2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
HAFTA SAAT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE ARA İLİŞKİLENDİRME DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır.

Atatürk’ün eğitim anlayışı, görüşleri ve veciz sözleri (İlköğretim haftası)

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

[!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

4

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır. È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27.09.2010 - 01.10.2010

4

Doğal Sayılar

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

04-08.10.2010

[!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . Nesneleri temsil eden sembolleri, karışıklığa neden olmamak için tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak “{..., ..., ..., …}” biçiminde sıralama, . Kümeye karşılık olarak bir harf, bir sembol veya özel bir isim kullanmak, . Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme, . Elemanların nokta veya şekillerle temsil edildiği bir düzlem parçası oluşturma (Venn şeması).

SAYILAR

4

Kümeler

1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.

[!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle, elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅, evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir.

3

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ALANIÖĞRENMEALT

ALANIÖĞRENME

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

HAFTA

SAAT

ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

[!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. İşlemler, günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. [!] Eşit, denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve

11-15.10.2010

SAYILAR

4

Kümeler

2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.

A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.

[!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu, • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu, • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı, • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz.

4

araştırmainceleme vb.2010 2 OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Veri toplamada anket. veri toplama araçları kullanılır. örneklem olarak isimlendirilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. görüşme. uygun örneklem seçer ve veri toplar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Bir soruna dönük makale. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir.10. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 5 . Canlılarda Üreme. 1. `Fen ve Teknoloji Dersi. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup. tarama vb.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Araştırmalar İçin Sorular ALANIÖĞRENMEALT Oluşturma Ve Veri Toplama ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 18-22.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir.4 ve 1.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Tablolar. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Semtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) Tablo Ve Grafikler 2 1.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Tabloya başlık yazılır. Canlılarda Üreme.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 6 .

Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. ekonomi vb. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1.2010 [!] Aritmetik ortalamanın. 2 7 . ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. Atatürk ‘ün yaptığı Harf İnkılâbı ve Harf Devrimi Haftası Tablo Ve Grafikler 2 2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar [!] Eğitim.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. C Tablo ve Grafikler Merkezi Eğilim Ve Yayılma Ölçüleri [!] Açıklığın. araştırma-inceleme vb. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. [!] Eğitim.ekonomi. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi. ile ilgili araştırma-inceleme. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cumhuriyetin kuruluşu. [!] Verilerden. bilim. alışveriş vb. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. 2. çevre. Canlılarda Üreme. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. çevre. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. ile ilgili ve içeriklerinde sütun grafikleri bulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. makale vb. teknoloji. OLASILIK VE İSTATİSTİK 25-29.10. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. 1. bilim.4 ve 1. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. [!] Bir sorunla ilgili makale. teknoloji.

“0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 01-05. È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) 1.DÖNEM 1. 4 1. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. 3. Mutlak değerin anlamını açıklar.YAZILI SINAV . İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır. 8 . Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır.11. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. Tam sayıları açıklar. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz.2010 Tam Sayılar SAYILAR 2.

ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. ATATÜRK HAFTASI 10-16 KASIM 2 5.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK Doğru. açının köşesi denildiği vurgulanır. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. Doğru Parçası Ve Işın [!] Dikliğin. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.11. [!] Açı üzerindeki noktaların.5) `Fen ve Teknoloji Dersi.5)  Açıları Ölçme 2 9 . 2.2010 GEOMETRİ [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Bir açının açıortayının. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. 08-12. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. `Fen ve Teknoloji Dersi. Açılar 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. [!] Açı. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır.

bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6.11. tümler. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar. Tümler.5) `Fen ve Teknoloji Dersi.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 1. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır. GEOMETRİ 1 Açılar 3. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI KURBAN BAYRAMI (16-19 KASIM 2010 ) ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 22-26. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır. diğer kenarları aynı doğrultuda.5)  Açıları Ölçme ÖLÇME 1 Açıları Ölçme [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( ) = m( )+m( ) olduğu belirtilir. [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. 10 . diğerinden söz edilir. Komşu.2010 [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. [!] Bir kenarları ortak. `Fen ve Teknoloji Dersi.

[!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….03. paralelkenarlar paralelkenarlara. benzer ). . [!]Eşlik için ”” sembolü. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır. 2. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere.).12.2010 . beşgenler beşgenlere. ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Eş şekillerin. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur...  Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 1. benzerlik için “ ” veya “ ”sembolü kullanılır. aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır.2010 Örüntü Ve Süslemeler [!] Etkinliklerde kareli. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. 2 DEĞERLENDİRME 11 . 2 Eşlik Ve Benzerlik ALANIÖĞRENMEALT GEOMETRİ 1. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.11. dörtgenler dörtgenlere.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 12 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

) incelenir.2010 C Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi 2 1. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır.DÖNEM 2.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir ngenin oluşturulduğu vurgulanır (n=3. Çokgenleri inşa eder. 4. 13 . Öteleme hareketini açıklar. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. İnşalarda bunlar dikkate alınır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir.YAZILI SINAV 06-10.12. 5 …). açı. GEOMETRİ Çokgenler 2 1. [!] Ötelemede şeklin duruşunun. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin aha önceki çizim becerileri dikkate alınır. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin. 1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. kenar sayısı vb.

Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Öteleme ile süsleme yapar. Örüntü Ve Süslemeler C Dönüşüm Geometrisi [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönüşüm Geometrisi GEOMETRİ 2 2.12.2010 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. C Eşlik ve Benzerlik 13-17. 2 2. 14 .

2010 SAYILAR 1. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Bölünebilme kurallarını açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] 2. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. 3. kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Bir doğal sayının çarpanları. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. 2.12. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler Çarpanlar Ve Katlar 20-24. [!] 1 doğal sayısının. 4 15 . Asal sayıları belirler. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.

[!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 4. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. 16 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.12. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir.2010 2 SAYILAR [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Çarpanlar Ve Katlar ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 27-31. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir.

[!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. C Cebirsel İfadeler Örüntüler Ve İlişkiler ALANIÖĞRENMEALT 2 ALANIÖĞRENME CEBİR 1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.sayısı”. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. İLKÖĞRETİM OKULU 6. 3n vb. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 17 .) olmalıdır. örüntünün “n. n-2. Bu yüzden n’ ye.

Cebirsel İfadeler 2 1. C Cebirsel İfadeler 2 2. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir. [!] a.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır.2011 [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Örüntüler Ve İlişkiler [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. b.01. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 03-07. CEBİR [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir. 18 . n birer doğal sayı olmak üzere. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır.

Eşitlik Ve Denklem 10-14. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. problemlere uygun denklemleri kurar. 1. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME C Doğal Sayılar [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir.YAZILI SINAV 19 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Denklemi açıklar.2011 4 CEBİR 2. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 1.DÖNEM 3. İLKÖĞRETİM OKULU 6.01. 3. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü.

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 20 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

İLKÖĞRETİM OKULU 6. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 17-21.2011 SAYILAR 2 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Kesirler 1. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21 . sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. Kesirleri karşılaştırır.01.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir.

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Bölme işleminde. 4 Kesirler 3.02. “ters çevir. [!] Payda eşitlemenin. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. 4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir .2011 SAYILAR 2.2011) 22 . Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. [!] İki kesrin çarpımının. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. YARIYIL TATİLİ (29.01 / 13. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır. Kesirlerle bölme işlemini yapar. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. [!] Ortak payda algoritmasında. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. Kesirlerle çarpma işlemini yapar.01. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 24-28.

Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder .02. 6. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 SAYILAR [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır. [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır. C Kesirler Ondalık Kesirler 2 2. 23 . [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır C Çarpanlar ve Katlar CÖrüntüler ve İlişkiler 14-18. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Kesirler 5. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

02.2011 2 SAYILAR [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 24 . İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Ondalık Kesirler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 21-25. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. C Kesirler 3.

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25 . Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Oran Ve Orantı ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 2 1. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Oranın. “4:6. [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI 4 .

m. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) Oran Ve Orantı SAYILAR 2 2.2011-04. 2. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. deka. desi. 28.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) Uzunlukları Ölçme 1.02. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Kilo.2011 [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. santi.03. 2 ÖLÇME 26 .SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. hekto. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi.

Atatürk ‘ ün bilim ve teknolojiye verdiği önem ( Bilim ve Teknoloji Haftası ) OLASILIK VE İSTATİSTİK 07-11. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. 2. C Ondalık Kesirler CYüzdeler Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar 1.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Olası Durumları Belirleme [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. İLKÖĞRETİM OKULU 6. çıktı.2011 [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. olay. örnek uzay. 3 27 . Deney. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. problemlerde kullanır. rasgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.03. 1 1.

2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK OLASILIK VE İSTATİSTİK [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir.2011 2 1.03. Atatürk’ ün Türk milletinin bağımsızlığı hakkında veciz sözleri ve bağımsızlık anlayışı ( 18 Mart Çanakkale Zaferi Haftası ) 2 DEĞERLENDİRME 28 . Tümleyen olayı açıklar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….Kesin ve imkânsız olayları açıklar. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Olay Çeşitleri 14-18.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 29 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….

Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır.2011 SAYILAR 4 4. 2. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır.YAZILI SINAV 30 . [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir. Ondalık Kesirler 21-25. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….03.DÖNEM 1. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 1. Ondalık kesirleri çözümler.

31 . [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.04.03. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Ondalık kesirlerle 10. 6. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 28. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının.2011-01. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır.2011 Ondalık Kesirler SAYILAR 4 5. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.

9. [!] Ondalık kesirlerle 10. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.04. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 04-08.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 4 SAYILAR 32 . Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.2011 7.

İLKÖĞRETİM OKULU 6.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 33 .

ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ekonomi vb.2011 SAYILAR 4 8. bilim. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler Ondalık Kesirler 11-15. [!] Eğitim. çevre. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 34 . teknoloji.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….04.

Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.04. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. ekonomi vb. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Yüzdeler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 18-22. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. bilim. [!] Eğitim. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. C Oran ve Orantı 1.2011 3 SAYILAR [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. teknoloji. 2. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. Atatürk ‘ ün çocuklara verdiği önem ( 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) 35 . çevre.

04. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.DÖNEM 2. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 2. Uzunlukları Ölçme Uzunlukları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT 1 ALANIÖĞRENME ÖLÇME 3. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 25-29.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.2011 ÖLÇME 2 4. İLKÖĞRETİM OKULU 6.YAZILI SINAV 36 . 5.

 Ondalık Kesirler 2 Sıvıları Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME 1. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. Diğer birimler sadece tanıtılır. 3. ve mL üzerinde durulur. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. İLKÖĞRETİM OKULU 6. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 2 DEĞERLENDİRME 37 . cL.

Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. İLKÖĞRETİM OKULU 6. [!]  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 02-06.2011 Alanı Ölçme ÖLÇME 2 1. cm2 mm2. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….05. m2.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 38 . • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır.

[!] Dikdörtgensel. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 2.  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı 09-13. 3. karesel.05. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir. 39 . [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.

k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….c)+2(b. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. Dikdörtgenler prizması. 16-20.05.k) + 2(y. İLKÖĞRETİM OKULU 6.2011 4 Alanı Ölçme ÖLÇME 40 . A=2(a. Dikdörtgenler prizması. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. 5.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Cisimlerin açınımları.b)+2(a.y) + 2 (u.c) • A= 2(u. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: Atatürk ‘ün Türk gençliğine verdiği önem (19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) • 4. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

YAZILI SINAV 1. Prizmaların temel elemanlarını belirler. İLKÖĞRETİM OKULU 6. üçgen. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare. dikdörtgen. [!] Cisim köşegeni tanıtılır.DÖNEM 3.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer. üçgen.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI Geometrik Cisimler ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 23-27.05. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 41 . 2. eşkenar dörtgen. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır.2011 GEOMETRİ 2 [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. 2. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. dikdörtgen.

06. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.c.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Boyut kavramı vurgulanır. V=x.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 42 . Dikdörtgenler prizması.h.05. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır.b.2011-03.y.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 2 Hacmi Ölçme ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME Hacmi Ölçme ÖLÇME 1.k. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. Dikdörtgenler prizması. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.2011 2 ÖLÇME 2.y vb. KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 30. H=u. İLKÖĞRETİM OKULU 6.

Dikdörtgenler prizması. 3.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. 2 4. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. İLKÖĞRETİM OKULU 6. ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK 43 .2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3. m3. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır.

Matematik Öğretmeni ………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 6. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar. Matematik Öğretmeni …………… Okul Müdürü 44 .2011 4 13-17.06.2011 ÖLÇME 2.. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır.06. Sıvıları ölçmenin. 4 GENEL TEKRAR ……………….2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLANI [!] Sıvı ölçme birimleri.  Ondalık Kesirler Sıvıları Ölçme 06-10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful