2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
HAFTA SAAT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE ARA İLİŞKİLENDİRME DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

Atatürk’ün eğitim anlayışı, görüşleri ve veciz sözleri (İlköğretim haftası)

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

[!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

4

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır. È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27.09.2010 - 01.10.2010

4

Doğal Sayılar

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08.10.2010

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “{..., ..., ..., …}” biçiminde sıralama, . Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak, . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme, . Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

SAYILAR

4

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

[!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅, evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

3

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ALANIÖĞRENMEALT

ALANIÖĞRENME

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

HAFTA

SAAT

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve

11-15.10.2010

SAYILAR

4

Kümeler

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu, • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu, • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı, • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.

4

10. [!] Bir soruna dönük makale. Canlılarda Üreme.2010 2 OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Veri toplamada anket. örneklem olarak isimlendirilir. araştırmainceleme vb. İLKÖĞRETİM OKULU 6. `Fen ve Teknoloji Dersi. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 5 . tarama vb. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. uygun örneklem seçer ve veri toplar. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Araştırmalar İçin Sorular ALANIÖĞRENMEALT Oluşturma Ve Veri Toplama ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 18-22. 1. görüşme. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. veri toplama araçları kullanılır.

[!] Tablolar. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. [!] Tabloya başlık yazılır. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. Canlılarda Üreme. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Semtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) Tablo Ve Grafikler 2 1. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir.4 ve 1. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 6 .

Canlılarda Üreme. OLASILIK VE İSTATİSTİK 25-29. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. çevre. [!] Eğitim. [!] Bir sorunla ilgili makale. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar [!] Eğitim. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetin kuruluşu.ekonomi.4 ve 1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. İLKÖĞRETİM OKULU 6.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.2010 [!] Aritmetik ortalamanın. ile ilgili ve içeriklerinde sütun grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. ekonomi vb. alışveriş vb. Atatürk ‘ün yaptığı Harf İnkılâbı ve Harf Devrimi Haftası Tablo Ve Grafikler 2 2. C Tablo ve Grafikler Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri [!] Açıklığın. teknoloji.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. makale vb. bilim. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır. araştırma-inceleme vb.10. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. çevre. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. 1.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. teknoloji. [!] Verilerden. 2. ile ilgili araştırma-inceleme.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. bilim. 2 7 . C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır.YAZILI SINAV .2010 Tam Sayılar SAYILAR 2.DÖNEM 1. Tam sayıları açıklar. 4 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 3. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların. 8 . [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır. È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. 01-05.11. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. Mutlak değerin anlamını açıklar.

[!] Bir açının açıortayının. 08-12. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. Açılar 1.5)  Açıları Ölçme 2 9 . ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK Doğru. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır.2010 GEOMETRİ [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.11. `Fen ve Teknoloji Dersi.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Açı. Doğru Parçası Ve Işın [!] Dikliğin. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. 2. ATATÜRK HAFTASI 10-16 KASIM 2 5. [!] Açı üzerindeki noktaların. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. açının köşesi denildiği vurgulanır. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır.

[!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Tümler. 10 . [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. `Fen ve Teknoloji Dersi. diğerinden söz edilir. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.2010 [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. GEOMETRİ 1 Açılar 3. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. diğer kenarları aynı doğrultuda.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI KURBAN BAYRAMI (16-19 KASIM 2010 ) ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 22-26.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların.11.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. Komşu. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 1. tümler. İLKÖĞRETİM OKULU 6. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır.5)  Açıları Ölçme ÖLÇME 1 Açıları Ölçme [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( ) = m( )+m( ) olduğu belirtilir. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır. [!] Bir kenarları ortak. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır.

Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez.. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. benzerlik için “ ” veya “ ”sembolü kullanılır. [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29. [!]Eşlik için ”” sembolü.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Eş şekillerin.11. .2010 Örüntü Ve Süslemeler [!] Etkinliklerde kareli.12. benzer ). beşgenler beşgenlere. 2.2010 . Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 2 DEĞERLENDİRME 11 . [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere.).. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. 2 Eşlik Ve Benzerlik ALANIÖĞRENMEALT GEOMETRİ 1. paralelkenarlar paralelkenarlara. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır.  Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 1. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. dörtgenler dörtgenlere.03.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 12 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

[!] Ötelemede şeklin duruşunun. 4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. GEOMETRİ Çokgenler 2 1. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. 1. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir ngenin oluşturulduğu vurgulanır (n=3. İLKÖĞRETİM OKULU 6. açı. Çokgenleri inşa eder. Öteleme hareketini açıklar. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır.DÖNEM 2. 13 . biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır.12.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. kenar sayısı vb.2010 C Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi 2 1.YAZILI SINAV 06-10.) incelenir. İnşalarda bunlar dikkate alınır. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. 5 …). [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin aha önceki çizim becerileri dikkate alınır. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin.

14 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Öteleme ile süsleme yapar. C Eşlik ve Benzerlik 13-17. 2 2.2010 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 2. Örüntü Ve Süslemeler C Dönüşüm Geometrisi [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır.12. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Bir doğal sayının çarpanları.2010 SAYILAR 1. 4 15 . kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Bölünebilme kurallarını açıklar. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler Çarpanlar Ve Katlar 20-24. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. Asal sayıları belirler. [!] 2. 2. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır.12. [!] 1 doğal sayısının. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. 3.

EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 4.2010 2 SAYILAR [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 16 . [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Çarpanlar Ve Katlar ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 27-31. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir.12.

) olmalıdır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. C Cebirsel İfadeler Örüntüler Ve İlişkiler ALANIÖĞRENMEALT 2 ALANIÖĞRENME CEBİR 1. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 17 . n-2.sayısı”. Bu yüzden n’ ye. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 3n vb. örüntünün “n.

Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 03-07. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 18 . n birer doğal sayı olmak üzere. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. Cebirsel İfadeler 2 1. C Cebirsel İfadeler 2 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Örüntüler Ve İlişkiler [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. b. CEBİR [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] a.01. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”.2011 [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.

bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır. problemlere uygun denklemleri kurar. 3.YAZILI SINAV 19 . [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Denklemi açıklar. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME C Doğal Sayılar [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. 1. C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 1.2011 4 CEBİR 2. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Eşitlik Ve Denklem 10-14. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.DÖNEM 3.01.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 20 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 17-21. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21 .01.2011 SAYILAR 2 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Kesirler 1. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Kesirleri karşılaştırır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir.

2011 SAYILAR 2.01 / 13. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 24-28. YARIYIL TATİLİ (29. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır.2011) 22 . Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. Kesirlerle bölme işlemini yapar. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir . 4 Kesirler 3. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. 4. [!] Bölme işleminde. “ters çevir. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Payda eşitlemenin.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur.01. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] İki kesrin çarpımının. [!] Ortak payda algoritmasında. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır.02.

6.2011 SAYILAR [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Kesirler 5. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder . [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır. 23 . Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Kesirler Ondalık Kesirler 2 2.02. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 14-18.

ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar. C Kesirler 3. İLKÖĞRETİM OKULU 6.02. 24 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 2 SAYILAR [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Ondalık Kesirler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21-25.

“4:6. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25 . [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI 4 . Oran Ve Orantı ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 2 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Oranın.

m. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır.2011-04. santi. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. desi.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır. [!] Kilo. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2 ÖLÇME 26 .2011 [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) Uzunlukları Ölçme 1.02. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. hekto. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. 28. 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. deka.03. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) Oran Ve Orantı SAYILAR 2 2.

çıktı. Atatürk ‘ ün bilim ve teknolojiye verdiği önem ( Bilim ve Teknoloji Haftası ) OLASILIK VE İSTATİSTİK 07-11. rasgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. örnek uzay. Deney. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. olay. 3 27 .03. C Ondalık Kesirler CYüzdeler Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Olası Durumları Belirleme [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. problemlerde kullanır. 1 1. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.

Kesin ve imkânsız olayları açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.03.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 2.2011 2 1. Olay Çeşitleri 14-18. Tümleyen olayı açıklar. Atatürk’ ün Türk milletinin bağımsızlığı hakkında veciz sözleri ve bağımsızlık anlayışı ( 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası ) 2 DEĞERLENDİRME 28 .

İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

İLKÖĞRETİM OKULU 6. Ondalık Kesirler 21-25.DÖNEM 1. 2. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 1. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır. Ondalık kesirleri çözümler. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar.2011 SAYILAR 4 4. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir.YAZILI SINAV 30 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır.03.

Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir.03. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 28.2011-01. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 31 . [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. [!] Ondalık kesirlerle 10. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının.04.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 6. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır.2011 Ondalık Kesirler SAYILAR 4 5. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 7. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 04-08.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. [!] Ondalık kesirlerle 10. 9. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 4 SAYILAR 32 . [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.04.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 33 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. çevre.2011 SAYILAR 4 8. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. teknoloji. ekonomi vb. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 34 . bilim.04. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 11-15. [!] Eğitim.

C Oran ve Orantı 1. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Eğitim. İLKÖĞRETİM OKULU 6.04. teknoloji. 2. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. çevre. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Yüzdeler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 18-22. Atatürk ‘ ün çocuklara verdiği önem ( 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 35 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. bilim.2011 3 SAYILAR [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. ekonomi vb.

2011 ÖLÇME 2 4. Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT 1 ALANIÖĞRENME ÖLÇME 3.04.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 5. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.DÖNEM 2.YAZILI SINAV 36 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25-29. 2. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.

cL. 3. ve mL üzerinde durulur. İLKÖĞRETİM OKULU 6. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 37 . Diğer birimler sadece tanıtılır. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L.  Ondalık Kesirler 2 Sıvıları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 1.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

İLKÖĞRETİM OKULU 6. m2. cm2 mm2. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 38 .2011 Alanı Ölçme ÖLÇME 2 1. [!]  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 02-06.05.

üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır. karesel. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir.  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 09-13.05. 3.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Dikdörtgensel. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir. 39 . İLKÖĞRETİM OKULU 6. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.

kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. 16-20.y) + 2 (u. 5.k) + 2(y. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Cisimlerin açınımları. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 40 .c) • A= 2(u.05.c)+2(b. A=2(a. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. Dikdörtgenler prizması. İLKÖĞRETİM OKULU 6.b)+2(a. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: Atatürk ‘ün Türk gençliğine verdiği önem (19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) • 4. Dikdörtgenler prizması.

İLKÖĞRETİM OKULU 6. 2. 2. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.2011 GEOMETRİ 2 [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Geometrik Cisimler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 23-27.DÖNEM 3.YAZILI SINAV 1. üçgen. eşkenar dörtgen.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. dikdörtgen. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. dikdörtgen. üçgen.05. [!] Cisim köşegeni tanıtılır. Prizmaların temel elemanlarını belirler. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 41 . [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Boyut kavramı vurgulanır. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları.y vb.y. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 2 Hacmi Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Hacmi Ölçme ÖLÇME 1. V=x.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 42 . Dikdörtgenler prizması.06.2011-03. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.h.05. Dikdörtgenler prizması. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.b. H=u.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.c. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur. İLKÖĞRETİM OKULU 6.k.2011 2 ÖLÇME 2. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 30. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.

cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. 3. Dikdörtgenler prizması. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 43 . Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. İLKÖĞRETİM OKULU 6. m3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 2 4. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir.2011 4 13-17.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….2011 ÖLÇME 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6.06.. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar. Matematik Öğretmeni ……………………….  Ondalık Kesirler Sıvıları Ölçme 06-10.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimleri. Sıvıları ölçmenin. Matematik Öğretmeni …………… Okul Müdürü 44 .06. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır. 4 GENEL TEKRAR ……………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful