P. 1
Che.guevara.savas.anilari.ant.yy

Che.guevara.savas.anilari.ant.yy

|Views: 126|Likes:

More info:

Published by: Sosyalizm Kütüphanesi on Jan 27, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

r

Savas arulan
,

an:'
J-.. I \(

Che Guevara

Ernesto Che Guevara

SAVA~ ANILARI
Turkeesi: Se~kin CAGAN

Orijlnal adi: PASAJES DE LA GUERRA REVQJ .. CIQNARIA U Ilk yaymi: EDICIONES UNION Havana, 1963 TUrklye yayim: AN'r YAYINLARI Istanbul, Hazlran 1968

ANT YAYINLARI
Dlzgl ve baski: 'ri\~ MATBAASI
IlajaloA!u, Baf1llusahlp Sok. Emek Han 16l29, iSTANBUL

CHE'nin Hayatl
Ernesto CHE Guevara, 14 Haziran 1928 gecesl Arjantin'in en oncmli §ehlrlerinden biri olan Rosarlo'da dogdu. HenUz lki yasmdayken, ilk astrm krizi geldi. Sierra Maestra'da Batista ordulanna kar~l savasirken Che'ye zorlu dakikalar y~atan bu hastalik, BoIlvya ormanlannda Barrlentos'un askerlert tarafrndan vuruluncaya kadar bir tUriU yakasrm brrakmadt. Yilksek mUhendis olan babasi Ernesto Guevara Lynch, !rlanda asillt blr alleden geJiyordu. Anast Cella de la Serna tse Irlandah-Ispanyol karismu tdi, Che il~ yasmda iken ailesl Buenos Alres'e yerlesti, Cella de la Serna 0 gilnlere ait bir aDiSIDI §l:iyle anlatiyor : "Erllesto dort ya,}ma basbjpllda, artIk baskentm iklimine dayanamaz olmustn, Astlm krizlel'l geldlgi zaman basim babasmm giigstlne dayar, oyJe uyurdu. Ancak bu ~ekllde rahatlayabildigi il}in, babasl I}Ogu zaman geoolerlnl Cbe'nln yata~nda g(l4,'irirdi. Sonralan Che'nio durnmu daha da kotiile~tl. Doktorlar tedavlslnln ~k gil!;) oldugunu, mutlaka lkJlm degl~tlrmesl gerektlglni siiyledller,» Yeniden go~ ettl Guevara allesi, Cordoba'ya gittiler. BOIgeyt blr sUre gezdlkten sonra, Alta Gracia'ya yerlestller. Burada cne'nm sa~ltk durumu biraz dUzeldi ve astim krizleri seyreklestt. Che'nin, Cella ve Ana Marla adli lkl kiz, Roberto ve Juan

Latin Amerika gezlsinden sonra Buenos Aires'e dondtl. arkada§l Alberto Gra· nados Ue bUtUn Latin Amertka'yi Io. Politik egiUmlert ltibarlyle de sola acik liberal olarak tammrtardi.ine alan bir motoslklet turuna '<lktI. Delikanhydl arhk. 1953 Ylbntn Mart aYinda iinlversiteyi bitirmilj. Bundan sonra kendlsini tamamen derslerine verlp.illg-i. Bu kendilerine. bir yrldan klsa blr sUre i~inde 12 dersln SlnaVilll kazandl. Che de bunIan evde." Sonra ortaokul zamaru geld! ~attl.ilgInI kar§llayabilmek i<. Ispanya 1~ Savaljlnda a~lko.attrrlilar. Daha sonra dag-Ial1. hurdasi ~lkml§ 1930 model blr arabalan vardi. Villa Nidina adlt bir evde oturuyorlardt. bazt gUnier yemek yertne sadeee bir fincan siitlil kahve lIe yetinlyordu. . Che ise i<. ~In· ('I ve altmea slDlnarda ise arada suade oktda.'jehrin dlljmdaki biiyiik ~ift1i· glni satmak zorunda kaldi. Yeniden. Lise o:. Che. GuevarH atlesi. Gezlye 29 Arahk 1951'de basladilar.tUer oradan. asttm krizleri yUztinden okola gldemiyordu. Okulda en ba§'Bl1ll oldugu ders matemaUkti. . doktortuk.Martin adlt da iki erkek kar<~eljl vardi.§ID. Parasim hesaph harcamak zorundaydi. rransrzca §lirlere bayrhrdr. lnarnlmaz blr gu<. bulBljlk~lilk bUe yaptilar. idi.allljtliar. hergun Cordoba'ya okula gotUrUrdil. yilrUyerek a§tllar.7. ettiler. Bayan Guevara . krsa zamanda Iyi bir atlet olup 1_. gitme imldl-um) bulablldl.sto seyahati ~ok severdi.a paralan da azauyordu. doktor olmu§tu.1lkh. 0 gtinlerde Guevara'iar Alta Gracia'mn zengln allelerinin yaljadlklan "YUkan" semtte. dok ilj<. Faktlltenin son sunfmda Iken Che.lkardtlar Che'y1. Hemen askere r. Durumlan iy!den iyiye bozulmustu. buralardaki orman ktlylerlnde ciizzam ve tropikal hastahklar iizerlnde o.e§itli i§lerde o. Bogota'ya ge<. BoIivya'da bam ogrenciler aralannda para topJayarak bu iki kafadann Venezuella'ya gitmeslnl sagtadilar.6. Alberto orada kaldt. Franslzcaya da hiiyiik ilgi duyan Ernesto. Arkadaslari Che'nin de bir gUn babaai gibl muhendis olacagim samyordu.r1$hgl verecek durumda degildl. Hammalhk.~ bastlgl halde hula i1kokula kaydedilmemig oldugu bildtrfliyordu. yatajpnda hazn·{ardl. Aneak iklnei ve Ut. Zamanla mall durumlari bozuldu Guevera'iann. Ashnda Mlaml'de ikf ii~ gUn kalmak isttyordu. arna blr aydan once ayrilarnadi. ~iU'n1n Santiago §ehri oldu.in bir siirprlz oldu.le hastaligmi yenlp spora basladi. Eme. llk durak. Fakilltedekl ilk ytllannda Arjantin'ln kuzey ve batt bOlgelerlni bastan basa dola§mlll. Bu yUzden giinlerlnin biiyUk krsmim Halk KiltUphanesinde kltap okumakla gectrtyor.ah§1llalar yapml§tJ. Latin Amerika'mn egemen simflar tarafmdan msarsizca stimiiriilen koylUierini yakihdan tammak flrsatml verdi. ginn c.l Che'ye alfabey! og· retmlstlm ama. hatti. Baudelalre'e karljl bilyUk bir tutkusu vardi. fakat yeteri kadar dolasmak Irnkam bulmadilar. Guevaralann Catra· mina adim verdlkleri.· hi. Kard~lerl onun derslerlnl not ederler.iu bir <. Blr keresinde de iilkenln blr ucundan dlter ueuna blslkletle gidip gelmtstt. Blr ara Inquttos ljehrinde ucak blieti parasi biriktirebllmek 1o. Ashnda tipik btr burjuva atlesi IdUer. Egitim Bakanhgma bagh Dean Funes Lisesine devama basladr. (_. Che yedl y~mda !ken Bayan Guevara'ya Egltim Bakanhgmdan resmt blr yazl geldt.ya.ok ilje . 11k muayenede ~ilrUge O. Bayan Guevara. Daha 14 yasmda ikcn Freud'un kttaplarmi okumaya baslayan Che.geml taytaligt. Yazrda.a Cumhurryetctlert desteklemislerdt. Ger!. Bu olayi Bayan Guevara §I:Iyle anlatrr: "Hemen eevap verdlm. Ernesto'nun yatacak odasi. Bakanbg. Kuvvetli blr tradesi vardr Ernesto'nun. Ciizzamh hastalar taranndan insa edilen barajr gorebilmek 1~ln Peru'nun troplkal ormanlarinda gtlnleree dolaljttlar.lnfutbol antrenorltl~ dahl yapblar.lktl. Ernesto Guevara de la Serna'nm yedl . Atalaya Jimnastlk Klubiinlin en gozde atletlerinden blrl haline geld!.inde yan§ atlarr bulunan blr ucakla Miami'ye gitt!. Che'nin tip fakiiltesine yazdacagml acrklamasi herkes Io. Blr yandan da ogrenimlne devam edlyordu. Che lie arkadaljlanm arabaya doldurur. boylece hastalIgllllll yaraUlgl engellerin hepsinin tistesinden gelmeyl ba§ardl. 1944 yrlmm sonunda Buenos Aires'e go<. Boylece okul masrafianm ve cep har<.aglannda iken.Uncu snuflarda okola devam edebUdi. Bir ara paralan azahnca bulabiJdiklert <. Peru'da cilzzamltlann yasamakta oldugu bir koyde hbbl Incelemelere glrlljtller. Okulunda lnglllzce ogrenimi yapihyordu. annesinden bu dili ogrendi. 16 yasmda Ise Ncruda'ya hayran olmugtu Che'yi cocuklugunda en Qok tizen Ijeylerden blri hastahg.iinkUvarrslarindan kisa blr silre sonra Idati makamlar taraflndan sunrdtai edlldiler. cocuklarm egltlmiyle i1gilenmesi bent {ok sevindlrml~tI. Yol uzadlkr. yiyecek yemeg i vardi ama attest kendisine cep ha. Cordoba'ya goO.n..

Che'nin tiniU veda mektubunu okuyordu KUba halkma. butiin Latin Amerika'mn savasi oldugunu hatrrlatiyordu. KUba Ihtilalcilert safmda yer aldi. Guatemala'da kalmasl tehlikell bir durum aIm· ea. Boylece Che. sonradan en . devrtrncl Arbenz Hiikiimeti emperyalist Amerika'nm perde arkasmda hazirtadig. Guatemala'ya gidelim.o srralarda. Havana'nm La Cabana kalesinin komutanhgrna getirlldl. sdmiirulen halklarr 6rgtitlemcsi.ine alan uz un blr geziye Glkh. BiiUin isteg-I eephede. tieari anlasmalar imzaladt. halka oynanan bu klrH ve a§agu!k oyunu hlr tUrlU hazmedemedi. ilk olarak orman koy' lermde doktorluk gorevt alabilmek i<. Fakat bu lmkam bir turltl buiamaru. bir KUba ticaret heyetinin baskani olarak QekosJo· vakya. yeni yeni thtilallert hazarlamasr gerektyordu. AYIll trende. 1965 EyliililnUn son gilnlerinde. Onlara.lliglne sigmmak zorunlulugunu duydu. Che 0 geee bunlardan o. 7 Eklm 1959'da INRA (Milli Tarim Reformu Enstltiisii) Sanayl bdltlmti baskanhgma atan01. yerliler hakkinda daha once yaymlannus bir tncelemest yUzilnden tutuklanarak cezaevtne gt)nderlldl.in trenle. Bu durum Che'nin savasci yammn tekrar canlanmasina yol actr. KUba'da tarihi Santa Clara savasmdan sonra Blnbagr Ernesto Che Guevara. Kiiba'daki bUtUn gorevlerlnden IsUfa ederek. 1962 Ekiminde ba§gosteren buhran sirasmda ise Pinal' del Rio askert kornutanhgi gorevtnt aldi tlzertno. ArtIk baska Latin Amerlka U1kelerlne gidip. Daha sonra. Buenos Aires'ten ayrildi.ge kavuffturabiUrslnlz" dtyordu.lnresmt makamlara basvurdu. tin safta GarpI§makti. Baz. az geU§mi§ iilkelere "e§itli seyahatler yapan Che. Arjantln Btlyiikel<. Ernesto. Bir sUre. bunlarla yakm arkadashk kurrnustu. "Mutlaka savasmahsinrz. Bu yolculugu sirasmda Peru'ya da ug-l'adl.ln staj g6l'dUg-Usiralarda btr yandan da cep harchgtm saglarnak io. KUba Ihtilallne onemli katkrlari olan Nico Lopez'in Guatemala'da lken taktlg-I soylentr. Bir ara Guatemala'It genclerl orgUtlemek iizere harekete ge~ti. Che'nin hayatmda d6nilm noktasi oldu. tekrar kale komutanhgi gore vine donmek zorunda kaldi. Bir kere~jnde Che'nln orgiitledtg-i gencler dtlsmanm §iddetll blr saldtrrsina ugrarrne ve selarnett ka~makta bulmu§lardl. Playa Giron catismast sirasrnda. Gnate· mala'yr aneak bu sekllde ozglirIU. bUtiin dUnya Che'nin nerede olabi\eceg-inc dair .9. ama bana kalina sen benlrnle gel. Arbenz'tn hayranlarindandr.lere bu savasm sadece Guatemala'mn deg-n.e§itli i§:lerde Gall§t1. KUba'da gorevlni tamamlamistr. 26 Kasimda da Kiiba Milli Bankasi Baskanligma getirildi. 1959 ~ubatmda Ise.lo o. Alberto Granados'un aracihgr ile. Rojo'nun anlattlklan Che'yi son derece duygulandirdi ve Venezuel1a'ya gitmekten vaz geeerek Guatemala yolunu tutmasma sebep oldu. blrcok 01· kelere seyahatJer yapan Che. orasi para kazanmak 19in Iyl bir yer. Haprshanede Peru'lu solcularta tanisti. 21 Ekim 1960'da. Bir siire sonra da sihih arkadasi Alelda March lIe evlendi.. Geno. Haplsten eiktiktan sonra yoluna devam ederken Ekvador'da da blrkac gUn kaldt. 3 Ekhn 1965'de Fidel Castro. Onlardan KUba hakkmda geni§ bUgi toplarmsti.ail§mak uzere btr anlasma yaprrustt.ok gecmeden resmt maknmlar Che'yl rnlrnleyerek elGllik btnasindan ~lkardllar." demtsti. billnmeyen illkelere dog-ru yola crktr. Orada gero. Granados· un kendisini bekledigt Caracas'a gitmek it. Aneak. bir sager darbe ile devrllince.ok KUba'b slirgiin ve Fidel Castro'nun kardesi Raul 1Ie kar§lla§mt!!. tilkenin mali i!!ierini ytiklenml§ oluyordu. Orada. KUba'ya yaptigr hizmetlerden dolayi. Ernesto'ya "Venezuella'ya gldlp de ne yapaeaksm or Evet.oguntln hayatim kurtal'dl. lik firsatta ihtilaleilerln sanna katildi. Ihttlalden sonra. . Sovyet Rusya ve Qin Halk Cumhurlyetini io. . Gua. orada Fidel Castro ve arkadaslarr He tamsarak.ek bir sosyal devrim var.8. Kendisi de zaman zaman ufak catismalara kahltyor ve ihtitalciler 1~ln bir yerden dig-crtne cephane nakledlyordu. Che Guatemala'ya vanr varmaz. Venezuella'da· ki Cabo Blanco cilzzam kolonlsinde 800 Peso ucretle t. Bu faaliyetiyUzUnderi o. Burada Ricardo Rojo admda blr avukatla tamsmasi. 23 ~ubat 1961'de Kilba ihtll6. Rojo. Che'yi bunun basma geUrdi. savasm sonuna kadar en on saflarda gorev alacak ve kendlslne binba!!l rtitbcsi verilecektl. Guatemala'dan Meksika'ya geeen Che. tJ'nlversiteyi btttrtnee. yakm arkadaslarmdan biri haline gelen "EI Patajo" ile kar§lla§h. Che GuatemaIn'da siyast siirgiin olarak buiunmadlgl halde. Bakanlar Kurulu karanyla KUba vatandasi WIn edildi. Hatta kendisine Che adim. Doktorluk yapabilmesi io.1 HiikiimeU bir Sanayi Bakanhgl kurarak.temala'da slyasi sUrgiin olarak bulunmadtgt balde. somurulen halklari ve emperyaJistJerl daha yakmdan tanunak nrsatun buldu. Guatemala'da iken bir o. trenle Mekslka'ya hareket ettl. Daha sonra da "Granma" gemlsiyle Kuba'ya hareket edecek.

dUnyada ikl. ANILARI .t yakacaksa..lktl. bu kez de BoUvya'da IhtllalciIert orgtitlemekle mesguldu. sonunda bacagmdan agu. SAVA~. parolamn. Elleri arkasma bagh. Ve 9 Ekim gtmu.avu!. 8 Ekim sabahi Barrientos'un kaaUlJerinin eline dti§mU§tti Che.!Mario Terzan'm M-2 karablnasmdan bosalan dokuz kursunla can verdi. susuz ve yarah olarak hapsedildlgi okulda bile.ekmeye gelen General'e cevabi. .bir yara aldr.. UO.. Hlgueras yakmlannda yakaladi.. oltim hO§ geIdl. E§Y31anm o. Ve olilm Che'yl Bolivya'da. sara geldl!" diyordu . Hatta Iildtir(l1dugilne dair saYISIZ soylentllel' o. t6 Ntsan 1967'de Che'nin sesl.. saatler og-lenin t'ini gostertrken Barrtentos'un kirallk katlllerinden !.. kimsenln kar§lslDda eg-llmedi. "i)lIim nereden ve nasil gellne geIsin .. EmperyaUstlerln u§3g1 Barrtentos'un askerleri onu 7 Eltlm 1967 gecesl Higueras yakmlannda klstlrdllar. Kahrarnanea dovU§tii... atta h daha o..• 10 • tahminler yilriittil durdu.. Oysa Che. Kendisinl sorguya o. yUzOne tiikilrmek oidu .... Sav3§ sIoga.nlannuz kuIaktan kulaga yayilacaksa ve sUAblanmlz elden ele geo. .okVletnam'Jar yaratmak oldugunu sliylilyor.aldIlal'. Havana'da toplanan V~ Krta Konferansina gonderdigl mesajda Che. Onu Higueras'ta bir okula hapsettller..ecekse ve ba~kaIan mitraIyoz seslerlyIe ve de sava§ ve zafer naralanyla cenazelertmlse a#J. gene btlttin dtinya halklarmm kulaklarma ulastr. Kaybolusundan iki yJi sonra.. a!.

m bUtlin konuIarm. saldmlann ve earpismalarm hepsine birden katdml§ degilim. Bu savasa kattlan !lok ~i va. bu boluk por{:iik tarihin sadece bir ta.Ba~langl~ Uzun sUreden beri ihtilalimizin tarihini bliron yonJeri He yazmak istiyoruz. Amaclm. onu yasayanJar tarafindan geli~tirilecegini umuyorum. ben Kiiba haritasi iizerindeki savaslarm. Fidel'in de yer aldtg. Oysa gorevlerimiz ~ktu. ufak ~pl~mala.nn hanrladlgun amlarmdan bir dizi meydana getirmek ve bunIan yazmak istedim. hepimizin yer aldig. Ylltar ge{:iyordu ve kavgannzm amlari zamanla unntnluyordu. saldmlarm. lhtilal hareketimitln amsnn canlandirmaya.kun amlardan ve acele ahnmis notlardan meydana gelmesiyle yetinmek degiJdir. Gereek sudur ki. ilk savasumz olan Alegria de Pio ~rpl§tl1alarUll anlatmaJda. savaslarm. ozel ya da resmi olarak bu tarihi yazmak istediklerini belirttiler. ben yazdlg. Iste bu sebeplerden dolaYI ben. Thtilalin onderlerlnden bir ~ogu. Tam tersine.r ve eger bu. bashyerum.nlano .

retini gtisterirlerse aaolabilir. EI Patajo. Ama bir arkadasm.1§te bu yUzden "El Patajo" derdik kendisine. bulUlUJlJldtklan yerler~ den bahsetmekten ve ge~ olmayan ola. bir dostun. hele Julio Roberto gibi olaganiistii bir dostsa bu .ok zordur ihtilalcinin isi. Oysa Fidel. Kendi kendilerini ~innekten. Ben yazd. Ufak tefek ve zayIftl. 0Ulardan istedigim. bir §ey ka1mamalandtr. daha Meksika'dayken ihtilalimizin dogu~una tamk olmus ve aramiza goni.gun olaylar tamamlaanns ERNESTO CHE GUEVARA 1 « EI PatajO» Bundan bir ka~ gUn evvel gelen bir telgraf bizlere bazi Guatem. bir yoldasm. bu haberi alan kisiyi fazlasiyla sarsar.zarlardan istedig:im tek §ey mutlak surette ge~k~i oImalandJr. lataca.ala'h vatanseverlerin olum haberini getirdi.anma bOylesine bir gaye lle bashyorum.: gUn sonra. Ihtilalimiz were ulastiktan bir ka!.a.n titlzlikle ~~ tinneler:l. ya. bir ~ sayfa yazdddan SODl'8. kotli zamanlarda gelecek iyi gUnleri birlikte diislemis olan bir kisinin OlUm haberi. BUtUn kitayr saran bu simf kavgalarmda oltim.Ulli olarak katilmak istemisti. benim gorev almakla §eref duydugum bu milli kurtulus savasma daha fazla yabancmm katrlmasim istemiyordu. yazm.. ardi arkasi gelmeyen devamh bir kazadir sadece. .k cesa. g~k obnayan heJ'§eyi sUip atmalan ve fazladan hit. Guatemala argosunda bu. "bUciir" ya da "Idi~iik"anlamma gelir. her biri aadum.. bonla.14..ylardan ka~mmak zol'UDdadu her bin. C. Aralarmda Julio Roberto Caceres Valle de vardi.

Fidel'in kuraeagr birlikleri uluslararasi bir birlik yapmak istememesiydi. gti~lUkleri birlikte gogtlsledik . daha degi§ik bir seyler ariyordu EI Patajo. iyi bir devrimci olmak yolundaydi.ekip gidecegini soyledi.ocugun bir tabiat harikasi olduguna inandirmarmz gerekiyordu. Ikimiz de meteliksizdik. yenlktik. Bir gUn <.. OstUn bir zekasl vardi. Kendi memleketinin kurtulmasim dti§lUyordu. Meksika Universitesi'nde de fizik tahsil ediyordu. Guatemala'dan kacarken trende karsilasmistrm. Partido Guatemalteco Tr.§tirir. kUltUrU genisti ve hassasti. Daha evvel de soyledigim gibi Fidel onu KUba'ya gcturmek istemiyordu. • 17 • pa- ozel esyasmi satip sayan El Patajo. Oysa asia mutlu degildi yapngi islerden.all§tI. kisisel meseleleri icin bir dosttan. Yeni kurulan INRA'mn (Milli Tanm Reformu EnstitUsU) ilk personel §efligini yapti. Diisman bir ~evl'ede. Cektigimiz kepaze resimleri sahiplerine verrnek icin bir boyd an bir boya yUrUyerek geciyorduk koca kenti. elinde ufacik bir bavul oldugu halde ~Ika geldi KUba'ya.abajo (Guatemala l§~i Partisi) nin Uyesiydi ve bu yasantiya uydurmustu kendini. ilerletir. kA. kendilerini parkta resmini cektigimiz kU~Uk t. su veya bu sekilde gecimimizi temin etmemiz gerekiyordu.. bashyordu ama fazla bir basariya UI8. Olgunla§lyordu devamli olarak. Yenilgiyi geregtnee anlamadan Guatemala'yi saskmca terkeden cocuk.. Yabancilarm i§ izni olmadan cahsmalarunn yasak olmasma ragmen...h yeni bastan ba§byordu. kendi zaYlfltgml billyordu da. Ortagrmiz. Buna sebep EI Patajo'nun yetersizligi degil. . Egitimini kah birakiyor. Yoksa. Gereekten zordu bir Meksika Peso'su kazanmak iein kazandignmz Zamanla ihtildl olaylan bizi birbirimizden ayirdi. Ama 0 zarnan bile hala bazi kahntilar vardi eski UstUn hassasiyetinden.. Daha baska.§tlgl da yoktu. onu da bUtUnUyIe degi§tirmi§ti. Tlirlli tiirlli mtisterilerle bogusmarmz. Beraberce Chipas'tan Mexico City'ye bir yolculuk yaptrk.• 16 • dil dokmek . eski gUnlerimizin ieli dl§hhgl pek yoktu. benim bir kae Pesom vardi cebimde. Hepimizi oldugu gibi. Onun zaman zaman kendi memleketinin yerli dilini ~all§masmlll ne anlama geldigini sdkemiyordum pek. Ve son gtinlerinde buttin duyarltg-Illl kendi halkma adarrusti. degi§lik islerde hayatirn kazamyor ve kesinlikle hie kimseden en ufak bir yardim isteginde bulunmuyordu. Degisik yerlerde.. Onunla ilk defa Arbenz'in dU§ti§iinden bir kaC ay sonra. Bu delikanhmn ceklngen bir insan olup oimadlgllli haHi kesinlikle bilmiyorum. ihtilal. EI Patajo'nun meteligi yoktu ya. Halk idaresinin degi§ik kollarmda <. Gazetecilik yapml§tl El Patajo. tipki usta bir ~ift~inin bitkilerdeki noksanllklan bulup. ufaeik bir karanhk odasi olan ve filimlerimizi banyo eden bir Meksika'hydi.. Ancak oradan gecebilirdik Mexico City'ye. artik tam an larmyla bilineli bir Ihtilalci olmustu. EI Patajo benden cok daha gene olmasma ragmen ararmzda oltimstiz bir dosUuk kurulmustu. Za- . Blittin sehri tamdik . El Patajo. sehir parklarmdaki insanlarm resirnlerini cekiyorduk. Aylar boyu boylesine ralarr yedik. geli. dUzeltip. daha iyl bir lirUn saglamasl gibL . KUba'ya gelmesinden sonra eski iki dost oldugumuz i~in. usaklaetirdi... hemen hemen uzun sUre ayrn evde oturduk. Ama bu yeni hayatta. Ueuz bir fotograf makinesi ahp kanunsuz bir i§e basladik. TapachuIa'ya gidiyorduk. Devrim aritrr insanlari. bir arkadastan yardim istemeyi gururuna rm yediremiyordu? 14¥inedonlik bir kisiydi.

Hissettigi sadece gorevin kendisini ~agtrdlglydl. bir isim yanb§hgl yapildigtm umduk.§ka bir yere gitmek. Bununla beraber. bayirlarim. Ustelik bir ask tUrkUsUydli ihtilale adanmis. Dna bazi tavsiyelerde bulundum. sonsuz ihtiyat. temenni ettik. dagittr digerlerini ve sonra peslerine dtisiip ustaca yok etti hepsini. tek tiik ozel esyasi vardr. biliyoruz ki . Elde silah. asla ve asla bir dam altmda uyumlyacaksm. Birliklerini kaybedince. Esir aldiklari da oldu. . Sozli edilebileeek birkae giysisi. Askeri bir egitimi yoktu El Patajo'nun. bir not defterine yazip arkada brraktigi siirlerini yolladilar. aym yerde UstUste iki gece geeirmemek. Arhk en ufak bir §liphe bile kalmarmsti onun OldUgtine. lhtiyat: devamli nobet tutacaksm. Bir ihtilaleinin son rmsralariydi bunlar.. dost koylUlere. §u veya bu ~kilde gerilla savasuu gereekle~tirecekti. yanhshk yaptlabilirdi her zaman iC. ama hiebirini onu tamdigurnz gibi sahsen tanmuyorduk ki . Aglr olahm. Hareket: yam. Sadeee 0 degil. belki onun kadar zeki. Bizim gerilla savasumzm teerlibelerinden elde ettigimiz sentezler bunlardi.• 18 • • 19 • man gelmisti arttk gorevinin basma ge~mesi i~in. asia bir yerde durmamak. Ba§langlC]ta. Baskin ordusu gafil avladi onlari. belki onun kadar e1kar diisimmeyen kisilerdi . Meksika'daki ihvanlan. konaklryacagm yer. benzetilmi§ olabilirdi. Kliba'Yl terkettigi zaman. bunun basan kazandigim kendi gozleriyle gOrliyordu. emin bir yer olacak ve en onemlisi. 1§te ancak 0 zaman hir iki defa oturup uzun uzun konusmak frrsatmr bulabildik. ytirekten gelen sicak bir el Slkl~tan baska verebileeek hie bir §€yim yoktu. onderlerevarada ili§ki kuran kimselere kesinlikle inanmiyacaksm. Bu aziz olitlerden edindigimiz acikh ama degerli tecriibelere dayanarak. secilen yerin yetersiz oldugunu ·biliyOruz. Bir savas daha yitirilmisti.. devamh kesif yapacakslU. Ama El Patajo gibileri vurusarak oldtiler. Dna boyle bir ~e girmemesini tavsiye edebilir miydim? Hangi hakla? Bir zamanlar herkes tarafmdan tmkansiz olarak kabul edilen ve imkanslz olduguna inamlan bir i§e atilrmstrk ve simdi 0.c. Dc besini oldtirdti.}in. bir yandan palalanmizi bilerken. SlUIrSIZ Itimatsrslik. bir dost olarak. Meruleketine donecekti i~te. gerillacilar. bir kadma. yol gostericilere. OzgUrlUgn miimkUn kilabilmek iein. Hi~bir §ey birakmadi El Patajo ardmda. onlarm yaptrklarr hatalari tekrarlamiyahm: herbirinin Beli saYlSlZ zaferlere sebep olsun ve tum getirsin ozgUrliigli. devamh olarak bir yerden b3. Hepsi yigitti. Ama ne yazik ki. Isimler kaI'l§ml§. Bir vatana. ytirekliydi. kaldlgm bir evde her an sanlmak ihtimali meveuttur. Dna. Kurtarilnus bir bOlgeye yerle§ene kadar. Verebileee~ gun ogiitler lieli geemiyordu: Devamh hareket. muhbirlere. savasqilar bedeni bakimdan yeterli degillerdi: yeterince bilmiyorlardr itimat etmemeyi ve her seydenevvel gereginee ihtiyath degildiler. Bir defa daha tattik yenilginin buruklugunu ve bir defa daha sorduk 0 cevapsiz soruyu: Neden diger kisilerin tecriibelerini ogrenmedi? Bu kisiler neden kendilerine verilen oglitlere daha dikkatliee uymadilar? DIan bitenlerden kesinlikle haberimiz yok ama. bir yandan aglryahm dusen yoldaslarmnzm yoluna. EI Patajo gittl ve zamanla oliim haberi eri§ti elimize. Unutma ki. tipki bizim Alegria de Pio'da avlandtgnrnz gibi avlandilar. Bir pusula olsun birakrnadi.. . onunla beraber bir ~ok yoldaslar da dli§Up olduler. Itimatsizhk: baslangreta kendi gOlgene bile glivenmiyeeeksin. kendi OZ anasiydi oglunun cesedini teshis eden. bir kere daha gene kanlar suladi Amerika'nm kirlarim.

aslmda biitiin bir Amerika kitasim kendisine hedef . 10 Mart 1952 gtinU Fulgencio Batista tarafmdan yonetilen kansiz htiktimet darbesiyle baslarnaz. giinlerden bir gUn Amerika ve ~u~temala ic. 18..• 20 • Ve bu son misralar. YUzyIl'm baslangicmda ulkesinin KUba'ya karsi alan siyasetini aciklayan John Quincy Adams'a kadar uzanmaktadir. "Jull o Roberto Caceres Valle" admda. bizlerin arasmda El p~~jo'n~~. ABD'nin KUba'ya karsr tutumunu §oyle acikhyordu: "KUba. 2 Bir Ihtilal Ba§hyor • Ktiba halkma karsi girisilen asked saldmnm tarihi.. yalmzca Ktiba'yi degil. Quincy Adams." BUtUn bu olaylar dizisi. 1901 yihndaki Platt Kararnamesi'nin dahi cok gerilerine gitmek gerekir. Ve . TUm bir halkin elinde. Bu elma. Bu saldmnm baalangicim bulabilmek igin. eUni Dogan gUn lSltsm onu YUreg. tspanyaagacmdan dii§mege hazlr olgun bir eImaya benzem. El Patajo'nun KUba'da tamyip da sevdigi bir kadma yazilnustr. Bu saldmnm kokU..nu ~venlerin ve onun sevdiklerinin ellerinde ~reg:t. Onun amsma adannus bir okul ~ar bugun. Hatta. bir fabrikaya.in~lyacak giine§in l§lklarmda ismmak l~m bekliyor.§bgI herhangt bir yere verilecektir. §oyle ki: Al bunu. bir okula.ektedlr. ?. 1933 yilmda ABD BUyukeleis! Sumner Welles'in yaprms oldugu siyasi miidahale ya da Amerikan masasi ilhakcr Narciso Lopez'in karaya Clk~l bile bu saldmmn baslangicr oIarak dti§UnUIemez. bir h~taneye v~ yeni bir toplum igin turn bir halkm sav8. Ktiba tarihinin derinUklerine inmek gerekir. bu sadece bjr yiil'ek Tot avucunun i~de Ve tan yerleri l§lrken Af. geleeekte mutlak surette Sam AmcR'Rln avuelart igine dii§meUdir. ilerde Guatemala kurtuldugu zaman hig §tiphesiz ki onun sevgill adi.

bir baska hareket de yavas yavas gelisiyordu. hem de c. tum . ~u anda Ktiba Hiikiimeti'nin basmda bulunan Fidel ile.• 22 • • rastlar. Genis halk ylgmlarmlU destegini kazanrms olan demokratik halk hilktimetleri ise. aym gece sabaha karst Fidel'in hazirhguu yaptIgl seferin Uyelerinden bin de ben olmustum. Ktiba'mn Santiago sehrindeki Moncada Kl§lasl'na yapilan baskmdan sonra. para ve rli§vetin onemli rol oynadlgl bir ortam ieinde hem Meksika HtikUmeti'ne. Dulles.agumzda bir c. aym za-. Ama biitUn bunlarm yanmda.inlerde Guatemala'da Jacobo Arbenz'in ba§mda bulundugu kitamn son devrimci hUkiimeti de. ~u garip rastlantiya bakm ki. Meksika'da nastl ve nlcin karsilastigmn aciklamak isterim. Fidel de. United Fruit adh sirketin ortaklarr arasmda bulunuyor. Fidel He soguk Meksika gecelerinden birinde tamstim.Latin Amerika lilkelerinin ortak bir ozellige sahip bulunduklarmi goatermektedir. <. Amerika kitasmi yerinden oynatan sosyal olaylarm yarattigi dalgalanmalarla oradan oraya sUrliklenip giderken Fidel Castro admda bir baska Latin Amerikah sUrgtinle tarnsmak frrsanm elde etmistir. aramizda ilk tartisma.htikUmetlerinin i§ basma geemesi. Biitiln diktator hiikumetler. Bu ytizden biraz gerilere gitmek ge~ rekir. Hatirladigima gore.. KUba thtilali. hem FBI ve Batista'nm ajanlarma. liIkedeki devrimciler arasmda ig islerle llgili fikir ayrihklarr ve anlasmaahklar basgosterrnis. 1954 yilmda Amerika kitasindaki demokratik htikiimetlerin pe§pe§e yikrldrklarr doneme Aym gi. Zira. bunalima bogulmus bu Ulke icin yeni bir kurtulu§ yolu aramaga girittm~tim. Karsilasmarmz. Bu satirlarm yazari. ruanda Guatemala'daki en gtig1U emperyalist ticari kuruluslardan biri olan. bunun sonucu olarak da. adamlanrn son darbeye haairlayabilmek iein tarafsiz bir tilke aramak iizere Meksika'ya gelmisti. emperyalizmin med ve cezir dalgalarma blbi olarak birbirini izlemektedir.. bir gok giigltikler icerisinde gelisebilmekte ve yasayabilmek igin gok kereler daha iktidara geemeden sayiaiz suclamalarla karst karsiya birakrlarak tavizler vermeye zorlanmaktadir. Acemi erlerin egitimi He gorevli olanlar.e~itli alanIarda toplanmis diisman kuvvetle- . Karsilasmarmzm iizerinden bir kag saat geetikten sonra. Oradan bozgunun ezginligi ve btitiin Guatemala'ltlarla payla§bglm hayal kmkhgt icinde ayrildrktan sonra. Bu oyunu oynayanlarm basmda ABD'nin o zamanki disisleri bakam John Foster Dulles geliyordu. btitlin yUreksiz ki~Jer su ya da bu nedenle ihtilalci saflarr terkederek daha az feragat isteyen siyasi partilere ya da devrimel orgtitlere katilmaya baslamislardi. ABD'nin perde arkasi oyunlariyla yenik dU§mii§tii. kUc. Tanh. tisteIik hukuki damsmanhgml da yapiyordu. bahsettigimiz orneklere bir istisna teskil etmektedir. c.ok demokratik hukiimetlerin askeri darbelerle YlkIlIP sonradan balk Ylgmlarmm kar§I konulmaz gayretleri karsrsinda yeni balk .ah§malannl Meksika'da biiylik bir gizlilik i~erisinde ylirUtmek zorunda idiler. 23 • edinmis bir saldm zincirinin halkalarmt te§kil etmektedir. uluslararasi politika iizerinde olrnustu.lik bir azmhgl temsil etmekte ve iktidan daima asked bir darbe He ele gecirmektedir. Admi 1953 yrhnda Moncada Kislasi'na yapilan baskmm tarihinden alnus olan 26 Temmuz Harekati'run saflarma acemi erlerin ilk gruplari katilmislardi bile .

iicretleri Batista tarafmdan Odenmekte alan iki ayri Meksika birligi Fidel Castro'yu avlamaya ciknuslardi. hakkmda ge§itli suglamalar bulunan ve Meksika'da kacak olarak yasayan bir yabanci idim . Bir ka~ gUn sonra da. Fidel'e.Meksika'da bir eiftlik bulmus. ne fedakarhklara katlandigmnzi. Bu korkuyu duyanlarm basmda Binbasi CaJixto Garcia ve ben vardik.. Bizleri Meksika cezaevlerinden kurtarabilmek igin Fidel'in onemli bir zaman ve para harcamasi gerekiyordu. tum yeteneklerini ve olagantistu cahsma gticunu. Zafer'in mutlak surette elde edilecegi seklindeydi. Meksika sehrinin yakmlarmda bulunan giftligimiz polisin eline dU§mti§ ve hepimiz hapishaneyi boylamrstik. olebilmenin dcgerine inamyordum. Nihayet bu birlik- lerden biri Fidel'i ele gecirdi. General Alberto Bayo'dan oldukca onemli gerilla taktikleri ogrenebiliyorduk. kendi ~evresinde yaratilrms olan kuvvetli baghhgm anahtarmi t€§kil etmektedir. Bu hazrrhklar srrasuida ben de personel §efligi gorevini ustlenmistim. Bu arada ozellikle Miami'de acemi erlerin seeiminde de hatalar yapihyordu. Arjantin yerine. srrf benim ytizUmden ihtilalin ertelenmemesini. Ben. hepimiz birer keskin nisanci olmu§tuk. nerede olursam olayrm. Baslangicta bir kac strateji dersine katildiktan sonra bende uyanan ilk izlenim. 'Ostelik. komsu bir Ulkeye gonderilmem icin gayret gostermelerini istedim. harekatlmlzlll ilk safhasmm son boltimtinU aksatti. bu anlattrgrm donemi atlatmak icin nasil cabaladigrmrzr.~te biitiin bu engeUeri astiktan sonra en onernli iki gorevimiz sunlardi: Meksika'dan ayrihs ve sonra da KUba'ya cikarma! o sirada. Giivenilir ihtilalcileri cevresinde topJayan Fidel Castro. Iste bu sirada. bir dava ugruna yabanci bir sahilde can vermenin.e cevabi asla unutamam: "Seni ytlzlistii birakamam". Aticrhgmuz gelismis. Bu durum. didindigimizi. beni geride blrakabileceklerini. Ne var ki Fidel Castro'ya karsi glivenimizi hiqbir zaman kaybetmedik. savasa derhal katilabilecegimi sOyledim. 0 zaman Fidel'in bana vermis oldugu 0 kesin ve erkek<. Fidel. sadece. suelu olarak kendi ulkelerlmize iade edilme korkusu iginde 57 glin kadar cezaevlerinde kaldik. bu ugurda nice canlar kaybettigimizi. Gelgelelim.• 24 • • 25 • rine karst koymak zorunda bulunuyorlardi. askeri strateji derslerine sik sik katrlamiyorduo Geri kalanlarnruz ise. ( Fidel'in. ileride emir verildigi takdirde. sevip saydlgl kimselere gosterdigi bu tip kisisel jestler. KUba seferine cikacak olan silahh kuvvetleri i\rgtitlemeye adarmsti. Boyleee aylar gecti. Hemen hepimiz. geri kalan bUtUn Isler bize !}ok kolay gdrtinuyordu. Fidel'in bUtiin adamlari yakalandi. . Fidel'in ~evresinde ilkeler Uzerlne oturtulmus bir baghhk duygusu He arkadaslik Uzerine kurulmus bir dayamsma. Kendilerinden. arkadashk ugruna kendi ihtilalci durumunu tehlikeye dU§Urebilecek §eyler yaph. orada General Bayo'nun yonetimi altmda 1956 seferine cikma plamrmzr hazirlarmstik. Romantik bir serUven tutkusu vardi bende ve boylesine ylice bir amae. Bu geregi yerine getirmekte tereddUt etmedi. Trujillo'nun casuslari He ugrasmak gerekiyordu. her sey olup bittikten sonra. simdi kavriyoruz. Hatta.. Ama Fidel'in canh olarak getirilmesi halinde verilecek mlikatata tamah ederek Castro'yu oldiirmemekle bUylik ahmakbk ettiler. Ayrracak fazla zamani olmadlgI icin. !.

Hemen her ko§ede deniz tutmus erler. 0 da ise yaramadi. Yolda§lmlz Frank Pais tarafmdan yonetilen bu ayaklanmarnn baaladigi gUn biz de Kliba topraklarma ayak basrms olacaktik. Bir ara teknenin su aldigmi sanrms ve yti.. hem de yUrekler acrsiydr. olarak Tuxpan Limam'ndan denizeaeildi. yatmnzi ve radyo verieimizi de pazarhk konusu yaprmstr. radyodan Santiago de Cuba ayaklanmasim i§ittik. Deniz tutmasma karsi antihistamin haplarmi hard hanI aradik. Gozciller. Dordiincli veya besinci gUn durum biraz diizeldi. aramizda bir hainin bulundugunu ogrendik. harekete gectikten bir siire sonra nihayet feneri gorebildik. Bu olaym yarattigr kargasahk yatisip da.kli hafifletmek icin yattaki blitUn agrrhklari denize atmistik. Karanhk ve frrtinali bir gecenin saat 2'sine dogru durum adamakilh endise verici bir halalmaya baslarmsti. Ayrlca. Jamaica ve Oriente eyaletinde Niquero kasabasmm yakmmdaki Grand Cayman adasimn eteklerini yalayarak KUba'nm gUney sahillerini geni§ge taramakta idi. Ertesi gece. Gizlilik i1. Hareket iQin segHen rota. Aneak. bulabildigimiz blitlin malzemeyi. Ama nehrin denize kavustugu yer sakindi. Gemide durum hem gUlling. teknenin ora sma burasma kosarak fenerin l§lgml secmege Qah!Jlyorlardl. Fidel'in 0 zamana kadar resmi basmda eglence konusu yapilnus olan §u sozleri gereeklesme safhasma girmisti: "1956 yJlmda ya ozgiir olaeagiz. Suyumuz. Aym 30'unda. fenerin yerini kestirebilmek iein bir kere daha list koprtiye ~lknus. ya !jehit!" Cesit ge§it malzeme He tiklim tikhm doldurulmus olan GRANMA. bir kismi da Ustleri ba§l~r~ ~~smuk icinde oIU gibi yerlerde yatlyorlardl. ilniformalarrmtzr. Bu ilk ihaneti ogrenince elimizi gabuk tutarak hummah bir gall§maya giristlk. 83 kisi 19mde iki yada tiC tecrUbeli denizci He dort yada bes askerden baska deniz tutmayan kimse kalmarmsu.. Ancak korfezden glkar cikmaz hepimizi deniz tuttu. gayet az sokaga ~lklP mUmkUn oldugu kadar halkm gostinden uzak kalarak gimler ve aylar geeirdik. GRANMA'yl gllgmlar gibi hazrr ettik sefere . Bes dakika kadar 26 Temmuz ve KUba rnilli marslanm soyledik. Ancak.. Bir zamanlar KUba Deniz Kuvvetleri'nde tegmenlik yapmis olan Roque.all§IP. programm uygulanmasmda epey ge~ kalmistik.• 26 • • 27 • Ktiba Ihtilal Ordusu'nu bdllinmez bir bUtUn haline geti rmistir. fakat ayagl bir cengele takildigmdan suya yuvarlanrmstr. yiyecegimiz ve zamarnrmz azalmakta idi.erisinde 1. bulablldiglmiz her yerde sakI anarak. tUfeklerirnizi ve dogru durilst cephanesi bile olmayan iki tanksavar silahmi gemiye ylikledik. fakat bir tane bile bulamadik. . isrklari yaktik.k bir heyecanla Cabo Cruz fenerini aramaga koyulduk. elleriyle rnidelerini bas- trrarak klvramyorlardl. dogruca KUba sahillerine yonelerek bliyti. fakat silahlarnmzdan bir kismuu dU§mana satrmsti. sadece musluklardan birinin aC1k kaldigmi gok sonra farkettik. Yucatan b61gesinde halicten k6rfeze '1Jkhktan bir siire sonra. Nihayet 25 Kasun 1956 gUnUnlin sabahi saat 2'de. Bu yiizden deniz seferleri yasaklanmistr. Bazilan karalanm kovalarm igerisine daldirrms. Ne ~~r ki.. Bu sirada. Fazla bir seyirniz olmamasma ragmen. blitlin isiklarr son diirill mli§. Kendisinin kim oldugunu bilmiyorduk. teknenin su almadigmi. yani arahk aymm ilk gUnU. Hava eok bozuktu. teknemizin ~ok yava§ yol almasi doIayisiyla yoleulugumuzun son bir kae saatlik kismi . Fakat gee kalnnstik.

l(}imizden (}ogu deniz yolculuguna all§lk olmadigmdan hasta dli§mli§tU. Bolgenin cografl durumu hakkmda yeterli bilgiye sahip olmadigrmiz ve araziyi bildiklerini iddia eden adamlanmiz tarafmdan yanhs bilgiIerie yamltildrgirmz it. BUtUn bunlarm dismda. Ilaclarumzm (}ogu kaybolmus. hemen hemen bUtUn maizemelerimizi yitirdikten sonra tuzlu su batakhklarmda sonu gelmez bir ytirUyU§e gtrismistik. kdtii bir tekneyle. 3 Alegria De Pio Alegria de Pio. 2 Arahk'ta Playa de las Coloradas'da karaya ~lkml§. Tropik bitkilerin genis yapraklari altmdaki batakhklarda ilerlerken ucaklar tarafrndan gorulmemiz imkansrzdi ama. BUttin malzememizi yitirmistik. hepimizin tabanlarmda (]ok derin yaralar acrmsti..in bu bataklarda saatlerce sUrUklenmek zorunda kaldik. yerimiz de artik tesbit edilmistl. 5 Arahk 1956 gtinU. ayakta duracak halimiz kalmannstr. Batista kuvvetleri tistumtize ~ulIandi.ine dalmak Uzere iken. Adeta bir golgeler ordusu halindeydik. acma.. BUyUk bir telas it. Ut. yerimiz telgrafla Batista Ordusu'na bUM dirilmisti. Coloradas Plaji tizerindeki Belie denen yerden t. dinlenme molalari ya da adamlarirmzm bayilmalan yUzUnden sik sik kesilen gece yUriiyU§lerini tamamlayarak 5 Arahk sabahi Alegria de Pio diye arnlan noktaya ulastrk. Batista'nm ut. En sonunda KUba'ya gUn agmrken. Meksika Korfezi ile Karaipler Denizi'ni yedi giinde 8.lkabUdik.lkarmamlz bir sahil koruma gemisi tarafmdan tesbit edilmis.inde ve mUmktin oldugu kadaraz malzeme Be yati terkettik. Uzun mu uzun. <. fiseklikler ve islak mermiler kalmisti. KUba'ya..• 28 • bizlere sanki hit. yliklerimiz batakhklar- . 0 gline dek hi(} ~arpl§maya girmemis bir acemi erier birligi vardi elimizde. lste orada. Ustelik. at. Oriente Eyaletinin Cabo Cruz dolaylarinda. Meksika'dan ayrrhsmusdan tam on gun sonra.aklarl bize bomba yagdlrmaga baslamisti bile . Niquero bolgesinde bir yer. iistelik eok cetin bir yiirliyU§ten sonra oraya vardigmuzda. Ayaklarumzdaki koca koca postalIar.. bitmeyecekmis gibi geliyordu. Denisde yedi gUn sUren bir aehk ve deniz tutmasi doneminden sonra karada da birbirinden korkune tam ii~ gun gecirdik.§lP gelmistik. Elimizde' sadece bir kat.SUZbucaksiz bir arazide dontip duruyorduk. Tam batakhklar it. tUfek.

Kendimi adadigun tip Ilmiyle. Bu ani baskin oldukea agrr ve kursun yag-muru fazlasryla etkUi ve yikiciyd). Asked ve sivil ueaklar ~evremizde cirit atiyordu. Ustelik tecrUbesiz 01dugumuzdan. una ihtiyaei yokmus. Birligin doktoru olrnam dolayisiyla adamlarmuzm yaralari bereleriyle benim ugrasmam gerekiyorduo 0 gtinkli son hastami eok iyi hatirhyorum. Ancak ~ok sonralarr. Bu yUrtiyU§ sirasmda gelen uzun bir astim krizi beni acmacak duruma dU§tirmti§tti. Adamlarmuzdan bazrlarr.. Daha sonra ogrendigime gore. carpraz atesm altmd~_:U~ba§l Almeida'nm emir almak iein yanima geldigiydi. iyilerini baskalarma birakrmgtim.. 0 sirada ilk siiah sesini duyduk. daha sonra bir Batista zaptiyesmm kursunlariyta can vermisti. Ayaklarinun dibinde i1a~ dolu bl: ?a~t~ tie bir cephane sandigr yanyana duruyordu. hasta oldugum icin kotU bir silahi tercih etmis. Ogle vakti olaganustii bir faaJiyetin farkma vardik. sekerkanuslarmm kabuklarnn ve posaIanni arkamiada birakiyorduk. Bir yandan yola devam ederken.) Belki de ilk defa bliyUk bir acmaza girmiatlm. Bir geee once sabaha dek. AI~e~da birliginin basma dondligti sirada arkadaslardar. lIkel klintgimizden bir tlirlti giyemedigi ayakkabilarr elinde oldugu halde ~lktlgl zamanki yorgun ve lirkek yliz ifadesi hala goalerimin onUndedir. bir yandan da §ekerkaml§l kemirerek a~l~1Z1 ve susuzlugumuzu gidermeye ~all§lyorduk. Haurladigun tek Ijey.. Ama ne yazrk ki. Isaretls bunun ne anlama geldigini sordum. birakti. 0 siralarda Julio Lobo'ya ait olan §ekerkaml§l tarlalan arasmda ilerlemistik. Humberto Lamotte admda biriydi ve omriiniin son glinlinti yasiyordu. Bir ~ogumuz saatlerce agaclarm altmda SIZIP kaldik . buruk ylizliyle bana "Mermi sanruglyla ugra§acak zaman mi ~imdi?" demek istedi ve ardmdan §ekerkaml§l tarlasmm ortasmdan geeen patikada ka~b~ldu. Aslmda. Yorgun dusen adamlarmuz. Nihayet bir §ekerkaml§l tarlasmm kenarmda mola verildi. Ikisini birden tasimama imkan yoktu. bir yandan yarun soais He iki peksimetten ibaret yavan yemegimlzt yiyor. Bu ihbari gece yarnrmzdan aynldlgl sirada yapmis.attrlayamlyorum. bir yandan da ~ocuklarlmlZdan soz e~iyorduk. (Bu yoldas. ihanetinden kuskulandigumz rehberimizi hie mi hi~ yamnnzdan ayrrmamamiz gerekiyordu. ayni hatayi daha sonra defalarca tekrarladrk. ihtilalci bir asker olmak arasinda bir tercih y~pmam ?ere~iyordu. yada 0 andaki psikolojim oyle bir Izlenim yaratmtsti.. Arkadasim Montane He bir agaca yaslanrms.. o anda olaylarm nasil cereyan ettigini net olarak h. Fidel civardaki bir Ijek~rkaml§l tarlasmda bosyere birligi bir araya getirmege eahsryormus. ihtilalin sayib II hainlerinden bid olan rehberimiz. Cephane san- . Bir ka~ samye sonra da 82 kisilik birligimiain Ustline dolu gibi ~r§~ ~ag~ga basladi. alcaktan uean ucaklar tarafmdan gorulebileceklerini hie dustmmeden bUyUk bir gaflet ieinde kestikleri sekerkannslarrm kemiriyorlardr. Dusmanm bu artiklardan yararlanarak izimizi neden stirmedigini sonra ogrendik. . geC]milji karanhk sivilleri. . Gayet iyi h~tIrhyorum. 5 Arahk sabahi hemen hieblrimizin yUrUyecek hali kalmamisti. tehlikeli bolgelere girdigimiz zaman mutlaka goz altmda bulundurmarmz gerektigini ogrendik. C. biraz yol ylirUdlikten sonra uzun siire dinlenmek zorunda kahyorlardi.UnkU.• 30 • • 31 • da kalrmsti. Ama ortada emir verecek kimse yoktu. dtismam pesimize takrrns . Elimde oyle kaliteli bir ailah yoktu.. biri ayaklartmm dibine bir cephane sandig.

avl~dtlar" diye seslendim.. "Beni OldiirdUler" diye hayklrdtktan sonra saga sola deliler gibi ates etmege hasladt. yattigun yerde oitimU bekliyordum . beni ytirilmege zorladi. BUtUn aeilarima ragmen onun sosune uyarak sekerkamisi tarlasma attim kendimi. Bu sirada benden yana surliklenen biri. ~i§man bir guerrillero. Bana vuruldugunu soyledi. daha sunturlu bir kiifUr savurmustum. Sonra birbirimize sokuIarak uyumaga karar verdik. Ponce.. lste boyle oldu. ikimizi de yere yikti.••" diye klifUrii basti. sadece yaklasan ollimUmU ve up-a· drgmuz bozgunun acismi dustinuyordum. h~~ec~n i~inde. 0 anda di1§tinebildiklenmden bir bu geliyor akhma. Yakmlmda Arbentosa admda bir yoldas tarlaya dogru ilerliyordu. ihtilalci ordumuzun ilk dogtl!jti. Achk ve susuzluk hepimizi tarifsiz iskenceler ieinde kivrandmyordu. Faustino He aym gartp I~giidlinlin etkisi altmdaydtm. 45 kalibrelik bir kursunun a~tlgt korkune yara ylizUnden agzmdan burnundan kanlar bosanan Arbentosa. nefes nefese yamma yaklasn. Ueaklar aleaktan ucuyor. Nihayet Almeida'nm baskanhgmda bir grup kurduk. Arttk tek basirna kalmis. Otesini pek bilemiyorum.. Oysa gortinUrlerde kimseler yoktu. bir ~yin yok" dedi. Ama bakl§larmdan olmek Uzere oldugumokunuyordu. _.. bir sekerkamismm ardina gizIenmeye gall§lyordU.yenin kahramam Alaska'mn buz~u ~ollerinde allime terkedildigini anladigt zaman bir agaca yaslanarak kendi hayatma §erefli bir §eki_Ide son vermeyi kararia§ttrlr. ortahk busbiitim karisiyordu. Faustino Perez. onun bir kursunla parealanmis bas parmagmi sarmaga eahsiyordu. bir agaem dibinde yoldasrmiz Raul Suarez'i gordiim. Sanmm. o sirada Almeida yamma gelip. Ben de btiyUk bir kayitsizhkla ona kendi yararm gosterdim. Karanhk daha fazla ilerlememize engel oluncaya kadar yUrUdlik. Orada. 1!}te boyle oldu 5 Arahk 1956 gUnli Niquero bolgesinde atesle ilk kar§tla§mamlz. GogsUmde ve ensemde korkune birer darbe hissettim. Aym anda miithis bir ~lghk duyduk: "Yangtn!" ~ekerkaml§l tarlasmdan alev ve duman siitunlari yUkseliyordu. Teslim olanm . Aslmda.yesi geldi. Sonra birdenbire her seyi kaybettigime kanaat getirerek err iyi ne sekilde O1ebilece~m~ d~§linmege basladim.. Basimizda Almeida oldugu halde §ekerkaml§l tarlasmm son siralarmi a§lp Slglnabilecegimiz bir korulugun yolunu tuttuk. Baska bid. Akhma Jack London'm eski bir hika. Ararmzda Tegmen Ramiro Valdez. Yangmm yarattrgi panige ragmen ben hie telas etmiyor. Ben de yattigim yerden Faustino'ya donerek "Beni de. asmak uzere davrandtm. nedenini bilmeden avaz avaz "giirilltii etmeyin" diye bagmyordu. makineli ti. "Teslim olahm" diye baglrd!. Aym anda arkamdan baska bir ses "Yok oyle §ley. BUtUn gece aivrisineklerle savastik. "i~im bitlk artak" dedim kendi kendime.• 32 • • 33 • digrm tercih ettim ve ilac ~antasml arkamda birakarak §ekerkaml§1 tarlasiyla aramdaki a~lkhgJ. bizi rnakineli tUfekIe tanyor. Faustino Perez'in tarlamn kenarmda diz QokmU§. Ponce yarah olmayan erlerle birlikte sekerkamrsi tarlalarina dogru sUrUnmeye devam etti. . Chao ve Benitez yoldaslar da vardi. Yerde yabyordum. Hika. HaJa ates etmege devam eden Faustino bana bir goz atarak "Merak etme. Pek onemil saydamayacak bir kursun salvosu.ifegini ate§ledigini gayet iyi hanrhyorum.. Sonradan bu sesin Camilo Cienfuegos'a nit oldugunu ogrendim. cigerm- den yaralanmistr. Bir kere ormandan yana ates ettim.. .

Aroa bu defa.evremiz~ de stirlilerle kara yengeeler dolasmaga basladi. Sierra Maestra'ya dogru yiirUdtik. Ate§ yakmak soz konusu bile olamayacagt iqin. Yamrrnzda bir damla au yoktu. Besimiz birden. :?a§kmlIkla. bu yenilginin ve ondan sonra gelen savaslarm korkunc tecrUbelerini atlattik ve haia hayattayiz. Be!pmiz de. Ufak cukurlardan suyu Qlkarmak icin bir astrm pulvanizetoru kullamyorduk. daha sonra karanhktan yararlanarak yolumuza devam etmeroizi onerdi. Gece bastirmca I. oldtirdtlgtunttz hayvanlarm jelatine benzeyen etlerini gig gig yedik. A~hk canmuza tak dedigi icin kara yengec avma gtristik. Bu ylizden sivri kayaIarm uzerindeki 4]ukurlarda toplanrms yagrnursuyu birikintileriyle yetinmek zorunda kaldik. Aylar soma. kisa bir sUre sonra routlak surette diisman tuzagma dU§ebilecegimizi sOyledi. susuzlugumuzu daha da artrrdi. Tek slit kabmuz da kazaya ugraml§t1. YUrUyecek dogru diirtist bir yol bulamlyorduk.. Bu ylizden. Astronomi bilgilerime dayanarak kutup yildrzim bulduk ve tam iki gUn onu kendimize rehber edip doguya. boylesine korii koriine yol aramaya devam edecek olursak. btitiin suttin Benitez'in cebine ve liniformasma dokiildUgtinii dehsetle gordtik. tasimast iQin kendisine verdigimiz sUt kabirn cebine ba§A§agl koymustu: 1gebilmek igin kabm Uzerine uiak delikler agDll§bk. :?afak vakti. Bolgenin kirrmzi topraklarim yer yer sivri kayalar kaplamtsti.Alegria de Pio'daki baskmm ertesi gUnU «_:.in sectigimiz yildizm kutup yildizr olmadrgim ogrendim. Dogru yolda Ilerlememiz. Chao. yukaridan gordUgtimUz su birikintlsinin yerini de kaybetmistik. sahlldeki kayahklarin online vardik. Yan tarafta bize tath su intibaim veren bir su birikintisi I. . Benitez. Geceyi bekleyecek bir yer oulmamm. yemeklerimizi yerken suyla birlikte sutozUnden de bir yudum ahyorduk. buradan bir dli§~ man saldmsrm onlerneye imkan yoktu. Sonunda. gUn boyunca orada kalmaya karar verdik. Benitez ve bu satirlarm yazari . GOzlerimizin ontinde geni§ bir manzara • 35 • uzayip gidiyordu.. Aslmda bizler de. Tek tUk silah sesleri duyuluyordu. Suya inebilmek icin geeit aramak bize epey vakit kaybettirdi. Gece kavusunca yeniden harekete gectik. tamamen bir talih eseriydi. bir gatl§maya girmektense ortahkta pek go~ rtinmemeyi tercih ediyorduk. ama ne yazik ki. Adam basma sadece bir kae damla su dtisuyordu. lspanya 19sav8.ahhklarm arasmda yoia devam ettik. gerekirse kammizm son damlasma kadar earpismaya andietik. yolumuzu bulmak il. Bu. Andieenler ~unlardl: Ramiro Valdez. Juan Almeida.§I'na katilmis olan Chao. magara gibi bir yere slgmmaya muvaffak olduk. Denizle aramizda elli metre yiiksekliginde bir yar vardi.arph goztimtlze.

Kal"§U8§lr kargilasmaz. KIYI boyunca bir mi. Diisman bizi kolayca gorebilirdi. kaemadan once topladiklan sekerkarms- larmdan ikram ettiler. Belli bir yonlimUz yoktu. a~ltgl adamakilh bastmyordu. Asker olduklarmdan emindik ama. evin. ama bunun da onemli bir sakmcasi vardi. girif. kullanarak. Elimizdeki bir kac damla SllYU da bUytik bir titizlikle boli. Almeida tam onlara teslim olmalari iein baglraca.lafak vakti.. dcniz kiyisma vardik.i~lin oluyordu. Kayalarm arasmdan bir gegit bulabilmek i~in gUntin l§lmasml beklemek zorundaydtk. sahil boyunca yetisen yabani armutlardi. YliriiyUf.. basirrnzdan gel1enleri. Bir zamanlar ya bir dergide ya da bir romanda okumus oldugum bir fikri uygulamaga kalkistimvHatrrladIguna gore. nefis bir mehtap vardi. Zaman zaman denizin lizerinde bir ueak ueuyordu. Evin sahibi dusmammiz olabilirdi. Bu arada berikiler yengee eti ~igniyorlardl. yoksa iki gUn mil ilerledigimizi su anda kesinlikle hatirhyanuyorum. Boyle bir durum. Kayalarm arasmda ilerlemek hayli yorucuydu. boyleee ieilebilecek su miktarim artrrmak mi. Diismanla bir eatismaya girdigimiz takdirde... Pancho Gonzales ve Pablo Hurtado. Bildigimiz tek sey. Hatirladigrm tek sey.muz icin susuzluk tam bir iskcnce halini almisti.te bir oranmda tath su karistmlaeak olursa.kkmdaki dUliUncelerimizi karsihkh anlatmaga basladik. Bu yiizden ~alIhklarm golgesine slgmarak gUn batisnn bekledik. gelisigtizel ilerliyorduk. biraz olsun kendimize gatirmisti. Camilo He arkadasJan. Geeeydi ve yamlrmyorsam. yoldaslarumzm aklbetleri hakkmda bildiklerimizi. Susuzluklarmi ise. Benim 0 andaki dilsiincem. Gece bastirmca da buldugumuz kti~tik bir plajda kendimizi denize attik .• 36 • • 37 • YUrli~limlize devam ettik. itler gibi yorgun. yikiktik .hglmlzl bashrmak ictn bir ya da iki armut diisuyordu adam basma. Bu arada bir parca kestirdik. tc. tath bir sUrprizle karsiIastik. dU§- . YUrtiytif.imizden biri. kayalarla deniz arasmda slkl§lP kalacagmuz gergcgini de gozden uzak tutmuyorduk. Ama ylizmek bizi serinletmis.i§tUgti.ktl ki. Diger kurtulanlar hakkmda en ufak bir fikrimiz yoktu. Hatta. Bir sure sonra. Ama onlari nerede bulabileeegimizi ne biliyor.. Bu karI§lmdan icen arkadaslarm ylizleri hurusuvermistt birden.!ehep birlikte devam ettik. bahkcilarm kotii havalarda slgmmak icin yapttklart kuliibeciklerden birinde uyuyan adamlarm karartrlarmr farkettik. denizi sag taraftrmza ahp doguya dogru ylirlidUgiimUz takdirde sigmabilecegimiz tek yer olan Sierra'ya yaklastigmuzdi. bizlere. ne de kestirebiliyorduk. "Gramna"dan U~ yoldasrmizdi oradakUer: Camilo Cienfuegos. kacip kurtulmamizr imkansiz hale getirecekti. "Granma" Seferi'nden kurtuJan sekiz savasei olmustuk 0 anda. herhalde hali vakti yerinde olan bir k6yltinUn palmiye agaglarmdan yapilrms oldukea bUytik evinin oniinde durduk. sahil boyunu izleyerek yliriimemizi onerdi. Almeida He ben oncli olarak ilerliyorduk. Mantigmnz. suyun tadi pek bozulmuyor. Bir matararun icinde bu karismn denedim. Bir f. artik geri donerneyecek kadar da yanlarma yaklasmistik. GUn isiymca arastirmaya koyulduk.!andlk. bizler gibi baska kurtulanlar da olabilecegine karar verdik. Birden kiyida. deniz suyuna ti!. boyle bir eve yaklasmamn dogru olmayacagi merkezindeydi. Ac.. kayalarm cukurlarmda toplanmis yagmur sularmi bir tuple ya da karmslarla emerek gideriyorlardr.!edevam ettik. yeni haberleri.!tigimiz savas ha. Bu sulu ve tath nesne.. Perif. ama sonue feci idi..

"Sonumuz geldi" diye dU§Undum. C€vrcyi gizlice inceledikten soma.• 38. Bulduk da magarayi. ueaklarm bizi teslim olmaga -.§1 rmnzdan bazilarnn a idam etmis. Kanacagumz yoktu ama. bUyUk bir safhkla bana. Suyumuzu krsitlamrsttk. Cevreyi bUtUnUyle goren nefis bir gozetleme noktasiydi buras I. Hoparlorlerden anlasilmaz sealer geJiyordu. aga<. Bu arada ormandan zaman zaman ne oldugunu kestiremedigimiz sesler geliyordu. Kayalara tirmanmayi tamamlamadan geee bastrrdi. • 0.. Amacmnz. savasm en acih gi.meye basladik. yenilginin buruklugunu bUtUn acisiyla tattigumz. Uzerimizden bUtUn gUn hoparlorlerle donatilmis kU-. Benitez ise baska tlirlti dU§UnUyordu. bahriyenin korkunc katili Laurent'in adamlari oldugunu ogrendik. Yapilaeak . ileride "silabb bir adam" gordUgiinti ve kendisine herhangi bir sey sormanm akilhca bir hareket olmayacaguu dUl}lindUgU iein geri dondUgiinU soyledi...Ukucaklar gecti. Gerektiginde daha etkili bir direniste bulunabilmek i~in yayilarak gizlendik. :_. bulundugumuz yerde sonuna kadar ~arpl§~ makti. elinde M~l tlifegi tutan tiniformah bir adarmn silueti ilisti goziime. ben disarida beklcdim. GUn boyu tek lokma girmemisti agztmiza.itinin iizerinden asarken. Kana kana i<. Ama rnacerarmz daha bitrnemisti.. Birden alacakaranlikta. kayalari keserek denize akan ufak bir derecikti. bombos midelerimiz suya daha fazla tahammUl edemedi. Bi:ilgeye bu ismini verilmesinin nedeni. §imdi de adamlarim degt§tiriyordu.larJa kaph bir tepeye varnnstrk. Daha sonralari. Bizi farkedecek olurlarsa. Gortiniise gore.v. Durum hig de iyi degildi. 0 anda kendisini uyarmak miimkiin degildi. tek §ley.iimdikim oldugunu hatirlayamadigim baska biri daha vardi yanmnzda. Gece yeniden yola dtistiik. 0 bolgede pek sarp olmayan kayalari asrnarmz gerektigini farkettik. hem de ne bUyUk bir dikkat ve titizlikle . Yold 8. Askerin yamna iki adim kala birden topuklarmm iizerinde dontip yamma gelen Benitez. kapana kistlnus farelerin telas ve gerilimi ieinde bulundugumuz bu bolgeden bir an once eekip gitmek. bir kurt arm a tatbikati yapilryordu. Benitez'in hayret dolu bakislarmm oniinde "sllahh adamlar' biitiin trajik ger~egiyle belirdi. Korii koriine uzun bir yuriiytisten sonra. Bu viizden her ikimiz de eve yaklasmaya basladik.. Daha dogrusu.inlerini geeirdigrmiz. Ma taralarmuzi doldurup yola devam ettik. buna karsihk baska bahriyelilerin filikaya ~lkhklanm gorduk. Ortahk tamarnen sakin goruntiyordu. $afak vakti. adama daha yakm olan Benitez'in sonuydu bu. Adam basma bir sahra dUrbUnlin gozle baktlacak yerinin dolusu su diisiiyordu ve bundan daha dUrlist~e bir bolli§me de miimklin degildi. 6lUmUn ta esiginden donmustuk sanki. Kendimizi yerlere atarak susarms atlarm htrsiyla suya saldirdik. 0 sirada deniz kuvvetlerine ait bir filikadan otuz kadar bahriyelinin sahile indigini. o gece yola devam ederken.a~rdlgllli soylediler. kacmamiza en ufak bir imkan ve ihtimal yoktu. Cercekte Ojo de Buey (Dana Gozii) diye adlandmlan bir bolgeye yaklasiyorduk. ieinden mUzik sesleM . bir dikenli tel I. uzaklasmaktt . Sadece slgmacak bir magara bulmak iein vaktimiz vardi.. bu cikanlarm.. aclik ve susuzluga yenik dU§tUgiimUz. Moncada savascilarmdan olan Almeida He Benitez. • 39 • man askerleri tarafindan isga! edilmis olmasi bile muhtemeldi. denize dokiilen iinlii bir akarsuyun ya da onun kollarmdan birinin basma geldik.

. Saatler geetigi halde biz durmadan yiyorduk. yoldaslanrmz artik bu yolculuktan usandiklarmi her halleriyle belli ediyorlardi. oteki dort kisiden kurulu iki topluluk meydana getirmistik.• 40 • • 41 • ri geJen bir eve rastladik. Ramiro ve Almeida ile birlikte benim diisiincern. Bir kac kisisinin dismda hepsi aym fikirdeydi: Duraklamak. Ancak bir sartlari vardi.i§manm basmma ugradlk. Sonunda haber toplamak ve yiyecek temin etmek icin Ramiro He beni gorevlendirdiler. Biliyorduk ki. ilk konuksever KUbalmm evinden ayrildrktan birkac saat sonra. Benitez ve Chao idi. sabahm ilk isiklari bizi hala ciimbiis ederken yakaladi. bu evin saklnlerinin hangi sularda yelken actiklanm arkadaslartrmza an" lathk. korltigUne ugrarmstik. Benitez ile Camilo ise... biiyi1k bir ihtimalle Fidel ve Crescencio Perez'i bulabilecegimiz bir yere gottirmeyi onerdiler. koyliiler. Boylece belki de bir kac lokma yiyecek bulabilecegimizi dii§liniiyorlardi. Ve Alegria de Pia baskmmdan tam dokuz gUn sonra Puercas Gordas yolunun yakimndaki bir kdylll kuliibesinin kapisirn calmak zorunda kaldik. silahlarimizr satmaya ikna etti. Yola devam ediyorduk ama. gtinlerce yiirliyiilJ. _. Bizi. Pablo Hurtado da dU§mana esir dii§tU. 0 sabah koyllilerin ardarda yaptiklari ziyaretleri kabul edip durduk. .. Star Tommy marka ttifekIe rimizi birakrnaya yanasmadik. Artrk disarr glkamazdlk. Koyltilerin verdikleri haberlere gore. bizim grupta Pancho Gonzales.. boyle bir eglencede ya da dans partisinde kendimizi hicbir sekilde g6stennemekti. GOz ~IP kapayana kadar sekizimiz birden. Bir hirsiala anlastilar . susuzluktan ve aehktan ottirU Pablo Hurtado'nun ayakta duracak hali kalmarmsti. Almeida He ben vardim. onu. Bizim icm -bu kadari yeterdi. Kimisi yemek. HenUz yola koyulmustuk ki. ieini dokme arzusuydu. Deniz tutmasmdan. Yeniden degisik fikirler Iillkti ortaya. <:lteki gruptakiler. o gece yoIa cikmaya karar verdik. Dertli ve merak dolu kdyliiler geliyordu bizimle tamsmak iein. Oysa asil. Biri fig. KoyllinUn kullibesi sonsuz bir bayram havasma biiriinmiistii. Silahlarmnz ele ge{. kendilerine gektigimiz ziyafeti takdir edemeyen bagrrsaklarrrmzm nan. 11k arnel olan Almeida idi. bizi polise ihbar etmisti. Fidel hayattaydi. Ylirekten karsiladilar bizi. kimisi hediye getiriyordu. Eger yarulmiyorsam. CamiIo. Hasta alan Pablo Hurtado'yu ise k6yllinUn kuliibesinde birakmistik. Hemen tersyiiz ederek. Bunu ille de kotii niyetle degiI. Almeida ile ben. t§te bu li~UncU sahis.tigi gibi. adeta kosar adimlarla orad an uzaklasip. Yoldaslarmnzdan bazilarr kusmaga basladr. sebep. varhgmuzi ktsa zamanda genis bir cevreye yayacaklardi. Oyle ki. Nitekim. ne bahasma olursa olsun igeriye dalmanuzda israr ediyorlardi. Kisa bir siire sonra biz! koruyan evin igi bir cehenneme ddndii. sadece dedikodu zevkini tatmin etmek igin de yapabilirlerdi. evin sahibi. ten.. Koylerde konaklayarak Maestra'ya kademe kademe yaklasmayi planladik ve bu ylizden iki gruba ayrrldik. Ramiro Valdes. silahlarirmzr en iyi sekilde nereye saklayabilecegini sormak bahanesiyle bizim varhgnmzdan bir arkadasrm haberdar etmisti. Evin yolunu tuttuktan kisa bir sure sonra birden rniizik sesi kesildi ve "SinHIi de yigit silah arkadaslarmnzm serefine i~lim . di. Silahlarrmrzi ve Iiniformalartmm geride brrakaeaktik. Arkadasi ise.•" diyen bir erkek sesi duyduk.

• diye amlan ArgeJio Rosabal admda birinin yamnda kahyorduk.. unutmustuk.. Julito Diaz. bu zaferle bir ihtilal ordusunun varhgmi ve savasmaya her an i~in hazrr oldugunu herkese is. Ciro Redondo. Burada. Sozleri sefer sliresince hif. Bu zaferden sonra herkesin dikkati bizim irzerimize ~evrildi. Alegria de Pio'daki beklenmedik yenilgiden bir ay sonra. adamlarrmiza nlsan talimleri yaptirdik. Hatta bugtin bile aym canhbkla hatirlamaktayim : "Yaptlglmz batanm ceremesini iidemi§ degilsiniz. Birkac gUn geetikten sonra Moran. Ashnda iki makinelimizin dismda bu felaketten hemen hiebir sey kurtaramarmstik. bern de en bUyUk aptalhktrr . QUnkU. Eunlardan biri. dogn§tUgu. . Ve iste orada f. dordii elle acihr kapamr tlifek.iinkii boyle bir durumda sllalu terketmenin bedeli kendi hayatlarunzdrr. Calixto Morales ve Bermudez de bizlere katildilar. Bu zaferin yankilari. bir dig-ed Perucho ve adlarirn simdi hatirlayamadigrm baska yoldaslardi." 42 • "Rahip" 5 La Plato Sava. Adamlanmizdan bazilan. Crespo. basuruzda hicbir rehber olmadan Pilon yolunu geeerek Crescencio'nun kardesine ait Mongo Perez f. mliz bu kayabk bolgenin ~ok uzaklarma kadar yayrt· di. baskmdan kurtulan ve yakayi ele vermemis bulunan yoldaslarrmtzla karsilastrk : Fidel Castro. daha sonra saflarmnza katllan Carlos Mas. Saghk kurallarimaylar var ki. Silahlari terketmek hem bir SU!. Kiiciik birligimizin ne iinifcrmasi vardi ne de silaht. 11k basarmnz. hi~ vakit geeirmeden asilere kar§l sevgisi olan ve gevreyi ~ok iyi bilen bir baska koyliiyle temas kurdu. ikisi Thomson . Daha sonralarr devamh olarak koylU evlerinde agrrlandik. Universo Sanchez. Raul Castro.<lkarmamlZa katrlan.<iflig"inevardik. Hayatta kalmanm tek yolu silahh bir ordu meydana getirip ona kanhnaknr. Sierra Maestra'da. Aynr geee giivenilir bir dam altma sigmdik. partimizin liderlerinden biridir ve Oriente Ordusu'nun komutamdrr. ~imdi kendisi. Calixto Garcia. Rene ve Armando Rodriguez.: 0 srrada elimizde sadece 23 silah vardi: Eu silahlardan dokuzu dtirblinlli. Fidel'in emirleri iizerine. Adventist mezhebinin mensubu alan bu yoldas. Faustino Perez. Nihayet burada yikanmak frrsatim bulabildik. Fidel bu yiizden hayli payladi bizleri. 14 Ocak 1957 tarihinde Magdelena Nehri kiyilarma varrmstik. Nihayet ilk zaferimizi.<hatmmdan ~lkmaml§trr. Bir §afak vakti. Efigenio Ameijeiras. patlarmstik... besi otomatik. Bazilari da elbiselerini degistirdiler. La Plata Nehri agzmdaki kij~lik barakalara yaptignmz hticumla kazandrk. Bu frrsatta tamdignms koyliinlin adi Guillermo Garcia idi. aymzamanda.. !. son zaferin de bizim olacagi hakkindaki inancrmizr pekistirdi. hayatlarmda ilk defa silah kullamyorlardi.

Laviti Plantasyonu'nda gore vliydiler. Btraz sonra Chicho gorundli. Gonderdigimiz oncliler. Ihanetinden onceki donemde. Eutimio sadik bir ihtilalci olarak cahsrmstr. ddndiiklerinde. Bu ~avul}lar. Ertesi gUn La Plata'da. Sonradan bu kdyltilerin. Casillas. Bel} dakika sonra oradan geemekte olan iki koylUyii daha yakaladrk. o gUn ogleden sonra La Plata bolgesine varmak iein son tepeeigi de astik. o gUnkti yuriiyiisilmiiz sirasmda iki koylliyU ele gcC. Fidel. kamp yerlerimizi bildirmek suretiyle diismana oldukea yararh oldu. Ayrica. Bu koyliilerden birisinin dusmana yardun ettig-ini gayet iyi billyorduk. ayriea 0 bOigedeki en mel'un li~ cavustan birisi clan Chieho Osario'nun oradan gececegini ogrendik. Aym aksam saat 6'da. etkisini kasden kti4llimse~ti: Fidel'in biitiin soylediklerini itirazsiz kabul eden . Perisan durumumuza ragmen Chicho'yu kandirabilmemizin nedeni. 16 Ocak'ta §afakla beraber barakalari devamh goz hapsine aldik. bu koyliiler bize dilsman hakkmda cok onemli bilgiler verdiler. Chicho Osario gibi zalimlerin terorle yonettikleri bir 4liftlikti. Sahil muhanzlarr uykuya yatmislardi. onu 10 bin Peso ve bir de orduda mevki vaadiyle kandirarak Fidel'i 6ldlirmekle gcrevlendirdi. rehberimizin akrabalarr oldugu meydana erkmca.• 44 • • 45 • makineli tlifegi. Bu hareketleri tam olarak degerlendiremedigimiz icin hlicumumuzu ertesi gline birakmaga karar verdik. Chicho derhal "Sivrisinek" diyerek parolayi acikladi. Melquiades'in ismini bize. Casillas tarafmdan ele geeirildi. sinirli bir poz takmarak kendisinin albay oldugunu. bir kismr tekrar vasitaya hindi.il'dik. barakalarm yamnda indiler. herhalde. Fidel. bu amacla sakal biraktigrm ileri sUrdli. asilerin hilla niqin yokedilmediklerini ogrenmeye geldigini soyledi. 0 bolgede yasayan koyluJerden Melquiades Elias'Ill aga~lara bieakla a~tlgl isarotleri izleyerek ormandaki bir keeiyolunda ilerledik. Bir slire sonra Eutimo. Bu muhafrzlardan bazilarr. hi~bir askere rastlamadiklarrm bildirdiler. kendisinin bizzat daglara ~Iklp ilsileri kovalayacagmi. korkakhgi yliztinden Eutimio suikasti ger~ekle§tiremedi. Bununla beraber. Ancak.lineline bir 4l0k frrsatlar gectiyse de. adamin fitil gibi sarhos olmasiydr. insaatr henuz tamamlanmarms cinko damh barakalari gordtlk. Eutimio'yu 6ldlirecek yerde. bizim kim oldugumuzu anladiktan ve tehditlerimizin bosuna olmadigina inandiktan sonra. bu konusmasmda diismarunuzm gliclinU. Fitil gibi sarhostu ve bir zenei ~cuguyJa birlikte bir kanra binmisti. Inenlerden bir kismi orada kaldi. Topragim korumak iein toprak agalarma ve jandarmalara karst earpisan koyliilerden bid idi. Bu barakalarm arasmda diisman iiniformasi giymis bir grup insan dolasmaktaydt. Bu alcakca plam uygulamak il. birisini geride brrakip dig-erini ihtiyat tedbiri olarak yannmzda goturduk. Universe Sanchez. Ogleden sonra saat 3'te durumu daha iyi degerlendirebilmek i~in nehir kenarmdan barakalara dogru giden yolu islemege karar verdik. ikisi makineli tabanca vc birisi de 16 mm'lik av tUfegiydi. Barakalarda on bel} askerin bulundugunu.. Laviti Plantasyonu. ordunun biitim yaphklarmm palavradan ibaret oldugunu. Gece sig La Plata Nehri'ni gectik ve yol lizerindemevzilendik. 0 siralarda ornek bir koylU ihtilalci olan rehberimiz Eutimio vermisti. gUn€!} batmundan biraz once muhaf'iz yliklU bir motorbot geldi. Chicho'ya durmasim ve parolayi soylemesini linledi. tipki bir jandarma gibi.

Bu ytizden. Aynca.iyi olarak kabul ediyorduk. bize rastlamadan biraz once. daha da ileri giderek. Elimizdeki yirmiiki silahla. Chieho. BugUn binbasrhga yiikselmis bulunan yoldas Luis Crespo kesif iQin ileri gonderildi ve doniistmde Chicho'nun verdigi bilgileri dogruladi. saldm iQin hazirhk yaptik. ona. ~evirmekte oldugu- rnuz oyunu kavradigmdan §tipheleniyordum. jandarmalarm bile boyle bir §eye cesaret edemeyeceklerini soyledi. bunlari oldlirdUgumliz 0 orospu ~ocuklarmm birinden aldim" dedi. kendi olUm fermamm kendi eUeriyle imzalamistr. Tam harekete geemek lizere iken ath li~ rnuhafrz gecinee gizlenmek zorunda kaldik. k6tti dediklerini de bizler i~in . kimlere gtivenebilecegimizi sormaya basIadik.. A§aglhk herifin senesi dU§mU§tU bir kere. Oizlendigim yerin hizasmdan gecerken koylimiin §U sozleri soyledigini gok iyi hatirliyorum: "Ben de sizin gi~ hi insarnm.. Chicho da hilS itiraz etmeden ellerinin baglanmasma izin ver~ di. QUnkii pek az kursunurnuz vardi. asked kurallara gore esirlerin ellerinin baglanmasr gerektigini Chicho'ya bildirdi. Yolda Chicho. Fidel. kimin k6tU oldugunu. Fidel. yegane nobeteinin. ertesi gtinli saldirmm sonucunu ogrenince EI Macio'da bu koyliiyii vahsice Oldtirdliklerini haber aldik. Bize. Yoksa kirbaci yersin !" Koyliiniin bizim saldmmiz sirasmda uzakta olacagmive kursunlanrmzdan kendisine bir zarar gel~ meyecegini dusunerek biraz rahatladlksa da. Muhafrzlarm onunde. pek nadir . Fidel. Bu an gok onemliydi. bize. Ben sahsen. harakalardaki askerleri ani olarak tef ~ ti§ etmek ve boylece gorevlerini ne derece ihmal et~ tiklerini ytizlerine vurmak oldugunu soyledi. hi~ tereddiit etmeden sert bir hareketle elini gtrtlagma gotlirdti ve hem Fidel'in. 0 bolgede kimin iyi. 0 srrada biz de Meksika yapisi postallar giyiyorduk. Tabii. Chicho'nun iyi dediklerini bizler isin k6tti. Barakalara daha fazla yaklasabilrnek igin nehri geeerken. Bu §ekilde sorusturarak yirmi kisinin isimlerini aldik. Konusmamizm sonunda. Bu sozleriyle. ne bahasma olursa oisun bara- .olarak gereksiz talimler yaptiklarmi aSlkladl. kendi eUeriyle iki kisiyi oldUrdUgllnU de itiraf etti. Chicho bUyUk bir safhk iginde onde ytirlimege devam edince. Ayaklarmdaki Meksika yapisi postallarr gostererek "Bakm." Bu sozlere muhafizlardan birinin karsthgl §u oldu: "~eneni kapa ve ylirli . insaati tamamlanmamis barakalarla Honorio isimli diger ga~ vusun evi arasmda bekledigini soyledi. Chicho onde oldugu halde barakalara yaklastik. alkolUn onu §uursuz hale gettrdigi kanaatine vardim. Ihtilalcilerin mutlak surette yokedilmesi gerektigini de soalerine ekledi. Fidel'in teklifi iizerine Chicho. bu a§agIllk yaratigm. muhanalann zamanlarmin btiytik kismmi hiebir i§ yapmadan barakalarda yan gelip yatarak gecirdiklerini. Nihayet EI Macio'ya giden yol kenarmdaki barakalara yakm bir yerde durduk. hem de Creseeucio'nun grrtlaklarnn kesecegini soyledi. iki binayi ve bu binalar arasmda nobet bekleyen askerin sigarasmm atesini gormU§tti. Luis. Fidel Castro'yu ele gegirmesi halinde ne yapmayi dU§UndUgtinti sordu. Fakat. Chicho. Ve boylece hilmeden fiilen bizim esirimiz durumuna dU§tU. Chicho'nun bizden §tiphelenmedigini gortmee.• 46 • • 47 • Chicho Osario. tipki bir katir gibi gUtttikleri bir koylU vardr. kendisine karsi ukalahk ettikleri igin onbes koylUyli olduresiyedovdugunii. bizleri barakalara gottirmeyi kabullendi. amacmm. "ama generalim Batista serbest birakti beni" dedi.

11k olarak Fidel tlifegini atesledi ve bunu diger silahlar izledi. Brezilya tipi elbombalarumzi flrlatmamlZ emredildi. Camilo Cienfuegos. Raul Castro dinamit atti. fakat hiebir sonuc alamadik. Once Universe Sanchez. Saldrrimiz sabah saat 2. katil Chicho Osario da idam olundu. Tepemizde dolunay parJamaktaydi. Bu yiizden. kalari . Atese baslamarrusla bir likte. sonra da Camilo Cienfuegos evleri yakmaga tesebbtis ettiler. Yangm baslaymea bu binanm. yari otomatik tiifekleriyle llavu§un palmiye yapraklariyla ortiilii evini sagdan kusatacaklardi. Raul ve Almeida.40'ta baslarmsti. Calixto Garcia. Fidel. Fakat muhafizlar umdugumuzdan daha fazla dayanddar. plantasyona ait bir hindistan cevizi deposu oldugunu gordUk. Calixto Morales ve daba sonra EI Uvero !:a. mangalariyla soldan hiicuma gececeklerdi. Her teslim 01 gagrlffilZda bu tUfegin bir seri ateslenmesiyle cevap ahyorduk. Bu tertip ieinde diisman mevzilerinin kirk metre yakmma sokulduk. bu da patIamadi. Ikisi de basari saglayamaymca Luis Crespo He ben binalardan birine yaklastik ve ateslemeyi basardtk. Universo Sanchez. Yangm. Barakalardaki askerlere derhal teslim olmalarmi bildirdik. Aksi takdirde biitun cephanemizi tuketmis olacak ve kendimizi artik hicblr §ekilde savunamayacakttk. hayatlarirruzr tehlikeye sokmak bahasma daha yaklasmarmz ve barakalari atese vermemiz gerekmekteydi. Ama ne onunki patladi ne de benimki. halen binbasi olan Fajardo ve ben merkezden saldiracaktrk. Luis Crespo.• 48 • ele gecirmemiz gerekiyordu. Luis Crespo ve ben elbombalarmnzr frrlattik. Benitez. Barakalardan birinde M-l tUfekli bir cavus bulunmaktaydi.rpismasinda kahramanca can veren yoldas Tegmen Julito Diaz.

uvve errrmzr gozden ge~irmek Uzere • 1 aras d .19 ?cak saban. Palma Mocha'ya safakla beraber vardik ve hemen Sierra Maestra'nm en Itayahk. kuvvetJerimizi tef'tis ederken gok tehhkeh sonu~lar dogurabilecek bi 1 Id Plata Sa ' r 0 ay 0 u. ~ehirdeki ihtilalci unsurlarla haberlesme imkam yoktu. a amp FI~el. elimizdeki silahlarm sayisi... hatIanmizl gazden gecirdi ve savunmamlzl tekrar tekrar kontrol etti. Bu nedenle baz dii k 1. .~e koyulduk. La VR§lnm mukaran olarak ele ge~irdigim bir onbasr sapkcemi bUyUk bir gururla giymekt d" Fakat k tl·".}irmek amaciyla bir baskin plani hazl:ladl ve adamlanmlzl gereken mevzilere yede§tirdi. bu malzemeyi.. EI Arroyo del Infierno EI Arroyo del Infierno (Cehennem Deresi) Palma ~ocha'ya dogru akan dar ve SIg bir nehirdtr. Bense. Bu ve bunu izleyen savasta. ~atista kuvvetIerinin bizi izleyip mutlaka bulacagma mamyordu.. Bundan baska sivilleri de serbest biraktik. Palma Mocha'dan uzaklara dogru lieder ve ~evredeki tepelere tlrmamrken ku k bi . . boyle bir yalanla koylulertn topraklarma ve mallarma elkoymak istiyorlardi. 17 Ocak sabahr saat 4. La Plata Savasi.u Ir va lye eristik.30'da. .". yalan gercege dontistti ve goC. geeilmesi en zor krsrmlarim aramaga basladrk.. demek ki.• 50 • kendi yarahlarina bakan esirlerimize birakilmasnu emretti. dovusmekte olan kendi adamlarnmz iem saklamak istiyordum. FIdel. bu belgede yasayan koylU ailelerine hava kuvvetlerinin biitun bolgeyi bombardiman edeeegini soyleyince sahile dogru bUylik bir go~ baslanusti.. di ". Fakat diger savaslarirmzda durum tam tersine olacakti.. Burad k kurdu~. ey im. Fakat bu yalanla bizim saldirtnuz tesadUfen cakismca. I usman as~ er errru ele gel. Bizim varligumzdan kimsenin haberi olmadigma gore.. aga~ ar in a yururken gozculer bizim geldigimizi duy~u§lar ve gelen grupun basmda dusman kuvvetlerimn §apkasIDl giyen birinin bulundugunu gormU§ll. . Palma Mocha'ya dogru yUrUyti. ... Koyliiler henuz mUcadeleye kanlmaya haztr degillerdi... Vardigmuz yerde yUrekler aCISl bir durumla kar§11a§!hk.. Vadide iki bohio vardi. cavuslarla sahil muhafizlarr. Ihtilal Ordusu'nun zaferle biten ilk savasiydi. 6/ Soya.. adamlarimizm sayismdan fazlaydi. Bu ~ehrm kenarmda.'r~ . Bir giin once bir onbasiyla bir ~avu§.li onlemek imkansizlastr. . tabii ki bohio'lan kullanmadlk..

Bir siire once Crespo ile ben bir kae tane tavuk yumurtasi bulmus. Malzemenin sayimi. Bu karan hemen yUrtirllige koyduk. . yaklasrk olarak 900 kadar k~~un yaktJglmlzl gostertvordu. Bu gerginligi. tavuk yumurtlamaga de· vam etsin diye yerine birakrmstrk. Evde cesedi gordukten sonra askerin tufegini. Artik gorUnmesi muhakkak olan diismam beklemekten baska yapilacak bir sey yoktu. fakat eok slddetli olmustu. Crespo'ya beni atesiyle korumasim soyteverek eve yakla§tJm. Kursun ger~ekten de tam gogsUne sap" lanmrs. Dtisman askerlerinin yakmda olduguna inandigrrmz iein. Ikinel kur§unum ise tam gog-stine saplandi veadam tUfegi siingUsUnden yere saplanrms olarak yere diistti. herhalde yabana da atilamazdr. dum. Adanun ytiztinde hicbir korku yada iirkiintU ifadesi yoktu. yakmlrnlzdaki bohio'da b~: askerin ~tesimizden korunmaya cahstigun gi:ir. Fakat bir kae ay sonra yakaladlglmlz bir muhbirden. bu adamin bir diisman askeri oldugu meydana !. sinlrlerimizin ne kadar gergin oldugunu gi:istermesi bakirmndan rnanidardir. bunu gerekli ol~ dugu icin yapiyorduk. ti!. belki de kalbinden geemisti.iJiyordum.ah parcasi yerle§:tirdigini ve golged« oturd~g~nu dtirbtinlerirnizle gi:irdUk. bunlari adamlarmnza dagrtmistik.U kaldi. Camilo ise uzerimize ates actiktan hemen sonra hatasun farketti. hicbirimiz savasmak icm sa" vasmak istemiyorduk. Bekleme siiresinde. Plamrmzi basariyla uygulaml§tJk. Bu askeri. Bununla beraber.• 52 • • 53 • di.. Nobete] askerin !. Binba§1 Efigenio Ameijeiras bu silahi sonraki carpismalarm ~ogunda kullandi. Herhalde yapmis oldugu yorucu ylirtiyusten olacak. ne kahvaln hazrrladik.. Savas krsa. bir titreme duyar ve savasm baslayacagi 0 l§lkh amn ozlemini ~eker. Buna karsihk yetmrs kur§un ve aynca Efigenio Ameijeiras'a verilen bir <?~~and tUfe~i ele geeirmistik. Dort dtisman i:iliisii saydik. Bu sirada. vUeut OlUm katihgrmn ilk isaretlerini gostermege baslamisti bile .lr~rak cansiz yere Ylgildl. anacIglrn" dlY: bag.evresine bakmdig~m. Ate!} actim.in sadece bacaklanfil se~eb. ne de yemek pisirdik. follukta biraktiglffilZ son yumurtayi da yememize karar verdi. daha dikkati olmamizi gerektirdi. Palma Mocha Nehri istikametinden gelen bir ka~ silah sesi duyduk. Artrk saklanmak iein yer aramak sirasi gelmisti. 0 gece duydugumuz silah sesleri yuztinden Crespo. Bu olay. ancak savas giderebilecekti. 11k kursun kimseye isabet etmemisti. Bereket versin. ilk kursunum bosa gitti. Bu. L>gle vakti bohio'Iarin birinde bir adamm dolastiguu gorduk. sinirleri ~elikten yapilmis kimseler bile dizlerinde yumusak bir ~ozUlme. Yalmz bir tek yumurtayi. altr asker daha izledi. OIUmU ani olmustu. kendisini kamufle etmek iein kulagmm arkasma blr~ kac !. Olenlerin sayismin ashnda bes oldugunu ogrendik. Once adamlarirmzdan birinin emirlere itaatsizlik ederek evlerin yakmma sokuldugunu aandik. Fidel'in sal. ikineisinde ise otomatik tlifegi tutukluk yapmca daha fazla ates et· mesi miimkiin olamamistr. Daha yuksekte oldugum i!. bu sirada Camilo Cienfuegos'tan baska herkes tufegini temizliyordu. Bu topyekfm bir zafer degUdi ama.lkh. kuvvetlerimiz lizerindeki disiplini daha da artirmarmzt. Savasiyorsak. 22 Ocak sabahi gUn dogarken.. Cevreye yayilan sen atesimiz daha sonra nobetcinin iki arkada§IllI da cansiz yere yikti. kur§unlarml ve i§e yarar diger asked maize" mesini aldim. Bir sure sonra. d~rlYl b~§latan atesiyle birlikte adam "Ah. Gelenlerin U~li daha sonra ayrildi.

zulmUyIe Sierra Maestra'da ~ok k6tU bir lin birakmis olan Tegmen Sanchez Mosquera bulunmaktaydi. ~imdiyse. Qekilmekte olan Batista kuvvetlerine paralel olarak ylirUyorduk. Bu kosullar altmda ylirtimek gercekten cok zordu: Fakat bu yliriiyli§lti gerektiren ve kisisel olmayan etkenler vardi. Bu ctkenier. Bazrlari iki ttlfek birden tasiyordu. Iste bir kac gUn once barakalarda sakh bir dusman toplulugunu yenilgiye ugratmlf. Eg"er bu cinayet islenmemis olsaydr. . tki dusman kuvvet dagm iki yamacma varmak iizere ayru zirveyi astilar. bize bu kulubelerde kalmanm eok tehlikeli oldugunu ugretmi§Li. her zamanki eevabmu ver- . Fakat bu defa durum «ok f'arkhydr. ~imdiye kadar gecirmis oldugumuz tecriibeler. fe1ce ugramis bir ordudur.iyUk diisman kuvvetlerinin izlemesinden bizi tamamen koruyacak erisilmez yerler aramak yorueu gelmedi hicbirimize.ltlk. Koyliiler arkalarmda birkac hayvan ve bornbos kuliibeler birakarak bolgeyi terketrnislerdi. bana yaklasu ve savasr kaybetrnemiz ihtimali olup olmadigml sordu. Bir defasinda diismandan ufak bir nehir ve bir kae yol ddnemeciyle aynlmis olan bir bohio'da geceyi gegirdik. Burada.54. Iki gUn kadar dusman kuvvetleriyle bizim kuvvetlerimiz birbirinin farkma dahi varmadan ylirUyU§lerine deyam ettiler. Ama Casillas'm kuvvetleri arkamizdan bu b61geyi taramis ve herkese Ielaket getirmisti. Bu sekilde dagm oteki yamacma vardik. Kazandigirmz zaferlerin sarhoslugu icinde degildim. moralimizi gok yukselttiginden. Kamp kurduktan sonra. Bu nedenle.in daha bi. 7 Hovo SaldlrlSI Sanchez Mosquera'nm kuvvetlerini yenilgiye ugrattiktan sonra La Plata Nehri'nin kenarmda yiirumege basladik. sa vastan bir kae saat kadar once duydugumuz silah seelerinin. Bu b61gede ilk saklamsmuzda. Buna ragmen. Dusman kuvvetinin basmda. Daha sonra Magdalena Nehri'ni gegerek cok iyi tamdigumz Caracas bolgesi'ne dondiik. Birakilan bu hayvanlari kesip yedik. Alegria de Pio'daki felaketten sonra beliren etkenlerden cok farkhydi. bizden sayica f'azla bir diisman oncusu perisan edilmisti. YUktimtiz yine ~ok agirlasrmstr. Manuel Fajardo. digerlerinden epey ayrilrms bir kuliibede geceyi geeirdikten sonra tekrar orman a dondiik V8 Caracas 'I'epesi'nin lizerindeki kiicuk bir selalenin ortasinda kamp kurduk. Artik hepimiz bu bieimdeki savaslarm onemini kavrarmstik. diisman kuvvetlerini saklandigrrmz yere getirmeyi reddetmis Haiti asilh bir k6ylliyli oldiiren silahlardan geldigini belirtmeyi gerekli bulmaktayim.Basarrmrz. Oncusuz bir ordu iac. halk bizi desteklemisti. Qlinkli ancak bu gibi ~arpll~malarla diismarnn onciisii yok edilebiliyordu. biz dusman kuvvetlerinin yakimmrzda oldugunu ogrenemeyecek ve diiemarn hazar bir sekilde beldeyemeyecektik. biitiin gi.

50guk bir geceden sonra tam yattigrmiz yerlerden kalkarken. 30 Ocak sabahr. Fajardo'ya gore. Oysa gercek suydu: Diisman kuvvetleri Eutimio'yu yakalamis. Eutimio. Onciilerimiz de orada idi. adamlarimism moralini gizlice denedigini soyledi. 3. seyabati bir kae hafta siirecekti. oburgiin su yoldas bizi terkedip gidiyordu. ama insan hie olmazsa daglardaki hasin hayata. Adamlarrrmsm cogu ne savas tecriibelerinden dogan bir ruha. Eutimio. 30 Ocak saba hi ieinde bulundugumuz ruh hali i§te bOyleydi. Bu plamn bir boliimii olarak. Mutfagmuz bizden iki yiiz metre kadar ileride. mahrumiyete katlanrmyordu. Fidel bu izinden baska ayrica kendisine seyahati iein para da verdi. Sierra boyunca bizim geetigimiz yolu bizleri buluncaya kadar izlemis. El Arroyo del Infierno Savasi'm iizerinde yaptignmz topraklarm sahiplerinden biriydi. Fidel'e bu huSU8U derhal acikladim. Aynca. Bunun iizerine bize haber vermege cahsrms. Bu yUzden diisman piyadesinin iizerimize saldirdrgi zehabma kapildik. ates seslerinin her yandan geldigini sandik. Aramizda tam bir birlik yoktu. 0 zamana kadar meydana gelmis olan bir cok olaym nedenlerini heniiz anlayabilmis degildik. Disiplinsizlik. Moral bozuculuk. her seye ragmen daglardaki miicadelemiz giiciinden hicbir sey kaybetmedi. ucak sesleri duyduk. Eutimio. 50 mm'lik mermiler yere ~arptJklarmda infilak ederler. Eutimio'ya gore. Bazilari sehir ieerisinde gorevlendirilmelerini istiyorlardi. Moran. Hain Eutimio Guerra. Boyle bir metodun sakincalari olabilecegine beraberce karar verdik ve Fidel daha fazla disiplin gerektigini. ~linkii etrafirmz aga~hklarla cevriliydi. kli~lik bir pmarm kenarmdaydi.) Bunun lizerine. Evet bu sehir gorevleri bazen ~ok tehlikeliydi. hasta anasim gormek icin izin istedi. o siralarda sa vasta heniiz pismemis oldugumuzdan. fakat Delfin'in bohio'sundaki iki diisman askerinin cesedinden baska bir sey bulamamis. hie yorulmak bilmeksizin bize yiyecek arryor ve bolge koyliileriyle temasi saglamaya calisiyordu. "Gallego" gelip kendisine savasi kazanmarruzm artik miimklin olmadrgnn. disiplinsizlik belirrnesi halinde ne gibi tehlikeler dogabileeegini kisa bir konusma He acrkladi. o glinlerde durumumuz pek parlak sayilmazdi. (Delfin. Sonradan bu olaylarla Eutimio'nun davramslari arasmdaki iliskiler apacik ortaya ~lkb. bizim her seyi kaybettigimiai soylemis ve beraberce bu miicadeleyi terketmelerini onermis. Birdenbire bir ucagm pike yaptrgim duyduk. 30 Ocak'tan bir giin once kamptan ayrrldi. ne de tum bir ideolojik bilince sahipti. oltimle cezalandmlacak ij~ sucun neler oldugunu bildirdi: 1. mermiler yarumiza dti§:tligii icin bize sanki orman tarafmdan ates ediliyormus gibi geliyordu. Kuvvetlerimize tekrar katildigmda. 2. Bu ucaklarm nereden geldigini tam olarak tayin ederniyorduk. tam Palma Mocha'ya varmak Uzereyken hUki.• 56 • • 57 • dim: Savasi muUaka kazanacaktik. Bu ylizden duydugumuz giirliltli bir makineli tlifekten gelmesine ragmen. EununJa beraber. Bana onciileri beklemek ve hava saldmsi sirasm- . Firar. para ve orduda bir mevki vermek vaadiyle kandirdiktan sonra Fidel'i oldiirmekIlzere aramiza yollanusti. sonra makineli tUfek sesleriyle bomba glirUlttileri isittik.imet kuvvetlerinin bizim izirnizde olduklarmi ogrendigini si:iyledi. Bir de bakiyorduk bugiin bu yoldas. Fakat 0 bana bu olaydan bilgisi oldugunu ve "Gallego" Moran'in. Fajardo bana bu soruyu sorusunun nedeninin "Gallego" Moran oldugunu soyledi.

Sabah gecen bu dusman askerlere Binbasi Casillas kurnanda ediyordu. lzler karisiktr ve ikimiz de aglr yiikler tasiyorduk. 1 1?ubat'ta kendi kUgUk kampmuzda kaldik. bize. Bu olay iizerine Sergio Acuna zihni dengesini kaybetti. ueaklar kaybolup gitmislerdi. bize acikh acikh miyavhyan bir kediyle gUrliltlimlizli duyup ortaya I_<lkan bil' domuzdu. Bir slire kadar kayrp adamlarimizr bekledik. Ciro Frias'm magazasmi yakmislar ve karrsmi esir olarak alnuslardi. Moran yalmz dondii ve uzaktan bazi ucaklar gordUgtinli bildirdl. Evvelki gUn yaptigtmiz ylirliyi. Fakat etrafta yasiyanlarm hepsi btiyUk bir korku icindeydiler. makineli ttifek atesiyle ocak parea parca edilmis ve atilan bir bomba oncii muhafrzlarm kampmm tam ortasmda patlarmsti. fakat hiQbir 'ley bulamadik. Mevzilendigi yerde silahiyla fisekligini birakarak sessiz sedasiz kacti. 0 sabah saat onbirde tepenin obiir yarundan gelen silah sesleri isittik. La Cueva del Humo diye bir yerin admi duymustuk ama tam olarak nerede oldugunu bilmiyorduk. Guillermo ile hirlikte Aji Nehri'nin kiyismda vadi tabanim arastrrmaga ciktrk. Fakat dusman . Ararmzda bulunan Sergio. Sonunda bir a~lkhga geldik ve dinlenmege karar verdik. civarda hicbir kara kuvvetine rastIamamisti. Bu arkadas. Kol'un izleri oncli gurubuna mensup Guillermo Garcia ve Sergio Acuna tao rafmdan da izlenmekteydi. neler olup bittigini anlamak lizere kamp yerimize dondiik. Sergio'nun bize ihanet edip etrnedigini bilmiyorduk. Bes ucak goren Moran.i'llin verdigi biiyiik yorgunlugu atabilmck icin kurdugumuz bu kamp. Bizi 0 anda en cok iizen sey siitle sosislerin kaybolmasi olmustu. Arkadaslarrmrzm yakihp kUI edilmis bohio'lannm yamndan gecerkcn yuregimiz burkuldu. Geriye kalan canhlar. sue- 31 Ocak taiihindc ekili bazi tarlalara bakan bir tepenin iizerinde mevzi aldik. Bu sesler cok geemeden bize yaklasti ve yardim iein yUrek parcalayrCI sekilde yalvaran bir adamm ~lghklarlm duyduk. Bunun iizerine bizim "kol" un izlerini liikle takibe basladik. diisman muhafrzlarirun Ciro Frias'm magazasmdalri mallan ahp yaktikIarim soyledi. Aynca katn-lari miisadere ettikten sonra kaurciyi oldurmusler. La Cue· va del Humo'da katilacaktim. Bir siire sonra uzakta bazr hareketler gorduk ve sesler i§ittik. Kuvvetlerimizin geri kalan kismma. baslanuda beyzbol kepleri bulunan iki kisi gormus. Yoldaslarirmzi bulmayi umut ederkendiismanla karsilasmaktan korkuyorduk. Guillermo Garcia'yla ben. DondUglimtizde perisan bir manzarayla karsilastik: Ucak arazi _mutfagimiza saldirmis. Karsilasnktan ve karar vermek iein bir sure dusiindtikten sonra. Bir kac saat sonra bazi gtiriiltuler duyduk vc herhangi bir saldiriya karst derhal hazirhk yaptik. Neyse ki. bir kutu stitozli ve li~ sosis aldigmi da kaydettim. Arazi giinlugfine Sergio'nun bir hasir sapka. Bu yiizden gceeyi kusku i~erisinde gecirdik.• 58 • • 59 • da brraktigmuz bazi malzemeyi toplamak gorevi verilmisti. fakat bize bunu soylemelrte ge~ kaldigt icin adamlara yetisemedik. La Cueva del Humo sandigmuz yerde bazi arastirmalar yaptik. Moran'la baska bir yoldas kesfe ciktilar. bomba paUarken orada kimse yokmus. Qlinkli bir stiredir hieblr giirultli isitmemistik. fakat goziiken olmadi. Orada Guillermo'nun bir arkadasi bize yememiz icin bir seyler verdi. Bana !spanyol il_<harbi sa vascilarindan Chao refakat etmekteydi. tamamen acilrtaydi. Bunun iizerine besimiz de aglr ylikleri sirtIanarak yola diiziilduk.

. ben ve bir dordiincii yoldas mideye indirdik.ik bir tutumlulukla sakladlgl bu sosisleri Crespo. Manzanillo'dan saflarirmza katilan on kisi. Fidel.izleri acikta ates yakmaktan t. icinde dart domuz sosisi bulunan bir konserve kutusuyla geldigi zaman kendimi sanki hayatimm biiyiik ziyafetlerinden birindeymisim gibi hissettim.ok yardim alabilecek ve tilkenin digcr bolgelerindeki durumu daha iyi anlayabilecektik. Herkese <_. Aylarca ve belki btitlin savas stiresince bu saldirmm arulan cok canh bir sekilde kaldi ve sa vas sonuna kadar giindi. :?imdi bile t. hem de moralimizi ytikseltmisti. Aji Nehrini asip hepimizin tamdigi bolgelerden gecerek ihtiyar Mendoza'nm evine varmcaya kadar yUriidUk. Kayrplarmuz. Crespo. bizi terkedip katil Casillas'Ia temas kurmak iizere Eutimio tarafmdan uydurulmus alcakca bir yalandr. .• 60 • yerine Crescencio ve arkadaslari !}lkageldi : Kuvvetlerimize.amamen vazgectik. Manzanillo'Iu kizlar taraJI_!l~.rf!erinio . bana da ayriea tam techizath bir doktor ~antasl dustii. firari Sergio Acuna Be Calixto Morales. sonradan a~lga 1_.ok iyi hatrrhyorum. artik tam amen kaynasrms bir grup haline gelmistik. Calixto Garcia ve Manuel Acuna isimli yoldaslardi. Yeniden Aji Vadisi'nc indik ve yolumuza devam ederken Manzanillo'dan gelen malzemeyi ararmzda bolti§~ tiik." ~!!~J!IDr-~ Iarin tizerine islendigint gortince gok duygulandik. Manzanillo bolgesinden Roberto Pesant liderliginde yeni kimseler de katilmisti. Hicbirimiz Eutimio Guerra haininin kesif ucagmda bulunduguna ve bulundugumuz yen Casillas'a gosterdigine inanamazdik. h?. Tepelerin srrtlarmda kimsenin yillardrr gecmedigi yerlerde kendimize ancak macheta'larla yol aeabiliyorduk. Bu bolgelerde drsardan daha <. «Granma» crkarmasmdan iki ay sonra. Eeklenmedik hava saldmsmdan sonra Caracas tepesini terkettik ve Manzanillo He dogrudan dogruya temas kurabllecegimiz bOlgelere dondiik. Bu- . neselenmek iein yaktignmz kamp ateslerinden cikan dumanlarm diisman ucaklarma -yerimizi belli ettigine karar verdik. bu fikir kimsenin aklmdan gecmemisti. Kuvvetlerimize yeni katrlrrns bir yoldas da diismania karsrlasrr karsilasmaz ortadan kaybolmustu. Crespo'nun bliyi. §imdiye kadar kendimizi hie bu kadar iyi hissetmemistik. ~iIpleril!1jzin ilk. Son hava saldmsi hakkmda uzun sure tartistik ve sonunda her gun yemek pisirmemiz iein yaktigmuz atesle.ama§lr ve elbise. Oysa. Caracas tepesinin sagmdaki eve varmcaya kadar ylirliyU§UmUze devam ettik.ok aglr ilerleyebiliyorduk.1kacag: gibi. hem gUctimUzti artirmts. Bu ytizden c. Geceyi agzimiza tek lokma koymadan bu tepelerdeu birisinin iizerinde geeirdik.~. Eutimio'nun annesinin rahatsizhgi.i I 8 Altos de Espinosa Baskin. Eminim ki. 2 ~ubat tarihinde.

,.

62

63 •

rada ihtiyar Mendoza bize yiyecek bir seyler hazirlayacakti. Mendoza, korkusuna ragmen, kcylii sadakatiyle her ge!';i§imizde bizi agirlamakla yukiimlii sayiyordu kendisini. Cresceneio Perez ve diger ihtilalci koylulerle arkadashgi, korkusunu ikinci plana atnrryordu, Bu ylirtiyU§ ozellikle benim iein !';ok azap vericiydi. <;linkli bir astim nobeti gel;iriyordum. Cresponun ve yoldas Julio Zenon Acosta'mn hicbir zaman unutamiyacagim yardimlarr olmasaydi bu Allahm belasi ytitliyii§li bir ttirlU bitiremezdim. Herhangi bir koye vardigumzda bohio'larda asla uyumazdik. Ama benim kotil saghk durumum ve Moran'm rahatsizhgi bizim bir dam altmda yatmamiZl gerektiriyordu. Kuvvetlerimizin geri kalan kismi diismanm gelip gelmedigini gozlemek icin civarda nobete girdiler. Sadece yemek yemek iizere bir ara eve ugradilar. Kuvvetlerimizi azaltmaga rnecbur kalnustik. . Ciinku adamlannuzm bir kismmm morali !';ok bozuktu, bir Insrruysa agu' yarahydi, Bu yarahlar arasmda simdiki igi§leri Bakam Ramiro Valdes'le Crescensio'nun oglu Ignacio Perez de bulunmaktaydi. Perez daha sonra yiizbasr rutbesiyle sehit diisecekti, Ramii'ito dizinden fena halde yaralanrmsti. Bu diz daha once Moncada kislasrnda da yaralanmisti. Bu ylizden kendisini geride birakmak zorunda kaldik. Birkac delikanh da kaeip gitmisti. Ama kacislari, kuvvetlerimizin yaranna olmustu. Bunlardan birisinin daglarda gerillanm yalnizhgmdan sinirlerinin bozuldugunu hatrrhyorurn. Birdenbire, kendisine u!';aksavar tertibati ve bol yiyecegi bulunan bir kamp vaadettiklerini, oysa simdi ucaklarm kendisini yoketmege Qahljhgml, ne devamh bir yeri ne de yiyecegi

oldugunu haykrrmaga baslarrustr. Yeni gerillalar ge· nellikle boyle bir ruh bali icerisinde bulunurlardi, Bu ilk sinava dayanabilenler zamanla pislige, susuzluga, a!';hga, evsizlige ve guvensiz bir sekilde yasamagn ahsirlar, kendi tlifeklerinden ve gerillanm sagladidIgl biriikten baska hicbir seye giivenmez hale gelirlerdi. Ciro Frias yeni iltihaklarla ve iyi haberlerle 01'taya glkh. Fakat bu haberler aynizamanda aklnmzi da karrstirrmstr. <;tinkii Frias'in duyduklarma gore, Diaz Tamayo saf degistirmek ve ihtilalci kuvvetIerle anlasmak iizereymis ; Faustino binlercc peso toplamaga muvaffak olmus. Tek kelimeyle ayaklanrna butiin i.i1keye yayihyormus, htikUmet icin karlsikhk glinleri pek yakmmis. Bunlara ek olarak ayrica hem acikh hem de ders veriei bir haber daha almrstik. Firari Acuna, bazi akrabalarmi ziyarete gitmil}, orada kuzenlerine bir gorilla olarak nasil I,;;arpl'lhgl hususunda bobiirlenmege baslarma. Orada bulunan Pedro Herrara bun Ian duymus, jandarmaya haber vermis. Bunun iizerine Onbasi Rosello al!';agl (daha soma halk bu adam hakkmda hiikiim vererek adaleti yerine getirdi), Acuna'ya iskence yaprms, dort defa kursunlarms ve sonunda asnus. Bu olay adamlarnmza birligin degerini ve ortak kaderden tek basma kacmaga cahsmanm faydasizhguu a!';lkl,;;agosterdi. :?imdi kamp yerlerimizi de degi§tirmemiz gerekiyordu, !';i.inkli oldiiriilmeden once Aeuna'nm iskence altmda konusmus olmasi ihtimali biiyliktli. Acuna Florentino'nun evinde oldugumuzu da bilmekteydi, Bu esnada garip bir sey oldu ve bunun tam anlarmm neden sonra kavrayabildik : Eutimio Guerra, bize Sergio Acuna'nm Onbasi Rosello tarafmdan

64

65

olduruldugttnti rtiyasmda gordiiglinli soyledi. Bunun tizerine gelecege ait olaylari rUyada yada buna benzer sekilde daha evvelden gormenin mUmkUn olup 01madigi hakkinda uzun, felsefi bir tartisma basladi. Politik ve killtiirel konularda adamlarumsr aydmlatmak benim glinllik gorevlerimin bir bOlUmUni.i teskil etmekteydi. Bunun uzerine adamlanmlZa boyle bir §eyin mtimkUn olmayacagnu, bunun sadece bir tesadiif eseri oldugunu anlattim. Hepimizin Sergio'nun basma boyle bir sey gelmesinden zaten korktugumuzu, Rosello'nunsa bu bolgeyi kasip kavuran kisilerin basmda geldigini bildigimizi ekledim. UsteIlk Universo Sanchez de, Eutimio'nun r;ok palavraci oldugunu ve onceki gUn bazi ihtiyac maddelerini temin etmek amaciyla kamptan aynhrken bu olayi Eutimio'ya birisinin anlattrgrm soyleytnce tarusma sana erdi. Gelecegin onceden gorulebuecegi gorlif]linde ell eok israr edenlerden birisi, kendisinden daha evvelce de soz ar;hglm, okuma yazma bilmeyen kirkbes yaslarmda Julio Zenon Acosta adh bir koyltiydii. Acosta benim Sierra'daki ilk og-rencimdi. Kendisine okuma yazma ogreUyordum ve mola verdigimiz her yerde ona birkac harf belletmege gayret ediyordum. 0 SIralarda sesli harf'lerdeydik. BUyiik bir iradeyle, gedye degil daima ileriye bakarak, Julio Zenon okur ~ yazar olmayi hayatlllill bashca gayelel'inden birisl haline getirmisti. Bu ornek bugun belki bircok koyliiye yararh oiabilir, hatta savasta kendisine yoldas11k etmis bulunanlara ve hikayesini bilenlere dahl. Julio Zenon, bizi bUtUn kalbiyle destekleyenlerden birisiydi. Julio araziyi c;ok iyi tamr, durmadan c;ali§lr, SIkmtida olan her yoldasm yardimma kosar, sehirden

gelip daglardaki gli~ yasama kosullarma heni.iz uyamamts yoldaslara destek olurdu. Uzaktaki kuyulardan su getiren, ates yakan, yagmurlu giinlerde bile kuru r;ah r;lrpl bulan hep oydu. Yani, Julio'nun elinden gelmeyen i§ yoktu. Ihanetinin ortaya eikmasmdan kisa bir slire once bir gece Eutimio, battaniyesi olmadigmi soyleyerek Fidel'inkini odi.inr; istedi. Fidel de Eutimio'ya ay1lI battaniyenin altinda beraber yatabileceklerini soyledi. Boylece, Eutimio Guerra 0 geceyi Fidel'in yanmda geeirdi. Eutimio'nun tizerinde Fidel'i oldiirmek iein kullanacagi 45'lik bir tabanca ve tepeden a§agl kar;arken kendisini korumak iein frrlatacagi iki elbombast vardi. 0 siralarda Fidel'e en yakm olan Universo Sanchez He bana, nobetcilerin durumu hakkmda sorular da sormustu, "Bu muhafjzlarla bilhassa ilgileniyorum, ~iinkii eok dikkatll olmanuz gerekiyor" demistl, Biz de ona yakmda lir; kisinin nobet tuttugunu, bizim de Fidel'i korumak iein bUtUn gece boyunca sirayla nobete girdigimizi soyledik. Geceyi Fidel'in yanmda geciren Eutimio, aleakca plannn uygulamak iein eline mUkemmel bir frrsatgecirmisti. BUtUn gece Fidel'in hayatr, Eutimio'nun tabancasmm namlusunun ucundaydi, Fakat Eutimio bir ttirlU cesaret edip de tetigi r;ekemedi. 0 gece KUba Ihtilali'nin kaderi, akli dengesi bozuk bir insanm cesaretine yada korkusuna baghydi. Allahtan ki, Eutimio'nun korkusu, 0 gece diger ozelliklerinden daha aglr basnusti. Bu ylizden geceyi herhangi bir olay r;lkmadan gecirdik. Florentino'nun evinden ayrihp bir bogazdaki kuru nehir yatagmda kamp kurduk. Ciro Frias, yakmlarda bulunan evine kadar gitti ve donli¥tinde bir kac tavukla birlikte baska yiyecekler getirdi. Boylece acikta gecirilen bir gecenin miikafatrm sabah steak

~orba ve tavukla gdrduk. Birisi, ~ti~o'n~n.da oraya gitmis oldugunu sOyledi. Herk~s~n guve~~l ~azandliJ, il.;in Eutimio istedigi yere gidip gelebl~~. Florentino'nun evinde bizlerle kaI'§lla§mca, Eubmlo, hasta anasim ziyaret ettikten sonra Caracas's geC}ipneler olup bittigmi ogrendigini soyledi. Eutimio bazen son derece ciiretkar hareket edebiliyordu. EI Lomon, Lorna del ButTO ve Caracas tepeleri dizisine «;ok yakm Altos de Espinosa isimli bir yerde bulunuyorduk. Dli§man ueaklan bu bolgeyi sik slk bombardnnan ediyorlardI. Eutimio, bir k8.hinin ciddiyet ve vekari igerisinde "BugUn Lorna del Burro'yu bomba.rdunan edecelder" dedi. Ger~kten de ueaklar Lorna del Burro'yu bombardiman ettiler. Eutiroio cia, kehanetinin gereeklesmesinden mUthi§ neselendi. 9 .!lubat 1957'de Ciro Frias ile Luis Crespo yiyecek bulabilmek il.;in her zamanki gibi kamptan ayrildilar. Ortahk I.;ok sakindi. Sabah saat 10'cia yeni katilmis olanlardan Lubrada isimli bir kay delikanhsi, civarda dolasan birini yakaladi, Bu adamm Crescencio'nun bir akrabasi oldugu ve Casillas'm askerlerinin iislendlgt Celestino'nun magazasmda caIUJtJgt orta~ ~lkb. Crescencio'nun akrabasi, evde yUzktrk ~kenn bulundugunu bildirdi. Gercekten de, bu1un~uguI~mz yerden bu askerlerin bir kisrmnm uzaktaki .d~lU.kte olduklan gori.ilUyordu. Esir, aynca, Eutinllo ile konustugunu ve Eutimo'nun kendisine ertesi gun eivar arazinin bombalanacagim soyledigini bildirdi. Casillas'm askerlerinin bir kisrm harekata baslarmslardi, fakat esirimiz onlarm hangi yonde ilerlediklerini hilmiyordu. 11k §lUphelenen Fidel olmustu. Daha sonra Eutimio'nun garip davramslart hepimizin dikkatini ~ekmege ba§ladt. Bu mesele Uzerinde te§itli tahminIer ileri sUrUldU.

.66.

67

Ogleden sonra saat 1.30'da Fidel kampi dagrtmags. karar verdi. YakmlmlZdaki tepenin zirvesine glklp ke§fe giden arkada§larunlZl bekledik. KlSA bir sure sonra Ciro Frias ve Luis Crespo meydana ~lktilar. Anormal bir duruma rastlatnaml§l1ardl. Bu konuyu konu§urken, Ciro Redondo, bir gOlgenin hareket ettigi,ni gordUgu.nU sayleyerek ,bize SUSmamlZI i§aret etti, ttifeginin emniyetini aetr, Tam bu sirada silahlar patlamaga ba§ladl. Ardmdan kamprrmza yoneltilmilj atrslann miithis gUriiltUsU ortabgl kapladi. Yeni kampinuz: da hemen bosalttik. Bir sUre sonra Julio Zenon Acosta'Yl tepenin Uzerinde olmU§ olarak buldum. Bu, okuryazarhgi oImayan, egitimden gegmemi§, fakat bir ihtilalcinin zaferden sonra yUzyiize kaIacagl muazzam sorunlarr, gUglUkleri gok iyi kavramis bir koylU idi, Kendisini bu gliglliklere hasirlamak amaclyla ogrenmege ba§ladlgl alfabeyi artik bitiremeyecekti ... Geride kalan herkes kagabilmilJti. Ben de, ken~' dim igin bir gurur ve nese kaynagl olan sirt gantami dahi geride birakmak zorunda kalml~bm. Bu cant~da ila~lar, kitaplar, battaniyeler ve herhangi bir ihhmale karsr yedek olarak sakladlglmlZ bazi yiyecek maddeleri vardi. Kacarken, La Plata'da Batista Ordusu'ndan ganimet olarak aldigrm bir battaniyeyi be. raberimde gotUrmeye muvaffak olmu§tum. Biraz sonra adamlanmlZdan bazdartyla karsilastim, Almeida, Julito Diaz, Universo Sanchez, Camilo Cienfuegos, Guillermo Garcia, Ciro Frias, Motola Pesant, Emilio Labrada ve Yayo ... Atilan kursunlardan kendimizi koruyabilmek il.;in, gok virajb bir yol segmi!1tik. Diger yoldR§larlIDlzlD ba§llDa neler geldigini henUz bilmiyorduk. Arkam1Zdan haUl tektUk patlama sesleri geliyordu. 1zlerimizi bulmak gok kolay-

Canon del Arroyo'da gizlendigimiz vadiye yoneltilsn hlieumu diizenleyen de Eutimio idi. bize yeni katIlanlaI'm bir kismi kacnus vc "Granma" Seferine katrlrms olan teertibe sahibi voldaslardan birisi de kayiplara kar1§ml!jh. Sir siire sonra Limones isimli. Fakat son dakikada harekat plarnrmzda degi~ikIik yapmistik. ben ne kimseyi OIdlirmii§. Bir siire tereddut ~ttlkten sonra. Oldiiriileeegi. Qtinkii Caraeas'taki yerimizde Loma del Burro'nun hareket plamrmza dahil oldugunu da cok iyi biliyordu. geceyi burada beklememizin daha i~ ~~acagma karar verdik. Jandarmalar da en azmdan bir olti ve bir kae yarah vermi!jlerdi. ne de yaralayabilmistim. Fakat Almeida'mn son karari.niki gruba ayrtlmarmzi onerdiler.. kendimizi rahatea savunabilecek Imkanla:. Caraeas'taki yerimizi dusmana bildiren.• .a sa~ hiptik. Aramizdan bazilarr. Hepimiz on sekiz ki§iydik. dii§m~n blZl. Oysa burada.. bir yere vardrgimizr anladtk. Burada Eu~~io Guerra'nm bir hain oldugu teyid edilerek hepimize bu ko~uda tam bilgi verildi.UnkU ararmzdaki birligin ~zu~~SIllI istemiyorduk. gtinllik bir ayrihktan sonra. yerde. C. Fakat ~lD1:i~~. Fidel'. yani "ko§eye slkl§tInlmlf. Manuel Fajardo.. "Gallego" Moran ve Fidel'le bulustuk. Qlinkii bu stratejik cekilms esnasmda benim yapabildig. Yoldaslarr. Lorna del Burro'ya hiicum imkanim veren de Eutimio'ydu. ~unkii hizh kaemak zorunlulugu yuzimden birak'roo tigmnz Wen silemiyorduk. Nihayet biz on ki~ilik bir grup halinde.1. Eu olaydan sonra. sonra. lzl:nll§ olsa dahi. rUtbesi ytizbasi oldugu ic.15'te ormanhgm ~onun.in para ve Batista Ordusu'nda mevki vaadedil- mi~ti.da kayahk bir noktaya vardik. riguez gibi dehsete dusmtis bir hayvan ifadesi takm- . 68 • • 69 • . EI Lomon'a dogru yiirUyii§e deva~ etmemizi emretti.n~ dtiz vakti geqmeye kalkismarmz hal~~ ~U§m~ bizi gorebilirdi.n ?r~da bl~l bekleyebileeegini Hen stirdiiler. Artik EUtimlO nun bir hain oldugu hususunda hicbir kuskumuz yoktu. Echeverria. JUlio Acosta'mn oldiigii herkes tarafmdan agrenildi.irUyebilmek lW. kuvvetIerirnizin geri kalan krsmrm teskil eden Raul.iinkii oniimlizdeki a~~khgl gu. ~~z de ~u bOlge~ §oyle boyle taniyan Ciro Fnas'm mutereddit kilavuz Iugunda yolumuza devam ettik. Ameijeiras. lie ben buna karsi ciktrk.i oldiirlll:si ic. Eutimio'ya. Ama diisman gozU~medi. rmzm bazilari saga sola dagrlmis. Bu son saldmdan tek kaYlpla kurtulduysak. <.in grubumuza liderlik eden Almeida. daha once de yazdigirmz gibi. El Lomon'u bulusma yen olarak secmisti.L. Son glinlerde uzaklardan silah sesleri gelmeye ba§laymea. Fidel'in son dakikada verdigi ~ekilme emrine boreluyduk. Bizim gruptan Labrada ortadan kaybolmustu. yiiziinde oyle bir korku ve dehset ifadesi beliriyordu ki. bunu. BazIlarlI. adamlartffilzdan birisi ne zaman Rod. La Plata Savasi'ndan sonra Casillas tarafmdan ele gecirilince. u. 12 ~ubat 1957 tarihinde yeniden birlesmis olan Ihtila] Ordusu'nun durumu iste buydu. Biraz teredd~tten. Dc.. ona "eara de eereo". Ciro Redondo. Eutimio'nun El ~o~ m~n'u cok iyi bildigt ve dusman ordusunu. Bulu§tugumuz yerde. Fidel. 12 §ubat ta ~ldel He El Lomon yakmlarmda Derecha de la Caridad adlt bir yerde bulustuk. . Bu sonuncu yoldasm adi Armando Rodriguez idi ve bir Thomson makineli tiifegi tasiyordu.!lU yiizii" adim vermi§tik.?~ ~~a az iz brrakmak ve daha rahat yi. sliratle baskin yerinden uzakla!jmak olmustu. Itiraf etmeJiyim ki. Ogleden sonra saat 5. Fidel'in emirlerine uymak ve EI Lomon'a dogru yiirnyti§e devam etmek Ol?u.m tek !jey.

f_. hareketin gerilla ve §ehir bOliimlerini meydana getiriyordu. Aslma bakihrsa. f_. Ovada.imiiz gocebe hayati 26 Temmuz Hareketinin iki kolu arasmda bir i§birligi kurmayi Imkansizlastmyordu.UnkUboyle bir ifadenin gerilla hayatiyla bagda§masl imkansrzdi. Sierra Maestra'yi terketmis. ve yeni topraklara hareket etmege karar verdik. Sierra (dag) ve Llano (ova). La Monteria koyiini. bu iki kol gerek taktik ve gerekse strateji bakimm- . bunun Qok kotu sonuelar verebilecegini onceden tahmin eder olmustuk. Sierra Maestra'dan ayrihsmuzm bir nedeni de 26 Temmuz Hareketiyle daha kuvvetli bir temas kurabilmekti. ovaya dogru ilerlemekteydik. Bu arazi ogullarl bizimle birlikte Qarpl§makta olan Epifanio Diaz'a aitti.k ve kendi varhgimiz i~n gerekli olan tisleri kurduk.iinkUbizim gizli olarak sUrdiirdiigi.i gectikten sonra ufak bir PInar kenarmdaki korulukta kamp kurduk. GeriUa argomuzdaki deyimiyle "cam de cerco" tepeden inip kayboldu.• 70 • sa. Demek ki bacaklari Qok i§e yararmsti. Yolumuz iizerinde bolge koylUieriyle temaslar sagladJ. Rodriguez'in tUfegini daha sonralari Qok uzaktaki bir bohio'da bulduk. §ehirlerde orgUtlenmeyi saglamakla gorevlendirilmis kisilerle bulusacaktik. 9 Bir Hainin Olumij KUQiik ordumuz tekrar toparlandiktan sonra El Lomon bolgesinden ayrilmaga.

0 ayrildigmda biz de harekete hazirdik. Ornegin. ozgtirliiklerine kavusabilmek icin boyle btiylik kayiplar vermek. Armando Hart'm karisi ve Casa de Las Americas'm baskam Haydee Santa Maria ve biitiin miicadelemiz boyunca bizimle beraber olan sevgili yoldasimiz Celia Sanchez idi. Santiago'lu btiylik lider Frank Pais Be de ilk ve son defa karstlasmak imkanmi buldum. Tabii ki Matthews'un ziyareti cok kisa siirdii. Bugtm gordUgUmUz fotograflarma az 4. 0 srrada teretimanligr sonralari gerilla hareketine katrhp btl hareketin il1inde bir siire kalan Javier Pazos yapmaktaydi. Herbert L. Bugiin ona "Unutulmaz Frank Pais" deniliyor. Frank. hayati boyle gene yasta sona ermemis olsaydr. Hayatirn tamarnen halka adayan ve sadece bir defa karsilasmis oldugum olii bir yoldastan soz aemak gii~. Raul Castro'nun karisi ve §imdi Ktiba Kadmlar Federasyonu baskam olan Vilma Espin. hem de yabanei bir gazeteci tarafmdan ziyaret ediliyorduk. Fakat bir titizlik orne@. LaM tin Amerika halklarmm ezilmesinde kullamldignn iledye siirmiistti.iftliginde sehir hareketinin en onemli kisileriyle tamstik. ile baglanmis bir insanm gozleriydi ve Pais mubakkak ki Iistiin bir insandi. Ayriea Armando Hart ile bulustuk. Frank Pais daha ilk karsilasmada insanda saygi uyandiran nadir kisilerden biriydi. Matthews admdaki bu iinlii gazeteci beraberinde sadeee ufak bir fotograf makinesi getirrnisti.011: benzemekteydi. oldugumu hiebir zaman soyleyemem. Matthews bir anti-emperyalist oldugunu. Korulukta baska olaylar da cereyan etti. Bununla beraber. TUfeklerimizi temizleyerek. Cektigi fotograflar her tarafa yayildi ve Batista'mn bakanlarmdan birinin sersemce konusmalarma konu oldu. Ve bu karara daima sadik kalmaga c. o gunden itibaren ben de tiifegimin bakimma ozenmege karar verdim. Bu miilakatta ben bulunamarrustrm. Ancak su kadarmi sovleyebilirlm ki. Daha sonraki aylarda ihtilal hareketinin blitUnltigUnU tehlikeye diisurecek olan bUyUk boltmme heniiz meydana 4. gozleri bir gayeye biitiin varlig. Batista'ya silah verilmesine 8£lkl1a karsi ~lkbgml. biitUn varhgmr bugUn sosyalist devrim gorevine adayacak yoldaslardan biri olacakti. Ama halk kitleleri. Fakat l10k derin anlamlt gozleri vardi. Bunlarm arasmda buglin blitUn Kilba halki tarafmdan tanman il~ kadm da bulunmaktaydi. boyle bUytik fedakarhklarda bulunmak zorundadirlar. Perez bazi gorevlerle sehre gitmis ve bize rapor verrnege gelmisti. Raporunu verir verrnez de sehre dondii. Celia daha sonra blitUn varhglyla bize katrlacakti. kavramlarumzm farkh oldugunu daha §imdiden gorebiliyorduk. kursunlarmuzr sayarak ve kaybolmamalari i~in onlari paket yaparak Frank bize sessizee bir diizen ve disiplin dersi verdi. Bir sure sonra da kendisinin yakalandrgmi haber aldik. Bunlar.Ilunaml§b. Diaz'm 4. Kampimiza gelenlerden birisi de Granma'dan eok iyi tamdigrrmz Faustino Perez idi. Sorulanmn hicbiri dUzenbazca degild! ve Matthews'un ihtilale yakmhk duydugu meydandaydi. ilk defa olarak bir gazeteci tarafmdan. Kendisini bir defa gormU§ olmama rag· men ben de unutamiyorum. Fidel'e gore Matthews somut sorular sormustu. FaM kat.• 72 • • 73 • dan birbirinden farkliydt. Eutimio yakmmuzda oldugundan nobetcilerin sayismt iki misline cikartmamiz tavsiye edildi. bu silahlarm Arnerika krtasinm savunmasinda degil. Ayrica .all§hm.

Eutimio'yu bize getirdiklerinde Uzerinden 45'lik bir tabanea. Herkesin sinirleri bUyUk Ol~Udegerilmisti. Uzun ve duygulandmci bir konusmaydi bu. yoksa eoktan unutulmustu. Bunun tizerine Manuel.OCuklarma yaptlan muamele yapihyor. .• 74 • • 75 • Almeida'ya. simdiye kadar onun i~in neler yaptiklarim. lhtilal'verdigi sozti yerine getirdi. Eutimio'nun ailesine hem kendisinin hem de erkek kardesinin yardimlarmi hatirlatti. sucunu eok iyi bildiginden sadece kursuna dizilerek oldiirlilmesi dileginde bulundu..lulugun. Eutimio'yu kisa zamanda bulup esir aldi.ok iyi bilmekteydi. gok giirlemege ve saganak balinde yagmur yagmaga basladi. Hatta kendi ~ocuklan tarafmdan bile . Fidel ihanetinden dolayi onu ~ok sert bir sekilde hasladi. Eutimio Guerra'nm ismi bugUn bu kitapta yeniden ortaya ~lklyor. fakat ormanda kayboldugunu soylemisti. Ciro Frias. Guerra'yi gomerken meydana gelen kiictik bir olayi. Bir arzusu olup olmadigmt sorduk. Fakat babalarmm ihtilale ihanet ettigi i~in idam edildigini ergec ogrenecekler. Camilo Cienfuegos ve Efigenio Ameijeiras'dan kurulmustu. Bu t. U~ el bombast ve istedigi yerde rahatea dolasabilmesi i~in Casillas tarafmdan verilmia bir izin kagtdl ~lkb. Eutimio'nun oniara nasil ibanet ettigini. Ciro Frias. CUnkU bepimiz bizi birakip kaeacagmdan suphelenmekteydik. Eutirnio'ya. daba dogrusu bizim bakmanuzi istiyordu.. affr iem en ufak bir tesebbiiste bulunmadigim. Guerra son istegini blldirmisti ki birden hava karardi. Kendilerine bUtUn halk t. Eutimio'yu bulup esir almasi emredildi. Eutimio ise.u apaeik ortaya koyan bu maddi deliller ortaya !. Onlar da kendilerini daba iyi bir hayata hazirhyorlar. diye cevap verdi. "Evet".lkartld1ktan sonra. yakmdaki bir agaem govdesine kU~iik bir hac kazidt. simdi de hatirlryorum. Yakalandiktan ve su!'. Manuel Fajardo Guerra'mn mezanna bir hac koymak istedi. Eutimio Guerra'nm hayatma son verildi. sakeklannda §imdiye kadar hie gormedigtmis ak saelar belirmisti.in de aramizdaki bainin nerede gomUlti oldugunu belli eden isaret budur. Iste bugi. fakat ben buna engel oldum. Ama onlara ikbal ve servet ugruna biiytik su~ i§lemi§ bir koylti olan babalarmm herseye ragmen sueunu kavradiguu. iizerinde kamp kurdugumuz topraklarm sahiplerinin basim belaya sokabilirdi.ocuklar simdt yeni bir isim al- tmda yeni okullarmnzdan birine devam ediyorlar. miithis bir firtma koptu. Moran bir arahk tam ti~ gUn ortadan kaybolmus ve geriye dondUgtinde Eutimio'yu aramaga ~lktt~lll. Ertesi gUn.all§tIgml aetkladi. 6ltimii hakettigini soylilyordu. Ciro Frias. Bu esnada sanki birdenbire ihtiyarlamtsti. aynca son anlarrnda sadece ~ocuklarml dli§UndUgunU. Eutimio basi online egik sessizce dinledi. ilk once kardesini Batista ordusuna satarak oItimUne sebep oldugunu ve sonunda bepimizi yoketmege t. oyle ki yamnda duran yoldaslar bile tUfek sesini duymadilar. onlara iyi davramlmasmi istedlgini sdylemekle adalet yerine getirilebilir. §im§eklerden birini izleyen gok gtirillttisiiniin biitiin sesleri orttUgu bir anda. Cocuklarma ihtilalin. simsekler ~aga. Kesif kolu Julito Diaz.. sonunun ne olacagun artik kendisi de biliyorduo Fidel'in dizierine kapandi ve kendisini oldtirmemizl diledi. Bu sirada Moran aramizdan ayrilrrustr ve kendisini ne kadar az saydigumzi da t. Eutimio'nun yakm arkadasr Ciro Frias'm konusmaga basladigi am hicbirtmiz unutamayaeagiz. Ctinkii boyle bir isaret.

Frank Pais bize Mart aymm ilk gtinlerinde bir gurup adam gondermege soz vermisti. ihaneti ve en sonunda Guantanamo'daki ihtilalciler tarafmdan idam edilmesi Moran'm kendisini kasith olarak vurduguna inananlari bir bakima hakh cikartmaktadrr. bizim varhglrmzdan haberdar olunea da bize katilmaga karar vermislerdi. Epifanio Diaz'm Jibaro yakmlarmdaki evinde katllacakb.76 • Bulundugumuz yerden ayrllmak lizereyken bir silah sesi isittik ve bir sure sonra Moran'i baeagmdan bir kursunla yaralanrms olarak bulduk. Ki:iylUlerin evinde gizlenmek suretiyle jandarmalar- . Sotolongo ve Raul Diaz'dr. kendi cabalarimdan. benim iein savasm en istiraph glinleriydi. • 10 ACI GUnler Epifanio Diaz'm evinden ayrihsumzr izleyen gunler. bazilarmuzsa geride kalmak. Hikayeleri hepimizin hikayesine benziyordu. ihtilalci mlieadeleye ortakhgimdan diger boliimlere gore daha fazla soz aglyorsam. ilk ihtilal ordusundan onyedi ki§i bulunmaktaydi. Bu yeni gurup bize. bir slire Manzanillo yakmlarinda gialenmisler. Epifanio'nun evinden ayrddtguruz sirada. ihtilalci mlicadelemizin ilk boliimiiniin bu mucadeleye katilrms blitlin yoldaslar iein ne demek 01dugunu. simdi soyliyeeeklerimin ilerdeki boliimlere bagh olusundan ve hikayemizin slirekliligini bozmamak isteyisimdendir. kendimden. Bu olaydan sonra bulundugumuz yerden ayrildik. bu. Eger bu boliimde. Bu lig yeni yoldas "Granma" He gelmisler. Bu notlarla. ihtilalci grubumuzda. garpl~maya katilmamak amaciyla kasith olarak baeagma bir kursun srktigim ileriye slirmekteydi. Ayrrea Ug. BunIarm adlarr: Gil. Moran'm bu olaydan sonraki hayatr.yeni yoldas da bize katilrmsti. Bu olaya sahit olan adamlarmuzm arasmda onemli tartismaIar geeti: baztlarrrmz Moran'm kendisini kazayla yaraladigmt. hepimizi ne sekilde etkiledigini belirtmege eahstim. Bununla beraber.

Batista Ordusu tarafindan sorguya eekilen esirlerin bu sorgulardan sonra sag kalmalari olagan degildi. Yeni bulusma tarihimiz 5 Mart oldugundan bir kaC}gUn beklememiz gerekiyordu. Emiliano'nun ogiu Hermes bize yiyecek bir §eyler getirmi§ ve izleyecegimiz yolu gostermisti. boylece ihtitalin gelismesine katkida bulunan koylUlerden ihtiyar Emiliano'nun evine vardik. Las Mercedes vadisi yakmmda. yapraklari hayvanlar tarafmdan yen ilrnis . bir astim krizinin ilk belirtilerinin ortaya C}lkhgml ve bu krizin adamakilh ciddi olabilecegini yazdim.§ladllpndan her gece ilikierimize kadar islaruyorduk. Daha once de belirttigim gibi. bohio yakmmdaki bir kiiQUk kahve fidanhgmda geceyi gecirmek zorunda kaldik. tehlikeli 01dugunu bile bile bohio'lara slgmmak zorunda kahyorduk. fakat simdiye kadar resmi hiC}bir haber almmarmsti. jandarmalarm degi§ik yonlerden makinen tUfekle ates ettiklerini i§itiyorduk. fakat iC}eriye girmege cesaret edemiyorlardi. Jandarmalar gene1likle ormanhk bOlgelere ates ediyorlar. Savunma Bakam. bizi gordUgu zaman ileride baslarina gelecekleri dil§tinerek korkan. Fa- . 22 §ubat tarihinde arazi glinlUglime. Bu arada teror olaylarmdan ve Matthews'un Fidel'le yaph~ miilakattan sOz etti. Eutimio daha evvelce bize bundan bahsetmisti. 27 yada 28 ~ubat tarihinde tilkedeki sansUr kaldmldi ve radyo son aylarda meydana gelen olaylarm hepsini anlatti. Bu nedenle. Crescencio Perez'Ie yanmuzdan aynlnus "Granma" yoldaslarmdan birisinin yakalanmis oldugu haberini aldik.§agl uydurma oldugunu ileri siirdii .~r ve gayesiz bir §ekilde yUrUyor. Bir sabah §afakla beraber. sadece govdeleri kalmia Qahlar arasmda giz1eniyorduk.bir kaQ yeni yoldas bize katilmisti. o srralarda belirli bir yon seemeksizin yUrilyli§UmUze a~I' agrr devam ediyor. millakatla ilgili resimlerin yaymlanmasi gerektigini sOyledi. etrafmda hemen hiC} bir bitkinin bulunmadigi kUC}Uk bir nehrin kenarma vardik. Gece ise. daima kusatilnus. Bu yUzden adamlantnlZl yeniden toparladIktan sonra. aglI' 8. ama eskilerden bir kisrm ararmzdan ayrilnustr. fakat gene de hayatlarmi tehlikeye sokarak bizleri a~layan. Bu donemde ordumuzu genisletmek Qok gtiC}tU. Fakat manevi kosullar daha da gUQtU. Simdi ihtilal ordusuyia kader birligi yapiyorlardi. bu miilakatm bastan 8.• 78 • • 79 • dan kurtulabilmisler. Frank Pais'in g(5nderecegi silahlt gurupla 5 Mart tarihinde bulusun- caya kadar vakit gecirmege C}ah3Iyorduk. Orada. ortahkta Batista Ordusu'ndan pek C}okasker bulunmasma ragmen. bu nedenle Santiago'daki bUtiln silahlarm Sierra Maestra'ya gonderilmesi gerekmekteydi. bir ko§eye slkl§tmlml§ gibi hissediyorduk kendimizi.vermigtik . Astun krizim C}ok ileri safhada bulundugundan hrzh hareket etmem mUmkUn degildi. §imdi hiC}olmazsa sag oldugunu ogreniyorduk. bu donemde. ClinkU yammda astima karsr HaC}kalmarmsti. Bir gece Fidel'in kUQilk radyosundan. ~k gilC}maddi kosullar iC}eI'isinde miicadele ediyorduk. Sierra'da yagmur mevsimi b8. Manzanillo'ya ulasrmslar ve orada gizlenmlslerdl. KUC}Uk cephemizin sayisim artirmadan once ates gUcilnU artirmaga karat. eger dogruysa. zannedersem La Majagua denilen bir yerde (isimler amlanmda biraz bulamk §imdi) gUvensiz bir gUn geeirdik. YUrUyU§UmUz sirasmda arada bir.

. fakat bedence e.. Purgatorio adh bir yerde bulundugumuzu ogrendik. Askerleri daha oneeden gordUgtimUz iein bunu yapmamiz cok gilc.iinkU benim daha ileriye gitmeme imkan yoktu. fakat benim icm muazzam bir meseleydi. geemis! biraz !iiipheli. Bu sonuncusu muazzam bir dalkavuktu. Komsu bohio'daki koylli de orada bulunmaktaydi.ubat sabahi Hermes gorunmeyince Fidel bulundugumuz yeri derhal terketmemizi ve yollari goren baska yerlerde mevzi almarmzi emretti.• 80 • • 81 • kat 28 :. Binbasr Gonzales pozundaki Fidel'le ken- disine ogiit veren ve Fidel isimli delikanlmm tepelerde niein c. YUrU.arpl§hgml soran koylU arasmdaki konusmanm zevkine tam olarak varamadim.ok kolaydi. bUyUk sayida dli§man askerinin Las Vegas'tan gelen yolu tutmaga hazirlandigrm gorduler. Crespo'nun bana ne kadar yardim ettigtni ve artik daha ileriye gidemeyecek hale gelince. Bu sirada bUylik bir firtma baslanustt. Aym gUn radyo Matthews'un telefonla miilakat verdigini ve 0 Iinlti resimleri yaymlamak i.aglrdlglmlZ yoldas gizlenecegimiz yere dogru gozden kaybolduk. fakat astun krizi en ileri noktasma vardigi icin artrk bir adim bile atmam miimkim degtldi. olmazsa bazi ilaclar getirtmek tlzere Manzanillo'ya gondermemiz gerekiyordu. Bundan koyliiniin karismm bile haberi olmiyacakti. Chibas'i onder olarak tamdigrm ve bize hizmete hazir oldugunu soyledi. Ben evin yakmlarmda bir yerde kalacaktim. tUfegimin namlusuna . Fidel evinde kaldigumz kdyliiye kim oldugunu acikladi. Bir karara varmamiz gerekiyordu..ok kuvvetli birisi beni korumakla gorevlendirilmi§ti. Crespo'nun "Seni Arjantinli orospu eocugu seni.lara. Agac. Askerler yolumuzu kesmeden tepenin kenarma hizla kosmarmz ve diger yana gecmemiz gerekiyordu.igi yersin" diye bagrrmasi Uzerine tekrar davranmak zorunda kaldim. Diaz Tamayo bunun imkansiz oldugunu. comert bir tavrrla bana grubumuzun en degerli silahlarmdan birisi olan bir Johnson otomatik tabancasi brrakti. Hastahgrmdan dolayi. degildi. 0 anda bu adami temas kurmak.antaml sirtmda tasiyarak tepeyi asmarmzi sagladi. adim sonra ben ve EI Maestro diye t. Zira ne olacagmi higbirimiz bilmiyorduk.in kendisine nasil yalvardigmn cok iyi hatirliyorum. Batista Ordusu yerimizi onceden ogrenmi§ti. Tarih 28 ~ubat'tt. Fidel kendisini. t. Tepenin iistilne eikip Cite yana gef. Hepimiz sanki ayni yonde gidiyormusuz gibi hareket ettik. Bohio'daki koylU zoraki bir nezaketle bizi evine davet etti ve agrrladl. beni birakmast ir. Dost koylti kendisine verilen gdrevi yapti ve ben boyleee yeteri karla I' adrenalin'e sahip oidum. Ogle uzeri saat dort srralarmda Luis Crespo'yla Universo Sanchez yollari gozlerlerken. Nihayet kUr. yoksa dipC. Bundan sonra benim iem Sierra'daki savasm en azapII on gtinli basladi. Bizim gruba en son katilan..izere oldugunu sOyledigini bildirdi. Tepeye tirm anabildim. bir kat. Batista Ordusu'ndan Binbasi Gonzales olarak tamtti ve asileri aradigirn sdyledi.iinkli Matthews'un gerillalan kusatan 01'du hatlarmi geeemiyecegtni ileri siirmekteydi. hie. Ama. Fidel.tik bir bohio'ya vardik. Ihtital hareketinde ikinci kumanda mevkiinde bulunmakla suelandmlan Armando Hart hapse atilrmsti.mek herkes iein f. Crespo beni ve e. Demek ki. Geveze komsu ayrlldtktan sonra. r. Bunun iizerine evsahibi Fidel'i kucaklayarak kendisinin Ortodoks Partisi'nin iiyesi oldugunu. Biraz sonra havan toplarmm ve makineli tUfeklerin sesleri yakmirmzda duyubnaga basladi.

. Ev sakinleri bize olup bitenleri anlattilar.ogrenci liden'l?oseAIitoiiTo'-ECheverria) gelmekteydi. Ondan herseyi ogrendik.• 82 • dayanarak ytirumege ~all§lyordum. tehlikeli bir bolgede oksurmege mecbur kaldignnda sinirleri bozulan bir arkadas bulunmaktaydi. Frank'm gonderecegi silahh grup hazrrdi. SansUrUn baskisma ragmen Batista'nm hayatim hedef alan bu unutulmaz fakat basansiz. Ben sahsen bu . . Fidel'in onsekiz kisilik grubu Altos de Merino'da dtisman tarafmdan hlicuma ugramak iizere olduklarim sandiklari bir sirada tesadlifen ikiye ayrrlmisdi: adamlarm onikisi Fidel'le. Biz bu grubun lideri Ylizba§l Jorge Sotus'la bulustuk. Tarihin garip bir cilvesiyle daha sonralarr. Ararrnza katilaeak yeni elli ki§i i(. Aynca bu tesebbusle hie. Bulusma tarihimiz 5 Mart olarak secilmisti. Oldiiriilenlerin basmda. Ortodoks Partisi militanlarmdan ve Batista'ya karsi cikrrns olan Pelayo Cuervo Navarro'nun bir suikastle 61dUrlildUgtinli ve cesedinin sehrin lUks mahallerinin bulundugu El Laguito civarma btrakildigim ogrendik. fakat Frank'm kendisi Santiago'da hapiste bulunuyordu. altisi da Ciro Frias'la yo~ la duzulmlistii. Batista askerleri biitun yollari tutmuslardi. Daha sonralari. 11 Tokviye Kuvvetleri 13 Mart tarihinde yeni ihtilalci grubu bekler~en radyodan Batista'yi oldurrnek maksadiyla bir suikast tesebbttstinde bulunuldugunu ve tesebbusun sonunda kimlerin 6ldliklerini 6grendik. fakat miimkiin olmamistr.§anslz Domuzlar Korfez] eikartmasmda bir araya geleceklerdi. 5 Mart'ta gelmeye ~abljml§. Yammda her silah sesiyle titremege bashyan. Menelao Mora aa 8ldilrtiIenler aramndaydi. Pelayo Cuervo Navarro'nun katilleri He ogullari Kiiba'yi «komUnizm rezaletinden» kurtarip «6zgiirlUgllne» kavusturmak iein b8. Ciro Frias'm grubu dtisman tarafmdan baskma ugratilnnssa da hiebirisine bir sey olmadan bu baskmdan kurtulmus ve yeniden toparlanmisti. Fakat bolgedeki dii§man askerlerinin varligr ve agrr hareketimiz yliziinden bulusma yerine ancak 11 Mart'ta varabildik.in gerekli hazirhklari tamamladik. ~Unkli yeni bir grubun etrafta bulundugu haberi duyulunca. ili§kisi olmiyan kistler de hayatlarmi kaybetrnisierdi. suikast tesebbusu hakkmda etrafh bilgi edindik. bu defaki yiiruyii§iimliz on giln aldi. Bunlardan birisi olan Yayo silahsrz bir sekilde Epifanio Diaz'm evinin yanmdan gecerek Manzanillo'ya dogru gitmekteydi. Ertesi gUnU. Normal kosullarda Elpifanio'nun evine bir glinde varabilirken.

daima gende kahyor ve bu yiizden adamlarma kotti bir ornek . «Pedrin» Soto (bizim «Oranma» dan arkadasrrruz. gligltiklere uyma yeteneginden yoksunluk kararsizhk. Evvelce anlastigrrms yerde. Bu bakimdan. . Fidel Castro'yu bekleyecegimiz y~r~. Beklediklerimiz. her mangamn basmda bir tegmen bulunmaktaydr. Fructuoso Rodriguez ve Joe Westbrook.. oteki de Johnson olmak tizere iki otomatik ttifek de getirmislerdi. (Rlitbeieri henliz ihtilal hareketi tarafmdan tasdik olunmarmsti. vardik. nehrin dirsek verdigi dar bir vadide. Bunlarm hepsi de suikast tesebbusiinde yer alnuslardi.~ tegmenleri sunlardi: Yoldas Dominguez (kisa bir sure sonra Pino del Agua'da oldugiinii saniyorum j . bana. Suikast tertipleyenler Baskanhk Saraymda Batista'nm bulundugu ti~tincti kata kadar glkmaga muvaffak olmuslardi. Onar kisillk mangaiara ayrrlmislardi.~amos Latour (iyi bir gerilla orguteusuydu ve hukumet kuvveticrinin son saldinsmda kahramanca carpisarak oldu) . Fidel'den daha once ayrilmis kiiciik grupla karsilastik. Yeni gelenlerin taIim e~s~~l~~ yiizlinden cok uzun zaman alan bir kat. o!u~or~u: Yeni geienlere kumanda etmek gorevt bana verilmisti. Yeni gelenlerin kar§tla§tlgl problemlerin en 0nemiisi. sonunda bize katilmaga muvaffak olmustu.) Mang. Aralarmda e~1kotli yiirliyen liderleri Jorge Sotus'tu.i olarak gonderildi). boyle bir yasantiya intibakaizhk . Gelen takviyeler a§ia~ yukari elli kisi kadardi ve ancak otuzu silahhydi. saatlerce bu takviye kuvvetlerini bekledik. Grupta bulunanlar. Burada gizlenip kimsenin dikkatini gekmeden beklernek kolay sayrhrdi. yUrliyti§te gligliik eekmeleriydi. Qiftginin adi Hubert Matos'tu.. Sierranm cok agrr sartlarr icinde heniiz pismemislerdi.• 84 • • 85 • ogrenci liderini tamrmyordum . daha sonra Costa Rica'ya kacmis. Baskanhk Sarayi.. Ma~ . Burada. 0 gUn hi~ kimse goztikmedi. Bu yiizden daha ileriye gitmek istemedim. Elli kisilik grubun basmda ytizba§l Jorge Sotus bulunmaktaydi. Yol~:a§ Pe~a (~antiago'lu bir ogrenci. ormanlik arazide dinlenecekleri yere kadar bir kae adim dahi yttrumege takatlari yoktu. Takviye kuvvetlerinin 15 Mart tarihinde gelmesi planlanmisti. Beraberlerinde biri Madzen. bir muharebede oldilkten soma R:aul Castro tarafmdan rUtbesi binba§lliga yiikseltildi) . Bu arkadaslar §unlardl : Binbasr Faure Chomon (sonralarr SovyetJer Birligine eIc. Fakat Meksika'da 26 Temmuz Hareketiyle Ogrenci Idare Heyeti ortak harekete karar verdiklerinde arkadaslariyla tamsmisurn. Pirinc yetistiren bir <. binbasihga kadar ytikseldl. Bunu Sotus'a bildirdigimde. ~~ld~ Re~e .. f'akat ihtilaldcn sonra intihar etti) ve son olarak iki yilhk savastan sag kalan yegane manga lideri Tegmen Hermo . kisa yuruyu§ten sonra. fakat yeni gelenlerde bariz bir huzursuzluk bulundugunu sezmistim. oradan Kliba'ya silah kacrrmrs ve sonunda Ktiba'ya bir kahraman olarak donmiistii. Fakat onemli bir darbe teskil edebilecek tesebbiisleri suya dti§tince. adamlarim anc_ak ~idcl'e teslim etmek emrini aldrgim. yeni katilanIarda «Granma» grubunun baslangictakt eksiklerinin hepsini gorebiliyorduk : Ozellikle disiplin eksikligi. 16 Mart sabahi safakla birlikte meydana glkhlar ve bir takim aksiIikler yiizUnden gee kaldiklarim bildirdiler. Hepsi 0 kadar yorgundu ki.iftgiye ait kamyonlarla gelmislerdi. iginde hayatlarmi verdikleri bir tuzak haline gelmisti. Yaptiklarmdan korkan bu giftgi. Iider kaJdlgt surece adamlarim kimseye teslim edemiyecegtni soyledl. 0 zamanlar bcnde hala bir yaban?lhk ko~pleksi vardi.

'I'asidiklari eantalarda hi~ gereksiz binbir tlirlii sey bulunmaktaydi: ornegin gantalan agir geldiginde bir havludan vazgeemektense bir kutu sUtOztinU brrakrnayi tercih ediyorlardi. Takimlarm basmda Ytizbasi Raul Castro. Hapishanede de gardiyanlardan hiriyle biitiin karsr ihtilalcilerin barmagi olan Amerika Birlesik Devletlerine kacti. Jorge Sotus. diger yoldaslarla arasmda beliren . Fakat. cantalan sik yeni grup arasmda eok btiyiik fark vardi. Fidel'e kar§I1a§:tlglmlz sorunlan anlattim. Guillermo Garcia. Gi:irtinli§leri herkesin tizerinde olumlu izlenimler biraktr. fakat. ozel bir gorevle Miami'ye gonderildi. Caracas bi:ilgesinden Fidel'i getirmege gitmisti . aramiza yeni katilanlarla ve iki . Amerikan Disisleri Bakanligmm da yardmnyla kendisini bir takim karanhk islerden sonra gecici hiikiimetin baskani 0larak Han eden Felipe Pazos'la tamsti ve boylece ihtil ale ihanet etti. Almeida. gunde bir defa yemek yemege ahskm degildiler ve taymlari hoslarma gitmedigi zamanlar yemek bile iSM temiyorlardi. Guillermo Garcia. Jorge Sotus. ClinkU otoriter bir yaratihsta olan Jorge Sotus'la askerlerimiz arasmdaki gerginlik glinden giine artiyordu. Manuel Fajardo ve ben bulunuyorduk. Camilo Cienfuegos onciilerin ve Efigenio Ameijeiras artcmm basindayer alacakti. Camilo Ci enfu egos . Universo Sanchez ise kurmay mangasr lideriydi.anlasmazhklart azaltrnaga ve disiplinin nieln gerekli oldugunu anlatmaga ~ah§ml§tlk. Ellerine ge~irdikleri her §leyi denk yaprms olan bu sakalh gruPM Ia yiizieri trash. Bu yiizden ozel tedbirler almak zorunda kaldik ve savasta kullandigi ad Daniel olan Rene Ramos'u gizlcndigimiz yerin ag zmdaki makineli ttifek mangasmm basma koyduk. yeni takimlar halinde tertiplendi.in kisa bir seyahat yaprmstim. bu defa da thtilal HUkiimeti'ne karst komplo kurmagacahsmca M yirmi yil hapse mahkum edildi. Juan Almeida ve Jorge Sotus bulunacakti. Sotus'a karsr kimsenin bireysel bir dtismanhgr yoktu. Ben genelkurmaym doktoru olacaknm. Yeni gelenlerde haJa ilk glinlerin hastahgi bulunmaktaydi . Kuvvetlerimiz. o glinlerde yeni gelenlerle eskiler arasmdaki mUM azzam farklar kolayhkla gortllebllirdl : Bizimkiler disiplinli. 24 Mart tarihinde Fidel. Bu sorunlar hakkmda karara varmak maksadiyla kli~lik bir heyet kuruldu. kendisine tamamen baglt oniki yoldasla aramiza katildi. temize cikarmak isteyince. Oysa kendisine daima elimizden geldigi kadar yardim etmege. zamanla pismanlik g6stetip kendisini affettirmek. Raul Castro ona bir firsat daha verdi. Orada tatmin olmayan ihtirasi ylizUnden kendi gorevlerini unutup. ti~ Sotomayor kardes ve Ciro Frias'b. Iiniformalart temiz. Bununla beraber. Guillermo Garcia. ben de bacagmdaki yara a§lagl yukan iyilesmis bulunan Ramiro Valdes'i getirmek i!. Fidel bana verilen yetkileri kullanmayisrrm ve her seyi aramiza yeni katilmis bulunan Sotus'a birakmami elestirdi. Ciro Frias. Boylece tatsiz bir §eyin meydana gelmemesini garanti altma aldik. La Derecha'da yer aldiktan sonra durum daha da ciddilesti. Biz de onlarm brraktiklart kutulan ve yiyecekleri toplayarak yararlamyorduk. Fidel'e gore ieinde bulundugumuz sirada Sotus'un davramslarina miisamaha edi1memeliydi. Yeni gelenlerle eskiler. thtilal bu firsat! kimseden esirgememisti. Raul. anlasrms ve harbe ahskmdilar. Juventino.• 86 • • 87 • nuel Fajardo. Heyette Fidel. Pesant. Bir slire sonra.

Tegmen Guillermo Garcia (bugiin Bah Boliimii Ordusu Komutam) ve Tegmen Rene Ramos Latour (Sierra'da binbasi rutbesine yUkseldikten sonra ~arpl§mada oldu) bulun- . gorevini yerine getirmek Uzere harekete gecen kuvvetlerimiz ilk kan vaf'tizini EI Uvera savasmda yapacakh. her §eye ragmen vurueu giicumuzti artirrmstr. BOylece doguya dogru hareket edip miimklin oldugu kadar fazla yiirumege karar verdik. Santiago de Cuba'da olen kardesinin hatrrasma «Hermanos Diaz» adi verilmistir. Ytizba§l Jorge Sotus'un komutasmda Tegmen Ciro Frias (daha sonra Frank Pais cephesinde oldti) . Ramiro Valdes ve Nano Diaz'di. boylece orman ve dag hayatmm gti~lUklerine ahsmalart. Hernen ne yapabilecegimizi tartistik. Bunu izleyen takrmin basmda Raul Castro ve liQ tegmen bulunmaktaydi. ilk firsatta bir dusman karakoluna saldmlmasi gorustmdeydim. Tegmenler Julito Diaz. Ikisi de El Uvero'da kahramanca doviiserek Olen Diaz yoldaslar arasmda bir akrabahk yoktu. ihtilaleiler i~in. BUyUk bir §evkle hazirlandiktan sonra.• 88 • otomatik tti. Eski ve epcyee yipranmis bulunan ve tesir giicleri hentiz belli olmayan bu yeni silahlar. Oteki Diaz. yeniden kurulus ve yetlsme aylarrydi. Camilo tarafmdan yonetilen' dort kisiydi. bu yiizden bu sehirdeki rafineriye. Artemisa'h olup Moncada ve Granma'da bizimle bulunmustu. Ben. Gerilla savasmm ilk ve temel derslerini ogrettikten sonradir ki. La Derecha'da takviye aldiktan sonra mevcudu seksen kisiye yukselen ordumuzun kurulusu §u sekildeydi : Oneil grubu. Birisi Santiago'luydu. Bu tegmenlerin her biri bir mangaya komuta ediyordu. 12 AdamlarlmlZ Bileniyor 1957 yilmm Mart ve Nisan aylari. bilenmesi iein. diismana saidirma firsatrm arryacaktik. yeni gelenlerin savasta pismesi.fekle eskisinden ~ok daha iyi bir dururna gelmisti. tepeden tepeye kosmayi ogrenmeleri diisiincesindeydiler. Fakat Fidel'le birlikte heyetin diger liyeleri yeni gelenlerin bir sure yUrliyU§ yapmalari.

KaIan kisunlarr cantama koyarken bir daha malzememi bu sekilde kaybetmiyecegime biitun kalbimle soz verdim. sirt ~antalannm nasil hazirlanacaguu ve Sierra'da en iyi yUrUme seklinin ne oldugunu ogretmekteydiler. Hiikiimet de baristan soz aenusti. Tegmen Efigenio Ameijeiras ve U~ adami artcilan teskil ediyorlardi. Genellikle en arkadan gelen takim Almeida'nm komutasmdaydi. hUklimeti ternkinli sekilde elestiriyorlardi. baris isteklerinde bulunuyorlar. Yeni Basbakan Rivero AgUero. • 91 • la~hgl iein. Pardo Llada. Almeida'nm tegmenleri Hermo. Fidel yada diger asilerle konusmarun gereksiz oldugunu. Guillermo Dominguez (Pino de Agua'da oldii) ve Pena'ydi. her giin uzun ytirilyiislerden sonra adamlarmnzm dertlerinc birkae dakika ayirabiliyordum.iyliklUgti yiizi. Bununla beraber birkac gUn sonra Batista. ilac kutularmi tasrmama yardrmci olmak iizere yarnma verilmisti. biz tecriibeli gerillacilar Julio Zenon'un mezarr etrafinda bir seref kitast teskil ettik. Bunlan genelkurmay yada «Comandaneia» izlemekteydL Genelkurmayda Baskomutan Fidel Castro. Diisman artik bizimle karsilasmaktan korktugu igin genis araziye girmekten cekinrnekteydi. Boylece Batista grubu savasa devam istegini a~lkt. El Lomon ve El Uvero arasmdaki yol otomobiIle bir kae saat icerisinde almabilir. daha sonralarr asked atase olarak gonderildigi Venezuella'mn Caracas sehrinden Ba- . Hemen her mangada tecrUbeli gerillacilar bulunmakta ve bunlar yeni gelenlere nasil yemek pisir+ldigini.inlerde siyasi hayat.inden artik her manga yemegini ayn olarak pisiriyordu. ClinkU biz de savasa ne bahasma olursa devama kararhydik. AdamlanmIZI savasa ve savas sonrasi hayata boyle ahstmyorduk. basi) ve doktor olarak da ben bulunuyorduk. Burada adarnlarmuzdan birisinin daha rahathkla kacabilmek icin arkada biraktigi tufeklerden birisini bulduk. Ciro Redondo. yiyecek malzemesinin en iyi sekilde nasil kullamldigim. o gi. Universo Sanchez (bin. Oysa hi~ fazla sllahmuz yoktu. Kendileriyle anlastigrrmz yegane nokta da buydu zaten. La Dereeha.90. ilaclarm ve eephanenin de mangalar arasmda boliinmesi gerekiyordu. litinkii Fidel'in Sierra'da bulunmadrguu. Crespo (binbasr).maktaydi. Aranuza yeni kaulnnslardan Paulino isimli birisi. Savas kosullarmda bir degisme olmustu. Bizim de onlarla karsilasmaga heniiz niyetimiz yoktu. Manuel Fajardo (bugUn binbasi l. 0 gUnlerde bize karsi yuriitiilen diisman harekatmm basma Albay Barrera atandi. Yiyeeek malzemesinin.mlz Loma de Caracas'tan tekrar geetik.a ortaya koyuyordu. Ordu taym bedellerini ~almakla tin yapmis bulunan Barrera. Fakat bu yol bizim icin aylarca siiren dikkatli yUrUyli§ demekti. dolayisiyla bu «haydut sUrlisli» He konusmak iein hiebir sebep gormedigini ileriye suruyordu. gerektiginde. Altos de Espinosa'dan tekrar gegerken. sehir dismdaki bolgelere asayisi getirmek amaciyla Sierra Maestra'ya bile gidebilecegini ileriye surmtlstil. Boylelikle benim isim biraz kolay- . Guerra'nm ihaneti yUzUnden diisman ucaklari tarafmdan saldmya ugradlg1. 0 civarda battaniyemin bir parcasmi buldum. aksine silah kltligl gekiyorduk. frrsatcihk ornekleriyIe doluydu. Conte Aguero ve aym cinsten diger les kargalari birer demagoji uzmam kesilmi§. Benim «stratejik kacisnn» srrasmda bogGrUen cahlarma takilrms kalmisti. KuvveUerimizin bi. Ayrica miicadelemizde yeni bir asamaya girmistik.

<.bezmden yapilma hamak. gtinkti doktor oldugum iein sik sik bana kosuyorlardi.imizdeki koyltiler.tinkti bans zamanmda kasap oldugundan dolayi ati bogazlamak gorevi Manuel Fajardo'ya verilmisti.uval elyafma karsi allerjim vardt. Papa §imdi okuma yazma hiliyor olmah. Fakat Fidel 4}ektigim azabm farkma vardi. Kendilerine ayrilan at etlerini yernegi reddettiler ve bazilari Manuel Fajardo'ya npki bir katilmis gibi baktilar. benim simdiye kadar sahip olamadigim ~ok degerli bir seydi. Bu hayvan birkae saat sonra hepimizin aZlgl olacakti. Bu delikanhlar ideolojik bakimdan ihtilale hazirhkli deglllerdi ve bizim ararmzda sadece kendi macera hrrslarim tatmine eahsryorlardi. Yammizdan aynhrlarken. Bunlardan ozellikle ikisi. nihayet yelken bezind. Ayrica halka yalan soyliyerek kendilerini ihtilalci gibi satan Conte AgUero gibi adamlarm yardimiyla htiklimetin halkt nasil kandtrmaga <. ~erhamet tammayan gerilla kuraliarma gore. bir bakima seviniyorduk da. Bir kismmuz igin at eti nefis bir ziyafet olurken pesin htikUmlU koyliilerimizin mideleri cok gli<. Bu esnada bizim Amerika Birlesik Devletlerindeki propagandarmzi saglayan birkae ilginc kisi de vardi ararmzda. M . ()zellikle ben kisisel olarak sevinmistim. Bu sikmtih giinlerde.ekmi§lik. Yine bu srralarda. keten hamak sahibi de 01am azd im. Yelken .en yapilrms bir hamaga sahip olabildirn. Fakat ben ~uvaldan yapilrms hamaklarda yatannyordum. gi. Bu gibi sikmtih durumlarla hepimiz hemen her gUn karsi karsrya kallyorduk. yardrmIan yanmda bizim iein bazi sorunlar da yaratiyorduo Guantanamo denizi tisstindeki ailelerini birakip gelmis oIan bu ti~ Kuzey Amerikah'dan ikisi mahrumiyete ve iklime dayanamadtklan iein Sierra'da bir tek silah sesi duymadan gazeteci Bob Taber tarafrndan geriye. La Plata nehrinin kiyismda. Bunun sebebi gerillacilarm tembellige ahsmalarnn onlemekti.• 92 • • 93 • tista kuvvetlerinin yo kedilisini kihm kipirdatmadan seyretti.a1i§ltg1da boylece ortaya cikrmsti. Bu garip gezi kimseyi tatmin etmemis. gUcenmislerdi. La Plata'mn oteki yakasmdaki koylulerden Popa'nm mahydi. aym zamanda adamlarmnzm ieinde bulundugumuz kosullara ne dereceye kadar uyduklanm ortaya koyan bir araeti. ft. Uztilmemize ragmen. kurallarm aksine bana bir keten hamak verdirdi. At eti bizim igin sadece ltiks bir yemek degiJ. at eli yenmesine cok kizrrnslar. hUkiimet bazi gazeteciler iein binlerce metre yukseklikte ucan ucaklarla bir gezinti tertiplemisti. Bu ytizden yerde yatmaga mecbur oluyordum.i asinin kendi bohio'sunun kapisirn vurduklanm ve kendisini bir ihbarci sanarak ihtiyar ve yorgun atim ondan nasil aldiklarim hatirlayacaktrr. bizim oralarda bulunmadigmuza kimseyi inandiramamtstr. i)~ ugursuz yUzli. Eger bu satirlari okuyacak olursa. Yedigimiz bu ilk at. Sierra Maestra'da kimsenin bulunmadigmi kendilerine ispatlamak amaciyla. ti'l]tinctisu EI Uvero savasma katildr ve hie olmazsa bir savasta garpl§ffil§ olarak hasta bir §ekilde yamrmzdan ayrrldi.in kti <. Palma Mocha'ya uzanan tepelerin etegindeydik ve bir gun evvel kendimize bir at eti ziyafeti t. analarmm yanma gdtiiriildiiler. yelken bezinden yapilma h"iinaklar ancakkendilerme cuval bezinden hamak yapmis olanlara verilebilirdi. bir smav verecektL ~linkii koylUler insanm sadik dostu olan ati yemekle yamyamhk yaptlklarma inamyorlardi. ~uvaldan yapIlrna bir harnagim olmadigmdan.

fakat gereekte Fidel'le bir goriisme yapacaklardr. KoylU btl tcklifi kabul edince. Adam saf saf geldi. yine dli§man askeri gibi giyinmis iki yoldasla birlikte bizi ele verenin kim 01dugunu aramaga t. Boylece kendi kuvvet1erimizin ihtiyae duyacagi malzemeleri sakhyabilecegimiz evler seetik ve buralarda donatim depolari kurduk. kayltilerdi. savas srrasmda kimlerin 6ldtiglinti ogrendik. Lalo Sardinas'm Kuzey Amerlkahlari Estrada Palma bolgesinden getirmesi kararlastmldi.lkh. b61ge kaylUlerinden birisinin radyosunu odUnl: istedi. Bu donemde en yigit miicahitlerimiz.i devriyeleriylc birlikte Sierra'da bir yerden otekine giderek bize haberler gctiriyor. haberleri dogrudan dogruya . Batista Ordusu'nun onbasi tmiformaauu glymis bulunan Guillermo Garcia. C. o glinlerde eski savaslanrmzdan birisinin yer aldlgl EI Arroyo del Infierno'ya yeniden dondiik. bu bolgede bUttin olup bitenlerden haberdar ettiler bizi.Unkti. Bu k6yliiler. Kulaktan kulaga haber goturmekte I. kesfe cikiyorlardi. Birkac gun sonra yakmdaki tepelerin birinde bu muhbir idam edilerek gomtildU.Havana'dan bu radyoyu • 95 • almaga bagladik. gtinden gline genisleyen hareket bolgemizin tiimtiyle temasi saghyabilmemiz icin bize devamli kamp yerleri hazirhyor. Celia. fakat bizim perisan kilikh ordumuzu g6rUr gormez kendisini bekliyen sonun ne oldugunu anlayrverdi. Boylelikle. yiyecek buluyor.ok usta alan koyliiler. Sardinas eski bir tiiccar olarak bu bolgeyi iyi biliyordu. Bununla beraber bUylik bir kUstahhkJa. Zamamrmzi bu bolgedeki koyliilerle temas kurmaga vakfetmistik. o gUnlerde radyosu olmiyan Fidel. biitiin ili§kilerimizde ara kademe gorevini gtiruyorlardr. koyli. bize kcndisinin Batista Ordusu ile iliskilerini anlatti.. hareketimize yakmhk duyanlardan top ladIgl bir miktar parayi da gondermisti. Bizi karsilamaga gelen kaylUIer btl bOlgedeki saldm hakkmda bize bilgi verdiler. Bu gazeteciler gUya aranuzda bulunan Kuzey Amerikah delikanhlan gormek iizere gelecekler. iki Kuzey Amerikah gazeteciyle birlikte gelecegi haberini gdnderdi. Bizi garunce 0 Casillas pieine ordusunu bizim kampa seve seve sokabilecegini soyledigini. Boylece kuvvetlerimizin devamh hareket halinde bulunan gercek onciilerini teskil ediyorlardi. Oldukea biiyUk olan adamlarrmizdan biri sirt cantasmda ta- sunaktaydi. fakat kendisini dinlemediklerini de sozlerine ekledi. Guillermo Garcia ve Ciro Frias. Ertesi gUnU bu adami «albaym emirleri tizerine» getirdiler. Ayrica bu evler Sierra'da bir nok- 13 OnlU MUlakat 1957 Nisam ortalarmda hentiz yetisme doneminde bulunan ordumuz EI Turquino yakmmdaki Palma Mocha bolgesine dondii. jandarmalari bizim kampa kimin ssvkettigini. Bu sirada Celia.

bir takimla harekete ge~ti. Onun olaganiistii nesesini. neseli. saglam. ayrica ovadaki haw reket tarafmdan gonderilmis iki ki§i de gelmisti. Sierra'da haberler bUyUk bir hizla. 23 Nisan'da kampirmza.. Bunlarm ikisi kadin.iinkU onlarrn bu zaman ve mesafe kavramlari. yalanm . C. Ihtilalin en sevilen kisilerinden biri olan «EI Vaquerito» (kovboy) nun ararruza katrlmasiyla. bize ve dag hayatma uymada gticluk cekmelerine ragmen. Obiir lki kisiyi kimse tanmuyordu.islerdi ki. Onlarm «yi. Hepsi sag salim dondliler sonunda.• 96 • • 97 • tadan digerine devamh mesaj tagiyan ulaklar illin dinlenme yeti oluyordu. Kafasmda tek siyasi fikir bulunmayan Vaquerito. Miithi§ bir palavraeiydi Vaquerito.~ik haberlere gore. 0 glinlerde koyliiler arasmda ~ok ~abuk yayilan soylentilerdi. Amerikahlara terclimanhk ediyordu. uzun mesafeleri Ilok kisa zamanda alabilmek gibi olagani. Boylelikle bu delikanhlar. grubumuz biraz daha kalabaliklastr. gene de gevremizdeki ilkel hayat icerisinde yeni bir ruh edindiklerini gostermis oldular. Baska bir yoldasla birlikte gelen Vaquerito. bugUn Las Villas Valisi olan. Celia Sanchez'Ie Kuzey Amerikahlan ne pahasina olursa olsun kurtarmak iizere. Bu habercilerin. sonra da politik bilinelenmenin ilk derslerini verdik.irUyerek yarim saat» yada «aha orada» gibi sozleri bizi ~ok kereler yamltiyordu.istU yetenekleri vardi. <. Yanll§ alarm almarmza sebep. Lalo Sardinas'm ayrIlmasmdan Ull gUn sonra. Fernandez. N.. Carnaguey bolgesindeki Moran sehri yerlilerinden oldugunu ve bir aydir bizi aradigmi soyledi. jandarmalar bir ihbar Uzerine bu grubun varhgml ogrenmi§ ve ieinde bulunduklarl evi kw~atmI§lardl. Vaquerito'yu once sorguya cektik. ote yandan da sorduklari bazi tehlikeli sorulari atlatrnaga cahsryorduk. herseye fevkalde bir macera gozli He bakan toy bir deIikanhydt.ift ayakkabisi vardi. Vaquerito'nun ufaelk ayaklarina da bundan baskasi uymazdi. Bununla beraber. Yeni pabuclari ve bliytik ham' sapkasiyla Meksikal1 kovboylara benzediginden. genelIikle bana diismekteydi. Celia ona bir gift Meksika yapisi deri ayakkabi verdi. Latin Amerikaldar taraf mdan Kuzey Amerikahlan tahkir iein kullamlan bir deyimdir. gazeteci Bob Taber ve bir fotografC11 geldi. Camilo. Bu gazeteciler hakkinda hiebir §ey bilmiyorduk. Celia'nm fazladan bir I. Santiago'daki hareketin bast Marcos veya Nicaragua lakaph Binbasi Iglesias ve daha sonralart Milli Banka'mn MudUrli olan. Bu son gorev. Her §ey planlandigr gibi gecti: biz bir yandan Kuzey Amerikalilara kuvvetimizi gostermege. aldlgl· rruz bazi ~eli. Vaquerito ihtilalin sonunu goremedi. Ama ararrnzdaki li~ Amerikah. Onlarla birlikte Celia Sanchez ve Haydee Santa Maria yoldaslar. §ehirde y'a§lyan kisllerin kullandigr kavramlardan ~ok farkhydt.). fakat ~ok degi§tirUerek yayihr. ikisi gringo idi (gringo. tehlikeyle burun buruna geldiginde takmdigi romantik havayi hepimiz hatirhyoruz. alti kisinin Santa Domingo bolgesinden geldigini og· rendik. Ararmza yaimayak katildrgi icin. BUtUn bu gibi durumlarda yaptigtmiz gibi. Bunlar. Gergekleri oylesine bir si. kendisine Vaquerito adnn takmistik. Clinkii Santa Clara'mn elimize gecmesinden bir gUn once Sekizinei BOiligtln Intihar Mangasi §efi olarak hayata gozlerini yumrnustu. hareketin koordinatortl Marcelo Fernan· dez idi. dinleyen gereegtn nerede bitip. surekli canhhgmi. gazetecilerin sorularuu cok ustaltkh cevaplandrrdi.

Ba§langlc. Yolda§ "Nicaragua". . ~l TurqUl~o ya brmanmayt kararla§tIrml§tIk. adamakalh arttlgmdan.ize devam ettik. Baska silahlar da bulunuyordu ama. kendisine kae ya§mda oldugunu sorduk. Genel olarak. Koylliler bizden artik eskisi kadar korkmuyor.in adeta mistik bir anl ami va. guajiro'lara eskisinden 110kdaha yakmdik simdi. Birc. o . arasmda ~esin bir s~lr olmadigml ortaya koydu Vaquerlto.• 98 • nerede ba§ladlgml bir tUrlti.~a. Vaquento ya kendi hayati hakkmda sorular sormaga karar verdim. Kendisine balnlacak olur. ikinct cephe 19m ancak bir kac tane silahm aynimasllla izin verdi. eunkli her gUn diismanla karsilasmak ihtimali olmasma ragmen silahsizdnn. Temaslar kuruyor. Bu noktayi ihtiyatla belirtiyorum. Blze 20 y~§mda oldugunu soyledi.99. Benim igin Sierra'da en gergin gunler bunlardi.at~m~ya girmeden yiirUyli§Umi.k tizere getirilmesini emretti. bunlar Miranda ~eker Fabrikasl civ~nnda a~llacak olan ikinci cephede kullantlacaktl. kendisi iC.aberini getirmi§ti. Bu srralarda biz_den pek korkulmamaktaydi. ilk isine. mulakatim bitiren Bob Taber'le birlikte aramizdan ayrihp Guantanamo'ya sag salim vardilar. Bizim baskumandammizm degeri hakkrnda yarulanlar. Vaquerito bize ya§antlsllli anlatmaga b~~adl.b~yuk eesareti.lktyordu. Hayahnde canIandirdigt kahramanhklarl savas alanmda . Fidel'i 6ldtirmesi i~in 300 pesoyla gebe bir inek vermeyi vadettigini soyledi. Bob Taber'e verilen mlilakat El TurqUlno ya tirmanmcaya kadar siirdu.rdl.. yeni bolgeleri kesfediyor. Etraf! talan etmekte olan jandarmalarla herhangi bir c. bizler de onlara eskisinden daha gok'" gUveniyorduk. Taber daha so~a. ihtilalimizin sonunda bir efsane haltru a1m~t~.lkl§Jrn bizim ic. Bize kattldlktan bir siire sonra. Bu en yuksek daga C.d~ aynen yaratabilecegini hepimize gosterdi.ingergekle hayal diinyas. ihtilal atesini ve "barbados" efsanesini biitiin Sierra'ya yayiyorduk. Deniz seviyesinde gayet iyi calismaktaydi. Astmnmdan dolayi "kol" un en arkasmda ytirtimege mecbur kaldigim il1in tasimakta oldugum Thomson makineli ttifegi elimden almdi. ~u silahlar on makineli tUfek. sadece Kuzey Amerikahlar degildi. Maestranrn tepesinde ve yamaelarmda aglr aglr Ilerlemege devam ediyorduk. Ama i§ savasmaya gelince arslan kesiliyordu. Onun. Casillas'm kendisine.ta haberei sonra asker ve nihayet intihar mangesi komutam ~larak gorev aldlgl ihtilalimizde. kestiremezdi. Onu ancak tig gtm sonra bana yeniden verdiler. El Turquino denizden 1850 metre ytikseklikteydi.ok parlak menklbeden sonra anlattIkla:l blbnce. Guillermo'yla bir gurup yoldasa pusuya yatip dusmana ates etrneleri gore vi verildi. Batista Ordusu'nun baskmlarmdan eskisi kadar korkmuyorduk. Santiago'da saraya~ yapllan hlicumdan arta kalan hazi silahlarm bulundugu h. goriildtigii gibi. glinkli elimizdeki aleti hig bir zaman tecrlibeden gecirmemistik. fakat glktt~mlz ytiksekligi resmi kayitlardaki ytikseklikten bayagi farkh gosteriyordu. Amerika Birl€§Jik Devletierinde g6sterilecek olan bir film hazlr- hyordu. arada bize katilan bir guajiro. arkamiza dli§tliglinden. Fi~el bu flkre karst glkarak hutlin silahlarl~ bizi t~~V1ye etme. Glictimiiz izafi de olsa. Elimizde bulunan bir yUkseklik olgere gore. dogrnadan bes yil once ba§ladlgl ortaya c. 1957 Mayis'mda iki Kuzey Amerikah delikanh. fakat §imdiye kadar yaphgl i§lere bakilacak olursa. Bir diisman boltigti. onbir Johnson tlifegl ve aUI karabinadan ibaretti.

Bu bclgenin kadmlarma aoylediklerimi dinleyen kiicuk bir kizcagiz. konserve yiyecekler. Bu hastahkh annelerin cocuklan bugun Camilo Cienfuegos Okul Sitesi'ne devam ediyor.erisinde geliyor ve eektikteri azaplarm ne· denini ogrenmek istiyorlardi. uyumak.irliy~e devam ettik. takribi bir yon verdigini. Buglin de rastlaniyor. Gorevim monotondu. §i§ karmh. ates yakmak ve ye· mek pisirmek iein gerekli olan hersey ve 0 zamandan bu yana I]ok yararmi gordligtlm bir pusula. Tam katildigim sirada til] muhbirin yargilandigi bir halk mahkemesi kurrnuslar ve Napoles adh birisini oltime. Daha sonralari boyle hasin kayahk arazide pusulamn kesin degil. Onunla yoniirnii bularak birbucuk gUn kadar ylirliyti§e devarn ettim.irti· diik. I]lin· kii hastalara verilecek ancak birkac ilaeim vardi ve Sierra'da rastlarulan hastahklar da her yerde a§agl yukan ayrnydr: Erken yaslanmis.yi. Bu mahkemenin reisi Camilo'ydu. bir gece mtibrem bir ihtiyaei gidermek il]in gruptan ayrtldiktan sonra yolumu §~lI'lp ormanda kayboldum. hatirhyorum.• 101 • 14 YuruyO§te Mayism ilk onbes gtiniinde devamh olarak . Daha sonralari bircok meydan savasina sahne olacak olan Santa Ana. Bizim "kol" a tekrar katildigimda gosterilen sicak kabul beni eok duygulandirdi. Santiago'dan gonderilip Oro de Guisa yakmlanndaki Lorna del Burro bolgesinde saklanan silahlari hulmak iizere doguya dogru gidiyorduk. Pico Verde'den geetik. Klinik olarak kullandtgim bohio'da bir I. Bu iki haftahk seyahat esnasmda. Kuvvetlerimizi ancak tic:< gun sonra EI Hombrito denilen bir yerde bulabildim. daha sonraki hareketlerimiz sirasmda blitUn bu bOIgeyi avucumuzun il]i gibi tanmustik. Kayboldugumun farkma varrr varmaz. dissis kadmlar.<antalarlmlzda sag kalabilmemiz iein gerekli her §eyi ia§tdlglmlzm farkma vardim : Tuz. muayene olma- . fakat eskisinden daha az. Aym basmda El Turquino'ya yakm bir tepenin tizerindeydik. siitoaii. Bu donemde doktor olarak gorev almam gerekiyordu ve bu nedenle her kiieuk koyde gecici bir darnsrna istasyonu kuruyordum. lste kayboldugum bu glinlerde sirt I. lste bu nedenIe. Pico Verde'de Escudero'nun evini bulduk ve Lorna del Burro'ya varincaya kadar uzun yi. pusula- nu cikarttim. kaybolmamak icin insanm ya tecrtibeli kilavuzlarla birlikte hareket etmesi yada araziyi I]ok iyi bilmesi gerektigini ogrendik. Kadmlar adeta dini bir hava ic. saglam bir sekilde bUyUyorlar. ama sonunda iyice I]lkmaza girdigimin farkma vardrm. Oradaki koyliiler beni bizimkilerin kampma yonelttiler. El Hombrito. solucanh. yag. bu kizcagiz. rasitik eocuklar. Bunlara biitiin Sierra Maestra'da rastlamyordu. vitaminsiz.<okkadmi muayene edisimi dikkatle gi:izledikten soma. Nihayet bir koyIii kuliibesine rastladrm.mahkfun etmislerdi.

a:-. silahlar kararlastmlan yere varmanustr.b.lr. yorgun argm geriye doniiyor. Kendisine bize silah getirme gorevi verilmisti..ekler gibi bakrmsia. Sierra Maestra'nm tam kenarmda.irebiIecegimizi hi. ~v.Yl.:m~l~r1'. Sierra Maestra'nm bu mustarip ve sadik sakinleri. sadece simdi kendisini yorgun hissetmege baslarmsti. gUnkU biitiin hayati boyunca kovalarca suyu aym yere tasirms olmasma ragmen.::.l~oIr.. ihtimamsiz bliyUrler.!iadlglIII soylemek mUmkUn degildir. . Fakat bir gUn sonra "Nicaragua" nm esir dU§tUgtlnU haber aldik. aramiza yeni katilrms olanlardan birkac kisiyi nobetci dikti.:a.ikU getirememis. onbasmm idam edilmesi teklifinde bulundular. Cantalarmuzi esirin bulundugu kampta biraktigrmisdan.-+t~eo~r::. Toprak reformu fikri gitgide daha aeikhk kazandr ""'V'el'ndkla kayn:. Fakat Fidel bu teklifi reddetti ve onbasmm basma. Ama olumlu bir sonuc da vermedi .• 102 • • 103 • ga gelen anne sine "Ana. Hastalarla bu temaslarnma sonunda.:. Hie bir ka~lhk gormeksisin gall§:arak kendilerini tUketir.Herhalde Nicaragua'nm tutuklanmasmdan olaeak.lki::l.. aym yonde yiirtimege devam ettik.::-. bizim ihtilalci ideolojimizi pekistirmede oynadiklarr rolUn belki de farkmda degildirler. perisan ederler.a~k~tr. Ve soyledigi tam amen dogruydu.. benim bilgim ancak bu kadarma yetiyordu.:-R§::::::m::-. benim esasen mevcut olan kararhhgimi. Aglr aglr geldigimiz yolu izleyerek. Benim giinlilgumde 6 MaYlS 1957 olarak yazihdrr. az gidayla cok fazJa cahsmak diye teshis edecek dahl olsa. Pino del Agua yakmlarmda. Ancak kendi aeimdan sunu soyleyebilirim ki. acik bolgeleri dikkatle geeiyorduk.:ilg~lm:::::::'lzm ~ge en a grubuyla koyltiler e bir kUtIe liaHnde Kayna§maga basladilar.a. Aynca kacmaya tesebbiis ettigi takdirde bunu hayatryla odeyecegi de onbasiya ihtar edildi. gerekli temaslari yapmak iizere aramizdan ayrildi. bu doktor her gelene aym seyi soyliiyor" demisti. Santa Maria.n'-. asil beklenen yi. fakat herkesin de ytiztinti guldllrebilmistik.m.r:. yurtlylistimiiz epey siirmesine ragmen yorucu olmadi. Bizim postalardan birisi. 1htilale giden yolda bunun ne zaman gereeklesmege baf. Sierra'daki guajiro'larla temasim. daha huzurlu bir gUce ddniisttirdti. ~tinkti silahlarirrnai nasil ele ge. Burada terkedilmis iki bohio bulunmaktaydi. Bir sure sonra. Doktor. birimiz bilmiyorduk .. Boylece. Silahlarmuzm kararlastmlan yere varrp varmadigim anlayabilmek icin yolumuza devam ettik.".. daha degerli.::.-. Ertesi gUn Haydee. ' Guillermo Garcia burada. civardaki bir karayolunun yakmmda Batista Ordusu'ndan bir onbasiyi ele gecirdi.iginde terkedilmis bir oduncu kampi bulunan kUgUk bir vadiye vardik. Bu olay aranuada bUytik bir saskmlik yaratti.. Bununla beraber. Sierra'da insanlar tipki yabani gi. sonuc degisecek miydi? Yorgunlugun nedenini bu kadina anlatabilmek imkansizdi. . bir ka~ ~ocuk sahibi gene bir annenin nehirden evine bir kava su tasidigmda yorulmasimn nedenini. F'akat ayrica hastalarm hepsi de a§a~ yukan aym dertten mustaripti ve f'arkma varmaksizm hepsi de bana aym acikh hikayeyi anlatJyordu. Bir dUkkandan bazi yiyecek ve ieecekler alarak hill degilse gerlye eli bos donmedik. bu kisilerin yasantilarmda kokten bir degisme yapilmasi gerektigi bilincine daha kuvvetle vardik. Bu onbasi "Machado"dan beri halka karst islemis oldugu suelarla kotU bir iin yaprmsti. yiizbasr riitbesine yiikseltildi ve bize katihp koylUlerin kumandasmi Uzerine aldr. Belki yoldas Guillermo bu tarihi hatirlamaz. Fidel'den aldigt kesin talimatla. Bu nedenle aramizdan bazilari.

Kendi dar patikamiza ulasmak icin. Etine gomliIii sacrna parcaiari bunu gosteriyordu. bickr atel- yelerinin bulundugu bir kampti.~abukdonebilmek iein onden gitmisti. kereste naklinde kullamlan bir yoldan isliyorlardi. jandarmalan arkadan cevirip atese basJaymca da geri cekilen jandarmalar.eldldiklerini de sozlerine ekledi. Gerillacrlara bizim yoklugumuz sirasmda kahlan Fiallo. Dominguez.ah§ma oldugunu. Elimizdeki ~e§itli delilleri inceleyerek gercegi kestirebildik.Unkii adamlarmuzdan biri. Yoldasmuz bu olayda. Bu. esir aldigmuz onbasilariru ararken. biz de bu yolu ytiz metre kadar izlemek zorunda kaldik. Hemen birkac oncii gonderdik ve meydana gelebilecek beklenmedik olaylari karsilamak lizere hazrrlandik. Dominguez'in belden yukarisi ciplakti. . Dominguez'in bizim yonden geldigini duymuslardi. lhtivatla yolumuza devam ettik ve yol Uzerindeki cesedin yamna vardik. jandarmalarm cok sayida diisman kuvvetleri bulunan Pino del Agua yonunde c. Jandarmaiar. kafasi kendi av tiifeginden cikan sacmalarla parcalanmistr. gelecekte hepimize del's olacakti. Crescencio'nun adarnlarmdan bazilarmm da diger yond en bizimle bulusmak lizere geldikleri sirada. kamptan gelirken yol iizerinde bir cesede rastladiguu soyledi. jandarmalar Guillermo'yu esir almislardi. <_. Herhalde jandarmalar. Cesedin Guillermo Dominguez'e ait oldugunu teshis ettim. Santiago'dan geIen takviyelerle ararruza katilan Guillermo Dominguez idi. en basit tedbirleri dahi almamis ve sanssizligmdan jandarmalara rastlamisti. ayru yoldan bir gun once de ge~tigi icin korkusuzca ytirtiyor olmalrydi. Crescencio'nun adamlari. AdamlarImIZ. Goriiniise gore. Crescencio'nun grubundan olan Fiallo adIt bir yoldasla birlikte dondiiler. Onun acr sonu. gogsiinde bir siingii yarasi bulunmaktaydi. kacmadan once Dominguez'i katletrnis olacaklardi. MUt· his telaslandik. kampa rniimkun oldugu kadar {.• 104 • • 105 • Birdenbire ileriden silah sesleri gelmege basladi. Sierra'mn ortasmda. sol !)akagmda bir kursun. Pino del Agua. Bazi jandarmalarIa silahh bir c.

zaferden sonra yeni hiikiimetten imtiyazlar kopartmak amaciyla bize kUQUk ltituflarda bulunuyordu. hayvam bir arkadasindan odiinc aldigrm soyliiyor. 1§te radyodan bu mahkfrmiyet kararirn dinledigimiz sirada. boyle taze bir yiyeeege burun krviracak halimiz yoktu. silahlar pek yakmda elimize gececekti. Fakat aslmda kendisi bir FBI ajam idi. Karakteri ve tutarsizhgi yUzUnden bir ~ok ihtilaflara sebep oldu.• 107 • 15 Silahlar Geliyor Esir aldrgmnz onbasmm atmt Pino del Agua'da kestik. Babun kardesler de. Babun kardesler. Atmm basma gelenlerden haberi 01mayan onbasi nefis etsuyunu ieip. 0 siralarda bir yargicm bu sekilde oy kullan- mast cok ytirekli bir hareketti. firsat buldugumuz takdirde ati ona iade etmemiz iQin yalvarip duruyordu. Bu at eti ziyafetiyle ilgili komik bir olayi da anlatmadan gecemiyeeegim. Silahlarm teslim yeri olarak Babun kardeslere ait sahildeki bir kereste isletmesi seeilmisti. silahlarrn bize teslim edileeegini pekaHl biliyorlardi. 0 siralarda Babun ailesi gibi art hesaplari olan Kuzey Amerikah bir gazeteci de ararrnza sokuldu. Macar asilh olan bu gazetecinin adi Andrew Saint George'du. arkadasmm adresini bize vererek. Sonralarl devrimci gelismeye ayak uyduramadigi i~in cumhurbaskanhgmda basarrh olamadi. E§ine ender rastlanan bir attr bu. (Ne var ki ilerde bu aile ikiye boliinecek ve Babun kardeslerden U~UDomuzlar Korfezinde yakayi ele vereeeklerdi. Her gUn berbat seyler yemekten anamiz aglarken. kendisine ikram ettigimiz at etini midesine indirirken. ileride k6ylUieri yasadiklari topraklardan insafsizca sUrerek latifundia'larim genisletip. Santiago iIe ararmzdaki baglantiyi saglayan adamlarnmzdan biri cikageldi. Bir Yankee gazetecisi oldugunu s6ylUyordu. ama bulundugumuz ormanda bize hicbir faydasi dokunmuyorduo Ustelik yiyecegimiz de tUkenmek lizereydi. ancak yargiclardan birinin karar aleyhinde oy kullandigim ogrendik. o gUn iein boyle idi.) Bu donemde bir cok kimse devrimi kendi crkarlarma alet etmek. Mahkilmiyet kararma karst ~lkan yargicm adi Urrutia idi ve bu asil hareketinin mukafatim zaferden sonra gecici oumhurbaskanligma tayin edilmek suretiyle g6rdU. fransizca konusan tek adam olarak . Ama §:tiphesiz ki bu. Aym gUn radyodan "Granma" seferi uyelerinden bazilarmm mahkfim edildiklerini. Andres admdaki bu habereinin verdigi bilgiye gore. Buna goz yummakla gelecek icin karh bir yatmm yaptiklarim dUlJUnUyorlardi. Andrew baslangteta bize kar§l gereek eehresini maskelemege muvaffak olmustu. Nihayet 26 Temmuz'un devrimden sonraki ilk kutlama toreninde halktn gos~ terdigi tepki iizerine eumhurbaskanhgmdan istifa etmek zorunda kaldi. ormanlari diledikleri gibi kullanmak hesabmdaydilar. Arannzda ingilizce bilen kimse buIunmadigi iein.

Sirtimizda agir ylikler oldugu haide kayahk bir araziden gecmek zorundaydik. on Johnson otomatik tiifegi ve tam alb bin kursun teslim edilmisti. Y lim bu doneminde en tehlikeli diismanzmrz macaguera idi. ayrrlmak iein c.iktimet makamlarrna siiahlar hakkmda bilgi vermek Iizere yanmuzdan ayrtldigiydr. ic. gozlerimizin oniinde sergilenmlsti. Ama ikinci gi:iri. Hayatimiz devamh olarak. Bu haber. ttl.in ka~tlgl ortaya cikti. Macaguera'nm isirmasi viicutta miithis kasmtiya sebep OIUYOf. Geeeleri hie beklemedigimiz bir anda birkac dost evine rastlaymca. giindilzleri ise aga.imizden birinin kayrplara karismasi gok tehlikeliydi. izin koparamaymca da bizi birakip gidiyorlardi. Bununla beraber emniyet tedbirlerimizi artirmamiz gerekiyordu. bileklerimiz.larm altmda pusuya yanyorduk. Fakat aldigimiz sonuclar her zaman icin cesaret verici olmuyordu. Oliim sacan aletler. ti~ Madzen otomatik tiifegi. Bizim iein dunyada bundan daha muhtesem bir manzara diisiiniilemezdi 0 anda. silaha ac. aymzamanda bir gazeteciydi. Bu kolun bulundugu yerde de bir kaq gUn gecirdik.. 11k haber verme serefini bir baskasma kaptirrms... Yankee gazeteci hemen ertesi gUn aramizdan ayrilarak bir yatla Santiago de Cuba'ya hareket etti. Andrew Saint George- • 109 • dan baska herkesi neselendirdi. agaclarla kaph daglarda ge«<iyordu. Ama gogunlugumuz gecelerimizi dag sirtlarmda geciriyor. baslangieta bu adam bana pek tehlikeli gi:irlinmedi. Bacaklarmuam ortulu olmayan kisimlari.izere kesif kollari cikarrldi. Fakat daha sonralari.. cibanlar beliriyordu. yani atlarmstr. Hem de kacmamn cezasi yakalamr yakalanmaz idam edilmek oldugu halde.• 108 • gazeteeiyle ilgilenmek gorevi bana verildi. Yllm belirli zamanlarmda daglarda buyiik olciide uruyordu. Akhmiza gelen ilk ~ey bu adarnm hi. Bu adami arayip bulmak i. Pino del Agua'nm kenanndan Peladero nehrillin' kaynagma dogru ilerliyorduk.. Bob Tabcr'in cekmis oldugu filmin Arnerika Birlesik Devletlerinde biiyiik bir basariyla gosterilmis 01· dugunu ogTendik..igmemizde bir ajan oldugunu aeikca belli etti. ensemiz macagiiera sokrnasmdan delikdesikti.ik miicadeleler veriyorduk. adamlarnmz en eok bu silahlara de- .. Gegtigimiz yerlerde bizi olup bitenlerden ve Batista Ordusunun hareketlerinden haberdar edecek sempatizanlar brraktik. ic.inde yasadtgimiz kosullarrn. Zaaflarma maglup olanlar. Kendisi bir FBI ajamydiama. Ictenlikle itiraf etmeliyim ki. Nihayet 0 gece silahlar geldi.e§it1ibahaneler uyduruyorlar. M-I tiif'eklerinin 45'er kursunu bulunmasina ragmen. Kanun disr bir devrimci devletin ntivesini de bu bolgedeki ki:iylerden geeerken kurduk. mahrumiyetlerin gerektirdigi maddi ve manevi giice sahip olmadtgi ic. Macagliera. Kurdugumuz kampta silahlarm gelmek iizere oldugunu bilmeyen kalmadigmdan.. ~linkU hepimiz daha Iyi silaha kavusmak istiyorduk. Yine bu siralarda. yumurtalanIII macagua veya macaw denilen agae. Bu kesif kollart adamm bir sandall a Santiago'ya ka. kendisinin. dokuz M-I karabinasi.< makineli tUfek. 18 Mayis tarihinde silahlar hakkmda haber geldi.bgl haberiyle donduler. Aym gUn adamlarmuzdan birisinin de kaemis 01dugunun farkma vardik. Peladero nehrine katilan Arroyo del Indio diye bir kol vardir. Adamlarnmzdaki bedeni. ideolojik ve manevi yetersizlikleri yenmek iein her gUn biiyi. Silahlarm neler oldugunu ogrenince kampta herkes heyecanlanmisti. iizerine birakan bir cins at sinegi idi. kasinan yerw lerde de pislikten iltihaplar. bu evlerde sabahlayanlar da oluyordu. Nihayet.

a Sierra. Bu ytizden bu silahlar adamlarmnza Sierra'daki kidemlerine ve Hyakatlerine gore da~tll~ di.ogunlugumuz silahhydik. Silahlara kavusunca adamlartrmzr ideolojik bakimdan yetistirmek ve savas gUQlerini artirmak yo~ lundaki (. 23 Mayis'ta. Bu bOlgedeki yoUarda Batista Ordusu'na ait kamyonlar cirit atiyorduo Bunlan ele geeirmek iQin bazr basarisiz tesebbiislerde buIunduk. Seksen kisi ise ~ok miikemmel silahlarla donatilmisti. Ihtiyaelarnmzm saglanmasmda irtibati kuran Enrique. Crucito bir halk ozamydi.i~~!!:. Ayakh makineli tUfeklerin dagrtimi ~oyleydi: Bir tanesi Raul'a. sonuncusu da Creseencio Perez'e."yla gelmis ve kendi kendisine "ovaJann billbillii" lakabirn takrmsti. Kaaandigmnz bu m. • Ben kocamis bir Sierra akbabasiyim" nakaratim kullarnrBu sempatik yoldas. Bu tUfegi kullanmada bana yardrmci olmak iizere dort kisi verildi. Bu tarihe kadar ancak arada bir Qarpl§malara katilmis ve kuvvetlerimizin doktoru olarak gorev almistrm. Morales "Granma.abalarumzl sona erdirecek degildik. Artik (.!~~l2:IIJ~. Bu adam daha sonralarr en sevilen miicahitlerimizden birisi haline geldi. Bir ka~ gUn sonra. Kereste bolgesinde. Crucito kendi koylii tUrkiilerinde Morales'in bu Iakabiyla tath bir sekilde aIay eder ve "Soy gua. Fidel. Bugun bir tegmen olan sonuneu yardimcimm adi Onate'ydi.ebb_~!-i:l!_ba§arill olmasma yardlln edeeekti. Sierra'da kagrt diye bir §ey olmadigmdan. ihtilal hikayesini dile getiren turkuler yakardi. savaiui-·ya. bu otomatik silah iein gerekli olan teehizatr tasiyan onbes yaslarmdaki Joel iglesias admda bir delikanhydi. Otomatik tlifegin bana verildigi am hiQ unutarmyacagim. her mola verisimizde piposunu tUttUrerek. M·I tUfeklerinden birisi bugUn binbasi olan Ramiro Valdes'e verildi. 4p1a btlJ.a. iki tanesi Camilo'nun kurnanda ettigi onetilere dagrtildi. Bu ylizden Pino del Agua Savasi'nda bir kursun hayatina son verinee. ayaklt rna. Joel bugiin Jovenes Rebeldes (GenQ ihtilaleiler) 'in baskamdir ve rUtbesi binbasidir. fakat biz kendisine Cantinflas admi takmistik. aymzamanda btitUn bu bolgeden tehlikesiz sekilde gecmemizi de temin ediyordu. Boylelikls ben de ilk defa olarak Qarp~an ge~ rillaei durumuna girmig oluyordum. Raul'la Fidel'in ~ocukluk arkadasi olan ve 0 zamanlar Babun kardeslerin yanmda cahsan Enrique Lopez'in bize Qok biiytik faydaIan oldu. biri Guillermo Gareia'ya. Bir baska yarduncim. bu arada biitiin bir mangaya yolvererek kuvvetlerimizi 1121: kisiye indirdi. Otomatiklerden bir tanesi yiizbasr Jorge Sotus'un takimma.:l~a. Kalitesi bozuk ve epeyee eski olan bu tUfek benim iQin gene de onemli bir kazanc sayihrdr.~Z_LYl!~~da git:~e<:~gi~. Binbasi Cristino Naranjo'yu oldiiriip Sierras de Oriente'ye kactrlarsa da. Bu dort gerillaei sonralari tamamen farkh yollar izlediler: Pupo ve Manolo Beaton kardeslsr. adamlarirmzm bir kismma. bir digeri Almeida'nm taknnma ve UgUnetisii de kurmay heyetine tahsis edilmisti. edilen mangadan geriye sadece Crueito isimli birisi kalmisti.l. orada bir koylii tarafmdan yakalandIlar ve devrime ihanet ettikleri iein sonunda idam edildiler. bu tUrktilerden de geriye hiebir §ey kalmadi.• 110 • • 111 • ger veriyorlardI.caico de J. Kurmay heyetine ayrilani kullanma gdrevl bana verllmistt. KomutaruyIa birlikte safdis. Ddrt M·I ttifegi. bu gUzelim tiirkiileri kagrda dokememisti.E~~1!. Kentli ozan Calixto Morales'le sik sik kafiye yarI§l yapardi.!~§. kineli tiifekleri korumak igin kullamlacakti.rat1~ .

El Uvero'daki dusman kislasnn ele geeirmemizin daha onemli olduguna. Ne var ki. Fidel'in verdigi kararm dogru oldugunu teslim ediyorum. bu donernde. bizim daha uzak h€defleri gi:irmemizi engelliyor. Ama §imdilik biitiin faaliyetimizi bu noktaya hasretmenin geregi yoktu. bir an once savasa girme arzusu. Bununla beraber kosullarm uygun oldugu bir sirada bir kamyon ele gecirmek fikrinden tam amen vazgeememiz de dogru 01mazdi. Itiraf edeyim ki.• 112 • • 113 • psikolojik etki. §iddete basvurma egilimlerimizi kuvvetlendiriyordu. . bunun alelade bir trafik kazasi oldugu ileri siirtilebilecegi gibi. Bu sirada Fidel'le benim aramda ilginc bir tartisma gecti. boyle bir crkartma sirasmda onceden diisman kuvvetlerini bir baska noktaya lJekerek yeni gelenlerin toparlanmalarma ve boylece eyleme girmelerine imkan hazirlamanm sart oldugunu gosterdi. etkileri daha genis bir zafer getireeegine inamyordu. 0 zamanlar Fidel'in bu gortisleri karsismda tam anlamiyla ikna olmus degildim. 25 Mayis'ta Calixto Sanchez komutasmdaki bir kuvvetin "EI Corintia" adh bir boUa Mayari'de karaya (Jlkhgml haber aldik. bu. Ancak bu tartismadan yrllarca sonra. Basarr sagladiguruz takdirde. bugiin. Her ne ise. bizim Sierra'daki vurucu guciimiiz de tam anlamiyla ortaya eikmayacaku. Ama Fidel. Bir ka(J gUn sonra da bu sefere kahlanlarm basma gelen felaketi ogrendik: Prio (Socarras) kendilerine kahlmak liitfunda dahi bulunmaksizm adamlarrm oIlime gondermisti. bunun bize. Buna karsihk. ihtilal siiresinde biitiin diger savaslardan ~ok daha fazla olacakti. Burada El Uvero Savasi'ndan soz aeiyorum. herkesin moralini bUyUk olcude ylikselteeek. Bulundugumuz bolgeden kamyonla gecen bir dfisman devriyesine karsi girisecegimiz smrrh bir hareket pek de verimli olmayacakti.irdigimiz takdirde. bu tarnsmadan sonra El Uvero Savasi icin hazirhklara girlstik. aynea biitiin Ulkede bizden soz edilmesini saglayacakti. Bu olay bize. bir diisman kamyonunu ele ge<. EI Uvero harekatim eoktan planIamisti. Ben Batista Ordusu'na ait kamyonlardan birisini ilk fIrsatta ele gecirmemiz gerektigi kamsmdaydim. halk bu aciklamayi ne kadar §lipheyle karsilarsa karsilasin.

Kl§Iayi yukardan goren bir tepenin Uzerinden kurmay heyeti muharebeyi sevk ve idare edecekti. dli§man askerleriyle nobetei karakollanmn sayismr ~ogrenm:miz. diisman baberle§mesinin nasil yaplidlgtnl tesbit etmemiz.iviyet kartlari bulunan iki muhbiri ele gec. sivillerin durumuydu.• 115 • 16 SalruracaglmlZ yer tesbit edUdikten sonra. yolu ancak sekiz saatte alabildik.lerinde tic. Bununla beraber ozellikle tehlikeli bi:ilgeye yakIastikca daha tedbirli hareket etmemiz gerektiginden. Yamhmyorsam. bu gi. bu kislada dtismanm mevzilenecegi hicbir siper yoktu. fakat §liphe uyandirmamak igin kampta kalan kereste kampi mUdlirUnUn karisi da eevredeld bu binalardan birindeydi. Babun sirketi tarafmdan blc:. Emirler bir cUmleden ibaretti : «Nobe~i kulelerini al ve tahta barakalarl kur~unJ8 deIik d~ik et!» Etrafa serpilmis bulunan bazi ktittiklerin dismda. yan yollarr. 16 kilometrelik bu ytirliyii§ uzun bir yUrUyU§ sayihrdi. hem de bir bakimda aeikhydi. En kuvvetli noktalar ise. gUnkli bu binalarda kadmlar ve gocuklar bulunmaktaydJ.rl unutulamazdt. cJrnegin. halen binbasi olan yolda§ Caldero'nun buyuk faydaIan dokundu bize.}yada di:irt diisman askeri bulunan nobetei kuleleriydi. bereket versin.kl yerine ulasmak Uzere i:izel olarak insa ettirilmis yollardan yUrUyorduk. Qevredeki binalara ates etmemiz kati surette yasaklannusti. 0 gece ylirUyU§e basladik. Aym gUn. Fakat. Nihayet emirler teblig edildi. biittm subaylarla bir toplanti yapta ve Fidel bu topIantida 48 saat icinde savasa baslayacagmnzr bildirdi. kislanm dismda stratejik yerlere yerlestirilmis ve ic:. yani 27 MaYlBtarihinde genelkurmay. kereste isletmesi idarecisinin damadiydr 0 siralarda.Bu.i~ kosullar altmda savas kan~nl~. dolaYIslyla bu iki casus ertesi gun idam edildiler.ieum rnevziIerimizi aldigmuzda zibinlerimizi en ~ok mesgul eden sey. Hi. EI Uvero'daki ktsla deniz . Bizim aaldmmizdan haberdar oIan. Caldero. 'Ozerlerinde Batista ordusuna ait hi. dtisman ordusunun bizim civarda bulundugumuzdan haberdar oidUgun~ gi:istermekteydi. Casillas tarafmdan bizim bulusma yerlerimizi ve durumumuzu i:igrenmek lizere gi:inderildiklerini itiraf eden bu muhbirlerin merhamet dilenmeleri hem igren~. Harekatm teferruati henuz bildirilmemisti. Btittin bu gabalanmlZda. KI§laya gahlarm arasmdan yanasaeak ve birkac metre ileride mevzi alacakttk. El Uvero kislasiyla bu kislamn giri§ glkl§ yollarim ve geeitleri eok iyi bilen Caldero. Bize ylirUyU§ icin adamlarnmzla silahlarrmizt hazirlamanuz emrini verdi. bu saldmmn nasil yapllacagml en ince ayrmtilarma kadar hesaplamamlz gerekiyordu. sivil halkm durumunu ve yayill§ §eklini bilmemiz !'larttl.}irmi§tik. bize kdavuzluk edecekti.

kendi birliginden ayrrlan birkac kisi katildr: Pilon kasabasmdan Bomba adh bir yoldas. basmdan yaralanan yoldas Lealdi. Bir sure sonra Joel Iglesias'r onun basma dikerek hiieuma devam ettik. Fidel kislaya bakan tepenin lizerinde bulunaeak ve Raul kendi takimiyla onden ilerleyecek~ ti. Leal suurunu kaybetmek iizereydi. adamlarmnz haHi mevzilerine yerlesemiyorlardi. Ikisine de ates ettim. Camilo ve Ameijeiras. Fakat ikisi de karanhkta yerlerini yanhs hesapladllar ve benim sagimdan ates edecekleri yerde solumdan atese basladilar. Camilo'nun solumda oldugunu goriiyordum. kendisine ayrJlan yerde mevzi alamarms oldugunu bildirdi. fakat artik mevzi degii)tirmek iein vakit kalmamisti. bu yUzden cebimde bulunan bir kagrt pareasiyla yaralarm iistiinii orttUm. Fransrz lejyonerleri gibi basindan ensesine dogru inen bir mendilin Uzerine bir bere takrmsti. tern de isabetli ates ediyordu. Fakat ~ok uzakta bulundugum icin adam~arImla birlikte daha iyi mevzilenmek lizere ileriye dogru hareket ettik. pariental bolgesindeydi. Fidel dtirbUnlti tUfegiyle ates a~l~bu _~tl~a gelen ceval2. Her taraftan gelen silah sesleri arasmda btiytik bir ihtiyatla kislaya yaklasiyorduk. Benim mevlilim blraz yiiksekce oldugunaan kl§Iayt cok iyi gorebiliyordum. Yammda yaralarr saracak hiebir §ley yoktu. Saldmm~zm baskin halinde olmasmdan dolayi biitim harekatm kisa siirede bitecegini tahmin etmistik. Kendisini alelacele muayene ettim. o sirada Acuna da yaralandi. Berkes ilerliyordu. Raul'la benim ~evzilerimin arasmdan ve onden hi.• • 116 • kiyismda 117 • insa edilmisti.e bi:ilgenin yerlilerinden Eligio Mendoza. DU§man kislasma en fazla elli altmis metre yaklastigim srrada iki askerin en ondeki hendekten flrladlklarml gordum.. Bunun iizerine daha . Almeida kti~tik kislanm girisini savunan noktaya dogru harekete devam etti. Kdavuzlanmlz . QUnkli diisman hem siirekli. Bunlarm yaralanmis bir diisman askerinden geldigini sanarak ileriye dogru frrlaytp teslim olmasi icin bagrrdim. Tam bu sirada Jorge Sotus. Crescencio'nun takimi Chivirico'ya giden yol iizerinde mevzilenecek ve gonderilebilecek diisman takviye kuvvetlerini tutacaktI. Diismanla aramizda eiplak bir arazi pareasmdan baska bir sey kalmamasma ve diisman kursunlarmm tepemizden ishk galarak gecmesine ragmen ilerlememize devam ettik.1a:_dan!i""1§~nTtayin edebildik. Ustelik bir koluyla bacagina da fel~ gelmisti. Fakat inleyen. tamamen ~ember altma alabiIirdik.. Calde~o il. Dtisman bUyUk bir inatla direniyordu. fakat kurtularak bizim icin dokunulmaz sayilan yan binalara girip saklandilar. Bu esnada yakmimda bir inleme duydum. Kursunun girip ~lktJgI yer. Beresinin Uzerinde bizim ihtilal hareketinin isareti bulunmaktaydi. Bu bakimdan sadece ii~ yi:il~~ den saldirarak kislay.. bir de Mario Leal ve Acuna . bunu birkae haykms izledi. Almeida. Sonunda bir a~lkhga ulastik ve buradan ~ok ih tiyatla ilerlememize devam ettik. Bana otomatik tiif'egim ve yardtmcrlarunla birlikte ortalara diisen bir yerde mevzilenmek gi:irevi verilmisti. Bu esnada bizim takima. Gece ~ok gecmeden sona erecek ve biz dusman askerlerini planladi<YlmlZ sekilde baskma ugratmadan safak sokecekti. Fakat dakikalar hirbirini kovahyor.icuma ge~eceklerdl. Peladero'dan gelen sahil yolundaki nobetei kulesine saldirma gorevi Jorge Sotus ve Guillermo Ga~cia'nm kumandasmdaki takrmlara verilmisti. bize getirebilecekleri biitun haberleri getirdiler. kuzeye diisen bir gi:izetleme yerinin icabma bakacakb.

~arpl§ma a§agl yukan §U §ekilde cereyan etti: Fidel ates aearak i§areti verince. Fidel' in yambasmda bir kursunla vurularak oldii.in bunlari birkae dakikada anlatabiliyorum. bana kae yasimda oldugumu ve egitimimi ne zaman bitirdigimi sordu. Birkae dakika sonra Julito 'Diaz. 'I'aknmmn diger iiyeleri ilerlemege gayret ettilerse de dusman . Yarablarm bir krsrmm bu asked doktora getirdigimde. Kendisine egitimimi birkac yil once bitirdigimi soyleyince. sessiz bir adamdi. Ateslmize §iddetli bir atesle cevap verdiler. bu yaraldarm sen ilgilensen daha iyi olur.. Dakikalar gegtigi haide diismamn direnisi devam ediyor. Kl§Iaya dogru hizla yaklasirken son defa olarak bir rnakineli tUfek atesi duyduk.izerinde Jorge Sotus. benirn hepsine bakmam mlimklin degildi. ihtilalin en kanli garpI§malarmdan biri olan EI Uvero muharebesinde edindigimiz tecriibeleri sonradan hirer birer gozden gecirdik. Cesaretimizi tekrar toplayip direnisi kirmak iizere saldrriya gectik. Gegmemizle beraber. Bugun kendisinin devrimei kadroda yer abp almadiguu bilmiyorum. Bu ates Tegmen Nano Dias'r oldurmustu. Ama doktorluga baslayabilmek icin ellerimi yikamam da kafi geldi. Babl itikatIan oIan krlavuzumuz Eligio Mendoza'mn. Peladero'dan gelen yol i. Ama bu aziz. dikkatli olmasmi ogUUeyenlere hi~ aldms etmeden ileri atilnusti. Solumda onetilerimizden bir kismi. Kislaya dogru ilerleyen Raul'un kumandasmdaki kuvvetlere yol acrnak iizere ilerideki bir gozetleme yerini ne bahasma olursa oisun ortadan kaldiracakti. son direnimi gosterenleri de esir aldilar. Cok iyi siper alnus dusman kuvvetleri bir kac kayip verdirerek bizi geriye ptiskUrtttiler. bu doktor. Merkezde en onemli gorev Almeida'mndi. «Polis» lakaph yardrmeistyla dtismana yandan sokulmak istedi. hepimiz kl§laya dogru ilerlemege basladik. yamlmiyorsam Victor Mora'yla birlikte tiC. Bu durumda doktor gomlegimi tekrar srrtima gecirmem gerekiyordu. Ustelik yarahlarm saYISl da 0 Kadar fazlaydi ki. Hendekten tiifegini basmm iistiinde tutan bir asker frrladi. Qiinkli ben bbbiyede.• 118 • • 119 • fazla ilerlemeden oniimiizdeki hendekten atese basladik. :]imdi muharebenin genel gelisimini anlatabilirim. ki§i. Fakat aslmda ilk atesin baslamasmdan. Fakat yardrmcrsi diisman tarafrndan derhal oldtirtiliince eanini kurtarmak igin Jorge Sotus kendini denize atti ve bu dakikadan itibaren harekete yararh olma imkarnm tamamen yitirdi. Ama 0 gi. teeriibem de sana gore eok az» dedi. Depoya vardik ve benim atesimden kacan iki askeri. karakol doktorunu ve yardimcisim esir aldik.inlere ait kendisiyle ilgili enteresan bir arum vardir: Dogrusu tip alanmda benim pek oyle fazla bilgirn yoktu.n yeni mezun 01dum. kislanm teslim almmasma Kadar garpl§ma iki saat kirkbes dakika surdii. Her taraftan «Teslim olduk» sesleri geliyordu. bana aglk aglk. Merkezden ilerlemek gok gtictii. Eligio. Eligio'yu. nobetci kullibesi teslim oldu. Doktor beyaz sach. bir azizin kendisini koruyaeagma inandigi igin. esir diisme korkusu yiiziinden btitlin bildiklerini de unutmustu. bir ka~ dakika sonra viicudunu parcalayan bir kursunla canvermekten kurtaramadi. «Bak oglum. pratik eksikligi bir yana. tlifegiui kapip gIlgm gibi saldmya katrhsi da amlrnaga deger. GorUnli§e bakilacak olursa. dusman askerlerini teslim olmak zorunda birakacak kadar korkutamiyorduk. Diisman btitlin ates gucUyle karsihk verdi ve atesinin onemli bir kismmi harekatr idare etmekte olan liderlerimizin bulundugu tepeye yoneltti. Btiti.

nihai saldmya imkan hazrrladilar. otomatik ve yari otomatik silahlarla iizerimize ates actyor ve ktil. kl§laya lnzla yaklasti. Almeida'nm yaralari omuzuyla sol baeagmdaydi. Bu zaferle daha da olgunlastik. Takrmi iki ayn birlige bolunmiis olan Raul. Bir dordtinctisti kosarak disari frrladrysa da kacarken vurulmaktan kurtulamadi. Dtisman ise 19 yarah.V\ --t . «Polis». iki taraftan da btiylik OI~lide ates acilmasma ragmen sivlllerden hi~ yaralanan olmadi.linU oldiirdii. Julito Diaz ve Eligio Mendoza. Bunun cevabi. Savastan sonra sayrm yaptigmnzda su durumla karstlastik: Bizim taraf alb olli vermisti . Maceo. Kiitukleri siper alnus olan kisladaki diisman. buralarr perisan ederek. Almeida sol kol ve sol bacagmdan. Bu olayi izleyen aylar bizim iCin bUyUk gli~ltiklerle dolu geemesine ragmen. kurmay heyetinden ayrihp dogrudan dogruya ~arpl§maya katilan Luis Crespo'dur..• 120 • • 121 • atesi onlarr da geriye siirdii. Manals eigerinden. v ·~t~. Bu hiicumda Cilleros. Moll. Yarulmiyorsam Vega isimli bir koylii oldU. Nano'nun makineli tlifegi son dakikaya kadar diismana biiyiik kayrp verdirmisti. 53 dusman askerinden geriye kalan 14'U teslim olmak zorunda kalnnsti. Hermes Leyva gogslinden. Quike Escalona kolundan. Buradan kacan dU§man askerlerinin bir kismim durdurmaga muvaffak da 01dular. degilse Chivirico yolunu tutmak zorunda kalrmsti. El Uvero earpismasmdan sonra :_~') Jf)1'1 __. Maceo omuzundan. Savasa bizim a:. Diismamn direnisi ~OzUlUyordu. Komutayi elinde bulunduran astegmen yaralamp beyaz bayrak eekince. ayrica kararhhgmnz ve nihai zaferin bizde olacagi hakkmdaki umutlarnmz da adamakilh glic1endi. bunun ne zorlu bir savas oldugunu kavrayabilirsiniz. ~Unkti makineli ttifegi tutukluk ya- pmca adamlariyla bir1ikte hi!. Tam bu sirada muhtemelen adamlarmuzdan birisi yeniden ates etti. moralimlz muazzam Ol~iide yUkseldi. artik zaferi kazanmanm smm ogrenmi§tik.. dusmanm da 53 kisiyle girdlgini ve toplam olarak 113 kisiden 38'inin. Fakat her seye ragmen. Aglr yarahlarrmia Leal ve Cilleros'tu. Toplam olarak aramizdan 15 kisi savas disi edilmisti. Vega.agl yukari 80. Bu savasta bliyUk yararhklar gosterenJerden biri de.11 Wv..i1k kuvvetlerimizi darmadagin ediyordu. yani dortte birden fazlasmm iki saat kirkbes dakikada savas dl§l edildigini dikkate ahrsamz. Nano Diaz. Manuel Acuna sag kolundan yara alrmslardi. iki taraf da ~arpl§mada bliytik cesaret gostermisti. 14 olii ve 14 esir vermis. Pena ve AImeida'nm kendisi yaralandilar. -alti diisman asked kaemayr basarmisti. Savasm bizim Iehimize sonuclanmasmda en onemli rolii YUzbasi Garcia He Yiizbasr Almeida oynadilar. Quike Escalona sag kolundan ve sag elinden. Teslim etmek gerekir ki. Guillermo Garcia11111 dig:"eryandan aemrs oldugu isabetli makineli tilfek atesi. Yoldas Moll hucum sirasmda dusman atesiyle can verdi. Bunlari yaralarr daha hafif olanlar izliyordu. Leyva. Nano Dias'i basmdan yaralayarak oldtiren bir yayhm atesi oldu. Crescencio'nun taktmt ~arpl§maya pek az katildi. sonunda diisman yenilgiye ugratihp kislaya giden yol kuvvetJerimize acildi. Manals cigerinden.. Nihayet kislanm lizerinde beyaz teslim bayragi dalgalanmaga basladi. EI Uvero muharebesi iki saat krrkbes dakika siirdii . savunma yapanlardan lil. Her ikisi de kendilerine gosterilen gozetleme noktalarma saldmp. kaba etinden ve elinden vuruldular.. Almeida karst karsiya kaldigr dusmam kontrol altma alabilmek iein son bir hlicum emri verdi.N} . Pena dizinden. Hermes.

Leal ise oliimden kurtulmus ve daha sonra Isla de Pinos Cezaevi'ne gonderilmi§ti. Cilleros'un hayatim kurtarabilmek i~in yapabileeegimiz tek §ey ise. kendisine baai teskin edici ilaelar verip gogsUnU sargi beziyle sikica sararak daha rahat nefes almasim saglamakti.. 0 onemli olaym izlerini hal§. 14 diisman askerinden baska kislamn maskotu olan ii~ papagan da bu arada can vermisti. Kendisi. gozlerindeki ifade herhangi bir kelimeden daha etkiliydi. blitlin gereeklerin. dudaklarmda aCI bir tebessiimle yUzUme oyle bir bakmisti ki. KI§layt oylesine yogun bir kursun yagmuruna tutmustuk ki. eigerlerinden ge~ip omurgasma saplanarak bacaklarim felce ugratrmsti. Ve biz de biliyorduk bunu . kabul editmeden once ayri ayri kistler tarafmdan teyid edilmesi gerektigini ogretti. Ueaklar geldigi sirada ise biz ~oktan daga ~lkml§tJk. TIp meslegine tekrar dondtikten sonra ilk hastam. Dusman elinde biraktigmuz adamlarmnza. onlarm hayatlarim koruyabilmek.. benim il1in yardimcilar bulunmasi ve yarahlari iyilestirecek ilaclari temin edebilecegimiz kimselerle temas kurulmasi gorevleri Enrique Lopez'e verildi. saklanacagumz yerin secilmesi. Cilleros Santiago'ya varamadan hayata gozlerini yummustu.• 122 • • 123 • dusman. Fakat. kl§lanm telefonuna isabet etmis ve Santiago He irtibatim kesmisti. bu savas hiksyelerine gore ka~ dusmanm 01dtiriildiigiinii tesbite ~all§bm. icim kan aglayarak veda ettim. on dort diisman esirini beraberimizde gotttrecektik. sri Batista kuvvetleri doktorunun §eref soziine gUvenerek onu ve Leal'i tedavi edilmek iizere diisman himayesine btrakmaktr. Diismamn baskismm artacagmi tahmin ettigimizden. Bu yiizden dii§man ~arpl§mayl zamanmda haber alamamis. Buna karsihk. Diismanm bu yoldaslara iyi baktigrm sonradan ogrendik. Bir ara onu alnmdan opmeye niyetlendim. Adamlarumzm verdigi rakamlar bir araya getlrildiginde. lki yoldasimiai. fakat birden bu hareketimin kendisinin olUm kararim imzalamak gibi bir anlama gelebilecegini hissederek durdum. bize. ozellikle tibbi malzemelerle tikabasa doldurduktan sonra dagda glzlenecegimiz yere dogru yola koyulduk. ana karargaha uzak dti§en kij~tik kislalari kisa zamanda tahliye etmek zorunda kalnusti. 0 anda yapabilecegim tek §ey. Ancak. kendilerini elden geldigi kadar iyi sekilde tedavi ettigimiz yarah diisman askerleriyle birlikte orada birakarak ayrildik. kendilerini diismana terketmememiz i~in direti- yorlardi. Durumu oldukca ciddi idi. tasimaktadir. Babun'un kamyonlarmdan birini her ems malzemeyle. diismamn mevcudundan eok daha fazla ceset sayIldlgl ortaya ~lklyordu. Bu sonue. ()IUleri bir yol donemecinde gomdtik. Eir mermi sag kolundan girmis. kendisinin sonu demek oldugunu anlatmak istiyordu. o gece herkes carpismada basmdan gecenleri anlathgl icin hi~ kimseyi uyku tutmadi. uzatabilmek i~in biitiin frrsatlan degerlendirmemtz gerekiyordu. Yarahlarm tasmmasi. Vardigrrmz karari birkae i~ acici cUmle ekleyerek Cilleros'a acikladigtmda. Olulerimizi gomebilmek ve yarahlarmnzi tedavi altina ·alabilmek i~in tez davranmanuz gerekiyordu. Ucunda olmek de 01sa. yUriiyebilecek durumda olanlarm derhal harekete geemeleri. Bundan sonra diisman kayiplarr hakkmda adamlanmizm verdigi her bilgide miibalaga . benim de emin bir yerde yaralilari tedavi alttna alm am kararlastmldi. Bunun. Carpl§mada attigmuz ilk kursunlardan biri. kesif ucaklarun aneak saatlerce sonra gonderebilmisti. Cilleros oldu. Sirf merak yiiziinden.

hastalanan kiziyla mesgul olmak Uzere Santiago'ya gitmek zorunda kaldiguu. bununla beraber bize yardim etmek lizere bazr gbnulluler gdndereeegini bildirdi. Bir slire. ManaI'm ylirlimesini de ben istemiyordum. ger~eklere saygt gosterme·nln. Sinecio Torres adh bir kilavuz ile. Gonulluleri saatlerce bekledik. Manuel Acuna.. bir raporda ger~egi daima on plana almak. Joel Iglesias ve Onate admdaki yardimeilarnnla kaldim. Ertesi sabah kuvvetlerimiz bize veda ederek ayrrldilar. .irirZdeh-Bm oldu. Devrim ordusuna verilecek herhang!. ger~egi her seyin iistiinde tutmanm onemini benimsetmege eahstik. ormana girerken biraktigmuz izleri silmek if. ornegin oldiiriilmus diisman askerinin iizerinden alman herhangi bir §ey getirmelerini istemege basladik. Kamyonlan beklerken bir haberci f. Hermes Leyva ve Maceo kendi baslarma yUrUyebilecek durumdaydtlar. Pena ve Quike Escalona yUrUyemiyorlardr. Sinecio Torres.in ugrastik. Sonra bir kamyon yolundan yUz metre kadar ileri giderek. Enrique Lopez'in bize yardim edemiyecegini. Ben. Joel Iglesias.lkageldi. temel ilkeIei1. Adamlanmlza.. fakat gelen giden olmadi. Almeida. gUnkli cigerlerinden yaralanrmsti. yarali ameasmi birakmak istemeyen Vilo Acuna da bizimle birlikte kalanlar arasmdaydi. bizleri saklanacagtrmz yere gotUrmek tizere Enrique Lopez'in getireeegi kamyonlari beklemege basladik.• 124 • payim dikkate alarak 6ltimli ispatlayacak maddi deliller. Yarahlari korumak. . Alejandro Onate ve bana dU§liyordu. Arkadaslarmuz bizden ayrilah epey olmustu. 17 Yarahlarrn Bokrrm o sabah gun l§lrken dusman ueaklari tekrar tepemizde ucusmaga basladi. bakimlarmi yapmak ve kendilerini ta§lmak gorevi Vilo Acuna.

Peladero bOlgesindeki basi arkadaslarmi bulmak tizere. kisiler tarafmdan birakilrms ayak izleri. Kisa bir siire sonra.• 126 • • 127 • Durumumuz oldukca gligtti. CUnkti dli§man askerlerinin gelebilecegi yollara gok yakm olan bu bOlgede koca bir gUn oyalanmistrk. Fakat daha once ormandan bashyarak igeriye dogru yayilan bOigenin bizim oldugunu ve buralarda yabanei bir kuvvet gormemtz halinde. Babun §irketinin ormanm derinliklerine girmek tizere insa ettigi yollardan birinin sonundaydi. Vi1o'yla Joel'in de yardimiyla. Bu adamlarm kilavuzlarr dahi yoktu. Kendinden geemek Uzere olan YRlJltbir onbasi. Temkinli bir sektlde ilerlerken. Ell adamlarm Fidel tarafmdan serbest birakilan ve ormandan glkmak icin yo! arayan diisman esirleri 01dugu gok gecmeden anlasildi. bir daha ne sebeple olursa olsun. Bu yUzden.linkti Quike Escalona'nm yaralari iltihaplanmaga baslanustr. Yarahlari hamaklara yerlestirmek gok gUg 01dugu igin ilk gUn kereste kampmdan iki i§gi bize yardrmci oldular. zamarnmiz genis oldugu iein evvelce konakladigmna her yere hirimizin gidip izleri temizlemesini kararlastirdrk. Bulundugumuz yer. giinkli bize teslim olunan bu yoldaslarmuzi OlUnceye kadar savunmak bizim gorevimizdi. MakineIi tlifegimi doldurduktan sonra. Diisman askerlerinin bazilarr yahnayaktt. Boyle sert bir arazi Uzerinde yarahlarimizr tasimak eok. bir kae ki§i arasmda geeen konusmalar kulagrrmza geldi. diismanla en gUg kosullar altmda yapaeagmus garp1§ma nihayet gelip gatmisti. Bunun lizerine yan yollari arastmp diisman askeri bulunmadlgma kanaat getirince. fakat herseye ragmen bunu da basardik. Birdenbire karsilarma gtkmanllzm yaratb~ §a§kmltk ieinde bulunan askerlere. Ancak biraktigrrmz izler bizi ele verebi1irdi. Del Indio Bogazi'na dogru kisa fakat oldukea gtig bir yiirtiytl§e basladik. OnUmUzdeki yolda yalmayakh. Bu sirada. yarahlarmnzi birakamazdik. yarahlari tig dart kilometre ilerideki bir bohio'ya tasimaya karar verdik. krsik bir sesle. bu gtiglliklere nasil gare bulunacagmdan habersizdiler. bir devriye kolu olarak. dti§manm da aym yonde iIerlemekte oldugunu gostermekteydi. gUnkli tasimakta oldugumuz yarahlar her adim attikea adeta biraz daha agtrla§lyorlard1. Manals'm yaralarr da hayatmi tehlikeye dli§lirebilirdi. Ertesi sabah gUn l§lrken karmrmzr iyice doyurduktan sonra buradan siiratle ayrildik. Diisman askerlerinin hepsi sehir gocuklanydI. <. Sinecio aramizdan ayrildi. ormam avucumuzun igi gibi bildigimiz iein bizi ne kadar takdir ettigini soyledi. Eski silahlaruruzla muharebede aldlgnnlz kiiciik ganimetlerin bir kismrm arkada birakmaga mecbur kalmistik. Daha sonra dar bir patikadan tirmanarak Israel adh bir koyliiyle kansmm ve kayinbiraderinin y8§adlgl bir kultibeye vardik. ormana girmemeleri ihtarrm verdik. Bohio'nun bulundugu aglkhga gelince onlara sahile dogru giden yolu gosterdik. Carpl§maya yarahlarm bulundugu bohio'dan mtimklin oldugu kadar uzakta girebi1mek iein ilerlemege basladik. fakat geride birkae tavuk kalrmsti. Demek ki. daglarda karsilasilaeak gliglliklerden. Bohio eoktan terkedilmis. ana kuvvetierimizi haberdar . Acuna'yla Joel Iglesias bana yamacm ote yanmdan gelen bazr garip sesler duydukIanni soylediler. ama eok gtigtli. konusanlara ani bir baskm yaptim. Israel'le karisr yarahlarmnzm uyuyabilmeleri igin kendi yataklarmi bizden esirgemediler. yanlarmda sadece Fidel tarafmdan imzalanrms bir geg~ izni tasiyorlardi.

Tiiylerimizi diken diken eden bu haberlere inansak rm. Etrafi devamh olarak ve dikkatle gozledigimiz iein kimse bizi baskma ugratamazdi.bohio'nun sahiplerinden yarahlarmnz icin bir kac tavuk istedikten sonra ormana dogru hareket ettik. Peladero Nehrinin kiyismdaki bir latifundia'ya David admda birisi bakiyordu. yani "Granma"nm karaya qlkmasmdan tam alti ay sonra. diisman kuv vetlerinin eline dli§tliklerinden dolayi gelemiyeceklerdi.arpl§masmda 61dU. digerleri ise sonradan ihtilal ordusuna katilacak olan Banderas ve Israel Pardo admda iki kisiydi. Bu bakimdan tasiyicilarm her on yada onbes dakikada bir degismesi gerekiyordu. bu bolgenin insanlarmi cok iyi tamyor ve bize her bakimdan yardtmei oluyordu. Bu yoldas zindandan zindana gonderilirken hayahm mucizevi sekilde koruyabildi. bIZ de. Karmmizt bohio'nun yakmmdan top IadlglmlZ meyva ve sebzelerle doyurduk. Ta§IYIcilarm omuzlari perisan olmustu. Yarahlari sag-lam dallardan sarkan bir hamak lizerinde teker teker tasiyabiliyorduk. daha sonra EI Jigue . Ertesi gUn.. Bereket versin Celia'nm tutuklandigr haberi dogru qlkmadl. Buna ragmen. fakat bu kosullar altmda gtrisecegimiz bir carpismanm sonucunun ne olacaguu simdiden kestirmek gU.tinkU yollarr. Ancak tam bu esnada muazzam bir saganak basladi ve Pardos'un evine hemen ulasmarmzi onledt: eve gece bastmrken yaklasabildik.• 128 • • 129 • edecegimizi hatrrlattrk. GUn isrrken de .~ld. ihtilalcl bir ailenin en yash tiyesi olan Israel Pardo ise bug Lin ytizbasrdir. Feliciano admda yash bir adam. bir digerine gore oldilrillmiisttl. Ayrica diisman devriye kollarinm Hermes Caldero'yu esir aldiklarr rivayeti ortahkta dolasiyordu. dusman kuvvetlerinin bu koyltileri kiiqlik kuliibede yakalayip bizi bulmak tizere kilavuz olarak kullandiklaruu ve bir gUn evvelki kampirmzm yakmmdan gectiklerinl ogrendik. fakat gelen giden olmadi.. degildi. erkenden tekrar yiirUyti§Umli- ze basladrk. Tasmma SIraSI da Almeidaya gelmistl.a§ya~ahlarrrmzi tehlike bolgesinin ote yamndaki bir bohioya tasrmamiza yardim ettiler. Dalia sonralari. Nihayet Israel ormanda kestirme yol buldu. inanmasak rm. Her yarahyi tasimak i~in en az altiyla sekiz adama ihtiyacimiz vardi. Gercekten bir kesif koluna ~ok benzedigimiz i~in dusman askerle~i ihtarlmI~1 can kulagiyla dinlediler. bizim her seyden tecrit edilmemiz demekti. Sinecio iki gUn sour a Manals'm tedavi edilmek lizere Santiago'ya gonderilmesini sagladi. Geceyi bohio'nun dort duvarr arasmda gecirdik. Bu adam bizimle ~k . Bununla beraber bir ihanetten §liphelenerek ~u yeni bohio'yu da ertesi giin erkenden terketmeyi kararlastirdik. Ormand a bu koylii kari-kocayi bekleyerek btittin gunii gecirdik. yukarda da soyJedigim gibi. bir tiirlil kestiremiyorduk. Ornegin. Aksam karanhginda Sinecio tiC.goniilluyle birlikte goztiktU. Dort kilometrelik kisa bir uzakhgr oniki saatte alrrustik. o srralarda ararmzda en onemli kisi Sinecio Torres'ti. y. agaclara tutunarak kendisini §oyle boyle stirtikleyen Almeida'yla birlikte ylirtiyordum. o glinlerde birbiriyle geIi§en haberier ahyorduk. Bekledigimiz koylli kari-koca. Yeni gelen bu til. yani blr kilometreyi tig saatte katedebilmistik. bu CIvardan en seri §ekilde ayrilmayi yerinde bulduk. Ben. Tegmen Banderas. . Bir habere gore Celia Sanchez hapse atilmisti. '. Bu gonulltilerin biri. Bununla beraber Hermes Caldero gereekten diismamn eline geemisti. irtibatmuzr saglayan Celia'mn tutuklanmasr.

Ilk olarak baslarmda Israel Pardo bulunan bir grubu gonderdirn. Bir defasmda bizim i~in bir inek kesmisti. BugUn ihtila1in basarrlarmi gorenler. Bize katilmadan once daglarda. biitun sevgisini agaglara ve tarima vermis blr koylU idi. tilal tarihi basit insanlarm samimi gay!et. David patronuna bagh. onceleri dediklerimi pek iyi anlayamadi. kendi dtmyasma . Nehrin kiyismda kesilen hayvanm etlerini gidip biz alaeaktik. sadece bir sempatizan olabilecegini sdyledim.da hatirlamakla ve onlar gibilerin daha az olduzu bir ge. irker ve tipik bir kahyaydi.ml§b. David'in bugiin Kliba'da rm kaldigmi.ah§kan bir koyliiydu. Bununla beraber degi§ik1igin kendisine. Bir gUn bana kendisini terketmis olan karisiyla birlikte Santiago'da yasiyan iki oglunun resmini gosterdi. Banderas. Ihtilal aynca karsihksia fedakarhklar da ister. lerty e urulmustur. Santiagoya gidiyordu ve ihtiyae duydugumuz §eyleri oradan g:tirebilirdi. Fakat bildigim kadarr. 0 gunlerde bir degi§ikligin gerekliligine inanmis olmasiydr. Bugtin sag kalmis olsaydI. Yava§ yavas kolIektif tarimm daha iyi 01-duguna. Banderas'a. i§ disipline geldiginde asla ornek bir sava§~l sayilamazdi. fakat ihtilal gozlerini actiktan sonra. lhtiyaclmlz alan onemli seylerin bir listesini benden ~s~cycn Davi?'l~ uzun uzun konustum. tam olarak bilin~li 01.lin bir savasei sayrlamiyacagrm. Bunlari baslarmda Banderas bulunan ikinei grup izledi. ktiglik topragmi ekip bigen. lecek igin ~al~mak zorundadirlar. Daha 0 zamanlar Sierra'da kendi kendine .. geride kalanlarl. hig yardim etmedi. Bizim gdrevimis. Bununla beraber Ba:ista Ordusu kendisim esir ahp bizimle olan iliskilerinden dolayi kendisine zalimce i§kence yaptIktan sonra geriye doner donmez David'in en fazia caba sarfettigi §ey. kimseyi ele verm edigine . koyliileri kli~lik goren. yoksa thtilal tarafmdan topraklarma elkonulan eski efendilerini mi izledigini bilmiyorum. makinenin verimi ~ok artrracagma inandirdim onu. Banderas tarihte yeni bir sayfanm yazilmasma kat. Banderas heniiz ~ok disiplinsiz oldugundan btitUn ytikU baskalarma tasrtti. tarimsal iiretim alanmda basr eeken savascrlardan birisi olacakti. Almeida yarah oldugundan adamlarmnz benim komutam altmdaydi. kida bulunmanm degerini kavramis <. bu ytizden etin tasmmasi biitiin geceyi aldi. Bir baska gun. davramslarim deglstirmedigi surece artik boom it.dar ~rj!:lebi1ecegini hi~bir zaman aklma getirme.• 130 • • 131 • okuma yazma ogrenerek gelecege hazn-laniyordu.izerine gereekten degisti. b siki i§birligi kurdu. her §eyden uzak. sa! ve samimi yoldaslardan biri olup ~lkh. Bunun iizerine ona kooperatiflerden sozactim. her insandaki iyi1ik ve soylulugu geli§tirmek. ihtilal zafere ulastiktan sonra bu allahm belasi topraktan aynhp esash birseyler yetistirmek iizere baska yerlere gitmek istedigini aeikladi. yine kendisinin ekip bieecegi kendi topragrna sahip olmakti. Bu bakimdan gece vakti gitmemiz gerekiyordu. Bunun i. atilgan. KtigUk bir kuliibede iki domuz ve bir kopekle yasiyordu. genis fikirli. miyan David'den gtinlin I§ldlgml goremiyen Bandsras~a kadar herkesi bir devrimci haline getirmektir.ka. Sorumiu bir ki§i olarak. hakkimizda hiebir §ey soylemedigine bizi inandirmak olmustu. BUtUn istedigi.

gerekli bilgileri veren David. guclliklerimizi biraz olsun hafifIetiyordu.i§ kolunun basinda Vilo Acunarun komutasmdaki i:incUler yer alaeak. EI Uvero saldmsmdan sonra ise yaramaz hale geldikleri icin geride brraktigumz silahlari aramakla gorevlendtrdik. 5 yardimcr. kafayi iyice bulduktan sonra 11 silahsiz acemi er getirdi kampirmza.. Yola C. nekahat devresindeki 5 varnh. Btitlin hazirliklara ragmen.if kolunu. hareket hazirhklarma giri§tigimiz sirada saghglml biraz olsun dUzeltebilmi§tim. sagda solda bosbogazhk etmege baslarmsti. ama gene de pek c. Sierra'da bir kocakari ilaci olan kurutulmus "clarin" vapraklanm sigara gibi icerek krizlerimi hafifletmege ~ah§lyordum. .i~ijmijz 1957 Haziran'mm tamamun yarah yoldaslarumzm bakmuyla. bir i§e yaramaz hale gelmistim. Ama savasm bitiminde Beaton kardesler tarafmdan oldiirulecektl. En ytiksek rtitbe. 24 Haziran'da harekete gecmemizi onledi. Yerimizi bilen ki:iylUler de bize sik sik yeni yoldastar getiriyordu. Bir keresinde. Bize yiyecek bulan. yarahlar gibi. Tabii 0 gUnlerde Pancho-Tamayo'nun paha bicilmez yardimlarmdan yoksunduk. En arkadan da Maceo He Pena'nm komutasmdakl iki manga gelecekti. Silahsiz kimseleri ararmza almak istemiyord_. Maceo ve Vilo ise erdi. Ama bir yandan da aramizdan ayrrlanlar oldugu i(]in. kuvvetlerimiz iein topladrgmuz para ile kala gekmege. Bayamo'dan katilan 10.!!. Ancak. En sonunda hareket tarihi olarak 24 Hazlran'i tespit ettik. Yeterince ilacim olmadigi iein ben de. bizim icin Meta hazineydi. 0 siralarda Pena tegmen. bir ke. ytlzbasi olan Almeida'mndi. hele 30 kalibrelik makineli tUfek. benim komutam altmdaki vurueu kuvvetin sayisi hiebir zaman otuzun Ustiine cikmadr.• 133 • 18 Doni. Astmum da iyiee azrmsti bu siralarda. Bu siralarda dl§ di. onu benim komutamdaki kurmay heyeti izleyecekti : giinkti. Kendisine verilen ernirleri de yerine getirmiyordu artik. bazr olaylar. Yiiri.k.. BOigenin yash k6yltilerinden biri olan Tamayo bizimle daha sonra temasa gececek ve dl§ dlinyayla iliskimizi saglayacakh. Fidel'in kuvvetlerine katilacak kligUk takirmrmzm orgtitlenrnesine verdik. Bu yUzden biltiin geceyi onlari arayarak geeirdik. Ihtiyar Tamayo saga sola kosusuyor. Sinecio'nun ise zamanla ahlaki bozulmus. acemilerle yarah- . t~inde bulundugumuz durumda bu silahlarm hepsi. Nihayet David de bUyiik bir ylikle dondi) yammiza. eivardan geJen 4 kisiyle 2 gonilllu olmak Uzere 26 kisi bulunmaktaydr. bize durmadan malzeme ve haber tasiyordu. Grubumuzda.inyayla temasimizi David kuruyordu. Almeida yarah oldugu iein kurmay heyetine komuta edemiyordu.ok kimse imkIiilarl zorlayarak gerilla kuvvetlerine katilmanm bir yolunu buluyordu. Bu silahlari onarabilecegimizi limit ediyorduk.lkmadan once. Boylelikle.iyi.

Tamayo dort kisilik bir grup getirdi: aralarmda Felix Mendoza admda tUfekli biri de vardi.~aglYa inerken Benito Mora'nm evine ugradik. Mendoza bir arkadasiyla beraber Batista Ordusunun onlari baskma ugratip 31" kadasmi tutukladigmi. ayrn grubun. bulundugumuz yere «OlUm deresi» adrm verdik. j. kendisinin de ~ok dik ~ir kayaltktan kazasiz belasiz atlayip pacayi kurtardigtrn soyledi. Bu eve varmadan biraz once adamlarimi bir araya topladun. Bu ad biz Sierra'dan aynlana kadar dillerden diismedi. fakat yerlerine yenned geldi.tezi» kll11l!. §imdi Kiiba Ordusu'nda binbasi olan -Evelio Saborit de aramiza katildi. Benito._ YUrUyU§lerden nefret edenler bizi zamanla terkettiler. $imdi tam yirmi sekiz kisiydik. Ancak daha sonralari. diismarun yakmimizda bulundugunu. Benim biitiin gayretlerim sonuc vermediginden Joel'in belah disi savasm sonuna kadar agzmda kaldi. Temmuz'da Santiagoda patlak veren mUcadelede Frank'm kardesi Josue Pais He birkae yoldasmm OldUrlildUklerini duyduk. fakat adamlaruruz bana daha miitevazi olan "di§l.l-. Ne val' ki.i" Iinvamm vermislerdi.• 134 • • 135 • lar yUzUnden malzemenin tamamim tasunamiza imkan yoktu. Onu Joel Iglesias izledi. alan Israel Pardo'ydu.Uk bir vadide geceyi geclrmek iein karnp kurdugumuzda. fakat ertesi gUn tam ayrihrken aramiza iki kisi daha katildi. Bunun il.l~11I: otuz bes oldu. Bu istegi kabul ettikten sonra.!l~tk~~.sikolo. -. Sierra'nm sarp kayahklari iizerindeki fakirhanesinde bizleri aglrladl. Bu arada. 11k kurbarnm bugiln bir yuzbas. uyusturucu maddemiz de yoktu. Chicho 0 kadar imanh. Elimin ~og aglr olusu bir yana. onlara tehlikeli dakikalarm yaklasmakta oldugunu. Ertesi gtm U~ kisi ayrihp yeniden arannza iki kisi katrhnca saY. Adamlarmuzdan bazrlari kendi korkularmi samimiyetle itiraf edip yanmnzdan ayrildilar. Radyo bir teror dalgasmm biitUn adayi kapladigini bildirdi. gerillacilari terketmek isteginde olduklarmi bildirmesi. Yiirtiyilslerimizin kisahgma ragmen. ~u yiizden ((p. "Batista Ordus~:' samlan birligin Yoldas Lalo Sardinas tarafmdan yonetilen bir kesif kolu oldugunu ve Mendoza'nm arkadasmm da tutuklanmayip Fidel'in emrindeki kuvvetlere gotUriildUgllnU ogrendik. YUrUyli§ baslaymea bu sayi tabn ki daha da azaldr. adarnlarumzdan bazilarmm morali bozulmaga baslanuatr.W: anes. Peladero yamaqlarma tirmamyor ve her gun pek az Ilerleyebiliyorduk. Felix Mendoza'yla adamlarmm aramiza katilmalarmdan sonra otuz alti ki§i olmustuk. Chicho admda birisi kiiciik bir grup adma konusarak olimceye kadar bizimle beraber olacaklarmi sdyledi.. belki de glinlerce agzlmlza hiebir §ey koymadan slirekli olarak yliriimemiz gerekecegini anlattim.n_~lk .in yol iizerinde yUkUn bir kisnuru saklayabilecegimiz bir magara aramaga koyulduk.--ht::l_st~lanmfazla SIZ· landilar mi kufiiru basarak seslerini kisiyordum! . hepimizi §-a§kmhga ugratti. Bunlar «§e· hirde daha yararh gorevlerde bulunmak» iizere kendllerini brrakmamizi istlyorlardr. JoeI'in kopek disin! yerinden ancak dinamit oynatabilirdi. 26 Haziran tarihinde ilk defa dis hekimi olarak sahneye l. ~UnkU Chicho'yla arkadaslarmm muazzam kararhhgi ancak bu noktaya kadar siirmiistu.Iklyol'dum. 0 kadar kararh konusmustu ki. Benito Moraurn evinden aynhp kU!. La Botella tepesinden [!. Aramizda bu kosullara dayanarmyacak olanlarm simdi aeikca ortaya glkmalanm istedim. Gilberto Capote ve Nicolas adindaki bu adamlar eskiden Ba- . Pardo elimden iyi kurtuldu sayihr.

hi~ olmazsa daha tehlikesizdi. Fakat bu dersler sirasmda ogretmenlerden birisinin sahiden kursun yakmasi iizerine kendisini bu gorevden cektik ve goz hapsine aldik. bildigi yerlerden adamakilh . nasil doldurulaeagrm. El Turquino dagrmn eteklerindeki kU~lik bohio'sunda tek basma yasiyordu. Kamp olarak kullandigrmiz Polo Torres'in La Mesa'daki evinden ayrilarak Tuto Almeida admdaki bir koyliiniin rohberliginde yola koyulduk. Bu yonde yiirlirken. Zenci klZlara rastladrktan sonra karmmizt bUyUk bir istahla doyurduk ve dinlendik. daha sonra bize biitiin sava§ boyunca yardnnci olmaktan cekinmediler. bizi gorilr gdrmez kacmaga ~alt§an iki koyJUye rastladik. Gece de yiirliytl§timlize deyam ettik. Onlara tiifegin nasil tutuldugunu. Daha sonralari bu iki eski asker ytirUylise dayanamayip Aristides'le birlikte yantmtzdan ayrildilar. Bu haberlere inamp inanmamakta da tereddiit ediyorduk. Aristid. Bu haberlere gore. Bunun iizerine bu eski askerin ylizlinde oyte hiiziinlii bir ifade belirdi ki. Yiirtidllk~e Sinecio'nun yasadigr. Estrada Palma bolgesinde yogun garpl§malar olmaktaydi ve Raul da fena halde yaralannusti.Oburlar sahi» lakabim takrmstik. La Nevada'ya ulasmak tizere Malverde'den gecerken bu bolgede diisman kuvvetlerinin bulundugunu ogrendik. Gayemiz La Nevada'ya vardiktan sonra EI Turquino'nun kuzey yamaelarrm asarak Fidel'e kavusmakti. Gecenin bir ktsnum da. Bu yol ~ok daha sert olmasma ragmen. Arkalarmdan hayli kostugumuz bu koylUleri yakaladignmzda. El Vizcaino. Bayamo'dan harekat bolgemize kadar katrr kervanlanm selametle getirmek gibi. icinde bulundugumuz kosullar altinda. geriye donup dogrudan dogruya El Turquino uzerinden gitmemize karar verdiler. Fidel'e en kisa zamanda ulasabilmek i!. Fakat Gilberto Capote bir siire sonra bize yeniden dondii ve Pino del Agua'da kahramanca doguw serek oldii. Kisa bir tartismadan sonra. Boylelikle agrr agrr ilerlemeye devam ettik.• 136 • • 137 • tista Ordusu'nda bulunmuslar ve sonunda ozgiirliik iein earpismak lizere Sierra'ya gelmislerdi. bunlarm Moya soyadim tasiyan iki zenci lnzr oldugunu gorduk.es bize sonradan muazzam yararlari dokunan ve bolgeyle irtibatmnzt saglayan adamlarnmzdan hirrsiydi. cok kereler dti§mana karsi dogrudan dogruya ~arpl§maktan daha tehlikeli sayilabilecek Isler basardi.all§lyorduk. nasil bosaltilacagmi ve tlifekte kursun olmaksism nasil ates talimi yapilacagrm gosteren iki eski asker vardi ararmzda. Bu srrada transistorlu kii~ijk radyomuzdan da can srkiei haberler aldik. bunu en kabi1iyetli bir aktoriin bile taklit etmesi imkansizdi. YUrUyU§timUz sirasmda ararmza yeni katilanlari silahlarrna ahstirmaga t. bir tasm altmdaki kiiglik bir eukurda dikkatle sakladigi Marksist kitaplardan baska da hiebir dostu yoktu. Adventist tarikatma mensup olduklarr i~in 0 sirada her tiirlii siddet hareketini reddeden bu zenei kizlarr.lin adtmlarmuzr hizlandirdik. ~linkU boyle haberlere itimat etmememiz gerektigini tecrUbeyle ogrenmi§tik. Bu bOlgedeki pek az insan tarafmdan bilinen Marksist militanhgrm ortaya koyarak bize hangi yolu izlememiz gerektiglni gosterdi. Kendisine «EI Rey del Condumio . bizim kti~Uk kunnay heyetiyle kilavuzlarnmz. Gelgelelim. Bunlari getiren Aristides Guerra'ydi. Ispanyol asilh oldugundan EI Vizcaino adim tasiyan ve tek bastna Ya§Iyan bir koyluniin evinde gecirdik. Aristides'In bize sayilamiyaeak kadar ~ok hizmetleri dokundu.

aramtza yeni katilanlardan Cuervo Remington tiifegiyJe nobet tutarken. iistelik. fakat ikisine de rasthyamadIlar. Hermes'le Joel Iglesias kardes cocuklariydilar. Nobet yerine vardigunda ikisinin de firar etmis olduklarmi gordiim. Ben §imdi bUytik §evkle gall§tIglm yeni meslegim sayesinde. Hermes'i. Bandreas'la Pardo.in OldUrmekti. hepimiz. Fidel'in alaymdan ayrilrms olan Lalo Sardinas'm komutasmdaki takimla karsrlastik. ihtilale ihanet etmis bir alcak olarak Miami'de yasamaktadir. Buolaydan sonra. Palma Mocha'yla EI Infierno'nun daha alisik oldugumuz b5lgelerine dogru hareket ettik. Bu sorunu gorli§mek iein bir topIanti tertipledim. bir diisman kesif koluna baskm yapilmasi halinde kendi evinin de tehlikeye gireeeginden korkrnaktaydi. Bir defasmda baskma ugraymea bir Adami oldiirmek zorunda kalmis. Dinlenmck iein mola verdigimiz bir srrada. bizim gok hareketsiz 01dugumuzu soyledi. boylece istese de istemese de gerillaci olmustu. 16 Haziranda. Bu bolgelere 15 Haziran'da vardik. Bu firar tertibinden.. kendisini ele verdigi igin EI Mexicano'nun 01durdiigtinden §liphelenmi§:tik. ihtilalin lideriyle dogrudan dogruya temasa gecemiyorduk. Sonradan ihtilale neden katilmak zorunlulugunu duydugunu anlatti. ve Sierra'da karsilasilan binbir giigIiige hie ahsrk olmamalarr. kimseyi firara te§vik etmiyecegine scz verdi ve aranuzda kaldi. El Mexicano bir ihtilalci olarak bizi terketmiyecegine. Ama gereek niyeti. ToplantIda El Mexicano. Orada.Uk bir gerilla kuvveti kurmaga tesebbus ettigini. bizi ele verenleri paralarr ic. kaeaklann yanmda aglr silahlarm bulundugunu. Kuvvetlerimizin moralini yerinde tutabilmek eok gli~tti. yolumuzu tam olarak bilmiyorduk. Bu ki:iylti. Ben yarim saat kadar sonra bunu duyunca derhal peslerine dustum. Yoldas Hermes Leyva'nm ihbariyla haberim oldu. f)ehirlerden yeni katilanlarm isteksizlig. Yoldas Lalo Sardinas'm yakmlarda bir yerde pusuda bekledigini soyledi. hayalimizde ve guajiro'larm hikayelerinde dey gibi bUyUyen dusmanlarla sarih idik. ~iinkti Sinecio'ya hi~ giivenim kalmadigr gibi bu tiifekler 0 sira larda bizim icin bUytik deger tasiyordu. kendilerininse sadece birer tabanea tasidrklarnn akillarmdan ~lkarmlyarak Sinecio'yla Cuervo'nun pesine diistiiler. Bugiin bu adam. Karrurnizr doyurup gliclimtizli yeniden kazandrktan sonra. biitiin ecdadi iizerine yemin ederek. Lalo'ya 0 eivarda Sanchez Mosquera komutasmdaki diisman kuv- . zira. bizim kiictik kuvvetimizde devamh olarak moral bozuklugu yaratiyordu. EI Turquino'nun bah yamacmda Palma Mocha bolgesine ulastik. yamrmzdan ayrilirken kacmayi hie akhna getirmedigini. bu ise dlipedUz bir e§kiyahkti. Bu arada «EI Mexicano» admda birisi bir firar hareketi dtizenledi.• 138 • • 139 • uzaklasiyorduk.in klic. bOlge koyliilerinden Emilio Carrera. yani «di§gi» olarak keyliilerle dogrudan dogruya temas kurabiliyordum. Ilerledikce bir stirgtin haline gelen. Lalo baslangicta bize sehirden ihtiyaermiz olan malzemeleri getiren bir tiiceardr. Bu bOigedeki guajiro'lar bizi cok iyi karsiladilar. Kisa fakat zorlu ylirliyli§lerden sonra Las Cuevas yakmlarmda. fakat bunu ispatlamak igin elimizde delil yoktu. fakat koylti ki§iligini de hAl! muhafaza etmek isteyen Sinecio igin bu durum ~ok azap vericiydi. Sineeio Torres elinde baska bir tiifek oldugu halde nobet yerine gitmis. Bu olayi izleyen EI Hombrito'daki garpl§mada tek kaybmuz Hermes oldugundan. Silahlarrrmz eksikti. bizi ele verenleri ya- kalayip oldiirmek ic.

TUm aykm yaradihstaydilar. Bazisr yeni. hamaklarrmizda 0 yandan bu yana sere serpe donebiliyorduk. Artrk her an hersey icin tedbir almak gerekli degildi. Disiplinli. ve silahla miieehhez.. gereekte Batista kuvvetlerinin c. Eddie Chibas. Dusman bunu 110k iyi anlamis oldugundan Sierra'ya ancak tek tiik saldmlarda bulunuyordu.. TUm bunlardan da onemlisi Sierra'daki koylere gidip.emberden sryrrldignu ogrendik. Dikkafah Sanchez Mosquera 'nm Palma Mocha nehri bolgesine yeniden girdigini. koyliilerle daha yakm iliskiler kurma hakki verilmisti bizlere. bir bohio'ya yaklasirken dusman askerlerinin birgiin oncesine kadar isgal ettikleri siperleri gormi. Fakat diisman subaylarmm en inateisi. Kardesinin faziletlerinden bir tekine dahi sahip de gil- . o siralar Adamn «prima donnalari» Felipe Pazos ve Raul Chibas adh iki kardesti. Geeeleri korkusuzca yUksek sesle konusabiliyor. Mesleginde l10k cabuk ve parlak bir sekilde yiikselmis olan Mosquera. Diismam gevirecek ve yoketme tehdidi altmda gekilmege zorliyaeak kadar gUf:lenmi§tik. Fidel'in adamlari tarafmdan c. doyamiyor. aymzamanda kendi kesesini doldurmayi da ihmal etmemisti .ekiImekteold uklarmi gost erdiginden zerre kadar §Uphemiz yoktu. Kardesi bu sembolUn kanatlari altmda gecinip. Ne zekiydi. yoremiz buram buram ozgiirlUk kokuyordu.. Sierra'daki harekatta artik nitelik bakmnndan bir degisim ortaya glkml§tr. ne akrlhydi ve ne de etrafrm doyuracak bir etkenligi vardi. daha bakasi geliyor.i§ttik. Yammiz. en saldirgam. en kanhsi. 1957 yilmda basit bir tegmen iken ertesi yilm Haziran aymdaki genel dtlsman saldmsmdan sonra albayhga yiikseltilen Sanchez Mosquera'ydi. I1linkU kuvvetleriyle birlikte Sierra labirentine her girisinde koyliileri insafsizca soyuyorduo 19 Sessiz ve Derinden lkiyiize yakm bir gerilla kuvveti.• 140 • vetlerinin onciisiinu bekleme talimati verilmisti. gidiyordu. Daha once soziinii ettigim Sierra'daki niteliksel degisimin simdilerde daha bir farkma variyor insan. morali daha yliksek.. . QUnkti birkac gun once.evrilmek tehlikesiyle karsi karsiya kaldigi halde EI Turquino'yu luzh yUriiyli§le asip dagin ote yamna varmak suretiyle c. costurmustu. Eski yoldaslarm gosterdigi steak ilgi. kalbimizi sevgiyle doldurmus. Diisman kuvvetlerinin bize yakmhgmi zaten biliyorduk. Gorlinii§te diisman kuvvetlerinin bize karsi ytirUttUkleri devamh saldmnm delilleri gibi goziiken bu i§aretlerin. lnsan baktikqa. ki§iligiyle kendini Ulkede sembol yapnus bir insandi.

Fakat ortak cephe orduya birttinliigtinU koruiaca~ konusunda tam bir teminat veriyordu. Ve biiyUk bir kiistahhkla. ve devrimci guelerl i~ine alan geni!7bir devrimci cephenin yaratJbnasl.» Bu temel ilkenin ardmdan birtakrm teklifler siralamyordu: "Ortak mlicadele icin devrimci bir sivil hUkUmetin kurulmasi. Az soma ayrmtdanyla Uzerinde duracagumz ortak bildiriye arkasim yasJayarak. hele. Felipe Pazos kardesinden ~ok ayri bir ki§ilige sahip. memleketin k-aderini elinde tutacak tek insandi o. Bu yoldan da Cumhuriyetin geeici cumhurbaskam olmayi tasarhyordu. hurdaya bulasmak oldugu..-dogrudur tabii! Faiat yasamis oldugu donem icinde. buylik bir cambazhkla basardi ve Batista'nm hUklimet darbesinden sonra Milli Bankanm mUdUrli. Gegici hUktimetin bagh kalmak zorunda oldugu programa gore sivil yada askeri bi. Boyle bir kapkae doneminde lekelenmeden kalabilmek oldukca gii~ bir §ey diye diisiinebilir insan." Bildiride ayrica bu Devrimci Cephenin baska bir Ulkeyi.'. kendi- sini 26 Temmuz Hareketinin Miami'deki temsileisi olarak tayin etti.' _'. ~Jman karar. bir ara. o siralar oturup ilri ~ift laf etmeye bile zaman ayirannyorduk.'1 k. Devlet sektoriinde gorev almamn (0 siralarda Prio Socarras Hliklimeti iktidardaydr. Ortodoks Partisinin bayagi SQzli edilen bir adam] olmasmm nedeni. bunlara karsi kayitsiz kalan bir ihtilalci dib. duygusuz iki adam ortahkta ayaga dolastigi siirece.itUn siyasi suclulara ozgiir- (\I /l. boylece kendisine her bakimdan sadik ve yararh bir Cumhurbaskanma sahip olacaktt. Gecici hukiimetin basma getirilecek olan Prio.) tiim hileye. ge~ eer akee yonetimin ~a11P ~lrpmaya dayandigi bir kadroda. Fakat bu 6riimcek kafah. sivil kurumlari. Fakat her ne olursa oIsun. Temel ilke olarak bildiri ozellikle §U onemli hususlar iizerinde duruyordu: «TUm muhaletet partllerini. yapilan rezaletleri hergUn lanetlemeyen. 0 kiiciieirk Makyevel zekasma gore. Buna ragmen Fidel. orduyu ai. zekasiyla ve bUyUk bir iktisatcmm allah vergisi kabiliyetleriyle. bildiriyi «ok daha sert hale getirmek iein Qall§bgml. hicbir askeri cuntanm Cumhuriyetin geciei hlikUmeti olarak kabul edilmeyeeegini» de ozellikle acikhyordu.nslz i§i. Kendi i:. Sierra'ya geIip Harekahn basma geemek istedi.linden ba§:ka bir ise kam}may~ liIkerun ta!an '.dildigi bir s'!!jhJ.igtlnden basmda bir namus halesi olarak ayrildi.\ . Belki de daha sonralari boyle diisiinmeye basladi. Harekete ihanet etmek fikri belki de daha 0 zamanlar kafasmda yer almaya baslamrstr. onu tilkede bir namus timsali yapmaya yetmis de artmisti bile. linlti bir iktisatciydi. daha once karar altma almmis ilkelerden asla taviz verilemiyecegini a~lk~a belirtmek istedigini soyledi. BiIdiri «Ne bieimde olursa olsun. Se~imler bir yll sonra yapilaeakti. etliye slitlUye kansmaz. kendiliginden olacak boyle bir yanR$mayt da asia kabul etmeyeeegi belirtiliyordu.• 142 • • 143 • di. hele bir Milli Bankamn Genel MUdUrUolarak hazineden bir kurus dahi ~almaml§ olmasi.I J yaset dl~l tutmakti. Qok az konusuyordu ve bir an once Sierra'yi terketmek istiyordu. davramslarmda hicbir zaman aeik ve samimi degildi.!UnUlebilir mi? t§te Felipe Pazos bu dU§uniilmesi imU." "Geeici HUkUmete baskanhk etmek mere birisinin tayin olunmasi. Yani §erefiyIe. Bir bakrma dogrudur da bu."':'1 eli. her§€ye burnunu sokmaz karakteriydi.{~lt~ ~mci olarak kalan bir mirokrat i9in._t • r . halki bir ayaklanmaya c. Kliba'nm i~i§lerini ilgilendiren miizakerelerde yardima ~agIrmayacagi.agmnak oldukca cetin i§ti.1.

Ashnda bildiride varilrms gibi gozllken anlasma.-~~~ili~tlel'iyle. topraga yerlesmis olanlarm bagnnslZ ureticilere donlif}limil iein bir toprak reformu uygulanacak. kalbinde btl gi:irev iein yeterli sayrda degil. sosyal butun haklar anayasa ile korunacak. BugUn KUba'da bu gorevi ~erine ~e~i~e~ bilecek yeterince insan vardir. (Tabii ki. Bildiride one sliriilen hususlarm bir kismi ihtilal hiikiimeti tarafmdan ilk tasarlandigi sekilde yul'Urllige konulmadi. 6zti ne o!Ersa Q1sun.lhtilal?Lgeli~imi. idareciler yetistirmek lizere kurs programlan hazarlanacak. istedigimiz gibi 01madiysa da.1lp@E~ra kaldmhr rafa konurdu.irmeksizin Cumhuriyetin geciei hiilriimetinin basina getirilmesi. .3ng~liyece@ 'yer. yurtta§larm topluma ve kendi tilkelerine karst olan gorevleriyle haklarmm i:inemini belirtecek bir egitim progranuyla. ancak bir tek adamm bulun. sendikalarda demokratik ilkeler yurilrlUge konulaeak. sendikalarda hlir sccimlere gidilecek. emrivakiler karsismda brraktilar.'.) Ikinci madde ise suydu: Ge~ici baskan partiler Iistii kalacak. okuma yazma i:igretecek y?gun bir kampanya hemen yiirilliige konulaeak. bizi rahatsiz edici tabu viz baglarim koparmarmza ve halka gereek ylizlerinin ne oldugunu gostermemize yardim ettiler. dti§maiiiar'-. temiz ve liderlik yoteneklerine sahip. kirali toprakta ekim yapanlann. Karaborsamn kokli kurutulacak.du: gunu. tarim reformunun daha aeik seeik ortaya konulmasi konusunda israr ettiyse de bu iki ilkel insanm artik taslasrms kafalarmi etkilemek hemen hemen imkansizdt.hirimizi doyuracak nitelikte degildi. ister kisilere ait 01sun eski sahiplerine tazminat i:idenerek yaricilarm.·k~~J!r:. diirilst. biitiin sanayi kuruluslariyla. Meksika'da. yeni i§ alanlarr a~dae~k.. yada herhangi baska bir yerde temsil ohmablliris. siyasi oimayan kurumlarca seeileeek. bireysel.. onun da kendisi oldugunu biliyordu. Kuba parasmm degerini korumak iizere saglam bir mali politika benimsenecek ve bi:iylelikle milli kredi uretim alamna kaydmlacak sanayilesme luzlandmlacak.in haberlesrne ozglirltigu mutlak teminat nltma almacak. «TUm kamu topraklarmm dagitrlmasmi saghyacak bir toprak reform un un ana hatlarmm belirtilmesini» Diario de Ia Marina bile destekleyebilirdi. tam amen tarafsiz ve diiriist secimlerin ytiriittilmesini saglamak bakirrundan. Fakat 0 gli~ nun sartlari gozontinde tutulursa.» Fidel bildirinin hazrrlanmasi srrasmda. Bununla beraber burada belirtelim ki. tarafsiz. devlet orgUtierinin verimini artiracak tedbirler ahnacak. aynca bu ~agnYl sembollestirecek bir KUba'hnm vakit gei_. Bildirinin incisi ise «eski sahiplere tazminat odenerek» deyimiydi. ~utiin kamu topraklan dagrtilacak ve lizerinde ekim yaptJklan topraklar ister devlete. 1§ oraya kadar bile varmadan. okurna yazma biImeyenlere. bu bildiriyi imzalayanlardan Felipe Pazos. bildiri gene gerekli ve ilerici olmasi bakimmdan isimize geliyordu. hi<. once mahalIi idarelere damsrldrktan sonra gecici belediye baskanIan tayin edilecek. Bildiride ayrica su husus da ozellikle belirtilmisti: «Biittin bunlarr tartssmak uzere Sierra'ya kadar gelmek gerekJi degildir. Bunlara ayrica iki onemli madde daha eklenmisti: KUba halkmm ozgurluk ~agl'lSl etrafmda birleseceklerini bUtUn dUnyaya gostermek uzere.• 144 • • 145 • Iiikleri verilecek radyo ve basm il. diisrnanlarmuz bildiride tistli kapah bir sekilde varilananlasmayi Sierra'mn yetkisini tammamak suretiyle ihlal ettiler ve geleeegin ihtilal hiikiimetini. Biz Havana'da.

belirli bir siire de olsa. Satilrmslar oynadiklari oyunu ~ok iyi hesaplarmslardi. Kiiba'nm ozgtirlUgti adma Sierra Maestra'ya geleeek. bizi bdliiciiliik ve kendi irademizi keyfi olarak Sierra'dan uygulamaga «all§makla sucladilar. bizim cabalanmiZl bir dereeeye kadar da simrhyordu. KUba oligarsisinin en namh i. Adamlanmm herbirisiyle ayn ayri iftihar ediyordum. Benim komutam altmdaki kuvvetiere «malt miilkii elinden ahnnus koyIiiler» adi verilmisti. Oteki ikisi Sierra Maestra'daki mticadelenin gelisimini seyirci olarak izleyecek gli~te dahi degillerdi ve zaten krsa bir sure sonra daglardan ayrildilar. deg1§ik siIahlar tasryan yetrnis kisiydik. Artik bu alcaklarm niyeti acikca belli olmustu. Biz gerillacilar. Sierra Maestra'da istediklerimizi yapmak imkansizdi. Birkae gece sonra bu iftihar yerini biiylik bir gurura birakaoakti. Halkm bize gosterdigi inan. 0 gUnlerde benim komuta edecegim yeni bir birlik kuruldu. Chibas Batista polisi tarafmdan baskma ugratildi ve biraz oksandiktan sonra kapagi yakm arkadasi ile beraber Amerika Birlesik Devletlerine ath. Artik yiizbasrydun. Birligimde ti« takun bulunmaktaydl. gtinkii uzun euredir askeri gtictimtizii ve halkm Fidel'e duydugu gUveni kendi asagrhk amaclarma alet etmek isteyen dostlara. taraflarm giictine bagh olarak gelisi~.. kavrayamadlklan bir tek gereek vardi: siyasi manevra. Caracas antl~masl adi a1tmda yeni bir tuzagm hazrrhklarrna giristiler.iyelerinden bir grup. Bildirinin olumlu olan yanlari da yok degildi: Sierra Maestra'yi on plana ahyor ve §oyle diyordu: «Sierra konusunda HUkfunetin yaptJgl menfi propagandaya kimse aldaamamahdn-. blitiin vatandaslarm kalblnde yer etmistir.i Sie:rra'da nassl odememiz gerektigini eok iyi blhnekteylz. oteki ise silahh Kiiba halki. Btitiin bu tavizlerden bir tek f. Sierra Maestra ~ok· tan beri ozgtirliigtin yllulmaz bir kalesi olup. Hatta boyle bir program. Bildirinin tarihi 12 Temmuz 1957 idi ve gazetelerde yaymlanmrsn. bildi ride aeikladigrrmz program arasmda bliylik farklar oldugunu biliyorduk. Baska bir takima komuta eden Ciro Redondo da yiizbasi olmustu.icinde. dirsman felee ugradi. Herseyi iyice diistintlp tasmrmslardi ama. Bu yenilgi tizerine. Ramiro Valdes ylizba§llIga ytikseltildi ve kendi taknmyla benim komuta ettigim kuvvetlere verildi. gerillacilarm basiyla ortak bir bildiri yaymlayacaklar ve ondan sonra diledikleri gibi at oynabnak iizere Miamiye gideceklerdi. istibdat ordusunu savas alanmda yenilgiye ugratmak olan temel gorevtmize devam edecektik. Kendimi ihtilalle sarmas dolas hissedecek ve adamlarimm her tUrlU ovgUye ve terfiye hak kazandik- .• 146 • • 147 • Yapmayi dtisunduklerimizle. Bu aleaklar kornpradorlar araclhgl He Kuzeyli efendilerine baglanan emperyalizmi KUba'da muhafaza etmek istiyorlardi. Bu arada baska terfiler de oldu.ey ogrenmi§tik. GeriUa ordusunun mutlak glivenine sahip liderimizin cabuk harekete ge«i§i bu dolabm daha da gelismesini onledi ve birkac ay sonra anlasmanm sonuclarr Miami'de belli olunea. T~raflardan biri kendileriydi. Birinci takim aym zamanda onclilere liderlik eden ve mtifrezenin komutam olan Lalo Sardinas'm komutasmdaydi. ve gliven. Degi§ik kiyafetlsr. Diisman kurnaz numarayi yutturamaymca taktigini degistirmek zorunda kaldi. Bizim iein bu bildiri a1makta 01dugumuz yol iizerinde kli~iik bir moladan baska bir§ey degildi. dayanmak zorunda oldugumuzu biliyorduk.» Esasmda bunu sadece Fidel biliyordu.

§olensiz.) Mektup yazIllrken iki siitun birakil. del Valley'le tamstik. fakat sehir barekatmm israri karsrsmgonderen ve Uzerlerindeki yUkU kismen hafifleten seda fikrini degistirmek zorunda kalrmsti. dimlar iizerine genislemekte ve biiylimekte olan gerilla yanm en gururlu insanlarmdan bid gibi hissediyorkuvvetlerini miimkiin oldugu kadar Sierra Maestra dum kendimi. En silahlahirli karde§lerine yazdiklart mektubu. mek iein eIimizden gelen herseyi yapmarruz gerekirmsti. beklenmedik bir anda G en a \ rimiz bireok aksiliklerle karsilasnnslardi. Biri imza. ~linkli bizim bulundugumuz bolgeden coktan ayrilrrustr. gelecek iein planlar yapmaya koyulduk. Kendi basnmza hirseyler yapabilecegimizi ispatlayabilmek ic.in.~ yordu. kendi- I I . Son top Iantmnzda . bugtin thtilal «Carlos-a (Frank Pais'in takma adi) tebriklerimizi Ordusu Genel Kurmay Baskam olan Doktor Sergio ve en iyi duygularlmlzl bildiren bir mektup yazdik.serbest birakrmstr. Sergio 0 gtinlerde bizim kuvMektup. Fakat maalesef bu aleaklarm alc.~. Daha once ovahk bolgede ~arpl§an yoldaslaMiranda Ieee torensiz. oteki rlitbe ic:. Fidel. Bir yandan da yaklasmakta olan 26 Temmuz gUnlinii kutlam hazrrltklarr yaplyorduk.eker Fabrikasmm bulundugu bolgede acilacak yeni Ordusu Ikinci Birlik Komutanl Binbasi Guevara 01bir cephe iein saklanmis olan silahlar polisin eline dum. zanillo'dan ismarfadiklari bir kol saati ile birlikte bana. Garip. Bilindigi Gerillacilar Santiago'da kendUeri ic:. me gi:iz kulak olmam sartiyla. gerilla ordusunda okuma yazma bilen biitiin subaylar tarafmdan imzalandr.. ~. artik iyiden iyiye kararg8. vetlerimizin yeni doktoru olarak gi:ireve baslarmstr ve Sierra'da imkanlarm elverdigi kadar yararh 01rinin yazt yazmakla baslari pek hos degildi ve ayrica maya cahsiyordu. gerilla gticlimUzUn bUyUk bir kisrm bu gibi yoldaslarVarrmiz yogumuzla varoldugurnuzu gosterebildan kurulmuatu. anlasilmaz bir kibirlilikle.inkahramangibi Fidel kuvvetlerimizin bdliinmesine basmdan beri ca dogii§en.htan uzakla§ml§tIk. RUtbe i§aretim olan kUc:.. simdi hangisi rm polisin eline gecmesi.agl. Eu birlik daha sonra Dorduncu Birlik adim gecmis ve polis aralarmda Faustino Perez'in de bualacakti. Eu olayde hazirladrlar. canavar adamla karsilasmak mUmkiin olmadi.lan olan malzemeleri karst olmus. lundugu bircok yigit Iideri hapse tikmistr.in. . beni hareketlerimde larmi gosterebilmek iein yerimde duramaz olacakum.• 148 • • 149 • !. (Sierra koyliile.Sira bana geldiginde Fidel sadece «Blnbasi yaz!» diye emir verdi ·B?IYI. onlara ihtiyac:. Fidel'in gorusiinim ne kadar 'oldugunu pek natn-layamadigim bir koylii Kullibesinyerinde oldugunu aeikea ortaya koyuyordu. Celia tarafmdan vsrilrnisti.Uk yildiz Manetrafmda toplamaya cahsnk. Binbasi olarak ilk gorevim Sanchez Mosquera'Yl kuvvetlerimle ku§atmakh. YUrlimekte oldugumuz El Hombrito bi:ilgesinde.

Kisa bir mektupla durumu Fidel'e bildirdik ve plant onaylayip onaylamadigtm sorduk. komutanlari secmemiz ve bir Kurmay beyeti teskil etmemiz gerekiyordu. UI.yi durumda olduklarmi tesbit ettik. Gereekte saldm ikiyilz kisiden eok . gercekten cok perisan halimizde bizim iein eok degerli olan 22 kaIibrelik tUfekle ka!. ihtilalcilerin dagdan indikleri anlatrlmaktaydi. oncii grubundan olup. karargahi ele geelrebilecektik. sonra yakmdaki Yara ve Veguitas koylerindeki dtisman garnizonlaruu ele geeirecek ve aym yoldan daga donecektik. Bn gibi olaylarm hepsinde oldugu gibi. Miifrezelerin kurulmasmdan hemen sonra Santiago'ya gorevli olarak giden. Adamlarmnzm bir kisnnndaki disiplin yetersizligi goz oniine almirsa bunun hie de kolay bir is olmayacagi hernen ortaya !_..ok iyi tamdigmdan. daha az bir grupla yapilrms ve 0 giinlerde yiizbasi . fakat 27 Temmuz tarihinde Raul Castro tarafmdan yonetilen bizden ayri ikiyUz kisilik bir grubun Estrada Palma'ya saldirdrklarrm radyoda verilen resmi rapordan ogrendik. Baskrn'm bize sagladl~ tistiinliige giivenerek tek bir saldmyla. Bohemia dergisi.tlgml ogrendik.lkacakttr.. Bu arada aramizdan bazilari terfi ettirildiler: Raul Castro Mercader'le William Rodriguez Tegmenlige yiikseltildiler.ZIyaymladi. Elimizdeki imkanlara kiyasla oldukca ciiretli sayilacak bir plan hazrrlamaya basladik. Ararmzdaki adi «EI Chino Wong» olan kacak. hem de eok yrpranmis Madzen otomatik tiifeginden baska bUtUn silahlaruruzm i. Fazla kursun harcamadan atis talimi yaptik ve hem cok eski.arpl§mada oldligUnden kendisini bir daha goremedik. Bir sabah adamlarurnzdan birinin . ihtimal Sierra'nm eteklerinde bulunan kendi koyiine gitmisti. gerillacilar tarafmdan Estrada Palmadaki hasarlarr. bu arada eski kislalarm yakihp. Bundan sonra girecegimiz bUtUn carpismalarda basarih olabilmek iein.• 151 • 20 Bueycito Soldirisl l~basa diisiince. Arkasmdan iki ki§i gonderdik. hem maddi. kat! bir disiplini tartismasiz uygulamarmz. insan yeni yeni sorunlarm daha iyi farkma variyor. hem de manevi giiciinli gerektiginde ~ok kisa zamanda toparlayabilen Israel'e benim yanunda ozel i§lemlerde bulunma gorevi verildi. gercekle masal birbirine karisnns ve gazeteciler bunlari birbirinden ayrramarmslardi. yrkilmasim anlatan bir y8. Bu gibi islemlerle kiicuk gerilla kuvvetimizi belirli bir diizene sokmaya cahsiyorduk. Araziyi I. cok sevdigimiz yoldasimiz Tegmen Maceo !. Bu plana gore once gece vakti Estrada Palma'ya saldiraeak. Kendisinden bir cevap alamadik. sansiire ugramamis olan birinci baskrsmda. Fakat Israel Pardo'yla Banderas elleri bos geri doniince umudumuz iyice kmldi. Bu yazida aralarmda Fidel Castro'yla Celia Sanchez'in de bulundugu biit~n..

DU§~ mania yliz ytize bir cansmaya girilmemisti. Adamlarmnzdan bir kismi heniiz Ollimle karst karsrya gelmernislerdi.r cezanm nedenlerini bir bir iacrkladim. Belki de ihtiJalden I. San Lorenzo yakmlarmda uyuyan bir adamimiz diisman tarafmdan esir almdi.. Armando. §imdi aradan §u kadar zaman gectikten sonra bu ihaneti isleyen adamm ismini acrklamak yersiz.. kilavuz ve Bueyeito yoluyla Manzanillo . Bunlarm birinde bir eglenti vardi. Maestra'ya dogru yiiriiyiise devam ederken.iyli bir ibret olsun diye kullandik. Olanlan bir defa da ben anlattrm.iklerimizi brraktrk ve sakladik. Bunun lizerine gorevine sadik yoldas. bulundugumuz bolgenin fakir ve gene koylulerinden birisiydi. kacaklanrmsm ardmdan gonderdigimiz iki kisiden birisi La Jeringa yakinlarmda bize yetlsti ve §unlan an. Bunun ne anlama ge1digini ifade ettim. Onun da bir yavuklusu vardi.<tik. Bunda bilincli olmayislaruun etkisi bUyliktii. arkadasmi once bu niyetinden vazgecirmeye t. Bir bllkima Estrada Palma saldmsi bosa gitmis sayihrdr. 31 Temmuz gecesi saldmya geemeye karar verdik. Bu saldmYl izleyen glinlerde dusman askerleri bizi adim adim takibe basladilar. <. Uzun siire ylirUdUkten sonra bir sira evin yanmdan gectik.Bayamo yolunu baglayan kopriileri ucuracak bir mayirn bulma gorevini Armando Oliver iizerine almzstr. N6bet yerini terketmeye curet etmis adamm cesedi oniinden birer birer hil. Her- . Tabii ki buralara geldigimiz anlasilmadan bir saldmya gecmeyi ve sansnmz yaver giderse Casillas'i da diri diri ele geeirmeyi tercih ediyorduk. oteki adam gercekte kendisinin «EI Chino Wong» un sarnimi bir arkadasi 01dugunu.ok gil!.g. Tepede arazi techizatirmsdan baska biitiin yi.• 152 • • 153 • olan Guillermo Garcia tarafmdan yonetilmisti.ah§'ffil§. Casillas'in her Pazar glinli bu civarlara geldigini soyledi. konusmadan gel. Fakat Lalo Sardinas bu yoldaslari tamyor ve onlara giiveniyordu.tik. Yalmz su kadarmi s6yliyelim ki. srrlarrrmzr aciklamak elbette tehlikeliydi. sartlar altmdaydik. Ertesi giln 6gleden sonra saat ikide yiirtiyti§e basladik. Bize kamyon. Minas ve Bueycito'ya saldirmak niyetinde oldugumuzu anlattIk. Kacmanm ve hele ihtilale ihanet etmenin oltim oldugunu ve bu a. Evinden barkmdan uzak askerlerin kaenulmaz adetlerinden biri bulunduklan bolgelerde hemen kendilerine bir yavuklu edinmektir. fakat ikna edemeyince.<ok bu olUye karst ki§isel duygularla bagliydilar. 26 Temmuzdan sonra etraftaki baska kislalara saldirmaya ve bu arada koyliiler arasmda ihtilal ruhunu canh ve dipdiri tutmaya karar verdik. 30 Temmuz'da Lalo Sardinas Madencilik B61gesinde tliccarhk yapan Armando Oliver admda eski bir arkadasi ile iliski kurdu. Artik cok iyi bildigimiz yerlerden geciyorduk. Yoldasm anlattrklarmdan sonra biitiin arkadaslarmu bu olaym oldugu bolgeye bakan bir tepe iizerinde topladim. Bu haberi ahr almaz derhal harekete gel. Clinkti kendi mevzilerine glivenmiyen ve 26 Temmuzda mutlak bir saldm bekliyen Barreras saldrridan cok kisa bir sUre once Estrada Palma'dan ayrilmisti. Baskalarma planlarmuzi ele verip. Bu bakirndan 6li. Heniiz tam anlamiyla dlizenli bir birlik olamadigirmzdan. ona ihanet edemiyeeegini soylemis ve geriye donen yoldasim kendisiyle birlikte kacip bir daha gerillacdara donmemek icin kandirmaya gah§ml§. lath: Kaeaklari ararken. yeni kagagl oldiirmek zorunda kalmis. California bclgesi yakinlarmda bu adam Jorge Abich'le bulustuk. Maestra'nm tepesine varmarmz iki saat siirdti.

Boylece biitiin adamlarmuz kamyonlara blndirilmis olarak (LaIo Sardinas ilk kamyonda. Armando Ollver'in gonderdigi iki kamyonumuz daha vardi. Ciro'yla takimi da U~Uncli kamyondaydi. biitiin nobeteilerin rmsil rmsil uyuduklanm ogrendik. Fakat ortahkta kimsenin olmadigun. Adam beni diisman askerlerinden birisi sanarak kendisini «jandarma» olarak tamtti. 9iinkli 0 giinlerde Sierra Maestra'da telefon yada herhangi bir haberlesme olanagi yoktu. Yaptigimiz bu plan gerceklesernedi. Tuhaf bir seziyle jandarmayla aramda sozaiiz. mangasi birakarak. masalarm ve kirilan camlarm sesi geliyordu. Tlifegimi ona yoneltince kosarak tekrar eve girdi ve kapiyi kapadi. Ben koyiin ana caddesinden ilerlerken. bir anlasmanm oldugunu samyordum.giri§te diisman karakollari Sierra' dan gelen herseyi durdurup kont1'01 ediyorlardi.) Minas koyime ti~ saatten az bir zamanda vardik. kendilerini sorumIu tutacagumzr aglkga belirttik. Koyiin girisinde bir komiir kamyonunu durdurduk ve adamlarnmzdan birisiyle birlikte diismen muhafrzlarmm nobet tutup tutmadiklariru ogrenmeye gonderdik. Bekledlgimia otomobil hig gelmedi ve adamlanmizi tam mevzie yerlestirirken bazi kopekler havlamaya basladilar. adami gorlir gormez «Dur! Kim val' orada» diye bagirdun. Amactmiz kislayi ele gecirrnek oldugundan benim ates etmeme imkan yoktu. Sonradan Pino del Agua'da olen Tegmen Noda'mn takimi biz at€§ etmeye baslayincaya kadar yol Uzerindeki biittin araclari ahkoyaeaktr. lste tam bu esnada da Ramiro'nun adarnlari onlerine geleni esir alarak kislayi ele geeireceklerdi. Qlinkli adamlarmuz araziyi hemen hemen hie tammtyorlardr ve araziyi tanunayan bir birlik iein bu hareket gercekten oldukca gUg bir hareketti. Diismana bizi gammazlamak isteyen birisinin de bizden once oraya varabilmesi igin kosmasi gerekiyordu. Ramiro'yla takimi binayi kusatacaklar. Plarnrmz basit fakat oldukca iddiahydi.l geldi. Minas'ta diismam biraz gevsek bulduk. ben ikincisinde. Ramiro kendi takimmm bir kismmi geceleyin kaybetti ve bulunmasi gereken yere get. Ciro kurmay heyeti- nin makinah tlifegiyle onden saldirmaya hazir olacak ve Armando Oliver herseyden habersizmis gibi bir otomobille gelecek ve arabanin farlarmi muhafizlara ~evirdikten sonra yakip sondiirecekti. Daha dikkatli ve tedbirli yUrlimeye devam . Bu kamyonete Have olarak. Bundan sonra daha da srk adimlarla yolumuza devam ettik. Ashnda konustugumuz koylulerin dusmanla hemen bir temas kurmalarma pek imkan yoktu. QlinkU bazan Bueycito'ya . evlerden birinden bir adam ciktr. Bugun ihtilal ordusunda bir binbasi alan Tegmen Vila Acuna'nm komutasmda bir arte.• 154 • • 155 • kesi disariya ~ag"Irdlk ve onlarla konusarak burada oldugumuzun duyulmasi halinde. Lalo Sardinas kislaya bati yonimden saldiracak. Diisman kuvvetlerini tutmak amaciyla Bueycito'yu ana yola baglayan kopriiyii ucurmak iizere William gonderilmisti. Bu bakimdan bizim iein en onemli i§ Bueycito'ya dogru kimsenin yerinden kimildamamasrm sagiamakh. adamlarirruzm geri kalan krsmiyla Bueycito varoslarma dogru hareket ettik. Bir slire sonra bize kullanmarmz icin bir kamyonet veren yoldas Santiesteban'm evine vardik. Evin icinden jandarmanm telasmdan devirdigi iskemlelerin. Ayrica kullibelerinde uyuyan butiin nobetcilerin esir ahnmasi igin de bazi tedbirler almarmz gerekiyordu. Ote yandan jandarma da bagirarak arkadaslarma haber veremiyecekti.

Yaralilardan birisi omuzundan 01dukea sathi bir yara alrrustr. Artik tamamen savunmasiz bir durumdaydim. 0 da. Biz bu adarnlari kaye diisman askerleri bir§ey yapmasmlar diye tuttugumuzu anlatmaya cahstiksa da. Son kamyon da gegtikten sonra. Aramiza yeni katilanlar. Bu dui. Ben Thomson'umu. Cristino daha sonraIarr binbasiltga Kadar yUkseldi ve ihtilalin zafere ulasmasmdan sonra bir cinayete kurban' gitti. bizimkilere saldm isareti vermisti. A':damlarmuzdan U~Uhafif yaralar alarak isi kolay saIlvu§turmu§lardl. Ikinci yaralt kiiciik kalibreli bir silahla elinden yaralannustr. Kisa sUren garpl§mamlZIll sonunda.i havaya ucurulmustu. Abich 0 kadar israr etti ki. 0 anda bildigim tek :\sey varsa. I koyliiler bize soguk bira ve hafif yiyecek verdiler. caddeye ulasmak iein olanca gucumIe ko§eyi doniisumdiir. silah sesleri He lirken kisla katir-' Jan saga sola deli gibi ~ifte atmaya baslarmslar ve bu sirada cifteleriyle gozUlen bir siva par~asl bizim yoldasm kafasma dusmiistu. niden atese hazrr hale getirdim. Etrafmdan aniden kursunlar yagmur gibi yagmaya baslayinca dehsete dusmiis ve bir sUtunun arkasma sinmisti. kendisini orada bulduk. Alto de California'da kamyonlari hiraktik ve ye- . Bize ates eden nobetgi farkmda bile olmadan. adam ufak bir harekette bulundu. fakat onun 22 kalib. yalvar yakar cavusla muhbiri halk adma birakmamiz iein dilekte bulundu. kisla nobeteisi ileri dogru frrladr.Idan yoldas Pedro Rivera gogsUnden vurulmustu. Ortahk iyice ay- dmlanmistr. Burada benim Thomson'u ye. Uzerimizden bu slire iclnde sadece birkac kesif ucagi geemisti. Ucunciialintln kafasmda bir §i§ vardi. Bu isleri biiyuk bir ustahkla yapan maymci yeni liye olarak Oliver tarafmdan getirilmisti.• 156 • Yolumuz tizerinde karsilasngumz • 157 • ettik. bir dere uzerindeki bir tahta koprtiyu daha havaya ucurduk. Onu tam almndan vurmak iein tetigr cektim. Ana yol lizerindeki kuciik tahta kopri. Adr Cristino Naranjo olan bu maymci birIigimiz iein btiytik bir kazancti. 0 bi:ilgedeki bakkallardan Abich ailesinden birisi. 11k silah seslerini du'I yunca Ramirito'nun adamlari hemen carpismaya girI misler ve kislaya arkadan saldmp kapidan ieeriye I:mermi yagdmnaya baslarmslardi. Yolumuza devam ettik. halkm gtivenligi icin teminat aldiktan sonra razr olduk. Kimsenin bizi gozlemediginden emin olabilmek icin bir diikkanm oniinde durduk ve yarahlarrrruzm baknrnm yaptik. nobetci de Garand'mi emniyetten diisurmusti]. Biz ise bir kayip vermistik. sonunda ikisini de serbest birakrnaya. Bana bu ufak hareket yeter de artardi bile. yoksa jandarmayla olan karsilasmanm gtiriiltiisiinden midir nedir bilemiyorum. Ben «Dur» diye bagirdim. Kislada altisi yarah olan oniki muhafiz vardi.I relik bozuk tUfegi de ates almadi. israel temas kurmak iizeI re kislaya dogru ilerledigi srrada silah sesleri kesilI mis ve teslim isareti verilmisti. Fakat kursun adaleyi kesmis oldugundan tedavisi bayagi gtictii. rumda Israel Pardo tetige basti. fakat ates almadi. Israel'in hayatim :i nasil kurtardigirn bilmiyorum. Karakol ~avu§u He I! Oran isimli bir muhbiri de esir alarak kamyonlarla Bueycito'dan ayrrldik. Sierra'ya yaklasirken Olli yoldasumzr kasabanm mezarhgma gomdiik. Adamlarrmizm anlatbklarma gore. Las Minas'a vardigumzda kligUk bir toplanti i~in mola verdik. israel Pardo yammdaydi. Kl§laYl icinden isimize yarayan §eyi leri aldiktan sonra atese verdik. Birligimizin son kismmi mevzilere yerlestirirken kopeklerin havlamasmdan rmdrr.

1 k_2l!andan kistas. aynca biitiin haberlesmeye ve yayma sanaiir konuldugunu ogrendik. Mojados'lar !::I d. Daha ilk dakikadan itibaren Lydia bliyiik bir sevkle ihtilaIci harekete katilrms ve ornek bir §ekilde kendini ozgiirltik savasma adanusti. Bu 'i arada. KUba ihtilalinin !. Tepelere vardigirmzda dusmanm bizi devamlt olarak kusatmaya cahstiguu. ~i.lerin mlicadeleye katilmakta olduklanm ve halknmzm savas azrninin glinden gUne kuvvetlendigini ortaya koydu. Havana ve !Ii biitiin KUba halki sokaklarda kendiliginden olusan .:. komuta ettigi kolun resmi tebligleri- .ah§ffiaYI herseye tereih etmisti. I 21 Lydia ve Clodomira Ben Lydia'yia devrimci harekete basladiktan birkac ay sonra tamsmistrm. nii de ogrendik. Bu arada korkakbk gosterenlere ve mo. Ciinkli Thomson'um ikiI de birde tutukluk yapryordu. FIrm sahiplerinden birisi olan ltydia krrkbes yaslarmdaydi ve oglu bizim birligin bir liyesiydi. Bayamo yakmlarmdaki San Pablo de Yao koyune gitmistik. Bu cinayet iizerine Santiago. en temiz. mutlak sansUr halini aldi. hem de benim icin sayilamiyacak kadar cok haber gottiriip getirmisti. yeni gii<. Leylegin omrii laklakla gecer kabilinden geveze ve uydurma muhalefetin. Frank Pais'in olitmttyle gereek ve yiirekli bir savaseirms. Lydia hem hareketimiz. en serefli evlatlarmdan biri daha aramizdan I 'ayrIlml§tJ.Agustos grevine katildilar.§1 Ramiro Valdes ve adamlariyla birlikte bu kli~k carpismada ~ok onemli bir rol oynarms olan Tegmen Raul Castro bulunmaktaydr. kendisini hangi cepheye tayin edersem edeyim benim emrimde <.~yulan ilk silah sesleri tizeri~e ka~~r~en ~e~re~U'll sup gereekten islananlardr. Batista'mn satmaldigi alcaklarm isledigi cinayetler illkeye yayildi ve KUba halki gercek bir savas hazrrhgma giristi. (CUnkti kacmak zorunda kalI rmstim.• 158 • ni silahlari dagittrk. Benim bu baskmdaki roliim 0 kadar onemli degildi._~myapihrken 1. kaybettik. HUkiimetin yari san sli rti .1 jados'lara (islananlar) da yol vermistik. v~_nlmeslydl. Erzak bulmak tizere Sierra Maestra'nm eteginde. sesini kestigi yeni bir doneme girdik. Lydia'yi dli§iindUgtim zaman ieimde bu kUSlll'SUZ devrimci icin miisfik bir takdir duygusundan da fazla seyler buluyorum.inkli bu kadm benim iein ozel bir yakmhk gostermis. Santiago'yia Havana'ya bizim en tehlikeli dokumanlarmnzi. devrim icm gereekten bUyiik bir kayip olan Frank Pais'in Santiago sokaklarmda oldlirilldiigrr. Frank'm olumuyle.) Fakat Karakoldaki gicir grcir Browning I otomatik ttifege el koydum. DOrdi. Fakat bu cinayete karsi halkm gosterdigt tepki. Gorevlenm en lyI yenne getirenler arasinda saldmyi yonetmis olan YUZb3. :q!1K!.incii Birligin komutanhgina yeni baslarmstrm. Koyde ilk rastIadigirmz evlerden birisi bir frrmci ailesine aitti. en iyi silahlarm en iW sav~tara ii.

biitim lislerimiz arasmda diisman hlicumuna en aC. Cesareti i:iylesine sonsuzdu ki erkek ulaklarmuz bile onunla karsrlasmaktan kaqirurlarrh. Yao ve Bayamo arasmda Cueva'daki kampr. Lydia kendisine verilen gi:irevleri tam olarak yerine getirdi. Geilin Lydia'nm ileri karakolunda gi:irevliydi. Bazan Lydia oliimii kli~Uk gorii§liyle biraz da oviinUr gibi gelirdi bana. takdir ve klskan~hkla karisik fikrini eok iyi hatrrhyorum. Fakat sonunda bepimizin olumiine sebep olacak. DU§man ordusunun bliylik saldmsi sirasmda. Diisman bu kamp yerinin f'arkma vardiktan sonra.okkereler diisman atesi altmda terketmek zorunda kalmislardi. ciinkii Lydia'nm ates etrnesi halinde herkesin hayati tehlikeye girecekti. Kendi- .lk olamydi. fakat ieinde bulundugumuz kosullarda boyle bir vaadi yerine getirmek ~ok gligtli. kamp nobeteisl Geilin'i baskma ugrattilar. ama 0 hentiz yirrni yasmda bile degildi» dedi. mutlaka bir muhbirin haber vermesi iizerine oluyordu bu i§. Kiiba'hlar bir kadmdan emir almaga hie ahsik olmadiklari i~in Lydia' ~ mn bu sertligi adamlarr arasmda bir gliceniklik yaratiyordu. Bunlardan birisinin Lydia hakkinda. bu canavarlarm eline dU§tUgii zaman basma neler gelecegini cok iyi bildigi iein hayatina kendi elleriyle son verdi. Kendisini biiyUk bir cesaretle koruyan Guillermo Geilin iki defa yara. ~lkarmakta oldugumuz El Cubano Libre (Ozgilr Kliba) adh gazeteyi goturmus. Bir gi:irevden diSnerken Lydia bazr adamlann sinsice Geilin'in buIundugu ileri karakola dogru ilerlediklerini gordu. Bu sirada diismanlar ilerleyip. adamlarimiz bulunduklari yeri <. fakat ancak benimle birlikte yeni bir ates hattma geldiginde muvaffak olabllmistim. Burasi ~ok tehlikeli bir yer oldugundan Lydia'yr baska bir yere gondermek istemlstik. keske. a~~a vuruyordu. Ylizlindeki ifade bu gene savasemm oliimlinden dolayi ne bliyUk bir keder duydugunu. Ben nasil olsa yashyim.• 160 • • 161 • ni. Lydia benim enikleri ne kadar sevdigimi bildiginden bana hep Havana'dan bir yavru getirecegini vaadeder dururdu. aldiktan sonra. bu haberei bana §oyJe dernisti : «Bu kadm Maceo'dan bile erkek. Sierra'ya inip cikarak en onemli dokilmanlart tasrdi. Bununla beraber ona verilen gorevlerin hepsini harfiyen yerine getirmisti. canh ve biraz da sert bir sekilde emrettigi adamlarindan ayrrlmak anlamma gelrnekti. ayrica kendisini engelleyen kisiye besledigi krrgmhg. Ertesi giin Lydia'yla karsilastim. Tamamen cilgmca §eyler yapiyor. Bu ylizden Lydia> yi buradan tam amen ayrrrnak icin caba sarfetmis. Diisman askerleri bunun iizerine ilerleyip bulduklari herseyi yakttlar ve ondan sonra kamp yerinden ayrildilar. Bu bir stiredir komuta ettigi yardrmci kampi hirakmak. Sierra'da bize kagrt ila~ gibi ihtiyacumz olan hersey! her istedigimiz anda getirmisti. Ben Las Vegas de Jibacoa'daki Mina del Frio bolgesine gi:inderildigimde Lydia pesimden geldi. fakat su delikanli kurtulsaydr. Bunun Iizerine Lydia hi~ tereddlit etmeksizin Geilin'e durumu bildirebilmek iein havaya ates etmek Uzere 32 kalibrelik tabancasma davrandi. «Belli 01diirselerdi. Lydia'mn karakterini ortaya koyan olaylardan birisi arasmda en cok sunu hatrrliyorum : En iyi sava~~darImlZdan Geilin'in oldlirlildligii giindU. bizim dis diinyayla biricik temas noktarmzdr. Biz burada oyun oynarmyoruz» Fakat Lydia dusman hatlarmi kendi bildigi gibi ge~mege devam etti. fakat dost ellerkendisini tam zamamnda engellediler.

Hie. Geldigimde Lydia'nm bana yazmis oldugu bir mektup buldum. ~Unkli Havana'yla Sierra Maestra'daki karargahumz arasmdaki haberlesme esas 0larak Lydia vasitasryla saglamyordu.• 162 • sine aym e. Lydia ve Clodomira bir daha gelemediler. kimsenin alarmyacagt bir yer tutmaktadlr. Kisa bir sure sonra. Fakat devrimci savasmnzm zaruretleri bizi her zaman i!. Yanll§ haberlere kar§l e. ozellikle biz Birinei Cephe Uyeleriyle benim gonltimde Lydia.in savasa hazrr durumda bulunmaga zorluyordu.€kten gti~ durumlarla k8. kendilerini fedaya hazrr olanlarm arasmda herglin i:illimUgi:ize alarak adanm geri kalan yanlanyla irtibatmuzr saglayan bu kahraman kadmlarm hatirasi ebediyen yasiyaoaktir. dairna beraberce gidip gelmislerdi. Bu vadiye El Hombrito (insancik) admm verilmesinin nedeni. bu kadm yoldas Clodomira'ydi.. 22 EI Hombrito Sava§1 Komuta ettigim takim kurulah bir ay olmustu ve biz Sierra Maestra'da siirdugiimilz hareketsiz hayattan slktlmaga baslarmstrk.estra'nm ozgtir Kliba arazisi olarak bilinen bOIgesini istilaya kalkisaeak dti§man kuvvetlerinin hepsine saldirmamtz gerekiyordu.lkmaga hazirlandigrm haber verdi. bir devrimci ve bir insan olarak cok hafif kalan bir adamm glie. Hepimizin gonllinde. herkesin saydig. Bu baskindan sonra Lydia'yla Clodomira'nm cesetleri ortadan kayboldu.'ya e. Fakat Ihtilal Ordusunda 0 kederli glinlerde c.l'§IlR§madan once onlari yetistirmemiz gerekiyordu. Sierra Ma. yakalandrgt zaman Lydia yarahydi.ok tedbirli davrandigumzdan bu koyltiyti rehin atdim ve yalan soylernesi halinde cok sert sekilde ce- . Adamlanmlz h8Ji gok acemiydiler ve ger'!. Belki glintin birinde muazzam bir mezarhk halini alan bu adamn kus uemaz kervan gecmez bir ki:isesinde kemikleri bulunacak. vadiden bakildzgmda tepede. Ustelik. Istiladan sonra. §Uphe yok ki ozglirltik savasinda c. Lydia ve Clodomira daima bi~birlerinden ayrilamaz kader yolculari olmuslar. Yolda~lanmlz kendilerini kanlarmm son damlasma kadar savundular.arpistiklari son glinlerde oldugu gibi gene beraberce son uykulartnl uyuyorlardi. El Hombrito vadisinde bulunuyorduk.slizlUgti diismana bulundukIan yeri tespit etme imksmm verdi. Bu mektupta bana bir enik buldugunu ve gelecek seferinde beraberinde gettrecegini yazmaktaydi. iistliste iki kaya cikmusmm klie. 29 Agustos gecesi.lik bir adam sekline benzemesiydi.arpll}anlarm.apta bir baska kadm yoldas refakat et-mekteydi. bir koylti bliytik bir diisman kuvvetinin EI Hombrito yoluyla Maestra. AdJ biitiin ihtilal Ordusu tarafmdan hatirlanan ve herkesin bildigi. Las Villas'tan ayrilir ayrilmaz Lydia'ya benimle temasa gecmesini soyledim. bu kadm yoldaslara kiyaslandigmda bir savasei.

hemen ates etmek zorunda kaldim. bu ~~amlar baslarma Batista Ordusu'nun kepIerini gelllrlnce.. Bazi gontilluler de saldirrya katrldilar-. oldurulenlerin silahlariru toparlayaeak ve Vilo Acuna'nm komutasmdaki artet birligin koruyucu atesi altmda hemen geri cektlecektik. Diger diisman askerleri de adamlarnmz tarafmdan derhal yokedileceklerdi. Plammiz ~ok basitti : Dusman yoldaki kUCUk donemeee yaklasip iri bir kayanm etrafmdan 3. oniki kisinin ilerlemesine goz yumacak. Oneil grubundan Tegmen Orestes. bu yarahmn sadeee bir sihhiye eri oldugunu. yolun sagma kayip civardaki bir nehir yatagma gizlenerek sirra kadem basrmsti.. Ancak. gUrilltli ~J. Tegmen Raul Mercader'in komutasmdaki en iyi mangarmz nihai saldmyi yaparak zaferin meyvelerini toplayacakti. 0 gece mevzi aldik. Rudolfo Vazquez varaladigrm askerin silahirn aldi. Uzerinde 45'lik bir revoIver'den baska silah namma bir sey bulunmadigrm ogrenince bayagl iizlildtik. Bir sure sonra ilk bazuka sesleri du- . Ate§ glicleriniu bafif olmasma ragmen mevzilendikleri yer daha az tehlikeliydi.. Bu sirada butun adamlarnmz mevzilerini alml~lardl. Dusmarn. daha sonra arkadan gelenlere ates ederek iki grubu birbirinden ayiraeaktim. rob S08a komutasmdaki diisman bi:iltigline ate§ etmege basladilar.• 164 • • 165 • zalandmlaeagi tebdidiyle bize dogruyu soylemesini emrettim. Koylil sdylediklerinin dogru olduguna defalarca yemin ettikten sonra.iinkli diisman kuvvetleri bulunduklari yere varabilmek iein dar bir bogazr asmak zorundaydilar. Bir sure so~r~. meden G:~ardlklarI sesleri ve glirlilti. t:. Hicbir seyden endi§elen. Tam altmei dti§man askeri gecerken on taw taftan gelen bir ses planirmzi altiist etti. Bekleyi~ sanki hl~ bitmeyecek gibi geliyor.§agt yukari doksan dereeelik bir donii§ yapmaga baslaymca ben onden gelen on. Raul Mercader'in mangasi. Nihayet dilsman kuvvetleri adamakdh yaklasti. Ben de yerime gittim. onu digerlerr izledi. Alfonso Zayas ~I~biades Bermudez. 11~ diisrnan asked donemeci dondil. Rudolfo Vazquez ve digerleri ileriye atilarak iri bir kayamn ardmdan Binbasr Me. ben de gayet iyi silahlandmlmis bulunan takimimla derhal atese baslayacaktrm. Diismana iki yandan ates ediyorduk. rehin tuttugurnuz koyliinlin anlatt1k1annm dogru oldugu meydana ~lktl. kerlerinin hepsi ortadan kayboldular. Lalo Sardinas'm taknm dogu yanumzda kuru egrelti otlari arasmda yer alacak ve dtisman kuvvetleri durduklari anda ates aeacakti.cl trrmanmaga ba~laml~tJ bile. Ciro yandan saldiracak. Birliginin daha az ates gUcii olan Ramiro Valdes bah yamrmzda bulunacak. Gt'tn€§ ylik- selirk~n birkac kisi yiizlerini yikamak ve ihtiyaclarim gidermok iizere evden disari ~Iktdar. Diisman kuvvetlerinin en ontinde giden aske~ Y?'ma. Oteki bes asker ise. diisman askerlerinin simdiden Julio Zapatero'nun Maestra'dan birkac kilometre uzakhkta bulunan evine varmis olduklarmi bildirdi. Raul Mercader'in mangasma htieum emrini verdim. Asker devrildikten sonra herkes atese basladi ve otomatik tiifegimi ikinci defa atesleyinee diisman as. parmaklarim bu sa~~t~ ~l~ def~ kullanacaglm otomatik Browning'in tetigini ikide bir yokluyordu. Lalo'nun gizlendigi tepenin kenarmdan gecen patikadan bekliyorduk.kararak gereginde isareti ~akacaktl. Glin isirken Ramiro Valdes'le birlikte bir kahve fidanhgmdan dagm yamacmda bulunan Julio Zapatero'nun evini gczetlemege basladik.ileri duyuyord~~. Raul Castro Mercader. Bu asker basim kaldrrmea.

n acaip boru gormtistii.inde anlatti. beklenmedik saldmrmzm yarattigt §a§kmhktan kurtulmustu.ok iistfin diisman kuvvetleriyle earpismak zorunda kalacagmnZl bildirdim. gayet mUkemmel sekilde savunulan bir diisman garnizonuna goz gore gore saldrrnnstr. Gerilla kuvvetierimize ilk katIlaniardan Manzanillo'iu Juventino Alarcon. <. Bu takunlar harekete gecer gecmez de. Selametle cekilmemtzi sagladrktan sonra Vilo Acuna da. Israel Pardo He Joel Iglesias.linkU. Bir siire sonra Fidel tarafmdan gonderilmis bir takimla karsilastik.Ok gecmeden diisman askerleri biraz once carpistiklarr savas meydanma tekrar geldiler ve gozlerimizin onunde Hermes Leyva'nm cesedini yakarak hmelarim aldilar. Yayo. kasandigmuz bu zaferden sonra cesaretint ispat etmis olanlar terfi ettirildiler.tinkU Fidel bir baskm diizenlememis. bir zafer kazannustik. Bu garpl§ma.iartcilara ates emri vererek biz de eekilmege basladik. Fidel. Bunlarm diisman tarafmdan oraya birakilmis bazukalar 01dugunu neden sonra farkettik. her §eye ragmen. Uzak menzilli atesimize. Ganimet olarak da kti~tik bir silah ele ge~irmi§tik ama. Bunun Iizerine diisman kuvvetIeri bulunduklarr yeri ertesi gtrn apar topar terketmek zorunda kalmislardi. biiylik kayiplar verdirmi§lerdi. Savas meydanmdan bin metre kadar c. diisman bazuka atisiyla eevap verdi. Hareket eden hedeflere yakm mesafeden bile isabetli atis yapannyorduk. pek yakmda bizden c.r silaholarak sadece bir Maxim makineli tiifegi vardi. Bu vahset karsisinda kendilerine uzak mesafeden ates etmekten baska bir §ey gelmiyordu elimizden. bacagmdan ya- . Bazuka hakkmda 0 81ralarda hicbir biIgimiz olmadigr ic. Pastor. Ancak bu garpl§Dlada da yigit yolda§larmuzdan bazrlarr can vermisti. Benim otomatik tilfegimden baska elimizde ag.ekilmesinden bir gece sonra Fidel'le bir gOrii§me yaptun. <.• 166 • • 167 • yulmaga basladi. Bu saskmliktan yararlanarak yan tarafta bulunan takimlara geri gekilme ernrini verdim. Diger terfi edenleri bugiin kesinlikle hatlrhyamlyorum.ilmelerini saglamistik. Bazuka ve havan toplariyla donatilmis 140 ki§iIik bir boltige kars. diisman. 'Ozerinde kutular bulunan bu borularm ne oldugunu bilmeyen Pilon. Ancak act bir haberi vardi: Joel Igleslas'in yegeni olan Hermes Leyva bu ~atl§rna sirasmda Olmti§tli. hatta geri ge- k. bu silahi da 0 zamana kadar hig denememistik.. Yiizbasi Ignacio Perez'in komutasmdaki bu takima. ne kadar hazrrhksiz oldugumuzu gosterdi. GUnlin kahramanlarmdan biri «El Negro PHon» duo Pilon bir gUn bir bohio'ya rastlarms ve igende bir Ylg.in. Castillo ve bir dusman tegmeninin oglu oldugu halde aramiza katilan ve hepimizin bliyiik sevgisini kazanan Oliva da oldurulenjer arasmdaydi. Ramiro Valdes'in yanmda av tUfekleriyie sen sekilde ates aeip muthis bir gUrtiltli yaratarak dusmam yeniden §a§kml~a ugrattilar. hicbir sey almadan kuliibeden ayrihp geri donmii§tli. bize. Demek ki. bize katildi.. Bununla beraber.ekildikten sonra yeni bir baskm iein pusuya yattik. Fidel'in kazandigr zafer bizimkinden gok daha onemliydi. o gece yada dilsman askerlerinin c. buna karsihk yigit bir savascirruzi da kaybetmistik. Las Cuevas bolgesinde Batista kuvvetlerine nasrl saldirdiklarmi bUyUk bir nese ic. <. Alfonso Zayas tegmenlige yUkseltildi. Her ne kadar dii§man kuvvetlerini tam amen yok edemerrlliJlerse de. Merob Sosa'nm boltigtinU durdurmus.

bu ylizden diisman Sier- mlrmsti. Sierra'dan kesin olarak ~ekilmesine yol acan bir doniim noktasi oldu. dort yada bes koylti de diisman tarafmdan dldiirtilmtisttl. BoyIeee. ondan sonra da bohio'lari atese vermislerdi.! diisman kuvvetlerinin . bize yakmhk duymaktaydilar. Bizim 0 bolgede bulundugumuzu Batista Ordusu'na ihbar etmedikleri iein. ClinkU biitiin diisman askerleri herhangi bir ytiriiyti§te onctillik etmege asla yanR§mlyorlardl. 9iinkti daha dogru diiriist siIahIanmaml§ kuvvetlerimizle mlikemmel sekilde donatilmis ve silahlandlrIlml§ diisman kuvvetleri arasmdaki acrk e§itsizlige ragmen basari kaza- Savasmuzm yankdan devam ediyordu. en zalim ve en hlrslz komutanlarmdan Sanchez Mosquera bir ka~ defa girebiJecek. Bundan soma Sierra'ya sadece Batista Ordusu'nun en cesur. Cesedi yakilan yoldasimizdan baska. koyltileri baskindan dolayi sorumlu tutrnus ve hepsini oldiirmustu. Bir yada iki gUn sonra Batista Ordusu tarafmdan yaymlanan bir biiltende be§ yada alb oliiden soz acrldrgmi duy-. Sosa'nm adamlari. biittin koyluler gibi. Abigail. n~' . Bu taktil~-"z~rll'anla kuvvetlerimiz tarafmdan 0 kadar benimsendi ki. Fidel'le tekrar bulu§tugumuzda yaptIguulz miitevazr. Ustelik. 'k'adar:_gogi'll~ qJd. Yaptiklarnmz etkiliydi. bizim varhgrrruzdan haberdardilar.<ok etkili clan bu degerli silahlara sahip olmak frrsatirn kaeirrmstik.• 168 • • 169 • rah olan Pilon da nasrl bir hazine ile karst karsiya bulundugunu farkedememis ve eli bos donmustti. ra Maestra'ya giremez oldu.ik miistahkem mevkiler tizerinde . onu bu baskin sona erinceye kadar tutukluyorduk. Pablito Lebon (Haiti astlh] ve Gonzalez admdaki bu ki:iyliiler bizimle pek isbirligi yapmamislardt. y~rtiyU§' nizammdaki kolun en basmdaki askerlere at~iL ederek-dti§'QlaJ_1J~J.iriiyi. fakat oldukca etkili isler Uzerinde uzun uzun konustuk. Evet. fakat hazirlamakta oldugumuz harekattan hie haberleri yoktu.u'gu~(Ei~meyaana ~~kml§b. Batista Ordusu komutanlarmm m.i§ nizammdaki diisman kollarma belirli kosullar altmda saldirmamn ne kadar kolay oldugunu da gostermisti. Oysa.todlarml bildigimiz icin. Hatta ki:iyltilerden biri tesaddfen baskmm hazirlanmakta oldugu bi:ilgeden geceeek olsa. Calixto. bu talihsiz koyluleri kendi bohio'larmda katletmis. Bu sav a!. kti~i. duk. Merob Sosa. Bu earpisma bize. ancak bunlar da hirer gosterh~ oImaktan ote gidemeyecekti. niyetlerimizi koylulerden dikkatle gizJiyorduk.1Vyetini hareketsiz hafe"get'irm€min taktik:-b~knn'mdan . yi.

Devrim zafere ulastiktan sonra Manolo. Rodriguez'in cenazesini kaldirmak.?e~i~e~ cektik. ihtilalin sonraki safhalarinda da onemli roller oynadtlar. yoksa. Zira.in bir SUc t~kil ett~~ni}!~~_"sli~duIl1' SoIiUiida. Ancak silahmm elinden ahnmasma iizlilen Rodriguez. tereddlit etmeden derhaI ele . El Uvero Savasr'ndan kisa bir siire sonra bize katilan bOlge koylulerinden Manolo ve Popo Beaton'« un firar etmeleri bizim i~in aglr bir darbe oldu. bense kendi kuvvetimle Batista Ordusu'nu pusuda bekleyecektim. Rodriguez ~ok disiplinsizdi. bir arkadasinm tabancasnn ele geeirerek intihar etti. boyle durum.~ip bulunursa bulunsun. kuvvetlerimizle bir . burada onemli bir diisman kuvveti yoktu. hiebir zaman bir eskiya olmaktan ileri gidemediler.olen nuadar:iist~~~!~_". Daha sonra ildsi de geriye dondii.larda bizim geeisimizin koyliilerin zihninde yarattigl izlenimleri silmek icin mukabil bir govde gosterisi yapmak iizere Batista kuvvetleri derhal arkarmzdan gelirlerdi.. olsa olsa kli~Uk bir garnizon bulunabilirdi. Fidel'in plam §oyleydi: Eger kti~iik bir garnizon varsa. Aldt~mtz bilgilere gore. bu arada devrimin ilk glinlerinde saflarnmza katrlrms olan yigit yoldasimiz Pancho Tamayo'yu da oldiirdii. bu kosullar altmda Intihar etme. Sonunda bir grup koylli Mano10 ile Popo'yu yakalayarak ikisini de Santiago'da kur§una dizdi. Bu olaylarda yer alan kiqiler. Ben Rodriguez'in askeri torenle gomtilmesine karsr idim. Bu gene yoldas bir kaA. Bir baska liziicli olay da suydu: Roberto Rodriguez admdaki bir yoldas emirlere Itaatsizlik ettigi i~in silalu elinden ahnrrustr.• 171 • 23 Birinci Pino Del Agua Sava~1 Fidel'le 29 Agustos'ta bulustuktan sonra. Dos Brazos del Guayabo'dan savas yerine dogru ilerlerken bir takim onemli olaylarla karst karsiya kaldik. govde gosterisi yaptIktan sonra Fidel Chivirico Bolgesi'ne dogru yoluna devam edecekti. gtin once bana hayat . EI Uvero'daki savas gtinlerinde birbirlerine kardes gibi baglanan bu iki ki§i kampimizdan gizlice ayrtlmisIardi. Pino del Agua Savasi oncesinde. bazi bireysel nedenlerle Cristino Naranjo'yu oldtirdti. Fidel kendilerini affettiyse de. bu bakimdan bagh bulundugu mangaya komuta eden tegmen silahim elinden alarak kendisini cezalandirrmsti. Bir zamanlar bizimle birlikte earPl§bgl Sierra Maestra'da kli~lik bir gerilla kuvveti meydana getirdi. aramizda anlasmazhk yaratti.-adamlarlffilz yatistilat.ve Rodriguez'i askeri bir torenle sereflendirmektense. Hapsedildigi Cabana kalesinden kacmaga muvaffak oldu. buna karsihk adamlarmnzdan bir kismi onun da sehit sayilmasmi istiyorlardi. Pino del Agua'daki bl~k1 atolyesine gitmek iizere yola koyulduk. BeQ. dini bir toren yapmayi kabul ettiler.

orada Earo'yu biraktiktan sonra baska bir yol izleyerek geri donmeleri de emredildi. bir govde gosterisi yapmak Iizere Las Minas de Bueycito'ya kU~iik bir mi. geriUa hayatma kendisini uydurabUmek iein bliylik eaba harciyordu. serbest birakilrms bir esir. QiinkU San Pablo de Yao'dan. basta anasim gordi.ifreze gonderdik. Bu olaydan hemen sonra San Pablo de Yao'ya indik. Iste bu sirada. Baro'yu dort yoldasla birlikte gonderdik.tkabilirlerdi. Baro bir karsi-devrimci olarak bliylik roller oynannstr. zira Baro kampimizi ziyarete gelen bir c.ok hassas bir deJikanhydi. kendisinden daha once de soz ettigim Lydia Doce He tarnstim. Ayrica Baro'ya Bayamo varoslarma kadar refakat etmeleri. Bir gun bana uzun uzun anasmm ytirekler aoisi bastahgmdan sOz 8A1t1.abalar kendisini zaaflarm en btiyUgtinden. Jorge Sotus manga komutanhgmi birakarak. Intihar etmek zaafrndan kurtaramarmsti. Nihayet Bayamoya ciple giderken yol Uzerinde Batista kuvvetleri ta- rafmdan durdurulup yoldaslarrmizm dordii de oldiiriildii.in isimlerini ogrenmi§ti. iki gUn soma. devrimin zafere ulasmasmdan bir kae gun sonra yakalanarak idaro edilmistir. Baro'nun bir otoblise binip Havana'ya gitmesini. . Ancak Baro da. Qok inandmci konusuyordu. Kendilerini dogru diiriist gizlemedikleri gibi. yolda Baro'nun Idmseyi g5nnesine izin vermemelerini emrettik. c.ilige iltica etmesi ve artrk carpismak istemedigini bildirmesi hususunda anlastik. Her seyi bono ka~lhgmda kredi He satm ahyorduk. Bununla beraber esaretten kurtulduktan sonra katil Sanchez Mosquera'nm emri altma girerek Bueycito'ya giden ve orada bizimle temas halindeki koyliileri tamyip ortaya cikartan Baro'dur. Bunun Uzerine. Batista rejimini takbih ettigini bildirmesini teklif ettim.ok kOyliini. kaldik. Nitekim bizim kamyonlar bu yokusa dayanamaytp yolda bozuldu ve ma1zemeleri yeniden katirlarla adamlarumzm srrtina ylikleyip ~Ikartmak zorunda. bu teklifi. Bu yoldaslara. aneak bazr §artlanID oldugunu soyledim. Fakat Baro. Benim bu hatam. Adamlarnmz emirlere uymadilar. Yao'ya yliriiyli§Umliz strasmda sarhoslugu yiiztinden arkadaslarmm hayatmi tehlikeye sokan bir yoldas aramizdan atildi. Blinyece zayif olmasma ve asi yaradthsina ragmen. KUba halkmm saYISlZ kurbanlar vermesine sebep olmustur.evredeki insanlarla temas kurduk. Bu malzemeyi nasil tasryacagmuzr planlamarmz gerekiyordu. Oercekten c. hatta bir sempatizan saydiklari Baro'nun da i§tirakiyle bir toplanti yaptilar. 4 EylUl' de .• 172 • • 173 • hikayesini anlatrmsti. Bu yokusu ancak ozel arazi kamyonlari tamamen yUklii olmamak sartryla c. Baro'nun bu cinayette elini kana bulayip buIamadigmi kesinlikle bilmiyoruz. Kendisini serbest birakabilecegimi.in birbirleriyle yan§ ettikleri iein koyU tek silah atilmadan bir saatte isgal ettik.ikten sonra bir yabanci el~ige s~ bir daha bize kaI'§l carpl§mak istemediguu. donti§tinde Leonardo Baro admda bir esir getirdi. Mlifrezeye komuta eden YUzba§I Ciro Redondo. Cristina maden ocaginm yanmdan gecerek Pico Verde'ye ~l~ kan yol oldukea dikti. kabul edemeyeeegini bildirdi. Ay~ rica. Koyde dUkkan sahipleri tarafmdan veri len kamyonlari gene bu diikkan sahiplerinden satin aldignmz malzemelerle tika basa doldurduk. o gUnlerde aramtzdan yine bir takim aynlmalar oldu. Ortalikta diisman kuvvetleri bulunmadigi ve koylirler bizi bagirlarma basmak ic. ama bu c. sadece el~. Oysa iyi bir savascr idi.

Bulundugumuz mmtikadaki meyil I. Bu srrada yanmuzdan ayrtlan yoldaslar arasmda. bir kaza sonueunda elektrik akrmrna kapilarak oldii. diismarun durumu ergee ogrenecegini diisiinerek bir plan hazirladi. Bu plan geregince klil. Pico Verde'deki grup av tiifekleriyle silahlandmlrmsti ve gerektiginde bize alarm verecekti.. Koyii i§gal ettikten sonra Fidel. Ciro Redondo He taktml Siberia'dan gelen yolu tutmakla gorevlendirilmislerdi. hareketimizin sehirlerdeki koordinatoru Marcelo Fernandez de bulunmaktaydi. Gaddar oldugu it1in adamlari da kendisini pek sevmiyorlardi. Tekrar ordumuza katrldi ve affedildi.ok elverisli idi. Nihayet yedinci gUn birisi bize diismanin yaklasmakta oldugunu haber verdi. Pico Verde'ye giden yol tam amen kontrolumuaaltmdaydi. Bu arada dogrudan dogruya Maestra'ya giden ve kamyonlarla geeilmesi miimkiin olmayan yolu da ihmal etmedik. Pino del Agua. Diismanla isimtz bittikten sonra biz de bu yolu kullanmak istiyorduk. Efigenio Ameijeiras.. yine Pico Verde bOlgesinden gelen arka yollardan birini gozetleyecekti. Sotus. Koyde birkae i§~ vardi. Ustelik sec. Ustelik ormanda kol nizammda yiirtimek adetleri de yoktu.imUzden kacmasr miimkUn degildi.ok fazla oldugundan bu dik yokusu ~lkmaga gall§an kamyonlarm motor giiriiltillerini.tigimiz noktadan diisrnan kamyonlarmm gelisini gok uzaktan farkebnek mtimktin olabilecekti.Uk bir §a§lrtma hareketine giri§tik. Pusu kurdugumuz yerde diismamn gelmesini yedi gUn sabirla bekledik. Maestra ormanlarmm ortasmda bir bll. Bu donemde koytin yoneticisi bir tspanyol'du. Biz dtisman ordusunu Guisa'dan itibaren yiikselen yolun kayahk yamacmdaki ormanda bekliyorduk. Derhal savasa haztrlandlk. Yao'dan. CUnkti boyleee kamyonlan pusuya dtisilrebilecegimizi ve yogun bir at€§ altma alabilecegimizi hesaplamistik.. Carpl§maya giriseeek olan takim en iyi silahlarla donatilnusti.-En onemli noktaya Yiizbas. Lalo Sardinas'm mangasi Zapato bOlgesinde kalip. Orada Ktiba'ya korsanea bir saldmmn hazirhklaruu yaparken. PeJadero nehrinin kiyismda son bulan orman yollarim koruyaeaklardi... Hapishaneden gardiyanm yardmnyla tekrar Miami'ye k~maga muvaffak oidu.klatelyesinin eevresine kurulmus bir koydiir.. biz gece vakti donli§!yaparak dii§mana pusu kurduk. Plamrmz basitti: lki yandan ates ederek yol donemecinde ilk kamyonu durduracak ve sonra digerlerini de ates altma alarak ileri gitmelerini onleyecektik.. bir sUre bizimle kaldlktan sonra Llano'ya donen. Fidel'in kolu herkesin gozti ontinde Santiago'ya dogru yiirtiyti§line devam ederken. Ge~misteki hatalari unutulmak lizereyken. Aslma bakilacak olursa. 9iinkii bu yollara ulasabilmek i~in diismanm Sierra lizerinde gok uzun bir yiirUyii§ yapmasi gerekiyordu. Sierra'ya bir ttir1ti ahsamanusti. fakat hig asker yoktu. Hayatmda bircok yiikselisler ve diisiisler gosterdi.• 174 • • 175 • Fidel'den aldigr bir tavsiye mektubuyla Miami'ye gitti. hiebir dli§man kamyonunun gozi. Ignacio Perez komutasmdakiadamla- . Adamlarmnai 0 sekilde mevzilendlrmistik ki. Ayrica Yiizbas) Raul Castro Mercader'in adam!armdan bazrlari da destek olacaklardi. Hubert Matos'un zamamnda bize ihanet etmege kalkisti ve yirmi yIl hapse mahkfim oldu. Miami'deki davramslari eok kararsizdt. kamyonlan gormeden ~k once duyabiliyorduk. Pino del Agua'ya 10 Ey1til'de vardtk. Pico Verde yolu cekilmeye I. Ancak bu sonuncu tedbir gereksizdi..

Yapaeagr tek §ley bir §i§e icindeki zehiri Pidel'in ayagina dokmekten ibaretti. durumu bildirmisti. Adamlarmuzdan biri. Ordusu tarafmdan yokedilmis olmasiydt. birligimiain ozam Jose de la Cruz (Crucito) yu oldiirdiiler. Bundan sonra bir yaylnn atesidir basladi ve i1k kamyondaki dti§:manaskerleri korku ve §a§kmhk icinde yola atlayip kayalarm ardmda kayboldular. Fakat kaemadan once bUtUn savascilanrruzdan. kacalim!» diye baglrmaga basladi. Fakat kamyon altmdan bize ates eden diisman askerine birsey yapamiyordum. Antonio Lopez'in mangasr.. elinden yaralanrmsti. emirlerime itaatsizlik ederek «orda. msanCISl tarafmdan terkedilen bir makineli tUfegimizi tekrar ele gecirirken. Ilk kamyonu sa rdlglmlzda . biitiin askerlet gibi Gilberto da kamyondan atlamis. fakat isabet kaydedemedi. kacahm. Diisrnan askerleri be§ kamyonla gelip. .arpl§maYI baslatacak olan yoldas . yol donemeeine dayanrmslardi. Bu askerin boylesine barbarca hareket etmesinin nedeni. kamyonun altmda . Bu bozguncu haykmsa ragmen cesaretimi topladrm. Fidel'i zehirlernek lizere gorevlendirilmisti.bagnmza kaldrrmamrza dahi imkan vermiyordu. <. Herkese tekrar mevzilerini almalari ve Lalo Sardinas He Efigenio Ameijeiras'm kuvvetlerinin bizimle i~birligi yapmasim emrettim. Bu yoldas. bir baska bOigedeki kesif gorevi sirasmda esir dU§~ mU§!tU. Benim soylediklerimden ve azarladigim savasemm ozUr dilemesinden cesaret alan yarah diisman askeri. son direnisi de ortadan kaldirdilar.• 176 • • 177 • rmnzr yerlestirmistik.de iki olii ve bir ~de can cekisirken bile carpismaga gayret eden yarah bir diisman askeri bulduk. Bununla beraber kendisini siddetle azarladrm. Bununla beraber bir grup dU§lman askeri bizim ilerlememize karsi inatla direniyordu. Dusmanaskerlerinden birisi yolun donemeeinde kamyonun altma siper alml§ . ilk gelen kamyonu bunlar durduracakh.a_cagl yerde hemen saflarumza kansip. Adamlarmuzdan ~ogunun boyle durumlarda sik srk rastlandigi gibi yanhs bir emre uyarak geri Qekilmekte olduklarim gordlim. Bu arada Gilberta Caldero'ya tesekkiir borclu 01dugumuzu belirtmeliyim. Arquimedes Fonseca. Bu sirada bize dogru yaklasan diisman askerleri de herhangi bir baskin ihtimalinden ~ok yagan yagmurla ilgilenmekteydiler. Qatl§ma baslamadan yirmi dakika once saganak halinde bir yagrnur basladt ve hepimizi iliklerirnize kadar islatti. fakat yayhm atesinden kac. iQin. Askerlerden bir kismr basibozuk bir §ekUde. emirleri harfiyen yerine getirerek hiebir diisman erinin geemesine izin vermemisti.. Bir siire diisman elinde kaldrktan sonra. QUnkU dtismanm planlanm ancak onun sayesinde ogrenebilmi§tik. bir kisrm da biitiin eephaneyi geride birakarak kurtarabildikleri iki kamyonla kaetilar.ate§: ediyor. Oysa bizim taraftan gelen silah seslerini duyar duymaz. otomatik Thomson tiifegiyle ilk atl§l yapti. bu askerin cabalarma sogukkanhhkla son verdi. ortaya Qlkarak kendisini 01dtirmememiz iQin bize yalvarmaya basladi. LaIo ve Efigenio imdamumza yetiserek kamyonlara saldmp. Bu sirada yol iizerinde mevzilenmis Tatio admda bir savascumz. ailesinin bUyUk kismmm Batista. Ben ~arpl§~ rna yerine varmcaya kadar bir-iki dakika gecmisti. Bu soylediklerimtn kamyonun altmda ~adlr bezlerinin arasma gizlenmis hareketsiz duran yarah bir diisman asked tarafmdan duyuldugunun farkmda degildim. Oraya yaklasmak da cok pahahya malolacakh bize. SavaJ}1l1~ .

Oteki kamyonlar earprsma sirasmda hasara ugrarmsti. ertesi gtinii Ciro'nun bize gonderdigi bir haberci He kendisine ulasnrabtldik. Fakat bulundugumuz yerden a~bgumz yaybm atesi i. Fidel. Ayrica Ciro'ya. bunun Iizerine dilsman askerinin tabanIari yaglaYlp kafJtJgml1. Efigenio grubuna ise sadece elkoyduklari Oarand'i biraktrm. _'" . diisman askerlerinin civarda oldugunu bildirmek lizere gondermistik. «Oldurme.i barut izleriy18 kaphydi. Cekilme emrini.manm sonucunu. Arkadan kendi macerasmi Fidel'e anlatmak i. Cok geemeden silah sesleri duyuldu. fedakarca dovli§ttigtl icin Antonio Lopez'e verildi. Av tUfekli diisman askerleri tarafmdan pusuya di.i. bir kae saat oncesine kadar Ciro'nun gozlemekte oldugu Siberia yolund:an diisman askerleriyle doIu dort kamyonun geldigini gordiik.izerine uzaklasmak zorunda kaldilar.izere Caldera da yola koyuldu. Qarp~ma bittikten sonra onu bl~kl atelyesine gotUriip ilk tedavisini yaptik. cephanesiyle birlikte bir ayakh makineli tUfek .i§tiriildUgtini.iklerini. oldiirtileceginden korkan bacagi kmk asker. kakaolarirmzr yudumluyorduk. Bu haberci ~arpl§mamlzm sonuelarr hakkmda Fidel'e bilgi verecekti. Virelles'e. Oysa.i1dirdiler.i adamlarinnz ~oktan daha emin yerlere ~ekilmi§ bulunuyorduo CekiIme isareti olarak havaya iki el ates ettikten sonra biz de oradan uzaklastik. Bu ganimet bolli§mesinden sonra ti~ kamyonu da atese verdik. Ama gee kalmislardi. Iki gtin sonra da Mongo Martinez eikageldf. Garand'lar.• 178 • • 179 • Iarmuzdan biri yanma yakla~tlgl zaman. l§te ~arpl§ffianm bilancosu soyle idi: Bir otomatik tUfek. Efigenio. Bu yUzden Efigenio He adamlarimn biitiln itirazlarma ragmen silahlarm hepsini kendi adamlarim arasmda boltisturdtim. Demek ki bizim yoldaslarm diismandan ele gecirdiklerini sandiklari Springfield'in kaynagi bu idi. Efigenio'nun mtifrezesini bize yardimei olmak iizere benim komutam altma vermisti. savasm kaderini kendi kuvvetlerinin tayin ettigini ileri siirerek ele gecirdigimiz savas ganimetlerinden bazilarma sahip !. Fidel'in kuvvetlerine mensup olan Efigenio Ameijeiras da bir Garand'a elkoymustu. oldtirme! Che esirIeri oldunneyin diyor» diye bagmyordu. fakat elimize onemli sayida silah gecmisti.kl atelyesinin tizerinde ueusarak insan avma ~IktIklarl sirada biz kahvalti ediyor. Tegmen Joel Iglesias'a. Bununla beraber silahi ganimetlerimiz arasma koyduk. B-26'lar uzaklastiktan sonra tam yola koyulacagumz sirada.. Bu basarilarmm delili olarak da dtisman askerinin biraktigi bir Springfield getirmislerdi. Yaralandiktan sonra tekrar dusman eline dilsmemek i~n Martinez eapraz bir yol alarak ormanda kaybolmus. B-26'lar bl<.lerinde i§e yarayacak bir §ey kalmarmsn. kendisine ates a~dCh~m ve yaralanrms oldugu icin kacmak zorunda kaldigmi soyledi. tuttugu mevziden ayrilmasnu bildirmek iizere Mongo Martinez'i yolladtk. Browning. Ytizi. Onate'ye ve isimlerini §imdilik hatirlayamadigim iki kisiye dagitildi. bes Garand. Onunla birlikte Fidel'e yeni bir haberci daha gOnderdik. Adamlarirmzr toparlarken tizerimizde bazi diisman ueaklarr u~U§maga basladi. «Dur» diye bagirdiklarr halde bu emri dinlemedigi i~in ates aetiklarnu. Av tiifegiyle silahlandmlmis adarnlarrmizdan bir kismr. bu yiizden Ciro Redondo'ya ne ~arpl§~ . Bu bdlgede h§Jii diisman askerinin kalrms olmasi bize hayli garip goriindu. ne de cekilme emrini bildirebilmisti. if.Ikmak istiyordu. Zira. gizlice yaklasmakta olan bir diisman askeri gordi. ~Unki. Pardo kardeslerden Mingolo'yu..

Bu earpismanm degerlendirmesi. bir yoldasmnz da hafif yaralannusti. Crucito'nun savas alanmda gomUlmesi SIrasmda biitiin adamlarmuz bliyUk bir keder ieerisindeydiler. kuvvetlerimizin savas hazrrliklarrm gelistirmemiz. Biitiin bunlar.l olarak hizmet etti. Lalo Sardinas. Diisman askerlerinden tiC$tinti oldtlrmtis. Ayrica ertesi gUn savas alanmdan tekrar geeerken Efigenio'nun takmn bir dli§man asken daha yakalarmsti.eki diizen verecektik. Bir kat:. Son olarak.. Baskin unsuru yanhs kullanilrms. Ayrica. Bizim taraf bir olii vermis. . gayretle dikkati gekenler sunlardr: Efigenio Ameijeiras. earpisma basladiktan sonra cikartilan bir «t:. c. c.. Bu savasta gosterdikleri olaganusti. Pico Verde bolgesinde birlesmek i.lUbir ozammizr kaybetmlstik.. geceyi bieki atolyesinde geeirmek suretiyle kendimizi diismana budalaca teshir ettigimizi de belirtmek gerekir.. siyasi ve askeri bir zafer kazanmis olmamiza ragmen.• 180 • • 181 • Yaratt~1 yank dar bakimmdan bUyUk onem tasiyan bu c. Yuabasi Victor Mora.izere Pino del Agua'dan ayri ayri yollara saparak ayrildik. Ayakh makineli tUfek Arquimedes'e verilmisti . Tegmen Antonio Lopez ve mangasi. Bu sebeple. hal§. savastan sonraki gUnJerimizi bu hazirhklara adayacakhk. disiplini gUt:.arpl§manm haberleri biitim Ktiba'ya yayildi. Dermidio Escalona ve Arquimedes Fonsecas . cekilisimiz de tamamen dtizensiz sekilde yapilmrsti. Zavalh Mongo'nun kar§ualjhgl kursunlar da caba . eli Iyilestikten sonra kendisine verilen bu silahi kullanaeaktr. birini de yaralamistik.UnkU soylu bir yoldasi ve gUC.ok bUyUk eksikliklerimiz oldugunu gosteriyordu. Pico Verde'de yoldas Fidel'in gellsini beklerken kendimize c. Bazilarmuz da ufak yara bereler alrmstr.ekilme emri» sdylentisi adamlarmnzm sasirmasma yol acnnstr. kisinm savundugu kamyonlarm ahrnsmda bile vurucu gUclimlizlin noksanhgi kendisini gostermisti.lendirmemiz gerektigini ortaya koyuyordu. Onbasi Alejandro esir diistukten sonra sonuna kadar yanmuzda ~C.

Peladero'ya varmak iQin dik yamaelardan inmerniz gerekiyordu. siiriindiigiimiia. Bu kurulun gorevi. Hem. Kopmus kaya parcalariyla dolu Pe1adero'yu ge- . disiplin kuruluna iiye secilmisti. nobet. govdesini toprak altma gondermekten baska yapaeak birsey kalrmyordu bizim i~n. Peladero'ya dogru i1erlemeye karar verdik. can havliyle kaya QlkmtIlarma asrldigtmiz yerlerde. Qarpismalarda daha yararh ve etkili olabilmekti. katir hie. BOlgedeki halki kabadayihklariyla sindirerek sUQ isleyen bu gibi toplum disi adamlarm idami. Hain.'larla iliskileri oldugu bilinen.arpl§masmdan sonra. gozUnil kupmadan .camm feda etmeye hazir mUfrezesiyle birlikte. sarmasiklara sarihp. Ama cok omilrstiz oldu ve kurulduktan bir kae gUn sonra dagitildr. Bolgede dayamkhhgi ile lin salmrs katmna bir ~e~it savas vergisi olarak el koyduk ve Peladero dolaylarmdaki Pinalito'ya dogru yoia eiktrk. giivenli adimlarla inmeye devam ediyordu. maalesef Sierra Maestra'da seyrek gorlillir olaylardan degildi. Ama katm ne yapaeakt1k? Hayvam gozden ~lkarIp. Fidel'in birliklerinden birkaciyla takviye edilmis olan gerilla orgUtUmUzUdiizene sokmaya koyulduk. halen de bilmiyoruz. Bizim emekledigimiz. genel disiplin ve ternizlik kurallariyla ihtilal ahlakma baghhgl saglamak ve bunu gozetmekti. Amaeumz. Tlifegini ne yaptigtrn bilmiyorduk. ama bize karsi dlismanca davranmayan Juan Balansa admda bir tiiccar vardi. iki ay kadar once tUfegiyle birlikte sirra kadem basan Cuervo admdaki eski bir asker kaQagl idam edildi. Biltiin bunlar oJurken. Fidel'in Sonador bolgesini dolasip tekrar bizim kesime dondUgtinii ogrendik. 0 yoluna devam etti. diktatorliikle ve latifundistft. Karardan sonra. Olaganiistii bir canbazhk yetenegi vardi katiroigm. yargtlanmaSl goz aeip kapaymcaya kadar sonuclandi. Botella dolaylarmda her zaman ugrak olarak kullandignmz bir kampta. daglarda ya- sayan koca bir bOIgenin halkim tuzaga diisiirmiis. listelik kaeak da oldugu i~in. keserek etlerini mi tasimahydik: diisman bolgesinde mi birakmahydrk. SOziim ona ihtilal ugruna miicadele ve hainlerin kokiinii kazrmak maskesi aItmda. Pino del Agua ~arpl§masmda ne Qetin ceviz 01dugunu gosteren Tegmen Lopez.• 183 • 24 OzUcU Bir Olay • Pino del Agua C. Bir an once onunla bulusabilmek icin. duraksamadan. kimbilir belki de orduyla ~birligi ederek krrdrrrmsn. Maskotumuz olan yavru kopegin bile durup kucaga almmayi bekledigi yerlerde. kesip parea parca etIerini tasimak da bir surti 113 ~lkaracakb basirmza. Chivirico saldmsmdan sonra. her biri ayri ayri. Yolumuzun Iizerindeki kryi bdlgesinde. yoksa gidebildigi kadar goturmeli miydik? Son Qoziim yolunu sectik. ama kendisinin ne halt ettigini cok iyi biliyorduk.

SonraIan ben bindim Uzerine. ihtilalin -zafere ulasmasmdan sonra. bir kismi ise bir kaza olmasr ihtimalini kabul ediyorduo Bu ifadelerden ayrr olarak. Artc. Disiplin kurallari konulmasma igerleyen yolda§lardan bir kismi. Tabanca kazara patlamis ve yoldasmuz kursunu yer yemez olmiis. ortaya cikip. Ramiro Valdes bir haber getirdi. oliim cezasmda diretenler. bir yoldasa bedeni eeza vermek gerilla yasalarmea kesinlikle yasaklanmisti. «El Zapatos denilen yerde oldugu duyuldu. Humberto'nun yam sira iki lie. en ufak bir korku belirtisi gostermekslzln ifadeleri dinleyen samg. bu i§i devamli gelmeliyor. savunmamiza ayrilmisti. Onu karsrlayip konusmaya gittim. Durum eok nazikti. disipline sikr sikiya bagh. Lalo Sardinas i§gUzarhk edip disiplinsiz bir yoldasi cezalandirmaya kalkmis ve vuracakmis gibi tabancasirn gekip adamm sakagma dayamis. Bu da. Hie vakit kaybetmeden hemen kampa donilp LaIo'yu nezarete aldirdim. gok onemli bir sorunu ineelemeye gal~n kurul Uyelerlbe tatsiz bir oyun oynadi. kurul tiyelerini gileden glkarml§lardi. Disiplin kurulunun dagmlmasma yoJ aean lizUeli olay. Peladero dolaylarmda geeti. grubumuzun en iyileri 01maktan eok uzaktrlar. Aptestlerini list iiste yaparak pisliklerini de ortahga ylgmak suretiyle. hapis pek de onemli bir ceza degtldi. Rodriguez. Yargilamanm ikinci bolumu Fidel'in veya benim. gereekten sucluyu krvrim krvrrm kivrandiran bir ceza oluyordu. Tamklarm ifadesi geee bastirana kadar siirdii. disiplinsizlik gerekcesiyle tutuklananlara bir yada iki gUn yiyeeek verilmiyordu. Sonra da La Cabana hapishanesinden birlikte kacacaklardi. !fade almaya ve delil toplamaya giristik. Sert tedbirler almak zorundaydik. tutuklulardan birini oldtireeekti.irekli bir binek hayvamm oluyordu. Bulusah daha on dakika olmamistr ki. Adamlarim. Bu boyle stiriip gidemezdi.• 184 • • 185 • ~erken de bana mism demedi. elebasilari ha-- hi. hersey! bir yana birakip. Genel bir diismanhk havasi esiyordu ona karsi. Ona yasarna hakkim kazandiran da bu marifetleri oldu.ik oldugu zaman. Fidel yargilamaya geldi. Gerilla savasmm agrr sartlarr yanmda. sunu belirtmeliyim ki. yoldas da «tutuklanrrusti». Bu tatsiz sakadan iki gUn sonra. ama biitiin savascilarm fikrini almadan bu yolda karara varmamn akilhca olmayacagmi da biliyordu. l)Itim t. kurulun gah§masml engelliyordu. Bu olaydan sonra mlifrezedekilerin bir kismi tutuklandi.alebi He son bulan birkac atesli ve heyeeanh ifadeden sonra. Oysa. yoldaslardan bu konuyu ha- . Lalo Sardinas'm yasayi ilk gigneyi§i degildi. tutukluyken. Fidel'in bizim bolgede. Sierra'daki sayisiz garpli]· malarmuzdan birinde Sanches Mosquera'mn eline dUM §Unceye kadar katir benim oldu. sucortagi olan bir baska asi askerle birlikte. gozUnil budaktan esirgemez fedakar bir adamdi. Yoldas Lalo Sardinas birinei simf bir savasci. Ilk defa boyle si. Akil almaz slgraYl§· larla kayadan kayaya atlayip gidiyordu. Bu ise. Ama islenen sue yeterince bUyi. lfadeler ikiye boltinmustu: Bir kismi bunun kasith cinayet oldugu konusunda sarsilmaz bir inane tasiyor. OItim cezasina kesinlikle karsiydr. mlifrezelerden biri. cellathk heveslisi olmakla pis bir §ol)ret yapan Humberto Rodriguez de vardi tutuklananlar arasmda. derhal yargilamp idam edilmesini istiyorlardi. Bir sucluyu idam etmek gibi tatstz gorevlerle karsrlasngirmz zamanlar.

Tam bir saat. sonunda diisman hizmetine girdiler ve bu topraklara birer vatan haini olarak donduler.• 186 • • 187 • fife almamalarmi rica etme sirasi bana geldi. Arua onun bu Iistiin yetenekleri dahi. Ona da oy kullanma izni verildi ve herkes 0YWlu verdikten sonra sayima geeildi. Ama ne fayda. sesi duyguyla dalgalanarak konusuyor konusuyordu. sozlerim samga diisman gozliyle bakan dinleyicilerin bir kulagindan girip. Onirla'nm. Ihtilal kadrosunun en degerli elemanlarmdan biriydi. yada riitbeleri si:iktilecekti. biri de yine orada. Batista'nm bakanlarmdan birinin yegeni oldugu haide miicadeleye kahlmaktan kacmmannsti. i:inderimizin sozlerini sarsilmaz bir inanela kabul ediyorlardi. oteki kulagmdan ~lktl. Bu garip oylamamn sonuelarmi. Bunlardan bir ikisinin admi iyice hatirhyorum. Bize katilmis bir gene kizm. Bunlarm gogu dUrlistlUgti su go. karsit fikirlerin hepsini susturamadr. Curro diye biri vardi. Bir insan hayatmm soz konusu oIdugu bu oylamada. Curro ve Jimenez He beraber Canizares kardesler de ayrilnuslardr. her gUn isledigimiz kusurIan ve bunlarm sonucu olan gi. Mesalelerin titrek J_§:lgmda. Se~ecekleri ceza bicimlerini teker teker yeniden anlatilk ve herkesin derhal karar vermesini istdik. t§l bununla bitmedi. ama aralarmda gereekten iyi ~ocuklar da vardi. kimi de ileri stiriilen eeza sekilleri tizerinde tartisarak. (Bu.i~lizlliglimlizU bir bir sayip doktu. Ve adamlarrrmzm eogu. disiplinsizllgimizi. aci dolu bir sesle. Cogumuz severdik Lalo'yu. . Yolda§lffilzm oliimilniln. i~inde bulundugumuz miieadelenin kosullarina baglanmasi gerektigini. Pardo Jimenez diye biri vardr. riltbelerin sOklilrnesi 76. kli~tik bir deftere oylarm sonucunu i§lemekle gorevlendirildiru. bizim kolun bir Uyesi olarak oylamaya katilrna izni isteyisinl hati hafizamdan silemiyorum. sUrdUrebiImek i~in mesaleler ve mumlar yakml§tlk. bunlara baska baska anlamlar veriyordu. Lalo kurtulmustu. Qogunlugun kararma saygi gostermeyen ve miicadeleden cekilen bu adamlar. tUrlir kisilerdi. Onlarm kaderi hiQ de parlak olmadr: Biri Domuzlar Korfezinde OldUrtildii. Ben. aslmda dlsiplin kavrnmmI savunmak iem meydana geldigini ve bunu hatirdan ~lkarmamamlz gerektigini belirtti. Bu yUzden oylamaya ara vermek zorunda kaldik. Qok g~ olmustu. Bizim hatalarmuzi.) Sonradan ne olduklarmi bihniyorum. Oylar birbirine son derece yakindi. Ve savunmasi ~ok gli~ olan bu olaym. Kimi iki kere oy kullarnyor. Son tereddiltlerden sonra 146 guerilleronun oyu §oyle boltinmustu: Olilm eezasr 70. o geee basarih bir smav geeirdi. laboratuvarlarda kullamlanlara benzer ufak ufak kagitlara isliyordum. Ertesi gUn. disiplin kuruiu baskam Tegmen Antonio Lopez'Ie mtifrezesinden birkae kisinin bulunusuydu. kirahk askerlerin ~lkartma tesebbtlsiinden sonra tutuklandi. 'I'artismay. 0 zaman Fidel konustu. cogunlugun oyuna karst olanlar. Lalo Sardinas'm beraat etmesini sagtayabileeek sebepler ileri stirdii. gerilla hareketinden ayrilma kararlarmi acikladrlar. 0 muthis ikna gileu. t1Pn tuhafi. kolayea duygularma kapilanlarr etkileyecek bazi olaylar oldu. sueunu kabul ediyor ama hayatmm kurtulmasuu istiyorduk. karardan hosnut olmayip Ihtilal Ordusu'ndan ayrrlanlarm arasmda. rkasmdaki gila dlik ~ahlarm onimde biisbiitiin heybetli duruyor. savas halinde 01dugumuzu ve gereek suelunun Batista oldugunu anlatmaya ~all§tIm. Sonunda iki ceza bieimt diisiinirldii ve bunlarm oya konulmasma karar verildi: Ya hemen orada kursuna dizilecek.

Conte AgUero bunu Bohemia'da yaymladigi zaman biitiin itibarim yitirmisti. tistelik. bir dakika bile kaybetmeden yola koyulmamiz gerekiyordu. mUcadeleye basladigimiz bolgede ve Caracas'la Lamon'da haydutluk: eden bir eskiya grubunu zararsiz hale getirmek iein. Aramieda en iyi dustmenler. tQlerinde en korkak ve direnesiz olanlar. bizim oncii kolunda Ylizb~lhga ylikselen Camilo Cienfuegos'u verdi bana. Sadece Roberto akhmda. bolge halkmm panige kapilmasi iein yeterliydi. Sierraya yUrUyeceklerini gosteren QClJitlibelirtiler vardi. LaIo Sardinas'm rlitbesi almdi ve eski itibanm kazanabilmek iein. Dagh halkm politikaya sokulmasi i§i oldukca kisir kaltyor. 25 E. Lalomill ameasi Joaquin de la Rosa da onunla beraber gitmeye karar verdi. Daha baskalari da ayrildilar. oldukca geni§ bir alanda serbestee YRIJamamIZa imkan veriyordu.• 188 • Onderlerirniz de. yargilamak iizere ele gecirmekti. Onlan simdi gi::irsem tammam bile. Las Minas de Bueycito ki::iyUndekarargah kurmus- . Ama yonetim sistemimiz yeterince dUzenli ve ihtilal harekati maskesi altmda yagma. Fidel en iyi savascilarmdan birini. hatta hi~ ayak basmadigi yerler bile vardi. bu haydutlarm hepsini. durumdan hosnut olmadrklari iein. Camilo'nun bizim koldaki ilk gorevi. Ordu hemen hemen bu bi::ilgeyi isgal etmedi sayihr. bir toprak reformunun ve toplum diizeninin bastan sona degi§mesinin gerekli oldugunu seziyorlar. Yalanlarla dolu bir masal uyduran Roberto. soygun ve daha bir ~ok yasa dl§l Isler yapan ~apulcu takmuyla bas edecek kadar sert degildi. Sierra'daki siyasal §artiar daha hata diizelmis degildi. Diisman. bi::ilgede her an mUdahaleye hazar bir diisman ordusunun varhgi ise halkm bu kisir yamm dUzeltme yolundaki bUtUn ~abalarlmlzl bosa ~lkarlyordu. Ihtilalimizm admi bir kalkan gibi kullanarak. diismana karst bir er olarak doviisme cezasma mahkfim edildi. cebri yUrUyU§le ilerleyip. bunlar olmadan iilkenin gii~lenemiyecegine inamyorlardi. Sanchez Mosquera. savaseilarmns da giderek uyamyorlardJ. yada zafer ~elenkleri yanmda maddi menfaatler eide etme umuduyla katrlmis olmalart. Ama pranga gibi stiriiklemek zorunda olduklari bir ylikleri vardi: MUcadeleye sadece macera hevesi icin. bir kere daha ~emberi daraltti. Yiizbasi Sardinas'm yerine. Tegmenlerimizden bin. Bu da. diktati::irlUk katillerinin muhtemel akmmdan kaeabileeek bir Qtkar yol bulmadan rahat edemediler.kiyollklo Miicadele Sierra'daki §artiar.

Hapishanemiz olmadigi iein daha baska cesalarm infazma imkanimiz elvermlyordu. bir serbest bolge ortami yaratma hazirhklarma devam ettik. savasa devam etme konusunda herhangi bir istek gostermedi. tam takim halinde Magdalena'daki Los Cocos'a dogru ilerlemeye koyulduk.i§iip kaburgasmi kirrmsti. sorusturma aetrrdim. Yeni bir saldm i!. El Uvero ~arp1§mas!lldan birkac gi. Bugi. Daha sonra her online gelene. Hatta bu ISSIZ Sierra'da bir endi. ve Aristidio idam edildi. rilzgarm ne yonde eseeegini gormenin daha yararh oldugu kamsma vararak.istriyel faaliyetin temelini atarak.• 190 • ihanete.ik bir krsmim yargiladik.koyli. EI Hombrito vadisindeki isimize. «EI Chino» Chang'm baskanligmda Caracas bolgesinl haraca kesen bir eskiya takimmi yakalamak Uzere Fidel'le bulusacaktik. sonuna kadar gi. Ne yapahm. Oradaki bir koylli kuli. Bu sozler. evinde oturup kuzu kuzu yakalanmayi bekleyecek kadar aklmi kacirmadigmi. thtilal zor gi. • 191 • tu. Bize katilmak isteyen gencler. Bulundugumuz bOlgeden bir siire icin ayrtlarak.i ormanda bir agaca baglanarak idam edildiler. Durumu kendince degerlendirmis ve bekleyip. Bu arada bir yandan Ihtilal Ordusu'nun «habercisi» olmakla ovUnen. kentli delikanhlar ve Chang'm vadettlgi basibos ve bol parah bir hayat masalma kanrms koyliilerden meydana gelen cetenin bliyi.~ bile goz yummak imkansizdir.in hazrrhk yaplldl~ apaeik ortadaydi. Oneli kuvvetlerle gitmis olan Camilo. '()stelik.ibesinde eskiya elebasisi tinlii Chang. frnn kurduk. Bu hareket! daha sallanndayken. bu olaydan sonra. tabaneasmi birkae pesoya satmisti.ilerin tipik bir ornegiydi Aristidio.'.i di. Bolge baskam olarak bana tanmmis yetkilere dayanarak.i1ere iskenee edilmis. Ama ~arpl§maya onsuz girdik. Aristidio §ansma kiissiin.ivendigimiz koylulerin emrine veriliyorlardt.in once aramiza katilrrush. Temizleme harekati on gUn eiirdii. Chang ve irza gecmekten samk koyli. Ger~ek anlannm biImeden ihtiIal saflarma katiIan . KISa stirdli bu. orduyla ili§~ ki kuraeagrm anlatmaya baslamistr.. biz varmcaya kadar birkae esir alrmsti bile. <. belki de pacayi kurtarrrdr. Cogu serbest birakildi.in kendi kendimize sunu sorabiliriz: Gercekten OltimU hak edeeek kadar suelu muydu. yargilandi ve oliime mahkfim edildi. Onderleri Aristidio.~.'-gerlifa ihtimaIine . Ihtilalin adnu kullanarak ve mallarim ~alarak 0 bOlgeye dehset salmisti.izerindeyke~~l -» '-_ ~-. bir ktsmi da OldUrlilmli§tU. Onun emriyJe koyli. EI Hombrito'nun bu kesiminde. gerillalar bOlgeden ~ekip gittikten sonra. birkae kanaldan kulagima geldi. gruplar halinde oraya geliyoriar ve bizimle ~ah§an.inki.~. ote yandan da bir ~ocugun irzma gecmis olan bir koylii de oliim cezasma mahkfim edildi. yada birkac ay sonra daha giielendigimiz zaman olmus olsaydi. Bliylik bir sogukkanhlIk gosterdiler. ancak boylesine suclara verilen oliim cezasmi uygulayabilecek giicteydik. Chang yuva1armdan ugramt§ oiaYbl-rka!iiiY ollc. yoksa yapier donemde ihtilal hizmetinde kullamlabi1ecek bir hayati kurtarmak mlimklin mliydli? SavR3 Insarsiedir. Daha sonra. gerilla kuvvetleri i~in giri§ kapisi sayllabilecek bir kamp vardt.inler geeiriyordu. Ama U~linlin akhm basina getirmek i~in_ sembolik bir gosteride bulunmayi kararlastirdik. Ve diismanm saldrrganhgi i. a arkadaslarina ihanet sueunu isledigi zaman biz. Bu tehditlere ragmen.

Bir de baktilar ki dipdiriler. iki oldugunu. ama bu cocuk. Yargrlama sirasmda. Bir sonraki . o siralarda Sierra'da. Sonradan. Fidel'in i:if~ keyle kendisini. Izledigi bu kaypak yol. harekatta ozel gorevler yiikIenrnis Echeverria admda bir cocugu da idam ettik.. Hersey olup bittikten sonra. Sierra'da geQllli§lbu olay barbarca gorunebilir. sonralarr guvenimizi bUylik olglide kottiye kullanrrusti. enistesi gibi. ozellikle karilarmm sayisma gore degerlendiriiirdi. Son' anlart eok duygulandmei 01duo Kusurlarmi anlarmsti. Biri tistlime atildt ve mutlulukla minnet kansirm bir duyguyla. To~ relere sadik kalan ve kendini bir pasa gibi goren Dionisio. ihanet ve ahlaksiz bir tutumla suclamasmi (ne de olsa bu tig kadim halkm parasiyla besliyordu) dinledi ve kdyliilere ozgU 0 safdillikle kadmlarm till degil.c. Ondan sonra sira. sanki babasryrmsim gihi sapur supur optti beni. Echeverria ailesi thtilal Ordusu'na bir kru] savaset yetiatirmisti (kardeslerden biri «Granma Seferi» ne katilrmsti) .: tki lig gun sonra bir baska ~eteyi ele geeirdik. onu cinayet islemeye kadar gOtlirmU§tli. sanki bu tamkhk obiir dlinyada gunahlanru bagl§latmaya yararmis gibi.linkli birisinin nikahh kariai oldugunu -ki bu dogruydusi:iyledi. Bu olaylarin bir gorgii tamgl vardi. Peder Sardinas ise 0 siralarda kamptan t. Bu yargilama sonunda Masferrer'in suglistti yakalanmis iki casusuyla.el ates edildi. Aralarmda Dionisio admda bir guajiro ile enistesi Juan Lebrigio vardi. 0 donemde bu adamI'ar icin baska hicbir ceza uygulamaya imkan yoktu. birkac yerde konaklayip gizlice davarlarr oldurmiistii. cetedeki tiC. gerilla bolgesine silahh saldirilar diizenlemeye baalarmsti. Onlarm idami ~ok iiaiieii oldu.m sembolik idamma geldi. Son dilegi cenazesinde Peder Sardinas'm bulunmasiydi.< ev. bir adamm zenginligi. CIA ajam Andrew St. Oysa. GOzlerini bagladik ve kursuna dlzecekmis gi~ bi srraladik. Ucuncusune gelince. Kentlerdeki orgiitlerin bize gi:inderdikleri biitiin malzemeye el koyup kullanmis. Hain Eutimio Guerra'nm maskesini diisiiren ve ihtilalimizin en zor giinlerinde bize alabildigine yardim eden Dionisio da. anlattiklarirn yoldaslardan hirinin kuskuyla karsrladigtm sezincc hemenatlhr. «Viva la revolucion!» diye haykirdi. gliveni kotiiye kullanma. George. ihtilalin kendisine sagladlgl guclerden yararlamp til.ocug. ikisinin devrim boyunca eok parlak i§ler basardrklarmi duydum. t. Bunun tizerine Chang son duasma tamk11k etmemizi diledi . uzun bir siire benim emrimde kaldi. Havaya til_. ama idam edilerek olmek kavramim bir tiirlli kafasi almiyordu.ok uzaklarda oldugundan bu Istegi yerine getiremezdlk. her lig evde birer kadm ve yeterli yiyecek stoku edinmisti. Ama Fidel bir §ans daha tammak istiyordu. Gerilla bolliglimtize ilk yardimci olanlardan ikisiydi bunlar. «Idam edilenler» in tigti de Ihtilal Ordusu'na katildilar. cJlfunti btiytik bir vekar ve sogukkanhhkla karsiladr. «1'Ii~bir zaman oliimden korkmadim ben» derdi. Look Oergisi'nde yaymlanan ve Birlesik Devletlerde yihn en sansasyonel haberi olarak nitelenen roportajl ona bir odiil kazandirdi. Oliimil pek hak etmedikleri bir gercek: ama bir sUrU suca katrlmis olduklan da bir ger~k. Chang'm karanhk i§lerine alabildigine kansmislardi. «Che tamgrmdrr. Askerler arasmda soz doniip dolasrp savas amlarina geldigi zamanlar. bizim gelmemizi beklerken bir kligUk birlik kurmus ve hangi seytana uymussa uymus.• 192 • • 193 • gozlerini tUfeklere dikip.

ide bu daglarda onunla dolB. ama gorenlerden biri anlatti: Bn seier orada bulunan Peder Sardinas. ~ok g~gm~den hastalik bahanesiyle bizden ayrilrrus ve sefih bir hayat stirerek belasim bulmu§tu. cezasmm dogrulugunu oylesine kavramtsti ki. . Hasta ve basibos bir ha. bizce bu son. 1htilalin kontrolli eok klsa. Adam. yeniden El Hombrito'ya dogru yola ~lktlk.ada olmesine izin verme~ igin ~vardl Qarpl§Lrken bile bile oliime aWacagma andlQly~r. Disiplin kuralJarilla karsi gelenleri bastirmak ve slirekli yonetimden yoksun bOigelerde basgosteren anarsi tohumlarim yok etmek icin. . Bu adam thtilalden sonra Tarnn Bakam olarak Toprak Reformu Kanununa imzasmr koymak cesaretini gosteremeyip gorevinden ayn1m. ihtilalimizin saghkh kilmmasi. Burada admi amp anmama konusunda dii§tindiim.hlQ.. dokunakh bir mektup yazdi. Ramiro .• 194 • • 195 • garp1§lD. Ama o anda bir demir yumruk gerekliydi. thtilal Ordusu'nda subay olan iki kardesi gibi bir onder. Bu yargilamalarda ilk defa olarak bir konu ortaya atilmis ve tarnstlrmstr. koyUi kizma tecaviize yeltenmesiydi. Dionisio ve Juanito Lebrigto. ~~lrttCI bir kola~hkla kendilerini sug i~lemeye siirlikleyen hatalara du- =: ~Uyorlardl. En iyi numaralarindan biri kendisini benim yerime koyarak «Dr. onu yiiceltti. Idam edilenlerin sonuncusu «EI Maestro» dentlen renkli ki§iligi alan biriydi. thtilal Ordusu'nun kontrol altma almaga gall§b.hkumlardan birine yaklasip son telkinde bulunmak IStemis.ir. Guevara» diye tamtmasi ve muayeneye b.. bemm bu palavralara karrnm tok. Batista diktatorltigimtin artiklarr olan bu eskiyahklarm temizlenmesi gerektigi konusunda baskalarma yeterli ornek oldu bu olay. Bolda.§:lrken ge~rdigi. ma.mi hig ilgileri yoktu. Toplum dtizenini degi§tirmekle . Masferrer ill iki casusunun dismda. «Bakm bakahm» dernis. 6ncti kuvvetin basmda Camilo Cienfuegos ve dart tegmen vardr: Orestes. Basmdan beri disipline girmemislerdi. Ihtilalin canlarim batt§ladlgl ve bugUn ordumuzun saflari arasmda olan tesadtifi suclulardan daha kotti kisiler degildiler. hepsi de olnrken ihtilale baghllklar~~ bildirdiler. yal~ niz insanlardi. herkese ornek olacak cezalar uygulamak zorundaydik. Ne var ki . i:iylesine saglamdi ki. go· revi tamamladiktan sonra.Kendi kUgUk kisisel dertleriyle u~maktan baska birseye kart§mayan. oylesine ihtilalei. brr sure igin. Verilen eezamn yerinde ve dogru otdugunu anlatn ve anasmm Ihtilale sadik kalmasim istedi. yada gok az Olgiide gevsese.ak zorunda kalan Sori Marin'den baskasi degildi.~ bOigede sUkun ve asayisi sagiamak gibi gii!. ~ece ailesinin onuruna leke siirmekten kagmdIgtnl soyliiyordu. Ben orada degildim.0 belirli donemde sue islemek bahtsizhgma ugradi ve bunu hayanyla odedi. bir eylem adarm haline geJebilirdi.. Yargi kurulunca idama mahkfim edilen Echeverria (lakabi «Squinty» idi) anasma uzun. Echeverria. Ama oliim karsismdaki tutumu oylesine dtirtist. «bel~i bir baskasmm Ihtiyacr vardir size aziz Peder.» Ihtilal boyle adamlarla yiirlitUltiyordu. Leyva ve Noda. ACl olmakJa beraber.. bir ihtilal kahramam olabilir. tkinci mUfrezenin kumandam YUzbasi Raul Castro Mercader ve tegmenJeri Alfonso Zayas. Llano'daki 26 Temmuz Harekatmm i:inderleriyJe ~e§itli tartismalardan sonra Sierra'ya slgrnml§ biriydi tartrsmaya yol acan.m zor anIarda kendisini yakmdan tannnl§hm. Orlando Pupo ve Pablo Cabrera idi.

Eski ama bizim icm . Bu makineyle. savunmaya <. KontroltimUz altmdaki bolge icin bir savunma temeli kurmaya giri§tik. Bayragi. Bu diizeni. Guayabo deresi boyunca ilerleyerek guneye inip BoteUa Dagi'm gectikten sonra Mina del Frio'dan geJen yola saparak da gidilebilir oraya. Santa Ana'ya dogru uzanan ve Guayabo deresini asan yoldan gidilir.lin de Hombrito Vadisi'nde guvenlik tedbirleri alrrken. dayanmaya gticiimiizun heniiz yeterli olmadigim pekala biliyorduk. Aglrhklanmlzl La Mesa kesimindeki Polo Torres'in evine tasirmstik. diismani kratrrrp kusatmaya. Aralarmda. Aym zamanda. Sanchez Mosquera'nm saldmsma karst hazirhk yapiyor.ekiIdik. El Hombrito'ya yeniden yerlesmemiz 1957 Ekiminin sonlarim buldu. ta Las Minas de Bueycito'dan bile goriinmesi umuduyla El Hombrito'nun en yliksek tepesine diktik. EI Cubano Libre admdaki gazetemizi yaymlamaya basladrk. Bu arada bolgede devamh dolasiyor.ik kurmay karargahimizm kumandamydi. 0 siralarda Havana'dan gelmis olan iki ogrencinin yardimiyla.• 196 • Valdes kU«. Joel Iglesias da tegmeniydi.<ok degerli bir teksir makinesi getirtmlstik Llano'dan. olan kocaman bir 26 Temmuz bayragt yaptirttrk. Daha onyedisine bile basmarms olan Joel otuz kisiye kumanda ediyordu.. Bu yerlesmis donemdeki hayatumzi dtizenlemeye iste boyle basladik. her an. Butun bu ulasnn yollarini iyice kontrola aldtk. Aym zamanda.ok uzaklardan. Bir de iizerinde «Mutlu 1958» yazis. Diisman havacilarma yeni bir yapiyi hedef kilmak istemedigimiz icm eski bir bohio'da frrm kurduk. nehir boyundaki halkm isbirligine ve him ayesine .li. Bunun i«. El Hombrito Nehri iizerinde kurmayi diisundligtimliz minyatur bir hidroelektrik istasyonunun planlarim hazirlamaya basladik. Sanchez Mosquera'um taburlarr Santa Ana'da . yada cephe saldrrrlarmj. otekiler de ona sen derlerama emirlerine biiyiik bir disiplin ieinde uyarlardi. otoritemizi guclendirlyor ve saglam bir varhk haline getiriyorduk. ayagmdan yaralandigi icin ytirtiyemeyen Joel Iglesias da vardi. siirekli nobetei bulundurmarmz gerekiyordu. Ell arada dusmanm ormandan geeerek baskin yapmasmi ve bizi gafil avlamasrm onlemek icin de.lmesi ihtimali alan yollarda istihkamlar kuruyorduk. ge«. Carpismayi arahksiz stirdiirmeye. . ozellikle de «1htiyar Bayan Chana» dedigimiz kibar dostumuza borcluyduk. Onlara emir verirken saygiyla siz diye hitap eder. Mar Verde'yc birkac kilometre uzakhktaki vadiye. bern yazi islerini hem de dizgi islerini Leonel Rodriguez ve Ricardito Medina admdaki ogrencilerin yiirUtttigil gazetenin ilk sayilarmi cikarttik. 26 Altos de Conrado Mar Verde earprsmasim izleyen gunler <. Yarahlarirruzr da oraya gottirdiik.ok hareketli gecti.

198

199

konakhyorlardt. California yolunda da bilmedigimiz bir hedefe dogru ilerleyen dusman taburlari vardi. Mar Verde ~arp1§masmdan dort bes giin sonra alarm verildi. Sanchez Mosquera'nm taburlari ilerliyordu; hem de ana yoldan. Santa Ana'dan EI Hombrito'ya uzanan en islek yoldan.- Hemen pusuda bekleyen adamlarnmza haber verdik. Maymlan yeniden elden gecirdiler. Kendi basnmza yaptigmuz bu ilk maymlarm pek ilkel bir atesleme diizeni vardi. Bir yaya bagh olan demir parcasi, yayi serbest brraktigirrnz zaman ileri frrhyor ve demir kapsule ~arpIYorduo Mar Verde ~arpl§masmda bir ise yaramayan bu maymlarm bu sefer de daha farkh bir sonuc vermedigini aynea belirtmeliyim. Birkac dakika sonra, ates sesleri kumanda mevkiimizden bile duyulmaya basladi, Maymlar patlamadIgl ve dusman olanca luziyla ilerledigi icin, bizimkilerin ricat ettikleri haberi geldi. Yaimz, geri cekllirken, diismana zayiat verdirmeyi de basarrmslar, Bize gelen bilgilere gore, oldiiriilen ilk dusman, uzun boylu, §i§llian bir cavusmus, Tegmen Enrique Noda He «El Mexicano», bir suvari takimma kumanda eden ve 45'lik tabanca tasiyan bu eavusa, yakm mesafeden Garand'lari ile ates etmisler. Adamm €§kali leonusunda ikisinin de ifadesi birbirini tutuyordu. Ama sonuc olarak, Sanchez Mosquera'nm taburlan bizimkileri geri cekilmek zorunda biraknusti. Iki hafta sonra, Brito admda bir koylii iyi kalbliligimizden otiirii tesekkiire geldi bize. Diisman onu takimm en onunde ytirUmeye zorlarms. Ve bu oliim yiir-iiyiiaiinde bizim ~ocuklarm nisan ahp kendisini vurur gibi yaptiklarrm acikca gormiis. 0 gun hie kimsenin olmedigini de ondan ogrendim. Ama Altos de Conrado'da olenler oldu.

Bulundugumuz yeri, elimizdeki boliik por~tik te~· hizatla savunmarmz gti~ oldugu icin, dogru dliriist siper bile kazmamis, Minas de Bueycito yolunu kesmek iein yaptigumz eski savunma hattiyla yetinmistik. Dusman ilerledikce pusuda bekleyen adamlarmus tehlikeye girdikleri iein, onlara da ~ekilmelerini emretmistik, Ortahkta kim seier kalmanustr, Sadece, koy koleularmm mallarmi gasbetmesine goz yummama kararmda olan, belki de el altindan diismanla bagIantisi bulunan bir-iki koylu vardi goriinlirlerde. Yavasca Altos de Conrado'ya uzanan yola ~ekildik, Burasi Sierra Maestra'nm yamnda ufacik bir tepe gibi kahyordu. Dorugunda da Conrado admda bir guajiro yasiyordu. Bu yoldas PSP (Sosyal Halk Partisi) nin Uyesiydi. Ta basmdan beri bizimle iliski kurmus vc pek degerli hizmetlerde bulunmustu. AUesini uzaclara yollamisti. Evde kimsesi yoktu, PUGU icin ne milkemmel bir yer l Eve acilan li~ patika vardi, Bunlar da ormamn ieinden gecerek tepeleri dolana dolana doruga kadar uzamyor ve tropik bitki ortilsiiyle tamamen ortliluyordu. Bu patikalarm disinda, evin her yam, tirmanmasi alabildigine tehlikeli sarp kayalar ve bas dondtiriicii ucurumlarla ~evriliydi. Agaclarm kesilrnis oldugu bir noktada yol genisliyordu. Sanchez Mosquera'nm saldirilarma karst koymak iein bieilmis kaftandi burasi, Birinei gUn, kli!;lik kuliibenin ocagina fitiIli iki bomba yerlestirdik, Bu elimizdeki en basit pusu imkamydi, yekilirsek, diisman muhtemelen eve girecek ve oeagi kullanacaktr, Bombalar kullerin altmda kuzu kuzu yatiyordu. Ocak yakildigt veya kor kondugu zaman fitillerin ates alacagim ve bombalarm patlayarak pek ~ok kisinin olti· miine sebep olaeagun hesaphyorduk. 'I'ahli bu daha sonra yararh olabilecek bir careydi,

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->