P. 1
ACiLDE KULLANILAN iLAcLAR

ACiLDE KULLANILAN iLAcLAR

|Views: 7,682|Likes:
Yayınlayan: Nazmiye Kaçmaz

More info:

Published by: Nazmiye Kaçmaz on Jan 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

ACİLDE KULLANILAN İLAÇLAR

ADRENALİN
Tedavide kullanılan adrenalin sentetik olarak yapılır. Adrenalin; sempatik sisteme ait α ve β adrenerjik reseptörleri güçlü bir şekilde stimüle ederek yaygın etkilere neden olur. Bu etkiler:

Kan basıncı:
Adrenalin güçlü bir vazokonstrüktördür. Diastolik basınca nazaran sistolik kan basıncını daha çok yükseltir. Kan basıncını yükseltmesi kalpte β1 adrenerjik reseptörlerin stimülasyonu sonucu oluşan pozitif inotropik ve kronotropik etki ile, özellikle prekapiller damarlarda oluşturduğu vazokonstrüksiyondan ileri gelir.

Damarlar:
Adrenalin daha ziyade küçük arteriyollere ve prekapiller sfinkterlere etkir. Cilt damarlarında kan akımını azaltır. Renal kan akımını azaltır. İskelet kası damarlarında kan akımını geçici olarak arttırır. Çok küçük dozlarda sadece vasküler düz kaslardaki β adrenerjik reseptörleri aktive ederek kan basıncını düşürebilir.

Düz kaslar:
Adrenalin; gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem düz kaslarını gevşetir.

Solunum:
Adrenalin solunum merkezini stimüle eder. Bronş düz kaslarını gevşeterek bronkodilatatör etki gösterir.

Metabolik etkileri:
Kanda glukoz ve laktik asit düzeyini yükseltir. İnsulin salınımını inhibe eder, glukon sekresyonunu arttırır.

Farmakokinetiği: Subkutan uygulamada emilimi yavaştır. İntramusküler uygulamada daha hızlı emilir. Adrenalin vücutta hızlı bir şekilde inaktive edilir. www.cuneytyardimci.com Sayfa 1

Endikasyonları: İlk şoka yanıtsız VF ya da nabızsız VT Asistoli Nabızsız elektriksel aktivite Ciddi semptomatik bradikardi (İV infüzyon şeklinde) Anaflaksi

Dozu ve uygulanışı: Adrenalin parenteral yolla 1/1000 ve 1/10.000’lik steril solüsyonlar şeklinde kullanılır. Subkutan uygulamada yetişkinlerde 0.2-1 mg dozunda verilir. İV enjeksiyonda 0.25 mg dozda ve iyice dilüe edildikten sonra yavaş bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer periferal enjeksiyonla veriliyorsa, ardından 20 ml sıvı verilerek santral dolaşıma geçmesi sağlanır. Kardiak arestte 0.5-1 mg dozda İV yolla verilir ve her 3 dakikada bir tekrarlanır. CPR sırasında trakeal yolla verilecekse doz 2-3 mg olmalıdır. İntrakardiyak uygulama, yalnızca açık kalp masajı sırasında ve diğer yollardan uygulama imkanı olmayan durumlarda kullanılır. Dirençli bir ventriküler fibrilasyon adrenalinle, elektriksel defibrilasyona daha iyi yanıt veren kaba ve büyük amplitüdlü ventriküler fibrilasyona çevrilir. Arrest sonrası infüzyon dozu 0.1-1 mcg/kg/dk başlanır ve ortalama arter basıncı ve/veya kardiyak output’a göre doz giderek arttırılır. Resusitasyonda istenen primer etkisi, periferik vazokonstriksiyon yoluyla serebral ve koroner kan akımının arttırılmasıdır. Yan etkiler: Adrenalin; korku, endişe, huzursuzluk, başağrısı, titreme, halsizlik, başdönmesi, ciltte solukluk, solunum güçlüğü ve çarpıntı gibi klinik bulgulara neden olabilir. Kan basıncının ani yükselmesine bağlı subaraknoidal kanama ve hemiplejiler gelişebilir. Adrenalin, myokardın eksitabiletisini arttırır, dolayısıyla aritmojeniktir. Adrenaline bağlı olarak tehlikeli ventriküler aritmiler özellikle ventriküler fibrilasyon gelişebilir.

ADRENALİN ampul 0.25 mg/ml ADRENALİN ampul 0.50 mg/ml ADRENALİN ampul 1.00 mg/ml

AMİODARON
Amiodaron, sınıf-III antiaritmik ilaçlardandır (adrenerjik nöron blokerleri). Major elektrofizyolojik etkisi, kalp dokularının aksiyon potansiyeli süresini uzatmaktır. Reentry önlenir. PR ve QT aralığını uzatır ve Sayfa 2

www.cuneytyardimci.com

belirgin U dalgaları oluşturur. QRS’i fazla etkilemez. Hafif alfa bloker ve kalsiyum kanal bloke edici etkisi nedeniyle vazodilatatör etkilidir. Aynı zamanda betabloker etkisi de vardır. Bu nedenle antianjinal ajan olarak kullanılabilir. Yarı ömrü çok uzundur (13-103 gün). Etkin kan konsatrasyonu 1-2 mcg/ml’dir. Endikasyon: Öldürücü aritmileri olan hastalarda kullanımı yaygın olarak kabul görmektedir. Hemodinamik olarak stabil hastalarda ventriküler ve supraventriküler taşikardilerin tedavisinde kullanılabilir. Küçük dozlarda Wolff-Parkinson White Sendromu ile birlikte olan supraventriküler aritmilerde kullanılır. Vazodilatasyon etkisi nedeniyle kalp debisini genel olarak etkilemez. Ağır sol ventrikül fonksiyon bozukluğu (EF<%30) gelişen, öldürücü aritmileri bulununan hastalarda kullanılabilir. Dozu ve uygulanışı: Yaşamı tehdit eden aritmilerde 150 mg (1 ampul) amiodaron, 20 ml %5 dekstroz içinde sulandırılarak, 10 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir. Sonraki 6 saatte 1 mg/dk hızda İV infüzyona devam edilir. Daha sonraki 18-24 saatte ise 0.5 mg/dk hızda infüzyona devam edilir (900 mg amidaron, 500 cc %5 dextroz içinde sulandırılarak infüzyonla uygulanabilir). İnfüzyon sırasında tedaviye rağmen VT ortaya çıktığında 150 mg’lık ek boluslar uygulanabilir. İlaç İV uygulandığında etki birkaç dakika içinde ortaya çıkmaktadır. KPR’da (VF ya da nabızsız VT’de) 300 mg doz, 20 ml %5 dextroz içinde dilüe edilerek , bolus tarzda (3 dakikada gidecek şekilde) verilir. Amiodaron, tercihen santral venöz yolla verilmelidir, ancak geniş bir periferik damar yolundan da verilebilir. Oral tedavide ise ilk iki hafta 3-4X200 mg tb verilir, daha sonra 4-6 hafta süreyle 2X200 mg şeklinde tedaviye devam edilir. Doz azaltılarak ilaç kesilir. Oral tedavide terapötik etki 1-4.günlerde gözlenir ve tedavi kesildikten sonra etki 50 güne kadar devam edebilir. Yan etkileri: Kalp dışı organlarda dozla ilişkili olmayan çok çeşitli yan etkiler oluşturabilir. Başlıca yan etkiler: Ağır bradikardi, kalp bloğu ve asistoli yapabilir Hipotansiyon yapar, kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir Hipotiroidi, hipertiroidi Nadiren hepatit ve hepatosellüler nekroz (siroza ilerleyebilir) Işığa duyarlılık, ağızda metalik tat, bulantı, kusma Uyku bozukluğu, kas seyirmeleri, parestezi, tremor, ataksi ve baş ağrısı Pulmoner infiltrasyon ve alveolit (%1’den az vakada) Amiodaron paradoksal olarak aritmojeniktir, bununla birlikte diğer antiaritmik ilaçlardan daha düşük proaritmik insidansa sahiptir. Major yan etkisi bradikardi ve hipotansiyondur. Oral olarak uzun süre www.cuneytyardimci.com Sayfa 3

kullanımda görülen tiroid fonksiyon anormallikleri, korneal mikrodepozitler, periferik nöropati ve pulmoner/hepatik infiltratlar akut kullanımda görülmez. Kontrendikasyonları: Oral antikoagulanların etkinliğini arttırır. Digoksin ve kinidin düzeylerini yükseltir. Betabloker (sotalol) ve kalsiyum kanal blokerleri amiodaronun myokarda olan depressan etkisini arttırır. Bu yüzden amiodaronun bu ilaçlarla birlikte kullanılması kontrendikedir. Sinuzal bradikardi, 1.ve 2.derece AV blok Tiroid fonksiyon bozukluğu olanlar Gebeler ve emzirenlerde kontrendikedir.

CORDARONE tablet 200 mg (30 tabletlik ambalajlarda) CORDARONE ampul 150 mg (6X3 ml’lik ambalajlarda)

ATROPİN
Atropin, antimuskarinik ilaçların prototipidir. Tersiyer amin yapısındadır. Gastrointestinal yoldan iyi absorbe olur ve SSS’ne kolayca geçer. İV, İM, SC, transdermal ve oküler yolla verilebilir. Eliminasyon yarı ömrü 2-2.5 saat kadardır. Farmakolojik etkileri:

Santral sinir sistemi: Atropin normal dozlarda (0.5-1 mg) vagusun dorsal çekirdeğini uyarır, buna
bağlı olarak bradikardi ortaya çıkar. Ancak kalp üzerindeki direkt etkisi ile bradikardi maskelenir ve taşikardi ortaya çıkar. Toksik dozlarda belirgin santral eksitasyon yapar; huzursuzluk, iritabilite, hallusinasyonlar ve delirium oluşturur. Daha yüksek dozlarda dolaşım kollapsı ve solunum yetmezliği meydana gelir.

Göz: Midriatik ve skloplejik etkilidir. Kardiovasküler sistem: Kalpte M2-reseptörlerinin blokajı ile vagal tonüsü azaltırlar ve taşikardi
yaparlar.

Gastrointestinal sistem: Motilite ve sekresyonları azaltırlar. Solunum sistemi: Solunum sistemindeki bezlerin salgısını azaltırlar ve bronkodilatasyon yaparlar.

www.cuneytyardimci.com

Sayfa 4

İV yolla 0. Tedavide kullanılmaları: Kardiovasküler bozukluklar: Atropin.derece A-V blok) kullanılır. kalp hızı <40/dk. atrial veya nodal bradikardilerin tedavisinde kullanılır. eksitasyon. Maksimum 3 mg verilebilir.cuneytyardimci. nabızsız elektriki aktivite ve hemodinamik bozukluğun olduğu (sistolik kan basıncı <90 mmHg. dijitale bağlı 2. Artmış vagal tonüsün neden olduğu artioventriküler blok durumlarında (örneğin. Damar yolu olmayan hastalarda 1-2 mg atropin 10 ml steril sıvı içinde sulandırılarak endotrakeal yolla uygulanabilir. 0.com Sayfa 5 . yüksek dozda da taşikardi oluşturup kalbin oksijen tüketimini arttırarak infarktüs alanını genişletebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Atropinle intoksikasyon durumunda semptomatik tedavi uygulanır. Atropin. Yan etkileri ve kontrendikasyonları: Santral sinir sisteminde. Doz ve uygulama: CPR’da başlangıç dozu. ATROPİN ampul 0.Diğer etkiler: Üreter ve mesaneyi gevşetirler. Koroner arter hastalığı olanlarda VT ve VF gelişmesine neden olabilir.5 mg’dan az dozlar santral ve periferal parasempatomimetik etkiye bağlı olarak paradoksal bradikardi oluşturabilir. ağız ve larinks kuruluğu. mizaç değişiklikleri. akut glokom. taşikardi. Epileptik nöbetler diazepam ile kontrol edilir. Bir çok hastada 3 mg. yakın görme bozukluğu ve fotofobi yapar.5-1 mg’dır. bu yüzden özellikle çocuklarda hipertermi (atropin ateşi) oluştururlar. asistol. Diğer yan etkileri. uyuklama. yüzde kızarma. özellikle prostat hipertrofisi olan hastalarda üriner retansiyon yapabilirler. solunum ritminde artış. kalp yetmezliği) sinuzal.25. 0. arzulanan etki görülene kadar 5 dakika aralıklarla doz tekrarlanabilir. Bazen. Gerekirse. kulak çınlaması. Düşük dozlarda bradikardiyi arttırıcı etkisi nedeniyle. miksiyon zorluğu ve ateşdir. Gözde. Mantar ve antikolinesteraz ilaç zehirlenmeleri: Müskarin içeren bazı mantarlar ve organofosforlu kolinesteraz inhibitörleri ile oluşan zehirlenmelerde atropin kullanılır. Hipertermi için soğuk uygulaması yapılır. delirium ve hallusinasyonlara (antikolinerjik sendrom) neden olur. amnezi. konstipasyon.50 ve 1 mg/ml www. bellek bozuklukları. Terlemeyi baskılarlar. myokardial iskemi durumunda dikkatli uygulanmalıdır. tam vagalitik dozdur.

glokom. Bunlar SSS’nde göreceli dopamin eksikliği sonucu artan santral kolinerjik işlev fazlalığını azaltarak etkili olurlar. Biperiden oral veya parenteral yolla kullanılabilir.) kullanmına bağlı iyatrojen parkinsonoid sendrom’un tedavisinde de kullanılır. Kontrendikasyonlar: Prostat hipertrofisi. uykusuzluk ve hallüsinasyonlara neden olabilirler.BİPERİDEN Biperiden. demansiyel belirtiler taşıyan hastalarda ve 70 yaşın üzerindeki (mental konfüzyon ve bellek bozuklukları riski nedeniyle) olgularda kullanılmamalıdır. Yarı ömrü kısadır. taşikardi.cuneytyardimci. Antikolinerjik ilaçlar öncelikle tremor ve rijidite üzerine etkilidirler. delirium. Yan etkiler: Konstipasyon. AKİNETON tablet 2 mg AKİNETON ampul 5 mg/ml DİAZEPAM www. prostat adenomu. midriaziz. barsak stenozu. parkinsonizm tedavisinde kullanılan antikolinerjik etkili ilaçlardan birisidir. Pozoloji: Biperiden’in parkinson tedavisindeki başlangıç dozu 1 mg’dır. Bu ilaçlar aynı zamanda nöroleptik (karbamazepin. Esas olarak idrar yoluyla atılır.com Sayfa 6 . idrar retansiyonu. kserostomi. haloperidol vs. glokom. Günlük doz aralığı 2-12 mg’dır.

com Sayfa 7 . böbrek fonksiyon bozukluklarında digoksin eliminasyonu yavaşlar ve yarı ömrü uzar. Analjezik etkileri yoktur. Diğer hipnotik ve anksiyolitik ajanların aksine maksimum etkili dozları ölüme neden olmadığı gibi şiddetli solunum depresyonu da yapmazlar. %80 oranında değişmeden böbrekle atılır. hipnotik. Bu inhibisyon ise glikozidlerin toksisitesinin bir yönü olan aritmilerden sorumludur. Etki başlangıcı hızlıdır ve etki süresi 2-4 saattir. Küçük dozlarda (2-3 mg) titre edilerek. antikonvülzan. Komplikasyonlar: Diazepam. amnestik ve kas gevşetici aktiviteleri vardır. Bu etki Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu ile sağlanır. İV olarak uygulanır. ajitasyon ve ataksiye neden olabilirler. çok lipofilik ajanlardır. Girişim esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. sodyumun hücre dışına çıkışını ve potasyumun hücre içine girişini engeller. Sedatif. Farmakolojik özellikleri: Digoksin kalbin kontraksiyon gücünü arttırır (pozitif inotropik etki). Dolayısıyla sedasyon amacıyla tekrarlı uygulanması ya da infüzyonu uygun değildir. analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. liposolubilitesi ve biyoyararlanımı en fazla olan glikoziddir. İV yolla yavaş olarak verilebilir. Pozitif inotropik etkisi dobutaminden düşüktür. Çocuk dozu 0. Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir.2 mg/kg’dır. hipotansiyon ve solunum depresyonuna yol açabilir. Dozu ve kullanımı: 2-10 mg dozda. www. yavaş olarak verilebilir. Anksiyoliz için 2. anksiyolitik. DİAZEM ampul 10 mg/ 2 ml DİGOKSİN Digoksin. Akut sedasyon oluşturmada midazolama üstünlüğü yoktur.cuneytyardimci. Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu. Digoksin. Yarılanma süresi 21-37 saattir. Bu nedenle. Solunum depresyonu ancak bronkopulmoner hastalığı olanlarda görülebilir. Amnezi. İM kullanımı önerilmemektedir. Yan etki olarak özellikle yaşlı hastalarda huzursuzluk. karaciğerde metabolize olur.05-0.Benzodiazepinler.5 mg dozda. suda çözünmez. Diazepam. %95-100 oranında emilir ve biyoyararlanımı %40-90 arasında değişir.

Dijital zehirlenmesinde aritmiler yaklaşık %30 oranında ortaya çıkan ve tedavi gerektiren önemli bir bulgudur. Gerekirse aynı doz bir kere daha tekrarlanır. Kardiyak glikozidler bunların dışında periferik damar direncini arttırırlar ve diüretik etki oluştururlar. Beta bloker ve amiodaron gibi antiaritmik ajanlara göre daha az etkilidir.cuneytyardimci. QRS kompleksi değişmez. kardiyojenik şok. Dijitallerle akut zehirlenme belirtilerini kardiak ve ekstrakardiak olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz: 1 – Kardiak toksik etkiler: Dijital zehirlenmelerinde toksik etki doğrudan doğruya myokard üzerinedir. Bu yüzden dijital tedavisi sırasında potasyum kaybettiren diüretiklerin (furasemid. SSS etkileri (%5-40). etakrinik asit vs) kullanılması akut zehirlenmeyi kolaylaştırır. en az 30 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir.Böbrek fonksiyonları ve kan digoxin düzeyine göre doz ayarlaması yapılır.125-0. EKG etkileri: Glikozidler tedavi dozlarında kullanıldıklarında EKG’de ST segment depresyonu ve T dalgasında yassılaşmaya neden olur. karın ağrısı ve diare yapar. Membran ATPase’ının inhibe olması. AV nodülde iletim yavaşlamasının yansıması olarak PR mesafesi uzar. Yüksek www. Aynı şekilde AV nodülde refraktör periyodu da uzatırlar ve blok oluştururlar. oryantasyon bozuklukları. konjestif kalp yetmezliği. 0. ajitasyon ve konvulsiyonlar görülebilir. Çocuklarda %80 oranında atrial kaynaklı taşikardiler görülür. Bunun sonucunda myokard dokusunun uyarılabilirliği artar. QT mesafesi kısalır. Sindirim kanalı ile ilgili bulgular %75 oranında görülür. Ancak akut atrial fibrilasyonda etkisi yavaştır. Her türlü ritm ve ileti bozukluğu ortaya çıkabilir. Ortalama günlük doz 0. Şayet hasta yaşlı ve zayıf ise düşük doz kullanılır. Hızlı dijitalizasyon İV yolla veya İV yolla birlikte oral kombinasyonla sağlanabilir. Dozu ve kullanımı: Digoksin. 50 ml %5 dekstroz ile sulandırılarak. Yan etkileri: Dijital glikozidlerin terapötik sınırlarının çok dar olması nedeni ile aşağıda sözü edilecek çeşitli sistemik etkileri aynı zamanda yan etki olarak da görülebilmektedir. yüksek dozlarda ise azaltırlar.com Sayfa 8 . MI sonrası gelişen KKY tedavisinde kullanılmaz. Kardiyak glikozidler yüksek dozlarda atrium ve ventrikülde iletim hızını yavaşlatırlar (negatif dromotrop etki).Digoksin kalp atım sayısını azaltır (negatif kronotropik etki). Kardiyak glikozidler düşük dozlarda myokardın eksitabilitesini arttırırlar (pozitif batmotrop etki). kusma. Yetişkinlerde en sık ventriküler ekstrasistollere (bigemine. Renkli veya bulanık görme olabilir. bulantı. intrasellüler sodyum konsantrasyonunu arttırır ve hücreyi potasyumdan fakirleştirir. İştahsızlık.50mg’dır. atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde kullanılır.5 mg digoksin (1 ampul). hallusinasyonlar. trigemine) rastlanır. Bu etki sinoatrial nodül üzerinde vagal tonusun artması sonucu ortaya çıkar ve atropin ile önlenebilir.

50 mg/ 5 ml DİGOKSİN damla 0. 2 – Ekstrakardiak yan etkiler: Bu etkilerin en erken ortaya çıkanları dijestif bozkluklardır. Hastaların %80’den fazlasında birkaç dakika ile 12 saat arasında iştahsızlık. DİGOKSİN tablet 0. Nörolojik ve sensorial bozukluklara da (%14) rastanılır.dozda verilen dijitaller myokarda (+) batmotropik etki sonucu çeşitli ektopik odakların doğmasına neden olarak ekstrasistoller oluşturmaktadır. %20 oranında da kusma ile birlikte abdominal ağrılar ve diare görülür. görme keskinliğinin azalması. Ağır zehirlenmelerde ventriküler taşikardi ve fibrilasyon sonucu ölüm meydana gelir. baş dönmesi. dijital zehirlenmelerinde karakteristik belirtilerdir.cuneytyardimci. fotofobi. müsküler atoni. halüsinasyon. kusma ve anoreksi meydana gelir. renk ayıramama ve yeşil renkli görme gibi bulgulardır. nevraljik ağrılar. Bunu bloklu atrioventriküler taşiaritmiler izler.50 mg/ 1 ml DİLTİAZEM www. Kısmi ya da tam blok. ambliopi.25 mg/50 tb DİGOKSİN ampul 0. Görme bozuklukları. mental bozukluklar. myalji ve paralizi gibi belirtilerdir. bulantı.com Sayfa 9 . Nabzın dakikada 60’ın altına düşmesi zehirlenme tanısını düşündürmelidir. Başlıca nörolojik bulgular uyuşukluk. Atrioventriküler disasiasyon çok belirgindir. Kontrendikasyonları: Kalp blokları Ventriküler taşikardi Kardiyoversiyon Hipopotasemi Atrial fibrilasyonlu WPW sendromlu hastalar Etkileşmeler: Hiperkalsemi ve hipopotasemi digoksine duyarlılığı arttırır. Yoğun dijitalizasyondan sonra alerjik kökenli erüpsiyonlara sık rastlanmaktadır. diplopi. hipokalsemi ve hiperpotasemi ise azaltır.

35 mg/kg ek doz. Karaciğer transaminazlarının plazma düzeyinin yükseltebilir. konstipasyon. 60 mg DOBUTAMİN Dobutamin β1. yorgunluk. Verapamilden daha zayıf kardiyak etkinlik gösterir. kalbin frekansı orta derecede artar. Dopamin diğer katekolaminler gibi kısa etkilidir. flushing. hipotansiyon ve I. Genellikle 2. Hipertansiyon tedavisinde başlangıçta.com Sayfa 10 .derece A-V bloktur. total periferik dirençte belirgin bir www. Bu dozda kalbin kontraktilite ve debisini arttırır.derece A-V blok ve hipotansiyonda (sistolik kan basıncı < 90 mmHg) kontrendikedir. alınan cevaba göre günlük doz 360 mg’a kadar arttırılabilir. Yan etkileri: En sık görülen yan etkisi ödem. İV infüzyona son verilince etkisi kısa zamanda geçer. eliminasyon yarı ömrü 2. Eğer istenilen hız kontrolü sağlanamaz ise ilk bolustan 15 dakika sonra 0. Kalp hızını %10’dan fazla arttırabilir. Diltiazem 2-3. β2 ve 1 adrenerjik reseptörleri stimüle eden sentetik bir katekolamindir. Bu nedenle pulmoner konjesyon bulunan infaktüs geçirmiş hastalarda kullanılması kontrendikedir. Dopaminden farklı olarak renal yatakta dopaminerjik reseptörleri stimüle etmez. sinüs bradikardisi. 2-5 dakikada gidecek şekilde verilebilir. Dobutamin oral yolla verildiğinde etkisizdir.25 mg/kg dozda. DİLTİZEM ampul 25 mg DİLTİZEM tablet 30 mg. 90 mg/gün dozda verilir (3X30 mg). Kalbin frekansını ve kasılma gücünü arttırır ancak kasılma gücüne etkisi daha belirgindir. baş ağrısı. Periferik vasküler dirençte düşmeye neden olur.cuneytyardimci. Dozu ve kullanılışı: Supraventriküler taşikardi.5 dakikadır. Akut myokart infarktüsü geçirmiş kişilerde uzun süre kullanılmasının kardiyoprotektif etkinlik gösterdiği ve kardiyovasküler mortaliteyi azalttığı tespit edilmiştir. en az 23 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir. bu nedenle renal kan akımını arttırmaz. sadece İV infüzyon şeklinde kullanılır. hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve kardiyojenik şoktur.5-10 mcg/kg/dk dozda infüze edilir. atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde 0. baş dönmesi. Dozu ve uygulanışı: Başlıca endikasyonları.Antiaritmik etkili kalsiyum kanal blokerindendir. A-V düğümün refraktör periyodunu uzatır ve AV iletimini deprese eder. Etki mekanizması ve endikasyonları verapamile başlar. Ancak infarktüs sırasında pulmoner konjesyon gelişmiş olan hastalarda mortaliteyi olumsuz etkiler. gerektiğinde bu doz 40 mcg/kg/dk’ya çıkartılabilir.

Dobutaminin daha seyrek görülen yan etkileri arasında bulantı.değişim gözlenmez.cuneytyardimci. sistolik kan basıncı ve kalbin oksijen tüketimini arttırıcı etkileri diğer katekolaminlere nazaran çok zayıf olduğundan. nefes sıklığı ve anjinal ağrı sayılabilir. Hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve şok tedavisinde kullanılır. Bu solüsyon oda sıcaklığında 6 saat. Yan etkileri: Hipotansiyon gelişmesini önlemek için yavaş yavaş kesilmelidir. Tedavide kullanılışı: Dobutamin renal yatakta vazodilatasyon oluşturmadığı halde kalp debisini ve buna bağlı olarak renal kan akımını arttırdığından idrar hacmini ve idrarla atılan sodyum miktarını arttırır. Dopamin gibi dobutaminin de en önemli yan etkisi aritmilerdir. myokardın oksijen gereksinimini diğer ajanlardan az arttırır ve daha az aritmiye neden olur. İnfarktüs alanını genişletmez ve digoksinden daha güçlü pozitif inotropik etki oluşturur. Kalpte konraktiliteyi arttırması ve ayrıca sol ventrikül dolma basıncını düşürmesi. Dobutaminin kalp atım sayısı. Normal dozlarda total periferik damar direncini etkilemez. yetmezlik bulunan kalpte koroner kan akımının artması gibi önemli bir etkiye de neden olur. Postresusitasyon peryotta tercih edilen inotropik ajandır. Diastolik basıncı değiştirmez veya hafifçe arttırabilir. DOBUTREX flakon 250 mg (10 cc çözücü içerir) DOPAMİN Adrenalin ve noradrenalinin doğal prekürsörüdür. buzdolabında 48 saat kadar saklanabilir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalı ve özellikle kan basıncı ve böbrek fonksiyonu sürekli olarak kontrol edilmelidir. kalpte β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek pozitif inotropik etki oluşturur. Ancak görülme sıklığı daha azdır.com Sayfa 11 . kalp yetmezliği durumlarında myokard fonksiyonunu düzeltmede diğerlerine tercih edilir. Ancak. Dobutamin kuru toz halinde 250 mg ilaç içeren ampuller şeklinde bulunur. örneğin idiopatik subaortik stenoz durumlarında kontrendikedir. baş ağrısı. Diğer pozitif inotropik ajanlar gibi dobutamin de sol ventrikül ejeksiyonunu azaltan organik daralmalarda. www. Sistolik basınç ve pulsasyon basıncını arttırır. kalp çarpıntısı. Dopamin. Ampul içeriği en az 50 cc %5 dextroz içinde dilüe edildikten sonra ve sadece İV yolla verilir. Dobutamin. Atrial fibrilasyonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. dopamin özellikle yüksek dozlarda direkt ve indirekt olarak α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek güçlü sempatomimetik etki gösterir (vazokonstrüksiyon yapar). Akut myokard infarktüsü sırasında gelişen konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için de yararlıdır. Dopamin renal kan akımını ve sonuçta glomeruler filtrasyon hızını ve idrarla sodyum atılmasını arttırır.

Dopamin solüsyonunun infüzyon yerinden doku içine kaçması cilt nekrozuna neden olabilir. bu durum infüzyon hızını arttırmak suretiyle düzeltilebilir. kalpteki β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek myokardın kontraktilitesini. Yüksek dozlarda myokardial oksijen gereksinimini arttırır. Özellikle çizgili kasların damar yatakları bu ilacın vazokonstrüktör etkisine duyarlıdır. İnfüzyon sırasında hipotansiyon ortaya çıkabilir. mezenterik.cuneytyardimci. dispne anjinal ağrıya neden olabilir. bu nedenle infüzyon hızını giderek azaltmak suretiyle ilacın kesilmesi gerekir. atış hacmini ve kalp debisini arttırır. kan basıncı. Uzun süren dopamin infüzyonu ekstremitelerde gangren oluşturabilir.com Sayfa 12 . Yan etkileri: En önemlisi kalpte oluşturduğu taşiaritmilerdir.5-2 mcg/kg/dk). Kan basıncını değiştirmez veya hafif düşme yapar. baş ağrısı. Hipovolemik durumlarda dopamin uygulanmadan önce hipovoleminin uygun bir sıvı ile giderilmesi gerekir. Dopaminin en önemli kullanılış yeri şok tedavisidir. Total periferik direnci düşürür ve kalp debisinde belirgin artış yapmaz. Diüretik ve natriüretik etki gösterir. DOPMİN ampul 200 mg/5ml GİLUDOP ampul 50 mg/5ml GİLUDOP ampul 200 mg/10ml ETOMİDAT www. kusma. Santral venöz yolla verilmesi uygundur. iskemiyi kötüleştirip aritmilere neden olabilir. Düşük dozda kullanılırsa (0.Dozu ve uygulanışı: Dopamin sadece İV yolla kullanılır (SF veya %5Dx içinde dilüe edildikten sonra). mezenterik. İnfüzyon sırasında doku perfüzyonunun göstergesi olarak. İnfüzyon hızı 10 mcg/kg/dk sınırının üstüne çıkarsa α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek yukarıda sayılanlar (renal. Bazen de hipertansiyon oluşabilir. Özellikle renal kan akımında belirgin artma olur ve glomeruler filtrasyon hızı artar. daha sonra yeterli derece doku perfüzyonuna olanak veren bir düzeye çıkartılır. idrar akımı. Dopamin infüzyonu arttırılırsa (2-10 mcg/kg/dk). Yüksek dozda uygulanan dopamin infüzyonu ayrıca bulantı. İnfüzyonun birden kesilmesi hipotansiyon oluşturur. nabız ve arteryel kan gazı düzeyleri izlenir. dopaminerjik reseptörleri aktive ederek renal. koroner ve intraserebral) dışında kalan damar yataklarında vazokonstrüksiyon yapar. koroner ve intraserebral damar yataklarında kan akımını arttırır. Bu dozlarda genellikle myokardın oksijen tüketimini arttırmaz. Dopaminin infüzyon hızı başlangıçta 5 mcg/kg/dk olacak şekilde ayarlanır. cildin rengi.

anksiyolizis ve amnezi yapar. tek dozda bile görülebilen surrenal baskılanmasıdır. Ayrıca etomidatla öksürük. Etki yaklaşık 20 saniyede başlar ve 2-3 dakika sürer. Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir. fentanil) kısa süreli girişimlerde genel anestezik olarak kullanılabilir. özellikle küçük venlere injeksiyonu sırasında hastaların yaklaşık yarısında ağrı bildirilmiştir. Post-sinaptik membranda inhibitör iyonların (klorür ve potasyum) akımını arttırır.com Sayfa 13 . hıçkırık ve postoperatif bulantı-kusma görülür. Doz ve kullanılışı: 0. Etomidatın başlıca kullanım yeri. Barbituratların yaptığına eşit olarak sedasyon.cuneytyardimci. Bir diğer yan etkisi. sinaptik inhibisyonu arttırmaktadır. Fenitoin sinaptik eksitasyonu azaltırken. kardiyoversiyon). Saniyeler içinde hipnoz oluşturur. Solunum ve kardiyak depresyon yapıcı etkisi çok düşüktür.3 mg/kg dozda. bu nedenle güçlü analjeziklerle birlikte (örn.Bir imidazol türevidir.1-0. hemodinamisi bozuk olan ya da ciddi koroner arter hastalığı hikayesi olan hastalarda kısa süren ağrılı girişimlerdir (örneğin. Farmakolojik etkileri tiopentale benzer. Kafa içi basıncı düşürücü etkisi vardır. İV yolla yavaş şekilde verilmelidir. eksitatör iyonların (sodyum ve kalsiyum) akımını azaltır ve Na-K bağımlı sodyum pompasını inhibe eder. Alkol ve ilaç zehirlenmelerinde kontrendikedir . Rezidüel sedasyon olabilir. Nöron membranlarını inhibe ederek depolarizasyonu engeller. HYPNOMİDATE ampul 20 mg/10 ml FENİTOİN Fenitoin tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde etkili olan ve özellikle yetişkinlerin tedavisinde ilk tercih olan antiepileptik ilaçtır. Anormal uyarıların beyinde yayılmasını engeller. morfin. Bu nedenle intrakranial kitle ya da kafa travmalı hastalarda kullanılabilir. Yüksek oranda myoklonik kasılmalara neden olur. Status epileptikusun tedavisinde de oldukça etkilidir. Etomidatın hemodinamik yan etkileri anlamlı derecede azdır. Yan etkileri: İnjeksiyonu ağrılıdır. Etomidatın analjezik etkisi yoktur. www.

Fenitoinin ayrıca sınırlı bir antiaritmik özelliği vardır. daha ileri devrelerde serebellum atrofisi sonucu ataksi ve ekstrapiramidal belirtiler şekillenebilir. Tekrarlayan febril konvülziyonları olan çocukların tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır. www. Diğer yan etkiler. Fenobarbital ayrıca solunum depresyonu ve enzim indüksiyonuna neden olabilir. hiperlenfositoz. mental ve fiziksel yavaşlamaya neden olur. Bağımlılı görülebilir. iyi bir diş hijyeni ile bu etki önlenebilir. Ektopik aktiviteyi bastırır. SSS’nde retiküler aktive edici sistemi inhibe ederek polisinaptik uyarı iletimini inhibe eder. Yan etkileri: SSS’nde uyku hali. Yoksunluk semptomları çok ağırdır ve bazen ölümle sonuçlanabilir. Fenitoin ayrıva dijital zehirlenmesinde ortaya çıkan sempatik hiperaktiviteyi de baskılar. Deride pigmentasyon ve hipertrikoz meydana gelebilir. Fenobarbitalin SSS’ni nonspesifik olarak deprese etmesinin yanısıra spesifik antikonvülzan aktivitesi de vardır. Myokard üzerine olan etkileri lidokaine benzer. anemi. PHENİTOİN ampul 250 mg/5ml FENOBARBİTAL Fenobarbital. Status epileptikus tedavisinde 10-15 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. diplopi. Hamilelik boyunca kullanılmasından sakınılmalıdır. Dakikalık infüzyon 50 mg’ı aşmamalıdır. hiperlökositoz. görme bozukluğu ve konuşma zorluğu görülür. konvülziyon. hiperglisemi ve hipokalsemi gibi etkilerdir.com Sayfa 14 . konsantrasyon güçlüğü. başlangıçta basit bir nistagmus. güçsüzlük. aplazi. Ancak çocuklarda kognitif fonksiyonları bozabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. üç defa uygulanan diazepam tedavisine yanıt vermeyen status epileptikus tedavisinde 15-18 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. Tedavinin aniden kesilmesi tremor. delirium ve kimi zaman da kardiak areste neden olur. Fenitoin. nötropeni.cuneytyardimci. tonik-klonik konvülziyonlar. Gerekirse İM olarak da kullanılabilir. anksiyete. Yan etkileri: Tedavinin başlamasından 3-4 ay sonra hipertrofik jinjivit görülür. Dijital zehirlenmesine bağlı ventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılabilir. status epileptikus ve eklampsinin uzun dönem tedavisinde kullanılmaktadır. İntoksikasyon belirtileri.

Daha derin sedasyon yapabilir fakat. sentetik bir opioiddir. AV nodda refrakter peryod uzamasına ve santral vagal nükleus stimulasyonuna sekonder olarak bradikardi yapabilir. Solunum depresyonu yapıcı etkisi meperidinden daha kısadır. Daha az sıklıkta bulantı. Çocuklarda da aynı dozda kullanılır. 2-3 dakikada zirve etki oluşur. Çok yavaş (60 sn) verilmelidir. Bazen de farmakolojik paralizi gerekebilir. Yüksek dozlarda (>5 mcg/kg) nadir görülen bir yan etki. intrinsik anksiyolitik ya da amnestik özellikleri yoktur. Hasta solunum depresyonu yönünden yakından izlenmelidir. göğüs duvarı rijiditesidir. hipotansiyon ve diğer kardiyovasküler değişiklikler ortaya çıkabilir.LUMİNAL ampul 200 mg/ml FENTANİL Morfine göre 75-125 kat daha potent. Tek dozluk İV uygulamadan sonra 30 saniyeden daha kısa sürede etki başlar. Dozu ve kullanımı: Dozu 1-5 mcg/kg’dır.com Sayfa 15 . flakon 0. Ciddi alkol intoksikasyonu ve hipovolemi olmayan hastalarda fentanil. ideal bir ajandır. Yenidoğanda. histamin serbestleşmesi yapmaz. Barbituratlar ve etanol gibi diğer sedatif hipnotiklerin etkilerini antagonize edemezler. www.cuneytyardimci. FENTANİL ampul. Fentanil. Komplikasyonlar: Özellikle burunda ve yüzde kaşıntıya neden olabilir. Etki süresi 20-40 dakikadır. Bu yan etki nalokson ile düzelmeyebilir ve ventilasyon desteği gerekebilir. kusma. bu özelliği pulmoner bronkospazmı olan hastalar için önemli bir avantajdır.05 mg/ml FLUMAZENİL Benzodiazepinlerin kompetitif antagonistidir.

sodyum. Furesemid. Farmakokinetik: Oral yolla alındığında emilimi iyidir.Dozu ve kullanılışı: İstenen etki oluşuncaya kadar 1-2 dakikada bir 0. Özetle furosemidin etkileri. Na ve Cl’den başka K. %15 feçes yoluyla (renal yetmezlikte bu oran %65’e yükselir) olur. Yan etkileri: Ekstrasellüler sıvı ve elektrolit kaybı özellikle çocuk ve yaşlılarda önem taşır. hipovolemi.5 mg ANEXATE ampul 1 mg FUROSEMİD Furosemid. Yarılanma süresi 45-100 dakikadır. Uzun etki süreli bir benzodiazepin alınmışsa. İV olarak verilir.2 mg dozlarda. İV verildiğinde venöz kapasitansı arttırarak natriüretik etki olmaksızın pulmoner ödemde yararlı olur.cuneytyardimci. dehidratasyon. Benzodiazepin bağımlısı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. hipotansiyon. benzodiazepinlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik instabilite gibi komplikasyonlarda kullanılır. potasyum. Hipotansiyon. Diğer kısmı karaciğerde inaktive olur. Flumazenil. ANEXATE ampul 0.com Sayfa 16 . İV verilişte ise etki 5 dakikada ortaya çıkar ve 2-3 saat sürer. Benzodiazepinlere bağlı komplikasyon gelişmeyen hastaları sedasyondan çıkarmak için kullanılmamalıdır. tekrar sedasyon oluşabilir. Atılımı %50 oranında renal tubuluslardan. Ayrıca renal damarlardaki vazodilatatör etkileri nedeniyle de renal kan akımını ve glomeruler filtrasyon hızını arttırırlar. Karbonhidratlara toleransı www. henle kulbunun çıkan koluna etki ederek NaCl’ün geri emilimini inhiabe eden çabuk etkili ve güçlü bir diüretik ajandır. metabolik alkaloz ve hiperürisemi yapabilir. İlaç alındıktan 30 dakika sonra etki görülmeye başlar ve etki 68 saat sürer. klorur ve magnezyum atılımında artış ve hipokloremik alkalozdur. Furosemid hipovolemiye ve vazodilatatör etkileri nedeniyle de hipotansiyona neden olur. Ca ve Mg atılımını da arttırır. hipomagnezemi.1-0. hipopotasemi.

Gerekirse bu doz günde maksimum 6 mg/kg’a kadar çıkarılabilir. Myokard kontraktilitesini arttırır. gerekirse bu doz tekrarlanır. Kalsiyum enjeksiyonundan sonra yüksek plazma konsantrasyonu ortaya çıkar ve bu iskemik myokardı ve serebral iyileşmeyi bozar.bozar. Bu nedenle endikasyonu varsa verilmelidir. diare. Çocuk dozu ise günlük oral 2 mg/kg. bulantı. Endikasyonları: www. NSAİ ilaçlar ise furosemidin etkilerini azaltırlar. alerjik reaksiyonlar. işitme bozukluğu. lökopeni ve baş dönmesidir. Acil durumlarda 40 mg İV ya da İM yolla uygulanır. parenteral ise 1 mg/kg’dır. hepatik ve renal kaynaklı) Hipertansiyon İlaç zehirlenmeleri (zorlu diürez amacıyla) Karaciğer sirozuna bağlı asit ve ödem Hiperkalsemi tedavisi Kontrendikasyonları: Sülfonamidlere duyarlı kişiler Anuri Karaciğer koma ve prekoması Hipovelemi Dozaj: Hipotansif ajanlar furosemidin hipotansif etkilerini artıtırırlar. myokardial kontraksiyon için hücresel mekanizmada vital rol oynar. LASİX ampul 20 mg LASİX tablet 40 mg KALSİYUM Kalsiyum.com Sayfa 17 . Başlıca kullanıldıkları yerler: Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi Ödem tedavisi (kardiak. Yüksek dozlarda ototoksik etkilidir fakat bu genellikle reversibldir. Diğer yan etkileri. parenteral 20-40 mg’dır. Erişkin oral dozu günlük 20-80 mg. kusma. Hastanın vereceği yanıta göre 200 mg’a kadar çıkılabilir.cuneytyardimci.

Ketamin uygulandıktan sonra hasta. disosiasyon. Kalsiyum. Hava yolu ve solunum refleksleri korunur. Bu durum ketamin için spesifiktir ve disosiasyon olarak adlandırılır. oral.com Sayfa 18 . kan basıncı ve kardiyak output genellikle anlamlı olarak artar. trans benzeri bir duruma girer. Farmakolojik etki uygulama yoluna göre değişir. Kalsiyum klorid solüsyonunda yaklaşık olarak kalsiyum glukonatın 2 katı elementer kalsiyum vardır. CALCİUM SANDOZ ampul 10 ml KETAMİN Ketaminin başlıca etkileri. Dozu ve kullanılışı: Başlangıçta %10 kalsiyum kloridden 10 ml veya 2-4 mg/kg. İV olarak yavaş infüzyonla verilir.Kan kalsiyum düzeyinin düşük olduğu durumlarda. yanık ve yara depritmanı ve pansumanı. Ketamin hem suda hem de yağda çözünür. anestezi. Disosiasyonda beyin sapı fonksiyonları normaldir.cuneytyardimci. Hasta kendini kollarından ve bacaklarından kopmuş gibi hisseder. Hastanın gözü genellikle açıktır. Kafa travmalı olgularda ve kafa içi basınç artışı oluşabilecek olgularda kontrendikedir. İşitsel. hiperkalemi. uyanık gibi görünür fakat uyaranlara cevapsız ve çevreden kopmuş gibidir. sedasyon. Kardiyak arestte hızla verilebilir. amnezi ve hipnotik etkidir. morfinin yaklaşık iki katı kadardır. Çocuklarda tanı amaçlı işlemlerde hareket kontrolü için ve intra oral www. Ketamin acil serviste belli bir hasta grubunda tercih edilir (10 yaşın altındaki çocuklarda İM olarak). Eliminasyon yarı ömrü 12 saattir. geniş abse insizyonu ve drenajı ve diğer ağrılı girişimlerde analjezi sağlamak için kullanılır. analjezi. çünkü bu elektrofizyolojik bağlantı bloke olmuştur. limbik sistemle yüksek kortikal sistemler arasında elektrofizyolojik bir ayrışma veya kopma ortaya çıkar. Analjezik etkisi. Karaciğerde metabolize olur. kalp hızını yavaşlatır ve aritmileri kolaylaştırır. hipokalsemi ve kalsiyum kanal blokerlerine bağlı nabızsız elektriksel aktivitede kullanılır. Sodyum bikarbonatla aynı yerden ve eş zamanlı olarak verilmemelidir. Kardiyovasküler stabilite korunur. İV. Kalp hızı. Midazolam ile aynı düzeyde amnestik etki yapar. Endikasyonları: Çocuklarda ve yetişkinlerdeki akut fraktür ya da eklem müdahaleleri. görsel ya da ağrılı uyaranlar gibi dış uyaranlar korteks seviyesinde algılanamaz. transmukozal veya rektal olarak verilebilir. Sedasyona ihtiyacı olan hipotansif hastalarda (başka bir kontrendikasyon yoksa) kullanılabilir. İM. Gerekirse 10 dakika sonra doz tekrarlanır. nistagmus ve donuk ya da dik bir bakış ortaya çıkar. büyük laserasyonların onarımı.

hava yolu instabilitesi.5 mg/kg yavaş infüzyondur (30-60 sn). İM dozu. 1-1. 10 yaşın üzerindeki hastalarda. uyanmanın sessiz bir ortamda yaptırılmasıyla ve en önemlisi birlikte bir benzodiazepin kullanılmasıyla önlenebilir. 2-4 mg/kg’dır. Zaman kısıtlı ise aynı anda da verilebilir. Bazı hekimler hipersalivasyonu.com Sayfa 19 . Kontrendikasyonlar: Ketaminin kontrendike olduğu durumlar. kardiyorespiratuar yönden en güvenli profile sahiptir. İV yolla. atropinin oluşturacağı taşikardiye tercih etmekte ve özellikle yetişkinlerde atropin kullanmamaktadırlar. özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olanlarda bazen laringospazm ortaya çıkabilir.laserasyonların tamirinde de kullanılabilir. iyi kontrol edilememiş nöbetlerin olduğu hastalar. kafa travması. Hipersalivasyon ve bronkoreyi azaltmak için. Kas gevşetici etkisi belirgin değildir. Böylece ilaçların kümülatif sedasyon etkisi daha iyi tolere edilir. Bu yüzden. Aksi takdirde solunum depresyonu gelişebilir. hatta hafifçe şiddetlenebilir. ketaminden sonra uygulanmalıdırlar. Çocuklarda İM uygulama tercih edilir ve doz 2-5 mg/kg’dır. ilacın etkisinden çıkış sırasında halusinasyonlar ortaya çıkabilir (bu etki yetişkinlerde %50 oranında. psikoz www. trakeal cerrahi veya stenoz anamnezi. konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler sistem hastalıkları. Ketamine bağlı solunum depresyonu nadirdir. 3 aylık veya daha küçük çocuklar (laringospazm riski yüksektir). Bu yan etki. Çocuklarda İV kullanılacaksa önerilen doz. Ketaminin sempatomimetik etkisi vardır. Nadiren kusma görülür.01 mg/kg (maksimum 0. aktif alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu (laringospazm riski yüksektir). Çocuklarda çok hızlı verildiğinde ve SSS injurisi olanlarda solunum depresyonu görülebilir. kafa içi basıncını arttıran durumlar. İM injeksiyonu 3-4 dakikada cerrahi anestezi oluşturur ve bu etki 12-30 dakika devam eder. Benzodiazepinler. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda 1-2 mg/kg dozda. ilacın İM ya da yavaş İV uygulanmasıyla. 3 aylık ve daha küçük çocuklarda kullanılması kontrendikedir. Komplikasyonları: Diğer ajanların eşdeğer dozlarıyla karşılaştırıldığında ketamin. Bir miktar sempatomimetik etkisi nedeniyle hipotansif ve astımlı hastalarda tercih edilir.5 mg) atropin verilebilir. Hastanın spontan solunumu ve üst hava yolu tonusu korunur. kusma. Ketamin anestezisinden ayılma sırasında bulantı. posterior farinksi stimüle edecek girişimler. baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir. Ketamin. anjina.cuneytyardimci. glokom ve akut glob injurisi. 30-60 saniyede gidecek şekilde yavaş olarak verilir. Ketamin hipersalivasyon ve bronkore yapabilir. Yutkunma ve öksürük gibi koruyucu hava yolu refleksleri korunur. ketamin uygulanmasından yarım saat önce 0. İV olarak verildiğinde yaklaşık 30 saniyede bilinç kaybı ve analjezi oluşturur ve etkisi tek bir injeksiyondan sonra 10 dakika devam eder. Uygun analjezi ve sedasyonu sürdürmek için gerekirse 5-10 mg’lık ek dozlar uygulanabilir. çocuklarda ise %10 oranında görülür).

AV iletim bozukluğu olan hastalarda 3.cuneytyardimci. Endotrakeal tüpten uygulanacaksa. Ventriküler aritmilerin tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardan biridir. interventriküler ileti ve AV ileti üzerine genellikle etkisizdir. Endikasyonları: Defibrilasyon ve adrenaline yanıtsız VF veya nabızsız VT VT veya VF sonlandığında Hipokalemi. tremor.5 mg/kg dozda İV bolus uygulandıktan sonra 2-4 mg/kg dozda idame tedavisine geçilir. Gerekirse 50 mg’lık ek bolus uygulamalar yapılabilir.tablosu veya önceki psikoz hikayesi. porfiri. Supraventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılmaz (atrial flutterda kalbin hızını arttırır). kan basıncı. işitme bozukluğu. Dozaj: Ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon tedavisinde 1-1. myokardial kontraktilite. Paresteziler. Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon tedavisinde amiodaron mevcut değilse. ARİTMAL ampul 100 mg (%2) ARİTMAL ampul 500 mg (%10) www. KETALAR flakon 50 mg/ml LİDOKAİN Sınıf 1B antiaritmik ilaçlardandır. Lidokain.com Sayfa 20 . doz 2-3 kat arttırılmalıdır. tiroid hastalıkları. Hasta sinüs sendromu olan hastalarda sinuzal arest gelişebilir. tiroid ilaçları kullanımı ve son 3 saat içinde tam öğün yemek yemiş olmadır. Yan etkileri: Terapötik dozlarda yan etkilerin azdır.derece AV blok gelişebilir. Orijini bilinmeyen geniş kompleksli taşikardilarde seçilir. hemodinamik olarak stabil ventriküler taşikardi tedavisinde amiodarona alternatif olarak kullanılır. genelde İV kullanılır. atrial aritmi. ajitasyon ve konvülziyonlar görülebilir. Yalnızca parenteral. dezoryantasyon. myokardial iskemi veya belirgin sol ventrikül disfonksiyonu gibi malign ventriküler aritmiler için risk faktörleri olan hastalar. Yüksek dozlarda daha çok SSS ile ilgili etkiler görülür. İskemi ve dijital toksisitesine bağlı aritmilerde etkilidir. bulantı.

lidokain ve mepivakain gibi (prilokain hariç) orta ve kısa etki süreli ilaçlar için geçerlidir. Amid bileşiklerinin herbirinin karaciğerdeki metabolizma hızı oldukça değişkenlik gösterir. sıcak. sersemlik ve anksiyete oluştururlar. Lokal anestezikler uygulama yerinden absorbe edilip kan düzeyleri yeterince yükseldiğinde çeşitli organ sistemlerini etkilerler. Solüsyonlarına alkali eklenmesi non-iyonize şeklin oranını arttırarak lipid membranların çevresine ve sinir gövdesine penetrasyonu kolaylaştırıp lokal anestezik etkiyi arttırır. dokunma ve basınç duyusu) kaybı izler. Prilokain (en hızlı) > etidokain > lidokain > mepivakain > bupievakain. yani önce derin basınç duyusu.com Sayfa 21 . Böylece ağrı lifleri ilk önce bloke olur ve bunu diğer duyuların (soğuk. huzursuzluk. ilacın injeksiyon bölgesinden sistemik dağılımını azaltarak bu bölgede daha uzun süre kalmasını sağlar. daha sonra ufak tipteki A delta lifleri bloke edilir. görsel ve işitsel bozukluklar. periferal sinir uçlarının ve büyük sinir köklerinin yakınına injeksiyonu veya omuriliği saran epidural veya subaraknoid aralıklara verilmesi vücudun bazı kısımlarında geçici fakat tam bir analjezi sağlar. Kısa ve orta etkili lokal anesteziklerin etki süresi ya dozların arttırılması veya adrenalin gibi bir vazokonstriktör ajanın eklenmesi ile uzatılabilir. tendon gibi perfüzyonu düşük olan bölgeye uygulamaya göre çok daha hızlı absorbe edilir ve kan düzeyi çok fazla artar. burun ve peniste blok oluşturmak için kullanılmaları uzun süreli iskemi ve gangrene neden olabileceğinden sakıncalıdır. Lokal anestezikler genellikle blok oluşturmak için sinir liflerinin çevresine injeksiyonla uygulanır.cuneytyardimci. Bir sinir köküne LA uygulanması ile önce ufak çaplı B ve C lifleri bloke olur. Trakea gibi damarlardan zengin bölgeye lokal anestezik uygulanırsa. Ancak vazokonstriktörlerin el ve ayak parmağı gibi ekstremiteler ile kulak. Böylece kan düzeyi ve toksisite oluşumunu da azaltırlar. Başlıca sistemik etkilerini santral sinir sisteminde gösterirler. en geç de ağrı duyusu geri döner. Lokal anesteziklerin diğer farmakolojik ve toksik etkileri: Lokal anesteziklerin topikal uygulaması.0 arasındadır.0-9. Lokal anesteziklerin eliminasyonlarını takiben çeşitli duyu modalitelerinin normale dönüşü bloğun tersi sırayı izler. Bu özellikle prokain. Lokal anesteziklerin çoğunun ph’sı 8. Vazokonstriktörler. Adrenalin gibi vazokonstriktör ajanlar bu bölgelerde rejional kan akımını azaltarak depo yerinde lokal anesteziğin sistemik absorbsiyonunu azaltırlar. Sentetik ajanlar sedasyon. Bu nedenle infekte dokularda lokal anestezikler çok daha az etkilidirler.LOKAL ANEZTEZİKLER Lokal anestezikler (LA) sinir lifleri boyunca impuls iletimini reversibl olarak bloke eden ilaçlardır. Ortamın ph’sı düştüğünde (infekte ortamda olduğu gibi) lokal anesteziklerin iyonizasyon oranı artar ve hücrelere diffüzyon için gerekli non-iyonize fraksiyon çok fazla düşer. en son ise motor fonksiyon kaybolur. Yüksek www.

lidokainin en belirgin yan etkisi uyku hali ve sedasyondur. İV) konvülziyonlara karşı anlamlı bir proflaksi sağlar. Bunun sonucunda hipotansiyon gelişebilir. Prokain hidroklorür %1. diazepam 0. 2 ve 10’luk epinefrinsiz solüsyon şeklinde bulunur. Dokular için iritan değildir ve sistemik reaksiyonları seyrek görülür. hiperkapni ve asidoz konvülziyon oluşumunu kolaylaştırmaktadır. jel.5-5) adrenalinli veya adrenalinsiz infiltrasyon. Bazen status epileptikus’da konvülziyonların denetlenmesinde de kullanılır. Ampul ve viyalleri (%0. Lokal anestezikler aynı zamanda kalbin kontraksiyon gücünü de deprese ederler ve vazodilatasyon oluştururlar. Etkisi hızlı başlar. Bu nedenle konvülziyonların tedavisinde hiperventilasyon önerilir.konsantrasyonlarda nistagmus.1-0. Hipoksi. Lidokain ayrıca ventriküler aritmilerin önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılır. Ancak yüksek dozların verilmesi gerekiyorsa benzodiazepinlerle premedikasyon (örneğin.cuneytyardimci. Başlıca lokal anestezikler: PROKAİN Sentetik lokal anestezik ajanlardandır. yüksek konsantrasyonlarda vazodilatatör etkilidir.025 mg/2 ml adrenalin BUPİVAKAİN www. Lidokain’in injeksiyonluk preparatlarının yanısıra krem. hidroklorür tuzu şeklinde tüm lokal anestezi şekillerinde yaygın olarak kullanılır. Baş dönmesi insidansı da oldukça yüksektir. lokal solüsyon ve aerosol preparatları da bulunur. Konvülziyonları önlemenin en iyi yolu lokal anestezi için gerekli en ufak dozun kullanılmasıdır. Amid yapılı lokal anestezik ajanların çoğu düşük konsantrasyonlarda vazokonstriktör.2 mg/kg. Küçük dozlarda konvülziyonları proflaktik olarak kontrol etmede barbituratlarla sinerjik etkilidir. JETOKAİN SİMPLEX ampul 200 mg/10ml lidokain JETOKAİN ampul 40 mg/2 ml Lidokain + 0. Lidokain. Preparat kullanılacağı zaman bir vazokonstriktör ajan eklenebilir. Bazen genel anestezi oluşturmak amacıyla yavaş injeksiyonla verilir. Periferik sinir bloğunda %0. Kardiyovasküler kollaps ve ölüm ancak çok yüksek dozlardan sonra görülür. titreme.com Sayfa 22 . blok ve topikal anestezi için uygundur. konvülziyonlar ve SSS depresyonuna bağlı solunum ve kardiyak depresyon sonucu koma gelişir. LİDOKAİN En fazla kullanılan lokal anestezik ajandır.5-2’lik solüsyonu kullanılır. pomad.

obstetrik anestezi ve uzun süreli sinir bloklarında kullanılır. sersemlik. Genellikle spinal anestezi. KVS’deki yan etkileri hipotansiyon ve myokard depresyonu şeklindedir. Prokainden yaklaşık 5 kat daha güçlü ve daha toksiktir. Lokal anesteziklerin en güçlü. CİTANEST flakon 20 mg/20 ml MAGNEZYUM SÜLFAT Enerji sistemlerinin fonksiyonunda rol oynar. Spinal anestezi. bulanık görme. Etkinin başlama süresi ve etki süresi lidokainden uzundur. MARCAİNE %0. MEPİVAKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir. Yanlışlıkla damar içine verilirse SSS’nde ve kardiyovasküler sistemde ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Lidokain gibi uyku hali oluşturur. İnjeksiyon yoluyla sıklıkla kullanılmaz. epidural anestezi. Hipomagnezemi. Etkisi çok çabuk başlar ve lidokainden daha uzun sürer. Endikasyonları: Olası hipomagnezemi varlığında şoka dirençli VF Olası hipomagnezemi varlığında ventriküler taşiaritmiler Sayfa 23 www. baş dönmesi. Hipokalemik hastalar sıklıkla hipomagnezemiktir.com . Farmakolojik özellikleri lidokaine benzer. hipokalemi ile birlikte ise aritmi ve kardiyak areste neden olur. İnjeksiyon için epinefrinli veya epinefrinsiz solüsyonları vardır. bölgesey sinir bloğu ve infiltrasyon anestezinin tüm tiplerinde kullanılır. bölgesel sinir bloğunda ve infiltrasyon anestezisinin tüm tiplerinde kullanılır. SSS reaksiyonları dilde uyuşma. PRİLOKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir.Bir kinolin türevidir. Özellikle kaslarda enerji üretimini etkileyen birçok enzim sisteminin önemli bir öğesidir. bilinç kaybı ve solunum durmasıdır. en toksik ve en uzun etkililerinden biridir. tremor ve bunları takip eden uyku hali. Sistemik toksik etkilere neden olabileceğinden İV regional anestezide kullanılmaz.cuneytyardimci. konvülziyonlar. Önemli bir toksik etkisi methemoglobinemidir. Spinal anestezide.5 enjektabl solüsyon 5 mg/ml MARCAİNE spinal enjektabl solüsyon ETİDOKAİN Lidokainin uzun etkili bir türevidir.

kalsiyum blokeri gibi etki ederek myokardial ve nörolojik fonksiyonları deprese edebilir. Diüretik etkisi nedeniyle intoksikasyonlarda kullanılır. böbrekten glomerüler filtrasyon yoluyla atılır.- Preeklampsi-eklampsi (nöbetleri kontrol altına almak için) Torsades pointes Dozu ve kullanımı: Ventriküler fibrilasyonda 1-2 gr veya %50 magnezyum sülfat 2-4 ml.com Sayfa 24 . Gerekirse aynı doz 10-15 dakika sonra tekrarlanabilir. Osmotik bir diüretiktir. baş dönmesi. bulantı. Vücutta metabolize edilmez ve plazma proteinlerine bağlanmaz. bir iki dakikada gidecek şekilde İV yolla verilebilir. Ayrıca kardiovasküler operasyonlar.5 gr/ml MANNİTOL Altı karbonlu ve altı hidroksil içeren basit bir şekerdir. MAGNEZYUM SULFAT ampul %15 (10 ml) – 1. Akut böbrek yetmezliğinde (oligüri ve anüri tedavisi ve önlenmesinde) ek ilaç olarak kullanılabilir. İV yolla yavaş olarak uygulanır (5-10 dakikadan kısa olmamak suretiyle). letarji ve konfüzyondur. Magnezyum fazlalığı. Yan etkiler: Mannitol infüzyon veya enjeksiyonundan sonra en sık görülen yan etkiler.25-1 gram/kg’dır. kusma. Mannitolün hızlı verilmesi hemolize neden olabilir. Geçici olarak intraoküler basıncı azaltır. göğüste sıkışma hissi. Erişkin dozu 0. www. daha sonra 2 mg/saat gidecek şekilde İV infüzyonla idame tedavisi uygulanır. Verilen dozun büyük bir kısmı plazmadan ekstrasellüler sıvıya pek geçmeksizin. Kullanıldığı yerler: Beyin ödeminde kafa içi basıncını düşürmek için kullanılır. üşüme. Dozu: %20 ya da %25’lik solüsyon. polidipsi.cuneytyardimci. 10-20 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir. antikanser ajanlarla tedavi ve ağır travmatik yaralanmalar gibi akut böbrek yetmezliğine yol açabilen durumların ve hemolitik transfüzyon reaksiyonların proflaksisinde kullanılır. baş ağrısı. Preeklampsi ve eklampside başlangıçta 4-6 gr. Hastada eğer hipovolemi varsa mannitol vermeden önce düzeltilmelidir.

5 saattir. hiperpreksi. bulantı. Morfinde 10 kat daha az potenttir. karaciğerde metabolize edilir. %90 oranında olarak Eliminasyon yarı ömrü 3-4. Direkt myokard depresyonu etkisi vardır. titre edilebilen bir ajan olarak morfine bir üstünlüğü yoktur. sedasyon. Aktif metaboliti olan normeperidin. ağrısız doğum için kullanılmaktadır.5-1 mg/kg. Meperidin. kalp hızını arttırabilir. Kaslar üzerinde biraz spazmojenik aktiviteye sahiptir. Dolayısıyla akut ve uzun süren ağrıda. Astmalı hastalarda nöbetlerin gelmesine neden olabilir.cuneytyardimci. Bronşlara etkisi spazmojeniktir.com Sayfa 25 . Akut ağrı tedavisinde en sık kullanılan ajanlardan biridir. hipotansiyon ve koma) şeklinde de ortaya çıkabilir. kusma ve solunum depresyonu yapar.MEPERİDİN Sentetik bir opioiddir. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında ölümcül sonuçlanabilecek bir reaksiyona yol açar. nöbetler ve kusma) şeklinde seyredebileceği gibi depresyon (solunum depresyonu. Bu reaksiyon eksitasyon (ajitasyon. Total 1-3 mg/kg ile 2-3 saat süren analjezi elde edilir. metabolizması belirgin Zirve etki. Özellikle böbrek yetmezliğinde serumdaki düzeyi yükselebilir. Ayrıca. Dolayısıyla bu ilaç da morfin gibi. Histamin serbestleştirici etkisi. morfinden daha fazladır. ağız kuruması ve disfori gibi yan etkileri de vardır. terleme. Meperidin sistemik verildiği zaman bile korneada anestezi oluşturur. rijidite. www. gastroskopi veya diğer ağrılı tanı yöntemlerinde kullanılabilir. morfine göre. Karaciğer hastalıklarında. Analjezik etkisi morfinden çok daha çabuk başlar ve çabuk biter. Morfin gibi myozize neden olur. Obstetride. İV yolla yavaş olarak verilmelidir. baş dönmesi. Meperidin. 2-4 saat içinde tamamen kalkar. Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. Morfine benzer bir hemodinamik profili vardır. Hafif parasempatolitik etkisi vardır. Meperidin en çok ağrı giderici olarak kullanılır. İV etkilenir. buna bağlı olarak konvülziyonlar ortaya çıkabilir. Gerekirse 5-10 dakika arayla doz tekrarlanabilir. böbrek yolu ile atılır. Yan etki ve komplikasyonlar: Meperidin. Analjezik etkisi çabuk başlayıp çabuk geçtiği için sistoskopi. verilmesinden 10-20 dakika sonra ortaya çıkar. hemodinamik yönden stabil olmayan hastalarda tercih edilmez. eş etki dozunda aynı şiddette öfori.

2. hipotansiyon (sistolik kan basıncı <100 mmHg) ve ciddi derecedeki kalp yetmezliklerinde kontrendikedir. DOLANTİN ampul 100 mg/5 ml METOPROLOL Metoprolol. çok lipofilik ajanlardır. Metoprolol.derece AV blok. baş dönmesi ve uykusuzluktur. Analjezik etkileri yoktur. Kontrendikasyonları: İleri derece bradikardı (nabız < 45-50/dk). SVT ve diğer aritmilerdir. Akut intoksikasyonun neden olduğu solunum depresyonunda morfin antagonistleri kullanılır. anjina pektoris. Dozu ve kullanımı: Başlıca endikasyonları hipertansiyon. Mormal kişilerde ve diabetik hastalarda glukoz toleransını bozar.Meperidin toksik dozda. Sık olarak ortaya çıkan yan etkileri yorgunluk. Uygun dozda kullanıldıklarında anksiyoliziz. solunum depresyonu.cuneytyardimci. AMI. Morfinden farklı olarak bazen tremor ve konvülziyon meydana gelir. koma ve ölüme neden olur. Oral tedavide günde bir kez sabah kahvaltı ile birlikte 50-200 mg kullanılır. kardiyoselektif beta blokerdir (β1-adrenerjik reseptörleri daha seçici bir şekilde bloke eder). Amnezi anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. Yan etkileri: Özellikle astmalı hastalarda zorlu ekspirasyon hacmini azaltırlar. Parenteral formu 5 mg (1 ampul).com Sayfa 26 . 2-3 dakikada gidecek şekilde İV yolla yavaş olarak verilmelidir. BELOC ampul 1mg/ml (5 ml’lik ampul) BELOC-ZOK tb 50-100 mg MİDAZOLAM Benzodiazepinler.ve 3. baş ağrısı. Gerekirse birkaç dakika sonra bu doz tekrarlanır. Girişim www. verapamil tipindeki kalsiyum antagonistleriyle kullanılmamalıdır. sedasyon ve amnezi yaparlar.

karaciğerde metabolize olur. Analjezi. serebral kan akımında azalmaya neden olduğu için kafa içi basınç artışı durumlarında da kullanılabilir. Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir. tanı amaçlı işlemler. Diazepamdan 2-4 kat daha potenttir. Midazolam. Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda.1 mg/kg dozda kullanılır. Etki süresi 60-90 dakikadır.esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. Morfinin metabolitleri böbreklerden atılır ve böbrek yetmezliğinde vücutta birikirler. yetişkinlerde ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda ketamin etkisinden çıkış sırasında gelişen hallusinasyonları önlemek için. öfori ve sedasyon yapar. morfine göre 4 kat daha potenttir ve yarılanma süresi morfinin iki katıdır. İV olarak en az 30 saniyede gidecek şekilde uygulanır. suda çözünür. analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. sağlıklı genç erişkinde 2-3 saat. En sık kullanıldığı durumlar. Komplikasyonlar: Solunum depresyonu ve hipotansiyona neden olabilir. Total doz 5-7 mg’a kadar çıkılabilir. tüm opioidlerin prototipidir.com Sayfa 27 . yaşlılarda 4-5 saattir.1-0.cuneytyardimci. DORMİCUM ampul 5 mg/5ml DORMİCUM ampul 15 mg/3ml DORMİCUM ampul 50 mg/10ml MORFİN Morfin. Gerekirse 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir.2 mg/kg dozda. Yetişkinlerde 1 mg’lık dozlar halinde uygulanabilir.05-0. İV verilmesinden 15-30 dakika sonra maksimum analjezik etki ortaya çıkar. www. Morfin. Midazolam. Sistemik olarak verildiğinde supraspinal etki gösterir. 6 yaşdan küçük çocuklarda 0. morfin-3-glukronid ve morfin-6-glukronid olmak üzere iki metabolit oluşur. Spinal kord analjesini ise 2 1 reseptörleri üzerine reseptörleri üzerinden sağlar. Zirve etki 2-3 dakikada oluşur (diazepamdan biraz daha hızlı). Morfin-6-glukronid. ağrılı girişimlerde opioidlerle birlikte anksiyolitik ve sedatif ajan olarak. hepatik glukronidasyona uğrar. 0. Eliminasyon yarı ömrü.

Ayrıca venöz kapasitansı arttırır ve sistemik vasküler direnci düşürür. solunum depresyonu. özellikle burun çevresinde kaşıntı. Komplikasyonları: Morfin. İV küçük dozlar halinde 1-3 mg (dakikada 1 mg gidecek şekilde) yavaş olarak verilebilir. Etki başlangıcının hızlı olması. Morfin çok yavaş verilmelidir. mental bulanıklık. Analjezik dozunda mental fonksiyonlar bozulmaz. baş dönmesi. bronkospazma da yol açabilir. sedasyon. İntramyokardial duvar gerilimini düşürerek myokrdial oksijen gereksinimini azaltır. Uzun süreli analjezi gerekiyorsa.Endikasyonları: Akut myokard infarktüsüne eşlik eden ağrı ve anksiyete tedavisi Akut kardiyojenik pulmoner ödemli hastaların tedavisi Kırık-çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi ağrılı girişimler Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. Morfin diğer duyusal modalitelere dokunmadan ağrı hissini ortadan kaldırır. çocuklarda da yetişkinlerdeki kullanma ilkelerine göre kullanılabilir. Bazı hastalarda bu postüral hipotansiyon karakterindedir. Mesane sfinkterini kasması nedeniyle idrar retansiyonuna neden olabilir. Safra yollarında basıncı arttırdığı için bazen koliklere neden olabilir. Nalokson en sık kullanılan opiat antagonistidir. İlk enjeksiyonları hastada disfori. histamin serbestleşmesi. maksimum 3-4 saatlik analjezi elde edilir. Ayrıca üreter ve mesanede de spazmlara neden olur.cuneytyardimci. konstipasyon. Morfin. kusma. Morfin. Dakika solunum sayısı 10-12’ye düşer. www. Opioid kullanımı sonrası solunum sıkıntısı gelişirse.08-0. İV veya İM olarak).arzulanan etki görülene dek. Bu doz gerekirse 10-15 dakikada bir tekrarlanabilir. Morfin ayrıca. korku ve heyecana neden olur. oksijen satürasyonu %95’in üzerinde olacak şekilde oksijen tedavisi başlanmalıdır. 9 cc serum fizyolojik ile dilüe edilip . solunumu yavaşlatır ve yüzeyelleştirir. pulmoner konjesyonu geriletir. periferik venlerdeki sempatik tonüsün azalması ve medulladaki vagal nükleusun stimulasyonuyla bradikardi gelişmesi gibi birkaç mekanizmayla hipotansiyona neden olur. Yetişkinde genellikle toplam 10-20 mg ile. 10 mg içeren 1 cc’lik ampuller. Özellikle solunum depresyonu yapacak dozlara çıkılırsa hipotansiyon gelişir. sindirim sisteminde bütün sfinkterlerin kasılmasına neden olur. Sözlü ve ağrılı uyaran ile spontan solunum artmazsa. Morfinden önce hastaya biraz İV sıvı takviyesi yaparak ve morfini çok yavaş vererek hipotansif etki önlenebilir. bulantı. bilier spazm ve idrar retansiyonuna yol açabilir. Toksik düzeylerde Cheyne Stokes tipi solunuma neden olur. Histamin serbestleşmesi. Akut sol ventrikül yetmezliğinde analjezi amaçlı kullanılabilir (520 mg. ambu ile solunum desteklenir ve bir opiat antagonisti uygulanır. Morfin.com Sayfa 28 . kırık ve çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi girişimler için morfini tercih edilen ilaç konumuna sokar.15 mg/kg’dır. Küçük dozlar halinde sık olarak verilmesi tek büyük dozun bolus verilmesinden daha güvenlidir. morfin iyi bir ajandır.

çekilme reaksiyonuna yol açabilir. Entübe hastalarda trakeal yolla da kullanılabilir. nadiren naloksan ihtiyacı oluşur. Gerekli ise 10 mg’a kadar verilebilir.4 mg İV yolla verilir. solunum yavaşlamaya başlar başlamaz morfin antagonistleri tekrar verilmeye başlanmalıdır. Doz ve kullanımı: İstenen etki ortaya çıkana kadar 1-2 dakikada bir. Dolayısıyla. Hastanın solunumu yakından izlenmeli. NALOKSON ampul 0.1-0.Başlangıçta 0. Opioid titrasyonu uygun yapılırsa. Solunum sayısı normale dönene kadar bu doz 2-3 dakikada tekrar edilir.4 mg İV olarak uygulanır. 0. Nalokson. Oral kullanıldığı takdirde antagonistik etkisinden yararlanamaz.4 mg/ml POTASYUM www.cuneytyardimci.com Sayfa 29 . Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır. Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir. Eğer hastada bir değişiklik olmazsa solunum depresyonunun nedeninin başka olduğu düşünülmelidir. Eğer hastanın kliniğinde bir değişiklik olmazsa tanının yanlış olabileceği düşünülmelidir. Opioide bağlı komplikasyon gelişmemiş bir girişimden sonra. hastalar tekrar tekrar ve sürekli değerlendirilmelidir.2 mg’lık küçük dozlar halinde ya da 0. solunum sayısı normale gelinceye kadar bu doz 2-3 dakikada bir tekrarlanır. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır. MORFİN HCL ampul 10 mg/ml MORFİN HCL ampul 20 mg/ml NALOKSAN Opioidlerin reseptörleri düzeyindeki kompetitif antagonistidir. Uzun etki süreli opioid kullananlarda ya da opioidi uzun sürede elimine edebilen hastalarda. çabuk derlenme-uyanma sağlamak için kullanılmaz. Opioid bağımlısı hastalarda naloksan kullanımı. naloksanın etkisi bittikten sonra solunum depresyonu gelişebilir. parenteral yoldan verildiği zaman etkisi hemen ortaya çıkar ve yaklaşık 1 saatte sonlanır. Opioidlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik bozulma meydana geldiğinde kullanılır.

com Sayfa 30 .5 – 2 mEq/lt seviyelerinde solunum paralizisi gelişir.5 mEq/lt’nin altına düşmesine hipopotasemi (hipokalemi) denmektedir. 3 – 6 saatlik aralıklarla potasyum düzeyi ölçülmelidir. 2x1 veya 3x1 olarak verilir. dilue olarak verilmelidir. Ciddi hipopotasemide (K < 2.5-3. Plazmada ise %2 oranında bulunur.5 mEq/lt) ve minimal semptomları olan hastalarda oral replasman tedavisi yeterlidir. Cerrahi hastalarda sık karşılaşılan bir problemdir. klorür tuzudur. 1. 10-15 mEq KCl 50 – 100 cc SF içine konur ve yavaş infüzyon şeklinde verilir (potasyum. glukoz içeren solüsyonlar içinde verilmemelidir). 2. Nadir durumlar dışında verilecek günlük miktar 200 mEq’ı geçmemelidir. saatte bir tekrarlanır. POTASYUM KLORÜR ampul %7.5 – 3 mEq/lt’dir. Potasyum replasmanında verilecek en uygun potasyum tuzu.4 Genel bir kural olarak litresinde 40 – 60 mEq potasyum içeren sıvılar saatte 20 mEq’ı aşmayacak hızda verilmelidir. Potasyum solüsyonları asla İV puşe yapılmamalıdır. Ancak yaşamı tehdit eden kardiyovasküler ve nöromüsküler belirtiler ciddi hipopotasemi varsa replasman tedavisinde parenteral yol (İV) kullanılmalıdır. 20-40 mEq. rabdomyoliziz. Potasyum açığı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. 3-4 saat süreyle.cuneytyardimci. Total vücut potasyumunun %70-75’i kastadır. Ciddi hipokalemide ise potasyum 2. EKG normale dönene kadar potasyum verilmeye devam edilmelidir. % 98’i (120150 mEq/lt) hücre içinde bulunur. Serum potasyum düzeyinin 3.5 mEq/lt’nin altındadır. Potasyum Açığı (mEq) = (Normal potasyum-Ölçülen potasyum)xVücut ağırlığı( kg) x 0. Ciddi hipopotasemi tedavi edilmez ve derinleşirse.0 – 2. Oligurisi veya anurisi olan hastalara potasyum verilmemelidir .Genç ve sağlıklı bir erişkinin total vücut potasyumu yaklaşık 3500 mMol (50 mMol/kg) olup yaşla birlikte azalır. hipotansiyon. potasyum verilebilmesi için saatlik idrar miktarının en az 25 cc olması gerekir. Hafif hipokalemisi (2. K hücre içinin esas katyonudur. solunum ve yutma kasları felci oluşur ve asistoli ile hasta kaybedilir.5 mEq/lt). Potasyum infüzyonu boyunca EKG monitorizasyonu sürekli yapılmalıdır.5 (30 mEq) KALİNOR efervesan tablet www.5 mEq/lt arasındaki ciddi hipopotasemi kaslarda zayıflığa ve güçsüzlüğe neden olur. intestinal ileus eğilimi artar. glikoz intoleransı. Orta derecede hipokalemide serum potasyum seviyesi 2. tetani ve solunum kaslarında paraliziye varan ciddi semptomlar görülebilir.5 (10 mEq) POTASYUM KLORÜR ampul %22. ödem.

En sık görülen yan etkisi meningeal damarlarda vazodilatasyon sonucu ortaya çıkan zonklayıcı tipte baş ağrısıdır. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda preload’un azalması pulmoner venöz konjesyonda azalmaya ve dispnenin giderilmesine yardımcı olur.cuneytyardimci. Nitratlar myokardın oksijen tüketimini birkaç yolla düzeltirler: Koroner vazospazmı inhibe ederler Koroner darlıkları dilate ederler Myokarddaki kollateral akımı arttırırlar Koroner akımın dağılımını düzenlerler Trombosit agregasyonunu inhibe ederler.2-4 mcg/kg/dk dozda kullanlırlar. Haloperidol) www. Hem arterlerde hem de venlerde vazodilatasyon yaparak afterload ve preload’u düşürür. Koroner arter hastalığı ya da KKY tedavisinde İV yolla 0. Böylece kalbin iş yükünü ve oksijen tüketimini azaltırlar.com Sayfa 31 . merhem ve ayrıca flaster şekli (transdermal terapötik sistem = TTS) bulunmaktadır. buna bağlı olarak refleks taşikardi ortaya çıkar ve senkop gelişebilir. Bunun dışında sublingual. transdermal ve İV yolla kullanılırlar. Nitrogliserinin parenteral formu dışında sublingual tablet. Yan etkileri: Vazodilatatör etkileri sonucu kan basıncını düşürürler (postural hipotansiyon). Kullanımı: Karaciğerden ilk geçişte inaktive edilmeleri nedeniyle oral yolla kullanıldığında biyoyararlanımı düşüktür.NİTROGLİSERİN Organik nitratlar antianjinal tedavide ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde yüklenmeyi giderici ajan olarak önemli bir rol oynarlar. PERLİNGANİT ampul 10 mg/10ml NÖROLEPTİKLER (ANTİPSİKOTİKLER) (Klorpromazin.

delirium ve hallüsinasyonlu psikozlar nöroleptiklerin en çok kullanıldığı endikasyonlardır. Dopaminerjik reseptörler 4 alt tipe ayrılır. delirium ve illüzyon gibi belirtileri önleyici etki (antipsikotik etki) en çok yararlanılan etkileridir. Böylece hastaların özellikle sağlık personeli ve çevresi ile iyi ilişkiler içinde bulunmasına yardımcı olarak tedavinin daha kolay ve düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlarlar. fenotiazin grubu nöroleptik ajandır. Farmakokinetik özellikleri: Nöroleptiklerin emilimi yavaş olup hiçbir zaman tam değildir. deliriumlar ve atipik psikozlar nöroleptiklerden . Sedatif etkisi vardır ve otonomik yan etkiler (hipotansiyon) oluşturur. Bazı uyku bozukluklukları.com Sayfa 32 şekilleri. Etki mekanizması: Mental hastalıkların bir bölümünü oluşturan psikozlar ve bunun özel bir türü olan şizofrenide görülen bozuklukların primer olarak beynin dopaminerjik yolaklarının ve özellikle mezokortikal – mezolimbik yolağın etkinlik bozukluklarına bağlı olduğu düşünülür. www. Terapötik etkileri: Antiemetik ve sedatif etkileri mevcuttur. Psikiyatri dışında nörolojik bozukluklardan koreik hareketler. Genel olarak sıvı şekilleri katı şekillerinden daha kolay emilir. bazı kronik ağrılar ve hipoprolaktinemi ile seyreden endokrinolojik bozukluklarda da nöroleptikler kullanılır. Tümü plasenta ve kan beyin bariyerini kolaylıkla aşarlar. ajite depresyonlar ve obsesyonel nevrozlarda sedatif nöroleptikler (klorpromazin) yararlı olabilir. Endikasyonlar: Psikiyatride nöroleptikler her türlü psikotik bozuklukta etkili olur. Dopaminerjik sistem dışında nöroleptiklerin bazıları postsinaptik alfa noradrenerjik reseptörleri bloke ederek SSS’nde sedatif etki. Genellikle ana madde ve metabolitlerinin atılımları çok yavaş ve uzun sürelidir. Özellikle halusinasyonlar ve deliriumları hızlı bir şekilde ortadan kaldıran güçlü bir nöroleptik ajandır. Kronik psikozlar olarak değişik şizofreni yararlanırlar. manik nöbet. hıçkırık. illüzyon ve deliriumun ortada kaldırılması) ve antipsikotik etki gösterir. periferde ise ortostatik hipotansiyon. tikler. Prodüktif belirtiler olarak adlandırılan halüsinasyon. özellikle şizofrenlerde dış ve iç uyaranlara karşı var olan aşırı duyarlılığı ortadan kaldırarak bunlara kayıtsız kalmalarında ve ortama alışmalarında etkili olurlar.cuneytyardimci. refleks taşikardi ve ejakülasyon inhibisyonu şeklinde etkiler oluşturur. değişik kökenli kusmalar (gebelik kusması hariç). Nöroleptikler. Akut psikozlar içinde konfüzyon. Postsinaptik D1 ve D2 reseptörlerinin blokajı dopaminerjik iletimi inhibe ederek antiprodüktif (halüsinasyon.Klorpromazin. Haloperidol ise bütirofenon türevi nöroleptik ilaçlardandır.

midriaziz. konstipasyon. jinekomasti. ağız kuruluğu. rijidite. Akinezi ve hipokinezi: Daha çok tedavinin başlangıcında oluşan bu yan etkiler antiparkinsoniyen ilaçlar ile düzelir. galaktore. akomodasyon bozuklukları. lipido azalması) yanında priapizm de görülebilir. anksiyete. Yan etkileri: Psikomotor kayıtsızlık sendromu Uyuşukluk: Gündüz uyuşukluğu rahatsız edici olabilir. depresyon Konfüzyon Minor nöroleptik sendrom: Asteni. Tardif diskinezi Antikolinerjik yan etkiler: Hipertermi.Pozoloji: Terapötik indeksi geniş olan bu ilaçların önerilen doz sınırları da çok geniştir. günlük doz genişliği ise 2-100 mg’dır. Parkinsonoid sendrom: Akinezi. akomodasyon bozukluğu ve ortostatik hipotansiyon ile karakterizedir. Bu arada nöroleptiklerin birinin diğerine üstünlüğü kanıtlanamadığı için birine yanıt vermeyen hastanın diğerine yanıt verebileceği gözönünde bulundurularak ilaç değişikliği yapılabileceği bilinmelidir. Erken ve akut diskinezi ve distoni: Seçici bir şekilde ağız ve yüz bölgesini tutan anormal ve istem dışı hareketler ile kendini gösteren diskineziler trismus veya gözleri de içine alarak okülojir kriz şeklinde oluşabilir. tremor ve hipersalivasyon gibi belirtilerle parkinson tablosunu andıran bu ekstrapiramidal belirtiler nöroleptik dozunun azaltılması veya santral antikolinerjiklerin kullanılmasından yarar görürler. Klorpromazin’in minimal etkin dozu 50 mg/dır. Günlük doz genişliği 50-100 mg/dır. Nöroleptikler gebelerde plasenta engelini aşarak yeni doğanda prematurelik. Uykusuzluk Anksiyete. seksüel işlev bozuklukları (örneğin. ajitasyon.com Sayfa 33 . impotans. idrar retansiyonu ve glokoma eğilim ile karakterizedir.cuneytyardimci. ejakülasyon bozuklukları. Bu belirtiler sentetik santral etkili antiparkinsoniyen ilaçlardan yararlanırlar. ağız kuruluğu. seyrek olarak opustotonüs şeklinde görülebilir. somnalans. Bu yan etki günlük dozun önemli bir bölümünü akşam saatlerine kaydırmak suretiyle azaltılabilir. Distoniler daha çok spazmodik tortikollis. konfüzyon. hipotrofi ve kardiyorespiratuar bozukluklar yapabilmektedir. Akatizi: Bu yan etkiler düşük dozlarda beta blokerler ile (propranolol) daha kolay denetim altına alınabilir. Kilo alma Hiperprolaktinemi sonucu amenore. Haloperidol’ün ise minimal etkin dozu 1 mg. www. çarpıntı.

cuneytyardimci. Yüksek doz: Genellikle nöroleptiklerin özkıyım intihar amacıyla alınması sonucu oluşur. Ancak sedatif etkinliği olan nöroleptiklerin (klorpromazin) konvülzif eşiği daha fazla düşürdüklerinin bilinmesi gerekir. barbiturat ve hatta sedatif hipnotik ilaçlar ile oluşan zehirlenmelerde kullanılmamalıdır. Korpromazin: LARGACTİL ampul 25 mg/5 ml LARGACTİL tablet 100 mg Haloperidol: NORODOL damla 2 mg/ml NORODOL ampul 5 mg/ml NORODOL tablet 5-10-20 mg www. Kardiyovasküler hastalıklarda. Epilepsi mutlak bir kontrendikasyon oluşturmaz. hipotansiyon ve kardiyovasküler kollaps belirtilerine rastlanır. Kontrendikasyonlar: Mutlak kontrendikasyonlar olmamakla beraber uygulamada dikkat edilmesi gereken durum ve hastalıklar bulunur. kan basıncı ve nabız düzensizlikleri ve bilinç bulanıklığı eklenir. tromboembolik geçmişi olanlarda olası hipotansiyon yapıcı etkileri nedeniyle adrenolitik etkisi belirgin olan nöroleptiklerin (klorpromazin) dikkatli kullanılması gerekir. Genelde uygun tedaviyle herhangi bir sekel bırakmadan düzelebilir. Toksik komalarda ve özellikle alkol. Tedavide ilacın kesilmesiyle birlikte reanimasyon önlemleri ve bromokriptin ile birlikte dantrolen uygulanması önerilir. solunum bozuklukları. Parkinson hastalığı.com Sayfa 34 .- Malign nöroleptik sendrom: Çok seyrek görülen bu tablo başlangıçta kendisini lökositoz ve yüksek ateş ile göstererek bir enfeksiyonu düşündürür. multipl skleroz. Hemen tüp nöroleptiklerin EKG üzerinde oluşturdukları değişiklikler kullanımları sırasında hastaların klinik ve elektrofizyolojik takibini gerektirir. yaşlı ve/veya aterosklerozlularda. Tedavisi tamamen semptomatiktir. Bunlara kas rijiditesi (yüksek kreatinin fosfokinaz enzim düzeyi). piramidal sendrom ve yeni geçirilmiş hemipleji gibi akut ve subakut nörolojik hastalıklar geleneksel kontrendikasyonlardır. Ciddi zehirlenmelerde hipertermi.

Hafif asidoz ve vazodilatasyona neden olur ve serebral kan akımını arttırır. Devam eden dolaşım durması halinde her 10 dakikada bir 0.com Sayfa 35 . Endikasyonları: Metabolik asidoz. Bikarbonat verilmesi karbondioksit yapımına neden olur.5 mmol/kg dozda tekrar edilir. Yan etkileri: Başlıca yan etkileri. dolayısı ile intrasellüler asidozu arttırır.4 SODYUM NİTROPRUSSİD www.4 sodyum bikarbonat İV yolla verilir. hiperkalemi ve TCAD intoksikasyonunda verilir. Kalsiyum tuzları ile aynı yolda ve eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır. Arter kan gazı bakılamıyorsa. İskemik myokarda negatif inotropik etki yapar. uzamış kardiyak arestte (>10 dk) kullanılmalıdır. Hiperosmolarite ve hipernatremiye neden olur. Bundan dolayı arteryel ph’ın tam düzeltilmesi özellikle kritik anlarda serebral kan akımını azaltır. 50 ml %8. oksijen serbestleşmesini inhibe ederek oksihemoglobin saturasyon eğrisini değiştirir.1’den az ise veya baz açığı – 10 ml’den fazla ise. serumda hiperosmolarite. Konsantre sodyum bikarbonatın cilt altına ekstravazasyonu ciddi doku hasarı ile sonuçlanabilir. metabolik asidoz.cuneytyardimci. Kalsiyum tuzları ile uyumsuz olduğundan kalsiyum. Asideminin en iyi tedavisi göğüs kompresyonudur. karbonatın presipitasyonuna neden olabilir.SODYUM BİKARBONAT Kardiyak arest. pulmoner gaz değişiminin olmaması ve anaerobik sellüler metabolizmanın gelişmesiyle kombine solunumsal ve metabolik asidoza neden olur.4 sodyum bikarbonat verilebilir. paradoksal hücresel asidoz oluşumu (hızla hücre için giren karbondioksitin tamponlama reaksiyonu sırasında salınması) ve adrenalinle etkileşimdir (olabildiğince ayrı yollardan ya da aralıklı olarak verilmelidir). Doz: Başlangıçta. Şayet resusitasyon sırasında veya sonrasında arteryel kan ph’sı 7.1 mmol/kg %8. Bu karbondioksit hızla hücreye difüze olur. SODYUM BİKARBONAT ampul %8.

sentetik bir depolarizan kas gevşetici ajandır. Asetilkoline benzer bir şekilde postsinaptik reseptörleri etkileyerek motor son plağın uzun süreli depolarizasyonuna ve bu şekilde kas felcine neden olur. gerekirse 10 mcg/kg/dk doza çıkılır. İntravenöz yolla verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer. Taşikardi ve retrosternal ağrı yapabilir. kusma ve çizgili kaslarda spastisite yapar. Doz: 0.cuneytyardimci. Hipovolemi varlığında nitroprussid. baş ağrısı ve şuur kaybı gelişir.1-5 mcg/kg/dk dozda kullanılır. Siyanür toksisitesinin ön bulgusu. ağır bir hipotansiyon ve metabolik asidozdur. Daha sonra dispne. Suksinil kolin İV verildiğinde. Ciddi kalp yetmezliğinde ve hipertansiyonun acil durumlarında kullanılır. Direkt venöz dilatasyon sağ ve sol ventrikül doluşunu azaltır. motor son plağın hızlı depolarizasyonu sonucu. Endikasyonları: Cerrahi anestezi sırasında kas gevşetici olarak Endotrakeal entübasyon (solunum kaslarını gevşeterek entübasyonu kolaylaştırır) Spastik durumlarda. NİPRUSS ampul 60 mg/5 ml SUKSİNİL KOLİN Suksinil kolin. Arteryel vazodilatatör etkisi venler üzerine olan dilatatör etkilerinden daha fazladır. status epileptikus ve diğer konvülsif hastalıklarda oluşan konvülsiyonların tedavisinde Kısa ortopedik girişimlerde (kırık-çıkık redüksiyonu) kas gevşetici olarak www. Güçlü ve hızlı etkilidir. refleks taşikardi ile kan basıncının daha fazla düşmesine neden olur. tetanusta. Yan etkileri: Bulantı. İntoksikasyon tedavisinde nitritler ve tiyosülfat verilir. çizgili kaslarda bloktan önce fasikülasyonlara (seyirmelere) ve istemsiz kas hareketlerine neden olur. Yüksek dozda uzun süre alındığında siyanür zehirlenmesi ortaya çıkar.com Sayfa 36 .Arteriol ve venüllerin düz kaslarına etki ile direkt periferik vazodilatasyona neden olur. Dolayısıyla pulmoner konjesyonu azaltır ve sol ventrikül volüm ve basıncı azalır.

Tidal CO2 artar. başlangıçta 1. muskuler rijidite ve fasikülasyonlar. TEDAVİ Anestezikler hemen kesilir. bu durumda normal solunum dönünceye kadar yapay solunum uygulanır. hızlı seri entübasyonda. Atipik psödokolinesterazlı hastalarda uzun süreli apnelere neden olabilir. İntrakranial basıncı arttırır. Yüzbinde 2-6 sıklıkta görülür ve mortalite yaklaşık %50 civarındadır. Malign hipertermi: Genetik bir bozukluğa bağlı olduğu düşünülen.5 C/15 dk’dır. Kaslarda rijidite ile birlikte vücut ısısında ani ve şiddetli artış ile karakterizedir. Geçici bradikardi ve hipotansiyonu takiben taşikardi ve hafif bir hipertansiyon oluşabilir. Fasikülasyonlara bağlı olarak anestezi sonrası kas ağrılarına neden olabilir. 2 dakika sonra tam doz (1-1. Sürdürme dozu 0. Başlangıçta vazodilatasyon artar. 0 > 40 C veya maksimum vücut sıcaklığı > 38 0C ve sıcaklık artış oranı > Klinik belirtiler: Taşikardi (%95 oranında görülür). bu bazen kardiak areste neden olabilir.4-0. Yan etkileri: Histamin salıverilmesine bağlı olarak hipotansiyon ve bronkospazm yapabilir.5 mg/kg’dır. Öldürücü olabileceğinden acilen tedavi edilmesi gerekir. Göz içi basıncı arttır (bu etkisi yaklaşık 5 dakika içinde kendiliğinden geçer). Malign hipertermi. özellikle böbrek yetmezliği olan. Hiperkalemi. Ancak önceden kullanılan lidokain (1. Fasikülasyon gelişimini engellemek için. hızlı soğutma uygulanır %100 O2 ile hiperventilasyon www. uygulama öncesi test doz (0.1. yanıklı ya da multipl travmalı hastalarda daha çok ortaya çıkar.1 mg/kg) süksinil kolin uygulanır.5 mg/kg dozda İV verilir. deride beneklenme olur ve en sonunda siyanotik bir hal alır.Dozu ve kullanılışı: Suksinil kolin. Fasikülasyonlara bağlı olarak mide içi basıncını arttırarak kusma ve aspirasyona neden olabilir. İV verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer. taşipne ve aşırı terleme görülür.com Sayfa 37 . İV) bu etkiyi azaltabilir. Maksimum vücut sıcaklığı 0. Kan basıncı önce yükselir sonra düşer. Genellikle uygulamadan 30 dakika sonra ortaya çıkar.5 mg/kg. aritmiler. nadir görülen bir durumdur. Respiratuar ve metabolik asidoz gelişir.cuneytyardimci. İskelet kaslarından potasyum salınımını arttırır ve hiperkalemi oluşturur.5 mg/kg) suksinil kolin uygulanır. deri kızarır. Myoglobinuri nedeniyle kola renginde idrar görülür.

zayıflamış diafragmatik kas kontraktilitesini düzeltici ve solunuma santral uyarıcı gibi çeşitli etkilere sahiptir. Dozu ve kullanılışı: Teofilin ve bileşikleri. Teofilin bronş düz kaslarını gevşetici. Karaciğer ve akut akciğer ödeminde eliminasyon hızı yavaşlar. Üriner autput yakından takip edilmelidir. 6 mg/kg (5 mg/kg teofiline eşdeğer). mediatör salıverilmesini ve permeabilite ödemini azaltıcı. sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu azaltıcı. Teofilin erişkinlerde ağızdan başlangıçta küçük dozlarda (günde 400 mg) verilir ve 3 günlük aralıklarla doz yaklaşık %25 arttırılarak maksimum 13 mg/kg/gün olacak şekilde idame dozu uygulanır. mannitol) verilmelidir. Bu dozda yeterli terapötik yanıt alınmazsa ve toksik belirtiler www. İdrar çıkışı saatlik en az 2 ml/kg olmalı. Not: Dantrolen sodyumun vial formu vardır (20 mg toz halinde + 60 ml çözücü). pulmoner hipertansiyonu azaltıcı. Gerekirse 5-10 dakika aralıklarla aynı doz tekrar edilir (maksimum doz. 10 mg/kg). Kan potasyum düzeyi yakından takip edilmeli. Bir teofilin bileşiği olan aminofilin astma nöbetinin tedavisinde. Karaciğerde metabolize olur.Dantrolen Na: Başlangıçta 2. hasta daha önce teofilin veya aminofilin almamışsa.cuneytyardimci. 100 cc %5Dx içinde dilüe edilerek. hiperpotasemi gelişirse buna yönelik tedavi yapılmalıdır. Mukozalar üzerine iritan etkili olduğundan inhalasyon şeklinde kullanılmaz. Malign hiperterminin komplikasyonlar: Sol kalp yetmezliği DIC Pulmoner ödem Akut renal yetmezlik LYSTHENON fort ampul 100 mg/5 ml TEOFİLİN Teofilin. 20-40 dakikada gidecek şekilde İV yolla infüze edilir.3 dimetilksantin kimyasal yapısında bir ilaçtır. astmatik hastaların tedavisinde proflaktik amaçlı ve nöbetlerin tedavisinde kullanılırlar. özellikle aminofilin.5 mg/kg İV puşe uygulanır. bunun için gerekli sıvı ihtiyacı karşılanmalı ve renal yetmezlik gelişimini önlemek için gerekirse diüretik (furasemid. 1.com Sayfa 38 .

Yüksek dozda ve özellikle hızlı İV injeksiyonla verildiğinde kardiyak aritmiler. Sıklıkla bulantı ve kusma yapar. Veküronyumun başlangıç dozu 0. Motor son plakta asetilkolin reseptörleri ile bu reseptörleri uyarmaksızın birleşirler ve asetilkolinin etkisini bloke ederler. Tedavi. Bu etkileri nedeniyle mide ülseri olan hastalarda uygulanmaması uygundur. ajitasyon. Oral veya İV uygulandığında mide asit sekresyonunu stimüle eder. 0. Hasta son 48 saat içinde teofilin veya aminofilin almışsa yükleme dozu önerilmez. konvülsiyonlar ve ani ölüm görülebilir.cuneytyardimci. göğüs ve en son diafragma kasının felci ile solunum durur. İV yavaş infüzyonla verilebilir.1 mg/kg/saat’tir. Bu nedenle entübasyon öncesi iyi bir değerlendirme ve hazırlık gerekir. NORCURAN ampul 4 mg NORCURAN flakon 10 mg www. Yan etkiler: Teofilin mukozalar üzerine iritan etkilidir. Nöromusküler blok sonucu oluşturduğu kas gevşemesi ve felci belli bir sırayı izler.görülmezse 3 mg/kg idame doz. Bloğun ortadan kalkması ise tersine bir sıra izler yani felçten önce diafragma kası kurtulur. Buna karşın etki başlama süresi 60-90 saniye sürer ve bu etki yaklaşık 30-60 dakika sürer. Yüksek dozlarda bile kalp hızı.4-0. Bu da ilacın güvenirliğini arttırmaktadır. Önce gözün dış kasları ve yüz kasları. Veküronyum nondepalarizan olduğu için suksinil kolin kullanımına bağlı gelişen yan etkiler görülmez. AMİNOCARDOL ampul 240 mg/10 ml (aminofilin) VEKÜRONYUM Nondepolarizan nöromüsküler bloke edici ilaçlardandır. sürdürme dozu ise 0.5 mg/kg. sadece idame tedavi uygulanır. Veküronyumun sistemik yan etkileri ihmal edilecek düzeyde azdır. Uzun bir apne dönemi olacağı için hasta bu dönemde mutlaka entübe edilmiş olmalıdır. sonra karın. kan basıncı ve sinir sistemine etkili değildir.080.5 mg/kg/saat infüzyonla sürdürülür.com Sayfa 39 . Aminofilinin bronkodilatatör etkisi sınırlı ve terapötik aralığı dardır.

hipotansiyon ve periferik ödem en sık görülen yan etkileridir.VERAPAMİL Fenilalkilamin türevidir. Gerekirse 5 dakika sonra 5 mg daha verilebilir. Yan etkileri: Yan etkilerinin çoğu orta derecelidir. Fifth Edition. 2 dakikadan uzun sürede gidecek şekilde İV yolla verilir. negatif kronotrop ve negatif dromotrop etkileri kan basıncı düşmesine bağlı refleks sempatik stimülasyonla tam olarak süprese edilemez. 240 mg ilaç içeren yavaş salıveren tablet şeklinde günde bir kez verilebilir. Böylece dijital toksisitesine neden olabilir. New York. 2000 www. Kalsiyum kanallarını bloke ederek koroner arterler ve periferik arterlerde vazodilatasyon yapar. İntravenöz enjeksiyonu belirgin bir hipotansiyon ve bradikardi yapar. Tedavisinin ilk haftasında dijitallerin salınım düzeyini arttırır. Kardiyak etkilerinin aynı yönde oluşu nedeniyle hipertansiyon tedavisinde beta-blokörlerle birlikte kullanılmamalıdır. baş dönmesi. baş ağrısı. Tintinalli JE et al. Bu etkiden beta-blokör ilaç alanlarda daha belirgindir ve birlikte İV kullanılırsa asistoli yapabilir. Emergency Medicine. İSOPTİN ampul 5 mg/2. orijini bilinmeyen veya geniş kompleksli taşikardilerde kullanılmamalıdır.cuneytyardimci. Damar düz kasların üzerindeki gevşetici etkisi bakımından nifedipinden daha az güçlüdür. Kalsiyum glukonat enjeksiyonu ile hipotansiyon düzeltilebilir. Verapamil. Dozu ve kullanılışı: 5-10 mg dozda. McGraw-Hill. Antihipertansif olarak yalnızca ağız yolundan kullanılır. Hızlı verildiğinde asistoliye neden olabilir. Hipertansiyon tedavisinde oral yolla gönde üç kez 80-120 mg dozunda kullanılır. Diğer vazodilatatörlerde olduğu gibi flaşing. Hipertansiyonla birlikte supraventriküler taşikardi veya hipertrofik kardiyomyopati gösteren hastalarda diğer kalsiyum antoganistlerine tercih edilir. editors. AV nodda iletimi yavaşlatır.2 ml KAYNAKLAR: 1. beta blokörlere yakın bir derecededir. Belirgin negatif inotropik etkisi vardır.com Sayfa 40 . Antihipertansif etkinliği. Negatif inotrop. A Compehensive Study Guide.

emedicine.2.net/acls/index1. Heart Disease Diagnosis and Therapy A Practical Approach Williams and Wilkins. 9. 2. RESUSCİTATİON. İstanbul. Phaledelphia WB Saunders Company. 15:221-230. J emerg Med. Rapid-sequence intubation of the pediatric patience.com/. Vol 46. 17. Talavera F. 1992. Krauss B.Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support.cuneytyardimci. 1998. 13. İn Robberts JR. DÖKMECİ İ: Farmakoloji. II. Mattu A: Myths and Pitfalls in Advanced Cardiac Life Support. 1999. 15. 10. 135-153. American Heart Association: ECC Guidelines.2000. 1998.http://www. N Egn J Med 13: 938-945. Section 6: Pharmacology 2. Ann Emerg Med 1996: 28:55-74. 14. DÖKMECİ İ: Toksikoloji. Farina GA (eds): emedicine free online medical reference. Supplement 1. Condrad SA: Sedation in Louden M. 12. 11. 6. Yealy DM: Systemic Sedation and Analgesia for Procedures. Advanced Cardiac Life Support. 3rd ed.html. A Review of etomidate for rapid-sequence intubation in the emergency department. Khan MG. 8.s:123-145 5. Baskı. 1996 16. European Resuscitation Council: Advanced Life Support Course. RESUSCİTATİON. 3. Vol 46.pp:516-531 7. Sachetti AD. 1997. Oktay C: Girişimsel Sedasyon ve Analjezi. www.www. Clinical Procedures in Emergency Medicine. 2000. 4. İzmir. 1994.com. Circulation Volüme 102. American College of Emergency Physician: Clinical Policy for Proceducedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department. 2000. 155-162. August 22.Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support. Et al. İnternational Guidelines for CPR and ECC. 2000. Nobel Tıp Kitapevleri. 2000. Canto RM.emedicine. http://www. İstanbul. Ann Emerg Med 31:663-677. Smith DC. Gerardi MJ.e-virtualoffice. Green SM: Sedation and Analgesia for Procedures in Children. Acil Tıp Sempozyumu Kitapçığı. Provider manuel. İnternational Guidelines for CPR and ECC. Hedges JR ( eds). USA 1999. Bergen JM. Section 5: Pharmacology 1. Nobel Tıp Kitapevleri. Ward KR.com Sayfa 41 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->