık.

+log katalpa * Güney Amerika yerli dillerinden. katalitik çalışan " kataliz [ xx/c] ~ Fr catalytique katalize ilişkin. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı. analiz katalog [AMithat 1885] ~ Fr catalogue liste.a. katalizle kataliz [ xx/b] ~ Fr catalyse. damlalar dizisi. bir dizinin ögelerini madde madde sıralayan yazı ~ EYun katálogos sicil. 2. kaydetmek " kata+. çözünme ~ EYun katálysis a. her türlü yeraltı mezarı & EYun katá + Lat tumba mezar " kata+ katakulli [ xix] hile. liste < EYun katalegö kaydetmek. log-zaptetmek. kervan < Ar qaTara [msd. lys-çözmek " kata+. çubuk katana süvari atı & Mac katona asker + Mac ló at [Peç xvii] iri Macar atı ~ Mac katonaló [ xx/a] ~ YLat catalpa bir ağaç türü ~ Amer katar [Yus. platform ~ OLat catafalicum & EYun katá + Lat falicus bir tür muhasara makinası" kata+ katakomb [Aİhsan1891] ~Frcatacombes yeraltı mahzeni. yy'da diplomatik bir yazışmada Fr fait accompli sözcüğünün Osmanlıca yanlış (tek noktalı fe yerine iki noktalı kafile) okunuşundan türediği rivayeti muhtemelen yanlıştır. alaşağı etmek & EYun katá aşağı + EYun aireö almak " kata+ . qaTr/qaTarân] damladı < Ar qaTrat damla " katre katarakt [ xx/b] ~ Fr cataracte 1. defter. birbiri ardısıra dizili şeyler. catalyt. < EYun kathairö indirmek.] 1. < EYun katalyö birimlerine ayrıştırmak & EYun katá + EYun lüö. zabıt tutmak & EYun katá aşağı + EYun legöl. göz perdesi ~ EYun katarrâktes şelale. DK xiv] dizi ~ Ar qaTâr [#qTr msd. hokkabazlık ~? * 19. şelale. arag-çarparak düşmek " kata+ katarsis [ML xx/c] ~ İng catharsis günah veya suçtan arınma ~ EYun kátharsis a.ayrışma. 2. mağara kilisesi ~ OLat catacumba 5. listeye yazmak. katamaran [ML xx/c] ~ İng catamaran ~ Tamil kattumaram iki yanında denge çubukları bulunan kayık & Tamil kattu bağlamak + Tamil maram tahta.katafalk [ xx/b] ~ Fr catafalque üzerinde tabutun sergilendiği platform ~ İt catafalco iskele. dikey kapanan kale kapısı & EYun katá aşağı + EYun arâssö. fesat.a.

diyez katgut [ xx/c] ~ İng catgut kedi bağırsağı. sedye kategori [ xx/a] ~ Fr catégorie ~ OLat categoria ~ EYun kategoria 1. sağlam. < EYun katatónos aşırı gergin < EYun katateinö aşırı gerilmek < EYun teinö germek.] yazan. heca & EYun kata. katkı katla[mak YT <Tü [TDK 1944] < Tü kat-" kat< Tü kat" kat1 [TS xiv] kat kat yapmak . < EYun kathédra 1. iddia etmek.a. 2.atmak " kata+. haşin.a. ameliyatlarda dikiş için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik & İng cat kedi (~ Ger *kattuz a. ) + İng gut bağırsak " kedi katı Tü [Uy viii+] katığ/ka5ığ 1. koltuk. ton1 katbekat + & Tü kat + Fa ba ile. koltuk ~ HAvr *sed-râ. eko kateter [ xx/c] ~ Fr cathéter vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru. gerilmek " kata+.fiiliyle ilişkisi biçim ve anlam bakımından problemlidir. sandalye. ~ EYun katheter daldırılan şey < EYun kathiemi batırmak. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri < EYun kategoreüö biri veya bir şey hakkında konuşmak. katışık < Tü kat. her çeşit makam. piskoposluk makamı & EYun katá aşağı + EYun (h)édra oturma yeri.] öldürme < Ar katık katil1/katl- Tü qatala öldürdü katil2 kâtip katır Tü [xiv] ~ Ar qâtil[#qtl fa. 2.a. katmak " kat~ Ar qatl [#qtl msd. sertleşmek. 2.< HAvr *sed-1 oturmak " kata+.a.] öldüren "katil1 ~ Ar kâtib [#ktb fa.eklemek. ~ EYun kate%ismos hocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim. karışık. be+ katedral [ xix] büyük kilise ~ Fr cathedrale piskoposluk makamı olan kilise ~ OLat cathedralis (ecclesia) a.+ EYun e%ö seslenmek " kata+. et. daldırmak. [ xi] katır at ile eşeğin birleşmesinden doğan hayvan * Kat. itham etmek & EYun katá hakkında + EYun agoreüö konuşmak " kata+ kateşizm [ML xx/c] ~ Fr catéchisme resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı ~ OLat catechismus a. sokmak & EYun katá + EYun (h)iemi.eklemek.a. katılaşmak " kat[Uy viii+] katık ekmeğe katılan şey [Aş xiv] katl < Tü kat. yazıcı " kitap [ xiv] kâtib [Uy viii+] kağatır . itham. sert. beraber "kat1.katatoni [ML xx/c] ~ Fr catatonie bazı psikozlarda görülen aşırı gergin veya aşırı durgun hal ~ Alm katatonie a. şırınga / İng catheter a.

katod [Bah 1924] ~ Fr cathode negatif elektrot ~ EYun káthodos aşağıya giden yol & EYun katá aşağı + EYun (h)odós yol" kata+. umumi" katil1. evrensel. genel. İng cedar (sedir ağacı) Yunancadan alınmıştır. ekümenik (kilise) ~ EYun katholike (ekklesia) a.000 & Fr quatre dört + Fr million " kare. ficus elastica. a. . katmer <Tü [T S. < Aram #qTr duman çıkarma. Kıp xiv] sabır ve tahammül etmek.mihnet ve sıkıntı çekmek < Tü kat.000. 2. a. Güney Amerika yerli dillerinden. bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde ^ 1745 La Condamine. günnük. katliam Ar câmm genel. Roma mezhebine bağlı olan ~ Lat catholica (ecclesia) tümel. 1.000. tütsüleme. & EYun katá kapsama edatı + EYun (h)ólos tüm.fiilinden anlamca bağımsız olduğuna dikkat edilmelidir. tütsülemek " katran 1 * Lat cedrus > Fr cèdre.a. katolik [ xviii] ~ Fr catholique 1. & Ar qatl öldürme + < Tü k at " ka t1 * -man ekinin işlevi açık değildir. tütsü amacıyla yakılan ağaç özü < İbr/Aram #qTr duman tütmek. Fr. her şey " kata+. milyon kauçuk [ 186+] ~ Fr caoutchouc kauçuk bitkisi. kapsayıcı. ~ İbr/Aram qiTer buhur. a. buhur yakma katran2 ~ Yun kédron katran ağacı.] damla ~ Aram qiTer buhur.katlan[mak <Tü [T S. buhur yakma " katran 1 katrilyon [ xx/b] ~ Fr quatrillion bin çarpı bin üssü dört sayısı. hol(o)+ katran 1 ~ Ar qaTrân/qiTrân [#qTr] zift ~ Aram qiTrân a. katre [Aş xiv] ~ Ar qaTrat [#qTr msd. amme k at ma n YT [C ep K 19 35 ] ta ba ka ~ Fa qatl-i câmm a. tütsüleme. Kıp xiv] tabakalar şeklinde dizilen yufka yemeği Tü kat" kat1 * -mer ekinin işlevi ve ses uyumsuzluğunun nedeni açık değildir. evrensel. dayanmak Tü katın.sertleşmek. od(o)+ * Elektriğin geliş yolu anlamında. seyyah ~ Tupi caucho a. zahmet çekmek " kat* Katla. tütsü amacıyla yakılan bitkisel öz < İbr/Aram #qTr duman tütme.a.000. sedir ~ EYun kédros a.000.

Aş xi] ~ Ar qawîy [#qwy sf. oyulmuş < Lat cavare oymak. kavurTü kuru. Lat cavare oymak. 2. tutuşturucu olarak kullanılan kuru dal veya ağaç kabuğu *kâ-/*kağ. mağara ~ HAvr *kaw. < HAvr kaval ~ Ar qawwâl [#qwl im. Aş xi] kavl EŞKÖKENLİLER: Ar #qwl: kal. dini merasimlerde davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse " kavil kavalye [ 187+] kavalyer ~ Fr cavalier 1. makale. küçük çömlek ~ O Yun kabaína a. Kenz xv] kavanos ~ Yun kabános/gabáno bir tür testi. çömlek ~ Lat cavatus oyuk. Sans khá (çukur. EŞKÖKENLİLER: Tü kağ-/kaw-: kaburga2. DK xiv] ğawğâ ~ Fa ğawğâ gürültü patırtı.a.kav1 Tü [ xi] kaw ateş. 2. şarap mahzeni ~ Lat cavus çukur.içi boşalmak veya boşaltmak * Aynı kökten Fa kav (çukur.] güçlü" kuvvet ~ Ar qawl [#qwl msd. nara kavi kavil/kavl< Ar qâla söyledi. kavaf ~ Ar %affâf [#%ff im.] 1. içi boş < Fa kâw çukur.: kurak. şövalye < İt cavallo at ~ Lat caballus kavanoz [Bahş. okçu. oyuk ~ HAvr *kaw. a.a. makule.] gezgin şarkıcı.içi boşalmak " kav2 = Tü [CodC xiii] kavak veya söğüt ağacı. dedi [Kut. kavrulmak Aynu kökten *kağurı. içini boşaltmak " kav2 kavas [ xvi] yabancı elçilerin muhafazasıyla görevli kimse.> kurı.(kurumak). oyuk.yanmak. boşluk). yasakçı . yay çeken. kuru. ok ve yay taşıyan muhafız < Ar qaws yay " kavis kavata [LO xix] ~ Yun gabátha/kabatha oyma ağaçtan kap.Ar qawwâs [#qws im. oyuk. kav1.] ayakkabıcı < Ar %uff ince deriden yapılan hafif topuksuz terlik < Ar %affa hafif idi" hafif kavak gövdesi içinde oluşan boşluk *keus. kofluk). oyuk. kurut kav2 [ xx/c] ~ Fr cave mağara. içini boşaltmak " kav2 kavga çağırış < Fa ġaw feryat. süvari. kurum 1. kawıdan (oymak. boşluk. mukavele . kuru-.] söz [Aş. kilükal. kavil. dans partneri ~ İt cavaliere süvari.< HAvr *keus. kazmak). [Çağ xv] yaşlanan ağaçların ~ Fa kâwak kof. bağırış [Kut.

a. varmak. şişirmek " kof kavun Tü [Uy viii+] kawun a.a.(bir şeye veya bir yana) dönmek. eğilmek. ayağı kaymak. ateşte pişirmek veya kurutmak. kavram kavşak YT [CepK 1935] mefhum < Tü kavra-" kavra- < Tü <Tü [ xix] kavuşturan.bitişmek. yay haline getirdi [Aş xiv] ~ Ar qaws [#qws msd. tazyik etmek. sarp kayalık). 2.(sıkmak.] yay. kalın ~ Ar qawm kavim [CodC. kaypak.aniden ve sert bir hareketle dönmek. < Tü *kaP. yanında veya yakınında olmak * Karş. bitişik).] bir yerde yerleşik olan halk. kayp-/kayk. sıkıştırmak).a. sert olmak * Karş. kof. ulus. [ xi] kawış< Tü *kaP. yanında veya yakınında olmak " kavra- kay[mak Tü [ xi] ka5-2/kay. kavis < Ar kavra[mak Tü [Uy viii+] kaPır. Moğ kada(n) (uçurum. k?absı. [CodC xiii] kay. 3. [DK xv] < Tü *kağ. kayır-?. kayaç YT " kaya . düşecek gibi olmak. şişirmek " kof kavur[mak Tü kavurma kızartılmış et kavuş[mak [Uy.bitişmek. < Tü *ka5ağ < Tü *ka5-l/kat-katılaşmak. bükülmek. kaytarkaya " katTü [Uy viii+] kaya a. Aş xiii] kavm ulus [#qwm/qym msd. yaklaşmak.ulaşmak. Moğ k?abı (yan.a. [TS xiv-xix xiv] 1. [ xi] kaPra-sıkmak *kaP. k?abıra.pekiştirici biçiminden türemiş olmalıdır. sıkışık durmak). kovuk. [Arg.içini boşaltmak. karıştıran. üzerine sarık sarılan içi boş külah < Tü *kaP-boşaltmak.kavilya [LF xix] çivi ~ Lat claviculus [küç. mesane. EŞKÖKENLİLER: Tü ka?-2 : kay-. kaygı?. kavim " kamet kavis qâsa büktü. iki nehrin kavuştuğu yer < Tü kavış-" kavuş- kavuk Tü [Uy viii+] kaPuk sidik torbası. Kaş viii+] kağur. kaykıl-.(sürtmek. yakın. * Türkiye Türkçesinde fiilin kazandığı anlam. varmak.a.yanmak. içi boş şey. sapmak. kayak1. a.basmak.] < Lat clavus çivi" kilit ~ İt caviglia bilek kemiği. sürtünmek.kızartmak.. kavrulmak " kav1 Tü [Uy viii+] kaPşa. Men xvi] kayp.

ece kayıntı kaynakayıp/kaybgaip kayır[mak Tü etmek. [ xix] kayğır. kayınço <Tü eçe ağabey " kayın 1. kaydıhayat ~ Ar bi qaydu-l-Hayât hayatta kalma koşuluyla. betula * Karş. pişmanlık Tü Tü ka5-2 dönmek " kay- * Karş. hayat1 kaygana [MŞ xiv] kayğana yumurta veya omlet & Fa yjlya yumurta + Fa gîn dolu. tasalanmak. kayak2 [ xx/c] "erkek aracı". a.(oymak).] a.birini himaye < Tü ka5ğu endişe. kayık [ xi] kayğuk küçük sandal * Belki "ağaç gövdesinden oyulmuş kano" anlamında.(kesmek. İnuit umiak (kadın kayığı). tasa. Moğ k?adu. nedamet getirmek . biçmek). yaşam boyu & Ar qayd bağ. Yus xiv] ġayb < Tü kayın-kaynamak. koşul + Ar Hayâat hayat" kayıt. " [Uy viii+] kadğur. haşlanmak " ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa. -li" haya2 kaygı/kaygu Tü ~ Fa yjlygma sahanda [Uy viii+] kadğu üzüntü. Karş. Tü ka5ık (ağaçtan oyulmuş nesne .ix Uy).(pişman olmak. sertleştirilmiş deri [Arg xvi] ~ ? < Tü ka5-l sertleşmek " kat- . esirgemek kayış kayısı Tü <Tü kayınbirader < Tü *kayın eçe & Tü kayın evlilik yoluyla akraba + Tü [ML xx/c] yiyecek (argo) [Aş.xi "Arguca") = kaz-/kazı.kaygılanmak. erkeklere özgü kayık < İnuit ka erkek ~ İng kayak Eskimo kayığı ~ İnuit kayak * Karş. Ancak z > y eşitliği problemlidir. kayın 1 kayın2 Tü Tü [ xi] ka5m (= Moğ qadum evlilik yoluyla hısım ) [ xi] kaSırjğ kayın ağacı.kayak 1 YT [192+] kayma arac ı <Tükay-"kay- * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. Tü ka5m. kaygı" kaygı [ xi] kadış kösele. tasa. Tü kayık veya kayak ile etimolojik ilişkisi sözkonusu değildir.

sezaryen. suyun kaynadığı yer. 1830'da tedavüle çıkan ilk Osmanlı kâğıt paralarına verilen ad ~ Ar qâ'imat [#qwm/qym fa. koşul.1. kaynak <Tü [Men xvii] 1. 2. metal dökmek) * Ayrıca karş. DK] eğilmek. f. metali eritme yoluyla yapıştırma işlemi. bağlantı. makam kayme [ xix] sehim kaimesi hazine tahvili. kaba et. dönmek < Tü ka5-2 dönmek. kaim olan şey " kamet * "Para yerine geçen" anlamında. TS] aniden ve şiddetle bir yana dönmek. 3. kaynatıp yoğunlaştırarak elde edilen esans). galeyan etmek. Moğ k?ayr/k?ayrmag/k?ayrk?ag (taş parçası).[xiv Kıp.metal veya buz erimek.Ar qayd [#qyd msd. ayak bağı. katı = Tü ka5ır . Julius Caesar Romalı devlet adamı. kayıtsız < Ar qayd " kayıt kaykıl[mak <Tü sapmak. zabıt [KT xix] lakayıt. köstek. kalça < Tü kayna-" kaynakaypak <Tü [TS xvi xvi] kaygan < Tü kayıp.[xiii TS. Aş xiv] bir işi vekâleten yürüten kimse. kaytan [Men xvii] burma ipek veya pamuk kordon ~ ? < Tü kayır sert. bağ.* Fa qaysı (kayısı kurusu) Türkçeden alıntıdır. 2.[xi] bir yana dönmek.kesmek. pranga.] 1. 2. bağ. kayıt/kayd[Aş xiv] kayd ayağa vurulan zincir. metal dökmek ) " kaynakaymakam [Kıp. [ xx/a] koşulsuz < Tü kayık. disk [viii+ Uy] < Tü ka5-l [viii+ Uy] sertleşmek * Karş. usare. yazıya bağlama. caes. kayna[mak Tü [ xi] kayın-/kayna. düşecek olmak < Tü ka5-2/kay. bükülmek " kay- kaymak Tü [ xi] kayak/kayñak (= Moğ qaylmağ kaynayan sütün yüzeyinde biriken yağlı madde < Moğ qayl. Sezar (MÖ 100-44) < Lat caedere.] bir şeyin yerine geçen. bağlama . biçmek " +sid * Sezaryen yöntemiyle doğduğu için Caesar (kesilmiş) lakabını almıştır. başka birinin yerinde duran kimse " kaim. ayağı kaymak.erimek. Moğ k?añda (özsuyu. [ xix] 1862 idare reformuyla kazalara tayin edilen vali vekili ~ Ar qâ'im maqâm vekil. sapmak " kaykayrak <Tü [Men xvii] yassı ve düzgün taş. Karş. kayser [ xi] ~ O Yun kaîsar Bizans hükümdarı ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri < öz C. 3. (kemik veya metal) yapışmak (= Moğ qayl. umursamaz.

tanrısal yargı. hüküm verdi kazak1 <Tü [Kıp xiv] bekâr. kalıcı. kazak2 [ xx/a] düğmesiz yün giysi ~ Fr casaque [xv] Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi ~ İt casacca a. sıyırmak. ölüm.). kader. [TS xiii xiii] büyük bakır kap < Tü kaz. 3. * Kur'anda kullanılan Arapça sözcüğün anlamı açık değildir. başıboş.a. reddetmek. yüz çevirmek. < öz Casacco Kazak. Karş. reddetmek. yargı çevresi. [ 195+] karısına sözünü geçiren erkek = Tü kazak saçı kazınmış kimse. özellikle beklenmedik ölüm < Ar qaDâ yargıladı. İtalya'daki Gaeta kent adıyla birleştirilmesi dayanaktan yoksundur. kaz[mak Tü [Uy viii+] kaz.a. bükülmek " kay* 16. yy'dan sonra Anadolu ağızlarında yaşayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde "iade etmek. çukurlaştırmak " kaz- . kadılık makamı. akıncı. bir şeyi vekâleten idare eden " kamet kayyum Allahın bir sıfatı" kamet [ xiv] ~ Ar qayyim [#qwm/qym] ~ Ar qayyüm [#qwm/qym] ebedi. [ xx/b] 1. geri dönmek < Tü ka5-2 dönmek. reddetmek" karşılığı olarak yazı diline ithal edilmiştir. iade etmek.) muhtemelen Türkçeden alıntıdır. işten kaçmak < Tü kayt. iade etmek. kayyım/kayyum2 yönetici. Fa gaz. ESlav gosy. Ar qiyamat/Aram qiyama (kıyamet) veya Aram #qym (ant. akıncı " kazak1 kazan Tü [ xi] kazğan kazılmış yer. Ar qayTan (a. yargı. T S xiv-xvi xiii] geri vermek. bekçi. [CodC. Moğ qaru. * Muhtemelen bir Hintavrupa dilinden.* Yun gaïtáni. [ xvii] asker. kayzer imparator ~ Lat caesar " kayser kaz Tü? [Uy viii+] kaz [ xix] Alman hükümdarı ~ Alm kaiser ~? HAvr *ghans. Alm gans. kısmet.a. yülük < Tü kaz-" kaz* Saçını kazıtmak veya saçını kazıtıp bir at kuyruğu bırakmak en eski zamanlardan beri Orta Asya uluslarında belirli yasalardan muaf tutulan bir askeri zümrenin işareti olmuştur. 2.] 1. 2. kaza [ xiv] ~ Ar qaDâ' [#qDy msd. asker.oymak * Karş.a. yeminli sözleşme) sözcükleriyle ilgisi düşünülebilir.(kazımak. Eİzl gas. çapulcu.). çukur. kaytar[mak Tü [Oğ xi] döndürmek. Öte yandan Yak %aas (a. İng goose (a.a. "İşten kaçmak" anlamının kaynağı tesbit edilemedi.oymak.[xiii Kıp] dönmek. Güney Rusya akıncıları < Tü kazak saçı kazınmış kimse.a. rendelemek).

[Çağ xv]üçkü Güneybatı Oğuz grubu dışındaki tüm Türk dillerinde eçkü biçiminin türevleri kullanılır. yakmak) kebir keçe Tü? [ xiv] ~ Ar kabir [#kbr sf. kazurat ~ Ar qa5ürât [#q5r çoğ.] yalancı. EErm kaç/kayç (ıslatılarak dövülmüş yün doku.] kızartma.a. kazık kazık Tü kaz. ki5b] yalan söyledi.] pislik. Kazak dansı < ~ Ar qâDi-l-caskar ordu " kaz[ xi] kazğuk/kazrjuk direk.] büyük" kibir [Oğ xi] keçe . +inç kazaska [ xx/a] öz Kazak Güney Rusya akıncılarına verilen ad " kazak 1 kazasker yargıcı" kadı. Karş. servet." kaz- * Kazmak fiiliyle semantik ilişkisi açıklanmaya muhtaçtır.. yy öncesi etkileşimin yönü ve biçimi spekülasyona açıktır. kir. yapınca . f.eşmek.(katılaşmak.[Oğxi] keçi. kazmak Tü * Kaz. (= Akad kabâbu kızartmak.] yargı.ücret veya kâr elde etmek [Uy viii+] kazğanç kazanış veya kazanılan şey. [Çağ xv] kiçâ * Karş. sahte < Ar kaSaba ~ Ar qaDiyyat [#qDy msd.] < Ar qa5ürat [sf. Her iki dile bilinmeyen bir üçüncü kaynaktan alınmış olabilir. direnmek). Gül xiv] ~ Ar kabâb [#kbb msd.viii). asker kazı[mak Tü ~ Rus kazáska Kazak kızı. Ermenice sözcüğün ilk kayıt tarihi Türkçe en eski örneklerden 300 yıl kadar daha eskidir. direk) < gaçu. kirlendi kebap [Yus. abdesti bozan şey < Ar qa5ura [msd. Ancak Ön Asya dilleri ile Orta Asya Türkçesi arasında 11. hazine < Tü kazğan- kazanç Tü " kazan-. kızartılmış et ~ Aram ksbabâ a. Moğ gaçuğu (kazık. qa5ar] pis idi. . tez. keçi Tü [Uy. aldattı kaziye mantıkta önerme " kaza kazulet » " kazurat [ xiv] ~ Ar kâ5ib [#k5b fa. Kaş viii+] eçkü a.kazan[mak Tü [ viii] kazğan. kâzip [msd. [Neş xv] kaDi asker [ xi] kazı.a.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilebilir.

Lit kate.] sıkıntı. kef kafa a.] kefil olma. 2.) kahvenin üstündeki köpük ~Fa/OFakaf köpük (=Ave Keyif sözcüğüyle karıştırılması yanlıştır. gizledi ~ İbr/Aram #kpr silme. terazi gözü (= Aram kappâ a. günahtan veya bir yükümlülükten kurtarma (= Akad kapâru a. * Karş.a. eski Mısır'da alt tabakadan insanların cenazeleri için kullanılan hasır sandık" olduğu anlaşılıyor. yy'dan itibaren Kuzey Afrika'dan Akdeniz dillerine yayılan bu kelimenin nihai kökeni muammadır.a. ) kefe [Yus xiv] terazi gözü ~ Ar kaffat [#kff] 1. avuç. Latince C harfi Yunan alfabesinin erken bir biçiminden alınmıştır. garanti etti. Aram/İbr %atül (a. kevgir. içbükey hale getirme ) * Yun káppa < İbr/Fen kappa (k harfinin adı) bu harfin Fenike/İbrani alfabesindeki şeklini ? ifade eder. garanti. EŞKÖKENLİLER: Fa kaf: kef. MS 1. Lat cophinus (küfe) > İng coffin (sepet.] bir borcu üstlenen " kefalet .a.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar kafıl [#kfl sf. güvence verdi (= İbr/Aram #kpl ikiye katlama. yedekleme. < İbr/Aram #kpp bükme.keder kadara sıkıldı. Karş. bunalma < Ar [DK xv] . sandık [esk. Gül xiv] ~ Ar kafan [#kfn] cenazeyi örten dikişsiz bez ~ EYun kófinos hasır veya çubuktan örülen büyük sepet. Rus kot/koşka. güvence < Ar kafala kefil oldu. kefalet ~ Ar kafâlat [#kfl msd. ölü defnetmek için kullanılan sanduka) Yunancadan alınmıştır. suç veya günaha karşılık ödenen bedel < Ar kafara örttü. DK. kepçe. bir Sami dilinden alıntı olma ihtimali düşünülebilir. Ar qiTT/qiTTat (a.a. baş [Arg xvi] ~ Yun/EYun kéfalos bir tür balık. EErm katu.]. Alm kater/katze. = Sans kapha a. İng cat. Aram kspün/kspptâ (küfe) belki Yunancadan alınmıştır. Tü çetük/çetik (a. Lat cattus/catta. bunaldı kedi ~ Ar kadar [#kdr msd. köpük? kefal cephalus EYun kefale kafa. xi Oğ). çift olma = Akad kapâlu ikiye bükmek) kefaret [Kut xi] ~ Ar kafârat [#kfr msd. kefen [CodC. [Çağ xv] ~? Yun kátta/gátta a. küfe.a.a. a. Yunanca kelimenin nihai kökeni belirsiz olup.a. mugil * Yun kéfalos ve kefale biçimleri arasındaki ilişki anlaşılamadı. kâse. küfe * Arapça sözcüğün nihai anlamının "hasır sepet. el ayası.).) biçimleri aynı kökle alakalı olmalıdır. temizleme. kefere " kâfir kefil [Neş xv] [ xiv] ~ Ar kafarat [#kfr çoğ.] suçunu silme. ikileme.

] gaipten haber ~ Fa kahkaşân samanyolu & Fa kehribar [Men xvii] kehrübâ vulg. kafa " kafa kehanet verme < Ar kâhin " kâhin kehkeşan [Men xvii] kah saman + Fa kaşan yuvarlak çadır. kehrübar ~ Fa kahrubâ "samankapan". soygun yapmak). kekik vulgaris [Men xvii] yaban nanesi. elektrik. Kaş viii+] kekre acı bir tür ot. tyhmus ~? Fa kâkul/kâküti yabani zahter (=? Sans kukuTa yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)) < [ xx/b] ~ İng cake hamur pastası < Ger *kak-/*kok- * Karş. yarpuz. [Men xvii] ekşi.kapmak. dayı [Uy. Karş. Rus golyı (kel. kubbe " kehribar ~ Ar qafiyyat [nsb. f. kehribar kek pişirmek " kuzine kekâ kekeme <Tü [Kıp xiv] kekeğü kekeleyen. [ xx/a] aptal. pepe. çalmak) * Kehribarın yüne sürtününce elektriklenme özelliğinden ötürü. keklik keko kekre Tü Tü [Kaş xi] keklik/kekelik a. fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde & Fa kâh/kah saman + Fa ruba kapan (< Fa rubüdan. ruba kapmak. keskin (tad) [ xiv] saçsız baş. • Aynı Hintavrupa kökünden Alm rauben. İng rob (çalmak. kafatası Aynı kökten Lat calvus. soygun < Havr *reup. zorla almak = OFa röp zoralım. [ xviii] yabani zahter. çorak arazi ~ Fa kal saçsız baş ~ HAvr kel *gal-1 kel. . çalmak. [LO xix] kekeme Tü kekek [onom.] kısa ve tutuk ses. Fa kakij (roka). a. [Men xvii] kekeği. İng rover (hırsız. talancı). EŞKÖKENLİLER: Fa kah/kah : kârgir. fiil adı yapan -me eki olmadığı açıktır.] Araplara özgü baş ~ Ar kahânat [#khn msd. bön ~ Kürt keko ağabey. kafatası).kefiye örtüsü < Ar qafan baş. kekeleme sesi * -me eki muhtemelen dissimilasyon ürünü olup.

Fa/OFa kaman yay. ağrı. yy'ın ilk yıllarında Basra'da al-Aşcarı çevresi tarafından benimsenmiştir.kelam [Aş. kavis keme trüf~ Akad kam'atum keme ~ Ar kam'at toprak altında yetişen bir tür mantar. kelepçe < Fa kalab ip kangalı kelepir [ xiv] Tü [ xi] kepeli.] bukağı ~ ? [EvÇ xvii] kelepür ganimet malı * Yun kalo emporió (iyi ticaret?) deyiminden türetilmesi zorlamadır. ıztırap. mükemmel.] söylenen [Men xvii] ~ Fa kalla kafanın üst kısmı. f. kuru kafa " ~ Yun kalathários [küç. mütekâmil. yakışıklı [DK xiv] ~ Ar kalîmat [#klm sf. 10. 2. mükemmellik < Ar kamala bütünleşti. kemal. a. tekmil keman . kusurlu onom anlamsız konuşma sesi kemal [Kut. özellikle kavun ~ Ar kalak Dicle nehrine özgü sal ~ Akad [Yus xiv] kelepçük ~ Fa kalabça [küç. söz. [KT xix] yayla çalınan bir çalgı . olgunlaştı.] 1. DKxi] -Arkam âl[#kmlmsd. erdi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #kml : ekmel. noksan. keler keleş kelime şey. ikmal. kâmil. kavis.] bir tür büyük sepet < kelter EYun kálathos alt kısmı dar olan hasır sepet kem kem küm Tü [Uy viii+] kem 1. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı M. [CodC xiii] köbelek/kelebek ~ Fa kalak ham meyve. kelebek kelek 1 kelek2 kalakku a. tekemmül. Yus xiv] söz konuşma. bahadır. hastalık. [Yus xiv] yay. söyledi ~ Ar kalam [#klm msd. 2. İslami teoloji ilmi < Ar kalama konuştu. eksik. tekâmül. sözcük " kelam kelle kel Tü? bir balık türü ~? Tü keler kertenkele ~? [TS xvii] yiğit.]tamveolgun olma.

3. bel.) kendi Tü [Aş xiv] [Orviii]kentüa. kıtırdatmak? < Tü kemür. bele sarılan şey.a. [Kıp xiv] kene/köne ~ Fa kana kan emici bir parazit . helâ < Ar kanafa [msd.) kenet [EvÇ.sivri.kavis.sert bir şeye diş geçirmek. a. kemer [Aş. bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi. 2.a.). (= Ave karana. kenef [Men xvii] kenif helâ ~ Ar kanîf [#knf sf. = Ave kamara. kemoterapi [ xx/c] ~ İng chemotherapy kimyasal tedavi ^ 1907 Paul Ehrlich. batmak kene * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. yayla ~ Fa kamand çekince daralan düğüm. biyokimyacı & EYun %emia kimya + EYun therapeía tedavi" kimya. sığınak.a. ~ Fa kanar kıyı. Yus xiv] kuşak ~ Fa/OFa kamar 1. Men xvii] kined/kinet büyük taşları birbirine bağlamakta kullanılan demir raptiye.a. 2. saklayarak korudu < Ar kanaf kanat (= İbr kanap a. kenar a. Alm. çevre ~ OFa kanâr/karân kendir [Uy viii+] kendir/kentir kenevir bitkisi ~? Sans gândhâra 1. [Çağ xv] kemizdek kıkırdak ('kırt' sesi çıkarmak?) " kemirkemir[mek Tü [ xi] kemür. kucakladı. perçin ~? kenevir [MŞ xiv] kenevür kenevir bitkisi ~ Yun kannaboúri kenevir tohumu < Yun kannábi kenevir bitkisi. kenevir bitkisinin uçları < Sans gandh.a.] korunak.a. kanf] kanadı altına aldı. kuşak kemik <Tü [MŞ xiv] kemük a. terapi * Karş.kemirmek kemiyet nicelik < Ar kamm ne kadar ~ Ar kammiyyat [#kmm msd. mimaride kemer veya kubbe. kuşak.a. = Aram kanspâ a.a. kısa yay. Hindistan'da bir ülke.a. ~ HAvr *kannabis a. cannabis sativa ~ EYun kánnabis a.kemençe çalınan bir çalgı " keman kement [ xiv] ilmik < Fa kamîdan küçülmek < Fa kam küçük ~ Fa kamança [küç.] 1.] miktar.a. 2.. tonoz ~ EFa kamara.a. Fr chimiothérapie (a. diken.

evliya tarafından icra edilen mucize " kerem kerata 1 [ xix] yaramaz. a.a.beş ~ HAvr *penkwe a.) kental [EvÇ xvii] [ xi] kend [ xx/b] ~ Fa/OFa kangar yabani enginar" ~ Sogd kand/kant kasaba. [LO xix] ~ Fa kabada gevşek talim yayı * d > 5 > z dönüşümü Farsça alıntılarda tipiktir.] 1. külahlı cübbe [Men xvii] kepaze gevşek talim yayı. aba üstlük * Ar qaban ve OLat cappan biçimleriyle benzerliği ilgi çekicidir. quint. Fa kanab. mecazen içki içme " kerh keramet [Aş.). Erm gġbank (kilit) sözcüğüyle birleştirilmesi gerek ses gerek anlam bakımından mümkün gözükmemektedir. rezil [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr quintette beşli çalgı grubu " kental ~ İng cap kasket ~ Lat cappa külah. Ar qinnab (a. Karş.fiilinden. 2. Yus xiv] ~ Ar karâmat [#krm msd. hizmet. soyluluk belirtisi. Bak. Rus konoplya (a.a. 2. [ xiv] kerahiyet mekruh olan bir şeyi yapma . [ xi] kepek tahıl kepeği [İMüh.Ar karâhat [#krh msd. Alm hanf. kaban.* Aynı kökten Lat cannabis. cömertlik. kale (= Saka ~ Fr quintal beşyüz kiloluk ağırlık birimi < Lat quinque. haşarı çocuk boynuzlu. İng hemp. kenger enginar kent kanthâ a. kepenk gölgelik [Men xvii] pencere ya da kapının dışına takılan ahşap ~ ? * Muhtemelen Tü kapa. istemeyerek veya iğrenerek yapma. yüce davranış. DK xiii] = Moğ kebenek çoban kepenek keçesi.a. a. < OFa kaf köpük " kef kepek Tü ~ Fa kafça kazan üstünden köpük almaya yarayan [Uy viii+] kebek saç kepeği. kepçe büyük kaşık ~ OFa kafiç a. " penç kentet kep "kaput kepaze hamiyetsiz.) Farsçadan alıntıdır.] 1. şeytanın lakabı < Yun kérato boynuz " kerata2 ~ Yun keratás kerahat . mekruh olanı yapma.

f. = Aram ksrepsâ a. soylu hanım < Ar karım cömert. 2. İng shoe horn (ayakkabı çekeceği). [ARasim 1897-99] . kerim.kerata2 [ 188+] ayakkabı çekeceği boynuz ~ EYun kéras. Aş xi] [MMem xvi] yüksek rütbeli birinin kız evladı . yüce gönüllülük gösterdi EŞKÖKENLİLER: Ar #krm : ekrem.a. < EYun kârabos 1. apium graveolens = OFa karafs a. kerh iğrendi. mükrim kereste [Men xvii] kerâste/kireste biçilmiş ağaç karastün büyük yükler için ağırlık ölçüsü. deniz böceği. Yus xiv] ~ Ar karam [#krm msd.] a. yüce gönüllülük.a. soylu " kerim * "Kız evlat" anlamı Osmanlı Türkçesine özgüdür. karabid. ~ HAvr *kers-s.] soyluluk. çeki kerevet krebáti yatak ~ EYun krabbátos a.a. [ xiv] kirevet kürsü şeklinde yatak ~ Yun ~? Fa * Lat grabatus (yatak) Eski Yunancadan alıntıdır.Ar karîmat [#krm sf. kereviz [MŞ xiv] kerefes.] iğrenme. tekrar etti ~ Yun kérato ~ Fr kératine boynuz ve tırnak ~ Ar karrat[#krr msd.a. lağım " geriz . defa kerem [Aş. nefret etti kerim değerli" kerem kerime [ xiv] ~ Ar/Fa ~ Ar karh [#krh msd. soylu. " korna * Karş. kerat. [ xviii] kereviz karafs kökü yenen bir sebze.a.] tekrar. keramet. kerime.a.] cömert. ikram. karr/takrâr] geri geldi. bir tür boynuzlu böcek * Yunanca sözcük bilinmeyen bir dilden alıntıdır. keriz eşcinsel [ xix] köçek havası (argo). [ xx/a] pasif ~? Fa kârez su yolu. İng crab < Nor krebit (yengeç) ile etimolojik ilişkisi meçhuldür.boynuz " kerata2 kere [DKxiv]kerre < Ar karra [msd.< HAvr *ker-1 a. istakoz. keratin [ xx/b] hammaddesi < EYun kéras. kerevit [Men xvii] ~ Yun karabída küçük istakoz veya büyük karides ~ EYun kârabis. kerat. nefret < Ar kariha ~ Ar karım [#krm sf.[küç.] cömert hanımefendi. kerem.a. cömertlik < Ar karuma soylu idi. [Kut.

kerli ferli kuvvet. tanrı ) + EYun misse Pazar ayini (~ Lat missa < Lat mittere. katar ~? Akad %arrânu yol.Fa kalbatîn / Ar kalbatân kerpeten. Yus. kervan kes [ 196+] basketbol ayakkabısı ~ ? ~ Fa . kerteriz [LF xvi] ~ Yun kartárizo pusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek ~ Ven *quartarisàr a.] defalar. karkarak (saksağan). 211-217) lakabı. özellikle ticari yolculuk. kıskaç. oynaş ? xvii).gedik açmak. quatr.dört" kare kertenkele sürüngen. • Suriye kökenli olan Roma imparatoru Caracalla'nın (hd. ihtişam " fer < Fa kar u far güç ve kuvvet & Fa kar kermes [ xx/b] hayır için yapılan satış ~ Fr kermesse Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış ~ Hol kerkmisse kilise ayini & Hol kerk kilise (~ Ger ~ EYun kyrikón "tanrı evi". varan. çeyrek. Gül xiv] kârbân/kârvân kârbân/kânvân kafile.kerkenez [Men xvii] kerkenz doğangillerden küçük yırtıcı kuş ~? Fa karkas/karkas akbaba (= Ave kahrka. 2. kilise < EYun kyrios rab. pusula kadranının dörtte bir veya 4x4'te bir dilimi ~ Lat quartus çeyrek < Lat quatuor. pense Tü? [Uy viii+] kerpiç pişmemiş topraktan yapılan tuğla kerrake mensuplarının giydiği bir tür cübbe #krk sarma. matematikte [ xi] kert. çentik yapmak kerte [LFxvi] ~Yun kárta pusula kadranının 1/16’lık dilimi ~ İt quarta (parte) 1. < Aram * Vehbi'nin kerrakesi deyimi anlaşılamamıştır. miss. Amr xiv] Nil nehrinde yaşayan bir tür büyük ~? * Tü keler (kertenkele) ile benzerliği muhtemelen yakıştırmadır. Fa karkar (bir tür güvercin). < Ven quarta kerte " kerte kervan [Aş. DK.) ile ilişkisi üzerinde durulabilir. karkama (kuyruksallayan kuşu). sarınma [Men xvii] kereke . celadet + Fa far parıltı. [KT xix] kerrake eskiden ilmiye ~ Ar karakat Araplara özgü bir tür cübbe ~ Aram ksrâkâ a. Ancak *karkanz biçimine Farsçada rastlanmadı. a.göndermek)" mesaj kerpeten kerpiç [ xiv] kelbeteyn . tavuk) * Karş.a. [Men ] kelbetln vulg. kerrat çarpımlar < Ar karrat" kere kert[mek Tü [ xiv] ~ Ar karrât [#krr çoğ. Belki kürrekî (eşcinsel sevgili. Yun krokódilos veya lakérta (a.kuş.a. Roma'da ilgi çeken şark tipi cübbesinden ötürü takılmıştır. lacerta nilotica [MŞ. kelpetin . yolculuk.

kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip < Aram #qşş yaşlanma. . kesin YT [CepK 1935] < Tü kesinkes [xix LO] katiyen < Tü kes-" kes- kesir/kesr[Yus xiv] ~ Ar kasr [#ksr msd. Yus xiv] [ xx/c] nakit ~ İng cash para kasası [esk.a.].kes[mek Tü [Uyviii+]kes-a. aritmetikte tam sayıdan küçük birim < Ar kasara kırdı keşiş [DK xiv] ~ Ar kaşiş Hıristiyan rahibi ~ Aram qsşlşâ 1. bölge.a. 2.a. (= Aram klsâ a. çekilen < Fa kaşîdan keşif/keşf[Aş xiv] keşf ~ Ar kaşf [#kşf msd.a.) keş2 İt cassa " kasa kesafet ka6ufa yoğun idi kesat < Ar kasada (satışlar) durgun idi [Aş. nakit para ~ ~ Ar ka6âfat [#k8f msd. kırıntı.) muhtemelen Farsçadan alınmıştır. anıt.) Orta Farsçadan alınmıştır. 2. özellikle para torbası ~ OFa *klsag a. yaşlı olma keşişleme [LF xvi] güney rüzgârı İstanbul'un güneyinde bir dağ. = Akad kîsu a. şeyh.a. keşide çekmek " keş1 kesif ~ Ar ka6lf [#k6f sf ] yoğun " kesafet ~ Fa kaşlda çekilmiş.] 1. Erm ksag (a. kese [Gül xiv] ~ Fa kısa büzük.) * Ar kıs (a.a. Uludağ " keşiş kesit YT [Geom193+] <Tükes-"kes< öz Keşiş Dağı * -it eki için karş. kırık.a.] (satışta) durgunluk * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür.] yoğunluk < Ar ~ Ar kasâd [#ksd msd. ~ Fa kaş çeken < Fa/OFa keş1 uyuşturucu kullanan kimse kaşîdan çekmek (= Ave karş. yaşlı kimse.] ortaya çıkarma. örtüsünü kaldırma.a. [TDK 1955] bölük. torba. kısım < Tü kes-" kes- * Kısım < Ar qism kelimesinden esinlenme yoluyla türetildiği açıktır. keşfetme < Ar kaşafa ortaya çıkardı kesim YT [CepK 1935] mukataa.

~ Akad kitüm a. İng chestnut. çekmeceli komodin < Fr [Aş xiv] kesb ~ Ar kasb [#ksb msd. kesp [etm kazanma < Ar kasaba elde etti. kaşkma (arpa ekmeği). Alm kastanie < Lat castanea < EYun. Fa kaşkab (arpa suyu).a.a. a. kurutulmuş yoğurt. teksir kestane E Yun kástana [f. a. a.] a. Yus xiv] ~ Fa kad %udâ i evsahibi. kesret. uç " kata+ ~? Yun katapéras aşağı taraf. oyuk. keşmekeş çekişme < Fa kaşîdan çekmek " keş1 keson caisse [büy.] a. hücre ) + Fa %udâ efendi.] çokluk < Ar ka6ura [MŞ xiv] kasdana ~ Yun kástano [n. her iki anlamda * -ek eki açıklanmaya muhtaçtır. ~ Aram [ xx/a] ked çentik. 2. Ar kaşk (arpa suyu) Farsçadan alıntıdır. kurut. 2.] elde etme. ~ Sumer ketenpere ucu & EYun katá aşağı + EYun péras taraf. ev işlerini idare eden kişi. yönetici" hüda . a. * Karş.] kasa ~ İt cassa " kasa ~ Fr caisson büyük kasa. keşkül tatlısı [LO xix] keşkûl-i fukara fakir kâsesi.keşke/keşki keşkek buğday veya arpayla yapılan bir yemek [CodC xiii] ~ Fa kaş ki temenni bağlacı [Men xvii] keşk/keşkek 1. ~ Ar ka6rat [#k6r msd. bir tür karışık süt < Tü keşkûl [xiv-xix] dilencilerin ve kalenderi dervişlerin taşıdığı kâse ~ Fa kaçkül/kaşkül dilenci [Men xvii] [ xx/c] ~ Fa kaş mikaş "çek-çekme". bir şeyin alt kethüda [Aş. = Ave kata. rahne [ML xx/c] ~? ~ İng ketchup ~ Malay keçup balık keten [Aş xiv] ketan/kettan kettânâ/ktünâ a.oda. < Fa kaşk a. ket [vurmak ketçap sosu kete külde pişmiş çörek (halk) ~ Ar kattan a. kazandı kesret sayıca çok idi EŞKÖKENLİLER: Ar #k?r : ekser. Sasani devletinde köy yöneticisi & Fa kad/kada ev (~ OFa kadag a. a. Karş.

] nasıllık.a. a.] namazda Mekke'ye dönme. [ xx/c] ~? Ar qawwâdat a. asit" tiz. ekâbir < Ar kabir büyük " kebir * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 'kibardan biri kimse' deyiminden türemiştir. yy'm ikinci yarısından önce rastlanmamaktadır. az [Men xvii] kavvâde fuhşa aracılık eden kadın. boyun eğdi" kabul kibrit a. nitelik * Arapça sözcük Aristoteles'in kullandığı EYun poiötes < poîos karşılığı bir felsefe terimi olarak M. a.Ar ka5a onun gibi. geri" . Karş. [ xiv] ~ Ar kibrit [#kbrt] kükürt ~ Aram kebrltâ/kubritâ .ile yazımına 20. ruh hali. namazda dönülen yön < Ar qabila kabul etti. kevgir + Fa gır tutan " kef. hoşnutluk <Tü kez geri * "Geri gelme" keza kezalik Ar Sâlika bu " kezzap . ~ Ar kibar [#kbr çoğ. ki kibar zarif [passim xiii] ~ Fa/OFa ki ilgi edatı [Yus xiv] büyükler.ketum konuşan < Ar katama [msd.] büyüklük. keyif/keyfiyi ruh hali. öyle & Ar ka gibi + Ar 5a o [MMem xvi] ~ Ar ka Sâlika bunun gibi.] büyükler. azamet < kıble [ xiv] ~ Ar qiblat [#qbl msd. kibir [Aş xiv] kibr Ar kabura [msd. [LO. 9. ~ Akad kibrltu a. " gavat * -ş.Ar kayf [#kyf] durum. katm] sakladı. sesini kıstı kevaşe kevâşe fahişe (argo) ~ Ar katum [#ktm im.Fa tez âb keskin su. +gir keyfiyet < Ar kayfa nasıl < Ar kayf durum " keyif [ xiv] ~ Fa kafglr büyük süzgeç & Fa kaf köpük ~ Ar kayfiyyat [#kyf msd. Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. kalite. KT xix] seçkin sınıfa mensup kimse. kabr/kubr/kabârat] büyük idi ~ Ar kibr [#kbr msd. yy'da türetilmiştir. özellikle [T S xiii] ' anlamında keza kez/gez kere. böyle < .] sır tutan. defa < Tü ke/ke5 arka. ab * Ses değişimi Ar ka55âb (yalancı. dolandırıcı) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir.

eylemek [Men xvii] kılabudan çok ince altın veya gümüş iplik Ar qallâb [#qlb im.kıç Tü? [Kıp xiv] baldır. 2. yardıma yetişme < Ar kafa yetti kıh kik kıkır/kikir kıkırdak kıl Tü onom onom kısık gülme sesi [ xx/b] " kah ~ İng gig dar ve uzun kayık " kakır [Aş xiv] ~ Ar kifâyat [#kfw msd.] yetme. kıkırdak < Tü kırt/kıkırt [onom. katran).] çıkrık. 2. mahzen. kılçık Tü [ xi] kıltık tahıl kılçığı. çok eski olma < Ar qadama [msd. oda ~ HAvr *kel-nâ. hücre ~ Lat cellarium mahzen.] kıkırdak sesi " gırtlak [Uy viii+] kıl a. kil(o)+ EYun %ilios bin kıl[mak kılaptan Tü ~ Fr/İng kilo. etmek. örtmek. kıdem [MMem xvi] ~ Ar qidam [#qdm msd. eski olma) kifayet yetişme. balık kılçığı < Tü kıl" kıl kiler [Arg xvi] kilar ~ Yun kellári erzak odası. a. iplik eğirme çarkı < Ar qalaba çevirdi. kiler < Lat cella hücre. gizlemek . [ xiv] hafifi gülme sesi <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. ayak. rehber kılcal YT kılavuz [TDK 1944] < Tü *kılca küçük kıl" kıl * Fr capillaire (kılcal < Lat capillum kılcık) çevirisidir. özellikle çömlek yapımında kullanılan balçık * Karş.bin (sadece bileşiklerde) < [ viii] kıl. gırtlak. (= Moğ qılğasu(n) atın kuyruk kılı kil [Aş xiv] gil çömlek yapımında kullanılan balçık Fa/OFa gil çamur. önce gelme. döndürdü " kalp2 Tü? [Kaş xi] kulaPuz yol gösteren. qadm/qudüm] bir adım önden gitti. önceledi < Ar qadam ayak (= Fen/ İbr/Aram #qdm 1.yapmak.< HAvr *kel-2 kapatmak. Akad qıru (zift. bacağın arka tarafı * Batı Oğuz ve Kıpçak dillerine özgü bir sözcük olup Azerbaycan Türkçesinde "arka ayak" anlamındadır.] daha eski olma.

(kapatmak). a. Alm keller (kiler). DK xiv] kilid ~ Fa kilîd anahtar ~ O Yun kleidí a. ilan etmek & EYun ék dışa + EYun kaleö bağırmak ~ HAvr *kels-2 bağırmak. kılıbık ^7 kılıç Tü [Uy viii+] kılıç a. kurultay. kle Lat clavus : civata. kilim [Gül xv] . örtü (= Aram qslâpâ a. kıyafet. huy. hal ve hareket. [Men xvii] kıyafet * Türkçe sözcüğün anlam gelişmesi Ar qiyafat sözcüğünün Türkçe anlamındaki evrime paraleldir. kavilya kilo/kilogram [Düs I. EYun kalyptö. kilit [Kaş xi] iklid . Türkçe kilise biçimi.a. kleid. derinin dış tabakası. davranış. Fr cellule (hücre). EYun kálymma (a. örtmek ~ HAvr *klâu.a.a. metre . klostrofobi. < EYun kleiö kapatmak. clavis (kilit).) kılık Tü < Tü kıl-" kıl[Uy viii+] kılık karakter.* Aynı kökten İng cellar. töre. yüksek sesle çağırmak " ek+. keçi yününden yaygı = Aram gaîlmâ örtü. EŞKÖKENLİLER: EYun kleío : kilit. [Arg ] keçi yününden yapılmış örtü gilîm battaniye. İng cell. gram ~Fr kilometre [Düs I.a. yaygı ~ Fa * Farsça sözcüğün nihai kökeni belirsizdir.) bir Yakındoğu dilinden alıntı olmalıdır. Aramice biçim en erken MÖ 6. = Akad qilpu a. yy'da tesbit edilmiştir. Ar kanısat (kilise) < Aram.a. adap. a. occulere (saklamak). Bak. yazı dilinde tercih edilen kenıse'nin yerine geçmiştir.] bir şeyi örten zar.4.a. kloz.491 187+] kilogram kilo/kilogramme bin gramlık tartı birimi " kil(o)+. klarnet * Karş. [Bah 1924] karısının emrinden çıkmayan erkek kılıf ~ Ar qilf [#qlf msd. claus. Lat celare. klozet. belki clavus (çivi. Lat clavus ve clavis biçimleri arasındaki biçimsel ilişki açık değildir. klavye. yatak örtüsü.499 187+] kilometro . oklüzyon Lat clavis : klavsen. meclis < EYun ekkaleö yüksek sesle çağırmak. kapalı olmak.Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi" kil(o)+. civata). kilise [DK xiv] ~ Yun ekklesia Hıristiyan tapınağı ~ EYun ekklesia toplantı. * Aynı kökten Lat claudere. [ARasim 1897-99] . klitoris Lat claudere : eksklüsif.a. = EYun kleïs. Ayrıca aynı kökten Ger *hallö (kapalı yer).4. [İdr.

KIPIR. kin [Aş. -cı" kimya. meslek kimyon [MŞ xiv] kimnun ~ Yun/EYun kyminon baharat olarak yenen bir tohum. entari kimse <Tü [Hay 1959 195+] ~Fr/İng kimono Japon [TS. a.a.kilükal dedi".< HAvr *kwei. kısas. metalleri dönüştürme ilmi < EYun %emia "Kara ülke".Mıs khem kara EŞKÖKENLİLER: Yun khemeía : kemoterapi. dedikodu " kavil kim Tü [Aş xiv] ~ Ar qıl u qal [#qwl] "denildi ve [ viii] kim soru zamiri. düşmanlık ~ OFa ken kan davası (= Ave kaenâ. Kıp xiv] kimerse/kimesne/kimesne/kimse kişi < Tü kim ise " kim kimya [Kut xi] ~ Ar kTmiyâ' kara büyü ilmi ~ OYun khemeia simya. * Ar kammun/kamnun (a. [passim xiii xiii] ilgi edatı * İlgi edatı olarak kullanımı muhtemelen Farsça ilgi edatı ki etkisi gösterir. kımıl 1 onom [Arg xvi] kısa erimli ve sürekli hareket ifade eden ses * Karş. Yus xiv] ~ Fa km garez. hüviyet < Ar huwa (kim). a. kımıl2 kımız kimlik Tü YT zararlı bir böcek ~ Ar qaml bit (= Akad qamlu a. kan davası gütmek * Aynı kökten EYun poina (kan bedeli. KIVIR. kâr & Ar kTmiyâ' + Fa -gar yapan.kan bedeli) ~ HAvr *kwoi-nâ. ~ Akad kamunu a. kın xi] kın kılıç veya bıçak kılıfı Tü [ . cuminus ~ Aram kamuna a. kimya.kan bedeli ödemek. kimono biçimi entari ~ Jap kimono giysi. a. kimyager kimyager edinen. kara büyü. cereme).) [ xi] kımız mayalanmış at sütü [TDK 1944] h ü viyet <T ü kim"kim * Karş.) biçimi Aramca veya başka bir Sami dilinden alınmıştır. Mısır .

" kıykınakına [ 186+] ~ İsp quinaquina cinchona ağacı kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç. kısaltmak. kinin ~ Quech kina kabuk " kinin kinaye [ xiv] kinayet ~ Ar kinâyat [#knw/kny msd. [ xx/c] ayıplamak. kesmek. kıt (kısık). [LO xix] alay etmek.a. boğ-. 2. [T S xiii xiii] kökünü kazımak. Karş. öldürmek. büzmek * Aynı kökten kıs. ıssız yer . kış (kısılma dönemi).] Mısır'ın islamiyet öncesi yerli halkı ~ EYun aigyptios Mısırlı < öz Aigyptos Mısır ~ Mıs kir Tü [Uy viii+] kir kir. hanedan (~ Ger *kinjan doğurmak. model "gibi kıpır onom kısa ~ Ar qinnab/qunnab [#qnb] kenevir.doğurmak ) + HAvr *ing.kökü ve türevlerinin semantik alanı boğ-köküyle büyük ölçüde örtüşür. kısmak. yoketmek. iskambilde papaz ~ Eİng cyning soylu kişi.kesmek. [DK xv] kına lawsonia inermis bitkisinden elde edilen boyar madde ~ Ar Hinna' kına.oğlu " genetik kinik » " sinik kinin [Bah1924] ~Frquinine Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç < İsp quina cinchona ağacı kabuğu ~ Quech kina kabuk kınnap kenevirden yapılan ip ~ OFa kanab a. bozkır. hicvetmek. " kenevir kip YT [CepK1935] -Tüklb/klp[xi] kalıp. beyzade ~ Ger *kunjingaz & Ger *kunjam soy. aşağılamak.(a. < EYun kinesis hareket < EYun kineö hareket etmek ~ HAvr *kis-neu. kığır. *Kı-/*kığ. bir şeyi adını vermeden anma < Ar kana dolaylı anlattı < Ar kunyat lakap " künye kinetik [DTC1944] ~Frkinétique harekete ilişkin~ EYun kinetikos a.] dolaylı anlatım.a.harekete geçirmek king [xx/c] bir iskambil oyunu ~İngking1.a. pislik kır[mak Tü [ xi] kır. kırmak.kökünü kazımak. belki kıy-(kesmek) ve kına(işkence etmek). eziyet Tü kıy. katliam etmek < Tü *kı. soyunu sürdürmek ~ HAvr *gens. takbih etmek < Tü kın/kıyn [viii] ceza.kral. kır1 Tü [ xi] kır deşt.kına [CodC xiii] hınna. erimli ve sürekli hareket ifade eden ses kıpti ~ Ar qibtî [nsb.< HAvr *keis. kına[mak Tü [Uy viii+] kına.cezalandırmak.(burmak).).

] okuma < Ar qara'a okudu . Karş. özellikle at rengi [Neş xv] ~ Ar kira' [#kry msd. = Aram gır a. [DK xiv] salgın hastalık < Tü kır " kır1 " kır2 < Tü kır. 2. kıraat [ xiv] ~ Ar qirâ'at [#qr' msd.a.] "küçük boynuz". kırba kırbaç [ xiv] ~ Ar qirbat [#qrb msd. Sözcüğün kökenini Lucullus ve Giresun kenti ile birleştiren rivayet doğru değildir.a. Fr cerise. kur'an kıraç kırağı kıran <Tü Tü <Tü [Kan xvi] kurak yer. keçiboynuzu. ~ EYun kerasós * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. ~ Sumer gir a. Yunanca biçimin Trakça veya başka bir Anadolu dilinden alıntı olduğu kabul edilir. yakma " karbon . yüce. kiremit [MŞ xiv] kiremüd ~ Yun kerameídi pişmiş topraktan yapılan çömlek.a.] su tulumu [Men xvii] a. ceratonia siliqua. kırçıl + çil" kır2. [AMithat 1885] saçına kır düşmüş? .a. kıraat. -t. = kireç Akad gîru a.a. çil1 [ xviii] kırla karışık (sakal rengi) [CodC xiii] gireç & Tü kır gri + Tü çal/çil karışık renkli. a. ~ Fa girac a. < EYun kéras. kırat [ xiv] bir tartı birimi ~ Ar qirât 1.). bozkır [ xi] kırağu a.< HAvr *ker-4 ateş.kır2 kira Tü [ xi] kır2 gri renk.a. İng cherries < Lat cerasus (a.a.Aram #qr' çağırma. a.İt grande büyük.] a.kökünü kazımak. ~ ? * Alm karbatsch. alaca. Fr cravache biçimleri Rusça yoluyla Türk dillerinden alınmıştır.boynuz " kerata2 kiraz [TS xiv-xviii] kirâs kuş kirazı ~ HAvr *ker-5 kiraz veya benzeri kırmızı meyve ~ Yun kerási a. okuma EŞKÖKENLİLER: Ar #qr' : kari. katliam etmek " kır- kıranta [LO 1876] kır?. a.a. yüksek sesle söyleme. tuğla < EYun kéramos a. kır sözcüğüyle bağdaştırılması halk etimolojisidir. bir tartı birimi ~ EYun kerátion [küç. gösterişli ~ Lat grandis büyük " gran * Asıl anlamı muhtemelen "yaşlıca iyi giyimli erkek" olup.a. keçiboynuzu çekirdeği. ~ HAvr *kers-mo.

cilve yapmak < Tü kır. delikanlı kırp1[mak keçi yünü) [ xx/b] köylü ve kaba saba kimse ~ Kürt kuro erkek <Tü [Kıp xiv] kırk-/kırp. makasla kesmek (özellikle koyun veya < Tü kır. Kaş viii+] kiriş yay gergisi Tü ker. özellikle cildin buruşması.a.tel [ xx/a] kırlanta (~ İt ghirlanda) ~ Fr kırmızı [CodC xiii] ~ Ar kirmizî [#krmz nsb. kırk[mak Tü [Uy viii+] kırk. [TS xiv-xvii. koşnil ~ Sans krmi kurtçuk. İng crimson (koşnil kırmızısı)." kır- * -ıt. a. Çağ xiv] kıp.göz kapağını kapamak.kesmek.ekinin işlevi açık değildir. .döndürme.kısaltmak.kiriş Tü [Uy." kır- * Her iki anlamda 1940’lardan önce kaydedilmemiştir.a. böcek ~ HAvr *kwrmis kurtçuk * Batı dillerine Arapçadan geçmiştir. pekiştirici -k/-p sesiyle yapılmış eşdeğer türevlerdir. Yun %elidonâs (kırlanıç kuşu > kırlangıç balığı) adının çevirisidir. kirizma kırk [ xix] toprağı saban veya kürekle altüst etme .] a. [LO xix] kırp. kıro çocuk.makasla kesmek. t." kır- kırp2[mak <Tü [CodC xiii] kıp. < Fa kirmiz kırmızı boya veren bir böcek. larva. 2. Karş.kesmek " kır* Kırk.makasla kesmek.germek " ger- kırış[mak bir şeyi bölüşmek <Tü [ xx/b] 1. Kıp.ve kırp.biçimleri. a. argoda < Tü kır. buruşmak. çevirme < Yun/EYun gyrö döndürmek " ciro Tü [ viii] kırk a.sesi belki kırp-1 etkisiyle sonradan türemiştir. [Amr xv] ğarlağuc * Kırlangıç balığı (chelidonichthys lucernus). özellikle koyun veya keçi yünü kesmek < Tü kır. kırıt[mak <Tü [LO xix] gerdan kırmak. kırlangıç Tü [Uy viii+] karlığaç/karğılaç kırlangıç kuşu.Yun/EYun gyrisma. < Tü *kı. kırlent guirlande çelenk ~ Frk *wiara. kısmak " kır-r.

kışt Tü kısas1 [ viii] kısğa a.(açılma mevsimi). kimse ~ Ar qism [#qsm msd. qasm] böldü. onom < Tü *kı. hisse < Ar qasama [msd.xv+). hasis. " kart2 kırtipil (argo) kirve çıkan kişi kıs[mak [AL 192+] zavallı. Çağ kırbık (külahın kenarına işlenen kürk şerit .kesmek.] kısım/kısm[ xiv] kısm pay.a. a. göz kırpmak) ilişkisi düşünülebilir.] ödeşme. kırbıktiken (kirpi). kırmak. Karş. a. < Tü kıs-" kıs[ xiv] ~ Ar qiSâS [#qSS msd. 2. kesti. kısaltmak " kırTü [ viii] kış kapanma mevsimi. azaltmak. [Göv 192+] kırtasiyeci kâğıt ve yazı levazımı satan kişi. ehemmiyetsiz. 2. hikâye anlattı kısas2 hikâyeler < Ar qiSSat" kıssa kişi Tü [Or viii] kişi insan. hesaplaşma. paylaştırdı kısır1 dişi " kız kısır2 Tü [ xi] kısır doğurmayan insan veya hayvan = Tü kız 1.fiilinin her iki anlamıyla (yün kırpmak.]. kaşıma veya kazıma sesi kırtasiye [KT xix] resmi dairelerde kâğıt ve yazı malzemesi için tahsis edilen ödenek. göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza < Ar qaSSa 1. kırptı.a.kısmak. kış2. kısmak. değersiz.kirpi kirpik Tü Tü [Uy viii+] kirpi gövdesi dikenli küçük hayvan kirpik [Uy viii+] kirpik göz kapağındaki kıllar " kirpi * Kırp. büzmek " kırkovma sesi kısa kış1 * Karş. evlenmemiş [ 197+] bir bulgur yemeği ~ ? . yazışmayı artırarak işi zorlaştıran memur < Ar qirTâs papirüs [esk.] bölüm. yaz < yay. kıt. [Yus xiv] (kısa a ile) ~ Ar qiSaS [#qSS çoğ. fakir ~ ? (Doğu Anadolu'da) çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip Fa kirfa sevap. biçare. daraltmak < Tü *kı.kısaltmak. kâğıt ~ Aram qarTısâ papirüs ~ E Yun %ârtes a. hayırlı iş Tü [ viii] kıs-/kız. kırt onom = Tü kırç kesme sesi.

at sesi çıkarmak ~ Ar qismat [#qsm msd. kısmet [Kut.) . [TS xiv. [Men xvii] kisbet (vulg. eli sıkı" kıt kışkırt[mak Tü [Uy viii+] kişkir.] kıyafet. 2. haykırarak saldırmak. terazi ~ Aram qssTâ .cimrilik etmek. dişiye varmak).hırlamak.< Tü kış " kış1 * Osmanlı kullanımında "yazın sefere çıkan askerin kışın yerleşik olduğu yer" anlamında.a. guşnı (çiftleşmek. kıstas bir tartı ölçüsü ~ EYun ksestes a. kişniş2 kispet ~ Fa kişmiş/kaşmaş kuş üzümü [ xiv] kisvet kıyafet. qaSaS] (kısaca ve özetle) anlatma " kısas 1 kist torbası. kişniş1 [Amr xv] kişnîc ~ Fa kişhlc/kişnlz baharat olarak kullanılan otsu bitki. giysi" kisve Tü [ xi] kısrak henüz doğurmamış dişi at. Aş xi] pay pay. çığlık atmak < Tü gıj/kış [onom.] hikâye < Ar qaSSa [msd.Ar kiswat [#ksw msd. hasis.öfkelenmek. evlenmemiş dişi" kız kısrak kıssa [Kut xi] ~ Ar qiSSat [#qSS msd. coriandrum sativum ~ OFa gişhîz a. maşa Tü [Uy viii+] kısğan. [Oğ xi] dişi at =? Tü kız 1.kısıt kıskaç kıskan[mak YT Tü [TDK 1944] hacir < Tü kıs-" kıs< Tü kıs-" kıs- [Uy viii+] kısğaç kısma aracı.] gıcırtı ve hırıltı sesi " +kirkışla Tü [Uy viii+] kışlağ kışlama yeri < Tü kışla. Kıp xiv xiv] kışğır-/ğıjğır. Fa guşn (hayvanların erkeği). giysi. kıt. Farsçadan erken bir alıntı düşünülebilir. ~ Ar qisTâs [#qsTs] ölçek.a. bölüştürülen bir şeyden birinin payına düşen " kısım kişne[mek Tü? [ xi] kişne. mesane kıstak YT [ xx/a] ~ Fr kyste irinli torbacık ~ EYun kystis sidik <Tükıs-"kıs- [CepK 1935] berzah * -tak ekinin işlevi açık değildir. esirgemek. sakınmak < Tü kız/kıs [viii+ Uy] hasis.] * Karş.

a. kıyafet < kıt Tü [Uy viii+] kıs/kız hasis. az " kıt kıvam direnç. [LO ] kıtır atmak yalan söylemek. dikiş dikti. düşük + Yun pión nitelik. < Tü *kıı.] duruş. kıtlık <Tü [T S xiii. bağlamak. Ayrıca karş. [LO xix] minder dolgusu.] parça. konsistans " kamet ~ Ar qiwâm [#qwm/qym msd. yazı yazdı ) * Sam #ktb kökünün nihai anlamı "dikiş dikmek. Arapça sözcük muhtemelen Aramcadan alıntıdır. kendir =? Ar * Bir İran dili aracılığıyla erken bir alıntı düşünülebilir.] yazılı şey. kitap < Ar kataba [msd. kumpas) sözcüğünden. kitaba] 1. kıtık Tü? quTn pamuk [Uy viii+] kıtık pamuk. bucak. giysi. coğrafyada kıta. kimlik (< Yun piós kim ) kıtır1 onom dolandırmak [LO xix] kıtırdamak gevrek nesne sesi. Gül xiii] kızlık kıtlık. kitap [Kut. belge. [ xi] kız az bulunan. kıt. " kütle * Arapça kutlat sözcüğünün Türkçe kökenli olduğuna ilişkin Güneş Dil Teorisi çerçevesinde geliştirilen bir görüşe dayanarak Türkçeleştirilmiştir. kaba keten. Aram qaTaw (keten).] giyim. raptetmek" olup. alçak. bağladı. şiirde kıta. değersiz (argo) ~ Yun katö pión düşük nitelikli. kısmak. kısım.] mukatele. paragraf" kat2 kitakse koitázo bakmak kıtal öldürüşme " katil1 [Env xv] [ 192+] bak! (argo) ~ Yun koítakse bak! < Yun ~ Ar qitâl [#qtl III msd. < * İkinci anlamı belki Ar hitr (yalan. kuraklık < Tü kız kıt. pahalılık. eli kıt. pahalı. . örtme EŞKÖKENLİLER: Ar #ksw : kispet. raptetti. [Kıp xiv] kıt/kız a. kıtıpiyos [LG188+] önemsiz.kesmek. "yazı yazma" anlamı en erken Aramcada kaydedilmiştir. a. Aş xi] ~ Ar kitâb [#ktb msd. azaltmak " kırkıta [MMem xvi] ~ Ar qiTcat^ [#qTc msd. kitle YT [TDK 1944] ~ Ar kutlat a. kesim.kisve Ar kasa giydirme. 2. değersiz & Yun katö aşağı. kisve [ xiv] ~ Ar kiswat [#ksw msd. katb/kitâbat] yazı yazdı (= Aram #ktb [msd.

a.kesmek. kıvrak 1 nazik. şerare kıvır[mak Tü burmak. 3. Yeni Zelanda meyve şirketi < İng kiwi Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş ~ Maori * İngilizce eski adı chinaberry (Çin meyvesi) iken. burulmak < Tü kıvır-bükmek. [LO xix] bükülüp kıvrılan. öldürmek Tü *kıı.sıkmak " kavrakıvran[mak kıy[mak <Tü [Kıp xiv] bükülmek. kırmak " kır- kıyafet ~ Ar qiyâfat [#qyf msd. sevinmek < Tü kıw [viii+ Uy] kut.] ayağa kalkma." kıy- kıyam [Kut. gaddar. kısmak. < Tü kıvır. [TS xv xv] eziyet etmek. kırmak. buruşturmak kıvırcık kıvır<Tü [Uy viii+] kığır. Soğuk Savaş döneminde ticari kaygılarla adı değiştirilmiştir. saadet" kivi [199+] ~İngkiwifruitactinidiadeliciosa bitkisinin meyvesi ^ 1959 Turners and Growers. bükmek. 2.] 1.. kısmak. [DK xiv] kıvur-kırmak. Aş xi] ~ Ar qiyâmat [#qwm/qym msd.kıvan[mak kut <Tü [DK xiv] iftihar etmek." kıvır[Men xvii] ('kıs kıvrak' deyiminde) sımsıkı < Tü kawrak sıkı < Tü kıvrak2 <Tü kawra. bir kavim veya aşirete özgü giyim tarzı kıyak <Tü [TS xv] kıyıcı. kıvılcım <Tü [Kıp xiv] kığılçım < Tü kığ/koğ [xiv TS] kıvılcım.] 1. [ xviii] buruşuk. zarif <Tü [T S xvi xvi] ince kadın başörtüsü. direndi" kamet kıyamet [Kut. . Yun anástasis çevirisi) biçiminden alıntıdır. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" kamet * Arapça sözcüğün ikinci anlamı muhtemelen Aram qiyama (a. yakışıklı (argo) < Tü kıy. ayaklanma < Ar qâma karşı koydu. büzmek " kır[Men xvii] kıvrıcık/kıvırcık < Tü kıvrış-kırışmak. < Tü *kı.hasislik etmek. 2. takip etme.kesmek. dikilme. buruşmak " * Küçültme eki olan -cik sözkonusu değildir. iz sürme.kısmak. ayağa kalkma. burmak " kıvır- Tü [ xi] kı5-/kıt. Aş xi] ~ Ar qiyâm [#qwm/qym msd. bir kişinin görüntüsünden hangi aile veya aşirete mensup olduğunu anlama ilmi. [LG 188+] güzel.

cornus mas < Tü kızıl" kızıl klakson [ xx/a] otomobil kornası ~ marka Klaxon otomobil kornası markası ^ 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co. Sözcüğün iki anlamı arasındaki ilişki muğlaktır. [DK xiv] kızağu * Etimolojisi açık değildir. Bak. soy [Tarih 1932] ~ Fr/İng clan aşiret ~ Gael clann aile. [ xi] kızlamuk a. kesme). < Tü kız.a. değersiz (argo) Tü [Uy viii+] kız kız Tü kıy. xiv Kıp). kız çocuğu. Tü kıs/kız (hasis. Aş xi] ~ Ar qiyas [#qys msd." kız- * Etimolojisi açık değildir. kıt .eki açıklanmaya muhtaçtır. değerli idi" kamet kıytırık <Tü [ xx/c] çok küçük şey. Amer.kıyas [Kut. karşılaştırdı kıyı Tü [Uy viii+] kı5ığ herhangi bir şeyin kenarı < Tü kı5-kesmek " kıy- * Karş. kıyaslama yoluyla akıl yürütme < Ar qâsa ölçtü.. kırmızı olmak. Karş. firması.(kesmek).a. oranlama. İng shore (deniz kıyısı) < shear (kırpma." kıy~ Ar qîmat [#qwm/qym msd. . Aş xi] değer. kıvamlı idi.] ölçü.] kıymet [Kut. Fr bord (kıyı) < HAvr *bherdh. ölçme. kızamık kızan <Tü Tü [Uy viii+] kızamuk bir hastalık.xiv Kıp) < kır-. nicelik < Ar qâma durdu. az. xi. eli sıkı. bakire * Karş. kız[mak kızak Tü? Tü [ xi] kız. kızıl kızılcık <Tü [DK xv] kızılçuk meyvesi yenen bir ağaç. kıyma <Tü [DK xiv] kıyılmış et < Tü kıy. [ xvii] delikanlı Tü [Uy viii+] kızıl/kızğıl kırmızı < Tü kız. kıt." kız[DK xiv] erkek çocuk. verimsiz" anlamı düşünülebilir.viii+ Uy. < EYun klazö bağırmak klan aşiret. . kızarmak.ateşte ısınmak." kıy- * -tır. Tü kırı/kırağ (a. [CodC xiii] öfkelenmek [Kıp xiv] kızak buz üstünde kayma aracı. "Henüz doğurmayan.

özellikle üstün sınıf . aydınlık ~ HAvr *kls-ro. bir göreve atamak klik [Bah 1924] ~ Fr clique 1. 2. rahip < EYun kleröö kurayla seçmek. 2. klas [ xx/b] ~ Fr classe 1. yüksek sesle çağırmak * Aynı kökten Lat clamare (bağırmak).]. 1700 J.Lat classis Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri.< HAvr *kels-2 bağırmak " klarnet klasik [Bah1924] ~ Frclassique1. ALat cladere (çağırmak).C. açık. küçük kapalı grup.çalmak) + EYun manía delilik " mani3 klerikal [ xx/b] ~ Fr clérical papazlara ilişkin. askeri sınıf < ALat clad. seçkin " klas klasman classer sınıflandırmak. 2. memur. okuryazar kimse ~ EYun klerikös 1.a. tertip. Nürnberg’li çalgı yapımcısı < İt clarino borazan. birinci sınıf. üst sınıfa ait [esk. # y. seçkin. anahtar " kilit [ xx/b] ~ Fr clé 1. zil" kle.klapa [ xx/b] ~ Fr clapet sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak < Fr clapoter [onom. bir göreve adanmış kişi. sınıf. İng call (çağırmak). claim (iddia etmek. çembalo klavye [Cumh 1928] klaviyer ~ Fr clavier anahtar takımı. 2. daktilo tuş takımı ~ OLat clavarium " kle kle kilit. 2. 2. tasnif edici. av borusu < Lat clarus 1. gürültücü kalabalık [esk. 2. ses çıkarmak . güreşte bir oyun ~ Lat clavis klemantin [ xx/c] ~ Fr clementine şeftali-erik melezi olan bir meyva ^ 1902 < öz Clément Rodier Cezayir’li Fransız din adamı ve botanikçi kleptoman [192+] ~Frkleptomane hırsızlık hastası & EYun kleptes hırsız (~ HAvr *klep.] a. Denner.].< HAvr *kels-2 bağırmak. hizip < EFr cliquer gürültü yapmak.] "klap" sesi çıkarmak klarnet/klarnet [ARasim 1897-99] ~Frclarinettebir nefesli çalgı ~ İt clarinetto [küç. dava etmek). seçilmiş. Lat calare. piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı. sınıf sistemine ait. antik çağ yazarlarına özgü ~ Lat classicus 1.(askere) çağırmak ~ HAvr *kls-d. 2. EYun kaleo. büyük klavsen [ xx/a] ~ Fr clavecin klavyeli bir çalgı ~ İt clavicembalo "tuşlu çembalo". klavsen & Lat clavis tuş. tasnif etmek " klas [ 192+] ~ Fr classement sınıflandırma < Fr klasör [Bah 1924] dosya < Fr classer sınıflandırmak " klas ~ Fr classeur 1. derece. yüksek (ses). berrak. kilit. anahtar + Lat cymbalum bir tür vurmalı çalgı. memurlara ilişkin < OLat clericus din adamı.

a.a. hekim & Lat claustrum kapalı yer (< Lat claudere. kimyacı < EYun %lörös 1. filiz rengi ~ HAvr *ghlö-ro.] mandal. bir canlının genetik kopyası ~ EYun klôn bitki piçi. müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi < İng to clip1 [onom. daldırma yöntemiyle çoğaltılan bitki. örtmek " kilit klon [ 199+] ~ İng clone 1.a. fobi . 2. altın < HAvr *ghel-2 parlamak * Aynı kökten EYun %ole. anatomist (1516-1559) ~ EYun kleítoris [küç. kimyacı & Fr chlore + Fr formyl metil grubunun eski adı " klor. a. İng. kampana. Rus zlaty (altın). berrak.klima [ML xx/c] klima cihazı havalandırma cihazı < Fr climat iklim ~ E Yun klíma. iliklemek [ xx/b] ~ İng clips [çoğ.] kalıba dökmek klitoris [ML xx/c] ~ YLat clitoris bızır # Mateo Renaldo Colombo. sürgün (dal) klor [1891] ~ Fr chlore açık yeşil renkli bir gaz ~ İng chlorine #1810 Humphrey Davy. formik kloş şeklinde etek ~ OLat clocca ~ Kelt [ 192+] ~ Fr cloche 1. çan klostrofobi [ xx/c] ~ Fr claustrophobie kapalı yer korkusu ~ YLat claustrophobia # 1879 B.a < İng to clear temizlemek < İng clear temiz. 2.sarı.]. " iklim ~ Fr climatiseur klinik [Bah 1924] ~ Fr clinique yataklı tedavi yeri. klorofil [192+] ~Frchlorophyle bitkilere yeşil rengini veren madde #1818 Pelletier ve Caventou. saf~ Lat clarus " klarnet klişe [ResCGaz 1911] ~ Fr cliché matbaacılıkta resim kalıbı. Ball.] küçük kapalı yer < EYun kleiö kapatmak. fragman. İng glitter. çan. İng gold. İng.kapatmak) + EYun fóbos korku " kloz. glisten. parlak. kalıplaşmış söz veya düşünce < Fr clicher [onom. İng yellow < Ger *gelwa (sarı). İng gall (safra). 2. gleam. filiz kloroform [ xix] ~ Fr chloroforme kimyada bir bileşim # 1834 Jean-Baptiste Dumas. hesap kapatma. kimyacı & Fr chlore yeşil + Fr phyllon yaprak " klor. glow (parlamak). claus. ~ EYun klinikós yatağa veya yatakta tedaviye ilişkin < EYun kline yatak < EYun klinö yatık olmak. kapalı olmak. t. eğilmek " iklim klip [ xx/c] ~ İng video clip bir video filmden alınmış kısa parça. Fr. açık yeşil. altın sarısı [esk. hastane ~ Alm klinik a. Fr. yaylı raptiye < İng to kliring [ xx/b] dış ticarette bir sistem ~ İng clearing temizleme.] kırpmak klips clip2 çengelle tutmak. İtal.

> koy. Her iki biçimin bilinmeyen bir eski dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. Karş. • Aynı kökten kon. bırakmak * Asya Türkçesinde ko.(kendini komak. kobold] maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin kobay [Bah 1924] bir tür kemirgen memeli ~ Karib kobaya kobra Lat colubra yılan koç1 Tü [ xx/b] ~ Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan ~ Fr cobra ~ Port cobra de capello külahlı yılan < [Uy viii+] koç/koçkar/koçrjar . İç siyasette ilk kez 1783'te İngiltere'de Portland Dükü başbakanlığında kurulan Whig-Tory ittifakı. koymak. ulu kişi) biçimlerine karşılık olarak Oğuz lehçelerinde koca/koda ve kocaman/kodaman sözcüklerine rastlanır.kapatmak ~ HAvr *klâu.(karşılıklı komak). belki kuz (gölge. bir tür büyük araba. yy'dan itibaren yerini ko5. (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak & Lat co(n)beraber + Lat alescere yetişmek. hoca. sözleşme maddesi ~ Lat clausula [küç.] retorikte cümlenin kapanış bölümü.kapatmak " kilit klozet kapalı ~ Lat clausus " kloz ko[mak Tü [ xx/c] ~ Fr closette [küç. [TS xiv xiv] yaşlı erkek * Eski bir Doğu İran dilinden alıntı olasılığı yüksektir.] küçük kapalı yer < Fr clos [ viii] ko. claus. Eş anlamlı olan Fa %\vaca ve %oda (efendi.kökü 9.indirmek. a. büyümek " kon+. dökmek). koalisyon [ xx/b] ~ Fr coalition siyasi ittifak. koş. bırakmak.(indirmek. koç2 [ xx/c] ~ İng coach 1. sözleşmenin son maddesi < Lat claudere. ko5-/kot.= ku5-/kut.birlikte büyümek. kobalt [ xix] ~ Fr cobalte metalik bir element ~ EAlm kobolt [mod. . boy atmak < Lat alere büyütmek ~ HAvr *al-3 yetişmek. coalit.kloz [ xx/c] sigorta sözleşmelerinde madde ~ İng clause alt tümce. a. yy'dan daha eskidir. güç birliği ~ Lat coalitio a. Oğuzcada her iki biçim yanyana korunmuştur. Ermenice sözcük 5. [Oğ xi] koç erkek koyun * Karş. < Lat coalescere. 2.biçimine bırakırken. * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1830'larda Oxford Üniversitesi öğrenci argosunda "öğrenciyi sınava 'taşıyan' okutman" anlamından türemiştir. inmek). Erm oç'%ar (koyun). hüda. karanlık). alto * Siyasi anlamda ilk kez 1715'te çeşitli Avrupa devletlerinin Fransa'ya karşı kurduğu ittifak. koca Tü? [TS xiii] yaşlı ve ulu kişi. sporda antrenör ~ Alm kotsche bir tür büyük araba ~ Mac kocsi (széker) a.

koç. kodein [Bah 1924] yatıştırıcı madde < EYun ködeia gelincik. kof). yavru. Karş. [LO xix] halk < Tü koda [xi Oğ] saygıdeğer ve yaşlı kimse. yiğit. 2. koca.tıp fakültesince onaylanan ilaçlar katalogu ~ Lat codex. 2. Karş. Fa kâw (oyuk. +men1 ~ Bul/Sırp koçan meyvenin ve özellikle ~ Fa köçek 1.1. çürük 2. yasa külliyatı" kütük kodaman dilinde aşiret uluları efendi" hatun. içini boşaltmak. kofana lüfer [LO xix] ~ Yun goúfaina lüferin büyüğü" . * Nihai kök *kaP. yasa külliyatı" kütük kodes [LO 187+] kümes. EYun koûfos (içi boş. ufaklık " küçük kod [ xx/b] ~ Fr code kurallar sistemi ~ Lat cödex. • Türkçe ve Hintavrupa köklerinin benzerliği şaşırtıcıdır. boşluk). b > w etkisiyle bazı türevlerde sesli yuvarlaklaşması görülür. büyük defter. kabadayı. dans eden genç erkek küçak küçük. gidi ~ Erm godoş boynuz kof Tü [ xi] kowı içi boş. 2. codic. Lat cavus. kabartmak < Tü *koPığ < Tü *kaP. koca ~? Sogd %watâw / Hwar %wadew kral.koçak <Tü [TS xiv] 1. civelek. yürekli. hapishane kümes. faktör kodoş [LL 1732] deyyus. cömert Tü koç"koç1 * -ak ekinin işlevi belirsizdir. kav2. codic. kocaman koçan mısırın iç sapı <Tü [Men xvii] ihtiyar adam [LO xix] < Tü koca ihtiyar " koca. • Final -wığ hecesi dissimilasyon yoluyla -wık veya w > f biçimini almıştır: kowuk = kof. kocaman. cödic. çocuk. kodeks [ 192+] ~ YLat codex. evlilik yoluyla akraba.1. kâwak (kof) < HAvr *keus-. oymak. +men1 * Karş. şişirmek.büyük defter. uşak. afyon bitkisi ~ Fr codéine afyondan elde edilen [Çağ xv] dünür. genç. tavuk barınağı < Yun kóta tavuk ~ Yun kotétsi kodifiye [etm [ xx/b] ~ Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek ~ OLat codificare ~ Lat codicem facere " kod. ağaç kütüğü.olup.

vurmak. tokmakla vurmak. horoz ibiği" koket köken YT [CepK 1935] menşe. kok[mak Tü [ xi] kok. +hor ~ Fa köftar üzüm veya erik suyundan yapılan bir ~? Yun kófte kes! < Yun < Tü kof" kof kofti [LG 188+] yalan (argo) köbö ~ EYun koptö kesmek. ezmek ~ HAvr *kop.kofre [ xx/b] ~ Fr coffret [küç. çiğnenmiş < Fa koftan.gitmek " kon+.dövmek.a.birlikte. [T S xiv] koku almak. kök. coitbirlikte gitmek & Lat co(n). koklakokain [Bah1924] ~Frcocaïne koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde ~ Alm Kokain a. küçük kasa veya sandık. kovuk (= Moğ qoğusun vakum. hakaret ~ Fa kofta %\vur çiğnenmiş olanı yiyen " köfte.] 1. koku vermek EŞKÖKENLİLER: Tü kok-: kok-. it. iyon kök Tü [Uy viii+] kök2 çok derin şey. ^ 1856 Albert Niemann. köfte ~ Fa kofta (havanda) dövülmüş. kesmek. elektrik bağlantı kutucuğu < Fr coffre sandık. kokart [185+] kokarda kâğıttan yapılan rozet ~ EFr coquart horoz.a. asl ~Frcocarde bükülmüş < Tü kök" kök . asıl [ARasim 1897-99] kok kömürü < Tü *kö-derin olmak. kimyacı < İsp coca Güney Amerika'ya özgü bir bitki ~ Quech coca a. karşılıklı + Lat ire. kös. yarmak köftehor deyimi köfter yiyecek [Neş. yaşlı koitus [ xx/c] ~ Lat coitus cinsel birleşme < Lat coire. boşluk ) [DK xiv] ~ Fa kuhna eski. yarmak " engebe koful YT [TDK 1955] hücre içi boşluğu * Sıfata eklenen -ul ekinin işlevi belirsizdir.a. [İMüh xiii] içi boş şey veya yer. Alm. içte olmak ~ İng coke gazı kok alınmış taş kömürü * Yorkshire lehçesinden alınmış kökeni bilinmeyen bir sözcüktür. kasa ~ Lat cophinus a. koğuş köhne Tü [ xi] koğuş su oluğu . Kan xv] zina eden karısını affeden adam.koku vermek. 2.

2. kokoroz kokina kokoz kokpit [LG188+] parasız [ xx/c] ~ ? ~ İng cockpit 1. argo) ~? Arn kokërroz mısır. horoz döğüşü ringi. dikenli mersin. ön uzuv. kokina [ xx/a] ~ Yun kókkino 1. tohum. koket işveli kadın < Fr coq horoz [Bah 1924] ~ Fr coquette [küç. 2. orta * Nihai kökeni belirsizdir. kokoreç Yunan yemeği koçanı [ÖSeyf 1920] kokoroç ince bağırsaktan yapılan bir ~ Yun kokorótsi mısır koçanı (Arnavut ağzı. kırmızı. [KT xix] kokla-< Tü kok-" kok- [Amr xv] kukinar bir tür iğne yapraklı ağaç. abies. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki. ruscus aculatus < EYun kókkinos kabuğundan kırmızı boya elde edilen böcek. Atina’lı bir Rum'un lokantasında ilk kez kokoroç ile tanışmasını anlatır. Men. çam < Yun koukounára kozalak [EvÇ xvii] = Yun kokóna hanımefendi.] "küçük dişi horoz". koşnil kırmızısı < EYun kókkos tane. mısır * Belki şeklinden ötürü. sağ ve sol taraf. LO xv] kokula-. el. [LO xix] mısır < Arn kokërr tane. • Ömer Seyfettin "Lokanta Esrarı" adlı hikâyesinde. kuyruk kaldırmak + İng tail kuyruk " koket kol Tü [Uy viii+] kol 1. [EvÇ ~ Yun koukounariá her çeşit kozalaklı ağaç. koza kokla[mak köknar xvii] koknar kokona yaşlı kadın <Tü [T S xv. alkollü içki karışımı & İng to cock horozlanmak. tahıl " uçağın kumanda kabini & İng cock horoz + İng pit çukur " koket köktenci kokteyl YT [Fel 194+] radikal [Hay 1959 195+] <Tü kökten "kök ~ İng cocktail "kuyruk kaldıran". ordunun sağ ve sol kanadı . TTü köken (bazı bitkilerin ikincil kök salan dalları ? xvii) ile birleştirilemez.* Ada eklenen -en ekinin işlevi belirsizdir. Romenceden alındığına ilişkin yaygın kanının esası tesbit edilememiştir. 2.

taraf ~ Fr collage yapıştırma < Fr coller yapıştırmak < [CodC xiii] kolan/kolan eyer kuşağı < Tü kola-dolanmak.seçmek.toplamak " koleksiyon [Bah 1924] [Bah 1924] ~ Fr collectif. İng glue (kola) biçimleri Yunancadan alınmıştır. 2. lejyon kolektif Lat colligere. < Lat colligere. köle -7 * Karş. ~ İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli fındık türü ~ Afr * Batı Afrika yerli dillerinden. fiil adı ve edilgen sıfat yapan -ağ/-aw ekinin -l. dilek. [TS xvii] kölemen a. collect. yapıştırıcı * Fr colle. 2. lonca. xiv Kıp). delege koleksiyon [AMithat1885] ~Frcollection toplama.a.bir yere + Lat legere1.toplamak & Lat con. Kıp xiv] kolay 1. ortak < ~ Fr collecteur toplayıcı < Lat [Men xvii] köle esir. şans. ortaklık < Lat collegâre ortak yükümlülük yüklenmek & Lat con. etrafını gezmek < kolay <Tü [TS. collect. kolaçan her iki yön " kol <Tü [LO xix] gezip dolaşma < Tü kola-dolanmak < Tü kol etraf. biriktirme ~ Lat collectio a. icar) biçimi belki "paralı asker" kavramını çağrıştırır. kolçak Tü < Tü [Uy viii+] kolıçak kolcuk. kolej [ 186+] ~ Fr collège 1. Diğer yandan Moğ kölüsün (ücret.]. istek. hizmetçi. tutkal.sesi etkisiyle dissimile edilmiş biçimidir. kola2 [ xix] ~ Yun/EYun kólla nişasta. collect-" koleksiyon kolektör colligere. Tü kölük (yük hayvanı .xi. isteğe uygun olan şey. lect. a. [T S xv xv] kola geçirilen kılıf < Tü kol" kol * -çak ekinin işlevi açık değildir. yüksek okul ~ Lat collegium tüzel kişilik. ayırmak " kon+. -ive toplu. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.birlikte + Lat legâre yükümlülük yüklemek " kon+.[viii+ Uy] istemek. dilemek * -ay eki. . maaş.kola1 [ xx/b] bir tür meşrubat ~ marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası ^ 1887 ABD. fırsat kol. kolaj [ xx/b] Fr colle tutkal ~ Lat colla ~ EYun kólla " kola2 kolan <Tü Tü kol etraf.

cult. ~ Lat colonia tarım işletmesi. ~? HAvr *köl-o. müzakere etmek & Lat conkarşılıklı + Lat loqui. hamal boyunduruğu ile taşınan yük < Lat collum boyun ~ HAvr *kwol.konuşmak ~ HAvr *tlokw-/*tolkw^-a. yüksek nesne. locut.a.kıvrık şey < HAvr *(s)kel-3 kıvrılmak. işlenmek üzere açılan arazi. vücutta bulunan bir yağ # 1784 & EYun %ole safra + EYun steár katı yağ " hülya. stearin koli1 [xx/b] ~Frcolis paketlenmiş mal veya eşya~İt colli [çoğ. taraf" kol koloid tutkal" kola2. koli2 [basili [ xx/b] ~ YLat escherichia coli kalın bağırsakta yaşayan bir tür bakteri < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 kolibri * Orta Amerika yerli dillerinden. < Lat colonia koloni" koloni .toprağı işlemek. sarı ishal < EYun %ole safra " hülya kolesterol [ xx/b] ~ Fr cholésterol "öd yağı". +oid [ xx/b] ~ Fr colite kalın bağırsak enfeksiyonu < Fr colon [ xx/b] ~ Fr colibri arıkuşu ~ Karib [LO xix] araştırmak. " kon+ kolon1 [Bah 1924] ~ Fr colonne sütun ~ Lat columna direk.HAvr *kwel. Köln ~ Lat Colonia Agrippinensis a. 2. kolit kalın bağırsak " kolon2 kolla[mak <Tü Tü kol etraf.devriye gezmek < [ xx/b] ~ Fr colloïde tutkal kıvamında < Fr colle kolokyum [ML xx/c] bir konuyu tartışmak için yapılan yarı-resmi toplantı ~ Lat colloquium görüşme.kolera [İM90 187+] ~Frcholéra bulaşıcı bir hastalık. sütun ~ HAvr *kol-umnâ. müzakere < Lat colloqui görüşmek. Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans < öz Cologne Almanya'da bir kent.a.a. yoklamak < Tü kol dolaş. kıvrım kıvrım olmak koloni [Bah 1924] ~ Fr colonie a.toprağı işlemek.] < İt collo 1. boyun. iskân etmek kolonya [ARasim 1897-99] ~ Fr eau de cologne "Köln suyu". safralı ishal ~ EYun %olera safra çıkarma.a. koloni < Lat colere.< HAvr *kel-4 yüksek olmak " ekselans kolon2 [ xx/b] ~ Fr colon kalın bağırsak ~ EYun kölon/kölon a. < HAvr *kwel-1 dönmek * Aynı kökten EYun pólos (eksen. ekip biçmek . tekerlek mili).a.a. ekip biçmek.

bi+3 kombinezon 2. tasma < Lat collum boyun " koli1 * Karş. 2. ikişer " kon+. [LO xix] kollu * -tuk ekinin işlevi belirsizdir. kolye [MLxx/c] ~ Frcollier tasma [esk. ikili bileşim. renklendirme.ahır. bu tarza uygun soprano sesi < İt colore renk ~ Lat color kolostrum ilk gelen süt koltuk sandalye Tü Tü kol" kol [ML xx/c] ~ Lat colostrum doğumdan sonra [Uy viii+] koltuk kolun üst kısmı. askeri birlik " manda2 * 1898-1900 Boer Savaşında Boer "özel kuvvetler komutanlığının" adından İngilizceye geçmiş ve 1. operada bir söyleyiş tarzı. komandit [Bah1924] ~Frcommandite sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket ~ İt accomandita < İt accommmandare emanet etmek " kumanda komando [ xx/b] ~ İng commando özel eğitim görmüş savaş birliği ~ Boer kommando emir. hayvan barınağı koma t. kombi kombinasyon combine " kombine [ xx/c] [ xx/c] < Fr combiné ikili takım " kombine ~ İng combination ikili bileşim < İng to * İngilizce sözcük Fransızca uydurma telaffuzla Türkçeleştirilmiştir. bir tür kadın iç çamaşırı " kombine [Bah 1924] ~ Fr combinaison 1. kombine [etm [ xx/b] ~ Fr combiner ikişer ikişer birleştirmek < OLat con bini ikişerli & Lat con + Lat bini çift. kumanda. .derin uyku [KT xix] ~ Erm kom ahır. yayla barınağı. Dünya Harbinde (1914-1918) genel kullanıma girmiştir. boyunluk~Lat collare boyun halkası.].koloratura [ xx/b] ~ İt coloratura 1. tohumundan yağ elde edilen bir bitki ~ Hol koolzaad lahana tohumu & Hol kool lahana + Hol zaad tohum kom [ xx/b] mezra (halk) mezra ~ HAvr *gho-mo. ~ YLat coma bitkisel hayat ~ EYun koma. İkinci anlamı muhtemelen "koltuklu sandalye" deyiminden. İng collar (tasma) kolyoz koloiós saksağan kuşu [ xix] ~ Yun koliós bir tür uskumru ~ EYun kolza [ xix] ~ Fr/İng colza lahanagillerden.

dernek ~ Fr committé a. kullanışlı. ~ Fr comique gülünç ~ EYun kömikös a. compact. " komite [İM72 187+] silahlı gizli topluluk ~Bul komita * 19.komedi/komedya [28M1720] komedya ~ İt commedia gülünçlü oyun / Fr comèdie a. bir işle görevlendirilmiş heyet. otel hizmetçisi < Fr commettre.341 186+] demiryolu güvenlik görevlisi . büfe < Ven còmodo ölçülü. yy başında Batı Rumeli ve Makedonya'nın bağımsızlığı için mücadele eden Bulgar terör örgütleri için kullanılmıştır. festival.a. kafile < Lat comitare yoldaş olmak. her çeşit kaba ve gürültülü eğlence (< EYun köme köy) + EYun oidía şarkı söyleme " odeon EŞKÖKENLİLER: EYun komos : komedi. commis. a. pratik ~ Lat commodus a.Fr commissaire demiryolu güvenlik görevlisi ~ OLat commissarius görevli < Lat committere görevlendirmek " komi komisyon [İM31 186+] heyet.sıkmak. 2.Fr commission 1.ile + Lat mittere. yol almak " kon+. a. miss. eşlik etmek & Lat con beraber + Lat itare yürümek. komik komi [ xx/b] ~ Fr commis 1.göndermek " kon+.görevlendirmek. komite [186+] ~Frcomité az sayıda üyeden oluşan heyet.bir araya + Lat pangere. kakmak. tepmek " kon+. commis. < EYun kömos kaba eğlence " komedi ~ Fr comme il faut komilfo [ xx/a] usul ve adaba uygun olması gerektiği gibi ~ Lat quomodo factus (est) komiser [Düs I. ~ EYun kömoidia a.karşılıklı + Lat modus ölçü " kon+. mesaj komik komedi artisti [ARasim 1897-99] 1. eğlenceli. commiss. [ 190+] 2.a.a. encümen ~ Lat comitatus maiyet. pact. [Tarik 1885] aracılık ücreti .a.2.a. bir işle görevlendirilen kimse. emanet etmek ~ Lat committere. & Lat con. < Lat compangere. < Lat commodare aynı ölçüde olmak. bir işi yerine getirmek için alınan ücret < Fr commettre. birbirine uymak & Lat con. & EYun kömos köy eğlencesi. 2. iyon komodin [ 192+] ~ Ven comodìn [İt commodino] dirsek yüksekliğinde olan dolap. gülünç. moda komodor [Bah1924] ~İngcommodore denizcilikte filo kumandanı ~ Hol kommandeur kumandan ~ Fr commandeur " kumanda kompakt [ML xx/c] ~ Fr compacte bir araya getirilip sıkıştırılmış ~ Lat compactus a.bir işi veya görevi yerine getirmek " komi komita heyet.sıkıştırmak & Lat con.a. yy sonu ve 20. pakt .

~ İsp cumplimiento nezaket veya görgü gereği yapılan şey < İsp cumplir gereğini yapmak. psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi (isim) / İng complex a. [Bah 1924] kompot . karışım. composit. complet. bitirmek & Lat con. meyve veya sebze karışımı. complet-" komple komplo [Bah 1924] ~ Fr complot küçük entrika ~ ? komponent [ xx/c] ~ Alm komponent bileşen < Lat componere. sarmaşık. t. bileşim. talan < Lat compilare yağmalamak.beraber + Lat petere koşmak.a. sarmak.beraber + Lat partire bölmek " kon+. bir araya getirmek. < Lat complere. kucaklama & Lat con. poli+ kompleks [ xx/b] ~ Fr complexe 1.bir yere + Lat pilare yığmak " kon+ komple [Bah 1924] ~ Fr complet tam. a.a. 2. pli kompliman [28M 1720] komplimento ~ İt complimento kadınlara yönelik zarif övgü / Fr compliment a. pli komplike [ xx/b] ~ Fr compliqué karmaşık < Fr compliquer karmaşık hale getirmek ~ Lat complicare ip bükmek. psikolog ~ Lat complexus içiçe geçmiş. içeriği başka eserlerden çalıntı olan kitap [esk.< HAvr *pels-l a. Alm. plex. birleştirmek. bestelemek ~ Lat componere.İt composto 1. < OLat compartire paylaşmak & Lat con.] " kompoze kompoze [etm [ResCGaz 1912] kompozisyon ~Fr composer bir araya koymak.doldurmak. karmaşık (sıfat). sarmak " kon+. a. posit.a. örmek.a.kompartıman [ xx/a] ~ Fr compartiment bölüm ~ İt compartimento a.bir yere + Lat plere doldurmak ~ HAvr *ple. inşa etmek. görevi yerine getirmek. composit. rulo haline getirmek & Lat con. hoşaf~ Lat compositus [f. katlamak.bir araya + Lat ponere. tamam ~ Lat completus a.bir araya + Lat plegere. ^ İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung. burmak.üşüşmek " kon+ kompilasyon [ xx/c] ~ Fr compilation 1. & Lat con.yarışa katılan < Lat competere yarışmak & Lat con. 2.katlamak. Çin'deki Portekiz ticari . tertip etmek " kompoze komposto [ARasim 1897-99] komposto . karışık reçel. karmaşa. derleme ~ Lat compilatio yağma.koymak " kon+. post2 kompozitör composer " kompoze komprador yerli kapitalist [Bah 1924] ~Frcompositeur besteci <Fr [ 196+] Marksist teoride emperyalistlerle işbirliği yapan ~ Port comprador satın alıcı. parsel kompetan [ xx/a] ~ Fr compétent muktedir. " kon+. bir şeyin başına üşüşmek ~ HAvr *pet.]. ganimet almak & Lat con. yapabilen ~ Lat competens.birbirine katmak.a. tamamlamak. 2.bir araya + Lat plicare katlamak " kon+. bükmek. nezaket göstermek < Lat complere.

mülkü ortaklaşa kullanan topluluk ~ Lat commünis [n. yardımlaşmak.karşılıklı komün [NKemal1871] ~Frcommune1. sıkıştırmak & Lat con. ikamet etmek " kon< Tü konış. edinmek & Lat co(n). press. umumi.a. tedarik etmek. paylaşmak < OLat communicare birlikte iş yapmak. kompres [Bah1924] ~Frcompresse bastırma.a. sıkmak " kon+.] kamuya ait olan şey. Akad gumaru. ampüte komşu Tü [Uy viii+] konşı aynı yerde oturan kimse konaklamak < Tü kon. pres kompresör Fr compresser sıkıştırmak " kompres [ xx/b] ~ Fr compresseur hava sıkıştırma aygıtı < komprime [Düs II. 2. . Karş.a. [Cumh 1928] eczacılıkta sıkıştırılarak imal edilmiş hap ~ Fr comprimé sıkıştırılmış < Fr comprimer sıkıştırmak. bastırmak ~ Lat comprimere " kompres kompüter [198+] ~İngcomputer hesap makinası.+ Lat premere.konaklamak. bilgisayar < İng compute hesaplamak ~ Lat computare a. iletişim < Fr communiquer bilgi veya yazıyı birine iletmek.halk meclisi. 2. & Lat con. alışveriş etmek < Lat commünis ortak. belediye. orta malı & Lat conberaber + Lat münus kamu hizmeti. komutan vermek YT [CepK 1935] kumandan Tükomıt-[xi] heyecan ve şevk * Kumandan < Fr commandant sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip eski bir Türkçe köke atfedilmiştir.basmak. Aram gumsrâ (odun kömürü) > Ar camrat. paylaşılan " komün komünist [Bah191+] kullanımını savunan < Fr commune " komün kömür Tü [ xi] kömür odun kömürü ~Frcommuniste mülkün ortaklaşa * Ortadoğu kültürleriyle çok eski bir etkileşim düşünülebilir. komünikasyon [ xx/c] ~ Fr communication 1.kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı < Port comprar satın almak ~ Lat comparâre düzenlemek.1289 1873] sıkıştırılmış ürün.+ Lat putare saymak " kon+. parite * Marksist teoride bir terim olarak 1920’lerde Mao tarafından popülerleştirilmiştir. gemeinde (komün).a. bir bilgi veya yazıyı birine iletme. imece (~ HAvr *moin-es. hazırlamak. sıkıştırma ~ Lat compressum a. < Lat comprimere bastırmak.+ Lat parâre hazırlamak " kon+.6. Alm gemein (müşterek).) " kon+ * Aynı kökten Lat municipium (kent yönetimi).

söylemek " kon+. a. bazı sessizlerden önce düşer.) Türkçeden alıntı olmalıdır. şart. konaklama yeri.a. bir yerde durmak. gecelemek " kon- * Moğ qonug (a. 2. birlikte müzik yapma. kural kondu (= koyuldu). bir ve eşit olma. Karş.kendini komak.değiştokuş eden. ikamet etmek. kanto * İtalyanca sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır.komütatör [Bah1924] ~Frcommutateur1. & Lat con. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu Lat *concentare birlikte şarkı söylemek & Lat con. konaklamak. konak Tü [Uy viii+] konuk 2. bir elektrik aksamı < Fr condenser yoğunlaştırmak ~ Lat condensare a. mütasyon kon+/kom~ Lat co(n) beraber veya karşılıklı yapma. sıkışma ve yığışma.a.sevketmek " kon+. bırakmak (= Moğ qonu. konç Tü? elbise yeni) [DK xiv] kunç/konç ayak topuğu (= Moğ qançuy ayakkabı konçu.biçimini alır. mevcut şartların tümü.487 187+] şimendifer memuru. bir yere götürmek. özellikle tren veya orkestra yöneticisi ~ Lat conductor yöneten. kon[mak Tü [ viii] kon.)" ko* Dönüşlü (refleksif) yapıdaki asıl fiil ile daha yakın dönemde kullanıma giren ko-/koy-fiilinin edilgen (pasif) biçimi ayırt edilmelidir. * Dudak sessizlerinden önce com. dikte kondüit [ xx/c] ~ İng conduit sıvı taşıyan boru. iki yönlü elektrik anahtarı ~ Lat commutator a. koşul. 2. menzil < Tü kon. dük kondüktör [Düs I.+ Lat densus yoğun " kon+. duct.beraber + Lat dicere.ikamet etmek. ezme bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *kom a. sıkma. yönlendiren " dük . a. < Lat commutare başkasıyla değiştirmek & Lat conkarşılıklı + Lat mutare değiştirmek " kon+. [ xx/b] koyulmak < Tü ko. < Fr conduire taşımak. a. sözleşmenin hükümleri < Lat condicere sözleşmek & Lat con.bir araya + Lat ducere. dict. yerleşmek. hal ~ Lat condicio üzerinde anlaşmaya varılan şey. mesken. konçerto [ 188+] ~ İt concerto 1. kanal ~ Fr conduit a. & Lat con. sporcunun durumu ~ Fr condition 1. dansite kondisyon [ML xx/c] takat. conduct-a. durum. tartışmak) fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz.birlikte + Lat cantare şarkı söylemek " kon+. kondansatör [192+] ~Frcondensateuryoğunlaştırıcı. a. 18. • Latince edatın anlam alanı Türkçe -işekiyle tamamen örtüşür. yerle bir olma. Lat concertare (çarpışmak. 2.koymak. yönetmek ~ Lat conducere.4.a. kuş kondu. [ xx/a] orkestra yöneticisi ~ Fr conducteur yönetici.a.

a. buluşma. kotarma. Huni sözcüğünün etkisi düşünülebilir.beraber + Lat figurare şekillendirmek " kon+. rahatlık < Fr conforter teselli etmek. ~ EYun könos 1.bir araya getirmek & Lat con. collat. pişirmek & Lat con. lat-getirmek " kon+. & Lat con.+ Lat firmus pek " kon+. onaylamak & Lat con.bir araya gelmek & Lat con. özellikle badem şekeri ~ Lat confectum pişirerek hazırlanmış şey. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt ~ İt confetti [çoğ. 2. & Lat con. a.bir araya + Lat gradi. takviye etmek.değişik şeyleri bir araya getirerek hazırlamak. hazır giyim.yapmak " kon+. çam kozalağı.beraber + Lat formare biçimlemek " kon+. 2. şekerleme " konfeksiyon konfigüre [etm [ xx/c] ~ Fr configurer birkaç şeyi birbirine bağlı olarak şekillendirmek ~ Lat configurare a. bir ucu sivri nesne. [DTC 1943] ~ Fr conglomerat kongre [ 185+] ~ Fr congrès meclis. hazırlama. rahatlatmak ~ OLat confortare güç vermek & Lat con.bağlamak " kon+. hazır şey. confect. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri. kotarmak. özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak & Lat conbirlikte + Lat foederari ittifak etmek " kon+. 2. müşavere < Lat conferre. faktör konferans [ xix] ~ Fr conférence danışma toplantısı. fact. fermuar konfor [Bah 1924] ~ Fr confort 1. nex.gelmek " kon+.konektör [ML xx/c] ~ Fr connecteur bağlayıcı < Fr connecter iki şeyi birbirine bağlamak ~ Lat connectere a. aneks konfederasyon [185+] ~Frconfédération unsurları daha özerk olan federasyon ~ OLat confoederatio ittifak. koni -i ekinin kaynağı açık değildir. figür konfirme [etm [ xx/c] ~ Fr confirmer onaylamak. teselli. a. & Lat con. diferansiyel konfeti [Bah 1924] ~ İng confetti 1.+ Lat fortis güçlü " kon+. congress.birbirine + Lat nectere.bir arada + Lat facere. kamuya açık bilgilendirme konuşması ~ OLat conferentia (fikirleri) bir araya getirme. . fors konformizm [CMeriç1963]konformist ~Frconformisme genel kurala uyma eğilimi < Fr se conformer aynı biçimi almak < Lat conformare a. 2.bir araya + Lat ferre. toplantı ~ Lat congressum toplantı. form konglomera [DTC 1943]. doğrulamak ~ Lat confirmare pekiştirmek. gress. grado koni [ xx/b] ~ Fr cône geometride bir şekil ~ Lat conus a. federasyon konfeksiyon [ xx/b] hazır giyim ~ Fr confection 1. rahatlatma.] < İt confetto her tür şekerleme. cinsel birleşme < Lat congredi. a. şekerleme ~ Lat confectio hazır şey < Lat conficere.

(ağaç) birbiri içine geçmek. coniunct. denk getirme & Lat con. < Lat concavare oymak. İsp con quién kimle? * Meksika kökenli oyun 1850 dolayında Teksas'tan başlayarak ABD'ne yayılmıştır. < Lat concurrere birlikte koşmak.koşmak " kon+. santra konsensus [ xx/c] ~ Lat consensus ittifak. razı olmak & Lat con.beraber + Lat genitus doğmuş. < Lat concordare anlaşmak.mutabık olmak. curs. consens. parçalamak & Lat con. içe doğru bükmek. içiçe geçmek.bir araya + Lat iungere. kırmak " kon+. rastlaşma ~ Lat coniunctura < Lat coniungere.birlikte + Lat gerere. içini boşaltmak " kon+. a.büyümek " kon+. sens. İspanyolca sözcüğün aslının "hangi kartı hangisiyle eşleştirmeli" gibi bir anlam taşıdığı düşünülebilir. görüş birliği. çukur ~ Lat concavus a. konsantre [etm [ xx/b] ~ Fr concentrer yoğunlaştırmak. remi ~ İsp conquian a. duygu ve düşünce birliğine varmak & Lat con. kasis konkav [ xx/b] ~ Fr concave içbükey. sıkışma < Lat congerere. mutabakat < Lat consentire. çarpmak.a. jenital konjestiyon [xx/b] ~ Frcongestion tıkanma. kör2 konkre [ xx/a] ~ Fr concret somut ~ Lat concretus yoğun. yığışmış < Lat concrescere yığışmak.yürek.+ Lat quatere. bir yere toplamak & Fr con. jest konjonktivit [ xx/b] ~ Fr conjonctivite bağ doku enfeksiyonu < Lat membrana conjunctiva bağ doku < Lat coniungere.birbirine bağlamak.vurmak.bağlamak " kon+. cord." konjonktivit konkasör [ xx/b] ~ Fr concasseur taş kırıcı < Fr concasser (taş) kırmak ~ Lat conquassare kırmak.a. sansasyon .bir arada + Lat crescere. quass.beraber + Lat cor. hissetmek " kon+. iunct. akıl.beraber + Lat sentire. conta konjonktür [ xx/b] ~ Fr conjoncture denk gelme. congest. kruasan konkur [192+] ~Frconcoursyarış~Lat concursus a. kur konkurhipik hip(o)+2 [ xx/b] ~ Fr concours hippique at yarışı" konkur.beraber + Lat currere. doğan " kon+. [ 196+] konken ~ İng conquian/cooncan (ABD) bir iskambil oyunu. birikmek & Lat con. balta girmez olmak & Lat con.+ Lat cavare oymak.beraber + Fr centre merkez " kon+. gest-kılmak " kon+. konkordato [ 185+] iflas hukukunda bir işlem ~ İt concordato uyuşma.konjenital [ xx/b] ~ Fr congénital doğuştan gelen < OLat congenitus birlikte doğmuş & Lat con.duymak. gönül" kon+. İt conchino biçimi İngilizce veya İspanyolcadan alıntıdır.aynı yere toplamak. çukurlaştırmak & Lat con. coniunct.a. anlaşma ~ Lat concordatum a. cret. kav2 konken [ xx/b] kumkam. yarışmak & Lat con.

bir araya + Lat calare çağırmak ~ HAvr *kalyo. genel toplantı. Roma Cumhuriyetinin yöneticilerine verilen unvan " konsül * Bugünkü anlamıyla ilk kez 1528'de I.a. ~ Lat consul danışman. & Lat conbirbirini + Lat (g)noscere. 2. ancak adı Ali Ekrem (Bolayır) Bey’in teklifiyle Darülbedayi olarak düzeltilmiştir. cognit.almak. a.a.a. 2. 2. toplama.içine almak. bilmek ~ Lat cognoscere. muhafaza edilmiş yiyecek < İt conservare korumak. 2. meclis & Lat con. müzik dinletisi ~ İt concerto a.konsept [ xx/b] ~ Fr concept kavram ~ Lat conceptus a. gözkulak olmak.a. not konsinye [ xx/c] ~ Fr consigné emanet < Fr consigner emanet etmek.bilmek " kon+. bir araya çağırma.a. fikir sorma [ xx/b] ~ Fr conseil danışma. klarnet konşimento [Bah 1924] ~ İt conoscimento tanıma.sıkarak + Lat solidare pekiştirmek. tutmak " kon+. kapasite konser [AMithat 1882] konserto ~ Fr concert 1. teyit. < Lat concipere. solidarite konsolos [ xvi] Batılı ülkelerin Osmanlı ülkesindeki ticari temsilcilerine verilen unvan ~ OYun kónsolos Bizans ülkesindeki Ceneviz kolonilerinin yöneticilerine verilen unvan [xiii] ~ İt cònsole a. sağlamlaştırmak < Lat solidus " kon+. tasdik etmek. Süleyman'ın Fransa'ya tanıdığı ticaret hükümnamesinde kullanılmıştır.< HAvr *kels.a. 2. & Lat con. concept. muhafaza etmek ~ Lat conservare a.a. capt.+ Lat signum mühür " kon+. " konçerto konservatuar [Bah 1924] ~ Fr conservatoire 1. teselli etmek. teyit etmek. hamile kalmak & Lat con. muhafaza edilmiş. kent başkanı. serf * Paris'te 1792'de kurulan Conservatoire National de Musique (Ulusal Müzik Arşivi ve Okulu) adından. muhafaza etmek " konservatuar konsey Lat consilium danışma. bir belgeyi mühürlemek. müzik okulu < Fr conserver korumak. • İstanbul Konservatuarı 1914'te kurulmuş. mühür ve imzayla bir hakkı veya yetkiyi devretmek & Lat con.]. 2. birlikte müzik çalma veya şarkı söyleme [esk. . korunmuş. deniz ticaretinde teyit belgesi < İt conoscere tanımak. konserve [ xix] konserva ~ İt conserva 1. not. kavramak.bir araya + Lat capere. destek olmak " kon+ konsolide [186+] ~Frconsolider sağlamlaştırmak & Lat con. desteklemek. sinyal konsol [AMithat 1877] duvara dayalı yarım masa ~ Fr console mimaride balkon desteği < Fr consolateur destek olan < Lat consolari 1. hizmet etmek " kon+.+ Lat servare korumak. danışma meclisi ~ konsil [ xx/a] ~ Fr concile din işleri konuşulan meclis ~ Lat concilium 1. " kon+. devretmek ~ Lat consignare 1. koruma yeri.

prim konsomatris [xx/b] ~Frconsommatrice[f. construct. consumpt. uyumlu. 2. sumpt.beraber + Lat texere.]1. context. bar müşterilerine içki içiren kadın < Fr consommer tüketmek " konsomasyon * "Müşterilerle birlikte içki tüketen" anlamında.yiyip bitirmek. tact. asorti * Fransızca sözcüğün özel anlamı I. yutmak. sub+.a. birlikte ses veren. text.inşa etmek & Lat con.hükümdarın maiyetinden olan kimse < Lat comitare birlikte yürümek " komite kontak [Bah 1924] iki elektrik telinin teması ~ Fr contacte temas ~ Lat contactus a. tekst .temas etmek. tüketici (kadın). dilbilgisinde ünsüz harf~ Lat consonans. 2. 2.sıkarak + Lat sumere. içmek (& Lat sub. ~ Lat contextus bağlantı. & OLat con. strüktür konsül [ xx/a] Cumhuriyetinde en üst siyasi yönetici " konsey ~ Lat consul "danışman".a. t. teselsül < Lat contexere.a. yapı. < Lat construere. yıldız grubu ~ OLat constellatio a. -t. irtibat.bir araya + Lat struere. atölye konstrüksiyon [ xx/b] yapım ~ Fr construction yapım. dokunuşmak & Lat conbirbirine + Lat tangere. inşaat ~ Lat constructio a.yutmak. talih " kon+.+ Lat emere.konsomasyon [Bah1924] ~Frconsommation1.ortaklaşa bir mala sahip olan.a. consult.a.beraber + Lat sonare ses vermek < Lat sonus ses " kon+ konsorsiyum [Bah1924] ~Frconsortium bağımsız tüzel kişiliğini koruyan şirketlerin sınırlı bir amaç için kurduğu ortaklık ~ Lat consortium şirket. < Lat consonare birlikte ses vermek. uyumlu olmak & Lat con. contact. aynı kısmeti paylaşan & Lat con-beraber + Lat sors. kafe veya restoranda tüketilen içki < Fr consommer tüketmek ~ Lat consumere. Roma konsültasyon [ xix] konsolto tıbbi görüş alma ~ İt consolto / Fr consultation danışma. danışmak. tüketme. emptalmak ) " kon+. müzakere etmek " konsey kont [ xix] ~ Fr comte bir soyluluk unvanı ~ Lat comes.beraber + OLat stellare yıldızlanmak < Lat stella yıldız " kon+. tüketim.dokumak " kon+. tüzel kişilik < Lat consors. Dünya Savaşını izleyen düzenlemeler döneminde yaygınlık kazanmıştır. comit. konsonant [DTC 1944] ~ İng consonant 1. < Lat contingere. görüş alma < Lat consulere.a. takt kontekst [ xx/c] ~ Fr contexte bir olayı çevreleyen koşulların bütünü / İng context a.bir araya örmek & Lat con. bitişmek. structyığmak. dikmek " kon+.kura.dokunmak " kon+. tüketmek & Lat con. konstelasyon [ xx/b] ~ Fr constellation takımyıldız. sort.tetkik etmek.

ambar < İng to contain tutmak.bir arada tutmak & Lat con. takt konteyner [ML xx/c] ~ İng container kazan. zıt (edat ve önek) [ xix] ~ Fr compteur sayaç < Fr compter ~ İt contra karşı. tent. a. atak2 ~ Fr contre-attaque / İng counter kontrol [İM581187+] ~Frcontrôle denetleme < Fr contrôler denetlemek ~ OLat contra rotulare iki defteri kıyaslayarak tahkik etmek < Lat rotulus kâğıt rulosu. tenor kontinü [ xx/c] sürekli devreden fabrika üretim hattı . fileto [ xx/b] kontrfile ~ Fr contre-filet "fileto ~ Fr contre-pied ters ayak kontrapiye [ xx/b] kontrpiye & Fr contre karşı + Fr pied ayak ~ Lat pes. kapsamak ~ Lat continere. tact-dokunmak. hesaplamak ~ Lat computare " kompüter kontra/kontr Lat contra karşı. kısmet & Lat con.Fr continu sürekli ~ Lat continuus tutarlı. resmi belge.kontenjan [Cumh 1932] katılım payı. tract."rast gelen". sürekli. a. vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay ~ Lat contingens. sürmek " kon+. defter " kontra.çekmek. içine almak.durmak " kontra. nota dizisinin en pes perdesi. 2. istasyon kontrat/kontrato [LO 187+] kontrato mukavelename ~İt contratto sözleşme ~ OLat contractus a. < OLat contra-stâre karşı durmak. ortaklık kurmak & Lat con. t. content. ters / Fr contre a. < OLat contractare birlikte yapmak. kota ~ Fr contingent kısmet. herhangi bir enstrüman ailesinin en pes üyesi" kontra. pay. traktör kontratak [ML xx/c] attack karşı-hücum. denk gelmek " kon+. rulo . content.birbirini tutmak " konteyner kontör [ xx/a] saymak. ped(i)+1 kontraplak [ 192+] kontrplak ~ Fr contre-plaque zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme " kontra. bir et kesimi " kontra. zincirleme < Lat continere. zıt olmak & Lat contra karşı + Lat stâre. ped-" kontra. bas1 kontrafile karşısı". depo. şans talih. sürdürmek < Lat trahere. özellikle futbolda " kontra.karşılıklı + Lat tangere.beraber + Lat tractare gütmek. ~ kontrabas [ xx/b] kontrbas ~ Fr contrebasse bir müzik aleti ~ İt contrabasso 1.tutmak " kon+. zıt. plak kontrapuan [ xx/b] kontrpuvan müzikte bir yöntem ~ OLat contrapunctus " kontra.bir arada + Lat tenere. stat. a. puan ~ Fr contrepoint çok sesli kontrast [ xx/b] ~ Fr contraste karşıtlık ~ İt contrasto a.

gelmek " kon+.a." kon- * Ar mawd?uc(mevzu) < wad?aca (koymak) çevirisidir. konuk konum Tü [Uyviii+] konuk 1. uygun bulmak & Lat con.yığmak. < Lat convectere.a.dönmek " kon+. vektör konvektör [ML xx/c] ~ Fr convecteur konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı < Fr convection ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması < Lat convehere." konkonut YT YT [198+] (askeri birlik) yerleştirilme < Tü kon-" kon<Tü konuş konma.bir arada oturmak. versiyon . dışbükey ~ Lat convexus a. < Lat convenire. Karş. kenar hattı ~ İt contorno a. döndürmek " kon+. konaklayan kimse. dost ve yakın olmak. vect.bir araya + Lat venire. buluşmak. komşu olmak. convectyanısıra sürmek.bir araya + Lat vectare taşımak < Lat vehere. 2. a.+ Lat vertere. yerleşme [CepK 1935] mesken konvansiyon [Bah 1924] ~ Fr convention 1.ikamet etmek. a. üzerinde anlaşılan şey ~ Lat conventio a.kontuar [ xx/b] para sayma yeri < Lat computare hesaplamak " kompüter ~ Fr comptoir gişe ~ Lat computatorium kontur [Bah 1924] ~ Fr contours çevre. tümsek yapmak & Lat con. Fr thèse < EYun tithemi (koymak). convex. birlikte götürmek " vektör konvertibl [ML 1969] üstü açılabilen kapalı araba. toplantı. buluşma." kon[CepK 1935] mevduat.fiilinin yerini almıştır. [ 198+] başka para birimine serbestçe çevirilebilen para birimi ~ Fr/İng convertible dönüşebilen < Fr converter çevirmek. convectkubbeli.sürmek.işteşlik ekiyle "karşılıklı veya birlikte ikamet etmek" anlamındayken sadece Türkiye Türkçesinin Batı lehçesinde 16. vent. taşımak " kon+. yy'dan sonra danış. konuşlan[mak < Tü kon.bir araya gelmek. torna konu YT [CepK 1935] mevzu < Tü kon. [TDK 1944] mevzi * Ar mawd?ic (mevzi) < wad?aca (koymak) çevirisidir. convers. konuşmak < Tü kon. avantür konveks [ xx/b] dışbükey ~ Fr convexe. < İt contornare çevresini dönmek < Lat/İt tornare dönmek. kemerli.fiilinden -iş. konuş[mak <Tü [Kıp xiv] konış. tevdiat. gecelemek " konYT < Tü kon. a. vers. misafir < Tü kon. convent." kon* Kon. dönüştürmek ~ Lat convertere. & Lat con. [T S xvi xvi] mükaleme etmek.

İdr xi] köpek a.]. Fr coordonner.a.) [ xix] kaba ve yaramaz oğlan çocuğu ~ Yun kopéli . [EvÇ xvii] kopçak düğme. kopil oğlan. kulp (= Moğ tobçı düğme. sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek < İng to convey eşlik etmek. kervan < OLat conviare eşlik etmek.kopmak. sıraya koymak " kon+.konveyör [ML xx/c] ~ İng conveyor aktarıcı. yy'dan önce ender rastlanır. düğme. aktarmak ~ OLat conviare a. köpek Tü [Kaş. a. matematikçi ve filozof & Lat co(n). Bul/Sırp kopça (a.a. opus koordinasyon [DTC1943] ~Frcoordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme ~ İng coordination a. kop[mak Tü [Uy viii+] kop. a. çıkmak kopça Tü? [MMem xvi] kopça .beraber + Lat ordinare. & OLat con.beraber + OLat viare yol almak < Lat via yol" kon+. kabarmak " köpük * 14. ordinat-düzenlemek. yanısıra gitmek [esk. özellikle iri köpek. convoglio] aynı yola gidenler. meme ucu. ~ YLat coordinatus a. Arn kopil (a. kulp =? Tü topçak [xv+ Çağ] topçuk. [ xiv] köbük/köfük/köpük iri ve tüylü köpek cinsi < Tü köp. # 1656 René Descartes. Fr. mermi )"top1 * T > k dönüşümü açıklanmaya muhtaçtır. a.beraber + Lat operari işlemek " kon+. çırak Karş.) Türkçeden alınmış olmalıdır.Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki < öz Cognac Fransa'da bir kent kooperatif [Bah1924] ~Frcoopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi < Fr coopérer birlikte çalışmak. Sırp kopil. aynı yola gitmek " konveyör konyak [AMithat 1882] damıtılmış şaraptan elde edilen bir içki . ordinaryüs * Latince sözcük ilk kez Descartes'm Discours sur le Méthode'unun Latince baskısında Fr coordonné karşılığı olarak kullanılmıştır. viyadük konvoy [LF xvii] konboy gemi kervanı ~ İt convoio [mod. taşımak.. başlamak. işbirliği yapmak & Lat co(n). koordinat [ xx/b] ~ Alm koordinat matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri / İng coordinate a. Karş. tanzim etmek. gelmek. Tü ıt sözcüğünün yerini almıştır.şişmek. " koordinat * Koordine etmek biçimi Türkçeye özgüdür. a.a.

a. Sözcüğün orijinal anlamının "dereden yürüyerek karşıya geçilebilen yer" olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. < Tü *köp.].birbirine + Lat referre.(yürümek). doğru " kon+.viii+ Uy). kalp.) Tü? [Kıp xiv] yanıp kızarmış kömür. gönül ~ HAvr *kord. düzgün < Lat corrigere. ETü köp (iri. şişik.ile.Fr cordon bleu "mavi kurdele". köpür[mek köpük kopuz kopya Tü Tü [ xi] köpür< Tü köp iri.şişmek. kabarık . 1.< HAvr *kerd.a.şişmek. kabarmak < Tü * Pekiştirme eki olan -p.kalp " kardiy(o)+ kordiplomatik [ xx/b] ~ Fr corps diplomatique diplomatik zümre < Fr corps vücut. iskambilde kalp işareti~Lat cor. " gebe [Uy viii+] köpüg a. kalın örme ip. cord. Lat pöns (köprü) < HAvr *pent. bağırsaktan hapılan sicim.düzeltmek < Lat rectus düz. diplomat [İM69 187+] .köprü Tü [Uy viii+] köprüğ a.fiiliyle anlam ilişkisini kurmak zordur. usta aşçı" kordon * Esasen Saint-Esprit şövalyelerinin rütbe simgesi iken 17. < Lat chorda sicim. köpük Tü *köP-/keP-2 a. çalgı teli ~ HAvr *ghors-d< HAvr *ghers. 2. şişik. 2. kabarık < Tü *kö. akıl. a.a. yy'dan sonra aristokrat sınıfına hizmet eden aşçıları tarif etmek için kullanılmıştır. ip. Karş.a. relat.1.kalp. Karş. köz [Gül xiv] ~ Fa/OFa kür/kör gözü görmeyen (= Sogd kör2 [xx/b] ~Frcoeur1. ilişkilendirmek " kon+." köpür- * Köpür. beden (~ Lat corpus. 2.a. Tü köpür. soylu [esk. tecrit hattı ~ İt cordone a. mahsul elde etmek " opus kor kör1 kör a.vücut. [LO 187+] gayet enli kalın kordela . korekt [ xx/b] ~ Fr correcte doğru. kabarmak " [Uy viii+] kopuz [AMithat 1877] (= Moğ quğur saz şairlerinin kullandığı çalgı) ~ İt copia çoğaltma. nüsha ~ Lat copia bolluk < Lat *co-opia ~ HAvr *op-1 emek vermek. 2. relatif kordon . çalgı teli ~ EYun %orde ı bağırsak.geri götürmek. rektör korelasyon [DTC1943] ~Frcorrélation birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki ~ OLat correlatio a. corpor. 2.bağırsak kordonblö [ xx/a] bazı yemek adlarında kullanılan bir deyim . seçkin adam.Fr cordon 1. & Lat con. bünye ) " korpus. correct.

curs. boynuz şeklinde üflemeli çalgı .korunmak istemek? " koru- * Karş. Tü *kor(ı)-k. korkunç (sıfat) Tü [Uy viii+] korkınçığ/korkınçlığ/korkınç korkulacak nitelikte.koşmak " kur kork[mak Tü [ viii] kork. ~ EYun korönis taç " kuron kornişon boynuz " korna korno korna [ xix] [ xx/b] ~Frcornette [küç. boynuz. Fr. açı. koy ~ HAvr *kwelp.< HAvr *ker-1 kafatası. +graf körfez [AşZ xv] körfuz/körfüz EYun kólpos kucak. boynuz şeklinde olan şey. köşe < Fr corne boynuz " korna kornet [xx/b] huni. korkulan şey < Tü korkınç [viii+ Uy] korkunuş. İng gulf (koy. dans tasarımcısı & EYun %oreia dans (< EYun %oros koro. korna [ xx/a] ~ İt corno boynuz.] "küçük boynuz". ~ Fr cornichon bir tür salatalık < Fr corne ~ İt corno 1. +inç * -in. hapsetmek).kucak * Lat colpus > İt golfo.koreograf/koregraf [Cumh 1929] koreografi ~Fr chorégraphe/choréographe dans tasarımcısı #1701 Raoul Auger Feuillet. körfez) biçimleri Yunancadan alınmıştır. köri .Tamil kari baharatlı pilav [ xx/c] ~ İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı ~ Yun kórfos koy ~ koridor [AMithat 1875] ~ Fr corridor dar uzun alan. kapamak. Moğ qorğuda. 2. boynuz " ser kornea [ML xx/c] ~ YLat cornea gözün ön bölümündeki sert saydam tabaka < Lat materia cornea boynuzsu madde < Lat corneus boynuzsu < Lat cornu boynuz " korna korner [Cumh 1929] ~ İng corner shot futbolda köşe atışı < İng corner köşe ~ EFr cornier sivri uç.(kuşatmak. 2.a. boru. korku (isim) < Tü kork. bir nefesli çalgı < Fr corne boynuz " korna korniş [ xix] alınlık ~ İt cornice a.ekli refleksif fiillerden fiil adı üreten -inç ekinin sıfat yapması açıklanmaya muhtaçtır. 1. bir orkestra çalgısı " .(sığınmak. geçit ~ İsp corridor yarış güzergâhı ~ OLat curritorium < Lat currere." kork-. gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk) + EYun grafe yazı. borazan ~ HAvr *kr-no. ~ Fr corniche mimaride çatı çıkıntısı. saklanmak) < qorı.a.Lat cornu boynuz.a. kayıt" hora.

corpor. cortic. a. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin < Lat corona taç " kuron körpe Tü [ xi] ikinci mahsul. biyokimyacılar < İng cortical steroid hormone " korteks koru Tü [ xi] korığ çitle çevrili arazi. ~ E Yun %oros 1. çentmek). kuşatmak. dans topluluğu. cortic. a. çitle kapatmak " hora kortej [ xx/b] saray erkânı < İt corte avlu. score (kesik). İng shear (kesmek). saldırı ~ Lat cursus a. saray " kort ~ Fr cortége ~ İt corteggio hükümdarın maiyeti. beyin zarı ~ Lat cortex.gövde. saray.çitle çevirmek. kesik). short ("kesilmiş". [Kıp xiv] her şeyin tazesi korporasyon [192+] ~Fr/İng corporation tüzel kişilik~ Lat corporatio vücut verme.sıkma ve bastırma edatı + Lat hortus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ HAvr *ghor-to. Ger *skeran (kesmek. yaz ürünü.çitle çevirerek güvenceye almak (= Moğ qorı. kısa).] gövde şeklinde kort [xx/b] ~İngcourt1. " kur korse [ARasim 1897-99] kadın iç çamaşırı < Fr corps vücut. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk " hora koroner [ xx/b] ~ Fr coronaire 1." koru- koru[mak Tü [ viii] korı. beden. hapsetmek. dans. 2. tenis alanı ~ OLat curt ~ Lat cohors.gövde. 2. hayat & Lat co(n). shirt (gömlek). engellemek) . taca ilişkin. hükümdara ait av sahası < Tü korı. scar (yara.ağaç veya meyve kabuğu ~ HAvr *kort. özellikle meslek örgütü veya sendika " korporasyon korpus [ xx/c] ~ İng corpus bir konudaki literatürün bütünü ~ Lat corpus. 2. corpor.bir organın dış zarı. korteks [ML xx/c] ~ YLat cortex.iç avlu. ete kemiğe büründürme < Lat corpus. beden ~ HAvr *kwrep.vücut" korpus korporatizm ~ Fr corporatisme toplumun meslek teşkilatları bazında örgütlenmesini savunan siyasi öğreti < Fr corporation tüzel kişilik. beden " korpus ~ İt corsaro deniz akıncısı < ~ Fr corset [küç. kapalı alan. görünüm korsan [MMem xvi] korsar/korsan İt corso akın. cohort.< HAvr *(s)ker-1 kesmek * Aynı kökten Lat curtus (kısa). Amer. kortizon [195+] ~ İng cortisone böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon ^1936 Edward Kendall & Philip Hench.avlu < HAvr *gher-1 etrafını çevirmek.koro [ xix] ~ İt coro şarkı topluluğu ~ Lat chorus a.avlu.

kibar. Aş. ayakkabı yapan koşnil [ xx/b] ~ Fr cochenil kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek. köşe [Yus xiv] gûşe . köpürmek). DK xiv] şeklinde yüksek bina. mısra düzmek. . çiftlemek. çabuk gitmek. a. şişmek. kasr * Tü kölige (gölge) sözcüğünden türetilmesi fantezidir. büyük davul < Fa koftan. +gen ~ Fa gâw sala bir yaşını geçmiş sığır. mağrur .birleştirmek.) < HAvr *geu. < Lat coccinus a. katmak. Yus.a. " kokina kösnü YT [CepK 1935] şehvet Tü köse.] a. (= Ave gaoşa. a.bükmek. ~ OLat coccinella [küç. körük Tü [ xi] körük demirci körüğü < Tü *köwrük < Tü *keP-2 şişmek " gebe * Karş. ~ OFa göşag a. öğütmek " köfte koş[mak Tü [ xi] koş. [Men xvii] at koşumlamak. bağlamak)" ko* "Seğirtmek. çalımlı. köşker & Fa kawş ayakkabı.(kabarmak. Moğ kögerge (körük. [LL 1732] seğirtmek. gösterişli. kös. koruk korvet Hol korf bir tür gemi [ xiv] ~ Fa ğüra olgunlaşmamış üzüm [ 183+] ~ Fr corvette [küç. eşlemek.a.karşılıklı komak.a. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. hızlı gitmek" anlamı sadece Türkiye Türkçesinde 18. köşe ~ Fa göşa a. ezmek. [Men ] kûşe vulg.[viii+ Uy] istemek.* Muhtemelen aynı kökten Tü kor(ı)k. a.(korunmak istemek?).[xiv-xix TS] (dişi hayvan) azmak.a. kirmis ~ İsp cochinilla a. at sürmek (= Moğ qolbu. kızışmak =? <? [ xx/b] zarif. salname köşk [İdr.dövmek. cihannüma. akciğer) < köge. iştahlı olmak kostak < Tü kösnü. yemeni + Fa kâr yapan " kâr ~ Fa küşk/köşk çardak ~ Fa kawş gar kunduracı. kırmak köse köşebent köşegen YT [Geom 193+] diagonal [ xiv] ~ Fa kösa seyrek sakallı veya sakalsız ~ Fa göşa band köşe bağı" köşe.EYun kókkinos a. bent " köşe.] bir tür gemi < kös [DK xv] ~ Fa küs/kös tokmakla vurma. dana kösele & Fa gâw inek + Fa sala yıllık " camız. tokmakla vurmak.a.

benimsemek.a. dayak * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. . kütük.köstebek Tü [ xi] kösürge/kösürgen a.yakmak " koter kostüm [ARasim 1897-99] ~Frcostume bir topluluğa özgü giyim tarzı. almak. resmi giysi ~ İt costume adet.HAvr *ksw-yo. haritacılıkta eş yükselti eğrisi ~ Lat costa kaburga kemiği. 1958) kota [ xx/b] ~ Fr quota sınırlı bir miktar ~ OLat quota ne kadar? < Lat quot kaç? ne kadar? ~ HAvr *kwi.indirmek. eye ~ HAvr *kost.kendi. kendine mal etmek (< Lat se/sue kendi < HAvr *s(w)e.> alış[CepK 1935] şiir ilişkisine paraleldir.ne? kotar[mak <Tü [Kıp xiv] kotar.a.Tü koşuğ [xi] kafiyeli beyit. ben)" kon+. . alışkanlık ~ Lat consuetudo a. < Lat quot kaç? ne kadar? " kota kötek tokmağı. < Lat consuescere alışmak & Lat co(n). künde. Karş.a.a.a. 2.a. sodyum hidroksit < Fr caustique yanma ile ilgili.a. kaburga. köstek vurmak kostik [ xix] ~ Fr soude caustique sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde.a.a. ağır sopa [Arg xvi] sopa. yanık ~ EYun kaustikós a. kot2 ~ marka Kot Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan firma < öz Muhteşem Kot tekstil üreticisi (ö. adap. [CodC xiii] kösüz temek köstek Tü [ xi] kösrük at ayağına vurulan bağ. koymak " koy~ Fr quoter sayı veya miktar tayin etmek ~ ~ Fa kötang çırpıcı kote [etm [ xx/b] OLat quotare a..a. koter [Bah 1924] ~ Fr cautère yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama ~ Lat cauterium a. töre." koş< Tü koş-" koş3S yükselti eğrisi ~ Fr côte 1.< HAvr *kâu. solo * Lat suescere > consuescere koşuk kafiye koş. dağlayan < EYun kaiö yakmak . kaus. [DK xiv] köstek a. [TDK [TDK Fxx/bl 1955] şart 1944] paralel haritacılıkta e < Tü şart koş.[xi] hayvanın ön ayaklarını bağlamak. < EYun kaiö. < Tü kösür.beraber + Lat suescere.tencereden tabağa yemek boşaltmak < Tü ko5-/kot. ~ EYun kauter yakan. suet." koş< Tü koşul koşut kot1 YT YT ilişkisi Tü al.

Anadolu lehçelerinde rastlanan köğ telaffuzu Ermeniceden bir alıntıyı da düşündürür. dere koyağı.yükseltmek " götürkov[mak Tü [Uy viii+] koğ-2 kovalamak. çukur. takip etmek * Karş Tü koğ-1/kow.oymak. a.~ HAvr *gwou-inek. sığır) + İng boy oğlan " biftek.ekiyle. koşuştur-. Yus xiv] köy/küy . sığır (~ Ger *kö(u). içini boşaltmak " kof kovboy [Cumh 1928] ~ İng cowboy 1. Amerikan sığır çobanı. binyılda Hindistan'dan ithal edilmiştir. İki anlam arasında ilişki kurmak güçtür.kotlet côte kaburga " kot1 [ARasim 1897-99] ~ Fr côtelette [küç. tıkıştır. 2. . kural tanımayan & İng cow inek. belboy kovuk Tü boşaltmak " kof kovuştur[mak [ xi] kowuk içi boşaltılmış yer.a.(boşaltmak. dip < Tü * koy fi [Aş. koy köy Tü [Uy viii+] koy1 1.a.). Erm küġ/köġ (a. kucak. koyun. seki.fiillerinde rastlanan frequentatif-iştir. pamuk MÖ 3. Farsça ve Ermenice biçimlerin nihai kaynağı belirsizdir. ~? Akad kitum keten " keten * Keten ipliği Ortadoğu ve Mısır'da en eski devirden beri üretilirken. oymak).içini YT [TDK 1955] kovalamak. başıbozuk. oyuk < Tü *kaP-/*koP. takip etmek < Tü kov-" kov- * Atıştır-. kova kovan Tü <Tü [ xi] kowğa su taşıma aracı [Kıp xiv] kowan arı kovanı < Tü *kaP-/*koP. < İng to cut kesmek kötü kötümser Tü YT [ 183+] kotr ~ Fr cotre küçük yelkenli tekne ~ İng [ xi] köti fena [Fel 1942] bedbin <Tükötümse-[1935YT] kötüye yormak " kötü < Tü kötürüm Tü [ xi] kötrüm üzerinde oturulan kerevet. * Karş. [MŞ xiv] yatalak kötür. izini sürmek. [TS xv xv] köğ ~ Fa küy a. 2.] pirzola < Fr ~ Fr coton pamuk ~ Ar koton [Bah 1924] quTn/quTun/quTTan a.oymak. içini boşaltmak " kof < Tü *kaP-/*koP. kotra cutter a. a.

hemşehri" kozmos. * Geçişli (transitif) fiil yapan 5/t > y ekiyle. çeki düzen vermek. denizci" kozmos. koyun 1 Tü [ viii] koy/koyñ1 a. donanım.]. göyünmek [ xi] köz2 yanan kömür.koymak. pamuk kozası < Sans kuskucaklamak. bırakmak " * Anlam ilişkisi için karş. kucak koz (ceviz oyunundan ma'huzdur) köz Tü [Kut xi] ceviz.biçimi de korunmuştur. 2. donatmak. [KT 187+] kâğıd vesaire oyunlarında alıcı kâğıd ~ Fa gawz/göz ceviz ~ OFa göz a. politik kozmos [DTC 1943] alem ~EYun kósmos 1. düzen. yy'dan itibaren kaybolurken. navigasyon kozmopolit [Aİhsan1891] ~Frcosmopolite çokuluslu veya uluslarüstü ~ EYun kosmopolites dünya vatandaşı # Philon.)" ceviz < Tü köy. a. 15. güzelleştirmek . çizim " kozmos. 45) & EYun kósmos evren + EYun polites vatandaş. a. dünya < EYun kosmeö düzenlemek. Türkçede açık heceli fiil köklerinin büyük çoğunluğu 8. +graf kozmonot [ 196+] (~ İng cosmonaut) ~ Rus kosmonávt Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad & EYun kósmos evren + EYun naütes gemici. çeki düzen vermek. (= Aram gawzâ a. İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y. Türkiye Türkçesinde ko. indirmek.indirmek. Lat ponere (koymak) < po (aşağı). koymak.yanmak. derin < Tü ko5. koyu koyTü [Uy viii+] kodı/kodığ aşağı. bırakmak.MS y. çam kozalağı ~ Fa kozmetik [188+] ~Frcosmetique görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf. içine almak kozalak ğözak pamuk kozası" koza [ xvi] kozak pamuk kozası. güzellik müstahzarı [ad] ~ EYun kosmetikós < EYun kosmeö düzenlemek.Fr cosmographie yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı & EYun kósmos evren + EYun grafé yazım. a.koy[mak terketmek " ko- Tü [Uy viii+] ko5-/kot- < Tü ko. kor koza [ xiv] kozak pamuk veya ceviz kozası ~ Fa ğöza/ğözak pamuk kozası. alem. Ar wad?aca (koymak) = d?acat (aşağı olma). ipek böceği kozası ~ Sans kösa meyve veya ceviz kabuğu. güzelleştirmek " kozmos kozmografi/kozmografya [AMithat 1885] kozmografya . (küçükbaş hayvan) koyun2 " koy Tü [Uy viii+] koyñ2 koltuk altı.

meydana getirmek kreatif Lat creare. ~ HAvr *krss-no. itibar. kırık " kramp ~ Fr crampon kabara.doğurmak.yaratmak " kreasyon kredi [ xx/c] ~ Fr créatif yaratıcı ~ Lat creativus a. güven. (güvene dayanarak) borç verme ~ Lat creditum emanet < Lat credere. [ARasim 1897-99] . kırmak " kramp krater çukuru ~ EYun krater kâse kravat öz Croate Hırvat [ 192+] ~ İng crank shaft mekanikte dik ~ Fr cratère ~ Lat crater kâse. yy sonlarında Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir. kıvırma ~ Ger *kri(m)pjan bükme / Ger *kra(m)paz çengel. yaratış < Lat creare. Şarlman (hd. [ xx/a] cildi yumuşatmak için kullanılan ~ Fr crème 1. kıvrık şey krampon [Bah 1924] kafalı çivi ~ Frk *krampo bükük. çatlamak [ xx/c] ~ İng cracker çıtır < İng to crack [onom.emanet etmek. erkek kramp [ xx/b] ~ Fr crampe ani sancı.* Yunanca sözcüğün ikinci anlamı Pythagoras'ın felsefe ekolü (MÖ 6. inanmak * 19. yuvarlak kraniyum [ xx/c] ~ Lat cranium kafa.a. < [ xix] kredito/kredi borç verme. 2. bir yüzme stili ~ Fr création kreasyon [Hay 1959 195+] modada tasarım yaratma. kredibilite kredi krem merhem. 768-814) < Ger karlaz adam.İt credito / Fr crédit 1. a. pomat [ xx/b] ~ Fr credibilité inanılırlık. inanç. creat. kravl [ xx/b] ~ İng crawl sürünme. kaymak. sancı ile katılma ~ Frk *kramp bükme. kraker çıtırdamak.] kral [Env xv] Balkan hükümdarlarının ünvanı ~ Sırp kral hükümdar < öz Carolus Frank kralı Karl. credit. kafatası ~ EYun kránion a. yanardağ [ARasim 1897-99] ~ Fr cravate boyunbağı < * 30 Yıl Savaşları (1618-1648) döneminde Fransız ordusundaki Hırvat paralı askerlerin giydiği boyunbağından. yy) etkisiyle yaygınlaşmıştır. creat. açık bej rengi ~ OLat crama ~ Kelt .< HAvr *ker-1 kafatası. güvenilirlik" [ARasim 1897-99] . 2. güvenmek. boynuz " ser krank şaft [ML xx/c] açılı aks < Eİng crincan bükmek.

suçlama. çocuk bakımevi ~ Frk *kripja beşik ~ Ger *kri(m)pja " kramp kreşendo [ xx/a] ~ İt crescendo müzikte yükselen volüm < İt crescere büyümek. [ xx/a] saçta kızartılmış ince hamur . Fr cru. yargılamak " kritik . artmak. İng crisp (kıtır). doğa bilimci & EYun kréas.a. kraker " kraker kriko baklası [ xx/b] [ xx/a] [ xx/b] gratuvar yazı silme çakısı ~ Fr grattoir ~ İng cricket sopalarla oynanan bir oyun ~ Hol [ xx/b] ~ Fr cric-crac [onom. krema krem [ xix] ~ İt crema süt kaymağı ~ Fr crème a. Reichenbach. cürüm ~ HAvr *krei. hayvan yemliği.a. bir kreş [ xx/b] ~ Fr crèche 1.çiğ et ) + EYun sözö.iyiyi kötüden ayırmak. cürüm işleyen. itham.korumak.et (~ HAvr *kreus. beşik. yükselmek ~ Lat crescere. a. 2. krepdöşin tür kumaş " krep krepon [ xx/b] ~ Fr crépon bir tür gofre kâğıt" krep [Bah 1924] ~ Fr crêpe de Chine Çin krepi.a. " kruasan kretuar kazıyıcı < Fr gratter kazımak " greyder kriket kricke ucu çengelli sopa. sot. < HAvr *ker-4 ateş " karbon kreozot [ xix] ~ Fr créosote çürümeye karşı kullanılan bir kimyasal madde ~ Alm kreosot ^ 1832 Carl Ludwig v. 2. pomat) ve İtalyancadan alınan krema (süt kaymağı) biçimleri ayrışmıştır. a. cret. esirgemek * Aynı Hintavrupa kökünden Lat crudus.* Türkçe kullanımda Fransızcadan alınan krem (merhem. " krematoryum [Bah 1924] ~ İng crematorium ölü yakma fırını . mücrim < Lat crimen. t. suça ilişkin. İng crude (çiğ).] çubuk şeklinde ~ İt cricco mekanik kaldıraç ~ EYun kríkos zincir kriminel [DTC 1943] ~ Fr criminel 1. buruşuk * Karş. krep [ARasim 1897-99] .Lat crematorium yakma yeri < Lat cremare yakmak ~ HAvr *krem. crimin. Alm. değnek krikkrak galeta.Fr crêpe bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt ~ Lat crispus kıvırcık.

krit- kriz [Bah 1924] karar. saklamak ~ HAvr *krup-yo.a. < EYun %ıysos altın ~ Akad %urasu(m) a. E Ş K Ö K E N Lİ L E R : EYun kryos : kristal Lat crusta : krut kriter [Ulus 1936] kriteryom ~ Fr critère değerlendirme ölçütü ~ Lat criterium a.Fr croquette kroki kaba çizim.< HAvr *krei. varan veya timsah krom [DK 189+] ~ Fr chrome bir element # 1797 NicolasLouis Vauquelin. çatlamak. a. saklı < EYun kryptö gizlemek. elemek. & EYun kryptós gizli + EYun grámma yazı" kripton.a.renk " krom(o)+ . %rysallid.a.< HAvr *krâu. hastalığın dönüm noktası" kriter krizalit [ML xx/c] ~ Fr chrysalide kelebeklerin orta yaşam evresi ~ EYun %rysâllis. < EYun krinö hüküm vermek. kimyacılar < EYun kryptós gizli. çiğnemek " kraker kroket ."altın kabuk".a. Fr. kimyacı (1763-1829) ~ EYun xı*öma.iyiyi kötüden ayırmak.a. itham).] [ML 1969] galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu krokodil [192+] timsah derisi EYun krokódilos büyük kertenkele. kırağı ) ~ HAvr *krus-to. ~Frcrocodile timsah~ [ xx/c] ~ Fr croquant çıtır < Fr croquer [onom.saklamak kristal [AMithat 1882] Beyoğlu'nda bir kafe adı ~ Fr cristal billur ~ EYun krystallos buz (< EYun kryos don. sınamak * Aynı kökten Lat cernere (ayırdetmek. Lat crusta (çıtır kabuk). yargılamak ~ HAvr *kri-n-yo.kripto [ML xx/c] ~ Fr crypto şifreli yazı < Fr cryptogramme a. muaheze. krizantem [Bah 1924] ~Frchrysanthèmekasımpatı~Lat chrysanthemum & EYun %ıysos altın + EYun ánthos çiçek " krizalit. yargılamak). çıtırdayan şey < HAvr *kreus. Lat crimen > İng crime (suçlama. ~ EYun kriterion a. [ARasim 1897-99] ~ Fr critique eleştiri ~ EYun kritike yargılama. buz.kabuk. antoloji krokan çıtırdamak. hüküm verme " kriter ~ Fr crise buhran ~ EYun krísis.kabuk bağlamak Karş. taslak " kraker [ResCGaz 1911] ~ Fr croquis derme çatma şey. İng. hüküm. kritik eleştirmen [ARasim 1897-99] tenkit. gram kripton [ xx/b] ~ YLat crypton/krypton kimyada bir element ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. itiraz . t.

3.çıtır < HAvr *kreus.renk kromatik [ xx/b] %römatikos a.kabuk bağlamak " kristal * Karş. renge ait ~ EYun kromozom [ xx/b] ~ Fr chromosome genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü ~ Alm chromosom "renkli madde". ^ 1888 von Waldeyer-Hartz. 2. süre kronik [REkrem<1887] ~ Fr/İng chron(o). a. karşıya geçmek < Fr croix çapraz. tığ.* Çok renkli bileşimlerinden ötürü. t. çengel. ay çöreği < Fr croître büyümek.renge ilişkin ~ Fr chromatique renkli. süreli " kron(o)+ kronoloji kronometre aleti" kron(o)+. ucu çengelli nakış iğnesi. hilal (büyüyen ay). süreli. kumarhane görevlisi < Fr croupe arka. ~ HAvr *kre-sko.a. sağrı. gelişmek ~ Lat crescere. " kramp kruasan [ xx/b] ~ Fr croissant 1.a. İng crust (kabuk).< HAvr *ker-3 a. tarihçe ~ EYun %ronikös zamana ilişkin. çarmıh ~ Lat crux. 2. büyüyen.] 1.zaman ~ EYun %ronos ~Fr chronique 1.sağrı * Aslı "oyuncuların arkasında duran yardımcı" anlamında. cruc- .a. t. krupiye [ xx/a] ~ Fr croupier "arkacı. 2. boksta kolu kıvırarak vuruş < Fr croc çengel ~ Frk *krök.a. Alm. boksta bir vuruş ~ Fr crochet [küç.a.renk " krom(o)+ ~ Fr/İng chrom(o). 2. +metre [ResCGaz1912] [İM62 187+] ~Frchronologie ~Frchronomètre zaman ölçme kros [ xx/b] ~ İng cross-country açık arazi koşusu < İng to cross çapraz gitmek. 3. kruvaze [ 187+] çapraz kesimli ceket ~ Fr croisé çapraz < Fr croiser 1 çapraz gitmek. artçı". cret. artmak. aşmak ~ Fr croiser " kruvaze kroşe [ xx/a] 1. krut [ xx/b] ekmek kabuğu ~ Fr croûte kabuk ~ Lat crusta çıtırdayan şey ~ HAvr *kru-sto. krom(o)+ (bileşiklerde) ~ EYun %röma. anatomist (18361921) & EYun %röma renk + EYun sóma madde " krom(o)+ * Renk özümseme özelliğinden ötürü.a.a. < EYun %röma. kıç ~ Frk *kruppa. kron(o)+ zaman.

kruvazör [ARasim 1897-99] ~Frcroiseur bir tür savaş gemisi < Fr croiser2 denizcilikte sahil boyu gitmek ~ Hol kruisen a. quatr-dört" kare kubbe [Aş.kucaklaşmak.a.] büyük (şey veya [ xi] kuçak a. Alm. a. kubur qabr " kabir k uc ak Tü kucaklamak.a. a.. 2. = İbr qubbah a.a. küçük. genç. < Lat quartus dörtlü.a. cruc.. sevişmek kuçu kuçu <Tü ~ Ar qubür [#qbr çoğ. İng. " kruvaze ksenofobi [ML xx/c] ~ Fr xénophobie yabancı korkusu.a.. [Kaş xi] kiçik/kiçük a. başlık ~ Ger ~ Fr coiffeur kuantum [DTC1943] ~ YLat quantum modern fizikte bir kavram ^ 1900 Max Planck. Yus xiv] ~ Ar qubbat [#qbb msd.a.] çukurlar. sevişmek küçük Tü [Or viii] kiçig ufak. bükülme kübik [ xx/a] akımına ait < Fr cube geometride küp " küp2 kübra [MMem xvi] kadın) < Ar kabir [sf. dörtte bir < Lat quatuor. mezarlar < Ar ~ Fr cubique 1. ^ 1919 ABD & EYun ksenós yabancı + EYun fóbos korku " fobi ksenon [ xx/b] ~ YLat xenon kimyada bir gaz ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. kimyacılar < EYun ksenós yabancı " ksenofobi ksilofon [ xx/b] ~ Fr/İng xylophone tahta çubuklardan oluşan bir müzik aleti ^ 1866 & EYun ksylon tahta + EYun fone ses " fon(o)+ kuaför [Hay 1959 195+] kadın berberi kadın ve erkek berberi < Fr coiffe saç kesimi ~ OLat cofea kask. küp şeklinde olan.a.[viii+ Uy] köpek çağırma nidası < Tü kuç. kübizm ~ Ar kubrâ' [#kbr sf.Aram qubbstâ a. [TS xviii] kuçak < Tü kuç. ] büyük " kebir * Kebir sıfatının dişil halidir. < İbr/Aram #qbb kavis veya kemer şeklinde olma. [CodC xiii] kiççi/kiçig a. [Kıp xiv] küçük köpek yavrusu . yabancı düşmanlığı / İng xenophobia a. < Hol kruis çapraz.a. çarmıh ~ Lat crux. f. fizikçi < Lat quantus ne kadar? nice? " kantite kuartet [Hay 1959 195+] ~ Fr quartette dört çalgıdan oluşan müzik grubu ~ İt quartetto a.] mimaride kubbe .

] bir hat uslubu < öz Küfat Irak'ta .a.şişme. E Yun kófinos (sepet) biçiminin bir Sami dilinden alınmış olma ihtimali yüksektir. takaddüm etme " kıdem kudur[mak Tü [Uy viii+] kutur. meyve. Aş xi] ~ Ar qudrat [#qdr msd. Çocuk diline ait ekspresif deyimler oldukları düşünülebilir. kutsal yer. tanrılar dokunmak" anlamında. yavru. bereket" kut Tü [ xi] kutuz < Tü * Belki "kutsallığa kavuşmak. [MŞ xiv] küv çürüme < Tü *küP.* Tü çocuk. et vb. +men1 * -men ekinin işlevi açık değildir. cüce) sözcükleri arasındaki köken ilişkisi belirsizdir.] ponza taşı veya talk ~ EYun koûfolithos bir tür hafif ve süngersi taş. gevşeme " gebe küfe ~ Ar quffat hasırdan veya ince tahtadan yapılmış büyük sepet ~ Aram qüppâ/qüpp3tâ a.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar küfı [nsb. çürüyen nesne. ~ Akad quppu/quppatu (sebze. kuşak. arınma = Akad qadâşu ritüel arınma ) kudüm resmi kişilerin önüsıra çalınan davul qudüm [#qdm msd.] önden gitme. küfeki [T S xvi xvi] küfek/küfeke/küfeki ~ Yun koufáki [küç. talk? < EYun koûfos kof. Kûfe [Neş xv] ~ Ar kuffâr [#kfr çoğ. küçümse[mek kiçi/kiçü küçük kudret iktidar " kadir1 YT [Fel 194+] küçükse. küçümen <Tü [Bah 1924] küçümencik küçücük ve sevimli şey " küçük. a. aziz olma. aziz < Ar quds 1. kucak. < Tü kudsi/kutsi ~ Ar qudsî [#qds nsb. tanrıya adanmış veya törensiz girilmeyen mekân. kutsallık. öncü olma.] kutsal. 2. küçük.delirmek ~ Ar < Tü küt rahmet. güdük ve Fa cucak.] güç. içi boşalma. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık * Yun kófa ve Ven còfa (a.hakir görmek. Kudüs kenti < Ar qadusa arınmış idi (= İbr/Aram #qdş kutsal olma. [TDK 1944] küçümse[Kut.delilik veya deli " kudurküf Tü [ xi] küwij içi kof ağaç.) biçimleri muhtemelen Türkçe veya Arapçadan alınmıştır. kudak (küçük. hafif küffar " kâfir kûfi bir kent. kuduz kutur.

a.] bir tür ~ Fa gügird yanıcı bir madde.] < Lat ~ Yun koukoubágia [onom. [ xx/b] kuka bir çocuk oynu ~ Yun koukoúli koza. siyah boya. nankörlük < Ar kafara [msd. kukla oyuncak bebek kükre[mek Tü [Men xvii] pupla ~ Yun koúkla ~? Lat pupula [Uy viii+] kökre. tamlık. kufrân] dinsiz idi. kefaret.arslan sesi çıkarmak. Hıristiyan olmayan kimse. (tanrıya) sövdü. iplik yumağı. küfürbaz + & Ar kufr + Fa bâz oynayan" küfür.a. bütünsellik (= İbr/Aram #kll tam olma. Karş. bütün. +baz Tü * Muhtemelen kumarbaz sözcüğünden benzetme yoluyla. bütünlük. bütün olma. gizleme.a. Ar kafr < Aram kaprâ (köy) sözcüğüyle muhtemel ilişki üzerinde durulmuştur. 2. Bak. sürme " alkol kuka1 [LO xix] kukulya ipek kozası. sivri başlık ~ Kelt kukumav gece kuşu kükürt OFa gögird a. kibrit.] siyaha boyanmış. İng coconut (hindistan cevizi) biçimleri Portekizceden alıntıdır. Lat paganus (1. esir. dine sövme. mükemmel olma = Akad kalâlu a. suçunu silme) köküyle ilişkisi belirsizdir. [ 187+] papaz başlığı [LO xix] [Gül xiv] ~ İt cuculetta [küç. kâfir). kul kül1 Tü Tü [ viii] kul köle. nankörlük etti * Arapça sözcüğün kafarat < #kfrl^ (örtme. küheylan ~ Ar kuHaylân [#kHl] soylu Arap atı < Ar kuHayl [küç.] a. kuğu [ viii] kuğu a. koza ~ EYun kókkos a.küfür/küfr[Aş. sürmeli < Ar kuHl antimon. bilye. küçük top şeklinde nesne ~ Lat *cocculus [küç. a. hizmetçi [Uy viii+] kül ateş artığı kül2/küll[Aş.] dinsizlik. " kokina kuka2 siyah tahtası [ 187+] hindistan cevizinin tesbih yapımında kullanılan sert ve ~ Port coco hindistan cevizi * Fr cocos. < Lat coccus tane. a. Yus xiv] ~ Ar kull [#kll msd. Yus xiv] küfr ~ Ar kufr [#kfr msd. böğürmek kukuleta cuculla kukuleta. köylü. Karş. sulphur ~ * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir.) .] tam.

bir tür hamur işi. elekten geçmek < Lat colum elek kullan[mak kullukçu külot . yuvarlak ve yassı çörek ~ OFa kulâçag a. Diğer yandan karş. +perest külçe [Yus xiv] ~ Fa kulîça/kulça yassı ve yuvarlak nesne. yaymak . tiyatroda perde arkası < Fr coulis akışkan. kula Tü [ xi] kula (= Moğ qula sarıya çalan at rengi ) kulaç Tü [Uy viii+] kulaç kol açımı mesafesi * Mahmud Kaşgari'nin kol aç etimolojisi ihtiyatla karşılanmalıdır.xiv). taç. don < Fr cul kıç ~ Ar qulb [#qlb] halka.) kule ~ Ar qullat [#qll msd. qall] yükseltti.] zirve. 2. doruk < Ar qalla [msd. kulis [Bah1924] ~Frcoulisse asansör boşluğu.[viii+ Uy] devriye dolaşmak " kolla[Bah 1924] ~ Fr culotte kısa pantalon. (usit. hizmetine koşmak < Tü kul" kul <Tü [ xvi] kollukçu/kullukçu yeniçerilerde zaptiye görevlisi < Tü kolla. çevirdi. kule [Men xvii] kulle 1. şekil. bilezik < Ar kulp [DK xiv] qalaba döndürdü. her çeşit başlık ~ OFa kulâw (= Aram kulwâ yüksek başlık. soylulara mahsus yüksek başlık.(açmak. 2. zirve. akıntı < Fr couler akmak ~ Lat colare (bir delikten) akmak. [LL 1732] kulampara aktif eşcinsel -Fağulâm kulampara parast oğlansever " gulam. sefil. kaldırdı külfet külhan gul2 ateş + Fa %ân yer. külhani (ocak işçisi > proleter. tiyatroda dekorun hızla indirilmesini sağlayan şaft.] yük. taç ) kulak Tü [ viii] kulkak/kulğak a.a. yükümlülük [Aş xiv] ~ Fa gul%ân hamam ocağı & Fa * Karş. TTü kula.Lat culus <Tü [Kıp xiv] kul edinmek. Ancak bu fiile daha eski kaynaklarda rastlanmamıştır. eğirdi" kalp2 . a. ayak takımından kimse > kaba davranışlı ve tehditkâr kimse). mekân " han1 [ xiv] ~ Ar kulfat [#klf msd. külah [Yus xiv] taç ~ Fa kulâh 1.* Karş.

kuluçka [Men xvii] koloçka/kolaçka ~ Sırp kloçka a. a. emretmek & Lat con. 2. kulunç [ xiv] ~ Ar qülanc/qülinc bağırsak ağrısı. ahırın bir bölümü ~ EYun kylisterion/kylistra "yuvarlanma yeri". yetiştirmek ~ ~ Fr culture 1. topuz ~ Ger *klumbon * Türkçe sözcüğün telaffuzu Fransızcaya uyarlanmıştır. dini töre ve törenler ~ Lat cultus işleme. dükkân = EYun kalybe kulübe.+ Lat mandare emanet etmek. görevlendirmek " kon+. bir askeri birliğin yönetimi < Lat commandare kumanda etmek. külüstür ~ Yun kylistra cambazhane. " kült kulübe [Men xvii] hücre. hücre * Yunanca ve Farsçaya bilinmeyen bir başka dilden alınmış olmalıdır. belli bir yerde toplanan sıkı ve kapalı grup. tevdi etmek. kalın sopa. terbiye. kültür [Bah 1924] 2. a. topuz. ekip biçmek " koloni * "Mezhep. ~ Fa kulba/kurba dar ve küçük oda. eğitim ~ Lat cultura a. oyun yeri. ) ~ Moğ quma [Bah 1924] ~ Fr couloir akıntı yatağı. kolik ~ EYun kölikos a. koşu kuma erkeğin ikinci karısı [TS xiv] .a. kabin. mecra < Fr couler akmak " kulis kum Tü [Uy viii+] kum (= Moğ qumaq a.kült [Bah 1924] ~ Fr culte mezhep ve ibadet usulü. ekip biçme < Lat colere. a.toprağı işlemek. tarım. cult. bir askeri .a. kültive [etm OLat cultivare toprağı işlemek " kült [ xx/b] ~ Fr cultiver terbiye etmek. hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer < EYun kylindö yuvarlanmak " silindir kulvar yolu. kumanda [183+] ~ İt commando emir. cemiyet ~ Nor klubba topak. tarikat" anlamı güncel İngilizce kullanımdan alınmıştır. [Çağ xv] kuma/guma a. manda2 kumandan [ xviii] birliği yöneten < Fr commander emretmek " kumanda ~ Fr commandant amir. toprağı ekip biçme. < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 külünk [ xiv] ~ Fa kulunk taş kırmaya yarayan kazma kulüp [KT 189+] klüp eğlenerek vakıt geçirmek ve mübahese ve mütalaa etmek üzere abonelere mahsus hususi kıraathane ~ İng club 1.

DK.kumanya [LF xvi] komanya ~ İt compagna 1. kümbet [DK. Gül xiv] dokuma. +baz [ xiv] ~ Ar qimâr/qumâr [#qmr msd. tavuk barınağı < Yun koimoúmai uyumak ~ EYun koimâö a. 2. lonca < Lat companio "ekmeğini paylaşan".İt compagnia şirket ~ OLat compania yoldaşlık. 2. a.] [MMem xvi] kumbâr humbara. höyük ~ Aram qubbstâ [#qbb] kubbe " kubbe küme [BK 1799] buğday veya diğer nesne yığını ~ Ar kümat yığın ~ EYun kyma. bez ~ Aram qümîsâ [#qms] gömlek kumbara parçalarıyla doldurulmuş demir top ~ Ar qumâş [#qmş msd. & Alm grund yer + Alm birne . < EYun *kyö şişmek. kabarmak. ~ Lat cucuma su kabı" güğüm kumpanya ~ Ar qumqumat [#qmqm msd.pergel. akümüle.a. t. Env xiv] tümsek. tezgâh compasso pergel & Lat con.] sızladı kumkuma2 testi ~ Aram qumqumâ a. a. Anlam ilişkisi için karş. kumkuma1 ve şikayet eden kimse < Ar qamqama [onom. İng cemetery (mezarlık) < EYun koimeterion (uyuma yeri). a. pas2 kumpir yenen patates armut ~İt [ 198+] fırında pişirilerek çeşitli katkı maddeleriyle ~ Bul/Sırp krumpír patates ~ Alm grundbirne "yer armudu".beraber + Lat panis ekmek " kon+. kümülatif.beraber + Lat passo adım " kon+. pane kumpas [xix]kompas1. tertip. kümüle.içi boşalmak EŞKÖKENLİLER: EYun kyma : küme Lat cumulus : akü. [LO 187+] kompanya şirket manasına.] talih oyunu ~ Fa qimâr bâz kumar oynayan & Ar kumaş [Yus. gemi erzakının saklandığı depo.] sızlayan ~ Ar qumqum/qumqumat bir tür su kabı.a. ~ Yun *koimási * Karş. Tü tünek (geceleme yeri). top gibi olmak ~ HAvr *keus.a. yoldaş & Lat con. içi barut ve metal ~ Fa %umbara küçük küp " humbara ~ Fa/OFa gunbad kubbe. istimali abestir . kümülüs kümes [DK xv] tavuk kümesi uyuma yeri. gemi erzakı ~? Lat compania "birlikte ekmek yeme" " kumpanya kumar kumarbaz qimâr + Fa bâz " kumar.

Fr pomme de terre ("yer elması". ~ EYun kontós sırık. biriktirmek ~ Lat kümülüs [ 196+] bir bulut cinsi ~ Lat cumulus küme.kurmak. kumru < Ar qamar ay " kamer kumsal <Tü [Men xvii] kumluk yer Tü konur kestane rengi (= Moğ ~ Ar qumny [#qmr nsb.şişmek. kümülatif cumuler yığmak. inşa etmek ~ İt condura kunduz [Uy viii+] kunduz = Fa qunduz akarsularda yaşayan bir memeli.] bir tür < Tü kum " kum * Dil Devrimi öncesinde -sel/-sal ekiyle yapılmış olduğu sanılan Türkçe iki kelimeden biridir. sürü. kunduz ~ Sans kanTakasrehî kirpi & Sans kanTaka diken + Sans sreni dizi. oyulmuş (< Fa kandan kazmak. fabrikasyon [esk. kumul YT [TDK 1944] kum yığını <Tükum"kum * Ada eklenen -ul ekinin işlevi muammadır. biriktirmek " kümüle kümüle [etm cumulare " kümülüs [ML xx/c] [ xx/c] ~ Fr cumulatif biriken < Fr ~ Fr cumuler yığmak. kabarmak " küme kundak1 küçük top ~ Fa/OFa gund/kund küre.* Sokak yiyeceği olarak katkılı patates Türkiye'ye 1980’lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından tanıtıldı. kabarmış şey < HAvr *keus. 2. yy başlarında Avusturyalılar tarafından getirildi.a.] kundak2 [Men xvii] kondak dipçik ~ Yun kontáki 1. top " kundak1 kündekâri ~ Fa kanda kârı ağaç üstüne oyma işi & Fa kanda kazılmış. Karş. sopa. oymak ) + Fa kârı işçilik " hendek. bomba [ xviii] kav ve kükürtlü maddelerden oluşan patlayıcı ~ Fa gandak kükürt. yığın ~ HAvr *ku-m-o küme. patates). Çağ xiv] bebek sargısı ~ Fa gundak [küç. top [Kıp. kâr kundura [Arg xvi] kondura ev ayakkabısı imalat. sap. Balkan ülkelerine patates 19. kükürt < Sans gandhá koku künde ~ Fa kunda iri ve kalın ağaç. dipçik. barut ~ Sans gandhaka "kokan". doru ) kumru [Men xvii] beyaz güvercin. Karş. tomruk ~ OFa kundag tomruk < OFa kund/gund yuvarlak nesne. çokluk . kumral <Tü [ xiv] açık kahverengi saç rengi qonğur deve tüyü rengi. rulo şeklinde evrak ~ OYun kóntaks a. condit. UYSAL.] < Lat condere. kargı kundak3 cihaz.

~ Akad gubbu a. a. tavşan deliği. san.) Aramcadan alıntıdır. küp2/küb [ xx/b] EYun kybos oyun zarı.Yun koupastí kürek dayama yeri < Yun koupí kürek ~ EYun köpe a. iskambilde bir renk ~ OLat cuppa saplı büyük bardak * Lat cupa (varil. ~ Ar kunyat [#knw/kny msd. künk [Env xv] toprak boru. küp1 [Uy viii+] küb sıvı şeyleri saklamak için toprak kap. .a. tavşan. lağım ~ İt cunicolo istihkâm amaçlı dar tünel.). yeraltı geçidi kunt kaba saba. eğitme * Sözcük David Carradine'ın başrolü oynadığı Amerikan TV dizisi Kung Fu (1972-75) sayesinde popülerlik kazandı. İng cup (büyük bardak) Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır.a. künefe [ML 1969] künafe tel kadayıfı < Ar kanafa kanadı altına aldı. * Diğer yandan karş. fıçı) ile ilişkisi belirsizdir. Ar cubb (a. kup [ xx/b] ~ Fr coupe kesim < Fr couper kesmek < OLat colpus darbe.< HAvr *kel-1 kırmak. kılıç vuruşu (= EYun kólafos darbe ) ~ HAvr *kols-bho. kupa [Men xvii] kopa büyük bardak. kör (bıçak). sağlam künye soyadı [DK xiv] [ xiv] künyet ~ Fa kund keskin olmayan. koparmak). lağım ~ Lat cuniculus 1. toprağa gömülen su veya şarap küpü = Aram gubb a. 2.] ~ İng kung kungfu [ 197+] bir Uzakdoğu dövüş sanatı fu Çin döğüş sanatlarının genel adı ~ Çin göngfu beceri kazanma.* Ar qunfu5 (kirpi) Hint dillerinden alınmış olmalıdır.a. kesmek * Aynı kökten Lat gladius (kılıç). kucakladı" kenef ~ Ar kunâfat [#knf msd. küpe küpeşte Tü [ xi] küpe kulağa tekılan ziynet [LF xvi] güvertenin kenarındaki tahta siperlik . Sans kumbhá (a. kalın. kare prizması ~ Sam " kâbe ~ Fr cube kare prizması ~ Lat cubus a. EYun klâo (kırmak.] lakap.Fa küp sarnıç. 2. [ARasim 1897-99] iskambilde bir renk.a. çömlek . saplı büyük bardak. a. [Cumh 1932] sporda ödül olarak verilen bardak ~ İt coppa 1.

düzenlemek kura [ xiv] ~ Ar qurcat^ [#qrc msd. (yüksek sele) okuma. 2.] un.] yabancı. egzotik " garip kurak kural Tü YT [Uy viii+] kurğak toprak. kâğıt para birimi . kuru yer < Tü kurığ kuru " kuru[ 193+] meclis. seyir. curs.a. [ xi] kurğak kuru şey. ufak şey. döviz fiyatı ~ Fr cours 1.koşmak ) + Lat air hava " kur. islamın kutsal kitabı < Ar qara'a okudu " kıraat kur[mak Tü [Uy viii+] kur. ~ Karib Orta Amerika yerli dillerinden.a.koşmak ~ HAvr *krs. ~ Lat cursus koşu < Lat currere. kür ilgilenme. akım.kupon bölümü. çadır kurmak. 2. gözkulak olma [ xx/a] ~ Fr cure tedavi ~ Lat cura dikkat. kurabiye ~ Ar ġuraybat [#ġrb f. -al ekinin işlevi açık değildir. kaygı. kesme < Fr couper kesmek " kup kur [AMithat 1877] kur etmek 1. 3. arya kürar [ML xx/c] uçlarında kullandığı zehir ~ İsp curaré a. tuhaf.] bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu < Ar qarc su kabağı kurabiye [ xvi] ğurabiye 1." kur- * Dil Devriminin ilk yıllarında benimsenen birinci anlam için bak. [ xx/b] 2.] küçük garip şey < Ar ğarîb [sf." kur- kurander [ xx/a] ~ Fr courant d'air hava akımı & Fr courant koşan şey. kadına ilgisini belirtecek şekilde davranmak. şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı < Ar ġurayb [küç.] 1. kuram YT [CepK 1935] bünye. [CepK 1935] kaide < Tü kur. 2.germek. 2.a. [ xx/b] kesilmiş kumaş parçası kupür [ARasim 1897-99] tahvilin temettü almak için kesilen ~ Fr coupon kesilen sey < Fr couper kesmek " kup [ 192+] 1. * İng course biçimi Fransızcadan alınmıştır. gidiş. kurultay. curs. gazeteden kesilen parça. rota. süreç.a.Fr coupure kesim. eğitim programı. akım (< Fr courir koşmak ~ Lat currere. a.< HAvr *kers. kur'an [Kut xi] ~ Ar qur'ân [#qr' msd. ~ Fr curare Güney Amerika yerlilerinin ok . [Fel 194+] nazariye < Tü kur. kurul.

gözkulak olmak " kür kurbağa Tü [Oğ xi] kurbaka a. karıştırmak.kuşatmak.] kaşıma sesi " kırt < Tü kurç/ kürdan [ARasim 1897-99] ~ Fr cure-dent "diş temizler".] tanrıya sunulan adak ~ İbr/Aram qurbân a. sığınak (< Moğ qorı. [Fel 194+] spekülasyon < Tü kur. yakın olmak.= Tü küri. yaklaşma. özen göstermek. demir fırını kürek Tü Ha] " küre[ xi] kürgek 1. 2. < İbr/Aram #qrb 1.a. yanaştı (= Aram qsreb a.] top ~ Ar küre2 [CodC xiii] maden ocağı. kayık küreği < Tü *kürge. hapsetmek. adak sunma " kurbet * #qrb kökü Sami dillerinde ortak olmakla birlikte.] kaşıma sesi " kırt küre[mek küre1 Tü < Tü kurda. ) + Lat dent diş " kür kurdele kumaş şeridi < İt corda ip. ~ Lat curator bir işe gözkulak olan kimse < Lat curare bakmak. diş temizleme çıtası & Fr curer ihtimam göstermek. hediye verme. akrabalık < Ar qariba yakın idi. kurbet [ xiv] ~ Ar qurbat [#qrb msd. kapamak. 2. temizlemek (~ Lat curare a. *Kurubağa (kara kurbağası) ihtimali üzerinde durulmuştur.önekinin anlamı belirsizdir. demir eritme düzeneği. kurcalamak < Tü [ xi] küri.a. ittifak etmek ) kurcala[mak <onom [TS xvi xvi] kurca.a. hediye" anlamı İbraniceye mahsustur. toprak küreği. şerit" kordon [ARasim 1897-99] kordela ~ İt cordola dar kurdeşen <onom *kurdaşan kurt/kırt [onom. tahriş etmek kırç [onom.a. yakın olma. hisar = Moğ qorğa(n) kale.toprağı kazmak [ xiv] kürre ~ Ar kurrat [#krw msd. engellemek)" korukurgu YT [CepK 1935] taammüd." kur- . yaklaştı. "adak.kaşımak.[xi kurgan Tü? [Uy viii+] kurğan kale. yasaklamak.[xiv-xvi TS] kaşımak.] yakınlık. hisar. a.küratör [ xx/c] ~ Fr curateur sergi yöneticisi / İng curator a. < Tü baka [xi] kurbağa * Kur. özellikle demir madeni kürat [#kwr msd. = Akad qerebu yaklaşmak.] körük. kurban [CodC xiii] ~ Ar qurbân [#qrb msd.

cour (divan. [Oğ xi] korşun/koşun . çember < HAvr *(s)ker-3 kıvırmak.Aram kursîyâ taht ~ Akad kussü a. heyet" kurul * Karş. Aş xi] kürsi .a.halka. makam sandalyesi [Kaş xi] koruğjın a. halka yapmak " ring kurs1 [ 192+] ~ İng course 1. Seaborg. süreç.EYun krouneíon a. Ar qurnat (dışbükey köşe.a. kurna [Men xvii] kurna hamam yalağı .a. Moğ qorğuljın (a. .a. Albert Ghiorso. avlu). Bilinmeyen bir Asya dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. ~ EYun korönis a. Fr corps (heyet). [ xi] kuruğsak kürsü [Kut. kurt Tü [Uy. mimaride kemerin sivri ucu) ile birleştirilemez. James. kurnaz <Tü [Men xvii] < Tü kurun. Oğ viii+] kurt tırtıl. eğitim ve öğrenim programı ~ Lat cursus koşu " kur kurs2 kursak Tü [ xiv] ~ Ar qurS [#qrS msd. böri (kurt) sözcüğüne ilişkin bir tabudan kaynaklanmış olması muhtemeldir. tepsi. Erm ku?n (hamam kurnası) biçimleri muhtemelen Yunancadan alınmıştır. Ralph A. 2. mide.küriyum [ xx/b] ~ YLat curium radyoaktif bir element # 1944 Glenn T..a. Amer. ~ HAvr *kor-öno. fizikçiler < öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) kürk Tü [ xi] kürk hayvan postu * Fa gurk (kurt) sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. kurmay YT [CepK 1935] erkânı harbiye < Tükur [1935 YT] divan. musluk ~ Yun krouniá yalak * Aram gurna. disk [Uy viii+] koğursak kuş kursağı. akım. seyir. kuron [ xx/a] taç şeklinde diş protezi ~ Fr couronne taç ~ Lat corona a.] daire. Tü kurmak fiiliyle ilişkilendirilmesi keyfidir. [EvÇ xvii] kurğuşum/kurşum * Karş.) Aramca kökenlidir. [Oğ xi] köpekgillerden yırtıcı hayvan * Oğuzcaya özgü olan ikinci anlamın. rota.a. Ar curnat (a. kurşun Tü? ~ Ar kursı taht. Kaş.). ~ EYun krounós çeşme.kendi kendine kurmak " kur- * -az ekinin mahiyeti açık değildir. larva.a.

sesinin türeyişi açıklanmaya muhtaçtır. 'tahta kurusu' deyiminde ~ Yun koriós tahta kurusu ~ * Türkçe kuru ile ilgisi yoktur. kurut Tü [Uy viii+] kur(ı)t süzülerek kurutulmuş yoğurt veya çökelek < Tü kurı. a. < Tü kurı. birikmek.a." kuruTü *kağurı.a.a.a. EYun koríannon ("tahtakurusu otu". Karş. is [CepK 1935] tesis. temizlemek " kür kurtar[mak Tü [Uy viii+] kutğar-/kurtğar." kuru- . bir araya gelmek (= Tü kura.kürtaj [ xx/b] çocuk aldırma ~ Fr curetage bıçakla kazıyarak temizleme şeklinde cerrahi müdahale < Fr curetter cerrahide yara temizleme bıçağı < Fr curer tedavi etmek. [Kıp xiv] kutğar-/kurtar-< Tü küt baht.yanmak.a. [LO ] ğuruş 120 akçelik gümüş sikke ~ Alm grosch bir altın solidus'a (ve 12 gümüş denarius'a) eşdeğer olan kalın gümüş sikke ~ OLat (denarius) grossus "kalın denarius" " gres kurus E Yun kóris a.[viii+ Uy] a.toplanmak " kurul * Türk Derneği bünyesinde 1908-1910'da ortaya atılan ilk Yeni Türkçe kelimelerdendir. uğur" kut * Karş. meclis ~ Moğ qural toplantı. [CepK 1935] kurultay .Moğ quralta toplantı.(kurumak) < k?ağuray (kuru) < k?ağur. [Uy viii+] kürı. * k?ura. Moğ k?ağurayda. meclis < Moğ quratoplanmak. kavrulmak " <Tükut baht.< Tü *kâ-/*kağ. kurtul[mak kuru kuru[mak kav1 Tü Tü Tü [Uyviii+]kurtul-/kutrul-a. kurultay YT [1910] kurıltay büyük meclis." kuru< Tü kur-" kur- kuruş [Men xvii] ğroş/ğoroş gümüş Avusturya thaler'i veya altın florine Osmanlı ülkesinde verilen ad.a. kongre. meclis < Moğ qura. kurul YT [CepK 1935] kongre.. kurum1 kurum2 Tü YT [Kaş xi] kurum/kurun baca tortusu. kişniş) > İng coriander. [ xi] kurığ a. kıvanç " kut * -r.(kavurmak).fiili Uygurca ve Moğolcada mevcut ise de k?ural biçimi Moğolcadır. uğur. a. müessese < Tü kurı.

[ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir. kuşanmak " kuşankuşan[mak Tü [Uy viii+] kurşan< Tü kur [viii+ Uy] kuşak. [U yv ii i+ ]k us -a . ürküntü. tabaka < Fr coucher yatırmak. DK xiv] kurşak/kuşak kurşa. < Fr courir koşmak " kur kuş k us [m ak küs[mek Tü Tü Tü [viii]kuşa. tabaka " kuşe kuşku <Tü [ xx/b] tren yatağı ~ Fr couchette [küç. yünden dokunan çadır kuşağı. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir. " gü+ ~ Fa guşâyiş açıklık < Fa guşadan. vesvese. kuşan-. lokal kuşet < Fr couche yatak.a. ürküntü. wişâ.] kırptı .darılmak < Tü kuşak Tü [ xi] kurşağ kemer. vesvese. kırpık hamurdan yapılan bir yemek < Ar qaSqaSa [onom.a. [İdr.köz karıştırmak < Tü köz"köz kuskus [LO xix] ~ Ar quSqüS [#qSqS] Mağrip ülkelerine özgü. guşâ- < Tü kurşa. [Oğ xi] küs.[viii+ Uy] kuşak bağlamak.a .+ Lat locare yatırmak " kon+. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir.] küçük yatak [TS xiv-xix] tedirginlik. küskü Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze.a. ulak. uçkur küşayiş açmak ~ OFa wişâdan. küskü kuşku Tü <Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. sarınmak kuşe [ xx/a] ~ Fr (papier) couché "tabakalı kâğıt". yatmak ~ Lat collocare yere yatırmak & Lat con.a. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir. kemer EŞKÖKENLİLER: Tü kur : kuşak.kemer bağlamak. posta tatarı / Fr courrier a.kurye [LO xix] kuriyer ~ İt corriere koşucu.köz karıştırmak < Tü köz"köz [TS xiv-xix] tedirginlik. cila tabakasıyla kaplı kâğıt < Fr couche yatak.

a.a. posası küstah [Aş xiv] güstâ%hık ~ Fa gustâ% kendinden emin. kutup/kutb~ Ar quTb [#qTb msd. talih. cesur) Orta Farsçadan alınmıştır. küt1 [Men xvii] kötürüm. yetersiz kaldı. direnen ) " gü+ * Erm vstah (kendinden emin. eksen. 2. taksir küsur kesir " kesir ~ Ar kusur [#ksr çoğ. kısalttı. kutu [MŞ xiv] kutı kap. [LO xix] sivri olmayan küt2. kuşluk [Oğ xi] kuşluk öğleden önceki zaman * Kuş sözcüğüyle ilişkisi açık değildir.] 1. Moğ k?utuğ (a. yy'da Fransızca üzerinden veya doğrudan Tunus-Cezayir'den alınmış olabilir. 2.] kırıklar. tas.a. 2. kalın ağaç gövdesi. cesur.ayrı duran. qaTb] 1. küspe ~ Fa kusba susamın