DEMIKRAS Cemil MER Ç, H SAR Dergisi Say 98, ubat 1972 Kat ks z demokrasi, ayak tak m n n despotizmidir, diyor Voltaire

. Demokrasinin temeli h rst r, diyor. Demokrasi adaletin temelidir, Vacherot'ya göre. Proudhon'a göre, ruhani ve cismani bütün iktidarlar n sona ermesidir. Thierry için toplumun hayat d r demokrasi. Tocqueville için, demokratik cumhuriyetlerin sonu manevi bir alçal t r. ki as r önce bas lan bir ikonoloji kitab , nazenini bir kad n olarak tecessüm ettirmi : aln nda asma yapraklar ndan bir taç, s rt nda kaba saba giysiler; bir elinde nar, ötekinde y lanlar. Her ça kendi rüyalar n , kendi emellerini söyletmi kelimeye, her demagog kendi yalanlar n . U runda sel gibi kan ak t lm . Nedir bu demokrasi? Homeros'un ahretindeki canl lar gibi, dokununca kaybolan bir hayalet mi? Genç bir sosyolog, demokrasiyi di er siyasi rejimlerden ay ran ve yaln z ona ait olan önfaraziye nedir, diye soruyor: Hürriyet. Hürriyet, demokrasinin ba lang c nda var; derece kabul etmez, kay ts z arts zd r. Hür riyeti meçhul bir istikbalde fethedilecek bir nesne olarak gösteren, diktatörlerdir sadece. Demokrasinin önfaraziyesi olan hürriyet, demokrasinin amac n da belirler: E itlik. E itlik gerçekle emez, gerçekle irse hikmet -i vücudunu kaybeder. Yerini anar iye b rak r. K saca, demokraside hürriyet ba lang çta vard r, oysa e itlik ula lmas gereken bir amaçt r. Demokrasinin ideal tipi (saf tipi) budur, yazara göre. Demokrasiyi kavram olarak ayd nlatmak, rejimin mant n veya teorisini belirlemek isteyen bir tan m bu. Tarihteki demokrasileri anlamak ve demokrasilerin özlerinden ne kadar uzakla t klar n tayin etmek için onlar bu saf tiple kar la t rmak gerek. (Bk. J. Freund, Le Nouvel Age, édit. M. Riviére, 1970) slâmiyet, bir teokrasidir, diyor Gardet, lai k bir teokrasi, daha do rusu bir nomokrasi (kanun hakimiyeti). Bu teokrasi, Kuran hükümlerinin hem tesbiti, hem de dünyevî ve siyasi planda geni letilmesidir. slâmiyetin siyasî felsefesi iki kutupta toplan r: otorite ve e itlik. slâmiyette otorite ile iktidar aras nda ananevi bir ay r m yok. Umumiyetle ikisi de bir vak a olarak kabul edilir. Ruhani iktidar Kuran bilgisine dayan r; Kuran' ve Sünneti bilen her müslüman, öteki müslümana e ittir. Ruhanî ile cismani içiçedir. deal slâm sitesinde bütün mümin lerin belli haklar vard r. Ehliyetleri olmak art yla sitenin bütün makam ve mevkilerine geçebilirler. Mevkiler ayr d r, içtimai durumlar farkl d r, ama müminlerin mümin olmak haysiyetiyle haklar e ittir. slâmda a priori bir imtiyaz ve s n f mefhumu yok tur. Hristiyan dünyas nda söz konusu olan ilk büyük de er, insan ki ili i ve hürriyetidir. Sosyal hiyerar i, tabiî hiyerar inin bir uzant s d r. E itlik nisbîdir. Oysa, hür insan kavram , slâm için hukuki bir kavramd r, meteafizik bir kavram de il. Hürriy etin temeli, slâm camias n n bütün üyeleri aras ndaki çok güçlü ve sürekli bir inanç: tam bir hak e itli i oldu u inanc . Bütün müminler, kanun kar s nda e ittirler, çünkü karde tirler. Kulun bütün haysiyeti mümin olu unda; kul, mümin olunca hukukî bir statü kazan r, dilenciyi halifeye e it k lan bir statü. man Tanr ile kul aras nda tek tarafl bir mukavele. Mukavelenin kula yükledi i görev: Rabbin birli ini ikrar. Hristiyanl a göre, her otoritenin kayna Tanr 'd r. slâmiyet her otorite Tanr 'dan gel ir demekle kalmaz, Tanr 'n n d nda otorite yoktur, der. Hükmeden Tanr 'd r, bu hakimiyet devredilemez. Tanr her cismanî efi, otorite ile do rudan do ruya teçhiz eder. ef, seçimle gelse de, durum de i mez. Yani Tanr 'n nkinin d nda gerçek bir cismanî otorite yoktur. Vard r demek, Tanr 'ya erik ko mak olur. ef, Tanr 'n n aletidir sadece. Halk, geni bir tenkit hakk na sahiptir. Hükümet tasarruflar n istedi i gibi ele tirir, ama onlara itaat etmekte devam eder. slâmiyette her türlü istibdada, ahkâm- Kuraniye d ndaki her türlü keyfîli e isyan etmek için birçok yollar vard r. Hak esast r. nsanlar do u tan e ittirler, çünkü kuldurlar, fanidirler. Menfî bir e itlik bu, hiçbir de er belirtmez. Sonra iman sayesinde yeni bir e itlik kazan r, karde olur lar. Rabbin lütuflar ndan ayn ölçüde faydalanacaklard r: hukukî ve müspet bir e itlik. Kitap sahibi kavimler, slâm n üstünlü ünü kabul etmek ve ona cizye ödemek art yla hudutlu fakat garantili bir hakka lay k görülürler. Bu himaye ümmetin bir civanmertli idir. Bir nevi misafirperverlik. Himaye edilenlerin daha az vazifeleri vard r, onun için haklar da daha azd r. Dinlerini devam ettirebilir, kendi kanunlar n uygulayabilirler. Putperestlerin camiada yeri yoktur. Ama müslümanlar zaman zaman onlar da korumu lard r. Her kâfir veya putperest slâmiyeti kabul eder etmez, misak'a dahil olur. slâm cihan ümul bir dindir, bütün insanlara hitap eder. Kast da tan maz, gerçek müslüman nazar nda sosyal s n f diye bir ey olamaz. Servet veya mevki ciddi bir de er ta maz, her Müslüman her Müslümana e ittir. Te riî magister (emr) Kuran' nd r. Kazaî magister (f k h) bütün müminlerindir. Kuranî okur, ezberler ve ona göre hareketlerini ayarlarlar. Bir de icra kuvveti (hükm) var: hem medeni, hem dinî. Hükm, yaln z Allah ' nd r. Bir arac taraf ndan ( ef) yürütülür. Bu efin ne kazaî , ne te riî bir gücü vard r. Vatanda l yapan kan ve toprak birli i de il, inanç birli i. Ümmetin avrupa dillerinde kar l yok. Hem siyasî hem dinî bir ba bu. Kuran hem bir ibadet kitab hem bir anayasa. Kuran' n muhatab bütün insanl kt r. Müslüman

camias milletlerüstü bir topluluk de il, dünyada ya amak hakk na sahip tek millet tir. F kha göre her Müslüman bulundu u herhangi bir Müslüman ülkenin vatanda d r. (Bk. L.Gardet, La Cité Musulmane, Vrin, 1969). Görüyoruz ki, slâmiyetin anahtar-kavram , e itlik. Bu bir amaç de il, bir hak. Hürriyet, e itli in bir ba ka ad veya görünü ü. S n f kabul etmeyen bir dinde imtiyaz kabul etmeyen bir dinde kimin kime kar hürriyeti? Bat , hürriyeti bir hata i leme hakk olarak tan ml yor. Müslüman n böyle bir hakk yoktur. Çünkü o ebedi hakikat n, yegâne hakikat n, cihan ümul hakikat n emrindedir. Gardet hakl : slamiyet bir nomokrasidir. Bat n n fethe çal t e itli i, çoktan gerçekle tirmi ; fik ir hürriyetin insan insana sald rtan bir tecavüz silâh olarak de il, bir ikaz bir ir ad vas tas olarak kabul etmi tir. Belki gerçek demokrasinin ta kendisidir slamiyet. Ama Bat 'n nkinden çok ba ka bir ruh ikliminde geli en, çok ba ka meseleleri olan bir demokrasi.

Cemil meriç

ZAMAN ZAMAN

I TERAKK

Cemil Meriç, Hisar Dergisi, Haziran 1979, Say : 150, s. 5,6 Meçhul iklimlere sefer eden hiçbir yolcu Avrupa n n Sadullah Pa a ya telkin etti i vecdi tadamam t r. Viyana Sefer i Kebiri nin bütün metrukat edebiyesi uzun bir kasideden ibaret. Hele On dokuzuncu As r bat n n ba l ca mitoslar n ihtiyar ark n uur alt na zerk eden bir efsâne iir. Avrupa bütün günahlar ndan ar nm , bütün tezatlar ndan s yr lm t r; bu manzumede; o art k yaln z maddî fetihlerin de il, insanl k rüyalar n n da gerçekle ti i bir ütopyad r Maddecilikten, reybîlikten uzak bir inanm insanlar ülkesi. Bir kelimeyle Pa a, Tur u Sinâ da ilahî nurdan gözleri kama m bir Musa peygamberin cezbesi içindedir. Terennümlerine: Eri ti evc i kemâlâta nur i imkâna k sm i idrikat mümteniat

Yeti ti rütbe

m sralar yla ba lar. Bütün bu mucizeler ilmin eseridir. lmin ve iman n. Asr n hikmeti, Tanr n n birli i esas na dayanmaktad r. Bütün milletler birlik s rr n kavram t r, art k. Heyhat! rfan güne i bat dan do uyor; imdi Rûm un da, Arab n da, M s r n da adlar unutuldu. Sonra air, ülkesinin insanlar na ac yarak sesleniyor. Zamân zamân terakki, cihan cihan y cemiyyat ulüm

Olur mu cehl ile kabil beka

Olmaz tabiî. O halde, bütün gücümüzle ça da la mak biricik emelimiz olmal . Torunlar , Pa a n n bu hay rhah ihtar n unutmam lard r. ntelijansiyam z bu gün de ayn hedefe ko maktad r, hem de gittikçe artan bir h zla. Ne yaz k ki, Avrupa yaratt medeniyetten üphe etmektedir: art k terakkiye inanm yor. Ayd nlar m z n bir türlü kurtulamad bu u ursuz mitosun tarihçesine bir göz atal m: H ristiyan Avrupa kaybolan cenneti mazide arad , as rlarca. nsanl k, dört merhaleden geçmi ti : Alt n ça , gümü ça , tunç ça ve demir ça . Yaln z Avrupa m ? A a yukar bütün kavimler ayn inançta birle mi lerdi. Zamanla Tanr n n vahyi unutulmu , insanl k günden güne karanl klara gömülmü tü. Kaynaktan uzakla mak soysuzla makt . On yedinci as rda ümidler istikamet de i tirir. Bat insan garip bir gurura kap l r. Dü üncedeki bu ihtilal yüzy l önce ba lam t . Madde dünyas ndaki icat ve ke ifler bak lar mazinin ihti am ndan hâlin vaidlerine çevirdi; Alt n ça belki de istikbaldeydi. Bir Jean Bodin in, bir Francis Bacon un a r nikbinli i, bir as r sonra umumi bir kanaat olacakt . Dünya bir yarat hummas içindeydi. nsanl k boyuna ilerliyordu ve ilerleyecekti. Terakki, e yan n mahiyeti icab yd . Duraklama geçici, bir ar za, bir dinleni , bir gayri tabiilikti. Bununla beraber terakki metafizi inin gerçek mimar on sekizinci as rd r; Fontenelle, Turgot, Hume Condorcet, Herder, Diderot, bu i in farkl alanda mimarlar d r. Öyle ki, terakki felsefesi felsefenin bütünü olmak temayülündedir. Ça n n ikbinli ine kar bir nevi reaksiyon olan Russo culuk bile bu ma eri inanc kuvvetlendiren say s z delillerden biridir art k, Voltaire e gelince, Candide deki bütün karamsarl k, Üstad , terâkki felsefesine kat lmaktan al koyamaz.

Yükselen bir s n f n nikbinli idir bu. Müesseselerini kuran ve iktidar ad m ad m fetheden burjuvazi, zaferleriyle sarho tur. Ne Yunan n alt n ça efsanesine inan r, ne H ristiyanl n kaybolan cennet masal na. On dokuzuncu as rda terâkki inanc cemiyetin bütün tabakalar na kök salar. Avrupa da herkes ilerici dir art k. Terâkki inanc da n k bir iyimserlik halinde kalabal n uurunu ve uur alt n fetheder. Almanya da romantik metafizi in, Fransa da pozitivizmin, daha sonra ngiliz tekâmülcülü ünün dayand bir iyimserliktir bu. Tekâmül fikri tabiat ilimlerine de girer. ktisadî ve siyasi liberalizmlerin temelinde de terâkkici görü a r basar. Klâsik iktisatç lar n doktrinleri onunla me bu; Demokratlar n ilham kayna o. Bir kelimeyle, iktisatç lar n, iktisatç lar da , demokratlarda terâkkiyi mukadder, tabiî ve kaç n lmaz sayarlar. Mukadder ve hay rl . Ütopyac lar da insan n gittikçe mükemmelle ebilece ine, refah n gittikçe artaca na ve ilmin mutlak kudretine inan rlar. Terakki vehmi, sosyalistlerden sonra anar istleri de co turur: cemiyet ister istemez önce kollektivist, daha sonra da komünist bir merhaleye ula acakt r. Hele münvevver, yar münevver ve ümmî kalabal klar için terâkki tart lmaz bir nass d r. Ma inizmin ve büyük endüstrinin muar zlar na (Sismondi ve akirtleri gibi) cevap veren iktisatç lar n dayand klar hep terâkki metafizi i, Müstemlekeci fetihlerin me ruiyet fetvas d r, bu metafizik. Emperyalizmin ideolojik silah d r. Allah n sevgili kavmi kendi nizam n di er kavimlere kabul ettirir. Ame rika n n büyük ve küçük i adamlar körü körüne inan r, bu terakkiye. Rasyonalizasyon, normalizasyon, taylorizasyon doktrinlerinde tröstle mi endüstri sayesinde her ferdi bir otomobil, bir banyo salonu, bir piyano, bir spor sahas , bir seçim kart sahibi yapmak suretiyle bahtiyar k lmak ideali hep ayn mucip sebebe dayan r. Evet, ilerleyen hakim s n f n ideolojisi bütün cemiyetin ideolojisidir. Bütün cemiyet, hatta bütün cemiyetlerin. Ama bu metafizik en ihti aml ça lar nda bile hat r say l r muar zla r bulur. Bat intelijansiyan n ay r c vasf üphe ve tenkittir. Önce edebiyat yükseltir sesini, Flaubert ler, Baudelaire ler, Leconte le Lisle ler burjuvazinin bu ahmakça iyimserli iyle alay ederler. Sonra içtimayatç lar i e kar r. St. Mill e göre; Terâkki merhalesini durgunluk merhalesi takip edecektir. nsanl n tek hedefi o merhaleyi geciktirmek. leriye at lan her ad m bize o merhaleye biraz daha yakla t rmaktad r. Öyle ki, Endüstri rma durgun bir denize dökülecek sonunda. Zira, insanl n gerçekle tirmeye çal t terakki tam bir iktisadi sizifizmdir. (Okuyucuya Sizifos un sonsuz çilesini hat rlatmaya lüzum var m ? Kuca ndaki kayay zirveye ç karmak zorunda olan o bahts z, zirveye var r varmaz kaya a a ya yuvarlan r. Sonu gelmeyen bir i kencedir bu ) ngiliz iktisatç s için de medeniyet dünyas n n kaderi uçuruma yuvarlanmaktad r, sonunda. Le Play n kehaneti daha da korkunç: Avrupa cemiyeti, bilhassa Fransa çökü halindedir. Zaten terâkki inhitat takip eder, inhitat terâkkiyi. Terâkkiyi mukaddes sayan görü de, inhitat kaç n lmaz sayan görü gibi yanl ve tehlikelidir. Teceddütperestlik (Filoneizm) manevî ilimlerin en vahim hastal . Terâkki metafizi inin sebep oldu u bir hastal k bu. Madde ilimlerinde ne kadar hay rl ysa, ma nevî ilimlerde o kadar me um. Zira, moral ve sosyal dünyada ke fedilecek yeni bir prensip yoktur. Maddî terakki manevî inhîtat n ba lang c d r, Le Play e göre. Dupont White da isimsiz, kaç n lmaz ve kendili inden bir ilerleyi e inanmaz. Toplumlar n y a ay nda herhangi bir ilerleyi olmu sa ki böyle bir zorunluluk yoktur- bu ya bir elite in (seçkinler zümresi) eseridir; yahut da devletin. Kitleye gelince, terâkkiyi tahrik edecek herhangi bir güçten mahrumdur. Bu terâkkiyi arada bir gerçekle tiren ihtilalleri bile yapan o de ildir. Geçen asr n sonlar na do ru burjuva ayd nlar terâkki inanc ndan üphe etmeye ba larlar. Ufukta yeni bir içtimaî s n f belirmi , kurulu düzenin bütün müesseseleri, dayand ideolojilerle birlikte y k lmaya yüz tutmu tur. Bergsonculuk hudutlu ve geçici bir terakki felsefesi, Pragmatizm, hümanizm, plüralizm, neorealizm gibi felsefi mektepler de terâkki fikrine dayanmazlar. lim felsefesinde de devaml bir tekâmül fikri itibar n kaybetmektedir. XX. as rda terâkki inanc sa dan ve soldan tenkitlere u rar: Maurras, Daudet, G. Sorel, Ferrero ya göre; terâkki kemiyet dünyas nda, keyfiyet dünyas nda de il. Keyfiyet meselâ iyilik ve güzellik ölçülemez. Bu itibarla sarih ve sahih mukayeselere de elveri li de ildir. Bordinaeff, Avrupa intelijansiyas n n terâkki kar s ndaki inkârc tutumunu öyle hülâsa ediyor: 19. Asr büyüleyen ve yak n istikbâli, uful eden maziden daha güzel, daha sevimli, daha mükemmel olarak gösteren terâkki nazariyelerine, inanm yoruz art k. Demek ki, Sadullah Pa a n n Zaman, Zaman Terâkki isimli iirini yazd y llarda terâkki, Avrupa n n amentüsüydü. Gerçi, komüna bo azla malar unutulmam t henüz., hürriyet ve e itlik uzak bir ümitten ibaretti. Ama burjuvazi ihtiyarlamam t daha ve A vrupa dünyan n biricik hâkimesiydi. Elbette ki kendinden emin bir içtimai s n f n parolas tekâmül olacakt . Sonra burjuvazi terâkkinin bir serap oldu unu anlamak zorunda kald . Ne var ki, cihangirlik ça n n bu eski mabudesi ba ka ülkelere ihraç edilmek art yla faydal olabilirdi, kendine. Ve terâkki bir ihraç ideolojisi oldu. Dünya ikiye bölünmü tü, ileri memleketler, geri memleketler. Böyle bir tasnifin ne kadar yersiz, ne mertebe karanl k ve müphem oldu unu çok iyi bilen Avrupa intelijansiyas inanmad klar bir mefhumu Avrupa d ülkelerde ya atmaya kalkt lar. Sadullah Pa a n n torunlar geri kald klar na ve ebediyen geri kalacaklar na inand r ld lar. Bu gerilik yaln z iktisadî planda de ildi. Avrupa y bütün günâhlar , bütün abesleri ile taklide mecburduk. Avrupa n n her sözü kerametti: fazileti de, ilmi de o temsil ediyordu. Yükselen içtimaî s n flar

için bir kanat olan terâkki inanc , bizim için bir zincir oldu. Zavall Tanzimat Pa alar mrendikleri Avrupa bir zaferler ve ümitler ülkesiydi. Toru nlar n n hayran oldu u Avrupa ise; bir tezatlar ülkesidir. Temelleri çat rdayan bir harabeye imrenmektedirler.

47 L LER YAHUT B R ROMANIN DÜ ÜNDÜRDÜKLER

Cemil Meriç, Hisar Dergisi, Haziran 1975, say : 138, sayfa: 6,7,8 47 liler harcanan bir nesil, harcanan veya intihar eden. Silahlar sustu ama zaman zaman isyan ç l klar yükseliyor, ma erî vicdan ürperten ç l klar. Bir zelzeleyi ya ayan bu bahts z nesil öfkesiyle, ac lar yla, aldan lar yla aram zdad r. Kay plar m z rakama vurmad k henüz. U rad m z felaketler bir al n yaz s m yd ? F rt na bulutlar da ld m ?

Tarihin münaka a kabul etmez ahadetiyle sabit: Zor hiçbir ça da inançlar yokedememi tir, inançlar veya i tiyaklar . Di er hükümleri - ister abese dayans n, ister ilme- ancak ba ka de er hükümleriyle sökülebilir. Cinnet hiçbir ülkede sopayla tedavi edilmiyor art k. Ayd nlar n görevi gerçeklerden korkmamak, uursuzlu a kar koymak de il mi? Diyalo un yasak oldu u yerde hakikatten söz edilemez. 47 liler günahlar ve sevaplar yla bü ülkenin çocuklar . Neden bir itham ve intikam ordusu gibi kar m za dikildiler? Ezilen bir s n f m temsil ediyorlard ? Hay r... Sava a at lanlar n ço u <<mutlu az nl k>>tand lar. Ne açl tatm , ne sefaletle k vranm t lar. Bir kelimeyle onlar sosyalizmin kuca na atan iktisadî mahrumiyetler de de ildi, içtimaî tenasüd duygusu da. Sosyalizmleri bir rüyâ sosyalizmi idi, daha do rusu bir sanr . Tecrübesizdiler. limle ideolojiyi, hakikatle hayali birbirine kar t r yorlard . Bilmiyorlard ki içtimaî ilimlerde cihan umul kanunlar yoktur. Hiçbir izm insanl k tarihinin bütününü izah edemez. Diyalektik kendi s n rlar içinde yani bir ara t rma yöntemi olarak ayd nlat c d r. Zavall çocuklar çok pahal ya ödedikleri vehimlerinin kur ban oldular. Onlara öyle geldi ki, kendilerinden önceki her nesil günahkârd r, haindir veya gaflet içindedir. Vatanperverlik de kendi inhisarlar ndad r, uur da, kahramanl k da. Ba ms z dü ünen, hakikatleri gören yaln z kendileridir. Bu imtiyaz nereden alm lard ? lhama m mazhard lar? Marksistler, proletaryay felsefenin biricik gerçekle tiricisi, objektif ilmin tek temsilcisi sayarlar. Daha do rusu bu hayalî s n f dünyan n bütün meziyetleriyle süslemek isterler. Bizde böyle bir proletarya var m ? Varsa 47 lilerin onunla münasebetleri ne? Bu garip bir vehim, ama mucib sebeplerden mahrum de il. Avrupa fikriyat ya kaçak yollardan giriyordu ülkeye, yahut da Avrupa n n i ine geldi i gibi, yani noksan ve çarp t lm olarak. Avrupa y tan maya çal rken kendimizi unutuyorduk. San yorduk ki böyle bir fetih ki ili imizi inkâr etmeden gerçekle emez. Mazimiz tecessüsümüzü tahrik etmiyordu art k. slâmiyet afyondu; Osmanl tarihi, insanl n yüzkarasayd . Padi ahlar zorbayd lar, salakt lar, seksomanyakt lar vs. O sayfalar kapanm t ve bir daha aralanmamal yd . lericili in tek art vard : ecdada sövmek. Hiçbir topluluk kendine bu kadar sefil, bu kadar yalanc bir tarih imâl etmemi tir. Tarih, Bat da da bir ideolojidir yani gerçekleri çarp tarak aksettirir. Ama bu yar ilmin belli bir hedefi vard r orada: mazi denilen mezbedeyi pisliklerden temizlemek, cinayetleri fazilet diye göstermek, içtimaî hodgâml kutsîle tirmek. Bir kelimeyle Bat da bir dev aynas d r tarih. Her millet kendini bu esrarl aynada, dah a büyük, daha muhte em görür. Bizde bir eytan aynas d r tarih, Andersen in aynas . Her fazilet çirkinle ir bu aynada, her güzellik ucubele ir. Tarih Avrupal lar için bir in â cehdidir. Avrupal bu hayâlî maziye bakarak daha parlak, daha muhte em bir gelecek kurmak ister kendine. Ve bir destane benzetti i tarihi ile övünmekten zevk al r. Biz ise dünyan n en muhte em gerçe ini inkâr ettik, ve rezil bir hayâlîyi geçirdik onun yerine. 47 lilere ezberletti imiz tarih böyle bir abesler mecmuas yd . Bu u ursuz, bu kirli maziden kurtulmak istiyorlard . Avrupa l de il miydiler? Sosyalizm, Avrupa ilminin son merhalesiydi. Ayr ca insanî idi de. Be eriyeti bölmüyordu. Ezilenlerin son ümidiydi, son ümidi ve son kalesi. Belgrad orman nda toplanan Yeni Osmanl lar da bir rüyây ya yorlard , kendilerinin olmayan bir rüyây , Carbonari li e hayrand lar. Te kilatlanmak, dö ü mek istiyorlard . Carbonari cemiyeti Lombardiya da kurulmu tu, yabanc çizmesi alt nda inleyen, parçalanm bir ülkede. ttifak Hamiyet kime kar sava acakt ? Bu müreffeh bürokrat çocuklar da devrimcilik oynuyorlard sadece, bir as r sonraki torunlar gibi. ama onlardan daha talihliydiler, zira o

Nesiller aras nda bir diyalog zemini haz rlayabilirdi. çtimaî bir anket miydi bu? Yar n n tarihçisine yeni vesikalar m sunuyordu? Bir müdafaaname kar s nda m yd k? Roman bize hakikati aksettirdi i ölçüde muhteremdir. ayn ihtiyatkârl göstermek zorunda de il midir? Romanc n n i i ne sisleri yo unla t rmak. so uk. Etraf m z dü manlarla dolu. O aynada kendi uursuzlu umuzu.. Cellatlar korkunç. bir kâbus. i kence. 47 liler bir kâbusla ba l yor. Üstadlar böyle diyorlar. hedefini tayin edemiyen bir öfke. tap naklar . rahipleri bulunmayan. Türkiye bir uçurumun kenar ndad r.. Tarihi karalayan. Gerekçesi olmayan bir ithamname bu. iste insanl kanatland racak biricik inanç" (Renan. Bütün kaleleri y k lm t . maziyle istikbal aras ndaki köprüyü yokeden biz de il miyiz? Bu zavall çocuklar gözlerini bir enkaz y n aras nda hayata açt lar. Bu bir roman de il. Onlara dur demiyecek miyiz? Bu dram n son perdesi oynanmam t r henüz ve oynanmamal d r. kinlerimizden s yr lmak mümkün mü? stesek de yapabilir miyiz bunu? Hele kalbimiz kan yorsa. hayat ahlaki bir de er ta yacak. Erzurumdan bir iki kartpostal. uursuz bir öfkeydi bu üphesiz. Oyuncaklar n öfkeyle parçalad lar ve üzerimize yürüdüler. Kuvvetimizin zerresini bile bo a harcayamay z. Sonra i kence. Bir kaç ay önce ya ad bir i kencenin korkunç intibalar n silmek isteyen bir ge nç k z. sevgilerimizden. gizli remizleri. Ocak 1980 Yürekten inan yorum ki gelece in dini kat ks z bir hümanizm olacakt r. Onlara atalar n küçümsemekten ba ka ne ö rettik? Hakikatte bütün suç daha önceki nesillerin. ama böyle bir sava ilmin nda yap lmal . birkaç sevimli çehre. bu serke çocuklar kimin çocuklar yd ? Moskova dan m gönderilmi tiler. kutsile tirilecek yüceltilecek... vakalar n tesbit ve tahliline giri mek için aradan en az otuz y l geçmesini beklerler. Ama pe n hükümlerimizden. hizipler ve tarikatlar gibi kimseye kapal olmayacak. âsillerin yüzümüze tuttuklar aynayd . Ne söylediklerini anlayam yoruz. yeni bir kinin habercisidir. Türkiye de birçok ülkeler gibi emperyalizmin istismar alan içindedir. Neye inanacaklard ? Onlar masallarla oyalama a çal t k. Emperyalizme kar koymak her namuslu insan n vazifesi. bu sahipsiz. 47 lileri tan maya çal mal y z. Çinden mi? Onlar iki dü man kampa bölen biz de il miydik? Onlar kinle. kurbanlar deli. Unutmayal m ki her kin. lmin Gelece i) . 47 liler say klar gibi konu uyorlar. Oysa 47 lileri daha çok sevdirebilirdi bize. Mazinin hatalar n unutmak. ne anla mazl klar körüklemektir. Türk gençli i ilk defa ya ad n ispat ediyordu.. 47 liler kurban edilen bir nesil. Yar n n ba l ca kanunu güzelim insanl a özen göstermek. Belli bir ekle bürünmeyecek bu inanç. Tarihçiler. Evet 47 lileri cedlerinden i rendiren bizi. sevimsiz.ça n yelde irmenleri bizimkiler kadar tehlikeli. ya amak için inanmak zorundayd lar. birbirimizi yiyerekveya intihar ederek de il. s k c masallarla. yani insan n bütününe sayg .. Bizi k zd ran bu isyan de il. i kence. istikbale do ru kol kola yürümek. kiliseler d dünyada gönlünce yasayan geni ve hür ilim. Bu zavall . mukaddesleri kirleten. Arada bir insanca p r lt la. 650 sayfal k bir kâbus. Ak ldan ba ka k lavuz tan mayan. Ne u runa? Uzaktan ayak sesleri geliyor. hat ralara s n yor. isyan ettiriyor. Biricik parolam z bu olmal . insanla insan aras ndaki uçurumu. ÇA IN D N :HÜMAN ZM emil Meriç.. ilmin nda ve bütün kuvvetlerimizi teksif ederek. Füruzan n roman na bu dü üncelerle e ildim. Hisar Dergisi. Yazar uçurumu derinle tiriyor. 47 liler hakl . Uçurumu görmeden ilerliyorlar.. Ve içinizden korkunç üpheler geçiyor: t marhanede miyim? Bir roman de il. sarp ve yaralay c de ildi. Her ad mda bir batakl a gömülüyorsunuz. bir mü ahit yani bir ara t r c . Kitap inand rm yor. kendi günahlar m z gördük.. Kar lar nda da habis ve k y c hayâletler. Roman da f rt nal bir ça tasvir etmekte ayn sabr . Önce bir mü ahittir o. husumetle dolduran biz de il miydik? nfilâk hazindi ama tabii idi.

Unutmayal m ki karanl klar içinde bocalayan Avrupa'ya antik ça n en büyük dahisini. "Humanités" edeb. Ama müsta riplerimiz hemen benimsemi kelimeyi. insan müke mmelle tirmek. hangi insan n. Geçen asr n dü ünce fatihleri Promete'yi bayrakla t r rlar. bir yeni boyut ihtiyac . direni ti. slamiyet Yun an ve Roma'dan dü ünceyi alm t . Vesayetten kurtulu du bu. hürriyetti. 16. varabilece i en yüksek irtifaa yükseltmek yani gerçek insan. kimsenin tarife yana t yok. e siz de erine kanatland ran Rönesans n metin aktar c lar m olmu ? Onlar olmasa Comte insanl k Dinini kuramayacak m yd ? Bilemeyiz. greko latin kültürü ile hiçbir zaman göbek ba lar n koparmam t . Hümanizm genç bir kavram. o metruk hazineden el de memi mücevherler derliyordu. y n n m ? Hümanizm. bir Feurbach'in. mukaddese sayg ise slamiyet ve bilhassa tasavvuf . Nas'lar n çelik korsas ndan kurtulup kilisenin duvarlar d na f rlamak hem cazip hem de tehlikesizdi. Virjil de. "bütün tanr lardan i reniyorum" diyen Promete'yi.Kilisenin abesleriyle bunalan serazad zekalardan kimi. zenperest mabudlar de il mi? Hümanizm. Gerçek hümanist biziz diyen Pierre l'Hermite'lerin. nefse hakimiyet. Ne var ki slam Homeros da ilgilendirmemi tir. nsan n yabanc la mas yd din. Toplum kendi de erlerini gök kubbeye aksettirmi . Cah z (772 -870) için dünya iiri Yedi A k airleriyle ba lar. besleyici unsurlar varl na katm . Bir egzotizm. Hümanizm bir ayd n hastal ama kimse bu izmin hudutlar n çizemiyor. horlanan haysiyetini kurtarmak zorundayd . kimi. Hac Bekta Veli'ler su kat lmam birer hü manist. iyi ama Promete'nin i rendi i tanr lar karanl k bir ça n kan dökücüsü. Yaln z örnek kim olacak? Sokrat m . bu haritadan ç kan ana mefhum: insano lunun de eridir". Çölde do an slamiyet. bati dillerini 1850'den sonra fethetmi . Sirenlerin ark s n engin denizlere aç lmayanlar duyamazlard ki.(1) Kelimenin iki ayr manas var : 1) Antikite hayranl . dedi. Vinci mi. saltanat n n sars ld n anlayan kilisenin de bayra . slam dü üncesi hangi bask ya kar direnecek. rü tünü ispat etmek. yani bat hümanizminin ana kaynaklar n n biri slamiyet tir. "H ristiyan hümanizm i. Sözünü dinletmek isteyen her felsefe bu kaftana bürünmek zorunda. y kt inançlar n yerini alan bir put. Ignace de Loyola'lar n torunlar kanl pençelerine ipek eldivenler geçirerek insano lunu karde li e ça r yor. Kavramdan çok k l f. Aç ktan aç a bir isyan de ildi üphesiz. Avrupal için kaybetti i dinlerin. slam yunan ve Latin sanat na niçin dönecekti? Ne dilde ne zevklerde ortakl k söz konusuydu. Ne olursa olsun Avrupa. bir meçhulü aray t hümanizm. as r Avrupas için bir kaç . Filhakika hümanizmin ikinci manas insanl k dinidir. kelime de il bukalemun: demokrasi gibi. bir Marx n dikkatini insano lunun muhte em kaderine. zincirlerini k rmak. bir çe it afyondu. kamil insan yapmak. be eriyi ilahile tirmi tir". Hümanizm insan n tanr la t r lmas ym . man evi miras n yeni ba tan inceliyor. çünkü H ristiyanl k. habis. Biz Rönesans ya amad m z için mi hümanist olamad k? Evvela Rönesans tarihi bir gerçekten çok bir talyan miti. Kilisenin yasaklar ndan kurtulmak is teyen Orta Ça insan Eski Ça edebiyatlar na kaçt . bir Renan'in. kendi kanatlar ile uçmak arzusuydu. Fakat nas'lar n korkulu undan atlayarak putperest dünyan n iir ve dü ünce bahçelerine aç lmak yine de tehlikeliydi. onlara göre Yunus'lar. feylesofun mu. "tabiatta tanr yoktur. efendilik. Hümanizm nedir. insana tabiat içinde istisnai bir de er vermekse. Katolik bir tarihçi. yak n tarihin kanl tacidarlar bu rüyan n ne kadar te hlikeli oldu unu ispat ettiler. Dü üncede yeniden do u ve atlay olmaz. Yunan felsefesi Latin hukuk anlay ve judeo kretien teoloji ayn potaya döküldü. Carlyle'in kahramanlar na gelince onlar da mazide yasayan veya ya and farz edilen birer gerçek veya tecrid. Aristo'yu slamlar tan tm t r. Goethe mi? Nietzsche'nin ideali insan-üstü idi. (Grouset) Ya slamiyet? Hümanizm putperest sanata kar duyulan hayranl ksa Müslüman dünya böyle bir muhabbetten habersiz ya am t r. Antikite hem kendisiydi hem ba kas . nsan H ristiyanl n posala t ramad bir dü ünceyle yak ndan temas ediyordu.man n kaybeden bir ça n dini. kozmonotun mu. Rönesans hümanistlerinin ça da hümanizm üzerinde etkisi nedir? ba ka bir deyi le. Diyorlar ki hümanizm. Marksizm den egzistansiyalizme kadar Avrupa n n tüm dü ünce ak mlar hümanist. Mevlana'lar. yunan iirinin ç lg n ve günahkar cazibesine kapal yd . Ferdi cemaat içinde eritmeyen paganizm. Kendi mazisine s n yordu bat . Allah'la kul aras nda herhangi bir arac da. slamiyet te kilisede yok. "insanl kurtaracak tek k lavuz ilimdir". slamiyet tek gerçek hümanizmdir. ba ms zl n kime ispat edecekti? Hümanizm insan haysiyetine sayg . posay b rakm t geriye. yunanl lar n dini ideali ile ncil aras ndaki kayna man n eseridir. sosyalizm gibi. Böylece bat ayd n çe itli tahriflerle tan nmaz hale gelen H ristiyanl bir yana b rakacak ve giderek kendi kendini tanr la t racakt r. ne Rab ne ibad. diyor. Erasmus mu. tanr y yaratan insand r.

Feyzi Hindi'nin me hur beyiti ile çerçeveledi i muhte em varl k: Haki.En dar ve en maddî manada. e er bezulmeti hesdi mu kayyedi..son a amas : makinele en insan". Cazibesi biraz da müphemiyetinden geliyor.be eriyete ibadet mezhebi" (Lügatçe-i felsefe) (yazarlar m za sorsak). muhakemenin ve duyarl n niteli i akla gelir (D. Itrî veya Tagor de il? Bu garip takdimde uurlu bir Türk ayd n yerine bir amerikan misyoneri konu uyor. Kayna nda yakalayacaks n kelimeyi. Bilgi.. Kültür.. nsan yaln z slamiyet te e ref-i mahlukatt r. muhakemesini geli tirmi insan n özelli i. fakat yeter art de ildir. tamamlay c bir isimle veya fiil olarak XVI. Bu tan m n frans zcadaki kültür ile pek münasebeti yok ama anglo -sakson antropolog ve . 200.. Afrika'y kültür mabedinden ko an hasta bir Bat hayranl . Lalande anlamlar n öyle s ral yor: A. diyor erif Mardin. ama sevimli. smail Fenni. ülkeden ülkeye de i ir kimli i.) Foulqué ise. (Bu ke meke nereden geliyor. "insan ruhunu metafizik kaynaklardan koparan ve bu sebeple insan vücuduna irca eden zavall bir sistem. matematik kültürü. tenkit kabiliyetini. "insaniyete muhabbet" diyor (Kamus-u fransevi). Medeniyet sunidir. Kemal Tahir hümanizm ile hümanitarizmi birbirine kar t rm t r.) d r. Mozart ve Beethoven de Farabî."humanités" nin ta kendisi. (Din ve deoloji S. ingiliz kültürü.. Bu izm "dünyan n en namussuz sömürüsü olan burjuva sömürüsünü örtbas etmek için ileri sürülmü bir duman perdesi" Kemal Tahir'e göre. Mozart. yani millîdir. Bir yan yla balç k. as rda kullan lma a ba lam .Medeniyet. ça dan ça a de i ir. sabr n yetecek mi? Kültür yabanc bir kelime. uygun temrinlerle baz beden ve zihin melekelerinin geli tirilmesi (veya geli mi olmas ): Kültür fizik. toplumun adeta üst-yap s n meydana getiren davran lar n. almanca kultur civilisation kar l la langue philosophique. 199. Ergün Göze için. moral de erlerin. Eylül 1971 Kelime de maskelidir. Kültür denince daha çok zekân n.) KÜLTÜR VE ÖTES Cemil MER Ç.Daha genel olarak ve gündelik dilde: 1) Okumu ve bu sayede zevkini. Oysa.. (1) emsettin Sami. B. Garp medeniyeti. Roustan) (Bu manada daha çok genel kültür tabiri kullan l r. Teknik anlamda kullan lmad zaman beraberinde getirdi i ça r mlar Picasso. (Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. edebiyat ve sanatla ilgilidir. Ar . Ziya Gökalp'e göre Medeniyet. 2) Bu özelli i sa layan e itim. tan yamazs n yoksa. yabanc . Ömrün yetecek mi bu yolculu a. asr n sonl ar nda fethetmi bat dillerini. bir medeniyetin her millette ald hususi ekildir. müteaddit milletlerin mü terek mal d r. ak n izleyeceksin. yani beynelmileldir. (Türkçülü ün Esaslar ). "devr-i teceddüd üdebas n n yani elsine ve edebiyat-i atika tarafdar n n n mezhebi. tek ba na XVIII. kültürün vazgeçilmez art d r. (Dictionnaire de Ne kadar çabuk eskiyor sözlükler. S.38) Neden Picasso.. Önce kelimenin kendisinden. fakat frans z kültürü. H SAR Dergisi Say 93. Kültür. hars desek de il. al kanl klar n topuna birden kültür ad n verdiler. frans zcadak i kültürün almancas bildung diyor... Toplumsal ilimlerin en kaypak ve anla lmas en zor kavramlar ndan biri kültürdür. insan gibi. Ad n nas l türkçele tirsek: irfan desek olmaz.) C. kültür tabi. tiyatro. e er benur-i ilahi münevveri. karanl k. Beethoven. bir yan yla tanr . Asya'y . imdi de bir mütercimi dinleyelim: Darwin'in akirdi olan ilk evrimciler.

Kendini herkese kabul ettirmek iddias nda. Franz Boas kültür alanlar yla. anti-kültür. Kültürün en yüksek merhaleye ula t ülkede. Kültür ileri bir toplum durumu. medeniyet ise barbarl n z dd . A a yukar medeniyetin kendisi. yeni dünyaya ko uyorlar. Maziden gelen tüm s n rlar . devrimci-kültür var. bütün geleneklere dü man. S. uurlu veya uursuz olarak. son hüviyeti içinde yakalamak ümidi ile. teklif etti i veya zorla kabul ettirdi i modellerle. Bu tariflerin kimi tasvirî. bütün üslûplara asî. kimi psikolojik. bir olu um.9) Vuzuha kavu tunuz mu? Ara t rmalar m za devam edelim: Krober'le Kluckhohn koca bir kitap yazm lar bu kelime için: Culture. e itim sistemleri. Bunlar. yay n organ ve araçlar yla genelle en mitler. can çeki en bir medeniyetin ölüm h r lt lar m ? Bâkir ve dilber bir dünyan n müjdeleri mi? Bilemiyoruz. "Ça da uygarl k" garip bir Sysiphos. Belli geleneklere de il. konformizm yaratmakta. 1970). bu eserde oldu u gibi. kimi tarihî. "free jazz" "rock" la "pop"u taht ndan indirmek üzere. Bu ele avuca s mayan kavram n kimli ini. Konusu arkaik toplumlar olan bu tart malar bir yana b rakal m. insanl n topyekûn ilerleyi inde bir merhale. her eyi unuttuktan sonra kalan" de il kültür. nas l biçimlendirdi ini ara t ran kültüralist mektep. insan n bu amaca varmak için yaratt araçlara kültür araçlar veya daha genel olarak kültür de erleri diyebiliriz. kültür. her gün yeni bir macera ile sevgililerini hayretten hayrete sürükleyen bir nazenin. Art k kazan lm bir bilgiler bütünü veya her eyi okuyup. nazenini son kostümü. y n kültürü halk s n f n n ya ay ve dü ünü al kanl klar n yükseltmektedir. Çe itli yazarlar taram lar. "bir hayat anlama ve ya ama tarz . Amerika'dan gelen bu moda. Y n haberle meleriyle (mass media) u ra anlar bu meseleye yeni bir boyut kazand rmakta. her alanda ve her bak mdan kaydetti i geli melerin bütünü . Hayata bir ey eklemek istemiyor. müesseseleri. tüm de erleri yok etmek: kültür kavram n çatlatan bir davran bu. kültürler aras ndaki al veri lerle u ra an ilk antropolog. Sosyologlar teknik ilerlemelerin sebeb oldu u büyük de i iklikleri de erlendirmekte de birle emiyorlar. (Kardiner -Preble. kültürlerden söz ediyorlar. kültürle do a iki z t kavram. zaman zaman toplum yerine kullan lmaktad r. Antropologlar bu arka-plandan kopmamakla beraber. magazinlerin. uyu turucu maddeler havarisi Tim Leary. kimi jenetik veya yetersiz. a critical review of concept and definitions. nsan hayvandan ay ran ey kültür oldu una göre. hayat de i tirmek amac nda. (K sa bir özet için bak. Baz yazarlara göreyse. mutluluk hakk nda maddeci ve çocuksu imajlar telkin etmektedir. radyonun. y n kültürü gibi bir tak m kavramlar üzerin de durmaktad rlar. do rudan do ruya mass media'n n. (Malinowski'nin fikirleri için bak: Culture in Encyclopedia of the social sicences. Baz sosyologlara göre. bilhassa televizyonun. La Sociologie. Bunlar ahlakç veya filozof görü leri. cilt IV. Hareketin ak l hocalar bir y l geçmeden unutuluveriyor. Kültür fikri. sineman n. Zirveye t rmand ktan sonra. Caseneuve et victoroff. yani oldukça ilkel bir kültür modelleri bütünüdür. kimi normatif. kültürden çok. Avrupal sosyologlar. Baz yazarlara göre. tüm yap lar . Avrupa'n n resmi veya gizli festivallerinde ba tac . Hatta bu sosyologlar.insan n ve insanl n. hip-kültür. daha do rusu ku aktan ku a a aktar lan sosyal miras.kültür yok art k: kar -kültür. hasretle bak yor ovaya ve kendini uçurumlar n cazibesine b rak yor. MacLuhan' n yerini "teknoloji peygamberi" Fuller al yor. 160 tarifini bulmu lar kültürün. tasavvurlar. Kültür. S. Antropologlar birbirne dü üren bir anla mazl k da u: daha çok toplum yap lar -yani bir grubun içindeki ili kiler üzerinde mi durmal . halka bir eyler bildi ini vehmettirmekte. bitnik'ler hipi olmu .sosyologlar n ço unca benimsenmi bir tarif bu. -ferdin ruhî olgunla mas na hizmet ettikleri ölçüde . ba lang çta insanl n umumî geli mesine ba l . daha do rusu kimliklerini belirtebildik mi? Hay r. Introduction a l'ethnologie. Zen yay c s Suzuki'yi itibardan dü ürüyor." (Arthaud) . kimi yap sal . kültür-sonras . Y n kültürü. reklâm n eseri oldu unu iddia ettikleri halk kültürü. 621-645) Her kültürün. yani her birinin kendine özgü bir kültürü olan bölgelerle. Kültürlerin özellikleri ve tarihleri Boas'dan sonra incelenme e ba lan r. bir tutum. kavramlar. Bir de bak yorlar ki. diyor Fisher. Albert Schweitzer de ayn fikirde: kültür. kelimenin manas n öyle geni let tiler ki. tüketim toplumunun i ine yaramaktad r bu kültür. kültürler üzerinde mi? Bu tart ma iki okula ay rd antropologlar : Malinowski'den ilham alan yap salc yahut yap salc -görevci e ilim. fert ki ili ini.

havariler ikayetçi. Medeniyetin tek öl çüsü vard r: insana verdi i de er. Dürüst ve erkekçe bir kavgadan kaçan bu hayal hastalar n biolojileri ile ba ba a b rakal m. Zaten do unun ve bat n n bütün büyük târih felsefecileri medeniyetin. Hem ayn . "Kelime hazinemizde. sürrealizm. babalarla çocuklar aras nda uçurum aç lm t . Hind'de kas rga gibi eser. öteki daha de ersiz diyebilelim. Dionysos'tur. c v k.slâm dünya görü ünde. Historie du surréalizme) Medeniyetin martt bu Amerikan veletleri için "kültür. kötü de. Avrupal la t rmak m ? CEM L MER Ç. Demek ki. arzuyu susturu . Ama kimse anlam yor bu yeni kültürü. deoloji ile teknik bu yeni ku aklara güvensizlik veriyor sadece. Gerçi Avrupa da uurumuzu buland rmak için. bu haysiyeti inanc n ve dü üncenin bütün belirtilerinde görmesini bilen bir idrâktir. mâbed ta lar n müzelere aktar r. 11 Eylül 1970 L'autre culture) Avrupal la mak m . yarat lmas gereken ba ka bir realite özlemi. Rodinson. tezgâhlar söker. sömürgecilerin kendilerine vesayet hakk haz rlamak çin uydurduklar bir mahkûmiyet karar . genç üniversitelilerdi diyor Goodman. Türk. Gençler için istikbâl ya anan and r. dü ünce selâmetine ula amay z. Ama hiçbir emperyalizm. Bu habis kelimeyi. eski yasalar n ve ölçülerin y k l . henüz bir curcuna. Azgeli mi yalan . lügat hazinemizden tardetmedikçe. Türk . insanl n yüzünü k zartacak zulümler icad ederler. Bu habasetler insansever Marx'a latifeler ilham eder: «Do uda içtimaî de i iklikler ancak Avrupa'n n istilâs . Oysa tabandan gelen devrim. yiyi kötüden.Hayalin ak l. u eser daha önemli. As rl k hezimetlerin ö cünü almak için uydurulmu a benzeyen bu sefil kelime müsta riplerimiz taraf ndan hararetle benimsen di Neden azgeli mi . Eski bir ark n n akordsuz tekrar : dadaizm. Onalt nc as rda da bütün bir nesil. korkak. daha önce var olan bir dünyadan geldi i için kalle lik ediyor bize. Ütopyalar istiyorlar. e itlik. bayramd r. Gelenek paramparça ama yerine geçecek bir de er de yok. nsan haysiyetine büyük de er veren. Ça da medeniyet kendini inkâr eden bu isyan hamlelerini de bünyesine katabilecek mi? Baz yazarlar hareketi Reform'a benzetiyorlar." (MacLuhan) " nsanl n korosu" olan istikbal. her mede niyet için mukadder olan bir çökü ve çözülü merhalesine ula m t r. Türk . (Konunun iyi bir özeti için bak Le Monde. Evet.. slâm -Türk medeniyeti. say 2 Bat dillerinde kar l olmayan bir mefhum. kavimlerin târihinde böyle ç k ve ini merhaleleri oldu unu k abul ederler. Bat 'n n abeslerine îtibar etmek bu alçal büsbütün h zland rd . ça tek ba na temsil et mek gibi abes bir iddiaya kalk mam t r. ça da dünyay .. bir uyutma endüstrisi. Ça da la mak. sanayile mek iyi de olabilir. Zirveye vard ktan sonra yükselecek ba ka irtifalar olmad için. kültürün kendi kendine sava aç bu. Ke fedilmesi. kurulu düzene kar ayaklanm . Vazge çilmez îcâblar adalet. Tanr 'n n bîr nusha-y üras d r. niçin azgeli mi . Luther tezlerini hayk rd zaman otuz ya ndayd . H ristiyan dünyan n son ke fi. Bu devler veya cüceler ülkesinin bir çok Gulliver'leri var. hem bamba ka. bu medeniyetler içinde en parlak. sanayile mi . mur dar. Melanchton yirmi. en zinde medeniyetlerden biridir. (Kar la t rmak için bak Nadaud. s cak. A ustos 1978. y n arzular n n vah ice doyurulu udur" (Lebel). Ah bu Avrupa! ngilizler dünyan n en büyük medeniyetlerinden birini yok ederler. De er yarg s belirtmiyor. yâni daha ilmî bir s n fland r . cilt 1. ister istemez alçalmakt . dü üncemiz gibi. Jean Jacques Lebel. sürekliyi geçiciden nas l ay raca z? Eserin kendisi yok ki ortada. drâkin tepe taklak edili i. yürüyü e devam etmek.slâm medeniyeti bu idealleri gerçekle tirdikten sonra.slâm dünya görü ü. Bu itibarla mukaddestir. en uzun ömürlü. en tan nm Edgar Morin'le. insan. tecrübenin bilgi üzerindeki zaferi. tabiî ütopyalar. Tabiat n d nda mtiyazl bîr yeri vard r. Daha ayd nl k. 'azgeli mi lik'. Gerçek dergisi. Eleba lar. hürriyet ve müsamahad r. bizim için bir «geri kalm l k»söz konusu de ildir. kime göre azgeli mi ? Tarih sahnesine ç kan büyük medeniyetler birbirine e it de erdedir.sanayile memi diye ikiye ay r yor. nice laf zlar icad etmi . Daha do rusu say s z mahzurlar olan bir mecbûriyet -i elîme.

W. Bat 'n n yükselme devrinde. Ne var ki. «Sanayi bak m ndan geli mi ülke. Giderek bu mefhum da fazla sert.. Tanzîmât ntelijansiyas n n meçhulü olan bu mefhum sonralar bir bayrak olmu . Ça da la ma bir yana. Portekizliler portekizlile tirmek pe indedir önceleri. sevgi. Yabanc la an ayd nlar m z. Demek ki. do ruluk. Modernîsation. Daha müphem. sava sonras y llar bu daha geni tâbirin de lüzumundan fazla dar oldu unu isbat etti. Avrupa Avrupa. ngilizler ingilizle tirmek. daha yumu ak bir tâbir ke fedilir: Avrupal la t rmak. Sanayi alan nda ise geri mi geri.. Bu basit ve lemsel tan m hem iktisâdi geli menin özlenen süreklili ini hem de bu süreklilik boyunca ba ar seviyelerinin mukayeseli ölçüsünü belirtiyordu.. «ça da uygarl n»temsilcileri ma lûblara önce kendilerini örnek gösteriyorlar. Çünkü her toplum ayn merhalelerden geçecektir. kendi hikâyendir. çok geli mi ne demek? Bu de i me kendili inden mi oluyor... Bu nki af nceleyen iktisatç lar.sayesinde gerçekle ebilir. Sömürge halk na bu yanl hedefi telkin edenler kimler di? Müstevliler. onlardaki direni i yok etmek. yani Avrupa'y . H ristiyan korsanlar n istilâ s n rlar geni ledikçe bu tâbirler yetersiz gelmeye ba lar. Bu hüküm ça da dü ünceye Vico'nun arma an . daha kucaklay c . Arthur Levîs'in söyleyi îyle nüfus ba na dü en gelirin art oldu u kanâatine var nca ileri do ru bir ad m at lm oldu. Harold D. bir medeniyet camias hüviyetini nas l de i ti rir. Modernisation. geli mi ülkelerin vas flar n kazand ran sosyal de i me süreci. Yar n sen de ngiltere gibi olacaks n.. Avrupa'l la ma'n n Avrupal lar'ca ne manâda kullan ld n a a da anlataca z. yoksa d müdahalelerin eseri mi? Yazar devam ediyor: «Emperyalizm ça nda. anlatal m: ngiltere'de kapitalizm geli m i . eski bir ola y n (sayrûre) zaman m zdaki ad ym . Avrupa Amerikanla yordu.» AVRUPALILA MA (1) Avrupal la maya gelince. gerek bütün modernle mi ülkelerin ister Sovyetler Birli i ve Japonya gibi do ulu ba ar daki benzerliklerini. Daha topyekûn bir tâbi e ihtiyaç vard . Toplumlar iktisadî ba ar lar n n bütünü göz önünde tutularak s n fland r l yor. Hind'den söz edilirken ngîlizle iyor deniyordu. Yazar Alman okuyucusunun dikkatini çekmek istiyor konuya. diyor. Böylece iktisâdi geli menin tahlilini belli bir mihraka ba l yor ve modernisatîon'unun sosyal bir vetire olarak en anla l r tahlilini vurguluyordu. Zîrâ verimin fiilî olarak artmas için yükselen ferdî geliri üretip tüketen insanlar n kendi üretici güçlerini art racak ve bu davran topluma yayacak kadar oyunun kaidelerini anlam ve benimsemi bulunmalar lâz md r. iktidar. yâni Hind'i ça da medeniyete ula t rmak çin bu s k nt lara katland lar»der. Sanayi nk lâb bütün ihti am ve sefâletiyle ferman ferma. beceri ve bilgi bütün sosyal de erlerin yeni ba tan düzenlenmesi ve yeni ba tan payla lmas na htiyaç vard r. Lawsell (1965) do ru söylüyor: Böyle bir kazanca dönük davran a sâhib olmak için. Modernisation. Emperyalizmler kabza-i teshirine geçirdi i ülkeleri yok etmek için. nezleye . nas l bir gelenekleri bulunursa bulunsun amaçlar ndaki benzerli i tek kelimeyle belirtiyordu. Frans z lar frans zla t rmak. Görülen benzerli in esas iktisâdi idi. fazla dar. Ama dünyan n gerî kalan bölgeleri söz konusu olunca kullan lan kelime Bat l la ma idi. istikbâlin büyük Hindistan' n yaratmak. sosyal bîr de i me vetiresidir. sonra mensub olduklar camiay . Kelime. nüfus ba na gelir art n fiilî olarak gerçekle tiren bir çevre. efen dilerine benzemekten ibaretti. fazla gu rur k r c bulunur. Ansiklopediyi okuyal m: «Uzun süren sömürgecilik y llar . Bir iflâs n ifadesidir Avrupal la ma. kar la t r l yor ve de erlendiriliyordu: Tek sa lam ölçü buydu. bat l sömürgeciler taraf ndan uydurulmu tur. sosyal bir çevre yarat r. Bat dilleri yeni bir kelimeyle zenginle ti: Amerikanla ma. azgeli mi ülkeye gelece in imaj n sunar sâdece. Vico'nun ve Auguste Comte'un: Her ülkenin târihi ayn istasyonlardan geçmek zorunda. Yerine yeni bir yalan bayrakla t r l r: Bat la ma. ki ili i öldürmekti.» Görüyoruz ki. bîr k t'a. bir intihar karar d r. Gaye. Dünya Sava Avrupa devletlerinin zay flay na ve Amerikan nüfuzunun yay l na ahid oldu. aferin ngilizlere. bu vetirenin ba l ca unsuru iktisâdi geli medir. uurlanan Do u bu kelimeden de tedirgin olunca. Târihlerinden kopan bîr avuç a k n n omuzlad bir teslimiyet bayra . bir inkâr ç lg nl . bütün bu lâf zlar Avrupa'n n zâde-i mel'anetidir. imdi dü man ülkelere teklif edilen daha sonraki modellere göz atal m: "II. Almanya ise millî birli ini bile kuramam henüz. daha do rusu de i tirebilir mi? Asya Asya'd r. Avrupal la maktan söz edilme e ba lan-d . Hindiçin'den söz ederken Frans z la yor. emperyalist rejimler aras nda millî men eleri bir yana büyük benzerlikler oldu unu gösterdi. geleceklerinin imaj veya tasvirleri. onlar kendilerine benzetmek isterler. Sana anlatt m.»diyor.»Demek ki sömürge halk için ideal (yâni bugünkü tâbirle modernisation). Sosyolog buna: «Azgeli mi ülkelere. sömürge halklar na sömürgecileri taraf ndan sunuluyordu. Bu ihtiyac r kar lamak için modernisation kelimesi uyduruldu. refah. sayg . gerekse modernle mekte olan toplumklar n nerede olurlarsa olsunlar. ba l ca konular n n. eski dar deyimler kullan lmaz oldu.» Marx bu sözü niçin söylemi . modernisation sahneye ç kar l r. MODERNLE ME Asr m z n en büyük içtimaî limler Ansiklopedisi Modernisation'a ay rd oldukça uzun bir incelemeyi Marx' n yukar daki cümlesiyle ba lat r. Azgeli mi . modernîsation.

bu Avrupal la ma M s r. Bu içtimaî sistemlerin vas flar da unlar: Avrupal la t rma. Bu Avrupal la t rma dönemi Dara ve Keyhusrev'in Avrasya imparatorluklar yla Aryen Greklerin Avrupa site devletleri aras ndaki sava larla sona erer. gerek arkeolojik ara t rmalarla gün na ç kan vesikalarda görmek kabildir. Kendisini dinliyelim: O ça larda bile iki k t'a aras ndaki temel farklar aç kça belirmi bulunuyordu. istismarlar n gizlemek için uydurduklar bu yabanc kelimelerden ne anlad klar n aç klamak. Ve Avrupa hâkimiyetinde bir dü ü görülmeye ba lar. daha girift. Daha sonraki Mo ol göçebelerinin taarruzu tesiri bak m n dan en uzun ömürlü olmas na. çal mam z n ilk fasl n te kil edecektir. Bu dönemdeki Avrupal la t rma hamleleri eskilerine k yas la cans zd r. içine geçme). s zma. misyonerin Kitab. Aryal Grek ve Makedonyal lar n M s r... Daha do rusu durumun icâblar na göre her üç yoldan. Hind'i ele geçirirler. Lâtin ve Haçl seferlerinden do u Avrupa'da ve bat Asya'da kurulan devletler. Amerika. hatta Salt k Denizi'ne kadar yönelmek zorunda kald . Afrika kültür ve medeniyetlerini istilâ etmesidir (Yazar. olmaktad r. skender fetihlerinin sonunda kurulan Helenistik devletlerden bile daha k sa ömürlü oldu. Bir kelimeyle Avrupa'n n ba l ca dâvas Asya'n n direncini k rmak. Bâbil. Bu itibarla dü manlar m z n. olacakt r. kuzeyden de Rusya yoluyla Balkanlara. siyasî bak mdan demokrasi fikrini. sana ink lâb n n yi ürünü olan belli sosyal sistemlerin nüfuz yolu ile Asya. O târihlerden sonra te ebbüs Asya'n n eline geçer. Bu ilk Avrupal la t rman n son dalgalar . Avrupa d ndaki k t'alar Avrupa ilimleri elde ederek. sanayide el tezgâh n n yerine fabrikay ve dökümhaneyi geçirmektir. sava la m gerçekle tirilecek. kabîle geleneklerini y k mak ve israf önlemek. Araplar n. Lâtin imparatorlu u (1261 -1453). Avrupal la t rman n Asya üzerindeki tesiri. Do u'dan gelen Aryal ak nc lar ranla.yakalan r gibi yakalanm onlara. Avrupa'ya has içtimaî bütünlerin (sistem Asya. tüccar n mallar . s nâyile me. Bâbil ve kuzey Hindistan'a yapt istilâlard r. Bugünkü Avrupal la t rman n esaslar n . Bu dalga 732 de Charles Martel ve Franklar taraf ndan Tours'da durduruldu u zaman en yüksek noktas na varm . Yunan kültüründe bulabiliriz. yay lma. idarecinin iyi niyetleri arac l yla. Asya'n n ilk Avrupal la mas ta devrine rastlar. Berberilerin iki ktan bi rini seçmesi gerekiyordu: Avrupal la mak veya yok olmak. Young'a göre. ki k t'a aras ndaki hâkimiyet sava târih öncesine kadar uzan r.) Aryal Persler'in.E. Bu nüfuz. yani kapitalizmle slâmiyetin veya Bu dizmin kolektivizmi. Yeni Avrupal la t r man n zaman m zdaki devresinde Asya devletlerine ilk kabul ettirilen felsefî ve siyasî nazariyeler in Eflâtun ve Aristo'nun fikirlerinde Atîk ve Ege medeniyetlerinin müesseselerinden ilham almas tesadüf eseri de ildir sadece. Fransa'ya. telkin yoluyla m . oysa Asya'da Bat medeniyetinin ferdiyetçilik. Elen imparatorlu unu Dara mparatorlu unun s n rlar na kadar geni letilen ve bir dünya devleti idealini gerçekle tiren skender fetihleri Avrupa taarruzunun sonuncusu oldu. Roma'n n Asya imparatorlu u (189 M. En geni malûmat 1931'de yay mlanan çtimaî limler Aksiklopedisi'nde. gerek sonuçlan bak m n dan Amerika'lara ve Afrika'ya tesirinden çok farkl olmu tur. ki k t'an n kaderi o ça lardan beri taayyün etmi . daha âdil. Avrupa ile Asya aras ndaki merkezî köprü (yani stanbul) Bizansl lar taraf ndan ko rundu u için Asyal lar n Bat Dünyas na taarruzu. Asya hiç bir zaman böyle bir mecburiyetle kar kar ya gelmemi tir. Afrika kültür ve medeniyetleri üzerinde yapt tesirleri belirtmek için kullan l r. Yazar n bu ifâdesini ayd nlatma a çal al m: Avrupal la t rma. onu kendine benzetmek ve gönlüne göre istismar etmektir. Amerika. Protestanl n. Afrika'n n kabîle kültür ve medeniyetleri imdiden Avrupa'n n bask s alt ndad r ve eninde sonunda Avrupa ferdiyetçili inin ve sanayiinin taarruzuyla yok edilecektir. Ne mâhiyetlerinden. Terbiye alan nda avrupal la t rma ise. pek önemli say lmaz. On be büyük sütun Europenisation maddesini hülâsa edelim. Ki ilikleri billurla m . ve bu bölgenin Asya'ya kat lmas na sebep te kil etmesine ra men. G. komünizm'i. «permeation» kelimesini kullan yor: Nüfuz etm e. bu imparatorlu un vârisi o an Greko Bzantin (330-1204) imparatorlu u. iktisadî bak mdan ferdiyetçi kapitalizm ve rekabet ülküsünü empoze etmek. militarizm'i ve mistisizm'i aras nda her zaman medd-ü cezir vard r. belli de il. Young'a göre. Cereyan (tide) Asyan n lehine dönüyordu.Mukaddes'i. Amerikan yerlileriyle Afrika zen cilerinin. ne târihlerinden haberleri var.S) bir taarruz ve müdafaadan ibarettir. güneyden Kuzey Afrika yoluyla spanya'ya. çünkü kuzey ve güney Amerika medeniyetleri Anglo-Sakson sömürgecili inin ve Lâtin ticarî nüfuzunun bask s yüzünden ayn ak betle kar kar yad rlar. E-330 M. fakat daha az verimli ve ilerlemeye daha az elveri li kollektivist ve komünal medeniyetleri kontrol alt na almak. Pers ve Grek medeniyetlerine kadar sürer. Cyrus devrinde [549-529 M. Nitekim geçen asr n Asya medeniyetlerinin ve sosyal sistemlerin esas lar na da o ça lardaki Asya imparatorluklar nda rastlamak kabil. Young diyor ki: Avrupal la ma sözü. modern Avrupa'da kurulan ve Rönesans n. maddî hattâ manevî kazançlar sa layacaklar na inand rmak. iki as r sonra skender devrinde. ticarî zihniyet. Avrupa'n n zaferini gerek Tevrat' n kehânetler fasl gibi eski siyâsî eserlerde. özendirme yoluyla m . gerek târihî.. Di er taraftan Kuzey Afrika'yla berya Yar madas 'n n slâmiyet'ten gelen hamle gücüyle ve Arap fetihlerinin h z yla Sami kavimler taraf ndan Asyal la t r lmas Orta Ça da medeniyet tarihinin en esasl ak m n te kil et mi tir. Asya hâkimiyetine kar ümitsiz bir sava a giri tiler.

devlet-i Aliyyenin tebas olan çe itli kavimler taraf ndan bölü ülmesine. Osmanl mparatorlu unu parçalamak için giri ilen her te ebbüs ba ar s zl a u rad XVIII. as rlarda devam eden ve kendini târihe ve politikaya terakkî-i âlemin sürekli görünü ü olarak kabul ettiren Avrupal la t rma. Japonlar. XVIII. Türkler'in Avrupa' y atfetmelerine sebep. as rda Çar Nicholas' n I. Araplar Ermeniler).net Önce kelimenin mü taklar n tan yal m. Asyaî bir camialar toplulu uyken Büyük Petro taraf ndan Avrupal la t r lan Rusya mparatorlu u. gerçi daha önce bu siyâset. Çin Asya's na ta mak için Avrupa devletleriyle yar a girmi . Sonralar Birinci Dünya Sava na kadar Almanlar ayn i i ele alm lard r. Böylece geçen asr n sonlar nda Devlet -i Aliye nasyonalizmin Asya içlerine yay lmas n önlemek için Av rupa diplomasisi taraf ndan sun'î olarak ayakta tutulmu tu. Avrupa devletleri. Çin ise ngiltere. Avrasya ve Avramerika devletleri aras nda ya l bir kemik gibi çeki me mevzuuydu. Afganistan. as rda II. XVII. (Meydan Larousse kelimeyi avrupal la ma ile kar lam ve tarifi öyle çevirmi : Avrupal lar n fikirlerini ve davran lar n benimseme.den tutun da. her derde deva diye sunduklar temsili hükümet ve ademi merkeziyetleriyle (provincal autonomy) imparatorlu a yeni bir nizam verme e kalkt lar. Nitekim Bizans mparatorlu u da Asya'daki yenili e kars Avrupa n n eski medeniyetlerini koruma a çal m t . a r topçula r n. Dünya savas ndan sonra Frans z. Not: Sitemizin ziyaretçilerinden Yunus Topuz'a bu makaleyi gönderdi i için te ekkür ediyoruz. Mançurya ve Vladivostok'a kadar ilerliyedursun. toplumlar n n Avrupa toplumlar ndan daha medenî olu uydu. Sava ta hafif süvarilerin. daha sonra Asya'n n merkezden Avrupa'ya do ru ilerleyi i 1683'de Viyana'da durduruldu. Asya'daki bölünme (tefrika] Bizans mparatorlu u nun çökü ünü geciktirmi tir. milliyetçilik icab diye sunulunca. Bu itibarla. yani bu kavimlerin hükümran birer devlet olmas na taraftar de ildi henüz. bu iki yanl taarruz da gerileme e yüz tuttu. (Sobieski ve Polonyal lar) Bunun üzerine te ebbüs Avrupa'n n eline geçti ve Avrupal la t rma ça ba lad . Rum lar. www.CemilMeric. Babiller'in kültür miras ndan daha çok faydalanm t . biri kuzeyden. Osmanl ülkesine yerle mek ve onu istismar etmek isteyen devletlerin birbirini kovalayan gayretleri ba ar ya ula amad . 1453'de stanbul dü tü. hocalar ve hamileri oldular. Orta Asya ve ran'a ve Altaylardan Mo olistan'a.alinin patronlar . ngilizler. M s rl lar' n. Orta Asya'da Rusya içlerine kadar geni lettiler. sonra civar ülkelerle ve tum H ristiyan dünyas yla. iç sava lar hüküm sürerken îslâmda dinî asabiyet ve içtimaî dayan ma vard . Avrupa medeniyetini kolayca ve tahâlükle kabul etmi tir.bulunu yordu. bando m z kan n kullan lmas Türklerden ö renilmi tir. kendi teb'as yla aras bozuldu (Türkler. cânu gönülden benimsenecektir. as rda Hollandal lar n yolundan giderek ticaret ve sömürge üslerine yerle iyorlard . Bu nizam n koruyucusu Osmanl lard . Bab. Japonya pek k sa bir zamanda (bir nesillik) yaln z Avrupal la m bir millet ol makla kalmam . Asya. Almanya. Do u Avrupa ve Bat Asya'daki slam devleti emperyalizmin Avrupal la t rma te ebbüsüne kars nüfuz edilmez bir kaleydi. Asya'n n idare tarz mâkul ve âdilâneydi. Çin'den al nan Asyaî bir kültür ve medeniyeti kendine yar d mc olarak bulmu tur. nüfus art n bo altmak için sömürgeler de aram t r. Osmanl nizam n incelemek için ngiltere'den stanbul'a bir heyet yollanm t . as r içinde ngilizler s n rlar n ran. stila yoluyla ba ar lmak istenilen bütün bu Avrupal la t rma hareketlerini düvel -i muazzaman n rakip emperyalizmleri köstekledi ve sonunda bu kavimler aras ndaki milliyetçili i akamete u ratt . XVIII. Avrupa ya ay na uydurmak. XIX. . adalar nda Avrupal la maya do rudan do ruya ve zorlama yoluyla mâruz kalmam lard r. transkontinantal bir cephe boyunca Asya'n n belkemi i (dorsal ridge) arkas nda ve bu bölgeyi a arak. Slavlar. Sonra da güneye do ru. emperyalistler taraf ndan giri ilen Avrupal la ma. Do uda Pasifik'e kadar yay lm bulunuyordu. XIX. gayri-müslim teb'an n hâmisi olan Rusya taraf ndan takip edilmi ti. Europeaniser yahut europeiser. Bu arada. ngiliz ve talyanlar n parçalama te ebbüslerine kadar. Avrupal la t rma davas n n siyasi veçhesi olan « ark Meselesi» Avrupa n n modern ilmi dü ünceleri ve sosyal müesseseleriyle Orta Çag slam Devleti aras ndaki çat madan ibarettir (conflict). Avrupa n n Asya ya son taarruzunu kolayla t ran Osmanl devlet ricalinin tereddisi oldu Bu zümre fesada u rad önce. Elizabeth devrinde bile. H ristiyan Dünya'da mezhep kavgalar . XVI. Katerina ve Pitt taraf ndan giri ilen te ebbüs . di eri güneyden Asyay ku atan iki hareketle emperyalistik Avrupal la t rma sür'atle geli iyordu. Bu te ebbüslerin hepsi de semeresiz kalm t r. Avrupa'n n feodal sistemi ise buna k yasla ilkel ve in safs zd . Napolyon devrinde Frans zlar. Asya'n n eski kültürlerini adetlerini ve kanunlar n sürdürmekteydiler. Neden? Zira daha önce Avrupan n milliyetçili i sokulmu tu bu ülkeye. avrupal la mak veya avrupala t rmak. Oysa as l metindeki mânâ avrupal la ma de il. Avrupal la ma onlara dolayl olarak ve demokratik yoldan Amerika taraf ndan telkin edilmi . Fransa. as rda Portekizlilerin. sadece ticarî pazarlar pe inde ko mam . XIX ve XX. Yüzy lda Frans z ve ngiliz deniz imparatorluklar . Avrupa n n da birbirine rakip milli devletler aras nda bölünü ü de Devleti Aliye nin çökü ünü geciktirdi. Yunanl lar' n. Osmanl adaletinin ba ar s n . Stadford Canning'in yönetiminde. Asya'dakî Araplar' n. JAPONYA'NIN AVRUPALILA MASI : Japonya'n n beklenmedik ve a rt c Avrupal la mas ispat etti ki.

. Birtak m vas flar izafe ediyor entelleküele. baciyan. arih. daha topyekün ihsaslara dayan r. Feodaliteyle beraber itibar n kaybetmi kelime. Littrede de. Sonra filozoflar kozalar na çekilmi ler. zahlar daha cömert fakat içtimai buud'dan mahrum oldu u için müphem ve kifayetsiz: «zihni faaliyetlere kar büyük bir alaka duyan. Avrupa ya ay tarz n benimsemek. ebedi ö renciler». ahiyan. Say 142 Abdalan.rum kollara ayr ld : alperen. Makalenin yazar Roberto Michels. Tekamül vahdet'de tenevvü de il midir? Abdalan . Paul Robert'in lügati biraz daha zengin: Europeaniser fiili 1830'larda kullan lma a ba lam . Ama bu egitimin s n rlar ne? «Yar » okumu lar. Gerçi ahlaki ve estetik olgunluk da cok defa ayd n n vas flar aras ndadir ama kökleri ba kad r bu geli menin ve mutlaka bulunmas art de ildir entellektüelde.. hem Avrupal la ma. (Meydan Larousse: Avrupa'ya has vas flar hâiz iktisâdi ve siyasî bir te kilât kurulmas . (çünkü entellektueli ca lara ve ülkelere göre de erlendirmiyor. XX. ezeli hakikatin yani slami dünya görü ünün yay c s d r. Bat 'ya gecelim. Bilgisi ile topluma hizmet etmeli. Ansiklopediler de kamuslar gibi kekelemektedir. Uleman n ortak s fati hocal k. ayd nlar na filozof demi . Tarifi ülkeden ülkeye. fikri. Bugünki hüviyetiyle geçen asr n sonlar nda beliren entellektüelin seçeresine bir göz atal m. Ayd n. Hem Avrupal la t rma. Fichte'ye göre. ve onlar nas l kars layaca n ö retmelidir. Etimoloji uzmanlar (mesela Bloch) entellektüelin XVIII. muhakkik. Sonunda tek kelimeye hapsedilmis mefhum: entellektüel. Webster sözlü ü (II. halka gerçek ihtiyaçlar n sezdirmeli. Ama ona rahiple demek. Manâs : Avrupa medeniyetine. ça dan ça a de i mi . bat insan n n uurunu temsil edenlere entellektüel (yahud intelijansiya) ad verilmis.avrupal la t rmad r. imam n kaybeden bat . ezilenlerin ac lar na ortak olan ve as rlarca hakk n havarili ini yapan bir fazilet timsali degildir ki. Bir devrin ve bir ümmetin vicdan d r hoca.). müsannif. Ne var ki. Entellektüeller: hükümleri dü ünceye ve ilme dayananlar. Hristiyanl n zaferinden sonra dü ünce manast ra s nm ve Avrupa n n uuruolmu clerc. Böyle bir te kilâta kat lmak. daha sonra entellektüelin . fakih. En vaz hlar Seligman' n yayimladi i «içtimai limler ansiklopedisi*. daha do rusu toprak aristokrasisinin. Entellektüel belli bi r e itimden geçecek elbette.). Avrupan n. Umumi ve mücerred vas flar. manevi. Avrupa zihniyetine uydurmak. diye ta n ml yor.rum. kad . soysuzla demek gibi bir taleb. Ekim 1975. bir rahibin vas flar na sahib olmal ve rahibin görevlerini benimsemelidir.. Bir devletin ekono misini Avrupa iktisadî konjonktürüne göre ayarlamak.» Hangi rahib? Almanya'n n bu air filozofu. pe in hükümlerin tahakkümünden kurtulam yor. Lügatler çorak ve k s r. homo sapiens'den (dü ünen insan) ay rabilir miyiz? Doktorlar entellektül de il mi? Ayn vasf di çilerden esir eyecek miyiz? Ayd n kafa i çisi* olarak tan nan R.rum dörtkenin kenarlar . diyor. Larousse'da da ayn güdük kar l klar Entellektüel: zihni. Müesseseler geli tikçe isimlerde de i ti. yüzy ldan itibaren bugünki manada kullanmad n söyler ama belli ba l kamuslarda böyle bir iddey do rulayacak kay tlara rastlamad k. Sonra müfti. Homo faber'i (alet yapan insan). Avrupal la t rmak veya Avrupal la mak: Davran veya mizaç bak m ndan Avrupal ya benzemek. Ayd n ele avuca s mayan bir mefhum.) Europeisation: Avrupa tarz nda ekonomik veya politik bir organizm kurmak. Aron da ayn hataya dü üyor. Ne gariptir ki Fichte'den (çok sonra Evet. bir hayalin kurban d r.Hisar Dergisi. üniversite ve lise hocalar .rum. yeter ki bilgilerini sindirmi olsunlar ve yapt klar i kafa faaliyetine dayans n. Europenisation bel kemi i olmayan seyyal bir tâbir. dervi . edib. Bununla beraber ayd n diplomayla tarif elmek yine de yanl . Okuyal m: Intelijansiya entellektüeller bütünü. Ayd n n içtimai görevleri yüklenmesini istemek cok yerinde bir dilek. entellektüeli isim olarak al yorlar. Rahib. Görüyoruz ki. mün i. her faaliyet bir parca zihnidir. özelli i. Asr n sözcükleri. Daha eski bir sözlük (Larousse'un 17 cildlik ansiklopedik lügatinde Europeanisme'i tek millet olarak dü ünülen Avrupal lar n siyasî birli i. Europeanisme de geçen as rda do an bir kelime: Avrupal mizac . bask 1957) u izahat veriyor : Europeanize. filhakika sadece bilgi edinenlere entellektüel demek caiz de ildir ama entellektüelin mutlaka yarat c olmas da gerekmez. Bu kifayetsiz tarifleri 1970'lerde yay mlanan Büyük Larousse'den al yoruz. fikir hayat a r basan. gaziya. Devlet -i Aliye bu sütünlar üzerinde yükseldi. entellektüel olmayanlar n hükümleri ise daha do rudan do ruya.rum. ktidara geçen üçüncü s n f. Shelling gibi baz yazarlar entelleküelin yarat c olmas gerekti ini söylerler. kendi kendilerini yeti tirenler de entellektüeldirler. çtimai uurun bu çe itli temsilcilerini toplayan tek isim: ulema..» (Paul Robert) Zihni faaliyet ne demek? Ça da toplumda. «Entellektüel deyince hocalar gelir akla..» Bo lukta kalan bir tarif. Kelime Bat 'n n iktisat ve sosyoloji kamuslar na da al nmam AYDIN Cemil Meriç.. air.

bilgi kabiliyetleri. konumuzla do rudan do ruya ilgisi olmad için bütün olarak aktaramad k. Kilise-d -«ilerici»ler için ayd n hiçbir ideolojiye bagl olmamal d r. Edward Shils. Entellektüel temayüller yahud alakalar. yüksek kültürü yaratmak ve yaymak. Entellektüel davran n bu iki temel motivasyonu ayn insanda ve ayn eylemde birlece i gibi birbirinden ba ms z olarak da mevcud olabilir.. Zihni faaliyetler neden müessesele ir? Müessesele ir çünkü kendilerinde güçlü ve yo un bir yarat l faaliyeti bulunmayan birçok kimseler. Ama geli mi toplumlarda entellektüel roller daha ihtisasla m t r. yeni bir hukukun kurucusunu da yarat r. ezilenlerin yan nda yer almal . mücerred ve umumi. Onlar için zihni ve cismani bir ihtiyaçt r. Deklase olmad kça bu hayat tarz n sürdürür. .. taleb örnekleri. . mesle inin icab da olabilir. Entellektüel de i en hadiseler kar s nda her an vaziyet almak zorundad r. Gerçek ayd n. yeni bir kültürün. hekimler . entellektüellerin görevleri. hiçbir ahsa esir olmadan dövü melidir. Toplumun topyekun çal abilmesi için entelleküel eserlere ve müesseselere lüzüm vard r . Çal anlar n. sosyal degi meler. bunlar. hakikatte onun ayr lmaz bir parças d r ama fertlerin hepsine a yn ölçüde da lmama t r. hizmetine daha az kar l k ödemek için entellektüellerin say s n art rmak ister. Bir k sm kurulu düzenin emrinde çoban köpe idir. daha girift. Zihni faaliyet en ilkel toplumlarda bile mevcuddur. 1968'de bas lan «The international Encyclopedia of the Social Sciences* in entellektüeller maddesi daha karanl k. Entellektüel bir sermayedar deg ildir. bir vicdan. Entellektüelin bu gibi sembolleri s k s k kullanmas ahsi bir temayülün eseri de. Entellektü eli. 1) Kautsky'e göre.. insano lu. hayat n devrime adayan ve partinin emirlerini nass gibi kabul eden bir kafa i çisidir. Sosyalistlerin. Yazar bunlara «ideolog ayd n* diyor. zihni faaliyetin maddelle mi eserlerine muhtaçt r. bir uur. Bu içtimai tabaka nanemollal ve karars zl ile ayr l r i çi s n f ndan». ekillerle ve seslerle ifa de etmek ihtiyac ndan do ar. ilmi. ilimcilik. uzvi olarak bir veya bircok enteltektüel ta-bakay yarat r. her tarif ve izah yazar n temsil etti i ideolojinin damgas n ta maktad r. Ayd nlarla i çiler aras ndaki çat sma fertlerle de il s n flarla ilgili. avukatlar.. i inin veya dü üncesinin mahiyetine gore tarif edemeyiz. Bu entellektüeller. ayd n da. talyan iktisatc s Loria'ya göre entellektüel (yani airler. dünyadaki bütün haks zl klara dur. Marxizmin bu konudaki izahlar n üç ba l k etraf nda toplamak kabil . «Tu -tucu» lar n tahlillerinde ag r basan. tabiat ve kosmos hakk nda umumi sembolleri ve mücerred referanslar daha s k kullanan kimselerin bütünü. gelenek ve yarati . Bir k s m yazarlar ayd n ezeli degerlerin bekçisi olma a çag r rken. yo unla r. ya ay ve dü ünü tarzlar i çilere de bula abilir. yalanlar n peçesini y rtan. diye hayk ran ele avuca s gmaz bir zeka. ama ayn zamanda eme inin mahsulünü hatta çok defa çal ma gücünü satmak zorundad r. görevleri hakim s n f n istismar edilen s n flar üzerindeki bask s n gizlemek veya hakl göstermekti r. siyasi bir rol oynay . Fakat bütün insanlar toplumda entellektüel vazifesi görmez.toplumda oynad çe itli rolleri s ral yor. çok yerinde telkin ve tespitlerle örülmü bir ara t rma. en-tellektüeller de toplumun öteki tabakalar gibi herhangi bir tabakad r. entellektüel gelenek ve ictimai otorite. Vazgeçilmez görevi: tenkid. felsefi. popülizm. sanayi teknisyenini. geli tirmek ve bunu kelimelere. Bu yüzden de dü ünce tarzlar nda az çok bir çat ma vard r. ayd nlar n. entellektüellik herhangi bir meslek erbab na inhisar ettirilemez. Görülüyor ki. devrim. Tutarl ve abjektiv bir biçim isteyen ifade . Bu ihtiyaç. daha mücerred. Bununla berabe ilmi. Kapitalizm taraf ndan istismar edilir ve toplum taraf ndan küçük görülür çok defa. Kapitalist isletme efi.ahlaki ve de erlendirici bir temas kurmak ihtiyac nsan ruhuna kök salm bir ihtiyaçt r bu. Ama ayd nlar i çi s n f hareketinin ba na geçerek proletaryan n müttefiki de olabilirler. ort ak kültürlerin gelistirilmesi. teolojik faaliyetlerin maddele mi mahsulleri yaln z bu ihtiyac n (yani entellektüel kabiliyetlerin) eseri de de ildir. iktisadi istihsal dünyas nda do an her içtimai zümre kendisiyle beraber. Entellektuel. kuca nda do duklan zümreye insicam kazand r r. edebi eserlerin (veya sanat eserlerinin) yarat l nda ve yay l nda ba l ca amildir. u veya bu toplulu a uzvi olarak ba l entellektüel bir tabakan n mevcudiyetini tayin eden içtimai 'münaseb etlerin bütünüdür. teolojik. gelenekler yani çe itli zihni faaliyetlerin kuça nda geli ti i içtimai çevrelerin ve müesseselerin kültürü ve manevi miras sayesinde belirir. insan. yazar veya konu urken çevrelerindeki fertlerin ço una k yasla. felsefi. Bunun icin sürekli bir isyan halindedi r. renklerle. entellekt üel faaliyetlerin yönetimi. tabiat ve kosmosun en genel ve en esasl taraflar yla ilmi. Ayd n n toplum içindeki yeri de müphem bir «ortas n fl l k». Bilgi sosyolojisinin tan nm temsilcilerinden biri olan yazar. bir k s m yazarlar ona içtimai kinleri körüklemesini tavsiye ediyorlar. K saca. kapitalizm'e dü mand r çünkü kapitalist. cemiyet. entellektüel hayat n müesseseleri. Shils'e gore. ayd nlar modern kapitalist toplumda ayr bir tabaka olarak vas fland ran ferdiyetcilikleri ve te kilatlanmadaki ehliyetsizlikleridir. ona yaln z iktisadi de il içtimai ve siyasi uur da verir: vazife uuru. zira ansiklopedinin yazar-lar daha cok Avrupal d rlar) 1935'lerdeki görü lerini belirtiyor. çal ma artlar farkl d r birbirinden. mali destek kaynaklar .. daha adil. En mekanik faaliyet'de bile dü üncenin pay var. 15 buyük sayfa tutan makalede u konular incelenmi : entellektüel tabakala ma. Bu. mihrakla r.) Entellektueli istihsal faaliyelinde oynad g ro le göre tarif edenler de var. hususi de (mü ahhas hadiseler) umumi bir mana bulmak. Gercj ya ay seviyesi bak m ndan burjuvad r. hocalar) üretici olmayan bir i çidir. Bir kelimeleyle proletaryayla ayd nlar aras nda iktisadi bir (çat ma yoktur ama hayattaki mevkileri. hatta entellektüel yarat c l k. entellektüelleri öyle tan ml yor: Herhangi bir toplumda. ro -mantizm. filozoflar. Emekle sermaye aras ndaki çat man n bir ba ka nevii. düzen. her çesit yazarlar. Da n k fakat çok fay-dal . entellektüel görevler yapan insanlar aras nda kesafetçe farkl d r. daha mükemmel bir dünyan n kurulmas için aç lan sava ta hicbir disipline. Bu manada bütün insanlar entellektüeldir. beslenir. 2) Lenin de Kautsky'nin tahlilini benimser: Kimse inkar edemez ki. izahlar daha «dünyevi» daha iktisadi. üpheli müttefiklerdir. 3) En ayd l k tahlil Gramsci'ninki. Seligman' n yayimlad bu abide-kitap. (Bu çok zengin ve son derece girift arast rmay . Komünistlere göre gerçek entellektüel. milli ve milletleraras modeller. ikt isat bilginini. Amerikan intelijansiyas n n (bir manada Avrupa intelijansiyas n n da.

Yeni Sanat . fikri de. birer «öykünme» dir. Türkiye de içtimai s n flar olmad ndan entellektüel de yoktur. Ya amak için yenile mek lâz md . entellektüelin magara duvar na vuran gölgesi. Hazret-i Üstad taklid edebilmek hemen hemen gaye-i sanat telâkki edilme e ba lad . ba l ba na bir s n f de il. N aci benim de hocamd . Ama faziletleri ve günahlar yla Osmanl yd lar. Ayd n ne mazisini bilir ne gelecek hakk nda ayd nl k tasavvurlar vard r. Entellektüel. Fecr -i Ati nin sevimli bir papa an . lk defa olarak. her ikisi de birer ru eym. Entellektüel. Mefhumlar ve müesseselerle oynuyorlard . dolaplarla edebiyatta me um bir tesir yaparak. Nerden ve nas l ba lanacakt ? Ça bir aray hummas içindedir. genç tecessüsümün zevkle tavaf etti i kaynak kitaplardan biri. Nesillerin gadrine u ram t Naci. bu ak n intelijansyan n en tan nm temsilcileri.. bu efendiler için. kitle-i cahiliyetin ruhundan münbais idi.Osmaniye. dü ünce dünyas n her gün yeni ba tan yaratabilece ine inanand r. Gazelleri hâlâ haf zamda.Memnun oldum.. L gat i mefhumlar dünyas nda ilk klavuzum olmu du. Zaten halk Avrupa n n nefais-i asar n anlayamaz. Meçhulü ar yorlard . Daha sonraki nesiller gibi yabanc la mam lard . Koca bir asr .Kelimeye bu kavgac ki ili i kazand ran ayd nlar n Dreyfus davas vesilesiyle yayimlad klar beyanname (14 ocak 1898). ya zaman n öldürmü dü üncelerin aktar c s . Entellektüel. Bunun içindir ki. kervana müsta ripler de kat ld .Hamid edebiyat na kar bir aksülâmel . ayn kanaatlar payla an mütecanis bir kitle de ildir. Descartes'dan beri akl n ve idrakin cihan umullu unu anlad . edebî bir ç lg nl kt ehabeddin Süleyman a göre (Tarih-i Edeb yat. Melike Sultan a â k yedi gençtiler.edebisinin tekâmülüne birkaç seneler mani olan Muallim Naci Muhatab avamd Naci nin (avam yani hristiyanla mam Türk insan ) Kendisi de. ne deb-i dirin. . birkaç haramzade evlâd na bakarak mahk m edem eyiz. Köprüler at lm t . stilâhat. Gurbet kocatm t genç ahinleri gurbet ve tecrübeler. maziye ba l d r diye terter tepiniyordu. Bir ça bütünüyle kötülemek. Entellektüel. Ortak farikalar . Kemal. s n f .avam n mucid ve müessisidir. Bir zelzelenin içindeydik. En ciddileri ya Marx' n akirdidir.kâh bedbin. Hakikatta Avrupay da Asyay da tan mazlar. Edebiyat. Avrupa. geriye dönülemezdi art k. serke . ruhu da.ulema parçalan yor. Evet geçen asr n ayd nlar . Avrupal bir hayvan. Hatta her ayd n hayat n n bel li merhalelerinde oldukça farkl dü üncelerin havarisidir. Dü man s n flarla dövü erek geli ir ve olgunla r. Nerde o kahraman? AHMET M THAT-MUALL M NAC Cemil Meriç. 346-350) . Naci için bir özel say yay nlam . meçhulü ve mutlak . s. Daha dogrusu. Eskiden bir müstagribler kervan yd intelijansiyam z. Bu gölge ayd nlar n ay r c va s flar kendi kendilerini küçümsemek. Ne kanun-u kadim kalm t . birer ümmmet. müsta riplikdi. 1975. bütünüyle yüceltmek kadar yanl . Ve bu garip bediiyat delisi. çevresine yeni teklifler sunan bir intelijansiya do uyordu. ark söyleyece ine bildiriler imzalayan bir a ustos bö ce i cok defa. ülkesi ve tarihiyle. Ayd n. belli bir s n f n parças ve temsilcisidir. 9-11 Birer çocuktu Genç Osmanl lar yaramaz. ya yeni bir dünya kurma a çal an bir içtimai s n f n yol göstericisidir.. Ama onlara Türk diyebilir miyiz acaba? Avrupa n n en sefil yazar eri ilmez bir zirvedir. Abdülhak Hâmid tarz. Hisar Dergisi 15 (133). dü ünemez çünkü kendileri dü ünemezler. kâh ünid dolu. kalpleri yaral yurda döndüler. Sonunda hepsi usland .Edebiye . ya Seyid Kutbun.. Naci ye kar gösterilen bu büyük sevgi. Kanatlar yorgun. Türk dü ünemez bu efendilere göre. Ülkesi ile göbek ba n çoktan koparm t r. Çok yerinde bir hayranl k. kitle -i avam n. Genç Osmanl lar. Hülasa edelim. ölümünden y llarca sonra söyle tan t yordu üstad : Eserlerinden ziyade ahs n n etraf na zaman n gençlerini toplayabilmek için çevirdi i hilelerle. Hür dü üncenin olmad yerde intelijansiya da yoktur. Ocak.

iltifat beklemeyecek kimseden. bazen ar tan to ra a süzülen ahinlerin sevdas kadar ac . Bu ölüm kal m sava nda kalemler k l çla mal yd . te. dü man bir dünya ortas nda yapayaln z. vakur. öyle ölümsüz ark lar bilirim ki. âir demek ehli dil demektir. Divan edebiyat n n son büyük temsilcilerinden birine soral m airi.Birer ç l k olmal yd terennümler. bir medeniyetin sesidir. küfrün her taarruzu kar s nda yalç n bir hisard r. eyh Galib e göre. Ama ç kmazlara sap p. idrakinin pencereleri ard na kadar aç k adam. Bazen kafes arkas ndaki bülbüller in enini kadar hazin. Stockholm de konu an. iirin ir ad veazifesi yoktu Divan edebiyat nda.Ne mukaddeslerimiz ayn d r. Ama Avrupa hayranl ça n bir bülend zekâs için oldu u gibi Avrupa da Bir Cevelan yazar için de bir teslimiyet de il bir bütünle me ihtiyac d r. Öyle bir hengâmede. Osmanl n n gururudur. Midhat. bu tarif rfan m z n nüfuz edemedi i bir lü âzlar orman nday z. Onsekizinci as r. bir felaketler ça . yirmi y l tek m sra yazmam . ba ka bir merkezi kemale götürmeye çal r : Ba aramay nca feryada ba lar. Yeni ehirli Avni Bey in cevab . Her kabiliyete hürmetkâr olan. Hace -i evvel.. eytan n art klar yla geçinen erazili nas gönül vahiyine a ina olabilir mi? Ahlâki vas flar n a r bast öyle devam eder: âirli e suzü dert lâz m Enduhü belâ olur mülâz m Ruyi lebe etmeyip tenezzül Açs n çemeni görülmedik gül Her râhta eyleyip tekâpu ahini hayali ala ah Girdikte girivei hayale Çarp lmaya divi kîlü kale. mazmunlar hayidele mi . Yeni airi air yapan çile. demiyor mu?) air. en güzel terennümler en ümidsizleri. dedikodu ifritiyle kar la mak da var. dâvan n yani nesrin. Bir yandan ya l ve yorgun bir medeniyet: dürüst. Bu u urlu daha do rusu uursuz--. birer h çk r kt lar.Ama bat c lar n anlay s zl Naci ye inhisar etmez ki. Bahçesinde görülmedik güller açacak. Efendi de bir müsta ribdir. airlerin tab . ne kinlerimiz. Evet. aldana cakt . ferdi tahassürlerin lo p r lt lar na de il. ki ayr dünyan n ilk uurlu temas yd bu. tek air yeti tirmemi tir Fransa da. belâ (Mussetvari bir anlay o da. Kendi vücudunu lây k yla idareye muktedir de il iken kürrei zemini zaif kollariyle sürükleye sürükleye ba ka bir noktai feyze. Devlet -i Aliyye nin bu ahane oyuna harcayarak zaman yoktu art k. Ho me rebü mutedil demektir . . mant n çi ve keskin na susuz. Yeni Sanatç lar . Cihan ümul bir tecüssüsdür. iir kendini tekrarlama a ba lam t . bahtiyar ça lar n sesiydi. Draper i hidayete dâvet eden ses. Osmanl n n vakar . Bütün yollarda arayacak hayal ahinini. Nam k Kemal in te bihleri daha da karanl k. ötede haris ve hasis bir tilki uygarl k . dâvan n emrine vermi kalemini. Bütün zakâlar ayn hedefe yönelmeliydi:ayd nlanmak ve ayd nlatm ak. Naci yi bayrakla t r rken ba kalar na kar haks zl k ediyorlard . bizi a r aksülâmellere sürüklememeli. cihan ümul ve cihangir. Zaten ilham p narlar kurumu . daha da seyyal: air nedir? Tabiat n en sevdal zamanlar ndaki hazin hazin tebessümlerinden yarat lm bir mahl k Tabiat her mahlukattan ziyade esir iken tabiat n fevk na ç kmak ister. nas l olmu da çok sevdi i damad yla anla amam ? zah edelim: tek ba na müdafaa Ondokuzuncu as r. ba kalar na bilhassa Ahmed Midhat a. Elbette ki. mü küllerini k l çla çözen nesillerin sesi.dü manl k. Divan iiri. air rebab n k rmak ve kavgaya kar mak zorundad r. sürüden ayr lan bir Be ir Fuad bile ça n n dar anlay na kar edeb o büyük kalp. herhangi bir ferdin de il. Osmanl n n irfan . Bir entelektüel hastal olan naz mperdazl â vedâ etmek zorundayd k. Sarho ken söylenilmi e benzeyen bu garip nutku noktalayarak. Midhat. Milton. Yaln z karanl a ve samimiyetsizli e dü man. Tanzimat Türkiye si .selimi cihan yaratan n ilhamlar n aksettirir. Devlet -i Aliye. fedakâr.

Sizce nedir hayat n anlam ? Cemil Meriç: Hugo'nun bir sözünü not etmi tim.. Ankara 1986.. bilir ancak onun içyüzünü/ Bir delikten ç karak bir deli e girmekteyiz/ Önü zulmet. ünlü mütefekkir ve edebiyat tarihçisi-ele tirmeni Cemil Meriç (1917-1987) ile yapt röportaj. Bu suale cevap verilmez.586-594.Üstada göre: Bin safsata bir m sra bercesteye de mez ndimde esatir-i Felâtun hezeyand r. Bir airde mutlak hakikat aramak yanl . air o hümad r ki iki âleme pinhan Bir cevvi Mükaddesde hafiyyuttayyarand r. Midhat Efendi. meziyet ve zaaflar yla Pierre Larousse un (1817-1875) ikiz karde idir CEM L MER Ç SÖYLE Cemil Meriç Röportaj "Nesillerin Miras " Türkiye Kültür ve Sanat Y ll . bütün dü üncelerinin .. air sözü. Bu.. hace -i evvel.Aslan: Üstad m. "Efsane söylediler uykuya dald lar" diyor." Bu sözlerin hiçbiri mutlak olarak ele al nmamal elbette. Hepimizin söyledi i bir efsane var. yani hayat . . lham var. Hayyam. bu marazi iir anlay na iltifat etmemek cesareti gösteren say l ayd nlardan biridir. s. Hepimiz bir efsane söyleyip uykuya dal yoruz.. Allah kat nda bir imtihan olarak niteleyenler de var.mi im gündüzünü. Münker Nekir sualleri gibi. tabiî ay klama kanunuyla aç klayanlar da. sorular ma. Bence. "bir bunal mlar serisidir". Sokrat. Amma ki bu tarif olunan airi mahir Nadir bulunur cevheri nayab zamand r. "Hayat mezarlar n çözdü ü dola k bir yumakt r" diyordu. izninizle. hayat konusundaki görü lerinizi alarak ba lamak istiyorum. Buna mukabil öyle söyler Neyzen Tevfik: "Çözemez kimse bu dünya denilen kördü ümü/ Yaratan . 1986.. H. Türkiye Yazarlar Birli i Yay n . sonu zulmet.. Zor sualler bunlar. imdi hat rlayamad m bir yerde "Hayat" der Levi Strauss. Hüsamettin Aslan' n. Onu. suale sualle cevap vermek.

Herkesin bir demon'u var..Aslan: Ebediyet neden sümüklü böce in izleri kadar aldat c olsun? "Senin türben kelimeler. zaman zaman da kusar. Cemil Meriç: Ölüm. "Bu dünyada her eyden ölüm ak yor. Gökalp. ebediyet sümüklü böce in izleri kadar aldat c . sizin de ayn tercih problemiyle zaman zaman kar kar ya olabilece inizi dü ünüyorum. Memleketten memlekete de i mez. Kimse verememi . Sahtekârd r. ster istemez intihar edecekti. onlar at t r r. nsan n fikrî ölçülerini de i tirmesi bence bu.. duvarlardan. Gökalp minnac k bir adamd r. füzelâdan. gazetelerden ve insanlar n yüzlerinden" diyordu Ba kald ran nsan adl kitab nda.Aslan: Kültürler. Gazali böyle bir meseleyle kar la t nda tekkeye ko ar. Yuvarlan rken t rnaklar n ka da geçirmek istiyorsun. Burada öhret söz konusu. bilmiyorsun ki. insan n can n Rabbi'ne emanet etmesidir' diyor. Ben. Yukar daki m sralar böyle anlamal y z. Belli anlarda do ar airin içine bunlar. H. Her devirde dalkavukluk yapm t r. Bu büyük meçhul beni ürküttü. bazen bir im ek p r lt s gelir. O da Mavi Sakal' n K rk nc Odas 'n aç yor. H. O. Asl nda bu sorular. im ek p r lt s geçti inde daha koyu bir karanl n içinde kal r insan. ister istemez kar la aca m z bir sual i areti! Ziya Pa a'n n dedi i gibi "Halledemedi bu lügaz n s rr n / Bin kafile geçti ulemâdan. nsan ayd nland n zanneder. ntihar kap y açm yor. slamiyet. oysa Gökalp bunal mlar n çözmek için intihara ba vurur. Somutla t rarak anlatmak mümkün de il. beni o konu turuyor" derdi."(Bu Ülke." H. Tarihin martt . benim bütün hayat m boyunca kendime sordu um sorular. Talat Pa a'ya ve ttihat Terakki'ye mesela. syf. nanm yor musunuz ebediyete? Cemil Meriç: Ebediyet diye bir ey yok yeryüzünde." Cemil Meriç: Ziya Gökalp.demon'dan geldi ini söyler. Napolyon mu.Aslan: Ölümden korkar m s n z? Cemil Meriç: Aksini söyleyemem. Peyami Safa'n n çekti i ruh çilesini çekmemi tir.182) diyorsunuz. Marks m ? H.Aslan: Ölüm hakk nda ne dü ünüyorsunuz? Ölümün sizdeki tedaileri nedir? Benim akl ma Camus geliyor. ka da. genellikle içlerinde ya ad klar insanlar n bunal mlar n çözen kurumlar yaratm lar. Durkheim' yani modern dü ünceyi tercih etti. Hiç bir zaman cevap veremedim. meselenin ça r mlar beni Tanp nar'a götürüyor. 'Ölüm. Ziya Gökalp'le Gazali aras nda mahiyet fark var. Bu konuda bizi biraz ayd nlat r m s n z? Akl ma gelmi ken söyleyeyim. ayd nlat r insan . S k s k bu meseleyle ben de kar kar ya geldim ama korkak oldu um için intihar edemedim. Bütün öhretler yaland r! Ebediyeti öhret manas na kullan yorum. Bat 'n n sofra art klar yla geçinen bir zatt r. "Benim bir demon'um var. Mahiyeti meçhul bir korku. Ziya Gökalp. Zavall çocuk. Gazali de ildir. Ben dü ünceyi bir bütün olarak ele al r m. Elindeki imkanlarla ba ka çaresi yoktu. Mesele bir tercih meselesi. Ölmeden onbe gün önce günlü ünde u soruyu soruyor kendisine: "Tanr 'ya inan yor muyum? Evet. yani ebediyet.

Bunlar kaypak kavramlar. Mesela R za Tevfik.Aslan: Yön'le payla t klar n z? Cemil Meriç: Önce pozitivizm. uygulama imkan ba ka. Kim ne kadar inan r bilinmez. hayat bir curcuna oluyor. Hayyam' n dedi i gibi. H. Bu sorumlulu un idraki ba ka. kendini parçalanm . bn Haldun'la Marks. Yön de bir taraf m benim. Müslüman m. Ancak ne kadar inan p inanmad m n cevab n mah er günü bilebilece im. imdiyse intihar bile edemeyecek haldeyim.Aslan: Cemil Meriç külliyat nda el at lmayan dü ünce devi yok gibi. müslüman bir çevrede do dum.. Tevfik Fikret zaman zaman bir anlamda Yön'cüdürler. Akla fazla önem veri im.. nsanla ilgili hiç bir problem basit de il. Bunlar matematik birer realite de il ki. "Benim trajedim u birkaç sat rda. Bence zorlu ve çetin bir yürüyü bu."Sa okumuyor. Bo una ba r yorum. H. nan p inanmad m bilemiyorum. nan yorum da inanm yorum da. Sol diyalogdan kaç yor." Nas l oluyor da hem Büyük Do u kadrosundan hem de Yön kadrosundan olabiliyorsunuz?Neden buna mecbur hissediyorsunuz kendinizi? Cemil Meriç: Bu kelimeleri tarif etmeden kullanmak hata. E er Tanr olmazsa. nsan bütündür.Aslan: Geçmi te sosyalist olman zla Yön aras nda bir ba kurulabilir mi? Cemil Meriç: Ben hiç bir zaman sosyalist olmad m.Aslan: "Kimim ben?" diye soruyorsunuz günlü ünüzde kendinize ve insan kanser edecek . nançlar m n bir k sm yla da öyle. ntihar tam bir hal çaresi oluyor o zaman. Ayd n olman n insana yükledi i büyük sorumluluklar var. Tanp nar benden ayd nl k görüyor ve 'Evet' diyor.bir adamd . çatlam aynalarda seyreden ve bunun verdi i ac yla k vranan bir ayd n diyebilir miyiz sizin için? Arkas ndan sözkonusu parçalan n z n ülkemizle ilgili yanlar sökün ediyor. dilimi konu anlarla(yani sa c larla) konu acak lak rd m yok" -parantez içleri soruyu soran n. Camus'nun yapt da bu. Ben daima intihar dü üncesi içinde ya ad m. Bir parça eklekti im. Cemalettin Efgani ile Ali eriati iç içe bu külliyatta. Tanp nar bahtiyar bir adamd . Cevdet Pa a'yla Weber. Bilhassa materyalist hiç olmad m. do u ile bat . H. ya inanacaks n ya intihar edeceksin. sevebileceklerim(yani sosyalistler) dilsiz. Tanr sorusuna cevap veremem. Ben Türkiye'de gerçekten sosyalist olabilece ini sanm yorum. ntihar beni dâûss la gibi takip etmi tir. Mesela dilimle Büyük Do u'ya mensubum. Yani idealizmle materyalizm. Bu soruya cevap vermi . Belki ben ayd n olman n sorumlulu unu idrak ediyorum ama icaplar na ne kadar uyuyorum bilemem. Noktalayaca z bir gün. nsan çok meçhullü bir problemdir. Eklektik bir dü ünür. Zaman zaman inand m. Bu problemde o kadar meçhul var ki. Ama ne kadar inan yorum. Mesela Necip Faz l' severim ama Do an Avc o lu'nu sevmem. Evet derseniz biter. Üçüncü bir hal çaresi yok.(2) Her ayd n bir parça eklektik olmak zorundad r. bir masal anlatt k ça da lar m za ve geçip gidece iz. Halbuki ayd n olmak ba ka ey. H. bilemiyorum.(1) Sisyphos Efsanesi'nde söyledi i gibi. laiklikle din.

Belli bir ça da etkilemi tir beni. o ya ama biçimini icra etmek de il. Gericilik nedir. Okumakla olmak neden aynile sin? Bir dü ünceyi ö renmek ayn zamanda bir ya ama biçimini ö renmektir. yani hem yalan hem do ru bunlar. Bütün hayat m etkileyen bir tesiri olmam t r. Evlad m." Bu tespit. Türkiye gibi Ortado u'nun göbe indeki bir ülkede. yan na itti" eklinde beyanlar n z var. Russell. H. Onun üzerinde tesirli oldu bu kitap. o dü ünce sistemi toptan tutars zd r ya da ilmî de ildir. "Bir dü ünce sistemi" der. Yobaz en güzel taraflar m zla biziz. "E er yüzde yüz tutarl ysa. Oysa günlü ünüzde. Çeli ki bu. H.Aslan: Günlü ünüzde yazd klar n zla kitaplar n zda yer alan dü ünceler aras nda çeli kiler var.a rl ktaki bu soruyu öyle cevapland r yorsunuz: "Hayat n Türk irfan na adayan münzevi ve mütecessis bir fikir i çisi. Ru en E ref'in 'Diyorlar ki' adl kitab n esas alarak yazd n z 'Diyorlar ki' ba l n ta yan yaz n z dü ünüyorum. okuduklar m z." diyorsunuz. Onsekiz ya nda bir insan çarpar elbette. bir anlamda ki ili inizi en çok etkileyen kitaplardan biri oldu unu söylüyorsunuz. bu yamal bohçada. orada sözünü etti iniz Türk ayd nlar yla sizin aran zdaki fark nedir? Bu ülkede Peygamber'den 'Muhammed' diye söz etmiyor musunuz? Bir bat l n n konu ma veya yazma biçimi bu. Peki ama hocam. ruh dünyas nda kötü akisler yapt . Bulû ça nda. bir dü ünür için yukar daki cevab n z yeterli mi? Kimsiniz siz? Kimlik söz konusu oldu unda sorulacak bütün sorulara cevap verebilecek birdü ünür mü yoksa arafta bir yaln z m ? Cemil Meriç: Arafta bir yaln z m. idealist veya materyalist olmalar bir ey de i tirmez. Elimden gelse herkese okurdum bu yaz y . slamiyet'in size aç klamad ey neydi de bu kitaba dört elle sar ld n z? Kaderiniz bence. Do ru. benim üzerimde de il. Eserlerinizde bu türden yüzlerce ifade gösterebilirim. Babama okuttum. Mesela Cumhuriyet'te . "Solun kadir na. ilk defa rastlanan güzel bir kad n n insan üzerindeki etkisi bu. Hemen arkas ndan. Ancak. Ama babam için ayn eyi söyleyemem. Gökalp'in bir Delf kâhinine benzedi ini sizden ö rendiler. Babam hac yd ve mûtekit bir insand . biz. Büchner'in "Madde ve Kuvvet" adl kitab n n dü ünce dünyan z . Üzerinde resim var diye eve gelen kibritlerin resimli kapaklar n y rtard .Aslan: Umrandan Uygarl a adl kitab n zdaki müthi makalenizi. Çeli kileriniz son tahlilde normal olarak da kabul edilebilir.inas davran beni ister istemez gericilerin kuca na de il.kaderleriyle aynile iyor. Sözün geli i öyle yazm m. Benim ça da lar m. "Bat Felsefesi Tarihi"ndeydi. solcu. "Yobaza dü manl k tarihe dü manl k. San r m." Sene 1974. görüyorsunuz. Kitaplar n zdan birinde. kimlik bunal mlar n okuduklar kitaplarda çözümleyen binlerce insan n -sa c . slamiyet le ilgili olarak yazd n z hepsi birer manifesto niteli indeki yaz lar n z geliyor akl ma. Hayat ma âmil de ildir. kelimeler hiç bir ey ifade etmiyor. Pratik hayatta kendilerini ya ayabilmek imkan n sa lam yor bize. Cemil Meriç: Biraz fazla alt n çizmi im "Madde ve Kuvvet"in. sa nedir? Yeni Devir gazetesi hangi çizgidedir? Müslümanl k nedir ki böyle söylüyorsunuz? Cemil Meriç: Yeni Devir pek ciddi bir intiba b rakmam t r üzerimde.

Marks' . Bilhassa polemik içinde ve dü manlar yla sava arak dü ünen bir adamd r. çizgide de i meden kalan tek unsur dü ünme biçiminiz yani diyalektik yöntem. syf.Aslan: Mülkiyet kar s ndaki tavr n z nedir? Daha önceki bir konu man zda. lmî namusumu az çok muhafaza etmi imdir. yine de marksist dü ünceyle bir çok eyi payla yorsunuz. Halbuki hayat n kendisi daima yeniye müteveccihtir.. Tehlikeli. en zeki adamlar ndan biridir. slamiyet. sayfalar na bakabilirler. Haber'e oldu u gibi inan l r. . H. Marks da bn Haldun ve Farabi gibi büyük dü ünce adamlar ndan biridir. Dü ünen hiç bir insan tarafs z olamaz. Ailem ve çocuklar m için de öyle. En masumlar . K rk Ambar adl eserinizde. slamiyet aç s ndan. bende de i meden kalan diyalektik de ildir. Bunlar n ba nda dü ünme biçiminiz var bence. Ortodoks olmayan marksist dü ünürler ise daima tam not al yor sizden. Benim yükselmek gibi bir amac m olmad . Sa 'a antipatim yok. ara t rma nesnesi maddedir. O da bir insand r ve hatalar vard r. Gerici benim. bilimin nesnesi. Sert. sf. Önce eylem vard . Ma aradakiler adl kitab n z n 391. "Önce eylem vard " diyorsunuz. Ama bu dü ünce biçimi. Eskinin devam n ister sa . Ancak. Sa mezarl k bekçisi.(3) Dü ünürken ve yazarken. dövü ken.Aslan: Marksizme yakla m n z oldukça farkl . Do ru.366.Aslan: "Otobiyografileri hep üpheyle kar lar m. Bilginin kayna n n materyalist aç klamas bu. Bu sözünüz bana gençli inizin Tar k Mümtaz' n hat rlat yor. Dü ünen bir adamd r.29) Müslüman sosyalizmi pek itibar görmüyor bugün Türkiye'de. Ayr ca. Onun ' slamî Sosyalizme Do ru' adl bir risalesini okudu unuzu belirtiyorsunuz. H. Ben insan dü üncesini bn Haldun gibi ikiye ay r yorum: n a ve haber. H. Proudhon'u. Marks'tan daha çok severim. Genç Cemil Meriç'ten olgun Cemil Meriç'e uzanan. maddi gerçeklik vard . Proudhon'u yazarken ya ad n z iç hazz geliyor akl ma. Musevi as ll d r ve bunun dü üncelerine büyük etkisi vard r. kitaplar n zda s kça vurgulad n z slamiyet sözkonusu oldu unda çeli kilerden birini do uruyor. Bir ey daha var: 'Umrandan Uygarl a'da(sf. Schumpeter ve di erleri."(Bu Ülke. di er sosyalistler gibi.(Bu Ülke. sizce yaln zca bir dü ünme biçimi. erif Mardin'e kar savunabiliyorsunuz. Politikan n dili gizliliktir.197) Sizin otobiyografiniz için de geçerli mi ayn ey? Cemil Meriç: Benimki için geçerli de il. Tehlikeli bu. Merakl okuyucular. Be inci Bask . Marks' n da hatalar vard r. evet..yazmay tercih ederdim. Ortodoks marksizme ate püskürüyor yaz lar n z. Cemil Meriç: Hay r. Rodinson. çünkü vahyi d arda b rak yor. n a ise yorum demektir ve tart maya aç kt r. Talleyrand bir politikac yd . mtiyazl bir mevkii yoktur.. Talleyrand yükselmek istiyordu. Talleyrand do ru söylüyor galiba: Dilin görevi hakikati gizlemektir. yani hayat vard . Saint-Simon'u. Tarihin en namussuz. Modern bilimin bu ilkeye dayand n kabul ediyorum. dipnot). Bilgi problemine bak aç n z marksizmden izler ta yor. ihtiyar nazeninler gibi a r bir tuvaletle ç kar tarih kar s na. Umrandan Uygarl a adl kitab n z n 231-261. insan dü üncesine sayg d r. Çünkü hiç bir siyasi hareket içinde bulunmad m. "Ben Müslüman sosyalistim" demi tiniz. ha in bir adamd r Marks.

Onda.Aslan: Cemil Meriç. Siz nas l yazars n z? Cemil Meriç: Özel bir merasime tâbi de ildir. Gurur darg nl klar ve benzeri eylerden do an ayr l klar. yaz l yor. Benli im. dil konusundaki hassasiyetiniz de il mi? Cemil Meriç: Bir yazar olarak dili muhafaza etmeye çal r m. Bu konuda titizim. H. Edebiyata tercümeyle geçtim. bizden önce gelenlerin de. H. Konu uyorsunuz. Birbirlerine yakla mal d rlar..Aslan: Stendhal eline kalemi al r. H. H. Frans zca'yla o kadar çok temas m oldu ki. lham da beklemem.Aslan: Yaz lar n z ba ka birine dikte ettiriyorsunuz. Ben fark na varmadan bir etkisi olmu olabilir Frans zca'n n. bizden sonra geleceklerin de hakk vard r. H. bütün hüviyetimdir. yani gözlerimin kapanmas ndan önce de . Bir uuralt tesir.Aslan: Üslubunuz efendim? Cemil Meriç: Üslubum kendimdir. Kutupla ma yobazl kt r.Aslan: Ama bugün bunun tam tersi ortaya ç k yor. deniyor. do ru mu bu sizce? Cemil Meriç: Olabilir. H. Sa la sol aras nda büyük bir fark yoktur. kendim yaz yorken de.Aslan: Türk Sa ' na ve Türk Sol'una tavsiyeleriniz nelerdir? Cemil Meriç: Türkiye'de sol'un sa la mas . Cemil Meriç: Ben bu kutupla maya kar y m. Yaz lar n zda konu ma cümleleri a rl kta. Mülkiyet konusunda Saint-Simon gibi dü ünüyorum.Aslan: iirin tornas ndan geçmi bir dü ünürün üslubu diyebilir miyiz? Cemil Meriç: Y llarca iir yazd m.Cemil Meriç: Sosyalizm Türkiye'de ya amak için slamî bir veçheye bürünmek zorundad r. H. Mülkiyet toplumundur.Aslan: En belirgin özelliklerinizden biri. H. Yazd klar m kadar yaz biçimim de önemlidir.. Topluma faydal oldu u sürece yararl d r. sa ' n solla mas gerekir. Yani herkes kendi zevki için tüketim yapamaz. Türk nesrine Frans z sentaks n getirdi. Mülkiyet daima tahdit edilmelidir. Dikte ettirmenizden mi geliyor bu özellik? Cemil Meriç: Üslubum.(4) slamiyet de sosyalizm gibi dü üncede bir devrimdir. ilham gelmesini beklermi yazarken. Hayat m n manas bu.

mükemmel bir anneydi. Tam bir erkek de ildi çünkü tam bir insan de ildi. nsan insan yapan a kt r. Hayat mdaki önemli varl klardan biri kad n. iiri neden b rakt n z? Cemil Meriç: Sevdi im airler vard . Kar m öldükten sonra onun yerini ancak Lamia Han m doldurabilirdi. Kad n erkekten daha yüksektir bana göre. Hastal mda bana gösterdi i efkat emsalsizdir. Salakt hazret.Aslan: Üstad m. H.Aslan: Kad nlara bak aç n z nedir? Cemil Meriç: Büyük bir sayg ve sonsuz bir sevgi.Aslan: Kad nlar bahsinde hayat n zdaki en büyük yeri i gal eden kad n kimdir efendim? Cemil Meriç: Ölenlerden kar m Fevziye. di eri kitap. P narba lar tutulmu tu. Talihim benim. Sakin bir zevceydi. Hasan Âli Yücel döneminde ba ar l ö rencilerin diplomalar n Roosevelt imzalard . Necip Faz l. Onlardan daha büyük olamayaca m hissettim.Aslan: "Bir kad nla yeme e mi ç k yorsunuz" der Nietsche. nesirde bana rakip olabilecek bir zirve yoktu. Çok mükemmel bir . Roma'y Roma yapan asil ve büyük kad nlardan biriydi. "Sak n k rbac n z yan n za almay ihmal etmeyin. Daima rahmetle anar m.Ebubekir soyundan geliyor. K rk y l n üzerinde bir beraberli imiz oldu onunla. Naz m. Sanm yorum. nsanlar aras ndaki biricik insani his. Hz. Yahya Kemal. Erkek kad n e itli i yoktur. Mükemmel bir hocad r. ngilizce ö renimine dört ya nda ba lam t r. nsanlar aras ndaki yerini bulamam t r. nsanl n yüzünü a artan bir fedakârl k.Aslan: A ka inan yor musunuz? Cemil Meriç: Elbette. Halbuki. Kar m çok severim. Fevziye tam bir aile kad n . Mente o ullar boyundand . Son derece fedakârd r. Talihsiz bir izdivaç yapt .Aslan: Lamia Han m'dan sözeder misiniz? Cemil Meriç: Son derece sevdi im ve son derece sayd m müstesna bir insand r. sadakatiyle. geline evlenme teklif eder. H." Cemil Meriç: Budala. Kad n vazifeleriyle üstündür. Fark nda olmad bir zaaf vard kad na. H. ya ayanlardan Lamia. Davet edildi i dü ünde. " nsan n tanr olmad n n tek belgesi göbekalt d r" diyor bir yerde de.böyleydi. Ana mektebini ve Arnavutköy K z Koleji'ni birincilikle bitirmi tir. Diplomas nda Roosevelt ve Hasan Âli'nin imzalar var. H. H. Küçüklük duygusundan ileri geliyor onun bu özelli i. Delirdi zaten. H. Hayat m n en mükemmel arkada . Kad n bahsinde hiç bir zaman tatmin olmam t r. Dâhi bir salak. Vazife taksimi vard r. Fedakârl yla. a k.

Aslan: Büyük yazar olmak için sizin hayat çizginize benzer bir yolu katetmek gerekir mi? Cemil Meriç: Gerekir. bir ülkede" Cemil Meriç: Evet. Sevdi im insanla birlikte dinledi im müzi i severim.ngilizce hocas d r Lamia. Liberal ve demokrat m. H. H. Bedbahtl k içinde bahtiyar m.Aslan: Liberal terimini hürriyet anlam nda m kullan yorsunuz? Cemil Meriç: Evet. H. Tanp nar' n ö rencisidir.Aslan: Ne tür müzikten ho lan yorsunuz? Cemil Meriç: Umumiyetle alaturkay severim. Herhalde Mo ollar'dan kalma bize. Re at Nuri ile akrabad rlar. . Türkülere özel bir zaaf m yok. H. Sevdi im bir insanla dinlemeliyim müzi i. Ac çekmeyen.Aslan: Hangileri mesela? Cemil Meriç: u anda s ralayamam. Farketmez. Ama sevdi im türküler de var. H. En kötü yan m z müsamahakâr olamay m z. Çünkü mesuliyet yoktur. Talihim bu. H. H. ster otobüs müzi i olsun ister klasik. H.Aslan: iiri b rak n z n tarihini hat rl yor musunuz? Cemil Meriç: Acaba b rakt m m ? Söyleyemem ki bunu. Nesri iir haline getirmeye çal t m.Aslan: Yaz lar n zdan birinde "Dü üncenin kuduz köpek gibi kovaland ya ad m zdan söz ediyorsunuz. Ac lar insan ruhunu biliyor. H.Aslan: K z n z efendim? Cemil Meriç: K z m mükemmel ve emsalsiz bir evlatt r. Ta ma suyla de irmen döndürüyoruz. Gerçek bir demokrat m.Aslan: Ayd nlar m z konusunda söyleyecekleriniz var m efendim? Cemil Meriç: Bu konuda söyleyece imi söyledim galiba.Aslan: Sizin için demokrat diyebilir miyiz? Cemil Meriç: Elbette evlad m. insan olamaz. Türkiye'de ayd n yoktur.

çabuk dar l r m. insanlar birle ir. Lamia'n n yüzünden tekrar ba lad m. Okumaya dü künüm.Aslan: Zaaflar m diyebilece iniz özellikleriniz neler efendim? Cemil Meriç: Çok. Bu yüzden biraz mar k büyümü üm. Kad n da insan kitap da insan. Yani bunlar teke irca edebiliriz. Hassas bir kad nd . Çok zengin bir masal dünyas vard ve masallar anlat rd bana. Aynile irler. Babamla akrabayd lar. çabuk sevinirim. Ümit'in pi irdiklerini de severim. Çabuk k zar m. Bende de var ayn hassasiyet ve bu. Soyad Kanunu'yla de i tirildi. . Bu soyad Haf z dris Efendi'den geliyor. En son olarak da hastalan nca b rakt m. Günde üç paket. kisi de insan. Her insan gibi. H. belli bir ölçü içinde kad nlara zaaf m var. Neden ba ka bir varl a de il de kad na? Cemil Meriç: Hayat mda iki önemli varl k var: Kad n ve kitap. Be karde iz. bu binlerce insandan yaln zca birer tanesi birbiriyle kayna r ve anla r. imdi içmiyorum. Annenizden hat r n zda kalanlar neler? Cemil Meriç: Muhterem bir han md annem. tekle ir.Aslan: Kitab kad na benzeten ba ka bir dü ünür hat rl yor musunuz? Cemil Meriç: Hat rlam yorum. H. Neden kendimizle yatar z her kad nda? Cemil Meriç: Kad nla bir parça bize yak n oldu u ve bizi sevdi i için yatar z.Aslan: "Her kitapta kendimizi okuruz. Ailenin ya ayan tek erkek evlad benim.H. söyleyeyim: Annemdir" der Abraham Lincoln. Bütün yemeklerini severim Lamia'n n. Ba tan a a zaaf m.Aslan: Sevdi iniz yemekler neler? Cemil Meriç: Lamia'n n pi irdi i yemeklerin hepsini severim. Hayvanlar çiftle ir. Bilhassa bulgur ve etle yap lan yemekleri. H. Benim soyad m asl nda Hocazâde'dir. Kad n ve erke in bir araya gelmesinde.Aslan: Sigarayla aran z nas l? Cemil Meriç: On yedi ya mdan bu yana sigara içerdim. Her insanda binlerce insan vard r. H.Aslan: Bir denemenizde kitaplar kad nlara benzetiyorsunuz. H. lk mektebi bitirmi ti annem. kendimizle yatar z her kad nda" diyorsunuz. annemin bendeki etkisidir. Lüzumundan fazla hassas m.Aslan: "Bana okudu unuz kitaplar n en güzelinin hangisi oldu unu soruyorsunuz. Sonra b rakt m. Babam n dedesi Dimetoka müftüsüydü. H.

Hayat m n bütün tecrübesi. 3.Cemil Meriç. "Umrandan Uygarl a". uyu abilir tezleri toplay p uyu amayanlar n bir yana b rakma e ilimini. H. Bat 'dan Do u'ya gibi bir ey.1960 y l nda bir otomobil kazas nda ölen Albert Camus'nun intihar etti ine inan l r. H. geçmi ten bugüne idi. "Umrandan Uygarl a"n n tersi. Kafam n gönlümün çocuklar . nsanlar n severim. Ancak "Hind Edebiyat "n çok severim. rfan biziz. "Bu Ülke"yi de severim. Lamia'yla O'nun memleketi olan am'a da gitmek isterdim mesela.Eklektizm: Felsefede. Onlar da çocu um. H. H. H.Aslan: Neden Fransa'da? Cemil Meriç: En çok Frans z kültürüyle temas halinde oldum. kültür Avrupa. edebiyatta ise birbirine ayk r çe itleri ba da t ran geni s n rl zevki ifade eder.Aslan: Yeni bir çal man z var m ? Cemil Meriç: Evet. Sonradan "Bir Dünyan n E i inde" ad yla bas ld ..Aslan: Kitaplar n za çocuklar n z hissiyle bakt n z oluyor mu? Cemil Meriç: Fazlas yla elbette. Hakan Ula ' n notu: 1.Aslan: u anda seyahat etme imkan n z olsayd hangi ülkede olmak isterdiniz? Cemil Meriç: Fransa'da..Aslan: Kitaplar n z aras nda tercih yapabilir misiniz? Cemil Meriç: Yapamam. yeni kitab m bugünden geçmi e. sizin söylemek istedi iniz bir ey var m ? Cemil Meriç: Her cevap noksan. 2. Dü üncelerim tohum halinde "Bu Ülke"dedir. nsanlara verebilece im mesaj bu. "Kültürden Irfana" olacak ad .H. H.Aslan: Benim sormad m. Yeni bir kitap haz rl yorum. ba ka bir yerde "O'nsuz bir sosyalizm hatta O'nsuz bir Bat dü üncesi . Cevaplamak ay klamakt r.Aslan: Lamia Han m yüzünden? Cemil Meriç: O içiyordu çünkü. Altm küsur y ld r Frans zca'yla u ra yorum.

emekten do mayan her kazanc mahkum eder.." 4. Gerçek sosyalizmi.. Peki ama: Mülkiyet nedir? sorusuna niye ayn ekilde...) ..Pierre Joseph Proudhon için "Bir Facian n Hikâyesi" kitab nda da öyle yazar: "Proudhon ça m z n en büyük dü ünce adamlar ndan biri.. Türk Edebiyat Vakf Çar amba Sohbetleri Türk Edebiyat Dergisi (Türk Edebiyat Vakf ¶n n geleneksel olarak düzenledi i "Çar amba Sohbetleri" ne Ahmet Kabakl ¶n n davetlisi olarak kat lan Cemil Meriç¶in yapt konu ma ve di er kat l mc larla aras nda geçen sohbetler. dolay s yla da mülkiyetin nedensiz bir sonuç oldu unu iddia ediyorum. Kilisele en sosyalizmin hür tefekküre tahammülü yoktur.. Faiz bir sömürü arac d r. Yaln z.. yani bu ikinci sorunun asl nda birincinin de i ik bir biçiminden ba ka bir ey olmad n hemen anlatabilmekten emin olarak. Bat n n bütün doktrinleri içinde slamiyet'e en yak n olan felsefedir. anar izm için nomos(kanun) mâ eri ak ld r. Niçin k nanacakm m bundan dolay ? Mülkiyet h rs zl kt r!. Ülkemizde sa . üstada göre. H rs zl kt r. slamiyet de bir nomokrasi(kanun hâkimiyeti) dir. ne mülkle tirmenin ve ne de yasan n mülkiyeti yaratamayaca n . slamiyet için vahiy yani ilâhi eriat.. Proudhon'un temsil etti i anar izm. anar izm de. önyarg lar n kal n duvarlar arkas nda hep ayn teraneleri tekrarlar. Oysa Proudhon ayd nl a ko an her insan için de erli bir k lavuzdur. deseydim... ki ili ini çekip alabilme gücünün ölümüne bir erk oldu unu ve bir insan köle haline getirmenin onu öldürmekten farks z oldu unu ispatlamak için uzun boylu konu maya ihtiyaç kalmaks z n anla l rd dü üncem.tasavvur edilemez" diye and -anar izmin babas say lan. insandan dü üncesini." Not: Yukar daki röportaj Cemil Meric Dü ünce platformuna ta yarak sizlerle payla mam z sa layan forum üyelerimizden Hakan Ula Bey e ükranlar m z sunuyoruz. Proudhon. I te devrimlerin giri kap s . cevab n veremiyorum?... Ne eme in. Ülkemizde sol."Mülkiyet Nedir?" kitab yla ünlenen Proudhon'un bu konudaki görü üne bakal m: "Kölecilik nedir? sorusuna cevap vermek durumunda kalsayd m ve tek kelimeyle: Cinayettir. bu dürüst ve samimi insana kulaktan dü mand r. iradesini.. gerçek demokrasiyi bütün buutlar ile tan mak isteyenler kilisenin afarozuna u ram bu yavuz ve samimi yol göstericiyi tan mak zorundad r.

gönlü olan. Edebiyat insan dü üncesini. kabiliyetini ilk ke fedenlerden biri s fat yla iftihar duymu tum. Kâmil Pa a insanla cemiyet aras ndaki münasebetlerin hududunu çizen. Ahmet Kabakl : Esta furullah. Bu bir tesadüf eseri de il. Ferman buyurdular. Edebiyat kâ anesi. insan duygular n en mükemmel ekilde ifade etme sanat . Her eyi kucaklayan bir sanat. Edebiyat Vakf 'nda yap lacak bir konu man n edebiyata taalluk etmesi bence münasip olur. naz m hücresi.. muhterem Ahmet Kabakl Beyefendi'ye te ekkür ederim. Yani bir nevi Kelile ve Dimne. "fâtihler. edebiyat saray önce iki hücrelik: Bir. "Bat n n manevi fetihlerinden faydalanma arzumuzu" isabetle ba latt k. edebiyat bir bütün. Fénelon'un hikmet ve siyasetle dolu olan eseri veliahta siyaset ö retmek için kaleme al nm t ve hikâye sadece bir süsten. Konu mam bir cesaret olacak. Bugün de bu te hisim bütün s cakl yla devam etmektedir. Nesir. "Bu itibarla. Tanzimat'tan sonra Bat 'yla temas ettik. Cemil Meriç: Bu kadar nadide. Efendim. bu kadar güzide bir toplulukla kar lanaca m ummam t m. bir nevi siyasetname ar yordu. gaziler" toplulu udur. bir nesir hücresi. Tehlikeli bir macerayd bu. Yusuf Kâmil Pa a bu eseri müzeyyen üslûpla Türkçe'ye kazand rd . dili ve muhtevas bak m ndan büyük ra bet gördü. Fransa'dan yap lan ilk tercüme Yusuf Kâmil Pa a'n n Télémaque tercümesi. Çünkü Türk milleti heyecan duyan.Cemil Meriç: Efendim. y llarca önce serefyab olmu . Mekteplerde okutuldu ve nesiller için bir üslûp hocas mahiyetini ta d . Yoksa Télémaque'in romanla hiçbir alâkas yoktu. As rlardan beri naz m hücresi a z na kadar dolu. serbestî halinde ya ayan bir ak nc lar toplulu u. Büyük âirler yeti tirmi iz. Ahmet Bey'in iltifatlar na da bilhassa te ekkür ederim. Bana bu kadar güzide bir mecliste sadece dinleyicilik dü erdi. . sadece gönlümden emir alarak huzurunuzda bulunuyorum. Kabul buyurursunuz ki bu kadar güzide bir mecliste hiçbir haz rl k yapmadan konu mak çetin bir imtihand r. nazm n yan nda bir parça daha fakir. Filhakika. Konu man n mahiyeti hakk nda da bir fikrim yoktu. Frenklerin tabiriyle "sanatlar n sanat . idare sanat n ayd nlatan bir eser istiyordu.. Fakat Bat kar s ndaki susuzlu umuzu. bir cazibeden ibaretti. dünyam z geni letmek istedik. Nitekim senelerce eser. Bu itibarla en küçük bir haz rl a imkân bulmadan. Birçok kazançlar n yan nda birçok felâketler de mukadderdi. Bu imtihan sadece k ymetli dostumun arzusuna uymak için yerine getirmeye çal aca m. mütemadi bir co u halinde. ko tum geldim.

Tanzimat' n ba ar s zl yla birlikte son buldu. iktidar problemlerini konu alan kitaplar Osmanl tecessüsünü tahrik ediyordu. bir Tunuslu Hayreddin. gibi izm'ler. . Cezmi. anar izm. Haddizat nda Osmanl Bat l la mas diye bir ey yok. hiçbir ciddi mütefekkirin alâkas n çekmezdi. Bat y bütünüyle tan mak bilhassa tefekkür sahas ndaki fetihlerinden haberdar olmak arzusundayd . Montesquieu'nün Kanunlar n Ruhu adl eserine e ilir.. Balzac'a kadar Bat 'da roman ciddiye al nmaz. Rousseau'nun çtimaî Mukavele'sine e ilir. Bütün dünya irfan na çevirmi lerdi. bir insan yaratmak sanat yla u ra r. Bir kelime ile günümüzün insan . fikriyat n da fethetmek arzusunu duyuyorduk. Osmanl kay ts z de ildi. en büyük medeniyetini yaratan insanlar. fakat onun romanc l geni tabakalar irfan bak m ndan zenginle tirmek gayesini güden. insanla devlet. Ondan sonra Bat 'n n bu çe it eserleri kar s nda daha az tecessüs gösterdik. Biz Bat 'y bütün olarak tan mad k. Fatih'in tecessüsü de fetihleri gibi cihan ümuldu. hikâyeye yani vakit geçirmeye dald k. Bu. okumu tu. Bat 'da da öyleydi. Nitekim iki roman yazm t r: ntibah. Bu itibarla bak lar n bütün dünyaya çevirmi lerdi. Osmanl 'n n Bat 'dan alaca herhangi bir edebiyat nevi yoktu. Tabiat yla bu. Küffar n topraklar n nas l fethetmi sek.. Bu sebeple insanla cemiyet. Daha sonraki Osmanl padi ahlar da dünya tefekkürüne bigâne kalmam lard . Bir Cevdet Pa a. Sezar' n Galya seferlerini tercüme ettirmi . o ça n belli ba l mütefekkirleri tefekkürü bir bütün olarak ele al rlar. Yani a açla me gul olmad k. Osmanl lar elbette ki dünyan n en büyük idarecileri. Üçüncü Murat zaman nda Machiavelli'nin me hur Hükümdar' defalarca Türkçe'ye kazand r lm t . Marksizm bütün sahte cazibesi ve sahte ilimcili iyle kafalar istilâ etti. Birçok siyasetnameler elden ele dola yordu. Daha çok romana. Ormanla hiç me gul olmad k. Emile'i Türkçe'ye kazand rmaya gayret eder. Bir kelime ile edebiyat o ça için sadece bir e lence de ildir. ahika idik. Bu itibarla kültürü bütün olarak ele alan Osmanl cemiyeti siyasî kültüre de ehemmiyet vermi ti. Bat ya teslim olmak de ildir. Osmanl fazla ciddi ve vakurdu. Ben öyle san yorum ki büyük fikir buhran m z n kaynaklar ndan biri de bu siyasî irfan eksikli idir.Efendim. Geni halk kitlelerine hitap eden. do rudan do ruya siyasî irfan m z n yoklu undan faydalanm lard r. komünizm vs. Bizim dikkatimiz Bat 'n n sadece dikenlerine yapraklar na tak ld . okumaya al t ran. maceran n cazibesinden istifade eden ikinci derecede bir nevi idi. Rüzgâr n tesadüfen önümüze serpti i birkaç kuru yaprakla u ra t k. Bat 'da kendi susuzlu unu giderecek eserler ar yordu. günümüzün en entelektüeli ark' de Garb' da tan mayan acayip bir mahluktur. meçhul de ildi. Tanzimat devrinde tan mak istemi tik. Tanzimat devrinde Bat fethedilecek bir ülkedir. Nam k Kemal. Roman ise bir e lence unsuruydu. Bat iirinin bize verece i bir ey yoktu. 1960'lardan sonra Türkiye'yi salg n bir hastal k gibi istilâ eden Marksizm. hikâyenin imkânlar ndan faydalanarak kendini okutturmak isteyen bir te ebbüstü. Plutark' n birçok yaz lar n tercüme ettirip. Bu bo lu u doldurmak için elbette ki izm'lere ihtiyaç vard . Tanzimat devrinde Nam k Kemal de roman yazm . Nam k Kemal ve Ziya Pa a da öyle. Çünkü iirde biz büyük bir merhale idik. Ziya Pa a.

Yani Machiavelli nas l bir cemiyetin adam d r. adeta hastal klar n ithal eden bir kumpanya haline girdik. neyi temsil etmektedir. bir homo politikus olarak vas fland ran bir insan n mü ahedelerini billurla t r r.Evvelâ insan dü üncesi bir bütündür. Kendini tan mak dü man n da tan makt r. Fakat kendini tan mak formülü son derece kucaklay c bir formüldür. insan sadece menfaatlerine esir bir robot. elbette ki Marks' da tan mal d rlar. nas l yeti mi tir. hangi hakikatlere k tutmaktad r. Bu söz bir cinayet fetvas d r ve Machiavelli'ye de il. Osmanl n n bir valisi bile Machiavelli'den çok daha iyi biliyordu insan ruhunu ve insan . Biz Avrupa'n n pisliklerini. Fatih'ten itibaren daha do rusu Selçuklulardan itibaren dü ünceyi bir bütün olarak alm lar. dünyay da tan mak mecburiyetindedir insan. adamlar na okutmu ve yirminci sayfaya kadar dayanabilmi . insanla devlet aras ndaki münasebetleri dikkatlerine tevcih etmi lerdir.. Machiavelli'den zaman m za kadar Avrupa'y i gal eden. Ignagio de Loyola'a aittir. Dü man olarak da tan mak mecburiyetindeyiz. büyük fetihlerde bulunmu . bütün büyük ara t r c lar talebelerin kültürüne malzeme olarak haz r ve aç kt r. nas l bir tarihten geldik. eserinin de eri nedir. Elbette Machievelli de Avrupal d r ve Avrupa'n n siyaseti ahlâktan ay ran. Çünkü dünyada yaln z ya am yoruz. kendini tan makla ba lar. Rönesans'tan beri tefekkürde büyük merhaleler alm . Gerçi Machiavelli defalarca çevrilmi . Biz Asya ile yani kendimizle me gul de iliz. bir siyasî edebiyat dersi vardir. irfanla alâkam z kalmad . dilimizi unuttuk. tiraf ederim ki üniversitelerimizde de ciddi bir siyaset kürsüsü yoktur. Dü man veya dost Bat . fakat bu çeviriler ciddi bir bilgiyle ku at lmad için hakikî de eriyle tan nmam t r. Hiçbir kitap haz rlanmam t r. Fakat Marks'tan evvel tan nmas gereken adamlar var. Biz kimiz. mülevvesat n . hangi kavgalar n neticesinde bu hale geldik. M s rl Mehmet Ali Pa a Machiavelli'yi tercüme ettirmi . dost olarak da. Asya'y tan madan Avrupa'y tan maya. Avrupa'y tan madan Asya'y tan maya imkân yoktur. Do rudan do ruya ders olarak okutulur. Kendini tan mak için çevreyi. Nitekim rivayet edilir ki. Bu ekilde tefekkür olmaz. Bu itibarla politikayla u ra acaklar. Meselâ Machiavelli'ye atfedilen "gaye vas talar mübah k lar" sözü bile haf zalar m za yanl geçmi tir. Fakat bu son zamanlarda. bilhassa Servet-i Fünun devrinden itibaren unutulmu tur. Fransa'da bir siyasî kültür. Tarihimizi unuttuk. Bu söz ona ait de ildir. Asya ile Avrupa insan beyninin iki yar m küresidir. Bu itibarla sadece kula m za üflenen formüllere ba l robotlar haline geli imiz siyasî kültürümüzün eksikli inden kaynaklanmaktad r. Avrupa insan n n saadet ve felâketine sebep olan tarihi vakalar bilmedi imiz gibi bu tarihi vakalar n semeresi olan nazariyeleri de bilmiyoruz. adiliklerini alan.. Bütün büyük fikir adamlar . büyük ke ifler yapm bir insan toplulu udur. Meselâ Machiavelli. Fakat buna mukabil Bat 'y da tan mad k. Gerçi ecdad m z. Bu söz Fransa'ya Avrupa'ya as rlarca tahakküm eden Cizvit tarikat n n kurucusu olan bir din adam na aittir. Elbette ki irfan. bunlar hiçbir zaman anlat lmam t r. "Bu gâvurun bize ö retece i bir ey yoktur" demi .

ilk izm'i yegâne reçete telâkki edecektir. Onun i tigal sahas . Bugün bir siyasetname. Do u'ya ait büyük siyaset eserleri hepimizin meçhulüdür. kendi ölçülerimiz içersinde biz de yapmak mecburiyetindeyiz. mektep kitab olarak okutulur. bir Kelile ve Dimne. Tilki aslan tan maz. Edebiyat m z n en fakir taraf siyasî edebiyatt r. Tarihimiz boyunca bu tezad ya ad k. Bu itibarla onlar n yapt n . daha sonra Frans z ihtilâli. neyi temsil ettikleri. Fakat ç plak olarak okutulmaz. Yani bir Frans z. feragati. psikiyatri i ler.. Ayr ca roman yazmaya itibar etmemi lerdir. Ö renmedikçe. muhtevas kalmam . Nihayet birinci dünya sava ve sonras n n mütefekkirleri. Hiçbir temayül fark gözetilmeden. dü ünceye neler getirdikleri de uzun uzad ya anlat l r. Yani roman ölmektedir ve ölecektir. Bütün samimiyetiyle tan m yor tabiî. Fakat bugün politikaya at lan insanlar n elbette ki bütün politika üstatlar na ihtiyaçlar vard r.. O hileyi. antropoloji i ler vs. slâmiyetin romana kar gösterdi i alâkas zl k sebepsiz de ildir. Halbuki edebiyat demek roman demek de ildir. Yorumlar yla beraber okutulur.. Evvelâ on alt nc as rdan ba layarak mutlakiyeti savunanlar. Çok daha ciddi i lerle u ra an Türk slâm ayd nlar . Elbette ki geri toplumlarda büyük yeri olan fakat netice itibar yla ilerleyen bir toplumun itibar etmeyece i bir edebiyat nevidir. romanla u ra mak ihtiyac n duymam lard r. geni kalabal klara seslenen bir edebiyat nevidir. biz aslan z. Bu itibarla büyük idarecilerin ihtiyac yoktu. Halbuki yirminci asr n ba lar nda Fransa'da demin de belirtti im gibi bir siyasî edebiyat dersi vard r. Tilki ve Aslan Avrupa'n n bize göre üstünlü ü de fikre. nas l bahsetti ini biliyor. so uk dü ünceyi. Ayn cinsten insanlar birbirlerini tan r. Edebiyat demek. so uk kanl dü ünceyi tan d . Fakat bizim de esir olmamam z için mutlaka ayn bilgilerle mücehhez olmam z gerekir. ilme verdi i de erden ileri gelmektedir. onun bildi i eyler bizi esir etmek için kâfidir. nsan ilimleri geli tikten sonra roman n sahas kalmam . edebi k ymeti olan kalabal k üzerinde büyük etki yapan. Roman Roman ancak. psikanaliz i ler.. nsan tabiat n psikoloji i ler. kahramanl temsil ettik.cemiyetlerini. büyük tahliller okutulur. sosyoloji. nsanlar tan yor ve tarihi tan yor. . ihtilâli haz rlayan mütefekkirler. Bugün Marksizmin kazand budalaca itibar ve dü künlük do rudan do ruya bu bo lugun eseridir. Çünkü roman n konusu insand r. kendi dünyas ndaki fikirleri kaynaklar ndan ba layarak zaman na kadar geçirdi i bütün dönemeçler içinde bilir. Yani bir roman merak istilâ etti bizi. bizi nas l istismar edece ini biliyor. Avrupal neden bahsetti ini biliyor. K ssalar. ihtilâl hakk ndaki büyük tefsirler. hikâyeler yetmi tir. Sadece Avrupa'n n ikinci derecede müelliflerini ve ikinci derecede eserlerini ald k. Biz vefay . roman demek haline geldi. kar s na ç kacak ilk mütefekkiri. tarihin ak na istikamet veren kitaplar. Memleketimizde bir siyasî edebiyat do mam t r. Bizde roman do may sebepsiz de ildir. Roman sadece sinema gibi aylak tecessüsleri avlayan bir nevidir. Çünkü Avrupal tilkidir. Zaten Do u'da ve Bat 'da en büyük hazine olan Binbir Gece yetmi tir. hangi artlar içinde do duklar .

Masallarla oyalan yoruz ve ilmin ciddi sesi. Roman itibardad r çünkü mesuliyetimiz yoktur hepimiz mesuliyetten kaçar z. Sadece üslubuyla kendini okutan bir edebiyat türüdür. Romanla televizyon ve sinema aras nda büyük bir benzerlik vard r. roman okumak ihtiyac ortadan kalkacakt r. nsanlar olgunla t kça romana itibar azalacakt r ve azalmaktad r. Demek ki vaktiyle roman büyük hizmetler etmi tir. ilimler geli inceye kadar çok i yapm t r. nsan tan mam z kolayla t rm t r. henüz ilimler geli medi i zamana mahsus bir edebî türdür. deoloji ilmi de içine al r. sedire uzanarak. çat k çehresi ho umuza gitmemektedir. lim bu vazifeyi yapmaktad r.Roman buhranlar içinde ç rp nan bir ça a. Bu üslubu psikoloji ve psikanaliz de gösterebilirse elbette ki roman n yerini alabilir. siyaset ilmini tan makt r. insanla cemiyetin. Bunlar n hepsi bizi tecessüsümüzden yakalayan ve sadece vakit geçirmeye yarayan. Yani dünyan n tek dü ünce adam . sosyoloji de yapmaktad r. ilim demek kendine mahsus bir dil demek. sosyolojinin kayna nda roman vard r. Bu yazar. Bu sayede kültür de edinebilirsiniz. Bu i te evvelâ Avrupa'n n yapt klar n bilmekle mükellefiz. onlar konu turmak mesuliyetten kaçmakt r. Romanc tarihçi de ildir. Elbette de eri vard r. sosyolog da de ildir. Bu itibarla siyaset ilmiyle yak ndan ilgilenmemiz ve ona edebiyat n bir dal olarak itibar etmemiz lüzumlu ve faydal olacakt r. nsanlar tekâmül ettikçe ciddi bir olgunluk devresine geldikçe. Psikoloji geli tikten sonra roman n sahas kalm yor. Marks'tan sonra da gelmi ve gelecektir. insan vicdan na e ilen bir yazard r. neyle me gul olacakt r? Çünkü ilim demek laboratuar demek. cemiyetlerin münasebetlerine ve insan ruhuna k tutan bir ilimdir. roman taht ndan indirmektedir. Maalesef biz masal dinlemeye al m insanlar z. "ben"in garip taraflar na tutulan bir aynad r. limler geli tikten sonra psikoloji bir ilim hüviyeti kazand ktan sonra roman neyi halledecek. limler. Roman "ben"e tutulan. Roman itibardad r. Siyaset. Fakat bu kültür ciddi de ildir. tek siyasetçisi Marks de ildir. Marks'tan önce çok daha büyük adamlar gelmi . bulan kt r. deolojilerden kurtulman n tek çaresi ilmi tan mak. Roman tecessüsümüze hitap etti i için. Çünkü mesele insan ruhunun karanl klar na k serpmektir. büyük fedakârl a ihtiyac olmad için odan za çekilip. oysa mutlak olarak politika ilminin getirece i a muhtac z. sigaran z yakar. Belki de yirmi birinci as rda romana hiçbir ihtiyaç kalmayacakt r. Marksizm bir ideolojidir. ciddi de iliz. Psikolojinin. Marks belli bir devirde belli bir cemiyetin belli meselelerine k tutmaya çal m bir fikir adam d r. m uhayyel ah slar ç kartmak. vakit öldürmeye yarayan birer parazit tür haline gelecektir. . çünkü cahiliz. Romanc sadece ilimlerin geli medi i bir ça da insan uuruna. fakat ilmin yan nda ba ka aldatmacalara da ba vurur. psikolog da de ildir. Fakat bu mutlak de er de ildir. kahvenizi içer okursunuz. Siyasî Edebiyat Roman n d nda insan inceleyen bir ba ka ilim de siyaset ilmidir. Dü üncelerimizi ba ka kahramanlara söyletmek.

pek tabiî.Bat 'ya kar kendimizi müdafaa etmek için mutlaka siyasî edebiyat kurulmas na muhtac z. ahlâkla münasebetleri nedir. Ahmet Kabakl : Efendim. Bat olacakt r. . neyi. Onu yeti tiren bir anne vard r. resmimiz zirveye yükselmi tir. Bunun için de evvelâ mevcudu bilmekle mükellefiz. Frenklerin politika ilmine kar . Kendilerine müte ekkiriz. Sizin ani kararlar n z kar s nda bir gün benim de boynum gidebilir." Yine. radyodan verilen on alt nc asra ait bir musiki dikkatimizi çekti. büyük dü ünce adamlar n n tevazular da o ölçüde büyük oluyor. Devletle fert aras ndaki münasebetleri en iyi ekilde yürütmek sanat d r. Bir gün bir yabanc yla arabada giderken. tahliller yapmaya muhtac z." Yine Hamdullah Suphi Bey bir konferans nda anlatm t . Yavuz Selim'e bir gün veziriazam der ki: "Beni azat edin. Halbuki bizim medeniyet tarihini bilmemiz gerekti ine i aret eder. Büyük devlet adamlar yeti tirmi iz. olmaz m ? Bütün bu meseleleri ayd nlatmal y z. bir Yugoslav tarihçisine Süleymaniye Camiini gezdiriyormu . Bu bak mdan." Bizim mimarîmiz. tedbirler almak mânâs nda midir? Cemil Meriç: En geni mânâda insanlar idare etme sanat d r. bunlar üzerinde dü ünmeye. ben seni çoktan azat ederdim. Muhteval bir sohbeti bize lütfettiler. Tarihçi kendisine "Bu camii kimler yapt ?" diye sormu . Bu yabanc sanatkâr n eser hakk ndaki kanaati öyleydi: "Muhte em bir üslûp. Size lây k bir konu ma yapamad m. nas l ifade ettiler. Tedbirleri alacak olan. Evvelâ Bat 'y tan maya. musikîmiz. Hemen arkas ndan ilâve etmi . insand r. edebiyat m z. Onlar n büyük tecrübeleri. Böyle bir insan n yeti mesi mühimdir. senden daha iyisini yerine koyamam. siyaset ilmi çareler arama. Efendim. büyük ba ar lar vard r. Meselâ Abdülhak inasi Hisar Bo aziçi Mehtaplar 'nda dert yanar: Tarihi. Hepsi mücessem ve hepsi yüksek. "Bu camii sizler yapamazs n z. ster istemez bu konularda metot olarak hocam z. nas l bir çevrede do dular. bir Fatih rastgele yeti mi de ildir. bizim slâmî bir politika ilmi kurmam z artt r. ahlâk n d nda bir politika olur mu. Kelile ve Dimne'den ba layarak kendi siyasî eserlerimizi birer birer ele al p nas l bir toplumda. Bat insan bugün insan ve cemiyet problemlerini son derece iyi bilmekte ve bu problemlere kar son derece uyan kt r. imdilik maruzat m bundan ibarettir." Yavuz'un cevab öyle: "Bre mel'un. aff n z dilerim. Cemil Atasoy: öyle bir ey akla geliyor. yenmek yenilmek aç s ndan ö rendi imizi ifade eder. çoktan boynunu vurdururdum ama. Cahit Atasoy: Efendim. sonra kendi siyasetnamelerimizi bilmeye. tedbir alacak komple insan yeti tirmek meselesi çok mühimdir.

Lavoisier (Lavuaziye). Mahkemeyi kuran da ihtilâli yapan cumhuriyet idaresidir. hocalar var. Baz lar na göre Osmanl . Daha sonra giyotinle ba kesilen Lavoisier için bir tarihçi unlar söylüyor. Ne yaz k ki kendi tarihçilerimizden baz lar da bu dü üncededirler. Bir de kendi cemiyetimize bakt m zda aradaki fark görmü oluyoruz. O ya ta o ba ta nas l birkaç dil bilmektedir? Bunu ifade etmek istiyordum efendim. Adeta Lavoisier'nin hat ras ndan ve Frans z milletinden özür diler. yani organizmada al nan besinlerin kullan lmas n ilk tetkik edenlerden ve bugün de geçerli birçok teorileri ortaya koyanlardan biri. htilâl mahkemesinin cevab udur: htilâlin âlimlere ihtiyac yok. Tütünü satan kendi olmad na göre böyle bir suçlama yersizdi. iade-i itibar ettirir ve muhte em bir cenaze töreni tertip eder. Lavoisier Ayhan Songar: Cahit Bey'in konu mas bana baz eyler hat rlatt . "Bu ba kesmek için. Kendisinin Paris'te laboratuar var. diyebilirim. Bu mukayeseyi yapabilmeniz için bunlar arzettim. Ahmet Kabakl : Bizim mütefekkirler aras nda da Süleymaniye'yi bizim yapmad m z eklindeki kanaat alm yürümü tür. tefekkürüne bir yerde müdahale eder ve onun patolojisini de tetkik eder. Bu Lavoisier'nin mahkemesinde âzalardan Mara da bulunmaktayd . yanma hadisesinin bir oksidasyon oldu unu havada oksijen diye bir gaz n bulundu unu ke feden. insan diline. Tütünlerin k r lmas n önlemek için. Be erî ilimlerin en mühimidir. dünyan n gelmi geçmi en büyük kimya âlimlerinden biri. Buras dünyadaki bütün ilim adamlar n n ziyaretgâh .bir çevresi var. Frans z ihtilâlinde Lavoisier tevkif edilir. onlar nemlendiriyordu. Bir ufak tarih bilgisi arzetmekle zannediyorum baz mukayeselere imkân verece im: Frans z htilâli Lavoisier'nin kafas n kesmi tir. Yine Lavoisier. Psikiyatri insan dü üncesine. fakat böyle bir ba tekrar meydana getirmek için as rlar kâfi gelmeyecektir. Onu vefat ndan iki sene sonra g yaben muhakeme eder. Tarih tekerrürdür. bir tecrübeyi tamamlamak için iki gün mehil ister. Kendi gayreti ve kazanc yla buray . Ayr ca Cemil Meriç üstad m za bir noktada çok te ekkür ederim. Onu beraat ettirir. tham edildi i suç da u: Tütünü nemlendirip a rla t rma. Be erî ilimleri sayarken psikiyatri üzerinde de durdular. bir an yetti. Bugün de bilindi i gibi dünyan n her yan nda tütünü muhafaza için bu metot kullan l r. metabolizma denen hadiseyi. Neticede idama mahkum edilen Lavoisier. Mensubu bulundu um meslek nam na da . ilim adamlar na aç k tutmaktad r. Lavoisier bir metot bulmu tu. Psikiyatriyi kuru bir t p dal zannedenler vard r. Mara âlim olma merak ve iddias nda ama sadece nutuk atma merakl s . bir i gal gücüdür. Son derece de vatansever bir adam." htilâlden iki sene sonra Fransa'da tekrar bir mahkeme kurulur. O zamanlar kurulmu olan bir ziraî te kilât n ve Frans z barut komisyonunun âzas .

ne de sosyoloji anla l yor. felsefe sadece papatyan n sap olarak kald . ideoloji yoksa alâka göstermemektedir. Nitekim günümüzde sadece roman n de il. u halde say n üstad m z sanat n ilerde ya amayaca n mi ifade etmek istiyorlar? Ahmet Kabakl : Roman var. Bu bak mdan roman ve sanat belli zümrelerin nazar nda itibars z hale getiren ideolojiye bula m olmas d r. as rda Auguste Comte'tan sonra sosyoloji. Bir tecrübe sahas yd . yine ayn as rda psikoloji istiklâllerini ald lar. tiyatroyu bir sanat eseri gibi incelemesi gereken talebeler.. antropolojinin. edebiyat tarihi elbette yaz lacakt r. ideolojilerin ve politik çeki melerin bir f rt na gibi dünyaya hakim olmas ndan ileri gelmektedir. ideolojik muhteva ta yor ise okundu u ve itibar edildi i aksi halde okunmad maalesef ac bir gerçektir. ne psikoloji. Necmettin Hac emino lu: Efendim. fizi i de metafizi i de kucakl yordu. tiyatronun. Bugün kendi cemiyetimizde. istiklâllerini ald lar. fakat roman muhteva de i tirmi .. Siyaset tarihi. Tahir Kutsi Makal: De erli ilim adam m z say n Cemil Meriç'i iftiharla dinledik. hürriyet sahas . Bu konuda hocam z n görü lerini de alaca z elbette.Say n Cemil'e bu mü ahedeleri bak m ndan ayr ca te ekkür ederim. Bu itibarla ben. Roman. Demek ki roman okuyucusu var. edebiyat fakültemizde roman . roman eski itibar n hakikaten kaybetmi tir. 19. sadece dili güzel kullanmak mümaresesini (maharetini) temin için dahi vazgeçilmez bir sanat eseridir. limler yava yava geli tiler. sosyal ilimler yüzünden be eri meseleleri ele almak vasf n kaybetse. Ancak ben muhterem hocam z n roman konusundaki dü üncelerine i tirak edemeyece im. . romanc k var. Fakat benim kanaatime göre kaybedi sebebi. di er be erî ilimlerin ilerlemi olmas ndan ziyade. tavsiye edilen romanda ideoloji varsa kap makta. ben de ayn konuyla ilgili olarak konu mak istiyorum. iirin de ancak ideolojik hedefler güdüyor ise. Geli mi kapitalist ülkelerde romanlar insanlara ho vakit geçirtici vasf n devam ettirmektedir. iiri. ideolojik sebeplerle yaz lmasa. Bugün ça m zda. Bugün felsefe denince. geni bir saha. stifade ettik. Yani bir papatyan n yapraklar n n kopu u gibi. böylece felsefeden koptular. resmin. Ama roman n sanat oldu unu kabul etmek gerekmez mi? Psikolojinin. Cemil Meriç: Roman n garip bir kaderi var. dilin imkânlar n en güzel ekilde ortaya koymak. ideolojilerin istilâs yüzünden roman n hedef ve mahiyet de i tirdi ini arzetmek istiyorum. hedef de i tirmi tir. sosyolojinin konular na girmekle birlikte o güzeli aramaktad r. üstad m za be erî ilimlerin geli mesinden ziyade. Eski Yunan'da ilimler geli meden hepsi birden felsefenin içindeydi. Roman da zaman m zda be eri ilimler geli meden hüviyetlerini kazanmadan önce hepsini kucakl yordu. Yani felsefe. hiçbir ey olmasa.

Fakat bu sanat eseri bir maceraya dayand için. Meselâ bir Kemal Tahir ç k yor. denemedir. hti am . Sayfas da belli de ildir. denemede de o kadar aran l r. roman n hem felâketi. konusu da belli de ildir. ihtiraslar. Bir toplumu çamurdan ve kandan rüyalar yla. Fakat ben uzak bir istikbalden bahsederek. Deneme ile roman aras nda tek fark birisinde bir maceran n olu udur. Osmanl toplumunu romanla t r yor. Her türlü cesarete aç kt r. Büyük romanc lar n hepsi büyük üslûpkârlard r. hayat romana sokan Balzac't r. Romanda üslûp ne kadar aran l rsa. Fakat be eri ilimler geli tikçe roman n muhtevas azalmaktad r. roman n ba na da gelecektir diye dü ünüyorum. fazla yumuldu u yemdir. Halbuki gerçekten olgunla an bir cemiyette roman. nsanlar hikâye dinlemekten usanacaklard r. Bütünüyle mutlak kucaklamak kabiliyetinde. ilimlere yard mc oldu u. Çünkü deneme de üslûp endi esiyle kaleme al n r. Endi eleriniz son derece yerindedir. Macera nispeten çocuk kavimlerin. Buyurdu unuz gibi roman roman yapan en belli ba l taraflar ndan biri üslûptur. Bu yeme ihtiyaç yok. çünkü. Yani Balzac'la sosyoloji mü ahhas olarak ilim hüviyetini kazan r. katiyyeti romanc dan beklemiyoruz.Edebiyat nevileri içersinde kanunu olmayan tek nevi romand r. Bir psikologun bir kitap yazarken ilmî haz rl klara ihtiyac vard r. hem ihti am . Romandan maceray ç kar rsan z bu fark ortadan kalkar. Felsefenin ba na gelen ak bet. Yaln z u var: Bugün bizim gibi. Müsaade buyurursan z u nokta üzerinde durmak istiyorum. nsan n hareketlerini tayin eden saikler. Roman roman yapan faktörlerin ba nda üslûp gelir. çocuklu kavimlerin fazla itibar ettikleri. Sanat eseri. heyecanlar bütünüyle psiko-sosyoloji romana girer. nsanlar söyleyeceklerini aç ktan aç a söyleyebilirler. Bu. Yani hikâyenin yerine ilim geçecektir. Adeta sorumsuzluk fetvas veriyor. Roman ve Deneme Roman n esasen hikâye k sm n atarsan z. Haddizat nda Fransa'da yeti en tek büyük sosyolog bence Balzac'd r. felsefe gibi birçok ilimleri emzirdi i gerçe ini kabul etmiyor de ilim. be eri ilimlerin geli medi i. Roman büyük hürriyet veriyor yazara. akla da aç kt r. yerini meselâ denemeye b rakabilir. Kemal Tahir bu dü üncelerini yaz olarak. Roman oldu mu kar la m yor. meselâ Balzac bütün cemiyeti roman n konusu yapt . bence istikbalde ayn itibari göremez. Yoksa roman n cemiyetlerde büyük hizmetler gördü ü. sanat eseridir. deneme olarak kaleme alsa birçok itirazlarla kar la r. mistik taraflar ve çirkin taraflar yla. emperyalist bir edebiyat türüdür. Yani cinnete de aç kt r. be eri ilimlerin büyük eserler vermedi i ülkelerde elbette roman ya ayacakt r. Bu itibarla roman n muhte em bir hudutsuzlu u var. okuyucuyu tecessüsünden yakalad için. lmî mahiyetin . belki yar n ihtiyaç kalmayacakt r dedim. Bir ilim adam ndan bekledi imiz ciddiyeti. maddesiyle.

Büyük romanc say lan Kemal Tahir'in de üslubu k r k dökük. hikâye insanlar n zaaf d r. Bu eserde. Sizin de buyurdu unuz gibi ya ideolojinin elindedir yahut sadece h rs z polis hikâyesi haline gelmi tir. bu kadar alelâde vakalar tecessüsümüzü tahrik ediyor. Roman okutan macerad r. üslûp s fat na bile lây k de ildir.. Ben de çok okudum roman ve hâlâ okumaktay m. Devler. Bir parça muhayyele al t r yor ve insan realiteden uzakla t r yor. alâkay görece ini tahmin etmiyorum. Yani Kemal Tahir bir üslûpkâr de ildir. edebiyat eseri oldu u için okunmuyor. lim kitab hiç okunmaz. Akla s mayan maceralar. Fakat Sarlken bir taraftan romanlar yasak ederken bir taraftan da gizli gizli roman okuyordu. as rda ayn itibari. büyü. Romanc elbette çok muhteremdir ve çok büyük i ler yapmaktad r. Kemal Tahir vak'alardaki cazibe yahut ideolojik sebeplerle okunmaktad r. Tabiî okuyucunun kültür seviyesini de dikkate almak lâz m. Ispanya'n n ve Avrupa'n n yeti tirdi i en büyük yazar olan Theresa bile roman yazmak zaaf ndan kendini kurtaramam t r. Roman okunuyor. Roman n cemiyeti nas l tahakkümü alt na ald ortaya konmu tur. Denemeci. diyorum. Deneme roman n yerine pekâla geçebilir. roman ça m z n büyük edebiyat türüdür. Yani deneme. Bütün büyük adamlarda roman okumaya kar bir alâka vard r. Roman n yerine sinema geçiyor. Peyami gibi kaç romanc var? Demek ki. Don Ki ot da bu iptilây önlemek için kaleme al nm t r. cinler. sahih konu ma mecburiyetinde de ildir.daha suland r lm sekli. deneme okunmuyor. Roman manast rlara da girmi ti. Cervantes'ten daha önce fermanlar ç kar lm t . edebiyat n ezelî konusudur. deli dolu bir üslûptur. Sarlken romanlar n bas lmas n . denemedir. Bu sadece bir faraziyedir. Roman. Deneme roman n bütün üslûp ustal klar n kendinde toplamak mecburiyetindedir. Çünkü onun da s n rlar kat' olarak çizilmi de ildir. belli bir zaman için roman n yerine oturabilir. roman oldu u için okunuyor. Elbette "güzel". kesin. Roman n hususiyeti. S hhatli bir toplumun romana ihtiyac yoktur. yaz lmas n kesinlikle yasak etti. Bu kadar münferit. Darwin de böyleydi. televizyon geçiyor. insandaki bu iptilan n köklerine inilmi tir. Roman n gösterdi i bütün cesareti deneme de gösterebilir. Vaktiyle övalye romanlar vard . Vaizler kilisede romanlar aleyhinde konu tular. Yani Türkiye'de roman. Bugünkü roman hakk nda böyle bir mahkumiyet karar m yok. Hayat n H ristiyanl a vakfeden. meselâ 21. Romana gösterilen itibar bir yerde marazi bir itibard r. Bunlar hiçbir edebî de erleri olmamas na ra men bütün dünyay istilâ etmi ti.. Hele bizim gibi ilmin tad n ciddi olarak tatmam cemiyetlerde roman n ba araca çok i vard r. Bu belli vakalarla okuyucuyu sürüklemesidir. endi eye sezad r. bir parça tembelli e al t r yor insanlar . bir laboratuar adam kadar. Saint Theresa gibi bir azize evvelâ övalye romanlar yazmakla ise ba lad . Don Ki ot bu romanlar n tenkidini yapmak için sahneye ç kar ld . Her yazar edebiyat çerçevesi içinde güzel yazmaya mecburdur. Ben roman n. okunan tek ey olmas . Yaln z yegâne edebiyat türü olmas . roman. Bütün ciddiyetimize ra men hepimizin kültür temelinde romanlar n . insan belli vakalar içersinde göstermesidir. Roman n zaman zaman bir cemiyetin edebiyat g das haline gelmesi.

çok okunmu tur. Mustafa Kafal : Kutadgu Bilig'deki hususiyetin ark için de ayr bir mümtaz yeri . Bu itibarla bizim siyasetnamelerimizle Bat n nkiler aras nda fark vard r. Bu eser Farsça'ya. Bizdeki Kutadgu Biligler. Bat yla Do u aras nda ba l ca u fark var: Do uda hikmet-i ameliye ba l alt nda toplanan edebiyat nevileri çoktur ve hepsinin de temelinde ahlâk vard r. Buyurdu unuz gibi Kutadgu Bilig de çok de erli bir kitapt r. önce din vard r. Acaba bu konuda Say n Cemil Meriç'in dü ünceleri nelerdir? Cemil Meriç: Han mefendi. Yani Bat 'da siyasetname akl n çi . Eser okutmak gayesiyle san yorum. idare edenler. mü ahhas bir ekilde kaleme al nm . Yani sanat de ildir siyasetname. Asya dü üncesinin tesiri alt nda geli mi tir. insan bir hekim so ukkanl l ile incelemeye çal an. Büyük romanc lar da öyle yap yorlar. Müslümanl kta önce ahlâk. Fakat unu hemen kaydetmeliyim. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Yani geni kalabal klar sadece tarihin malzemesidir. harç gibi cans z bir malzemedir. do rudan do ruya ilimdir. cemiyet nas l refaha kavu turulur gibi bir gayeye dayan r. Bat n n siyasetnamelerinde böyle bir kay t yoktur. Bat 'dan çok daha evvel. sonra dünyaya boyun e dirmektir. ilk eski siyasetname Hz. elbette mevzundur. sa'dan bin y l önce yaz lm t r. Kutadgu Bilig Nermin Pekin: Efendim. Yani Bat . ciddiye s rt n çeviren bir toplulukta romanlar n çok fazla alâka görmesi de temenniye ayan de ildir. Bat l lar n siyasetnamelerinden önce Kutadgu Bilig adl eserimiz var. Bat 'n n gayesi evvelâ kendi insan na boyun e dirmek. Yani mükemmel insan vard r. ben biraz mevzuu de i tirece im. Arapça'ya defalarca tercüme edilmi (Kelile ve Dimne). Hint'te Kelile ve Dimne'nin ahlâk ç r lç plak bir ahlâkt r. K ymetli dostum Kutsi Bey'i tenzih ederim. Türkçe'ye Hümayunname ismi alt nda tercüme edilmi tir. Kum gibi. Romanc n n kocakar hikâyelerine yana mamas ve eserini hiçbir ideolojiye alet etmemesi elbette temenniye ayand r. Tabiî Hint'te bu yoktur. Birisi mimarlar. Biz ahlâkl bir kavimiz. Bat 'n n gayesi hiçbir zaman mukaddes olmam t r.oynad rol büyüktür. insan zaaflar yla ele alan kitaplard r. her türlü zarafetten mahrum sesidir. slâmiyet vard r. Ve Asya'n n siyasî dü üncesinin temeli olmu tur. Machiavelli insan ikiye ay r r. normatiftir. Hem de manzum olarak yaz lm t r. di eri tarihin malzemesi. kalbi ve ruhu bir yana b rakan. Bizde bütün siyasetnameler mükemmel insan nas l yeti tirilir. Siyasetnamelerden söz edilmi ti. Bizim. Fakat bizim gibi hikâye dinlemeye merakl . Ama insan n mükemmelle mesi de il de nas l idare edilece i esast r. Bu siyasetnameler so ukkanl . Biz Müslüman z.

Kutadgu Bilig'de aranan ey. Sanatkâr gönlüyle gelmi ve orada bir âbide meydana getirmi tir. irfan gazeteye hapsettiniz mi haysiyetini . ça m z n insani alâkas parçalanan ve bir nevi afyonke haline getirilen insand r. televizyon s bir kültürü yaymakta ve ciddi kültüre kar duyulan alâkay da azaltmaktad r. slâm Türk dünyas nda apayr bir ruh var. orada çal an eme inin kar l n alm t r. Bu konuda bir makalesini okumu tum. Bat 'da. Bu müessese kendi istedi i biçimde hakikati biçimlendirir. Halbuki Türk slâm dünyas nda bunlar idealize edilen eyler olmay p ya anan eylerdir. Sadece belli haberleri istenilen ekilde aktarmak. Yani devlet anlat lmaktad r. Cemil Meriç: Efendim. Devlet oldu u zaman. Yaln z. Dergi ve Kitap Gültekin Sâmanoglu: Efendim ben Say n Cemil Meriç'ten gazeteler. Devlet. Yani bir aray de il. O nizam anlat lmaktad r. dergiler ve kitaplar aras ndaki münasebet hakk nda bilgi rica edece im. ama kamç yla. Meselâ bir Süleymaniye'de samimiyeti. al kanl klar n n esiri haline getirmek ve mümkün oldu u kadar dü ündürmemek. idarede. Tabiî bu durum.. sanatta. ark'ta ve Türk slâm dünyas nda ilim hürdür. uyand rmak. Kitle haberle me araçlar . Bizim dünyam zda bir ilim adam n n katledilmesi. hürriyeti rahatl kla görmek mümkündür. meselâ bir hürriyet. ilimde muhtard r ve hürmet görürler. Zaman zaman kaybedilse dahi. Dü ünen de il. nizam getirecektir ve saadet öylece bulunacakt r. edebiyatta görmek mümkün. cemiyet hayat nda. Bat ayr bir dünya. Hegel. çok güzeldi. de erli hocam z n bir sohbet yapmalar n rica edecektim. yine ya anaca ndan eminim. Zaman m zda gazeteler bir ticaret meta halindedir. gazeteler de bir nevi endüstri müessesesidir." imdi böyle olunca. Bütün bu de erleri. Gazeteyle dergi aras nda bir fark yoktu. günün artlar sebebiyle kitaplara vakit ay ram yorum. onun hakk nda ferman verilmesi katiyyen söz konusu de ildir. baz belli dü ünceleri kabule mecbur edilen bir insan. Bu bak mdan. hakkaniyet de öyle. despotlukla. Üstad m za burada te ekkür etmek isterim. Onun yerine so uk. gazete için "sabah duas " diyor.vard r. Ben ahsen zaman n. ya anan bir eyin kaleme al n vard r. kland rmak de ildir. fazileti. ideal olan bir nizam n tespiti. Ancak gazetelere s nabiliyorum. Bat 'da eserlerde bir samimiyet bulamazs n z. gazete. Valéry'nin politikay tarifi öyledir: "Politika insanlar kendilerini ilgilendiren meselelerle u ra maktan al koymak sanat d r. nizam içinde bulunmaktad r.. Gazete. Bütün bunlar elde edebilmek için bir mücadele vasat yarat lmaktad r.. O zamanlar gazete bir kültür ta y c s yd . Despotluk asla yoktur. Görebildi im kadar yla. Bat 'da büyük bir âbide meydana getirilir.. Türkiye'yi idare edecek olan nesillere daha kötü bir ekilde intikal edecek. bir H ristiyan dünya. bizden sonraki nesillere. okuyucuyu bir nevi medyum haline getirmek. kat ve despot bir hava vard r. Hak. Her ne kadar bugünkü Türkçe'ye "Saadet Veren Bilgi" diye çevrilmi se de aranan saadet. bir adalet mefhumu daima aranan eylerdir. nizamd r. Hedefi. lim adamlar . Hakikati belli ölçülerde kal plar içine dökerken ayn zamanda dü ünceye de yer veriyor. Ayr ca Kutadgu Bilig'deki hususiyet de udur: dealize etmek yerine. saadet vard r. Kitap okumak bana zor geliyor. telkin etmek.

Bir Ahmet Kabakl 'n n gazetede yaz yazmas . mutlaka dergilerine e ilmek mecburiyetindeyiz. Dergi daha geni imkânlar önümüze serer. Gazeteleri kültürün ba l ca kayna telâkki etmek yanl t r. F kralar n. Umumiyetle ça m zda en fazla yay lan hastal klardan biri de yaz yazmak hastal d r. haberlerin hepsinin ömrü bir günlüktür. Bu bilgiler de politikan n konusunu te kil ediyor. Bir tak m mecburiyetler bir insan olmas gerekenden ba ka ekle sokmaktad r. Gündelik hayat n incir çekirde ini doldurmayan vakalar üzerine e ilmekle de erli vaktimizi öldüren bir mekanizma. Böylece dolar. mutlaka yaz yazmak mecburiyetinde. çok okur. ancak belli bilgiler elde etmek için okunur. Ama çok sevdi imiz insanlar bu hareketin içindedirler. Çünkü gazetenin bir günlüktür ömrü. slogan yazma mecburiyetinde.kaybeder. Bu bak mdan gazetede romandan daha fazla tehlike mevcut. daha smokinli dü üncedir. Gazete tefrikac l geli tikten sonra roman bütün dünyay istilâ etmi tir. Hiçbir ey yazamazsa. o bak mdan sürükleyicidir. Bu arada birkaç fikir adam n n oraya dü en yaz lar da ruhumuza sevinç vermektedir. donmam genç ve gerçek dü üncedir. yaz yazmak hastal . Birçok büyük adamlar n. Gazete ciddi bir rehber ve güvenilir bir kaynak olmaktan uzakt r. Birçok insanlar kitap yazmak ve bast rmaktan mahrumdurlar. gazeteleri didik didik eder. en zinde malzemesidir. her türlü dü ünceye aç kt r. Kitaba. Ço umuz üç dört gazete birden okuruz. Kitap ise daha çat k ka l . Bu sloganperestli in kayna da grafomanidir. irfan adam d r. Ne yapal m ki gazetede okumak mecburiyetinde kal yoruz. Yani gazete fanidir. daha geni imkânlar olan ve istikbale kalacak olan bir nesir vas tas d r. Dü üncenin gerçek ta y c s d r. gider cami duvar na slogan yazar. Dergiye gelince. Bu bak mdan. trajiktir fakat reeldir. Gürültüden ibarettir. Bu hastal k. gazete de bir kaçma mekanizmas d r. limon gibi s k l p bitecektir. Tefekkürün kalesidir. ciddi kitaba ay rd m z zamanla gazetelere ay rd m z zaman aras nda yap lacak mukayese son derece aleyhimizdedir. Dergi bir memleketin fikir aynas d r. bizim için de onu gazetede okumak bir fedakârl kt r. Bir kültür adam d r. Ahmet Kabakl için bir fedakârl kt r. Kitap ise fikri . ster istemez bu harekete kat l rlar. Ayn zamanda gazete bir hastal n da ta y c s oluyor. dergi daha geni soluklu. Roman n geli mesinde gazetelerin rolü büyük olmu tur. Çünkü Ahmet Kabakl gazeteci de ildir ve olamaz. bo altmak için eline kalemi al r. A rl k merkezi belli dü üncelerin telkin edilmesidir. ndeks yapmak gibi bir tak m mükellefiyetler yükler yazara. Bu hazindir. Bu itibarla dergi gazeteyle kitap aras ndad r. Eline kalem alan. Haddizat nda roman da. Yazamazsa. dergiler kütüphanelerin en ciddi. Bir memleketin irfan n tetkik etmek için. Gazete sigara gibi içilecek. kitaplar yay mlanm olan yazarlar n yaz lar n n bir k smi dergi sayfalar nda kalmaktad r. Grafoman. Fakat bunun d nda bir posad r gazete. Çünkü yirminci asr n bir mecburiyetidir bu.

Maksizm'e kar ayn ilmi cihazla ç kmak mecburiyetindeyiz. tarihimizi tan mak. Maksizm'e kar aç lacak cihat mutlaka ilme dayanmal d r. i i nereye getirmi ler. Evvela ayd nlar n uurlanmas lâz m. kaditle tirir. fakat politika ilmiyle alâkal de ildir. evet politikayla alâkal d r. arzedebildim mi? Siyasî Kültür ve Ayd nlar Cemal Ertek: Efendim.. Bir nevi teslimiyet telkin eden bu sloganlarla mücadele etmek gerekir. Dü ünceyi bir bütün olarak almak ve izm'leri bu bütün içinde görmek mecburiyetindeyiz. Ben bunlar siyasî folklor olarak isimlendiriyorum. Hepimizin siyaset literatürü son derece s d r. Evvelâ biz ayd nlar n terbiye edilmesi lâz md r. Evvelâ siyaset adamlar n . Evvelâ sunu kabul etmek lâz m: Tedbirin de terbiyeye ihtiyac vard r. ters ideolojilerin körpe dima larda ye ermemeleri için. Bildi imiz ölçüde muzaffer oluruz. Bütün bunlar n bilinmesi gerekiyor. Bu uur ayd nlar kat nda gerçekle tikten sonra nesilleri uurland rmak daha kolayd r. Avrupa'n n tasallutuna kar kendimizi sa lam bir hisarla ku atmak mecburiyetindeyiz. buyurdu unuz gibi adeta afyon yutturularak y kanmalar n mü ahede etmemiz kar s nda bir tohumu nas l ekmemiz lâz m gelir. Çünkü hepimizin bilgisi s d r. Buyurdu unuz gibi halk n aras nda "darb-i mesel" ad alt nda. kendimizi de kurtarmak mecburiyetindeyiz. Polisiye tedbirlerle veya hüsnüniyetle yap lacak bir i de ildir bu. izm'lerin. Marksizm'e kar en iyi ilâç yine izm'lerdir. siyasî kültürün olgunla mas . . Halk m z n aras na maalesef. "sana dokunmayan y lan bin ya as n". Bunlar kalabal dü ünmekten al koyar. Siyasî edebiyat n bo lu una varmadan önce bu noktalar n belirtilmesi gerekiyor. Hele bu sene çocuk y l olmas münasebetiyle çocuklar m z n beyinlerinin. nsanl k bu konuda nereye varm siyaset sahnesinde boy gösteren fikir adamlar neler bulmu lar. hocalar yani ayd nlar terbiye etmek lâz m. Biz nesilleri yeti tirece imiz gibi. gibi tamam yla siyasî literatürle ba da t r labilecek baz deyimler s zm t r. Marksizm'in yay lmas na sebep olan siyasî kültür bo lu unun doldurulmas için çocuklar n e itimine alfabeden ba lamak gerekti ine inan yorum. ne gibi tedbirler almam z gerekir? Ayr ca ben siyasî edebiyat m z n da bir folkloru oldu una inan yorum. politika esnaf n n ekme ine ya sürer. "çirkefe ta atma sana da s çrar". Bilmiyorum. Karanl kta dövü olmaz. "Suya sabuna dokunma" gibi sloganlar elbette bizim dünyam z n mahsulü de ildir. "bükemeyece in eli öp" vs. Bu itibarla yap lacak i büyüktür. Bu konular n da i lenmesi lüzumuna inan yorum. Biz fildi i kulede de iliz. Bu itibarla ben siyasî edebiyat n mekteplerimizde okutulmas na taraftar m. Biz gelecek nesillerin iyi yeti mesi için evvelâ kendimizi iyi yeti tirmeliyiz. Cemil Meriç: Çok mühim bir yaraya parmak bast n z. Hocam zdan bu konudaki dü üncelerini rica ediyorum. adeta afyon gibi yutturulan bir nevi slogan edebiyat . Birçok sömürücünün. sonra yap lan tahripleri önlemek.mumyala t r r. Yani ayd nlar da kendileri olmal d rlar.. atalar m z n olmad halde. Bunlar teslimiyet ve acz ifade eder. Türkiye siyasetin içine kendi insiyatifiyle de il adeta sürüklenerek girmi tir. Kendimizi tan mak.

2002 Safa Mürsel: Bugün ihtiyac ma ve cehaletime binaen sizin huzurunuza milliyetçilik meselesini. Evvelâ kendimizi tan mal y z. te bunlar n herbirinin kendine . mü terek bir tefekkür dünyas yaratmal y z.Sordu unuz suali tam mânas yla cevapland racak durumda de ilim. daima slâm' n büyük emridir. Kimse kimseyi anlam yor. ortaya at lm . Evvelâ genç nesillerin yeti mesi bir devlet meselesidir. Cemil Meriç'le söyle i "Bir ayd n n namusunu muhafaza etmesi son derece güçtür" Cogito. Sonra birçok alternatifler. Ayd n meselesi. Türkiye'ye Bediüzzaman bu meselelerin alevlendi i. Bu vas fta insanlar n genç nesilleri dü ünmesi imkâns z. olan tarzlar yla. Nesilleri ayd nlatacak olan.. Osmanl c l k. Mü terek bir dil.. aralar nda nüans ayr l Türkçülük. kalem sahiplerinin ve cemiyetin meselesi. kompleks bir hüviyete kar t bir ortamda gelmi . 40 milyon Robinson halindeyiz. siyaset ilmidir. Bat c l k. Bunun da tek çaresi bilmek ve okumakt r. slamc l k gibi. Milliyetçilik mevzuuna Bediüzzaman Hazretleri yer yer eserlerinde temas ediyor. k sa da olsa erhetmeniz talebiyle getirdim. dilimiz yok. say : 32. Bilmek.

Bu insanlann aras nda hiçbir fark yoktur. Gerçi zaman zaman Araplar. Darü'l-iman hidayete eren. Misaka dahiloldu u andan itibaren her insan bütün teali imkanlanna ayn derecede sahiptir. Kurey kabilesi vb. Bu H ristiyanl k ciddi bir vahdet unsuru olamam . Darü'l-iman diye. bütün müesseseleri ekillendirmeye matuf görü leri. slamiyet'i kabul etmi insanlann ülkesidir. Avrupa bu vahdeti hiçbir zaman gerçekle tirememi . menfaatleri ayn birtak m kavimler peydahlanm t r. renk. hatt zat nda unsuriyet hissini kolay kolay kaybetmemi ler. Gerçi H ristiyand r bunlar. . vahdaniyyete inanan. slamiyet bütün insaniyete amildir ve biliyorsunuz ki k talar ikiye bölmü tür: Darü'l-Harp. nazariyeleri olmu . milliyetçilik görü lerini kendi anlay Cemil Meriç. Üstat II. muharebedir. ayn kavmin insanlar da birbirleriyle kavga etmi . Fakat belli bir süreden sonra bütün insanl k Osmanl idaresi alt nda tek kalp. Yaln z birbirleriyle de il. do rudan do ruya bat dan ithal edilen bir mefhumdur. Avrupa'n n farikas daha önce de söyledi im gibi kavgad r. Barbar istilalar ndan sonra Avrupa'da dilleri ayn. kayna mam lar. tek vicdan halinde birle mi tir.: Millet mefhumu. Me rutiyet döneminde veya Cumhuriyet'ten hemen sonra slam dü üncesiyle ba da t ramad içinde s n fland rm . her an birbirleriyle kavga etmi ler.has. kafatas gibi mefhumlar hiçbir ey ifade etmezler. ayn memleketin insanlar . Burada kan. gibi birtak m gruplar üstünlükler pe inde ko mu lar.

Büyük tarihimiz var. Osmanl 'da hiçbir eye dayanmaz. kitap sahibi milletleri korumu uz ve üç k tada hükümran olmu uz. Fakat kendi ba lar na kal nca yine birbirlerini tahrip etmekten vazgeçememi ler. Bu te ebbüslerinde muvaffakiyete eri memesi elbette CenabHakk' n bir lütfudur. Bulgarlar . Milliyetin hiçbir kökü yoktur. mü terek dü man olan Osmanl ya kar . Bu parçalama hareketi epeyce muvaffak olmu . s n f hakimiyetini kurmu ve bizi yok etmek için te ebbüslere giri mi . Fakat bu tarih Osmanl 'n n çocukluk devridir. Yani hiçbir zaman bir slam vahdeti gibi bir H ristiyan vahdeti te ekkül etmemi . bunay nca anlatmaya ba lar z. Ama akl ba nda iken insan anlatmaya hiç lüzum görmez. Evvela himayemiz alt ndaki kavimleri k k rtm . iktisadi fetihler yapm . Milliyet. Hiçbirimiz gençken çocukluk devrinden bahsetmeyiz.mücadeledir. yani lisan birli ine dayanan. Osmanl da lüzum görmemi bunlara. Fakat burada. Bu kavmiyet. Bu hükümranl parçalamak için Avrupa zaman zaman te ebbüslere giri mi . Yani tefrika olmasayd Avrupa ile daha güç mücadele edebilirdik. a a yukan men e birli ine dayanan kavmiyet belli zamanlarda hafiflemi . Ortodoks kilisesine ba l Rumlar . slam'a kar Haçl seferlerinde hep beraber çarp m lar. aralar ndaki tefrika. S rplar k k rtm ve parçalamaya ba lam Osmanl 'y . man na sad k kalm . Avrupa kuvvetlenmi . slamiyetin mitolojisini . kendi aralar ndaki rekabet de büyük rol oynam t r. imdi Osmanl 'n n yani slamiyet'in zaferlerinin bütün s rr tek vücut. kuca m z açm z. tek kalp olu tad r. Biz Misaka dahil olan bütün kavimlere karde muamelesi yapm z. Ruslar . Avrupa'ya teveccüh ettikten sonra Avrupa yeni bir Truva at daha sokmu içimize. Evet O uzlardan geliyoruz.

büyüklü ü. zaferleri slam' n eseridir. haysiyeti. Hakikatte milletler sadece ba ka milletlere kar mücadele verdikleri zaman milliyetçidirler. Ayr bir dili oldu unu. H ristiyan kavimleri içinde belli bir yer i gal etti ini o zaman ciddi olarak fark eder. Elbette birçok hasletler. Fakat bunlar erimi slamiyet'in içinde. Kendi mitolojik tarihine itibar etmemi . Almanlar. Cihan Sava 'nda bu çok görüldü. Endüstri kurulu lar olan . ayn öfkeyi ayn y rt c l izhar eder. Çünkü erefi. bu d a kar kendini müdafaa mecburiyeti. Bu defa da kendine kar cephe alan i çi s n f na kar ayn k zg nh . ktidara geçen burjuvazi kendi d nda kalan içtimai s mflar yabanc gibi sömürmeye ba lar. Mesela I. kendi içlerinde 1789'dan yani burjuvazi iktidara geçtikten sonra ba lar. 1789'dan sonra ihtilali yapan Fransa bütün Avrupa'ya kar mücadele vermek zorundad r. ayr bir tarihi oldu unu idrak eder. Alman kapitalizmiyle Frans z kapitalizmi ortakt lar. Tabii dünyaya kar da dü mand r. Fakat bu co rafyadan gelen milliyetçilik zamanla daha geni bir menfaat birli ine ink lab eder. faziletler getirmi . Zaten bu kan nda vard r.benimsemi . Silinmi iman n içinde. kendi varl n n uuruna vard r r Fransa'y . Zaten Avrupa'da uurlu olarak milliyet fikirleri. ngilizler. Kendisi de toprak aristokrasisine kar ayaklanm t vaktiyle. Bunun d nda milliyetçi de ildirler.

belli dili konu an insanlar kendi hüviyetlerini d dünyaya kar hayk rmak. Kendini korumak için de belli bayrak alt nda. Elbette ki belli hudutlar içinde ya ayan. Bu birinci k sm i in. Katiyyen tarihimizde yoktur. Onlar aynld lar bizden. Elbette Türk insan kendini korumak zorundad r. Alman ayd nlar yla Frans z ayd nlar aras nda tart ma konusu olur. Baz sava lar geçti aram zda. ikinci k sm da u. ayn eyleri isteyen . Bat 'ya kar . ayn eylere inanan. dü man olduk. slamiyet'te olamaz milliyetçilik. Bir nefis müdafaas olarak milliyetçilik zarurettir. Milliyetin birçok tarifi var. prensipler etraf nda birle mek zorundad r. Bizde milliyetçilik do rudan do ruya Avrupa'dan ithal edilmi mehfumdur. Men einde bu bir Avrupa oyunuydu. Rusya'ya kar . fakat bizden ayr lm ülkelere kar kendi menfaatlerimizi korumak mecburiyetindeyiz. Fakat zeval devrimizde en kuvvetli taraf m z. Bu vesilelerden birisi de milliyetçilik hikayesidir. bir bayrak alt nda toplanmak zorundayd lar. çe itli propagandalar neticesinde dinda lar m zla aram z bozuldu. imdi çe itli telkinler. Baz arzu edilmez hadiseler geçti. imamm z yok edilmek istendi. fakat sonunda bir mecburiyet oldu. Bu imam yok etmek için bilumum vesilelere müracaat edildi. Almanlar n Alsace Lorraine'i i galinden sonra hukuki ve felsefi bir mesele olarak ortaya ç kar. Bu kopu tan sonra biz de ister istemez kendimize çeki düzen vermek zorunda kald k. Avrupal için milliyet sadece belli ölçüler içinde geçerlidir. slam olduklan halde bize husumet besleyen as rl k telkinlerle. Var lan ve bizim de kabul edece imiz -ister istemez. kapitalizme yard m etti.birçok yer bombaland nda kapitalizm. dü man telkinlerle husumet beslemekte olan karde imiz.tarif u: Mazide ortak zaferleri olan.

Birisi ideoloji olarak bu as rda sosyalizm sahneye ç km ve bütün dünyada enternasyonaller kurulmu . al nteri harcayanlar mazide de ayn gaye u runda çal m olanlar. Madem ki. istikbalde de ayn gaye u runda çal acak olanlar karde tirler. beynelmilel. bütün milletlere aç k sadece dü ünce birli ine dayanan. Çal anlar karde tirler. Sovyet Rusya da bunu . Dünyan n bütün proleterleri karde tirler. Bunlar biyolojik faktörlerdir ve hiçbir mana ifade etmezler. Vicdan vard r. insan e ref-i mahlukat yapan hayvan. dil gibi ba ka unsurlar da vard r. Onun gibi dünya proleteryas da tek millettir. inançt r. ayn gaye u runda mücadele eden insanlar içtimai bir s n f te kil ederler. ayn bayrak alt nda ya amak isteyen insan toplulu u. Sosyalizm slamiyet'ten haberi olmayanlar n slamiyetidir. Sosyalizmin inanc budur: Bütün dünyada buIjuvazi bir tek millet vaziyetindedir. Bunu kuvvetlendiren kan. akl vard r. Ona göre ayn eylere inanan. Fakat insan insan yapan. Çal anlar yani ayn gaye u runda emek. Bu arzu mü terek inan lardan gelir. kader birli ine dayanan bir topluluk demektir. Burjuvazi zaten bu karde li i gerçekle tirmi tir. o halde hatt zat nda milliyeti yapan en kuvvetli faktör imand r. Kendi menfaatleri u runda daima kendi insan n istismar eder. yapan birlikte ya amak arzusudur. istikbalde ayn çat alt nda.menfaatleri mü terek. Bu içtimai s n f rk ba lar yla ba l de ildir birbirlerine. Bu arzu tarihten gelir. bütün hayat n belli bir istikamete sürükleyen iman d r. Enternasyonal. dü üncesi vard r.nat k olu udur yani insan n kafas vard r. Milleti millet. madem ki. kafas na k veren inançlar d r. Yani Said-i Nursi Hazretleri "bugün unsuriyet ça geçmi tir" derken iki manada hakl d r. smi üzerinde milletleraras .

Ve bu cephelerde bütün Avrupa insan sava t . talyanlar. Ruslar. Hiç olmazsa nazari olarak. Ac çeken. Bütün insanlara hukuki e itlik sa lan r. Frans zlar. Almanlar. Sosyalizm Bat dü üncesi içinde en son sahneye ç kand r. . Amerikal lar. imdi nazari olarak sosyalizm milletlerüstüdür. Sovyetlerin sosyalizmi. Vaktiyle 1789'da milliyet hisleri bir taraftan kuvvetlenirken. Demek ki milletlerin d nda milletleraras bir milletten bahsetmek mümkündü. imdi de mümkün bir yerde. kimsenin kimseyi istismar etmeyece ini ileri sürer. bir spanyol i çisi ayn insand r. iki dünya sava t birbiriyle. bir taraftan da orta s n f iktidara geçer. O dönemde henüz ne gibi mecra takip edece i. En yenisidir. ddias budur. sömürülenler. muhterem oldu unu. Milletleraras cepheler kuruldu. Yani bir talyan i çisiyle. Bunu yaparken insanlar n ayn haklara sahip oldu unu. Enternasyonal kurulmu tu ve bütün Avrupa proleteryas III. lll. Millet gibi birtak m suni tasniflere katiyen iltifat etmez. Mü terek dü mana. ayn derecede aziz oldu unu. Enternasyonale ba l yd . Bunun d nda sömürenler vard r. Sosyalizm insanl ikiye böler: Sömürenler. bir Frans z i çisi. beynelmilelcili i samimi olarak tatbik ettikleri zannediliyordu.gerçekle tirdi ini iddia ediyordu o zamanlar. Sömürenler bir bütündür. ezilen bütün insanl k tek bir bütündür. Sömürenler de bir bütündür. ngilizler. nas l bir aldatmaca oldu u belli olmam t . Franco iktidara geçerken spanya'da. fa izme kar dövü tü.

nsanl a çok büyük ac lara. Bu ne kadar gerçekle ebilir. Bunlar slamiyet'e benzeyen gerçek bir vahdet kuramam t r. Bat bir H ristiyan vahdeti kuramam t r. liberalizm ve sosyalizm. hiç olmazsa nazari olarak. liberal burjuvazi ve sosyalizm bunu kabul etmi tir. nsan ve vatanda haklar d r. milli hodbinlik ekline de gelmi tir. Harice kar bir müdafaa silah d r. milliyetçilik tarihi kanla yaz l d r. Fakat Bat 'da bir ideoloji hüviyetiyle tarih sahnesine ç kan üç ideoloji var. Sadece vatanda haklar de ildir. servet seviyesi ba ka insanlar n birbiriyle anla amayaca n ispat etti. hayat ba ka. aile hodbinli i. Ve do rudan do ruya amentüsü de insan ve vatanda haklan beyannamesidir. menfaatler bu ideolojinin mümkün olmayan esaslara istinad etti ini çünkü dili ba ka. Bu itibarla Said-i Nursi Hazretleri'nin . H ristiyanl k. Nitekim o zamanki anayasada gerekçesi de insan ve vatanda haklan beyannamesidir. Charlemagne mparatorlu u. Kuramam t r ama daima milletin d nda daha yüksek bir cemaat oldu unu kabul etmi tir. mparatorluklar kurmu tur: Roma-Cermen mparatorlu u. Yani Frans z ihtilali insanl k nam na yap lm oldu unu iddia ediyordu. Milletler daha sonra ç km t r ortaya.Fakat sonra hadiseler. milliyetçilik. Bu itibarla zannedildi i gibi milliyetçilik. Bunlar n üçü de bütün insanl k için harekete geçtiklerini iddia ederler. Frans z ihtilali de kendini bütün insanl n ihtilali olarak takdim etti. Ayn milletleraras mahiyeti sosyalizm de ta r. çok büyük facialara mal olmu tur. dini ba ka. Bat 'n n buldu u en son hakikat de ildir. fert hodbinli i. H ristiyanl k bunu kabul etmi tir. neresi yaland r ayn mesele. Bu çok dikkate lay k bir eydir.

Mazideki kudretimiz hat ra olarak da ya asa ayakta durmam z mümkün k lm t r. Bu iki dünyan n birbirleriyle anla mas na imkan ve ihtimal yoktur. Cumhuriyet'in en büyük hatas bu olmu tur. Yaln z bu istifade ba naz bir ekilde. bütün efendili imize. H ristiyanl k içtimai. bütün alicenapl m za ra men hançerlenmi . Yani bizi Osmanl 'dan tecrit ederek. Yaln z imdi bu hudutlar içinde baz noktalan i aret etmek gerekiyor. Yani din olmadan esasen milliyet olmas na imkan yoktur. Ama bugün dü manlarla çevrilmi . zafer kazanm z. aldat lm vaziyetteyiz. As rlarca Müslüman olarak ya am . Bu itibarla tarihe dayanmayan. mukaddese dayanmayan bir milliyetçilik kurulamaz. fikri ve tarihi yap s bak m ndan tamamen birbirine z t iki dünyad r. uurumuzdan idrak m zdan ve ahsiyetimizden bunu ç karmaya imkan yoktur.söylediklerine ben de kat l r m. ark lar m z var. Fakat hepsinden evvel dinimiz var. H ristiyanlar tarihin belli merhalesinde milli egoizmleri sahneye ç karm lar. Fakat . mutaas p bir ekilde. Din olmayan yerde milletten bahsetme imkan yoktur. ster istemez ba kalar na kar kendi varl m z müdafaa etmek için millet unsurundan da istifade etmek zorunday z. Bunlann kar s na biz sadece slam olarak Ç km z. Bu itibarla bugün ister istemez bir devletimiz var ve bu devlet milli bir devlettir. yobazl k eklinde olmayacak. çe itli ihanetIere u ram . bizim de edebiyat m z var. kendilerini "millet" olarak anlatm lar. Bir kere slamiyet'le. Elbette bizim de dilimiz var. dinden de tecrit etti ini zannetmi ve dinden tecrit edilen bir kalabal n da ya ayabilece ini zannetmi .

fert ate olabilir. hem hat ra olarak. millet gibi adeta kabile devrinin bakiyesi olan bir hisle ayakta tutulamaz. bugünkü facia nerede? Cumhuriyetin en büyük hatas -hatta bir parça ttihat ve Terakki'nin de. Fakat unutmamak gerekir bunun en kuvvetli istinadgah dindir. melun. Bütün sembollerimiz. Bir mukaddesler manzumesi olmad kça hiçbir topluluk ayakta duramaz. vücudumuzdaki her zerrede mevcut. Himaye etti imiz milletleri kaybettik. Said-i Nursi 930'da hakl yd . Nitekim tarihin hiçbir devrinde hiçbir topluluk dinsiz ya ayamam t r. Çünkü bir yerde bizim dilimiz de dinimizin bir parças d r.Türk milletini dinin d nda mütalaa etmektir. undan hakl de ildir: Toplum maziden çok farkl bir yap ta yor. bir milletten bahsedilebilir. . riyakar. mukaddesatt r. tarihten. imand r. Dinsizlik bir hastal kt r.mazideki ihti am nerede. bundan tecrit edilen Türk insan . Din ki damarlar m zdaki her zerre kanda. Fert dinsiz olabilir. Fakat toplum olamaz. mü terek facialara maruz kalmaktan gelen Avrupal manas yla. Bu itibarla dini tesanüd etraf nda dinden gelen. Elimizde olmayan sebeplerden dolay dostlar m z kaybettik. Bu itibarla bir topluma yap lacak en büyük kötülük onun dini inançlar yla oynamakt r. Toplum dinini kaybetti i andan itibaren vah i bir hayvan sürüsüdür. bütün hayat m za istikamet veren sevgiler. en adi canavardan daha tehlikeli bir sürüdür. dinimize göredir. bugün hakl de ildir. mü terek ac lar çekmekten. Y rt c . hem dinamik bir kuvvet olarak. Bu .

Elbette bütün Müslüman karde lerimiz ayn de erdedir. Ondan sonra millettir. C. merkezleri bir olan dairelere bölünebilir. slamiyet büyük bir dairedir. Leon Cahun. Ebediyete kadar uzar. onlardan faydalanmak zorunday z. Ve mesela ÇinIilerin.: imdi efendim. as rda ya am . onun bizi karde yapt bu kavimleri lanetle yad eder. Ve Avrupa. Birisi bat kayna . sekiz cilt halinde yazm . Bütün insanl kucaklas n. Arzu ederiz ki slamiyet en büyük daire olsun. Hunlar n. Hepsini kucaklas n. Fakat kendi dilimizi konu an. Bütün insanl a amildir. Mo ollarla akraba yapm . Kendisi hariciyeye. De Guignes bizi bizden fazla dü ünmü tür.M. Osmanl 'ya dü mand r. anla abildi imiz insanlar elbette bize daha yak nd r. Hakikatte bu tarihen hiçbir zaman sabit olmam t r. Bu milliyetçilik hareketi iki kaynaktan geldi bize. Frans z polisine mensup bir adamd r. Bat ' dan gelen bu tehlikeli fikir birkaç isim etraf nda toplanabilir. lk daire ailedir. De Guignes 18. Vambery. De Guignes slamiyet'e. Güya bizi Osmanl 'dan ve slamiyet'ten kurtarmak için Hunlarla. En son tarihler Hunlardan "medeniyetin kendilerine yaln z harabeler borçlu oldu u Hunlar" diye . Josephe De Guignes. Mo ollar n çocu u oldu umuzu. o devrin kifayetsiz bilgileriyle Çin uzman d r. M s r'dan gelen bir koloninin devam oldu unu söyleyecek kadar bilgisizdir bu konuda.f rt na ortas nda da lan sürüyü bir araya toplamak için ister istemez tarihi hat ralara dayanmak. Ondan sonra slamiyet'tir. çok eski bir mazimiz oldu unu. Fakat bu daire daha küçük dairelere müttehid-ül-merkez.

Hunlarla. Bilakis y karlar. Ostorogotlarla vs. tan mad De Guignes' den ö rendik. 19. Osmanl 'ya hem dostturlar. Leon Cahun Yahudidir. Kuramazlar da. Diyor ki "Türkler hiçbir medeniyet kurmam lard r. Önsözünü tercüme ettim onun. Tatarlarla. De Guignes'den Süleyman Pa a bahsetmi tir. Rusya'dan gelen Türkler. asnn ba nda ya am t r. Vizigotlarla. Eserinde De Guignes'den parçalar nakletmi tir. imdi bir de Rusya' dan gelen Türklerin telkinleriyle kuvvetleniyor bu hakikat. Dü ünce kabiliyetleri yoktur bunlar n. hem dü man. hunhar bir sürü olarak bahseder. Türkiye'de milliyetçili in kayna d r bu kitap. as r sonu. K r m' dan ayr ld ktan sonra . 20. Ondan sonra Ziya Gökalp'in tavsiyesi ile Hüseyin Cahit tercüme etmi . Dü mand rlar. ayn ruh iklimi içindeler. Asya Tarihine Giri diye bir kitab var. Dostturlar çünkü ayn medeniyet camias . Bütün Türkçülerin üzerinde birle tikleri isimlerin ba l calar ndan biridir Leon Cahun. Sadece y km lard r".Kerim'i oluyor. çünkü Osmanl kendi d lar nda. O kadar budalad rlar ki Çin medeniyeti ile uzun zaman temas etmi ler.bahseder. y rt c . Medeniyet tahripçileri. Fakat bu medeniyeti bir türlü nakledememi lerdir. Vambery do rudan do ruya casustu zaten. ismini bilmedi imiz birçok milletlerle. Süleyman Pa a De Guignes'yi nereden tan d ? Nas l tan d ? Hangi karanl k kaynaktan geliyor De Guignes'yi tan mas ? Belli de il. Bu kitap Türk milliyetçili inin Kuran. m z atalar m zIa münasebetlerimizi Bir di eri de Leon Cahun'dur.

Ve Milliyetçi hareket Türk Yurdunda. kans z. Yaln z dedi im gibi bu öyle bir milliyetçilik ki içi bo alm . Haris bir adamd . emellerine alet etti. hareket kabiliyeti olmayan bir milliyet. Prototipidir onlar n. Yusuf Akçura. parçaland ülke. Türk Yurdu etraf nda geli mi tir. Zaten "cihanda sulh. Politikan n bütün büyüklerine.Allahs n. . daha çok Türk motifi üzerinde durmu lard r. Said-i Nursi'nin büyük bir ihtimalle bid'at erbab diye yad ettikleri aras na bunlar da girer. Cumhuriyet devrinde milliyetçili e san mak mecburiyetti. A ao lu Ahmet'i anlatmak bütün Rusya'dan gelen Türkleri anIatmak için kafidir. hissesi vard r. Türk Yurdu etraf nda halka1anm . Burada yeni bir vatan bulmu lar. ttihad Terakki. Milletvekiliydi. Mustafa Kemal'in çok sevdi i adamd ve bütün emellerine sadakatle hizmet etti. Rusya'da yeti mi ler. Ziya Gökalp ayran budalas yd . çünkü Rus terbiyesi görmü ler. cans z. sen Peygambersin diye kasideler yazd . Hepsi ayn vaziyetteler. A ao lu budala de ildi. Osmanl 'n n y k l nda onun büyük rolü vard r. Son derece ümmiydi. Cahil bir adamd . büyük söz sahibi olmak arzusuna kap lm lar. Tarih tasfiye etti Osmanl 'y .onlarla bir münasebetimiz kalmad . Büyük milliyetçi. Yusuf Akçura biliyorsunuz Tarih Kurumu'nun ba kan oldu Mustafa Kemal devrinde. Enver'e. Talat'a. Evvela Selanik'te pohpohlad lar. slam faktörü üzerinde de il. aynca A ao lu Ahmet -garip bir milliyetçimiz-. milliyet nazariyecisi oldu. Mustafa Kemal'e sen -ha a. Fakat bu vatanda söz sahibi olmak. Orada Türklük gururlar k r lm . Binaenaleyh. Bu itibarla Türkler slam medeniyetinde. Ziya Göka1p budala bir adamd tam manas yla.

hangi sayfalarda ve niçin geçer? Cilt 3. Herkes dü man. mufassal bir lugatçesini yapmal . mümkün oldu u kadar mü terek unsurlar bulup birle mek laz m. Yaln z z. Birincisi dindir tabiat yla. Said-i Nursi Hazretleri'nin bütün yaz lar n belli ba l klar etraf nda toplamal . alfabetik olarak yazar. Ayr lmaya de il. Diyelim ki ilk kelime Adem. indeksIemeli. rasin ve metin hale getirmek bilhassa ayd nlar aras nda vazifemizdir. A a yukar bütün büyük adamlar için . kaybettirilen insanlar n mütearr z olmas na. Adem kelimesi hangi ciltlerde. Fakat ay rmaktan. birle meye ihtiyac m z var.yurtta sulh" formülü ile ifadesini bulan bir sulhperverlik bahis mevzuu idi. yaralay c olmaktan hazer ederim. Bu itibarla ben ahsen bunlar n bugünkü cemiyette çok faydal olaca na da inanm yorum. Biri. inançt r. bütün dünyada yaln z z. tahsir etmek. sayfa 500' de. ay r c olmaktan. Cihanda sulh. Dosta. Bu insanlann hepsi bizim. Ama kavim ikincidir. Yani insanlar damgalayarak ay rmak de il. nanc n kaybeden. kelimelerin alt n çizer. dinamik olmas na zaten imkan yoktu. mutlak olarak teslim oldu umuz bir ça . bütün külliyat n tarar. s cak bir tebessüme çok ihtiyac m z var. yurtta sulh olmas n da ne olsundu? O devrin fikir hareketleri karmakar kt r. Bizim için bir dayan ma unsuru oldu u ölçüde kavmiyetimizi müdafaa edece iz. Yani elbette slamiyet'i tahkim etmek. Herkesin dü man oldu u bir dünyada ya yoruz. Ne olursa olsun birle meye ihtiyac m z var. Kavmi yapan dindir.

Buyrun can m hata etmi olabilirim. Hiçkimse a z n aç p cevap vermedi. Türk perestlik diyor. Yeniçeri topa tutulduktan sonra yeni bir ordu kurmak laz m. Baz eyler var ki münaka a edilemez. n allah hata etmi imdir. Mülhid de ildir. Bitirdim hikayeyi. Baz eyler var ki münaka a edilir.ayn eyi yapm lard r. Bütün söyledikleri yanl t r. Dil Best-i Mevlana's çok güzeldir. yokolu tarihi 1826'd r. Devlet-i Aliyye'nin çökü tarihi. tabii herkesin bir parça sübjektif taraflar vard r. Bu. Türkköri kelimesi Türk perestliktir. okumay çok kolayla t nr. Abdulluh Cevdet'e gelince. Herkesin kitab n n indeksi vard r. Madrabazl k yapm t r. Ben hiç kimsenin münaka a edemeyece i eyleri ele tirdim. Etüd yapmak isteyince onu da kolayla t nr. z nd k de ildir. Herkes k zd . Bu ordu nas l kurulacak? Bu orduyu kurmak için Bat ' dan hocalar getiriyoruz. Türkköri bu manaya hiç gelmez. Bunlar dünyada mevcut bütün lügatlarla ve vesikalarla ispat ettim. Türkolojidir diyor. Niçin bunu yapt m anlatt m. Ben Ziya Gökalp'in baz yazd klar n ele tirdim. Türkiyat. Çok geni tecessüslü olan mustarip ve yaln z bir adamd . Tasavvur . Türkiyat da. Bir yerde çok faydaland m Abdullah Cevdet'ten. Faraza Said-i Nursi Hürriyet hakk nda. Gazali'nin Gazeliyat' n ondan okudum. nerelerde ne söylemi ? Ne kadar söylemi ? Bunun daha mufassal da olur. okumay ve anlamay kolayla t r r. Çok faydal bir i olur. O biraz güç.

Kuca m z aç yoruz.edin. ona bakacak. Politika esnaf da geliyor. vesairesi vard r. Orduyu slah etmek için. yeriz. Mühendishane-i Bem aç l yor. De il mi ya? Keseriz. Mekteb-i harbiye aç l yor. i adamlan da geliyor. Bat mektepleri aç l yor. Hayat n n yegane gayesi bizi yemek olan bir medeniyetten. bizi tetkik ediyor Avrupa. mahvetmektir. Avc n n hayvan tetkik etti i gibi. Yabanc mektepler aç l yor. Bal klar n. Hiçbir zaman anlayamay z. Onlar da bizi öyle. insan deli olur. nas l kesilir bu. Çünkü kar daki tilkidir. Tabii adam gelince bize hizmet etmek için gelmiyor. koyunlar n hissiyat n merak etmeyiz. tarihte gazalar m z olan ve onu hidayete getirtmek için sel gibi kanlar ak tt m z bir dü mana el aç yoruz. Anlamas na ihtiyaç yoktu çünkü. Avrupa da bizi anlamad . As rlarca mücadele etti imiz. anlamak mecburiyetinde de de il. ordumuzu yeti tirmek için hoca istemek ne demektir? Yani bundan büyük felaket tasavvur edebilir misiniz? Ordunun techizat vard r. Yani bu adam n hikmet-i vücudu bizi yemektir. Yiyece imiz hayvan anlamaya mecbur de iliz. mal rem . Orduyla beraber müteahhitler de geliyor. "gel bizi yeti tir" diyoruz. malzemesi vard r. Bunlan da getirtmeye ba l yorlar Avrupa' dan. misyonerler de geliyor. Bizi anlamak niyetinde de il. Kesif bir taarruz ba l yor. Burada tabii biz ma lup olaca z. hiçbir zaman anlayamad k Avrupa'y . Avrupa'yla kayna yoruz. Mü avirler getirtiliyor Bat 'dan ve Mühendishane-i Bahri. Halbuki biz dü man dost telakki ediyoruz. Avrupa bizi yemek istiyordu.

C. malat hatas d r. kald nrsak Osmanl toz y H. Robert Kolej'den ç km adamlar bilir.M. aç kça söylüyorlar. lk bat l la an müessese ordudur. Bat dilini yaln z kendi adamlar bilir. ngiliz müstemlekat naz r Gladston Kur'an' kald rmal y z diyormu . Hilafeti y kt ktan sonra dava kazan lm t r. Bunun d nda Türkiye'de Bat dilini bilen adam yoktur. çöküyor: Fakat çökü orduda ba lam t r.: Bu dü ünceleri beyan eden kay tlar var. Mesela misyonerlerin yazd kitaplar var. çeriden kendi adamlar na y kt r yor. Medeniyet bir bütündür.dünyam za sokuyoruz. hilafeti d ardan y kmak mümkün de ildir. temelleri ortadan kalk nca. tesadüfen bilir. Bat 'da. Yani Bat dilini bilip Bat 'dan .: Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade etti i bir ey var. slamiyeti n haline gelir" diyorlar. Kendi içinden adamlar bulmak. yol bu. bina çökecektir. lk çürüyen ve ilk yok edilen bu ordu. Fakat bu okuyanlar kendi dillerini biliyorlar. Viyana'ya giden ordu de ildir elbette. emellerimizi onlara tahakkuk ettirmek. Orada "En büyük dü man m z slamiyettir. Avrupa bizi nereden y kaca n . Osmanl 'ya ihanet etmek için d andan kuvvet kullanmak mümkün de ildir. Haluk mamo lu: Bu beyanlar n ifade eden kaynaklar var m ? C. nas l y kaca n biliyor. Tek dü man hilafet müessesidir. .: Okuyanlar kendi adamlar d r.M. Çok iyi biliyor ki. Bat dilini bilen adam n dürüst ve namuslu olmas na imkan yoktur.

Çünkü komünizm yoktur henüz. Komünizm. Arka oluyor. . ne yaps n? Deli midir adam? Pek az deli ç km t r binaenaleyh. Bir kavme benzemek dilini bilmek demektir. Bu itibarla kapitalizmde olan kepazelikler. mücadele etsin? Sebep yok. imdi. Niçin. ister istemez bu toplumun iç dünyas komünizmin ekillenmesinde müessir olacakt . yükseliyorsun.: Tilki medeniyetini (bizi yutmak isteyen medeniyet) komünizm de kendi bünyesinde kurmu mudur acaba? C.kopmak akla hayret verecek bir i tir. hakikatte ideolojiler insana göre ekillenir. Bilmiyoruz ne oldu unu. Bu Tanzimattan beri böyle. Bilince de o kavimden olur. Dü man olmak için sebep yok. hikaye bu. Tecrit edemeyiz. geri bir toplumda gerçekle ti komünizm. deoloji kitapta durdu u gibi durmaz. sokaktaki adam Frans zca ö renince sadrazam oluyor. Tatbikatla toplumun bütün ruh dünyas na kök salar. Yani rastgele adam. komünizmde de vard r. imdi. . okuma yazma bilmeyen bir toplumda. Rusya' da nüfusun yüzde 80'i köylü idi ve köylünün içinde okuma yazma bilen yoktu.M. Binaenaleyh. Menfaatlar na ayk r d r. isterseniz sosyalizm diyelim. ne diye Bat 'yla muharebe etsin. O kavim de sana yard m ediyor. mkan yok çünkü. Sadrazaml a kadar ç kacak adam. H.: Efendim. Çünkü Bat dilini bilince bütün mevkiler size aç kt r.

Komünizme geçmesi için devletin ortadan kalkmas laz m. Aç ktan aç a sempati ile bak yor memlekete. Elbette. Rusya sosyalizmi tatbik etmek suretiyle günün birinde komünizme geçmek iddia ve arzusundad r. yontulmam oldu undan. Yani gayr-i ilmi ve gayr-i ciddidir.: Rüyadaki hitabede geçen be menfi esas Makyavelist prensipler mi dir? C. Sair kendinde bütün doktrinlerin hatalar n ta r sosyalizm. bugün tatbik edilen ekliyle Rusya'da. kisi de Avrupa menbal d r. Fakat doktrin olarak. ne kadar hain. Nas l bir cemiyet olaca n bilemeyiz komünist cemiyetin. Devlet yoktur komünizmde. Sosyalist olmak iddias ndad r. Ve bir rüya olarak caziptir. Buna Rusya bir Rus misti i getirmi tir. Yani kâfi derecede medeni de ildir. tabiata ve Allah'a daha yak nd r.M. Devlet oldukça komünizm olamaz. Biz komünist diyoruz. kapitalizmin bütün kepazeliklerine vâristir Yani bunlar ay rmak mümkün de ildir. Rus insan cahil oldu undan. Bu rüya kar s nda Bediüzzaman Hazretleri'nin dü ünceleri var. Devlet ortadan kalkar. Yani kapitalizm as rlardan beri imtihandan geçmi . . Komünizm merhalesi hiçbir yerde tatbik edilmemi tir. O s ralarda sosyalizm emekleme ça ndad r. yeni kurulmu tur. Teorik olarak ve pratik olarak yoktur. ne kadar namussuz. sosyalizm. bir doktrindir sosyalizm.Komünizm diye bir ey yoktur dünyada. ne kadar insanl k d . ondan sonra komünizm merhalesi gelir. H. Bu palavradan ibaret.: Rüyadaki hitabe son derece mühim bir hitabedir. Komünist de ildir Rusya.

Sosyalizme nazar. ezenle ezilenin mücadelesini remizle tirir. insana dü man yapan bir hareket de ildir. Malikiyet demek.: imdi efendim. Marksizm de. Ve hürriyet demek her türlü zulümden. günahlar ndan s y rmas ve Asya'y .bir dü ünce oldu unu ispat etmi tir. mazlum Asya'y yine slamiyet'in rehberli inde fakat sosyalist bir temayülle idare etmesi arzuya ayand r. Asya için bir felakettir. Safa Mürsel: Fakat Marksizmde. neticesine var yor. Bu hitabe son derece dikkate lay kt r. her türlü bask dan. Bugünkü ekliyle . Kapitalizm Asya'y yemektedir ve Asya'y yok etmektedir. Kapitalizme yüzde yüz has md r. Hiçbir bask olmamas d r. Bu hazret milletleraras bir mücadeleyi de il s n flararas . bir de ya anan realitenin getirece i tahmin edilen. bütün insanlar n mülk sahibi olmas demektir. son derece. tasvir etti iniz gibi bir dünya dü ünülmüyor. dost yapan bir harekettir. hareket olmu tur. Bu hareket insan . devriyle uyu maktad r. Herkesin mülk sahibi olmas . slamiyet'in bu harekete ba olmas . her tür lü istibdattan kurtulmak demektir. Yeni bir ink lap olmu tur. C. esir Asya'y . istedi i gibi ya amas . bir kitaplarda.müsamaha ve efkatle bakmaktad r. Hakikatte Marx' n kominizm dedi i ey de Bediüzzaman n 5. komünizm de budur.M. istikbal var. kafadaki istikbal var. De erlendirilmedi o hitabe. Bu arada yeni bir dünya uyan yor.

ne kadar çal yorsan z. alt ndakileri ezer. "Her ey herkesindir" ne demek? imdi u formül dü ünülüyor. Program. Fakat daha ilerdeki merhalede herkes . Bu makine ortadan kalk nca hürriyetsizlik kalmayacakt r. Bir rüyad r sosyalizm ve böyle dü ünülüyor. Bu iktidar. Herkes ehliyetine göre yiyecek. Mal mülkü olan s n f n iktidar d r. çünkü devlet bir esaret müessesesidir. emel bu. Fakat Marx' n söyledi i bu 5. o ekilde artacak ki devlete ihtiyaç kalmayacak herkes fail-i muhtar olacak. Hiçbir zaman hiçbir hakka ve hürriyete sahip olamazlar. emel bu de il. saadete. Komünist merhalede her ey. Daima hakim s n f n yan . merhale u ekilde tarif edilir: Esaret tünelinden hürriyet dünyas na ç k . esarete. ahenkli bir cemiyete götürece i söylenemez. o kadar yiyeceksiniz. Ama rüya bu de il. hürriyetsizli e götürüyor. Halbuki istihsal o ekilde düzenlenecek. Kâ t üzerindeki emel bu de il. sahip olanlar n devletidir. Sosyalizmin ilk merhalesinde ölçü herkese ehliyetine göredir. kavgas z bir cemiyete. daima bir bask alt ndad r. çat maya. Has bir dü ünce adam n n da böyle bir netice tasavvur etmesi dü ünülemez. Bu makine ortadan kalkacakt r. Devlet. imdi fail-i muhtar de ildir. herkesindir.sosyalizmin insanlar hürriyete. devlet s n fl bir cemiyette hakim s n f n emellerini destekleyen ve ezilen s n flara nefes ald rmayan bir makinedir. Fail-i muhtar oldu u devirde yeniden hürriyet dünyas na geçilecektir. Peki ehliyetin ölçüsü nedir? Ehliyetin ölçüsü el sanat d r. Ne yap yorsan z. ne kadar üretiyorsan z. Tatbikat nereye götürür? Belli.

Anar izmin de bu. Mesela Kad köy 100. Hiçbir al n teri bo a harcanmad kça. u kadar bak r. Bunlar tabiat yla evlad m birer rüya. içece i suyu al r. S. arzusu bu. Diyelim ki istihsal yiyece imizden fazlaysa kimsenin tutup daha fazla zahire iddihar etmesine ihtiyaç yoktur.000 ki inin ya amas için ne laz m? u kadar bu day. Irmaktan herkes tenekesini doldurur. u kadar eker. u kadar demir. Her insan 5 saat çal acak. Her insan istedi i kadar yiyecek. ideal sitede. Bunun için suyu kurutmas na ve küplere doldurmas na lüzum yoktur. akl n emrine girince kimse kimseyi istismar etmeyecek. Ne zaman gerçekle ece ini.000 ki ilik bir memleket. Bu ekilde istihsal vas talan zaten bütün cemiyetin oldu una göre herkes her eye sahiptir ve herkes ihtiyac na göre mü terek has ladan faydalanacakt r. düzene sokulunca. rmak kadar boIdur. Mesela burada 3 ki iyiz. imdi üretimin gayet bolla t n dü ünün. Anar izm de ayn eyi söylüyor. Üretim planlan nca. Bu 100. Esasen bütün doktrinlerin gayesi de bu bir yerde. stihsal bir rmak gibi.ehliyetine göre üretecek. Marx' ayn eyleri isteyen kimseler olarak . Liberalizm bunu gerçekle tiremedi ve gerçekle tiremez de. u kadar arpa. u kadar çinko. Fakat sosyalizmin ümidi. kudretine göre üretecek ve her insan ihtiyac na göre yiyecek.M.: Bediüzzaman'la. nas l gerçekle ece ini kimse bilmiyor. yap lan istihsal tabii olarak Kad köy ahalisinin istedi i gibi ya amas na kâfi gelir.

Proletarya diktatoryas bir gaye de ildir Marx'ta. Marx' n sadece zaman n icab olarak kulland proleterya diktatoryas luzümsuz bir gevezelikten ibarettir . Geni nüfuzu ve kudreti olan bir s n ft . Proleter diktatörlü ünün as l sebebi u: Burjuvazi. dünyay sömürmesi nas l önlenebilir? Önlenmesi için iddete ihtiyaç vard r. gerek spanya'da.: Proletarya diktatörlü ü zaruri bir merhaledir.mütalaa etmek mümkün mü? C. iktidan ele geçirmi tir. istedi ini yapmaya ve istedi inden ba ka bir ey yap lmamas na kadirdir. geçilecek bir köprüdür mecburi olarak. burjuvazinin getirdi i anar izme son vermek ve müstakbel cemiyeti kurmak için zaruri bir ameliyat. Proletarya diktatoryas na ihtiyaç yoktur prensibi yerle mi tir. yava yava iddetini kaybetmekte ve gerek talya'da. Ve bu köprü de proletarya diktatoryas d r. Avrupa'n n sosyalist ülkelerinde proletarya diktatoryas kalkm t r. gerek Fransa'da. Hastal tedavi etmek için kullan lan bir b çakt r. bir insan n belki bütün insanlar n. çal anlar n haklar n n istirdad için mutlaka bir iddete ihtiyaç vard r.M. Ba ka çaresi olmad için bunu söylemi tir. bugün bunun yanl oldu u bütün sosyalistler taraf ndan kabul edilmi tir. Marx' n ya ad dünyada bu juvazi y rt c bir kuvvetti. Ama bugün o s n f yava yava tasfiye edilmekte.cerrahiyedir. Burjuvazi bütün imkanlara sahiptir. Diyor ki. Nas l bütün insanl k istihsal vas talar na sahip olur? Bir insan n bir insan . Marx' n bütün eserlerinde bir defa geçer proletarya diktatörlü ü. Binaenaleyh geni halk tabakalar n n. Bu iddet. Proletarya diktatoryas . bir insan n birçok insan .

bu devirde böyledir. nsan akl na güvendi i . Ben size ba l ysam. Kimse kabul etmiyor. Halbuki istihsal vas talar n n cemiyete mal oldu u bir ülkede istihsalin son derece geni ledi i.M. nas l davranaca z? C. bütün imkanlar yla ya amas . siz ekme imi veriyorsan z. De i mi bir hükümdür diyorlar. Marx ise do rudan do ruya insaniyete dayanarak söylüyor. proleterya diktatoryas n . Ba kas na ba l olmamakt r. "Cümlenin maksad bir amma rivayet muhtelif" gibi. Marksistler bile kabul etmiyorlar. kimsenin kimseye tahakküm etme imkan kalmayan bir ülkede elbetteki herkes hür olacakt r. kendi kafas na ba l olmakt r.bugün.M. Fakat netice itibariyle ikisinin de istedi i. ben nas l hür olabilirim? Liberal kapitalist cemiyette insanlar n hür olmas n n imkan yoktur. O devirde öyleydi. Yapmak de il yapabilmektir.: Serbestlik anlay nda. Diyorlar ki Marx bunu bir kere söylemi tir ve belli bir zamana münhas r söylemi tir. Hürriyet yaln z nazari de ildir. Hürriyet ifahi bir kelimeden ibaret de ildir. Hürriyet. elbette dayand klar temeller de ayr . kendini insan olarak idrak etmesi ve bunu yaparken de hiçbir bask ya maruz kalmamas d r hürriyet. insan n bütün melekelerini geli tirmesi. Bediüzzamanla tel'ifte. Bediüzzaman Hazretleri bunlan slamiyet'e dayanarak. Kendi eme ine. ayn zamanda iktisadi bir kendi kendini gerçekle tirmedir. Elbette kullan lan kelimeler ayr . S.: Serbestlik anlay u: Hatt zat nda. Tabii. Her istedi ini yapabilmektir. Yapabilmek de iktisadi kalk nmadan sonra olur. farkl de il. toplumun menfaatlar çerçevesi içinde.

: Bu neticeye giderken. Machiavelli ile alakas yoktur bu sözün. Bediüzzaman semavî naslara dayan yor.: Burada bir eyi düzeltmek için araya girece im. Bunu yanl biliyorsunuz hepiniz. Machiavelli'nin zannediyorsunuz.M. Çünkü hareket noktalan çok farkl .M.: Bunlar n ikisinin ayn olmas na imkan ve ihtimal yok. Vas talar elbette birbirinden çok farkl d r. Fakat netice itibariyle gaye çok yak nd r. vas talar .M. S.M. Marx' n gerçekle tirilmesini istedi i ve dü ündü ü hürriyetler aras nda bir fark yoktur. çok yak nd r.için bunlar söylüyor. S. Çok mühim benim için bu. Bu sözü Cizvit mezhebini kuran gnacio De Loyola söylemi tir. kullan lan vas talar n farkl olaca n kabul edebilir miyiz? C. Vas talar gayeyi me ru k lar. Çok daha sa lam. nsan akl bunlar gerçekle tirecek.: Arada farkl l kabul bak m ndan. Dikkatinizi çekiyorum. Ama gerçekle tirilmesini istedi i ve dü ündü ü hürriyetlerle. . neticeler kadar önemli tutmak icabetmez mi? C. çok daha derin kökleri var. K lar m ? K lmaz m ? gnacio De Loyola'n n gaye dedi i i'la-y Kelimetullahd r. gerçekle tirmezse insan n kendisi yok olacak. Bir söz vard r: "Vas talar gayeyi me ru k lar".

M. Elbette vas talar da dü ünülecek. Elbette büyük bir davaya. Halbuki bunu matbuatta falan n iktidara geçmesi için vas talar me rudur diye yaz yorlar. O zaman ne yapaca z? S. imdi bir yerde u var. Ne kadar kullan l r bu vas talar? stisnai olarak bir defaya . Hakl d r. Bir sual daha var. H ristiyan dininin. temiz bir davaya.H ristiyan dininin birli i ve H ristiyan kilisesinin ya amas bahis mevzuudur. 'lâ-y Kelimetullah için hud'a bile caizdir diyor. C.: Yani gerçekle tirilmesi istenen neticeleri tahsil etmeye müsait olmayabilir. Fakat.: Evet. Böyle bir ey yok. Mesela yine Hazret-i Muhammed'e atfedilen "el harbu hud'atün" sözü.M. Bilhassa insanl k bahis mevzuu olunca. Elbette dü ünülecek vas talar. imana dayan r. dinidir. bozuk hale getirmi iz. Ben de öyle dü ünüyorum. Burada gnacio De Loyola'n n "gaye vas talar me ru k lar" hikayesine gelip dayan yoruz. temiz yollardan gidilir. Binaenaleyh bunu da biz soysuzla t rm . bu neticeye uygun olarak ayn derecede nezih olmayabilir vas talar. Hud'a ay p bir ey de il mi? Ama "el harbu hud'amn" diyor. kilisenin ya amas . yani ona göre bütün insanl a saadet getirecek olan bir inanç sisteminin ya amas için vas talar me rudur diyor. Gaye cihan umuldür. Vas talar her zaman arzumuza uygun olmayabilir. ilahi nizam n kurulmas için vas talar me rudur diyor.

Peyami'de yaln z bir kesiti vard r. Kendi ya am n anlat r. Tahlil sahas çok geni tir Kemal Tahir'in. harpte.M. Tarih vard r.: Peyami'nin üstünlü ü nerden geliyor? C. stanbul'un belli bir muhiti vard r. gaye haline geliyor. Peyami Safa'da yaln z stanbul vard r. iç bunal mlanna çevrilmi tir. Peyami'de yoktur. iç dünyas na. Kemal Tahir'de sosyal hayat vard r. Peyami teknik olarak usta bir . Daha do rusu ferdin içine. bunu kaç defa kullanacaks n? Bu kullan lmaya ba lad ktan sonra insan iradesini kaybediyor. Kulland n. Vas ta bir köprü iken. iddet de kullan labilir. kan dökmek de. H. Belki Rusya'n n en büyük felaketi budur. Bazen vas talar. Türk insan n n istidatlan vard r.mahsus. Çe itli ülkelerden gelen. vas talar ön plana geçiyor. Yani en büyük tehlike udur. Gaye insanl n saadetidir.: Peyami'nin üstünlü ü sadece üslubudur. iç istidatlar na. Kemal Tahir için hapishane iyi bir laboratuard r. çe itli meseleleri olan. Bu itibarla romanlar psikolojiktir. zulüm de. . çe itli istidatlar olan insanlarla daha yak ndan tan t . O halde. gidilmesi gereken bir yer olarak telakki edilmeye ba lan yor ve bütün felaket ba l yor o zaman. Osmanl vard r. Kemal Tahir'de Anadolu vard r.

Kemal Tahir'e göre. Mesela bir ink lab n ba lar na. smail Safa. alan çok dard r. Mesela bir Serbest F rka rezaletine. Mukayese edilirse Peyami belli bir yerin adam d r. ac lanyla. Belli bir kurulu düzenin müdafiidir. hasta bir adamd r. Ziya Gökalp'in d na bir ad m atmam t r. Peyami esasen. nas l bir açmaza girdi imizi söylemi tir. bir çiledir. II. Kemal Tahir'in romanlar bütün Türkiye'de geçer. ve bu bir tarafa b rak l rsa o da . yukan ilk defa olarak Türkiye'de nas l bir oyuna geldi imizi. Bir st rapt r. kurtulu sava na. Bat l la may ç plakl etinde ya am ve a a yla. Peyami. Kurt Kanunu'nda girmi tir. Hapishaneyi. Peyami.yazard r. Kemal Tahir. bir mahallede geçer. Türk roman n n s n rlann geni letmi tir. Dü ünce ufkunu Ziya Gökalp çizmi tir. ikinci. bir ç rp n t r. yap lan rezilIi i. Me rutiyet ayd n d r. Osmanl 'n n kurulu undan itibaren meseleleri kovalam . Yani roman n s n rlar n . O da Opperman' n taklitçisidir hatt zat nda. üçüncü derecede bir airdir. bütün kepazelikleri. do rudan do ruya tarihimizin son derece mühim hadiselerine e ilmi . men e olarak smail Safa'n n o ludur. devrinde. teknik olarak. bütün rezilIikleri görmü tür. Peyami'nin romanlar bir odada geçer.

istila ediyorlar. Abdülhamid Han ile beraber. babas n n Sivas'ta ölmesi. Herbert Spencer . kendi ülkelerini müdafaaya m gittiler? 'la-y Kelimetullah için mi çarp yorlar. ngilterelilerin çok sevdi i ve sayd bir adamd r. geberdiler. "Boerler bir ngiliz subay grubunu pusuya dü ürup öldürdüler" diye cevapl yor birisi. Kulüpte otururken subaylar geliyorlar. memnun de il. Boerleri tahrip ediyorlar. Gerçek bir budalayd smail Safa. "Çok iyi olmu " diyor Spencer. tahrip ettiniz mel'unlar " diyor. "Boerleri yendiniz. Bu arada smail Safa o zamanki arkada lar yla ngiliz Sefaretine gidiyor. Bunun için Abdülhamid Han' daima tel'in eder. gittiler. kraliçenin ni an n böyle zalim. ngiliz sömürgecili inin müdafaas n yap yor. Bir alay korsan. ngiliz sefaretinde. böyle namussuz bir hükümetin ni an n ben istemem diye reddetmi tir. ngiliz gazetelerinde yay mlam yor bu ve tabiat yla Abdülhamid Han . Hadiseyi anlatt m m bilmiyorum? ngilizler.hastayd . Kendi mukaddeslerini. " ngilizlerin. Boerler aras nda ne i i vard . müteessirler.ngiliz filozofu. O s rada Boer muharebesi oluyor. hayat ndan memnun ya amaktad r ve Kraliçenin ni amna mazhard r. Peyami'nin hayat nda bir facia vard r. Osmanl 'ya da dü mand r.Londra'da müreffeh. Abdülhamid Han sürgün etmezse ölmeyecekmi gibi. Spencer. gayet iyi olmu . "Ne oldu" diyor Spencer. Hayat n zehirlemi bu hadise. "Allah zaferinizi müzdad eylesin". müthi cam s k l yor Spencer' n." Boer sava na girdikten sonra. Boer sava lan son derece mühim insanl k tarihinde. Boerler masum ve mazlum bir kavimdir. Mukayese olsun diye söylüyorum.

Tutup. Adeta bir kalem e k yas idi. imzas z. namütenai yaz yazd . Hastayd evvela. Bunlar n içinde smail Safa en ahmaklar d r ve en cahilleridir. Osmanl hakk ndaki hükmü daima smail Safa'n n nefy hikayesiyle beraber gitmektedir. O devirde ya ayanlar aras nda en zekisi idi. beynini satarak ya amak mecburiyetinde idi. Birçok eyleri . H. her entelektüel gibi. inanmas n. Kendisinden çok de ersiz. Kendini bo a harcad ve harcamak mecburiyetinde idi. Birçok eyleri görebilirdi. Basit bir adamd r smail Safa. Peyami'yi çok severim ve ac r m. Peyami'nin ruhunda bu. Büyük ac lar çekti. Dünya nimetlerine dü kündü. mzal . silinmeyen akisler b rakm t r. Peyami'nin aile facias yla me gul. Mütemadiyen çal mak. Lükse dü kündü. hepsi vali oldu. Büyük i tihâlâr vard . adamlar n hepsi milletvekili oldu. Paray veren Peyami'yi kullanabilirdi.bundan müthi rahats z oluyor. nans n. birçok eyleri yapmayabilirdi. H rç n bir adamd . Peyami büyük bir zeka idi. Sanki bütün tarih. . Ben. hepsini de. hepsi elçi oldu. Fakat bunlar n hiçbirini tatmin edecek imkana sahip de ildi. mukayese edilemeyecek kadar de ersiz. Peyami kalemiyle hayat n ya amak mecburiyetinde kald . smail Safa'n n ak betiyle me gul. Yapt . kazanan bir adam da de ildi. o s rada belli bir zümre taraf ndan desteklenen fikirlerin destekleyicisi oldu.: Ayn eyleri Kemal Tahir için de söylemi tiniz.

yapmayabilirdi diye.

C.M.: Kemal Tahir 1910 do umludur. Kemal Tahir o neslin bütün vehimlerini ta yordu kendinde. 1936'da genç bir adamd . Dergi ç kard lar, mahkum oldu. Onüç sene yatt içerde. Gençli inin en güzel y llar n hapishanede geçirdi. Çorum Hapishanesi'nde, Malatya Hapishanesi'nde. Hapishaneden hapishaneye dola t . Fakat kuvvetli bir iradesi vard . Yenilmedi ve y k lmad , çal t .

1953'te hapisten ç kt

nda çok güç durumdayd . Onüç sene hapishanede

yatm bir adam n, hapishaneden ç kt ktan sonra polis nezareti alt nda kalmas mukadderdi. Eski arkada lan terk ettiler. bulma imkan yoktu.

Zaten hapishaneye ginneden önce de avukat katipli i yap yordu. Galatasaray' bitirememi ti, tahsili yoktu. Bir ara ye' se dü tü ve Mayk Hammer tercümeleriyle ya ad . Bu taraf üzerinde durulmad Kemal Tahir'in. Halbuki durulmaya lay k bir taraft r. Senelerce Mayk Hammer tercümeleri yapt . Hayata küskündü, kafay çekiyordu boyuna. Fakat teslim olmad ve yolunu buldu. Tabii birçok tavizler vennek zorunda kald cemiyete. Mecburdu vermeye. Uydurma dilin çok aleyhinde oldu u halde. T.D.K.'den ödül ald . Yunus Nadi'den ödül ald . Bunlar bir adam için çok kirleticidir. Çirkin eylerdir. Kemal Tahir'e katiyyen yak maz. Fakat mecburdu. E er ödül almasayd , öteki romanlann bast rmak imkan da bulamazd . Yani Kemal Tahir bu alçal , merdiven yapt ister istemez. Ba ka hiç çaresi yoktu. Hakikatte Kemalistler taraf ndan kabul edildi. Kabul ettirmek için de

kendini baz eyler yapmak istedi. Ba ka çaresi yoktu. Ne memur olabilirdi ne mal mülkü vard ; nas l ya ayacakt ? Ve bunlar en az yapt hatt zat nda. Asgarisini yapt .

Bir ayd n n namusunu muhafaza etmesi son derece güçtür. Bir yerde en güç ey ayd n n namuslu olarak ya amas ve ölmesidir. Adeta mümkün de ildir.

H. .: çtimaî s n f ne demektir? çtimaî s n f n adam olmayan ahsiyetler yok mudur? slam toplumu bünyesinde de içtimaî s n f olabilir mi?

C.M.: slamî toplumun sinesinde içtimaî s n f olmaz. çtimaî s n flann kurulmas na engeldir slamiyet. Zekat müessesi, istirdat müessesesi, müsadere müessesesi büyük sevretlerin do mas n , büyümesini önlemi tir. Fakat art k slamiyet'in hakim oldu u bir durumda ya am yoruz. Bu itibarla bugünkü cemiyette de, Avrupa'da oldu u gibi içtimaî s n flar te ekkül etmi tir. Avrupa'da oldu u kadar uurlu ve kesin çizgileriyle birbirinden ayn m s n flar olmasalar da, vard r.

çtimaî s n f kelimesi tabiat yla çok müphem ve Bat ' dan getirilmi bir mefhum. Bizde içtima s n flar yoktu ama içtima zümreler ve tabakalar mevcuttu. Bilhassa 23'ten sonra.

H. .: çtima tabakayla, içtima s n f ne demektir?

C.M.: çtima tabaka zarurettir.

bölümünden do ar, bir bürokrasi vard r.

Mesela, bir memurlar zümresi vard r, bir i hayat ile u ra an bir zümre vard r. Serbest meslek sahipleri vard r. Geni halk tabakalan, köylüler vard r. Bunlar n hepsi birer tabakad r.

H. .: Lonca te kilatlan içtima tabakalara misal olabilir mi?

C.M.: Olabilir tabii. Evet, tabalar seyyaldir, kat hududlan yoktur. Belli leri görmek için belli insanlar n biraraya gelmesi, servet durumlar birbirine yak n insanlar n biraraya gelmesi, ya ay durumlar birbirine yak n insanlar n biraraya gelmesi, içtimaî tabakalar te kil eder. Tabakalar vard bizde de. Bir kere ehir burjuvazisi vard . Bunlar n hepsi yak t rma kelimelerdir. Evvela bunu kabul ediyorum da, ifade kolayl için kullan yorum. Mesela, Peyamii; hayat boyunca, zengin tabakan n ve iktidann emrinde oldu. Hiçbir zaman halkla me gul olmad ve hiçbir zaman halk kendini alakadar etmedi. Daima Halk Partisi'nin içinde ya ad ve daima Halk Partisi'nin menfaatlar na uygun bir platformda kald .

Bir de geni halk tabakalann , yani çal anlan, ezilenleri, st rap çekenleri, çilesi olanlan dü ünmek vard . Kemal Tahir böyleydi. Geni manada halk n yan ndayd . dare edenlerden çok idare edilenlerin yan ndayd . Bürokrasiden çok, çal anlann yan ndayd .

Kemal Tahir hiç bir içtima kavgada yer almad . Yani ne mümindir, ne sosyalisttir, ne fa isttir. Rengi hürriyette olmad . Kendi içine gömülü, kendi mahpesinde, kendine ark lar söyleyen insan olarak kald .

H. .: Siz kendinizi nereye yerle tiriyorsunuz?

C.M.: Evvela bu suale kaçamak bir cevap verece im, sonra meseleyi rgalayaca m. 1848'de, Fransa'da içtimaî s n flar çoktan te ekkül etmi tir. Ve ihtilal olmu tur. 1848 ihtilali, demokrasi hayat nda mühim bir merhaledir. Bizimkilerin sosyal devlet dedikleri bir devlet te ekkül eder. 1789'a nazaran çok daha ileri bir merhaledir 1848. 1848' de imdiki ifadeyle sosyal demokratlar iktidard r, a a yukar . Birçok hizipler var. O s rada

Lamartine de hariciye vekilidir. La Martine'e sorarlar "siz sa da m s n z, solda m s n z?" "Ben tavanday m" der. Ben de tavanday m imdilik. Fakat tavanda olunmaz evlad m. Bu yanl bir ey tabiat yla.

H. .: Bu kaçamak olan cevab n zd .

C.M.: Evet. Ben gençli imi içtimaî s n flar n kal pla mad

bir devirde

ya ad m. Bugün benim için Türk insan bir bütündür. Hangi siyas mezhebe mensup olursa olsun, hepsini çocu um, karde im telakki ederim. Aldananlar, gaflet içinde olanlar, hakikat arayanlar kim olursa olsun benim dostlu uma güvenebilirler. Ben hakikat arayan adam m. Hakikat mücerret midir? Yani

dünya üzerinde. Do ru yolda olan te vik eder. Kanaatkar bir adam m. herkes için faydal d rlar. Ben bu hakikatlan arayan. C. belli bir emekli maa m var.: Elbette halk n yan nda olunulmal ." Böyle bir ey. bu hakikatlar yaymaya çal an bir adam m.: ahsiyetli adam olabilmek için. Hiçbir namuslu adam Nemrud'un ve Firavun'un yan nda olamaz. Elbette Firavunlar n. sömürenler. kitaplar mdan ba ka hiçbir eyim yok.M. ya ay olarak avam.s n flar n d nda bir hakikat var m d r? S n flar n d nda hakikat vard r.: Bediüzzaman Hazretleri'nin öyle bir sözü var. Türkiye'deki bütün tabakalann üzerinde birle meleri gereken hakikatlar vard r. sömürülenler diye gruplan p bu gruplarda yer almam z gerekir mi? . destek olur. Ya ay tarz e er s n flar n tayininde bir mikyas olabilirse. bütün Türk ve slam dünyas n ilgilendiren hakikatlarsa. E er bu hakikatlar. Bütün s n flar için hakikat olan eyler vard r. hiçbir ihtiras m yok. u ya da bu s n ftan de il de bir slam hangi s n ftansa o s n ftan olmak istiyorum. Gafili uyand r r. Hiçbir eye ihtiyac m yok. Nemrudlar n yan nda olunmaz. . . "Fikren ve me reben havas tabakas ndan. Bu itibarla do rular n s n f nda ve do ruluk için çal yorum. H. H. Tek kelimeyle Müslüman olmak istiyorum.

Nas l tarafs z olunabilir? Birbirinin bo az na sar lm bir dünyada. en sola kadar herkese hitab ederim ve herkesle dostlu um vard r.M.C. nsan. uzun f rt nalardan sonra 60 ya na gelen bir adam. Hiçbir menfaatim. kim hakl ysa. kim mahrum edilmi se haklar ndan. Zalimlerin yan nda de ilim hiçbir zaman. onun yan nday m. kim zulüm çekiyorsa.M.Hakk' n halifesidir. ilme vakfetmi bir adam olarak hepsinin d nda kalmak. hayvan.nat kt r ve e ref-i mahlukatt r. Cenab. Be enirler. hiçbir dü üncem yok. kim gadre u ram sa. Fakat benim vazifem. Bizatihi insan ve insan hayat mukaddestir. Tarafs z olmak bu demektir asl nda. etmezler. insan n insan öldürdü ü dünyada tarafs zl k ne demek? Mazlumlar n yan nday m elbette. i tirak ederler. Do rudan tarafay m. ezilenlerden tarafay m. Adeta haklar n n bir k sm n ona devretmi . Adeta ben mezarlardan seslenirim. bir parça. H. Sadece do ru bildi im eyleri söylerim ve söylemekle mükellef telakki ederim kendimi.: slam'da insan mukaddestir. Hakk ndan mahrum edilenlerden tarafay m. be enmezler. hayat n dü ünceye. Yaland r tarafs zl k ve bir yerde namussuzluktur. : Bat ve slam medeniyetleri hayata ne vermi lerdir? Neticesi ne olmu tur? nsana nas l bakm lard r? C. hiçbir ey tarafs z de ildir. Böyle olunca da. Ben herkese hitab ederim.: Uzun kavgalardan. tavanda yer alabilir. Yani en sa dan. Bat 'da böyle bir ey . Yoksa. kitaba.

En iyi intibak edenler ya arlar. ötekiler ölüp gider. Bunu çe itli doktrinler. Do u' da tarih. insan herhangi bir hayvan de ildir. nsan tabiat n bir parças d r. i tiyaklar yla. insan için de caridir. balinaya kadar bütün canl lara te mil eder.yok. Bat ' da insan kendi ferdiyetine mahpustur. Bat 'da insan. Bu itibarla insan hayat mukaddestir. nsan da bunlar n içindedir ve insan da hayvand r. baz dinler. amipten file kadar. Yani Bat ' da ilim dedi imiz ey de desakralizasyon. Darwin "hayat kavgas " der. Ayr ca bir izzeti. fert ba ka milletleri sömürür. cihan çap nda bir sömürü medeniyetidir. slamiyet'te insan n imtiyazl bir yeri vard r. Bat 'da ya aman n kanunu kavgad r. s n f kavgas d r. Ölüp gitmesi mesele de ildir. toplumu sömürür. Ama hep ayn d r. insan için kurttur. Sadece slamiyet gibi. s n flar n taammümüdür. sonra toplum halindeki ferdin. di er toplumlarla sava söz konusudur. Fert. Halbuki. bir haleyle süslemi tir insan . Bat ' da bir ümmet yoktur. Hayat kavgadan ibarettir. Evvela ferdin fertle sonra ferdin toplumla. Fert hayvand r: insiyaklar yla. fert ferdi sömürür. Bat 'da. Bat tarihi bir sömürü tarihinden ibarettir. Halesinden terit edilmelidir. tabakalar n taammümüdür. te bu iklimde do mu tur kapitalizm. Ve bu kavgay bütün hayvanlara. nsana ait olan her ey mukaddestir. nsanlar n birbirine yard m d r. bir haysiyeti yoktur. Di er hayvanlar için cari olan kanunlar. . fert kendi milletini sömürür. Bir hayvan olarak incelenmesi gerektir. Bat ' da tarih. Ve kapitalizm. çe itli isimlerle yadederler.

Bat 'da. Bunda bütün mesele urada. dünyay idare vas tas haline getiren. feragatkârd r. adilik. melektir. Bat için muharebe bir kazanç vas tas d r. ikiyüzlülü ü eref telakki eden. Silahlar ayr çünkü. insan e ref-i mahlukat telakki eden. huda. arslan medeniyetine galebesidir. Ve birdenbire tarih kar kar ya getiriyor bu iki medeniyeti. Bütün iç ve d mücadeleleri bu mihvere dayan r. Yani tilki medeniyetinin. Bütün felsefeleri bu mihver üzerinde kurulmu tur. seven. Bizim için insan. Ötekisi insana hürmet eder. bir kurt kadar y rt c . Yenilmeleri mukadder. imtiyazl bir mahluk olarak gören cemiyetle. bir kurt i tihas na sahip. ötekisi yapam yor. insana inanan. Birisi için hile. . Ac yan. insan için koruyucudur. insan insan için kurttur. Bizim için muharebe bir i'la-y Kelimetullah'd r. Hiçbir ey mukaddes de ildir Bat insan için. insana ait her eyi tebcil eder. Vakurdur. bir toplulukla birdenbire temas ediyorlar ve yeniliyorlar. Bu iki medeniyetten birisi madde dünyas nda tabiat yla büyük fetihler yap yor. Bütün tarih bu prensiplerden hareket edilerek in a edilebilir. rezillik tabiidir.insan kudsiyetinden tecrit etmekten ibarettir. Bat n n bize kar galebesi.

ayr l k. bölünme tesanüd: dayan ma . toplumsal s n flar Iddihar etmek: biriktirmek Istirdat: geri alma mufassal: ayr nt l mülhid: dinsiz mütearr z: sald rgan rasin: sa lam amil: kapsayan tahkim etmek: peki tirmek teali: yücelme. Halil Aç kgöz'ün bulundu unu biliyoruz.* Bu söyle i 11 ubat 1977'de Rü dü Onduk taraf ndan kasete al nm t r. Cemal U ak. farika: ay rmaç hazer etmek: çekinmek lçtimai s n flar. Haluk mamo lu. Bu konu ma s ras nda Safa Mürsel. yükselme tebcil etmet: yüceltmek tecessüs: bilseme tefrika: ayr lma. Eski bir kay t oldu undan sorular n birço u duyulamam t r.

vahdet: birlik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful