P. 1
Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı

Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı

|Views: 1,927|Likes:
Yayınlayan: Okan Pakoğlu

More info:

Published by: Okan Pakoğlu on Jan 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

ORTAÖĞRETİM YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

2009-ANKARA

KOORDİNASYON Medine KARAPINAR Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Program ve Ders Kitapları Şube Müdürü Hayriye ARGÜN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Program Geliştirme Uzmanı

Mustafa ÇAKAL İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

PROGRAM DANIŞMANLARI Yrd. Doç. Dr. Semiha ŞAHİN Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Denetimi Planlanması ve Ekonomisi ABD

KOMİSYON ÜYELERİ Şerafeddin BİLİR Ayşen GÜLEN İlker BIYIK Yalçın ALBAYRAK Züleyha ÇELİK ATEŞ Nuray SUNAR Eğitim Yönetimi Uzmanı (Sınıf Öğretmeni) Rehber Öğretmen Felsefe Grubu Dersleri Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Program Geliştirme Uzmanı Ölçme Değerlendirme Uzmanı

İÇİNDEKİLER 1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 2. GİRİŞ 2.1. Yönetim Bilimi Dersi Programının Temel Yaklaşımı 2.2.Yönetim Bilimi Ders Programının Yapısı 2.3.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı İle Kazandırılmak İstenen Beceriler 2.4.Öğretim Yöntem ve Teknikleri 2.5. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları 2.6. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar 2.7. Etkinlik Örnekleri 2.8. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programında Kullanılan Semboller 2.9. Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Ünite, Konu ve Sürelerine Göre Dağılım Tablosu 2.10.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programına Göre Yazılacak Ders Kitaplarının Forma Sayıları 3. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI 4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5. KAYNAKÇA

Sayfa 1 2 3 5 8

13 13 15

17 23 24 25 26 55 71

hür ve bilimsel düşünme gücüne. öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi. zihin. insani. Türk Millî Eğitiminin genel amacı. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. yapıcı. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Türk milletinin bütün fertlerini. ahlaki. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. beceri. insan haklarına saygılı. koruyan ve geliştiren. bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak. 1.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 1. 1 . İlgi.YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 1. Beden. geniş bir dünya görüşüne sahip. Böylece. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. ailesini. Genel Amaçlar Madde 2. kişilik ve teşebbüse değer veren. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. Türk milletinin milli. 3. sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı. yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. 2. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. ahlak. vatanını. topluma karşı sorumluluk duyan.

Böylece her insan öncelikle kendini yönetir. Bu başlangıçtan sonra ABD’de klasik yönetim kuramının ana ögeleri ortaya çıkmıştır. Kamu yönetimi disiplinin başlangıcı olarak Woodrow Wilson’ın “İdarenin İncelenmesi” başlıklı yazısının 1887 yılında yayınlanması kabul edilir. farklı amaçlara yönelik örgütsel çabaların yönetilmesidir. zamanını ve faaliyetlerini planlayıp örgütler. Bununla birlikte yakın yıllarda pek çok üniversitenin İktisadi 2 . Yönetim bilimi bir akademik disiplin olarak 20. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün 1953’te açılmasıyla yönetim bilimi çalışmaları somutlaştırılmıştır. 1960’lardan itibaren karşılaştırmalı yönetim incelemeleri hem kamu yönetimi hem de işletme yönetimi alanında görülmeye başlamıştır. Kamu ve özel örgütleri bilimsel yönetim anlayışı ile yönetilen kapalı sistemler olarak tasarımlayan klasik kuram 1930 yıllarında İnsan İlişkileri Akımı ya da Davranışçı Akım verimlilik ve etkililik açısından yetersiz görülmüştür. müsteşar bakanlığını. genel müdür şirketini. Bu çeşitli uğraşlar farklı alanlara aitmiş gibi görünmekle birlikte hepsinin ortak yönü. insanın toplumsal yaşamı gereği diğer kişilerle ilişkilerini. normatiflik ve evrensellik özelliklerinin belirginleştiğini ve klasik yönetim kuramının ana hatlarının ortaya çıktığı görülür.GİRİŞ Evrensel bir kavram olan yönetim önceden ne yapacağının kestirilmesi oldukça zor olan insanla uğraşır. Wilson bu yazısında yönetimin bir iş alanı olduğunu ve sağlam ilkelere dayandırılması gerektiğini ve bunun da yönetim biliminin işi olduğunu vurgulamaktadır.2. Türkiye’de yönetim bilimi yakın yıllara kadar ağırlıklı olarak kamu yönetimi alanında gelişme göstermiştir. kamu yönetimi öğretiminin geliştirilmesi. ev faaliyetlerini ve çocuklarını yönetirler. yüzyılın başında ABD’de şekillenmeye başlamıştır. ABD’deki bu başlangıçtan sonra ‘‘bilimsel yönetim’’ olarak kabul edilen kronolojide ilk eksiksiz yönetim kuramı olarak nitelendirilen Henry Fayol’un ‘’Genel ve Endüstriyel Yönetim’’ adlı kitabının 1916 yılında yayınlanmasıyla yönetim işlevleri ve ilkelerini konu alan. Yakın zamanda da işletme yönetimi ve örgüt bilgisine gerek duyulmuştur. Anne babalar işlerini. Başhekim hastaneyi. dekan fakültesini yönetir. bu sorunlara ilişkin çözüm alışverişlerinin sağlanması amacıyla. Yönetim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde. Bu anlamda her insan bir yönetici sayılır. onların çeşitli etmenler altındaki davranışlarını inceler. onları yönlendirir ve kontrol eder. ustalığını. 1960’tan sonra hem örgüt kuramını hem de yönetim bilimini günümüze kadar etkileyen durumsallık düşüncesini gündeme getirmiştir. yönetim sorunları üzerinde araştırmalar yapılarak bu tür araştırmaların desteklenmesi. Öğrenciler okulda çeşitli konu ve derslerde başarılı olmak için zamanı yönetirler.

Tüm bu gereksinimler doğrultusunda ve dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak öğretim programlarımızda yeni yaklaşımların kullanılması zorunlu hâle gelmiştir. Bilginin kazanılmasında. uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaparak ve yaşayarak öğrenen. sorun çözen. karar verme.1. Yönetim bilimi eğitiminin temel amacı yönetimi daha etkili ve verimli kılmak. eşgüdüm ve yönetimin davranışsal boyutunun bilimsel bir nitelik taşıdığı. yönetim biliminin esasları doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerine yol gösterip kaynaklık etmek asıl hedeftir. verimlilik. Yönetimde sorumluluk. yönetim ve çevre ile personel yönetiminin belli bir sistematiğinin olması gerektiğinin bilinmesi yönetim biliminin ortaöğretim düzeyinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Bununla birlikte yönetimin yasal ve yapısal yönlerinin olduğu. etkililik. yeniden düzenlenmesine gereksinim olduğu Millî Eğitim sisteminin çeşitli birimlerince vurgulanmaktadır. öğrencilerin bilgiyi arama ve bulma yöntemlerini. yaratıcı düşünebilen. Bu dersin öğretim programı ile yönetim bilimi alanıyla ilgili becerilerin geliştirilmesi.ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Kamu Yönetimi Bölümlerinde yönetim bilimine ilişkin dersler okutulmaya başlanmıştır. kullanan ve yöneten toplumlar çağımızda her anlamda ileri ve üstün durumdadır. yönetimin yapısal ve işleyişsel sorunlarına çözüm bulmaktır. bilimsel araştırma yapabilen ve yönetim bilimine sempatiyle yaklaşan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu nedenle öğretim programının bilginin taşıdığı değeri ve öğrencinin var olan deneyimlerini dikkate alarak yaşama etkin katılımı. Bilgiyi üreten. bilgi kaynaklarının ve insan gücünün yönetimi ayrı bir önem taşımaktadır. 2. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencinin derse aktif katılımını sağlamak. kullanılmasında ve donanımlı insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli görev eğitim sistemimize düşmektedir. doğru karar 3 . yönetim ve organizasyon. bunların özgün model ve kuram geliştirme ile olabileceği bir gerçektir. Millî Eğitim Şurası’nda 2000’li yılların gerçekleri. Üretilen veya günlük hayatta kullanılan bilginin. Ortaöğretim programlarının. Bu amaçların gerçekleştirilmesi etkin ve etkili bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ile mümkündür. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL YAKLAŞIMI Bilgi. sorun çözme ve karar verme becerilerini ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmelerine olanak sağlayacak biçimde. 1996 yılında yapılan 15. değişimleri ve geleceğin ihtiyaçları iyi araştırılarak ileri dünyanın eğitimdeki düzeyine ulaşılması ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasıyla eğitimde aynı düzeye erişilebilmesi için mevcut öğretim programlarının geliştirilmesine karar verilmiştir. planlama. iletişim olanaklarının küçülttüğü dünyamızda en önemli ve değerli etken durumuna gelmiştir.

Geleneksel ezberci öğrenmenin aksine öğrenenin var olan bilgiyi yeni durumlarla karşılaştırdığında transfer edebilmesi. Öğretmen otorite değil sınıf içinde gözlemcidir. Öğrenenin rolü. meraklı. bulduklarını tartışan. içerik ve organizasyonuna. eğitimin hedeflerine. Programlarda belirlenen yaklaşımların dayandığı felsefeler eğitim öğretimin temel taşını oluşturmaktadır. eleştirel soru soran. yorumladıklarını nedenleriyle savunan kişilerdir. yönergeler verir. Öğrenenlerin öğrenmelere etkin olarak katılmasını. 1994). problem çözen. yapıcı ve etkindirler (Ülgen. Öğrenenlerin bilgiyi araştırıp keşfederek tekrar yaratarak yorumlayarak ve çevreyle etkileşim kurarak yapılandırmasını. yorumlayan. programların ayrılmaz bir parçasıdır. Kendi kararlarını kendileri alırlar. Eğitimin felsefesi. karşılaştırma yapan. 4 . 2002). sorun çözmeyi destekleyici bir yaklaşım doğrultusunda bilgiyi yapılandırmayı önemseyen bir gelişim göstermesi önem kazanmaktadır. girişimci ve sabırlıdırlar. eğitimde felsefe. öğrenme öğretme sürecine ve genel olarak okul ve sınıflarda hangi etkinliklerin yer alacağına ilişkin bakış açısı sağlamasından dolayı. Uygun öğrenme ortamlarını ve gerekli öğrenme materyallerini sağlar.Şaşan. inceleyen. yorumlayabilmesi ve yeni bilgiler oluşturabilmesini gerektiren bilişsel temelli bir süreçtir (Şaşan. Öğrenmeyi eleştirel düşünme ve problem çözmeye dayandırmayı. Öğrencinin öğrenmeye etkin katılımını sağlar. Öğrenenlerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler sunar. Yukarıda kısaca belirtilen eğitim felsefesini temel alan yaklaşımlardan bir tanesi öğrenenlerin etkin katılımıyla bilgiyi zihinsel olarak yapılandıran yapılandırmacı yaklaşımdır. bilginin nasıl öğretileceğine. Yapılandırmacı öğrenmenin temel amaçları aşağıda sıralanmıştır (Demirel. 2002).vermeyi. hangi yöntem ve materyallerin kullanılacağına yanıt bulmaya yardım eder. Mücadeleci. analiz eden. Etkin öğrenme ortamında öğrenenlerin içeriği ve süreci aynı anda değerlendirmelerini sağlamaktır. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenenler seçici. Demirel’in (2002a) belirttiği gibi.2002a. Bilgiyi elde etme konusunda güdülenmiş. okulların ne için olduğuna. Öğretmenin rolü. Bu yaklaşım öğretenin değil öğrenenin merkezinde gelişmektedir.

Çağdaş toplumlarda birey. demografi. siyaset bilimi. amaçlı öğrenme.öğretme sürecinde öğrenme materyallerinin kullanımı. bir sonraki öğrenmeye yol göstericidir. Değerlendirme. yorumlama gibi bilişsel terminoloji kullanır. Son yıllarda tarih. Öğrenenler düşüncelerini dile getirmede. arkeoloji. antropoloji.) ve gösterebileceği (fotoğraf. yerinde inceleme vb. çözümleme. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI Sosyal bilimler. dil bilimi. felsefe. sürecin değerlendirmesi yapılır. yönetim bilimi. tahminde bulunma. eğitim bilimleri.2. psikoloji. içinde bulunduğu çağın koşullarına uyum sağlayacak bilgi ve donamıma sahip olmanın yanında. sergi. yorum yapma ve düşünme becerilerini geliştirmesi esas alınmıştır. Bu açıdan sosyal bilimleri oluşturan disiplinler zamanla çeşitlenmiştir (Sözer.- Sınıf içinde sınıflama. özgün öğrenme ve işbirlikli öğrenme amacıyla öğrencilere teknolojiyi kullanma becerisi kazandırılır. Yukarıda belirtilen yapılandırmacı yaklaşımın özellikleri doğrultusunda Yönetim Bilimi dersi öğretim programı hazırlanırken öğretim programının öğrenciye hazır bilgi vermekten çok. ekonomi. sınıfta etkili iletişim kurmak için çoklu iletişim araçları (bilgisayar.) çeşitli kaynak ve yöntemlerden yararlanırlar. akıllı tahta. senaryo yazma vb. şehir ve bölge planlama. film. iktisat. 1998: 6). anlaşılması ve yorumlanması gibi konular üzerinde durmaktadır. diğer alanlarla ilişkilendirme. Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen ve öğrenci birlikte değerlendirilir. sosyal kurumlar.) kullanılır. coğrafya. öğrenmede bir son değil. Öğrenme . Yapılandırmacı eğitimde. yalnızca bilgi aktarma anlayışının hâkim olduğu yapıdan uzaklaşmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımda etkin öğrenme. probleme ilişkin bilginin toplanabileceği (görüşme. sosyal yaşayış. Yapılandırmacı eğitimde değerlendirme: Sonucun değerlendirmesi değil. Değerlendirmenin amacı. internet erişimi. problem çözme. öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktır. oyun. hukuk. drama. alan gezileri. araştırılması. 2. araştırma ve inceleme. sosyoloji. iletişim ve etnoloji gibi disiplinler sosyal bilimleri oluşturan disiplinler olarak kabul edilmektedir. insan ilişkileri. Gelişen dünyada eğitim. tepegöz vb. yaşadığı sorunlara çözüm bulma 5 . onun yönetim bilimi alanında yaratıcılık. insan davranışlarını etkileyen değişmelerin neden ve sonuçlarının saptanması.

yönetim ile ilgili süreçler. Yönetim bilimi dersi tarih. uluslararası ilişkiler. denetleme gibi yönetim bilimi ile ilgili konularının araştırılması. yöneticilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilmelerinin hedeflendiği. toplumsal ve teknoloji gibi alanlarda yaşanan hızlı değişmeler. demokrasi ve insan hakları eğitimi gibi derslerdeki konularla da ilişkilidir. örgütlenme. ekonomik. Öğrencilerin geçmiş bugün ve gelecekteki sosyal. Kalkınma planlarımızda da belirtildiği gibi Türkiye’de yöneticiliğin taşıdığı önem ve nitelikli personel ihtiyacı. Bir bilim olarak yönetsel olgu ve olayları incelemekle yetinmez. yönetme. iletişim. yönetim bilimi konusuna çok boyutlu bakış açısı getiren bir derstir. yönetim alanında yaşanan karmaşık problemler. seçmeli bir derstir. bulur ve yönetsel eyleme yol gösterebilecek duruma getirir. örgütsel. Bu bağlamda karar verme. ulusal ve uluslararası düzeyde ele alan bir disiplindir. Bu liselerin temel amaçları arasında edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesinde kaynaklık etmek vardır. her bölümde öğrencilerin neler kazanacağı belirlenmiştir. yönetim biliminin öneminin daha da artmasında etkili olmuştur. Bu ders programı dersin verileceği öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kişilerin ihtiyaçlarıyla toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamak için insanlara gerekli bilgi. Öğretim programı hazırlanırken amaçlar liste hâlinde. ekonomik. yönetsel olayları 6 . yönetimsel ve toplumsal olayları değerlendirirken yönetim bilimine ait olan kavramları.zorunluluğu ile karşı karşıyadır. sosyoloji. değişen dünyada yönetim süreçlerinin kazandığı önem. sosyal. Sosyal bilimleri oluşturan disiplinlerin çeşitlenmesi ve bu disiplinlerin öğretiminin öneminin artması sonucu Millî Eğitim Bakanlığınca çeşitli illerde sosyal bilimler liseleri açılmıştır. siyasal. koordinasyon. kazanımlar ve etkinlikler ise tablo hâlinde verilmiştir. Yönetim bilimi dersi. Yönetim bilimi özel ve kamusal ayrımı gözetmeyen ilkeler ışığında ve evrensel bir çerçevede yönetimin genel sorunlarını inceleyip çözme amacındadır. toplumun akılcı ve bilimsel biçimde yönetilmesinin ilke ve kurallarını araştırır. planlama. Bu nedenle yönetim bilimi. yönetimin amacına ulaşması için nasıl bir örgütsel yapıya ve işleyişe sahip olması gerektiğini inceleyen. Her ünitede neyin. beceri ve tutumları kazandırmada sosyal bilimler öğretiminin büyük bir önemi vardır. yönetimde çağdaş gelişmeler ve Türkiye’nin yönetim biçimi hakkında öğrencinin genel bir bakış açısı kazanması dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Yönetim kavramının içeriği. anlaşılması ve yorumlanması özellikle önem kazanmıştır. yönetsel olgu ve olayları bireysel. Yönetim bilimi. niçin ve nasıl öğretileceği.

basitten karmaşığa ilkeleri benimsenmiştir. somuttan soyuta. ve Böylece çevreyle öğrenciler iletişim öğrenme kurma öğretme sürecinde deneyimlerini Etkinliklerin kullanabilecek olanağı sağlayacaktır. Öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olmasında önemli bir rolü olan aktif öğrenme yaklaşımı etkinliklerin hazırlanmasında temel alınmıştır. öğretmeöğrenme işleminin yapılmasını ortaya koyması ve ölçmelere kılavuzluk etmesi açısından gereklidir. güdülenmişlik gibi duyguları kapsar. Bu etkinliklerde özellikle öğrencilerin ilgi yetenek ve tutumları göz önüne alınarak öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliğe önem verilmiştir. Etkinliklerde yakından uzağa. yaşadığı toplumsal sosyal ve kültürel değerler açısından hazır bulunuşluluk düzeyleri dikkate alınmıştır. konu ve içerik oluşturulurken özellikle öğrenciler için hedeflenen kazanımlar dikkate alınmıştır. Programın içeriği. Öğrenmenin anlamlı olması önemsenmiştir. öğrencilerin okul içinde ve okul dışında yaşadığı toplumla iletişim kurabileceği. basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır. Kazanımların yazımında Bloom Taksonomisi adı verilen sınıflama kullanılmıştır. Bilişsel alan çoğunlukla zihinsel öğrenmelerin gerçekleştiği ve zihinsel yeteneklerin geliştirildiği alandır. kapsamı ve içeriğin sıralanmasında öğrenci davranış özellikleri. konular arası bağlantılar. ölçülebilir ve istenilir davranışlar geliştirmeleri hedeflenmiştir. Programda kazanımlar belirlenirken öğrencilerin gözlenebilir. Demirel’in (2002b) belirttiği gibi. Programda kapsam. ilgi ve tutumları. derse aktif katılmasına ve öğrenmede sorumluluk almasına yardımcı olacaktır. bir bütün olarak dünyayı farklı şekillerde algılamasına ve yorumlamasına fırsat verebilecek öğrenme etkinlikler ile oluşturulmuştur. Etkinlikler yazılırken öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmuştur. Bu alanda bireyin kişisel özellikleri göz önünde bulundurulur. ilgi. Psikomotor alan. Programın hazırlanması. eğitimde hedefler. değerlendirilmesinde temel amaç öğrencileri sadece başarı durumlarına göre sıralamak değil. tutum. Bu sınıflamada belli bir alana giren hedefler kolaydan zora.“disiplinler arası” bir bakış açısıyla inceler ve bulgularını “evrensel” bir çerçeve içinde sunar. korku. 7 . öğretimi yönlendirmesi. Programda konular belirlenirken yönetim biliminin bu temel özelliklerinin kazandırılmasına dikkat edilmiştir. Duyuşsal alan. problem çözme becerisi geliştirebileceği. Bu ilkelerle işlenecek konular öğrencinin yaşadığı toplumsal çevreye indirgenerek onun güdülenmesine. nefret. sevgi. zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren becerileri kapsar.

yorum yapma ve karar verme becerisidir. sorunu uygun şekilde çözmek için planlama yapma. Problem çözme becerisi. Sorgulayıcı bir yaklaşımla konulara bakma. fikirler ve çözümler ortaya çıkarma. gerekirse alt basamakları ya da sorunun köklerini bulma. düşünce. derslerin programlarında olduğu gibi öğrencilerin ortak becerileri kazanmaları istenmektedir. demokrasi ve insan hakları eğitimi vb. Bilişsel Beceriler Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisi.öğrenme durumlarıyla ilgili geri dönüt vererek öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin farkına varmalarını sağlamaktır (Tan. anlamlandırma. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma. farklı bilgiler üretme ve olaylara farklı bakabilmeyi kapsar. Ayrıntılı fikirler geliştirme ve zenginleştirme. Eleştirel düşünme becerisi. hayal ve isteklerini açık ve anlaşılır bir şekilde eksiksiz ifade edebilme. Öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirme. Öğrencinin yaşamında karşısına çıkacak sorunları çözmek için gerekli olan beceriyi kapsar. ürüne çok farklı açılardan bakma. gerektiğinde stratejileri ve planları değiştirme. değerlendirme. çeşitli ölçütleri kullanarak sıralama yapma. geçerliliğini belirleme. tarih. 8 . dinlediğini. Sorunu anlama. birleştirme yeniden farklı ortamlarda kullanma ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak yeni. Okuduğunu. çıkarımda bulunma gibi alt becerileri içerir. bütünsel bakma alt becerileri içerir. duygu. işlemler sırasında çalışmaları gözlemleme. Son olarak programın açıklamalar bölümünde programı uygulayacak olan öğretmen ve bu programa dayalı ders kitaplarını yazacak olan yazarlara kazanımlar ve ders konularıyla ilgili öneriler ve uyarılar verilmiştir. insan ilişkileri. tam ve hızlı olarak anlayabilme. analiz etme. 2007). Yaratıcı düşünme becerisi. yöntemleri sınama. sorunlara benzersiz ve kendine özel çözümler bulma. zengin bir söz varlığına sahip olma ve estetik bir bakış açısı kazanma gibi alt becerileri içerir. Buna ek olarak yönetim bilimi dersinin temel amaçlarına dayalı olarak belirlenen kazanımların süreç içerisinde değerlendirilmesi için değerlendirme yöntemleri önerilmiştir. verilen bilgilerin kabul edilebilirliğini. gördüğünü doğru. Sebep-sonuç ilişkilerini bulma.3. sosyoloji. ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları yakalama. 2. uluslararası ilişkiler. bir fikre. ÖĞRETİM PROGRAMINDA GELİŞTİRİLMESİ PLANLANAN BECERİLER Bu programla.

sonuçları sunma yollarını belirleme. araştırmada ne tip ve ne kadar veri toplaması gerektiğine karar verme. dinleme. sonuçların tekrar incelenmesi gerekip gerekmediğine karar verme. üretme. yazma gibi sözel ve vücut dili. bu kaynaklardan bilgiye ulaşma. Bilginin araştırılması. Sosyal ilişkilerde. okurken etkin ve hızlı bir şekilde okuma. nasıl gözlem ve karşılaştırma yapacağını belirleme. elde edilen sonuçlarla asıl fikrin bağlantısını kurma. yazarken ve 9 . Girişimcilik. problemi çözmek amacıyla neyi nasıl yapması gerektiği ile ilgili araştırma planlaması yapma. sonucu uygun formda sunma ve yeni alanlarda kullanma alt becerilerini içerir. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi. iletişimde. bilimsel yaklaşımı kullanarak araştırmayı planlama. sonuca varma. iş dünyasında ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak veya talep görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da pazarlayabilmek amacıyla yeni bir sistem kurmak için gerekli olan becerilerdir. vücut dilini gerektiği yerde gerektiği ölçüde kullanma. sonuçları uygun bir dille ifade etme. söz hakkı verme. uygun şekilde hitap etme. okuma. ürünü planlama. işe yarayanları seçme. insan ilişkilerinde uyumlu davranışları gösterebilme. uygun araştırma ortamına karar verme. risk alma. işlenmesi. planlarını uygulayabilme. bulunanların ilk beklentileri karşılayıp karşılamadığına karar verme gibi alt becerileri içerir. verileri ortaya koyma. empati kurma. grup içerisinde etkin bir şekilde arkadaşlarıyla etkileşim içerisinde olma. Doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama. işaret dili gibi sözel olmayan iletişim becerilerini etkili ve bulunduğu ortama uygun olarak kullanmayı kapsar. Bulunduğu ortama uygun olarak kullanması gereken konuşma üslûbunu belirleme. ayrılan bilgileri analiz etme. seçilen bilgileri değerlendirme. çıkabilecek sorunları göz önüne alma. sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilmeyi kapsar. bu teknolojilerin kullanılması için gerekli becerilere sahip olma. okuduğunu anlama ve eleştirme. İletişim becerisi. taranan bilgilerin işe yararlılığını sezme ve ayırma.çözüm aşamasında elde edilen veri ve bilgileri değerlendirme. Anlamlı tahminde bulunma. pazarlayabilme gibi alt becerileri içerir. herhangi bir alanda ihtiyaç duyulabilecek bir ürünün gerekliliğini sezme. sonucu destekleyici verilerin yeterliliğine karar verme. bulunması. pazar araştırması yapma. Girişimcilik. bilgi teknolojilerini kullanırken planlama yapma. sonuçları tahmin etme. Bilgi teknolojilerini yerinde kullanma konusunda doğru karar verme. Araştırma ve sorgulama becerisi. Konuşma. plan yapma. çözüme ulaşılınca çözümün anlamlılığını ve işe yararlılığını değerlendirme ve yeni sorunları fark etmeyi içerir. aktif olarak dinleme. sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar.

Sosyal bilimlere ait bilginin değerlendirilmesi ve kullanılması açısından önemlidir. olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme. Gözlem becerisi aynı zamanda gelişmiş bir öğrenci araştırma. rol oynama. Modern toplumlarda eğitimin en önemli amaçlarından birisi. Bu anlamda öğrenciler. Sosyal katılım. çevresindeki kişilere ve doğaya değer vermesini öğretmektir. Sosyal katılım becerisi. kendi ve başkalarının yazdıklarını eleştirme gibi alt becerileri içerir. Değişim ve sürekliliği algılama becerisi. bireyler. sorunların farkında olmalı. Öğrencilerin gözlem sonucu elde ettikleri bilgileri bir şekilde düzenleyip genellemelere ulaşmaları. çevresindeki olay ve olguları dikkatle inceleme. karar verme. Yaşadığı toplumun bir parçası olan bireylerin öğrenim çağının ilk yıllarından başlayarak toplumsal hayattaki işleyişi ve rollerini kavraması gerekir. gözlediklerini araştırmalarda veri olarak veya gelecek ile ilgili planlamalar yapmak için kullanabilme. doğru ve tarafsız tanımlama. Dikkatlerini belli bir olay veya olguya yoğunlaştırarak olay ve olguların farkına varır ve çevrelerindeki olayları algılayarak daha etkin öğrenirler. bireyin kendisine. gerektiğinde hem kendi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. yönetsel problemin çözümüne alternatif çözümler bulma alt becerilerini içerir. zamanla oluşan süreklilik ve değişimi algılama. Gözlem becerisi. toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalı ve çözümüne yönelik sürece katılımda istekli olmalıdır. benzer olaylarla ilişkilendirme ve böyle bir olayla karşılaştığında ne yapması gerektiğine dair davranış geliştirme alt becerilerini içerir. gruplar ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için bireyler. Öğrencilerde zaten var olan merak duygusu gözlem becerisinin gelişmesine yardımcı olur. katılım. kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki ilişkiyi tanıma. benzer ya da farklı yönlerini ortaya koyma. farklı grup ve durumların dinamiklerine uyma. kendisini ve yakın çevresini etkileyen konularda bilgi sahibi olma. Çeşitli şekillerde olay ve olguların incelenme becerisidir. gruplar. Bu beceri benzerlik ve farklılıkları bulma. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları. yönetimsel olguları ve yorumları ayırt etme. yaşadıkları toplumun sosyo ekonomik durumu. birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için insanlar arasındaki ortak ilişkiyi tanıma. Gözlem yapma becerisi. gözlediklerini kaydetme ve aktarma. drama ve problem çözme gibi becerilerini de kolayca geliştirebilir. sosyal 10 . bu genel yargıları sorun çözme veya geleceğe yönelik planlamalar yapmada kullanmaları çok önemlidir. toplumsal olaylara ilgi duymalı. Öğrenci. Olayların içinde olarak ve yaşayarak öğrenirler.konuşurken hedef kitleye uygun üslûp kullanma. sosyal katılımı etkileyen faktörlerdir. geçmişteki problemlerin neden sonuç ilişkisini tanıma.

uzlaşma ve eylemde bulunma. Yönetim bilimi dersiyle ilgili. yakın çevresini ve toplumu etkileyen konularda ihtiyaçların karşılanması için fikir üretme. tartışma. dersin işleniş sürecinde kavram ve beceriler kazandırılırken öğrencilerin duyuşsal gelişimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. planlama. Duyuşsal Beceriler Programda öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimleri de dikkate alınmıştır. bu fikri çevresindekilere iletme. Kazandırılması gereken duyuşsal özellikler şunlardır: Problemlere karşı duyarlı olma Özgüven duyma Araştırmadan zevk alma Merak etme Proje hazırlamaya istekli olma Sorumluluğunu geliştirme Sabırlı olma Kendini sorgulama Özen gösterme Yardımlaşmayı isteme Proje hazırlarken kendini motive etme Zihinsel gelişimine olumlu etkisi olduğunu düşünme Yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma Tartışmayı isteme 11 . lider ya da izleyen olarak gruba. kuruma. görüşme. sosyal örgütlere ve topluma hizmet etme alt becerilerini içerir.katılımın gerekli olduğu durumları belirleme.

Psikomotor Beceriler Yönetim Bilimi dersi. bilişsel ve duyuşsal beceriler kadar psikomotor becerileri de geliştirmeye yöneliktir. Bir yönetsel projenin planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar öğrencilerin kazanması gereken psikomotor beceriler şunlardır: İlgili araçları kullanma Projesini tanıtma ve sunma Olayları inceleme ve tekrarlama Bedensel yeteneklerini kullanma 12 . Bu beceriler öğrencilerin yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmesini sağlamaktadır.

grup sürecinin değerlendirilmesi ve eşit başarı fırsatıdır. yönetimde karşılaşılan sorunlara ilişkin genel bilgileri vermek ve öğrencilere bu sorunların çözümü için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI Yönetim Bilimi ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına bağlı olarak öğrenci merkezli. öğrencilere yönetim biliminin önemini. işlemeye ve uygulamaya yönlendiren bir öğrenme sürecidir. McKinney. Aynı zamanda bilgiyi işlerken ve uygularken sadece bilginin aktarımı değil. 2003. üst düzey düşünme alanlarında zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi söz konusudur. Yönetim bilimi dersinin amacı. 2003. Aktif Öğrenme öğrenciyi bilgiyi keşfetmeye. 13 . aktif öğrenme ilkelerinin uygulandığı bir öğrenme sürecidir. bireysel değerlendirilebilirlik. etkinliklerde. olumlu bağımlılık. öğrencilerin özgüvenlerini arttırmak. Aktif öğrenmede öğrenciye karar verme ve öğrenme sürecinde sorumluluk alma fırsatları verilir (Açıkgöz. öğrencinin geçmiş yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alan. yüz yüze etkileşim. Felder. Bu derste yönetim süreci içerisinde kamu yönetimi ve işletme yönetimi vurgulanacaktır. 2007). bilgi ve beceriyi bir arada kullanan. grup ödülü. İşbirlikli öğrenmede bir grup içerisinde önceden belirlenmiş kriterlerle öğrencilerin hem bireysel olarak hem de grup olarak yapılan çalışmadan sorumlu olduğu sosyal etkileşim ve üst düzey bilişsel becerilerin kullanıldığı bir süreçtir (Açıkgöz. kazanımların edindirilmesinde diğer öğrenme. iyi bir yöneticinin sahip olduğu nitelikleri bilen öğrenciler yetiştirmek. çevreyle etkileşimine ve iletişimine olanak sağlayan yeni bir anlayışın oluşturulması amaçlanmıştır.ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğrencilere yukarıda belirtilen becerileri kazandırabilmek amacıyla öğrenme öğretme sürecinde. sosyal beceriler. İşbirlikli öğrenme. 2007). İşbirlikli öğrenmeyi küme çalışmasından ayıran ve işbirlikli öğrenmenin sınıfta gerçekleşmesini sağlayan bazı temel ilkeler. temel kavramları. öğretme yöntem ve tekniklerinin yanında ağırlıklı olarak aktif öğrenme yaklaşımlarının kullanılması üzerinde durur. bilgilerini günlük yaşamlarına aktarmalarını sağlamaktır. Yönetim bilimi dersinin bir diğer amacı. yetenek ve tutumlarının farkına varır ve öğrenme süreci ile ilgili öz düzenleme yapma fırsatı bulur. Öğrenci bilgiyi keşfederken aynı zamanda kendi değer.

Yönetsel olgu ve olayları analiz etmeleri. 1. Problemleri bağımsız olarak ve işbirliğine dayalı yöntemlerle çözme becerisi edinmeleri. analitik düşünme becerisi ve sentez yapabilme becerisi kazanmaları. bugün ve gelecekteki siyasal. Yönetim biliminin disiplinler arası ve evrensel niteliğini özümsemeleri. İyi bir yönetimin parçası olan işbirliği. Her türlü örgütte ve o örgütün her düzeyinde yöneticinin yapması gereken işlevleri kavramaları. 7. 10. güdülenme ve liderliğin önemini kavramaları. 12. Yönetim biliminin ortaya çıkış nedenlerini kavramaları. 6. kültürel ve yönetimsel olayları ve olguları değerlendirirken yönetim bilimine ait olan kavramları ve nitelikli yöneticilerin sahip oldukları becerileri kullanabilmeleri. Özel yönetim ile devlet yönetiminin arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ayırt etmeleri. 14 . Yönetimde belirlenen amaca ulaşılması için kullanılan karşılaştırma yapabilme becerisi. 4. Yönetim ile ilgili problemlerde neden sonuç ilişkisi kurarak çözüm yolları geliştirmeleri. 8.Bu programla öğrencilerin. 9. Bilimsel düşünme alışkanlığı kazanabilmeleri ve bilimsel düşüncenin bir gereği olarak bilgiye ulaşmada. Sosyal bilimler alanında araştırma yaparken sosyal bilimlere ait bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini doğru kullanabilmeleri. Geçmiş kuram ve uygulamalar ışığında günümüzde ortaya çıkabilecek yönetim ve örgütlenme sorunlarına ilişkin çözüm yolları bulmaları. 3. iletişim. verileri kullanmada ve düşünce üretmede bilimsel ahlakı gözetmeleri. 5. 2. Geçmiş. Somut durumlardan soyut ilkeler elde edebilmeleri ve yönetime ilişkin kuramsal açıklamalara dayanarak somut ilkelerden soyuta gidebilmeleri. 14. 15. sosyal. Yönetim biliminin temel ilkelerini kavramaları. 13. 11.

beyin fırtınası. 2. tartışma. problem çözme. 18. ii. Sorunun tespiti. bilgisayar destekli öğrenme. grup çalışmaları. 19. Çatışma. Seçilen konulara uygun olarak belirlenecek günlük hayattan alınmış problemler öğrencilerin elde ettikleri bilgileri somutlaştırmasına yardımcı olacaktır. Programda içerik kazanımlara göre belirlenmiştir. ihtiyaçlarını. işbirlikli öğrenme. öğrenci grubunun ilgilerini. YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Sorunun çözümüne ilişkin hipotezler üretilmelidir. kriz yönetimini öğrenerek. öğrenme . Ders kitapları ve diğer yardımcı materyallerin hazırlanmasında. Gerek örgüt ve gerekse devlet düzeyinde planlamanın önemini kavramaları amaçlanmıştır. Programdaki üniteler ve ünitelere ait konuların sıralanışı.öğretme sürecinde çevre özelliklerini. 17. proje tabanlı öğrenme. 4. Yönetim bilimi dersi zümre öğretmenleri tarafından ders yılı başında yapılacak toplantı ile öğretim programının içeriğinde yer alan konu ve kazanımlar dikkate alınarak bir plan yapılmalıdır. Dersin işlenişinde öğrenme-öğretme etkinlikleri hazırlanırken öğrenci düzeyi. 3. tanımı ve sınırlandırılması yapılmalıdır.16. Türkiye Cumhuriyeti devlet örgütlenmesinin temel ilkelerini ve genel işleyişini kavramaları. sınıf içi etkinliklerinin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde bu sıraya uyulmalıdır. Bu süreçte şu aşamalara dikkat edilmelidir: i. gösterip yapma. örnek olay. 15 . yaparak yaşayarak öğrenme. eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurularak gösteri. 5. işleniş sırasıdır. yönetiminde ortaya çıkabilecek sorunlara gerçekçi çözüm yolları bulabilme yeteneğini geliştirmeleri. hazırbulunuşluk düzeylerini ve dolayısıyla da ön bilgilerini dikkate almalıdır. Öğretmen. beklentilerini. gezi gözlem gibi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Yönetim biliminde ortaya çıkan yeni yaklaşımları günlük yaşama indirgemeleri.

demokrasi ve insan hakları eğitimi. doğru yöntem ve tekniklerle çözüm üretmeye istekli olmalarına rehberlik edilmelidir. öz değerlendirme ölçekleri. 9. Değerlendirme ve yorumlama sonucu formüle edilmelidir. Hipotezler için bilgi ve veri toplanmalı. boşluk doldurmalı. Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle alternatif değerlendirme yöntemlerini birlikte kullanmalıdır. gözlem. çoktan seçmeli. Öğrencilerin etkinlikler çerçevesinde fotoğraf çekerek. 16 . Öğretmen. açık uçlu sorulardan oluşan testlerdir. süreç ve ürün birlikte değerlendirilmelidir. 8. Öğrenme öğretme sürecinde. CD-ROM vb. işitsel ve basılı araç gereçler kullanılmalıdır. Öğrenciler çevrelerindeki problemleri görebilmeli ve bu problemlere çözüm üretmeye yönelik tutum ve davranışlar geliştirmelidir. bu bilgiler değerlendirilmeli ve organize edilip yorumlanmalıdır. uluslararası ilişkiler gibi derslerle ilişkilendirilmelidir. geleneksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullandığında öğrencilerde geleceğe dönük düşünmeye yol açan özellikte sorular sormalıdır. film. v. eşleştirmeli.iii. 6. Yönetim bilimi dersi sosyal bilimler. makale yazarak. posterler. iv. araç ve gereçler ile İnternet gibi görsel. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları. 7. projeler. Bu aşamada sosyal sorunlarda ulaşılan sonuçların geçici olabileceğini görmek ve benimsemek önemlidir. dergi. gazete. örnek yönetim organizasyonları gerçekleştirerek oluşturdukları ürünler sergilenmelidir. proje hazırlayarak. Öğretim etkinliklerinde kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek fotoğraf. görüşmeler. Öğrencilerin dikkatleri. öğrenci ürün dosyaları (portfolyo). içinde yaşadıkları sosyal ve doğal çevreye yöneltildiğinde karşılaşacakları problemleri fark etmelerine. performans ödevleri. Yeni veriler ile elde edilen bilgi test edilip hipotezin geçerliliği sorgulanmalıdır.

Öğrencilere verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışılacağı açıklanır ve tartışma kuralları söylenir. 6. akvaryum tekniği. yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma ve araştırmadan zevk alma KAZANIMLAR ARAÇ GEREÇLER yapardım? tekniği. : Okuma parçaları YÖNTEM VE TEKNİKLER: Aktif öğrenme yöntemi.ETKİNLİK ÖRNEĞİ . Dinleyiciler dış çembere. Bu okuma parçası üzerinden verimlilik ve etkililik kavramları tanımlanır. Öğrencilerin tartışma için hazırlanmaları istenir.I DERS SINIF ÜNİTE KONU BECERİLER :Yönetim Bilimi :Seçmeli :Yönetim Bilimine Giriş :Yönetim Biliminde Verimlilik ve Etkililik :Eleştirel düşünme. 5. Ders kitabında bulunan okuma parçası öğrenciler tarafından sınıfta incelenir. :Verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışır. Dış çemberde oturduğu halde ileride iç çembere katılacaklar için iç çemberde boş yer bırakılır. Sınıf sıraları tartışma konusu hakkında konuşmak isteyenlerin oturacakları bir iç çember ve bunun dışında da bir dış çember halinde oturulacak biçiminde düzenlenir. 3. 17 . Öğrencilere verimlilik ve etkililik kavramlarıyla ilgili düşünceleri sorulur. tartışmayı yapacak öğrenciler ise iç çembere oturtulur. Verimlilik ve etkililik kavramları ile ilgili dokümanlar (okuma parçaları ve araştırma raporları) sınıfa getirilir. iletişim. Ben olsam ne ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 1. Konuyla ilgili hazır bulunuşluluk düzeyleri belirlenir. 4. 2. sorumluluk becerisi geliştirme. Verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışmak için sınıfta akvaryum tekniği kullanılır. sosyal katılım.

Öğrenciler gruplara ayrılarak vakfın ya da işletmenin yönetiminde yer aldıkları varsayılır. “İşi doğru yapmakla doğru işi yapmayı” verimlilik ve etkililik açısından açıklayınız.7. Öğrencilerden bir hafta önce bir vakıfla (Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gibi. Tartışma sonuçlandırılır. 8. 9. kar amacı güden bir işletmenin örgüt yapısı ve çalışmalarıyla ilgili araştırma yapmaları istenir. Vakfın yönetiminin verimliliğinin ve etkililiğinin nasıl arttırılabileceği “Siz olsaydınız ne yapardınız?” tekniğiyle tartışılır. Verimlilik ve etkililiğin yönetim açısından önemi nedir? 4. 18 . tartışmanın sonuçlarını kendi grupları içinde özetlerler. 10. Verimlilik nedir? 2. Yapılan araştırmalar sınıfta paylaşılır. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Tartışma başlatılır. Etkililik nedir? 3. Öğrenciler gruplara ayrılır.

Öğrenciler günlük yaşantılarında karşılaştıkları sistemleri (saatin işleyiş sistemi. Öğrencilerden gruplar halinde bu sistemleri oluşturmaları ve her bir öğrencinin sistemin bir parçası olması istenir. ülke ekonomisi şeması : Dramatizasyon tekniği ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 1.ETKİNLİK ÖRNEĞİ – II DERS SINIF ÜNİTE KONU BECERİLER : Yönetim Bilimi : Seçmeli : Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar : Sistem Yaklaşımının Tanımı : Yaratıcı düşünme. fabrika) ve alt sistemleri inceler. sosyal katılım. 2. sınıfta dramatizasyon tekniğiyle sistemin çalışmasını canlandırır. yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma. iletişim ve ulaşım sistemleri. özgüven duyma. sorumluluğunu geliştirme. Sisteminin iyi işlemesi için gerekli unsurları belirler. 5. 3. Öğrencilerin konuyla ilgili ön hazırlık yapmalarını sağlamak için bir hafta önceden bir saat tamircisinde saatin parçaları ve işleyişini incelemeleri istenir. Öğrenciler sistem yaklaşımı ile oluşturulmuş ülke ekonomisi şemasını inceler. 6. iletişim. 19 . beden dilini kullanma KAZANIMLAR ARAÇ GEREÇLER YÖNTEM VE TEKNİKLER : Sistem yaklaşımı ile ilgili çıkarımlarda bulunur. gözlem yapma. insan yapısı. : Ders kitabı. Gruplar. 4.

Şema 1 : Sistem yaklaşımına göre ülke ekonomisi şeması

(Koçel, 1998)

7. Okul örgütünün sistem yaklaşımına göre şemasını çıkarır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. 2. Sistem yaklaşımının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Okul örgütünün sistem yaklaşımına göre şemasını çıkartınız.

20

ETKİNLİK ÖRNEĞİ – III DERS SINIF ÜNİTE KONU BECERİLER :Yönetim Bilimi :Seçmeli :Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar :Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı ve Özellikleri :Yaratıcı düşünme, iletişim, sosyal katılım, sorumluluğunu geliştirme, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varma, gözlem yapma, özgüven duyma KAZANIMLAR :Toplam Kalite Yönetimi (TKY) hakkında çıkarımlarda bulunur. ARAÇ GEREÇLER YÖNTEM VE TEKNİKLER :Ders kitabı, görüşme notları :Aktif öğrenme yaklaşımı, dedikodu tekniği

ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ 1. Öğrenciler bir hafta önceden yakın çevresinde bulunan insanlara “Sizce TKY nedir?” sorusunu sorar ve verilen cevapları not alır. 2. Sınıfta öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Elde ettikleri cevapları karşılaştırılır. 3. Sınıfın tamamı öğretmenin rehberliğinde beyin fırtınası yaparak “ TKY nedir?” sorusuna yanıt bulmaya çalışır. 4. TKY’ nin temel özelliklerini belirlemek amacıyla dedikodu tekniği uygulanır. 5. TKY ile ilgili sıfır hata, takım çalışması, müşteri memnuniyeti, sürekli gelişme, kalite çemberi, esneklik, kalite güvencesi, kalite kontrolü, misyon, vizyon, ISO kalite belgesi gibi temel söylemler kâğıtlara yazılarak sınıfın değişik yerlerine asılır. 6. Daha sonra öğrenciler küçük gruplar hâlinde bu söylemlerle ilgili düşüncelerini birbirlerine aktarırlar. 7. Gruplar dağılıp yeni eşleriyle yeni söylem köşelerinde buluşur ve düşüncelerini paylaşır.

21

8. Sürecin sonunda oluşan düşünceler sınıfça tartışılarak TKY’ nin özellikleri listelenir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. TKY kavramını açıklayınız. 2. TKY nin özellikleri nelerdir?

Şema 2: Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları

SIFIR HATA

MİSYON

TAKIM ÇALIŞMASI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ESNEKLİK TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO KALİTE BELGESİ KALİTE ÇEMBERİ

SÜREKLİ GELİŞME KALİTE GÜVENCESİ

VİZYON

KALİTE KONTROLÜ

22

görsel materyal okuma. 23 . grup çalışması. ilgili etkinliklerin (sözlü tarih. eğitim öğretim sürecinde yapılabilecek Ölçme ve değerlendirme değerlendirme yazılan etkinliklerini göstermektedir. öğrencilerin performansını en iyi şekilde ölçebileceğinizi düşündüğünüz başka yöntemleri de seçebilirsiniz. ilgili ünitede işlenecek konuların sınırlarını. Okul dışı etkinlik grafik oluşturma. film izleme. ilgili alt öğrenme alanıyla ilişkilendirilebilecek Ders içi ilişkilendirme diğer alt öğrenme alanlarının adını ve ilgili kazanımlarını gösterir. bir Burada Siz değerlendirme etkinliği öneridir.) sınıf içinde yapılacağını gösterir. Bu sembol. sanal alan gezisi vb. Bu sembol. proje çalışmaları vb.) tamamının veya bazı aşamalarının ev. Diğer derslerle ilişkilendirme Bu sembol. ilgili ders alanıyla ilişkilendirilebilecek diğer derslerin adlarını ve ilgili kazanımlarını gösterir.YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA KULLANILAN SEMBOLLER Bu sembol. grup Sınıf-okul içi etkinlik çalışması. ilgili etkinliklerin (yaratıcı drama. Bu sembol. zaman şeridi oluşturma. [!] Uyarı kullanılması önerilen araç-gereç ve dikkat edilmesi gereken noktaları gösterir. çalışma kâğıdı doldurma. kütüphane ve konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabileceğini gösterir. Bu sembol.

İşletme Yönetimi (Benzerlikler–Farklılıklar) 4. Zaman Yönetimi ve Stratejik Yönetim Toplam: 1. Yönetme ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Kamu Yönetimi. Yönetim Biliminde Verimlilik ve Etkililik 5. Yönetim Biliminin İlişkili Olduğu Diğer Bilim Dalları ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ 3. Denetleme (Kontrol) Toplam: 1. Türkiye’de Planlamanın Gelişimi ÖRGÜTLENMESİ Toplam: GENEL TOPLAM KAZANIM SAYILARI 5 1 1 1 4 12 8 3 11 7 4 2 13 2 2 2 2 4 2 14 6 2 8 58 SÜRE/ DERS SAATİ 5 1 1 2 6 15 9 4 13 10 4 3 17 3 2 2 3 4 2 16 7 2 9 70 ORANI (%) 7 1 1 3 9 21 13 6 19 14 6 4 24 4 3 3 4 6 3 23 10 3 13 100 24 . Toplam Kalite Yönetimi 5. Yönetim Biliminin Gelişimi Toplam: 1. Yönetim Biliminin Tanımı 2. Örgütlenme Toplam: 1. Z Teorisi ÜNİTE 4: YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 4. Karar Verme ve Planlama ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI – I 2.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programının Ünite/Konu ve Sürelere Göre Dağılım Tablosu ÜNİTELER KONULAR 1. Çatışma ve Kriz Yönetimi 6. Durumsallık Yaklaşımı 3. Sistem Yaklaşımı 2. Eşgüdüm (Koordinasyon) 3.II 2. Türkiye’ nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler ÜNİTE 5: TÜRKİYE’NİN İDARİ 2.

11 VEYA 12. SINIFLAR) DERS 25 .YÖNETİM BİLİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE YAZILACAK DERS KİTAPLARININ FORMA SAYILARI TABLO 1: DERS KİTABI İÇİN ÖNERİLEN FORMA SAYILARI DERS KİTABI KİTAP BOYUTU 19.5 X 27.5 cm FORMA SAYISI 14-16 SINIFLAR SEÇMELİ (10.

[!] Konu özlü sözlerle desteklenir. ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI Öğrencilere yönetimi konu alan ve kavram olarak açıklayan metinler ve örnek olaylar verilir. AÇIKLAMALAR [!] Yönetimin insan ve yaşamındaki önemi vurgulanır. Bilimin temel ilkeleri nelerdir? Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 26 . Bireysel değerlendirme ve grup değerlendirmesi yapılır. 1. Yönetim kavramını açıklar. Yönetim birimlerinin yaptıkları yönetim işi zaman içinde ve birimden birime değişir mi? Yaşamın farklı alanlarında farklı yönetim birimleriyle karşılaşılır mı? toplum Yönetim Biliminin Tanımı 2.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR Bu ünite ile öğrenciler. [!] Bilimsel düşünme ve tutum kazanma üzerinde durulur. her birine birer rol verilir. “Katılıyorum/Katılmıyorum” Öğrencilere bilim ve bilimsel düşünme kavramlarıyla ilgili “Katılıyorum – Katılmıyorum” formu verilir ve doldurmaları istenir. Daha sonra öğrenciler verdikleri cevaplar üzerinden düşüncelerini tartışırlar. Her bir grup metin ve örnek olayları inceleyerek yönetim kavramıyla ilgili ortak bir ürün çıkarır. [!] Bilimsel araştırma metodu aşamaları üzerinde durulur. Öğrenciler gruplara ayrılır. Bilim ve bilimsel düşünme kavramlarını açıklar. Sosyal bilim çalışmaları ve felsefe dersiyle ilişkilendirir.

Gönderilen sorular cevaplanarak sınıfta sunulur. [!] Değişik alanlardan yöneticiler davet edilerek öğrencilerin gerçek hayattan örneklerle yönetim biliminin kapsamıyla ilgili fikir edinmeleri sağlanır. yönetim biliminin [!] Yönetim biliminin amaçları amaçları ile ilgili beyin fırtınası yapar. Yönetim biliminin amaçlarını saptar. öğrenciler değerlendirilir. Yaptığı değerlendirmeleri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşır. Toplumsal yaşamda yönetim biliminin rolünü irdeler. Yönetim biliminin kapsamını açıklar. Sınıfta gruplar oluşturulur ve elde edilen gözlem raporlarıyla ilgili grup soruları hazırlanır. Grup sunumu ve grup süreci içinde. Belirlenen amaçlarla kitapta belirtilen amaçlar karşılaştırılır. Buldukları üzerinde durulur. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 27 . “Beyin fırtınası” Öğrenciler. amaçları tahtaya yazarlar. nelerdir? “Bizim mahalle” Öğrenciler. apartman yönetimi vb.) ziyaret ederek gözlem yapar. Her insan bir yönetici midir? Yönetim Biliminin Tanımı 4. AÇIKLAMALAR “Yönetim bilimi ” Öğrenciler farklı kaynaklardan Farklı yönetim bilimi yönetim bilimi kavramına ait tanımları araştırırlar. tanımlarından çıkarılabilecek olan Buldukları tanımlar sınıfta tartışılır. Tartışma sonunda yönetim bilimine ait ortak özellikler tanımların ortak noktaları belirlenir. mahalle yönetimi. Bu gözlemler sırasında yönetsel alanları ve bu alanlar arasındaki ilişkileri açıklar. Daha sonra her bir grup kendi grup sorularını seçilen bir diğer gruba gönderir.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI KONULAR KAZANIMLAR 3. 5. çevrelerindeki farklı yönetim birimlerini (okul yönetimi.

Öğrencilerin bir hafta önceden okul dışında [!] Yönetimin evrenselliği vurgulanır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI “Zihinsel haritalama” Öğrenciler. Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi Arasında Benzerlikler ve Farklılıklar 7. Konuyla ilgili önemli kavramlar ve düşünceler küçük kartlara teker teker yazılır. Araştırmanın sonuçları sınıfla paylaşılır. yönetimi ile ilgili hazırladığı araştırma ödevleri ve bu ödevlerin sunumu performans değerlendirme formu ile değerlendirilir. sanat ve bilim yönü vurgulanır. [!] Yönetimin felsefi. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 28 . psikoloji. Öğrencilerden kendilerine verilen destelerdeki kavram ve düşünceleri birbirleriyle ilişkilendirerek yerleştirmeleri istenir. dersleri ile ilişkilendirir. Bu şekilde sınıftaki öğrenci sayısı kadar kart desteleri elde edilir. Yönetim bilimini diğer bilim dallarıyla ilişkilendirir. Kamu yönetimi ile işletme yönetiminin benzer ve farklı yönlerini ayırt eder. AÇIKLAMALAR Tarih. Oluşturulan zihin haritası gruplar içinde yorumlanır. KONULAR Yönetim Biliminin İlişkili Olduğu Diğer Bilim Dalları KAZANIMLAR 6. benzerlikler ve farklılıklar tartışılarak sonuçlar Öğrencilerin kamu yönetimi ve işletme tablolaştırılır. yönetiminin ortak ve farklı yönleri konusunda işletme yönetiminin müşteriye hizmet araştırma yapmaları istenir. ettiği vurgulanır. çeşitli kaynaklardan kamu yönetimi ve işletme [!] Genel olarak kamu yönetiminin vatandaşa. Kamu [!] Kâr ve hizmet örgütü kavramları yönetimi ile işletme yönetimi arasındaki üzerinde durulur. yönetim biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkileri ile ilgili zihin haritaları oluşturur. felsefe [!] Yönetim biliminin disiplinler arası niteliği vurgulanır. sosyoloji.

yapısı ve çalışmalarıyla ilgili araştırma yapmaları istenir. Dinleyiciler dış çembere. ‘’Ne düşünüyoruz?’’ Öğrencilere verimlilik kavramı ile ilgili okuma parçaları verilir. Tartışma sonucunda verimlilik ve etkililik kavramının yönetim bilimindeki etkisi vurgulanır. dernek ve kâr amaçlı bir işletmenin örgüt olduğu vurgulanır. Öğrenciler vakıfla ve işletmeyle ilgili araştırmalarını sınıfta paylaşır. ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Yönetim Biliminde Verimlilik ve Etkililik Verimliliğin işi doğru yapmak. Verimlilik kavramı ile ilgili tartışma düzenlenir.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR 8. Sıralar tartışma konusu hakkında konuşmak isteyenlerin oturacakları bir iç çember ve bunun dışında bir dış çember şeklinde düzenlenir. Verimlilik ve etkililik kavramlarını yönetim bilimi açısından tartışır.Vakfın yönetiminin verimliliğinin ve etkililiğinin nasıl arttırılabileceği üzerinde tartışılır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 29 . Dış çemberde oturduğu hâlde daha sonra iç çembere katılacaklar için iç çemberde boş yer bırakılır. “Ben olsam ne yapardım?” Öğrencilerden [!] bir hafta önce bir vakıf (Eğitim Gönüllüleri Vakfı etkililiğin (etkinlik) ise doğru işi yapmak gibi). tartışmayı yapacak öğrenciler ise iç çembere otururlar.

son gelişmeler” Öğrenciler. AÇIKLAMALAR Tarih ve ilişkilendirir.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI “İlk çalışmalar. sosyoloji dersleriyle Yönetim Biliminin Gelişimi [!] Yönetim biliminin. KONULAR KAZANIMLAR 9. Öğrenme sonucunda gruplar yönetim biliminin tarihsel gelişim sürecini gösteren bir şema hazırlar. Gruplarına geri dönerek konuyu arkadaşlarına öğretirler. klasik. [!] Kamu yönetiminin kurucusu olan Woodrow Wilson’ın görüşleri hakkında bilgi verilir. ve modern olmak üzere üç ayrı yönetim düşüncesine ayrıldığı vurgulanır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 30 . neoklasik. Daha sonra gruplara ayrılırlar. yönetim biliminin tarihsel gelişim sürecini kronolojik olarak listeler. [!] Osmanlı İmparatorluğu yönetim sisteminde Enderun Okulu hakkında bilgi verilir. [!] Sanayi devrimi ve önemi vurgulanır. Uzmanlık grubunda konuyu nasıl anlatacaklarını planlarlar. Öğrenciler gruplarından ayrılarak aynı konuyu hazırlamakta sorumlu olan diğer öğrencilerle bir uzmanlık grubu oluştururlar. Yönetim biliminin tarihsel gelişim sürecini analiz eder. Konu gruptaki öğrenci sayısınca parçalara bölünür ve her bir parça bir öğrenciye verilir. Her öğrenci kendisine ait olan bölüm üzerinde çalışmaktan ve onu grup arkadaşlarına anlatmaktan sorumludur.

Neoklasik yönetim düşüncesinin ortaya çıkış nedenlerini açıklar. Weber’in Bürokrasi anlayışı karşılaştırılır. H. eşgüdüm. ‘’Panel yapıyoruz. Buldukları nedenleri sınıfta kendi aralarında tartışır. [!] Farklı bürokrasi tanımları vurgulanır. AÇIKLAMALAR [!] Taylor. M.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ ETKİNLİK İPUÇLARI “Klasik yönetim düşüncesine bakış” Öğrenciler oluşturulan gruplar içerisinde klasik yönetim düşüncesinin önde gelen kuramcılarının görüşleri ile ilgili tablolar oluşturur. [!] Türkiye’de bürokrasi vurgulanır. Fayol ve Weber’in yönetim anlayışları üzerinde durulur: F. Taylor’un Bilimsel Yönetim anlayışı.’’ Öğrenciler bir hafta önceden neoklasik yönetim düşüncesinin ortaya çıkış nedenlerini çeşitli kaynaklardan araştırır. Hazırlanan listeler sınıfta sunulur. Grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. yönlendirme. raporlama. [!]L. Klasik yönetim düşüncesinin gelişimindeki önemli kuramcıların görüşlerini karşılaştırır. örgütleme. Mayo) ve X – Y teorisi (D. Fayol’un Yönetsel Teori (yönetim süreci) anlayışı. Benzerlikleri Yönetim Biliminin Gelişimi Taylor Fayol Weber 11.Gullick’in yönetimi temel işlevlerine ilişkin yaptığı sınıflandırma (planlama. bütçeleme [İngilizce kısaltması POSDCORB]) vurgulanır. Tartışma sonucunda ortak ve farklı görüşlerle ilgili listeler hazırlanır. [!] Hawthorne araştırmaları (E. personel yönetimi. Mc Gregor) hakkında bilgi verilir. ÜNİTE 1: YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Farklılıkları Kuramlar Dönemi Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 31 . KONULAR KAZANIMLAR 10. Yakın çevredeki bir üretim işletmesinin üretim birimi ile insan kaynakları birimi ziyaret edilerek bu birimler öğrencilere tanıtılır ve organizasyon şeması hakkında bilgi verilir.

öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR 12. Her grupta bulunan öğrenci. bu yönetim düşünceleriyle ilgili aklında kalan bir cümleyi söyler. boşluk doldurma. kısa cevaplı.’’ Üç ayrı yönetim düşüncesinin özelliklerini yansıtan örnek olaylar üzerinde öğrenciler modern dönemin özelliklerini klasik ve neoklasik yönetim anlayışının özellikleriyle karşılaştırarak inceler. eşleştirme tipi testler. öğrenci gözlem formu. Modern yönetim düşüncesinin özelliklerini klasik ve neoklasik yönetim düşüncesinin özellikleriyle karşılaştırarak değerlendirir. açık uçlu. Çoktan seçmeli. [!] Yönetim düşüncelerinin olumlu ve olumsuz yönleri vurgulanır. ETKİNLİK İPUÇLARI ‘’Karşılaştırıyoruz.I Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 32 . [!] Konu özlü sözlerle desteklenir. İnceleme sonucunda öğretmen modern yönetim düşüncesinin özelliklerini vurgular. neoklasik ve modern yönetim düşüncesiyle ilgili konuları kaynaklardan bir defa okurlar ve gruplara ayrılırlar. [!] Yönetim düşüncelerinin Türkiye’deki kamu ve özel sektörü nasıl etkilediği vurgulanır. Yönetim Biliminin Gelişimi ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Söylenen cümleler ilişkili yönetim anlayışının altına not edilir. Grup içerisinde oluşturulan listeler tahtaya asılır ve tüm sınıf bu listeleri inceler. AÇIKLAMALAR [!] Yönetim düşüncelerine ilişkin örnek olaylar oluşturulur. “Bir cümle de benden” Öğrenciler klasik.

Karar Verme ve Planlama 1. Kağıtlar öğrencilere dağıtılır. Bu etkinlikte işlenen konularla ilgili doğru ve yanlış cümleler oluşturulup kâğıtlara yazılır. “karar verme’’ “karar verirken nelere dikkat edileceği’’ günlük hayattan örneklerle açıklanır. ETKİNLİK İPUÇLARI “Beyin fırtınası” Öğrenciler küçük gruplar içerisinde yeni bir problemle karşılaştıklarında ilk önce ne yaptıklarını tartışır. 2. Yönetimde karar vermenin “Doğru mu yanlış mı?” Öğrenciler karar önemini açıklar. [!] Karar verme ve etkililik ilişkisi vurgulanır. Tartışma sonucunda karar vermenin yönetim bilimi üzerindeki etkisi belirtilir.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR KAZANIMLAR Bu ünite ile öğrenciler. Cümlelerin doğruluk değerleri sınıfça tartışılır. Karar vermenin anlamını açıklar. AÇIKLAMALAR [!] Karar verme üzerinde durulur. [!] Geleneksel yönetim anlayışında karar vermenin sezgiye ve deneyime dayandığı. Öğrenciler kendi kağıtlarında yazan cümlelerin doğruluk değerini araştırırlar. vermenin yönetimdeki önemini kaynak kitaplardan inceler. kavramın anlamı verme [!] Sorun çözme ve karar arasındaki ilişki vurgulanır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 33 . yeni yönetim yaklaşımlarında ise karar vermenin bir bilimsel yöntem olarak ele alındığı vurgulanır.

Öğrenciler.I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR 3. Sorunun çözümünde iki ayrı karşıt görüş oluşturulur. Karar verme sürecini Hikâyeleştirilen bir örnek olayda çözülmesi [!] Karara katılmanın kişisel ve örgütsel analiz eder. KONULAR Karar Verme ve Planlama Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 34 . arkadaş. Bulunan çözüm yolları sınıfa sunulur. dağıtılır. Bu problemin gruplar içinde çözülerek karara bağlanıp raporlaştırılması sağlanır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . günlük yaşamından aile. sınıf ve sosyal etkinlikler kapsamında verilen kararlar ve karar verme süreci hakkındaki gözlemlerini ve görüşmelerini sınıfla paylaşır. istenen bir sorun bir hafta önceden gruplara sonuçları vurgulanır.

planlamanın faydalarıyla ilgili ortak noktalar belirlenir. Karar Verme ve Planlama 6. Yönetimde planlamanın yararlarını irdeler. Planlama kavramını açıklar. KONULAR AÇIKLAMALAR Planlama ve planlamanın önemiyle ilgili metinler [!] Planlama kavramı üzerinde durulur. Etkinliğin sonunda planlı bir örgütü ele [!] Etkili bir planlama için gerekli koşullar vurgulanır. Kamu ve özel sektör örgütlerinin plan örnekleri sınıf içinde öğrencilere dağıtılır. Daha sonra sınıfta yönetimde üzerinde durulur. veya örnek hikâyeler okunur. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 35 . alan bir öykü yazdırılır. Okunan metinlerden yola çıkılarak planlama kavramının anlamı açıklanır. “Benim yaşantım” Öğrenciler. Gruplara parçası verilir. Planlamanın önemini örnekler vererek açıklar. değerlendirilir. “Öykü yazıyoruz” Öğrencilere planlamanın [!]Planlamanın yararları ile ilgili okuma yararları üzerine bir okuma parçası verilir. Bir sonraki ders için incelemeleri istenir. ayrılan öğrenciler değişik yönetim birimlerinde [!]Planlama yapmanın yöneticiye planlamanın yararları üzerine tartışırlar. Planlama hangi sorulara cevap arar? 5. Sonuçlar kazandıracağı olumlu nitelikler sınıfa sunulur. günlük [!] Planlama yapmanın yararları ve yaşantılarında yaptıkları planlamalardan örnekler sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verirler.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI – I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 4. [!] Başarı ve planlama arasındaki ilişki vurgulanır. Bu örnekler planlamanın önemi açısından verilir.

Planlama sürecini analiz eder. durumunda hazırlanan plan nasıl Öğrenciler bu konuyla ilgili düşüncelerini etkilenir? duraksamadan söylerler. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 36 . Plan türlerini sınıflandırır. Öğrenciler çeşitli kaynaklardan plan türlerini [!] Kalkınma planları ile araştırırlar. Karar Verme ve Planlama KONULAR AÇIKLAMALAR “Beyin fırtınası” Öğrenciler beyin fırtınası Planlama sürecinin aşamalarından her yöntemiyle “Planlama Sürecinin aşamaları hangi birinin eksik ya da hiç olmaması nelerdir?” sorusuna cevap bulmaya çalışırlar. Buldukları plan türlerini gruplara planlama üzerinde durulur. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda planlama süreci şemalaştırılır. stratejik 8.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI .I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 7. Bu süreçte gruplar kurumların yöneticilerinden yardım alabilir. Daha önceden belirlenen sekreterler öğrencilerin söylediklerini kaydeder. ayrılarak şemalaştırır. Şemalar büyük kartonlarla sınıfa asılır. Kayıtlar tartışılır ve değerlendirilir. Her grup bir plan türüne göre bir kurumun yönetim planını yapar.

teknoloji. Örgütlenmenin yararlarını yönetim bilimi açısından değerlendirir. hükûmet. pazar.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Öğrenciler kendi listelerinde olmayıp diğer listelerde olan maddelerin önlerine işaret koyarlar. Öğrenciler okul meclisiyle ilgili araştırmalarını yaparken okul rehberlik servisinden yardım alırlar. kültür) üzerinde durulur. “Okul meclisi’’ Örgütlenmenin yararları “okul [!] Örgütleme süreci ve örgütleme meclisi” örneği üzerinde incelenir. insan kaynakları. Örgütlenmeyle ilgili günlük yaşamlarından verdikleri örneklerin yardımıyla. İnceleme sürecinin planlama ile ilişkisine değinilir. Etkinlik sonunda öğrenciler gruplara ayrılır. sonuçları sınıfta değerlendirilir. hammadde. Öğrenciler örgütlenme kavramıyla ilgili olan tanımları farklı kaynaklardan araştırır. 10. Örgütlenmenin önemini açıklar. finansal kaynaklar. Daha sonra öğrenilenlerin değerlendirmesi yapılır.I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 9. Gruplar öğrendiklerini gözden geçirip öğrendikleriyle ilgili bilgi ve becerileri listeler. KONULAR AÇIKLAMALAR günlük [!] Örgüt ve örgütlenmeye yaşantıdan örnekler verilir. Örgütlenme [!] Örgütü etkileyen çevresel ögeler (endüstri. Bu kavramlar arasındaki ortak noktaları tahtada belirtir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 37 . Listeler sınıfta sergilenir. ekonomik koşullar. örgütlenmenin yönetimdeki yerini belirler.

öz değerlendirme “Birleşmiş Milletleri inceliyoruz. kişilik gruplara ayrılır her grup bir örgütlenme [!] Örgüt kültürü kavramı üzerinde türünü inceleyip onunla ilgili poster hazırlar. öğrenci gözlem formu.I KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 11. Bu örgütlerle ilgili sınıf panosu hazırlanır. anlatır.) inceler. UNICEF. açık uçlu. Örgütlenme KONULAR AÇIKLAMALAR “Birbirimize öğretiyoruz. FAO. vb. yapılabilir. WHO. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 38 . durulur. ILO. eşleştirme tipi testler. Örgütleri türlerine göre irdeler.” Öğrenciler 2-4 [!] Örnek örgüt şemaları incelenir. Hazırlanan posterler sınıfta sergilenir. kısa cevaplı.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 2: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Her grup Çoktan seçmeli. kendi posteri üzerinde diğer gruplara konusunu boşluk doldurma.” Öğrenciler formu kullanılarak değerlendirme Birleşmiş Milletlere bağlı örgütleri (UNESCO.

Çalışanların verimliliğini artırmak amacıyla personelin karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri bulunur. anlayışlarının ortak yönlerini apartman yöneticisi gibi roller verilerek bu role uygun “ Ben ……………. [!] Sınıf yönetimi konusu yönetmenin 1. yönetici rolünü üstlenen arkadaşlarının davranışlarında dikkatlerini çeken özellikleri not etmeleri istenir.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Bu ünite ile öğrenciler. Farklı yönetim belediye başkanı. 2. lider tartışma başlatılır. Öğrenciler gruplara ayrılır. Yönetici ve liderin özelliklerini irdeler.” “Bir spor kulübünde [!] Liderlik türleri üzerinde durulur. Tartışma sonunda “yönetici’’ ve doğru işi yapar.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . “ Yönetim. Daha sonra her yönetimindeki etkisi vurgulanır.’’ “Yönetici işi doğru yapar. “Ben yönetici olsam” Öğrencilere okul müdürü. yönetici olsaydınız ne yapardınız?’’ sorusu sorularak bir [!] “Yönetici işi doğru yapar. yapılabilir. Üretilen çözüm önerileri personel yönetiminin işleyişi açısından sınıfça tartışılır.’’ sözü verimlilik ve etkililik hayatıyla ilgili biyografik çalışmalar çerçevesinde tartışılır. kamu yönetimi vb. kapsamı çerçevesinde tartışılır.. “Tartışıyoruz. …………. durulur. ) tartışırlar. kurumunun belirler.” söylemi üzerinde “lider’’ kavramının özellikleri ayırt edilir. lider [!] Tarihte yer alan önemli liderlerin doğru işi yapar. Bir iş yerinde personelin karşılaşılabileceği sorunlar [!] İnsan kaynaklarının personel listelenir. holding yönetim kurulu başkanı. KONULAR Yönetme 3. Daha sonra not edilen farklı yönetim anlayışları ile ilgili davranışları (özel yönetim. yönetici ve lider. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 39 . grup bir insan kaynakları bölümü oluşturur. davranış sergilemeleri istenir. Diğer arkadaşlarının da yöneticisi olsam. Personel yönetiminin işleyişini analiz eder.

Proje hazırlama dersi ile ilişkilendirilir. Güdülenme ve yönetim arasındaki ilişkiyi açıklar.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 4. Tablolar incelenerek üzerinde konuşulur. “Gazeteci olduk.’’ Öğrenciler “Türkiye’de edevlet uygulamaları” hakkında araştırma yapıp değerlendirmelerini gazete halinde sınıf panosunda sunar. Öğrenciler iletişimin yönetimi nasıl etkilediğini.” Öğrenciler gruplara ayrılarak. iletişimin okul örgütünün verimliliğine etkisi üzerine öğrencilere. KONULAR AÇIKLAMALAR “Senaryo yazıyoruz. özelliklerini gösteren tablolar hazırlar. iletişim bozukluğunun nelere neden olabileceğini “ Türkiye’de e-devlet uygulamaları gruplar arasında değerlendirir. öğretmenlere. velilere. nasıl geliştirilebilir?” “Anket hazırlıyoruz. [!] İletişim türleri vurgulanır. Oynuyoruz. Daha sonra bu senaryolar üzerinde yönetim ve güdülenme ilişkisi değerlendirilir. Uygulama sonuçları. Yönetme 6. Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı 40 . Yönetimde iletişimin önemini değerlendirir. 2-4 kişilik [!] Yönetmenin unsurları üzerinde gruplar içerisinde yönetme unsurlarının durulur. Yönetmenin unsurlarını karşılaştırır. “ Tablo yapıyoruz. ” Çalışanları Personelin güdülenmesi için neler ve kendisi işine güdülenmiş bir yönetici ile işine yapılabilir? karşı güdüsü düşük ve çalışanlarını da güdüleyememiş yönetici rolleri üzerine kısa senaryolar öğrencilere verilip senaryoları canlandırmaları sağlanır. iletişimin yönetime etkisi açısından değerlendirilir.” Öğrenciler. 5.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Hazırlanan tablolar diğer grupların tablolarıyla karşılaştırılır. okul idarecilerine ve personele uygulanmak üzere birer anket hazırlar.

iletişim ve teknoloji konuların önemi üzerinde durulur. Benzer noktalardan yola çıkılarak eşgüdümün yönetim üzerindeki etkileri tartışılır. [!] Eşgüdüm ilkeleri vurgulanır. Şef ve orkestrası ile yönetici ve ekibi arasındaki ilişkileri inceleyerek eşgüdüm açısından benzer noktaları belirlerler. yönetici ve liderlik özellikleri açısından inceler. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi yönetim [!] Kurtuluş ya da Cumhuriyet filmleri hayatı boyunca aldığı kararları yönetimin unsurları. güncel yaşamdan 8.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR Yönetme ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . eşgüdüm toplarlar. Öğrenciler eşgüdümün ana ilkeleri olan örgüt yapısının karmaşıklıktan kurtarılması ve iletişim kanallarının iyi düzenlenmesi konusunu inceler ve özetler. Gruplar farklı kaynaklardan kavramının anlamına ilişkin bilgi Topladıkları bilgileri sınıf ortamında üzerinde tartışırlar. okuyarak anlamına [!] Konuyla ilgili örnekler verilir. yönetici” Öğrenciler gruplara ayrılır. [!] Eşgüdüm kavramı açıklanarak eşgüdümün sağlanmasında. Eşgüdüm 9. insan ilişkileri. AÇIKLAMALAR “Dünya tarihini etkileyen liderler” Öğrenciler. Eşgüdüm kavramının ilişkin ortak bir karara varırlar. Eşgüdümün yönetimdeki rolünü irdeler. Performans değerlendirme formu Yaptıkları değerlendirmeyi bir rapor hâlinde kullanılır. “ Orkestra şefi. Yönetimin unsurlarını değerlendirir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 41 .II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 7. [!] Eşgüdümün yönetimin bütün süreçlerinde olması gerektiği vurgulanır. Eşgüdümün ilkelerini açıklar. Tarih dersi ile ilişkilendirir. izlettirilebilir. sunarlar.

“Ben yönetici olsam” Öğretmen öğrencilere “Yönetici olarak şirketinizde eşgüdümü çeşitli yönetici rolleri önerir. Bu kavramların açıklaması Komite nedir? doğrultusunda eşgüdüm türleri karşılaştırılır. Tartışma sonunda gruplara ayrılıp örgüt içinde denetlemenin önemi ile ilgili bir özet çıkarılır.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 10. Örgüt yapısı içinde denetlemenin önemini belirtir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 42 . KONULAR AÇIKLAMALAR “ Kavramlar üzerine düşünelim” Eşgüdüm Hiyerarşi nedir? türleri ile ilgili kavramlar tahtaya yazılır. Daha sonra sınıfça örgüt içinde denetlemeden sorumlu birimi ve görevlerini tartışır. denetimin amacının.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Eşgüdüm 11. Dikey eşgüdüm. rehberlik etme ve sürece dayalı gelişmeye yönelik olduğu üzerinde durulur. yatay eşgüdüm ve dış Öğrencilerden. “Yönetici olarak fabrikanda eşgüdümü nasıl sağlarsınız?” İşe personel alma ile eşgüdüm arasında bir ilişki var mıdır? Denetleme 12. Yazdıkları kompozisyonları eşgüdümü nasıl sağlarsınız?” sınıf ortamında sunarlar. Yönetimde eşgüdümün etkisini değerlendirir. Öğrenciler bu rollere nasıl sağlarsınız?” göre yönetimde eşgüdümün önemini tartışarak bir “İdareci olarak kamu kurumunda kompozisyon yazarlar. [!] Son yıllarda denetim anlayışının değiştiği. Öğrenciler kaynak kitaplardan denetlemenin önemi ile ilgili bölümü okur ve örnek örgüt şemalarını inceler. Eşgüdüm türlerini karşılaştırır. bu kavramları kendi cümleleriyle eşgüdüm nedir? açıklamaları istenir.

ombudsman (kamu denetçiliği) gibi farklı denetim türleri olduğu da vurgulanır. Denetleme Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 43 . öğrenci gözlem formu. Çoktan seçmeli. Bu kurumların denetleme sistemleri ile ilgili mülakatlar gerçekleştirirler. öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.” Öğrenciler değişik kurumlara giderler.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 3: YÖNETİMİN TEMEL FONKSİYONLARI . Öğretmen denetim türlerinin yarısını bir gruba diğer yarısını da kalan gruba verir. [!] Kamuoyu denetimi. boşluk doldurma. Gruplar denetim türlerini okuyarak özetler. kısa cevaplı. Daha sonra gruplar bir araya gelir. Oluşan çiftlerde eşler birbirlerine özetledikleri konuyu anlatır ve birbirlerinin eksiklerini tamamlar. AÇIKLAMALAR [!] İç ve dış denetim türleri üzerinde durulur. [!] Performans denetimi kavramı üzerinde durulur. “Görüşme yapıyoruz. İnceledikleri denetleme türlerini sınıf içinde sunarlar.II KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 13. türlerini Sınıf ikiye ayrılır. Denetimin irdeler. Etkinlik sonunda denetim türleriyle ilgili tablo hazırlanır. [!] Bilgi Edinme Kanunu’nun kamu yönetimi açısından getirdiği yenilikler vurgulanır. açık uçlu. eşleştirme tipi testler. Her öğrenci karşı gruptan bir arkadaşı ile eşleşir.

) ve alt sistemleri inceler. iletişim ve ulaşım sistemleri. [!] Örgütün başarısının. uyum ve parçaları ve işleyişini incelemesi istenir. Öğrenciler sistem yaklaşımıyla ilgili. [!] Açık ve kapalı sistem üzerinde durulur. sıkı bir ilişkinin olduğu vurgulanır. Sistem yaklaşımı ile ilgili temel kavramları analiz eder. Sistem Yaklaşımı 2.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4. Sisteminin iyi işlemesi için gerekli unsurları belirler. AÇIKLAMALAR Öğrencilerden bir saat tamircisine giderek saatin [!] Alt sistemler arasında denge. iç sistemin özellikleri ( maddi kaynaklar. [!] Sistem yaklaşımının ortaya çıkış nedenleri vurgulanır. Çıkarılan özetler diğer gruplarla tartışılarak paylaşılır. çevre. Öğrenciler sistem yaklaşımı ile oluşturulmuş ülke ekonomisi şemasını inceler. fabrika vb. farklılaşma. [!] Sistem yaklaşımın bütüncül bir yaklaşım geliştirme amacı vurgulanır. entropi ve geri bildirim (feedback) gibi temel kavramları küçük gruplar arasında paylaşır. 1. Gruplar içerisinde bu kavramlar incelenir ve günlük hayattan birer örnek bularak özetlenir. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI Bu ünite ile öğrenciler. Büyük şehirlerin trafik sorunu sistem yaklaşımı çerçevesinde nasıl çözümlenebilir? Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 44 . beşerî kaynaklar vb. insan yapısı. [!] Açık sistemler ile entropi arasındaki ilişki vurgulanır.) kadar dış çevrenin özellikleri ve bu çevreye uyum gücüne de bağlı olduğu vurgulanır. Sistem yaklaşımını yaşamının her alanıyla ilişkilendirir. Daha sonra okul örgütünün sistem yaklaşımına göre şemasını çıkarır. Öğrenciler günlük yaşantılarında karşılaştıkları sistemleri (saatin işleyiş sistemi.

Öğrenciler elde ettikleri bilgilerle bu araştırmaların amaçlarını ve sonuçlarını sınıfta sunar. WOODWARD araştırması ile ilgili bilgi sonuçlarına dayandığı vurgulanır.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR Durumsallık Yaklaşımı ÜNİTE 4. örgüt ve strateji konularına bakış açısı tartışılır. örgüt ve teknoloji. Durumsallık yaklaşımı “Araştırma grubu” Öğrencilerden bir hafta [!] Durumsallık yaklaşımının büyük hakkında çıkarımlarda öncesinde BURNS ve STALKER araştırması. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR 3. Felsefe dersiyle ilişkilendirilir. toplamaları istenir. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 45 . Sunum sonunda durumsallık yaklaşımının örgüt ve çevre. ölçüde işletmelerle ilgili araştırma bulunur.

Örneğin üretim birimini değerlendirirken üretim hacmine.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4. üst yöneticiler astlarını birbirinden farklı değerlendirmektedir. A fabrikasının yöneticisi astlarını değerlendirirken niceliksel (kantitatif) bir değerlendirme yapmaktadır. yoğun teknoloji ve yaratıcılığın kullanıldığı işletmelerde ise niteliksel değerlendirmenin daha önemli olduğu belirtilir. Bu etkinlikte öğrenciler neler söyleyeceklerini düşünürler ve sırayla konuşurlar. Eğer sırası gelen öğrencinin söyleyecek bir şeyi yoksa sırasını bir sonraki arkadaşı devralır. Etkinlik sonunda durumsallık yaklaşımının nedenleri ve sonuçları analiz edilir. yeteneklerine ve işine gösterdiği özene göre değerlendirmektedir. B fabrikasının yöneticisi ise astlarını değerlendirirken iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerine. satış birimini değerlendirirken satış hacmine bakmaktadır. AÇIKLAMALAR [!] Durumsallık yaklaşımına göre bir örgütün ve örgüt yöneticisinin başarısı iç ve dış koşulların gözlemlenmesine dayalı olduğu vurgulanır. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 4. [!] Kitle üretiminin yapıldığı işletmelerde niceliksel değerlendirmelerin daha önemli olduğu. Durumsallık Yaklaşımı Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 46 .” Öğrenciler örnekte verilen durumlarda hangi yöneticinin daha başarılı olduğunu tartışırlar. Durumsallık yaklaşımının “ Hızlı tur” nedenlerini ve sonuçlarını “Aynı sektörde faaliyet gösteren iki ayrı fabrikada analiz eder. Daha önce söylenilenler tekrar edilemeyeceği için öğrenciler konuşulanları dikkatlice dinler.

Z teorisi ile X ve Y teorisi “Burada herkes öğretmen. Kartlar toplanır. Daha sonra öğrenciler günlük yaşantılarını örnek alarak ben kültürü ile biz kültürü arasındaki farkları tartışır. Sunumlar üzerinde tartışılır. Sorular cevaplanır ve sınıfta sunulur. Tablolardan yararlanılarak Z teorisi ile X ve Y teorisi arasındaki ilişki açıklanır. Öğrenciler Z teorisinin ortaya çıkış nedenleriyle ilgili konuyu gözden geçirip o konu hakkında bir soru ya da tartışma unsurunu kağıda yazar. AÇIKLAMALAR X ve Y teorisiyle ilişkilendirilir. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 5. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 47 . 6. öğrencilere küçük kâğıtlar dağıtılır. Z teorisi ile X ve Y teorisini karşılaştırır. X ve Y ile ilgili okuma parçaları dağıtılır. Öğrenciler kendilerine gelen kartta yazan soru ya da tartışma konusuyla ilgili araştırma yapar. Daha sonra paylaşılan fikirler üzerinden ben kültürü ile biz kültürü arasındaki farklar belirlenir ve Z teorisiyle ilişkilendirilir. Daha sonra. X ve Y teorilerinin genel özelliklerini veren tablonun karşısına Z teorisinin özelliklerini listeler. Z Teorisi [!] Japon yönetim anlayışı ile Amerikan yönetim anlayışının ben ve biz kültürlerine bakışı üzerinde durulur.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4.” Öğrencilere Z . “Tartışıyoruz.” Bu etkinlikte arasındaki ilişkiyi yorumlar. karıştırılır ve yeniden dağıtılır.

ISO kalite belgesi gibi temel söylemler kağıtlara yazılarak sınıfın değişik yerlerine asılır. Sürecin sonunda oluşan düşünceler sınıfça tartışılarak TKY’ nin özellikleri listelenir. AÇIKLAMALAR TKY ile stratejik planlama ve performans denetiminin ilişkisi vurgulanır. misyon.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR ÜNİTE 4. en alt kademedeki çalışandan üst yönetime kadar devam eden bir süreç olduğu vurgulanır. Gruplar dağılıp yeni eşleriyle yeni söylem köşelerinde buluşurlar ve düşüncelerini paylaşırlar. [!] Klasik gelişme yaklaşımı ile sürekli gelişme yaklaşımı grafik ile vurgulanır. Toplam Kalite Yönetimi Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 48 . [!] Kalite belgesinin TKY’ nin unsurlarından sadece biri olduğu vurgulanır. [!] TKY’ nin hizmet ya da mal üretiminin her aşamasında. kalite güvencesi. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 7. kalite kontrolü. müşteri memnuniyeti. vizyon. Elde edilen bilgiler sınıfta tartışılır ve ortak bir Toplam Kalite Yönetimi tanımına ulaşılır. “Dedikodu” TKY ile ilgili sıfır hata. esneklik. kalite çemberi. “ Sizce Toplam Kalite Yönetimi nedir?” Öğrenciler bir hafta önceden okul OGYE (Okul gelişim yönetim ekibi) yakın çevresinde bulunan insanlara Sizce TKY nedir? sorusunu sorar ve verilen cevapları not alır. takım çalışması. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarını açıklar. sürekli gelişme. Daha sonra öğrenciler küçük gruplar hâlinde bu söylemlerle ilgili düşüncelerini birbirlerine aktarırlar.

önlem alma) ile ilgili şema hazırlanır. “Kavram haritası hazırlıyoruz.E. [!]Çatışma türleri (bireysel. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 49 . [!] Toplam Kalite Yönetimine yöneltilen eleştiriler üzerinde durulur. [!] Özel sektörün değerleri ile kamu yönetiminin değerleri karşılaştırılarak kamu yönetiminin müşterilere değil vatandaşa hizmet ettiği vurgulanır. örgütsel ve örgütler arası çatışma) vurgulanır. Etkinlik sonunda yapılan canlandırmalar çatışma türlerine göre sınıflandırılır. Daha sonra gruplar arasında günlük yaşamda yönetim ortamlarında meydana gelebilecek çatışma durumları ile ilgili skeçler yazıp sınıfta canlandırılır. Şemadan hareketle Toplam Kalite Yönetimi süreci analiz edilir. zaman ve stres yönetimi gibi konuların yönetim sürecinin bir parçası olduğu vurgulanır. kriz.” Öğrencilere çatışma örnekleri verilir. oynadık. Toplam Kalite Yönetimi sürecini analiz eder. AÇIKLAMALAR ile POSDCORB ilişkisi PUKÖ kurulur. Deming’in PUKÖ döngüsü (Planlama. denetleme. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 8. Çatışma ve Kriz Yönetimi 9. uygulama. Çatışma ve kriz yönetimini açıklar.” TKY’ nin gelişmesine büyük katkı sağlayan W.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı KONULAR Toplam Kalite Yönetimi ÜNİTE 4. Bu örnekler üzerinden hikâyeler incelenerek çatışma tanımlanır. [!] Çatışma. “ Skeç yazdık.

öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Her grup bir tekniği özetleyip sınıfa sunar. eşleştirme tipi testler. Öğrenciler gruplar arasında çatışmaların çözümüne yönelik teknikleri paylaşır. Daha sonra yönetimle ilgili belirlenen çatışma örnekleri üzerinde bu teknikler uygulanır. Kriz kavramın anlamını açıklar. kısa cevaplı. “ Kavram haritası hazırlıyoruz. Daha sonra sınıfta 1999 Marmara depremiyle veya 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan ekonomik krizle ilgili gazete yazıları gibi metinler üzerinden krizin tanımı. boşluk doldurma. [!] Kamu örgütlerinin krizi çözmeye yönelik (Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi. açık uçlu. çeşitleri ve krizi doğuran nedenler incelenir. Çatışma türünün çatışmayı çözmek için kullanılan tekniklerin belirlenmesinde etkisi var mıdır? Çatışma ve Kriz Yönetimi 11. belediye yönetimi gibi örgütlerde çalıştıkları varsayılır.” Öğrenciler gruplara ayrılır ve bu grupların banka yönetimi. Krizin nedenlerini irdeler. Hazırlanan kavram haritaları sınıfta tartışılır.) birimlerinin olduğu ve bu birimlerin işlevleri vurgulanır. KONULAR AÇIKLAMALAR [!] Çatışmayı yönetmenin neden önemli olduğu vurgulanır. Çatışma yönetimi tekniklerini irdeler. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 50 . Örgütün karşılaşabileceği kriz durumlarının nedenleri ile ilgili kavram haritası hazırlar. örgüt ve çalışanı için hangi düzey çatışmanın daha yararlı olduğu vurgulanır. Valiliklerin Kriz Merkezi vb. öğrenci gözlem formu. Öğrenciler bir hafta önceden kriz kavramını değişik kaynaklardan araştırır. YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 10. Çoktan seçmeli. Bakanlıkların Kriz Merkezi. Krizin çatışmaya dönüşmemesi için neler yapılabilir? Kriz anında oluşabilecek sorunları neler olabilir? iletişim 12. Zincir kavram haritasına göre kriz durumu en başa yazılır. [!] Çatışma düzeylerini.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 4. Olayların akışına göre krizin nedenleri sıralanır. ihracat şirketi yönetimi.

KONULAR Zaman Yönetimi ve Stratejik Yönetim AÇIKLAMALAR [!] Zaman yönetimi için yapılması gereken ilk şeyin zamanın nasıl geçirildiğini belirlemek olduğu vurgulanır. 14.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 4. Zaman yönetimi Öğrenciler bir hafta önceden zaman kavramını anlamını açıklar. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 51 . YÖNETİM BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR KAZANIMLAR ETKİNLİK İPUÇLARI 13. Stratejik yönetim kavramının anlamını açıklar. kişisel bakım. Uyku. [!] Stratejik yönetim planının bütün kurumlar için gerekli olduğu vurgulanır. İncelenen plan ile stratejik yönetim kavramının anlamına ulaşır. Öğrenciler sınıf içerisinde gruplar halinde okulun o yıla ait stratejik yönetim planını inceler. Bu planlarla ilgili olarak zamanın daha etkili ve verimli kullanılabilmesi için neler yapılabileceği üzerinde durulur. temizlik ve ulaşım gibi zorunlu işler için harcanan zaman çıkarıldıktan sonra kalan süre için planlama yapılması gerektiği belirtilir. yönetiminin anlamına ilişkin yapacakları araştırmaya dayanarak bir haftalık zaman planlaması yapar. yemek. [!] Stratejik yönetim sürecinin önleyici boyutu vurgulanır.

Bir grup merkezden [!] Türkiye’de merkezi yönetimin. bakanlıkların taşradaki bilgi alır. Elde ettikleri bilgilerle bir sınıf panosu uzantıları (temsilcileri) olduğu vurgulanır. Daha sonra tamamlayan ilkeler olduğu ve her ikisinin başbakan veya bakan olduklarında hiyerarşi. Daha sonra bulgular ayrıldığı vurgulanır. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 52 . diğer örgütü ve taşra örgütü olmak üzere ikiye grup ise sakıncalarını araştırır. genişliği ya da yetki devri ilkesini hangi [!] T. Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler 1. yetki genişliği üzerinde tanıtılır. durumlarda kullanmayı tercih edeceklerini maddeleri vurgulanır. Sınıf üçe bölünür. ve yönetimin bütünlüğü ilkesi kavramlarını [!] Merkezden yönetim ilkesinin tek gruplara ayrılarak araştırır. Anayasası’nın 123 ve 126. hazırlar.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 5. yararları ve sakıncaları ile ilgili tablolar oluşturulur. merkez yönetimin özelliklerini. Performans değerlendirme formu kullanılır. bir grup yararlarını. yararlarını ve sakıncalarını açıklar. Etkinlik sonunda özellikleri.C. merkezden “Ben olsam…” Öğrencilerden başbakan ya da yönetim ve yerinden yönetimin birbirini bakan olduklarını hayal etmeleri istenir. karşılaştırılır. Merkezden yönetimin temel ilkelerini yönetim bilimi açısından yorumlar. TÜRKİYE’NİN İDARİ ÖRGÜTLENMESİ KONULAR KAZANIMLAR Bu ünite ile öğrencilerin. Merkezden yönetimin özelliklerini. 3. tartışırlar. yetki devri. yetki yan yana uygulandığı vurgulanır. ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Öğrenciler merkezden yönetimin en önemli [!]Türkiye’nin idari yapılanması şema unsurları olan hiyerarşi. Merkezden yönetim uygulamalarını tanır. Öğrenciler illerindeki ya da ilçelerindeki valilik [!]Valilik bünyesinde yer alan il veya kaymakamlıklara giderek faaliyetleri hakkında müdürlüklerinin. başına uygulanmadığı. 2.

teşkilatlanmanın nasıl inceler. yararlı ve sakıncalı yönlerini ayırt eder. Türkiye Cumhuriyeti devletinin idari örgüt şemasını inceler. Yerinden yönetim kuruluşlarının görev. Etkinlik sonunda öğrenciler merkezden yönetim ve yerinden yönetime ilişkin bilgilerini karşılaştırırlar. Öğrenciler kendi kâğıtlarında yazan cümlelerin doğruluk değerini araştırırlar. Kâğıtlar öğrencilere dağıtılır. Yerinden yönetimin özelliklerini. Tartışma sonunda gruplar il özel idaresi. uyguluyoruz. “Doğru mu. konularla ilgili doğru ve yanlış cümleler oluşturulup kâğıtlara yazılır.Yerinden yönetimin özelliklerini. merkezi ve yerinden yönetim örgütlerini şeması gösterilerek. TÜRKİYE’NİN İDARİ ÖRGÜTLENMESİ KONULAR KAZANIMLAR 4. belediye ve köy idaresinin görev. [!] Yerel yönetimlerin görev. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 53 . ETKİNLİK İPUÇLARI “Düşünüyoruz. olduğu üzerinde durulur. kuruluşlarına ilişkin örnek uygulamalar yararlı ve sakıncalı yönlerini belirler. yetki ve sorumlulukları ile ilgili tablolar hazırlar. 6. yerel yönetimler ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrıldığı vurgulanır. Türkiye’nin İdari Örgütlenmesini Etkileyen Temel İlkeler 5.C. yetki ve sorumluluklarını analiz eder. [!] Yerinden yönetim kuruluşlarının. Belirlenen üzerinde durulur. Anayasası’nın 127. yanlış mı?” Öğrenciler iki kişilik [!] Türkiye’nin yerinden yönetim gruplara ayrılır. yararları ve sakıncalı yönleri ayırt edilir. Daha sonra gruplar oluşturarak düşüncelerini tartışırlar. Cümlelerin doğruluk değerleri sınıfça tartışılır. Tartışma sonunda yerinden yönetimin özellikler.” Öğrenciler önce bireysel olarak yerinden yönetimin uygulanması.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 5. yetki ve sorumlulukları üzerinde durulur. Öğrenciler Türkiye’nin idari örgüt şeması [!] Türkiye Cumhuriyeti devletinin örgüt üzerinde. maddesinden bahsedilir. [!] Türkiye’nin devlet örgüt yapısı ile idari örgüt yapısı arasındaki farklar vurgulanır. AÇIKLAMALAR [!] T. yetkileri ve denetlenmesi gibi unsurlar hakkında kaynak kitaplardan araştırma yaparlar.

kuruluşu ve işleyişi incelenir. öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. [!] Kalkınma planlarının hazırlanış ve kabul ediliş süreci açıklanır. Daha önce uygulanmış örnek planları inceleyerek analiz eder. kısa cevaplı. “ Rapor hazırlıyoruz. TÜRKİYE’NİN İDARİ ÖRGÜTLENMESİ KONULAR KAZANIMLAR 7. paylaşalım. [!] Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) Bu bilgiler sınıfta sunulur. öğrenci gözlem formu. Ön Ulusal Kalkınma Planı) planlamanın amacına.” Öğrenciler. Çoktan seçmeli. Sınıfta raporlar sunulur. 8.Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı ÜNİTE 5. açık uçlu. Devlet Planlama Teşkilatı vurgulanır (DPT) hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi toplanır. Devlet Planlama Teşkilatının geliştirmiş olduğu farklı planları (Kalkınma Planları. Sınıf-okul içi etkinlik Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme Ölçme ve değerlendirme Ders içi ilişkilendirme 54 . boşluk doldurma.” 1961 ve 1982 Tarih dersi ile ilişkilendirilir. ETKİNLİK İPUÇLARI AÇIKLAMALAR Türkiye’de Planlamanın Gelişimi “Araştıralım. eşleştirme tipi testler. Anayasası’nda yer alan planlamaya ilişkin [!] Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hükümler incelenir. Türkiye’ de planlamanın gelişimini açıklar. [!] Kalkınma planlarının ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimindeki rolü vurgulanır. özelliklerine ve konularına göre inceleyip rapor hazırlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme. programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği. uygun. bilimsel araştırma yapabilen ve yönetim bilimine sempatiyle yaklaşan bireyler yetiştirmek istenmektedir. planlama. doğru. herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da başka sembollerle ifade etmektir. • Öğrencinin hangi dersleri almaya hazır olduğu. • Öğrenciye. sorun çözen. karar verme. Aksi takdirde eğitim sürecinin sonunda yeterli bilgi ve beceriye ulaşılıp ulaşılmadığı. ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. • Öğretmen ve yöneticiye geleceğe ilişkin planlar yapmasında kaynaklık eder. öğrencilerden beklenen bilgi. Bu ders programıyla. Ölçme ve değerlendirme. Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma 2. Böylece velilerin öğretim sürecine katılmalarına yardımcı olur. • Öğretmenin daha iyi bir şekilde rehberlik yapmasını sağlar. beceri ve tutumların gelişip gelişmediği. Bilginin hatırlanmasından ziyade uygulanmasına. uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaparak ve yaşayarak öğrenen. Değerlendirmenin bir amacı da öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve desteklemektir. kendisine hangi iş veya okula girmenin tavsiye edilebileceği gibi konular hakkında verilecek kararların temelini hazırlar. Günümüz Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Yeni öğretim programlarında benimsenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. hangi tamamlayıcı çalışmaları yapmasına gerek bulunduğu. Ölçme ve değerlendirme ile öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir. okul dışındaki gerçek dünyayla uyum içinde olmasını sağlayacak becerilere sahip olması planlanmıştır. Eğitimde. öğrenme için bir gerekliliktir. yönetim bilimi alanıyla ilgili becerilerin geliştirilmesi. yapılandırılmasına ve öğrencilerin üst düzey becerilerini sergilemelerine önem verme 55 . • Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılmasını sağlar. • Öğretmenin öğrenciyi tanımasını sağlar. destekleyici nitelikte gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme. Eğitimin her alanında ölçme ve değerlendirme olmak zorundadır. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme imkânı verir. davranışını nasıl değiştireceği veya geliştireceği konusunda geri bildirim sağlar. Bu öğretim programı ile öğrencilerin. yaratıcı düşünebilen. • Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim sağlar. • Öğretmene kendini tanıması ve öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geri bildirim sağlar. Değerlendirme ise bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. • Öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında velilerin bilgilenmesine olanak sağlar. Duyarlı. uygulanan eğitim programının başarıya ulaşıp ulaşmadığı belirlenemeyecektir.

araç ve yöntemler kullanılabilir. en yüksek puanın 60 olduğu bir etkinlikten öğrenci 42 puan almış ise öğrencinin yüz üzerinden puanı 70 olur ((42/60)x100=70). Eksiklikleri varsa bu eksiklikleri gidermeye yönelik gereken önlemler alınır. gözlemler. grup değerlendirme gibi formlarla öğrencileri değerlendirirken amaç puan vermekten çok. Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirleme 9. Öğretmenler ünitelerdeki kazanımlara uygun değerlendirme yöntemlerini kendileri de geliştirerek kullanabilirler. görüşmeler.3. grup etkinliklerine katılmalarını grup değerlendirme formlarını. 56 . Örtülü. Tek yöntemle ölçme yerine çok yöntemle ölçme yapma 8. kısa cevaplı. onların eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler almaktır. Bu nedenle ölçme ve değerlendirmede de öğrencilerin bilgi. bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme stratejileri benimsemiştir. performansa dayalı görevlere önem verme 4. Sadece yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi uygun değildir. performans ödevleri. Bunlarla beraber hem süreci hem de sonucu değerlendirebilmek için çoktan seçmeli. belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütleri tercih etme 5. açık uçlu gibi sorulardan oluşan testlerde kullanılabilir. öğrencilerin neyi bilmediğini değil. öz değerlendirme formları. Sadece öğretimin sonunda değil. Rekabet yerine iş birliğini destekleme Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı. boşluk doldurma. gerçek hayata ilişkin. posterler. Yazıya dayalı soyut görevlerden çok. üniteler sonunda öğrencilerin hangi becerilere sahip olduklarını kendilerinin anlaması için öz değerlendirme formlarını kullanarak ya da etkinliğin sonunda birkaç açık uçlu soruyla öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri öğretmenlere yapacakları değerlendirmelerde ve alacakları kararlarda önemli ipuçları verecektir. Öğrencileri değerlendirmek için öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla örnek formlar ve ölçekler verilmiştir. Bu formlara veya ölçeklere göre öğrencileri değerlendirirken ölçütlere göre hangi alanda yeterli hangi alanlarda eksiklikleri olduğu belirlenebilir. Örneğin. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal ve psikomotor becerilerinin değerlendirilmesi için bu formlar aynen kullanılabileceği gibi amaca uygun değişiklikler yapılarak da kullanılabilir. dereceleme ölçekleri vb. öğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri değiştirilir. Değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil. Örneğin. öğrenci ürün dosyaları. ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. Öz değerlendirme. eşleştirmeli. Hazırlanmış olan programda değerlendirme. Öğrencilerin yaptığı projeler. ürün dosyaları vb. ödevler. çalışmaları ya da derse katılımları bir bütün olarak aldığı puanlarına göre de değerlendirilebilir. Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri bildirime ağırlık verme 7. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığını ve üst zihinsel becerilerini ne kadar geliştirdiğini değerlendirebilmek için. Gerek görülürse öğrencinin puanları yüzdelik puanlara da dönüştürülebilir. öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme 6. projeler. derslerin işlenişi sürecinde öğrencilerin yapılan etkinliklere katılma düzeylerini gözlem formlarını. beceri ve tutumlarını sergilemeleri için farklı değerlendirme araçlarının kullanımını gerektirir.

Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir. öğrencilerin çalışmaları hakkında ve konuları nasıl anladıkları konusunda anlama düzeylerinin daha iyi değerlendirilmesine yardım eder. Sözlü Sunum Sözlü sunum.DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ Görüşme (Mülâkat) Öğrencilerle yapılan görüşmeler. Performans Değerlendirme Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma. öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Örnek bazı görüşme soruları şöyledir: • Bir olayı (konuyu. Aşağıdaki noktalar. • Öğretmenin. • Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz. sonucun mu yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir. öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda göstermelerini sağlar (Airasian. öğrencinin bir etkinliği tam ve bir şekilde yapması için göstermesi gereken belli davranışları tanımlar. Bunun yanında performans değerlendirme. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. • Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını. Öğretmen öğrencilerin: • Soru ve önerilerine verilen cevaplarını. beceriler ve davranışlara göre değerlendiriniz. • Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. konuşma. Bu aşamalar: Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi. Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Performans ölçütlerinin belirlenmesi: Performansın ölçütleri. fikri) değişik yolla açıklayabilir misin? • Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? • Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? • Bu konuyla ilgili gerçek yaşamından bir örnek verebilir misin? Gözlemler Gözlem bazı alanlarda oldukça önemli bir yöntemdir. Gözlemler. 57 . • Her öğrenciyi değişik özellikler. dil eğitimi. 1994). kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlarlar. • Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını. Kontrol listeleri. • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler. ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci. • Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlemlediğiniz zaman kaydediniz. performans değerlendirme olarak ifade edilebilir. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama. yöntemi.

Bunlar. Aslında bazı ödevler kapsamına göre proje olarak nitelendirilebilir. izlenecek yolları. Bu puanlama sistemi performans ölçütlerine dayanmalıdır. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. bazıları ise grup ödevleri şeklinde verilmelidir. poster. anı vb. öğrencilere ödevi tamamlamaları için verilen süre ödevin niteliğine göre ayarlanmalıdır. öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. • Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme. Performans değerlendirmede puan belirleme son adımdır. kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma. • Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme. • Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme. kontrol listesi ve hikâye kayıtlarıyla yapılır. belirlenen performansın özellikleri tanımlanmalıdır. ) • Sergi oluşturma. Performansın puanlanması: Performansın değerlendirilmesi. Performans ödevi. Projeler. Performans değerlendirmek için performans ödevleri. öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirir. • Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme. Ödev hem ürüne hem de sürece odaklanmalıdır. 58 . 4. Öğrenci. dereceli puanlama anahtarı. Bununla beraber performans değerlendirmenin amacı puanlamayı etkiler (Airasian. Çok çeşitli konularda performans ödevi verilebilir. Gözlem sayısı. projenin amacını. yapılacak değerlendirmenin önemine ve gözlem için gereken süreye göre belirlenmelidir. a) Performans ve Proje Ödevleri Bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapılması amacıyla verilen soru veya sorular. önce değerlendirilecek performansın belirlenmesi gerekmektedir. gözlenebilir davranış veya ortaya çıkacak ürün şeklinde açık ifadelerle belirtilmelidir. broşür vb. Performans ödevleri. Ödev ve proje kavramları çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleridir. 1994). Bu ölçütlerin sayısının çok fazla olmaması (10-15) gerekmektedir. projeler ve öğrenci ürün dosyaları kullanılmalıdır. ödev veya proje olarak adlandırılmaktadır. Proje konusu. Performans değerlendirmede. 5. öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. hazırlama. Performans ödevlerine verilebilecek bazı örnekler aşağıdaki gibidir: • Bir konu hakkında yazı yazma (makale. Ardından. Proje çalışmaları. Ödev.Performans ölçütlerinin belirlenmesi aşamasında. 2. Ödevlerin bazıları bireysel ödevler. • Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme. Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği ortam oluşturma: Öğrencinin performansını ve güvenilir biçimde değerlendirmek için gözlemlerin birden fazla tekrarlanması gerekmektedir. • Başka zamanlarla. ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. yerlerle veya kültürlerle ilgili hayalî bir mizansen oluşturma. kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. birçok beceriyi kapsamalıdır. 3. • Tanıdığı bir kişinin biyografisini yazma. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir. Fakat bu iki kavram arasında bazı farklılıklar olması nedeniyle bu kavramlar ayrı ayrı ele alınmalıdır. • Bir konuyla ilgili afiş. Performansın değerlendirilmesinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 1.

fotoğraflar. performans ödevleri. Bu nedenle yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir. inceleyerek bilgi kazanırlar. öğrenci ürün dosyasının amacı ne olursa olsun sürecin değerlendirilmesi için öğrencinin yaptığı ilk uygulamalar öğrenci ürün dosyasında saklanacaktır (Airasian. öğrencinin çalışmalarının toplandığı bir dosyadır.Proje sürecinin olumlu yanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Proje geliştirme süreci uzun. dereceli puanlama anahtarları. ses veya görüntü kayıt kasetleri. araştırma soruları. öğrencilerin tipik performans kayıtlarını sağlamak. kompleks ve zorlu bir süreç olacağından bu ödevler. resimler. yaşayarak. • Proje süreci. “sınıf tipi” ve “değerlendirme tipi” ürün dosyaları olarak sınıflandırılabilir. • Proje çalışması. velilerden gelen bilgiler. öğrencinin kompozisyon yazma veya sözlü okuma çalışmalarını gösteren bir öğrenci ürün dosyasına oranla daha geniş olacaktır. • Bir sonraki yıl öğrencilerin öğretmeni olacak olan öğretmene. Ölçme ve değerlendirme amacına en uygun olanı “değerlendirme tipi” dosyalardır. içeriğin belirlenmesi ve değerlendirmenin yapılması olmak üzere iki aşamalıdır. “belgeleme tipi”. ancak. Öğrenci ürün dosyaları. öğrencinin haftalık veya günlük yaptığı çalışmalarının içinden seçilen örnekleri ve öğretmenin yaptığı sınav evrakları. öğrenciler proje konularında yaparak. öğrencilerin yaratıcılık. öğrenci görüşlerini yansıtan formlar vb. Öğrencilerin belli bir dersteki bir konuyla ilgili örnek çalışmalarını göstermeyi amaçlayan bir öğrenci ürün dosyasının kapsamı. öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. aynı zamanda bilimsel süreç basamaklarını da içereceğinden. Öğrenci ürün dosyası içeriğinin belirlenmesi aşamasında. öğrencinin yaptığı çalışmalara yönelik yeni uygulamalar toplandıkça öğrenci ürün dosyasının içeriği değişecektir. araştırma. Amacın belirlenmesi: Öğretmenin öğrenci ürün dosyasını ne amaçla kullanacağına karar vermesi gerekir. öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Değerlendirme amaçlı öğrenci ürün dosyası kullanımı. konulabilir. Eğer öğrenci ürün dosyası öğrencinin konuyla ilgili en iyi çalışmalarını gösterme amaçlı ise. iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Çeşitli amaçlarla öğrenci ürün dosyası hazırlanabilir. • Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç. kontrol listeleri. dosyanın amacı ile dosyaya alınacak çalışmaların seçiminde ve değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler belirlenir. proje çalışmaları. öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden. bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Ürün dosyasına. Amaçlarına göre öğrenci ürün dosyaları “sergileme tipi”. • Öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerini görmek. 59 . • Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için. • Öğrencilerin performansları hakkında velilerine bilgi vermek. • Ders programı üzerinde daha çok durulması (geliştirilmesi) gereken konuları belirlemek. • Öğrencileri notla değerlendirmek gibi amaçlarla kullanılabilir. kavram haritaları. b) Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo) Ürün dosyası. 1994).

yer alabilir. Örneğin. hangi sıklıkta toplanacağı ve nasıl değerlendirileceği önemlidir. kimlerin karar vereceği. Örneğin. yapısal içerik. grupları yerleştirme. • Bu çalışma neyi ifade ediyor? • Bu bölümü. Hangisinin kullanılacağı değerlendirmenin amacına bağlıdır. kısımlar geliştirilmeli? • Tekrar denesen neleri değiştirir. eklerdin? • Neden bu çalışmayı seçtin? • Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? • Burada senin için önemli olan ne? • Bu yaptığın çalışmaları en iyi ifade eden örnek mi? Öğretmen her çalışmanın üzerine (yargılamamak kaydıyla) düşüncesini gösteren. öğretmen tek ve ortalama bir puanlama ile bütünsel değerlendirme yolları aramak zorundadır. Her iki durumda da. sözcük seçimi vb. performans ölçütleri uyarlanan puanlama ve oranlama yaklaşımına yön verir (Airasian. deneysel veriler. her performans ölçütünün ayrı ayrı değerlendirildiği analitik puanlama uygundur. öğrenci gelişimini öğrenmekse. Özellikle dosyaya girecek olan çalışmaların belirlenmesi sürecinde. Performansın değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları (Rubric). öğrencilerin karşılaştığı zorlukları belirlemek ya da her bireysel performans değerlendirme ölçütüne göre. 1997). bir kompozisyonda organizasyon değerlendirilecekse bu ölçütlerden en yüksek puanı alan öğrencinin kompozisyonu organizasyon açısından hiç hata içermemelidir. etkinliğin nasıl başladığını açıklayan. görüşme ve gözlem formları. Gerek dosyada yer alacak çalışmaların gerekse bunların içinden değerlendirilecek ürünlerin seçiminde öğretmenlerin öğrencilere aşağıdakilere benzer soruları yöneltebilir. 1994). gibi değerlendirilebilir ölçütler kullanılabilir. Dereceli Puanlama Anahtarı Gözlemlere ait puanları tanımlanmış kategorilerden (ölçüt ya da ölçütler) uygun düşen boyuta kaydetmemizi sağlayan bir değerlendirme aracıdır (Haladyna. 2) Ölçüt tanımlamaları: Öğrencilerin değerlendirilmek istenen cevaplardaki niteliksel farklılıkları tanımlama yolunu ifade eder.Ürün dosyasında bulunacak çalışmaların seçiminde kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi: Amaca bağlı olarak hangi tür çalışmaların nasıl seçileceği. öğrencilerin katılımının sağlanması onlardaki sorumluluk ve sahiplenme duygusunu geliştireceği için önemlidir (Kuhs. değerlendirmenin amacı. kimler tarafından toplanacağı. Öte yandan. Ürün dosyasındaki çalışmalara ait değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi: Dosya içerisinde istenen çalışmaların örnekleri.1994). Bu ürünlerden hangilerinin değerlendirileceğinin belirlenmesi ve sınırlandırılması önemlidir. 1) Değerlendirme ölçütleri: Kabul edilebilir cevapları kabul edilemez cevaplardan ayırmak için kullanılır. 3) Puanlama stratejisi: Puanlama bütünsel ya da analitik biçimde olabilir. parçanın neden seçildiğini anlatan. Dereceli puanlama anahtarı 3 bölümden oluşur. öğretmenler yazılı kompozisyonları değerlendirirken organizasyon. Verilecek olan karar. orijinal modeller. kontrol listeleri. yaratıcı çalışmalar. seçme veya derecelendirme gibi genel bir kararsa bütünsel puanlama daha uygun olacaktır. Bu tür kararları verebilmek için. hikâyeler ve makaleler gibi çalışma ürünleri vb. Öğretmenler öğrencilerinin öğrenme 60 . kullanılabilir. öz-akran-grup değerlendirme formları vb. çalışmayı tanımlayan. ders işleme hedefleri açısından çalışmanın ne anlam taşıdığını açıklayan notlar yapıştırabilir. çalışmanı neden ürün dosyasına koymak istiyorsun? • Neyi iyi yaparsın? En iyi yaptığın şey ne? • Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? • Hangi bölümler.

Aşağıda sözlü sunum becerisi için bütüncül dereceli puanlama anahtarı örneği verilmiştir. Öğretmenler öğrencilerinin çalışmalarının ya da ürünlerinin farklı boyutlarını farklı puanlayarak değerlendirmek istediklerinde ise analitik puanlama stratejisini kullanırlar. Bilgilerin düzenlenmesi akıcı ve etkili değil. Ulaşılan kaynaklar yeterli. Çok az yanlış var. Bütünsel puanlama ölçeği. Bilgilerin düzenlenmesi yeterince akıcı ve etkili. Çok fazla yanlış var. sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanması gerekir. • Özet tamamen doğru. Kaynakların çok azı etkili kullanılmış. etkili kullanılmış. Analitik dereceli puanlama anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanması. • Sunumda ara sıra isteklilik gösteriyor. • Özette bazı hatalar var. 2. • Ses tonu bazen uygun. süreçten çok sonuçla ilgilidir. Yeterli (3) • Genellikle göz teması kuruyor. Tüm kaynaklar. • Ses tonu uygun değil. Analitik puanlama ölçeği. Tablo 2: Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı Tablosu ÖLÇÜTLER 1 2 3 Kaynakların Sayısı Tarihsel Doğruluk Organizasyon Bibliyografya Ulaşılan kaynaklar yetersiz. • Sunum boyunca istekli. değerlendirme sürecinin farklı aşamalarında aranan cevapları puanlamada işe yarar. Gelişmekte (2) • Bazen göz teması kuruyor. • Özette bir veya iki hata var. Bilgilerin düzenlenmesi kısmen akıcı ve etkili. çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. Yetersiz (1) • Nadiren göz teması kuruyor veya hiç göz teması kurmuyor. Bu ölçekler. • Ses tonu genellikle uygun. 61 . Kaynakların çoğu etkili kullanılmış. 1. Açık bir yanlış yok. • Sunumun genelinde istekli.ürünlerini toplam puan olarak değerlendirmek istediklerinde bütünsel puanlama stratejisini kullanırlar. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. sonuca ulaşmak için aşılan bireysel basamaklarla değil toplam performans ya da sonuçla ilgilenir. • Sunumda nadiren isteklilik gösteriyor. Aşağıda araştırma becerisi için analitik puanlama anahtarı örneği verilmiştir. • Ses seviyesi her zaman uygun. Ulaşılan kaynaklar kısmen yeterli. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. • Özette çok fazla hata var. Tablo 3: Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı Tablosu Mükemmel (4) • Genellikle göz teması kuruyor.

Evet Hayır 62 . daha küçük parçalara ayrılabilen ve karmaşık davranışları belirlemek için uygundur. öğretmene davranış ile ilgili gözlemlendiği ya da gözlemlenmediği şeklinde iki ölçüt sunmasıdır. Anlaşılır bir tonda konuşuyor. Gereksiz sesler çıkarmıyor. Kontrol listeleri ‘evet’ ‘hayır’ . . Beden dilini etkili kullanıyor. Öğrenci çalışmasının hangi ölçütlere göre değerlendirileceğini önceden bilmelidir. Kontrol listeleri. Düşüncelerini ifade edebiliyor. ‘var’ ‘yok’ veya 0-1 şeklinde değerlendirilir. 0 ise davranışın gözlenemediği durumlar için verilir. Düzgün ifadeler seçiyor. Bu listeler. Kontrol listelerinde var veya yok.1994). 2000). davranışın gözlemci tarafından gözlemlenme fırsatının olmadığı durumları da belirten ifadelerin eklenmesiyle davranışın gözlenemediği durumları da belirleme şansı verir (Kubiszyn ve Borich.Aşağıda sözlü sunum becerisine yönelik derecelendirme ölçeği yer almaktadır. 2003). Kontrol Listeleri: Gözlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir.1994). Sonuç bölümünde özetleyebiliyor. Bilgiyi organize edebiliyor. Yerinde vurgulamalar yapıyor. Derecelendirme ölçekleri ise ölçülen özelliğe ilişkin performansı çeşitli düzeyleriyle tanımlayabilir ve ölçütlerin ne dereceye kadar karşılandığını görmeye olanak sağlar (Moskal. Tablo 4: Sözlü Sunum Becerisi Kontrol Tablosu Adı soyadı Tarih Ölçütler Dinleyiciyle göz teması kuruyor.1 gibi bir puan her bir hata için. Derecelendirme Ölçekleri: Kontrol listeleri. Kontrol listeleri genellikle. Kontrol listelerinin başka bir dezavantajı da öğrencinin performansının belli bir puanlama sistemine göre değerlendirilmesidir. performansa ilişkin belirli ölçütlerin karşılanıp karşılanmadığıyla ilgili olan sınırlı durumlarda değerlendirme için uygun seçimdir fakat performans düzeylerini tanımlayan bir yapıya sahip değildir. özellik veya nitelik bulunur.Aşağıda sözlü sunum becerisine yönelik kontrol listesi yer almaktadır. Bunlardan biri. Kontrol listeleri kullanırken bazı olumsuzluklar da ortaya çıkabilir. Akıcı konuşuyor. Bu durumda +1 gibi bir puan her bir pozitif davranış için . Bir dizi hareketi gerektiren davranışlar kontrol listesinde açıkça belirtilip sıralanabilir. Gereksiz tekrar yapmıyor. Bazı değerlendirme listeleri öğrencinin görevi (etkinliği) yerine getirirken sık yaptığı hataları da gösterebilir.Hazırlanan dereceli puanlama anahtarı ödevlerle birlikte öğrencilere verilmelidir. evet veya hayır şeklinde puanlanabilen bir dizi davranış. Her ne kadar öğrencilerin güçlü ve zayıf öğrenme davranışlarını belirlemeye yarasa da öğretmen performansı belli bir puan ile değerlendirmek zorunda kalır ve performans sürecini kaydedemez (Airasian. öğrenciden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri içeren ve öğrenci performansının eksik noktalarını belirleme amacıyla kullanılan araçlardır (Airasian.

8. 2.1 1.Yerinde vurgulamalar yapıyor.Düzgün ifadeler seçiyor. 63 .3 Orta . 6.2 Zayıf . 4.Gereksiz sesler çıkarmıyor.Tablo 5: Sözlü Sunum Becerisi Tablosu Açıklama: Aşağıdaki ifadelerin gerçekleştirilme düzeylerini ifadenin karsısında bulunan yere çarpı (x) koyarak işaretleyiniz.Akıcı konuşuyor. 5. 7.Dinleyiciyle göz teması kuruyor. 3.Gereksiz tekrar yapmıyor.Beden dilini etkili kullanıyor. Tarih: Öğrencinin Adı Soyadı: DERECELE R ÖLÇÜTLER Çok iyi .4 İyi .Anlaşılır bir tonda konuşuyor. 9.Düşüncelerini ifade edebiliyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (ÖRNEK FORMLAR) ÖZ DEĞERLENDİRME Adı ve Soyadı : ………… Sınıfı : ………… Numara : ………… Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneği işaretleyiniz (X). 8. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim. DERECELER Hiçbir Her Zaman Bazen Zaman BECERİLER 1. Bu etkinlikten neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… 10. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… 11. Ödevlerimi tamamladım. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim. 3. 9. 5. Yönergeyi izledim. Anlamadığım yerlerde sorular sordum. 6. 4. 2. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum. 7. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… YORUMLAR …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 64 .

ÖZ DEĞERLENDİRME Adı ve Soyadı: …………… Sınıfı : …………… Numara : …………… Bu çalışmada neler yaptım? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarih: …………… Bu çalışmada neler öğrendim? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada başarılı olduğum bölümler …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmada en çok zorlandığım bölümler …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Çalışmamı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bu çalışmayı tekrar yapsaydım şu şekilde yapardım. bireysel veya kendini değerlendirme olarak da adlandırılabilir. bireylerin yalnızca bağımsız çalışmalarını değil aynı zamanda kendi başarı ve gelişimlerini değerlendirmelerini zorunlu kılar. 65 . Değerlendirme süreci. öğrencinin kendi güç ve zayıflıkları ve becerileri hakkında değerlendirme yapmasını sağlar. Temel amaç. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Öz değerlendirme. Öğrencinin kendi düşüncelerini kontrol edebilme yani kişinin planlama ve problem çözme becerisini geliştirir. özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargılamaları olarak açıklanabilir. Çünkü yaşam boyu öğrenme. öğrencinin öğrenmeye yaklaşımı. öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir.

Çalıştıkları konuda. Grup üyeleri söz hakkının adil bir biçimde paylaşılmasına özen gösterirler. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler. Grubun verimli bir şekilde çalışması Grup üyelerinin birlikte çalışmaktan hoşlanır. YORUMLAR …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Hiçbir Zaman Nadiren DERECELER Bazen Sıklıkla Her Zaman 66 . grup üyeleri ortak bir görüş oluşturur. Grubun her üyesi birbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır. Grup üyeleri bilgilerini diğerleriyle tartışır. BECERİLER Grup üyeleri birbirleriyle yardımlaşır. Grup üyeleri birbirlerine güvenir.GRUP DEĞERLENDİRME Grubun Adı Sınıfı : …………… : …………… Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak grubu değerlendiriniz. Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir. Grup üyeleri bireysel sorumluluklarını yerine getirir. Grupta birbiriyle çatışan görüşler olduğunda. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda rol alır. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. gruptakiler bunları tartışmaya açarlar. Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.

Puanlama Anahtarı 5= Çok iyi 4= İyi 3=Orta 2= Kabul Edilebilir 1= Zayıf Grup arkadaşlarını destekleme Görev almaya istekli oluş Sorumlulukları paylaşma Zamanı verimli kullanma Çalışmaya hazır oluş Başkalarını dinleme Tartışmalara katılma Ödevleri tamamlama YORUMLAR …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Ödevlerini saklama Toplam Puan Öğrencinin Adı ve Soyadı Farklı görüşlere saygı duyma Görüşlerini gerekçelendirme 67 . gruptaki her bir öğrencinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir.GRUP DEĞERLENDİRME Yönerge: Aşağıdaki form.

5. Yönteme uygun deney yapar.. 4. BİLİMSEL YÖNTEM 1. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 7. Deneye uygun rapor yazar. 3. Derse hazırlıklı gelir. Toplam IV. DERSE HAZIRLIK 1. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. Araştırma inceleme ve deney sonuçlarından genellemelere ulaşır. Ünite Adı: :………. Bilinenlerden bilinmeyeni kestirir. Toplam III. İnceleme ve araştırma ödevlerini özenerek yapar. 5. 3. 4. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. Yeni ve özgün sorular sorar. 2. Adı – Soyadı : …………… Sınıfı : ……………… DERECELER Bazen Sıklıkla 3 4 Öğrenci Numara : ……………… BECERİLER Hiçbir Zaman 1 Nadiren 2 Her Zaman 5 I. Derse değişik yardımcı kaynaklarla gelir. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 3. Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 6. 5. 2. Dersi iyi dinlediği izlenimi veren sorular sorar. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip başka kaynaklar araştırır. 4. ETKİNLİKLERE KATILMA 2. 4. Görüşü sorulduğunda söyler. 2. Verileri çizelgelere ve grafiklere dönüştürür.ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU Açıklama: Bu form. İNCELEME – ARAŞTIRMA – GÖZLEM 1. 6. etkinlik süresince öğrencilerin. 3. Toplam II. Toplam GENEL TOPLAM 68 . yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemeniz amacıyla hazırlanmıştır. Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür. Deney sonuçlarını doğru yorumlar. Deneyin sonucunu sunar.

Burada önemli olan öğrencilerin 69 .PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Projenin Adı Adı ve Soyadı Sınıfı Numara : …………… : …………… : …………… : …………… Zayıf 1 I. başarısını 5 (çok iyi) düzeyine çıkarmaktır. SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma Sorulara cevap verebilme Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma Verilen sürede sunuyu yapma Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma Severek sunu yapma Toplam GENEL TOPLAM Kabul Edilebilir 2 DERECELER Orta İyi 4 Çok İyi 5 BECERİLER ÖĞRETMENİN YORUMU …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Projenin amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı yapma Grup içinde görev dağılımı yapma İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Ekip çalışmasını gerçekleştirme Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi Toplam II. PROJENİN İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve düzgün yazma Bilgilerin doğruluğu Toplanan bilgilerin analiz edilmesi Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma Toplanan bilgileri düzenlenme Kritik düşünme becerisini gösterme Yaratıcılık yeteneğini kullanma Toplam III. Not: Yukarıda 1-5 arasında verilenler birer derecedir.

Malzemeleri kullanırken israf etmez. bir grup içinde yer alan bireylerin akranlarını değerlendirmeleridir. kirlettiklerini temizler vb. Ayrıca akranlar öğretmen kadar bilgili ve bilinçli değillerdir. Farklı kaynaklardan bilgi toplayıp sunar.AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren öğrencinin. Akran değerlendirme.Arkadaşım 70 Ben Ben Ben Etkinliğe katılımda gönüllüdür. öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını da sağlar. Arkadaşım 2. Görevini zamanında yerine getirir. Kişinin öğretmen dışında başka birinden de dönüt almasına yardımcı olur. Grubumuzdaki Öğrenciler 1. Arkadaşım Projenin Başında 2. Ben . ). Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılıdır. Arkadaşım Projenin Sonunda 1. Kendi aralarında anlaşarak birbirlerine yüksek puan verebilirler. Akran değerlendirmede değerlendirme aracı kontrol listeleri şeklindedir. Arkadaşım 2. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullanır. Örneğin. Temiz. Fiziksel güçten kaynaklanan nedenlerden dolayı akranlar yüksek puanlama yapabilirler. Arkadaşım Hiçbir Zaman 1. Grup numarası: ……………… Adı soyadı : ……………… Sınıfı : ……………… 1. Değerlendirmeye temel oluşturan beceriler ve ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar. Sonuçları tartışırken anlaşılır konuşur. Akran değerlendirme. öğretmenin birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada yardımcı olarak kullanılabilir. Öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için öğrencilere ölçütlerin verilmesi yararlı olur. Arkadaşım 2. Arkadaşım 1. Bu değerlendirme sırasında öğrencilerin becerileri de geliştirilir. Arkadaşının Adı Soyadı: ……………… 2. Arkadaşının Adı Soyadı: ……………… Her Zaman 1. konuşulanları anlar. Fakat bu değerlendirmenin de bazı sakıncaları vardır. Aletleri kullanırken dikkatli ve titizdir. Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler. tertipli ve düzenli çalışır (Kullandığı aletleri yerine koyar. akranlar arasında arkadaşlık durumu birbirlerine yüksek veya çok düşük puan verilmesine neden olabilir.

Ankara: Siyasal Kitabevi. Bulunduğu eser: Mabrouk (ed. 2007 http://www4. 1994 Aykaç. Aktif öğrenme. V.M.php 05. Ankara: Pegem yayıncılık.. 2. Z. 1. T. Ö. Changing Leadership for changing times.. siyasa. N. Mavi Tanıtım ve Organizasyon. & Steinbach. M. & Peterson. D. A.. B. Ş.. 2005 Karip. 81-87. H. T. B. 1995 Sönmez. D. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.-Tüz.ncsu. M. Gözübüyük. M. Yönetim bilimi. US: Jossey Bass.E. Baskı. H. 1995 Atılgan. 2007 Aydın. İstanbul. Ankara: Anı Yayıncılık. İstanbul: Epsilon Yay. Eğitimde program geliştirme. Organizasyon ve yönetim. R. İşletme yöneticiliği. 2005 Çevik. 2004 Felder R. İ. Philadelphia: Open University Press... Ankara: Seçkin Yayıncılık. Baskı. 1997 Balcı.. Toplam kalite yönetimi. Anı Yayıncılık. Baskı.. G.. The Leadership paradox: Balancing logic and artistry in schools. Ü. Türkiye’de kamu yönetimi sorunları. Örgütsel gelişme: Kuram ve uygulama... 2007 tarihinde ulaşılmıştır. uygulama... İstanbul. Washington. Z. K. 1999 McKinney. K. 1991 Can. Organizasyonların yönetimi. 5. A.. Program geliştirmede öğretmen el kitabı. 1998 Leithwood. K.ilstu.edu/additional/tips/newActive. Active Learning: Models from the Analytical Sciences. adresinden 05. 12.. Ankara: Pegem Yay.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/CLChapter. Ankara: PegemA Yayıncılık. Yönetim bilimi. 2005 Aytaç. Ölçme ve değerlendirme. DC: American Chemical Society. 2007 tarihinde ulaşılmıştır. Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması geliştirilmesi sorunları.. http://www. E. Ankara.. Ankara: Anı Yayıncılık.. 1981 Bursalıoğlu. Baskı. 12. Sabuncuoğlu.. 1. 2007 Kavrakoğlu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.. Kamu yönetimi kuram. Ankara: Turhan Kitabevi. Örgütsel psikoloji. 2000 Baykal. Eğitim yönetimi.. ve Tortop.. Bursa: Ezgi Kitapevi. 2004 Deal. Ankara: Seçkin Yayınevi. 2007 Aydın. Brent R. Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 1. V. Ankara: Hatipoğlu Yay. 2002 Ergun. Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ö. E. Örgütler.. S. T. İstanbul: Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A. Jantzi. Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. l (1). H. Beta Basım Yayın Dağıtım.. Baskı.KAYNAKÇA Açıkgöz. 2007 71 . İsbir.. 23. Erdem E. Met/Er Matbaası. K. 2002 Demirel. 1996 Koçel. Ankara: Yargı Yayınevi.pdf. Ankara: TODAİE. 2000 Demirel.Ş Yayını No:1. 2002 Alıç. 2.. Active learning centre for teaching: Learning and technology. Öğretim ilke ve yöntemleri.. Hacettepe Üniversitesi.). Yönetim hukuku.. ACS Symposium Series 970. 2001 Sönmez. Baskı. H... Ankara: PegamA Yayıncılık. Cooperative learning. H.cat.

Baskı. 5. Baskı. M. 2007 Tekin. 1987 Kaynakçadaki bazı kaynaklar metin içinde dipnot düşülmemiş fakat fikir olarak yararlanılmıştır.. Öğretim ilke ve yöntemleri. Yüzyılın eşiğinde paradigmalar savaşı: Kaostaki Türkiye. 21. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 1993 Turgut. F. Ankara: Anı Yayıncılık. Örnek: Atılgan. Ankara: Yargı Yayınları. Baskı. Eğitimde ölçme ve değerlendirme.. İstanbul: Sistem Yayıncılık. H. Ankara: Saydam Matbaacılık. 2007 72 ..Şimşek. Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları.. 1997 Tan. Ş. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. H. 7.. H. 2..

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->