BÖLÜM 6

6.OPTİK
6.1.IŞIK VE IŞIK KAYNAKLARI
Işık ısı gibi bir çeşit enerjidir. Aslında ışık, yüksek sıcaklıktaki maddeler tarafından yayılan ışımanın ya da ışınsal enerjinin, görülebilen kısmıdır. Lamba, mum, alev ve güneş gibi birtakım cisimler kendiliklerinden görünebilmektedirler. Bunlara ışık kaynağı denir. Güneşten gelen ışık Dünya’nın başlıca enerji kaynağıdır. Bu ışığın bir bölümünü bitkiler fotosentez ile kendi içlerinde kimyasal potansiyel enerji olarak depo ederler. Işık başka birçok kimyasal olaylardan da sorumludur. Bazı yapay ışık olayları kimyasal bir reaksiyona dayanır. Cisimler ya kızıl kor, ya akkora kadar ısıtılmaları, ya da başka bir yolla, bir enerji ile uyarılmaları sonucunda ışıma yapabilirler. Işık enerjisi fotoelektrik hücre ve güneş pili ile elektrik enerjisine dönüşebilir Birim zamanda yayılan ışın enerjisi ışık kaynağının yüzey yapısına ve sıcaklık derecesine bağlıdır. Böyle bir ışın demeti, çeşitli dalga boylarının bir karışımıdır. 300 °C sıcaklık derecesinde bu dalgaların en şiddetlisinin boyları kızılötesi bölgede 5000.10–9 m’dir.800 °C sıcaklık derecesinde bulunan bir cisim kendiliğinden ışıklı olacak derecede yeteri kadar görünür ışık yayar ve bu yüzden de “kızıl sıcak “ görünür. Normal lambalarda filaman ince tungsten telinden yapılmıştır. Filamanın buharlaşmasını engellemek amacıyla lambanın içine argon gibi bir soygaz konur. En parlak ışık kaynağı kömürlü arktır. 50 A’den bir kaç yüz ampere kadar akım çeken kömürlü arklar sinemalarda kullanılırlar. Laboratuvarlarda kullanılan bir ışık kaynağı civalı arktır. Cam veya kuvarzdan yapılmış bir tüpün iki ucuna tungsten elektrodlar kaynatılmış olup, negatif elektrod civa içinde bulunur. Elektrodlar arasına belirli bir potansiyel farkı uygulandıktan sonra civa iki elektrod arasında temas edinceye kadar tüp eğilir. Bu sırada bir miktar civa buharlaşır ve tüp eski durumuna getirilince elektrodlar arasında elektron ve pozitif civa iyonları yardımıyla bir boşalma elektrik akımı meydana gelir. Ortalama dalga boyu 589,3 µm olan bir sarı ışık kaynağı, sodyum ark lambasından elde edilir. Böyle bir ark lambası iki ucuna elektrodların kaynatıldığı cam tüpten yapılmıştır. Elektrodların her biri soygaz içinde boşalma akımı meydana getiren, elektron veren birer filamandır. Soygaz boşalma akımı birkaç dakika devam ettikten sonra sıcaklık derecesi(sodyum buharının karakteristik sarı ışığını çıkaracak yeterlikte), elektron oluşturacak kadar yükselir. Sodyum lambaları ucuz ışık vermeleri ve monokromatik ışığın daha çok görülme etkisinde olması sebebiyle çoğunlukla caddelerin aydınlatılmasında kullanılırlar.

68

ışık cisimden geçerek arkadaki cisimleri göstermezse yarı saydam madde denir. 1-) Gelen ışın. yansıyan ışının normalle yaptığı açıya da yansıma ) açısı (r ) denir.1 Işığın bir yüzeyden yansıması 6. Kırılma kanunları. Optikte tüm açılar bu doğrultuya göre ölçülür. 2-) Gelme açısının sinüsünün.1.KIRILMA KANUNLARI Işık homojen bir ortamda doğrultu değiştirmeden yayılır. Buna göre yansıma kanunları. Işığın bir cismin yüzeyine çarpıp. kırılma açısının sinüsüne oranı sabittir. Burada N yüzeye dik doğrultuyu.2. ) ) i =r Şekil 6. Yüzey pürüzlü ise yansıma dağınık. bazen de bir kısmı cisimden geçer. Sin i = n ( Snell kanunu ) Sin r 69 . normal ve yansıyan ışın aynı düzlemin içindedir. Şekil 6. pürüzsüzse yansıma düzgündür. ışığın bir yüzeyden yansımasını göstermektedir. tekrar geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. ) ) 2-) Gelme açısı( i ). Gelen ışının normalle ) yaptığı açıya geliş açısı( i ).YANSIMA KANUNLARI Kaynaktan çıkarak homojen ortam içinde doğrular boyunca yayılan çok ince ışık demetine ışık ışını denir.3. yani yüzeyin normalini göstermektedir. ışık bir maddeden geçip arkadaki maddeleri gösterirse saydam madde. yüzeyin normali ve kırılan ışın aynı düzlem içindedir. Işık bir cismin yüzeyine çarptığı zaman bir kısmı yansır. yansıma açısına( r ) eşittir. 1-) Gelen ışın. FİZİK Tefek 6. Işığın saydam bir ortamdan diğer bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir. Işığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan madde. bir kısmı da cisim tarafından emilir.

358.n a Sin i.33 1. FİZİK Tefek Boşluktan bir maddeye geçen ışık için. Çizelge 6.574 veya i = 35 0 1 70 Mutlak kırılma indisi 1.00 1. aseton üzerine hangi açıyla gelmesi gerekir? na =1.5 –1. gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı. Buradaki n12 = n2 n1 oranına.1’de gösterilmiştir.358. üzerine gönderilen ışığın rengine bağlıdır.1 Bir ışık ışını havadan aseton içine geçmektedir.423 Çözüm: Sin i. Sin i n 2 = = n12 Sin r n1 şeklinde yazılır.1. Havadan bir maddeye geçen ışık için. Bazı maddelerin bir renkli ışık için mutlak kırılma indisleri çizelge 6.1 = Sin 25 0. sin 25 0 = 0.9 2.423 Sin i = = 0. Kırılma indisi n1 olan madden. ikinci maddenin birinciye göre bağıl kırılma indisi denir(şekil 6.358 1.0.42 . nh =1. Aseton içinde 25 0 ‘de kırılması için. kırılma indisi n 2 olan maddeye geçen ışık için snell kanunu.1 Madde hava su cam elmas Örnek 6. kırılma indisi mutlak kırılma indisine çok yakındır. Şekil 6. o maddenin mutlak kırılma indisidir.2 Işığın kırılması Bir maddenin kırılma indisi.2).n h = Sin r.

TAM YANSIMA Şekil 6. Elmasın mutlak kırılma indisi 2. Bu olaya tam yansıma olayı denir(şekil 6. her gelme açısına karşılık bir kırılma açısı bulunmayabilir. ışık borunun bir ucundan içeri girer ve tam yansımalarla yoluna devam ederek diğer uçtan dışarı çıkar(şekil 6.4 olduğuna göre suyun mutlak kırılma indisini bulunuz. bir uçtan giren herhangi bir görüntü. çok kırıcı ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır.33 ns ns 6.3 Tam yansıma olayı Işık az kırıcı ortamdan. Bu durumda. Cam veya plastikten yapılan eğri borularda. Işık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken.4. ışığın her gelme açısına karşılık bir kırılma açısı bulunur. tekrar birinci ortama geri dönerler.8 = ⇒ n s = 1. Tam yansıma olayından yararlanılarak.3). çok sayıda ince cam lifleri kullanılırsa. Işınlar sınır açısından büyük açılarla geldiğinde ikinci ortama çıkamazlar.2 Sudan elmasa geçen ışın için bağıl kırılma indisi 1. Kırılma acısının 90º olduğu geliş açısına sınır açısı denir(İs).4). teknolojide ve haberleşme sistemlerinde çok büyük ilerleme sağlanmıştır. Çözüm: nse = ne 2.8’dir. FİZİK Tefek Örnek 6. Kalın bir ışık borusu yerine. öteki uçtan bozulmamış olarak 71 .4 ⇒ 1.

72 . Dalga boyu ışığınkinde daha küçük olan bu görünmez ışınlar. mum gibi ışık kaynakları bu yolla ışık verir. elektronların çarpmasıyla civa atomları uyarılır. Yıkanan yiyeceklerin daha parlak gözükmesi için çamaşır tozlarına da bir miktar fluoresans madde katılır. Bu olaya kendiliğinden emisyon denir.FLUORESANS Bir atom herhangi bir nedenle uyarılırsa 10-8s gibi kısa bir süre içinde ışıma yaparak tekrar eski enerji düzeyine döner. Tıpta kullanılan röntgen aygıtlarının ekranı da. Güneş.4 Işık borusu çıkar. FİZİK Tefek Şekil 6. Uyarılarak E2 enerji düzeyine geçirilen atomların hepsi aynı anda temel hale dönmezler.Televizyon ekranındaki pırıltılı ışığın nedeni de aynı olaydır. tüpün içini kaplayan fluoresans maddeden geçerken. 6. lamba. Fluoresans maddelerin hepsi mor ötesi ışınlarla uyarıldığında değişik renkte ışık saçtığı için. bu özelliği taşıyan maden cevherlerinin.5). Teknolojide buna fiber optik denir. Fluoresan lambalarda civa buharı içinde elektriksel boşalma meydana getirilirse. insan gözünün algılayabileceği dalga boylarındaki görünür ışığa dönüşür. Bu atomlar temel enerji düzeyine dönüşte mor ötesi ışınlar yayar. Her atom farklı frekans ve fazda her doğrultuda ışıma yapar(şekil 6.5. mantarların ve mikropların tanımlanmasında bu yöntemden yararlanılır. üzerine x ışınları çarptığında yeşilimsi ışık yayan fluoresans bir maddeyle kaplanmıştır.

atomları E1 enerji düzeyine geçmeye zorlar. Bu esnada yine E2-E1 enerjili fotonlar salınır.FOSFORESANS Temel haldeki atomlar. akrep ve yelkovanın karanlıkta da görülmesini sağlayan fosforlu boyaların yapımında genellikle çinko sülfür kullanılır. iki serbest foton salınmış olur. Böylece biri bombardıman fotonu olmak üzere. FİZİK Tefek Şekil 6.6). Eğer E2 yarı kararlı enerji düzeyindeki atom sayısı E1 temel düzeydeki atom sayısından fazla olursa. Atomlar bu enerji düzeyinden E1 temel düzeye veya E2 yarı kararlı düzeye geçebilir. Kalsiyum. Bu yarı kararlı enerji düzeyine uyarılan atomlar derhal temel enerji düzeyine inemezler. Bu olaya fosforesans denir(şekil 6. baryum ve çinko sülfürler en iyi bilinen fosforesans maddelerdir. dolayısıyla birbirini destekleyen şiddetli bir dalga ortaya çıkar. Saatlerdeki rakamların. Böyle maddeler bir süre aydınlatıldıktan sonra ışıksız bir yere götürülürse uzun bir süre maddenin ışık yaydığı görülür. enerjisi E2-E1 olan fotonlar.5 Fluoresans olayı 6. Bu fotonların enerjisi de E2 -E1 dir. 73 . Bu olay tüm atomlar için düşünülürse. Bu fotonlar diğer atomlara çarparak onların E1 enerji düzeyine inmesini sağlar. E3 kararsız enerji düzeyine uyarılırlar. Bazı atomlar. aynı enerji ve fazlı.6. yarı kararlı enerji düzeyine sahiptirler.

orta noktalarına da optik merkez denir. Yakınsak merceklerin ortası kalın kenarları incedir. Bu noktaya odak noktası denir(F). Yakınsak mercekler kesişen iki küre yüzeyinin oluşturduğu saydam ortamlardır.1. merceğin eğrilik yarıçapı denir. yakınsak(ince kenarlı) ve ıraksak(kalın kenarlı) olmak üzere ikiye ayrılır. Asal eksene paralel gelen ışınlar. Odak noktasının optik merkeze uzaklığına da odak uzaklığı(f) denir(şekil 6. Kullanılan merceklerin büyük çoğunluğu küresel merceklerdir. Küresel mercekler ve sindirsel mercekler.KÜRESEL MERCEKLER Küresel mercekler. Iraksak merceklerde küreler birbirleriyle kesişmez. kesişen veya kesişmeyen iki silindirin yüzeyi arasında kalan saydam ortamlara da sindirsel mercekler denir.7). Asal eksen merceğin optik merkezinden geçer (şekil 6. 6.6 Fosforesans olayı 6. 74 . asal eksen üzerindeki bir noktadan geliyormuş gibi kırılır.8). Üzerine düşen paralel ışık demetini bir noktada toplarlar. Bu nokta merceğin odak noktasıdır ve ışınların kendileri değil uzantıları odak noktasından geçtiği için de sanaldır(şekil 6. Her iki cins merceği sınırlayan küre yüzeylerinin merkezlerini birleştiren doğruya asal eksen(optik eksen). MERCEKLER Başlıca iki çeşit mercek vardır. Merceğin yüzeylerini sınırlayan kürelerin yarıçaplarına.7.7. Paralel eksenli. Merceğin optik merkezinden geçen her doğruya da ikincil eksen denir. Iraksak merceklerin ortası ince kenarları kalındır. Kesişen veya kesişmeyen küreler arasında kalan ve merkezler doğrusuna göre simetrik olan saydam ortamlara küresel mercekler denir.9 ). FİZİK Tefek Şekil 6.

Yüzeylerinden biri düzlem de olabilir(şekil 6. R2 eğrilik yarıçapları ve dış ortama göre n kırılma indisi arasında.8 Yakınsak mercekte odak uzaklığı Şekil 6.10). FİZİK Tefek Şekil 6.  1 1 1 = (n − 1)  + R R f 2  1 75     .7 Yakınsak ve ıraksak mercekler Şekil 6. Küresel yüzeylerinin yarıçapları(eğrilik yarıçapları) birbirinden farklı veya aynı olabilir. Küresel mercekler yüzeylerinin durumuna göre de isimlendirilirler.9 Iraksak mercekte odak uzaklığı Sağ taraftan asal eksene paralel gelecek ışınlar için de merceklerin birer odak noktaları(FI) daha vardır. Şekil 6.10 Değişik mercek biçimleri Kalınlığı küçük bir merceğin f odak uzaklığı ile R1. F ve FI noktaları iki mercekte de optik merkeze göre simetriktir.

merceğin yapıldığı saydam maddenin havaya göre kırılma indisidir. eğrilik yarıçaplarını bulunuz. Bu formül kullanılırken merceklerin tümsek yüzeylerinin eğrilik yarıçapları (+). Örnek 6. Bu oran merceğin yakınsak veya ıraksak olmasını belirtir.52 ⇒ R = 26 cm 25 R R R Merceklerin çiziminde kolaylık sağlamak için mercekler şematik olarak gösterilebilir(şekil 6. Odak uzaklığı istenilen değerde bir mercek yapmak için bu denklemden yararlanılır. Özel ışınlar kullanılarak merceklerde bir cismin görüntüsü çizilebilir. Bu merceğin eğrilik yarıçapları aynı olduğuna göre. Eğer mutlak kırılma indisi n1 olan mercek. FİZİK Tefek Şekil 6.52 olan crown camından yapılmış yakınsak bir merceğin odak uzaklığı 25 cm‘dir. Çözüm :  1 1 1  = (n − 1)  + R R   f  1 2  1 2 1 1 = (1. çukur yüzeylerin eğrilik yarıçapları (-) alınır. mutlak kırılma indisi n2 olan bir ortam içinde bulunuyorsa n = n2 / n1 olur. Merceklerde görüntü çiziminde kullanılan özel ışınlar şekil 6.11).3 Kırılma indisi 1. Buna mercekçi denklemi denir.11 Yakınsak ve ıraksak merceklerde özel ışınlar bağıntısı vardır. Bu formülde (n -1) çarpanındaki n.11’de gösterilmiştir. 76 .52 − 1)  +  = 0.

Yakınsak mercekler için yazılan bu bağıntılarda odak uzaklığı (-) alınırsa. aralarında. Örnek 6. x cismin Fl odağına uzaklığı. Y ‘nin birimi de m-1 olur. Iraksak merceklerde yakınsama negatiftir. Y= 1 f Uygulamada f ‘nin birimi metredir.12 Merceklerde görüntü çizimi Yakınsak mercekler için. 77 . g görüntünün boyu. y bağıntıları vardır. c cismin boyu. FİZİK Tefek Şekil 6. Bir merceğin ışınları asal eksene yaklaştırması onun odak uzaklığıyla ters orantılıdır. Bir merceğin odak uzaklığının tersine onun yakınsaması denir.4 Odak uzaklığı 20 cm olan yakınsak bir mercekten 30 cm uzağa. ıraksak mercek formülleri elde edilir. Görüntünün merceğe uzaklığını ve boyunu bulunuz. y görüntünün F odağına uzaklığını gösterirse. u cismin merceğe uzaklığı. 1 1 1 = + f u u′ c u = g u′ f 2 = x. 2 cm boyunda bir cisim konuyor. u′ görüntünün merceğe uzaklığı. Bu birime diyoptri de denir.

Deneyin Yapılışı: Yakınsak merceklerde görüntü cismin yerine bağlı olarak ters veya düz. Mum mercekle odak noktası arasına konur. Mercek masanın ortasına. uzun kağıt şerit. cetvel. Yanmakta olan muma merceğin diğer tarafından kağıt şerit doğrultusunda bakılır. Görüntünün ters mi yoksa düz mü olduğu bulunur. Yanan mum kağıt şeridin bir ucuna yerleştirilir. UYGULAMA 1 : YAKINSAK MERCEKTE GÖRÜNTÜ Deneyin Amacı: Yakınsak mercekte gerçek ve sanal görüntüleri incelemek Araçlar ve Gereçler: Yakınsak mercek. kurşun kalem. Şekil 6. Uzun kağıt şerit masa boyunca yerleştirilip. cismin arasındaki uzaklık(x) ve görüntüyle diğer odak noktası arasındaki uzaklık(y) şeritten ölçülür. Her durum için cismin bulunduğu yerdeki odak noktasıyla. yapışkan bant. gerçek veya sanal olabilir. Cismin çok uzakta bulunması durumunda görüntünün yeri bulunur(F). Görüntünün yeri. kırılan ışınların önüne konan bir levha üzerine görüntüyü düşürerek bulunabilir. uçlarından bantla yapıştırılır.8.13 ).13 78 . kağıt şerit üzerine konur. x ve y arasındaki bağıntıyı bulmak için y ile 1/x arasında bir grafik çizilir(şekil 6. FİZİK Tefek Çözüm : 1 1 1 1 1 1 = + ⇒ = + ⇒ u ′ = 60 cm f u u′ 20 30 u ′ c u 2 30 = ⇒ = ⇒ g = 4 cm g 60 g u′ 6. mum.

9. ıraksak mercek.25 b-) 0. 5. Bu merceğin odak uzaklığı 40 cm olduğuna göre merceğin kırılma indisi kaçtır? a-) 0. yakınsak mercek. 4. Bu merceğin odak uzaklığı kaç cm’dir? a-) –50 b-) –100 c-) 50 d-) 100 e-) 150 9. 6. geliş açısına eşittir.Gerçek bir cismin ıraksak bir mercek tarafından oluşturulan görüntüsünü betimleyiniz. fluoresans. DEĞERLENDİRME SORU VE PROBLEMLERİ 1. fosforesans. FİZİK Tefek 6. kırılma kanunları.Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağı değildir? a-) Kömürlü ark b-) Güneş c-) Mum alevi d-) Fluoresan lamba e-) Ay 7.5 e-) 2 10.Yansıtıcı bir yüzeye gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. tam yansıma. odak uzaklığı.5 ve çukur yüzün eğrilik yarıçapı 50 cm’dir.Odak uzaklığı 10 cm olan yakınsak bir mercekten 20 cm uzağa konan bir cismin görüntüsünün merceğe uzaklığı kaç cm’dir? a-) 20 b-) 25 c-) 30 d-) 35 e-) 40 79 .Verilen terimleri tanımlayınız: yansıma kanunları.5 c-) 1 d-) 1. diyoptri 2.F odak noktasının dışında gerçek bir cismin bulunması durumunda.Çift tümsek bir merceğin eğrilik yarıçapları eşit ve 40 cm‘dir.Yakınsak mercekte oluşturulan sanal görüntüyü betimleyiniz.Fluoresans ve fosforesans olaylarının hangisinde ışık yayımlama süreci çok daha uzundur ? 3. Yansıma açısı kaç derecedir ? a-) 0 b-) 30 c-) 45 d-) 60 e-) 90 8. yakınsak bir mercek için görüntüyü betimleyiniz.Düzlem-çukur bir merceğin kırılma indisi 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful