P. 1
Halis-Calman ESermaye

Halis-Calman ESermaye

|Views: 83|Likes:
Yayınlayan: mim655

More info:

Published by: mim655 on Feb 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2011

pdf

text

original

Aile Şirketlerinde Entelektüel Sermaye Açısından Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

MUHSİN HALİS İSKENDER ÇALMAN

ÖZET Örgütsel bilgi, sürdürülebilir rekabetin önemli bir unsurudur. Bu nedenle bilginin kuramsallaştırılması faaliyeti olarak kabul edilen Entellektüel Sermaye (ES) hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar cazibesini korumaktadır. Entellektüel Sermayeye ilişkin yazın incelendiğinde onun çok sayıda disiplinin oluşturduğu bir mozaik olduğu görülmektedir. Muhasebeciler, bilgi teknolojisi uzmanları, sosyologlar, psikologlar, insan kaynakları yöneticileri ve eğitimciler farklı bakış açılarıyla ES’yi değerlendirmektedirler. Muhasebeciler ES’nin bilançoda nasıl ifade edileceğini, Bilgi teknolojisi uzmanları, onu bilgi sistemlerine nasıl kodlayacaklarını araştırtmaktadırlar. Sosyologlar bir güç olarak ES’nin dengeleyiciliğini açıklamaya çalışmaktadırlar. Psikologlar ES ile ilgili gelişimi zihinsel süreçlere dayandırmak istemektedirler. İnsan kaynakları yöneticileri entelektüel sermaye konusunda yatırımın karlılığını (ROI) hesaplamak istemektedirler. Eğitim ve geliştirme çalışanları entelektüel sermayeyi kurma ve ölçme konusunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu çalışmada yönetim disiplinlerinin farklı alanlarından derlenen anlaşılır bir literatür taramasıyla birlikte, şirketlerin Bilgi Yönetimi uygulamaları çerçevesinde ES’nin değerlendirilmesine ilişkin bir saha araştırması ve sonuçları sunulacaktır. I.GİRİŞ Yönetim bilimci akademisyenlerin, teori geliştirme ve geliştirdikleri teorileri uygulama ve öğretme gibi iki önemli amaçları vardır. Bunun bir sonucu olarak mevcut yönetim bilgilerinin ve araştırılmakta olan değişimlerin yeni nesil yöneticilere nasıl aktarılacağı kaygısını taşımaktadırlar. Bu çerçevede yeni araştırmalar yapma ve hatta önceki çalışmalardan yeni fikirler çıkarma çabaları da buna eklenmekte, ilave olarak denenmiş olanı kavramsallaştırmak gibi bir sorumluluk da üstlenmektedirler. Bilginin kavramsallaştırılması konusunda akademisyenlerin olumlu katkılarının var olup olmadığı konusundaki tartışmalar yüzyıllardır sürse de, akademisyenler kullanılabilir bilgileri kavramsallaştırarak onu yeni nesillere bilimsel nosyonlarla sunmalıdırlar. Öğrenmenin maliyetinin yükselmesi, alternatiflerin artması ile bilgi talebinde bulunanların harcamalarına dikkat ettikleri görülmektedir. Bir çok eğitimin artık maliyet değil bir yatırım olduğu konusundaki görüş yaygınlığını artırarak devam etmektedir. Bilginin bir değer olarak artık bilançolarda yer alması ve bilgi temelli katma değerin ölçülebileceğine yönelik ciddi iddialar akademik alanda olduğu kadar uygulama alanında da önemsenmektedir. Bu rekabet artırıcı yeni trendin adı entellektüel sermayedir. Akademisyenlerin de iddialı bir şekilde bu kavram üzerinde çalışmaları bundandır. Ancak henüz yeni ve daha önce söylenmemiş olan bu kavramın teorik çerçevesi kesin hatlarla belirlenmiş değildir (Bontis, 1999:272). Günümüzde sıkça sorulan sorulardan biri entellektüel sermayenin hangi alanlarda katma değer yaratacağıdır. Bu soruya cevap olarak değişik bir perspektifler kullanılabilir. Birincisi, Entellektüel Sermaye 1990’lı yılların başında popüler ve yaygın kullanılmaktaydı (Stewart, 1991, 1994). Entellektüel Sermaye Stewart tarafından “Yeni bir tenis topu markası – hatları pek belirgin olmayan ama oldukça büyük zıplamaya yeteneğine sahip” şeklinde tanımlandı. Ancak yaygın olarak araştırılan; değişim mühendisliği, kalite çemberleri, amaçlara göre yönetim vs. gibi konuların moda kavramı çerçevesinde yarattığı tartışmalara ES kavramı da dahil oldu; çünkü bunların bir çoğu moda olmaktan öte geçemeyeceği düşünülen kavramlardı. Bu ön yargıdan dolayı yeterince ciddi çalışmalar ortaya çıkmamaktadır. Yinede ES’nin “belirsizlik” özelliği, zor problemlere çözümler bulmak için daima fırsat kollayan, daha çok uygulama ile ilgilenen bazı meraklı araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. ES alanında ilk çalışmalara bakıldığında “tanımsız ve kavranması zor” retorik bir içerik taşıdığı görülmektedir. Ancak yaratılan bilginin katma değere dönüşmesi için ölçülebilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle ES ile ilgili asıl problem ES’nin ölçümüdür. Maalesef başlangıçtaki kavramsal tartışmalar “soyut içeriğin” aslında kolay dokunulabilir “somut” boyutunun dikkatten kaçmasına ve akademisyenler için dipsiz bir kuyu gibi algılanmasına yol açmıştır. Entellektüel sermayenin yeni ekonomik boyutu da ilgiçtir. Ekonomi literatüründe kıt kaynakların nasıl yönetileceğini öğretmek zaman almaktadır. Geleneksel ekonomik model, arz ve talebin pazar fiyatını belirlediği, kıtlık varsayımlarına bağlı olarak geliştirilmiş ilkelere dayanır. Bütün yeni başlayanlara, “eğer arz düşerse

Bu arada bu önemsememe eğilimine kısmi bir istisna olarak ‘yaparak öğrenme’ konusundaki endüstriyel örgüt literatürünü gösterebiliriz (bkz. bilgi akışı ve sermaye stok’u gibi birbiri ile bağlantılı iki olguyu kapsamaktadır. düzenli ve tahmin edilebilir karakterli davranışsal kalıplar (veya kendi deyimleriyle ‘rutin’ler) olarak saklanır. Fakat yönetimle ilgili fonksiyonların yerine getirilmesinde ‘karar alma’yı kavrama önceliği. geleneksel ‘strateji’ kavramı firmanın kaynak durumu cinsinden ifade edilmektedir (Learned. Burada soru örgütlerin bu olguları rasyonel bir şekilde kullanıp kullanmadıkları ile ilgilidir. Bilgi arzı ne kadar çok olursa veya paylaşımı ne kadar çok olursa o kadar çok değer kazanır. firma farklılıklarının bulunduğunu ileri sürmektedir (Nelson. Schumpeter (1934) ise bir bütün olarak ele aldığı ekonomideki değişim sürecine dikkatini yoğunlaştırmıştır. 2. Nelson ve Winter’e göre bilgi. Penrose (1959) bu görüşü daha da ileriye taşıyarak örgüte kişisel bir sıfat kazandırarak onu hafızası olan bir varlık gibi bir çeşit ‘bilgi koruma deposu’ olarak ele aldı. 1989.fiyatlar yükselir” kuralı öğretilir. Rubin. 1982. yenileme maliyeti. Bu açık. 1986). 1990) gibi örnekleri dahil edilebilir. bütün firmaların erişimine açık olduğunu varsayarak ‘üretim fonksiyonları’ kümesi içinde etkisiz bir unsur olarak görüp bilgiden kaynaklanan performans farklarını önemsememektedirler (Nelson 1991. 1965. Bu iki görüşün birbiri içinde erimesiyle ileride ‘örgüt teorisi’nin temelini oluşturacak yeni bir ‘bilgi yönetimi’ sentezi doğmuş oluyordu. 1992). Andrews. 1959. ‘evrimci teori’ (Nelson ve Winter. insanın bilişsel kapasitesinin sınırlarının farkına varmış ve literatüre ‘sınırlı rasyonellik’ terimini sokmuştur. Yeni ürün ve faaliyetlerin ortaya çıkmasını ‘bilgi’nin tekrar tekrar ve değişik kombinasyonlar oluşturmasına bağlamaktadır. Teece 1982). Bir işletmenin ekonomik değeri işletmenin. işletmenin kuruluşundan hâlihazırdaki durumuna kadar katlandığı maliyet. Simon. işçilerin yaşadıkları deneyimleri ve ifadeye edilmemiş yeteneklerini nesnel kurallar ve formüllerle ifade etmeye çalışmıştı. koruma ve kullanma amacıyla kullandıkları stratejilerin doğası ve performans sonuçları. (Penrose. ‘Örgütsel ekonomi’ ve ‘örgüt teorisi’. gerçek ekonomiler için çok zor bir durum oluşturmaktadır. strateji sahasında son 40-50 yılda küçümsenmeyecek sayıda teori üretildi. örgütlerin. 1900’lü yılların başındaki dünyadaki tüm bilgiler 30 yılda bir iki katına çıktığını göstermektedir. 1984. Bilgi. 1996). Winter. 1991. güvenilir ek hizmetler ve dağıtım ağı da bir işletmenin görünmeyen mal varlıklarıdır. ‘bilgi yönetimi’ nde firma düzeyinde farklılıkların varlığını kabullenmekle kalmayıp.Wernerfelt. Barney 1986a. 1971). Diericks ve Cool. 1999: 275). Hall. 1984). Genelleştirilecek olursa. Tsai. neoklasik ekonominin ‘bilgi’ye yaptığı görmezden gelme muamelesi sürmektedir. firmanın ekonomik performansının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını ileri sürüldü. Ekonomi biliminin genel kabul görmüş sınırları içinde kalan ekonomistler. onun sistematik bir şekilde ele alınması muhtemelen ‘bilimsel yönetim’e dayanır. şu anki piyasa fiyatı gibi bileşenlerden oluşur. Wernerfelt. ‘entellektüel sermaye’ kuşağının sınırlarını büyük olasılıkla örgütün kolektif ‘sınırlı rasyonelliği’ tayin edecektir. Frederick Taylor (1911). Bütün firmaların. Charles Handy (1989) bir firmada sadece sahip olunan bilginin %20’sinin kullanıldığını ifade etmektedir. Bilimsel çalışmalar. Bu bağlamda entellektüel sermayenin önemini daha iyi bir gerekçe ile açıklamaya da gerek kalmamaktadır (Bontis. Bilgi Yönetimi. Daha yakın zamana kadar stratejik işletme yönetiminde görülemeyen kaynakların varlığı ve oynadığı role yeterli değer verilmiyordu. Andrews ve Guth. Rekabet avantajı ekonomik olarak analiz edildiğinde. Araştırmacılar bunu biraz daha ileriye götürerek öngörülmemeler ile 2010 yıllarında dünyadaki tüm bilgilerin 11 saatte bir iki katına çıkacağını tahmin ediyorlar. 1982. Christensen. bu farklılıkların. 1991. 1991). yüksek kalitede ürün. bilgisayarın ve bilişsel bilimin gelişmelerinden derinden etkilenen Simon’a (1945) aittir. 1973. Bu yaklaşımlara ‘genel strateji’ (Ansoff. Biraz da bu eksikliğe tepki olarak. fakat mevcut liteartürde bu önemli konu hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kalmıştır (McGrath. Rumelt. endüstrideki firmaların karlılığının nasıl belirlendiği daha açık olarak ortaya çıkacaktır. 1970 lü yıllara gelindiğinde bu rakam 7 yıla inmekte yani yedi yılda tüm bilgilerin iki katına çıkmaktadır. 1987) ve ‘öz yeterlilikler’ (Prahalad ve Hamel. Birçok teorisyen ‘stratejik analiz’in ana merkezinde endüstriyel farklılıkların değil. Fudenberg ve Tirole. Ancak bir kaynak olarak bilgi kıtlık varsayıma göre değerlendirilemez. Teece. Bir işletmenin ekonomik değeri sadece onun görünen mal varlığı kadar değildir. herhangi bir varlık elde edildiğinde katlanılan maliyet. Venkatraman ve MacMilla. ‘firmanın kaynak tabanlı incelenmesi’. yenilenmek için bilgiyi geliştirme. piyasanın . Barnard (1938) ise yönetim sürecinde ‘davranışçı bilgi’ yi de hesaba katarak bilimsel yönetimin ufuklarını genişletti. Bugün. üretimin maliyet yapılarını bütün yönleriyle belirleyerek bilgiyi. Geleneksel sermaye girdileri fiziksel mekan ve para olanakları ile sınırlı iken. 1969. Nelson ve Winter gibi evrimci teorisyenler (1982) de firmayı bilgilerin depolandığı ve saklandığı bir kasa olarak yorumladılar. geleneksel formal iktisadi araçlarının çoğu optimal ‘ürün piyasası’ faaliyetlerini belirlemekte kullanılırken.LİTERATÜRDE ENTELEKTÜEL SERMAYE Bilginin önemi tarihin derinliklerine kadar uzansa da. Bundan da öte. iş stratejilerinin önemli alt başlıklarından birini oluşturur.

Zımni olarak varolan ile açıkça varolan arasındaki etkileşim. Çoğu şirket yöneticisine. bazıları bürokratik kurallarda açıkça görülen. Penrose (1959). görünen kurallar belli bir zamanda yazıya geçirilmişse. dikkati sözde firmanın mutlaka kullanması gereken verilen kaynaklara değil de firmanın kaynakları tarafında servisler üzerinde olduğunu iddia etmektedir. Barney (1986 a. Polanyi’nin gizli . sahip oldukları bilginin ne kadarını kullandıkları sorulsa. gerçekten de kağıt üzerindeki değerden bazen onlarca bazen yüzlerce kat fazla olabilmektedir. 1989).1990) sayılabilir. 1996) Bilgi yönetimi teorisyenleri bilginin firmanın biricik kaynağı olduğu hususunda fikir birliğindedirler (Grant 1996). . entellektüel girdiler ve çıktıları ihmal etmektedirler. değişik zamanlardaki değişik çevre şartlarının etkileriyle oluşarak örgütte gizlenmiş kuralların toplamı olduğu söylenmiştir. Nelson ve Winter’in bu çalışmalarının en önemli noktası bu gizli ve açık bilgilerin etkileşebileceği ortamı oluşturan davranışsal kalıplar veya kendi deyimleriyle ‘örgütsel rutin’leridir. 1992) ve daha bunlar gibi gün yüzüne çıkmayı bekleyen nice kavramlar büyük bir olasılıkla sırada beklemektedirler. işletme rutinleri veya marka değeri (brand equity) gibi manevi değerler olabilir. Her ne kadar araştırmacılar keşfettikleri kavramın farklı olduğunu iddia etseler de. Nelson ve Winter (1982)in evrimsel teorisi. Firmanın kuralları ve kaynakları üzerindeki bu iç odaklanma firmanın kaynak-tabanlı bir görüşle değerlendirilmesine dayanak oluşturur. 1994). 1957). toplu yetenekler (Nohria ve Eccler. Dinamik yetenekler (Teece Pisano ve Shuen. Örgütte gizlenmiş bu çeşit bilgi formları ‘firmanın evrimsel teorisi’ ile daha iyi açıklanabilir. Bu teoriye önemli katkı yapanlar arasında Penrose (1959) ve Chandler (1977. (Penrose. en iyi şekilde. Örneğin. öz yeterlikler (Prahalad ve Hamel.b). Barney. Firmanın bilgi tabanlı görüşü. KAVRAMSAL BOYUTUYLA ENTELEKTÜEL SERMAYE “Entellektüel sermaye” kavramı. ya da.“görünmez eli” tarafından yönlendirilirken aynı sabit bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır. Neo-klasik ekonomistler bütün tarafların tam ve kusursuz olarak bilgilendirildiğini ve kaynakların tamamıyla taşınabilir mobil olduğunu varsayar. esasen ‘firma stratejisinin rekabet analizi’ne bir tepki olarak Wernerfelt (1984). ne yazık ki. biz. 1967) görüşleriyle çelişirler. Kaynak tabanlı görüş ile ilgili literatürde rahatsızlık verici ölçüde var olan kavram zenginliği aynı zamanda bu konu ile ilgili zihinsel berraklığı da olumsuz etkilemektedir (Nanda. literatüre Nelson ve Winter (1982:134)in “An Evolutionary Theory of Economic Change” tarafından sokulmuştur. Organizasyondaki bilginin ‘rutinler’ içinde saklı olduğu doğru olabilir. 1990).1986a. Bu görüş daha da ileri götürülerek. Teece (1988). patent ile korunan üretim teknikleri veya ticari sırlar gibi fiziksel. fakat evrimsel teori zamanla bu rutinlerin değişmesini veya aynen kalmasını açıklamaz. aslında diğerlerinden değer ve içerik açısından çok az farklı buluşlarını gelişen yeni tanımlar pazarına sunarak bir yatırımcı mantığıyla davranmaktadırlar. Firmanın bilgi tabanlı görüşü üretim fonksiyonun ve firmayı dinamik gelişen bilgi üretiminin ve uygulamasının kaynak tabanlı teorilerin ötesinde özerk bir yapıda olduğu anlayışı verebilir. Pisano ve Shuen. neo-klasik ekonomi geleneğinin bir kısım eksiklerini gidermesine rağmen değişen işletme çevresinin kendisiyle mantıksal bir bütünlüğü içerisinde yol açtığı sonuçları değerlendirme konusunda yetersizdir. firma için en önemli gerekçenin bilginin meydana getirilmesi ve uygulanması olarak tanımlar. çevre şartlarının bizi başka stratejik yönelimlere zorlayacağını. taklidi zor kaynaklar ve yeterlikler toplamı olarak görülebileceğini söyler. seçtikleri tercihin bir realiteye uygulandığında iktisadi olarak faydalı olup olmayacağını göz önünde bulundurmaları ve bu bireysel tercihlerin giderek örgütün rutinlerine işleyerek gelecek bireysel tercihleri şekillendirmeleri ve kısıtlamaları yönüyle evrimseldir (Nelson ve Winter 1982:134). Bileşken (combinative) yetenekler (Kogut ve Zander. Firmaya ‘kaynak tabanlı’ bakış. (Teece. görünmez varlıklar (Dierickx ve Cool. daha ileriki bir zamanda bu kuralların çok da uygun olmayabileceğini söyleyebiliriz (Bontis. bir girişimin. stratejik firma kaynakları (Barney. 1996). Mesela Ayırt Edici Yeterlik (Selznick. 1984). örgüt rutinlerinin. şirketin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak tanımlanan entellektüel sermaye.1959. örgütün genetik materyalleridir. bireylerin bilişsel kapasitelerinin sınırlı olduğu (Simon. 1986). Parasal ve maddi kaynakları kullanma konusunda kılı kırk yaran yatırımcı ve yöneticiler. Yeni çıkan bu terminolojiyi pekiştirmeye alternatif bir yol olarak işletme girdilerinin genel tanımlarıyla başlanmalı ve sonra hangi şartlarda bu kaynakların faydalı olacağı analiz edilmelidir (Nanda. Bu teorik bakış açısı iki önemli kabullenme sebebiyle bilgi olgusunu değerlendirmede yetersizdir. İşte bu iki varsayım. 1994) ve Prahalad ve Hamel (1990) tarafından geliştirilmiştir. Wernerfelt. büyük olasılıkla alınacak cevap “sadece yüzde 20” olmaktan öteye geçememektedir. 3. b. henüz gereği kadar anlaşılmış olmaktan uzaktır. firmayı bir bilgi sistemi olarak görmek. bireylerin bir konu hakkında karar verirken. 1999:278). bazıları da örgütün kültüründe zımni olarak varolan. 1991) ve bazı örtük (tacit) bilgi formlarının söze dökülmesinin imkansız olduğu (Polanyi. 1991). Örgütsel rutinler. Firmaya ‘kaynak tabanlı’ bakış.açık bilgi (tacit-explicit) ayrımı. Firmaya özel kaynaklar. Oysa.

zenginlik yaratmak üzere kullanılan entelektüel malzemedir. entelektüel sermaye unsurlarının..35)....52).366).. 1997.. • Klein ve Prusak ise..364). Bu araştırmaların çoğu aşağıdaki iki soruya cevap vermeye çalışmaktadır. • Hugh McDonald’a göre entelektüel sermaye “bir kuruluşun içinde bulunulan ve ilave avantaj yaratmada kullanılabilen bilgi.. s. bilgi sistemleri. Bu tanımların bazıları şunlardır: • Stewart. . enformasyon. • Entelektüel sermaye. telif hakları ve lisans anlaşmaları gibi maddi olmayan –soyut. insan sermayesi. s.. bir başka deyişle bir şirket içindeki insanlar tarafından bilinen ve şirkete bir rekabet üstünlüğü kazandıran şeylerin toplamı” (Stewart. • Entelektüel sermaye. patent. Çev : N.Entelektüel sermaye kavramına ilişkin farklı tanımlar yapılmıştır. bu değere ödenilmeye hazır olunan değer arasındaki fark nedir? Bu sorunun cevabı. deneyim ve enformasyonun oluşturduğu.... Elhüseyni) şeklinde tanımlamaktadır. 1999. duyumsanmayan ve görünmeyen varlıklar olarak bir işletmenin sahip Entellektüel Sermaye hakkındaki çoğu araştırma muhasebe ve finanssal boyutunu görmezden gelmektedir.. Y enilik Serm ayesi Süreç Y enilem e Ürün Y enilem e Y Y apı enilem e Teknoloji Y enilem e . 2) Özel anlamda fiziksel olmayan değeri yüksek varlıklar nelerdir? Bu soruya cevap olarak: entelektüel sermaye. 433-462) ENTELLEKTÜEL SERMAY E İnsan Serm ayesi Prof esyonel .91).. bilgi sistemleri ve çalışma şekli olarak açıklanabilen içsel yapı ve çevreyle ilişki sonucu oluşan sermayeyi kapsayan dışsal yapı ve çalışanların yeteneklerinden oluştuğunu ileri sürmektedir (Bukh ve diğ. 1) Firmaları kağıt üzerindeki değerlerden çok daha değerli kılan şey nedir? Yani bir işletmenin bilanço değeri ile..416). 2001. s. .. 2002..... s. entelektüel mülkiyet ve deneyimlerdir” (Stewart... 1997. Pazar Serm ayesi Müşteri İlişkileri Tedarikçi İlişkileri Pazar Y eterliliği Diğer ilişkiler . s. 2000. Ancak daha çok geleneksel muhasebede yer alan ve yabancı literatürde “good will” olarak ifade edilen şerefiye kavramıyla bu soruyu cevaplandırmaktadırlar. patent.varlıkların bütünü şeklinde tanımlanabilir. 1997..... 1997. Buna göre yapısal sermaye de müşteri ve örgütsel sermaye olmak üzere iki alt bölüme ayrılmakta. Ancak Bontis bu değerlendirmeye katılmamakta.37) Literatürde yaygın olarak kabul edilen görüşe göre ise (yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi). entelektüel sermaye. entelektüel sermayenin bu entelektüel varlıkları doğurduğunu öne sürmektedir. organizasyon seviyesindeki görülmeyen varlıklar oluşan şirket kültürü.. “entelektüel sermaye... Y eterlilikler Uygulam üstünlüğü a Sosyal yeterlilik Motivasyon L iderlik Örgütsel Serm aye Süreç Altyapı Kültür Y önetim . yani bilgi..... bir organizasyonun bilgi değeridir(Akpınar.. (Bontis.... 1997... telif hakları ve lisans anlaşmaları gibi maddi olmayan –soyutvarlıkları entelektüel sermayenin dışında “entelektüel varlıklar” olarak tanımlamakta. bilgi.. örgütsel sermaye de yeniden yenilik ve süreç olarak iki alt alana ayrılmaktadır (Büyükozkan... 2002.... işletmenin bilançosunda yer almayan bilgi değeridir (Brooking. Şekil-1: Entelektüel Sermaye ve Bileşenleri Bazı yazarlar entelektüel sermayenin “insan” ve “yapı” olmak üzere iki bileşenden oluştuğunu ileri sürmektedirler (Edvinsson. 2002. beceri. s.XII. olduğu kayıtlı bilgiler ve işletmedeki çalışanların bilgi... Sveiby ise.72) şeklinde tanımlamaktadır. “daha yüksek değerli bir varlık üretmek üzere harekete geçirilmiş entelektüel malzeme” (Büyüközkan.. işletmenin mevcut ve gelecekteki başarısını doğrudan etkileyen ve rakip firmalarla farkını ortaya koyan sahip olduğu bilgi. yapısal sermaye ile müşteri (ilişkisel) sermayeden meydana gelmektedir (Roos –Roos... Fakat bu değer farkı şerefiyeden daha fazladır.36) olarak değerlendirmişlerdir. beceri ve deneyimleridir (Büyüközkan.

Buna göre beşeri sermaye kavramı ile kastedilen. üretim sürecinde yer alan insanların bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan yatırımları ifade etmektedir. Sıra İnsan Serm ayesi Yapısal Sermaye İlişkisel Serm aye Tem E el sas K sam ap Param etre K d m Z rlu o la a o ğu Zeka Çalışanlar ı bağlılı ğı Rutinler İç kurum bağ sal lar Bağlantılar Dış kurum bağ sal lar Hacim Y üksek Randım an O rta Uzun öm ürlü E yüksek n Güven Kültür İtici Güçler Şekil-2: Entelektüel Sermayenin Yapısı (Bontis. telif hakkı. entelektüel sermaye unsurlarını. “deneyim” ve “yaşama ve işe karşı tutum” gibi bireysel düzeyde değerlendirilen dört faktörün bileşiminden meydana gelir. yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olarak üç başlık halinde incelenecektir. Bu belirtilen unsurlara yenileme ve gelişme sermayesi gibi unsurlar ekleyenler de bulunmaktadır. Entellektüel Sermaye olgusu üç alt alanda incelenebilir.30). Bir işletme için kendine ait bir patentin var olduğunu bilme. . ticari potansiyelde. çalışanlar. çalışanların zihnindeki sözsüz (tacit) bilgi. Bu çerçevede örgütsel öğrenmeyi. fakat entelektüel varlık entelektüel sermayenin bir çıktısı olarak görülmelidir. beceri ve hüner kazandırmak için yapılan eğitim harcamalarıdır. Bir patentin kendi başına hiçbir değer ve anlamı yoktur. “eğitim”. Sıra ENTELLEKTÜEL SERMAY E 2. s. ticaret ve hizmet sembollerini kapsar.Dzinkovski ise. Aşağıda entelektüel sermaye unsurları. onun değerini içeren bilgiye sahip olunmadıkça. İnsan sermayesinin aslı örgüt üyelerinin zekasıdır. 2001. Birçok işletme entellektüel varlıkların denetimine pek dikkat etmez. bir başka deyişle çalışanların kişisel gelişimlerine yapılacak olan yatırımın ön planda tutulmasına bağlıdır. kapsamı. İnsan sermayesinin alanı sahip olunan bilgi yoğunluğu kadardır. beceri ve davranışların toplamıdır. insanlara bilgi. entelektüel sermaye unsurlarından insan sermayesinin bir bileşenini oluşturmaktadır. İNSAN SERMAYESİ İnsan sermayesi.1.Yani beşeri sermayeden farklıdır. insan sermayesi. genel kabul gördüğü üzere. başarıda sürekliliğin sağlanması. İki kavramı birleştirmek için entellektüel sermayeyi kurumsal öğrenmenin stok ünitesi gibi kabul etmek faydalı olabilir. İnsan sermayesi buluşçuluğun ve stratejik yenilenmenin kaynağı olduğu için önemlidir. çok anlamlı değildir. rekabet avantajında ve bunun birçok yerde görülebilir ve değişik açılardan değerlendirilebilir. deneyim ve becerilerinin artırılmasına. eğitim ve öğretim programları tarafından öğretilmeye gerek duymaz. Entellektüel malların değeri. topografı hakları ve çeşitli dizayn haklarını kapsayan entellektüel malları kapsamaz ancak. 1999:433-462) 3. 1. firmadaki bilgi stoku anlamına gelen entellektüel sermaye takip eder. kurumun bilgi. Kurumsal öğrenme Chris Argyris(1992) tarafından bir firmadaki bilgi akışı olarak tanımlanmaktadır. yarı iletici (Toplayıcı). Entellektüel varlık ve entelektüel sermayen tamamen karşılıklı bir ilişki içerisindedirler. Her birinin yapısı. Bu patent. Bununla beraber entellektüel sermaye. Entellektüel sermaye. Bu ise. Beşeri sermaye. “Var Olma Nedeni”ni yansıtan yasal perspektif olarak varsayıldığında dikkate alınabilir. Daha sonra iki itici güç olarak güven ve kültürün entellektüel sermayenin gelişimi üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Bu sermayenin geliştirilmesi. işletme ve müşteriler olarak sınıflandırılmaktadır (Guthrie. parametresi ve tanımlama güçlükleri metin içerisinde açıklanacak (Bkz ŞEKİL-1). yatırımın karlılığında. İnsan sermayesi “kalıtsal mirasla gelen yetenekler”. patent.

yönetim felsefesinden . Yeni fikir ve ürünler geliştirebilme. İnsan sermayesinin özünü buluşçuluk oluşturmaktadır. buluşçuluğun kaynağı ve kavrayışın pınarı olarak kabul etmekte. İşletmelerde insan sermayesini oluşturan bilginin önemi küçümsenemez. İse alma programlarının mükemmelliği Grup tartışmalarına heyecanla katılma Personel devir hızı konusunda duyarlılık Örgütsel hafızanın önemini kavrama Çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine olanak verme Örgütsel hedeflerin ve müşteri beklentilerinin paylaşılması 3.veritabanları.35). kayıtlar ve çeşitli biçimlerdeki belgelemeye.2. kuruluşun insan sermayesi kuruluş için kalıcı katma değer üretebilsin. 1997. işletme bünyesinde bulunan insanların bilgi. entelektüel sermayeyi bir ağaca benzeterek insanları bunun yetişmesini sağlayan bitki özleri olarak betimlemektedir (Stewart. s. Örgütün öğrenme yeteneği ise yeni fikirlerle bunların kuruluş içinde genelleştirilmesi yeteneğinin bir fonksiyonudur. Çalışanlarına bir şeyi denemeyi. ama sistem zayıfsa örgütsel zeka işletmeyi amaç edindiği noktaya ulaştıramaz. Stewart. İşletmelerin içinde bulunduğu kızgın rekabet ortamı onların sahip oldukları insan sermayesini verimsiz kullanma lüksünü ortadan kaldırmaktadır. s.örgüt kültürüne ve finanssal ilişkilere kadar bütün unsurların bileşimini ifade eder. deneyim. karlı kullanabilecekleri ölçüde insan sermayesine sahip olmaktır. Çalışanların yaratıcı ve zeki olarak kabul edilmesi.toplum bağlamı yapıldığında en çarpıcı değer olduğunu söylenebilir. beceri. Eğitim. sezgi ve tutumları gibi beşeri unsurların toplamını ifade eder. başarısızlığa uğrasalar bile. işletmenin piyasa ihtiyaçlarını karşılayan örgütsel yetenekleri olmasıdır. insan sermayesi yaratıcı bir şekilde kullanılmış olur (Stewart. yetkinlikler.94). İşletmenin amaçlarına ulaşma etkinliği. tecrübe. Yeni elemanların alımında hassasiyet. yetenek. 2001.İnsanın sermaye olarak tanımlanması ilk anda duygusal bir tepki oluşumuna neden olsa da yetenekler. Çalışanlarımızın farklılığı Çalışanların yapabildiklerinin en iyisini yapmaları. Değişimcilik Yapısal sermaye.95). Buluşçuluğun temelinin bilgiye dayandığının farkındadırlar. s. Mesleki yeterlilik. Bir örgütün insan sermayesi ile öğrenmesi sinerjik bir etki yaratır. çalışanların fikirlerine önem vermeye ve iş geliştirmeye yönelik önerilerini dinlemeye bağlıdır. Üretim faktörleri içinde en anlamlı katma değer insanla sağlanabilir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelerin temel hedefi insan sermayesini verimli bir şekilde kullanmaktır. İnsanın işletme açısından önemi onun. İşletmelerin amacı. bünyelerinde bulunan insanların tümünü işin içine katmakta ve onların sahip oldukları fikirlerden maksimum düzeyde yararlanma yoluna gitmektedirler. Bu sermayeyi geliştirmek. bir örgüt olarak işletmenin sahip olduğu yöntem ve politikalar olarak kurumsallaştırılmış bilgi teknolojilerden . Bünyesinde bulunan insanların sahip oldukları bilgilerden en iyi biçimde yararlanmada işletmenin kolektif yeteneği olarak da belirtilen insan sermayesinin bileşenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Guthrie. Çalışan insanlar zeki olabilir. bütün merdivenlerin başladığı yer. Mucitlik Kabullenici ve reddedici yetenekler. Bilgi üretimine yönelik çalışmalar. Bu nedenle bir işletmede çalışan insanlar zamanlarını ve yeteneklerini büyük ölçüde yenilik getirici faaliyetlere yönelttiğinde. bireysel ya da grupsal uzmanlaşma olarak düşünüldüğünde ve insan-kültür . İnsanların yeni bilgiler edinmeleri ve bilgilerini kolektif olarak paylaşmaları bireyler ayrıldıktan sonra da öğrenme devam edecek şekilde bir süreç oluşmalıdır ki. 1997. Edvinson ise. çalışanları ve işlerin yapılışını etkileyen sistemin yapısına bağlıdır. yenilenmenin ve buluşçuluğun kaynağı olması. insan sermayesini. Birlik ve beraberlik ruhu. özel beceriler. Kendini geliştirme Girişimcilik coşkusu. İşletme yönetimi ise diğer bileşenleri ile birlikte yapısal sermayeyi meydana İNSAN SERMAYESİ . çalışanları tarafından bilinen kuralları takip ederek amaçlarına ulaşır. Bu nedenle işletmeler. Fakat insan sermayesini işletme başarısına dönüştürecek yapı işletme yönetimidir. tekrar denemeyi çok görmezler. Tablo-1: İnsan Sermayesine İlişkin Göstergeler Gerektiğinde çalışanların eğitiminin desteklenmesi Şirketin destekleyici ve rahat atmosferi Önemli yeni fikirlere açıklık. İnsan sermayesi. Güçlü yapısal sermayeye sahip olan firmalar ise destekleyici kültüre sahiptirler. Yapısal Sermaye Teknik bilgi (know –how).. Bir çok karmaşık ilişkiden oluşan ve üyeleri tarafından mantıklı bir şekilde anlaşılan örgütsel yapısıyla işletmeler.

Müşteri sermayesinin unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Guthrie. yapısal sermaye ve müşteri sermayesi -içinde değeri en belirgin olan müşterilerdir. nasıl üretir ve ne şekilde sunarsam alırlar?” anlayışına bırakmıştır.Lisans anlaşmaları İç müşteri memnuniyeti . sistemlerin ya da kapasitelerin vurduğu damgalara oranla daha kolay gözlenebilir. Kültürümüzde yer alan “müşteri velinimetimizdir” özdeyişi.Tedarikçilerle ilişkiler Müşteri beklentilerini aşma . 1997. 1998. Hizmetle ilgili amblemler. Faturaları ödeyen onlardır. 1999. “müşterileri olan her şirketin müşteri sermayesi vardır”.Hükümet politikalarını izleme Müşteri taleplerini firmaya yayma . Konuyla ile ilgili olarak Stewart şu ifadelere yer vermektedir. organizasyonun müşteri. 158. 2001. Dizayn hakları.Endüstriyel kurumların davranışları Müşteri bağlılığı .89) ve söz konusu kişilerin organizasyona bağımlılıklarını ifade eder (Aşıkoğlu – Aşıkoğlu. Müşteri sermayesini yansıtan piyasa payı.İşle ilgili işbirliği Sürekli geliştirilen ürünler . Müşteri (İlişkisel) Sermayesi Entelektüel Varlıklar Patentler.Franchising anlaşmalar Müşterilerin problemlerine acil çözüm Günümüzde işletmelerin temel amacı olan kâr elde edebilmenin gerekli araçlarından birisi müşteri memnuniyetini sağlamaktır. s. 1997. Bu nedenle finanssal raporlarda bıraktıkları ayak izleri. müşteri tutma ve kaçırma oranları. Başarıların paylaşılması Pazar yönelimli yönetim Öneri ve yeni fikirlerin uygulanması Ek değer katma konusunda liderlik Pazar payında artış Yeniliğe açık sistem ve prosedürler İş çevrim hızının artması Bilgili elemanlara sahip olma Fonksiyonel ve erişimi kolay veri sistemi Sipariş ve teslimatta hız Çalışan başına düsen gelir oranında artış Çalışan başına düsen gelir oranında liderlik Yüksek pazar payı Maliyet liderliği Kaliteye rağmen maliyetleri düşürme YAPISAL SERMAYE 3. İnsanların müşterilere karşı doğal ve samimi davranıştan uzak müşteri memnuniyetine yönelik rol yapıyor olmaları işletmelerin sahip oldukları müşteri sermayesinden MÜŞTERİ SERMAYESİ . s. Tarihi süreç içerisinde bir zamanların üreticinin egemenliğine dayanan geleneksel pazarlama anlayışında “ne üretirsem alılar!” felsefesi yerini müşteri memnuniyeti ve toplumun uzun vadeli çıkarlarını gözetmeye dayalı “neyi. s.35). İşletmeden işletmeye farklılık arz etmekle birlikte örgüt içerisinde yapısal sermayeyi oluşturan unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Önce.İstenen nitelikteki sözleşmeler Müşteri sadakati . Yönetim felsefesi. Bilgi sistemleri.587). Doğal olarak bu anlayış.getirmektedir. Müşteri sermayesi. Örgüt kültürü.İşletme imajı Müşteri geribildirimini değerlendirme Müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurma . Yönetim süreçleri. müşteri başına karlılık gibi göstergeleri takip etmek görece kolaydır.29). Finanssal ilişkiler. Tablo-3: Müşteri Sermayesine İlişkin Göstergeler Müşterilerle duygusal bağlılık Yüksek müşteri memnuniyeti .Dağıtım kanalları . müşteri sermayesinin eski versiyonu olarak bugünkü manada değerini ortaya koyuyor olmalı.3. Bu nedenle yapısal sermaye insan sermayesinden daha önemlidir. Ağ sistemleri. s. tedarikçi ve toplumun geri kalan kesimiyle ilişkisinin değerini ortaya koyar (Chwalowski. Ticari amblemler.Markalar Müşteri sayısında artış . çalışanların. Ticari sırlar.159). s. Telif hakları. Tablo-2: Yapısal Sermayeye İlişkin Göstergeler Yeni fikir ve ürünler geliştirme. aniden oluşmayıp toplumsal ve ekonomik gelişmeyle paralel bir seyir izlemiştir. Entelektüel varlıkların üç genel kategorisi – insan sermayesi. Altyapı Varlıkları.Müşterilerle ilişkiler Müşteri araştırması .” (Stewart.

(1) Firmandaki bireylerin mevcut bilgilerinden en iyi sonuçları çıkarabilecek firmanın kollektif yeteneği olarak tanımlanan insan sermayesi.86 Entelektüel Sermaye +0. Geçmişin “müşteri velinimetimizdir” felsefesi ile günümüzün müşteri memnuniyetine dayalı modern pazarlama anlayışı arasındaki farklılık da burada doğuyor olsa gerek. Bir işletmeyi alanında lider yapan. Entellektüel Sermayenin ölçülmesi ve stratejik yönetimi yüzyılımızdaki en önemli yönetici aktivitesi olabilir. sunulan hizmette veya üretilen üründe müşterinin ne istediğini anlayarak davranmasıdır. 3) Üretilen mal ya da hizmetin son kullanıcısı olan müşteri memnuniyeti olarak da müşteri sermayesidir.yeterince istifade edememelerinin bir nedeni olarak görülebilir. “Eğer kullanmazsan kaybedersin” ilkesiyle var olan ES’nin iyi kulanılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Araştırma modelinde Entellektüel sermayeyi üç unsurun bileşimi olarak ele aldık. entelektüel sermayeyi meydana getiren bileşenler arasında pozitif. anlamlı bir bütünlük gösterdiği gözlenmiştir. Güvenin günlük hayattaki önemi günümüze kadar çok yaygın bir şekilde ifade edilmesine rağmen. iş alanındaki bütün liderler ES’nin iş hayatında performansa sağlayacağı katkının farkında olmalıdırlar. (Hampden – Turner. akademik bir kavram olarak kullanımı oldukça yenidir. . Yapılan regresyon analizi sonucunda da benzer ilişkiler tesbit edilmiştir. Bu üç unsur. piyasanın beklentilerine en iyi cevabı verebilecek şekilde örgütsel yeteneklerini kullanarak (yapısal sermaye) ürettiği mal ya da hizmet ile son kullanıcısı olan müşterilerini memnun edebilir (müşteri sermayesi) bu şekilde karlılığını ve sürekliliğini sağlayabilir. Yani bir işletme. Yapısal Sermaye +0. 4. Oluşturulmaya çalışılan modele ilişkin veriler aşağıda verilmektedir. 1992) Gelecekteki araştırmalar ES’yi kullanma ve ES’nin kültürel boyutuyla bağlantılı olacaktır. Ayakta kalabilmek için ise şirketlerin yarışmada fark yaratan faktörler ile galip olması gereklidir.89 Müşteri Sermayesi -0. Şekilde. insan Sermayesi (15 madde). yapısal sermaye (16 madde) ve müşteri sermayesi (13 madde ile) ölçülmeye çalışılmıştır. (2) Piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için firmanın örgütsel yetenekleri olarak ele alınan yapısal sermaye ve. çalışanlarının mevcut bilgilerinden en iyi sonuçları çıkarabilecek şekilde bir yönetim anlayışına sahipse (insan sermayesi). Bu mantıksal ilişkiye dayalı olarak 51ölçek maddesi ile ölçmeye çalıştığımız entelektüel sermaye anketinin alt unsurları.12 Kontrol Değişkenler Şekil-3: Entelektüel Sermaye ve Bileşenleri Arasındaki Korelasyonlar Ölçeği oluşturan bu dört grup madde arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve çıkan sonuçların. Ayrıca 7 madde ile de entelektüel sermayeye verilen cevaplarla aynı doğrultuda olmayan kontrol amaçlı çeldirici maddelere yer verilmiştir. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Entellektüel Sermayenin örgütler için ne denli vazgeçilmez olduğunun kritik tartışmaları güncelliğini korumaktadır. Bu unsurlar arasında mantıksal bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak. Vücudumuz için kaslarımız ne kadar önemli ise Entellektüel Sermayeye de işletme için o kadar önemlidir.88 İnsan Sermayesi +0. Organizasyondaki grup üyeleri arasında görev paylaşımında karşılıklı güven anlayışının önemi büyüktür. kontrol grubuyla birlikte. Hızla gelişen dünyada global yarışmada ayakta kalmanın önemini anlamayan işletme artık yok gibidir. kontrol grubuyla entelektüel sermaye değişkenleri arasında ise negatif korelasyonlar olduğu görülmektedir.

Müşteri Sermayesi.132 . Bu tabloda yer alan değişkenler ile entelektüel sermaye arasında.337 .991 .5 1.347 (İnsan S.331** .342** . İnsan Sermayesi.937 .229 .015 .05 level (2-tailed).000 a Bağımlı Değişken: Entellektüel Sermaye (ES) Bu verilere göre ES yi belirleme gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunan Müşteri Sermayesi.) + 0. Buna göre ayrı ayrı ES bileşenleri ile rekabet performans göstergeleri arasında anlamlı ilişkiler de saptanmıştır.102* .310** . Aile işlemelerinin rekabet durumlarını ölçmeyi amaçlayan ve 10 maddeden oluşan rekabet gücü ölçeği için rekabet durumlarını ve üstünlüklerini rakipleriyle karşılaştırarak (en üstün oldukları durum için 10 puan en zayıf oldukları durum için 0 puan) verdikleri cevaplar bağlamında ilgili ölçek için ortalama ve standart sapmalar Tablo-5’te verilmiştir.944 .010 İnsan Sermayesi .372** Geleceği görüş 7.281** Satışlardaki artış 6.) Elde edilen bu katsayılara bağlı olarak Entellektüel Sermayenin.206* Genel olarak rekabete verilen tepki 6.33 2.427 33.015 .340** .01 level (2-tailed). İnsan Sermayesi. Ancak Entellektüel sermaye bileşenleri ile rekabet performans göstergeleri arasında yapılan korelasyon analizleri sonucu da yine Tablo-5’te verilmektedir.496** Kar 6.401** .375** Karin artması 6. hata Beta 1 (sabit) -.) + 0. Müşteri Yapısal İnsan Ortalama Sapma sermayesi sermaye sermayesi Sanayi liderliği 6.184 .72 1.0.382** ** Correlation is significant at the 0. hatası 1 .258 .215* .715E-02 a Tahmin edilenler: (Katsayı).291** .236** Yeni üretime başlamada basari 7.44 1.132 + 0.953E-03 Toplam 64.577 97 5.261 .474** .07 2. ES = .055 . İnsan Sermayesi. Yapısal Sermaye b Bağımlı Değişken: Entellektüel Sermaye (ES) Katsayılar Standardize Standardize Anlamlılık Edilmiş t edilmemiş katsayılar düzeyi katsayılar Model B Std.96 2.385 (Yapısal S.220 .388** .104 . Tablo-5: Entellektüel Sermaye Bileşenleri İle Rekabet Performansı Arasındaki Korelasyonlar S.385 .25 2.391 26.709 100 a Tahmin edilenler: (Sabit).131 3 21.000 Müşteri Sermayesi .347 .429** .050 -2.342* Vergiden sonraki satış karı 6. %99 önem düzeyinde p<0.302 (Müşteri S.252* .197* .293** .626 . Her ne kadar da ayırt edici gibi gözükmüyor ise de değişkenlerin Entellektüel Sermayeye yaklaşık olarak aynı oranda katkıda bulunmaları ortak etkileşim katsayısına sahip olmalarından dolayı eşit öneme sahip olduklarını göstermektedir. * Correlation is significant at the 0.000 Yapısal Sermaye .289** .794 .71 2. Yapısal Sermaye ANOVA Kareler Serbestlik Ortalamanın Anlamlılık Model F Toplamı derecesi karesi düzeyi 1 Regression 64.369** .517** . Yapısal Sermaye değişkenlerinin modeldeki fonksiyonel ifadesi aşağdaki şekildedir. Müşteri Sermayesi.Tablo-4: ES İçindeki Alt Bileşenlerin Etkinliğine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları Model Özet İstatistikleri Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminin Std.010 .996 .377 3591.423** .302 . .125 . her üç değişkenle de hemen hemen aynı oranda ilişkili olduğu görülmektedir.028 .000 Residual .243 .299** .419** Genel is performansı ve basari 7.103 .84 2.001) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. yapılan korelasyon analizi sonucunda.991 7.340** Vergiden sonraki mevduat karı 6.09 2.317 20.

Ancak vergiden sonraki satış karının bu bileşenlerle olan ilişkisi zayıf olarak ortaya çıkmıştır....Entellektüel sermaye bileşenleri ile rekabet performansı arasındaki korelasyonlara baktığımızda aile işletmelerinin % 50 ye yakın bir kısmının geleceği görme hususunda kuvvetli bir tepki koyarak bu bileşenlerin önemini fark etmişlerdir. . AİLE İŞLETME.

6 Toplam 22 21. Yüzde (%) 23.8 Bölgesel 23 22.0 4-5 yıl 3 2.0 Toplam 102 100.4 oranıyla ulusal bazda çalışarak ekonomiye katkı sağlamaktadırlar.6 Toplam 22 21.4 Cevapsız 80 78. haberi olanlarında yaklaşık % 6 sı 3yıllık bir uygulama süreci bulduklarını ve yine yaklaşık % 13 nün de 1000$’ın üzerinde bir yatırım yaptığı görülmektedir.5 9.5 Toplam 100 98.0 Toplam 102 100.9 Diğerleri 6 5.0 3-4 yıl 2 2.8 Avrupa 11 10.6 Cevapsız 81 79.0 2-3 yıl 6 5. Yağılan varyans analizi sonucunda ise performans değişkenleri ile entellektüel sermaye arasında “evet” diyenler ile “hayır” diyeler arasında bir farklılık olduğu gözlenmiştir.0 1-2 yıl 1 1.Yine bu şirketler % 32. 9) BT ile ilgili faaliyetlerinizin etkinliğini nasıl ölçersiniz? Frekans Yüzde (%) .9 1000 + $ 13 12.0 500-999 $ 1 1.3 23.7 5 + yıl 6 5.8 Insanlar(yeni görevli) 2 2. 7) Yukarıdakilerin rakamların yüzde kaçını 8) Bütçenizi bunun dışında nelere harcıyorsunuz? Bilgi Teknolojisi (BT) için harcadınız? Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 0-24 % 4 3. 5) Kaç yıldır bu konuda çalışıyorsunuz? 6) Bu is için ne kadar yatırdınız? Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 0-1 yıl 4 3.0 4)Şirketiniz bilgi yönetimi (BY) ve Entelektüel sermaye yönetimi (ESY) uygulamaları var mi? Entellektüel sermaye açısından “evet” diyenler ile “hayır” diyeler arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucu bir farklılık olmadığı görülmüştür.4 Cevapsız 80 78.9 Toplam 21 20.9 25-49 % 8 7.4 Toplam 102 100.9 Toplam 20 19.0 50-74 % 4 3.8 100.9 1-49 $ 2 2.9 Eğitim ve Geliştirme 7 6.0 Bir çok aile işletmelerinin Entelektüel Sermayeden haberi olmazken.0 Aile işletmeleri bütçelerinin yaklaşık % 8 ini Bilgi Teknolojilerine ayırarak. % 7 lik bir kısmını ise danışmanlık hizmetlerine ayırmaktadırlar.0 100-249 $ 2 2.5 Ulusal 33 32.0 Aile işletmelerindeki şirketlerdeki ortalama çalışanların sayısına baktığımızda ağırlığını % 33 olarak gördüğümüz 25-49 grup aralığı önem kazanmaktadır.9 250-499 # 2 2.4 Uluslararası 23 22.9 Danışmanlık 7 6.0 Cevapsız 2 2.EKLER: BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORULARA VERİLEN CEVAPLARA AİT İSTATİSTİK TABLOLARI 1) Şirketinizin kaç çalışanı var? Frekans 1-24 kişi 24 25-49 kişi 34 50-99 kişi 24 100-249 kişi 10 250+ kişi 10 Toplam 102 2)Şirketiniz hangi seviyede çalışıyor? Frekans Yüzde (%) Yerel 10 9.6 Cevapsız 82 80.4 Toplam 102 100.5 33.8 9.9 75-100 % 5 4.0 Toplam 102 100.

9 Toplam 21 20.8 Düzensiz 3 3.0 3.0 Uzman yönetim desteğinin 4.Artan kar / Gelir Artan müşteri memnuniyeti Geliştirilmiş rakip pozisyonu Entellektüel sermayedeki kar Diğer Toplam Cevapsız Toplam 4 12 3 1 3 21 81 102 3.9 Müşteri memnuniyetindeki artış 11 10.0 Tam zamanlı 11 10.8 3 2.9 noksanlığı 4.6 79.0 .2 102 100.0 2.0 13 ve 14 nolu sorularda çoğu aile işletmeleri girişimlerinin faydalarını ve üst yönetimin girişimlere olan katkısını nasıl ölçebileceklerini bilmemektedirler.8 94 92.9 1.0 8 7.4 Toplam 102 100.0 Kısmi zamanlı 6 5.4 Başka 102 100.9 20.0 Bilgi teknolojilerinin sonuçlarını almak ve işletmede geri bildirim sürecini gerçekleştirmek isterken artan müşteri memnuniyeti yaklaşık % 12 lik bir önemle gösterge olmaktadır.8 Kırtasiyecilikte azalma 1 1.0 Yanlış çözüm uygulaması 2 2. Bu uygulamaları gerçekleştiren aile işletmelerinin yaklaşık % 20 si ise başarılı olduklarına inanmaktadırlar.0 2.0Toplam Cevapsız Toplam 12) Hayir ise niçin? Frekans (%) 3 1 2 2.4 102 100.6 81 79. 15) Kim istediğinde sisteminize ulaşabilir? Frekans Ortaklar 13 Eğiticiler 1 PSLS(Sistem Danışmanları) 2 BY Personeli 1 Herkes 4 Toplam 21 Cevapsız 81 Toplam 102 Yüzde (%) 12.0 Kardaki artış 2 2.4 100.0 Başka sebepler 3 2.0 16) Sisteminizi kim güncelleştirir Frekans Yüzde (%) 12 11. entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi konularında bilinçli olmalarına rağmen bu konulara yönelik çalışmaları yoktur varsa da başarısızdırlar.0 20.0 Aile işletmeleri.9 1 1.0 21 20.0 3.6 Açık strateji 76 69.9 1.4 Cevapsız 83 81.8 Yönetim Desteği 5 5 2 2.0 1.8 2.6 Cevapsız 81 79.9 Stratejik odak noksanlığı 2.0 Büyük Yatırım Firma genelinde 9 8.0 2 2.0 2 2.7 Cevapsız 87 85.9 11.0 Katılmadı 1 1.0 Başka sebepler 1 1. Entellektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi konusunda 10) basarili oldunuz mu? 11) Evet ise nasıl? Frekans (%) Frekans (%) Evet Hayır Henüz belli değil Toplam Cevapsız Toplam 15 2 19. Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Araştırma zamanındaki azalma 2 2. Diğerleri ise genelde müşteri memnuniyetini gözönünde bulundurmaktadırlar.8 kabul 26 30.6 Toplam 19 18.9 3 2. 13) Girişiminizin faydalı olup olmadığını nasıl belirlersiniz?14) Üst Yönetim girişiminize nasıl katkı sağladı.4 100.3 Toplam 102 100.0 Toplam 15 14.0 Toplam 102 100.7 1.6 79.

0 Toplam 20 19.9 2.9 89.6 Cevapsız 82 80. Toplam Cevapsız Toplam Frekans 33 58 91 11 102 Yüzde (%) 32. soruları doldurunuz.9 3. Gelecek için ortaya konulacak plan ve stratejiler yine %7 lik bir oranla yeni sistemleri uygulamaya geçirme konusundadır.8 100.soru ile 28.9 .0 BY ve ESY konularında çalışmak ve uygulamalarda bulunmak üzere % 33 lük bir kesim evet derken yaklaşık % 57 lik bir kesim ise bu konularda çalışmama taraftarıdır.7 24) Bütçenizi aşağıdakilerden hangisine harcarsınız? Frekans (%) İnsana 4 3. 20) BY ve ESY girişimlerinde bulunmak için planınız var mi? Evet ise 21.4 Toplam 102 100.0 19) Gelecek için planlarınız? Frekans Varolan sistemi geliştirme 6 Yeni sistemi uygulamak 7 Daha fazşa personel yetiştirmek 4 Müşterilere erişim sağlamak 3 diğerleri 1 Toplam 21 Cevapsız 81 Toplam 102 (%) 5.0 20. Hayır ise 29-31.0 Aile işletmelerinde BY ve ESY ‘ndeki güncelleştirmeler % 7 lik bir ağırlıkla internet aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.2 10.9 Özel yayınlar 1 1.9 internet 7 6. soru arasını doldurunuz.9 içsel güncellemelerle 4 3.0 diğer 1 1.9 1. 18) Bilgilerinizi BY ve ESY deki gelişmeleri nasıl güncelleştiriyorsunuz? Frekans (%) E-mail haberleriyle 3 2.4 56.9 konferans/sergi/seminer 4 3.4 100.Sisteme erişim konusunda en önemli ağırlık % 13 ile ortaklar da olmakta ve güncellenmesi içinde yine kendilerinin onayına başvurulmaktadır. 17) BY ve ES amacıyla kullanılan araçların dağılımları % CRM / Pazarlama veri tabanı E-Mail Sistemi Uygulamalı Yönetim sistemi Vaka Yönetimi Özel personel portalları Müşteri portalları Dış bilgi Kaynakları İntranet Bilgi Yönetimi Döküman Yönetimi 0 5 10 15 5 5 5 5 8 12 12 12 16 20 20 25 % BY ve ES için kullanılan araçların yaklaşık % 16 sını bilgi yönetimi % 20 sini ise doküman yönetimi oluşturmaktadır.9 6.6 79. 22) Girişiminiz için özel bir bütçeniz var mi 23 Frekans (%) Evet 23 22.

77-85. On Organizational Learning.6 100.5 Toplam 102 100.8 Araştırma zamanında azalma 1 1.6 Toplam 102 100. Chris.9 stratejik ortak bulma 2 2. Cambridge Mass.: Blackwell.4 Diğerleri 1 1. kendileri için kar/gelir artışı.9 Kar/gelir artışı 6 5.0 İşletmeler bu girişimlerle birlikte çalışılan zamanda bir verimlilik artışı beklerken müşteri memnuniyeti ile de bunun pekişeceğini öngörmektedirler.0 Cevapsız 71 69.6 CRM/pazar veri tabanı 3 2.0 Cevapsız 72 70. “Good Communication That Blocks Learning”.4 Toplam 102 100. .0 Entellektüel sermayenin katma değeri 2 2 Vaka yönetimi/iş akışı 5 4.6 Toplam 30 29.8 31.Daha sonra da firma kültürünün değişmesi de buna katkı sağlayacaktır diye düşünmektedirler.9 Müşteri memnuniyetindeki artış 11 10.9 Uygulamalı yönetim 4 3.0 Başka sebepler 3 2.0 Danışmanlık hizmetine bilgi teknolojisine Eğitime Diğerleri Toplam Cevapsız Toplam 3 12 9 1 29 73 102 2.9 Kırtasiyecilikteki azalma 3 2.0 Verimliliği artırma 5 4.8 1. Argyris. entelektüel sermayenin katma değeri fazla dikkate alınmamaktadır.0 Toplam 30 29.8 Bütçeye kaynak bulmak 3 2. (1994). Harvard Business Review. July-August.9 sistemi E-mail sistemi 3 2. (1992).4 66.9 Karda artış 4 3. Chris.8 Maliyetlerin düşmesi 6 5.6 100.9 Firmanın kültürünü değiştirmek 6 5.9 müşteri baskısı 2 2.Hayır Toplam Cevapsız Toplam 12 34 68 102 11.0 Toplam 31 30.9 Toplam 102 100. Gelecekte girişimin etkilenme faktörü ise yaklaşık %12 ile amaç ve stratejilere uygunluk olarak belirtmektedirler. maliyetlerin düşmesi ve müşteri memnuniyetini önem sıralamasında ön plana çıkartırken rekabeti geliştirme ve verimliliği arttırma ikinci planda kalmakta.4 71. 27) Aşağıdakilerden hangisini sisteminizde bulunduracaksınız 27) Aşağıdakilerden hangisini sisteminizde 28) Aşağıdaki basari kriterlerini önem sırasına göre birden bulunduracaksınız altıya kadar sıralayınız Frekans (%) Frekans (%) Doküman yönetimi 1 1.9 Rekabeti geliştirme 5 4.9 Dış bilgi kaynakları 1 1.9 Bilgi yönetim sistemi 8 7.0 Toplam 27 26.0 25) Size göre bu girişimin faydası ne olacaktır 26) Girişiminizin geleceğini hangi faktörler etkileyecek Frekans (%) Frekans (%) Çalışılan zamanlardaki verimde artış 9 8.9 Müşteri memnuniyetini artırma 6 5.8 8.5 Cevapsız 75 73.4 İnternet 1 1.9 11.8 Amaç ve stratejilere uygunluk 12 11.0 Cevapsız 72 70.0 Doğru kaynağı bulmak 4 3.0 Aile işletmeleri ağırlıklı olarak bilgi yönetimi sistemini işletmelerinde görmek isterken.9 Özel personel portalları 1 1. KAYNAKLAR Argyris.0 28.

Academy of Management Review. K. (1989). 4. Summer. Bouwen. “Intellectual capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models”. Jay B. s. (1997). (2000). 135-144. “Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?”.). Nick. and M. 3. 63-76. G. The Age of Unreason. (1991). (1986a). London: Harwood. (1998). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. 656-665. “Organizational Innovation and Learning: Four Patterns of Dialogue between the Dominant Logic and the New Logic”. knowledge management and business performance”. 10. Management Science. Bontis. Module 5. “Royal Bank Invests in Knowledge-Based Industries. Dynamic Models of Oligopoly. (1989). The Functions of the Executive. 17. Nick. (1990). 10. 4. N. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Hansen. 4. International Studies of Management and Organization.Barnard. “Determinants of firm performance: The relative importance of economic and organizational factors”. Jacobsen. luck. Drew and Jean Tirole. external market conditions and firm profitability: An exploratory model”. 17. Ivey Business School. Barney. Nick. (1999). Bontis. 1-4. Nick. Journal of Management. Proceedings of the 4th International Congress of the Association for Cross-Cultural Psychology. Business Quarterly.” Knowledge Inc. “Asset Stock Accumulation and the Sustainability of Competitive Advantage”. Cambridge: Belknap/Harvard University Press. and Fry. G. “The Strategic Analysis of Intangible Resources”. 1231-1241. Edvinsson. 11. PhD Dissertation. Guthrie.30 Hall. and business strategy”. Bontis. (1991). R. Fudenberg. “The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources”. Richard. 35. 13. “Value Systems in Forty Countries”. 36. R. Toronto: Society of CMAs. Bontis. 100. Jay B. Charles B. Handy. 99-120. Michalski and M. (1999). . Kessides. (1992). “CKO Wanted – Evangelical Skills Necessary: A review of the Chief Knowledge Officer position”. Strategic Management Journal. Dragonetti. and B. Jay B. 1504-1513. 37-51. “There’s a Price on your Head: Managing Intellectual Capital Strategically”. Chandler. Nick. “Internal vs. (1978). forthcoming. Society of Management Accountants of Canada Professional Program. Bontis. C. “Teaching Knowledge Management and Intellectual Capital Lessons: An empirical examination of the TANGO simulation”.. 32. In R.. University of Western Ontario. Barney. Bontis. (1996b). and G. Part 4. G. Management Decision. Ingemar and Karel Cool. 8.89 Dierickx. (1996a). London: Arrow Books Ltd. Wernerfelt. 40-47. Cambridge: Harvard University Press. Knowledge and Process Management. Bontis. Malone. 2001. Chwalowski. (1991). European Management Journal. Strategic Management Journal. (2000). 21. Roos. Management Science. (1986b). L. (1977).. “Economic Value Added”. 2. (1989). Bontis. Hofstede. New York: Harper Business. Cultures and Organizations: Intercultural Cooperation and Its Importance to Survival. “Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows of knowledge: An empirical examination of intellectual capital. in press. s. 391402. Nick and John Girardi. I. Sealey (Eds. (1938). 2. Alfred D. 7. International Journal of Technology Management. Glasgow: HarperCollins. Nick (1997). Economic Journal. Intellectual Capital. “Strategic factor markets: Expectations. (1986). Barney. 1997. Nick.3. Hofstede.

“Your Company’s Most Valuable Asset: Intellectual Capital” FORTUNE. Eccles. Simon. “Innovation. Schumpeter. Nohria. New York: Doubleday Currency. “Resources. competitive advantage and rent: A model and test”. HarperCollines. A. Administrative Behaviour. Stewart III. “Knowledge of the Firm. s. An Evolutionary Theory of Economic Change. London: Frances Pinter. Schmalense. New York: Free Press.J. N. (1969). Polanyi. and L. IL: Irwin. Nanda. E. and I. and R. Nelson. Bruce and Udo Zander. Senge. (1991). Organizational Learning and Competitive Advantage. October 3.B. New York: Harper and Row. Stewart. (1994). W.44-60. Çev : N. (1990). Journal of Applied Corporate Finance. (1994). Business policy: Text and cases. (1973). J. (1991). California Management Review. Taylor. G. The Quest for Value. Elhüseyni Stewart. (1911). N. Quinn. The Theory of Economic Development. Roos. (1996). Simon. Winter. (1988). 3. R.. (1991). G. In B. 81. David . and H. Cambridge. Stewart. The Knowledge-Creating Company. Michael. FORTUNE. and How Does It Matter?” Strategic Management Journal. 9-28. “Brainpower: How Intellectual Capital is Becoming America’s Most Valuable Asset”. 75. (1995). S. 1997. Management Science. 1994. Teece. 936-949. (1992).H. Intelligent Enterprise. Intellectual Capital : Navigating in the New Business Landscape.). New York: Oxford University Press. Combinative capabilities. 1991. Edith Tilton. Edvinsson. “Do markets differ much?”. Richard R. and Gary Hamel. New York: New York University Press. 12. MA: Belknap Press. The Theory of the Growth of the Firm. pp. 2. J. C. (1991). The Principles of Scientific Management. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. and Sidney G.. Penrose. May-June. “EVATM: Fact and Fantasy”. Soete (eds. 79-91. Cambridge. M. Venkatraman. 61-74. Winter. (1957).). Organization Science. (1998). and L. Nelson.68-74.Kogut. C. Dosi. Freeman. Herbert. Summer. “Corporate Capability”. Richard R. K. 383-397. L. (1992). Organization Science. 42. Edmondson (Eds. Dragonetti. “The Expansion of Firms”. C. Technical Change and Economic Theory.. Harvard Business School. “Technological Change and the Nature of the Firm”. (1996). G.. (1994). New York: Macmillan. Christensen. New York. Tsai. and Guth. I. Silverberg. 1991. MA: Harvard University Press. Selznick. MacMillan. Nonaka. Moingeon and A. J. P. Thomas A. NY: Anchor Day Books. Rubin. and the Replication of Technology”. (1990). The Tacit Dimension. Doubleday/Currency: New York.XII. “The Core Competence of the Corporation”. Joseph A. March/April. Prusak. R. McGrath. Oxford: Basil Blackwell. (1985). (1967). Leadership in Administration. Stewart III. Working Paper No. (1996). Strategy & Leadership. (1997). London: Sage. R.1.. Roos. Learned. G. Herbert A. American Economic Review. “Competitive Advantage Through People”. June 3. Takeuchi. Stewart. A.. M. Journal of Political Economy. pp. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organisation. Capabilities and Competencies”. 92-038. Harvard Business Review. P. P. 3.. Thomas A. Prahalad. (1982). (1959). Andrews. “The Knowledge Advantage”. (1934). In G. . F. Nelson.K. New York: Harper and Brothers. Thomas A. “Bounded rationality and organizational learning”. “Why Do Firms Differ. (1991). (1945). Homewood. Pfeffer.

Center for Research in Management. Teece. 5/6/7/8. (1999). (1984). (1996). Winter. "Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and advancing the state of the field". Shuen (1994). Teece. MA: Ballinger Publishing Company. (1987). Strategic Management Journal. 39-63. David J. G. “Dynamic Capabilities and Strategic Management”. Nick. Cambridge. and A.18. Pisano. “Towards an Economic Theory of the Multiproduct Firm”. (1982). Strategy & Leadership. ed. Journal of Economic Behavior and Organization.. University of California at Berkeley. A. 3. Sidney G. Wernerfelt. David J. 5. Working Paper. “A Resource-Based View of the Firm”.Teece. Ward. 171-180. The Competitive Challenge: Strategies of Industrial Innovation and Renewal (David J. “Lessons learned on the knowledge highways and byways”. “Knowledge and Competence as Strategic Assets”. March/April.).. Bontis. International Journal of Technology Management. Birger. 159-184. 433-462 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->