2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
HAFTA SAAT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE ARA İLİŞKİLENDİRME DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

Atatürk’ün eğitim anlayışı, görüşleri ve veciz sözleri (İlköğretim haftası)

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

[!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

4

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır. È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27.09.2010 - 01.10.2010

4

Doğal Sayılar

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08.10.2010

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “{..., ..., ..., …}” biçiminde sıralama, . Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak, . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme, . Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

SAYILAR

4

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

[!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅, evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

3

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ALANIÖĞRENMEALT

ALANIÖĞRENME

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

HAFTA

SAAT

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve

11-15.10.2010

SAYILAR

4

Kümeler

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu, • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu, • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı, • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.

4

İLKÖĞRETİM OKULU 6.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 5 . örneklem olarak isimlendirilir. uygun örneklem seçer ve veri toplar. araştırmainceleme vb. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. görüşme. Canlılarda Üreme. `Fen ve Teknoloji Dersi. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. veri toplama araçları kullanılır.2010 2 OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Veri toplamada anket. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir.10. [!] Bir soruna dönük makale. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Araştırmalar İçin Sorular ALANIÖĞRENMEALT Oluşturma Ve Veri Toplama ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 18-22. tarama vb.

Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Semtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) Tablo Ve Grafikler 2 1. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir.5) `Sosyal Bilgiler Dersi.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. İLKÖĞRETİM OKULU 6.4 ve 1. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 6 . Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Tabloya başlık yazılır. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Tablolar. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. Canlılarda Üreme.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.10. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. 2 7 . Atatürk ‘ün yaptığı Harf İnkılâbı ve Harf Devrimi Haftası Tablo Ve Grafikler 2 2. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. 2. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. bilim. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. [!] Verilerden. C Tablo ve Grafikler Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri [!] Açıklığın.6) `Fen ve Teknoloji Dersi.4 ve 1. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. teknoloji. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. OLASILIK VE İSTATİSTİK 25-29. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. makale vb. bilim. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetin kuruluşu. 1. [!] Bir sorunla ilgili makale. ekonomi vb. çevre. teknoloji. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir.2010 [!] Aritmetik ortalamanın. araştırma-inceleme vb. Canlılarda Üreme. ile ilgili araştırma-inceleme. [!] Eğitim.ekonomi. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar [!] Eğitim. ile ilgili ve içeriklerinde sütun grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. alışveriş vb.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. çevre.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. 8 . [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır. 4 1.11. È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) 1. Tam sayıları açıklar. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır.2010 Tam Sayılar SAYILAR 2.DÖNEM 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. 01-05. 3. Mutlak değerin anlamını açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.YAZILI SINAV .

08-12. 2. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır.11. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. [!] Bir açının açıortayının. [!] Açı. Açılar 1. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır.5)  Açıları Ölçme 2 9 . Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. Doğru Parçası Ve Işın [!] Dikliğin. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. ATATÜRK HAFTASI 10-16 KASIM 2 5. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK Doğru.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Açı üzerindeki noktaların.2010 GEOMETRİ [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca. açının köşesi denildiği vurgulanır.

C Eşitlik ve Denklem C Açılar 1. diğerinden söz edilir. GEOMETRİ 1 Açılar 3. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır. diğer kenarları aynı doğrultuda.2010 [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Bir kenarları ortak.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI KURBAN BAYRAMI (16-19 KASIM 2010 ) ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 22-26. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların.5)  Açıları Ölçme ÖLÇME 1 Açıları Ölçme [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( ) = m( )+m( ) olduğu belirtilir. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. 10 . [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır. Tümler. tümler. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir.5) `Fen ve Teknoloji Dersi.11. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Komşu. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.

Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Eş şekillerin.12. beşgenler beşgenlere.11. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.. benzerlik için “ ” veya “ ”sembolü kullanılır. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. [!]Eşlik için ”” sembolü. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010 Örüntü Ve Süslemeler [!] Etkinliklerde kareli.). dörtgenler dörtgenlere. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır.2010 . .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. paralelkenarlar paralelkenarlara. ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29.  Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 1.03. 2 DEĞERLENDİRME 11 .. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. 2. 2 Eşlik Ve Benzerlik ALANIÖĞRENMEALT GEOMETRİ 1. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. benzer ).

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 12 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.

[!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır. Çokgenleri inşa eder. [!] Ötelemede şeklin duruşunun. kenar sayısı vb. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin. Öteleme hareketini açıklar.DÖNEM 2.2010 C Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi 2 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. 1. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….YAZILI SINAV 06-10. 5 …). İLKÖĞRETİM OKULU 6. açı. İnşalarda bunlar dikkate alınır. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin aha önceki çizim becerileri dikkate alınır. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. 13 .12. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir ngenin oluşturulduğu vurgulanır (n=3. GEOMETRİ Çokgenler 2 1.) incelenir. 4.

[!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. Öteleme ile süsleme yapar. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır.12. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. C Eşlik ve Benzerlik 13-17. 14 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 2. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. 2 2. Örüntü Ve Süslemeler C Dönüşüm Geometrisi [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

[!] 1 doğal sayısının. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. 3. Bölünebilme kurallarını açıklar. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler Çarpanlar Ve Katlar 20-24. [!] 2. Asal sayıları belirler. 4 15 . 2. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Bir doğal sayının çarpanları. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır.2010 SAYILAR 1.12. 6. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır.

EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK.2010 2 SAYILAR [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. 16 . Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 4.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….12. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Çarpanlar Ve Katlar ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 27-31. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir.

“temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. n-2. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.sayısı”.) olmalıdır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. örüntünün “n. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 3n vb. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 17 . C Cebirsel İfadeler Örüntüler Ve İlişkiler ALANIÖĞRENMEALT 2 ALANIÖĞRENME CEBİR 1. Bu yüzden n’ ye. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1.

01. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar. 18 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Cebirsel İfadeler 2 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Örüntüler Ve İlişkiler [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. b. [!] a. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. n birer doğal sayı olmak üzere. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 03-07. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.2011 [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. Cebirsel İfadeler 2 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. CEBİR [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir.

01. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü.YAZILI SINAV 19 . problemlere uygun denklemleri kurar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME C Doğal Sayılar [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 1.DÖNEM 3. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 3.2011 4 CEBİR 2. 1. Denklemi açıklar. Eşitlik Ve Denklem 10-14.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 20 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.

C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 17-21.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir.2011 SAYILAR 2 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Kesirler 1. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.01. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21 . [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Kesirleri karşılaştırır.

YARIYIL TATİLİ (29. Kesirlerle çarpma işlemini yapar.2011) 22 . [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin.01 / 13. [!] İki kesrin çarpımının. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 24-28. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. 4 Kesirler 3.02. 4. [!] Bölme işleminde.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır.01. [!] Payda eşitlemenin.2011 SAYILAR 2. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Kesirlerle bölme işlemini yapar. [!] Ortak payda algoritmasında. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir . “ters çevir.

[!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 14-18. 23 . Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder . Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.02.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Kesirler 5. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 6.2011 SAYILAR [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Kesirler Ondalık Kesirler 2 2. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.

02. C Kesirler 3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Ondalık Kesirler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21-25. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 2 SAYILAR [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 24 . ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.

[!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. “4:6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI 4 . KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Oranın. Oran Ve Orantı ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 2 1.

 Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) Uzunlukları Ölçme 1. santi.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. desi. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) Oran Ve Orantı SAYILAR 2 2. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. 2 ÖLÇME 26 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.03.02. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.2011-04.2011 [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. hekto. 2. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. m.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır. deka. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. 28. [!] Kilo.

Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. 1 1.2011 [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Atatürk ‘ ün bilim ve teknolojiye verdiği önem ( Bilim ve Teknoloji Haftası ) OLASILIK VE İSTATİSTİK 07-11. Deney. problemlerde kullanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. çıktı.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Olası Durumları Belirleme [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır.03. rasgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. olay. C Ondalık Kesirler CYüzdeler Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 1. 2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. örnek uzay. 3 27 .

Atatürk’ ün Türk milletinin bağımsızlığı hakkında veciz sözleri ve bağımsızlık anlayışı ( 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası ) 2 DEĞERLENDİRME 28 .2011 2 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.03. Olay Çeşitleri 14-18. Tümleyen olayı açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2.Kesin ve imkânsız olayları açıklar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29 .

Ondalık kesirleri çözümler. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır. Ondalık Kesirler 21-25. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir.DÖNEM 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6.YAZILI SINAV 30 .2011 SAYILAR 4 4.03. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 1.

04. 6. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının.2011 Ondalık Kesirler SAYILAR 4 5.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 28.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. 31 .03.2011-01. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Ondalık kesirlerle 10. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

[!] Ondalık kesirlerle 10.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 9. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur.04. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır.2011 7. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 04-08. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 4 SAYILAR 32 .

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 33 .

[!] Eğitim.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ekonomi vb. 34 .2011 SAYILAR 4 8. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 11-15. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. teknoloji.04. İLKÖĞRETİM OKULU 6. çevre. bilim.

[!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. çevre. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. 2. teknoloji.04. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Yüzdeler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 18-22.2011 3 SAYILAR [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. [!] Eğitim. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. ekonomi vb. bilim. Atatürk ‘ ün çocuklara verdiği önem ( 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 35 . [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır. C Oran ve Orantı 1.

Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT 1 ALANIÖĞRENME ÖLÇME 3. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25-29. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.04.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.DÖNEM 2.2011 ÖLÇME 2 4. 2. 5.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.YAZILI SINAV 36 . Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

ve mL üzerinde durulur.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 37 . Diğer birimler sadece tanıtılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 3.  Ondalık Kesirler 2 Sıvıları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 1. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. cL.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. m2.05. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 38 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 Alanı Ölçme ÖLÇME 2 1. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. cm2 mm2. [!]  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 02-06.

[!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. [!] Dikdörtgensel. 3. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 2. 39 .  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 09-13. karesel. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.05.

16-20. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. A=2(a. 5. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: Atatürk ‘ün Türk gençliğine verdiği önem (19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) • 4.c)+2(b. Dikdörtgenler prizması.k) + 2(y.y) + 2 (u.b)+2(a. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir. Dikdörtgenler prizması.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Cisimlerin açınımları.05. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 40 .c) • A= 2(u.

2011 GEOMETRİ 2 [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 41 . üçgen. üçgen.YAZILI SINAV 1. dikdörtgen. 2. Prizmaların temel elemanlarını belirler. eşkenar dörtgen. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare.DÖNEM 3. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. dikdörtgen. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. [!] Cisim köşegeni tanıtılır. 2.05. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Geometrik Cisimler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 23-27.

k.05. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 2 Hacmi Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Hacmi Ölçme ÖLÇME 1.2011-03.h.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 42 . kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.2011 2 ÖLÇME 2. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.06. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.y vb. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Boyut kavramı vurgulanır.c. V=x. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 30.y. Dikdörtgenler prizması. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. H=u.b. Dikdörtgenler prizması.

Dikdörtgenler prizması. 2 4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 3. m3. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 43 .

Matematik Öğretmeni …………… Okul Müdürü 44 . aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimleri. İLKÖĞRETİM OKULU 6.  Ondalık Kesirler Sıvıları Ölçme 06-10.2011 ÖLÇME 2.06.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.06.. Matematik Öğretmeni ………………………. 4 GENEL TEKRAR ……………….2011 4 13-17. Sıvıları ölçmenin.