ÇÖZÜNÜRLÜK PARAMETRESİ VE ÇÖZGEN TUTMA KAPASİTESİ

Günümüzde polimerlerin kullanım alanları giderek genişlemekte ve bunun sonucu
olarak da önemleri artmaktadır. Özellikle endüstriyel olarak pek çok kullanım alanı bulan
polimerlerin değişik özelliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi yönünde önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir [1]. Polimerlerin özellikleri bir çok kaynakta farklı başlıklar
altında ele alınmıştır. Kimyasal özellikler, çözünürlük, geçirgenlik, çevresel gerilme
çatlaması (environmental stress cracking), kimyasal direnç, termal kararlılık,
fotooksidazyon, yaşlanma (ageing), yanma özellikleri, biyolojik saldırı ve
biyokompabilite olarak verilmektedir [2]. Bu çalışmada günlük hayatta kullandığımız
birer polimer çözeltisi olan uhu ve jöle (tatlı) ele alınmıştır. Uhudaki polimer için iyi
çözgenler araştırılmış, jöledeki polimer için ise çözgen tutma diğer bir deyişle şişme
kapasitesi incelenmiştir.
1.GİRİŞ
1.1 Polimer için iyi çözgenlerin bulunması:
1.1.1 Polimer çözünürlüğü için kurallar:
1) 1) Benzer benzeri çözer. Polar çözücüler polar polimerleri, apolar çözücüler
apolar polimerleri çözer.
Örnek-1:
--Polivinil alkol ile H
2
O
C C
H H
OH H
n

--Polistiren ile toluen
C C
H H
H
n
CH
3
Örnek-2:
H
N C
O
(CH
2
)n-1
Aslında bu madde ne suda ne de hekzanda tam olarak çözünmektedir. Sıvılar tarafından
adsorplanmaktadır. n arttıkça, hekzan adsorpsiyonu artar, su adsorpsiyonu azalır.
2) 2) Belli bir sıcaklıkta, polimerin çözünürlüğü, moleküler ağırlığın artmasıyla
azalır.
3) 3) a) Çarpraz bağlanma, çözünürlüğü elimine eder.
b) Polimer kristal erime sıcaklığına doğru ısıtılırsa, uygun çözücülerde polimerin
çözünmesi sağlanır, polimer molekülleri daha rahat dağılır.
4) 4) Kristalite çözünürlüğü azaltır.
5) 5) Polimerin çözünürlük hızı, moleküler ağırlığın artmasıyla azalır. Polimer ve
çözgenin difüzyon hızına bağlıdır.
6) 6) Çözünürlük hızı, su moleküllerinin daha kolay nüfuz etmesine izin verdiği
için dallanmış grupları küçük olan polimerlere doğru gittikçe artar. Dallanmış
grupları büyük olan gruplarda ise, etkileşimler molekülleri ayırmaya zorlaştırdığı
için çözünürlük hızı azalır.
1.1.2 Polimer çözünürlüğünün termodinamik temeli:
AG
m
=AH
m
-TAS
m
< 0 olursa, çözelti oluşumu termodinamik olarak uygundur.
AG
m
= Gibbs serbest enerjideki değişim
AH
m
= entalpideki değişim
AS
m
= entropideki değişim
AH>0 → Çözgen ve polimer kendi hallerinde kalmayı isterler.
AH<0 → Çözgen ve polimer molekülleri arasında H bağı gibi spesifik etkileşimler vardır.
Genellikle AS>0’dır, çünkü moleküller çözeltide katı hale göre daha rastgele dağılırlar.

(a) (a)
(b)
Şekil-1:Çözünürlüğün kafes(lattice) modeli (içi boş çemberler çözgeni, dolu olanlar
çözüneni göstermektedir.
(a) Düşük moleküler ağırlıklı çözünen
(b) Polimerik çözünen
AS, polimer çözeltilerinin oluşumunda normal çözeltilerinin oluşumuna göre daha
düşüktür. Çünkü Şekil-1’den de görüldüğü gibi düşük moleküler ağırlıklı çözünen
rastgele dağılabilir. Konfigürasyonel olasılıkların sayısı polimere göre daha fazladır.
1.1.3 Çözünürlük parametresi:
Çözünürlük parametresi, düzenli çözeltilerin oluşumu için çözeltinin birim
hacminde meydana gelen iç enerji değişimidir (çözücü ve çözünen arasında spesifik
etkileşimler oluşmaz).
AHm =
1
o
2
o [o
1-o
2]
2
.Vm
~
AE (cal/cm
3
)
o = hacim fraksiyonları
o = çözünürlük parametresi
Alt indisler 1 = polimer , 2=çözücü
AE= iç enerjideki değişim
o = (CED)
1/2
= (
v
v
E A
)
1/2
[(cal/cm
3
)
1/2
]
(CED)=kohezif (cohesive) enerji yoğunluğu, sıvı halde molekülleri bir arada tutan
moleküller arası kuvvetlerin gücünün ölçüsü.
(
v
E A )=buharlaşmada iç enerjideki molar değişim,cal/g.mol

v
= sıvının molar hacmi, cm
3
/g.mol
Sabit hacim ve sabit basınçta, iç enerji ve entalpideki değişim eşittir. Çünkü
çözeltideki hacim değişimi çok azdır. Bu polimer ve çözgenin çözünürlük parametreleri
bilindiğinde, çözeltinin entalpisini hesaplamayı sağlar.
o
1
veo
2
’nin değerlerine bakılmaksızın, AH
m
her zaman pozitiftir. Çünkü sadece
spesifik etkileşimlerin varlığında, AH
m
negatif olur. Çözünürlük için:
2 1
o o ÷ < 1 (cal/cm
3
)
1/2
olmalıdır.
Düşük mol kütleli çözünenin çözünürlük parametresini belirlemek kolaydır. Diğer
yandan polimerler buharlaşma sıcaklığına ulaşmadan bozunurlar (karbonlaşırlar). Bu
nedenle AH doğrudan belirlenemez. Polimerin çözünürlük parametresi çözücününkine
yakınsa, polimer çok büyük bir çözünme isteği içindedir. Polimer çarpraz bağlı ise,
çözünmez sadece şişer. Maksimum şişme, polimer ve çözücünün çözünürlük
parametreleri yakın olduğunda gözlenir. Bu yüzden polimer çözünürlük parametreleri
belirlenirken, çarpraz bağlı polimer, çözünürlük parametreleri bilinen bir seri çözücüye
batırılıp çıkarılır. Çözücüde maksimum şişmenin görüldüğü değer, polimerin çözünürlük
parametresi olarak alınır.o
: Polimer çözgen çözünürlük parametresi
şişme
Çarpraz bağlı polimer
Çarpraz bağlı
olmayan polimer
Şekil-2: Şişme ile o polimer’in belirlenmesi
Çözücü karışımının çözünürlük parametresi, aşağıdaki denklemeden kolayca
hesaplanabilir:

o karışım
=
B B A A
o o o o
v ; v ;
o v ; o v ;
+ =
+
+
2 2 1 1
2 2 2 1 1 1
(
;
=mol kesri)
Yukarıdaki denklem, daha önce açıklandığı gibi polimerin çözünürlük parametresini
belirlemede bir çözücü karışımı serisi hazırlamak için kullanılır. Çarpraz bağlı polimer,
tercihen çözünürlük parametresinin daha yakın olduğu çözücü bileşenini absorplar. Bu
olaya koazervasyon (coacervation) denir.
Çözücülerle ilgili veri yokluğunda, çözücü ve polimer için çözünürlük parametresi grup
molar katkı sabitiyle tahmin edilmektedir.
o = d
0
/ M F
i
¯
d = amorf polimerin yoğunluğu
M0 = tekrarlanan birimin mol kütlesi
F ¯
i
= molar katkı sabitlerinin toplamı
Örnek: polistiren
Tablo-1: Polistiren için çözünürlük parametresinin hesaplanması
C C
H H
H
n
Çözünürlük parametresi kavramı bir çok yerde fayda sağlarken, maalesef
yetersizliğin ortaya çıktığı bir kaç özel durum vardır:
1-) Düzenli çözelti teorisinin bir kaç eksiği vardır.
2-) Polimer çözünürlüğü tek bir parametre ile tanımlanamayacak kadar kompleks bir
olgudur.
Bu yetersizliklerden dolayı, hidrojen bağı ve dipol momentler üzerine kantitatif bilgi ile
ek çözünebilirlik parametreleri önerilmiştir. Bunların en basit olanlarından biri,
çözücüleri hidrojen bağı yeteneğine göre zayıf, orta ve güç olarak üç kategoride
Grup Fi Grup
sayısı
F ¯
i
Açıklama
CH2 131.5 1 131.5 Density=1.05g/cm
3
CH 85.99 1 85.99 M=104g/mol
-C=
(aromatik)
117.12 6 702.72 = o 1.05(896.77)/104
= 9.0(cal/cm
3
)
1/2
6-üyeli
halka
-23.44 1 -23.44
896.77
2 / 1
3
)
*
(
mol
cm cal
toplamaktır. Her bir polimerin, her bir çözücü kategorisi için üç farklı o değeri verilir.
Çözücü polimerin hidrojen bağı için o aralığında olursa, polimeri çözer.
1.1.4 Hansen’s üç boyutlu çözünürlük parametresi:
Hansen’e göre buharlaşmada iç enerjideki toplam değişme yani AE
v
her bir
boyutun katkılarının toplamı olarak düşünülebilir.
AE
v
= AE
d
+ AE
p
+ AE
h
molar hacme bölersek,
2 2 2 2
H p d
o o o o + + = olur.
-Kohezif enerji
2
o , üç kısma ayrılır:
1) Dispersiyon kuvvetleri (
d
o )
2) Polar kuvvetler (
p
o
)
3) Hidrojen bağı (
H
o )
o
j
= (AE
j
/ v)
1/2
j: d, p, h
Bu nedenle, o çözünürlük parametresi, d, p ve h olmak üzere üç boyutlu vektör olarak
düşünülebilir. o p1
, o d1
v o h1
koordinatları ile verilen çözücü uzayda bir nokta olarak
kabul edilir. Orijinden bu noktaya olan vektör o ’dır.
Örnek :
Tablo-2: Çeşitli çözücülerin üç boyutlu çözünürlük parametreleri
Çözücü
d
o
P
o
H
o o
Kloroform 808 1.5 2.8 9.36
THF 802 2.8 3.9 9.50
MEK 7.77 4.4 2.5 9.27
m-kresol 8.8 2.5 6.3 11.1
Metanol 7.4 6.0 10.9 14.5
Toluen 8.82 0.7 1.0 8.91
H2O 6.0 15.3 16.7 23.5
PS 8.6 3.0 2.0 9.33
Stiren 9.09 0.49 2.0 9.32
Aynı zamanda polimer deo p2, o d2 v o h2 koordinatları ile karakterize edilir.
Ayrıca tamamen deneysel temele dayanarak bulunmuştur ki, eğer o d , o p
ve o h
için
kullanılan büyüklüğün iki katı kadar gösterilirse, tüm çözücüler, (o p2, o d2 v o h2 ) noktası
etrafındaki R yarıçaplı küre içine düşen polimeri çözer.
R deneysel olarak, polimere az miktarda çözgen eklenmesiyle örneğin 0.5 gram
polimere 5 cm
3
çözgen eklenmesiyle gözlenir. Çok eklenirse, şişme görülmeyebilir.
Üç boyutlu denklem , polimer kürenin merkezi (o p2
, o d2
, o h2
) ile, çözücüyü
gösteren nokta (o p1, o d1 , o h1) arasındaki vektör büyüklüğünü hesaplayarak elde edilir.
Bu R’den daha az ise polimer çözünebilir. Çözünürlük için
[(o p1
-o p2
)
2
+ (o h1
-o h2
)
2
+ 4(o d1
-o d2
)
2
]
1/2
< R olmalıdır.
(4 faktörü küresel çözünürlük bölgesine ulaşmak için o d’yi iki katı yapmak için deneysel
ihtiyaçtan kaynaklanır.)
Şekil-3: Polistirenin çözünürlük küresi
Şekil-3 polistirenin çözünürlük küresini gösterir (o p
=8.6, o d
=3

, o h
=2, R= 3.5).
Tipik polimer ve çözücüler için o d’nin aralığı oldukça küçüktür. Pratikte üç boyutlu
şema iki boyutluya indirilir.
o p
, o d
, veo h
’ın her birinin değeri, teorik hesaplamalar ve model bileşikler
üzerindeki çalışmalarla belirlenmiş ve çözücüler için tablolara geçirilmiştir.
Yarı deneysel doğasına rağmen, üç boyutlu çözünürlük parametresi pratik olarak
özellikle boya endüstrisinde büyük yarar sağlamıştır.
Örnek: Bir polimer o =9.95 (o p=7, o d=50 , o h=5) çözünürlük parametresine ve yarıçapı
3 olan çözünürlük küresine sahiptir. o =
10 olan çözücü polimeri çözer mi?
[(1)
2
+ 25 + 1 – 4 (5-6)
2
] = 11.5 > 3 olduğundan çözünmez.
1.1.5. Seyreltik çözeltilerin özellikleri:
Seyreltik çözelti ortamında moleküller arasındaki etkileşimler hakkında çok fazla
endişelenmeye gerek yoktur. Fakat boyutsuz Berry sayısı 1’den büyük olduğunda
etkileşimler engel oluşturmaya başlar.
Be= [η].c > 1
-İyi çözgen: Çözünürlük parametresi polimerinkine oldukça yakındır. Polimer
segmentleri ve çözücü molekülleri arasındaki ikincil kuvvetler güçlüdür ve polimer
molekülleri çözeltide polimer moleküllerinin konformasyonu dağıttığı farzedilir.
-Kötü çözgen: Polimer zincir segmentleri arasındaki kuvvetler, zincir segmentleri ve
çözgen arasındaki kuvvetlerden daha büyüktür. Diğer bir deyişle, zincir segmentleri kendi
topluluğunu tercih eder ve zincir sımsıkı bağlanır. Polimerin iyi ve kötü çözgendeki
durumu Şekil-4’te gösterilmiştir:
Şekil-4: İyi ve kötü çözgen arasındaki farklılıklar
Örneğin kloroform ( 2 . 9 = o ), polistiren ( 3 . 9 ~ 0 . 9 = o ) için iyi çözgendir. Polisitiren’e
kötü bir çözgen mesela metanol( 5 . 14 = o ) katıldığında, çözgen karışımı (Kloroform +
metanol) çözeltiyi çözemeyecek kadar zayıflar ve AG = 0 and AH = TAS (u ya da Flory
şartı) olduğunda polimer çöker. Bu nokta; sıcaklığa, polimerin mol kütlesine ve polimer-
çözgen sistemine bağlıdır. Çözeltide polimer molekülünün çözünmesine sıcaklık ve
çözgen gücünün nasıl etki ettiği Şekil-5’te gösterilmektedir:
Şekil-5: Çözünürlüğe sıcaklık ve çözgen gücünün etkisi

1.2. Polimer jellerin şişmesi:
Çok miktarda çözgen varlığında, jeller oluşur. Jel zincirleri arasındaki etkileşimler
böyle jeller için önemsizdir. Bu nedenle jelin her bir alt zinciri bağımsızca kendi alt
hacminde şişer.
a) a) Her bir alt zincirin şişme derecesi tamamen jelin şişme derecesine eşittir.
b) b) Her bir alt zincirin şişme derecesi iyi çözgende izole olmuş zincirin şişme
derecesi ile aynıdır.
Şekil-6: Şişmiş jelin gösterimi
[1] İsmail, O. ve Kuyulu, A. , Akrilik asit esaslı süper absorban kopolimerlerin
sentezi ve bahçe bitkilerine uygulanması, YTÜD 2003/3, İstanbul, 33-40.
[2] www.plasticsusa.com/chemprop.html
[3] Alkan, M., Bayrakçeken, S., Gürses, A. Ve Demir, Y., Deneysel Kimya, Kültür ve
Eğitim vakfı yayınları, 1997, Erzurum, 38.
[4] http://www.cheric.org/ippage/e/ipdata/2002/01/file/e200201-07.doc
[5] http://polly.phys.msu.su/education/courses/polymer-intro/lecture5.pdf
[5] http://www.uniqema.com/pa/lit/Pycal94/pg3.htm (PVAC)
[6] http://www.vernay.com/whitepapers/Publications/January2003.pdf
[7] http://palimpsest.stanford.edu/byauth/burke/solpar/solpar2.html
[8] http://www.plasticsusa.com/solub.html
[9] http://www.protak.co.uk/Products/datasheets/W4XW_SAF.doc
[10] http://palimpsest.stanford.edu/byauth/burke/solpar/solpar6.html

Genellikle DS>0’dır. çünkü moleküller çözeltide katı hale göre daha rastgele dağılırlar. Dallanmış grupları büyük olan gruplarda ise.5) 5) Polimerin çözünürlük hızı. çözelti oluşumu termodinamik olarak uygundur. 1. (a) (a) (b) Şekil-1:Çözünürlüğün kafes(lattice) modeli (içi boş çemberler çözgeni. dolu olanlar çözüneni göstermektedir.2 Polimer çözünürlüğünün termodinamik temeli: DGm=DHm-TDSm < 0 olursa. 1. Konfigürasyonel olasılıkların sayısı polimere göre daha fazladır. moleküler ağırlığın artmasıyla azalır. Çünkü Şekil-1’den de görüldüğü gibi düşük moleküler ağırlıklı çözünen rastgele dağılabilir. 2]2 . düzenli çözeltilerin oluşumu için çözeltinin birim hacminde meydana gelen iç enerji değişimidir (çözücü ve çözünen arasında spesifik etkileşimler oluşmaz). DGm = Gibbs serbest enerjideki değişim DHm = entalpideki değişim DSm = entropideki değişim DH>0 → Çözgen ve polimer kendi hallerinde kalmayı isterler. (a) Düşük moleküler ağırlıklı çözünen (b) Polimerik çözünen DS. 6) 6) Çözünürlük hızı. su moleküllerinin daha kolay nüfuz etmesine izin verdiği için dallanmış grupları küçük olan polimerlere doğru gittikçe artar. Polimer ve çözgenin difüzyon hızına bağlıdır. DHm = 1  2 [  1.Vm  DE (cal/cm3) .1.3 Çözünürlük parametresi: Çözünürlük parametresi.1. DH<0 → Çözgen ve polimer molekülleri arasında H bağı gibi spesifik etkileşimler vardır. polimer çözeltilerinin oluşumunda normal çözeltilerinin oluşumuna göre daha düşüktür. etkileşimler molekülleri ayırmaya zorlaştırdığı için çözünürlük hızı azalır.

Çünkü sadece spesifik etkileşimlerin varlığında. şişme Çarpraz bağlı olmayan polimer Çarpraz bağlı polimer  : Polimer çözgen çözünürlük parametresi . çözünürlük parametreleri bilinen bir seri çözücüye batırılıp çıkarılır.mol  = (CED)1/2 = ( Sabit hacim ve sabit basınçta. çözeltinin entalpisini hesaplamayı sağlar. = hacim fraksiyonları  = çözünürlük parametresi Alt indisler 1 = polimer . çarpraz bağlı polimer. Bu nedenle DH doğrudan belirlenemez. DHm negatif olur. Maksimum şişme. ( DE )=buharlaşmada iç enerjideki molar değişim. Polimerin çözünürlük parametresi çözücününkine yakınsa. sıvı halde molekülleri bir arada tutan moleküller arası kuvvetlerin gücünün ölçüsü. iç enerji ve entalpideki değişim eşittir. Diğer yandan polimerler buharlaşma sıcaklığına ulaşmadan bozunurlar (karbonlaşırlar). polimerin çözünürlük parametresi olarak alınır. Çözücüde maksimum şişmenin görüldüğü değer. Bu yüzden polimer çözünürlük parametreleri belirlenirken. 2=çözücü DE= iç enerjideki değişim DE 1/2 ) [(cal/cm3)1/2]  (CED)=kohezif (cohesive) enerji yoğunluğu.  1 ve  2’nin değerlerine bakılmaksızın. Polimer çarpraz bağlı ise.cal/g. cm3/g. DHm her zaman pozitiftir. Çözünürlük için:  1   2 < 1 (cal/cm3)1/2 olmalıdır. çözünmez sadece şişer. polimer ve çözücünün çözünürlük parametreleri yakın olduğunda gözlenir. Düşük mol kütleli çözünenin çözünürlük parametresini belirlemek kolaydır.mol  = sıvının molar hacmi. Çünkü çözeltideki hacim değişimi çok azdır. polimer çok büyük bir çözünme isteği içindedir. Bu polimer ve çözgenin çözünürlük parametreleri bilindiğinde.

 = d  Fi / M 0 d = amorf polimerin yoğunluğu M0 = tekrarlanan birimin mol kütlesi  F i = molar katkı sabitlerinin toplamı Örnek: polistiren H C H H C n Tablo-1: Polistiren için çözünürlük parametresinin hesaplanması Grup Fi Grup  F i Açıklama sayısı CH2 131.99 M=104g/mol -C= 117. aşağıdaki denklemeden kolayca hesaplanabilir:  karışım =  1 1 1   2 2 2   A A   B B 1 1   2 2 (  =mol kesri) Yukarıdaki denklem.44 1 -23.99 1 85. Çarpraz bağlı polimer.77 ( ) halka mol Çözünürlük parametresi kavramı bir çok yerde fayda sağlarken. orta ve güç olarak üç kategoride . 2-) Polimer çözünürlüğü tek bir parametre ile tanımlanamayacak kadar kompleks bir olgudur. daha önce açıklandığı gibi polimerin çözünürlük parametresini belirlemede bir çözücü karışımı serisi hazırlamak için kullanılır.0(cal/cm3)1/2 6-üyeli -23. çözücü ve polimer için çözünürlük parametresi grup molar katkı sabitiyle tahmin edilmektedir. tercihen çözünürlük parametresinin daha yakın olduğu çözücü bileşenini absorplar.05g/cm3 CH 85. Bu yetersizliklerden dolayı.12 6 702.05(896. Bu olaya koazervasyon (coacervation) denir.77)/104 (aromatik) = 9. Bunların en basit olanlarından biri.5 1 131.72   1. maalesef yetersizliğin ortaya çıktığı bir kaç özel durum vardır: 1-) Düzenli çözelti teorisinin bir kaç eksiği vardır. Çözücülerle ilgili veri yokluğunda. hidrojen bağı ve dipol momentler üzerine kantitatif bilgi ile ek çözünebilirlik parametreleri önerilmiştir.Şekil-2: Şişme ile  polimer ’in belirlenmesi Çözücü karışımının çözünürlük parametresi.44 cal * cm 3 1 / 2 896.5 Density=1. çözücüleri hidrojen bağı yeteneğine göre zayıf.

4 2. her bir çözücü kategorisi için üç farklı  değeri verilir.7 2.0 0.  çözünürlük parametresi.49 2. Orijinden bu noktaya olan vektör  ’dır.5 6.6 9.09 1.9 1. 1.33 9.5 8.  d1 v  h1 koordinatları ile verilen çözücü uzayda bir nokta olarak kabul edilir.5 9. p ve h olmak üzere üç boyutlu vektör olarak düşünülebilir.9 2. Her bir polimerin.0 2.50 9. polimeri çözer.4 Hansen’s üç boyutlu çözünürlük parametresi: Hansen’e göre buharlaşmada iç enerjideki toplam değişme yani DEv her bir boyutun katkılarının toplamı olarak düşünülebilir. DEv= DEd + DEp + DEh molar hacme bölersek.5 2. d.  p1.4 8.0 0. Örnek : Tablo-2: Çeşitli çözücülerin üç boyutlu çözünürlük parametreleri Çözücü  d P H Kloroform THF MEK m-kresol Metanol Toluen H2O PS Stiren 808 802 7.0 9.0 16.8 7.91 23.8 4.7 15.1.82 6.3 3.1 14.27 11.  2   d   p   H olur. -Kohezif enerji  2 . h Bu nedenle.5 6.8 3. üç kısma ayrılır: 1) Dispersiyon kuvvetleri (  d ) 2) Polar kuvvetler (  p ) 3) Hidrojen bağı (  H ) 2 2 2  j = (DEj/ v)1/2 j: d.32 .36 9.3 10. p.77 8. Çözücü polimerin hidrojen bağı için  aralığında olursa.toplamaktır.0 8.

5 > 3 olduğundan çözünmez.5.  h2) ile.  h=5) çözünürlük parametresine ve yarıçapı 3 olan çözünürlük küresine sahiptir. Tipik polimer ve çözücüler için  d’nin aralığı oldukça küçüktür. (  p2.  p. h2)2 + 4(  d1.  d2 . çözücüyü gösteren nokta (  p1.  d2 v  h2 koordinatları ile karakterize edilir. R= 3.  h1) arasındaki vektör büyüklüğünü hesaplayarak elde edilir.5). ve  h’ın her birinin değeri. polimer kürenin merkezi (  p2. polimere az miktarda çözgen eklenmesiyle örneğin 0.  =10 olan çözücü polimeri çözer mi? [(1)2 + 25 + 1 – 4 (5-6)2] = 11. Ayrıca tamamen deneysel temele dayanarak bulunmuştur ki. teorik hesaplamalar ve model bileşikler üzerindeki çalışmalarla belirlenmiş ve çözücüler için tablolara geçirilmiştir. Bu R’den daha az ise polimer çözünebilir.95 (  p=7.5 gram polimere 5 cm3 çözgen eklenmesiyle gözlenir.6.  d=50 .  d=3 .  d1 .Aynı zamanda polimer de  p2. Pratikte üç boyutlu şema iki boyutluya indirilir. eğer  d . Örnek: Bir polimer  =9. (4 faktörü küresel çözünürlük bölgesine ulaşmak için  d’yi iki katı yapmak için deneysel ihtiyaçtan kaynaklanır.) Şekil-3: Polistirenin çözünürlük küresi Şekil-3 polistirenin çözünürlük küresini gösterir (  p=8. 1. Yarı deneysel doğasına rağmen. tüm çözücüler. üç boyutlu çözünürlük parametresi pratik olarak özellikle boya endüstrisinde büyük yarar sağlamıştır.  d. şişme görülmeyebilir. Çözünürlük için [(  p1.  h=2. Üç boyutlu denklem . p2)2 + (  h1.  d2 v  h2 ) noktası etrafındaki R yarıçaplı küre içine düşen polimeri çözer.  p ve  h için kullanılan büyüklüğün iki katı kadar gösterilirse. Seyreltik çözeltilerin özellikleri: .1. Çok eklenirse. d2)2]1/2 < R olmalıdır. R deneysel olarak.

Bu nokta. Polimerin iyi ve kötü çözgendeki durumu Şekil-4’te gösterilmiştir: Şekil-4: İyi ve kötü çözgen arasındaki farklılıklar Örneğin kloroform (   9. zincir segmentleri ve çözgen arasındaki kuvvetlerden daha büyüktür.Seyreltik çözelti ortamında moleküller arasındaki etkileşimler hakkında çok fazla endişelenmeye gerek yoktur. Çözeltide polimer molekülünün çözünmesine sıcaklık ve çözgen gücünün nasıl etki ettiği Şekil-5’te gösterilmektedir: . çözgen karışımı (Kloroform + metanol) çözeltiyi çözemeyecek kadar zayıflar ve DG = 0 and DH = TDS (  ya da Flory şartı) olduğunda polimer çöker.c > 1 -İyi çözgen: Çözünürlük parametresi polimerinkine oldukça yakındır. Diğer bir deyişle. polistiren (   9. Polisitiren’e kötü bir çözgen mesela metanol(   14.0 ~ 9. polimerin mol kütlesine ve polimerçözgen sistemine bağlıdır.5 ) katıldığında. zincir segmentleri kendi topluluğunu tercih eder ve zincir sımsıkı bağlanır. Be= [η]. Fakat boyutsuz Berry sayısı 1’den büyük olduğunda etkileşimler engel oluşturmaya başlar. sıcaklığa. Polimer segmentleri ve çözücü molekülleri arasındaki ikincil kuvvetler güçlüdür ve polimer molekülleri çözeltide polimer moleküllerinin konformasyonu dağıttığı farzedilir.3 ) için iyi çözgendir.2 ). -Kötü çözgen: Polimer zincir segmentleri arasındaki kuvvetler.

a) a) Her bir alt zincirin şişme derecesi tamamen jelin şişme derecesine eşittir. Polimer jellerin şişmesi: Çok miktarda çözgen varlığında. b) b) Her bir alt zincirin şişme derecesi iyi çözgende izole olmuş zincirin şişme derecesi ile aynıdır. Şekil-6: Şişmiş jelin gösterimi .Şekil-5: Çözünürlüğe sıcaklık ve çözgen gücünün etkisi 1.2. Bu nedenle jelin her bir alt zinciri bağımsızca kendi alt hacminde şişer. jeller oluşur. Jel zincirleri arasındaki etkileşimler böyle jeller için önemsizdir.

html . 33-40.doc [5] http://polly. A.phys. YTÜD 2003/3..doc [10] http://palimpsest. Akrilik asit esaslı süper absorban kopolimerlerin sentezi ve bahçe bitkilerine uygulanması.plasticsusa. O. .[1] İsmail. Erzurum. M.stanford. 38.org/ippage/e/ipdata/2002/01/file/e200201-07.cheric..msu.html [9] http://www.com/solub. Ve Demir.html [3] Alkan.pdf [5] http://www. 1997.com/pa/lit/Pycal94/pg3. A.edu/byauth/burke/solpar/solpar2.protak.uniqema.com/whitepapers/Publications/January2003. S. ve Kuyulu.pdf [7] http://palimpsest.plasticsusa.su/education/courses/polymer-intro/lecture5.co.htm (PVAC) [6] http://www.html [8] http://www. Deneysel Kimya. [4] http://www. [2] www. İstanbul..stanford. Kültür ve Eğitim vakfı yayınları. Y.com/chemprop.vernay.uk/Products/datasheets/W4XW_SAF. Bayrakçeken.edu/byauth/burke/solpar/solpar6. Gürses.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful