Aile Şirketlerinde Entelektüel Sermaye Açısından Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

MUHSİN HALİS İSKENDER ÇALMAN

ÖZET Örgütsel bilgi, sürdürülebilir rekabetin önemli bir unsurudur. Bu nedenle bilginin kuramsallaştırılması faaliyeti olarak kabul edilen Entellektüel Sermaye (ES) hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar cazibesini korumaktadır. Entellektüel Sermayeye ilişkin yazın incelendiğinde onun çok sayıda disiplinin oluşturduğu bir mozaik olduğu görülmektedir. Muhasebeciler, bilgi teknolojisi uzmanları, sosyologlar, psikologlar, insan kaynakları yöneticileri ve eğitimciler farklı bakış açılarıyla ES’yi değerlendirmektedirler. Muhasebeciler ES’nin bilançoda nasıl ifade edileceğini, Bilgi teknolojisi uzmanları, onu bilgi sistemlerine nasıl kodlayacaklarını araştırtmaktadırlar. Sosyologlar bir güç olarak ES’nin dengeleyiciliğini açıklamaya çalışmaktadırlar. Psikologlar ES ile ilgili gelişimi zihinsel süreçlere dayandırmak istemektedirler. İnsan kaynakları yöneticileri entelektüel sermaye konusunda yatırımın karlılığını (ROI) hesaplamak istemektedirler. Eğitim ve geliştirme çalışanları entelektüel sermayeyi kurma ve ölçme konusunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu çalışmada yönetim disiplinlerinin farklı alanlarından derlenen anlaşılır bir literatür taramasıyla birlikte, şirketlerin Bilgi Yönetimi uygulamaları çerçevesinde ES’nin değerlendirilmesine ilişkin bir saha araştırması ve sonuçları sunulacaktır. I.GİRİŞ Yönetim bilimci akademisyenlerin, teori geliştirme ve geliştirdikleri teorileri uygulama ve öğretme gibi iki önemli amaçları vardır. Bunun bir sonucu olarak mevcut yönetim bilgilerinin ve araştırılmakta olan değişimlerin yeni nesil yöneticilere nasıl aktarılacağı kaygısını taşımaktadırlar. Bu çerçevede yeni araştırmalar yapma ve hatta önceki çalışmalardan yeni fikirler çıkarma çabaları da buna eklenmekte, ilave olarak denenmiş olanı kavramsallaştırmak gibi bir sorumluluk da üstlenmektedirler. Bilginin kavramsallaştırılması konusunda akademisyenlerin olumlu katkılarının var olup olmadığı konusundaki tartışmalar yüzyıllardır sürse de, akademisyenler kullanılabilir bilgileri kavramsallaştırarak onu yeni nesillere bilimsel nosyonlarla sunmalıdırlar. Öğrenmenin maliyetinin yükselmesi, alternatiflerin artması ile bilgi talebinde bulunanların harcamalarına dikkat ettikleri görülmektedir. Bir çok eğitimin artık maliyet değil bir yatırım olduğu konusundaki görüş yaygınlığını artırarak devam etmektedir. Bilginin bir değer olarak artık bilançolarda yer alması ve bilgi temelli katma değerin ölçülebileceğine yönelik ciddi iddialar akademik alanda olduğu kadar uygulama alanında da önemsenmektedir. Bu rekabet artırıcı yeni trendin adı entellektüel sermayedir. Akademisyenlerin de iddialı bir şekilde bu kavram üzerinde çalışmaları bundandır. Ancak henüz yeni ve daha önce söylenmemiş olan bu kavramın teorik çerçevesi kesin hatlarla belirlenmiş değildir (Bontis, 1999:272). Günümüzde sıkça sorulan sorulardan biri entellektüel sermayenin hangi alanlarda katma değer yaratacağıdır. Bu soruya cevap olarak değişik bir perspektifler kullanılabilir. Birincisi, Entellektüel Sermaye 1990’lı yılların başında popüler ve yaygın kullanılmaktaydı (Stewart, 1991, 1994). Entellektüel Sermaye Stewart tarafından “Yeni bir tenis topu markası – hatları pek belirgin olmayan ama oldukça büyük zıplamaya yeteneğine sahip” şeklinde tanımlandı. Ancak yaygın olarak araştırılan; değişim mühendisliği, kalite çemberleri, amaçlara göre yönetim vs. gibi konuların moda kavramı çerçevesinde yarattığı tartışmalara ES kavramı da dahil oldu; çünkü bunların bir çoğu moda olmaktan öte geçemeyeceği düşünülen kavramlardı. Bu ön yargıdan dolayı yeterince ciddi çalışmalar ortaya çıkmamaktadır. Yinede ES’nin “belirsizlik” özelliği, zor problemlere çözümler bulmak için daima fırsat kollayan, daha çok uygulama ile ilgilenen bazı meraklı araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. ES alanında ilk çalışmalara bakıldığında “tanımsız ve kavranması zor” retorik bir içerik taşıdığı görülmektedir. Ancak yaratılan bilginin katma değere dönüşmesi için ölçülebilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle ES ile ilgili asıl problem ES’nin ölçümüdür. Maalesef başlangıçtaki kavramsal tartışmalar “soyut içeriğin” aslında kolay dokunulabilir “somut” boyutunun dikkatten kaçmasına ve akademisyenler için dipsiz bir kuyu gibi algılanmasına yol açmıştır. Entellektüel sermayenin yeni ekonomik boyutu da ilgiçtir. Ekonomi literatüründe kıt kaynakların nasıl yönetileceğini öğretmek zaman almaktadır. Geleneksel ekonomik model, arz ve talebin pazar fiyatını belirlediği, kıtlık varsayımlarına bağlı olarak geliştirilmiş ilkelere dayanır. Bütün yeni başlayanlara, “eğer arz düşerse

Burada soru örgütlerin bu olguları rasyonel bir şekilde kullanıp kullanmadıkları ile ilgilidir. Wernerfelt. 1971). firma farklılıklarının bulunduğunu ileri sürmektedir (Nelson. iş stratejilerinin önemli alt başlıklarından birini oluşturur. Barnard (1938) ise yönetim sürecinde ‘davranışçı bilgi’ yi de hesaba katarak bilimsel yönetimin ufuklarını genişletti. ‘bilgi yönetimi’ nde firma düzeyinde farklılıkların varlığını kabullenmekle kalmayıp. Fakat yönetimle ilgili fonksiyonların yerine getirilmesinde ‘karar alma’yı kavrama önceliği. Birçok teorisyen ‘stratejik analiz’in ana merkezinde endüstriyel farklılıkların değil. 1992). Nelson ve Winter gibi evrimci teorisyenler (1982) de firmayı bilgilerin depolandığı ve saklandığı bir kasa olarak yorumladılar. yenileme maliyeti. bütün firmaların erişimine açık olduğunu varsayarak ‘üretim fonksiyonları’ kümesi içinde etkisiz bir unsur olarak görüp bilgiden kaynaklanan performans farklarını önemsememektedirler (Nelson 1991. 1991. Rumelt. yenilenmek için bilgiyi geliştirme. 1999: 275). şu anki piyasa fiyatı gibi bileşenlerden oluşur. Charles Handy (1989) bir firmada sadece sahip olunan bilginin %20’sinin kullanıldığını ifade etmektedir. Winter. Venkatraman ve MacMilla. gerçek ekonomiler için çok zor bir durum oluşturmaktadır. Frederick Taylor (1911). Rubin. ‘entellektüel sermaye’ kuşağının sınırlarını büyük olasılıkla örgütün kolektif ‘sınırlı rasyonelliği’ tayin edecektir. düzenli ve tahmin edilebilir karakterli davranışsal kalıplar (veya kendi deyimleriyle ‘rutin’ler) olarak saklanır. 1982. üretimin maliyet yapılarını bütün yönleriyle belirleyerek bilgiyi. 1986). geleneksel ‘strateji’ kavramı firmanın kaynak durumu cinsinden ifade edilmektedir (Learned. güvenilir ek hizmetler ve dağıtım ağı da bir işletmenin görünmeyen mal varlıklarıdır. ‘evrimci teori’ (Nelson ve Winter. Hall. Simon. Andrews. bilgi akışı ve sermaye stok’u gibi birbiri ile bağlantılı iki olguyu kapsamaktadır. bu farklılıkların. Bundan da öte. Teece 1982). Bugün. bilgisayarın ve bilişsel bilimin gelişmelerinden derinden etkilenen Simon’a (1945) aittir. onun sistematik bir şekilde ele alınması muhtemelen ‘bilimsel yönetim’e dayanır. Bu açık. işletmenin kuruluşundan hâlihazırdaki durumuna kadar katlandığı maliyet. Tsai. Daha yakın zamana kadar stratejik işletme yönetiminde görülemeyen kaynakların varlığı ve oynadığı role yeterli değer verilmiyordu. 1989. Yeni ürün ve faaliyetlerin ortaya çıkmasını ‘bilgi’nin tekrar tekrar ve değişik kombinasyonlar oluşturmasına bağlamaktadır. insanın bilişsel kapasitesinin sınırlarının farkına varmış ve literatüre ‘sınırlı rasyonellik’ terimini sokmuştur. Diericks ve Cool. Biraz da bu eksikliğe tepki olarak. piyasanın . 1973. Christensen. 1991). Bilgi arzı ne kadar çok olursa veya paylaşımı ne kadar çok olursa o kadar çok değer kazanır. endüstrideki firmaların karlılığının nasıl belirlendiği daha açık olarak ortaya çıkacaktır. (Penrose. Bilimsel çalışmalar. Bir işletmenin ekonomik değeri sadece onun görünen mal varlığı kadar değildir. Bu iki görüşün birbiri içinde erimesiyle ileride ‘örgüt teorisi’nin temelini oluşturacak yeni bir ‘bilgi yönetimi’ sentezi doğmuş oluyordu. Bu bağlamda entellektüel sermayenin önemini daha iyi bir gerekçe ile açıklamaya da gerek kalmamaktadır (Bontis. 1959. Schumpeter (1934) ise bir bütün olarak ele aldığı ekonomideki değişim sürecine dikkatini yoğunlaştırmıştır. 1965. Fudenberg ve Tirole. 1984. koruma ve kullanma amacıyla kullandıkları stratejilerin doğası ve performans sonuçları. Penrose (1959) bu görüşü daha da ileriye taşıyarak örgüte kişisel bir sıfat kazandırarak onu hafızası olan bir varlık gibi bir çeşit ‘bilgi koruma deposu’ olarak ele aldı. Teece. Nelson ve Winter’e göre bilgi. Barney 1986a. Araştırmacılar bunu biraz daha ileriye götürerek öngörülmemeler ile 2010 yıllarında dünyadaki tüm bilgilerin 11 saatte bir iki katına çıkacağını tahmin ediyorlar. strateji sahasında son 40-50 yılda küçümsenmeyecek sayıda teori üretildi. 1984). yüksek kalitede ürün. 1996). 1987) ve ‘öz yeterlilikler’ (Prahalad ve Hamel.Wernerfelt.fiyatlar yükselir” kuralı öğretilir. fakat mevcut liteartürde bu önemli konu hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kalmıştır (McGrath. neoklasik ekonominin ‘bilgi’ye yaptığı görmezden gelme muamelesi sürmektedir. örgütlerin. işçilerin yaşadıkları deneyimleri ve ifadeye edilmemiş yeteneklerini nesnel kurallar ve formüllerle ifade etmeye çalışmıştı. Bütün firmaların. Genelleştirilecek olursa. Bilgi Yönetimi. 1991. 1969. 1900’lü yılların başındaki dünyadaki tüm bilgiler 30 yılda bir iki katına çıktığını göstermektedir. Bir işletmenin ekonomik değeri işletmenin. Bu yaklaşımlara ‘genel strateji’ (Ansoff. ‘firmanın kaynak tabanlı incelenmesi’. geleneksel formal iktisadi araçlarının çoğu optimal ‘ürün piyasası’ faaliyetlerini belirlemekte kullanılırken. herhangi bir varlık elde edildiğinde katlanılan maliyet. firmanın ekonomik performansının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını ileri sürüldü. ‘Örgütsel ekonomi’ ve ‘örgüt teorisi’. Rekabet avantajı ekonomik olarak analiz edildiğinde. Ancak bir kaynak olarak bilgi kıtlık varsayıma göre değerlendirilemez. Bilgi. 1990) gibi örnekleri dahil edilebilir.LİTERATÜRDE ENTELEKTÜEL SERMAYE Bilginin önemi tarihin derinliklerine kadar uzansa da. Ekonomi biliminin genel kabul görmüş sınırları içinde kalan ekonomistler. Andrews ve Guth. Geleneksel sermaye girdileri fiziksel mekan ve para olanakları ile sınırlı iken. 1970 lü yıllara gelindiğinde bu rakam 7 yıla inmekte yani yedi yılda tüm bilgilerin iki katına çıkmaktadır. 1982. Bu arada bu önemsememe eğilimine kısmi bir istisna olarak ‘yaparak öğrenme’ konusundaki endüstriyel örgüt literatürünü gösterebiliriz (bkz. 2.

Örgütsel rutinler. bireylerin bilişsel kapasitelerinin sınırlı olduğu (Simon. . Firmanın kuralları ve kaynakları üzerindeki bu iç odaklanma firmanın kaynak-tabanlı bir görüşle değerlendirilmesine dayanak oluşturur. büyük olasılıkla alınacak cevap “sadece yüzde 20” olmaktan öteye geçememektedir. Nelson ve Winter’in bu çalışmalarının en önemli noktası bu gizli ve açık bilgilerin etkileşebileceği ortamı oluşturan davranışsal kalıplar veya kendi deyimleriyle ‘örgütsel rutin’leridir. 1996). İşte bu iki varsayım. 1994) ve Prahalad ve Hamel (1990) tarafından geliştirilmiştir. Dinamik yetenekler (Teece Pisano ve Shuen. görünen kurallar belli bir zamanda yazıya geçirilmişse. Yeni çıkan bu terminolojiyi pekiştirmeye alternatif bir yol olarak işletme girdilerinin genel tanımlarıyla başlanmalı ve sonra hangi şartlarda bu kaynakların faydalı olacağı analiz edilmelidir (Nanda. Pisano ve Shuen. 1992) ve daha bunlar gibi gün yüzüne çıkmayı bekleyen nice kavramlar büyük bir olasılıkla sırada beklemektedirler. Organizasyondaki bilginin ‘rutinler’ içinde saklı olduğu doğru olabilir. firma için en önemli gerekçenin bilginin meydana getirilmesi ve uygulanması olarak tanımlar. patent ile korunan üretim teknikleri veya ticari sırlar gibi fiziksel. çevre şartlarının bizi başka stratejik yönelimlere zorlayacağını. bazıları da örgütün kültüründe zımni olarak varolan. örgütün genetik materyalleridir. görünmez varlıklar (Dierickx ve Cool. Parasal ve maddi kaynakları kullanma konusunda kılı kırk yaran yatırımcı ve yöneticiler. 1999:278). Firmaya ‘kaynak tabanlı’ bakış. Barney (1986 a. Bu teorik bakış açısı iki önemli kabullenme sebebiyle bilgi olgusunu değerlendirmede yetersizdir. Firmanın bilgi tabanlı görüşü üretim fonksiyonun ve firmayı dinamik gelişen bilgi üretiminin ve uygulamasının kaynak tabanlı teorilerin ötesinde özerk bir yapıda olduğu anlayışı verebilir. Bileşken (combinative) yetenekler (Kogut ve Zander. literatüre Nelson ve Winter (1982:134)in “An Evolutionary Theory of Economic Change” tarafından sokulmuştur. toplu yetenekler (Nohria ve Eccler. 1991) ve bazı örtük (tacit) bilgi formlarının söze dökülmesinin imkansız olduğu (Polanyi. 1957). stratejik firma kaynakları (Barney. Barney. seçtikleri tercihin bir realiteye uygulandığında iktisadi olarak faydalı olup olmayacağını göz önünde bulundurmaları ve bu bireysel tercihlerin giderek örgütün rutinlerine işleyerek gelecek bireysel tercihleri şekillendirmeleri ve kısıtlamaları yönüyle evrimseldir (Nelson ve Winter 1982:134).1986a. 1990). örgüt rutinlerinin. fakat evrimsel teori zamanla bu rutinlerin değişmesini veya aynen kalmasını açıklamaz. 1986). Bu görüş daha da ileri götürülerek. Neo-klasik ekonomistler bütün tarafların tam ve kusursuz olarak bilgilendirildiğini ve kaynakların tamamıyla taşınabilir mobil olduğunu varsayar. Nelson ve Winter (1982)in evrimsel teorisi. daha ileriki bir zamanda bu kuralların çok da uygun olmayabileceğini söyleyebiliriz (Bontis. Her ne kadar araştırmacılar keşfettikleri kavramın farklı olduğunu iddia etseler de.açık bilgi (tacit-explicit) ayrımı. bir girişimin. işletme rutinleri veya marka değeri (brand equity) gibi manevi değerler olabilir. 1989). bireylerin bir konu hakkında karar verirken. gerçekten de kağıt üzerindeki değerden bazen onlarca bazen yüzlerce kat fazla olabilmektedir. Teece (1988). Oysa. Örgütte gizlenmiş bu çeşit bilgi formları ‘firmanın evrimsel teorisi’ ile daha iyi açıklanabilir. henüz gereği kadar anlaşılmış olmaktan uzaktır. 1994). 1996) Bilgi yönetimi teorisyenleri bilginin firmanın biricik kaynağı olduğu hususunda fikir birliğindedirler (Grant 1996). bazıları bürokratik kurallarda açıkça görülen. 1991). neo-klasik ekonomi geleneğinin bir kısım eksiklerini gidermesine rağmen değişen işletme çevresinin kendisiyle mantıksal bir bütünlüğü içerisinde yol açtığı sonuçları değerlendirme konusunda yetersizdir. 3.1959. sahip oldukları bilginin ne kadarını kullandıkları sorulsa.1990) sayılabilir. Polanyi’nin gizli . Zımni olarak varolan ile açıkça varolan arasındaki etkileşim. değişik zamanlardaki değişik çevre şartlarının etkileriyle oluşarak örgütte gizlenmiş kuralların toplamı olduğu söylenmiştir. dikkati sözde firmanın mutlaka kullanması gereken verilen kaynaklara değil de firmanın kaynakları tarafında servisler üzerinde olduğunu iddia etmektedir. b. esasen ‘firma stratejisinin rekabet analizi’ne bir tepki olarak Wernerfelt (1984). Bu teoriye önemli katkı yapanlar arasında Penrose (1959) ve Chandler (1977. KAVRAMSAL BOYUTUYLA ENTELEKTÜEL SERMAYE “Entellektüel sermaye” kavramı. (Penrose. Firmaya özel kaynaklar. şirketin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak tanımlanan entellektüel sermaye. biz. Penrose (1959).“görünmez eli” tarafından yönlendirilirken aynı sabit bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır. aslında diğerlerinden değer ve içerik açısından çok az farklı buluşlarını gelişen yeni tanımlar pazarına sunarak bir yatırımcı mantığıyla davranmaktadırlar. 1967) görüşleriyle çelişirler. firmayı bir bilgi sistemi olarak görmek. Kaynak tabanlı görüş ile ilgili literatürde rahatsızlık verici ölçüde var olan kavram zenginliği aynı zamanda bu konu ile ilgili zihinsel berraklığı da olumsuz etkilemektedir (Nanda. ya da. Örneğin. 1984). öz yeterlikler (Prahalad ve Hamel. Çoğu şirket yöneticisine.b). entellektüel girdiler ve çıktıları ihmal etmektedirler. Firmanın bilgi tabanlı görüşü. Wernerfelt. en iyi şekilde. ne yazık ki. Mesela Ayırt Edici Yeterlik (Selznick. taklidi zor kaynaklar ve yeterlikler toplamı olarak görülebileceğini söyler. (Teece. Firmaya ‘kaynak tabanlı’ bakış.

. bilgi sistemleri ve çalışma şekli olarak açıklanabilen içsel yapı ve çevreyle ilişki sonucu oluşan sermayeyi kapsayan dışsal yapı ve çalışanların yeteneklerinden oluştuğunu ileri sürmektedir (Bukh ve diğ. yapısal sermaye ile müşteri (ilişkisel) sermayeden meydana gelmektedir (Roos –Roos. • Entelektüel sermaye.. Çev : N. • Entelektüel sermaye. .72) şeklinde tanımlamaktadır.37) Literatürde yaygın olarak kabul edilen görüşe göre ise (yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi). beceri ve deneyimleridir (Büyüközkan..Entelektüel sermaye kavramına ilişkin farklı tanımlar yapılmıştır... 1997.91)..52). entelektüel mülkiyet ve deneyimlerdir” (Stewart. “daha yüksek değerli bir varlık üretmek üzere harekete geçirilmiş entelektüel malzeme” (Büyüközkan.varlıkların bütünü şeklinde tanımlanabilir...366).36) olarak değerlendirmişlerdir... entelektüel sermaye. yani bilgi. 2002. organizasyon seviyesindeki görülmeyen varlıklar oluşan şirket kültürü..35)... patent. bir organizasyonun bilgi değeridir(Akpınar. insan sermayesi... • Klein ve Prusak ise. Fakat bu değer farkı şerefiyeden daha fazladır... • Hugh McDonald’a göre entelektüel sermaye “bir kuruluşun içinde bulunulan ve ilave avantaj yaratmada kullanılabilen bilgi..... Elhüseyni) şeklinde tanımlamaktadır. Sveiby ise.. 2001. s.. Şekil-1: Entelektüel Sermaye ve Bileşenleri Bazı yazarlar entelektüel sermayenin “insan” ve “yapı” olmak üzere iki bileşenden oluştuğunu ileri sürmektedirler (Edvinsson.. enformasyon.. 2) Özel anlamda fiziksel olmayan değeri yüksek varlıklar nelerdir? Bu soruya cevap olarak: entelektüel sermaye. işletmenin bilançosunda yer almayan bilgi değeridir (Brooking. s. 1997.. bu değere ödenilmeye hazır olunan değer arasındaki fark nedir? Bu sorunun cevabı. beceri.416). bir başka deyişle bir şirket içindeki insanlar tarafından bilinen ve şirkete bir rekabet üstünlüğü kazandıran şeylerin toplamı” (Stewart. bilgi.. duyumsanmayan ve görünmeyen varlıklar olarak bir işletmenin sahip Entellektüel Sermaye hakkındaki çoğu araştırma muhasebe ve finanssal boyutunu görmezden gelmektedir.. 2002.. Y eterlilikler Uygulam üstünlüğü a Sosyal yeterlilik Motivasyon L iderlik Örgütsel Serm aye Süreç Altyapı Kültür Y önetim . örgütsel sermaye de yeniden yenilik ve süreç olarak iki alt alana ayrılmaktadır (Büyükozkan. (Bontis.. telif hakları ve lisans anlaşmaları gibi maddi olmayan –soyutvarlıkları entelektüel sermayenin dışında “entelektüel varlıklar” olarak tanımlamakta. Bu tanımların bazıları şunlardır: • Stewart. “entelektüel sermaye. telif hakları ve lisans anlaşmaları gibi maddi olmayan –soyut. Buna göre yapısal sermaye de müşteri ve örgütsel sermaye olmak üzere iki alt bölüme ayrılmakta... s..XII. entelektüel sermayenin bu entelektüel varlıkları doğurduğunu öne sürmektedir.. zenginlik yaratmak üzere kullanılan entelektüel malzemedir. entelektüel sermaye unsurlarının.. . patent. deneyim ve enformasyonun oluşturduğu. bilgi sistemleri. 2002. 1997.... olduğu kayıtlı bilgiler ve işletmedeki çalışanların bilgi. 433-462) ENTELLEKTÜEL SERMAY E İnsan Serm ayesi Prof esyonel .364).. 1) Firmaları kağıt üzerindeki değerlerden çok daha değerli kılan şey nedir? Yani bir işletmenin bilanço değeri ile.. 2000. Y enilik Serm ayesi Süreç Y enilem e Ürün Y enilem e Y Y apı enilem e Teknoloji Y enilem e .. işletmenin mevcut ve gelecekteki başarısını doğrudan etkileyen ve rakip firmalarla farkını ortaya koyan sahip olduğu bilgi. s. s.... 1997. Ancak daha çok geleneksel muhasebede yer alan ve yabancı literatürde “good will” olarak ifade edilen şerefiye kavramıyla bu soruyu cevaplandırmaktadırlar... 1997. Pazar Serm ayesi Müşteri İlişkileri Tedarikçi İlişkileri Pazar Y eterliliği Diğer ilişkiler . s..... Ancak Bontis bu değerlendirmeye katılmamakta. Bu araştırmaların çoğu aşağıdaki iki soruya cevap vermeye çalışmaktadır. 1999.

Entellektüel malların değeri. Bir patentin kendi başına hiçbir değer ve anlamı yoktur. kurumun bilgi. Her birinin yapısı. İnsan sermayesinin alanı sahip olunan bilgi yoğunluğu kadardır. Bu sermayenin geliştirilmesi. yarı iletici (Toplayıcı). bir başka deyişle çalışanların kişisel gelişimlerine yapılacak olan yatırımın ön planda tutulmasına bağlıdır. Bu ise. firmadaki bilgi stoku anlamına gelen entellektüel sermaye takip eder. Entellektüel Sermaye olgusu üç alt alanda incelenebilir. yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olarak üç başlık halinde incelenecektir. ticari potansiyelde. onun değerini içeren bilgiye sahip olunmadıkça. rekabet avantajında ve bunun birçok yerde görülebilir ve değişik açılardan değerlendirilebilir. İnsan sermayesinin aslı örgüt üyelerinin zekasıdır. 1999:433-462) 3. Buna göre beşeri sermaye kavramı ile kastedilen. 2001. insan sermayesi. Kurumsal öğrenme Chris Argyris(1992) tarafından bir firmadaki bilgi akışı olarak tanımlanmaktadır. entelektüel sermaye unsurlarını. patent. Entellektüel varlık ve entelektüel sermayen tamamen karşılıklı bir ilişki içerisindedirler. yatırımın karlılığında.1. İki kavramı birleştirmek için entellektüel sermayeyi kurumsal öğrenmenin stok ünitesi gibi kabul etmek faydalı olabilir. başarıda sürekliliğin sağlanması. Aşağıda entelektüel sermaye unsurları. Bununla beraber entellektüel sermaye. Daha sonra iki itici güç olarak güven ve kültürün entellektüel sermayenin gelişimi üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. eğitim ve öğretim programları tarafından öğretilmeye gerek duymaz. entelektüel sermaye unsurlarından insan sermayesinin bir bileşenini oluşturmaktadır. Birçok işletme entellektüel varlıkların denetimine pek dikkat etmez. beceri ve hüner kazandırmak için yapılan eğitim harcamalarıdır. kapsamı. İNSAN SERMAYESİ İnsan sermayesi. İnsan sermayesi “kalıtsal mirasla gelen yetenekler”. topografı hakları ve çeşitli dizayn haklarını kapsayan entellektüel malları kapsamaz ancak. üretim sürecinde yer alan insanların bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan yatırımları ifade etmektedir. “eğitim”. insanlara bilgi. İnsan sermayesi buluşçuluğun ve stratejik yenilenmenin kaynağı olduğu için önemlidir. fakat entelektüel varlık entelektüel sermayenin bir çıktısı olarak görülmelidir. Bu patent. 1. çalışanlar. s. Bir işletme için kendine ait bir patentin var olduğunu bilme. telif hakkı. Sıra İnsan Serm ayesi Yapısal Sermaye İlişkisel Serm aye Tem E el sas K sam ap Param etre K d m Z rlu o la a o ğu Zeka Çalışanlar ı bağlılı ğı Rutinler İç kurum bağ sal lar Bağlantılar Dış kurum bağ sal lar Hacim Y üksek Randım an O rta Uzun öm ürlü E yüksek n Güven Kültür İtici Güçler Şekil-2: Entelektüel Sermayenin Yapısı (Bontis.Yani beşeri sermayeden farklıdır.Dzinkovski ise. genel kabul gördüğü üzere. Beşeri sermaye. parametresi ve tanımlama güçlükleri metin içerisinde açıklanacak (Bkz ŞEKİL-1). beceri ve davranışların toplamıdır. çalışanların zihnindeki sözsüz (tacit) bilgi. Entellektüel sermaye.30). Sıra ENTELLEKTÜEL SERMAY E 2. ticaret ve hizmet sembollerini kapsar. işletme ve müşteriler olarak sınıflandırılmaktadır (Guthrie. deneyim ve becerilerinin artırılmasına. . çok anlamlı değildir. “deneyim” ve “yaşama ve işe karşı tutum” gibi bireysel düzeyde değerlendirilen dört faktörün bileşiminden meydana gelir. “Var Olma Nedeni”ni yansıtan yasal perspektif olarak varsayıldığında dikkate alınabilir. Bu çerçevede örgütsel öğrenmeyi. Bu belirtilen unsurlara yenileme ve gelişme sermayesi gibi unsurlar ekleyenler de bulunmaktadır.

entelektüel sermayeyi bir ağaca benzeterek insanları bunun yetişmesini sağlayan bitki özleri olarak betimlemektedir (Stewart. Bir çok karmaşık ilişkiden oluşan ve üyeleri tarafından mantıklı bir şekilde anlaşılan örgütsel yapısıyla işletmeler. Çalışanlarımızın farklılığı Çalışanların yapabildiklerinin en iyisini yapmaları. Çalışanların yaratıcı ve zeki olarak kabul edilmesi. bütün merdivenlerin başladığı yer. İnsanların yeni bilgiler edinmeleri ve bilgilerini kolektif olarak paylaşmaları bireyler ayrıldıktan sonra da öğrenme devam edecek şekilde bir süreç oluşmalıdır ki. Mesleki yeterlilik. karlı kullanabilecekleri ölçüde insan sermayesine sahip olmaktır.İnsanın sermaye olarak tanımlanması ilk anda duygusal bir tepki oluşumuna neden olsa da yetenekler.94). 1997. Stewart. İşletme yönetimi ise diğer bileşenleri ile birlikte yapısal sermayeyi meydana İNSAN SERMAYESİ . yetkinlikler. bir örgüt olarak işletmenin sahip olduğu yöntem ve politikalar olarak kurumsallaştırılmış bilgi teknolojilerden . tekrar denemeyi çok görmezler. Örgütün öğrenme yeteneği ise yeni fikirlerle bunların kuruluş içinde genelleştirilmesi yeteneğinin bir fonksiyonudur. s. Bir örgütün insan sermayesi ile öğrenmesi sinerjik bir etki yaratır. Edvinson ise. Yeni elemanların alımında hassasiyet. İse alma programlarının mükemmelliği Grup tartışmalarına heyecanla katılma Personel devir hızı konusunda duyarlılık Örgütsel hafızanın önemini kavrama Çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine olanak verme Örgütsel hedeflerin ve müşteri beklentilerinin paylaşılması 3. kuruluşun insan sermayesi kuruluş için kalıcı katma değer üretebilsin. işletme bünyesinde bulunan insanların bilgi. İşletmenin amaçlarına ulaşma etkinliği.95).2. özel beceriler. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelerin temel hedefi insan sermayesini verimli bir şekilde kullanmaktır. İşletmelerin amacı.toplum bağlamı yapıldığında en çarpıcı değer olduğunu söylenebilir. insan sermayesi yaratıcı bir şekilde kullanılmış olur (Stewart. Fakat insan sermayesini işletme başarısına dönüştürecek yapı işletme yönetimidir. Çalışan insanlar zeki olabilir. İnsan sermayesi. Bu nedenle işletmeler. İşletmelerin içinde bulunduğu kızgın rekabet ortamı onların sahip oldukları insan sermayesini verimsiz kullanma lüksünü ortadan kaldırmaktadır. çalışanları tarafından bilinen kuralları takip ederek amaçlarına ulaşır.35). 2001. bireysel ya da grupsal uzmanlaşma olarak düşünüldüğünde ve insan-kültür . Güçlü yapısal sermayeye sahip olan firmalar ise destekleyici kültüre sahiptirler. Bünyesinde bulunan insanların sahip oldukları bilgilerden en iyi biçimde yararlanmada işletmenin kolektif yeteneği olarak da belirtilen insan sermayesinin bileşenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Guthrie. bünyelerinde bulunan insanların tümünü işin içine katmakta ve onların sahip oldukları fikirlerden maksimum düzeyde yararlanma yoluna gitmektedirler. Çalışanlarına bir şeyi denemeyi. Buluşçuluğun temelinin bilgiye dayandığının farkındadırlar. çalışanların fikirlerine önem vermeye ve iş geliştirmeye yönelik önerilerini dinlemeye bağlıdır. Üretim faktörleri içinde en anlamlı katma değer insanla sağlanabilir. kayıtlar ve çeşitli biçimlerdeki belgelemeye. deneyim. tecrübe. buluşçuluğun kaynağı ve kavrayışın pınarı olarak kabul etmekte. insan sermayesini.. Kendini geliştirme Girişimcilik coşkusu. İnsan sermayesinin özünü buluşçuluk oluşturmaktadır. Bilgi üretimine yönelik çalışmalar. Birlik ve beraberlik ruhu. işletmenin piyasa ihtiyaçlarını karşılayan örgütsel yetenekleri olmasıdır. Yapısal Sermaye Teknik bilgi (know –how).örgüt kültürüne ve finanssal ilişkilere kadar bütün unsurların bileşimini ifade eder. beceri. yönetim felsefesinden . ama sistem zayıfsa örgütsel zeka işletmeyi amaç edindiği noktaya ulaştıramaz. sezgi ve tutumları gibi beşeri unsurların toplamını ifade eder. Bu nedenle bir işletmede çalışan insanlar zamanlarını ve yeteneklerini büyük ölçüde yenilik getirici faaliyetlere yönelttiğinde. s. İnsanın işletme açısından önemi onun. 1997. İşletmelerde insan sermayesini oluşturan bilginin önemi küçümsenemez. Bu sermayeyi geliştirmek. Tablo-1: İnsan Sermayesine İlişkin Göstergeler Gerektiğinde çalışanların eğitiminin desteklenmesi Şirketin destekleyici ve rahat atmosferi Önemli yeni fikirlere açıklık. Eğitim. Yeni fikir ve ürünler geliştirebilme.veritabanları. yetenek. Değişimcilik Yapısal sermaye. çalışanları ve işlerin yapılışını etkileyen sistemin yapısına bağlıdır. Mucitlik Kabullenici ve reddedici yetenekler. s. başarısızlığa uğrasalar bile. yenilenmenin ve buluşçuluğun kaynağı olması.

çalışanların. “müşterileri olan her şirketin müşteri sermayesi vardır”.Franchising anlaşmalar Müşterilerin problemlerine acil çözüm Günümüzde işletmelerin temel amacı olan kâr elde edebilmenin gerekli araçlarından birisi müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Konuyla ile ilgili olarak Stewart şu ifadelere yer vermektedir. tedarikçi ve toplumun geri kalan kesimiyle ilişkisinin değerini ortaya koyar (Chwalowski. 1999. s. Yönetim felsefesi.159).89) ve söz konusu kişilerin organizasyona bağımlılıklarını ifade eder (Aşıkoğlu – Aşıkoğlu. Ticari amblemler. Faturaları ödeyen onlardır.Tedarikçilerle ilişkiler Müşteri beklentilerini aşma . Bu nedenle finanssal raporlarda bıraktıkları ayak izleri.29).Lisans anlaşmaları İç müşteri memnuniyeti .587). Bu nedenle yapısal sermaye insan sermayesinden daha önemlidir. organizasyonun müşteri. 2001. 1998. İnsanların müşterilere karşı doğal ve samimi davranıştan uzak müşteri memnuniyetine yönelik rol yapıyor olmaları işletmelerin sahip oldukları müşteri sermayesinden MÜŞTERİ SERMAYESİ . yapısal sermaye ve müşteri sermayesi -içinde değeri en belirgin olan müşterilerdir. Kültürümüzde yer alan “müşteri velinimetimizdir” özdeyişi. Müşteri sermayesini yansıtan piyasa payı.Dağıtım kanalları .3. Tarihi süreç içerisinde bir zamanların üreticinin egemenliğine dayanan geleneksel pazarlama anlayışında “ne üretirsem alılar!” felsefesi yerini müşteri memnuniyeti ve toplumun uzun vadeli çıkarlarını gözetmeye dayalı “neyi. Örgüt kültürü. s.İstenen nitelikteki sözleşmeler Müşteri sadakati . Doğal olarak bu anlayış. Dizayn hakları.Endüstriyel kurumların davranışları Müşteri bağlılığı .Markalar Müşteri sayısında artış . müşteri başına karlılık gibi göstergeleri takip etmek görece kolaydır.getirmektedir.İşle ilgili işbirliği Sürekli geliştirilen ürünler .İşletme imajı Müşteri geribildirimini değerlendirme Müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurma . Yönetim süreçleri. Müşteri sermayesinin unsurlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Guthrie. Altyapı Varlıkları. Tablo-2: Yapısal Sermayeye İlişkin Göstergeler Yeni fikir ve ürünler geliştirme.Hükümet politikalarını izleme Müşteri taleplerini firmaya yayma . Finanssal ilişkiler. Entelektüel varlıkların üç genel kategorisi – insan sermayesi. s. s. müşteri sermayesinin eski versiyonu olarak bugünkü manada değerini ortaya koyuyor olmalı. Ağ sistemleri. İşletmeden işletmeye farklılık arz etmekle birlikte örgüt içerisinde yapısal sermayeyi oluşturan unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Önce. s. Hizmetle ilgili amblemler. Müşteri (İlişkisel) Sermayesi Entelektüel Varlıklar Patentler. Bilgi sistemleri. Müşteri sermayesi. müşteri tutma ve kaçırma oranları. nasıl üretir ve ne şekilde sunarsam alırlar?” anlayışına bırakmıştır. Tablo-3: Müşteri Sermayesine İlişkin Göstergeler Müşterilerle duygusal bağlılık Yüksek müşteri memnuniyeti .” (Stewart. aniden oluşmayıp toplumsal ve ekonomik gelişmeyle paralel bir seyir izlemiştir. Telif hakları. Ticari sırlar. sistemlerin ya da kapasitelerin vurduğu damgalara oranla daha kolay gözlenebilir. Başarıların paylaşılması Pazar yönelimli yönetim Öneri ve yeni fikirlerin uygulanması Ek değer katma konusunda liderlik Pazar payında artış Yeniliğe açık sistem ve prosedürler İş çevrim hızının artması Bilgili elemanlara sahip olma Fonksiyonel ve erişimi kolay veri sistemi Sipariş ve teslimatta hız Çalışan başına düsen gelir oranında artış Çalışan başına düsen gelir oranında liderlik Yüksek pazar payı Maliyet liderliği Kaliteye rağmen maliyetleri düşürme YAPISAL SERMAYE 3. 1997. 1997.Müşterilerle ilişkiler Müşteri araştırması .35). 158.

Vücudumuz için kaslarımız ne kadar önemli ise Entellektüel Sermayeye de işletme için o kadar önemlidir. Bu üç unsur. Bu unsurlar arasında mantıksal bir ilişki bulunmaktadır.88 İnsan Sermayesi +0. 3) Üretilen mal ya da hizmetin son kullanıcısı olan müşteri memnuniyeti olarak da müşteri sermayesidir. çalışanlarının mevcut bilgilerinden en iyi sonuçları çıkarabilecek şekilde bir yönetim anlayışına sahipse (insan sermayesi). Sonuç olarak. (Hampden – Turner. (1) Firmandaki bireylerin mevcut bilgilerinden en iyi sonuçları çıkarabilecek firmanın kollektif yeteneği olarak tanımlanan insan sermayesi. Bir işletmeyi alanında lider yapan. Bu mantıksal ilişkiye dayalı olarak 51ölçek maddesi ile ölçmeye çalıştığımız entelektüel sermaye anketinin alt unsurları. entelektüel sermayeyi meydana getiren bileşenler arasında pozitif. 4. 1992) Gelecekteki araştırmalar ES’yi kullanma ve ES’nin kültürel boyutuyla bağlantılı olacaktır. Ayakta kalabilmek için ise şirketlerin yarışmada fark yaratan faktörler ile galip olması gereklidir. kontrol grubuyla entelektüel sermaye değişkenleri arasında ise negatif korelasyonlar olduğu görülmektedir. Geçmişin “müşteri velinimetimizdir” felsefesi ile günümüzün müşteri memnuniyetine dayalı modern pazarlama anlayışı arasındaki farklılık da burada doğuyor olsa gerek. Yani bir işletme. Yapılan regresyon analizi sonucunda da benzer ilişkiler tesbit edilmiştir. Entellektüel Sermayenin ölçülmesi ve stratejik yönetimi yüzyılımızdaki en önemli yönetici aktivitesi olabilir. iş alanındaki bütün liderler ES’nin iş hayatında performansa sağlayacağı katkının farkında olmalıdırlar. . akademik bir kavram olarak kullanımı oldukça yenidir. Araştırma modelinde Entellektüel sermayeyi üç unsurun bileşimi olarak ele aldık. “Eğer kullanmazsan kaybedersin” ilkesiyle var olan ES’nin iyi kulanılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. (2) Piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için firmanın örgütsel yetenekleri olarak ele alınan yapısal sermaye ve. Ayrıca 7 madde ile de entelektüel sermayeye verilen cevaplarla aynı doğrultuda olmayan kontrol amaçlı çeldirici maddelere yer verilmiştir.12 Kontrol Değişkenler Şekil-3: Entelektüel Sermaye ve Bileşenleri Arasındaki Korelasyonlar Ölçeği oluşturan bu dört grup madde arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve çıkan sonuçların.89 Müşteri Sermayesi -0. anlamlı bir bütünlük gösterdiği gözlenmiştir. piyasanın beklentilerine en iyi cevabı verebilecek şekilde örgütsel yeteneklerini kullanarak (yapısal sermaye) ürettiği mal ya da hizmet ile son kullanıcısı olan müşterilerini memnun edebilir (müşteri sermayesi) bu şekilde karlılığını ve sürekliliğini sağlayabilir. Hızla gelişen dünyada global yarışmada ayakta kalmanın önemini anlamayan işletme artık yok gibidir. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Entellektüel Sermayenin örgütler için ne denli vazgeçilmez olduğunun kritik tartışmaları güncelliğini korumaktadır. Yapısal Sermaye +0. insan Sermayesi (15 madde). Şekilde. Oluşturulmaya çalışılan modele ilişkin veriler aşağıda verilmektedir. Organizasyondaki grup üyeleri arasında görev paylaşımında karşılıklı güven anlayışının önemi büyüktür.86 Entelektüel Sermaye +0. yapısal sermaye (16 madde) ve müşteri sermayesi (13 madde ile) ölçülmeye çalışılmıştır. Güvenin günlük hayattaki önemi günümüze kadar çok yaygın bir şekilde ifade edilmesine rağmen. kontrol grubuyla birlikte. sunulan hizmette veya üretilen üründe müşterinin ne istediğini anlayarak davranmasıdır.yeterince istifade edememelerinin bir nedeni olarak görülebilir.

299** . İnsan Sermayesi.427 33. * Correlation is significant at the 0. Tablo-5: Entellektüel Sermaye Bileşenleri İle Rekabet Performansı Arasındaki Korelasyonlar S.369** .715E-02 a Tahmin edilenler: (Katsayı).102* .953E-03 Toplam 64. Yapısal Sermaye b Bağımlı Değişken: Entellektüel Sermaye (ES) Katsayılar Standardize Standardize Anlamlılık Edilmiş t edilmemiş katsayılar düzeyi katsayılar Model B Std.055 .289** .937 .25 2.340** .401** .385 . Yapısal Sermaye değişkenlerinin modeldeki fonksiyonel ifadesi aşağdaki şekildedir. her üç değişkenle de hemen hemen aynı oranda ilişkili olduğu görülmektedir. .991 7.474** .050 -2.132 + 0.626 .385 (Yapısal S.000 Müşteri Sermayesi .015 . Ancak Entellektüel sermaye bileşenleri ile rekabet performans göstergeleri arasında yapılan korelasyon analizleri sonucu da yine Tablo-5’te verilmektedir.252* . Buna göre ayrı ayrı ES bileşenleri ile rekabet performans göstergeleri arasında anlamlı ilişkiler de saptanmıştır.000 a Bağımlı Değişken: Entellektüel Sermaye (ES) Bu verilere göre ES yi belirleme gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunan Müşteri Sermayesi. Bu tabloda yer alan değişkenler ile entelektüel sermaye arasında. Her ne kadar da ayırt edici gibi gözükmüyor ise de değişkenlerin Entellektüel Sermayeye yaklaşık olarak aynı oranda katkıda bulunmaları ortak etkileşim katsayısına sahip olmalarından dolayı eşit öneme sahip olduklarını göstermektedir.991 .517** .382** ** Correlation is significant at the 0.347 .84 2.015 .229 .310** . hatası 1 .391 26. ES = .000 Yapısal Sermaye . İnsan Sermayesi.220 .) Elde edilen bu katsayılara bağlı olarak Entellektüel Sermayenin.293** .) + 0.104 .05 level (2-tailed).291** .184 .496** Kar 6.028 . Yapısal Sermaye ANOVA Kareler Serbestlik Ortalamanın Anlamlılık Model F Toplamı derecesi karesi düzeyi 1 Regression 64.07 2.72 1.709 100 a Tahmin edilenler: (Sabit). İnsan Sermayesi.010 .302 (Müşteri S.317 20.281** Satışlardaki artış 6.429** .000 Residual .944 .09 2.132 .331** . Müşteri Sermayesi. %99 önem düzeyinde p<0.996 .337 .261 .243 . hata Beta 1 (sabit) -.423** .96 2.342* Vergiden sonraki satış karı 6. Müşteri Sermayesi.) + 0.197* .340** Vergiden sonraki mevduat karı 6.33 2.010 İnsan Sermayesi .372** Geleceği görüş 7.125 .71 2.794 .302 . yapılan korelasyon analizi sonucunda.236** Yeni üretime başlamada basari 7.44 1.206* Genel olarak rekabete verilen tepki 6.Tablo-4: ES İçindeki Alt Bileşenlerin Etkinliğine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları Model Özet İstatistikleri Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminin Std.377 3591.215* .131 3 21. Aile işlemelerinin rekabet durumlarını ölçmeyi amaçlayan ve 10 maddeden oluşan rekabet gücü ölçeği için rekabet durumlarını ve üstünlüklerini rakipleriyle karşılaştırarak (en üstün oldukları durum için 10 puan en zayıf oldukları durum için 0 puan) verdikleri cevaplar bağlamında ilgili ölçek için ortalama ve standart sapmalar Tablo-5’te verilmiştir.103 .5 1.577 97 5.419** Genel is performansı ve basari 7.258 .342** .347 (İnsan S. Müşteri Yapısal İnsan Ortalama Sapma sermayesi sermaye sermayesi Sanayi liderliği 6.001) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.0.01 level (2-tailed).375** Karin artması 6.388** .

. .. AİLE İŞLETME.. Ancak vergiden sonraki satış karının bu bileşenlerle olan ilişkisi zayıf olarak ortaya çıkmıştır.Entellektüel sermaye bileşenleri ile rekabet performansı arasındaki korelasyonlara baktığımızda aile işletmelerinin % 50 ye yakın bir kısmının geleceği görme hususunda kuvvetli bir tepki koyarak bu bileşenlerin önemini fark etmişlerdir.

9 1000 + $ 13 12.EKLER: BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORULARA VERİLEN CEVAPLARA AİT İSTATİSTİK TABLOLARI 1) Şirketinizin kaç çalışanı var? Frekans 1-24 kişi 24 25-49 kişi 34 50-99 kişi 24 100-249 kişi 10 250+ kişi 10 Toplam 102 2)Şirketiniz hangi seviyede çalışıyor? Frekans Yüzde (%) Yerel 10 9.9 Eğitim ve Geliştirme 7 6. 5) Kaç yıldır bu konuda çalışıyorsunuz? 6) Bu is için ne kadar yatırdınız? Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 0-1 yıl 4 3.0 100-249 $ 2 2.0 1-2 yıl 1 1.4 Uluslararası 23 22.0 2-3 yıl 6 5.8 Avrupa 11 10.8 Bölgesel 23 22.9 Diğerleri 6 5.9 75-100 % 5 4.6 Cevapsız 81 79.0 Toplam 102 100.9 Danışmanlık 7 6.4 oranıyla ulusal bazda çalışarak ekonomiye katkı sağlamaktadırlar.Yine bu şirketler % 32.6 Toplam 22 21.9 Toplam 21 20. Yüzde (%) 23.0 Bir çok aile işletmelerinin Entelektüel Sermayeden haberi olmazken. Yağılan varyans analizi sonucunda ise performans değişkenleri ile entellektüel sermaye arasında “evet” diyenler ile “hayır” diyeler arasında bir farklılık olduğu gözlenmiştir.0 Cevapsız 2 2.4 Cevapsız 80 78. % 7 lik bir kısmını ise danışmanlık hizmetlerine ayırmaktadırlar. haberi olanlarında yaklaşık % 6 sı 3yıllık bir uygulama süreci bulduklarını ve yine yaklaşık % 13 nün de 1000$’ın üzerinde bir yatırım yaptığı görülmektedir.9 1-49 $ 2 2.0 3-4 yıl 2 2.0 500-999 $ 1 1.8 9. 7) Yukarıdakilerin rakamların yüzde kaçını 8) Bütçenizi bunun dışında nelere harcıyorsunuz? Bilgi Teknolojisi (BT) için harcadınız? Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 0-24 % 4 3.4 Toplam 102 100.8 Insanlar(yeni görevli) 2 2.6 Cevapsız 82 80.5 Ulusal 33 32.9 Toplam 20 19.6 Toplam 22 21.9 25-49 % 8 7.0 Toplam 102 100. 9) BT ile ilgili faaliyetlerinizin etkinliğini nasıl ölçersiniz? Frekans Yüzde (%) .5 Toplam 100 98.0 4-5 yıl 3 2.0 Toplam 102 100.0 50-74 % 4 3.4 Toplam 102 100.5 9.4 Cevapsız 80 78.5 33.8 100.0 Aile işletmeleri bütçelerinin yaklaşık % 8 ini Bilgi Teknolojilerine ayırarak.0 4)Şirketiniz bilgi yönetimi (BY) ve Entelektüel sermaye yönetimi (ESY) uygulamaları var mi? Entellektüel sermaye açısından “evet” diyenler ile “hayır” diyeler arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucu bir farklılık olmadığı görülmüştür.7 5 + yıl 6 5.9 250-499 # 2 2.3 23.0 Aile işletmelerindeki şirketlerdeki ortalama çalışanların sayısına baktığımızda ağırlığını % 33 olarak gördüğümüz 25-49 grup aralığı önem kazanmaktadır.

4 100.9 1 1.4 100.9 3 2.Artan kar / Gelir Artan müşteri memnuniyeti Geliştirilmiş rakip pozisyonu Entellektüel sermayedeki kar Diğer Toplam Cevapsız Toplam 4 12 3 1 3 21 81 102 3. 15) Kim istediğinde sisteminize ulaşabilir? Frekans Ortaklar 13 Eğiticiler 1 PSLS(Sistem Danışmanları) 2 BY Personeli 1 Herkes 4 Toplam 21 Cevapsız 81 Toplam 102 Yüzde (%) 12.9 Müşteri memnuniyetindeki artış 11 10.0 Bilgi teknolojilerinin sonuçlarını almak ve işletmede geri bildirim sürecini gerçekleştirmek isterken artan müşteri memnuniyeti yaklaşık % 12 lik bir önemle gösterge olmaktadır. Bu uygulamaları gerçekleştiren aile işletmelerinin yaklaşık % 20 si ise başarılı olduklarına inanmaktadırlar.6 Toplam 19 18.8 Kırtasiyecilikte azalma 1 1.6 79.0Toplam Cevapsız Toplam 12) Hayir ise niçin? Frekans (%) 3 1 2 2.0 Tam zamanlı 11 10.0 3.0 Toplam 102 100.7 1.8 3 2.0 16) Sisteminizi kim güncelleştirir Frekans Yüzde (%) 12 11.6 79.0 Katılmadı 1 1.0 1.2 102 100.9 1.0 Toplam 15 14.0 2.6 81 79.8 94 92. Diğerleri ise genelde müşteri memnuniyetini gözönünde bulundurmaktadırlar.0 Kısmi zamanlı 6 5.9 Toplam 21 20.6 Cevapsız 81 79.6 Açık strateji 76 69.0 13 ve 14 nolu sorularda çoğu aile işletmeleri girişimlerinin faydalarını ve üst yönetimin girişimlere olan katkısını nasıl ölçebileceklerini bilmemektedirler.3 Toplam 102 100.0 2.4 Toplam 102 100.0 Başka sebepler 3 2.9 noksanlığı 4.8 kabul 26 30.0 Aile işletmeleri.0 2 2. entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi konularında bilinçli olmalarına rağmen bu konulara yönelik çalışmaları yoktur varsa da başarısızdırlar.8 Düzensiz 3 3.9 20.0 .7 Cevapsız 87 85.4 Cevapsız 83 81.0 2 2.9 1.0 Yanlış çözüm uygulaması 2 2.0 20.0 Kardaki artış 2 2. 13) Girişiminizin faydalı olup olmadığını nasıl belirlersiniz?14) Üst Yönetim girişiminize nasıl katkı sağladı.0 Uzman yönetim desteğinin 4. Entellektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi konusunda 10) basarili oldunuz mu? 11) Evet ise nasıl? Frekans (%) Frekans (%) Evet Hayır Henüz belli değil Toplam Cevapsız Toplam 15 2 19.0 Büyük Yatırım Firma genelinde 9 8.8 Yönetim Desteği 5 5 2 2.9 11.0 8 7. Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) Araştırma zamanındaki azalma 2 2.4 102 100.0 Başka sebepler 1 1.8 2.9 Stratejik odak noksanlığı 2.0 3.0 21 20.4 Başka 102 100.

18) Bilgilerinizi BY ve ESY deki gelişmeleri nasıl güncelleştiriyorsunuz? Frekans (%) E-mail haberleriyle 3 2. 17) BY ve ES amacıyla kullanılan araçların dağılımları % CRM / Pazarlama veri tabanı E-Mail Sistemi Uygulamalı Yönetim sistemi Vaka Yönetimi Özel personel portalları Müşteri portalları Dış bilgi Kaynakları İntranet Bilgi Yönetimi Döküman Yönetimi 0 5 10 15 5 5 5 5 8 12 12 12 16 20 20 25 % BY ve ES için kullanılan araçların yaklaşık % 16 sını bilgi yönetimi % 20 sini ise doküman yönetimi oluşturmaktadır.6 Cevapsız 82 80.9 1.0 BY ve ESY konularında çalışmak ve uygulamalarda bulunmak üzere % 33 lük bir kesim evet derken yaklaşık % 57 lik bir kesim ise bu konularda çalışmama taraftarıdır.0 Aile işletmelerinde BY ve ESY ‘ndeki güncelleştirmeler % 7 lik bir ağırlıkla internet aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.9 Özel yayınlar 1 1.9 .9 3.soru ile 28. Toplam Cevapsız Toplam Frekans 33 58 91 11 102 Yüzde (%) 32.9 6.0 20.9 konferans/sergi/seminer 4 3.8 100.0 diğer 1 1.Sisteme erişim konusunda en önemli ağırlık % 13 ile ortaklar da olmakta ve güncellenmesi içinde yine kendilerinin onayına başvurulmaktadır.9 içsel güncellemelerle 4 3.0 19) Gelecek için planlarınız? Frekans Varolan sistemi geliştirme 6 Yeni sistemi uygulamak 7 Daha fazşa personel yetiştirmek 4 Müşterilere erişim sağlamak 3 diğerleri 1 Toplam 21 Cevapsız 81 Toplam 102 (%) 5.4 56. 22) Girişiminiz için özel bir bütçeniz var mi 23 Frekans (%) Evet 23 22.9 89.0 Toplam 20 19.2 10. soruları doldurunuz.4 100.7 24) Bütçenizi aşağıdakilerden hangisine harcarsınız? Frekans (%) İnsana 4 3.9 2.6 79. 20) BY ve ESY girişimlerinde bulunmak için planınız var mi? Evet ise 21. Gelecek için ortaya konulacak plan ve stratejiler yine %7 lik bir oranla yeni sistemleri uygulamaya geçirme konusundadır. Hayır ise 29-31.4 Toplam 102 100.9 internet 7 6. soru arasını doldurunuz.

4 71. Chris.0 Toplam 27 26. 27) Aşağıdakilerden hangisini sisteminizde bulunduracaksınız 27) Aşağıdakilerden hangisini sisteminizde 28) Aşağıdaki basari kriterlerini önem sırasına göre birden bulunduracaksınız altıya kadar sıralayınız Frekans (%) Frekans (%) Doküman yönetimi 1 1.9 Firmanın kültürünü değiştirmek 6 5.8 Araştırma zamanında azalma 1 1.4 Toplam 102 100.9 Kar/gelir artışı 6 5.0 İşletmeler bu girişimlerle birlikte çalışılan zamanda bir verimlilik artışı beklerken müşteri memnuniyeti ile de bunun pekişeceğini öngörmektedirler.9 Dış bilgi kaynakları 1 1.9 sistemi E-mail sistemi 3 2. Gelecekte girişimin etkilenme faktörü ise yaklaşık %12 ile amaç ve stratejilere uygunluk olarak belirtmektedirler.9 11.6 CRM/pazar veri tabanı 3 2. (1992).0 Entellektüel sermayenin katma değeri 2 2 Vaka yönetimi/iş akışı 5 4. 77-85.9 Karda artış 4 3.6 100.4 Diğerleri 1 1.4 66. Chris.8 8. entelektüel sermayenin katma değeri fazla dikkate alınmamaktadır.0 Başka sebepler 3 2.8 Amaç ve stratejilere uygunluk 12 11. .0 Cevapsız 72 70.0 Cevapsız 71 69.5 Toplam 102 100.8 Bütçeye kaynak bulmak 3 2. (1994).9 Uygulamalı yönetim 4 3.8 31.0 Aile işletmeleri ağırlıklı olarak bilgi yönetimi sistemini işletmelerinde görmek isterken.9 stratejik ortak bulma 2 2. kendileri için kar/gelir artışı.Daha sonra da firma kültürünün değişmesi de buna katkı sağlayacaktır diye düşünmektedirler. KAYNAKLAR Argyris.9 Kırtasiyecilikteki azalma 3 2.9 Müşteri memnuniyetini artırma 6 5.6 100. Cambridge Mass.4 İnternet 1 1.9 Özel personel portalları 1 1.Hayır Toplam Cevapsız Toplam 12 34 68 102 11.8 Maliyetlerin düşmesi 6 5.0 25) Size göre bu girişimin faydası ne olacaktır 26) Girişiminizin geleceğini hangi faktörler etkileyecek Frekans (%) Frekans (%) Çalışılan zamanlardaki verimde artış 9 8.9 Toplam 102 100.0 Verimliliği artırma 5 4.8 1.9 müşteri baskısı 2 2. maliyetlerin düşmesi ve müşteri memnuniyetini önem sıralamasında ön plana çıkartırken rekabeti geliştirme ve verimliliği arttırma ikinci planda kalmakta.5 Cevapsız 75 73.9 Rekabeti geliştirme 5 4.0 Danışmanlık hizmetine bilgi teknolojisine Eğitime Diğerleri Toplam Cevapsız Toplam 3 12 9 1 29 73 102 2. “Good Communication That Blocks Learning”. July-August. Harvard Business Review.0 Doğru kaynağı bulmak 4 3.6 Toplam 102 100.9 Bilgi yönetim sistemi 8 7. Argyris.0 Cevapsız 72 70.: Blackwell.0 Toplam 30 29. On Organizational Learning.6 Toplam 30 29.0 28.9 Müşteri memnuniyetindeki artış 11 10.0 Toplam 31 30.

and business strategy”. forthcoming. (1986). Proceedings of the 4th International Congress of the Association for Cross-Cultural Psychology. Richard. Management Science. Charles B.. 17. Bontis. Malone. (1999).” Knowledge Inc. Strategic Management Journal. London: Harwood. K. International Studies of Management and Organization. Jacobsen. Nick. “Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?”. Nick and John Girardi. Cambridge: Harvard University Press. “The Strategic Analysis of Intangible Resources”. (1991). and G. “Value Systems in Forty Countries”. “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. “Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows of knowledge: An empirical examination of intellectual capital. G. Handy. Journal of Management. Bontis. “CKO Wanted – Evangelical Skills Necessary: A review of the Chief Knowledge Officer position”. Hofstede. The Functions of the Executive.30 Hall. 391402. 37-51. Bontis. 1-4. 3. 1997. and B.3. Management Decision. Sealey (Eds. “Economic Value Added”.89 Dierickx. 36. “The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources”. (1977). Dragonetti. Academy of Management Review. Bontis. Bontis. 1504-1513. . Cultures and Organizations: Intercultural Cooperation and Its Importance to Survival. 8. 13. “Asset Stock Accumulation and the Sustainability of Competitive Advantage”. Strategic Management Journal. (1998). 11. (1996a). PhD Dissertation. Jay B. “Intellectual capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models”. 2. 7. (2000). s. (1938). Barney. Nick. Bontis. Wernerfelt. Jay B. (1989). Drew and Jean Tirole. 1231-1241. Intellectual Capital. (1992). 99-120. Michalski and M. Kessides. (1989). 100. Nick (1997). G. “Determinants of firm performance: The relative importance of economic and organizational factors”. 2001. (1990). The Age of Unreason. (1978). 2. Module 5. New York: Harper Business. London: Arrow Books Ltd. Alfred D. (1986a). (1999). Management Science. (1989). Cambridge: Belknap/Harvard University Press. Chandler. Knowledge and Process Management. 4.. Society of Management Accountants of Canada Professional Program. Glasgow: HarperCollins. Nick. 656-665. Bontis. University of Western Ontario. Nick. (1986b). “Organizational Innovation and Learning: Four Patterns of Dialogue between the Dominant Logic and the New Logic”. International Journal of Technology Management. C. Jay B. In R. (1991). 35. Roos. N. 40-47. R. 10. (2000). Chwalowski. “Internal vs. Economic Journal. 4. 135-144.). knowledge management and business performance”. Fudenberg. 17. Bontis. “Royal Bank Invests in Knowledge-Based Industries. in press. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business.Barnard. Hofstede. G. Business Quarterly. “There’s a Price on your Head: Managing Intellectual Capital Strategically”. Bouwen. Toronto: Society of CMAs. 21. and M. Ingemar and Karel Cool. 10. “Teaching Knowledge Management and Intellectual Capital Lessons: An empirical examination of the TANGO simulation”. Dynamic Models of Oligopoly. Hansen. Summer. Nick. I. “Strategic factor markets: Expectations. 63-76. (1991). external market conditions and firm profitability: An exploratory model”. Nick. luck. s. Barney. L. European Management Journal. Edvinsson. R. and Fry. Guthrie.. Part 4. (1997). (1996b). 4. 32. Ivey Business School. Barney.

Nelson. (1990). L. . (1945). Andrews. Intelligent Enterprise. Silverberg. and the Replication of Technology”. Thomas A. Summer. Edvinsson. FORTUNE. C. (1988). Stewart. MA: Harvard University Press. “Knowledge of the Firm. Stewart. “Resources. and I. Working Paper No. Michael. Capabilities and Competencies”. M. Cambridge. 3. Intellectual Capital : Navigating in the New Business Landscape. (1996). Freeman. Technical Change and Economic Theory..44-60. Nelson. P. Stewart III. Takeuchi. Edmondson (Eds. Combinative capabilities. Edith Tilton. Administrative Behaviour. 81. Richard R. Homewood. (1991). Nonaka. 1997. October 3. (1997). Bruce and Udo Zander. Organization Science. “Your Company’s Most Valuable Asset: Intellectual Capital” FORTUNE.. C. and L. 2. Winter. New York: Doubleday Currency. and How Does It Matter?” Strategic Management Journal. 42. Leadership in Administration. Tsai. J. 75. Christensen. G.. “Innovation. (1934). Joseph A. London: Frances Pinter.68-74. 61-74. Harvard Business School. G. Stewart. Cambridge. pp. (1994). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organisation. Organizational Learning and Competitive Advantage. (1991). (1959). (1991). New York: Oxford University Press. R. (1985). Winter. G. Teece.. Venkatraman. New York: Harper and Brothers. “Competitive Advantage Through People”. Moingeon and A. W. Eccles. (1992). (1995). Thomas A. P. In G. May-June.). Herbert A. R. “Brainpower: How Intellectual Capital is Becoming America’s Most Valuable Asset”. and H. The Theory of the Growth of the Firm. Simon. (1994). Soete (eds. Pfeffer. Taylor. M.. Learned. Organization Science. “The Core Competence of the Corporation”. “Why Do Firms Differ. (1969). competitive advantage and rent: A model and test”. Journal of Applied Corporate Finance. Simon.). “The Knowledge Advantage”. 9-28. S. N. MA: Belknap Press.J. Oxford: Basil Blackwell. Dragonetti. March/April.K. “Bounded rationality and organizational learning”. R. and Gary Hamel. J. June 3. Nohria. The Knowledge-Creating Company. The Tacit Dimension. In B. Schmalense. Roos. (1990). (1982). The Theory of Economic Development. Harvard Business Review. Elhüseyni Stewart. Doubleday/Currency: New York. New York: Macmillan. and Sidney G. C. (1973). 79-91.1. (1911). K. Dosi. HarperCollines. E. P. New York: Free Press. 3. “EVATM: Fact and Fantasy”. and L. Prusak. (1992). “Corporate Capability”. The Quest for Value. MacMillan. 383-397. Polanyi. Çev : N. David . McGrath. 92-038. Richard R. Stewart III. 1991. Schumpeter. (1991). Quinn. (1991). and Guth. (1957). 12. Selznick. New York: Harper and Row. pp. IL: Irwin. (1996). 1991. A. s. London: Sage.. Rubin. Management Science. Business policy: Text and cases. Roos. New York. Nelson. “Technological Change and the Nature of the Firm”. Herbert. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. American Economic Review.Kogut. An Evolutionary Theory of Economic Change. Penrose. and R.XII. (1998). Strategy & Leadership.H. G. Journal of Political Economy. NY: Anchor Day Books. (1994). New York: New York University Press. (1967). Prahalad. F. Senge. J.. The Principles of Scientific Management. Nanda. 936-949. Thomas A. N. (1996). A. “The Expansion of Firms”. “Do markets differ much?”. California Management Review.B. I. 1994.

“Knowledge and Competence as Strategic Assets”. Ward. MA: Ballinger Publishing Company. 171-180. Sidney G. Winter. ed. International Journal of Technology Management. Pisano. David J. Strategy & Leadership. David J. (1984). Wernerfelt. Teece. “Lessons learned on the knowledge highways and byways”. "Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and advancing the state of the field". (1999). “A Resource-Based View of the Firm”. (1996). University of California at Berkeley. Journal of Economic Behavior and Organization..). Birger. 3. The Competitive Challenge: Strategies of Industrial Innovation and Renewal (David J. Teece. 39-63. G.Teece. Working Paper. Shuen (1994). Cambridge. and A. 159-184. Bontis. “Towards an Economic Theory of the Multiproduct Firm”. (1982). (1987). Nick. Center for Research in Management. March/April. Strategic Management Journal. 5/6/7/8. A. “Dynamic Capabilities and Strategic Management”. 5. 433-462 .18..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful