P. 1
ACiLDE KULLANILAN iLAcLAR

ACiLDE KULLANILAN iLAcLAR

|Views: 7,703|Likes:
Yayınlayan: Nazmiye Kaçmaz

More info:

Published by: Nazmiye Kaçmaz on Jan 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

ACİLDE KULLANILAN İLAÇLAR

ADRENALİN
Tedavide kullanılan adrenalin sentetik olarak yapılır. Adrenalin; sempatik sisteme ait α ve β adrenerjik reseptörleri güçlü bir şekilde stimüle ederek yaygın etkilere neden olur. Bu etkiler:

Kan basıncı:
Adrenalin güçlü bir vazokonstrüktördür. Diastolik basınca nazaran sistolik kan basıncını daha çok yükseltir. Kan basıncını yükseltmesi kalpte β1 adrenerjik reseptörlerin stimülasyonu sonucu oluşan pozitif inotropik ve kronotropik etki ile, özellikle prekapiller damarlarda oluşturduğu vazokonstrüksiyondan ileri gelir.

Damarlar:
Adrenalin daha ziyade küçük arteriyollere ve prekapiller sfinkterlere etkir. Cilt damarlarında kan akımını azaltır. Renal kan akımını azaltır. İskelet kası damarlarında kan akımını geçici olarak arttırır. Çok küçük dozlarda sadece vasküler düz kaslardaki β adrenerjik reseptörleri aktive ederek kan basıncını düşürebilir.

Düz kaslar:
Adrenalin; gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem düz kaslarını gevşetir.

Solunum:
Adrenalin solunum merkezini stimüle eder. Bronş düz kaslarını gevşeterek bronkodilatatör etki gösterir.

Metabolik etkileri:
Kanda glukoz ve laktik asit düzeyini yükseltir. İnsulin salınımını inhibe eder, glukon sekresyonunu arttırır.

Farmakokinetiği: Subkutan uygulamada emilimi yavaştır. İntramusküler uygulamada daha hızlı emilir. Adrenalin vücutta hızlı bir şekilde inaktive edilir. www.cuneytyardimci.com Sayfa 1

Endikasyonları: İlk şoka yanıtsız VF ya da nabızsız VT Asistoli Nabızsız elektriksel aktivite Ciddi semptomatik bradikardi (İV infüzyon şeklinde) Anaflaksi

Dozu ve uygulanışı: Adrenalin parenteral yolla 1/1000 ve 1/10.000’lik steril solüsyonlar şeklinde kullanılır. Subkutan uygulamada yetişkinlerde 0.2-1 mg dozunda verilir. İV enjeksiyonda 0.25 mg dozda ve iyice dilüe edildikten sonra yavaş bir şekilde uygulanmalıdır. Eğer periferal enjeksiyonla veriliyorsa, ardından 20 ml sıvı verilerek santral dolaşıma geçmesi sağlanır. Kardiak arestte 0.5-1 mg dozda İV yolla verilir ve her 3 dakikada bir tekrarlanır. CPR sırasında trakeal yolla verilecekse doz 2-3 mg olmalıdır. İntrakardiyak uygulama, yalnızca açık kalp masajı sırasında ve diğer yollardan uygulama imkanı olmayan durumlarda kullanılır. Dirençli bir ventriküler fibrilasyon adrenalinle, elektriksel defibrilasyona daha iyi yanıt veren kaba ve büyük amplitüdlü ventriküler fibrilasyona çevrilir. Arrest sonrası infüzyon dozu 0.1-1 mcg/kg/dk başlanır ve ortalama arter basıncı ve/veya kardiyak output’a göre doz giderek arttırılır. Resusitasyonda istenen primer etkisi, periferik vazokonstriksiyon yoluyla serebral ve koroner kan akımının arttırılmasıdır. Yan etkiler: Adrenalin; korku, endişe, huzursuzluk, başağrısı, titreme, halsizlik, başdönmesi, ciltte solukluk, solunum güçlüğü ve çarpıntı gibi klinik bulgulara neden olabilir. Kan basıncının ani yükselmesine bağlı subaraknoidal kanama ve hemiplejiler gelişebilir. Adrenalin, myokardın eksitabiletisini arttırır, dolayısıyla aritmojeniktir. Adrenaline bağlı olarak tehlikeli ventriküler aritmiler özellikle ventriküler fibrilasyon gelişebilir.

ADRENALİN ampul 0.25 mg/ml ADRENALİN ampul 0.50 mg/ml ADRENALİN ampul 1.00 mg/ml

AMİODARON
Amiodaron, sınıf-III antiaritmik ilaçlardandır (adrenerjik nöron blokerleri). Major elektrofizyolojik etkisi, kalp dokularının aksiyon potansiyeli süresini uzatmaktır. Reentry önlenir. PR ve QT aralığını uzatır ve Sayfa 2

www.cuneytyardimci.com

belirgin U dalgaları oluşturur. QRS’i fazla etkilemez. Hafif alfa bloker ve kalsiyum kanal bloke edici etkisi nedeniyle vazodilatatör etkilidir. Aynı zamanda betabloker etkisi de vardır. Bu nedenle antianjinal ajan olarak kullanılabilir. Yarı ömrü çok uzundur (13-103 gün). Etkin kan konsatrasyonu 1-2 mcg/ml’dir. Endikasyon: Öldürücü aritmileri olan hastalarda kullanımı yaygın olarak kabul görmektedir. Hemodinamik olarak stabil hastalarda ventriküler ve supraventriküler taşikardilerin tedavisinde kullanılabilir. Küçük dozlarda Wolff-Parkinson White Sendromu ile birlikte olan supraventriküler aritmilerde kullanılır. Vazodilatasyon etkisi nedeniyle kalp debisini genel olarak etkilemez. Ağır sol ventrikül fonksiyon bozukluğu (EF<%30) gelişen, öldürücü aritmileri bulununan hastalarda kullanılabilir. Dozu ve uygulanışı: Yaşamı tehdit eden aritmilerde 150 mg (1 ampul) amiodaron, 20 ml %5 dekstroz içinde sulandırılarak, 10 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir. Sonraki 6 saatte 1 mg/dk hızda İV infüzyona devam edilir. Daha sonraki 18-24 saatte ise 0.5 mg/dk hızda infüzyona devam edilir (900 mg amidaron, 500 cc %5 dextroz içinde sulandırılarak infüzyonla uygulanabilir). İnfüzyon sırasında tedaviye rağmen VT ortaya çıktığında 150 mg’lık ek boluslar uygulanabilir. İlaç İV uygulandığında etki birkaç dakika içinde ortaya çıkmaktadır. KPR’da (VF ya da nabızsız VT’de) 300 mg doz, 20 ml %5 dextroz içinde dilüe edilerek , bolus tarzda (3 dakikada gidecek şekilde) verilir. Amiodaron, tercihen santral venöz yolla verilmelidir, ancak geniş bir periferik damar yolundan da verilebilir. Oral tedavide ise ilk iki hafta 3-4X200 mg tb verilir, daha sonra 4-6 hafta süreyle 2X200 mg şeklinde tedaviye devam edilir. Doz azaltılarak ilaç kesilir. Oral tedavide terapötik etki 1-4.günlerde gözlenir ve tedavi kesildikten sonra etki 50 güne kadar devam edebilir. Yan etkileri: Kalp dışı organlarda dozla ilişkili olmayan çok çeşitli yan etkiler oluşturabilir. Başlıca yan etkiler: Ağır bradikardi, kalp bloğu ve asistoli yapabilir Hipotansiyon yapar, kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir Hipotiroidi, hipertiroidi Nadiren hepatit ve hepatosellüler nekroz (siroza ilerleyebilir) Işığa duyarlılık, ağızda metalik tat, bulantı, kusma Uyku bozukluğu, kas seyirmeleri, parestezi, tremor, ataksi ve baş ağrısı Pulmoner infiltrasyon ve alveolit (%1’den az vakada) Amiodaron paradoksal olarak aritmojeniktir, bununla birlikte diğer antiaritmik ilaçlardan daha düşük proaritmik insidansa sahiptir. Major yan etkisi bradikardi ve hipotansiyondur. Oral olarak uzun süre www.cuneytyardimci.com Sayfa 3

kullanımda görülen tiroid fonksiyon anormallikleri, korneal mikrodepozitler, periferik nöropati ve pulmoner/hepatik infiltratlar akut kullanımda görülmez. Kontrendikasyonları: Oral antikoagulanların etkinliğini arttırır. Digoksin ve kinidin düzeylerini yükseltir. Betabloker (sotalol) ve kalsiyum kanal blokerleri amiodaronun myokarda olan depressan etkisini arttırır. Bu yüzden amiodaronun bu ilaçlarla birlikte kullanılması kontrendikedir. Sinuzal bradikardi, 1.ve 2.derece AV blok Tiroid fonksiyon bozukluğu olanlar Gebeler ve emzirenlerde kontrendikedir.

CORDARONE tablet 200 mg (30 tabletlik ambalajlarda) CORDARONE ampul 150 mg (6X3 ml’lik ambalajlarda)

ATROPİN
Atropin, antimuskarinik ilaçların prototipidir. Tersiyer amin yapısındadır. Gastrointestinal yoldan iyi absorbe olur ve SSS’ne kolayca geçer. İV, İM, SC, transdermal ve oküler yolla verilebilir. Eliminasyon yarı ömrü 2-2.5 saat kadardır. Farmakolojik etkileri:

Santral sinir sistemi: Atropin normal dozlarda (0.5-1 mg) vagusun dorsal çekirdeğini uyarır, buna
bağlı olarak bradikardi ortaya çıkar. Ancak kalp üzerindeki direkt etkisi ile bradikardi maskelenir ve taşikardi ortaya çıkar. Toksik dozlarda belirgin santral eksitasyon yapar; huzursuzluk, iritabilite, hallusinasyonlar ve delirium oluşturur. Daha yüksek dozlarda dolaşım kollapsı ve solunum yetmezliği meydana gelir.

Göz: Midriatik ve skloplejik etkilidir. Kardiovasküler sistem: Kalpte M2-reseptörlerinin blokajı ile vagal tonüsü azaltırlar ve taşikardi
yaparlar.

Gastrointestinal sistem: Motilite ve sekresyonları azaltırlar. Solunum sistemi: Solunum sistemindeki bezlerin salgısını azaltırlar ve bronkodilatasyon yaparlar.

www.cuneytyardimci.com

Sayfa 4

solunum ritminde artış. Epileptik nöbetler diazepam ile kontrol edilir. kulak çınlaması. Diğer yan etkileri. Bir çok hastada 3 mg. Tedavide kullanılmaları: Kardiovasküler bozukluklar: Atropin. kalp yetmezliği) sinuzal. Bazen. Doz ve uygulama: CPR’da başlangıç dozu. myokardial iskemi durumunda dikkatli uygulanmalıdır.50 ve 1 mg/ml www. Terlemeyi baskılarlar. bellek bozuklukları. eksitasyon. miksiyon zorluğu ve ateşdir. 0. yakın görme bozukluğu ve fotofobi yapar. İV yolla 0. kalp hızı <40/dk. mizaç değişiklikleri. Yan etkileri ve kontrendikasyonları: Santral sinir sisteminde. özellikle prostat hipertrofisi olan hastalarda üriner retansiyon yapabilirler. Atropin. Düşük dozlarda bradikardiyi arttırıcı etkisi nedeniyle.25.cuneytyardimci. delirium ve hallusinasyonlara (antikolinerjik sendrom) neden olur. akut glokom.5-1 mg’dır. tam vagalitik dozdur. atrial veya nodal bradikardilerin tedavisinde kullanılır. Gerekirse. Damar yolu olmayan hastalarda 1-2 mg atropin 10 ml steril sıvı içinde sulandırılarak endotrakeal yolla uygulanabilir. Gözde. Artmış vagal tonüsün neden olduğu artioventriküler blok durumlarında (örneğin. konstipasyon. nabızsız elektriki aktivite ve hemodinamik bozukluğun olduğu (sistolik kan basıncı <90 mmHg. ATROPİN ampul 0. taşikardi. amnezi. yüksek dozda da taşikardi oluşturup kalbin oksijen tüketimini arttırarak infarktüs alanını genişletebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. arzulanan etki görülene kadar 5 dakika aralıklarla doz tekrarlanabilir. yüzde kızarma. Mantar ve antikolinesteraz ilaç zehirlenmeleri: Müskarin içeren bazı mantarlar ve organofosforlu kolinesteraz inhibitörleri ile oluşan zehirlenmelerde atropin kullanılır.derece A-V blok) kullanılır. Koroner arter hastalığı olanlarda VT ve VF gelişmesine neden olabilir. ağız ve larinks kuruluğu. bu yüzden özellikle çocuklarda hipertermi (atropin ateşi) oluştururlar. uyuklama. asistol. 0. Maksimum 3 mg verilebilir. Atropinle intoksikasyon durumunda semptomatik tedavi uygulanır. Hipertermi için soğuk uygulaması yapılır. dijitale bağlı 2.Diğer etkiler: Üreter ve mesaneyi gevşetirler.5 mg’dan az dozlar santral ve periferal parasempatomimetik etkiye bağlı olarak paradoksal bradikardi oluşturabilir.com Sayfa 5 .

Biperiden oral veya parenteral yolla kullanılabilir. kserostomi. delirium. glokom. Pozoloji: Biperiden’in parkinson tedavisindeki başlangıç dozu 1 mg’dır. uykusuzluk ve hallüsinasyonlara neden olabilirler. Kontrendikasyonlar: Prostat hipertrofisi. haloperidol vs. idrar retansiyonu.) kullanmına bağlı iyatrojen parkinsonoid sendrom’un tedavisinde de kullanılır. glokom.com Sayfa 6 . demansiyel belirtiler taşıyan hastalarda ve 70 yaşın üzerindeki (mental konfüzyon ve bellek bozuklukları riski nedeniyle) olgularda kullanılmamalıdır. prostat adenomu. parkinsonizm tedavisinde kullanılan antikolinerjik etkili ilaçlardan birisidir.cuneytyardimci. Yan etkiler: Konstipasyon. Antikolinerjik ilaçlar öncelikle tremor ve rijidite üzerine etkilidirler. Bu ilaçlar aynı zamanda nöroleptik (karbamazepin.BİPERİDEN Biperiden. barsak stenozu. AKİNETON tablet 2 mg AKİNETON ampul 5 mg/ml DİAZEPAM www. Esas olarak idrar yoluyla atılır. midriaziz. Yarı ömrü kısadır. taşikardi. Bunlar SSS’nde göreceli dopamin eksikliği sonucu artan santral kolinerjik işlev fazlalığını azaltarak etkili olurlar. Günlük doz aralığı 2-12 mg’dır.

analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. anksiyolitik.com Sayfa 7 . İM kullanımı önerilmemektedir. böbrek fonksiyon bozukluklarında digoksin eliminasyonu yavaşlar ve yarı ömrü uzar. www. DİAZEM ampul 10 mg/ 2 ml DİGOKSİN Digoksin. Etki başlangıcı hızlıdır ve etki süresi 2-4 saattir. amnestik ve kas gevşetici aktiviteleri vardır. %95-100 oranında emilir ve biyoyararlanımı %40-90 arasında değişir. Bu nedenle. Akut sedasyon oluşturmada midazolama üstünlüğü yoktur. ajitasyon ve ataksiye neden olabilirler. Çocuk dozu 0. çok lipofilik ajanlardır.5 mg dozda. %80 oranında değişmeden böbrekle atılır. Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir. Anksiyoliz için 2. İV olarak uygulanır. Farmakolojik özellikleri: Digoksin kalbin kontraksiyon gücünü arttırır (pozitif inotropik etki). Dolayısıyla sedasyon amacıyla tekrarlı uygulanması ya da infüzyonu uygun değildir. Sedatif. antikonvülzan.2 mg/kg’dır.Benzodiazepinler. Yarılanma süresi 21-37 saattir. Digoksin. suda çözünmez. hipnotik. Girişim esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. yavaş olarak verilebilir. Diazepam. Solunum depresyonu ancak bronkopulmoner hastalığı olanlarda görülebilir. karaciğerde metabolize olur. Analjezik etkileri yoktur. Bu inhibisyon ise glikozidlerin toksisitesinin bir yönü olan aritmilerden sorumludur.cuneytyardimci. Diğer hipnotik ve anksiyolitik ajanların aksine maksimum etkili dozları ölüme neden olmadığı gibi şiddetli solunum depresyonu da yapmazlar. anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. İV yolla yavaş olarak verilebilir. hipotansiyon ve solunum depresyonuna yol açabilir. Komplikasyonlar: Diazepam. liposolubilitesi ve biyoyararlanımı en fazla olan glikoziddir. Pozitif inotropik etkisi dobutaminden düşüktür. Yan etki olarak özellikle yaşlı hastalarda huzursuzluk. sodyumun hücre dışına çıkışını ve potasyumun hücre içine girişini engeller. Bu etki Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu ile sağlanır. Na-K-ATPaz enziminin inhibisyonu.05-0. Dozu ve kullanımı: 2-10 mg dozda. Amnezi. Küçük dozlarda (2-3 mg) titre edilerek.

50 ml %5 dekstroz ile sulandırılarak. 0. Dijitallerle akut zehirlenme belirtilerini kardiak ve ekstrakardiak olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz: 1 – Kardiak toksik etkiler: Dijital zehirlenmelerinde toksik etki doğrudan doğruya myokard üzerinedir. kusma. Bunun sonucunda myokard dokusunun uyarılabilirliği artar. Dozu ve kullanımı: Digoksin. Gerekirse aynı doz bir kere daha tekrarlanır. Bu yüzden dijital tedavisi sırasında potasyum kaybettiren diüretiklerin (furasemid. hallusinasyonlar. Her türlü ritm ve ileti bozukluğu ortaya çıkabilir. Renkli veya bulanık görme olabilir. Çocuklarda %80 oranında atrial kaynaklı taşikardiler görülür. konjestif kalp yetmezliği. oryantasyon bozuklukları. Ancak akut atrial fibrilasyonda etkisi yavaştır. intrasellüler sodyum konsantrasyonunu arttırır ve hücreyi potasyumdan fakirleştirir. Yetişkinlerde en sık ventriküler ekstrasistollere (bigemine. Ortalama günlük doz 0. yüksek dozlarda ise azaltırlar. trigemine) rastlanır. Aynı şekilde AV nodülde refraktör periyodu da uzatırlar ve blok oluştururlar. karın ağrısı ve diare yapar.com Sayfa 8 .50mg’dır. Dijital zehirlenmesinde aritmiler yaklaşık %30 oranında ortaya çıkan ve tedavi gerektiren önemli bir bulgudur. Kardiyak glikozidler bunların dışında periferik damar direncini arttırırlar ve diüretik etki oluştururlar. Yüksek www. Kardiyak glikozidler düşük dozlarda myokardın eksitabilitesini arttırırlar (pozitif batmotrop etki). Membran ATPase’ının inhibe olması. QRS kompleksi değişmez. en az 30 dakikada gidecek şekilde İV infüzyonla verilir.125-0. AV nodülde iletim yavaşlamasının yansıması olarak PR mesafesi uzar. etakrinik asit vs) kullanılması akut zehirlenmeyi kolaylaştırır.cuneytyardimci. Şayet hasta yaşlı ve zayıf ise düşük doz kullanılır.Digoksin kalp atım sayısını azaltır (negatif kronotropik etki). SSS etkileri (%5-40). atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde kullanılır. Kardiyak glikozidler yüksek dozlarda atrium ve ventrikülde iletim hızını yavaşlatırlar (negatif dromotrop etki).5 mg digoksin (1 ampul). Hızlı dijitalizasyon İV yolla veya İV yolla birlikte oral kombinasyonla sağlanabilir.Böbrek fonksiyonları ve kan digoxin düzeyine göre doz ayarlaması yapılır. EKG etkileri: Glikozidler tedavi dozlarında kullanıldıklarında EKG’de ST segment depresyonu ve T dalgasında yassılaşmaya neden olur. bulantı. kardiyojenik şok. Sindirim kanalı ile ilgili bulgular %75 oranında görülür. MI sonrası gelişen KKY tedavisinde kullanılmaz. ajitasyon ve konvulsiyonlar görülebilir. QT mesafesi kısalır. Bu etki sinoatrial nodül üzerinde vagal tonusun artması sonucu ortaya çıkar ve atropin ile önlenebilir. İştahsızlık. Yan etkileri: Dijital glikozidlerin terapötik sınırlarının çok dar olması nedeni ile aşağıda sözü edilecek çeşitli sistemik etkileri aynı zamanda yan etki olarak da görülebilmektedir. Beta bloker ve amiodaron gibi antiaritmik ajanlara göre daha az etkilidir.

hipokalsemi ve hiperpotasemi ise azaltır.25 mg/50 tb DİGOKSİN ampul 0. Nabzın dakikada 60’ın altına düşmesi zehirlenme tanısını düşündürmelidir. diplopi. ambliopi. %20 oranında da kusma ile birlikte abdominal ağrılar ve diare görülür.50 mg/ 1 ml DİLTİAZEM www. Yoğun dijitalizasyondan sonra alerjik kökenli erüpsiyonlara sık rastlanmaktadır. nevraljik ağrılar.cuneytyardimci. Ağır zehirlenmelerde ventriküler taşikardi ve fibrilasyon sonucu ölüm meydana gelir. baş dönmesi. mental bozukluklar. kusma ve anoreksi meydana gelir. dijital zehirlenmelerinde karakteristik belirtilerdir.50 mg/ 5 ml DİGOKSİN damla 0. Kontrendikasyonları: Kalp blokları Ventriküler taşikardi Kardiyoversiyon Hipopotasemi Atrial fibrilasyonlu WPW sendromlu hastalar Etkileşmeler: Hiperkalsemi ve hipopotasemi digoksine duyarlılığı arttırır. görme keskinliğinin azalması. Görme bozuklukları. myalji ve paralizi gibi belirtilerdir. renk ayıramama ve yeşil renkli görme gibi bulgulardır. müsküler atoni. Kısmi ya da tam blok. fotofobi. halüsinasyon.dozda verilen dijitaller myokarda (+) batmotropik etki sonucu çeşitli ektopik odakların doğmasına neden olarak ekstrasistoller oluşturmaktadır. Hastaların %80’den fazlasında birkaç dakika ile 12 saat arasında iştahsızlık. Başlıca nörolojik bulgular uyuşukluk. Bunu bloklu atrioventriküler taşiaritmiler izler. 2 – Ekstrakardiak yan etkiler: Bu etkilerin en erken ortaya çıkanları dijestif bozkluklardır. bulantı.com Sayfa 9 . DİGOKSİN tablet 0. Nörolojik ve sensorial bozukluklara da (%14) rastanılır. Atrioventriküler disasiasyon çok belirgindir.

Dozu ve kullanılışı: Supraventriküler taşikardi. atrial fibrilasyon ve atrial flatter tedavisinde 0. Ancak infarktüs sırasında pulmoner konjesyon gelişmiş olan hastalarda mortaliteyi olumsuz etkiler. A-V düğümün refraktör periyodunu uzatır ve AV iletimini deprese eder. Hipertansiyon tedavisinde başlangıçta. Eğer istenilen hız kontrolü sağlanamaz ise ilk bolustan 15 dakika sonra 0. β2 ve 1 adrenerjik reseptörleri stimüle eden sentetik bir katekolamindir. hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve kardiyojenik şoktur. 60 mg DOBUTAMİN Dobutamin β1. sadece İV infüzyon şeklinde kullanılır. baş dönmesi. Akut myokart infarktüsü geçirmiş kişilerde uzun süre kullanılmasının kardiyoprotektif etkinlik gösterdiği ve kardiyovasküler mortaliteyi azalttığı tespit edilmiştir.5 dakikadır. Dopamin diğer katekolaminler gibi kısa etkilidir. bu nedenle renal kan akımını arttırmaz.5-10 mcg/kg/dk dozda infüze edilir. Diltiazem 2-3. gerektiğinde bu doz 40 mcg/kg/dk’ya çıkartılabilir. Bu nedenle pulmoner konjesyon bulunan infaktüs geçirmiş hastalarda kullanılması kontrendikedir.com Sayfa 10 . konstipasyon. 90 mg/gün dozda verilir (3X30 mg). İV infüzyona son verilince etkisi kısa zamanda geçer.derece A-V bloktur. yorgunluk. baş ağrısı. DİLTİZEM ampul 25 mg DİLTİZEM tablet 30 mg. Yan etkileri: En sık görülen yan etkisi ödem.derece A-V blok ve hipotansiyonda (sistolik kan basıncı < 90 mmHg) kontrendikedir.35 mg/kg ek doz. Etki mekanizması ve endikasyonları verapamile başlar. Dobutamin oral yolla verildiğinde etkisizdir. hipotansiyon ve I. eliminasyon yarı ömrü 2.cuneytyardimci. sinüs bradikardisi. Dozu ve uygulanışı: Başlıca endikasyonları. Genellikle 2. kalbin frekansı orta derecede artar. en az 23 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir.Antiaritmik etkili kalsiyum kanal blokerindendir. Dopaminden farklı olarak renal yatakta dopaminerjik reseptörleri stimüle etmez. 2-5 dakikada gidecek şekilde verilebilir. Kalp hızını %10’dan fazla arttırabilir. flushing. Verapamilden daha zayıf kardiyak etkinlik gösterir. total periferik dirençte belirgin bir www. Karaciğer transaminazlarının plazma düzeyinin yükseltebilir.25 mg/kg dozda. alınan cevaba göre günlük doz 360 mg’a kadar arttırılabilir. Kalbin frekansını ve kasılma gücünü arttırır ancak kasılma gücüne etkisi daha belirgindir. Bu dozda kalbin kontraktilite ve debisini arttırır. Periferik vasküler dirençte düşmeye neden olur.

Dobutaminin kalp atım sayısı.cuneytyardimci. Sistolik basınç ve pulsasyon basıncını arttırır.com Sayfa 11 . Hipovolemiye bağlı olmayan hipotansiyon ve şok tedavisinde kullanılır. Postresusitasyon peryotta tercih edilen inotropik ajandır. yetmezlik bulunan kalpte koroner kan akımının artması gibi önemli bir etkiye de neden olur. Dobutaminin daha seyrek görülen yan etkileri arasında bulantı. sistolik kan basıncı ve kalbin oksijen tüketimini arttırıcı etkileri diğer katekolaminlere nazaran çok zayıf olduğundan. Kalpte konraktiliteyi arttırması ve ayrıca sol ventrikül dolma basıncını düşürmesi. kalp çarpıntısı. kalpte β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek pozitif inotropik etki oluşturur. Ampul içeriği en az 50 cc %5 dextroz içinde dilüe edildikten sonra ve sadece İV yolla verilir. Diğer pozitif inotropik ajanlar gibi dobutamin de sol ventrikül ejeksiyonunu azaltan organik daralmalarda. Diastolik basıncı değiştirmez veya hafifçe arttırabilir. Dopamin gibi dobutaminin de en önemli yan etkisi aritmilerdir. dopamin özellikle yüksek dozlarda direkt ve indirekt olarak α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek güçlü sempatomimetik etki gösterir (vazokonstrüksiyon yapar). Dobutamin kuru toz halinde 250 mg ilaç içeren ampuller şeklinde bulunur.değişim gözlenmez. Tedavide kullanılışı: Dobutamin renal yatakta vazodilatasyon oluşturmadığı halde kalp debisini ve buna bağlı olarak renal kan akımını arttırdığından idrar hacmini ve idrarla atılan sodyum miktarını arttırır. myokardın oksijen gereksinimini diğer ajanlardan az arttırır ve daha az aritmiye neden olur. Bu nedenle dikkatli kullanılmalı ve özellikle kan basıncı ve böbrek fonksiyonu sürekli olarak kontrol edilmelidir. Ancak. Bu solüsyon oda sıcaklığında 6 saat. Atrial fibrilasyonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. www. örneğin idiopatik subaortik stenoz durumlarında kontrendikedir. Dobutamin. baş ağrısı. DOBUTREX flakon 250 mg (10 cc çözücü içerir) DOPAMİN Adrenalin ve noradrenalinin doğal prekürsörüdür. Yan etkileri: Hipotansiyon gelişmesini önlemek için yavaş yavaş kesilmelidir. nefes sıklığı ve anjinal ağrı sayılabilir. İnfarktüs alanını genişletmez ve digoksinden daha güçlü pozitif inotropik etki oluşturur. Akut myokard infarktüsü sırasında gelişen konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için de yararlıdır. kalp yetmezliği durumlarında myokard fonksiyonunu düzeltmede diğerlerine tercih edilir. Dopamin. Dopamin renal kan akımını ve sonuçta glomeruler filtrasyon hızını ve idrarla sodyum atılmasını arttırır. Ancak görülme sıklığı daha azdır. buzdolabında 48 saat kadar saklanabilir. Normal dozlarda total periferik damar direncini etkilemez.

kusma. nabız ve arteryel kan gazı düzeyleri izlenir. bu nedenle infüzyon hızını giderek azaltmak suretiyle ilacın kesilmesi gerekir. Yan etkileri: En önemlisi kalpte oluşturduğu taşiaritmilerdir. Kan basıncını değiştirmez veya hafif düşme yapar. daha sonra yeterli derece doku perfüzyonuna olanak veren bir düzeye çıkartılır. Bazen de hipertansiyon oluşabilir. Santral venöz yolla verilmesi uygundur. Diüretik ve natriüretik etki gösterir. Yüksek dozda uygulanan dopamin infüzyonu ayrıca bulantı. Total periferik direnci düşürür ve kalp debisinde belirgin artış yapmaz. mezenterik. Düşük dozda kullanılırsa (0. dispne anjinal ağrıya neden olabilir. mezenterik. idrar akımı. Dopamin infüzyonu arttırılırsa (2-10 mcg/kg/dk).cuneytyardimci. iskemiyi kötüleştirip aritmilere neden olabilir. kan basıncı.5-2 mcg/kg/dk). kalpteki β1 adrenerjik reseptörleri stimüle ederek myokardın kontraktilitesini. DOPMİN ampul 200 mg/5ml GİLUDOP ampul 50 mg/5ml GİLUDOP ampul 200 mg/10ml ETOMİDAT www. Özellikle renal kan akımında belirgin artma olur ve glomeruler filtrasyon hızı artar. koroner ve intraserebral) dışında kalan damar yataklarında vazokonstrüksiyon yapar. İnfüzyonun birden kesilmesi hipotansiyon oluşturur. Bu dozlarda genellikle myokardın oksijen tüketimini arttırmaz. İnfüzyon sırasında hipotansiyon ortaya çıkabilir. Dopamin solüsyonunun infüzyon yerinden doku içine kaçması cilt nekrozuna neden olabilir. İnfüzyon sırasında doku perfüzyonunun göstergesi olarak. koroner ve intraserebral damar yataklarında kan akımını arttırır. Dopaminin infüzyon hızı başlangıçta 5 mcg/kg/dk olacak şekilde ayarlanır. bu durum infüzyon hızını arttırmak suretiyle düzeltilebilir. baş ağrısı.com Sayfa 12 . Yüksek dozlarda myokardial oksijen gereksinimini arttırır. İnfüzyon hızı 10 mcg/kg/dk sınırının üstüne çıkarsa α-adrenerjik reseptörleri stimüle ederek yukarıda sayılanlar (renal.Dozu ve uygulanışı: Dopamin sadece İV yolla kullanılır (SF veya %5Dx içinde dilüe edildikten sonra). Özellikle çizgili kasların damar yatakları bu ilacın vazokonstrüktör etkisine duyarlıdır. Dopaminin en önemli kullanılış yeri şok tedavisidir. Uzun süren dopamin infüzyonu ekstremitelerde gangren oluşturabilir. atış hacmini ve kalp debisini arttırır. Hipovolemik durumlarda dopamin uygulanmadan önce hipovoleminin uygun bir sıvı ile giderilmesi gerekir. dopaminerjik reseptörleri aktive ederek renal. cildin rengi.

cuneytyardimci. Etki yaklaşık 20 saniyede başlar ve 2-3 dakika sürer. Solunum ve kardiyak depresyon yapıcı etkisi çok düşüktür. Bir diğer yan etkisi. Saniyeler içinde hipnoz oluşturur. Status epileptikusun tedavisinde de oldukça etkilidir. eksitatör iyonların (sodyum ve kalsiyum) akımını azaltır ve Na-K bağımlı sodyum pompasını inhibe eder. sinaptik inhibisyonu arttırmaktadır. Etomidatın başlıca kullanım yeri. Barbituratların yaptığına eşit olarak sedasyon. Ayrıca etomidatla öksürük. Yan etkileri: İnjeksiyonu ağrılıdır. bu nedenle güçlü analjeziklerle birlikte (örn. Yüksek oranda myoklonik kasılmalara neden olur. özellikle küçük venlere injeksiyonu sırasında hastaların yaklaşık yarısında ağrı bildirilmiştir.Bir imidazol türevidir. Rezidüel sedasyon olabilir. Farmakolojik etkileri tiopentale benzer. kardiyoversiyon). tek dozda bile görülebilen surrenal baskılanmasıdır. anksiyolizis ve amnezi yapar. Fenitoin sinaptik eksitasyonu azaltırken. Alkol ve ilaç zehirlenmelerinde kontrendikedir . Bu nedenle intrakranial kitle ya da kafa travmalı hastalarda kullanılabilir. Anormal uyarıların beyinde yayılmasını engeller.3 mg/kg dozda. Kafa içi basıncı düşürücü etkisi vardır. hıçkırık ve postoperatif bulantı-kusma görülür. Doz ve kullanılışı: 0. Etomidatın analjezik etkisi yoktur. İV yolla yavaş şekilde verilmelidir. Etomidatın hemodinamik yan etkileri anlamlı derecede azdır. hemodinamisi bozuk olan ya da ciddi koroner arter hastalığı hikayesi olan hastalarda kısa süren ağrılı girişimlerdir (örneğin. HYPNOMİDATE ampul 20 mg/10 ml FENİTOİN Fenitoin tonik-klonik ve parsiyel nöbetlerin tedavisinde etkili olan ve özellikle yetişkinlerin tedavisinde ilk tercih olan antiepileptik ilaçtır. fentanil) kısa süreli girişimlerde genel anestezik olarak kullanılabilir. Post-sinaptik membranda inhibitör iyonların (klorür ve potasyum) akımını arttırır. morfin. Nöron membranlarını inhibe ederek depolarizasyonu engeller. www.1-0. Çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.com Sayfa 13 .

Tedavinin aniden kesilmesi tremor. Ancak çocuklarda kognitif fonksiyonları bozabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. üç defa uygulanan diazepam tedavisine yanıt vermeyen status epileptikus tedavisinde 15-18 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. Fenobarbitalin SSS’ni nonspesifik olarak deprese etmesinin yanısıra spesifik antikonvülzan aktivitesi de vardır. hiperglisemi ve hipokalsemi gibi etkilerdir. delirium ve kimi zaman da kardiak areste neden olur. Gerekirse İM olarak da kullanılabilir. Yoksunluk semptomları çok ağırdır ve bazen ölümle sonuçlanabilir. iyi bir diş hijyeni ile bu etki önlenebilir. Fenitoin ayrıva dijital zehirlenmesinde ortaya çıkan sempatik hiperaktiviteyi de baskılar. güçsüzlük. daha ileri devrelerde serebellum atrofisi sonucu ataksi ve ekstrapiramidal belirtiler şekillenebilir. Fenobarbital ayrıca solunum depresyonu ve enzim indüksiyonuna neden olabilir. Diğer yan etkiler. SSS’nde retiküler aktive edici sistemi inhibe ederek polisinaptik uyarı iletimini inhibe eder. İntoksikasyon belirtileri. hiperlökositoz. Bağımlılı görülebilir. Dakikalık infüzyon 50 mg’ı aşmamalıdır. Hamilelik boyunca kullanılmasından sakınılmalıdır. aplazi. Status epileptikus tedavisinde 10-15 mg/kg dozda İV infüzyon yoluyla kullanılır. Myokard üzerine olan etkileri lidokaine benzer. status epileptikus ve eklampsinin uzun dönem tedavisinde kullanılmaktadır. mental ve fiziksel yavaşlamaya neden olur. konsantrasyon güçlüğü. Yan etkileri: Tedavinin başlamasından 3-4 ay sonra hipertrofik jinjivit görülür. Tekrarlayan febril konvülziyonları olan çocukların tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır. tonik-klonik konvülziyonlar. Dijital zehirlenmesine bağlı ventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılabilir. hiperlenfositoz. Deride pigmentasyon ve hipertrikoz meydana gelebilir. anksiyete. www. konvülziyon.cuneytyardimci. anemi. başlangıçta basit bir nistagmus.com Sayfa 14 . Yan etkileri: SSS’nde uyku hali. Fenitoin. nötropeni.Fenitoinin ayrıca sınırlı bir antiaritmik özelliği vardır. görme bozukluğu ve konuşma zorluğu görülür. Ektopik aktiviteyi bastırır. PHENİTOİN ampul 250 mg/5ml FENOBARBİTAL Fenobarbital. diplopi.

göğüs duvarı rijiditesidir. AV nodda refrakter peryod uzamasına ve santral vagal nükleus stimulasyonuna sekonder olarak bradikardi yapabilir.com Sayfa 15 .cuneytyardimci. Çocuklarda da aynı dozda kullanılır. sentetik bir opioiddir. Tek dozluk İV uygulamadan sonra 30 saniyeden daha kısa sürede etki başlar. hipotansiyon ve diğer kardiyovasküler değişiklikler ortaya çıkabilir. Yenidoğanda. Hasta solunum depresyonu yönünden yakından izlenmelidir. flakon 0. Barbituratlar ve etanol gibi diğer sedatif hipnotiklerin etkilerini antagonize edemezler. Komplikasyonlar: Özellikle burunda ve yüzde kaşıntıya neden olabilir. kusma. Daha derin sedasyon yapabilir fakat. bu özelliği pulmoner bronkospazmı olan hastalar için önemli bir avantajdır. FENTANİL ampul. Ciddi alkol intoksikasyonu ve hipovolemi olmayan hastalarda fentanil. ideal bir ajandır. www. Çok yavaş (60 sn) verilmelidir. Solunum depresyonu yapıcı etkisi meperidinden daha kısadır. histamin serbestleşmesi yapmaz. Bu yan etki nalokson ile düzelmeyebilir ve ventilasyon desteği gerekebilir.05 mg/ml FLUMAZENİL Benzodiazepinlerin kompetitif antagonistidir.LUMİNAL ampul 200 mg/ml FENTANİL Morfine göre 75-125 kat daha potent. 2-3 dakikada zirve etki oluşur. Dozu ve kullanımı: Dozu 1-5 mcg/kg’dır. Fentanil. Yüksek dozlarda (>5 mcg/kg) nadir görülen bir yan etki. Bazen de farmakolojik paralizi gerekebilir. intrinsik anksiyolitik ya da amnestik özellikleri yoktur. Etki süresi 20-40 dakikadır. Daha az sıklıkta bulantı.

Yarılanma süresi 45-100 dakikadır. sodyum. Ca ve Mg atılımını da arttırır. klorur ve magnezyum atılımında artış ve hipokloremik alkalozdur.2 mg dozlarda. tekrar sedasyon oluşabilir. İV verilişte ise etki 5 dakikada ortaya çıkar ve 2-3 saat sürer. Karbonhidratlara toleransı www. Diğer kısmı karaciğerde inaktive olur. Uzun etki süreli bir benzodiazepin alınmışsa. potasyum. İV verildiğinde venöz kapasitansı arttırarak natriüretik etki olmaksızın pulmoner ödemde yararlı olur. benzodiazepinlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik instabilite gibi komplikasyonlarda kullanılır.1-0.Dozu ve kullanılışı: İstenen etki oluşuncaya kadar 1-2 dakikada bir 0. hipotansiyon. henle kulbunun çıkan koluna etki ederek NaCl’ün geri emilimini inhiabe eden çabuk etkili ve güçlü bir diüretik ajandır. Benzodiazepin bağımlısı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.cuneytyardimci. Furosemid hipovolemiye ve vazodilatatör etkileri nedeniyle de hipotansiyona neden olur. dehidratasyon. Ayrıca renal damarlardaki vazodilatatör etkileri nedeniyle de renal kan akımını ve glomeruler filtrasyon hızını arttırırlar.5 mg ANEXATE ampul 1 mg FUROSEMİD Furosemid. Furesemid. ANEXATE ampul 0. Benzodiazepinlere bağlı komplikasyon gelişmeyen hastaları sedasyondan çıkarmak için kullanılmamalıdır. İlaç alındıktan 30 dakika sonra etki görülmeye başlar ve etki 68 saat sürer. Hipotansiyon. Yan etkileri: Ekstrasellüler sıvı ve elektrolit kaybı özellikle çocuk ve yaşlılarda önem taşır. hipopotasemi.com Sayfa 16 . Farmakokinetik: Oral yolla alındığında emilimi iyidir. metabolik alkaloz ve hiperürisemi yapabilir. Flumazenil. Atılımı %50 oranında renal tubuluslardan. İV olarak verilir. hipomagnezemi. hipovolemi. Na ve Cl’den başka K. Özetle furosemidin etkileri. %15 feçes yoluyla (renal yetmezlikte bu oran %65’e yükselir) olur.

Erişkin oral dozu günlük 20-80 mg. parenteral 20-40 mg’dır. Yüksek dozlarda ototoksik etkilidir fakat bu genellikle reversibldir. diare. kusma. myokardial kontraksiyon için hücresel mekanizmada vital rol oynar. gerekirse bu doz tekrarlanır. alerjik reaksiyonlar. LASİX ampul 20 mg LASİX tablet 40 mg KALSİYUM Kalsiyum.bozar. bulantı. parenteral ise 1 mg/kg’dır. Bu nedenle endikasyonu varsa verilmelidir. işitme bozukluğu. Acil durumlarda 40 mg İV ya da İM yolla uygulanır. lökopeni ve baş dönmesidir. Gerekirse bu doz günde maksimum 6 mg/kg’a kadar çıkarılabilir. Başlıca kullanıldıkları yerler: Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi Ödem tedavisi (kardiak.cuneytyardimci. hepatik ve renal kaynaklı) Hipertansiyon İlaç zehirlenmeleri (zorlu diürez amacıyla) Karaciğer sirozuna bağlı asit ve ödem Hiperkalsemi tedavisi Kontrendikasyonları: Sülfonamidlere duyarlı kişiler Anuri Karaciğer koma ve prekoması Hipovelemi Dozaj: Hipotansif ajanlar furosemidin hipotansif etkilerini artıtırırlar. NSAİ ilaçlar ise furosemidin etkilerini azaltırlar. Myokard kontraktilitesini arttırır. Diğer yan etkileri. Kalsiyum enjeksiyonundan sonra yüksek plazma konsantrasyonu ortaya çıkar ve bu iskemik myokardı ve serebral iyileşmeyi bozar. Hastanın vereceği yanıta göre 200 mg’a kadar çıkılabilir. Endikasyonları: www. Çocuk dozu ise günlük oral 2 mg/kg.com Sayfa 17 .

Sodyum bikarbonatla aynı yerden ve eş zamanlı olarak verilmemelidir. Hava yolu ve solunum refleksleri korunur. oral. Kafa travmalı olgularda ve kafa içi basınç artışı oluşabilecek olgularda kontrendikedir. Dozu ve kullanılışı: Başlangıçta %10 kalsiyum kloridden 10 ml veya 2-4 mg/kg. CALCİUM SANDOZ ampul 10 ml KETAMİN Ketaminin başlıca etkileri. Sedasyona ihtiyacı olan hipotansif hastalarda (başka bir kontrendikasyon yoksa) kullanılabilir. Ketamin uygulandıktan sonra hasta. Karaciğerde metabolize olur. hipokalsemi ve kalsiyum kanal blokerlerine bağlı nabızsız elektriksel aktivitede kullanılır. yanık ve yara depritmanı ve pansumanı. Gerekirse 10 dakika sonra doz tekrarlanır. Ketamin hem suda hem de yağda çözünür. Ketamin acil serviste belli bir hasta grubunda tercih edilir (10 yaşın altındaki çocuklarda İM olarak). Analjezik etkisi. Kalsiyum. limbik sistemle yüksek kortikal sistemler arasında elektrofizyolojik bir ayrışma veya kopma ortaya çıkar. kalp hızını yavaşlatır ve aritmileri kolaylaştırır. İV. uyanık gibi görünür fakat uyaranlara cevapsız ve çevreden kopmuş gibidir. Eliminasyon yarı ömrü 12 saattir.cuneytyardimci. İşitsel. transmukozal veya rektal olarak verilebilir.com Sayfa 18 . trans benzeri bir duruma girer. Bu durum ketamin için spesifiktir ve disosiasyon olarak adlandırılır. geniş abse insizyonu ve drenajı ve diğer ağrılı girişimlerde analjezi sağlamak için kullanılır. büyük laserasyonların onarımı. Hastanın gözü genellikle açıktır. Disosiasyonda beyin sapı fonksiyonları normaldir. çünkü bu elektrofizyolojik bağlantı bloke olmuştur. analjezi. hiperkalemi. Kalp hızı. İM. Farmakolojik etki uygulama yoluna göre değişir. Çocuklarda tanı amaçlı işlemlerde hareket kontrolü için ve intra oral www. Kalsiyum klorid solüsyonunda yaklaşık olarak kalsiyum glukonatın 2 katı elementer kalsiyum vardır. Kardiyovasküler stabilite korunur. görsel ya da ağrılı uyaranlar gibi dış uyaranlar korteks seviyesinde algılanamaz. İV olarak yavaş infüzyonla verilir. disosiasyon. kan basıncı ve kardiyak output genellikle anlamlı olarak artar. Midazolam ile aynı düzeyde amnestik etki yapar. nistagmus ve donuk ya da dik bir bakış ortaya çıkar. Endikasyonları: Çocuklarda ve yetişkinlerdeki akut fraktür ya da eklem müdahaleleri. sedasyon. anestezi. morfinin yaklaşık iki katı kadardır. Kardiyak arestte hızla verilebilir. amnezi ve hipnotik etkidir.Kan kalsiyum düzeyinin düşük olduğu durumlarda. Hasta kendini kollarından ve bacaklarından kopmuş gibi hisseder.

1-1.5 mg) atropin verilebilir. İM dozu. trakeal cerrahi veya stenoz anamnezi. kardiyorespiratuar yönden en güvenli profile sahiptir. Ketamine bağlı solunum depresyonu nadirdir. Aksi takdirde solunum depresyonu gelişebilir. Komplikasyonları: Diğer ajanların eşdeğer dozlarıyla karşılaştırıldığında ketamin. özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olanlarda bazen laringospazm ortaya çıkabilir. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda 1-2 mg/kg dozda. Uygun analjezi ve sedasyonu sürdürmek için gerekirse 5-10 mg’lık ek dozlar uygulanabilir. Yutkunma ve öksürük gibi koruyucu hava yolu refleksleri korunur. Kontrendikasyonlar: Ketaminin kontrendike olduğu durumlar. ilacın İM ya da yavaş İV uygulanmasıyla. Ketamin anestezisinden ayılma sırasında bulantı. glokom ve akut glob injurisi. kafa travması. ilacın etkisinden çıkış sırasında halusinasyonlar ortaya çıkabilir (bu etki yetişkinlerde %50 oranında. psikoz www. İV yolla. Hipersalivasyon ve bronkoreyi azaltmak için. İM injeksiyonu 3-4 dakikada cerrahi anestezi oluşturur ve bu etki 12-30 dakika devam eder.laserasyonların tamirinde de kullanılabilir. uyanmanın sessiz bir ortamda yaptırılmasıyla ve en önemlisi birlikte bir benzodiazepin kullanılmasıyla önlenebilir. Çocuklarda İM uygulama tercih edilir ve doz 2-5 mg/kg’dır. Ketamin hipersalivasyon ve bronkore yapabilir.cuneytyardimci. Çocuklarda İV kullanılacaksa önerilen doz. Böylece ilaçların kümülatif sedasyon etkisi daha iyi tolere edilir. Nadiren kusma görülür. 10 yaşın üzerindeki hastalarda. Çocuklarda çok hızlı verildiğinde ve SSS injurisi olanlarda solunum depresyonu görülebilir. Hastanın spontan solunumu ve üst hava yolu tonusu korunur. aktif alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu (laringospazm riski yüksektir). kafa içi basıncını arttıran durumlar. ketamin uygulanmasından yarım saat önce 0. posterior farinksi stimüle edecek girişimler. Bu yan etki. hatta hafifçe şiddetlenebilir. İV olarak verildiğinde yaklaşık 30 saniyede bilinç kaybı ve analjezi oluşturur ve etkisi tek bir injeksiyondan sonra 10 dakika devam eder. Ketaminin sempatomimetik etkisi vardır. Bir miktar sempatomimetik etkisi nedeniyle hipotansif ve astımlı hastalarda tercih edilir. çocuklarda ise %10 oranında görülür). anjina. kusma. ketaminden sonra uygulanmalıdırlar. Zaman kısıtlı ise aynı anda da verilebilir.01 mg/kg (maksimum 0. Kas gevşetici etkisi belirgin değildir. 30-60 saniyede gidecek şekilde yavaş olarak verilir. baş dönmesi ve baş ağrısı görülebilir. 3 aylık ve daha küçük çocuklarda kullanılması kontrendikedir. 2-4 mg/kg’dır. atropinin oluşturacağı taşikardiye tercih etmekte ve özellikle yetişkinlerde atropin kullanmamaktadırlar.com Sayfa 19 . hava yolu instabilitesi. Bazı hekimler hipersalivasyonu. Ketamin.5 mg/kg yavaş infüzyondur (30-60 sn). Benzodiazepinler. 3 aylık veya daha küçük çocuklar (laringospazm riski yüksektir). Bu yüzden. konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler sistem hastalıkları. iyi kontrol edilememiş nöbetlerin olduğu hastalar.

Endikasyonları: Defibrilasyon ve adrenaline yanıtsız VF veya nabızsız VT VT veya VF sonlandığında Hipokalemi. interventriküler ileti ve AV ileti üzerine genellikle etkisizdir. Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon tedavisinde amiodaron mevcut değilse. hemodinamik olarak stabil ventriküler taşikardi tedavisinde amiodarona alternatif olarak kullanılır. İskemi ve dijital toksisitesine bağlı aritmilerde etkilidir. porfiri. AV iletim bozukluğu olan hastalarda 3. doz 2-3 kat arttırılmalıdır. Paresteziler.derece AV blok gelişebilir.tablosu veya önceki psikoz hikayesi. genelde İV kullanılır. ARİTMAL ampul 100 mg (%2) ARİTMAL ampul 500 mg (%10) www. Orijini bilinmeyen geniş kompleksli taşikardilarde seçilir. işitme bozukluğu. kan basıncı. Ventriküler aritmilerin tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlardan biridir. KETALAR flakon 50 mg/ml LİDOKAİN Sınıf 1B antiaritmik ilaçlardandır. tremor. Yan etkileri: Terapötik dozlarda yan etkilerin azdır. myokardial iskemi veya belirgin sol ventrikül disfonksiyonu gibi malign ventriküler aritmiler için risk faktörleri olan hastalar. Yalnızca parenteral.cuneytyardimci. tiroid hastalıkları.com Sayfa 20 . Lidokain. Endotrakeal tüpten uygulanacaksa. Hasta sinüs sendromu olan hastalarda sinuzal arest gelişebilir. dezoryantasyon. ajitasyon ve konvülziyonlar görülebilir. Supraventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılmaz (atrial flutterda kalbin hızını arttırır). Yüksek dozlarda daha çok SSS ile ilgili etkiler görülür. tiroid ilaçları kullanımı ve son 3 saat içinde tam öğün yemek yemiş olmadır. Gerekirse 50 mg’lık ek bolus uygulamalar yapılabilir. myokardial kontraktilite. atrial aritmi.5 mg/kg dozda İV bolus uygulandıktan sonra 2-4 mg/kg dozda idame tedavisine geçilir. Dozaj: Ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon tedavisinde 1-1. bulantı.

tendon gibi perfüzyonu düşük olan bölgeye uygulamaya göre çok daha hızlı absorbe edilir ve kan düzeyi çok fazla artar.cuneytyardimci. Böylece kan düzeyi ve toksisite oluşumunu da azaltırlar. lidokain ve mepivakain gibi (prilokain hariç) orta ve kısa etki süreli ilaçlar için geçerlidir.0-9. Bu nedenle infekte dokularda lokal anestezikler çok daha az etkilidirler. huzursuzluk.LOKAL ANEZTEZİKLER Lokal anestezikler (LA) sinir lifleri boyunca impuls iletimini reversibl olarak bloke eden ilaçlardır. Ancak vazokonstriktörlerin el ve ayak parmağı gibi ekstremiteler ile kulak. Lokal anesteziklerin diğer farmakolojik ve toksik etkileri: Lokal anesteziklerin topikal uygulaması.com Sayfa 21 . Solüsyonlarına alkali eklenmesi non-iyonize şeklin oranını arttırarak lipid membranların çevresine ve sinir gövdesine penetrasyonu kolaylaştırıp lokal anestezik etkiyi arttırır. ilacın injeksiyon bölgesinden sistemik dağılımını azaltarak bu bölgede daha uzun süre kalmasını sağlar. daha sonra ufak tipteki A delta lifleri bloke edilir. Lokal anesteziklerin eliminasyonlarını takiben çeşitli duyu modalitelerinin normale dönüşü bloğun tersi sırayı izler. Amid bileşiklerinin herbirinin karaciğerdeki metabolizma hızı oldukça değişkenlik gösterir. Kısa ve orta etkili lokal anesteziklerin etki süresi ya dozların arttırılması veya adrenalin gibi bir vazokonstriktör ajanın eklenmesi ile uzatılabilir. Trakea gibi damarlardan zengin bölgeye lokal anestezik uygulanırsa. Bir sinir köküne LA uygulanması ile önce ufak çaplı B ve C lifleri bloke olur. Prilokain (en hızlı) > etidokain > lidokain > mepivakain > bupievakain. Lokal anesteziklerin çoğunun ph’sı 8. en son ise motor fonksiyon kaybolur. Adrenalin gibi vazokonstriktör ajanlar bu bölgelerde rejional kan akımını azaltarak depo yerinde lokal anesteziğin sistemik absorbsiyonunu azaltırlar. periferal sinir uçlarının ve büyük sinir köklerinin yakınına injeksiyonu veya omuriliği saran epidural veya subaraknoid aralıklara verilmesi vücudun bazı kısımlarında geçici fakat tam bir analjezi sağlar. sıcak. görsel ve işitsel bozukluklar. Ortamın ph’sı düştüğünde (infekte ortamda olduğu gibi) lokal anesteziklerin iyonizasyon oranı artar ve hücrelere diffüzyon için gerekli non-iyonize fraksiyon çok fazla düşer. Başlıca sistemik etkilerini santral sinir sisteminde gösterirler. dokunma ve basınç duyusu) kaybı izler. Sentetik ajanlar sedasyon. en geç de ağrı duyusu geri döner. sersemlik ve anksiyete oluştururlar. Vazokonstriktörler. Böylece ağrı lifleri ilk önce bloke olur ve bunu diğer duyuların (soğuk. burun ve peniste blok oluşturmak için kullanılmaları uzun süreli iskemi ve gangrene neden olabileceğinden sakıncalıdır. Lokal anestezikler genellikle blok oluşturmak için sinir liflerinin çevresine injeksiyonla uygulanır. Lokal anestezikler uygulama yerinden absorbe edilip kan düzeyleri yeterince yükseldiğinde çeşitli organ sistemlerini etkilerler. Yüksek www.0 arasındadır. Bu özellikle prokain. yani önce derin basınç duyusu.

Lokal anestezikler aynı zamanda kalbin kontraksiyon gücünü de deprese ederler ve vazodilatasyon oluştururlar. Amid yapılı lokal anestezik ajanların çoğu düşük konsantrasyonlarda vazokonstriktör. LİDOKAİN En fazla kullanılan lokal anestezik ajandır.cuneytyardimci.com Sayfa 22 . Lidokain’in injeksiyonluk preparatlarının yanısıra krem. jel. Konvülziyonları önlemenin en iyi yolu lokal anestezi için gerekli en ufak dozun kullanılmasıdır. Bazen status epileptikus’da konvülziyonların denetlenmesinde de kullanılır. Lidokain. Bunun sonucunda hipotansiyon gelişebilir. Baş dönmesi insidansı da oldukça yüksektir. Lidokain ayrıca ventriküler aritmilerin önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılır.5-5) adrenalinli veya adrenalinsiz infiltrasyon.konsantrasyonlarda nistagmus. Küçük dozlarda konvülziyonları proflaktik olarak kontrol etmede barbituratlarla sinerjik etkilidir. Prokain hidroklorür %1. Preparat kullanılacağı zaman bir vazokonstriktör ajan eklenebilir.1-0. Kardiyovasküler kollaps ve ölüm ancak çok yüksek dozlardan sonra görülür. Dokular için iritan değildir ve sistemik reaksiyonları seyrek görülür. Ancak yüksek dozların verilmesi gerekiyorsa benzodiazepinlerle premedikasyon (örneğin. hidroklorür tuzu şeklinde tüm lokal anestezi şekillerinde yaygın olarak kullanılır. Ampul ve viyalleri (%0. konvülziyonlar ve SSS depresyonuna bağlı solunum ve kardiyak depresyon sonucu koma gelişir. blok ve topikal anestezi için uygundur. titreme. Etkisi hızlı başlar. 2 ve 10’luk epinefrinsiz solüsyon şeklinde bulunur.2 mg/kg. Bazen genel anestezi oluşturmak amacıyla yavaş injeksiyonla verilir. Başlıca lokal anestezikler: PROKAİN Sentetik lokal anestezik ajanlardandır. Hipoksi. yüksek konsantrasyonlarda vazodilatatör etkilidir. JETOKAİN SİMPLEX ampul 200 mg/10ml lidokain JETOKAİN ampul 40 mg/2 ml Lidokain + 0. Periferik sinir bloğunda %0. hiperkapni ve asidoz konvülziyon oluşumunu kolaylaştırmaktadır. lidokainin en belirgin yan etkisi uyku hali ve sedasyondur. pomad.5-2’lik solüsyonu kullanılır. lokal solüsyon ve aerosol preparatları da bulunur.025 mg/2 ml adrenalin BUPİVAKAİN www. diazepam 0. İV) konvülziyonlara karşı anlamlı bir proflaksi sağlar. Bu nedenle konvülziyonların tedavisinde hiperventilasyon önerilir.

Farmakolojik özellikleri lidokaine benzer. konvülziyonlar. Etkisi çok çabuk başlar ve lidokainden daha uzun sürer.cuneytyardimci. baş dönmesi. Önemli bir toksik etkisi methemoglobinemidir. hipokalemi ile birlikte ise aritmi ve kardiyak areste neden olur. CİTANEST flakon 20 mg/20 ml MAGNEZYUM SÜLFAT Enerji sistemlerinin fonksiyonunda rol oynar. bölgesey sinir bloğu ve infiltrasyon anestezinin tüm tiplerinde kullanılır. bilinç kaybı ve solunum durmasıdır. Lokal anesteziklerin en güçlü. Yanlışlıkla damar içine verilirse SSS’nde ve kardiyovasküler sistemde ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. sersemlik. İnjeksiyon yoluyla sıklıkla kullanılmaz. PRİLOKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir. Hipomagnezemi.Bir kinolin türevidir. KVS’deki yan etkileri hipotansiyon ve myokard depresyonu şeklindedir. epidural anestezi. Endikasyonları: Olası hipomagnezemi varlığında şoka dirençli VF Olası hipomagnezemi varlığında ventriküler taşiaritmiler Sayfa 23 www. SSS reaksiyonları dilde uyuşma. bölgesel sinir bloğunda ve infiltrasyon anestezisinin tüm tiplerinde kullanılır. İnjeksiyon için epinefrinli veya epinefrinsiz solüsyonları vardır. Prokainden yaklaşık 5 kat daha güçlü ve daha toksiktir. Lidokain gibi uyku hali oluşturur. bulanık görme. Sistemik toksik etkilere neden olabileceğinden İV regional anestezide kullanılmaz. Spinal anestezi. Etkinin başlama süresi ve etki süresi lidokainden uzundur. obstetrik anestezi ve uzun süreli sinir bloklarında kullanılır. Genellikle spinal anestezi. Özellikle kaslarda enerji üretimini etkileyen birçok enzim sisteminin önemli bir öğesidir. Hipokalemik hastalar sıklıkla hipomagnezemiktir.5 enjektabl solüsyon 5 mg/ml MARCAİNE spinal enjektabl solüsyon ETİDOKAİN Lidokainin uzun etkili bir türevidir.com . tremor ve bunları takip eden uyku hali. MEPİVAKAİN Amid yapılı bir lokal anesteziktir. MARCAİNE %0. Spinal anestezide. en toksik ve en uzun etkililerinden biridir.

göğüste sıkışma hissi. Geçici olarak intraoküler basıncı azaltır. İV yolla yavaş olarak uygulanır (5-10 dakikadan kısa olmamak suretiyle). www. Osmotik bir diüretiktir. MAGNEZYUM SULFAT ampul %15 (10 ml) – 1.25-1 gram/kg’dır.- Preeklampsi-eklampsi (nöbetleri kontrol altına almak için) Torsades pointes Dozu ve kullanımı: Ventriküler fibrilasyonda 1-2 gr veya %50 magnezyum sülfat 2-4 ml. letarji ve konfüzyondur. Akut böbrek yetmezliğinde (oligüri ve anüri tedavisi ve önlenmesinde) ek ilaç olarak kullanılabilir. kalsiyum blokeri gibi etki ederek myokardial ve nörolojik fonksiyonları deprese edebilir. Dozu: %20 ya da %25’lik solüsyon.com Sayfa 24 . Preeklampsi ve eklampside başlangıçta 4-6 gr. baş ağrısı. üşüme. baş dönmesi. Hastada eğer hipovolemi varsa mannitol vermeden önce düzeltilmelidir. bulantı. antikanser ajanlarla tedavi ve ağır travmatik yaralanmalar gibi akut böbrek yetmezliğine yol açabilen durumların ve hemolitik transfüzyon reaksiyonların proflaksisinde kullanılır. kusma. Mannitolün hızlı verilmesi hemolize neden olabilir. Diüretik etkisi nedeniyle intoksikasyonlarda kullanılır. bir iki dakikada gidecek şekilde İV yolla verilebilir. Gerekirse aynı doz 10-15 dakika sonra tekrarlanabilir. Magnezyum fazlalığı. 10-20 dakikada gidecek şekilde İV yolla verilir. daha sonra 2 mg/saat gidecek şekilde İV infüzyonla idame tedavisi uygulanır. Verilen dozun büyük bir kısmı plazmadan ekstrasellüler sıvıya pek geçmeksizin. Kullanıldığı yerler: Beyin ödeminde kafa içi basıncını düşürmek için kullanılır. Vücutta metabolize edilmez ve plazma proteinlerine bağlanmaz. böbrekten glomerüler filtrasyon yoluyla atılır. polidipsi. Erişkin dozu 0. Ayrıca kardiovasküler operasyonlar.cuneytyardimci.5 gr/ml MANNİTOL Altı karbonlu ve altı hidroksil içeren basit bir şekerdir. Yan etkiler: Mannitol infüzyon veya enjeksiyonundan sonra en sık görülen yan etkiler.

Morfine benzer bir hemodinamik profili vardır. Gerekirse 5-10 dakika arayla doz tekrarlanabilir. Morfin gibi myozize neden olur. Dolayısıyla bu ilaç da morfin gibi. Morfinde 10 kat daha az potenttir. Meperidin sistemik verildiği zaman bile korneada anestezi oluşturur. Karaciğer hastalıklarında. gastroskopi veya diğer ağrılı tanı yöntemlerinde kullanılabilir. Meperidin. ağrısız doğum için kullanılmaktadır.5 saattir. sedasyon. Direkt myokard depresyonu etkisi vardır. kalp hızını arttırabilir. Hafif parasempatolitik etkisi vardır. hemodinamik yönden stabil olmayan hastalarda tercih edilmez. Analjezik etkisi morfinden çok daha çabuk başlar ve çabuk biter. Dolayısıyla akut ve uzun süren ağrıda. İV yolla yavaş olarak verilmelidir. kusma ve solunum depresyonu yapar. Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. Total 1-3 mg/kg ile 2-3 saat süren analjezi elde edilir.com Sayfa 25 . Kaslar üzerinde biraz spazmojenik aktiviteye sahiptir. Akut ağrı tedavisinde en sık kullanılan ajanlardan biridir. hipotansiyon ve koma) şeklinde de ortaya çıkabilir. karaciğerde metabolize edilir. Astmalı hastalarda nöbetlerin gelmesine neden olabilir. verilmesinden 10-20 dakika sonra ortaya çıkar.cuneytyardimci. eş etki dozunda aynı şiddette öfori. %90 oranında olarak Eliminasyon yarı ömrü 3-4. bulantı. titre edilebilen bir ajan olarak morfine bir üstünlüğü yoktur. morfinden daha fazladır. Histamin serbestleştirici etkisi. böbrek yolu ile atılır. Özellikle böbrek yetmezliğinde serumdaki düzeyi yükselebilir. Meperidin en çok ağrı giderici olarak kullanılır. nöbetler ve kusma) şeklinde seyredebileceği gibi depresyon (solunum depresyonu. Aktif metaboliti olan normeperidin. buna bağlı olarak konvülziyonlar ortaya çıkabilir. rijidite. MAO inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında ölümcül sonuçlanabilecek bir reaksiyona yol açar. İV etkilenir.5-1 mg/kg. Ayrıca. terleme. www. Obstetride. metabolizması belirgin Zirve etki. Meperidin. Yan etki ve komplikasyonlar: Meperidin. morfine göre. Bronşlara etkisi spazmojeniktir.MEPERİDİN Sentetik bir opioiddir. ağız kuruması ve disfori gibi yan etkileri de vardır. Analjezik etkisi çabuk başlayıp çabuk geçtiği için sistoskopi. Bu reaksiyon eksitasyon (ajitasyon. 2-4 saat içinde tamamen kalkar. baş dönmesi. hiperpreksi.

2. Oral tedavide günde bir kez sabah kahvaltı ile birlikte 50-200 mg kullanılır. kardiyoselektif beta blokerdir (β1-adrenerjik reseptörleri daha seçici bir şekilde bloke eder). koma ve ölüme neden olur. 2-3 dakikada gidecek şekilde İV yolla yavaş olarak verilmelidir. Metoprolol.ve 3. AMI. baş dönmesi ve uykusuzluktur. Uygun dozda kullanıldıklarında anksiyoliziz.derece AV blok. Akut intoksikasyonun neden olduğu solunum depresyonunda morfin antagonistleri kullanılır. baş ağrısı. solunum depresyonu. Gerekirse birkaç dakika sonra bu doz tekrarlanır. Sık olarak ortaya çıkan yan etkileri yorgunluk. DOLANTİN ampul 100 mg/5 ml METOPROLOL Metoprolol. Parenteral formu 5 mg (1 ampul). Girişim www. Kontrendikasyonları: İleri derece bradikardı (nabız < 45-50/dk). Amnezi anterograd niteliktedir ve doza bağımlıdır. sedasyon ve amnezi yaparlar. hipotansiyon (sistolik kan basıncı <100 mmHg) ve ciddi derecedeki kalp yetmezliklerinde kontrendikedir.cuneytyardimci. Morfinden farklı olarak bazen tremor ve konvülziyon meydana gelir. Mormal kişilerde ve diabetik hastalarda glukoz toleransını bozar. anjina pektoris.Meperidin toksik dozda. Yan etkileri: Özellikle astmalı hastalarda zorlu ekspirasyon hacmini azaltırlar. çok lipofilik ajanlardır. Dozu ve kullanımı: Başlıca endikasyonları hipertansiyon. BELOC ampul 1mg/ml (5 ml’lik ampul) BELOC-ZOK tb 50-100 mg MİDAZOLAM Benzodiazepinler. SVT ve diğer aritmilerdir. verapamil tipindeki kalsiyum antagonistleriyle kullanılmamalıdır.com Sayfa 26 . Analjezik etkileri yoktur.

1-0. 0. Etki süresi 60-90 dakikadır.1 mg/kg dozda kullanılır. Analjezi. Morfin.05-0. tüm opioidlerin prototipidir. En sık kullanıldığı durumlar. Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir. analjeziklerin dozu azaltılmalıdır. Dozu ve kullanımı: Hızlı ve seri entübasyonda. yetişkinlerde ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda ketamin etkisinden çıkış sırasında gelişen hallusinasyonları önlemek için. karaciğerde metabolize olur. DORMİCUM ampul 5 mg/5ml DORMİCUM ampul 15 mg/3ml DORMİCUM ampul 50 mg/10ml MORFİN Morfin. Komplikasyonlar: Solunum depresyonu ve hipotansiyona neden olabilir.com Sayfa 27 . Eliminasyon yarı ömrü. Zirve etki 2-3 dakikada oluşur (diazepamdan biraz daha hızlı). Aksi takdirde solunum ve dolaşım komplikasyonları ortaya çıkabilir. Sistemik olarak verildiğinde supraspinal etki gösterir.esnasında analjeziklerle birlikte kullanıldıklarında. İV olarak en az 30 saniyede gidecek şekilde uygulanır. suda çözünür. morfine göre 4 kat daha potenttir ve yarılanma süresi morfinin iki katıdır. Total doz 5-7 mg’a kadar çıkılabilir. Spinal kord analjesini ise 2 1 reseptörleri üzerine reseptörleri üzerinden sağlar. 6 yaşdan küçük çocuklarda 0. Diazepamdan 2-4 kat daha potenttir. Morfin-6-glukronid. Morfinin metabolitleri böbreklerden atılır ve böbrek yetmezliğinde vücutta birikirler. Gerekirse 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir. morfin-3-glukronid ve morfin-6-glukronid olmak üzere iki metabolit oluşur. ağrılı girişimlerde opioidlerle birlikte anksiyolitik ve sedatif ajan olarak. sağlıklı genç erişkinde 2-3 saat. öfori ve sedasyon yapar. hepatik glukronidasyona uğrar. Midazolam.cuneytyardimci. www. Yetişkinlerde 1 mg’lık dozlar halinde uygulanabilir. Midazolam. yaşlılarda 4-5 saattir.2 mg/kg dozda. tanı amaçlı işlemler. serebral kan akımında azalmaya neden olduğu için kafa içi basınç artışı durumlarında da kullanılabilir. İV verilmesinden 15-30 dakika sonra maksimum analjezik etki ortaya çıkar.

morfin iyi bir ajandır. kırık ve çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi girişimler için morfini tercih edilen ilaç konumuna sokar. Morfinden önce hastaya biraz İV sıvı takviyesi yaparak ve morfini çok yavaş vererek hipotansif etki önlenebilir. www. sedasyon. Morfin diğer duyusal modalitelere dokunmadan ağrı hissini ortadan kaldırır. çocuklarda da yetişkinlerdeki kullanma ilkelerine göre kullanılabilir. sindirim sisteminde bütün sfinkterlerin kasılmasına neden olur. Morfin. Uzun süreli analjezi gerekiyorsa. ambu ile solunum desteklenir ve bir opiat antagonisti uygulanır.cuneytyardimci. Mesane sfinkterini kasması nedeniyle idrar retansiyonuna neden olabilir. konstipasyon. 10 mg içeren 1 cc’lik ampuller. Ayrıca üreter ve mesanede de spazmlara neden olur. Komplikasyonları: Morfin. Dakika solunum sayısı 10-12’ye düşer. Toksik düzeylerde Cheyne Stokes tipi solunuma neden olur. Küçük dozlar halinde sık olarak verilmesi tek büyük dozun bolus verilmesinden daha güvenlidir. 9 cc serum fizyolojik ile dilüe edilip . bronkospazma da yol açabilir. korku ve heyecana neden olur. İV veya İM olarak).Endikasyonları: Akut myokard infarktüsüne eşlik eden ağrı ve anksiyete tedavisi Akut kardiyojenik pulmoner ödemli hastaların tedavisi Kırık-çıkık redüksiyonu ve abse drenajı gibi ağrılı girişimler Dozu ve kullanımı: Başlangıç dozu 0. histamin serbestleşmesi.15 mg/kg’dır. oksijen satürasyonu %95’in üzerinde olacak şekilde oksijen tedavisi başlanmalıdır. Morfin ayrıca. Etki başlangıcının hızlı olması. solunumu yavaşlatır ve yüzeyelleştirir. Opioid kullanımı sonrası solunum sıkıntısı gelişirse. özellikle burun çevresinde kaşıntı. Safra yollarında basıncı arttırdığı için bazen koliklere neden olabilir. Bazı hastalarda bu postüral hipotansiyon karakterindedir. İV küçük dozlar halinde 1-3 mg (dakikada 1 mg gidecek şekilde) yavaş olarak verilebilir. mental bulanıklık. bilier spazm ve idrar retansiyonuna yol açabilir. Histamin serbestleşmesi. Morfin çok yavaş verilmelidir. solunum depresyonu. maksimum 3-4 saatlik analjezi elde edilir. kusma.08-0. Analjezik dozunda mental fonksiyonlar bozulmaz. Sözlü ve ağrılı uyaran ile spontan solunum artmazsa.arzulanan etki görülene dek. bulantı. İlk enjeksiyonları hastada disfori. pulmoner konjesyonu geriletir. Akut sol ventrikül yetmezliğinde analjezi amaçlı kullanılabilir (520 mg. periferik venlerdeki sempatik tonüsün azalması ve medulladaki vagal nükleusun stimulasyonuyla bradikardi gelişmesi gibi birkaç mekanizmayla hipotansiyona neden olur. Morfin. Özellikle solunum depresyonu yapacak dozlara çıkılırsa hipotansiyon gelişir. Morfin. İntramyokardial duvar gerilimini düşürerek myokrdial oksijen gereksinimini azaltır. Ayrıca venöz kapasitansı arttırır ve sistemik vasküler direnci düşürür. Yetişkinde genellikle toplam 10-20 mg ile.com Sayfa 28 . baş dönmesi. Nalokson en sık kullanılan opiat antagonistidir. Bu doz gerekirse 10-15 dakikada bir tekrarlanabilir.

cuneytyardimci. Eğer hastanın kliniğinde bir değişiklik olmazsa tanının yanlış olabileceği düşünülmelidir. çekilme reaksiyonuna yol açabilir.Başlangıçta 0. Opioide bağlı komplikasyon gelişmemiş bir girişimden sonra. Nalokson. Uzun etki süreli opioid kullananlarda ya da opioidi uzun sürede elimine edebilen hastalarda. Dolayısıyla. NALOKSON ampul 0. Opioidlere bağlı solunum depresyonu ve hemodinamik bozulma meydana geldiğinde kullanılır. Doz ve kullanımı: İstenen etki ortaya çıkana kadar 1-2 dakikada bir. Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir. Eğer hastada bir değişiklik olmazsa solunum depresyonunun nedeninin başka olduğu düşünülmelidir.4 mg İV olarak uygulanır.4 mg İV yolla verilir. solunum sayısı normale gelinceye kadar bu doz 2-3 dakikada bir tekrarlanır. Solunum sayısı normale dönene kadar bu doz 2-3 dakikada tekrar edilir. nadiren naloksan ihtiyacı oluşur. Entübe hastalarda trakeal yolla da kullanılabilir. naloksanın etkisi bittikten sonra solunum depresyonu gelişebilir. 0. Hastanın solunumu yakından izlenmeli. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır. Oral kullanıldığı takdirde antagonistik etkisinden yararlanamaz. solunum yavaşlamaya başlar başlamaz morfin antagonistleri tekrar verilmeye başlanmalıdır. MORFİN HCL ampul 10 mg/ml MORFİN HCL ampul 20 mg/ml NALOKSAN Opioidlerin reseptörleri düzeyindeki kompetitif antagonistidir.com Sayfa 29 .1-0. Opioid titrasyonu uygun yapılırsa.2 mg’lık küçük dozlar halinde ya da 0. Opioid bağımlısı hastalarda naloksan kullanımı. Morfin intoksikasyonlarında sadece solunumun normal sayıya getirilmesi yeterlidir. parenteral yoldan verildiği zaman etkisi hemen ortaya çıkar ve yaklaşık 1 saatte sonlanır. Gerekli ise 10 mg’a kadar verilebilir. hastanın stupor durumunun veya komanın ortadan kaldırılması için uğraşılmamalıdır. hastalar tekrar tekrar ve sürekli değerlendirilmelidir.4 mg/ml POTASYUM www. çabuk derlenme-uyanma sağlamak için kullanılmaz.

potasyum verilebilmesi için saatlik idrar miktarının en az 25 cc olması gerekir. Nadir durumlar dışında verilecek günlük miktar 200 mEq’ı geçmemelidir. ödem. Potasyum açığı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. Serum potasyum düzeyinin 3. dilue olarak verilmelidir. Hafif hipokalemisi (2.5 – 3 mEq/lt’dir. 10-15 mEq KCl 50 – 100 cc SF içine konur ve yavaş infüzyon şeklinde verilir (potasyum.5-3. rabdomyoliziz. Total vücut potasyumunun %70-75’i kastadır. Cerrahi hastalarda sık karşılaşılan bir problemdir.5 – 2 mEq/lt seviyelerinde solunum paralizisi gelişir.5 mEq/lt).4 Genel bir kural olarak litresinde 40 – 60 mEq potasyum içeren sıvılar saatte 20 mEq’ı aşmayacak hızda verilmelidir. EKG normale dönene kadar potasyum verilmeye devam edilmelidir. Ancak yaşamı tehdit eden kardiyovasküler ve nöromüsküler belirtiler ciddi hipopotasemi varsa replasman tedavisinde parenteral yol (İV) kullanılmalıdır. 3 – 6 saatlik aralıklarla potasyum düzeyi ölçülmelidir. Ciddi hipopotasemide (K < 2. Potasyum Açığı (mEq) = (Normal potasyum-Ölçülen potasyum)xVücut ağırlığı( kg) x 0. K hücre içinin esas katyonudur. 20-40 mEq.Genç ve sağlıklı bir erişkinin total vücut potasyumu yaklaşık 3500 mMol (50 mMol/kg) olup yaşla birlikte azalır.5 mEq/lt’nin altına düşmesine hipopotasemi (hipokalemi) denmektedir. Potasyum infüzyonu boyunca EKG monitorizasyonu sürekli yapılmalıdır.0 – 2. 1. POTASYUM KLORÜR ampul %7. hipotansiyon. Potasyum replasmanında verilecek en uygun potasyum tuzu. intestinal ileus eğilimi artar. saatte bir tekrarlanır. glukoz içeren solüsyonlar içinde verilmemelidir). 2. solunum ve yutma kasları felci oluşur ve asistoli ile hasta kaybedilir.com Sayfa 30 . 3-4 saat süreyle.5 (30 mEq) KALİNOR efervesan tablet www.5 mEq/lt arasındaki ciddi hipopotasemi kaslarda zayıflığa ve güçsüzlüğe neden olur. Ciddi hipopotasemi tedavi edilmez ve derinleşirse.5 (10 mEq) POTASYUM KLORÜR ampul %22. klorür tuzudur. tetani ve solunum kaslarında paraliziye varan ciddi semptomlar görülebilir. glikoz intoleransı.5 mEq/lt) ve minimal semptomları olan hastalarda oral replasman tedavisi yeterlidir. Plazmada ise %2 oranında bulunur. Ciddi hipokalemide ise potasyum 2.5 mEq/lt’nin altındadır.cuneytyardimci. % 98’i (120150 mEq/lt) hücre içinde bulunur. Oligurisi veya anurisi olan hastalara potasyum verilmemelidir . Orta derecede hipokalemide serum potasyum seviyesi 2. 2x1 veya 3x1 olarak verilir. Potasyum solüsyonları asla İV puşe yapılmamalıdır.

merhem ve ayrıca flaster şekli (transdermal terapötik sistem = TTS) bulunmaktadır. Yan etkileri: Vazodilatatör etkileri sonucu kan basıncını düşürürler (postural hipotansiyon). Koroner arter hastalığı ya da KKY tedavisinde İV yolla 0. Nitrogliserinin parenteral formu dışında sublingual tablet. Nitratlar myokardın oksijen tüketimini birkaç yolla düzeltirler: Koroner vazospazmı inhibe ederler Koroner darlıkları dilate ederler Myokarddaki kollateral akımı arttırırlar Koroner akımın dağılımını düzenlerler Trombosit agregasyonunu inhibe ederler.NİTROGLİSERİN Organik nitratlar antianjinal tedavide ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde yüklenmeyi giderici ajan olarak önemli bir rol oynarlar.2-4 mcg/kg/dk dozda kullanlırlar. Bunun dışında sublingual.cuneytyardimci. transdermal ve İV yolla kullanılırlar. Hem arterlerde hem de venlerde vazodilatasyon yaparak afterload ve preload’u düşürür. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda preload’un azalması pulmoner venöz konjesyonda azalmaya ve dispnenin giderilmesine yardımcı olur. Haloperidol) www. Kullanımı: Karaciğerden ilk geçişte inaktive edilmeleri nedeniyle oral yolla kullanıldığında biyoyararlanımı düşüktür.com Sayfa 31 . buna bağlı olarak refleks taşikardi ortaya çıkar ve senkop gelişebilir. En sık görülen yan etkisi meningeal damarlarda vazodilatasyon sonucu ortaya çıkan zonklayıcı tipte baş ağrısıdır. Böylece kalbin iş yükünü ve oksijen tüketimini azaltırlar. PERLİNGANİT ampul 10 mg/10ml NÖROLEPTİKLER (ANTİPSİKOTİKLER) (Klorpromazin.

değişik kökenli kusmalar (gebelik kusması hariç). Psikiyatri dışında nörolojik bozukluklardan koreik hareketler. Nöroleptikler. fenotiazin grubu nöroleptik ajandır. Bazı uyku bozukluklukları. manik nöbet.com Sayfa 32 şekilleri. Özellikle halusinasyonlar ve deliriumları hızlı bir şekilde ortadan kaldıran güçlü bir nöroleptik ajandır. Akut psikozlar içinde konfüzyon.Klorpromazin. Prodüktif belirtiler olarak adlandırılan halüsinasyon. Genel olarak sıvı şekilleri katı şekillerinden daha kolay emilir. illüzyon ve deliriumun ortada kaldırılması) ve antipsikotik etki gösterir. refleks taşikardi ve ejakülasyon inhibisyonu şeklinde etkiler oluşturur. deliriumlar ve atipik psikozlar nöroleptiklerden . hıçkırık. tikler. Etki mekanizması: Mental hastalıkların bir bölümünü oluşturan psikozlar ve bunun özel bir türü olan şizofrenide görülen bozuklukların primer olarak beynin dopaminerjik yolaklarının ve özellikle mezokortikal – mezolimbik yolağın etkinlik bozukluklarına bağlı olduğu düşünülür. özellikle şizofrenlerde dış ve iç uyaranlara karşı var olan aşırı duyarlılığı ortadan kaldırarak bunlara kayıtsız kalmalarında ve ortama alışmalarında etkili olurlar. delirium ve hallüsinasyonlu psikozlar nöroleptiklerin en çok kullanıldığı endikasyonlardır. delirium ve illüzyon gibi belirtileri önleyici etki (antipsikotik etki) en çok yararlanılan etkileridir. Endikasyonlar: Psikiyatride nöroleptikler her türlü psikotik bozuklukta etkili olur. Farmakokinetik özellikleri: Nöroleptiklerin emilimi yavaş olup hiçbir zaman tam değildir. Terapötik etkileri: Antiemetik ve sedatif etkileri mevcuttur. periferde ise ortostatik hipotansiyon. ajite depresyonlar ve obsesyonel nevrozlarda sedatif nöroleptikler (klorpromazin) yararlı olabilir. Postsinaptik D1 ve D2 reseptörlerinin blokajı dopaminerjik iletimi inhibe ederek antiprodüktif (halüsinasyon. Dopaminerjik sistem dışında nöroleptiklerin bazıları postsinaptik alfa noradrenerjik reseptörleri bloke ederek SSS’nde sedatif etki. Dopaminerjik reseptörler 4 alt tipe ayrılır. Sedatif etkisi vardır ve otonomik yan etkiler (hipotansiyon) oluşturur. Tümü plasenta ve kan beyin bariyerini kolaylıkla aşarlar. Haloperidol ise bütirofenon türevi nöroleptik ilaçlardandır. Kronik psikozlar olarak değişik şizofreni yararlanırlar.cuneytyardimci. Böylece hastaların özellikle sağlık personeli ve çevresi ile iyi ilişkiler içinde bulunmasına yardımcı olarak tedavinin daha kolay ve düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlarlar. Genellikle ana madde ve metabolitlerinin atılımları çok yavaş ve uzun sürelidir. bazı kronik ağrılar ve hipoprolaktinemi ile seyreden endokrinolojik bozukluklarda da nöroleptikler kullanılır. www.

akomodasyon bozukluğu ve ortostatik hipotansiyon ile karakterizedir. Akatizi: Bu yan etkiler düşük dozlarda beta blokerler ile (propranolol) daha kolay denetim altına alınabilir. Akinezi ve hipokinezi: Daha çok tedavinin başlangıcında oluşan bu yan etkiler antiparkinsoniyen ilaçlar ile düzelir.com Sayfa 33 . seksüel işlev bozuklukları (örneğin. günlük doz genişliği ise 2-100 mg’dır. www. çarpıntı. Bu arada nöroleptiklerin birinin diğerine üstünlüğü kanıtlanamadığı için birine yanıt vermeyen hastanın diğerine yanıt verebileceği gözönünde bulundurularak ilaç değişikliği yapılabileceği bilinmelidir. Nöroleptikler gebelerde plasenta engelini aşarak yeni doğanda prematurelik. akomodasyon bozuklukları.Pozoloji: Terapötik indeksi geniş olan bu ilaçların önerilen doz sınırları da çok geniştir. idrar retansiyonu ve glokoma eğilim ile karakterizedir. jinekomasti. Parkinsonoid sendrom: Akinezi. Bu yan etki günlük dozun önemli bir bölümünü akşam saatlerine kaydırmak suretiyle azaltılabilir. hipotrofi ve kardiyorespiratuar bozukluklar yapabilmektedir. ağız kuruluğu. anksiyete. Tardif diskinezi Antikolinerjik yan etkiler: Hipertermi. Distoniler daha çok spazmodik tortikollis. seyrek olarak opustotonüs şeklinde görülebilir. konstipasyon. Erken ve akut diskinezi ve distoni: Seçici bir şekilde ağız ve yüz bölgesini tutan anormal ve istem dışı hareketler ile kendini gösteren diskineziler trismus veya gözleri de içine alarak okülojir kriz şeklinde oluşabilir. Yan etkileri: Psikomotor kayıtsızlık sendromu Uyuşukluk: Gündüz uyuşukluğu rahatsız edici olabilir. konfüzyon. lipido azalması) yanında priapizm de görülebilir. rijidite. midriaziz.cuneytyardimci. ağız kuruluğu. impotans. Klorpromazin’in minimal etkin dozu 50 mg/dır. tremor ve hipersalivasyon gibi belirtilerle parkinson tablosunu andıran bu ekstrapiramidal belirtiler nöroleptik dozunun azaltılması veya santral antikolinerjiklerin kullanılmasından yarar görürler. Uykusuzluk Anksiyete. depresyon Konfüzyon Minor nöroleptik sendrom: Asteni. ejakülasyon bozuklukları. Günlük doz genişliği 50-100 mg/dır. Kilo alma Hiperprolaktinemi sonucu amenore. somnalans. Haloperidol’ün ise minimal etkin dozu 1 mg. Bu belirtiler sentetik santral etkili antiparkinsoniyen ilaçlardan yararlanırlar. ajitasyon. galaktore.

Korpromazin: LARGACTİL ampul 25 mg/5 ml LARGACTİL tablet 100 mg Haloperidol: NORODOL damla 2 mg/ml NORODOL ampul 5 mg/ml NORODOL tablet 5-10-20 mg www. Genelde uygun tedaviyle herhangi bir sekel bırakmadan düzelebilir. Tedavisi tamamen semptomatiktir. multipl skleroz.com Sayfa 34 . Ancak sedatif etkinliği olan nöroleptiklerin (klorpromazin) konvülzif eşiği daha fazla düşürdüklerinin bilinmesi gerekir. Ciddi zehirlenmelerde hipertermi. Tedavide ilacın kesilmesiyle birlikte reanimasyon önlemleri ve bromokriptin ile birlikte dantrolen uygulanması önerilir. yaşlı ve/veya aterosklerozlularda. Parkinson hastalığı. hipotansiyon ve kardiyovasküler kollaps belirtilerine rastlanır. Yüksek doz: Genellikle nöroleptiklerin özkıyım intihar amacıyla alınması sonucu oluşur. piramidal sendrom ve yeni geçirilmiş hemipleji gibi akut ve subakut nörolojik hastalıklar geleneksel kontrendikasyonlardır. Toksik komalarda ve özellikle alkol. barbiturat ve hatta sedatif hipnotik ilaçlar ile oluşan zehirlenmelerde kullanılmamalıdır. Epilepsi mutlak bir kontrendikasyon oluşturmaz. Kontrendikasyonlar: Mutlak kontrendikasyonlar olmamakla beraber uygulamada dikkat edilmesi gereken durum ve hastalıklar bulunur. Kardiyovasküler hastalıklarda. kan basıncı ve nabız düzensizlikleri ve bilinç bulanıklığı eklenir. Hemen tüp nöroleptiklerin EKG üzerinde oluşturdukları değişiklikler kullanımları sırasında hastaların klinik ve elektrofizyolojik takibini gerektirir. Bunlara kas rijiditesi (yüksek kreatinin fosfokinaz enzim düzeyi).cuneytyardimci. tromboembolik geçmişi olanlarda olası hipotansiyon yapıcı etkileri nedeniyle adrenolitik etkisi belirgin olan nöroleptiklerin (klorpromazin) dikkatli kullanılması gerekir.- Malign nöroleptik sendrom: Çok seyrek görülen bu tablo başlangıçta kendisini lökositoz ve yüksek ateş ile göstererek bir enfeksiyonu düşündürür. solunum bozuklukları.

1 mmol/kg %8. Hiperosmolarite ve hipernatremiye neden olur. Bikarbonat verilmesi karbondioksit yapımına neden olur. Arter kan gazı bakılamıyorsa. hiperkalemi ve TCAD intoksikasyonunda verilir. metabolik asidoz.5 mmol/kg dozda tekrar edilir. Doz: Başlangıçta. Kalsiyum tuzları ile uyumsuz olduğundan kalsiyum. Kalsiyum tuzları ile aynı yolda ve eşzamanlı olarak kullanılmamalıdır. SODYUM BİKARBONAT ampul %8.4 sodyum bikarbonat verilebilir. serumda hiperosmolarite.SODYUM BİKARBONAT Kardiyak arest. paradoksal hücresel asidoz oluşumu (hızla hücre için giren karbondioksitin tamponlama reaksiyonu sırasında salınması) ve adrenalinle etkileşimdir (olabildiğince ayrı yollardan ya da aralıklı olarak verilmelidir). Bundan dolayı arteryel ph’ın tam düzeltilmesi özellikle kritik anlarda serebral kan akımını azaltır. uzamış kardiyak arestte (>10 dk) kullanılmalıdır. oksijen serbestleşmesini inhibe ederek oksihemoglobin saturasyon eğrisini değiştirir. Endikasyonları: Metabolik asidoz. Asideminin en iyi tedavisi göğüs kompresyonudur. Devam eden dolaşım durması halinde her 10 dakikada bir 0.1’den az ise veya baz açığı – 10 ml’den fazla ise.cuneytyardimci. Yan etkileri: Başlıca yan etkileri. Konsantre sodyum bikarbonatın cilt altına ekstravazasyonu ciddi doku hasarı ile sonuçlanabilir. Hafif asidoz ve vazodilatasyona neden olur ve serebral kan akımını arttırır. dolayısı ile intrasellüler asidozu arttırır. karbonatın presipitasyonuna neden olabilir. Bu karbondioksit hızla hücreye difüze olur. İskemik myokarda negatif inotropik etki yapar. pulmoner gaz değişiminin olmaması ve anaerobik sellüler metabolizmanın gelişmesiyle kombine solunumsal ve metabolik asidoza neden olur. 50 ml %8.com Sayfa 35 .4 sodyum bikarbonat İV yolla verilir. Şayet resusitasyon sırasında veya sonrasında arteryel kan ph’sı 7.4 SODYUM NİTROPRUSSİD www.

Direkt venöz dilatasyon sağ ve sol ventrikül doluşunu azaltır.1-5 mcg/kg/dk dozda kullanılır. refleks taşikardi ile kan basıncının daha fazla düşmesine neden olur. İntoksikasyon tedavisinde nitritler ve tiyosülfat verilir. Dolayısıyla pulmoner konjesyonu azaltır ve sol ventrikül volüm ve basıncı azalır. Doz: 0. baş ağrısı ve şuur kaybı gelişir. tetanusta.Arteriol ve venüllerin düz kaslarına etki ile direkt periferik vazodilatasyona neden olur. NİPRUSS ampul 60 mg/5 ml SUKSİNİL KOLİN Suksinil kolin. gerekirse 10 mcg/kg/dk doza çıkılır.cuneytyardimci. Ciddi kalp yetmezliğinde ve hipertansiyonun acil durumlarında kullanılır. İntravenöz yolla verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer. Daha sonra dispne. sentetik bir depolarizan kas gevşetici ajandır. status epileptikus ve diğer konvülsif hastalıklarda oluşan konvülsiyonların tedavisinde Kısa ortopedik girişimlerde (kırık-çıkık redüksiyonu) kas gevşetici olarak www. Siyanür toksisitesinin ön bulgusu. Endikasyonları: Cerrahi anestezi sırasında kas gevşetici olarak Endotrakeal entübasyon (solunum kaslarını gevşeterek entübasyonu kolaylaştırır) Spastik durumlarda. Hipovolemi varlığında nitroprussid. motor son plağın hızlı depolarizasyonu sonucu. Asetilkoline benzer bir şekilde postsinaptik reseptörleri etkileyerek motor son plağın uzun süreli depolarizasyonuna ve bu şekilde kas felcine neden olur. ağır bir hipotansiyon ve metabolik asidozdur. Taşikardi ve retrosternal ağrı yapabilir. Suksinil kolin İV verildiğinde. Yüksek dozda uzun süre alındığında siyanür zehirlenmesi ortaya çıkar. Güçlü ve hızlı etkilidir. Arteryel vazodilatatör etkisi venler üzerine olan dilatatör etkilerinden daha fazladır.com Sayfa 36 . Yan etkileri: Bulantı. çizgili kaslarda bloktan önce fasikülasyonlara (seyirmelere) ve istemsiz kas hareketlerine neden olur. kusma ve çizgili kaslarda spastisite yapar.

Tidal CO2 artar. hızlı soğutma uygulanır %100 O2 ile hiperventilasyon www. Myoglobinuri nedeniyle kola renginde idrar görülür. Genellikle uygulamadan 30 dakika sonra ortaya çıkar. hızlı seri entübasyonda. İV verildiğinde etki yarım dakika içinde ortaya çıkar ve yaklaşık 5-10 dakika sürer. Malign hipertermi. Yan etkileri: Histamin salıverilmesine bağlı olarak hipotansiyon ve bronkospazm yapabilir. Atipik psödokolinesterazlı hastalarda uzun süreli apnelere neden olabilir. taşipne ve aşırı terleme görülür. Sürdürme dozu 0. 2 dakika sonra tam doz (1-1. Fasikülasyonlara bağlı olarak anestezi sonrası kas ağrılarına neden olabilir. Yüzbinde 2-6 sıklıkta görülür ve mortalite yaklaşık %50 civarındadır. deri kızarır. aritmiler. 0 > 40 C veya maksimum vücut sıcaklığı > 38 0C ve sıcaklık artış oranı > Klinik belirtiler: Taşikardi (%95 oranında görülür). bu bazen kardiak areste neden olabilir. Respiratuar ve metabolik asidoz gelişir. nadir görülen bir durumdur. İntrakranial basıncı arttırır. Maksimum vücut sıcaklığı 0. Ancak önceden kullanılan lidokain (1.5 mg/kg. Başlangıçta vazodilatasyon artar.1. özellikle böbrek yetmezliği olan.5 mg/kg dozda İV verilir. Kaslarda rijidite ile birlikte vücut ısısında ani ve şiddetli artış ile karakterizedir.4-0. Malign hipertermi: Genetik bir bozukluğa bağlı olduğu düşünülen. Göz içi basıncı arttır (bu etkisi yaklaşık 5 dakika içinde kendiliğinden geçer). İskelet kaslarından potasyum salınımını arttırır ve hiperkalemi oluşturur. Öldürücü olabileceğinden acilen tedavi edilmesi gerekir. muskuler rijidite ve fasikülasyonlar. Fasikülasyon gelişimini engellemek için. TEDAVİ Anestezikler hemen kesilir. yanıklı ya da multipl travmalı hastalarda daha çok ortaya çıkar.com Sayfa 37 . İV) bu etkiyi azaltabilir.cuneytyardimci. bu durumda normal solunum dönünceye kadar yapay solunum uygulanır. Fasikülasyonlara bağlı olarak mide içi basıncını arttırarak kusma ve aspirasyona neden olabilir. Kan basıncı önce yükselir sonra düşer. Hiperkalemi.1 mg/kg) süksinil kolin uygulanır.5 C/15 dk’dır. Geçici bradikardi ve hipotansiyonu takiben taşikardi ve hafif bir hipertansiyon oluşabilir.5 mg/kg’dır.Dozu ve kullanılışı: Suksinil kolin. uygulama öncesi test doz (0. başlangıçta 1.5 mg/kg) suksinil kolin uygulanır. deride beneklenme olur ve en sonunda siyanotik bir hal alır.

Teofilin bronş düz kaslarını gevşetici. Malign hiperterminin komplikasyonlar: Sol kalp yetmezliği DIC Pulmoner ödem Akut renal yetmezlik LYSTHENON fort ampul 100 mg/5 ml TEOFİLİN Teofilin. mannitol) verilmelidir. zayıflamış diafragmatik kas kontraktilitesini düzeltici ve solunuma santral uyarıcı gibi çeşitli etkilere sahiptir. Dozu ve kullanılışı: Teofilin ve bileşikleri. Gerekirse 5-10 dakika aralıklarla aynı doz tekrar edilir (maksimum doz. 1. sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu azaltıcı. Teofilin erişkinlerde ağızdan başlangıçta küçük dozlarda (günde 400 mg) verilir ve 3 günlük aralıklarla doz yaklaşık %25 arttırılarak maksimum 13 mg/kg/gün olacak şekilde idame dozu uygulanır.3 dimetilksantin kimyasal yapısında bir ilaçtır. Karaciğerde metabolize olur. Mukozalar üzerine iritan etkili olduğundan inhalasyon şeklinde kullanılmaz. Bir teofilin bileşiği olan aminofilin astma nöbetinin tedavisinde. 20-40 dakikada gidecek şekilde İV yolla infüze edilir. hasta daha önce teofilin veya aminofilin almamışsa. Karaciğer ve akut akciğer ödeminde eliminasyon hızı yavaşlar. bunun için gerekli sıvı ihtiyacı karşılanmalı ve renal yetmezlik gelişimini önlemek için gerekirse diüretik (furasemid. Kan potasyum düzeyi yakından takip edilmeli. astmatik hastaların tedavisinde proflaktik amaçlı ve nöbetlerin tedavisinde kullanılırlar. 6 mg/kg (5 mg/kg teofiline eşdeğer). mediatör salıverilmesini ve permeabilite ödemini azaltıcı. özellikle aminofilin.cuneytyardimci. pulmoner hipertansiyonu azaltıcı. Bu dozda yeterli terapötik yanıt alınmazsa ve toksik belirtiler www.Dantrolen Na: Başlangıçta 2. Üriner autput yakından takip edilmelidir. İdrar çıkışı saatlik en az 2 ml/kg olmalı. 10 mg/kg).5 mg/kg İV puşe uygulanır. 100 cc %5Dx içinde dilüe edilerek. Not: Dantrolen sodyumun vial formu vardır (20 mg toz halinde + 60 ml çözücü). hiperpotasemi gelişirse buna yönelik tedavi yapılmalıdır.com Sayfa 38 .

Aminofilinin bronkodilatatör etkisi sınırlı ve terapötik aralığı dardır. kan basıncı ve sinir sistemine etkili değildir. Sıklıkla bulantı ve kusma yapar. sadece idame tedavi uygulanır. NORCURAN ampul 4 mg NORCURAN flakon 10 mg www. AMİNOCARDOL ampul 240 mg/10 ml (aminofilin) VEKÜRONYUM Nondepolarizan nöromüsküler bloke edici ilaçlardandır. 0. Uzun bir apne dönemi olacağı için hasta bu dönemde mutlaka entübe edilmiş olmalıdır. sonra karın. Motor son plakta asetilkolin reseptörleri ile bu reseptörleri uyarmaksızın birleşirler ve asetilkolinin etkisini bloke ederler. Bu nedenle entübasyon öncesi iyi bir değerlendirme ve hazırlık gerekir. Tedavi. ajitasyon.4-0. konvülsiyonlar ve ani ölüm görülebilir.com Sayfa 39 .5 mg/kg. Bu etkileri nedeniyle mide ülseri olan hastalarda uygulanmaması uygundur. Buna karşın etki başlama süresi 60-90 saniye sürer ve bu etki yaklaşık 30-60 dakika sürer. Bu da ilacın güvenirliğini arttırmaktadır. İV yavaş infüzyonla verilebilir.cuneytyardimci. Bloğun ortadan kalkması ise tersine bir sıra izler yani felçten önce diafragma kası kurtulur. Yan etkiler: Teofilin mukozalar üzerine iritan etkilidir. Önce gözün dış kasları ve yüz kasları. Veküronyumun başlangıç dozu 0. Veküronyum nondepalarizan olduğu için suksinil kolin kullanımına bağlı gelişen yan etkiler görülmez. Yüksek dozlarda bile kalp hızı. Yüksek dozda ve özellikle hızlı İV injeksiyonla verildiğinde kardiyak aritmiler. Nöromusküler blok sonucu oluşturduğu kas gevşemesi ve felci belli bir sırayı izler.görülmezse 3 mg/kg idame doz.1 mg/kg/saat’tir.5 mg/kg/saat infüzyonla sürdürülür. Veküronyumun sistemik yan etkileri ihmal edilecek düzeyde azdır. göğüs ve en son diafragma kasının felci ile solunum durur. Hasta son 48 saat içinde teofilin veya aminofilin almışsa yükleme dozu önerilmez.080. sürdürme dozu ise 0. Oral veya İV uygulandığında mide asit sekresyonunu stimüle eder.

İSOPTİN ampul 5 mg/2. Hızlı verildiğinde asistoliye neden olabilir. baş dönmesi. Dozu ve kullanılışı: 5-10 mg dozda. Kardiyak etkilerinin aynı yönde oluşu nedeniyle hipertansiyon tedavisinde beta-blokörlerle birlikte kullanılmamalıdır. Antihipertansif etkinliği. Kalsiyum glukonat enjeksiyonu ile hipotansiyon düzeltilebilir. hipotansiyon ve periferik ödem en sık görülen yan etkileridir. Hipertansiyon tedavisinde oral yolla gönde üç kez 80-120 mg dozunda kullanılır. A Compehensive Study Guide. New York.cuneytyardimci. Hipertansiyonla birlikte supraventriküler taşikardi veya hipertrofik kardiyomyopati gösteren hastalarda diğer kalsiyum antoganistlerine tercih edilir. Yan etkileri: Yan etkilerinin çoğu orta derecelidir. 240 mg ilaç içeren yavaş salıveren tablet şeklinde günde bir kez verilebilir. Damar düz kasların üzerindeki gevşetici etkisi bakımından nifedipinden daha az güçlüdür. Emergency Medicine. İntravenöz enjeksiyonu belirgin bir hipotansiyon ve bradikardi yapar. beta blokörlere yakın bir derecededir. Antihipertansif olarak yalnızca ağız yolundan kullanılır. negatif kronotrop ve negatif dromotrop etkileri kan basıncı düşmesine bağlı refleks sempatik stimülasyonla tam olarak süprese edilemez. Tedavisinin ilk haftasında dijitallerin salınım düzeyini arttırır. McGraw-Hill.2 ml KAYNAKLAR: 1. Böylece dijital toksisitesine neden olabilir. editors. Kalsiyum kanallarını bloke ederek koroner arterler ve periferik arterlerde vazodilatasyon yapar. Gerekirse 5 dakika sonra 5 mg daha verilebilir. Verapamil. 2 dakikadan uzun sürede gidecek şekilde İV yolla verilir. Diğer vazodilatatörlerde olduğu gibi flaşing. Negatif inotrop. 2000 www. Belirgin negatif inotropik etkisi vardır. Fifth Edition.com Sayfa 40 . AV nodda iletimi yavaşlatır. Bu etkiden beta-blokör ilaç alanlarda daha belirgindir ve birlikte İV kullanılırsa asistoli yapabilir. baş ağrısı. orijini bilinmeyen veya geniş kompleksli taşikardilerde kullanılmamalıdır. Tintinalli JE et al.VERAPAMİL Fenilalkilamin türevidir.

17.s:123-145 5. 12. 2.e-virtualoffice. 155-162. II. USA 1999. American Heart Association: ECC Guidelines. İstanbul. Sachetti AD. Talavera F. 1996 16. www. 11. 2000. Gerardi MJ. İnternational Guidelines for CPR and ECC. Smith DC. Supplement 1. Section 6: Pharmacology 2. İzmir. Hedges JR ( eds).Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support. Nobel Tıp Kitapevleri. Phaledelphia WB Saunders Company. J emerg Med. 1994. Ann Emerg Med 31:663-677.2000. İnternational Guidelines for CPR and ECC. American College of Emergency Physician: Clinical Policy for Proceducedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department. Vol 46. European Resuscitation Council: Advanced Life Support Course.emedicine. Vol 46.com Sayfa 41 . Green SM: Sedation and Analgesia for Procedures in Children. 2000. 3rd ed. 1997. Heart Disease Diagnosis and Therapy A Practical Approach Williams and Wilkins. DÖKMECİ İ: Toksikoloji. August 22. Canto RM.com/. Nobel Tıp Kitapevleri. Ward KR.2. Farina GA (eds): emedicine free online medical reference. Advanced Cardiac Life Support. Provider manuel.html. Oktay C: Girişimsel Sedasyon ve Analjezi. 9. Section 5: Pharmacology 1. 4. Rapid-sequence intubation of the pediatric patience. 2000.emedicine. 1998.cuneytyardimci.pp:516-531 7. İn Robberts JR. 10. DÖKMECİ İ: Farmakoloji. Condrad SA: Sedation in Louden M. Krauss B.com. Acil Tıp Sempozyumu Kitapçığı.www. 1992. Bergen JM. Ann Emerg Med 1996: 28:55-74. Clinical Procedures in Emergency Medicine. Yealy DM: Systemic Sedation and Analgesia for Procedures. 135-153. Baskı. Khan MG. 1999.net/acls/index1. 14. 2000. A Review of etomidate for rapid-sequence intubation in the emergency department.http://www. Mattu A: Myths and Pitfalls in Advanced Cardiac Life Support. RESUSCİTATİON. 3.Part 6: Advanced Cardiovasküler Life Support. İstanbul. N Egn J Med 13: 938-945. 15:221-230. Circulation Volüme 102. http://www. RESUSCİTATİON. 1998. Et al. 13. 8. 6. 15.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->