P. 1
Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ansiklopedisi MARİFETNAME

Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ansiklopedisi MARİFETNAME

|Views: 624|Likes:
Yayınlayan: Unnabpsz

More info:

Published by: Unnabpsz on Feb 05, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1-BÖLÜM:
 • 2-BÖLÜM
 • 3-BÖLÜM:
 • 4-BÖLÜM
 • 5- Kürsünün sütunlarının sonu
 • 6-BÖLÜM:
 • 7-BÖLÜM
 • 8-BÖLÜM:
 • 9-BÖLÜM:
 • 10-BÖLÜM:
 • 11-BÖLÜM:
 • 12-BÖLÜM:
 • 13-BÖLÜM:
 • 14-BÖLÜM:
 • 15-BÖLÜM:
 • 16-BÖLÜM:
 • 17-BÖLÜM:
 • 18-BÖLÜM:
 • 19-BÖLÜM:
 • 20-BÖLÜM:
 • 21-BÖLÜM:021:
 • 22-BÖLÜM:022:
 • 23-BÖLÜM:023:
 • 24-BÖLÜM:024:
 • 25-BÖLÜM:025:
 • 26-BÖLÜM:026:
 • 27-BÖLÜM:027:
 • 28-BÖLÜM:028:
 • 29-BÖLÜM:029:
 • 30-BÖLÜM:030:
 • 31-BÖLÜM:031:
 • 33-BÖLÜM:033:
 • 34-BÖLÜM:034:
 • 35-BÖLÜM:035:
 • 36-BÖLÜM:036:
 • 37-BÖLÜM:037:
 • 38-BÖLÜM:038:
 • 39-BÖLÜM:039:
 • 40-BÖLÜM:040:
 • 41-BÖLÜM:041:
 • 42-BÖLÜM:042:
 • 43-BÖLÜM:043:
 • 45-BÖLÜM:045:

MARİFETNAME

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Sınırsız hamd, sayısız şükür, ebedî, senâ tek ve benzersiz olan Allah'a olsun. O, âlemlerin her işini, ezelî ilmiyle takdir edip, belirlemiştir. Cihanın görüntülerini, bitmez feyziyle tertip edip, tespit eylemiştir. Cihanın gül bahçesini, insan gülünün kokusuyla süslemiştir. Bütün cihanı insan için, insanı da kendisinin bilinmesi için var edip; eşyanın hakikatiyle mânâların inceliklerini hep insanda toplayıp, ortaya çıkarmıştır. İnsan ruhunu, "Câmi" ismine sûret yapmış, onu emânetlerin yüklenicisi ve sırların mahalli kılmıştır. Alemin bütününde olan nice bin hikmetine, âlimleri vâkıf eylemiştir. Cihan kitabının her bir harfinden, marifetinin belirtilerini mütalaa edenleri ârif eyleyip, gönül âlemine dalan kullarını, kendi huzurundaki Kâbe'de ibadet edici eylemiştir. Salavatların en faziletlisi, tahiyyatların en mükemmeli, teslimatların en güzeli, kâinatı efendisi, yaratıkların en şereflisi, varlıkların hülasası Peygamberimiz aleyhissalatüvesselam hazretlerinin en büyük ismine ve akl-i evvel olan en mükemmel ruhuna olsun ki; O, "Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım," hitabıyle yüceltilmiştir. O, halkı cehalet karanlıklarından, hidayet nurlarına çıkarmıştır. Kendi nefsini bilen ümmeti, Hak bilgisini bulmuştur. Selam ve hürmet onun ashabına olsu ki, onlar, sözlerinde, işlerinde, imanlarında ve ahlakın her hususunda ona uyup, iman nuru ve irfan huzuruyla gönülleri dolmuştur. Allah'ın rızası, hepsinin üzerine olsun. Bu hakir ve hakiki fakir İbrahim Hakkı, bu kitabı, aziz ve şerif mahdumu Seyyit Ahmet Naîmî için kaleme alıp, ona hitap eder ki: Allah, seni her iki cihanda aziz etsin. Öncelikle malum olsun ki, Hak Teala iki cihanı insanoğulları için ve insanoğullarını da ancak kendisini tanımaları için yarattığını cümleye duyurmuştur. Nitekim lûtuf ve keremiyle: "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim ve beni tanımaları için varlıkları yarattım," buyurmuştur. Şu halde âlemin ve insanın yaratılmasından nihaî maksat ve yüce istek, Mevla'nın bilinmesidir. Bu ebedî devlet ve tükenmez saadet, her şeyden öncedir. Ancak bu, nefsini bilmeye bağlı olup, nefsini bilmek de bedeni bilmeye dayanır. Bedenin bilinmesi, âlemin bilinmesiyle olur. Alemin bilinmesi ise hakiki ilimlerledir. Bu sebepden dolayı bir miktar astronomi ve felsefeden alıp toplayarak, bir miktar anatomi ilminden devşirip seçerek, bir miktar da kalb ilmi ve irfandan iktibas edip ele alarak, bu güzel kitabı, Türk diline tercüme edip, bir mukaddime, üç kitap ve bir sonuç üzere telif ve tasnif ettim. Mukaddimesi, genil İslam bilgisi, dünya ve ahiret âlemlerinin özetidir. İlk kitap, âlemin durumu, eşyanın ve görüntülerin tafsilidir. İkinci kitap, şekiller bilgisi, bedenlerin terkibi ve insan nefsinin mahiyetidir. Üçüncü kitap, irfana ulaşma keyfiyeti, Allah'a varmanın hakikatıdır. Sonuç, âdap ve erkân bilgisi, dostların sohbeti, akrabalıklar ve komşuluklardır. Tertip ve tanzimi böyle yaptım ki, evvela mukaddimeden, açık âyetler ile sabit olan kâinatın acaip durumlarını özet olarak öğrenip, iki cihanın hallerinin garabetlerini yakinen bildikte; bütün bir itimatla tam itikat edip, cümlenin yaratıcısını ve düzenleyicisini bilesin. Büyüklük ve kudretini fikredip düşünesin. Bundan sonra birinci kitaptan Yaratıcının güzel sanatlarını âlemin ufukları içinde ayrıntılarıyle seyredip, cihanın sırlarına vâkıf oldukta; âlem insanın kabuğu, insan âlemin dili olduğunu bilip, cümleden âsûde olasın, kendi kendine gelesin. Bundan sonra ikinci kitaptan Yaratıcının

kudretinin şaşırtıcılığını, kendi cisim ve canında toplu olarak görüp, büyük âlemde her ne varsa, hepsinin benzerini kendi vücudunda buldukta; vücudun bir küçük âlem olduğunu bilip, kendi nefsine gelesin. Nefisler âleminde, Mevla'yı temaşa kılasın ve kendi ruhunu, vücudunun ikliminin sultanı bilip, kadr ve kıymetine vâkıf olup, nefsi tanıma mertebesini bulasın; kendi âleminde sultan olasın. Bundan sonra üçüncü kitaptan kalblerin evirip çeviricisi Allah'ın acaip ilhamlarını, garip tasarruflarını, zat ve sıfatının kalblere yakınlığı, en büyük âlem olan gönülde kesin bilgiyle bilip, masivadan (Allah'dan başkalarından) âzat olup, her şeyi unutup, her şeyi çekip çevirici bir onu buldukta; vahdet, âlemine erip, o tek ve yegâne Allah'ın birliğini basiretinle katiyetle görüp, Allah'ı tanıma devletine eresin. Allah'a yakınlığın saadetini kesinlikle bilip, hududunu koruyup kollayarak, Hüda'nın yaratıklarına sevgi ve şefkatle, kalblerin sevgilisi oldukta; selametle toplumu gönlünce bulasın. Rahatla âlemin azizi olasın. Çünkü bu kitab-ı şerifte nizam, bu güzel üslup üzere tamam olup, alıcı gözüyle mütalaa edenleri, Mevla'nın âyetlerinin hakikatini bildirmiştir. Bu kitabın adı "MARİFETNAME" olup, bitiş tarihi: Binyüzyetmişe, yetmiştir. (1170 H./1756 M.) Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın ansiklopedisi...(Sabır)

1-BÖLÜM: İTABIN MUKADDİMESİ Kur'an âyetleri ve Peygamber hadislerinin bildirdiği şekilde itimat ve itikat olunacak dinî hususlara ve kesinlikle ihtiyaç ola İslâm bilginlerinin görüşlerine göre; Arş'ın yaratılışının tertibini, Kürs'ü, Cennetleri, gökleri, yerleri, denizleri, ışıkları, kıyamet alâmetlerini, kıyametin hal ve durumlarını, cihanın harap oluşunu ve yokoluşunu, Rahman'a kavuşma âleminin (Ahiretin) ebediliğini dört bölümle tafsil eder.

BİRİNCİ BÖLÜM
Özet olarak âlemin yaratılış tertibini, Arş-ı Azam'ın büyüklüğünün keyfiyetini, Arş'ın taşıyıcılarını, o muhterem kürenin, çevresinde olan nehirleri, melekleri ve sair toplulukları ve altında olanr Kürs'ü, Sidre'yi, Levh-i Mahfuz'u ve Kalem'i altı madde ile beyan eder. Birinci Madde: Cihanın yaratıcısının, âlemde olan güzel sanatlarını derin derin düşünmeye sevkeden açık alâmetleri bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, Hak Teala bu âlemi, varlık ve birliğine alâmet edip, bütün eşyada, görecek gözü olanlara sanatını ortaya çıkarmakla hikmetinin hakikatlerini duyurmuştur. Kullarını, kendini tanıma hususunda rağbete getirmek için Kelam-ı Kadim'inde azametle şöyle buyurmuştur: (Burada yazılan âyetler, Kur'an'daki tertib üzerinedir.) Bismillahirrahmanirrahim

"Hamd, âlemlerin Rabbine Mahsustur." (1/2)¥ "Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Allah'dan başka dost ve yardımcınız yoktur." (2/107) "Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde olan ve yerde ola ancak onundur. Onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir, dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Hükümdarlığı, gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetmesi ona ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür." (2/255) "Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'dan gizli kalmaz. Ana rahminde sizi, dilediği gibi şekillendirir. ondan başka tanrı yoktur. Güçlüdür, hakimdir." (3/5-6) "Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. İşler Allah'a varacaktır. (3/109) "Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. onlar, ayakta iken, otururlarken, yan yatarlarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru," derler. (3/190-191). "Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatır." (4/126) "Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümdarlığı Allah'ındır. Dönüş onadır." (5/18) "Göklerin, yerin ve onlarda olanların hükümdarlığı Allah'ındır. Allah, her şeye kadirdir." (5/120) "Göklerin ve yerin Allah'ı, içinizi, dışınızı bilir, kazandıklarınızı da bilir." (6/3) "Gaybın anahtarları onun katındadır, onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yaşı kuruyu -ki apaçık bir Kitap'dadırancak o bilir." (6/59) "Göklerde ve yerde olanlar onundur; hepsi ona boyun eğmiştir." (30/26) "Yakinen bilenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin hükümranlığını şöylece gösterdik." (6/75) "Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben puta tapanlardan değilim." (6/79) "Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa hükmeden, gündüzü -durmadan kovalayan- gece ile bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları, hepsini buyruğuna baş eğdirerek var eden Allah'dır. Bilin ki, yaratma da, emir de onun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir."(7/56) "Göklerin ve yerin hükümdarlığı elbette Allah'ındır. Dirilten ve öldüren odur. Allah'dan başka dost ve yardımcınız yoktur." (9/116) "Yerde ve gökte hiç bir zerre Allah'dan gizli değildir; bundan daha küçüğü veya daha

büyüğü şüphesiz apaçık bir Kitaptadır." (10/61) "Göklerde ve yerde olana bakın, de" (10/101) "Göklerde ve yerde olan herşey Rahman'ın kulundan başka bir şey değildir. And olsun ki ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır." (19/93-94) "Eğer yerle gökte Allah'dan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir." (21/22) "Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu durdururdu. Sonra biz, güneşi, ona delil kılıp yavaş yavaş kendimize çekmişizdir." (25/45-46) "Dağları yerinde donmuş sanırsın, oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu herşeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu o, yaptıklarınızdan haberdardır." (27/88) "Rüzgarı gönderip bulutları yürüten, oları gökte dilediği gibi yayan ve kısım kısım yığan Allah'dır. Artık sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla daha önceden kendilerine yağmur indirilmesinden ümitlerini kesmiş oldukları için onlar seviniverirler. Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak; yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölüleri o diriltir, her şeye kadirdir." (30/48-50) "Allah'ın geceyi gündüze, gündüzü geceye kattığını, her biri belirli bir süreye doğru hareket edecek olan güneşi ve ayı buyruk altında tuttuğunu; Allah'ın yaptıklarınızdan haberdar olduğunu bilmez misin?" (31/29) "Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden Allah'dır. Ondan başka bir dost ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz?" (32/4) "Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. O, hakimdir, her şeyden haberdardır. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. o, merhametlidir, mağfiret sahibidir. Gaybı bilendir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık Kitaptadır." (34/1-3) "Doğrusu zeval bulmasın diye gökleri ve yeri tutan Allah'dır. Eğer onlar zevale uğrarsa ondan başka, and olsun ki, onları kimse tutamaz. O, şüphesiz halimdir, bağışlayıcıdır." (35/41) "Orada hurmalıklar ve üzüm bağları var ederiz, aralarında pınarlar fışkırtırız. Onu ve elleriyle yaptıklarının ürünlerini yesinler; şükretmezler mi? Yerin yetiştirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmediklerinden çift çift yaratan Allah münezzehtir. Onlara bir delil de gecedir: Gündüzü ondan sıyırırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Aya erişmek güneşe düşmez. Gece de gündüzü geçemez. Her biri bir yörüngede yürürler. Onlara da bir delil: Soylarını dolu gemiyle taşımamız ve kendileri için bunun gibi daha nice binekler yaratmış olmamızdır." (36/34-42)

"Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur; çünkü o, yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, onun buyruğu sadece, o şeye: 'Ol' demektir, hemen olur. Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah yücedir." (36/81-83) "Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, güçlüdür, çok bağışlayandır." (38/66) "Onlar, Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü, kıyamet günü onun avucundadır; gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, putperestlerin ortak koştuklarından yüce ve münezzehtir. (39/67) "Sur'a üflenince, Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar baygın düşer. Sonra sura ir daha üflenince, hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap açılır, peygamberler ve şehitler getirilir ve onlara haksızlık yapılmadan, aralarında adaletle hüküm verilir. Her kişiye işlediği ödenir. Esasen Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. inkar edenler, bölük bölük cehenneme sürülür. Oraya vardıklarında kapıları açılır. Bekçileri onlara: "Size, içinizden, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi?" derler. "Evet geldi," derler. Lakin azap sözü inkarcıların aleyhine gerçekleşir. Onlara: "Temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin; böbürlenenlerin durağı ne kötüdür!" denir. rabblerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük cennete götürülürler. Oraya varıp da kapıları açıldığında, bekçileri onlara: "Selam size, hoş geldiniz! Temelli olarak buraya girin," derler. Onlar: "Bize verdiği sözde duran ve bizi bu yere vâris kılan Allah'a hamdolsun. Cenette istediğimiz yerde oturabiliriz. Yararlı iş işleyenlerin ecri ne güzelmiş!" derler. (39/68-74) "Sizin içi yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'dır. İşte Rabbiniz olan Alah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir." (40/64) "Dikkat edin; onlar Rabblerine kavuşmaktan şüphededirler; dikkat edin, Allah şüphesiz her şeyi bilgisiyle kuşatandır." (41/54) "Göklerin ve yerin yaratanı, size içinizden eşler, çift çift hayvanlar var etmiştir. Bu suretle çoğalmanızı ağlamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir." (42/11) "Gökte de tanrı, yerde de tanrı odur. Hakim olan, her şeyi bilen odur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı kendisinin olan Allah ne yücedir! Kıyamet saatini bilmek ona aittir. Ona döneceksiniz." (43/84-85) "Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları, ancak ve ancak gerektiği gibi yarattık. Ama insanların çoğu bilmezler." (44/38-39) "Övülmek, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet onundur. O, güçlüdür, hakimdir." (45/36-37) "Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına vermiştir. Doğrusu

bunlarda düşünenler için dersler vardır." (45/13) "Göklerdeki ve yerdeki ordular Allah'ın. Allah, bilendir, hakimdir." (48/4) "Göklerin ve yerin hükümralığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir." (48/14) "Göklerde ve yerde olan kimseler, her şeyi ondan isterler; o, her an kainatı tasarruf etmektedir. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?" (55/29-30) "Yeryüzünde bulunan her şey fanidir, ancak yüce ve cömert olan Allah'ın varlığı bakidir." (55/29-30) "Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, hakimdir. Göklerin ve yerin hükümranlığı onundur; diriltir, öldürür. O, her şeye kadidir. O, her şeyden öncedir, kendisinden sonra hiç bir şeyin kalmayacağı sondur; varlığı âşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O, her şeyi bilir. Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilen odur. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Göklerin ve yerin hükümranlığı onundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; o, kalblerde olanı bilendir." (57/1-6) "Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah'ın bildiğini bilmez misin? Üç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncü mutlaka odur; bunlardan az veya çok, ne olursa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü, işlediklerini onlara haber verir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir." (58/7) "Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. Hükümdarlık onundur, övülmek ona mahsustur. O, her şeye kadirdir." (64/1) "Gökleri ve eri gerektiği gibi yaratmıştır. Size şekil vermiş ve şeklinizi güzel yapmıştır. Dönüş onadır. Göklerde ve yerde olanları bilir; gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir; Allah, kalblerde olanı bilendir." (64/3-4) "Yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratan Allah'dır. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için Allah'ın buyruğu bunar arasında iner durur." (65/12) "Hükümdarlık elinde olan Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan odur. O, güçlüdür, bağışlayıcıdır. Gökleri yedi kat üzere yaratan odur. Rahman'ın bu yaratmasında düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir aksaklık görebilir misin." (67/1-3) "And olsun ki yakın göğü şıklarla donattık, onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve şeytanlara çılgın alev azabı hazırladık." (67/5) "Sizi yerde yaratıp yayan odur ve onun huzurunda toplanacaksınız." (67/24) "Allah'ın göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz? Aralarında aya aydınlık vermiş, güneşin ışık saçmasını sağlamıştır. Allah sizi yerden bitirir gibi yetiştirmiştir.

Sonra sizi oraya döndürür ve yine oradan çıkarır. Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollardan ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için onu size yayan odur." (71/15-20)

İkinci Madde
Alemin yaratılış düzenini özet olarak bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki; Allah Teala Hazretleri, birlik mertebesinde gizli bir hazineyken, tanınmayı ve bilinmeyi istemesi ve sevmesiyle, ruhlar ve cesetler âlemini yaratıp, kendi rahmetinin güzelliğini, celal ve azametini, bağış ve nimetini, sanatının çeşitliliğini ve hikmetinin sırlarını göstermeyi diledikte; bütün yaratıklarından önce yokluğun sırrından pırıl pırıl yeşil cevheri vücuda getirmiştir. Bazı rivayetlere göre, kendi nurundan oldukça hoş ve büyük bir cevher var edip, ondan kâinatın tümünü derece derece ve düzenli biçimde ortaya çıkarmıştır. Buna, ilk cevher, nur-u Muhammedî, Cevh-i mahfuz, akl-ı kül, izafî ruh diye adlandırırlar ki, bütün ruhların ve cesetlerin başlangıcı ve kaynağı bu cevherdir. Çünkü Hak Teala muhabbetle o cevhere bir bakmıştır; o anda cevher, utancından eriyip su gibi akmıştır, halis özü üstüne çıkmıştır. O özden ilk olarak küllî nefsi yaratmıştır. Sonra meleklerin ruhlarını, bitkilerin ruhlarını, tabiatların ruhlarını sırasıyla yaratmıştır. Bu ruhlar için mertebelerine göre belirli makamlar tayin edip, her sınıf kendi belli makamlarına gitmiştir. Her ruh, kendi cinsini bulup, topluluklar oluşturmuş ve her topluluk makamında kalmıştır. Ruhlar ve melekler âlemi, bu ondört çeşit ruhla tamam olmuştur. Bu âlemin en yüksek, en saf ve en güzel olanını gayb âlemi, lâhut âlemi, ceberut âlemi diye adlandırırlar. Ortasına, ruhlar âlemi, mânâlar âlemi, emirler âlemi, derler. Alt kısmına, en kesif ve cisimlere yakın olan kısmına mücerret âlemi, berzah âlemi, misal âlemi derler. Melekler ve ruhlar âleminin yaratılmasından ikibin yıl sonra Hak Teala'nın ezeli iradesi diledi ki, nam ve şanını ortaya çıkarmak için cisimler âlemini yarattı. Bunun üzerine ilk cevhere muhabbetle bir daha bakmıştır. Onun yüzü suyu, utancından harekete gelip dalgaları yükselmişti r ve cevherin yüce özünden arş-ı âzam vücuda gelmiştir. Öteki özlerinden kürsü, cennet, cehennem, yedi gök, dört unsur vücuda gelip şekillenmiştir. Arş-ı âlâdan esfel-i sâfiline dek bu sûret âlemi, bu tertip üzere düzen bulup, onbeş çeşit cisimle mülk âleminin ortaya konuşu tamam olmuştur. Bu âlemin üst tabakasına ulvî âlem, beka âlemi, ahiret âlemi derler; orta tabakasına orta âlem, gök cisimleri âlemi, felekler âlemi, gökle âlemi derler; alt tabakasına süflî âlem, cisimler âlemi, unsurlar âlemi, oluş ve bozuluşlar âlemi, dünya âlemi derler. Ruhlar ve melekler âlemindekilerle mülk âlemindekilerin toplamı yani ruhların çeşitleri ile basit cisimlerin sınıflarının hepsi, harfler misali yirmi dokuzda tamam olmuştur. Her iki âlemin varlıklarının birleşmesinden üç kısım bileşik cisim vücuda gelmiştir: Madenler, bitkiler ve hayvanlar. Tıpkı hece harflerinden isim, fiil ve harflerin vücuda gelip, insanların lisanı olduğu gibi, her iki âlemdekilerden de üç bileşim ortaya çıkıp, onlardan cihan kitabı sonsuz mânâlar kazanmıştır. Şu halde ibret gözüyle âleme bakan ârifler, her nesnede nice hikmetler görmüşlerdir ve Allah dostları, Allah'ın yüce sanatının sırlarını anlayarak, birer harf olan eşyadan mânâya ulaşıp, Hak'kın huzuruna ermişlerdir. Rubai

Alem ki tamam nüsha-i hikmettir Mânâsını fehm eyleyene cennettir Mahrum-u şuhûd olanların çeşminde Zinda-ı belâ çah ve gam-ı mihnettir.

Üçüncü Madde
Arş-ı âzamı ve muhterem taşıyıcılarının keyfiyetini bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, müfessirler ve muhaddisler, söz birliği ile demişlerdir ki; Hak Taâlâ, âlemin tamamını bir anda yaratmaya kâdirken altı günde yaratması, yani pazar gününden başlayıp âlemde bulunanları cuma gününde tamam eylemesi, kullarına her işte sabır ve ihtiyatı öğretmek ve anlatmak içindir. Nitekim buyurmuşlardır ki: "And olsun ki gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık ve biz bir yorgunluk da duymadık." (51/38). Hak Teala kudretiyle, yeşil cevherin yüksek özünden arş-ı âzâmı yaratmıştır ki, onun nurunun büyüklüğü anlatılamaz. Bunun etrafı kırmızı yakut olup, bütün yaratıkların sıfat ve sûretleri burada nakşolunmuş, resmedilmiştir. Göklerin üstünde Rahman'ın arşı, meleklerin kıblesi kılınmıştır. Nitekim yeryüzünde Kâbe, yerdekilerin kıblesi kılınmıştır. Arş-ı âzamın yetmiş bin lisanı vardır ki, her bir lisanı başka bir lügatla Hak Taala'ya tesbih eder, zikredicidir. Arş-ı âzamın dört sütunu vardır ki, her biri yerin derinliklerine ulaşır. Arş-ı âzam su üzerinde, su rüzgâr üzerindeyken Hak Taala dört büyük melek yaratmıştır; halen arşı taşıyanlar onlardır. Kıyamet gününde başka dört büyük melek yaratsa gerektir ve arşın taşıyıcıları o gü sekiz olsa gerektir. Arşın taşıyıcılarının her birinin dört yüzü vardır ki; bir yüz insan sûretinde tasvir olunmuştur. Her bir yüz, yeryüzünde kendi benzeri olan yaratıklar için Allah'dan rızık istemektedir. Arşın taşıyıcıları daima ayakta durup, arş-ı âzamı boyunları üzerinde yüklenmişlerdir. ayakları ise yedi kat yerden aşağıdadır. Allah'a yakın meleklerin hepsinden, Allah katında daha muhterem olan arşın taşıyıcılarıdır. Bu meleklerin birinin adı israfil'dir ki, arşın bir ayağı onun boynu üzerinde sapasağlamdır. Hak Taala'ın katında hepsinden daha aziz ve kerim olan odur. Sûrun sahibi odur ki, kıyamete dek Levh-i Mahfuza bakar. Sûra üflemek için hazır durur. Levh-i Mahfuzdan, Cebrail, Mikail ve Azrail aleyhisselamların işlerini, durumlarını ve amellerini açıklamakta, haber vermekte ve kendilerine ulaştırmakta mahirdir. Arşın taşıyıcılarından her birinin dört kanadı vardır ki, dört yöne yayılmışlardır. Arşın taşıyıcılarının yarısı kar, yarısı ateştir ki, biribirlerini söndürmeyip, yıldız böceği gibi biribiriyle kaynaşmışlardır. Arşın taşıyıcılarının cüsseleri öyle büyüktür ki, kulak memeleriyle boyunları arası kuş uçuşuyla yediyüz yıllık mesafedir. Arşın taşıyıcılarına "büyük melekler" adı da verilmiştir. Arşın taşıyıcılarının kelimeleri, sürekli tesbih olup, şu sözler lisanlarının virdi kılınmıştır: "Sübhane zi'l' mülki ve'l-melekut. Sübhane zi'l-arşi ve'l-izzeti ve'l-azameti ve'l-heybeti ve'l-kudreti ve'lkibriyai ve'l-ceberuti Sübhane'l-meliki'l-mabudi Sübhane'l-meliki'l-mevcudi Sübhane'lmeliki'l-hayyi'llezi Lâ yenâmü ve lâ yemutü sübbuhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'lmelaiketi ve'r-ruh." Dördüncü Madde

Arş-ı âzamın çevresinde olan nehirleri ve melekleri bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, müfessirler ve muhaddisler tam bir ittifakla demişlerdir ki: Hak Taala, arş-ı âzamın çevresinde sekiz nehir yaratmıştır ki, dördü kardan beyaz ve soğuk, dördü baldan tatlı ve temizdir. Bu sekiz nehir, sürekli akarak, arş-ı âzamı tavaf ederler. Hak Taala, orada Harkail namında bir melek yaratmıştır ki, bütün eşyanın sırlarına yetmiştir. O melek, arşa gitmek isteyip, Hak Taaladan destur isteyerek arşı tavafa gitmiştir. Üç bin sene boyunca, sekizbin kanadıyla uçmuş ve bitkin düşmüştür. Hak Taala ona kuvvet verip, tekrar uçmasını murat etmiştir. Üç bin yıl daha arşın çevresinde gitmiştir ve acze düşmüştür. Hak Taala ona tekrar kuvvet ve kudret vermiş ve uçmayı emretmiştir. Üç bin yıl kadar yine gitmiştir ve tekrar acze düşüp görmüştür ki, dokuzbin senede ancak arşın bir ayağından ötekine yetmiştir. O, hayretteyken, Hak'dan şöyle nida gelmiştir: "Ey Harkail! Eğer kıyamete dek uçsan, arşımı tamamıyle tavaf edemezsin." Sekiz nehrin gerisinde arş-ı âzamın çevresinde bin perde nurdan, bin perde karanlıktan yaratılmıştır; ta ki, arşın nurunun şiddetinden çevresinde bulunan melekler yanmasınlar, iye onları perdelemiştir. Bu perdelerin arasında yetmişbin melek yaratılmıştır; arşı kuşatan Rahman'a sürekli tesbih ederler. Arşı tavaf için çevresinde giderler ve günde iki defa arşı yüklenenlere selam verirler. Bunlara "saf tutan melekler" derler. Bunların arasında da yetmişbin saf melek yaratılmıştır. Bunlar ebedî ayakta durup: "Sübhanallahü ve'l-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü ve'llahü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvee illâ billahi'l-aliyyi'l-azim."2 Bu safların gerisinde bir büyük yılan vardır ki, arş-ı âzamı kuşatır. Yılan, başını kuyruğu üzerine koymuştur. Başı beyaz inciden, vücudu sarı altından, gözleri kırmızı yakuttan yaratılmıştır. Onun yüz bin kanadı vardır ki, kanatlarının her saçağının yanında bir melek tesbih eder bulunmuştur. O sarı yılanın tesbihinin sadasından melekleri titreme alır. Zira, bu, bütün meleklerin tesbihinin sadasına galip gelmiştir. ağzını açtıkça, gökleri ve yeri bir lokma etmesi mümkündür. Eğer o büyük yılan tesbihinde taltif ile ilham olunsaydı, onun sadasının mehabetinden bütün yaratıklar helak olurlardı. Hak Taala, melekleri, değişik nurlardan ve çeşitli tavırlardan yaratmıştır. Arşa yakın olan meleklerin nurları şiddetli ve belirgindir. Arş meleklerinin nurlarına, sidre melekleri tahammül edemezler. Sidre meleklerinin nurlarına, göklerin ve yerin melekleri tahammül edemeyip, yanarlar. Bütün melekler, Hak'kın emirlerine göre amel ederler. Onar, insanlar gibi Hak Taala'ya âsi olmazlar. Gıdaları tesbihtir: Yemezler, içmezler, uyumazlar ve cinsi münasebette bulunmazlar. Çoğu insan suretinde olup, kanatları kuş kanatlarına benzer. Cisimleri latif olduğundan çeşitli suretlerde teşekkül ederler. Hak'kın emri ile hizmette göz kamaştıran şimşek gibi giderler. Her biri bir hizmettedir. Kimi, arşın çevresinde tesbih ve tavaf eder, kimi kürsüde, kimi sidrede, kimi cennette, kimi cehennemde, kimi gökte, kimi yerde, kimi ayakta, kimi kuutta, kimi rükuda, kimi secdede; sürekli tesbih ederler. Kimi, insanların hizmetine vekildir; gece-gündüz onları koruyup, amellerini yazarlar. Bunlara "Kiramenkatibin" ve "hafaza/koruyucu" derler. Meleklerin de kendilerinden peygamberleri vardır. Biri İsrafil aleyhisselamdır ki, sureti yukarıda anlatılmıştır. Biri Cebrail aleyhisselamdır ki, altıyüz kanadı vardır, her kanadının yüz saçağı vardır. Her saçağının uzunluğu doğu ile batı arası kadardır. Bütün kanatları değişik renkte nurlardandır. Büyük cüssesi kardan beyazdır. Ayakları yerin altındadır ve öyle kuvvetlidir ki bir saçağıyla dağları unufak eyler. O, Hak Taala'dan yeryüzündeki

iyi olan iyi. onun huzurunda bir sofra misalidir. uzunluğu yüz yıllık mesafe gitmiştir. Bütün kitapların esası onun katındadır. Çeşitli meyveleri . diye itikat edenler. âyet ve hadislere muhalif gitmişlerdir. denizdeki meleklerin vekilidir. Biri Mikail aleyhisselamdır.peygamberlere selam ve kelam getirmeye vekildir. kırmızı yakut renginde arşın ayağına bitişik dört sütun üzerinde bir büyük kürsü yaratmıştır. Hak Taala arş-ı azamın altında ve onun nurundan. levh-i mahfuz. Beşinci Madde Arş-ı azamın altında olan kürsü. Şekil ve büyüklükte. Her biri. sidretülmünteha ve tuba ağacının asıl beslendiği yerdir. Peygamberlerden biri de Azrail aleyhisselamdır. bu heybetten kalem. miktarları sınırlamak değildir. kanatlarının sayısını ancak Hak Taala bilir. Gökler. arş-ı azamın altında. kalem. Zira bu görev ona verilmiştir. Zümrüt renginde bir yeşil kalem yaratmıştır ki. her gece ve gündüzde levh-i mahfuza üçyüzaltmış kere nazır edip. tuba ağacı. Ey aziz. O an. dilediğii de yerinde bırakır. O. hata etmişlerdir. Ama u tür benzetmelerden muart. yerler ve kaf dağı kürsünün boşluğunda. cenetlerin üstünde beyaz inci benzeri bir boşluk yaratmıştır ki. taht mülküdür. kıyamete dek de bir daha ona nöbet gelmez. O halde. Her yere inen yağmur. ona: "Ey kalem yaz!" diye nida kılmıştır. Etrafını kırmızı yakut renginde yer etmiştir. göklerde ve yerde olan meleklerin hepsi bunların emrine itaatkâr ve boyun eğmiş durumdadır. Çünkü gökler ve yer meleklerle doludur. Ondan sonra 5akan aktı kalem kurudu) tabirince. büyüklüklerini anlatmaktır. Yağmur tanelerinin her birini bir melek indirir. kanatlarının çokluğunda Mikail aleyhisselam gibidir. O da. Lakin Hak taala." (13/39) buyurmuştur Hak Taala bütün kulların işlerini levh-i mahfuza yazmıştır ki. Mikail ve Azrail (selam onlara olsun) dördü de bütün meleklerin reisi ve peygamberidirler ki. cebrail'in ve ona yakın meleklerin makamı buradadır. ona tuba ağacı derler. Şekil ve azamette İsrafil aleyhisselam gibidir. can almaya vekildir. Levh-i mahfu yazıyla dolmuştur. Yaprakları yeşil zümrüttendir. göklerdekiler ve yerdekiler şunu bilsinler: Bütün yaratıkların hükümleri oradaki ilim üzere yürür ve ona uyar. Mikail aleyhisselamın reyi ve tedbiriyledir. Çünkü Hak Taala. Onun sütunları yerin derinliklerine erişmiştir. Cebrail. Onun aslı sarı altındandır. Hak Taala. kürsü karşısında. Bütün ruhları kabzeden odur. onun nurundan yeşil bir zebercet renginde büyük ve yeşil bir levha yaratmıştır. bu. cüssece Cebrail aleyhisselam gibidir. Murat ettiğini işler. Rahmet ve gazap meleklerinden nice yüzbin ordusu vardır. müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Hak Taala arş-ı azamın nurundan ve onun altında. her nazarda bir nesne mahvedip yerine bi nesne koyar. yağmur yağdırmak gibi nica hizmetlere memurdur. kalem kuruyup kalmıştır. Nitekim: "Allah dilediği hükmü kaldırır. sidretülmünteha. kötü olan kötü olmuştur. malim olsun ki. Hak Taala sidretülmüntehada büyük bir ağaç yaratmıştır ki. İsrafil'in uru ve ruhların berzahını bildirir. çölde bir sofra misalidir. Hak'kın yürütmesiyle levh-i mahfuz üzerinde yürümüştür ve kıyamete dek hep olup olacakları yazmıştır. Çünkü onların miktarlarını ancak onları var eden âlemin yaratıcısı bilir. levh-i mahfuzu ve kalemi inkar eden münafıktır. ıstıraba gelmiştir ve gök gürültüsü sadası gibi bir sada ile tesbih edip. Dallaı kırmızı mercandandır. Arştan murat. kürsüden murat da Allah'ın ilmidir. Bütün yeryüzü. O. Hazreti İsrafil. Onun içinde mürekkebi beyaz nur çıkardı.

hep rükua varıp: "La ilahe illallah" derler. Şimdi hepsi ibadetle meşguldür. her biri kendi makamında ikamet kılmıştır. sidrede dörtbin saf melek yaratmıştır. (Kudretiyle . bedenlere gidecek ruhlar için." Hak Taâlâ. onun saçaklarından cennettekiler üzerine nisan yağmuru gibi Hak'kın izniyle rahmet iner. yazılmıştır. malum olsun ki. mertebelerine göre kıyamete kadar yuva ve makam tutup. arşın nurunun şiddetinden yanmayalar. müfessirler ve muhaddisler ittifak üzere demişlerdir ki: Hak Taala. Birinci satırda: "Bismillahirrahmanirrahim". mümin kulların dünyada sana ibadete yöneldikçe. Her ağzında yetmiş dili vardır. Her kanadında yüzbin saçağı vardır. Her saffın meleklerinin sayısı onbine yetmiştir. birbirlerini müjdelerler ki. Hak Taala.şekerdendir. o kanatlarını yaydıkça. O kubbenin üzerinde tavus kuşu şeklinde. Birinci safta olan melekler. ilk berzah aleminde. o çukurcuklarda. daima oturup: "Elhamdülillah" derler. arş horozuna nida eder ki: "Ey kuş. Onun yetmiş yüzü vardır. o arş horozu. ikinci satırda: "La ilahe illallah Muhammedün resulüllah". Naim cennetleriyle onları hisselendirir ve sevindiririm. minare şeklinde bir büyük direk yaratmıştır ki. cehennem ateşinden azat ederim. İşte buna arş horozu derler ki. yeşil zümrütten. cennet köşklerine sartmıştır." Bu hitap ile arş horozu hoşnut olmuştur. "Muhammed sallallahüaleyhivesselamın ümmetinin namaz vakti gelmiştir. Onun ötüşünden. Onun boşluğunda birinci ve ikinci berzahı kılıp. dünyada beş vakit namazını eda eden kullarıma rahmet edip. sidreden yüksekliği yetmişbin fersah mesafededir. feryat ile öter. Bu kuşatıcı boşluk. sidrede. Oun bin beşyüz kanadı vardır. ikinci berzahta bedenlerden çıkıp haşrı bekleyen ruhlar için o yüzeyin gözenekleri mesken ve sığınak olmuştur. oldukça büyük ve uzun. cennetlerin ağaçlarının dallarını sabah rüzgarı gibi sallar. sidrede olan melekler. Hak'kın hitabı gelir ki: "Ey kuş. Hak Taala. Her yüzünde yetmiş ağzı vardır." O zaman ona. göklerin ve yerlerin tabakaları yuvarlak ekmekler gibi onda düzülüp. üçüncü satırda: "Onun zatından başka her şey yokluğa mahkumdur" (28/88). Sayısız meyvelerinden. kırmızı mercan renginde. sürekli secdeye varıp: "Sübhanallah" derler. Onun iç düzeyi. kıyamda durup: "Allahü ekber" derler. ben onlar için senden rahmet isterim. boynuz ve kovan şeklinde. onlara dokunmaksızın hepsini kuşatmıştır. Üçüncü safta duran melekler. Namaz vakitlerinde. Kanatlarının her bir saçağından başka bir sada peyga olup. Hak Taala arş-ı azamın altında ve onun nurundan arşın ayağına bitişik. cennettekiler zevkle toplarlar. yani insanların bedenlerine gelecek olan ruhların ve gelip gitmiş ruhların mekanı olup. sidretülmüntehada vekil kıldığı meleği. ikinci safta bulunan melekler. O direğin başında beyaz inciden büyük bir kubbe yaratmıştır. bal kovanındaki mumun yüzündeki gözenekler gibi göz göz olup. İsrafil'in surudur. niçin böyle feryat edersin?" O melek der ki: "Ey Allahım. büyük bir cüssede ve acaip şekilde yaratmıştır. odalardan başlarını çıkarıp. Her dili. kanatlarını birbirine vurup. Ey aziz. Sidretülmünteha ve arş-ı azam arasında yetmişbin perde tabakası yaratılmıştır. Dördüncü safta kalan melekler. cennette olan huri ve gılman mesrur olup. Altıncı Madde Sidretülmüntehada olan meleklerin vasıflarını ve durumlarını. çeşitli cevherler renginde bir acaip melek yaratmıştır. Ruhlar. başka bir lügatla Hak Taalayı devamlı tesbih eder. ta ki. Her bir saçağı üzerinde üç satır yeşil yazıyla yazılmış yazılar vardır. o. Sonsuz dalları. arşın horozu olan tavusun renklerini ve zikirlerini bildirir. içi boş bir nesne yaratmıştır.

yüksek şatoları ve gözalıcı elbiseleri bildirir. arşın nuru ile sudan ekiz cennet yaratmıştır. kıpkırmızıdır. hepsine komşu. Kum inciden üstündür. En yükseği adn cennetidir ki. beyaz incidendir. cennetülme'vadır ki. binalarının çeşitlerini. şereflendirilmiş bir mekandır. hurilerini ve gılmanlarını dört madde ile açıklar. Onun . Bunlardan biri rahmet nehridir ki. hepsinden saf ve baldan tatlıdır. kırmızı altındandır. Birinci Madde Cennetlerin isimlerini ve sıfatlarını ve onlarda olan nehirleri. ağaçları ve meyvelerini. misktendir. Altıncı cennetin ismi. Bunlar. cennetünnaimdir ki. Çeşitli renklerde cevherle işlenmiş ve nice bin nakış ile süslenmiştir. sevgili Habibi Muhammed sallallahu aleyli vesellem hazretlerine vermiştir. Öteki kapıları üzerinde: "La ilahe illallah diyene azap etmem" yazılmıştır. cennetlerin nehirlerinin çoğunun kaynağıdır. köşkleri sarı yakuttur. Her kapı iki kanatlıdır ve tek parça sarı altındandır. İlmiyle her şeyi kuşatmış ve her şeyi tek tek saymıştır. Cennet nehirlerinin biri dahi kevser nehridir. beyaz gümüştendir. Dördüncü cennetin ismi cennetülhulddur ki. Hak Taala. taşları cevher. Sarayları terleyen incidir. Bütün cennetlerin toprağı misk." (108/1) buyurmuştur. O nehrin genişliği üçyüz fersah mesafedir. darülcelaldir ki. Birinci cennetin kapısı üzerinde: "La ilahe illallah Muhammedün resulüllah" yazılmıştır. sarı mercandandır. cennetülkarardır ki. hâfızların makamıdır. bir cephesi gümüş ve sıvası anberdendir. Cennet ağaçlarının dalları kurumuz. biri halis süt. Bütün cennetlerin içinde ve ortasında olduğundan. Rahman'ın tecelli mahallidir. bitkileri. Yedinci cennetin ismi. yedi göğün üstünde. nimetlerini. bütün cennetleri dolaşır.kainatı yaratan Allah münezzehtir. Nitekim ona hitap edip: "Biz sana kevseri verdik. Rengi kardan beyazdır. Beşinci cennetin ismi.) 2-BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Cennetlerin isimlerini. vasıflarını ve sayılarını onlarda olan nehirleri. kainatları hikmetiyle benzersiz yaratmıştır. biri saf baldır. Her sarayın önünde dört nehir akar. Nehirlerden biri abıhayat. biribirinden yüksektir. cennetüladndir ki. onu. Nehirlerin etrafı meyveli ağaçlarla baştan aşağı bezenmiştir. zaferan çiçeklerinin renginde. kırmızı yakuttandır. Bu adn cenneti. yeşil zebercettendir. ağaçları. yaprakları dökülüp çürümez. Burası sıddıkların. İkinci cennetin ismi. arş ve kürsün altında. Binalarının bir cephesi altın. Her cennetin bir kapısı vardır ki. Sekizinci cennetin ismi. Sarayların ve binaların kapıları hep mücevherdir. Suyu. cennetülfirdevsdir ki. O. biri tertemiz şarap. terleyen incidendir. Yedi cennetin en âlâsı olan sekizinci cennette nice akan ırmaklar daha vardır. Ey aziz. surlarla çevrili bir şehrin ortasındaki yüksek dağın üzerinde bulunan iç kale gibidir. Üçüncü cennetin ismi. Meyveleri sürekli tazedir. malum olun ki. Mevla'nın görülme yeridir. Birinci cennetin ismi. uzunluğu ve genişliği yüz yıllık yoldur. müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Hak Taala. darüsselamdır ki.

inci dişli. Her birisi yetmiş kat elbise giymiştir. her demde nice lezzet bulmuşlardır. ölçüleri hafiftir. malum olsun ki. cennetlerin en üstününü bulmuşlardır ve adın cennetinin ortasına ulaşmışlardır. Her ne yiyecek ve içecek isterlerse hazır bulurlar. dalları çeşitli sadalarla nağme ederler.kaynağı arşın altı olup. İlk cennetin kapısı yanında. oradan sidreye gelir. Cennetlikler. renkli cevherlerden kâseler vardır. Her iki derecenin arası. Kazanmaya ve pişirmeye hacet yoktur. ondan bi kere içen bir daha susamaz. Ey aziz. dalları ve meyveleri cennet saraylarının içindedir. O halde Kur'an hâfızları. ışığı bütün evlere girdiği gibi. yaydan fırlayan ok gibi firdevs-i âlayı ve altında olan cennetleri geçerek dolaşır. Kevser nehrinin kenarlarında. Çünkü cennetlikler. cennetlerin uzunluğu hudutsuz ve sınırsız sayılmıştır. Ümmetlerin haşrinden sonra. ezberledikleri Kur'an ayetleri adedince derecelere nail olmuşlardır. oradan cennet-i firdevse dökülür. Rengi sütte beyaz. Tubanın aslı. güzel huylu. Çeşitli cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde . Fakat cennetlerin derecelerinin tümü. İkinci Madde Cennet nimetlerinin çeşitlerini ve cennetlerde bulunan huri ve gılmanları. Bu nehirlerden başka yüksek cennetler içinde nice bin akan nehir vardır ki. Dallar üzerinde cins cins kuşlar değişik seslerle tesbih ederler. Başlarına nur renkleriyle ışıldayan taçlar koymuşlardır. selvi boylu. yer ve gök arası kadar farz olunup. yani sekiz sûrundan her iki sûrun arası. asla bir illet ve hastalık görmez. işaretleriyle ellerine gelir ve her anca çeşitli meyvelerle lezzetlenirler. Rahman'a kavuşmayı ve görmeyi bildirir. arzu ettiklerinde önlerine gelir. Cennetlerin genişliği. Cennet ağaçlarının en büyüğü tuba ağacıdır ki. hesabını ancak Hak Taala bilir. terleyen inciden ve kırmızı yakuttan daha saf yüksek ağaçlar vardır ki. Biri tesnim nehri. cennetin yukarısında olan sidrede bulunup. tadı şekerden şirin. işveli ve nazlı. güneş yüzlü. gülden taze ve taravetli huri kızları vardır. müfessirler ve muhaddisler ittifak üzere beyan etmişlerdir ki: Cennetlikler için olan nimetler. Nice çeşit lezzetli yiyecekler ve tertemiz içecekler vardır ki. kevser nehrinin kenarında. Müminler için renkli döşeklerle süslü saraylarda ve şatolarda. Zira cennette zahmet ve ateş olmaz. Öyle süratli akar ki. altıbin altı yüz altmışyedi derece bilinmiştir. kara gölü. kokusu anberden hoştur. beşyüz yıllık mesafe bulunmuştur. sayıları yıldızlardan çoktur. onun çeşitli meyvelerinden meyvelenip. her durumda hazır olup. nice bin gözalıcı elbise vardır. Renkleri çeşitli. Kur'an âyetleri sayısınca hesaplanmıştır. hilal kaşlı. Her hurinin taravetli teni cam gibi şeffaftır. biri selsebil nehri. kökü sidrede. gül yanaklı. Cennet nehirlerinin biri. Yüksek ağaçların sarkan meyveleri. cennetlikler için nice ipek döşekler gibi. etraflarında nice yüzbin meyveli ağaçlar vardı. kâfur nehridir. Habib-i Ekrem sallallahü taala aleyhi vesellem cennete girmeden önce ümmetiyle ondan içseler gerektir. cehennem köprüsünden geçenler. şirin sözlü. Bunlar cennetliklerin temiz eşleridir. Lezzeti ebedi damağından gitmez. biri mühürlü rahik nehridir. yastıklar üzerinde aner saçlı. sayısız dalları cennet saraylarına inmiştir. Tıpkı dünyada güneşin yukarıda bulunup. mercan dudaklı.

asla küçük su dökmezler. Karşılarında hizmet için nice bin çocuk ve gılman saf saf dizilmişlerdir. Her bir belde içinde kırmızı yakutta yetmişbin saray vardır. ismi Rıdvan'dır. Onlar da. Her bir döşek üzerinde bir huri kızı ve her bir hurinin önünde sarı altından bir sini vardır. Oradaki huriler ve kadınlar. Her bir sarayda zebercetten yetmişbin daire vardır. gamdan. Her bir kuş yetmişbin çeşit sada ile bana tesbih eder. Cennetlikler için asla ihtiyarlama yoktur. Ne korku. Her bir bahçede inci ve mercandan yetmiş bin belde vardır. adn cennetine yükselip giderler. sevimli ve büyük bir melektir. ne de ölüm görürler. Nimetleri geçicidir. Hak Taalanın selam ve davetini tebliğ ederler. ne gam yerler. Hastalıklardan ve sakatlıklardan selamet bulmuşlardır. Bunlar. Cennetlikler. Bunlardan biri su. Cennetlikler her an ve her zaman emniyet içindedirler. Üzüntüden. selam ve kelamını işitip. Elbiseleri eskimez. Bütün cennetler bir an ışıksız kalmazlar. ne ihtiyarlar. içerler fakat ayak yoluna gitmezler. hayızdan. bir şeyler tedarik etmekten kurtulmuşlardır. gözleri toktur. Gerçekten benim katımda. Benim itaatkar kullarıma bunlardan başka her bir saatte yetmişbin çeşit hediye bahşederim ki.oturup. müminlere bakarlar. Ey aziz. bana itaat eden insan için sekiz cennet hazırlamışımdır. biri şarap. çeşitli nimetlerini yiyip. Her bir oda içinde sarı yakuttan yetmiş bin yatak vardır. Bütün cennetleri bekçisi ve hâkimi. Kapıları dahi sekizdir. Gönülleri zengin.r asla çıkmazlar. ne hüzün çekerler. Şekli insan. boş sözle asla hatır yıkmazlar. Üçüncü Madde Cennet nimetlerinin hülasası ve o devlete nail olanı bildirir. biri saf baldır. Sıhhat ve âfiyette ebedî sevinçlidirler. müjdelerler. nifasdan ve buna benzer şeylerden uzak ve pak olmuşlardır. Her an arşın nurları onları ışıklandırır. Hak Taala kutsî hadiste azametle şöyle buyurmuştur: "Ey insanoğlu! Sen dünyaya nice rağbet ve iltifat edersin ki. her hafta bir kere mücevherle donatılmış buraklar getirip. Her bir cennette zaferandan yetmiş bin bahçe vardır. Cennetler içinde gece ve gündüz olmaz. ne gözler görmüş. Hak Taalanın misafirhanesine varıp. gül suyu gibi bedenlerinden sızar. Her bir ağacın yetmişbin çeşit meyvesi ve yetmişbin renk yaprağı vardır. Hak'kın cemalini gözleriyle müşahede ederler. Görüntüsünün lezzetinden mest olup. üsttekilerin renkleriyle karışarak ortaya çıkar. ikram ve izzetlerini görüp. buraklara binip. Her bir yatak üzerinde süslü ipekten yetmiş bin döşek döşenmiştir. Yiyip içtikleri latif bir buhar gibi olup. Her bir saray altında akan dört nehir vardır. o fanidir. incelik ve zerafetlerinden dolayı biribirini gizlemeyip. ne . Çünkü cennetlerin gökyüzü Rahman'ın arşıdır. Ne namaz kılarlar. hayatı sınırlıdır. Her bir ağaç üzerinde renkli kuşlardan yetmişbin çeşit kuş vardır. malum olsun ki. Selamla şirin sohbetler edip. Yerler. Her bir sinide renkli cevherlerde yitmişbin tabak vardır. Her bir tabakta başka çeşit yemek vardır. Cennetliklerin elbiseleri yetmiş kat cennet elbisesidir. Her bir nehrin kenarında yetmiş bin ağaç vardır. Oradan Hak'kın izniyle yine kendi makamlarına dönerler. cennetlerden ne çıkarlar. ne kulaklar işitmiş ve ne gönüllerden geçmiştir. Müminler için Rahman'ın melekleri. Saadetleri sonsuzdur. Her bir dairede sarı altından yetmişbin oda vardır. alttaki elbiselerin renkler pırıl pırıl olup. Cennetlere giren müminler ebedî orada kalırlar. biri süt. cennet nimetlerini unutup giderler.

o arazi halen Kabe4nin haremi olmuştur. müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Hak Taala. Kıyamete kadar orada kalıp. Ne hastalanırlar. Birinci satır: "Bismillahirrahmanirrahim. Hak Taala. Ne küçük su dökerler. ne büyük su. Beyt-i mamurun içinde nurdan üç kandil vardı. ancak gül suyu gibi ter dökerler. liva-yı hamd altında bulunan ümmetine şafaat eylese gerektir. hazreti İbrahim aleyhisselam. ne ağlarlar. biri batıya açılmıştı. alemi kırmızı yakuttandır. tufanda Hak'kın emri ile hacer-i esved (siyah taş) olmuştur. Hak Tealaya tesbih ederler. Buradan. tevbesini kabul eylemişti. dünyanın gâni olan izzet ve lezzetlerini terk etsin." ikinci satır: "La ilahe illallah Muhammedün resulüllah". her gün ona yetmiş bin melek girip. Beyt-i mamur. kırmızı yakut iken. Habibime uyarak. yeşil zebercettendir. Üzerinde nurdan üç satır yazılmıştır. Onların ışığı. nöbetle inip. onu tavaf ve ziyaret kıla. Halen Kabe'nin duvarında bulunan ve öpülen hacer-i es'ad. kendisine vaad edilen makam-ı mahmuda erip." Beyt Ebedî cennet nimetleri helaldir o kimseye Elini dudağını sürmez cihan nimetlerine Dördüncü Madde Liva-yı hamd ve Beyt-i mamuru bildirir. tufandan önce dünya göğüne kaldırılmıştır. Hak'kın emriyle Kâbe'yi bina etmiştir. Halen o Liva-yı hamd. üçüncü satır: "Elhamdü lillahi Rabbilalemin. onun yolunda gitsin. O halde. Beyt-i mamurun iki kapısı vardı. Beyt-i mamurun yeryüzünde olan mekanında. hazreti Adem aleyhisselamla Beyt-i mamuru tavaf ederlerdi." büyük livanın altına yetmiş bin liva daha vardır. Eğer Beyt-i mamur. firdevs cennetinde kırmızı yakuttan bir yüksek kubbe idi. onda . cennetin en yüksek yerinde. Kabe'nin üzerine iner. sonra yine cenette yolan mekanına kaldırılsa gerektir. Beyt-i mamurun dünya semasında bulunuşu odur ki. hazreti Adem aleyhisselamdan sonra hazreti Nuh aleyhisselamın zamanına değin yeryüzündeydi. Biri doğuya. Gönderi beyaz gümüştendir. her iki köşesinin arası beşyüz yıllık mesafedir. Beyt-i mamur.oruç tutarlar. Ey aziz. Her birinin altıda yetmişbin melek safı vardır. gökten düşse. Onun üç köşesi vardır ki. Adem aleyhisselam içi cennet yadigârı olup. Uzunluğu bin yıllık mesafedir. kim ki benim rızamı ve cennetimi isterse. Ta ki bu. mahşer gününde Muhammed ümmeti onun altında toplanıp o ümmetinnin şefaatçisi olan Peygamber. Adem aleyhisselaı cennetten yeryüzüne indirdiğinde. Habib-i Ekrem sallallahü taala aleyhi vesellem hazretlerine bahşeylediği Liva-yı hamd ismiyle adlandırılan sancak-ı şerifdir ki. Her bir satırın uzunluğu beşyüz yıllık mesafedir. sonsuz bir sahrada hamd dağı üzerinde dikilmiş büyük bir alemdir. Her bir safta yetmişbin melek durup. yedi gökte sakin melekler. Kâbe'nin yerine koymuştu. ne kadar yeri aydınlatmışsa. malum olsun ki. Hak'kın emriyle. Yerdeki Kabe ile gökteki Beyt-i mamurun arası haram-ı şeriftir. beyt-i mamurdan yadigâr kalmıştır. Bu taş. dünyadan az ile kanaat edip. Ona ikram içi Beyt-i mamuru yüksek cennetten bu dünyaya indirip.

"Sübhane Rabbi külli şeyin"4 tesbihini dillerine vird etmişlerdir. kırmızı yakuttandır. beyaz gümüştendir. Tesbihleri: "Sübhane melikil kuddüsi Rabbena ve Rabbil melaiketi ver ruh"6 olmuştur. Birinci Madde Yüksek cennetlerin altında olan perde meleklerin çeşitlerini. onlardan beyt-i mamura bir kere girene kıyamete değin bir dahi sıra gelmez. Bu denizlerin altında yedi gök vardır. kâinatın durumu ve atmosferi dört madde ile açıklar. Bu. zira ki "iblis) onlardandır. Bütün bu perdeler çeşitli meleklerden ibarettir. Reislerinin ismi: Semhail'dir. Onun altında nimetler denizi vardır. sarı yakuttandır. müfessirler ve muhaddisler ittifak üzere demişlerdir ki: Hak Teâlâ yüksek cennetlerin altında güneş ışığından yetmişbin perde icat etmiştir. Bunlara mukarrabin melekler. ruhaniyyin melekler. Allah korkusundan ayakta durup. Bütün bu denizler. Bunun altında beşinci gök vardır. Tesbihleri: "Sübhane hâlikunnur ve bi hamdihi"5 olmuştur. Bir rivayette. denizleri. Bunun izmi ariba'dır. Buranın ismi: Raka'dır. Bunların hepsi Allah korkusundan oturup kalmışlardır. yedi göğün bekçisidir. Bunun melekleri kartal suretindedir. Kırmızı altındandır. yüzleri gülden tazedir. 3-BÖLÜM: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cennet altında olan perde melekleri. çiçekli nurdandır. Buranın melekleri huri suretindedir. Onların altında ay ışığından yetmişbin perde ortaya çıkarmıştır. Birbirlerine dahi bakmazlar. Onlar bir sınıf melektir ki. Reislerinin ismi: Safdail'dir Bu. Hak'kın nimetlerinden kinayedir. Bunun ismi: Dineka'dır. Bunun altında dördüncü gök vardır ki. Bu. Meleklerle doludur. Hepsi Allah korkusundan rükûa gitmişlerdir. denizleri. beşinci göğün bekçisidir. Onun altında su denizi vardır. Onların altında taksim edilmiş rızıklar denizi vardır. ay ve yıldızların hareketlerini. İsmi: Erkalun'dur. Reislerinin adı: Kemhail'dir. yedi göğün keyfiyetini ve he birinde sakin olan melekleri ve onların şekillerini ve tesbihlerini bildirir. Ey aziz. Onların sayıları o kadar çoktur ki. Onun altında hayat denizi vardır. Bunun altında üçüncü gök vardır ki. Bunun altında . güneş. Buradaki melekler adam suretindedir. Buradaki melekler oğlan suretinde. Bunların altında altıncı gök vardır.namaz kılarlar. Onların altında karanlıktan yetmişbin perde yaratmıştır. kıyamete kadar ağlarlar. yedi göğü ve her gökte olan melekleri. derler. hazineleri. Onların reislerinin ismi: Rakyail'dir. Buranın melekleri at suretindedir. üçüncü göğün bekçisidir. Onlar Hak Teâlâ'dan gayri kimseyi bilmezler. Tesbihleri daima: "Sübhanallah ve bi hamdihi adade halkihi ve zineti arşihi ve midadi kelimatihi"3 dir. İsmi: Mâun'dur. onlara "cin" dahi derler. Bu. Tesbihleri: Sübhane'l-melik'el-hayyi'llezi ve lâ yemût"7 kelimesidir. malûm olsun ki. Bu. Bu dördüncü göğün bekçisidir. altıncı göğün bekçisidir. Reislerinin ismi: Kakail'dir. Taze incidendir. Hak'kın hazinelerini.

Sekizinci kaf dağı. büyük ve güzel bir melektir ki. Yağmur damlaları onun hesabıyle iner ve bulutlar onun sevkeylediği yere gider. Her iki göğün arası beşyüz yıllık yoldur. malûm olsun ki. sayı ve mesafelerinin tayini değildir. Dünya göğünün bekçisidir. güneşi üzerine koymuştur. sarı yakuttan bir araba yaratmıştır. Hak Taâlâ bu deniz içinde. Bu. Bu. ayı ve yıldızları kendi arşının nurundan yaratıp. İkinci Madde Yedi göğün altında. nuru sönük olup. Ta ki onlar. ayı arabasıyla doğudan batıya götüreler. mahfazasını tutan melekler de. bazı müfessirler ve muhaddisler demişlerdir ki: Hak Taâlâ. Belki Allah'ın kudretinin büyüklüğünü beyandan kinayedir. İsmi: Berkia'dır. Buranın melekleri deve suretindedir. Her göğün reisinin desturuyle kapılarını kapıcıları açarlar. Bütün yıldızlardan. ona altmış melek tayin etmiştir. kaldırıp. ayın yüzünde çizgiler gibi görünen siyah belirtiler nurunun mahvolmasındandır. Göklerin alt kısımları bu dağlar üzere nihayet bulmuştur.ikinci gök vardıry ki. bu su denizinin içinde balıklar gibi yüzücü eylemiştir. Tesbihleri: "Sübhane zil mülki vel melekut"9 olmuştur. Her kulpu tutan bir elek yaratmıştır. Sonra Cibril aleyhisselâm kanadıyla ayın yüzünü mesh edip. aydan mahfazasını azar azar yaklaştırdıkça. yeşil zebercettendir. Unutmamalıdır ki. yine bir delil olan gündüzü aydınlık kıldık. dünya göğünün içini kaplar. Hepsi kilitlidir ve anahtarlarının ismi: Allahü ekber'dir. Yedi göğün toplulukları ve şekilleri sahih rivayetler üzere çadırlar misali olup. Bunun altında birici gök vardır ki. Mikail'in vekilidir. ışığını yoketmiştir ki. arabasını yöneten melekler tarafından güneşten gün gün uzaklaştırıldıkça. Bunun dalgaları. mahfazasını tamamıyla ona giydirirler. bundan sonra da ayı büyük ve nurlu etmiştir. Hak Taâlâ ay için de üçyüz kulplu." (17/12) Bunun içindir ki. güneşi. Nitekim Hak Taâlâ Kelam-ı Kadim'inde buyurmuştur: "Bir delil olan geceyi. Zira Allah'ın kudreti nihayetsizdir. kırmızı yakuttandır. Yedi göğün kırmızı altından hesapsız kapıları vardır. hava üzerinde Hak'kın emriyle karar ve sükûnet bulmuştur. Ey aziz. Buranın melekleri öküz suretindedir. bu deniz. ay güneşe yakın oldukta. Yine ay için lacivert cevherden altmış kulplu bir mahfaza yaratmıştır ki. ay ve yıldızların doğuş ve batışını ve bazı durumlarını bildirir. dünya göğüne bitişik olan denizin içinde güneş. Onunla senelerin sayısı ve ayların hesabı malûm ola. Ayı onun üzerine koymuştur. Tesbihleri: "Sübhane zil izzeti vel ceberut"8 olmuştur. yerin çevresinde bulunan ekiz kaf dağının yedisi üzerinde karar etmişlerdir. Reislerinin ismi: Mihail'dir. gece gündüzden fark ola. Bu minval üzere . Yedi gökten her birinin kalınlığı ve yüksekliği beşyüz yıllık mesafedir. Allah. güneşi arabasıyle o denizde doğudan batıya çekip götüreler. Yağmuru her yere taksim eden odur. güneşi daha büyük ve nurlu edip. Ta ki onlar. Buradakilerin reisinin ismi: İsmail'dir. Ay. dünya göğü altında ve ona bitişik bir su denizi yaratmıştır ki. yukarıda işaret olunduğu üzere yedi göğün tasnifini tekrarlamaktan murat. ikinci göğün bekçisidir. bir damlası havaya düşmez. güneş için üçyüz altmış kulplu elmas cevherinden bir araba yaratıp. mahfazasını dahi öte taraftan gün gün yaklaştırıp. dünya göğünün içinde yeri kuşatmıştır. Her bir kulpu kavramak için bir melek tayin etmiştir. ismi: Kaydum'dur.

Bu minval üzere güneş. bazan yarım. Bunlar. ufukları kuşatıp. gündüz için tayin olunan melek. Bunun için. Ta kıyamete dek bu minval üzere gider. güneşe. Bunun içindir ki. yeni bir batış yeri içinde batar. Burada güneş. gündüzün cevheri. Güneş. Senenin bitiminde tekrarına gelir. arşın nurundan. Bundan sonra gecenin saatleri tamam oldukta. küçüklerine birer melek tayin olunmuştur. başka bir yere batarlar. Kıyamet gününde üç gün miktarı durup. tayin edilmiş olan üçyüz altmış güneş meleği. Ta ki. açıktan müşahede olunsaydı. güneş doğdukta. tedricen ufuklardan gündüzün beyaz cevherini kaldırır. Gökte kayan ateş parçalarıyla. gece karanlığı olur. cihan halkı. gökten doğu tarafına asıp. bazan da dolunay olur. Bunun içindir ki. ay bazan kaybolur. hakim ve güçlü olan Allah'ın takdiri üzere onları.kıyamete kadar gider. aziz ve alim olan Allah'ın takdiriyle. malûm olsun ki. Güneş melekleri dahi. Yıldızların büyüklerine onar melek. Cibril-i emin aleyhisselam. altı ay boyunca her gün yeni bir doğuş yerinden doğup. müfessirlerin ve muhaddislerin büyük çoğunluğu demişlerdir ki: Her gün. Güneş için doğu tarafında kaynayan siyah balçıktan yüz seksen ateş çıkartıp. gecenin meleği de. cihan aydınlık olur. ay ve güneş tutulmalarını bildirir. güneşin doğuşundan iki saat önce. yavaş yavaş ufuklara gönderip. yeryüzünde bulunan yaratıklar tümden yanarlardı. o denizde hareket ettirip. onun gökten göğe süratle kaldırıp. gökten göğe süratle indirip. Ta ki. güneşi. bunlara yedi gezegen derler. iki saat miktarı zaman içinde arş-ı azam altına götürürler. gündüzü. o bize yakın olup. Üçüncü Madde Geceyi. melekler dahi onunla secdeye giderler. yaz günlerinde kuzey yönünde doğar ve batar. batıya götürüp giderler. gecenin siyah cevherini. bazan hilâl. ona vekil olan melekler. batı tarafında da siyah balçıktan çıkan yüz eksen kaynak var etmiştir ki şiddetli ateş üzerinde kaynayan kazanlar misali kaynarlar. Eğer güzel ayın nurlu yüzü. güneşin secdelerini. iki saatte önceki doğma yerine getirirler. o denizle örtülü olmayıp. Ta ki. cihanın Rahman'ına secde edip. o günün saat ve dakikaları miktarınca hareket ettirip. bir günlük nurdan elbisesini giydirir. güneşin batma vakti olduğunda gece için tayin olunan melek. Eğer bu yakıcı güneş ışınları. batış yerinde batıp. gecenin siyah cevherini yavaş yavaş göğe kaldırır. tesbih ve tehlil ederek doğup. Kaf dağının gerisindeki o deniz içinde. yaydıkça. o deniz içinden süzülmeyip doğrudan havaya gelseydi. Hak Taâlâ kudretiyle güneş. gecenin cevheri ufukları kuşatıp. doğuş yerinden doğarak. oralarda kulak misafiri olan şeytanları taşlarlar ve yakarlar. dördüncü gün battığı yerden . Güneşin nuru battıkta. kuzeyden güneye kayarak hareket eder. yıldızların her birini yine kendi doğuş yerlerine götürürler. onu Tanrı edinirlerdi diye haber ve vârit olmuştur. Altı ay sonunda yine önceki doğuş ve batış yerlerine döner. Ey aziz. kışın güneşin doğuş ve batış yerleri güneyde olup. ay ve yıldızlardan ancak beşi için yerin iki tarafında müteaddit doğuş ve batış yerleri yaratmıştır. ayın güzelliğine meftun ve hayran olup. Seni boyunca güneyden kuzeye. gündüzün beyaz cevherini göklerden doğu tarafına asıp. kanatlarını yayarlar. belirli vakitlerinde doğdurup batırırlar. her gün başka bir yerden doğup. kıyamet oluncaya değin böyle gelip gider. Güneşi.

onu arabasından yana çekerler. Güneş ve ay tutulmasının bir faideleri dahi budur ki. Çünkü melekler. çünkü her kemalin bir zevali olduğunun kaçınılmazlığıdır. yerle gök arasında bir su denizi daha yaratmıştır. yağmur indirmek murat eyledikte. Biri dahi budur ki. Ondan rüzgâra yükleyip. nurdan yaratılmıştır. küfür ve isyandan pişmanlık yarar sağlamaz. kıyamet şartlarının en meşhuru ve kıyamet alâmetlerinin en büyüğüdür ki. ayın son üç gününde güneşin ışığından kurtuldukta. görünmez olduğu ve tam dolunay halindeyken tutulduğu. onun için yağmur indirmek . Eğer tamamıyle düşerse. önceki gibi arabası üzerine koyarlar. güneş ve ayı tanrı edinenlerin sözlerinin çürüklüğü ortaya çıkar. Bu denizin suyuyla Nuh Tufanı olmuştur. Bir fırkası dahi tesbih ederek. Şu hale emniyette bulunan kemal sahiplerine. belâdan emniyet olmayıp. karanlık geceyi ışıklandırır. Melekler onu alıp. ay tutulması vakti geldikte. güneş tam tutulup. bulutlara bildirir. Nuh kavmi onunla helâk bulmuştur. bu olay süresince ay tutulması hasıl olur. yağmur damlaları eyleye. tanrı olamaz. arabasından denize ya tamamı. malûm olsun ki. ayın ve güneşin değişmesini görüp. Bir fırykası. iki üç saat miktarı zamanda. derler. Onun melekleri de iki fırka olup. emniyetteyken belâdan sakınmaktan daha çok severim. Biri budur ki. Ona yasak deniz. kendisine tevbe edeler ve yöneleler. kıyamet gününde yüzlerin beyaz ve siyah omalarıı hatırlayıp. Onda. Böylece güneşi. yıldızları örten ışığı kalmayıp. Güneş ve ay tutulmalarını görenlerin. güneş ve ay tutulmaları için belirli vakitler tayin etmiştir ki. gökler üzerinde ola rızıklar denizinden belli vakitlerde. Çünkü Allah bir kuluna ancak belâ için emniyet verir. bundan sonra tevbeler kabul olmaz. Ondan hem damlayı." buyurmuştur. Dördüncü Madde Kâinatı bazı durumlarını ve atmosferi bildirir. Ey aziz. arabasından düşüp. Nitekim Habib-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem: "Emniyeti bekleyerek belâda olmayı. değişikliğe uğrayan nesne. hazreti Hak'ka yönelmek lâzımdır. Güneş tutulması vakti geldikte. ay. battığı yere götürürler. müfessirler ve muhaddisler demişlerdir ki: Hak Taâlâ. Eğer yarısı denize düşerse. kulun tedarikli olması her dem Hak'kın rızasını gözetmesidir. ya yarısı düşüp. Hak Taâlâ. Hak'kı emriyle bir melek indirip. Bu durum. Bu esnada yine güneşi batı tarafına alıp giderler. Ay ve güneş tutulmasının faideleri vardır. tevbe ve istiğfarla Allah'a yönelmeleri lâzım olur. ayı arabasına koyarlar. tıpkı güneş tutulması vaktindeki minval üzere hareket ederek. Güneş tutulması durumunda güneş melekleri iki fırka olur. yeryüzünde bulunan kulları. tesbih ederek. yukarıda anlatılan denizin altında olan hava denizinin ortasında. gezerler. güneş. arabayı güneşten yana yaklaştırırlar. göğe doğru denizin derinliklerine gider. Aynen bunun gibi.doğsa gerektir. Hak Taâlâ. ay. büyük yıldızlar meydana çıkar. bunun da kemale ermenin noksana yakınlaşmak olduğunu gösterdiği. Ta ki. Zira. uyanarak. taksim edilmiş rızıkları göğe indirir ve yasaklanmış denize ulaştırır. âleme ışık vererek battığı yere yederler. ay tekrar parlayıp. Ta ki rızıklarla donatılan suyu. kendi mevziine koyar. balıklar gibi çeşitli yaratıklar yüzüp. düştüğü kadarı tutulur. kalbur misali eleyip.

eşyanın ve işlerin düzenleyicisi etmiştir. onun üstünde yağmur bulutları. Mikail aleyhisselamın yardımcıları havada toplayıp. Hak Taâlâ. yani hava denizinin içinde kardan ve doludan nice yüzbin dağlar yaratmıştır. Çünkü rüzgâr olmasa. dilediği kimseye bununla musibet veriyor. bunlara vekil olan Mikail aleyhisselama emreder. Vuruşunun şiddetiyle kırbacından ateş çıkar ki. küçücük bir melek olan Ra'd'ın sadasıdır ki. kar ve dolu dağlarını yüklenip. içleri boş ve latif biçimde yaratmıştır. yağmurlar denizini. rahmet alâmeti. Hak Taâlâ. bu havayı yaratıklarının ruhlarına nefes etmiştir. buyurmuştur. zira Kuzah şeytanın namıdır. O korkutucu gök gürültüsü. Eğer o ateşin kıvılcımı yere düşerse. Eğer. O. Hadis-i şerifte vârif olmuştur ki. yeryüzüne komşu olan havayı. Şu halde rüzgâr esmesi de Mikail aleyhisselamın tedbirine uygundur ve onun hareket ettirmesine bağlıdır: Onun izniyle esip. ona şimşek derler. atmosferde. dilediğinden de onu bertaraf ediyor. ona yıldırım derler. Rüzgârın yağmuru ve bitkileri beslemesi gibi faydaları çoktur. Gökten yere inen her yağmur damlası. bulutları. Hak Taâlâ. güney-kuzey yönlerinden hareket eden havadır. kuşların ne yasaklanmış denizde yuvaları vardır. Ad kavmine gönderilmiştir. ondan kara nebatlar hasıl olur.gibi işlerde birbiri üzerine yığılmayıp. Üçüncü rüzgâr. O. Bu rüzgârı." (13/13). kudret belirtisi ve bereket habercisidir. denizde incilere ulaşır. lâtif yaratmıştır. denizden yağmur denizine. istediği kadar her tanesini bir melek koyar. onlardan da karaya ve denize iner. ölçülü. yıldızlar denizini. sonra bulutların arasını topluyor. Yerin bir tarafına kar. İşte görüyorsun ki. havada ortaya çıka yeşil ve kırmızı kavis Kuzah kavsi değildir. Belki o Allah'ın kavsidir ki. koklayarak teneffüs edip. izniyle kesilir. atmosferde tutmuştur. gökte dağlar halindeki birikintilerden dolu indiriyor da. onları. Yüzleri güzelleştirme. her şey kokar ve bozulurdu. sonra onu bir yığın haline getiriyor. Birisi kara rüzgârdır ki. bulutları sürüklüyor. yağmur damlası rızık ile donanmış ise. yeşil cevherden suyu yarattıkta. yağmur ve kar inecek yerlere akıp gider. Nitekim Hak Taâlâ Kelam-ı Kadim'inde: "*ök gürültüsü. Hak Taâlâ. Mikail aleyhisselama tâbi kılmıştır. Onun demirden bir kırbacı vardır ki." (24/43). Hak'kı hamd ile tesbih eder. Ta ki yeryüzünde bulunan yaratıklar onu. fera ve sürûr. buyurmuştur. Hak Taâlâ. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek. gökyüzünü örtüp. hayatı koruma ve hayata nefes verme gibi özelliklerinin nihayeti yoktur. O dahi vekili olan İsmail adlı meleğe emredip. Allah. kesif bir bulut olurlar. onun üstünde uça kuşlar yaratmıştır ki. O halde rızıklar. Bu havanın üstünde duman. Birisi kısır rüzgârdır ki. onun üstünde beyaz bulutlar. ne yeryüzünde . yağmur bunların arasından çıkıyor. Nitekim Hak Taâlâ: "Görmedin mi ki Allah. orada bulutlara. doğu-batı. bulutların sevki için Ra'd adlı bir küçük melek yaratıp. ışık şuaları gibi birbirinden geçerler. yere yakın getirdikte. yerdekilerin rüzgârıdır ki. kamçıyla bulutları develer gibi sevk eder. bir tarafına dolu gönderecek oldukta. Allah'ı hamd ile tesbih eder. Yer ve gök arasında olan rüzgâr üç kısımdır. hayat bularak yaşayalar. bulutları ve buharları birleştirip ayırır. onun buharından rüzgârı yaratmıştır. murat eylediği yere. bulutları yerlerine sevkedip gider. Hak Taâlâ. tartılıdır. melekler de Allah'dan korkarak tesbih ederler. bütün canlılar yerde helâk bulurdu. karaya ve denize yararı çoktur. onu.

dağları. dağların damarlarını onun eline vermiştir. ay ve yıldızların nurları büyük ve şiddetli olup. o melek. Hak Taâlâ. bu kadarcık engel teşkil etmeseydi. Onun gerisindeki ikinci denizdir ki. her birinin eni beşyüz yıllık yoldur. Hak Taâlâya yöneleler ve itaatkâr olalar. kudretiyle. hava içerler. bir yein halkını isyanlardan men ve yasak etmek murat eyledikte. yedi yerin ve her tabakanın sakinlerini. daha önce anlattığımız yeşil cevherlerin suyundan. birbirini kuşatmıştır. bunun özü yüzüne çıkıp. onlarla bizim aramızda bulunan lâtif hava. Onun ötesindeki dördüncü denizdir ki. o öz ve dalgalarını dondurmuştur: Yerler ve dağlar olmuştur. namı: Kaynes'tir. güneşin sıcağına asla tahammül olunmazdı. Ey aziz. bütün dağların damarını. kıyamet şartlarının ve kıyamet hallerinin. O zaman. kar ve bulutlar az olduğundan büyük bir engel teşkil etmez. Ta ki oranın halkı. nâmı: Muzlem'dir. havada uyurlar. yerleri ve cehennemi özet olarak bildirir. 4-BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yedi denizin. Şu halde Hak Taâlâ. güneş ile yer arasıda bütün bunlar. bunun üstünde lâtif hava ve bunun üstünde yıldızlar denizini yaratmıştır. kar ve dolu dağları. Hak'kın emriyle o yerin damarını hareket ettirir. çadırla misali yedi dağı üzerine yedi . sayıları sekize yetmiştir. kaf dağının ötesinden kuşatır. Bu dağların her birinin eni beşyüz yıllık yoldur. bunun üstünde yasaklanmış deniz. Onun ötesindeki üçüncü denizdir ki. Bunların bulunduğu havanın üstünde. sekiz kaf dağının. Yedi denizin sonuncusu odur. Dağlar dahi yerin direkleri olmuştur. ilk denizle yerin çevresi arasında ve yedinci denizin ötesinde birer yeşil kaf dağı yaratmıştır ki. Yumurtaları havadan düşerken. nâmı: Mırmas'dır. cehennemi ve şedi tabakasını ve her bir tabakasında bulunanların. Bütün bu denizler. Birinci Madde Yedi denizi. Eğer. yeri kuşatmış olan kaf dağına bağlamıştır. Onun nâmı bahr-i muhit olmuştur. malûm olsun ki. Güneş. nâmı: Esam'dır. havada çiftleşirler. beş madde ile beyan eder. Sonra Hak Taâlâ. en küçüğü yerin çevresini. saf deniz. nâmı: Bâki'dir. nâmı: Sâkin'dir. Bundan sonra da yukarı doğru uçup. ondan kalan bulanık suyu ve tortuyu birbirine vurmuştur. âlemin yokoluşunun ve mahşerin durumlarının yaratılış keyfiyetini. yeşil cevherin artığından her iki deniz arasında. hemcinslerine giderler. o zelzeleden korkuyla kendilerine gelip. dalgaları yükseldikte. ruh bulup yavru olur ve kanatları tamamlanana kadar. Onun ötesindeki yedinci denizdir ki. Bundan sonra yedi denizi yaratmıştır ki.yuvaları vardır. cennetler ve hazineler altında kalan artığının saf ve lâtifinden yedi göğü yaratıp. kuş olup uçana dek düşerler. Bir büyük meleği. Bundan sonra Hak Taâlâ. Onlar ancak hava yerler. Dnun ötesindeki altıncı denizdir ki. onun ötesindeki beşinci denizdir ki. zelzeleye müvekkel edip. müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Hak Taâlâ yerleri ve gökleri yaratmak murat eyledikte.

dünya göğünün içinde. kırkbin ayağı vardır. Mülkünü ve mülkünde olanları Allah daha iyi bilir. bahr-i muhit ile yer arasında hepsinden mücerre ve sade kalmıştır. İkinci tabakanın adı: Celde'dir. büyük alık. o kayayı sabit tutmak içi bir büyük kırmızı öküz yaratmıştır ki. Her yerin genişliği ve her iki yerin ara mesafesini beşyüz yıllık yol edip. denizdeki yaratıkların cümlesi helak olurlardı. Buranın kavminin ismi: Tamas'ıdr. öldürücü zehir ile dolmuştur. Sayıları hesaba gelmez. o balığın altında bir büyük deniz yaratmıştır ki. Yaratıkların ilmi o perdeye dek yetmiştir. Üçüncü tabakanın adı: Celde'dir. balıklar gibi binlerce çeşit yaratıkla dopdolu etmiştir. Her iki ayağı arası bir yıllık yoldur. boynuzları ve sırtı üzerine yüklenmiştir. kuyrukları uzun hurma ağacı gibidir. büyük dağı halkı gibi kuşatıp. Kayayı. ay e yıldızların nuruyla aydınlatıp. Hak Taâlâ bir büyük melek tayin etmiştir ki. Onda dağlar gibi ejderhalar vardır ki. Altıncı tabakanın . onun kırkbin başı. Onda bi çeşit yaratık vardır ki. Üçüncü tabakanın ismi: Arka'dır. malûm olsun ki.göğün kenarlarını kubbeler gibi kuymuştur. Onun sakinleri bir hasis taifedir ki onlara: Kabes derler. Kısır rüzgâr gibi havası nâhoştur. Biribirlerini yerler. içeceği rutubettir. yedi deniz onun ağzında bir damla gibidir. Birbirlerini yerler. İkinci Madde Yedi yerin durumlarını ve her tabakanın sâkinlerini. Daha sonra Hak Taâlâ. Sonra Hak Taâlâ. hava ile dolu eylemiştir. cehenneme bırakırlar. Onda cehennemlikler için azabın he türlüsü hazırdır. kavminin adı: Muhtat'dır. bir gemi gibi hareketli ve huzursuz iken. Birbirlerini yerler. onlara hem hesap. Dördüncü tabakanın adı: Harba'dır. o denizi altıda. Onda katır gibi akrepler vardır ki. o meleğin ayağı sağlam dursun için yeşil yakuttan bir büyük kare biçiminde kaya yaratmıştır ki. Berşem nâmıyle meşhurdur. kuyrukları mızraklar benzeridir. cehennemin yedi tabakasını ve her birinin isimlerini ve oralarda bulunanları ayrıntılarıyla bildirir. Sonra Hak Taâlâ. Onların yiyeceği toprak. İlk tabakanın nâmı: Dimka'dır. müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Hak Taâlâ. hem azap vardır. Yedi göğün duvarı olan kaf dağının ötesinde bir büyük yılan yaratmıştır. ancak iki kanatları vardır ki. cehennem üzerinde sâkin olmuştur. Bu öküzün adı: Liyunan'dır. ne ayakları vardır. her birini bir deniz ile ve her denizi binlerce çeşit yaratıkla doldurmuştur. göğün içinden güneş ışığı. Onda cehennemlikler için azabın her türlüsü hazırdır. Bu denizler ortasında yedi yer. Ey aziz. Hak Taâlâ. halk bunu göğün rengi zannederler. sair ve sakar (cehennemin iki tabakası) onun üzerinde karar kılmıştır. O büyük deniz. Orada kükürtten dağlar gibi taşlar vardır ki. renksiz hava yeşil renk gösterip. Sonra Hak Taâlâ. onun en üst düzeyinde bin vâdi yaratıp. kırkbin boynuzu. Onların ne gözleri. yedi göğün her birisini. başını kuyruğu üzerine koymuştur. yedi cehennemin altında sert rüzgâr yaratmıştır ki. o rüzgârın altında karanlık ve onun altında pere yaratmıştır. şuaları kaf dağından havaya aksettiğinden. onun ayaklarını sabitleştirmek için bir büyük balık yaratmıştır ki. Daha sonra Hak Taâlâ. Sekizinci kaf dağı ise. Sonra Hak Taâlâ. Hak Taâlâ o yeşil dağı. kudretiyle yerleri birbirinin altında yedi tabaka yaratmıştır. yerlerin etrafını kavrayıp. bu büyük denizde sükûn ve karar etmiştir. uçarlar. Sonra Hak Taâlâ. Her birinin kuyruğunda üçyüz boğum vardır ki. Buranın kavminin ismi: Tamas'dır. eğer birinin zehiri bahr-i muhite karışsa. Yılan. yedi tabaka cehennem yaratmıştır. Onun sâkinlerine: Cülhan deler. kâfirlerin boyunlarına bağlayıp. bir omuzu üzerinde sâki kılmıştı. Beşinci tabakanın adı: melsa'dır. Kıyamete dek Hak Taâlâ'ya yüksek savtıyle tesbih eder.

Ye'cüc ve Me'cüc'ü onlar helak etseler gerektir. büyük bir meleğin omuzunda karar kılmıştır. müfessirler ve muhaddisler ittifak ile demişlerdir ki: Hak Taâlâ. siyah habeşli gibidir. İkinci tabakanın adı: Sair'dir. Cümlesi kuş şeklindedir. birbirinden aşağıdadır. Bu. Bir rivayette. taraftarlarıyla onda sâkindir. zebanilere bir büyük ve heybetli melek vekil etmiştir ki. ruhlar âlemini yaratıp. Her bir vâdide ateşten yetmişbin kale vardır. onun ateşi. mülhitleri. zehirli akrepler. altı günde arş-ı âlâdan karanlık ve perdeye varıncaya dek cümlenin tamamiyle nizamını . tokmaklar. Cehennemin tabakalarının tümü. yalancıları ve münafıkları kucaklayıcıdır. (Allahım. Onlar. yemezler. zındıkları. ateşe tapanlar ve sihirbazlar için hazırdır. İblis onu yanına alıp. ötekilerinden hafif. malûm olsun ki. Üçüncü tabakanın adı: sakar'dır. Yedinci tabakanın adı: Ucba'dır. Anlatılan bu yerin ortasında karanlıktan bir perde vardır. kulakları öküz kulağı gibi. Hak Taâlâ. Puta tapanlar. Lâkin elleri adam eli gibi. onun şeriat ve efendiliğinin bâkî olduğunu bildirir. Ümmet-i Muhammed'i onların şerlerinden korusun. ayakları koyun ayağı gibidir. içmezler. İlk cehennemin adına: Cehennem derler ve azabı. Ye'cüc. Her ev içinde ipler. Yandaşları etrafında saf saf durup. Onda kara yüzlü. Gayya kuyusu ondadır. Yahudiler için kararlaştırılmış ebedî duraktır. zürriyetiyle yeryüzünün imaratını ve onun neslinden Habib-i Ekrem Muhammed sallallahü taâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin doğuşunu. ta diptedir ve adı: Haviye'dir. ona Mâlik derler. Hak Taâlâ. yedi yer altında bulunan yeşil kaya. cümlesi sağırdır ve onlarda merhamet duygusu yaratılmamıştır. yılanlar. melekle gibidir. zincirler. Me'cüc ve kâfirlerin yeridir. daha zariftir. Daima Hak Taâlâ'ya ibadet ederler. Hak Taâlâ. Cehennemin yedi kapısı vardır ki. Elleri ve ayakları. sahte övgüler düzüp. yırtıcı hayvan pençesi gibidir. büyük balık ve büyük denizden aşağıda kendi haşmetinden yedi tabaka cehennem yaratmıştır ki. topuzlar. kaynar ve irinli sular.adı: Siccin'dir. Hıristiyanlar onda eserdir. Onlardan her kimin şer ve fesadı çok ve büyük ise. sandıklar. affınla ey bağışlayıcı!) Üçüncü Madde Alem ağacının meyvesi olan Adem aleyhisselâmın ruhu. Beşinci tabakanın adı: Hutame'dir. İblis'e arz ederler. ateşliklerin ruhları. Yedinci tabaka ki. zehir ve zakkum emsali bin türlü azap vardır. Dördüncü tabakanın adı: Cahim'dir. Ey aziz. gök gözlü zebani melekleri vardır ki. ikibin yıl kadar müddetten sonra cesetler âlemini dahi icat eyleyip. cümleden önceyken. kırmızı öküz. bizi cehennem azabından koru. Muhammed Ümmetinin âsileri için yapılmıştır. iltifat ederek yakınlarından sayar. O. altıncı tabakanın adı: Leza'dir. harareti. Amin. Öyle çoktur ki hesabı yoktur. Halen. kıyamete kadar orada hapsolmuşlardır. her biri yeryüzünde insanoğlunu sapıtmakla ettikleri fesat ve fitneleri. yedibin tabakadan ziyadedir. Her kalede ateşten yetmişbin ev vardır. Kendisi bir taht üzerinde oturur. azap ve şiddeti hepsinden üstündür. her birinin içinde ateşten yetmişbin dağ vardır. Cehennemliklerin amel defterleri oradadır. cümleden sonra ortaya çıkmasını ve cennete çıkmasını ve oradan inmesini. Mürtedler ve şeytanlar için azabı elimdir. uyumazlar ve cinsî ilişkide bulunmazlar. Her tabakanın arası beşyüz yıllık mesafedir. köpekler. Her dağda ateşten yetmişbin vâdi vardır. lânetlenmiş İblis. Kavminin adı: Cüsum'dur. Sakinlerine: Kutata derler. Bu yedi tabaka yer. bukağılar. Cümlesi kısa boylu. Yedi cehennemin hâkimi ve kapıcısı odur.

bütün yeryüzünü iyice doldurdukta. Sonra kendisine yakın melekleri arş-ı azamın ayağında iskân edip. Böylece yedibin sene geçtikten sonra yeryüzünde kalanları. on adet vâdide darı kaldıkta. Onları. ruhlar. Bundan sonra tavus kuşu. Ve nelerden geri kalmıştır. denizler ve cehennemler dolmuştur. onu yedinci göğe kaldırmıştır. dünya göğünde sakin olan iblis'i çocuklarıyla yeryüzüne gönderip. kudretiyle bir tavus kuşu yaratıp. gökten bir ateş inip. korkan ve saf tutan melekler için arşın çevresini mekan eylemiştir. Cebrail aleyhisselamı gönderip. bu köhne dünya ne zamandan beri bu nizamı bulmuştur. Onların aslî suretleri insan suretindedir. yerde olan cinleri bir yere topladıkta. isyan işlediler. Onların zürriyeti çok olduğundan yeryüzüne sığmayıp. ilahî dergahta makbul olmuş. lânetlenmiş İblis. murat ettikleri suretlerde teşekkül ederler. hak Taâlâ'ya ibadetle meşgul olup. o çamuru en güzel biçim üzere Numan vâdisinin içinde şekillendirmiştir. Meleklerin nice bin sınıflarıyle gökler. Cehenneme dolan melekler zebaniler olmuştur. Bundan sonra Hak Taâlâ. Bu dünyayı dahi yani yeryüzünü hem çeşitli yaratıklardan hâli koymayıp. Mearic. Kendi ruhundan onun başına üfleyip. Lanetlenmiş İblis. dünya dolusu darıyı ona rızık etmiştir. Çünkü Hak Taâlâ. akıl sahiplerine son derece ibret tevhası olmuştur. Bir zaman sonra bir vâdi darı kalmıştır. Bundan sonra Hak Taâlâ. gökleri ve yeri yarattığı gün. o vakitte çıplak zeminin bütün vâdilerinde ve dağlarında darı bitirip. Bir kere fikrolunsa ki. onda sakin olmuştur. onlara hışmedip. kendisine verilen rızkı yıllarca yiyip. iskân etmiştir. yerlerde ve denizlerde olan yaratıklarına hizmetçi kılmıştır. bin yıl dahi bu minval üzere gitmiştir ki. Bu durumda kuş. İblis. gece ve gündüz Allah Taâlâ'ya ibadet edip. gökleri ve yerleri kuşatmış olan İsrafil'in surunun içinde. kuşun eceli gelmiştir. yeryüzünde onu meleklerin secde yönü ve insanlara peygamber etmiştir. Mücerret ruhlar. cisimler âleminin her semtini arş-ı âlâdan en aşağı perdeye varıncaya dek melekler. o. İblis. Mearic ismiyle dahi isimlendirmiştir. cinlerin babasıdır. . "Gökten gönderdiği iblis soyunu denizlerdeki adalarda iskân edip. allah onu cennete sokmuştur. yeryüzündeki yedi iklimden toprak aldırmıştır. kendisine ayrılan rızık bittikte. onu helâk edip onikibin senede yüzyirmi peygamber katletmiş8lerdir. günde bir tane ile kanaat etmiştir. yaratıklar ile dopdolu kılmıştır. Cin taifesi o derece çoğalmıştır ki. Mearice nâmıyle ad vermiştir. yerler. bir sınıfını liva-yı hamd altında ve daha birçok sınıflarını cennette huri ve gılmanlar ile iskân eylemiştir. cümlesini yakmıştır. cisimler. Melekler gibi lâtif cisimli olduklarından. cinlerin babası Mearic yaratılalıdan beri yılların sayısı yirmibin yıla yetmiştir. bölük bölük askerler olup. yeryüzünü doldurmuştur. Bundan sonra Hak Taâlâ. Diğer kerim meleklerin mertebelerince her zümresine belirli bir makam ihsan edip. İtaatı terk edip. Yeryüzü boş kalmasın için. kuru toprağı kırk gün yoğurmuştur. asla âsi olmazlardı. Onların evlenmesinden cin taifesi doğup. âlemin efendisi. bir sınıfını sidrede. insanların babası olan Hazreti Adem aleyhisselamı yaratmak murat eyledikte. her yüz yılda bir kere kendilerinden peygamber gönderdikçe. Allah'a gayet itaatkar ve boyun eğici olduğundan. hikmetiyle bu yeryüzünde renksiz ve dumansız ateşten cinleri yaratıp. çocuklarıyla dünya göğüne çıkıp. Ta ki. onlardan peyda olmuştur. nice yüzbin kabile vücuda gelmiştir. türlü bozgunculuklara ve kan dökmeye başladılar. dünya göğünden melekler indirip. korkusundan günde on tanesini yerinden kaldırırdı. Bütün melekler ona secde eyledikte. Ondan eşini yaratıp. Bundan sonra Hak Taâlâ.vermiştir. Azrail aleyhisselamı gönderip. Onlar da. İblis. bir sınıfını kürsüde. her zümre mertebesince makamını bulmuştur. Bütün cinler. Bundan sonra Hak Taâlâ.

buna "hayır" deyip. görüştüler. Ondan yiyip. adem babamızı isteyip ikiyüz yıllık hasretle Arafat dağı üzerinde kavuşmak müyesser olmuştur. Havva ile bin yıl kadar cennet safalarını sürmüşlerdir." Bundan sonra Hak Taâlâ. Bu minval üzere hazreti Adem. ondan kırk yıl sonra hazreti Havva Cidde'de vefat etmişlerdir. hazreti Adem aleyhisselam Serendib adasında. günahları lezzetli ve kolay göstermekle vesvese eder. Lâkin hiç kimseyi cebren âsi ve kâfir edemez. ülfetiyle ünsiyet kılıp. Hak Taâlâ aleyhisselam. Adem aleyhisselama hitap etmiştir. damarlar içinde kan gibi akıp. cennet elbiseleri giydirip. tevbesi kabule yetmiştir. Böylece onunla sohbet. bu ihsanının şükür ve sürûruyla dolmuşumdur. Ancak ibadetleri acı ve zor. Kureyş Kabilesinden. buğday ağacından alıp. bir nimeti verdikçe: "Bu nimetle kanaat eder misin?" deyip. onda kalıp. gözünü açıp. Ta ki. sarmaşıp. O dahi: "Kâni değilim ya Rabbi!" diye cevap vermiştir. Hazreti Adem aleyhisselamın neslinden ice bin kimseler nübüvvete ermişlerdir. ikisi de yedikte. cümlemizi onun şerrinden korusun. sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva anamızı yarattıkta. yine hitap edip buyurmuştur ki "Ey Adem! Bu nimetimle nicesin?" O dahi cevap vermiştir ki: "Ya Rabbi! Hesapsız ynimetinin denizine batmışımdır. Ömürlerinin süresi ikibin sene oldukta. çok nimetler ihsan etmiştir. Adem peygamber aleyhisselamı yeryüzünde yarattıktan kırk yıl sonra onu göklere kaldırıp. Kıyamete kadar da mühlet almıştır. Hazreti Adem'den altıbin sene geçtikte. Amin! Hak Taâlâ. tevbeye meşgul oldukta. yine Hindistan'a gitmişlerdir. Çünkü Havva ile sükûnet bulup. Adem. ülfet ve vuslat hâsıl oldukta. yoldan çıkarmaya çalışır. Bundan sonra Adem ile Havva'nın zürriyetleri yeryüzünü meskûn ve mamur etmişlerdir. Havva anamızın sözüne uyup. Bundan sonra Şam'a gelip. firdevs cennetine sokup. onüç sene . secde etmediği için lânetlenmişlerden ve kovulmuşlardan olmuştur. Mekke-i Mükerreme'de hazreti İsmail evladından. Ona. Habil ve Kabil orada dünyaya gelip. Hindistan'da yüksek bir dağ üzerine inmiştir. cümleden büyük bulmuşumdur. Kırkbir yaşında bütün insanlara ve cinlere peygamber olup. ondan kâm almışımdır. her nimetten lezzet alasınız. Ancak buğday ağacına yakın gelmeyesiniz. İnsanoğlunun bedeninin her yerinden girip." diye tenbih buyurmuştur. Bundan sonra Adem babamız. bana âsi olmayasınız. Bu nimetini. Sayısız zürriyetiyle Adem'in zürriyetine tasalluta fırsat bulmuştur. ona: "Ey Adem! Havva ile cennetimde sâkin olup. Hak Taâlâ. İkiyüz yıl o dağda ağlayıp. görmüştür ki. NAZM İki canibden ol iki müştak İkisi bile mübtela-yı firak Birbirine heman eriştiler Ağlaşıp. Bundan gayri ikrama hacet kalmayıp. kırk sene velayet zevkiyle safalar sürmüştür. yanında kendi benzeri bir sevimli insan oturmuştur. Bununla kanaat kılmışımdır. Adem aleyhisselama bir gaflet verip. Hak Taâlâ. Haşim Oğullarından Abdullahl'ın sulbünden Muhammed Mustafa sallallahü taâlâ aleyhi ve sellem hazretleri dünyaya gelip. Havva anamız dahi.

kötülerin hürmet görmesi. doğruluk ve safa yitmiş ve batmıştır. Şu halde zamanın sonu olup. (Ey Allahım! Ahirzamanın fitnesinden bizi koru. değiştirilmez. ortadan kaldırılmaz. kıyametin alâmetlerini. 5.Üç gece üstüste ay tutulması. 2. Biri gizli alâmetler. Kıyamet yakın olup. zelzele ve insanların perişanlığını. Zira ki Peygamberimiz sallallahü taâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin haber verdiği kıyamet şartlarının nicesi zuhur etmiştir. Bizi şehadet ve iman ile dünyadan çıkar. O seni Medine'de yaşı altmışüç yıla yetmiştir. şeriatı kıyamete dek bâkidir. haya. Hicretten bu zamana gelinceye dek ay senesine göre tarih. kadınların ve çocukların hakimiyeti ele geçirmesi. 8. vefa. kadınların erkekler. elbiselerin incelmesi. erkeklerin kadınlara benzemesi. safa. Şeriat-ı Muhammediyye ile amel etmesi. hürmet. Bizim Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem odur ki: Peygamberlerin sonuncusudur. malûm olsun ki. binaların yüksek olması. yetmiştir. bunlara kıyametin şartları dahi derler. binyüz yetmişe. Şehirlerde mescitlerin çoğalması ve cemaatin azalması. ondan sonra peygamber gelmez. surun üfürülüşünü. sevgi. 4. 1. takva. eşyanın bereketinin azalması. Gizli alâmetler: İnsandan izzet.İsa aleyhisselamın Şam'daki beyaz minare üzerine inip. biri de açık alâmetlerdir. doğruluk.Dâbbe-tül-Arz'ın vücuda gelmesi. muhabbet. 3. Hicretin onuncu senesi Mekke4ye galip gelip fethederek. kan dökülmesi. hükümleri bozulmaz. ahde vefa. Medine'ye hicret etmiştir.Üç sene boyunca yedi iklimde kıtlık olması. (H. Ey aziz. 7. Deccal'ı öldürerek. Hazreti İsa aleyhisselamı bulması. 6. dostluk. haya. homoseksüelliğin ve kadınlar arasında seviciliğin yaygınlaşması. Açık alâmetler: Kıyametin açık alâmetleri ondur. 1756). 1170 / M. O sene de Medine'de vefat etmiştir. yine Medine'ye gitmiştir. şeriatın yürürlükten kalkması gibi.Resul-ü Ekrem'in soyundan Mehdi çıkıp. yaratıkların helakini ve göklerin harap olmasını bildirir. fisk ve fücurun artması ve kabirlerin süslenmesi gibi işlerdir ki. Mekke'de mağlûp iken.Büyük bir dumanın her tarafı kaplaması.Deccalın çıkışı. iyilerin hakir görülmesi. sadece muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Kıyametin şartları ve kıyametin alâmetleri iki çeşittir. . kırk yıl adâlet üzere gidip. edep. yedi iklimi istilâ etmesi. dünyanın ömrü geçip gitmiştir. şefkat. edep. rahmetinle ey Rahman ve Rahim olan Allah!) Dördüncü Madde Kıyametin şartlarını.Ye'cüc ve Me'cüc'ün İskender seddinden çıkarak.Mekke'de kâfirlerden cefalar görmüştür. cömertlik. akraba ziyaretinin ve şeriata uygun alışverişin kesilmesi. cariyelerin efendilerini doğurması.

o demde ufuklara yayılıp. Cihanı karanlık kaplayıp. kendilerinden geçerler. tenha virane gibi. ölümü tadıp. halkın cümlesi cehalette kalır. Bu âlem. Rıdvan ve Azrail'dir. yok olur. güneş ve ayın ışığı gidip. birisi İsrafildir. sakallar ağarıp. mizanı. pare pare olup. Bütün yeryüzü deniz gibi doldukta. Öteki dördü. yeryüzünde bakla gibi biter. O dahi. Gökler ve yerler titreyiş ve sarsıntıyla düşüp. ölülerin diriltilişini. Hemen o an surun narasının heybetinden yedi gökte ola meleklerin ve yedi yerde olan yaratıkların cümlesi. cesetlerin haşrini. insanların cümlesi kendinden gidip. o yedi meleğin dahi ruhlarını kabzeder. Sonra Hak Taâlâ. kıyamet koptu sanıp. Bunun üzerine o dahi ikinci üfleyişte suru öyle güçlü üfler ki. İsrafil aleyhisselama: "Suru üfle!" diye emreder. Bu. Bundan sonra Hak Taâlâ. şiddetinden bütün dağlar o demde düzlenerek yerlerinden kopup. yeryüzünü şiddetli bir rüzgâr ile dümdüz edip. İsrafil aleyhisselama yine sura üfürmekle emreder. Ey aziz. en son ölen sekiz meleği diriltip. Ve kimse olmadığından yine kendisi: "Her şeye galip olan tek Allah'ın!" (40/16) deyip. buradan ahirete gitmesi. Her beden. Nasıl ki. bunun gibi her . sarhoşlar misali kalırlar. atılmış pamuk gibi bulut olurlar. yeryüzüne su gibi eriyip dökülürler. ancak Celal ve ikram sahibi olan Allah Taâlâ kalır. En son kendi ruhunu kabzederken bir çığlık atar ki. arş-ı âlâdan aşağıların aşağısına belki perde altına dek. Şu halde her can. arafı özet olarak bildirir. çamur tabakasında toprak olan insan ve hayvan bedenlerinin tümü. müminlerin ruhları bu rüzgârın tatlılığıyla çıkar. Şam sahrasının hizasında mahşer yerini yüzbin yeryüzü kadar geniş eder. yüzleri üzere düşüp. Müfessirle dahi ittifak etmişlerdir ki: Bütün bunlardan sonra Hak Taâlâ. kapkara olurlar. Yedi gök. her ceset evvelki görünümünde olup. yerlere gider. harap. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in hükümleri yeryüzünden kalkıp. boş. Denizlerin suyu kupkuru olup. Bu şartların ve alâmetlerin ortaya çıkmasından sonra misk ve anber kokusu gibi serin ve temiz rüzgâr esip. Cebrail. ondan bu heybetleri alırlar. Ancak Allah'a yakın meleklerden sekiz melek kalırlar.Hazreti İsa aleyhisselamın Mekke-i Mükerreme'ye gelip. surun içinde sakin olan ruhlar. orada dolanması. hesabı. müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Hak Taâlâ. hamileler doğurup. malûm olsun ki. Beşinci Madde Surun üçüncü üfürülüşünü. yıldızlar dökülür. koyun sürüsü içinde her kuzu kendi anasını bilir. üçüncü üfleyişi öyle zarif ve lâtif üfler ki.Güneşin batıdan doğup. havaya çıkıp. fena bulurlar. Arş altındaki hayat denizinden kırk gün devamlı olarak insan menisi gibi bu dünyaya yağmur iner. her ne kadar yaratık ve melek varsa cümleten helâk olup. bundan sonra da Kâbe'nin yıkılması. o yağmuru çekip. İki âlemde bir kimse kalmayıp. bütün parçaları bir yere gelip. kendi olgunluğuna yeter. Kırk yıl dahi bu minval üzere gider. kırk yıl daha bu durum üzere kalır. kendi kendisine cevap eder. amel defterlerini. arşın taşıyıcılarıdır ki. 10. narasının sadası gökleri geçip. Mikail. surun ilk üfürülüşüdür ki. Yüz yıl dahi öyle gider.9. Saçlar. sırat köprüsünü. her can kendi kafesini bulur. Bundan sonra Azrail aleyhisselam. Onlar. İsrafil aleyhisselama suru üfürmekle emreder.

Kimi topuğuna. Gözler görmeyip. Müminlee ve itaatli olanlara sağdan. müşriklerin çocukları onun üzerinde kalırlar. kötülükleri ağır gelenler cehenneme giderler. bir büyük terazi kurulur ki. İyilikleri ağır gelenler cennete.can kendi cismini bilip ve bulup onunla kalır. günahı kadar cehennemde yanıp. kimi göğsüne. Cennet semtine bakıp. Ebediyyen onda zevk ve safa ile kalır. çıplak. benim ateşimi söndürmüştür. Mevla'ya kavuşmakla mest ve hayran olurlar. mazlumun hakkını zâlimden alıp. Dünyada. Peygamberlere. Sırat köprüsü. ayak üzerinde dururlar. şeytanlar.. mahşer yerinde haşrolurlar. Cennete girip. ondan sonra cennete gider. Bin yıl yokuş. Uzunluğu üçbin yıllık yoldur. aç. keşke biz de toprak olaydık. Hak Taâlâ keremiyle kulunu affeyleye veya peygamberlerden. insanlar. giyip ve binip. Cennetle cehennemin arasında kale duvarı misali burç ve mazgalları yüksek bir büyük sur vardır ki. İlk ve son yaratıklar. çeşitli nimetlerden zevk alırlar. halka gibi kuşatırlar. Mahşer yerinde. cehennem üzerine kurulup. kimi boğazına dek ter içinde kalırlar. yüksekliği beşyüz yıllık mesafedir. Mahşer halkı. Genişliği nihayetsiz. yapısı renkli cevherlere süslüdür. Her kefesi yeryüzü kadar boldur.. Kimi günahlarını yüklenmiş yürür. oradakileri azapta gördükçe. Tepelerine güneş. Kimi şimşek gibi. Cehennemi. Eğer iman ile gidip. cinler. kıyametin bir anında tamamen ruh bulurlar ve mahşer yerine her taraftan toplanırlar. kimi seğirtir at gibi. melekler. Zira ki cennetlikler. Hak Taâlâ. Niceleri ter denizinde gömülürler. bütün yaratıklarına orada vasıtasız kelam söyler. kâh . Mahşer halknı. kendi selametleriyle mesrur ve şükredici olurlar. arşın gölgesine gidip. bin yıl iniş yoldur. ellibin yıl kadar hesabı beklemekle o halde sıkıntı içinde kalırlar. ayıp ve noksanlarını tekmil ederler. kimi cehenneme düşüp yanar. veya âlimlerden. deniz hayvanları ve her hayvanları. kimine itap eyler. derler. kimi dizine. bir mil miktarı yakın olup. yoksa. velilere. Cehennem ise feryat eder ki: "Ey mümin! Tez geç ki hakikatte senin nurun. bir rivayette ebediyyen onda karar edip. Deliler. veya velilerden. huriler. Araftakiler. herkes mertebesince makamını bulur. zâlimin hasenâtı varsa mazluma verir. kulaklar işitmeyip. kâh mahzun. Kıyametin bir anında hepsinin hesabını görüp. susuz. Bu terazi ile mahşer gününde iyilikleri ve kötülükleri ölçerler. her bir direğinin uzunluğu beşyüz yıllık yoldur. O. düşe kalka arasat meydanına gelip. Cehennem semtine bakıp. kimine hitap. hayvanlara gıpta edip. kâfirlere ve bozgunculara soldan verirleri. Kâfirer. bütün haşereler. o. Meğer ki. yeraltından mahşer meydanına yetmişbin saf zebaniler getirirler. Hak Taâlâ. Geri kalan yaratıkların cümlesi. Kevser havuzundan içerler. Sıklaşıp. geçerler. hatırlara gelmeyen devletler bulurlar. Zerre kadar iman ile giden elbette cehennemden çıkıp huzura erer. mağfiret ve şefaat olmaz ve hiç bir şekilde cehennemden kurtuluş bulmaz. veya salihlerden şefaat erişe: Eğer imanla vefat eylemiş ise. kıldan ince kılıçtan keskindir. yazdığı amel defterlerini sahiplerine verirler. arzu ile mahzun olurlar. kimi ok gibi. Onda yıkanıp. Kiramen kâtibin. başları açık. yalınayak yürüyerek. günahları ağır gelip. Zira ki dünyadan imansız gidenlere cennet. mazlumun günahlarını zâlime yükler. oradakileri nimetlenmiş gördükte." Şu halde müminler selametle sıratı geçerler. Ona araf adı verirler. hararetten çok ter dökerler. mahşer halkının cümlesi onun üzerinden geçip giderler. Hesaptan sonra hayvanları toprak eder. iki direk üzerinde. mağfiret veya şefaat erişmedi ise. âlimlere ve salihlere cennetten elbiseler ve buraklar gelip. minber ve kürsüler üzerinde rahat ve selametle otururlar. bin yıl düz.

anatomi ve astronomi bilginlerini duyurduğu için bir miktar âlemin astronomik yapısından ve bir miktar insan anatomisinden dahi yazılıp. raufsun. insan aklı. âlemin tasviri.Yerin altı 2. Lâkin âlimlerin ileri gelenlerinden ve velilerin büyüklerinden olan araştırıcıların lideri. rahimsin. ondan Allah'ı tanıma devletini bulasın.sevinç ile kalırlar.Arş-ı azamın sütunlarının sonu 5. (Ey Allahım! Ey günahları örtücü! Bizi cehennem ateşinden koru." buyurup. âlemin durumlarını olduğu gibi bilesin. bunların hepsini kesin tasdik ve iman ile inanmak.Arş-ı azam 3. açıklanmak münasip görülmüştür. Eşyanın hakikatına vâkıf olup. Sen münezzehsin ey Allah'ım! Senin öğrettiğinden başkasını biz bilemeyiz. Senin ilham ettiğinden başka marifetimiz yoktur. hakimsin. Amin! Ey rahmetiyle yardımcı. buraya gelinceye değin yazılan satırların cümlesi. ey bağışlayıcıların en bağışlayıcısı!) ALEM-İ LAHUT LA HALA VELA MELA 1. Amin. bunlar din işlerinden. hepimize çok mühim ve çok gereklidir.Kürsü . bu miktarca açıklama ile bunda yetinilmiştir. tedkikçilerin senedi Mevlana Seyyid Şerif (Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun) hazretleri: "Astronomi ilmi.Kürsünün sütunlarının sonu 6. vecedsin. Seçilmiş Habib'inin hürmetine bizi orada karar kıldır. bitmeyen feyz kaynağı İmam-ı Gazali (Allah'ın rahmeti ona olsun) hazretleri: "Astronomi ve anatomi ilimlerini bilmeyen. Bizi. Bunları. bilginler zümresine giresin. mânânın inceliklerini bilesin. senin anlattığından başkasını anlayamayız. göklerin ve yerin yaratılışını düşünenler için en büyük Sanatkâr olan allah'ı tanımakta ne güzel yardımcıdır!" buyurduğu için ve bütün ilimleri kendisinde toplayan. iyilerle beraber cennete koy. mütalaasıyla acze düşme durumundan uzaklaşıp. alimsin.Arşın taşıyıcılarının makamı 4. (Ey vacib'ül-vücud olan Allah'ım! Ey hayırlar verici! Rahmetinin nurlarını üzerimize saç! Seni kemaliyle tanımakta bize kolaylık ver. Zira ki. aklî delillerle kıyas etmek caiz değildir. hakikatın zirvesine yükselesin. Zira ki. cehalet zindanından çıkasın. Ancak bizim en yüksek arzumuz olan Mevla'ya kavuşmak için kudretinin büyüklüğünü fikretmeye ve düşünmeye işaret ve müjde olan Kur'an âyetleri ve Peygamber hadisleri ölçüsünce. Ta ki. dini işlerden olmakla. âhirette cemalini görmeyi nasip eyle. Sen. kerimsin. Kendini tanıma olgunluğuna erip. İlim ve hikmet mahfeline girip. Ey affedici!) Tenbih Unutulmamalı ki.Ceberût âlemi 7. bunları idrak etmekten yoksun ve âcizdir. Hikmetin özüne hulül edip. Cihanın sırlarına muttali olup. din usulündendir. allah'ı tanımakta acze düşer.

Bulutlar 31.Yeşil kaya .8.Yedi yerin taşıyıcısı meleğin mekânı 34.Levh-i mahfuz 15.Gündüz cevheri 26.Hayat denizi 24.Gece cevheri 27.Kamkam denizi 23.Melek perdeleri 18.İsrafil'in suru 11.Alevli deniz 19.Nimetler denizi 22.Kaf dağı 33.Melekler âlemi 10.Ruhlar âlemi 9.Liva-yı hamd 16.Yasaklanmış deniz 29.Yedi gök 25.Beyt-i mamur 28.Sidre-i münteha 12.Tuba ağacı 14.Taksim edilmiş rızıklar denizi 21.Yayılmış deniz 20.Kâbe 32.Kalem 13.Dolu ve kar dağlar 30.Cennetin kapıları 17.

Veyl vâdisi 45.Katran kazanı 41.Arşın taşıyıcılarının makamı 4.Arş-ı azamın sütunlarının sonu 5.Sidre-i münteha 12.Cehennemin kapıları 40.Arş-ı azam 3.Kürsünün sütunlarının sonu 6.Zakkum ağacı 42.Sırat köprüsü 38.İsrafil'in sonu 11.Karanlık ve perde ALEM-İ LAHUT LA HALA VELA MELA 1.Balık ve deniz 37.Kürsü 8.Kalem 14.Ruhlar âlemi 9.Melekler âlemi 10.Levh-i mahfuz 15.Kırmızı öküz 36.35.Ceberût âlemi 7.Hamd dağı .Surun içinde ikinci berzah 39.İkinci berzahın dibi 44.Birinci berzahın dibi 43.Yerin altı 2.Tuba ağacı 13.

Cennet yolu 20.Cennetlerin kapıları 17.Amellerin terazisi 38.Sırat köprüsü 5-BÖLÜM: .Alimlerin kürsüleri 37.Sırat köprüsü 21.Güneş 32.Veyl vâdisi 31.Yokuş 22.Gayya kuyusu 30.Mahşer yeri 34.Katran kazanı 28.Peygamberlerin minberleri 36.Düzlük 23.Arafat suru (delilerin ve müşriklerin çocuklarının yeri) 18.Cehennemin tabakaları 29.16.Amel defterleri 39.Cehennem kapıları 26.İniş 24.Peygamber aleyhisselamın havzu 19.Sırat köprüsünün sonu 25.Liva-yı hamd 33.Makam-ı Mahmud 35.Zakkum ağacı 27.

varlıkların durumları. nihayet peygamberin söylediği şeyin hak olduğu kendilerine zahir . Nitekim kendi Kitab'ında buyurmuştur: "Onun zatından başka her şey yokluğa mahkûmdur. âlemin bütün parçalarının Allah'ın sanatıyle sonradan olduğuna sağlam bir aklın delillerinin şehadet etmesi kaçınılmaz bir iştir. Ey aziz. lamba da cam bir mahfaza içinde. onlara. onlara ürünmüş olmadığını âlimlerin bulduklarını bildirir. neredeyse ateş dokunmaz da aydınlık verecek. yaratılış tertibini. filozoflar demişlerdir ki: Allah'dan başka bütün varlıklara âlem adı verilir. hem yeryüzü etrafında. esaslar ve cisimler âleminin görüntü ve hikmetini. Her nesne fâni." (64/3) O varlığı mutlak olanın cömertliğiyle varlığı mümkün olanlar varolmuş. bileşiklerin ve unsurların bozuşum ve oluşumunu. hep ona döndürüleceksiniz. cihanın cevher ve arazlarının mahiyet ve keyfiyetini. onunla ayaktadır. hem bizzat nefislerinde âyetlerimizi öyle göstereceğiz ki. Nitekim Hak Taâlâ. Nihayet dönüş O'nadır. O kâdir. ve hakîm olan Allah'ın hikmet ve kudretinin eserleri. cihanın arazlarının ve cevherlerinin mahiyet ve keyfiyetini. hakimane üç babla belirtir ve beyan eder. Bu aydınlık. nur üstüne nurdur." (24/35) Özlerin keyfiyeti ve eşyanın mahiyeti inceden inceye araştırılıp. âlemin ufuklarında ve nefislerde. Bu öyle bir yağdır ki. güneşin doğuşunda ve batışında gölgeye düşmeyen mübarek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur. BİRİNCİ BAHİS Alemlerin yaratılış tertibini. Birinci Madde Vacib'ül-vücud Allah Taâlâ hazretlerini aklî delillerle ispat edip onun eşyaya yakın olup. o. Allah. her şeyi bilir. Allah insanlara böyle misaller verir. Allah'ın zatı ümleden ayrı ve mücerrettir. gökleri ve yeri üstün ir hikmetle yarattı. canlıların. Nitekim Hak Taâlâ buyurmuştur: "Allah. özlerin ve eşyanın şekil ve durumlarını." (28/88). Kelam-ı Kadim'indi buyurmuştur: "Allah. içinde bir lamba var. varlıkları mümkün olan cevherleri ve arazları kısaca üç madde ile açıklar. bâki ve ayaktadır. Hüküm ancak onundur.BİRİNCİ KİTAP Yüzeyleriyle kâinatın aynası olan âlemlerin. o cam mahfaza sanki incimsi bir yıldız. BİRİNCİ BÖLÜM Vacib'ül-vücud olan Allah'ı ispat edip. Size şekil verdi ve şekillerinizi güzel yaptı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur: "İleride biz. kâinatın hal ve hareketleri basiret gözüyle mütalaa kılınsa. Müminin kalbinde nurunun sıfatı: Sanki bmir hücre ki. göklerin ve yerin nurudur. malûm olsun ki. görecek gözü olanların gözüne cihanı aydınlatan güneşten daha parlak olarak çarpar. düşünülse. İslâm filozoflarının aklî delillerle buldukları üzere üç bölüm ile tafsil eder. Bu lamba. Allah dilediği kimseyi nuruna kavuşturur.

yağmur damlaları. Nitekim Hak Taâlâ. dağlar. varlığın devamı başkadır. Lâkin mümkündür ki var olan bir mertebeden bir mertebeye. O halde her şey ki mevcuttur: Ya varlığı lüzumludur veya varlığı mümkündür. ona "mümkün'ül vücu / varlığı mümkün" adı verirler. İkinci Madde Varlığı mümkün olan beş cevheri özet olarak bildirir. Fakat siz. Cümlesi. Şu delil ile ki: Mümkün olanlara mevcut derler. ne yokluğu lüzum bulur. varlığı mümkün olandır ki. halbuki mümkünlerin var olması başkasındandır. o her şeyi bilendir. Lâkin birinin bekâsı yüzyıla dek varır. affedici olan Hak Taâlâ hazretlerine senâ edici olup. Her ne ki yok olması lâzımdır. eğer varlığının devamında değişikliğe uğramazsa. malûm olsun ki. bu âlemdir. Hangi tarafa yönelirseniz. onun birliğini açığa çıkarmak ve bildirmek için her biri bir lisandır. gece ve gündüzün her anında. ona." (17/44). filozoflar demişlerdir ki: Varlığı mümkün olan nesne.olacaktır. bunların içinde bulunanlar. var olan yok olur. onu hamd ile tesbih etmesin. sâbit ve âyân olmuştur. Nitekim Allah. onların tesbihini anlamazsınız. varlığı mutlak olandır ki. Şüphesiz ki Allah'ın mağfireti geniştir. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?" (41/53). Ey aziz. o tek. Halk. bir nitelikten bir niteliğe dönüşür ve değişir: Basit cisimlerin bileşik. var olan. irinin . elbette o başkası varlığı gerekli ve mutlak olana gider. taşlar. bağışlayıcı. apaçıktır. bileşikler ve her ne ki var. Kelam-I Kadim'inde buyurmuştur: "Yeryüzünde de gerçekten tasdik edenler için birçok ibretler var. O halde. ona "münteni'ül-vücut / olamazdı" derler. Eğer başkasına muhtaç değilse. ona. Allah'ın cemalinin nurunu göstermek için basiret sahiplerine saf ve parlak aynalardır. yok olan sürekli yoktur. âriflere gün gibi ortadadır. Nazm-ı Kerim'inde buyurmuştur: "Yedi gök ve yer. belki dönen feleklerin her parçası. Nefislerinizde de birçok âlametler var. O. Allah'ı tesbih ederler. orası Allah'a ibadet yönüdür. yoktur. O nesne ki mevcut değildir. Zira ki. gerçekten halîmdir. unsurlar. iki şahıs var olmakta müşterektir derler. bu değişimleri seyrettikte. Hiç bir varlık yoktur ki. batı da Allah'ındır. Zira ki. Furkan-ı Mübin'inde buyurmuştur ki: "Doğu da. din âlimlerinin de çoğunun kesin ve isabetli görüşleri böyledir ki: O bir şey ki varlığı gereklidir. O benzersiz sanatkârın sanat ve icadının sırlarını görünen ve görünmeyen âlemde müşahede. o. cevher derler. Belki var olan sürekli vardır. bu Allah'dır. Nitekim Hak Taâlâ. kendi varlığı için ya başkasına muhtaçtır ya muhtaç değildir. ona "vacib'ül-vücud" derler. yargılayıcıdır. o parlak güneşin varlığının gölgesinde varolmak için hisselerini almışlardır. varlığı gerekli olan olmadıkça. Hâlâ görmeyecek misiniz?" (51/20-21) Havadaki zerreler. Allah Taâlâ'nın ortağıdır ki. o. varlık başkadır. Zira ki. Zira ki filozoflar demişlerdir ki: Mümkün değildir ki var olan yok ola. bileşik cisimlerin basit olduğu gibi. Şimdi vacib'ül-vücudun ispatı ortadadır. zannederler ki yok olan var olur. Her nesne ki ne varlığı lâzım olur. var olduğu için vardır. Nitekim görürsün ki. Belki cihanın zerreleri. ona "mümkün'ül-vücut / varlığı lâzım olur." (2/115) İslâm filozoflarının hepsinin. Yani önce kendisine muhtaç olunan varlık gereklidir ki. Eğer muhtaç ise. araz derler. varlığı mümkün olan da olmaz. cümlesi. ne yokluğu lüzum bulur. Eğer değişikliğe uğrarsa. gezegenler. filan nesneye filan nesne muhtaçtır demek doğru ola. denizler ve ırmaklar. bütün bu deliller ile varlığı lüzumlu olan Allah Taâlâ hazretleri.

Bu dördüne ve bunların zımnında bulunan bileşik cisimlere: Süflî âlem ve oluşum ve bozuşum âlemi dahi derler. onun parçalarıyle tabiatı benzer olmayıp. tabii bir cevherdir ki. anaları dört unsurdur. ya basit olar veya bileşik olur. biri tabii cisimdir. Eğer karışır ve geçerse o. ona: İnsanî nefs veya atmosferik nefs derler. onlara dört esas dahi derler. unsurî nefs derler. biri cismî suret. Tam bileşik odur ki. onun tabiatı bir ola ki. onun parçalarıyle aslı benzer olur. tamamıyle mutasarrıf olur. Altın. Yani suretleri ve tabiatları muhtelif olan cisimler bölünmeyip. Şu halde nefs. Eğer her ikisi de birbirine muhtaç olurlar karışmazlarsa. Eğer konuşma dahi bahşederse. Eğer araz ve cevher bileşimine uğrarsa ona: Tabii cisim derler Eğer araz ve cevher birleşmeyip. ancak araz cevhere muhtaç olursa. Cevherler beş kısımdır ki. Eğer nefs. mevzuda var olan nesnedir: Renkler gibi. genişlik ve derinlik. bileşik cisimlere hem büyüme ve gelişme. Basit cisim odur ki. Eğer ışıklı ise yıldızlardır. Zira ki. . dört unsurdan oluşmuş ola. o cisimlere: bitki derler. lâkim hareket vermedi ise. meyveler gibi. her mertebede başka bir isimle isimlendirilir. ya ulvidir veya süflidir. Davarlar. o cisimlere: maden derler. Tam olmayan bileşik bunun tersi olup. Bütün olabilirler ya cevherdir veya arazdır. o tabiattan çıkan şey. biri tam. Üç bileşik gibi. değişik zamanlarda kendi bileşiğinin suretini koruya. unsurlar küre şeklindedir. Bileşik cisim dahi iki kısımdır ki. varlıktan başkadır. onlara gelişme ve büyüme sağlamıyorsa. tek yol üzere çıka. dik açılar üzere bölmek şartıyla farz olunarak ölçmek mümkün ola. Ulvi dahi ya ışıklıdır veya ışıksızdır. atlar. o cevhere mevzu (yapıntı). onların şekli küreye benzerdir. O halde araz. Cihan ağacının meyvesi ve kâinatın tamamlayıcısı odur. vahşi hayvanlar ve kuşlar gibi. Basit cisim. isimlere tedbir ve tasarrufla bağlı olmazlarsa. konuşma vermediyse. bir nesne bir nesneye ya karışıp ona geçer ya geçmez. Atmosfer gibi diğer basit cisimler. ona: Konuşmayan hayvan derler. çiçekler. Eğer nefs. biri heyula (kaos). Nefs. O halde varlığın devamı. Cansız cisimlerde ona: Tabii nefs. Bu üç cevher birbirine yakındır.bekâsı on yıldan ziyade kalmaz. hem his ve hareket bahşedip. Öteki ikisi dahi birbirinden farklıdır ki: Biri nefs ve biri akıldır. öteki cevher adını alır. varlığın zübdesi. fakat akıl derler. her mevcudun hülasası odur. Bunlara üç bileşik derler ki. Onlar: Ateş. araz. babaları esîrî cisimler. onun zatında cisimlerin boyutları. Madenler. Eğer nefs. bu mertebelerde cümleye tamamıyle tasallut edip. Akılların en şereflisi ve en lâtifi küllî akıldır ve ona yakın olan akıllardır. bileşik cisimlerde büyüme ve gelişme sağladıysa. Eğer ışıksız ise feleklerdir ki. Eğer aklın iki yönünde akıllar olduysa ona: Mutavassıt (aracı) akıl derler. Basit süflî cisim. onunla zatı gerekli olanın arasında vâsıta olmadıysa ona: İlk akıl derler ve külli akıl dahi derler. dört unsurdu ki. gümüş. hayvanlarda: Hayvanî nefs. kendi bileşiminin suretini korumaz. ötekine de araz (ilinek) derler. su ve topraktır. Eğer aklın altında başka akıl olmadıysa ona: Aşır akıl. bitkiler. hayvanlar gibi. Eğer akıl. hava. bitkilerde: Nebatî nefs. Cisim ise. ağaçlar. insanda: İnsâni nefs ve konuşan nefs derler. Duman ve bulut gibi. la'l ve taş gibi. Cisim. onlara: Esirî cisimler ve ulvî âlem dahi derler. bileşiklerinden ayrılarak. biri tam olmayandır. Eğer nefs. şekil ve tabiatları muhtelif olan cisimlere bölünüp. yıldızlar. kendi tabiatlarıyle kalsalar. Otlar. yani uzunluk. Eğer ihtiyaç bir taraftan olup. Yani dönen top görünümündedirler. Bileşik cisim odur ki. bu duruma kaos ve bu hale cismî benzerlik veya nevî benzerlik derler. O halde bütün felekler. bileşik cisimlerde mutasarrıf olup. basit cisimlerde mutasarrıf olduysa ona: Feleki (atmosferik) nefs. ona: İnsan derler ki. bunlar aynı olmaz.

malk. bir keyfiyettir ki. Balın tatlılığı. nispette tekrar edilmiştir. teklik ve çiftlik gibi. nefs.Kem (nicelik): O nesnedir ki. bir keyfiyettir ki.Keyfe (nitelik). çizgi. nokta ve sayıdır. eşyaya hasıl olur. Veya kuvvetli olmayanlara bölünür. 7. Kalkmak ve oturmak gibi. deniz suyunun tuzluluğu gibi. kaos. Üçgen ve dörtgen gibi. Satıhtan yana bölünür. onlar başkasından etkilenmemeleriyle o keyfiyet bulunur. korkmanın sarartısı gibi.Eyne (nerede). intikalleri müntakil olmak sebebiyle bu keyfiyet bulunur. Veya zatı karar eden bitişiktir ki. Isıtıcı gibi. Bu. 6. izafet. istidadiyeden yana bölünür. yüzey ve hacimdir. Veya zatı karar etmeyen bitişiktir ki. Keyfiyetler. 5.Vaz'. bir keyfiyettir ki. eşyaya hasıl olur. 8. zatında eşitliği ve eşitsizliği kabul ede. Bunların tümünü bu rubaimiz toplamıştır ve bunlarla iki âlem. Babalar ve oğullar gibi. eşyada heyettir ki. eşyaya hasıl olur.İzafet (bağlılık). İlk yaratılışta ilim ve yazmak gibi Keyfiyetler. . İnsanın sarıklı ve gömlekli olduğu gibi. keyfe. zamandır. va'. 4. akıl. madem ki keser. 1. Kem. zatına bölünme ve nispet iktiza etmeyip duygusal niteliklere ve kuvvetlere bölünür. 9. eşyaya zamanda bulundukları için hasıl olur. Utanmanın kızartısı. Kemmiyetlere özgü olan keyfiyetten yana bölünür.İnfial. nefsanîden yana bölünür. Adedten yana bölünür.Fiil. ya ayrıdır ki. malûm olsun ki. bir heyettir ki. Kesici gibi. 2. madem ki ısıtır. suret ve cisimdir. Ey aziz. bir keyfiyettir ki. onları bir nesne kuşatıp. fiil ve infialdir. Sertlik ve yumuşaklık gibi. filozoflar demişlerdir ki: Mevzuda (yapıntı) mevcut olan arazlar dokuz kısımdır. ayaktadır ve süreklidir. RUBAİ Bil ol kâinatı akl ve candır Bu hissolunan nüh felek-i gerdandır Pes nar ü hava ve hab ü hâk erkândır Madenle nebat ve hayvan ve insandır Üçüncü Madde Varlığı mümkün olan arazların dokuz kısmını kısaca bildirir. bir keyfiyettir ki. eyne.Metâ (ne zaman).Anlatılan beş cevher ki. Bir nesne parçalarının bazısını bazısına nispeti sebebiyle ve dış işlere nispetleri sebebiyle o heyet bulunur. bir keyfiyettir ki. metâ. eşyanın tesirleri sebebiyle onlara o keyfiyet hasıl olur. eşyaya mekânda bulunmaları sebebiyle hasıl olur. 3.Mülk.

. feleklerin feleği. Birinci Madde Feleklerin. biri ihtiyacını bilmektir. sabit yıldızların feleği dahi derler. ilk cevher dahi derler. ona: En büyük felek. dokuz nefs ve dokuz felek sâdır olmuştur ki: Bu dokuz akıl feleklerin akıllarıdır. nefslerin ve akılların ortaya çıkmasındaki tertibi. biri Hak'kı tanımaktır. Bu feleğin aklı üçüncü akıl. tekten tek çıkagelmiştir. İhtiyacı bilmekten bir cisim ortaya çıkmıştır ki. maden. nefi ikinci nefstir. malûm olsun ki. hayvan ve insanın doğuşunu ve bunların arasında aracı olanı. Cümlesi lisan-ı halle Allah Taâlâ'nın birliğine ve varlığına nâtık ve şâhittir. başka bir nefs ve başka bir cisim ortaya çıkmıştır ki. ilk cevher dahi derler. atlas feleği.. Yedi felekten her bir feleğin bir aklı. ki bununla mevla'sına muhtaç olduğunu bilmiştir. nefsi bilmekten ikinci nefs. ateş. yönlerin sınırlayıcısı ve külli cisim dahi derler. ona: İkinci akıl derler. Onun içinde burçlar feleğidir ki. nefslerin ve akılların ortaya çıkışındaki tertibi. bitki. Bu üç bilginin her birinden başka bir nesne vücuda gelmiştir. Hak'kı tanımaktan bir üçüncü akıl. bir cevher sayıp. yine bu tertip üzere. su ve toprağın dönüşümlerinin delillerini. Cevheri bil kem ve keyfe ondan izafetle metâ Vaz' ve eyne ve mülk ve yefalü yenfaildir ey fetâ 6-BÖLÜM: İKİNCİ BÖLÜM Feleklerin. bir nefsi ve bir cismi vardır. Hak'kı tanımak. külli nefstir. nefsi bilmek. Cevher. ihtiyacı bilmekten ikinci bir felek sâdır olmuştur. bu beytimiz içine almaktadır ve hep buna aittir. Ey aziz. Hak'kı tanımaktan bir akıl dahi peyda olmuştur ki. dokuz araza eklemişler ve böylece toplamına "on makulât" demişler. Buna: İl akıl. özlerin değişimini. bedenlerin devranının keyfiyetini dört madde ile hakîmâne beyan eder. tabiatların mertebelerini. Ama büyük felek hepsinden yüksek ve hepsini kuşatmış bir basit cisimdir. filozoflar demişlerdir ki: Hak Taâlâ bütün eşyalardan önce küllî aklı icat ve mevcut etmiştir. On makulâtı. Hak Taâlâ. parçalarının tümüyle on makulâttan bileşik tek bir cisimdir. Zira ki. Araz ise cevher ile kaim ve onu sıfatlandırandır. Fakat üçüncü akıldan hem bu üç bilgi vücuda gelip. ta dokuz mertebeye dek bu ilk akıldan dokuz akıl. hava. Bu feleğin aklı. bütün sabit yıldızlar ondadır. Ama ikinci akıldan dahi şu üç bilgi ortaya çıkmıştır ki. ikinci akıldır. biri kendini (nefsini) bilmektir. ona: Külli nefs derler.Beş cevheri. başka bir akıl. ruhların geldikleri ve gittikleri yeri. bütün eşyalardan önce küllî aklı icat ve mevcut etmiştir. Bütün âlem. nefsi. kendi zatıyle kaim ve sabittir. Buna burçların feleği. bu dokuz nefs feleklerin nefsleridir. Nefsi bilmekten bir nefs dahi mevcut olmuştur ki. dört unsurdan çıkan dört keyfiyeti bildirir. Onun içinde zühaldir (satürn) ki onda zühalden başka yıldız . ihtiyacı bilmek. Buna: İlk akıl. Hak Taâlâ bu akla üç bilgi bahşetmiştir ki.

Onun aklına: Aşır akıl. hayvandır. Onun altında güneş feleğidir ki. hepsinden aşağı ve sudan ağırdır. Hava tabakasının suyun üstünde olduğuna delil odur ki. sonunda yine kendi suretlerine geçerler. bir suretten bir surete döner. Ateşin tabiatı kuru ve sıcaktır. dünya göğü adını verirler.bu tertip üzere hasıl olmuştur. malûm olsun ki. havanın rutubetine dönse. Su toprak ile soğuklukta müşterektir. bu başkalaşıma başlangıç yolu derler ve öyle olur ki. eğer bir taşı veya bir demiri suyun üstüne koysalar. su toprak olur. Bütün eşyanın da altındadır. Şüphe yoktur ki. Hayvan cinsinin en şereflisi insan nevî olmuştur. Havanın sıcaklığı suyun soğukluğuna bürünse hava rutubetli ve soğuk olup suya döner. toprak su olur. hava su olur. suyun üstünde durmayıp aslına meyl ile dibine iner.yoktur. Çünkü toprak suyun altındadır. Suyun rutubeti toprağın kuruluğuna bürünse. Onun altıda su küresidir. O halde ateşin kuruluğu. Toprağın soğukluğu ateşi sıcaklığına bürünse.vücut bulmuştur. toprak kuru ve sıcak olup ateşe döner. Bu yolla ve tersiyle dört unsur. Kâinatın ortaya çıkışı insanda son bulmuştur. toprağın kuruluğu suyun rutubetine bürünüp. Kendi tabakalarında duran dört unsur. su toprak olur. toprak ateş olur. Bu unsurların suret değiştirmesine istihale (başkalaşım) derler. Havanın tabiatı sıcak ve rutubetlidir. Onun altında merih feleğidir ki. Ona. suyun altında durmayıp. yavaş yavaş hava suretini terk edip su suretine girer. dört keyfiyet -ki sıcaklık. onda bir o sultandır. hava su olur. Su dahi yavaş yavaş toprak suretini tutup. Bunların kaynaşmasından. kuruluktur. Onun altında utarit (merkür) feleğidir ki o felekte. birbirine yavaş yavaş değişirler. cihan ağacının meyvesi olduğu için hepsinden sonra vücuda gelmiştir. Toprak dahi ateş suretine girip. soğukluk. Ey aziz. Toprağın tabiatı soğuk ve urudur. eğer bir hava dolu balonu su havuzunun dibine götürseler. ateşin sıcaklığı toprağın soğukluğuna bürünüp. feyyaz akıl derler. üstüne çıkar. Onun nefsine: Vahib'ül-sur. İkinci Madde Dört unsurun mertebe ve tabiatlerini ve birbirine çevrilmelerini ve dönüşmelerini bildirir. bu o yıldızdır. ay feleğinin altında dört unsur -ki ateş. Onun içinde müşteri (jüpiter) feleğidir ki buna mahsustur. su ve topraktır. dört unsur bu başkalaşımı aksi üzere kabul edip. hava suretine girerek. Unsurların kaynaşmasından dahi üç bileşik -ki maden. varlık dairesi onunla tamam olmuştur. Ateş tabakasının havanın üstünde olduğuna delil odur ki. suyun soğukluğu havanın sıcaklığına bürünüp. havanın rutubeti ateşin kuruluğuna dönüşüp. bitki. hava. Onun içinde ay feleğidir ki. faal akıl. Onun altında toprak küresidir ki. onda aydan başka bir nesne yoktur. Onun altında hava küresidir. ateş sıcak ve rutubetli olup havaya çevrilir. Yani ateş hava olur. onda bir odur. filozoflar ve astronomlar söz birliği etmişlerdir ki: Ay feleğinin altında. ateş .vücuda gelmiştir. ateş hava ile sıcaklıkta müşterektir. günlerin geçmesiyle ateş suretini terk edip. ateş havaya çevrilir. Hava su ile rutubette müşterektir. O halde devranın hülasası insan olmuştur. Hava dahi. su soğuk ve kuru olup toprağa döner. tabiat-ı mutlaka derler. İnsan. yaşlık. Suyun tabiatı yaş ve soğuktur. ateş küresidir. Toprak ateş ile kurulukta müşterektir. toprak ateş olur ki. Onun altında zühre (venüs) feleğidir ki onda bir odur. ateş dumanıyle yukarılara gidip müşahede olunduğu gibi aslında meyl eder ve döner. su hava olur. Nitekim ateş. Unsurlar da. Su tabakasının toprağın üstünde olduğuna delil odur ki. hava ateş olur.

kıl ve kuyruğundan başka. malûm olsun ki. Zira ki o. kuru ve yapraksız. Lâkin bu şulelerin kuruluğu. unsurların. Belki her iki cihandan gaye ancak hazreti insandır. yedi yüksek babanın ve dört aşağı ananın ve üç bileşiğin son hülasaları insan bedenidir. önce madenler hasıl olup. hayvan ve insanın doğuşunu ve bunların arasındaki aracıyı bildirir. Bu aracıların vücudunda hikmet budur ki. Ey aziz.. toprağın kuruluğuna nispetle azdır. sert olur. ilk damlalar ki toprağa erişir. Bazı yererde odun yerine taş kömürü yakarlar. dört unsuru anlatılan başkalaşım üzere birbirine kaynaştırıp. alevleri yükseğe meyl ile gidip. şerif ve muhteremdir. filozoflar demişlerdir ki: Unsurların başkalaşımının delilleri açıktır. bitki. Hak Taâlâ'nın tesiriyle felekler. Hayvanlar ile insan arasında aracıların en belirgini maymundur. ondan hayvanlar vücuda gelmiştir. parçaları ateşe dönüşüp. toprak parçası onlarda ziyade bulunmuş iken odun ateş ile yandıkta.toprak olur. onun külü çok az kalır. insan ortaya çıkmıştır. bileşiklerin kabuğu. bahar ve güz mevsimleri sabahında. Zira ki o damlaların rutubeti. Bütün eşya. meyvesiz kalır. cihanın parçalarının zübdesi. Bu durumda damlaların rutubeti toprağın kuruluğuna bürünüp. mumlar yandıkta. Onun için.o havadır ki seher vakti soğuk olup. Üçüncü Madde Dört unsurun başkalaşımın delillerini. kuruldukta. Madenler ile bitkiler arasında aracı mercandır. rutubet galip oldukta. ateş küresine bitişirlerdi. o damlalar toprak olup gözden yiterler. suyun soğukluğuna bürünse hava su olur. Zira ki o. Ta ki unsurların kaynaşmasından. cümle azası. Havanın suya dönüştüğüne delil budur ki. dışı ve içi insana benzer. neticesi hurma olmaz. hizmet ve ikram edilendir. Bu feleklerin. O. Ateşin havaya dönüştüğüne açık delil budur ki. cümleden güzel ve yücedir. suya çevrilmiştir. hava küresinin ortasında hatlar gibi yukarıya gidip. Nitekim müşahede olunur. Toprağın ateş olduğuna açık delil odur ki: Bitkiler ve ağaçlar. bitkiler üzerinde olan rutubet ki -ona şebnem ve çiğ derler. zarfı ve kabıdır. o şuleler hava olurlar. bitki iken hayvan gibi erkeğine yakın olmadıkça. Eğer ateş havaya çevrilmeseydi her mumun alevi bitişik bir aydınlık çizgi olup. Bu dört bileşik cismin bileşik aracısı da vardır. havaya karışırlar. Zira ki. Hayvan kemalini buldukta. su toprak olur. Bu başkalaşıma da sonuç yolu derler. insana hizmetçidir O. ondan bitkiler peyda olup. . her biri kendi mertebesi altından son yükseklik mertebesine ulaşıp. unsurların parçalarından bilenmiş olup. cümlesinin iliği ve özünün özüdür. suyun yüzünden yukarı gelip. dönüp ve hareket eyleyip. toprağın hissesinden az bir kül kalır. Başını kesseler helak olup. Bundan sonra damlalar çoğalıp. Zira ki. Zira ki salabette taş gibidir ve bitki gibi zerre zerre denizin dibinde bitip. hamur etmişlerdir. havanın rutubetine nispetle azdır. toprak olmayıp çamur olur. maden. Aziz. Bitkiler ile hayvanlar arasında aracı hurma ağacıdır. varlıkların mertebeleri tek silsileyle bileşik ola ve insanlık mertebesinde nihayet bula. o anda ateşi kuruluğu havanın rutubetine bürünüp. havanın sıcaklığı. yıldızlar. Suyun toprağa dönüştüğüne delil: Yağmur damlaları indikte. Şu halde zaman devrinin tamamlayıcısı.

maden.Dördüncü Madde Ruhların çıkış ve dönüş yerini. o mazharın özelliğiyle nitelenir. birinde takılıp kalmaz. kâh hayvan suretinde. kâh bitki suretinde. Bu yolla nice yıllar gecikir. Kâh olur ki. olgun ve ârif olur ve ilk akla ulaşır ve çıkışı tam hasıl olur. geçici olan umumî vücut. bu makamları geçip yine kendi makamına gidip. hayvan yeygisi olmaya kabiliyeti olur da. iniş ve çıkış mertebelerinde duraklama olup. başlangıçta o makamdan gelip. yenmeden önce zail olur. hayvan yeygisine layık olmaz. kâh hava suretinde. akıllı. Külli aklı bulamaz. O ki: "İşin başlangıcı ondandır. yenmeden önce zail olur. bitkiler âlemine girerken bazı âfetler ârız olup. itidalden uzak olan bitkiye dönüşüp. filozoflar demişlerdir ki: Umumun feyzi ve onlardan dokuz feleğe ve onlardan dört tabiata ve onlardan dört unsura ta toprağa gelinceye dek yolların tümü başlangıçtır. Ondan eriyen cevherler mertebesine ulaşmıştır. Bu geçişler. buna: Başlangıç ve iniş kavsi dahi derler. (Her şey aslına döner) düsturunca. İlahî nur ve sonsuz feyz. tavır ve mazharların her birine ulaştıkça. insan mertebesine geçer. bitki olamaz. Bu şerefli vücudun yükseliş başlangıcı madenler olmuştur ki. ondan bitkiye ve ondan hayvana ve ondan insana ve ondan kâmil insana yükselip dönerek. nefsler. itidalden uzak olan bitkiye dönüşüp. insan gıdası olup. insan şekline gelip. bir hayvan. ana rahmine dolup. kâh toprak suretinde nice gecikmelere uğrayıp duraklar. Yahut bitki olur lâkin kemâline ermezden önce bozulup. Ey aziz. gümüş ve altın gibi madenlerdir. Bu hemen o ilâhî nurdur ki. akıllı ve ârif olur. Sonra ondan taşlar mertebesine yükselmiştir. Kâh olur ki. kemâlini bulmaz. meni suretini bulup. sonucu onadır. demir. iniş mertebelerinde kâh ateş suretinde. aslına gider. İnsanlar tarafından yenmeden bozulur ve hayvanı insan mertebesine naklettiremez. Bu yolla nice yıllar gecikir. felekler ve unsurlardan toprağa gelinceye dek süratle olup. onun kemâle ermeye liyakati olmaz Onun seyri. hayvan ve kâmil insana gelinceye dek yükselişinde süratle gelir. eti yenenlerden olmuşken. süratle buğday. dünyada kâmil olsa gerektir. o umumî vücudun düşüşlerinden ibarettir. bitki. Topraktan. malûm olsun ki. hayvan yeygisine layık olmaz. Kâh olur ki. Lâkin ilk akla ulaşamaz ve kemâlini bulamaz. Bu geçici vücudun işinin devretmek olduğunu duyurmuştur. Bundan sonra topraktan madene. lâkin kemâl mertebesine ulaşamaz. hayvan yeygisi olmaya kabiliyeti olur da. Kâh olur ki. O vücut ki. yerden tekrar bitmeye muhtaç olur. O. bakır. vücutlarda devrinin keyfiyetini bildirir. Kâh olur ki. Kâh olur ki. çıkış kavsi dahi derler. arpa. Topraktan madene ve ondan bitkiye ve ondan hayvana v ondan olgun insana gelinceye dek bunların cümlesi sonuç yoludur." buyurmuştur. devresini tamam eyler. meni suretini bulup. o tavrın rengiyle renklenip. Bundan . Bu dönüşe: Dönüş yeri. insan suretine gelip kemâle erinceye değin türlü tutkularla haps olup kalır. teklik mertebesinden akıllar üzere ve onlardan unsurlar ve toprak üzere iner ve feyz verir ki. akıllar. kâmil insandan hazreti Hak'ka vâsıl olur. Meselâ o geçici vücut. insan yiyeceği olup. Çıkış mertebelerinde kâh maden suretinde. inişlerde duraklama olmaz. Kâh olur ki. kâh su suretinde. insan suretine gelir. o nur. yükseliş mertebesini kısaltıp. dünyaya hayvan gelir nâdân gider. Şu halde aslî muhabbed hükmüyle ve oluş hakikatlerinin yönelişleriyle. kan pıhtısı ve et parçası olup. kalay. darı şekline girip. Onun seyri. onların başlangıcı kaygan çamurdur. Kâh olur ki. Fakat o vücut ki. topraktan ağaçlara gelir ve meyve suretine girip.

çok mertebelere yakın olmuştur. Devresini tamam edip. O mertebeden dahi yükselip. tamam bilinmiştir. O. külli akla ulaşmıştır. kamil bir insan kendi halini beyan ile şöyle mânalandırmıştır: Devredip geldim cihanı yine bir devran ola Ben girem bütün sarayı yıkıp virân ola Beher can tuğyan edip cismim gemisin dağıda Yerler altında bu cismim hâk ile yeksân ola Dört yanımdan nâr ve bâd ve âb ve hâk edip hücum Benliğim onlar alıp bu varlığım tâlân ola Dağılıp terkibim otuz iki harf ola tamam Nokta-i ruhum kamunun gevherine kân ola Bu vücudum dağı kalkıp itile yükler gibi Şeş cihâtım âçılıp bir haddi yok meydan ola . Allah'a tapar olmuştur. Rabbanî feyz. bütün varlıklara beraber ulaşır. kendini inkâr ve itiraz ateşine salmıştı. hayvan mertebesine yükselip yıllarca o mertebede yaşamıştır. Bütün vakitlerinde âlelem halkıyle kavga ve münakaşa edip. Bu mertebede varlık dairesi birleşip. O insan ki. İşlerinde gam ve keder denizine dalmıştır. Herkes kabiliyeti kadar feyiz verici Allah'ın feyzine naildir. Ta iş ve surette insana benzeyen goril ve maymun mertebesini bulmuştur. kendi bağlı olduğu rabbin terbiyesinde kalmıştır. Böylece vücut dairesinin sonu öne gelip. kamil insan olup. İlâhî ahlâk ile dolmuştur. sonucu kâmil insan kılınmıştır. Bütün varlıklar. Hurma mertebesinden. Ta mercana varıp. bir daire şeklinde resmolonmuştur. Bundan sonra tohumla biten bitkiler mertebesine ve ondan ağaç suretine varıp. insan suretine gelmiştir. kâmil insanda birleşip. nihayet bulmuştur. ona uygun parıltı almıştır. külli akla ulaşmıştır. o isim ona rab olmuştur. yükseliş kavsini beş beyit ile işaret edip belirtmiştir. muradı hasıl olmuştur. kâmil insan mertebesine gidip. Zira ki. kendi rabbinin terbiyesinden çıkıp Rabler Rabbinin dairesine girmiştir. tohumsuz biten bitkiler mertebesine gitmiştir. Zira ki. çeşitli görünüşlerde ortaya çıkıp. o kimse hakkı unutup kendine tapar olmuştur. Çünkü geçici varlık olan Rabbanî feyz. kemâl mertebelerinin suret ve sîretinde ilerleyip. O halde her ortaya çıkış ve suretin boyasıyla boyanıp. o semte yönelik ve bakıcıdır. ta hurma ağacı olmaya yetmiştir. umumî vücut işinin devri böylece bulunmuştur ve bu geçici vücut. Onun başlangıcı ilk akıl. ebedî saadeti bulmuştur. yakut ve zümrüt gibi cevherlerin mertebesine yükselmiştir. Her nesnenin bir ismi vardır ki. bilginin olgunluğuna erip. üzüntülerden kurtularak. yani kendi tabiatının zindanından ruhun fezasına gelmiştir: O kimse nefsin putunu kırıp. Filozofun farsça mesnevisini. Kim ki. Bir varlık iken çeşitli suretler ile ortaya çıkmıştır. Bu varlık dairesini bir filozof ilahi şekline getirip. Her kim ki.sonra la'l. Bütün vakitlerinde halkın tümüyle barış ve iyilik içinde olup. bitkisel belirtilerle gelişip. o mertebeden dahi yükselip.

şaşkın ve hayran ola. . tamam otuz iki harf ola.) Mümkündür ki. kimi sebze. sınırı yok bir meydan ola. on kolay yöntem üzere. mutlak sayıyı. Bileşiğim dağılıp. dönüş vaktinde asla ulaşmak ile aradan kaldırılır. yerler altında toprakla bir ola. tam sayıları. Ona hayalî çizgi ve dairenin çapı derler. O gün karışıklık günüdür. Bir doğru çizgi onu iki eşit parçaya böler. on madde ile açıklar. Ruhumun noktası. varlığın devranını bu miktar beyan ile. taşkınlık edip. cismin gemisini dağıda. benliğimi onlar alıp. Bu vücudumun dağı kalkıp. kamunun gevherine maden ola. su. varlığı gerekli olan ile varlığı mümkün olanı bir daire farz edesin. O zaman her kim bu dertli niyazı ister. bu varlığım tâlan ola. malum olsun ki. Birinci Madde Sayının tarifini. Altı yönüm açılıp. tam sayıyı ve artık sayıyı özet olarak bildirir. Ateş. Bu cismim. kimi hayvan ola. dört yanımdan hücum edip. bu bölüm bitip. Ey aziz. matematikçiler demişlerdir ki: Matematik ile özel bilgilerden. sahih sayıları. 7-BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Maddede ve zihinde hasıl olan eşyanın sayılarını beyan eden matematiğin. Çünkü bu hayalî sayıdan ibaret olan hayalî çizgi. Şimdi filozofların yöntemi üzere. hava ve toprak. sözlerini okusun ki sırrına konuk ola. dokuz kesiri. kimi insan. Dostlar kabrime gelip. halkalar hep yeniden. astronomi ilmine vasıta ve mukaddime olan matematik ve hendeseden birer bölüm yazılmak münasip görülmüştür. durumlarımı fikredeler. Bu durumda varlık dairesi olduğu gibi bir görünür. Bütün fikir ve duygularım o arsada haşrolup. ki kavis şeklinde görünür. İki kaş arası veya daha yakın olma sırrı onda bilinir. yükler gibi itile. virân ola. sanki baharistan ola. Ben bütün sarayı yıkıp gidem. her mâna bir suret giyip. Her can. çok önemli ve çok lüzumlu olan kaidelerini.Cümle efkâr ve havâssım haşr olup ol arsada Kalkalar hep yeniden sankim bahiristan ola Yevm-i tübladır o gün her mânâ bir sûret giyip Hem kimi sebze kimi hayvan kimi insan ola Kabrime yârân gelip fikredeler anvâlimi Her biri bilmekte hâlim vâleh-i hayran ola Her kim ister bu niyâz-ı derdmendi ol zaman Sözlerini okusun kim sırrına mihman ola (Dolanıp geldim cihanı yine bir dolanma ola. her biri halimi bildiğinde. Şimdi bu çizgi ile bir daire. yarım sayıyı.

(4)'ün kökü (2). basamakları vardır. onbinler. Bir sayıyı bir kere tekrar etmeye: İki kat alma derler. Mesela dördü. Üç ile beşin toplamı sekiz ettiği gibi. Dördün yarısı. bölüm. Çarpım. Bulunan sayıya ise: Karesi derler. istenen sayı üçtür ki. . Mesela oniki. üçtebiri (2). kök almanın. İlk başta birler basamağıdır. Eğer temel sayı. Bunun için payda olan (8)'e eksik sayı derler. altıya bölünce yarım ulunduğu gibi. Bir sayısı. (12)'den fazla olduğundan ona: Artık sayı derler. ikiye bölmenin. Zira ki (8)'i yarısı (4). başka bir sayı üzerine eklemektir. 1/8 (sekizde bir). Beş sayısı. üçe bölünce. Füruu da altı olup. Dokuz kesir şunlardır: 1/2 (yarım). 1/7 (yedide bir). beşte biri olduğu gibi. iki kat almanın. ki toplamı tamam (6)'dır. iki çarpılandan birin ona nispeti. öyle bir sayı elde etmektir ki. Bir sayıdan. 1/3) (üçte bir). Eğer tam sayının. bir'e ve ondan türeyene denir. Bir sayısı. Eğer temel sayı. birbuçuk. beşe ya beşi dörde çarpmaktan yirmi sayısı elde edildikte. onlar. Bu durumda olmayanlara asal sayı derler. toplamı dokuz basamağa ulaşmıştır. Birin tekrarı iki olduğu gibi. dörde bölündükte. Bir ayıyı. beşin. (6) gibi. sekizde biri 51)'dir ki toplamı (7)'dir. Beşten iki eksilse üç kaldığı gibi. Bir ayıyı. ne kesiri ne kökü vardır. birin diğer çarpılana nispeti gibidir. Bir sayıyı ikiye bölmeye: Yarısını alma derle. çarpmanın. onmilyonlar. o sayının kökünün üç olduğu gibi. Eğer temel sayı. basamaklarını. beş kere üç: onbeş olduğu gibi. matematikçiler demişlerdir ki: Sayıların basamaklarının usulü üçtür: Birler. burada (1) pay. iki. dokuz elde edilip. yani başka bir sayıya bağlı değilse ona: Sahib (tam) sayı derler. yüzmilyonlar. bir. İkinci Madde Sayıların usul ve füruunu. ikiye bölünce. dörtte biri (2). diğer bir sayıya bölmeye: Bölme derler. yüzler. malum olsun ki. yüzler. kare kök almanın tariflerini. binler. bir sayı istemektir ki. Bu tertibin tablosu şu şekildedir: Birler Onlar Yüzler Binler Onbinler Yüzbinler Milyonlar Onmilyonlar Yüzmilyonlar. diğer sayıyla çarpmaya: Çarpma derler. beşe çarpmaktan. (2) paydadır. 1/9 (dokuzda bir) 1/10 (onda bir). yirmi sayısının beşte biridir. Üçü. Özet olarak tarifler: Toplama bir sayıyı. saydığımız dokuz kesirinden bir kesiri varsa yahut kökü varsa ona: Temil sayı derler. kendi kesirlerinden olan parçalarıyle eşit olursa ona: Tam sayı derer. Zira ki (12)'in yarısı (6). bölmenin. altıda biri (1)'dir. 1/5 (beşte bir). çıkarmanın. ikibuçuk olduğu gibi. Asıl çarpılan sayıya da: Kök derler. zira ki. beşin beşte biri olduğu gibi. Bir sayıyı. Eğer farz olunun bir ybaşka sayıya bağlı olduysa ona: Kesir derler. onun bire nispeti. o. çarpım ve bölümün sonuçlarını bildirir. kendisiyle çarpmaya: Karesini alma derler. (9)'un kökü (3)'tür. (6)'nın yarısı (3). bunların toplamı (15)'tir. dörtte biri (3). dört sayısı. Ey aziz. Üçün karesinin alınmasından. Ama sayı eğer mutlak ise. (12) gibi. kendi parçalarından fazla olursa ona: Eksik sayı derler. Üçü. Bundan sonra sırasıyla: Onalr. bölenin bölünene nispeti gibidir. diğer bir sayıyı çıkarmaya: çıkarma derler. beşin yarısı. toplamanın.bilinmeyen sayı ortaya çıkar. (15). Yarım gibi 1/2. altıda biri (2)'dir ki. Oniki. Sayı bir kemmiyettir ki. milyonlar. 1/4 (dörtte bir). üçte biri (4). Zira ki. kendi parçalarından eksik olursa ona: Artık sayı derler. yirmi sayısının dörtte biridir. (8) gibi. birin üç mislidir. Bölme ise çarpmanın tersidir. 1/6 (altıda bir). Fakat asal sayı (11) gibi olur ki. yüzbinler.

o basamağı yani o sayıyı aynıyle toplama çizgisi altında toplam satırına geçirirsin. malum olsun ki. ona ulaşırsa. üçten ya dörtten fazla olursa: Her dört sayıyı bir çizgi altında toplayıp. toplama çizgisinin üzerinde kalan rakamlara itibar etmeyip. Zira ki. işlemi tamamlamak için anlatılan tarz üzere gidersin. solda bulunan basamağın sayısına eklersin. Her on için bir sayısını tutup. Eğer soldaki basamakta sayı yoksa. Eğer toplanacak sayılar. ona toplama çizgisi derler. Ta sayılar bitinceye dek bu minval üzere gidersin. onlar basamaklarını. altı bir çizgi çekersin ki. Eğer bu basamaktakilerin de toplamı. Her basamağınki yerinde sayı bulunmaz. kendi altında bulunan sayılara eklersin. matematikçiler demişlerdir ki: Toplamanın en kolay yolu budur ki. Eğer ondan az ise. Ey aziz. buna karşılık alta bir sıfır yazıp. toplanacak sayıların eşyasının isimlerini bir uzun kâğıdın sol tarafına biribirinin altına yazdıkça. o on sayısını bir sayarsın ve solunda olan onlar basamağındaki sayı üzerine eklersin. her basamakta bulunan sayıları. o basamağın altına yazarsın. her bir ismin sayısını rakamlarla onun sağında hizalarında birler. Eğer toplam. fazlayı. her bir basamak tamam oldukça bakarsın. sol tarafta kendi mukabilinde belirtirsin. yüzler basamaklarını aynı şekilde biribirlerinin altına yazıp. toplama çizgisi altına. Bu belirtmenin kanunu budur ki.dördün üç misli olduğu gibi. onlar. Sureti budur: 00373 Mushaf-ı şerif 0032 02318 Tefsir-i mealim 0654 73514 sağlama: 2/2 Tefsir-i gâzi 0710 _______ Tefsir-i kebir 76205 _____ Toplam 2287 Sağlaması: 4/4 Cami-i buhari 0921 Lugat-ı kamus 0567 _____ 3775 . Bundan sonra sağdan başlayarak. Her sayının ismini yani her kıymetin metaının adını. birler basamaklarını biribirinin altına. on'dan fazla olursa. altlarındakiler üzerine ekleyip. sağdaki her basamağın on'u. on'u bir itibar ederek yüzler basamağına nakledersin. Üçüncü Madde Toplamanın en kolay yolunu bildirir. yüzler basamaklarında bulunan rakamlarını kendi basamaklarında yazarsın ve sayı bulunmayan basamağa sıfır koyup. iki veya daha fazla sayıyı toplamak murat eyledikte. onu. toplamı. tutulan sayıyı. toplama çizgisi altında sayısız basamağın hizasına yazarsın. solunda olan basamağın bir'idir. toplama çizgisinin altına ve o basamağın hizasına yazıp.

Toplamanın sağlamasını yapmak için her sayıdaki rakamlar toplamında dokuz ve katları çıkarılır. matematikçiler demişlerdir ki: Yarıya bölmenin kolay yolu . Eğer onlar basamağında sayı kalmadıysa. geride 2 kalır. Her basamağı kendi hizalarından çıkarıp. Ey aziz. üstteki yani kendisinden çıkarılan sayılar dizisine eşitse. Ey aziz. işlem doğrudur. Ey aziz. Dördüncü Madde Çıkarmanın kolay yolunu bildirir. İşlemi gereksizdir. Çıkarmanın sağlaması. alınan iki sayıyı. matematikçiler demişlerdir ki: Çıkarmanın kolay yolu budur ki. malûm olsun ki. matematikçiler demişlerdir ki: Hakikatte iki kat alma. Eğer toplanan sayıların rakamları toplamından dokuz ve katları çıkarılınca bulunan sayı. toplamdaki rakamların toplamından dokuz ve katları çıkarılınca elde edilen sayıya eşitse. iki misli toplamaktır. Eğer bir şey kalmadıysa sıfır yazarsın. Eğer çıkarılacaksa işlemi yapıp. kalanını çıkarma çizgisi altında yazarsın. Alttaki sayıların toplamından dokuzlar atılınca (4) kalır. O halde işlem doğrudur. Misali budur: 320573 ______ 641146 Sağlaması: Üstteki sayı dizisinin toplamından (9) lar atılınca. Değilse yanlıştır. bu rakamlara: Kara cümle derler. yüzler basamağından bir alırsın ki. toplamada yazıldığı gibi. Bu durumda öteki basamaklarda da aynı işlemi sürdürürsün.Üzerinde toplama yapılan kâğıda: Dilli defter. malûm olsun ki. yapılan toplama işlemi doğrudur. o bir. onlar basamağına nispetle on'dur. çıkarılan sayılarla çıkan sayıların toplamı. yazıp sağdan başlarsın. 270753 029872 ______ 240881 Beşinci Madde İki kat almanın kolay yolunu bildirir. Altıncı Madde Yarıya bölmenin kolay yolunu bildirir. Belki her basamağı kendi misliyle toplarsın. yoksa yanlıştır. kalanını çizginin altına yazarsın. Bunun iki katı dörttür.

Orada bir veya sıfır varsa. onlar. tutulanı öteki basamağın önceki cinsinden kabul edersin. bu surette önce dördü beşe. İkinci surette yirmiyi binler kabul edersin. mesela otuz sayısı kırk sayısına veya kırk sayısı beşyüz sayısına çarpmak gerekse. Birleri birlere çarparsın. İkincisi tek sayıyı. birer. Zira ki basamaklar dörttür ki o üçüncüsü yüzler basamağıdır. Bundan sonra iki çarpılanın basamaklarını toplarsın. sonra da yirmiye çarparsın. basamaklar üçtür ki ikincisi yüzler basamağıdır. çizgi altına yazarsın. Yatay çizgiyi çekersin ve solundan başlayarak. O halde tek sayıları birbirine çarpıp. Yedinci Madde Çarpma çeşitlerinin en kolay yolunu bildirir. Zira ki basamaklar beştir ki dördüncüsü yüzler basamağıdır. son çarpılanı dahi onun sayısı kadar eşit parçaya bölersen. meselâ dört sayısını elli sayısına veya üç sayısına dörtyüz sayısına çarpmak murat eyledikte. yüzler. matematikçiler demişlerdir ki: Çarpma üç çeşittir. Ey aziz. Tek ise o kesir için beş sayı tutup. Ama üçüncü çeşitte. Eğer yarılananın yarısı. ikinciyi iki defa bölersin. Mesela yirmibeş'i. Zira ki. Orada bir'den gayri sayı varsa o tuttuğun beşi. Dört sayısını yüz sayısına çarpmağa döndürme olup. Kaide: Eğer iki çarpılanın birini. kesir kalırsa. Üçüncüsü bileşik sayıyı bileşik sayıya çarpmaktır. her birine başka çarpıp. önceki çeşide dönersin. beşe. Sayı çift ise tam yarısını yazarsın. İkincisinde. yarılayanın toplamı alarak olur. iki çarpımı toplarsın: Binüçyüz seksene ulaşır. İkinci surette yirmiyi. Şu şekil üzere: 8730313 _______ Sağlama: 7/7 4365156 Yarıya bölmenin sağlaması. . önceki basamağın altına yazarsın. katlama ve parçalamadan sonra her ne miktar sayıya ulaşırsa. yarılayanın yarısı sağlamasıyla uyuşuyorsa işlem doğrudur. önceki gibi yirmiyi onlar itibar edersin. tekine indirilse. onu önceki basamakta bulunan sayının yarısı üzerine eklersin. malûm olsun ki. önceki surette onikiyi yüzler itibar edersin. Bu sonucu toplarsın: Üçyüz elli olur. o bir için yine beş sayı tutup. sayıları yukarıda geçen minval üzere yazarsın.budur ki. Birincisi üç kısımdır. her basamağın yarısını kendi hizasına. çizginin sağında elif (1) şeklinde başka çizgi çekersin. bir kere ya ziyade katlayıp. Ama ikinci ve üçüncü çeşitte bileşik sayı. sonra yirmiye çarparsın. Bu iki kısımı çarpmakta kolay yol budur ki: Bu iki kısımda bulunan birlerin gayrisini birlerden olan tarafa verirsin. Bunu bilen. elde edileni tutarsın. dörtyüz olur. mesela ondördü yirmibeş'e çarpmak murat eyledikte. onaltı'ya çarpmak gerektiğinde birinciyi iki kere katlar. iki çarpımı toplarsın: Üçyüz yirmi dört olur. Üçüncü kısımda. hesabını tez bilir. Bu kaide çok önemlidir. bundan sonra onu. tek sayıyı bileşik sayıya çarpmaktır. yoksa yanlıştır. Birincisi. tek sayıyı tek sayıya çarpmaktır. O çarpmanın sonucu cevap olur. Birincisi. Bu durumda basamaklar tamam oldukta. birbirine çarparsın. binler basamakları olan sayıya çarpmaktır. bu minval üzere basamakların sonuna gidersin.

Nitekim Hazreti Ali kerremullahü vecheye. altmışüç bin kırküç sayısına çarpılsa: İşlemin sureti şöyle yazılır: 63043 5 ______ 315215 Eğer çarpan elli sayısı olursa. dokuz kesirin paydalarıdır. haftanın günlerine çarparsan. İkisini dahi anlatılan şekilde yazarsın. Veya bölenden az ve eksik gele. birler basamağının altına yazarsın. o sıfırın altına sıfır koyarsın. çarpılanın sağlamasına çarpmakla olur. Onlar için sayılarınca birler tutup." buyurmuştur. Şu şekilde: 63043 500 ______ Sağlama: 8/8 31521500 Çarpmanın sağlaması: Çarpanın sağlamasını. Sekizinci Madde Bölmenin kolay yolunu bildirir. Eğer harf-i ayn olan kesirlerin paydalarını birbirine çarparsan yine dokuz kesirin paydasını bulma yoluna gidersin. matematikçiler demişlerdir ki: Bölmenin kolay yolu budur ki. yedi. onu bölene çarpasın ve onun sonucu bölünene eşit ola. birler bulunmadıysa altına sıfır koyarsın." Eğer önce dördü yediye. sonra çarpımı dokuza sonra da ona çarparsan: İkibinbeşyüzyirmi elde edilir ki. sıfıra çarparsan. ayn sahibi dört. elde edilen üçyüzaltmış günü. o istenen bölümdür. öyle bir sayı istersin ki. o eksik sayıyı bölene nispet edersin. Eğer onlar bulunup. o onlar sayısını sıfırın altına koyarsın. değilse yanlıştır. ki tek sayıdır. malûm olsun ki. iki sıfır koyarsın. Bu durumda çarpımın sağlaması ötekilerinkine uygun geldiyse işlem doğrudur. Zira ki. yılın aylarıyla çarparsak. çarpım satırında önce bir sıfır koyarsın. Latife: Eğer ayın günlerini. onun çarpım sonucu üzerine eklersin. Bundan sonra teki. Eğer çarpan beşyüz sayısı olursa. dokuz kesirin paydası elde edilir ki: İkibin beşyüz yirmidir. önceki basamakta bulunan kendi suretine çarpıp. Eğer sonrasında sıfıra varsa. Vakta ki teki bileşiğe çarpmak murat edersin. çarpımın birlerini. Her on için bir tutup. O halde eğer ona eşit olursa. yukarıdaki minval üzere işlemi tamamlarsın. Ey aziz. Eğer o sonuç bölünenden az geldiyse ve bölenden eksik olduysa. Mesela beş. dokuz ve ondur. onarı satırın sağının dışına yazarsın. Eğer birler ile sıfırlar olursa.Eğer sayıların basamakları çok olur ve işlem zor olursa kalemle kolay olur. kesirlerin paydasından soruldukta: "Haftanın günlerini çarp seninin günlerine. Eğer birleri. sonrasında sayı varsa. .

Eğer çizgi altında bölünenin basamaklarından birinin hizasında. Sonra bölenin iki katını alıp. Bundan sonra soldan bölünenin sonundan başlayıp. onun sonucu bölünenden az olur. onun üzerine yazıp. bölüm altıyüz doksandokuz olup. dörtte birle nispet edersen. Eğer bölünen ondört olursa. Bu ekleme üzere gidersin. Fazla sayıları bölmek için matematikçiler arasında makbul ve meşhur olan şekil. altına koyarsın. altına bir çizgi çekersin. Şimdi buna: Dört ev derler. son basamağa bakarsın. elde edilen bu sayı ile bölümdür. bölünenden bir sayı eksiktir. Bölüm. Bundan sonra çizginin altında yazılan sayıları toplarsın ki. ikincisi onun katlamasıdır. ondörde böldükte. Zira ki. evlerin sayılarının biri vaki olmadıysa. Eğer bir sayı kalırsa. o basamakların sağında olan önceki basamağın altına koyarsın. üç artar. dördüncüsü onun katlamasıdır. onun sağında olan basamağı ona ekleyip bu minval üzere işlem yaparsın. O. bölenden eksiktir. Mesela: Onüçü. Eğer öteki basamaktan çıkarmak mümkün değilse. Bu. Şimdi o eksik olan bir sayıyı bölen olan dörde. sonucu altına kaydedersin. Eğer bir basamak eklemekle çıkarmak mümkün olmadıysa. Onun hizasında çizginin altında çıkarılan evin aynı sayısını yazarsın. Aranan sayının çarpım sonucunun bölünen ile eşit olduğuna misal: Onikiyi dörde bölmek gibidir. Eğer bölünenden birşey kaldıysa ki ondan böleni eksiltmek mümkün olmaz. Mesela dokuzbin yediyüz seksendokuz sayısını. bölüm üçbuçuk olur. dörde bölmek murat eyledikte. Bu surette bölüm üç sayısıdır. Ta bölünenin basamaklarının evveline ulaşınca dek işlemi tamamlarsın. ki. toplam olur. bölenden eksik olur. Bundan sonra bölüneni bu çizginin üzerinde ve bölenin solunda yazarsın. dört yoldur. o basamağı yok edersin. bölüm üçbuçuk olur. Birincisi. üçüncüsü katlamanın katlamasıdır. Ta o basamaktan dört evin birini çıkarmak mümkün oluncaya dek ve evin sayısını. ilk ev bölendir. Bu durumda o sayı kesirdir ki. bir başka basamak daha eklersin.O halde o nispetin sonucu. bölüneni yazıp. onun paydası bölendir. Bundan sonra ikinci bölümü dahi iki kat alıp. Ondan onu iki kat alıp yine altına yazarsın. O bölüm. Onu bölen sayı olan dörde çarparsan. aranan sayı üç olur. Dört ev işleminin sureti böyledir: 11 kesir _____ 121 _____ 2323 _____ 4167 _____ 9789 bölünen . Bu çizgiyi bölenin altına kadar uzatırsın. Ondan dört evin mümkün olan fazlasını o basamaktan çıkarırsın. oraya bir sıfır koyarsın. o sonuç onikidir. artık bir kesirdir ki onun paydası ondörttür.

Bayağı Kesirler Bayağı kesir. takriben o asal sayının köküdür. Bir kalır. Yedinin kökü iki ve beşte üçtür. Ey aziz. bir ilave edersin. Eğer iki sayı eşitse mütemasildir (benzerdir). Bu durumda beşin kökü iki ve 1/5 olur. Otuzaltının kökü altıdır. Dokuzuncu Madde Sayıların kökünü. Kökleri de tamsayıdır. matematikçiler demişlerdir ki: Eğer istenen sayı küçük ve tam sayı olursa onun kökünü almak kolay olur. Yirmibeşin kökü beştir. Bunların hepsi tam sayıdır. Bu durumda altının kökü iki ve beşte ikidir. Kırkdokuzun kökü yedidir. Seksenbirin kökü dokuzdur. onun en yakın kökü alınabilir sayısı dokuzdur. kökü tamsayı olmasa onun kökünü çıkarmakta kolay yol budur ki: O asal sayının küçüğü. Dokuzu ondan çıkarırsan bir kalır. artık kesir varsa. tekrarlamak gerekir. Yüzün kökü ondur. kesirlerini ve bayağı kesirlerin hesabının kolay yolunu bildirir. sekizin kökü iki ve beşte dörttür. Mesela dördün kökü ikidir. Altmışdördü kökü sekizdir. Diğer sayıların kökleri de bunlara kıyas ile ortaya çıkıp bilinir. Uygun değilse unutma ve yanlışlık olmuştur. beşten çıkarırsın. Eğer istenen asal sayı olsa. Tam kökün iki katını alıp. yedi bölü yedi bir ettiğinden onaltının kökü dört olur ve tam sayı olur. Ona tam kök olan ikiyi katları ve bir eklersen beş olur. onun dahi sağlamasını sonucun üzerine eklemekle olur.___________ evler 1 014 bölen 2 028 0488 4 056 211 8 112 699 bölüm _____ 140 (Tarif eski usule göre olduğundan şekilde de kitaptaki şekil muhafaza edilmiştir. Şimdi bu. bu asal sayılara en yakın kökü alınabilen sayı örttür. Onaltının kökü dörttür.) Sağlama: Bölünenin sağlamasını. Altının en yakın kökü alınan sayısı dörttür. Eğer küçüğünü büyüğü götürürse mütedahildir (geçişlidir). O halde onun kökü üç tam ve altı bölü yedidir. birden başka iki sayıdır. Zira ki. Dokuzun tam kökünü ikiye katlar ve bir eklersen yedi olur. bölenin sağlamasına çarpıp. Şimdi toplamanın sağlaması. malûm olsun ki. Mesela beşin kökü alınmak istense. Dokuzun kökü üçtür. Ama onun kökü murat olunsa. kökü tam olan en yakın sayı ile bu sayının farkını alırsın. Altıdan dördü çıkarırsan iki kalır. onun altında en yakın ve kökü tam olan dördü. bölünenin sağlamasına uygun olduysa işlem doğrudur. Eğer her ikisini bir üçünü sayı . Onaltının kökü üç tam yedi bölü yedi olur ki.

İki ybölü dört. eğer onunla tam sayı olduysa. O kesir ki. Veya muzaftır ki altıdabirin yarısı gibi onüçten bir cüzün onbirden bir cüz gibi ve onbirden bir cüz ve onüçten bir cüz gibi. paydası ya tam sayıdır ki ikiden ona kadar dokuz kesirdir. Veya paydası asaldır ki. Beşte birin altıda biri muzaf kesirinin paydası otuzdur. Mesela bir bölü dördün paydası dörttür.götürürse mütevakıftır (bağımlıdır). Kaçan kesiri yazarsan. Eğer kaldıysa. Mütemasil açıktır. Fakat ötekilerin çoklarını azına bölersin. Müfret ve mükerrer kesirlerin paydası aynıdır. Bu ikisinden her biri ya tek sayıdır ki üçtebir gibi onbirden bir cüz gibi. Sekizde birin altıda biri muzaf kesirinin paydası kırksekizdir. Sekizde birin dörtte biri muzaf kesirinin paydası otuzikidir. Eğer kesir ile tam olmadıysa onun yerine sıfır koyarsın. böleni. Eğer iki sayıyı bir başka sayı götürmezse mütebayindir (uyuşmazdır).11 143 Kesirlerin paydasına: Mahrec. . bölünenden kalan sayıya bölersin ta kalmayıncaya değin gidersin. üç bölü dört gibi mükerrer kesirlerin de paydaları dörttür. mütedahil ise büyüğünü alırsın: bu çarpımları üçüncü bir kesirin paydası olarak yazarsın. Bu paydalar ister mütebayin. üçüncü sayı onun paydasıdır. Eğer sonunda bir kalırsa o iki sayı mütebayindir. birbirlerine izafe edilen kesirlerin tek tek paydalarının çarpımına eşittir. mükam. 121 O halde bir tam iki bölü üçü böyle yazarsın: 2 (1 ____) bir tam bir bölü üçü böyle =1 1 0 1 3 0 1 3 (1__) bir bölü üçü böyle = 1 (___) yarımın altıda birini böyle ___ (___) beşte iki ve 3 3 3 1 12 2 0023611 dörtte üçü böyle = 2 ve 3 (___ ___ onüçte birin onbirde birini böyle __ min __ 5 4 5 4 11 13 11 (_____ = ____) 13. Kesir. Bu iki sayı da mütevakıftır. ister ymütedahil olsunlar. Yine hepsi birbiriyle çarpılır. o kesir iki sayının vakfıdır (uygunudur). o iki sayı mütedahildir. onu kesirin üstünde ve kesiri onun altında ve paydanın üstünde yazarsın. ister mütevakıf. ünam derler. Eğer tam bölünürse. Matuf kesirin paydalarını ybulmak için iki payda alırsın. ona cüz denmiştir. Muzaf asal kesirlerde araya min (=) yazarsın. Bunlar mütebadiyen ise birbiriyle çarparsın. Muzaf kesirin paydası. Bağlı kesirlerde araya ve (+) yazarsın. Veya mükerrerdir ki üçte bir gibi onbirden iki cüz gibi.

Bileşik kesiri. üç tam üç bölü dört olur. Mesela iki tam bir bölü dört. Bir bölü iki. Matuf kesirler bittiği zaman bulduğun sayı. dörtyüzyirmi bulursun. Bölüm. Bunun için tam sayı. küçüğü olan paydasına bölersin. Mesela onbeş bölü dört kesirinin ref'i. payın yarısını alırsın. Sonra paydalarını eşitlersin. mütehayin olan iki ile üçü çarparsın altı olur. bir bölü üç. Bulduğun kesirin payını. O halde dördü ikiye böler altı ile çarparsın. bir ile toplarsın yedi olur. Mesela bir bölü iki. Tecnis. Bayağı kesirleri toplamak ve iki kat almak: Verilen kesirlerin ortak paydasını bulursun. payı olduğu gibi bırakırsın. 1 1 1 6 4 3 13 1 ___ + ___ + ___ = ___ + ___ + ___ = ___ = ___ 2 3 4 12 12 12 12 2 111231 ___ + ___ = ___ + ___ = ___ = ___ 636662 1113216 ___ + ___ + ___ = ___ + ___ + ___ = ___ = 1 2366666 13361 3 x ___ = ___ -. Altı tam üç bölü beş için otuzüç ve dört tam üçte birin yedide biri için seksenbeş olur. ortak bölenleri ikidir.2 x ___ = ___ = 1___ 55555 Kesirleri ikiye bölmek için payı çift ise. Kalan da kesirin payı olur. bir tam bir bölü beş olur. tam sayı kısmı olur. bir bölü altı toplanırsa bir tam olur. payı paydasına eşitse bir olur. kesirin paydasıyla çarpılır ve paya eklenir. paydasına bölersin. Üç tane bir bölü beşin iki katı alınırsa. Elde ettiğin oniki ile mütebayin olan beşi çarparsın. Paydaları ikiden ona kadar olan dokuz bayağı kesirin paydalarını bulmak için. Yedi ile altmış mütebayin oldukları için çarpar. . tam sayılı kesiri bileşik kesir yapmaktır. Altı ise elde ettiğin altmış ile mütedahildir. tam sayılı kesire çevirmeye ref' denir. bir tam altıda birin yarısı olur. Bir bölü altı ve bir bölü üç toplanırsa bir bölü iki olur. bir bölü üç. Payı büyük olursa tam sayılı kesir olur. bir bölü dört toplanırsa.Kesirler çok ise aynı işleme devam edersin. Tek ise paydayı ikiye katlarsın. Bulunan sayı bileşik kesirin payı olur ve payda değişmez. Bunun için büyük sayı olan payı. o kesirlerin paydası olur. payı küçükse aynı kalır. bileşik kesire çevrilse payda dokuz olur. Altı ile dört mütevakıf sayılar olup.

Zira ki. ortak paydaya pay alırsın. bileşik kesire çevrilir. Önce elde edilen büyükse. Dört ile çarparsan elliiki bölü beş bulursun ki. kesir tam sayılı olur. Kesir tam sayılı olursa. Çünkü üçte bir ile dörtte birin ortak paydası onikidir. İki kesiri çarpmak için payları ve paydaları çarparsın. üç tam bir bölü üç ile çarpılırsa sekiz tam bir bölü üç olur. paydayı aynen yazarsın. Elde edilen kesirin payı büyükse paydasına böler ve tam sayılı olarak yazarsın. çarpmadan önce kesiri bileşik kesir haline getirirsin. 5 5 5 10 Çıkarma yapmak için iki kesiri ortak payda cinsinden yazarsın ve birini diğerinden çıkarırsın. Bayağı kesirlerin çarpımı: Tam sayı ile kesiri çarpmak için tam sayı ile kesirin payını çarpar. on tam iki bölü beş eder. Mesela: Beş tam bir bölü dördü. önce onları bileşik kesir haline çevirir sonra çarparsın. onaltı tam beş bölü yedi bulursun. Önce elde ettiğini ikiye bölersin.4233 ___ in yarısı ___ . Kesiri kesre bölerken. beş tam bir bölü dörde bölersen. Mesela dörtte bir. dört bölü yedi bulursun. bölünen ya kesir. dörtte biri olan üçü çıkarırsan bir kalır. 1 21 21 7 3 . Artanı. ___ in yarısı ___ dur. Kesirin paydası dört olduğundan dörde bölersin ve beş tam bir bölü dört olur. Üçü. Çarpılacak kesirler tam sayılı ise. ya tam veya bileşiktir. üçe bölersen. Mesela iki tam üç bölü beş ile dört tamı çarpmak için iki tam üç bölü beş bileşik hale getirilir ve onüç bölü beş olur. Bu ise onikinin altıda birinin yarısıdır. Önce tam sayılı kesirler. Üç bölü dördü yediyle çarparsan yirmibir bölü dört olur. bir tam üç bölü dört bulursun. Üç tam bir bölü dördü beş tam bir bölü yedi ile çarparsan. Onikinin üçte biri olan dörtten. paydalar ortak olacak şekilde çarpma işlemi yapılır. üçte birden çıkarsa üçte birin yarısı olur. 1 1 5 10 50 2 1 2 ___ 3 ___ = ___ + ___ = ___ = ___ = 8 ___ 2323863 1 1 13 36 468 20 5 3 ___ x 5 ___ = ___ x ___ = ___ = 16 ___ = 16 ___ 4 7 4 7 28 28 7 Bayağı kesirlerin bölmesi: Kesirlerin bölmesi sekiz kısımdır. tam sayı payda ile çarpılır. Öteki misalleri bunlara kıyas ederek yapabilirsin. Bölen dahi ya tam ya kesir veya tam sayılı kesirdir. Mesela: İki tam bir bölü iki. Bölünen veya bölenden biri tam sayı olursa. Bulunan paylar bölünür.

Dörtlü orantının bölme yolu ise şudur ki: İki ortadan biri bilinmese ortalardan birini. Eğer iki bilinmese. üç ile altıya ortalar 3 9 denir. Bu anlatılan usûl. bilinen tarafa bölersin. Eğer üç bilinmese. üçü. Ortalardan biri olan altı bilinmese. ya toplamaya veya çarpmaya ilişkin olur. her zaman doğru ve hesabın esasıdır. Burada iki ile dokuza taraflar. dört. üç ve altı sayıları arasında. Eğer iki ortanın biri bilinmezse iki tarafı çarpar bilinene bölersin. dörtlü orantının çarpma yoludur. Elde ettiğin bölümü diğer taraf ile çarparsın. Bu orantıda yanlar ve ortalar çarpımı birbirine eşittir. . istenen ikidir. üç ile dördün çarpımına eşittir. ikinin dörde oranı üçün altı'ya oranına eşittir şeklinde bi dörtlü orantı kurulabilir. taraflardan biri olan dokuzu üçe böler. altıya bölersin. Eğer ortalardan biri olan dört bilinmezse. Meselâ: 26 ___ = ___ dörtlü orantısını düşün.5 ___ : 3 = ___ : 3 = ___ = ___ = 1 ___ 4 4 12 4 4 1 21 12 4 3 : 5 ___ = 3 : ___ = ___ = ___ 4 4 21 7 Onuncu Madde Bilinmeyen sayının bulunmasının kolay yolunu bildirir. Eğer taraflardan biri olan dokuz bilinmese. her yerde uygulanabilen. Eğer yanlardan biri bilinmeyen olursa. İki taraftan yanlardan beri bilinmese. Problemler: Gaflet olunmasın ki probmlemler ya fazlaya. bu dörtlü orantı yoluyla çözülebilir. diğer orta olan üç ile çarparsın. Çıkan sonuç bilinmeyendir. Zira bütün bilinmeyenli problemler. birincinin ikinciye oranı. üçüncünün dördüncüye oranına eşittir. İstenen dokuz bulunur. diğer taraf olan iki ile çarparsan istenen altı bulunur. Mehazda soruya göre işlem yaparsın. yanlışsız. Bilinmeyen altı olsa onikiyi ikiye böler aradığın altıyı bulursun. Elde ettiğin onikiyi. Ey aziz. bilinmeyen bulunmuş olur. Mesela: İki. Elde ettiğin bölümü diğer orta ile çarparsın ve istenen tarafı bulursun. ortalardan biri olan altıyı diğer taraf olan ikiye böler. Bulduğun bir tam bir bölü iki ile ikiyi çarparsın. ya muamelâta. dokuza bölersin. matematikçiler demişlerdir ki: Bilinmeyen sayıyı bulmak için kurulmuş olan dörtlü orantı kaidesi. bilinen taraf olan altıya bölersin. Bölüm. Dörtlü orantı öyle bir dört sayıdır ki. ya eksiğe. malûm olsun ki. iki ortadan birini bilinen tarafa bölersin. İki ile altının çarpımı. Fazlaya bağlı olan soruya misal budur ki: Hangi sayı dörtte biri ile toplandığında üç olur: Bunu dörtlü orantı ile çözmek için verilen kesirin paydası olan dört sayısını alır mehaz dersin. Bu dört sayının biri bilinmezse diğer üç sayının yardımı ile bulunur. belli olan ortaya bölersin. Aranan üç bulunur. iki ortayı çarpar. kullanışlı. iki ve altıdan ibaret olan yanları çarpar. Eğer bilinmeyen iki ise ortalar olan üç ile dördü çarparsın. dokuzu. bilinen orta olan dörde bölersin. Bulduğun bir bölü üç ile altıyı çarparsan istenen iki bulunur. İstenen orta bulunur. istenen üç bulunur.

ortaya bölersen isteneni bulursun. eksiltme yapılmışsa eksiltirsin. Muamelâta ait soruya misal: Beş rıtlın fiatı üç dirhem olsa. Me'haz Bilinmeyen 3 x ______ = _________ orantısına göre ___ = ___ yazılır. Toplamaya bağlı soruya misal: Hangi sayının üçte biri ile dörtte birinin toplamı ondur? Buna benzer sorularda. elde edileni. Misali budur: 4 x 12 2 ___ = ___ 5 . Bulduğun sayıya orta dersin. iki rıtlın fiatı kaç dirhemdir? 5 2 5 rıtl 2 dirhem ederse ___ = ___ veya 3 rıtl x dirhem eder 3x Bilinmeyen dördüncü ortadır. Mehazın vasıtaya oranı. verilen sayı da üçtür. biri de soruda verilen sayıdır. Bir çıkarınca orta iki olur. bilinmeyenin soruda verilene oranla eşittir. Eğer soru üç dirheme beş rıtl gelirse iki dirheme kaç rıtıl gelir diye sorulsaydı: İki ile beşi zarpar üçe bölerdim. Bilinen sayı altıdır. aynı cinsine bölünür. ortak paydayı bulur ve soruya göre hareket edersin. Onikinin üçte biri ile dörtte biri toplamı yedi olduğundan orta yedi olur. bir dirhem ve bir bölü beş dirhem bulursun. yediye bölersen istenen sayı olarak onyedi tam bir bölü yediyi bulursun. biri orta. . Bu problemde mehaz dört. Çünkü soruların değeri farklı cinsi ile çarpılıp. Mehaz ile bilineni çarpıp. Ortak payda onikiye. Orta Bilinen 2 6 Üç ile altıyı çarparsan. orta bir eklenerek beş. mehaz dersin. elde ettiğin onsekizi ikiye bölerek istenen dokuz sayısını bulursun. Böylece üç bilinen bulunmuş olur ki biri mehaz. İki ile üçü çarpıp beşe bölersen.Yani soruda ekleme yapılmışsa eklersin. iki tam iki bölü beştir. netice üç rıtıl ve bir bölü üç rıtıl olurdu. Eksiğe ilişkin olan soruya misal: Kendisinden üçtebiri çıkarılınca altı olan sayıyı bulunuz? Kesrin paydası olan mehaz üçtür. Soruda verilen on olduğuna göre: Me'haz Bilinmeyen 12 2 ______ = _________ kaidesine göre ___ = ___ Orta Bilinen 7 10 O halde oniki ile onu çarpar. x = 12 x = ___ = 2 ___ 5355 O halde kendisi ile dörtte birinin toplamı üç olan sayı.

Bu nesne. İstenen altı sayısı bulunur. çizginin son iki ucudur. İstenen sayı oniki tam bir bölü iki olur. ancak duyularla işareti kabul olup. ikincinin üçüncüye oranına eşit olsa. bulduğun ikiyüz seksensekizi altıya bölersin ve istenen kırk sekiz sayısını bulursun. astronomi için önemli ve lüzumlu olan şekillerini kolay bir yöntem üzere dört madde ile beyan eder. arazların kısımlarından her nesne . ancak duyularla işaretlenip ancak bir cihetle bölünme kabul etse. Onikinin dörtte biri üç. Birinci Madde Nokta. Me'haz Bilinmeyen 12 x ______ = _________ kaidesine göre ___ = ___ Orta Bilinen 6 24 O halde oniki ile yirmidördü çarparsın. Soruda verilen iki kat olduğu için yirmi dört olur. kendisinin iki katına eşittir? Dörtte bir ile altıda birin paydaları dört ve altı olup ortak payda onikidir. uzunluğu. hiçbir cihetle bölünme kabul etmese.Çarpma ile ilgili soruya misal: Hangi sayının dörtte biri ile altıda birinin çarpımı. noktayla biten. ortanın karesini bilinen yana bölersin ve bilinmeyen yanı bulursun. hakikatte yer tutup. yüzey ve cismin tariflerini. malûm olsun ki. çarpımları altı olduğundan orta altı olur. çizgi. O halde mehaz onikidir. üçte biri iki olup. Arazların kısımlarından bir nesne ki. yanlardan biri de bilinmeyen olsa. cüzü olmayan nesnedir. geometriciler demişlerdir ki: Arazın kısımlarından her nesne ki. meselâ birincinin ikiciye oranı. çizgi ve yüzeyin kısımlarını ve özelliklerini özet olarak bildirir. bilinmeyen orta bulunur. Meselâ: İkinin beşe oranı. ona: Nokta derler ki. yanları birbiri ile çarpar ve kare kökünü alırsın. genişliği ve derinliği olmayan bir nesnedir. boyutlarını beyan eden geometrinin. 8-BÖLÜM: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Cisimlerin miktarlarını. ona: Çizgi derler ki. Eğer ortalar bilinmeyen olsa. Ey aziz. Dörtlü orantıda üç sayı bulunup ortalar eşit olursa. Yahut da dördün hangi sayıya oranı. Allah'ı tanımakta yardımcı olan astronomi ilminin tahsilini kolaylaştıran matematik ilminin özetinden bu kadarla yetinilip. o sayının dokuza oranı gibidir? denilse: Yanların çarpımı olan otuzaltının kare kökünü alırsın. beşin hangi sayıya oranına eşittir? denilse: Beşin karesini ikiye bölersin. astronominin başlangıcı olan geometriye de sıra gelmiştir.

Geniş ve dar açıların bulunduğu üçgen. Bu minval üzere on kenara varıncaya kadar ongen derler. ya değildir. doğru ile eğriye ayrılır. ona eşkenar dörtgen derler. kenarlarının üçü dahi birbirinden farklıdır. Bu dahi üç kısımdır. Birine: Çeşitkenar üçgen derler ki. dik açı bulundukta. dört kenarı olan şeklin. kiriş. Eğri çizgi. Eğer kenarları eşit olursa: Kare. ona: Cisim derler ki. dar açılı üçgendir. Birine geometrik cisim derler ki. öteki tarafıyle ortasının ve diğer tarafının görünmesine bir engel olmaya. Kenarları eşit olmayıp. genişlik ve derinlik bakımından bölünmesi kabul olsa. Doğru çizgi odur ki uzunluğu. Birisine: Eşkenar üçgen denir ki. Arazlardan bir nesne ki. beşgen derler. Bunların yarımlarına: Yarım değirmi yumru ve yarım değirmi bükey derler. düz olan iki ya fazla çizgilerdir ki. ongen derler. o nesne uzunluk ve genişlikle olup. bir ucundan bir ucuna varıncaya dek o yüzey üzerinde farzolunan cüzlerinin çizgileri birbirine karşılıklı ve paralel ola. Açı iki kısım olup. Eğer yüzeyi. yani uzunluk ve genişlik yönünden bölünme kabul etse. iki cihetle bölünme kabul etse. dört kenarı eşit olursa ve dört dik açısı olursa. Yüzey ise. ona: Yüzey derler ki. birbirlerinden uzaklıkları. Eğer yüzeyi.Açı. dörtgenlerin çeşitlerini. üç cihete göre bölünme kabul etse. Kürenin dış yüzeyinin yumruluğu gibi. her üç kenarı birbirine eşittir. dokuzgen. bir tarafı göze mukabil oldukta. kenarları bir noktada birleşir ki o iki çizgi bitişik olmaya. bazı cüzleri alçak olmayıp. yani uzunluk. ona: Üçgen derler. Paralel olmayan çizgiler. Paralel çizgiler. kenarları eşit olup. ona: Yüzey şekli derler. birbirlerine kavuşmaları mümkün olmaz. çizgiyle biter. Bunların dışındakilere yamuk derler. Birine: İkizkenar üçgen derler ki. Ey aziz. bir tarafı göze mukabil oldukta. ya düzdür. İkinci Madde Üçgenlerin kısımlarını. Aynen bunun gibi. yay. dörtgen derler. çokgenlerin açı kısımlarını. bir veya daha faza yüzeyin kuşatmasından bir cisimde meydana gelir. Mesela koninin üst açısı gibi. pay ve sintüsü özet olarak bildirir. dairenin merkez ve çevresini. beşgen. onu bir çizgi veya ziyade çizgi kuşatır. malûm olsun ki. dik üçgen. düz olmayan yüzeylerin bazısına değirmi deler. Geniş açı bulunduğu takdirde. duyularla işareti kabil olup. öteki tarafıyle ortasının görünüşüne eğri parçalar engel ola. Düz yüzey odur ki. matematikte bahsolunan cisim bilgisidir. bir noktada bitişmeksizin uzayan iki çizginin arasında yumrusudur. açıları dik olmayana: Eşkenar dörtgen derler. birine: Doğu açı derler ki. doğru çizgilerin tersidir. Açıları dik olup. Doğru çizgiler dahi ya paraleldir ya paralel değildir. ancak iki kenarı beraberdir. Bunun aksine ki. Eğer beş çizgi kuşatırsa. Düz olmayan yüzey. derler. üç çizgi kuşatırsa. sekizgen.ki. Kenarları dörtten fazla olan şekile: Çokgen dahi derler. iki yanlarından doğruluk üzere sonsuza dek uzatılsalar. iki çizgiyle kuşatılmış bir yüzeydir ki. Çizgi. mesafesi üzere farz olunan noktalar toplamı birbirinin hizasında ola. çizgilerin paralelleri ve paralel olmayanlarıyla kıyaslanırsa. Doğru . bunun tersi olup. uzunluk mesafesinin cüzleri eğrilik üzere olup. Yüzeylerin paralelleri ve paralel olmayanları. kenarları eşit olmayana: Dikdörtgen. bilinir. yani bazı cüzleri yüksek. geniş üçgen adı verirler. geometriciler demişlerdir ki: Her yüzey ki. lakin kenar ve açılarından karşılıklı ikisi eşit olsa. yedigen. dört çizgi kuşatırsa. ona: kare derler. açıları dahi dik olmasa. bütün cüzleri eşit oyup. bunun tersidir ki. altıgen. Üçgende. Ama üçgen ve dörtgen dahi kısımlara ayrılırlar. çap.

ona: Mücessem şekil derler. o dairenin tabanıdır. doğru bir çizginin üzerinde. yayın yarısına ulaşan dikeye: Sinüs eğrisi derler. her iki uca ulaşan doğru çizgiye -ki belirtilen yarıçaplardan her ikisinin tamamıdır dairenin çapı derler. Ona: Küre kuşağı derler. o: Dik konidir. ona: Koni derler ki. dairenin yarıçapı derler. düz bir yüzeyi bir yönüyle kuşatır ki. Kürenin çevresinde her nokta ki farz olunur. bu dairelerin dahi kutuplarıdır. Bir şekil o şekilde olursa ki. Üçüncü Madde Mücessem şekillerden. yavaş ve hızlı hareketlerini özet olarak bildirir. eğer bu pay o tabanlar üzerine dikey olursa. kutbunu. o noktadan o cismin yüzeyine çekilen çizgilerin cümlesi eşit olsa. merkezi geçmeyen doğru çizgiye: Veter (kiriş) denir ki. kuşağını. ona paralellik eden bütün dairelerin en büyüğüdür. o ortada var sayılan noktaya. bir daire ortaya çıkar. Eğer o pay taban üzere dikey olsa. ona: Küp derer. Kirişin yarısından çıkıp. küp. Eğer o yüzey kürenin merkezini geçerse. iki kutbun arasını birleştirir. bir eğri çizgi. Dairenin çapının yarısına: mutlak sinüs derler. geometriciler demişlerdir ki: Her cisim ki. onlara küre kutbu. bir daire çizer. Eğer bir daire. onun ortasından bir nokta farz olunup. Eğer iki eşit paralel daire çevreleri arasını birleştiren düz yüzey ile bir cismi kuşatırlarsa. Kürenin iki kutbu. Merkezden o noktaya çıkan çizgi. o iki daire onun tabanlarıdır. ona: Eksen derler. onun kutbu. kürenin kutbunun aynısıdır. Bu iki kısmın kenarları doğru olmak lazım gelmez. Ancak iki karşılıklı nokta ki. o daireyi iki eşit parçaya bölüp. o şekile: Küre ve o yüzeye: Kürenin çevresi ve değirmi yüzey derler. bir kısmına: Dar açı tabir ederler ki dik açıdan küçüktür. çapın tamamıyle çevrenin bir yarısını kuşatır ve o daireyi iki parça edip. Ey aziz. o halde şüphe yoktur ki . altı eşit kare kuşatırsa. kendi benzeri dik bir çizgi olup. Merkezden çevreye uzanan çizgilerin her birine. bir küreyi iki parça eyledikte. iki kutbun arasını yarıya bölmekle. Bu çap ki. o silindirin payıdır ki. O daireler birbirinden küçüktür ki. koni. Dik olan doğru çizgiye: Dikey derler. onlara: var sayılan devir noktaları denir. ötekilerine küçük daire adı verilir. bir cismi kuşatırsa. Bir çap ki. Bu iki kısmın her birine: Parça adını verirler ve çevrenin her parçasına kavs (yay) adı verirler. bir devrini tamam ettikte. Bu düz yüzey. Değilse eğik konidir. Değilse: Eğik silindir derler. küre şekillerini. daire çizgisi ve değirmi çizgi derler. dik açıdan büyüktür. O noktaya: Kürenin merkezi ve o çizgilere: Kürenin çaplarının yarıları derler. merkez ve çevresini. malûm olsun ki. o daireye. eksen ve hareketini. silindir. Merkezi geçip. o noktadan çevreye çekilen çizgilerin cümlesi eşit olur. o cisme: Silindir derler ki. o: Dik silindirdir. İki tarafta bulunup. Onu çevreleyen eğri çizgiye. kürenin merkezinin aynıdır. Bir kısmına dahi geniş açı derler ki. Eğer bir cismi. büyük. Merkezlerini birleştiren çizgi. yüzeyin içinde bir nokta farz olunsa. O daire. Birine: Dik açı derler ki.açı dahi üç kısımdır. Merkezi. biri büyük ve biri küçük olmak üzere iki kısma böler. iki tarafında oluşan iki eşit açıların biridir. ou bir veya daha fazla yüzey kuşatır.Şekil bir uzamdır ki. dairenin merkezi derler. hareket kutbu dahi derler. merkezden çam kozalağı yüzeyi gibi dar bir noktaya yükselip. daireyi iki eşit parçaya bölmeyip. kuşağa oranla boyutları eşit olan her iki daire eşittir. Anlatılan dairelerden o daire ki. Şimdi o çevrelenen yüzeye daire derler. dairelerle dönencelerini. gaflet olunmaya. Kirişin yarısına: Düz sinüs derler. o koninin payıdır.

bir küre. bir gün bir geceye yakın bir sürede bir dönüşünü tamam eder. Lâkin her bileşik hareket.Dik açılı olan bir üçgenin ölçümü. Eğer böyle olmasa benzerli demezler. anlatılan şekilde hareket eyledikçe her bir yıldız saatinde. Önceki saatte kat eylediği onbeş derece kavse. Mesela dokuzuncu felek ki. yirmi ikiye çarpılıp. Muhtelif hareket odur ki. o feleğin çevresinde eşit zamanlarda eşit açılar oluştura. Odur ki. feleklerin hareketinde sabit bir şekilde sürer. çapının yarısına çarpmakla elde edilir. Bileşik hareket odur ki. Bu minval üzere hareketle âlemin merkezi çevresinde. geometriciler demişlerdir ki: Bir yüzeyin miktarı onun ölçümüdür. Bu işin bizzat kendisine bağlı olan farklılığı. çapına gerek kalmaz. Dikdörtgenin ölçümü. ona: Benzerli hareket derler. herhangi bir açısından kirişine çıkan dikeyi. malûm olsun ki. Kürenin tamamı kendi yerinde durup. Eşkenar olan çokgenlerin ölçümleri. onbeş derece mesafe kateder. Çok kenarın ölçümü. Her basit hareket. bölüm o dairenin . onun yüzeyinin miktarını bildirir. eşit açılar oluşturur. eşit zamanlarda. tektir. Ey aziz. âlemin merkezinin çevresinde doğudan batıya hareketle. Geniş açılı olan üçgenin ölçümü. Basit olan haraketi ki. Feleğin hareketi ya tektir ya bileşiktir. kenarlarından birini. bir kenarının karesinin dörtte birinin iki katını üçe çarpmakla elde edilir. çevresine bir ip tatbik edip. iki çapından birinin yarısını. hareketi bu minval üzere iken hareketinin sürat ve yavaşlıkta farklılık göstermesi tabii bir iştir. Eşkenar dikdörtgenin ölçümü. ipe hacet kalmaz. çapının üç ve yedi katıdır. öteki kenarına çarpmakla elde edilir. kuşağına en yakın olan haraketinden çok daha yavaştır. merkez çevresinde benzerli hareket derle. çevresinin ölçümü elde edilip.Dairenin ölçümü. birden fazla felekten çıka. Tek hareket odur ki. kirişin yarısına çarpmakla veya aksiyle elde edilir. Her muhtelif hareket bileşiktir. o haraketle hareket eylese. dik açısını kuşatan iki kenarının birini. bu kuşak üzerinde farz olunan o feleğin noktası. benzerlinin tersi ola. üçyüzaltmış eşit dereceye bölünüp. ikinci saatte oluşturduğu açıya eşittir. feleğin yüzeyinde ya içinde var sayılan bir nokta ki. Alemin merkezi çevresinde. Feleğin hareketi. kendi yarısına çarpmakla elde edilir. kuşağa paralel olan küçük daireler üzerinde bulunan hareketi. Açıları eşit olan üçgen ölçümü. ikinci saatte kat eylediği onbeş derece kavsi eşittir. çaplarının yarısını kenarlarını toplamının yarısına çarpmakla elde edilir. Bu harekete. üçe ve yediye çarpılsa. çarpım yediye bölünse. en büyük felektir. bir kenarını. bu feleğin yüzeyinde farzolunan nokta o hareketle eşit zamanlarda eşit mesafeler kateder. bir felekten çıka. Lâkin her tek hareket. muhtelif değildir. Eşkenar olan üçgenin ölçümü. bu açısından kirişine çıkan dikeyi. kendi yerinde hareketiyle merkezi üzere dönerse. bunun yarısını. mücessem şekillerin miktarlarını ve yüksekliği olan eşyanın yüksekliklerini bildirir. Yani bir şeklin ölçüm bilimi. Yani bu feleğin çevresinde kuşak misilli farz olunan daire. o çapının tamamına çarpmakla elde edilir. kirişin yarısına çarpmakla veya aksiyle elde edilir. Kutuplarına yakın olan hareketi. Onun için bir dairenin çapı. onun kuşağı üzerinde bulunan hareketi. Diğer saatleri dahi buna kıyas ile bilinir. önceki saatte oluşturduğu açı. Eğer dairenin çapı. Zira ki. her dairenin çevresi. kuşakta bulunan hareketine kıyasla yavaştır. ya basittir veya muhteliftir. öteki kenarın yarısına çarpmakla elde edilir. Dördüncü Madde Yüzeysel şekillerin ölçülerini. O halde. üçe ve yediye bölünse. Eğer dairenin çevresi. basit değildir. hızlı olup.

üçgeninin yüzeyine çarpmakla elde edilir. çapını. yükse şeyin yüksekliğini bilirsin. mızrağın senin boyundan fazla olan kısmına çarparsın. âlemin yapısından da bir miktarca yazmağa gerektiren sebep olmuştur. ondan uzaklaşırsın. kalandan dahi aynı şekilde kalandan doksanı atmakla. Bunlara kıyasla bulutların miktarları. Kürenin bütün miktarları. durduğun yerle aynanın arasındaki mesafeye bölersin ve işte bölüm o yüksek şeyin yükseklik mesafesidir. Güneş ufuktan kırkbeş derece yükseldikte. kendisi kadar olur. tepesiyle tabanı çevresini birleştiren dikeyi.çevresi olur. Küpün ölçümü. çarpım yirmiikiye bölünse. Kürenin yüzölçümü. karenin ölçümünden bilinir. Ta ki.Öteki çözüm yolu da budur ki: O yüksek şeyin yakınında olan düz yer üzerinde bir ayna koyup. gölgesinin sana olan oranını bilirsin. o yüksek şeyin taşının düşüş yeri olan aslına varıncaya değin. 9-BÖLÜM: İKİNCİ BAHİS Alemin şeklinin yuvarlak olduğunun isbatını. bölüme kendi boyunu eklersin. tıpkı dairede olduğu gibidir. hakîmâne on bölümle tafsil eder. en büyük dairesinin çevresine çarpmakla elde edilir. Allah Taâlâ'nın: "Göklerin ve yerin melekûtuna bakmazlar mı?" (7/185) remzi. işte o yüksek şeyin yüksekliği odur. durduğun yerle aynanın arasındaki oranı. her nesnenin gölgesi. ortalardan biridir. Zira ki. ayak ile. çapının yarısını. Vakta ki. Sonra elde ettiğin sayıyı. Çünkü dörtlü orantıdan boyun yüksekliği ilktir ve ayna ile durulan yerin arası mesafesi ikincidir. bir tabanını çevresine çarpmakla elde edilir. mızrağın tamamının arasındaki mesafeye bölüp. o aynada yüksek şeyin tepesini seyredesin. çevresinin yarısına çarpmakla elde edilir. durduğun yerle o yüksek şeyin. Sonra ayna ile yüksek şeyin arasındaki mesafeyi boyuna çarparsın ve çarpımı. tabanlarnın yüzölçümleri ise. ondan o kadar uzaklaşırsın ki. Yüksek şeyin yüksekliği ise üçüncüdür. iki tarafın çarpımını bilinen ortaya bilersin. küpünden yedisini ve yedisinin yarısını atıp. görüşün o mızrağın tepesinden geçip. feleklerin cisimlerinin ve yıldızların ölçümleri ortaya çıkar.Bir yolu dahi budur ki: Bir asa dikip. bölüm o dairenin çapı olur.Yüksekteki şeylerin yüksekliklerinin ne miktar olduğunu bilmenin kolay yolu budur ki: düz bir yerde bulunan yüksek nesnenin taşının düşüş yerine ulaşmak mümkün ise. Burada bilinmeyen üçüncüdür. bilinmeyen bölüm olur. o düz yerde boyundan daha uzun bir mızrak dikip. O kadar gidersin ki. geometriden bu miktarca yazıldıkta. yıldızların ve feleklerin durumlarının keyfiyetini. yediye çarpılıp. Şimdi. Dik koninin yüzölçümü. boyunun. ne miktara ulaştıysa. Ayna ile yüksek şeyin aslı dördüncüdür. Eğer dairenin çevresi. o yüksek şeyin ayna ile kendi aslı arasında olan oranı gibidir. BİRİNCİ BÖLÜM Cisimler âleminin biçiminin yuvarlak olduğunu ve âlem küresi üzerinde . (Karenin ölçümünün altıya çarpımı) Dik silindirin yüzölçümü. en yüze istek olan Mevla'yı tanımaya yardımcı ola. bulduğun toplamı. Yahut çapı. o yüksek şeyin tepesine vara. Bundan sonra durduğun yerden. ya başka eşya ile ölçüp. Şu halde bilinmeyen. Şu halde yüksek olan şeyin gölge vaktinden. bütün miktarı elde edilir.

onları yalanlamayı veya aksini gerektirmez. peygamberleri tasdik zaruretinden değildir. astronomlar demişlerdir ki: Unsurların ve feleklerin yuvarlaklığının inkârı için ileri sürülen delillerden uzaklaşmak. ışığını güneşten alır. alemin yaratıcısına cevher deyip. Ne zaman ay. Yani o işleri kabul. astronomi ilminde gereklidir ki. Bu durum güneşle ayın baş ve kuyruk düğümlerinde bir anda birleştikleri vakitte olur dedikleri . mücerret söze dayanır. filozoflar ile halk arasında olan ihtilaf üç kısımdır ki: Bir kısımda münakaşa. yerden güneşe bakan şahıs ile güneşin arasında ayın bulunması ve gölge olmasıdır. zatıyle kâim varlık ile tefsir eyledikleri gibi. bu ilmin kaideleri hepten bu esas üzere kurulmuştur. mekândan münezzeh. cisimler âleminin ve yerin yuvarlak olması kabul edile. İkinci kısımdaki çekişmeler. kalbin yatışması için bitmeyen feyz kaynağı İmam Muhammed Gazali (Allah ona rahmet etsin) hazretlerinin "Tehafüt-ü Felasife" adlı kitabında yazdığı arapça ibareleri aynıyle burada tercüme kılınmıştır ve o büyük imam hazretleri buyurmuştur ki: "Malûm olsun ki. Bundan başkasına imkan yoktur. Birinci Madde Feleklerin yuvarlaklığının kabulünü ve unsurları ve yuvarlaklığa erişkin olan hayret verici meseleleri bildirir. malûm olsun ki.çizilen büyük daireleri ve feleklerin tabakalarının tertibini ve cisimlerin özlerini ve en büyük feleğin şekil ve yapısını altı madde ile beyan eder. şeriata aykırı sanılırsa. cevheri. dedikleri gibi. endişenin atılıp. Meselâ: Filozoflar. Ey azizi. yerin gölgesinde kalsa. Bu felsefî görüş. yerkürenin güneş ile ay arasına girmesiyle ayın ışığının görünmemesinden ibarettir. Zira ki ay. güneşin ışığı ondan kesilir. Zira ki. Yer ise küredir ve gök her taraftan yeri kuşatmıştır. Meselâ: Ay tutulması. Ve dahi güneşin tutulmasının mânâsı. dinden bir esasa ilişkin olmayan işlerdedir. O halde onlarla münakaşa etmek.

Bir kimse ki. tahkikine gücü yeter. Üçüncü kısım odur ki.. dine zarar vermez. daha az veya çok olsun. İmdi.. iddialaşmaktansa te'vili ehvender.gibi. söylenmiş bu işleri çürütmekte münazarayı. felekleri ve unsurları buldukları gibi. Çok açık deliller. ona muttali olup. sebebinden ve vaktinden. onun Allah'ın kudretiyle vücuda geldiğidir. Alemin sonradan olduğu sâbit olduktan sonra. Bu durumda. . dinin gereklerinden zanneder. Bu maddelerde onlarla gerektiğince tartışmak ve sözlerini çürütmek lazımdır. o kimse dine zarar vermiş olur. miktarından ve süresinden haber verir. kastolunan şey. onda tartışma. kesinlikle bu noktaya ulaşmayan kati işler karşısında te'vil olunmuştur. güneş ve ay tutulmaları hususundaki Hadîs-i Şerifi nakledip. beşki şeriatta şüphe eder ki: "Kesin bilgiye aykırı şeriat nasıl olur?" diye tereddüde başlar." Buna rağmen o kimse kesinlikle bildiği bu işte şüphe etmez. Nitekim "akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. Allah'ın sıfatları. Filozoflarla İslâm âlimleri arasında tartışılan konu: Alemin sonradan olduğu ve sonradan olmadığı meselesidir. Bu görüşleri dahi münakaşa ile çürütmekle durumu değiştirmek mümkün değildir. Zira ki. cesetlerin haşri gibi." bu fazlalığın nakli sahih değildir. nerede kaldı ki nakli sahih olmayan. demişlerdir ki: "Hadîs-i Şerifin sonunda buyurulduğu üzere: "Ay tutulması İlahî tecelli sebebiyle saygıdır. bu işlerin olmasına geometrik ve matematiksel deliller delalet eder. Alem her nice olursa olsun. yoluyla tan edenlerin zararından. Bundan sonra İmam Gazali hazretleri. yuvarlak olsun. din esaslarından birine ilişkin ola: Alemin sonradan yaratılması. Sahih olduğu takdirce dahi kesin işlerde. şeriata. ona denilse ki: "Bu şeriata aykırıdır." demişler. onüç tabaka olsun. yolsuz yardım edenlerin zararı daha çoktur. düz olsun. o kimse ki.

Sabit yıldızlar. dağlar. birbirini çevreleyen ve birbirine teğet kürelerdir ki. hayalî vehmin mağlûbudur. Yuvarlak zemini düzeysel zannedip.Meselâ: Onlar derler ki: "Alem sonradan yaratılmamıştır. hâdistir. Tabiatının gereği olan nice deliler ile bu dava ispat edilmiştir. yumru görünür." Biz bu sözleri çürütüp. anlatılacak şaşırtıcı işleri. değişik şekilleriyle toptan bir küre olup. O halde âlem kadimdir. Ey aziz. Her değişikliğe uğrayan hâdistir. ta bir hadde varıncaya değin . şeriate muhaliftir diye reddetmekle reddolunmuş olur kabilinden zannetmeyeler ve inkâr yoluna gitmeyeler. astronomlar demişlerdir ki: Alemin işlerinin tümü birbirine bağlıdır." İmam Gazali hazretlerinin bu sözleri. Zira ki kadime dayanır ve her kadime dayanan kadimdir. Her kuşağın bir kavis olduğu nazarî ve fikrî kanun ve insan aklının tecrübesiyle bilinir. yerin gölgesiyle ay tutulduğu ve tutulma anında yerin gölgesinin ayıp yüzünde dönücü bulunduğu ve yeryüzünde seyyahların hareketiyle enlem ve boylam yerlerinin değişiklik üzere bulunduğu hep yuvarlaklığın delilleridir. ulvî ve süflî cisimlerle dolmuştur ve âlemin tabii yapısı yuvarlak şekil üzere olmaktır. Kürevî şekil. çünkü değişicidir. Ta ki dine bağlı olanlar. şekillerin en genişi olduğundan başka gökte ve yerde müşahede olunan durumlar. Alemin her ne tarafına bakılsa. kutba yakın olan yerde küçük daireler çizerek görünmesi ve ufuk dairesine teğet görünen sabit yıldızdan ekvatora varıncaya değin zaman boyutu hesabiyle gizlilik zamanının artması. Kara. âlemin kutbunun çevresinde paralel daireler üzere dönüp. Alem. vâdiler. kadimdir. burada yazılmıştır. deriz ki: "Alem sonradan yaratılmıştır. malûm olsun ki. kürevîden gayride olmak muhaldir. deniz. dünya düzdür fikrini edenler. İkinci Madde Alemin yuvarlaklığını isbat eden akli delilleri bildirir. iğne atacak bir boş mekân olmayıp.

seher vaktinde vaki olan ay tutulması ve doğuş anında beliren güneş tutulması.. ay ve güneş tutulmalarının saatiyle meydana gelmesi. bakanlara. Bütün bunlar. ya altıgen şeklinde görünmek iktiza ederdi. kuzey kutup yıldızı ve diğer kuzey yıldızlarının yüksekliklerinin artması ve güney yıldızlarının düşüşünün artması. Doğan yıldızların ufuktan günün yarısına gelinceye dek yavaş yavaş yükselip. Atmosferik olaylar değişik yerlerde gözetlenip. görünme ve gizlenme zamanları eşit ola. ya üçgen.. güneşin ekvator üzerinde iken görünmesi ve görünmemesi süreleri eşit oldukta. yerin ve göğün yuvarlaklığına delalet eder. ya kare. Oysaki görüntü hep daire şeklinde olmuştur. kuzey tarafına gidenlere. kutup yıldızının ve güney yıldızlarının yüksekliğinin artması ve kuzey yıldızlarının düşüşünün artması. ya kare. batış ve doğuş sırasında yerin buğusuyla değişir ve büyük görünmesi ve daima yeryüzünden göğün yarısı ya yarısına yakını görünmesi ve yıldızın doğudakiler üzerine. eğer yer. Bundan sonra gizlilik zamanı yavaş yavaş artıp. görünme zamanı azala. doğması ve yine aynı minval üzere batması ve yıldızın büyüklüğü ufkun üstünde değişmeyip. yıldızların görünme süresince yükseklik ve düşüşünün eşit olması. ya altıgen şeklinde olsa. . gölgenin düz bir çizgi üzere doğu ve batı noktalarına karşılık ve iki gölgenin birbirine eşit olması. küre şeklinde olmayıp. deniz suyu yumruluğunun. Zira ki. yaklaştıkça en aşağılarının dahi görünmesi. Hatta öbür kutbun yakınında hiç görünmeye. ay tutulması ile ayın yüzünde ortaya çıkan yerin gölgesi dahi daire şeklinde belirmeyip. güney tarafına gidenlere. ayın yüzünde daire şeklinde ortaya çıkan yer kürenin gölgesi olduğu. gemiden örttüğü sahillerin ve dağların. batıdakilerden önce doğası ve batması. doğu tarafında. Ay tutulması vaktinde. yerin küreliğine açık delildir.ki. ya üçgen. önce en yüksek tarafları görünüp. doğup ve batacak.

batıdakilere. doğuya giden batıdan. batıya . yerin üst tarafında oturanlara görünmez. doğudakilere görünmez. kürenin gayrisinde olmak ihtimali yoktur. yerin altından dolaşıp doğudan gelen gemiler. hem sorulur. bütün delillerin mühürü olup. Ey aziz. Bütün bunları bir yana bırakalım. yerin yuvarlaklığı davasını ispat edip. ve aynı hızla yürüyüp. yerinde durana göre cuma olsa. güneş ve ay tutulmalarıyle bulunur. hem şaşılır. Batıda. Hind-i Şarkî adı verilen Hindistan'a ve Hind-i Garbî adı verilen Yeni Dünya'ya (Amerika) deniz yoluyla sefer edenlere şarken ve garben gidip-gelme imkanı ortaya çıkıp. üç şahsın biri doğuya. batıya giden doğudan gelip. bir günde yerinde duran şahsın yanında toplansalar. malum olsun kip astronomlar demişlerdir ki: Yuvarlaklık kaidesine dayanan astronomi ilminin şaşırtıcı meseleleri vardır ki. biri batıya gidip. Göğün ortasında ortaya çıkan güneş ve ay tutulmaları.batıdakilere görünmez. Nitekim şehirler arası uzaklıklar. Yerin üstünde ve göğün ortasında meydana gelen güneş ve ay tutulmaları. Mesela: Belirli bir yerden. batıdan gidip. biri de orada kalsa. batılılarınkinden önce olduğu ay ve güneş tutulmalarıyle bilinir. tartışma kapısını kapamıştır. doğuş anındaki ay tutulması ve akşam vaktindeki güneş tutulması. doğru bir çizgi üzere. Hareket günü. Bütün bu durumların. doğudakilere ya akşam veya ikindi vakti görünür. Üçüncü Madde Dünyanın yuvarlaklığı kaidesi üzerine bina edilen şaşırtıcı meseleleri bildirir. O halde doğuluların sabah ve akşamı. Birinci esele: bir günün üç şahsa nisbetle değişik olmasıdır. ve gidenler. Yerin altı tarafında ve göğün ortasında vaki olan güneş ve ay tutulmaları. yerin alt yüzünde oturanlara görünmez. doğudakilerden önce görünür. Mesela batıdakilere ya seher veya kuşluk vakti görünür.

doğuya gidene göre cumartesidir. duranın gün batımında. Birinci mesele: Zeyd. bunun gün batımı vakti. Bu gecikmeden. mesela batıya gidenin seyri yedi gün olsa. şerefedeki atılış yerleri arasındaki mesafeden az olur. Bunun gibi doğuya gidenin seyri güneşin hareketine ters olduğundan. merkez daireden uzaklaştıkça yumulma yayı az olur ve unsurların cüzleri ise her nerede bulunursa. durandan günbatımı güneşin devrinden yedide bir kadar önce olup. yerin merkezinde birleşseler gerektir. İkinci mesele budur ki: Yeryüzünde derin bir kuyu üzerinde yüksek bir minare olsa. taşların düşüş yerleri arasındaki mesafe beş metreden az olur. Aynen bunun gibi iki duvarın tabanlarındaki mesafesiyle. yukarıdaki mesafesi aynı değildir Zira ki. Şimdi kâsenin ağzında bulunan dairenin kavsi. güneşin devrinin yedide biri kadar geç olur. Bunun için yerine geldiği gün. âlem küresinden bir damladır. kuyunun dibinde ye merkezine yakın olup. ona nisbetle perşembe düşer. eğri olu ve minarenin tepesinde. Yine yuvarlaklık kaidesine dayanan şer'î meseleler sorulur. iki şakülün başlangıç ve sonuçları eşit olmaz. güneşin hareketine uygun gitmesiyle. almayıp fazla gelir. bir miktar fazla su alır. yedi günde bir gün bir gece eksilmiş olur. yedi günde bu eksikliklerin toplamından bir gün bir gece hasıl olup. gittikçe yakınlıkları artarak. bunun sırrı budur ki. o kuyunun dibinde bir kâseyi su doldurup. Zira ki. İngiliz gemileriyle kutuplara vardıkta. Mesela şerefenin bir kenarından bir kenarına uzaklık beş metre olsa. iki taşın düşüş yeri arası. ona oranla düz olmaya yakın olmakla. o suyu minarenin tepesinde o kâseye koşalar. Üçüncü mesele budur ki: Gayet yüksek bir minare şerefesinde. altı ay gündüz altı ay gece . geliş günü ona göre cumartesi düşer. iki yerden birer taş atılsa.gidene göre perşembe. Şimdi. batıya gidenin aksine o.

bir kısmını küçük daireler saymışlardır. ona küçük derler. ikisi de 'benim sözüm doğru değilse kölelerimiz azat olsun' deseler. talak vaki olur mu? Üçüncü mesele: Zeyd Mekke şehrinden başka bir yerde bir mekan vardır ki o mekanda. İkinci mesele: Zeyd. malum olsun ki. Amr ise inkârında ısrar edip. hangisinin yemini bozulur? Bu üç sorunun cevabı arz olunmadı. bu mümkün değildir. Ama büyük daireler odur ki. nice muhtelif daireleri kutuplarıyla beraber ispat etmişlerdir. on tanedir ki: Muaddilünnehar (güneşitleyici) dairesi. . Büyük daireler. Zeyd. durumu böyle açıklasa. Amr ile kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğması meselesinde bahse tutuşup. bu müddette beş vakit namazı ve ramazan orucunu ne şekilde eda eder.5 derece) geçip. dese: Amr inkâr etse. dört yön kıbledir ki ayakucu notasındadır dese. astronamlar. Ey aziz. Nitekim halen altmış altını enlemde güneş. Değirmi kuşaklar gibi. Amr inkâr edip.olmakla. uzun sürede ekvator hattıyla çakışıp. batıdan doğar. Ama büyük daireler. dese ve eğer mümkün olursa karım boş olsun dese. bir kısmını küçük daireler saymışlardır. yukarıda açıklandığı gibi. feleklerdeki ve yerdeki işleri tespit ve biribirine bağlamak için. Dördüncü Madde Feleklerde ve yerde ortaya çıkan olayları açıklamak için. deyip. Meşhur daireleri iki kısım itibar edip. âlem küresine oranla büyük ise de. Takiyüddin Rasit'in sözüne göre. âlem üzerinde. burçlar dairesi genel meyli (23. Zeyd bu meseleyi. bir kısmını büyük daireler. âlem üzerinde konuları ve çizilen on büyük daireyi bildirir. astronomi kaidelerine tatbik mümkündür. batıdan doğmuş olur. diğer gezegenlerin kuşakları da onun gibi çakışmakla.

Zira ki. Buna paralel olan dairelere: Enlem daireleri derler. Sayılan bu dairelerin bazısı âlem küresi üzerinde ayrı ve hareket edici olarak konulmuştur. yerküre üzerinde çizilen daireye: Ekvator derler. eğilim dairesi. biri ufuk dairesi. yükseklik dairesi. günlük hareketle çizildiklerinden. ufuk dairesi gündüz yarısı dairesi. alemi böler farzolundukta: Ekvator. burçlar feleği dahi derler. büyük felekte farzolunan her noktadan bu feleğin dönmesiyle. biri yükselme dairesi. Ekvatora paralel olan dairelere: Günlük dönüş yerleri derler. Bu daireler dahi günlük dönüş . yer düzeyi üzerinde ondan meydana gelen dairenin çevresidir. yıldızın merkezi onların birinin yüzeyinde bulunsa: Burçlar dairesinden kuzeye ya güneye eğilimli olmuş olur. Oniki burç. (Burçlar kuşağı dairesi) dört kutuptan geçen daire. altı tanedir. Yani gün eşitleyici daire. o daire ile burçlar dairesi arasında olan mesafedir. semtler ilk dairesi. Buna. biri ilk semtler dairesi. Bazısı bitişik ve sabit resmolunmuştur. İkinci daire. onun üzerinde iki kutbu olan âlemin kutbu ile kuşağı olan eşitleyici dairenin arasında çizilirler.mıntıkatül buruç dairesi. görünen gök ortası dairesi. Doksanıncı enlemden başka her yerde gece ve gündüz yaklaşık olarak eşit olur. Zira ki fele onda uzaklığını kuruyarak. Biri gün yarısı dairesi. Buna onun için muaddil (eşitleyici) derler ki: Güneş buna teğet oldukta. On büyük daireden ilk daire: Gün eşitleyici dairesidir. Ayrı ve hareket edici olan büyük daireler. bunun üzerinde itibar olunduklarından buna: Burçlar dairesi dahi derler. Bu daireler. Buna düz felek dahi derler.e burçlar kuşağı dairesidir. Şimdi o yıldızın enlemi. dolap gibi döner. sayılan bu dairelerden gayrisi olan büyük dairelerdir ve küçük dairelerdir. enlem dairesi. biri eğilim dairesi ve biri enlem dairesidir. Bu dairenin yüzeyinde. Bunlar hayal edilen küçük dairelerdir ki. Bitişik ve sabit olan daireler. bunlara: Günlük dönüş yerleri derler.

gün eşitleyicisi daire ile burçlar dairesi âlemin çevresi üzerinde. iki değişim noktası olmuştur. dört kutuptan geçen dairedir ki: Adı geçen altı dairenin biridir. Üçüncü daire. iki orta noktadan geçmiştir. iki değişim noktasından geçmiştir. Şimdi bu iki kesişme ve iki nihaî uzaklık ile burçlar dairesinin dört noktası belirlenmiştir. Bunların kutupları burçlar dairesi . yarı dairelerinin ortasında iki nokta yanında olur ki: Biri kuzey kutbu sebtindedir ve ona: Yaz dönümü derler. iki karşılıklı nokta yanında kesişirler. hepsi iki karşılıklı noktada yani iki burçlar kutbu üzerinde kesişmişlerdir. o noktaların arasında her birinden yarım daire meydana gele. Bunun karşısındaki noktaya: Güz eşitlik noktası (21 aralık) derler. gün eşitleyicisinden nihaî uzaklığı. Kutupları. burçlar dairesi gün eşitleyicisi gibi büyüktür. Zira ki. gün eşitleyicisinden kuzeye meylini ondan başlar. burçlar dairesinin iki kutbudur. Öbürü güney kutbu semtindedir ve ona: Kış dönümü noktası derler. Altı daireden geriye kalan dört daire.daireleri gibi hayalî küçük dairelerdir Çünkü burçlar feleğinin iki kutbu ki. Bunun âlem küresi üzerinde iki kutbu. ona: Bahar eşitlik noktası (21 mart) derler. Bu altı hayalî dairenin biri o dairedir ki. Şimdi lazımdır ki. Yine azımdır ki. Onlar da dörtte bire bölünür. orta noktadır. ki. Bundan sonra altı büyük daire hayal olunmuştur ki. burçlar dairesinin. güneş buraya geldikte0 Çok yerde bahar mevsimi belirir. Zira ki. o iki çeyrek üzerinde farzolunan dört noktadan ve o dördün karşısında bulunan öteki dört noktadan geçmişlerdir. Bundan sonra bu dört çeyrekten iki çeyrek bitişiğin her biri üzerinde iki nokta farzolunmuştur ki. O noktanın biri ki. burçlar feleği. âlemin iki kutbu olan gün eşitleyici dairenin kutuplarından başkadır. Bu daire âlemin iki kutbundan ve iki kutup burcundan. Onun için bulan: Dört kutbu geçen daire derler. onlarla o çeyrekler üzer eşit bölüme bulunmuştur.

gün yarısı dairesidir. Biri güney noktası. güney ve kuzey çizgisi derler. âlemin iki kutbundan ve başucu. Bunun iki kutbu. oniki burca bölünür. Bu iki noktanın arasını birleştiren çizgiye. ufuk dairesidir. Bu ufuk dairesinin burçlar dairesi ile kesiştiği iki noktaya. birine doğu noktası ve doğu güneşitleyici.üzerinde farzolunan noktalardır. âlemi keser farzolunsa. Dördüncü daire. Ufuk dairesinin üstündekilere yüksek köprüler derler. ufuk dairesini iki noktada kesmiştir. iki yarım daire kuşatmıştır. gündönümünü iki noktada kesmiştir ki. Bunun iki kutbu. Bu gün yarısı dairesi. Doğu noktası ile burçlar dairesi. biri kuzey noktasıdır. zeval çizgisi. doğu noktası ile onların arasında bulunan kavse batı siası derler. burçlar kuşağında bulunanlar burçlar kavsi adıyla şöhret bulmuştur. Her kısmında. Bu dahi hareket eden bir büyük dairedir ki. Beşinci daire. Bunların hepsi dokuz enlemin gayrisindedir. birine batı noktası ve batı güneşitleyici derler. . Bu hareket eden bir büyük dairedir ki feleğin görünen yarısından görünmeyen yarısını ayırmıştır. Bu ufuk dairesine paralel olan küçük dairelere köprüler derler. Altında bulunanlara alçak köprüler derler. Bu iki nokta arasını birleştiren doğru çizgiye: Doğu ve batı çizgisi ve güneşitleyici çizgi derler. doğan ve batan derler. başucu (zenit). gün yarısı çizgisi. Şimdi sekizinci felek. Her bir kısmını. Bu altı daire. Onun için sekizinci feleğin ismi: Burçlar feleği olmuştur. ayakucu (nadir) bulunan iki noktadır. bu altı daire ile oniki kısım olmuştur. ya yıldız merkezi arasında ufuk dairesinden vâki olan kısa kavse doğu siası (Amplitude). büyük felek ve benzer feleklerin cümlesi. Ufuk dairesi. ayakucu noktalarından geçmiştir. Buna nispetle yıldızların doğuş ve batışları belirlenmiş ve bilinmiştir. doğu noktası ve batı noktasıdır.

Her birine başucu noktası adı verilir. burçlar feleğinin iki kutbundan geçip. Güneşitleyiciden. Semtler ilk dairesine teğet olan günlük dönüm noktalarına. Buna ilk eğilim denmiştir. üst feleğin yüzeyine çıkmıştır. Alem küresi bu daire ile ve gün yarısı dairesi ile sekiz eşit kısım olmuştur ki: Dördü yerin üzerinde. bölge dönüm noktaları derler ki. Güneşitleyici dairenin iki kutbundan geçmiştir. Bu hareket eden bir büyük dairedir ki. o bölgelerde oturanların başucu dönüm noktalarıdır. Bu yükseklik dairesi. yükseklik dairesidir. başucunun bütünü derler. Bu daireye onun için semtler ilk dairesi derler. yıldız ve burçlar kuşağının eğilimi bununla bilinmiştir. O noktalar sabit olmayıp. gün yarısı noktası. ufuk dairesini dik açılar üzere iki ortada kesmiştir. Bu hareket eden bir büyük dairedir ki. Bunun kutupları güney ve kuzey noktalarıdır. bu dahi hareket eden bir büyük dairedir. Bu noktalarla doğu ve batı noktaları arasında ufuk dairesinde bulunan kavse. başucu. başucu noktası derler. başucu bütünü kalmaz. Bu iki başucu noktasıyla güney ve kuzey noktaları arasında bulunan kavse. Yükseklik dairesi bunun üzerine çakıştıkta. gün yarısı dairesine bir gün bir gecede iki defa çakışır. dördü ufkun altında bulunmuştur. enlem dairesidir. . Buna başucu dairesi dahi derler.Altıncı daire. başucu ve ayakucundan geçip. onun kavsi. o çizginin başucundan geçmiştir. ufuk dairesi üzerinde yıldız ve güneşin intikali sebebiyle yer değiştirirler. başucu ve ayakucu noktasından. Sekizinci daire. güneşin merkezinden ya yıldızdan geçip. âlemin merkezinden gelip. doğu ve batı noktasından geçer. Yedinci daire. Dokuzuncu daire. Bu daire. o çizginin tepesinden geçmiştir ki o çizgi. ile başucu ve ayakucu noktasında dik açılar üzere kesişmiştir. eğilim dairesidir ki. Bu dahi hareket eden bir büyük dairedir ki. semtlerin ilk dairesidir. Bu yükseklik dairesi.

malum olsun ki. Bunun iki kutbu. âlemin . Bu daire. Onuncu daire. kalan daireleri. Ey aziz. astronomlar demişlerdir ki: Kainatın yaratıcısı ve düzenleyicisi olan Cenab-ı Hak'kın murad ve yaratmasıyla bütün feleklerin cisimleri. lahana yaprakları gibi biribirinin içinde dürülmüş olup. burçlar feleğinin ikinci eğilimi bununla bulunmuştur. görünen göğün orta dairesidir. doğu ve batı noktalarıdır. bu büyük daireleri açıklamakla yetinip. hepsi bir top şekline girmiştir.O çizgi âlemin merkezinden gelip. Bu şaşırtıcı ve garip bileşim heykelinin şekil ve yapısı. hepsi bir tek küre şekline girip. cisimler âleminin Rabbani hikmetle güzel bir nizam üzere temeli atılmış ve tesis olunmuştur. Güneşitleyiciden. biribirini kuşatan küreler ve unsurlar üzerinde soğan kabukları gibi tabakalar halinde olup. toprağa varıncaya kadar dört unsur. bir düzen üzere büyüğü küçüğünü kuşatmış ve her yönden birbirine teğet ve sürekli. görünen iklim enlemidir. bütün yüksek cisimlerin ve alçak unsurların iç gözeneğinde varsayılan bir cüz bulunur ki. kabul edilmiştir: Cisimler âlemi. yıldızın enlemi bilinmiştir. Burada. o. burçlar kuşağının ve ufuk dairesinin kutuplarından geçmiştir. yüksek gök cisimlerinin mahiyetini özet olarak bildirir. yönlerin sınırlanmasını. yıldızın merkezinden geçip. Beşinci Madde Feleklerin bütün tabakalarının yapısını. feleklerin parçalarının hareketlerini: Günlük dönüş hareketinin keyfiyetini. bütün İslâm filozoflarının ve din âlimlerinin çoğunun birbirlerine yakın görüşleriyle şöyle alınıp. Ufuk dairesi ile burçlar kuşağının ufku arasında veya aksiyle bu dairede oluşan kısa kavis. burçlar feleğinin yüzeyine çıkmıştır. yerleri geldikçe yazılmak hoş gelmiştir. Esîrî cisimler yani külli felekler dokuz tane olup. Bu enlem dairesi ile.

öteki felekleri avucunun içine alıp. Hepsi onun hareketine dayalı ve bağlıdır. ay feleği tarafına. Bu dokuz felek ve içindekiler. atmosferi. atlas feleğidir ki. Yani bu gezegenlerde kâh doğruluk. aydınlık ve karanlık sürekli böyle oluşur. göklerin durumlarını kavramaya yetmeyip. kâh sürat ve kâh geri dönüş görüp. gece ve gündüz. merkez tarafı al yön olup. ilk filozofar maddeden soyutlanmış bir bulut mevcuttur demişler. Her durumda çevre tarafı üst yön. cihanın yönlerinin sınırlayıcısı ve zamanın vakitlerinin belirleyicisi odur. ay feleğidir. kâh durgunluk. saf. eşyayı her taraftan kuşatmıştır. yeryüzünde ve suda ayakta duran ve gezenlerin başları. bazen cüzî tutulma olduklarını görüp. olaylar üzerinde . Bu doğuş ve batış ki. Dört unsurun küreleri.merkezi ve herşeyin esasıdır. kâh sulu demişlerdir. ki. Çünkü tüm feleklerin belirlenmesi. ayakları âlemin merkezi tarafına olduğu bir gerçektir. sabit ve gezegen yıldızları tümüyle doğudan batıya devreder. kâh buzlu. Bu felek. yirmidört saatte bir kere. bazen tam. Bu dokuz göğün en büyüğü. kelam bilginleri bunu hayalî boşluk ile tabir ve tefsir etmişlerdir. ay feleğinin içinde mertebelerince durmuş ve yerleşmişlerdir. yedi gezegene ârız olan işleri gözetlediler. saffetlerinin kemalinden bunlara: Kâh billur. ışıklı ve şeffaf olup. kâh yavaşlık. ışıldayan. Lakin büyük feleğin gerisinde ısrarla sözü edilen hoşluğu. Gerçek feleklerin cüzlerinin tamamı ve unsurların parçalarının arasında fazlalık ve boşluk olmadığında filozofların hepsi birleşmişlerdir. astronomlar. kâh güneş gibi genel eğilimden ibaret olan iki değişim noktası arasında gezindiklerini ve kâh diğer gezegenler gibi değişim noktalarının güney ve kuzeye iyice kaydığını ve kâh ışıkları çoğaldığını ve kâh ışıkları azalıp böyle durumlarla kâh yere yakın kâh uzak olduklarını: Ay ve güneş tutulmaları dahi belirli olmayıp. oluşum ve bozuşum âlemini. Bu dokuz feleğin sonuncusu.

oradan kendine gelip. feleklerin cüzlerinin tahlili kolaylaştırıp bu hususları ve benzerlerini anlatmak üzere. bitişik. bedenin azalarına benzetip. dönen ikinci felekler olarak itibar ettiler. gerçeküstü ve cihanın sınırlayıcısı olmuştur. atlas feleği adını almıştır. Böylece sebeblerini. Yukarıda açıklandığı üzere nice namv e şan ile şöhret bulmuştur. somut bir şekil olsun için feleklerin tümünün şekil ve suretlerini tasvir etmişizdir. Bundan sonra feleklerden toprağa inip. Elhasıl. kalınlık ve incelikte eşit ola ve olmayan nice nice cüzi felekler varsaymaya muhtaç olup. astronomlar demişlerdir ki: Yüksek felek ki. yeryüzünü içine alan ve almayan merkezleri ve kutupları. Takvimde düzeltme yaptılar. onu tanımak isteyenlere. malum olsun ki. Merkezi. illetlerini şerh ve beyan ettiler. o göklerin ve yerin yoktan varedicisi hâkim yaratıcı Allah'ın sanatının inceliklerini. sürat ve günlük hareketini ve bütün feleklere ve unsurlara olan tahakküm ve tasullutunu ve boşluğunun genişliğini bildirir. ta ki onlar. ekleme ve çıkarmalarda bulundular. iki paralel düzeyle kuşatılmış bir yuvarlak cisim ve yıldızlardan arınmış olmakla. Bütün feleklerin sureti budur: Altıncı Madde Atlas feleğinin yapısını. Göklerin ötesinde boşluk ve doluluk olmadığı . Ey aziz.düşünceye daldılar. göklerin bu gibi çeşitli işlerini incelediler. Rabbini bulmak için göklerin tertibini açıklamak ve yazmakta yukarıdan aşağıya inme yolunu tutmuşuzdur. ayrı. ay feleğine nispetle dokuzuncudur. hikmetinin hakikatlerini fikredip düşünerek. kutbu. Şimdi biz. âlemin merkezi. bunları. Düzenlemede külli feleğin içlerinde yani merkezleri bitişik olan iki paralel düzlem arasında bulunan boşluklarda. cisimler âlemi kendinde son bulup. Bütün gök ve yer cisimlerini kuşatmış olmakla. âlemin kutbu olup.

henüz güneş zeval noktasına gelmemişti. büyük felek üçbin mil mesafe kateder. bunun yumru düzeyi. kendi hoşluğunda olan sabit feleklerin yumru düzeylerine teğettir." Habib-i Ekrem (s. Her feleğin bir yeri ve meydanı vardır ki. Bu. Cebrail aleyhisselema: Zeval vaktinden sormuştur ki: "Ey kardeşim Cebrail. Nitekim geometrik delillerle sabittir ki. kutru yerküreden büyük olan güneşi feleğiyle alıp gider. Ben. Billur gibi saf ve basit bir cisimdir. içinde olan felekleri toptan ve ateş küresi ve hava süresinden bir miktarı döndürüp. gün yarılayıcı noktadan zeval noktasına gelmişti. yirmi dört saatte bir dönüşünü tamam eder.. hayır. Bütün süslerden arınmıştır. nass ile bildirmiştir ki: "Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir." (36/38) Gerçi matematikçiler ve geometriciler.. feleklerin ve yıldızların .a. bir lahzada. Lakin kendi mekânında bütün cüzleriyle düzenli bir şekilde hareket edicidir. Habibi Ekrem sallallahüaleyhivesellem." Hak Taala bunu. ancak büyük dairelerden güneşitleyici dairesi. doğudan batıya süratli vaziyette hareketiyle. Onun için evet. Bir göz kırpması kadar bile duraklamaz. ondan asla ayrılmaz.kuşağındaki hareketi oldukça süratlidir. Evet. Büyük felek. Yaratıcı ve hakîm olan Allah. dedim. bir nesneye dokunmaktan uzaktır. zeval vakti mi?" Cebrail cevap vermiştir ki: "Hayır.) sormuştur ki: "Hayır'dan sonra niçin evet dedin?" Cebrail cevap vermiştir ki: "Sen sorduğunda. her şeyden münezzehtir. Lakin çukurumsu düzeyi. deyinceye dek beşyüz mil yolu katedip. güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Bu ne şaşırtıcı sürat ve acaip kuvvettir ki. bunun çevresinde ve iki yarım kutbunda eğim dairesi var sayılmıştır.v. Bu büyük feleğin altında cüzî felekler farzolunmaya ihtiyaç olmayıp. bu denli genişlik ve büyüklüğüyle âlemin merkezi çevresinde.farzolunmakla. Büyük feleğin. Bu sürate evvela Hadisi şerif şehadet eder ki. cins atın koşu anında iki ayağını kaldırıp koyuncaya kadar.

feleklerin hareketini. sen münezzehsin. genişlik ve uzunluğunu belirlemekte ve âlemin merkezinden yumru düzeyinin uzaklığını hesap ve kıyas etmekten acz ve kusurlarını itiraf ve ikrar edip. gök gözetim âletleriyle ölçüp takdir ettikleri üzere. ne yaştır. cebir hesaplarından habersiz olan kimselere uzak ve muhal görünür.uzaklıklarının ve cisimlerinin ölçülerini hesap ve kıyas ile uzun uzadıya beyan edip açıklamışlardır. ne soğuktur. gece ile gündüzün değişimini düşünen kullarından eyle! . Fakat insanların çoğu bilmezler." (40/57) Kudret ve celal sahibi büyük Allah münezzehtir. sen gökleri ve yeri boşuna yaratmadın. burada bir miktar işaretle beyan etmek münasip görülmüştür. kendilerini tanıyıcı olalar. ne yanma ne yapışma kabul ederler. hikmetlerinin sırlarını düşünmek. yıldızlar basit cisimlerdir: Ne hafiftir. aslında gerçek ve sabit olan kesin ilimlerin kaideleri üzerine kurulu aklî hükümlerdir. kudret ve azametinin eserlerini temaşa eden akıl sahiplerine kolaylık olup. Bizi ateşin azabından koru. eski filozoflara göre felekler. Nitekim Hak Taala buyurmuştur: "Göklerin ve yerin yaratılması. ne sıcaktır. onu ancak yaratan Yaratıcı bilir. göklerin ve yerin yaratılışını. hepsini kendi vücutlarında mevcut görüp. Ama yüksek cisimlerin mahiyeti. gece ile gündüzün biribirini takip etmesini misalsiz var eden Allah münezzehtir. Gerçi felekleri ve yıldızları ölçüp takdir etmek. Fakat diğer felekleri. Alemi örneksiz yaratan. Lakin büyük feleğin azametinin ölçüsünü bilmekte. oldukça latif ve saftırlar. demişlerdir." (3/191) Bizi. sabit yıldızları ve gezegenleri. onun ince sanatlarını fikretmek. Lakin bunlar. Buradan da Allah'ı tanımaya yol bulalar. Ta ki bizim maksadımız olan Mevla'yı tanımaya vesile bulan. insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. "Rabbimiz. ne kurudur. matematikçiler ve geometriler.

zühal feleğinin yumru yüzeyine teğet olmuştur. biri birine bir derece teğet ve çakışır olmuştur ki.5 derece eğilimli olup. en dışta olan kuşak. burçların şekillerini ve isimlerini. kuşakları kendilerine kabuk ve zarf olmuştur. Hayallerde şekillenen on iki burçla nakışlanmış ve renklenmiştir. burçlar feleği ve sabit yıldızlar feleği namıyle meşhurdur. Ey aziz. Onun içinde bulunan kuşak. her tarafı dopdoludur. Merkezi. Sayısız sabit yıldızlarla işlenmiş ve süslenmiştir. âlemin merkezi olup. malum olsun ki. burçların katlarını ve sabit yıldızları. feleklerde ve unsurlarda zerre kadar boşluk kalmayıp. gök cisimlerinin uzaklıklarını dört madde ile bildirir. astronomlar demişlerdir ki: Feleklerin ve unsurların üç tabakası birbirini kuşatıp. Şimdi. Yumru sathının üzerinde olan büyük feleğin dip yüzeyine teğettir. âlemin kutbundan bir tarafa 23. Umumi eksen olan felekler feleği (büyük felek) ile âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya hareket eder. Birinci Madde Sekizinci feleği bildirir. Dip yüzeyinde olan boşluğunda. ayın menzillerini. kendine has hareketiyle âlemin kutbundan başka olan kutbu üzere ve güneşitleyiciden gayri iki tarafa kutbu kadar eğilmiş olan kuşağı üzere. kutbu.10-BÖLÜM: İKİNCİ BÖLÜM Burçlar sahibi göğü. Büyük felek boşluğunda durması ve sabit olması ile anılmıştır. paralel iki yüzüyle kuşatılmış bir kürevî cisimdir. sekizinci felektir ki. bütün uydularıyla yirmi dört saatte bir devresini tamamladığından başka. . Hepsinin dönüşü başka türlü olup. yukarıda anlatıldığı gibi büyük felektir.

mesela karpuzun her dilimi ortasında yani sekizinci feleğin oniki diliminin her birinin yarısında. Mesela koç burcu. denilmiştir. kova burcu vs. O halde ikibinyüz senede bir. sekizinci felek. Öteki burçlar da böyledir ve görünüşlerine göre isim alırlar.batıdan doğuya yavaş yavaş döner. Aheste hareketiyle altında dikilmiş olan sabit yıldızları toptan o tarafa alıp gider. ondan koç şekli görünür. binyirmiiki ışıklı yıldızı içeren hayvan ve eşyaya benzer kırksekiz suret hayal . denizlerin ve karaların yer değiştirmesinden. malum olsun ki. her bir kısmına bir isim ile burç adı verilip: Meselâ. Bu feleğin tamamen boşluğunu dolduran sayısız yıldızlardan. bu feleğin iki kutbu üzerinde kesişir farzolunup. sırları en iyi bilen Allah'ın takdiri ile baştan ayağa değişir. Yetmiş güneş senesinde kendi kuşağı yörüngesinde ancak bir derece yol alır. bu feleğin çevresinde. İkinci Madde Belirlenmiş yıldızlar ile bulunan şekilleri ve burçlar semasının dört katını bildirir. koç burcu. bu altı daire ile kavun ve karpuz üzerindeki çizgiler şeklinde oniki kısım olup. onun dilimlerinde gözlenen yıldızlar. o burçların isimleri görüntülerine göredir. oniki burcun şekilleri bu kuşağının bizzat kendinde olarak belirlenmiştir. ancak büyük dairelerden burçlar dairesi. iki kutbu arasında farzolunup. Filozoflar: Bu süre tamamında. Altı büyük daire dahi. birer çizgi ile birbirlerine bağlansa. Ey aziz. küçük felekler varsaymaya hacet kalmayıp. belirlenmiş yıldızların toplu görünümü. Bu feleğin dahi altında. demişlerdir. bütün âlemin işleri. eski filozofların gözlemleri gereğince. bir şekle benzer olarak gözetlenip. bir burcu geçer ve yirmibeşbin ikiyüz senede bir devresini tamam eder. astronomlar demişlerdir ki: Oniki burcun her birinde. sekizinci feleğin sahasında bir dilimdir ki.

Bu yıldızlardan ayılan üçyüzkırkaltı yıldızı içine alır. bitki. onların onikisi. merhum yazarın (İbrahim Hakkı) saydığı üzere. Üçyüzkırkaltı gözetlenmiş yıldızın şekillenmesiyle oniki şekil belirlenmiş ve oniki burç adıyla isimlendirilmiştir. eksilmediklerine dayanır. sonraki filozofların sözüne göre. cisim ve âlet isimlerinden birer isim koymuşlardır ki. kuşağın güneyinde bulunup. her birine bir şekil üzere isimler vermeyi uygun görüp ve her bir şekle. Onlar. bir kısmına sabit yıldızlar ve diğerine gezegen adı verilir.Koç. birbirlerine kâh uzak kâh yakın olduklarına binaendir. yıldızlar iki kısma ayrılıp. bazen bir yerde toplanıp kümelenerek. . eski filozoflar arasında şöhret yapmış kimselerin isminden. Bunlar yedi gezegendir ki. ufuk dairesinin birbirine karşı derecelerinde karşı karşıya bulunurlar. birkaç yıldızdan bir topluluk olarak düşünülüp. Öteki kısmına gezegen denilmesinin sebebi: Bunlar başka başka yürüyüp hareket ettikçe. bu bahiste anlatılan sabit feleklerdir. sayılan binyirmiiki yıldız tamamıyla tesbit edilmiştir. Bir kısmına sabit adı verilmesinin sebebi: Birbirlerine olan uzaklığın miktarı daima eşit olup. Sabit yıldızların miktarı. burçlar kuşağındadır. binyüzoniki adet yıldız olup. Bu suretlerin yirmibiri kuşağın kuzeyinde bulunup. ışıklı cisimler oldukları belirlenmiştir.edilmiştir. Adları geçen seksen şeklin her biri. onlarla üçyüzaltmışaltı yıldız zat olunmuştur. Bu gezegenler. gözetlenmiş yıldızlardan üçyüzonaltı yıldız dahi bunların sahasında belirlenip. aşağıya konulan felekler şeklinde görülmektedir. Oniki burcun isimleri şunlardır: 1. fazlalaşıp. Ek: Malûm olsun ki. bazı hayvan. Kırk sekiz suretin kalanı olan onbeş suret. Birbirlerinden ayrılmak ve her birine bir isim konulmak imkânsız olmakla: Bilginler toplu görünümlerini altmışa bölüp. her biri bir felekte bulunur.

Ama koçta güneş bulunduğunda.Balık. tilki. Sabit burçlarsa: Boğa. oğlak burcunun başlangıcına. boğa.Kova. Değiştiren burçlar: Koç.Oğlak. yengeç burcunun başlangıcına. yirmi bir surete tatbik edilmiştir. zaman. ikizler.. . sonbahar noktası. güneşitleyici dairenin kuzeyinde olmakla.Terazi. kış dönümü derler. Doğrusunu ancak Allah Taâlâ bilir.. isimleri böyledir: Kitas.2. gemi. 4. Kuzey burçları: Koç. 12. Altısı dahi güneşleyicinin güneyinde olduğu için.Boğa. ne karıştıranlar gibi iki surette belirirler.. (Bugünkü bulgularla bu sayı seksensekiz olarak tesbit edilmiştir). Güneş oğlağa girdiğinde. Güneşin yengece girmesiyle zaman. 5. onlara: Güney burçları derler. kova ve balıktır. 3. 10. cebbar. yay. sonbahardan kışa döner. yirmiyedi surete benzeyip. yengeç. Bunlara değiştiren denmesinin sebebi: Güneş unlardayken bir mevsimden bir mevsime geçmiş olur.Yay.Aslan. Burçlar kuşağının kuzeyinde üçyüzaltmış yıldız gözlenmiş olup. 8. Karıştıranlar: İkizler.Yengeç. aslan. büyük ayı. Güneş teraziye girdiğinde. Bunlara sabit denmesinin sebebi: Ne değiştirenler gibi değişme noktasında kalır. başak. köpek. Bu burçların dördüne: Değiştiren derler. kova burçlarıdır. zaman. Bütün bunlar sadece gözetlenebilen yıldızlardır. 6. ilkbahar noktası. Güney burçları: Terazi. İsimleri şunlardır: Küçük ayı. akrep. yazdan sonbahara döner. yengeç. Oniki burcun altısı.Başak. bahardan yaza döner. Öte yandan yıldızların. 7.Akrep. dördüne: Sabit ve dördüne: Karıştıran derler.. Keykavuş. terazi burcunun başlangıcına. Güneydeki dörtyüzaltı yıldıza. kuş. zaman kıştan bahara döner. 9.İkizler. Koç burcunun başlangıcına. Mesela kehkeşan (samanyolu) da bulunan yıldızların henüz sayıları tesbit edilememiştir. akrep. arslan ve başaktır. 11. terazi ve oğlaktır. bunlara: Kuzey burçları derler. yere uzaklığı ve yakınlığından mı küçük veya büyük göründükleri henüz meçhuldür. oğlak. yaz dönümü.

başak ve oğlak. Erkek olanlar: Koç. terazi ve kova. Başakta zaman. sonbahardayken kışla karışır. aslan ve yay burçlarına ateş üçlüsü derler ki. yay ve kova burçlarıdır ki. Oniki burcu bu minval üzere sayarlar. Yengeç. ilkbahardayken. tıpkı dört unsur gibi değişik tabiatlar üzeredirler. bir dişi sayarlar ve oniki burcun tamamına değin giderler. bir erkek. zaman. hava üçlüsüdürler ki. başak. nazarında oniki burçla yedi gezegen. akrep. her birin tabiatı. Burçlarla ilgili tablolar aşağıdadır. Sonraki filozoflar. bazısını dişi tabiatte bulup. bazılarını gündüze. bunlar tekil burçlardır. bulunduğu durumla diğer durum arasında karışmıştır. ikizler. İkizlerde. sıcaklık ve kuruluktur. Bunlara bu ismin verilmesinin sebebi: Güneş bu burçların paralelinde iken. yazdayken sonbaharla karışır. Şimdi sırasıyla bu burçlara: Ateşsel burç. İkizler. bazılarını geceye nispet etmişlerdir ki: Altı burç erkek.yay ve balıktır. yaza dönüp yazla karışır. toprak üçlüsüdürler ki. Dişiler0 Boğa. topraksal burç. her birinde zaman. zaman.her birinin tabiatı. aslan. sıcaklık ve rutubettir. Öte yandan oniki burcun bazısını erkek. rutubet ve soğukluktur. yengeç. her birinin tabiatı. altısı dişidir. akrep ve balık. her üç burcu bir tabiatta bulup. soğukluk ve kuruluktur. yazdayken. sırasıyla burçları. su üçlüsüdürler ki. burçlar tirigonometresi adını vermişlerdir Koç. Şimdi. oğlak ve balıktır ki. havaî burç ve susal burç derler. Burcun durumları İlkbahar Yaz Sonbahar Kış Değiştirenler Koç Yengeç Terazi Oğlak . topraksal ve susal üçlülerin tümü dişi bulunup: Gündüzsel erkek ve gecesel dişi olmuştur. Onlar. Ateşî ve havaî üçlerde erkek burçlar bulunup. her birinin tabiatı. Boğa. terazi. İkizlerde. zaman. kıştayken ilkbaharla karışır. koç burcundan başlayıp. bunlar ikildir.

yirmisekiz konak bulunmuştur. Hak Taala Kelam-ı Kadim'inde: "Ay için de konaklar tayin etmişizdir. son konak ise reşa olarak isimlendirilmiştir. yine yerine döndüğünden. Ey aziz. altı sene önce yazılmış olan şu manzumede anlatılmıştır. süratli hareketiyle oniki burcu yirmisekiz günde kat edip ve devredip. Ay. kendi feleği kuşağında batıya hareketiyle koç burcunun yarısında güneş ile karşılaştıkça. her gece bir yıldız beraberine geldikçe. oniki burcun her biri yirmisekiz konaktan iki konak ve üçtebir konağı yaklaşık olarak içermiştir. MANZUME Allah adıyle başlarız haberi Kıldı takdir şems ile kameri Hamd lillah Habibine salavat Şems ve mah eyledikçe hoş harekât Badehü Hakkı der ey ehl-i hitab Ehl-i hey'et ysözüncedir bu kitab Nazm kıldım kitab-ı muteberi Dedim ismin menâzil-i kameri . bu. Her iki konak arası oniki derece elliiki saniye olmakla. İlk konak şeratin. burçlar feleğinde sabit olan gözlenmiş yıldızlardan burçlar kuşağının yakınında bulunup. burçlar feleğinde olan mekanlarıyla ve kırk enlemde doğuş ve batışlarını yerleri ve vakitleriyle bildirir. malum olsun ki. Bu durum. o yıldız bir konak itibar olunmuştur. ay." (36/39) buyurduğu ayın konakları yirmi sekizdir ki.Sabitler Boğa Aslan Akrep Kova Karıştıranlar İkizler Başak Yay Balık Üçüncü Madde Sabit yıldızlardan olan ayın konaklarını isimleri ve şekilleriyle.

Oldu ebyatı cümle yüz doksan Binyüz altmışbeş idi sâl ey cân Çarh-ı Sâmin ki oniki bölünür Her bölükte otuz sehm bulunur Oniki burcu oniki ay olur Üç bahar olur dahi yay olur Üç harif olur üç dahi kıştır Çâr fasl oniki ay olmuştur Evvel azar ikinci nisandır Ü eyyar râbi hazirandır Hâmis oldu temmuz ve sâdisi âb Oldu eylül sâbii behesab Sâmin ve tâsi oldu teşrineyn Kış dü kânun ve yek şubat ey zeyn Gelmeden gün bürûc âvâiline On gün akdem şuhur-ı rum biline Oniki burca bunlar esmâdır Bir hamel iki sevr ve cevzâdır Seretân ve esedle sünbüledir Burc-u mîzan ve akrabî biledir Kavs ile cedî ve delv ve hût eğilir Yılbaşı ol hamel sayılır Çünkü şeş burc otuz pâyı geçmiştir Bil yıl eyyâmın üçyüz altmışbeş Çarh-ı Sâmindedir bu kısm-ı rüsum Ondadır cümle sâbitan-ı nücum Devr-i şarkî seri' seyrandır .

Hep tulu ve gurup o devrandır Oniki burc yirmidört saat İçre bir devri hatm eder râhat Çün döner nısf-ı burc bir saat Saat onbeş derecedir âdet Çarh-ı çaremde gün musana'dır Üstünde zemin murassa'dır Ol felek devr eder güneş seyri Onda yok necm ü şemsten gayri Garbdan şarka gün gider her gün Üçyüz altmışbeşinde biri göğün Seyr eder şems günde bir derece Ayda bir burcu kat' eder böylece çün tahavvül eder her ay birine Yıl tamamında hem gelir birine Ruz-u şeb hatt-ı üstüvada sevâ Arzı kırk cüz' olan mekânda ola Ol cedîye gelse gün rahşân Zemherîr ibtidasıdır o zaman Saat-ı şeb o gece onbeş olur Gündüzün saatı dokuzu bulur Pes gece günden altı saat alır Üç gün üç gece bir karara kalır Badehü gün be gün etval olur Ta hamel evvelin bu şems bulur Nakledende gün ol hamele Gece gündüz beraberine gele .

Gün doğandan bitene dek o zaman Oniki saat ola bî noksan Gün bitenden doğana dek gece hem Oniki saat oa olmaya kem Hem yine gün be gün etval olur Seratan evvelin güneş ki bulur Saat-i ruz o günde onbeş olur Ol şebin saatı dokuzu bulur Pes gündüz şebden altı saat alır Üç gün üç gece ol karara kalır Badehü gün be gün şeb etval olur Ta ki mîzanın evveline gelir Gelse mîzanın ibtidasına gün Ruz ve şeb hem beraber olur o gün Çün hamel evvelile bu birdir Şark ve garb ikisine bir yerdir Pes yine gün be gün şeb etval olur Ta güneş cedînin evveline gelir Yılda bir yol bu devr-i dâimdir Arz-ı mimde bu tavrı kâimdir Çarh-ı çaremde şems her nicedir Hem kamer bu felekte öylecedir Çarh-ı evveldedir kamer mirât Ol musaykal-ı kesiftir bizzat Cerm-i şemsir ziyası daimdir Şems ile nur-u mah kaimdir Cerm-i mah muzlem ve müdavverdir .

Ol güneşten yana münevverdir Câyî çün günle arzın arasıdır Arza doğru muhak karasıdır Ertesi gece çün hilal görünür Nurlu yandan bize hayal görünür Gün be gün ay güneşten olup ırak Arza doğru yüzü olur berrak Çarde menzilin mah eylese seyr Şems ve mah beynine karib ola yer Şems ile mah hoş mukabil olur Görünür nur-u bedr kâmil olur Çünki mir'at-ı şemsdir bu kamer Zulmet-i leyli nur mahz eyler Şemse oldukça mukarreb hem ay Azar azar görüne nursuz cây Çün bulur hem o şems-i tâbânı Bize doğru döner donuk yanı Ayda bir yol bu devr-i daimdir Bu muhak ve bu bedri kaimdir Oniki burcu gün keser bir yıl Kat' eder meh bir ayda cümleyi bil Garbdan şarka hem kaber dolaşır Günde onüç derece yol yer oluşur Şems ile çün kamer muhak bulur ertesi gece ay mukaddem olur Günde oniki cüz'ü o şems geçer Oniki burc bist heşt ölçer .

Pes menâzil yirmi sekiz olur Her birine nişanı yıldız olur Her nişanın bir ismi resmi var Say müretteb yeriye bil ey yar Şeratin ve betin ve pervin şâ' Debran hak'a hen'a ile zira' Nesre ve tarafa cebhe ve zîre Sarafa ava semak ve pes gafera Hem zebânen ve badehü eklil Kalb ve şol niayimi hoş bil Belde zâbin bel'-ı suud ihya Pes mukaddem muahhar oldu reşa Gökyüzünde menâzil-i kameri Bilmek istersen eyle şeb nazarı Gözle hem âfıtab-ı tâbânı Çün bulur ibtida-yı mîzanı Ol gün oldukta şems ufukta ayan Nokta-i maşrık oldur eyle nişan Hem edende o gün ufukta gurub Nokta-i mağrib ol yeri bil hub İki yandan dü nokta evsatı al Kıl nişan nokta-i cenub ve şimal Kıl bu dört nokta evsatın tahmin Heşt nokta ufuktan et tayin Ufku farzet üçyüz altmış ay Pes ul ve gurubu ondan say Kırk derece arzda menâzil ede zuhur .

Sevrin yirmi dördü munsabdir Ol şeb üç saat ve rubu'da heman Doğa dördüncü menzil debran Noktadan on sekiz derece şimal Berk urur necm-i hâmisi fi'l-hal Dal şeklinde penç yıldızdır Burc-u cevzada câyı sekizdir dört Buçuk saat ol şeb etme hücum .Nokta-i maşrıkın şimalinden Hem yirminci cüz'ü hilalinden Şeratin iki necm-i âlidir Bir cenubî biri şimalîdir Bir zirâ ikisi arasını say Bist ve heşt hameldir onlara cây Ol cenubî yanında râsıhtır Bir küçük yıldız ismi bâtıhtır Şeratinden muahhar olan berah Hem betîn ol ikinci menzil-i mah Nokta-i maşrıkın şimaline bak Noktadan doğa kırk derece ırak Üç küçük nemedir müselles var Burc-u sevrin önünde buldu karar Çün iki saat ol şeb ede ubur Ülker üçüncü menzil ede zuhur Nokta-i maşrıkın şimalinden Hem otuz derece kemalinden Hûşe şeklinde altı kevbdir.

Menzil-i hâmis ede huka tulu' Nokta-i maşrıkın şimali hemin Cüz-ü sâminde şekl nokta-i şin Re's-i cebbar adı seh necm-i nihan Burc-u cevzada bistemde ayan Beş buçuk saat ol şeb etse mürur Hüna altıncı nokta ede zuhur Nokta-i maşrıkın şimaline bak Noktadan onsekiz derece ırak İki yıldız şimal ve garbı kebir Seretan cüz'-ü hâmisinde münir bekle beş saat ol şeb ile nigâh Göresin tâ zıra'-ı heftem mâh Nokta-i maşrıkın şimaline git Noktadan kırk derece tahmin et İki rûşen sitâredir be akab Garbı şuara-yı Şâmi4dir bel'akab Oldur ol şimali bir yıldız Seretandan beridir on sekiz Olsa saat yedi o şeb-i kâmil Görünür nesre heştem menzil Nokta-i şarkın şimaline gel Her yirmibeşinci cüzünü al Hurde encümden öbür paresidir Çâr necm murabba arasıdır İsmi şura-yı yemanîdir bil Hem eset evvelindedir hasıl çün .

sekiz saat ol şeb etse güzar Görünür tarafa tâsi ile nazar Nokta-i maşrıkın şimalinden Hem otuzuncu cüzü kemalinden İki yıldız biri eseddendir Esedin onbeşinde rûşendir heşt Ve nîm saat ol şeb etse mürur Aşır-ı mah cebhe ede zuhur Nokta-i maşrıkın şimalini al Ta yirmibeşinci cüzüne gel Bir muavvec hat üzere dört kevkeb Ol cenuhu azim ve ruşen hep Oldu kalb'ül-esed büyük yıldız Hem esedden biri yirmisekiz olsa saat dokuçbuçuk o seher Zîredir onbirinci doğa meğer Nokta-i maşrıkın şimaline var Kıl yirmibeşinci cüzde karar Koşa yıldız cenubîdir ruşen Sünbüle onbeşi ona mesken Çün doğar gün onunla bir doğa Noktadan sarfa kırk şimal iva Sarfa ol necmi ol kadarın On ikinci menazil-i kamerin Horde encüm muhit oldu nişan Sünbüle âhiridir ona mekan Oldu iva beş encüm ruşen .

Tuttu mizanın onbeşinde vatan Çün menazilden onüçüne heman Maşrıkından o şeb bilindi mekan Bâkisin mağrib ile bil o zaman Mağribe bak o şeb hem eyle nişan Çünkü bir saat ol şeb ede güzar Menzil-i çâr hem ufukta gider Nokta-i mağribe nazar hoş kıl Batar onda ysemak eazli bil ismidir fahz-ı sünbüle ey can Resmidir bîst-i pençem mizan tâ kim Üç saat ol şeb ede duhul Panzed hem gufre ancak ede nüzul Nokta-i mağribin şimalini al Her yirmisekiz derecede kal Bir mukavves hat üzere üç kevkeb Yeridir cüz-ü evvel akreb Hem bir ismi samek ramıh'dır Üstü ramh ve kendi çârıhdır Çâr menzil ala't-tevali ol On beşinden evvel ede nüzul pes Rübue saat olsa ol şeb hub Şânezd hem zebane ede gurub Nokta-i mağribin gurubuna var Ondan ondokuzuncu cüzüde biter İki yıldız mukabil ve berrak İkinin arası bir mızrak .

Hem bir ismi de pele-i mizan Burc-u akreb önüdür ona mekan Çün iki saat ola ol şeb târ Oldum eklil on yedinci batar Nokta-i mağribin cenubuna bak Noktadan otuz derece ırak Yer var bî hat üzere üç kevkeb Ruşeni oldu cebhe'tül-akreb Akreb oldu bir ismi hem ey yar Burc-u akrebde cây-ı bist çıhar Bekle saat ikibuçuk ola tâ Hejde hem kalb-i akreb onda bata Nokta-i mağribin cenubunu bul Otuzüçüncü cüzü garbını bul Bir mukavves hat üzere üç kevkeb Sâdis burc-u kavs ona matlub Kalb-i akreble bile şöyle varıb Nokta-i mağribin cenubuna bak Noktadan kırk dokuz derece ırak Koca yıldızdır ikisi berrak Buldu kavsin yirmisinde durak Bekle dört saat ol gece oturup Bîstemdir niayim ide gurup Nokta-i mağribin cenubunu bul Otuzüçüncü cüzüdür ona yol Çâr necmi sağar ve çârı kibar Tuttular cedî evailinde karar .

Dahi beş saat ol şeb uyuma tâ Kim yirmi birinci belde bata Nokta-i mağribin cenubunu al Ta yirmisekiz dereceye gel Kıta-i Çarhdir ki sâde olur Encüm etrafına kılade olur her bir adı kıladedir ey can Evsat-ı cedî burcun etti mekan Ger yedi saat olsa şeb-i rayih Bata bist ve düm adı zâbih Nokta-i mağribin cenubunu al Ondan ensekizinci cüzde kal İki yıldız şimalidir a'zam Bir küçük necm anında adı ganem Zâbih anı eder gibi kurban Ol devl üçüne oldu mekan Heft ü nîm saat ol şeb olma melül Bîst ve sevm belidir ede nüzul Nokta-i mağribin cenubunu nice Noktadan say yirmiüç derece iki ruşen sitaredir ki karib Bir küçük yıldız aralıkta garib Ol küçük yıldız ol şimale yakın Delvin ondördüdür mekanı hemin Ger dokuz saat ol şeb etse güzar sit ü çârem suud o demde gider Nokta-i mağribin cenubuhu bul .

Cüz-ü sâmin ufuktadır ona yol Bir mukavves hat üzere üç yıldız Delv burcunda cây onsekiz Onbuçuk saat ol şebeyle nazar Ahbih ü bist ü pençemine seher Nokta-i mağribe garib ve cenub Çâr kevkeb üçü müselsel olup Râbii sa'd ve hem redif ana nâm Hâmisi burc-u hutu kıldı makam Şarka bak hem o akşam et tevfik İrtifaiyle her birin tahkik Kim mukaddem dahi muahhar hem Doğalar şems batmadan akdem Birbuçuk saat akşama var iken İkisi dahi doğmuş ola maan Nokta-i maşrıkın şimalinden Bist-ü pençem cüz' kelalinden Doğa fer'i mukaddem onda ayan Aslı bir necmdir cenubu heman İkisinin arası bir mızrak Hatdan panzdehem o ferğa durak Nokta-i maşrıkın şimaline git Her otuzbir derece tahmin et Onda doğmuş ola muahhar nur Ferği aslından akdem ede zuhur İki yıldız ki suudu bir mızrak Ferği hut âhirinde hoş burak .

Şarka bak bul o şeb mahall-i ışa Doğmuş yirmisekizinci raşa Kalmış iken guruba bir saat Şarktan doğmuş ola ol rahat Nokta-i maşrıkın şimalinden Hem otuzuncu cüz kemalinden İki yıldız ki şarkı ve garbı Saf-ı encümledir sefine gibi Şekl-i ehlilcidir ol güya Hem hamel onbeşindedir hâlâ Nıfs-ı burc-u hamelde olsa muhak Meh güneşten bu resme ola ırak Menzil-i ûla olur şeratin Hem bu tertib ile raşaye değin Çün yirmisekiz gün içre kamer Bu menazilden ede cümle güzar Ol yirmisekiz günüyle gece Hem geçer şems ügünde bir derce Çün yirmidokuzbuçuk gün olur Şems ile hem kamer muhakı bulur Ol sebebden bir ay yirmidokuz Gün hesap olunur öbür ay otuz Badehü her ne şeb kılınsa murad Bu menazil tamam olur tâdad Olduğun gece şemse bir derece Kim ne burcun kaçındadı o gece Kıl hesab ibtida-yı mizandan .

Ay menzillerinin ismini dedim. Sonra hakkı. astronomlar sözüncedir.Bil ne miktarı geçti şems ondan Geçe bir burcu iki saat o dem Hep menazil doğup batar akdem Pes her onbeş gecede bir saat İleri sâbitan eder sürat kim güneş her gün iki kursu kadar Seyr edip şarka geç guruba gider Her ne geçse buna kıyas olunur Bu hesab üzere cümlesi bulunur Çün geçer şems evvel ol hamele Emr ber aks olur kolaylı gele Maşrıktan ayan olan kevkeb Mağribiyle bilinmek olur hep Mağribinden beyan olan el'ân Maşrıkından bilinmeli o zaman Nereden doğa karşısında batar Kande batsa mukabilinde doğar Çün menazil bilindi bi't-tayin Oniki burcu bundan et tahmin Ta ki seyyar ve sâbit ola ayan Kim ne kevkeb ne burcu kıldı mekan Hoş bilindi kevakib ey Hakkı Seyr et eflâkı fikr kıl Hak'kı. Allah adıyla başlarız. Muteber kitabı nazm kıldım. Güneş ile ayı takdir kıldı. der. bu kitab. ey sözümü dinleyenler. Bütün beyitleri yüz . (Haberi. Hamd Allah için. salavat Habibine: Güneş ve ay hoş hareketler eyledikçe.

üçyüz altmışbeş derecesinden bir derece güneş günde seyr eder. sekizinci ve dokuzuncu. Yılın günlerini üçyüz altmışbeş bil. Yıl tamamında yerine gelir. Koç. Oniki burç. Gün bitenden doğana dek gece de. eksik olmaya. Doğuya dönüşü hızlıdır. Her ay birine geçer. teşrin-i sani oldu. Dördüncü felekte gün süslenmiştir. Çünkü altı burç. oğlak. Sonra gün. kova. Batıdan doğuya gün gider her gün. dördüncü hazirandır. teşrin-i evvel. Üç gün üç gece bir karara kalır. gün aydındır. ikinci nisandır. Oniki burca isimler bunlardır: Koç. Onda yıldız ve güneşten gayri yoktur. Böylece ay da bir burcu kat eder. sene binüçyüz altmışbeş idi. Oğlağa gelse. O felek. günden altı saat alır. Gün koça nakledende. başak. Ey can. Saat onbeş derecedir. Üç gün . gece gündüz eşitliğine gele. Hep doğuş ve batış o dönüştür. balık. dahi yay olur. Üç bahar olur. Her bölükte otuz pay bulunuyor. O zaman gün doğandan bitene dek. aslan. terazi. üçü dahi kıştır. dokuzu bulur. akrep. oniki saat ola. Gecenin saati dokuzu bulur. yılbaşı sayılır. ikizler. Burçlar ortasına gün gelmeden. oniki ay olur. Dört mevsim. Ta koç evvelini bu güneş bulur. O zaman gündüz. Gecenin saati o zaman onbeş olur. Hem yeni gün gün uzar. boğa. Günün saati o günde onbeş olur. Bütün sabit yıldızlar ondadır. yengeç. geceden altı saat alır. gece ile gündüz eşittir. Enlemi kırk olan yerde ola bu. O zaman gece. Birinci mart. noksansız oniki saat ola. yavaş yavaş uzar. Üçü güz olur. altıncı ağustostur.doksan oldu. Sekizinci felek ki. Eşitlik çizgisinde. oniki ay olmuştur. güneş seyrini devreder. Kış iki kanun ve bir de şubat oldu. yirmidört saat içre bir dönüşü rahat tamamlar. Yengeç evvelini güneş ki bulur. oniki bölünüyor. Burcun yarısı yarım saat döner. O zaman en soğuk günler başlangıcıdır. Oniki burcu. Eylül yedinci. Sekizinci felektedir resimler parçası. yay. Yer üstünde kıymetli taşlardır. Üçüncü mayıs. Göğün. Beşinci temmuz. otuz payı geçmiştir. Gündüzün saati. on gün önce rumî aylar biline.

Dördüncü menzilini ay seyr eylese. Güneş ile ay çakışmayı bulur. Terazinin başlangıcına gün gelse. birdir. Hem o gün ufukta batanda. Terazinin başlangıcını bulduğunda. O güneşten yana münevverdir. Bu dört nokta ortasını tahmin kıl. yirmisekiz ölçer. Batıdan doğuya ay da dolaşır. Dördüncü felekte güneş her nicedir? Ay da bu felekte öylecedir. Doğu ve atı. ay bir ayda hepsini kateder. Yere doğru çakışma. yıldız olur. Bu çakışma ve bu bedridir. Bu yılda bir yol daimi dönüştür. Gözle hem parlak güneşi. olgun olur. Günde oniki derece yer oluşur. güneş ve ay arasına yakın la yer.) Gökyüzünde ayın menzillerini bilmek istersen. Bu. Oniki burç. Yeri çünkü yerle güneşin arasıdır. güney ve kuzey noktalarını nişan kıl. ufuktan ekiz nokta belirle. Ay. azar azar görünür nursuz yer. ayda bir yol sürekli devirdir. O halde menziller yirmisekiz olur. hilal görünür. gece ve gündüz de beraber olur o gün. Gece karanlığını salt nur eder. güneş ufukta göründüğü gün. doğu noktası odur. geceye bak. tertiplenmiş say. Günde oniki cüzü o güneş geçer. Birinci felekte ay. güneşten ırak olup. nişan eyle. Ta güneş oğlağın evveline gelir. Ufku . yeriyle bil. batı noktası o yeri bil. Güneş ile ay hoş mukabil olur. O halde yine gün gün gece uzar. ikisine bir yerdir. Gün oniki burcu bir yıl keser. Sonra gün gün gece uzar. Güneş ile ayın nuru kaimdir. Gün gün ay. Parlak güneşi bulduğunda. Her nişanın bir ismi ve resmi var. ertesi gece ay önce olur. İki yandan iki nokta ortasını al. karasıdır. aynadır. Ey dost. Güneşin ziyasi süreklidir. karanlık ve yuvarlaktır. (Burada tali yıldızların adları sayılıyor. yere doğur yüzü berrak olur. Ertesi gece. Mim enleminde bu halde durmaktadır. Nurlu yandan bize hayal görünür.üç gece o kararda kalır. Çünkü güneşin aynasıdır bu ay. Her birine nişanı. Ay da güneşe yakın oldukça. Ta ki terazinin evveline gelir. Çünkü koç evveliyle bu. Ondördü görünür. o bizzat parlak ve yoğundur. bize doğru donuk yanı döner.

onlara yer. hem yirminci cüzü hilalinden. ikizlerde yere sekizdir. O güneydeki sabittir. İkizler burcunda gözle. Doğu noktasının kuzeyine bak. Doğu noktasının kuzeyine bak. Yengeçten beridir onsekiz. Üç küçük yıldız. olsa saat yedi o gece tam görünür sekiz seçkin konak. üçüncü menzilde ülker ortaya çıkar. yirmi sekiz. Boğa burcunun önünde karar kıldı. hüna altıncı nokta zuhur ede. İkisi arasını bir zira ay. Doğu . sekizinci cüzde. yengecin beşinci cüzünde parlak. Batın da ayın ikinci menzili. görünür tarafa dokuz kere bak. Çünkü o gece iki saat geçe. Beş saat bekle o gece ile uyanık. o durumda beşinci yıldızı doğar. Bir küçük yıldız. Boğanın yirmidördü bellidir. otuz derece bitiminden huşe şeklinde altı yıldızdır. her yirmibeşinci cüzünü al. yedi arşında ayı göresin. Yarım saat evvel gece geçe. O gece üç saat ve çeyrekte heman. beşinci menzil huka doğa. Kırkıncı enlemde menziller. koştur. sekiz saat o gece geçse. o kuzeyli bir yıldız. hücum etme. Doğu noktasının kuzeyine git. küçük yıldızlardan bulut parçasıdır. dördüncü menzile zebran doğa. Noktadan kırk derece ırak doğa. şının noktası şeklidir. o gece beş buçuk saat geçse.üçyüz altmış ayak farzet. adı üç gizli yıldız. biri kuzeydedir. üçgen var. noktadan onsekiz derece ırak. Odur. noktadan kırk derece tahmin et. İki parlak yıldızdan geri ola biraz. Doğu noktanın kuzeyi. bil. iki parlak yıldız yüksektir. İsmi Yemen şairleridir. Dal şeklinde beş yıldızdır. Doğu noktasının kuzeyinden. O halde doğu ve batıyı ondan say. kuzey ve batısı büyük iki yıldız. O gece dört buçuk saat. Şam şairlerinin sanıdır. menzillerin başlangıcı ortaya çıka. Hem aslan evvelindedir hasıl çünkü. Başı cebbar. biri güneyde. Noktadan on sekiz derece kuzey. Batısı. o ufuktan bu resme doğru doğa bata. ismi batındır. Dört yıldız karenin arasıdır. iki parlak yıldızdır hemen sonra. Doğu noktasının kuzeyinden. Doğu noktasının kuzeyine gel.

Dört menzil. Aynı çizgide olmayan üç yıldız. akrepin birinci cüzü yeridir. Oldu iva beş yıldız parlak. Çünkü doğar onunla gün bile. Batı noktasına iyi bak. İsmi başak fahzı ey can. kıl yirmibeşinci cüzde karar. İki yıldız karşılıklı ve berrak.noktasının kuzeyinde. her yirmisekiz derecede kal. dört menzil de ufukta gider. Menzilden onüçüne hemen doğuşundan o gece bulundu mekan. güneylidir parlak. Hem aslandan beri yirmisekiz olsa saat dokuz buçuk o seher. İki yıldız karşılıklı ve berrak. Batı noktasının güneyine var. ikinin arası bir mızrak. İşte zeyrek saat o gece. başak onbeşi ona mesken. hem otuzuncu cüzü bitiminden iki yıldız. güneş parlayarak batar. bir cüzde batar. sarfa o yıldızı. hem de nişan eyle. Noktadan şarka kuzeye farkı iva. Akrep burcunda yirmidört yer. ışıklısı akrebin cephesi oldu. O gece iki saat karanlık olur. noktadan otuz derece ırak yer var. İniş-çıkışlı bir çizgi üzere dört yıldız. Kalanını batı ile bil o zaman. Batı . Batıya bak o gece. biri aslandandır. akrep burcu önüdür ona mekan. bir ismi de terazi pelesi. ayın onuncu yüzü ortaya çıkar. Betar onda semak silahsız bil. onyedinci batar. bir ismi de akrep oldu. burçlar sırası üzere. aslanın onbeşinde parlaktır. Bir ismi semek ve bir ismi ramıhdır. Hem gufre onbeşte ancak iner. bekle saat ikibuçuk ola ta onsekiz. hem akrebin kalbi onda bata. güneyi büyük ve ışıklı hep oldu aslanın yıldızı büyük yıldız. o kadarını ayın onikinci menzili küçük yıldız kuşattı. ziredir onbirinci doğa meğer. üç saat o gece gire. Doğu noktasının kuzeyini al. Resmi yirmibeş terazidir ta ki. Koşa yıldız. doğu noktasının kuzeyine var. Çünkü o gece geçe. ikinin arası bir mızrak. Bir kavisli çizgi üzere üç yıldız. ondan ondokuzuncu cüzde batar. onbeşinden evvel ine. sekiz ve yarım saat o gece geçse. ta yirminci cüzüne gel. Batı noktasının güneyine bak. Ey dost. Üçtü mızrak ve kendi yaralayıcıdır. nişan başak sonudur ona mekan. Tac oldum. Batı noktasının kuzeyini al. Terazinin onbeşinde mekan tuttu.

Batı noktasının güneyini bul. O küçük yıldız kuzeye yakın. Kavisli bir çizgi üzere üç yıldız.noktasının güneyini bul. Oğlak evvelinde karar tuttular. O gece beş saat daha uyuma. bir küçük yıldız aralıkta garip. Yirmidir ay durağı bata. üçü üçgen olup. Yirmiüç inince yutucudur. önceki dahi gecikmiş hem doğalar güneş batmadan önce. Doğu . adı koyun. Batı noktasının güneyini nice noktadan say yirmiüç derece. Kavisli bir çizgi üzre üç yıldız. Onbuçuk saat o geceyle bak. yirmibeşinci cüzün bitiminden doğa önce bir kolu açıkça. ufukta ona yoldur. otuzüçüncü cüzüdür ona yol. ikisi berrak. Doğuya bak hem o akşam tevfik et yükselişiyle her birin incele ki. Zebayih onu kurban eder gibidir.. Dört yıldızı küçük. felek kuşağıdır ki sâde olur. Doğu noktasının kuzeyinden. Eğer o gece dokuz saat geçse. Batı noktasının güneyini al. Ey can. Bir küçük yıldız. oğlak burcunun ortasını etti mekan. Akşama birbuçuk saat varken. Altıncı yay burcu ona tâlibtir. yirmidördüncü yükseliş o demde gider. ikisi birlikde doğmuş ola.. Batı noktasının güneyini al. güneyi hemen ikisinin arası bir mızrak. herbir adı gerdanlıktır. Aslı bir yıldızdır. Sekizinci cüz. O gece oturup dört saat bekle. İki aydınlık yıldızdır ki yakın. ta yirmisekiz dereceye gel. üzülme. buldu ayın yirmisinde durak. yeri kovanın ondördüdür. bata yirmi iki. adı zebayih. Otuzüçüncü cüzünün batısını bul. Kova burcu üçüne mekan oldu. O gece yedibuçuk saattir. Şayet gece yedi saat gidici olsa. batı noktasının güneyine bak. dördüncü saad ve de redif ona isim. yıldız etrafına gerdanlık olur. ta ki yirmibirinci belde bite. noktadan kırkdokuz derece ırak koca yıldızdır. kova burcunda yer onsekiz. ehbib yirmibeşine seher batı noktasına yakın ve güney dört yıldız. Batı notasının güneyini bul. Kuzeyde iki yıldız büyüktür. balıktan panzede hem o şubeye durak. Akrebin kalbiyle birlik şöyle varıp. dördü büyüktür. Beşincisi balık burcunu kıldı mekan. Ondan onsekizinci cüzde kal.

Sonra her ne gece istense. batısından açıklanan el'an doğusundan bilinmeli o zaman. Çün yirmidokuzbuçuk gün olur. güneş ile ay çakışır. Doğudan çıkan yıldız. öbür ay otuz. İki yıldız ki uzaklığı bir mızrak. güneş her gün iki kursu kadar seyredip doğuya. Güneşe bir derece olduğun gece ki. kolaylı gelir. bundan tahmin et. Şu halde her onbeş gecede bir saat ileri. O sebebden bir ay yirmidokuz gün hesap olunur. sabit yıldızlar hızlanır ki. hem otuzbir derece tahmin et. Kolu balık sonunda hoş burak. Doğudan doğmuş ola o rahat. doğu ve batısı gemiler gibi dizili yıldızlarladır. güneşten bu resme ırak ola. batıya geç gider. ne burcun kaçındadır o gece. bu menzilin sayılışı tamam olur. Güneş ondan ne miktarı geçti bil. hesap kıl terazinin başlangıcından. Her ne geçse buna kıyas olunur. Hak'kı fikir kıl. bu hesap üzere hepsi bulunur. Doğuya bak. İlk menzil şeratin olur. Doğudan çıkan yıldız. kolaylı gelir. Kande batsa karşısında doğar. Nereden doğa. guruba bir saat kalmış iken. Koç burcunun yarısında çakışsa ay. ne yıldız. batısıyla bilinmek olur hep. karşısında batar. Hâlâ hem koç onbeşindedir. Ta ki gezegen ve sâbit ola ayân. ne burcu mekan kıldı? Yıldızlar hoş bilindi ey Hakkı.) Dördüncü Madde Burçlar feleğinin ve onda olan sabit yıldızların uzaklık ve cisimlerini . O yirmisekiz günüyle geçer güneş de geçer günde bir derece. Bu tertip ile raşaya deği. Oniki burcu. doğmuş yirmisekizinci serpinti. Şekilleri sanki yumurta biçimindedir. onda gecikmiş nur doğmuş ola.noktasının kuzeyine git. yatsı yerini bul. olur. Bir burcu iki saat geçe o dem hep menziller önce doğup batar. yirmisekiz ygün içre ay bu menzillerden hep geçe. İş ters olur. Menziller belirlemeyle bilindi. Kolu aslından önce ortaya çıka. Ne zaman güneş koçun evveline geçer. Doğu noktasının kuzeyinden. hem otuzuncu cüz bitiminden iki yıldız ki. batısıyla bilinmek olur hep. felekleri seyret.

dördüncü değer. Büyük feleğin yüzeyinin uzunluğunun mesafesini ki. Sabit yıldızları altı ayrı kısım bulup. Bunları geometrik delillerle ispat edip. Birinci değerin tabakalarını. Bütün sabit ve gezegenleri. Her bir fersahı üç mil ve her bir milli üçbin zera ve her bir zeraı. burçlar feleğinin yüzey yumruluğunun uzaklığıdır. âlemin merkezinden takriben otuzüçbin kere bin ve beşyüzyirmibeşbin sekizyüz seksenbir fersah bulmuşlardır. Ey aziz. Birinci değerin cisimlerini takriben altıbuçuk yer cismi kadar ölçüp ve farzedip. üçüncü değer. geometriciler ve matematikçiler. ikinci değerin cisimlerini beşbuçuk yer cismi miktarı. rasatçılar. ikinci değer. üçüncü değerin cisimlerini dörtbuçuk yer cismi miktarı. yıldızların cisimlerinin miktarını yerküreye oranla açıklamışlardır. Her bir parmağı. kendi yerlerinde belirli bir hareket ile merkezleri çevresinde hareket eder ve döner görüp: "Feleklerde duran hiçbir şey yoktur. altıncı değerin cisimlerini birbuçuk yeryuvarlağı miktarı bulmuşlardır. otuziki parmak genişliği kadar farz ve takdir kılmışlardır. birinci değer. atın altı kılı miktarı itibar edip. beşinci değer ve altıncı değer diye isimlendirmişlerdir. . yıldızların ve feleklerin cisim ve uzaklıklarını kesin kanunlar ile hesaplarında görüş birliğine varmışlardır." mazmununca işin sırrına ermişlerdir. Burçlar feleğinin dip yüzeyinin bu merkezden uzaklığını takriben otuzüç kere bin ve beşyüzonbin dörtyüzelli fersah ve burçlar feleğinin kalınlığını takriben onbeşbin dörtyüzotuzbir fersah bulmuşlardır. cisimler âleminin uzaklığının hesabını bilmişlerdir.bildirir. burçlar feleğinin kalınlığına mutabık ve eşit onbeşbin dörtyüz otuzbir fersah bulup. malûm olsun ki. hesabını almışlardır. altı arpa eni kadar ve her bir arpayı. dördüncü değerin cisimlerini üçbuçuk yerküre gibi ve beşinci değerin cisimlerini üç buçuk yerküre kadar.

merih. buna: Taşıyıcı felek demişlerdir. hızlı hindi demişlerdir. Müşteri yıldızı. geyvan lakabıyla lakaplanıp. Astronomlar. Işıklı güneşe büyük ışıklı. cellat görünüşlüdür. yüksek felekler ismiyle şöhret bulmuş olan üç feleğin e büyüğü ve en yükseğidir. dönüş merkezi dayanıklı olduğundan. mümessili altında iki paralel yüzeyde bulunup. Zühal yıldızı. güzel yüzlü güneş feleğinin altında karar kılmalarıyla iki aşağılıklar olarak isimlendirilip. güzel görünümlü aya küçük ışıklı denilip. merkez dışı felektir ki. eksende.Yaratıcı. astronomlar on: Büyük uğursuz. ona küçük uğursuz demişlerdir. Bu feleğin hâkimi sadece zühaldir. üç yüksek ve iki alçak denilip. kutupta. Birinci Madde Zühal yıldızının mümessil feleğini bildirir. zühal yıldızı için üç adet felek ispat edip. Fakat küçük saadet olan güzel yüzlü zühredir. Büyüklüğünün celaletine ve kudretinin illetine aklın idraki erişemez. en büyük saadet. merkezde. . 11-BÖLÜM: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yedinci göğün yapısını ve onda olan zühal (satürn) feleğini altı madde ile bildirir. hepsi de yedi gezegen nâmıyla meşhur olmuştur. Üçüncü feleğe: Döndürücü felek derler ki. malûm olsun ki. Bu felekte zühalden gayri yıldız yoktur. İkincisi. ay feleğinden itibaren sayılınca yedinci felektir. astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenin biri zühal feleğidir ki. Ey aziz. Güneş feleğinin üzerinde bulunup. cümlesine başka bir nâm ile beş şaşırmış derler. kuşakta ve harekette burçlar feleğine benzediği için buna: Mümessil felek demişlerdir. Zühal ve karışık sofra görünümlü Utarit. birinci felek ki küllî felektir. hakîm ve kudretli olan Allah münezzehtir.

Açıklaması gelecektir. zühali.zühal yıldızı onun tarafında çakılmış olup. küllî felektir. dış iki paralel yüzeyle kuşatılmış küre bir cisimdir. batıdan doğuya âheste gider. Ey aziz. döndürücü felek kendi merkezi üzere hareketiyle döndükçe. Mümessil felek. O nokta âlemin merkezine nispetle en uzak noktadır. yedi gezegen yıldıza ârız olan çeşitli işlerin tanzim ve tesviyesi. o nokta evc (doruk) ismiyle isimlendirilmiştir. Bu feleğin üstünde ve altında bulunan diğer küllî felekler gibi büyük feleğin hareketine uyup. malûm olsun ki. sekizinci feleğin hareketi kadar. Bu takdir olunan ikinci felek yere şâmil ve merkezi. Yüksek yüzeyi üstünde olan sabit yıldızlar feleği. İkinci Madde Zühal yıldızının. âlemin merkezinden kendi çapının parçalarıyle altıbuçuk derece uzaklık ile en üst tarafında. İki paralel yüzeyle çevrili yuvarlak bir cisimdir. Bu kürenin yumru yüzeyi ilk feleğin yumru yüzeyiyle bir noktada temas etmişlerdir ki. cüzi ve ikinci feleklerin çeşitli dönüş ve tavırlarının isbatı gerekir. onun çukur yüzeyine ve alt yüzü. astronomlara göre. kendi hareketiyle âlemin merkezi çevresinde. yerin merkezinden oldukça uzak ve yüksek . hareket ettirip. Anlatılan bu feleğin altında ola felek küreleri dahi aynı şekilde doğuya yönelik hareketle muttasıf olup ve bizzat da batıya yönelik hareketle muttasıf olmuşlardır. Zühal yıldızının durumunun nizamı için mümessil feleğin cisminin içinde yani iki paralel yüzeyle kuşatılmış olan gövdesi içinde Hamil (taşıyıcı) nâmıyle ikinci bir felek takdir etmişlerdir. İkinci olarak. döndürdüğü için buna: Döndürücü felek demişlerdir. Zühal yıldızı o noktaya geldikte. merkezinin dışındaki feleğinin yapısını bildirir. ilk hareket ile âlemin merkezi çevresinde doğuda batıya hareket eder. küllî feleklerin içlerinde. altında ola müşteri feleğinin yumru yüzeyine teğettir.

biri ikinci feleği içine alır. zühal feleğinin taşıyıcı feleği. yerden çok uzak ve dairesi geniş olmakla. Taşıyıcı felek. kendine mahsus eksen ve kutuplar üzerinde deveran edip. dönüşünü tamam etmek kesin bir iş olmakla. Her feleğin özel bir hareketle dahi hareketi kararlaştırılmış olup. zühal yıldızının hareketi. bu ikinci feleğin iç yüzeyi. oniki burcun her birinde ikibuçuk sene ikamet edip. astronomlar yine yıldızlarının durumlarının tanzimi için bu kadar miktarla yetinmeyip. altında bulunan diğer gezegenlerden ağır görünür. yıldızları kendisiyle beraber hareket ettirir. Bu nokta. biri ikinci felekten boşalır. bunlara: Döndürücü felekler . ancak güneşte merkez dışı olan bir başka ikinci felekten söz etmişlerdir. malûm olsun ki. Allah her şeyden münezzehtir. mümessil feleğin tamamlamakta katkıları olduğundan birine dolanın tamamlayıcısı ve birini boşalanın tamamlayıcısı adını vermişlerdir. yerin merkezine oldukça yaklaşmış ve alçalmış olur. burçlar feleğinin altında. Öteki kürenin kalın ve ince tarafı bunun tersinedir. Bunun gibi. O halde zühal yıldızı onunla gidip. Ey aziz. Bu iki kürenin. Zühal yıldızı bu taşıyıcı feleğin hareketiyle bu noktaya geldikte. mümessil feleğin altında kendi hareketiyle batıdan doğuya hareket edip. Lakin diğer gezegenlerde yere şâmil olmayan küçük gezegenler tespit edip. âlemin merkezine nispetle en yakın noktadır. yirmidokuz sene beş ay altı günde bir devresini tamamiyle tamamlar. Taşıyıcı feleği kuşatan kürenin ince tarafı. kalın tarafı eteğe doğrudur. O noktaya haziz (etek) adı verirler.olmuştur. Üçüncü Madde Zühal yıldızının döndürücü feleğini bildirir. Şu halde bu hareket ettirme takdirince o ilk felekten bu taşıyıcı nâmıyle meşhur olan ikinci felek ayrılıp. birinci feleğin iç yüzeyine doğu noktasında teğettir. ilk felekten zorunlu olarak değişik kalıklıkta iki küre geriye kalır ki. doruk noktaya. bu surette boşaldıkta.

senede bir kere devresini tamam eder. Şimdi zühalin döndürücü feleği. yıldızlarını ve sıfatlarını.adını vermişlerdir. döndürücü feleğin içindedir ki. döndürücününkine tamamen temas etmiştir ve taşıyıcının bir tarafında döndürücü feleğin hareketi gibi belirli bir sıra üzere zühal yıldızının dahi kendi merkezi etrafında dönücü olduğunu rasatçıların çoğu görmüşlerdir. Buna: Yıldızın değişik hareketi derler. döndürücü feleğin kuşağı üzerinde onun yüzeyine ortak bir noktada teğet olmuştur. bu zühal feleğine benzerliklerinden. güneşin ortasına mutabık hareket ettirir ki. Zühal. bu yıldızı. değişik ve yıldızlarının nitelikleri farklı. Taşıyıcı feleğin içinde. zühalin mümessil feleğinde yere şâmil olmayan bir küçük felektir ki. içi dolu ve ışıklıdır. Çünkü zühal feleğinin durumu özetle yazılıp ve parçalarının tertibi takrir ve yapısı ve şekli bu kadarca beyan ve tasvir olunmuştur. zühal yıldızını da döndürür. taşıyıcının iki yüzeyine teğettir. Zühal. tamamiyle bilinmiştir. Lakin bunlardaki üç feleğin hareketleri. . Bu döndürücü felek. Yani zühalin cismi. çapı. bir tarafında iki kutbu arasında çakılmış olan. her birinin hareketlerinin miktarlarını. bir yüzey ile çevrili bir kürevî cisimdir. taşıyıcı ve merkez dışı olan ikinci feleğin kuşağında yerleşmiştir ki. İmdi bu kıyas ile bunun boşluğunda olan müşteri feleğinin ve onun içinde olan merih feleğinin ve güneş feleğinin içinde bulunan zühre feleğinin şekil e durumlarını her yönleriyle. Döndürücü felek tek bir yüzeyle kuşatılmış bir küredir. uzaklık ve cisimleri farklı olmakla. yıldızın yüzeyi. kendi merkezi çevresinde batıya doğru hareketiyle bir gün bir gecede kendi kuşağının üçyüzaltmış derecesinden bir dereceye yakın hareketiyle. uzaklıklarını ve kürevî cisimlerini birer bölüm ile tafsil ve kendilerine özgü özelliklerini beyan etmek lazımdır. yıldızın kendisi. kendi mekânında belirli bir hareketle batıdan doğuya yani burçlar sırası üzere dönüp.

Yıldızın geriye dönüşünden önceki durağına ilk makam. yıldız durur görünür. Bu duruştan sonra yükselme halinde kendi hareketi yine görünmez olur. Bu yavaş hareketten sonra yine düz hareket eder görünür. döndürücüye bir miktar meylettikte. sonrakine ikinci makam derler. Güneşe kıyasla beş şaşırmışa bağlantı ve yaklaşma ârız olmuştur. Yıldız yine yavaş hareket eder görünür. kendi merkezinin sıraya aykırı hareketi. iki hareket yine eşit geldikte.Dördüncü Madde Zühal yıldızının düz gitme. durma. Bu durumların açıklanması budur ki: Döndürücünün doruğunda oldukta. Yıldız. kâh yavaş giderler. beş şaşırmış denilmesinin sebebi. döndürücünün merkezi. döndürücünün eteğine yakı oldukta. düz hareket eder. güneş ile olan bağlantı ve güneşe yaklaşmasını bildirir. . bunlar kâh düz. kendi küreleri kuşağına oranla ebediyyen basit ve benzerlidir. kendi merkezi inişte olduğu için hareketi görünmez olup. kendi dönüşüne düz hareket devresini ihtilâfsız tamam eder. Yine bazen durup yavaş yavaş hareket ederler. düz hareketi sekiz ay ve yirmi gündür. hızlı hareket eder görünür. döndürücünün merkezininkinden fazla olduğu için yıldız. Ey aziz. Zühal yıldızının geriye dönüşü dört ay. Zira ki. Halbuki yıldız. döndürücünün merkezi hareketine. astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden güneşle aydan gayrisine. burçlar sırası üzere muvafakat edip. yıldız duraklar görünür. yavaşlama ve süratini. kâh durur. kâh geri dönerler. Eteğe inmesi halinde. Yıldız. kendi merkezi. geri dönmesini ve şaşkınlığını. Yıldızın dönüşü tamam olup. Yıldız. ikinci kez durur görünür. eteğe indikte. bazen da düz ve süratli giderler. yıldız. taşıyıcının hareketiyle uygunluk üzere olmayıp iki hareket birbirine karşı ve muarız olduğu için. geriye döner görünür. kendi merkezinin hareketi. malûm olsun ki. feleklerin ve yıldızların hareketleri. yani üç yüksek ile bir alçağa.

bu yüzden görünmeyip yakın olması itibariyle bu duruma iki gezegenin çakışması ve güneşe yaklaşması denilmiştir. O halde zühal yıldızının güneş ile uzaklık ve yakınlığı. tepe ve kuyruk düğümlerini bildirir. güneşin mekânına gelip. Zühal yıldızının her iki yaklaşması arasında olan müddeti. Ey aziz. astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden her yıldızın bir doruğu vardır ki. güneş ile karşılıklı olması. Tâ güneş. ona ulaştıkta. Her biri kendi bölümünde anlatılacaktır. malûm olsun ki. Zühal yıldızı. Zirvenin karşıtı olan yere: Ete derler . hep orta bir yakınlıkla güneşe yakın olur. burçlar kuşağından güneye ve kuzeye ikişer buçuk derece eğilimi mevcut iken döndürücü feleğin dahi zirvesi ile eteği. şaşırmış gibi görünüp. döndürücünün merkezine karşı oluncaya değin. Müşteri ve merih yıldızlarının dahi güneşle bağlantıları bunun gibi bulunur.Zühalin. döndürücüsünün ortasının doruk noktasında bulunduğu halde. Zira ki güneşin merkezi. eğilimli feleğinden kâh güneye kâh kuzeye dört buçuk derece kadar eğilimli olduğundan. Zira ki her üçyüz yetmişsekiz günde bir kere. kendi feleğinden ve yerden oldukça yüksek ve uzak olmuş olur. yıldız dahi döndürücünün eteğine iner. o. güneşin merkezinin burçlar feleğinden olan orta yerinden döndürücünün merkezinin orta yerinin uzaklığı gibidir. döndürücünün eteğinde bulunduğu halde olur. bundan dolayı şaşırmış olarak isimlendirilmiştir. bir sene onüç gündür. bu yıldızın seyrinde enlem değişikliği bulunup. Zühal yıldızının taşıyıcı feleğinin. döndürücüsünün orta yerinden kendi merkezine uzaklığı. Beşinci Madde Zühal yıldızının doruk ve etek noktalarını. burçlar feleğinde. döndürücünün orta zirvesinden yıldızın merkezi dahi güneşin uzaklığı kadar uzak olur. döndürücüsünün zirvesinde bulunduğu halde uygun olur. döndürücünün merkezinden uzak oldukça.

Çünkü ayın zirvesinden başka zirveler ve öteki noktalar. tepeler mukabili de kuyruklardır. yıldızın güneyde ve kuzeyde bulunan uzaklığıdır. ondan yıldız geçtikte. zirveler mukabili etekler olduğu gibi. O noktanın karşısında olan noktaya kuyruk derler ve bu o noktadır ki. eteğe geldikte zayıf olur. Şu halde. Bu durumda o iki noktanın birine tepe. Zira ki burçlar feleğinden zirve yerleri bilinse.ki. Tepe o noktadır ki. aksiyle dahi bulunur. kuyrukların yerleri dahi bilinir. yay burunun dokuzbuçuk derecesinde olup. güneşin yolundan. İki yerde. yıldız yondan ayrıldıkta onun enlemi kuzey olur. zirvesinde yoldukça kuvvet bulup. astronomların çoğu. Zira ki. Şimdi rumî tarihin binbeşyüz onyedi senesinde zühalin zirvesi. asla değişmez. Burada enlemden murat. sabit feleklerin yavaş hareketine uygun hareket edicidirler. Hicrî sene de. onda gezegenlerin felekleriyle burçlar feleği kesişmiştir. eteğe inici olup ikinci yarısında zirveye yükselici olur. aksiyle de belirlenir. onların karşıtı etek yerleri itibar olunur. Lakin halen rumî tarih. Bu o yerdir ki. Tepesi yengeç burcunun dokuzbuçuk derecesinde olup. Feleğin ilk yarısında oldukça. o . birine kuyruk derler. iki kesişme noktası oluşmuştur ve birbirine karşılıklı gelmiştir. Zirvelerle etekler arası uzaklığı belirlidir. tepe ve kuyruk noktaları ortasında yani eğilimli feleğin burçlar kuşağından kuzey tarafına fazla meylinden elli derece geridedir. onun enlemi güneyde olur. yıldız ona geldikte. kuyruğu dahi yengeçin karşısında olan oğlak burcunun bunun gibi ondokuzbuçuk derecesinde belirlenmiştir. yere yakın olmakla kendi feleğinden oldukça aşağıya inmiş olur. Zühalin doruğu. şu anda ikibin altmış dokuz seneye başlamıştır. Tepelerin yerleri bilindikçe. sözbirliğiyle zirvelerin ve eteklerin her yetmiş güneş yılında bir derece hareketleri hesabiyle. O halde yıldız. binyüzyetmiştir. eğer dahi yay burcunun karşısında olan ikizler burcunun aynı şekilde dokuzbuçuk derecesinde belirlenmiştir.

Nitekim çiçek zühreye bakmak. kalın kafa ve zararlı sıfatları nispet kılınmıştır. rahimlere düşen döllere şans olsa.tarihten bu tarihe gelinceye değin her biri yaklaşık olarak sekiz derece hareket etmiştir. Buna bakmak. oğlak burcunun aynı derecesine yetmiştir. Rasatçılar. cisminin ölçüsünü bildirir. cimri. sevinç ve safra verici bulunmuştur. yalancı. geometriciler ve matematikçilerin ittifakıyle zühal feleğinin yumru yüzeyinin âlemin merkezinden uzaklığı takriben otuzüçbin kere bin ve beşyüz onbin dörtyüzelli fersah ölçülmüştür. cahil. yay burcunun onyedi buçuk derecesine ve eteği. ikizlerin aynı derecesine gitmiştir. Tepe noktası. Bizim bu felekler ve yıldızların durumlarını özetle aradığımız. yengeç burcunun yirmiyedibuçuk derecesine ve kuyruk noktası. bunun tabiatı ve vasıfları. lanetli. tenbel. keder ve üzüntü vericidir. Gündüzsel erkek bulunup. çarşamba gecesiyle cumartesi gündüzüne hâkim bulunmuştur. onbin kere bin ve beşyüzonyedibin dokuzyüz altmışüç fersah takdir ve tahmin kılınmıştır. Şimdi buna kıyasla her tarihte tepe ve etek noktaları bilinir. Bu yıldız. ibretlerle dolu kâinatta. astronomlar demişlerdir ki: Bu zühal yıldızının tabiati son derece soğuk ve kurudur. Bu yıldız. o döllere Allah'ın izniyle sirayet edip olan çocukta. Halen zühalin zirvesi. ahmak. Bu ölçülen feleğin kalınlığı. gamlı. bu vasıfların ortaya çıkması tecrübe olunmuştur. uzaklık mesafesini. Altıncı Madde Zühal yıldızının tabiat ve vasıflarını. O gece ve gündüzün ilk saatleri buna nispet kılınmıştır. kıskanç. malûm olsun ki. ilahî cilveleri görüp. Zühal yıldızının cisminin yerküre kadar bulunduğu geometrik deliller ve matematik hesaplarla ispat olunmuştur. en büyük uğursuz bilinmiştir. Bu yıldıza. Ey aziz. hayran olmak ve yaratıcısını .

İkinci felek. Bunlar kesin bilgilerdir. ay feleğine nispetle altıncı felektir. bu yıldız dahi onunla dönücüdür. Astronomlar. hakiki cisimlerdir ki ölçü ve tartı hesabiyle ilk iş olarak cisimlerin ölçüleridir. 12-BÖLÜM: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Altıncı göğün yapısını ve orada hâkim olan müşteri (Jüpiter) yıldızının vasıflarını beş madde ile beyan eder. müştere yıldızının yapısı için dahi üç adet felek ispat edip. Birinci Madde Müşteri yıldızının mümessil feleğini bildirir. güneşe yaklaşması. o kendi merkezi üzerinde hareket ettikçe. O. Her şeyden geçip ona yönelmektir. döndürücü merkezin taşıyıcısıdır. müşteri yıldızı onun bir tarafında çakılmış olup. Güneş feleğinin üzerinde bulunup. yüksek felekler nâmıyle şöhret bulan üç feleğin ortancası olup. mümessil feleğin altında ve iki paralel yüzeyde bulunup. kuşakta. merkez dışındadır ki. birinci felek. küllî felektir. Üçüncü felek.bilmektir. malûm olsun ki. Ey aziz. Tabiatının adaletli oluşundan ona: En saadetli adı verilmiştir. astronamlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden müşteri feleğidir ki. Müşteri yıldızının mümessil feleği ki. müşteri yıldızı. kendi üzerinde olan . Astronomik ölçülere feleklerin çakışması. iki paralel yüzeyle çevrili kürevî bir cisimdir. saadet verici olarak tanınmıştır. Yüksek yüzeyi. merkezde. kaybolması ve vakitlerin tayini için yıldızın yakınlık ve uzaklığı sebebiyle ve gözetleme hesabıyle tahmin olunan itibarî cisimler değildir. düzenlemişlerdir ki. kutuplarda ve harekette burçlar feleğine benzer ve mümessildir. Biz bu kitapta yazdığımız yıldızların cisimlerinden murat. döndürücü felektir ki.

O halde doruk ve etek. Bu noktaya etek adı verirler. ilk hareket ile âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya zorunlu hareket eder. altında olan merih feleğinin yumru yüzeyine temas etmiştir. Zira ki. birinci felekten zorunlu olarak iki değişik kalınlıkta küre kalır ki. âlemin merkezinden kendi çapıyla beşbuçuk derece uzaklıkla doruk noktasına dışarda eğilimli iki paralel yüzeyle kuşatılmış küre bir cisimdir. malûm olsun ki. âlemin merkezin nispetle en yakın nokta odur. yerin merkezinden oldukça uzak ve yüksek olur. Bu mümessil felek. kendine özgü hareketiyle âlemin merkezi çevresinde sekizinci feleğin hareketi kadar batıdan doğuya âheste gider. kendi üzerinde ve altında bulunan öteki felekler gibi. bu taşıyıcı feleğin hareketiyle o noktaya indikte. Bu kürenin çukurumsu yüzeyi. alt yüzeyi. ona teğettir. biri ikinci feleği içine almıştır. ilk felekten ikinci felek ayrılıp. o noktaya: Doruk derler. Bunun gibi bu ikinci feleğin yumru yüzeyi. anlatılan şekile sokuldukta.zühal feleğinin çukurumsu yüzeyine. önce büyük feleğin hareketine uyucu olup. İkinci Madde Müşteri yıldızının merkez dışı feleğini şekil ve hareketiyle bildirir. ilk feleğin yumru yüzeyine bir noktada müşterektir ki. dolu kürenin . müşteri yıldızı o noktaya geldikte. birinci feleğin çukurumsu yüzeyine bir noktada temas etmiştir ki. astronomlar demişlerdir ki: Müşteri yıldızının nizam ve hali için mümessil feleğinin içinde taşıyıcı nâmıyle tayin olunan ikinci felektir ki. yere şamil ve merkezi. İkinci olarak. âlemin merkezine kıyasla en uzak nokta olmakla. O nokta. Şimdi bu belirleme üzere. Zühal yıldızı. tepe ve kuyruk bununla yetmiş yılda bir derece gider. Sekizinci feleğin hareket ettirmesiyle hareket eder. biri ikinci felekle birlikte boşaltılmıştır. Ey aziz. Boş kürenin ince ve kalın tarafı. İçine alanın ince tarafı doruğa. yerin merkezine oldukça yakınlaşmış olur. kalın tarafı eteğe doğrudur.

çapı. zühalin mümessil feleğinin altında. taşıyıcı feleğin her iki yüzeyine teğettir. dönüşünü tamamlamak kaçınılmaz olmakla. malûm olsun ki. müşterinin mümessil feleğinde yere şâmil olmayan bir küçük felektir ki. yıldızı da hareket ettirir. yapısı ve hareketiyle bildirir. Şu halde bu yıldız. eğilimli feleğin cismine düzenli hareketle batıdan doğuya dönüp. kendi mümessil feleği içinde. kendi belirli hareketiyle batıdan doğuya hareket edip. bu yıldızın kendisini taşıyan ve merkez dışı olan ikinci feleğe eğimli kuşağına dahil ve ona gömülmüştür ki. Adı geçen yıldız. Yani orta bir hareketle güneşinki kadar hareket . ona: Döndürücü felek demişlerdir. eğik felek müşteri. bir talimli feleğin cisminde düzenli hareketle batıdan doğuya dönü. Kendi mekanında. oniki senede bir dönüşünü tamamlar. bu müşteri yıldızının dahi durumlarının tanzimini.p. kendine mahsus dönme ve kutuplar üzerinde deveran edip.tersinedir. yere şâmil olmayan bir başka küçük felek de ispat edip. belirlenmiş ölçülerle tayin konusunda yetinmeyip. Döndürücü felek. Döndürücü felek. feleğin tamamlanmasında katkıları tamam olmakla birine dolunun tamamlayıcısı ve birine boşun tamamlayıcısı derler. Her feleğin bir özel hareketi belirlenmiş olup. Ey aziz. Üçüncü Madde Müşteri yıldızının döndürücü feleğini. müşteri yıldızını. onunla her burçta bir sene durarak. bir tarafında çakılmış olan müşteriyi kendisiyle beraber döndürür. bir tek yüzeyle kuşatılmış dolu bir küredir. yıldızın hareketi. kendi altında olan feleklere nispetle yerden uzak ve dairesi geniş olduğundan. müşterinin altında bulunan diğer gezegenlerin hareketlerinden daha ağır görünür. Bu feleğin kendi merkezi çevresinde olan batıya yönelik hareketiyle bu felek. astronomlar. bir gün bir gecede kendi kuşağının üçyüzaltmış derecesinden takriben bir derece kadar mesafe alıp gider. Bu iki kürenin.

Bu müşteri yıldızı dahi bir yüzeyle kuşatılmış kürevî bir isim. kendi merkezinin burçlar sırasına ters hareketi. . yüzeyine teğet olmuştur. rasatçıların çoğu gözetleyip: "Feleklerde duran bir şey yoktur. döndürücünün alt tarafına bir miktar eğimli olup. malûm olsun ki. döndürücü feleğin kendine has hareketi gibi bu yıldızın dahi döndürücüsü tarafında. içi dolu ve ışıklıdır. senede bir dönüşümü tamam eder. yavaşlama ve duraklamasını. döndürücünün en altına yakın oldukta. astronomlar demişlerdir ki: Müşteri yıldızı aynı zamanda kâh sürat ve kâh istikamet ve kâh yavaşlama ve kâh duraklama ve kâh geri dönme ve kâh bu durumların tekrarı halindeki şaşırmışlığının açıklanması budur ki: Bu yıldız. kendi merkezinin hareketi. muarız olduğu için yıldız durur görünür. döndürücü feleğin merkezinin hareketine burçlar sırası üzere uymasıyla. iki hareket birbirine mukabil gelip.ettirir ki. Ey aziz. tamamiyle döndürücünün cisminde bulunup. Ne zaman yıldız. geriye dönüş ve şaşırmışlığını. Yıldız. Yani yıldız. kendi merkezinin hareketi. inişte olduğundan hareketi görünmez olur. kendi merkezi üzerinde dönücü hareketini. yıldızın kendi merkezi. düz hareket eder ve yıldız döndürücünün eteğine inmesi durumunda yavaş hareket eder görünür. Dördüncü Madde Müşteri yıldızının sürat ve istikametini. Yıldız. güneş ile olan bağlantı ve yakınlığını bildirir. ortak bir noktada dördüncüsüyle temas etmiştir. Döndürücü feleğin bir yanında gömülü bulunan kuşağı yanında. Zira ki. yüzeyi. döndürücüsünün merkezinin taşıyıcısı hareketiyle sıraya uygun olan hareketine eşit olup. Taşıyıcının bir tarafında." demişlerdir. döndürücünün en yükseğinde bulundukta. yıldız hızlı hareket eder görünür. döndürücünün aşağısında bulundukta. Bu harekete: Yıldızın farklı hareketi ve yıldızın kendine özgü hareketi derler.

kendi döndürücüsünde dönüşünü ihtilâfsız tamam eder.döndürücüsünün merkezinin hareketinden fazla olup. döndürücünün merkezinden uzaklaştıkça. bu yıldızın. Halbuki yıldız. Bu duruştan sonra yine yavaş hareket ediyor görünür. döndürücünün merkezine karşı oldukta. Bu durumda. ikinci olarak durur görünür. bu yıldızın güneşle yakınlığı. Bu yıldızın eğilimli feleği. döndürücüsünün doruğunda bulunduğunda sürekli güneşle aynı hizada olur. yıldız geri döner görünür. . sürekli döndürücüsünün zirvesinde bulunduğu halde vâki olur. zühal gibi daima döndürücüsünün ortasından kendi cisminin merkezi uzaklığı. döndürücünün orta doruğundan yıldızın merkezi dahi güneşin uzaklığı kadar uzak olur. yıldızın dönüşü tamam olup. güney ve kuzeye burçlar kuşağından birer buçuk derece eğimi var ise. Yıldızın geriye dönüşünden önceki durağına: Makam. yürüyüşünde şaşırmış gibi görünüp. bu durumda. güneşe nispetle ârız olan bağlantı ve yaklaşma beyanı budur ki. yıldız dahi döndürücünün eteğine inmiş olur. müşteri yıldızı. güneşin merkezinin burçlar feleğinde olan ortasından döndürücünün merkezinin ortası gibidir. bir sene otuzüç gündür. şaşırmış olarak isimlendirilmiştir. ikibuçuk derece enlem farkı bulunmakla. Bu yıldızın güneşe iki yaklaşışı arasında olan süre. kâh kuzey tarafına eğilimli olup. Bundan sonra yavaş hareketi yine düzelir ve süratli görünür. yıldızın kendi merkezine uygun olmakla. hareketi görünmez olup. döndürücüsünün eteğindeyken olur. ancak döndürücünün merkezinin hareketi görünür. Güneşle karşı karşıya gelmesi. yıldızların ve feleklerin hareketleri kendi küreleri kuşağına kıyasla benzer ve düzgündür. sonrakine: İkinci makam derler. Zira ki. düzgün hareketi sekiz ay dokuz gündür. Müşteri yıldızının geriye dönüşü dört ay. döndürücü feleğinin dahi doruğu ve eteği dahi eğilimli felekten kâh güney tarafına. Zira ki. iki hareket yine eşitlendikte. Güneş. Zira ki güneşin merkezi. Bu müşteri yıldızına.

Kuyruk düğümü. yengeç burcunun dokuçbuçuk derecesine gelmişti. oğlak burcunun dokuçbuçuk derecesinde kalmıştı. ikibin altmışdokuz seneye erip. Zühal ile müşteriden başka şaşırmış yıldızların dorukları. Bu yıldız. talileri müşteri hüküm olunur. Tepe düğüm noktası. astronomlar demişlerdir ki: Müşteri yıldızının doruğu. tepe düğümünden yetmiş derece geridedir. O halde asîz tarihinden bu tarihe gelinceye dek. yukarıda açıklandığı üzere. "Annesinin karnında kutlu olan kutludur. cömertlik. Şimdi müşterinin doruğu. onlara sirayetle yaratılıp ve huy olup. hicrî tarih de binyüzyetmiş seneye yetmiştir. Ey aziz. . Halen rumî tarih. gündüz erkeği olmakla. burçlar feleğinden kuzeye fazla eğiminden yirmi derece öndedir. ilim. sâbit feleklere uygun hareket ederler. Müşterinin doruğunun burçlar feleğindeki mekanı rumî tarihin asiz senesinde başak burcunun ondokuz buçuk derecesinde belirlenmişti. tabiat ve vasıflarını. iffet. her tarihte bütün noktaların yerlerini belirler. Çünkü doruklar ve etekler. demişlerdir ki: Müşterinin tabiatı itidal üzere sıcak ve rutubetli olup. uzaklığını mesafesini ve cismin ölçüsünü bildirir. Bu minval üzere hesap etmek. büyük uğurlu nâmıyle isimlendirilmiştir. tevazu." hadisi gereğince. Müşteri yıldızının tabiatında ve övgüye değer vasıflarında. rahimlere düşen döllere tali olsa. hilim. her yetmiş seneyi bir dereceye dağıtmakla bütün noktalar takriben sekiz derece gitmiştir. tepe ve kuyruk düğümlerini. Eteği dahi balık burcunun ondokuzbuçuk derecesine ulaşmıştı. haya. akıl. tepe düğümlerinden doksan derece kuzeyde bulunurlar. talakât ve fasihlik bulunmuştur. müneccimler sözbirliği edip. malum olsun ki. Hak'kın emriyle bunun selîm tabiatı ve övülmüş vasıfları. bu yıldızın vasıfları: Din gayreti. tepe ve kuyruk noktaları arasından yani eğilimli feleğinin.Beşinci Madde Müşteri yıldızının doruk ve eteğini.

âlemin merkezinden uzaklık mesafesi takriben yirmiiki bin kere bin ve dokuzyüz doksan ikibin dörtyüzseksenyedi fersah ölçülmüştür. merih yıldızının yapısı için dahi üç adet felek ispat edip. bu yıldıza nispet kılınmıştır. Çukur yüzeyinin ise. Müşteri yıldızının ve mümessil feleğinin uzaklık mesafelerinde ve kalınlıklarında ve cisimlerinde rasatçılar. O gecenin günbatımından sonra ve bu gündüzün gün doğumundan sonra birer zaman saatleri. pazartesi gecesine ve perşembe gününe hakimdir. her biri sait (kutlu) bulunur. malum olsun ki. takriben yer cisminin yarısı kadar bulunup. Ey aziz.onlar o saadetle dünyaya gelip. Güeş feleğinin üstünde bulunup. ay feleğine nispetle beşinci felektir. Astronomlar. Müşteri yıldızının cismi. hepsi delillerle ispat olunmuştur. Birinci Madde Merih yıldızının mümessil feleğini bildirir. astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden sayılan merih feleğidir ki. nizamını vermişlerdir ki: Birinci . geometriciler ve matematikçiler ittifak edip.) 13-BÖLÜM: BEŞİNCİ BÖLÜM Beşinci göğün yapısını ve burada hâkim ola merih yıldızının vasıflarını beş madde ile açıklar. yüksek felekler nâmıyle meşhur olan üç feleğin en aşağıda olanı ve yere en yakını olup. Bu yıldız. (Allah daha iyi bilir. demişlerdir ki: Müşterinin mümessil feleğinin yumuk yüzeyinin. kırmızı merih yıdızı onda hâki bulunup. küçük uğursuz adını almıştır. uzaklığı takriben ondörtbin kere bin ve yediyüzyetmişbin dokuzyüs kırkdört fersah hesap kılınmıştır. Bu mümessil feleğin kalınlığı takriben sekizbin kere ybin ve ikiyüz yirmi bin beşyüzkırküç fersah bulunmuştur.

bu kürenin yumru yüzeyi birinci feleğin yumru yüzeyi ile ortak bir noktada temas etmiştir ki. merkezde. . merih yıldızı onun bir tarafında çakılmış olup. döndürücü kendi merkezi üzerinde hareket eyledikçe. Merih yıldızının mümessil feleği ki. önce büyük feleğin süratli hareketine tâbi olup. merkez dışıdır ki. yapısı ve hareketiyle bildirir. oniki derece mesafe ile doruk yönü dışında iki paralel yüzeyle kuşatılmış bir küre isimdir. O nokta. merih yıldızı. İkinci olarak. Doruk. o birici hareketle âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya zorunlu hareket eder. taşıyıcı nâmıye tayin olunan ikinci felektir ki. kendi hareketiyle âlemin merkezi etrafında sekizinci feleğin yavaş hareketi kadar bir hareketle batıdan doğuya âheste gider. tepe ve kuyruk noktaları. âlemin merkezine kıyasla en uzak nokta olduğundan. bu hareketle her yetmiş senede ancak bir derece kadar kendi kuşağından yol alır. ilk feleğin içinde iki paralel yüzeyde bulunup. döndürücünün merkezini taşıyıcıdır. kutuplarda ve harekette burçlar feleğine benzer ve mümessildir. İkinci Madde Merih yıldızının merkez dışı feleğini. etek. En üst yüzeyi üzerinde bulunan müştei feleğinin çukur yüzeyine ve alt yüzeyi altında olan güneş feleğinin yumru yüzeni eteğettir. mümessil feleğinin gövdesi içinde. Ey aziz. ikinci felek. taşıyıcının hareketiyle o noktaya geldikte. Aynı zamanda sekizinci feleğin hareket ettirmesiyle hareket eder. malum olsun ki. âlimin merkezinden kendi çapı parçalarıyle. döndürücü felektir ki. Üçüncü felek. kendi üstünde ve altında olan öteki gezegenler gibi. Mümessil felek. astronomlar demişlerdir ki: Bu merih yıldızının durumunun düzeni için. İki paralel yüzeyle kuşatılmış kürevî bir cisimdir. o noktaya doruk derler. merkezi. yere şâmil. kuşakta. külli felektir. merihi dahi kendisiyle birlikte hareket ettirir.felek.

yere şâmil olmayan bir küçük felekten daha sözederler. Yıldız. merih yıldızı altında olan öteki gezegenlerin hareketinden daha ağır hareket ediyor görünür. Zira ki. dolunun tersine gelir. Üçüncü Madde Merih yıldızının döndürücü feleğini.yerin merkezinden oldukça uzak ve yüksek olur. Birinci felekten ikinci felek ayrılıp. merih yıldızını da hareket ettirir. Bu iki kürenin. taşıyıcı feleğin hareketiyle bu noktaya geldiğinde. Her bir feleğin kendine has belirli bir hareketi olup. malim olsun ki. düz gidişte bir burçta kırk gün miktarı kalıp. Bu noktaya etek derler. birine içine alanı tamamlayan. âlemin merkezine nispetle en yakın nokta olup. kendine mahsus eksen ve kutuplar üzerinde dönüp. o. yaklaşık olarak iki senede bir dönüşü tamam eder. kendi mümessil feleği içinde. dönüşünü tamam etmek kaçınılmaz olmakla. Ey aziz. feleğin tamamlanmasında katkıları tamam olmakla. kalın tarafı eteğe doğrudur. adı geçen küre boşaltıldıkta. dolu kürenin ince tarafı doruğa. Ona: Döndürücü felek demişlerdir. . yerin merkezine çok yaklaşmış ve alçalmış olur. Bu felek. Boş kürenin ince ve kalın tarafları. yıldız. bu merih yıldızının dahi durumlarının tanzimini belirlemek konusunda bu kadarla yetinmeyip. kendi merkezi çevresinde kendine özgü hareketiyle batıdan doğuya hareket edip. biri ikinci feleği içine alır. İkinci feleğin çukur yüzeyi. müşterinin külli feleği altında. merihin eğilimli feleği dahi. şekil ve hareketiyle bildirir. astronomlar. biri ikinci felekle birlikte boştur. ilk felekten zorunlu olarak iki değişik cüssede küre meydana gelir ki. birinci feleğin çukur yüzeyine ortak bir noktada teğettir. kendi altında bulunan feleklere nispetle yerden uzak ve dairesi geniş olduğundan. ötekine boşalanı tamamlayan derler. geri dönüşü halinde bir burçta iki ay kadar durup.

bir tarafında çakılmış olan merihi de hareket ettirir. kendi merkezi çevresinde dönücü hareketi yeni rasatçılar gözetleyip. Merih yıldızına dahi kâh sürat. merihin mümessil feleğinde. Dördüncü Madde Merih yıldızının süratini. kâh duraklama ve kâh geriye dönüş . döndürücünün çapı taşıyıcının iki yüzeyine teğettir. Merih yıldızı dahi. güneşin mümessil feleğinden daha büyük ve geniştir. yere şâmil olmayan ve kendi taşıyıcı feleğine nispetle bir küçük felektir ki. kuşağı yanında bir tarafta bulunan bir ortak noktada döndürücünün yüzeyine teğettir. düz gidişini. incelemişlerdir. astronomlar demişlerdir ki. Yani yıldız tamamiyle döndürücünün yüzeyine teğettir. bir yüzeyle kuşatılmış dolu ve ışıklı bir kürevî cisimdir. kâh istikâmet. Bu felek kendi merkezi çevresinde batıdan hareketiyle. Ey aziz. yıldızın değişik hareketi. gider. geri dönüş ve şaşırmışlığını ve güneş ile olan bağlılık ve yaklaşımını bildirir. Merkez dışı olan ikinci eğilimli feleğin kuşağında gömülmüştür ki. yıldızın yüzeyi. bir tek yüzeyle kuşatılmış dolu bir kürevî cisimdir. yüzeyi yüzeyine temas etmiştir. Kendi döndürücüsünün cisminde gömülmüştür ki. merihi. döndürücünün iki kutbu ortasında.Döndürücü felek. belirli bir hareketle batıdan doğuya dönüp. Böylece senede bir dönüşünü tamam eder. Kendi mekanında eğilimli feleğin cisminde. kâh yavaşlık. döndürücünün açıklanan hareketi gibi bu yıldızın dahi. yıldızın özel hareketi derler. döndürücü feleği tarafında. bir gün bir gecede kendi kuşağının üçyüz altmış derecesinden yaklaşık bir derece kadar mesafe alıp. Taşıyıcının bir tarafında. Yani yıldız tamamiyle döndürücünün cisminde bulunup. malum olsun ki. Bu harekete. yavaş gidişini ve duraklayışını. Yıldızın kendisini taşıyıcı ve onunla bezenmiştir. Döndürücü felek.

Yaldızın geri dönüşünden önceki duruşuna: İlk makam. hareketi görünmez olup. Bu duruştan sonra yine yavaş hareket eder görünür. döndürücü feleği üzerinde bulundukta. basit ve düzdür. Düz gidişi. döndürücü tarafına bir miktar eğik. döndürücünün hareketinden fazla olup. burçlar kuşağından güney ve kuzeye bir derece eğilimli iken. burçlar sırasının aksine hareketi. inişte olduğundan. Zira ki.ve yürüyüşünde şaşırmışlık ârız olur. eğilimli felekten kâh güneye. sadece döndürücünün hareketi görünür. iki hareket yine eşit oldukta. sonrakine ikinci makam derler. Yıldız. yıldızların ve feleklerin hareketleri. döndürücünün aşağısına inişte. yıldızın kendi merkezi. Yavaşlamadan sonra yine düz ve hızlı hareket eder görünür. kendi döndürücüsünde dönüşünü ihtilâfsız tamam eder. o demde düz hareket eder görünür. kâh kuzeye eğik olup. döndürücünün altına indikte. döndürücü feleğinin dahi doruğu ve eteği. ancak döndürücünün merkezinin hareketi görünür. yürüyüşünde şaşırmış gibi görünür. kendi merkezinin hareketi. Yıldızın dönüşü tamam olup. yirmiüç ay üç gündür. döndürücünün doruğuna yükselmiş olmakla. iki ay onyedi gündür. Halbuki yıldız. Bu durumların çalışması budur ki: Bu yıldız. eşlik etmesiyle. Zira ki. Güneşe nispetle bu . Merihin geri dönüş süresi. Yıldız. hızlı hareket eder görünür. döndürücü feleğinin merkezinin hareketine burçlar sırası üzere uyup. Yıldız döndürücünün aşağısına yakın oldukta. geri dönüyor görünür. Bu yıldızın eğilimli feleği. iki hareket biribirine karşı olmakla. Bunun için: Şaşırmışlıkla isimlendirilmiştir. kendi merkezinin hareketi. döndürücüsü merkezinin taşıyıcı hareketiyle sıraya uygun olan hareketine eşit olup. yavaş hareket eder görünür. kuşaklarına nispetle benzerli. yıldız duruyor görünür. Ne zaman ki yıldız. yıldız. yıldız. Çünkü. hareketi görünmez olup. yıldızın kendi merkezi. tekrar durur görünür. yaklaşık olarak ikibuçuk derece enlem farkı dahi bulunup.

karşılıklı haldeyken olan mesafeden uzak ve fazla olarak gözetlenmiştir. güneşle birleşmede. zühal ve müşteir gibi sürekli döndürücüsünün doruğundan kendi cisminin merkez uzaklığı. merih yıldızının güneş ile uzaklık ve yakınlığı. güneşi merkezi. her şeyden münezzehtir. döndürücünün merkezine karşı oluncaya değin yıldız dahi döndürücünün eteğine iner. (Merihin döndürücüsünü. yıldızın merkezi dahi. tepe ve kuyruk düğümlerini. güneşe orta bir yaklaşımla yaklaşmış olur. Ey aziz. sürekli döndürücüsünün doruğunda olduğu halde vâki olur. burçlar feleğinin hareketine uygun hareket ederler. O halde. döndürücünün doruğunda güneşin uzaklığı miktarı uzak olur. Merihin doruğunun yeri. Güneş ile karşılıklı olması. yukarıda belirtildiği üzere. Çünkü doruk ve öteki noktalar. güneşin feleğinden büyük. Zira ki. çakışma anında güneş ile merih arasında bulunan döndürücünün çapı. karşılıklı durumdaki güneşin mümessil feleğinin çapından büyük ve uzun bulunmuştur.) Beşinci Madde Merih yıldızının doruk ve eteğini. ta güneş. uzaklık mesafesini ve cisminin ölçüsünü bildirir. burçlar feleğindin rumî . Zira ki. güneşi de bütün bunlardan büyük ve ışıklı yaratan Allah. Merih yıldızı. döndürücüsünün eteğinde olduğunda hâsıl olur. aralarında bulunan mesafe. döndürücünün merkezinden uzak oldukça. tabiat ve vasıflarını. malûm olsun ki. güneşin merkezinin burçlar feleğinde olan orta notasından döndürücüsünün orta noktasına uzaklığı gibidir. astronomlar demişlerdir ki: Merih yıldızını doruğu. Şu halde merih de onlar gibi. eğilimli feleğinin burçlar kuşağından kuzey tarafına en fazla eğildiği noktadır ve tepe düğümünden doksan derece sonradır. Merihin güneşe iki yaklaşımı arasında bulunan süre: İki sene kırkdokuz gün hesap olunmuştur.merih yıldızına ârız olan bağlantı ve yaklaşımın beyanı budur ki: bu. döndürücüsünün doruğunda bulunduğunda.

öke. kova burcunun onbirinci derecesinde tayin olunmuştur. O halde doruk. Bu feleğin çukur yüzeyinin. kuvvet. şecaat. bu yıldız. küçük uğursuz olarak isimlendirilmiştir. geometriciler ve matematikçiler söz birliği ile demişlerdir ki: Merihin mümessil feleğinin yumru yüzeyinin merkezinin âlemin merkezinden uzaklığı mesafesi. hiyanet. Bu durumda. Merih. cumartesi gecesi ve salı gününe hâkim bulunmuştur. ikibin kere bin ve yirmidokuzbin ikiyüzaltı fersah hesaplanmıştır. akrep burcunun onbirinci derecesinde belirlenmişti. buna nispet olunmuştur. yaklaşık. takriben onikibin kere ve bin yediyüz kırkikibin yediyüzotuzsekiz fersah bulunmuştur. eteğinin yeri. kuyruk yeri. yetmiştir. her yetmiş güneş senesinde bir derece hareketleriyle yaklaşık olarak sekiz derece gitmişlerdir. rahimlere düşen menilere tali düşerse. bunun vasıfları onlara Hak'ın emriyle sirayet eder. Gece erkeği olup. aşırı sıcaklık ve kuruluktur.tarihin azsiz senesinde aslan burcunun onbirinci derecesinde. Bu tecrübe ile sabittir. Mümessil feleğin kalınlığı. inat ve baş olma hırsı bulunmuştur. etek ve kuyruk noktaları. O gecenin ve bugünün ilk saatleri. hiddet. Tepe noktası. rasatçılar. Bu yıldızın vasıfları: Şenlik. Merih yıldızının ve mümessil feleğini uzaklık mesafelerinde ve cisimlerinin ölçülerinde. boğa burcunun onbirinci derecesinde. Merih yıldızının cismi. Halen ki rumî tarihin seneleri: İkibin altmışdokuza gitmiştir ve hicri tarihin seneleri: Binyüz yetmişe. (Allah en iyisini bilir. âlemi merkeziden uzaklığı. yaklaşık olarak. sefahet. edepsizlik. Merih yıldızının tabiat ve vasıflarında müneccimler ittifak üzere demişlerdir ki: Merihin tabiatı. yaklaşık olarak ondörtbin kere bin ve yediyüz yetmişbir bin dokuzyüz kırkdört fersah ölçülmüştür. yerin cisminin dörtte biri kadardır. Bütün bunlar kesin delillerle sabittir.) .

hükümlerini ve durumlarını dört madde ile açıklar. nurdan bir fânus. O halde bu muhteşem sultan. cihanın ayrıntılarından kendisinin muhtasar ve öz varlığını bilip. Birinci Madde Güneşin özelliklerini özetler ve mümessil feleğini bildirir. dünyayı aydınlatan güneş. Ta ki. cihanı şerh ve açıklama ile yaratıcının inceliklerini. mümessil ve merkez dışı nâmında iki felekle bütün durumları nizam olmuştur. 14-BÖLÜM: ALTINCI BÖLÜM Dördüncü göğün yapısını ve burada sultan olan güneşin. Aşağısındakilere ve üstündekilere ışık bahşetmek için orta makam kendisine dinlene yeri olmuştur. malim olsun ki. üstünde olan merih feleğinin çukur yüzeyine ve çukur yüzeyi. astronomlar demişlerdir ki: Merih feleğinin altında ay feleğine nispetle altıncı felektir ki. Ey aziz. Feleği dahi. Nice büyük işler onun hükümleriyle meydana gelmiştir. kendini öğrenip. güneş feleği nâmıyle meşhur olmuştur. hakkıyle düşünen ve fikreden göz sahiplerine göstermektir. altında olan zührenin yumru yüzeyine teğettir. âlemin merkezi yani büyük felek ve yere şâmil iki paralel yüzeyle kuşatılmış küre bir cisimdir ki. Yedi gezegenin ortasında güya ki. buradan da Hak'kı tanımaya ulaşalar. yumru yüzeyi. Bu felek dahi üç yüksek feleğin mümessilleri gibi. Güneş feleğinin merkezi. kuşakta. gündüzler. aylar ve seneler bunun hareketiyle nizam bulmuştur. geceler. Onun için mümessil adı . bütün yıldızların en meşhuru ve en nurlusu ve bilginlerin çoğuna göre en büyük olup.Bizim bu açıklama ve izahlarımızdan murat. merkezde. kutuplarda ve harekette burçlar feleğine benzer ve mümessildir. orada ancak bir güneş bulunmakla. öteki gezegenlerin feleklerinden daha basit olup.

bu müşkülü çözümlemek için güneşin mümessil feleğinin altında merkez dışı bir feleğin varlığını kabul etmişlerdir. burçlar feleğinin yavaş hareketi kadar batıdan doğuya âheste gider. Bu ikinci felek. taşıyıcısının hareketi ile bu noktaya geldiğinde. kendi altında ve üstünde olan öteki gezegenlerin mümessilleri gibi. bu şekilde boşaldığında zorunlu olarak iki küre kalır ki. Güneş. Bu felekde. Şu halde doruk ve etek noktaları. önce büyük feleğin hızlı hareketine tâi olup. Mümessil felekten merkez dışı felek ayrılıp. Güneş. âlemin merkezi çevresinde. Bu felekte. bu zorunlu hareket ile âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya hareket eder. astronomlar demişlerdir ki: Rasatçılar güneşin hareketinde kâh yavaşlama. yere şamil ve merkezi. birinci feleğin çukur yüzeyine ortak bir noktada tema etmiştir ki o noktaya etek derler. İkinci feleğin çukur yüzeyi. Ey aziz. âlemin merkezine ikibuçuk derece uzaklıkla doruk tarafına hariç iki paralel yüzeyle kuşatılmış küre bir cisimdir. malum olsun ki. güneşin cismini kâh büyük. Güneşin mümessili. Sanki burçlar feleğinin hareket ettirmesiyle hareket eder. tepe ve kuyruk düğümleri.verilmiştir. yerin merkezinden kâh uzak kâh yakın olmak gerekip. yerin merkezinden oldukça uzak ve yüksek olmuş olur. birinci feleğin içinde. o noktaya doruk derler. taşıyıcı feleği ile bu noktaya geldikte. kâh sürat muayne edip. irinci feleğin yumru yüzeyi ile ortak bir noktada teğetdir ki. âlemin merkezine en yakın nokta budur. yerin merkezine yaklaşıp. bu hareketle her yetmiş senede birer derece gider. Bu kürenin yumru yüzeyi. kâh küçük müşahede etmeleri. ikisinin dahi yüzeyleri paralel olmayıp . aşağı inmiş olur. âlemin merkezinden en uzak nokta budur. İkinci Madde Güneşin merkez feleğinin yapısını ve hareketini bildirir. İkinci olarak kendine özgü hareketiyle.

bazı parçası kalın bazısı ince olur. Bu iki kürenin biri ikinci feleği içine alır ve biri ikinci felekle birlikte boşalır. İçine alan kürenin ince tarafı doruğa ve kalın tarafı eteğe doğrudur. Boş kürenin kalın ve ince tarafları dokununkinin tersine olur. Her ikisi de ikinci feleğe eklenmeleri ile birinci felek tamam olup, tek bir felek hükmüne girdiğinden, birine içine alanın tamamlayıcısı ve birine boşalanın tamamlayıcısı derler. Güneşin kendisi ancak bir tek yüzeyle kuşatılmış küre bir cisimdir ki dolu ve sıkışıktır. Merkez dışı feleği içinde iki kutbu arasında çakılmış ve gömülmüştür ki, güneş küresinin çapı, merkez dışı olan ikinci feleğin karanlığına eşit olup; güneşin çevresi merkez dışının çevreleri ile iki ortak noktada temas etmişlerdir. Güneş, mümessil feleği içinde, merkez dışı felek kendine mahsus başka merkez, eksen ve kutuplar üzerinde yani burçlar feleğinin eksenine ve kutuplarına paralel eksenler ve kutuplarla kendi kuşağını teğet kuşak üzerinde batıdan doğuya hareket edip; güneş her bir burçta yaklaşık otuz gün kalıp, üçyüzaltmışbeş ve dörtte bir günde bir dönüşünü tamam eder. Bu çark kuşağın yüzeyinden kuzey tarafına hiçbir zaman eğilmeyip, kendi kuşağında çakılı olan güneş küresi, daima buçlar feleğinin yüzeyinde dümdüz ve bir karar hareket ile gider. Bütün felek ve yıldız küreleri durucu olmayıp her biri kendi merkezi çevresinde başka bir dönüşle döner. Güneş dahi kendi yerinde, merkezi çevresinde, burçlar sırası üzere dönücüdür.

Üçüncü Madde
Güneşin doruk ve eteğini, tepe ve kuyruğunu, yavaş ve süratli gidişini bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Güneşin doruğunun burçlar feleğinden mekanı, rumî tarihin asiz senesinde ikizler burcunun yirmiyedinci derecesinde tesbit edilmiştir. Çünkü halen rumî tarh ikibin

altmoşdokuzu bulmuştur. Hicrî tarih binyüzyetmiş senesine ulaşmıştır. Yukarıda açıklanan mihval üzere doruk ve eteğin her biri, yaklaşık sekiz derece hareket etmiştir. Güneşin doruğu, yengeç burcunun dördüncü derecesine, eteği oğlak burcunun aynı şekilde dördüncü derecesine gelmiştir. Çünkü güneşin merkez dışı kuşağı, burçlar kuşağının yüzeyinde bulunmuştur. Onun için bunun tepe ve kuyruk düğümleri, ancak burçlar kuşağı ile gün eşitleyicisinin iki kesişen noktası sayılmıştır ki, biri koç burcudur ve biri terazi burcudur. Şu halde güneş, koç burcunun başlangıcında tepe noktasına gelmiş olur. Terazi burcunun başlangıcında kuyruk noktasında olmuş olur. Öteki gezegenlerin doruk ve diğer noktaları, taşıyıcı felekleri ile burçlar kuşağının kesişmelerinden oluşan iki karşılıklı nokta bulunmuştur. Kuşaktan Taşıyıcı feleklerin kuzeye eğimli oldukları nokta, tepe noktası ve güneye eğimli oldukları nokta, kuyruk noktası adını almıştır. Nitekim yukarıda ayrıntıları ile anlatılmıştır. Güneşin asla enlem farkı bulunmayıp, öteki gezegenlerin hareketlerinde enlem farkı gözlenmiştir. Güneşin, ancak doğuş yeri farkı bulunmuştur. Yani kuzey burçlarındaki, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan ve başaktır. Bu altı burçta güneşin hareketi yavaş görünmüştür. Güney burçlarındaki terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıktır. Bu altı burçta güneşin hareketi hızlı bulunmuştur. Bütün feleklerin hareketleri, benzerli ve belirli zamanlarda eşit hızdayken, güneşin hareketinde hızlanma ve yavaşlanmanın sebebi budur ki: Güneşin doruk noktası, halen burçlar feleğinden yengeç burcunun evvelinde ve eteği dahi oğlak burcunun evvelinde bulunmakla; güneşin güney burçlarını katetme süresinden kuzey burçlarını katetmesinde bir hafta kadar fazla gecikme olur. Bunun açıklanması budur ki: Güneşin merkezi öyle bir dairenin çevresi üzerinde hareket edip döner ki, o dairenin merkezi, âlemin merkezinin dışındadır. Şu halde burçlar feleğinin bir yarısında, merkez

dışı dairenin yarısındakinden fazla bulunmuştur. Bu, o yarımdır ki, güneşin eteği ona gelmiştir, çünkü güneş hareketiyle burçlar feleğinin yarısını katetme zamanı, ikinci yarısını katetme zamanına muhalif ola. Kaçınılmaz olarak burçlar feleğinin eteği olan yarısından, doruğu olan yarısına güneşin hareketi yavaş görünür. Zira ki, doruk yarısını katetme zamanı, etek yarısını katetme zamanından sekiz gün uzun bulunur. Halbuki güneşin hareketi, merkez dışı dairesinde farklı olmayıp, sürekli ve benzerli harekettir. (Bu, bilici, âziz olan Allah'ın takdiridir. Şanı yüce hakîm yaratıcı münezzehtir.)

Dördüncü Madde
Güneşin tabiat ve sıfatlarını yarar ve etkilerini, uzaklık ve büyüklüğünü bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, müneccimler demişlerdir ki: Güneşin tabiatı, orta derece sıcaklık ve kuruluk olup, gündüzsel erkek bulunmuştur. Orta kutlu nâmıyle isimlendirilmiştir. Bunun sıfatları: Kuvvet, şiddet, kahr, gazap, rağbet, his incelik, haya ve iffet bulunmuştur. Yukarıda beyan olunduğu üzere, bunun sıfatları tali düştüğü menilerde aynen gözlenmiştir. Güneşin pazar güne ve perşembe gecesine hâkim olduğu bulunmuştur.O gündüz ve gecenin evvelki saatleri ona nispet ounmuştur. Cenab-ı Hak'kın takdiriyle esirî cisimlerin süflî cisimlerin tesirleri fazla olup, her yıldız nice nice özellikleriyle tesir etmektedir. Allah, bu büyük güneşe, kedi kudretiyle nice özellikler vermiştir ki, güneşin etkileri, yüksek cisimlerde ve aşağı cisimlerde kendisinden daha belirgindir. Öteki gezegenlerden daha belirgindir. Öteki gezegenlerden daha büyüktür ve bütün yıldızlardan parlaktır. Aya, ışık verir. Denizleri ısıtıp, buharlar çıkarıp, yukarılarda yağmur bulutları meydana getirip, yağdırarak yere hayat verir: Bitkiler, ağaçlar ve meyveler olur. Karlardan ve yağmurlardan

nehir kaynakları olur. Bitkilere ve hayvanlara hayat bahşeder. Güneşle madenler oluşur, meyveler olgunlaşırlar. Güneşin doğuşuyla hayvanlar ve insanlar kuvvet bulup, sıcaklık ve ışığıyla menfaatlenirler. Güneşin batmasıyle hepsi şaşırıp, ölüler misali yerlerinde uyurlar kalırlar. Güneşin etkisiyle irinci iklim kuşağının ahalisi hep siyah olup, sıcaklığının şiddetiyle huy ve bünye edinirler. Tepelerine güneş yakın olduğundan, cüsseleri hafif ve akılları zayıf olup, ahlakları dar, meşrepleri keskin ve ince olur. Aynı zamanda inatçı olurlar. Fakat yedinci iklim kuşağındakilerin tepesinden güneş uzak olup, sıcaklığı zayıf ve tesirleri az olduğundan, hepsi beyaz ve sarı olurlar. Yaratılış ve huyda, her biri öküz ve koyun gibi ebleh ve eksik olur. Güneşin birçok tesirlerinden biri budur ki: Doruk noktası kuzey burçlarında oldukça, kuzey tarafları mamur olup, güney taraflar denizlerle kaplı olur. Güneşin doruk noktası güney burçlarına geçtiğinde, bu kez güney yarım küre mamur olup, kuzey yarım küre deniz sularıyle kaplı olur. Yukarıda açıklanan doruk noktasının hareketiyle, yirmibeşbin ikiyüz güneş senesinde bir kere, karalar ve denizler tamamen yer değiştirip, âlem yeniden nizam bulur. Belki güneşin tesiriyle günler ve geceler, sıcaklık ve gölge, nur ve ışık, yaz ve kış, kar ve yağmur, madenler ve taşlar, itkiler ve ağaçlar vücuda gelip; bütün bunların tabiatları, bileşiklerin oluşması, hayvanların ve insanların yaşaması, yılların bilinmesi hep Allah'ın takdiriyle güneşin hareket ve ışığına bağlıdır. Güneşin büyüklüğü ve miktarında, mümessil feleğinin uzaklığında rasatçılar, matematikçiler ve geometriciler söz birliğiyle demişlerdir ki: Güneşin mümessil feleğinin yumru yüzeyinin, âlemin merkezinden uzaklaştığı yaklaşık ikibin kere bin ve yirmidokuzbin ikiyüzaltı fersah ölçülmüştür. Bu feleğin çukur yüzeyinin âlemin merkezinden uzaklığı, yaklaşık bin kere bin ve

sekizyüzellibin yüzellidört fersah hesap kılınmıştır. Bu mümessil feleğin kalınlığı, yaklaşık yüzyetmişdokuzbin elli iki fersah bulunmuştur. Güneş küresinin cismi yaklaık yüzaltmışaltı yerküre kadar bulunup; bütün bunlar geometrik delillerle ispat olunmuştur. (Allah daha iyi bilir.) Bizim bunları anlatmaktan maksadımız; bu büyük güneşi, günde ir kere etrafımızda döndürüp, başımızda döndüren güçlü ve kayyum olan Allah'ın kudret ve büyüklüğünü açıklamaktır. Ta ki akıl sahiplerine rabler rabbinin yaratma ve inceliklerini fikretmeyi ve düşünmeyi kolaylaştırıp; yaratıklardan yaratıcıyı bulup, her şeyden ona yönelip, onunla kalalar. 15-BÖLÜM: YEDİNCİ BÖLÜM Üçüncü göğün yapısı ve burada hükmeden zühre yıldızının (venüs) durumlarını beş madde ile açıklar.

Birinci Madde
Zühre yıldızının mümessil feleğini bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden biri de zühredir ki, ay feleğine oranla üçüncü felektir. Güneş feleğinin altıda olup, iki aşağı nâmıyle bilinen iki feleğin yukarıda olanıdır. Güneş feleğine yakın bulunmuştur. Zühre yıldızı, küçük kutlu ismiyle isimlenmiştir. Bilginler, üç yüksek feleğin yapısı gibi, zühre yıldızı için de üç adet felek ispat edip, nizamını vermişlerdir. Birinci felek, merkezde, kuşakta, kutuplarda ve harekette burçlar feleğine benzer ve mümessildir. İkinci felek, merkez dışıdır ki, yine birinci feleğin gövdesinde iki paralel yüzeyde bulunup, döndürücünün merkezini taşıyıcıdır. Üçüncü felek, döndürücü felektir ki, zühre yıldızı onun bir tarafında çakılmıştır. Döndürücü felek, kendi merkezi üzerinde hareket ettikçe,

zühreyi dahi kendisiye beraber hareket ettirir, zühre yıldızının mümessil feleği ki, küllî felektir. Merkez ve mihverde, kuşak e kutuplarda, harekette burçlar feleğine uyumlu ve diğer gezegenler gibi mutabıktır. iki paralel yüzeyle kuşatılmış bir kürevî cisimdir. Üst yüzeyi, üzerinde olan güneş feleğinin çukur yüzeyine ve çukur yüzeyi, altında bulunan utaritin yumru yüzeyine teğettir. Mümessil felek, kendi üzerinde ve altında olan öteki felekler gibi, önce büyük feleğin günlük hareketine uyup, bu hareketle âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya hareket eder. İkinci olarak, burçlar feleğinin yavaş hareketi kadar, kendi özel hareketiyle âlemin merkezi çevresinde batıdan doğuya âheste gider. Sanki burçlar feleği onu döndürür. Doruk, etek, tepe ve kuyruk noktaları bu hareketle her yetmiş senede bir derece yer kateder. ikinci Madde Zühre yıldızının merkez dışı feleğinin, yapı ve hareketini bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Bu zühre yıldızının düzenin halletmek için mümessil felek gövdesinde taşıyıcı nâmıyle belirlenen ikinci felektir ki; yere şâmil ve âlemin merkezinden kendi çapı ve cüzleriyle iki derece mesafe ile doruk tarafı dışında iki paralel yüzeyle kuşatılmış küre bir cisimdir. Bu kürenin yumru yüzeyi, birinci feleğin yumru yüzeyiyle bir noktada temas etmiştir ki, o noktaya: Doruk derler. Bu nokta, âlemin merkezine kıyasla en uzak nokta olduğundan, zühre yıldızı, taşıyıcısının hareketiyle bu noktaya geldikte; yerin merkezinden oldukça uzak olur ve yüksek olur. İkinci feleğin çukur yüzeyi, birinci feleğin çukur yüzeyine ortak bir noktada teğettir ki, o noktaya: Etek derler. O nokta, âlemin merkezine nispetle en yakın noktadır. Zühre yıldızı, taşıyıcı feleğinin hareketiyle o noktaya indikte; yerin merkezine çok yakı olup, alçalmış olur. Birinci felekten ikinci felek ayrılıp boşaldıkta; zorunlu

olarak değişik kalınlıkta iki küre meydana gelir ki, biri ikinci feleği içine alır, öteki ikinci felekle beraber boştur. Doğu kürenin ince tarafı doruk tarafa, kalın tarafı eteğe dönük olur. Boş kürenin ince ve kalın tarafları ötekinin tersine gelir. Bu iki kürenin, feleğin tamamlanmasında katkıları tamam olduğundan; birine dolunun tamamlayıcısı, öbürüne boşun tamamlayıcısı derler. Her feleğin özel bir hareketi belirlenmiş olup, kendi kutupları üzerinde dönüp, dönüşünü tamam etmek kaçınılmaz bir iş olmakla; zührenin eğilimli feleği dahi, güneşin küllî feleği altında, kendi mümessil feleği gövdesinde; kendi merkezinin çevresinde özel hareketiyle batıdan doğuya güneşin merkez dışı feleğinin hareketine uygun olarak hareket edip; zühre yıldızını da, kendisiyle beraber hareket ettirir. Şu halde zühre, her burçta yirmidört gü gider. Bazı burçlarda tereddüt eylese, dört ay kalıp, senede bir dönüşünü güneşle birlikte tamam eder. Bu yıldızın döndürücü merkezi, güneşin merkezinden hiç ayrılmayıp, güneşin tepe noktasıyla birlikte seyre hareket eylediğinden, bu yıldızın güneşten uzaklığının mesafesi, yaklaşık döndürücüsünün çapının yarısı kadardır. Ortalama, zühre yıldızının güneşten uzaklığı kırk derecedir. Üçüncü Madde Zühre yıldızının döndürücü feleğini şekil ve hareketiyle bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar; zühre yıldızının dahi durumlarının tanzimine üç yüksek felek gibi anlatılanlar kadarıyle yetinmeyip, yere şâmil olmayan bir küçük felek daha ispat edip, ona: Döndürücü felek demişlerdir. Döndürücü felek, mümessil felekte arza şâmil olmayan küçük bir felektir ki, bu yıldızın kendisini taşıyıcıdır. Yere şâmil merkez dışı olan ikinci eğilimli feleğin kuşağında çakılmış ve gömülmüştür. Döndürücünün çapı, taşıyıcının iki yüzeyine teğet ve eşittire. Döndürücü felek, bir yüzeyle kuşatılmış odlu ve küre bir cisimdir. Eğilimli feleğin cisminde,

kendi merkezi çevresinde belirli bir hareketle batıdan doğuya burçlar sırası üzere dönüp; bir tarafında çakılmış olan zühreyi kendisiyle birlikte döndürerek alıp gider. Döndürücü felek, kendi merkezi çevresinde zühreyi, bir gün bir gecede kendi kuşağının üçyüzaltmış derecesinden yarım dereceden fazla döndürüp, hareket ettirip, yaklaşık ondokuzbuçuk ayda bir dönüşünü tamam eder. Bu harekete, yıldızın değişik hareketi ve yıldızın özel hareketi derler. Zühre yıldızı dahi bir yüzeyle kuşatılmış bir küre cisimdir. dolu ve ışıklıdır. Döndürücü feleğinin cisminde gömülüdür ki, yıldızın yüzeyi, döndürücünün iki kutbu arasında, kuşağı yanında, bir tarafında bulunan ortak bir noktada döndürücünün yüzeyine teğettir. Yani zühre, tamamıyle döndürücünün cisminde bulunup, yüzeyi, yüzeyine temas etmiştir. Taşıyıcının bir tarafında döndürücü feleğin açıklanan hareketi gibi, zühre yaldızının dahi döndürücüsü tarafından ve kendi merkezi çevresinde burçlar sırası üzere kendine özgü hareketi, yeni rasatçılar tarafgından gözlenmiştir. Dördüncü Madde Zühre yıldızının sürat, istikamet, yavaşlama, duraklama ve şaşırmışlığını ve güneş ile olan bağlantı ve yaklaşımını bildirir. Ey aiz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Zühre yıldızına dahi kâh sürat, kâh yavaşlık, kâh duraklama, kâvh geri dönüş ve kâh dönüşünde şaşırmışlık ârız olur. Bu durumların açıklanması budur ki: Bu yıldız, döndürücü feleği yukarısında bulundukta; kendi merkezinin hareketi, döndürücü feleğinin merkezinin hareketine burçlar sırası üzere uymasıyle, yıldız, hızlı hareket eder görünür. Ne zaman yıldız, döndürücünün doruğundan tarafa bir miktar eğilir, o zaman düz hareket eder görünür. Yılız, döndürücünün eteğine indikte; yavaş hareket eder görünür. Zira ki, yıldızın kendi merkezi, inişte olduğundan, hareketi görünmez olup, ancak

döndürücüsünün merkezinin hareketi görünür. Yıldız, döndürücünün eteğine yakın oldukta; kedi merkezinin burçlar sırasına aykırılığı, döndürücüsünün merkezinin hareketiyle sıraya uygun olan hareketine eşit olup, iki hareket birbirine karşı ve muarız olmakla; yıldız, geri döner görünür. Yıldızın geri dönüşü tamam olup, iki hareket yine eşit oldukta; yıldız ikinci kez durur görünür. bundan sonra yine yavaş hareket eder görünür. Zira ki, yıldızın kendi merkezi, döndürücünün doruğuna çıkmakla; hareketi görünmez olup, ancak döndürücünün merkezinin hareketi görünür. Yavaş hareketten sonra yine düz ve hızlı hareket eder görünür. Halbuki yıldız, döndürücüsünün içinde, dönüşünü aynı hızla tamamlar. Zira ki, yıldızların ve feleklerin hareketleri, kendi küreleri kuşağına oranla benzerli, basit ve düzdür. Yıldızın geri dönüşünden önceki yerine: birinci makam; sonrakine ikinci makam derler. Zühre yıldızının dönüş süresi, bir ay onbir gündür. Düz hareketi, sekiz buçuk aydır. Yıldızın taşıyıcı feleği, burçlar kuşağından güneye ve kuzeye dörtte bir derece kadar eğilimli iken, döndürücüsünün dahi doruğu ve eteği, eğilimli feleğinden kâh kuzey tarafa, kâh güney tarafa eğilimli olur. Yaklaşık ikibuçuk derece enlem farkı dahi bulunmuştur. bu durumlardan dolayı yıldız, yürüyüşünde şaşırmış gibi görünür. Bundan dolayı şaşırmış olarak isimlendirilmiştir. Güneşe oranla bu zühre yıldızının bağlantı ve yaklaşımını böyle açıklamışlardır ki: Bu yıldızın taşıyıcısının hareketi, sürekli güneşin merkez dışı hareketiyle eşit olmakla; döndürücüsünün merkezi dahi güneşin merkezine sürekli teğet bulunmuştur. Şu halde zühre yıldızı, güneş kurslarının çevresinde, döndürücüsünün hareketiyle döndükçe, döndürücüsünün çapının yarısı kadar ondan uzakta olur. Güneşi tavaf ederek iki uzaklığın ortasına geldikte; kâh sabah, kâh akşam meşale gibi parlayıp; kâh güneşle birlik hareket edip, öteki gezegenler gibi güneş kursundan uzak düşmeyip,

tepe ve kuyruk yukarıda açıklandığı üzere. İki yaklaşımı arasında olan süre. Zühre. astronomlar demişlerdir ki: Zühre yıldızının doruğu. Ey aziz. Bu yıldıza bakmanın kalbe sürûr verdiği tecrübe kılınmıştır.her bir devresinde iki kere güneş ile çakışıp. güneşin doruğu gibi ikizler burunun yirmibirinci derecesinde. malum olsun ki. Tepe düğümünden doksan derece geridedir. Zührenin doruğunun burçlar feleğindeki mekânı rumî tarihin asiz senesinde. Bu yıldızın vasıfları: Yumuşaklık. oyun. ferah. yay burcunun yirmiyedinci derecesinde belirlenmişi. orta derecede soğukluk ve rutubettir. uzaklığının ve cisminin ölçüsünü bildirir. Zührenin tabiat ve vasıflarında müneccimler sözbirliğiyle demişlerdir ki: Zührenin tabiatı. yetmiştir. yaklaşık dokuz ay yirmi gündür. eteği ise. balık burcunun yirmiyedinci derecesinde ve kuyruk noktasının yeri yaşak burcunun yirmiyedinci derecesinde belirlenmişti. ötekiler gibi hareket edip. gece erkeği olmakla.) Beşinci Madde Zühre yıldızının doruk ve eteğini. yaklaşık sekiz derece öne geçmişlerdir. (Hakikatini en iyi bilen Allah'tır. Çünkü doruk ve etek. teganni. burçlar feleğinin hareketine uygun olan mümessil feleklerin hareketiyle hareket ederler. Halen rumî tarih. sürekli güneşe yakın olup ve bir kere dahi geri dönüşünün tam ortasında yani döndürücüsünün eteğinde oldukta. küçük kutlu adını almıştır. güneş ile sürekli yakınlık ve çakışması bulunur. rikkat. temennî. Tepe noktasının yeri. ikibinaltmışdokuza gelip. cinsel güç ve güzel yaratılış . öteki noktaları ortasında yani eğilimli feleğinin burçlar feleğinden kuzey tarafa faza eğiliminde bulunur. tabiat ve vasıflarını. hicrî tarih dahi binyüzyetmişe. bir kere dahi geri dönüşünde yani döndürücüsünün doruğunda bulundukta. sevgi. O halde bu iki nokta. tepe ve kuyruk düğümlerini.

yaklaşık yerin cüzünün onaltıda biri kadar bulunup. malum olsun ki. Birinci Madde Utarit (merkür) yıldızının mümessil feleğini ve hareketinin görüntüsünü bildirir. Zühre yıldızının mümessil feleğinin uzaklık mesafelerinde ve cismiyle kalınlığının ölçülerinde rasatçılar.) 16-BÖLÜM: SEKİZİNCİ BÖLÜM İkinci göğün yapısını ve burada hâkim olan utarit yıldızının durumlarını beş madde ile bildirir. geometriciler ve matematikçiler ittifakla demişlerdir ki: Zürenin mümessil feleğinin yumru yüzeyinin âlemin merkezinden uzaklığı yaklaşık. öteki gezegenlerden farklıdır. bin kere bin ve beşyüzyetmişüçbin beşyüziki fersah bulunmuştur. Bu feleğin kalınlığı yaklaşık. O gecenin ve bugünün ilk saatleri. Utarit yıldızı burada tek başına hakim olup. ikiyüzyetmişaltıbin altıyüzelliiki fersah hesaplanmıştır.bulunmuştur. Bu feleğin durumu ve yapısı. buna nispet kılınmıştır. delillerle ispatlanmıştır. Bu yıldızın tali düştüğü menilerde bütün bu vasıflar aynen müşahede olunmuştur. Astronomlar. güçlü ve hakîm olan allah münezzehtir. (Gerçeğini Allah daha iyi bilir. astronomlar demişlerdir ki: Utarit feleği. ay feleğine oranla sekizinci. bir kere bin ve sekizyüzellibin dört fersah ölçülmüştür. Bu yıldız. Yüce. Zührenin cismi. iki aşağı nâmıyle meşhur olan iki feleğin altta olanıdır. karıştırıcı ismi ile tanınmıştır. zühre feleğinin altında olup. Ay feleğine yakındır. Ey aziz. parçaları bakımından. yedi gezegenden sayılmıştır ki. Yumru yüzeyinin uzaklığı ise yaklaşık. salı gecesi ve cuma gününe hâkimdir. Utarit yıldızı için yere şâmil .

zira ki bu dördü. öteki mümessiller gibi yere şâmil ve merkezi âlemin merkezidir. ikincisi dolu felektir ve utaritin dört feleğinden ikincisidir. kendi üstünde ve altında bulunan diğer felekler gibi önce büyük feleğin günlük hareketine uyup. üst yüzeyi üzerinde olan zührenin alt yüzeyine ve alt yüzeyi altında olan ağın üst yüzeyine teğettir. kuşakta. Şu halde doruk. âlemin merkezî çevresinde doğudan batıya zorunlu hareket eder. İkinci olarak burçlar feleğinin yavaş hareketi kadar kendi özel hareketi ile âlemin merkezi çevresinde batıdan doğuya âheste gider. Gözetleme sureti ile değişik durumlarını bu dört felekle belirleyip. onlara muhalif bulunup doğudan batıya hareket ederler-. etek. Bu mümessil felek. merkez dışı olan iki feleğinin birincisidir.üç büyük felek ve yere şâmil olmayan bir küçük felek tesbit etmişlerdir. Birinci felek küllî felektir ki. malûm olsun ki. Sanki burçlar feleğini hareket ettirmesi ile hareket eder gibidir. Utaritin açıklanacak döndürücü feleğinde bulunan ikinci doruğundan başka ve ayın açıklanacak doruğundan ve mümessilinden ve diğer noktalarından başkadır. içine aldığı merkez dışı ikinci feleğin merkezini. Ey aziz. Bu felek. merkezde. İkinci olarak burçlar feleğinin yavaş hareketi kadar kendi özel hareketi ile âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya zorunlu hareket eder. tepe ve kuyruk noktaları bu hareket üzere her yetmiş güneş senesinde bir derece mesafe kat eder. eksende. kutuplarda ve harekette burçlar feleğine uygun ve mümessildir. nizamını vermişlerdir. mümessil feleği ile birlikte boş bir felektir ki. iki paralel yüzeyle kuşatılmış küre bir cisimdir ki. Yönetici felek. İkinci Madde: Utarit Yıldızının merkez dışı olan yönetici feleğini ve taşıyıcı feleğini apı ve hareketleri ile bildirir. doğudan batıya hareket ettirerek idare ettiği için buna yönetici . astronomlar demişlerdir ki: Utaritin yöneticisi.

Taşıyıcının çukur yüzeyi ve yumru yüzeyi. Yöneticinin çukur yüzeyi. âlemin merkezinden altı derece kadar doruğu tarafına çıkmıştır. yöneticinin çukur yüzeyine ikinci etek tabir olunur bir noktada teğettir. Mümessilin doruk ve eteğine birinciler dahi derler. Taşıyıcının yumru yüzeyi. Bu yönetici felekten boşalmıştır. kendi merkez. Bunlar mümessilden parça gibi olduklarından. Yöneticiye mensup doruk ve eteğe dahi ikinciler derler. mümessilin çukur yüzeyine birinci etek adıyla bilinen ortak bir noktada temas etmiştir. kuşak ve . Merkez dışı olan diğer felekler. diğer mümessilleri tamamlayıcı olan ikişer küre şeklinde benzerleri. yöneticinin merkezinden üç derece ve âlemin merkezinden dokuz derece doruk tarafına çıkmıştır. Yönetici feleğin merkezi. mümessilinin içinde bulunduğu üzere. bu mümessilden dahi meydana gelmiştir. yöneticiden iki küre kalır ki. Bundan sonra merkez dışının ikincisi. mümessil feleklerin içinde oldukları gibi bu yönetici felek dahi mümessilinin içindedir. Döndürücünün merkezini taşır. bu taşıyıcı felek dahi yönetici feleğin içindedir. Mümessil felekten yönetici felek ayrıldıkta. Utarit bu tertip ve tecrübe ile bu şekil ve görünüşe gelir ki: Kendisinde iki doruk ve iki etek bulunur. mihver. Her feleğin kendine özgü hareketi olup. utarit yıldızının üçüncü feleğidir. Yöneticinin yumru yüzeyi. Yönetici felekten taşıyıcı felek ayrıldıkta. mümessil doruğu ve mümessil eteği namıyla şöhret bulmuşlardır.derler. Taşıyıcının merkezi. Diğerleri dahi yöneticiden parça oldukları görünümünden dolayı yönetici doruğu ve yönetici eteği adıyla isimlendirilmişlerdir. Yönetici felek. onun tamamlayıcısıdır. mümessilin yumru yüzeyine birinci doruk namıyle meşhur olan ortak bir noktada teğettir. yöneticinin yumru yüzeyine ikinci evc namıyle bilinen bir noktada yetmişdir.

taşyıcı durumdaki döndürücünün iki yüzeyine yukarıda ve aşağıda birer noktada teğettir. Merkez dışı olan üçüncü taşıyıcı feleğin kuşağında. (Allah daha iyi bilir). Güneşin ortası kadar hareket edip bir güneş senesinde bir devresini tamamlar. zührenin altında kendi mümessili içinde ve kendi merkezi çevresinde hareketi ile batıdan doğuya burçlar sırasına uymayan utaridin ikinci doruğunu idare eder. Utaritin taşıyıcı feleği dahi yönetici feleğin içinde. yüzeyi. bu utarit yıldızının dahi durumlarının tanzimine diğer şaşırmış gezegenler gibi. astronomlar. yani iki kutbu arasında çakılmıştır ki. Aynı zamanda yıldızın cisminin taşıyıcısıdır. hareketinin yarısı yöneticinin sıraya uygun hareketine karşıdır. yere şâmil olmayan bir küçük felek dahi tespit edip. dönüşünü tamam etmek kaçınılmaz olduğu için utaritin yönetici feleği de. malûm olsun ki. iki ay kalıp. Ey aziz. Çapının yarısı ortasında yirmi dereceden fazla uzağa yetmez. Bunun için utarit yıldızı döndürücüsünün çapının yarısından fazla güneşten ırağa gitmez. utaritin mümessil feleğinde yere şâmil olmayan bir küçük felektir ki. çapı taşıyıcının kalınlığına eşit olup. bazı burçlarda tereddüt etse. utaritin dört feleğinden dördüncüsüdür. . Döndürücü felek. Üçüncü Madde Utarit yıldızının döndürücü feleğini. teki taşıyıcı felekler gibi kendi merkezi çevresinde özel hareketi ile batıdan doğuya burçlar sırası üzere utaridin döndürücü feleğini idare ile güneşin ortasının iki katı kadar hareket edip. şekil ve hareketiyle bildirir. senede bir derecesini güneşle beraber tamamlar. utarit her burçta onyedi gün bekleyip. Utaridin döndürücüsünün merkezi. belirlenen ölçülerle yetinmeyip.kutupları üzerinde dönüp. Diğer yarısı güneşin ortasına eşit gelip. ona: Döndürücü felek demişlerdir. zühreninki gibi sürekli güneşin merkezine mutabık olup asla muhalefet etmez.

Taşıyıcı felek. burçlar sırası üzere sürekli dönüş hareketini incelemeyle.Döndürücü felek. kendi merkezi çevresinde. Taşıyıcı feleğin cisminde. Zira ki. utarit yıldızını bir gün bir gecede. özel hareket dahi derler. . astronomlar demişlerdir ki: Bu utarit yıldızına da. dört ayda bir dönüşünü tamamlar. döndürücünün dönüşü gibi. bir tarafında çakılı olan utaridi kendisiyle birlik hareket ettirir. döndürücünün yüzeyinin iki kutbu yarısında. kuşağı yanında. döndürücüsünün merkezinin hareketine burçlar sırası üzere uyar ve yıldız hızlı hareket eder görünür. Utarit yıldızı dahi tek yüzeyle kuşatılmış dolu. ortak bir noktada döndürücünün yüzeyine temas etmiştir. Yaklaşık. Bu durumların açıklanması budur ki: Yıldız. Yani yıldızın cismi. döndürücünün aşağısına inişte yavaş hareket eder görünür. kâh yavaşlama. bir tarafta bulunup. kendi kuşağının üçyüzaltmış derecesinden üç dereceden fazla mesafeye alıp gider. Bu harekete: Değişik hareket. yavaşlama ve duraklamasını. bir tek yüzeyle kuşatılmıştır. kâh düz gidiş. rasatçılar günyarısında bulunan güneş tutulmasında müşahede etmişlerdir. kâh duraklama. yıldızın kendi merkezi inişte olduğundan. geri dönüş ve şaşırmışlığını. kendi merkezinin hareketi. düz hareket eder görünür. kâh sürat. Ey aziz. tamamiyle döndürücünün cismine dahil bulunmuştur. ışıklı ve kürevî bir cisimdir. Dördüncü Madde Utarit yıldızının sürat ve düz gidişini. dolu ve küre bir cisimdir. Yıldız. güneş ile olan bağlantı ve yaklaşımı bildirir. kendi merkezi çevresinde kendine özgü hareketiyle batıdan doğuya burçlar sırası üzere deveran edip. Ne zaman döndürücü tarafına bir miktar eğilse. kâh geri dönüş ve kâh yürüyüşünde şaşırmışlık ârız olur. Döndürücü feleğini cisminde gömülmüştür ki. döndürücüsünün yukarısında bulundukta. Bu felek. bir tarafında. utarit yıldızının dahi döndürücüsü tarafında.

Halbuki yıldız. her bir dönüşünde iki kere güneşle yakın olur. Yavaşlamadan sonra tekrar hızlı hareket eder görünür. kendi küreleri kuşağına nispetle basit. döndürücünün en aşağısına yakın oldukta. döndürücünün merkezinin hareketi görünür. döndürücünün merkezi dahi sürekli güneşin merkezininkine eşit bulunmuştur. Bu yıldızın. ancak tedvirin merkezinin hareketi görünür. güneşin çevresinde döndürücüsünün hareketiyle deveran eyledikçe. eğilimli feleğinden kâh kuzeye. geri dönüşünden önceki duruşuna: Birinci makam. Güneşe nispetle bu yıldıza ârız olan bağlantı ve yaklaşımın açıklanması budur ki: bu yıldızın taşıyıcısının hareketi. kâh güneşle yakın olur. Yıldız. taşıyıcının hareketiyle burçlar sırası üzere olan hareketine eşit olup. Bundan sonra yine yavaş hareket eder görünür. Yıldızın geri dönüşü tamam olup. kâh sabah.hareketi görünmez olup. bu yıldız dahi yürüyüşünde şaşırmış gibi görünüp. iki uzaklığın ortalarına geldikte. Zühre gibi güneş kursuna yakın olup. kâh akşam meşale gibi çakıp. Zira ki yıldızın kendi merkezi. onu tavaf edip. döndürücüsünün yarıçapı miktarı güneşten uzaklıkta. benzerli ve düzdür. Zira ki feleklerin hareketi. iki hareket birbirine eşit geldikte. kendi merkezinin burçlar sırasına uymayan hareketi. Yıldızın. döndürücünün merkezinin. Şu halde utarit yıldızı. taşıyıcı feleğinin burçlar kuşağından kuzeye ve güneye üç ve dörtte bir derece eğimli iken. Utarit yıldızının geri dönüş süresi yirmibir gündür. hareketler birbirine muarız ve karşı olmakla. yıldız durur görünür. yıldız ikinci kez durur görünür. güneşin merkez dışı feleğinin hareketiyle eşit olduğundan. yaklaşık altı derece enlem farkı dahi bulunmuştur. şaşırmış adıyla isimlendirilmiştir. Bir kere süratli gidişinin yarısında yani . kâh güneye eğilimi olup. Düz gidişi üç ay beş gündür. döndürücüsünün dahi doruğu ve eteği. kendi döndürücüsünde dönüşünü tek düze sürdürür. ötekine: İkinci makam derler.

Bir kere dahi geri dönüşünün yarıksında yani döndürücünün eteğinde oldukta. anlayışlılık. nutuk. sürekli çakışması ve yaklaşması olur. isabet. belagat. Bu yıldızın vasıfları: Edeb. Beşinci Madde Utarit yıldızının ilk doruk ve eteğinin. Eteği. hesap. nakış. rumî tarih halen ikibin altmışdokuzdur. Bu yıldız. tepe ile kuyruk düğümleri arasında yani eğilimli feleğinin burçlar feleğinden kuzeye oldukça eğiliminde vâki olmuştur ki. tepe düğümünden doksan derece sonradır. demişlerdir ki: Utaritin tabiatı soğukluk ve kuruluk olup. Zira ki. İki yaklaşımı arasında olan müddet iki aydır. aynı şekilde koç burcunun yirmialtı buçuk derecesindeydi. tepe ve kuyruk düğümlerinin burçlar feleğindeki yerlerini. dirayet. yaklaşık sekiz derece mesafe hareket etmişlerdir. feraset. kendi tabiat ve vasıflarını. astronomlar demişlerdir ki: Utarit yıldızının doruğu. rumî tarihin asiz senesinde terazi burcunun yirmi altı buçuk derecesindeydi. güneşle sürekli çakışması ve yaklaşımı bulunur. feleğinin uzaklık mesafesini ve cisminin miktarını bildirir. Ey aziz. Utarit yıldızının tabiat ve vasıflarında müneccimler sözbirliği edip. Şu halde doruk ve etek. hile ve hıyanet bulunmuştur. pazar gecesi ve çarşamba gününe hâkim olduğu . Çünkü üst ve aşağı noktalar. yetmiştir. sanat.döndürücüsünün zirvesinde bulundukta. Kendinden başka yıldızın tabiatiyle uyuşucu olduğundan. yukarıda açıklandığı üzere. Hicrî tarih ise binyüzyetmişe. tepe ve kuyruk dahi yukarıda defalarca açıklandığı üzere halen. zihin. zekâ. zeyreklik. utaritin burçlar feleğinden eri. İlk doruk. kitabet. dikkat. burçlar feleğinin hareketine uygun olan mümessillerin hareketleriyle hareket ederler. gündüz erkeği bulunmuştur. malûm olsun ki. Bu yıldızın tali düştüğü menilerde bu vasıflarıyla etkili olduğu gözlenmiştir. uyuşan ve münafık nâmıyle isimlendirilmiştir.

gözlenmiştir. yerkürenin cisminin takriben otuzikidebir miktarı bulunup. Şu halde küllî felek. Üçü yere şâmil olan büyük felektir. gezegen yıldızlardan daha hızlı seyreden ay. çukur yüzeyinin uzaklığı ise yaklaşık seksenyedibin beşyüzyirmidört fersah ölçülmüştür. Kendisine küçük nurlu adı verilmiştir. pazar gecesi ve çarşamba gününe hâkim bulunmuştur. aya mütaallik olan eşyayı altı madde ile açıklar. Utaritin cismi. yaklaşık ikiyüz yetmişaltıbin altıyüzelliiki fersah hesaplanmıştır. Üç felekten ilk ikisinin merkezleri. yapı ve hareketleriyle bildirir. astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden biri de aydır ki. mümessil feleğinin uzaklığı mesafesinde rasatçılar. âlemin . O gecenin ve bu gündüzün ilk saatleri. Utarit feleğinin altında bulunup. buna nispet kılınmıştır. dünya göğünde tek başına hâkimdir. Birinci Madde Ayın mümessil feleğini ve eğilimli feleğini. âleme nispetle dokuz feleğin ilkidir. merkezi. geometriciler ve matematikçiler sözbirliğiyle demişlerdir ki: Utaritin mümessil feleğinin yumru yüzeyinin. Ay feleğinin küllî feleği. dört feleği kuşatmıştır. Bu feleğin kalınlığı yaklaşık yüzseksendokuzbin altıyüzyirmisekiz fersah ölçülmüştür. Ey aziz. Biri yere şâil olmayan küçük felektir. âlemin merkezinden uzaklığı. 17-BÖLÜM: DOKUZUNCU BÖLÜM Dünya göğünün yapısını ve orada hâkim olan ayın durum ve vasıflarını. değişik parçalara bölündüğünden. delillerle hepsi ispatlanmıştır. malûm olsun ki. Utarit yıldızının ölçü ve cisminde. şekil ve yapı bakımından diğer gezegenlerin feleklerinde farklıdır. Bu yıldız.

yumru yüzeyi onun çukur yüzeyine teğettir. kutuplarda ve harekette burçlar feleğine benzerliğinden mümessil nâmını dahi bulmuştur. burçlar kuşağına teğet olan mümessil feleğin kuşağından kuzey ve güneye beş derece eğimli olduğundan.kendisi cevzher namıyla şöhret bulmuştur. güneşitleyici daireden ve burçlar kuşağından ve kutuplardan belirtilen eğim kadar eğilimli olarak. kendi feleklerinden ikinci feleğin yumru yüzeyine temas etmiştir. Bu cevzher adlı felek. Çevresinde tepe ve kuyruk noktaları bulunmakla -ki bu iki noktaya cevzher denir. Alem küresiyle merkezi aynı olan iki feleğin ikincisi. kendi üzerinde ve altında bulunan diğer felekler gibi. eğilimi felek nâmıyle şöhret bulmuştur. bu hareketle âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya zorunlu hareket eder. lâkin kuşağı. kendi içinde bulunan feleklerle. başka kuşak ve kutup . âlemin merkezidir. döndürücünün merkezinin taşıyıcısıdır. tepe ve kuyruk hareketi derler. burçlar feleğinin hareketine aykırı ve muhalif olarak kendine özgü hareketiyle âlemin merkezi çevresinde burçlar sırasına uymaksızın. ikinci olarak. Bir gün bir gecede üç dakikadan fazla hareket eder. Gerçi merkezi. üstünde olan utarit feleğinin çukur yüzeyine ve çukur yüzeyi. cevzher feleğinin çukur yüzeyi altında yerleşip. kendi felekleriyle doğudan batıya gider.merkezidir. Merkezde. iki paralel yüzeyle kuşatılmış ve ikinci feleği çevreleyen küre bir cisimdir. kendine özgü hareketiyle âlemin merkezi çevresinde burçlar sırası üzere doğudan batıya. Alem küresiyle merkezi aynı olan iki feleğin birincisi. Buna. Ayın eğilimli feleği dahi birinci ve ikinci hareketinden başka. Üçüncüsü ise merkez dışıdır ki. bu feleğin yumru yüzeyi. kuşakta. Bu eğilimli felk. önce büyük feleğin günlük hareketine uyup. Döndürücü ise döndürücü felektir ki. ayın cismini taşıyıcıdır. eksende. birinci feleğin altında ise paralel yüzeyle kuşatılmış küre cisimdir.

Bu feleğin merkezi. taşıyıcının eğilimli yumru yüzeyine doruk adı verilen bir ortak noktada teğet olmuştur. taşıyıcı feleğidir ki. eğilimliden iki küre kalır ki. muarız olup. Ayın hareketi hızlı ve felekleri küçük olduğundan. eğilimlisi kuşağına. geri götürür. Çukur yüzeyi. Eğilimli felekten taşıyıcı felek ayrıldıkta. İkinci Madde Ayın taşıyıcı feleğini yapı ve hareketini bildirir. âlemin merkezinden. Yirmidokuzbuçuk günde bir . kuşak teğetliğinde ve eksenine paralel eksen üzerinde kendine özgü hareketiyle. astronomlar demişlerdir ki: Ayın üçüncü feleği. merkez dışı olan öteki gezegenlerin mümessil feleklerinde yerleştikleri gibi. taşıyıcının eğilimli çukur yüzeyine etek adı verilen ortak bir noktada temas etmiştir. eğilimli feleği içinde. ayın taşıyıcısının sıraya uygun olarak yaklaşık onüç derece gündük hareketi kalır. eğilimli feleğin tamamlayıcısıdırlar. Bu durumda. kendi çapı ve cüzleriyle on derece ve dörtte bir derece doruk noktasının dışındadır. batıdan doğuya burçlar sırası üzere bir gün bir gecede yirmidört dereceden fazlaca. bu taşıyıcı elek dahi eğilimli feleğinin içine yerleşmiştir ki. kendi merkezi çevresinde. Ey aziz. Çukur yüzeyi. üç hareketinden başka. Buna: Ayın doruğunun hareketi derler.üzerinde bir gün bir gecede onbir dereceden fazlaca hareket eder. Taşıyıcı felek. oniki burcun her birinde yaklaşık iki gün ve üçtebir gün kadar kalıp. bir devresini tamamlar. yirmisekiz günde burçlar feleğini katedip. mümessil ve eğilimli feleklerin sıraya uygun olmayan hareketleri mukabil gelip. ayın döndürücü feleğinin merkezini de beraber hareket ettirerek döner. taşıyıcının eğilimli çukur yüzeyine etek adı verilen bir ortak noktada etğet olmuştur. yumru yüzeyi. Çünkü bu taşıyıcı feleğin burçlar sırasına uygun olarak yaptığı onbir dereceden fazla hareketine. malûm olsun ki.

Taşıyıcı feleğin bir tarafında. karanlıktır. kuzeyde eğilimlidir. kuşağı yanında bir tarafta bulunu. Beş şaşırmış gezegen gibi. Bu yüzden kamerî ayların biri yirmidokuz gün ve biri otuz gün gözetleme hesabıyla hesap olunur. Ay. bir tek yüzeyle kuşatılış dolu ve küre bir cisimdir. Bu döndürücü felek. döndürücüsünün iki kutbu arasında. yirmisekiz günde taşıyıcısı gibi bir dönüşünü tamamlar. Merkez dışı feleğin kuşağında. çakılmış ve gömülmüştür ki. bir gün bir gecede kendi kuşağının üçyüzaltmış derecesinden onüç dereceye kadar hareket ettirip. tek bir yüzeyle çevrili küre biçiminde bir cisimdir. Ayın kendisini taşıyıcıdır. ufuktan yukarıda olur. kendi merkezi çevresinde burçlar sırasına uymaksızın doğudan batıya dönüp. döndürücü feleğin belirtilen hareketi gibi ay küresinin dahi döndürücüsü tarafında kendi merkezi . rahat görünür. Şu halde ay. astronomlar demişlerdir ki: Ayın dördüncü feleği. ayı. Ayın döndürücü feleği. şekil ve hareketiyle bildirir. döndürücünün çapı. zira ki güneşin günlük dönüş noktaları. güneyde dike yakındır. doludur ve parlaktır. kendi merkezi çevresinde doğudan batıya dönerek. öteki beş gezegenin döndürücüsünün tersine hareket eder. Ey aziz. Yani ayın cismi tamamıyle döndürücünün cisminde bulunup. yüzü yüzeyine temas etmiştir. malûm olsun ki. onun döndürücü feleğidir ki. döndürücü feleğinde ay gömülmüştür ki. Ekvatora yakın olanlara ay. ortak bir noktada döndürücünün yüzeyine teğettir. Taşıyıcı feleğin içinde. onunla çakışır.kere güneşe erişip. yere şâmil olmayan bir küçük felektir. Buna farklı hareket ve özel hareket ederler. Üçüncü Madde Ayın döndürücü feleğini. güneş batar batmaz batmayıp. bir tarafında çakılmış olan ayı da birlikte hareket ettirir. taşıyıcının iki yüzeyine teğet ve eşittir Döndürücü felek.

Döndürücünün çevresi üzerinde bu ayın merkezi. Yani ayın yüzdeki nurun artmasının tamamlanmasıdır. taşıyıcı feleğin kuşağına erişmiş bulunduğu cihetten. Bir durumu dahi ilk dördündür. Ey aziz. rasatçılar gözle müşahede etmişlerdir. taşıyıcı ve döndürücü felekleri tek bir yüzeyde birbirine teğet bulunup. ne geri dönücü bulunur. ay tutulmasıdır. öteki gezegenler gibi enlem farkı olmaz. Bir durumu dahi azalmadır. Yani ayın bize dönük olan yüzünün yarısının dolunaydan önce güneşin nuruyla aydınlanmasıdır. Ayın taşıyıcı feleğinin kuşağı. Ancak dorukta yavaş hareketi müşahede olunur. ayın eğilimli. güneşten üzerine düşen ışıktan hâli olmasıdır. malûm olsun ki. Ayın bir durumu dahi fazlalıktır." deyip gitmişlerdir. Dördüncü Madde Güneşe nispetle aya ârız olan durumları bildirir. Bir durumu dahi dolunaydır. kendine özgü hareketiyle doğudan batıya dönüşünü. astronomlar demişlerdir ki: Güneşe nispetle aya ârız olan durumların birisi çakışmadır. Çakışma değildir. Yani bize dönük olan yüzünün. birbirinden asla ayrılmazlar ve eğilmezler. Yani ayın güneşten uzaklaşması sebebiyle. eğilimli feleğininkine teğet olup. ayın durumları nizam bulmuştur. güneşin ışığının ayın yüzünde fazla görünmesidir. taşıyıcının çevresinin hareketi üzerinde döndürücünün merkezinin hareketinden az olduğundan ebedî olarak ay.çevresinde burçlar sırasına uymadan. açıklaması yukarıda geçen ayın eğilimli feleğinin burçlar feleğinden kuzey ve güneye olan beşer derece eğiminden gayri ay yıldızının enlemi bulunmaz. Bu dört felekle. Yoksa güneş ile ayın aryasında yerin gölge olmasıyle çakışma olmaz. Zira ki güneşe ay arasında yerin bulunması. döndürücü feleğin zirvesi dahi. "Feleklerde durucu hiçbir şey yoktur. Yani ayın güneşe dolunaydan sonra yaklaşması hasebiyle güneşin nurunun ayın yüzünde . ne durucu görünür. Zira ki.

güneşten her gün oniki derece kadar uzaklaşır. Güneş küresi. zühre feleğinin çukur yüzünde son bulmuştur. Onun bize bir tarafı görünür. ayın güneşe uzak olan batı tarafından . nur ve ışığını ancak güneşten alıp. aslında siyaha yakın lacivert olup. ondan uzaklaşır. İşte hilâl budur. bizle güneş arasına girip. Ayın bir durumu dahi tutulmasıdır. Eğer aralarında yerin gölgesi bulunmazsa bu böyle devam eder. Ayın bir durumu dahi güneşi gölgelemesidir. Hilalden sonra ay. ayın yarısından çoğuna ışık verip. Şu halde ay. onüç derece kadar hareket eder. Bu durumda toplanma sırasında. Bir yerden aldığı nuru. koni şeklinde olup. Çünkü ay. Yani ayın bize dönük olan yüzünün yarısının dolunaydan sonra ışıklı kalmasıdır. Ayın bu safhalarının açıklanması budur ki: Ay. ay. Ayın nurlu yüzünün yarısı. Yani nurlu güneşin bile dönük olan yüzünün tamamını veya bir kısmını ayın bizden gizlemesidir. merkez dışı kuşağında sürekli burçlar kuşağının yüzeyine ulaşmıştır. yani güneşle ayın bir burcun aynı yerinde ulunmaları halinde. güneşe dönük ola yarısının çoğu sürekli ışık bulmuştur. Böylece ay. Yani güneş ile ayın arasına yerin girmesiyle ayın tamamının veya bir kısmının güneş ışığından hâli kalmasıdır. bir gün bir gecede. bir miktar bize meyleder. bir yere aksettirmeye kabiliyetlidir. ay küresinden büyük olduğundan.eksilmesidir. Zira ki ay. Güneş te bu müddet içinde bir derece kadar gider. Yerin gölgesi. gizlenmeden bir gün sonra olur. güneşten gün gün onikişer derece uzaklaştıkça. ne gök rengi ne de siyahtır. yuvarlak ve parlak bir top şeklinedir. Bu. burçlar kuşağına teğet olmak lazımdır. Bir durumu dahi ikinci dördündür. karanlık yüzünün yarısı bize dönük olur ve ayın aydınlık yüzeyinin yarısı bize görünmez olur. Şu halde çakışma budur. yarısından azı karanlık kalmıştır. Koninin tepesinin gölgesi. Madenî bir ayna gibi karanlık ve kesif olup. Zira ki güneşin merkezi. hızlı gidişiyle güneşi oniki derece kadar geçip.

karanlığı her gece fazlalaşıp. Tekrar bize nurlu yüzünün yarısı görünür işte ikinci dördün budur. altı burç kadar yol aldıkta. kâh çakışık olmasıyla yaklaşık her yirmidokuzbuçuk günde bir kere güneşle yakınlaşması ve çakışması olur. Bundan sonra ay. İlk defa üç burç kadar güneşten uzaklaştıkça. İşte fazlalaşma budur. etek. astronomlar demişlerdir ki: Bu ay küresi. Aydınlık yüzünün yarısı tamamıyle bize dönük olup. Beşinci Madde Güneş ve ay tutulmalarını. bizler ikisinin arasında bulunuruz. ayın doruk. ayın nurlu yüzünün yarısı görünür. kâdir. ay. kâh güneşe karşı. İşte fazlalaşma budur. batı tarafından yana yine bize meyleder: Bu miktar aydınlık tarafı da doğu tarafından güneşten yana gider ve bize nispetle karanlığı fazla ve aydınlığı noksan olur. karanlık yarısı. burçlar kuşağında . "Bu aziz ve alîm olan Allah'ın takdiridir. ayın güneşe uzak olan batı tarafından aydınlık yarısının bize eğimi fazla olur. güneşi karşısından ayrıldıkta. güneşe yaklaştıkça. malûm olsun ki. ışığı her gece bize nispetle fazla olup. güneşten uzaklaştıkça. eğilimli feleğinden hâsıl olan tepe ve kuyruk düğümleri yanında. Ay. hakîm ve yaratıcı olan Allah münezzehtir." (36/38) Kadîm. güneşten uzaklaştıkça. kesif ve karanlık olduğundandır ki. bundan sonra ay. güneşe gün gün yaklaştıkça. karanlığı artıp. Ay. Ey aziz. bu durumlarıyla konaklarını katedip. ay ondört olur. İşte buna. Bundan sonra ay. döndürür. dolunay denir. güneşe karşı olmakla. tepe ve kuyruk noktalarının hareketini bildirir. son yarısından gün gün güneşe yaklaşması sebebiyle.aydınlık yarısının bize eğimi fazla olur. İşte noksanlık budur. güneşle bir araya gelmesi vaktinde. ayla doruğu arasına güneşin girmesini. İşte bu ilk dördündür. nuru azalır. Ta ki güneşle bir arada tekrar çakışır. Bundan sonra güneşten uzaklaşmaya. Bundan sonra ay. ikisinin arasında yine döndürür.

sair durumlarda asla bulunmamıştır. Bu durum yerin gölgesinden dolayıdır ki. döndürücüsünün merkezi arasında ebediyen tavassut eyler. Zira ki. ayın doruğuyla. burçlar kuşağından iki cüzün karşısı yanında. ay aslî karanlığı üzere kalır. ayın batıya yönelik hareketiyle batı tarafından ulaşıp. araya girer. ayla çakışması durumuna mahsus olup. güneş tutulması sürekli olarak. önce o taraf tutulur. Tutulma sırasında güneşin siyahlığı batı tarafından başlar. ışığının tamamını veya bir kısmını bizden örter. Başka zamanlarda asla tutulma olmamıştır. burçlar feleğinden bir nokta yanında çakışsalar. güneşin batıya yönelik hareketinden daha hızlı olduğundan. ayın güneşe dönük olan yüzüne yerin gölgesinin düştüğü kadarına ulaşamayıp. Bu kararma (ayın gölgesinden meydana geldiğindendir ki. güneşin merkeziyle. ayın batıya yönelik hareketi. ay tutulması sürekli bedir ve dolunay haline mahsustur. Ve güneşin yüzünde o vakit ortaya çıkan siyahlık. Bundan sonra güneşi geçtikçe. Ayın önce doğu tarafı karanlıktan çıkıp yine önce o taraf parlar. Zira ki. Zira ki.güneşin yoluna rastlasa. ayın cisminin rengidir. İşte ay tutulması budur. güneş yine batı tarafından parlamaya başlar. ayın cismi bizimle güneş arasında bulunup. Yine güneşe kıyasla aya ârız olan durumların biri budur ki: Güneş orta hareketiyle hareket ettikçe. yerküre ikisinin arasına girip. güneşin doğuya yönelik hareketiyle hareket eden dünyanın koni gölgesinin batı tarafına. yani bu hizalarda güneş ile karşılıklı olsa. Ay tutulmasının açıklanması budur ki: Eğer ay küresinin tepe ve kuyruk düğümleri. gidişinin süratinden. . ayı döndürücüsünün merkezi kendi doruğundayken. ayın önce doğu tarafı gölgeye dahil olup. bundan sonra o noktadan ayın kuyruk düğümüyle eğilimli feleğinin burçlar sırasına uymayan hareketleriyle ayın doruğu. Ayın kararması ve parlamaya başlaması ilk doğu tarafından ortaya çıkar. güneşe erişip. ay batıdan gelip. Şu halde güneş tutulması budur.

deliller. matematikçiler ve geometriciler ittifak üzere demişlerdir ki: Ayın mümessil feleğinin yumru yüzeyinin. Güneş dahi aynı sıra üzere batıdan doğuya hareket eder. Şu halde o günün ve bu gecenin evvelki saatleri bulan nispet kılınmıştır. pazartesi günü ve cuma gecesine hâkim bulunuştur. Bu tavassuttan lâzım gelir ki. Ezelî takdirle o iki hareket. müneccimler sözbirliğiyle demişlerdir ki: Bu ay yıldızının tabiatı. Ey aziz. ayın döndürücüsünün merkezi. vasatî her dönüşünde iki defa doruğuna yükselip. aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. ebediyen güneş. burçlar feleğinde yerleri belirli değildir. Ay yıldızının cisminin miktarında. mümessil ve eğilimli feleklerinin uzaklık mesafelerinde rasatçılar. Orta kutlu nâmıyle isimlendirilmiştir. ayın doruğu ile batıya döndücürü feleğinin merkezinin hareketiyle doğuya öyle bir tarz ve tavır üzere hareket ederler ki. iki kere eteğine iner. hareket ve ses bulunmuştur. sair doruklar ve etekler gibi. Eğilimli ve mümessil feleğin hareketleriyle seyyar ve dönücüdürler. cehl. acz.doğudan batıya ve döndürücünün merkezi o noktadan burçlar sırası üzere batıdan doğuya hareket ederler. kendi doruğunda buluna. ihbar. malûm olsun ki. gece dişisi bulunmuştur. ikisi arasında aracı bulunur. hıfz. "Bu. nemime. Ay. Altıncı Madde Ayın tabiat ve sıfatlarını. güneş ile iki dördün vaktinde kendi eteğinde buluna. hakaret. acele. cisminin miktarını ve feleğinin uzaklığını bildirir. Ayın tali bulunduğu menilerde bu vasıflar gözlenmiştir. Güneşle bir araya gelme vakitlerinde ay. âlemin merkezinden . Ayın vasıfları: Zaaf." Ayın doruk ve etek noktaları eğilimli feleğiyle. tee ve kuyruk düğümleri mümessil feleğiyle hareket ettirildiklerinden. Şu halde ayın döndürücü feleğin merkezi. itidal üzere soğuk ve rutubetli olup.

yaklaşık otuzdokuzbin üçyüzkırksekiz fersah bulunmuştur. Mülkünde olanı en iyi Allah bilir. dörtlü orantıyle rasatçılarla belirlenip. Eğer bu hesaplanmış mesafeden yerin yarıçapı çıkarılsa ki. Bu mesafedir ki. Suret ve şehadet âlemi ve daracık dünya evidir.uzaklığı mesafesi. sayı belirlemesi değildir ki ölçü itibar oluna. Şu halde yeryüzünün her tarafından ayın feleğine varıncaya değin gökle yer arasındaki hakiki uzaklık. oluşum ve bozuşum âleminin değişikliğe uğrayan eşyasıdır. Zira ki. geometrik bürhanlarla ve aklî tecrübelerle hepsi ispat olunmuştur. 18-BÖLÜM: . yerlerin ve göklerin cisimlerini uzaklığını beşyüz yıllık yol ile tariften murat. açıklanan yıldızların ve feleklerin uzaklıkları ve cisimleri. yaklaşık seksenikibin beşyüzkırkaltı fersah ölçülmüştür. yerkürenin yaklaşık kırkikide biri olup. Bu feleğin çukur yüziyinin âlemin merkezinden uzaklık mesafesi.Bu feleğin çukur yüzeyinin uzaklığı. yaklaşık dörtbin dokuzyüz yetmişsekiz fersah bulunmuştur. Mümessil feleğin kalınlığı. Ayın eğilimli feleğinin kalınlığı. atmosferin ve gök boşluğunun ahillidir. Ayın eğilimli feleğinin yumru yüzeyinin âlemin merkezinden uzaklık mesafesi. yaklaşık seksenyedibin beşyüzyirmidört fersah ölçülmüştür. belki bu. o binikiyüz yetmişiki fersahtı. büyüklüklerinde mübalağadan kinayedir. yaklaşık yerin yarıçapının otuziki katı yüksekliktir. Allah'ın kudreti sonsuzdur. yaklaşık seksenikibin beşyüzkırkaltı fersah heap kılınmıştır. kitapta açıklanan genel islamî bilgilerde. 1. Unsurlar ve bileşikler mekanı. nice hesabî delillerle. Ay küresinin cismi ise. yaklaşık kırküçbin yüzdoksansekiz fersah hesap kılınmıştır. kırkbirbin dokuzyüzyirmialtı fersah kalır ki.

Ey azizi. bu aya. rutubeti iledir. ayın artışı zamanında yani ayın ilkyarısında sıcaklık ve rutubet çok olup kanın kabarmasıyle dolan insan ve hayvan bedenleri kuvvet bulur. hastalıkları çoğalır. Birinci Madde Ayın. Ayın özelliklerindendir ki. Dolunaydan sonra yani ayın ikinci yarısında kuruluk ve soğukluğun çoğalması ile dört unsurun karışımı bedenlerde bulunduğundan kanın kabarması azalıp. Ayın . Deniz suyu onunla med olup sahiline yükselir. Ay. ayın nurunun azıldığı günlerde beyin dokuları dahi azalır. Güneşi en fazla tesiri. Allah'ın kudretiyle. merkezlerini hareketleriyle dairelerin meydana gelişlerini. Ay. yedi gezegenin tesirli saatlerini. Ayın ikinci yarısında hasta olanların bedenleri zayıf olup. denizdeki gün yarısına geldiğinde denizin meddi bitip. ayın nurunun çoğaldığı günlerde ruh sahiplerinin beyin dokuları ziyade olup. Ayın özelliklerindendir ki. tesirlerini ve burçlar itibariyle hallerini. ayın ilk yarısında hasta olanların bedelleri kuvvetli bulunup. ay deniz ufkundan doğar. büyüme ve gelişme az olur. alçak cisimlere çeşitli tesirleri vardır. filozoflar sözbirliğiyle demişlerdir ki: Kadir ve aziz olan Allah'ın takdiri ile yüksek cisimlerin mertebelerine göre. Allah. kendi kudreti ile nice özellikler bahşetmiştir. Ay. ayın özelliklerindendir ki. gün yarısı dairesinden indiğinde denizin suyu sahilleride cezr olup çekilir. malûm olsun ki. sıcaklığı ile olduğu gibi. Allah'ın kudretiyle tesirlerini bildirir. seslerini ve nağmelerini. Bunlardan biri. Şu halde med ve cezr bu minval üzere olur. esiri cisimlerin tesirlerinin başlangıçlarını beş madde ile açıklar. Ay. ufuktan indiğinde cezr de nihayet bulur. ayın dahi en fazla tesiri.ONUNCU BÖLÜM Ayın. deniz ufkuna ininceye kadar cezr devam eder. feleklerin sayılarını. çoğunun hastalığı defolur. İnsan ve hayvan bedelleri zaaf bulur.

özelliklerindendir ki. aylı gecede hayvan eti kalsa az zamanda tadı ve kokusu değişir. ayın nurunun çoğaldığı günlerde nehirlerde ve denizlerde balıklar yağlı olup suyun yüzüne çıkarlar. aylı gecede insan aya karşı uyusa veya çok otursa bedenine gevşeme ve tembellik gelip baş ağrısı ve nezle olur. otlar. Ayın özelliklerindendir ki. Ayın özelliklerindendir ki. Diğer gezegenlerin sayılan sıfatlarının özel saatlerde canlılara ve cansızlara gizli tesirleri. ayın özelliklerindendir ki ayı ilk yarısında dikilen ağaçlar fazla uzar ve gelişir. Ayın özelliklerindendir ki. yıldızlar ve tabiatlar dolap. açıklanan güneş ve ayın tesirlerine kıyas olunmuştur. ayın ilk yarısında bütün meyveler. keten. dağları. bitkiler fazla büyür ve gelişir. ayın ilk yarısında yerdeki haşereler yeryüzüne çıkar ve çoğalır. ay küresi ayna gibi yer ve su küresine dönük bulunduğu için deniz ve karanın adaları ve sahilleri gemileri. vadileri. Ayın özelliklerindendir ki. Ayın nurunun azıldığı günlerde balıklar zayıf olup suyun dibine giderler. Lâkin o saf ayna bizden çok uzak olduğundan eşyanın şekilleri teşhis olunmayıp. Ayın özelliklerindendir ki. dalgaları. çiçekler. Bu durum alır fikretmek ve düşünmek. Halbuki âlemin bütün cüzlerinde hakiki müessir ancak hak Taâlâ bilinmiştir. ayın yüzü bu akisler ile bulanık görülür ki. âlet ve hayaller misali bulunmuştur. Ayın ikinci yarısında bu durum az olur. Yırtıcı hayvanlar ceset yemeye çok hırslı olur. Ayın ikinci yarısında haşerele ve yırtıcı hayvanla aksi hareket ederler. Ayın özelliklerindendir ki. Rasatçılar o aynada yerin yüzünü tamamen seyrederler. Bu felekler. köyleri ve şehirleri bütün şekil ve rengi ile şahıs ve kurumları ile bize aksettirip gösterir. bitki gibi şeylerin kurusu üzerine ayın ışığı düşse hemen çürüyüp parçalanır. ayın ilk yarısında kamış. Allah'ı tanımaya . ona ay lekeleri derler. renkleri ziyade olur. İkinci yarısında dikilenle zayıf olur veya kurur.

ayın her burç ile başka bir tesirini tecrübe ettiklerini takvim ile yazmışlardır. NAZM Hamd o Allah'a ki yektadır ol Dahi dâna ve tüvânâdır ol Ona mahsus ve müsellemdir hem Mû be mû cümle umur-u âlem Mutasarrıf odur eşyaya tamam Ne havas arada her giz ne avam İkinci Madde Ay yıldızının burçlar itibari ile olan özellikleri ve ihtiyarlarını bildirir. müneccimler. Ey aziz. Şimdi o takvimi. bundan önce Türkçe olarak nazmetmiş iken o manzumemizi buraya yazmak münasip görülmüştür. malûm olsun ki. NAZM Bismike Allahümme yâ emine'l-hutar İbtede'nâ bi ihtiyarhât'il-kamer Hamd lillah çok salât ve çok selâm Ol Resul ve âll ü suhhune müdam Badehü der Hakkı bilgil ey beğim Ehl-i hey'et kavlidir bu dediğim Çâr unsur üzeer çarh-ı kürrât Kaplamış birbirin sık tabakât Pes besal misli olur mecmuu top Merkez-i arz olmuş esgal-i cezûb .vesile olmak için ve hepsini insanda bulmak için yıldızların ve feleklerin durum alır bu Marifetnâme'de bu miktarca açıklanarak yazılmıştır.

Ol vasattır merkez-i âlem heman Her cihetten esgal ol nokta nihan Çarh-ı a'zam kim muhit-i cümledir Cüm-ı atlastır deyme encümledir Her cihetten o mahdud fevktir Günde bir devr etmede bir şevkdir Kim yirmidört saatte müdam Şarkdan garba eder devrin tamam Hem içinde olan eflâkı bile Döndürür kendiyle şarkî garb ile Gece gündüz her tulu ve her gurub Kutb-u âlem üzre devrinden olup Çarh-ı sâminde oniki burç bil Mıtıkada her birin sî sehm kıl Hep sevabitle ol olmuş muhteşem Kutb-u âlemden cüda kutb üzre hem Garbdan şarka döner âhestece Olsa yetmiş yıl gider bir derece Garbdan şarka zühal dahi gider O iki burcu otuz yıl kateder Müşteri hem garbdan şarka gider Oniki yılda heman bir devr eder Garbdan merih hem deveran eder Bir yıl onbir ayda bir devre gider Çarh-ı sâmin kutbu doğrusunda tam Şems hem çarhıyle devr eyler müdam Garbdan şarka güneş dahi gider .

yılda bir oniki burcu kat' eder Yılda bir hem çarh-ı zühre ydevr eder Garbdan şarka utarit hem gider Cümlenin tahtındadır devr-i kamer Sürat üzre kendi çarhıyle döner Gardan şarka dahi ay devr eder Devresin yirmisekiz günde gider Çarh-ı sâmin oniki kısm olunur San kavun oniki dilim bulunur Her kısım bir burc adıyla asl olur Kevn her üçünde ike bir fasl olur Çün hamel sevr ile cevzâdır bahar Fasl-ı yay sertan esed sünbüe dâr Fasl-ı güz mizan ve akreb gas tut Hem şitadır burc-u cedî ve delv ve hut Oniki burc oniki aydıry müdam Rum ayın otuz gün akdem bil tamam Bu buruca etmeden tahvil gün On gün akdem rum ayın başla bütün Bil bahar âzar nisan ve eyâr Yaz haziran temmuz tabah-ı hâr Hem harîf eylal ve teşrinin nâm Kış dü kanun ve şubat olmuş tamam Bil her ayda hangi burca gün gider Her ayın kaçında gün tahvil eder Mâh-ı âzar ol fasl-ı bahar Olmuş eyyamı otuzbir gün nehar .

Onbirinci gün güneş tahvil eder Hem hamek burcunda otuz gün gider Ol burc-u hamel nevruz olur Pes beraber ol şibih ol ruz olur Mah-ı nisan evsat-ı fasl-ı rebi' Olmuş eyyamı otuz gün ey şeci' Aşırında şems hem tahvil eder Burc-u sevr içre otuçbir gün gider Mah-ı mayıs ahir-i fasl-ı bahar Olmuş eyyamı otuzbir gün nehar On birinci gün güneş tahvil eder Hem hamek burcunda otuz gün gider Ol burc-u hamel nevruz olur Pes beraber ol şibih ol ruz olur Mah-ı nisan evsat-ı fasl-ı rebi' Olmuş eyyamı otuz gün ey şeci' Aşırında şems hem tahvil eder Burc-u sevr içre otuzbir gün gider Mah-ı mayus ahir-i fasl-ı bahar Bil otuzbirdir ona leyl ve nehar Onbirinci gün güneş tahvil eder Burc-u cevzada otuzbir gün gider Bil haziran ol sayf ey beşer Hem otuz gün on içinde gün döner Onbirinde şems hem tahvil eder Seretan burcun otuzbir gün geçer Mah-ı temmuz evsat-ı sayf ey hümam .

Olmuş eyyamı otuzbir gün tamam Onikinci günü gün tahvil eder Hem esed burcun otuzbir gün keser Bil ağustos ahir-i sayf ol zaman Olmuş eyyamı otuzbir gün heman Onikisine güneş tahvil eder. Sünbüle burcun otuzbir gün geçer Mah-ı eylül evvel-i fasl-ı harif Olmuş eyyamı otuz gün ey zarif Onikinci gün güneş tahvil eder Burc-u mizan içre otuz gün gider Burc-u mizan evveline gelse gün O geceye hem beraberdir o gün Mah-ı teşrin ol evsattır güze Ermiş eyyamı otuzbir gündüze Onikinci gün güneş tahvil eder Burc-u akrebden otuz günde gider Bil güzün teşrin-i sâni âhiri Ol otuz gündür tamam ol mahrî Onbirinde güneş hem tahvil eder Burc-u kavs içine otuz gün gider Mah-ı kanun ol fas-ı şita Hem otuzbir gün anı bil ey fetâ Onbirinde burc-u cediye gün gelir Rebinin evveli ol gün olur Gün döner uzanmayı şebden alır burc-u Gedî içre gün otuz gün kalır .

Evsatı kanun-u sânidir kışın Hem otuzbir gündür anı sayışın Aşırinde burc-u delve gün gider Hem otuz günde o burcu kat' eder Bil kışın sonu şubatı gücük ay Üç yirmisekiz gün rebi say Sal-ı râbi dört rubu' bir gün olur Pes şubat yirmidokuzu bulur Tasiinde burc-u huta gün gider Hem otuz günde o yburcu seyr eder Çün hamel burcunda gün firuz olur Bil tamam olup yine nevruz olur İbtiday.ı sal şemsi mart bil Hem şuhur-u rumî istihrac kıl Lafz-ı ebced hevvez olmuş heft harf Her biri bir aya mahsu oldu zarf Mart hâ ebril elf cim mayıs al Ve o haziran hemze temmuz âb dal Za'dır eylül ve dü teşrin ba ve ha Hem kanun za cim eşşbat ve o şeha Hıfz et ebced ve zevabid hevvez beced Hez ebced hevvez hüve ile ad Kim bu yirmisekiz harfin geri Harf-ı bâzâr ola her yılda biri Bil yüzaltmışaltıdır tarih-i sal Marttadır bâzâr ebced lafzında dal Ertesi sal ol bâzâr ha'ya gider .

Hem bu tertib üzre daim devr eder Olsa âzerle muharrem bir o yıl Sal tedahül ede bir ysa tarh kıl Kim otuzüç yıl otuzüç mark olur Sal muharremle otuzdördü bulur Gel dilerysen şehr-i rumun gurresin Harfini cem et hazâr harfiyle hîn İbtida hafta durur yevm-i ahad Başla ol mecmuu bundan eyle ad iki haftadan ne gün gâyet bulur Gurresi ol ayn ol günden olur Çün muharremdir Arabda res-i sal Gurre-i şehri kamerdir hem hilâl Za muharrem ba safer ha'dır âd Dü rebia ve o elifdir dü cemad Ba receb şaban dal ha ramazan Za'yı şevval ka'de elf cim hicce dân Heşt harf oldu ehec zedbud heman Her biridiry bir sene hâkim olan Binyüzaltmışaltıya çün geldi sal Hâkim sal ol muharrem oldu dal Ertesi yıl hâkim-i saldır elif Devr-i daimdir hiç olmaz muhtelif Bilmek istersen hilal ne gündür ol Harini hâkimle cem et gurre bul Gurre-i şehr-i hilali hem tamam İki hafta günlerinde bul ümdam .

İbtida şemsin mekanın bulasın Ta buruc-u mâhı andan bilesin Bir derece gün gider her gün heman Ay gider onüç derece ol zaman Ay günü her gün oniki derece Çün geçer böyle hesap et her gece Pes şuhur-u rumdan bil şemse ay Kaç gece geçmiş hilal ol mahı say Ta ki malum ola andan cay-ı mah Maha ne burcun kaçıdır seyrgâh Anda iken meh ne iştir ihtiyar Kim ayın her burcda bir hükmü var Ya ayın geçmiş şebin tazif kıl Beş aded hem zam edib kaç oldu bil ol aded kaç kere beş olduysa say Kangı burc olmuş dahi bil şemse ay Şemsden başla beşer her burca ver Baştan azı sayma burc-u maha er Çün hamel burcunda hoş bulunsa ay Her işi bede' etmeği sen yahşi say Gelse bur-u sevre tezvic ve nikâh Kıl ticaret hem bina hayr ve salah Gelse meh cevzâya kat eyle siyab İlm oku hem al akar ve al devvab Seretana hoştur irsal-i haber Şurb-i müshil yahşidiry nakl ve sefer Meh esedde arz-ı hâcet yahşidir .

Şems: Güneş. Tabah-ı hâr: Ağustos.Zür' ve tamir ve hacamat yahşidir Sünbüle burcunda olsa key cedîd Sohbet-i nisvan münasib al abîd Gelse meh mizana kıl bey' ve şira Eyle sohbet dinle lehan iç deva Burc-u akrebde gerek tuhr ve ifaf Uzlet ve semt ve firag ve itikâf Kıl hacamat gelse burc-u kavse ay Lebs ve istihmam ve halkı yahşi say Gelse burc-u cedîye kıl sayd ve şikâr Hufr âbar ve ziraat eyle kâr Gele burc-u delve hoştur kevb Vaz'-ı bünyad duhul-ü belde hûb Huta gelse eyle deryada sefer Ahd ve şirkettir ticaret-u muteber Binyüz altmışaltı tarihinde tam Buldu yüz beyt içre takvim ihtitam Hakkı ettin ihtiyârâtı beyan Hakka her halde tevekkül kıl heman Alem. Esgal: Ağırlık. Kavl: Söz. (Tehlikelerden emin eden Allah'ın ismiyle ayın ihtiyarlarına başladık. Siise: Altı: sevabit: Sabitler. aline ve ashabına olsun sürekli Ehl-i heyet: astronomlar. Dü: İki. Çarh: Felek. Hamel: .i ecsâmı çün buldun hayal Alem-i ervaha gel hoş bunda kal. çok salat ve çok selam Resule. Near: Gündüz. Eyyar: Mayıs. Harif: Sonbahar. Çâr: Dört. Kürrat: Küreler. Azer: Mart. Fevk: Üst . Sâmin: Sekizinci. Besal: Soğan. Muhit: Kuşatıcı. Hamd Allah için.

Seretan: Yengeç. misli görülmemiş ne şaşırtıcı bir icattır! Bu felekler ne garib sanat ve hikmettir! Bu cihanı tanzim. Bu yıldızları ve felekleri. soğuğun şiddetiyle tabiatlar bozulurdu.Koç. Aşır: Ounncu. Ay vezir. Sayf: Yaz. Mizan: Terazi. Şu halde yedi gezegen ortasında cihan sultanı ve öteki gezegenler ona asker ve yardımcı olmuştur. bu görüntü ve tertip üzere yaratan Allah Taâlâ'ya nice yüzbin kenre hamd ve senalar olsun ki. ne nihayetsiz kudret ve azamettir. Cedî: Oğlak. İstihmam: Hamam. Sayd: Av. Delv: Kova. yeryüzüne itidal üzere hayat bahş eder. malûm olsun ki. Esed: Arslan. Şikâr: Avlanma. müşteri kadı. Yevm-i ahad: Pazartesi. Hakim ve yaratıcı her şeyden münezzehtir. Samt: Susma. Kâbe yolu derler. Tedahül: Geçme. zühre sâzende. Râbi: Dördüncü. Lebs: Giyim. Eğer burçlar feleğinde olsaydı. güneşi gezegenler ortasına koymuştur ki. merih asker. Mah: Ay. Gurre: Ayın ilk on günü.ı harif: Sonbahar. Bunun hakikati. Sünbüle: Başak. yıldızlar anası ve Acemler: Kehkeşan derler. bu tesiriyle. Tarh: Çıkarma. Bey' ve şira: Alış-veriş. Nisvan: Kadınlar.) Üçüncü Madde Yedi gezegenin birbirine nispetle benzerliklerine ve yeryüzünde âfâk itibariyle tesir saatlerini bildirir. sıcaklığının şiddetinden yeryüzü yanardı. Siyab: Elbise. bizlere lütuf ve inayet edip. Leyl: Gece. Fasl-ı şita: Kış. Hut: Balık. Gavs: Yay. ibret alanlar ve hayret edenler demişlerdir ki: Bu âlem. Burada bulunan samanyoluna. Cay: Yer. Şürb: İçeki. Sal: Yıl. utarip kâtip. Şuhur: Aylar. Fasl. Res-i sal: Sene başı. Zür': Ziraat. burçlar . Ey aziz. İrsal: Gönderme. Devvab: Hayvan. Araplar: Gök kandili. Duhul: Girmek. zühal hazinedâr benzeridirler. Eğer güneş. Cevza: İkizler. Şeb: Gece. Vaz'-ı bünyad: Binalar yapmak. Sevr: Boğa. ay feleğinde olsaydı. Faslı rebi': İlkbahar. hufr âbâr: Kuyular kazmak. Bede': Başlama.

Gerçi bu konuda çok şey söylenmiştir. birbirine temas edip. saat be saat nöbete olan tesir saatlerini. gece yarısında güney başı batıya ve kuzey başı doğuya varıp. yeryüzünde. bir başı kuzeyde bulunup. bize nispetle değirmen gibi dönmesinin hakikatinde akıllar hayrette kalmıştır. NAZM Hüda'ya şükür kim halk etti bunca encüm ve eflak Salat ol dostuna olsun ki şanında demiş "lavlak" Ve bade Hakkı der lim-i felek sırrın ayan ettim Otuz beyt içre nahs ve sa'd sââtı beyan ettim İki âlemde bir bildim müessir zât-ı Mevlayı Veli rabt eylemiş esbaba ednâyı hem a'lâyı Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir Ne kevkeb hükm eder ol dem nehûset ya saadettir Yedi gece yedi gün gün batıb doğduğu ân içre Yedi seyyareden bul kangı hâkimdir zaman içre Ki her gün haftadan her gece bir seyyarenindir kim O eb ol ruzun evvel saatinde hem odur hâkim Heman hıfz et yedi lafzını yedi gün ybil yedi kevkeb Edes biyr çahh deld hesi ve reh zühaldir hep Evail-i harf için hevvez olmuş hafta eyyamı . beyaz bulutlar gibi görünmüştür. Lakin bu yolun. bu tarihten önce tabir ve beyan eylediğimiz Türkçe manzume. gecenin sonunda batı başı kuzey ve doğu başı güney olup. gece evvelinde bir başı güneyde. Fakat yedi gezegen yıldızın. bu makama münasip görülüp yazılmıştır. birbirine yakın olduklarından.geleğinde anlatılan altıncı değerin en küçüklerinden olan sabit yıldızlardır. Bunlar. Mülkünde olanların hakikatlerini Allah daha iyi bilir. ufuklarda.

Huruf-u sâniye şeb-i sâlise gün hâkimi nâmı Şeb-i pazar utarit ertesi müşteri talib Şeb-i se şebneye zühre zühal çarşamba şeş gâlip Hamîs akşamı şems ve cuma akşamında meh şâmil Şeb-i sebt oldu merih ol huruf-u sâniye kâmil Pazar şems ertesi meh salı merih erbaaya tîr Hamîse müşteri cumaya zühreye sebte keyyân-ı mîr Yedi lafz içre şeb hem ruz-u evâil saatinden al Yukarıdan yedi seyyareyi tertib ie say gel Zühalden müşteri merih ve şems ve zühreye hoş yet Utaritle kamerden geç bu tertib üzre hem devr et Birer saat hükümetle olur seyyareler kaim Gecedir oniki saat gündüz hem oniki daim Gece gündüz yirmidört olur ysaat ki sânîdir Değildir müstevî bunda murad ancak zamanîdir Zamanî ysaatin miktarı artar eksilir bile Adedle muhtellif olmaz şeb ve rûz tûl ve kasr ile Neharın kavsini hem onikiye kısmet kıl Bu saatin iri daim ona nısf-ı südüsdür bil Şeb ve rûz tûl ve kasr ile kıyas et saati böyle Tulu ve hem gurubun geçmişin bul hoş hesab eyle Geçen saati bul zulemden ya rubu öğren ya üstürlab Gaymde yapma saati bu saatten zamanı ya Zamanî saati beraber yedi seyyareye ver gil Ne kevkeb olduğu vakte gelirse hâkim anı bil Zühaldir nahs-ı ekber saati hem ağır olurmuş Mekânı çarh-ı sâbidir bina yap başlama hiç iş .

Sonra Hakkı. Otuz eyt içre uğursuz ve kutlu saatlerini açıkladım. o gece ve güdüzün ilk saatinde odur hâkim. uğursuz ya saadettir? Yedi gece yedi gün batıp doğduğu an içre. yedi gezegenden bil hangisi hâkimdir zaman içre. felek ilminin ırrını açıkladım. alçağı ve yükseği sebeblere bağlamış. Haftadan her gün bir gezegenindir ki.Mübarek müşteridir su'd-u ekber saatin hoş bil Nakl ü bey' ve şira tezvic edip her şuğula ol mail Cihan-ı merihe mahkum oluğu ysaat hiç iş etme Çün oldur nahs-ı asgar pes kan aldır kimseye gitme Mübarek şems hükmünde taleb kıl cümle yârânı Mekanı çarh-ı râbidir ziyaret eyle sultanı Çün zühre su'd-u asgardır o saat ictima eyle Müferreh sohbet et hoş söz güzel savt istima eyle Utarit müntezicdir ol zaman yaz nüsha hem mektub Kitab oku okut nakş et hesab etek olur mergub Kamer su'd oldu bu gökte o saatte sefer hoştur Ticaret şirket ve irsal-i mektub ve haber hoştur Yedi seyare ahkâmı bu tertib üzere kanundur Gel ey Hakkı bil ol Hak'kı ki cümle hükm anındır Kamu nahsi kau su'du kamu şerri kamu hayrı Hep edib eyleyen Hak'dır bir anı bil unut gayri Ko üç mevlidi dört ümmü yedi âbâî ne tâkı Kamusu hâlik ve fâni hüve'l-hayyü hüve'l-bakî (Hüda'ya şükür ki bunca yıldızlar ve felekler yarattı. Evet. Eğer olduğun saat ne saattir bilmek dilersen. şanında "Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım" demiş. dery. pazar gecesi . Salat o peygambere olsun ki. İki âlemde Mevla'nın zatını müessir bildim. Hemen ezberle yedi lafzını. o dem ne yıldız hükmeder. yedi gün bil yedi yıldız.

Yukarıdan yedi gezegeni tertip ile say. perşembe müşteri. mümtezictir. gayriyi unut. Bu tertip üzere devr et. cuma zühre. kimseye gitme. merih ve güneş ve zühreye gel. Kitap oku. hesap etmek rağbet olunur. cumartesi zühal. Gece oniki saat. Yalnız Allah diri ve bâkidir. sohbet et. gündüz de daiim oniki saat. Uzatma ve kısaltma ile günün yayını da onikiye böl. Ticaret. Kamu uğursuzu. Gel ey Hakkı. mektup ve haber gönderme hoştur. Salı gecesine zühre. hiç iş etme. cuma akşamında da ay. Cumartesi gecesi merih. sultanı ziyaret eyle. Gece ve gündüz uzama ve kısaltma ile kıyas et saati böyle. Utarit. dört anayı. Zühre küçük saadettir. o saat topla. Gece ve gündüz yirmidör olur. çarşamba utarit. Yed ilafz içre günün ilk saatlerini al. ertesi güne müşteri talip. Bir onu bil. çarşamba zühal galip. güzel ses dinle. hoş söz. o saatte sefer hoştur. alış-veriş ve nikah edip. saatini hoş bul.utarid. her şuğula meyyal ol. Gaymde yapma saati bu saatten zamanı yap. Yedi gezegen hükümleri bu tertip üzere kanundur. Hangi yıldız. kamu saadeti. ertesi ay. bil o Hak'kı ki bütün hükm onundur. merihe mahkum olduğu saat. Şu halde ka aldır. o zaman nüsha ve mektup yaz. Bunda eşitleme yesas değil. Doğuş ve her batışın geçmişini ubl hoş hesap eyle. olduğun vakte gelirse hâkim onu bil. Pazar güneş. Mübarek güneş hükmünde iste bütün dostları. Zamanî saatle birlik yedi gezegene var gil. Zühaldir başlama hiç iş. Cihan. Mübarek müşteridir büyük saadet. şirket. Yeri dördüncü felektir. kamu hayrı hep edip eyleyen Hak'tır. Zühalden müşeri. Birer saat hükümetle gezegenler kaim olur. Perşembe akşamı güneş. Hepsi yaratık ve geçici. Utaritle aydan geç. kamu şerri. salı merih. Zaman saatinin miktarı da artar eksilir. Çünkü küçük uğursuz odur. Geçen saati bul karanlıktan ya rubu öğren ya üstürlab. Nakl. ay saadet oldu bu gökte. okut.) . nakş et. yedi babaları bırak. zaman esastır. Üç bileşiği. Sayıyla muhtelif olmaz gece ve gündüz. Bu saatin her biri ona altıda birin yarısıdır bil.

seslerini. merkezlerinin hareketleriyle meydana gelen itibarî daireleri bildirir. malûm olsun ki. sabitler feleği. yirmidörttür ki büyük felek.Dördüncü Madde Feleklerin sayılarını. canfezâ nağmelerle tesbih ve tehlil edip. NAZM Musiki hikmete dair fendir Bilene bilmeyene ruşendir Nice esrarı var idrak edecek Pür gelir sinelieri çak edecek İtibarat ve tekâsim ve füsul İtiyazat-ı makamat ve usul Perde ve peşrev ve savt u amel Kâr ü nakş ü şa'b ü kavl ü gazel . hareketleri muhtelif olduğundan. Ey aziz. ruhanî kuvvet ve musikî bilgisi diye isimlendirmişlerdir. zührenin üç feleği. üst ve lat makamları itibariyle ybirbirine karıştırıp. Her bir canfeza makamı.. nağmelerini. Bu ilmi: Ruhanî tıb. Feleklerin bu hallerini. filozoflar ve astronomlar sözbirliğiyle demişlerdir ki: Feleklerin sayısı. birbirini kuşatıcı ve birbirine teğet bulunup. ruhanî geometri. utaridin ve ayın dörder feleği. güneşin iki feleği. ruhlar için nice in türlü macun ve lezzetli şerbetler yapmışlardır. yazıldığı üzere. nice derde deva ve nice hastalığa şifa ve nice tab'a safa ve nice kalbe cila ve nice ruha gıda bulmuşlardır. nice esrarına vâkıf olmuşlardır. sürekli Yaratıcı'nın aşkıyle raks ve deveran ederler. her bir felek başka bir yerden. bu yirmidört felek.. rasatçılar âletlerle gözetleyerek işitip temaşa edip. Feleklerin seslerini ve nağmelerini perdeleriyle zab edip. üç yükseğin üçer felekleri.

Her biri hikmet ile memludur Can riyazın suvarır bir sudur Nağme-i yabis ve hâr ve bârid Çeşme-i mahz-ı hikemden vârid Her biri bir maraza nâfidir Zıddını her birisi dâfidir Zîr ve belâsı hevadıry amma Dair olur mu havaız dünya Hikmeti canda revân muzmardır Anlamaz lütfunu ol kim kördür Böylece zevkin eder ehl-i reşad Eylesin zevkini Allah ziyad Verir insana hayat-ı tâze Nağme-i bülbül hoş avâze Guş kıl nağmesini mürgânın İktiza eyler ise insanın Nağme-i şuh hoş âheng-i beşer Hâh nâ hâh eder insana eser Nağme bir mantık-ı ruhanidir Nağmenin lezzeti vicdanidir Canfezâdır nefs-i insanî Dilrübadır niğam-ı ruhanî Eğer hakikiatle olursan sâmi Olmaz evkat-ı hayatın zâyi (Musiki. hikmete dair ilimdir. makamların imtiyazları ve usul. ses ve amel. fasıllar ve taksimler. iş . bilene. bilmeyene aydınlıktır. perde ve peşrev. İtibarlar. İdrak edecek nice sırları var. Sineleri çak edecek pür gelir.

insan nefesi canfezâdır. Bu dairelerin isimlendirildiği felekler. o feleğin ismiyle isimlendirilmiştir. Eğer hakikatle dinleyici olursan. noktaların dönüşüyle çizilen dairelerden iryisi. İnsana taze hayat verir.) Feleklerin çizdiği dairelerin açıklanması budur ki: Gezegenlerin feleklerinin içlerinde. topluluk. bülbül nağmesi ve hoş âvâze. âlemin kutbundan ve burçların kutbundan gayri kutuplar üzerinde hareket ettiklerinden. Böylece reşat olanlar zevkini eder. hangi felekte çizilmişse. Diğerleri buna kıyas olunur. Yıldızların merkezlerinin hareketinden. Bu altı daire âlemi keser farz olunsalar. güneşin merkezinin hareketinden. merkez dışı felekleri üzerinde çizilen daireye: Merkez dışı felek denilir.. sıcak ve soğuk nağme salt hikmet çeşmesinden vârittir. taşıyıcı feleklerin çevreleri üzerinde çizilen dairelerdir. Her biri hastalığa faydalıdır. İktiza eyler ise insanın şuh nağmesi. insanın hoş ahengi ister istemez eder insana eser. o dairedir ki. güneşin merkezinin hareketinden merkez dışı feleğin çevresi üzerinde çizilmiştir. allah zevkini artırsın. Döndürücünün merkezinin hareketlerinden. Alt ve üstü havadır ama. onlara: Eğilimli felekler derler. Kör olan lütfunu anlamaz. Kuşların nağmesini dinle. mümessil feleklerin ve burçlar feleğini ve büyük feleğin yüzeylerinde oluşan daireler. havasız dünya döner mi? Hikmeti.ve nakş. kuru. döndürücü feleklerin çevreleri üzerinde çizilen dairelerdir ve bu daireler. söz ve gazel her biri hikmet ile doludur. burçlar feleğinden eğilimli oldukları için. Taşıyıcı felekler nâmiyle lakaplanan beşdaire ve ayın eğilimli feleğinin kuşağı. Mesela. hayatının zamanları zâyi olmaz.. mümessillerin yüzeyleri üzerinde kesişirler. yukarıda açıklandığı üzere. Can riyazeini suvarır bir sudur. dilrübadır. nağme. Zıddını her birisi defedicidir. ruhanî bir mantıktır. canda akan muzmardır. bu çizilen daireler dahi burçlar feleğinden eğilimlidirler. Bu . Ruhanî nağme. Şu halde. Nağmenin lezzeti vicdanîdir.

bir kâğıt üzerinde yürürken bir nakş ortaya çıkar. o müneccim misalidir ki. Meleklerse. topal eşek . O zaman sevinip. işlerin tasarruflarının tümünü yıldızlara isnat yetmiştir. Şu halde o tabiatçının hatası ancak budur ki. Zira ki. yıldızlara ve tabiatlara dayanıp. o. malûm olsun ki. dalalette kalmışlardır. tasarrufu tabiatlara isnat eylemiştir. Onların bütün işleri. işlerin oluşu kalemden değildir. Zira ki. kalemin hareketi kendisinden değildir. Eğer katkısı olmasaydı tab ilmi bâtı olup. Biçare tabiatçı ki. Belki bütün tasarruflar parmaklardandır." Bu karınca. soğukluğa. Ey aziz. tabiatların tasarrufta katkısı vardır. parmakların iradesiyle olmuştur." Bu karınca ise. Bilmez ki. Hak Taâlâ'nın emrine itaatkâr ve boyun eğicidir. Hepsi onun iradesiyle sâkin ve hareketlidir. İşte feleklerin suretleri ve daireleri bunlardır. yıldızlar meleklerin elinde mecbur ve çaresizdir. Kalem ise parmaklar arasında mecbur ve boyun eğmiştir. Beşinci Madde Yedi gezegen yıldızın ve dört keyfiyetin tesirlerinin başlangıçlarını bildirir. Yaratıcı olan Allah'ı tanımaktan mahrum olmuşlardır. Karıncanın öbürü dahi dikkatle bakıp. der ki: "İşlerin hakikatinin kalemden vücuda geldiğine muttali oldum. görüşü zayıf olup. O anda karıncanın biri şâd olup. bütün tasarrufları. sıcaklığa. en son derecede olan tabiatçı gibidir ki. kendi dahi bilmeyip hataya gitmiştir.noktalar. kelamcılar demişlerdir ki: O müneccimler ve tabiatçılar ki. rutubete ve kuruluğa havale etmiştir. yukarıda belirtilen tepeler ve eteklerdir. hastalıkların ilâçları gereksiz ve âtıl olurdu. Zira ki. sözü gerçek söylemiştir. görür ki. onu öğrenmeye izinliyiz. önceki karıncaya der ki: "Sen galat etmişsin ve durumun hakikatini idrakten ırak gitmişsin. Bunların misali o iki karıncadır ki. Halbuki insan anatomisi meşrudu ki. O.

âletler misali hizmetçileridir. o iki köre benzer ki. Müneccimle tabiatçının ihtilâfları. Öbürü der ki: Fil. onda oniki hücre bina eylese ve her bir hücrede bir nâib nasb eylese. onda kendi veziri için bir özel örş hazırlasa ve o köşkü etrafında bir avlu peyda edip. O . onlara münhasır ve mahsus değildir. biri filin hortumunu ve biri ayağını tutmuştur. ancak şunda yalancıdır ki. Eğer güneş olmasa idi bitkiler ve canlılar bulunmazdı. Işık onunladır. Mesela bir padişah. Güneş. Yaratıcı ve Hakim olan Allah'ın. işleri yıldızlara isnat etmiştir. Ay bir yıldızdır ki. bir büyük saray bina edip. Lâkin tesir ve tasarruf. Yıldızlar ise. Eğer güneş olmasa idi bitkiler ve canlılar bulunmazdı. Hafta. kendi tuttuğu uzvun vasfında doğru söylemektedir. sıcak ve kurudur. Yıldızların ve tabiatların tesir ve tasarrufta katkıları vardır. meyvelerin lezzeti onunladır. âlemde sıcaklık onunladır. Hak'kın emriyle bu tasarruflara yetmiştir. Her biri. içeriden her ne buyurursa onun emrini taşraya tebliğ edeler. bir oluk gibi nesnedir. dediklerinde hata etmişlerdir. Eğe ay olmasa idi çiçeklerde ve meyvelerde tabii kokular. Gecenin nuru onunladır. meyvelerin lezzeti onunladır. Ay bir yıldızdır ki. ay ve sene fark olunmazdı. Gece ve gündüz fark olunmazdı. ay soğuk ve rutubetlidir Şu halde yıldızlar bu keyfiyetleriyle (nitelik) âlemde mutasarrıftır.misali o menzilde yatmıştır da orasını bilmemiştir. Gece ve gündüz fark olunmazdı. belki yıldızlar ve tabiatlar. bir direk gibi nesnedir. Biri der ki: Fil. ta ki vezir-i âzam. Tabiatçı dahi hak Taâlâ'nın yed-u kudretindedir ve tasarrufları onun tesiriyledir. bütün eşyada mutasarrıf ve müessir ancak Hak Taâlâ'dır. Lâkin filin bir uzvuna tamam fil budur. müneccim bunu idrak etmemiştir ki. Biçare müneccim de demiştir ki: Güneş bir yıldızdır ki. Müneccim bu sözlerinde sâdıktır. şaşırtıcı renkler ve lezzetler bulunmazdı.

vezir-i azamın makamıdır. Bir kimsenin durumu değişikliğe uğrasa. tabiatına kuruluk üstün geldiğindendir ki dimağı üzere istila etmiştir. ateş. Müneccim de der ki: Buna. ta ki hizmette hazır olalar.hücrelerin kapıları üzerinde yedi atlı nakib yani beyler tayin eylese. Bahar gelip. oniki burcunda oniki melek vardır. padişahın emriyle bazı insanları bağlayıp. Ama hakikatte onun aslı budur ki: Kaçan bir kimseye saadet ikbal edip. Atlı nakibler yedi gezegendir ki. İmdi. dergâha getireler. Büyük saray arş-ı azamdır. Avlu sekizinci felektir ki. Onlar dahi . malihülya illetini bulmuştur. Köşk kürsüdür ki. Utaride iki kutlunun yaklaşmasıyle üçlenme erişmedikçe bunun hali iyiye gitmez. onlar gecegündüz o burçların kapılarını dolaşıp hizmet ederler Yaya zâbitler dört unsurdur ki. kuruluk ört kement benzeridir ki. onu hakkına tabib der ki: Buna sevda hastalığı üstün gelmiştir. her biri aklı erdiği kadar söylemiştir. Taşrada da dört yaya zâbit koysa. rutubet. Neylesinler ki. soğukluk. Sevda ise utarid ile merih arasında kötü bezerlik oluşmasından meydana gelir. üzüntü ve gam istilasıyla şaşırıp kalsa ve dünyadan yüz çevirip. Vezir-i azam ilk akıldır. Tabiatçı dahi der ki: Bunun hastalığı. Tabiatının kuruluğuna sebeb kış havasıdır. sevda ârız olmuştur. Halbuki bunların hepsi sözlerinde doğrudur. âlemlerin rabbi olan Allah'dır. el çekmek zamanı gelse. Bazısını dahi derghahdan reddedip. rutubet havası üstün olmadıkça buna ilaç olmaz. Sıcaklık. kendi vatanlarından hareket etmezler. su ve toprağın ellerindedir. Zira ki. ta ki ellerinde kementler tutup. o kimseye iki kuvvetli nakib havale eder ki. Bunu etimon şerbeti ile ilaçlamak lazımdır. bu misalimizde padişahtan murat. uturidle merihtir. Padişahtan vezire ve ondan nâiblere ve onlardan nakiblere ârit olan emir ve hükümleri taşrada icra kılalar. süreler. hava. cüzî akılla aslına ermemişlerdir. Hak Taâlâ ona hidayet etmek murat eylese.

hüzün ve gam kamçısıyle sevk edip. benim lutuf ve sevgimin kemendidir ki. Mabutların meliki münezzehtir.unsurlarla yaya olan zâbitlerle emrederler ki: Kuruluk kemendii o kimsenin boynuna takıp." Nitekim haberde: "Muhakkak ki bela. Belki Nübüvvet ilmiyle ortaya çıkar ki. benzerlerine. sonra benzerlerine. . meleklerin ve ruhların rabi. yapılarında oluşum ve bozuşum olanların esrarını a açıklamak uygun görülmüştür. 19-BÖLÜM: ÜÇÜNCÜ BAHİS Yapısında oluşum ve bozuşum olan sülfî cisimlerin mahiyet ve keyfiyetini. huzurumda muhterem olan kullarımı onunla kendi rıza ve cennetime ve huzur-u izzetime davet ve cezb ederim. sonra velilere. Ta ki mütalaa eden akıl sahiplerine ibret verici olup. vekil olur. ne tıp ilmiyle ve ne tabiî hikmetle ve ne yıldızların hükümleriyle hâsıl olur. Hak Taala kendi sevdiği kullarını.. lisanlarının virdi Mevla'nın tesbihi ola. sürur ve huzur ile gönülleri dolup. yüce isteğimiz olan Mevla'yı tanıma hâsıl olmuştur. kâh mihnet ve bela ile ve kâh sevda hastalığıyle cenab-ı izzetine davet eder ki: "Ey benim kullarım! Sizin bela ve mihnet sandığınız. ölümsüz ve uykusuz olan diri melik münezzehtir. Celle celalihi ve amme nevalihi!). sübbuh. her şeyi kuşatan ezelî ve ebedî padişahı bilmiş ola. Zira ki. Mevcutların belli ki münezzehtir." diye vârid olmuştur. Ey Rabbimiz. Astronominin hikmetlerinden bu miktarca açıklamayla irfana vesile olan fikretme ve düşünme. (Melekûtun ve mülkün sahibi Allah münezzehtir.. Onu dünya lezzetinden yü çevirtip. irade yularıyla Hak'ın huzuruna yedeler. önce peygamberlere. Bu hakikati bu şekilde idrak. Şimdi bir miktar dahi unsurların ve bileşiklerin durumlarını açıklayıp. cihanın yaratıcısının sanatlarını öğrenme kolaylaşıp. Kuddüs. kuruluğu başına ve dimağına havale ederle.

Eğer ateş küresi. bunlara: Unsurlar derler. üç bileşiğin vasıflarını ve hallerini ve esirilerin etkileriyle olan şekil değişikliklerini.yani dört unsurun yerlerini ve durumlarını. o. Bu dört unsurun bir araya gelmesinden ve biri birine dönüşüp kaynaşmasından bileşiklere oluşum ve bozuşum ârız olduğu için bunlara dört esas (erkan-ı erbaa) derler. biri birinin içinde. Birinci Madde Ateş küresinin bazı durumlarını bildirir. Üst yüzeyi. ateş unsurudur ki. Ey aziz. ay feleğinin alt yüzeyine ve alt yüzeyi havanın üst yüzeyine teğettir. yeni astronominin bazı makalelerini on bölümle hakîmâne tafsil eder. halis ve diğer unsurlar gibi renksiz ve hepsine üstüdür. hepsini yakıp. malim olsun ki. ay feleğinin altında yani ayın alt yüzeyinin altında. su ve topraktır. her biri kendi yerinde karar etmiştir. Bu unsurlar ve dört esas. bileşmiş ve doğmuş olup. yine dörde ayrıştıkarından. tavır ve durumlarının keyfiyetini dört madde ile açıklar. Bu dördünden. BİRİNCİ BÖLÜM Ateş unsurunun mahiyetini. yoğun buharlar yükselip. astronomlar demişlerdi ki: Basit cisimler: Ateş. ay feleğinin altında ve hava küresinin üstündedir. Güneşin sıcaklığının etkisiyle topraktan ve sudan her ne kadar katı dumanlar. yıldızlar ve felekler âlemini seyretmekten . üç bileşik (mevalid-i selâse) olan bileşik cisimler. Kendisi mutlak ulvî. bizim yanımızda olan ateş gibi renkli ve ışıklı olsaydı. latif. hâlis ateş eder. yukarıda açıklanan tertip üzere. Tümünün en latif ve en yüksek olanı. paralel iki yüzeyle kuşatılmış basit bir cisim ve üre bir cevherdir. ateş küresine erişirse de. Ateş küresinin yeri. hava. Onu göz idrak edemez. Türklerin yılının hükümleriyle olan keyfiyetlerin değişimini.

oluşum ve bozuşma. başkalaşır. malum olsun ki. taşta ve yeşil ağaç ta gizli olan ateştir ki. Çünkü Hak Taala Kelam-ı Kadim'inde: "O Allah ki. yaklaşık altıbin dokuzyüz fersahtır. Üçüncü Madde Ateşi çeşitlerini bildirir. uzaklık ve büyüklüğünü bildirir. kendi yerinde inen parçaları. mutlak ulvi bulunduğundan. hava unsurunu üç tabaka ve toprak unsurunu iki tabaa farzetmişler. filozoflar demişlerdir ki: Ateş cinsi nice çeşittir. demirde. bu açıktır. Alt yüzeyin yer yüzünden uzaklığı. sert demiri ve katı taşı eritip toprak . Sıcaklığı şiddetlidir. geometriciler ve matematikçiler ittifak üzere demişlerdir ki: Ateş küresinin üst yüzeyinin yeryüzünden uzaklığı. İlk olarak bu ateş unsurudur ki. Ey aziz." (65/12) buyurmuştur. Tamamına yedi tabaka itibar edip. bunun tesiri yakıcıların çeşitlerinin tümünden kuvvetlidir. Şu alde filozoflar. bu ayet-i kerimenin mazmununa tatbi için. Nitekim yukarıda açıklandığı üzere. yaklaşık kırkbirbin dokuzyüz yirmialtı fersah ölçülmüştür. diğer unsurlara dönüşüp. öteki unsurlara muhaliftir. âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya gider ve bütün parçaları birlikte bir karar üzere sürekli döner. muhtemel şekiller almaya kabiliyetlidir. malûm olsun ki astronomlar demişlerdir ki: Ateş unsurunun tabiatı. sıcaklık ve kuruluk olup. onu teşyî edip. yaklaşık onbeşin yirmialtı fersah bulunmuştur. İkinci Madde Ateş küresinin tabiat ve kabiliyetini. yedi kat gökleri ve bunlar kadar da yer yarattı. Bu unsurun tabiatı. ateş küresini birinci tabaka saymışlardır. ateş küresinin kalınlığı ve derinliği. ikinci olarak. kendi yerinde sükû ve karar iken ay feleğinin günlük hareketine uyarak. suflî unsurları. Yakma ve kapanma kabul ettiğinden. Rasatçılar.gözümüzü men ederdi. Ey aziz.

latif cisimlerden geçip. Altıncı olarak. Dördüncü Madde Ateşin ışığa bitişmesine. Şu halde. kendisine yakın olanları yakıp. o nar. geceleri ateş olurdu. bedenin tabii rutubeti bitiminde. orada insan dahi hava alabilip ölmez. Ey aziz. Nitekim bu bağlılığın ibtali bir nefesle kolay olduğu gibi. malum olsun ki. Beşinci olarak şihab-ı kabesdir ki. Dördüncü olarak haramen ateşidir ki. bir mağaraya girmek isteseler. Her yerde ki. gündüzleri duan görünüp. gök gürültüsü. söndüğü gibi. Bitkileri ve ağaçları yakıp. kül eder. mağaranın içine sokarlar. soğukluktan etkilenmeden ateş tabakasına ulaşan dumandı. latif bir cisim olan sıcak ve nuranî ateşi çıkarmak. Bir zamanlar halk onu seyran ederdi. Üçüncü olarak yıldırım ateşidir ki. madenciler ve kazıcılar. ateş hava alıp sönmez. önce bir uzun asanın ucuna bir kandil asıp. cehennem ateşidir. Lambanın yağı bittiğinde. Halbuki o. Onun ışığında Benî Tay kabilesi. şaşılacak bir hikmet ve garip bir sanattır. filozoflar demişlerdir ki: Hayvanî ruhun bedende yüreğe bağlılığı ve bitişikliği aynen ateşin lambanın fitiline bağlılık ve bitişikliği gibidir. buraya kapatmıştı. şimşek ve bulut olmadan geceleyin gökten parlardı. Bu ateş. yerden havaya çıkıp. soğuk ve kesif olan bu üç cisimden. İsmail aleyhisselam evladından Halit bin Binan. içeri .eder. O halde. nefes alamaz. onla dahi yürüyüp. ateş ayrılıp. halk onu yıldız parlaması sanır. üç günlük mesafeden develerini görürdü. kesif cisimleri yakar. Ateşin söndüğü yerde. ruhun bedene bağlanmasının birkaç yönden benzerliğini bildirir. latif bir cisim olan sıcak ve nuranî soğuk ve kesif olan bu üç cisimden. nefes ondan ayrı düşer. Bundan sonra. insan dahi helak olup. Eğer o kandil sönmediyse. o kuyu içinde kayboldu. karanlık. derin bir kuyu kazdırıp. o ateşi. o. ruhun bağlılığının iptali de bir çekiştirmeyle kolay olur.

kaçarlar. Tabiatı. öteki unsurlara muhaliftir. malum olsun ki. Zira ki hava. Eğer kandilin şulesi söndüyse. ateş küresinin altında ve ysu küresinin üstündedir. filozoflar ve astronomlar sözbirliğiyle demişlerdir ki: Dört unsurdan ikincisi havadır. sıcaklık ve rutubettir. Hava unsuru. ışık verir. uzaklık ve büyüklüğünü ve hareketini bildirir. 20-BÖLÜM: İKİNCİ BÖLÜM Hava unsurunun mahiyetini. Birinci Madde Hava küresinin yerini ve tabiatını. hemen geri dönerler. Oluşum ve bozuşumla suretler bulmağa kabiliyetlidir. Sâkin oldukça ismi: Havadır. başkalaşır. Ey aziz. bu duruma ölüm sıhhati derler. Hareke ederse. fitilinde bittiğinde. altında olan denizlerle yerin yüzeyine teğet olduğu için dağlar ve dalgalar nedeniyle havanın yüzeyi düzgün değildir. İki paralel yüzeyle kuşatılmış basit bir cevher ve küre bir cisimdir. ona: Rüzgâr derler. latif. ruhu bedenden ayrılır. hava küresinin tabii yeri. şeffaf ve renksizdir. Üst yüzeyi yükselmiş olup. iki üç defa şulesi hareket edip. Şu halde. Nitekim kandilin yağı. Rasatçılar. Ayı şekilde insan da ölüm anında kuvvetlenir ki. diğer unsurlara dönüşüp. Yükselici özelliğinden dolayı.girerler. kendi yerindeyken bile. ondan sonra söner. Kendi yerinde tabii olarak sakindir ve ancak kendine özgü hareketleri vardır. üç tabakasından üst. Sonra. matematikçiler ve geometriciler . Alt yüzeyi. ateş küresinin alt yüzeyine temas etmiştir. orta ve birinci tabakalarda oluşan kainat boşluğunu (atmosfer) dört madde ile açıklar. keyfiyet ve durumlarını.

O şule. onunla ay feleğinin hareketine uyarak. koyuluğu bir süre aklır. doğudan batıya onu teşyi ile döner. İkinci Madde Havanın üst tabakasında gözlenen atmosferi bildirir. fişek gibi hareketli görünür. Üst tabakası. Eğer ateş tabakasına ulaşan duman. Bu tabakanın kalınlığı ve derinliği. duman tabakasından ateş küresine ulaşır. sıcaklığı az olup. yerden kesikse. Bu tabakanın tarafları. Çok süratli yandığından söner gibi görünür. üç tabaka itibar olunmuştur. ateş unsuru gibi halis ateş ve renksiz olarak görünmez olur. ateş tabakasına nispetle ikinci tabaka sayılmıştır. Aşağıdan yükselen dumanlar. Şihabın aslı. O dumanda bulunan yersel parçalar ayrışıp. dumanın maddesinin gereği olan renk ile ortaya çıkar: Ya örülü . bunda ayrışıp. güneş ışınlarının yansımasıyle yerden havaya çıkıp. İşte şihab dedikleri budur. oa ateş değdiğinde.sözbirliğiyle demişlerdir ki: Havanın kalınlık ve derinliğinin toplam mesafesi. önce o dumanı üst tarafına düşüp sonuna kadar yakar. yaklaşık onbeşbin yirmialtı fersah bulunup. filozoflar ve astronomlar sözbirliğiyle demişlerdir ki: Hava unsurunun üst tabakasının yukarı tarafında kuyruklu yıldızlar ve çeşitli şihab oluşur. ateşe komşu olduğundan sıcak olup. maddesi latif oan dumandır ki. Çünkü ateş şulesi. kesif ve koyu ise. buna: Duman tabakası adını vermişlerdir Bunun nice sırlarına yetmişlerdir. kaybolduğundan. soğuk tabakadan soğumadan geçip. Günlerce. pamuk fitilin ucunun mum alevine dokunup yanması gibi. en alt tarafı sâkin olmuştur. Dairesel hareketi dahi yavaş yavaş olup. o latif duman dahi alevlenip ateşe dönüşür. dumanın sonuna vardığında üst tarafa uzayıp. aylarca sönmeyip. kendi tabiatı olan keyfiyette kalmıştır. Eğer bu dumanın alt tarafı. Ey aziz. onbin fersah bulunup. ateşten uzaklaştıkça. malum olsun ki.

Bunu içindir ki. o ateşin altında insanlar duramazlarmış. ateşe ilk ulaştığında. hemen o anda bozuşumu uğrayıp. Hazreti İsa aleyhisselamdan çok sonra gökte. takriben beşbinon fersah mesafedir. tam bir sene kalmıştı. Eğer dumansal maddesi kesif ise.sa. ateş tabakasına nispetle üçüncü tabakadır ve kendi yerine sâkindir. onlardan oldukça soğuk bir nitelik kazanmıştır. başka bir surete girip. tavırlarını ve burada oluşan bazı atmosferik olayları bildirir. üstünde bulunan lambanın ateşi inip sönmüş lambayı yaktığı gibi . yere kadar iner ki. ya yuvarlak top. vasıflarını. Bu tabakanın kalınlığı. güneşin yeryüzünden akseden şuaları dahi buraya yükselmediğinden. Gökyüzünden kül gibi parçalar indiğinden. buna: Doğa yangını derler. onun dumanı yeryüzünü öylesine kuşatıştı ki. başka bir keyfiyete ererler. kuzey kutbu tarafında bir ateş parlayıp. malum olsun ki. alt tarafı yere bitişik ise. bu. dört unsura karışmaksızın meydana gelir. kimse ybir nesne göremezmiş.) Eğer ateş tabakasına ulaşan duman kesif ve koyu olup. bulutların. filozoflar ve astronomlar demişlerdir ki: Hava küresinin orta tabakası. yok olurlar veya şekillerini koruyamayarak. (Allah'ın gazabından yine Allah'a sığınırız.ateş unsuru o dumandan tutuşup. Bu tabakaya ateş üresinin sıcaklığı inmeyip. Üçüncü Madde Hava küresinin orta tabakasının ölçüsünü. Çünkü bütün kainatın atmosferi. Meşhurdur ki. gökte olanlar. Bu tabaka. havanın içi ve yerin yüzü aydınlanır. yağmurların. ondan öyle büyük bir şue zuhur eder ki. günün ilk dokuz saatinden sonra. yu kuyruklu yıldız veya kısa ok veya dik koni şekillerinde veyahut ahna suretinde görünür. Ey aziz. hava su buharlarıyla karışıp. mesela sönmüş olan lambanın dumanıyle. dört unsurdan karışmayla bileşen üç bileşik gibi bir zaman sâbit olmayıp. Onun için soğuk tabaka namıyle şöhrete yetmiştir. .

Buhar zerrecikleri suya dönüştüğünden. . güzel güzel iner. şualarının aksinden oluşan sıcaklığıyle suyun küçük parçalarını çıkarıp. Bütün bunlar. Öyle olur ki. bu sıcak buhar ve dumanı havanın yukarı tabakasına çekerken. Eğer buharın yükselişi gece olup. bunun durumları kendi mahilli olan aşağı tabakada açıklansa gerektir. bulut zerrelerine toplanmalarından önce ulaşırsa. burada oluşup. Bunların çoğunlukla sebebi küçük su damlacıklarıdır.karların menşei olmuş. bu yoğunlaşmadan ağırlık hâsıl olduğu için yağmur olup aşağıya damlamaya başlar. eğer soğuk çok şiddetli olsa bulut zerrelerini toplanmalarından sonra bulsa hemen dolu olup. duman da havaya dönüşüp hareketiyle rüzgâr olur. kar ve dolu hâsıl olur. Eğer sıcaklığı az olan bu buharın kendisi de az ise. bahar günlerinde atılmış pamuklar misali bir birinin üzerinde dağlar gibi toplanıp. bunlarla harekete geçip çeşitli yönlere hareket eder.buhar toplanıp. deniz ve toprak üzerine ışık saçıp. kar olup. Bulutlar ne kadar yukarı çıkarsa. letafetinden ve sıcaklığının düşüklüğünden dolayı havaya dönüşür. vurucu bir biçimde düşmeye başlar. çeşitli şekillere girip. o kavgalar arasında. bazı zamanlarda şiddetli soğukla hava kapanmış olur ve bu durumda soğuk tabakada bulut oluşur ki. hava parçacıklarıyle karışarak. o kadar buhar zerreciği birbirine eklenip. yolda soğuk tabakaya rastlar. gök gürültüleri. yukarıya yükselip buharlaşan parçaların yoğunlaşmasıdır. şimşekler ve yıldırımlar buradan kaynaklanmıştır. havanın soğukluğuna nispetle az olursa ve soğuk tabakaya da ulaşamazsa. havanın soğukluğu şiddet ve kuvvet bulup. Eğer soğuk şiddetli değilse. sonra aşağı tabakaya inmişlerdir. güneşin sıcaklığıyle incelip. ondan yağmur. soğuk vasıtasıyle yoğunlaşma olur. Üstten soğuk tabakanın soğuğu. ondan bulutlar meydana gelir. ya siyah veya beyaz bulut olur ki. Bu damlacıklar. Hava. alttan da su buharı ve duman biribirine sokulup. Eğer yukarı çıkan buharın sıcaklığı. duman ederek. Çünkü güneş.

ancak içinde eriyenlerin sıcaklığı yakar. bu yıldırım incelip. İşte gök gürültüsü budur. Sesin ulaşması ise mesafe ve hava titreşimlerine bağlıdır. göz şualırın ulaşımı. gök gürültüsü işitilmezden önce. veya sıcaklığı giden duman aşağıya inmek murat eyledikte.Dördüncü Madde Hava küresinin orta tabakasında oluşan atmosferik olayları. yere ulaşana dek sönmezse. keseyi yakmaz. İşitme. filozoflar ve astronomlar sözbirliğiyle demişlerdir ki: Gök gürültüsü. bu anda sıcaklığı baki ola duman yukarıya çıkmak istedikte. Gök gürültüsü ve şimşek beraber olur. böylece beraber yükselip. Onun için soğuk ülkelerde kar yağarken asla gök gürültüsü. gözle görülür ve o kulakla hissedilir. Hızlı sürtünmeden o duman ateş alsa: Eğer latif olup çabuk sönerse ona: Şimşek derler. her neye isabet eylese. . çamaşırcıya bakarsın ki. Eğer yoğun olup. soğuk tabakaya ulaştığında. yıldırım oldukça kesif olup. buhardan bulut oluşup. Oysa ki. bu duman. duman da bulutun içine hapsolsa. buharın dumanı az olduğundan. Baza olur ki. Mesela. sesin kulağa ulaşmasına bağlıdır. parçaladığı bile olur. ayrışmayan cisimleri yakar. Ey aziz. şimşek ve yıldırım olmaz. şimşek görülür Zira ki bu. çamaşırı taşa vurur. sesten daha hızlıdır. Zira ki kar inen bulutlarda asla duman buharı bulunmaz. Kış mevsiminde. ayrışan cisimlerden geçip. bir zaman sonra sesi kulağına erer. güneşin şiddetli hareketinden iyice incelen küçük yersel parçalar ve küçük ateşî parçalar birbirine karışır ki. o dumanlar. yani gök gürültüsü ve yıldırımı hakimâne bildirir. şimşek ve yıldırımın sebebi budur ki. Lakin. iniş ve çıkışta bulutu öylesine hızlı yarar ki. Büyük bir dağa düşüp. Öyle olu ki. şimşek ve yıldırım nâdiren olur. Nitekim. kese içindeki altın ve gümüşü eritip. bundan korkunç bir ses hâsıl olur. malum olsun ki. onu yakar. buna: Duman derler. yukarıda anlatılan buhar ile karışıp. ona: Yıldırım derler.

Soğuğun şiddetiyle buharın dumanı sönüp. Nitekim kutup altında. ırağı ve çiğ. kardan boş hiç bir yer kalmaz. Bulutlar çok yoğun olduğunda. yaklaşık onaltı fersahtan fazla mesafedir. filozoflar ve astronomlar sözbirliğiyle demişlerdir ki: Hava unsurunun alt tabakası. çeşitli hareketlerle hareket halindedir. Bu alt tabaka. gece. Ey aziz. (Hakim ve shani olan Allah münezzehtir. tan vakitleri. Yağmur fazla olduğunda. tepe noktasından güneş uzak olduğundan. Gökkuşağı. bulut zerreleri yoğun olduğundan. Onun için. Ondan başka ilah yoktur. hareket ve isimlerini ve sair durumlarını sekiz madde ile açıklar. onlardan yağmur şiddetle iner. hâle. Birinci Madde Hava unsurunun alt tabakasının bazı durumlarını bildirir. ateş tabakasına nispetle dördüncü tabakadır. hava öyle bir derecede soğuk olur ki. toprak ve sudan kazandığı soğukluğu. Bu tabakanın havası. tabiat ve vasıflarını. Soğuğun şiddetiyle bitkiler ve hayvanlar helak olup. üzerinde olan soğuk tabakanınkinden fazla ve şiddetli olurdu. güneşin ve yıldızların sıcaklığıyle ılımlı olmasaydı. şimşek ve yıldırım dahi çoğalır. Bunun kalınlığı ve derinliği. Nitekim bir yerde mahpus olan su ondan yol bulsa kuvvetli akar. duman. orada imaret mümkün .) 21-BÖLÜM:021: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hava küresinin alt tabakasını. Eğer bu tabaka. toprağa ve suya komşu olup. eseri bile kalmaz. gök gürültüsü. yağmurun suyu onlarda hapsolmuştur. deniz donup. onlara düşen güneş şuaları ve yıldızların akislerinin sıcaklığıyle ılımlılık kazanıp. gündüz ve rüzgârlar bu tabakada oluşur. kesif bir havadır ki. Celle celalihi ve amme nevalihi. buna ârız olan kara ve denizlerin soğukluğuyle kalmamıştır. malum olsun ki.

İkinci Madde Hava küresinin alt tabakasında meydana gelen çeşitli rüzgârları ve cihanın yönlerini bildirir. Nitekim denizin yüzündeki su unsurunun dalgalanması. güneşin ışığı ancak bunda zâhirdir. filozoflar nazarında. Rüzgarların meydana gelmesinin sebebi budur ki: Güneşin tesirinden ya başkasından hâsıl olan dumanlar yerden yükselip. yere ve suya komşudur. Orta tabakası. bir cüzünün bir cüzünü değişik yönlere yitmesiyle vücut bulur. lakin şuaların aksiyle tabiatı ılımlıdır. unsurunun değişik yönlere hareketi ve dalgalanmasıyle olur. aşağıdan yükselen su buharıyle komşu olduğundan. aşağıya inmek için hareket edip. hava zerrelerinin hareketi hafif olmuştur. filozoflar demişlerdir ki: çeşitli rüzgârların meydana gelmesi.olmaz. hava küresi üç tabakaya bölünüp. soğu tabakaya ulaştığında. Alt tabakası. Zira ki. Ey aziz. eğer onların sıcaklığı kırıldıysa. onaltı fersahtan fazlacadır. Onun için buna: Gece küresi ve gündüz küresi denilmiştir. bu . Bu kürenin rengidir ki. ne garbîdir. Orada sabah ve akşam yoktur. (Allah dilediğini nuruna hidayet eder. Onun için bu tabakaya: Kürre-i nesîm derler. Bu tabakanın havası kesif olduğundan. deniz dibinde hava. gök rengi görünmüştür.) Bu tabakanın yeryüzünden yüksekliği belirtilen kalınlığı miktarıdır ki. üst tabakası ateşe komşu olduğundan oldukça sıcaktır. malûm olsun ki. Bu durumda. güneş ve yıldızların nurlu ışıkları. Buhar ve dumanla karışık olduğundan. ne şarkîdir. buna: Buhar küresi ve duman küresi de derle. Su zerrelerinin hareketleri ağrılık bulmuştur. onda ay küresinin kesif cisminden gayri lâtif cisimlerde yansıma ile ortaya çıkmaz. bu tabakanın üstünde gece ve gündüz olmaz. Hava unsuru ile su unsuru iki sâkin deniz iken. döner. Yerin gölgesi ancak bunda yürüyüp. ifrat derecede soğuktur. Lakin feleklerin gündüzü pâk bir nurdur ki.

Böylece rüzgâr eser. Ateş ise o duanların yersel maddelerini yakıp. havaya dönüşerek. dalgalanır. ateş küresine yükselirler. Mesela bir durgun suyun ortasına bi taş atıldığında. itilen komşusunu iter. komşusu olan havayı iter. Sam yelinin sebebi ise. Kasırganın sebebi: O ki. Bir sebebi dahi budur ki: Hava yoğunlaşmasıyle ir tarafta toplandığında. bir taraftan bir tarafa hareketle rüzgâr olur. Bu itişme yavaş yavaş zayıflayan. boşluk nedeniyle çevredeki hava zorunlu olarak o tarafa hareket ederek. Böylece rüzgar olur. havanın ısınmasıyle bir taraftan yayılır. Bir ebedi dahi budur ki. Zira ki. kalan havaî maddesini dönüsel hareketiyle aşağı tarafa iter. ona başka bir cisim karışmaksızın miktarı fazlalaştığından. iniş hareketiyle suhunet bulup. Bir sebebi de budur ki. Eğer sıcaklıklarını yitirmedilerse. soğuk tabakaya ulaşmazdan önce havaya dönüşüp. yukarıdan aşağıya yöneldiğinden. havanın hacmi iyice yoğunlaşıp. durgun hava dahi onun gibi dalgalanır. yine hava dalgalanası olur. şihab maddesinin kalıntıları olan göktaşlarıyla karışarak yakıcılaşan havanın hareketleridir. havanın dalgalanmasından rüzgâr meydana gelir. rüzgâr olur. bulutların biribirine yığılmasından ve izdihamından hava yine hareketlenip. giderek hava sakinleşir. Rüzgârın bir sebebi de budur ki: soğuk tabakada bulutlar ağır olup. devran ile kendi kendine . İşte bu hareketle hava dalgalanıp.yüzden hava denizi dahi dalgalanır. bunlar. merkezden uzaklaştıkça. yakıcı niteliği ile nitelenip. rüzgâr olur. yeryüzünü süpürür.rüzgâr peyda olur. bizzat kendileri hareketli rüzgâr olur. yerden yükselen dumanların bazısı. Yahut halis havanın. Veyahut bulutlar kıvamda uyuşamayıp kesifi hafifini ittiğinden. böyle böyle hava dalgalanarak gider. sıcak araziden geçmesinden. sam yeli olur. ne şekilde dalgalanırsa. Bu geriye dönüşle hava dalgalanıp. hafif bulutlar bir taraftan yürüyüp. Bir sebebi dahi budur ki.

batı. arkası.sarılıp ayağa kalkar gibi görünür. bükülüp. İmdi. üstü. doğu ile güney arasına: Kış doğusu (güneydoğu). bu haliyle yere iner. uzuvları var gibi. Bunun çoğunlukla sebebi odur ki: Soğuk tabakadan inen rüzgâr. bulutlar da çeşitli rüzgârlarla deveran etmekteyken. tâli rüzgârlar itibar ederler. Güya ki. doğu. ağır gemileri . Bunların aralarında esen rüzgârları. minare gibi yükselir. güneşin doğduğu tarafa. sekiz rüzgâr nispet ve tayin edip: Doğu. Bu rüzgârlarla yelkenli gemiler denizlerde her yöne gitmişlerdir. o inen rüzgâr dahi dönmeye başlayıp. batı adını vermişlerdir. büyük bir hortum şeklinde görünür. sağı ve soludur. Bu sayılan dört yönün aralarında dört yön daha koyup. Bu yele: Ümm-ü zevba (burgan) derler. Doğu ile kuzey arasına: Yaz doğusu (kuzeydoğu). önü. adlarını vermişlerdir. döndürür. güneyle batı arasına: Kış batısı (güneybatı). çeşitli yönlerden esen rüzgârlar birbirine rastlayıp. bu buragan ortasına bir bulut düşüp. O anda. Lakin astronomlar. onu havada döndürürken. kuzey demişlerdir. endamıyle bir daire görünür ve kâh olur ki. İstenen sahillere yetmişlerdir. rüzgârların arasında kalan şeyler sıkılıp. çalı-çırpı ve toz-toprak ne bulursa döndürüp. temel rüzgârlar itibar etmişlerdir. itişerek. tertip etmişlerdir. Şahıslara göre cihanda yönler altıdır ki: Şahsın altı. rüzgârlar gönderici olan kâdır ve kayyumun kudret ve azametini bir kere fikredip düşünsen ki. Şu halde cihanın bu altı yönüne. yerden kopardıklarıyla birbirlerine saldırırlar. kuzey taraflarından hareket eden dört rüzgârı. bulutlarla karşılaşıp. O anda. güney. denizde geriye rastlayıp. Doğuya dönük olan kimsenin sağ tarafına güney. battığı tarafa. Kâh olur ki. bize gönderdiği bu rüzgârların. cihanın dört yönünden. birbiriyle sarmaş dolaş görünürler. havaya yükselir. Kâh olur ki. batı ile kuzey arasına: Yaz batısı (kuzeybatı). sol tarafına.

havanın candan dışarı çıkmasıyle olur. Çünkü havanın yönlere hareketi bu kadarlık açıklandı. bulutları yayışı gibi nice büyük faydaları vardır ki. uzun süre hapsedilip. Zira ki. buharsı rutubetinin cevheri yok olmadan onu en eder. önce soğuktur. binde biri ancak bilinmiştir. Demek ki. malum olsun ki. bizi kuşatmış olan havanın bedenlerimize tesiri çok açıktır. Üçüncü Madde Bizi kuşatan havanın." denilmiştir. ayırıcı yeteneğiyle içimize aldığımız havanın dumansı buharını ayrıştırıp. Ey aziz. faydası bâtıl olur. filozoflar demişlerdir ki: Hak'ın tesiriyle. ta ki he bi nefeste iki nimet olduğu. Ama içeride. ona akciğerden ve can damarlarına bitişik olan nabz mesamelerinden hava vermektir. nefes dışarı çıkarken teslim etmesidir. Rahatlandırma: Ruhunhararetli mizacı hapsolunarak şiddetlendikçe. "Rüzgâr olmasaydı. herkese ayan olup.yürütüşü. diğeri temizlemedir. burunu çekilen havanın tadili. Bu hava. Zira ki tadil için alınan hava. Şu halde havanın sadmesi ruha ulaşıp.bizi kuşatan hava. gayet soğuktur. Temizlenme. ruhun niteliğiyle nitelenip ısınsa. iki şekildedir. havanın ruh üzerine gelmesiyle olur. hayatımızın sebebi olan nefesin etkisinin kabulü yeteneğinden ruhu men eden kötü mizaca neden olan ateşe dönüşmesinden ruhu koruyup. karıştığında. Bu tür havadan ruh. Bu durumda havadan ruhlarımızda hâsıl olan tadil. herkes kendini nimete batmış bilip. herşey bozulurdu. nimet vericiye şükredici olalar. Temizlenme ise: Bu bedenin en feyizli karışımı gibi olan ruhun. . bedenlerimize ve ruhlarımıza olan tesirlerini ve menfaatlerini bildirir. bedenlerimizin ve ruhlarımızın unsuru olduğundan. ruhlarımıza ulaşan âdaletli bir fâil gibi sıhha ve âfiyetimizin sebebi olmuştur. ruhumuzun aziz mizacına kıyasla. iri rahatlandırma. Şimdi de fayda ve özelliklerini açıklayalım. Zira ki.

mevsimsel değişmelerdir. bölgelere göre dar ve dik açılar üzere olmayıp. malum olsun ki. Yengeç. güneşin tepe noktamıza yakın olup. her mevsimde başka bir mizaca bürünür. filozoflar demişlerdir ki: Bizi sara havaya tabii ve tabii olmayan değişiklikler. beden ve ruhlar zarar vermektir. Hava mutedil ve saf olup. bu dört mevsimin havası. bu hava. ilkbahar eşitlik noktasından başlayarak koç. boğa ve ikizlerde bulunduğu süre ilkbahardır. Ta ki. Eğer hava bozuşuma uğradıysa. Zira ki. Kış havası soğuktur. kova ve balıktayken kıştır. yeni hava akciğeri içine girip öncekinin yerini ala. Ama dört evsimin mizaçlarının biribirinden farklılığı. güneşin tepe noktamıza yakın ve uzak olması nedeniyledir. Şu halde. Havanın işi. tabii akımın zıddı olan değişmelere ârız olur Tabii değişmeler. Yaz havası sıcaktır. aslan ve başaktayken yazdır. akrep ve yaydayken sonbahardır. ruhun mizacına uymayan garip cevherler ona karışmamıştır. Onlara göre. şuaların akisleri. zorunlu olarak alına havayı vermek gereklidir. Hakikatte zarar veren ve fayda veren yaratıcı olan Hüda iken. Terazi. değişmeler muteber değildir. korumak ve siyanet etmektir. Ey aziz. şuası kuvvet bulduğundandır. geniş açı üzere . edenleri ve ruhları sebeblere ve havaya bağlamıştır. Gerçi tıp âlimlerine göre. Bahar havası mutedildir. Sonbahar havası ılımlıya yakındır. dört mevsim şöyledir: Güneşin. Dördüncü Madde Bizi kuşatan havaya ârız olan tabiî değişmeleri bildirir. hemen ardınca gelecek havaya boş yer kala ve o havanın çıkmasıyle birlik onun fazla cevherlerini (karbondioksit) ruh dışarı ite. onun işi de. temizleme ve rahatlandırma suretiyle bedenlere ve ruhlara sıhhat ve âfiyet vermektir.istiğna edip yeni havaya muhtaç olur ki. Zar ki. Lakin müneccimler nazarında. Oğlak. iklimlere ve bölgelere göre değişiktir. yaz mevsiminde. Şu halde yaz mevsiminin sıcak olması.

tabii olmayan göksel değişmeleri bildirir. Bu duruma şualar kesif olup. kış mevsiminde ise uzak olur. Ey aziz. malum olsun ki. düştüğü yere göre çevreye etkisi zayıf olur. bölgemize ışığı fazla ve etkilidir. Beşinci Madde Bizi kuşatan havaya ârız olan. yaz mevsiminde güneş bizim tepe noktamıza yakın olur. şuaların düştüğü noktalar çevremizde bulunduğundan hava ılımlı olur. Bunun için. ifrat derecede güzelleştirirler. yazın güneş. Zira ki. filozoflar demişlerdir ki: Bizi saran havaya ârız olan tabii olmayan değişmelerin bazısı göksel işlere. Yersel değişmeler nedeniyle olan hava değişmelerinin bazısı. karşısında bulunan nesnenin içine işler. bazısı yersel işlere bağlıdır. bazısı rüzgârlar ve bazısı toprak . güneşle dahi biraraya gelmeleri sırasında. doruğuna çıkıp. Kışınsa. dağlar sebebiyle. yıldızların etkisiyle Olan değimelerdir. merkezden çıkıp. güneşin şuası. güneşin şuasının dik düştüğü veya dike yakın düştüğü yerde bulunuruz. Göksel işler nedeniyle olan hava değişimleri. bazısı. Bazan bu birleşme başucu noktasından uzakta olur ve havanın güzelliği eksilir. yerden uzak olsa bile. Şua okunun. güneş eteğine inip. bazısı. bölgeleri enleme sebebiyle. bölgemize ışığı zayıf gelip. Halbuki şuanın etkisinin gücü okunun yanındadır. yerin başucu noktasına veya yakınına düşen gölgeleri kuşatan havayı. hava soğuk olur. Bunun esas sebebi budur ki: Güneşi şualarının bazısının kaynağı silindir ve konu biçiminde olur Güya ki. bizi sara havayı çok ısıtır. Fakat ilkbahar ve sonbaharda. Yaz mevsiminde. Şuaların kaynaklarının bazısı basit bir çevrim veya basite yakın çevrim biçimindedir. sıcaklığı iki kat olduğu için. bölgenin yerinin yüksekliği ve alçaklığı sebebiyle. yere yaklaştığı halde. Kışınsa ya şuanın düştüğü yerin çevresinde veya çevresinin yakınında bulunuruz. Zira ki ışıklı yıldızlar bir yerde toplanıp.olur.

onların kutuplarından yana olan taraflarında ve güneşitleyiciden yana olan taraflarında onbeşer dereceye değin enlemi bulunan beldelerdir. üç dört güne mahsus olmaz. O bölgenin yazı ekvator tarafında olan bölgelerin yazından ve kuzey tarafa yakın olan bölgelerin yazından daha sıcaktır. Zira ki aslanın tepesinde iken ışınların dik gelmesi süreklidir. Mesela güneş. Elbette güneş. orada bir müddet yakın bir yerde kalıp havanın ısınmasına sebep olur. genel meğil enlemlerine yakındır. aslan burcunun tepesine geldiğinde daha çok tesir eder. ikindiden önce çoğalır. Onlar en sıcak bölgelerdir. o bölgede ki. hızla uzaklaşır. mümessil feleğin eğiliminde bulunduğundan henüz yengeç burcunun doruğuna ulaşmıştır. Zira ki he belde ki kuzey tarafta yengeç dönencesine ve güney tarafta oğlak dönencesine yakındır. Güneş. yengeç burcunun doruğundan meyl edip biraz güneye inse sıcaklığı şiddetli olur. dönüm noktasının yanında bulunan eğim fazlalığından çok büyüktür. Şu halde bundan malum oldu ki. Altıncı Madde Bizi kuşatan havaya harız olan tabii olmayan yerel değişmeleri yani . birkaç gün tepede bulunup. güneş. İki dönüm noktası arasındakiler de bunlar gibidir. Bu sebepten gün yarısı vaktinde olan güneşin sıcaklığı. Şu halde gün eşitleyici dairesi altında bulunan yerlerin havasını mizacı itidale daha yakındır. Bunun içindir ki. ikizler burcunun tepesinde iken havaya yaptığı tesirden. belki bunun sürekliliği çok tesir eder. Halbuki ışınların tepeden ve dik gelmesi çok tesir etmez. Belki dönüm noktasının yanında olan artışın hareketi.sebebiyle hâsıl olur. Onlardan sonra en sıcak yerler. Zira ki burada havanın sıcaklığının sebebi güneşi tepe noktasına gelmesidir. Zira ki eşitlik noktasının yakınında olan gün ışınlarının eğim fazlalığı. Bölgelerin enlem farkından olan hava değişmeleri açıktır. Halbuki ekvatora çakışık olan yerlerde güneş.

bu dağın doğu tarafından uzaklaşıp. bir derin vâdi olursa sıcak şuaları hapsedip. güney ışınlarına o bölge üzerine akis ve hasretmek veya bölgeyi ışınlardan örtmek yönlerindendir. Lakin dağın batısından yana güneş geldiğinde. doğusu açık olursa. dağ bölgenin kuzeyi yakınında olmak gibidir. bölgenin batı tarafında bulunup. iki yönde tecrübe olunmuştur. havayı çok sıcak ve kesif olur. Zira ki güneş ışınlarının yerden aksetmesi ile kazandığı sıcaklığın şiddeti. ikinci tesiri. şuanın keyfiyeti azalıp havanın ısınması tamam olmaz. o bölgeyi saran havada onun tesiri. her saat yaklaşıp. bizi kuşatan nesîmi kürenin en sıcak yeri.O dağ ki. şuası o bölgeye aksederek. bölgenin komşusu bulunmuştur. Yüksek yerde bulunan bölgenin havası sürekli soğuk olur. Tesirin biri. yere komşu olan semtidir. Eğer dağ. O zaman güneş. Eğer alçak yer. Zira ki bu dağ üzerine güneş. rüzgârı. Eğer dağ. Yerden uzaklaştıkça soğuk tabakaya yaklaşıp ona komşu olunduğundan buralar soğuk olur. yere yakın olan tarafı bulunduğundan. rüzgârlar ve toprak sebebiyle havaya ârız olan değişmeleri bildirir. Ey aziz. Zira ki. ışınlarını o dağ üzerine serpip.yeryüzünün bölgelerinin yükseklik ve alçaklık sebebiyle. O bölgenin havası ânifen açıklanan kısımdan sayılmıştır. zevalden sonra ışıklarını septiğinde saat saat gittikçe. güneşin tesiri orada yine tamamıyle havayı ısıtmaktır. Eğer . filozoflar demişlerdir ki: Bölgenin yüksek ve alçak yerde bulunması ile havanın değişmeleri muhakkaktır. Alçak yerde bulunan bölgenin havası sürekli sıcak olur. malum olsun ki. dağlar denizler. enlemi ne kadar farklı olursa olsun orayı kuşatan havayı ısıtır. Dağlar sebebiyle bulunan hava değişmeleri ortadadır. batısı açık olursa yarı ısıtır. o dağ ki bölgenin oturduğu yerdir. bölgenin havasını tamamiyle ısıtır. Birincisi. bölge üzerine esmekten men edip veya bölge üzerine sevkedip yardımcı olmak yönlerindendir. bölgenin doğusunda bulunup.

onun havasına rutubet vermesi az olur. o beldenin havasına fazla ağırlık verir. Özellikle kuzeyinde dağ bulunup. Eğer belde. beldenin batısında olursa. Zira ki güneş. bir miktar kurudur. O zaman orada rüzgârın esmesi. o beldeyi yalayarak uzaklaşır. Lakin denizlerden geçip geldiğinden bir . onun havasına fazla rutubet verir. kuzey. düzlükte bulunan belde üzerine esmesinden daha şiddetli ve fazladır. Eğer deniz. Zira ki güneş. güneş ışınları o tarafa zayıf olup. doğu ve batı rüzgârlarıdır ki. o beldenin havasına fazla soğukluk bahşeder. muzır olan güney rüzgârıdır. Dağın ikinci yönden olan tesiri. Deniz sebebiyle çevrede olan bütün beldelerin havası rutubetli olur. Rüzgârlar sebebiyle olan hava değişmeleri tecrübe edilmiştir ki: Kuzey rüzgârları soğuk ve kurudur. kuzey rüzgârı gibi soğuktur. Doğu rüzgarları. rüzgâr tarafına açık olmasıyledir. Soğukluğu.dağ. bir dar yere çekilse. Zira iki suyun tabiatı. bölge üzerinden kaldırmasıyladır veyahut bölge. tıpkı bir akar su gibi burada rüzgârın akıntısı sükun bulmaz ve durmaz. Şu halde dağ bakımından beldelerin en ılımlısı o beldenin havasıdır ki. Eğer deniz. sıcaklık ve soğuklukta mutedildir. beldenin kuzey tarafı yakınında olursa. soğuk dağlardan geçip bize geldiğindendir. su üzerinde kuzey rüzgârı esip. denizin güney tarafında olursa. Eğer deniz beldenin doğu tarafında olursa. Kuruluğu. Batı rüzgârları dahi mutedildir. Bu mânâya uygun rüzgârlar. bölge üzerinden soğuk kuzey rüzgârının esmesini dağın engellemesiyledir: Ya sıcak güney rüzgârıın esmesini. bölgenin güneyi yakınında olsa bölgenin havasını hiç ısıtamaz. iki büyük dağ arasında bulunup. bütün etkisiyle o beldenin üzerine ısrarla yaklaşır. kuzey tarafı açık olup. batı ve güney tarafları kapalı ola. Lakin dağlardan ve karalardan geçtiğinden. burada deniz buharlaşması az olduğundandır. Çünkü rüzgârın şanındandır ki. rüzgârın esmesine mâni olursa onun havası oldukça ağır ve kesif olur.

Yoksa havanın bir keyfiyeti şiddetli . bazısının kara. Hak'ın tesiri ile tasarruf ederler. O farklılığın sebebi budur ki. Onun için güney rüzgarları. her beldeye göre farklı olur. Güney rüzgârları ekseri beldelerde sıcak ve rutubetlidir. o rüzgarlara karışır. bazısının madendir. Ey aziz. Her ne ederlerse Allah'ın iradesi ve kudretiyle ederler. simsiyah edip. tesadüf ettikleri bedenleri saatinde yakıp. bütün şiddetli rüzgârların ilk başlangıcı gerçi zayıf rüzgârlar gibi aşağıdandır. hava cevherinin bozulmasının mümkün olmasıdır. Kadir ve kayyum olan ancak Allah Taala'dır. Toprak sebebiyle olan hava değişmeleri ki. Şu halde bunların hepsi suyu değiştirdikleri gibi. havayı dahi değiştirirler. bazısının kumluk. tabii akıntının zıddı değişmeleri bildirir. maulm olsun ki. bazısının taşlık. güneşin yakınlığı ile ısınmış olan yönden bizlere geldiğindendir. Havanın cevherinde olan istihale. Yedinci Madde Bizi kuşatan havaya ârız olan. Sıcaklığı. filozoflar demişlerdir ki: Tabii akıntılara zıt olan değişmeler. kainatın bütün zerreleri vücuda gelip giderler. beldelerin bazısının toprağı killidir. her ne yönden hareket etseler. ya havanı dönüşmesinden veya havada bulunan istihaledendir. Ama sam yani helak yelleri yukarıda beyan olunduğu üzere. Bilinen bütün bu kuralları. Celle celalih. Rutubeti ondandır ki. ya çok sıcak olan sahralardan geçip gelen rüzgârlardır veyahut duman tabakasında ateş benzeri dehşetli âlâmetler ortaya çıkaran duanların artıkları aşağıya inip karıştığı rüzgârdır ki. sam yelleri altüst ederler. Zira ilk. Lakin hareketlerinin başlangıcı. güney denizleri güneşin sıcaklığıyle çözülüp. esmesi ve esası yukarıdandır. insana rehavet verir.miktar rutubetlidir. helak ederler. veya havanın keyfiyetinde bulunan istihale ve değişimdendir. sıcaklığın kuvvetiyle denizlerden buharlar çıkıp.

ziraati ve nesli fesada verip. havanın içinde olup. Havanın fazla kokuşması ve vebanın çoğalması genellikle yaz sonunda ve sonbaharda olur. ondan Hak'ın izniyle bedenlerimize hastalıklar ârız olur. malum olsun ki. su adı verilmiştir. o vebadır ki. buhar ve duman ile yükselen topraksal ve taeşsel cüzlerden karışmış olan bir cisimdir ki. hava kokuştuğunda Hak'ın tesiriyle. sen rüzgârların değişmeleri ve faydalarını bildirir. sayılan bu değişimlerin biriyle değişime uğrasa. su ve buhar zerreciklerinden. mücerret basit cisimlerin hiç biri kokuşmaz. bazı kere kokuşup. Bu durumda hava. Belki havanın cevheri bizzat çevirici olsa. cevheri onlara dönüşüp. Ama havanın keyfiyetinde bulunan değişmesi. helak etmesidir. Bizim havadan muradımız. Fakat bizim havadn muradımız. Lakin onda su üstün olduğundan. Şu halde bu karışık hava. su adını vermemiz gibidir. havanın hakiki cüzlerinden. basit ve mücerret değildir. renk ve kokuyu ve yemeği değiştirici olan suyun kokuşması gibidir. Ey aziz. Sekizinci Madde Bizi kuşatan havanın. cevheri kötüleşir Nitekim çakıllı geniş derelerin suyu kokuşup. Zira ki. Zira ki. taş kesilir Bunun gibi hava da kokuşup veba kesilir. Önce yürekte olan karışıma kokuşma eriştirir. bedenlerimizin içinde olan dört karışıma dahi tesir eder. havaya ârız olan kokuşmadır ve ona taun dahi derler. filozoflar demişlerdir ki: Eğer hava ifratla sıcak . Belki topraktan ve sudan ve havadan ve ateşten bileşmiştir. ancak keyfiyetinde ya cevherinde. deniz suyuna. Belki bizi çevreleyen buhar ve duman küresidir ki. Yukarıda açıklanan unsurların dönüşümü gibi. sıcaklığında ya soğukluğunda tahammül olunmayan keyfiyete çıkıp. bedenlerimize ve ruhlarımıza olan çeşitli tesirlerini ve faydalarını. o basit ve mücerret olan hava değildir. Bu kokuşma. başka bir basite dönüşür.olduğunda veya eksik bulunduğunda değişim olmaz. buna hava adını vermemiz. deniz suyu dahi saf değildir. Zira ki.

yaraları bozar. bedeni gevşetir. idrar zorluğu. Doğu rüzgârları eğer. kemik boşluklarını sıkıştırır. Ama soğuk hava bedenin hararetini hasredip. Hazma kuvvet verir. Karnı ve mideyi çalıştırıp. Fakat soğuk algınlığı olanlara ve bazı felçlilere uygun ve faydalıdır. Mesameleri kapatıp. kuzey rüzgârı üzerine geçip. rutubeti az. güney rüzgârı terletir. çoğu bedenleri mizacına uygun gelip cildi yumuşak. sabah . rutubetli hava. Görünen akıntıları men eder ve bedenin mesamelerini kapatır. rutubeti tahlil eder. hazma ve bedenin bütün uzuvlarına kuvvet ve sağlamlık verip. Lakin kokuşmaya hazırlar. güneşle ılımış olan hava latiftir ki.olsa. bu rüzgâr onu ıslah eder. Mesameleri açar. dışarı açılmaya sebeb olur. Eğer güney rüzgârı. sıcak hava. akciğere ve damarlara şiddetli zarar verir. Şu halde. Kan dokusunu tahlil ve safrayı diğer salgılar üzerine üstün ederek. unlara: Sabah rüzgârı. Bir tabiat âleti ola bedenin hararetini tahlil edip. Bu sebepten. metanet bahşeder. rengi sarartır. Susuzluğu artırır ve kuvveti azaltır. idrarı kolaylaştırır. baştan akan maddeler çoğalıp. mesane ve rahim hastalıkları belirir. duyu organlarına ağırlık verip. göğüs. kuzey rüzgârı insanın içini pekleştirip. Kuzey rüzgârlarıdır ki. Hastalıkları artırır. Eğer havanın soğukluğu mutedil olursa. kuruluğu matedildir. hemen kuzey rüzgârı esse. bedene kuvvet verip. Karışımları dışa hareket ettirip. Şu halde. mesameleri temizler. açıklanan rutubetli havanın tesirlerinin tam zıddını yapar. Kuru hava ise. o anda. Batı havası kokuşmuş olsa. nesim-i seher derler. sıhhatli bedenlere uygun gelir. Bu rüzgârların esmesi. görünüşü hoş edip. bedendeki mafsallara rehavet verip. Güney rüzgârı. öksürük. maddeleri akmaktan alıkoyar ve nezleyi tahrik eder. baş ağrısını çoğaltır. Uykuyu getirip. o saatler çok olduğundan. Sinirleri zayıflatıp. mafsal ağrıları ve titreme görülür. rengi güzel. hazmı tebdil eder. sıtmayı sardırır. bedenin sıhhatine uygun değildir. gecenin sonunda ve günün evvelinde eserlerse.

(Rüzgârın gönderen. gün sonunda ve gece öncesinde eserse. Zira ki. Eğer seher vakti eserse. 22-BÖLÜM:022: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hava küresinin alt tabakasında meydana gelen diğer atmosferik olayları.rüzgârı bedenlere safa ve uykuya lezzet. şafağı. yani samanyolu. saf. bundan ibret almışlardır. güneşin karşı tarafında öyle bir yerde bulunmak lazımdır ki. Rablerin rabbidir. deniz buharı yüklüdür. Eğer gün sonunda ve gece öncesinde eserse. batı bölgelerinin havasından latif ve safadır. Doğu bölgelerinin havası. malum olsun ki. bunun tesiri. her ne vakit eserse. kendisinden başka ilah olmayan." diye vârit olmuştur. gölgeyi. Ad kavmi dübür rüzgârıyle helak oldu. kırağı jaleyi. celal sahibi Allah münezzehtir. ötekinin tersinedir. Bunun açıklanması budur ki: bu zerrecikler. güneşle ılımayan havadır ki. hava kesiftir ki. bunun tesiri. hastalıklara şifa bahşeder. kırağıyı ve jâleyi bildirir. çok kesif ve çok ağırdır. basiret sahipleri. bu zerreciklerin her birinde göz şuası güneşe . şeffaf. filozoflar demişlerdir ki: Ebe kuşağı dedikleri gökkuşağı. Birinci Madde Gökkuşağını. gece ve gündüz saatlerini. sabah rüzgârının yararlarının aksinedir. Buna: Dübür rüzgârı derler. sabahı. Batı rüzgârı eğer. sis. hâle. Ey aziz. sisi. Burada havanın faydalarından bu kadar anlatmakla yetinilmiştir. Hadisi şerifte: "Sabah rüzgârı yardımcıdır. yağmurdan veya bahardan meydana gelen. Her sebebi müsebbii odur. ruhları cilalandıran ve vücutları ferahlandıran Allah münezzehtir. yuvarlak ve küçük su zerreciklerine güneşin ışığını vurmasından ortaya çıkar. Batı rüzgârı. hâleyi. ayları ve yılları ve zamanları beş madde ile açıklar.

şekli görünmez. karşısında bulunan ışıklı nesnenin ancak ışığını ve rengini gösterir. O su zerreciklerini dairenin yarısından azı. o zerreciklerden güneşe aksetmiş ola. sırtını güneşe verip. merkezinde olduğunda. Ta ki ben eteğe ulaştığımda. yakın olduğunda. İki rengin arası. o yarım dairenin kavsi. Alt tarafı. Van'da. gök kuşağı ortaya çıkıp görülmüştür. turuncu görünür. güneşten uzak olduğu için parlaklığı azalıp. mukabili olan dairesinin ufuk üstünde azı kalır. ta ki göz şuası. o daire küçülürdü. ufuktan yükseldikçe. o dairenin. şeklini ve heyetini göstermez. dağın ortasında bulut var idi. Hava rutubetliydi. Bu kavis. Bu aksetme o zaman olur ki. zaferan kırmızısı görünür. o bakana o zerreciklerin er birinden ancak güneşin şuası görünür. bu zerreciklerin gerisinde karanlık bulut gibi kesif nesne bulunup. ışıklı bir kavis şeklinde olur. sonbaharda. dolunay iken orada ufka bitişik. o daire kayboldu. Zira ki güneş." Bu gökkuşağının renkleri. Şekli aşağıdadır. o zerreciklere döner. belirtilen renklerde.aksetmiş ola. Çünkü göz şuasından akseden cilalı nesne. güneş ışınlarının çeşitli renklerdeki bulutlarla karışmasındandır. O anda. Hazreti Şeyh İbn-i ŞSina Şifa adlı kitabında yazmıştır ki: "Tus ile Maverd arasında. Hizan kalesinde. Güneş ufka inip. Güneşin düşüşü kadar da çoğalır. büyük bir dağ üzerinde idim. .güneşin yükselmesi sebebiyle eksilir. oldukça küçük olduğundan. Güneş dahi ufka yakın olup. Gök açıktı. Ben o dağdan indikçe. ufka teğet olan iki tarafından çoğalır ki. ay. ayna misali olur. sıcaklığı az olur. Yani güneşle o zerreciklerin arasında ola. ikisinden bileşen çimen yeşili görünür. Bakan. Ben o karanlık buluta bakıp gökkuşağı renginde tam bir daire gördüm. Sahra ile aramızda. Çünkü üst tarafı güneşe yakın olduğundan parlaklığı fazla olup. o iki taraf zerrelerinden gözün şuası güneşe aksetmiş olmaya başlar.

kırağının ve çisenin maddi sebepleri: Yukarı çıkan buhardır ki. Ay ışığının yedi hâlesi gözlenmiştir. her birinde göz şuası aya aksetmiş ola. Çok acayiplikler görmüşüm. soğuk isabet etmediyse.Hâle: O dahi şeffaf küçük daire şeklindeki su zerreciklerinde ay ışığının Renk oluşturmasından. Pasin ovasında. duman gibi . hem kendisi az. yuvarlak bir dairedir. hareketinin tesiri şiddetli olduğundan. o zaman iki hâle oluşur. Bakan. yere inmeğe başlar. Eğer o esnada ona. Bunun açıklanması budur ki: Hâleye bakan kimseyle ayın arasında. tam güneş hâlesini dostlarla hayret ederek müşahede eylerken. Zira ki güneş. hâle dahi onların sayısınca olur. kendi aşağı tabakasında kalıp. bu kitabı yazmaktan ir sene önce. ufuktan uzak oldukça. şimdi bunu dahi seyrettim. Zufera: Güneş hâlesidir. Alttaki bize yakın olduğundan daha büyük görünür. aynı nitelikleri taşıyan iki bulut üst üste bulunsa. Şifa adlı kitabında yazmıştır ki: "Güneşin çevresinde gökkuşağı renginde. Lâkin o zerreler çok küçük olduğu için ayın şekil ve görüntüsünü göremez. Havanın rutubetinden meydana geldiğindendir ki. hâle odur." Bu hakir müellif. her birinde ayın ışığını görür. sisin. bizimle birlikte yüzkırkiki yaşında bir ihtiyar bulunup. hem harareti zayıf olduğundan. hâlenin niteliklerini taşıyan bulutlar gibi ince bulutları çözüp. ibn-i Sina merhum. bu zerrecikler öyle bir yerde bulunmalıdır ki. zeval vaktinde. ömrüm içinde güneşin harman eylediğini görmemiştim. havaya döndürür. dağ başlarını kuşatıp. O nâdir bulunur. ilk bahar sonunda. Eğer. Eğer bulutlar ikiden fazla olursa. demiştir. o dahi o hâleye şaşkınlıkla bakıp: Ben bu yaşıma geldim. soğuk tabakaya ulaşmayıp. yeryüzüne dağılıp. tam hâle ve eksik hâle müşahede etmişimdir. o zerrelere baktığında. Bunların toplamı ya tam veya eksik bir daire şeklinde olur ki. ayın çevresinde harman misali oluşan beyaz. yağmurun yağacağına delalet eder.

ufak ve berrak olup. gün yarısı dairesinden başlamayı ıstılah etmişlerdir. güneşin batımından. güneşin gün yarısı dairesinden ayrılıp. o soğukla donmazsa. astronomlar ve matematikçilere göre: Bir gün bir gecesiyle..) ikinci madde kitapta yoktu. Eğer o buhar. Zira ki gün yarısı dairesi bütün duraklara ekvator ufuklarının birisi olduğu için onun ufku makamında durucu olur. aslına sadık kaldık. o sürede. ufuklar nedeniyle duraklarda çok olur. malûm olsun ki. (Kendisinden başka ilah olmayan. Eğer o zayıf buhar. Üçüncü Madde Gece ve gündüzün itibarî sınırını ve saat miktarını bildirir. bitki yaprakları üzerine inip. . aşağıya inişte soğukla karşılaştıysa. zerreler benzeri iner ki. bileşmiştir onun için böyle çabuk değişime uğrar bulunmuştur. sis odur. Bir gün bir gecenin zamanı. burçlar feleğinden batıya değin hareketiyle seyrettiği doğuş yerleri miktarı fazla olur. Zira ki burçlar feleğinden birer yay olan doğu ve batı farkları. Din bilginleri katında. şebnem ve çise dedikleri odur. Az bir hararetle havaya dönüşür gider. küllî hareketin bir devresi üzerine güneşin. Halka göre gece ve gündüz. küllî hareketle yine ona döndüğü zamanıdır. Durumun gerçeği budur ve açıklanan atmosferin cümlei bileşik cisimlerden sayılmıştır. burçlar kuşağının her bir noktasını geçmesinden farz etmek mümkündür. Lâkin unsurlardan başkalaşmadan. hakîm ve sânî bulunan Allah münezzehtir. suya dönüşüp. kırağı dedikleri odur. Fakat gün yarısı dairesi nedeniyle burçlar feleğinin kavis farkı her enlemde eşittir. matematikçilere göre. güneşin doğuşundan batışına varıncaya değindir. inciler benzeri damlalar olur ki.. Lâkin müneccimler.. o anda soğuğun şiddetiyle donarsa. Bir gün bir gecenin başlangıcını. Ey aziz. yine batışına değindir. Gündüzün zamanı.gerisini örter ki. nimet verici ve celâl sahibi. güneşin. jâle.

ikinci fecrin doğmasından güneşin batmasına dektir. Gündüzün uzaması ve kısalması hasebiyle zamanî saatlerin zaanları farklı olur. zamanları ve bölümleri değişmez. gündüz ve geceyi döndüren Allah münezzehtir. ortalama saatler değişir. günlerin ve gecelerin miktarları farkıyle değişik olduğundan. kendine özgü batıya yönelik hareketiyle ayrılıp. malûm olsun ki. gündüzün ya gecenin ilk oniki cüzünden bir cüzdür. sayıları farklı olmaz. Matematikçiler. küllhi hareketin onbeş derece devretmesinin miktarıdır. Şu halde gecenin zamanı. rumî ayların isimlerini bildirir. iki mezhebe nispetle gizli değildir. Çünkü daima onikidir. ta yine o noktaya dönünceye dek geçen zamandır. ama müneccimler. saatleri. Matematikçiler kendi gece ve gündüzlerinin her birin ortalama saatlere ve zamanî saatlere taksim etmişlerdir. bunlara: Eşit saatler dahi derler. Eğer gündüz geceden kısa olursa. yıldızların hükümlerinde zamanî saatler itibar edip. Zira ki gündüz geceden uzun olursa. Ortalama saatlerin miktarları. Zamanî saatlerin miktarları. astronomlar ve müneccimler sözbirliğiyle demişlerdir ki: Hakiki güneş senesini müddeti. gece ve gündüz eşitliğinde eşit olur. (Zamanları. sair hesalar için ortalama saatle seçmişlerdir. Bu ortalama saatlerin her biri. bunlara: Eğri saatler dahi derler. Ey aziz. güneşin koç burcunun tepesine girmesinden . yıldızlara ve burçlara göre ayları. Eşit saatler ile eğri saatlerin sayı ve parçaları. Şimdi bundan anlaşıldı ki. burçlar feleğinin farz olunan bir noktasından güneş kursu. Şu halde bu zamanî saatler. gündüzün uzaması ve kısalmasıyle. gündüzün saatleri gecenin saatlerinden uzun olur. Zira ki bölümleri daia onbeş derecedir. güneş senesinin başlangıcını.şer'î gün. saatleri dahi onunkilerden kısa olur.) Dördüncü Madde Hakiki güneş senesini. başlangıçta eşit olduğundan.

Kış ayları: Aralık. ayın güneşten farzolunan yerinden kendi batıya yönelik hareketiyle ayrılmasından yine o yere dönünceye dek geçen zamandır. Her bir ayı bir isimle tahsis edip. Ayın. Sonbahar ayları: Eylül. güneş senesinin aylarının başlangıçlarını. rumî aylar nâmıyle şöhret vermişlerdir. astronomlar ve matematikçiler ittifak üzere demişlerdir ki: Ay senesi. üçyüzlatmışbeş ve dörttebir gündür. Ağustos'tur. Bunun için matematikçiler. güneş ile ayın toplanmasından ve ayın . Her bir kamerî ay. Mayıs'tır. oniki kamerî aydır. Lâkin hilâlin görünmesi. Ocak. Temmuz.başlatmışlardır. ebced hesabıyle şu beytin lafızlarıdır: Gerçi güneş senesinin burçlar hesabıyle ayları budur. Bu yıldızların burçlarına göre ayların gün sayısı. ayların başları itibar edip. Lâkin İskender İbn-i Filozof'-i Rumî. Yaz ayları: Haziran. Şubat'tır. bölge frakları sebebiyle değişiktir. Halen diyarınızda meşhur ruznâmelerde yazılmış olan bu aylardır ki. üç ay tayiniyle sonuca ermişlerdir. Her bir ayı bir isimle tahsis edip. Ey aziz. bir gün bir gecesiyledir. malûm olsun ki. Araplara göre ayın ilk günleri hilâldir. Kasım'dır. gün sayıları şu beyitte malûmdur. he bir mevsim için. Nisan. güneş senesinin başlangıcını güneşin koç burcunun tepesine girmesinden on gün önce başlatmışlardır. güneş senesinin gün sayısı. müneccimlerin farz eylediği burçların evvellerinden onar gün önce itibar edip. arabî ayların isimlerini. güneşten farzolunan konumlarının ortaya çıkışı hilâldir. arabî ve rumî ayların ilk günlerini bildirir. Oniki burcun her birine geçişini. her burcun geçiş süresini bir ay saymışlardır. Ekim. Burada günden murat. Ama ilkbahar ayları: Mart. kamerî ayların başlangıçlarını. Dinî işlerde belirleyici olan. Beşinci Madde Kamerî saneyi ve aylarını. hilâlin görünmesidir.

Günlerinin sayısı. Zira ki otuzdördüncü muharremdir ki. Arabî ay senisi. rumî seneden on gün yirmibuçuk saat noksan olduğundan. muharrem ayından saymışlardır. martın başlangıcı olur. birini yirmidokuz gün ve birini otuz gün sayıp. bir mevsimde karar bulmazlar. otuzüç senede bir devresini tamamlayıp. Şeval-i saiddir ki. bir eş itibariyle. o dört mevsimi anlatıldığı gibi devredip. bir muazzam aydır ki. onbeşinci gecesi berat gecesidir. bir yılda. Mesela bir sene mart ayıyla muharrem ayının başlangıçları. Sonra Rebiülevvel. onun arkadaşı zilhiccedir. Sonra Rebiülahir muhteremdir. Habib-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellemin oğlumudur. senenin başlangıcını. Şu halde her iki ayı. Bu kamerî senenin başlangıcı. otuzüçüncü martla aynı gelir. iki toplanma arasındadır. yaklaşık onbir gün önce gelir. kadir gecesidir. muharrem ayının başlangıcıdır. yirmidokuzbuçuk gündür. Sonra Receb-i esam rağbet görmüş bir aydır ki. Onun için bunar. Kamerî ayların isimleri: İlk ay muharrem. Ramaz-ı şerif bir mübarek aydır ki. Bu kamerî seninin zamanı: Üçyüzelidört ve beştebir ve altıdabir gündür. onikinci gecesi.görünmemesinden itibar etmişlerdir. mart ayından onbir gün önce görünür. bu iki ay birbirine uygun gelse. güneş seneleri içinde yok olur. senenin . Ayın zamanı. Onuncu günü hacılar (kurban) bayramadır. Şaban bir hayırlar ayıdır ki. nevruzla aşure bir günde tesadüf kılsalar: Kaçınılmaz olarak gelecek senede muharrem hilâli. Lâkin bir ay senesi. yirmiyedinci gecesi. aynı gün olsa. Güneş senesinden on gün yirmibuçuk saat noksandır. hicrî seninin binyüzellidördüncü senesi gibi. Onun arkadaşı safer'ül-hayrdır. Çünkü bu kameri ay. ilk cuma gecesi regaib gecesidir. onuncu günü asure bayramıdır. Ondan sonra zilkadedir ki. yine muharremin başlangıcı. başı fıtır (Ramazan) bayramıdır. arkasından camazil ahirdir. Sonra Cemadülüla bir mübarek aydır ki renklidir. bir muhterem aydır ki. Bu ay. bir mevsime mensup olmazlar. Şu halde beher sene bu öne geçmeyle.

NAZM Hak'ka hamd ve Habibine selam et Her ayda ruz-u şeb saat be saat Çün dört beyt iki gurre mücmelidir Hurufun şehr.mührüdür.i şer'a hâkim sal Üçüncü beyttir tertib-i manzum Şuhur-u rumidir anınla malûm Oniki kelimedir beyt oniki ay Evail-i hurufu şehr erkamıdır say Şuhur-u ruma âzerle bile bede' et Muharremden şuhur-u şer'î say git Şuhur-u ruma tâbi beyt-i râbi . Arabî ve rumî ayların ilk günlerini bulmayı ikişer beyt ile eda eden "gurrenâmemiz"in bölümün sonu olması münasip görülmüştür.i hâkim bilmelidir Şuhur-u hâkimin cem' etmelisin İki hafta anınla gitmelisin O mecmuu ne günde kim bulursun O şehrin gurresin ol gün bulursun Kaçında şehr-i rumun gurredir bil Bul anda rumiden hem şehr-i şer'î Burucu aslî bil her şehri fer'i Mukaddem beyt oniki kelimedir tam Hurufudur şuhur-u şer'a erkam ikinci beyti sekiz kelimedir al Hurufun şehr. Bu hevalardan hevesimiz yorulmuştur.

aradıkları ayı ve günü . hicrî senenin hangi ayının hangi gününün.Ve yekşenbe hurufun oldu ami çün yirmisekiz huruf oldu her yıl Şuhur-u ruma hâkimdir biri bil Ehe zed bûd o sekiz harf olur kim Şuhur-u şer'a her yıl biri hâkim Çu hicret-i sâli binyüzaltmış ve beş Bu şehrin hâkimi vardır rakam-ı şeş Bu şal içre çün âzâr gurre buldu Eced-i cimîde ruma hâkim oldu Çün altmışaltı olur sal-i hicret İki hâkim iki da olur elbet Bu tertib üzere hâkimler gider kim Ehe zed bûdun oluş devri daim Velîkin hâkim-i rum ahrafı çok Bu sal-i hicrile devr ettiğiçin Bu salın eşhuru eyler tahavvül Otuzüç yılda bir yıldır tedahül Mutabık gelse âzerle muharrem Bu hicret salini bir tarh et ol dem Çü gurrenâmeler nazm etti Hakkı Şuhur-u dehr ile bil sun'-u Hak'kı (Bu şiirde ebced hesabıyle ayların başlangıçları anlatılmaktadır. Daha sonra bir cedvelle hicrî ve rumî senelerin ve ayların birbirine çevrilesi anlatılmakta ve gösterilmektedir. Bu kitaplardan herhangi birini edinen okuyucularımız. Günümüzde bu konuda çeşitli kitaplar yayımlanmış olup. rumî veya miladî senenin hangi ayının hangi gününe rastladığı gösterilmiştir.

bitişi balığın yirmisindedir. denizlerde ve karalarda bulunanların sudan faydalanmasını. yer ve deniz devr olunup. yatsı bir saat otuziki dakika ve imsak on saat onüç dakikadır. kar. İlk ikindi dokuz saat yirmialtı dakika. bitimi koçun yirmibirindedir. Kuzey saati. buradaki karmaşık çizelgeyi vermeyi gereksiz bulduk. dakika yoktur.kolaylıkla bulabileceklerinden. Gün ortası altı saattir. değişik hareketlerle hareket bulmasını. karşılıklı altı burca tiksim olunmuştur. Meselâ koç burcunun başlangıcında gün. murat almasını. yeni dünya (Amerika) bulunup. Mesela koç burcunun sonu. burçların önündedir. bitişi ise nisanın dokuzundadır. suda hayvanların vücuda gelmesini. batıya giden gemilerin doğu semtine gelmesini yedi madde ile açıklar. Şubatın başı kovanın yirmiüçündedir.) Bu iki sayfanın başlarında çizilmiş olan felekî burçlarla rumî ayların yukarıdaki ve aşağıdaki rakamlarından murat budur ki: Meselâ koç burcunun başlangıcı artın onbirindedir. Saat rakamlarının yazılışı. mart ayı otuzbir gündür. Öteki burçlar bu kıyasla malûm olur. denizlerle karaların yer değiştirmesini. oniki saattir. Gece de oniki saattir. denizle gemilerin yürümesini ve gemilerle halkın her tarafa varıp. . farklılık ve vasıflarını. Koç burcu otuz gündür. keyfiyet ve durumlarını. yağmur. Yalnızca burçlarla ilgili iki çözelgeyi veriyoruz. Martın onuncu günü balığın sonudur ve martın başlangıcı balığın yirmibirindedir. Güney saatleri de karşılıklı altı burca taksim olunmuştur. başak burcunun başlangıcıdır. bulut. su tabakasının kalınlığı sayılan denizlerin derinliklerinin ölçülmesini. denizken buhar. 23-BÖLÜM:023: BEŞİNCİ BÖLÜM Su unsurunun mahiyetini. kaynak ve nehir ve yine buhar olmasını. isimlerini. Başağın bitimi koçun başlangıcında tamam olur.

ağırlığı sebebiyle öteki unsurlardan farklıdır. Alt yüzeyi. Hak'kın inayetine yapışıp. havanın altı ve toprağın üstü olup. yer hayvanlarının. tabiat ve tavırlarını bildirir. Su küresinin üt yüzeyi dalgalı olup. başka unsurlara dönüşür. tam yuvarlak olmak tabiatı gereği iken. Havaya nispetle kesif bulunup. Yerinde iken bile unsurlara dönüşür. renksiz ve şeffaf küre bir cisimdir. yerküreyi her yönden örtüp. Kendi tabiatıyle yerinde sâkin iken nice değişik hareketlerle hareket halindedir. yeri tamamen örtmeyip. malûm olsun ki filozoflar ve astronomlar ittifak üzere demişlerdir ki: Dört unsurun üçüncüsü su unsurudur ki. o güney burçlarında. görünüşte bir sebebi malûm değildir. Ey aziz. ilahî âdettir. o basit bir cevher. Bu durumda . kuzey burçlarında doruğundan bulundukça.Birinci Madde Su unsurunun mahiyetini. Şu halde deniz suyu. hikmetinde bazı astronomlar. Kendi yerinden çıktığında. demişlerdir ki: bu sebebler âleminde herşey sebebler yoluyla vücuda gelmek. vâdilerin ve dağların iniş çıkışı nedeniyle suyun yüzeyi dahi iniş-çıkışlıdır. kendi seyriyle senede bir kere eteğine indikçe. güneş. içine alıp. dünya küresini tamamen örtmediğinin sebebi budur ki. üstünde bulunan hava küresinin hareketli yüzeyine tema etmiştir. güneşin merkez dışı feleği hasebiyle doruk ve eteği olduğunda ve hâlen eteği güney burçlarından oğlak burcunun başlarında bulunduğundan. eteğinde oldukça yere yakı olup. altında olan toprak yüzeyine teğet olduğundan. yerin merkezine yakın olup sıcaklığı fazla tesir eder. yerin bazı kısımları açıkta kaldığından. demişlerdir. Tabiatı nemli ve soğuktur. Oluşum ve bozuşumla suretler bulmaya kabiliyetlidir. Bu su küresinin tabiî yeri. Çoğu dahi teslim olu. özellikle insan nevinin yaratılışına ve yeryüzünde havadan teneffüsle neslini sürdürmesine ve hayatını devam ettirmesine ilahî yüce iradeye bağlamışlardır ki. yerden ırak gitmiştir. Çünkü güneş.

sair tarafları sudan hâli kalıp. inişler-çıkışlar oluşmuştur. bahr-i muhittir. Bunun gibi deniz suyu. sadece önemli sebeb bilinmiştir. Belki güneş ışınlarının dik gelmesi sıcaklığı. (Okyanusların genel adı. dere ve nehir olmasını ve onunla bitki hayvan ve insan. bulut. menba. sellerin akması. elbette o su. kırık gelmesi sıcaklığın azlığına sebebtir. yerin kuzey semtinde açık yerler kalmış. Zira ki Amerika'nın yarısı etek noktasının (oğlak dönencesinin) altında kalmıştır. Cihanın dört yönüne nispetle. Ey aziz. asırların geçmesiyle rüzgârların esmesi. vâdiler. kazanın öbür taraflarından o tarafa varıp. belki bütün madenler ve özlerin hayat bulmasını ve yine suyun buhar olup aslına dönmesini bildirir.) O tek bir deniz iken. Deniz suyu hareket ettikçe alçak yerlere inip. zira ki az bir su. Vallahi a'lem. deniz iken buhar. Bunlar: Doğu okyanus. kar. Nitekim yukarıda açıklanmıştır. Şu halde güneşin etekte bulunması. bir büyük kazanın bir kenarında kaynasa. harekete getirip.eteğine geldikçe. Kara ile deniz ikisi bir küre olduktan sonra. su unsurunu ısıtıp. güney tarafında güneşin sıcaklığının şiddetinden harekete gelip. batı okyanusu. dağlar. malûm olsun ki. soğukluk ve sıcaklık. kara parçalarının kalmasına tek sebeb bilinmeyip. sadece güneşin yakınlığı ve uzaklığı değildir. yerin o tarafına çekmiştir. deniz suları diğer kutuplardan o tarafa çekilmiş olup. yağmur. açık araziye tesir edip. demişlerdir. dört kısım bulunmuştur. toprak üzerinde yer yer göller ve gölcükler kalmıştır. bahr-ı muhit'tir. İkinci Madde Su unsurunun değişik vasıflarını ve isimlerini. o. sıcaklığının şiddeti. açıkta olur. güney . çeşitli imkanlara nispetle muhtelif denizlere bölünmüştür. astronomlar ve filozoflar ittifak üere demişlerdir ki: Toprak unsurunu kuşatan su unsuru ki. Lâkin araştırıcılara göre.

kar ve yağmur olup. onun tabiatını alır. Yukarıda açıklandığı üzere. denizlerden giden buharlara karşılık. ötekiler gibi rengi olmayıp. denizlere dökülür. Hint okyanusu. taşlar. Fars okyanusu. havanın komşuluğuyle tatlılık ve letafet bulur. Habeş okyanusu. bütün hayvanlar ve insanlar. Nehirlerin karışmasıyle de denizler artmaz. Zemzem suyu. yere indiğinde. Lâkin güneşin sıcaklığıyle ısınmış ola toprağa karışmasıyle renkler. Umman okyanusu. Deniz suyu acı ve kesifken. tadı böye acı ve tuzlu bulunmuştur. ateş tabakasına nispetle beşinci tabaka sayılmıştır. Cümleye hayat verdikten sonra kalan fazlası büyük nehirler olup ve ondan madenler. bir dahi havaya komşu olduğunda. hoş ve tatlı su our. denizlere eksiklik gelmez. denizlere nehirler gelir. tatlar ve nitelikler kazanıp. sudan okyanusu denilmiştir. Mutlak su . bütün hastalıklara devadır. Arap okyanusu. tuzlu ve sıcak olur. hava ve toprak parçalarıyle karışmış olan kesif parçaları kalıp. Deniz suyu bu minval üzere dolap gibi sürekli devr edip. Acem okyanusu. bitkiler ve ağaçlar nasiplenip.okyanusu ve kuzey okyanusudur. taşlar. karıştığı nesneye dönüşür. Mesela suyun karıştığı nesne sirke ise. Bunun için yükselen buharlarla. Cümleye hayat verdikten sonra kalan fazlası büyük nehirler oup. Bunların her biri kendi sahillerine bitişik olan memleket ve beldelere izafetle nispet kılınmıştır. hayat ve can bulur. o da ba olur. yavaş yavaş kaynaklar ve nehirler olup ve ondan madenler. Ama susuzluğu gidermesinden büyüğü yoktur. deniz suyunun ince parçaları havaya yükseldiğinden. ateş.) Deniz suyu. yine letafet ve halavet bulup. su sirke olur. Su unsuru. bulut. itkiler ve ağaçlar nasiplenip. Güneş şuasının sıcaklığıyle. (Su ile her şeye hayat veren Allah münezzehtir. Bal ise. hayat ve can bulur. Tatlı suyun faydaları çoktur. Nitekim güney okyanusuna: Çin okyanusu. bütün hayvanlar ve insanlar. deniz sularından güneş vasıtasıyle havanın içinde buhar. Su unsurunun dahi.

ikiyüz kulaçtan fazla bulunmuştur. Akdeniz'dir. akar gider. Bu denizin adaları çoktur. Cezri ve meddi olmaz. Geçişi kolay ve nâdiren helak edicidir. o şehre nispet kılınmıştır. Kulzüm. altıyüz mil bulunmuştur. Kızıldeniz ile Yemen arasında bir büyük bağ bulunur. Uzunluğu. deniz sahilinde bulunmuştur. Devredici değildir. cezri. Muhit okyanus. Yunan filozofları bahr-i muhite. Batısında Şirvan. Derinliği. Doğuya doğru .iken bütün renkleri ve tatları kabul eder. kuzey kutbunu görmezler. yeni dünya (Amerika) ve binlerce ada mamur nice nâm ve nişan ile şöhret bulmuştur Bu dörtte bir meskûn yerlerde olan küçük denizler. O. Ona bitişik olan Narencek ve Habeş denizinin yolcuları. güney okyanusundan kuzeye dolanıdır. Güneyinde Ca dağları ve Keylan'dır. okyanus derler. Zira ki çok dalgalı ve çabuk helak edicidir. Kuzeyinde Hazer şehirleri. Kızıldenizin uzunluğu ve genişliği Hazer kadardır. Bahr-i Rum ki. Genişliği doğudan batıya. güney kutbunu görüp. Firavn askeriyle onda boğulmuştur. denizden yer yer ortaya çıkmıştır. En derin yeri yüz kulaç gelmez. Lâkin hiçbirinde imaret yoktur. Mongay ve Türkistan bulunur. Dağistan ve Ezderhan'dır. bir şehrin ismidir ki. meddi ve dalgalanması okyanusa benzer. adalarının çoğu mamur ve meskûn bulunmuştur. Bu denizin çevresi. O deniz. o büyük okyanusun artıklarından yer yer birer göl emsali kalmıştır. yaklaşık üçbin mil mesafe ölçülmüştür. yumurtanın beyazının kendi içinde sarısını kuşattığı gibi. yaklaşık sekizyüzelli mildir. dönücü olan toprak unsurunun çoğunu kuşatmıştır. Bütün kirleri ve yağları yok edip. Bu. Taberistan ve Cürcan'dır. Zira ki. Ortaya çıkan yerlerin dörtte biri meskûn. Okyanusa bitişik olduğundan. Doğusunda. Toprak küre.O küçük denizlerin en büyüğü Hazer denizidir ki. Harezm. okyanusa bitişik değildir. ekvatorun güney semtinde bulunurlar. batı okyanusundan çıkmıştır.

üçyüz kulaçtan çoktur. Tunus ve Cezayir memleketleri vardır. dört-beş saat mesafe bir boğaz içinden gelip. Rumeli ve Anadolu memleketleri bulunur. Doğusunda: Fas ve Gürcistan kaleleri ve Rize bulunur. Firenk. Bu denizin uzunluğu batıdan doğuya. Derinliği. Batısında. Bahr-i Esved ki. yaklaşık altı aylık yoldur. Karadeniz boğazının doğusunda. adaları mamur. kırkbeş günlük . Karaharman ve Tuna nehridir. Doğudan batıya giden gemilere kolay geçit verir. Bir gün bir gecede med ve cezri dörde ulaşır. O. Bu denizin kuzeyinde: Endülüs. Karadeniz'dir. Kefe. Bu denizin memleketleri büyük. bu denizin bulunduğu meşhurdur. En derin yeri. bazı yerleri geniştir. Sinop ve Ereğli eyaletleri vardır. Batı tarafından genişliği. Giresun. yaklaşık yediyüz mildir. yaklaşık beşbin mildir Uzunluğu. derler. Yunan. Şam ve Kudüs eyaletleri vardır. İstanbul'a. Bu denizin çevresi. Akdeniz ise. yüksek bir dağ üzerinde olan uzun mezar. Genişliği güneyden kuzeye yani Sinop'tan Kefe'ye. Bu denizin ortasında adaları yoktur. Güneyinde: Mısır. Doğusunda: Halep. Batısında: Batı okyanusu bulunur. doğudan batıya dolanır. faydaları çok yararlı bir denizdir. Kur'an'da yazılmış olan iki denizin birleşmesi durumlarının. Oradan Akdeniz'e dahil olur. üç kulaçtan fazla değildir.gelip. Ortası ikibin mildir. yaklaşık yediyüz mildir. Libya. Yuşa nebinin kabridir. yaklaşık binbeşyüz mildir. Kuzeyinde: Akgerman. Dimişk'e (Şam) değin akmıştır. genişliği güneyden kuzeye aynı ölçüde değil. İstanbul. meskûn ve mamurdur. sahilleri meskûn. geçişi kolay. o Belde-i Tayyibe önünde iki denizi birleştiği yere dökülür. Karadeniz. Batıdan doğuya gelen gemileri çoğunlukla helak eder. bazı yerleri dary. Hazer'den daha geniş ve derindir. Güneyinde: Trabzon. Aak ve Abaza şehirleri vardır. Doğu tarafı bin milden ziyade ölçülmüştür. Sebte boğazından batı okyanusu ulaşır. Uzunluk mesafesi doğudan batıya. Mıknatıs taşı ve mercan ancak onda oluşur. Bu denizde çok adalar vardır ki.

felekler gibi onu dahi döndürür bulunmuştur. doğudan batıya harekettir. İkinci hareket. Tuna nehri ve sair nehirler Karadeniz'e dökülür. Bu hareket ahi denizcilerin tecrübesiyle ispat olunmuştur. Zira ki. doğuya yönelik harekettir ki. Böylece o sahillerde yayvan hareket meydana gelir. birinci hareket. onda çok sular oluşup. astronomlar ve filozoflar ittifak üzere demişlerdir ki: su unsuru olan denizlerin muhtelif hareketleri vardır. Meselâ Akdeniz'in sebte boğazından okyanusla batıya doğru Amerika'ya birbuçuk ayda varırlar. güney semtine akar gider. Bütün denizciler katında denenmiş ve sabittir ki. tabiî olan süflî harekettir. tabiatı gereği yer gibi.yoldur. Akdeniz'de de tecrübe olunmuştur. Portakal (Portekiz) tayfaları okyanusla Amerika'dan geçip. okyanusun doğuya hareketini seyretmişlerdir. yeraltından Hint'e gidip gelirlerken. Bu hareket Akdeniz'de olur. Bu irinci hareket. kuzeyde toprağın bir miktar yüksek oluşundandır. bu su unsuru. okyanusun doğudan batıya akması vardır. Bu hareketin sebebi büyük feleğin günlük hareketinden bilinmiştir. Üçüncü hareket. Beşinci hareket. burunlara ve körfezlere rastlayıp geri gelir. Bu hareketin sebebi. . Bu hareketin sebebi. okyanusa gizlice tesir edip. yayvan harekettir. Dörtbeş ayda ancak doğuya doğru gelirler. O taraflarda nice büyük nehirler vardır ki denizlere akar bulunmuştur. kuzeyden güneye harekettir. Ey aziz. merkez tarafına harekettir. Kuzey taraf güneşten uzak ve soğuğu şiddetli olduğundan. Nitekim Don nehri Azak denizine. Bu hareket. (Denizlerin yaratıcısı münezzehtir.) Üçüncü Madde Denizlerin çeşitli hareketlerini bildirir. Dördüncü hareket. aşağıya doğru olan harekettir. toprak unsuruna bitişik olduğundan. rüzgârların hareket ettirmesiyle olan dalgalanma hareketidir. malûm olsun ki.

hareketiyle kokuşma gider. Üçüncü olarak. etrafına çıkıp. med ve cezri. oturan kadar sıcaktan etkilenmez. Evvela toprağın bazı yerleri . Dördüncü Madde Denizle karanın değişimini ve birbirinin yerini almasını bildirir. zımnında nice faideler vardır. medsi onlara yaklaşma ve girmek mümkün olmaz ve cezir zamanında gemiler kolaylıkla çıkar. güneşin hareketine oluşan rüzgârların hareketinden vücuda gelir. med ve cezir hareketidir. okyanus içinde olan hayvanların ve etrafında olan ruhların teneffüsünden olur. altı saat kadar durup. Ey aziz. akıl ve ruh ile kaim ve bir tek nefs ile hareket eden ve duran bir canlıdır ki. elhasıl her şeye ve her işte nice hikmetler ve faydalar olmakla. Zira ki. Bazıları demişlerdir ki: Med ve cezir. Zira bazı iskeleler vardır ki. çakılıp kalmaz. filozoflar ve astronomlar demişlerdir ki: Deniz ile kara yer değiştirirler. bu med ve cezirin gemilere genel kolaylığı vardır.Altıncı hareket. ayın tesirine isnat etmişlerdir. malûm olsun ki. Bu hareketle deniz suları tereddüt üzere sahillere gelip. Zira ki. Nitekim yukarıda açıklanması geçmiştir. Zira ki zamanların geçmesiyle sulardan toprakta nice sebeble büyük değişiklikler hâsıl olur. Bazıları demişlerdir ki: Me ve cezir. güneşe karşı ayakta duran. İkinci olarak. hareket ettiğinden dolayı kokuşmaz. çoğunlukla pis ve bozulmuş olur Halbuki hareketli denizde pislikler eğlenmeyip. Bunun sebebi konusunda filozoflar ihtilâf etmişler: Çoğu demişler ki: Bu âlemdekilerin çoğu dört unsurdan bileşik. yine geri gider. bu işi tecrübe ile anlar ve şüphesi kalmaz. Önce deniz. med ve cezir ile deniz suyu temizlenir. Zira ki durgun su. suyu temiz kalır. bu su unsurunun sürekli hareketi dahi mânâsız olmayıp. Meselâ bir kimse güneş yönüne itidal üzere yürüyüp gelse. Bazıları da. bir hareketi dahi med ve cezirdir.

su hayvanlarının parçaları ortaya çıkar. dibini balçıklı ve otlu bulmuşlardır. âkin kapladığı yerin . Azak denizi etrafında olan Pira misalî. o boğazı açıp. seyyal ve seyyardır. Kâh bir ülkeyi basıp örter ve kendine mahsus eder. nice şehirleri basıp dibine salmıştır. Kıbrıs gibi. Kâh deniz altındaki yerler açılıp. hâlen olduğu yerlere gelmiştir. Onun bu görüşü doğrudur ki. Zira ki. Dördüncü olarak. Bundan sonra zamanların geçmesiyle batı okyanusu azıp. Onun için denizin derinliğini ölçenler. denizin hareketine uygun gelmekle. Bu yönden derler ki: Eskiden Sebte boğazından beri olan akdenizin yeri. o er sonradan deniz tarafından basılmıştır. denizden ona itidal gelir ve tam tersi olur. Zira ki. Bu bakımdan toprak. Üçüncü olarak. Kâh bir başka kenarından çekilip. o arazide geçip. deniz haddinden fazla azar.çorak ve kuru olmuşken. güneşle taşlaşmıştır. Kâh civan kâh elden ayaktan düşmüş pîr olur. İmam Fahrüddin Razi (Allah ona rahmet etsin) demiştir ki: Binlerce yıl önce şimdi mamur olan dünyanın dörtte biri deniz suyuyle dolu ve örtülüydü. yeri açar ki. o tarafı ölçerlerken. eyaletlere katılmıştır. mamur olur. verdiği yerlere mükâfat için bazı şehirleri ve adaları alıp. karaya bitişik bazı yerler. felekî cisimlerin kuvvetinden çıktığında ve kâh fırtına ve tufanı harekete geçiren yıldızların bakışları. su altından çıkan yapışık çamurdur ki. Atlas denizi kenarında. bir tarihte yine batı okyanusu azıp içine almıştır. Mesudî. aşağıda bir büyük ada varken. güya insanlara o yeri bahşeder. günlerin geçmesiyle ada olmuştur. denizin hareketi. hayvan ve insana benzer. Sahillerini geçip gider. kara iken Yunan arazisi idi. İkinci olarak bazı yerler açıkken. taşların çoğu kırılsa. denizle örtülür. şimdi bu delalet eder ki. mürüc adlı kitabında yazmıştır ki: Deniz suları devirlerin geçmesiyle hareketli. güya ki deniz. Bazı büyük adalar da karaya bitişerek.

çevresini ile basmıştır. o köprü görünür. dalgaları şu anda ayaklarıın bastığı yerde çırpınırdı.genişliğinden ve yavaş hareketlerinden intikalleri his olunmayıp. Gemiler. söylemiştir. Zira ki. necef'e varanlar ihtiyarın doğruluğunu bilmiştir. denizle dolup. meskûn ve mamur olur. Necef'e erişmiştir. ind ve Hint mallarıyle buraya gelip. alçak cisimlerde olan tesirlerini açıklayarak. uzunluğu oniki mil sağlam bir köprü vardı ki. Hint meliklerinin en eskisi büyük Brahman'dır. derler. o köprünün altından akıp. Sebte boğazında taşlardan yapılmış. Rum denizinin (Akdeniz) suyu. Halen o denizin safa ve sükûnu vaktinde. Hîrelilerden abdülmesih adlı bir ihtiyar görüp. o köprüyü örtüp. Mesudî demiştir ki: halen deniz ile Hîre'nin arası nice merhaledir. güneşin doruğunun her devresinde bir kere . eski yerlerinde sâkin sanılır. Filistinliler karadan Kıbrıs'a giderlerdi. Vakta ki güneşin doruğu kuzey burçlarından güney burçlarına geçer. ilk başlangıcı ispat etmiştir. Bunlara benzer binlerce belirti vardır ki. bu mamur yer. ondan şaşırtıcı haberler sormuştur ve acaip haberlerinden biri budur ki: Ben yetiştiğimde Far denizinin (Basra körfesi) senindi şim indiğin yere ulaşıp. yirmibeşbin ikiyüz güneş yılında ybir devresini tamamar. İşin hikmetini o bilip. okyanusa dökülürdü. batıdakiler vde Endülüs'e geçerlerdi. Yüksek cisimlerin. Hind ve Sind adlı kitabında. buradan endülüslüler batı tarafına. deniz sularının batıdan doğuya akışını delâlet eder. giderdi. Bundan sonra günlerin geçmesiyle. Nitekim Hazreti Halit Bin Velit (Allah ondan razı olsun) Hazreti Ebubekir (Allah ondan razı olsun) hazretlerinin halifeliği zamanında Hîre fethine varmıştır. yerin imareti dahi kuzeyden güneye değişir. halen denizle dolu olan yerler. her burçta ikibinyüz sene seyredip. iddia etmiştir ki. Filistin ile Kıbrıs adası arasında bir yol vardı ki. demiştir ki: Güneşin doruğu. hikmet bilimlerinin usul ve füruunu yazıp.

o iki kutubun dağlarından büyük nehirler ve çok seller akıp. Sürekli olarak. Zira ki. güney. Mesudî demiştir ki: Şu halde. yeniden vücuda gelir. Hak'kı tanımaya erişip. o iki denize dökülür. Tatlı su içinde yüzmek. kuzeyden daha sıcak olup. filozoflar demişlerdir ki: Bütün denizlerin suyu acıdır. O halde mademki güneşin eteği güney burçlarındadır. itikat için değildir. havaye çekilmeyip. ârif olanlar her şeyi kendi vücudunda bulup. imaret dahi o tarafa geçer. içilecek kadar tatlıdır. Mamurun harap olması ve başka bir âlemin vücuda gelmesi dahi. ağır gemileri taşımaya gücü olmayıp. ağır gemileri taşımak için kuvvet bulur. yerin imârâtı. bu kaide üzerine mebnidir. kara ve denizdekilere menfaat ve faydalarını ve kendi içinde bulunan bazı hayvanların bazı vasıflarını bildirir. Şu halde bu iki deniz ile gemilerin getirdiği yük. Zira ki. güneşin eteğinin deniz sularını çekmesi. batırır. O iki yerin tepe noktalarından güneş uzak olduğundan tesiri az ve sıcaklığı zayıf olur. Ey ziz. latif parçaları . acı su içinde yüzmekten kolay gelir. suları letafeti üzere kalmıştır. her dileği kendi gönlünde hâsıl olmak içindir.dünyadakiler yok olup. acı suyun cevherî kesif olduğundan. Lâkin okyanusun kuzey sahillerinde ve güney sahillerinde olan suları. Bunun sebebi budur ki. tedricendir. bu rutubeti o tarafa çekip. Ama tatlı suyun cevheri talif olduğu için. güneşin doruğunun yer değiştirmesiyle farz olunup. su unsuru dahi o semte gider. şaşırtıcı sanatlarını ve garip hikmetlerini. kendini tanımaya nâil olmakla. o sahillerden. O iki denizin lâtif su zerrecikleri. kesif araçları yarmaktan. acı denizlerle getirdiği yükün yarısı kadar ancak gelir. güney burçlarına geçmesi halinde. Belki hakîm ve yaratıcı olan Allah'ın. Beşinci Madde Denizin. Bütün bunları yazmaktan muradımız. malûm olsun ki. Çünkü doruk ve eteğin yer değiştirmesi yavaştır. o sıcaklık. defaten değil.

Lâkin su unsurundan. ses ve seda. yenilenin neslini çok yaratmıştır. (Balina) ki. selamet kalalar. cüssede insan misali ve son yarısı çataldır. Kokusu latif olup. akciğerde bulunan buru iledir. uzun bekleyişte kokuşup. Hak Taâlâ. nefessiz bulunduğu gibi. bazısını yiyici ve bazısını yenici edip. su ile beslenen deniz canlılarından daha latif. Bir kısmının akciğeri olmaz. Ta ki. daha güzel ve daha şereflidir. Deniz sularının acı olmasında faydalar çoktur. Deniz hayvanları genellikle iki kısım olmuştur. durgun su tatlı olsa. tabiatı suya göre yaratılmıştır. balık çeşitleri gibi ve hava teneffüsüne ihtiyacı kalmaz. onların içinden çeşitli taşlar. hava unsuru lâtif olduğu için hava ile beslenen kara canlıları. denizde de yaratıklar bulunur. Yeryüzünde olan yaratıkların çeşidinden çok. kurbağa gibi söyler. kara hayvanları gibi. Tabiatı. Bir kısmının ciğeri olduğundan hem teneffüs eder. hikmetiyle deniz hayvanlarının. münkariz olmayıp. Lâkin deniz hayvanlarının hepsine galip bulunmuştur. Hak Taâlâ inayetiyle denizleri dahi insanı emrine vermiştir ki. timsah namıyle isimlendirilmiştir. kokusu helak edici olur. Zira ki. Bu kısım. büyük gemilerden daha büyük görünmüştür. devam . En belirgini budur ki: Kendi kesafet bulup. gerçi cüssede üç adam kadardır. hem ses ve seda verip. sessiz ve sedasız bulunmuştur. Onun için tuzsuz denizlerin dalgaları.yararak hareket daha kolaydır. selametle gemiler sahillere gidip. mercan ve mıknatıs ve anber ve nice faydalı sünger ve çeşitli taze etler çıkartılır. Bunun için ciğeri olmayan canlıların ne teneffüsü olur. deniz yaratıklarıyle cenk ve savaştır. hava teneffüsü. geleler. Deniz hayvanlarının en büyüğü hût'tur. inci. onun kokusundan helak olmayıp. Zira ki. ne sesi gelir. Zira ki. Balık cinsinden bir cins balık olur ki. daha zarif. tuzlularınkinden büyüktür. O. içinde bulunan yaratıklar.

o damlalar inci olur. batıya batı.etsin. Ey aziz.) Altıncı Madde Denizin faydalarından olan gemilerin. deniz yüzünde gemiler. nice bin uzak sahillere nakledip. Arap ve Fars gemicileri. yakın yönüyle onbeş doğma yeri ve iki kutup. gemilerin yürüyüşü için otuziki rüzgâr tabir ve taksim edip. Kuzey rüzgârına yıldız. nice bin kantar ağır yükleri. hepsini pusula ile bulup. her yönün uygun rüzgârıyle. (Bâri ve yaratıcı Allah münezzehtir. nice günler ve aylar içinde nice köy ve şehirlere götürdüğü. yıldızın poyrazdan yana kertesi deyip. Ve bu onyedi sabit ıldızdan onyedi . yine denize dalıp. Akdeniz ve Karadeniz'de sefer eden müslümanlardan gemi kaptanları. Hintliler ve Sindliler. mesela. çevreye ve sahillere seyir ve seferini bildirir. otuziki rüzghar bilip. malûm olsun ki. kertelerin her birine izafetle tayin ederek. Sonra bunların her ikisi arasına orta ve her biriyle orta arasına kerte yani dört ıstılah yapıp. aslına yetmişlerdir ve her rüzgâr ile bir semte gitmişlerdir. ağzını açıp. hepsini onyedi isimle. doğu ile güney arasına keşişleme. filozoflar demişlerdir ki: Hak'kın inayetiyle denizin menfaatlerindendir ki. doğuya gündoğusu. doğma yönlerinin karşısını batma yeri ile isimlendirmişlerdir. istenilen yönlere süratle seyredip. kuzeyle güney arasına poyraz. demişlerdir. az aman içinde. nisan yağmurundan beş-on damla alıp. güneye kıble. hepsini on aded ismiyle açıklamışlardır. güney ile batı arasına lodos. nice bin devenin ve katırın nice bin güçlük ve meşakkatle. kolaylıkla yüklenip. Güney okyanusunda gelenlerle sefer eden Çinliler ve Mazinliler. baharın ortalarında denizin yüzüne çıkıp. götürürler. otuziki rüzgârı. batı ile kuzey arasına karayel. Denizin dibinde sâkin sadef namında bir hayvan vardır ki.

Kuzey ibresinin tepesi mıknatıs ile mıknatıslanmıştır. tir. İlk olarak kutup noktasıdır ki. bir yuvarlak mukavvadır ki. astronomlar ona: Cedî derler. O kuzey kutbu yakınında bulunan yıldızdır ki. Pusula. doğu yönünden. kalbi akrep. iklil. Bu semtin rüzgârı dahi asıldır. ibresi kuzey noktasından onbir derece batıda durduğundan. nâka. nesr-i vâki. Kutunun merkezinde bulunan milin tepesine ibrenin ortası konulup. her biriyle karşı yönüne seyr ve sefer etmişlerdir.yıldız ismidir ki. haritanın kuzey noktasına uygun konulsa. O tarafın rüzgârı. Batı yarım. O taksimâtın birinde kuzey noktası siyah ile işaret kılınmıştır. ayyuk-u azam. Bundan sonra ferkadan. akrep. onbeşinin doğa ve batma yerlerine ve iki karşılıklı kutba gitmişlerdir. bununla gemicilere bütün yönler belirli ve bütün rüzgârlar anlaşılmış olup. Ta ki kutunun içine rüzgâr yol bulmaya ve ibrenin hareket ve duruşuna engel olmaya. Bundan sonra: Cevzâ. Denizciler. bir kutu içine konulmuştur. süreyya ve nesr-i tair'dir. süheyl. simak-ı râmih. na'ş. onda otuziki rüzgâr yazılıp. kutunun ağzı cam kapatılmıştır. silbar ve kutb-u cenubî doğma yerleri ki. yine anılan yıldızların batma yerleri ile isimlendirilir. ne taraftan gelip ne tarafa gidecekleri ortaya çıkmış ve açıklığa kavuşmuş olur. çoğu . iklil. sühely. batıdır. Zira ki pusula ibresi. Kutb-u sühelyden sonra: Silbar. aslî batma yerleridir ki bunlarla otuziki yönden esen rüzgârları pusula ile bulup. kuzey noktasından batı tarafa onbir derece farklı durur. güey noktasından tertip ile itibar etmişlerdir. asıl itibar olunmuştur. Kuzey noktasından başlayıp. kutu ile haritanın kuzey noktası ibreden onbir derece doğuda bulunsa. cevza ve tair batma yerleridir ki. fariseyn. ona: alî doğma yeri dahi derler. O nokta doğu yönünde olduğundan. onları ıstılah edip. fariseyn. O kutuya ibre evi denilmiştir. ona kutb-u süheyl dahi derler. tir-i yemânî. Şu halde kutunun kuzey noktası.

ittifak üzere demişlerdir ki: Su tabakasının kalınlığı bulunan denizlerin derinliği. ayağa minnet etmeden gezesin âlemi. âsude ve berduş olup. onlara nispetle güneş ve yıldızlar. Koluna dayanasın. filozoflar.) NAZM Keşti-yi sâyiri san vakt-i şitab Bâd-ı bandan kanat açmış mürgab Havf dursun. (Denizleri emrimize veren Allah münezzehtir. Bu durumda. nedir ol zevk-ü safa K'olasın tair-i ruy-u derya ittikâ eyleyesin bâlina Bakasın âyine-i sîmîne Olasın pâre-i bâd ile vezan Edesin hayli sevahil seyran Olup âsude-i berduş-u heva Gezesin âlemi bî minnet pâ (Seyreden gemiyi sür'atlendiği vakit. rüzgâr parçasıyla hareketli olasın.gece ve gündüzlerde dağların tepesini bile göremezler. Korku dursun. Batı okyanusunun derinliği. malûm olsun ki. denizden doğup yine denizde batar. o sevk ve safa nedir ki. Hayli sahiller seyredesin.) Yedinci Madde Su tabakasının kalınlığı bulunan denizlerin derinliğini. Almanya ve Portekiz taraflarında okyanusun derinliği. okyanusların büyüklüğünü ve kara ve deniz küresinin gemi ile seyr ve dolaşımını bildirir. yelkenden kanat açmış ördek san. Dört denizin derinliği yukarıda bildirilmiştir. denizlerin derinliğini ve yüz ölçümünü defalarca inceleyip. . defalarca teftiş ve tecrübe olunmuştur. gümüş aynasına bakasın. Ey aziz. olasın deniz yüzünde olan. dörtyüz kulaçtır.

sekizbin fersah mesafe bulunur. Onlara. bundan sonra batı ve güney arasına otuzüç gün gidip. kuzey taraflarında dört . Hint ve Çin ve Tataristan taraflarında. ikibuçuk fersah mesafesindedir. yüz zira'dan eksik bulmuşlardır. bazı yerlerinde üçyüz kulaç ve bazı yerlerinde dörtyüz kulaçtır. On günde bin mil ve bir ayda üçbin mil miktarı deniz mesafesi katolunur. Oldukça derin olan yerlerini. Lâkin kuzey taraflarıda okyanusun derinliği. iki gemi ile Sebte boğazına gelmiştir. dörtyüz kulaçtan fazladır. adalar denilmiştir. güneşin batışını gözetip. oldukça derin olan yerleri sekizbin kulaçtan az ölçülüp kesinlikle bilinmiştir. Sudan. bazı erleri beşyüz kulaçtan fazla. altıbin kulaça yakındır. Nitekim hicrî tarihin dokuzyüz yirmiyedi senesinde Macellan namında bir kaptan. Acem. Nihayet denizlerin derinliğindeki en yüksek dağlar. Güney okyanusunun derinliği.beşbin kulaç kadardır. Güney taraflarında yedibin kulaçtan fazla ölçülmüştür. bu minval üzere sekiz ayda. Nitekim okyanusun içinde olan yüksek dağların tepeleri görünmüştür. orta bir rüzgâr ile doğudan batıya. bir ada bulmuştur. Habeş ve Umman taraflarında.çoklarınca. yeni dünyanın (Amerika) güneyi yakınında Avret burnu adlı adada nice gün . Okyanusların yüzölçümü. altmış zira ancaktır. bir gün bir gecede yüz mil kadar gemi yürüyüşü bulunmuştur. yüzon kimse alıp. bazı yerleri altıyüz kulaçtan çok bulunmuştur. deniz ile kara. Amerika etrafında okyanusun derinliği. Kuzey okyanusunun derinliği. tamam dörtbin bil okyanusun sahilinden uzaklaşıp. yerküreyi tamamen dolaşmak mümkün bilinir. uygun bir rüzgâr ile otuzsekiz gün seyredip. Buna: Bir mecrî denilir. yumurta misali tek bir küre hükmünde farzolunup. Okyanusun yerin altında olan ortalarında. geometrik delillerle yerkürenin kuşağı yirmidörtbin mil mesafe kıyas olunur ki. Batı okyanusunun sahilinde Sivilya limanından çıkıp. Zira ki.

Onun için yeryüzünde bu nâmla meşhur bulunmuştur. bir yüksek tersane yaptırıp. Yerin altından gidişi sırasında. Kamer dağları ve Sudan güneyinden gidip. tarzın alıp. Onun için o kaptan. Sonra. Orada boş bir ada görüp. yerkürenin altı olan batıdan doğuya geçip. çeşitli parçalar ve kokular ve hudutsuz karanfil. Sonra yeni dünyanın güneyini tamamen kırk gün içinde geçip. yeni dünyanın güney tarafına yetmiştir. O gemiyi. âlemde kam almıştır. kendi yerinde karar etmiştir. Bir ay kadar orada dinlenmiştir. doğru batı tarafına ve bir itibarla doğu tarafına gitmiştir. sefer esnasında. bu kaptan olmuştur. kah güneye ve kâh kuzeye salmıştır. onu kırmızı çuha ile örttürmüştür. yetmiş kimse ile selamete yetmiştir. birçok adalara uğrayıp. oraya çıkıp nice gün dinlenmiştir. onaltıbuçuk ayda ancak seyredip. Bize nispetle. oradan yine batı ve güneye doğru otuz gün dahi gidip. Seferinin süresi. önceki gibi günbatımını gözetip. yerküreyi dolanarak. Kendi gemisi. nice günler orada dinlenmiştir. batı ülkeleri ve Sebte şehirlerinin batısı semtinden geçmiştir. Oradan Hint deniziyle. Hint'in güneyine gelip. Bu sürenin kalan günlerini. yanına almıştır. zencefil. Bu müddet içinde ellibin mil deniz kat etmiştir. ispanya kralı ondan hoşlanıp. şehirlerde ve adalarda alış-verişle geçirip. diye. üç seneden ondört gün eksik olmuştur. Çünkü yeraltından seyr ve sefer edenlerin ilki. Hindistan'a can atmıştır. Yerküreyi seyr ile tamamen dolaşıp Adem'den beri olmamış bir iş etmiştir. Sebte boğazı karşısına geldiğinde. oradan tamam altmış gün batı ve kuzey arasına gitmiştir. mal yüklü gemisi batmıştır. kalmıştır. düz bir hat üzere seyr etmeyip. Arap ve Habeş ülkeleri güneyinden yine okyanusla geçip. sekiz aylık deniz mesafesini. Acem.dinlenip. o gemiyi ziyarete . Hint adalarına yetmiştir. sonunda yine karaya çıkıp. her birinde nice renkli taşlar. o ülkede olanlar. Çünkü Macellan kaptanın gemisi. Böylece dokuzyüzotuz senesinde yine sivilya yakınında Senlüka limanına gelip.

Ey aziz.gitmiştir. âlemin merkezi ve bütün ümmetlerin ayağının altıdır. o şişe sürat ve kuvvetli döndürülse. sükûn ve kararını. o. şişenin ortasında hareket etmeyip sâkin olur. keyfiyet ve durumlarını. üzerinde bulunan su küresi ve hava küresinin alt yüzeylerine temas etmiştir. bir basit cevher. kendi parçalarını çekme ve kurumayla yerinde sükun ve karar etmiştir. keyfiyetini. . Bu toprak unsuru. sâkin tutmuştur. Bunun gibi yer.O kürenin merkezi. vâdi ve dağlarını. Felekler ve unsurlar. özelliklerini. vadilerini ve dağlarını. durumlarını ve görünüşünü. Birinci Madde Toprak unsurunun mahiyetini. malum olsun ki. Aşağıdaki daireler bu durumları açıklamaktadır. Yüzeyi. diğer unsurlara muhaliftir. faydalarını. bir tek yüzeyle çevrili küre bir cisimdir. Nitekim bir şişe içine bir taş konulup. filozoflar ve astronomlar ittifakla demişlerdir ki: Dört unsurdan dördüncüsü ve esası toprak unsurudur ki. parçalarındaki çekiciliği bildirir. parçalarını korumasını. keyfiyet ve tabiatı soğuk ve kuru olduğundan. 24-BÖLÜM:024: ALTINCI BÖLÜM Toprak unsurunun mahiyetini. o taş. feleğin ortasında sâkin olur. feleğin dönüşü. Denizlerin durumları bununla nihayete yetmiştir. Mutlak ağır ulunduğundan. tabiî yeri unsurların altı olup. kaynakların fışkırmasını ve yerin sarsılmasını dört madde ile hâkimâne açıklar. yerkürenin iki tabakaya bölünmesini ve yeni dünyanı ortaya çıkmasıyle çizilişini. o süratli hareketiyle bu unsuru her yönden ortaya itip. yerkürenin etrafında hareket edici olup. vâdiler ve dağlarla girintili-çıkıntılı olup. sükûn ve kararını.

Lakin yerküre fazla büyük olduğundan. Şu halde bu dağlar. kendi yerindeyken bile. Çünkü dağların en fazla yüksekliğinin yerin çapına oranı. tanelerin yarıları dışarıda bulunsa. yerin küre olmasına mâni değildir. ancak yerin dönmesiyle dönücü ve hareketli sanılmıştır. yeni astronomi nâmıyle beyan olunacaktır. Gerçi bazıları demişlerdir ki. Çünkü bu kitapta Alemin durumlarını açıklamaktan muradımız. Mesela bir yuvarlak elma üzerinde pirinç tanelerini saplansa. katılık ve yapışma olduğundan. Zira ki. Şu halde âlem. ne yapıda olursa olsun ve ne yöne hareke kılarsa kılsın. başkalaşır. hem kendi etrafında daima hareket edicidir. diğer unsurlara dönüşüp. Bu konunun bir miktarca açıklanması. zayıf ve çoğunluğa aykırı bulunmuştur. Bizlere de lazım olan ancak bu ibret bakışıyle kemâl kazanmaktır. . yerküre. Nitekim yürüyen bir gemiye binmiş olan kimseye. ötekiler gibi. oluşu ve bozuşumla çeşitli suretler bulmaya kabiliyetlidir. ancak cihanın yaratıcısını tanımaktır. Bu toprak unsurunun soğukluk ve kuruluğunun birlikte bulunmasına sebeb. sürekli sâkin ve sâbit olup. gözünün gördüğünü geçmeyip. Bütün yeryüzünde ikibuçuk fersahtan ziyade yüksek dağ olmadığı yakinen bilinmiştir. Halbuki gerçeğe uygun değildir. bir arpa eninin bir ziraa oranı gibidir. Onun için felsefeden habersiz olanların aklı. karnı maden ve bitkilere başlangıç ve kaynak bulunmuştur.o elmanın yuvarlaklığına onlar zarar vermediği gibi. cihan değildir. hepsi o göklerin ve yerin yaratıcısının kudretinin kemâline ve azametine delalet eder. Felekler ve yıldızlarsa. düz görünür. Şeklinin küre olduğu nice delillerle ispatlanmıştır.Bir karar üzere karar etmiştir. Lakin bu görüş. dokuzuncu bölümde. yerin tamamı düz yüzey zanneder. denizin sahili hareket ediyor görünür. dağlar dahi yerin küreliğine zarar verme ve veremez. sırtı canlılara yer ve sığınak. Toprak unsuru da. olduğu yeri düz gördüğünden. hem güneş etrafında.

gök dairesinin kavsi uzun bulunmuştur. onun tepesi sürekli gök tarafına gelip. bu toprak unsuru unsurların ortasında yerleşmiştir. âlemin merkezi ve gerçek dip odur. yeryüzünün her ne yerinde dikilirse. Bu tabakanın kalınlık ve derinliğini. varıp onu bulur. . karşısında ve paralelinde bulunan göğün bir derecesine uygun ve eşit sayılmıştır. yer. şu halde yirmiiki fersah mesafe ki. onlarla karıştığından nice muhtelif renklerle renklenmiştir. göğün dahi bir derecesi öyledir. feleklerin kuşağı ve yıldızların yükseklik alçaklığı bilinmiştir. hayvanlar. bu topak unsuru renksizken. Öteki tarafından o iktar gök. Ona göğün yarısı görünür. göğün o miktarı o taraftan meydana çıkar. Lakin bu kıyas ile bütün dereceler. Her yönden yerin göğe uzaklığı eşit olduğu halde. Gerçi yer dairesinin kavsinden. zelzeleler. kendi kuşağının üçyüzaltmış cüzünden bir cüzü olduğu gibi. Bütün yönlerden ağır cisimler ona meyledip. her o kadar hareket için. bal mumları yakıp. engeller olmasa. İkinci Madde Toprak unsurunun iki tabaka bulunduğunu ve bazı filozofların görüşlerine. Zira ki. Hindistan filozofları. kaynaklar. bitkiler. filozoflar ve kelamcılar demişlerdir ki: Bu toprak unsuru. yaklaşık yerin bir derecesidir. Önceki tabakası çamur tabakasıdır ki. karşısında bir derecesi görünmez. bir küre iken iki tabakaya bölünmüştür. Yerin hangi tarafına. Şu halde insan. Şu halde yerin bir derecesi. onun üst nahiyesinde oluşup. kendi ayağı altında bulunur. bütün madenler. ona.Yerkürenin ortasında bir hayalî nokta vardır ki. göğün dahi bir derecesi meydanda olup. buharlar. Zira ki. vücuda gelmiştir. bazı âyet-i kerime ve hadis-i şeriflere bu durumun bir yönden uyduğunu bildirir. ağır cisimler biribirini itme sebebiyle veya merkezin çekmesi yoluyle. ayağı merkeze doğru olur. gizlenmiş olur. Ey aziz malum olsun ki. ne miktar hareket etse. onun ufku dairesinin merkezi.

tamamen soğuk ve kurudur ve renksizdir ki.çeşitli fenlerle değişik yerlerde derin kuyular kazmak. yerkürenin kuşağı. çamur tabakasının mesafesi bilinir. Halen o kuyuların dördü. halis topraktır ki. Zeydanî sahrasındadır ki. O semtin halkı. takriben beş fersah mesafedir. onu temaşa etmek için giderler. Yağlı hırkalardan deve kadar büyük demetler bağlayıp. onun içinde de hâlis tabakadır ki. Şam'da. Bu yedi tabaka biribirini kuşatmıştır ve "Allah yedi göğü ve bir o kadar da yeri yarattı. inceleyip. geceleyin bir dağda. onun içinde soğu tabaka. renklenmiş değildir. çamur tabakasının sonunu bulmuşlardır Ve halis renksiz ve kuru toprağa ulaşmışlardır. ateş tabakasına nispetle altıncı tabaka sayılır. zira ki. Sabittir ki. ateş ile şulelendirip. . onun içinde buhar tabakası. Şu halde ay feleğinin altında ateş tabakası. Altın Çeşme semtinde." (65/12) âyetine uygun gelmiştir. deve büyüklüğünde yanan ateş. sekizbin fersah mesafe olduğundan. bir yıldız miktarı görünür. Ziraki aslî unsurların rengi olmaz. çevreden merkeze varıncaya dek yarıçapı. kalan halis tabakanın kalınlığı olur. merkezi kuşatan aslî unsurdur. yedinci tabakadır. Şu halde bu kıyasla. kuyunun içine indikçe küçük görünüp. onun içinde su tabakası ve onun altında çamur tabakası. Nitekim suyun rengi. onun altında duman tabakası. Nice sahralarda yedibin kulaçtan fazla ve deniz yakınında onbeşbinbeşyüz kulaç ki. Şeddad kuyusu. binikiyüz yetmişiki fersah mesafe bulunmuştur. beş fersah mesafeden. bu tabaka. derler. Hindistan'ın sonu olan Kenkeder sahrasındadır. Şu halde yerin yarıçapından beş fersah çamur tabakasının kalınlığı çıkarıldıkta. denemişlerdir.o kuyuya atarlar. O zaman o şuleyi seyredip görürler ki. ona Haviye kuyusu derler. O kadar yerin dibini kazdıkta. Toprak unsurunun ikinci tabakası. kabın rengidir Bu halis tabakanın derinliği merkeze varıncaya dek binikiyüz altmışyedi fersah mesafe hesap olunmuştur. ta yıldız kadar olur. O.

Zira ki Ashab-ı Kiram'ın bu tür işlerden akla uygun yorumları galiba İslâm'ın başlangıcında din işleri henüz yerleşmeden. Lakin murat. Yerkürenin iki kutbu doksanıncı enlemlerdir ki. Nitekim hurma ağacının dikilmesi ve aşılanması konusunda. onlardan soracaklarının ne olduğunu bilsin ve din işlerinden olmayan durumları onlardan sual etmesin. din işlerinden olmayan suallere: "İnsanlara akılları seviyesinde söyleyin. Bazı eski kitaplarda. yerin mesafesi beşyüz yıllık yol ve yerle göğün arası beşyüz yılık yol yazılıp. yedinci iklimin doğu semtinde. eşyanın hakikatlerinin açıklanması onları vazifesi olmadığından. Ye'cüc ve Me'cüc seddi. Zira ki elli. yetmişbin. yetmiş. yediyüz. beşyüz. ancak mesafenin çokluğunu belirtmektir. halka din işlerini öğretmek olup. sayıları hep çokluk makamında kullanılmıştır." (2/189) buyurulmuştur. Onlar için . kendilerine ayın değişik şekillerinden sorulduğunda: "Sana yeni doğan aylardan soruyorlar. İslam dininin kaidelerini zabt ve rivayetten kalmasınlar diye.. bin. Peygamberimiz sallallahü aleyhi vesellem: "Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. ellibin. yüzbin." buyurmuştur. Ta ki halk. felsefî görüşlere halk meşgul olup. eski Tataristan'ın kuzeyinde bir yerdedir. o müafıklar için ister mağrifet dile. Elbette peygamberlerin ve ashab-ı kiramın görevi. Nitekim: "Ey resulüm. sayı değildir. kuzey kutbunda olan altı ay geceden ibarettir. bilim adamları katında sabit değildir.İbn-i Abbas (Allah ondan razı olsun) hazretlerinden naklolunan boğa ve balık kıssası gerçeklik kazandığı takdirde. boğa burcu ve balık burcu ile tevcih olup ona uygun olmuştur. yukarıda açıklandığı üzere. De ki: Onlary insanların muameleleri ve hac için vakit ölçüleridir. Sümmüvâ'ta bu anlamları içine alan hadis-i şerif dahi rivayet olunmuştur. Yoksa sürekli karanlık olan yer. ister dileme. Şu halde Hızır ve İskender karanlığı." hadisince hakimâne cevaplar vermişlerdir. altı ay gece ve altı ay gündüzdür..

çokluktan kinaye bulunmuştur. batı tarafına doğru salmıştır. diye Kolomb'a hücum ettiklerinde. O. O müddet içinde okyanusun sahilinde tamam üçbin sekizyüz mil mesafe kat etmiştir. otuzüç gün seyretmiştir. Sürekli güneşin batışını gözetip. Zira ki. iki kuzey kısmından birisi mamurdur ki. Devamlı yengeç dönencesinden yirmi derece kuzeyi almıştır. o. mamur yerleri dörtte bire hasretmeye mecal kalmamıştır. cebir ilminde mahir bir mühendis korsan ki.yetiş kere mağrifet istesen de.. onlara cevap . nice kere itap edip: bizi bela girdabına uğrattın ve hepimizi bu engin deniz içinde kaybettin. Zira ki iki tarafından sıcaklık ve soğukluk altına düşmekten çekinirdi. Üçüncü Madde Yeni dünyayı (Amerika) bildirir. okyanusun durumlarını incelemek için iç denizin dış denize döküldüğü Sebte boğazı dışında. İspanya limanından üç gemide yüzyirmi adam ile yelkenler açıp. Endülüs memleketinden. Yani kırküç derece enleminde giderdi." (8/80) âyet-i kerimesinde sayı tayini murat olunmayıp. ilim adamlarının birçok görüşleri dine uydurulmuştur. Nice defa yanındakiler pişmanlıkla geri dönmeyi kastetmiştir.. malum olsun ki. okyanusu gemiyle dolaşarak. kalan dörtte üçünü bütün durumlarını keşf ve ispat etmişlerdir. miladî tarihin bindörtyüz doksaniki senesinde. namına Kolon (Kristof Kolomb) derlerdi. Ey aziz. Gemilerde bulunanlar ona. böylece dünyanın dörtte biri meskun olmuş olur. Geri kalan dörtte üçünün durumu meçhuldür: Ya mamur ve meskun veya okyanusla doludur. Lakin sonraki bilginler. astronomi âlimlerinden Nasîr Tusî ve ondan önce gelen filozofla demişlerdir ki: Güneşitleyici daire ile ufuk dairesinin kesişmesinden yerkürede hâsıl olan dört kısmın. ki hicrî tarihin dokuzyüzüçüncü senesiydi. Eskilerin bilmediği yerler bulunup. Şu halde bunun gibi tevillerle. Allah onları asla bağışlayacak değil.

O zaman bir sahile yetmişlerdi. şaşırmış kalmışken. gitmişlerdi. lisanını bilmediklerinden. gemi ve sandal bilmezler imiş. ekmek ve çeşitli kuşlarla ve hayvanlarla gelmişler. Onun ada olduğunu bilmişlerdi. yine doğuya doğru selametle gelip. ancak beş ayda gelmişlerdir. Yolunu beşbin ikiyüz il deniz yolu bulmuşlardır. Kolomb'u gemiden . bulduğu yeni dünyaya ulaştığında. Hepsinden büyük olan adaya. meyveler. helak olup gidersiniz. temaşaya gelmişler. kavmini getirmeyi işaretle anlatmışlardı. oranın Kâşk adlı hâkimi. toplanıp sahile yetmişlerdi. Siz beni öldürürseniz. altı boş ada bulmuşlardı. Altı gün yine günbatımına doğru gidip. İspanya hâkimine yeni dünya hediyelerini hediye etmişler. Lakin okyanusun doğuya doğru hareketinden dolayı elli günde gidip. orada kırk adam koyup. Orada bir kavim bulmuşlardı ki. onlar dahi altın. onların hepsi firar etmişlerdi. O zaman o kadın. ancak denizi bilir ve astronomi âletleri kullanabilir adamla olur. Önce gemileri balık sanıp. varıp kavmini gemiler yanına gönderip. hepiniz denizde kalıp. gözetmişler. O zaman canları bir miktar rahat bulup. Bundan sonra ikinci ve üçüncü senelerde varıp geldikçe yeni dünyalıların lisanlarını ve âdetlerini tamam bilmişlerdir. bir kadın tutmuşlardı. Sonra dördüncü senede Kolomb. Buradan geçip sekizyüz mil dahi karayel üzere gitmişlerdi. Kolomb'a teslim olmuşlardı. ansızın hoş bir ada görünmüştür ki. akan nehirleri ve yüksek ağaçları vardı.etmiştir ki: Sizin kurtuluşunuz. iskele yanına yetmişlerdi. Bunlar sahile yaklaştığında. oraya batı Hint deyip. diye kâh müjde kah korkutma ile onları yatıştırırdı. İspanyol adını vermişlerdi. Kurtuluştan ümidi kesip. Nice günler o sahilin etrafında kuzey ve güney taraflarına seyretmişlerdi. gümüş.veriş edip. onlara yetişip. Zira ki onlar. Nice günle ve aylar burada alış . sonra insan olduklarını bilmişler ve korkup kaçmağa kalkmışlardı. Bunlar gemilerden çıkıp. bunların seyrine gelip. Ona çok hediyeler verip.

adamlarıyle yeni dünyada kalıp. Yaratıcının sanatının eserlerini ve kudretini tasdik etmektedir. boylarını ondört karıştan fazla uzun bulmuştur.çıkmaya komayıp. Alameti odur ki. ovaları vardır ki. malûm olsun ki. orada hapsoldukta. Burasının büyüklüğü. bize nispetle orada güneş tutulması. demiştir ki: Siz. tafsilini ancak Allah bilir. Kolomb'a hediyelerle gelmişlerdir. olup. Kolomb bunu bilmiştir. Yeni dünyanın birçok nehirleri. Kuzey yarısı ahalisini beyaz ve esmer. Burası o kadar geniştir ve o kadar çeşitli dağları. hile yoluna sapıp. Meğer ertesi günü. bir tarafa yönelip. Dördüncü Bölüm Kaynakların fışkırmasını ve yer sarsıntısını hakîmâne bildirir. Ey aziz. hıristiyan olmuşlardır. yeni dünya adını almıştır. ahalinin çoğu dönüp. Sulh edip. Kolomb'a uyup. filozoflar demişlerdir ki: Kaynakların kaynamasının ve yerin sarsılmasının sebebleri budur ki. güney yarısında oturanlarını. ona boyun eğip. garip tavırları ve acayip halleri. Kolomb'un haber verdiği saatte güneş tutulduğu için. bize cefa eylediniz." (6/59) buyurmuştur. dünyanın meskün olan diğer dörtte bire kadardır ki. Kolomb. Önceki kitaplarda sözü yedilmemiş ve hazreti Adem'den beri gidilmemiş olan bu yeni kıta. itaat kılmışlardır. Habeşî ve siyahî. Hepsi puta tapıcı iken. yerin içinde oluşan buhar. yirmi senede birçok yerini zabt edip almıştır. . O zaman bu sözden onlar vehme düşüp. Oranın rengârenk kuşları ve vahşi hayvanları sayısızdır. meyveli ağaçları. Kelam-ı Kadiminde: "Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. oradakiler korkuya düşüp. Onun için rabbiniz size gazap etmiştir. menettiğinde. Kolomb'un ona karşı koymaya kudreti olmadığından. yüksek dağları ve derin vâdileri vardır. yarın güneşin ışığını alsa gerektir. orada soğuyarak suya dönüşür. sabahı beklemişlerdir.

Onun için yerin içi kış günlerinde sıcak olup. yeryüzünde olan yaratıklar için dağlara yağmur ve kar verip. Pınar ve kaynakların bir sebebi dahi budur ki: Karlanan ve yağmurlardan dağların içine sızarak akan sulardır. onların azalmasıyle bunlar dahi eksilmiştir. dağların altında mağaralar ve taşlar içinde ve yeraltında toplanıp. daima korumuşlardır. sularından. yerkabuğunun ince yerlerini yararak. nehirler ve kaynaklar çıkarmakta dolap misali etmiştir. Fazlası. o su. Zira ki. sıcaklığı. ondan kullarına yetecek kadar pınarlar ve nehirler akıtmıştır. Bu dolapların dönüşü süreklidir ki.Eğer az ise buhar parçalarıyle karışıp kalır. soğuk ve tatlı olur. kaynayan kaynaklar budur. Şu halde yeryüzünde akıp. dağlar tarafından saklanmıştır. iki zıt bir yerde toplanmaz. vâdilerde seller olup. güneşin sıcaklığı yerin altına firar eder ki. insan ve hayvanların hayat maddesi olan tatlı sular için Hak Taâlâ yerin dağlarını hazineler kılmıştır. Eğer kükürtlü arazilerden ve madenlerden çıkarsa o su sıcak olur. o su tuzlu olur. o taşların altlarında olan küçük gözelerden yavaş yavaş sızan nehir ve kaynak suları. yerin içine sığmayıp. insanlara ve hayvanlara yetmiştir. madenler çevresinde kaynayan ılıca suların tatları ve . feryat ile denizlere gitmiştir. Bundan sonra dar yarıklardan azar azar sızdırıp. çıkar ki. Ta ki gelecek kışta yağmur ve karı dağların mağaralarına sızdırıp. Eğer fazla ise. Zira ki kış mevsiminde havanın soğukluğu galip olduğundan. ince yerlerden kolaylıkla çıktığında. Yeraltında buharlardan oluşan veya yağmurdan biriken sular. eğer taşların veya temiz toprağın yakınında ise. Bu sebebtendir ki. kükürtlü araziler ve madenler. kar ve yağmurun çokluğu ile kaynaklar ve pınarlar çoğalıp. Şu halde o yüce Yaratıcı. Eğer çorak yerlerden gelirse. çokluğuna ve azlığına göre çekip. kuyu suları budur. mağara ve taşlardan akan suların yerine dolduruncaya kadar. yerlerine sığmayıp. kıyamete kadar sürer. Zira ki yağmur ve kar suları.

yedi iklimin her birinde en . Eğer ateş. hapsolan buhar. bir madende ortaya çıkarsa. o suya sayısız sığırcık tâbi olup. her iklimde nice memleketler. arkasına bakmadan ve şişeyi yere komadan o araziye getirse. ondan büyük gürültü hâsıl olur. o yer hareket eder ki. Sığırcık suyu nâmıyle meşhurdur. bir kimse varıp o sudan bir şişe alıp. onu tamam bitirinceye dek aylarca hatta yıllarca yanar. muhakkak sebeblerin yaratıcısıdır. Kâh olur ki bunlar oldukça kuvvetli olup. Yerin içinde oluşan dumanların ve rüzgârları ahkâmı. dağlar. neft.kokuları ve hararetleri ve özelliklerini almışlardır. Eğer bu suya. yeri öyle hızlı yarar ki. havanın soğukluğu isabet ederse. yeryüzünün beş kısma bölünmesini gerektirir sebepleri. yeri şiddetle yardıkta. Çünkü o. demişlerdir. donup civa olur. yerin altında toplanıp dışarı çıkmak isteyen o buhar. o çekirgeleri öldürdüğünü tevatür ile naklederler. dörtte bir meskun kısmın yedi iklime bölündüğü ve yedi iklimin sınırlarını. atmosferdekilerin ahkâmı gibidir. nehirler ve ne şekil insanların ve hayvanların bulunduğunu. Allah'ın şaşılacak sanatlarındandır. yedi iklimin ötesinin durumlarının doksanıncı enleme dek keşfedildiğini ve incelendiğini. Zift. mahsullerini yese. Kaçan bir yere çekirge istila edip. Kâh olur ki dumanın tabiatı gereği ateş almasına neden olan şiddetli hareketlerle yerden ateş çıkar. yer kabuğunu yarıp çıkması mümkün olmasa veya yerkabuğu kesif ve salp olup buharın çıkmasına mâni olsa. (En doğrusunu Allah bilir. Yerin içinde oluşup. İsfahan ile Şiraz arasında bir su çıkar ki. öyle bir mertebe kalın olsa ki. şab veya tuz olur.) 25-BÖLÜM:025: YEDİNCİ BÖLÜM Yerkürenin üzerinde belirlenen ve varsayılan kutup dairelerini ve kutupları. yerin sarsıntısı odur.

Üçüncüsü ufuk dairesidir. Birinci Madde Yerkürenin üzerinde belirlenen ve varsayılan daireleri ve kutupları bildirir. Ta ki onlarla yerdeki işleri dahi zabtetmiş olurlar. güney kutbudur. Burada güneş feleğinin hareketi eşit ve düz olduğundan buna: Hatt-ı üstüva (ekvator) derler. yerküre üzerinde çizilmeyip. 23 eylül) geldiği zamandır ki. kuzey kutbudur. büyük feleğin kuşağı olan güneşitleyici dairenin yüzeyinde bulunup. Diğerleri. Üçü eğiktir ki. O iki vakit. güneşin iki eşitlik noktasına (21 mart. her ikisi arasında bulunan uzaklı eşittir. senede iki defa güneş. sekiz dairenin dördü büyük. ayrı ve yer değiştirici konulmuştur. Bunun karşısı. beldelerin mizaçlarının ve sâkinlerinin farklı bulunduğunu altı madde ile hakîmâne açıklar. birbiriyle kesişirler. küre üzerinde çizilmiştir ve sabittir. kendi batısal hareketiyle üzerine geldikte. malum olsun ki. yerin iki kutbundan uzaklığı eşit olup. Büyü dairelerin evvelkisi ekvator dairesidir.uzun günü bulmayı ve en uzun günden şehirlerin semtlerinin çıkarıldığını. varsaymışlardır. dördü küçüktür. yerküre üzerinde bir büyük dairedir ki. Ey aziz. Nitekim yukarıda açıklanmıştır. İki kutbun birisi. Küçük dairelerin ikisi dönence daireleridir. Bunların ikisi yani ufuk dairesiyle günyarısı dairesi. astronomlar feleklerdeki işleri zabt için. birçok yerlerde gece ve gündüz eşit olur. Dördüncüsü gün yarısı dairesidir. Ekvator dairesi. ikisi burçlar kutbu daireleridir. Ekvatorun. yerküreyi güney ve kuzey iki eşit kısma . biri koç burcunun başlangıcıdır ve biri terazi burcunun başlangıcıdır. âlem küresi üzerinde ispat ettikleri dairelerden ve kutuplardan sekiz daire ve kutup yerküre üzerinde de belirleyip. Bu sekiz dairenin beşi paraleldir ki. İkinci burçlar dairesidir.

yerkürenin durumları onunla bilinmiştir. yeryüzünde. Biri düz ufuktur ki. yirmiikibin beşyüz adımdan fazla değildir. altı burcu güneyinde bulunmuştur. Her burc otuz dereceye ve er derece altmış dakikaya bölünmüştür. yerküre üzerinde çizilmiştir. biri ayak noktasıdır. denilmiştir. Ekvator. Yirmiüçbuçuk derece kadar güney ve kuzeye gitmiştir. yerin kutbudur. güneşin doğuş ve batışı düz bir biçimde döner bulunmuştur. Altı burcu ekvatorun kuzeyinde. Bu ufuk dairesi nice kısım bulunmuştur. Doksanıncı enlemdeki o yer. ekvatora mahsustur. Ufuk dairesi. Biri hakiki ufuktur ki. Bu dairenin kutupları dahi. Burçlar dairesi. çeşitli yerlerde oturanların görüşüne göre değişir. yerküreyi ikiye böler. âlemin kutbundan yirmiüçbuçuk derece kadar birer tarafa düşmüştür. küçüktür. düz uygun gayrisi bilinmiştir. onların çoğunda düz olmayıp. Bu dairede. kutupları bitişik sayılmıştır. Onun için bana düz ufuk denilmiştir. Şu halde doksanıncı enlemde ufuk ile güneşitleyici biri birine çakışık olup. Biri eğimli ufuktur ki. birer tarafa meyletmiştir. âlemin iki kutbundan bir tarafa eğilimli bulunmuştur. Güneşitleyici ile kesişip. Her birine. eşitlik noktaları (ekinoks) makamındadır. iki dönence (oğlak ve yengeç) noktalarına dek açılıp. . Bu daire oniki kısma ybölünmüştür. burçlar dairesi ile iki yerde kesişmiştir ki. Şu halde bu daire üçyüzaltış derece bulunup. yerkürenin altı ve üstü bununla bilinmiştir. âlemin görünür kısmını görünmez kısmından ayırıp ve sınırlayıp. yani bütün eğilimli ufuklar. büyüktür. yukarıda açıklanan birer isimle burc denilmiştir. Doğuş ve batış.bölmüştür. Hissî ufkun çapının mesafesi. Şu halde feleğin ve yerin her yönünde olan her cüzünde. ufuk itibar olunmuştur. eğik bulunmuştur. Bu eğime genel eğim derler. yer değiştiren bir büyük dairedir ki. Feleklerin dönüşü burada değirmen bilinmiştir. Biri hissî ufuktur ki. büyüktür. Zira ki ufuk dairesinin iki kutbunun biri tepe noktası.

burçlar kutbunun iki dönüş yeri arasında iki dönüş uzaklığıdır. Çok sıcak olduğundan dolayı. iki kısmına. Zira ki bunlar. güneşin yürüyüş yolundan uzak olduğundan. ekvator buranın ortasında bulunmuştur. Topla üçyüzaltmış eder. astronomlar demişlerdir ki: İki kutup ve iki dönenceleri olan dört küçük daire. (kuzey kutup. Felekleri ve yeri ikiye bölüp. bir kısmı doğu. (Hakim ve yaratıcı olan Allah münezzehtir. soğuk bölge denilmiştir. buna: Yakıcı bölge adı verilmiştir. güneşitleyici daire ile ve ekvator ile kesişir bulunmuştur. bir günyarısı itibarı mümkün olmuştur. her bir kısmı iki küçük daire arasında veya bir daire ortasında bulunan mesafedir. Her birinin enlemi. Şimdi bu beş kısmın biri dönenceler arasında olduğundan.Günyarısı dairesi.) İkinci Madde Yerkürenin dört daire ile beş kısma bölündüğünü bildirir. güney . Onların ikisi burçlar kutbu dönenceleri ve biri yaz dönüm noktasıdır ki yengeç dönencesidir. bir kısmı batı olmuştur. eskiler. (Ekvatorun her derecesinden bir günyarısı dairesi (meridyen) geçtiği farz olunmuştur. Biri kış dönüm noktasıdır ki oğlak dönencesidir. yerin kutbuna varıncaya dek yirmiüçbuçuk derece bulunmuştur.) Dört küçük daire ki. Gece yarısı ve gün ortası bununla bilinip. çok soğuktur. Bunun için eskiler meskûn değil sanmışlardır. ekvatora paraleldirler. Bu iki kısım dahi kendi kutupları adıyla isimlendirilmiştir. yer değiştiren bir büyük dairedir ki. Ey aziz malum olsun ki. meskun değil sanmışlardır. Güneşitleyici ve ekvatorun her parçasına. Bu iki dönence arası kırkyedi derece mesafedir ki. Şimdi bu sekiz daire ile yerin bütün işleri belirlenmiş ve zabtedilmiştir. belirlenmiştir. yerkürenin tamamını beş kısım etmiştir ki. Bu iki kısım. âlemin iki kutbundan ve belirlenmiş olan başucu noktasından geçip.

Mutedil bölge sâkinlerine eğimli denilmiştir. batıdan doğuya. öğle vakti olduğunda bir tarafa eğilir bulunmuştur. Zira ki onların gölgesi. kâh kuzeye düşer görülmüştür. Bu beş bölgenin sakinleri. Karşısı olan âlemin kutbu ise sürekli gizli kalıştır. senede iki defa iki eşitlik noktasında bulunduğunda. ufkun yüzeyinde değirmen taşı gibi döner bulunmuştur. Onlardan güneşin en uzak oluşu. Geri kalan iki kısım ise mutedil bulunmuştur. dönenceye vardığında bulunmuştur. İkinci kısım. Üçüncü kısım. senede bir kere gelip. Her birinin enlemi mesafesi. Bir kısmı ekvator sâkinleridir ki. Çünkü bunların gölgesi. Güneş. günortasında gölgeleri yok olmuştur. gölge ve yer yönüyle biribirinden ayrılmıştır. Dönenceler ahalisinin başucu noktalarına yakın olan âlemin kutbu. İki dönence altında bulunanların başuçlarına güneş. biri başucunda biri ayakucunda (kutuplar) sâkin olanlardır. imar edilmiştir. Sıcak bölge sakinlerine iki gölgeli denilmiştir. Onlardan güneşin en uzak oluşu. ekvatora iki taraftan paralel enlemlerde. günortasında gölgeleri yok oluştur. güneşin doğuşundan sonuna dek bir dönüş yerinde ve bir enlemde düzülüp kalanlardır. Kuzey kısmı yengeç dönencesi ve burçlar kutbunun kuzey dönüş yeriyle sınırlanmıştır. Bunların gölgeleri bir bulunmuştur. günortasında gölge yok olmuştur. (Vallahi âlem. Zira ki ekvatorda bulunanların gölgesi. dönenceye vardığında bulunmuştur. öğle vaktinde kâh güneye.) . nizam bulanlardır. iki dönence altında bulunanların başuçlarına güneş. senede bir kere gelip. Gölge yönünden. Yer yönünden hepsi üç kısma bölünmüştür. kırküç derece ölçülmüştür.kutup). ekvatordan iki tarafa aynı uzaklıkta olan enlemlerde düzülüp. sürekli ortada görünmüştür. başuçlarına gelip. soğuk bölge sakinlerine değirmentaşı adı verilmiştir. Bunlar meskûn olup. Güney kısmı oğlak dönencesinden burçlar kutbunun güney dönüş yerine varıncaya dek olan mesafe bulunmuştur.

Hakiki iklimleri bölümünü. iri iklimin sonu. yedi iklimin ötesinde olan yerleri mamur ve meskun bulup. malum olsun ki. her birine bir iklim adını vermişlerdir. gece ve gündüz farkı ona göre çoğalır. Biri iklimin başlangıcı. Kalan iklimlerin her birinde ikişer daire farz olunmuştur ki. Bütün yerküreyi altmış iklime bölmeye yetmişlerdir. öncekinin başlangıcını belirlemiştir. iklimleri yedi iklime hasredip. Zira ki. Bu taksimle beldelerin tabiatları ve yerleri. dörtte bir meskunu. tabiat ve yer bakımından müşterek olup. Bundan sonra kuzey kutbu ve güney kutbu tarafına ekvatordan uzaklaştıkça. Eski filozoflar. ellinci enlemden yukarıda iklim düşünmemişlerdir. astronomlar. altmışaltıbuçukuncu enleme dek yani burçlar kutbu dönüş noktasına varıncaya dek. Birinci iklimde üç daire farz olunmuştur. ona kıyasla. biri ortası ve biri sonundur. doksanıncı enleme ulaşıncaya dek bölmüşler ve hepsini otuz iklim itibar ve tayin etmişlerdir. Zira ki geçen her iklimin sonuç dairesi. bir enlemde bulunan beldeler. her iki daire arasına bir iklim demişlerdir. biri ortasıdır. ondan en uzun güne birer ay ekleyerek. Çünkü ekvatorda oturanlara göre. lakin sonrakiler. Yerkürenin kuzey yarısını açıklayıp. gece ve gündüz sürekli onikişer saattir. . O şartla ki. onda en uzun gün. ekvator semtinde bulunan bir öncekinden yarım saat fazla ola. Ey aziz. kâh en uzun gün ile ve kâh aylar sayısıyle belirlemişlerdir. eşit gelmiştir. gece ve gündüz farkları itibariyle bir nice bölüm edip. Bu durumda bu ekvatora paralel enlem daireleri farz edip.Üçüncü Madde Meskun olan dörtte birin hakikî yedi iklime bölündüğünü bildirir. en uzun gününe yarım saat ekleyerek yirmidört iklim bulup. gece ve gündüz farkları toplu olarak belirlenmiş ve bilinmiştir. güney semtine gitmişlerdir.

Nebür'den. birinci iklimin sonu ve ikincinin başlangıcıdır. akan büyük nehirleri ve ahalisinin renklerini bildirir. bütün iklimler bu tertip üzere biribirinden dar ve az bulunmuştur. doğu okyanusunun bazı adalarına uğrar. Sebe'den.Ekvator bölgelerinin çoğu deniz olduğundan. Ey aziz. Hadramut'tan. kuzey burçları kutbunun dönüş yeridir. Birinci iklimin mesafesi. her iklimde en uzun gün. her bir iklimi nice meşhur memleketlerle sınırlayıp. En uzun güne birer çeyrek saat eklendiği yer. malûm olsun ki. bu minval üzere. yirmidördüncü iklimde en uzun gün yirmidört saata ulaşmıştır. Habeş'ten.) Dördüncü Madde Yedi meşhur iklimin hududuna bulunan mamur memleketleri ve her birinde olan yüksek dağları. İkinci iklimin mesafesi. (Kanarya adalarının batı tarafında bulunan adalar. batı okyanusunda olan Halidat adalarından başlatılıp doğu okyanusunda son bulmuştur. ekvatordan başlatılıp. Güney Yemen'den. ikinci ikliminki daha kısa ve daha küçük olup. Bu durumda. Güney Sind. atı okyanusundan. O bölgenin en uzun günü dahi. yaklaşık onikibuçuk saat bulunmuştur. çoğunluğa göre birinci iklimin başlangıcı onikibuçuk derece enleminde farz olunmuştur. astronomlar demişlerdir ki: Dörtte bir oturulan yeri yedi iklime taksim eden eski filozoflar. Hint ve Çin'den geçip. belirlemişlerdir. Zira ki. Lâkin bu iklimler biribirinden küçüktür. Bu ikimde yirmi yüksek dağ ve otuz büyük nehir telaşa ve seyrolunmuştur. Berber ülkesinden. En uzun iklim. yarım saat eklemek şartıyle. En uzun günün onüç saat olduğu yer. Buranın ahalisinin hepsi siyah bulunmuştur. birinci iklimin ienişliği ve uzunluğu mesafesinden. Burası. bu iklimin ortasıdır. doksanıncı enlemde tamam olmuştur. araştırmasına yetmişlerdir. iklimlerin enlemi. Zira ki otuz ve kırk sene zarfında niceleri bu dörtte bir meskun yeri seyahatle baştan başa gitmişlerdir. bilinmiştir. batı . Nice delillerle tecrübe ederek sınayıp.

Bu iklimde otuzüç yüksek dağ ve yirmi büyük nehir seyrolunmuştur. Bahreyn ve hürmüz şehirlerini. Şirvan ve Hazer denizinin güney yarısında olan Keylan ve Cam emsali şehirleri geçip. Bağdat. Sonra bunun iki tarafında . Tibet. Maçin ve Çin'in kuzeyinden geçerek. İspanya ve Galyanın. Kudüs. Dördüncü iklimin mesafesi akdenizin tamamıdır. Yemen'i. Halep. Türkistan ve Tataristan'ın güneyi. Erdebil. Tebriz. Bu iklimde otuzüç yüksek dağ ve onbeş büük nehir sayılmıştır. İskenderun. Musul. Keşmir ve Horasan'dan. batı okyanusundan gelip. Taif. Anadolu şehirlerinin çoğu. doğu okyanusunda bulunan adalara ulaşır bilinmiştir. Beşinci iklimin mesafesi. Şiraz. Harezm. Hint ve çin'in kuzeyinden geçip. Lahor. Erzurum. İsfahan ve Fars memleketinin tümünden. Endülüs.ve kuzey şehirlerinin tümünü. Buranın ahalisinin tümü beyaz bulunmuştur. iklimlerin en ılımlısı dördüncü iklimdir. Hint. Sudan'ı. Bu iklimde yirmibeş yüksek dağ ve yirmiiki büyük nehir seyr ve temaşa kılınmıştır. doğu okyanusu adalarına ulaşmıştır. Maçin ve Çin ortalarında bulunan şehirleri geçip. Bu iklimde yirmiyedi yüksek dağ ve yedi büyük nehir seyr ve temaşa kılınmıştır. Buranın ahalisinin tümü beyaza yakın esmer müşahede olunmuştur. Katif. Kazvin. sivas. Tebük'ün güneyi. Akdeniz'in ve Anadolu'nun güney yarılarından geçer. Medine. Mekke. kuzey Afrika şehirlerinden ve Mısır'dan geçip. İran dağlarının kuzeyi. doğu okyanusa uğrar bilinmiştir. Üçüncü iklimin mesafesi. Akdenizin kuzey yarısından geçip. Firengistan ve Rumeli'nin güney taraflarından geçip. Küfe. Maveraünnehr. Hint. Erzincan. Diyarbakır. Kuzey Arap adasını. sind. Çind. Buranın ahalisi siyaha yakın esmer müşahede olunmuştur. Tus. Antakya. Şam. İspanya kuzeyinden. Semerkant ve Buhara. Okyanus olan Sebte boğazından. Hıta ve Hıtan memleketlerinden geçip. Basra. batı okyanusundan. doğu okyanusu adalarının ortalarına ulaşır bulunmuştur. Çin seddinin kuzeyi. Deşt-i Kebir. Trablus. Buranın ahalîsi buğday benizli esmer bulunmuştur.

Bulgaristan ve Rusya'dan. Hazer denizinin kuzey yarısından geçip. güzellik. Portekiz ve İngiltere'den geçip. Tesalya. firenk memleketlerinin kuzeyinden ve Rumeli memleketleri kuzeyinde bulunan şehirlerden ve İstanbul'dan ve Karadeniz'in güney ve kuzeyinde bulunan memleketlerden ve Azak'tan geçip. Kıpçak. esi Tataristan'ın kuzeyinden ve İskender seddinden geçip. bu iklimde onbir yükse dağ ve kırk büyük nehir sayılmış ve temaşa kılınmıştır. yedi iklim bunlardır. Bu yedinci iklimin sonu ellini enlem tayin olunmuştur. ilerideki cetvelde olan rakamlara havale kılınmıştır. Buranın ahalisi sarıya meyyal beyaz müşahede olunmuştur.komşuları bulunan üçüncü ve beşinci iklim ona eklenmiştir. . Seyhun nehrinin geriinde olan Karakalpak ve Özbek. Buranın ahalisi kızıla meyyal beyaz bulunmuştur. Ulungay ve Türkistan memleketlerinden. Gece. Gürcistan'a. ki açıklanmıştır. hüner ve olgunlukta itidal üzere bulunmuştur. Bu iklimin soğuğu şiddetli iken yine itidal üzere bilinmiştir. tamam onaltı saat bulunmuştur. altıncı iklimin mesafesi. batı okyanusundan. Çağatay ve Kaşgar. Deşt-i Kebir'den. En uzun gün onda. Zira ki bu üç iklimin suyu ve havası letafetinden ahalisinin çoğu batınî ve zâhiri kuvvette. batı okyanusta bulunan adalara uğrar bilinmiştir. Fakat sonraki filozofların görüşleri üzere taksim olunan yirmidört iklimin hudutlarının belirlenmesi. Derbent kalesinden Dağıstan ve Ejderhane memleketlerine uğrayıp. Tiflis. Yedinci iklimin mesafesi. Varna ve Gökçe denizden (Hazer) Şirvan'ın kuzeyine. Tataristan ve Dest-i Kebir'in kuzey yarılarından. batı okyanusu sahilinden. Esi filozofların görüşlerine göre. doğu okyanusunda bulunan adalara ulaşır bulunmuştur. Hıta ve Hıtan memleketlerinin kuzeyinden geçip. Bu iklimde onbir yüksek dağ ve kırk büyük nehi seyrolunmuştur. Hazer şehirlerinin kuzeyinden geçip.

yedi ikile hasar ve kasr etmişlerdir. . suretleri icabı muamele ederler. Ne süs ne ibadet bilirler. Orada bir büyük dağ bulunmuştur ki. büyük nehirler olmuştur ve uz tutmuş olan kuzey okyanusa dökülüp. en uzun gün birer ay arttıkça. doksanıncı enleme değin keşfederek. suların sıcaklığıyle çözülüp. malum olsun ki. ne mezhep. bir iklim itibariyle iki kutup arasını dahi altı iklime taksim edip. ekvatordan en uzun günün yirmidört saat olduğu yere değin. iklimler itibar olunduğunu ve yedi iklimi her birinde en uzun günün bilindiğini ve en uzun günden her bir iklimde. deniz. yirmidört iklim seçmişlerdir. tümünü otuz iklim belirlemişlerdir. Ne âdet. biri biriyle itlik ederler ve it gibi yaşayıp. şehirlerinin yerinin belirlendiğini bildirir. ne iffet. Lakin sonraki astronomlar. tıpkı yedi iklimdeki gibi. ikibuçuk fersah yüksekliği alınmıştır. Oraları meskûn bulup. doksanıncı enleme dek. ne meşrep ne de sanat ederler. sîrette hayvan emsali eksik ve bilgisiz müşahede etmişlerdir. ne letafet ve ne nezafet bilirler. Lakin ondan yerin kutbuna yani âlemin kutbu altına varıncaya dek yarım saat ekleme kaidesinin yürümesi mümkün olduğundan. ılımıştır. Ey aziz. Yedi iklimin ötesini araştırmak için kutup dönencesi altına değin gitmişlerdir. ki o burclar kutbu dönencesidir.en uzun gününe yarım saat eklendikçe bir iklim itibar edip. it dirliğinde olurlar. Denizin o sahilleri donmuş olmayıp.Beşinci Madde Yedi iklimin ötesinin mamur bulunduğunu. halkını surette insan. Kışın şiddetinden on ay müddetinde it gibi yerlere girerler. yedi iklimin ötesini iltifat ve itibar etmeyip. Dağın altında altın madeni yanıp. gerçi eski astronomlar. Onlar ne din bilirler. Dağın etrafından çok sıcak kaynaklar fışkırıp. tepesinden dumansız ateşin havaya çıktığını görmüşlerdir. Kutup dönencesi altında bir kavme yetmişlerdir ki hepsi it ağızlı ve it huylu.

en uzun günden. Zira ki güneş. oralarda bulunan deniz donar. Orada yaşayanlara. kuzey kutbunda bir gün olur. Altı ayda o burçları kat edinceye dek. buraların ahalisi. atı ayda kuzey burçlarını dolaşıncaya dek. Şu halde bu sayının onikibuçuğu .balıklar o semte gelip doluştur. onbeş saat oniki dakikadır. o balıkları avlayıp ve yiyip. beşinci iklimde en uzun gün onbeş saattır. on ay sıcak nehirler ile ılımanlaşmış hamamlarda kalırlar. Oraya sürekli kar yağdığından. Kuzey yarısı ufkun üstünde olduğundan sürekli görünüp. güneyin gündüz zamanı. güney kutbunda bir gece. uzak beldelere satıp. (Gece ile gündüzü birbirine dönüştüren Allah münezzehtir. Şu halde kuzeyin gündüz zamanı. hamamlardan dışarıya çıkarlar. terazinin başlangıcına oluşur ve güney burçlarında olu. giyinirler. oniki buçuk saat üzerine eklemekle elde edilir. açıklanan batıya yönelik hareketiyle koç burcunun başlangıcına geldiğinde. doksanıncı kuzey enleminde karanlık olan bir derece kadar yere doğup. güneyin gecesidir. Bu durumda açıklığa kavuşmuş olur ki. o kaçıncı iklimse yarısını. Mesela şehrimiz Erzurum'un en uzun günü. kuzey semtinde yerin bir derecesi yine karanlıkta kalıp. kuzeye kıyasla bilinir. o yerden doksanıncı enleme varıncaya değin. Yerin kuzey kutbundan batıp yine güneyinde doğar. onbeş olur. iki ay kadar yaz olur ki. onunla hayvan derileri alıp. doksanıncı güney enleminde bir derece kadar yeryüzünden batıp doksanıncı kuzey enleminde karanlık oan bir deree kadar yeryüzünden batıp. onikibuçuk üzerine ekense. âlemin güney yarısı sürekli ufkun altında olduğundan hiç görünmez. yıldızların ve feleklerin hareketi burada değirmen gibi döndüğünden. şehrin kaçıncı iklimin ne semtine düştüğü de bilinir. Güney semtinin dahi durumları. Bu kıyas üzere. Çünkü güneş. Bir iklimde en uzun günü bulmak lazım gelirse. en uzun gün hafta ve ay ilavesiyle altı aya ulaşır. kuzeyin gecesidir. Mesela beşinci iklimde bulunan erzurum'da iklim sayısının yarısı olan ikibuçuk.

dörde bölünse paralel dairenin sayısı elde edilir. kalan ikibuçuk ile oniki dakikanın iki katı alınsa elde edilen beşten iklim sayısı. Yani bilinir ki. Kalanları buna kıyas ile bulunur. kış dönüm noktası altından geçip Kortanş burnuna uğrar. Zira ki beş iklimin on dairesi olur. Mesela dörtte bir meskun yerin ekvatorun güney tarafında iklim ola. Altıncı Madde Oturulan yerlerin ve şehirlerin mizacını bildirir. en uzun günleri. iklimin ortasında. İklimi yarısı. az sonra vereceğimiz cedvelden malum olur. onbeş dakikadır. arazi farklarına bağlı olduğundan. enlemleri ve mesafeleri bütün bunların sayıları bulunmak murat olunursa. Yani orada da otuz iklim taksim olunur. her bir iklimi enlem mesafesi yarım saat fazladır ki. Eğer onikibuçuk çıkarılıp. (Mülkünde olanı en iyi bilen Allah'dır). Buraların ahalisinin tümü putperesttir. Zira ki. sonraki astronomlar o tarafta otuzüç derece enleminde nice memleketleri bulmuşlardır. Ey aziz. İkinci iklim. Nil nehrinin kaynağından dolaşır. yirmidört dakikadan şehrin yeri ortaya çıkar. Kamer dağlarından geçip. Şehrimiz Erzurum gibi onbeşten fazla bulunan şehir. Bu durumda onbeş dakikada bulunan şehir. sonraki astronomlara göre güney tarafının durumları aynen böyle bilinir. otuz dakikadır. şehrimiz Erzurum beşinci iklimin ikinci yarısının sonlarında bulunmuştur. ekvatordan kuzey tarafa düşmüştür. filozoflar demişlerdir ki: su ve hava. Zira ki. kalan ikibuçuk. Allah'ın kudretiyle çeşitli tesirlerinden yerin mizacı . malum olsun ki. oturulan yerlerin farklılığı hasebiyle değişik olmuştur. çeyrek saattir ki. iklimin ikinci yarısındadır. onbeşten eksik bulunan şehir. iklimin evvelindedir. Şu halde ekvatordan doksanıncı kuzey enleme varıncaya dek iklimlerin durumları e tavırlarla bilindiyse. Şu halde iklimlerin tümünün sayısı ve paralel daireleri.çıkarılıp. Zira ki dünyanın yarısı.

Sıcak yerlerin mizacı. hazmı zayıf. beyaz ve berrak olmuştur. temiz rüzgârıyle onları temiz etmiştir. saçlarını çok ve boylarını kısa edip. her şehir kendi ehlini.ile aynı olup. öteki soğuk şehirler gibi kendi ehlini tertip edip. yazlarını sıcak ve kışlarını soğuk eylemiştir. kendi sakinlerine sıhhat ve kuvvet verip. Rutubetli yerlerin izacı. humma. Onlarda kuruluk ve seher çok olduğundan. Çukur yerlerin mizacı. kendi ehlini. Zira ki onları sâkinlerinin ömrü. etli. çoğunu iyi ahlakla mesrur. uzun ömürle ömürlü etmiştir. savaş ve dövüşe galip olmuşlardır. Her yerin mizacı aşka bir tarz olduğu için. ishal ve cilt hastalıklarını çoğaltmıştır. güzel yüzlü. Habeş şehirleri gibi. bozuşması kuvvetli. cüsseli ve geniş edi. hazımlarını kolay ve rahat kılmıştır. kendi çevresindekilerin bedenlerini kuvvetli. anlayışlarını az ve mizaçlarını illetli etmiştir. Soğuk yerlerde oturanların mizacları. Açık ve taşlı yerlerin mizacı. basur. kesafetiyle sıkıntılı. rutubeti az. Yaşı kırka varan pek nâdir olur. kendi ehlini kara ve kıvırcık saçlı. Yüksek yerlerin mizacı. kendi mizacı gereğince terbiye etmiştir. kendi mahpuslarına gam ve kede içinde sıcak ve durgun su verip. azlarını sıcak ve şiddetli etmiştir. karı bâki kaldıkça. Şu halde soğuk yerler rutubetli de olursa. ilim ve kemal ile mamur. Yazları mutedil olup. çoğunu çekî ve reşit. ancak otuz seneye gitmiştir. düşüş ve ihtiyarlığı çabuk etmiştir. güzellik ve cemal ile nurlu. bedeni yumuşak. toprağa uymuştur. onlara gevşeklik ve mutedil bir yazla kış verip. yumuşak sözlü edip. su ve hava. yağlı. onları havasıyle hummalı. endi ehlinin deri. mizaç ve dimağlarını kurutup. genellikle bedenleri arave ve nezaket bulup. kendi ehlini. Deniz çevresindeki yerlerin mizacı. kalbi korkulu. . kışlarının soğuğu şiddet bulmuştur. Kuru yerlerin mizacı. kendi ehline şecaat ve kuvvet bahşedip. Karlı dağların mizacı.

Zira yki güneş. Kuzey memleketlerinin mizacı. önce o yerin yükseklik ve alçaklığında. gündüzde şule salmaz. çabuk şifa buluştur. azaları gevşek. Kadınları. ta yükselip etrafı ısıtmadıkça üzerlerine gelmez. onlarda bozuşma az ve damarları dolu olduğundan ve damarları da geniş olduğundan burun kanaması çok olmuştur. Açıklanan yerlerin birini seçip. havalarını ılımlı ve temiz kılmıştır. sularının çoğu acı ve tuzlu bulunmuştur. Hatta otuz yaşını geçen. basur istila etmiştir. bedenleri kuvvetli. iştihaları az. vatan murat eyleyen seyyahlara gereklidir ki. Yaraları zor şifa bulur. rutubetini kuruluğu üzerine üstün etmiştir. Şu halde onların soğuk geceleri ardınca güneş. üzerlerine fecaatle doğup. ondan şehir halkının hastalık ve sıhhatle. kanları temiz ve yürekleri ateşli olduğundan. buraların halkı balgamla olmuştur. karınlarında safra toplanmasını az etmiştir.kendi ehline sıcaklık ve soğukluğu mutedil edip. kendi ehlinde asrî hastalıklar çok. sıcak şehirler ve mevsimler hükmünde olup. on an içinde sıcaklığıyle istila ettiğinden. çocukları az ve hayızları çok olur Cümlesine sara ve çeşitli humma isabet edip. felçli olup gitmiştir Doğudaki oturulur yerler ki. . soğuk beldeler ve soğuk mevsimler gibi olup. çoğu yırtıcı hayvan vasıflarıyle dolmuştur. Zira ki onların çoğu yüz yıldan fazla yaşamıştır. mide ve şehvetleri zayıf müşahede olunmuştur. doğusu açık olan şehirlerin mizacı sahih ve hoş bulunmuştur. Yaraları az olup. Batı bölgeleri i doğudakilerin aksi olmuştur. o şehirlerin ahalisi üzerin doğup. madenler ve buharların mizaçlarını ve yönlerini bilip. açıklık ve kapalılığında olan özelliklerini ve o şehrin komşusu bulunan dağlar. O bölgelerin mizacı. Güney taraflarının izacı. O şehirlerinin sakinlerinin hazımları kuvvetli ve ömürleri uzun olmuştur. rutubetli ve yoğun kalmıştır. ehlinin başları rutubet maddeleriyle dolu. hisleri illetli. Zira ki batı bölgeleri ahalisi üzerine güneş. hastalıklarla çocuklarını düşürüp.

binanın şartlarındandır ki . evdekiler ondan her an hayat ve can bulurlar. güzellik ve surette. soğuk ve tatlı olan nehirleri. ahlak ve sürette. seher yelini ve kuzey rüzgârını evin içine dâhil ve güneşin şuası yerine âsıl ve havasının salahı doğu güneşi ile hâsıl ola. dörtte bir oturulan yerin burçlar üçgeniyle yedi gezegene mensup olan belde ve .hazım ve şehvette. Bundan sonra binalarının dışını. genişliği ve içi yüksek midir. Gönülleri hoş olup. hint dairesiyle zeval çizgisi. Gerçekte ki. Onunla ev mamur olup. 26-BÖLÜM:026: SEKİZİNCİ BÖLÜM Boylam ve enlem daireleri ile yerkürenin satranç ve evleri misali bölünmesini. itidal çizgisi ve kıble tesbitini. temiz. âlemin kutbu tarafında bulunan kutup yıldızının yüksekliği ve alçaklığıyle meridyen derecelerinin mesafe ve miktarını ve bunların bilinmesiyle yerkürenin çapının çevresini ve yüzölçümünü bulmayıp kara ve denizi. ölçü ve seyirle çeşitli noktalarının mesafelerini. mezheb ve iffette haim olan durumlarını tecrübe kılsın. şu halde bina işlerinde önemli ve lüzumludur ki. Zira ki. kapı ve pencereleri doğuya açık veya kuzeye dönük müdür. bedenleri sıhhat ve âfiyetle kala. iştiyak ile teneffüs etmek. eserek dolaşıp gelen seher yeli ile nedim ve yâr olup. kapı ve pencereleri y a doğuya veya kuzeye açık ola. Bu konuları resmeden dairelerin burada toplu olarak verilmesi münasip görülmüştür. latif. akıcı. cisme şifa ve kalbe ciladır. enlem ve boylamın tayini ile yeryüzünde bulunan beldelerin ve yerlerin yerlerinin ve yönlerinin birbirlerine uzaklık ve yakınlık bakımından nispetlerini. evin içi geniş ve yüksek. bilsin. ta ki sabah rüzgârı ve kuzey rüzgârı o eve dola. meşrep âdette. cana safa.

Bu enlem ve boylam tayiniyle yeryüzünde vâki olan belde ve yörelerin yerleri ve yönleri. yerküre üzerinde onsekiz günyarısı dairesi ve ekvatordan kuzey ve güneye sekiz enlem dairesi resim ve farzedip. Ey aziz. yetmişyedi derecedir. Beldenin enlemi. ekvatordan iki tarafa seçilmiş ve itibar olunmuştur. Ekvatordan .yönlerini. gerek güney ve gerek kuzey semtinde olan âlemin kutbunun yüksekliğine ve semt farkı kutbunun düşüşüne eşit bulunmuştur. Biri kuzey enlemi. hery iki daire arası onar derece olarak belirlenmiştir. birbirlerine uzaklık ve yakınlık yönüyle olan nispetleri yaklaşık olarak bilinmiştir. İklim enleminin başlangıcı ve beldenin enlemi. astronomlar ve geometriciler. Bu beldenin enlemi. Birinci Madde Enlem ve boylam daireleri ile yerkürenin satranç evleri gibi bölünmesini. başucu noktası ile güneşitleyici arasında o beldenin günyarısı dairesinde vâki olan yaya ıtlak olunmuştur. güneşitleyiciden vâki olan yay ile o beldenin boylamı bilinmiştir. malûm olsun ki. birbirlerine uzaklık ve yakınlık yönüyle nispetlerini bildirir. Mesela temiz beldeniz Erzurum'un (Grinviç)'ten boylamı. İki beldenin birbirinin ne semtinde bulundukları açıktır. her daireyi üçyüzaltmış dereceye bölmüşlerdir. Şu halde günyarısı daireleri ile boylam dereceleri ve ekvatora paralel olan enlem daireleri ile enlem dereceleri belirmenmiş olup. biri güney enlemi bulunmuştur. İklimin başlangıç boylamı ve beldenin başlangıç boylamı itibar olunan batı okyanusunda Halidan adalarının günyarısı dairesi ile (Green Wich meridyeni) güneşitleyici dairenin kesişme noktasından farzolunan beldenin günyarısı dairesiyle güneşitleyici dairenin kesişme noktası arasında. zamanın oniki hayvan üzerinde deveranından yeryüzünde olan tesirleri altı madde ile hakîmâne açıklar ve ortaya koyar. enlem ve boylamın belirlenmesiyle yeryüzünde olan belde ve yörelerin ve yönlerini.

bilinmeyen kenarın miktarıdır. enlemi farklı bulunsa. iki beldenin başucu noktalarından geçen daireden.ı istenen beldenin enlem dairesinden bir yaydır. boylamlarının farkı. Erzurum ile Musul gibi.enlemi. bu surette de enlemleri arasındaki farklılık. Ondört ile onun kareleri toplamı ikiyüz doksanaltı hesap olunmuştur. Diğerlerini de bu yolla biliriz. Mesela Erzurum ile Kahire'nin aralarındaki boylam farkı ondört derece ve elem farkı on derecedir. batısına ve enlemi eksik olduğundan güneyine düşmesi gerekir. Bununla kıble tarafı dahi bulunur. Erzurum'un boylamı. Erzurum ile Tokat gibi. açının bir kenarı. Onun kirişi bulunan kenar. bu surette aralarındaki uzaklık. Eğer iki beldenin hem enlemleri ve hem boylamları farklı ise. Mısır'ın boylamı altmışüç derece. enlemi otuz derecedir denildiğinde: Mısır. Şu halde bu iki bilinen kenar ile ve kiriş olan bilinmeyen kenarın miktarını bilmekte kolay yol budur ki: İki bilinen kenarın kareleri toplamının karekökünü alırız ki. Mısır'ın boylamı Erzurum'dan eksik olduğundan. Toplamın kökü yaklaşık olarak onyedi bulunmuştur. Şu halde Erzurum ile Mısır'ın arasının onyedi derece olduğu muhakkak bilinmiştir. doğusunda ve enlemi dahi fazla olduğundan. Bir kenara. boylam ve enlem farklarıdır. aralarındaki uzaklığı verir. Erzurum'un güney batısı yönünde ve Erzurum. dik dik açılı üçgenin kirişi (hypotonuse) olur ki. beldenin günyarısı dairesinden bir aydır. Zira ki. iki beldenin arasında bulunan mesafenin uzaklığını bilmek için kaidesi budur ki: Önce bakılır eğer iki beldenin enlemi uygun ve boyları farklı ise. denilip. yaklaşık kırk derecedir. kuzeyinde bulunmak gerekir. İşte iki belde arasındaki uzaklık odur. Nitekim . aralarındaki uzaklığı verir. Mısır'ınkinden fazla bulunduğundan. iki belde arasında vâki olan yaydır. Eğer iki beldenin boylamı aynı. o. Kahire'nin kuzey doğusu tarafında bulunduğu bilinir. Çünkü bu üç kanattan iki kanadın miktarı malûmumuzdur.

ta ki çubuğun tepesinin gölgesi o daireye girdiğinde. bu durumu tesbit murat olunsa. onun daireden çıkışı vaktinde.bu. Onun dik olduğunu şakül ölçüsüyle veya dairenin çevresinin üç yerinden çubuğun tepesi arası eşit olduğundan bulursun. zevalden sonra. o bölümde tafsil olunacaktır. hemen güneşin ya doğuşunun ya batışının gölgesinin istikameti üzere ufuk noktası . O anda iki nokta arasında dairenin çevresinin kuzeyi bulunan yayı ikiye bölüp. öğle vaktinin başlangıcı olur. Ey aziz. Zeval çizgisini ve itidal çizgisini bulmanın bir yolu budur ki0 Öce yeri öyle düzlersin ki. Bu işlem. en uzun günde daha sıhhatli olur. itidal çizgisi ve kıble yönünün tesbitini bildirir. merkezinde dik bir çubuk dikersin. günyarısı çizgisini merkezde dik bir açıyle keser. Hint filozoflarının icadı bulunan hint dairesinden zeval çizgisi olan günyarısı çizgisini ve itidal çizgisini ve itidal çizgisi olan doğu ve batı çizgisini ve Mekke yönü olan kıble semtini tespit etmişlerdir. Öteki yolu budur ki: Güneş iki itidal noktasının birine iken. o yarıdan bir düz çizgi çıkarırsın ve merkezden geçirip çevreye değin gidersin. Çubuğun gölgesi o çizgiden uzaklaştığında. doğu ve batı çizgisi odur. Zira ki gölgenin girişi ile çıkışında asla farklılık olmaz. astronomlar ve geometriciler. malûm olsun ki. Sonra onda bir daire çizip. ikinci Madde Hint dairesi ile zeval çizgisi. dairenin çapının dörtte biri kadar olmalıdır. O iki bölümün ortalarından bir düz çizgi çekersin ki. İşte günyarısı çizgisi odur. Bu. doğu tarafından çevreye ulaştığı noktayı işaretle bilirsin. ortasına su dökülse dört tarafına birden akar. batı semtinden çevreye ulaştığı noktayı nişan edip. Zevalden önce gözetlersin. Bu çizgi o daireyi ikiye böler. Hepsinin daireleri ise bölümün sonunda verilecektir.

Eğer beldenin boylamı Mekke ile aynı olup. batı ve doğu çizgisinin ufuk çevresine kavuştuğu doğu noktasıdır. Bundan sonra meskîn beldenin boylam ve enlemini Halidan adalarından ve ekvatordan alırsın. doğu ve batı çizgileridir. batı ve doğu çizgisinin ufuk çevresine bitişik olduğu batı noktasıdır. Mekke-i Mükerremenin. Eğer beldenin enlemi.paralelinden çıkıp. o beldenin kıble semti. doğru kıbleye yönelmiş olur. boylamı fazla olursa. doksan bölüm olur. her dörtte biri. Mekke-i Mükerreme'nin güney noktasında vâki olan Yemen beldesi gibi. işte zeval çizgisi odur. Şehrimiz Erzurum gibi. batı okyanusunda. Mekke'nin enleminden fazla olursa. Onu meskûn beldenin ufku farzedip. beldenin enlemi. Kıble yönünü bilmek için. hint dairesinin merkezine uğrayıp. çevresine ulaşan benzer çizgi. Ekvator enleminden yirmiiki derece olduğunu bulursun. günyarısının ufuk çevresine kavuştuğu kuzey noktasıdır. çizilmiş hit dairesinin çevresini. şimdi denizle dolu olan Halidan adalarından yetmişyedi derece olduğunu bilirsin. Mekke'ninkiyle aynı olup. Eğer beldenin enlemi. üçyüzaltmış bölüme taksim edersin ki. kuzey noktasında vâki olmuştur. Mekke ile aynı olup. onda namaz kılacak olan. Şimdi aranan bu noktayı bilmenin yolu budur ki: Önce Mekke-i Mükerreme'nin boylamı. Onunla merkezde dik bir açı üzere kesişen çizgi. güney noktasına yönelse. günyarısı çizgisidir. eskiden mamur. beldenin boylamı Mekke'den eksik gelirse. o beldenin kıble semti. ikizler burcunun sekizinci derecesinde veya yengeç burcunun yirmiikinci derecesinde . günyarısı çizgisinin ufku çevresine ulaştığı güney noktasıdırki. o beldenin kıble semti. enlemi Mekke'den noksan olursa o beldenin kıble semti. Eğer beldenin boylamı Mekke'nin boylamı ile eşit gelip. kıble yönünün onun hangi noktası olduğunu bulursun ki. ona dönük olan Kâbe'ye yönelmiş olursun. Zira ki beldemiz. Kıble yönünü bilmenin bir yolu dahi budur ki: Güneş.

Zira ki. çubuğun gölgesi o saatte kıble semti hizasında vâki olur. iki sonun arasını yine düz bir çizgi ile bağlarsın. Şimdi dairenin merkezinden bir çizgi çıkarıp. Umman beldeleri gibi. Kıble yine gölgenin yönünün hilafına gelir. güneş o günde günyarısını alınan dakikalar ve saatler kadar geçtiğinde. Ta ki. Bu iki muhal çizgi birbiriyle kesişirler. gözetlersin. hint dairesinin çevresi. güney noktasından batıya.bulunduğu günde. Acem . oniki derecede bulunduğu gün. Beldenin kıblesi gölgenin yönünün hilafına doğru bulunur. o çizginin çevreye birleştiği noktadır. kıblesinin sapma yayıdır ki. o kesişme noktasından geçirip. güneybatıdır. Eğer beldenin boylamı Mekke'ninkinden fazla ise. onda namaz kılacak olan. Zira ki. Şimdi bu surette kıble semti. muhite ulaştırırsın ki. güneşin o günde günyarısına gelmesine alınan saat ve dakikalar kadar kaldığında. çubuğun gölgesi o anda kıble tarafında vâki olmuş bilinir. o yay miktarı sapmış olmak lazımdır. Mekke'den noksan ise. kıbleye yönelmiş ola. Mekke-i Mükerreme'nin batısı bulunmuştur. Zira ki güneş. Kuzey noktasından da batıya o kadar sayıp. Eğer beldenin boylamı. iki enlem arasında bulunan fazlalık miktarı güney noktasına doğru ve doğu noktasından aynı şekilde sayıp. Dairenin batı noktasından. güney noktasından başlayıp. Mekke'nin enlem ve boylamından ziyade bulunursa. kıble semti. iki sonun arasını bir düz çizgi ile birleştirirsin. batı noktası semtine doğru sayarsın. Mekkelilere gelir bulunmuştur. Sudan beldeleri gibi.Mükerreme güneye vâki olmuştur. iki boylamın arasında bulunan fazlalık kadar. Onunla güney noktasının arasında ufuk çevresinde bulunan farz olunmuş beldemizin yayı. Mekke'nin boylamı ile belde arasında olan farkın her onbeş derece mesafesi için bir saat ve her bir derece mesafesi için dört dakika alıp. Eğer beldenin enlem ve boylamı. varsaydığımız şehrimizde Mekke. dairenin merkezi olan farz olunmuş şehrimizden. başucu.

Rum beldeleri gibi. çizgilerle birleştirip. yerkürenin kuşağının ölçüsü ki. astronomlar ve geometriciler. enlemi Mekke'den eksik bulunup. yedibin altıyüz elli mil bulunmuştur. Bu surette kıble semti güneydoğu olur. kuzey ve güney noktasından batıya boylam fazlalığı ve batı ve doğu noktasından kuzeye enlem fazlalığını sayıp ve çizgilerle birleştirip. Alemin merkezinden ay feleğinin alt yüzeyinin uzaklığı yukarıda açıklandığı üzere. Mekke'nin boylamından eksik. Bu kıyas üzere yüksek cisimlerin dahi göklere uzaklıkları belirlenmiştir. beldenin enlemi. denizlerin ve karaların toplamıdır. Mekke'nin enlem ve boylamından eksik bulunursa. bu surette kıble semti kuzeybatı olur. belirtilen minval üzere kuzey ve güney noktasından doğu semtine boylam fazlalığı ölçülüp. Habeş beldeleri gibi. Mekke'inn enleminden fazla olursa kuzey ve güney noktasından doğuya boylam fazlalığını ve batı ve doğu noktasından güneye enlem fazlalığını sayar ve çizgilerle birleştirip. Eğer beldenin boylamı Mekke'den fazla. işlemi tamam edersin.beldeleri gibi. . Yarıçapı. Çapının mesafesi. Bu suretin kıble semti kuzeydoğu olur. malûm olsun ki. ona kıyasla. batı ve doğu noktasından kuzey tarafına enlem fazlalığını sayıp. Ey aziz. Üçüncü Madde Alemin kutbu yakınında bulunan "cedy" adı verilen sâbit yıldızın yükseklik ve alçaklığıyle yer derecelerinin uzaklık miktarını ve onunla yerkürenin daire ve çap ve yüzölçümünü kıyas ile bildirir. Yerkürenin yüzölçümünün tamamı. işlemi tamamlarsın. Eğer beldenin boylamı. Bazı beldelerin enlem ve boylamları bu bölümün sonunda açıklanacaktır. yirmibeşbin kere bin ve üçyüzaltmışüçbin altıyüz otuzaltı fersah hesap olunmuştur. işlem tamamlansa. yaklaşık. yaklaşık yirmidörtbin mil olduğu kararlaştırılmıştır. Eğer beldenin enlem ve boylamı. üçin sekizyüz onsekiz mil bilinmiştir.

Aynı kıyasa birçok ülkelerde aynı sonuca varmışlardır.Bu kıyası o yolla yapmışlardır ki. kutup) yıldızının yüksekliğini alıp. . Yine tamamen birer derece yükselme ve alçalma ile farkını bulmuşlardır. altmışaltı mil ve üç bölü iki mil bulmuşlardır. kuzeye gidenlere bir derece fazla olmakla. şimdi o yerden iki taife düz bir hat üzere hareket edip. Dördüncü Madde Kara ve denizi ölçme ve seyr ile mesafelerinin cüzlerini bildirir. biri kuzey noktasına doğru gelmişlerdir. nihayette kalmışlardır. O zaman altmışaltı tam üçte iki mil. o işaretler arasının ölçülen milleri sayısınca mesafe ölçüp. iki mesafeyi eşit olarak altmışaltı tam üçte iki mil yer bulmuşlardır. her iki taife yıldızın yüksekliğini almışlardır. Sonra o iki taife. Çünkü feleklerde ve yer üzerinde sipat ve farz olunan dairelerin hepsi.yaklaşık otuziki yeryarıçapı kadar olduğu dört orantı kaidesiyle dahi zabtolunmuştur. Onun yüksekliğini rubu' ve üsturlap ile almışlardı. Gece olduğunda. üçyüzaltmışa çarpmakla dairenin tamamına. bir işaret nasb edip. gündüz oldukça düz olarak yola devam etmişlerdir. sonsuz bir sahranın bir yerinde. bir derece yeri. iki taraftan üç işaret arasını ölçüp. geceleyin onda cedy yıldızı ki. farklılık gösterdiği iki yerde durmuşlardır. ondan yarıçapa ve ondan şüphesiz yerkürenin yüzölçümünün tamamına vâkıf olmuşlardır. Şu halde yerkürenin bir derece mesafesi kaç mil yer olur? Onu belirlemek için geometriciler nice sahrada kıyas ve yüzölçümü alıp. üçyüzaltmış dereceye ve her bir derece altmış dakikaya bölünmüştür. ona sâbit ve demir kazık derler. bir taife güney noktasına doğru gidip. Her irinde bir işaret dikip. Gece oldukça o iki taife cedy (demir kazık. o iki yerin farkından yine kuzey ve güney dosdoğru gidip. Sabit yıldızları belirli yerdeki yüksekliğinden güneye gidenlere bir derece noksan. ondan çapa.

üçyüzaltmış dereceye bölünmüştür. Eğer hareket ve yürüyüş bundan daha süratli olursa. Şu halde bir günde kat olunan mesafe. Bir yer derecesi onunla iki merhale bulunmuştur. Her fersah üç il ve her il üçbin zira ve her zira otuziki parmak ve her parmak altı arpa -biri dik biri yan sıralanarak. denizciler katında bir mecra tabiriyle bir derece yer takdir olunmuştur. yerin bir derecesi onunla bir merhale olup. Zira hesabıyle bir fersah yer dokuzbin ziar bulunmuştur. boylam ve enlem olarak yani gerek batıdan doğuya ve gerek güneyden kuzeye. Mesela bir atlının Erzurum'dan bir günde Aşkale'ye yürüyüşü gibi. Eğer yürüyüş ve hareket bundan hızlı olursa.takdir olunmuştur. mesafesi üzere yeryüzü dümdüz dağsız. üç merhale kılınmıştır. Kervan hareketi ve askerî yürüyüşle bir eyr derecesi üç merhaleye bölünmüştür. Geometriciler. bir yürüyüş adımı ile bir saatte kat olunduğu tecrübe kılınmıştır. yirmiikibuçuk mil bulunmuştur. vâdisiz farzıyla yerin bir derecesi yirmiiki fersahta ziyadece bulunmuştur. tahmin olunmuştur. orta bir yüzüşle bir güne altmış milden ziyade deniz mesafesi kat olunup. yaya yürüyüşle. kıyas olunmuştur. Yerin bir derecesi. ortasında kuşak misali farzolunan daire. Şu halde bu takdirce yerin bir derecesi altmışaltı tam üçte iki mil bilinmiştir.Ey aziz. malûm olsun ki. Mesela Erzurum'dan bir günde Nendiban köyüne hareket etmek gibi. astronomlar ve geometriciler ittifak ile demişlerdir ki: Bu yer unsuru her şeyiyle bir tek küre yani bir yuvarlak top şeklinde olup. Yerin bir derecesi mesafesi. Bir fersah. itibar olunmuştur. tamam yüzbin adım ve her bir adım dört ayak ve her yaak onaltışar parmak hesap olunmuştur. Okyanusun kenarlarında ve körfezlerinde ve karada olan küçük denizlerde bulunan gemilerin. Şu halde birinci kısımda üçtebir . Bir merhale yedibuçuk fersah mesafe belirlenmiştir. mesela şehrimizden bir günde yaklaşık Karakulak'a varmak gibi. ona orta yürüyüş derler.

doğudan gelmiş olur. üçyüzaltmış günde tamamen top zemin düz bir çizgi üzere ulaşılmak ve yürümek mümkündür demişlerdir. Tokat'tan Anadolu'dan ve İstanbul'dan. güney kutba ulaşır. Medine-i Münevvere'den ve çölden geçip Musul'dan yine temiz beldemiz Erzurum'a ulaşır. binseksen konak olur. bu hesap üzere yüzbin adımdır. Gence ve Revan eyaletlerinden yine şehrimiz Erzurum'a ulaşır. Velhasıl. mutedil bir yürüyüşle olursa. güneş güney burçlarına vardığında. Buradan okyanusla geçer ve Habeş memleketinden. tamamen devri. kuzey kutbu altından geçmekle bize nisbet taban tabana ve yeraltından yürüyerek. yeni dünyadan dolayıp. Bir kimse bize nispetle batıdan gidip. . Buhara ve Turan'dan geçerek Şirvan denizinin güney yarısından geçmekle.derece. Buradan Hit. Abaza ve Azak'tan. moskova diyarından. güneyden gelmiş olur. Fas. yarım adımdır. artık değildir. Sint ve Türkistandan. yeni keşfolunan Növözemle yerlerinden geçer ve güneş kuzey burçlarında iken. Mekke-i Mükerremie'den. şehrimiz Erzurum'dan çıkıp.Rumelinden. top zeminin bir derece mesafesi. toprak ve sudan ibaret olan top zemini. üçüncü kısımda tamam bir derece bir güne kat olunur. Zira ki bir zira iki ayakır ki. Yemen'den. Bunun gibi top zemini enlemler doğrultusunda dolaşmak isteyen kimse. seri olursa yediyüzyirmi konak olur. İkiyüzbin ziradan ziyade değildir. Ulak gibi çok hızlı yürünürse. düz bi çizgi üzere yürüyüşle ne kadar zamanda dolaşılacağı ortaya çıkmıştır. Firenkistan'dan geçerek. Bu kaideye göre zihin akıl sahiplerine. Semerkant. Mesela temiz beldemiz Erzurum'dan yerküreyi dolaşmak niyetiyle bir kimse batıya doğru hareketle. atlı yürüyüş gibi. dağları ve denizleri hesaba katmadan. güneşin yürüyüşüne uyarak. Çin ve Maçin'e ulaşır. bulunmuştur. Bu kimse kuzeyden gidip. Bu takdirce top zemimi enlem ve boylam doğrultusuyla yürüyüp dolaşmak. ikinci kısımda yarım derece. kuzeye azimetle Karadeniz'in doğu sahilinden. Böylece muradı hâsıl olur.

İkinci üç burç. gece utarittir. bu üçlünün müdebbiri gündüz zühre. Burada . Bunun gibi dörtte ybir meskûn dahi burçlar üçlülerine benzer dört kısım itibar olunup. Yedi iklim hakikatte anlatılan tertip üzere. gece müşteridir. Üçüncü üçlü doğuda. suya mensup ve dişidir. havahi ve erkektir. Bu unsurların ve bileşiklerin feleklere ve yıldızlara bağlantısı ve intisabı vardır. Avrupa namıyla isimlendirilen batı ve kuzey arası olduğundan önceki üçlüye mensup bulunmuştur. Birincisi. Dördüncü üçlü. Bunlar. Güneş ile dübür arası buna nispet kılınmıştır. Bunlar. Yönlerden güneyle Saba arası buna mensup bulunmuştur. beldelerin burçlar üçgenine nispeti bulunmuştur. Burçlar üçlüleri yukarıda kendi bölümünde tafsil olunup. Bu alâka. Halbuki hakiki müessir ancak Rabblerin Rabbidir. güneş. bu üçlünün müdebbiri gündüz güneş. zühre. zühal ve utarit olduğundan. zühre ve ay olduğundan. gece utarittir. İslâm filozofları. güneyde topraksal ve dişidir. Birinci kısım. yedi gezegene mensup olduğundan gayri. Kuzeyle Saba arası buna nispet kılınmıştır. bu oluşum ve bozuşum âlemi içinde câri olan durumlar ve eserler hakikatte Allah'ın tesiriyle olduğunu ispat edip demişlerdir ki: Esîrî cisimler. malûm olsun ki. bu üçlünü müdebbiri gündüz zühre. âhalisinin tavır ve sıfatlarını bildirir. Yönlerde kuzeyle dübür arası buna nispet olunmuştur. batıda. Bu erkek burçlar. unsurlar âleminde Hak'kın emriyle tesir eder.Beşinci Madde Dörtte bir oturulur yerin burçlar üçgeni ile yedi gezegene mensup olan belde ve yönlerini. gece aydır. her bir kısım bir üçlüye nispet kılınmıştır. kuzeydeki ateşsel erkek burçlardır. müşteri ve merih olduğundan. memleketlerin ve beldelerin her biriyle oniki burç arasında alâka ve bağlantı ispat olunmuştur. Ey aziz. Bunlar. Yıldızlar ve felekler aletler misalidir ve sebebdir. ühal ve utarit olduğundan. bu üçlünün müdebbiri gündüz zühal. felekî konumlar. dört üçlü bulunmuştur.

sonraki parçaları dişidir Bu kavim ya çoğunca kadınları emrinde gaflet üzere olup. Özellikle İngiliz ve Nemçe koç urcuna ve merihe benzerdir. silah kullanmaya ve siyasete yönelik. lâtif ve temiz bulunmuştur. bedeneri tedbirinde.oturanlar. yay ile müşteriye mensuptur. Zühre yıldızına benzeşme iktizasınca bunlarda. gündüz zühal ve zühredir. elbise ve yaygılarında nakış ve süse tâlip. Çünkü gece müşteri ve merih tedbirde müşterektir. Roma. Yöneticisi zühre olduğundan. sâkinlerinin çoğu siyasetçi. temiz ve sevimlidir. ahlâkı yırtıcı hayvan ahlakına eğilimlidir. yorgunluk ve meşakkate dayanıklı. Akdeniz ve Karadeniz nihayetleri arası. Orada oturanlar bu gezegenlere çok itibar eder bulunmuştur. Girit. önceki üçlüde olan riyaset sebebiyle işlerin çoğunda akıcı ve serkeş görünmüştür. sema ve raks. Onun için sâkinleri vahşî ve mütehavvin olup. Aşık meşrep ve dost canlısı olurlar. Kıbrıs ve küçük Asya sahilleri yani Anadolu. musikiyi sevip ondan lezzet alırlar. gayretli olmazlar. Üçlünün önceki parçaları erkek. riyaset ehli. birbirine yakın ve sağlam mizaçlı. Onun için ahalisi genellikle ahlaklı. Özellikle İstanbul. İkinci kısım. lâkin ikinci üçlüye benzerdir. lâtif suretli ve sirette mutedil bulunmuştur. oğlak burcu ile zühal yıldızına benzer. Kadınlardan ziyade oğlanlara sevgi duyup. İspanya ve Portekiz. gerçi üçlünün evveline dahildir. Onun için büyükleri mülk ve riyasete nâil oluşturlar. Çünkü bu üçlünün müdebbiri. Bunlardan sonra meskûn bölümün ortasına yakın olan Rumeli ve İstanbul çevresi. refahet ve . Fransa aslan burcunda ve güneşe nispet olunmuştur. Şu halde bunların tedbirinde zühre ve utarit müşterek olduğundan. kadınlara hırs ve muhabbet galip olup. O doğu ve güney arası olduğundan onun beldeleri ikinci üçlüye nispet kılınmıştır. ilim ve öğrenmeye meyyal olup. asya nâmıyle isimlendirilmiştir. anlayışlı firasete mail. Çoğunluğu. günah bilmezler. Bu sebebten halkının çoğu riyaset ehli bulunmuştur. hareket ve cima.

Özellikle Azerbaycan memleketleri ikizler ve utarite mensup olduğunda halkının çoğu hareket. Lâkin tedbirde zühalin iştiraki iktiza eder ki. Bu kısım üçüncü üçlüye mensup kılınmıştır. selim. ağır davranma onlarına şanına gelmiştir. tembellik. tuzak. Mizaç ve tabiatlarında hararet üstün bulunmuştur. Maveraünnehir yani Türkistan Hıta ve Hotan memleketleri ve Tataristan bu kısımda kılınmıştır. Maveraünnehr semtleri kova ve zühale mensup olduğundan. Saksonya ismi verilen doğu ve kuzey semti bulunmuştur. yürekleri şecaatli ve şiddetli. Dördüncü kısım. merih ve utarit bulunmuştur. Bunun müdebbiri zühal. kadınlara benzemeye özenip. hikmetli ve fıtnet dolu. müşteri ve utarit olduğundan. Bu kısım dördüncü üçlüye mensup bulunmuştur. büyük iltifat ve rağbet kılmışlardır. Bu kısmın bu üçlüye genel benzerliğinin hükmü budur. o diyarın çoğu rahatlık üzere olmuştur. nefesleri müessir ve güçlü. Lâkin cüzlerinin tek tek nispetleri hükümleri bu tarz iledir ki: Acem beldeleri. Dağıstan. Arabistanın mamur yerleri yay ile müşteriye mensup olduğundan. mazarrat ve hıyanet üzere bulunmuştur. vehimleri yüksek ola. merih . Çünkü bu üçlünün tedbirinde gündüz.şehvete rağbet edici olmuşlardır. Hile. halkının çoğu halim. Onun için halkının çoğu üstün ve tüccar olmuştur. Sudran ve Mağrip kendi misali bulunmuştur. Gürcistan. halkının çoğu vahşî ve gaddar bilinmiştir. halkının çoğu nakışlı elbise giyip. Üçüncü kısım. Yemen ve Arap yarımadasının tümü önceki üçlüye benzer kılınmıştır. Afrika ismi verilen batı ve güney arasındadır. boğa burcu ve zühreye mensup olduğu için. Fırat ile Dicle arası ve Bağdat çevresi başak burcuna ve utarite. müşteri. Hatta gömlekleri dahi sade değildir. Bunun beldeleri olan Mısır. Erkeklere meyl etmeyip. evlerinde nakışlı yaygılar sermişlerdir. Şu halde bunların müdebbiri. temiz ve iffetli müşahede olunmuştur.

Özellikle Mısır ve İskenderiye ikizlere ve utarite mensup olduğundan. Onun için zamanın hükümlerini "Türkistan Senesi" ismiyle adlandırmışlardır. idrak ve anlayış sahibi olup. Yaşayış ve içkileri hayvanlar gibidir. Sait ve Habeş memleketleri. Türkistan ahalisi genellikle ona itibar edip. Habeş memleketleri ve ortaları kova ile zühale mensup olduğundan halkı balık yemeyi sever. Şimdi zamanın hükümlerini açıklayan manzumemiz . oniki hayvan üzere dönüp. Ey aziz. Halkının meliklerinin işlerine kadınları müdahalede geri kalmaz. yılda birini ahlakıyle nitelenip. Çoğu kâhin ve remilci olup azarlar. Her şeyi bir sebebe bağlı olarak yaratan Allah münezzehtir. o diyarın halkı muhtelif gelenekler üzere olup. Kadınlara fazla rağbet edip. Uzak batı ülkeleri akrep ve merihe mensup olduğundan. gizli sırlar çıkarmaya ve garip ilimleri öğrenmeye oldukça eğilimli bulunmuştur. birbirini öldürmekten korkmazlar. cihandakilere böyle Hak'kın emriyle sirayeteni bulup. Özellikle Akdeniz sahilleri yengeç ve aya mensup olup. Erkek ve kadın çoğu işlerde karışık olup. Altıncı Madde Zamanın. çoğunca husumet edip. halkının ahlakı yırtıcı hayvanlara benzeyip. Dışarıdan gelen hâkimlere tâbi ve teslim olurlar. malûm olsun ki. erkekleri de kadın kıyafetinde gezerler. hükümleriyle gitmişlerdir. müşteri ve utarit müşterek olduğundan. bir kadını birkaç kimse zevce edinip. halkının çoğu tüccar bulunmuştur. zamanın oniki hayvan üzerine deveran edip. cimaa çok hırslı ve meşgul olurlar. tedbirinde zühal. ölülerini tazim ederler. her sene birine benzemeyle değişmesinden yeryüzünde olan tesirlerini bildirir.ve zühre müşterektir. tecrübe ve sınama ile tesirlerini hükümlerini ispat etmişlerdir. Diyarları yeterlilik ve rahat üzere olduğu bilinmiştir. Bunların zayıf nefislileri korkak ve alçak bir kavimdir. Hindistan filozofarı. halkının çoğu.

NAZM Allah adı hoş işler evveldir Her dem Allah diyen kişi velîdir Hamd lillah dahi salat ve selam Fahr-ı kavneyn ve âline be-devam Bade ism-i ilah ve hamd ve salat Sal-i Türk oldu seksenüç ebyat Hakkı der sal-i Türkü nazm ettim Nisbet-i hüküm remzine yettim Cümle ahkâmı sali Türkanı Hükema mezhebince bil anı Hükema kavlin itimad edemem Hem de küllî yala deyip gidemem Ekser ahvale vâkıf olmuşlar Akl ile tecrübe ile bulmuşlar Sal-i Türkan ki devr-i daimdir Oniki canvar huyuyle revam Muttasıl ola cümle halk-ı zaman Faredir pes bakarla kaplandır Sonra tavşan sinekle yılandır Andan attır ganemle maymundur Mürugdan sekle huk ol oyundur binyüzaltmışbeş oldu çünki bu yıl ikibin altmoşüçte rumî yıl Mah-a âzerdle bir muharrem hem Sal-i hicrin birini tarh et o dem .bunda yazılmak münasip görülmüştür.

Bilmek istersen olduğun sali Nisbeti kangı canavar hali bak bu tarih-i hicrette o zal Vâki olan sinin-i rumien al Ol üç sali tarh kıl be neşat Sonra onikişer edip iskat Kaç sene kalsa fareden başla Bir sene her birine bağışla Kangı hayvanda âhir olsa heman Ol yılın hâkimidir ol hayvan Yıldır üç fal ve evveli dört ay Dört ay ortası dört ay âhiri say Sal-i şemsiledir çün nisbet-i hal ibtida-yı hameldir ol sal Bulsa bir kimse doğduğu sali Bilinir tab' ve huy ve ahvali Çün gelir sal-i fare hoşluk ola Evsat-ı salde çok yağışlık ola Ahir-i salde fitneler uyanır Cenk olur niceler deme boyanır Kışıdır hem dıraz hem sırma Fareler gılleyi eder yağma Doğsa mevlüt fi evail-i sal Zeyrek olur ziyade hûb hısal ol yılın evasıtında doğsa veled Dediler ol yalancıdır huyu bed Ahir-i salde doğa bed kerdar .

Olur ol husut hem mekkar Çün bakar sali gelse bimari Çoğ olur hem sudadan zari Fitnelerden mülük olur gamnâk Çappâ nevine erişe helak Kışı müşted olur dahi kütah Meyveler hem soğuktan ola tebah Ol salde doğsa kız ya oğul Gayriler işine olur meşgul Evsatında doğan olur pür nur Zeyrek ve huyruy ve hem mesrur Ahir-i salde doğsa peyveste Gönlü gamlı olur teni hasta Çünkü kaplan yılı gelir be te'ab Halka düşer adavet ile gazab Nasa çok nakz-ı had olur pişe Pes düşer cümle havf ve teşvişe ihtilaf-ı mülük olur o zaman Isıran canavar çok olur ol an Zelzele ola bazı sahrada Keştiye âfet ere deryada Kışı kısa ziyade soğuk ola Gözler nehirler suyu çok ola Ol yılın evvelde doğan uşak Ali himmetlidir yüzü yumuşak Evasıtında doğarsa kâmil olur Ahirinde cebban ve kâhin olur .

Çünkü tavşan yılı olur vüsat Çoğ olur meyvelerle her nimet Sulh ile dola hep zemin ve zaman Halk sıhhatle bula emn ve eman Hoş kışı mutedil baharı bahar Yazı yaz çar fazlı hub ve nigâr Ol salde doğsa malı olur Bed huy olur velî vefalı olur Evasıtında doğan olur yahşi Ahii mükesser ola hem vahşi Çünkü mahi yılı gelir bisyar Ola harb ile fitneer bîdar Kendüm ve cüv çoğ ola hem erzan Kim kesir ola berf ile baran Kışı gayte dıraz olur hem serd Kim ziyan eyleye ağçalara berd Ol yılın evveli doğan nâçar Ahmak ve bed güher olur ber kâr Evsatında doğan halim ola nerm ahiri bed huy ola hem bî şerm Çok gelir nevbetiyle sal-i yılan AHer taamın ola bahası giran Kışı gayetle nerm ve kısa olur Kaht olup her gönülde gussa olur Ol sal doğan olur hâmuş Bil ki sözleri hem işleri hoş Evsatı doğan oa bed etvar .

Ahiri ber şekl olur bed kâr Çün gelir sal-i esb ba şer ve şur Eyleye cenk ve harb ve fitne zuhur Sayfi hoşzer' ve gılle çoğ ola p¹ak Çar paya erişe renc ve helak Kışı nerm ve dıraz olur gayet Erişe meyve cinsine âfet ol say doğan çeker zahmet Hem olur pür muhabbet ve hikmet Evsatı yahşi işlidiry hoş huy Ahiri gamlı bed huy ve bed guy Çünkü Sal-i ganem gelür gamnak Keştiler bahr içinde bula helak Harb olur sürat ile sulhü bulur Hayr olur sürat ile sulhü bulur Hayr ve ihsana say' eden çoğ olur Kışı nerm ve dıraz olur vâki Ol sal doğan olur nâfi Evsatında doğandır âsude Ahir olur pelid ve fersude Çünkü maymun yılı gelir hayırsız Çoğ olur yankesici hem pîrsiz Ol sene halka çok sitemler olur Hastalık eşter ile esbi bulur Kışı gayet kasîr ve soğuk ola Ineb az dişiyle yiyiciler çok ola ol sal doğan olur bed ruy .

Lik handan ve şad olur hoş ruy Evsatında doğarsa olur hasud Ahirinde doğar olur bî sud Sal-i mürg olsa hastalık yoğ ola Gılle erzan ve meyveler çoğ ola kışı nerm ve dıraz olur gyaet Hamile zenlere erer âfet Ol sal doğanda hüsn ve cemal Olur az kısmeti fakir'ül-hal Evsatı müezzi halk ona düşman Ahiridir sehi sever mihman Çünkü it sali gelse gılle ve nan Hem aziz ola hem bahası giran Çoğ olur mevt ve katl-i insanî Hem de düzd ve muhil ve şeştanî Kış hafif ola meyveler hem ucuz kışınde emn ve eman olur şeb ve ruz Ol salde doğa kız ya oğul Ola her guy ve hem haris ve ekül Evsatında doğan eder gavga Ahirinde kanaat ee vefa Çün gelir sal-i huk olur hasta Emir ve ayan şehr peyveste Padişahlar aralarına hilaf Vâki olup çoğ ola cenk ve mesaf Çoğ olur hınta ve şair kalil Afet eyler darıya hem tacil .

Bu oniki hayvan: Faredir. sürekli devreder ve oniki canavar huyla akıp gider. Zamanın halkı hep ona bağlıdır. köpektir. Türk yılı seksenüç beyit oldu. iki cihanın fahri ve onun âline olsun devamlı. fakat hepsi de yalandır deyip gidemem. domuz eniğidir. Otuzüç yılda bir yıl eksilir. remzine yettim. tavşandır. . attır. kaplandır. Hamd Allah için salat ve selam. kuştur. Binyüz altmışbeş oldu şimdi bu yıl. Hakkı der: Türk senesini nazmettim ve hükmüne nispet edip. Rumî yıl ise ikibi altmışüçtür.Halk yerden yere kona ve göçe Hem reaya müşevveş ola kaça Çoğ olur onda düzd tarraran Ola kış nerm hem dıraz o zaman O salde doğsa bir ferzend Olur ol tez gûy ve hîş pesend Evsatında doğarsa kâzib olur Ahirinde halim ve ragıp olur. Allah'a hamd ve peygambere salattan sonra. yılandır. hoş işlerin evvelidir. inektir. Filozofların sözüne itamat edemem. sinektir. maymundur. Mart ayında altmışdörttü. Allah adından. Onlar durumların çoğuna vâkf olmuşlar. Türklerin senesinin bütün hükümlerini filozoflar mezhebince bil. Hem olur sal-i fare devr-i zaman Hoş bu tertip ile eder deveran Halkı fehm eyledinse ey Hakkı Masivayı yok eyle bul Hak'kı (Allah adı. koyundur. Her dem Allah diyen kişi velîdir. Bunları akıl ve tecrübe ile bulmuşlar. Türkleri senesi.

o yılın hâkimi o hayvandır. Sene sonunda doğanlar. Kışı şiddetli ve kısa olur. O sene doğan kızlar. Durumun nispeti güneş senesiyledir. Melikler arasında ihtilaf olur. Senenin sonunda doğan. Kış çok soğuk olur. Fare senesi gelince hoşluk olur. Her yerde sulh olur. Sonunda doğan peynirci ve tembel olur. o sene. baş ağrısı artar. Meyveler soğuktan mahvolur. O yılın ortasında doğanlar. zeyrek. Fareler buğdayı yağma eder. . oğlanlar. Senenin başı ise koç burcunun evvelidir. Yıl üç mevsimdir. Her mevsim dört aydır. kötü işli. inek senesi gelince: Hastalık çok olur. hem uzun hem soğuk olur. Senenin başlarında doğanlar zeki ve iyi huylu olurlar. Bir kimse doğduğu yılı bulursa. rumî senelerden hangisine düşer. Meyveler ve her nimet çok olur. niceleri kana boyanır. Zenaatkârların çoğu insanlara verdiği sözde durmazlar.Mart ile muharrem aynı zamana rastlasa. Fitnelerden dolayı melikler gamlı olurlar. Tavşan yılı geniş olur. huyu ve durumları bilinir. Ortasında doğan. O üç seneyi çıkar sonra onikişere bölerek düş. Hangi hayvanda son bulursa. o zaman hicrî yılın birini çıkar. güzel yüzlü ve mesrur olur. her oniki yseneye karşılık bir seneyi at. Kaplan yılı gelince: Halka düşmanlıkla öfke düşer. Gözler ve nehirlerin suyu çok olur. gönlü gamlı ve teni hasta olur. haset ve düzenbaz olurlar. olgun olur. nurlu. başkalarını işiyle meşgul olurlar. Kaç sene kaldıysa fareden başla. Kış. kötü huylu ve yalancıdırlar. Sene ortasında çok yağış olur. Senenin ortasında doğan. Dört ayaklılara helak erişir. Isıran canavar çok olur o zaman. Sene sonunda fitneler uyanır. tabiati. Herkes korku ve karışıklığa düşer. Cek olur. Denizlerde gemiler âfet erer. Bazı yerlerde zelzele olur. Eğer bilmek itersen hangi senede olduğunu ve hangi canavara nispet olduğunu: Bak o hicrî tarihte.

Ortasında doğan. Kar ve yağmur çok olur. Üzüm az. ahmak. O senenin evvelinde doğan. Kıtlık olur. baharı bahar. Dört mevsim de sevimli ve sevgilidir. sessiz olur. çaresiz. Ortasında doğan yahşidir. Deve ve atlar hastalanır. Yazı hoştur. gamı. Meyvelere âfet erişir. Sonunda doğan. O sene doğan. kötü huylu ve kötü sözlü olur. Kışı hoş ve ılımlı. kötü yüzlü olur. Kışı oldukça yumuşak ve uzun olur. Ortasında doğan. kötü huylu ve kötü işlidir. O sene doğan faydalı olur. hemen sulh olur. yazı yaz olur. Sonunda doğan. âsude olur. zahmet çeker. Sonunda doğan. gönüllerde gussa olur. O yıl doğanın malı olur. Ortasında doğan. Ortasında doğan. Yılan yılı geldiğinde: Yiyecekleri fiyatı artar. kötü tavırlı olur. At yılı. aynı zamanda muhabbet ve hikmet dolu olur. güzel işli ve hoş huyludur. Kışı yumuşak ve uzun olur. Maymun yılı gelince: Hayırsız ve yankesici çok olur. O yıl halka çok sitemler olur. Buğday arpa çok olur. Aynı zamanda bilgili ve sözleri hoş olur. Sene başında doğan. o sene doğan. Balık yılı gelir Çok harb olur ve fitneler uyanır. fakat güler yüzlü ve iyi huylu olur. fakat yiyicisi çok olur.Halk emniyet içinde sıhhat bulur. Hayır ve ihsana çalışan çok olur. Eki ve buğday çok ve temiz olur. hasetçi olur. Harb olur. Sonunda doğan ötü huylu ve utanmaz olur. Kışı gayet kısa ve soğuk olur. Dört ayaklılara illet ve helak erer. Koyun yılı gamlı olarak gelince: Denizde gemiler helak olur. Kış oldukça kısa ve yumuşak olur. Ağaçlara soğuk zarar verir. kötü ve donuk olur. Kışı uzun ve sert olur. Sonunda doğa kötü şekilli ve kötü işli olur. harb ve fitne ortaya çıkar. kötülük ve karışıklıkla gelince: Cenk. . Sonunda doğan kırıcı ve vahşi olur. kötü huylu fakat vefalı olur. Ortasında doğan halim ve yumuşak olur.

İbtida: Başlangıç. Tavuk yılı gelince: Başkan ve şehrin ileri gelenleri hep hasta olur. gecikme. Darıya âfet dokunur. Halk yerden yere konar ve göçer. sene. eza edici olur ve halk ona düşmandır. Sonunda doğan. yerin dönüşüle hareket kıldığını ve yerin ekseninin. Çâr: Dört. Hırsızlık. Bu düzen ile denir. hile ve şeytanlık artar. Kışı yumuşak ve oldukça uzun olur. Hâmile kadınlara hep âfet erer. cömert ve misafirperverdir. Köpek yılı gelince: Buğday ve ekmek hem kıymetli. Ganem: Koyun. kısmeti az. Buğday çok olur. 27-BÖLÜM:027: DOKUZUNCU BÖLÜM Yeni astronominin şöhret bulduğunu. O sene doğan kız veya oğul. Müruğ: Kuş. Sal-i Türkân: Türklerin yılı. Fasl: Mevsim. hırslı ve obur olur. Sonunda doğan vefalı ve kanaatlı olur. Ortasında doğan. ortasında doğan. Kış ılık ve uzundur. arpa az. O seni doğan oğlan. Hamel: Koş burcu. Ortasında doğan. Zamanın dönüşü yine fare yılına gelir. hali fakir olur. Kuş senesi olunca: Hastalık yok olur. kaidelerinin kolay ve muhtasar olduğunu. Huk: Domuz eniği. Tedahül: Geri kalma. halim ve istekli olur. çabuk konuşur ve kendini beğenmiş olur.) (Sal: Yıl. meyveler ucuz olur. Kış hafif olur. Be: İle. Hırsız ve soyguncu çok olur. kötü sözlü. bolluk ve meyve çok olur. Tarh: Çıkarma. yalancı olur. âlemin . Sek: Köpek. Sal-i şems: Güneş yılı. savaş çok olur. Mah-ı âzer: Mart ayı. O sene doğan iyi ve güzel olur. hem pahalı olur. Reaya karışır ve kaçar. Kışın gece-gündüz emniyet olur. Padişahlar arasına anlaşmazlı düşer. Neşat: Sevinç. Cinayet ve ölüm çok olur.faydasız olur. Hak'kı bul. Halkı anladınsa ey Hakkı! Masivâyı yok anla. kavga eder. Sonunda doğan. Sinin: Seneler.

bu yeni astronomiye itirazlar olup. sair gizli durumlarını açıkladıklarında iki görüşe ayrılmışlardır. bütün unsurların en mükemmeli. Zira ki onlar. sade dil olan avam. yeni astronomların bunu ispat ettiğini. İkinci görüşe meyl ve rağbet eden filozofların görüşlerine göre: Ateşten ibaret olan güneşi. hareket ve duruş halindeki keyfiyetlerini. eski zamandan son günlere gelinceye değin yerin döndüğü konusunda görüşler eksik olmayıp. Sonra. Ey aziz. âlemin merkezinde hareketsiz durup topzemini. konumlarını tertibini ve tavırlarını. ta'n ve saldırı taşlarını vururlardı. halkın akıl ve idrakine muhalif ve gördüklerine aykırı olan yerin hareketine kail olurlardı. gökleri bir hal üzere hareketsiz farz ve itibar etmişlerdir. feleklerin tabiatlarinde astronomların ihtilaf kıldığını dokuz madde ile açıklar. eski astronomi nâmiyle şöhret bulmuştur.eksenine paralel ve kutbuna karşı olduğunu. malûm olsun ki. Lakin bu cümle ile bile. Böylece insanlardan soğukluk ve öfke ve buğz bulurlardı. onlara. gezegenlerin bu astronomiye nispetle duyduğunu. Bu görüşü seçen eski astronomidir ki. hepsine cevap verildiğini. kendini tanımak ve Alah'ın yarattıklarını düşünmek için bu "Marifetnâme" de buraya gelinceye dek. geri döndügünü ve düz gittiğini. yazılmış ve açıklanmıştır. bu görüşlerine düzen verip sağlamlaştırmak için çalışıp ihtimam ettikçe. filozof ve astronom olan eski ve yeni bilginler. Filozofların çoğunluğunun isabetli görüşleri üzere birini seçip onda karar etmeleriyle. güneşin çevresinde gezegenlerden biri gibi hareketli ve dönücü. Birinci Madde Yeni astronominin şöhret bulup itibar kazandığını bildirir. esiri cisim küreleri (felekler) ve unsurî cisimlerden (dört unsur) ibaret olan âlem küresinin yapı ve mahiyetini. Eflatun dahi ömrünün sonunda yerin . bütün cisimlerin merkezi olmak üzere.

Bundan sonra utaridin dairesini kuşatan zühre dairesinin dairesidir. ortada. Zühre. güneşin cismini lâvi bulunan utarit dairesinin dairesidir. gerekli gözlemlerle feleklerin durumları nizam buldukça. Böylece sonrakiler çoğunun tercihi olup. dairesinin sekiz ayda dolaşır. gök ve yer cisimlerinin terkibi her ne keyfiyette bulunursa bulunsun ve bu çarh-ı felek her ne takdir ile dönerse dönsün. Burada utarit yıldızı. âlem küresi ne şekil ve yapıda olursa olsun. o yönle devranı âlemin yaratıcısının kudretinin kemalindendir. Bundan sonra zührenin dairesini kuşatır bir büyük daire . güneşin çevresinde seyr ve deveran edip. ikinci görüş bir mertebe revaç bulmuştur. Bundan sonra güneşe yakın olup. Zira ki. malûm olsun ki. feleklerin durumları belirlenmiş olup. Asırlar ilerledikçe devirler geçtikçe. yeni astronomlar demişlerdir ki: Önce güneş sabit bir yıldız bulunmuştur ki. muhal bir iş olduğuna itimat ve itikat etmek dinî gereklerden ve kesin işlerdendir.hareketine kail ve bu görüşe yönelmiştir. üç ayda dairesini kateder görünmüştür. Ey aziz. dini işlerden ve kesin şeylerden değildir. İkinci Madde Yeni astronominin kaidelerinin kolay ve mazbut olduğunu bildirir. âlemin merkezinde. Ancak gaflet olunmasın ki. sonraki bilginler zamanında rasat âletleri ve kanunları fazla kihtimam ve tecrübe edilip. Bu âleme ne zan ile bakılsa. Hata bu görüşe katılanlar. Filozofların bu cihanı çeşitli biçimlerde anlatması. hiçbir zaman âlemin sonradan yaratıldığını inkâra mecal olmadığına ve bütün bunları Allah'ın olgun bir şekilde yarattıkları olduğundan gayri hayal. rasatçılık gelişmiş ve gözetleme işleri sürmüş olup. meşhur olmuştur. kuşatıcı ve sâkin konulmuştur. âlemin yapısını taklitle evlerinde ve kiliselerde çerağ ve ateş yakarlar imiş. cihanın yaratıcısının acaip sanatındandır. bu durumlara itikat ve itimat etmek. yeni astronomi nâmıyle yaygınlaşıp.

basitlerden her birinin cismi çevrecinde. zühali merkez edinip. Bundan sonra merih dairesini kuşatan müşteri dairesidir ki. çevresinde seyr ve deveran edip bir ayda tamam kendi dairesini kateder bulunmuştur. çevresinde seyir ve dev eran eylediği misali dört yıldız. Bu dokuz yıldız. beş yıldız. büyük bir güneş cismi menendi olup. sonraki bilginler zamanında asat olunmuştur. müşteriyi. onlarla beraber yıldız misali geniş daireyi bir sene tamamında dolaşır bulunmuştur. dördü müşteri etrafında ve beşi zühal etrafında hareket eder ve döner görünmüştür. Bu görüşe göre. kendisine merkez edip. merih yıldızı iki seneye yakın zamanda. Bundan sonra merih dairesi. kendi dairesinde bir devresini tamam eder. âlemin yapısını tahlil içi vazolunan şekiller ve daireler. yeni astronomlar demişlerdir ki: Evvela yerküre . ay.ispat olunmuştur. müşteri yıldızı o özel dairesini oniki senede kateder müşahede kılınmıştır. âlemin merkezinde konulmuş ve kuşatıcı güneşin beyan olunan tavır ve tarzı üzerine. yeri merkez edip. Ay dahi. Yine bu büyük daire üzere yer cisminin çevresinde ayın dairesi tayin olunmuştur. Yerküre su ve hava unsuruyle kuşatılmış olup. Sabit yıldızlardan her biri. yerin büyük dairesinde zikrolunduğu üzere. Yeni isimlerle bunlara: Aycıklar adı verilmiştir. Bundan sonra müşteri dairesini kuşatanzühal dairesidir ki. nice gezegen yıldızın hareket ve dönüş üzere oldukları rasat üzere bilinmiştir. Üçüncü Madde Ey aziz. yeri. Bu yıldızlardan başka. Onun kalınlığı. bulunmuştur. Bütün bunlardan sonra bu dairelerin tümünü kuşatan sabit yıldızlar feleği burçlar göğünden bilinmiştir. bu bölümün sonuna bırakılmıştır. o yıldız. yerin büyük dairesini kuşatıp. hoşluğunun genişliği sayısız sabi yıldızlarla süslü bulunmuştur. o dairesini otuz senede kateder hesap olunmuştur. malûm olsun ki.

güneş ile burçlar feleği arasında vâki bulunmuştur. Yengeçte olduğunda yani yengecin hizasına geldiğinde. sene tamamında o büyük dairesini tamamen bir kere devreder bilinmiştir. Zira ki yer. elbette o esnada güneş dahi kuzey burçlarının karşısında bulunan güney burçlarının birinde görünmüştür. koçun hizasında iken. Güneşin kuzey burçlarında sekiz-dokuz gün kadar fazla eğlenmesi. batıdan doğuya hareket edip. güney burçları . çevresinde dönüyor farzolunsa. o düz yerin uzunlamasına meydanına tamamen geçinceye dek kendi ekseni üzere hareketiyle dönüp. Aksi dahi buna kıyas ile bilinmiştir. burçlardan birinin hizasına gelse. o burçların karşısında olan burcu gelir görünmüştür. düz bir araziye atılıp. elbette güneş onun karşısında olan terazide bulunmuştur. Velhasıl yer. yerküre dahi kendi büyük dairesinde batıdan doğuya hareket ve seyir ile burçlar feleğinin meydanını tamamiyle dolanıncaya dek. Mesela yer. elbette o anda güneş. bize nispetle güneş ve bütün yıldızlar günlük hareketle doğudan batıya hareket eder görünmüştür. beher gün yirmidört saatte bir dönüşünü tamam eder hesap olunmuştur. yengecin karşısında olan oğlak burcunda gözlenmiştir. dolanmadan geri kalmadığı gibi. kuzey burçlarının birinin hizasında olduğunda. kaçınılmaz olarak o vakitte güneş. sürekli dolanır bulunmuştur. Bunun gibi yer. Yer. Yerin bu iki hareketinin misali budur ki: Mücessem bir küre. güneş ile burçlar feleği arasında vâki bulunmuştur. kendi merkezi çevresinde kendi ekseni üzere dönüp. günlük hareketiyle batıdan doğuya hareket eylediğinden.kendi büyük dairesi üzerinde hareketiyle. burçlar dairesini beher gün terti üzere kat ederek. ikinci olarak. yine batıdan doğuya kendi ekseni üzerinde hareketiyle dönüp. yerin güney burçlarında o kadar zaman gecikmesinden bulunmuştur. yer o senelik hareketinden başka. dönen küre. Çünkü yer. Çünkü yer. koç ile güneş arasında bulunup. Şu halde yer.

hizasından hareket ederken senelik dairesini bir miktar genişletmekle. yani yer oğlak burcuna hizalanıp. senelik hareketiyle güneşin etrafını dolaşır oldukça. yerin ekseni olan (SM) hattı. dört mevsimin oluştuğunu bildirir. burçlar ekseninin dairesi gibi yirmiüçbuçuk derece uzak olur bulunmuştur. malûm olsun ki. Çünkü yer. (Durumun hakikatini en iyi Allah bilir. âlemin eksenine paralel olmayıp. Şu halde yer dairesinin ekseni. asla bir vakitte ve hiçbir mekanda dört mevsimin değişimi ve birbirini takibi olmazdı. her anda burçlar feleğinin hissedilen ve özel olan tarafına yönelik olarak değişir görünmüştür. yeni astronomlar demişlerdir ki: Yerkürenin ekseni. ki (V K H) açısı yanına eğilir bulunmuştur. âlemin eksenine paralel kılınmıştır. Eğer yerin ekseni. dairesinin ekseni gibi burçlar dairesinin eksenine paralel bulunsaydı. senelik dairesiyle güneşitleyicinin yüzeyinden güney ve kuzeyde bulunmuştur. Elbette yer. Yirmiüçbuçuk derece burçlar dairesinin ekseninden uzaklaşıp. daima her yerde gece ile gündüz eşit olup. kutupları. âlemin eksenine farz olunan hizalanmasını daima koruyarak. kutuplarının hizasında olduğunu ve onunla gece ve gündüz saatlerinin muhtelif olup. dik olmak üzere ulaşır .) Dördüncü Madde Yerkürenin ekseni. senelik dairesinin üzerinde kendisine ve güneşitleyicinin yani âlemin eksenine paralel ve kutupları kutuplarının hizasında bulunmuştur. yerin senelik dairesinin yüzeyine altmışaltıbuçuk derecesinde. Ey aziz. Mesela Yaz mevsimi geldiğinde. senevî dairesinin üzerinde güneşitleyici dairenin eksenine paralel. güneş onun karşısında olan yengeç burcunda göründüğünde yer. Yerin kuşağı olan ekvator. mevsimlerin değişimi belirli zamanlarda olur. Şu halde bu surette güneşin şuası. dairesinin güney yarısında ziyadece duraklamak lazım gelir bilinmiştir. noktasında konulup.

güneşe dönük bulunduğundan. Bundan sonra kış mevsiminin başlangıcı erişip. yerin yüzeyine. O yerin yüzeyine. güneş o vakitte koçta görünmüştür. Lakin güneşin merkezinden yerin merkezine çıkan şua. gece ve gündüzün birbirini takibi ve uzaması: Dört mevsimin değişim ve farklılığı iki kutup altında doksanıncı enlemin gece ve gündüzü bu . sonbahar mevsiminin başlangıcında (A) noktasına geçtiğinde. güneş onun karşısında olan terazide görünmekle. yerin ekseni olan (SM) hattı. yer (H) noktasına geldiği sırada (SM) ekseninin eşitliği olduğu üzere kalıp. Bundan sora yer. koç burcunun hizasında bulunup. Bahar mevsiminin başlangıcında. kuzey kutbu tarafına bir derece yeri terk eder müşahede olunmuştur. Bu sırada yer. yer günlük hareketiyle noktasına vardığında yani terazi burcunun başlangıcına eriştiğine. Şu halde yeni astronomiye göre. Zira ki şekil dışı bir yerde bulunmuştur. kendine ve âlemin eksenine paralellik üzere farz olunmuştur. yerin kuzey yarısını tamamen aydınlatıp. âlemin eksenine dik olur bulunmuştur. İki kutbun taraflarında olan yere eşitlik üzere yayılır bilinmiştir. kuzey burçlarıda görünür oldukça. Lakin bu takdirce yerin aydınlık semti.görünmüştür. Bu sebepten güneş. güney kutbu tarafında bir derece kadar yeri terk eder bulunmuştur. güneşitleyici dairenin terazi burcunun başlangıcı itibar olunan noktasından ulaşır müşahede olunmuştur. bizlere açık olmaz. güneşin şuası oğlak dönencesi yerinde yerin yüzeyine dik eriştiğinden. belki yengeç dönencesinde yirmiüçbuçuk derece güneşitleyici daireden kuzey kutbu semtine doğru uzak olmak üzere ulaşır bilinmiştir. yerin güneşitleyici dairesinde ulaşmayıp. güneşin merkezinden yerin merkezine çıkan şua ki. yerkürenin güney yarısını tamamen aydınlatıp. Şu halde güneşin merkezinden yerin merkezine çıkan şua. yeryüzüne güneşitleyicinin koçun başlangıcına vâki olan noktasına ulaşır bulunmuştur. Bu surette yine iki kutbun taraflarına eşitlik üzere ışık saçılır bilinmiştir.

yolla bilinmiştir. Şu halde bunda ellbette lazım gelir ki. kâh güneye ve kâh kuzeye ziyade yakın olursa da. kâh bu yıldıza.) Beşinci Madde Yeni astronominin kaideleri kuvvet bulup. dikkatli bir bakışla düşünülse. ziyadesiyle uzak ve garip ise de. muteber olduğunu bildirir. onunla beher gün doğudan batıya olan dönüşünü tamamlar bilinmiştir. yine . kabul etmeyenlere. (Vallahi a'lem. Bunlardan biri. Şu halde yerin sâbitler feleğinden uzaklığı ve yakınlığı fark olunmaz olmuştur. fikir ve mülahaza lazımdır ki. halbuki bizden pek uzak olan sâbitler feleğine nispetle yerin senelik dairesi ancak bir nokta kadar gelmiştir. büyük feleğin yirmidört saat müddetinde kendi içinde kuşatılmış olan feleklerin hareketleri ve hareketlerinde bulunan süratleridir ki. Gerçi yer. Biri dahi. bize gayet uzak olduğundan. kendi senelik dairesinin herhangi noktasında bulunursa. Yer kutunun yüksekliği daima aynı tarafa ve tepemizde olan aynı yıldıza ve bir ölçüye bakış ile ortaya çıkmış buluna. Bu yeni astronominin gereği olan yerin hareketini uzak görüp. Kudret-i İlahiyede son tayin etmeye cesaret edenlerin yanında sözü edilen iş. eski astronominin dahi bundan ziyade nice işleri kabulden uzak görünür ve bilinir olmuştur. Ey aziz. her biri. yeni astronomlar demişlerdir ki: Yerin senelik dairesinin hizasında bulunan şâbitler feleğinin. kendi tabiatleri gereğince batıdan doğuya hareket ederlerken. büyük feleği muhalefet ederek. yerin ekseni. işin aslında uzaklaşma yoktur. mesela (B C) noktasına. gerçekte burçlar feleğinde yani kendi senelik dairesinde bulunan hareketiyle kâh oy yıldıza. malûm olsun ki. ilk hareket ettiricinin yani büyük feleğin genişlik ve büyüklüğüyle o acaip ve garip sürattir ki. yahut (D Y) noktası. sâbitler feleğinin daima onun aynısı bir noktasına dönük olmuş görüne. bir nokta kadar görünmüştür.

kâh yüz senede bir derece. üçyüzbin kat fazla ve şiddetli olmak gerek. O iki nokta burçlar sırası hilafı üzere yani doğudan batıya geçerler. yerin bu hareketinden çıkar bilinmiştir.büyük feleğe uymakla her gün doğudan batıya bir kere dönüş hareketlerini tamam ederler denilmiştir. kuzeyden . durumun gerçeğine uygun. Şu halde yerin ekseni. Zira ki yerin eksenin gayet yavaş olan hareketle yirmibeşbin sekizyüz onaltı güneş senesinde burçlar feleğinin çevresindeki bir daire çizer bulunmuştur. o günlak hareketle ilk hareket ettiricinin mıntıkasında olan sürat. yerin ekseni asla bir vakitte ve hiçbir cihetle konumunu değiştirmeye. Şu halde sâbit yıldızların burçlar sırası üzere yani batıdan doğuya olan hareketlerinin ortaya çıkması ve gece ile gündüz eşitliği noktasından doğuya doğru bulunan uzaklıklarının fazlalaşması. büyük güneşin etrafını senede bir kere dolanması çok daha kolay ve layık olup. Bu harekete onun için gece ile gündüz eşitliğinin tekaddümü denilmiştir. denildiği öyle demek değildir ki. Yerin bu hareketinden lazım gelir ki. harekete daha fazla isidatlı olan yerin küçük cisminin. karışık bulunmuştur. Halbuki bir tüfeğin kurşunu seyrinde bulunan süratten. üst yüzeyinin şekli henüz bilinmeyen büyük feleğin içinde bulunan büyük feleklerin kendilerine nispetle bir habbe ve bir nokta kadar olan yerin çevresinde dolanmalarından bu küre şeklinde olup. şu halde o büyük cisim olup. gece ve gündüzün eşit olduğu nokta bulunmuştur. burçlar kuşağı dairesiyle güneşitleyici dairenin kesişme yerleri ki. Zira ki sâbitlerin burçlar sırası yüzere bulunan hareketleri. Ta ki bu müddette bir dönüşünü tamamlamak mümkün ola. Yerin bu hareketi bir tertip üzere olmayıp. akla daha yakın olmuştur. kâh yetmiş senede bir derece ve kâh altmış senede bir derece miktarı muayene kılınmıştır. işin aslına muvafık gelip. Yerkürenin o senelik dairesinde hareket eder oldukça ekseni aynı eşitliğini korur.

Nitekim daha önce açıklanmıştır ki.B) dairesi olsun ki merih bu dairenin bir yayını kat edinceye dek yer kendi dairesinde olan dönüşünü tamam eder. yeni astronomlar demişlerdir ki: Gezegen yıldızlardan beş şaşırmışta bulunan yavaş hareket. Yerin senelik dairesi (B. gözümüze bu tür hayaller asla görünmez olurdu. kâh geri dönüşle nitelinmiş görünmüştür.Y. Öyle ki yerin mihverinin ucu bu tür bükük ve sarmaşık hareketle bir bükük ve sarmaşık daire meydana getirir hayal edilip.R.) Altıncı Madde Yeni astronomiye nisbetle beş şaşırmış gezegenin yavaş hareket etme ve duraklama keyfiyetini. Ey aziz. Zira ki onların dönüş hareketi benzerli ve düzgün bulunmuştur.T. Onlar bize kâh yavaşlıkla. utarit ile zühre güneşin etrafında bulunan senelik dairesini geri kalan üç yıldızdan yani merih. Bu sebeptendir ki utarit ile zühre bazen güneş ile yer arasında ve yer yine güneş ile üç yıldız arasında bulunurlar.H. Bundan sonra sabit felek (M. (Durumun hakikatini en iyi Allah bilir. sabitler dairesinden (M) noktasında görülür. üç yükseğin açıklanmasında farz ederiz ki düz şekile güneş (A) noktasında olsun. kâh duraklama ile. Mesela merihin dairesi dahi (T.L) dairesi olsun.güneye ve güneyden kuzeye yalnız yirmidört dakika miktarı hareket eder bulunmuştur.F. Ancak faraza âlemin merkezi olan güneş üzerinde bulunmuş olaydık.A. duraklama.N) dairesi olun.D.C. farz olunmuştur. Zira ki beş şaşırmışın duraklama ve geri dönüş gibi muhtelif durumları ancak bizim hareket halinde bulunan yerde bu yıldızlara baktığımızdandır.K.K. malûm olsun ki. kolaylıkla bilinmiştir. Şimdi deriz ki. Bundan sona yer (L) noktasından (B) . müştei ve zühalden önce bitirir. düz gidiş ve geri dönüş mahiyetini bildirir. yer (L) noktasında ve merih (T) noktasında bulundukları vakitte merih yıldızı. geri dönme ve düz gidiş bu yeni görüşe göre döndürücü feleğe muhtaç olmayıp.

sürat ve düzgün gidiş denilir. semavî kitapların bildirdiklerine aykırıdır. bu değişiklikler onda yavaş bulunmuştur. Nitekim yukarıda açıklanmıştır. Zühre hakkında da aynısı geçerlidir. Bu vakitte yıldız. Şu halde burçlar tertibinin hilafında geri dönüş görülür. Yedinci Madde Bu yeni astronomlara yöneltilen soruları ve cevapları bildirir. Bundan sonra (T) noktasında görünür. Şu halde bu surette burçların tertibine göre olan hareketin (M) noktasından (La) noktasına tacil etmesi müşahede olunup. Zira ki. yavaş gidiş ve duraklama önce hasıl olur. yıldız ile güneş arasında yakın olmak üzere intikal eder. . Bundan sonra yer (C) noktasına ve yıldız (Y) noktasına ulaştıklarında bu sırada yine yıldız (F) noktasında görülmüş olup. Bu sırada yine (La) noktasında hissedilip. utaritten ziyade zamanda kendi dairesini dolaşır görülmüştür. Bundan sonra yer (B) noktasından (H) noktasına ve yıldız (D) noktasından (K) noktasına varır. Burçlar tertibi üzerinde hareket eder bulunur ki düz gidiş ve sürat denilir. Öyle ki yer. Ey aziz.noktasına ve yıldız dahi (T) noktasından (D) noktasına geçsin. zühre. Ancak farkı budur ki. Bu tafsil ki utarit hakkında tasvir olunmuştur. dinî konularda ve rasat ve astronomi ile ilgili kanunlarda önce şöyle itiraz olunmuştur ki: Bu yeni görüş tabir olunan görüşler. ikinci duraklama ve ikinci yavaşlama hasıl olur. Bundan sonra yer (A) noktasına ve yıldız (R) noktasına vardıklarında o vakit yine yıldız (F) noktasında bulunur. sabitler dairesinden (La) noktasında muayene olunur. yeni astronomlara. Bu bölümde yazılan açıklamalar yeni astronomiye belki pek eskiye nümune olmaya kifayet ettiğinden şimdi bu görüşe yönelen sorular ve cevapların yazılmasına geçilmiştir. malûm olsun ki. Elbette bu surette olan durumuna geri dönüş adı verilir.

adı verildiği vârittir. çok katı hükümer semavî kitaplarda irat olunmuştur bu cümleden olarak. her ne kadar ki kabullenilirse de asla faydası yoktur. Kastedilen mânâ ile gizli ve gerçektir. inkılap ve değişimden uzaktır: Her ne kadar ki bazen kendisinde oluşum ve bozuşum vâki olursa da. Yer daima sakindir. İmdi. demektir. bu yeni görüş tabir olunan tahayyüllere dahi asla rağbet ve iltifat olunmak layık ve seza değildir. Tevrat'ta aya: Büyük kandil. bu yeni astronomiye göre dahi haddizatında hareket ile nitelinmiş olmayıp. ne de bozulma kabul eder. toplam itibariyle asla ne dağılır. denilirse memnudur. Diğer kitapların söyledikleri bu mânâya irca olunmuştur. Zira ki bu sözün o yerde başlangıcı böyledir ki: Oluşumun biri gider. demek. Zira ki yer. konuşarak bu minval üzere cevap etmişlerdir ki: Yer. vâkıa bakar olduğumuzda. Asla bir vecihle kendisine rağbet ve iltifat olunmaya layık ve şaheste değildir. Zira ki yer. cevabını dahi büyüklerde reddederek böyle vermişlerdir ki: İşin aslı olmak üzere rağbet ve iltifat olunmağa mahal yoktur denilirse. Bir daha bu tarz ile cevap vermişlerdir ki: Dinî işlere ve yaratılışa bağlı oldukları takdirde. Böyle olunca sözün tamamı budur ki: Yer daima sakindir. o girdabı olan ince ve yumuşak maddenin belirli parçaları arasında daima kuşatılış olup. ay diğer yıldızlardan küçük olduğundan başka. yani yeri kuşatan o yumuşak maddeden ola girdabıdır. durumu ve şanı böyle ola. hemen gemiye giren kimsenin gemi içinde sakin olduğu gibi yer dahi yumuşak maddenin muayyen parçaları içinde daima sakin olur. yer daima olduğu gibi baki kalır. mücerret görüşümüze göre. Faraza olduğu itibariyle de asla rağbet ve iltifata layık ve seza değildir. deyip cevap .Ve her şeye ki. Küçükler de. hakikatte hareke edici olan kendisini. daima sakindir. Şu halde siyak ve sibaka göre yer. nurunu dahi güneşten alır bulunmuştur. Bununla beraber ki. biri gelir. Tevat ciltlerinde şerh olunmuştur. hükmü ki.

mesela kuzey kutbunun yüksekliği her zaman bir üslup üzere kalmazdı. kuzey kutbunun yüksekliği her zaman bir üslup üzere olup. Yani bu şart. Daha önce onu biz. Her vakitte sâbitler feleğinin belirli bir yarısı bize mukabil gelmezdi. başucu noktamızda bulunan yıldız. daima ortada olmazdı. önce görür olduğumuz kıtası. baktığımız yer olurdu. Çünkü önce dediğimiz gibi. mesela kuzeyden güneye doğru veya güneyden kuzeye doğru yerküre üzerinde hareket edip. kuzey kutbunun daima tek yol üzere olan yüksekliği bizim görüşümüze göre bulunmuştur. ekseni yüzere hareket ettiği takdirce.etmişlerdir. Astronomi ve rasat kanunlarına dayanılarak. Başucu noktamızda bulunan yıldızlar. asla göremezdir. Ona bedel. Felek küresinin belirli bir yarısı yani belirli dokuz burcu tamamıyle er vakitte bizim karşımızda olup. daima yerin bir belirli noktasında durmamız şart ve lazım gelir. Onun için şart olunmuştur ki. Zira ki. Bunların cevapları dahi böyle olmuştur ki: Yer. belirli yerimizi başucu noktamızda bulunan belirli noktayı değiştirdiğimiz zamanda elbette bize feleğin bir başka kıtası zâhir olur. bizim için bulunan belirli ufku ve başucu noktamızda olan belirli noktayı kaybettiğimiz ve değiştirdiğimiz vakitte bulunmuştur. daima zâhir olur. Doruk ile etek dahi bu minval üzere tayin bulmazdı. Yerin daima bir belirli yerinde olduğumuz zamanda bir kararda görünmüştürki. Çünkü yerin ekseni. bu görüştekilere itiraz olunmuştur ki: eğer yer. tamamıyle gizli olur. sabitler feleği bizden o kadar uzaktır ki. ona nispetle yerin büyük senelik dairesi. kendi senelik dairesinde hareket eder olsaydı. âlemin merkezinden uzak olup. daima yerin bir belirli kıtasında sabit ve durucu olmaz. Şu halde belirtilen üç hükme göre. Şu kadar var ki. âlemin ekseni ile daima aynı hizada bulunur. Adı geçen kutbun yüksekliği ve başucumuzda olan . bize. bir nokta kadar görünür.

bu görüşe göre yerin hareketinden bulunmuştur. sözü edilen küçüklük ile asıl maksadımız bulunan feleklerin durumlarının nizamı ispat olunmuştur. o senelik dairesinde. Kuzey burçları hizasında harekette iken yine güneşe yakın olmak durumuna geldiğinde. Bu astronominin dour ve eteği hükümleri aynen eski astronomideki gibidir. burçlar feleğinin hareketinden ve bunda yine yerin yavaşlamasından bilinmiştir. Bu görüş inanılmayacak mertebe uzak bulunmuştur. Bundan başka. Şu halde bu tür ilimlerde bunun gibi olmaz görülecek kati işler çok bulunmuştur. . onunla yerin senelik büyük dairesi. elbette hissolunurdu. Binaların ve ağaçların dahi aşları aşağı gelip yıkılırlardı. eğer yer hareketli olsa. oda uzaklık ve yakınlık güneşin hareketinden. Bu itiraza böyle cevap olunmuştur ki: Çünkü kabul edilmeyen bu hüküm. Sekizinci Madde Bu yeni astronomlara. mekanların en aşağısı. Doruk ile eteğin tayinleri lüzumuyle olan çelişkiye böyle karşı olmuştur ki. bu yön üzere yer. güney burçları hizasında harekette iken dahi güneşten uzak olmak ve konumunu bulmağa doruk hâsıl olur. malum olsun ki. senede dayanmamıştır. bir nokta kadar görüne. Onda değişen doruk ve etek. tabiat kaidelerine dayanarak olan itirazları ve cevaplarını bildirir. Onun için zarar vermez denilmiştir. yeni astronomlara tabiat kaidelerine dayanılarak itirazlar olunmuştur ki. âlemin merkezidir ve mekanların en aşağında yine ağır cisimlerden olan yerkürenin sakin olması en uygun ve en gereklidir. Sabitler feleğinin bizden ta o miktarı uzaklık mesafesi ki. bununla beraber. yerin bir noktası. Bundan sonra bu cevapların koruyucusu bulunan mukaddimeye itiraz olunmuştur. Ey aziz.yıldızlar dahi değişken olur. Ancak farkı budur ki. eteği peyda olur. (Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır).

dümdüz varacak oldukları noktalar. binaların ve ağaçların dahi eğilip kırılmadıkları bundan bilinir. Yer sakin olsun yahut yumuşak madde ile hareketli olsun. sair yıldızlardan ağır olması dahi henüz malum değildir. su görüntüsü gibi yerle beraber hareket eder olduğumuzdan. belirlenmiş değildir. yuvalarını bir daha bulamazlardı. onu karşılamakla. Zira ki. yerin hareketini hissedemeyiz. bunların ayakta durması ve sebatı lazım gelir. Belki aşağıda ve yukarıda olmaları bize kıyasla bulunmuştur. geminin sereninden dibine doğru atılmıştır. ayniyle o taş gibidir. değil midir? Henüz tespit edilip. ki. çünkü yer onların yuvalarını alıp birlikte götürür. Çünkü ağırın inişi. Onun doğuya gitmesinde bu hareket olmazdı. Belki bu delilden. doğu tarafına doğru yuvarlandığı zamanda bulunan hareketinden pek çok yavaş olurdu. bu tür taşların yukarıdan aşağıya atıldığı halde serenin dibine düştüğü tecrübe ile . İspat delilleri şüpheli ve reddedilmiştir. Bu. Elbette batı semtine atılan. yerle birlik o yumuşak madde içinde kuşatılmış olup. Yine cevap olunmuştur ki: Biz. Bundan başka batıya doğru atılıp yuvarlanan top nesnenin hareketi. batıdan doğuya gelen yerin yüzeyi. yer yüzeyiyle beraber harekette olurdu. doğu tarafına atılan oktan pek çok ziyade menzil alırdı. Kuşlar havada uçarken. lakin yerküre hemen ağır bir cisim gibi kendi yerinden hareket etme olmak lazım gelmez. batıya giderken. yerden ayrıldıkları anda yine yere dönerlerse de. Zira ki. mekanların en aşağısı mıdır. Bundan başka yerin tabiatına bakıldığında. Zira ki ok. bu durumda onlar. Gerçi büyük taşlar ve ağır cisimler.Ağır cisimler yukarıdan aşağıya dik olarak inemez olurdu. ağır cismin yukarıdan aşağı doğru dik olarak inmesine bir engel yoktur. Bu itirazların tek tek cevapları böyle verilmiştir ki: Yer. hareketinden gayri sözü edilen yumuşak maddenin hareketinden dahi pay alması muhakkaktır. o okun yerin yüzeyinden kat ettiği mesafe çok olurdu.

Belki bu hususta doğrusu budur ki: Ne ağır cismin ve ne adı geçen taşın inişi denilen hareketi kesinlikle düz değildir. tıpkı buna benzer ki. kuşlar dahi havanın hareketinin etkisinde kaldıklarından. esirî cisimlerin maddesine ve musammat cisimlere. malum olsun ki. Böyle olunca. bu. bir kimse bir geminin güvertesinden sereni dibine bir taş attığında. göklerin tabiatlarını ve sayılarını bildirir. salabet. feleklerde artma. geri dönüş ve duraklama ve yerlerinden çıkma kabul etmezler. Bu yeni astronomiye taraftar olanlar. Batıya doğru atılan okun düşüş mesafesi ziyade bulunmaz. denizde balıklar suyun hareketinin etkisinde kaldıkları gibi. Öyle ki. o iki hareketiyle bir eğri çizgi çizdiğini gözlerler.bilinmiştir. feleklerin tabiatları sulu ve yumuşaktır: Yarılma ve birleşme kabul eder cisimlerdir. yuvalarından uzaklaşmaları ve ayrılmaları lazım gelmez. Gemi sakin olsun veya hareket halinde olsun ve buna dahi aynen öyle sebeb. eski astronomiye rağbet edenler yukarıda açıklandığı üzere. Ey aziz. Evvelki gök. demişlerdir. göklerin maddelerinden hacim ve salabeti kaldırıp. Dokuzuncu Madde Bu yeni astronomiye göre. azalma. filozoflar. belki kavisli bir hat çizerek hâsıl olur. yani denizin kenarından bakanlara o taşta iki hareket olur ki. aşın düşüşünden gayri geminin hareketinden dahi hissedar olmasıdır. Lakin geminin dışından. harekette şiddet ve zayıflama. seyrelme. saffet ve şeffet üzere olup. yoğunlaşma. . yarılma ve birleşme olmayıp. demişlerdir. Doğuya doğru atılan yuvarlanan kürenin hareketi daha hızlı olmaz. Geri bizim görüşümüze göre ki geminin içinde dik tahayyül olunursa da. feleklerin tabiatlarında yani feleklerin maddelerinde ihtilaf edip. yani hacim. biriyle dahi geminin hareketine uygunluk eder. biriyle dik olarak iner. doğru hareketle indiğini muayene eder. Bu yeni görüşe göre: Göklerin sayısı üçe hasredilmiştir.

unsurları ve gezegenlerin tümünden ibaret olan topluluktur. sâbitler feleğinin kalınlığı mesafesi her ne kadar geniş ise de. unsurlar. bu bölüm tamamlanıp. güneşi e ayı. ötesinde bu feleği kuşatan büyük feleğin sınırsız ve sonsuz olması araştırılarak kesinleşip. bu ibretgâhı yarattın: Felekleri unsurları. Üçüncü gök. Bu yeni astronominin.) Eflak ile devr eder kevakib her an ." (2/115) dedin. İlahî. saadet ehli için dinlenme yeri tayin kılınmıştır. O halde âlemin hey'Etine iyi tefekkür kıl. eşyanın hakikatini bize göster. Bizim muradımız ve maksadımız olan. sonraki bilginleri makbulü bulunmuştur. eski astronomiye uygun bütün kaide ve hükümleri kuvvet bulup. bileşikler. beş yüzyıldan bu ana gelinceye dek. Halk eyledi ey Hüda bu ibretgâhı Eflak ve anasır ve bu şems ve mâhı Kur'an'da dedin fe semme vech'ullah (Ey Hüda. bu cevihle bu yönden dahi seyr için bu miktarca yazma ve açıklama ile yetinilip. metinde sözü edilen şekillerin buraya çizilmesi münasip görülmüştür. yaratıcıyı tanımaya vesile bulunan insanlar âlemine ayna olarak konulan büyük âlemi.) Eflak ve anasır ve mevalîd ey dil Ecsam ve tabayi ve suverdir hep bil Çün âlemdir hakîm-i sun'u şâmil Pes heyet-i âlemi tefekkür hoş kıl (Ey gönül. bize nâzır olup gözetlediğimiz sabitler feleğidir. felekler. İkinci gök. cisimler ve tabiatlar hep suretlerdir bil! Çünkü hakîm olan Allah'ın sanatı âleme şâmildir. saadetnâmemizden dahi güzelliklere ve sanatlara yol açıcı ve iletici olmak için onaltı rubai yazarak. Kur'an'da: "Hangi tarafa yönelirseniz orası Allah'a ibadet yönüdür.

bütün bileşikleri İzzet'in kelamı bil. madenlerle bitkiler. Onların tesiriyle karışır bu özler.) Hakkı dile gel kılma heves dünyaya Emvacı koyup kendini sal deryaya bak bu kelimat-ı Rab olan eşyaya Hoş bu kelimatı anla dal mânaya (Hakkı. harflere takılmaz ve kavgayı bırakır.) Hakkı bu cihanı bil kitab-ı hikmet Eflak ve anasırı huruf ve kudret Terkib ve mevalid ve kela-ı izzet Fehm et kelimat-ı Rabbi al çok ibret (Hakkı. gönüle gel! Dünyaya heves kılma. Eşyayı anlayana ne mutlu ki. hayvan ve insan olur. kendini denize sal. ne görüp işitse Meva'yı yâdeder. Dört farklı tabiat karışınca ey can. Rabin kelimelerini anla.Tesir edib imtizac eder bu erkan Dört tab-ı muhalif olsa memzuc ey can Madenle nebat olur ve hayvan insan (Her an yıldızlar feleklerle döner. Felekleri ve unsurları harfler ve kudret. Dalgaları koyup. Bu Rabbin kelimeleri ola eşyaya bak.) Bu bahr ne eksilir ne artar asla . bu kelimeleri iyi anla mânaya dal.) Bulan kelimat-ı Rabbi'den mânâyı Hiç olmaz o harfgîr ve kor kavgayı Tuba ona kim o fehm eder eşyayı Ne görü işitse yâd eder Mevla'yı (Rabbî kelimelerden mânayı bulan. çok ibret al. cihanı ibret kitabı bil.

"Ölmeden önce ölünüz" hadisini tanı. o dalgalar gibidir mesela. Yüceyi seversen alçakları unut.) Hakkı. iki an içinde tek fasıl bâki kalmaz. Hak için dünyayı ehline ver. sen onu terk et. Dünya seni terk etmeden. onu iste bil cihanı fânî Bul mevt-i iradide hayat-ı canı "Mütü kable en temütü"ü tanı Dünya seni terk etmeden sen eyle anı (Hakkı. Hani hani!. Caın hayatını iradî ölümde bul.) Ah savmla bağlasam dehanı hani Akl okusu nüsha.. denizi bul. cihanı geçici bil. Masivayı yok anla. ağzı oruçla bağlasam. Alem ki. Can bulsa canın canını!) Ah sumtla bağlasam dehanı hani . Mevla'yı bil. dalgalar ona bitişik olarak gelir gider.i cihanı hani Dil bilse o mana-yı nihânı hani Dil bilse o mana-yı nihânı hani Can bulsa o can-ı canı hani hani (Hani.) Hakkı. Dalgalarla boşuna yorulma. Allah'ı iste. asla eksilmez ve artmaz. ha için ver ehline dünyayı Ednayı unut seversen ol âlayı Emvac ile boş yorulma bul deryayı Yoğ anla bu mâsivayı bil Mevlâ'yı (Hakkı.Emvacı gelir gider o bahre asla Alem ki o mevcler gibidir mesela Kalmaz iki an içinde bâki fasla (Bir deniz ki. akıl cihan nüshasını okusa hani Gönül o gizli manayı bilse hani.

Her mertebesinde Allah'la beraber oldum. Müşahede zevkini erdim âgah oldum. Mertebelerin hükümlerini koyup.Dil söylese dinlesem nihanı hani Can görse o mâna-yı cihanı hani Aşkıle bulaydım anı hani hani (Sükûtla bağlasam ağzı hani.. Çün hâl ile vahdet-i vücudu buldum. gönül söylese. Hani hani. dinlesem gizliyi hani! Hani o cihanın mânasını can görse. o anda mertebeleri korumakla mesrur oldum. aşk ile bulaydım O'nu. Çünkü bildirimi görüp de hayran oldum ve her mertebede fermana itaatkâr oldum. Mertebelerinin hükümlerinde yolumu şaşırdım.) Hep varlığı bir bilince şadân oldum Ahkam-ı meratibinde nâdân oldun Çün bildiğimi görüb de hayran oldum Her mertebede muti-i ferman oldum (Varlığı hep bir bilince şâdân oldum.) Tevhid-i vücuda çünki hemrah oldum Ahkam-ı meratibinde gümrah oldum Çün zevk-i şühude erdim âgah oldum Her mertebesinde hoş maa'llah oldum (Çünkü tevhid-i vücuda yoldaş oldum.) Zannımca yakîn ve sıdkla sıddıkam .. mağrur oldum. Mertebelerin hükümlerinde nâdân oldum.) Bir bildim iki cihanı mağrur oldum Ahkam-ı meratibin koyup dûr oldum Çün halile vahdet-i vücuda buldum Pes fız-ı meratibiyle mesrur oldum (İki cihanı bir bildim. uzak oldum.

bütün yedi gezegen yıldızın dört unsurda olan tesirlerinden hâsıldır.) 28-BÖLÜM:028: ONUNCU BÖLÜM Bileşiklerin oluşum keyfiyetini. gece gündüz. yani tam bileşik cisimler olan üç bileşiği (mevalid-i selâse) ki maden. bitki ve hayvandır. filozoflar demişlerdir ki: Oluşum ve bozuşum âlemi içinde meydana gelen atmosfer ve üç bileşik. Hak'kın arzı bil. Hepsi onun güç ve kuvveti ile . Hepsini yedi madde ile açıklar. Yani ay feleğinin içinde vücuda gelen bileşik cisimlerin tamı ve tam olmayanı. Cihanın sırlarını söyleyen ahmaktır. O şeh ki gayurdur. tam mürekkep cisimlerin cinslerini ve nevilerini toplucu bildirir. Ey aziz. Hak'kın emrine itaatkâr ve boyun eğicidir. Yedi gezegen ise.) Bil vahdet-i âlemi ki arz-ı hakdır Ol şeh ki gayûrdur bu sırr-ı muğlakdır Esrar-ı cihanı söyleyen ahmaktır Hıfz edeni hıfz eden şeh mutlaktır (Alemin birliğini. Her mertebede varlık diğer hüküm eder. Birinci Madde Tabiilerden bulunan bileşikleri tümünün asıllarını ve maddelerini. varlığı birliğiyle dolu ve araştırıcıyım. Şimdi mertebeleri korusam zındığım. Koruyanı koruyan mutlak şehtir. malum olsun ki.Tevhid-i vücud ile dolu tahkikam Her mertebe çün vücud eder hükm-ü diğer Pes hıfz-ı meratib etsem zındıkam (Zannımca yakînim ve sıdkıla sıddıkım. yüksek babaların aşağı analarda bulunan tesirlerinin neticesidir. bu muğlak sırdır.

güneşin ısıtması ile havaya yükselir. Zira ki madenlerin evveli toprak ve suya. bitki ve hayan maddesi eder. Bu dördün birbiri ile kaynaşıp birleşmesinden meydana gelen tam bileşik cisimlerin. gayet lâtiftir. sonu bitkiye bitişiktir. lâtif nizamla suret bulmuştur. nehir ve deniz sularının incelikleridir ki. Bu üç bileşik ancak birbirine şaşırtıcı bir tertiple. unsurlara geçer ve değişir. Buhar ve dumandan yarı bileşikler oluşur ki. yine güneşin ısıtması ile havaya çıkıp onunla karışır. Bitkileri nevveli madene ve sonu hayvana bitişiktir.) Dört unsur ki. onunla karışır. Ama dumanlar yerin incelikleridir ki. Başlangıçta dumanlar ve buharlar."(7/54) BEYT Çün yedi erden müdam hâmiledir çâr-zen Tıfl-ı mevâlid hem doğmadadır dembedem (Yedi erkekten dört kadın sürekli hamiledir. zalimlerin söylediklerinden yüce olan. ayı ve yıldızları. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. emrine bağlı kıldı. su. Son mertebeleri temiz nefstir ki. Bu kâinatın ilk mertebeleri kesif topraktır. hem yaratmak hem de emretmek ona mahsustur. Suların özleri karlar ve yağmurlardır ki. Allah'dır. ateş. Nitekim Nazm-ı Kerim'inde buyurmuştur: "Güneşi. orada toprak parçaları ile karışarak koyulaşır. Bütün bunları yapın. dikkat ediniz ki. yerin karnına çekildiğinde. İnsanî nefislerin . taş nevileri dahi ondandır. Hayvanların evveli bitkiye ve sonu insana bitişiktir. Buharlar. hava ve topraktır.hareketli ve tesirlidir. yani üç bileşiğin birincisi maden cinsidir ki. Bundan sonra yerin derinliğine sirayet eden güneşin harareti o koyulaşan özleri kaynatarak maden. yukarıda açıklanan atmosferdir. Üç bileşik çocuk sürekli doğmaktadır. Allah.

o. hayvanın kemali insandır. müjdenin aslı odur. gökten yere dek zerrelerle ta güneşe. NAZM Bu kâinat-ı cihan hep tebeddül eyler ümîd Semadan arza dek ve zerrelerle tâ hurşîd Cihan kevn ve fesâd içre cümle rağbetle Kemalini talib eyler mürebbiden cavid Kemal-i hak nebat ve kemal-i hayvandır Kemal-i hayvan insandır oldur asl-ı nüvîd Kemal-i âde olur hem visâl-i aşk-ı cemil Ki oldur asl-ı muradât gayet-i her ümid Çü bahr-i mevc olur ondan buhar ve gıym ve matar Matar ki sel olur aslın bulur garib ve bayid Çü aşk seyreder eşyayı devreder daim Her anda kevn ve fesad oldu başka halk-ı cedîd O ki cihanı bu hikmetle seyreder Hakkı Ol ehl-i dildir o vası-i dil oldu arş-ı mecîd (Bu cihan kâinatı ümit hep değiştirir.) . yağmur ve ysel olur. İnsanın kemali. Hepsi. gönül ehlidir. Mecid'in arşı oldu. Çünkü dalgalı deniz olur ve ondan buhar. daii Mürebbi'den kemalini ister. oluşum ve bozuşum cihanı içire rağbetle. aslını bulur ve uzak ve yakın. Ey Hakkı! O ki. Oluşum ve bozuşum her anda yeni ve başka bir yaratılış oldu. eşyayı seyreder ve sürekli devreder. Toprağın kemali bitkidir. bulut. Olgunluğu ancak onda hâsıldır. Aşk.O geniş gönül. cihanı bu hikmetle seyreder. Celil'in aşkına ulaşmaktır ki odur muratların aslı ve her ümidin gayesi. bitkinin kemali hayvandır.evveli hayvan ve sonu melekî temiz nefislere ulaşır.

sıcaktan yağ gibi olmuştur. kalay. kalsiyum ve kükürt gibi. filozoflar demişlerdir ki: Üç bileşiğin başlangıcı bulunan madenlerin cümlesi. madenlerde sert taşlar içinde nice bin yıl uzun bekleyişle safa bulup. ancak cıva ile kükürtün nicelik ve nitelikte farklılıklarından ve karışmalarından hâsıl olur. bir miktar yer içinde oluşup durdukta. yedi meşhur cisimdir ki: Altın. asırların geçmesiyle zeminin dibine girip ve inip gitmektedir. şiddetli hareketle karşılaşan ve su toprak parçalarından oluştur ki. o tatlı sulardandır ki. bakır. yerin içinde hapsolan buhar ve dumanlardan oluşan cisimlerdir ki. Cıvanın oluşumu. billur. duman üzere üstün gelirse. onlardan füruu. toprağın ince parçalarına karışıp. gümüş. Nitekim bütün bitkilerin ve ağaçların asılları. kükürt. Eğer duman buhar üzere üstün olursa. Eğer bileşimi kavi olup. o su parçalarındandır ki. yerin altında oluşup. tuzlu cisimler gibi. karbonat. mermer. çekiş kabul ederse. yakut. Bütün madenlerin asılları. hareketinden . bir süre durduktan sonra onlardan füruu ve dalları zamanların geçmesiyle havaya çıkmaktadır. malum olsun ki. la'l. zümrüt. çekiçle ezilmezse. nişadır ve şap gibi. civa vesair şeffaf olan cevherler oluşur. zebercet. Yedi meşhur cismin oluşumu. Şeffaf ve katı cisimlerin oluşumu. Bazısı ateşle çözülür. nicelik ve nitelikte muhtelif bulunan karışımlar ve bileşimler olmuştur. demir. taş cinsidir ki: Elmas.İkinci Madde Üç bileşiğin ilki olan madenlerin durumlarını ayrıntılı olarak ve çeşitlerin toplu olarak bildirir. seylan ve pîruze gibidir. rutubetle çözülür. kurşun ve tunçtur. cıva olur. yeşim. madeni. Yumuşak ise. Bazı taşlar. yüksek hareketle kaynaşmıştır. tuz. Kükürt ise. Eğer buhar. Ey aziz. Bileşimi kavi olup.

cıva ile uygun bir ölçü bulduysa. tabiatlarını ve vasıflarını bildirir. taş madenler. filozoflar demişlerdir ki: Üç tür madenden evvelkisi katılardır ki.taşlaşmıştır. Yağlı cisimlerin oluşumu. Üçüncü Madde Madenlerden katı cisimlerin oluşumunu. Zaclar ve şaplar. Kireç madeni. adı geçen yedi meşhur cisimdir. Eğer kükürt ve cıva saf olup. Tuz. Rutubetle ayrışan cisimlerin oluşumu. dağlar içinde ve yumuşak taşlı. malum olsun ki. nice bin sene tesir etmiştir. güneşin harareti ona. madeni. Ey aziz. yumuşak yerlerde hâsıl olur. dağların içinde yumuşak toprak ile karışan taşlar içine oluşurlar. Tek tek çok olmalarına rağmen. kireç ile karışan kumlu yerlerde oluşur. biribirine tamamen kaynaştılarsa. bölgenin toprağına karıştığında. ıslak. yer. . O madenin oluşumu. suyun rutubetini çeker ki. yağlı madenler. yağlı ve yumuşak toprakta oluşurlar. madenler üç neve münhasır kılınmıştır: Katı madenler. o kaynaşıp sarı altın olur. Kükürt madenleri. madenin harareti onu. pişirmekle yağ gibi koyu olmuştur. o cıvanın rutubetini emdiyse ve o kükürtün boyama gücü olup. Şu halde altın madeni. Eğer kükürt ve cıva safî olup. hararetiyle nice bin yıl pişip yandıysa. Gümüş ve benzerleri. o bölgenin özelliklerinden bilinmiştir. bir bölgeye mahsus bulunmuştur. nemli. madenin hararetiyle incelip ve çözülüp. kıraç ve sert yerlerde vücuda gelirler. tamamen karıştıysa. o kükürt. o yapışkan çamurla suyun kaynaşmasındandır ki. Şeffaf olmayan cisimlerin oluşumu. Onların hepsi ancak kükürtler ile cıvadan oluşurlar. Bu kıyas üzere her maden. kumlu yerlerde oluşur. yerin içinde bekleyen rutubetlerdendir ki. yerin yakıcı ve kuru maddelerine suyun şiddetli karışımından hâsıl olur.

Yumuşaklığı. nakittir. yağlılığı fazla olduğundandır. Lekesi olmaz. Toprak içinde bin yıl kalsa çürümez. ateş rengi sarılığı olduğundandır. din ve dünyanın kıvamıdır.ölçüleri de uygun gelip uzun zamanda pişip yandılarsa ve kükürt beyaz olup. kurşun hâsıl olur. yumuşak ve latiftir. Eğer cıva saf ve kükürt bozuk olup. kokusu hoştur. Herkes ona muhtaç olmuştur. Ağırlığı. Şu halde katı madenlere ârız olan farklılık. Şu halde tabii harareti. Eğer bozuk kükürt yanmadıysa. Hüda'nın nimetlerinin en şereflisidir. cıvası saf ve pak olduğundandır. Alem halkının nizamıdır. Ama katıların sultanı bulunan altının tabiati sıcak. rutubetten kaldıysa. piştiyse bakır oluşur. İki cihanın ender sermayesidir. suyu saf kaldığındandır. Berraklığı. Değerlidir. Eşyanın en değerlisidir. Nitekim denilmiştir: NAZM Ey altın bütün lezzetlerin toplayıcısının Cihandakilerin her zaman sevgilisi sensin Şüphesiz Hüda değilsin velakin Hüda'ya yemin olsun Ayıpların örtücüsü ve ihtiyaçların kadısısın . Eğer pişmezden önce ona soğuk isabet ederse. Zira ki sarı altın. Ağırdır. Ateşle yanmaz. o kaynaşıp. Eğer kükürt ve cıva ikisi de bozuk olursa. paslanmaz. kalay oluşur. beyaz gümüş olur. Tadının tatlılığı ve kokusunun temizliği kükürtünün saf olduğundandır. Su zerreciklerinin toprak zerreciklerine şiddetli kaynaşmasından. ayrışmasına ateş bile kâdir olmaz. Süs isteyen kadınlara lezzettir. Letafet ve nezafeti. Rengi sarı ve berraktır. Tabiatı tatlı. Bu sarı altın. kükürt nevileriyle cıvanın ya niceliklerinden veya keyfiyetlerinden hâsıl olduğu tecrübe ile bilinmiştir. Dünya erkeklerine kuvvet ve izzettir. tabii nefsin ona şua saldığındandır. topraktan olmasındandır. Kendi güzeldir. Cismi paktır. kaynaşıp tunç olur. Güzellik ve değeri. Her iklimde revaç bulmuştur.

Beyaz gümüş: Madeninde maddesi olan kükürt beyaz olmayıp. Kalay: Beyaz gümüş cinsindendir. doğarlar. Dördüncü Madde Madenlerden taş cisimlerin oluşum ve renklenişini kısaca bildirir. güneşin hararetinin tesiriyle olan su ve yapışkan çamurun birleşmesinden oluşurlar. Kokusu dahi pistir. hararetinin aşırılığından bilinmiştir. Onun kırmızılığının fazlalığı. Demir'in siyahlığı. oluşumu ve bozuşumu onun gibidir. her ihtiyacına zafer bulmuştur. tabiatının kuruluğu. Lekesi en yakınına gider. Kurşun: Bozuk sınıfıdır. sadece renginin kırmızılığı. beyazlığı simsiyah olur. Bakır: Gümüşe yakındır. onlardan öyle sert taşlar oluşur ki. madenler ile karışmayıp. Kükürt isabet ettiğinde. Muteber . Diğer katı madenlerden ziyade sulu bulunmuştur. Gümüş. Şeffaf olmayan taşlarsa. Farkı. yağmur suları ve rutubet. Ona cıva yaklaşsa çekiç kabul demeyip. kırılır. Ey aziz. Üç âfet: Değişken su. Toprak içinde uzun zamanla çürür. Şu halde onu. Allah'ın sanatının tefekkürü için katıların durumları bu miktar yeterlidir. su ve ateş ile etkilenip kırılmazlar. karışım parçaları eksik kalsa. yağmur sularından yerde hapsolan rutubetlerden oluşup. malum olsun ki. kükürtünün hareketindendir. nice bin yıl onda kalmakla ziyade safa ve sertleşme ve katılık kazanıp. filozoflar demişlerdir ki: Bütün şeffaf taşlar. o sarı altın olurdu. tadının kekreliği ve kokusudur. kötü kokuya rehavettir. beyaz gümüş iken simsiyah olur. kirinin çokluğu. Şeffat taşları oluşumu ve renklenişi. Lâkin ana karnında cenine âfet erişip zayi olduğu gibi yerin karnında gümüşe üç âfet eriştikte kalaya dönüşür. sürekli ateşle erir. beyazlatmaya ve yumuşatmaya gücü yeten kimse. Tunç: Tabiatı hepsinden daha soğuk ve daha kurudur. Zira ki. zemin ve maden taşları ve mağaralar içinde hapsolup.

Buna yakın cevher zümrüttür ki. yerde kalmazlar. yerlerine bağlıdır. fakat kurşunla mağlup ve etkilenmesi Hak'kın gayretinden bilinmiştir. Şu halde her yerin bir başka özellikleri vardır ki.o yapışkan çamurdan kırmızı. düşe ki. Şuasından yılan kör olur. müşterinin yeşilliği. onları yaratan alemin yaratıcısı Allah bilir. yıldırım ile taş veya demir yahut bakır vâki olur. Şeffaf taşların doğuşu. o suyun veya o yerin özelliklerindendir. zührenin maviliği. Eğer kıraç yerlerde bulunduysa. havada taş oluşur. o madenlere böyle istila etmiştir. şuasını o dağlar üzerine salıp. Renklerinin farklılığı. zamanların geçmesiyle güneşin hararetinin tesirlerinden kaynaşan su ve yapışkan çamurdandır ki. Hepsinin sultanı ve kıymette pahalısı elmas cevheridir ki. Kâh olur ki. . madenlerin üç çeşidinin ikinci nevi olan taşlar. Kâh olur ki. sarı ve yeşil zaclar oluşur. havaya yükselen duman zerreciklerinin sıcaklığı soğuk isabetiyle soğuyup. Cevherlerin çeşitleri oldukça çoktur. toprak ve sıcak çamurdan bulunduysa. yukarıda anlatıldığı üzere. güneşin sarılığı. Nitekim ateşin tesirinden soğuk süt yoğurt olmuştur. merihin kırmızılığı. ondan tuz ve şaplar oluşur. o çamur taşlaşıp kalmıştır. gezegenlerin ışıklarıyle vücut bulmuştur. Bunun sebebi. İmdi. bütün madenlerden daha değerli ve daha saf yaratılmıştır. madenlerin tümünden daha sert ve daha kavi muayene kılınmıştır. Zira ki. zühalin siyahlığı. taş suda oluşur. mutlak taş olunur Eğer sıcak yerde olursa.cevherle olup. taş yağdı derler. bu kadarca açıklama üzerine kısa kesilmiştir. Lakin burada kısa kesilmiştir. Her yıldız cevherlerin nice nevillerine delalet edip. Hepsine üstün ve etkili iken. Kâh olur ki. Eğer yer. Taşların farklılığı. Zümrüt cevherinin faydaları ve özellikleri çoktur. utaritin rengi ve ayın beyazlığı onları renklendirmiştir. ona bakanın gözü nur ve gönlü sürur bulur.

su gibi olan öteki cismi kendi bulduğu cismin miraç. daha izzetli ve nâdir bulunmuştur. unlara kıyas ile tamamiyle atlanmıştır. Onun üreme kuvveti vardır ki cinsinin bekası onunladır. Beşinci Madde Üç bileşiğin ikincisi olan bitkilerin durumlarını topluca bildirir. bir âlem olarak isimlendirilmiştir. çeşitleri dahi ondan daha az olup. artış ve beslenme yönünden ilk kemalidir. fertleri hepsinden az olup. Zira ki madenlerin sınıfları. Bitkilerin cinsi. Zira ki Allah'ın kudreti sonsuz bilinmiştir. insanlık âlemi bilinmiştir. renk ve cevheri benzerine değişip. o tabii cismin ancak doğuş. Bu o kudrettir ki kendi cisminden bir cüzü olup. Hayvan cinsi mizaç itidaline bitkilerden daha yakın olduğundan. O kuvvete bitkisel nefs derler ki. Bir nevi dahi. onsekizbin nevi bulunup. Bu o kudrettir ki. Ve bitkisel nefsin gıda kuvveti vardır ki. malum olsun ki. unsurların mizaçlarının itidalinden uzak olduğundan. Onun namlı kuvveti vardır ki. kendi benzeri vücut bulmak için başlangıç ve madde olur. şahsın bekası onunladır. ona benzediği ile yapışır. filozoflar demişlerdir ki: Üç bileşiğin ikincisi bitkilerdir. tabii hararetle cisminden çözülen eksikliğe bedel. Ona bitki tohumu . kıvam. ey aziz.Madenlerin üçüncü çeşidi bulunan yağlı cisimler. olduğu cismi uzunluk. şahsın olgunluğu onunla hasıldır. gayet çok bulunmuştur. ondan farklı hareketler ve değişik âletler vasıtasıyla muhtelif hareketler çıkar. Bu insan cinsi. mizaç itidaline yakın olduğundan çeşitleri onlardan az bulunmuştur. genişlik ve derinlik taraflarından artırır. mizaç itidalinin olgunluğu üzere bulunduğundan. Bu o kuvvettir ki. Yani bitki cinsinin bir tabiatı vardır ki. Şu halde Yaratıcı'nın sanatını düşünmek için madenlerin durumları bu miktar ile yetinilmiştir. Tâ o cisim tabiatı gereğince yetişme olgunluğuna ulaşıncaya dek gider. Onların bir şuursuz kuvveti vardır. her nevhi.

denir. batki cinsinin nevi ve sınıflarının isim ve özelliklerini saymakla mevzu uzatılmayıp: Tek yaratıcısına ve Allah'ı bilmeye vesile olmak için kühn ve mahiyetini bu miktarca açıklama ile yetinilmiştir. Halka lazım olan sebzeler ve meyveler. Ama bitkilerin bütün sınıf ve çeşitlerinin sınırını ve hesabını ancak onların yaratıcısı bilir. özellikleri ile tıp kitaplarında yazılmıştır. ya bedenin dışında olur veya içinde olur. bütün vasıfları ile insanların dillerinde meşhur olduğundan. çekme kuvveti. Şu halde onun dört hizmetçisi vardır ki. . Doktorlara lazım olan bazı parçalar ve ilaçlar. Ey aziz. Altıncı Madde Üç bileşiğin üçüncüsü olan hayvanların durumunu topluca bildirir. hazım kuvveti ve atma kuvvetidir. tutma kuvveti. Bütün bitkiler. Sonra tutar. Sonra hazmeder. kurur. Anlama kuvveti. Sonra fazlasını atar. O âciz olduğunda bitkiye ölüp erişip. BEYT Her bitki ki yerde biter Allah birdir ve benzersizdir der BEYT Akıllı olanın gözünde ağazların yeşil yaprakları He yaprağı Allah'ı tanıtan bir defterdir. bitki yetişme olgunluğunu bulduğunda duraklar. o hayvani nefstir. filozoflar demişlerdir ki: Üç bileşiğin üçüncüsü hayvan cinsidir ki. Ama beslenme kuvveti âciz oluncaya dek işini sürdürür. malum olsun ki. Beslenme kuvveti. tabii cismin ilk kemalidir. besinleri çeker. Namlı kuvvet. Bu hayvani nefs için mahsus olan eserlerden iki kuvveti vardır ki: Anlama kuvveti ve hareket kuvvetidir. yerin bir miktar derinliğinde oluşup eğlendiğinde yavaş yavaş havaya çıkar. İradi hareketle hareket eder. Mümtaz olmayan nefs. Nitekim bitki cinslerine ibretle bakmak için denilmiştir.

Tatma bir kuvvettir ki: Dilin cismi üzerine döşenmiş olan sinirler içinde bulunur. Ona iki nurun toplanması dahi derler. Dimağın önünde bitip biribirine yaklaşması ile raslaşıp ve kesişip ondan uzaklaşmakla gözün yağ tabakalarına ulaşan iki içi boş sinirin ulaştığı yerde konulmuştur. müşterek his. Hayal bir kuvvettir ki: Dimağın birinci boşluğunun sonunda konulmuştur. Hayvan cisminin çoğuna karışmış olan sinirlerde konulmuştur.Bedenin dışında olan beş kuvvettir ki: İşitme. Eğer şiddetli mağaradan veya kuvvetli kaleden hasıl olan sesin keyfiyeti ile nitelenen hava dalgalandığında. Görme bir kuvvettir ki. Koklama bir kuvvettir ki: Dimağın önünde olan ee başları gibi iki fazlalık içere konulmuştur. . Dış duyulara ulaşan suretlerin hepsini. müşterek histen alıp. yiyeceğin tadını hisseder. İşitme bir kuvvettir ki: Kulağın alt yüzeyinde döşenmiş olan sinirlerde konulmuştur. bu suretlerin koybolmasından sonra hepsini korur. görme. Hayvanın içinde olan kuvvetler beştir ki: Müşterek his. tasvir eder ve temsil eder. tatma ve dokunmadır. o sinirlere ulaşıp onu titrettiğinde orada bulunan işitme duyusu o sesi idrak eder. nakşeder. kabul edip iç güçlere tev zi eder. hafıza ve tasarruftur. Onun idraki tükrük rutubetinin aracılığı iledir. Ona yiyecekten ince zerrecikler karımış olup. yakın olursa. Dokunma bir kuvvettir ki. hayal. Müşterek his bir kuvvettir ki: Dimağda olan üç boşluğun birinci boşluğu önüne bağlanmıştır. vehmetme. Bu sinirlerde davul gibi hava hopsolmuştur. ondan dilin cismine değdiğinde. koklama. Hissedilen bütün suretleri.

şevk kuvveti dahi derler. yapıcıyı üstün istek için hayal olunan zararlı eşyayı veya faydalıyı defedecek tahrike sevkederse. yapıcı kuvveti azaları tahrike sevk eder. bazısını bazısından ayırmaktır. Tasarruf bir kuvvettir ki: Dimağdan orta boşluğun önünde konulmuştur. Bu hafıza. Hayvanî nefsin hareket etme kuvveti iki kısımdır ki: Sebeb olucu kuvvet ve yapıcı kuvvettir. kaçan hayalde istenen ybir suret veya istenmeyen bir suret resmolunsa. Eğer bir tasarruf etme kuvvetini. bağ. vehmetme kuvveti. sıkmak ve gevşetmekle azaların hareketi için hazırlar. sinir. hissolunanlarda mevcut olup. ona: Gazap kuvveti derler. vehmetmenin hazinesidir. o bir kuvvettir ki. Eğer sebeb olucu. Bu kuvvet. Bu kuvvetin durum ve şânı. kendi algıladıklarında kullanırsa buna: Düşünme derler.Bu hayal. yapcıyı lezzetlerin meydana gelmesi için olan hayal edilen yararlı eşyayı veya zararlıyı isteyecek tahrike sevkederse. bir kuvvettir ki. dış hislerle idrak olunmayan cüzî mânaları idrak eder. Eğer bunu. Vehmetme bir kuvvettir ki: Dimağda olan orta boşluğun sonunda konulmuştur. kendi hissetliklerinden kullanırsa buna: Hayal etme derler. müşterek hissin hazinesidir. Yapıcı. hayal ve hafızadan olan suret ve mânaların bazısını bazısına bileştirip. kurt kendisinden kaçılması gereken bir hayvandır. Nitekim vehmetme kuvveti hükmeder ki. ona: Şehvanî kuvvet derler. Vehmetme kuvvetinin cüzî mânaların hissolunamayanlarından idrak ettiklerini hıfzeder. sebeb olucu ki. akıl. et ve zardan bileşen kasları. Yedinci Madde Hayvan cinsini en şerefli nevileri ve en güzel sınıfları bulunan insan fertlerinin mahiyetini topluca bildirir: . Eğer sebeb olucu. Hafıza bir kuvvettir ki: Dimağın arka boşluğunun önünde konulmuştur.

Konuşucu nefsin bir yapıcı kuvveti dahi vardır ki. Bu konuşucu nefsin akıl edilenlerin tümünden halî olup. varlıkların şerefi. Bu kuvvete nazari akıl ve nazari kuvvet derler. Lakin işlerinde maddeye yakındır. Dördüncü mertebesi: kazanılmış. ona bütün nazarıyat düşünmeden hasıl olup. vasıf ve durumlarını ancak onları yaratan Allah Teâlâ Hazretleri bilir. Ona akla uygun nazarî şeyler mütalaasız hasıl olup. Kutsî kuvvet derler. Bazı kitaplarda yazılmış ve dillerde meşhur olan budur ki: Hayvan cinsi onsekizbin nevidir. Hayvanların bütün nev'i ve isimlerini. Bu akıl öyle latif olsa ki. onunla tasavvur ve tasdik edilen işleri idrak eder. Bu onsekizbin âlemi icad ve halkedip. kâinatın neticesi ve konuşucu nefse sahip ve ayna odur. filozoflar demişlerdir ki: Hayvan cinsinin en güzel nevileri bu insan nevidir ki.Ey aziz. Bunda. fikre ihtiyacı kalması. çocuğun yazı yazma istidadı gibi akıl edilen şeylerin hepsine istidadı olmasıdır. bir cevherdir ki: Kendisi hattızatında maddeden mücerrettir. tabiat ve şekillerini. İkinci mertebesi: Ona bedihi akla uygun şeyler hasıl olup bedihi olanlardan. Bunda nefse: Fiille akıl derler. Konuşan nefs. istediğinde ihtiyaçsız hepsini hazır etmesidir. Şu halde toplamı onsekizbin âlem olur. fikir ile nazarıyata geçiştir. Bu mertebede ona kaos akıl derler. onunla insan bedeni cüz'i fiillerden yana kendine mahsus olan görüş ve itikat gereği üzere tahrik eder. fikri işler etmek yönünden vasıta ve âlet olan tabii cismin ilk kemalidir. ona. sayısı hesaba gelmeyen sınıfları ve ferteri her an dirilten. Üçüncü mertebesi.Her nevi başka alemdir. Külli işleri ve mücerret cüz'ileri idrak edip. buna. Bu mertebede konuşucu nefse: Mutlak akıl derler. malum olsun ki. yanında bi haysiyetle saklanmaktır ki. akla uygun şeyleri mütala etmesidir. meleke ile akıl derler. terbiye eden ve öldüren Allah'ın . Bu konuşan nefsin akıl edici bir kuvveti vardır ki.

Bu cihanın yapısına hayran olmalı. büyük âlemin durumları ve içinde bulunan âlemleri bu miktar açıklama ile yetinilip. Zira ki. âlemin durumları ile meşgul olmak. sultandan yüz döndürüp sarayın süslerini seyre dalıp kalmak misali bilinmiştir. bitkiler ve hayvandan geçilip. sonsuz sırların hakikatleri ve bediî sanatların yaratıcısı bulunan cismanî âlem ilminde sınırsız deniz olan rabbanî hikmete bundan ziyade dalınmayıp. âlemi seyret. kâinatın aynası olan birinci kitap burada bitmiştir. Çünkü yüce istek ve en kısa maksat Hazreti Mevla'nın huzuru bulunmuştur. Şu halde âlemin yaratıcısından gaflet edip.kudret ve azametini fikretme ve düşünmeye vesile olmakla. padişahın huzurunda bulunan köle. Gönül ve can göklerine gel. insanın emrinde olan madenler.) NAZM Nazar eyle bu devr-i eflâke / Daire oldu nokta-i hâke Daire içre âlem-i imkân / Alem içre behâim ve insan Oldu insan içinde arş-ı âzîm / Kâbe'tullah yani kalb-i selîm Kalb içinde muhabbet-i şüphân / Ahsen'el-hâlikîn ve âlişân Anın ile vücuda geldi cihân / Bahr ile sanki mevc-i bîpayân Katreden âdemi kılur peydâ / Anı bahr-ı ulûm eder mahzâ . insanın zarfı ve kabuğu bulunan felekler ve unsurlar âleminden geçilip. Nitekim şu beyitler ile ona işaret kılınmıştır: BEYT Hanenin lazım olan sahibidir Bilmeyen hanesinin talibidir Tâ ki bu cihan hey'etine olmalı hayran Eflâk u dil câna gel et âlemi seyrân (Lazım olan evin sahibidir. Bilmeyen evi ister. cihanın özlerinin öçü nişansız sultanın dergah ve kapusu olan insanın can ve cisminin anatomi ilmine girilmiştir.

âlemin bütün halkı divanındadır. sana bak. "kendini bilen. sanki denizle ölçüsüz dalga. Sureta bu âlem harmanında bir tanesin. Allah'ın kâbesi yani selim kalb. Sen. Rabbi'ni bildi" sırrındaki maden. toprağın noktasına daire oldu. İmkân âlemi daire içinde âlem içere hayvanlar ve insanlar: İnsan içinde oldu büyük arş.(Bu dönen feleklere bak. onu ilimler denizi kılar. senin kanındadır. Sûretâ bu harman-ı âlemde sen bi danesin Mânâ yüzünde ne kim var cümle harmanındadır Saykal ur mirât-ı kalbe taşraya bakmağı ko ASen sana bak cümle âlem halkı divanındadır Vech-i Hakk'a âyinesin sen özünü bir hoş gözet Men arafe sırrındaki mâden senin kânındadır (Bilgisizlikle ykaranlık nerdedir? Doymayan nefsindedir. aslında ay. Onunla cihan vücuda geldi. Mâna yüzünde ne varsa hepsi senin harmanındadır. 29-BÖLÜM:029: . ilimle hikmet nerdedir? Onun canındadır bil. Hakk'ın yüzüne aynasın sen. Damladan insanı peyda eder.) NAZM Kendedir cehl ile zulmet nefs-i şebânındadır Kandedir ilim ile hikmet bil ânı cânındadır Zâhiren ahkâm-ı eflâkin eğer mahkûm isen Bâtınen ây u gün felekler cümle fermanındadır. dışarıya bakmayı bırak. gün ve felekler hepsi senin fermanındadır. Kalb içinde şanı yüksek. Kalp aynasına cilâ vur. Özünü iyice gözet. yaratıcıların en güzeli süphan olan Alah'ın sevgisi vardır. Görünüşte feleklerin hükümlerinin mahkumusun.

geçici ruhun bekasını. Hak'kı tanımaya ulaşmaktan uzaktır. yakine ulaşanların nefislerinin gıdası. Halbuki insanların . din ve dünya hasletlerinin vesilesi. Şu halde anatomi. insan bedeninin geliş ve gidiş yerini. bedenin değişimini. bedene ilişkin olan insanî ruhu ve geçici olan ruhun bazı durumlarını beş bahisle hakîmâne açıklar. BİRİNCİ BÖLÜM Anatomi ilminin faydalarını." hadisi üzere. hakikatin hikmetine ermişlerin neticesi. Mevla'yı tanımaya vasıta ve yardımcıdır. cisim ve canın yükseliş ve inişini. açık ve gizli uzuvların özelliklerini. Zira ki. BİRİNCİ BAHİS Anatomi ilminin faydalarını. bedenler ilminin (anatomi) önemli ve lüzumlu ilimlerden olduğunu duyurmuştur. mütehassıs tabiblerin sermayesi. Ey aziz.İKİNCİ KİTAB Bedenlerin aynası olan anatomi ilmi. isimlerini ve kısımlarını üç bölüm ile anlatır. insan cisminin bileşim ve karışımının. anatomi ilmini bilmeyen. doğuşunu. filozoflar. dinler ilmi. Bedenlerin ve ruhların sırlarına ve tavırlarına yetmişlerdir. bir aziz ve leziz ilimdir ki. malûm olsun ki. uzuvların tabiatlarını. hayvanî ve bitkisel ve üçleri. can ve cismin geldikleri ve gidecekleri yeri. tıptan. anne gibi olan cihan terbiyesini altı madde ile açıklar. Birinci Madde Anatomi ilminin faydalarını topluca bildirir. cisim ve canın hürriyetini. hayvanî ruhun bedende bazı tasarruflarını. hikmetten ve kendini tanımaktan gafil. İmam Şafiî (Allah ondan razı olsun) hazretleri: "İlim ikidir: Bedenler. bedenlerin bileşimi ilmine: Anatomi ve hürriyet adını vermişlerdir.

Birinci fayda budur ki: Böyle bir bileşim eserini seyredip. kendini tanımaya ve ondan Hak'kı tanımaya ulaşır. İkinci fayda budur ki: Bunculeyin faydalı. Alemlerin Rabbinin bu lütûf ve keremleri. tıpla mâhir olmak için eğilir.çoğu onu bilmekte aldanmıştır. . ziynet ve yaşayışına gerçek sebeb olan. Belki onsekizbin âleme şâmildir. Hatta atlar. Ancak Allah'ı tanımak için onu tahsil eden metanet bulup. insan nefsini tanımanın anahtarıdır. Şu halde anatomi. faydalardan ve zinetlerden bir kusur koymayıp. Şu halde ondan. hikmetlerden. bu mânâyı duyurmuştur. Eğer tahsil eden olursa da. bedenlerin bileşiminde. hakîm olan Yaratıcının kudretini kesin ilimle bilirsin. hepsini kemal üzere tasvir ve tadil etmiştir. ondan Rabbinin seni. şefkat ve merhametlerinin kemalini idrak edip. Allah'ı tanımanın anahtarıdır. sadece insana mahsus değildir. arılar. he an terbiye kıldığını yakın bir gerçekle müşahede edersin. sinekler. en mükemmel nizam ve en güzel yaratılış ve intizam üzere yaratan Hallak-ı zü'l-Celal'de acz ve kusur tasavvuru muhal iştir. kediler. durumlarında ve tavırlarında hiçbir kusur koymayıp. eğer anatomiyi mütalaa edip. kuşlar." buyurup. Hak'kı tanımaya nispetle. Şu halde. Üçüncü fayda budur ki: Hak Taâlâ'nın sana ondan çeşitli lütûf ve inayetlerini. yaratıcının kudretinin şaşırtıcılığını onda müşahede edersen. sana üç türlü faydası olur. canavarlar. Nitekim İmam Gazali (Allah ona rahmet etsin): "İmkanlar âleminde daha bediî durum olamaz. bilirsin ki. yılanlar ve karıncaların hayat ve bekasına. anlayışlı ve süslü bileşiği icat eden yorulmaz Yaratıcı'da ilmin kemali olmamak ne ihtimaldir. Şu halde ondan yaratıcı olan Allah'ın alîm ve hakîm olduğunu yakîn gözüyle mütalaa edersin. Zira ki Yaratıcı Taâlâ. bunun gibi bütün eşyanın benzerlerini toplayıcı olan muhtasar binayı ve süslü şekli. güneşten zerre. Ama nefsi tanımak. hepsini en mükemmel yapmıştır.

bizi kendimizi tanımayı ve kendini tanımayı nasip et. ona sevgi duyup. Allah'ı tanımak. Rahman'ın evidir. Hak'kı tanımayı gerektirdiği gibi. Zira ki. Hak'kı tanımak dahi sevgisini gerektirir. garip hikmetler. ya Allah. Ey Allah'ımız. Zira ki nefsi tanımak. cihanın özüdür. bedenlerin özüdür.renkli süsler ve çeşitli hizmetler vardır ki. Mesela insanda nice yüz adet kemikler ve nice yüz adet sinirler ve nice yüz adet damarlar ve nice yüz adet . Mesela güzel bir yazıyı veya fasih bir şiiri görüp okursan ve bunların yazıcısını bilip. Şu halde özlerin özü olan gönül. o kimse öyle bir müflise benzer ki. onunla karşılaşmayı gönülden arzu edersin. Beden bir bileşimdir ki. Ya Vedut. kendi yiyeceği ve içeceği olmayıp.denizden damladır. asıl maksattır. nefsini idrak etmeksizin. ya Rahman. malûm olsun ki. Ta ki muhabbete nâil ve sevgiliye ulaşıcı. Açık ve gizli olan azanın her birinde nice faideler vardır ki. önce kendi nefsini bilmeye. Ey aziz. muradını elde edici ola. Astronominin anatomiye yardımı olduğu gibi. Nitekim insan bedeni. O dahi sana dost olup muhabbet ve muvafakat eyler. Şu halde bir kimse bedeninden. beldenin fakirlerini toptan ziyafete davet eder. en küçük rüknü kalıbıdır ki kalbin kabuğudur. Bunun gibi insan kalbi. bedenin yaratılışında o kadar acayip sanatlar. halkın çoğu onlardan habersizdir. anatomi dahi kalb ilmine yardımcı ve yol göstericidir. insan nefsi ona binmiş gibidir. Alemlerin Rabbini tanıma davasını eylese. sınırlanamaz ve özetlenemez ve sayılamazdır. ya Rahim! İkinci Madde İnsan bedeninde olan Yaratıcı'nın garip eserlerini. bedenlerin azalarının bazı özelliklerini bildirir. Sevginle rızıklandır. Herkese lazımdır ki. filozoflar demişlerdir ki: İnsanın en büyük rüknü kalbi. Hak'kın emriyle hayvanî nefsin bazı tasarruflarını. sonra Rabbini bilmeye yönele.

bunlardan bilgisi ve keyfiyetlerinden gafil bulunmuştur. dalak. ciğerde olan şekillendirme kuvveti. Her biri kendi hizmetinde kaim. Yakînen anlarsın ki. şekil verme ve üreme kuvveti gibi kuvvetlerin hepsi. O tabakalar nedendir ve faydaları nelerdir bilmezler. Her biri bir başka yapıda bir başka sıfatta. İnsanlar ancak bunu bilirler ki. Elde kaç kemik. onu kan renginde boyamaktadır. her birin kuvvet ve hizmeti nedir ve nefs kuvvetlerinin san'at ve menfaati nedir bilmezler. hazmetme. O halel neden gelir ve niçin göz görmez olur. Bedenin içinde olan ruh uzuvlarının şekil ve tabiatları nicedir. Zira ki hayat kaynağı olan yürek. Onda kalan sarı köpük ki. tutma. ona sevda derler. Ayırıcı kuvvet. mide. hepsi topluca kaleme alınmıştır. ciğer kendine çekip. Lakin göz ki. nefesle gırtlak yoluna itmektedir. kendinde değişime uğratmaktadır. Her biri kendi hizmetinde kaim. öddür. bilmezler. Eğe o tabakaların birine halel gelse. ciğer. . İnsanların çoğu. göz görmekten kalır. dembedem bu uzuvlara çeşitli areket ve kuvvet vermektedir. ona safra derer.ihtiyarî hareketler konulmuş ve tertip kılınmıştır. Onun üzerinde ortaya çıkan siyah köpük ki. onu dalak çekip. atma kuvveti kesif olanları mideden bağırsaklara itmektedir. onu safra kesesi ki. Onda olan balgamı dahi akciğere çekip. tutma kuvveti koruyup ve hazmetme kuvveti pişirmektedir. kaç sinir ve kaç damar olduğunu ve her biri ne yapıda düzen bulduğunu ve ne tarz ile hareket ettiğini bilmezler. bir başka hizmette ve bir başka harekette bulunmuştur. her ân müdavim bulunmuştur. Ondan midede kalan latifi. Midede olan çekme kuvveti muhtelif yemekleri mideye çekip. her ân müdavim bulunmuştur. dışarı atma. bedende hizmetçi tayin olunmuştur. öd kesesi gibi uzuvlar. on tabakadır. Mesela içeride yürek. pişmiş gıdaların kesifini latifinden ayırıp. kendine çekip değiştirmektir. çekme. göz bakmak ve el tutmak için yaratılmıştır. Her biri bir başka yararlı iş için yaratılmıştır.

Zira ki yukarıda açıklandığı üzere yıldızların şualarının tesirleri ile dört unsur toplanıp. Böylece ekmek ve hayvan. bedende olan aza ve kuvvetlerin her biri kendi hizmetinde olur. bitki suretine gelir. kadınlarda yumurta ve süt meydana getirip. ciğer içinde suyla karışıp. safrayı kadan ayırmasa. insan nefsi onda tasarruftan kalır. gıdayı çekip. kandan siyah köpüğü ayırıp. cüzzam ve delilik gibi hastalıklar meydana gelir. kıvam bulduğundan. Bunun benzerleri. ondan o suyu böbrek kendine çekip değiştirmektedir. mesaneye gitmektedir. ki iştihadır. Büyüme kuvveti." (20/55) buyurmuştur. o köpük ile karışmış kalan kan. üreme kuvveti erkeklerde meni. Üçüncü Madde İnsan bedeninin başlangıç ve sonunu bildirir. Eğer dalağa bir illet erişip. malûm olsun ki. tutma . insan gıdası olduğundan. yine ölümünüzden sonra sizi toprağa döndüreceğiz. toprak kendi suretini terkedip. sözü edilen kuvvetler bu minval üzere hizmetlerinde bulunup. o kandan sarılık gibi safravî hastalıklar peyda olur. ondan humma. Nitekim Hak Taâlâ Kelâm-ı Kadim'inde: "Sizi yerden yarattık. Ey aziz. bedenin uzuvlarına gelip. çekme kuvveti. Eğer bunların biri noksan olsa ya hizmetten kalsa çeşitli hastalıklar ortaya çıkması ile beden helak olup.Daha sonra bunlardan hâsıl olan kan. filozoflar demişlerdir ki: Bedenlerin başlangıcı ve sonu topraktır. kaynaşmaları bir miktar itidal buldukta. et ve yağ gibi kuvvet ve kudret hâsıl olmaktadır. damarlar yoluyla bütün uzuvlara ulaşmaktadır. O bitki ya ekmek veya hayvan yemi olur. kıvamına gelenden saf kan. her biri kendi yerlerine gelmekte ve dolmaktadır. Eğe öd kesesine bir illet erişip. Sonra damarla içinde kalan kandan. Böbreklerde kalan tortu sidiğe dönüşüp. Hem de ondan sizi başka bir defa aha çıkaracağız. ondan uzuvlara büyüme ve gelişme verip. Sonra ciğerde kalıp. devretmese.

Bu hazmın kalıntısı bedenden eksilen kısımları doldurur. itme kuvveti kalını bağırsaklar yolundan çıkartıp gider. burun kiri. Bir kısmı böbreğe gidip sidik olarak mesaneyi bulur. buna üçüncü hazım derler. onda meni eder. kuvvet ve zayıflığa göre iki saatte veya üç saatte veya dört saatte midede meydana gelir ki. Kadınların göğsüne çekip. kulak kiri. hazmetme kuvveti pişirir. üreme kuvveti erkeklerin sulbüne çekip. Bu durumlar. cerahat gibi hastalıklar olur. tırnak. Onda kalan latif halis kan olup. Eğer bunlardan fazla o tortudan bir nesne kalırsa akıntı. o kuvvetler o işleri o müddette o damarlar içinde bir dahi ederler ki. ter ve uzuvların kiri olur. buna ikinci hazım derler. nezle. işlemlerini bir daha damarlar içinde belirli bir müddetle tamamlarlar ki. üç. Bu hazmın tortusu deliklerden çıkıp. belirli bir kuvvette birleşme vasıtası ile kadınınki ile birleşir. yara. Orada kırk güne dek meni suretini terk edip. göğüste balgam olur. şekil verme kuvveti o cüzleri bulunduğu uzuvlar rengi ile tasvir eylediği halde. onda hem meni ve hem süt eder. ona ilk hazım derler. Damarlar içinde kalan latif kanın her cüz'ü bir uzva bölünüp. kan pıhtısı suretine gelir. Bir kısmı safra kesesine gidip safra olur. Bir kısmı akciğer tarafına gelip. kıl. ana damarlara ve azaya akıp gider. Üçüncü kırk gün tamamında yani yüzyirmi gün sonunda o et . ciğer kendine çekip sözü edilen kuvvetler midedeki işlemleri bir daha orada işlerler. tamamlar. Ve bir kırk gün daha geçtiğinde yani seksen gün sonra o kan pıhtısı et parçası olur. Kalan latifin özünü. Sonra o gıda hülasası olan meni. o cismi güzel ve yağlı eder. Rahme düşer. O zaman orada kesif olan dört kısım olu ki: Bir kısmı dalağa gidip siyah köpük olur. buna dördüncü hazım derler. dört saatte ciğerde meydana gelir ki. Sonra inceyi. çapak. Belki fazla et ve yağ olup.kuvveti hıfzedip. Bu kuvvetler. Ayırt etme kuvveti kalını inceden ayırıp. Yani uyuşmuş kan olur. Bu durumlar dahi kuvvet ve zayıflığa göre iki.

O ekmek ve hayvan insan gıdası olup. Veya akıl baliğ olmayıp çocuk iken ölmüştür. . yaşar. göbek bağı yolundan gıdası kan olur. uzuvlar. et ve yağ ile dolmuştur. damar. O halde eğer yedi aylık doğarsa o çocuk yaşar. kemik. Bitkinin bin cüz'ünden bir cüz'ü ancak ekmek ve hayvan olur. İkinci ayda müşterinin terbiyesine gelir. Zira ki. Hak Taâlâ beyan edip buyurmuştur: "Biz insanı muhakkak ki çamurun özünden yarattık. ruh bulup. ya ekmek veya hayvan yeygisi olmuştur. sinir. sekizinci ayda zühalin terbiyesine gelir. Zühal. Ondan sonra kan pıhtısını bir parça et yaptık. altıncı ayda utaritin ve yedincide ayın terbiyesini bulur. Sora o nutfeyi kan pıhtısı haline getirdik. Halbuki feleklerin hareketleri ve yıldızların şuaları ile toprak unsurunun bin cüz'ünden ancak bir cüz'ü bitki olur. Çünkü nutfe rahimde karar bulup: Evvelki ayda zühalin terbiyesinde olur. tırnaklar vücuda gelir. onda hayvanî ruh tasarruf sahibi olup. Ya yaşayıp kemalini bulmuştur. Eğer sekiz aylık doğarsa ölür. doğup ortaya çıkmıştır. dördüncü ayda güneşin. Anlatılan başlangıç yolunu. Sonra ana rahminde nutfe. beşinci ayda zührenin. sinirler.parçası içinde kemikler. damarlar. Sonra ya kız veya erkek oldukta. saçlar. kan pıhtısı. Kemiklere de et giydirdik. Eğer dokuz aylık doğarsa müşterinin terbiyesinde olduğundan ölmez. Sonra ona başka bir yaratılış verdik. et parçası olup. Toprak önce bitkiye gelip. tabiatı hayat olur. soğuk ve kuru olduğunda tabiatı ölüm olur. Üçüncü ayda merihin. Bak ki şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şani ne yücedir!" (23/1214) Bu tafsilin özü böyle olmuştur ki: İnsan bedeninin madde ve aslı topraktır. Zira ki müşteri rutubetli ve sıcaktır. yağlar. ondan erkeklerde ve kadınlarda meni suretini bulmuştur. o et parçasını da kemikler haline çevirdik. etler. Sonra Adem'in neslini sağlam bir yerde (rahimde) az bir su nutfe yaptık. Dördüncü ay tamamlandığında ceninin bütün azaları olgunlaşıp.

Nice bin âlimin ancak biri hakikatı araştırır. Dördüncü Madde Cismin ve canın iniş ve çıkış keyfiyetini. Ey aziz." denilmiştir. Kamil insanın gayrisi hep ona çocuk. hizmetçi ve tâbi kılınmıştır. sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.Hayvanın binde biri ancak insan gıdası olur. Nice bin ârifin ancak biri kemale ulaşır. Bunca yaşayanın binde biri akıl baliğ olur. Şu halde: "Her şey aslına döner. hemen bunu bilsin ki. insanî ruhu. bedenlerin sonu dahi bundan ortaya çıkıp anlaşılmıştır. Bin damla meniden ancak bir damlası rahme düşer. Rahimlere düşen nutfelerden binde biri çocuk olarak doğar. Bunca doğanın binde biri yaşar. bedenin konaklarını kat ederek dönüşünü. Nice bin akıllının ancak biri mü'min olur." hükmünce. bu açıklama ile ortaya çıkmıştır. bileşiklerin ortaya çıkması ve bütün kâinatın yapısından murat ve maksadımız ancak kamil insanın varlığının şerefi bulunmuştur. Bu mânâ bu beyt ile bilinmiştir: BEYT Her bin senede bir gönül burcuna gelir Aşk göklerinden olmuş bir yıldız İnsanın bedeninin başlangıcı. filozoflar demişlerdir ki: Eğer bir kimse murat eylese ki. malûm olsun ki. Nitekim insanoğlunun en mükemmeli Habib-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin şanında: "Sen olmasaydın. O. kendisine vad olunan dönüş yerini araştıra ve dönüşünün menzillerini kat edip aslına gide. bedenin değişimini ve geçici ruhun bekasını bildirir. Nice bin mü'minin ancak biri âlim olur. Şu halde feleklerin hareketleri ve unsurların birleşmesinde. Gıdanın bin cüz'ünden bir damlası meni olur. ihtiyarlıktan . Nice bin araştırıcının ancak biri ârif olur.

Ondan önce damarlar içinde kan olmuş idi. O. Beden ise her anda değişici ve fânidir. birbirinden fark etmiş ve ayırmıştır. genişlikte ve derinlikte hareketle büyük olmuştur. o kimse o nesnein aynısı olmayıp. kadının ve erkeğin dölünden birleşmiş nutfe olmuş idi. hal ile bu makama yetmiştir. Kendi nefsini anlayıp bilmiştir. Topraktan önce mutlak cisimdi. o. bir hal üzere bakidir. mücerret bir cevherdir ki. ancak o ruhtur ki. Bu değişimlerden ortaya çıkan budur ki. işleriyle bedene yoldaştır. Ondan önce kan pıhtısı olmuş idi. Burada uzatmaya hacet yoktur. Ondan önce unsurların cüzleriyle karışmış toprak idi. Başlangıç ve sonunu bilip. Zira beden bunca şekillere girip. O halde bir kimse ki. Ondan önce bitkisel olmuş idi. Ondan önce. Uzunlukta. Ondan önce mücerret cevherdi. Mevlasını tanımış ve bilmiştir. bedenin menzillerinin hepsini seyir edip. cisimlerin ve ruhların yollarını tamamıyle kat edip gitmiştir. Ondan önce civan olmuş idi. karanlık ve nur perdelerini toptan kaldırmıştır. gerçi insanî ruh. Ondan öne küllî tabiattı.önce kırarmıştı. Başlangıç ve sonu tefekkürle geçip. her muradı hâsıl olmuştur. Civanlıktan önce çocuk olmuş idi. cisimden başka olduğuna hikmet kitaplarında deliller çoktur. nice sıfatlar bulmuştur. Ya önce civan . Lâkin burada münasip delil budur ki: Ruh. Ruh o yönden bedenden gayridir ki. bu beden beş yaşında idi ama beden o değildir. Bu ruhanî miracla he müşkülü çözüp. ölçüp biçebilmiştir. Zira ki ruh. Çocukluktan önce ana rahminde cenin olmuş idi. babanın sulbünde ve ananın göğsünde meni olmuş idi. Ondan önce et parçası olmuş idi. Ondan önce rahimde. ârif ve Hak'ka ulaşıcı olmuştur. kanden gelip gittiğini anlayıp. Tahkik ve yakîn ile gereği gibi durumların hakikatine yetmiştir. gayri olmuştur. tezekkürle nihayetine gitmiştir. Ondan önce babanın ve ananın gıdası olmuş idi. Şu halde o kimse ki. Ruhun. Ondan önce hayvanî olmuş idi. Lâkin zatıyle başkadır ve ondan ayrıdır.

Parçalar ise daima bütüne dönücü olup. Bütünün parçaya meyl ve feyzinin delili budur ki: Daima İlâhî fazlın feyzi. Onunla ya cehennemde elem çeker ve cennette nimetlenmiş olup kalır. cân âlemine döner. çocuk olan bedenin gayrisidir. bu süflî âlemden alınmıştır. Latif idi. malûm olsun ki. Ey aziz. genç olan bedenin gayrisidir." (1/1). Çünkü beden dört unsurdan yaratılmıştır. Nitekim: "Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur." (2/156) âyet-i kerimesi. hükmünü bulur. parça dahi bütüne dönücü ve meyledicidir. Civan olan beden dahi. zayıf olmuştur. külli akıl vasıtasıyle mülk âlemine incidir. bedeni değişici olduğunun sebebi budur ki: Ruh ulvî âlemden gelmiştir. Veya güçlü idi. filozoflar demişlerdir ki: İnsan ruhu değişici olmayıp. Ulvi âlemde oluşum ve bozuşum olmadığından. şimdi ihtiyar olmuştur. kesif olmuştur. . Cüzün külle dönüşünün delili budur ki: İnsan ihtiyar olup. âyet-i kerimesi. buna şahit ve âdildir. Şu halde gerçekte ihtiyar olan beden. Bu bedenin parçaları. Şu halde bütün. "Biz Allah'ın kuluyuz ve yine ona döneceğiz. onun cüzü bulunan ruh dahi bir karar üzere kalmıştır. Beşinci Madde Bedenlerin değişiminin keyfiyetini ve geçici ruhun bekasını bildirir. bütün dahi cüzüne eğilimli ve feyiz verici bilinmiştir. Parçanın bütüne dönüşünün bir delili dahi budur ki: İnsan acıkıcı ve susayıcı olur. onu kabirde ve mahşerde bulur. ayrıldığı bedenden ki. Halbuki süflî âlem oluşum ve bozuşuma mahâl kılınmıştır. Tabii ölüm vaktinde. Gerçi bedene bunca değişim ve farklılık gelip. Şu halde insanın bu bileşimi.idi. lakin insan ruhu yine önceki durumda kalır. parçaya meyledici ve feyz verici olduğu gibi. Zira ki bedenin parçalarının. bu oluşum ve bozuşum âleminin bir cüzü bulunmuştur. bütün tarafına dönüşü her â olur. Şu halde ondan bedene za'f ve noksan gelir.

farklılık bulur. değiştirilmiştir. gıdadan bedene gelip yine beden ondan kuvvet bulur. yine kendi aslı bulunan unsurlardan hâsıl olan bitki ve hayvandır. bedenin şekillerinde teşekkül etmiştir. çocuk elde . ayrışanların yerine gıdadan toplandığından. Zira ki bu beyaz kazıklar ve ipler. çocuğunu terbiye eder. bilinmiştir. Şu halde parçanın bütüne. yerlerine başka beyaz kazıklar ve ipler çakıp ve bağlasa. elli yaşımızda olanın gayrisidir ki. filozoflar demişlerdir ki: Bu âlem. yerine bir beyaz kazık çaksa. malûm olsun ki. bir siyah ipini çözüp. bizim şefkatli annemizdir. bedeni. O gıdaları ki. Lakin bu durumlara vâkıf olmayanlar.Yeme ve içmeye koyulmakla. Yani unsurlar tarafına giden bedensel parçaların yerine. bütüne gitmiştir. Altıncı Madde Bu cihanın. o siyah kazıkların ve ipleri gayrisi bulunmuştur. Halbuki onun bütün kazıkları ve ipleri yenilenip. dembedem tedric ile bedenlerimizden dışarı çıkıp. ruh gibi bi durum üzere sâbit kalır zannetmişlerdir. Ey aziz. Aynen bunun gibi insan bedeni dahi her an açık ve gizli ayrışıp. bütüne giden parçaların yerine dolup. yine geçen senede kurulduğu hal üzeredir ve bütün parçalarıyla sâbit görünmüştür. her beş senede bir kere tamamen değişip. Hakikatini en iyi bilen Allah'dır. o zaman bu değişikliğin farkına varmayanlara o çadır. Şu halde hakikatte bedenlerimizin beş senelik parçaları tümden ayrışıp. Mesela ellibeş yaşımızda iken bedenlerimizde olan parçalar. ayrışanların bedeli gıdadan gelip. Nitekim anne. bizi müşfik bir anne gibi terbiye eylediğini bildirir. Bunun misali böyledir ki: Bir kimse bir sahrada ir çadır kurup. bütünün parçaya meyli bu deliller ile ispat olunmuştur. bir siyah kazık çıkarıp. beden için eksilen yerine gelici olur. yine yavaş yavaş bedenimize parçalar olup. Çünkü bedenin gıdası. onun kazıkları ve ipleri hep siyah olsa ve o haftada bir defa varıp.

Onun için. Şu halde iki cihan saadetini hemen bu durumda elde etmek mümkündür. anası karnında şakidir. iki göğüs mesabesinde bulunan bitki ve hayva yolundan layıkımız olan gıdalarımızı bize ulaştırıp. Ta ki bize bakıcı olup. buyurmuştur. irfan ve Rahman'a ibadetle körlük illetinden kurtulalar. o kimse iki âlemde kör kalır. ahirette de kördür ve yol bakımından da daha sapıktır. Başka annelerin aksi bulunmuştur. onlardan süt hâsıl olup. yani bu âlemdeyiz. artık o. Bu mânâyı. Bunun gibi. Şu halde. onunla beslene. Yaratan'a davet kılarlar. Bu anne ki. görünenlere yönelmişlerdir." (17/72). BEYT Kim ki bu dünyada ârif-i Hak olmadı Ta ebed bigâne kaldı bulmadı Bu mânâ çok açıktır ki. Henüz anne karnındayız. peygamberler. tevhid ilmi. Bu mânâ. veliler ve âlimler gelmişlerdir ki." hadis-i şerifini bazıları böyle tevil etmişlerdir. Burada kör olmak budur ki: İnsan kendini bilmeye ve görmeye. çocuğuna gıda olmaya layık ola. Memenin yolundan çocuğunu verilip. doğuştan kör olana asla ilâç olmaz. Zira ki kendini bilmeyen çocuk sayılır. halkı. annesi onları yer ki. Kur'an nuru. Şaki. Ebeden onunla kalalar. bu âyet-i kerimeye uygundur ki. Kendini bilme vasıtasıyle. Cihan halkı.edemez. Hak Taâlâ: "Kim bu dünyada kör olursa. Zira ki bütün anneler. Hüda'ya âşina ve seçilmişlerin seçilmişi olalar. bir kâmil bir beyt ile duyurmuştur. göklerin ve yerin yaratıcısı. Alem ise kendi içine yönelmiştir. kendi hakikatine ermeye. Mevlasını dahi bilmemiş ve bulmamış olur. bu âlem dahi bizim üşfik annemizdir ki. âlem bilinmiştir. Ey hay ve kayyum olan. halen biz kendi annemizin karnında sâkinleriz ki: "Sait. anası karnında saittir. çeşitli renkte lezzetli meyveler ve nefis yemeklerle bizi yetiştirir. mülkün sahibi . yetişmemizde hazır ola. Şu halde hakikatte henüz.

insan bedeni ve diğer hayvanların ilk cüzleridir. Birinci Madde Bedenlerin bileşiminin keyfiyetini bildirir. uzuvların sükûn ve oluşumuna metin madde olur. gözlerimizi seni tanıma nuruyla nurlandırmanı dileriz. Şu halde iki ağır unsur. bileşip. ikisi ağırdır. Bu unsurî keyfiyetler. Çünkü ateş unsuru. soğukluk.celal ve ikram sahibi olan Allahımız! izzetinle kalblerimizi diriltmeni. malûm olsun ki. onlar. (rükün) basit cisimlerdir. özlerin birleşmesiyle meydana gelir. uzuvların hareket ve hayatlarına yardımcı olur. iki hafif unsur. sıcaklık ve soğukluk gibi keyfiyetlerde geçici ve değişicidir. Hafifler: Ateş ile havadır. İlk esasların kuvvetleri ki. Zira ki onlar. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Dört esas ki. dört keyfiyettir. Zira ki bileşik cisimlerin çeşitli nevileri. Eğer dört . Esaslarda mevcuttur. hararetiyle iki ağır ve soğuk unsurun. uzuvların tabiatlarının mahiyetini. unsurluklarını terkedip. tabiî suretler üzerine eklenmiştir. kendi zatıyle bakidir. Halbuki tabiî suretlerin her iri. unsurların anneleridir. Ey Allah! 30-BÖLÜM:030: İKİNCİ BÖLÜM Bedenlerin bileşiminin keyfiyetini. Ağırlar: Su ile topraktır. rutubet ve kuruluktur. Onlar. dört rüknün karışım ve bileşiminin. insan hayatının mizaçlarını. karışımların sebeblerini. soğukluklarını kırar. Ey aziz. havaî cevherinin sirayetiyle diğer unsurlarda cereyan edip. Esaslar ise dörttür: İkisi hafif. mizaçlık mertebesine giderler. sıcaklık. Bu dördü. durumlarını ve faydalarını ve onlardan oluşanı dört madde ile uzun uzun açıklar.

güzel ve mutedil yaratmıştır. Sonra kandır ki. ruhun çevresinde olan kanın zarflarıdır. Sonra kirişlerdir. onda kan vardır. latif buhardır. Sonra el derisidir. malûm olsun ki. kan ondan doğmadır. kıkırdaktır. Ey aziz. Sonra kulak kemiğidir ki. Her canlıya uygun ve her uzvunun haline muvafık olan mizacı vermiştir. alemin cüzlerinin tümünde olan mizaçların en layık ve en uygununu insan bedenine kerem kılıp. Onun için süratle yok olurlar. küçülüp biraraya gelseler. her bir uzvuna en münasip ola mizacı bahşetmiştir. Bazı cüzlerini ziyade sıcak. Sonra böbrektir ki. Sonra kemiklerdir. Şu halde eğer basit cisimler olan dört esas. sabit kalmazlardı. Sonra sinirdir ki. bu zıt keyfiyetleriyle birbirine tesir etseler ve o bsitlerin her biri öbürünün şiddetli keyfiyetini kırsa.keyfiyet. anatomi bilginleri demişlerdir ki: O şekil verici ve yaratıcı olan Allah Taâlâ hazretleri. Bedende gayet soğuk olan balgamdır. o zıt keyfiyetler arasında her birinden tümünde eşit ve benzer aracı keyfiyet hâsıl olur ki. bazısını ziyade rutubetli ve bazısını ziyade kuru etmiştir. tam bileşik cisimler olan üç bileşikde (mevalid-i selase) teğet olup. kanı azdır. mutlak kanın zarflarıdır. Sonra saçlardır. Sonra dalaktır ki. ona: Mizaç derler. Sonra toplar damarlardır ki. Bedende fazla sıcak olan o ruhtur ki. Sonra karaciğerdir ki. onlar dahi değişici olup. Sonra atardamarlardır ki. münasip ve muvafık yerli yerinde. Üç bileşik yani maden. Sonra halis olan ettir. ruhun menşeidir. tabiî suretlerin aslı olsaydı. Lakin yarı bileşik cisimler olan bulut ve şihap gibi atmosferik şeyler. Sonra yürektir ki. bitki ve hayvan hep onunla vücuda gelirler. et ile karışmış olan sinirdir. unsurlardan mizaçsız meydana gelirler. bazısını ziyade soğuk. Sonra . İkinci Madde Beden uzuvlarının tabiatlarının mahiyetini bildirir. âlemde her nesneyi. muttasıldır.

Çocukların mizacı mutedildir. Sonra delikanlılık çağıdır ki. Şu halde gelen ile sarfolunan bedende eksilme ve geri dönme üzere olduğundan. Üçüncü Madde İnsanın yaşlarının mizaçlarını bildirir. Sonra deridir. Şu halde her bir şahsın ilk mizacı . Sonra açık düşüş yaşıdır ki. Sonra yürektir. Bedende gayet kuru olan saçtır ki. onbeş yaşına dektir. bizi kuşatmış olan hava çektiğinden sıcaklık noksan bulmağa başlar. Bunun müddeti insanın otuz yaşına dektir. Zira ki. Lakin delikanlılık çağı da iki kısımdır. geçen bölümde açıklandığı üzere cismanî kuvvetlerin ve cüzlerin hepsi nihayete erer. Delikanlılığın mizacı sıcaklık ve rutubettir. delikanlılık çağının sonuna dektir. Sonra kemiktir ki. Sonra kiriştir. Ayrışanların bedeli için eşitlik ve bir minval üzere sürekli soğumadır. Sonra murdar iliktir. Bunun müddeti ömrün sonuna varıncaya dektir. Sonra kıkırdaktır. Biri büyüme çağıdır ki delikanlı yaşı da derler. Duraklama çağının müddetinden sonra sıcaklığın maddesi olan rutubeti. Sonra damarlardır. Sonra hareket sinirleridir. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Yaşların mizaçları muhtelif olduğundan. Gençliğin mizacı sıcak ve hiddetlidir. Sonra dimağ (beyin)dir. malûm olsun ki. Sonra iç yağıdır. Ey aziz. Sonra sinirlerdir. duman buharındandır. Buna gençlik yaşı dahi derler. Sonra duraklama çağıdır. Sonra kemik başlarıdır. Sonra zardır. rutubet yok olup. buna ihtiyarlık dönemi dahi derler. hararet söner. Lakin bozulma gün gün arttığından ayrışan rutubetle beraber karşılığı gelmez. Sonra toplar damarlardır. Bunun müddeti insanın altmış yaşına dektir. Sonra bedenin sinirleridir. Biri çocukluk çağıdır ki.perdelerdir. Sonra deridir. uzuvların en sertidir. insanın yaşları topluca dörttür. Tabii ölüm budur.

ana karnına nutfe düştüğü saatte baba ve ananın talihleri ne işte ise ve herbirinin yıldızı neye bakıyorsa: Eğer kutlu. Her kim ki şakî gelmiştir. sıcak bilinmiştir. cömertlik. cimrilik. Şaki anası karnında şakidir. himmet. Gençlik bedenleri hiddetli. alçaklık. şekavet. ömrü de odur. Zira ki. uğursuz. vasıfları ve mizaçları felikî konumlar gereğince rahimlerde muhtelif bulunmuştur. Eğer dışardan bir kazaya uğramazsa odur ki. hamakat. şecaat. Allah'ın kudreti ile ulvî cisimlerin süflî cisimlerde çeşitli tesirleri daima birbirini takip ettiğinden bütün halkın şekil ve durumları ahlak ve tavırları henüz anaların rahimleri içinde nutfe iken tesadüf eden baht ve talihleri tesirleri ile ortaya çıkmıştır ki. Şu halde her kim ki.hasebince rutubeti içine alan kuvveti ne miktar ise. korku. o saadetini ana karnında bulmuştur. Kırarma ve ihtiyarlık bedenleri. fakirlik. rahat. o dahi şekavetini anası karnında almıştır." buyurmuştur. Herkesin talihinin tesirini remz ile duyurmuştur. o nutfenin zatına tesiri ile nakşedilir. onun tabii ecel miktarı odur. zenginlik. buhar ruhu ve sıcak kandan yukarıda anlatıldığı üzere geçkin oldukları için soğuk ve kuru bulunmuştur. anlayış. Kadınların mizacı erkeklerden daha soğuk ve daha rutubetli olduğu tecrübe kılınmıştır. Çünkü halkın bütün şekilleri. hırs. güzellik. Mesela saadet. Şu halde eceli müsemmaları dahi mizaçları hasebi ile onda muhtelif takdir olunmuştur. Nitekim Habib-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri: "sait anası karnında saittir. itidal üzere sıcak ve rutubetli müşahede kılınmıştır. Elhasıl delikanlı ve çocuk bedenleri. ceninin cisminin levh-i mahfuzudur Levh-i mahfuz bu âlemin aynasıdır. Zira ki o nutfe. yorgunluk ve üzüntü her ne konum üzerine ise o mutfenin zatına tâi olur. kemal. kanaat. düşmanlık. . sevgi. sait olmuştur.

Faydası açlığı ve şehveti tahriktir. Faydası et. Sonra çiğnenmiş gıda mideye vardığında. gıdalar önce ona dönüşüp. sol taraftan dalağın ve onda olan atar ve toplar damarların. ağız yüzeyi ve mide yüzeyi ile bitişik ve bağlantılıdır. Belki ağ taraftan karaciğerin. Tabiî siyah köpük tabiî kanın altında kalan tortudur. ya tuzlu veya asitli olur. Tabiî olmayanı soğuktur ve rengi bulanıktır. Tadı tatlıdır. Lakin sadece midenin harareti ile değildir. Zira ki. soğukçadır. Sonra balgam cinsidir. Bu karışımların her biri tabiî ve tabiî değildir. Faydası kana karışıp ve yardımcı olup bedenin cüzleri olmaktır. uzuvların gıdası olmaktır. faydası olmaz. Tabiî olmayanına zehirli kara köpük derler. tamamen ona hazmolunur. Rengi yumurtanın beyazı gibidir. Tabiî balgam. malûm olsun ki. Acıdır. midenin ağzı kapanıp. çiğnenmiş nesnenin önceki tad ve kokusu gitmiştir. Tabiî olmayanı. Faydası ya kan veya kanın yerini tutup. Tabiî safra sıcak ve kırmızıya yakın. Rengi kırmızı. harekete kabiliyetli olan iç yağının. Sonra siyah köpük cinsidir. Tadı tatlıya yakındır. sıcak ve rutubetlidir. Tabiî olmayanı kuru mizaçlı ve değişik renktedir. Tabiî kan. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bedenin ilk rutubetleri olan dört karışım akıcı ve rutubetli cisimlerdir ki. O. yağ ve uzuvların gıdası olmaktır. onlardan bedenin cüzleri gıdalanır. midenin üstünde ve zarının ötesinde yüreğin. Tadı acı olup. Ey aziz. Şu halde onda dahi hazmetme kuvveti hâsıldır. yakıcıdır ve zehir cevheridir. yapışkandır. Sonra safra cinsidir.Dördüncü Madde Bedenlerin dört karışımının keyfiyetini bildirir. Değerleri karışımın rutubetleri dört cinstir ki: En faziletlisi kan cinsidir. tadı tatlıdır. bütün bunların hararetleri ile . Yeri dalaktır. Dört karışımın doğuş keyfiyeti böyledir ki: Önce gıdanın çiğnenme ile hazm olması vardır ki.

Ey aziz. Bu ikisi tabiî değildir. . mutedil hararettir. Tam sebebi bedenin beslenmesidir. Kıvam bulmuş halis kan. Eğer az pişerse hint kavunu gibi bir nesne peyda olur. latif. sünger gibi emer. kesifi itilen siyah köpüktür. karaciğere çekilir. İkinci hazım da hasıl olur. Hepsinden saf ve hasi olanı kandır. Midede keşkek suyu gibi akıcı cevher olur. fazla çiğnenmektir. O pişen kırmızı rengi boyanıp. Eğer ifrat derecede pişerse bir yakıcı nesne hâsıl olur. karaciğerin aşırı hararetidir. dışarı çıkmaya yol bulur. Hit kavunu. Yakıcı safranın fail sebebi. mutedil hararettir. Maddî sebebi. artığı mesaneye süzülüp. tabiat ve faydalarını ve hareket sebeblerini. uzuvların besini olur. kendilerine gıda olacak yağ ve kanı alıp. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Tabiî kanın fail sebebi. kan karışımı ve bedenin beslenmesidir. Bu ikisi tabiîdir. Tabii safranın fail sebebi.tamam olup iki üç saatte ilk hazım hasıl olur. Şu halde karaciğer o latif cevhere kavuşup. karaciğerden ayrılmazdan önce suyu. sıcak. malûm olsun ki. karaciğer üstünde doğan büyük damara çekilip. Sonra yüreğe ve buradan bütün vücuda yayılır. Yakıcı olanın latifi itilen safradır. böbreklere inen damarlarla çekilip. Sureta olan sebebi. gıdaların ve içeceklerin mutedil olmasıdır. buharlardan doğan tabiî ruhu bildirir. Lakin suyu fazladır ki. Latifi mideye bitişik olan damarlar yolundan karaciğere bitişik olan ince kıllar gibi damarlar ile süzülüp. O kaymak safradır veya siyah köpüktür.tabiî balgamdır. Maddî sebebi. ondan ayrılan atardamarlara akar. onun yüzünde kaymak gibi nesne ve dibinde tortu gibi nesne hâsıl olur. Beşinci Madde Karışımların oluş sebeblerini. Onda da önceki sindirim süresi kadar zamanda pişer. Sonra onun kesifi mideden bağırsaklara çıkışa yol bulur. tatlı ve yağlı gıdadır. Tam sebebi.

Şu halde nefsanî ve hayvanî kuvvetler insan bedeninin uzuvlarında hâsıl olmaz. göz çapağı. Bazı kere siyah köpüğü dahi tahrik eder. Ancak bu tabiî ruh vasıtasıyle olur. tabiî ruhtan kesilse. nefsanî kuvvetleri ve başkalarını kabul istidadını veren budur. bir kesif cevher doğar ki. damarlar içinde dahi iki üç saat müddetinde üçüncü hazmı vardır. Kan ile damarlardan akan karışımların. kan karışımı ve bedenin beslenmesidir. kanı ve safrayı tahrik eder. Lakin hareketsizlik.Tabii siyah köpüğün fail sebebi. fazla hararetten yakıcı safra ve çok fazla hararetten yakıcı siyah köpük. yara ve cerahat şeklinde vücuttan atılır. bir mizaç hasebiyle latif bir cevher doğar ki. uzuvdur veya uzvun bir cüzüdür. Azaya tevzi edildiğinde. o uzuv henüz hayattadır. mutedil hararettir. Zira ki bedenin hareketi ve sıcak eşya. Eğer bedenin bir uzvu nefsanî ve hayvanî kuvvetlerden kesilip. sıcaklık ve soğukluktur. akmayan ve ayrışmayan gıdalardır. Şu halde. Damarlar içinde olan üçüncü hazmın ve azada olan dördüncü hazmın fazlaları geçen bölümde açıklandığı gibi kulak kiri. Hayvanî ruhu kabul istidadını bulmuştur. her uzuvda kendi nasibinin bu müddet içinde de dördüncü hazmı vardır. Zira . Sureta olan sebebi. az çiğnemektir. burun kiri olup. Mizaç üzere önce bu ruh doğup. kir. Maddî sebebi. Tam sebebi. rutubeti az olan çok sıcak ve katı gıdalardır. Tam sebebi. hareket sebebleri de vardır. Zira ki mutedil hararetten kan. Nitekim dört karışımın kesafetinden. Maddî sebebi. bedenin azalarından ayrışan ter. bedenin gıdası yapmaktır. tabiî ruhtur. karışıkların doğuş sebebleri. Yakıcı siyah köpüğün fail sebebi. az hararettir. Bunun gibi karışımın latif buharlarından. Güzel şeyler düşünmek de dört karışımı harekete geçirir. sonra bütün uzuvlara. sa ve tırnak suretini bulup. Sözü edilen karışımların doğuş sebebleri olduğu gibi. soğukta balgam doğmuştur. kanı kuvvetlendirip. balgama kuvvet verir.

bedenin esası. yüz değildir. sayı ve cisimde cüzü bütününe ortak olur. Bazı aza tek ve bazısı bileşik suret bulmuştur. kokuşur ve bozuşurdu. Zira ki hareket ve işlerde tamamen nefsin âletleri olmuşlardır. isim ve kuvvetlerini. Bunlara: Alet uzuvlar derler. Ey aziz. Kemik. Bunlara. yumuşaktır. vurma ve düşme zamanlarında her uzuvdan. doğuş ve özelliklerini dört madde ile ayrıntılı olarak açıklar. ne sayıda. Ta ki yumuşak ile sertin vasıtası olup. uzuvların hareketinin direği bulunmuştur. cüzleri benzeşen azalar denir. yumuşak olan uzuv incinmeye. dimağdan ve omurilikten bitmişlerdir. his ve hareket kuvvetini yitirmişken yine hayatiyeti vardır. malûm olsun ki. Sonra kıkırdaktır ki. ne isimde bütününe ortak olmaya. Birinci Madde Azaların mahiyet ve keyfiyetini bildirir. yumuşak uzuvlara kemiklerin bağlantısı bununla gökçek olmaktadır. 31-BÖLÜM:031: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Azanın fayda. Yüz. Bunun yararı. Zira ki. Eğer ölmüş olsa. . kemikten daha yumuşak. Sert yaratılmıştır.ki uyuşmuş veya felç olmuş olan uzuv. Cüzleri benzeşen azanın birincisi kemiktir. hangi his olunan cüzünü alsan. Bileşik uzuv odur ki. el ve ayak gibi. bu tabiî ruhtur. O. Katlanabilir. onu koruyan bir kuvvet vardır ki. Şu halde felç olmuş uzuvda. Sonra sinirlerdir ki. dört karışımın dahi birinci mizacından doğan beden azalarının cisimleri olmuştur. hangi cüzünü alsan. et ve sinir gibi. sair uzuvlardan daha sert kılınmıştır. Tek uzuv odur ki. Zira ki kemik. yüzün bir cüzü. mahiyet ve keyfiyetlerini. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Dört esasın birinci mizacından doğan bedenin karışık cisimleri olduğu gibi.

Katlanmakta esnek, gerilmekte sert olan beyaz cisimlerdir. His ve hareket için olan aza, bütünüyle sinirlerle tamamlanır. Sonra kirişlerdir ki, adalelerin çevresinde bitmiş, sinirlere benzer cisimlerdir. Hareketli uzuvlara tam bağlıdır. Kâh adalelerin sıkılması ile kirişler dahi çekilmiş olup; hareketli uzuvları çeker. Kâh adalenin yayılmasıyla ve kendi yerine dönmesiyle kirişler rahatlayıp, uzuvları durumu üzere yayarlar. Sonra kemik başlarındaki iplikçiklerdir ki, kemiklerden bitmiş, sinirlere benzeyen cisimlerdir. Bunların adalelere uzananlarına, mutlak bağ derler. Kemiklerin mafsallarını ve sair uzuvları bağlayanlara ökçe bağı derler. Bu Adı geçen bağların hiçbirin hissi yoktur. Ta ki kendilerine lazım gelen hareket fazlalığıyla diğer işlerde incinmeyeler. Bunların faydası, uzuvları birbirine bağlamaktır. Sora atar damarlardır ki,yürekten çıkarlar. Uzun ve içleri boştur ki; uzunları sinirlere, cevherleri bağlara benzerler. Bunların öyle açılıp kapanan hareketleri vardır ki, sükûnet ile ayrılmıştır. Bunlar can damarlarıdır. Faydaları budur ki, bunlar, yürekten duman buharını saçmakla,ona rahat verip, ruhu bedenin uzuvlarına tevzi için halk olunmuştur. Sonra toplar damarlardır ki, toplar damarlara benzer cisimlerdir. Karaciğerden bitmişlerdir. Hepsi de sakindir. Bunlar kan damarlarıdır. Faydaları budur ki, bunlar karaciğerden kanı, bedene tevzi için yaratılmıştır. Sonra zarlar (perdeler)dir ki, ince ve hisleri olmayan latif sinirlerden dokunmuş cisimlerdir. Sair cisimlerin yüzeylerini örterler. Nice faydaları vardır ki: Biri, bütün uzuvları yapı ve şekilleri üzere korurlar. Biri dahi kendi lifine bitişik olan sinir ve bağlar vasıtasıyla uzuvları birbirine bağlarlar. Böbrekleri sulbe bağladıkları gibi. Bir faydası dahi akciğer, karaciğer, böbrek, dalak benzeri hissî olmayan uzuvların cevherlerinde, bu zarların kendilerine değen bizzat hassas olup, lifli olan cisimlerine değeni ârizî olarak hissedici

olmalarıdır. Sonra ettir ki, bedende olan bütün bu azanın aralarındaki boşlukları doldurur. Alet olan uzuvlar, bunlardan bileşen uzuvlardır ki, inşaallah bundan sonra onlar dahi açıklanır.

İkinci Madde
Uzuvların isimlerini ve kuvvetlerini bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: bedende olan azadan her bir uzvun kendi nefsinde tabii bir kuvveti vardır ki, o uzvun beslenmesi işi, ancak o kuvvetle olur. O kuvvet gıdayı, çeker, tutar ve ondan fazlayı dışarı atar. Uzuvların hepsinden kuvvetli olan, dimağ ve karaciğerdir. Zira ki bu ikisi yürekten hayati kuvvet, tabiî hararet ve ruhu kabul edip, dimağ bütün hislerin başlangıcı olup; karaciğer, bedenin bütün uzuvlarının besleyicisi olmuştur. Yürekten gayri. Zira ki yürek, göğsün içinde sol meme altında karaciğer nevinden ve onun renginde fincan şeklinde şerefli ir uzuv ve latiftir ki, onun aşağı tarafında, alt yüzeyi ortasında gözbebeği, benzeri siyah bir nokta vardır ki, en latif azadır. ismi süveydadır. Ruhun kaynağı ve kuvvetlerinin toplamıdır. Hayvanî ruhun ve insanî nefsin birlikte bulunduğu yer ve Rabbanî ilhamların iniş yeri, Hüda'nın nazargâhıdır. Bütün uzuvlara hayat, hareket, idrak ve gıda verip, besleyendir. Bütün kuvvetlerin ve uzuvların hizmetçisi ve uşağıdır. O, bedenin emîridir. Şu halde bedenin bazı uzuvları reis, bazısı reis hizmetçisi ve bazısı ne reistir ne de hizmetçi. Reis uzuvlar, o azadır ki; bedende olan ilk kuvvetlerin başlangıç yerleridir. Şahsın bekası ve nevin bekası onlara muhtaçtır. Şahsın bekası hasebiyle olan reis uzuvlar üçtür: Biri yürektir ki, hayat kuvvetinin başlangıcıdır. Biri dimağdır ki, his ve hareket kuvvetinin başlangıç yeridir. Biri dahi karaciğerdir ki beslenme kuvvetinin başlangıç yeridir.

Nevin bekası hasebiyle reis ola uzuvlar, yine yukarıda sayılan bu üçüdür. Nevin bekasına mahsus olan dördüncü uzuv tenasüldür ki, onlar nesli koruyan meniyi doğurmak için kendilerine muhtaç olunandır. Erkek ve kadın organlarının tam yapısı olan mizacı ifade ederler. Hizmetçi olan uzuvların bazısına hazırlayıcılık, bazısına yerine getiricilik gibi hususi hizmetler vardır. Hazırlayıcılık hizmeti reisin işinden önce, yerine getiricilik hizmeti reisin işinden sonradır. Yüreğin hazırlayıcılık hizmetini gören akciğer, yerine getiricilik hizmetini gören atar damarlar gibi. Dimağın hazırlayıcı hizmetçisi karaciğer ve sair ruh uzuvları ve gıda uzuvları gibidir. Yerine getirici hizmetçisi sinirler gibidir. Karaciğerin hazırlayıcı hizmetçisi mide gibidir. Yerine getirici hizmetçisi toplar damarla gibidir. Tenasül uzuvlarının hazırlayıcı hizmetçisi, onlardan önce meniyi doğuran aza gibidir. Yerine getirici hizmetçisi, erkeklerde zekerin deliği ve husyeler arasında olan damarlardır. Kadınlarda meniyi iten damarlardır. Rahimdir ki, meninin yararlanışı onda tamam olup, cenin oluşacak yerdir.

Üçüncü Madde
Ceninin azasını oluşumunu bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Cüzleri benzer olan beden uzuvlarının hepsi, iki meniden oluşur. Et ve yağ buna girmez. Zira ki bu ikisi, kandan oluşur. Şu halde et ve yağdan başka cüzleri benzer olan uzuvlar, peynir mayadan bağlandığı gibi, babanın menisinden bağlanır. Bütün bu uzuvlar peynir sütten oluştuğu gibi ananın menisinden oluşur. Nitekim mayanın ve sütün her biri, kendilerinden hâsıl olan peynirin bütün cevherlerinden birer cüzdür. Bunun gibi menin her birisi, rahimde olan ceninin bütün cevherlerinden birer cüzdür. Bundan sonra hamile kadının hayız kanı, rahimde oluşan ceninin göbeği yolundan gıdası olup, onunla

büyüyüp gelişir. Pıhtılaşıp, öneki azası arasında olan boş yerleri doldurup, et ve yağ olur. Kanın fazlası, nifas vaktine kadar kalıp, ondan analık tabiatı dışarı atar. Doğumda sonra, çocuğun karaciğerinin oluşturduğu gıda kanı, göbekten aldığı kanın yerine gidip, göbeği kapayıp, o kandan oluşan et ve yağ, bu kandan oluşmaya başlar. Et, kanın metininden oluşup, sıcaklık ve kurulukla bağlanır. Yağ, kanın sulu ve yağlısından oluşup, bağlanır. Onun için sıcaklıkla çözülür. İki meniden oluşan azanın birisi bedenden ayrılsa, bir daha o uzuv hakiki bir bitişmeyle yerine gelmez. Bir cüzü eksik olsa, onun karşılığında bir şey bitmez. Ancak çocukluk çağında, çocuğun dişi biter. Kandan oluşan uzuv, telef olmasından sonra yine tamam bitip, benzerine bağlanır. Et gibi. Dördüncü Madde Beden uzuvlarının faydalarını ve özelliklerini bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Hassasve hareketli olan bütün uzuvların his ve hareketinin başlangıç yeri kâh biry sinir olur ve kâh farklı olup, her kuvvetin başlangıç yeri bir başka sinir olur. Zarlara sarılmış ola iç organların zarlarının kaynağı, göğüs ve karnın iki tarafında bulunan zarların birisindendir. Göğüste olan zarlar; akciğer, atar ve toplar damarlar gibi azanın zarlarının kaynağı kaburga kemiğidir. Boşlukta olan aza ve damarların zarlarının kaynağı karın adalesindendir. Etten olan bütün aza, ya liflidir, adalede olan et gibi. Veya onda lif olmaz, karaciğer gibi. Bedenin hareketleri ise ancak lifi ile olur. Gerek iradî olsun, gerek tabiî olsun: İradî hareket, adale lifiyle olur. Tabiî hareket, et ve damar gibi. İradî hareketle tabiî hareketten bileşen hareket: Bu iki hareket uzunluk ve en bulunan bir yapıya mahsus lif olur. Şu hale çekmek için uzlaşan, itmek için tersi ve tutmak için ikisi arası lif

gereklidir. Azadan aort gibi bir tabakalı olan uzvun üç kısım lifi birbirine benzerdir. İki tabakalı olan uzvun dış tabakasında lif birbirine muhaliftir. İç tabakasında lif enlidir. İçinin iç yüzeyinde lif uzunlamasınadır. Ancak bir tarz üzere yaratılmıştır ki, çekme lifi ile itme birlikte olmayıp, belki çekme lifi ile tutma lifi birlikte olsunlar. Ancak bağırsaklarda değil. Zira ki, bağırsakların tutmaya şiddetle ihtiyacı yoktur. Her zaman çekmeye ve itmeye muhtaçtırlar. Kendi cevherinden uzak olan cisimleri kuşatan sinirsel azaların bazısı bir tabakalı, bazısı iki tabakalı bulunmuştur. İki tabakalı yaratılanlarında nice faydalar vardır. Birinci fayda: İçlerinde olan cisimlerin hareketi kuvvetiyle yarılmaktan korumaktır. Can damarları gibi. İkinci fayda budur ki: İçlerinde bulunan saklı cisimler, ayrışma ve çıkmadan iki kat korunmuş olur. Can damarlarında olan ruh ve kan gibi. Üçüncü fayda budur ki: İtme ve çekmede, o uzuv kuvvetli harekete muhtaç olduğunda, itme âleti bir tabakasında, çekme âleti bir tabakasında başka bulunsunlar. mide ve bağırsaklar gibi. Dördüncü fayda budur ki: O uzvun sinirsel iç tabakasını korumak için, dış et tabakası hazım için ayrılmış olsun. Zira ki hazmeden, hazmedenle karşılaşmaksızın kuvvetiyle ulaşır olmak mümkündür. Bazı uzuvların mizacı kana yakın olup, kan ona gıda olmak için birçok değişikliklerde tasarruf etmeğe muhtaç olmaz. Et gibi. Onun için ete ulaşan gıda, bir müddet kalıp sonra et gıdası olmak için onda boşluk ve karıncık yoktur. gıda, ete düştüğü saatte, ona meyledici olur. Bazı aza, kandan uzak mizaçlı olup, kan ona değişmekte çok değişime muhtaç olur; kemik gibi. Onun için gıdası, onda bir müddet kalacak ya bir boşluk vardır; ayak ve bilek kemiği gibi. Veya ayrı boşluklar vardır; alt çene kemiği gibi. Böyle olan aza, vaktinde gıdadan ihtiyaç üstü alır ve çeker. Ta ki yavaşlıkla kendi nefsine dönüştüre. Kuvvetli aza, kendi fazlalıklarını zayıf olan

komşularına iter. Yürek iç organlara, dimağ kulak arkasına, karaciğer bunun iki yanına ittikleri gibi.

33-BÖLÜM:033: İKİNCİ BÖLÜM Omurga kemikleri, boyun kemikleri, kaburgalar, eğe kemikleri ve köprücük kemiklerinin bileşim keyfiyetini beş madde ile açıklar.

Birinci Madde
Omurga kemiğinin bileşim keyfiyetini bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilgileri demişlerdir ki: Omurga kemiği nice faydalar için yaratılmıştır. Bir faydası budur ki, canlının bekasında kedisine muhtaç olunan murdar iliği (omurilik) içinde bulundurmuştur. zira ki bütün uzuvların sinirlerinin çakış yeri dimağ olsaydı, insanın başı şimdiki görünüşünden fazla büyük olmak gerekirdi. Bedene ağır bir yok olurdu. sinirler, uzak uzuvlara ulaşmakta, uzun mesafeye muhtaç olup; âfetlere ve kopuntulara açık olmaktan başka, ağır uzuvları yerlerine çekmekte kuvvetleri az olurdu. Şu halde yaratıcı Allah Taâlâ, hikmet ve inayetiyle dimağdan bir cüz olan omuriliği bedenin aşağısına erimiş bir maden gibi akıtıp, omurgayı ona muhafız etmiştir. Ta ki omurga etrafında sinirlerin bölümleri tevzi olunmak uygun olup, daha güzel ola. Omurganın bir faydası budur ki: Önünde konulmuş olan azaların koruyucu kalkanı bulunmuştur. Onun için boğumlar ve çıkıntıları vardır ki, onlar: Senaşen ismiyle isimlendirilmişlerdir. Bir faydası dahi budur ki, beden kemiklerinin yaratılışına esas ve temel bulunmuştur. Nitekim gemi omurgası gibi olduğu yukarıda bilinmiştir. Onun için omurga kemiği gayet metin ve muhkem yaratılmıştır. Bir faydası dahi budur ki, insanın ayağa kalkması için ve hareketine imkan içi müstakil bulunmuştur. Onu için omurga kemiğinin düzeni

omurlarla nazm olunmuştur. Hepsi tek kemik veya büyük kemikler olmayıp, güzel intizamı, en iyi yaratılış üzere kılınmıştır. Omurlar arasında bulunan mafsallar e yumuşaktır ki, kıvamı za'f bula ve ne serttir ki katlanmaya engel ola. Belki böyle ara ara yaratılmıştır. Omurganın omurları bir kemiktir ki, ortasından omurilik nüfuz edecek delikleri vardır. Bazı omurların sağ ve solundan deliğin iki tarafından dört çıkıntısı bilinmiştir. Bazısı yukarıya ait, bazısı aşağıya aittir. Bazı omurların atı çıkıntısı olup, dördü bir tarafında, ikisi bir tarafında bulunmuştur. Bazı omurların sekiz çıkıntısı müşahede kılınmıştır. Bu çıkıntıların faydalarının biri budur ki: Bunlarla afsala nasb ve bitişme ile omurlar arası muntazam olup; birinin çıkıntılarının başları, birinin oyuklarına grimiş olup, metanet bulmuştur. Bu omurga omurlarının çıkıntılarındın gayri, başka çıkıntıları vardır ki, onların faydaları; çarpmadan koruyup, mukavemetleriyle kalkan olmaktır. Bu çıkıntılar, sert ve geniş kemikler bulunmuştur ki, omurların uzunlaması üzerine konulmuştur. Bunların gerisinden yana yerlerine şevk ve senasen denilmiştir. Sağda ve solda ulunanlarına kanatlar derler. Bunlar, bedenin uzunlamasında olan sinir, damar ve adaleleri korurlar. Kenarlara yakın olan kanatların bir faydası dahi budur ki: Kenarların üst tepeleri bunlara çakılmış olup, oyuklarıyla raptedilmiş olu. Zira ki her kanadın iki çukuru ve her kenarın iki yumru çıkıntısı vardır. Bu omurların orta deliklerinden başka ince delikleri vardır ki onlardan sinirler çıkıp, damarlar girer. Bu delikler onun için omurların iki tarafından yaratılıp, gerisinde bulunmamıştır. Zira ki onda, giren ve çıkan damarları çarpmadan koruma gerekmez. Damarlar ve sinirler, eğer omurganın önünde yaratılsaydı, bedenin tabiî ağırlığıyle ve iradî hareketiyle meyilli olan yerlerde vaki olmakla, zayıf olup, raptedemezlerdi. Bu, koruma için olan çıkıntıların üzerine sinir ve

rutubet akıcı olup, kaplamış ve örtmüştür ki, teğet olduğu et, incinmesin. Mafsalların çıkıntılarının da durumu budur. Onar, birbirini takip ile muhtem tutup, her taraftan raptederler. Lakin önden olan takip gayet sağlamdır. Geride ola selistir. Zira ki ön tarafa eğilme, arkaya eğilmekten ziyade gerekir. Şu halde omurganın omurları, takip ve irtibatlarıyle böyle muhkem olduklarından, tek bir kemik gibi sebat ve sükûn için yaratılmamıştır. Eğime ve katlanmayı kabul etmeleriyle esnek olduklarından, birçok kemikler gibi hareket ve esneklik için konulmuştur. İkinci Madde Boyun omurlarını bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Boyun omurları akciğer için, akciğer nice faydalar için yaratılmıştır ki, açıklansa gerektir. Boyun omurlarının, omurga omurlarının üstündeki, altında olan omurun üzerinde yüklenmiş olduğundan, her bir omur, kendi taşıyıcısından küçük ve hafif yaratılmıştır. Ta ki âzanın hareketi hikmeti bir düzen üzere bulunmuştur. Omurganın en altında ve sonunda olan omur, hepsinden daha büyük ve daha sert yaratılmıştır. Ana karnında, kemiklerin nizamından önce bulunmuştur. Kair içinde hepsinden sonra çürüyüp, toprak olur denilmektedir. Omuriliğin en üstü, yer altındaki su yolu gibi çok ve katı olduğu için boyun omurlarının delikleri daha geniş kılınmıştır. Zira, sinir bölümlerinden yukarıya mahsus olan, aşağıya mahsus olandan çoktur. Şu halde boyun omurları küçük ve delikleri geniş olması, ince cisimlerin gereği olarak, hepsinden sert ve sağlamdır. Senasenleri küçük, kanatları büyük ve ikişer başlı yaratılmıştır. Bu omurların harekete ihtiyacı, sebata ihtiyacından fazla olduğundan, üst mafsalları alt mafsallarından selis ve yumuşak kılınmıştır. Bu mafsalların şiddet ve sağlamlığa ihtiyacı az olduğundan boyun altındaki gibi, üst alta bağlı olan mafsal çıkıntıları

büyük ve geniş olmayıp, küçük bulunmuştur. Boyun omurlarının sayısı yedi olması, uzunluğu mutedil olmak içindir. Bu omurların birincisinden başka, her birinin onbirer çıkıntısı vardır ki, birer sinüse, ikişer şube, ikişer kanat ve yukarı tarafa çıkmış olan dörder çıkıntı ve aşağıya dörder çıkıntılıdır. Sinirlerin çıkış yerinin yuvarlak deliği, her iki omur arasında, yarım üzere taksim olunmuştur. Fakat ilk omur ile ikinci omurun nice özellikleri vardır ki, sair omurlarda bulunmaz. Zira ki, başın sağ ve sola olan hareketi, kendi ile birinci omur arasında bulunan mafsal ile bağıntılı olmuştur. Başın ön ve arkaya olan hareketi, kendisi ile ikinci omur arasından bulunan mafsal ile vücut bulmuştur. Ama ilk mafsal, birinci omurun şahsiyeti üzerinde sabit olmuştur. Bu omurun üt tarafında iki oyuğu vardır ki, onlara baş kemiğinin iki çıkıntılı tarafı girmiştir. Vakta ki bu iki çıkıntının birisi oyuğundan yukarı çıkıp, öbürü oyuğuna tamamiyle gömülse; baş ondan yana meyledip, o tarafa eğilir. Ama ikinci mafsal, ikinci omurda bulunmuştur. Bu omurun ön tarafında uzun bir çıkıntı yaratılmıştır ki, birinci omurun omuriliğin önünde olan deliğinden girip, baş kemiğinde bulunan omuruna ulaşır. Vakta ki, sözü edilen çıkıntı, o omurun deliğinden geçip, omura girse, baş ön tarafa meyledip eğri olur. Eğer çıkıntı oyuğundan çıkarsa, baş düz durur. Eğer çıkıntı, deliğinden dahi çıkarsa baş arka tarafa kaykılır. İkinci omurun gerisinde dahi kısa bir çıkıntı vardır ki, ancak birinci omurda olan çukuru itçinde hareket edip,onu geçmez. Ama birinci omurun özelliğidir ki, sensenesi olmaz. Olmadığının faydası budur ki, ağır olmayıp çevresinde olan sinir ve adalelere zahmet vermez. Bu çukur baş kemiğinde gömülmüş gibi olduğu için kanatları dahi yoktur. Zira ki, sinirlerin başlangıç yerine yakın olup, yerleri dar olduğundan kanatları bulunmaması hikmet-i ilâhidir. Bu omurun özelliklerindendi ki, sinirle ondan doğarlar. Sair omurlar gibi iki

senseneri aşağıya varmıştır. Birinin kanadı yoktur. Hepsi yaratıcının san'atı bilinmiştir. İkinci omur ile sair omurlar mafsallardan daha selis kılınmıştır zira ki. Senseneleri eşit değildir. kaburgalar onlara ulaşmazlar. baş mafsalı. bu iki mafsal ile olan baş hareketlerine ihtiyaç faza bulunmuştur. Mafsal çıkıntılarının iki tarafında olan çukurları setsiz bulunmuştur. üstü. Göğüs omurlarının kanatları diğerlerinden sert olup. Zira ki. Şu halde bunların mafsal çıkıntıları. yerlerine göre kalın olup. Zira ki. Bu ikincinin çıkıntıları sağlam bağlarla birinci omura bağlanmıştır. Onuncu omurun sensenesi kubbe gibidir. Üçüncü Madde Göğüs omurlarını bildirir.tarafından ve ortak noktadan doğmazlar. Ey aziz. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Omurlar kemiklerdir ki. Ta ki. kaburga kemiklerine bitişik olup. Ancak geri tarafının üstünden iki delikten hepsi lif gibi ince oldukları halde dışarı çıkarlar. Çünkü bu omurların cisimleri. metanet bulurlar. İkinci omurun kısa çıkıntısı. gerisinin üstünde bulunup. uzuvların demiri olan yüreği en iyi şekilde koruyalar. birinci omur ile selis bulunmuştur. bunlardan yürek gibi mühim azaya en yakın olup. onbirinin sensenesi ve kanatları vardır. Aşağıya doğru olan çıkıntıları yumru tarafları. önemli azaları toplayıcı ve muhafızdır. bunun delikleri sensenesinin yanlarında kırılmıştır. malûm olsun ki. onda sinir çıkış yeri deliği mümkün olmadığından. sensene ve kanatlarına gitmiştir. altıyla birlikte . kısa ve geniş suret bulmuştur. Göğsün yedi üst omurunun senseneleri büyük ve kanatları kalın olup metanet bulmuştur. bitişik oanı daha büyük ve daha kuvvetlidir. o çukurlara girip. Bunlar oniki omurdur ki. Uzadıkça yavaş yavaş alınlaşırlar. Onuncu omurun üzerinde bulunan omurların üst tarafa doğru olan mafsal çıkıntılarında setli çukurları vardır.

Onikinci omurun kanatları olmaz: Zira ki. derece derece yukarıdakinde fazla ve aşağıdakinde az olup. kendisinde fazla mafsal çıkıntısı yoktur. Mafsal çıkıntılarının aşağıları. Göğsün diğer omurları ve iki uyluk arası olan böğürün bütün umurları. bu delikleri tamamiyle içine aldığı için onların olmaları ve sinirlerin çıkışı için bu omurların sağ ve solunda birer delik yaratılmıştır. Kuyruk kemiği. boyun omurlarından büyük olduğu için müşterek delikleri iki omur arasında eşit bölünmeyip.setlenmiştir. sinir deliği tamamıyle onuncu omurda bulunmuştur. senseneleri üst tarafına kavisli bilinmiştir. Böğür. Böğür kemikleri üçtür ki. kuyruk sokumu ile beraber kasığın tamamına kaide gibi olup. boyun omurları gibi sinirleri ortak deliklerden bitmiştir. Onun için omurga . Bu böğür kemikleri açıklanan böğür kemiklerine benzer. Göğüsün omurlarının üzerinde sensene ve geniş kanatları vardır. sinirler için ön ve arka taraflarında delikler vardır ki. mafsalları daha sıkı ve kanatları daha geniş bulunmuştur. Zira ki çarpma âfetlerini kabul etmekten en uzak şekiller. yuvarlak şekillerdir. üç kıkırdak omurdan meydana gelmiştir. Üçüncü omur tarafından bir sinir çıkmıştır. Fazlalık ve şekillerse yuvarlaktır. Çıkıntıları yoktur Küçük olduklarından. omurganın tamamı bir tek nesne gibidir. koruyucu kanatlara benzer genişliklerdir. bu onikinci omura bitişiktir bu omurun üstü küçük yapılı olduğundan. oyluk mafsalları onlara mâni olmaya. onlar bütün omurlardan daha sert. o direk kemiğin taşıyıcısı ve bacak sinirlerinin çıkış yeri olmuştur. Böğürün omurları beş kemik olmuştur. Göğüs omurları. onda kaburga kemiği varken gerek kalmaz. Onuncunun altındaki çıkıntıları üst tarafına ve çukurları aşağı tarafına meyilli olup. Şu halde bu açıklamadan anlaşılmıştır ki. Midenin zarları tarafı.

göğüs kaburgaları ismiyle isimlendirilmiştir. göğüs yanında birleşip. Ama gıda azasına komşu olan alt kaburgalar. kedi içlerinde olan nefsanî aza üzerinde. Zira ki. arka taraftan koruyucu kalkan gibi.omurlarının yukarıdakinin başı aşağıya. Ta ki iki taraftan her irinde bulunan dokuz omur. Şu halde bunlara ağırlık olmak için ve birine eren âfet hepsine ermek için gıda ve nefesten göğüs boşluğu dolup. midein yeri geniş olup. bu onuncu omurun üzerine toplanmış olup. Ey aziz. her yönden insanın uzuvlarını daha iyi . orta omur olan onuncusu yanında hepsi toplanmıştır. Üstteki yedi kaburga. Şu halde boyun omurları ile omurga omurlarının toplamı. iki yönden birine bükülmüştür. iki ortaları büyük ve uzun. nizam bulalar. o azalara ârız olan âfetlerin tesiri. her taraftan yedişer kaburgadır ki. karaciğer dalak vesair azayı korumak içindir ki. birbirine bitişik olmayıp derece derece kısalmıştır. gıda ve nefesten dolduğunda güçlük çekip. hepsi tek kemik olmamıştır. Bu onuncu omur. Ta ki. Zira ki bu şekil. omurganın uzunluğu hasebiyle senasenin ortası olup. incinmiş olmasın. Bunlar. Dördüncü Madde Kaburga kemiklerini bildirir. etrafı kısa kılınmıştır. aşağıdakinin başı yukarıya kaykılmış olup. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Kaburga kemikleri. geniş yere muhtaç olduğundan açılmak kolay olmak için ve teneffüs işlerine tayin olunan göğüs adalesi çözülmemek için müteaddit kaburga kemikleri olup. onları tam bir ihtiyat ile korumak lazımdır. yüreği her yönden korumakla her yönden kuşatmışlardır. Yukarıdakilerin uçarı arası yakın ve aşağıdakilerin uzak bulunmuştur. yirmialtı omuru bulmuştur. büyük iş olduğundan. Bu göğüs kemikleri. baş aza olan yüreği ve onun ardında bulunan azayı kuşatmışlardır. malûm olsun ki. kuşattıkları nefs âdetlerini ve gıda âletlerinin yükseklerini korumak için yaratılmıştır. Onun için üstteki yedi kaburga.

Geri kalan beş kısa kaburga. Bu kemiklerin sayısı. sert ile yumuşak arasını birleştirmekte uyuntu vermektir. Ta ki. göğüse bitişmiştir ki. hançere benzemekle. aynen omurga omurlarının omurga ile olan bileşimi gibi suret bulmuştur. onun boşluğundan boğazın yanında boş bir açıklık kalmıştır. Ey aziz. yumuşak kıkırdaklarla bağlanmış ve mafsalları sağlam yaratılmıştır. yumruları üzere. Göğüs kemiğinin en altına geniş bir kıkırdak kemik bitişmiştir ki. Kendi. kemikler. Bu kaburgalar. Bu . omurga omurlarının her bir kanadında olan iki çukur omura girip. Nitekim kaburgaların her birinden iki çıkıntı. Ta ki ondan dimağa yükselen damarlar ve inen sinirler geçip yol bulmuştur. Onun tek kemik olduğu. yedi kemikten oluşmuştur. Uçları sivridir. ondan yukarıya dönerek. göğüs kemiğinin iki yanından her birinin üzerine konulmuş bir kemiktir ki. Bu kemiğin faydaları: Midenin ağzını koruyup. solunum organlarının genişlemesinde yumuşaklıkla müsaadeleri bulunsun. Kırılmaktan emin. yine hafiflik için bilinmiştir. malûm olsun ki. katmerli mafsal hâsıl olmuştur. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Köprücük kemiği. kendilerine bağı olan kaburgaları sayısınca yedi bulunmuştur. yumuşaklıkla sertlik arasında ota bir kıkırdak cisim ile yumuşak uzuvlara bitişik ve gömülüktür. Bunun gibi. Beşinci Madde Köprücük kemiğini bildirir. göğüs kemiği ile yumuşak uzuvlar arasında aracılık edip. Göğüs kemiği. bu yedi kaburganın göğüs kemikleri ile bulunan bileşimi. sardıkları mekan geniş bulunsun. Uçları kıkırdaklarla korunmuştur ve çarpmalardan uzaktır. onun aşağı tarafı yuvarlak gibi olup.sarmıştır. arka kemiklerdir. önce aşağıya meyledip. hançer kemiği nâmıyle şöhret bulmuştur.

göğüs boşluğundan yana ince. Boşluk tarafı üzerinde bükülmemiş bir boşluk vardır ki. Omuz kemiği ince faydalar için vücuda gelmiştir. Bir faydası budur ki: Omuz. boşluktan yana. iki elin. iki kolun hareketi geniş kalıp. göğse bitişsin. Şu halde göğüsten yana uzaklaştıkça. 34-BÖLÜM:034: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İki el ve iki ayak kemiklerinin bileşik keyfiyetini. ikisi birilikte kol kemiğine bağlanmıştır.kemik. Ta ki sırtın düz olmasına halel gelmemek için. kolun ucunu üst tarafa eğilmekten engel olmuştur İkinci çıkıntısı. yayılmıştır. Bir faydası budur ki: Göğse hasredilmiş olan uzuvlara kalkan olup. kaburga kemiklerinden uzak olup. omuz tarafınada bitişmiştir. birisi arka ve süt tarafına kalkılmıştır. göğse âfet ermesin. köprücüğe bağlanmıştır. kolun dönen tarafı ona girmiştir. aşağı ve ön tarafa gelmiştir. bu kemikle bağlanmış olup. geniş olup. omurga omurlarının senasini yerinde koruyucu olmuştur. Onunla omuz. Bu çıkıntıya bitişik olan kıkırdağın yuvarlak tarafıyle omuz genişliği son bulmuştur. Bu kıkırdağın bitişmesi de. boşluğa meyledip. onun kaidesi. diğer kıkırdaklar gibi bilinmiştir. Yine kol kemiğinin çıkmasına engel olmuştur. O. Bu çıkıntının dışı üzerinde üçgen gibi bir çıkıntı vardır ki. O çıkıntıdır ki. . Bu omuz kemiği. Bir faydası budur ki: Kol ile el ondan asılı olup. isim ve özelliklerini yedi madde ile açıklar. birbirine hareketi kolay olup. Bunun içi çıkıntısı vardır ki. Omuz. omurga omurlarının senasin ve kanatları makamında durup. dar açısı göğüste yana gelmiştir. engel olmasın. enseden yana kalın olmuştur. selasetten kalmasın. karga burnu nâmını bulmuştur.

Birinin tarafı geniş olup. dördüncü bağ ile kargaburun çıkıntısından inmiştir. biri büyük ve sert olup. Fakat ikinci oyuk. iç tarafında olan uzun ve inci bulunup. Düzgündür. Dış tarafında olan çıkıntı ie ve üstte olan çukurda bulunan lokma ile dirsek mafsalı tamam olmuştur. avuçladığı nesne gökçek ve kolay avuçlansın. Ta ki üzerinde toplanmış ve tertip edilmiş olan adaleler. Ey aziz. Üst tarafı yumru olu. daha büyüktür. İkisi arasında bir yeri vardır ki. çok çıkma ârız olmuştur. ancak sinir ve damarları korumak için yaratılmıştır. çoğu durumlarda sâkin ve sair mafsalları hareketli bulunmuştur. sinirler ve damarlar örtülmüş olup. Pazunun alt tarafını üzerine iki bitişik çıkıntı bileşmiştir ki. bağlarının kopmasından korkula. o mafsal. Bu gevşeklikte iki fayda vardır: biri ihtiyaçtır. iki el. enine perde gibidir ki. Pazu kemiği göğüsten yana çukur olup.Birinci Madde iki pazu kemiklerini bildirir. Pazu mafsalını dört bağ tutmuştur. Ta ki. Göğüs oyuğuna yakın . anatomi bilginleri demişlerdir ki: Pazu kemiği yuvarlak şekil üzere suret bulmuştur. Şekilleri geniş olup. biri emniyet ve selamettir. pazuya temas etmiştir. her taraftan yana hareket etmeğe muhtaçtır. onun iki tarafında iki oyuk vardır. Zira ki pazu. Biri. birbirinin üzerine rahat ulaşsın. bir nesne ile mafsalı olmayıp. pazu tarafını çevrelemiştir. onda çok ve devamlı gelir. İhtiyaç: Bütün yönlerde selamet harekettir. boşluktan yana yumru kılınmıştır. sâbittir. Üst oyuğun engeli yoktur. Bu mafsala gevşekliğinden. Lakin o hareket. İkisi sonundan inmiştir. Belki pazu. omuz çukuruna gevşek bir mafsalla girmiştir. O mafallar pazudan ziyade muhkem yaratılmıştır. malûm olsun ki. Ta ki âfet kabulünden uzak olmuştur. sair mafallar gbi kuşatıcı olmuştur. Üstteki oyuk önde ve alttaki oyuk arkada vâki olmuştur. emniyet ise.

kol çıkıntısı. Alt bilek kemiğinin iki çıkıntısı vardır ki. faydası. Ta ki pazunun çukur tarafında olan yere girip. Bu iki oyuğa. boşluk tarafından yana hareket edip. Alt kemiğin faydası: Onunla bilek kavrama ve yayılmadan yana hareket eder. Bu mafsallar. alt kemik. Ta ki. Küçük parmağa yakın olan alttaki. aralarında (sin) harfine benzer benzer bir yer bulunmuştur. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bilek. Üst kemiğin tarafında küçük bir çukur vardır ki. çukur yer üzerinde geri ve süt . malûm olsun ki. Onun çukurunda olan yüzeyi yumru kılınmıştır. Ey aziz. oyuğu dahi yuvarlak bulunmayıp. ona. taşıyıcı olduğundan alt kemik adını almıştır. bu çıkıntının dönmesiyle eğri hareketler hâsıl olmuştur. uzunlamasına iki kemikten oluşmuştur. bükülücü olmaktır. pazunun boşluk tarafında olan çıkıntı onda raptedilmiştir. Onlara: iki bilek kemiği derler. bu yapı üzere düzen tutmuştur. Bunların başparmağa yakın ola üstteki ince olup. iki atabe adı vermişlerdir. Vakta ki giren yer. mafsalların hareketiyle sert çarpmalara uğradıkları için kalın ve metin kılınmıştır. üst bilek kemiği derler. et ve adaleden arınmış ve bağlar ile gizlenmiş oldukları için. eğik hareketlere kabiliyeti olmak bilinmiştir. ama etrafı.olan yeri düz olmayıp. Dirsek mafsalı. duvar gibi düz yaratılmıştır. Bu iki kemiğin her birinin ortası ince ve latif yaratılmıştır. dirsek mafsalı ondan bileşe. adale ile süt ve alt kemi mafsallarındandır. kalın adaleler onları sıkmasıyle ağırlık veren kalınlıklarından kurtulmuş olalar. İkinci Madde Bilek kemiklerini bildirir. ona ulaştığında dursun. Üst bilek kemiğinin faydası: Onunla bileğin hareketi eğilip. Üst kemik. yumma ve açmaya yaradığı için düz yaratılmıştır. girintili-çıkıntılı olup. O çukurda. Ta ki onda.

eli yumduğunda. Kaçan iki yer birbirinin üzerinde ön ve üst taraflarına hareket eylese. Ama yedi asıl kemik. Kaçan çıkıntıyı haseden çukurdan duvar eri ayrılsa. bir miktar mutavaat vermiştir. geniş ve bitişiklikleri az kılınmıştır. Sekizinci kemik ise. bir çok kemiklerden meydana gelmiştir. İki çıkıntının aşağı tarafları. bileği pazuda ön tarafa teğet olur. kayganların tutulması mümkün olsun. Şu halde üçü araya sıkıştırılıp. çoğunlukla alt çıkıntıda bulunmuştur. el yumulup. ta ki dağılmasın.taraflarına hareket eylese. Bu çukurdan fazla kalan âfetlerden uzak olmak için yumru ve kaygan yaratılmıştır. Öteki safa yakın olan tarafı. onlardan geniş ve ortak bir çukur meydana gelir ki. sağlam bağlayıp. tek bir şey gibi toplanmış olup. Bu kemiklerin mafsalları birbirine zaptolunmuştur. belki . Aya kemikleri yedi ve bir de fazla kemik yaratılmıştır. Avucun aldığı nesnelerde tutuşu zayıf olmasın. adale ile bilek istikametine yakın olur. anatomi bilginleri demişlerdir ki: El ayası. faydası: Korumak ve kollamaktır. o kemiklerle çukurlaşmakta ve büyük cisimler üzerinde avucun çukur olmasıyle. El ayası. Alt bilek kemiğinin çukuru gerisinde uzunlamasına bir çıkıntı vardır ki. Bir safı. Bu bitişme ile bile bu kemikleri birbirine birçok bağlar. el yayılır. Üçüncü Madde El ayasının kemiklerini bildirir. iki saf kılınmıştır. İkinci safın kemikleri. Hatta ayanın derisi soyulsa. sayısı dört bilinmiştir. malûm olsun ki. el ayasının iki safını düzenlemek için değil. Ta ki avucun içinde kavramaya yarayan çukurluk meydana gelsin. bilekten yanadır ki. bileğe yakın olan tarafı ince ve gayet bitişik bulunmuştur. Ey aziz. eli ziyade yayılmaktan haps ve men edip. bu kemiklerin hepsi bitişik ve tek görünür. bütününe erişmesin. parmak taraklarından yana bulundukları için geniş olup. Ta ki cüzüne erişen âfet. cisimleri ince ve sayları üç bulunmuştur.

Her parmak üç kemikten yaratılmıştır. Lakin parmakların işleri. Gerçi muhtelif hareketleri sülük ve balık hareketleri gibi mümkün idi. müteaddit kemiklerle bulunmuştur. Ta ki âfetlerden korunmuş kalsınlar. Bu parmaklar. metin ve kavi olmak için kemiklerle dolu yaratılmıştır. Parmakların eti. Aya mafsalı ile tarak kemikleri. Üçten az olsa. Ey aziz. iki bilek kemiği uçlarından hâsıl olan geni çukura girip. aya kemiklerini yakın ola kemiğin çukuruna girip. eğik ve açık olmuştur. Zira ki. Parmak kemiklerinin uçları ince. ta ki genişlik ve sıkışıklığa yardımcı olsun. Alt bilek kemiğinde açıklanan çıkıntı. dört parmağa mukabil gelmiştir. . Boşluksuz ve iliksiz. Tarak kemikleri dört olup. birer kemikten yaratılmayıp. Parmaklar tarafından yana bir miktarca açık olmuştur. parmakların hareketleri eksik olurdu. Ta ki işleri zor olmasın. malûm olsun ki. Bu kemikler yuvarlak kılınmıştır. anatomi bilginleri demişlerdir ki: El parmakları eşyayı kavramakta yardımcı âletlerdir. üç kemiğin açlarının birleşmesinden. Ta ki kemikler. kıkırdaklara bürünmüş olan tarak kemiklerinden çıkıntılar girişiyle telif edilmiş yaratılmıştır. Ta ki yüklenici ve yüklenen arasında münasebet gökçek olsun. aya etrafında olan çukurlara. Bu tarak kemikleri. Dördüncü Madde Parmak kemiklerini bildirir. farklı açıklıklara güzel bitişsin. ondan mafsal yumulur ve açılır. onun tek ucu hâsıl olup. kemiklerden hâli yaratılmadı. kaideleri geniştir. üçden ziyade olsa. ağır eşyayı zaptetmekten âciz kalırdı.ayaya yakın olan siniri korumak içindir. el titremesi gibi zayıf olmayıp. Ta ki bitişik gibi olan kemikleri ayaya bitişmesi gökçek olsun. onunla mafsal. Üsttekiler alttakilerden boy boy büyük yaratılmıştır. ayaya yakın olan tarafta birbirine yakın olmuştur. İç tarafından çukur olmuştur.

elin. Dış tarafları etsiz kılınmıştır. Bütün parmakların asâyişi. bir nesneyi kuşatıp. Ta ki onları koruyup ve örtüp. rutubetli ve yapışkan kılınıp. Zira ki eğer baş parak. bir büyük nesneyi alıp kavraması mümkün olur ve bir tarafla başparmak. birine giren rutubetli ve yapışkan kıkırdak ve çukurlara . Kavranan yuvarlak üzerinde el ayası ve parmaklar çukurlaşıp. kavrama sırasında parmakların etrafı eşit olup. hafiflik bulsun. Ta ki hepsine mukavemette muadil kalsın. Eğer küçük parmak tarafında konulsaydı. Baş parmaklar. kendi yeri gerisinde konulsaydı. içleri çukur bulunmuştur. avucun kavradığı nesnenin azası benzeridir ki. kavrama ile temas olunan nesnelerin altında eğilici olsun. Ta ki çekme ve kavrama hareketlerinde metanetleri sağlam ve kuvvetli olsun. Parmakların uç etleri çoktur. el içiyle ola işlerin çoğu yapılamazdı. tarak kemiğine bağlanmadı. kavradıkları nesnede. her taraftan ona temas kılsın. Eğer baş parmak. başparmak ta onlara mukavemet eylese. etkili silah yerini tutsun. ta ki tutma ve oğma kolay olsun. Ta ki birine yapıştığında iyice tutsun. İçlerinde et az olmuştur. Başparmak. Orta parmağın mafsalı uzun olup. muntazam olsu. Ta ki uçları. Dışları yumru. ötekilerininki daha kısa olmuştur. yararı kalmazdı. Eğer elin sırtına olsaydı. birbirine mukabil ve uygun gelmezdi ve birbirine yardım edebilmezdi. ziyade uzak olup.sertlik üzere yaratılmıştır. Ta ki. Parmakların etrafında tırnaklar olmuştur. Ta ki kendi ile dört parmak arasında mesafe dar olmaya. ta ki sıkışma anında âfetlerden korunmuş olan yuvarlak şekle benzesin. Ta ki. iki el. diğer dördünden daha kısa ve kalın yaratılmıştır. dört parmak bir taraftan. vakta ki. onu örter. engelleri peyda olurdu. avucun içinde boş yer kalmayı. ağır olmayıp. Şu halde. elin içinde olsaydı. Dış tarafları dahi baş parmak ve küçük parmak gibi parmak olmayan taraflar yumru kılınmıştır. faydası kalmayıp.

Boşluktan yana olan parçalarına hâsıla kemiği ve harkafe kemiği adı verilmiştir. sağlam kalsınlar. kasığın ortasında sağlam bir mafalla birbirine bitişmiştir. Yumuşak kemiklerden yaratılmıştır. Zira ki.bitişik yaratılmıştır. Ta ki sert nesnelerle karşılaşmada kolaylıkla eğilip. kuyruk sokumu yanında sağlı ve sollu iki kemiktendir ki. kuvvetli bağlar sarıp. Ey aziz. Mafsallarını. Beşinci Madde Kasık kemiklerini ve kalçayı bildirir. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bedende bulunan kemiklerin biri dahi kasık kemiğidir. malûm olsun ki. İkincisi: Onlarla ufak nesneleri kaldırıp toplamaya kudret bulmaktır. içe ve aşağıya olan parçalarına kalça payı denilmiştir. Kazınma ve törpülenme taraflarında bulunmuşlardır. Ta ki çarpma âfetlerinden korunsunlar. adı geçen üstteki kemiklerin yesası gibi bilinmiştir. Ta ki onunla rutubetleri sürekli olup. uzar kılınmışlardır. silah gibi onlarla düşmandan intikam almaktır. Ta ki çarpmalarda mahvoldukça yine tamam olsunlar. Bunlar. bularda. gerektiğinde. iki kalça kemiklerinin yumru uçları girecek oyuklar . selametle bükülsünler. Onun için büyüyüp ve gelişip. Dördüncüsü: Bazı vakitler. Uzadıkça. küçük kemikler ile doldurulup. Birinci faydası: Bir nesneyi bağlayıp düğümlemekte. kesmekle karar bulsunlar. O. Tırnakların etrafı. Bunlara: Semsemaniye derler. Önden yana olan parçalarına kasık kemiği denmiştir. yuvarlak kılınmıştır. kıkırdak örtüleriyle bitişik yaratılmıştır. Ta ki muhkem olsunlar. Alttaki kemiklerin hepsinin yüklenicisi ve nakledicisi bulunmuştur. Ziyade sağlamlık için mafsallarında bulunan açıklıkları. parmaklara dayanak olmaktır. onlara hareketlerinden kuruluk gelmesin. Tırnaklar dört fayda için yaratılmıştır. Arkadan yana olan parçalarına virek kemiği denilmiştir. Bu iki kemiğin her biri dört cüze taksim olunmuştur. metanet verilmiştir. Mukavemetle yarılıp ve kırılmayıp.

onula oturuş daha güzel olsun. hakk'u-l vikete olan çukura girmiştir. Biri yukarı çıkma. Bu iki kemik üzerinde meni âletleri. Bu iki kemiğin alt tarafında diz mafsalları için her birinin iki çıkıntısı vardır. yamuk olurdu. inme ve düz durma durumlarında intikallerdir.bulunmuştur. Ayak kemiklerinin birincisi iki kalça kemiğidir ki. birçok damarı gökçek koruyup. Zira ki. Altıncı Madde Baldır kemikleri ve iki diz mafsalını bildirir. ona büyük kasba denilmiştir. Diz mafsalından önce baldır kemiklerini beyan ederiz. bu iki kemik. rahim. Biri küçük ve kısadır ki. İki ayağın faydası: iki nesnedir. iki oyluk arası uygunsuz ve geniş olup. bedende olan kemiklerin en büyüğüdür. üst tarafı kalça kemiğine bitişik olmayıp. Eğer kalça ve baldır adalesine bir âfet erişse. Biri büyük ve uzundur ki. ta ki ondan diz mafsalı ortaya çıka. iki kalça ve iki ayak ile bu intikaller yapılır. intikal zor olur. hepsinden düz bir nesne hâsıl olup. Ey aziz. ona küçük kasba adı verilmiştir. Bu iki kemiğin üst tarafları kubbe gibi yumru olup. anatomi bilginleri demişlerdir ki: bilek gibi baldır dahi iki kemikten yaratılmıştır. üstlerinde olanı yüklenici ve altlarında olanı nakledicidir. Ta ki büyük adleleri. iki ayak ile sabit ve kaimdir. eğer ayağa bir âfet erişse. Kalça gibi baldır kemiğinin boşluktan yana yumruluğu bulunmuştur. Biri nizam. alt tarafta içten yana yumru yaratılmıştır. İntikal kolay ve rahat olur. malûm olsun ki. o vakitte ayakta durma kolay olur. üzere ayakta durmaktır ki. Bu iki kemik. mesane gibi latif azalar konulmuştur. Ta ki onlarla baldır adaleleri ve sinirleri . sinirleri. makat. önden ve boşluktan yana yumru. ayakta durma düzeni zor olur. Küçük kasba. Eğer hakk'u-l virek beraberinde düz konulsaydı. geri ve içeriden yana çukur ve kesik kılınmıştır. Zira ki.

Ey aziz. ayakta sebat için âlet yaratılmıştır. Şu halde ani kalkma ve oturmalarda diz mafsalına ön taraftan zor zahmet gelmekle ihtiyat kılınmıştır. birer lif bağı ile bağlanmış olup. İç taraftan yana beli ince kılınmıştır. hareketi ile kuvvet verip.muntazam olsun. . Ve bu kemiğin yeri bu mafsalın önünde bulunmuştur. Bu baldıra bir mutedil miktar verilmiştir ki. ona direk olmaktır. Bununla bile küçük kasba ile dahi ona kuvvet ve sağlamlık verilmiştir. hareket için hafif olsun. Bu ağır bedeni taşıyan mafsal. İkisinin önleri diz kapağı kemiğinde yerleşmiştir. ayakucu tarafına uzamış bulunmuştur. Ta ki ayakta durma durumunda ön tarafı ayaktan yana dönük olup. emniyet bulmaktır. Diz mafsalı: Kalça kemiğinin alt tarafında olan iki çıkıntının baldır kemiğinin üst tarafında bulunan iki çukura girmek ile hâsıl olmuştur. ne hareketten zorluk bulur. ona diz gözü denilmiştir. sağ ve sol tarafa eğilmesi az bulunmuştur. ama geri taraftan yana ani çarpma olmayıp. kalça kemiğinden kısa bulunmuştur. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Ayak. yürürken atılacak ayağın dayanmakla. Yedinci Madde Ayak kemiklerini bildirir. Şekli. Diz kapağı ayrı bir yuvarlak kemiktir ki. iki taraftan iki metin bağ ile muhkem düğümlenmiştir. yürüme düzeni uygun olsun. diz üzerinde oturma anında diz mafsalını ayrılmaktan bu kemik ile koruyup. malûm olsun ki. bilinmiştir. zira ki bu mafsala ani saldırı ve çarpma çoğu zaman ön taraftan olur. Bunlar. Ta ki üzerine dayanma ve dinelmeye yardımcı olsun. Küçük kasbanın bu sağlamlığından dahi büyük kasba ie aralarında olan sinirleri ve damarları örtücü ve koruyucu bulunmuştur. o büyük kasbadır ki. Hakikatte baldır. Ta ki. ne üstünü taşımaktan âciz olur. Bunun faydası. Mafsal önünde büyük kasbaya iştirakle yumulma ve yayılmaya kuvvet vermek için yaratılmıştır.

ön tarafından bilek kemiğinin üstüne. ayak bastığında tabanı üzere olup. Yuvarlak nesnelere ayak ayası. ayağın ortası onuna yerden kalkıp ön tarafı dahi onunla yere gelir. Biri budur ki: Ayak. Sair faydaları. kendi sert. arka tarafı . ökçe. Ayak bileğinin dört kemiği vardır ki. yer üzerinde o tarafın sebatı gökçek bulunsun. O ikisi arasında mafsal. Topuk. dış tarafından ve iç tarafından kuşatmıştır. ayağın dış tarafından yana konulmuştur. Beş kemik dahi tarak için yaratılmıştır. insanın ayak topuğu diğer hayvanların topuğundan daha çıkıntılı kılınmıştır. onunla birbirine gökçek bitişmesi bulunmuştur. bacak ile ökçe arasında bir vasıtadır ki.Dikenli olan yere. kafasından. Bir ayağın kemikleri yirmialtı adet olmuştur. bastığı nesneyi el ayasının kavradığı gibi kavrar bilinmiştir. mafsal bağı ile bağlanmıştır. Ta ki. Bu topuk. topuk kemiğindeki çukura girmiştir. Kayık kemiği. bastığı nesneyi gerektiğinde sağlam basıp sabit olmaya kadir bulunmuştur. diken ona şiddetle batmasın. onlarla ayak taraklara bağlanır. dış taraftan yana bacak kemiğine bitişmiştir. Topuk ortada bulunup önünden kayık kemiğine. Biri topuk kemiğidir ki. Biri kayık kemiğidir ki. geri tarafından ökçe kemiğine. bir tarafa kayıp gitmesin. Nitekim ayağın sebatında faydalı olan kemiklerin en lüzumlusu topuk bilinmiştir. onunla bacak mafsalı tamamlanmıştır. Ayağın hareketinde faydalı olan kemiklerin en yararlı topuk bulunmuştur. çok kemikli olan azanın sayılan faydalarının aynısı bulunmuştur. ayakta durmanın temel direği onunla bulunmuştur. Biri merdiven kemiğidir ki. daha önce açıklanan iki baldır kemiğinin yuvarlak tarafları arasında konulmuştur ki. O. topuğun altında konulup. kolay ve sağlam basıp. onu üst tarafından. altıgen şeklindedir. Biri ökçe kemiğidir ki. Onun iki tarafı. Ayağın çok kemikten oluştuğundan nice faydaları bilinmiştir. Zira ki ayak. metin olmuştur.

uzun üçgen olup. Böylece insan bedeni semsemelerle (susam şeklinde kemik) birlikte toplam üçyüz kemikten oluşmuştur. akıl sahiplerine ibret olmuştur. kavrama ve harekete ihtiyaç. sebat ve sağlamlık bilinmiştir. ayak bileğinin kemikleri bir saf. afetlere mukavemet edip. bedenin yükünü taşımaya kudreti yetsin. ayağın çukuru arkadan ortaya doğru yavaşlıkla gitsin. insan ayağı bu biçimde yaratılmıştır. bu sanat şaheseri binadan çok ibret alıp. ondan az kılınmıştır. münezzehtir. yürüyüşünde âhenk olsun. 35-BÖLÜM:035: ÜÇÜNCÜ BAHİS . elde kavramak bulunmuştur. Şekli. Ayak tarağı. yoklukları dahi sebat ve sağlamlığa zararlı olduğundan. elde çok bulunmuştur. Ama baş parmak iki büyük boğumdan ve ondan başka parmakların hepsi üçer boğumdan yaratılmıştır. Ta ki. Şaşırtıcı şekillerinde benzersiz yaratıcıyı fikreden ve düşününe akıllılara hayret gelmiştir. Ayağın parmakları. Ayak bileği. Yaratıcı ve şekil veren Allah. Ta ki. yürüme hareketi düzenini bulup. sertlikle isabet eden nesneleri iyi tarafa atsın. Zira ki. Alt tarafı düz kılınmıştır. elinkilerden daha kısadır. Mafsal ve kemiklerin çokluğu sebat ve sağlamlığa zararlı olduğu gibi. Ayaktan istenen. beş kemikten bileştirilmiştir. ayağın ortasında dış tarafına ulaştığında son bulmuştur. Şaşanlar. Bu bileğin kemik sayısı. her birine beş parmaktan biri bitişip. Zira ki. nice izzet ve lezzet bulmuştur. el bileğininkiler iki saf bilinmiştir.yuvarlak yaratılmıştır. Ölçüsü büyük olmuştur. Ta ki. Bu bileşim üzere bulunan şaşırtıcı terkipler. deyip hayrette kalmıştır. Ta ki. Zira ki. bastığı nesne üzerinde rahatla karar etsin. yavaş yavaş incelip. düz basması kolay olup. bir safta dizilsinler. Ta ki. el bileğine uymaz. ayakta istenen metanet. Ta ki.

Yine bu adale kendi yayılması ile uzadığında. hareketli azanın temeli bulunan sert kemikler ile ince sinirlerin bitişmesi uyumsuz olduğundan yaratıcı olan Allah. İradî hareketlerin hepsi bu keyfiyetle hâsıl olup. aralarını et ile doldurup. sinir cevherinden olan belkemiğini ortasında korumuştur. adalelerin mahiyetini. uzuv kemiklerinden sinire benzer bağlar bitirip. oldukça ince zayıf olup. Bağlar ile sinirlerden bileşen baş. metanet ve özelliklerini üç bölümde ayrıntılı olarak bildirir. özellikle uzuvlara bölünüp ve yayıldığına her bir kemiğin payı. asıl çıkış yerinden uzaklaştıkça bozuşumu ortaya çıktığı için yaratıcı Allah. etten ve zardan meydana gelmiş bir uzuv olmuştur ki. sinirlerle bağlardan bileşen uzuvları az yaratmakla kalın edip. ona adale derler. inayeti ile lutfedip. sinirler ile tek bir şey gibi toplamış ve birleştirmiştir. Ondan uzuv tarafına giden kirişi çeker. zar ile perde çekip. anatomi bilginleri demişlerdir ki: İnsan bedeninde mevcut olan dörtyüzyirmi tane irade-i ihtiyarî hareketin tamamı sinirler vasıtasıyle yürekten dimağa. o kiriş gevşer.Uzuvların hareketleri keyfiyetini. çeşitli nevilerle yerine göre suret bulur. BİRİNCİ BÖLÜM Adalelerin diziliş keyfiyetini. ondan uzuvlara ulaşan kuvvetle hâsıl olup. o uzuv açılıp. O durumda o uzuv buruşup. beyin e omuriliğin hacimleri tahammülünce çıktığı yerde ince bulunup. O vakitte. . uzar. çekilmiş olur. malûm olsun ki. Şu halde bunun hepsi sinirden. Birinci Madde Adalelerin dizilişini ve onlarla hâsıl olan hareketleri topluca bildirir. onlarla baş ve boyunda bulunan hareketleri yedi madde ile açıklar. hikmeti ile tedbir edip. liften. Ey aziz. Bu adale toplandığında kısalır. cüzlerini.

malûm olsun ki. alın. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Yüz adaleleri. alt çene ve dudaklardır. gevşemesi ile inip. alnın derisi altında yayılmış olup. burun uçları. gözün gerisinde yani kaykacında korunmuştur. kapanma ise aşağı tarafa çeken adalelere muhtaç . Onu hareket ettiren altı adaledir. âletlerin çokluğunda âfetler çok bulunmuştur. açıklanacak içi boş sinire dayanak olup. Üst kapak için gözün açılması sırasında kalkma hareketi ve kapanması vaktinde inme hareketi gerekip. geniş ve örgütlü bir adale iledir. her biri göz bebeğini kendi yönüne hareket ettirmişti. Alnın derisi adaleden hareketli olan uzva kiriş bitişmiştir. göz. ona bir derece karışmıştır ki. yanaklar. ince. Alnın hareketi. Dördü. gözün yumulması gerçekleştiğinden alt kapakları hareketine gerek kalmamıştır. Yüzün hareketli uzuvları. işleri çıkış yerine daha yakın olmakla sinir ona ulaştığında bükülme ve değişime muhtaç olmadığı bilinir. Üst kapak sakin olup. alt kapağın hareketli olması mümkündü. alnın derisinden bir cüz olup. Gözbebeği ki. Gözbebeğinin gerisinde bir adale vardır ki. Zira ki. Onu yumrulaşma sırasında gevşemekten men ile zaptetmiştir Fakat gözün üst kapakları hareketi ile maksat tama olup. göz kırpmalarına dahi yardımcı kılınmıştır. göz kapakları. Hakk'ın inayeti ise mümkün oldukça âletlerin azalmasına sarf olunuştur. Bu adalenin toplanması ile iki kaş kalkıp. Onlarla göz bebeğinin daire üzere olan hareketi bulunmuştur. ondan tecridi imkansız bulunmuştur. ikisi. Bu adale.İkinci Madde Yüz adalelerinin bazılarını ve onlarla hâsıl olan hareketleri bildirir. Lakin Hakîm olan Allah'ın inayeti. ona kendi perdeleri ile metânet veriştir. gözün dört tarafındadır ki. Ey aziz. onda olan hareketli uzuvların hareketleri sayısınca bulunmuştur. gözün içindedir.

kesenin ipliği. Üçüncü cüz.olduğundan gözün iki tarafında iki adale yaratılmıştır ki. O adale her bir tarafta geniş olup. ağzı yana ve aşağıya çekmiştir. Biri. Göz kapağının açılması için ortasına bir adale inip. Ey aziz. Bir cüzü köprücük kemiğinden çıkıp. onun üst sağ tarafına yetmiştir. dudaklar ön tarafa gelir. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Yanağın iki hareketi vardır. Şu halde ağdan gelen lif. Sağdan çıkan. kirişinin tarafı kapağının tarafına yayılmıştır ki. Üçüncü Madde Yanakların. boyundaki . kendi ağzını topladığı biçimde olur. diğer bir uzvun hareketine tâbi olan kendi hareketidir. Onun için yanak ile o uzvun müşterek bir adaleleri vardır. ağız daralıp. Göz kapağı. geçmiştir. dört cüzden bileşik bulunmuştur. Onun için bir adale yaratılıp. kapağın iki perdesi arasında kıkırdak gibi geniş bir cisim olup. o adalenin bitiştiği yerin üstünde bitişmiştir Dudağı iki tarafa eşit ve imale ile meyilli kalmıştır. Dördüncü cüz. böğür ve köprücük kemiğinden çıkıp. soldan çıkanla kesişip. sonları iki dudağın iki tarafına. nice hikmetler ve faydalar için yaratılmıştır. Bu iki lifin toplanmasıyle. alt taraftan bitişik olup. alt çeneye tâbidir. dudağa ortak olarak. malûm olsun ki. iki tarafta. bu isim ile bilinmiştir. İkinci cüz. Bu iki hareketin iki adalesinin her biri. göz kapağını aşağıya çeker bulunmuştur. göz bebeğini korumak için ve kirpikler onu tozlardan korumak için yaratılmıştır. o kısılıp toplandığında gözün açılması hâsıl olur. kirpiklerin bittiği yerin atında yayılmıştır. omuzda olan kemik yanında bitip. dudakların ve burun kanatlarının hareketlerine vesile olan adaleleri bildirir. Biri. doğru inip. Şu halde bütün beden azaları. lifleri yanlara gitmiştir. Zira ki her birine dört yerden lif gelmiştir. dudağın sol alt tarafına ve soldan gelen lif.

alt çene hareketli olduğunda nice faydalar vardır. en hafif olanın hareketi uygun ve kolaydır. dudağa ulaşmıştır. mafsalı ile . Dördü birlik hareket etseler. Dudağın adalelerinin biri. iki adale dahi aşağıdan gelip. ikisine iki küçük sağla adalenin birleşmesi âdildir. Dudağa mahsus adaleler dört bulunmuştur. elmacık kemikleri üzerinden galip. hareketle zahmet çeken uzuvları kuşatmayanı hareket ettirmek daha doğru ve daha güzeldir. Zira ki. dudak iki tarafa yayılıp gider. İkisi iki taraftan beraber hareket etseler. onun cevheri olan etten fark olunmaz. onlarda kemik olmadığındandır. Müşterek olan adalelerin etrafı dudağa bir derece kaynaşmıştır ki. malûm olsun ki. dudağın hareketleri dört tarafa tamam olup. İkisi. elmacıkların lifine karışmış olup. Burun kanatlarıdır ki. bu adalelerin her biri tek başına hareket ettiğinde. çok hareketli olan yanak ve dudağın adalelerini yerlerinin lüzum ve genişliği yol açmıştır. Küçük olduklarına. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Üst çene hareket etmeyi. Hepsi Allah'ın hikmeti ile konulmuştur. Dudağın hareketinde bu dördü yeterli olmuştur. Dördüncü Madde Alt çenenin hareketini. faydalarını ve adalelerini bildirir. dudağı kendi tarafına hareket ettirir. dudağın iki tarafına bitişmiştir. Biri budur ki. üst çene sakin olduğundan.susamcıklardan gelip. yanak ile müşterek olan adaledir ki. Ey aziz. burun kanatlarını o tarafa hareket ettirir bilinmiştir. onunla öyle açık harekete gelmiştir. Çizgi. Biri budur ki. O harekete dudak dahi uymuştur. yanak cüzlerine ulaşmıştır. kusuru kalmaz. Biri budur ki. Bunlardan gayrı onun hareketi olmaz. iki kulak hizasından geçip. açıklanmıştır. Sağlam oldukları. Bu iki adalenin çıkış yeri elmacık kemikleri tarafında bulunmuştur. Zira ki.

çeneyi iki tarafa meyil ile döndürür. Ondan ziyade sağlamlık için kısa ve halis bir kiriş oyup. bu kemik sinirlerin başlangıç yerinden uzaklaşmakla cevherleri bir miktar sertleşmiş olsun. çeneyi yukarıya kaldırır. üst taraftan inip. Beyine yakın oldukları için bunlar dahi yumuşak bulunmuştur. Dimağdan çıktıkları yer yanında bir çift kemik içinde o yaratıcı Allah bunları defnedip. Çünkü bu çenenin tabii ağırlığı inişine yardımcı kılınmıştır.alt enenin kenarını çevirmiştir. Hareketli olan alt çenenin üç hareketi vardır ki: Biri ağzı açma hareketidir. öğütme hareketi. Bu iki adaleden her birinin birer büyük kirişi vardır ki. Oldukça yumuşak olan beyin cismi ki. onlar ağzın içinden gelip alt çenede boşluğa inmiştir. toplanıp. Zira ki bu adalelerle dimağ arasında ancak bir kemik yaratılmıştır. adalelerinin lifleri kulağın arkasında olan ebriye çıkıntılarından inip. başka bir yardımcıya ihtiyacı kalmamıştır. çeneyi aşağıya indirir. Ağzın açılması ve çenenin indirilmesi. İnsan çenesi hafif olup. Ağzın içinden gelen adalelerden biten kirişlerin metanetleri için ortalarından çıkmıştır. çene kemiğine ağlanacak yerde bitişip. hayvan gibi kesme ve koparmaya fazla muhtaç olmadığından bu iki adalenin miktarı küçük yaratılmıştır. üst çeneye bitiştirirler. Açma hareketi. birleştiğinde çeneyi arka tarafa çekip aşağıya indirici olur. her tarafta birer üçgen . bunların çıkış yerleri kılınmıştır. Ta ki. çeneyi yukarıya çekerler. Kapama hareketi. Şu halde kapama için iki adale yaratılmıştı ki. Biri çiğneme ve öğütme hareketidir. Biri kapama hareketidir. Şu halde ona iki adale kifayet edip. tek bir adale olmuştur. Çiğneme ve öğütme için iki adale yaratılmıştır ki. Bu iki adaleye iki adale dahi yardımcı olmuştur ki. perdeden geçirmiştir.mafsal ucu metin ve sağlamdır. Toplandıkça o çeneyi yukarı kaldırıp.

iki kenarı uzayıp. yemek borusu altında konulmuştur. Üçgenlerin tabanları. aralarında düz olarak birleşip. tek bir bağlantı gibi olup. malûm olsun ki. Her biri ya ön tarafa veya arka tarafa doğrudur.adale bulunmuştur. eğer yemek borusuna yakın olan cüzleri toplandıysa. açıklanan bir çift adalenin altında örtülmüştür. Veya sağ tarafa eğik veya sol tarafa eğiktir. Zira ki lifleriyle yukarıda kulak gerisinden ve aşağıda böğür kemiğinde çıkıp. Bir çifti. Beşinci Madde Baş ve boyunun hareketlerini ve adalelerini bildirir. birinci omurun iki kanadına gelmiştir. çiğneme ve öğütme onunla hâsıl olsun. başı. her bi açı. Kaçan açılarının darı olan tarafı elmacık kemiğine girse. eğer omurlara kaynaşmış olan cüzleri dahi toplandıysa. başın eğilmesine boynun eğilmesi denir. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Baş için kendine özgü hareketler vardır Boğazın beş kemiğiyle dahi ortak hareketleri vardır ki. boyun da ön tarafa eğik olur. . Baş ile boyunu birlikte ön tarafa eğer adaleler bir çiftti ki. baş aşağı düşer. Kâh bu iki tür hareket arasında iltiat doğar ki. İkisi birlikte hareket etseler. baş. Bir çift. biri alt çeneye iner ve biri çift kemiğe yükselir. Ey aziz. kendi yerine gider. Bu iki tür hareket ki.mafsalın üstünde bulunmuştur. Şu halde. özel ve ortaktır. Başın aşağı düşmesi ve kendine has olan hareketinin iki adalesi vardır. itidal üzere ön tarafa düşmüş olur. Başın iki nahiyesinden gelmiştir. muhtelif yönleri meydana gelip. onarla kaynaşmış bulunmuştur. Ta ki sözü edilen üçgen adalesinin toplanmasından. daire şeklini bulur. Birinci omura ve ikinci omura ulaşıp. başa çıkmıştır. o tarafa eğik ve düşük eder. Bu çiftlerin bitiş yeri. Başı geri tarafına kaykıltan adaleler dört çifttir ki. Şu halde eğer biri hareket eylese.

büyük adalelerin görevini görmüşlerdir. baş ile birinci omurun arasını sağ taraftan. o. Bir çiftin yerleri. Eğer bunların dördü birlikte hareket ederse. biri sol taraftan birleştirmiştir. baş onların tarafına dümdüz meyl eder. Lakin yerleri yakın ve düzenleri sair adalelerin altında muntazam olduğundan. dördüncünün altında örtülü olup. Bu adale. Onda olan.ikinci omurun sensenesine (susamsı) bitişik olmuştur. başın eğilmesini. kısılırsa. kanatların arasını bağlamıştır. tabii haline getirmektir. Başı. eğik olarak geri tarafa döndürür. baş mafsalına bitişmiştir. biri sol taraftan toplamıştır. İkinci çiftin yeri. Dördüncü çift. onları kuşatmıştır. kısalırsa. Bunun özelliği. diğer adalelerden küçüktür. Bir çifti dahi omurların iki tarafıyle. onun biri baş ile ikinci omurun arasını. başı. baş. boyun ile birlik geri tarafına eğer adaleler dört çifttir ki. birinci omurun kanadına gelmiştir. hangisi toplanıp. Bunun altında yayılmış olan üç çiftin birisi. üçüncü çiftin altında dıştan yana geçip. dimağın bir başka kemiği olmuştur. Bu dördüncü çiftin her biri bir üçgendir ki. boyuna inmiştir. arkadır ki. Altıncı Madde Sesin yeri olan hançerenin kıkırdaklarını. Başı. başı. sağ taraftan. Üçüncü çift. düz tutar. iki tarafa meylettiren adaleler iki çifttir ki. yerinde düz olarak sâkin olur. . kaykılma sırasında düz edip. başı iki tarafa meyilsiz geri tarafına döndürürler. Bunların hangi ikisi bir tarafta beraber toplanıp. fazlaca kanatlara meyl ile gitmiştir. Bir çifti. onun tarafına meyleder. üç çifti. onun biri. tabanı. adalelerini ve hareketlerini bildirir. iki önceki çift. öndedir ki. Dördüncü çiftin başlangıç yeri. boyun omurlarının iki tarafıyle aşağıya inmiştir. Şu halde bu dört adalenin. baş. onların üzeri olup.

Ey aziz. onun gerisinde. Vakta ki. Hançere önünde üçgen bir kemik vardır ki. İki çift adalesi dahi vardır ki. Nitekim kemiklerle açıklanmıştır. Bu hançere üç kıkırdaktan oluşmuştur. kapanmış kıkırdağı yukarı kaldırıp. yunanca lam şeklinde olduğundan. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Hançere. ikinci kıkırdağın. onun latif adaleleri bundan çıkmıştır. birbirinden uzaklaşır ve birbirine ayrı düşerler. Üçüncü kıkırdak. İkinci çiftin iki adalesi. bir çifti iki adaledir. Bir çift adale. kalkana bitişiksiz kavuşmuştur. Onlar kapanmış kıkırdağa gelip. lam kemiğinden çıkıp. ona: Lam kemiği denilmiştir. hançerenin daralma ve genişlemesinde. hançzere genişler. hançere açılma ile genişler. kalkandan yana olan iç kemik kısmındandır. üçüncü kıkırdağı ikisine tatbik için ve üçüncüyü ikisinden uzaklaştırmak ile hançereyi açmak için nice adaleler gerekmiştir. gerisinden ona bitişmiştir. Şu halde kalkan kıkırdağına. kalkan kıkırdak üzerine kapanma ve kavuşmasıyle ve odan uzaklaşmasıyle hançerenin kapanması ve açılması bulunur. ona: Kalkan derler. hissedilen ve dokunulandır. onun içi çukur. kalkandan uzaklaşıp. geri tarafa çekse. boğaza raptolunmuştur. ikinci üzerinde tas gibi kapanmış olup. ikinci kıkırdağı yapıştırmak için. dışı yumru olduğundan. Kapanmış kıkırdak ile bitişik olduğu ikinci arasında çukurlu bir mafsal vardır ki. İkinci kıkırdak. büzülme ile toplanıp. ikinci kıkırdağın iki çıkıntısı o iki çukura girip. malûm olsun ki. ön ve üst tarafına çekse. Vakta ki aynı büzülmeyle toplansa. boğazı aşağıya çeken adalelerle müşterektir. kalkan kıkırdağının önüne gelip. kapanmış kıkırdağı. kıkırdaktan bir uzuvdur ki. boğaza yakın konulup. ikinciye bitişip. Bu kemiğin faydası budur ki: Hançereye dayanak olup. Hançereyi açan adaleler bir çifttir ki. kapanmış kıkırdağın ii . bitişmiştir. boğazın önünde ve çenenin altında. üzerine yayılıp. Bunların çıkış yerleri. Biri o kıkırdaktır ki. ses için âlet yaratılmıştı.

hançerenin aşağı tarafı daralır.tarafına gelip. Onun iki çift adalesi vardır ki. Kalkan kıkırdağıyle ikinci kıkırdağın aralarını birleştirmeğe gitmişlerdir. kuvvetle onu kaplayıp. hançerede adı geçendir. onun iki adalesi onlar bulunmuştur. Boğazın adaleleri. ikinci kıkırdağın köküne kapanmış olup. İki adale de kapanmış olanın altında adı geçen küçük adalelere yardımcı olmak için konulmuştur. kapananı kalkandan yerine uzatıp. onun gerisinde iki adalenin iki tarafı bitişik olmuştur. nefesi hapsetmekte göğüs adaleleri ve zarlarına mukavemet ederler. kalkan kıkırdağının kökünden çıkıp. küçük ve sağlam yaratılmıştır. Onlar. malûm olsun ki. Şu halde bunlar büzüldükçe. böğür kemiğinden bitip. ikinci kıkırdağı iki tarafı arasını birleştirmiştir. onu aşağıya çeker. Bu iki adalenin eğimleri az olup. lam kemiğine ve ondan boğaza bitişip. nefesi hasreylesinler. Bu iki adaleler. üst tarafa çıkıp. Bunlarda nice sanat bulunmuştur. hançerenin yayılmasına yardımcı olur. öteki çifti. Sübhanallah! Yedinci Madde Boğazın. ikinci kıkırdağa sarılıp. yayılmıştır. düz olarak yükselmiştir. lam kemiğini ve boynun adalelerini ve hareketlerini bildirir. üçüncünün etrafına sağ ve solundan bitişmiştir. hançereyi öyle kaplarlar ki. Ey aziz. kalkan kıkırdağına bitişir. Şu halde vakta ki. Hançereyi kuşatan bir çift adaledir ki. Bir çifti. hançere daralır. sonra genişleyip. boğazın içine konulmuş iki et parçasıdır ki. onu aşağıya çekerler. büzülseler. Hançereyi daraltan adalelerin bir çifti. lam kemiğinden gelip. Ta ki hançerenin içinde sıkışmasız. yutmağa yardımcı olmak için . Vakta ki. Dört adalesi dahi kalkan kıkırdağıyle. yukarı kalksalar. Vakta ki büzülseler. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Boğaz bir cümledir. mafsalı raptedip. içinden gidi.

Eğer dördü beraber büzülseler boyun eğilmeksizin yerinde kısa olur. onu hareket ettirir. Lam kemiğinin hem kendine özgü. bu emiğin üst tarafına yetmiştir. . Eğer dördü birlik durumu üzere kalırlarsa boyu dahi durumu üzere kalır. Boynu hareket ettiren iki çift adaledir ki. lam kemiğinin aşağı kaburgasından bitip.yaratılmıştır. bu kemiği çene tarafına çekmiştir. bulunmuştur. iki kulak yanında olan çıkıntılardan çıkıp. geniş olup. dilin iki tarafında bitişmişlerdir. İkisi dahi dili yayar. dil altından geçip. adı geçenlerin altında olup. ikisi çıkıntılardan bitip. çene altından çıkıp. insanın sadece baş ve boynunda yaraıcı olan Allah'ın nice benzersiz sanatları bulunmuştur. yakında açıklanacaktır. çenenin iki tarafından gelip. üç çifttir ki. toplanırsa boyun onun tarafına çekilir. bu kemik üzerinde olan düz çizgiye bitişip. Bir çifti. bu kemiğin üzerinde bulunan düz çizginin aşağı tarafına bitişip. Bir çifti. ikisi birlik bir taraftan büzülürse. bir çifti sağda ve bir çifti soldadır. Ama kendine özgü olan adaleleri. alt çene kemiğinin tümüne bitişik kılınmıştır. Bu dahi. uzun olup. lifleri dil atında genişlemesine döşenmiştir. (Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir). Onların yerleri. Şu halde herhangisi tek başına büzülüp. boyun o tarafa eğik olur. Ama dili hareket ettiren dokuz adaledir ki. hem de öteki adale ile ortak adaleleri vardır. Şu halde bu iki adale. Biri dil ie lâm kemiği arasını birleştirir ve birbirine çeker bilinmiştir. bir çifti. dilin ortasına bitişmişlerdir. uzun ve geniş adaleler arasından dili geçip. Şu halde bir kere düşünülsün ki. onu aşağıya çekmiştir. kemiği çene tarafına çekmiştir. İkisi. İkisi lam kemiğinin yukarısından bitip. Lam kemiğinin ortak olan adaleleri.

omuz. Dördüncü çift adalesi. Bir çifti dahi bu kaburgaların etrafı yanında. çene ile hançere arasında bitişip. İki çift adale dahi bu çifte yardımcı kılınmıştır. boyunun yedinci omurundan ve göğsün birinci ve ikinci omurundan çıkıp. göğsü bağlamış ve toplamıştır. Bir çift adale dahi boyun kemiği altında konulmuştur ki. İkisi bir adale gibi olup. Göğsün bu adalelerindendir ki. üst kaburgaların esasları altında uzayıp. o kaburgayı çekmek içindir. bitiş yeri omuz başına uzayan adı geçecek cüzden bulunmuştur. nefs uzuvlarıyle gıda uzuvları arasında perde olan açıklanacak adaleler bunlardandır. bir adaleye karışıp gitmiştir. Ey aziz. Göğsün beşinci ve altıncı kaburgasına bitişik olan. arkadaki kaburgalara gitmiştir. göğsü yayan adaleler bunlardır. birinci omurdan omuza inen bir çift adaleye yetmiştir. karnın düz adalelerine karışmıştır. bir çift adalesinin iki kat ferdinin iki cüzünün üstleri boyuna bitişik olup. Birinci Madde Göğsü kavrayan ve yayan adaleleri bildirir. onu hareket ettirmiştir. anatomi bilgileri demişlerdir ki: Göğsü hareket ettiren adalelerin bazısı.36-BÖLÜM:036: İKİNCİ BÖLÜM Göğüs. böğür kaburgalarına bitişik olmuştur ki. Göğsü kavrayan adalelerin biri tali olarak kavrayıcı perdeden ve bizzat kavrayan adalelerden bir çift adaledir ki. malûm olsun ki. aşağıda anlatılacak. Aşağıları. göğsü hareket ettirmeğe yetmiştir. Göğsün birinci kaburgasına sağ ve soldan bitişip. ancak yayar kavramaz. el ve parmak adalelerinin keyfiyet ve hareketlerini altı madde ile açıklar. . Bir çift adalesi dahi omuzdan bir çukur yerden bitmiştir ki.

onu boyuna yakın etmek için yetmiştir. kaburgaların dışına. baş hizasına kaldırmıştır. kalandan çıkıp. onların üçü göğüsten gelip. yine omuzun üzerine gidip. meme altından çıkıp. bir çifti omuzun üstüne. Adı geçen üç adalenin biri dahi bağır kemiklerinden çıkıp. onu kaldırmıştır. sadece omuzu aşağıya ve öne çekerler. pazunun ucu iç tarafında bitişip. pazuyu göğüse yakın eder. Dördüncü çift. Yedinci çift. pazunun ön aşağısına bitişmiştir. malûm olsun ki. kaburga aralarını birleştirmişlerdi. göğüs omurlarında ve boyun omurlarında olan susamsılardan bitip. Baş nahiyetinde eğim ile omuzu kaldırmıştır.Göğsü hem kavran. Ey aziz. Şu halde göğüs adalelerinin hepsi doksana ulaşmıştır. omuzu aşağı getirmek ile. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Omuz mafsalını hareket ettiren pazu adaleleridir ki. İkinci Madde Omuz mafsalını pazu ile hareket ettiren adaleleri bildirir. omuzu. Üçüncü büyük adale. Bir çift adale dahi birinci omurdan gelip. hem de yayan adaleler onlardır ki. göğsün ayrılmasına yardımcı kılınmıştır. omuz üstüne bitişip. Omuzu hareket ettire yedi çift adaledir ki. pazuya yakın olan omurun önü yanında pazunun önüne bitişik olup. evvelki kaburgaya sağ ve soldan bitişmiştir. Onu yukarıya kaldırıp. Göğsün yayılmasında dahi yardım ederler. İki adale boynun omuz tarafına gelip. Omuzu adale ile beraber yukarı tarafa kaldırırlar. pazuyu aşağıya çekerler. geriye ve aşağıya hareket ettire gitmiştir. bağır kemiğinden çıkıp. İki çift adale. lam kemiğinden bitip. liflerinin bazısı. onu. Öbür çifti dahi. Bu üç adalenin biri. bazısı içine varıp bitişmişlerdir. eğer üstteki cüz'ü lifi ile amel . omuzun aslına bitişik olup. Şu halde her kaburga arasında dört adale vardır ki. boyun kemiğine varıncaya dek yetmiştir. pazuyu kaldırmasıyla göğüse yakın eder. iki çifti başın sonundan gelip.

birincisine bitişik olup. Beşinci adalenin bitiş yeri omuzun alt eğesinin aşağı tarafındandır. diyafram ile alt eğenin arasını doldurmuştur. pazuyu kuşatmaktır. bununla bunun görevini yerine getire gelmiştir. omuz üstüne bağlı olup. göğüse getirir. Bu pazunun beş adalesi dahi vardır ki. Bunun bir başı pazuya girmiştir. küçük adalenin birleşimi üstünde pazuda bitişik olmuştur. Eğer iki cüz'ü ile beraber amel ederse pazuyu düz olarak göğüse getirir Pazunun iki adalesi koltuk altından çıkıp. kirişi pazunun ucunun iç tarafından giren adalenin cüz'lerine bitişip. onu dıştan yana eğik kılmıştır. Bu adalenin işi. batmıştır.ederse pazuyu kaldırarak. Şu halde eğer iki cüz'ü ile amel ederse. Bir miktar dolaşık şekilde dışa eğimlidir. Pazunun ucuna dış taraf sonunda bitişip. hepsi omuz kemiğinden çıkmıştır. bir büyüğü böğür kemiğinden ve kaburgalar gerisinden gelip. pazuyu geriden yana kaykıltmıştır. onun işi boyunun altından ve boyundan gelip. Bunların ikisinin çıkış yereri omuzun üst eğesi olmuştur. pazunun üt ucunu yukarı tarafa çekmektir. Öteki ucu pazunun dışından omuz altından hasıldır. arka tarafa eğilip. Dördüncü adale omuz kemiğinin çukur yerini doldurup. lifii alttaki cüz perdelerine gönderip. Kirişi koltuk altının üstünden yükselip. . Lakin ikinci adale. biri meme üstünden gelir. pazuyu düz olarak kaldırır. Biri büyüktür ki. Pazunun iki küçük adalesi dahi vardır ki. meme semtinden üst tarafa çıkan adalenin kirişine bitişip. Bunların biri. İkinci incesi koltuk altı derisinden ortaya eğik gelip. omuzun üst kaburgası ile diyaframı doldurup. İkincisi. Biri omuz mafsalında gömülmüştür. Evvelki adaleye yardımcı olmuştur. ucu pazu tarafından dış tarafın üst cüz'üne geçip gitmiştir. büyük adalenin bitişmesinden ziyade bitişip. pazuyu bu kaburgalar tarafına düz olarak çeker. Pazunun iki başlı bir adalesi dahi vardır ki. pazunun dışına bitişip. pazuyu dıştan yana meyil ile uzaklaştırmıştır.

kavrar. Bu iki adale. iki et başı vardır. dirsekten çıkan cüzlere bitişir. bu iki işte birleştiğinde kolu düz olarak toplarlar.ikisinden büyüğü kolu. Bu adaleler pazu üzerinde değildir. Bazısı yayar ve gevşektir. uçları sinirli olup. sağla çekeler. Bunlar pazu üzerinde konulmuştur. Ey aziz. bir çifttir ki. bir çift adaledir ki. işte toplandığında. Biri pazunun arkasından. pazu kemiğini kuşatıp kavrar. dirseğin üstüne bitişip. dışarıya meyl ile kavrayan. bilek mafsalı olmuştur. alt dirseğin alt önüne ve içine meyl ile kavrayanı üstüne bitişmiştir. dışarıda konulmuştur. içe meyl ile kavrar.Üçüncü Madde Kolun adalelerini ve hareketlerini bildirir. Bu bir adaledir ki. Ta ki. Lakin yayanlar. dirseğin altından doğup. kolu düz olarak yayarlar. dirseğe iç cüzleri yanında bitişmiştir. dışı üzere yayan adaleler. bilek mafsalı yanında bilek kemiği üstüne bitişmiştir. Bunların bazısı pazunun yüzü üzerine kapanır. Zira ki bu. ondan küçük. ikisinden biri içeride meyl ile kolu açar. Bilek üstüne kirişsiz bitişmiştir. pazunun içine meyledip. Kavrayanlar. bazısı kavrar. lifi geniş. malûm olsun ki. Zira ki bu. Kolu yayar. pazunun önü altında ve omuzun alt eğesinden çıkıp. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Kolu hareket ettiren adalelerin bazısı yayar. Zira ki bunun çıkış yeri pazunun dış gerisindendir. Zira ki bu adalenin kafasından gelip. Kolu. Bu iki adalenin birisi pazu başının iç tarafının üstünden çıkıp. ikisinden biri iki bileğin dışında konulmuştur. dirseğin ön üst kirişine bitişir ikincisi kol dışına meyledip. omuzun alt çıkıntısından karga burnun tepesinden çıkıp. ikincisinin çıkış . bir çifttir ki. Bu iki yayıcı adalenin içinde bir adale vardır ki. Bu iki adale. İkincisi. bir çift adaledir ki. Kolu yüzü üzere kapayan adaleler. biri önünden geçip. ikincisi dışarıya meyleder.

yine sözü edilen tarağa bitişmiştir. pazunun alt cüzlerinden çıkıp. Bileği yayan adalelerin bazısı birbirine bitişik olup. Bir adale. bazısı yüzü üzere kapanmıştır. Biri dahi üst bilek kemiğinden çıkıp. Bu ikisi birlikte hareket ettiğinde. onunla işaret parmağından uzaklaşır. Ta bilek mafsalına yakın oluncaya değin gitmiştir. onun üstünden çıkıp. kiriş perdeleriyle bu adaleye bitişmiştir. eğer yalnız pazu hareket eylese. Dördüncü Madde Bilek adalelerini ve hareketlerini bildirir. işaret parmağıyle ortası arasında olan yere bitişmiştir. kirişi bilek kemiğinden başparmağın hizasıa konulan evvelki kemiğe bitişmiştir. bir başı. kolun dış tarafı üzerindedir ki. nüfuz etmiştir. Bunun iki ucu vardır ki. Şu . Böylece bileğin üst tarafından iç cüzüne gelip.yeri. işaret parmağıyle ön ortasında konan tarağın ortasına bitişik olup. üstteki cüzünden uzayan ince kemikten olup. Ey aziz. koldan geçerek. malûm olsun ki. iki başlı bir kirişini gönderip. birbirinin alt ortasından çıkıp. hem bileği düşürür ve hem başarmağı. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bilek mafsalını hareket ettire adalelerin bazısı yayıcı. birine haç gibi girmiş olup. bileği yaymıştır. Eğer sadece ikinci adale hareket eylese. bileği kavrarlar. bazısı dışı üzere yaycı. bazısı kavrayıcı. Onunla bi adalesi. işaret parmağından uzaklaştırır. Üst adalesi. öbür başı bilek yanında bileğin üstü üzerine dayanıp. açıklanan iki adalenin yerleri arasına girmiştir. kirişi başparmağa bitişik olup. pazunun uç altlarından çıkıp. bileği sırtı üzere eğer. pazunun dış ucundan yana. Bileği kavrayan adalelerin bir çifti. serçe parmağın önünde olan tarağa bitişmiştir. bilek üstünün dış tarafından yana konulup. onun bir adalesi pazu ucu tepesinden bitip. Bu ikisi bile hareket ettiğinde bileği biraz açarlar.

küçük parmakla yanındakine iki kiriş göndermiştir. Şu halde onun için kirişleri yuvarlak. Şu halde pamakları aşağıya hareket ettirmekle açan adalelerin biri bileğin sırtının üzerinde konulmuştur ki. avucu tamam döndürür. kirişlerden dört parmağa gönderip. her taraftan gelen perdelerle sağlamlık bulmuştur. Parmakları açıp. Bazısı bilek kemiklerine bitişiktir. etin çoğalmasıyle aya büyük olup. avucu bir miktar yüzü üzere katlar. Beşinci Madde Parmakların adalelerini ve hareketlerini bildirir. avucu bir miktar sırtı üzere döndürür. kapamış olur. Hareketli azaya bitişmeleri için. Eğer küçük parmağın açıklanacak adalesi buna yardımcı olsa. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Elin parmaklarını hareket ettiren adalelerin bazısı. pazunun alt ucunun dış cüzünden çıkıp. aşağıya hareket ettiren adalelerin hepsi bilek kemiği üzerinde konulmuştur. Ey aziz. Bu bitişik o an adalelerin ikincisi pazu kemiğinin iki çıkıntısı altından ve alt çıkıntı tarafından çıkmış. malum olsun ki. Eğer küçük parmağın önünde bulunan tarağa itişen adale yalnız hareket ederse. biri irine bitişik olup. Bu açan adalelerin üçü dahi bir tarafta. Eğer hepsi ayada olsalardı. hafiflik olmazdı. lifleri geniş ve kuşatıcı kılınmıştır. ortası ile küçük parmağa iki kiriş . avucu tamamen katlamış. bu adaleye yardım ederse. Onda bu letafet kalmazdı. biri pazunun uç ve dışının iki çıkıntısı arasında orta cüzünden çıkıp.halde açıklanan kavrayıcı ve yayıcı adaleler bizzat bileği eğri ve bombeli dahi ederler. Çünkü bilek adaleleri parmaklardan uzak olmuştur. Şu halde parmakları aşağıya hareket ettirmekle açan adalelerin biri bileğin sırtının üzerinde konulmuştur. metin ve uzun olup. Eğer başparmağın açıklanacak adalesi. onları aşağıya hareket ettirmekle açmış ve yaymıştır. Eğer başparmak önünde bileğe bitişik olan adale tek ve hareketli olsa. aya kemiklerinde hâsıldır.

pazu kemiğinin ucu içinden çıkıp. Üçüncüsü üst bileğin üstünden çıkıp. üç adaledir ki. bazısı avuç içinde konulmuştur. içeriye meyledip. bunun üstünde. aya içinde genişlemiş ve yayılmıştır. anatomi bilginleri demişlerdi ki: Kol adalelerinden başparmağı kavramak için bir tek adaleye ihtiyaç olup. açılmak ve işaret parmağından uzaklaşmaktır. Parmakları açan ve kapayan adalelerin bazısı. İkinci adale. baş parmak tarafına ulaştıkta. onun üzerinden geçip. Onun çıkış yeri. dört parmağın evvelki. dördünün en önemli işleri. Ta ki onları kavrasınlar. bilek adalelerinde açıklanmıştır. dört parmak. malum olsun ki. Bu alt adale. bileğin alt kemiğine bitişik ola adale bulunmuştur. bundan küçük olup. kolun ortasında biri birini üzerinde tertip üzere konulmuştur. ikinci ve üçüncü mafsallarını kavramıştır.göndermiştir. Ta ki el ayasına dokunma ve his duygusu bahsedip. ki bitmesinden ani olup alma ve yakalamada kuvvet ve metanet vere. iç ve dış tarafa müşterektir. bileğin alt ortasıdır ki. ondan kirişi geniş olup. bilek altına bitişmesi azdır. kirişlerini dört parmağın mafsallarına gönderiştir. beş kirişe ayrıldıkta. onun kirişi küçük parmaktan başparmağı uzak etmiştir. başparmağa bir kiriş göndermiştir. pazunun dış ucunun ortasından çıkıp. Ama bilek üzerinde olanlar. Ama üçüncü adale. Bileğin üt yüzeyi ki. ikişer adale ile kavranmış olmalarında hikmet budur ki. kavramak için değildir. Başparmağın ise en lüzumlu işleri. Altıncı Madde El ayasındaki adaleleri ve faydalarını bildirir. ikinci ve üçüncü mafsalını kavramıştır. Lakin kirişiyle avuç içine girip. Ey aziz. . Başparmağın kirişi. önemli olduğundan yeri dahi korunmuştur. Bunun işi. En değerlileri aşağıda gömülü olup. Bu adale yanında bir adale dahi vardır ki. bilek kemiği üzerinde. her bir parmağa girip. kavramaktır.

dört parmak mafsallarından evvelki mafsallarına. küçük parmağı aşağı indirmişti. 37-BÖLÜM:037: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karın ve bel adalelerini. Ama üçü başparmak ile küçük parmağa üçer adale indirici tayin olunup.El ayasının kendinde olan adaleler. Her parmağın kavrayıcısı dört. meğilli edenlerdir. onu. geri kalan üçünün her birine ikişer adale indirici verilmiştir. Birinci Madde Bel adalelerini bildirir. malûm olsun ki anatomi bilginleri demişlerdir ki: Beli hareket ettiren adalelerin bazısı. ucu ve ortası hizasında tarak kemiğine bağlanmıştır. sekizinden her ikisi. biri birinin üzerinde iki saf kılınıp. tertip ile düzen olmuştur. Altıncı adalesi. Başparmağın adalesi bilek kemiklerinin evvelinden çıkıcıdır. lifi kıvrımlı kılınmıştır ki. Birinci saf. biri. Kirişi. biri birinin üzerinde bitişiktirler. kısa ve geniş bulunup. Ama üst safta muntazam olan onbir adaledir ki. ön tarafa ve bazısı arka tarafa eğer ve . başparmağa bitişik olup. el ayasının iç aşağısında ve bu saf. bunların hareketlerini ve faydalarını yedi madde ile açıklar. parmakları üst tarafa çekip. Ama aşağı safta muntazam olan yedi adaledir ki. Ey aziz. Bu yedi adaleden hiçbiri parmakları kavramak için değildir. Belki beşi yukarı kaldırmak ve ikisi indirmek içindir. el ayasının dış üstünde kılnmıştır. onu aşağıya göndermiştir. Ta ki evvelki mafsalları sağlam kavrayalar. onsekiz bulunmuştur ki. küçük parmak yanında olan tarağın kemiğinden çıkıp. tenasül uzuvlarının. ayak ve ayak parmaklarının adaleleri keyfiyetini. Yedini adalesi. kaldırıcısı birer adale yaratılmıştır.

uzasalar. Bir faydası dahi mideyi ve bağırsakları sıcaklıkları ile ısıtmaktır. beli düz olarak tutarlar. kuvvet verip yel ve kabızla dolu oldukta. onlara. Her biri yirmiüç adaleden meydana gelmiştir. Zira ki bu iki adalenin her birine. nice faydaları müşterektir. Bunun ikisi dahi göğsün onuncu ve onbirinci omurlarından çıkıp. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Karın adaleleri sekiz adaledir ki. aşağıya inip. boynun ucunun hareket ettiren adalelerden bilinmiştir. ön ve arka hareketlerine uyumu bulunmuştur. itidal üzere uzasalar. Şu halde bu adalelerin hepsi. karın . Bu çift. Bir faydası mesanede bulunan fazla idrarı ve rahimde bulunan cenini tutma ve korumaya yardım etmektir. yemek borusunun iki tarafından geçip. beli arka tarafına eğik ve bükük ederler. belin iki adalesi derler. Bu çiftin cevheri. lifi kasığa varıncaya dek uzunlamasına uzamış olup. O. etrafını kasık üzerine yaymıştır. Zira ki belin her semtine eğilip. yardımcı olmaktır. Bi faydası dahi diyaframa destek olup. Eğer ifrat ile uzasalar. malum olsun ki.büker. üst tarafı boyun ve başa gelmiştir. göğsün üstteki omurlarından beş omura bitişip. Bu ad geçen adaleler. ön tarafa eğen adaleler iki çifttir. iki adale dahi. bel o zamanda öbür tarafa eğiklik ve bükülür. bükülmesinde. Beli arka tarafa eğik ve bükük eden iki adaledir ki. belin diğer normal hareketlerine kafî gelmişlerdir. İkinci Madde Karın adalelerini bildirir. er bir omurdan birer adale gelmiştir. alt tarafı. Beli. Şu halde o sekiz adaleden bir çift düz adale hançere kıkırdağı yanından düz olarak inip. Belin diğer hareketleri dahi bu iki hareketten hâsıl olur. birinci omurdan gayri. başlangıcından sonuna dek ettendir. Bir çifti üst tarafta konulmuştur. Eğer sadece bir tarafta olan adaleler hareket edip. Ey aziz. beli ön tarafa ziyadece eğik eder.

Şu halde onun her biri için bir çift adale tayin olunmuştur. Yumurtalar koparılsa. kalmaz. koltuk altından hançere kıkırdağını dek çapraz olarak kesişip. Şu halde her bir husye için bir adale tayin olunmuştur. geniş adale üzerine konulan iki uzun adale üzerine konulmuştur. Bu iki çift. erkeklerinki gibi dışarıda asılı değildir. onun lifi oldukça geniş olup rahmi ve ağzını tümde kuşatmıştır. Üçüncü Madde Tenasül adalelerini bildirir. sakalı varsa dökülür. hayza dek rahmin ağzını sağlam kavrayıp. her biri bir tarafta. Zira ki. Hayz zamanı olduğunda gevşemektir. aşağıya gitmiştir. Ey aziz. o uzamış iki adale ile enlemesine dik açılar üzere kesişip. yumurtası olmayanın veya sıcak olmayanın sakalı olmaz. dumanından erkeklerin yüzünde sakal bitmiştir. ta düz adaleye perde gibi geniş kirişlerle temas edinceye dek ettendir. iki adalenin iki tarafı sağ ve soldan kasık yanında kavuşup. Ama kadınlar için onlara bir çift adale yeter. Zira ki onların iki husyesi. Her çifti iki adaledir ki eğeden kasığa dek. Ama rahimin ağzı üzerinde ir adale vardır ki. Bu iki çift adalenin dahi cevherleri. O yumurtalar sert olup. malûm olsun ki. çarpmalardan yumurtalar korunmuş olsun. Bu dahi Allah'ın sanatı bilinmiştir. tabiatleri sıcak bulunduğu için. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Erkekler içi iki husye adaleleri dört bulunmuştur. Bu adalenin bir faydası. Bu ikisi her taraftan iki geniş adalenin et cüzleri üzerine konulmuştur. içerde yapışıktır. sağ ve solda bulunmuştur. rahim kanını onda hapsetmektir. İki çift adalesi dahi bu adalelerin kıvrımı üzere dik olup. Ta ki husyler aşağı sarkmayı. Onları korumak ve kaldırmak için yaratılmıştır. Ta ki toplanmış kandan rahim boşalsın ve . öbür ikisinin iki tarafı dahi hançere yanında kavuşmuştur.üzerinde uzanmış olan perdenin üzerinden çıkıp. gevşeklikle aşağı inmeyip.

sözü edilen adalenin üzerinde yani makatın içinde olup. içine alsın. zekerde olan damarlara dolduysa. Bu iki adalenin üzerinde bir çift adale vardır ki. Ta ki doğum mümkün olsun. idrar yolu açılıp. Bu adalenin faydası. kesenin ipi gibi makatın etrafına toplama ve büzme ile kapamış ve düğümlemiştir. Menfezde kalan fazlalığı sıkma ve indirme ile atmıştır. Eğer şiddetle dolduysa. itme kuvvetinin yardımıyle idrar ondan çıkar. âlet büyük ve sert olup. Vakta ki bunlar gevşek olurlar. Eğer bu uzama adı edilen çift adalenin birine ârız olduysa. Bundan sonra oldukça gevşek ve yaygın olmaktır. nutfeyi çekip. Sonra rahmin ağzını yine sağlam bağlayıp. Kaçan idrar dökmek istense. makatın etini kaldırıp. Zekeri hareket ettiren adale iki çifttir ki. karın adaleleri dahi mesaneyi sıkıp. âlet öbür tarafa meyl ile yayılır. idrar vaktine dek idrarı hapsetmektir. bir çifti kasık kemiğinden bitip. cenini korumaktır. etine gayet karışması gereklidir. içeriye çekmek içindir. Eğer yürekten şehvet rüzgârı gelip. akar. mesaneyi ve ağzını kuşatmıştır. Mesane ağzı üzerinde bir adale vardır ki. Ta ki doğum zamanı gelsin. Bunun gevşemesi ile makat dışarıya çıkar bulunmuştur. Bir çifti yine kasık kemiğinden bitip. bacak tarafında zekerin köküne bitişip. onun dahi lifi enli olup. O zaman ondan idrar ve meni kolaylıkla akar. Şu hale bunun ikisi beraber uzasa. âlet kıvama gelir. zekerin kökünde kıvrımlarla bitişmiştir. Bir faydası dahi cima anında gevşemektir. Onda bir adale daha konulmuştur ki. genişlik bulur. Makat adaleleri dörttür ki. Ta ki rahmin ağzı açılıp. Bu adalelerin hepsi şekil verici ve hakîm olan Allah'ın icadı bilinmiştir.temizlensin. zekerin iki yanından geçmiştir. âlet düz olarak yayılır. biri onun çıkışı etrafını tutmuştur. kasık tarafına eğik olur. . bu adale gevşeyip. Bu adale. kadınlarda fercin etrafını kuşatmıştır.

işlerin en önemlisi oyluğun yayılması ve kavranmasıdır. Bu üç kirişten ikisi ettendir. malum olsun ki: Anatomi bilginleri demişlerdir ki: Oyluğu hareket ettiren adalelerin büyüğü onun mafsalını yayan ve açan adalelerdir. Sonra onu kapayan adalelerdir. Şu halde bu adale eğer. Bir adalenin bitiş yeri leğen kemiğinin bütün yüzeyinden olup. birisi zardandır. o makat yanında olan büyüktür.Dördüncü Madde Oyluk adalelerini ve hareketlerini bildirir. Yayılma ile ayağa kalkma hasıl olduğundan yayılma kavramadan daha önemlidir. Bundan sonra oylukları birbirine yaklaştıran büyük adalelerdir. üç enli kirişi ve iki ucu vardır Bu üç kirişin bitiş yerleri leğen kemiğinden. Bazı lifinin bitiş yeri bunun az üstünden olup. Bunun liflerinin başlangıç yerleri muhtelif olduğundan türlü işleri dahi muhtelif olmuştur. Bir adalesi. zira ki. oyluğu kendine meyl ile yayar. oyluğu düz olarak yayar. oyluğun arka ve iç taraflarına bitişik olup. oyluğu iç tarafa meylettirerek. oyluğu düz olarak yayar. kuyruk sokumu mafsalını önünden yana kuşatıp. oyluğu yine düz olarak yaymıştır. Bu bir adaledir ki. bazı lifinin başlangıcı kasık kemiğinin altından olup. bir tarafı ile çekerse. bir miktar ön tarafta uzadıkça. büyük çıkıntının üst semtine bitişip. oylu iç tarafa imale ile kaldırmıştır Bazı lifinin bitiş yeri kuyruk sokumu kemiğinden olup. Eğer iki tarafı ile çekerse. Sonra oyluğu arka tarafına eğik eden adaleler büyüktür. yaymıştır. Bazı lifinin bitiş yeri bunun bir miktar üstünden olup. Oyluk mafsalını yayan adalelerin en büyüğü. Ey aziz. oyluğu ancak üst tarafa kaldırmıştır. bedende olan adalelerin hepsinden daha büyüktür. İki ucu oyluğun tepesinden öbür cüz'üne bitişiktir. kuyruk sokumu kemiği ve kasık kemiğini kuşatıp. Zira ki.oyluk kemiğinden ve kuyruk sokumundandır ki. . diz kapağına dek ulaşmıştır. Bir adalesi kuyruk sokumu mafsalını arkadan yana kuşatmıştır ki.

ondan inip. Oyluk mahsalını kavrayan adalenin biri. oyluğu o tarafa az bir meyil ile ve iç tarafa çok meyil ile yayar. oyluk düz olarak arka tarafına eğik olur. Çıkış yeri leğen kemiğinin dış altındadır. dize ulaşmıştır. bunun yayılması az ve eğilmesi çoktur. kasık kemiğinden bitip.oyluğu içe doğru eğerek yayar. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Diz mafsalını hareket ettiren adalelerin üçü oyluk önünde konulmuştur. Eğer ikisi birlik çekerlerse. Bütün bunları ibretle düşünen kimse Allah Taâlâ'nın şaşırtıcı sanatını bilir. Bu tür hareket ettirmenin bir hususi adalesi vardır ki. Oyluğu iç tarafa eğen adalelerin bazısı yayma ve kavrama bahsinde açıklanmıştır. evvelki adalenin işini görürler. büyük çıkıntının sonu yakınında olan çukur yerde etle karışmıştır. biri kasık kemiğinin dış tarafından ve biri iç tarafından çıkıp. küçük çıkıntının alına bitişmiştir. Bir adalesi dahi oyluk kemiğinin altından arka tarafına eğik bitip. Bunlar oylukta . Oyluğu dış tarafa eğen iki özel adaledir ki. Bir adalesi dahi. oldukça yuvarlak olup. Ey aziz malum olsun ki. bitiş yerleri enli kemiktendir Oyluğu arka tarafa eğen yine iki adaledir ki. Bunun benzerleri adaleler önce küçük çıkıntının altına bitişip. leğen kemiğinden bitip. Beşinci Madde Diz mafsalı adalelerini ve hareketlerini bildirir. Bu adalenin farkı budur ki. Bunların hangisi çekerse. Bir adalesi kasık kemiğinden bitip. oyluğu iç tarafına az meyil ile kavrar Bu bir düz adaledir ki. Dördüncü adalesi leğen kemiğinden dikilen dik nesneden çıkıp. ondan inip. birbirine kavuşma ile kıvrımlı olup. oyluk az yayılma ile onun tarafına meyl eder. bu ikinci adalenin tarafına kıvrım üzere uzayıp. iki kirişinin biri metin kemiğinin sonuna. biri küçük çıkıntıya bitişmiştir. oyluğu kavrayarak baldırı dahi çekmiştir. büyük çıkıntıdan yir cüz gibi olmuştur.

dıştan yana meyl . oyluğun iç tarafından kıvırım üzere inip gitmiştir. altında olan cüzlere metanet vermek için gitmiştir. kıvrım ile oyluğun gerisine geçip. Odan geçip. biri dışta ve biri ortada bulunmuştur. ondan yetmiştir. Onun rengi. üst tarafa çekilip. Bununla baldır. bir diğer adale oyluk kemiğinden yetmiştir. ona yapışmıştır. leğen kemiğinden. Ondan baldır kemiğine yetip. Kalan iki adalenin birisi oyluğu kavrayan adaleler ile açıklanmıştır ki. ayağı. dizi yayma ile baldırı uzatmıştır. Dış taraftan oyluk üzere inip. biri büyük çıkıntıdan ve biri oyluk önünden bitmiştir. Dıştaki ile ortadakinin bitiş yerleri. iç tarafına eğime yayıp. Eğer bu ikisi bereler yaysalar. İşleri yaymak bilinmiştir. ucuna doğru meyillendirmiştir. derin yere gitmiştir. ona bitişmiştir. dış çıkıntıdan bitip. yeşile yakın gelmiştir. Bir yayıcı adalesi kasık kemiği bitişiğinden çıkıp. Baldırı dış tarafına eğim ile yaymıştır.bulunan adalelerin en büyüğü ve en nefisi bulunmuştur. ayağı dış tarafına eğim ile kavramıştır. kiriş olmadan diz kapağı kemiğine bitişmiştir. ta iç tarafta baldırda olan oyuğa varıp. Üç adalesi dahi vardır ki. diz kapağı kemiğini kuşatarak. Bunun iki ucu vardır ki. baldırın yayılması düz olur. Lakin bunun ikisi çukur cüze bitişmede. Diz altı çukurunda son bulup. leğen kemiğinden olan köprüden çıktığı bilinmiştir. Öbür ucu zardan olup. Baldırı kavrayan adalelerde biri. Baldırı. Yayıcı iç adalenin bitiş yerine leğen kemiği ortasında bulunan köprüye yakın gitmiştir. Dıştaki ile ortadaki. ondan giren dışa gelmiştir. İkincisi. Ve bu iki ucun biri etten olup. Bu üç adalenin biri iki kat gibi görünmüştür. sözü edilen adalenin mukabiline yetmiştir. Baldır kemiğinin üstünden olan çukura yetmiştir. oyluğun iç tarafında son bulmuştur. Odan dizin iki tarafına kıvrım üzere girip. yine oyluk kemiğinin tabanından olup. bir ince ve uzun adaledir ki. Ama içtekinin bitiş yeri oyluk kemiği tabanından olup. kasık kemiğinden bitmiştir. biri içte.

biri başparmak önünde bilek altına bitişmiştir. topuğu dış tarafına kıvrımlı çekici olmuştur. Diz mafsalında gömülmüş bir adale vardır ki. Buna bir adale yardımcı olmuştur ki. Dış uçtan bitip. ayağın öbür içine meyledip. birinci kirişi geçip. topuk kemiğine bitişmiştir. Şu halde bu kirişle ayak. başparmak tarafına geçme ile baldıra meyilli gitmiştir. Altıncı Madde Ayak mafsalını hareket ettiren adaleleri bildirir. Bir adale dahi topuk ucunu içinden bitip. ayak kötürüm olur. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Ayak mafsalını hareket ettiren adalelerin bazısı. ondan bir kiriş yetmiştir. ayak ucunun dış cüzünden bitip. oyluk ucundan bitip. onu iç tarafa kıvrımlı . Baş parmağın köküne yakın yere bitişip. Ayağı aşağıya indiren adalelerin bir çifti. aşağı düşmüş ve toplanmıştır. kiriş göndermeksizin et olduğu halde kendi inip.etmiştir. Şu halde bu kiriş. İkinci kiriş. Özellikle birinci adale buna mutabık olunca. Ta ki ayak. topuk arkasına birinci adalenin birleştiği yerin üstünde bitişmiştir. Ayağı aldıranlarda bir büyük adale vardır ki ayağın iç önünde konulup. Küçük parmağa yakın yere bitişip. başparmağın evvelki mafsalına gidip. aşağıya gidip. iki kiriş ayrılmıştır ki. Ey aziz. Kendine gelip acayip hikmet seyretmiştir. ayağı kaldırmıştır. kendini tanımaya yetmiştir. ayağı kaldırmıştır. Eğer bu iki adaleye veya kirişlerine bir âfet ârız olsa. Onlardan bir büyük kiriş bitip. ikisi birlik ayağı düz olarak kaldırmıştır. Bir adale yine dış ucundan bitip. ortadakinin yardımına yetmiştir? Şu halde bu sanatları seyreden hayrete gitmiştir. Bedeni tanımakla. Topuk kirişi nâmıyle şöhret bulmuştur. et yolmuştur. rengi patlıcanî olmuştur. yer üzerinde sâbit olsun. ayağı üst tarafına kaldırır. maum olsun ki. Bazısı aşağıya kaldırır. sonra bitişip.

Eğer biri yalnız hareket ederse. denilsin. Bundan sonra bu iki kısmın her birinden birer kiriş ayrılıp. Bir adale dahi budan küçük olup. parmakları kavramak ve hareket ettirmek için kılınmıştır. Ayak topuğunda konulan adalelerden. ayağı kavramak için göndermiştir. kavrayıcı adalelerdir. kuşatmıştır. beş parmağa gelip. iç topuğun dış tarafından bitmiştir. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Ayak parmaklarını hareket ettiren adalelerden çoğu. Her ayıp ve noksandan tenzih ve takdis olunsun. . Öbür cüzünü başparmağı kavramak ve hareket ettirmek için onun evvelki boğumuna indirmiştir. baldır gerisinden gelip. onu kavramıştır. parmağı düz olarak kavrarlar. ayak tabanında da bulunsun. onun üzerinde uzama ve inme ile gitmiştir. Bunlar baldır kemiği üzerine konulup. yine iki kirişe bölünüp. başparmağa gelip. on adale. her birine sağ ve soldan bitişik bulunmuştur. öbüründen ayrılan kirişe bitişip. Bir kiriş göndermiştir ki. iki topuğun arasından aşağıya inmiştir. malum olsun ki. iki kirişe bölünüp. O. Şanının azametine huşu ile huzu' kılınsın. bu iki adalenin birine yetmiştir. Allah'ın kudretinden nice ibretler alınsın. ayağın içine yayılan adale gibi bu dahi ayağın altına tamamıyle yayılıp. Sâni ve hakîm olan Allah münezzehtir. orta parmak ile küçük parmağı kavramaya gitmiştir. Ta ki el ayasında bulunan faydalar. yine ondan ayrı gitmiştir. ayağın aşağısına geçip. Şu halde eğer ikisi birlik hareket ederlerse. Ey aziz. ortası ile küçük parmağı kavramıştır. Yedinci Madde Ayak parmaklarının adalelerini bildirir. ikisi bir kiriş oldukta. Bu sanatlarda nice hikmetler bilinsin. Bir cüzünü. Sonra baldırın içini geçtikte. ayak sırtına bir kiriş göndermiştir ki. Üçüncü adale ki. yukarıda geçmiştir. Onların biri topuğun dış ucundan bitip. Oyluğun dış ucundan bir adale bitip. Kirişi.yaymıştır.

onu kavramıştır.kedi tarafına eğimle kavrar. Sübhanallahi ve bi hamdihi Sübhanallahü'l-azim. Hakka ki. her biri. bunu düşünen akıllı kimse çok ibret almıştır. beşyüz otuz adet adaleye ulaşmıştır. insan edeninde bulunan dörtyüzyirmi adet iradî ve ihtiyarî hareketlerin tamam ve kemaline vâsıta olan adalelerin hepsi açıklandığı üzere tamam. bedenlerin kuvvetlerini. Vücununun cüzlerini senin nimetlerinden görenlerden kıl. onu iç tarafa eğmiştir. O halde. onları kavramaya yetmiştir.) 38-BÖLÜM:038: DÖRDÜNCÜ BAHİS Sinirlerin. İki adale dahi baş parmak ile küçük parmağa has olup. ayağın üstünde konulmuştur. atar ve toplar damarların keyfiyetini. Beş adale dahi ayak altında konulup. (Yaratıcı ve şekil verici olan Allah münezzehtir. sıfatlarınla tanıyan.) Bu ne sanattır ki bu şaşırtıcı tertip üzere. her biri bir parmağa bitişip. ayak parmaklarının adalelerinden beş adale. Ta ki oturmada ve kalkmada bedenin ağırlığına metanetleriyle mukavamet edeler. Yürüme durumunda iyi gidişle. . kıyafetle insanların ahlâk ve tavırlarının bilinmesini. Nimetlerine şükredenlerden kıl. böyle nizam bulmuştur. Dört adale bilek üzerinde konulup. bütün durumlarda senin rızanı isteyen kimselerden ki. uzuvların şekil farklılığı haseiyle olan insanî vasıflar. Ayağı kavrayan adalelerin çokluğunda hikmet budur ki: Parmakların hepsine sağlamlık ve kuvvet vermiştir. uzuvların çekme ve seyrilmesine bağlı olan durumları beş bölüm ile hakimâne tafsil eder. Seni isimlerinle zikreden. kazâna rıza gösteren. iç yarıktan kendine yakın olan parmağa gidip. düzen üzere gideler. Bu sanattan sanatkârını bilmiştir. Ta ki parmakları dış tarafa eğeler. (Ey Allah'ımız! Bizi işlerini düşünenlerden kıl.

o şânı celil olan. üç yerde kıkırdaklarla sinir arasında kıvamı orta olan cisimler ile perdelemiştir ki: Birinci yer hançere. lutf ve inayet edip. Zira ki başlangıçlarından uzak oldukları için. bazısının dolaylıdır. sinirler vasıtasiyle dimağ. eti sağlam ve bedeni kuvvetli etmiştir. Zatî olan faydası budur ki. üçüncü yer göğsün altıdır. Ama dimağın kendisinden biten sinirlerde ancak baş. Birinci Madde Sinirlerin konuluş hikmetlerini ve şekillerini bildirir. malum olsun ki. Ey aziz. Bu his sinirleri ziyade yumuşak oldukça. diğer uzuvlara his ve hareket bahşeder. Dolaylı olan faydası budur ki. dimağdan iç organlara inen hareket sinirlerini koruma ve himayede büyük ihtiyat etmiştir.BİRİNCİ BÖLÜM Sinirlerin bitme yerlerini ve faydalarını beş madde ile açıklar. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bedende olan sinirlerin bazısının faydası. Zira ki dimağ sinirlerin bazısına bizzat başlangıç bulunmuştur. ziyade metanet gerektiğinden. bizzat. . Dimağ (beyin) iki yönle sinirlerin başlangıç yeri olmuştur. omurilikten his ve hareket almıştır. his kuvvetini ziyade eda ederler. Sinirlerin köklerinin başlangıç yeri dimağ. Bazısına. ikinci yer kaburgaların kökleri. ihsanı genel olan Hannan ve Mennan Allah Taala hazretleri. onun faydası azaya his vermektir. Ama başlangıç yeride bulunan tesiri kavrayıcı ve kuvvetli olmak için o sinir kastedilen uzva en yakın tarafından girmiş ve bitişmiştir. yüz ve iç organlar his ve hareket bulmuştur. Dimağın sair sinirlerinden o sinir ki. kendisinden omurga omurlarına akan omuriliğin vasıtasıyle başlangıç yeri bilinmiştir. Diğer uzuvların sinirleri. Gerçekte ki. dallarının bitiş yeri insan cildidir.

Üçüncü faydası budur ki. öbür tarafından daha yumuşak ve ziyade hassas olduğundan. Birine âfet erdiğinde. ey aziz. sağdan biten sağ göze. kesişme içinde tek görüş olsun.Metanete muhtaç oldukları için bunlar. ikisinin görüşü. hareket sinirleri gibi sert ve metin olmayıp. sözü edilen iki sinir. Dimağın önü. İkinci Madde Dimağdan biten karşılıklı sinirleri bildirir. Birinci çifti koklama âletinin başlangıcı olan. açıklanan birinci çiftin bitiş yeri . açık gözün görüşü kuvvet bulur. biri birine dayanak olup. meme ucuna benzer iki çıkıntı yakınında dimağdan ön boşluğun içindendir ki. Züccâciye (camsı) adı verilen rutubeti kuşatmak için ağızları geniştir. Ta ki görünen bir nesne müşterek çizgide bir şekillensin. hareket sinirleri öbür taraftan yaratılmıştır. Biri budur ki. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Dimaın kendisinden biten sinirlerin hepsi. bir gözü alt tarafa kayıp. yedi çift sinir bilinmiştir. sinir kırılmasından bir başka çizgiyi vücut bulmuştur. biri birine kavuşup. Onun için bir göz kapandığında. malum olsun ki. Bu kesişmenin faydası üçtür. o bir küçük boşluktur. soldan gelen sol göze gitmiştir. Onun için şaşı kimse bir nesneyi iki görür zira ki. iki gözün birine akan ruh. his sinirleri önden. çapraz şekilde kesişmiştir. Bu çiftin solundan biten teki sağına. onun bir gözü üst tarafa. latif ve yumuşak bulunmuştur. sağından biten teki soluna gelip. Zira ki kapalı gözün nuru ona akar. göz ile kanalın kesişmesine doğru nüfuzu bâtıl olmuştur. Sonra bükülüp. iki gözün kavraması birlikte olup. Yaratıcı ve şekil verici olan Allah Taala'nın bu işlerinden çok ibret alınmıştır. İkinci faydası. biri birini dayanma ile kuvvet bulsun ve bir yaklaşma ile bitiş yerleri göze yakın olsun. Müşterek çizgi önünde. öbürü onun yerini tutsun. Dimağ sinirlerinin ikinci çifti. öbürüne dahi akmasın.

göz ucu yanında olan deliklerden burun içine geçip. Hiçbir şey onun dengi değildir. gözü kuşatan çukurun deliğinden çıkıp. ne güzel yardımcı. bu özetleme dahi Mevla'nın kudretinin kemaline delil olduğundan. Evvelki şubesi.arkasından. burnun içi tabakasında gömülmüştür. iki kol olmuştur. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Dimağ sinirlerinden üçüncü çift. boyundan inip. ayrıldıkta. Gözün on tabakasının tafsili uzun olup. mide zarını geçip. azanın açıklanmasında uzatmaya hacet kalmamıştır. Bu çift sinir gayet kalın bulunmuştur. ağı ziçi . dış taraftan bitip. elmacık kemiği deliğinden çıkıp. İkinci şubesi. kaşlar ve alın adalelerine bitişmiştir. elmacıklar. ondan ayrılıp. yüz önünde konulan sinirler olup. müşterek bir çizgiyle dimağın önü. dört şubeye bölünmüştür. iki göz pınarı. Ta ki onun kalınlığı başlangıcına yakınlığından lazım gelne yumuşaklığına mukavamet kılsın. ikinci çift çıktığı delikten önemi sinirler olan birinci çiftin boş menfezinden geçmeyip. bağış senden. dönüş sana! Büyük ve yüce Allah'dan başka güçlü ve korkulacak yoktur. bâri. Birinci kısmı göz pınarına meyledip. Üçüncü şubenin maksadı. şekil verici ve güçlü olan Allah müezzehtir. hareket ettirmeye gücü yetsin. o delikten ayrıldıkta. Ey Rabbimiz. iki göz kapağı. Ey aziz. Üçüncü kısmı büyük olup. görücüdür. Ne güzel Mevla. göz adalelerine bölünmüştür. açıklanacak boyun damarı girişinden çıkıp. Bir kolu. elmacık kemiğinde bulunan boşluğa inip. ikinci kısmı. Üçüncü Madde Dimağdan biten sinirlerin geri kalan beş çiftini bildirir. açıklanacak beşinci çiftten ayrılan sinire bitişmiştir. Onunla kuvvet bulup. Yaratıcı. malum olsun ki. arkası ve tabası arasından bitip. Şu halde bu şube. üç kısma bölünmüştür. onun altında bulunan organlarda dağıtılmıştır. O işiticidir. önce dördüncü çifte bir miktar karışıp. izdiham ile onun boşluğunu doldurmuştur.

Onun ziyadesi. üçüncü çiftin sinirine karışmıştır.boşluğuna girip. Hançerden yükseldikte. muadil gelmiştir. Üçüncü kısım. hançere kemiğinde âmâ adı verilen (kör delik) delikten girmiştir. bundan damak his bulmuştur. dil ondan tatma duygusunu bulmuştur. Bunu sertliği. üç kısma bölünmüştür. bir çift olup. üs dişlere ve onların köllerinde olan etlere dağılma ile ulaşmıştır. elmacık adalesi tarafına gelmiştir. ondan yine . yedinci çiftin hareket ettirmesine yardım için. Dile gelen şube. dağılmıştır. onun kalınlığına eşit olup. Bunun her bir çiftinin birinci kısmı kulağın iç perdesine dayanıp. Kulağa duyma hissi ondan gelmiştir. Ortaya çıktıkta. omuz adalelerine dağılmıştır. alt dişler arasıda ve köklerinde bulunan etlerine. Altıncı çift. burun uçlarının ve dudağın derisi gibi görünen uzuvlara dağılmıştır. onun içinde hepsi dağılmıştır. Ondan iç organlara inerken. İkinci kısım. üçüncü çiftin gerisinden dimağın tabanına eğimli olmuştur. birinciden küçük olup. ikisinden daha büyük bulunup. Bu dördüncü çift. Bir kısmı. üçüncü çiftten daha küçük ve daha sert olmuştur. hançere paraleline geldiğinde. Ama onun dördüncü şubesi. alt dudağın içine dağılmıştır. Hançereyi kıkırdaklarıyle kaldıran etrafı üstünde olan adaleleri bitişmiştir. göz sinirinden inme olduğundan daha sert olmuştur. Dördüncü çiftin bitiş yeri. Beşinci çiftin her bir siniri. lam kemiği yivinin sonunda olan delikten çıkıp. üst çene deliğinden dile geçip. onda olan elmacığın. boyun damarının yükseleceği yerde ona bağlanmıştır. Diğerleri şakak adalelerine varıp. İkinci kısım. dimağın iki tarafından biterek vücut bulmuştur. ondan şubeler ayrılmıştır. Öbür kolu. sonra ondan ayrılmakla damağa çıktıkta. üçüncü çiftin üçüncü şubesinin üç kısmıdır. Bunlar. dimağın arka tarafından beşinci çifte bitişik bitip. Üçüncü çifte bir miktar karışıp. dış tabakasında dağılıp. boğaz adalelerine ulaşan dile gelmiştir. İkisinin çoğu.

sonu kıvrımlı olduğundan. hançereyi. Ey aziz. adalelerin örtüsüne yayıcı olan sinirdir. yükselme ve dönüşe kabiliyetli olurlar. açıklanan üçüncü çiftten inen şubeye iştirakle. Ondan şubelere ayrılıp. malum olsun ki. metanet bulup. Ta ki çıkış yeri dar olsun ve omur kemiği metaneti üzere kalsın. onda yürek. Ta ki düz olup. Ama kalanı diyaframa geçip. iç organların zarlarına dağılıp. Zira ki bunun başlangıcı yumuşak. Dönen sinirlerin en sağlamı. mücerret adale uçlarıyle dağılmıştır. İkinci çiftin çıkış yeri. kürek kemiğinde son bulmuştur. olmuştur.şubeler çıkıp. hançerenin üçüncü kıkırdağını kapayan ve açan alt çevresini kuşatmış olan adalelere gelmiştir. Bu dönen şubeleri. dimağdan inip gelmiştir. Birinci çifti. Onun için tıpçılar nazarında bunun ismi: Dönen sinir. Bu sinir. omurlarından ilerleyen sinirlerin hepsi sekiz çift sinir bilinmiştir. bunun gibi sertlik ve düzlükle inmezler ki. Sonra bu sinirin ziyadesi. Dördüncü Madde Boyun omurları omuriliğinden biten sinirleri bildirir. Bu çift. birinci omurun iki deliğinden çıkıp. sertlik ve kuvvet kazandırmaktır. Yedici çiftin bitişik yeri. bunlara komşu olan sinirlere dağılmıştır. Bu şaşırtıcı tertip ve acaip bileşim. dağılmıştır. beşinci çiftten ve yedinci çiftten olmayıp. Bu sinir. başlangıçlarından uzaklaştırmanın hikmeti. kalkan kemiğiyle lam kemiğinin ortak olan adalelerine varıp. akciğer aort ve atar damarlara dağılmıştır. çoğu. altıncı çiftten olmuştur. çekilmesi sağlam olsun. . dimağ ile omuriliğin ortaklaşmasından olup. ince ve küçük kılınmıştır. şubeleri diyafram ve göğsün zar ve adalelerine gidip. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Boyun omuriliğinden çıkıp. omurilikten çıkmayıp. o yaratıcı Allah'ın kudret ve hikmetiyle nizam bulmuştur. ondan inip. dili hareket ettiren adalelere gelmiştir. Azı.

Bunun kalanı boyun arkasında olan adalelere ve geniş adaleye gelmiştir. kafanın üstü dolaşıp yükselip. bir cüzü geriye bölünüp. Üzerinde bulunan üçüncü çift gibi bir cüzü öne. geriye dönüp. o adalelere şubeler gönderip. ön kolu küçük olduğundan yanak adalelerine gelmiştir. ön tarafa eğilip. İki kulağın duş tabakalarında yerleşip. Çıkışa başladığında. İkinci kolu. beşinci çifte karışmıştır. Onda ola omurların dikenlerine yükselip. Dördüncü çiftin çıkış yeri. Yine yukarıdaki gibi iki yok olup. Ondan onların başlarına çıkıp. baş ve boyun adaleleri ile müşterek olan adalelere dağılmıştır. Hayvanların bedenlerinde iki kulağı hareket ettirmek için. onların köküne yapışmıştır. Bu çiftin çoğundan uzuv uçları his ve dokunma duygusu bulmuştur ki. Ondan geçip. geniş adaleye gelmiştir. ikinci omur ile üçüncü arasında müşterek olan deliklerdendir ki. baş önüne eğilmiştir. bir şubesi ön kol ile ikinci şube arasında aracı olmuştur. Onlar onunla hareket bulmuştur. Başı. ön tarafa eğilimli edip.birinci omur ile ikincinin aryasında açıklanan ortak deliklerden bulunmuştur. Onlarla metanet ve sağlamlık bulmuştur. Öbür kolu. ön cüzü küçük olduğundan. Bu ikinci kol. dördüncü omur ile beşinci arasında müşterek olan deliklerden olmuştur. Özellikle aş ile boyunu bağlayan adalelere bu sinirin şuberi gelmiştir. iki kola ayrılıp. bir kolu onda bulunan adalelere dağılmıştır. ona damar ve adaleler rastlamıştır. iki kulağa ulaşmıştır. üçüncü omur ile dördüncü arasında müşterek olan Deliklerden olmuştur. iki şube olup. son bulmuştur. iki kulak etrafına eğilmiştir. Üçüncü çiftin çıkış yeri. hayvanlarda şakak ve kulak adalelerine karışmıştır. açıklanan küçük çiftin eksiğini tedarik kılmıştır. ondan omurgaya inip. . Beşinci çiftin çıkış yeri.o susamsılardan biten zar bağları ile karışmıştır. Öbür cüzü. her bir siniri.

Ta ki bu başlangıç yerlerine isabet eden âfetle işi bâtıl olmasın. sert adalelere ve kaburgalara dağılmıştır. diyaframa gelen yukarıdan indiğinden. Diyaframın işi önemli olduğundan. Sekizinci çiftin çıkış yeri. Azı. altıncı ve yedinci çiftin birer miktarına karışmıştır. omuz yüzeyine gelmiştir. bölünmesi kolay olmuştur. Sekizinci çiftin azı. Küçük cüzü. Birinci çiftin çıkış yeri. açıklanan deliklerin düzeni üzere altında bulunan deliklerden olmuştur. azı beşinci çiftin azlarıyla diyaframa inmiştir. Ey aziz. biri birine karışmıştır. çoğu adale ve kola dağılmıştır. sinirleri müteaddit yerlerden gelmiştir. iki cüze bölünmüştür. diyafram ortasına geçmiştir. bâri. boyun ve omurganın adalelerine ve ondan diyaframa ulaşmıştır. Diyafram. Bu üç çiftin şubeleri. dördüncü ve beşinci çiftin azlarıyla diyaframa inmiştir. Yedinci çiftin çoğu gelip. omuza galip. sözü edilen sinirlerden nasibini aldığından hikmet budur ki. göğüs omurlarından birinci omurla ikincinin arasında müşterek olan deliklerden bulunmuştur. iki evvelki kaburgaya uzanıp. malum olsun ki. boyun omurlarının cüzleriyle omurga omurlarının evvelsi arasında müşterek olan deliklerden olmuştur. azı beşinci çiftin azıyle baş. Yaratıcı. boyun sinirlerinin sekizinci çifti eşliğiyle birlik el . anatomi bilginleri demişlerdir ki: Göğüs omurlarının iliğinden biten sinirlerin cümlesi oniki çift sinir yaratılmıştır. şekil verici ve şanı yüce Allah her şeyden münezzehtir. Yedinci çiftin çoğu gelip. Altıncı ve yedinci çiftin çıkış yerleri. İkinci şube dahi. Altıncı çiftin çoğu. Beşinci Madde Göğüs ve omurga omurlarının omuriliklerinden biten sinirleri bildirir.Omuzun üstlerine gelip. Büyük cüzü. altıncı ve yedinci çiftin şubelerine karışıp.

Kuyruk sokumudur ki. ancak kaburgalar arasında bulunan adalelere ve karın adalelerine ulaşmıştır. bel ve kaburga adalelerine gelmiştir. ondan dizlere inip gitsin. bacak adaleleri için özel sinirlerden bir cüz. kol ve omuzlara ulaşmıştır. adaleleri altı çift olduğu şaşırtıcıdır Onun ir çifti. ona his ve dokunma bahşetmiştir. mesane ve rahim . pazunun dışına yönelip. karın ve bel sinirleriyle müşterek bulunmuştur Zira ki kasık sinirleri. Kaburga omurlarından biten sinirler. karın adaleleri onlar kılınmıştır. Kalanı beş çift sinir. Katan (kasık) sinirleri. üç çift kılınmıştır ki. Bazıları kasıkta alıp. evvelki cüzünün ikinci çiftinden onlara şubeler gelmiştir. Bir cüzü dahi kuyruk sokumu sinirlerinin evvelkisinden gelip. zeker. Bel omurlarından biten sinirlerin omuza gelmeyen şubeleri. omuz mafsalını ve beli hareket ettiren adalelere gitmiştir. girmiştir. On baldırlar tarafına büyük şubeler gönderip. sinir karışmıştır. Diğer cüzü. Ama bedenin arkasında ve oyluklar içinde çok damarlar ve çok adaleler olduğundan. bunlardan hepsi makat. bazıları baldırlar aşağısına inmiştir.taraflarına gelip. iki cüze bölünmüştür. iki çift bulunmuştur ki. İkini cüzü ki. Onun bir cüzü. Ta ki kasık adalelerine yönelip. karından gelen iki çift adale olmuştur. Bu sinirlerin şubeleriyle beraber atar ve toplar damarlara akıp. kasık adalesine karışmıştır. hepsi biri birine karışmıştır. Evelki cüzüne dimağdan inip. Sekizinci çiftin çıkış yeri ise açıklanan müşterek deliklerden olup. iki cüze bölünmüştür. açıklanan sinir çıkış yerlerinden hepsi içeri girmiştir. kasık kemiği tarafından biten adalelerin bedenin gerisinden ve oyluklar içinden ayaklar tarafına yolu olduğundan. Bir cüzü dahi diğer cüzlerle toplanıp. kuyruk sokumu yanından biten bir tek sinir. husyeler içine inen kanala varıp. adaleler onlarla bilinmiştir. Bir cüzü.

anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bedende olan atar damarlar ki. onlara. Bunların birden maade hepsi hareketli bulunmuştur. insan türüne olan büyük nimetine. beden azalarının cüzleri her an şahadet kılmıştır. yüreğin iki boşluğundan sol boşluğu kılınmıştır. Bunların bitiş yeri. o sâni ve hakîm Allah'ın kudretinin kemaline delalet edip. ruh cevherinin kastedilen kuvvetli hareketinin artmasına yararlar. Her halde ona yönelmiştir. beşyüzotuz sinirde son bulmuştur. Bunlar hareket eden can damarlarıdır. kasık kemiğinin içinin dışa bakan taraflarına ve kuyruk sokumu kemiğinden gelen adalelere. Zira ki sağ boşluğu karaciğere yakın olduğundan gıdayı çekmek ve sindirmekle meşgul bilinmiştir. Birinci Madde Yürekten biten atar damarları bildirir. daha önce anlatılan adalelerin sayısı miktarı tamamen. yaratıcısını bilmiştir. Zira ki bunlar. Yüreğin sol . Ey aziz. Kalça damarları ki. şiryan derler.adalelerine. bütün bunlara dağılmıştır. hepsinden önce ve küçük olmuştur. Kendisini nimet denizine gark olmuş bulmuştur. Şu halde bu surette toplanan sanatları seyreden uyanık kimse. Mevla'sına can ve gönülden muhabbet kılmıştır. malum olsun ki. İçindekileri korumak için bütün damarlardan daha sert yaratılmıştır. Bu bölümde açıklanan sinirlerin sayısı. karın zarlarına. Açıklanan bedeninince sanatları. 39-BÖLÜM:039: İKİNCİ BÖLÜM Atar damarların bittiği yerleri ve faydalarını ayrıntılı olarak beş madde ile açıklar.

anatomi bilginleri demişlerdir ki: büyük atardamar yüreğin sol boşluğundan bitip. yürekten akciğer içine saçıldıkta. mülayim bunlara mensup olan latif kan. yine iki kısım olmuştur ki. Önünden kollara ayrıldıkta. çıkış yeri dışından içine nüfuz etmiştir. cüz ve şubeleri akciğer içine nüfuz bulmuştur. Ey aziz. iki şube olmuştur. şubeleriyle el ve avuca çıkışını bildirir. Akciğer cevherine. Ta ki duman buharının ve sıcak olarak pişirilmiş kanın akciğer semtine gönderilmesi kolay olsun. yüreğin boyun cüzlerinden kan damarlarına geçecek yerden olmuştur. lakin omurga yakınında. inayetinin kemaline şehadet kılmıştır. ötekilerin hilafınca bir tabakadan vücuda gelmiştir.boşluğundan bitip. akciğerin gıdası olan kanı yürekten ona ulaştırmışlardır. Küçük şubesi dahi yüreğin arkasından geçip. akciğere arka tarafından gelmiştir. akciğerde bölünme ve teneffüs yeri olan derinliğe gelmiştir. azı. Büyük şubesi. yüreğin cüzleriyle karışmıştır. küçük kısmı yukarıya çıkıp. ondan o saçılma kolaylık bulsun. Ta ki açılma ve kapanma için daha yumuşak ve daha selis olsun. Bu kan damarının iki perdesi vardır ki. malum olsun ki. Bu damar. Özellikle bunun yeri yüreğe yakın olmuştur: Buna sıcaklıkla pişiren ısıtma kuvveti. Bu damarların bitiş yeri. ama açıklanacak boş kan damarı gerçi akciğerin komşusudur. unun sağlamlığa ihtiyacı olmadığından iki perde ile yetinilmiştir. büyük . Bu iki şubenin çokları. Açıklanacak kan damarı içinden akacak kanın ziyade pişmesine muhtaç olduğu gibi bunda ihtiyaç olmaya. Bunlar dahi Bâri Taala hazretlerinin kudretine delalet edip. yüreğin etrafını tavaf ve devredip. sağ boşluğa yayılmıştır. kolaylıkla ulaşmıştır. Zira ki akciğer gıdasını yürekten almıştır. Sübhanallah! İkinci Madde Yürekten biten büyük atardamarın vücudunu. Bu atardamarlar.

şiryan derler. onda olan yumuşak ete eriştikte. hemen büyük kısmın üçüncü kısmı gibi dağılmıştır. yürekten aşağıda konulan büyük ve küçük uzuvları sıcaklığıyle yetiştirip. ondan sağ tarafa kıvrımlı dönüp. bu dahi üç kısım olmuştur. onlarda dağılmıştır ve son bulmuştur. Üçüncü Madde Baş uzuvlarına çıkan atar damarları bildirir. onları besleyen yukarı çıkan kısım. içindekileri korumak için bütün damarlardan daha sert yaratılmıştır. Bular hareket eden can damarlarıdır. Ey aziz. küçük kısmı sol omuza çıkıp. tertip ve nizamını türlü uzuvlarla kılmıştır. kan damarlarından gıda bahşetmiştir. yukarı çıkan kısmı. bölünmede onlara eşlik etmiştir. iki sübab olup. malum olsun ki. Zira ki bunlar. inen kısım. çıkan kısımdan daha büyük olduğunda bu hikmet bu olmuştur ki. can damarlarından hayat. Her uzva. Üçüncü kısmı. yüreğin üstünde yine iki kısım olmuştur.kısmı aşağıya inmiştir. ona sağlamlık veregelmiştir. yüreğin içinden onunla beraber dışarı yay çıkıp. Bu iki kısmın. Yukarı çıkan kısmın. üst boyun omurlarının altısına ve boynun halka kemiğine dağılıp. . ruh cevherinin kastedilen kuvvetli hareketinin artmasına yararlar. onlara. Şu halde atardamarlar vasıtasıyle beden uzuvları hayat ve can bulmuştur. Bunun büyük kısmı gerdana çıkıp. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bedende olan atar damarlar ki. Bu büyük atardamarın çıkış yeri üzerinde üç sağla kapak vardır ki. İnen kısmın miktarı. Ondan iki el uzuvlarına inip. Bunun iki kısmı. bedenlerin bileşimini. Yaratıcı ve bâri olan Allah ne büyüktür ki. küçük kılınmıştır. can ve güç vermek olmuştur. açıklanacak şahdamarlarla boyunun sağ ve solundan başa çıkıp. omuz üzerine varmıştır. küçük ve az olduğundan. Yüreğin üstünde bulunan önemli uzuvlar. böğüre ve iki evvelki kaburgalara. Bunların birden maade hepsi hareketli bulunmuştur.

Bunun sağlamlığa ihtiyacı olmadığından iki perde ile yetinilmiştir. Bu kan damarının iki perdesi vardır ki. Bu damarların bitiş yeri. akciğerde bölünme ve teneffüs yeri olan derinliğe gelmiştir. Ta ki duman buharının ve sıcak olarak pişirilmiş kanın akciğer semtine gönderilmesi kolay olsun. çıkış yeri dışından içine nüfuz etmiştir. Zira ki akciğer gıdasını yürekten almıştır. Zira ki sağ boşluğu karaciğere yakın olduğundan gıdayı çekmek ve sindirmekle meşgul bilinmiştir. Sübhanallah! Dördüncü Madde Yürekten aşağıya inen atar damarın büyük kısmını bildirir. Yüreğin sol boşluğundan bitip. cüz ve şubeleri akciğer içine nüfuz bulmuştur. niyetinin kemaline şehadet kılmıştır. Ta ki açılma ve kapanma için daha yumuşak ve daha selis olsun. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Yürekten beden uzuvlarına dağıla atardamarın açıklanan büyük kısmı. yürekten akciğer içine saçıldıkta. akciğerin gıdası olan kanı yürekten ona ulaştırmışlardır. yüreğe yakın olmuştur: Buna sıcaklıkla pişiren ısıtma kuvveti. kolaylıkla ulaşmıştır. yüreğin iki boşluğundan sol boşluğu kılınmıştır. Kalça damarları ki. ondan o saçılma kolaylık bulsun. malum olsun ki. Bunlar dahi Bâri Taala hazretlerinin kudretine delalet edip. mülayim bunlara mensup olan latif kan. ötekilerin hilafınca bir tabakadan vücuda gelmiştir. akciğere arka tarafından gelmiştir Önünden kollara ayrıldıkta. Özellikle bunun yeri. Açıklanacak kan damarı içinden akacak kanın ziyade pişmesine muhtaç olduğu gibi bunda ihtiyaç olmaya. yüreğin boyun cüzlerinden kan damarlarına geçecek yerden olmuştur. Bu damar. lakin omurga yakınında. Bu atardamarlar.Bunların bitiş yeri. Akciğer cevherine. Ama açıklanacak boş kan damarı gerçi akciğerin komşusudur. hepsinden önce ve küçük olmuştur. Ey aziz. önce yürekten düz .

ikisi leğen kemiğine. bağırsakların çevresinde olan ince deriyi bulmuştur. Onlardan iki böbrek. Şubeleri. onda dağılıştır. Adı geçen omurdan aşağıya eğilip. sağ ve soldan diyaframa gidip. bir dalağa. biri dahi makada ulaşmıştır. birisi tenasül organı cildine varıp. omurlar deliklerinde omuriliğe girip. en küçüğü özellikle sol böbreğe gelmiştir. kan suyu gibi karaciğeri anlatılan biçimde çekici olmuştur.olarak beşinci omura dayanmıştır. mesaneye gelmiştir. ondan gıdalardan aldıkta. o damarlara ayrılmıştır. Sonra bu inen kısımdan atardamar uzanmıştır ki. Sol böbrekten ayrılan sol yumurtaya gelmiştir. erkeklerde ve kadılarda tenasül uzuvlarına inmiştir. onda hepsi dağılmıştır. o. sağ yumurtayı bulmuştur. Zira ki onun yeri yüreğin başı karşısında olmuştur. Sonra inenin kökünden bir küçük çift atardamar ayrılıp. kuyruk sokumu kemiğine ulaşmıştır. bir küçük şube göndermiştir ki akciğerin göğüsten olan tarafına dağılıp. böbreklere dolup. düz bağırsağın çevresinde bulunan çaba. bir şube karaciğere. Karaciğer şubesi ondan geçip. Zira ki karaciğerin içinde ikinci hazımdan kıvama gelmeyen kanın latif suyu. bundan hayat bulmuştur. mesaneye dahi gelmiştir. ondan iki atardamar ayrılıp. her birine birer şube göndermiştir ki. onlarda kalan kesif su. göğsün hizasına geldikte. Bu büyük kısım inerken yüreğin sağ boşluğunda dağılan atardamar. onun cüzlerine ayrılmıştır. böbreklerden dahi iki damar ayrılıp. Sonra bu inen kısımdan üç atardamar ayrılmıştır ki. göğsün hizasında olan omurlara geldiğinde. omurga omurları üzerinde inip. O böbreğin liflerine ve onu kuşatanlara dağılmıştır. Sonra bu inen kısımdan birçok damarlar ayrılıp. O iki büyüğü. Sonra bu inen kısımdan bir atardamar uzanmıştır ki. Sonra bu inen kısım. Sonra göğsü geçtikte. omurilik ve kaburga aralarına dağılmıştır. iki böbrek içine girmiştir. Sonra bu inen kısımdan üç damar uzanıp. Sağ böbrekten ayrılan. akciğerin soluk borusu etrafına dahi ulaşmıştır. erkeklerde ve kadınlarda .

Açıklanan atardamarlar ki. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Bacaklar tarafına inen iki kısımdan her biri. bunların bazısı atar kan damarlarının şubesi gibi beşinci omura giren atar damarı şubeleri gibi omuz mevziine çıkan atardamar şubeleri gibi içlere meyleden atar damarın . Baldırda konulan adalelere şubeler göndermiştir. biri göbeğe ulaşmıştır. ikisinden birçok kollar ayrılmıştır. Açıklanacak kan damarı şubelerinin altından geçip. Kalan şubeleri. can damarlarıdır. malum olsun ki. o. Onlardan bir kısmını erkek. ayak cüzlerinin çoğunda gömülmüştür. Acizlikten unutkanlıktan ve eksiklikten uzak olan Allah münezzehtir. Sonra inenin kökünden ki. açıklanacak damarlarla birlik iki kısım olmuştur. Bazısının uçları. Kadınlarda önlerin ucuna gelip. yine onda yapışmıştır. İnsanı. mesane yolundan erkeklerde düz olarak âlete gelmiştir. rahme gelip. Sanatlarının benzersizliğinde akılları hayrete düşüren Allah münezzehtir. bir şubesi iç nâmıyle şöhret bulmuştur. onda olan adalelere dahi şubeler indirmiştir. Sonra ayağa inip. içe katlanıp. Bir şubesi dış. omurga omurlarının sonuna vardıkta. baldırlara ve ayaklara inen atardamarları bildirir. Her birinden kuyruk sokumu altında birer şube ayrılıp. onda iki oyluğa inmiştir. diğer parmaklara gelmiştir. Sonra bacaklara inerken. Beşinci Madde Oyluklara. kusursuz olarak en güzel suretle suretlendiren Allah münezzehtir. gidip. büyük kısımdır. her biri kuyruk sokumu kemiğini kuşatıp. Göbek yanında biri birine kavuşup. girmiştir. bir kısmı sola. Ondan bir küçük çift kalmıştır ki. bir kısmını kadın yapmıştır. ön tarafa baş parmak ile orta parmak arasına büyük şubesiyle meyletmiştir. biri mesaneye. Onda olan damarlara karışmıştır. Bir kısmı sağa. ikişer büyük şube olmuştur.öne gelmiştir. Bazısı kasık kemiği üzerinde konulan adalelere dağılmıştır. Ey aziz.

ikisinden kan ve can istifade ederler. diyaframa gelen atar damarın şubeleri gibi. Hepsi tamam.şubeleri gibi. dip tarafından vucütu bulmuştur. Bu damar. Aort adı verilen damarlar ki. çarpmalardan korunmak için damarlar altında örtülü kalıp. ikiyüz adet atardamara ulaşmıştır. kan damarları. Ey aziz. can damarları ile kan damarları biri birlerinden can ve kan kazanır. dalağa ve bağırsaklara inen atar damarlar gibi. iç organlarda olan atar damarların hepsi. bir şube ile omuza nüfuz eden atar damar gibi. Bizim için büyük ve yüce Allah'dan başka kudret. karaciğere. anatomi bilginleri emişlerdir ki: Sakin damarların hepsi karaciğerden bitmiştir. Birisi budur ki. gıdayı mideden karaciğere çekmektir. biri karaciğerden. iki fayda için biri birine yakın olmuştur. onlara teğet olan aza. şebekede dağılan iki sübab ve meşime gibi. İkinci faydası budur kik. mideye. atardamarlara kalkan gibi koruyucu olmuştur. Onun çoğunlukla faydası. kan damarına (aort) parmak bir zar ile bağlı olup. açıklanması kaleme gelmiştir. karın tarafından kuyruk sokumu kemiğine tek başına inen atar damarlar gibi. kan damarlarıdır. tabibler arasında. Şu halde insan bedeninde onulan ve düzenlenen can damarları bunlardır ki. İnsanı en güzel surette yaratan Allah münezzehtir. . Birinci Madde Karaciğerden biten bâb damarının dallarını ve faydalarını bildirir. Ey âlemlerin Rabbi! bizi âlimlerden ve amel edenlerden kıl! 40-BÖLÜM:040: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sakın damarların bitiş yerlerini ve faydalarını altı madde ile ayrıntılı olarak açıklar. Atar damarlar adı verilen can damarları. malum olsun ki. Karaciğerden önce iki damar vücuda gelmiştir ki. kuvvet ve korkulacak kimse yoktur.

onda iki cüz olup. Ama geri kalan altı kısmın biri. Dalağa bitişmesiyle bile ondan bir şube geri dönüp. pankreasa gelmiştir ki. Bunun şubeleri. siyah köpüğün fazla asidini ona itmiştir. Bu damar. gıdayı karaciğerden uzuvlara ulaştırmak ve dağıtmaktır. altı kısmı büyük suret bulmuştur. dalgalandırmıştır. İkinci damar. Dalağa giren şulbe ortaya geldikte. Altı kısmın ikincisi. bir cüzü yukarı çıkmış. o yarıya onlardan gıda gelmiştir. karaciğer boşluğunda ayrılan tarafı. mide yüzeyi tarafına gelmiştir ki. Dalağın ortasında . ecvef nâmını almıştır. yeraltında olan kökler gibi karaciğer içinde dağınık bitmiştir. Bir cüzü mide ağzına dağılmıştır ki. Bundan dahi şubelere ayrılıp. o taraf ondan gıdasını bulmuştur. İki kısmı küçük. Şehve ve iştihayı uyarıp. mide ağzını duraklatmaya ve hareket ettirmeye yetmiştir. önce beş kısma yetmiştir. o taraf gıdasını ondan almıştır. Ama babın karaciğer dibine bitişik olan ucu. ondan ayrıldıkta. Onun çoğunlukla faydası. Zira ki mideni n içinde gıdalara kavuşmakla gıdalanır olmuştur. karaciğerin yumru tarafından meydana gelmiştir. biri midenin sol dışı tarafına dağılmıştır ki. öd kesesine gitmiştir. iki cüze bölünmüştür ki. midenin yumrusu sonuna erip. Bâb olan damarın. bir cüzü aşağı inmiştir. İkinci cüzü dışa gelip. iki küçük kısmın biri. sekiz kısım olmuştur. midenin altına inip. oniki parmak adı verilen bağırsağın kendisine bitişmiştir. şubelere ayrılmıştır.bâb ismiyle şöhret bulmuştur. bir cüzünden dalağın üst cüzünde yani yarısında şubeler ayrılmıştır ki. Fuduldan çıkıp. budur ki. Yukarı çıkan cüzü. dalağa ulaşmıştır ki. İkinci kısım. iki cüze bölünüp. pankreas adı verilen cisme dağılmıştır. Bir şubesi. dalağa ulaşmasından önce ondan şubeler ayrılıp. idenin alt ağzı olan kapakçıklar yanında dağılıştır ki. ona gıda vermiştir. midenin dışında gıdasını ondan almıştır. Uçları karaciğerin yumru tarafına yettikte. midenin sol tarafında bölünmüştür ki. ondan gıda cezbetmiştir. Ondan gıdayı çeke gelmiştir.

olan şubeden inen cüz dahi iki cüz olmuştur. gıdayı ondan alagelmiştir. Birinin şubeleri. Altı kısmın dördüncüsü. ondan içyağına gıda gelmiştir. malûm olsun ki. karaciğerin yumru dış boşluğunda vârit olmuştur. Sübhanallah! Kudreti kemal bulmuş. Ey aziz. dalak damarının şubelerinden ve midenin solundan sağına glen cüze karşı olduğu halde dağılmıştır. bazısı a'ver (coecum)e bitişik olan ince lifler çevresinde ağılmıştır ki. diyafram içine geçip. iki kısım olmuştur ki. o yarı ondan gıdalanmıştır. karaciğerin dibinden boşluğa gelmiştir. kalınbarğısakların çevresinde olan ince kanallara dağılmıştır ki. azaeti celal bulmuş olan. dalağın alt yarısına dağılmıştır ki. Yukarı çıkan küçük kısmı. yine kıl gibi şubelere ayrılan bab damarının şubelerinden gıdayı çekegelmiştir. saç gibi ince şubelere ayrılıp. İkinci cüzü içyağından meydana çıkıp. Altı bölümün üçüncüsü. yukarı çıkmış. büyük kısmı aşağı inmiştir. gıdanın aşağıda bulunan hâsılından gıdasını almıştır. Bazısı içyağının sağına yönelip. ona iki damar . yukarı çıkanın çevresinde. Ama altıncı kısmın çoğu. düz bağırsağın çevresinde olan damarların ince kanallarına dağılmıştır ki. biri büyük. karaciğerin yumru yüzünde doğup. rızık verici ve yaratıcı Allah münezzehtir. Küçük kısmı. İkinci Madde Karaciğerden biten ecvef damarın bazı kollarını ve faydalarını bildirir. Bab damarının şubeleri. biri küçüktür. Altı kısmın beşincisi. Şu halde bu ecvefin gövdesi. gıdayı onlardan almıştır. bazısı midenin yumrusunun sağ tarafı dışında dalak tarafından idenin soluna gelen cüze karşılık olduğu halde dağılmıştır. Ecvef damarın şubeleri. sol tarafa varıp. anatomi bilginleri demişlerdir ki: ecvef damarın kökü önce karaciğer içinde kıl gibi dağılıştır ki. onda dağılmıştır ki.

Yukarıya çıkan kısım. ondan . yüreğin örtüsü hizasına gelip. ona yetmiştir. zarfı daha büyük olmağa muhtaç olmuştur. biri yürekten akciğere gitmiştir. şiryan (atar damar) adını vermişlerdir. Sonra yukarı çıkan kısım boyun kemiği hizasına geldikte. Sonra yukarı çıkan kısım ikiye bölünmüştür ki. öbürüyle birlikte çıktıkta. atar kan damarına girdikte. ondan göğsü ikiye bölen perdelerin ve kılıfların yukarılarına ve tev'e adı verilen yumuşak ete saç gibi şubelerle dağılmıştır. gıda için kalmıştır. yürekte çok az kaldığından. Onun için tabibler buna. ona dayanıp. onda hararetle pişmiştir. atardamarlar gibi iki zardan bitmiştir. özellikle insandan sol tarafa meyledip. Sağ boşlukta akciğer tarafına dönüp. Üç kısmın ikincisi. zira ki bu ince kan. Ama büyük kısım yüreğe gelip. onda dağılmıştır ki. Onda kıl gibi dağılmıştır. yüreğe gıda ondan gelmiştir. Ta ki yürek uzama sırasında onardan gıdayı çekip. yürek çevresinde dolaşıp. Üçüncü kısmı. Atar damarların bitiş yeri yanında yüreğin ağına yakın yerde bitmiştir. içinde dağılmıştır ki. Akciğer cevherine benzemiştir. menfezi daha geniş. Ama küçük damar budur ki. ona üç ısım damar göndermiştir ki. Bu damar. yürek damarlarının en büyüğü olduğunda hikmet bu olmuştur ki. biri küçük suret bulmuştur. bu büyük damar. Bu büyük damar yüreğe girdiğinde. yüreğin nahiyesini geçtikte. bundan saçılan kan oldukça incelmiştir. bunda pişme olmayıp. onun sağ kulakçığı yanında içine girmiştir. Bu üç perde. ona gıdayı lutfetmiştir. ona üç perde vermiştir ki.verip. biri büyük. ona birçok kollar göndermiştir. diğerlerinden daha sert olmuştur. Sonra yukarı çıkan kısım. Bunun faydası bu olmuştur ki. Bu damar. Gıda ise havadan kalın olduğundan. yayıldıkta. diğer damarlar. faydaları dışarıdan içeriye gelmiştir. Diyaframa gıda ondan gelmiştir. geri dönmesin. havayı çıkarmak için bulunup. göğüs omurlarından beşinci omura gidip. sekiz alt kaburgaya ve onlara yakın olan kaburgalara dağılmıştır.

Bu iki şubeden bir bölük damar dahi. boyun. göğüs. onda sıralanan adalelere dağılmıştır. Yukarı çıkan kısmın üçüncü şubesi. gerçeklerinin inceliğinde akıl sahipleri şaşırıp kalmıştır. açıklanacak kuyruk sokumu kan damarında. Her taraftan. Bu iki şubeden birçok damar. iki omuza gıda vere gelmiştir. Üçüncü şubeleri. o adaleler onlardan gıda bulmuştur. Sonra yukarı çıkan. onlardan gıdalarını almıştır. üç şubeye ayrılmıştır. baş ve yanak ayasına çıkan kıllarını bildirir. Her bir şube. Sonları. düz adalelerin altında aşağı inmiştir. omuzlar. Ta ki hançereye varmıştır. Yaratıcı. boyun kemiği nahiyesine gelmiştir. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Göğüs ve omuz adalelerine dağılan iki şubenin geri kalanı bir çift şubedir ki. Hançereyi tamamladıkta. başa yükselmiştir. iki şubesi. o iki yerde olan adaleler. bir bölük damar dahi omuzu tamir edip. Her bir damarın birer şubesi. iki kola bölünmüştür. iki taraftan boyunda gömülmüş olan adalelere dağılmıştır ki. her bir damarı beşer şubedir. Ey aziz. Ağızları onda dağılmış olan atar damarların ağızlarına kavuşmak ile mutabık gelmiştir. biri bağır kemiği üzerinde sağ ve soldan inmiştir. göğüste dağılmıştır ki. . malûm olsun ki. çeneler. birbirinden uzaklaşarak. bâri ve şekil verici olan Allah münezehtir. Dördüncü şubeleri boynun üstteki dokuz omuru deliklerine bölünmüştür. yukarı çıkan adalelere ve atar damarlara bitişmiştir.iki şube ayrılmıştır ki. göğüsten dışarı olan adalelere dağılmıştır. üstteki dört kaburgaya onlardan gıda gelmiştir. Onda olan adalelere bunlardan gıda gelmiştir. Bu ne yaratılıştır ve bu ne sanattır ve ne hikmettir ki. Sübhanehü ve Taâlâ! Üçüncü Madde Kara ciğerden biten ecvef damarın. Şubeleri onlara dağılmıştır. İki tarafından onlara girip. kaburgalar arasında bulunan adalelere dağılmıştır. İkinci şubeleri omuzlara dağılmıştır ki.

iki el nahiyesine gidip. onda dağılmıştır. ikisini dahi geçip. böğür kemiği üzerinde. omu mafsalını hareket ettiren adalelere dağılmıştır. boyunun dışında kıvrımlı olup. biri omuz üstünü geçip pazu başına gidip. öne ön tarafa inip. içeri gireceği yerde. boyun kemiğinin dışına ulaşmıştır. omuz üstüne dek buna eşlik etmiştir. boyun kemiğine yükseldikte. Omuz damarı. ellerin sonuna gitmiştir. her biri üçer cüze bölünüp. Dördüncü kolları büyüktür ki. Yukarı çıkan kısmın. dış damar. Üçüncü kolları. boyuna çıkarken iki kısım olmuştur ki. ikişer cüzleri omuz diplerine gelmiştir. birinci kısma karışmadan önce. iki taraftan omuz içine gelip. İkinci kısmı. Biri içe . onlarda olan adalelere dağılmıştır. yumuşak kısma inmiştir. Tıpçılar onlara. ön tarafa yükselmekle gelmiştir. Göğüs üzerinden geçip. baş damarı dahi bunda olmuştur. evvelki kısma ulaşmış ve karışmıştır. sonra iki damarından ayrılmıştır. biri ondan ayrıldıkta. bilinen şah damarı meydana gelmiştir. Şu halde iki kısımdan. Ama her şubenin birer koku. Üçüncü cüzleri büyük olup. bir cüzü enlemesine gidip. Bu ikinci kısım. Ondan yükselip. İkinci cüz.Beşinci şubeleri. boynun dışına gidip. iki boyun halka kemiğinin kovuştuğu yerde. Lakin biri onda haps olup. biri dış. Dış şah damarının iki damarı karışmalarından sonra iki kısım olmuştur. bundan iki cüz ayrılmıştır ki. her biri dört kol olmuştur. Bu iki çift damardan örümcek ağı gibi dağılıp. omuz üzerinde uzadıklarından. Bu iki omuz damarının iki tarafından iki damar. üçüncü şubesi. biri iç şah damarı suretini bulmuştur. ıbti (koltukaltı) adını vermiştir. iki kısım olmuştur ki. Onda olan büyük adalelere ve küçük adalelere ve içinde olan büyük adalelere dağılmıştır. her biri omuz damarı nâmıyle şöhret bulmuştur ki. hepsinden daha büyük olup. yine birleşmiştir. her biri ikişer şube olmuştur. ikinci kolları yumuşak ete ve atar damarlar içlerine dağılmıştır. dağılmıştır. göğü üzerinde geçip. ondan yükselip.

İşte bu perde meşime şebekesi ile örülmüştür. şanı yüce olan. onlarda toplanıp. Hepsi yemek borusuna. Ondan kollar hâsıl olup. küçük kollara ayrılmıştır ve üst çeneye dağılmıştır. lam yivi sonunda. şekil verci ve yaratıcı Allah her şeyden münezzehtir. çevrelerinde bulunan cüzlerle bu şubeler raptedip. Bunlardan kafatasının perde mahalline gıda gelmiştir. onda dağılmıştır. sonu nihayet lam yivine gelmiştir. atar damarların dağılması gibi. ağızlarına kan dökülüp. dış şah damarından gene şubelerle karışmıştır. Ondan bir saç gibi baş damarı ve boyun mafsalanı gelmiştir. İkinci kısım dışta olup. Onlardan büyük şube ayrılmış ve alt çenede dağılmıştır. Bu iki sınıf şubelerden ince damar cüzleri dilin çevresine gelmiştir.gömülüp. (Herkese rızık veren. beyin üstündeki kafa kemiği perdesi mahalline ulaşmıştır. sıkıcı nâmını almıştır.) Dördüncü Madde Karaciğerden biten ecvef damarın kol ve ellere gelen kollarını ve . birinci ve sekizinci omurdan çıkan sinirle dağılmıştır. yemek borusuna eşlik edip. Kafa kemiğinin iki hacminin birleştiği yere çıkıp onda kafa kemiğinin içine gömülmüştür. Bütün atar damarları sağlam raptedip geniş yerde karşılamıştır ki. şube göndermiştir ki. onuna doğru üst tarafa gidip. Sonra iki tak arasına dağılmıştır ki. Sonra ondan nice şubeler dağılmıştır ki. Sonra ince perdelerden dimağa inip. ondan ayrılmıştır. Allah Taâlâ'nın kudretinin kemaline delalet kılmıştır. O zarlar gıdasını bu şubelerden almıştır. ondan orta karından iki ön karna uzanıp. o. iki kulak ve başa şakın olan yerlere dağılmıştır İç şah damarı. oraya yükselen atar damarlara kavuşmuştur. Ondan kollanan kanallardan kanı çekip. Adı geçen kolları gönderdikten sonra kalan damarlar. pişsin. kafa kemiği boşluğuna girmiştir. Ondan dimağ zarlarına şubeler dağılmıştır. hançereye ve gömülmüş adalelere bölünüp. Bunların hepsi. Sert zarları.

Bu. o. işaret parmağı ile orta parmağın arasına gelip.faydalarını bildirir. . omuz damarıdır. üst oynağın tarafına inip. Aşağı kolu. son bulmuştur. İçtekinin ikinci kısmı. onunla tek bir damar olmuştur. Ondan ayrışan şulelerin başlangıcı kol damardır ki. bir kolu. dirseğin iç mafsalına yakın geldikte. kolun aşağılarında bileğe varıncaya dek dağılmıştır. üstte ve dışta olup. aşağı oynağın tarafına inip. Üçüncü kısmı derine inip. bir kolu. üst oynağa çıkıp. Başparmağın arkasında ve onunla işaret parmağı arasına ve işaret parmağının kendinde dağılıştır. üst kolan işaret parmağına gelen damarın bir şubesine bitişip. Ondan dış tarafa dağılmıştır. iki kısım olmuştur. yunan lamı şeklinde iki kol olmuştur. iç taraftan bitip. Ey aziz. Kalanları. bir dahi gömülüp. İkici mafsala yükselen kemiklere temas eden et cüzlerine bölünmüştür. ondan pazunun dış cüzlerine ve derisine dağılan şubelerdir. ikisinden ekhal damarı vücut bulmuştur. ondan dış tarafa gidip. İkinci kolu. esîlmdir. ikisinden ekhal hâsıl olmuştur. hepsinden büyük gelip. biri kol ipidir. ikinci kolu ki. Bir kısmı derine gidip. birinci kolun üstünde onun gibi dağılmıştır. Ancak bir şubesi. kol kemiğine varmıştır. Üçüncü kolu. basilik damarıdır ki. dirseğe yönelmiştir. içeriden bir şubeye bitişmeye gidip. sonra ayrılmıştır. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Kol damarının aslı. üç kol olmuştur ki. pazuya hizalandıkta. iç tarafa inen serçe parmak ve yanındakinin hepsine ve orta yarıma varmıştır. Şu halde bu mafsalın biri. kafa damarından gömülen şubeye bir miktar bitişip. derine gitmiştir. onun bir kolu. üst kolu. kol damarının bir şubesine bitişip. malûm olsun ki. Sonra dirseğin mafsalın yakın olmasıyle üç kısım olmuştur ki. İkinci kısmı kolun dışında dirsek boğumuna yönelip. kol içinde dört kol olmuştur ki. Bu kısım üst oynağın dışı üzerinde uzanmıştır. onda olan adalelere dağılıp. Ekhal damarı.

İki damar dahi omurgadan iki yumurtaya ulaşmıştır. karaciğer kan suyu onlara gıda gelmiştir. sağdan şubelere ayrılıp. kılcal damarlara dağılmıştır. Sağ böbreğe gelip. onlara doğnalar ismi uygun gelmiştir. Üçüncü kolu serçe parmak ile yanındaki arasına yönelmiştir. Hepsine bu dallarla gıda gelmiştir. böbreklerden onlarda yumurtalara akan halis kan sıcaklıkla pişip. Böbreklerden. erkekler ve kadınlarda sol yumurtaya inmiştir. Zira ki açıklanan atar damarlar gibi. ferçde ve rahmin derinliğinde kaybolmuştur. yine kılcallar gibi damarlara dallanmıştır.Orta parmak ile yanındaki arasında dağılmıştır. bu doğanlar dahi böbreklerin gıdalarını çekici olmuştur ki. bu duarlar zekerde. tenasül organları içine. Sonra bu inen kısımdan bir büyük damar ayrılıp. İnsanın en güzel şekilde yaratan hakîm ve sâni Allah münezzehtir. Bunların hepsi. civarında olan cisimlerde dağılmıştır. ondan bir büyük damar ayrılıp. inerken her bir omur . onun liflerini bulup. kırmızı kan döken beyaz meni olmuştur. Sonra bu inen kısım omurgaya dayanıp. büyü kısmıdır. O kara ciğerden doğdukta. Ey aziz. Bu doğnaların solundan bir damar ayrılıp. omurgaya dayanmazdan önce. Hepsine gıda vermiştir. sağdan sağa ve soldan sola gelen iki sert damar tarafına bükülmüş ve şekilleri yuvarlak olduğundan. malûm olsun ki. anatomi bilginleri demişlerdir ki 0 Ecvefin inen cüzü ki. onda ve ona yakın olan cüzlerde dağılmıştır. Bir damar dahi. gıda vermek için iki böbrek içine girmiştir. Beşinci Madde Ecvef damarın kara ciğerden bedenin aşağısına inen büyük kısmının kollarını ve faydalarını bildirir. Sonra bu inen kısımdan büyük damar dağılmıştır ki. parmak mafsallarına bölünmüştür. Bunlardan iki elin parmakları her an Allah'ın kudretiyle beslenmiştir. Sağ böbreğin liflerine ulaşıp. Bunlar. sağ yumurtaya gelmiştir.

yanında ondan yine şubelere ayrılmıştır ki, bazıları o omurlara girip, omuriliğe ulaşmıştır. Bazıları yanında konulan adalelere dağılmıştır. Bazıları iki leğen kemiğine gelip, karın adalelerinde son bulmuştur. Bu inen kısım anlatılan durumları ile omurga omurlarının sonuna ulaştığında, onda iki kısmı bölünmüştür ki, bir kısmı sağ oyluğa ve bir kısmı sol oyluğa yol bulmuştur. Bu iki kısım oyluklara inmezden önce her birinden on tabaka damar ayrılmıştır. Evvelki tabakaları sert yerlere gelmiştir. İkinci tabakaları kıllar gibi dağılıp, kuyruk sokumu altlarına yayılmıştır. Üçüncü tabakalar kuyruk sokumu kemiği üzerinde olan adalelere dağılmıştır. Dördüncü tabakaları makat adalelerine ve kuyruk sokumu dışına bölünmüştür. Beşinci tabakaları, kadınlarda rahme yönelip, bazısı onda ve ona bitişik olan cüzlerde dağılmıştır. Kalanları mesane tarafına gelip, iki kısım olmuştur. Biri mesanede dağılıp, biri mesanenin boynuna gelmişti. Bu beşinci tabaka erkeklerde çok olmuştur ki, hem mesaneyi kuşatıp, hem zeker olmuştur. Altıncı tabakaları oyluk kemiği üzerinde konulan adalelere yönelip, onda dağılmıştır. Yedinci tabakaları karın üzerinde beden doğrultusunda giden adalelere yükselmiştir. Bu damarlar, o damarların uçlarına bitişmiştir. Göğüsten onlar karın boşluğuna inmiştir. Bu damarların kökünden kadınlarda dört damar bitip, dört taraftan rahme gelmiştir. Onlardan sekiz damar iki meme tarafına yükselmiştir ki, bu damarlarla rahim, memelere eş olmuştur. sekizinci tabakaları erkeklerde zeere, kadınlarda bız'a gelip, onlarda dağılmıştır. Dokuzuncu tabakaları, oyluğun iç adalelerine inip, onlarda dağılıştır onuncu tabakaları iki leğen kemiğine çıkıp, eller tarafından inen damarların içlerine ulaşmıştır. Hepsinden bir cüz'ü büyük hasıl olup, yumuşak adalelere inip, onda bölünmüştür ki, yirmi tabakaya varmıştır. Bu damarların bu tevzi ve ayrılmalarından nice kimseler ibret almıştır. (Damarlarda kanı nehirler gibi

akıtan kahredici ve tek olan Allah münezzehtir.) Altıncı Madde Ecvef damarın inen kısmında oyluklar altına giden dallarını ve faydalarını bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Sözü edilen iki kısmın adı geçen tabakalarından arta kalanı, oyluklar içine inip, her bir kısım bir oyluk içinde onbeşer şube olmuştur ki, biri oyluğun önü üzerinde konulan adalelere bölünmüştür. Biri oyluğun arkasında olan adalelere dağılmıştır. Biri iç taraf adalelerine dağılmıştır. Biri dış taraf adalelerine inmiştir. ikisi diz mafsalı adalelerine gelmiştir. Üçü şubenin kalanlarının dıştakileri küçük kemik üzerinde topuk mafsalına dek uzanmıştır. Orta şubesi diz sonundan baldır içi adalelerinde şubeler bırakarak inmiştir. Ondan iki şube kaldıkta, biri baldır cüzlerinin içinde kaybolur. Biri iki kemik arasında uzayıp, ayak önüne inişte sözü edilen dış damarın bir şubesine karışmıştır. üçüncü iç şubesi baldır derinliğine yönelip, büyük kemiğin yumru tarafından topuğun altına gidip, ayağın iç tarafına gelmiştir. Açıklanan üç şube, onda dört şueye bölünmüştür. ikisi içtedir ki, küçük kemiğin tarafından ayağa girmiştir. ikisi içtedir ki, iki dıştakinin birine içtekinin en içteki ulaşmıştır. Ayağın üstüne çıkıp, üstlerinde dağılmıştır. ikincisine iç kısmın dış şubesi bitişip, ayağın alt cüz'lerine dağılıp son bulmuştur. Şu halde insan bedeninin tümünde bulunan kan damarları bunlardır ki, açıklamaya gelmiştir. Hepsi tamam üçyüzaltmış kan damarına varmıştır. Hakîm ve şekil verici olan Allah'ın en güzel şekilde yarattığı insan bedeninde olan benzersiz sanatları fikiretmeye ve düşünmeye vesile olmak için onda bulunan birbirine benzer parçaları bu miktarca açıklamakla yetinilmiştir. Bundan sonra bazı güç ve hisleri, uzuvların şekil farklılığını dahi iki bölüm ile açıklamağa lüzum

görülmüştür. Bedende bulunan sonsuz ince sanatlardan açıklanan azaların anlatımı kısa kesilmiştir. Zira ki, bedende yaratılan bütün uzuvların çeşitli cüzlerinin uzun uzun anlatılması ve durumlarını filozoflar nice yüz kitap ile ancak açıklamışlardır. (Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir.)

41-BÖLÜM:041: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan bedeninde bulunan cinsleri ve kuvvet çeşitlerini, uzuvlarının içlerinin başlangıcını ve hayat verici dört nefsi, his ve kuvvet gibi hizmetçileri olan eşyayı altı madde ile açıklar.

Birinci Madde
insan bedeninde olan kuvvetlerin tür ve cinslerini, uzuvların içlerinin başlangıçlarını kısaca bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Kuvvetler ile fiiller birbirinden anlaşılmıştır. Zira ki, her bir kuvvetin başlangıcı bir fiil olup, her bir fiil ancak bir kuvvetten çıkmıştır. Şu halde fiiller gibi kuvvetler dahi iki cins olmuştur ki, biri tabii kuvvetler, biri nefsanî kuvvetler bulunmuştur. Bu kuvvetlerden her birisi için bir baş uzuv vardır ki, o uzuv o kuvvetin madeni olup, fiilleri o uzuvdan vücuda gelmiştir. Tabii cins ki, bitkisel nefs olmuştur. O iki türü içine almıştır. Bir türünün gayesi, bedeni tedbir ile korumaktır. Bu tür gıda işinde mutasarrıftır ki, bedenin bekası sonuna dek ona gıda vermiştir. Büyümesi sonuna dek ona gelişme vermiştir. Bu türün yeri ve fiilinin çıkışı karaciğer bulunmuştur. ikinci türün gayesi bedenin o türünü korumak bilinmiştir. Bu tür tenasül işinde mutasarrıftır ki, beden karışımından meni cevherini ayırıp, ondan Hak'kın emri ile bedenin benzeri

şekillenmiştir. Bu türün yeri ve fiilini çıkışı tenasül organları bulunmuştur. Nefsanî cins ki, ona hayvanî nefs denilmiştir. O iki türe kuşatıcı bilinmiştir. Onun bir türü müdrike kuvveti iki, bir tür hareket kuvveti bulunmuştur. Müdrike kuvveti ki, iki kısımdır. Birine dış ve birine iç denilmiştir. Bedenin dışında idrak edici olan beş kuvvettir ki: Duyma, görme, koklama, tatma ve dokunmadır. Bedenin içinde idrak eden dahi beş kuvvettir: His, hayal, fikir, vehim ve hafızadır. Bu tür müdrikenin yeri ve fiilinin çıkışı dimağ bulunmuştur. Ama hareket kuvveti bir türdür ki, hareketlerin başlangıcı hasebince kısımlara bölünmüştür. Zira ki her bir adele, bir başka tabiatta yaratılmıştır. Bir tür damarların hareketi olup, bedenin kirişlerini, titreşim ile kavrama ve salıvermeyle yayan kuvvetlerdir ki, bunlarla mafsallar yayılıp, uzuvlar hareket kılmıştır. Bu kuvvetlerin yerleri ve menfezleri adalelere bitişik olan sinirler olmuştur. Bu hareket kuvvetinin bir kısmı gazap kuvveti, bir kısmı şehvet kuvveti kılınmıştır. Hayvanî nef gazabına ârız olan, kavrama bilinmiştir. Şehvet de ona ârız olan yayılma bulunmuştur. Gazapla şehvetin yerleri ve hareketlerinin çıkış yerleri yürek kılınmıştır. Hakikatte bütün kuvvetlerin başlangıcı yürek bulunmuştur. Lakin bu merkezler, nitelendirilen kuvvetlerin fiillerinin ortaya çıkış yeri bulunduğundan her biri başlangıç yeri adını almıştır. Nitekim hislerin başlangıç yeri dimağ iken yine her his için tek bir uzuv olunmuştur. Zira ilk o hissin fiili kendine mahsus o uzuvdan meydana çıkmıştır. ama bazı tek fiiller, gıdayı hazmetmek gibi, tek bir kuvvet ile tamam olmuştur. Bazısı yemek iştihası gibi iki kuvvetle kemalini bulmuştur. Zira ki bu iştiha çekici bir kuvvetle, bir de hem midede konulan hassas kuvvetle tamam olmuştur. Çekme kuvvetini uzun lif, rutubetle

harekete geçirir. Midenin girişindeki his kuvveti, bu işlemle iştihayı uyaran siyah köpüğü ekşidir. Zira ik bu hisse bir âfet ârız olsa, acıkma ve iştiha bâtıl olup gider. Sebeblerin müsebbibi Allah münezzehtir. Rablerin rabbi Allah münezzehtir.

İkinci Madde
insan bedeninde olan tabii nefsi ve bitkisel nefsi, bunların hizmetçileri bulunan kuvvetleri ayrıntılı olarak bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Ana karnından dünyaya gelen çocuk, dört can ile zinde olduğu halde doğmuştur. O dört ruhun birisi tabii nefs, biri bitkisel nefs, biri hayvanî nefs ve biri insanî nefs bilinmiştir. Tabiî nefs: Bir kuvvetten ibarettir ki, cismin cüzlerini koruyup, birbirinden ayrılıp dağılmaktan mâni bulunmuştur. Bütün beden bu nefsin yeri kılınmıştır. Bunun iki hizmetçisi vardır. Birine hafiflik, birine ağırlık adı verilmiştir. Hafiflik o kuvvettir ki, çevreye meyilli bulunmuştur. Ağırlık, onun aksidir ki, merkez tarafına meyilli bulunmuştur. Bitkisel nefs: Bir kuvvetten ibarettir ki, cismi, uzunluk, genişlik ve derinlikte uzatıp, miktarını büyük kılmıştır. Bu nefsin yeri kara ciğer olmuştur. Sözü edilen tabiî nefs, iki hizmetçisiyle birlikte bu bitkisel nefsin hizmetini kılmıştır. Bitkisel nefsin, bunlardan başka kendisi için dokuz yardımcısı dahi bulunmuştur: çekme kuvveti, tutma kuvveti, hazmetme kuvveti, ayırt etme kuvveti, itme kuvveti, üreme kuvveti, şekil verme kuvveti, gıda alma kuvveti ve büyüme kuvveti. Çekme: Bir kuvvettir ki, faydalı gıdayı dışarıdan cismin içine çeker, demişler. Bu kuvvet bu fiili, kendi yeri olan idenin üst ağının uzun lifi ile işler. Tutma: Bir kuvvettir ki, gıdayı içeride korur. Bu kuvvet bu fiili, kendi

yeri bulunan midenin alt ağzının enlemesine kıvrık lifi ile eder. Hazmetme: Bir kuvvettir ki, çekmenin çektiği, tutmanın koruduğu faydalı gıdayı değiştirir. Onu bir kıvama getirir ki, üremenin açıklanacak fiili için hazırlar. Kalanı karışıp, uzuvların gıdası olur, gider. Bu işleme hazm adı verilir. Bu kuvvet, bu pişirme ve karıştırmayı kendi yeri olan mide, karaciğer ve damarlar içinde onların hararetiyle işler. Ayırma: Bir kuvvettir ki, gıdayı içeride korur. Bu kuvvet bu fiili, kendi yeri bulunan midenin alt ağzının enlemesine kıvrık lifi ile eder. İtme: Bir kuvvettir ki, gıdadan gıda almaya layık olmayan fazlayı veya yeterli miktardan ziyade kalan fazlayı iki yoldan, ya ona mutad olan menfezlerden çıkarır. Nitekim ağaçtan zamkı çıkarır. Veya o ziyade yolan fazlayı, önemli azadan daha az önemli azaya ve katıdan yumuşağa iter. Bu kuvvet bu fiilleri, mide altında konulmuş olan enli ve sıkıcı lifin bir kirişinden toplamasıyle eder. Üreme: Bir kuvvettir ki, en latif gıdayı toplar. Ta ki ondan o cismin benzeri hâsıl ola. Nitekim o toplama bitkilerde tohum, hayvanlarda nutfe denilmiştir. Bu kuvvet iki türdür ki, bir türü erkek ve dişide meniyi doğurur. Bir türü, rahmin içine gelen nutfede olan kuvvetleri, birbirinden ayırıp, her uzva mahsus bir mizaç hâsıl oluncaya dek meczeder. Bu kuvvet, bu fiilleri, kendi yerleri olan beden damarlarında işler. Şekil verme: Bir kuvvettir ki, Hak'kın kudretiyle bütün azanın teşekkül, karışım, miktar, yer, boşluk ve delikleri sonlarına bağlı olan bütün işleri görüp, korumak için gıda türünde tasarruf sahibi olup, onu cismin rengi eder. Bu kuvvet bu fiilleri, kendi yerleri olan atar damarlar içinde eder. Gıda alma: Bir kuvvettir ki, alınan gıdanın benzerliğine çevirip, bedenden ayrılanın yerine verir. Bu kuvvet bu fiilleri, kendi yerleri olan bütün azalarda eder.

Büyüme: Bir kuvvettir ki, cismin bütün çaplarını tabii uygunluğu üzere ziyade eder. Büyümesinde imdat eder ki, cisme giren gıda ile gelişir ve büyür. Bu kuvvet bu fiilleri, kendi yerleri olan bedenin tümünde işler. Bu iki nefs, adı geçen hizmetçileriyle, açıklanacak hayvanî nefin hizmetçisi olmuştur. Hakîm ve kadîr olan Allah'ın boyun eğdirmesiyle, o nefse boyun eğerek itaat kılmıştır. Hayvanî nefs dahi, konuşucu nefsin binek ve atı olmuştur. (Bunu bizim emrimize veren ve bizi onun emrinde etmeyen Allah münezzehtir. Şüphesiz biz Rabbimize dönücüleriz.) Üçüncü Madde insan bedeninde olan hayvanî nefsi ve onun bedende olan hizmetçilerinden dıştaki beş duyuyu ayrıntılı olarak bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Hayvanî nefs, bir kuvvetten ibarettir ki, o bedenin tümünde sirayet kılmıştır. Beden onun ihtiyarıyle hareketli olup, hissiyle eşyayı bilmiştir. Bu hayvanî nefsin yukarıda açıklanan hizmetçilerinden başka oniki hizmetçisi dahi vardır ki; onu, on duyudur, biri gazap ve biri şehvettir. On histen beşi bedenin dışınadır ki, yerleri: Kulak, göz, burun, ağız ve bedenin tümüdür. Beşi bedenin içindedir ki; onların yerleri, dimağ boşluklarıdır. Onlar: Ortak his, hayal, vehm, fik ve hâfızadır. Bütün bu on histen her birinin özel bir şuğulu vardır ki, onun işi o hizmettir. Beş dış hissin biri işitme kuvveti, biri görme kuvveti, biri koklama kuvveti, biri tatma kuvveti ve biri dokunma kuvvetidir. İşitme kuvvetinin şuğulu budur ki, sesleri ve harfleri işitip, birbirinden ayırt eder. Ancak bunun vasıtasıyle kelam işitilip, anlanıp, intikal olunur. Bu idrak, bu kuvvete mahsustur ki, sair kuvvetler bu işten âciz kalmıştır. Bu işitmenin yeri, kulak içinde sıvı olmuştur. O bir nohut kabı kadar zarf içinde latif buhar dolmuştur.

Görme kuvvetinin şuğulu budur ki, şekilleri ve renkleri görüp, idrak eder ki; beyazı ve siyahı, uzun ve kısayı, büyük ve küçüğü, uzak ve yakını, güzel ve çirkini, aydınlık ve karanlığı birbirinden fark edip ayırmıştır. Bu idrak ise, bu kuvvetin kendine özgü şanına gelmiştir ki, sair kuvvetler, bu işten âciz kalmıştır. Bu kuvvetin yeri, gözbebeği olmuştur. Koklama kuvvetinin şuğulu bu olmuştur ki, güzel kokuları ve kötü kokuları idrak edip, birbirinden fark edip, ayırmıştır. Bu idraki bu özel kuvvet almıştır ki, sair kuvvetler bu işten âciz kalmıştır. Bu kuvvetin yeri, dimağın önünde meme ucu gibi iki pâre et gelmiştir. Tatma kuvvetinin şuğulu, eşyanın tadını tatmaktır. Şu halde acıyı tatlıdan, ekşiyi tuzludan ayırmaktır. Bütün yiyecek ve meyvelerin tat ve lezzetleri idrakine yetmek bu kuvvete mahsus olmuştur. Bu idrak ancak bu kuvvetin şanına gelmiştir ki, sair kuvvetler bu tat ve lezzetten âciz kalmıştır. Bu kuvvetin yeri, boğaz içi ile di üstüne yayılmış olan adale olmuştur. Dokunma kuvvetinin şuğulu budur ki, yumuşağı sertten, sıcağı soğuktan, yaşı kurudan, hafifi ağırdan teşhis edip, ayırmıştır. Bu idrak ise ancak bu kuvvetle vücuda gelmiştir ki, sair kuvvetler bu işten âciz kalmıştır. Bu kuvvetin yeri, bedenin dışının tümü olmuştur. Lakin el ayasında ve parmaklarda ziyade ortaya çıkıp başın ortasında kemalini bulmuştur. Bu konum ve düzen, o yaratıcı Allah'ın kudretinin kemalini, nimet vericiliğinin nimetini açıklamıştır. Hayret ediciler bu sanattan nice ibret almıştır. Dördüncü Madde Hayvanî nefsin insan bedeninde olan beyan olunan hizmetçilerinden beş iç duyguyu ayrıntılı olarak bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Dimağın üç boşluğunda olan beş iç hissin biri müşterek his, biri hayal kuvveti, biri

fikretme kuvveti, biri vehmetme kuvvet i ve biri hafıza kuvvetidir. Müşterek his kuvveti: ilk hizmetçidir. Buna iki mânâ yönünden müşterek his denilmiştir. Birinci mânâ budur ki, iki gözün idrak eylediği bir nesnenin sureti, müşterek hisde yine bir müşahade kılmıştır. Zira ki bir kimsenin gözüyle müşterek hissi arasında bir bozulma vâki olsa, o kimse şaşı olup, bir nesneyi iki görmüştür. İkinci mânâsı budur ki, müşterek his, dış hislerin sonunda ve iç hislerin evvelinde aracı olduğundan, dış hisler ile idrak olunan eşya, önce bu müşterek hisse gelip, o nehirler bu denizde toplandıkta; ondan iç hislere ulaşmıştır. Kalbe gelen fikirler, önce dimağa çıkıp, onda olan hisleri geçip bu müşterek hisse gelip, o pınar ve kaynaklar ona doldukta; ondan dış hislere ulaşmıştır. Şu halde onun için bu kuvvete üşüterek his denilmiştir. Bunun şuğulu, yazılan tercümanlık bulunmuştur. Bu kuvvetin şanı, bir tercümanlık bilinmiştir ki, sair kuvvetler bu işten âciz kalmıştır. Bu kuvvetin yeri, fiilin başlangıcı beyan olunduğu üzere üç boşluktan birinci boşluğun ön cüzü olmuştur. ikincisi hayal kuvvetidir. Bunun işi ve sanatı budur ki, dış hislerden bir nesne idrak olunsa, mesela bir kimseyi görmüş bulunsa, o kimse hazır bulunmasa, bu hayal kuvveti, onu kayıp iken müşahede edebilir. Yahut bir kimse bir şehri seyredip, bir başka yere gitmiş olsa, o şehri murat eyledikçe, gaip iken müşahede edebilir. Çünkü hayalin işi, hayal emekle mânâları idraktir. Şu halde hakikatte hayal, kâtib misalidir ki, mânâları suretten uzak etmek onun halidir. Yani madem ki bir kelam, telaffuzla suret bulmadıkça mânâsı hâsıl olmaz ve bir kimseye ulaşmaz. Lakin suretsiz, kâtip, suret ve lafız olan mânâları gayriye ulaştırabilir. Bunun gibi hayal de, sureti hazır olmayan eşyayı, diğer hislere gösterebilir. Bu mânâların idraki, bu kuvvete mahsus olmuştur. diğer kuvvetler bu işten âciz kalmıştır. Bu hayal kuvvetinin yeri ve fiilinin başlangıcı, müşterek hissin

arkasında, ona bitişik olan birinci boşluğun diğer cüzü olmuştur. Üçüncüsü fikretme kuvvetidir. Eğer bunu, insanî konuşma kuvveti kendi faydasına kullanırsa, o anda bu kuvvete mütefekkire, müfekkire, mutasarrıfa ve zâkire derler. Eğer hayvanî vehmetme kuvveti bunu kullanıp, onun fiili için hazır olursa, o durumda bu kuvvete, hayal etme derler. Bu fikretme kuvvetinin işi budur ki dış ve iç hislerden hafıza kuvvetide her ne yazılış ise, bu, o şekilleri görüp, okur. Bu kuvvetle, birinci ve ikinci kuvvetlerin farkı budur ki, hissolunanlardan çıkarak onlara gelenleri ancak biri kabul ve toplayıp, biri o toplamı hıfzeder Lakin bu üçüncü kuvvet, ikinci kuvvette olan suretlere mutasarrıf olduktan başka o suretlere uygun ve uygunsuz olan muhalleri dahi hazır edebilir. Onun için bu fikretme kuvveti, vehmetmeye âlet gibi gelmiştir. Bu idrak ancak buna mahsus olmuştur ki, sair kuvvetler bu sanattan âciz kalmıştır. Bu fikretmenin yeri ve fiilinin başlangıcı, dimağdan orta boşluğun ön cüzü olmuştur. Dördüncü vehmetme kuvvetidir ki, bunun şuğulu ve sanatı odur ki, gördüğü ve görmediği nesneleri, doğruyu ve yalanı nefse gösterir. Şehadetler âleminde (dünyada) sureti olan ve olmayan mânâları idrak eder bulunmuştur. Vehmetme kuvveti, mesela âlemde yüzbin güneş vehmedebilir. Halbuki âlemde ütrü ferdine münhasır olan güneş, birden ziyade değildir. Veyahut cıvadan bin deniz vehmeder. Halbuki biri dahi bulunmaz. Veyahut altın ve gümüşten ve türlü cevherlerden binlerce tepe ve dağ vehmedebilir. Halbuki âlemde iri dahi olmaz. konuşmayan hayvanın aklı, ancak bu vehmetme kuvvetidir ki, bununla kuzu, bir sürüde annesi benzeri bin koyun içinde kendi annesini bilir. Çobanın sadakatiyle kurdun düşmanlığını bu kuvvetle hissedip, bilir. Şu halde bu vehmetme kuvveti diğer hayvanlardan insana mahsus olan akıl makamında olur. Zira ki hisle değil akılla algılanan sadakat ve düşmanlığı, koç, vehmetmenin hükmüyle bilir. İnsan dahi bu kuvvetin bazı hükümlerine

tâbi olup, hayvanlık eder. Zira ki vehmetme kuvveti, hayal etme kuvvetini kullanıp, olan duruma aykırı ve işin gerçeğine ters nice yollara gider Nice yalancı hayaller icat eder ki, akıl hükmünce muhal ve âtıldır. Nakil hükmünde sapık ve bâtıldır. Onun için vehmetme kuvvetine beden şeytanı adı vermişlerdir. Zira ki beden kuvvetlerinin tümü, insan aklının hükmü altında emriyle gitmişlerdir. illa ki, vehmetme insana itaatkâr ve boyun eğici değildi. Nice ki Rahman'ın mekleklerinin tümü, hazreti Adem'e secde etmişlerdir, ancak iblis ona secde eder değildir. Habib-i Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellem hazretleri, hadis-i şerifte0 "Her doğan ki, ana rahminden dünyaya gelir. Onunla şeytanı beraber doğar," buyurduğu vehmetme kuvvetinden kinayedir, demişler. İra ki vehmetme kuvveti, yalan söylemekten ve eşyayı ters gösterip, hile yapmaktan asla hâli kalmaz. Onun tasallutu oldukta; aklın hükmü kalmaz. Vehmin fehme galebesinden Allah'a sığınırız. Bu kuvvetin yeri, dimağı tümüdür. Lakin fiilinin başlangıcı, orta boşluğun sonu olmuştur. Beşincisi hâfıza kuvvetidir. Bu kuvvet levhaya benzer olmuştur. İnsanın levh-i mahfuzu bilinmiştir. Zira ki iç ve dış hisler, buna her ne şekil ve suret gelirse, onun nakşı olduğu gibi bu levha üzerinde sâbit olup, görünmüştür. Mesela iki kimse birbirini bir kere görmüş olsalar, sonra bir dahi görüşmeseler, elbette birbirini tanıyıp bilirler. Zira ki önce görüştüğünde, ikisinin de sureti hâfıza kuvvetlerinde resim ve nakşolunmuştu. Şu halde o evvelki nakş ki, hâfızalarda yazılmıştı. Bu ikinci kerede yazılan nakşa tatbik olunduğunda, iki nakş uygun gelip, beraber olurlar. Ondan bilir ki, bundan önce bir dahi görüşmüşlerdir. Bu hâfıza kuvveti, hissolunan ve olunmayan suretlerden,vehmetme kuvvetine gelen mânâların hazinesi bulunmuştur. Nitekim hissolunan suretler müşterek hisse gelen mânâların hazinesi hayal bilinmiştir. Bu hıfz, ancak bu kuvvete

mahsustur ki, sair kuvvetler bu işten me'yustur. Bu hâfızanın yeri ve fiilinin başlangıcı, dimağın üç karnından son karnının cüzünün başlangıcıdır. Şu halde hakikatte bu hâfıza kuvveti yazılmış bir levha misalidir. Fikretme kuvveti onu okuyan âlim gibidir. Hayal kuvveti kâtip misalidir, vehmetme kuvveti şeytan gibidir, müşterek his bir deniz misalidir ki, dış nehirler ve iç kaynakların hem toplamı, hem taksim edicisi bulunmuştur. Hemen yukarıda açıklanmıştır. Beden şehrinin sultanı insanî ruh, nefsler ve kuvvetleri onun avanesi bilinmiştir. NAZM Tenin şehr oldu canın pâdişahı Gönlün arş ve dimağın tahtgâhı Hayalin kâtib hıfzın çü defter Ulûm-u fikr o defterde musavver Ases akl ve behimî nefs bîdad Çü şeytan vâhime aşk oldu cellad (Tenin şehir oldu, canın onun padişahı. Gönlün arş, dimağın onun tahtgâhıdır. Hayalin kâtib, hıfın defterdir. Fikrin ilimleri o defterde şekillenmiştir. Polisi akıldır. Hayvanî, adaletsiz nefstir. Vehmetme şeytan gibidir. Aşksa cellat gibidir.)

Beşinci Madde
Hayvanî nefsin insan bedeninde bulunan bu hizmetçilerinden, ahlakın kaynağı olan asabî kuvveti ve şehvanî kuvveti ayrıntılı olarak bildirir. Ey aziz, malûm olsun ki, anatomi bilginleri demişlerdir ki: Her bir hareket ki o, muzırı def için veya gayre üstünlük için hayvanî nefsten yürekte meydana gelmiştir; o hareketin ismi gazap kuvveti olmuştur. Bu gazap, o def ve galebeyi, kendisine şuğul ve rehber kılmıştır. Bunun yeri ve fiilinin başlangıcı yürek olmuştur. Gazabın itidali şecaattir ki, onunla öne

nefs. biri şecaat. Şehvetin ifratı şerehtir ki. onunla şeriat ve mürüvvete uygun olan arzulara girişilmiştir. kötü ahlak bilinmiştir. onunla şeriat ve mürüvvete uygun gelmeyen arzulara girişilmiştir. O. cübün. Cahildir. Bu kötü ahlak. Bu şehvetin itidali iffettir ki. kendini bilmez. Nice kötü ahlak. Bu kötü ahlak. Gazap ve şehvete mağlup olan insanî nefs. Çün nefs-i behimî kuluyuz kıl bizi âzad Kul eyle sana kıl gazab ve şehvete mâlik . o zaman gazap ve şehve itidalden kalıp. onu hükümleri altına alıp. Gazabın ifratı. biri iffettir. şereh ve hamuttur. Mevla'sından dahi gâfildir. tehevvür gibi bulunmuştur. tehevvürdür ki. Şehvetin azlığı hamuttur ki.alınacak işler. aksine dönüp. Her bir hareket ki. hür ve olgundur. Bu şehvetin şuğulu ve sanatı o çekme ve isteme bilinmiştir. esir ve eksiktir ki. ikisi dahi itidal bulup. köleler gibi kullandılarsa. onunla yararlanılması lazım gelen arzuları edadan kusur olunmuştur. öne alınmıştır. onunla öne alınmayacak iş. Eğer iş. Gazabın azlığı cübündür. O övülmüş ahlak olup. güzel bulunmuştur. ikisinden dört kötü ahlak vücuda gelir ki. Şu halde eğer gazap kuvveti ve şehevhi kuvvet. onlar: Tehevvür. iki iyi ahlak hâsıl olur ki. açıklanacak insani nefsin hükmü altına gelip. öne alınmıştır. Gazap ve şehvete üstün ve mâlik olan insâni. O kötü ahlak bulunmuştur.O harekete şehvet kuvveti denilmiştir. Onunla öne alınacak işlerden imtina olunmuştur. bu dördünden doğup. şeriat ve mürüvvette makbul bulunmuştur. Bu iyi ahlak.onun gibi kötü bilinmiştir. çoğalır. gazap ve şehvet insani nefsin üzerie üstün gelip. Bunun dahi yeri ve filinin başlangıcı yürek fiili bulunmuştur. o menfaati çekmek için veya lezzeti istemek için hayvanî nefsten yürekte bulunmuştur. köleler gibi her durumda emrine itaatli ve boyun eğici oldularsa.

biri nutuk. pak ruh gayet latif ve hayvaî nefs önemli ve önemsiz arasında olduğundan ikisinin arasında aracı olmuştur. Bununla kesif bedene milli olan latif ruh münasebet kazanmıştır. onunla mânâların incelikleri birbirinden fark edilip. Nutkun azlığı. lakin bu ayna. Bu sultanın bunca hizmetçisinden başka üç özel hizmetçisi dahi vardır ki. Bu mertebe itibar. Enâniyet kılıfında örtülü kalmıştır. Zira ki toprak cisim gayet kesif. Hayvanî nefs ile kucaklaşmaktan bu ulvi ruhun ismi gönül olmuştur. Ey aziz. biri nazarî akıl ve biri amelî akıldır. Onun içi bu ruh. onunla hayır şerden farkolunmaz. Kendi âleminden yüz çevirmiştir. Nutkun ifratı cerbezedir ki. Kendi hizmetçisinin hizetinde esir olup kalmıştır. hayvanî nefsin hükmü altına gelmiştir. malûm olsun ki. Şu halde nutkun durum ve . beden memleketine hizmetçiler ve reaya gelmiştir. O bir cevherdir ki. bir idrak kuvvetidir ki. belâdettir ki. ikisi eşit bilinmiştir. onunla sevap hatadan fark olunmuştur. hayvanî nefsin kesafeti karanlık kılmıştır. hizmetçileriyle hakimâne bildirir. Halbuki sözü edilen üç nefs. hayvanî sıflarla tozlanmıştır. hizmetçilerle bile bu insanî nefs sultanı için.Altıncı Madde insan bedeninde mutasarrıf olan dört nefin sonuncusu insanî nefsi. Onun vasıtasıyle beden cüzlerenin tümünde mutasarrıf olmağa yer bulmuştur. izzet ve şeref bulmuştur. filozoflar demişlerdir ki: Konuşan insanî nefs ki. Nutuk. kendi zatında her maddeden mücerret iken aşk ile bağlandığı bedenin işlerini tedbir için hayvanî nefsin yeri olan yüreğin ortasında bulunan siyah nokta süveydada hayvanî nefs ile yakınlaşmış ve kucaklaşmıştır. Bu şerifli nefsin bir semtini. insanî ruh ve rabbanî emridir. anlaşılması mümkün olmayan mânâların idraki arzu kılınmıştır. Onun için Cemal'in aynası ve Zü'l-Celal'in nazargâhı olmuştur. kendini bilmez ve Mevla'yı bulmaz olmuştur. Bu nutkun itidali hikmettir ki. seçilir.

Meselâ insan bedeni bir duvar benzeridir ki. hepsi nutuk kuvvetinden ve nazarî akıl kuvveti ile vücut bulmuştur. Ameli aklın onlara itaatinden bilfiil vücude gelmiştir. Şu halde iradî ölümle bu nefsten fena bulan o ruh ile zinde olmuştur. vacib'ül-vücut olan Allah'ın nurundan vücut bulmuştur. çizgiler. ebedî ahayt bulup. bunun işi budur. Amelî aklın şuğul ve rehberi budur ki. açıklanmıştır. umumî ve hususî âdetler ki. Şu halde bu yeryüzünde olan bütün şehir ve kasabalarda bulunan binalar. kitaplar. Nitekim bu yaratıklar âlemi o emirler âleminden ortaya çıkmıştır. nutkun idrakini ve nazari akıl ile tasavvurunu kuvvetten fiile getirip. Bu insanî nefse gölge akıl odur ki. sanatlar. dostu ile kalmıştır. izafî ruh ve ilâhî aşk namını almıştır. Bunun gibi adı geçen eşyalar. kendi vücudunda bulunmuştur Gönül yüzünde enaniyet perdesi kalkıp. lisanlar. o akıl. düşmandan kurtulup. âlemde vardır. önce bu nazari akıl tasavvur eder ki. huzur ve sürûr ile dolmuştur. nizam ve işleri tasavvur etmektir. onun bir . ilimler. muradını alıp. Nereden gelip gittiğini bilip. bu cisim ve candan geçip. kaç oda ve kaç penceresi olmak lazımdır hepsini münasebeti ile tasavvur eder ki. amelî akıl ise nazarî akıl bilinmiştir. Nazarî aklın iş ve sanatı. Mesela bina olacak imaretleri. bu nizamı bulmuştur. bostanlar. olmazdan evvel olup.nakışlar. Şu halde kendisine hizmet edilen bu mükerrem insanî nefs bedende bulunan hizmetçileri tamamen yirmisekiz kuvvettir ki. kal âlemine göçüp aslî vatanına dönmüştür. Gönlü nûr. lügatlar. amel etmiştir. kedini ve rabbini bilmiştir. dolunay gibi zevalsiz güneşe mukabil gelmiştir. yiyecekler.şânı mânâları idraktir. Bu küllî akıl. zinetler. Her ne ki âlemde vardır. Bu cihan görüntülerinden. Ruhu. giyecekler. Hepsi ona boyun eğici ve itaatli bulunmuştu. Zira ki. nazarî akıldan ve nutuk kuvvetinden amelî akıl vasıtası ile vücuda gelip.

nefsanî . bu nikbeti nimet ve bu hapishaneyi cennet sanıp. Aynanın arkası o yalımlı lambanın mekanıdır ki.o gönülden ibarettir. O bütün azaların hayatıdır. bu dalı kök ve bu ayrılığı kavuşma. kendi nefsini cahildir ve Mevlasından gafildir. kemik boşlukları ve damarlara işarettir. O aynanın yüzüne tozlar durulmuştur ki. duvarın açıları ve yarıkları onunla aydınlanmıştır. O duvarın şehadet semtinde beş penceresi açık olup. onlar beş ruhî ış duyudur. O duvarın gayıp semtinde bir ayna konulmuştur ki. bu bulanığı saf ve bu karanlığı aydınlık. öbür semti şehadet alemidir. onu gazap ve şehvet sarmıştır. Halkı tarafına dönücü ve beş his penceresinden şehadet âlemine tam bir iltifatla yönelik ve meyledicidir. bu gurbeti vatan ve bu mezbeleyi mesken. enaniyetinde mahcup ve şaşkın kalmıştır. Kendini duvar ve lamba anladığı bâtıl bir hayaldir. Şu halde o âlemden tamamıyle yüz çevirmekle zuhur etmiştir. Onun kalınlığı içinde bin kadar boş çatlaklar ve değişik açıları vardır ki. Hayvanî nefsin esiri olup. bu gurur dünyası ile mağrur olmuştur. hayvanî ruh misalidir.onlar hararet ve ruhî rutubettir. O ancak beş pencereden duvarın yüzüne eğiktir. Çünkü o aynanın kılıfı kendisi ile gayp âlemi arasında gölgedir. O duvarı yenilenmesi ve tamiri. onun için gazap şehvetine mağlup ve enaniyetinde mahcup olan gönül.o durum insanî ruhtur. yeme ve içme uyku ile gün gün adettir. kötü ahlakı ile dolmuştur. Billûrun arkası duvar içinde gölgelidir ki. Kendi kılıfında örtülmüştür ki. bu gerilemeyi ilerleme ve bu noksanı kemal. iki âlemde ör kalmıştır. Onun billûr yüzü gayba yöneliktir ki. hisler ve kuvvetlerdir ki. Enaniyet gölgesi ile cehalet karanlığında şaşkın olmuştur.semti mücerret kayıplar âlemi. Onun bekası fitili ile yağın kavuşması zamanıdır ki. Hakk'ı anmaktan yüz çevirip. Açık durumlar ise uyuyanın uykusu ve gidenin gölgesidir. Zira ki o gönül. İnsan suretinde hayvan olup. O lambanın nuru. O halde. kötü ahlaktan ona bulanıklık gelmiştir.

Her muradı onunla hâsıldır. Ve kendisini ayın gözü bilmiştir ki. kendi âleminde bu devlete naildir. masiva fikirlerine dalmıştır. Zira ki Mevlâ'nın huzurundan düşmanın kucağına gelmiştir. dünya nimetini almıştır. Küllî akıl ise ruhalrı vatanı benzerlerin aslıdır ki. Ömrünün vakitlerini ziyan edip. Cemiyet nimetinden mahrum olup. vacib'ü-l vücudun güneşine karşıdır. kendini yüksekten alçağa salmıştır. NAZIM Ahir-i dirhem ki hemdir ahir-i dinar nâr Ahir-i devlet ki lettir âhir-i timâr mâr Zevk-i ruhâniden ol kim meyl-i zevk-i cism eder Saltanattan eylemiştir irtikâb-ı zül-ü dâr Iz ve câh-ı fâniyi bil zül-ü akl ve çah-ı cân Ey azîzim çâh-ı zilletten hazer kıl zinhâr Gazaba ve şehvet. NAZIM Gnöül hülasa-i âlemsin esfer-i eflak Veli ne faide kim kendin etmedin idrak Çü âfitab-ı ıyansın zemin-i tende nihan Misal-i gevherkânsın mekarin-i kül ve hâk . işimiz hemen Hakk'ın hidayetine kalmıştır. Hakk'ın huzurunda uzak olup. tefrika gazabına düşüp kalmıştır. onu bulan ârif ve Rabbi'ne ulaşıcıdır. gayp semasının nûrû o aynaya ulaşır. Şu halde o gönül ki. bütün durumlarla anlatmıştır ki. âleme şamildir. Mevlâ'nın muhabbet ve marifetini talip olan gönül enaniyet perdesini yırtıcı ve açıcı. Eşyanın en lezzetlilerini verip. lamba ve aynadan geçmiş dolunaydır. nefse galip olur ve cihan nimetinden kendi âlemine kaçar. O duvar. Küllî aklın ışığını kendinde bulmuştur ki. nefsini ve Rabbini müahedeci ve ârif.vesveselerle belasını bulmuştur.

Benzersiz bir cevhersin. Güneş gibi açıksın.Cemal-i aşk-i ilâhî için bir âyinesin Veli ne hâsıl ol âyineden ki olmaya pâk Vücud-u cümle cihandan garaz vücudundur Femâ tekünü fi'l-kevn keenne levlak Cümle seninle olur şâd ve hurrem ve handan Niçin yatıp oturursun hemişe sen gamnâk O ruhu nur-u basit anla mevc-i bahr-i muhit Bu cismi ko ki budur zulme ve has ve hâşâk Hayat buldu o kim bildi nefsin ey Hakkı Kim olduğun bilen asla ne gam görür ve helâk (Gönül. budur karanlık. kendini idrak etmedin. Birinci Madde Baş uzuv şekillerinin hikmetini bildirir. hayat buldu ey Hakkı! Kim olduğunu bilen asla ne gam ne helak görür. Cihan seninle şâd. ten zemininde gizlisin. Fakat pak olmayana aynadan ne hâsıl olur.) 42-BÖLÜM:042: BEŞİNCİ BÖLÜM Beden uzuvlarındaki şekillerin hikmetini. Niçin sürekli gam çekerek yatıp oturursun?Y O ruhu.basit bir nur anla. âlemin hülasasısın ve feleklerin tacısın. senin varlığındır. okyanus dalgası bil. İlâhî aşkın cemali için bir aynasın. insan uzuvlarının seğrimesinin bükümlerini sekiz madde ile hakîmâne açıklar. gül ve toprakla birliksin. . O ki nefsini bildi. yararsız ot ve çerçöp. Bu cismi kor ki. Bütün cihanı varlığından maksat. Sen olmasaydın cihanda hiçbir şey olmazdı. kıyafetlerin farklılığı hasebiyle muhtelif olan canın vasıflarını. Fakat ne fayda ki. sevinçli ve handan olur.

(Servi boylarda olan gidişinin şivesidir. çarpmalardan korunmuş olmasına yarar. Saçın siyah olması. cismin öne alacağı işlerde ona görücü olmak içindir. gönüller sürûrudur. sonsuz bir deniz olmuştur. anatomi bilginleri demişlerdir ki: Cihanın yaratıcısı. şerefli başına latif saçlar ihsan edip. Onun pâk ruhu.Ey aziz. güzel eda ve latif sada ile âlemin aklını almıştır. iki yumurta dumanından erkeklerin yüz ve göğsünde kıllar ortaya çıkarmıştır. tabiî hararetin zayıflığındandır. nimet verici ve şekil verici Allah. malûm olsun ki. Göz kapakları. Onda âşıklara nice hâlet gelmiştir. İki gözün önde yaratıldığı. bir dolunay üzerinde iki hilal olmuştur.) O halde imdi. Güzel suret ve olgun siretle güzel bahçe ve fasih lehçe ile cihana benzersiz gelmiştir. Güzel yürüyüş. Gözlerin yeri kaşlar ve buruna arasında olduğu. ilim ve hikmetle öyle dolmuştur ki. Beyaz olması. Alnın nuru. Kaşlar ile de hepsi ünvanlanmış olsun. Onun uzuvlarının uygunluğu bir mertebe letafet. BEYT Serv-i kadlerde olan şive-i reftarındır Gonca-i femlerde olan lezzet-i güftarındır. Çekici güzellik ve tatlı can ile cihanın sevgilisi. çok cimadanve şiddetli gamdandır. Hararetin za'fı. şirin söz. çok inzalden. insan bedeninde olan dört karışımın dumanından. Ta ki saç ile kadınlar süslenmiş ve sakalı erkekler belirlenmiştir. İki kaş. insan bedenini kâmil bir güzellik üzere en latif cisimler ve en güzel şekiller kılmıştır. gözlere gölge olup. mekruhlara . Gonca ağızlarda olan sözlerinin lezzetidir. nezaket ve melahat olmuştur ki. onun vasıflarında nutuk ve açıklama âciz kalmıştır. irfan ehlinin rağbet edileni olmuştur. dumanın çokluğundandır. Sarı olması balgamın çokluğundandır. anlayış ve ferasetle.

gözün beyaz olduğu. her taraftan gelen sesleri duymak içindir. ebru gibi gözü süsleyip. Kirpikler. Düzenli oldukları. . büyüklüğü bu miktar olduğu uygun olmak içindir. fazlalıkların inmesi ve nezle içindir. uyku hâlinde perde olmaktır. hakim Allah'ın sanatını göstermek içindir. Tek kemik olmayıp. yoluna doğru gitmiştir. Deliğinin çevresi bu yapıda olduğu. az kelam içindir. göz bebeğinin siyah. Dilin dişler ve dudaklarla haps olduğu. kesmek ve kırmak içindir. toplandığına gözleri toz ve dumandan korumuştur Aralarından bakan. onu şereflendirmek ve keremlendirmek içindir. Kıkırdak olduğu. çok görme ve çok dinleme içindir. dişlerin beyaz inci olduğu. Burnun iki delikli olduğu. ses. ona tazim içindir. Burun kanatlarının geniş olduğu. Dişlerin dar olanları. lokmayı hareket ettirme ve harfleri eda içindir. yedi omur olduğu. Kulakların iki tarafta oldukları. Dudakların kırmızı. her tarafa dönme ile nezaket içindir. İnsan yüzünün yuvarlak olduğu. İnsan başının bütün azasından yüksek olduğu. letafet ve çarpmalardan korunmak içindir. süs içindir. Kıkırdak olduğu. şanının yüceliği ile mehabet içindir. Bu yapıya bulunduğu. güzellikle güneş ve aya benzemek içindir. kerim Allah'ın kudretini ortaya çıkarma.bakmaktan mâni olup. sesleri çekmekle uyanmak içindir. Bütün on hissi şerefli başında olduğu. Genişleri. zinet ve letafet içindir. Akıl cevherinin başında olduğu. hafiflik ve çarpmalardan ihtiyat içindir. Ve dimağ azasına geniş mekan olmak içindir. kelamı yükseltmek içindir. biri teneffüs ve biri temizlik içindir. Dilin kemiksiz olduğu. çarpmalardan emniyet bulmak içindir.hafiflik. baş ile uygunluk ve onu taşımaya metanet içindir. Dilin bir. fazla hava almak içindir. çiğneme ve öğütme içindir. Bunca aza ve kuvvetlerin birbirine topladığı. göz ve kulağın iki olduğu. konuşma anında sadanın cüzleri içindir. Boyun eni ve boyu bu miktar olduğu. İnsanın başının yuvarlak olduğu.

cisim ve can rahat bulmak içindir. Tırnaklar büyük ve yumuşak oldukları. ondan terin kolaylıkla seçilip. dört parmağa karşı geldiğinde mukavemet içindir. gümüş sine levhası üzerinde gül ve nar gibi iki meme erkeklerde güzellik. Ey aziz. Aksırmak genize kaçan şeyi dimağa nüfuzdan men içindir. öksürmek. kadınlarda zinet ve çocuklara süt içindir. gönülde olan sevinç ve hayreti ortaya çıkarmak içindir. İnsan derisinin latif ve ince olduğu. beden içini korumak ve dışını güzelleştirmek içidir. kuvvetlerin rahatını ve gıdanın hazmını. Koltuk altlarında ve kasık gibi yerlerde kıl olduğu. malûm olsun ki. Meme ve göbek menfezlerinde çevredeki havanın beden içine ulaşması ruha ferah ermek içindir. uyku ve yemeği istemek içindir. dıştaki uzuvları süslemek içindir. filozoflar demişlerdir ki: bu insan türünün itidal üzere dik kılındığı ve iki ayağı ile yürür bulunduğu onu tadil ve faziletlendirmek içindir. Uyku ise. yüzbinler menfaat ve sanat içindir. Esnemek. beyin damarlarının gevşemesidir ki. Baş parmağın kalın ve kısa olduğu. uzuvların derilerini kaşımak eşyayı toplamak ve yarmak içindir. tek olmayıp. intizam ve sağlamlık isteği içindir. Titreme. menfezlerinden karışık kokuyu dışarıya vermek içindir. yemeğin buharının çıkması içindi. her tarafa bükülme ve eğilme içindir. Et. otururken çocuğu emzirilmesi kolay olmak içindir. sinirlerin gevşemesindendir ki. kabul etmek içindir. Ellerin. uzuvların olgunluğunu sağlamak içindir.balgamın soğukluğunu yürekten atmak içindir. gönülde bulunan dert ve elemi dışa vurmak içindi. Süt memesinin göğüste bulunduğu. İki omuz ve iki kolun bu şekil ve yapıda kılındığı. Deri iç organları örtmek. Gülmek. ahbabı sineye çekip. Uyuklama. Çarpmalardan korunmak içindir. Omurga kemiği. .İkinci Madde İnsanın sair uzuvlarının şekillerinin hikmetini bildirir. omurları ile nizam bulduğu. parmakların ve tırnakların böyle oldukları. Ağlamak.

İnzal şehveti. Şu halde insan nesli kesilip. yer yüzünde kimse kalmazdı. bızırın iç etine uygun gelip. Tekrar tekrar ileri geri götürme. katlanma yeri hurma şeklinde akıp. Cevheri kemik olmayıp. dolmak. kılıfına çekilip. oyluklar arasında bulunduğundan hareketi kolay olmak içindir. Kadınlarda. nutfeyi ona verip. sinirler ve damarlar olduğu. sahibi yiğit olup. bu lezzetlerin sonucu evlat olmasaydı. Rahim ağzının iki çeşme arasıda bulunduğu ondan doğan mütevazi olmak içindir. Eğer celal sahibi olan yaratıcı Allah. makat hizasına gelip. rahim ağzına ulaşıp. Kavga dolu başının et bulunduğu. sabit olmak içindir. ona can cana katılmak içindir. Bızırın harareti. tam vuslat hasıl olmak içindir. yürekten damarlarla gelen şehvet rüzgârlarıyla büyüyüp. onda âletin cevelanı kolay olmak içindir. girme temasının tamamen hissedip. ayrıldığına yine evvelki şekline gelip. yürüme ve oturma halinde. zekere uygun olduğu erkek aleti gibi rahim ağzına yakın gelip. her biri kendisine yapışma ile yine bızırın içine katlanıp.yemek şehveti ve inzal içindir. Şehvet. Ferc rutubeti. kavuşma ve birleşme bulmak içindir. çocukların meydana gelmesi içindir. ferc iki oyluk arasında bulunduğu. cebri cimadan emniyet gelip. bir kime ihtiyar ve iradesiyle bu fitne ve belalara kail ve meyilli olmazdı. büyük ve sert olmak içindir. Büyük oldukları. rahat bulmak içindir. çocukların meydana gelmesini bu lezzetler ile kayıtlı ve bağlı kılmasaydı. Bızırın sinir ve damarları. cesaret bulmak . Erkeklerde yumurtaların dışarıda bulunduğu. ondan geri dönüp. Belalı başı kertek olduğu kendisinde ve bızır içinde bulunan can damarların sürtüşmesiyle meninin inmesi lezzetli olmak içindir.Erkeklerde. âletin dik silindir şeklinde bulunduğu. ta ki. nutfenin tabiatı bozulmadan onu selametle rahimine sokmak içindi. Ama bızırın uzunlamasına olduğu erkeğin emnisinin incelmesinin kolaylıkla olması içindir.

etli olduğu. nutfeleri sarı ve sıvı bulunmuştur. Rabbin binasıdır. insanları üstün kıldık. ayakta durmak mümkün olup. yüz ve sineleri tüysüz. tam vuslata imkan bulunmak içindir. Eğer birine âfet isabete dese. en tamı.ı Kadîm'inde: "Gerçekten biz. Ayakların ön tarafa uzun olup. tenasül uzuvlarının bızır içinde bulunduğu. Oyluklar. kalbe ve karna ağırlık veren kötü rüzgâr çıkıp gitmek içindir. karada ve denizde taşıtlara . en güzeli. türlü yürüme ve oturma mümkün olmak içindir. yürüme bir karar üzere bulunmak içindir. İki bulunmaları. kendileri çekingen olup. Onu yıkan mel'undur. mühim olan birleşme işinde ihtimam olunmak içindir. Nitekim Hak Taâlâ Kitab. Diz kapakları ve topuklar bu şekil üzere bulundukları. oyluklar arasında sıkıldığında zarfı içinde genişliğe erip. selamet bulmak içindir. en olgunu ve en güzeli insanın bedeninin olduğunun delili: İnsan. Kadınların yumurtaları küçük ve yumuşak olduğundan. erkekler onlara meyil ve muhabbet kılmak içindir. kırmızı iken beyaz kılmak içindir. Zarta yani kavara (yellenme) geldiği midede gıdadan hasıl olup.içindir. nesli baki bulunmak içindir. Oyluk adalelerinin kalın olması. Sert olmaları . alttaki uzuvlar ve öteki uzuvları uygun kılmak içidir.) Hadis-i Şerifi bürhan ve delildir. oturma durumunda yumuşak döşek gibi makat halkasını korumak içindir. parlak. ayak parmakları bu yapılarında yaratıldığı dört ayaklılar gibi. en önemlisi. Yumurta zarfının geniş bulunduğu. ayaklara mukavemet verip. nitekim. Derileri ince ve nazik olduğu. Açıklanan insan vücudu uzuvlarının hikmetinde mevcut olan fayda ve menfatalerin azının azıdır. taze. Ama iki yumurta onlarda daha küçük ve daha yumuşak olduğu.nutfe cevherine sertlik verip. güzel ve öpmeye layık olmak içindir. meme eti ona gelen kırmızı kanı beyaz süt etmek içindir. biri selamet kalıp. Kadınlarda. en doğrusu. temiz. Bütün cisimlerin en güzel duranı. derece derece incelip. en sağlamı.

Lakin ademoğlu fertlerini suret ve sirette birbirine muhalif ve farklı etmiştir. malûm olsun ki. lütuf ve kerametini bildirir. hayat ve can bulunur. ey devranın özeti. kendi benzeri olan insan âlemini. nutuk ve beyan ile en faziletli ve en mükemmel kılmıştır. yarattıklarımızdan çoğunun üzerine üstün kıldık.yükledik ve onlara hoş rızık verdik. ne Yücedir. hazreti insan iki cihanın zübdesidir. Hayvan cinsinde bu insanı güzellik ile en güzel ve en mutedil kılıp. filozoflar demişlerdir ki: Alemi bu kapıda yaratan ve takdir eden hakîm ve kadîr Allah'ın. Sonra lütûf ve inayetiyle hikmetinin hakikatlerini ve sanatının inceliklerini . ruh üflemekle süslemiş ve nurlandırmıştır. sana bin kere bu sözü dedim." (17/70) buyurmuştur. bu insan türü bütün âlemin mahdum ve mükerremi. İrfanın meşrebi bilinse.) Üçüncü Madde İnsan uzuvları şekillerinin kıyafetlerine anlayış ve firasetle bakmanın gönül ve cana ola emniyet ve selametini. NAZM Muin etti bu mânâyı hüccet burhân Ki zübde-i dü-cihândır hazret-i insân Hezâr kerre sana bu sözü dedim tahkîk Ki kendi kadrini bil ey hülasa-yi devrân Bilinse meşreb-i irfân hayat-ı cân bulunur Ki ayn-ı âb-ı hayât oldu meşreb-i irfân (Muin olan Allah bu mânâyı hüccet ve bürhan etti. Yaratıcıların en güzeli Allah. yaratıkların çoğunun en faziletlisi ve muhteremi olduğunu cümleye duyurmuştur.kendi kadrini bil. Ey aziz. O halde. en güzel şekil üzere olduğu surette tasvir edip. Ab-ı hayatın gözü irfan meşrebi oldu. İnsanı en güzel şekilde yaratan Allah münezzehtir. Gerçi adem oğlunun hepsini zinet ve yaratılışta bir yaratmıştır. Kendilerini.

ne kimseyi incitsin. sonra akranı ve yârânı kıyafetlerine anlayış ve ferastle bakıp. Yani gökçek insandan güleç yüz ve şirin söz görülüp." (17/84) vaad ve müjdesini işaret buyurmuştur. Dördüncü Madde Baş ve boyun uzuvlarının kıyafetini bildirir.e azayı ahlâka âlamet ve nişan etmiştir. NAZM Cihan bağında ey âkıl budur makbul-i ins ve cin Ne kimse senden incinsin ne sen bir kimseden incin Hadis-i şerifte: "Hayrı. emniyet ve selamete.bu insan âleminde açıklayarak ortaya çıkarıp.) Hak Taâlâ kemal-i keremiyle: "De ki. Gönül boşluğuyla tenha oturup. her işi atı gereğince sezer. Veya hepsinden uzlet edip. kerim. her birinin zatında gizli olan durumlarına ve ahlâkına vâkıf ve muttali oldukta. herkes görmüştür. cevat. işitildiğini. BEYT Kim ki hikmetle nâsal kıldı nazar Her işi mukteza-ı zat sezer (Hikmetle insanlara bakan. güzel yüzlüler yanında arayın. sureti sirete. Ne kimseden incinip. halim. Ey aziz." buyurmuştur. ihtimamıyle ahlâkını güzelleştirsin. izzet ve rahata yetsin. rauf ve rahim olduğunu lafzıyle duyurmuştur. filozoflar demişlerdir ki: Kim ki boyudur tavil Sade dil olu cemil . Zira ki herkes kendi layıkını işlediğini. yatsın. malûm olsun ki. Ta ki önce insan kendi kıyafetinden kendi vasıflarını tamamıyle biip. güzel huylar ve yahşi işler vücuda geldiğini herkese duyurmuştur. onlara ya ahlâkınca rağbet ve muhabbetle muamele etsin veya aklınca iyi idare ile geçinip gitsin. Şu halde herkese karşı gafur. herkes yaratılışına göre davranır.

Kim ki boyudur kasir Hilesi vardır kesir Kim ki vasat boyludur Akıl ve hoş huyludur Kim ki saçı sert olur Akılla cür'et bulur Kim ki saçı nerm olur Ebleh ve bî şerm olur kim ki saçı sarıdır Kibr ve gazab kârıdır Kim ki saçıdır kara Sabrı var onu ara Kumral ise saç güzel Sahibidir bî bedel Saçı az olan latif Oldu ârif ü zarif Saçı çok olsa zenin Fehmi az olur anın Başı küçük aklı az Olsa ona deme raz Başı büyük olanın Aklı çok olur anın Yassı ise fark-ı ser Sahibi çekmez keder Cild-i seri berk olan Hayır eder etmez ziyan Ekra'a olma yakın Bed huy olur pek sakın Cebhesi zıyk olanın Zıyk ola hulki anın Yumru olursa cebin Sahibi zişt ve gabin Cebhesi olan ariz Bed huy olur çün mariz Mutedil olsa cebin Sahibini bil emin Cebhesi bî çîn olan Kâhil olur bîgüman Çini uzundur fehim Az ise olmuş kerim Kaş arası çîn olan Gam yüküdür ol heman Üznü kebir olsa bol Cahil ve kâhildir ol Üznü küçük uğrudur Evsat olan doğrudur İnce olan kaş ucu Fitnedir işi gücü Kaşta çok olan kılı Mükesser olur gussalı Kaşı açık doğrudur Çatma ise uğrudur İnce olan kaş ucu Fitnedir işi gücü .

Kaşta çok olan kılı Mükesser olur gussalı Kaşı açık doğrudur Çatma ise uğrudur İnce ka olur cemil Kibre tavili delil Kaşı mukavves olan Dilber olur her zaman Göz çukur olsa kalil Olmuş o kibre delil Çeşmi küçüktür hafif Çeşmi kızıldır şeci Gözleri göktür lebib Lik ela gözlü edib Çeşmi küçüktür hafif Çeşmi büyüktür zarif Didesi yumru hasut Evsat olandır vedût Çeşmi kıpık oldu şin Bakışı süst oldu zîn Noktalı göz ok olur Değmesi pek çok olur A'vere olma yakın Zîk bakan olmaz emin Şaşıya etme nazar Kim sana eğri bakar Çeşmi güleçtir güzel Kirpiği zîk bî bedel Vechi büyüktür alil Kibre küçüktür delil Yumru olandır bahîl Yassı olandır cemil Vechi arıktır muhil Etli olandır sakil Vechi pek uzun olan Laf ile söyler yalan Kim ki tireştir yüzü Telh olur ekser sözü Vechi müdevver gerek Bedrden enver gerek Çün mütebessim olur Anı gören kâm alır Benzi kızıldır edib Esmer olandır lebib Benzi sarıdı alil Esvede mâil muhil Gözleri gök ışkırak Olsa ol ondan ırak Levni olan mutedil Hem ak olur hem kızıl Enf eğer olursa dıraz Sahibidir fehmi az Enf eğer olsa kasir Havf olur onda kesir .

Enf ucu ger ola top Sahibi olur turup Enf ucu ağza yakın Olan adamdan sakın Sükbe-i enf olsa bol Kibr ve haset dolmuş ol Olsa kulkul-i kanat Cem' ola kah ve inat Enfi kim olsa ariz Şehvet iledir mariz Enfi o kim eğridir Himmeto nun fikridir Ağzı küçüktür güzel Lakin olur pür vecel Ağzı büyüktür şeci' Eğri olandır şeni' Ağzı gibidir zenin Hey4et-i bız'ı onun Gunneli söz olsa ger Kibirden oldur haber Savt dakik er kişi Şehvet-i zendir işi Er kişi sesli zenan Ekseri söyler yalan Sözde kim olsa seri Fehmidir onun refi Kim ki sesidir kaba Himmeti var merhaba Ses çatal olsa o can Halka eder bed güman Handesi çok olsa ha Umma sen onda haya Yüz güleç ve söz leziz Olsa o candır aziz Yufka ve ahmerdudak Sahibi anlar sebak Şefe galiz olsa bil Sahibi muğzip sakil Dişleri iri olan İşler ol ekser yaman Mutedil olan dişi Sıdk ve safadır işi Nükheti hoş olanın Hulki de hoştur onun İnce zekanlı herif Aklı da onun hafif Ger zekan enli olur Sahibi gılzat bulur Mutedil olsa zekan Akıl olur hem hasan Lihye tavil olsa ger Sahibidir bî hüner Lihyesi sıktır sakil Sohbeti eyler tavil .

sabırlıdır. Başı küçük olanın aklı azdır. İnce kaş güzel olur. siyah gözlü olan itaatli. Başının derisi parlak olan. mutlaka tembel olur. Başının tepesi yassı ise. orta olan doğrudur. Saçı yumuşak olan. Kaşının kılı çok olan. her zaman dilber olur. kibirli gazalı olur.kötü ve aldatıcı olur. bilgili ve nazik olur. Sazı az olan lütüfkâr. anlayışsız olur. ebleh ve arsız olur. alnı uzun olan anlayışlı. hayır yapar. akıllı ve hoş huylu olur. cahil ve tembeldir. onu ara. Başı büyük olanın. Boyu kısa olanın çok hilesi vardır. o kibre delil olmuştur. Alnı kırışıksız olan. Küçük kulaklı olan uğursuz. Kulağı uzun ve bol olan. Saçı kumral ise güzeldir ve sahibi bedelsizdir. kızıl . kırık ve gussalıdır. Saçı sarı olan. Kaşı kavisli olan. Kaşı açık olan doğrudur. Alnı normal olanı. Saçı kara olan. Saçı çok olan kadın. çatma olan uğursuzdur. kele yaklaşma sakın. sahibi kede çekmez. ona sır söyleme. az ise cömert olur.Riş i siyah ve kalil Oldu zekaya delil köse ki hiç rişi yok Onun olur mekri çok Olsa değirmi sakal Sahibidir pür kemal Olsa kafası ariz Ahmak iledir ol mariz Boynu olan çok dıraz Rüştü onun olur az İnce ki gerdan olur Sahibi nâdan olur Boynu galiz olsa ol Ruz ve şeb olur ekül Boynu olursa kasir Cümlesi olur kesir Boynu olan mutedil Hayr iledir müşteğil Her yeri evsat olan Dilber olur bî güman (Boyu uzun olan güzel ve sâde dil olur. uzunu kibre delildir. ziyan vermez. Kaş arası kırışık olan. aklı çok olur. Saçı sert olan akıllı ve atılgan olur. her zaman gam yüklüdür. Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir. Boyu orta olan. Göz çukuru az ise. emin olarak bil. kötü huylu olur alnı dar olanın ahlakı da dar olur Alnı yumru olan.

Yuvarlak yüzlü olan. Kıpık gözlü olan. candır. kibirden olsa gerek. Küçük gözlü olan. kirpiği sık olansa bedelsizdir. küçük olan kötü olur. kibir ve haset dolmuştur. yaramazdır. Büyük yüzlü olan illetlidir. Tek gözlüye yakın olma. Rengi normal olan hem ak. Küçük ağızlı olan güzel. kadına düşkündür. Yumru yülü olan cimridir. o. Burnu eğri olanın fikri himmettir.sık bakan olmaz emin. İri dişli olan. azizdir. çoğunca yaman işler yapar. çünkü sana eğri bakar. İnce sesli erkek. Burun ucu top olan. Çatal sesli olan. bakışı tembeldir. Ağzı büyük olan cesur. Kadının tenasül uzvunun yapısı ağzı gibidir. Gök gözlü olan zeki. demesi pek çok olur. Gözleri gök ve mavi olsa. ahlakı da hoştur. sözü seri olanın anlayışı yüksektir. Arık yüzlü olan borcuna sadık değildir. küçük yüz kibre delildir. yüzü sert olanın.lafla yalan söyler. ondan ırak ol. hem kızıl olur. aydan daha nurlu olsa gerektir. sürekli halktan kuşkulanır. siyahımsı olan tevekkeli olur. Burun deliği bol olsa. orta olan dost olur. büyük gözlü olan zarif olur. Burun eğer uzun olsa. neşeli olur. Benzi kızıl olan edib. Mutedil dişli olanın işi hoş ve doğrudur. Uzun yüzlü olan. Gözü yumru olan hasetçi. söz lezzetli olan. Yufka ve kırmızı dudaklı olan dersi iyi anlar. Benzi sarı olan hastalıklı. Noktalı göz ok olur. yassı olan güzeldir. Burnu geniş olan.gözlü olan cesurdur. Burun ucu ağza yakın olan adamdan sakın. Kalın dudaklıların muzipliği ağırdır. Şaşıya bakma. sahibinin anlayışı kıttır. Güleç gözlü lan güzeldir. Burun kanatları hareketli olanda kahır ve inat toplanmıştır. Çünkü böyleleri mütebessim olur ve onu gören kâm alır. Yüz güleç. Gülmesi çok olandan haya umma. İnce çeneli olanın aklı . hafif. esmer olan zeki olur. şehvet düşkünüdür. çok korkak olur. kalın ve etli yüzlü sevimsizdir. fakat çok korkak olur. Ağız kokusu hoş olanın. Genizden gelen söz. Kaba sesli olanın himmeti vardır. Erkek seli kadınlar çoğunca yalan söyler. çoğu sözü acı olur. Burnu kısa olan. ela gözlü olan edîb olur.

Her yeri orta olan. vaktini zayi etme. Çenesi normal olan. Değirmi sakallının olgunluğu çoktur. nâdân olur. Ey aziz. malûm olsun ki. Siyah ve az sakal. Enli kafalı olan. Ya bir latif sevgili ve güzel sözlüyü bul. kaba olur. Enli çeneli olan.) Beşinci Madde Kalan beden uzuvlarının kıyafetini bildirir. akıllı ve güzel olur. Boynu çok uzun olanın olguluğu azdır. Sık sakallı olan kabadır ve sohbeti uzatır. şüphesiz dilber olur. Boynu kısa olanın hilesi çok olur. Hiç kılı olmaya kösenin hilesi çok olur. Boynu ince olan. boynu orta olanın işi hayır yapmaktır. gece gündüz obur olur. Bu ikisinin biri nasib olmazsa. zekaya delildir. ahmaktır.) RUBAİ Cehd eyle bir ârif-i dânâyı bul Ya bir sanem-i latif ü ra'nâyı bul Bu ikisinin biri nasib olmazsa Evkatını zâyi etme tenhayı bul (Çalış. bilgin bir ârif bul. Boynu kalın olan. hünersiz olur. tenhayı bul. filozoflar demişlerdir ki: Omuzu sivri olan Düzd olur işler yaman Eğri omuzlu kişi Eğrilik olur işi Kısa omuz eblehin Düşkün omuz esfehin Mutedil olan omuz Sahibi anlar rumuz Saidi eğri kasir Olsa olur ol şerir Rusgi olura dıraz Bahşiş eder bî niyaz Ger küçük olduysa el Bî bedel oldur güzel Üsbuu olan uzun Ehl-i Hüner zü fünun Üsbuu yumuşak olan Zeyrek olur î güman Züfri ariz olmasa Sev onu süb ve mesa .hafiftir. Uzun sakallı olan.

Tırnağı yumru çizik Olsa o bilmez yazık Tırnağı yassı ve düz Olsa olur desti uz Sadrı çıkık olanın Hulki de beddir onun Sadrı eğer olsa dar Gam yer ol leyi ve nehar Sine ariz olsa o Gönlü hiç olmaz melül Sadr ve omuzdaki kıl Cür'ete olmuş delil Sedy-i zen olsa kebir Şehveti olur kesir Sedy-i ger olsa tavil Onda lebendir kalil Sedy-i zen olsa sağır Şîr olur onda kesir Südü memeli velüt Zevcinedir ol vedüt Mutedil olsa meme Zevci hem onu eme Lahmi mülayim olan Tende olur lütf-i can Lahmi olan hoş latif Oldu arîf ve zarîf Lahmi olan pek katı Oldu kavi gılzatı Arkası yassı kişi Oldu sefahet işi arkası güzek âdem Züşt olur ahlakı hem Zahri arîz olanın Kuvveti çoktur oun Ger beli ince olur Şekli yerince olur Arkada bittiyse kıl Şehvete olmuş delil Batnı büyüktür gabi Batnı küçük çelebi Batnı büyük hem akisr Bed huy olur pek asir Anede bitmezse kıl Vahşi olur tabı bil Oyluğu enli olan Tenbel olur bî güman Aleti olan sagir Oldu reşit ve habir Aleti olan tavil Humkuna olmuş delil Ger zeker olsa azim Malikidir pek leim Olsa küçük ünsiyan Sahibi olmuş ceban .

eğer küçük olduysa el. şüphesiz zeyrek olur. istemeden bahşiş verir. Parmağı uzun olan.Olsa büyük husyetan Hamilidir pehlivan Bız'ı olsa sagir Sahibesidir hatîr Olsa mülehhem kebir Şehvet-i zendir kesir Fahzi olan pek tavil Şehveti olur kalil A'raç olan bir kıçı Kibir ve hasettir içi rukbesi olan büyük Yüklenir o hayli yük sakı galiz olanın Olmaya lütfu onun ka'bı mülehhem zeni Şiveli addet onu Ökçesi yufka olan Dilber olur bî güman Ökçesi kalın o mert Oldu şecaatte fert Ayağı enli kişi Cevr ü cefadır işi Ger uzun olursa pa Sahibidir pür hâya Ubuu olan uzun Fehm ileir pür fünun Hatvesi dar olanın Cünbüşü hoştur onun Çünkü hıraman olur Akıl ona hayran olur BEYT Ademi öldürür o reftarı Mürde ihya eder o güftarı (Omuzu sivri olan hırsız ve işleri yaman olur. işi eğri olur. düşkün omuz. gece gündüz o. şehveti çok . Parmağı yumuşak olan. Göğüs ve omuzdaki kıl. o şerli olur. Eğri omuzlu kişinin. o misilsiz ve güzeldir. gam yer. efilindir. Kolu eğri ve kısa olsa. onun gönlü hiç melûl olmaz. Tırnağı yumru ve çizik olsa. olur eli uz. rumuz anlar. cür'ete delil olmuştur. Kısa omuz eblehin. Kadının göğsü büyük olsa. Tırnağı geniş olmasa. Bileği uzun olursa. Göğsü çıkık olanın ahlakı da kötüdür. bilgi sahibi ve hüner ehlidir. Tırnağı yassı ve düz olsa. o bilmez yazık. Geniş olsa. akşam sabah sev onu. Göğsü eğer dar olsa. Mutedil olan omuz sahibi.

o kişi pehlivandı. Eğer ökçe uzun olursa. hayli yük yüklenir. kadın uzuvları kıyafeti konusunda demişlerdir ki: Hüsn-ü zenane delil Otuziki resm bil . lütfu olmaz. Husyeler küçük olsa sahibi korkak oldu. çok kötülük sahibidir. kadının şehveti çoktur.) (Adamı öldürür o güzel yürüyüşü. Karnı büyük olan gabidir. süt onda çok olur. can ve lütuf olur. ahmaklığına delildir. şüphesiz dilber olur. anlayışla bilgi doludur. Dizi büyük olan. Sütlü memeli ve doğurgan kadın. Sırtı geniş olanın. filozoflar. şecaatte tek oldu. tabiati vahşi olur. Kadının göğsü küçük olsa. şüphesiz tembel olur. Eti hoş ve latif olan. sahibi çok hâyâlıdır. o kadın tehlikelidir. Eti yumuşak olan tende. Karnı hem büyük hem kısa olursa. Aleti uzun olan. malûm olsun ki. Parmağı uzun olan. kötü huylu ve zorlu olur. Husyeler büyük olsa. akıl ona hayran olur. Eğer etli büyük olsa. Kasıkta kıl bitmezse.) Altıncı Madde Kadınların güzellik alâmetlerini ve güzellik çizgilerinin delillerini bildirir. ökçesi yufka olan. Arkası kambur adamın huyu da kötü olur. Eğer beli ince olursa. Adımı dar olanın cünbüşü hoştur Çünkü salınarak yürür. Arkası yassı kişinin işi. Eğer aleti büyük olsa.olur. Eti pek katı olanın kabalığı katı oldu.kuvveti çoktur.bilgili ve zarif olur. şehvete delil olmuştur. topuğu etli kadını. Aleti küçük olan. şiveli say. Ayağı enli kişinin. Göğsü uzun olsa onda süt az olur. ölüyü diriltir o güzel sözleri. Baldırı kalın olanın. Oyluğu pek uzun olanın şehveti az olur. sefahet oldu. Oyluğu enli olan. Ökçesi kalın olan mert. Bir kıçı eğri olanın içi kibir ve hasettir. cevr ve cefadır işi. Ey aziz. Ferci eğer küçük olsa. eşine dosttur. Arkada kıl bittiyse. olgu ve bilgili oldu. Karnı küçük olan çelebidir. Orta memeli olanın memesini eşi emer. şekli yerince olur.

ayak ve el. kıldan da beri olmalı.) Nitekim Hamdi-i Sirin. Böyle kadın güzel olur. hazreti Züleyha'nın şanında şöyle açıklamıştır: NAZM Greçi hüsnü beyana sığmaz idi Nitekim aşkı cana sığmaz idi Lik bir harf işit kitabından Diye ben zerre âfitabıdan Kameti serv-ü bağ-ı rağmet idi Berk ü bârı safa ve lezzet idi Ab-ı lütfiyle buldu nemâ Hıl'at olmuş idi letafet ona Dam-ı akl idi farkının mûyi Fark olunmazda miskten bûyi . ağız. Böyle kıyafetli ten olsa. Dördü de büyük olmalı: Göğüs. dudak. güzeldir o kadın. kulak. kirpik ve göz. diş. Dört yeri geniş gerek: Kaş. Ahlakı da sevimli olur. tırnak ve göz. kaş. kasık.Dört yeri lazım siyah Saç kaş kirpik gö âh dört yeri ak ola zeyn Levn ve diş ve zufr ve ayn Dört yeri lazım kızıl Had ve leb ve lisse dil Dört yeri vâsi gerek Kaş göz ve sine göbek Dört yeri ziyk ola derc Enf ve simah ıbt ve ferc Dördü kebir ola niz Sedy ve serin bız' ve diz dördü küçük olmalı Enf ağız ayağ eli Savt beli ince hem Şekli de bir nice hem Lahmi semin ve tari Olmalı kıldan beri Böyle kıyafetli ten Olsa güzeldir ol zen böyle ki zen Hûb olur Hulki de mahbub olur (Kadının güzelliğine delil olarak otuziki resim bil. kadınların güzellik belirtilerini. Sesi ve beli ince. göğüs ve göbek. göz. Dört yeri dar olmalı: Burun. Dört yeri ak ola: Renk. Dört yeri kızıl lazım: Yanak. koltukaltı ve ferç. bız've diz. Dört yeri siyah lazım: Saç. dişeti ve dil. Dördü küçük olmalı: Burun. şekli de nice! Eti dolgun ve tazi olmalı.

İnce kıl yardı şâe sa'y ile cüst Farkı nâzın kodu miyane dürüst İki dîçür-i târ zülfeyni Leyl içinde nehar mabeyni alnını levh-i ur edip allah Sebk-i hüsn alırdı ondan mâh Kaşı ol safha-i sürur üzre Nurdan san yazıldı nur üzre Nunu altında any ü sad misal ikisinden göründü nass-ı cemal gözleri ehl-i mekrin ellisidir Ay yüzünün güneş zevallisidir Lale haddinde hâl.i anberveş Güyiya gülistanda tıfl-ı Habeş Elif-i ünf ve safer nokta-i ha! Cem' oup bir iken on oldu cemal Arızı cennete ümune idi Gülleri anda gûne gûne idi diheni sığmadı onun suhane Bir suhan sığmaz ien ol dihene Ne denilsin leb-i zülalinden Sulanırken dihen hhayalinden Diheni dürr-ü feşan tekellümde Lebleri kuvvet-i can tebessümle Gülse nur akıtır süreyyadan Sözü lezzetli kand ü helvadan Gülse lutfile lal-i handanı Ukde-i dil açardı dendanı Dürr-i dendan la'l-i handandan Görünür nur-u hak gibi candan zenhan kıldı Hak şekerden sîb Hüsna ıdeyne verdi zinet ü zîb Şeker-i sîb iken zehandanı Çâh âsib olurdu endanı Nice dili can verirdi ol sîbe Düşer idi o çâh-ı âsîbe Zehanı sîbinin halaveti can Gabgabı siminin zekat-ı cihan Gabgabı kim muallak-ı âb idi Sanki ter şişede gülab idi Boynu olmuşdu zülf ile mestur Birisi kâfir ve biri kâfur Gün gibi doğru çün o sîmin ber Bildi noksanını kul oldu kamer Bir gümüş levh idi o sine hemen Ol gümüş levha nakşibend cihan İki nakş eylemiş turunca gibi Bir gül üstünde iki gonca gibi İki said idi sebîke-i sim Umar ondan ekatı dürr-ü yetim Hüsnü i'cazına onun bürhan Yed-i beyzası kâfi idi heman Kâfi uşşaka rahat'ül-ervah Parmağı dil kilidine miftah .

Enisim.) BEYT Bana biganedir dilber hayali cana mahremdir Enisim munisim yarim odur kim dilde hemdem olur. onu düşünmek. kavuşmak kadar lezzetli olur.Hüsnün ol dilberin kim ede ıyan Ki beyanında âciz idi beyan Lakin ondan yazılsa bir parmak Kaleme şu kadar gelir ancak Kim onun parmağın gören âdem Oldu divane ref' olundu kalem Kollarını güher koçardı heman İnce belin kemer koçardı heman Öyle hûb idi beli kim onu Kılca kalırdı görenin canı Seyr eden ol hümayı tâkından Bir kebuter sanırdı sakından Alem-i hüsn ona musahhar idi Mehr ile mah keniz ü çaker idi Yoğ iken zib ü zivere hâcet Eyledi meyl ziver ü zinet Zamane kadınları. munisim ve yarim sürekli gönülde olandır. olgunluk ve güzelliğ emâlik olanın bile tatlı kavuşmasından ise. başa kakıcı oldukları için.) Gerçi dilberdir hoş âyindir kadın Nakısat-ül-akl ve ve'd-dindir inan Zinhar ey merd-i âkıl zinhar Kâmil isen nâkıs ile olma yâr Hiç olur mu lâyık ehl-i kemal Sahra-i her âkıs olmak mah ü sal Nefs eline verme bu can yakasın Şehvet oduyle niçin can yakasın Nutfe tende mâye-i canbahştır Şensüvar ruha çabu rahştır Etme onu râh-ı Hak'da lenk ü lük Edemezsin çünkü ybî merkeb sülük . BEYT Tahayyül eylesem anı gönül huzuru bulur Tezekküründe visali kadar telezzüz olur (Onu hayale etsem. gönül huzuru bulur. cana mahremdir. merhametli olmayıp. güzelliğini hayal etmek bin kat daha lezzetli ve evladır. (bana yabancı olan dilberin hayali.

Ey aziz. Onu Hak yolunda topal etme. fakat inan ki. Ay ve yıl eksiğin büyüsüne tutulmak hiç olgunlara layık olur mu? Bu can yakasını nefs eline verme. Gönül ashabının kıblesi.) Yedinci Madde Uzuvların kıyafet tadilinin zıt delillerini ve nefslerin ihtilafıyla olan hükümlerini bildirir. Canın kanatları hayal sevgisi olur. görenler artık onu . bir şahısta toplansalar. Ne zaman ki dilber hayaline can meyleder. Ta için hak nurundan dopdolu ola. dilberdir ve hoş resimdir. Şehvet ateşiyle niçin can yakasın? Nutfe.o kösedir diye ona ta'n olunmaz. filozoflar demişlerdir ki: Uzuvların kıyafetinde anılan zıt deliller. Ruh kutun. ihsan verici Allah'dır. cevelanı çabuk attır. O kanat. Çünkü bineksiz süluk. edemezsin. Halk ise onu faydalanma sanır. suretpereste kıble olduysa. onun marifetinden inci dola. âyineni Eyle mir'ât-ı meâni sineni Ta derunun nur-u Hak'dan ola pür Derc-i ruhun marifette doladür (Gerçi kadın. hepsini itidal üzere mamur ve şen eyler. onda akıl ve din eksiktir. Eğer yüzü de nurânî olduysa. o kanaty ile en yüksek semte gider. Kadın. Mesela kösenin boyu uzun olsa. Ruhun kanatlarına cima kırar. Zinhar. Suret nakşından aynanı uyup. Aşıklara kadından murat hayal etmedir. Zira ki itidal bulmuştur. malûm olsun ki. tende can behşeden sudur iyi binici. ey akıllı kişi zinhar! Olgun isen eksikle yâr olma. sineni mânâların aynası eyle.Çü hayal-i dilbere an eyl eder Ol per ile semt-i a'lâya gider Per ü bâl can olur hubb-ı hayal Nutfeden peyda olur ol per ü bâl Per ü bâl-i ruhu kesr eyler cima' Halk ise za eyler onu intifa' Arzu-yu mert ü zendir ittihat Uşşaka enden tahayyüldür murat Kıble-i suretperest oduysa zen Kıble-i ashab-ı dildir zül-menen Ham= ü bunekkeh şuşu. nutfeden peyda olur. Kadın ve erkeğin arzusu birleşmedir.

emmâre ise. Halbuki sureta insan görünmüştür. Eğer bir kimseye Hak'kın nuru göz olsa.) KITA Zamane halkını fehm eyle olma sen mağrur Gönülde dostu buup her nazardan ol mestur Ne lütfu var bir alay kalbi hasta bestelerin . hayvanî nefsin ahlakv e vasıflarının delilleridir. mutlak ruh olur. nefsi. kâh hayvan sıftalı bulunmuştur. Kâh şeytan sıfatlı. çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Çünkü anılan alâmetlerin hepsi. kâh ona galip olduğundan. Habibi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem hazretlerinden: "Mü'minin ferasetinden sakının. levvâme ise. o kimse o tarafta bilinmiştir. mâsivadan pak eyle. kâh yırtıcı hayvan sıfatlı. Eğer insanî nefs. adı geçen delillerden müstağni bulunmuştur. cehil ve bulanıklıktan vasıfları arınmış değildir. kâh hayvan sıfatlı. Onun vasfı. bu hayır ve şer onun kaydı olmayı. kâh insan sıfatlı bilinmiştir. çâk eyle. Eğer insanî nefs. mutmainne olduysa cengi sulha ve nizayı rızaya döndürüp. Muhabetiyle âdeti yırtıp.o nefs. kâh hayvanî nefsin mağlûbu olup.nur anlar. şu halde eğer insanî nefs. ağyarı ona yâr olur. Ondan onun kalblerin enisi olduğunu idrak eyle. Kim ki isterse üns-i dildârın Vermesin mâsivaya dildârın (Sevgilinin ünsiyetini isteyen. hayvanîye esiri olduğundan. onun feraseti. bu nefs. Şu halde bir kimsede hangi tarafın delilleri çok bulunduysa. zulüm ve zulmetten. şerler ona hayır olur. unu halkı Bu benlikten geçip. Zira ki haberde. Kendinde nişan ve alâmet kalmaz. onun hükmünün içindedir ki. kendini toprak eyle ve nazargâhı Hüda olan kalbini. Bütün varını terk ettiğinden. sevgilisini mâsivaya vermesin. beyana gelmez." naklolunmuştur. mülhime ise. Gel ey Hakkı. hayvanînin üzerine galip olup.

insanların Rabbi ile gönül ünsiyet bulsun. sen mağrur olma. he bakıştan örtünmüş ol. bu insanları unut ki. malûm olsun ki. Çünkü insanlara insanlardır yâfet. gönülde huzur eyle. Gönülde dostu bulup. Kalbi hasta ve bağlı olanların ne lütfu var? Gafilleri ve cahilleri bırak.Koy ehl.i gaflet ve cehli sen eyle dilde huzur Çü nâsa nâsdır âfet bu nâsı ol nâsi Ki Rabb-i nâs ile bulsun dil üns olup huzur (Zamane halkını anla.) Sekizinci Madde İnsan bedeninde damarlar içinde akan kanın sebebiyle deri üzerinde görünen uzuvların ihtilacını (seğrime ve titreme gibi hareketleri hükümleriyle bildirir. filozoflar demişlerdir ki: ihtilac-ı far-ı ser Cahden verir habir İhtilac-ı piş-i ser Oldu devlete eser İhtilac-ı cenb-i ser Sağ ve solu hayr eder ihtilac-ı cebhe ter Sağ iyş ve sol haber İhtilac-ı hHacib ol Dostluk oldu sağ ve sol Evsat ederse ger Sağı zevk sol keder İhtilac etse enb Sağı hüzn ve sol tareb İhtilac-ı zahr-ı ayn Sağda levm ve solda zeyn ihtilac-ı beyt-i nur Sağı renc ve sol sürur ihtilac-ı dünbal Sağda mehrve solda mal İhtilac-ı zir-i çeşm Sağda mihrve solda hışm ihtilac-ı rahda dal Sağda hayr ve solda mal İhtilac-ı enfe rah Sağda kahrve solda câh ihtilac-ı fek-i leb Sağda rızk ve solda tareb Usbu-u sâni eder Sağda solda hoş haber . Ey aziz.

Başın önünün seğrimesi. sağda mevki. solu şenliktir. Döş seğrirse. sağda ve solda sebeblerdir. solda hışımdır. hayırdır. solda kederdir. solda manevî ayıptır. solda şenliktir. Boğaz da kulakla seğirirse. . soldazinettir. sağ ve sol dostluktur. devlete yeser oldu. solda güzelliktir. Kolların seğrimesi. göz bebeği seğrimesinde. sağda sevinç. Orta parmak. Şahadet parmağı titrerse. Başın yan tarafının seğrimesi. sağı zevk. Dudak üstü seğrimesinde. solda maldır. Kaşların ortası seğrirse. Gözün dışının seğrimesinde. sağda hayır solda maldır. Pazu ve el seğrimesi.Usbu-u vustadan al Sağda ve solda cidal Usbu-u binsır bulur Sağda cedl ve ysol sürur Usbu-u hınsırda kal Sağ ü solu rızk ü mal Muhtelic olsa eğer Bir yerin eyle nazar Bunda kim ahkâmı yâd Şüphesiz et itimad Kim dmar oynar neden Hak'dır onu debreden Anla işârâtını Bekle beşarâtını (Başın tepesinin seğrimesi. sağ iyş. sol haberdir Kaş seğrimesinde. Burun kaşınması yoldur: Sağda kahır. solu kederdir. sağda zarar. sağda rızık. El seğirmesi. Kulak seğrir. sağ ve sola rızık ve maldı. solda gamdır. Seğriyen çene. Göz kuyruğu seğrimesinde. solda mevkidir. Serçe parmak seğrimesi. makamdan haber verir. Dirsek seğirir. sağ ve solda hoş haberdir. sağda kötüleme. Yanak seğrimesinde. Dudak ucu seğrimesinde. Alın seğrimesinde. Göz altı seğrimesinde. sağda yük. sağda iyş. Bilek seğrimesi. sağda mal. Dudak altı seğirmesi. sağda hüzün solda şereftir. sağda mal. solda şenliktir. sağı hüzün. sağda rızık. solda kâmdır. solda gamdır. Başparmak seğrimesine. sağda kötüleme. sağda hüzün. solda maldır. solda şenliktir. sağda hüzün. el üstü seğirmesinde. sağ ve solda yahşidi. Dil seğrirse. sağda ve solda hoş haberdir. gerek sağ ve gerek sol. olda meşakkattir. solu sürurdur. Sağı ağrı. sağda sevinç.

beden durumlarının açıklanması. solda gamdır. Diz alı seğrimesi. solu oğuldur. solda yol. Damar neden oynar? Hak'dır onu depreten O an işaretlerini anla ve müjdelerini bekle. solu rızık. Karının tam seğrimesi. sağ iyş. sol seferdir Husye seğrimesi. Göğüs seğrimesi olur.Yüzük parmağı seğrimesi. solda sürurdur. Makat seğrimesi. solda şereftir. solda sürurdur Bedenin bir yanının seğrimesi. sağda mal. Eğer bir yerin seğrise. ağı hüzün. solda kâmdır. sağda kavuşma. solda erzaktır Bacak içi seğrimesi. sağda yürüme. sağda yol. sağı sevinç. Serçe parmak seğrimesi. Göbek seğrimesi.) BEYT Her ne can kim duyar işâretten Hürrem olsun dili beşaretten Anatomi ve bedenle canın özgürlüğünün faydaları ve menfaatleri. solda sürurdur. solda hayır. Orta parmak. solda maldır. sağda maldır. sol seferdir. oyluk seğrimesi. solda mevkidir ve yolculuktur. sağda çocuk. sağda birleşme. solda seferdir. solu sürurdur. sağda maldır. Diz seğrimesi. Baldır seğrimesi. solu maldı. Kasık seğrimesi. solda şenliktir. solda safadır. sağda yol. Topuk seğrimesi. Bacak dışı seğrimesi. Taban seğrirse. solda kâmdır. solda kaderdir. sağ cima. bizim maksadımız olan Hak'kı tanımaya bunca temsil ve teshille bu özetleme dahi yardımcı ve delil olmakla. sağ ve solu rızık ve maldır. sağı mevkidir. Bacak seğrimesi. burada hükümleri hatırla ve şüphesiz itimat et. sağda mevki. insanlık âleminde uzatılmadan kısa . sağda yürüme. sağda mal. Böğür seğrimesi. sağda hüzün. sağı mihr. İkinci parmak seğrimesi. sağda hüzün. sağda cidal. sağa ve solda hoş haberdir. Ayak arkası seğrimesi. bak. sağda hüzün. sağda ve solda cidaldir. sağda mal. Meme seğrimesi. Topuk ve el seğrimesi. azanın kuvvetlerinin ayrıntılı olarak anlatılması uzun olup. Serçe parmak yanındakinin seğrimesi. solda ayrılıktır. Başparmak seğrimesi.

TEFVİZNAME Dilden gami dûr eyle Rabbınla huzûr eyle Tefvîz-i umûr eyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzl eyler Sen adli zulüm sanma Teslim ol oda yanma Sabret sakın usanma Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Deme şu. Yaratıcıların en güzeli olan Allah yücedir. ne güzel yardımcıdır. şekil verici bâri ve yaratıcı olan Allah münezzehtir. niçin şöyle Yerincedir o. insanı en güzel şekilde yaratan. öyle Bak sonuna sabreyle Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hiç kimseye hor bakma İncitme gönül yıkma . vasıf ve beyanında şaşkın bulunmuştur. izamın düzenlenmesi ve makamın tamamlanması olmuştur. ne güzel mevla. Zira ki en güzel biçimde yaratılan ve iki cihanı toplamış bulunan insanın şerefi bedeninin. düşünme ve fikretmeyle hayal olundukta. akıllar âciz ve kısa kalıp. ibretle seyir ve temaşa kılınıp. her bir latif uzvunda oln yaratıcı ve bâri Allah'ın ince kanatlarına hayretle bakıp. benzersiz hakîm. anlayış ve idrakte.söz ile meramın elde edilmesi.O.

kefilimdir Allah ki vekilimdir Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Her dilde ânın adı Her canda ânın yâdı Her kuladır imdâdı Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Nâçar kalacak yerde Nagâh açar ol perde Dermân eder ol derde Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler TEFHİZNAME Her kuluna her anda Geh kahr-u geh ihsanda Her anda o bir şanda .Sen efsine yan çıkma Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Mümin işi renk olmaz åkıl huyu. cenk olmaz årif dili tenk olmaz Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Hoş sabr-ı cemilimdir Takdir.

Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Geh mu'ti-u geh mâni Geh dar-u gehi nafi Geh hâfız-u geh râfi Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler Geh abdin eder ârif Geh eymen-u geh hâif her kalbi odur sârif Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Geh kalbini boş eyler Geh hulkunu hoş eyler Geh aşka duş eyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Geh sade ve geh rengin Geh tabın eder sengin Geh hürrem-u geh gamgin Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Az ye az uyu az iç Ten mezbelesinden geç Dil gülşenine gel göç Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler .

ârifler demişlerdir ki: Hak Taâlâ iki cihanı ve onlarda olanın tamamını insan için icat ve mevcut eylemiştir. ondan Allah'ı tanıma kolay . tabii ölümle ruhun bedenden ayrılmasını dört bölüm ile ayrıntılı olarak anlatır. enfüsü âfaka tevfik edip. ådem için yaratıldığını bildirir. Ta ki âlemde olan sanatlara bakıp. BİRİNCİ BÖLÜM İnsan bedeninin zamanlara ve mekanlara benzerliği sekiz madde ile bildirir. malûm olsun ki. Hepsinin benzerini kendi vücudunda buldukta. bedeninde olan aza e kuvvetlerin bütün eşyaya tek tek vücuh il benzerliğini. nefsini bilmeye erip.Bu nas ile yorulma Nefsine dahi kalma Kalbinden irağ olma Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Geçmişle geri kalma Müstakbele hem dülma Hal ile dahi olma Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler 43-BÖLÜM:043: BEŞİNCİ BAHİS İnsanı âleme tatbik. Birinci Madde ålem. Ey aziz. cihanın mânâ ve cüzlerinin benzerlerini bu insan vücudunda bulup. bedenin sıhhatinin korunma ve devamlılığını. eşyada bulunan hikmetleri bilsin.

sırlarına ermek. ulvî âlimin durum ve sırlarına gereği gibi vâkıf ola. yaratıcısını bilmeye erişsin. nurlarını görmek. buyurmuştur. kendi tanınması için yaratıp.È vârit olmuştur. Zira ki insana. Şu halde elbette insana. emr-i şerifiyle. mümkün ve müyesser değildir ki. süflî âlemin her birini görebile ve bütün durumlarına ve sırlarına muttali ola. nefsi bilmenin Rabbi tanımaya vesile olduğunu duyurmuştur. insanın nefsini tanımasına bağlı kılmıştır. Hadis-i kudside: Ey insan! Beni tanımak için nefsini bil. denizlerin dibine ine ve yerin içine görüp. kendi nefsini bilmek istidadını vermiştir. insana nefslerinde bulunan kudretinin kemal ve tavırlarını tamamıyla bilip. Şu halde rauf ve rahim olan âlemlerin Rabbi hazretleri. inayetinin sonsuzluğundan.È (51/56). Rabbini bildi. ruhlar âleminin durum ve sırlarını gereği gibi vâkif ola. feleklerin nefs ve akıllarını müşahede kıla.olsun. feleklerin ve yıldızların incelik ve hakikatlerine tamamiyle erip. zor ve esrarlı iş bulunmuştur. Ta ki nefsini bilmekten. esirgemesinin olgunluğundan. Çünkü Hak Taâla insanı. yetiştirmesinden işlerini temaşa ile isim ve sıfatlarına muttali olup. iç ve dış âlemde. Göğün üstüne çıkamaz ki. Lakin Hak Taâlâ'nın âlemin ufuklarında olan eserlerinin benzersiz sanatını herkes görüp. nefsi bilmek bilinmiştir. dağların tepesine çıka. Ondan alemin yaratıcısının bunca kâinatı yaratmasından ve âlimin cüzlerini zerre zerre an an değiştirip. Göklerin melekût âlemine giremez ki. ondan zatını tanımaya yol bula. kendi tanınmasını. Nefsi bilmenin anahtarı. ulvi ve süflî eşyadan her ne ki bu insan vücudunun dahi iç ve dışını o tavır ve tarz ile en güzel biçimde üzere âlimin nümunesi olarak yaratmış ve tasvir etmiştir. Zira ki Hak Taâlâ Nazm-ı Kerim'inde: Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. . Allah'ı tanımanın anahtarı. ondan yüce istek olan Mevla'yı tanımaya ermek çok suğul. Nitekim haberde: Nefsini bilen. âlemi bilmek kılınmıştır.

küçük . Kendi ruhunun cisminde olan türlü tasarruf ve tedbirlerinden Hak Taâlâ'nın âlemde olan türlü tasarruf ve tesirlerini bulsun. âriflerden olsun. azasının bileşiminden ve kuvvetlerinin düzeninden süflî ve ulvî âlemde kolaylık üzere benzer ve alâmetlerini bulup. bütün cüzleriyle kendisine itaatli ve boyun eğici eylemiştir.Her ne vasıflar ile ki. pak zatı sıfatlanmıştır. büyük âlime tatbik ve bazı uzuvlarını yeryüzüne uydurmak yolunu bildirir. malûm olsun ki. Onu tanıma saadetine erip. pak zâtına muhabbet ve ibadet kılsın. Ondan fiillerine ve sıfatlarına vâkıf olup. Nitekim âlemi. NAZM Bil ey insan / Elbet sen kâinatın toplamısın Varlığı içine alansın / Varlık senin yanında göresin Görünmez sana görünür / Basiret ve irfanla Onu şu anda hatır bil / Cismin karanlık ve süflî Ruhun nurlu ve ulvî / Sırrın Rabbanî ve safî Zatınla sevin / Sıfatını anla ve oku Müjde sana. Ta ki bu insan. kendini âlemin numunesi bilsin. topla dağınıklığını / Kalbin Rahmen'ın evidir Beyanını yüksek ve geniş ) Ey ârif kadrini bil Güzel tatlı latifelerin / Bilgiler sendedir uyan Dostlar içinde giy taç / Zamanlar içinde an hayatını Sabit ve sakin ey şaşkın / Dairelerin kutbu sensin Gözler senden ışıklanır / Ondan öğren ey insan Sen elbette hazreti insansın İkinci Madde İnsan âlemini. ârifler demişlerdir ki: İnsan bedeni. bu insan ruhu dahi o vasıflar ile sıfatlanmıştır. kendi vücuduna bakıp. Ey aziz.

büyük âlemdir. Melekût âlemine misal. Belde mesabesindedir ki. bütün âlemin nüshasıdır. sürekli gözü aydınlık olsun. İnsan ruhu. bedende de saç ve uzuvlar olur. büyük âlem olduğunu öğrenip. zamandır. Onunla Allah'ı tanıma kolay ola. Yerde ağaçlar ve bitkiler olduğu gibi. insan uykuda iken kulağına yer haşereleri girmek istediğinde. Ta ki. insanın his ve kuvvetleridir. bu cihandır. Yağ ise tuzsuz bozulur. İnsan bedeninin yere bir benzerliği budur ki. Gözyaşı o yönden tuzludur ki. geri dönsünler. göz yaşı ve burun akıntısı gibi değişik tatlarda kaynaklar vardır. Yerde değişik tatta kaynaklar varsa. böyle yüzbin kitaba sığmaz. bedende de kemikler olur. güneşten zerre. yerde dağlar olduğu gibi. Dört mevsime misal. Bütün canlılara misal. Kulak akıntısının acı olduğuna hikmet budur ki. insanın hatıra ve fikirleridir. bedende titreme ve aksırma vardır. Mesele bütün hissedilen cansızlara misal uzuvlarıdır. bedende uzuvlar vardır. İki âlem tamamıyle insanda mevcut ve belirli bilinmiştir. Ta ki bu insan. akı taze kalıp. Bir benzerliği budur ki. kulak akıntısı.âlemdir. Adet ve sanayie misal. kulak akıntısının hissine ulaşıp. gözün akı yağdandır. mekândır. Biz burada. Berzah âlemine misal. deryadan damla açıklarız. Ancak ârifin kalbine sığar. insanın gönül ve canıdır. nefsi bilmeye bürhan ola. Zira ki. Yer vadileri arasıda akan nehirler var ise. Yerde zelzele olduğu gibi. insan dişleridir. Bu misal ve benzerliklerin ayrıntısı sınırsızdır. beden damarlarında akan kan vardır. Bu kitaba değil. Şu halde insanın cisim ve canlı. O uyuyanın kulağına girmekle onu helak etmesinler. ålemin nüshası olan insanın şerefli bedeni. her ne ki âlemde yaratılmıştır. yerde iklimler ve kıtalar olduğu gibi. hepsinin benzeri insan vücudunda bulunmuştur. yer ve gökler mesabesindedir ki. insan ahlakıdır. . bedende de. Ay ve yıl mesabesindedir ki.

Ağız suyu onun için hoştur ki.Burun karışımları onun için nâhoştur ki. karaciğer müşterie. göbek ve iki abdest yolları. Ey aziz. Gökte bir çok sabit yıldız olduğu gibi. dalak zühale benzer bulunmuştur. Küllî ve cüzî feleklerin. safra merihe. Zira ki eşya. Felekte üçyüzaltmış derece olduğu gibi. onda olan koklama hissi. feleklerde yedi gezegen olduğu gibi bedenin içinde de yedi aslî uzuv vardır: Akciğer aya. bedende de yirmisekiz his ve sayılan güçler vardır. İnsan bedeninde bulunan ilahî hikmet sonsuz bilinmiştir. Felek dört unsuru kuşattığı gibi. bedende de açıklanan üçyüzaltmış kan damarı vardır. Felekte yirmsekiz meşhur menzil olduğu gibi. bedenin de bu tavır üzere türlü zorunlu ve ihtiyarî hareketleri vardır. burçlar sahibi göğün oniki burcu olduğu gibi. ateş gibi kuru ve . mide utarite. RUBAİ Ey ilahî nüsha ki sensin Alemde olanlar hep sendedir Ey Şah'ın cemal aynası ki sensin İstediğini kendinde ara ki sensin Üçüncü Madde İnsan âleminin feleklere benzerliğini bildirir. zıtlarıyle bilinir. bedenin de dışından içene oniki yolu vardır: İki kulak. iki burun deliği. sabit ve gezegen yıldızların türlü tabii hareketleri olduğu gibi. malûm olsun ki. Nitekim dış âlemde bulunan eşya. Bir benzerliği dahi budur ki. yürek güneşe. bedende de çok sinir vardır. güzel kokulardan kokulanıp. böbrek zühreye. lezzet alsın. insan âleminde bulunan eşyaya nümune bulunmuştur. beden dahi dört karışımı kuşatmıştır ki: Safra. daima lezzette bulunsun. dilde olan tat alma kuvveti. Burada ancak iki âlem birbirine tatbike ve uyuma ihtimam olunmuştur. iki meme. iki göz. ârifler demişlerdir ki: İnsan bedeninin göklere bir benzerliği budur ki. ağız.

ârifler demişlerdir ki: İnsan bedeninin ay ve yıla benzerliği budur ki. açık havaya misal. Şimşeğe misal. kelamının lafızlarıdır. çocukluk yaşıdır. yaz gibi sıcak ve kurudur. Yağmura misal. Siyah köpük. Gündüze misal. Safra. Oluşum ve bozuşuma misal. hava gibi sıcak ve rutubetlidir. Ey aziz. gençlik ve olgunluk yaşıdır. Lakin ârife işaret yetmekle. Gök gürültüsüne misal. Kan. Rüzgâra misal.sıcaktır. bu insan âleminin açıklanan benzerliklerinden gayri. Sabaha misal onun alnıdır. Kışa uygun ihtiyarlık yaşıdır. onun nefesleridir. benzerliği çoktur. Buluta misal. Bir . yayılmasıdır. Gece karanlığına misal. toprak gibi soğuk ve kurudur. su gibi rutubetli ve soğuktur. Kan. ilkbahar gibi rutubetli ve soğuktur. insanın sürurudur. Gökkuşağına misal. uzatmaya hacet yoktur. Dört unsurdan üç ana bileşim doğduğu gibi. Yaza benzer. İlkbahara uygun. onun ağlamasıdır. sesidir. Balgam. Geceye misal. yuvarlak yüzüdür. kulağıdır. onun hüznüdür. onun gülmesidir. sıkılmasıdır. onun saçıdır. Dış âlemin. bedende de dört karışımdan uzuvlar doğmuştur. Bir benzerliği dahi budur ki. NAZM Can vilayetinde gökler sınırsız Ruh yolunda alt ve üstler vardır Cihan gökleri gibi iş yaparlar Yüksek dağlar engin denizler vardır. Siyah köpük. bir senede dört mevsim olduğu gibi bedende de dört karışım vardır ki: Balgam. Hilale misal. ruhun sultana benzerliğini bildirir. kış gibi kuru ve soğuktur. sonbahar gibi sıcak ve rutubetlidir. yay kaşıdır. Sonbahara uygun duraklama yaşıdır. Dördüncü Madde İnsan bedeninin zaman ve mekana yani ay ve yıla ve onda. Dolunaya misal. malûm olsun ki.

şehrin sultanıdır ve vücut ve bedende. ekmekçi. beden şehrine neşvü nema verip. Casusları. bir senede oniki ay olduğu gibi. veziri azamdır. Çöpçü. Tabası. Bekçileri. Bineği. yürektedir. tutma kuvvetidir. kulaklardır. bedende de oniki menfez vardır. insan ruhu. Hazinedarı. Değirmen. maliyecidir. çıkarır. elçileri. Bedende de sanayi erbabı vardır ki: Mimar. itme kuvvetidir ki. tabib. dişlerdir. kuyumcu vesaire olduğu gibi.benzerliği dahi budur ki. memleketi. bedenin sair kuvvetleridir. Ekmekçi. Hakimi. bineği. Memleketi bu bedendir. çekme kuvvetidir. ayırma kuvvetidir. Elçileri. Şimdi. insan bedeninde de bütün bunların benzeri vardır ki: İnsan ruhu. Bedenin şehre benzerliği budur ki. Mesela mimar. Bir haftada yedi gün olduğu gibi bedende de o sayıda kan damarı vardır. gazap kuvveti emniyet âmiridir. tabası. koku alma kuvvetidir. zengin eder. ellerdir. Bir haftada yedi gün olduğu gibi. hayvanî nefstir. Tabib. bedende de yedi uzuv vardır. bu açıklamadan ortaya çıkan budur ki. casusları ve hakimleri olur. maliyecisi olur. gözlerdir. âlemin padişahıdır. Nazari akıl. bekçileri. beden şehrinden fazlalıkları itip. kasap. şehre bir padişah olur. Şehir içinde sanatkârlar olur. şekil verme kuvvetidir. sindirim kuvvetidir. Kasap. Padişahın sarayı. ameli akıldır. Sonra veziri. Şehvet kuvveti. beden uzuvlarıdır. Kuyumcu. Bu padişahın sarayı. diri ve dost olan Allah'ın halifesi olmuştur. büyütme kuvvetidir ki. Şehrin sair sanat erbabı benzerleri. Bina tabiattır. tatma kuvvetidir. Polisleri. Marangoz. hazinedarı. NAZM Seyyid-i âlemdir âdem gayriden sevdayı kes Zâhidin vehmi gerçi ıraktan sevk eyler feres Dilde dildarın misali mahmil içre yârdır . yapı ustası. emniyet âmiri.

dolayıcı berzah ve her şeyin ortaya çıktığı yerdir. düşmanlık sureti. Çünkü insan. mahmil (hayvan sırtındaki kafes) içinde yârdir. beyaz devedir. kaplana benzerdir.Bu maiyyetten habir olmaz figan eyler çeres (İnsan. Onun için çocukları ona: Onu bizimle gönder. koyundur. vesvese sureti. hayvanî kötü ahlâklardır. ayrılık olayından önce. Diğer ahlaklar dahi bu kıyas ile malûm olur. kendini eşeğin altında bulur. gaflet sureti. faredir. aslana benzerdir. insan nefsinde de vardır ki. Hatta kötü ahlaktan birine galip olan gönül. sair hayvanların şekillerine benzerdir. tilkidir. kırmızı devedir. Zahidin vehmi gerçi ıraktan at sevk eder. kurda benzerdir. ezanın sureti. Nitekim hazreti Yakub aleyhisselam evladının hazreti Yusuf aleyhisselama olan hasetlerinden.) Beşinci Madde İnsanın kalbinde bulunan kötü ahlakın hayvan suretlerine benzemesini. ârifler demişlerdir ki: ëlemde insan ahlâkı. rüyasında. rüyada kendini o surette olan hayvana dahi galip görür. türlü hayvanların şekil ve suretlerinin benzer ve misalleri. köpektir: hile sureti. dediklerinde. gönülde gazap sureti. demesiyle bahane buyurmuştu. cimrilik sureti. Şu halde. kin sureti. inektir. ferce yönelik şehvet sureti. eşektir. oburluk şehvetini sureti. malûm olsun ki. Bu beraberliği bilmediği için çeres figan eyler. Meselâ kibir sureti. vakaların ve rüyaların tabirlerini harf sırasıyla bildirir. onlara: Onu kurt yemesinden korkarım. karıncadır. sarı arıdır ve diğer ahlâk suretleri. gayriden sevdayı kes. tavşandır. arkadan yaklaşma sureti domuzdur. midevî şehvetin sureti. Mesela ferce yönelik şehvete üstün gelen kimse. yedi kurt suretinde Yusuf aleyhisselamın üzerine hamle ile hücum eder görmüştü. âlemin efendisidir. Haset sureti. Ey aziz. . tama sureti. Gönülde sevgili misali. Eğer mağlup ise. rüyasında bile eşeğe binici olur. akreptir. Tasallut sureti. yılandır. vecdin sureti.

Anlaşılması güç olan rüya. her şeyi kendinde bulmuştur. şekillenmiştir. ayna gibi safia olup. NAZM Çün buhar-ı gıda dimağa gelir Ruh-u hayvanî ol zaman ne eder Pes havass-ı burun muattal olur Çün dimağın havassı kalbe iner Kalbe ilham olur işaretler Bî vesait bulursa nâfiadır Kalb eğer vasıta ile olsa habîr Pes gelir kalbe gördüğü rüya Arabî ismin evveli alınır Elif ululuğa işaret olur Evvel havas buruna hail olur Zahir-i cismi kor derune gider Halet-i nevmi cism onunla bulur Kalb o dem enderun-u ruha döner Asıldan kalb alır beşaretler Aynı vâki olur ki vâkıadır Gördüğü düşten olunur tabir Ya işaret veya beşaret ona Ne ise ol huruf ile bilinir Ref'at-i gadrine beşaret olur . ya misal ile veya tabir ile bilmiştir. bütün hayvan suretleri ve kâinatın şekilleri. Gereğince meydana gelmiştir. uyku halinde rüya ile geçmiş ve gelecek işlerden haber almıştır. insanın içinde ve dışında suret bulup. Safî olmayan gönül. bu manzume ile açık olmuştur. Ahlakını güzelleştiren gönül.Bu durumda.

Ba ise cism ve cana rahattır Se ise düşman üzre nusrettir Ha ise izzet ve saadettir Dal ise zahme ve meşakkattir Ra dahi devlete delalet eder Sin emin olmağa alâmettir Sat kâm olmağa beşarettir Tı ise düşmanı helak olacak Ayn ise dilde bula teşvişi Fe ise rütbesi olur âli Kef ise gaibi gelr hurrem Mim olursa muradını alacak Vav ise işleri olur âsân Ya ise taate muvaffak olur Ta ise ol husul-ü hacettir Cim ise fırsat ve ganimettir Hı ise her murada vuslettir Zel ise malü ülkü devlettir Zı metin itakade kalbi yeder Şin ise fiiline nedamettir Dad mal bulmağa işarettir Zı ise kalbi hüzün ile dolacak Gayn ise zulmü nefs olur işi Kaf ise bula devlet ve mali Lem ise ol emin olur hoş dem Nun ise hâtırı melül olacak He ise hüzün ile olur giryan Hep bu tabirler muhakkak olur .

Sin. rütbesi yükselir. hüzün ile gözyaşı döker. Kalbe işaretler ilham olur. muhakkak olur. Beynin hisleri kalbe indiğinde. Asıldan kalb muştular alır. Fe ise. Ey aziz. kadrinin yükseleceğine müjde olur. Rüyada görülen şeyin arapça isminin ilk harfi alınır. önce burun hislerine hail olur. cisim ve cana rahattır. Zı ise. devlete delalettir. Sad. muradını alacak.(Gıdanın buharı beyne geldiğinde. O an burun hisleri muattal olur. Ayn ise. hatırı melûl olacak. Zel ise mal. Kaf ise. insan âlemi şeklinin büyük âlemin yapısının aksi kılındığını ve iki âlemin gönül âleminde tamamen bulunduğunu bildirir. Dad. Lem ise. işleri kolay olur. zahmet ve meşakkattir. Ha ise. Nun ise. kâm almağa müjdedir. devlet ve malı bula. Gayn ise. metin itikade kalbe yeder. Te ise. Kalb eğer vasıta ile haberdar olsa. izzet ve saadettir. fırsat ve ganimettir.) Altıncı Madde Ufukların ve nefslerin birbirine tatbik olunduğunu. Mim olursa. Ye ise. Zira ki. O an gelir kalbe gördüğü rüya. Bu tabirler hep. Rı ise. He ise. Kef ise. hacetin elde edilmesidir. Hı ise. kalb o an ruhun içine döner. taate muvaffak olur. Vasıtasız bulursa faydalıdır. onunla bulur. içine gider. Şin. Be ise. her murada kavuşmaktır. Dal ise. nefsine zulüm olur işi. bütün âlemin bazı . kaybettiği sevinçli gelir. ona ya işaret veya müjdedir. gönülde karışıklık bula. o emin olur hoş dem. mal bulmağ işarettir. yaptığına nedâmettir. Aynısı çıkarsa vakıadır. ululuğa işaret olur. Ne ise o harflerle bilinir. Uyku halini cisim. emin olmağa alâmettir. Vav ise. düşman üzere yardımdır. ârifler demişlerdir ki: Her yönden afâka her vecihle nefsler uygun ve mutabık bulunmuştur. Hayvanî ruh o zaman ne eder? Vücudun dışını bırakıp. malûm olsun ki. Cim ise. Se ise. Elif. Tı ise. gördüğü düşten tabir olunur. kalbi hüzün ile dolacak. mülk ve devlettir. Zı. düşmanı helak olacak.

en büyük âlem olduğunu duyurmuştur. Meselâ: Büyük âlem cüz'leri ile bir ağaçtır ki. Onun içinde zühal feleğidir. Gerçi meydana gelişle hepsinden sonradır. Onun içinde yedi yedi göktür ki. Onun içinde ateştir ki. bütün eşyayı idrak edendir. Gerçi surette en küçük âlemdir. Onun altında utarit feleğidir. İnsanın dahi dışı ve için vardır ki. Şu halde insan vücudu cihan kitabıdır. Onun altında zühre feleğidir. Zira ki. şeriatçıların dili ile en büyük yerdir. Onun altında güneş feleğidir. âlemde her ne bulunmuşsa. kandır Onun içinde havadır ki canın buharıdır. İnsan âleminin yapı ve şekli onun aksidir. kalbin yedi tavrıdır. bu bedenin derisidir. Zira ki. Bu insan sureti. Onun içinde merih feleğidir. yürekte hayvanî ruhtur. Açıktakiler. Nitekim defalarca açıklanmıştır. İçi. dışı beden uzuvlarının hepsidir. bazı cüzleri gizli kılınmıştır. bunun kuşatıcı kabuğu topraktır ki. dokuz nefstir. büyük âlemde bulunan feleklerin ve unsurların benzerleri. o kürsüden ibarettir. onda da bulunmuştur. onun dışı kürsi ve içi Rahman'ın Arş'ıdır. büyük âlemin yapısı aksince bilinmiştir. Gizli olanlar. bir küçük âlemdir ki. Onun içinde burçlar feleğidir ki. insan âlemi ondan vücuda gelmiş meyvedir. Nitekim Hak Taâlâ: 'Yere göğe sığmam. mânâda en büyük âlemdir. Şu halde bu Hazreti insan. bir insanda da bulunmuştur.cüzleri açık. Gönül içinde insanî ruhtur ki. dokuz felekler. Onun içinde su küresidir. Bir mecmua kılınmıştır ki. Gerçi bedenle insanın çocuğudur. on histir ki. büyük âlemin dış kabuğu çevresi hududu bulunan atlas feleğidir ki. Şu halde âlemin . onun içinde müşteri feleğidir. Onun içinde sudur ki. Onun içinde âlemin iç dudağı olan toprak küresidir ki. on akıl. Bu insan ruhu. Zira ki. büyük âlemin yapı ve şekli böyledir. Ruh ile âlemin babasıdır. lakin vera' sahibi mü'min kulumun kalbine sığarım. Ondan içeri ay feleğidir. âriflerin kalbe Hazret-i Rahman'ın evidir.' buyurmuştur.. dört unsur ve üç bileşiktir. Lakin bu küçük âlem. Huzur ile hepsinden öncedir.

ister âlem hayal et. Zira ki. gerek âlem hayal eyle (Dört unsurdan bileşmiş tek nefstir cihân. Küllî akıl ise bütün cihan cüz'lerini kuşatıcıdır. Nitekim ağacın neticesi ortadadır. Başka bilmek göz yanılmasıdır. Cihanın dönüş yeri yine bu ruh kılınmıştır. âlemi de insanı da sadece kendi nefsi buldu. Onun gibi insanın vücudu esasların mizası sonucudur.) Çünkü cihanın başlangıcı ve aslı bu insan ruhu bulunmuştur. Nitekim meyvenin vücudu. gayr-ı bilmek ayn-ı ceh! ålemi hem âdemi bir kendi nefsin buldu eh! (İki görmek şaşılıktır. Onun gibi bu insan ruhunda bütün kâinat toplu olarak mevcuttur. dalların olgunluğu sonucudur. Her anda bütün işleri tedbir edicidir. Onun gibi insan vücudunun cüz'leri bütün cihan cüz'lerinin yükseklerinden geçme ve alçaklarından yükselme ile her cüz'ünden bir menfaat. BEYT Çâr unsurdan mürekkep nefs-i vâhittir cihân Sen gerek âdem-i hayal eyle. fazilet ve en güzel şekil ile bu yüksekliğe yetmiştir. Nitekim meyvenin cüz'leri ağacın bütün cüz'lerinden yükselip. Nitekim ağacın aslı meyvenin çekirdeğidir. Bunun gibi cihanın aslı. sen ister insan hayal et. . hepsini toplayarak ortaya çıkmıştır. Halbuki ilâhi aşk küllî akıl ve izâfî ruhtur. bunca kerem. årifler.son gayesi bu insan türüdür. bu insan ruhudur. bir zarar ve bir özellik alıp. tepesinden ortaya çıkmıştır. bu insanî ruh. Nitekim her meyvenin çekirdeklerinde kendi ağacı topluca mevcuttur. bu derece ile sair yaratıklar arasında tek olup. Onun gibi âlemin sonucu insan bedenidir. Feyz kabulüne istidatlı olup.) BEYT İki görmek şaşılıktır. ilâhi aşkın feyzi bilinmiştir.

filozoflar demişlerdir ki: İnsana önce kendi nefsini bilmek lâzımdır. İnsan âleminin dört denizi: Baba sülbünde meni. büyük âlemin üçüncü denizidir. Nitekim büyük âlemin. ne özellikler taşımakta. Büyük âlemin dört denizi: Gizli hazine sevgisi. bilinmeyi sevdim. Büyük âlemi gönlünde görüp. görmüyorsun Cisminin küçük olduğunu sanırsın En Büyük âlem sende toplanmıştır. O. âlemin yaratılma esası olduğunu duyurmuştur. Çünkü büyük âlemde her ne var ise. Ta ki bu sanattan sanatkârını bilip. büyük âlemin ikinci denizi olmuştur. büyük âlemin cevher vücuda gelmiştir. O ilâhî sevgi. ondan dışta bulunan büyük âlemdir. şuurunda değilsin İlacın senden. bu mânâyı eda kılmıştır: NAZM Devan sendedir. dört denizi bilinmiştir. cihana can olup ebedi hayat bulmuştur. mülk âlemidir . Huzur ve ünsiyet ile ebedî kala. en büyük âlem olmuştur. O. Yani sevgi. Nefsinden. O cevherin içi ve dışı vardır ki. malûm olsun ki. cihanın iç ve dışına uygun olduğu hâkimâne bildirir. Zira ki insan suretinde bir küçük âlemdir ki. ana rahminde nutfe. O. Mevlâ'sını bilmiştir. içinden felekler ve unsurların hayatı hâsıl olmuştur. O cevherin dışından felekler ve unsurlar olan basit cisimler vücuda gelmiştir. tecelli ve tasarruflarını âlemin içinde ve dışında bula. Ey aziz. iç ruh ve dış bedendir. Onun gibi insan âleminin dahi dört denizi bulunup. melekût âlemidir ki.Şimdi nefsi böyle müşahade eden ârif. İç ve dışı ne hakikat ve yaratılışta. Rabbine gönül yolundan dönüşle revan ola. Yedinci Madde İnsanın iç ve dışının. Ona eşyanın hakikatleri ve mânanın incelikleri açık ola. onun benzeri bu küçük âlemde de bulunmuştur. melekût âlemi ve mülk âlemidir. ona uydurulmuştur. Nitekim bir ârif. onun isim ve fiillerini. Çünkü Hak Teâlâ ezeli sevgisiyle: 'Ben gizli bir hazine idim.' buyurmuştur. ilk cevher.

(yazdıkları) mülk âleminin müfredatı ve melekût âleminin mücerretleri olduğunu duyurmuştur. bu insan âlemine .ki.' (31/27). Birinci cevher. bu bileşik cisimler vücuda gelmededir ki. onun üçüncü denizi kılınmıştır. Dışından cüz ve uzuvları vücuda gelmiştir ki. unsurlara ve dört tabiata aşağı analar denilmiştir. Yani (nun) gizli hazine sevgisi. bunlar kitabın kelimeleri benzeri hikmetle düzen bulmuştur. buyurmuştur. buyurmuştur. (kalem) ilk cevher. baba sülbünde olan menidir ki. doğanın can ve cismi olup. Onun dört denizi bununla son bulmuştur. Hak Taâlâ bize lütûyle duyurmuştur. Zira ki meni.' /63/1). onun dördüncü denizi itibar olunmuştur. Bunlardan üç bileşik vücuda gelmektedir. insan âlemi vücuda gelmiştir. Nutfenin içinden ceninin his ve kuvvetleri hâsıl olmşutur ki. Yedi gezegen feleğine yüksek babalar. Ondan bir hareketle ortaya çıkıp. Bu babalar ve analar sürekli hareket kılmaktadır. ana rahminde bulunan nutfedir ki. bir de yazdıklarına andolsun. büyük âlemin dördüncü denizi olmuştur. melekût ve mülk âlemlerine tatbik olunmuştur. o. salt sevgi idi. O yazılmadan. o. ana rahminde birinci cevher olmuştur ki. Nitekim Kur'an'da: 'Allah'ın kelimeleri tükenmez. onun evvelki denizi bulunmuştur. İlâhî kelimeler sonsuz olduğunu. Büyük âlem. baba sülbünde gizli iken. Fertler ile mücerretler an an yazılmadadır. Nitekim Hak Taâlâ: 'Nun ve kalem. Nutfenin iç ve dışı vardır ki. onun ikinci denizi bilinmiştir. NAZM Aya nice bir devr ide bu çâr anâsır Kim ona ne evvel ola malûm ve ne âhir Kâh eyleyeler âlem-i tefridde seyran Kâhi olalar âlem-i terkibde sâir Tefridde çâr ola ve nâçâr ola devri Terkibe gelince se mevalid ola zâhir Bu cümle mezahirde ola muteber İnsanın ola cümle tufeylisi mezahir insan İnsan âleminin yaratılış mâyesi. İnsan âleminin dahi dört denizi bununla son bulmuştur. iç ve dışı.

Mülk feleğinde insan benzeri bir cevher yok. insan türüdür. Hakkı. Binlerce kez aradım onu.hizmetçi ve dalkavuk olmuştur. Bu sebebin kemalinin gayesi. Mustafa'nın şarabı ne hoş. oku 'levlak' hadisini. has mazhar odur. yeryüzü doldu? Ni idi mest olmuş ve eteği parçalanmış Mecnun'un hali? Leyla'nın güzelliğinden içtiği aşk şarabıydı. Cihan. bu seyr zevkini eder. pâk piyale ne hoş! Güzelliği ve aşkı Hüda'dan bulur bu varlıklar. senden gayri ilah yok. Görünen hiçbir şey ona kıyas olunmaz. sensin İlah. Mevla'nın sanat ve sıfatlarının tezahürüdür. NAZM Nedir hikayet-i leylî ki doldu arsa-i hak Ne idi halet-i mecnun-u mest damen-i çak Şarab-ı aşk idi nuş etti hüsn-ü leylîden Zehi şarab-ı mustafa zehi piyale-i pâk Cemal ü aşk-ı hüdadan bulur bu mevcudât İlâhî ente ilahî ve la ilahe sivak Cihan mezahir-i sun'-u sıfat-ı Mevladır Bu seyr zevkin eder can-ı ârif çâlâk Velik mazhar-ı insan ki hâs mazhar odur Kıyas olunmaz ona gayri mazhar et hâşâk Felek-i mülkte yoğ insan misali bir cevher Hezâr bâr aradım onu bulmuşum derrâk Kemal-i illet-i gaiye nev-i insandır Delil Hakkı edersen taleb oku levlâk (Leyla hikayesi nedir ki. ilahî. delil istersen. Arifin hareketli canı.) . lakin insanın ortaya çıkışı ki. bulmuşum onu süratli idrak edici.

Birinci. ikinci hazmdır. Maşheşe misal. vehmetmedir. insanın güzellik ve cemalini görüp. Cennet-i . Mevla'ya kavuşmaya misal. onda nimet türleri olan his ve kuvvetler ile hayat ve can bulur. Mezara misal. dördüncü hazımdır ki. Münker ve nekire misal. ki. yerin diyarına hayran olur. İsrafil'e misal. Sırata misal. nazarî akıldır. nutfe cevherinde hâsıl olan felek konumlarının tesirleridir. halis kan vücut bulur. Cehenneme misal. kendini bilmektir. ârifler demişlerdir ki: Peygamberlerin (selam onlara olsun) rumuzlarının bir münasebeti. Sura misal. Cesetlerin haşrine misal. Cehenneme misal. Berzaha misal. ondan doğmaktır ki. gönül huzurudur. Şeytana misal. meni onda toplanır. Ey aziz. rüyadır. Mahşere misal. Kevser havuzuna misal. üçüncü hazımdır ki. fikretmedir. kendini bilmemektir. fercin içidir. sadık rüyadır. ananın nutfesidir. insan boğazıdır. Cennete misal. Kabir karanlığına misal. İtiraz ve şikayettir. kötü ahlaktır. Sırata misal. Kabir nuruna misal. Kevsere misal.Sekizinci Madde İnsan âleminin âhiret âlemine çeşitli yönlerle benzerlik ve ortaklıklarını bildirir. Masivayla şuğullanmaktır. beka âleminin giriş yeri olan ölüme misal. malûm olsun. Melekûta misal. Hesap. Kabir nimetine misal. tabiat zindanıdır. Kabir azabına misal. şirk ve hevadır. babanın mesane yoludur. yani insan âleminin bekâ âlemine bir benzerliği budur ki. Zebanilere misal. Bir benzerliği budur ki. İkincisi neşveye misal. menî hâsıl olur. rahimdir ki. muhabbet şarabıdır. kitab ve mizana misal. babanın sülbüdür ki. ölüme misal. Zira ki hep edip eyleyen bir Mevla'dır. İlâhî aşktır. hafıza kuvvetidir. amel defterine misal. Mizana misal. göğsün içidir. insan âlemidir. müşterek histir. gıdanın hazmıdır. Acıklı azaba misal. uykudur. Hak'dan gaflettir. tedbir ve ihtiyardır. Bedenin yok olmasına misal.

Kaleme misal. hakiki fakrı bulup. kadınların saçıdır. arş üzerine hükümrandır. kâmil insanın sırrıdır. Huri ve gılmana misal. Onda olan yerde ve gökte bulunan meleklere misal. ilim suyu.âlâya misal ârifin kalbidir. Ebedî nimete misal. Sidreye misal. Hak Taâlâ'nın misali olmaz ki. hayal kuvvetidir. toplulukta halvettir.'(42/9) buyurmuştur. insan ruhuna misal ola. Geniş kürsiye misal. Dört nehre misal. çoklukta teklik bulmaktır ki. fâni olmaktır. insanın başı ve yüzüdür. Tuba ağacına misal. ayaklar ve parmaklar. güzel ahlaktır. Levh-i mahfuza misal. Büyük arşa misal. O Hak'ka ulaşıcıdır. BEYT Ebediyet nimeti helâldir Elini ve dudağını dünya nimetlerine sürmeyene Mevla'ya kavuşmaya misal. dimağın tamıdır. BEYT Gönül tahtı mamur ve hevadan pak oldu Rahman olan Allah. rıza balı ve aşk şarabıdır. NAZM Ey gönül sendedir ol kaf-ı kanaat sende Sendedir akl ü edeb nutk ü belagat sende Sendedir baht-ı âla necm-i saadet sende Sendedir ilm-i ledün remz-i beşaret sende Sendedir sırr-ı Hüda bâr-ı emanet sende Sendedir genc-i nihan ayn-ı keramet sende . turbanın alları gibi aşağıya doğrudur. bedenin his ve kuvvetleridir. hâfıza kuvvetidir. düzenli beden uzuvlarıdır. Süslü tubaya misal. Allah'ın misilden münezzeh olduğunu duyurmuştur. ilim sütü. Zira ki eller. Nitekim Kur'an'da: 'Hiç bir şey onun misli olmadı.

İki cihan mülkünün tamamı sendedir. büyük âlem sensin. Akıl ve edeb. gizli hazine sendedir. Kararlar. Cihanın halkı ve bütün imaret sendedir. kalem ve arş . Sende bunca feraset varken özünü tanı. Zabt ile rabt ve emre itaat sendedir. Hidayet verici zat. konuşma belagati sende. Hüda'nın nuru. kerem ve kâm incisi sendedir. güzellik ve melahat. o gayelerin gayesi sendedir. levh. o kanaat dağı sendedir. sende nihayet buldu.Sendedir dürr-ü kan-ı kerem zât-ı hidayet sende Sendedir hamr-ı ezel sekr ü feragat sende Var iken tanı özün bunca feraset sende Sendedir nur-u Hüda lütf ü inayet sende Hâsılı sendedir ol gayet-i gayet sende Sendedir dürlü hüner dürlü maharet sende Sendedir zabt ile rabt emre itaat sende Sendedir hulk-ı cihan cümle imaret sende Sendedir bahr ile ber cümle vilayet sende Bu cihan varlığı hoş buldu nihayet sende Varlığın aşka değiş eyle ferağat sen de Sendedir dûzih-i sûzan dahi cennet sende Sendedir iki cihan mülkü tamamet sende Gafil olma gözün aç âlem-i kübra sensin Sidre ü levh üalem arş-ı mualla sensin (Ey gönül. denizler ve bütün beldeler hep sendedir. sekr ve feragat sendedir. türlü maharet sendedir. Cehennem ateşi ve cennet sendedir. Ezel şarabı. sen de feragat eyle. Müjde remzi ve ledün ilmi sendedir. Sidre. Keramet pınarı. Sendedir aşk ile can. Bu cihan varlığı. Gafil olma. gözünü aç. Hâsılı. Varlığını aşka değiş. Saadet yıldızı ve yüce baht sendedir. lütfu ve inayeti sendedir. Hüda'nın sırrı ve binler emanet sendedir. Türlü hüner.

bağırsaklar. Birinci Madde Ruhun. bu sayılandır ki: Dimağ. . bazı yiyecek ve meyvelerin fayda ve faziletlerini. Ey aziz. safra. yer ve menfaatlerini. kulaklar. onun tabanı başın ön tarafında. Bedenin his ve hareketi. mesane. Bunların hepsi. Birinci tabaka. kalb. muhafazası lazım gelen bileşik uzuvlarının mahiyet.sensin. yer ve menfaatlerini bildirir. dimağ ile tamamlanmıştır ki. Dimağın yapısı bir üçgene benzer ki. karaciğer.) 45-BÖLÜM:045: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhafazası lazım olan cânın bileşik uzuvlarının mahiyet. muhafazası vâcib olandır. böbrekler. göğüs. iki kenarı ile kuşatılmış olan açıları başın arka nahiyesinde kılınmıştır. dil. gözler. O. insan vücudunu ısıtan ve güzelleştiren bazı elbisenin şekil ve renklerini onbir madde ile bildirir. Gözler: İkisinden her birisi yedişer tabakadan ve üçer rutubetten bileşmiştir. Dimağ (beyin): Yumuşak ve bağımlı bir cevherdir ki. rengi beyaz bulunmuştur. Toplamı. mide. bazı münferit gıda ve ilaçların tabiat ve hükümlerini. Hikmetleri yukarıda bilinmiştir. kamış ve kadınlarda rahim ve memelerdir. akçiğer. on tabaka demekle bilinmiştir. sert sinirler vasıtasıyle bulunmuştur. beden hisleri yumuşak sinirler ve uzuvların hareketleri. husyeler. tabibler demişlerdir ki: insan bedeninde bulunan canın bileşik uzuvları. dalak. atar ve toplar damarların özünden. malum olsun ki. insan bedeninin sıhhatinin esaslarını. diyafram. dimağın anası olan zardan ve kafatasına bitişik olan zardan bileşmiştir.

sağ karıncığı. O. Beşinci tabaka. salbeyidir ki. Diyafram yani göğüs perdesi: Sağlam et. atar ve toplar damarlar ile hassas sinirden ve yemek borusuna bitişik olan zardan bileşmiştir. lokmayı çevirmek. Ya sarı veya mavidir. altında olan tabakanın rengiyle renkli kılınmıştır. Bu tabakaların faydaları uzun bir zeyl olduğundan. rengiyle benzeşmiş zehradır. ayniyyedir ki. O. Akciğer: Kırmızı gül renginde olan etten ve kendi borusunun kıkırdaklarından ve yürekten biten atar damarlardan bileşmiştir. tabii hareketin menbaı bilinmiştir. kariniyyedir ki mültehimeden sonradır. meşimiyedir ki. yürekte doğan tabii hareketten bedeni revaçlandırmak bilinmiştir. şebekiyedir ki. renksiz yaratılmıştır ki. Akciğer. O. kısa geçilmiştir. bundan sonra camsı rutubettir ki. Bunun menfaati. az ruh ve çok kan ile dolu olmuştur. şeffaf ve berraktır. yemeğin tadını almak. Onun kanalları vardır ki. ona benzemiştir. hepsinden sert ve göz kemiğine bitişik bulunmuştur. latif et ile sert zardan bileşmiştir. Dil: Et. Menfaati. Kulaklar: İkisinden her birisi sadece et. Ayniyye tabakasından sonra beyaz rutubettir ki. Onun sol karıncığı. Yedinci tabaka. altıncı tabaka. atardamarların bitiş yeri olmuştur. camsı rutubetten sonradır. kendi zatında hissizdir. Onun iki karıncığı vardır ki. Yürek: Kozalak şeklinde koni bir cisimdir ki. Lakin zarının az bir hissi vardır. ya siyah veya şehlâdır. tepesi sol tarafta konulmuştur. onlarla yürekten akciğer tarafına gıda gidip. az kan ve çok ruh ile dolmuştur. hassas ve hareketli sinirden . kıkırdak ve hassas sinirden bileşmiştir. Üçüncü tabaka. kelamı eda etmek ve yutmayı tamamlamak bulunmuştur. İkinci tabaka. tabanı göğsün ortasında. erimiş cama benzer. Rengi kırmızı nar bulunmuştur. havaya temas eden tabakadır. akciğerden yüreğe ferah hava gelmiştir.mültehimedir ki. Menfaatleri. O. Mültehimenin altında. sesi kabul etmek bilinmiştir.

Mide ağzı. karaciğerden çekmek bilinmiştir. ağızdan gelip. kan üretmek bilinmiştir. zarının hissi çok bulunmuştur. birine kolon ve birine düz denilmiştir. O. birine tutucu. Kendi zatında hissi olmayıp. birine oniki parmak. az kırmızı olan sert et ile çok yağdan ve . o ödü karaciğerden kendine çekmek bilinmiştir. üstü göğüs diyaframına yetişik. yemek borusu bitimindedir ki. birine mide ağzı ve birine mide dibi denilmiştir. Dışı. Karaciğer: Et. Düz barsak. göbeğin üstüdür. Bunlar sayıca yedidir ki. etli yaratılmıştır. Midenin menfaati. safra (öd) kesesi kılınmıştır. Sinri. Bunun rengi. Dalak: Boğumlu bir cisimdir ki. gıdayı hazmetme bilinmiştir. Siyah köpüğe kese bulunmuştur. Karaciğer ki. et. Bir cüzüne yemek borusu. bağır kemiği bitiminde son bulmuştur. Safra: Karaciğere yapışık yaratılmıştır. Bunun menfaati. makat halkasına bitişiktir. O. birine kapakçık. altı. Mide dibi. Bunun menfaati. zarı hassas kılınmıştır. atar ve toplar damarlardan bileşmiştir. Bunun menfaati. uzuvlara gıda vermek için. arka kaburgalar ile midenin arasında tayin olunmuştur. kandamarlarının bitişik yeri bulunmuştur. sağ tarafta uygundur. safrayı. et ve atardamarlardan bileşmiştir. sinir.bileşmiştir. arka kaburgalara bitişik. donmuş kana benzetilmiştir. leğen kemiğine ulaşık bulunmuştur. Bunların menfaatleri artık gıdayı atmak bilinmiştir. etsiz kılınmıştır. içi mideye mutabık. yağ. Bunun menfaati. Bunun kendi zatında hissi olmayıp. birine eğri. birine ince. Mide: Yumru bir organdır ki. Rengi. Bunun yeri. sol tarafta. Bağırsaklar: Katlanmış hassas sinirsi cisimler bulunmuştur. göğsün yayılması ve büzülmesi bulunmuştur. Yeri. atar ve toplar damarlardan bileşmişlerdir. Böbrekler: İkisinden her birisi. karaciğere benzer bulunmuştur. Yemek borusu. üç cüze bölünmüştür. atar ve toplar damarlar ile kendini örten zardan bileşmiştir. Bunun yeri.

tabibler demişlerdir ki: Tıb ilmi. sinenin dışında. nutfeyi çekme ve cenini koruma bulunmuştur. Kadın memeleri: İkisinden her birisi yumuşak et. Ey aziz.atar damarlardan bileşmiştir. Böbrek ki. Rahim: Sinirsel bir cisimdir ki. Menfaati. Menfaati. beden ilmidir . makat ile kasık arası bulunmuştur. kadınlarda yaratılmıştır. Menfaati. Onun boynu uzun olup. göbek ve mesâne arasında kılınmıştır. bâri ve hâlik olan Allah münezzehtir. beyaz yağ. Husyeler: İkisinden her birisi. idrarı toplama ve dışarı atma bilinmiştir. meniyi pişirip. kanı pişirmek ve süt oluşturmak bilinmiştir. oluşturmak bulunmuştur. mesaneye akıtmak bilinmiştir. hepsinden daha önemli ve lüzumlu bulunmuştur. hakîm. Bunun yeri. Bunun yeri. çok sayıda atar ve toplar damarlardan bileşmiştir. müşahede kılınmıştır. İşte böyle sanat şaheseri bir binayı. Menfaatleri. dışını ve içini türlü kemallerle süsleyip. musavvir. zarının hissi çok bulunmuştur. Yeri. Menfaati. sınıf sınıf imaretlerle tamir edip güzelleştirmek. Yaratıcıların en güzeli Allah ne yücedir!) İkinci Madde İnsanın beden sıhhatinin korunması esasları olan mizacları bildirir. sırtın altında kılınmıştır. yağlı beyaz etten ve çok sayıda atardamardan bileşmiştir. düz barsak. çok sayıda atar ve toplar damardan bileşmiştir. Bu sanatları hayretten nice yüz ibret alınmıştır. Menfaati. malum olsun ki. Yeri. (İnsanı en güzel biçimde yaratan. dibinde iki husye konulmuştur. yukarıda uzuvların hikmeti bahsinde bilinmiştir. güzelleştirmek. onun kendi nefsinde hissi olmayıp. ciğerden idrarı çekip. Kamış: Az etten. Mesâne: Damarlar ile katlanmış sinirsel bir cisimden ve atar damarlardan bileşmiştir. ferce ulaşıp.

onda zaruri sebebleri. Her şahsın kendine mahsus olan mizac ve kuvveti hasebiyle ömrü müddeti ve mukadder eceli bulunan tabii ölüm ancak budur. beden sıhhati bir büyük nimettir. Her şahıs. önce mizacları bilip. Ta tabii rutubet yok olduğunda. açık sebeblerle bedende bulunan tabii rutubeti bozulmaktan korumak ve fazla ayrışmadan koruyup. Sıhhati korumanın kaidelerini bili. sıhhati koruma ve ikincisi tedbir-i illet. bu hararet dahi azalıp. selamet kalır. bol vakit bulup. .ki onun nazarisi ve amelîsi haddizatında iki ilimdir. o rutubet az kaldığında. o rutubetle mümkündür ki. en uzun ecel olan yüzyirmi sene yaşına gidemez. Şu halde bu tabii hararet. amel eden kimse. Mevla'yı tanımaya meşgul olasın. Halbuki. Birinci ilim. Cismine illet ârız olmayıp. Ömrün oldukça sıhhat ve âfiyette kalasın. ecele varıncaya dek. Zira ki bedenin oluşum ve bekası. tedavidir. O îrâdı noksan bulur ki. o nu bir kimse tehir edemez. Kadir ve kıymetini bilip. hıfsızsıhha. onu gıda edip. tabii hararet dahi söner. Çünkü vücudunun sıhhatini koruyan akıllı kimse. fırsat elde iken onu koruyasın. kaide ve erkanıyle âmil olmak hoş ganimettir. O halde bedene dahi gün gün zaaf ve noksan gelir. Allah ile dolup. bu beden oluşum müddetinde beka bulmazdı. gıda hazmı da zayıf olur. âfiyet bulur. Ta ki. o devlet ve saadetin kadir ve kıymetini bilip. o maddesi olan tabi rutubeti ayrıştırarak. Bu durumda sıhhati korumanın gayesi budur ki. Şu halde 'Marifetnâme' de ancak sıhhati korumanın kaide ve esaslarını yazmak ve açıklamak lazım gelir. eğer o îrat olmasaydı. gençlik ve kuvveti baki edemez. Hak'kın yardımı ile vücut sıhhatine malik olabilir. Tedbir ve ilaca ihtiyacı kalmayıp. Din ve dünya ehline devlet serayesidir. Mevla'nın marifetine nail olur. Lakin mütahassıs tabib olsa bile. fazlalarını atan sıcaklığa yakındır. rahat bulur. Vücudu korumak saadettir. Özellikle zaruri iş bulunan tabii ölümün vakti geldiğinde.

kendi itidaline. Buğday rengi. hararet ve kuruluğuna alâmettir. on alâmetle bilinmiştir. ayak ve kemiklerin büyüklüğü. Tabiat sürati hararetine. bedenin soğukluğuna alâmettir. Bedenin mizacları. Kırmızılığı. beden rengidir ki. azlığı kuruluğuna alâmettir. Bu uzuvların zıt olması. bunun zıttı bedenin soğukluğuna alâmettir. süratli infial hangi keyfiyetten olursa beden dahi o keyfiyette olduğuna delalet eder. Altıncısı infial keyfiyetidir ki. hararetine alâmettir. Beşinci. onun beyazı. bedenin rutubet ve soğukluğuna alâmetidir. uzuvların yapısıdır ki. Yedincisi tabii fiillerdir ki. bedenin hararetine alâmettir. hararetine ve kan üstünlüğüne alâmettir. Siyahlığı. nabzın fazla hareketi. bedenin rutubet ve hararetine. itidale alâmettir. uyanıklığın çokluğu. Fakat etin çokluğu. İkisinin bileşimi. uykunun çokluğu bedenin soğukluk ve rutubetine. yavaş bulunan hararetine alâmettir. Sekizincisi uyku ve uyanıklıktır ki. Dördüncüsü.dışarıdan bir zarar isabet etmezse. kedi gereğince koruyarak. hararetine ve safra üstünlüğüne alâmettir. yavaşlığı soğukluğuna alâmettir. yağ ve iç yağdır. İkincisi: Et. göğsün genişliği. damarların dışta oluşu ve kalınlığı. Zarurî sebebleri altı adet bulunmuştur. fiillerinde olgun olan tabiat. onun keskin kokulusu ve sağlam renklisi bedenin hararetine. soğukluğunun ifratına ve siyah köpük üstünlüğüne alâmettir. Dokuzuncusu büyük abdesttir ki. İkisinin itidali bedenin itidaline alâmettir. Mesela soğukluk keyfiyetinden süratle müteessir olmak. soğukluğuna ve balgam çokluğuna alâmettir. eksik veya bâtıl olan soğukluğuna. Bunların çokluğu bedenini rutubetine. el. sadece yağ ve içyağın çokluğu. . o bedenin soğukluğuna telalet eder. sıhhat ve âfiyette gönül safasıyle ömrünü tamam eder. Sarılığı. dört çağdan her yaşı.

durgunluk. korkaklık ve ürkeklik onun kuruluğuna alâmettir. kusma çokluğu. hislerin bulanıklığı. Sayılan bu on alâmetten başka insan bedeninde olan dört karışımdan her birinin ziyadeleşme ve galebesinin nice almetleri vardır ki. iştah zayıflığı. uyanma anında ağız tatlılığıdır. çabuk bitişi rutubetine alamettir. dil kızarması. rüyada su ve kar görme. deri soğukluğu. onu teneffüs edip. Tıpçıların tecrübe ile bildikleri bunlardır. deri yumuşaklığı. Safra üstünlüğünün alametleri: Renk sarılığı. onların kuvvet. Birinci sebeb: Bizi kuşatan havadır ki.Onuncusu nefsânî intikallerdir ki. sallanma. çok uyuma. kalp zaafı rutubetine. hazım zayıflığı. ağız kuruması. Ey aziz. esneme. geğirme. burun ucu kuruması. akciğer içinde ruhun dumansı buharı olan fazlalıklarını nefesin itilmesiyle çıkarıp. uyanma anında ağzın tuzluluğudur. Rüyada kızıl eşya görmek. Balgam üstünlüğü: Beyaz renk. vakar ve haya çokluğu soğukluğuna. vurdumduymazlık. tabibler demişlerdir ki: Bedenin oluşum bekasının zarurî sebebleri altıdır. yavaş hissi bedenin soğukluğuna alâmettir. tükürük çokluğu. cür'et ve hiddet. şiddetli susama. baş ağrısı. Devamlılık ve sebatı bedenin kuruluğuna. düşte ateş görme ve uyanınca ağız ekşiliğidir. Gazap ve şiddet. göz sararması. malum olsun ki. yüz yarılması ve burun kanamasıdır. sürat ve çokluğu bedenin hararetine. hissizlik. dil sertleşmesi. ruha . bu söyleneceklerdir: Kan üstünlüğünün alâmeti. susama azlığı. Üçüncü Madde İnsan bedeninin sıhhatini koruma kaide ve esaslarından olan altı zarurî sebebi bildirir. kelamda sürat ve çokluk bedenin hararetine. Her şeyi en iyi bilen Allah'dır. çıban ve basur çıkması.

Bu durumda ruh. Üçüncü sebeb: Nefsanî hareket ve sükundur. azlık ve çoğunlukta. Hacalet zamanında bulunduğu gibi. az ama çok kuvvetli ve süratli hareketin. ruh ile kanın hareketiyle olur. ya bedenin dışına defaten hareket eder. gece ve gündüzü. kötü duman ve rüzgârlarla değiştiyse. zaaf ve kuvvete. Hayat ve sıhhat için en uygun ve en latif ve en tatlıdır. Bu beden hareketi. yeme ve içmeyi düzenler ve hazma yardım eder. madem ki hali üzere safî ve mutedil kalıp. Veya yavaşlıkla hareket eder. ferah ve lezzet sırasında bulunduğu gibi. şu halde dört mevsimin her biri. Hareket ve sükunun ifratı bedeni soğutur. kendine uygun olan hastalığı verip. Bu hava. Eğer hava. onun aksi bilinmiştir. Bu nefs hareketi. mevsimlerin en sıhhatlisidir. safrayı çoğaltmakla hastalıklar verip. Ruhun bu anılan hareketlerinde . zıttını giderir. Sonbahar. kanı çoğaltma ile maddeli hastalıkları ortaya çıkarır. piş rüzgârlar ve çirkin dumanlarla karışmamıştır. Hareketin itidali.itidal vermek için zorunlu olmuştur. yaz mevsimi. Bedenin oluşum bekasını ve vücut sıhhatini koruyucu bulunmuştur. hükmü dahi değişmiş bilinmiştir. sevdayı çoğaltır. rutubeti ayrıştırma ve kalbi ısıtma ile susuzluk ve hareketi ortaya çıkarır. Kış mevsimi. İlkbahar. şiddetli gazap halinde olduğu gibi. Korku ve ürperme halinde olduğu gibi. balgamı çoğaltma ile hastalıkları verip. yavaşlık ve süratte muhtelif olduğundan. Veya ruh bedenin içine defaten hareket eder. İkinci sebeb cismani sükun ve harekettir. Veya tedric ile hareket eder. bedeni ayrıştırmasından ısıtması daha çok bulunmuştur. karışımları hareket ettirmekle bademcikleri şişirip. Bu mevsim. Veyahut iç ve dışa ard arda hareket eder. Zayıf ve yavaş olan çok hareketin tesiri. Gerçekten. sıcaklık ve soğukluğu değiştirmekle hastalıkları çoğaltıp. hüzün ve keder vaktinde bulunduğu gibi. başın maddelerini sıkma ile nezle ve öksürüğü ortaya çıkarır. meyveleri çoğaltma ile kanı azaltır.

dimağı zayıf. Onun için beden. Gıda ise kâh latif. bedenin ısınması kanın hararetindendir. Gece uykusuzluğunun çokluğu. Bu hareketin ifratı helak edicidir. rengi bozar. şaşkınlık ve eleme sebep olur. Uyku ile uykusuzluk arasında tereddüt dahi kötü olup. o. bedenin dışı. bedene ya keyfiyetiyle tesir eder ki. Eğer gündüz uykusu itiyat olunup. bedeni ziyadesiyle rutubetlendirir ve soğutur. o has gıdadır. terki caiz olmaz. bunların her birinin bedene . Beşinci sebeb yiyecek ve içeceklerdir. özel etkisi olan ilaçlar böyledir. Ya salt maddesiyle tesir eder ki. öldürücü zehir gibidir. ikinci tabiat bulunduysa. Veya hem keyfiyeti hem suretiyle tesir eder ki. Eğer muhalif ise. eğer onun özelliği bedenin mizac ve hayatına uygun ise tiryaka şamildir. Veya hem maddesiyle hem suretiyle tesir eder ki. onu hazmedip. dalağa zarar verir ve üzüntüyü artırır. o halis gıdadır. hem keyfiyetiyle tesir eder ki. O. özelliği olan gıdadır. uyku sükuna benzer. soğutucudur. hazmı bozuk edip. maddeyi ayrıştırarak tabii rutubetle açlığı verir. o. ruh. Zira ki. Soğuması. uyku ve uyanıklıktır ki. Ancak yavaş yavaş terki gereklidir. Gündüz uykusu dahi iyi değildir. bedeni ısıtır. bedeni soğutur. uyurken uyanıklık halinden ziyade örtünmeye muhtaç kalır. Dördüncü sebeb. Sekmoniya gibi. Veya hem maddesiyle. Bu durgunluğun ifratı. Zira ki uyku halinde. ruhun girmesiyle beden içinde hazmı kabil gıda bulduysa. Eğer hazmı kabil olmayan gıdayı veya karışımı bulduysa harareti hareket ettirmekle onu neşredip. soğukluğu üzere kalır.bedenin üzerine hareket olunan tarafının suhuneti ve kendisinden hareket olunan tarafın soğukluğu lazımdır. kâh kalın ve kâh orta olur. uyanıklık harekete benzer. Eğer uyku. kendi hararetiyle yemeği hazım içim beden içine yönelip. azlığındandır. Elam gibi. o halis ilaçtır. Uykunun ifratı. Zira ki. o. Veya sadece suretiyle tesir eder ki.

her ısıtan ve boşaltan gıdadan sakına. Kuvvetli hareketler. Ama kuşatan havayı gözetmek önce gereklidir. İstifranın ifratı. gecenin soğuğundan ve öğle sıcağından sakına. beyaz elbise ve soğukluk veren keten giye. gıdayı yumuşatmak ve pişirmek için ve onu dar yollara geçirmek için kullanılır. bunların mutedili cisme faydalı ve sıhhati koruyucudur. Dördüncü Madde Altı zaruri sebebden üç sebebin tadillerini bildirir. Ey aziz. gölgeye sığınma. yaş meyve yemekten. soğuk içeceklerden. kan kanallarını doldurur. Bu mevsimde ani ve kuvvetli hareketler bedene faydalıdır. Sonbaharda çok cimadan. ile karşılayıp. kusmaktan. İlkbaharı kan aldırma. Altıncı sebeb istifra ve hapsetmedir. Bunda . iştah kesilmesi ve ağırlık yapar. nar gibi teskin edici maddeleri yiye. Soğuk su ile gül suyu yüze çarpılsa. rutubet. kusarak istifra ede. O surette ifrat derecede istifra. et ve keşkek gibi çok sıcak gıdaları seçe. bedeni soğutur ve boşaltır.gıdası ya çok olur veya az olur. her hareketi itip. sıcak hamamlar gibi sıcaklıklardan kaçınıp. tatlılar. bedeni rutubetlendirir. baş açmaktan. sayılan altı zaruri sebebi tedbir ile gözete. ancak o. tıb bilginleri demişlerdir ki: Sıhhati koruma. kokuşma. soğuk su ile yıkanmaktan ve bütün kuru şeylerden kaçınıp. İfrat derecede hapsetme. Yaz mevsiminde hareketsizliğe devam. safrayı mahveden latif soğuk gıdaları yiyip. gıdayı azaltma ve elbiseyi hafiflete. Mutlak su basit olduğundan bedene gıda olmaz. Hıyar. malum olsun ki. Meğer ki o istifra olunan kan ve safraya üstün olan balgam ve sevda gibi soğuk ve kuru ola. kavun ve karpuz gibi rutubetli meyveleri seçip. fenalığı önler. Kavrulmuş şeyleri kullanıp. tabii harekete takviye verip. vücudunu gözetme gerekli iştir ki. Ancak ârif ve âgah olan hepsini Allah' dan bilir. Kış mevsimini kürk ve kalın giyeceklerle karşılayıp.

kuvveti zayıf edendir. ama o hareketler ki. Şu halde eğer o fazlalar terk olunup. Yani akşam yemeği. Cismanî hareket ve sükunda itidal: çünkü bedenin içinden ve dışından bulunan sebebler ile daima ondan ayrışan cüzlere bedel. onu gıdayı kabul edici eder. Mutedil hareket odur ki. Eğer mutedil hareket açıklanacak zamanlarında yapılırsa o bir riyazettir ki. gıdanın alınması ve hazmının tamamlanmasından sonradır. kabızlık hastalıklarını verir. istifra olunsa da zararlıdır. rutubetleri ayrıştırma ile sinir ve damarlara metanet verir. ya pörsütür. beden gıdasız beka bulmaz. O fazlanın atılmasına. İfrat ola odur ki. Hiç bir gıda yendiği şekilde bir uzva cü olmaz. Bütün maddi hastalıklardan emin edip. onunla bedene hararet gelip. Mafsallara sertlik verir. ona iltifat kılmaz. Veya kemiyeti ile zarar verir. onda kanın akışı çoğalır.kusmak. onunla yüz rengi kızarıp. cisme sürur ve hafiflik verip. tabiat fırsat bulduğundan. Yani kan kanallarını kapatıp bedene ağırlık verip. o kadar madde toplanır ki. mide. Yani bedeni ya ısıtır. hiçbir hazım yanında bir fazla kalmaz. o . uzun müddetle çoğalırsa. bedene yararlı olan karışımı dışarı çıkarmaktan hali değildir. kuruyup rutubeti gider. Zira ki beden hareketi bütün uzuvları ısıtıp. mizaci hastalıkların çoğundan uzak eder. Bu riyazetlerin vakti. Zira ki istifra edilenin çoğu zehirlidir ki. bedene keyfiyetle zarar verir. ya soğutup yahut sıcaklığını söndürür. deride damar ortaya çıkar. Eğer o toplanan madde istifra olursa elbette beden o tedaviden incinir. Halbuki riyazet adı verilen beden hareketi o fazlalıkların doğurduğunu bile men eder. son yemeğin vakti geldiği zamandır. belki dört hazmdan her birisi yanında gıdadan bir farzla bir lahza kalır ki. Hangi uzvun mutedil hareketi çok olursa. Şu halde biriken fazlalıklar terk olunsa da. karaciğer ve damarlar içinde hazm olunup. gıdaya muhtaç olmakla. onda bir fayda kalmaz. fazlalıklarının öyle bir derece izale eder ki.

uzuv dahi kuvvetli olur. Müsabaka dahi nefs ve bedenlerin riyazevtidir. nefs onda ferah ve elemi ardarda toplayıcıdır. Akciğerin riyazeti. Özellikle o hareketin türünde ziyade kuvvet bulur. yük taşımada çok olsa. Bağlanılmış iple (salıncak) sallanmaktır. kanı derinin dışına çekip. korku. galip olan sevinçli ve neşelidir. Bedeni ısıtmasından ziyade ayrıştırandır. o yel onlardan ayrılsa. karışımları hareket ettirici ve mideye faydalıdır. Onda yavaşlıkla başlayıp derece derece sesi yükseltmek rahattır. at sırtında mutedil gitme gibidir. hareket etme kuvvetinin adaleyi hareket ettirmekten aczi sırasında hâsıl olur. Gemiye binme. öksürüktür ki. Normal ovma uzuvlara kuvvet verip. Uzuvların ihtilaç (seğrime) illeti bir galiz rizgardır ki. Şu halde dimağın riyazeti aksırmak olur ki. Eğer ovmak sert hırka ile olursa. Mutedil olan at binme güzel bir beden riyazetindendir. Uzuvları ovma dahi. İstiska ve cüzzam gibi müzmin hastalıkları def edicidir. hıfza devam edenin hafıza kuvveti kuvvet bulur. o hareketle tabiat. zihin karışıklığı. onda olan galiz balgamı veya göğüse isabet eden şiddetli soğuğu ondan atar. Mağlup olan gamlı ve gazaplıdır. Zira ki. bu riyazetten sayılır. onda bulunan ezayı ve onu genizden bitişen habis rüzgarları iter. Nitekim. Belki her kuvvetin şanı uzvun hareketi gibidir. titreme. o hareketle tabiat. Bu. Çünkü her uzvun bir özel riyazeti olur. . Zira ki. güzel eşyaya bakmaktır. beden gayet faydalıdır. Göğüsün riyazeti okumadır. o. yakalamak ve ayağın riyazeti gitmektir. top ve çevgan oyunu nefislerin ve bedenlerin riyazetidir. Kulağın riyazeti güzel sesler ile leziz nameleri dinlemektir. Gözün riyazeti. ifratı zahmet verir. eğer onda kusma gerekirse. gam ve gayretten meydana gelir. gazap. Tak ki. Mesela elin hareketi. tutması ki. Nitekim. onun kuvveti eşyayı itmede ham ellerden ziyade olur. Elin riyazeti. onunla adaleler ve onlara yapışık olan deri hareket eter. rengi kırmızı görünür.

Çoğunca o fikir ile cima. onun sevgilisi olduğunu bilir. mal-i hülyanın bir türüdür. Eğer dinlemeyi terk ve cimayı çoğaltma ile acilen ilaç olunsa. dünya ve diyaneti korumaktır. nefse lezzet ve iki cihanda rahat ve selamettir. BEYT Aşka feda olana ilaç yoktur. Şere nefsin istilasi ile aklı yendi ise. o akıllardan ise. O bir hastalıktır ki. aşka delilik ve sevda deme bu hastalıktan kurtarır. çoğunlukla gençlere ve bekarlara ârız olup. Şehvetin aşırısı şere. İçiah ile. beden zaafı. Eğer ona sevgiliye kavuşma meşru yol üzere mümkün değilse. Mesih ona tabib olsa bile . Gazabın aşırısı tehevvür. sevgilinin şekil ve şemalini aşırı derecede güzelleştirme ile fikretme ve düşünmeye yapışma ve devam etmedir. nefse izzet. o sevdadan vazgelir. yağ kuruması. Bu mutedil hareket bedene sıhhat. azlığı humut ve itadali iffettir. şehveti dahi bulunur.Nefsani sükûn ve hareketin itidali gerçekten ruh hareketlerinin kaynağı onun kendisinde olan gazap ve şehvettir. Ancak onu küçümseme ve alay etme. düzensiz olur. helak olur. âşık olduklarından başkasından onları yüz çevirttirir. nice akran ve yaranı vasıflarını saysa. az uyumaktan seherlerde uykusuz kalır. ona sevgilisini kötüleme ve buğuz etme ile ilaç verilir. Eğer. Bu aşkın sır ve sebebi. nasihat kabul edip. Onun tavır ve halleri. aşk onun tabiatına tahi istila edip. sanki bir leziz nesneye bakar gibidir. göz morarması bilinir. hangi isim il enabzı değişip. ona mecezi aşk derler ki. Eğer bir tabib onun nabzına el basıp. Bunun alameti renk sararması. Ona kavuşma gibi ilaç olmaz. Bu âşığın gözünün hareketi güleç ve sevinçlidir. sesi hazin gelir. azı cüben ve itadali şecaattır. Bu mutedil hareket bedene sıhhat. yüzünün rengi değişirse o ismi.

maddeye ziyade üstün olur. O. İki saat kadar solu üzerine yatıp uyumak lazımdır. Sonra yine iki saat kadar sağ tarafı üzerine yatıp uyumak gerektir. gıda. Kim ki uykusuzlukla mübtela olur. Hazmolunduktan sonra kestirirse yani yemem içmeden sonra iki üç saat geçmesinde uyku bastırıp. karaciğer mide üzerine yorgan gibi örtülüp. Uykunun itidali ve uyanıklığın itidali: Uykunun en iyisi odur ki. o. karaciğerin harareti onu ısıta. ikinci hazımda bulunma. birinci hazımda mideye yardımcı ola. maddenin rutubetini istila bakımından daha çoktur. Ta ki. top âlimleri demişlerdir ki: Bedenin sıhhatını korumaya taahhüt ve iltizam eden kimseye gerekli iştir ki. Zira ki uyanıklıkta hararet dışa yönelip. sağ tarafa eğit olan mideye karaciğerin çekmesi ile kolay olup. onu ısıtıp. gıda ile ya karışım ile dolu olur. uyanıklığın terletmesi. kuru gıdalarla uykusu hafif olup. Yani dört saat geçecek kadar değin ola. yani yirmidört saatte . maddeyi ayrıştırır ve akıtır. onun dimağında rutubet üstün olur. meşhur altı sebebin kalan üçünü dahi tedbir ile itidal edip.Beşinci Madde Zaruri altı sebebden kalan üçünün itadalini bildirir. Zira ki uyku halinde hararet içeride ziyade olduğundan. Kimin ki uykusu ağır ve uzun olur. Eğer midesi zayıf olan kimse yemek hazmına uyku il yardımcı olursa. maddeye ziyade üstün olur. ömrünün sonuna dek sıhhat afiyetle gide. Ta ki ikinci hazm içi karaciğer gıdanın inişine yardım ede. Zira ki uyku halinde hararet içeride ziyade olduğundan. uykunun içteki hareketi uyanıklıktan fazladır: Maddenin tabiatını istila bakımından. itidal bulur. yani sekiz saatten ziyade uyur kalır. süresi mutedil ola. maddenin rutubetini istila bakımından daha çoktur. Kimin ki uykuda terlemesi sebebsiz çok olur. Uyanıklığın terletmesi. Tak ki. önce yarım saat kadar sağ tarafı üzerine yatmak lazımdır. Ey aziz malum olsun ki.

ondan el çekmek lazımdır. ona zıttı verilmek lazımdır. Şu halde vücudunun sıhhatini hali üzere korumaya özenen kimseye lazımdır ki. kışta sıcak gıdalar ala. İstihasını giderip. Çok olmazsa leziz gıdalar en faydalıdır. Zinhar iştihasız yemek yemeye. onu sokup. hareketten menedip.ziyade uykusuz kalır. tatlı ile gider. üzerine bir ağır nesne düşüp. Ta ki gıdanın evveliyle sonuncusu hazımda karışmaya. Yemek vakitlerini gözetmek elbette . geri bırakmaya. onun hali üzere kalması murat olunur. Boğucu kâbus ki. çiğnemeyi çok ede. Tatlı gıdalar. üzüm kuru üzüm seçe. Yaz günlerinde soğuk gıdalar. bedeni ısıtıcı ve safrayı hareket ettiricidir. gıdalardan siah taneler gibi pisliklerden temizlenmiş buğday ekmeğiyle. Süt ve arpa suyu benzeri rutubetler ile uyku gelir. Yemek saatlerini uzatmaya. yemek çeşitlerini çoğaltmaya. o hamam ile rahat bulur. ihtiyarlığı çabuklaştırıcı ve uzuvları kurutucudur. kümes hayvanları eti ile yetine. tuzlular tuzsuzu mutedil eder. Hazmolunmuş yemek üzerine başka yemek sokmaya. Ekşi gıdalar zararlıdır. Eğer bozulmuş bir sıhhati. kendisinden daha iyi olan sıhhate nakletmek murat olunsa. o bedenin keyfiyetinde benzeri ona verilmek gerektir. mideyi rahatlatıcı. ekşiler. bedeni kurutucu. Zararlı tatlıyı. Tuzlu gıdalar. Nefsinden gıda iştihası kalmış iken. Meğer ki. bu boğucu kâbus buharı ayrıştıran uyanıklık ve hareketinin yokluğu sırasında kanın ya balgamın veya sevdanın buharı dimağa çıkmasından ortaya çıkar. Ama ilaç olan meyvelere iltifat etmeye. Tuzsuzlar tuzluyu. Yiyeceklerde itidal: Her sıhhat ki. Lokmayı küçük alıp. ekşi defeder. Veyahut hazır yiyecek onda buluna. ta ki hazımda tabiata şaşkınlık gelmeye. mizac itidali için yenile. safrayı doğurucu ve uzuvlarla kuvvetlere zarar vericidir. nefsini daraltır. uyuyan uyku esnasında tahayyül eder ki. Şu halde bunun ilacı. Meyvelerden ancak incir. koyun eti. mülayim tatlılar. istifra ile beynin temizlenmesidir.

iştihası zayıf olan kuvvet bulur. tabiat o susatan maddeyi eritip. Ancak zemzem . Eğer bu vakitlerde susuzluğa tahammül olunmazsa. dudak ile kâse kenarı arasında yalama ile içip üç nefesten geçmesin. Zira ki gündüzde bir kere gıdalanmak. Bu vasıflar ile vasıflanmış olan bir sudur ki. susuzluk çoğalır. Yemek arasında su içmek. çok olur ki. Mübarek nil suyu bu güzelliklerin çoğunu toplamıştır. özellikle kuzeye veya batıya aka. Şu halde su içmekle hararet mutedil olur. meyveler üzerine özellikle kavun üzerine su içmek. Kaynağı uzak olup. Her zaman ayakta su içmek hatalıdır. üç yudumdan ziyade içmesin. biri birine incelik ve kalınlıkta uygun değildir. çocuğun meme emdiği gibi. faziletten nihayet bulmuştur. hararet çokluğundan gelir. Lakin kötü gıdalar alışmış olan. bunun gibi susuzluk maddesini bal gibi sıcak şeyler yatıştırır. susuzluk yapışıcı balgamdan veya tuzlu balgamdan dolayı olur. Mağara suları ve kuyu suları onlardan daha serttir. Çok olup. Yemek vakitlerini düşürerek. susuzluk dahi gider. Lakin midesi sıcak olan kimse yemeğin arasında ve akabinde su içmekle istifade eder. özellikle cima. yemekten iki üç saat geçmesinden sonra faydalı bilinmiştir. karıştırmak tabiata müşküldür.lazımdır. vacibtir. hamam. Halbuki su içmeye iltifat olundukça. Zira ki. soğuk içecekler oldukça kötüdür. bozucu ve kötüdür. çok olur ki. Eğer o susuzlukta sabır olunsa. Aç karnına ve terli iken. şiddetli aka gele. kokuşmuş şeylerden uzak ola. Su içmek. hastalığı körükler. Özellikle pak yerde akıp. Suların en iyisi nehir suyudur. Her nefeste. İnceliğinden ağırlığı hafif ola. Menba suyu hareketinin azlığından kalın kalmıştır. birle yetinsin. Zira ki bu iki su. müshil içme kaplarında. her şeyden saf gele veya taşar üzerinde akıp. Toprak altında olan kerizler içinde akan sular sertlik bulmuştur. o zaaf. Hemen sonra içmek. bir kere gecede yemek. devam etmeyip. yavaş yavaş terk etsin. zira ki. uzun süre akmakla incele. Yüksek bir yeden aşağıya inip gide.

onu sumak ve kavruk gibi şeylerle tutsun. özellikle ihtiyarlık tabiatına yumuşaklık. Alışılmış olan boşalmaların en kolayı cima ve hamamdır. ermeni çamuru. Eğer tabiatı kabız olursa. Titreme verir ve ihtiyarlığı çabuklaştırır. Küçük ve büyük abdesti fazla tutmak zararlıdır. Ta ki. Ve pamuk ile makatında yarım saat kadar taşımaya tahammül etsin. yorgunluk akabinde Yemek akabinde ve yatakta Tutma ve istifrada itidal: Vücut sıhhatini muhafaza edene gereklidir ki. dövülmüş mazı. nohut sakızı. sağ yanı üzerine yatsın. geğirmekle çakan duman ile ekşime ile veya sadece ağırlıkla gıdayı bozucu bulursa. Veyahut elma. Veyahut bir parmak bala ince tuz katsın. tabiatın yine normale yetsin. daima kendi tabiatını mukayyet ve gözetleyici ola. NAZM Beş yerde su içmekten sakın Çünkü o hastalığı çeker Hamam. yumuşaklık bulup rahatla o bozucu gıda gitsin. onu incir ve sinemaki gibi içeceklerle yumuşatsın. Eğer ishal olursa gül yaprağı. fesleğen tohumu. rahat ve selamettir. Eğer dolarsa gıda fazlalığından midede hasıl olup.suyu şifadır. Ta ki. sefercen ve ekşi nar gibi meyveler yesin. Eğer tabiatında aşırı yumuşaklık bulursa. o saat kusmaya can atsın. sakızla kaynamış sıcak su içip. İnsan hayatının temeli mide Eğer bağlanırsa ki açılmamalı Eğer bağlanmamacasına açılırsa Dört tabiat muhalif ve serkeş . Eğer kusmak ona zorsa veya vakti değilse. Sonra elma gibi mideye kuvvet veren şeyleri yiyip hamamda yatsın. tebeşir ve kimyon gibi kuru şeylerden yesin.

rutubet ve doluluğunda bulunan cimaın zararı. Faydalı cimaın alâmetleri odur ki: Onun akabinde vücuda hafiflik. yemek isteği ve uyku gele. bedenin . Ta ki fazla maddenin boşalımı hâsıl olmuş ola. Yemem ve beslenmeye bedeni hazırlar. Cima şehveti kuvvet bulmadıkça. Balgam hastalıklarının çoğu onunla gider. cimayı terk edenin menisinden kötü buharlar dimağına çıkıp. bedenin hararet. Eğer o. cima ve hamamdır. tabii harareti def ile bedeni ferahlandırır. tam neşe. Çok olur ki. âlet düşünmeksizin ve bakmaksızın yayılmadıkça. Gazabı zayıflatıp. Cimanın en faydalısı. zira ki mutedil cima. Meni buharı. Ey aziz. boşluk ve doluluğunda itidali sırasında bulunandır. kötü vesveseyi ve sevda düşüncelerini giderir.Eğer gâlib olursa dörtten biri Elbette ârif ve kâmil olanlar Yavaş yavaş gitmeli olmamalı gam Bağlanırsa gönüle elem verir dünya hayatından götürür ölüme Nice günler hoş kaynaşmışlar Söker kalıptan can koymaz diri Geçici dünyaya gönül bağlamazlar Altıncı Madde Sıhhat durumunda alışılan istifranın en güzel türleri bulunan cima ve hamamın itidalini bildirir. birinci hazımdan sonra vâki olanıdır. malum olsun ki. kuruluk ve boşluğunda bulunandan daha az ve daha kolaydır. rutubet ve kuruluğunda. top bilginleri demişlerdir ki: Sıhhatteyken alışılan boşalımların en kolay ve en faydalısı. ona öne alma ile girişme. hata ile bu itidallerin dışında bulunduysa. baş dönmesi ve göz kararması gibi belalar başına gelir. onun soğukluk. Bedenin hararet. vücuda zararlı bir oyundur.

Zira ki bular. inzal zevkini önler. sinirlerini boşaltır. zira ki ihanet ve eziyeti toplar. çirkine. Acuzeye. çok cima. tabiatı mesrur ve kalbi huzur dolu eder.içinde hapsolup. göğsünden menisi ayrılmakla ister ki erkeği göğsüne ala. Bız'ın rutubeti ona damlayıp. Zinhar kendi yatıp kadını üzerine almasın. Bu durumda başka şeyler düşünerek. kuvveti düşürür ve gözü zayıflatır. dudak ve yanağını öpmeli. açılmış baldırları arasında dize gele. Göğüs ve kasığını ovmalı. kadın dahi ondan lezzet ala. hastılak olmasın. sokma ve çekme ile inzali vaktine hazır ola. Vakta ki kadının gözü değişip. küçük bâkireye ve uzun süredir cima olunmayan dula cimadan kaçınılmak elzemdir. Evlat arzu eden bu âdab üzere hareket kıla. meni boşalması çok olup. ondan. hepsi âfiyet bula. Biri kadın seslerinin nağmesini duymaktır. Zira ki tabiat ona eğilimli olduğundan. rutubeti kurutur ve üzüntü verir. bu arzuyu yenmek . ta ki şehvetin şiddetinde ikisi de eşit ola. Pişmanlığa sebep olur. Mübtelasını titretip. Biri dahi hayvanların cima ettiğini görmektir. Genç ve güzel kadınla cima. Sonra âletiyle bız'a sürmeli ve kadının gözüne bakmalı. İnzalden sonra kadının karnı üzerinde bir miktar kala. kaplarına dolduğunda husyeleri şişer. Cima şekillerinin en iyisi odur ki: Kadını sırtı üzerine yatırıp. o fazla madde bedenden gider. endamı boşaltır. Cima yapıldığında sürakte hafiflik ve şifa bulur. Ta ki iki meni karışıp. elbette kuvveti çeker. âleti yumuşatır. hislere kuvvet verip. mesane iltihabı kalmasın. hastaya. ondan. tabiata aykırı ve zararlıdır. Boşalma tamam ola. insanların cima ettiğine muttali olmaktır. Kasık kıllarını kesmek te şehveti uyandırır. konuşma ve iltifat ile göğüs. önce uyun. kasık acısı ve beden ağırlığı hâsıl olur. Livata. Ta ki artan meni mesane yolunda kalmasın ve onda kokuşup. O zaman üzerine düşüp. rahme girmeye yol bula. Tam bir çocuk vücuda gelip. vücuda sıhhat. Ta ki inzalı kolay olup. Cimaı tahrik eden şeylerin biri. biri de cima ile ilgili hikayelerdir.

sudan çok kullanmalıdır. evinin döşemesine su serpip yatmalıdır. uykuyu kaçırır ve şehveti keser. Ondan çıktığında yine yavaş yavaş dışarı gelsin. hamamın havasından daha soğuk olan havaya çıkar. Zira ki beden. eliyle istimna etmek. örtünme ve kurulanma her mevsimde ziyade kılınmalıdır. Cima ile boşalımı terk edinin cildinin içinde olan hararetle rutubetten bit oluşup. kuruluk ve hafakan verir. Onun ilk odası soğuk ve rutubetli. baygınlık. Hamamın içinde uzun bekleme. Mizacı kuru olan. Sonra tatlı su ile yıkanma ve ipek gömlek ile tamamdır. BEYT Nazar-ı şehvet için rup-u zenan ağ olsun Zeni olmazsa kişinin sağ eli sağ olsun Deyip. rengi sarartıp. ıztırap. su kullanmadan önce. sıcaklığı orta olandır. bulanıklık. çok terlemelidir. Böylece vücud sıhhatini koruyup. hamamın içine su dökmeli ve hapsetmelidir. ikincisi sıcak ve rutubetli. ter boşalımı için hamama giden onun sıcak olan üçüncü odasına yavaşlıkla girsin. o vakit süratle dışarıya gelmelidir. harekitiyle ürer. Beden pörsümeye ve sıkıntı gelmeye başlarsa. Hamamdan sonra. Sıhhatini koruma bakımından hamamda çok ter ayrışması gerekir. bu derece çoğalır ki. Tuzlu su ile yıkanmaktır. Kâh olur ki. Rutubetli buharı çoğaltmak için. rutubetli ve kızarmıştır. içi geniş. suyu havadan çok kullanmalıdır. Beden hamamın suyundan emip. Zira ki cildi. suyu tatlı. üzüntü ve sıkıntıya sebebtir. Hamamın en iyisi. binası eski. . üçüncüsü sıcak ve kuru olandır. Onun için erkekler ziyade bitli olur.gerekir. Şu halde rutubete şiddetli ihtiyacından. Onun ilacı beden ve elbiseyi temizlemede ihtimamdır. Mizacı rutubetli olan havayı. bit bedende defaten hâsıl olur. Şu halde ayrışma ve kurumaya ihtiyacının çokluğundan.

İtidal üzere yağlanır. Gıdalardan her birinden her bir deva ki. hastalıktan emin olur. Her birisini hükmüyle kullanmalıdır. hamam ile ter olup gitsin. Midenin boş olduğu zaman hamam yapmak. beden kokularını giderir. tıp bilginleri demişlerdir ki: Herkes kendi vücudunun hekîmi olmalıdır. ondan süretle gidiy. Lakin sirke balı içerse. Ey aziz. Ta ki riyazî hareketlerle ayrışacak fazlalıklar. insan bedenine gelip. malûm olsun ki. tabii olarak soğuk olan su. çocukların. bedeni dahi soğutur. Uyuzu iyileştirir. bedenin yağlanmasına sebeb olur. hamamda terlemeyi çoğaltsın. Riyazeti az olan kimse. yemekten sonra vâki olduysa. hazmı eksik olanın bedenine zarar ve ziyan eder. öğle öncesi sıcak mizaclı ve normal etli olan kimselere sıhhattir. onunla beden kendi tabii . özellik ve hükümlerini (ebced) harflerinin terkibince bildirir. mizacının itidaline yetsin. fazlalıkları atıcı. Gerçek o ilaç. gençlerin bedenine güç verir. Eğer hamam.çektiğinden. Kültürlü kaplıcaları kullanma. Yedinci Madde Çok kullanılan ilaç ve gıdaların tabiat ve menfaatlerini. Bu ilaçların vücuda olan menfaatlerini Allah Taâlâ en iyi bilir. ishal ve nezlesi olanın. titreme ve felce ilaçtır. Madenî suların hepsi. Soğuk su ile yıkanma. Yaz günlerinde. Ta ki vücudu sıhhat üzere kalmalıdır. bedeni kurutur. yani kükürtten kaynayan ve galeyan eden sıcak su ile yıkanma. yağlanır ve hastalıktan emin olur. yaralara merhemdir. onun ârizî hareketi. mafsal ve romatizmaya şifa verir. Ama ihtiyarların. Eğer hazmolunduktan sonra hamama giderse. Zira ki aslî hareket ile arazî harareti toplar. soğukluğunu bulduğunda. insan bedeninde keyfiyetiyle tesir eder. Bu boşalma ile vücut. Kullandığı ilaç ve gıdaların tabiat ve menfaatlerini bilmelidir.

Ispanak: Birinci derecede soğuk ve rutubetlidir. lakim zararı helak edici değilse. rahim. eğer bedene keyfiyyetten ziyade tesir ederse. Eğer zararı ölüme varırsa. birinci derecede kuru ve ikinci derecede sıcaktır. Sevda hastalıklarını ve balgamı gidericidir. Kokusu müsekkin. Süt ve meniyi çoğaltıcı. Gıdası iyidir. kulak içinde çarpma ve düşmeden ârız olan ağrıları dindirir. kalbi teskin edip. Şu halde eğer o tesir az olup. o ilaç mutedil. Eftimon: Bir kuru ottur ki. Bel ve sırttaki kan ağrılarını giderir. Hepsinin hükümleri hece harfleri tertibiyle açıklanmıştır. üçüncü derecede kurutucu ve ısıtıcıdır. Balgamdan doğan susuzluğa faydalıdır. mesane. Ekşisi. Sara ve malihülyayı defedicidir. düşkün ve yaşlılara faydalıdır. o ilaç dördüncü derecededir. . bit türemesine engeldir. hissedilmezse. Ona zehir ilaç adı verilmiştir. bu ilaçlar gibi bulunmuştur. Onun tatlısı mideyi bozar ve ishal eder. safrayı söker. eğer bedene insanî keyfiyetten ziyade tesir etmezse. Eğer bedene zarar verirse. (ELİF) İbrişim: Sıcak ve rahattır. karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını açar. Yeli ayrıştırmada tam etkisi vardır. Böbrek. İcsas (erik): İkinci derecede soğuk ve rutubetlidir. Eksisi. Baş ağrısı ve safravî hastalıkları teskin için buhar ve suyu faydalıdır. o ilaç üçüncü derecededir. Bevli ve hayzı söker. o ilaç birinci derecedir. Kurusu. Özellikle hamı faydalıdır. o ilaç itidallerden ve o keyfiyetten yana dışarıdadır. Gençleri ve hararetlileri susatır. Sıcak ve kuru olan akciğere ve göğse faydalıdır. Anason: Bilinen bir tohumdur ki. Gıdaların da hükümleri. tatlısından daha az ishal eder. Karnı yumuşatır. Ezilmişi gülyağı ile kulağa damlatırsan.hareketinden uyanırsa.

Sarısı hararete. Bıttıh-ı asfar (kavun): Birinci derecede ısıtıcıdır. nefes darlığına. taze olan yumurtadır. Mesanede oluşan ve böbrekte peydalanan taşları düşürücüdür. Beyazı. Ürüz (pirinç): Bilinen gıdadır ki. Kuvvetlisi. (BE) Basal (soğan): İkinci derecede kurutucudur. mideyi temizler. Parlamaya faydalı. Süt ile pişirilmesi meniyi fazlalaştırır. O. ses kesilmesine. Gözü kuvvetlendirir. kesici. boğaz sertliğine. Pişmişi yaranın üzerine sarılırsa. Tuz ile siğili sökker. En faydalısı. Beyz (yumurta): En iyisi. Yemek ile yenmesi faydalıdır. yüzü kızartır. Öldürücü kurşun madeninin cevheridir. yumuşatıcı ve açıcıdır. Üçüncü derecede ısıtıcıdır. İsmet: İsfahan sürmesi denir. onun halidir. onu giderir. güneş tesirini ve ateş sıcaklığını manidir. İdrarı kuvvetlendirici. mide ve iştihaya kuvvet verir. basur ağızlarını açıcıdır. baş ağrısı yapar ve aklı hafifletir. Lakin susatıcıdır. tabiatı yumuşatıcı. çok yenmesi. ağrıyı dindirir. Onu sirke balı düzeltir. göz ağrılarına. yağ içinde yarı pişirilen tavuk yumurtasının sarısıdır. ikisi dahi rutubetli ve faydalıdır. Bedeni kirden açar. Beyazı yüze sürülse. öksürüğe . Sarısı bal ile karıştırılıp. birinci derecede ısıtıcı ve ikinci derecede kurutucudur. Pişmiş soğan çok gıdalıdır. burun kanını keser. Normal olarak yenmesi. Yenmesi.zehrin zararını gidericidir. Birinci derecede soğutucu ve ikinci derecede kurutucudur. zehirli rüzgâra faydalıdır. beyazı soğukluğa ziyade meyilli olmuştur. Ekşisiz kurutucu ve kabız edicidir. İdrarı çoğaltır. yüzdeki sivilcelere sürülse. Damarların ağızlarının açmak. Suyuyla yıkanmak. uzuvları kirden pak eder. ayrıştırıcı. Süratle safraya dönüşür. Bıttıh-ı ahzar (karpuz): İkinci derecede rutubet verici ve soğutucudur.

sarı ve siyah eder. (DAL) Darçın: Üçüncü derecede ısıtıcı ve kurutucudur. karaciğer. baş dönmesi. dalak ve mideyi kuvvetlendirici. Her bozukluğu düzelticidir. Onun baş ağrısı vardır. Hazmı ağırdır. Dövülmüş mazı ile ishali kesicidir. uyuz ve cüzzamı doğurur. idrarı getirici ve tabiatı kabzedicidir. Belki kuvvetli hayvandır. Hazmı güz ve harareti çoktur. Onun yağı. zira ki o. Onun tohumu idrarı getirir. rutubetli ve soğutucudur. açıcı. Cübn (peynir): Tazesi. Gözü kuvvetlendirici ve sebel hastalığına faydalıdır. Tavuk yumurtası. Mideyi üfürücü ve şehveti dalgalandırıcıdır. Eskisi. Normali gıda vericidir. Bindük (fındır): Hararet ve kuruluğa meyillidir. Oldukça latif ve çekicidir. Bal ile soğuk mideye faydası iyidir. Mesanede taş yapar. ağzı tebşirdir. Dimağa yararlı olup. . Hindistan cevizi: İkinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur. en iyi kimyon ve en çok gıda ve meni vericidir. öksürüğü defeder. Cüzür (havuç): Aslı ikinci derecede hararet verici ve birinci derecede rutubetlidir. Sevda. (CİM) Ceviz: Birinci derecede kurutucu ve ikinci derecede ısıtıcıdır. Kokusu güzel. Tuzlusu eski olursa zayıflatıcıdır. yemeği hazmettiricidir. Bazican (patlıcan): İkinci derecede ısıtıcı ve kurutucudur. tıkanıklık. Rengi bozar. çabuk nüfuz edici. tıkanıklıkları açıcıdır. Baş ağrısı ve mide bulantısı doğurur. ısıtıcı ve kurutucudur.ve kanın havalandırılmasına faydalıdır. Cinsî kuvveti artırır. hayvanın cüzüdür. Bayat yumurtanın sarısı kabız edicidir. özelliği. Yumurta et kuvvetindedir.

Faydası. yüzdeki siğillere ve titremelere çoktur. Göz perdelenmesini ve kararmasını defedicidir. kalbi açıcıdır. karaciğer tıkanıklığına. rutubetli öksürüğü defeder. .ayrıştırıcı ve eriticidir. Mideyi kuvvetlendirici. Soğuk nezleyi. rahim ve böbrek ağrılarına faydalıdır. Baş ve göğüs ağrılarına faydalıdır.

You're Reading a Free Preview

İndirme