Solunum Sistemi Hastalıklarında HemĢirelik Bakım Yönetimi

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ

HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 Solunum sisteminin anatomisi hakkında bilgi sahibi olacak  Solunum sistemine ait problemleri belirleyebilmek için gerekli olan   pnömoninin:     Patofizyolojisini bilecek Etyolojisini bilecek Belirtilerini bilecek Hemşirelik tanısı koyabilmek ve gerekli uygulamaları yapabileceksiniz. veri toplama, değerlendirme ve tanı yöntemlerinin: İsimlerini bilecek Gerekli hemşirelik uygulamalarını bilecek

 Solunum sistemi hastalıklarından bronşektazi, atelektazi,

HAFTA

6

Solunum

ĠÇĠNDEKĠLER 1. Solunum Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi 1.1. Üst Solunum Yolları 1.1.1. Burun 1.1.2. Farenks 1.1.3. Larenks 1.1.4. Trakea 1.2. Alt Solunum Yolları 1.2.1. Bronşlar 1.2.2. Akciğerler 1.3. Solunum Sisteminin Fonksiyonları 1.3.1. Akciğer ventilasyonu 1.3.2. Difüzyon 1.3.3. Perfüzyon 1.3.4. Solunumun düzenlenmesi 1.4. Akciğerlerin Solunum Dışı İşlevleri 2. Solunum Sisteminde Veri Toplama Fizik Muayene ve Tanılama 2.1. Hemşirelik Öyküsü [KONU BAġLIĞI (Times New Roman, 14, K)] 2.2. Fizik Muayene [İçerik (Times 2.2.1.Roman, 12) New İnspeksiyon Bu bölümde konu anlatımına yer verilmektedir. 2.2.2. Palpasyon 2.2.3. Perküsyon 2.2.4. Oskültasyon

1.GiriĢ

2.3. Solunum Tipleri

2.4. Anormal Solunum dönemleri boyunca var olan bir olgudur. Göç Göç insanlık tarihinin bütün Sesleri 2.5. Tanı Yöntemleri kavramı ile öncelikle belli bir nüfusun bir bölgeden başka bir yere olan hareketi akla 2.5.1. Akciğer Fonksiyon Testi gelmekle birlikte, göç coğrafi bir yer değiştirmeden çok daha kapsamlı ve köklü bir 2.5.2. Pulse Oksimetri 2.5.3. Laboratuar Bulguları muhtevaya sahiptir. Sonuçları itibariyle sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik bir çok 2.5.4. Radyolojik İncelemeler 2.5.5. Endoskopik İncelemeler Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2.5.6. Biyopsi

Etyoloji 3.3.3. Etyoloji 3.2.Solunum 3.2.3. Tanım 3. Klinik Belirtileri 3.5. Hemşirelik Bakımı 3.2.2.4.3. Hemşirelik Bakımı 3.3.2.1. Etyoloji 3.3. BronĢektazi 3. Tanım 3.3. Tanım 3. Hemşirelik Bakımı Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .1.3. Pnömoni 3.5.2.2. Atelektazi 3. Klinik Belirtileri 3.2.4.4.1. Olası Hemşirelik Tanıları 3.5.3.2. Olası Hemşirelik Tanıları 3.1. Olası Hemşirelik Tanıları 3.1.1. Solunum Sistemi Hastalıkları 3.1. Klinik Belirtileri 3.1.1.

bu sisteme ilişkin hastalıklardan korunma ve oksijenlenmenin sağlanması bakımın temel amacı olmalıdır. Burun: Burun. Soluk alma esnasında hava bu yoldan geçerken filtre edilir. 2010).1. Alt solunum yolarını oluşturan bronşlar ve akciğerler gaz alışverişini gerçekleştirir. Gaz alışverişi oksijenin kan yoluyla dokulara iletilmesi ve karbondioksit gibi atık maddelerin dışarıya atılmasıdır (Olgun ve ark. Os nasale denilen kemik yapı ortada sptum ile ikiye ayrılır. üzerini tüycüklerin örttüğü mukoz tabakalı.Solunum GĠRĠġ Solunum sisteminin temel görevi bedenin yaşamsal gereksinimi olan oksijeni sağlamak ve karbondioksidi atmaktır. orta ve üst olmak üzere üç çift konka vardır. 1. nemlendirir ve yabancı maddelerden temizler. Burun boşluklarının her iki lateralinde alt. erektil bir yapıdadır. Kronik Obstriktif Akciğer Hastalıkları. Tüberküloz. 1. amfizem bu sistemin en sık görülen hastalıklarındandır. kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. Mukus salgılama. Üst Solunum Yolları 1. ısınır ve nemlendirilir. Bu hastalıkların bakımı erken tanı ve tedavi ile birlikte hemşirelik girişimlerini kapsar. Konkalar bol damarlı. pnömoni. Üst solunum yolları havayı ısıtır. Konkalar kavisli yapıları nedeniyle türbülansa neden olur. Nazal mukozada koku alma reseptörleri lokalize olduğu için burnun koku alma fonksiyonu vardır. Solunum fizyolojik bir olay olup. Bunlar paranazal sinüslerdir. Burun boşluğunun yapısına katılan kemikler içinde bulunan çeşitli şekil ve büyüklükteki dört çift boşluk vardır. Solunum Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi Solunum sistemi üst ve alt solunum yollarından oluşur ve ventilasyondan yani soluk alıp vermekten sorumludur. Piramit şeklinde kemik ve kıkırdak yapıdan oluşur. havanın akciğerlere giriş ve çıkışını sağlayan yoldur. kafa Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Solunum sistemi hastalıkları sık görülen hastalıklardır. Bu nedenle soluk alma ve hayatta kalma eş anlamda algılanır.1. Solunum sistemi hastalıkları beden oksijenlenmesini olumsuz etkilediğinden. Mukoz yapı 5-55 derecedeki havayı 31-37 dereceye çevirebilme özelliğine sahiptir.1.

Akdemir 2005). Glotisin üzerinde ve dilin arkasında epiglotis adı verilen. Ayrıca larenksin mukozası da küçük tüylerle kaplı olup. Bu nedenle yabancı cisimlerin akciğerlere kaçmasını önleyebilir. • Orofarenks (oral) ağzın hemen arkasındadır. Akdemir ve Birol 2005). Çünkü larenks. 2010. farenksin hemen arkasındadır ve biri arkada özefagusa. yutma sırasında besinlerin trakeaya geçişini engelleyen yaprak biçiminde bir çıkıntı vardır. nazal.2. diğeri önde trakeaya giden iki açıklığı vardır Boğazın çevresinde tonsiller. Trakea düz kaslardan oluşur. yaklaşık 10-11 cm uzunluğunda. sesin oluşumunu sağlar ve yabancı cisimlerin solunum yoluna geçişini engelleyen bir sfinkter görevi yapar. (Akdemir ve Birol 2005). oral ve larengeal farenks. solunum yolunu daraltacak ve hatta tamamıyla kapatacak bir mekanizmaya sahiptir. Trakea: Trakea. • Nazofarenks burnun arkasında yumuşak damağın üstünde yer alır.1.1. larenks ile bronş arasındaki kısımdır. sıcak ve soğuk havadan koruma. dil kökü ile trakea arasında. nazal kavite ve larenks ile bağlantılıdır. 2010. ses rezonansına katkı yapma. Arka kısmının elastik yapısı da lokma yutarken genişlemesini kolaylaştırır. • Larengeal farenks. Larenks. Vokal kordların arasındaki boşluğa glotis adı verilir. Bu dokuların vücuda boğaz ve burun yoluyla gelen organizmalara karşı önemli koruyucu görevi vardır.4. 1. soluk alırken giren toz ve yabancı maddeleri süzer.3. arka yüzünde fibro-elastik bağ dokusu ve kaslar bulunur. sadece solunum havasının geçtiği basit bir yol değildir. 1. adenoidler ve diğer lenfoid dokular yer alır. travmalara engel olma görevleri vardır.Solunum kemiklerini hafifletme. Larenks: Larenks. üzerinde vokal kordlar olan bölümüdür. Bulunduğu bölgeye göre isimlendirilirler:     Maksiler sinüs Etmoid sinüs Frontal sinüs Kafa tabanı sinüsü (Olgun ve ark. 1. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . hava yolunun açık kalmasını sağlayan troid kıkırdak bulunur. Kıkırdaklar trakeanın sürekli açık kalmasını sağlar. Farenks: Farenks ya da boğaz tüp şeklinde bir organ olup. Farenks üç bölümden oluşur. Larenksin yumuşak dokularını taşıyan. Bu işlevinin yanı sıra. Öksürme ve aksırma ile de bu yabancı maddeler dışarı atılır (Olgun ve ark.1. ön yüzünde C harfi biçiminde kıkırdak.

orta ve alt lob olmak üzere üç lob'a bölünmüştür. Alveol kanalın en uç noktası alveol keseleridir. Akciğerin kan damarları ve sinirleri buradan girer çıkar (Olgun ve ark 2010.2. Akciğerler: Akciğerler solunum sisteminin en önemli organıdır. Sağ bronş trakeanın devamı gibidir. çeperi epitel hücrelerinden oluşur. kalbin de bulunduğu mediastenin her iki yanında yer alır. Solunum Sisteminin Fonksiyonları Beden hücrelerinin enerji gereksinimleri. sol akciğerden daha kısadır. sol bronş ise yatay olarak akciğere girer. Akciğer viseral plevra ile çevrilmiştir. karaciğerin sağ tarafta yukarı doğru daha fazla uzaması nedeniyle. Bunların akciğerle birleşme kısmına hilus denir. Sol akciğer ise kalbin büyük kısmının sol tarafta bulunması nedeniyle sağ akciğerden daha geniştir. giderek düzensiz bir biçimde dallanır ve bronşiolleri. Kılcal damar ağı ile çevrelenen alveol kapiller membranın epitel yüzeyi. Siliaların dalgalanma hareketleri ile goblet hücrelerinin mukus salgılamaları. Özel hücreler tarafından akciğerlerin kollapsını önleyen sürfaktan üretilir (Akdemir ve Birol 2005). trakeanın epiteli üzerinde titrek tüylü epitel hücreleri (silialar) ve goblet hücreleri vardır. Akciğerin hemen altında solunuma en önemli katkı sağlayan diyafragma vardır. Tıpkı bir ağacın dallarına benzer. Plevra yaprakları arasında sürtünmeyi engelleyen plevra boşluğu ve bu boşlukta viseral sıvı bulunur. BronĢlar: Trakeanın ikiye ayrıldığı sağ ve sol ana bronşlardır. sağ akciğer de üst. 1.1.3. yağ ve proteinlerin Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . 1. bronşioller dallanarak terminal bronşçukları. solunum bronşçukları da 2-9 alveol kanalını oluşturur.Solunum Büyük bronşlarda olduğu gibi. solunum yoluna giren yabancı maddeleri. Sağ akciğer. karbonhidratlar. Bu nedenle yabancı cisimler ve mikroorganizmalar daha çok sağ tarafa yerleşir. gaz değişim yeridir. Göğüs duvarı ise parietal plevra ile çevrilmiştir. Sol akciğer. bunlarda iki dala ayrılarak solunum bronşçuklarını. Bronşlar akciğere girdikten sonra dallara ayrılır. Akdemir ve Birol 2005). Bronşlar.2. 1.2. Alt Solunum Yolları 1.2. aşağıdan yukarı doğru hareketlendirerek dışarı atılmasını sağlar (Akdemir ve Birol 2005). yukarı ve aşağı lob olmak üzere iki. Her akciğer loblara bölünmüştür. Akciğerler göğüs boşluğunda. Bu noktada alveol kapiller membranın kesit alanı inanılmaz şekilde artarak 70-80 m2 olur. Alveoller 15-20 adedi bir arada üzüm salkımı görünümünde olup.

kaldıraç gibi kaburgaları aşağı çekmek suretiyle ekspirasyon kasları olarak görev yapar. Bronşiyal dolaşım yoluyla alveoller dışındaki tüm yapıların beslenmesinin yaklaşık %1-2'sini karşılar. Karın kaslarının kasılmasıyla da karın organlarının diyaframı alttan yukarı doğru itmesi. soluk alma ve ekspirasyon. Böylece maksimal inspirasyonda göğüs kafesinin arkadan öne doğru çapı. solunum sistemi tarafından dört aşamada gerçekleştirilir. soluk verme aşamalarından oluşur. ekspirasyonundaki çapının %20'si kadar artar. atmosfer basıncının altına düşürür ve havanın akciğere girmesine neden olur. özellikle sternokloidomastoid ve skalen kaslar. ekspirasyona yardımcı olur. göğüs kafesi ve akciğerler eski durumlarına gelerek volüm küçülür ve basınç artar. kostaları yukarı ve dışa hareket ettirir. Bu önemli görev. İç interkostal kaslar. Akciğer ventilasyonu: Havanın atmosfer ve akciğer alveolleri arasında içe ve dışa akımı. 1. Yardımcı kaslar. Bedende yaşamsal değeri olan beyin ve kalp gibi organlara. Diyafragmanın kasılması. İnspirasyon aktif bir olaydır ve inspirasyon kaslarının yardımı ile gerçekleşir. Akciğerler kanı bronşiyal dolaşım ve pulmoner dolaşım ile alır. hava atmosfere doğru çıkar. pulmoner venlere boşalır ve sağ atriyuma geri dönmek yerine. Inspiryum sırasında solunum kaslarının kasılması. destek dokularını besledikten sonra. Ekspirasyon pasif bir olaydır. Bağ dokusu. diyafragma kasılmasının göstergesidir. Bu solunum yollarının basıncını. sol atriyuma girer. Bronşiyal arter kanı. sürekli oksijen sağlanması zorunluluğu vardır. karın duvarının dışa doğru hareketi. atmosfer basıncından daha yüksek olduğundan. Diğer bir deyişle. oksidasyon sonucu oluşan karbondioksidin de hücrelerden dışarı atılması gerekir. Ekspiryum sırasında hava yolları ve keseleri. septa ile büyük ve küçük bronşları içeren akciğerin destek dokusunu besler. doğrudan göğüs duvarını yükselterek inspiryumu kolaylaştırır. Ġnspirasyon.2. Bu bronşiyal arteriyel kan. batın organlarını aşağı iter. Difüzyon: Alveoller ile kan arasında oksijen ve karbondioksit değişimi (gaz alış verişi). Solunum gereksinimi artmadıkça ya da önemli solunum yolu tıkanıklığı gelişmedikçe fazla ekspiryum kas aktivitesi gerekmez. Abdominal basınç artışı. Dokularda. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . intratorasik volümü artırır. 1. inspirasyonun tersine.Solunum oksidasyonu için oksijene gereksinim vardır.1.3. oksijenlenmiş kandır.3. akciğerdeki basınç.

membranın kalınlığı. parsiyel basınçların farkına bağlı olarak hareket eder. Amfizem hastalığında. Alveol duvarlarının kaybı solunum membranın yüzey alanını beş kat azaltır. akciğer ödeminde. 1.3. Bu durum. solunum membranının kalınlığı artabilir. Perfüzyon (oksijen ve karbondioksidin kanda ve beden sıvılarında taĢınması): Gerekli oksijenin hücrelere taşınması ve oluşan karbondioksidin hücrelerden uzaklaştırılması. Alveoler havanın bu yavaş değişimi. sonra sırasıyla iki akciğere kan taşıyan sağ ve sol dallara ayrılır. Herhangi bir nedenle örneğin. oksijenin dokulara taşınması hemen hemen tamamıyla hemoglobin ile olur. Bu durumda solunum gazlarının yalnız membrandan değil buradaki sıvıdan da geçmesi gerekir. membranın intertisyel aralığında ve al-veolde ödem sonucu. çapları geniş ve esnektir. Hemoglobin bir protein bileşimindedir ve oksijen ile kolayca birleşir ve ayrışır. sadece beş santim kadar uzanır. Solunum membranı oldukça geniştir. Her soluk alışta alveoler havanın ancak 1/17'si yeni atmosfer havası ile yer değiştirir.3. 1. Pulmoner arterler ve arteriollerin yapısı ince. Eritrosit içindeki hemoglobin ile birleşerek 2. dokulardaki oksijen Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . alveol duvarının erimesiyle alveoller birleşebilir. Solunum Membranı: Alveollere ulaşan inspirasyon havasında oksijenin alyuvarlara ve karbondioksidin de ters yönde alveollere geçmeleri. Sonuçta gaz değişimi önemli ölçüde bozulur. Normal erişkin bireyde 70 m2'ye kadar ulaşır.Solunum Sağ ventikül apeksi arkasından çıkan pulmoner arter. solunum membranından difüzyon ile gerçekleşir. eritrosit içindeki hemoglobin ile birleşerek oksihemoglobin (Hb02) şeklinde dokulara iletilir. Pulmoner arter sistemi. Normal koşullar altında. alveollerle-kan ve dokularla-kan arasındaki. membranın içindeki gazın difüzyon katsayısı ve membranın iki tarafı arasındaki gazın basınç farkıdır. Bu iki yolla gerçekleşir. Gazlar. giderek gazların değişmesinin bozulmasına neden olur. Hemoglobinin temel sorumluluğu. membranın yüzey alanı. Bir gazın membrandan geçiş hızını belirleyen faktörler. hilustan perifere kadar solunum yolları ile birlikte seyreder ve terminal dalları da alveol duvarlarında gaz alış verişinin yapıldığı kılcal dallara ayrılır. Plazmada fiziksel eriyik halinde. Oksijen. kandaki gaz konsantrasyonlarının ani değişimlerinin önlenmesi bakımından önemlidir.

Normal bir kişinin kanında. Karbondioksidin küçük bir bölümü plazma Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Karbondioksit. karbondioksit. Karbondioksit basıncı ve vücut ısısının yüksek ve pH'ın düşmüş olduğu durumlarda Oksihemoglobin daha fazla oksijeni serbest bırakabilir. hemoglobinin dokulara oksijen bırakması üç kat arttığı zaman çözünmüş halde taşınan miktar %1. İlk aşamada erimiş haldeki karbondioksit su ile reaksiyona girer ve karbonik asit (H2C03) oluşur (C02+H20=>H2C03). Bazen. PCO2’nın doku kapillerine göre daha düşük olan alveollere kolayca bırakılır. Karbondioksit aynı zamanda bikarbonat iyonu şeklinde de taşınır. Aspirasyon. hemoglobin moleküllerinin amin radikalleri ile de reaksiyona girerek karbaminohemoglobin (C02 Hgb) bileşiğini oluşturur. Böylece eritrositler içinde serbest hale geçen oksijen. Kan tarafından belirli bir dokuya verilecek oksijen miktarı. çözünmüş karbondioksit şeklinde doku hücrelerinin dışına çıkar. Çözünmüş olarak dokulara taşınan oksijen miktarı totalin sadece %3’ü kadardır. fiziksel eriyik halindedir.5’a kadar düşer. ama çok yüksek alveoler PO2’lerle soluk alırsa. Doku hücreleri tarafından erimiş oksijen kullanıldıkça. sonuçta doku hipoksisi oluşur. her 100 mililitrede 15 gr hemoglobin bulunur.Solunum basıncının stabilizasyonudur. Eğer kişi çok. Karbondioksidin hemoglobin ile olan bu bileşimi gevşek bir bağ ile oluşan geri dönüşümlü bir reaksiyondur. Yorucu egzersiz süresince. su ile etkileşimine ek olarak. Belirtilen bu faktörler. Karbondioksidin ancak %7'si akciğerlere çözünmüş olarak taşınır. hipotansiyon ya da kardiyak aritmi gibi ciddi durum-arda akciğerlerden oksijen alımı azalır. sağlığın koruyucusu olarak görev yaptıklarından çok önemlidir. Arteriyel kan. Karbondioksitin kanda taĢınması: Taşınma sürecine başlamak için. karbondioksit. H2CO3 ===> H+CO3 İkinci aşamada. plazmadaki oksijenin parsiyel basıncı düşer ve bu nedenle oksihemoglobin ayrışmaya başlar. dokulardaki bu aşırı oksijen “oksijen zehirlenmesine” neden olabilir. bronkospazm. Dokularda kullanılmak için hazır bulunan oksijen. Oksijen gereksinimini artıran stres vb. sadece o dokunun oksijen basıncına bağlı değil. çözünmüş halde taşınan oksijen miktarı daha çok artabilir. venöz kan haline gelince karbondioksidin artması ile H2C03. plazmaya difüze olur ve dokular tarafından kullanılmaya hazır hale gelir. fizyolojik durumlar için rezerv-yedek oksijen yoktur. H+ ve bikarbonat’a HCO2 iyonize olur.

1. Bu düzenleme işleminde solunum sisteminin üç ayrı kontrol unsuru işlev görür. karbondioksit ve hidrojen iyonu yoğunluğundaki artışlara. arteriyel oksijen (PO2) ve karbondioksit (PCO2) basınçlarını egzersiz ve çeşitli solunum güçlüklerinde bile sabit tutacak şekilde düzenler. Tip II hücreleri tarafından sürfaktan yapımı da akciğerin önemli metabolik işlevlerinden biridir. Bütün bu biçimlerde kanda bulunan karbondioksidin total miktarı PCO2’nı belirler. Periferik reseptörler (karotid arterin bifurkasyonu ile arkus kavsi boyunca yerleşmiştir) daha çok hipoksiden etkilenir. Karbondioksit dokulardan kana geçtiğinde oluşan karbonik asit kan pH’sını düşürür. sternomastoid kasları inerve eden aksesuar kranial sinirler ve skalen kasları inerve eden alt servikal sinirlerdir. bradikinin ve prostoglandin’i de içeren bir çok biyolojik aktif maddenin atılmasını ya da inaktive edilmesini gerçekleştirir. damak bölgesinde bulunan birkaç kas ile dil ve hiyoid kemiği solunum yolunun açık kalması işlevi ile solunum kaslarının oluşturduğu negatif basınç gücüne karşı koyma işlevi yapar. inter kostal ve abdominal kasları inerve eden interkostal sinirler. * Solunum Algılayıcıları: Merkez kemoreseptörler.    Sıvı-elektrolit asit-baz dengesini sağlar. inaktivasyonu ve metabolizmasını gerçekleştirir. * Solunum Uç Organları: Solunum merkezinden çıkan uyarıların solunum kaslarına ulaşması dört yoldan yapılır: Bunlar: Diyafragmayı inerve eden frenik sinir. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Kandaki tamponlar H+ konsantrasyonunun büyük ölçüde yükselmesini engeller. Ayrıca.Solunum proteinleri ile kimyasal bileşikler halinde bulunur. Bazı maddelerin sekresyonu.  Seratonin. solunumu süratle hızlandırarak yanıt verir. Göğüs duvarında bulunan mekanoreseptörler.3. organizmanın gereksinimine göre.4.4. * Solunum Kontrol Merkezleri: Medulla oblangata ve ponsta bilateral olarak yerleşim gösteren çeşitli nöron gruplarından oluşmuştur. 1. Akciğerlerin Solunum DıĢı ĠĢlevleri Akciğerler esas işlevleri olan gaz değişimine ek olarak. interkostal kasların gerilmesine yanıt verir ve refleks yolla solunum hızı ile derinliğini düzenler. Solunumun düzenlenmesi: Sinir sistemi.

Fizik muayenede inspeksiyon. 2. perküsyon ve oskültasyon yöntemleri kullanılır (Durna 2009. FĠZĠK MUAYENE VE TANILAMA Solunum sistemine ilişkin sorunları olan bireyin değerlendirilmesi. Akdemir ve Birol 2005). Akdemir ve Birol 2005). hemşirelik öyküsünün alınması. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . 2004. dispne. öksürük. Henderson’un Modeli kullanılabilir (Birol 2005. hemoptizi. solunum sistemi hastalıklarında görülen belirti ve bulgular ve tanı testlerinin sonuçları yorumlanarak yapılır (Akdemir ve Birol 2005). Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli. hastada ekonomik sorunlar ve anksiyete gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. eğitim. hastayı fiziksel ve psikolojik yönden devamlı değerlendirmesi. siyanoz.1. palpasyon. Bu nedenlerle hemşirenin.Solunum  Anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüştüğü yer akciğerlerdir. SOLUNUM SĠSTEMĠ VERĠ TOPLAMA. fiziksel değerlendirme. Logan. …) Sağlık kurumuna başvuru nedeni ve mevcut hastalığı(dispne.2. meslek. 2. Solunum sistemi hastalıklarının bir çoğu kronik ve ilerleyici olduğundan. Lewis et al. Olgun ve ark. Braunwald et al. Fizik Muayene Verilerin kapsamlı ve sistemli bir şekilde toplanması için Roper. cinsiyet. göğüs ağrısı) Geçirdiği hastalıklar Aile öyküsü Solunum sistemine ait belirtiler(öksürük. gerekli hemşirelik girişimlerini ve eğitim programını düzenlemesi gerekir (Akdemir ve Birol 2005). Tierney Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli. 2010). 2004. HemĢirelik öyküsü: Hemşirelik öyküsünde hastanın. ağrı gibi) Sigara kullanma durumu hakkında bilgileri toplanır (Birol 2005. balgam çıkarma.       Biyografik verileri (yaş. Akdemir ve Birol 2005. 2. Uçan ve Kocabaş 2005. balgam.

stokes solunum. hassasiyet. Braunwald et al. inspirasyon/ekspirasyon oranı. stridor. kabarma.1. göğüs hareketleri tırnaklar. Andreoli et al. Anormal Bulgular:  Ekspirasyonda uzama. biot solunum. ekspirasyon sırasında kabarma Çomak parmak. Anormal Bulgular:     Posterior lateral deviyasyon. 2008. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . dudak veya tırnaklarda solukluk. Palpasyon Torasik kasları ve iskelet. Braunwald et al. 2004. yardımcı solunum kasları kullanımı   Akciğerlerin asimetrik ekspansiyonu. siyanoz.2. skolyoz (Durna 2009). 2008. 2. taşipne. pursed-lips solunum. ortopne pozisyonu. Anormal Bulgular   Pulsasyon. Ġnspeksiyon Göğüs ön ve arka duvarı. 2004. 2008. Asimetrik ekspansiyon. Uçan ve Kocabaş 2005). burun kanatları cildi). Uçan ve Kocabaş 2005). Braunwald et al. cilt (dudak. tek taraflı veya çift taraflı kabarma/bombeleşme. kussmaul solunum. dispne. interkostal çekilmeler. döküntüler Kunduracı göğsü (pektus cavatum). Lewis et al. izler Omurga: kifoz. hipopne. eritem. tipi. ortopne. ritmi ve derinliği. toraks expansiyonu.2.Solunum 2. 2004. zona lezyonu. fıçı göğüs. güvercin göğsü (pektus carına). Solunum. kötü kokan nefes (Durna 2009). dudaklar.2. siyanoz Skar vb. büyüklük/şişlik/simetri olup olmadığı. yardımcı solunum kasları kullanma durumu değerlendirilir (Durna 2009. Andreoli et al. anormal hareketler. burun kanatları. konuşma seslerinin titreşimleri ve lenfadenopati varlığı gibi durumlar değerlendirilir (Andreoli et al. Durna 2009. paroksismal noktürnal dispne. çökme. Uçan ve Kocabaş 2005). cheynes. 2004. hızı. trakea'nın pozisyonu. sınırları ve cilt muayene edilir (Durna 2009.

Braunwald et al.4. yoğunluğu ve seslerin olup olmadığı kontrol edilir (Durna 2009.3.2. hava ve doku değişiklikleri hakkında bilgi verir (Uçan ve Kocabaş 2005). pulsasyon. Hipopne: Solunum derinliğinin azalmasıdır. 2. Perküsyon Göğüs duvarına parmaklarla yapılan darbelerde oluşan sesin dinlenmesi ve hissedilmesi. Dispne: Zorlu ve güç sarfederek yapılan solunum şekli. Beyin kanaması. Oskültasyon (Steteskop ile) Akciğer sesleri değerlendirilir. En sık menenjitte görülür Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . olmaması veya artış. Braunwald et al. Anormal Bulgular  Akciğer dokusu üzerinde hiperresonans (amfizem ya da plevral boşlukta hava olduğunda) (Durna 2009. 2. Seslerin kalitesi. Anormal Bulgular Akciğer seslerinin olmaması veya azalması. çekilme (Durna 2009).Solunum   Krepitasyon. plevral friksiyon sesi. Solunum Tipleri Öpne: Normal solunum Apne: Solunumun geçici olarak durması Bradipne: Bradipne solunumun anormal sayıda yavaşlaması (Dakikada 10'un altına inmesi).2. Takipne: Solunumun anormal sayıda hızlanması (Dakikada 24'ün üzerine çıkması). wheezing. Hipoventilasyon: Solunum hızı ve derinliğinin azalmasıdır. KİBAS (kafa içi basıncın artışı sendromu) anestezi ve hipnotik ilaç kullanımı sonrası görülür. Taktil fremitus: fremitusta azalma. beyin tümörleri. raller. Eğer egzersiz ile bağlantılı olursa normal olabilir. Hiperventilasyon: Solunum hızı ve derinliğinin artmasıdır. Ortopne: Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü. Biot Solunum: Düzensiz solunum tipidir. 2004). 2. ronküs. Hiperpne: Solunumun derinliğinin artmasıdır. 2004). Lewis et al.3. frotman (Durna 2009). 2004. Uçan ve Kocabaş 2005.

orta derece de ya da hızlı. mukus veya cerahat ile yapışkan hale gelen havanın daralmış yollardan geçerken çıkardığı sesdir. Hasta genelde solunum sıkıntısından yakınmaz. 2. Hipoksi : Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması. Yaklaşık 1200ml’dir. 2. Yaklaşık 3000ml’dir. morfin kullanımı. 2010. Yaşlılarda. 2010). düzenli bir solunum şeklidir. derin inspirasyon ekspirasyon hareketlerinin bulunduğu. hipnotik ilaç zehirlenmeleri. böbrek yetmezliği ve salisilat zehirlenmelerinde görülür. ağır pömoni ve KİBAS durumlarında görülür.Solunum Kussmaul Solunum: Birbirine eşit. Rezidüel Hacim: En zorlu ekspirasyondan sonra bile akciğerlerde kalan hava miktarıdır. Frotman. Cheyne-Stokes Solunum: Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiperventilasyon-apne periyodlarından oluşur. Ronküs: Ekspirasyonda duyulan uzun ve kesintisiz sestir.4. Hipoksemi: Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma Siyanoz: Cildin morumsu renk almasıdır (Olgun ve ark.1. Stridor: Larenks ve trakea daralmalarında hem inspirasyon hem de ekspirasyonda duyulan sestir (Olgun ve ark. İnspiratuar Rezerv Volüm: Normal solunumdan sonra. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . maksimum inspirasyon çabası ile alınan hava miktarıdır. Ekspiratuvar Rezerv Volüm: normal solunumdan sonra zorlu ekspirasyon çabası ile atılan hava miktarıdır.5. Asidoz bulunan dekompanse diyabet. Wheezing: Ötme veya ıslık sesine benzer müzikal sesdir.5. Tanı Yöntemleri 2. Akciğer Fonksiyon Testi Solunum sistemi bozukluklarını değerlendirmek için bir sipirometre yardımıyla yapılan testtir. Anormal Solunum Sesleri: Raller: Sıvı. kalp hastalıklarında. Yaklaşık 1100ml’dir. Yaklaşık 500ml’dir. Akdemir ve Birol 2005). Tidal Volüm: Her soluk almada akciğere giren ve çıkan hava miktarıdır. Plevral sürtünme: Plevra inflamasyonu sonucu plevra yapraklarının birbiri üzerine sürtmesiyle çıkan sestir.

Yaklaşık 4600ml’dir. Fonksiyonel rezidüel kapasite: normal ekspirasyon sonunda akciğerlerde kalan hava miktarıdır. Total akciğer kapasitesi: akciğerlerin en zorlu inspirasyonla genişleyebileceği hacmidir. Aynı zamanda kanın pH’ına bakarak böbreklerin bikarbonat iyonu atımı ve emilimini yeterli yapıp yapmadığını anlamamızı sağlar. Laboratuar Bulguları Kan testleri ve balgam incelemeleri değerlendirilir (Olgun ve ark. Solunan havanın geçtiği bu yollarda. Akdemir ve Birol 2005). O2 ve CO2 alışverişi yapılmadığı için. bu hava yollarının iç hacmine "anatomik ölü boşluk" denir.35-7. Lewis et al. PCO2) ile anlayabiliriz. Lewis et al.2. trekea) bronş ve bronşiollerden geçer. 2. İnspiratuar kapasite: normal ekspirasyon düzeyinden başlayarak. akciğerlerin maksimum şişirildiğinde soluyabildiği hava miktarıdır. 5800ml’dir (Olgun ve ark. maksimum düzeyde ekspire ettiği hava miktarıdır. 2010.3. Bunun yeterli yapılıp yapılmadığını arteryel kan gazları (PO2. farenks. 2004). Vital kapasite: maksimum inspirasyonla akciğerleri şişirdikten sonra. brakiyal ya da femoral arterlerden birinden heparinlenmiş enjektör ile alınır. Önce üst solunum yollarından (burun. Akciğerler hem bedenin oksijen gereksinimini sağlar hem de metabolizma sonunda ortaya çıkan karbondioksidi dışarı atarak asit-baz dengesinin korunmasında yardımcı olur. ağız. eritrosit içindeki hemoglobin ile birleşerek oksihemoglobin (Hb02) şeklinde taşınır. Kanda Kandaki hemoglobin konsantrasyonu. 2. larenks. Pulse Oksimetri Non invaziv olarak arteryel O2’nin ölçümüdür. Parmağa takılan propla ölçülür ve moniterize edilir. Akdemir ve Birol 2005). 2010. Eritrosit sedimantasyon Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .5.Solunum Anatomik ölü boşluk: Solunan hava doğrudan akciğerlere gitmez. 2004. %85’in altı dokuların yeterince oksijenlenemediğini gösterir (Olgun ve ark. hemotokrit testi ile belirlenir ve tüm kandaki eritrosit oranını verir. 2010. Normal değerleri.5. Arteriyel kan örneği radyal.45 (Akdemir ve Birol 2005) Oksijen akciğerlerden dokulara. PO2: 80-100 mmHg PCO2: 35-45 mmHg Ph: 7.

Lökosit miktarı solunum sistemi hastalıklarının allerjik. 2004. yarı açık yöntem ile uygulanan MR önerilmektedir (Akdemir Birol 2005. kalp pili olanlara yapılamamaktadır. Özellikle akciğer kanserinin tanınmasında ve evrelendirilmesinde kullanılmaktadır. büyüklüğü. mediastenal yapılar ve akciğer alanı değerlendirilir (Akdemir ve Birol 2005. yerleştiği yer. Bilgisayarlı tomografi: Göğüs kafesi. 2010). plevra ve mediasten ve akciğer dokusundaki patalojik lezyonların. MR. 2010. Lewis et al. Magnetik rezonans görünütüsü (MRI): Genellikle toraksın büyük damarlarının (anevrizma. Balgam örneği sabah saatlerinde temiz ve geniş ağızlı bir kaba alınmalıdır. 2004. Olgun ve ark. Pulmoner damarların anjiyografisi: Radioopak bir madde verilerek akciğerlerin. Gerektiğinde bronkoskopi ile alınabilir(Lewis et al. seri filmler çekilerek izlenir ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Akciğer filmi ile yumuşak dokular.Solunum hızı. Lewis et al. İV olarak verilen radioopak maddenin pulmoner damarlar içinde dağılışı. 2004). 2. rengi ve miktarı hastalığın tanımlanmasında önemlidir. Olgun ve ark. enflamatuar veya enfeksiyon nedeniyle olup olmadığı hakkında ayrıntılı bilgi verir (Akdemir ve Birol 2005).4. pulmoner emboli ve pulmoner vasküler yapısı hakkında bilgi edinilir. Olgun ve ark. kemik yapıları. Klostrofobisi olan bireylere. Film çekilmeden önce. Akdemir ve Birol 2005). .). Braunwald et al. Balgam incelemesi birçok solunum sistemi hastalığında tanıya yardımcı olur. trombüs gibi) ve göğüs kafesi yapılarının tanılanmasında kullanılmaktadır. yapısı ve diğer özelliklerini 1cm kalınlığında inceltilmiş kesitler halinde görüntülenir. 2010. 2004). Radyolojik Ġncelemeler Akciğer filmi: En sık kullanılan yöntemdir.5. 2004). sıvı/hava toplanması. Pulmoner arter embolisi hakkında da bilgi verir (Akdemir Birol 2005. kapalı yerde kalamayan (klostrofobisi olanlar). Lewis et al. akciğer hastalıklarının değerlendirilmesindeki rolü sınırlıdır (Braunwald et al. hasta belden yukarı soyunur. hücre yıkımına neden olan kanser. 2004. 2004. 2008. tüberküloz ve bazı enflamatuar ve enfeksiyon hastalıklar hakkında bilgi verir. Lewis et al. Akciğerlerin görünümü hakkında yeterli bilgi veremediğinden. 2010. Ayrıca kıvamı. varsa madeni takılarını çıkarır ve bir gömlek giyer (Akdemir Birol 2005. Andreoli et al. Balgam incelemeleri mikroskopik ve makroskopik olarak yapılır. Olgun ve ark.

protezleri çıkarılır. bronkospazm gibi komplikasyonları vardır. enfeksiyon. Braunwald et al. laringospazm. Bronkoskopinin Amaçları:        Sekresyon alınması Patolojik oluşumun yeri ve büyüklüğünün belirlenmesi ve tanı için örnek alınması (forseps/fırçalar ile) Akciğer tümörlerinin cerrahi yöntem ile çıkarılıp çıkarılamayacağına karar verilmesi Hemoptizi olduğunda. enfeksiyon. 2004.5. İşlem sonrası yatak istirahati sağlanır. 2. izni alınır. Premedikasyon yapılır Genellikle lokal anestezi ile yapılır. Torasentez Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . HemĢirelik GiriĢimleri         İşlem hakkında bilgi verilir. Yaşam bulguları. kanayan yerin saptanması Trakeobronşiyol sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için Hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda. solunum yollarının açıklığını engelleyen sekresyonun çıkarılması Lezyonların çıkarılması ya da yok edilmesi için uygulanmaktadır. Olgun ve ark. 2008). alerjik reaksiyon. 2004). 6 saat öncesinden sıvı ve katı gıda verilmez. mercek ayna bulunan flexible fiberoptik bronkoskop yardımıyla larenks. trakea ve bronş sisteminin görüntülenmesidir. Perforasyon. Kanama. Lokal ya da genel anestezi ile yapılır (Uçan ve Kocabaş 2005.5. 2004). solunum durması. şuuru takip edilir. Lewis et al. Öksürük refleksi gelene kadar ağızdan bir şey verilmez. Braunwald et al. Andreoli et al. 2004.Solunum kaydedilir (Akdemir Birol 2005. Endoskopik Ġncelemeler Bronkoskopi: Ucunda ışık. (Akdemir Birol 2005). kanama. solunum depresyonu yönünden değerlendirilir (Akdemir ve Birol 2005. Lewis et al. 2010.

enfeksiyon ya da ampiyem vb. Malignansı. 2004. Braunwald et al. Hasta yatak kenarına dik olarak oturtulur. Andreoli et al.  Dansitesi 1015’in protein miktarı 3gr üstündedir. Enfeksiyon hast. 3. 2010. protein miktarı incelenir. 2004). Alındığı bölgeye göre lokal veya genel anesteziyle alınır. paryetal ve visseral plevra yaprakları arasında normalden fazla sıvı birikir. BronĢektazi 3. protein miktarı 3gr’ın altındadır. kusmuk ya da üst solunum yollarında bulunan maddelerin aspirasyonu. Tanım: Bronşektazi.2. kalp hast. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . glomerulonefritte EKSÜDA. 2010) 3. nefrotik sendr. 2.1.1. Olgun ve ark.  Sıvı protein miktarına göre TRANSÜDA  Veya EKSÜDA olarak adlandırılır.omuzları yukarı kaldırlır. Teşhis ve tedavi amacıyla plevra boşluğuna girilerek aspire edilmesi işlemine torasentez denir.1.  Örn.  Rengi. hemotoraksta (Akdemir Birol 2005). dansitesi 1015.sırtı ve boynu öne doğru eğdirilir. gibi durumlarda. genişlemiş kan damarları ya da tümörlerin basıncı sonucu gelişebilir. 2008. neoplastik hast. genişlemiş lenf nodülleri.Solunum Paryetal ve viseral plevra yaprakları arasında normal koşullarda solunum hareketleri sırasında sürtünmeyi önleyen toplam 3. Biyopsi: Dokudan parça alınarak incelenmesi yöntemidir. Lewis et al. dansitesi. a. Lewis et al. Eskiden KOAH içerisinde yer alan bu hastalık şu anda KOAH dışında bir hastalık olarak incelenmektedir (Olgun ve ark.5 ml kadar ince bir film şeklinde sıvı bulunur.sırtı ve boynu öne doğru eğdirilir. sirozda. Etyoloji: Havayolu obstrüksiyonu. İlinç 2005. Bronkoskopi ile akciğer ve bronşlardan yapılabilir (Akdemir ve Birol 2005.  Hasta yatak kenarına dik olarak oturtulur. çeşitli nedenlerle bronş ve bronşiol duvarlarının elastik ve kas tabakalarındaki hasar sonucunda gelişen anormal ve kalıcı kas genişlemesidir (Akdemir ve Birol 2005. yabancı cisim. 2004). TRANSÜDA. Berrak. Solunum Sistemi Hastalıklarında HemĢirelik Bakımı Yönetimi 3.6.5. pulmoner infeksiyonlar ve bronş tıkanmaları.1. Torasentez ile alınan sıvının.omuzları yukarı kaldırlır.

Uçan ve Kocabaş 2005. 2004). uygun antibiyotikler. 1. Genişlemiş bronşlarda gece biriken balgam kitle halinde dışarı atılır. Solunum yetmezliği nedeniyle çomak (Hipokrat) parmak görülür (Akdemir ve Birol 2005). Sonuçta dilate olan bronşiollerde sekresyon birikimi oluşur. şekil bozukluğu oluşur ve mukosiliar temizlik işlevi bozulur (Akdemir ve Birol 2005. 2010). Modern tedavi yaklaşımlarına rağmen bu hastalarda ortalama yaşam süresi 55 yaş civarındadır (Olgun ve ark. romotoid artrit ve idiyopatik nedenler hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır (Akdemir ve Birol 2005. Olgun ve ark. Lewis et al.Solunum Kistik fibrozis gibi genetik bozukluklar. Bronşlarda sekresyon arttığında inhalasyon yoluyla steroid ve bronkodilatör. Amaç akciğer fonksiyonlarında azalmayı önlemek ve akut alevlenmelerin tedavi edilmesidir (Lewis et al. Braunwald et al. Lewis et al. göğüs et al. Uçan ve Kocabaş 2005). 2010. balgam yayması ve kültürü yapılarak. solunum yetmezliğine neden olmadan uygulanabilmektedir (Akdemir ve Birol 2005). mukolitikler kullanılmaktadır (Akdemir ve Birol 2005. kötü kokulu. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . kızamık. Normal siliar mekanizmanın bozulması ile bakteriler ve mukusun birikimi gelişir (Lewis et al. Yeterli hidrasyonun sağlanması. Lewis pnömokoksik pnömoniye karşı aşılanması önerilir/sağlanır. Erken çocukluk döneminde tekrarlayıcı solunum enfeksiyonları. Olgun ve ark. 2004). 2010. Fizyopatoloji: Kronik enfeksiyon nedeniyle bronş duvarının hasarı ve destek dokusunda kayıp vardır. Uçan ve Kocabaş 2005). siyanoz. 3. Braunwald et al. 2004. 2004. Balgam miktarı günde birkaç ml ile bir litre arasında olabilir. hastalığın bir ya da iki lobu etkilenmiş olması durumunda. Andreoli et al. 2004. İlinç 2005). Tedavisi: Bronşektazi tedavisi zordur.4. 3. Braunwald et al. 2004). 2004). 2004. Bronşektazinin cerrahi tedavisi. 2004). 3. 2008. Lewis et al. Balgam sıklıkla sabah uyanıldığında çıkar. enfluenza. Klinik Belirtileri: Bronşektazide kronik öksürük.1. nefes darlığı. tüberküloz ve İmmün sistem yetersizlikleri bireyin bronşektaziye yatkınlığını artırabilir (Akdemir ve Birol 2005. bol miktarda pürülan ve bazen kan bulaşmış balgam çıkarma öyküsü karakteristiktir (Akdemir ve Birol 2005. Bronş duvarları kalıcı olarak genişler. Enfluenza ve fizyoterapisi yararlıdır (Uçan ve Kocabaş 2005.

Olgun ve ark. Hastanın yeterli hidrasyonu. Atelektazi 3. hastaya ve ailesine bunun önemi anlatılır.1.5.2. vitamin yönünden zengin besinler verilir. pürülan ve kokulu olduğundan iştahını etkileyebilir. tozlardan korunmalıdır. Hasta enfeksiyonlardan.        Buhar uygulanır. Bu nedenle hastanın yeterli sıvı alması sağlanır. Hastaya bol proteinli. sekresyonların çıkarılması ve enfeksiyonu kontrol altına almak ya da önlemektir Hasta ve ailesine postüral drenaj uygulaması öğretilir.6. Olası HemĢirelik Tanıları Etkisiz Solunum İştahsızlık Beden Gereksiniminden Az Beslenme 3. Derin solunum ve öksürek egzersizleri yaptırılır ve hastaya göğüs fizyoterapisi uygulanır Bazen muko-pürülan balgamın boşaltılması amacıyla bronkoskopi yapılması gerekebilir. 3.1. Karadeniz 2008).2. Bu nedenle hastaya sık sık ağız bakımı verilir ve hastanın yeterli besin alıp almadığı izlenerek gerektiğinde müdahale edilir. HemĢirelik Bakımı     Bronşektazili hastanın bakımı semptomların rahatlatılması. sekresyon atılımı bakımından önemlidir. Genellikle nemli havası olan bölgelerde örneğin Akdeniz bölgesinde yaşaması önerilir (Akdemir ve Birol 2005. Tanım: Akciğerlerin yetersiz genişlemesi veya daha önce genişlemiş olan akciğerin kollabe olması ile göreceli olarak daha az hava içeren akciğer parankiminin oluşmasıdır (Akbayrak ve ark. bronşial sekresyonun artmasına ve mukoz membranın enflamasyonuna neden olduğundan bırakması desteklenir. 2007.Solunum 3. Sigara içimi siliar hareketleri paralize ederek. 2010). Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . kuru hava ve sigara dumanından. Hastanın çıkardığı balgam toplanarak günlük miktarı kaydedilir (Akdemir ve Birol 2005) Fazla miktarda sekresyon.1.

Sonuçta izole olan akciğerin o kısmı havalanamadığından kollebe olur(büzülür) (Akdemir ve Birol 2005. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Klinik Belirtileri: Öksürük. siyanoz. 3. 3. 2007) 3.2. halsizlik görülür. Olgun ve ark. şok.5. postüral drenaj uygulanır. Anestezi nedeniyle solunum yollarında sekresyonun artması ve sırt üstü yatan hastanın siliar fonksiyonlarının azalması sonucu sekresyon birikimi olması ve öksürük refleksinin bozulması sonucu postoperatif dönemde mikroatelektazilere neden olmaktadır (Olgun ve ark. Potansiyel Komplikasyon: Solunum Disfonksiyonu Hava Yolu Temizlemede Yetersizlik (Akbayrak ve ark. Akbayrak ve ark. dispne. Ancak absorbe olan havanın yerine obstrüksiyon nedeniyle alveollere hava gelemez.2. Postoperatif hastalar özellikle yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. HemĢirelik Bakımı Temel amaç ventilasyonu düzeltmek ve sekresyon atımını sağlamaktır. ağrı ve abdominal distansiyon sayılabilir. hafif ateş. Olgun ve ark. Akbayrak ve ark. sekresyonların atılımını sağlamak ve komplikasyonların gelişimini önlemektir (Karadeniz 2008. Olası HemĢirelik Tanıları Aktivite İntoleransı Ağrı Ateş/Hipertermi Gaz Değişiminde Bozulma.2. Patofizyolojisi: Herhangi bir nedenle oluşan tıkanmanın gerisinde hapsedilen hava. taşikardi. hareketsizlik. akciğer dokusu sıkışması (kanser. 2010. Bunun nedenleri olarak. 2010). pnömotoraks vb. mukolitikler. 2010). tidal volümün düşük olması.6. hipoksemi. Etyoloji: İnfeksiyonlar. 2007).3. 2007). toraks ve batın cerrahi işlemleri. pulmoner kapillerde akan kan tarafından birkaç dakika ya da saatte absorbe olur. Bronkodilatörler. nedenlerle). 2010). etkisiz soluk alıp verme. obezite. 3. tansiyonda düşme. Tedavi ve bakımında temel amaç ventilasyonu düzeltmek. Olay geniş bir alanı tutuyorsa ve hızlı ise ani ve ileri derecede dispne. hava yollarının obstrüksiyonu atelektaziye neden olur (Akdemir ve Birol 2005.2.2.2. sürfaktan yapım eksikliği. balgam çıkarma.Solunum 3. anksiyete ve ateş görülür (Olgun ve ark. plevral efüzyon.4. Hava yolları daima temiz tutulur.

yaşlanma nedeniyle) gibi durumlarda görülür (Lewis et al.2. su. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . alkol alımı gibi nedenlerle) (Lewis et al. 3. organ nakli. bakteriler. Olgun ve ark. Diyabet. Akbayrak ve ark. Pnömoni 3. anestezi. yabancı madde aspirasyonuda neden olmaktadır (kafa travması. Braunwald et al. Kontrendike değilse bol sıvı verilir. 2007. kronik hastalığı olan bireylerde görülme sıklığı daha fazladır (Akdemir ve Birol 2005). 2010. 2004. 2004) 2. Çeşitli virüsler. Sedatif ve narkotik verilmesinden sakınılır. yiyecek. Buhar uygulaması yaptırılır. Abdominal distansiyon önlenir. parazitler ve mantarlar neden olmaktadır. Derin solunum ve öksürük egzersizleri yaptırılır. Haemophilus influenzae toplum kökenli pnömoni nedenidir ve yaşlı. Bronkospazm çözülür. alkol kullanımı. 3. viral solunum yolu enfeksiyonları.pnömokokların etken olduğu pnömonilerdir (Olgun ve ark. Özellikle İmmün sistemi bozuk hastalar pulmoner enfeksiyonlardan çok etkilenir (Akdemir ve Birol 2005.Solunum Sık sık pozisyon verilir. kalp hastalığı. lösemi. Toksik sıvılar. Toplumdan kazanılmıĢ pnömoni: İmmün yetersizliği bulunmayan kişilerin hastane dışında oluşan s. Uçan ve Kocabaş 2004).3. Braunwald et al. strok. hasar görmüş mukusillier hareketler (sigara içme. Aralıklı (+) basınçlı ventilasyon uygulanır. Etyoloji: En sık pnömokok ve streptekok bakteriler neden olmaktadır. 2004). Karadeniz 2008. sekresyonlar aspire edilir.3. Yenidoğan ve 65 yaş üstünde. 2010). Karadeniz 2008). 2004. Hasta hareket etmesi için cesaretlendirilir. Aspirasyon pnömonisi: Orofarengeal florada bulunan virüs yada bakterilerin alt solunum yollarına aspirasyonu ile gelişen en yaygın görülen mekanizmadır. hava kirliliği.1. Tanım: Pnömoni akciğer dokusunun (parankimasının) akut inflamasyonudur. Pnömonilerin sınıflandırılması: 1. bağışıklığı baskılanmış kişilerde sık olmakla beraber bütün yaş gruplarında pnömoni görülebilir (Akdemir ve Birol 2005.3.

3. hava kirliliği kortikosteroid ve diğer immunsüpresif ilaçlar. Mukus. Alt solunum yollarındaki silialar yukarı doğru. Ġmmunosupresif hastalarda oluĢan pnömoni: Bağışıklık sistemi bozulan bireylerde görülen pnömonin etkeni. uzun süre hastanede yatma. Bulantı. baş ağrısı ve kas ağrısı gibi üst solunum yolu semptomları ile daha sinsi bir seyir olabilir (Akdemir ve Birol 2005. Klinik Belirtileri: Ani başlayan ateş ve titreme. Hastanın savunma mekanizmasını bozan. yüzeyi örten bir mukus tabakası ile nemli tutulur. Hastaneden kazanılmıĢ pnömoni: Hastanın hastaneye yatışından 48 saat sonra gelişen akciğer parankiminin infeksiyonudur. viral alt solunum yolu infeksiyonları. Braunwald et al. 2010). Bazı hastalarda özellikle yaşlılarda ateş. Lewis et al. Patofizyoloji: Burundan terminal bronşiollere kadar. Sigara kullanımı. kuru öksürük.3. burundakiler ise aşağı doğru hareket ederek solunum yollarının temizliğini sağlar. hipoksemi.Solunum 3. Medical Nursing. toplumdan ve hastaneden kazanılmış pnömoniler ile aynıdır (Akdemir ve Birol 2005). ispirasyon havasındaki partikülleri tutarak alveollere girmelerini önler. KOAH. Bu iki mekanizma bozulduğunda pnömoni gelişebilir (Akdemir ve Birol 2005. 2010. 2004). malnütrisyon. hücresel ve hümoral korunma mekanizmalarını etkileyerek pnömoniye zemin hazırlar (Olgun ve ark. diyare görülebilir (Olgun ve ark. KOAH ve nörolojik problemler öksürük refleksini. kusma. Ayrıca hastanede solunum aygıtlarının kullanılması ve sağlık personelinin elleri ile patojen bakterilerin hastaya taşınması söz konusudur (Akdemir ve Birol 2005). plöretik göğüs ağrısı balgamlı öksürük klasik semptomlardır. 2004). mukosilyer aktiviteyi. ölümcül hastalığın olması. Braunwald et al.4.3. 2010). yaşlılık. bütün solunum yolları. 2004). solunum kaslarının zayıflaması gibi) Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . 3. sigara içme) durumlar İmmünosupresif hastalar (notröpenik) Sigara içme (mukosiliar ve makrofaj aktiviteyi bozduğu için) Uzun süren immobilite ve yüzeyel solunum Öksürük refleksinin baskılanması (ilaç. Yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen infeksiyonlardır (Olgun ve ark. koma.3. 4. toksik gaz inhalasyonu. hipotansiyon ve metabolik bozukluklar gibi kronik hastalıkların olması bireyi hastane kökenli pnömoniye yatkın kılar. Pnömonide Risk Faktörleri      Mukus oluşturarak bronşial drenajı engelleyen ya da normal akciğer drenajını bozan (kanser.

Aspirasyon riskini önlemek için tüplerin durumu sık sık kontrol edilir Alkol almaması ya da az alması anlatılır.Solunum     Bilinçsiz hastanın akciğerlerine yabancı madde aspirasyonu (kafa travması. sedatifler (solunumu baskılayarak yüzeyel solunuma neden olması ve potansiyel pnömonin oluşmasına zemin sağlayan bronşiyal sekresyonun birikmesi)   Yaşlılık (öksürme ve glotik refleksin depresyonu olasılığı ve beslenme yetersizliği) Solunum yolları tedavisinde uygun şekilde temizlenmemiş araç-gereç kullanılması (Akdemir ve Birol 2005 ) Pnömoniden Korunma: Patojenlerle karşılaşma olasılığının azaltılması ve patojenle karşılaştığında konakçının direncinin artırılması ile sağlanabilir (Braunwald et al. durum rapor edilir Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Etkili öksürmesi öğretilir Aspirasyonu önlemek için sık sık pozisyon değiştirilir. Alkol koması durumu varsa aspirasyonu önlemek için uygun pozisyon verilir Genel anestezi alan hastaya ilaç verilmeden önce solunum hızı ve derinliği izlenir. anestezi nedeni ile) Ağızdan beslenemeyen nazogastrik tüp ya da endotrakeal tüp olması Alkol intoksikasyonu (Alkol refleksi.             Öksürmesi sağlanır Sekresyonu çıkarması sağlanır Sigarayı bırakması önerilir ve önemi anlatılır Enfeksiyona karşı koruyucu önlemler alınır Sigarayı bırakması için desteklenir Sık sık pozisyon değiştirilir. 2004). Aspirasyon riski olanların ilaçları çok dikkatli verilir Endikasyon varsa aspire edilir Oral hijyene önem verilir. Solunum egzersizleri yaptırılır. Pnömonide koruyucu önlemler. lökositlerin mobilizasyonunu ve trakeabronşial siliar hareketleri baskılar) Genel anestezi. Eğer belirgin solunum depresyonu varsa ilaç verilmez.

Gaz Değişiminde Bozulma. Enfeksiyon Riski.Solunum   Sık sık pozisyon değiştirme. arteryel kan gazları izlenir.3. erken ambulasyon ve mobilizyon. Olası HemĢirelik Tanıları    Trakeobronşiol sekresyonların fazla olması ile ilgili olarak “Hava yollarının açıklığında yetersizlik” Solunum fonksiyonunda bozulma sonucu oksijen sağlanmasında azalma olmasına bağlı olarak "Aktivite intorelansı" Ateş ve dispne ile ilgili olarak "Sıvı volüm yetersizliği riski"  "Beslenmede değiĢiklik-beden gereksiniminden az beslenme"  Tedavi planı ve koruyucu sağlık uygulamaları ile ilgili "Bilgi eksikliği"(Akdemir ve B irol 2005)  Ağrı.3. Anksiyete. Hipertermi (Akbayrak ve ark. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . etkili öksürme ve solunum egzersizleri yapması ve yeterli beslenmesi sağlanır Tedavide kullanılan araç gerecin uygun şekilde temizlenmiş olduğundan emin olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır (Akdemir ve Birol 2005). HemĢirelik Bakımı   Akciğerlerdeki O2 – CO2 değişimini bozduğundan sekresyonlar temizlenir Hastanın hidrasyonu sağlanarak sekresyonların atımı kolaylaştırılır(solunum hızıyla artan görünmeyen sıvı kayıpları nedeniyle gelişebilen dehidratasyon da önlenmiş olur)        Odanın havası nemlendirilir Etkili öksürme ve solunum egzersizleri öğretilir O2 verilir. Hastanın istirahati sağlanır Hastaya rahat soluk alabileceği pozisyon verilir Günlük yaşam aktivitelerinde yardım edilir Dispne ve yorgunluk nedeniyle iştahsız olan hastanın beslenmesi gereksinimini karşılayacak şekilde sağlanır (Akdemir ve Birol 2005). 2007).5. 3.6. 3.

Solunum ÖZET Solunum sistemi üst ve alt solunum yollarından oluşur ve ventilasyondan yani soluk alıp vermekten sorumludur. KOAH. Solunum sistemine ait hastalıklar erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilen hastalıklardır. pnömoni. etkisiz solunum. Hemşire bakımını planlamadan önce hastaya ilişkin çok yönlü bilgi toplamalı ve topladığı veriler doğrultusunda bakım planını belirlemeli ve uygulamalıdır. tüberküloz gelmektedir. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Bu sisteme ait hastalıklarda en sık gözlenen ve yaşanan hasta sorunları yetersiz hava yolu temizliği. gaz alışverişinin bozulması ve anksiyetedir. Bu sisteme ait en sık görülen hastalıkların başında astma. amfizem. bronşit.

d.Toksik sıvıların aspirasyonu b.Yabancı maddelerin aspirasyonu e. AĢağıdakilerden hangisi aspirasyon pnömonisinin en sık görülen mekanizmadır? a.Akciğer filmi b.Akciğer ventilasyonu 4.Bronkoskopi 3. seri filmler çekilerek izlenerek kaydedilmesi hangi iĢlemdir? a. ĠV olarak verilen radioopak maddenin pulmoner damarlar içinde dağılıĢı.Yiyeceklerin aspirasyonu c.Alveoller ile kan arasında oksijen ve karbondioksit değişimi b.Pulmoner anjiografi c.Perfüzyon e.İnspirasyon c. AĢağıdakilerden hangisi alt solunum yollarına ait yapı değildir? abcdeAkciğerler Bronşlar Bronşioller Trakea Alveoller 2.Solunum DEĞERLENDĠRME SORULARI 1. AĢağıdakilerden hangisi difüzyonu tanımlamaktadır? a.Su aspirasyonu d.Bilgisayarlı tomografi: d.Orofarengial floradaki virüs yada bakterilerin aspirasyonu Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .ekspirasyon.

Solunum 5. D 2.Ultrason CEVAPLAR 1.Pulmoner damarların anjiyografisi e.Magnetik rezonans görünütüsü d. AĢağıdakilerden hangisi özellikle akciğer kanserinin tanınmasında ve evrelendirilmesinde kullanılmaktadır? a-Akciğer filmi b. E 5.Bilgisayarlı tomografi c. B 3. A 4. B Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi .

8. Durna Z. Planları(Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Ankara. Birol L. 7. Alter Yayıncılık. Hemşirelik Süreci. Cinius yayınları. Ankara Nisan 2007. Özkara Ş. 6th edition. Ed: İliçin G. Güneş Kitabevi. Griggs RC. Başvuru Kitabı. 9. Kocabaş A. Ankara Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi. Dirksen SR. Mosby. Faucı AS. Jameson JL. Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü İçin Medicine. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı. Solunum Sistemi Hastalıkları. Benjamin IJ. Çeviri Ed: Sağlıker Y. Etki matbaacılık. Carpender CCJ. Ecevit H. 2005. Cecil Essentials of Karadeniz G. Sert H. İstanbul Akbayrak N. 2005. Braunwald E. 2004. Ankara: T. Çeviri Ed: Mıstık S. İlhan ES. 6. 2008. Solunum Sistemi. Eti Aslan F. Birol L. İç Hastalıkları. 10. Medical-Surgical Nursing. Biberoğlu K. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Hemşirelik Bakım Akdemir N. Olgun N. Ed: Karadakovan A. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri.7-11. 2. Nobel Tıp Kitabevleri. Aslan FE. Heitkemper MM. Özkan Z. s. 7th Edition. Ünal S. Süleymanlar G. Özgün Ofset. Ankara 2008. Sistem Ofset. Kasper DL. İç Hastalıkları Hemşireliğinde Teoriden Uygulamaya Temel Uçan ES. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı.Solunum YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. Cilt 1. Longo DL. Albayrak A. Adana 2010. 2003. Philadelphia 2004. 2009. 2005. İzmir. Aktaş Z. Hauser SL. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi . Andreoli TE. 3. Göktuğ Yayıncılık. Lewis SM. 4.C. 11. 5. Ançel G. Yaklaşımlar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful