P. 1
Halid Ziya Uşaklıgil - Mai Ve Siyah

Halid Ziya Uşaklıgil - Mai Ve Siyah

|Views: 102|Likes:
Yayınlayan: erdem102

More info:

Published by: erdem102 on Dec 14, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah BtRKAÇ SÖZ “Mai Ve Siyah.

” için sadeleştirilmesi ve yeni yazıyla tekrar basılması hakkında ısrar edenler olduğu gibi eserin, yeni yazıyla basılmasına değil, fakat sadeleştirilmesine itiraz edenler de bulundu. Eser eski halinde mevcut olmakta devam ediyor, eğer ona genç nesil de rağbet edecekse yeni yazıyla tıasılması bir zaruret demek oluyor, bu takdirde de sadeleşmesine şiddetle lüzum var; mademki yeni nesle mahsus olacaktır, lisanını onun kabul edebileceği bir şekle sokmak teşebbüsün tabiî bir icabı demektir. Ancak sadeleştirmek için ne yaptım : Terkipleri, menus olmayan kelimeleri, ağır cümleleri bugünün zevkine uydurmak istedim. Üsluba, ibarelerin inşa tarzına, velhâsıl eserin bünyesine asla dokunmadım. Aksine hareket, kitabı esas mahiyetinden soymak olurdu. Terkipleri ve kelimeleri değiştirirken bunların hayale ait olan vasıflarını açık lisanla muhafaza ettim. Hattâ meselâ: “Bârân-ı elmas”, “Bârân-ı dürrisiyah” terkiplerini, sonra hikâyenin kahramanı şairin kendi şivesinde kullandığı tâbir ve terkipleri bıraktım. Bunlara dokunmak mümkün değildi. Kitapta kalan lügatleri yeni nesilden menus bulmayanlar olabilir, fakat itikadımca yenilik, lisanını, yeni kadar eskisini de bilmemek değildir. Hiçbir millet, hiçbir münevver genç yoktur ki, kendi lisanının geçmişine vâkıf olmasın. Yapılan işe dair fazla izahata lüzum görmüyorum, vücu-de gelen eser işin mahiyetini göstermeye kâfidir. İmlâ için birkaç söz ilâve edeceğim: Görülecek ki imlâda kendimce muvafık bulduğum değişiklikler var. İçtihat kapısı kapanmamış olduğundan ben görüşüme ve söyleyişime göre yazdım, nitekim bir taşra çocuğu da kendi telâffuzuna göre bir imlâ kullanmaktadır ve kullanacaktır. Hiç kimseye “Beni taklit ve bu tarzı takip ediniz!” diyecek selâhiyete malik olmak iddiasında değilim, ancak kendi nefsime taallûk eden salâhiyetle kanaat ediyorum. Hclid Ziya Uşakfogil MAİ ve SİYAH Sofranın etrafında yedi kişi idiler. Birgün, Mirat-i Şuûn sahib-XİDatiyazL.Iiüseyin.Baha efendi, matbaaya ‘çehresinde bir başka sevinç parıldayarak girdiği zaman dört nüshadan beri devam eden “Dahilî sanatlar” makalesinin altına son kelimesini iri bir yazı şeklinde karalamakla meşgul olan başmuharrir-Ali -Sekib”© demişti ki: Yarın değil öbür gün Mir’at~i Şuûn onuncu senesinin üç yüz altmış beşinci gününü ikmal ediyor. Çarşamba günü için... Ali Şekib hemen cevap vermişti: Hiç bir şey yazamam. Ziyafet verilmeyince bir satır yazı yok.

Bu gece işte, Tepebaşı bahçesinde yazı heyetine o ziyafet veriliyordu. Davetliler “Mir’at-i Şuûn” ceridesi muharrirlerinden ibaretti. Bütün bu gençler dört saat hep içmişler, bir saat hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus gevşek bir eda ile yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şekib’den başka, hepsi, sandalyelerinin vaziyetin tebdil etmişler; sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu; kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyle dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı cür’alar görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor; sofranın kenarında yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor; beyaz örtünün üzerinde^yüksek yemiş tabaklarının, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölgeleri lambanın oynak ziyası altında kâh küçülüp kâh büyüyor... Şurada devrilmiş bir tuzluk... Ötede birisinin can sıkıntısıyle üç çataldan teşkiline çalıştığı bir ehram... yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanma bırakılmış peşkirler... düşmüş de kaldırılmasına üşenilmiş bir bardak... sofrayı baştanbaşa örten bir kargaşalık sanki yedi kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melûl bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra. Hepsi başka bir vaziyette idi: bir tarafta Ahmed Cemil — latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarında dolaşan uzun. san saçları ensesine dökülmüş bir genç — ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan sigarasının mini mini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış düşünüyor; tâ öbür ucunda Sait, Raci — arkadaşlarının şaireyn diyerek alay ettikleri iki genç şair — diğer bir şairin ayağına ip takmış sürüklüyor; biri — kısa zayıf, kuru, öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur — yanında boş kalmış bir sandalyeye eğilerek iki sandalye ötede sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha’nın idare memuru Ahmed Şevki’ye tevdi ettiği dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor; kafaları buharla şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kahveyi bekleyerek orada, şu perişan sofranın kenarında yarım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, vezinsiz aletlerden mürekkep bir musiki heyeti gibi mukaddimeşiz, müntehasız, kırık, dökük muhavereler, çok içilmiş/ çok yenmiş zamanlara mahsus bir serseri fikir ve lisan akışı... Ali Sekip elmasını soymuştu, bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmağa muvaffak olduğu kabuğu karşıda, şaireyn’in arasına fırlattı: Raci! Seni çatlattım!... dedi. Onlar lakırdılarını kesmediler, Raci diyordu ki: Bak fikirlerimin neticesini söyleyeyim: Onda tek bir şey var: yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın diyor! Demek: edebiyat inhisarı! Sahib-i imtiyazı; Hüseyin Nazmi.

Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı - parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç - başıyla Ali Sekib’i işaret ederek sordu. MAÎ VE SİYAH S İkisi de onun şakasını anlamamıştı. Uzaktan vak’ayı takibeden, kısa kuru çocuk, — Saip — yanlarına yaklaştı, yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti: onun rivayetine göre meyvaların kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış! O, Ali Şekib’in latifesini pek parlak buluyor, kırık kırık çirkin ve sinirli bir kahkaha ile gülüyordu. Şaireyn bundan zevk alamadılar, Raci: Puf!... dedi. Soğuk!... Tahtessıfır 30... Şunu Mir’at-ı Şuûn’un bir sahifesinde imza koymadan neşretseler herkes Ali Şekib’in olduğuna yemin ederdi. Baş muharrir işitmedi. Kendi kendine: Şimdi de ötekim çatlatman; diyordu. Ötede idare memuru — kısa, şişman; bıyıkları seyrek/o kadar ki yolunmuş zannolunur, yanakları kıpkırmızı, öyle ki berber sakalından nişane bırakmamak için derisini soymuş kıyas edilir; hiç bir sinne sığmaz bir yaşta; bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir — şairlerin fırkasına döndü, kendisiyle eğlenmişler zannıyle: Ahmet Şevki efendinin burada olduğu unutulmamalı... Dedi. İşitenler güldüler, idare memurunun kendisinden bahsederken Ahmet Şevki efendi demesinden herkes hoşlanırdı. Elleri ceplerinde düşünen Ahmed Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi, fakat işitilemedi. Bu aralık kısa, «zayıf, kuru çocuk şairlerin yanından ayrılmış, tekrar sahib-i imtiyazın sırlarına rağbet göstermişti. Bu sırada Hüseyin Baha efendi matbaa idare işleri memurundan bahsederek ve muhatabının bir sözüne cevap vererek diyordu ki: Ne?... İstikamet ha?... Hay safderun hay! Elini versen parmaklarını eksik bulursun. Bu aralık Ali Şekib: Kahve!... diye bağırdı. Kahve içmeyecek miyiz?... Kahve!...

O zaman, birden herkes birşey eksik olduğunu, onu bekleyerek burada kaldıklarını hatırladılar, yedi ses bir nakarat gibi tekrar etti: Kahve!... Kahve!... Sabih-i imtiyaz — Hüseyin Baha efendi kendi isminden^i-yade sıfatının unvanıyle anılır — sahib-i imtiyaz parmağıyle^ uzaktan kahve getiren uşağı

o bekledikleri fırtına patlamadı. Ahmed Cemil’in ağzından bu söz bir çırpıda tereddütsüz çıkmıştı. zaif çocuk biraz daha yaklaştı. fakat öyle zannediyorum ki sadece bir gülümseme ile susardı..şu son kelime Ahmed Cemil’in ince dudakları biraz basılarak ancak farkedilen bir istihza ile telâffuz olundu . bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu ihtar etmişti. sükût etmişti. “bir eda ile söyledi — herkesin sizin kadar takdir etmesi lâzım gelmez. Buna şaşmak. elini fincanına uzatarak biraz ötede hâlâ Hüseyin Nazmi’yi. bilmem makbul olabilir mi? Sizin edebî fikirlerinize . Raci ilkönce bu tarzda muhatap oluşuna şaşırmış gibi göründü. gülmeğe. Bütün bu çılgın çocuklar ayaklarını vurarak. Siz birbirinizin yazdığını anlarsınız. güya bu gece neşvelerine şu bir fincan kahve ile güzel bir hatime vereceklerdi. bilmem. çırpınarak. . Kuru.. kimisi ayakta durarak.. Ali Şekib sekizinci elmanın kabuğunu tam çıkarmaktan sarf-ı nazar etti. tâ ötede hâlâ o vaziyette düşünen Ahmed Cemil’i gördü. o burada bulunsaydı ne cevap verirdi. Şimdi herkes. Eğlenmeğe. Sonra birdenbire doğruldu.. Fakat hepsi ümidlerinde aldandılar. kısa.. dalgın”. bağırarak nakaratı tekrar ediyorlardı: Kahve!. kimisi bir sandalyenin kenarına ilişerek kahvesini içmeğe başladı. garip bulmak şöyle dursun hattâ aksine delâlet edecek bir şey görsem.herkes gibi ben de vâkıfım. yaklaşarak dedi ki: Kahve sizin mi? Ahmed Cemil. bağırmağa vesile arayan bu gençler hep alkışladılar. kuru bir sesle: —• Demin Hüseyin Naznıi için bir şey söylüyordunuz? dedi. Ahmed Cemil hâlâ düşünmekte devam ediyormuşçasına tam bir lisan ve tavır itidali içinde dedi ki: Bu muhakeme tarzı. Hüseyin Baha efendi daha iyi dinlemek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salıverdi. Kahve!. malik olmak üzere tanılır. Tepsinin üstünde yalnız bir fincan fazla kalmıştı. refiki Said’le çekiştirmekte devam eden Raci’ye döndü. bu uzun sarı saçlı genç hepsince bir başka fıtrata. o söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle sükût ederdi.. Herkes Ahmed Cemil’in ¦başlamasini bekliyordu. Said boş fincanını sofraya koydu. Fincanları kapıştılar. cevap verdi: Zannederim. Uşak mütereddit bir nazarla etrafına baktı.gösterdi. sonra cevap vermek istedi^ Gencine-i Edep başmuharririni — bu sıfatı istihfaf eden. herkesin de sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum. Havanın içinde sanki bir şimşek çakmış.

Said dayanamadı. daima ileriye akıyor!!. orada yapışmış gibi ne dağılıp ne saçılıyordu. Bugün Gencine-i Edeb’in iki bin nüsha satışına . ileriye... Düşmanları biraz ağızlarını aç-salar boğulacaklar. en temiz kaynaklardan süzülerek büyüye büyüye yükseldi.. Onun coşkun dalgalarına set mi çekebileceksiniz?. Ahmed Cemil ince parmaklarıyle yumuşak sarı saçlarını taradı... hasetten mürekkep bir hisle sanki boğuluyordu. Saip — kısa. Sârî bir tebessüm bütün dudakları dolaştı. sonra dedi ki: Hüseyin Nazmi’yi tahkir vesilesini arayanları anlayamıyorum.Hüseyin Nazmi sebeptir diyor] ar. Ali Sekip gizlice Raci’yi gösterdi. arkadaşı Raci’den ayrıldı: Evet! dedi. bütün sözlerine iştirak ettikleri gözlerinde okunan bu arkadaşların karşısında — Raci’ye yarı dönük. gözleri yarı kaybolmuş bir saniha dalçasıyle tutuşmuş kadar parlak çehresi — lambanın ziyasıyle yarı gölgeli bir levha şeklinde. Latifaierle onu tevkif etmek istiyorsunuz. Ahmed Cemil’in yanaklarına hafif bir renk çıkıyor.. Raci’nin dudaklarında sanki istihfaf tebessümü donmuş.. “en gönül okşayan vadilerde dolaşarak. en yüksek tepelerden atlayarak.emin olunuz ki inanmak istemem... Hergün kucak kucak önümüze yığdığı o bediala-rı... Raci istihfaf eden bir nazarla cevap vermeğe çalışıyordu. Sizi gücendirmek fikrine hizmet etmeyerek temin ederim ki. varsın bizi iltifata lâyık görmeyen o kadar arkadaşlar içinde şair Raci de bulunsun. sözünde devamda mahsus gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti. edebiyat binasını o yeni esaslarını göstermek için insan gözlerini kapamak.. zaten size meslek değiştirmeye kalbimde küçük bir heves bile yoktur. boş fikir! Görmüyor musunuz ki bugün dehasının pınarı tehevvüre gelmiş bir nehir gibi akıyor.. Ne olur. Fakat sadası saf bir ahenk kadar kulakları okşayan. . bugün kaleminden taşan zafer sayhasını işitmemek için insan kulaklarını tıkamak lâzım gelir. Ahmed Cemil dinleyenlerin muhabbetine emin olan bir natuk imtinaniyle mütebessim dudaklarını fincana uzattı. zayıf. Raci kinden. herkeste bu sözlerden latif bir haz uyanıyordu. ruha sıcaklık . dudaklarına bir ihtizaz geliyordu. kuru çocuk — hazzından ellerini ovuyordu. Raci’yi hiç biri sevmezdi. kendisini dinleyen. yarı muhatap bir vaziyette devam etti: Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz. Anlamıyor musunuz ki mümkün değil! O en saf kaynaklardan kuvvet alarak. amma buna imkân olamayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz.

bir vaizin karşısında heyecandan uyuşmuş duranlar gibi — dinliyorlardı. sarı... bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin yesiyle ağlasın. Bakîler.. Bir ucundan tutulsa da silkilse taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek. şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz! Öyle bir lisan ki. bütün etrafında bulunanlar — güya bu genç natuktan çıkan miknatısiyet nefesiyle tabiattan yüksek bir noktaya çekilmiş bir halde. bir kaide altına alınamaz nağmeler olur ki ruhu titretir. artık görülemeyecek. o derinlikler olsun.. belki yok denebilecek bir hale gelen ruhu — Vey-sî’lerin. o güzel türkçeye muamma söyletmişler. bu lisandan. neş-velerimize. Bunu inkâr etmek mümkün d<v. sonda müteverrim bir -kızın yatağı kenarına düşsün ağlasın. Haniya fecirden evvel afaka hafif bir renk imtizacıyle dağılmış sisler olur ki. bir lisan ki bizimle beraber gurubun mahzum renklerine dalsın düşünsün. Haniya bir kemanın telinde zap-tolunamaz. nerede biteceğine vukuf kabil olamaz derinlikleri vardır... Ahmed Cemil şimdi kendisini unutmuş. lisanda onlardan başka bir şey bırakmamışlar. Fırtınalarla gürlesin. bütün kederlerimize. nefeslerini zaptetmek isteyerek. hareket etmi-yerek. lisanı — üstünü örten tezeyyün ve tasannu yükünün altında zayıf.. üzerinde tersim olunamaz. nazarlara buseler serper. yalnız göğsünü şişiren. o renkler. o kalbin bin türlü inceliklerine.. o deha perisinin nâsiyelerine ilâhî bir nur koyduğu adamlar. ziynet gibi iki belâyı taslit etmişler. bir çocuğun beşiğine eğilsin. İşte bir lisan istiyoruz ki onda o nağmeler. dalgalarla yuvarlansın. Nergisî’lerin eline vermişler. Dert yüz sene I MAI VE SİYAH 13 emekle lisan üzerine yığılan bu kof şeyler nihayet zaman ile yavaş yavaş sıyrılıp savruldu. dimağında muttarit darbelerle vuran bir sabit fikirle söylüyorcasma kimseye bakmayarak... gözleri dalarak... bir . bu camit kütleden ne çıkarabileceklerinde mütehayyir kalmışlar. Neye teşbih edeyim..il. Haniya bazı gözler olur ki sonsuz karanlıklarla dolu bir ufka açılmış kadar ölçülemez.. Bir lisan ki asabımızla heyecanına refakat ederek çarpsın. rüzgârlarla sarsılsın. Bilseniz. Fu-zulî’nin saf ve samimî şiirine terceman olan o temiz lisanın üzerine sanat gibi. Mü-tekellinı bir ruh kadar beliğ olsun. hattâ söylediğine vâkıf olmayarak devam ediyor. heyecanlara. fikrin bin çeşit derinliklerine. tehevvürlere terceman olsun. tâyin edilemez akisler uçar...veren sadası — uçtukça pervaz kabiliyeti artan kırlangıçlar gibi — söyledikçe kuv-‘ vet buluyordu. öyle şeyler söylenmiş ki sahiplerine şair demekten ziyade kuyumcu denebilir. bilmem?. anlaşılamaz. hissiyatı yutar.. düşüncelerimize. Nedim’ler. gülsün. Şiirin nasıl bir yol takip ettiğini anlamıyorsunuz. Lisanı camit bir kütle haline getirmişler.

Son söz üzerine Ahmed Cemil yorgun bir tavırla iskemlesine atıldı. ellerini sofranın kenarına dayayarak yarı istihza yarı tehdit karışık bir tavırla dedi ki: Bunlar öyle şişkin fakat öyle boş sözlerdir ki içinde birşey bulmak mümkün olamaz. Hep ayağa kalkmışlar. Ahmed Cemil müsaade istedi. mütefekkir otu-ruyormuş zannolundu. Bir lisan. o aydınlık ve kalabalık bir yere şu gizli ve yarı karanlık ciheti tercih ediyor. yüzü fena halde kızarmış olduğu halde yanına yaklaştı. hiç söylememiş. kırık dökük nağme parçaları işitiliyor. buradan ayaklarının altında serilen Halic’in ve İstanbul’un münevver bir sema altında manzarasına karşı düşünmek istiyordu. ruhu ok-sayan bir nazım suretinde titrek dudaklarından dökülen bu ±* A1A1VJUSS1XAH sözler. Ahmed Cemil’in titreyen sesinde terennüm eden saf ahenk. Raci’nin mukabelesi kargaşalığa geldi. sanki büyük bir zahmetten kurtulmuş gibi kendisini yalnız. bahçe memurlarından biri elinde şem’alı değneğiyle dolaşarak halkın tekrar toplanmasına kadar idare maksadiy-le söndürülen gazları yakıyordu.gencin ümitle parlayan nazarına saklansın. kemanlar hazırlanıyor. Ahmed Cemil cevap vermek istedi.. şimdi bahçenin musiki takımı gece faslına başlamak üzere idi. zannedeceksiniz.. şöyie bir iki devir yaptıktan sonra — bahçenin böyle yan ve tenha bir yerinde pineklemektense — ortalarda bir yerde oturmak istemişlerdi. geçen sene mekteb-i mülkiyeden çıkıp da matbuat âlemine atıldığı zamandan beri. Oh! Saçma söylüyorum. Hattâ Ali Şekib ziyafetin hiçbir tarafında eksik bırakmamak üzere bir nargile ısmarlayacağını sahib-i imtiyaza hemen imâ bile etmişti. bir lisan ki sanki tamamiyle bir insan olsun. herkes severdi. deminden beri orada sakit.. *## Ahmed Cemil’i bir seneden beri tanıyorlardı. sanki burada bulunanları bir cazibe dairesi içine almıştı.. ötede beride yemek yiyen birkaç kişiden. lambanın zayıf ziyası ve dalgaların tutun dumanları arasında yükseliyor görünen heyeti. Zaten sofrada umumî bir hareket olmuştu. . daha doğrusu bir nevi hürmet ederdi.. sevmek için kifayet etmişti. dehanın sihir esasına temas etmiş zannediln çehresinde par-îayan bir saniha yıldızı. Raci. O son kelimeden sonra öyle bir hale geldi ki. 2 Onlar ayrıldıkları vakit geniş bir nefes aldı. onu bir kere görmek.

bir uçuruma yuvarlanmıyor. ayaklarını çekerdi. biraz tahammülünden ziyade içmişti. hafif hafif raseciklerle akarak. Onu hiç sevmez. on kuruş da masraftan çıkmıştı da ancak iki buçuk beyitle dört kafiye bulabilerek avdet etmişti. Şimdi yavaş yavaş beyninden süzülen bir şey: damarlarının içinden kemiklerinin arasından.. “Mezar taşı iştihar heykelinin kaidesidir” dediği zaman orada bulunan Raci’ye dönerek “Al sana göre bir söz. toprakların arasından süzülüp akmıyor olduğuna emniyet kesbetmek istiyormuşcasma gözlerini açar. gidiyor. şu edebiyat pazarından çekildikleri için rekabetten azade kal16 MAİ VE SİYAH mışlardır./. Bunun bir güzel şeyi beğendiği. sevmemek mümkün olduğu kadar sevmezdi. dedi. onlar gider gitmez dudaklarının arasından: — Aman. Güya diğerlerinde bir meziyetin teslimi kendisinde bir noksan tevlit edecekmiş gibi bir küçük tahsin tebessümünü bile esirger. perhizkârlığa rağmen bu gece şu ziyafet şerefine.. sanki bütün cismaniyetini. Fakat ne beis var? Zaten Ahmed Cemil yalnız herkes .. O vakit muzafferane matbaaya girdiği zaman Ahmed Cemil elindeki kâğıdın üzerinde yirmi otuz çizilmiş satır arasında sağ kalabilmiş altı mısra ile bir mısraın yalnız bir kısmını — evet. Aman Yarabbi! Şair Raci dedikleri işte bu idi!. son kısmını — görmüştü. düşünceleriyle yalnız kalmakta azîm bir vicdan istirahati duydu. iradesini çekerek ayaklarından doğru çekiliyor. haMAİ VE SİYAH 15 rekete başlayan kalabalıktan uzak. Raci o adamlardan biriydi ki dünyaya hiç bir şey olmamaya mahkûm edilerek geldikleri halde herşey olmak isterler. Arkadaşları Ahmet Cemil’i böyle bir halde bıraktılar. Zaten mûtadı olan. biraz ötede uyanmaya.. O vakit muvakkat bir cehtle kendisini toplar. muktedir bir arkadaşı takdir ettiği daha görülmemiş.. Raci de en ziyade olamayacağı birşey olmaya yelteniyordu : Şair. Bu kadar hiçliğiyle beraber her meziyet sahibine düşman. biraz da arkadaşlarının ısrarına karşı — o da âdeti hilâfına olarak — biraz mikyası geçmiş. Bu yolda latifeleriyle Raci’yi kendisine düşman etmişti. ilk muarefe dakikasından başlayarak duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi. Ahmed Cemil bir gün bir garp edibinden naklen. Ölüler. bu Raci!.arasıra görünen iki üç sakit hizmetkârdan başka halktan. onlar artık fevkalâdeleşmiş. öyle değil mi?” demişti. Ahmet Cemil pek iyi bilirdi ki bu adam bilmem kimin bir gazeline nazire söylemek için bir gün Boğaziçinin tâ Kavak iskelesine kadar gidiş geliş seferini ihtiyar etmiş. Bu adamın beğendikleri ölülerden ibarettir.. vücudunu mukavemet mümkün olmayan bir kuvvetle erite erite dağıtıyor gibiydi. Bu adamdan.

Hukuka nisbeti vardır. Tashihlere bakarken tertip yanlışlarına dikkat ede-^ cek yerde ötekinin berikinin hatalarını bulmıya dikkat edery Birgün meselâ Ahmed Cemil’in bir makalesinde yanlış bir izafet cümlesi bulduğu için bir hafta alay geçer. hele idare memuru — o kendisine Ahmed Şevki efendi diyen yuvarlak adam — Raci’den bahsolunsa ateş püskürür. Onun için kendisini tanıyanlar ondan hiç korkmazlar. Pek ziyade kaideşinaslıkla müftehirdir. bildiğinden emin olmayanlara mahsus bir korkaklıkla herkesten iyi konuşabileceği mebahisde sükûtu tercih etmek âdetidir. İM Al W SU Bl ü AH 17 Bakınız. hattâ Raci’-nin gazellerini güzel bulmamaya bile cesaret edemez. Ahmed Cemil kin ve haset dedikçe hep Raci aklına gelir. yani bitaraflarca takdir edileceğine şüphe etmez. zaten edebiyata kat’iyyen intisab .. Matbaada onu kimse sevmez. fakat o muhabbet içinde kimbilir nekadar. sanki bir kamusu ulûm gibi beyninin içinde yapraklar döndükçe malûmat tenevvü eder.tarafından takdir edilmiş olmakla onun husumetine hak kazanmış olmuyor muydu? Herkes tarafından takdir edilmiş olmak sözüne de Ahmed Cemil umumî bir vüsat vermez* İnsanın olsa olsa kendi mesleği haricinde olanlarca. İri boylu. Bu adam matbuat âleminde bir cins mahlûkatm hususî nümu-nesidir. Onu arkadaşları seviyorlardı. ne derin hasetler mevcuttur! Bugün kendisini takdir edenler yarın — kendisini düşürmeye sebep olabilecek bir şey yazsın — bakınız nasıl gülerler. çok kitap okumak sayesinde en çok her şeyden anlar.. yanında en saçma şeylerden bahsederler de o tekzipten utanır. başmuharrir Ali Şekib büsbütün başkadır. Ahmed Cemil: “Aman bu Raci!” dediği zaman işte bütün bu tafsilât o üç kelimenin telâffuz tarzının içine sıkışmıştı. Raci ile tam bir tezad teşkil eder. matbaada kimse bulunmadığı zamanlar tesadüf ederse gelen ilânların ücretini haczeden bir muharrir — işte matbaa işlerinde bulunalı on sene oluyor — hiç görmemişti. ancak otuz beş yaşında olan bu adam. arapça. Ah! Bu matbuat âlemi! Bir seneden beri o âlemin az tecrüblerini mi görmüş. küçük yaşından beri matbuatta çalışmıştır. hikmet-i tabiiyeye aid birşey yanında fen-i idareye aid bir mebhasa tesadüf olunur. saklı kinler. cihan siyasetinin en ehemmiyetten âri tafsilâtı bile ezberindedir. onun kadar mahsuben para alan. fakat bir kere o çirkin matbuat hayatına girseler. az acılıklarını mı tatmıştı! Mektepte iken nasıl hülya ederdi! Bugün kimbilir ne kadar gençler vardır ki o âlemde zevk tasavvur ederler. Ne vakit bir makaleciğe filan ihtiyaç görülse kendisine havale olunmasından korkarak akşam ziyade kaçırdığından bahisle sersem olduğundan dem vurur. maamafih gayet mütavazı’dır. acemce pek iyi bilmek istidadmdadır da bir kere arapça bir ceridenin üç satırını tercüme edememişti. Ceridede vazifesi muhbirlerin getirdiği havadisi tashihten ibaret kalır. açık çehreli. biraz safça — tâbirde zarafet iltizam olunmasa — biraz budalaca olmakla beraber “Mir’at-ı Şuûn” yazı heyetinde en ziyade malûmat sahibidir. geniş omuzlu.

size de anlatır. Babıâli caddesinden çıkarken bakınız.. arkadaşlarına okumak için matbaaya getirdiği hailde okuyamaksızın. Dolmalık olacağını unutma! Geç kalırsan yarma yetişmez. Ahmed Cemil. Said hakkında Ahmed Cemil’in vazıh bir fikri yoktur. daima meşguliyette. adelâtı kemiklerimin üstünde kurumuş. Bir gün bir fıkra yazmış idi de. ufak yüzlü. Raci parasız kaldığı vakit Ahmed Şevki efendinin çekmecesinde para olup olmadığını Saib’den tahkik eder. kemikleri vüs’at bulamamış.iddia etmez. bir matbaa kapısının önünden geçen birisine meselâ o gün Ahmed Cemil’in bir manzumesinin iki . Matbaada herkesten ziyade işinin basma devam ettiği. o. Ona her yerde tesadüf olunur. kuru çocuk . sabahleyin mekteb-i hukuk derslerine gittiği halde. Said her suale “evet” diyen. Said de şahsî tabiata malik olmayıp da ötekinin berikinin yaptığına imtisal âdetine uyarak. çünkü Said’in vazıh bir varlığı yoktur. daima ayakta. bir kitapçının hesap defterini tuttuğu. iyiliğe davet olunmazsa iyilik etmek aklına gelmez.” dediğini tamamiyle işitmiştir. Ali Şekib’e ağız açtırmazlardı. Onun için Ahmed Cemil de. Meselâ bir kaç kişi arasında.. Saib . zaif. Ali Şekib o adamlardandır ki insan ellerini ellerine koyacak olur ise onlarda his-solunan satvet sıcaklığıyle hayatın birçok kötülüklerinden kalbte hâsıl olan buzların eridiğini duyar. o mutlaka anlamıştır. çünkü behemahal çekmecesinin bir tarafına atılan bir ilân ücretini görmüştür. lakırdı esnasında bir saz gürültüye karışsın da anlaşılmasın. Bunun manzarasından duyduğu soğuk ürpermeyi hattâ Raci hakkında bile hissetmez. Raci tab’an meftur olduğu hiyanete.kısa. kulaklanyle gözleri.” diyerek yırtmış-tı. Sa-ip. kötülük etmez.Ahmed Cemil’in sinirlerine dokunan işte bu mahlûktur. daima harekette. küçük kıt’ada yaratılmış. Ali Şekib’in yalnız bir şeyini affetmez: O da bütün utangaçlı-ğiyle beraber bu adamın ara sıra latife etmek istemesidir.: “Alay edeceksiniz! Neme lâzım? Bana siyasî makale yazmak ne güne duruyor. Saib’den sorunuz. 2 tiyar etmeyen bir gençtir ki. bu bir küçük çocuk kadar utangaç adamın samimî bir dostudur. Onun latifeleriyle eğlenen bilhassa Raci ile Said’dir. Onun için meselâ çarşamba günü sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin evinde uskumru dolması olacağını bilir. fakat bütün bu dönekliği esasen beyni gayet hassas bir mahrek üzerinde çevrilmeye mahkûm olarak yaratılmış olmaktan başka bir sebeple ihMai ve Siyah — F. ıçünkü bir gün evvel mü-rettip yamağı Emin’e : “İki okka alacaksın. küçük gözlü. şahsının mevcudiyetinden mefkudiyetinden şüphe edilir. hattâ şiirine de katlanılabilir bir adam olduğu için Raci ile ekseriyet üzere aynı duyguda çıkmasına Ahmed Cemil gücenmez. bu dünyaya görülmeyecek şeyleri görmek ve işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine gözleri meselâ Ali Şekib’in bilmem nerede nahiye müdürü olan eniştesine yazdığı bir mektubu yandan okumakla meşgul iken kulaklarını odanın köşesinde idare memuru Ahmed Şevki’-nin — Ahmed Şevki efendinin — kâğıtçıyı az para ile savmak için sarfettiği belâgate vakfeder. her duyduğu fikre “benim de fikrim budur” cevabını veren. Bu saf yüreği incitmiş olmamak için Ahmed Cemil en tahammül olunmaz latifelerini bile hoş bulmuş gibi görünür.

.. temmuzun şu sıcak gecesine mahsus bir buğ ile örtülü zannoflunan bu mailikler içinde titri-ycrmuş. gözlerinin önünde açılan bu semada. O aralık mızıkanın uzaktan gelen ahengini taklit ederek kendisine biraz metanet vermiş olmak üzere hafifçe.. bütün bu çehreler beyninden silinmişti. sallanıyor. bazan bir mahkuriyet iniltisi. Waldteufel’in meşhur Valse’ini ne vakit dinlese bütün hayali inkişaf ederdi. Raci. tercüme eder. Ah! Bu bârân-ı elmas. bunlar bir bâfân-ı elmas değil mi? Ahmed Cemil’in içkinin tesiri altında bunalarak süzülen gözlerinin önünde donuk mailikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş sema sallanıyor... Bakınız. Kâh kalbin en derin noktalarından geliyormuşcasına derunî. bazan bir şikâyet nalesi. Şimdi Ali Şekib. şimdi karşısında tepelerin myuyan sırtlarına dökülerek. O vakit aklına geldi. matbaaya giriniz.. Fakat fikrinin bütün iradesine malik olmakla beraber vücudunu istilâ eden o azîm keselâna mukavemet kabil değildi. taşra mektuplarını hülâsa eder. biraz ötede tütüncü dükkânına uğrayarak filân risalenin filân nüshasının ne kadar sürüldüğünü tahkik ederken. yahut denize doğru akan bu 20 MAİ VJü Oil Aû renkli levha yavaş yavaş yüksele yüksele yer ve gök birleşecek toprak ve gök gecenin aşk havası içinde azîm. vücudu yaka yaka eritip dağıtan bir buse ile birbirine sarılarak tek bir vücut olacak zannediyordu.. uydurmakla meşgul olurken görürsünüz. pest. sanki vücudundan yavaş yavaş uzanıp gidiyormuşcasına uyuşan bacaklarını çekti.. belirsizce ıslık çalmaya başla-di. Her vakit. . Kendisini toplamak istedi. bahçeye hemen her gelişinde dinlediği bir şey. Bahçenin rakit havası içinde bir aşk nefhası. Said. ecnebi gazeteleri okur. işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler. feryat ederek.. sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki tâ göklerin sezilemeyen yüksekliklerinden dökülen bu nağmeler. O vakit nefsine bir cebir ile. Onun ismini kendine mahsus şive ile tercüme etmişti: Bârân-ı elmas! Ne güzel. bir rüyanın silinmiş şekillerine benzeten bulanmış gözlerinde kâfi bir kuvvet toplamak istedi. Bakınız. Ahmed Cemil’in bu çocuk hakkında — çocuk diye mâruftur. çünkü yirmi yaşını herhalde geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulmamıştır — duyduğu şey. nasıl rüya âlemleri açan bir isim.. neydi? Neydi?. bu çalınan şeye aşina çıkıyor. Bahçenin bu yüksek noktasının önünde yayılan bütün manzarayı. Ahmed Cemil’in sanki vücudunu iki kol tutmuş. dalgalanıyormuş kıyas edilen bütün bu yıldız alayları. Matbaada herkesten ziyade o çalışır. kâh bir teessür feveranından inikas etmişçesine parlayarak.... müteJVLAl Vüı Oi I Ati nevvi makale yazar. sanki sakit. yazıhanenin kenarında “Selanik hususî muhabirimizden aldığımız mektuptur” diye başladığı bir kâğıda sun’î bir mektup. işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda ürpermeye benzer bir şey duyuyor. sonu olmayan bir derinliğe çekiyordu.beytini okurken. medid.. ne hülyalar getiren.

diğer birinden bir ümit cevabı çıkararak. o yekdiğerinin hem aynı hem gayri zannolunan tezatlardan mürekkep hülyalı hali altında. Üzerinde bir sema ki geceden kalma siyahlıklarla . denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyalar. o üzerinde gülümseyen nurlar. Son bir nağme tufaniyle nagihanî bir karar bütün bu ha-yalât silsilesine hatime çekti. tatlılıkların hazinesini taşıyor. İşte gözlerini kapayınca görüyor: Mai bir sema altında azîm bir sahra ki sabahın hüzün ve neşveden. renkten ve zulmetten. Birinden ötekine bir hicran sadası. Ahmed Cemil sanki bir rüyfadan f MAİ VE SİYAH 21 1 uyandı. Bir rüya içinde yahut sihir âlemi karşısında idi. Orada da bir bârân-ı elmas. gölgeden ve hayalden. şu yukarıya jıçu-şarak siyahlara bürünen sönük ziyalar! Bârân-ı elmas. tâ o semalara. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? Tâ ötede dönen bir levhanın yalnız bir kısmı şeklinde gözünün önünden akıp giden şu seyrancılara. burada ne için bulunduğunu anlamak için düşündü. bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak. şakaklarında hafif bir serinlik hissediyor. o mai semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti.. elmas. birbirleriyle dudak dudağa bir visal içinde dağılıyorlar. çalkalanan mailiklere doğru yağıyor. mai siyah kelebekler gibi uçuşarak. Başını çevirdi. kanatlanarak uçuşan küçük küçük nağmeler birbirine atlıyor. filâvtanın kahkahaları. sanki semalardan dökülen. herkese yabancı değil mi? Şimdi kendisini biraz topluyor. baktı. sonra bunlar o parlak semanın mailiklerine. Arkadaşları şüphesiz orada işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasındadırlar..Şimdi Ahmed Cemil altından yer kaçıyor. yağıyor. uykusundan tamamiyle sıyrılmamış mahrumluklarla yüklenmiş sisler arkasında boğulan ufuklara doğru uzanıp gitsin. işte işte raksediyor. yükseliyorlar. vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zan-nında idi. sükûttan ve nağmeden. etrafına baktı. Şimdi her şey hakikata ricat etmiş oldu. işte şu aşağıya süzülen sema nurları. o vakit tahattur etti. şundan bir tahassür nâlesi. şu muzlim denizin siyahlıklarına serpiliyor. kemanların titreyen eninleri. ötekinden bir ıstırap enini.. henüz. Bârân-ı elmas! İşte işte. karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan. dimağını âteşin bir bulutla örten buhar yavaş yavaş açılıyordu: Onun âlemi işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde mai bir sema. bütün o biçâre insan kalbine mahsus acılıkların. sanki bu aletlerden. fakat hayatta yüksek şeylere meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor. başından sema uçuyor.. ağaçların arasında küme küme oturan bütün bu halka onun bir nisbeti var mı ki gitsin de o kalabalığın içine atılsın ? O bu dünyada herkesten uzak. onlarda bir bârân-.

Bütün menazır sabahlara mahsus o rengin müphemiyeti içinde hava ve hayalden mürekkep bir gölge şeklinde durur. herkesçe anılmak. sabahtan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası olan şu cadde bir gün olacak ki onun tesiri altına girmiş olacak. O lâcivertliklerin bir tarafında henüz belirsiz bir nurdan toz savruluyor gibidir. sonra da o derece itilâ emellerine kapılıyor olduğundan kendi kendine utanıyordu. iştihar arzusu değil miydi? Ahmed Cemil daima aceleci ve telâşlı yürüyüşiyle. bütün maneviyeti yalnız bir ümidin tahakkukuna muntazır. senelerdenberi bütün düşüncesi bu değil miydi? Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak. âdeta koşarak Babıâli caddesinin kenarından çıkarken şu kitapçı «dükkânları.. Öyle bir yaşta. Bu sahranın üzerinde o semanın altından bir peri alayının kanatlariyle dalgalanıyor denebi-len hafif bir hava uçar ki dikkat edilse bir ruhanî cihanın zenı-zemesine benzer nağmelerle titrer. Ufkun bir kenarından güneşin sinesinden sahraya bir nur tufanı döker. Ahmed Cemil burada.. bu matbaalar. fakat bir zaman gelir ki birdenbire bir ihtişam çağlayanı dökülür.f kesin meçhulü olan bu . gençliğin öyle hassas bir devresinde ki fikir. hayalinin şu müdebdep levhasını yaşatırken: “Ah! o ümit güneşi!.. Ahmed Cemil ismini o kadar yükseltmek ki. gözleri ötede siyah tahtanın üzerinde unutulmuş. fikri bir hayal rüzgârı üzerinde. münevver bir semanın bâ-rân-ı elması altında parlak hülya âleminde kanatlan kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara düşmemiş. henüz görmemiş. Edip olmak. yarım kalmış bir cebir muadelesine bakarak. ve. bütün sahra taze bir hayatin canlılığiyle tutuşur. cam kapıların aralarından farkedilen şu kütüphane müdavimleri. Onu ne kadar se-nelerdenberi bekliyordu. O tasavvur «ttiği yüksek payeye bir hat bulamıyor. Şimdi birkaç eski mektep arkadaşiyle sekiz on kalem erbabından başka her. gözler ziyadar bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir köşenin açılmak üzere olduğunu. bir müphem renk altında mai bir atlas halinde görünen semanın derin bir köşesinden zührenin beyaz handesi hâlâ görünür. Henüz yirmi iki yaşında..gündüzün ilk şaşaalarının imtizacımdan mürekkep esmer bir renkle gözleri taltif eder... ümit güneşinin üzerine tâ uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutların dökülmeğe müheyya olduğunu anlamamış idi. bakir bir safvetle münevver bir göz gibi bakmaktadır. semanın bu 22 MAİ VE SİYAH muhteşem yangını altında sahra müşevveşiyetten sıyrılır. bugün o kadar acılıklarına. edip olmak. ‘ Henüz yirmi iki yaşında idi. şöhret almak.” diyordu. meçhul emeller fezasında uçtuğu zamanlardan-beri bütün varlığını istilâ eden emel. yalnız mü-nevevr. Şöhret bulmak. göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat âleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak. müptehiç bir sabahın rüyasına dalmış... biraz evvel sönük duran sema sanki bir yangın ile dolar.

. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı. O vakit saatlerce düşünüldü. Güzergâhında isminin yavaşça fısıldandığım işidecek. kendisinin şairane tâbirine göre “Piyale-i telh-i h^ yatın zehr âbî”na dudakları temas etmişti. Kaç kere bedbaht karısı matbaanın kapısına kadar gelerek beş altı yaşındaki yavrusuyle kocasını arattırmış. O vakit babasının bütün hassasiyeti nasıl taşmıştı! Karısının elmaslarını terhin etmek! İşte bu mümkün değil. çocuğunu düşünmek yok ki. fakat bu yaşa gelinceye kadar.. bir çâre bulunamadı.. Fakat bu kararın icrasına büyük bir mâni vardı ki. On dokuz yaşma kadar Ahmed Cemil tamamen — hayatta mümkün olabildiği kadar — mesud idi.. Raci’nin ikide birde Palais de Cristal’da geç vakte kadar kaldıktan sonra geceyi de evinden başka yerde geçirdiğini bilirdi. evde kendisini bekleyen karısını. Ahmed Cemil’in düşüncelerine bir fasıla daha geldi.genç. Yine oraya gitti. evine meftun.. Ahmed Cemi’ 24 MAI VE SİYAH MAİ VE SİYAH 25.. Sahib-i imtiyaz gelince dedi ki: Allah cezasını versin! Islah olmayacak. bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkânına gözü isabet edecek olursa mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat müntesibinin birbirine kendisini gösterdiğini farkedecek.. Zaten bu neticeye. Ahmed Cemil ile beraber bütün arkadaşlarını ne cevap vermek lâzım geldiğinde mütehayyir bırakmış idi. zevcesine. ^ JjL İyi bir aile babası. Ondan sonra pederini kaybedince maişet endişesi.. Uzaktan sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha ile idare memuru Ahmed Şevki efendinin yaklaştıklarını gördü.. Babası dâva L kiliydi. za^ ailesi Ahmed Cemil’in annesiyle on sekiz yaşında oğlundan dört yaşında kızı İkbal’den ibaret idi. Ahmed Cemil.. lâkin o zaman.. bu ümidin tahakkukuna şayan olmak için az mı ıstırap çekmiş. Ötekilerini de beraber sürükledi.. Ah! O zaman göğsü nasıl bir iftihar havasiyle şişecek! Şimdi oradan mevhum bir cisim şeklinde geçiyor. Kendisinin bir . o da paranın Süleymaniye’deki mini mini evlerinin tamirine sarfedilmiş olmasıydı. hayatın az meşakkatlerine mi tahammül etmişti? Bugün yirmi iki yaşında idi. Onun nakline.. annesi Emniyet Sandığına terhin edilmek üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti. hususiyle namuslu. gören yok. rivayetine göre bir defa babası kabul etmiş ve ücretinin nısfını evvelce almış olduğu bir dâvanın sonradan hakka makrun olmadığını anlayınca birden reddine ve paranın iadesine karar vermişti. çoç ^bi nâ-tamamiyle bağlı... Biz üç kişi kaldık.. bakan yok.. hayat mübarezesi baş:.. lamış... babasından bahsetse namusunu teşrih edecek hikâyelerin sonu gelmez.. artık yavaş yavaş yola çıksak.

evet yalnız kendisini birçok şeylerden mahrum bırakarak. O hem pembe odaya hem sofaya taraftar çıkıyordu.. validesi. Tam mektebe leylî olarak ithal edildiği sene... dersine çalışır.. senelerce alnını terletmişti.eri gün.. İkbal validesine uyarak sofayı münasip görüyorlardı. herşey birbirine gün c^iŞ.. lüzumunda» ziyade gülünüyordu. O para ile işte şimdi karısını çocuklarını sokak ortasında kalmaktan muhafaza eden Süleymaniye’deki bu beş odalı evceğiz. babası. hemşiresi. Ahmed Cemil’in bazan gülerek “bizim konak” dediği mesken alınmıştı. senin merhametine kaldı!” deyişi gözlerinin önüne gelir. Kendi evlerine gelmiş olmak hepsinde eğlenceye bir meyil uyandırmıştı. O vakit kitapla buivalidesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis teceddüt etmiş. Senelerce fikrini vakfettiği bu maksadı temin için kendisini. O vakit tali hükümetti. ne telâş içinde idler! Bütün eşya aşağıda mermer ve &ya> mutfağa. bir güzel saatiyle bir altın kösteği vardı.bu karışıklık içinde hangisini almak. pembe odaya yar oldu. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı: Ailesini mesut etmek. çamurlu sokakları yaya tırmanarak. fazla olarak fahiş bir faizle bir muhtekir sarraftan para alındı. Cemil tabiî babası gibi pembe odayı. validesi oğluna bir gömlek. sokağa nazır odaya tıkılmış.. O gün. Hizmetçi şaşaladı..altın enfiye kutusu. O vakit on dört yaşında vardı. araba ile gitmek arzularına galebe çalıp yokuşları. geçen senenin esvabını bu seneye salih görmeğe çalışarak. bu hâkimiyet sıfatının ehemmiyeti altında beyni darmadağın oldu. O vakit herkes bir rey beyan. <iİ£inci defa olarak kira evinden kurtulup kendi evlerine gel-^g . Ahmed Cemil bir köşeye büzülür.. o gayri muhik dâvadan vazgeçildi. iki kâğıt parçasına “pembe” ve “sofa” kelimeleri yazıldı. Ahmet Cemil’in fesini kura çantası yaptılar. babası yazısını yazar. Bu mühim mesele de bir eğlenceye medar oldu. ufak bir şey. yahut kızma esvap . bu gürültünün içinde şa-eski mt. pembe oda. Fakat bu ufak şey bu namuskâr aile babasını senelerce yormuş. En küçük vesilelerle bile lâtife ediyor. hangisini nereye kesin mecazım geleceğinde mütehayyir kalmışlardı. Nihayet hizmetçi kız — taşralı iriyan bir kız — hâkem tâyin olundu. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektepte Jeylî olarak bırakmadığı için o vakte kadar beklemişti. o babasına Kula’dan hediye gelen kilim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı yoksa sofaya mı konacağı meselesi tazelenmişti. Birçok adamların bir dakikada bir zarın hevesine terkedebilece-ği kadar ufak.. hattâ arkadaşlarının hissetle ithamına gülümseyerek para biriktirmişti. düsturları karıştırır. Onun fikrini tatbik etmek lâzım gelse kilim döşeme ikiye bölünecekti. Bunlar terhin edildi. etti: Herkesten maksat Cemil’le İkbal. Şimdi ne vakit Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemesinin üstüne otursa babasının bir hâkim ciddiyetile elini fese sokarak: “Göreyim seni. Ahmed Cemil evin alınışını pek iyi tahattur eder. O vakit ne kadar mesut idiler! Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar.

fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor. bir aralık bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf •ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyandırır. yaşlar. bir mazmunu tefsir etmek için saatlerce yorulur. O tarihten sonra hayat mübazeresi ne müthiş başlamış. gelişigüzel bir yeri açılır. göğsünde bir ateş ile kalktıktan sonra. yiyemedikleri lokmalarıyle mahzun duran tabaklara damlar. lokmalar geçmez. İkbar — kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevkeden bir hisle — annesinin yanma meselâ babasının eskimiş para kesesine kaim olmak üzere yeni bir kese örer. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin dimağında menkuş olan o baba çehresi güya henüz orada karşılarında imişçesirıe o. daha yatağa girmek için bir hayli zaman vardır.. O noksana kendilerini alıştıramamışlardı. Kaç sabah Ahmed Cemil yatağından. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durmağa çalışırdı. Babasının Mesneviye pek merakı vardır. Babası yazılarını bitirmiştir. başaşağı düşmüş gibiydi. Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde. bu genç dimağı bir gonca gibi nazik parmaklarla açmağa çalışır. ciğerlerinden çıkan bir şuhka-i beka boğazlarına kadar gelir takılır. ikbal güler babası bir hikâye söyler. bu valide yaşların hücumiyle titreyen gözlerini oğlu ile kızına diker. sakin bir uyku ile uyuyor gö-recekmiş ümidiyle titremişti. ara sıra bu dört kişiden birinin ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime musahabeye vesile olur. maişetin yükü henüz zayıf olan bu omuzlara nasıl çökmüştü! O zamana kadar henüz hayatın ilk faslını bile okumamıştı.dikmekle meşguldür. onu henüz yatağın içinde. sanki korkunç bir rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altında mesud bir hakikat çıkacakmış-casma odasından yavaşça çıkarak. . yemeğe başlamadan ellerini uzatamazlardı. taşar. Ahmed Cemil mektepte leyli olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü haftada altı gece ihazır bulunamaz oldu.. her yeri cazip olan bu kitabın bir hikâyesi okunur. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlanmalı. Bazan iştigalin nevi tebdil olunur. O vakitten sonra bu küçük bahtiyar aile nasıl değişmiş. Babasının tâbirince iskemle üç ayaklı kaldı. Magihan bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan.. Ahmed Cemil dersini yapmıştır. Hele ilk matem günlerinde bir akşam üstü meselâ kapı çalmsa İkbal’in: “Babam geldi” diyeceği tutardı. Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler haftada bir defaya münhasır kaldı.... babasının odasına gitmiş.. Hattâ kabil olsaydı da İkbal’i de verselerdi. O vakittenberi o pembe odanın içinde o kilim döşemenin üstünde bir şey noksan idi. Ahmed Cemil başını kaldırır. O vakit ortaya başka iş çıkar. *’Ne oldu?” Bu çocukların babalarına ne oldu?. O vakit bir matem sükûtu başlar. bu evin bütün havasında bir hayat unsuru eksilmişti. Ah! Mektepte geçirdiği zamanlar. Ahmed Cemil’in küçük yaşından beri tahsil zemininde bütün adımlarına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir: Bir nükteyi anlatmak. bu sofra başında bir mezarın sâkit enini hüküm sürer.

Hattâ bir kere. Ahmed Cemil başını kaldırdı. kendi sınıfından başka bir yere giremezdi... o odanın içinde sıra sıra kürsüler.. yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minder üstünde beyaz sarıklı muallim. Oh! Bu muallim ne güzel bir adamdı! Seyrek sakallı.. Kaç kereler onu ağlatmış. Ahmed Cemil şaşırdı. Evvelâ sübyan mektebine gider gelirdi. Herkes bir yere bakıyordu. Zenci hemen beyazlanmak raddesine gelmişti.. Öyle ya. ta karsıki duvarda iki büyük siyah tahta. Yalnız büyük bir oda. Bir dakika içinde herkes vâkıf oldu ki. bu küçücük halk da hocanın şu meşguliyetinden istifade ederek yerini tebdil etmeksizin harekete başladı. yanaklarından ateş çıktı. hatırat levhasında en derin kazılır. bunaldı. istikbal etmiş. O zaman en ziyade tesir eden şeyler. derin bir sükût. yerine oturmuştu. babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle oldukça şiddetili bir mülakat yapmıştı. Dersler daha başlamamıştı. hoca efendiye müracaata mecbur etmişti. oturmuşlar. fakat bu zamana ait hâtıraları o kadar mübhemdir ki. Bu defabüyük bir mektep. küçücük bir asker ehemmiyetini almıştır. fakat Ahmed Cemil bu seksen kişiyi iki yüz kişi gibi görürdü. Ay!. başlıca Ahmed Cemil’e musallat olmuştu. bilmem bir tokat meselesinden dolayı olmalı. Odanın içinde bir uğultu vardı.. Sınıflarında seksenden ziyade •çocuk vardı. O gün. nasıl okumağa başladığını. kendi babası... Birdenbire bu uğultu durdu. henüz genç. Evet. Ahmed Cemil’in bir şeyden haberi yoktu.. Bir de ne görsün? Babası. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hâtıralar hava ve zaman tesiriyle yıpranmış. Bu işaret. hatta babasına da o yolda tarif ederdi de bir türlü . Ahmed Cemil bu teferruatı pek iyi zaptetmiştir. Gözler hep Ahmed Cemil’den hizmetkâra — galiba Bilâl — Bilâl’den Ahmed Cemil’e gidip geliyordu....MAİ VE SİYAH 27 Ahmed Cemil tahsilini herkes gibi takip etmişti. Neden? Babası neden gelmiş? Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış. o dünkü vak’a için geliyor. Hattâ Ahmet Cemil gözlerini kapayınca hâtıraları arasında bu vak’adan sonra kendisini birden o mektepten çıkmış başka bir mektepte bulur. bu mühim haber bütün odayı dolaştı.. o vakit bütün mebhut ve mütehayyir duran mektep halkı. görüşmeğe başlamışlardı.. artık askeri rüştiyesinde. bu gelen Ahmed Cemil’in babasıdır. bu mektepte ne yaptığını pek karışık bir surette tahattur eder. o kadar tahattur ediyor.. Evvelâ nekadar utanmıştı! O büyük mektebin içinde ilk günleri korkarak yürür. temiz. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana yarı sesle derselirini tekrar ediyorlardı. delik deşik olmuş bir sahife şeklinde ka28 MAI VE SİYAH lir.. galiba yine mektebe devam eden bir kibarzadenin hizmetkârı vardı ki. sabahleyin mûtat üzere mektebe gelmiş. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşlarının arasında biri. Sonra ne oldu? Ahmed Cemil artık ötesini bilmiyor. Hele mai bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. hattâ Ahmed Ceiml’in resmî elbisesi bile var. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmed Cemil’i gösterdi.

biçare kaç kereler o iki yüz kadar ehemmiyetli görünen seksen arkadaşının karşısında. Bu ilk senede ne öğrendi? Onu kat’iyyen bilmiyor.. öteki mektepte sıralar birbirini takiben saatte bir.. Bakınız.. Bununla beraber bir müddet sonra onu başçavuş yaptılar. Hoca efendi sorar : — Efendi.... kendisini kaybetmiş.. Eve nasıl göğsü şişkin. darb neye derler? Hüseyin Nazmi efendi cevap verir: Bir adedi diğer bir aded miktarınca tekrar ederek çoğaltmağa darb derler. Bu bir oyundur.. mektepteki ciddî tavrı takınır. Ya sabahleyin. esassızlığım sezdirmiyerek. mahvolmuş. bu nıü-him hâdisenin esasını hâlâ anlamamıştır. Mehmed efendi. Hocası da ona musallat olmuştu. Maksat bir kere efendilerin dikkatini celb edip düzme bir şey söyledikten sonra.» diye başlar. başçavuş ne diyecek?.. başlar yoklama defterini okumağa. bir telâş ile dışardan içeriye girer. hocanın önündeki kürsüye gidip oturmak âdet iken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu. bu haberi bir an evvel vermek için sabırsızlıktan nasıl koşaI rak gelmişti! Kapıyı açan Seher oldu. sükût. «Başçavuş oldum» sözünü evvelâ onun yüzüne attı. Namevcud! ilâh.. Mevcud! Necmi efendi.. siyah tahtanın başında perişan.. başında ağlamaktan başka bir fazile göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. mahcup. babasının başçavuşluğuna mükâfaten alıverdiği siyah tahtanın başına geçer. ince sesiyle bu ilk nutuk mukaddemesi sınıfın ortasına düşer düşmez. Hüseyin Nazmi efendi Saraçhane — bu Nazmi efendi şimdi «Gencine-i Edeb» muharriri olan gençtir — derse davet olunur. Ne için başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Hesap derslerinde tahta.. ve daima cevaplariyle. Kırıkçeşme..’ Herkeste bir dikkat.. Fatih.. elindeki cetveli mühim bir eda ile vurur: «Efendiler.. evet. Fakat bütün çocuklar onun hatırını saymağa başlamışlardı. . muallimlere mahsus olan kürsüye çıkar.. fakat tam bir ciddiyetle. Bu defter bir kere okunur. ekseriyet üzere yoklama defterini o pkuyacak.. Mevcud! Ruhsar efendi. ondan sonra hoca efendi gelir. Doğru yukarıya sofaya çıkar. riyle. meselâ hesap hocası — artık hesap hocasiyle arası iyileşmiştir — hoca efendi sanki yoklama defterini açar. başka bir oyun yoktu.. Artık babasının geleceği zamana kadar validesine başçavuşluğun ehemmiyetini anlattı: İki yüz kişi! Şaka değil!.. meselâ sınıfın en gürültülü bir zamanında. Yalnız hesaptan pek sıkılırdı.. Ahmed Cemil mektepten geldi mi.. bir müzakere esnasında... Ne müdürün bir şey dediği var. Bunlara nezaret etmek. Ahmed Cemil’i başçavuş olduğu gün görmeliydi.. Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına tebliğ olunacak müdür beyin bir emri. ondan sonra bir kere hasıl olan sükûtu muhafaza etmek. daima tahtaya onu çekerdi..inandıramazdı/Burada her şey başka türlü idi. Zeyrek. Bu yoklama defterinden evde bîzar oldular.. ne de tebliğ olunacak bir emir. yavaş yavaş ağlamıştı.

Hüseyin Nazmi ile asıl muhabbet iplikleri burada bağlanmıştı . yavaşça yukarıya çıkmış.mı? Ahmed Cemil bazan bu taklid ile derste okadar dalardı ki babası gelmiş.. Onun için sevişmek. İlk mütalâa heveslerine mahsus doymak bilmez bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. 3D MAİVESİYAH kitaplarını bir gazeteye sarar. Artık kendisine büyük bir adam nazariyle bakmağa başladı. İlk senelerde münasebetleri tehassüslerini teatiden ibaret kalırdı. orada bir tarafa birikerek sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulurlar da o farkına varamazdı. aralarında hususiyet diğer bir kalbin iştirakine tahammül edemiyecek derecede idi.Geçin-tahta başına!. Ahmed Cemil yavaş sesle okur. ikisi de leyli olmuşlardı. Zaten hislerinde. Hüseyin Nazmi dinler ve işitemediklerini. bir vak’adan müteessir olmakla veyahut ona lâkayd kalmakta müttefik çıkarlardı. Anladınız. Hattâ . o insanlar arasında okadar tatlı olmakla beraber okadar nadir tahalkkuk eden sevişmek. Hüseyin Nazmi efendi tahta başına geçer. Taze dimağları inkişafa başlayıp okuduklarını anlamağa başladıkları zaman. hoca efendi emreder: 24605. Hayatının bahtiyarlık sahifeleri hep bu mektepte geçen mes’ud günlere aid lâtif hâtıralarla doludur. elinden tebeşiri nereye atacağını bilmezdi. İki refik fikirlerini. 67 ile. o vakit aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalb birbirile samimî bir karabet hâsıl etti. Meselâ ikisi de bir şeyi tuhaf yahud garip bulmakta.. donar kalır.. telif bir alay hikâye okudular. kalbleri-ni bir kitabın bir sahifesinde böylece teşrik ederlerdi. Hattâ o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar. tebeşiri eline alır. göz ucuyla süzerek itmam ederdi.bu on dört yaşında çocuk -mektebe giderken çanta taşımağa bile tenezzül etmez oldu. işte o zaman ikisinde de mütalâa cinneti başladı.. kitapçılardan kira ile alınmış yahut arkadaşlarından birinden rica ile istenilmiş terceme. emel ve fikirde bir iştirak peyda ettiler.İkisi bir sınıfta idiler. fakat sonraları. Babası bu mektepten alıp kendisini Mekteb-i Mülkiyeye götürünceye kadar bu oyun devam etti. bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte. sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler. haricî tesirler ahz ve telâkkide.. arkasından annesiyle hemşiresi gelmişler.. Sonra gözleri oraya ilişiverince şaşırır. efkârın tayin ve nakşi tarzında bir anlayışta idiler.. koltuğunun altına yerleştirir.. .. Evvelâ hikâyeler. bu iki saf ve temiz kalb için pek kolay bir şey oldu. Ekseriya beraber okurlardı. Yazdınız mı? Ha! Şimdi bunu darbetmeli. kitabı çekmecenin içine yerleştirirler. fakat orada Ahmed Cemile bir ciddiyet geldi. bir kalem efendisi tavrını takınırdı.

. Smıfm orta mıntıkasında yaşamağı müreccah görürlerdi. il . Nabileri Nedimleri araştırdılar. fakat okumak ihtiyacı olanca şiddetiyle devam etti..Ahmed Cemil’in batı dillerinden terceme ile kullandığı bir tabir ile -mafevkalarza okadar meyelânı olan fikirlerini. O zaman aradıklarını bulmak için eski divanları okumak istediler. bir kıştan sonra bir bahar. Bir gün Hüseyin Nazmi utanarak Ahmed Cemil’e gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin ilk dört beytini okudu.. Elfazm tantanası altında şaşırdılar. fakat bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi. hâsıl ettikleri tecessüs kayboldu. Okumak tâbiri sahih olamaz: onların arasından koştular. Fuzulileriy Nef’ileri. güftesiz bir beste mırıldanmak kabilinden yalnız bu lisan mûsikisine aldanarak okudular. Tarih okumak istediler. Oh! Onlarla iştigal olunmayalı zaten pek çok zaman olmuştu.. sonra buldukları şeyler kifayet etmedi. Sonra derin bir menbadan ayrılmayan çöl yolcuları gibi yine o ciğerlerine taze bir hayat veren menbalara ricat ettiler. Mektepte zaten dersleri değil mi ? O kifayet etmez miydi ? Hülyaya . geçmiş zamanların mezarı demek olan tarihe sevketmekten lezzet duymadılar. fakat bu atalet bir gün geldi ki o senelerce mü-talâaanın tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti. fakat biraz da kızarmış idi. O vakit şiir namına vücude getirilen bütün yeni mahsulâtı okudular.. bazı parçaları ezberlediler.. Ne için? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirinin diğer dört beytini yapmış bulundu. bu şiir ve hülya sahası okadar dar idi ki. Ya mektep kitapları. sonra o musikinin esas ruhuna dikkat etmek istediler. Bi zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan meyus oldular. Bu genç fikirlerin baharı inkişafa başlamıştı. «Yatakta mehtap tasvir etmek olur «ıu?» diyordu. sanki. okadar sâmit yahut okadar taraka arasında o derece candan mahrum göründü ki ruhlarını istedikleri gibi titremekten uzak kaldı. hislerini bunalttı. ellerine geçen bir eski tarihi yarım bıraktılar. mütalâaya küstüler.. Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman hülyaya mü-said bir saha aramakla meşgul olan fikirlerine yeni bir pervaz seması açıldı: Şiir. Fakat onlar. bir aralık bunların bazısında hele Nefi’de buldukları lisan haşmeti fikirle-lerini örttü. Bir kaç ay fikirleri âtıl kaldı.. Okuduklarını bir daha okudular.. Ahmet Cemil itiraz etti. Zaten mektebe girdikleri tarihten başlayarak sınıfın bir türlü yüksek derecelerine heves edememişlerdi. o ilk önce duydukları lezzet. okumaz oldular. Artık iştigal vesilesi bulunmuş oldu. Daha bulmak istediler.Bir aralık hikâyeden nefret ettiler. fakat heyhat!.. O MAİVESİYAH 3S> kadar hayal arayan gençler olamktan değil fakat görünmekte» korkuyorlardı. Ruhlarını lâtif bir uyuşukluk içinde aguşuna alan bu ufuk.

o Üsküdar’ın denize bakan levhasının karşısında okuruz. zira Ahöied Cemil’in daima boş yahut boşa yakın cebine mukabil Hüseyin Nazmi’nin çantası daima dolu. yahut doluya yakındır. dimağlarının içinde büyük fikirler bulup da onların büyüklüklerine nisbeten küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete müşabih bir şey hisseder olmuşlardı. . Hüseyin Nazmi parasını verdi. camekânda duran kitaplara bakıyorlardı. Anlayıp anlayamamak meselesinden de korkuyorlardı. Kitabın neresinden başlamak lâzım geleceğinde mütehayyir idiler. belki bir nebze fazla. Hüseyin Nazmi dedi ki: Ne zararı var? Bak güneşe! Bu güneşin altında. bunu denize karşı.. Birden Ahmet Cemil dedi ki: Ahî Bak serlevhaya. her gördükleri şeyi buna bir şairlik vesile addederlerdi. Mutlaka bir şiir mecmuası olacak. Bu. Taksim bahçesine girdikleri zaman ellerinde tuttukları kitabın peşin lezzetiyle kalbleri güya bir esrarhane-nin acaip letafetlerine vusul için ilk adımı atıyormuşcasına tuhaf bir suretle mütehassis idi. ikisi de fransızcaya mekteplerde kabil olan derecede aşina idiler. Ahmet Cemil’in tâbirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürüdür. Ahmet Cemil bunu hemen kendisine mahsus lisan ile «Ruhî Üryan» diye terceme etti. orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak. Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler. Fakat artık teşaürden kendileri de nefret duymağa. Oraya kadar gittiler... Taksim bahçesinde. yahut Beyoğluna çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş minimini sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeğe yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu. ellerine aldıkları ilk şiir kitabı oldu. Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde.. hava güzel fakat soğuktu. kış güneşinin hafif harare-tiyle yarı kızmış taşlara ayaklarını dayayarak oturdular. bunları kendileri de gülünç bulmağa başlamışlar. Tâ bahçenin sonuna kadar geldiler.Evvelce mütalâadan şimdi müşaavreden çalabildikleri saatlerle ¦ders kitaplarına hasrettikleri iştigal kendilerini şu orta mın-takada tutmağa kifayet ediyordu. İkisinde de bu kitabı satın almak için âni bir heves uyandı. şimdiye kadar fransızca bir mün-tehabat mecmuasında görebildikleri köhne bir kaç manzumeden başka bir şey okumamışlardı. Meselâ o gün köprüden geçerken bacalardan çıkan dumanlar için teşbih yapmak. fransızca sormağa cesaret edemeyerek kitabı istediler. Ahmet Cemil’in gösterdiği kitap Edmond Haraucourd un «L’âme nue» şiir mecmuası idi. yani yüzlerini deniz cihetine çevirerek. Hüseyin Nazmi baktı. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Mahcubiyetle içeri girdiler. tâ o tepede. O gün Beyoğlundan geçerken bir kitapçı dükkânının önünde durdular.

mezarlarının beyazlıklariyle zulmetler altında yatıyor. sonra anladıklarını anlayamadıklarını çözüm anahtarı ittihaz ederek manzumenin kıraati bitince gözleriyle. şu üçüncü kıt’ayı «hepsi uyuyor» diye ter-ceme ne fena düşecek. dedi.. o matem edası kayboluyor.. berisinde zihinleri ilişti. sema. Dikkat ediyor musun? Şu şiirin tavrmdaki ahenk meyus tarzına nasıl yakışıyor? Bak nasıl hafif başlıyor. herşey mevsimini kaybetmiş.. Bak. bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir lem’a ışıltısı yok! Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilâl ölülerimi mahbeslerinde lerzişdar ediyor. biraz mübtedilere mahsus tereddütle okudu. fakat biraz başlangıcı süsleyerek: . Şiirin ötesinde. talihimize ne çıkar? Talihlerine «Makber» unvanlı manzume çıktı.... sanki sürüklene sürüklene gidiyor. Kaçıyor..Bir taraftan aç! bakalım. Birden anlayamadılar.. Terceme edince o hazin musiki. ikisi de müştereken uzun uzun süzdüler. Ahmed Cemil gözlerini ayıramıyordu. Bana kalırsa yine o tarzı muhafaza ederek terceme etmeli..» Ahmed Cemil ilâve etti: Sanki niçin «titretiyor» demiyorsun? Yahut Türk-çede mutlaka bir şey ilâve etmek lazımsa «lerzişdarı haşyet ediyor» demeli ki kelimenin son medid hecası birden intıka edivermesin.. Hüseyin Nazmi ilâve etti: İyice anlamak için zihnimde terceme ettikçe sanki bu güzel yeis levhasının renkleri hep sisleniyor. Terceme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte gibi soğuk.» ‘ Ahmed Cemil gülerek Hüseyin Nazmi’ye baktı: •— Berbat oluyor: Saçma mı söylüyorsun? «Arz.. Bir inilti nağmesi gibi yavaş yavaş. Kalbim. Birden Hüseyin Nazmi: Of! Ne yeis ile dolu bir şiir!. sanki bütün maneviyatı bu mağmum şiirin matemi altında eriyip gitmişti. Eski merMai ve Siyah — P. 3 ot: merlerin arasında mezarımın levhası perişan bir raks ile sallanıyor. susarak.. Ne derin bir melal!. kelimelerden mürekkep bir mukaddeme.. Evvelâ Ahmet Cemil cehren. yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdular. Hüseyin Nazmi müddeasını isbat etmek istiyormuş gibi kırık kırık tercemeye başladı: ‘ 5 «Sanki âfak bir memat amacgâhı olmuş.. evvelâ en hafif seslerden...

güneşin altında titriyordu. yavaş yavaş. Bu kıraat tarzı şiirin yeis ve meıaımı ousouuın lcx-sir etti. aşk. kelimeler uzun bir matem nalesi tarzında hafif ivacaclarla uzamı gidiyordu. Beşiktaş’tan karşıya aheste aheste geçen bir kayığa. terceme şöyle olmak lâzım gelir. hava ihtizaz ediyor... düşüne düşüne tekrar etti. Hüseyin Nazmi: Aman. açık sesle. tâ uzakta denizin abusuna süzülen Üsküdar’a. sonra yaptıkları de utanarak gülüştüler. şiirin mütehammil olduğu bütün meyus edayı inşad tarzında takip ederek. bu ne saçma şeymiş! dedi..» Bu terceme bitince birbirine bakıştılar. ümid. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından. Ahmed Cemil’in sadasının ahengi samimî bir teessürle veznin ağır cereyanı üzerinden mariz bir seyelân ile akıyor. sema açılmış.. Öyle sâkit gayşolmaşçasma karşılarında1 güneşin şâşaasıyle parıldayan levhada. neler hissediyorum da tahlil edemiyorum. beyinlerine lâtif bir uyuşukluk veriyordu. fazilet. o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum amma bir kere ne yazmak istediğimi tâyin edebilsem. hafif hafif sallanıyordu. Bu suretle manzume bittiği zaman her ikisi de sükût ettiler bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini lâtif bir surette uyuşturmuş idi. Sonra birdenbire Ahmed Cemil dedi ki: Ah.. demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiir zülâli.. Îvîe7. ağaçlarından.aristanım başka bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle Jolu. Sürür.. Lâkin bazan bu azap feryat ederek.. Hem yanlış terceme ediyorsun. beride bir müddet devam edip sonra birdenbire kesilen Boğaziçi’nin manzarasına Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura. Tâ karşılarında Çamlıca tepelerinin üstünde. topraklarından bir buğ kalkıyor. cesaret. Bir şey yazmak. Şurada — beynini gösteriyordu ¦— bir şey var. Tâ-dad etmek kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak. güneş hafif bir hararet neşreden ziyasını mebzul bir atıfetle saçmıştı.. sonra Ahmed Cemil aslını bir daha okumak istedi.. Halbuki henüz kefenlerimin kâffesini tadat etmedim. denizin üstünde biribirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ziya parçaları. sanki müstehzi heyulaları tercemeden kendileri ikisi de bir müddet tercemenin soğukluğundan üşüyerek sustular. zannederim: «Henüz ölülerimin silsilesi bir hatimiyle vâsıl olmadı. uzun uzun baktılar. cehenneminden kıvrananlar o zulmetlerin arasından elemleriyle istihza için kalkarlar. karşılarında titrek havanın altında buğulanan güneşli manzara.. Öylece düşündüler. ve karşımda rakseder. bir şey duyuyorum .. ratıp topraklarından yükselen sisli bir hava güneşin altında..«Hepsi hâbidei sükûn. düşündüler. Hüseyin Nazmi atıldı: Of! Bu halbuki!. Bahçenin toprak kokusu. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar yalnız o sabah dinerek.

Milton’a. tekrar yeis duymağa başladılar.. O şiir ummanı içine daldılar. mektepte bütün kurtarabildikleri vakitler bunlara safedilmiş oluyordu. Gözlerinle onun içine girmeğe çallış. hattâ ortaçağlardan sonra iki üç asırlık edebiyatı iki üç ayda esneye esneye. Bir harf bile bırakmadılar.. fakat bunun onlarca ne ehemmiyeti var?. mailiklerden mürekkep^bir mina deryası. in. Bir şey ki mai ve siyah olsun.. Derslerini artık kamilen ihmal eder olmuşlardı.. Bütün o tulü tasvirleri.. MAI V * * * Bugünden sonra. simsiyah bir renk. o mailikleri yırtmak için uğraş.Mai. tesdisler parçalandı.amma rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. inr in.. Byron’a.. O sene imtihanlarını pek zor verdiler. onu şöyle karşımda resmi çıkanlmış. fakat ah! O ne yazmak istediğimi bilsem. Değil mi? Sonra. bunları yarım bıraktılar. tasvir edilmiş görmek mumkun olsa. ne buluyorsun? Donmuş. uyuya uyuya geçtiler. biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. Fuzuli’ye. Sıra ile mütalâaya karar verdiler. daima siyah değil mi? işte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mai ve daima mai. O siyah tabakaları parçalıyarak içeriye bak. bilemiyorum. ne gö-r rüyorsun. Asıl imt’handan sonra iki ay tatile muntazir idiler. bak ayağımı-İ zm altındaki toprağa. Musset’ye. eğer hakikaten san’at sahibi olmak isterlerse asıl san’at ehlile ülfet etmek onların hünerlerini. o vakit bu âlemin le-zaizile mest olarak uzun pek uzun bir müddet kalmak lâzım geleceği nazarlarında taayyün etti... ne buluyorsun? O siyahlar içinde ne buluyorsun? Siyah. Yung’a. hayatta nalını tamamıyle almış bir adam hükmünde gözlerimi kapayabilirim. nasıl bir şey? Bak şu semaya. Evvelâ mâkul bir tertip ile başlamak hevesinde idiler. her şeyden evvel okumak. aşağı bakılsa siyah daima siyah. Hüseyin Nazminin celbettiği bütün eski edebiyata aid kitablarm ötesinden berisinden beşer onar sahife kesilmekle kaldı. Baki’ye. daima işleyen amele gibi san’atm aynı mertebesinde kalacaklarını. Bir edebiyat tarihi silsilesi buldular. bütün müsveddeler yakıldı. ne görüyorsun. Schiller’e. nekadar inebilmek mümkünse okadar in. Lamartine’e kadar geldiler... tahmisler. Lisanda kuvvet aldıkça şiir lezzetine kanamaz olmuşlardı. Of!.... çocuğunun mezarında ağlayan anneler. bu iki . daha yakm zamanlara inmekte acele ediyorlardı. duygularını terbiye etmek lâzım olacağını anladılar. Yunan ve Roma edebiyatında teahhur edemediler. Hasta mıyım. pejmürde çiçeklere hitabeler. daima mai. sırlarını tahlil eylemek lâzım geleceğinde ittifak ettiler.~~ nediyorum ki artık ölebilirim. Hugo’ya. Yalnız yazmakla. evvelâ îlyadaları. Odiseleri okuyacak oldular.. Goethe’ye. Bilir misin.. veremli kızlar ağzından söylenme neşideler.. ışıe o v»^. Nedim’e nazirelerle beraber yakıldı.

Ahmed Cemil’de şiir ile uzun iştigal mariz bir hassasiyet husule getirmişti. o ruhunun en samimî nedimlerini bile ülfete şayan bulmadı. öyle bir hassasiyet ki onunla malûl olanları başkaları için. Artık leylî devam edemediği mektebe yalnız gider gelirdi. bir gün bahtiyar diğer bir gün bedbaht.. bütün o çirkinliklerden mürekkep gösterir. o öyle bir şiirdir ki mahiyeti belki kıymeti zaten vazıh olmamasından ibarettir. okumazdı. avuç açan beyaz saçlı adamlardan. türlü renklerin yangınları içinde ufuklardan çekilip giden bir güneş.. Öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle. hareketlerinde. tahlil etmek mümkün olmayan. bir lisanın şerhine giremez.» der.ay zarfmda istedikleri gibi okuyacaklardı. aç kalmış ailelerden. bu dakikada şâd. O hasta ruh. Fakat heyhat! Musibet insanları en z’yade ümide sarıldıkları hengâmlarda zedelemekten haz alır. «Sev! Bu tabiatı sev!. hem gam ile doldurur. biraz sonra hazin yahut bir anda kalıbı hem neşve. Ah! Böyle hasta olanlar. donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir..» der. öyle bir hassasiyet ki bir hastalığa benzer de değildir. Babasının vefatmdanberi aralarında hemen hiç ciddî bir bahis vaki . Ahmed Cemü o iki ayı Hüseyin Nazminin her yaz ailesiyle gittikleri Erenköy’ündeki köşkünde geçirmeğe hazırlanırken talih kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşgul idi: Babası bu sırada vefat etmişti. onlara kendilerini sorunuz. gözsüz genç kızlardan. bir billur parçasıdır ki üzerine şiirin ziyası isabet etsin. Ahmed Cemü için bu musibet öyle bir beklenilmeyen darbe idi ki bir müddet bütün beyni donmuş gibi büht içinde kaldı. diğer bir gün gözlerinin önüne bütün güzellikleri döker. hattâ sevgili şairlerini. renkler gösterir ve gözleri kamaştırır. Hüseyin Nazmi’den de •eskisi kadar haz almıyordu. Yalnız bir şeyden haz ederdi: Sükût! Evde de bu sükût hazzına hürmet olunurdu. fikirlerinde. Onların ne olduğunu anlamak için onu parlatan ziya ile kendisinin arasına elinizi koymaktan hazer ediniz. marazlarını teşrif etsinler. etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. bulutların arasında nazlı nazlı yüzen bir ay. yoksa gözünüzün önünde kalacak 38 MAİ VE SİYAH olan sönük. anlaşılmaz. bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmağa çalışan bedbahtlardan. Emin olunuz ki bu mümkün olmayacaktır. Ahmed Cemil o musibete uğradıktan sonra bütün duygu kabiliyetleri mahvolmuşçasına camit bir nefs hükmüne g’r-di. Ona bir lisan bulmak. insana «Kaç! Bu hayattan kaç!.. o mübhem ve müşevveş ruh. bir suret vermek mümkün olabildiği anda o asıl şiir-likten çıkmış olur. çocuklarını kilise kapılarına bırakan annelerden. mâkuliyetine kat’î hüküm verilemez. duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de isabetini teslime cesaret edilemez muammalar haline getirir. beynini bir kurşun parçasiyle dağıtan meyuslardan.

İnsan keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer. Bu ekmek sözün kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçerdi. Bu böyle bir ihtiyaçtır ki hiç bir maddî fâide beklemeksizin Ahmed Cemil’i Hüseyin Nazmi’ye sevkediyordu. Onlar daha neler isterler? Ah! Ahmed Cemil onlara neler vermek isterdi. fakat bir gün geldi ki sükûtu.. Servet ve haysiyet sahibi bir babanın oğlu.. ben aldım!» desin.. Fakat nasıl?. o henüz çocukluktan tamamiyle çıkmamış genç kız. o iki sevgilinin önlerine döksün. seninle biraz ciddî konuşmak lâzım geliyor. bazan köşede büzülmüş. perişan. ertesi gün Hüseyin Nazmi’yi bulmağa karar verdi. •dedi. Sanki oturursa geç kalacakmış gibi vapurda bir yerde duramadı. Sabahleyin erken kalktı. ile taksim etmek ister. bir tertibe uymaz. nekadar mes’-ud!. Hüseyin Nazmi... O vakit bu ana ağzından çıkan her kelimeyi müteakip ağlamak arzusuna mağlûbiyetinden korkarak. O ihtiyar anne . o her sırrına vâkıf olan dosta bol bol derdini dökmek istedi. yalnız bir nokta yaşıyordu: Valide-siyle kâdeşini yaşatmak. size. fikirler donmuş. bunları sizin için evet. Daha mektepten çıkmak için bir sene var. amma nerede o vasıtalar ki bütün o istenilecek şeyleri alsın da götürsün. üçyüz bukadar gün ki herbirini geçirebilmek için ekmek lâzım. hassas. bugün dü-ğünmeğe mecbur olmadığı gibi yarın da maişet endişesi henüz saadet revnakiyle parlayan alnım elem çizgileriyle bozmayacak. bazan göğsü kabara kabara duran Ahmed Cemil’e bakarak. Bu akşam ancak bu kadar lâkırdı olmuştu. kalb_. baktıkça tıkanarak. Mr. bazan da hiç birisine bakmağa kuvvet bulmayarak.. siyah mağmum gözlerini annesine dikmiş bakan Ik-bal’e. Bir akşam validesi: •— Oğlum. Bu matemin kahrı altında ezilip kalan kalblere metaet vermek için hayat vazifelerinin hâkim sadası kadar müessir şey olamaz. bütün beynini ezen muammaların halli çaresi Hüseyin Nazmi’nin elinde imiş gibi gidip onu bulmakta istical gösteriyordu. Fakat ne beis var! Ahmet Cemil çalışmaktan kaçan o .. fakat birinci defa olarak ciddî bir zemin üzerinde söylenen şu bir kaç söz Ahmed Cemil’i tamamen kendisine iade etmişti. kalan ufak tefeğin biraz sonra bitmek üzere olduğunu söyleye-“bildi. biribirini tutmaz.olmamıştı. bir müthiş vazifeyi ihtar etmek için validesi ihlâl etmek lâzım geldi. Ah! O da zengin olsaydı. yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını... zihninde bütün hâtıralar. O geceyi Ahmed Cemil kâbuslar içinde geçirdi. sanki dün sütüyle beslediği çocuktan bugün ekmek isteyen bu ananın perişan halini görmek istemiyordu. bir aralık o sükûtun içinde muhtasar fakat kısalığında müthiş bir belagat gizlenen şu sual irad olundu: Ne vakit şahadetname alacaksın? Ahmed Cemil artık gözlerini kapadı. İkbal’in — üzerinden bir bulut geçen siyah gözleri — indi. bunları sizin için.. «bakınız. Sonra yine sustular. Eren-köyü’ne kadar gitmek.

cebinlerden mi idi ki henüz hayat mübarezesine ilk hatvesi-ni atmadan fütura mağlûp olup kalsın. Hayat ile uğraşmak, bu maişet mücadelesinde o da yumruğunu sıkarak hissesini almağa çalışmak icab ediyor, öyle mi? Ne için çalışmasın? Bu suallere zihnen cevap verdikçe sanki dövüşmeğe hazırlanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha metin duruyordu. Haydarpaşa’dan trene atlamak, Erenköyü’ne çıkmak; mevkiften epeyce uzak olan Hüseyin Nazmi’nin havaî boyalı, bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen zaman bütün zihninin bu meşgalesine masruf oldu; faI 40 MAl kat köşkün parmaklık kapısının yanındaki zili çekeceği sırada eli mûtat hilâfında titredi. Ara sıra buraya geldikçe cesaretle içeriye girmek âdeti iken bugün bir fütüvvet kapısının karşısından dermande bir müstedi gibi cesareti kırıldı. Birden, arkadaşına yüreğinin acılarını döktükten sonra onun bir nazarla: — Ne demek istiyorsun? Para mı lâzım?... demek isteyeceğinden şüphelendi. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik bir türlü elindeki zili çekmeğe iktidar bırakmamıştı. Geri dönmek, buradan, bu güzel köşkün, gözlerinin önünde servetin bir timsali gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak, avdet etmek, tâ o Süley-maniye’deki evceğizin kucağına atılmak, babasının henüz hayalini gördüğü o köşeciğe kadar giderek: «Baba! Sen bizi bırakmamalıydın!...» demek istedi. Sonra bütün şu, mütalâat silsilesini bir metanet hamlesi alt üst etti. Oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek br adamdan başka bir şey miydi?... Zili çekti. Tâ köşkün ikinci katından taraka ile bir pencerenin yeşil parmaklıkları açıldı, Ahmet Cemil başını kaldırdı; tatlı bir çocuk sesi sordu: Siz misiniz, Cemil bey?... Durun, durun, kapıyı ben açayım, ağabeyim hâlâ uyuyor... Bu Hüseyin Nazmi’nin küçük kız kardeşi Lâmia idi. Ahmed Cemil’in şu kadarcıktan dostu... On dört yasına giren çocuklarda mukaddematı görülen bir takayyüt ve tekellüf endişesini henüz Ahmet Cemil hakkında takınmaz, ona karşı hâ-1 lâ Lâmia çocuk kalmıştır. Perişan haliyle, henüz taranma- f mış saçları koştukça savrularak açık pembe kısa esvabının etekleri uçarak bahçeyi geçti, selâmlık kapısından henüz başı görünen uşağa meydan bırakmayarak yetişti, parmaklığı açtı. Geldiğinize nekadar iyi ettiniz... Ağabeyim sizi görünce şaşıracaktır. Bu sene hiç gelmediniz. İkbal’i niçin getirmediniz?...

Lâmia, çocukların teklifsiz görüştükleriyle bitmek tüken-] mek bilmeyen lâkırdıcılığma serbest cereyan vermiş, suallerin j cevaplarını beklemeksizin bir dakikada on meseleye temasa vakit bulmuştu. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki: _ Rica ederim, benim geldiğimi haber verir misiniz? Lâmia: — Şimdi!... dedi, ve koşarak Ahmed Cemil’i yalnız: bıraktı. .. „....,. .. .. Hüseyin Nazmi’nin odasına girince düşünmekten, yürümekten mütevellit bir taab ile hemen sandalyelerden birine oturdu. Ah! Her geldikçe lâkaydâne oturduğu bu odanın bugün üzerindeki tesiri gayrıkabili tahlil bir şeydi... Odanın bahçeye nazır yeşil pancurları henüz açılmamış, aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş, pencerelerin uzun, koyu perdeleri yerlere dökülmüş.. Sanki bu zulmetin ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyulalar... Odanın ötesine berisine perişan konuluvermiş sandalyeler, tâ karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita, oda kapısının iki cenahını işgal eden yüksek, Hüseyin Nasmi’nin bir nevheves israfiyle doldurduğu kütüphaneler... Ah! O da böyle bir odaya, şöyle bir kütüphaneye, böyle kitaplara malik olabilseydi! Hüseyin Nazmi’nin evinde bu his birinci defa olarak onun temiz dimağına düştü. Bir kar tabakasının saf beyazlığı üzerine düşmüş bir katre leke gibi... Bugün ihtiyaç ile, maişet dardiyle ilk cerihayı almış olan bu taze kalb şu havaî boyalı köşkün şu bahçeye nazır loş odasında mevcut olmak lâzım gelen fikir sükûnuna, gönül rahatına, derin hayat zevkine karşı acı bir hüsran hissi duydu. Şurada oturmak, bu etrafını muhit olan eşyaya tasarruftan doğacak bir kanaat ve itminan ile oturmak, pancurlardan birini hafifçe oynatmak, öyle ki bu uyuşukluk getiren loşluğa halel gelmesin; odanın müphem manzarasiyle bahçenin güneşli parıltısı arasında, işte şuracıkta pencerenin şu asude kenarında okumak... Okumak!... Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş, ne ümitler kurmuştu! Sanki onu kitaplarıyle rahat bırakacaklardı. Zavallı çocuk! Edip olacaksın, iştihar edeceksin, değil mi? Ne uzak!... Annesinin hazin sadası henüz kulaklarında- tâ*: — Ne vakit şahadetname alacaksın? Demek, şahadetnameyi aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakmak, evin ekmeğini aramak için kimbilir nerelere gitmek lâzını gelecek... Biçare validesi! Ya İkbal! Ahmet Cemil’in bu hâtıra ile birden kalbi sızlayarak buruldu. Bak, Lâmia ne kadar pür-sürur, gülmek için yaratılmış bir çocuk! Ikbal’in dün akşamki hazin nazarı, ah, o çocuğun gülmemeye mahkûm gözlerinde bir bulut altında duran yaş katreleri... Ahmet Cemil ayağa kalktı. Sabırsızca, bütün” varlığına sirayet eden bu zulmetten artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı, pancurları itti, güneşin coşkun ziyasiyle beraber yazın baygın havası odaya hücum etti. Boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle teneffüs etti! Oh!...

Vay! Bu ne fevkalâdelik!... Nereden aklına geldi?... Ahmed Cemil döndü, Hüseyin Nazmi’ye elini uzattı: — Sana ihtiyacım var. Bilsen, bugün ne için geldim? Beni ciddî dinleyecek misin? Oogo!... Bu ne ciddiyet?... Neyin var? Otur bakalım. Oturdular; o vakit başka mukaddemeye lüzum görmeyerek, her türlü takayyütten azade, lisanını efkârının perişanlığına bırakarak, babasının vefatının haiz olduğu ehemmiyeti, çaresizliğini, muinsizliğini, annesini, kardeşini, bütün emellerinin aksine zuhur eden bu acı hayat hakikatlerini, dün geceki o kısa muhavereyi, bütün ciğerlerini yakan ıstırapları; şu mai köşkün bu bahtiyar odasında Hüsyin Nazmi’nin önüne döktü. Hüseyin Nazmi yalnız dinliyordu, o da Ahmet Cemil kadardı, derin kırkılmış siyah ve sert saçlarının altında küçük başı, nahif çehresinde parlayan siyah gözleri, henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince donukça dudaklarıyla güzel ve zeki olduğu için sevimli bir genç idi. Büyük bir alâka ile dinliyordu. Onun susarak ¦ dikkatle dinleyişi Ahmet Cemil’in üzerinde en iyi tesiri yapmış oldu. Biraz evvel Hüseyin Nazmi’ye müracaattan korkan bu genç, şimdi onun karşısında artık ihtiyata lüzum görmemiş idi. Bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca, yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı sözlere tenezzül etmeyerek, hastayı hasta sıfatiyle muhatap ederek: Ne yapacaksın?... dedi. Evet, ne yapacağım?... Yapacağın şeyi pek pek sade buluyorum. Evvelâ bütün çocuklara, bütün şairane düşüncelere: «Siz biraz durunuz!» demek, hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle kabul etmek, . jn. x » jj *-> — — — — madem ki yaşamak için çalışmak lâzım geliyor, çalışmak. Bana öyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan korku değildir, hayatın henüz bilmediğin bir şeyine biraz vaktinden evvel vukuf hâsıl ettiğindir. Hüseyin Nazmi sert elli bir cerrah gibiydi, fakat tam yaranın niştere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. Ahmet Cemil de buna muhtaç idi. Çalışmak, evet, zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Ne için çalışmasın? Amma talih onu hayata zahmete girmeden tasarruf edenlerden biri etmemiş, bundan ne çıkar? Bilâkis. «Ben hayatımı kendim kazandım? Ben yine kendi işimle yaşıyorum!» diyebilmek. Ah o vicdan itminanı, o, acaba acıkmadan yiyenler gibi çalışmadan yaşı-yanlar da var mıdır? Ahmed Cemil birden azim bir tesliyet duydu: — Elbet çalışacağım!... dedi. Hem ne için emellerine bitmiş nazariyle bakıyorsun? Seni meslek ihtiyarından menedecek bir sebep görmüyorum... Mektepte yalnız bir senen daha var, onun için mektebi bırakmak katiyen olamaz. Geçinmek için de geceler var, sabahlar var, akşamlar var. Senin gibi bir adam her iş yapabilir. Sanki ne için mütercimlik etmeyesin, hattâ hocalık...

mutmain bir nazarla bakarak: «Ben biraz çalışacağım. ısrar ediyorlardı. Neresinden başlayacağında tereddüt etti.¦— Hocalık mı? Çıldırdın mı?... her ikisinin ötesinden berisinden karıştırmaya başladılar. Fikirleri hep yüksekten uçuyordu. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar.. Odasının bir kenrmda cüâsı uçmuş eski ceviz yazıhanenin önüne oturdu. bir daha okudu. Okuduğu hemen kolayca tercüme ediliverecekmiş gibi kalemi kâğıtm üzerine koydu. başlamak istedi. Fesini.. Hüseyin Nazmi’nin kütüphaneleri karıştırıldı. Acaba on altı sahifeyi kaç günde tercüme edebilirim? —• Kaç gecede demek istersin. Ek cümleyi okudu.. Nihayet biraz okumaya karar verdiler. Bilmem. Hele Ahmed Cemil artık Lamar tine’in.Sanki o mühim bahis demin teati • olunan dört lâkırdı ile halledilmiş. İki mecidiye! Bu parayı kazanabilmek ümidi onu âdeta mes’ut etti. Ahmet Cemil her karar verdiğini hemen icra etrek istiyenlerdendi. Bu iki nefis eserden birinin. Validesine. Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi — Kimbilir?. belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra Ahmet Cemil duramadı.gece zuhur eden mühim meselenin halli işte şu elinde kenarlarının yaldızı parıldayan kitapların arasında saklı inıişçesine . lezzeti Hüseyia Nazmi’nin ısrarlarına mağlûp olmayarak onu eve kadar şevketti. kelimelerin sırasına riayet ederek cümlelerin her cüzünü birer birer tercümeye başladı. hemen odasına çıktı. Henüz tercüme ile itilâfı yoktu. Hüseyin Nazmi Lamartine’den «Raphael». i a n. On altı sahife iki mecidiye. Ahmed Cemil Musset’den «Bir zamane çocuğunun itirafları» için a j. Mütercimlik Ahmet Cemil’in fikrine daha mülayim gelmişti. İkbale . en mühim eserlerden ayrı-lanııyorlardı. Musset’nin on altı sahifesini iki mecidiyeye satarak yaşamaya çalışmak lâzım geleceğini artık aklına getirmiyordu . aslında tabiî ahenkle imtizaç eden küçük muterizaları . Tercüme hakkında kendine göre efkârı vardı : Aslına tamamen mutabık kalarak cümleleri aynı terkip silsilesiyle aynı rabıtalarla tercüme etmek lâzım geleceğinde musir idi.» dedi.. okudukça kitapları ne için aldıklarını unutuyorlardı.. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler. Bunun hülyası. tamamen soyunmaya vakit bulamadı. uzun uzun muhasebeler cereyan etti. Şimdi tercüme işi artık maişet bedeli olmak acılığım kaybederek sene-lerdenberi tek emeli olan muharrirlik meslekine tatlı bir mukaddeme hükmünü almıştı. Evvelâ Raphael’i açtı. Kitapçıların on altı sahifelik hikâye tercümesine iki mecidiye kadar para verdiklerini işitmişt. bitmiş gitmişti. belki alışmcaya kadar üç gecede. ceketini fırlatmakla kanaat etti.. Hattâ. Bazan kelimeler için sadık bir muadil arıyarak bazen bulduğu lügatlerin ahengini altında üstünde bulunan kelimelele iyi bir mücaverette bulamadığı için bir müradif düşünerek. dedi.

.. Musset’yi orada okuyaydı. bir hayli tercüme etmiş zannediyordu. Odasında gezindi.. Matbaa-i Osmaniye kütüphanesinin önüne gelince bir aralık durdu. Ah! Hüseyin Nazmi’nin kütüphanesinin penceresi. orada duyulan fikir hazzı. Yürürken muntazam düşünmek. Böyle giderse onaltı sahife için ne kadar çalışmak lâzım gelecekti? Sonra tercüme ettiğini okudu. ki-taphanelerin. hava almak istedi: Evlerinin bahçesine — minimini bir bahçe ki İkbal kendisine göre onun bir bahçıvanı idi — nazır bir pencere. ne yapacağına bir karar vermek istiyordu Bu kabil olamadı. La-martine’i. bir aralık kitabı tekrar aldı. Bu kafesinin boyası solmuş. yaptığı tercüme bukadar çalışmanın neticesi. önündeki kâğıtta yazdığından ziyadesini çizerek. köşkte müzeyyen bir kütüphanesi. bir âsi kelimenin arkasından uzun müddetlerle koşarak devam etti.. Duraladı. İnanamıyordu... sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı.. belki diğeri tercümeye daha müsaittir.. hiddet etti.. Muvaffak olamamaktan. Kapların üzerini okudu.. Zihni okadar dağınıktı ki düşüncelerine bir intizam veremiyordu. buna verilebilecek tercüme şeklini düşünerek süzüyordi1.. şu ruhsuz. Babıâli caddesine kadar geldi. bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha münasip buiarak. fakat onaltı sahifsini kırk kuruşa tercüme etmek için değil. Zannetti ki yürümekte devanı ederse sinirlerini teksine muvaffak olabilecek. o ziya telâtumu.tercümenin neresine sokuşturmak lâzım geleceğinde tahayyür ederek. fakat ne harap edici bir yorgunluk. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin güzel yuvası olan bu evceğiz sanki bir işkence zindanı gibi Ahmet Cemil’i eziyordu. şu güneşin kifayetsizliğinden toprağı yosunlaşmış bahçe.. Ancak bir sahife!. tekrar çıkmak için fesi ile setresini giydi. belki bir sahife tercüme etti. Odasının penceresini açmak. ortasından bir parça okudu. Ah! Ahmet Cemil zengin olaydı. o güneşle dolu bahçe. o toprak kokusu.. cesaretini birden kıran ye’si yalnız duymuş olmak için mutlaka hissiyatına bir suret vermek maksadiyle ümitsizce uğraşmak lâzım gelir.. tek pencereli dar odacıkta yazın şu bunaltıcı sıcakla-riyle çalışmak.. dedi. Burada yaşamaya mecbur olmak: burada. uzun uzun vitrinde duran kitaplara baktı. renksiz şeyden mi ibaretti? Bu dakikada hissettiği azîm keselâm. Bir yere gitmek için muayyen fikri olmadığı zamanlar daima ayakları onu oraya. pencere.. şu basma perdeli. Ahmet Cemil ayağa kalktı. kütüphanenin önünde lâtif bahçesi olaydı. Onun da Erenköyü’nde bir köşkü. Oru da okumak istedi. Sonra bir aslına bir de önündeki müsveddeye baktı. matbaaların sırlandığı şu caddeye getirirdi. iktidarını kâfi görememekten gelen bir sıkıntı. Artık iyice sıkılmış idi. bir müddet gözleri kûfî . evet zengin olaydı. O.

iki saatte on sahife tercüme etmiş idi. bir kere okutturayım. «Hırsızın kızı» bir hikâye idi ki dört cüzü neşrolunduktan sonra mütercimi vazgeçmiş.yazılmış bir serlevhaya tesadüf etti. İlk dört cüzün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyetine yahut fikir zarafetine malik olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ediyordu. son haftanın risalelerinden bahsetti.. Bir aralık aklında yer tutan suale şu cevabı verdi: Ne olacak? Kitapçılardan birine müracaat ederim. sonra birden fikrini söyledi. nihayet kızara kızara tercüme hakkını istemeye cesaret aldığı zaman herifin : «Durun bakalım.. gündüzlerini garip vak’alardan mürekkep bir dolaşık yumak icadında mahir bir muharririn fikrinden çıkan ve kimbilir kaç kişinin kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikâyeyi. Bunu okumak için çalıştı.. öte beriden. yeni kitaplardan. dedi. Sonra birden kitapçı tavrını tebdil etti.. Zaten hikâyeler de satılmıyor ya. «Hırsızın kızı» hikâyesine devam etseniz ya! dedi. dedi. kitapçı düşündü.. bu gidişle milyon kazanacak. mektebin tatil zamanından istifade ederek gecelerini. Olsa olsa hikâye tercüme ediniz. Hem basılsın. Bugünden itibaren Ahmet Cemil için mütemadi bir çalışma başladı. sonra biraz düşünerek ilâve etti: — Fakat bir şart ile: İsmimi koymayacaksınız. Kâğıtları annesinin önüne döktü: — İşte!.. ne tercüme edeyim?» derim. aklına birşey gelmiş gibi: Sahih. Musset’den sonra «Hırsızın kızı!» İşte hülyalarının sonu! O akşam Ahmed Cemil. pek gevşek bir eda ile. kaç cüz tutacağını ne . «Tercüme etmek istiyorum. tercüme dedikleri geyin bu kadar kolay olduğuna şaştı. Damarlarının içinde bir bestekâr kanının cevelânmı duyduğu halde ekmek yemek için gecesinin sekiz saatini murdar çalgılı kahvehanelerde müstekreh muganniyelere demkârlık etmekle geçiren bir kemancı gibi ruhu türlü bedialar yaratmağa kabiliyet gösteren bu genç batakhanelerde bitmez tükenmez hırsız muhaverelerini tercüme ettikçe kalbi nefretinden şişerdi. bu cinayetler ve acaip vak’alar silsilesini nefret ede ede tercümeye hasretti. dedi. Başka kitaplar pez az satılıyor. Lamartine’den.. Fakat bu meşguliyetten duyduğu nefret çalıştığı müddeti azap haline getirdi.... Ahmed Cemil buna karar verdikten sonra caddeye indi. Fakat asıl on beş gün içinde sekiz on cüzlük müsvedde hazırlayarak onbeş yirmi mecidiye alabilmek ümidiyle kitapçının dükkânına gidip tabiin para meselesine katiyyen yanaşmadığını görünce. Daha ruhsat alınacak. tâbi de arkasını aramamıştı Derhal kabul etti: Çıkan cüzlerle aslını veriniz. ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkânına girdi...

. ceridelerde tercüme olunabilecek ne olursa olsun. haftada bir cüz nşrine başlandı. size en ummadığınız neviden muhtelif paralar verilecek.. Bunlar nerelerden toplanmış. Ahmet Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. Bir aralık biraz mahcubane ısrar neticesiyle kitapçıdan yüz kuruş alabildi. Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek. Halbuki zaman geçiyor. şu mülevves müsveddelerin arkasında koşmak. matbaada başmürettibe yaltaklık etmeli.. Ahmed Cemil bu suretle yaşayabilmek mümkün olmadığına kanaat hâsıl etti.. avdet etmek.. amma ne?. Daima kalabalık olan kitapçı dükkânlarında daima meşgul görünen kitaplardan daima ayıp olan para taleplerine katlanmak.. hayat nüshalarından istedi. şimdi elime para geçecek diye elîm intizarlar içinde bulunmak lâzım gelecek. havadan. Fakat ne zillet mukabilinde!.. Bunlardan en yabancı olduğu esaslara. Elli altı kuruşa aldığınızı elli üç kuruşa bozduracaksınız... Edebiyat âlemi. mahrum. Devam etti.. demek haftada iki mecidiye. bir çalışma vesilesi daha icat etmeli.bileyim?» dediğini işitince donup kaldı....» tarzında bir müşteriye kitap gösterilirken.. o güzel güneşten halkı bütün İstanbul’un en güzel yerlerine sevkeden^bu lâtif mevsimden nefsini mahrum ederek husule getirdiği bu çalışma mahsulünü satabilmk için kitapçı dükkânına günlerce devam etmek. tabım zügurtlugu daha çabuk neşrine müsait değildi... kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvıra kıvıra sekiz on talepten sonra verecek. meşguliyet arasında. Ahmed Cemil bir kaçma yazı yazsa? Neye dair olursa olsun. Demek. Kitapçının dükkânına devam ettikçe bazı şeyler öğrendi kin bunlardan istifade yollarına müracaat kabil idi. Aman Yarabbü. hattâ alabildiğiniz paralardan türlü akçe farkları kaybedeceksiniz. Bunları düşünürken içinden kabaran geniş bir nefesle: — Of!. matbuat mesleki bu muydu? Hiç olmaz-.. bugün ruhsat alınacak. yahut kuru fasulye pilakisi yerken iri lokmaların müsademesi esnasında verilmiş cevaplarla. Hikâyenin ruhsatı alındı. «Şimdi yok. derdi. fakat akşam soğuk kanla düşündüğü zaman devanı etmek lâzım geleceğine karar verdi: — İş bir kere nizamına girinceye kadar. Başka bir şey daha lâzım. eziyetine katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gurur ile. eline para geçemiyordu. .... yarın basılacak. sa bu kadar zahmetine.» — «Hâ! o makele mi? Yakında icabına bakarız» — «Üç gün sonra. O da çekişe çekişe alınacak. daima sizin zararınıza olarak. ruhsat peşinde koşmalı. fransızca eski yeni risalelerde.. en lakayt kaldığı bahislere dair tercümeler yaptı. Bunları kitapçılara götürdü... bunun mukabilinde de ne kadar zahmet. evde günlerce kapanıp. Yalnız tercüme kâfi değil.. Hüseyin Nazmr’nin müşteri olduğu risalelerin eksiklerinden... Artık o gün eve gidip çalışmadı. bazısını kabul ettirebildi. iftihar ile koyabileceği şeyler yazabilse. kabul ettirebildiklerinden bazısı için para alabildi. diyordu. kesirler kaldırılarak yapılacak. tashihlere bakmalı. ne kadar intizar!. tediyat. Kitapçılar neşrettikleri risaleler için makale yazanlara ehemmiyetine göre para veriyorlardı.

. başkası kapmadan imtiyaz sahibine müracaat etseniz a. Ahmet Cemil bey tercüme etsin» dedi. o imzayı asıl yazmak istediği eser için saklamak istiyordu. . İşte «Mir’atı Şuûn» ceridesine ilk intisabı böyle oldu..Bir gün yine bir makale götürdüğü bir risalenin tabii — Faiz efendi isminde munsıf bir adam ki onun ihtiyaç derdini anlamıştı — dedi ki: — «Mir’at-ı Şuûn»için tefrikalık bir hikâyeye lüzum varmış. Ali Sekip döndü. her görüştüğünü sever. fakat evdekiler? Hemen o dakikada cesaretle «Mir’atı Şuûn» matbaasına girdi. bu hitap Ahmet Cemil’e cesaret verdi. Bir hafta sonra. yüksekten bakar adamlar tasavvur ederdi.. O vakte kadar bir ceride idaresine girmemişti. yeşil örtülü azîm yazıhanelerin yanlarında iri sakallı. hasbıhale girer.. ne istediğini anlattı. altın gözlüklü bir sahib-i imtiyaz olmamakla benaber pek iyi bir adam tesirini yapıyordu. Hüseyin Baha efendiyi müdüriyet odasında kanepeye lâ-kaydane yaslanmış. Ne istiyorsunuz. imtiyaz sahibinin odasına kadar çıktı. Şu ilk mülakatın şevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde—tatilin son haftası — cerideye bir ay kiyafet edecek kadar tercüme hazırladı. Şu bir iki ay-danberi kitapçı dükkânlarında gördüğü numuneler henüz bu hayalleri büsbütün silmemişti. devam eden hikâye bitecekti. ihtiraz etmeyin. ev-rak-ı havadis idarehanelerini büyütür. madem ki imza koymuyor. fakat artık Ahmet Cemil müşkülpesentliğe lüzum görmüyordu. Ahmed Cemil pek iyi anlamıştı ki ihtiraz eden aç kalır: Haydi kendisi aç kalsın. sıkılmasa Ali Şe-kib’le Hüseyin Baha efendinin boyunlarına sarılacaktı: utana utana girdiği bu yere beş dakikada ısınıvermiş. Hüseyin Baha efendi doğrularak dinledi. Fakat Hüseyin Baha efendi iri sakallı. 4 Ali Sekip bir hikâye okumuş. dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. sonra Ali Şekib’i göstererek: Soralım da hakikaten ihtiyaç varsa. yüksek söyler. Aman okudunuz mu. başmuharrir Ali Şekibin parmaklariyle hemahenk olarak pest perdeden okuduğu bir şarkının ninnisiyle uyumaya hazırlanmış görünce şaşırdı. «İşte. onu tavsiye ediyordu. «Durun bakayım? Burada mı?» Kitap bulundu.. altın gözlüklü.. Ahmed Cemil’in eline tutuşturuldu. İyi bir adamdır. yle^inden kalkmaksı-zın yüzüne istifsarkârane bakan Hüseyin Baha efendiye nasıl hitap etmek lâzım geleceğinde tereddüt etti. bilmem? Ali Sekip o iyi yürekli adamlardan idi ki beş dakikada dost olur. oğlum ? dedi. Mai ve Siyah — F. ihtiraz etme!.. beş dakikada bu adamlar hakkında derin bir sevgi duymuştu. o bu gence bir kaç kere tesadüf etmişti. «Hemen başlayın!» denildi. o. zihninde matbaa âlemlerini.. Ali Şekib’in tavsiye ettiği bu hikâye de «Hırsızın kızı» tarzında bir şeydi.

diğerinde kabiliyetler yıpranıyordu. hele başlayalım. Biri leylî diğeri niharî idi. zihninde neler tertip etmişti! - . gece yatıncaya kadar işleyen. daima işleyen bir fikrin mektep derslerine tahammül derecesi neden ibaret olabilirdi ? Zayıflıyor. Bundan sonra Ahmet Cemil’in hayatı hemen takarrür etti: daima çalışmak. sararıyordu.. analık şefkatinden doğan bi rikkat sözleri Ahmed Cemil’i birden beş yaşındaki çocukluğuna iade etti. kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu: Ben çalışmayacak dursam nasıl olur. idarenin sandığı daima boştur amma. buna annesi lakayt kalamazda Sabiha hanım çocuklarının hiçbir halini ve hissini tedkik-ten hali kaımayan annelerdendi. ben sana para alîveririm. Bu ümidin üzerine ne hayaller nakşetmiş. sen beni israfE alıştıracaksın.Para meselesi için ikinci mülakatta Ali Şekibe açıldı. ben şimdi yorulsam sonra rahat edeceğim. sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım.. değil mi. Mektep açılmıştı... Elbette Hüseyin Baha efendinin kara gözleri için çalışacak değilsin a. hele bir mektepten çıkayım. birinde fikir melekeleri servet kesbedi-yor. Ahmet Cemil yazıyor.. Bizim idaremizden ne olacak? Biraz da kendine baksana. Bir gün annesinin önüne — «Mir’atı Şuûn’un idare memuru Ahmed Şevki efendiden aldığı beş mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha hanım dedi%ki: Daha’paramız bitinedi. düşmüştü. Sabahleyin mektebe gidinceye kadar. Bu son sene Ahmed Cemil derslerine büsbütün ihmal eder olmuştu. Hem bu kadar yorulduğuna da razı değilim.. anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir gey olabileyim. kendisine bir muavenet eli ariyan bu genç eli samimiyetle sıktı. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son sınıfta idiler! Fakat aralarında eski sıkı refakat mümkün olmuyordu. Başka birisinin ağzında terbiyeye mugayir telâkki edilecek bu sual onun ağzında öyle saf bir kalbden sâdır olmuş görünüyor ki Ahmet Cemil garabetini fark bile etmedi. bak. Ohmed Cemil güldü.... Ali Sekip hemen: Oh. Artık teklifsiz bile olmuşlardı.. uzattı.. Bu hayat farkı eski münasebet samimiyetini biraz izale etmiş gibiydi. oğlum. sonra hasta oluverirsin. Hüseyin Nazmi okuyor.. o zaman Ali Sekip hiçbir kelime söylemeyerek elini.. bir ceride müdürü görürsen iftihar edersin. öteden beriden müteferrik olarak ayda üç dört yüz kuruş kadar bir para kazanmak. o nazik meseledir. Dört lâkırdı ile kendini tanıttı. bak ne olacağım? Oğlunu bir matbaa sahibi. anneciğim? Şimdi Ahmed Cemil’in kalbine bu tazejpüt. akşam mektepten çıktıktan sonra..

. iki lira daha zam olunca madem ki ev kirası yok. Ahmed Cemil’in elinde kurşun k&iem diyordu ki: Şöyle böyle eve dört beş yüz kuruş giri. daha nerede olacağı tekarrür etmemişti. sonra yanına bir uşak terfik ederler.. Saib’den saklı imiş gibi Ahmed Cemil’i tuttu: Hüseyin Baha efendinin odasına kadar çekti götürdü: Sana bir iş buldum. yok.. beheri beş liralık hisse senetleri çıkarıyor. yine evine avdet eder.. zaten onun evine de yakın. sonra söyleyeceği şey yanında tashihlere bakmakla meşgul olan Raci’den.. kendisi başmuharrir oluyor. Ayda iki lira vereceklerdi.. o evi satıyorlar. Sabiha hanımın.. Sabahleyin Süleymaniye’den. Babıâli caddesinin bir münasip yerinde.. Haftada üç gece. Hüseyin Nazmi’yi beraberine alıyor.. çocuk pek küçük amma ne olur. Mektebin *edris müddeti bitmek üzere idi ki bir gün akşam üstü «Mir’ati Şuûn» matbaasına uğradığı zaman Ali Sekip kendisini görür görmez: Ben de seni bekliyordum.. Müphem bir çocuk çehresi. hisseler hâsıl olacak temettülerle yavaş yavaş imha ed’liyor. — Yok. Ali Şekibin bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti. gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için hattâ yatmakta acele ederdi.. bir ev.^*1. Bu hayali dairma süslerdi. Sanki haftada o üç saat zarfında daha mı ziyade kazanıyor? Ahmed Cemil’in aylık muvazenesinde iki liranın pek büyük bir ehemmiyeti vardı. Gözlüğe bilhassa ehemmiyet veriyordu.. başka bir yerde... yegâne tesliyet medarı bundan ibaretti. matbaa Ahmed Cemil’e münhasır kalıyor. meselâ Sirkeci’de dört yol ağzında köşelerden birine zarif — zihninde resmi bile çizili idi — bir dai-Ee. .. ziyade tantanaya ne lüzum var? O vakit gözlük de takacak. Ali Şekib’den bu haberi aldıktan sonra güya demiryolu kur’asında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bir an evvel eve müjde vermek üzere Süleymaniye yolunu her vakitten daha erken tuttu. bu ümidin etrafında neler icat etmemişti? Bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi. fakat bu hayal pek seyyal idi. İkbal’in arasında rey vermek üzere hattâ Seher bile meclise davet edildi. bir matbaa açıyor. Daha neler düşünmemiş. — Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir sesle emir verecek: Matbaaya!. dedi.Kitapçı Faiz efendiye bir ceride imtiyazı aldırtıyor. Bunu.. belli_belirsiz bir §ey... küçük bir araba. bir saat kadar ders. kimbilir kimdir? Ahmed Cemil bu çehrenin ismini bilmekle beraber saraha+le tâyine bile cesaret edemezdi... akşam yemeğinden sonra gider. Bu akşam mühim bir para müzakeresi açıldı. dedi. Başka ne masraf kaldı?. tek atlı.

Artık ne yolda tedris tarzı intihabı icabedeceğinde kendisini muhtar bırakıyor. iyi terbiye almış altı yaşlarında zarif bir çocuk.» Bu akşamdan itibaren ders başladı: fakat hocalığın maddî güçlükleri hakkında henüz bir fikir hâsıl etmemişti. Toplama bitince hayret etti. o. Hep arıyorlardı. Çocuğun babası — nazik bir efendi — Ahmed Cemil’e takip olunacak hareketi tâyin etti: Çocuğu idadî sınıflara ihzar etmek lâzım. Ahmed Cemil’in yanma yaklaştılar. beş dakikada iş bitti. sen de!. haftada üç defa olsa kâfi. bir daha yapmaya başladı. en ziyade dikkat olunacak şey çocukta tahsil hevesi uyandırmak... Şimdi ne yapılacak? Çocuk bekliyordu. söyleyecek bir şey bulamadı.. Aıhmed Cemil elinde kâğıdı sallıyor: «Zengin oluyoruz!» diye bağırıyordu. Ali Şekib’in bulduğu ders Vezneciler civarında idi. Büyük eski bir konak. Bir hayli para artıyor. Çalışmasından memnun olmadığı zaman kendisini haberdar eder. tabiî geceleri tercih edersiniz. Aman. Aman ağabey.. tolamının neticelerini birer rakkamla işaret ederek hattın altına indirdikçe kalbinde bir heyecan duyuyordu. anne zengin oluyoruz. kâh Seher’e gözlerini tevcih ederek muvazeneyi tanzime çalışıyordu. Herkes tam bir sükût ile neticeyi bekliyordu. Daha?.. Daha?.. Ahmed Cemil âdeta sıkıntısından terledi. çocuk gözlerini indirdi. Hiçbiri inanmadı. Seher utandıs kaçtı. biraz okumak biliyor. cetvelin her rakkamı tekrar okundu. «Şey» dedi. Avdet ikin kendisine bir uşak terfik olunur. Yekûn ne olacak?. İmlâ yazdırmak istedi. sonra gözlerini İkbal’in gözlerine dikti:’ Artan para da lâzjn. Masraflar kalem kalem ilerliyordu. ders saatlerine gelince: «Şimdi kış girmek üzere. «Ne?» dediler.. galiba? Daha? Daha?. Daha? Daha?...r şey olmasın diye dikkat edildi: Seher bir* aralık: «Şey unutulmuş» dedi. İhtarların bu kısmında çocuğa manidar bir surette bakıldı. toplamaya haşladı... noksan bi. . sonra okuttuğu yeri yazdırdı.Seher mutbak sarfiyatı hakkında fikirlerini söyledi: Aiı-nıed Cemil kâh annesine. Çocuğa biraz kıraat yaptırdıktan sonra ne yapmak lâzım geleceğinde tahayyür etti.. yanlı&ları tashih etti. değil mi anne? Gelin edecek kızımız var. Daha ne var? — Şu yazıldı mı? Şeyi unuttun. cedvelin her noktasında uzun konuşmalar oluyor. şeyin ismini bulamadı... bazı kaideye taallûk eden hataları izah etmek istedi. itirazlar ileri sürülüyordu. dedi. toplamanın sıhhatine inanmadı. kahkahayı salıverdiler. Nihayet Ahmed Cemil sütunun altını çizdi. değil mi?. toplama bir daha yapıldı.

başladığı bir şeyi bitirmiş olmak azminden başka bir şeyden ileri gelmemişti. Uykusundan tasarruf etti. bunlar o saf yürekli adamlardandı ki mülakatlarından bir inşirah-ı derun his eder. Senenin on ayında artık çalışmaya lüzum gördü. Daima küskün. para kazatoacak. gelecek ders için kitap getireyim de. O Harbiye nezaretine intisap edecek. Baş muharrir Ali Şekib. küçük odasına girer. Bu adamla bir çift lâkırdı etmemiştir.. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat iştiraki hemen büsbütün bitti... artık haric-den gelen tesirleri kabul etmek istemeyen fikrine bir senedir mühmel kalan dersleri sindirmeğe çalışırdı. bir iki ders daha bulacak. fakat bir şahadetname ki. matbaa müdürü Tev-fik efendi vardı ki matbaaya hergün herkesten evvel gelir.. «Ya sınıfta kalırsa!» bu korku zihinine iliştikçe—insanları korkulu fikirlerden kaçmaya sevkedes bir hisle — bunu hemen silip çıkarmakta istical gösterdi. dirseklerinin üzerine dayanmış. «Mir’atı Şuun» heyeti talhririyesi arasında zaten yeri hazır. Hüseyin Baha efendi birgün gözlüğünü zapta çalışarak hizmetinden hiç menun olmadığı Osman Tayyar’ı göstermiş.Çocuk yüzüne bakıyordu. Ahmed Cemil bundan bahsedilmesine rıza vermez. zekâsına âdeta bir dûniyet veren bu hüccetten utanır. Bir yandan bir tâbie tercüme ediverdiği »vocuklara malûmat» sürekli yayım. ondan zaten büyük bir şey ümid etmiyordu. acılıklarından bir çoğunun zail olduğunu duyardı. Ahmed Cemil hiçbir yere intisap etmiyecek. Bir de.. ara sıra da bazı risalelerde yazı yazacak.. mütemadiyen işlemekten yorulmağa başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış. büsbütün matbuat âlemine atılacak. imtihan zamanı yaklaştıkça içine bir korku giriyordu. mariz. Artık maişet tarzını bulmuştu. kimse ile konuşmaz. büsbütün sıkıldı. idare memuru Ahmed Şevki efendi. sahibi imtiyaz Hüseyin Baha. şahadetnameyi alabildi. odasından mangal mayıs ortasında kalkar bir ihtiyar. bir şey anlamadığından emin idi. Bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti. yalnız Ahmed Şevki efendiyle idare işlerine bakar.» Konaktan çıktıktan sonra âdeta geniş bir nefes aldı. «Bu defa bu kadar kalsın efendim. odasında kül eşelemekten başka bir şey yapmayacaksa müdüriyetten vaz . mahiyetini bile bilmez. dün akşam geçim cetvelini şenlendiren iki liranın kolay kazanılmayacağını şu ilk tecrübe ile anlamıştı. Şahadetname aldıktan sonra hiç sevinmedi. küçük odasında.. Matbaa müdürü? Ne demk olacak. bu ¦şahadetnamenin temini için çalışması. Korktuğuna uğramadı. bir taraftan «Mir’atı Şuûn »için ikinci defa olarak başladığı bir hikâye.... yazın kürk giyer. herk<” /azın hararetiyle yataklarında erkence uyuduğu bir sırada kitaplarının üstüne eğilmiş. matbaa müdürü ise kendisini göstersin. Ahmed Cemil bu matbaada hemen herkesi severdi.. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. hiçbir şeye karışmaz.. kulağına: «Sen mektepten çıktıktan sonra buradasın» demişti. Mektebin son imtihanları yaklaştı. haftada üç gecesini mahveden Vezneciler seferi derslere vakit bırakmıyordu. daima sakit bir adam ki matbaada bir gölge gibidir.

eğri takılmış yeşil astar perdesinin kenarından şurada zihin57 lerini öldürmektle meşgul olan bu zavallılara bir istihza nazarı yollayan güneşin iltimaına hasretle dalıp kalmak. Hattâ bu defa Hüseyin Baha efendi Osman Tayyar’ın matbaadan çıktığına dair ceridede iki satırlık bir ilân neşrine bile lüzum gördü. muhtelif renklerde lekeleri. mütenevvi şekillerde yırtıklariyle bir garibe halini almış soluk yeşil çuha örtülü yazıhanesinin kenarına ilişerek — Ali Şekib bir tarafta ismal-i ahval yazarken. yahut demin doldurduğu kâğıtların birinde yeri boş bırakılmış bir kelime için lügat kitabını araştırırdı. Hüseyin Baha efendi bîr hesap meselesi için Ahmed Şevki efendiye çıkışırken. sabahtan akşama kadar idarehanenin havı uçmuş. Ahmed Cemil şahadetname aldıktan sonra bu dördüncü defaya da hatime verildi. yahut bir cümleyi rabt edebilmekten irkilişi üzerine ileriye gitmek istemeyen kalemi kâğıdın üzerinden ayıramayarak durmak. zaten bu üç kişiden başkaları daima seyyar idiler. galiba asıl sermaj’e de onun imiş. Bugün «Mir’atı Şuûn» matbaasında. Meselâ Osman Tayyar dördüncü defa olarak «Mir’atı Şuûn» a intisap etmişti. yazı imal eder bir âlet kabilinden uzunluğuna kesilmiş kâğıtları tekrar okumağa vakit bulamayarak doldurup bir yenisine başlamak. bazan iki yerde birden. «Mir’atı Şuûn» a kat’î surette intisabından sonra Ahmed Cemil’in hayatı bir intizama girmiş oldu: Kitapçılar için çalışmak. Ahmed Şevki efendi o gün bir aralık Ahmed Cemil’e: ¦— Oh!. sonra yorgun zihininin bir kelimeyi bulabilmekten. Ekseriyet üzere peynir ekmek üzümden teşkil ettiği öğle yemeğini güneşsizlikten. sulanan bu biçare gözleri dinlendirmeğe vakit bulamayarak yazmak. baş mürettip mürekkepli elini kapının kenarına dayamış «mütenevviaya bir buçuk sütun daha lâzım!» derken — çalışmak. Bazan uyuşmuş .. demişti.geçsin. havasızlıktan daima iştihasız kalan midesine zorla indirdikçe güzleri bir ecnebi risalede tercümeye elverişli fıkra arar.. «Mir’atı Şuûn» için hergün havadis ve mütenevvia sütunlarını doldurmak. Bu meşgale içinde yemek için vakit bulamazdı. hele şu çapkından kurtulduk! Şimdi gitsin de başka bir «Mir’atı Şuûn» namına para alsın. mütemadiyen işleyen zavallı başını dumanla uyuşturabilmek için biribirini müteakip yaktığı sigaraların dumanı gözlerini doldurdukça durmağa. Ahmed Cemil buna hiç ehemmiyet vermezdi. yarın diğer bir ceridede. bir müddet zihninin ataleti içinde gözler pencerenin rengi uçmuş. Hüseyin Baha efendinin buna — hattâ bazı çarpık işlerine — tahammül edişine bakılırsa bu adamın matbaada müdüriyet sıfatını takınmak için bir hususî hakkı olmalıydı. Bazan kulağına çarpan sözlerden yavaş yavaş anlamıştı ki Tevfik efendi Hüşeyin Baha efendinin şeriki imiş. Raci ötede bir risale-i mevkutede güzel bir manzumeyi tezyife çalışırken. mevkut risalelere makaleler yetiştirmek... Altı ayda altı kere matbaa değiştirir adamlar.

bacaklarına, muttasıl oturmaktan yorulmuş vücuduna bir taze hayat vermek için kalkıp biraz dolaşır, yahud, pencerenin kenarında ayakta durarak karşıdaki kaldırımdan geçenleri seyreder, bir aralık merdivenleri iner, sokağa çıkar,, kitapçısına kadar gider, yeni çıkmış kitap varsa şöyle bir bakar, yahud tabiin hatırı için tashihlerine bakıverir, yine matbaaya avdet eder... Bu hayat tarzı daima böyledir. Cuma yok, pazar yok, hergün çalışacak, hergün matbaaya esir olacak, bazan geceleri nöbet bekleyecek, sahib-i imtiyazın odasında sedirin üzerine ilişip yatacak, nadiren matbaada kendisine ihtiyaç olmayacak da biraz nefes alabilmek için Tepebaşına kadar gidecek, yahud gidip gelme bir Boğaziçi seferi yapacak... Fakat Ahmed Cemil bu hayattan müşteki değildi. Çalışmak şimdi onun için âdeta asabî bir illet olmuştu, durairuyordu. Yalnız akşamları evine geldiği zıaman yemek vaktine kadar minderin üzerine boylu boyunca uzanır, dinlenirdi. Eve gelince val’desiyle ikbal o günün vukuat silsilesini naklederlerdi. O, yalnız dinler, ara sıra bir sual irad eder, onlar söyler, bin türlü hiçlerden mürekkep sözlerle ycr^nn zihnine biraz istirahat havası verirlerdi. Ahmed Cemil bu meşguliyet hayatı başladıktan sonra sükûtu sever olmuş, gençlere mahsus konuşkanlığım kaybetmiş idi; fakat isterdi ki kendisine öteden beriden bahsolunsun. Bugün komşu Sabire hanım gelmiş, oğlu Ahmed efendi geliniyle kavga etmiş de o aralarına girmiş, barıştırmış, yine kıymeti bilinmezmiş, ne de olsa gelin değil mi?... Buna uzun uzun, dudaklarında geciken bir tebessümle gülümserdi. Dün İkbal Seher’le beraber sekiz arşın basma almak için Kalpakçılar başına gitmiş, yolda Seher’in ayakkabısının ökçesi kopmuş, deli kız: «Aman! Küçük hanım! Ökçem koptu» diye kalabalığın içinde bir çığlık basmış ki... Ahmed Cemil bu hiçleri derin bir zevk ile dinler, dinledikçe sıcak bir günden sonra düşen yaz yağmurlarının latif serinliğine benzeyen bir haz duyardı. Matbuat için çalıştığına hiç müteessif değildi. Zira bütün ümidlerinin mütemadi çalışma neticesiyle zuhur edeceğine kani idi. Fakat o Vezneciler’deki ders Ahmet Cemil’e o kadar ağır geliyordu ki eğer başka türlü telâfisine imkân olsa o iki lirayı çoktan terk ederdi. Hiç olmazsa gecelerine tamamen tasarruf edebilse kendisini bahtiyar addedecekti. Evde kaldığı akşamlar bir müddet validesiyle konuşur. Seher’le alay eder, bilhassa İkbal’i her lıangi bir sebeple kızdırarak eğlenir, sonra odasına çıkarak ya sevdiği bir şairi okur, yahud tercümeleriile iştigal eder, yahud - iki gün sonra fena bularak atmak üzere - bir man-zumecik karalardı. Odasında seccadelerin üzerinde yuvarlanarak, minderlerde uzanark çalışmağa sarfetiği bu zamanlar gündüzleri idarehanenin hasır iskelesinde geçen saatlerin meşakkat mükâfatı kabilinden bir istirahat devresiydi; fakat ihtiyaç derdi bu zamanları da tamamen kendine bırakmıyordu. “ sükuny,^

Haftada üç gece yemekten sonra evden çıkarak, bu y, köşesini bırakarak Veznecilere kadar gider; orada saatlerce V7 uğraştıktan sonra maiyetine verdikleri bir uşağın refakatiyim V evine gelir, o zamana kadar herkes^atnuş._olduğundan uze” rine aldığı anahtarla kapıyı açarak hafiîçe ayaklarının ucuna basa basa odasına girer, nihayet on altı saatlik bir sâyiîı ıstırabı bahasına kazanılmış olan yatağına sokulurdu. Asıl bu Vezneciler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. Öyle ki ders günleri yemeğini yedikten sonra mangalın başında ısınmak mümkün iken buna muvaffak olamayıp soğukta, karların, çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak lâzım geleceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuş idi. Dersi olduğu akşamlar Ahmed Cemil sofrada matemi andıran bir sükût ile yemek yedikten sonra küçücük kırmızı bakır majıgalla ısınan bu yuvacıkta annesini, kardeşini yalnız bırakarak, hattâ geç kalmak korkusuyle mangalın kenarına sürülen parlak sarı cezveden hissesini almayarak bilhassa bu gece seferleri için aldığı siyah muşamba paltosunu giyer, «anne! ben gidiyorum, uykunuz gelirse beni beklemeyiniz!» der, kalbinde bu eve, şu muhtasar aile ocağına bir hasret hissiyle sokağa çıkardı. Soğuk!... Kışın tipilerle esen rüzgârı paltosunun başlığından hücum ederek yüzünü tırmalar, bütün vücudunu kaplayan ürpermelerle titrer. Hasır iskemle üzerinde yazı- ile geçen bir günden sonra o küçük fakat şirin sarı mangalın kenarından mehcur olmak, meşkûk işlerle geçinen sefiller gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak takat kıran bir der d idi. Her dakika bir çamur birikintisine batmamak için durmağa mecbur olur, iki ellerini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zabta çalışa çalışa taşların üzerinden sekerek yürür, bazan duvarların kenarından bir gölge şeklinde süzülerek geçer, güzergâhına tesadüf eden küme küme büzülmüş köpeklerden korkarak yolunu değiştirir, bazan bir viranenin boşluğundan geçerken şimdi bir el uzanıverecekmiş, yakasından tutuverecekmiş gibi kalbinde bir korku titremesi duyardı. Sonra bir aralık yağmur başlar, omuzlarında, başında muşamba palotusunu döğerek sırtından süzülüp ayaklarına doğru akar, ne kadar k:vırsa bir türlü çamurdan muhafaza edemediği zavallı tek pantolonunu ıslatır... Bu yarına kadar kuruyacak, sabahleyin mangalın kenarında tüterek geceden kalan nemi alınacak, İkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o matbaaya geç kalmak korkusiyle üzülecek. Tenha karanlık sokaklar... Soğuk rüzgârlarla karışık sıkı bir yağmur... Ahmed Cemil o sokaklardan, o yağmurun altından geçer, ta Veznecilere kadar gelir. Kapının önünde zile dokunmadan evvel bir nefes alır, sonra kapı açılınca henüz yemeğini bitirmemiş yağlı elini silmemiş uşağın tuttuğu mumun ziyasiyle dar bir merdiveni çıkar, selâmlık odasına girer, orada bekler, tâ ki küçük bey kitaplarını alıp haremden çıksın... Hoca efendi, bu gün hiç çalışamadım, affmızı rica ede-

rim. Mukaddemesiyle küçük bey girer. Ahmed Cemil’in her şeyden ziyade bu hoca efendi tâbiri canını sıkar. Ne için? Canı sıkılmağa hakkı var mıydı? Çocuk küçük bir yaramazdır, fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü altında saklıdır. Ahmed Cemil şakirdinin hiç bir ze-rafete mugayir haline tesadüf etmemiş olmakla beraber ufak bir serzeniş yapsa çocuğun calî bir mahcubiyet edası ile gözlerini indirerek içinden: «Budala! sen de... sana ne oluyor? ister çalışırım, ister çalışmam. Keyfimin kâhyası değilsin ya!...» diyeceğinden emindir. Onun için daima affeder, zaten çocuğun kendisiyle beraber bulunduğu müddetten başka çalışmadığım da bilir. Derse başlanır; meselâ hesabdan taksim anlatılacak, arzın kürreviyeti izah edilecek, bir küçük efsane okunacak, ele geçen bir cerideden imlâ yazdırılacak... Ah!. Ahmed Cemil bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu boyuna uzanarak Musset’nin «Geceler» ini, Hugo’nun temaşalarını, Lamartine’in «tefekkürat» mı okumak için nasıl bir iştiyak duyardı. ^W^ $cja^ ‘ Bir vakit gelir ki her ikisi de yorulur;(çocuk küçücük eliyle ağzını saklayarak yalandan esnemeye! başlar, Ahmet Cemil’in yorgun gözleri süzülürdü. Bir aralık! uşak görünür: «Hanımefendi haber göndermiş, kucuk_bey.-aiteky&rulmustar, diyor» sözü üzerine derse nihayet verilir. Çocuk bir an evvel hareme gitmek, uşak da Ahmed Cemil’i bir an evvel evine götürüp avdet etmek için sabırsızlandıklarından bunun çocukla uşak arasında bir sania olması da pek ziyade ihmal altında olmakla beraber, o aldanmağı terci’h ederdi. Avdet ederken başka bir fasıl başlardı. Uşak yavaş yavaş Ahmed Cemil’le teklifsizleşmişdi. O, bu lâubaliliğe sükûttan başka bir şeyle mukabela göstermediğinden uşak evde la-kırdısız geçen hayatın öcünü kendisinden çıkarardı. Elinde muşamba feneri sallayarak, ilk önce önden gitmek âdet iken her defasında bir iki parmak geri kala kala nihayet yanında gitmeğe başladığı Ahmed Cemil’e geveze uşak bütün dertlerini döktü, memleketinde kendisini bekleyen rişanlısından bile bahsetti... Ahmed Cemil, yalnız dinler yahut dmlemeksızm susardı. Nihayet sokağın başına gelince uşak , f.;^e-- ^rt|k buradan gidersiniz», derdi. Ahmed Cemü hafif bir selamla ayrılır, titreyerek anahtarı sokar, çamuriu lastıklerıyle muşamba paltosunu hemen taşlığa atar odasma çıkar, ıslak esvaplanm öteye beriye iliştirir Jatağnİ W ta kendisine mukadder tek dinlenecek yeri olan yatağına g «Uyu zavallı çocuk, yeşil eski çuhalı yazıhanenin kenarında, karanlık çamurlu sokaklarda, küçük nazlı çocuğun daima esneyen çehresi karşısında geçen o meşakkat ve mihnet saatlerinden sonra şu sıcak temiz yatağın içinde, münevver mai bir semanın bârân-ı elması altında, tulûunu beklediğin ümit le uyu!...»

Ahmed Şevki efendinin başlıca müntehabı olan lügatlerden biri de «çapkın» kelimesidir. dedi. Görsen. Bu kelimeyi hiç sevmedikle-riyle pek ziyade sevdiklerine hasreder. Her sabah böyle buluşurlar. gece ceride basılmış. tütün kokusu henüz matbaanın mürekkep ve ıslak kâğıt kokusiyle meşbu havasını doldurmamış. hattâ bir kere sevgi hissine lüzumundan ziyade kapılarak kendisini kaybetmiş. ihtimal ekmeksiz bırakıp ta kimbilir hangi kahbenin yanında vakit geçirmekte mâna var mı?. matbaa halkının kaba kaba manalı .. öteden beriden bahsederlerdi. Ahmed Cemil Raci’den bahsolunduğunu derhal anladı. İkide bir de «Babanı nerede?» diye glen bu çocukla. ne de güzel kadıncağız! Taze.fjs^yafetini takip eden günün sabahı Ahmed Cemil matbaaya mûtadından biraz geç. Karısını evde kimsesiz. Ahmed Şevki efendi bu sabah şu cümleyi pek hiddetle beyaz keten yeleğinin altında zorca zaptolunan göbeği yerinden sarsılarak söylemişti. dertleşirler.. Bedbahtlığı her halinden belli. mahzun edalı bir biçare. sabahleyin şafağı müteakip müvezzilere dağıtılmıştır.. Sabahları intişar eden cerideler idarehaneleri en ziyade sabahleyin asudedir. Ahmed Cemil telâş etmeyerek sordu: Nereden anladınız? Nereden anlayacağım? Zavallı kadın yine öksüzler gibi boynu bükük çocuğiyle gelmiş. Ahmed Cemil idare memurunu en samimî temennasiyle selâmladı. o bitmez tükenmez nâlişiyle kâğıdın üzerinde — ağır ağır yürüyen bir öküz arabası gibi — o daima çı-tırdıyan kaleminden bahsolunsa: «Yok! ona ilişmeyiniz. Ahmed Şevki efendi musahabe refikini görünce .söylemek istediği şeyi söyleyecek bir adam bulamayıpta ilk tesadüf edenin üzerine atılanlan sabırsızlara mahsus bir telâş ile . yalnız postaya tevdi edilecek olanlar kuşaklanmakta. yapyalnız. Muharrirler henüz gelmemiş.. îdare memurunun kalem çıtırdısiyle müdürün öksürüğü matbaa makinesinin dümdarlarıdır. o benim ninnimdir. gecenin bakıyye-i huma-riyle biraz sersemce olarak geldiği zaman Ahmed Şevki efendiden başka kimseyi bulamamış idi.» derdi. ben hem yazarım hem o ninni ile uyurum» derdi. Ali Şekib bu iki dosta yazıhanenin bir tarafında hasbıhal esnasında tesadüf ettikçe nükte sarfetmek için iptilâsına uyarak Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki’nin mahleslerindeki müşabehetten «Ahmed efendiler yine birleşmişler. matbaanın aşağı katında ağlayıp duruyor. ter-tiphanede mürettiplerin telâşa lüzum görmeyerek kasalara dağıttıkları dökme harflerin seri darbeciklerle rjuttarid ahengi işitilmektedir. Ahmed Şevki efendi henüz hücresine girip kâğıdının üstünde daima çıtırdayan kalemini eline almamıştır.Ahmed Cemil’in selâmına mukabele etmeye vakit bulamadan: — gördün mü bir kere çapkını? Bu akşam yine evine gitmemiş!. sa-hib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin dizine elini vurarak «hay!: çapkın hay!» demiş idi de sonra da bu gaflet hatasından dolayı zaten kırmızı olan çehresi birkaç gömlek daha kurmızı-laşarak üç dört gün kadar sahib-i imtiyazın yüzüne bakamamış idi. Ahmed Şevki efendiye ne vakit kaleminden.

meram anlatamıyor. Bir gün o çapkını tuttuğum gibi idaresinin penceresinden aşağıya atacağım.. Utanmasa aşağıda ağlayan Raci’nin karısına değil. Sonra eve gelince karısının ağlamasına tahammül etmesin.. Belki onbeş onaltt yaşında.. Evet.. efendi içsin içsin.müz’ic ve elîm tafsilâtiyle meydana dökmüştü. şu genç kadın kimin. Bir ay ya mes’ut olmuş ya olmamış. Bu genç kadın ne yapar? Kocası nerede kalmış?.. Amma neye yarar? îş bu biçarelerin derdine deva bulmakta.. bütün gözü yaşlı zevceler için şurada uzun uzun.. Tutmuşlar bilmediği bir adama veri vermişler. kadının kocasına âşık olmasını ilâve ediniz. Ahmed Şevki efendi: .. dünyada bu adamdan başka kimsesi kalmamış. Bir şey söyleyecek de galiba cesaret edemiyor. nihayet bir akşam evde küçücük bir çocukla yalnız kalmış. Bu gaybubet tekerrür eder olmuş. İşte Raci’nin karısı! Dünyada kendisinden kaçan şu heriften başka bir şey düşünmediği bu sabah şafak atar atmaz gelip şurada ağlamasiyle sabit değil mi?. Ahmed Şevki efendi diyordu ki: — Evet. Ahmed Şevki efendiye göstererek dedi ki: Baksanıza. Ahmed Şevki efendinin sâde bir talâkatle söylediği bu sözler gözlerinin önünde bir facia âlemi açmış. Ahmed Şevki efendi devam etti: kendisini tecrübe etmeden aile babalığı ne demek olduğunu anlamadan. Nerede kalıyor?. Bir de ona sormalı. böyle bir herif bilirim ki karısı ağladıkça onu döverdi. hangi baba ile hangi ananın nazlı bir kızıdır? Pek küçük iken evlenmiş olacak. Kimbilir.. bir de. merdivenin başında duran Raci’nin çocuğu değil mi?. Amma kocasını aramak için sabahleyin başını örttüğü bir matbaaya geliveren kadının muamelesini de süslü bir muamele addetmiye-cekmişiz. O kadın ağlarsa. Ahmed Cemil derin bir teessürle dinliyordu. kocası içmeğe başlamış. Buna.. bağırırsa yaygaracı denecek.. cemiyet hayatı içinde göz yaşlarından mürekkep bir ıztırap sahifesi teşkil eden acı bir bahsi bütün. sonra: «Evde bakkaldan veresiye peynir ekmek alırlar. saf bir büka-i merhametle ağlayacaktı... Bir aralık Ahmed Cemil’in gözüne bir şey ilişti. çocuğundan öyle anlaşılıyor.gülüşleri arasında ağlayan o kadıncağızı gördükçe içim içime sığmıyor Alimallah!. yahut o mukaddes vazifenin ehemmiyetini her türlü takayyütten vareste addedecek kadar kendilerinde duygusuzluk gördükleri halde evlenenlerden bahsetti. ağlasa kıyametler kopuyor.» tesellisiyle gitsin cebindeki parayı bir murdar aşüfteye versin. Türlü faraziyyat silsilesi ki her biri ciğerlerinde bir başka yara açıyor..... İnsan ilk önce karısını döven erkeklerden bahsolunduğunu işitince: «Kimbilir? Karı nasıl dayağa müstahaktır. Nereye gidiyor?.» demek ister.. hattâ.. dayağa müstahak addedilecek. «Senin her şeyin işte bu adamdır» demişler... Sonra ana baba ortadan kalkmış. Bu dereceye kadar düşmüş olmak için kimbilir ne mecburiyetler görmüştür..

Nedim!.. Kadın artık ilk itiraza şu üç dört sözle galebe çaldıktan sonra. Bir şey mi söyleyeceksin? dedi. Bak bir kere! İlk kabalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra. Ahmed Şevki efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki: Senin ismin ne bakayım?. dünyada vaktinden evvel dertle. o.. Ahmed Şevki efendi mütalâasını çocuğun yanında ikmal etmek istemedi. Bu gün o çocuğun elinden tutaran gelen annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır.. orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen . bir nazar teatisiyle kadıncağızı dinlemeğe karar verdiler. dedi.. dedi... ne demek istediğine dikkat etmeyerek . Çocuk — Kırkılmamış lepiska saçlı.. annem size bir şey söyleyecek.. Zaten benim ne demek istediğimi siz pek iyi bilirsiniz.. bir iki sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan soluk pantolonundan. Ahmed Şevki efendinin şu suali üzerine genç kadın bütün matemli hayatının karanlık meşakkatlerinden genç sırnaşma çekilmiş bir ye’is perdesi gibi çehresini örten siyah peçenin altında henüz kurumamış kirpiklerini kaldırmağa henüz gençlik gülüşüne bedel ıstırap giryesi silâhı altında melûl ve kesif K> J. Söyleyeceğine. gel!. elbette. mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret mânasiyle örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü. hemşire hanım?. Ahmet Şevki efendi kendisine biraz vekar vererek..«. -L . değil mi efendim? Zevcimi siz de benim kadar tanırsınız. pejmürde yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk — tereddüd ederek yaklaştı: İzin verirseniz. senelerden beri katra katra ciğerlerine damlayıp her isabet noktasında bir ateş tutuşturan zehirin bütün acılıkları feveran etti. ve merasime mahsus sesini takınarak: —• Ne istiyorsunuz. Kadıncağız merdivenin kenarına dayanmış müsaade bekliyordu.Gel bakayım. oğlum. Ahmed Şevki efendi refikina bakti. XI 65 duran gözleriyle şu müşfik çehrelere naze-i istimdad tevcihine bile cesaret edemeyerek titrek bir seda ile: Demmindenberi size müracaat edip etmiyeceğimi düşünüyordum... nihayet müraacata karar verdim de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum.. dedi.. İkide birde boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz. bileklerini örtmeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde. Ahmed Cemil’i de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı.

«Hanım.. Bir. 5 Genç kadın burada çocuğuna uzun bir nazarla baktı.. eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç anasının daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek. bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk. O beni aramağa lüzum görmezse benim onu arswnaga mecburiyetim kalır mı?. Babasını bırakınız!» demek istedim. Babamdan. küpenin satıldığı meydana çıktı.. sarhoşluğundan başka bir şeyle gaybubetini unutturmadığını birer birer döktü. O vakit bu genç kadın.. Fakat bilir miyim.. güya beni Emniyet Sandığına terhin olunmuş diye aldatmak istiyordu.. o kadın kimdir?. fakat bütün elem ve ıstırabına gafil ibir şerik olmuş çocuğun mahzun edasına bakmağa cesaret edemeyerek perişan bir lisanla şimdiye kadar kimseye faş olu-namayıp da teraküm ede ede artık havsalasının isti’abına muktedir olamadığı acılıklarını hatırına geldiği gibi salıverdi. Fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. fakat artık.. Evet. ben bu gün kocam için değil çocuğum için geliyorum. eğer kazandığı . muhabbet devresinin ilk smeresi daha «Baba» demeğe başlamadan babasının onunla beraber annesini de unutup haftada dört beş gece evin semtine uğramamağa başladığını. çocukluğa mahsus tam bir itimat ile olanca hissini ve fikrini ona hasrettiğini. Bir nazar ki çocuğu sanki ağlayan bir buse ile ihata etti. Dünyada bedbaht bir kadın olmağa katlanmak mecburiyetinden başka bedbaht bir çocuk yetiştirmiş olmaktan mütevllit bir ye’sin bütün şerhi bu nazarda mündemiç idi. Sanki şefkatten. Kaç kere niyet ettim. sanki onun masum simasına elemlerinin mersiyesini yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayıramayarak bütün hissiyatını döktü.. Henüz çocuk denecek bir yaşta iken bu adamın zevcesi olduğunu. eve geldikçe titizliğinden. Biz.. sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığına vukuf hâsıl ettikçe kalbinin nasıl yırtıldığını. zaten gelin ederlerken de pek az şey vermişlerdi.. iki altın bileziğim vardı. annemden bana bir şey kalmamıştı. yüzüğüm.. Ah bu nazar!.. Pederimle validem ortadan kalkınca yalana da lüzum kalmadı. Mai ve Siyah — F.. yambaşında bu facianın henüz eşhasını idrak edebilecek bir yaşa gelmemiş.. Geceleri evine gelmeyen erkeğin elbette gideceği bir yeri olmalı. zavallı kadınlar. bu gün arsız bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu. artık tahammüle imkân kalmadı. rikkatten mürekkep bir derağuşun mıknatısı cezbesi içine aldı. Onlar da birer birer gitt\ Tabiî ses çıkaramıyordum. mahvetti. İşte efendim. Kocam daha onların hayatında iken on liralık bir küpemi aldı. her derdini yüzüne baka baka düşündüğü.. Karısından elbette bir sebeple kaçıyor.matbaa merdiveninin kenarına dayanarak. Bakınız. bakınız... kocalarımızın bizden kaçtıklarını görürüz de ekseriyet üzere kimin için bizi terk ettiklerini de bilmeyiz. bu güne kadar sabrettiğini. tesellisini ağlamakta aradığını söyledi. yalnız son vak’ayı anlatayım. Buna acıyınız. karşısında yüzüne ba-kamaksızın teessürle ve sükûtla dinleyen bu iki şefkat çehresine.. şu babasının bir güler yüzünü görmeğe muvaffak olamayan çocuğu elinden tutup o kadın her kim ise ona götürmek.

.. satılacak aı™ük bir ‘şey kalmadı.. bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı.. Nihayet genç kadın başını kaldırdı: — Kâğıtlar henüz bende... Çapkının . Meselâ buraya gelebilir.. Birkaç günden beri galiba parasızlıktan olmalı — her vakitten ziyade hiddeti vardı. çocuğum için bunlum hepsine katlanırım. sokakta kolu kırık bir çocuğa.. efendim. Evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı.Ahmed Şevki efendi mümkün değil bu . ben hizmetçilik etmeğe mecbur olayım. çocuğu böyle bırakmağa babası razı olabilir..... bundan sonra göz yaşlarını zaptedemedi. biraz hicap ile ve söyleyeceği şeyin refikince de tasvibe mahzar olup olmıyacağını anlamak iştiyomuşcasına Ahmet Cemilin yüzüne bakarak dedi ki: __ Eğer merakınız yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz. ölürken bunları Nedim’e bırakmıştı. fakat ‘ “ben nasıl razı olurum? Okumak lâzım. Nihayet her şey bitti. Ahmet Şevki efendi ile Ahmet Cemil bu facianın karşısında bir hürmet ve merhametle sükût ediyorlardı. yüzüğümün filân gitmiş olmasına ehemmiyet vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kâğıtlardan ibaret olan servetini. zihninde bir müşkülün halliyle meşgul imiş gibi iki parmağının arasında çenesini sıkıp duruyordu.. af olunamayacak bir kabahat olduğunu anladım. Ahmed Şevki efendi. «ya öyle ise ben sana gösteririm.. o vakit üzerime hücum etti. Ben nasıl olsa geçinirim.. Genç kadın ikmal edemedi. ona haftada beş on kuruş verebilmek î#n. meza-nstanda on beş yaşında verem bir kızın kabrine tasadüf etse dünyaya küsmek hassasiyetinde yatırılmış olan bu rakik şair—şu feryad eden şiirin hüznüne karşı mephut olmuş. Küpemin. Ahmet Cemil —¦ bir ceridede sefaletten intihara mecbur olmuş bîr aile pederine.§ dikmek. fakj^t o vakittenberi eve gelmiyor ve gelmiyecek. yahud gsise bile bundan sonra hayat büsbütün cehennem olaca1^. kadınlık hicabı ikmale mani oldu. Fakat* “çocuk ne yapsın. ne olur ne MA1 V iÜ olmaz diye dişinden tırnağından artırarak üç tane Demiryolu hisse senedi almış. sonra bir aralık önüne dikilerek: «Nedim’in kâğıtları nerede?» dedi... fakat onu ileride uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lâzım değil mi?. çocuk?. Zavallı babam. Dikj... ve. ben ölürsem elinde kalacak olan şu tek kuvveti artık bu adamın eline vermek bir hıyanet.. sonra biraz tereddütle.. «O kâğıtları veremem» dedim. bir evde yemek pişirmek....» dedi. ne olur hizmetçilik de ederim. sanki donmuş kalmıştı.para bir oğluyle bir barısından ibaret olan evini geçindirmeğe kifayet etmeseydi hattâ müteessir de olmazdım. Matbaa da bir mektep değil midir? Burada muharrir efendilerin herbi-rinden iki söz öğrense âlim olur gider.fakat bu paranın kazandıklanyla beraber başka birisine sarf olunduğunu hissediyorum.. elimden her şey gelir. işte size bunun için ge-iiyorum. Kocamın kâğıtlar dediği bu idi.

hangi mektebe gönderebilirim ? Mahalle mekteplerinden birine göndermekle maksad hâsıl olsa! Kocam. Bu yaşta bir çocuğun .. çocuğumun zamanı boş geçirmediğine emniyet hâsıl ettikten sonra her şey yapabilirim. fakat yalnızlıktan patlıyorum gel de biraz gevezelik edelim. Lâmia’ya ne vaadetmiş?. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu. Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki efendi uzun bir merhamet nazariyle şu f acia— zihayatı takip ederken gözleri daima yaşlı olan bu talihsiz genç kadın. Ahmed Cemil bir ay evvelki günün bütün teferruatını zihninden tekrar geçirmek istedi. Diyordu ki: «Bir haftadan beri inmiyorum. *** Ahmed Cemil yazıhaneye teveccüh etmek üzre iken merdivenden birisi çıkmakta idi. o. ne lüzumu var?.. zevcinize gelince: O mühim bir mesele.. elbette bir kere babasına da söylersiniz. Kadın atıdı: Rica ederim.. değil mi» dedi.hususiyle anası babası hayatta iken . Sanki bu kelime ağzından biraz ^wel söylediği sözlerin hülâsası gibi düşmüştü. Ahmed Şevki: — İşte!. Hüseyin Nazmi o vakit kızmış «senin yaşında çocuklar . dedi.gece derslerin varsa talik e-derek . Kadın Nedimin elinden çekti: «Tekrar teşekkür ederim. Bir küçük dikiş makinası bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamasına kâfi değil midir? Matbaanın şu tenha saatinde merdiven başında cereyan eden bu muhavere artık bitmeğe yaklaşmıştı.» Uşağa: — Peki! dedi. bu akşam bana gelirsin: Şu işi başka birisine de havale debilirdhn. ne kadar müsvedde filân bulursan toplar.» Kurşun kalemiyle bir buruşuk kâğıda atılıvermiş olan şu perişan sözlere bir de küçük zeyl vardı: «Lâmia’ya bir şey vaadetmişsin. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere göndermişti. Çocuğum hakkındaki merhametinize teşekkür ederim. Ufak bir nezle. başımın ucunda «unutmasın» deyip duruyor.er-keklerin bazı gaflet zamanlan olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir. onun için bugün matbaada işi bitirdikten sonra . yahut daha doğrusu büyük bir tenbellik beni evden çıkarmıyor..kelimeden vaz geçemezdi .bizim idareye uğrarsın. Son defa olarak ne vakit görmüştü? Bir ay kadar oluyor. Başını çevirdi. Bir şeye dair konuşuyorlardı. ne isterse yapsın. Ben çıkmazsam «Gencine i Edeb» de çımayacak. ben..zekâsı gözlerinden belli... Bu Lâmia idir çember çevirirken üzerlerine gelmiş idi. o bahsi kapaynız. Hüseyin Nazmi-nin uşağını gördü. Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmış idi... efendim. annesinin gözlerinde neşve veren bir gülüş görmemekle çocukluk sevinci masum çehresinde donnuış olan biçare çocuğu yavaş yavş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi... fakat. Katiy-yen hatırına gelmiyor.

karı Reciye ne nazlar. kart bir karıya tutulmuş. fakat bu tercüme mihaniki bir iş kabilinden fikrini işgal etmeksizin yürüyordu. Dur bakayım.. isterseniz yarın akşam. Sonra baktık ki oradan kaldırmak mümkün değil..?. Görülecek şey. Ahmed Cemil refikinin fikrini anladı: Bu akşam kabil değil. İçti sızdı. Ahmed Şevki ile Ahmed Cemil bakıştılar.. Ahmed Şevki efendi Ahmed Cemil’in kulağına eğildi: Bu akşam Palais de Cristal’e gidelim. Ne diyuğ?. Rari’den haber alırız. . Ya Raci’nin hâli! Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel söyleyişini görseniz. akşamı beraber geçirmişler olmalı. Öyle bir asılıyor ki!.» dedikçe biz Said’le kırıştık.. ben Erenköyü’ndeyim. Saib’le Said — Saib havadis vermek için. Saib’den o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona lâkırdı söylemek lâzım gelse ağzıyle söz söylemeği tenezzül addederek burnunu konuşma vasıtası ittihaz ederdi: —¦ Ooo! Biz onu Palais de Kristal’de bıraktık’.. Baş mürettip bu düşünceye fasıla verdi: — Beyefendi.. Yazıhanenin kenarına oturdu. bizi de salıvermek istemiyor. bir de......çember çevirirler mi?» demiş idi de Lâmia istihzalı lâtif bir göz kırpmasiyle «pencerede oturup da şiir mi söylerler?» demiş.. Saib’in hikâye bakiyesi gürültüye karıştı. fikrinde yalnız bir sual bütün örtülü hâtıraları tırmalaya tırmalaya tekerrür ediyordu: «Ne idi acaba?» Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmed Şevki efendi birden döndü: İşte Said’le Saib geliyor. Sıvışıncaya kadar. hay şeytan hay! Bunu unutmakta mâna var mı? Ne idi yarabbi.. dedi.. muhteriz kahkahacıkla istihzanın rengini takviye etmiş idi. Hele karıyı görseniz. ne cilveler yapıyor.. yarım yamalak türkçesiyle Raci’nin gazelleri için: «Ne diyuğ?.. işte Ahmed Cemil o vakit bir şey vaadetmiş idi amma ne idi. Ali Şekib baş-mürettibi çağırarak merdiveni çıkıyordu.. orada murdar. dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyit söylüyordu: Şule i handerizi zühre midir Saib aşağısını tahattur edemiyordu. Said de Saib’i taklit etmiş olmak için — merdivenleri yıkarcasma atlaya atlaya çıktılar. Saib Ahmed Şevki efendiye sordu: — Raci gelmedi mi? Ahmed Şevki efendi burnundan cevap verdi... İri bir Alman.. tefrikaya iki sütun lâzım.. Şimdi!. istedikleri iki sütunu tercümeye başladı. ne idi.. dedi. Said ikmal etti: O siyehnûr çe§m-i efşan Ahmed Cemil gülerek: ¦— Aferin Raci! Epeyce taze renk göstermeğe başlamış! dedi..

. Lâmia’ya vaadettiği şeyi tehattürden ümidini keserek vapura binmişti.kapladı. Ahmed Cemil refikini iki gün görmese Umûr-u Şehbenderi kalemine yahut «Gencine-i Edeb» idarehanesine baş vurur. Hüseyin Nazmi ile uzun çocukluk arkadaşlığı neticesiyle aralarına ne kadar fasıla gelse yine zeval bulmaz bir yakınlığı vardı ki buna hiçbir sebeple sekte geleıvxcitı.. ¦— Tamam. Köşkün yanma gelince parmaklığın arasından Lâmia’nm yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü. değnek bir yana fırladı.p ıın^auuuaiı uır sene uaaue un uuu’i aıa. Kendi kendisine: «İş fena!» dedi. buluşmak ihtiyacına uymaktan hâli kalmamışlardı. kapıya koştu. Ahmed Cemil bu hiddetin lâtife ile önü alınabileceğine hüküm vererek: Şimdi o’ şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı ? Lâmia kapının düğmesini çekti. işini istical ile bitirdikten sonra «Gencine-i Edeb» idarehanesine uğramış. küçücük çehre-i ne-şatmı bir dargınlık bulutu . bir de sen darüsaa! Bari geri döneyim.. kıpkırmızı oldu. Ahmed Cemil’in. Ahmed Cemil’in önünden bakmayarak geçti. Ne? Lâmia derhal darıldı.*** Lâmia’ya vaadettiği şeyi tahattur edemeyecek olursa. bütün müsvedatı toplamış.ı.. bir kelime bile ilâve et-miyerek koştu... . dargın bir sesle: Hem vaadediniz de hem sonra ne diye sorunuz?. 7 : Ahmed Cemil. çemberiyle değneğini aldı. Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahley’n «Mirat-ı Şuûn» idaresine uğrar. hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköyü’nde geçirirdi. Lâmia’nın elinden çember kaçtı..nıaktan. Zili çekti.. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin penceresinde idi: Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum. Haniya benim şey?. Başka kim darıldı?. İki arkadaş küçüklükten beri hissiyat ve efkâr teşrikine o kadar alışmışları ki yekdiğerinden birkaç gün iftirak etseler mânevi tamamiyetlerine nakısa gelmiş zannederlerdi. Hep zihninin içinde bu vardı: Acaba ne idi?...

. Çünkü «tâbiş-i lerzen-de. Ahmed Cemil diyordu ki: .. bu herzevekil pozuna-misil. Birden Ahmed Cemil: — «A. Bunlar ben miyim? Ne için?.... Ahmed Cemil okudukça «Aman ne kariha bolluğu! ne vicdan genişliği!.» demişim. Az kaldı kapıyı açmıyordu. Mektup sahibi manzumeyi kelime kelime mûtarıza içine alarak herbirisine söyleyecek bir söz.. çünkü «Kiysu-i müşemmeş. senin o geçen nüshadaki «Ezhar-ı bekâret» manzumesine bir alay teşniat.Lâmia’nm hiddetini görme.. Sonra ilâve etti: —-.» dedi. Hüseyin Nazmi birdenbire «Vay! burada da sama tariz var. Ahmed Cemil «Fıçıya binsin de Sakinamesini orada okusun» diye mırıldandı. Ahmed Cemil için sarf olunmamış tahkir. bu yazı bizim Raci’nin.. ibzal edilmemiş tezyif kalmamıştı. Öyle şeyler demişim ki görülmüyor. sepete atılacak müsveddeler teraküm ediyordu. çünkü «Pervaz-ı nigâh emelim. hususiyle daima beraberinde yaşadığı bir adamın bu suretle aleyhine kalem yürütmek için bir insanın muaşeret zarafetinden bu derece mahrumiyetine taaccüp ettiler. Şimdi de başımıza «Bir fırka-i muhayyile» çıktı: «Bin üç yüz dokuz sene-i hicriyesinin şehr-i şabanımn on yedinci gecesi saat altı buçuk raddelerinde Edirne kasabasının cihet-i şimaliyesinde kâin. Bir aralık bir kâğıt için «Koca şair!. ikisi beraber okudular. Tarsuslu Zaraifizade Abdullah imzasıyle bir gazel: Nâr-ı aşkın içre ey malum senin Ahmed Cemil: — Ateşe! dedi.. Hüseyin Nazmi zarflan birer birer boşaltmağa başladı: —.... dedi.» Sen böyle hepsini okumağa kalkışırsan işimiz var.. Saçlarına.. o münasebetle şaire hediye edilecek bir hakaret bulmuştu. şu halde ben bütün bu sayılan şeyler imişim. Risaleler mektep kitaplariyle mektep çocuklarından kurtulamayacaklar. oturgeımış mektupları.IKır içeri girme de bahçede oturalım. «Bakayım!» dedi.» demişim. gösterilmiyor.. Ahmed Cemil fesini bir iskemleye attı. Vay!..» diyor. bu şair-i zülüfdar garâibdisar. Al sana arzın küreviyetine dair bir makale.» Ahmed Camii yerinden kalktı.. müsceddeleri Hüseyin Nazmi’nin önüne döktü. Şu insafsızlığa.. Saki-namesi dere olunmamış diye küplere binmiş!» dedi. *”” Tâ bahçenin bir köşesinde sarmaşıklarla loş küçük bir •kameriye vardı.. Hüseyin Nazmi dudakları arasından: *¦’ — Şımarık! dedi.. O vakit iki arkadaş birbirine baktılar.. İmza okunmuyor..... Bir gün âmal-i erbaaya dair bir makale gelse taaccüp etmeyeceğim. oraya gittiler... gözlerine.. «Ben miyim?» Bu mirî belâhet-semir. Hüseyin Nazmi ihtisara başladı. yürüyüşüne bile tariz olunmuştu. bilâhare tetkik olunmak üzere bir iki müsveddede ayırdı.. eserleri gözden geçirmek istediler.» demişim..

O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız. Halk güler ve gülmekten haz eder.. Ben şiir söyleyecek olursam onu susmağa mecbur mu etmiş oluyorum? Ondan hakk-ı teşaürü selbedecek bir kuvvet mi var? O da söylesin.. içlerinde taş atan. Çünkü herkes gülmek ister. Mütalâanın bir kısmı doğru.. Bence halk nerede gürültü oraya teveccüh eder. insanlarda tabiî bir histir. hayâsız çocuklardan başka şeyler değildir. fakat halkı güldürmeğe çalışanlar işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir ehemmiyet alamazlar. insanlarda istihzalara... Hüseyin Nazmi arkadaşının teessürle söylediği sözleri dinlerken gülüyordu: Ne kadar hassassın! dedi. bunu mutlaka söylemeği bir vazife addediyorsa tahrike neden lüzum görüyor?. tezyiflere uğrayanların haline acımaktan ziyade gülmek hissini ilâve edersen bugün bizim etrafımızda bağıranların ne yolda bir aksi şada hâsıl ettiğini anlarsın.... Bu.. haz etmiyormuş.. Bugün .. Cemil!. bu tabiî nıeyelâna. fakat meselenin esasını yanlış telâkki ediyorsun. hergün sütunlarından bir çoğunu ötekinin berikinin yazdıklarına. fakat istihzaya hedef olanın kıymetini tenkis etmez.. Ahmed Cemil: — Acaba? dedi.. nasıl arkasına düşerler. bu adamın şu muannit ısrar ile senin ve benim aleyhime bu kadar musallat oluşuna ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar.. sonra Hüseyin Nazmi’nin karşısına oturarak bu kelimenin ihtiva ettiği şüpheyi tefsir etti: wyic LWSliye UZ. hattâ güzel esvaplarının eteklerine sarılan azgınlar olur. îşte asıl farkınız da o değil mi? O tahkirleri icradan seni meneden bir şey var ki onda yok. Bak. tarizlerle. bağırırlar. o kadar. etrafına toplananların onda dokuzu güler. Bizi anlamıyor. o başka bir mesele. Çok safderunsun.. söven.Lâkin ne sebep var.. O istihzalar ayniyle mudhik resimlere benzer ki ¦insanı bir müddet güldürür. Elbette. tahkire delâlet eder kelime varsa toplayıp da Raci’nin yüzüne fırlatmaktan meneden bir şey var mı?. Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum ? Ben ona tahkire benzer bir şey yapıyor muyum? Beni bir lügat kitabından ne kadar şetme. Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranlıktan süslü bir bebek gibi küçük bir kız geçerken tesadüf ettin mi? Bütün o arsız çocuklar o küçük kızın zerafe-tine karşı duydukları bir kıskançlıkla birden nasıl tutuşurlar. yahut bizim iyi şiir söylemediğimize halkı ikna etmekle kendisinin şair meziyeti iki kat mı oluyor?. luıuutt mem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. Hakkın kimde olduğunu aramakla iştigal edenler çok mudur zannedersin? Matbuatta taarruz erbabının eline geçenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer.. Sabahleyin kapışan kapışana. İşte senin yazıların mutbuat sahasından geçerken bu yolda haset yaygaralarına tesadüf ediyor.. tezyiflerle dolduran «Mâkes-i Zaman» ne kadar satılıyor.

beyninin içinde bir çocuk kabilinden yaşatıp bü-lyüttüğü...s burada bitmiş gibi göründü.. güya semanın bakir sinesine güneşin busesinden. bir şey ki. o saf ve taze ruha hayatın ilk mihnetleri yavaş yavaş sokuluyor.. etrafa bir ateşli havasının baygınlıkları yayılmağa başlıyor. Hayat mübarezesi. Ahmed Cemil dudaklarını büktü.. senelerden beri yazmak istediği. . son ziya bakiyeleri bir tarafta küçük bir bulut parçasının kenarına oyalar talik ediyor. İşte eser bu idi.. hafif bir hava bu uzun sıcak günden sonra sahralardan kalkan akşam buğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını silkerek geçı“yor. sabahtan beri güneşin bu sahranın üzerinden çektiği çiçek kokularını şimdi tekrar arza serpiyordu. güneşin son demlerinden çıkan bir nefes gibi serin. cevap vermek istemedi. ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir na-jzarla baktı. Fakat sonra yavaş yavaş âfak yanmağa. onun sevda dudaklarının temasından tutuşmuş bir bahar sabahı. Ah!... bir suret veremiyordu... Zihnen tertip ettiği esas pek sade idi: Bir taze ruh ki.. Ya benim o mahut eseri bitirsem de çıkarsam ne olacak?.^ Bir aralık Hüseyin Nazmi: Karanlık oluyor. bah. bir katra girye ile netice bulsun. dedi. Bu eserle öyle bir şey yapmak isterdi ki.takdir ettiğimiz bitr adamın o yolda tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş olmaktan dolayı o adam hakkında fikrimize hiçbir tebeddül gelmez.. her dakika işleyip süslediği eser idi ki bunda çocukluktan beri okuduklarından aşılanmış şiir zevkini tatbik etmek isterdi. arkadaşına baktı.. Ahmed Cemil’in gözleri o küçük pencerecikten ayrıldı. hayata bir ümit incilâsiyle açılıyor. Hüseyin Nazmi’nin herşeyi soğuk kanlı tetkik etmekten ibaret olan felsefesine iştirak edemiyordu.. O şeye zihninde mümkün değil bir şekil. Hüseyin Nazmi mai kurşun kalemiyle risalenin matbaa müsveddelerini tashih ederken onun gözleri kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklardan birer zümrüt pencere buldu/biraz iskemlesine yaslanarak gurubun bir esmer -ve şeffaf tül gibi semanın ipek sathına gerilen gölgelerine daldı. Bugün üç dört tane ufak tefek manzumecikler için feryat edenler o vakit o koca bir cilt dolusu yeniliği görünce ne . sonra dedi ki: Ah! bu anlaşılamamak. artık gözlerim bulandı. o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin. Daha sonra ümit güfleşi o kırılmış kalbin emel enkazına hazin bir veda nazarı ile süzülüp gidiyor: O vakit neticenin kara bulutları.. takdir edilmemek endişesi olmasa.yapacaklar? Ahmed Cemil’in o mahut eser dediği. bu eserle Ahmed Cemil beşer hayatını yazmak istiyordu: başından sonuna kadar bir şiir ki bir tebessümle başlasın..

fakat bunu ne için anlamamak ?. Bizde bu cihete dikkat edilmiş mi ? Bir satır vezin ile mersiye söylemek. Şimdi bir şiir söyleyiniz ki. Hele vezin için kimbilir ne kadar tezyiflere uğrayacağım. yahut vukuf iddia edip de bundan ne için istifade etmemeli?.tepnini tutardı... bazan aczini lisana atfetmek ister.. Sözünün bu noktasına gelince kendisini kaybeder.. zihninin içinde müşevveş hayaller gibi uçuşan müphem renkleri zaptedebilecek bir alete malik olmamaktan rnünbais bir fütur ile âdeta hayatından bezer. Ah! Bir ke-o esere bir vücut verebilse!.. iktidarını hissinin dûnunda bulduğu için kızar. Şimdi benim eserime vermek istediğim musikiyi düşün. vezin hakkında bitmez tükenmez nazariyelerini anlatırdı.. Fakat o mânayı hissetmek...Ne vakit buluşsalar Hüseyin Nazmi’ye bundan bahsederdi. hissettikten sonra tatbik etmek lâzım... Bugün Hüseyin Nazmi’ye diyordu ki: —• O yeniliklere çıldıracaklar. Bir çok parçalarını yazmış. veznin musikisinde hüküm sürmek lâzım gelen ahengin mânası.. Bizim veznimizin musikisine. Heca veznine de bu hizmeti ifa ettirmek mümkün olamzadı.. Garblılarm hareke-i musikiye dedikleri uzun hecelerden Türkçe mahrum olduğu için Türkçeye hece vezninden başka bir ahenk olamazdı. arkadaşına okumuştu. Arabînin. Buna mukabil. Fakat lisan Türkçelikten çıkınca.r yeis ilp her yazdığı parçadan sonra^o narcava veremediği ruhim Tna... onu yazarsa — bir gün Taksim bahçesinde arkadaşlarına itiraf ettiği gibi — artık hayatta vazifesini ikmal etmiş kıyas edecekti. Beş yüz beyitlik bir manzumeyi muttarit bir vezin üzerine söylemekten tevellüt edecek ruh yorgunluğunu. Bütün hayatta ümidi onun üzerine müpteni idi. bundan hâsıl olacak tesirin ruh üzerinde ne kadar kuvveti olmak lâ-zita gelir. Fakat istediğini yapamamaktan. edasının hissine ne için vâkıf olmamalı.. o ahengin yeknesaklığından husul bulacak ezayı ne için alamamalı? Garbin manzumelerinde evzanm değişmesinden hâsıl olan ahengi görüyoruz. düşündüğünü kalemine tersim cttiwmpTnpirj-o^ nıı’jt<v”^iit h. feûlün» vez-niyle melûl bir edada . Kendi kandisine küser. O ahengi husule getirmek için bizim elimizde manasız bir hece vezni yerine haddizatinde bir musikiden ibaret bir vezn-i mutrip varken ne için nazmımızın eczasına dikkat ettiğimiz gibi miş-vannda da ahenk ve veznin şiirin ruhu ile hemdem olmasına dikkat etmeyelim?. feûlün. Türkçemizde de böyle şeyler meselâ Fran-sızcadan daha güzel yapılırken yazık ki yapmıyoruz.. yahut hafif bir esası ağır bir veznin sakil seyelânma terk etmek vezninin musikisine karşı nasıl bir duygusuzluk ise muhtelif esaslardan mürekkep uzun bir manzumeyi yalnız bir vezin ile söylemeğe kalkışmak yine musikiye karşı öyle bir 77 II anlamamazlıktır.. derdi. akışının ifadesine. Farisînin hazain-i servetinden tezyine başlayınca o mahut vezni muhafazaya nasıl imkân görülürdü. Eğer bu yenilik herkeste bir iltifat meyli hâsıl etmezse.. Meselâ hazin bir parça «Feûlün. Bu eserin âdeta hastası olmuştu.

. yükselsin.. ine ine son nefes bir musiki inlemesiyle bitsin. A t VB SİYAH in» kafiyeli seksen beyti birbirinin arkasına sıralamaktan kulak için lütuf mu îıâsıl olur kelâl mi bilemem? Hele gazellerde matladan sonra gelen müfretlerde madem ki nazmın arasına kafiyedar olmayan kelimeler sokarak samiayı tahrik etmek tecviz ohınuyor. failün» vezniyle bir hissiyat tuğyanı. Bu yolda yazılmış bir manzumeyi tasavvur et ki vezinlerin taşkın dalgaları üzerinden atlaya atlaya akıp giderken birden yorgun düşmüşçesine ağır ağır sürüklensin. feilâtün. o halde kafiyesiz nazım söylensin. Hattâ bugün yeni şiirin ruhunu anlayamayanlar da kafiyede bir ta-savut mânası olabileceğini düşünebilecek var mıdır acaba?. muhtelif makamat ve usulün insicamından istihsal etmektir. pervaz kelimesinin tayaran meylini. fakat bir ittırat içinde zevke tevfikan icra etmek bize ait bir muvaffakiyet.sürüklene sürklene gidip dururken sonra «mefailün. Hele kafiyelerin mûtad tertibine hiç aklım ermiyor. Sonra tekrar bir feveran ile taşsın. yine yavaş yavaş. Ahmed Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebî mecellesini bir kaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar döke-1 çekti. «An ve “TS M. daha sonra «müstef’ilün. veznin kasırgasıyle yükselsin. Kafiyenin terüp tarzını sırf zevkle.. bizde _en dikkat edilecek şeyler ihmal edilmiş de edebiyatımızda çocukça oyunlar için hayatlar sarfolunmuş. o kafiyede bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü mâna garibelerine mecbur olarak müşkülâtı hayret verecek bir külfete katlanmışlar da kafiyenin ahenk mânasını düşünmek akıllarına gelmemiş. işte yarının nazmı ‘/feeııcejçejamelerin mavzu manasından başka bir de — nasıl iâbir edeyim — şada mânası vardır. feryat keli*-* meşinin yırtıcı ahengini pek iyi^duyuyonım7Insanda_ bu duyuş zevki olduktan sonra meselâ: «bâhr-i sükunperver»ı diyemez.. sonra meselâ ara yere girivermiş bir ıstırap şuhkası. şiddetin en yüksek tabakasına kadar çıksın. bir ifade hiddeti. Hüseyin Nazmi’nin tebessümü biraz daha genişledi.. Hüner musikiyi yeksaklıktan değil. mefailün.. müstef’ilün» ile bir sükûn. bahr kelimesinin o bir harekede toplanan üç kuvvetli harfinden hususiyle sonundaki tesadümünden hâsıl . Helejçafiye^ Gariptir. bir nazım feveranı. Ahmed Cemil devam etti: Musikide yapamadığımızı bari nazmımızda yapalım. O muvaffakiyete bir de kafiyenin tasavvut mânasını ilâve et. ferhenk. renk» kafiyesiyle kaside söylemek için efkârı tasavvur edilemeyecek tazyiklere ve ivicaelara uğratarak. Yirmi tane yeknesak suzinak şarkıyı okumaktan. sonra vezinlerin musikisine de o7 tebeddülden gelen ahengin mânasını ver. sanki mızrabın bir hiddet çimdiği kabilinden tek bir «ulun». \Bilmem herkes hisseder mi? Fakat ben meselâ nâl:ş_kelimesinin mahzun edasını. «Jenk. dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa nazmımızda kaldıralım.

. dedi. Ahmed Cemil birden kalktı: — Buldum. onun için o söyledikçe Hüseyin Nazmi vicdanından hafif bir sesin: «Zavallı çocuk!» dediğini işitiyordu. Hakikatin daima hülyanın dununda kaldığını bilirdi. endişe ile dolu bir vaziyette arkadaşına bakıyor. semaların üzerinde dalgalanan sislere dalmış düşünüyordu... belki Ahmed Cemil bu kadar hülyalara esir oldüğil için. köşkten bir ses işitildi: Ağabey! yemeğinizi göndersinler mi? Göndersinler!. çünkü derya Tielimesi de sakin. Sanki bahr kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor.. Tamamen tahattur ediyordu: O vaadettiği şeyi bir gün şakirdi Muzaffer beyde . Ahmed Cemil. Arkadaşını dinledikçe kalbinde merhamet hissi duyuyordu..4âte_b_enim eserJ.olan tasavvut şiddeti ister ki bu kelime bir sert mâna tasvirinde kullanılsın: Meselâ bahr-i huruşan. zavallı Hû* şeyin Nazmi’ye. bütün o köhne cinasları çıkar. o eser yazılıp da intişar ettiği zaman Ahmed Cemil büsbütün başka bir adam olacak! Öyle zannediyorum ki iştihar perisi gelip makhur. şişiyor. izah ediyor..v_ _ Ahmed Cemil artık mütemadiyen söylüyordu. nağmeler serpsin/ sonra o şiirden bütün hayîde teş-.. mağlûp ayaklarımın altına atılacak: kendimi birden yükselmiş göreceğim. Neyi buldun? Ahmed Cemil cevap vermedi.. Müsterih bir nefes aldı. MAİ VE SİYAH 7S Şimdi büsbütün karanlık olmuştu. bahçeninbütün sahranın. yahut bahr-i pür huruş. bütün şiir bir yandan veznin ahengine nefsini teslim ederek dalgalanırken kafiyeler öteye beriye müterennim zamze-meler. değil mi? Buna mukabil «derya-yı sakin» derim. ¦ sükût edince Hüseyin Nazmi cevap vermedi. bu uysal muhataba bütün şahsî fikirlerini dinletti. Birden. Lâmia’nın birden sesini işitince hiç düşünmediği halde birdenbire aklına gelivermişti. Nazmi.. iki arkadaş biribirini birer nıütekâsif gölge şeklinde görünüyorlardı... Ah. f bihler. sonra netice vermek istedi: Şimdi düşün! Melûl bir beyit hazin bir kelimenin üzerinde sakin bir vakf ile bitsin. o zaman: «Ben bugün şu toprak parçasının üzerinde birisiyim!» diyebileceğim.. İkisi de sustular. sonra mutantan bir kafiye di-^ ğer bîr beytin mâna haşmetine müdebdep bir karar versin. Hüseyin Nazmi kameriyenin sarmaşıkları içinde daha kesif duran karanlığın arasında gözleri dalgın... fikri o mâruf zeminlerde bocalamaktan kurtar . Ne için? Bu merhametin mahiyetini pek iyi takdir edemiyordu. Ahmed Cemil. onda da bir sükûn var ki sıfatı sıfatın mâ-5 nasmdan ziyade.

Haydi bakalım. Öğrendiğin parçalar bunlar değil mi? Kend.n istediğini çal... zihnen kendi kendisine tasvir ediyordu.. O da şöyle bir tarafa çekilir. siyah saçlarla dalgalanan küçücük başını uzattı.. Ben de senin yanında yapraklan çevireyim. odaya evvelâ Hüseyin Nazmi girdi. Zaten onlar ne kadar çalabileceğim bilmiyorlar mı?. Bir kutu ki içinde tavla zarları şeklinde fakat oldukça büyük mük’ablar var. haydi yanma çıkalım da seni barıştırayım. Ahmed Cemil yetişti.. İşte şurada pencerenin kenarına otursun. istediğin adamları davet et.. bir • aralık Hüseyin Nazmi dedi ki: Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim. Yemek yediler.1 var. işte mumları yakıyoruz. Fakat bunu nerede bulacak? Muzaffer beye Paris’ten gelmiş.«. Haydi. Ağabeyimin yanında her vakit çalmıyor mu? Yabancı olarak bir Ahmed Cenv. Ahmed Cemil’in güya bu sualine cevap veriyormuş gibi köşkün yukarıdan. dedi. Her uğradığı dükf kâna böyle üç satırlık tarif ile mi soracak?. pancurları açık bir odasından bir gürültü toptu.. mini mini sanatkâr iskemlesine geçsin. bu mük’ablarm altışar tarafına altı levhanın kesilmiş parçaları yapıştırılmış. artık öteden beriden bahsediyorlardı. mük’abları altı suretle tanzim etmeli ki o altı levha hâsıl olsun.. O vakit Lâmia’ya yalvardılar: «Bu kadar naz neye iyi?.. neşretmeden evvel bir kere kendin . Lâmia sana gösteriş yapıyor..» . Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar. Hüseyin Nazmi dedi ki: . °kursun. Lâm’a hırçın çocuklara mahsus bir hareketle döndü: Mümkün değil! dedi. haydi. Odanın en uzak bir tarafına gitsin.. İstiğnanın bu derecesi de fazla. uatta gözünü çevirip bakmasın. Sonra yuvarlak iskemlesinden atladı. piyanosunun iki tarafındaki mumlan söndürdü. Ahmed Cemil:: Teşekkür ederim.. öyle somurtmağa çalışma. ne zaman? dedi. dadı? Biz geleceğiz..görmüştü. işte gönlün oluyor. bak bak gülüyorsun.. Sonra kameriyenin ortasından sarkan fenerlerin delikli kaidesinden yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ziyaya dalarak: Kimbilir. Güya piyona çalacak.. Hüseyin Nazmi’nin bir işareti üzerine dadı çekildi: Nereye gdiyorsun. Lâmia dadısıyle beraberdi.. Utanmakta ne mâna var?. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal. kapağı çekip kapıyordu. Ahmed Cemil şu güzel oyuncağu.

omuzlannın küçücük hareketleriyle.. sanki şu küçük titrek parmaklar tuşlara dokundukça bir musiki nefMai ve Siyah — F. Karşısındaki notada işaretler gözlerinin önünde iki taraftan titreyen mumların ziyasiyle bir alay acayip gölgeler gibi bulutlanarak geçiyor. sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik. olan şu çocuğa artık müfred hitabını ayıp bulmuş. şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. Lâmia evvelâ piyanosunun başına mütereddid oturdu. kâğıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu. küçücük parmağiyle şu mütehakkim emri teyid etti. parmakları titriyor. dedi. tuşlara korkak bir temas ile dokunuyordu... Carnavale di Venezia’dan sade bir ariette.... Omuzları. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız... — Cümlesinin sonunu tas-hihen tekrar etti — Farzediniz.. başının hafif silkintileriyle reddediyor. Bir genç kızın duası.XA±l 81 «utanırım. .Lâmia evvelâ Hüseyin Nazmi ile Ahmed Cemil’in arasında.. dedi. senelerden beri devam eden tekellüften ârî bir itiyada hatime vermek lâzım geleceğine şu dakikada hüküm vermişti.. utanının!» diyordu.. Nihayet dudakları deminden beri açılmak isteyen tebessümle büsbütün tezehhür etti.»^a. Pencereyi gösterdi. Lâmia dudaklarının arasından hafif bir istihza ile: Farzediniz!. Artık Hüseyin Nazmi’nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç mukavemet etmedi... mütemadiyen . Düşünmeksizin yarın bir genç kız sıfatına girecek.. yapamamak korkusundan mütevellid bir heyecan kalbini sıkıyor. 6 hası kalkarak o siyah işaretleri üflüyor. gözlerini bulandırıyordu. Beni dışarıda farzet. Lâmia’nın musiki mecmuası piyanoya her yeni başlayan çocuklara muallimlerin tertip ettikleri hemen daima az çok yekdiğerine benzeyen silsilei meşaidden ibaret idi. gözleri yere dikilmiş. ben oradan gökleri seyrederim olmaz mı?. oturdu. başı bir dakika evvelki red ifadesinin şiddetini kaybetti. diye mırıldanıyordu.. fakat ezber çalmıyormuş gibi gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen minimini ellerini f Mislerinin üzerine bıraktı.xVJÜ«İJ. gözlerine bir teslimiyet gelmeğe başladı. dudaklarına hafif bir tebessüm. anladınız mı? Hiç.. Hüseyin Nazmi’nin açıverdiği bir notayı görmeyerek. Aşk serzenişleri La fille de madam Angu’dan kolay bir polka.. soluk kırmızı dudaklan bükülmüş. Ahmed Cemil: İşte gidiyorum. sonra gülerek Ahmed Cemil’e baktı: Siz tâ oraya. ince kaşları çatılmış.

henüz vüs’at bulmamış omuzları dirseklerinin inip çıkmasiyle hemâhenk olarak. o mübtedi tereddütleriyle piyanonun dişlerinden koparılmış nağmeler. şu küçük çocuk.. bu siyah levhanın üzerinde. sakit duruyordu. çatıları yükselen köşklerin. Büyük lâmbanın kırmızı kalpağından yakut renginde bir ziya intişar ederek bütün bu odayı alevden bir renge boyamıştı. sırma işlenmiş bir örtü gibi eteklerini görülmez ufuklara salıvermiş.Lâmia şimdi ellerini hâtıralarına teslim ederek bırakıver-mişti. kollarıyle biribirine selâmlar gönderen ağaçların. yarın bir genç kız olacak. öyle.. Hüseyin Nazmi ayakta bir eli yaprakların yanında. perdelerden kayarak burada bir . inkişafa müheyya bir gonca ki. bahçelerin. ötede beride bacaları. gecenin hafif rüzgâriyle başlarını sallayan korkunç heyulalar gibi yer yer zulmetler içinde hareket eden ağaçlara dalmış. eşyadan. Bu temaşadan derin. mübhem bir şiir hissediyordu ki sakit. yarı açık bacaklarının ucunda hafif. Sanki orada değildi. Ahmed Cemil şurada mai ve siyah. zulmetlerin sevda dolu göğsüne döküvermişti.. yan muallâkta. ara sıra muhtelif noktalarında uçan beyaz tüller harekete gelmiş. şimdi tuşlara daha emniyetle dokunuyordu.. Bu kırmızı ziya odanın ortasında masanın etrafında ateşten bir hâle teşkil ettikten sonra yavaş yavaş hafifleşerek bütün duvarlardan.. yukarıda ve aşağıda birer levhanın. Ahmed Cemil’in orada bulunmasından gelen bir mahcubiyet hattâ düşünmeğe müsaade etmiyordu. uzun konçlu düğmeli zarif potincikler içinde minimini ayakçıkları birbiri üstüne konmuş. Ahmbed Cemil orada pencerenin yanında. Yapraklar döndükçe gözlerinden o bulut kalkıyor. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor. bir şiir ki lisanı yok. şurada burada karanlıklar içinde biribirine sarılan.. Ahmed Cemil?. duvarların parmaklıkları arasında irili ufaklı. hafif. sanki karanlıkları yerinden oynatarak ibir beşik içinde sallayan rüzgâr ile canlanarak. yahut uzaktan uzağa başlarıyle. öpüşen. çevirmeğe müheyya bir vaziyette duruyor.belirsiz hareket eden bir salıncak nazlılığıyle salanıyordu. büsbütün tezehhürü-ne yalnız bir bahar sabahı kifayet edecek. parçanın hareketine tebaiyetle küçük başı hafif hareketlerle sallanarak. küçük bir rüzgârın isabetiyle kendi kendisene belli... gözlerinin önünde. kulaklarım tırmalıyordu. Lâmia artık onun mevcut olduğunu yavaş yavaş unutmağa başladı. Şimdi bu mücessem şiire bakıyordu. O da Lâmia’yı unutmuş idi. O olmasa belki şu levhanın ruhunu daha iyi anlayacak.. O şimdi. küme küme. Başını çevirdi. Lâmia. ötesinde berisinde beyaz münevver pullar serpilmiş. Fakat çaldıkça metanet gelmeğe başladı. tahattur eyliyor ve mihaniki bir hareketle hâtıralarını tuşlara naklediyordu. parmalan kuvvet buluyor. belâgati yalnız işte şu siyah titremeden ibaret. fikri bulanıklıktan sıyrılıyor. bütün bu titrek gölgelerin şiirini temaşaya mevkuf olmuş duruyordu. şimdi nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. Ahmed Cemil şimdi Lâmia’nm ihtarını unutmuştu. harekete gelerek şu siyah gece zemini içinde titreyen bu siyah levhanın. yüksek iskemlesinde yere zor yetişen ayakları. Sema. bir garam visaliyle kucaklaştığını gördü. Lâ-mia’nın musikisi.

mumların sarımtırak ziyasiyle titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu. şu incecik vücuttan uçan bir esîr şrib’ sanki tobahhn1” ederek. uzun. bu küçük çocuk yükseliyor. Bana bakıyorsunuz Cemil bey? Haniya dışarıya (bakacaktınız ? Önündeki mecmuanın son yaprağını çevirmiş olan Hüseyin Nazmi ilâve etti: Tenbihi bozmaya gelmez. Lâmia’nın vücudunu saran mütekâsif esiri. başından arkasına dökülen kıvırcık saçların dalgalarını münevver bir ihtizaz içinde sarıyor. Sonra birden ağacın bütün üst tarafı beyaz bir yangın içinde kaldı. Şimdi gözleri kamaşmıştı. Ahmed Cemil başını çevirdi. ağacın bir kısmı gölge içinde kalmış iken mütekaıbil kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuş-çasına parıldıyor. sonra tâ piyanonun kenarına kadar gelerek Lâmia’nm sırtını.ki tâ köşkün saçaklarını öpmeğe çalışıyordu. Bir müddet geceye bakamadı. omuzlarını. hülyasının ianesiyle ikmal ederek görüyor. . Şimdi bize yeni öğrendiği İspanyol havasını da çalacak. küçük hanımı kızdın nz. Şimdi güya bu ağacın ucaresinden bollaşan bir su fışkırıyormuşçasma o nur-u rakkas yapraktan yaprağa koşuşarak biribirini tutuşturuyor. Deminki manzarada bir tebeddül vardı.. sonra yavaş yavaş tekasüf eyleyerek mahsus b’r şe1”1 kesbeden o onbeş yaşındaki genç kızı görüce rdu. bu rakik nağmeler arasında silkinerek.penbe gül uyandırıyor. ondan sonra beybabasının yanına gidecek.. Bu gül renkli ışık içinde şimdi Lâmia onun gözünde sihirli bir inkişaf ile sanki büyüyor. Ahmed Cemil’in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı. şu mini mini mahlûktan o penbe renk içinde. sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti. bütün hedeften mahrum kalan gençlik hülyalarının hüsranı kadar uzun. Şimdi sema lâcivert bir şişeden süzülen ziyaya benzeyen hafif bir su halinde büsbütün şeffaf. demin birer siyah kütle odan bütün bu eşya şimdi parıltılı bir su ile yıkanıyor gibiydi. Ahmed Cemil bu lâtif hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor. ağaçlar. havalin eksiklerini gözlerinin. Gösîori T<”-öüa’yı değil.. ötede beride yıldızlar büsbütün beyaz idi. çatılar. bacalar. kirpiklerinin gölgesiyle karşısındaki levhanın ziya oyunlarını itmama çalışarak. şimdi şu çocuktan. saçlarından ziya köpükleri serperek bir genç kız çıkıyordu. ciğerleri koparan bir aşk busesiyle öpüyordu. Ah! Bugün kinıbilir nerede sevda hülyaları ile mest olan o genç kız — eğer kendisi için öyle bir genç kız yaratılmış ise — ne zaman yolunun üstüne tesadüf edecek?. o veşillere birer jeyaz fenercik asılıyordu. yaprakların üzerinde sanki bir fırçaaan serpilmiş parça parça sütlü nurlar titreşiyordu. o dar omuzlar genişliyor.... şu küçük başa bir vüs’at geliyor. fakat işte şu gözlerinin önünde garip bir sersemlik veren bir sevda nefesiyle teneffüs ediyormuşçasına titreyen nazenin hayali.

. bir pencere ki içi nur deryası. sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. işte şu karşıki köşkün çatısının arkasında. kopuvermiş. hâkim ve âmir oir nazarla bütün şu dağınık enkaza bakıyor. ensicesi çözülüvermiş . bunlar o ateşin buharları ki meçhul bir ufkun derinliklerine .. hiç arkası gel-nıeyecekmişçesine geçiyorlardı.. üzerinden. nr’teazzım. Ahmd Cemil’e. öyle değil. bazan koşa koşa. sanki altında parçalanan bu bulut kırıntılarını tezyif handesiyle temaşa ediyordu. Şimdi Ahmed Cemil’in nazarında bu ay başka bir mahiyet alıyordu. altından.Ahmed Cemil başını kaldırdı.havanın keyfî ıaksiyle dağılıyor. ay. bunlar işte o çatının üzerinden nazlı şaşaasını dökerek yükselen ayın karşısında parmaklarında zilleriyle. Ahmed Cemil başını pencerenin kenarına dayadı. Şimdi. bir pencere ki semaların öte tarafından intırak ederek peyda oluvermiş. Çektiler. bu bir pencere ki semanın şu lâcivert kubbesinde açılmış. sanki bu çehreyi nazarlardan kıskanarak saklanmak istiyormuşçasma şiddetini arttırmış idi. şimdi Ahmed Cemil gözlerini’ baktığı sema noktasından küçük beyaz bulutlar peyda oluyor. çıkıyor. serpiliyordu. sırıtarak. bütün bu levhanın şekillerine bir hareket veriyordu. kâh gergin kanatlı güvercinler gibi süzülerek. görünmeyen bir takım kollar zincirlerle şu ateşten kütleyi derin bir uçurumdan yavaş yavaş. O. mehip.. etrafından nazenin hıra-mma döşenen beyaz bulut kümeleri arasından bütün onüdebdep şâşaasiyle çıkıyordu. geceler ilahesi. metin. çılgın bir seyirle uçuşuyordu. yükseltiyorlarmış gibi geliyordu. Hafif bir rüzgâr uçuyor. fakat tam köşkün üstüne gelince artık birden tevakkuf etmişler zannolundu. bir nur tufanının şelâleleri taşmış idi. çektiler. Köşkün kırmızı kiremitlerinin arkasında güya bir bürkân menfezi açılmış. bunlar şu lâcivert meriler kubbenin zeveban etmiş parçaları. rüzgârın önüne düşmüş. şuracıkta pencerenin şu kenarından. Sanki semanın lâcivert ipeğine gerilmiş bir beyaz atlas ki -birdenbire tahrip edici bir nefesle parçalanıvermiş. sonra bu bulutlar. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevkediyor. Kendi kendisine diyordu ki: Hayır. bazan ağır ağır akarak. kollarının zincirli bilezik-leriyle raksediyorlardı. kâh çılgınca savrulan kar fırtınalı gibi yuvarlanarak geçiyorlar. Ansızın kırmızı kiremitlerin üzerinden bir nur çizgisi göründü. geniş bir istihza handesiyle bakan bu simanın muammasına uzun bir nazarla baktı. ayaklarının halhalarıyla. serpuşların pullarıyle. rüzgâr. şimdi oradan görünecek. o vakit Ahmed Cemil kendisine. ispanyol havasının şarka mahsus aksak vezni Ahmed Cemil’in hayalhanesinde binlerce İspanyol rakkaseleri icat ediyor. uğraşa uğraşa çekiyorlarmış. buracıkta kımıldamadan seyretmek istedi. bir ateş hazinesi. Bunlar hep beyaz idiler.

Şimdi ay küçük beyaz bulutların. sıcak yaşlarla ağlamak isterdi. bu bir muammayı andıran simayı bir yandan bir yana kaplıyordu. puf. vücundun-dan haberdar değil. öbür tarafında yığılmış küme küme beyaz atlasların arasında... Kimindir o küçük seyyal sima ki hülyasının âyinesi üzerinden zapteaıı-miyen bir renkle güya bir bulut parçası altında mütemevviç. alay ederek Lâmia’-nın karşısında eğildi. sonra çirkin hâin bir tebessüm açılıyor. Matmazel! diye başladı. Ayaklarının altında çıtırdıyan kumların üzerinden yavaş yavaş. ona karşı yürüdü. Ahmed Cemil’e dedi ki: Bizim küçük musikişinasa alkış yok mu? Ahnıed Cemil ayağa kalktı. görmemiş.. fakat seviyor. dedi ve kaçtı... Ahmed Cemil Hüseyin N&zmi’ye dedi ki: Artık sen de uyu. puf. Ahmed Cemil çekildi. acı bir istihza ile daima sırıtıyordu.. Onun ayaklarına atılmak. katre katre. açılıyor. şimdi ay bütün tabiat “münevver bir aşk firaşı hazırlamak istiyormuşçasma altın bir fanus şeklinde duruyordu. kız! Ona ne vakit tesadüf edecek?. çocuk çalacak şeyi kalmadığını anlatacak bir eda ile kardeşine baktı.. dışarıya çıktı.dalıp gidiyor. şimdi bütün bu gök duvarları çözülmeye başlayan buz safhaları gibi çatırdıya çatırdaya kırılıp dökülecek. bilmiyor.. Lâmia bir kahkaha ile: Matmazel uykuya kaçıyor... Ah o gene. o genç kız. gecenin uyku sükûtunu ihlâlden korkarak ilerledi.».... bütün gençliğin^sevdadan mahrum geçen ihtiyaciyle... gözlerini bir rüyanın şiirinde kaybolacak gözlerini gözlerine dikmek. sahrayı tutuşmuş bir derya içine alan mehtaba karşı hülya enginlerinde doalşmak istiyordu.. frenkvâri selâmladı. parmaklığın kapısını açtı.» diyordu. o genç kız. sanki yatağında yatmış manidar bir sevdalı bakışla: «Evet. başını dizlerine koymak. bahçeye indi.. «evet. mumlar söndü.. gönlü kırık fakat mesut. Onun için Hüseyin Nazmi’den kaçmak.. sonra hazin fakat bahtiyar. Bana izin ver.. Gülüştüler. gülerek. bütün aşk kabiliyetinin hasretiyle seviyor. Ahmed Cemil’in düşünmeğe ihtiyacı vardı.Lâmianin parmakları son karar darbesini verdi. değil mi?. ellerini bütün hayatının bir teslimiyet hücceti gibi ellerine terketmek. Köşkün önünden geçen geniş caddeye çıktı. şair efendi... akıp gidiyor? O genç kız ki tanımıyor. biraz ‘Çıkıp şöyle yalnız tenha yollarda gezeceğim. Bu çehre sırıtıyor. şair efendi. Yarın sabah konuşuruz. .. Hüseyin Nazmi: Mutlaka mehtaba karşı manzume söylenecek! dedi. . Hüseyin Nazmi.. Benim için yine kütüphaneye yer hazırlatmışsındır. yavaş yavaş.

aynanın karşısına geçti. hülyalarının şaşaasına o hazin altın ziyasını serpen bu müstehzi simadan gözlerini ayırmak istiyordu. diyordu. mestâne atılarak. ayın önünde»:.Ahmed Cemil artık ona bakmamak. biraz ötede azîm bir kuş gibi kanatları gergin. altından üstünden oynaşan. o genç kız. şurada beyaz bir ipek kumaş silsilesi şeklinde dalgalı. Bunlar nereden. evet tam on beş sene ki geceyi Beyoğlu’nda geçirdiğim vaki olmadı. o saatlerden beri semanın bilinmeyen sonsuzluklarından uçuşarak. şimdi. 8 Ahmed Şevki efendi akşam üstü bir aralık sahib-i imtiyazın odasına girdi. her kümesten. her dakika bir tenasüh silsilesinden geçen bu garip alay raksederek. Şimdi tâ uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selâmlayan kurbağaların çığlıkları. dumanlar beyaz gül yığınlarına tebeddül ederek — her an bir başka şekle giren.... vakit vakit bir tarafına isabet eden bir parça bulutla melûl ve gazaplı. bunların arasında bazan bir kırmızı kâğıt fener gibi donuk. fesime. ipek tufanları mermer sütun enkazına.. bulutlar.. arkasından takip eden Ahmed Cemil’e aynanın içinden lâkırdı söyleyerek: On beş sene oluyor. şair efendi. o genç kız. sonra birden o tüller içinden sırıtkan çehresi çıkıvermiş. sahranın her köşesinden yekdiğerine cevap veren horoz sesleri bütün bu perişan gece zemzemesi: «Evet. daha sonra yine bir rüzgâr darbesiyle birden değişerek — kuşlar garip canavarlara. sanki kollarına atılıverecek zannolunuyordu. güya bir haset eliyle silinmiş bir sima — sonra bir ses ki derinlerden. nazeninâne sallanarak fevc fevc geçiyorlar. bir dakika beyazlıklar arasında kaybolmuş.. köpükler içinde müphem. . afakin hangi meçhul köşelerinden nasıl bir hayat nefesiyle kanatlanarak şu baş döndüren seyran ile geçip gidiyorlardı ? Arasıra bir rüzgâr darbesine tesadüf etmiş dumanlar gibi dağınık. şair efendi. kaçışan küme küme beyaz güvercin alaylarını seyre daldı. bazan bir bakır safha şeklinde bir ateş-renk.. endamıma çeki düzen vereyim. bazan yüksele yüksele birdenbire patlamış bir dalga gibi serpintili. etraftan.» Bu gece Ahmed Cemil’in uykusunun semasında da dönen bulutlar arasında kırmızı bir müstehzi ay çehresi — daha ileride kaybolmuş bir ufukta. «Evet. o yürüdükçe sallanıyor. Biraz boyunbağı-ma. sanki yerin sinesinden bir burkanın uğultuları içinden müşevveş bir mesturiyet-i mezbuhane ile çıkıyor. yerinden oynuyor.. sahranın bir tarafında bulutlara karşı uluyan bir köpeğin av’avası sonra gecenin sükûnunu bir ok fırlatıyor zannedilen bir horozun semayı şişleyen sesi. bitmez tükenmez bir alay ile geçiyorlardı. dalgalar korkunç kasırgalara. canlanarak. Ahmed Cemil’in gözlerinin önünde. evet. baygın baygın süzülerek. ay. O. diyordu.» diyordu. Şimdi bulutları.

işte fena değil.. Ahmed Şevki efendinin koyu aefti alpagadan. Ahmed Cemil hem refikinin nefti şemsiyesi altında her iki adımda bir serdettiği mütalâayı dinliyor gibi sükût ederek yürüyor. Saat onbir buçuğa geliyor. birdenbire camları döğerek düşen bir sağanak şu mütalâasına fasıla verdi: Ay yağmur yağıyor. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar. Ahmed Şedd efendi lâkırdısını bitiremedi. lâcivert... fesini azıcık şöyle öne doğru eğerek. Allah vere de Raci’nin maşukası. Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi o derece maruftur ki mutlaka bir lâtife edebilmek için vesile arayan Ali Şekib: «Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına Sirkeci’den ağır ağır yukarı çıksa. meyhanelerin camlarından sızan . Ahmed Şevki efendinin sağma geçti.. O akşam Palais de Cristal’de yaşlanmış bir adam halinde kendisini göstermeye lüzum yok ya! Biraz şu ince siyah boyunba-ğını çekerek. Gala-ta’ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler. Ahmed Şevki efendi iyice sıklaştı. bütün cadde ahalisi «Mir’at-ı Şuûn» idare memurunu» şemsiyesi gidiyor. arasıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların şakırdattıkları kamçı tarakalariyle geçiyorlardı. Dolgun yanaklarına henüz giremeyen kırk şu kadar senenin tahrip çizgilerinden azade çevresini pek beğeniyordu. Sırıtarak Ahmed Cemile: — Fena değil a. bence hava hoş! Senin şemsiyen var mı? Ahmed Cemil başıyle işaret etti: Öyle ise ikimiz bir şemsiye ile idare ederiz. Bu şemsiye ile Ahmed Şevki efendi o derece bir vücut olmuşlardı ki şemsiye nerede görülse Ahmed Şevki efendi de mutlaka orada bulunurdu. diye. sokağın çamurlarında kahvehanelerin.. şişkin karnını biraz basmak için keten yeleğin arkadan tokasını biraz daha sıkarak — şu seyrek bıyıklara da biraz genç bir eda vere-bilse — yok. sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu.Ahmed Şevki efendi kendi kendisine aynanın içinde sırıtıyordu. Gerçekten doğru yola baktılar. benim şemsiyeme kendim zor sığıyorum amma varsın sol tarafım ıslanı-versin. kol kola yürüdüler. Şemsiye açıldı. Ahmed Cemil. hem de köprüyü bir yandan bir yana istilâ eden siyah. küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki Saib dört senelik olduğuna yemin ederdi. nefti bir alay canlı müthiş mantarlar gibi havalanarak. Köprü başına geldikleri vakit etraftan akıp gelen iıal-km.. gidelim mi ? Heyet-i tahririye odasına uğrayarak henüz icmalini bitiremeyen Ali Şekib’i. gösterirler.» derdi. Saib ile mukabele ederek tashihlere bakan Said’i selâmladıktan sonra merdivenleri indiler. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanarak iki refik böyle yanyana. akşam üstlerine mahsus heyecanının henüz bakiyesi vardı.

Mahkemelerden.. Netice? Ahmed Cemil gülerek: — Hiç!.. karısına hiyanet etmek için kendisini ne kadar haklı bulmaktadır. fakat doğru mütalâayı dinledikçe zihnen o esası tevsi ve tezyin ediyordu. Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu’nu bir kere de şu yaşınızda. Ahmed Şevki efendi cebine davranarak dedi ki: Şimdi bu pis havada nerede vakit geçireceğiz? Ahmed Cemil: Kahve kahve dolaşırız. onbeş sene sonra dolaşınız. biz karşıdan bu hâli seyrettikçe geçen gün matbaada ağlayan kadın gözümüzün önüne gelecek. Bilseniz beni mazur görürsünüz. o maişetin sefaletinden titremiş idi.. dedi. Nerede oturacağız? . Ufak bir cevelândan sonra Tünel’e kadar geldiler.. tesis edilemez. yahut gözyaşları deva olmazsa başka bir yerde teselli armk ister.. size: «Anlatamam ki. karıdan yüz bulabildiği kadar etrafında dolaşacak. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz? dedi. bir aralık şu mütalâayı ilâve etti: Karı koca arasına böyle bir muhabbet fasılası girince bir daha iyi bir muaşeret. Bize şöyle bir ufak aşinalık edecek.ziyalar sokaktan geçen arabaların. kabil değil. hapishanelerden geçenlerin hissiyatını tahlil vasıtası hep Ahmed Şevkinin şu kaba gözlerinde saklıdır.. o kadar. tramvayların te-kerleklerri... nihayet kalkıp gideceğiz. Ahmed Şevki efendi sükût etti. hepsi de kendi kendilerine icat edilip itina ile takviye edilmiş sebeplere tesadüf edersiniz. Şevki efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi: Ne olacağını ben şimdiden keşfediyorum. Ahmed Cemil refikinin felsefesini.. Kadın ölünceye kadar boşa çıkan hayatına ağlar. diyordu. İşte Raci! kimbilir. fakat zihni hep bu mesele ile meşgul idi. İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedeeck olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Tünel’in içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmed Şevki efendi: Biz bu akşam çıkıyoruz amma ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. yolcuların ayakları altında kaçışarak oynaşıyordu. Ona Palais de Cristalde tesadüf edeceğiz. Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu f arzettirerek güler. diyordu. yalnız ince bir serpinti vardı. Erkek de hep kendi hreketine karısını sebep bulmaya çalışarak sonuna kadar devam edip gidecektir. yahut bir takım sebepler mevcut olduğuna inanmamıştır amma tetkik edilmek lâzım gelse hiçbir şey yoktur. Ahmed.. Onun için öyle sebepler “ardır ki henüz kendisi bile tahlil edip bir surete bağlayanıamıştır. diye düşünüyordu.» demek ister. Ahmed Cemil o hayatı bir iki kere yakından görmüş. Tünelden çıktıkları vakit yağmuru kesilmiş buldular. şu âmî.

kimisinin eski elbisesinden. üzerinde siyah elbise vardı. tek gözlüklü. tavanların arasında mermer masalar. şu halin bir aynı! Bir fark varsa da biraz daha kapalı. orada ön tarafta bir yere oturur.. ispanyol şapkalı. o çehrelerin kimisinin paltosundan. Ahmed Cemil buna güya tanıdığı. Bundan sonra her tesadüf edişinde genç kızın simasına başka bir yeis.. yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay halk arasına girip nefsimi hapsetmekten bir lezzet alamadım. Şüphesiz bir aşk faciası. saadetler saçılıyordu. küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere nasıl yerleştirebilmek lâzım geleceğini tâyin için kımıldandı ve sonra refikine doğru eğilerek: Ben burada sıkıldım. Yine bu âşinâlar içinde bir genç kız tanıyordu ki ilk gördüğünde bütün vücudundan neş’eler. Ahmed Şevki efendi: «Ben bir tek parlatayım!» dedi. anlaşılır. Beyoğlu’nun en ziyade haz ettiği yer Luxsenburg kahvesi idi. gözlerine yeni bir melal düştüğünü gördü. şetaretler. Cambrinus var. fakat bu defa çehresinde saadet rengi sanki bir alevle kavrulmuş gibiydi. ya yavaş sesle konuşuyor. Burada şu suratlarını gazetelere sokmuş... Buraya gele gele. meselâ birisinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı ecza şişelerinden anlamıştı. Ahmed Cemil genç kızın bütün yeis kitabını bu nazarda okudu. iyice gece olmuştu. mücelledatı okunmaz. dedi. Sonra Ahmed Şevki efendi geniş bir nefes aldı. Ahmed Cemil tebessüm etti: Nereye gitsek böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en eğlencelisidir. Central var. Elinde artık ilâç şişesi yok. fakat o nazar.. delikanlı kayıtsız bir eda ile şapkasını kaldırdı.. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı. ya gazete okuyor. Bu masaların etrafında birçok adamlar ya bira içiyor. düğmeli sarı potinli birisine — baktığını gördü... görünmez... zihnen birer dakikalık zaman içinde bu çehreler için birer mufassal hikâye yazardı. Ahmed Cemil’in böyle önünden yüzlerce. burası. dedi.Ahmed Cemil: — Luxsenburg’da. şu kahvenin şu kısa kadife iskemlesi onun için zengin bir kütüphane idi ki muhteviyatı. o kadar. bir takını çehrelere birçok defalar tesadüf ede ede şu halkın içinde kendisine mahsus âşinâlar bulmuş.. birisinin elindek paketten. Sonra bir gün tâ kendisinin önünde genç kızın birisine — bıyıkları rnacar tarzında kalkmış. Lambalı duvarların. br kadının yanındaki çocuktan mânalar anlar. paçaları kıvrık pantolonlu. sevdiği bir adam kabilinden acımıştı. Sonra bir gün onu büsbütün çökmüş. Hikâye yazmak isteseydi bunların her birinde bir mevzu bulmuş olurdu. dedi. Ahmed Cemil resimleri seyretmekle bir müddet vakit geçirdiler.. birkaç ay sonra ona yine tesadüf etmişti. Canınız daha kapalı yer istiyor ise Couronne var. ruhuma kasvet geldi. Ahmed Şevki efendi ile buraya oturdular... . hissedilir. rengi uçmuş gördü. bu binlerce yolculardan intihap ettiği bazı çehreleri oturduğu yerin mahdut nezaretli dairesinin müsaade ettiği kadar takip eder. binlerce beşer hayatı geçerdi. Ahmed Cemil resimli gazeteleri istedi. Ahmed Şevki efendi kendisini şu âlemde garip bulmuş gibi etrafına yabancı yabancı bakmakla.

oraya kadar azimet ve avdet seferini ettiler. hattâ bir mahalle kahvesinde bile. Muhtelif sebepler var! Beni sormayınız. hafif bir serinlik var. fakat muhalefet etmek de istemedi.. O devam etti: Ekseriyet sebep olmadan gelir.. daha doğrusu bir itiyat eseri olacak.. Ahmed Şevki efendi güya Beyoğlu’nun şu derece zevkten. öteden “beriden gelmiş yüzlerce ladam görürsünüz. Şişliye kadar gider geliriz. Ne derseniz deyiniz. mahrumiyetine mazhar olduğu rağbete hiddet etaiş gibi: Öyle ise ne için geliyorsunuz? dedi.. îşte Beyoğlu. Beni tet-kikat icrasına müsait bir yere götürünüz.... biraz ciğerlerimiz toprak ha-vasiyle tazelenir. varsa ekalliyeti teşkil ederler. Ahmed Cemil refikinin Şişli’ye kadar toprak havasını bulamayacağına güldü. nasıl etmeli? diyordu. Siz on beş sene evvel niçin gelirdiniz? Ahmed Cemil’in bir gülümseme ile refakat eden bu sualine Ahmed Şevki efendi bir sırıtmakla cevap verdi. Sebep? «Ben bu akşam Beyoğlu’nda’idim!» diyebilmekten ibaret bir itminan.. buralarda roâhza iki kadeh bira içmek bahanesiyle tâ Aksaray’dan. ondan sonra gider.. her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız.. kapısı açıldıkça sokağa duman1! karışık bir karık kadın sesiyle bir çatlak keman ahengi fışkıran kahvelerden birine gidelim.kasvetli olmasından ibaret. Ahmed Şevki efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı: Aman sıkıldım. . Seninle ne yapalım bilir misin? Yağmur dindi. Şehzadebaşı’ndan. yolda Ahmed Şevki efendi ikide birde sahra havası arayan ciğerlerini şişirmeğe çalışarak: Şu Raci’yi ne yapacağız? Bilmem. Con-cordia’nın yanlarında cam kapılı. demiştim. Beyoğlu’ndan zevk alanlar içinde benim nokta-i nazarıma nefsini koyanlar belki çoktur... içi daima gürültülü.. beni düşündürecek şeyler bulurum. şuradan açık bir tramvaya bineriz. Daha sonra. VE SİYAH 93 Oh!.. işte Beyoğlu’nun zevki!. Ben her yerde eğlenirim. Ta gecenin yedisinde sekizinde avdet etmek zahmetine katlanacaklardır. yahut ertesi gün kalemde «Aman dün akşam Cent-ral’da ne kadar eğlendik!» tarzında bir yalan. kâfidir. yemeğimizi yeriz.. herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için. isterseniz Palais de Cristal’in. saatlerce oturayım. Kahve kahve dolaşırız. Ekseriyet?..

o kadar. bir iki masanın başında vapurunun limanda bir gecelik kalmasından istifade ederek Beyoğlu’nda şu zevk âlemine düşmüş siyah tırnaklı. bir kenarda hizmetçi kızla — kırklık şişman bir karı. Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir lâtif bir kır kokusu vardı. ötede beride başlamak saatini bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar... Sahnenin yanında bir kanepeye oturdular. Bir kere İzmir’e kadar gitmiş olan Ali Şekib bu kahvelerin umumuna birden İzmir kahveleri namını vermişti. baksana. hattâ masaların arasında kızı kovalayışına bakılırsa kahvenin alışık müşterilerinden biri olduğu anlaşılan ittAivESITAH 95 kıranta bir genç!. Karşılarında bahçenin. Ev yemeğinden başka yemeklere alışmamış adamlara mahsus bir tiksinti ile yemek yediler. bacaklarına emin olamayarak yavaş yavaş yürüyordu.. kendilerini müskirat kokusuyle dolu. fakat hizmetçi kızlar herhangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır — tenhalıktan cesaret alarak şakalaşan. Raci değil mi?. Henüz kalabalık yoktu... teklifsiz tavrına. Palais de Cristal’in merdiveninden çıkarken Ahmed Cemil refikine dedi kî: İşte istanbul’un en yüksek kafe konseri: Kasr-ül billur!. yemek fasılasına müsadif olan şu saatte.. biraz sonra biz de gideriz. pis. Raci bahçenin kenarından ayaklarına. fenerleri söndürülmüştü.. iki genç. kapalı kalmış ağır bir hava karşıladı. değil mi? dedi. iri iri kahkahasına. Ahmed Şevki efendi: Aman ne güzel! ne güzel! diyordu sonra birdenbire Ahmed Cemil’in kolunu çekti: Baksana. kahvelerini bir de nargile içm?k üzere Te-pebaşı caddseinin karşısındaki kahvelerden birine gittiler.. . irtifai itibariyle mi? Her iki suretle. İki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden tâyin edemediler.Ucuz olsun maksadiyle Ahmed Cemil refikini Glavani sokağında La Bella Venezia lokantasına şevketti. Ahmed Cemil biraz tereddütten sonra: Şuraya! dedi. Ahmed Cemil: Oraya gidiyor olmalı. Dar.. duvarları kirlenmiş merdivenden yavaş yavaş çıktılar. Kadri itibariyle mi. galiba dükkânları erkence kapanmış civar tuhafiyecilere mensup iki çırak. kademeleri aşınmış. sıvalan. Ahmed Şevki efendi buradan pek ziyade haz etti. pervasız.. ateşin karşısında kavrulmuş şimali bir ateşçi. kahve direktörünün gözü önünde mülâtaf attan çekinmeyi sine. Bahçe gözlerinin önünde bir sahra gibi görünüyordu.

Daha pek erken.. Ahmed Cemil: İki gazoz! dedi. Ahmed Cemil bunu zihnen «Serdâri zümre-i musikiye» diye tercüme ediyordu — kemanın yayiyle nota sehpasının üzerine urdu.. Ahmed Cemil güldü: Buranın en nefis içkisi! İsterseniz kahvesinden ziyade nohut unu ile pişmiş bir kahve. gençlik görünüşünü şimdiden yaşama füturu bürümüş. ihtiyar bir baba ki artık kendisi için gittikçe hisset gösteren topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor. cihaz ister. onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lâzım. Bunları ayıklamak lâzım. başı dik. reis bir ciddî tavır ile yayını bir daha urdu: Tık. Ahmed Cemil bir analık: Zavallı mahlûklar! dedi. davullardan şu perişan nağmeleri kopardıkça neler düşünürler! Hepsinin ta uzaklarda. O vakit bütün o iyi ahenk edilmemiş kemanlar şüpheli bir ahenk muvazenesi ile. geldi. gözlerinde gözlük.. hem genç hem ihtiyar. Almanya’nın. Fakat yetiştirmek mümkün değil. Raci gelmemiş.. güzel çirkin yahut hem güzel hem çirkin. tık. her birini bir tarafa sevketmek. tık. elli kere cezveye atılmış bir çay içebilirsiniz. gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye maih-kûm olmaktan sararmış. sekiz on lehli kız pinekledikleri yerlerden yorgun tavırlarla kalktılar. en duygusuz kulakları isyan ettirecek bir ses tenafürü ile her gece çalına çalına sanki yıpranmış. omuzları kabarık. Şişman karı bir aralık kıranta âşığından kurtuldu. daima.. ellerini masaya dayayarak durdu. ötede beride yorgun bir tavır ile hergün ayni ıttırad ve yeknesaklık ile tekerrür eden maişet külfetinin ibtida saatine intizar ederek dinlenen. Bohemya’nın kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır.. galop’la kimbilir kaç yüzüncü defa tekrar başladılar. simasının rengi uçmuş. merhamet hislerini refikine tefsir etti.. ki¦ misi kemanını aldı. nişanlısı var. emir bekledi. ne çorap yetişiyor. çökmüş bir valide.. kapalı yerlerde yaşamaktan.. O vakit ailece düşünülür... . evlenecek. Fakat para nereden bulmalı?.. Ahmed Şevki efendi gazozu içmedi. her vakit sofrayı yarı aç yarı tok tekket-mekten. Ahmed Cemil: Gürültü başlıyor. şu bedbaht kızcağızlar bu kemanlardan. ne ekmek! Çocuklar o kadar çok ki. kulübenin bir tarafında çorap örüyor. Kısa boylu. Yüz paraya gece yarısından iki saat sonraya kadar şu kanepe ile masayı satın alıyoruz. sonra bu biçareler hakkında düşüncelerini. fakat şimdi müdavimler sökün ederler. Avusturya’nın. kimisi davulunun başına geçti.. Şişman karı masaya sekiz on tane kibrit bırakarak gitti.. Çünkü çocuk bir değil. dedi. ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor. Çocukların en büyüğü kız. bıyıklarının ucu vakurane kıvrılmış Chef d’orehestre. Kimbilir.

cihazını habbe habbe toplayacak ha-yat-ı istikbalinin ekmeğini buralarda kan kusarak. Acaba kimden ?. Her ikisi de günleri sayıyorlar. mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm.. kışlanın bir tarafında acele karalanmış. O vakit gözlerimi -cehresinden ayırmadım... nihayet iki katre yaş ile bu bahse hatime verilir. evin kızı gidiyor... Zavallı çocuğun bütün meyus aşkına karşı kızdan bir ümit cevabı çıkmadı. Bu mektup..Her gece bütün erkân hazır olduğu halde yorgun baba — çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen — anneye tasavvurunu izah eder. süzgün gözlerle biraz mii-tebessim. ve sonra mes’ut olmaya çalışacak. Gözlerinin şu mektuptan notaya. aç yaşayarak tane tane tedarik edecek. Bir gece hiç unutmam: Yine burada idim. Fakat şimdi Ahmed Cemil’in devamına diğer bir mâni vardı. Acaba şu pis kahvenin şu murdar sahnesi karşısında şu mülevves musikinin arasında o mektuba gözü iliştikçe ne görüyor. bis. Şüphesiz o. ya komşunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılı-verecek. ayak vuranlar.içi dehşetli bir gürültü ile doluyordu.. fer-yadiyle bağıranlar. bastonlarını iskemlelerine çarpanlar. Galiba nişanlısından gelmişti. Gidecek.... Refikinin bazı asaslara müteallik bahs açtıkça mukaddemeden uzaklaştığı kadar hatime vermek maksadından da ayrıldığını bilirdi. Şu davulcuyu.. bir köşede senelerce keman çalacak.. bis.. Nereye? Kaza rüzgârı nereye sevkederse. Kahvenin. Fuhuşun çirkâbı içinde yüzdükleri halde hemen hepsi memleketlerine avdet ettikleri zaman nişanlılarına izdivaç elini pâk ve saf olarak uzatırlar. •gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti. bu murdar karanlık bir odanın penceresi kenarında arkadaşlarının istihzalarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan buse ihtiyacına bir tesliyet kevseri serpiyorlar. geçen gün müracaat eden herifin teklifini kabul etmekten başka çare olamayacağını anlatır... notadan mektuba seMAİ VE SİYAH 97 feri esnasında ne büyük fark vardı! Notaya geldikçe ciddî bir nazar.. Birisini tanırdım.. devamına mâni oldular. reise ve halka göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu. bu cihaz toplamaya çıkmıştı. fakat gariptir ki kız da meyus aşkıyle beraber ağlardı. bunlardan birine taaşşuk etmişti.. dikkat ettim. inanır mısınız? Bunların hemen hepsi namusludur. önündeki notaya değil biraz aşağı bakıyordu. yahut hiç olmazsa kollarına atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşıkından «zavallı sevgilim! Ne kadar bozulmuşsun!» tarzında bir serzeniş işitecek. ara sıra o. Ne için? Kimbilir belki o nasipsiz sevdaya karşı samimî bir merhamet hissettiği için. ara sıra nöbetini kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor sonra hemen yine mektubuna bakıyordu. sonra senelerce mütehassiri olduğu aile ocağına avdet edince ya babasını ölmüş bulacak. Bu gece dinlemek nöbeti Ahmed Şevki efendiye gelmişti. . hatıratının arasından neler geçiyordu?. askerliğe gitmiş.

Ahmed Cemil bunu da fanketti.Bunlar hep şu karık sesli.. öbür gün bir “defa bile görünmesine müsaade olunmayacak. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı gösterileri.. fuhuşta bile bir ziynet. sükûtu görünce kulisten kayboldu. bu halka baktı.. olmasını isterdi. Sonra dirseklerini masaya dayadı. Baygın nazarlar. O zavallı da sahnenin kenarında tekrar davet olunmaya intizar ederek duruyordu.. mâhza eğlenmek için iki kere lütfen kendini tekrar sanneye çağıranlar üçüncüsünde bıktılar... işittiklerinden pek ziyade eğleniyorlarmış gibi güMai ve Siyah — F. bu âlemde bir letafet olmak lâzım gelse onun bir başka tarzda olması lâzım geleceğini düşünürdü. Şimdi iyice kalabalık vardı. her şeyde hattâ sefalette. daha doğrusu bağırdığı müstekreh bir Alman şarkısının anilamadıklan letafetine mi? “Mehtaba karşı gezelim” derken polka oynayan şurada bir biftekle bir tabak makaronya dilenmek için kinbilir nerede işitip ne yolda indî değişikliklere uğrattığı bir parçayı her gece şurada iştira pazarına çıkaran bu karının gülünç vaziyetlerine mi? Ahmed Cemil bunların hiç birisinden haz almazdı. 7 lüyorlardı. Geniş tebesünıler. Pervasız kahkahhalar. çenesini avuçlarının içine aldı. tüccar yazıcılar. türlü sefahatlerde yıpranmış boyalı suretiyle şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği. bıkıp da bir akşamı Beyoğlu’nda geçirmek isteyen bir bey. ne kad&r aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır Nihayet düşe düşe bu zavallı mahlûk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu biçare şu kasr-ı . o vakit demin nefret ettiği bu karı hakkında âdeta bir merhamet duydu: Ah! Bu hayattaki faciayı hissetseler.. acaba bu kayıtsızlar güruhu şu sefaletin karşısında böyle gülerler mî ? Şu zavallı kadın için bu şarkı sanatı da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. gördüklerinden. ibir başkasının gelmesi için herkes sükût ediyordu.. artık bundan bıkmış göründüler. nihayet kahvenin müsteciri mukaveleyi tecditten imtina edecek. boyalı kadın için! dedi. yarın iki kere de çağır ılmayacak. Bir kadın bir kerle uçurumlardan yuvarlanmaya ibaçfladı mı artık sukutuna hatime verecek nokta yoktur. dükkânını kapadıktan sonra eğlenmeğe çıkmış berberler. esnaf çırakları. Onda bir illet vardı. tiyatroya izin alıp da îalasıyle gizlice anlaşarak şuraya gelivermiş bir çocuk her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktaü. Sonra bir sürü alkış! Sebep? Türlü emraz ile karılmış sesiyle. Onun için şu yaşına kadar birçok refiklerinin eğlencelerinden ayrılarak bütün bu âlemlerden uzak kalmış. olması lâzım geleceğine kani idi. Burada ne var “i” Bu halk bunun nesine aldanıyor? Sahnedeki karıyı üçüncü defasında alkışlamadılar. bir İngiliz yük vapurune mensup beş altı tayfa.. o zaman? Haydi daha aşağı bir yere. hele iki kere ne oduklarını anlamak için tesadüfle girdiği bazı muaşaka pazarlarından bir daha oralara avdet etmemek ahdiyle çıkmış idi.. bütün bu halk şurada bulunduklarından memnun gibi görünüyorlar.

Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu pest sesle iştirak ettiler. anlaşılan bu karayı seviyor. yalnız her parça bittikçe halkın alkışlarına iştirak ederek duruyordu. Romanyalı bir kız Rumca. ehoris-te. Artık Ahmed Cemil dinliyordu. Ahmed CemTITxu anuhip şekle bakmakla meşgul idi. Bitirsin de yanlarına gidelim. muganniyeler biriıbirini takip ediyordu. dedi. birden Ahmed Şevki efendi kolunu~dufttlî7~<<baksana bizimkine baksana. Acaba henüz saf bir genç kız iken. .mes’ut bir aile annesi olmaz mıydı? Ahmed Cemil yine sükûta mecbur oldu. demetler almış. Raci orada kapının kenarına dayanarak güya şu âlemi görmüyormuş. velhasıl birşey imişdir. o içeride imiş. o vakit bir operanın arasında söylediği tapu topu iki mısra’lık bir parça. sesi karılmış. Nihayet alkışlar bitti. ya bir mağazada satıcı ya..AJ. yahut bir balet’de giy-liği lâtif bir elbise için yüzlerce adamlardan iltifatlar dinlemiş. bugün şurada şüphesiz bedbahtlığın bütün acılığını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu mahlûk.. annenin dizinden kaçacak olursan buraya geleceksin!» diyeydiler.» AhmedTîemîrBâşînT^evirdî.VESIYAH 90 billûr’un şu köhne sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir? Şimdi bir nazar-ı meyus ile kaybolduğu şu kulisten on sene evvel meselâ Vinaya operasanda figurante. yavaş sesle: Biz şaşkınlık etmişiz. yanaklar çökmeye başlamış. demetlerin içinde mücevherler bulmuştur. Artık her ikisi de sahneyi unuttular. bir çiçek imalgâhında işçi iken.. Havalar. önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyomıuş gibi gözlerini sahneden ayırmayarak. hergün çehresinde tamir olunacak bir fazla harabı.. Yunanlı bir karı ingilizce parçalar okudular. salonun kapısında ayakta gözleri sahneye merkûz Raci’yi gördü. nihayet işte şu müstekreh karı. dikkatleri hep Raci’-nin hayran âşık vaz’ına mevkuf idi. iri Alman kaauu MAI VJtü SİYAH rısı kulisten büsbütün kayboldu. bir Iskoçya dağlısı kadar iri-Mr^AîmanTrarîsı s^Jmenin_tahtalarını çatırdatarak göründü. şimdi sahneye diğer biri çıkmıştı: Bir Fransız romanciere’i. o vakit Raci de etrafına bir göz gezdirmeği bile fazla bularak çekildi.. yorgunluktan mütevellit bir ihtiyarlık.^Nihayet biri. dişler bozulmuş.JM. Sonra yavaş yavaş sukut.. henüz hayatından bir aşk hiyaneti geçmeden bu neticeyi gösterseydiler: «İşte. muhtelif lisanlardan şu sahnede türlü beşer nesilleri arasında garip iz-1 divaçlar icra ettiler. düdük bir sesle İspanyol bestekârı Iradiyer’in meşhur Paloma’smı öttörmeye başladı.

Ahmed Cemil yanılmamıştı. boş olarak yalnız iki refiki gördü. gülmeğe çalışarak: Buraya siz de gelir misiniz? dedi. Üzerleri keten örtülü kanepelerin. biraz mahcup. Ahmed Cemil’in tahmini doğru çıktı. etrafta bulunanlara pek mühim ve tuhaf bir şeyden ibahsediyorlartmış zannını vermek için ıb:r dakikada beş kere gülen iM karı. hiç tebessüm etmiyor. arkadaşlarına bakıyordu. bu gece başka bir müşteri bulmaktan ımeyus oluncaya kadar tertip edilmiş ter desise. tâ odanın ortasına gelince etrafına baktı.. Ahmed Şevki efendi arkadaşını kaldırdı. etrafına gezdird’ği melûl nigâhı görmemek için gözlerini çevirdi. Ahmed Cemil başını silkerek: — Zannetmem.İki refik nazarlarıyle Raci’yi takip ettiler. aynanın iç:nde sahnenin yorgunluğundan bozulan simasını tamir ile meşgul maşukasının arkasında. mermer masaların. iskemlelerden birine yıkılmak nev’inden düştü.. Yavaş yavaş. O. kadife iskemlelerin. aynanın içindeki suratına gülerek duruyordu. hiç biri bahsi hepsinin . «Bir bira?» dedi.. kan gittikten sonra ayağa kalktı. yürüdü. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor. ötede beride daha bazı zümrelerle tekemmül ediyordu. İki arkadaş bir kenara oturdular. git buradan!» ded\ O vakid Ahmed Cemil zavallı Raci’nin perişan halini. soluk aynaların miskin âhenginden terekküp eden bu manzara. kısa fistanının altında beliren kalın biacaklaMnı ıslığın tarabıyle uygun askerce atarak yürüdü. Ahmed Şevki efendi «Otursana. dedi. indî bir opera parçasını ıslıkla çalarak. yanlarına kadar geldi. kanepelerin birinde yanındaki yaşlıca efendinin müsait nazarı altında karşısında esneyen Türkçe bilmez Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzükleri muayene etmekle meşgul.ğ ziyalı lambaların. Raci’nin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu. yanlarına geldi sırıtarak eğildi. Raci bir kelime bile söyleyemedi. Öteden (beriden bahsettiler. askerce yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı. birkaç safderunun daha vüruduna intizaren ipekli esvaplarını sallaya sallaya piyasa eden. Nihayet karı Raci’nin musîr istirham tebessümüne karşı isyan ederek sert bir çehre ile döndü. Raci tâ ileride. Burası ö kadar Hususî bir dairedir iki kınk paralık şeye kırk kuruş vermek fedakârlığına katlanabilen herkes buraya girebilir.. bağırarak: «Ben istemez. olanca kuvvetiyle açılmış ç. Ahmed Şevki efendi dudakları arasından: «İşte biçare karısının intikamı!» dedi. tek gözlüklü birisinin gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmağa çalışarak şu tuhaflığına sahte kahkahalarla gülen bir fransız karısı. Ahmed Cemil sudan bir cevap verdi. Raci oturduktan sonra karı iri vücudunun üstünde küçücük duran başım sallayarak. karı cevapsız kaldı. o vakit üç arkadaş arasında kesik kesik bir muhavere başladı. Şimdi gözlerinin önünde garip (bir manzara vardı: Bulundukları yer küçük denmeyecek kadar iki odanın birleşmesiyle hâsıl olmuş genşiçe ıbir yerdi. muhte-riz henüz çocuk denecek kadar genç bir bey. birbirine bakıştılar.» dedi. Ahmed Şevki efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı. sonra hiçbir lisana mensup olmayan bir istihfaf sayhasıyle «Puah» dedi. mahcup. ilik defa girilen yerlerin iras ettiği tereddütle buraya girdiler. Raci muganniyelerin dinlenme yeri yahut safderunların mezıbahası’ olan hususî daireye girdi.

Bir senelik hayatının ma’işet derdine mevkuf olmayan bütün saatlerini ibu eserin fikrini yakan icadı derdine vakfetti... diğer biri Marie Antoinette yakalığa altına bir Vaudeville Soubrette’i gibi kısa fistan giymiş. ben yarın açılının. türlü memleketlere mensup. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Ahmed Cemil gözlerini bütün bu muganniye alayından. Ahmed Şevki efendiye «Yine yerimize gidelim mi?» dedi.. son defa olarak Raci’nin halini bir daha görmek istediler. Ahımed Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan.. bellisiz yaşları saklamak için kutusuyle boşaltılmış pirinç tozlarıyle solgun dudaklara taravet vermek için yavaş yavaş miyarını kaybederek ibzal ile sürülmüş kirimizi boyalar altında bu çehrelerin sırlarını görmeğe çalışıyordu. Ahmed Cemil’in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece. Birisi bir Normandiya köylüsü kostümünü andırır ibir esvaba fmesepL bir Pompadour ibaş yapmış. levhasının nezahetini.. Dedi. dedi. eseri hakkında bir taze şevk uyandırmış idi. Şiımdi Raci’nin maşukası iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış kollarıyle gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeğe çalışıyor: Raci de bir kenarda mermer masanın üzerine kapanmış Ahmed Şevki efendinin iddiasına göre uyukluyor. şu şakalaşan budalalardan ötede hâlâ yanıbaşında «Beyim! haydi. mükemeliyetini temin için meşherlerde dolaşan meselâ . hayat felsefesini verebilmek için ancak kendi tahassüslerini rehber ittihaz etmekle dar bir daire içinde fikrini hapsetmiş olacağını.. Borçlarını tesviye ettiler. bir başka âlemden düşmüş şu garip mahlûk sürüsünden ayırmıyor. Hususî tarafa şöyle bir baktıllar. dar işlemeli bir arnavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman ibir kadın şu yeleğin altıma peşleri yırtmaçlı bir cinli entarisini münasip görmüştü. karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş kostümlerden kesilerek biribiriyle uydurularak icad olunma türlü kılıklar. Ahmed Cemil’in itikadına nazaran ağlıyordu.beyninde yer tutan mes’eleye irca edemiyordu. sonra bir müddet düşünerek: Ne olursa olsun. Hiçbir zevk-i mahsusa yapılmış olunamayan kıyafetler. san’at şeklini.. Ahmed Şevki efendi oturduktan sonra: Sanki neye geldik? Bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı?.. hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim. Ona tasavvur ettiği incelikleri. burada bulundukça Raci’nin serbestçe mu-aşekasına mâni olacaklarını düşündü. alkış gürültüleri arasında geçtiler. türlü milliyetlere.» diye teşvik eden sulu efendinin bir türlü teşviklerine uyamayan güzel Ibir genç beyden nefrete benzer bir şey duydu. Eski ipek kumaşlardan.... yerlerine gittiler. Raci’yi selâmladılar. vaktiyle yapılmış esvap bozuntularından. kendisinde kudret görebildikçe yazmağa sarfetti. her biri başka bir fuhuş zemininde yetişmiş. O günden itibaren tasarruf edebildiği bütün zamanlarını onu düşüijüp beslemeğe.

Kamusun havsalasına sığâmâyacak kadar garip lügatleri bir yere toplayan eski zaman münşileriyle benim yapacağım şey arasındaki sanat farkını elbette anlayanlar olur. sahifeleri çevirdikçe öyle şeyler buldu ki hayret etti. Bunlar ne için kamus köşelerinde unutulmuş? Ne güzel şeyler keşfetti! Kimisinin bir fikriyle tetabukuna. Mendes’ler.. Bunlardan sonra san’at erbabının kelimeye. synbolisteleri decadent’leri. Ha-raucut’lar. Lamartine için «O kadar şiir ile yüklenmiş ki ezilmiş». Muşset iç^m «Âşık. lügat kitaplarına sarıldı. «gecelerdi. Mus-sut’den sonra gelenleri. Ahımed Cemil bunları okudukça yarım asırlıik bir zaman içinde Verlaine’a kadar şiir fikrinin kesbettiği inceliklere. Vilye dö Lil Adam ile Theodore de Banvilll üe başlayan zümre-i şua’ra. Lekont dö Lil ile.» dedi. hattâ artık er zamandanberi «Gencine-i Bdeb» te de manzumeleri görünmemesinin sebebini kendi yazdığı tarizin tesirinde bulmakla memnun olan Raci bir gün Aihmed Cemil «Mir’at-ı . sonra Prudhommelar. Hugo’yu. tetkikten. Sylvertre’ler. Yeni fikirler için yeni kelimeler lâzım olduğunda musîr idi. üslûbe. o her biri birer elmas gibi işlenmiş. tefekkürden sonra ancak yirmi kadar mısra vücude getirebiliyordu. Şu bir senelik zaman içinde yazmak istediğinin. ancak nısfını vücude getirebilmişti. velhâsıl gençler tabiî Le-marre’in kitap fikristini dolduran yüzlerce cildler takım takım elinden geçti. şair fakat çocuk!» diyordu. bazısının mevcutlara ruchanına.. Ah! işi gazel yazmaya dökmüş olsa. Haftalarca mütalâadan. Bu esere çalıştığını başka bilen de yoktu. bir vakitler mini mini penceresinin kenarında cehren fakat komşulara işittirmekten ihtirazen okuyarak mest olduğu temaşaları. şimdi birer kelime ile hiçiye mahkûm ediyor. Süleymaniye’de küçücük mesai hücresine taşıdı. şekle.» derdi. daha sonra Paul Ver-laine’in tohm-ı dehasıyle yetişenler. şiiri herkes gibi telâkki etse bu yirmi mısradan yinmi gazel icad ederdi! Bir aralık lehçeyi dar buldu. bir kısmının da yeniliğine kapılarak bunlara temellük etmek istedi. Hugo’dan. Bunları Hüseyin Nazmi’den başka kimseye okumazdı. san’-ate verdikleri ehemmiyeti gördükçe. iki mısraı için günlerce çalışmış bedialarla ülfet ettikçe yapmak istediği şeyin ne müşkül oJduğunu anlıyordu. «bir feriştenin sukutu»nu. bütün parnasienileri. Coppe’ler. tasvir ve ifade san’atmm vâsıl olduğu hurdecûluğa hayret etti. Anlamayanlar etsin. Kendi kendisine: «Beni^ lügat uydurmakla itham edeceklermiş.Ram-forant’m bir çehresi karşısında günlerce temaşaya mevkuf kalan ressamlar gibi şairlerin de hislerini şiir bedialarıyle tevzin etmeleri lâzım olduğunu bilirdi. henüz kendisince türlü nakıselerle dolu olarak. Onun için Hüseyin Nazmi’nin kütüphanesini hemen boşalttı: Lamartine’den. «Eski kelime altında fikirlerin tazeliği görülemez. Dikkat nazarından kaçar. «Gözlerinde eşya ve hakayıkı büyüten bir cam varmış» hükmüyle hakikatin fevkinde buluyor. Eser pek ağır ilerliyordu.

. yahut bu adamın haline acıyarak yalnız bir kelime ile geçiştirirdi. O vakit omuzlarını silkerek: «Belki!» demekle kanaat etmişti. Eğildi. Ahmed Cemil’in yanma geldi: Beyler gezmeğe gittiler. .. vakit buldukça bir sahife okutturarak bu biçare çocuğun birşey öğrenmesine çalışan yine o idi. Mayıs iptidalarında bir cuma idi. hemen hiçbir şeye müfit olmadığı halde aylığından bir parçasını tevkif ederek o zamandan beri dikişçilikle yaşayan karısına yardım edebilmek için maaş verilmekte devam olunuyordu. Gariptir ki bu kadar adavet hissine mağlûbiyetine mukabil Raci’ye en ziyade acıyan yine Ahmed Cemil idi. iri Alman karısının tahrikleri altında sanki şu mülevves aşkına daldıkça onun çirkâbiyle kirlenerek simasında beliren sefahat tahriplerinden artık iğrenç bir hale gelmişti. bu meselenin bu kadar erken uyanacağına hiç ihtimal vermemişti. yalnız Raci güya onun orada vücuduna vâkıf değilmiş gibi dururdu. Biraz nefes almış olmak için sözü çevirdi : . O vakitten beri Raci düştükçe düşmüş. Said’le Saib Ali Şekifb’in himayesine sığınarak açık bir araba ile Kâğıthane seyranına gitmişler. pek gizli ve mühim bir meseleden bahse hazırlanıyormuş gibi kaşlarını kaldırarak. fakat meseleye bu kadar cesaretle başlayan idare memuru bahsi takip için kâfi cesaret bulamadı. matbaada.. Matbaada çocuğa babasından başka herkes iltifat ederdi. ^ Ahmed Cemil hayret etti: j Ben’m için mi? Hayır. dedi.. Bir seneden beri matbaaya devam eden. Raci’nin ısrar ve inat ile devam eden tecavüzlerine karşı ya bir sille gibi bir tahrik fırlatarak mukabele eder. Ahmed Cemil kimden ıbahsedildig’ini cesametti. fakat sâna yakın birisi için. Ahmed Şevki efendiye intizaren sükût etti’. bazan müret-tiplerin yanında harf dağıtmakla vakit geçiren Nedim’e eri ziyade rıf k ile muamele gösteren. Ahmed Cemil. matbaa halkı öteye beriye dağılmışlar. şairlik sj “ frrı tüketti mi? demişti. Ahmed Şevki efendi yeşil çuha kenarlı dar uzun defterine son kalem darbesini müteakip penbe rıhını döküp kapadıktan sonra hücresinden çıktı.. «Nasıl? demek vakit geldi?» diyordu...Şuûn» tefrikası için yine imza koymayarak tercümede devam ettiği bir hikâyesinin tashihlerine bakmakla meşgul iken birdenbire: —• Cemil! Artık işi mütercimliğe döküyorsun. Matbaada merhaimme-ten alıkonuluyor. yalnızca bulmak isterdim. duvarlara iliştirmekten çekinerek ilâve etti: Bir izdivaç meselesi. bazan muharrirlerin arasında «Behber-i sübyan» defterlerini doldurmakla. idare memuruyle Ahmed Cemil’i yalnız bırakmışlardı . Kendi kendisine. isabet! Ben de seni şöyle. ? * ‘..

bir kelime ile red cevabı veriyordu. Ahmed Şevki efendi biraz durdu. Benim hemen aklıma sen geldin. değil mi? . vekarı isyan etti. biliyorsun ya. Bentler. sonra Ahmed Cemil’in gözlerine bakarak ilâve etti: Matbaa da münhasıran herifindir. nefsini zaptetti. Ahmed Şevki efendi baba ile oğul arasında hiç yoktan zuhur etmiş uzun bir münakaşanın tarihini yaptı. bir hafta evvel!. Yuşa tepesi. gerine. bir kere görsen zannederim ki hoşuna gider. idare memurunun anlatmak istedi. Ahmed Cemil sarardı. gerine okuyan takımın karşısında ağzı açık dinlemek için yarı günümü feda edemem. Geçen gün bu meseleyi bana açmaktan maksadı tanıdıklarım içinde tavsiyeye değer aileleri tahrik etmek imiş.. Adalar..Beyler kâğıthane’de sevda peşinde dolaşacaklar... Evkaf nezaretinde epeyce bir memuriyeti var. galiba iç güveylik arıyorlar. fakat bu âdi günde gitmek.. Sahranın hiç bu türlüsünü anlayamadım.ği mânaya karşı bütün namusu.... tam bir ciddî eda ile sesini tabiî perdesinden indirerek: Geçen gün müdür efendi — Ahmed Şevki efendi öksürüklü herifi kastediyordu — bana oğlunu evlendirmek istediğinden bahsediyordu. O vakit Ahmed Şevki efendi arkadaşının yanına oturdu. beş altı yüz kuruş para alıyor. O güzel derenin sükûn zamanlarında oradan kaçıp da toz deryası içinde arabaların izdihamı arasında güneşten yanarak saatlerce dolaşmak elbette sahra hevesinden başka bir şeyden gelir. Hele saz dinlemek için sulara kadar gidip alçacık bir iskemlenin üstünde kahve hizmetkârlarının naraları altında bir yahudi hokkabazının yaverleri arasına sıkışmış bir Hicaz faslını esneye esneye. Sen çocuğu görmedin. Beykoz çayırı. şafakta yola çıkıp mehtapta dönmek şartıyle.. Kardeşin artık evlenecek bir yaşa gelmiştir. Anlaşılan zavallı delikanlı titiz ihtiyarla geçinemez olmuşlar.. Zannettiğim gi-M namuslu bir genç çıkarsa ne için muhalefet etmeli?. Şimdi Ahmed Şevki efendi hep kesik kesik söylüyordu: Tabiî arkadaşlarından tahkik olunur. İstanbul’un gidilecek yerleri hemen bundan ibaret. kayınvalide yok. Ahmed Cemil refikini meseleye döndürmek istedi: İzdivacın kime ait olduğunu söylemediniz. ihtiyar da zengin..

. belki kardeşinin saadeti buradadır. sırıtarak ilâve etti: Beğenmişler. Serin kanla düşünürdü: Ikbal’in izdivacını. Muvafakat edecek olursan ben işi tavsiye ederim... Zihninde bulmak istediği te’vilin altında saklanan tesiri görmemeğe çalışır.. fakat hiçbirinin heves edilebilecek bir şey olduğunu tahattur etmiyor. Bu hissi tahlil etmek istedikçe sebebi. Ahmed Şevki efendinin ilk sözü şu oldu: Dün akşam beni görmeden kaçtın. Sonra Ahmed Şevki efendi ellerini Ahmed Cemil’in omuzlarına dayadı. o halde o garip his nedir ki izdivaç mes’elesi çıktıkça kalbinde hiddete benzer bir şey uyandırır. Sana verilecek havadisim vardı. bir yabancıya herkesten ziyade harim olduktan sonra ona — kardeşine — yabancı kalacak idi. Bir dakika içinde fikri tebeddül etti: Lâkin bizim hiçbir şeyimiz yok. İlk muhavereden sonra unuttuğu izdivaç meselesini bu kelime Ahmed Cemil’e tekrar ihtar etti. kısmetine bir müsait -çehre arzedecek mi? Bu sual Ahmed Cemil’in zihnini bir izdivaç meselesine ait hâtıralara şevketti.. Zavallı İkbal!. dedi. bu gece sabırsızlığımdan patladım. hele bir kere görsünler de. Ahmed Şevki efendinin şu dostça tekayyüdüne karşı ne için Ikbal’in talihini tehlikeye koymalı? Kimbilir. esası daima tetkikinden musir bir firar ile kaçardı.Ahmed Cemil zihninden hesap ediyordu. istememezliği andırır bir tesir hâsıl ederdi? Belki bir hodkâmlık hissi!. tesirini duyup ta menşe’ini bulamadığı garip bir his Ikbal’in izdivacı meselesinde Ahmed Cemil için bir saklı haşyet uyandırırdı.. Mahiyetini bir vuzuh lem’ası ile tenvir edemediği. Ikbal’in izdivacına ait düşüncelerinin . izdivaçla saadetini bütün emellerin gayesi bulurdu. hattâ bir kere bir karısından ayrılmış iki çocuklu kırklık bir komşunun annesi gelmişti de Ahmed Cemil’in bütün vekar ve gururu mecruh olarak günlerce İkbal’e baktıkça ağlamak istemişti... ikbal şimdi on yedisine basmıştı. Acaba her vakit talih.. Ahmed Şevki efendi artık vazifesini ikmal etmişçesine şüphesiz kendi kendisine: «Beş dakikada bir mühim meselenin altından çıkmak bana mahsus bir muvaffakiyettir!» diyerek mütebessim bir çehre ile ayağa kalktı. Diğer bir adamın başka bir samiî münasebet ve muhabbetine dahil olduktan sonra kardeşi kendisi için daha az yakın olacak. keten yeleğini düP—• Bir gün iki axkadas matbaada yine herkesten evvel buluştular.. bir kız ne ile evlenir? Orası benim işim. birkaç kere annesinden görücüler geldiğini işitmişti. Bu memlekette kızların tam izdivaç zamanı. gözlerini gözlerine dikti. Bu ‘hissin ismini vermek istemezdi.

Sebep? Ne için sevmediği. başka bir ses aşağıdan yukarı bağıracak: İkbal!. yemekte hususî bir ihtiyat ile duruyor.. sevemeyeceği bu adama enişte demeğe mahkûm olsun? Şimdi bu kelime adetâ onu tâzip ediyor. bu aile sofrasına ayni iştirak hakkı ile oturacak. fakat onun gibi saf olsalar. Bu adamla her kim olursa olsun. görüyordu.. birisiyle kavga etmek arzusunu veriyordu. İkbaO’e görücü gelmiş de ne için bana haber vermediniz? Sabiha hanım oğlunun yüzüne baktı: Her gelen görücüye ehemmiyet vermediğim için. bir gün içinde hayatına karışacak. ikide birde zihninin içinde bir tırmalayan cereyan ile geçen bu kelime idi: Enişte!. bir külfetperdazlık hissederdi. başka bir şey lâzım olursa beyler yazsınlar. sonra evin içinde bir ses. fikrini öğrenmemiş.hele İkbal ile.. Enişte!. kâğıtlarını topladı... Kapıyı açan Seher’e: — Annem nerede? dedi... dedi. onlar gelinceye kadar sabırsızlığından duramadı... Nihayet kapı çalınıp geldiklerini yukarıdan işitince bağırdı. hiçbir hissini. Seher’i kızdıramayacak. Ahmed Cemil’in eve gitmeğe ihtiyacı vardı. selâhiyetle anne diyecek. dedi. Enişte!. bir adam kî bu güne kadar tanunaış.. kendisinden kardeşinin mahremiyetini çalmış bir adamla müz’iç bir rekabet hissinin sönmeyeceğini hissediyordu. Enişte!.. o Süleymaniye’deki küçük evin kapısını çalacak. mürettiphaneye girdi: Ben yazılarımı bitirdim. yukarıya gelsene. Hiddetini o sırada Ali Şekib’in budalalığından bahsederek Raci’ye yaranmağa çalışan Saib’den çıkarmak istedi: Keşke insanlar hep Ali Şekib gibi budala... evin içinde dolaştı. görmemiş.şaıkalaşamayacak. Onun yanında geceleri minderin üzerine boylu boyuna uzanamayacak. lekesiz bir muhabbetin. Fakat Ahmed Şevki efendinin bu sabah şu bir kelime ile yeniden uyandırdığı mesele akşama kadar zihnini kurcaladı... valdesine ayni meşru... MAI 109 VE SİYAH . tekellüfsüz bir münasebetin hâsıl olamayacağını. ikbal ile .. «Küçük hanımla çarşıya gittiler» cevabını alınca hiddet etti. valde hitabından bir sahtelik. merdivenlerden biraz muhteriz çıkıyor. Sonra kalemini attı. Bu adam birden. Sabiha hanım çarşafını çıkarmadan yukarıya çıkınca ilk sözü şju oldu: Anne!. Demek şimdi hayatında bir enişte olacak. Hayatında bu tebeddülün ne kadar ehemmiyeti olduğunu bir karartı arasında hissediyordu: Meselâ kendisini. Sabiha hanıma çocuklar gibi daima anne derdi... gidiyorum.bundan tesir almasını me-nederdi. mümkün değil.. Anne.

fakat buna mukabü derin bir muhabbet.satrançlı dokuma çekilmiş Şilte. makası alıversene. Ahmed Cemil’in gözlerine güzel görünüyordu. Allah hayırlısını kısmet etsin.. kulaklarının etrafından.. bu yaşta genç kızların çehrelerine mahsus bir süzgünlük altında hafif bir donukluk ile mümteziç donukça penbe rengi biraz vücuduna erkekçe bir yüksek vaz’ı veren geniş omuzlar.. Ne lâkırdı. söbü görünen siması. Yemekten sonra okumağa da meye-lân duymadı.. Zavallı çocuk... Bu gece İkbal. Kızım.. aşağıda küçük odada. ne tâtife istiyordu. biri talik iki güzel levha. Ahmed Cemil sabandan beri beynini işgal eden bu meseleye karşı annesinin sükûnuna hayret etti. Burada ne kadife kanepeler. inmiş muşamba perdelerin arkasında açık pencereden süzülen gecenin râtip havasını duymak için başını duvara dayadı. meşakkatlerin zedeliyeeeyeceği kadar kavi bir saadet.. Ik-bal’in yeşil gaz boyamalarından yaptığı sade fakat belki onun için zarif hoş kalpağı altında lamba. Ahmed Cemil gitmemeğe karar verdi. Sizin yanınızda değil mi anne?... Bu akşam Muzaffer beyin ders gecesiydi. hiçbir şey yok.. Açık kestane gür saçları altında zarif başı. o kadar. birden bu validenin mukadderata teslimiyeti karşısında sükût etti. ruhu ısındırır bir hararet vardı. annesinin en sevdiği yer.. bazan rüzgârla şişen muşamba perdelerin hışıltısı.. ince sarı kornişlere küçük küçük kıvrıklarla ilişdirilmiş perdeler. perişan. ne de mutantan hücrelerde nefîs evani vardı. bu a. bu samimiyete. Kar gibi beyaz kenarı gerile gerile iğnelenmiş hassa örtülü sedir. Sonra sükût. o kadar.. yerde üstüne penbe. Ahmed Cemil yalnız bu kelimeyi kâfi görmedi. çılgın saç kümeleri arasında birak küçük. Demek şimdi Ibu hususiyete. lâtif.. uzunca bir boy.le mahremiyetine bir unsur daha iştirak edecek? Demek bu sıcak mesut havanın üzerinden barit bir nefha uçacak ? Gözleri sık sık küçük iskemlenin yanmda diz çökmüş o gün çarşıdan alman yedi arşın gömleklik kumaşın yanlarını çatmakla meşgul olan İkbal’e çevriliyordu. bari bahtiyar olsa!. duvarlarda babasından yadigâr olarak kalmış biri kûfî. kardeşinin bu kadar cazibesi olduğuna dikkat etmemişti. . yalnız küçük odanın — şu bir saf kalb kadar ruhaniyet ile dolu aile odacığınm — ruhunu doya doya istişmam etmek istiyordu. atlas perdeler. oğlum.. pencerelerde muşamba perdelerin üzerinde yaza mahsus be>-yaz. ta mutfaktan Seher’in bulaşık gürültüsü. İlâve etti — Isteyeceklermiş. her türlü mihnetlerin. altından âsi. koltuklar.Beğenmişler. henüz tekemmül etmemiş bir kız vücudu ki noksanları içinde cazibeli ve onun için şiir ile dolu. küçük dört ayaklı iskemle. istesinler bakalım da düşünürüz. üç kalbin irtibatından anütaiıassıl. Ara sıra kumaşı kesen makasın sinirleri ürperten sesi..

bir paçavra kenarıyle iyi bağlanmamış uzun çorabı güllü penbe iskarpininin üzerine düşmüş. hattâ biraz ciddî. Ahmed Cemil kardeşinin reyine müracaat etti: ikbal gözlerini indirdi. .. orasını beraberlerinde getirdikleri ço~ cuklarıyle küçük bir mahşer — garip ibir renk ve kılık mahşe-ri — haline getiren kadınlar. Onun saadetinden emin olabilse. değil ufak tefek istirahat esbabını. demin haleldar olacağından korktuğu hayat sükûtununu belki bütün istikbal emellerini feda ederdi. îkbal’in izdivacı Ahmed Cemil’in hayatında bir rüya gibi geçti. Bu ziyaretten sonra Ahmed Şevki efendinin faaliyetiyle. gözleri bir katre muhabbet giryesi gibi — fakat kknbilir nasıl — bir kadın olmaya müheyya duran bu zayıf kızın üzerine düştükçe kalbinden «bari mesut olsa!» diyordu. Eniştesini ilk önce matbaada pederi Tevfik efendinin yanında gösterdiler. leblebicilerin etrafında bağrışacak. beline işlemeli ipek mendili iğne ile tutturulmuş. Ahmed Cemil’in her türlü hayat hususiyetini bilen Ahmed Şevki efendi damat beyden ağırlık namıyle bir para kopardı ki hemen ‘bütün düğün masrafını temin etti. Ahmed Ce-mil ilk hâsıl ettiği fikri zihninde birkaç kelime ile icmal etmişti.. XI llî di. beyazlı kırmızılı tire kuşağının saçakları san hırkasının altından eteklerine dökülmüş. Düğün! O gün Ahmed Cemil kaçmıştı. Ahmed Cemil bu izdivaç meselesinde ne tarafgir ne de aleyhdardı: Meselede bir itiraz vesilesi bulunmaması aleyhdar olmasına mümanaat ettiği gibi enişte olacak adamın herkesten başka birşey olmayışı tarafgir olmasına da mâni olmamıştı. Ahmed Cemil merhametten.. kalem hayatında terbiye almış. uçları sekiz on kere kıvrılmış iri siyah bıyıklı muhip çehresiyle kapıya küçük bir iskemle atıp hâkimiyet vazifesini takındığı — sopasının ilk tarakasmdan — anlar anlamaz. şefkatten mürekkep bir nazarla hemşiresini ihata ettikçe. çorabının içine paçası tıkılmış. bekçi baba gelip de elinde sopasıyle yeni traştan çıkmış çökük yanaklı..rt. Vehbi beyi tanıdıklarından. demek razı oluyordu. koşa koşa biribirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için. kanarya sarısı hırkasının altında al basmadan entarisini giyerek. ağl aşacak olan bütün o belinden donu-düşmüş. mukaddemeleri görünen kadınlık meziyetleri kemal bulmak için yalnız kadın olmağı bekliyor. kalem arkadaşlarından sormuşlardı. hele Tevfik efendinin anlaşılamayacak bir heves ve tehalüküy-le bütün şerait onbeş gün içinde kararlaşmıştı. En son defa olarak birgün. herkes gibi bir genç. düğünün şerefine tâ sabahleyin sokağa fırlayan komşu kızları kâğıt helvacılarının. düğün evindeki validesine sokaktan «anne!» diye bağıran. sükût etti. hoppa değil. çarşaflarıyle üşüşen. başına oyalı gaz bovamasm-dan yapma çiçekli hotozunu koyarak. koltuk resmini görmek için Süleymaniye’nin o daracık sokağını baştan başa doldurarak ve kapının umuma açılmasını bekleyerek yeldirmeleriyle. geçkin yaşlarında mariz bir babanın zayıf doğmuş bir çocuğu.Büsbütün tevessü etmesi. herkesten pek iyi teminat almo X i .

. Demek bunlar hepsi ya-İan? Hayallinin kendisine bahşettiği bütün bu tantana. İki ay kadar bir zaman geçmişti. şimdi bu evden âdeta üşüyordu. bir gün . O akşam Muzaffer beye can attı. Nihayet bir akşam yemekte birleştiler.. köpüklerden teşekkül etmiş bir çiçek melikesi gibi îkbal. yağız macar atlı zarif parlak bir araba onu alıp götürüyor. ne lâtif tuvaletler. hattâ Hoca-capaşa’da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada kısaca tedarik ederek bir vakitler hayat zevkinin yegâne men-baı olan aile sofrasında bulunmuyordu. ne müdebdep daireler. lâdenli komşu hanımlar arasında damat beyi.. kadifeler. Artık bütün gecelerini evden uzak geçiriyor. o bir haftayı Hüseyin Nazmi’nin köşkünde geçirdi. sonra ağlamaktan ihtiraz ile bir söz bile söylemeyerek kaçmıştı.. sokağında alacalı. ne müzeyyen cihazlar tasavvur etmişti!. Ahmed Cemil hayret etti. sofrada. Bir dakika içinde bütün mânevi varlığından bir soğuk rüzgâr geçti. îkbal şimdi o sopasıyle kapısının önünde bekçi duran. annesiyle kardeşinden öyle izin almıştı. haftasının diğer dört akşamını da evden uzak geçirmek için ders buldu. levhalar. Kaçtı. Gazeteye bir ilân sıkıştırdı. demek bütün bu şeyler baştı?.henüz komşu hanımların ellerinde süsü ikmal edilemeyen kardeşini sofraya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş. o henüz ağır bir külfet yükü altında ezilirken. kınalı. yüzüne bakamaya-rak gözlerini indiren hemşiresine bir kelime tevcihine cesaret edemezken damat bey herkesle teklifsiz oluvermişti... bir vakit yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan asla çıkmayacağını anladı.. Sonra saçları püskür-müş.. Ahmed Cemil rüyalarının şu sefil hakikatinden tanı bir hafta kaçtı. Düğünden sonra Ahmed Cemil ile annesi hemen hiç yalnız bulunmamışlardı. matbaa müdürü Tevfik efendizade Vehibi beyi bekliyordu. avizeler. Hattâ Seher’le ufak tefek ltâifeler bile ediyordu. yaygaralı çocuklar kaynaşan küçücük evde rastıklı. daha sonra güzide tuvaletlerle zîhayat foir çiçek deryası gibi dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının perisi. ne süslü evler.. salonlar. O bir hafta zarfında eniştesini hiç görmemişti.. Ah! O İkbal’i böyle mi gelin etmek isterdi? Hemşiresi için neler düşünmüş. Demek o istikbalde zuhuruna emniyet ederek aldandığı hayaller yalandı? tkbal’in gelin olacağını düşündükçe bir vakitler hemşiresi beyaz uzun etekli — moda gazetelerinin mülevven ilâvelerinde görerek imrendiği şeylere benzer — bir esvap içinde. Hocapaşa’da demiryolu memurlarından iki Almana Türkçe öğretmeye başladı. başı mücevherlerin 112 MAI V K SİYAH altında biraz eğilmiş olarak görürdü. Ahmed Cemil bu akşam kendisini ezen azap altından hiçbir zaman kurtulamayacağını . beyaz ipek duvağı yanlarına dökülmüş. kendi-feini mesteden o müdebdep rüya. Şark halıları döşenmiş çifte bir merdiven. atlaslar. Ahmed Cemil bir hafta eve uğramadı.

Geçen gün Îkbal’e aylık olmak üzere on mecidiye vermiş... Nefsini herşeyden .. Ana oğul uzun uzun birbirine baktılar. Vehbi ibeyin akşamcılığı vardı. gözlerini çevirdi. reddettim. o ısrar etti. cevap vermedi. Birden şu iki aylık gelinin annesinden.. Sabiha hanım iki aydan beri birinci defa olarak yalnızca konuşmağa fırsat bulduğu oğluna başka bir bahis zemini daha hazırlamıştı: Mai ve Siyah — P. İkisi de bu hayal için ağlamağa müheyya idiler.. İzdivacından beri ikbal’in çehresinde dikkate çarpan bir hüzün rengi her türlü şikâyet lisanından daha beliğ idi.. yatağında mahsus gecikiyordu. İkbal’in ağlayışı biraz içki içinse.. Ikbal’e soğuk bir muamelesi de görülmemiş. Buna Ahmed Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi: Ne ehemmiyeti var? Kazandığım yetişmiyor değil ki. Bir gün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu. Dün Seher. İkisinin de bu nazar çarpışması arasında İkbal’in ağlayan hayali uçuyordu. gözlerini oğlunun gözlerine dikti. bir huysuzluğu yok. acaba kocasının biraz içkisi olduğundan ımı?. İkbal’in odasında yalnızca ağladığını görmüş. Ahmed Cemil’e bundan hiç bahso-lunmamıştı. Hiç yalnız bulamıyorum M. kardeşinden gizlediği göz yaşlarının içinde bir derdin saklandığını duymuşlardı. nihayet yine onun olmak üzere saklamak için aldım. Onbeş gün kadar yenilikten ihtiraz ederek itiyadını icra edememişken nihayet bir şişe Fertek rakısıyle gelmişti. O henüz tenbellik ediyor. anesi yatağının kenarına oturdu: Ne için kalkmadın oğlum? dedi. S Masraf meselesi ae saae senin üzerine ıcaııyor gıuı mr şey Cemil. sıkılarak parayı bana vermek istedi. fakat o birkaç gün içinde bu itiyadı keşfetmiş. dün ağlayışı büsbütün zihnime dokundu... Evine devam ediyor. Ahmed Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı: Niçin? Bilmiyorum. dedi. sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilâve etti: Sana bir şey söyleyecektim. birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasında bir musibet zehiri hükmünü tutacağını anlamıştı. ¦ Annesi Vehbi ıbeye atfolunabilecek bir kusur bulamıyordu. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu.Sabiha hanım sabahleyin odasına girdi. Zaten kız gelin olalıdan beri neşesiz.. O vakit Ahmed Cemil yavaş yavaş annesini istintak etti.. fakat bu kadarla devam edecekse.. Sabiha hanım sözünü bitirmedi.. Fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha hanımın fikrini istedi. Ahmed Cemil pek iyi hissetmişti ki kardeşi mesut değildir. Ahmed Cemil bu nazardan sıkıldı. kız sabahleyin biraz gülerek.

Bir vakitler Ahmed Cemil de bu sofrada lâtife ederdi. ikbal daha evvel kalkmıştı. İkbal’de de biraderine karşı bir mücrim gibi gözlerini indirmek. MAİ VE SİYAH 117 Ahmed Cemil’in tamamiyle cahili olduğu kahve hayatına müteallik hikâyeler. Bu sabah Ahmed Cemil îkbal’e bir şey söylemek istiyor» muşçasma baktı. ara sıra yemeğe müteallik itirazlar. fakat ekseriyet üzere yemekten sonra uyuyan zevcinden kurtulabildikçe bu yalnızlığa küçük bir zaman için Ikbal’in ‘huzuru da hayat bahşederdi. Matbaada kaldığı akşamlar idarenin penceresi kenarına ilişip de caddenin hüzün veren tenhalığından mest olarak biraz peynirle francalasını yedikçe kendisinde bir zavallılık bulur. Artık ikbal ihtiraz tavrım bırakmıştı. çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. Şimdi Vehbi beyin bir latifesine mukabil Sabiha hanımın simasında zorla kopmuş bir tebessümü. yalnız kendisini eğlendirmek için söz söyleyenlere mahsus kahkahalarla kesik fıkralar. bu nikabm altında ben varım!» derdi. zevcinin tuhaflıktan ziyade gülünçlüğüne karşı helecanından mütevellit perişan nazarı: Seher’in her dakika: «ikide birde bana ne ilişiyorsun?» demeğe. mümkün mertebe az fırsatlarda hitabına mâruz olmak gibi ‘bir ihtiraz peyda olmuştu.. Bu sabah îkbal’e tesadüf etmek emeliyle odasından geç çıktı. elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmağa meyyal duran dargın vaz’ı görülürdü. aşağıda karşılaştılar. gözlerini indirdi. Orada bir şeyin yandığını. ibir kardeşin gözünden gizlenmeyen bir hazin renk: «Aldatmayınız. ikbal bir aralık bu nazara mukavemet etmek istedi.mahrum etmeğe alışmamış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir faide mi ver? Seneyi iki kravatla geçirmek. yolundan silinmek. Fakat bir annenin. bir iskarpini alt>. .. Artık şu mahrumiyet hayatının acı lezzetinden bir hoş teessür bile duyar olmuştu. ikbal bahtiyar görünmeğe çalışıyordu. fakat o zaman bir lâtife edildikçe sofranın etrafında handeler uçu-şurdu. sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu. izdivacından beri ona karşı Ahmed Cemil yarı siteme benzeyen bir tavır ittihazına lüzum görmüştü. bunda mağmum bir şiir bularak âdeta şiir te-lezzüz ederdi. sonra beriki bir sademeye tesadüf etmiş gibi nazarı titredi. ay sürüklemek zaten öyle bir sefalet idi ki onu âdeta mütelezziz ederdi. dün salbah Millet bahçesinde bilardoda kazandığı muvaffakiyet. Yemek yedikten sonra Vehbi bey Ikbal’le odasına çekilince Ahmed Cemil annesinin yanında kalırdı. İkbal’in üzüntüden. Geç kalkmak itiyadında olan eniştesini uyandırmaktan. fakat henüz aralarında dert tevdiine benzer bir kelime teati olunmamış idi. bazan Seher’e karşı kaba latifeler. Kardeşinin yalnız bu bakışı: «ikbal! Bahtiyar değilsin.» demiş idî. anlıyorum. kardeşini mümkün mertebe sıkça görüyordu. Bu sabah annesiyle şu muhavere kalbine sanki bir katre yakıcı zehir damlatmış idi.

Ahmed Cemil sanki senelerden beri ruhuna çöken bir sıklet şu tasfiyeden sonra mündefi oldu. mendillerden teşkil edilmiş zarif nümunegâhları. ellerinde earpare. baharın ılık nefesleriyle dirilip uçuşan kelebekler gibi canlandı. o vakit tayin olunamaz bir sebeple mûtat olmayan vukuata tesadüf olununca hissedilen râ-şeye müşabih bir titreyiş vücudunu baştan aşağıya sarstı. Şimdi bu eser büyüyor. Ah bu defter! işte bütün hayatının mühim bir ümidi şu küçük defterde idi. nihayet bir haftalık uğraşmasının neticesinde küçük bir defter vücuda getirebildi.. bütün o gönülleri taltif eden hiçleri seyretmek istedi.» dediğini işitti. Başını çevirdi. bir moda mağazasının kumaşlarını. mağazaların camekânları önünde gecikerek şurada yeni çıkmış kitapları. Bir aralık Ahmed Cemil eserini tasfiye etmek istedi.. tekemmül ediyordu. . müsveddelerini ayıkladı. Tünel’den çıktıktan sonra Beyoğlu’nda biraz serseri. yakalıklardan. Derslerinden. ilerledi. Bir mayıs günü matbaada otururken birdenbire defteri Taksim bahçesinde — bir gün henüz mektepte iken Hüseyin Nazmi ile gidip oturdukları yerde — Boğaz’ın şiirine karşı kendi kendisine okumak istedi.. damarlarının içinde bir cevelân hissetti. Zaten Beyoğlu’ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak âdeti idi. dolaşmak. bütün o zahmetler ondan intişar eden ümit havasına temas edince zail oldu. yazılarından kurtulabildikçe yegâne iştigali şiirlerini okumaktan ibaret kalırdı. O sefalet ve mihnetle dolarak.Bu kış Ahmed Cemil eserine hemen çalışamadı. zevkini ikna edemeyen parçaları mahvetti. Kendisine hitap etmesini beklercesine Lâmia mütebes-sim bir çöhre ile karşısında duruyordu. Çocuk oyuncaklarının yanma kadar geldi.âdeta uykuda duyguları. ufak hamlelerle feveran etti. kışın donuk havaları altında teessürleri safhasına donuk nakışlarla intikal eden. O vakit Ahmed Cemil’in eseri bol bir yağmurdan sonra topraklardan süzüle süzüle kayacıklar arasında birikmiş küçük bir menba gibi taştı. matbaada işini istical ile bitirerek çıktı. taşarak geçen kıştan sonra eserinin tesliyet veren ha118 MAİ VE SİÎAH yat nefesiyle bütün yorgunlukları dinledi. ötede kravatlardan.. Ahmed Cemil bütün hayatının meşakkatlerini bu eserin tevlit edeceği lezzete karşı unuturdu. bir hafta mütemadiyen bununla uğraştı. hemen doğuveren şu arzuya mukavemet edemedi. fakat bahar gelince bütün vücudunu ihata eden kesel ve rehavet havası sanki güneşin taze hararetiyile tebahhur ederek sıyrıldı. başında maili kırmızılı bir külah gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgul iken arkasından kendisine yabancı olmayan bir tatlı sesin bir nida-i hayretle: «A! Cemil bey!. Bon Marehe’nin önüne gelerek içeriye girdi. noksan bırakılmış yerlerini doldurdu. Henüz o kadar kalabalık yoktu. .

henüz iki üç sene evvelki sıfatyle Ahmed Cemil’in karşısında bulunuyormuş gibi saf çehresiyle bakarak görünce. künhünü tahlil etmek istememişti. Köprüden vapura binerken gördüğü.Ahmed Cemil Lâmia’yı belki bir seneden ‘beri görmemiş^-ti ve göremezdi. yahut Tepebaşı’nda. dün başka bir şey iken yarın başka bir şey olmağa hazırlanan. Henüz on beş yaşında iken hâtırasına intikâş eden simasını zihninde itmam ve ikmal etmiş. Genç kız!. sevda ile dolu olan bu mahlûklara. yahut kışın evine gittikçe Lâmia’nm bazan piyanosunu işiterek bazan bir kapının alplığından süzülüp geçtiğini-duyarak. bazan eteğinin bir hışıltısını hissederek yahut muhteriz bir kahkahasının zaptolunmuş tarakasını fark ederek onun vücuduna yakın °^” M A I VE SÎYAH 119 maktan. Köprii’de hemen her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehreler vardı ki bunlar kendisi için saadet hülyası olan o genç kızın mevhum şekli etrafında uçuşan bir takını periler. nurlarını serperek. müşevveşiyeti için şiirle. fakat bugün müphem. Fakat bu meçhul şeyin bütün şahsiyeti üzerinde derin bir tesiri vardı. nagihan hıssediverdikleri bir hakikatin taaccüp rengi gözlerinde sizi istintak ediyormuşçasına bir istifsar ifadesiyle gülüverirken birdenbire bir genç kız sıfatının henüz itilâf olunmamış ciddiyetiyle gözlerini indiren. Ahmed Cemil’in zihninde bu genç kız sıfatının hususî ve müstesna bir ehemmiyeti vardı. Ahmed Cemil bunların hepsini severdi. henüz ço-cukluktam çıkarak mevcudiyet-i mâneviyesi garâible nıemjlû bir cihanın esrarına karşı inkişafa müheyya duran. Sonra onların arasında genç kız..bir ziya isabetiyle bir bulut parçasında peyda oluverip de birden sönüveren iltimalar gibi . meçhul bir şey var ki mahiyetini anlamamış. buseyi andırır bir gârâm nazariyle bakardı. fakat (bütün bu çehrelerin üstünde. bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi.sönüverdi. bütün güzergâhına tesadüf eden o genç kızlara Ahmed Cemil perestişe benzer. Hüseyin Nazmi’nin köşküne. o gençlik semasının sevda güneşi. müşevveş.. o müphemiyeti. Ahmed Cemil’in zihninden uçuşan ve binlerce çehreler . cazibesinin ateşlerini saçarak çıkdı. belli belirsiz bir şey! Müphem bir çocuk çehresi. kanatlı şiirler idi. ince parmakları siyah güderi eldivenler içinde uzun sap-h zarif şemsiyesinin püskülünü oynatarak. . Taksim’de. onun muhit-i havasında muvakkat bir müddet için yaşamaktan mütevellit bir şey duyardı. «Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur!» derdi. Ahmed Cemil’in kalbinde yer tutmuş böyle binlerce çehreler vardı. O. daha doğurusu o genç kıza bunların herbirinde ayrı ayrı perestiş ederdi. kimbilir kimdir? Bugün Lâmia’yı karşısında siyah çarşafı çenesinin altından tepesi bir incili iğne ile iliştirilmiş. yahut Şişlide bir Kâğıthane dönüşünde tesadüf ettiği. ondan uzak yaşadığı müddetçe o simayı daima besleyerek arada geçen zamanı sanki telâfiye çalışmıştı. peçesi alnının kıvırcık saçlarını bir yarı örtülülük altında bırakarak başına atılmış. henüz çocukluğunu unutmamış. Bu hayal pek seyyal idi.

bütün güzel şekiller. koşuşan bağırışan çocuklar. mütebessim bakışarak durdular. Hayır. «birisine oyuncak mı alıyorsunuz?» dedi. sarı saçları rüzgârlarla savrularak. Ahmed Cemil küçük bir hareket bile etmeyerek duruyordu. biraz beride «AJ fE SİYAH 123 ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmak mühim işiyle etrafı görmeğe vakitleri olmayan iki çocuk.. Biz haftaya yine köşke gidiyoruz. şu oyuncak destegâhmın yanında velev bir çocukluk arkadaşıyle. elinde çarpareler ile başında maili kırnuzılı külâhıyle gelip geçenleri gülerek seyreden soytarının istihza nazarı altında elinde şiirlerinin defterini kıvırarak duruyordu. daha sonra. bütün ruhunun emel züb-desi işte şu siyah nazenin heyula işte bu ipek çarşafın dalgaları içinde vücudunun ihtizazı hissedilen seyyal ve mevvac hayal şeklinde kaybolup giderken.Lâmia’nm yanında dadısıyle piyano muallimesi vardı... birbirine söz söylemek lâzım gelip gelmeyeceğinde tereddüt ederek. Bugün Ahmed Cemil Taksim bahçesinde bu şirini değil. asıl gençliğinin şiirini — yalnız onu — okudu. ufak tefek almak için çıkmış idik. Lâmia küçük bir kahkahayı zaptetti. «efendim!.» dedi. öyle mi? Ben de dinlemek.. amma. sonra Ahmed Cemil’in eline bakarak: Yeni bir kitap mı? diye sordu. ötede beride tek tük zümreler. Bir dakika öyle karşı karşıya. dedi. benim şiirlerim.. Ağabeyimin daima söylediği eseriniz mi?. velev bir dakikalık musahabenin garabetini daha az hissederek daha cesur idi. sizi okurken görmek istiyorum. bütün hayatı. sular.. başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çarpmarak. alçak ökçeli potinlerini önüne çektiği bir iskemlenin kenarına dayamış gözlüklü ihtiyar bir İngiliz mürebbiyesi. yalılar. bunlardan ayrılarak. Lâmia şüphesiz şurada. sonra Ahmed Cemil’in perişan cevabını dinlemeyerek siyah güderi eldivenler içinde daha ince görünen parmaklarıyle peçesini indirdi. mütebessim renkleriyle. hayatının uzun yorgunluklarını bir gazetenin tefrikasında dinlendiren bir ihtiyar. cevabını verdi. manzaralarının ivicaclarıyle yeşil tepelere doğru tırmanmış yahud mai sulara doğru akı-vermiş gibi duran binalarıyle boğazın sakin levhasına dikiliyordu. henüz yapraklanmış bir ağacın altında mai şemsiyesini açmış. Bahçe tenha idi. Bazan bu levha gözlerinin içinde bulanıyor. sonra Lâmia biraz gülümsedi. bir örnek esvaplı iki kız. manzaralar bir . Ahmed Cemil orada. tepeler. bayırın üstünde uçuyor. Ahmed Cemil: — Hayır. yalnız bakıyordum. Bir akşam onu bizde okuyacak missiniz. Ahmed Cemil’in gözleri. uzun konclu düğmeli potinlerini kumlara temas ettirmiyormuşçasma bir çeviklikle koşarak çenberlerini çeviren...

. O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine tebessüm eden gözlerde bir gizli incizab mânası hissolunmuyor muydu? . hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücud. her tebeddülünde bir hâtıra gıcıklayarak bütün hayatını Ahmed Cemil’in dimağında. fakat okşayan bir ateş. Zihninde bu şiir takriri için mahsus bir hücre tertip ediyor. Demek bugün Bon Marche’de uzun bir gaybubetten sonra onu görünce vücudunu sarsan şey. kendisi tâ ayaklarının dibine küçük bir ayak iskemlesine oturuyor.. yeşillere. bir ateş ki sıcak bir buse gibi. sanlara boyanan bu levhaların içinde Lâmia’yi — evvelâ küçük. O zaman hayalinin mâkesinde guruba tesadüf etmiş bulut parçası gibi kırmızılara. Kendi kendine: «Ne için onun benimle izdivacını istemesinler?» diyordu. kıvırcık saçları başının beresinden taşarak. Lâmia’yı orada bir kanepeye oturtuyor. daima güler. işte o biraz evvel gülerek dudaklarını basarak hafifçe başıyle selâmlayarak. sonra titrek bir aşk sadası ile bütün fikirlerinin. «Efendim!. Ah! O sevda dakikası! Acaba hayat-ı bînasibinde o bahtiyar saat çalacak mı?.. şu kadarcık. siyah çarşafın. bir dakika içinde tekrar yaşatıyordu..* mü dairesinden çıkarmağa lüzum görmüyordu.O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır. O münevver rüyalarının genç kızı. Artık saklamağa ne lüzum var? İşte bütün hüsran içinde geçen gençlik sevdasının emel zübdesi. Hüseyin Nazmı ile gezmeğe çıktıkları vakit yanı başında iki elleriyle eline yapışarak muhaverelerinin arasına «Bu ne? Ne için? Nasıl? Ne vakit?» sualleriyle her dakika karışarak.. Şiirlerini dinlemek istiyormuş. nefsini onun hük. mailere. Ahmed Cemil’in nasiyesinde bu sual bir endişe hattı tersim ediyordu.fırça darbesinden kopma renkler imiş de yekdiğerine karışarak şekilsiz bir hamur haline geliyormuş gibi oluyordu. Ahmed Cemil onu Lâ-nıia’ya kendisi okumak isterdi. güya siyah ibir nur ki baş döndüren ateşli bir sevda havası ile vücudunu sarıyor. hislerinin muihassalası olan bu şiir parçalarını bir sevda teranesi gibi onun müteessir gözleri altında inşad ediyordu. yakıyor.. birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus sokulganlıkla daima yanına gelirdi. O çehre böyle zihninde bir an içinde yüz tenasüh silsilesinden geçerek. 122 MAI VE SİYAH Bakınız o siyah peçenin.» diyen Lâmia idi. bir dakika sonra sekiz on yaşında bir kış gecesi meselâ iki arkadaş cehren bir şiir okurken halının üstünde daima gülümser siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş. yahut kendine mahsus bir mütalâa ile meşgul oluyor zannını vermek için bir ciddî tavır ile elindeki musavver mecmuaya dalmış — görünüyordu.. siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor. Artık o şeyin tesiri mahiyetinden kaçmağa. Lâmia’dan daima pek sıcak bir his duymuş. onunla beraber bulunmaktan haz almış idi .

» dedi. o bil’akis güldü. İkbal pek az söze karışıyor. Bir aralık Ahmed Cemil: . O vakit Ahmed Cemil çekildi. Ahmed Cemil başını çevirdi. yavaş yavaş. ara sıra iki mânâsız kelime ile muhavereye iştirak ediyordu. korucukların arasından süzülüp çıktı.. Vehbi bey: — Biraz beni bekle! dedi. gündüz hiçbir şeyi yok iken hattâ akşam yemeğinde pek iyi bir halde iken odalarına çekildikten sonra birdenbire düşmüş. çocuk iri mai gözleriyle istimdat ederek ona bakıyordu. Artık tekrar oturmadı.. Bu vak’a Ahmed Cemil’i hakikate iade etmiş oldu.. çocuğun ellerinden tuttu.. türlü renklerde elbiselerle süslenen iskemlelerin. herkesin yüzüne bakarak sanki bu vak’anm mudhik tesirinden başkalarının da hisse alıp almadığını tetkik ediyordu. tuhaf bir vak’aya muttali olmuşçasına alay ediyor. Sultanahmet’te babasının evinden. eniştesiyle kapıdaki adamın arasında cereyan eden muhavereyi herkes taşlıkta gergin bir dikkatle dinliyordu. Bu akşam Vehbi bey gittikten sonra yatak odalarına çekilmekten vazgeçtiler. kaldırdı. Muhavere bütün bu vak’a üzerine cereyan ediyordu. yerinden kalktı.. mu’tad hilâfına olarak sokak kapısının kuvvetle çalındığını işittiler. herkes teessüf beyanında. tesîiyet iradına hazırlanıyordu. iki kardeşle anne birçok zamandan beri birinci defa olarak gecenin celsesini o eski samimiyet ile geçirmek istediler. gözlerinin içinde — şimdi artık vuzuh ile gülümseyen Lâmia — aheste Taksim caddesini çıkmağa başladı. Vehbi beyin evi burası mı? Burası. İsmini işitince Vehbi bey telâşla kapıya geldi.. sonra gördüğü ısrar üzerine ağızından parça parça izahat alınabildi.. gece şu küçük asude evin kapısı çalınmak o derece müstesna bir vak’a idi ki herkeste ufak bir halecan hâsıl oldu. Nihayet Ahmed Cemil. Herif sebebini evvelâ söylemek istemiyordu. Seher kapıyı açıp açmamak lâzım geleceğinde MAÎVESİYAH 123 mütöhayyir idi.. Se’her’e tekaddüm etti. Efendi birdenbire hastalanmış..Bu aralık tâ yanınbaşmda koşan bir kız kumların üzerine yüzü koyun düştü. Yegâne mütalâa olarak Ahmed Cemil’in yüzüne baktı: Bu yaşta genç bir kızla evlenmenin neticesi budur. karşısında hamal kılıklı birisini gördü. Ahmed Cemil dilinin ucuna kadar gelen suali zab-tetti. Sonra içeriye girdi. Vehbi beyi öteki evden istiyorlarmış.. kapıyı açtı. fakat Vehbi bey o suali anlamış da muhataplarını merakta bırakmamak lûtfunu gösteriyormuş gibi pederinin nıüşa-biyetini iki manalı hande arasında tâyin etti: «Nüzul!. değil mi? Yalnız şu söz ihtiyarın hastalığındaki mahiyeti izah etmiş oldu. elinde şiir defteri.. kımıldanamıyormuş. Bir gece herkes yatak odasına çekilmek üzere kalkmışlardı. şimdi lakırdı söyleyemiyormuş. artık herkesin alışmağa başladığı düşünceli tavrıyle..

. ________ 12. Ahmed Şevki efendiyle Ahmed Cemil birbirine bakıştılar. ağlamağa hazır gibi duran gözleriyle: «Gördünüz mü? Beni verdiğiniz adamı anladınız mı?» demek istiyor gibi baktı. yalnız İkbal çıkarken: «Küçük hanımcığım. evvelâ matbaada mevcut olan alât ve edevatın. . Ikbal’in son sözü üzerine birşey mırıldandı. maaşları. anlayamadılar... İkbal tekrar gözlerini kaldırdı. Vehbi bey âdeta yüksekten söylüyordu. ben de sizin yanınıza geleyim. * /*/ Ertesi gün Ahmed Cemil matbaaya gittiği vakit eniştesini AJhmed Şevki efendinin yanında gördü. fakat aldığım izahatı pek kâfi bulmuyorum. kayınbiraderle beraber matbaayı idare ederiz.» dediği işitildi. Ahmed Şevki efendinin çehresi her zamandan biraz daha ziyade kızarmıştı. odanın hem içinde hem dışarısında eski zamanlardaki hususiyeti ihtar eder bir teklifsizlikle muhavereye iştirak ediyordu. diyordu.124 sıxan İhtiyar giderse matbaa ne olur. O vakit İkbal kardeşine derin bir nazarla baktı. kardeşine baktı. o vakit Aihmed Cemil. Ahmed Cemil biraz daha istizah etmek istedi: Ne vakit söylüyordu? dedi. İkbal kuru bir sesle: «Her vakit!» dedi. sonra başka bir suale cevap vermeğe mecbur olmaktan korkuyormuşçasına kardeşiyle annesini bıraktı. Seher oda kapısının yanında. Onun için bir karar verelim.. şimdi Şevki efendiden bazı şeyler soruyordum. o devam ediyordu. zaten. pedere bir şey olursa istifa ederim. Şimdi Şevki efendi bir muhtıra yapmalı. .. Yanlarına girdi. Sonra matbaa ve gazete memurlarının isimleri. darflerin bir fihristini isterim. söyleyeceği sözün söylememek istediği tarafını gözleriyle anlatmağa çalışarak dedi ki: Bey. çekildi. onun bütün heyetinden kocası için bir nefret havasının uçtuğunu hisseder. diğer bir kâğıda matbaanın geliri gideri. tâ izdivacından beri anlamak istedikleri hayat sırrının bir parçasını görür gibi idi. Sonra daha ziyade izahat vermeğe lüzum görmeyerek ilâve etti: Bundan sonra matbaa işlerine benim bakmaklığım lâzım geliyor. Vehbi bey yalnız «Peder fena!» dedi. bilmem? dedi. İkbal bu sözü söyledikten sonra pederinin vefatını bekleyen kocasının utanılacak bir mahiyetini ifşa etmiş gibi gözlerini indirdi..

gülmeğe çalışarak Ahmed Şevki efendiye baktı. ah şu dakikada çekmecesinin yanıbaşmda sanki kendisine mahzun maJhzun bakıp •duran koyu nefti alpaga şemsiyesini şu çapkının kafasına indirdikten sonra matbaayı bırakıp gidebilse. nefretten göğsü şişiyordu. j İşe başlamayacak olursa rahat edemeyeceğine hükmetti. O vakit Saib sırıttı. Daha ziyadesini dinlemek. yarın sizinle de konuşmak lâzım geliyor. Artık matbaanın zevki kaçacağını anlamıştı.. arkadaşının odasında kaldı. alçalmış gibi gördü. Enişte demeğe ancak razı olabildiği bu adamdan bugün emre benzer \ §eyler mi alacak? 1 Vehbi bey matbaanın tahtalarına güya her vakitten ziya-| de bir tasarruf kuvvetiyle basarak çıktı. Ahmed Cemil’in.! Avrupa gazetelerini açtı.. hesap soraü oğul... Bu insanlar. Orada yalnız Saib vardı. / Cemil bey.. Birden kendisini bu adamın karşısında küçülmüş. henüz dün gece yatağa serilen babası için sabahleyin şifa çaresi taharrisine koşması lâzım gelirken matbaaya can atarak hesap soran bu adamın karşısında bütün yuvarlak vücudu baştan aşağı titreyen bir kütle kesilmişti. kuru çocuğu tokatlamak istedi.. Kendisini eniştesi çağırıyordu. Şevki efendi istediğim şeyleri hazırlayacak. yanına gitti.Ahmed Şevki efendi bunalıyordu.. Ahmed Cemil yazı I edasına dönmedi. ellerini uğuşturarak Ahmed Cemil’i hemen istintak etmek istedi: Müdür ölmüş mü? Onun gibi birşey. . burada lastikten yapma gülünç bir soytarı gibi yaranmak için dizlerine sıçramaya çalışan mahlûk!. dedi. şu içeride. yılıştı. tercüme edecek havadis aradı. Ahmed Cemil şu dakikada bu kısa. ni-i hayet daima Amerika’ya isnat olunan garibelerden birşey 1K du. Vehbi bey bir âmir sıfatı takınmıştı. Ahmed Cemil’e daiha ziyade sokuldu: Artık enişte beyiniz matbaayı size bırakır. Saib’in teces-[i süslerinden emin olmak için kapıyı da kapadı.. Ah!.. zayıf. kalktı. havada kokusunu aldığı havadisin nev’ine vukuf arzusu kuru vücuduna sığama-yarak. Ahmed Cemil bu muhavereyi yarım bıraktı. baksanıza. telâş içinde. mütenevvia sütunlarında daima halkın hoşuna giden t düzme fıkrayı biraz da kendisi süsleyerek serbest tercümeyi.. görmek istemeyerek heyet-i tahririye odasına girdi. yarın yine burada buluşuruz. Beni bu akşam beklemesinler.” başladı.

. Burada Ahmed Şevki efendiyi değil kalıbını göreceksiniz. Ne olacağını Ahmed Cemil tâyin edememişti. — Daha ne olacağını anlamadan bu kadar telâşa sebep l\İar mı? Ahmed Şevki efendi artık püskürdü: ha — Ne mi olacak? Bak görürsün. / kalemini buldu. ben kendime bir iş buluncaya kadar gelir giderim. iskemlesine oturarak: Anlaşıldı! dedi. Sonra anladığı şeyi izah etmek istedi: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benûn için matbaa bitmiştir. Bugün matbaa halkı Tevfik efendinin hastalığına muttali olduktan sonra herkesin yüzüne bir endişe sayesi düştü.. Akşam tjve gittiği zaman eniştesinin gelmeyeceğini haber verdi.. Ali Şekib her vakitten ziyade yazdı. Ben bu azamet tavrını çekemeyeceğim.. emrini icra etmeli!» dedi. nasıl başlamak lâzım geleceğini zihnen tertip ederek: «Beyin. çalışmaya hazırlandı. İhtiyarın ne olduğunu ondan sordu. Yarın sen de matbaada mevkiinin ehemmiyetini anlayınca: «idare memurunu çağır-sanıza.. O mütekebbir edaya ben tahammül edemem. iiıaaeu Diraz suKun ouidUKtan.. mahiyetini tamamen .. Eniştene herif dediğime istersen hiddet et. Sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin burnundan gözlüğü her vakitten ziyade düştü. Ahmed Cemil bu vak’a üzerine düşünmeyi geceye talik etmiş idi. Siz.. daha ilk günü gelip de bana bir uşak muamelesi eden herife. ‘ sonra yavaş yavaş defterlerini karıştırdı. sonra bütün ci-¦} ğerlerini dolduran hiddet havasını boşaltıyormuşçasma derinden geniş bir soludu. İkbal’in verdiği malûmattan meselenin vehametini. Vehbi beyin istediği şeylerin ne olduğunu düşünerek. Ahmed Cemil’e nasılsa edindiği birinci nevi sigaradan ikram etti. Bugün Ahmed Şevki efendi saat-jlerce kendisinden bahsetti. Birşey söylemeden evvel yutkundu.İdare memurunun çehresi boğazı sıkılıyormuş gibi kıpkır-i mızı idi. fakat mat-jbaada birşey olacağından eski çalışma zevkinin zevale uğra-^ yacağmdan o da emin idi. hokkasını düzeltti. Raci bu fırsattan istifade ederek matbaadaki tevakkuf zamanını yalnız yarım saate hasretti.. İkbal o gün kayınpederini görmek için gidip gelmişti. «dünyada bir kişi olduktan sonra ı nasıı oısa geçuuiuu:» aıyorau.» diye beni yanma getirtecek değil misin? Ahmed Cemil bir daha gülümsedi: .. tırnağının üstünde çıtlattı.. Saib muttasıl Ahmed Şevki efendinin etrafında dolaştı. o zamana kadar vücuduna ehemmiyet verilmeyen bu adamın gaybubetinde bir ehemmiyet olacağı hissolunuyordu. Ahmed Cemil gülümsedi. ka-ym enişte matbaayı istediğiniz gibi idare ediniz.

Yemekten sonra Ahmed Cemil annesine bakarak: Matbaa altüst oluyor.. dedi. hesapları istedi. şu halde bana evvelce yabncı olan matbaa ile bugün aramızda bir karabet hâsıl oluyor demektir. Hüseyin Baha efendi korkulu bir fırtınadan ehven kurtulmuş olmasından mutmain olarak müzakerenin iptidasından foeri birkaç defalar düşen gözlüğünü düzelttikten sonra iltifata teşekkür etmekle meşgul iken. zannederim ki bazı tasavvurları var. eniştesi gelip de Ahmed Şevki efendinin hazırladığı hesap icmalleri üzerine sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin müşareketiyle efkâr mübadelesine başlanılınca. vicdanında bir tehaşi ezasıyle hüküm süren hissin muazzip sedasını susturmağa çalıştı... İhtiyarın bütün sol tarafıyle dili tutulmuştu. Hattâ eniştesi matbaanın ıslahından. Ali Şekib ne olacak? dedi. Ertesi gün matbaada. İkbal kardeşinin ne demek istediğini anladı: Dün gece söylemiştim zannederim. Bugün bir vak’a o idareyi eniştemin eline geçiriyor. Bir aralık kendi kendisine: — Vehim! Ne için öyle olsun? Her vak’ayı fena şumuliyle telâkki etmek bana mahsus bir bedbinlik mesleği! Halbuki mesele pek sade: Ben bir matbaada bulunuyorum ki idare şekli bana tamamiy-le yabancı.. gazetenin idaresi bana tevdi edilecek olursa bundan ne için ürkmek lâzım gelsin?» demek istedi. Eniştesi biraz gülerek yüzüne baktı: Gazete için o kadar muharrire ihtiyaç var mı? . Yalnız bana ait vazifeleri başmuharrirlikle beraber kayınbiraderime bırakacağım. Ahmed Cemil’in birden rengi değişti. tasavvuru beraber idare etmek.anladı. Ahmed Cemil eniştesine karşı hep mümaşat eder oldu. Bu sabah eniştem geldi. Yalnız sağ elini oynatarak meramını ifade etmeğe çalışıyormuış. Nihayet Vehbi bey müzakereye bir nazik hatime vermek istedi: Matbaa ve gazete Hüseyin Baha efendinin idaresinde oldukça ben memuriyetimden istifaya lüzum görmüyorum. gazetenin terakkisini teminden bahsettikçe geceleri sofra başında bilardo vukuatı nakleden bu adamın içinde bir tedbir sahibi muhtefi olduğunu anlıyordu... istifa ederek matbaayı sizinle Ahmed Cemil’in hullya hayatından başlıca ümitlerinden biri bir matbaa sahibi olmak değil mi idi ? O halde işte o ümidin bir tahakkuk mukaddemesi gibi başlayan şu vak’aya karşı bir itminan duymak lâzım gelirken ne için makûs bir tesir duyuyor? Kalbinde hafi fakat vazıh bir his matbaada şu tebeddülün — ümidin tahakkuku değil — bir inkırazı olduğunu söylüyordu. Zaten mümaşat olunmayacak bir fikre de tesadüf etmemiş idi. Matbaanın.

Lâmia başını beyaz bir tül ile örtmüş. kumlar üstünde Ölmek istiyorum» demek için bir ihtiyaç duyuyordu. o küçük kırmızı şemsiye! Ne olurdu. beni buraya bırak. onun vazifesi benim iktidarımın fevkindedir. Elindeki açık kırmızı. Ah.. O cevabı verdikten sonra nedamet etti. ikisine ancak kâfi bir taş parçasının — üzerine otursaydılar.... Hüseyin Baha efendinin sükût tavsiye eden bir nazarı nefsini zaptetmesine medar oldu: Ali Şekib olmayacak olursa gazeteyi idare etmek münı-“kün olamaz. o kadar ki vücutlarının sıcaklığı imtizaç etseydi. Şu önde gidenler Lâmia ile ustası değil mi? Bilmem!. can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey. «Ali Şekib gidecek olursa ben duramam!» demek üzere atılıyordu. Vehbi bey cevap vermeye hazırlanıyordu. şuraya düşmek. sade şemsiyesini bazan kaldırarak. omuzlarından yanlarına düşen açık yenler. boynundan doladıktan sonra ucunu sol omuzundan arkasına atmıştı. Tâ belinde küçük küçük kırmalarla büzülerek sırtında dikişsiz bırakılmış kıvrıklar. o kadar yalnız ki bütün bu sahra şu akşam baygınlığına şiiriyle onların. onu gözleriyle takip etmiş olmak affedilmeyecek bir töhmet imiş gibi birden sıkılmış. Şu dakikada vücudunda güya bütün hüviyeti eziliyor. düşünmeden yalan söylemişti. yanya-na... şurada yalnız bulunsalardı. ipek kumaşın üzerinden akan râşe seyyaleleri içinde o vücudun ihtizazını görüyordu. Şimdi Ahmed Cemil daha vazıh görünüyordu.. bazan omuzundan başının arkasına tutarak yürüyordu... MAİ VE SİTAH 133 ayırmıyordu. İnsanı güya bir mengene içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altına ezik. zannediyor.. dedi. Lâmia o beyaz tül örtüyü açsaydı. Aman yarabbi! Sevmek bu muydu?..Ahmed Cemil saatlerden biri idare ettiği meseleyi şu dakikada tarumar etmek istedi. Gittikçe yaklaşıyorlardı. Cürm-ü nıeşhud halinde yakalananlara mahsus bir şaşırma ile Lâmia’nm orada bulunduğunu görmek... o kadar ki saçları birbirine karışarak siyah ve kumral bir enmuzeç teşkil etseydi. o körpe hayatı hissediyor. ancak onların olsaydı. büyük tac şeklinde örtseydi.. sevmek bu muydu?.. Şuracıkta. bir taş parçasının — fakat küçük.. bitik. yolun şu kenarında. sonra o tül şu bir çift baştan mürekkep sevgi levhasını gizleyip o küçücük kırmıza şemsiyede bu gençlik sevdasını sahranın yalnızlığından bile esirgeyerek yakuttan bir . belinden aşağıya yanlarını latif bir yuvarlaklıkla tersim ettikten sonra düşüp ayaklarının her hatvesiyle sağa sola nazenin bir raks ile sallanan etekler altında vücu-f dunun hayatını. odanın yarı açık duran kapısından Saib’in mütecessis çehresi göründü. Bu yalana sebep ne? Ne için şuracıkta saf13 i . iki ellerini göğsüne basarak: «Yürüyeme-yeceğim. Ahmed Cemil’in uzun kumral saçlı başını o kıvırcık gür siyah saçların yanma çekseydi.

Bu iki emel hedefi bir çift ikiz hemşire gibi hâtırasında öpüşüyordu. Lâmia’nın o mütebessim nazarı. artık aralarında on adımlık bir mesafe kalmış idi. Bu gece Hüseyin Nazmi. Ahmed Cemil şimdi mesut idi... öyle ki hemen karşı karşıya gelmiş oldular... dedi.. mi ? Arkadaşının sualine: . Şuracıkta bir tesadüf etmiyecek olursa bugün bir daha göremeyeceğini biliyordu. ilâve etti: İstersen gelecek ay. Artık dönelim. şimdi sahrayı esmer bir renk yan şeffaf örtüsüne sarmış tâ ileride afakin sinesinden gecenin sükâın nefesi. anlamıyor musun? Ah! Bilsen onu ne kadar seviyorum!. Bütün hayatında sevda sekriyle mest kalmak için yalnız o nazar kifayet edecekti. Bir ay daha çalışsa arkadaşlarına zannediyordu. okuyabilecek bir hale getireceğini Gece yalnız kaldığı vakit zihninde yalnız iki şey yaşıyordu. Lâmia’yı . şimdi. Ahmed Cemil’in yine gözleri bulanmıştı. MAJ VE SİYAH 135 Ne vakit istersen! dedi. Lâmia hayret nidasiyle: Ağabeyim. sonra küçük kırmızı şemsiyesini bir veda selâmı gibi savurdu. Cevabını verdi. Hüseyin Nazmi hemşiresine yalnız «eve mi?» dedi. kalbinde bir deste saadet çiçekleri gibi inkişaf etmiş idi. Onu selâmlıyor. Derinden bellisiz bir inek sesine muhteriz dem tutan hafif kuş cıvıltıları arasında. iki arkadaş döndüler. bir müddet daha yürüdüler. sonra mütebessim gözleriyle Ahmed Cemil’e baktı. bir müddetten beri onun bahsini etmemeğe başlamıştı. Artık Hüseyin Nazmi’yi döndürmek bile istemedi.MAİ VE SİYAH vet ve samimiyetle arkadaşının ellerine yapışarak: «Evet o! demindenberi onun için titrediğimi görmüyor musun.. ufukların yarı şeffaf tüllerini titreterek uçuşmağa ^aş-lamıştı. kütüphanesini yine altüst ederken bir aralık arkadaşı Ahmed Cemil’e sordu: ^— Senin «eserinin inşad resmi ne vakit icra olunacak? Ahmed Cemil artık eserin ikmalinde bu kadar t||ahhür ettiğinden utanır olmuş.> dememişti? Halbuki bu sırrı birisine tevdi etmek ihtiyacı onu âdeta hasta ediyordu. Geçtiler. Lâmia «evet!» dedi.... Eseriyle Lâmia. Akşam rüzgârının hafif darbeleriyle çırpman ipek örtüsünün içinde Lâmia’nın çehresini bir bulut altında görüyordu. Kendisini bu gün şu Erenköy seferinden artık bahtiyarlık hissesini almış kıyas etti. güya çocuk iken her defa gelişinde dediği gibi: «Ne iyi ettiniz de geldiniz!» diyordu. Bu sırada onlar döndüler. gözleriyle bir aşinalık gönderiyor. — Daha erken zannederim.

Nedim de elinde süra-hisiyle kendisini takip ediyordu. Yazıhanesinin önünde er-bab-ı mesalîhe mahsus küçük penceresinden Ahmed Cemil’i gülerek kendisine mahsus işveli temannasiyle selâmladıktan sonra: Sahib-i imtiyazın odasına gir! dedi. Nedim hâlâ yaşlı gözleriyle bakıyor..düşünürken. Bu sabah matbaaya girer girmez Ahmed Cemil.. hareketsia yatıyor. Ahmed Cemil yukarıya çıktığı vakit matbaada Ahmed Şevki efendiden başka kimse yoktu. gözlerini . yalnız ara sıra içinden gelen bir hıçkırıkla vücudu sarsılıyordu. refikinin sualine hacet bırakmadan bildiğini anlattı: Ben geldiğim zaman orada uluya uluya ağlıyordu. güya Ahmed Cemil babasının ıstırabını giderecek bir tabip imiş gibi ondan kendisine kuvvet verecek bir cevap bekliyordu. şu gördüğü neticeden ona tekaddüm etmiş olması lâzım gelen vak’ala-n icat ediyordu. eserine fikrini sevk ettikçe o siyah gözlerin: «Bitirseniz a. eğilerek: «Birader!. artık bitirmeliyim!» dedi. Ne oluyorsun. Elinde bırakamadığı sürahisiyle gitti babasının karşısında bir iskemlenin kenarına ilişti. Çocuk bir türlü oradan ayrılamıyordu. Tekarrüp etti. Nedim? dedi. Ahmed Cemil Raci’nin sızmış olduğunu. Çocuk başını çevirip Ahmed Cemili görünce korkudan. sabahleyin kendi kendisine: «Evet. Ben de dinlemek isterdim!» mânasıyle gülümsediğini görüyordu. dedi.» dedi. Fakat yalnız bir an için gözlerine isabet eden bu hande güya oraya bigâneliğini anlamış da firar etmiş gibi silindi. bir cevap alamayacağını anladıktan sonra Nedim’e döndü. Hüseyin Baha efendinin kanepesine yüz üstü yatmış. Ahmed Cemil doğru oraya girdi. öyle oturdu kaldı. pek iyi anlayamadım amma ağlarken ağzından dökülen sözlerden dün akşam . eserini. en evvel Nedim’e tesadüf etti. şimdi sızıyor* dedi. Ahmed Şevki efendinin yanına geldi. Ahnled Cemil şu vak’amn ne olduğunu anlıyor. Ne oluyorsun?» dedi.. kimbilir nerelerde düşüp kalktıktan sonra sabahleyin yine içmiş. Çocuk elinde bir sürahi ile merdivenden koşarak çıkıyordu. Karı bırakıp gitmiş. Gördüğü manzaranın mahiyetini derhal anlayamadı. Kendi kendisine: «îri Alman karısının yeni bir tahriki! Bu geceyi içmekle geçirmiş. «Niçin telâş ediyorsun? Babanın hiçbir şeyi yok. bir kolu sarkarak kilimin üzerine 136 MAİ VE SİYAH düşmüş. Bu gece uykusunun arasında hep o eserle o hayal yaşadı. Çocuk: Baba bir şey oluyor.bu adamın üzerine dikti.. ıstıraptan perişan olmuş çehresinde bir tesliyet ibtisamı ta-yaran etti. Raci cevap vermiyor.zavallılığına küçücük kalbinin kan ağladığı . Raci.. İdare memuru da küçük penceresinde onu bekliyordu. hiçbir şey işitmiyordu..

Matbaanın aşağı katında Ali Şekib’in iri sesi işitildi. Dudaklarının arasından «yazık!» dedi.. îdare memuru başını saladı. bir tabibin zeki ve mütekayyit tedavisiyle onun hissiyaMAİ VE SİYAH 13T tını örten bütün levs agşiyesini yavaş yavaş kaldıracak. Ahmed Cemil. işitiyor musun? Sen gelmeden evvel böyle saatlerce öksürdü. Ahmed Şevki efendi küçük penceresinden başını uzattı: Ne dükkânı?. dedi.. Mümkün olsaydı. Onun . ciğerleri sökecek bir öksürük işitildi.katanyle gittiğim anladım. Raci’yi alacak. dolaplar konsun... ciğerleri paralanıyor.. Şimdi Ali Şekib’e ne diyecek? Şu teşebbüse mümanaat mı edecek? Hakikatta arkadaşı fena bir iş yapmış olmuyor. göğüs geçirdi: Bilmem amma fena görüyorum. Arkadaşının ikide birde elinde iki üç lira ile Emniyet sandığına gittiğini de bilirdi. hâlâ içmekten vaz geçmiyor. Sabahları bana uğrar da birer kahve içersek sana esnaflığın meziyetlerini izalb ederim.em yetiştirmek istiyorum.. Ali Şekib’in her vakitten ziyade neşesi vardı. Bu da Sirkeci’de ölünceye kadar içmiş. Ali Şekib o vakit Ahmed Cemil’e baktı: Yazıcılıktan usandım. Biraz sonra Saib’le göründüler. Aihmed Cemil zaten o hayatın şu neticeyi tevlit edeceğini pek iyi bilirdi.. Bu sırada içeriden boğuk. Bir kere duvarlar kâğıtlarısın. Dudaklarını açan geniş bir hande ile Saib’i dinliyordu. Ali Şekib’in bu karan nasıl esbap ile ittihaz ettiğini anlamakta teahhur etmedi. Bugün Raci’ye her vakitten ziyade acıyor.. onların altından saf bir kalb çıkardıktan sonra: — İşte bu temiz. biraz da esnaflık edeyim. . Ahmed Şevki efendi dedi ki: Nasıl öksürüyor. Her gün binlerce adamları esnetmekten başka bir şeye hizmet etmeyecek altı sütun yazı yetiştirmek için kafa patlatmaktansa dükkânımın köşesinde müşteri bekleyerek biraz da başka yazıcılara kâğıt kaf.» diyecekti.. Babası ağlarken Nedim’in halini görseydin. Ali Şekib gülerek cevap verdi: — Kâğıtçı dükkânı. Saib ellerini uğuşturarak Ali Şekib’in bir aksi sedası gibi tekrar etti: — Kâğıtçı dükkânı. kalbi sefalet hayatı içinde yuvarlanan oğluna götür. bu adamın nasıl bir hata ile hayatının mahvına sebep olduğunu düşündükçe derin bir merhamet hissi duyuyordu. Biçare çocuk!. Öne de camekânlar yerleştirilerek aralarında zarif maun iki kanatlı bir kapı bırakılsın da bakınız dükkân kendisini nasıl gösterir.

onlarla ufak ufak alacak hesaplar açacağım.. işe ne vakit başlanıyor?. değil mi? dedi. Gü.. Artık mürekkep kokusundan tiksinmeğe başladım. denildiği vakit sanki ne oluyor?.gibi iştihar emelleri olmayan bir adam için dükkâncılık herhalde yazıcılıktan iyi değil midir? Esasen Ali Şekib’i pek musip bulmakla beraber bu meselede kendisine bir töhmet hissesi tefrik ediyor. Sahib-i imtiyazın keyifli zamanını bulacağım da bir lira koparacağım diye düşünerek bir âlet gibi yazı yazmaktan usandım! Ahmed Şevki efendi sade dinliyordu. Alay mı? Hiç öyle değil. Arkadaşını gülerek dinliyordu.. Gördün mü.. Hayatımda birinci defa olarak ciddî bir şey yapmak istiyorum. kalemler... ben onları çocuklarım gibi seveceğim. Küçük bir kamus gibi her şeyden behre sahibi olan... Camekâmn içinde tozlanmış bir par-ra çantasını elime alıp okşıyarak sileceğim.. siyasî baş makaleyi bitirdikten sonra sıhhate dair bir bend yazmaktan yahut iktisada ait bir meseleyi kurcalamaktan içtinap etmeyen bu adam şimdi mektep çocuMarma kurşun kalem be138 MAÎ VE SİYAH ğendirmeğe. Sonra bir alay mini mini müşterilerimi idare edebilmek için bunalacağım.... ötede canı sıkılmış gibi duran işlemeli sedef bir kâğıt bıçağının yerini değiştireceğim. sabahleyin dükkânıma girdiğim zaman onları küçük fakat yüreğimden kopan bir tebessümle selâmlayacağım. Ali Şekib Ahmed Şevki efendinin reyini kazandıktan sonra büsbütün cesaret buldu: öyle değil mi? Hiç olmazsa dükkânımda satacağım şeyler benim malımdır. cüzdanlar.. Gördünüz mü saadeti?. renkli mektupluk kâğıtlar.. hayatı? Ahmed Cemil Ali Şekib’in bu kadar neşatına karşı muhalif davranmak istemedi. Amma dükkâncılıkta: «Ali Şekib’in dün güzel bir makalesi vardı. bir aralık Ahmed Cemil’e bakarak: — Hakkı var! dedi. Dükkân tutuldu bile!... Dükkânım dedikçe duyduğum zevki bilseniz! Bir dükkâna malik olmak!. eniştesinin sebebine meslekin tebdiline lüzum gören bu adama karşı kendisi için bir mahcubiyet duyuyordu. Hemen. resim örnekleri göstermeğe mi çalışacak?. ne güzel şeyler olacak: Zarif billur hokkalar. benim o süslü yazımla tutulmuş lâtif defterciklerim olacak. . Kazanacağım şey yine benimdir.» denmiyecekmiş.\ lerek Ali Şekib’e: Alay ediyorsun! dedi. Ali Şekib Ahmed Şevki efendiye döndü: Artık benim dükkân varken başka yerden alış veriş edilmez. o bin »çeşit tuhaflıklar.. Ona mukabil benim dükkânımda.

Matbaanın şu halinden hiç de memnun değilim. bana bir iki güne kadar MAİVESİYAH 139 eniştemden taahhütlü bir mektup gelecek.. Matbaada gazeteden başka bir şey yok. Ahmed Cemil henüz beş dakika içinde canını sıkmaya başlayan bu müzakerenin bir an evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu: O biçare matbaadan çıkarılacak olursa sokaklarda sürünür. bir âmir karşısında gibi münkad vazıyle dinliyordu.. idare memuruna dedi ki: Aman Ahmed Şevki efendi. gazetenin başında da bir alay haşerat! O Hüseyin Baha efendinin sahib-i imtiyazlığından başka bir şeyini göremiyorum.» cevabını verdi. Ahmed Cemil’in gazeteyi hemen yalnızca idare etmekten ziyadece zahmet çekeceğine teessüf ediyor gibi göründü. para babamın. Küçük odada Vehbi bey musahabe mukaddemesi olarak Ali Şekib’in matbaadan çekilmek üzere olmasından bahsetti. matbaa onun. Ona beyhude aylık verip duracak mıyız?» dedi. Ahmed Cemil.. Eniştesi fikrini büsbütün izah etti. sonra neticede bir istifade olursa yarı yarıya taksim. Veîıbi bey söyledikçe hiddetleniyor. Kendi kendisine — Keşke benim de böyle bir eniştem olsaydı! dedi. Vehbi bey omuzlarını silkti: Eğer her sokakta sürünecek olanı matbaaya almak lâ-zum gelirse... Bu gece yemekten sonra Vehbi bey Ahmed Cemil’e mat-baya dair görüşülmek için hemen yukarıya çıkmasını rica etti. . dedi.. bir aralık lakırdısının arasında: «Eğer pek zahmet çekecekseniz bana Osman Tayyar isminde bir muharrir müracaat etti. Bu Osman Tayyar «Mir’at-ı Şuûn» dan istiskale uğrayarak mevkiini Ahmed Cemil’e terketmiş olan adamdı. Ahmed Cemil ihtiyat ederek: «Bir kere böyle tecrübe edelim de... müvezziye tenbi’h etseniz Ahmed Şevki efendi taahhütlü mektubun ne için böyle takayyüde mazhar olduğunu Saib’in karşıdan parmaklarıyle para sayıyormuş gibi işaretinden anladı.Ali Şekib’in birden aklına bir şey geldi.. ara sıra kocasına perişan bir mâna ile güya istirham ederek buMAİ VE SİYAH 141 140 MAİ VE SİYAH kan İkbal’in yanında. Daha sonra Vehbi bey: «Bir de o sarhoşun matbaada ne işi var?. Peder nasıl olmuş da bütün sermayesini bir gazetenin istifadesine feda etmiş anlamıyorum. bizim de onu arasa. onu alırız» dedi..

bir* kitaphane. Raci’leri süpürürüz. Halbuki kendi kendisine.. kolu bağlı oturuyorlar. «Para olsa matbaayı bir altın madeni haline getirmek işten bile değil!» Da’ha sonra: ihtiyardan beş para koparmak mümkün değil ki. çıktı. Bu akşam eniştesinin sesi kulaklarında daima tekerrür etti: — iki üç yüz lira... şüphesiz o akşam biraz ziyadece kaçan Fertek düzinin neş’esiyle gülerek: Sen de züğürt herifin birisin. Hüseyin Baha efendi gazeteyi bana bırakır. dedi. makineleri petrolla işletiyor. Mümkün değil eniştesinin hülyalarına iştirak edemiyor. matbaayı ne için yalnız bir gazeteye hasretmen” ?” Kitap basamaz mıyız? Ahmed Cemil: — Matbaanın harf mevcudu kâfi değil T dedi. Ne olurdu? iki üç yüz liran olaydı da matbaaya atıvereydin. karşısında türlü tafsilât ile icat ettiği o ümit âlemine müvazişkâr bir nazarla bakamıyordu. Ahmed Cemil İkbal’e bakıyordu. Vehbi bey şimdi tasavvurlarını izah ediyor. bu kaba latifenin kardeşinin «zerindeki acılığına şahit olmamak için kalktı. «Bu söylenilen şeyler doğru değil mi? Ben onun dediği gibi züğürt bir herif olmasam da bugün iki yüz lirayı matbaaya atabilsem bütün bu şeyler vücude gelmeyecek mi? diyordu... Saib müstait. dedi. dedi. beğendiği yerde yesin. Vehbi bey canını sıkan bir şeyle meşgul imiş gibi ayağa kalktı. Vehbi bey Ahmed Cemil’in önüne geldi.Ben matbaanın idare tarzını büsbütün değiştirmek istiyorum. bir sürü mürettip var. Vehbi bey asıl maksud olan noktaya geldiğini göstermek isteyerek: — Tamam! dedi Sade harf değil. liralarla oynuyor. ikbal daha ziyade duramadı.. hattâ bir de taş makinesi ister. ikbal kardeşinin nazarına tesadüf etmemek için gözlerini indirmişti. Matbaada beyhude para alanları: Şekib’leri. bir mücellithane vücude getiriyordu. matbaayı büyütüyor. matbaada şubeler açıyor. o vakit matbaa hakikaten bir matbaa olur. Matbaaya gelince. kendisine bir aylık veririz. çalışkan bir çocuğa benziyor. siz Said’le Saib üç kişi gazeteyi pek âlâ idare edersiniz. Bütün bu hülyalar Ahmed Cemil’in dimağını uyuşturuyor. değil mi? Saib’in takdire mazhar oluşuna Ahmed Cemil gülümseyerek yalnız: — Evet. bütün devair evrakını iltizam ediyor. para kazanmak ne demek olduğunu o zaman anlarız. bir müddet için tatlı bir mestlik içinde sardıktan sonra birdenbire fena bir iz bırakarak geçiyordu. .

dedi.. O vakit Aflı-med Cemil daima açık bir tesliyet menbaa olan arkadaşının elini sıktı. bu adam hakkında henüz hüküm vermemiş.Demek bütün hayatının emelleri hemen tahakkuk ediver-mek için yalnız şu iki üç yüz lira kifayet ediyor. tuhaf çakılar. Ali Şekib henüz bir gün evvelden beri yerleştiği dükkânının önünde mes’ut bir haz ile tebessüm ediyordu. onu yeni maun camekânlarm. hileli para çantaları. henüz yerleştirilmemiş paketlerin arasında bahtiyar gördükçe sevinç duyarak oturdu.. fakat şimdi bu yazıhaneye temellük etmek fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu.» diyerek arkadaşına resimli kartlar. «Bak ne cici şeyler buldum. demek ondan sonra Hüseyin Baha efendi ile görüşülmüş. Bir vakit ekmek bulmak için âtifetine müracaat ettiği bu adamın bugün şu matbaadan vedaını görmemek için bir bahane icat etti. eniştesiniz geldi. Vehbi beyin ilk sözü: işi bitirdik! oldu. O yazıhanenin başına geçmekle bir vakit kendisine muavenet elini uzatmış’ olan bir adamın hakkına taarruz etmiş olacak zannetti. O da zaten gazete gailesinden kurtulmak için bir fırsat gözetiyormuş. Ali Şekib büyük keman şeklinde jelatin kaplı zarif bir takvimi göstermekle meşgul iken dükkânın kapısından Saib’in başı göründü: •—¦ Cemil bey! Deminden beri sizi arıyorum. karar verilmişti. ona fena yahut iyi sıfatlarından birini takamamıştı. tebrik etti. Şu halde bu yazıhaneyi siz alırsınız. Bir aralık nahiye müdürü olan eniştesinden bahsetti: İmdadıma yetişmeseydi bu dükkân zor açılırdı. Ahmed Cemil eniştesini Hüseyin Baha efendinin henüz tahliye ettiği yazıhanenin başında buldu. dolapların. deste deste kâğıt yığınlarının. öyle mi ? Bir gün Ahmed Cemil Said’le tashihlere bakarken Saib yavaşça yanına sokuldu: Hüseyin Baha efendi kâğıtlarını topluyor.. değil mi? Ahmed Gemilin gözleri Hüseyin Baha efendinin kapaklı yüksek yazıhanesine gitti. . Ali Şekib hep dükkânından bahsediyor. Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi. renk renk mektup kâğıtları gösteriyordu. 142 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil de kendi eniştesini düşündü.. dedi. şimdi sizi istiyor. Nereye gideceğini tâyin etmeksizin yürürken bir sesin: Eski arkadaşlara iltifat yok mu? dediğini işitti. Önce eniştesinin söylediklerini sadece bir musahabe gibi dinlemişti. matbaadan çıktı. Ahmed Cemil dondu kaldı. ben teklif eder etmez kabul etti.

. Gazeteyi Ahmed Cemil ile Said ve Saib pek âlâ idare edebilirlerdi. Bu cihet zaten geçen akşam karar altına alınmamış mıydı? Matbaaya gelince Ahmed Şevki efendi biraz tuhaf adam amma oldukça becerikli birisine benziyor. bir petrol muharrikinin çarhı kayış kolanlara takılınca ayaklarının altında şu bina bir fabrikanın hayat gulgulesiyle gürleyecek. bu ümide ‘husul bulamayacak nazariyle bakmakta iken işte şimdi gözünün önünde bir çare belirmişti. Şu dakikada bir karar verse matbaaya bir taş makinesi ilâve edebilecek.. kaleminizden akıp taşan o şeyleri şuracığa halının üzerine döküvermek henüz beş dakika evvel sizin dimağınızdan doğan.Eniştesine cevap vermedi. kâh sürünerek uzanıp giden yazılarınız.. rehinden bahsediyor. yirmi beş lira tefrik. mütalâalarının nihayetine şu cümleyi koydu: Yine sen bilirsin. bey’i bilvefadan. Sü-leymaniye’deki evden dem vurdu. Para tedariki için bir çare buldum amma bilmem arzu eder misin?. şu ceviz yazıhanenin . O gürültüyü şimdi kulakları işitiyor.. yerde cihana dağılmak için muntazır serilen kâğıtlarınızı şimdi küçük bir mürettip yamağı gelip toplayacak. nevakısmı ikmale gelince: Vehbi bey birden tahattur ediyormuşçasma: Ha!. Ahmed Cemil’in nezareti altında işin içinden çıkabilir zannolunur.» diyordu.başında yazı yazmak... o paranın bir ev için nemasını hapsetmekten ise şu suretle istifade vesilesi ittihaz ederek. Ahmed Cemil o geceden beri dimağında darbe vurmaktan hâli kalmayan para bulmak ihtimalinin tahakkuku ümidini işitince kıpkırmızı oldu. kendisine bir meslek temin etmiş olacaktı.. Istiglâlden. türlü tarikler ve vasıtalar gösteriyor. MAİVESİYAH 143 bunlar hakkında tam bir vukuf ile tafsilât veriyordu: «Matbaanın hasılatının ayda meselâ yirmi. Ahmed Cemil de bu matbaa meselesi yeni bir düşünceye silsilesi tevlit etmiş oldu. dedi. Matbaada maddeten. Vehbi bey şimdi gazetenin.. fiilen bir hak sahibi olmak ümidine karşı içi titriyordu. onun hayaliyle mestoluyordu.. Şu halde Ahmed Cemil de matbaaya kısmen mutasarrıf olarak. bunda bana müteallik hiç bip şey yok. edilerek istikraz olunacak paranın tesviyesine tahsis olunur. O zaman eniştesi paranın tedariki çaresini izah etti.. Vehbi bey devam etmek için bir istifsar kelimesine mun-tazırdı: — Ne yolda? dedi.. Ah! ayaklarınızın altında bir irfan burkanı gibi gürleye gürleye dönen o makinelerin çelikten zemzemesiyle kulaklarınız uyuşarak. Vehbi beyin mantık istidlallerinin sonun yoktu. Matbaanın. Öyle değil mi? Eve malik olmaktan ziyade bir mesleke malik olmak lâzımgelir. matbaanın idare şekilleri hakkında tasavvurlarını izah ediyordu.. fikrinizin uçuşlarını takip edemeyerek garip ivicaclarla sanki ıstırabından kâh kıvranarak. yanıbaşınız-da ellerinin . sahih!.

İşte muharrik bir canavar gibi homurdanmağa başlıyor.» Evet. İkimizin re’yine havale etti. bir rüzgâr bütün bu 144 MAİ VE SİYAH irfan mahlûklarını dünyanın her tarafına atacak. üstüvanelerin üzerinden. Ahmed Cemil’in şimdi kulaklarında makinelerin tarraka-sı. gözlerinin içinde binlerce. abasından kayarak akarak. makinenin. Eniştesi omuzlarını silk-ti. kanatlarını gererek. «Onun ne hükmü var?» demek istedi. İşte kayışlar birer uzun yılan gibi matbaayı baştan aşağı sarsıyor. Onu emellerinin bir oyuncağı gibi istimal edebilir miydi? Terhin! Bu kelimede bir soğukluk buluyor. Demek bu rüyayı hemen şimdi hakikate tebdil edebilmek için elinde bir çare var.. çırpınarak uçuşuyor. MAİ VE SİYAH 145 . kardeşine bu tasavvuru nasıl açmalı? Bundan beklenen menfaati onlara anlatabilmek için ne yapmalı? Ahmed Cemil henüz bu tereddütler içinde bir karar verebilmek için cesaret bulamamakta idi ki ertesi gün akşam üzeri eniştesi matbaaya geldiği vakit iki lâkırdı arasında: «Dün İkbal’e ev meselesini açtım!» dedi. daha sonra makinenin safhasına iki kanatlarını açmış bir yaprak. çelik dişlerin. parça parça öteye beriye serpecek.. bakınız. sonra: «Ben ne karışırım.... o siyah devin karnından. diyor.. Sonra yine matbaanın günlük işlerine geçti.» dedi.. canlanmış şeyler. daha metin bir ses — başka bir lisan ile kuvvet vermeğe çalışıyordu: «Ne için tehlike olsun?.tarakası duyulan mürettiplere gidecek. beyazlıklar peyda oluyor. oğlunun bir hevesi uğruna tehlikeye konulmak için mi bütün hayatının mesaî bahası olarak edinmişti? Haydi kendisine ait olan hisse için onu alet olarak kullansın. Parayı bir kumar masasına mı Ttoyacaksm?. O para ile alacağın her vakit para değil midir?. yüzbinlerce beyaz kâğıtların delice uçuşu hüküm sürüyordu... Hayatında.. bunlar sizin işte şu iki parmağınızla arasında sıkarak fikir yaratmağa mecbur ettiğiniz şakalarınızın içinden fırlamış. sonsuz genişliği içinde hissesine isabet eden Süleymaniye’deki o bir avuç toprağı. Zavallı babası onu terhin edilmek... onu ne sebeple tehlikeye atacak? Hülyasını dolduran makinelerin tarakası arasında zayıf Mr vicdan sadası Ahmed Cemil’i o tasavvurdan irkilmeğe davet ederken diğer bir ses — daha vazıh. Bir şeyden daJha korkuyordu. cihanın uçsuz. annesine.. İkbal’in hakkına ne salâhiyetle tasarruf «decek. ondan ürkü-yordu. Ahmed Cemil ancak ay^lacaklan zaman sormağa cesaret Iraldu: «îkbal ne cevap verdi?» dedi.... bükülerek bir alay beyaz kuşlar.. Fakat o mini mini ev. ne için korkuyor?. Ne zaman istersen eline geçecek bir sermayeyi kullanmaktan ne için korkuyorsun?.. bir saat sonra bu uzun kâğıtlar birer madenî sütuna tebeddül edecek.

Onu bitirdikten sonra asıl hayatının mes’ud bir devresinin ilk saati çalmış olacaktı. yalnız bir endişesi vardı: Eserini bitirmek. Şimdi Ahmed Cemil sanki bir dalganın üzerinde düşünmeğe meydan bulmayarak yuvarlanıyordu. Hüseyin Nazmi’ye vaadettiği gibi bir ay zarfında bitirmek mümkün olamamıştı. Üç kişi.Bugünden sonra bu tasavvura ait vukuatın cereyanını idare edebilmek için Ahmed Cemil imkân bulamadı. hattâ oğlunun istikbalini bu tasavvurun tahakkukuyle kaim zanneden bir annenin sükûtunda bir tehviç emaresi bi’le farkolunuyordu. Ahmed Cemil’in odasında kanepeye yaslanarak bir sigara tellendirdikten sonra gidiyordu. 10 146 MAI VE SİYAH de sofra başında eniştesiyle bir yeni bahis zemini tedarik edilmiş oldu. Matbaanın idaresi hemen bütün kendisine inhisar etmiş gibiydi. daha doğrusu Ahmed Cemil iştirak etmeyerek. belki tatlı bir hülyanın şu tahakkuku vasıtasını reddetmek için mukavemet sarfından kendisini alıkoyan bir sebep vardı. Eseri için her türlü yorgunluktan âzâde bir fikre muhtaç iken ceplerinde sürüklene sürüklene yıpranmış müsveddelerini matbaada geceleri yalnızlık haşyetinin kalbinden akıttığı korku karışıklıkları . harfler ve edevat ikmal ve ıslah edildi. hattâ hiç kimseye karşı kin taşımak elinden gelmeyen Ali Şekib bile bir çeyrek kadar dükkânının cam kapılarını kapayarak matbaanın makinelerini temaşaya geldi. Ahmed Cemil eserini takip etmek için ekseriyet üzere matbaada kaldığı geceleri intihap ederdi. Said yüzünü gözünü örten kırkılmış sakalıyle. Eniştesi hergün sabah akşam uğrayarak Ahmed Şevki efendiyle bir çeyrek içinde işini bitiriyor. uykusundan. Eniştesinin bin türlü zorlukları yenen faaliyeti bir hafta içinde Ahmed Cemil’in ayakları altına petrol muharrikiyle litografya makinesini yerleştirdi. Yeni makinelerin şerefine matbaa temizlendi. yazdırıyordu. matbaayı işgal edecek işler bulundu. mürettiplerle. Saib kuru kısa vucudiyle. Şu halde Ahmed Cemil artık tamamiyle bahtiyar idi. Ahmed Cemil o gün makineler dairesinden çıkmak istemiyordu. Geceleri üç arkadaş sıra ile matbaada kalırlar. o akşam evde bahis tazelendi. Sabiha hanımla İkbal ses çıkarmıyorlardı. yine o sırada işini tatil eden bir karşı matbaasının müzayedesinden bahsolundu. Senetler yapıldı. artık daima matbaadan bahsonunuyordu. mahkemelere gidildi. Eniştesi iki gün matbaaya bir yabancı ile geldi. Bu günden sonra Ahmed Cemil kendisini bahtiyar bulmağa başladı. şimdi matbaa. Akşamları evMai ve Siyah — F. Ahmed Cemil artık bütün vakitlerini matbaaya hasredebilmek için eniştesinin tavsiyesine uyarak derslerini hattâ yavaş yavaş muhabbet etmeğe başladığı Muzaffer beyi terketti. ikisinin arasında güya mukarrer bir işin teferruatına dair müzakere cereyan etti. Gazeteyi istediği gibi yazıyor. müstahdemlere talimat verildi. terkettiği derslerinden. Ahmed Şevki efendi şişkin göbeğiyle. enişte ve kayının şu küçük bayramına iştirak ettiler. yemek zamanlarından iktisat olunmuş saatlerini zaptediyordu.

davete muntazırım!» dedi. çok işlemekten yorulmuş. Hattâ para bile kazanılıyor... sonra bu isimleri elediler. bir zafer haberiyle «Genci-ne-i Edep» idaresine gitti.içinde yazıhanesinin üzerine serince bir müddet yorgun. Şimdi artık eserini yorulup da bitirmek isteyenlere mahsus bir ihmal ile. Arkadaşıyle eserin açılış . İki de biz. Artık endişe edecek bir sebep göremiyordu. O vakit iki arkadaş ziyafetin muhtelif cihetlerini düşündüler. biçareliğiyle beraber kendi dehasının şu muzafferiyetine de şahit olması için mukavemet mülemeyen bir arzusu vardı. yalnız: — O da bulunsun! dedi. yirmi beş lira tefrik edildikten sonra Vehbi bey kayın biraderini para düşüncesinden kurtaracak kadar merhamet ve tedbir gösteriyordu. Ahmed Cemil’in akdettiği istikraza karşılık olarak birinci taksit olmak üzere. Kimleri davet etmek lâzım geleceğini müzakere ettiler. arkadaşını buldu. dolgun bir dinleyici grubu... faka/t Raci’inin bütün betbahtlığry-îe. Ahmed Cemil: Raci! dedi. hastalanmış başmı mariz bir çocuk gibi iki ellerinin içine alarak şişesi iyi silinmemiş lâmbanın donuk ziyası altında bulanık gözlerinin önünde sislere boğulan müsveddelerine bakarak düşünmeye. O gece Erenköyü’nde misafirler toplanıp da Hüseyin Nazmi bir aralık «Efendiler sofraya.. Nihayet bir gün sabahleyin. aşkı. Bütün emellerinin husulüne bir iki hatve kalmıştı: eseriyle. Hüseyin Nazmi bir yandan arkadaşını ikna ettikçe bir cihetten de önündeki kâğıda kurşun kalemiyle bir takım isimler yazıyordu. sekiz kişi oluyoruz. güya incimat etmiş gibi başının içinde bir taş sıkletiyle duran beyninden birşey çıkarmaya çalışırdı.. enişteyle aralarında mümkün olabildiği kadar bir samimiyet teessüs ediyor. artık çalışmaktan âciz fikrini düşünmeye sevkedemez. Raci mi? Onu ne yapacaksın? Ahmed Cemil kızardı. âdeta bu adam hakkında arasıra muhabbete benzer hisler duyuyordu. Altı kişi yetişmiyor mu?. işte sana güzel bir sofra.. evvelce müşkülpesentliğinden kurtulamayan müsamahalarla dolduruyor. Şimdi Ahmed Cemil ev masrafından büsbütün elini •çekmişti.. «Eser bitti. uzun uzun münakaşalardan sonra beş kişi için ittihat hâsıl olabildi. Hüseyin Nazmi diyordu ki: Ne lüzum var? O kadar kalabalık içinde gürültüden başka birşey hâsıl olmaz. Hüseyin Nazmi «Altıncısı?.. ona bir an evvel «son» kelimesini çektikten sonra arkadaşlarına okumak sonra da Lâmia’ya: «İster misiniz? Bu eserin sahibini zevciniz olarak kabul etmek ister misiniz?» demek için acele ediyordu.» dediği zaman Ahmed Cemil’in kalbi bir sahnede ilk defa olarak görünen bir sanatkâr helecanım duydu.. altıncısı?» diyordu. #*# Matbaada artık her şey bir ittırat içinde cereyan ediyordu.

«Gencine-i Edeb» her hafta ilk sahifesinde Hüseyin Naz-mi’nin bir manzumesiyle çıktığı için müvezzilerin bilhassa yüzlerini güldüren resaili mevkute arasında birincilik payesini bulmuş idi.törenini yemek sonuna bırakmaya karar vermişlerdi. Hüseyin Nazmi edebiyat-ı garbiye ile iştigal neticesi olarak şiirde yepyeni bir tarzın ihemen mucidi gibi idi. «Evvelce izahat verilmeksizin eserinin anlaşılamayacağından emin ol!. Erenköyü’n-deki köşkün yemek odasında sofra etrafında içtima etmiş idiler. pantalonunun paçalarını en kuru havalarda bile kıvırmakla me’luf Süleyman Vahdet efendiden ziyade uysallık duyguları iraesine hulule çalışan Raci’yi dinlemeğe kadar «Pe~ yam-ı Cihan» ceridesinde. fesini daima ensesine doğru taşımakla. fakat edasının tazeliğinde. yeniliğini izah edecekti. Ahmed Cemil bütün dehasının inkişaf kabiliyetini hapse-de ede bir an içinde iştihar perisini ayakları altına atnıak maksadına hizmet ederken. cebinde taşıdığı bağadan küçük tarakla daima.. Hattâ bütün dostları için velâdet ve vefat tarihleri dağıtmakla meşhur olan.» diyordu. hattâ lâkırdı arasında. galiba mevzun söz söylemeye itiyadının eseri olarak ahenkli besteli bir su’ud ve hudut ile teganni edercesine söylediği sözler refakat eden eliyle — bir genç şair için iştihar teessüsü rasimesine şeref ilâve etmekten çekinmemiş idi. en büyük cür’etleri o kadar nazik ve munis bir kisve altında örter idi ki gençlerin en güzide pişvalarmdan mâdudiyeti. Fransanın en ileri cür’et sahibi genç şairlerinden daha ziyade terakki gayreti göstermekle aklında m Al VE SİYAH / \ ____ 149 . fikrinde ve lisanında o derece itidal ve sükûn gösterir. Üstatlardan birinin «sû besû» redifli meşhur bir gazeline söylenen yüzlerce nazirelerin içinde ferdaniyet kazanmış olmakla bir şeref kazanmış olan İlhami efendi — kırmızıya meyyal sarı. nazenin-i şiir dört asırlık «Haftan berduş» görmedikçe tanımak istemeyenlerin bile takdir-i şerefimden ‘hisse almasına mâni olamamış idi. o isme matbuat âleminde bir ehemmiyet izafe etmiş idi. Onun için bu gece Hüseyin Nazmi’nin edebî sahabeti altında Ahmed Cemil’in eserinin inşadı rasimesine davet edilenler pek muhtelif sınıflara mensup oldukları halde. o meydana çıkmak isteyen teessüratı neşidelerini daima serbest bırakmış idi. tarana tarana yanaklarından gözleri okşayan bir intizam ile inen sakalıyle. «Gencine-i Edeb» Hüseyin Nazmi’nin isnrni bütün edebf-yat erbabına tanıtmış. bilmem hangi sene bir ceridede neşrolunan «Reb’iyye» sini «Nef’iyane» buldukları için «Nef’i-i devran» namiyle tanılan.. Hüseyin Nazmi bir açık hita-besiyle arkadaşının mesleğini.

O vakit Ahmed Cemil sedirin üzerinde kendisini kaybetmiş. teessüründen o şiirin musikisine mebhut kalarak güya uyumuştu. bir saat evvel bütün varlığını sarsan parçayı bir küme boş lâf gibi tesirden hâli bulmuştu. Almanca gazeteler. oymalı. kırmızı mürekkepli. başlamak zamanına terakkub ediyordu. bir mümeyyiz heyetinin karşısına çıkmağa müheyya bir çccuk üzüntüsüyle. bunları baştan başa cehren. Muallim bu parçayı bütün ruhiyle okumuştu. «Ah! bir kere Mounet Sully’yi. Ahmed Cemil’in senelerden beri intizar ettiği iştiharın işte ilk sahnesi şurada gözlerinin önüne serilmiş duruyordu. Edebiyatta inşad ve takririn. Sinirlerini gevşeten. Sonra kendisi tecrübe edince. Bu iştigali arasında neler keşfetti: Evvelâ güzel bir eserin fena okuyan bir adam. her kelimenin kuvvetini. kitaplar taşıyan. kendisini tanıyanlar arasında Victor Hugo lâkabıyle anılan Ha-* san Lâtif bey — hususiyle Hasan Lâtif bey — o muannid sü-kutiyle inşad rasimesine bir başka vekar ilâvesi için ziyafetken kaçmaya katlanmamış. çiçekli resme müşabih. Dört sene evvel kırkaltı sahifelik bir şiir mecmuası neşredeli-den beri Babıâli caddesinden daima telâş ve endişe ile geçen.hiffete hükmedilmiş olan Mazhar Feridun beyin kavga arayan tecavüzlerine yumuşak bir kulak kabartmaktan hali değildi. Bir vakitler Corneille’in. Herald’a yaptırılmış potinleriyle teferrüd eden Fatin Dilâver bey de kendisine edebî bir müsamerede bulunmak fırsatını veren şu ziyafeti kaçırmamış idi. bütün matbaalara uğrayarak bütün edebiyat cidallerine daima mütefekkir adamlara mahsus musîr bir sükût ile iştirak eden. risaleler. Edebiyattan zihnini en ziyade meşgul eden şeylerden biri de inşad tarzı ve kıraat idi. bazı eserlerin gözle değil kulakla anlaşılmak için daha ziyade münasebeti bulunduğunu öğrenmiş. O vakitten beri kelimelerin sedasına . tetkik ederek okumuştu. işte şimdi hepsi orada idiler. Akşamdan beri etrafında cereyan eden muhaverelere nadir kelimelerle iştirak ediyordu. lisanında en fena bir eser olacağını anladı. o işittiği parçayı okumak için çalışınca. mini mini odasında bütün sevdiği şairlerin ruhunu tehziz etmişti. Garp edebiyatıyle iştigalinde buna dair birçok mütalâalara ve intikadlara tesadüf etmiş. babasının sayesinde. irad ve kıraatin başka başka şeyler olduğunu. Sarah Bernhart’ı işitsem. dolgun vücudüyle daima koltuğunun altında Fransızca. bunları daha ziyade anlayacağım» derdi. Daha sonra bu merakı bütün okuduklarına tamim ederek ceh150 MAİ VE SİYAH ren inşadı bir âdet hükmüne getirmiş. Racine’in hâilelerini tecrübe zemini ittihaz ederek. mensup olduğu adebiyat âleminde meçhul fikirler uyandırmıştı. işlemeli yazısıyle bütün edebî risalelere minimini güzel manzumeler yetiştiren. sanatı inşad ve irada çalışmak için birçok zaman sarfetmişti. biraz rengini sarartan kalbinin ufak helecanıyle. Bir kere edebiyat hocasından ders esnasında Tezer’in bir parçasını dinlemişti. bunlar zihninde tamamen yeni. matbuat âlemi münteşirleri arasında içi canfesli palto’Iarıyle. kısa boylu.

Raci büsbütün serbest kalan çenesini İlhami efendiye methiyeler dökmeğe hasretmiş idi ki Hüseyin Nazmi: — Arkadaşımın eserini tanıtacak bir iki söz söylemek için misafirlerimin müsaadesini talep ederim. bir tesliyet hatimesi. Elindeki bıçağıyle bardağına vurdu. Ahmed Cemil refikinin şu hitabesine tamamiyle yabancı “bir sâmi sıfatıyle biraz çekinerek. nakısa mıdır. kafiyeleri çatlatarak. Bir de Raci’yi «Hilâl-i Seher» manzumesini okurken dinlemişti. kelimelerin üzerine basarak. o gece zevaline karşı tazammun ettiği ye’si hüsranı ifade etmek için sesde bir sükût. Ah! Bu akşam şu heyetin karşısında onu her vakit okuduğu gibi okuyabilse!... kollarıy-le. Evvelâ şiirin garpta dört satırlık bir tarihini yaptıktan sonra en yeni nazım tarzını biraz izah etti.» Sedanın bir şiir musikarı olduğuna kanaat kesbettiği için eserini yazdıkça daima açık sesle okur. İrat san’atmda en ziyade. sükûta davet ederim. Ahmed Cemil bir hayret nidası gibi düşmesi lâzım gelen «Nedir o sürh u sefid» . parçalamıştı.» diyordu. tanıknamış edasıdır. Raci başıyle. suratını ekşiterek hicazkâr perdelerinde gazel söyleyenler kadar gülünç bulurdu. Raci «Nedir o sürh u se-fid? ah! başlıyor mu nehar?» mısraını okurken yumruklarını sıkıyor. Hüseyin Nazmi ayakta iki ellerini sofraya dayayarak başladı: Arkadaşım için meziyet midir. meftur ve mütehassis bir karar isterdi. Fatin Dilâver bey müsamerenin asıl fatihasını teşkü eden bu söz üzerine çırpındı.. füturu. birisine hücum etmek istiyormuşçasma gözlerini açıyordu.. son-fa ufak bir duraklama. bütün o kaba vücudiyle bu nazik ve rakik şiirin veznini uzatarak. Onu müteakip bir ümit inciîâsı. «Yarın sabaha demek sohbet ey hilâl-i seher.. gü-^ lünç. müfrit olmaktan korkardı. bütün hazık ruhunu incitmiş. güya küçük bir tefekkür vakfesi. kollarıyle şiir okuyanları. mümkün olabildiği kadar görülmemiş.. Hüseyin Nazmi hâlâ susmak istemeyen. başını eğilterek. dedi.. bilmem eserin başlıca hassası yeniliği. onun ahengini dinlerdi.den sonra «Ah! başlıyor mu nehar?» sualinin ifade ettiği bütün keselânı. «Sükût!. sesini onların hükmüne ve kuvvetine tatbik edebilmek için uğraşmıştı.. «işte bu dinleyeceğiniz eser oradan toplanmış tohumların şark güneşinde . Artık yemek bitmiş. biraz lakayt ve laubali durmağa çalışarak dinliyordu. sahte. Mazhar Feridun beyin tek gözlüğü eserin şu hassasına bir tazim selâmı göndermeye mecbur oluyormuş gibi hürmetle gözünden fırlarken Süleyman Vahdet efendinin eğri fesinin arkasında saliana püskülünde ufak bir infial titremesi farkolundu. Mazhar Feridun bey fevkalâde vukuatta kullandığı tek gözlüğünü sanki daha iyi dinlemek için gözüne yerleştirmeye çalıştı. Karşısında Hasan Lâtif bey bir saatten beri devam eden sükûtunu takibe evvelkinden ziyade karar verdiğini imâ edercesine yutkundu. elini yanağına dayayarak. Ahmed Cemil elleriyle. kırmış.dikkat ederek okumak. yavaş sesle Hha-mi efendiyi işgale çalışan Raci’nin vaziyetinden meftur olmayarak devam etti.

İptidalarında bu ahenk değişmesinden şaşırtan bir tesir hâsıl oluyor gibiydi. kaşlarım çatarak kulak kabarttı: Süleyman Vahdet efendiye dikkati davet eden bir işaretle baktı. Bizde şiir lisanının farkolunmayarak nasıl garp mahsullerinde müteessir olmağa başladığını İlhami efendinin müsait bakmağa çalışan gözlerinin önünde izah etti. Fatin Dilâver bey tonbul vücuduyle daha zyade sokuldu. bazan . İlk önce dinleyenler bu vezin tebeddülünü farketmiyor gibiydiler. Daha sonra büsbütün Ahmed Cemil’den bahsetti. onu yeni şiirde münferit ve mümtaz bir şahsiyet şeklinde gösterdi. kelimelerinden. sükût arasında bu küçük hareket herkes için dikkat hükmüne geçti. Ahmed Cemil biraz kuvvet buldu. eseri dinleyelim. Şimdi hayatın cidal silsilesi başlıyordu. Ahmed Cemil artık sesini arzusuna göre idareye başlıyordu. eserin ufak bir esas ve fikir tarihini çizdikten sonra arkadaşının bu eserindeki inşa vasıtalarına intikal etti. el-handan geçtikçe değişiyor. titreyen sesiyle başladı.. Ahmed Cemil eserinin başında bir bahar sabahı levhası tasvir etmiş. diye bağırıyordu. evvelâ ayağa kalkmaya cesaret edemeyerek küçük bir cep defterine tebyiz ettiği eseri sofranın üzerine koydu. llhami efendinin kulağına eğilerek iki kahkaha arasında bir mütalâa tevdi eden Raci’ye bakarak: Eseri. Ahmed Cemil ayağa kalktı. Ahmed Cemil biraz müteessir. înşa vasıtaları tâbirine kaba bir lâtife ile ilhami efendiyi güldürmeye çalışan Raci’yi dinlemeyerek Hüseyin Nazmi eserin vezinlerinden. Hasan Lâtif beyin daima sükût etmek kaidesine mugayir görmeyerek başladığı alkışlar arasında Ahmed Cemil!e: «Şimdi nöbet senin!» mânasıyle tebessüm etti. Hüseyin Nazini gözleriyle: «haydi!» diyordu. Bir aralık karsısında Mazhar Feridun bey pek taze bulduğu bir fikir için «güzel! . sesi çıkmıyor. okşayıcı buselerle temas ediyordu. velhâsıl bütün maddî denebilecek cihetlerinden bahsetti. muanber bir serinlikle. güya şu heyetin dimağlarına muattar.> dedi. Ahmed Cemil iskemlesini çekti. elindeki kitap kendisine büsbütün yabancı bir müşevveş metin imişçesine her kelimede şaşırmaktan korkarak sesini idare edemiyordu. fakat Ahmed Cemil’in sesi bazan bulutlarda serinlik ariyan şahinler gibi yükselerek. kafiyelerindeiı. Fatin Dilâver bey bıçağını bardağa daha şiddetle vuruyor. eseri anlatabildim mi? fakat eseri en iyi anlatacak olan yine kendisidir. müsteğni bir nüzul ile dökülüyor. daha sonra: «bilmem. Ahmed Cemil’e sarılacak zannolunurdu. sofraya yaklaştı. hazzmdan. ağır ağır. Şiir evvelâ bir bahar bulutu parçasından serpilen tabahhura müheyya kat-recikler gibi yavaş yavaş. başlamadan evvel heyetin reyini istifsar ediyormuş gibi baktı. sesine bir ifade kabiliyeti geliyordu. yavaş yavaş gözlerinden bir sis kalkıyor. sonra iki mısrala o parlak levhayı ‘hülya arkasından koşan gençliğe tatbik edivermiş idi. sonra bir aralık İlhami efendi eğilerek.inkişaf etme çiçeklerinden müterekkip bir demettir» dedi. şimdi nazmın vezni muhtelif esaslardan. Henüz ilk beytilerde boğazı kuruyor.» cümlesiyle hatime verdi.

yavaşça: «Bilmem hatırınıza geliyor mu? Şeyh Galip merhumun Hüsn-ü aşkında. Aihmed Cemil şimdi kimseyi görmüyor... Ahmed Cemil şimdi siyah gecesinin levhasını tasvir ederek semaları şimşekleri tutuşturmakta. nagihan bir ümid handesiyle neşveli. rikkatinden. siması vakit vakit bir teessür sisiyle örtülerek yahut bir neşve ile incilâ ederek devam ediyordu. fezanın derinliklerinden rüzgârlar kaldırıyordu. O vakit bütün vücudu titredi: Lâmia. sevincinden ağlamak isteyerek ona sarılmak için bitirmesine tekarrüp ediyordu... demek Lâ-mia deminden beri orada şiirinin şu zaferi karşısında idi.» diye bir şey başladı. Bir zaman geldi ki hepsi bir bahar gecesinin çiçek ko-kularıyle dolu nefesi altında rüyaya benzeyen bir âleme dalmış gibiydiler. gazda tıkanarak. Oraya daha ziyade bakamadı. eserinin şu saniha uluvviyetine karşı kendisini zaptedemiyor. Bu fasılanın arasından gözleri beyaz bir gölge farkeder gibi oldu.. bu muzafferiyetine. Gözlerini çevirdi.. kâh bir ıstırap şehiki ile boS1ÎAH .. sallanıyor. hayat cidaîleriyle dolu bir gün tasvirinden sonra afaka bulutlar yağıyor. fakat Hüseyin Nazmi’nin dinlemeğe -vakti yoktu. vezinlerin tenevvürlerinden. kaldılar. şimdi sesi karar perdesini arı-yarak pest sadalarla dolaşıyordu. kâh matem yaşları şeklinde sürüklenerek. elinde parmaklarının hafif bir hareket ile çevirdiği defterine nadir bir bakışla hâtırasına yardım ederek uzun kumral saçları lâmbalardan dökülen ziyalarla tutuşarak. kafiyelerin bir musiki parçalarında yer yer tekerrür eden birer münferit savt gibi mütekâmil terennümünden geçip gittikçe bu eserden sekir veren bir şiir havası tabahhur ederek küçük bir bulut şeklinde dinliyenleri sardıktan sonra yüksek bir mmtakaya yükseliyordu.’. Şimdiye kadar onu düşünmemiş. Süleyman Vahdet efendi Hüseyin Nazmi’ye eğildi. artık eserin sonuna ancak bir sahif e kalmış idi. .. arkadaşının. bulutlan yıldırımlarla parçalamakta iken. orada bulunabileceğine ihtimal vermeyerek fikrini yalnız eserine hasretmiş idi. Sakit. mebhut.yüzercesine hafif hafif dalgalanarak. Artık neticeyi istidlale başlayan Mazhar Feridun ile Fa^ tin Dilâver ayağa kalktılar. güya kapının bir kanadı yavaşça. küçük bir fasıla bırakarak açılıyordu. şimdiye kadar kendisini dinleyenlerin üzerinde hâsıl ettiği tesiri ufak bir inşad saka-tiyle izale etmekten korktu.. bir müddetten beri kendisini kaybeden Raci gayretini toplayarak İllhami Efendiye bir şey söylemek arzusiyle başını çevirdi. arasıra bir dereciğin şırıl-tısiyle rüyalı. ara sıra çimenlerin üzerinden akan gece nefesleri gibi feşafişle geçerek. bellisiz. Şimdi eserin sonuna geliyordu. „ ^ x X A ti 153”. Nagihan gözü bir noktaya teveccüh etti: tâ ötede odanın kapısına. titriyor.

yanına sokuluyorlar. bir şey anlamaksızın dinleyen muhatabından ara sıra alevli nazarlarla cevaba intizar ediyordu. Ahmed Cemil o beyaz gölgeyi bir daha görmedi. Ahmed Cemil’in etrafını almışlar.» nakaratını dinletiyor... Süleyman Vahdet efendi de bir takrip Fatin Dilâver beye. sofranın üzerinde kalan defterini karıştırıyorlar. Şimdi kapıda hiçbir hareket yoktu. biraz nefsine cebr ile deminden beri sarfına lüzum görmediği bir takdir kelimesini fedaya karar verdi: Eseriniz umumiyet üzere fena değil. tutuklukla. Fakat artık kulaklarını dolduran medhiyelerden ziyade kalbinde o beyaz gölgenin biraz evvel şu kapının arkasında mevcudiyetinden gelen cavidanî bir haz vardı.. dedi. Hüseyin Nazmi bir müddet arkadaşının dehasından taşan şiir ateşinin buharı gibi yemek odasının havasında dalgalanan mubahase parçalarını serbest bıraktı. çırpınışları bir enin ile zulmetlere büründü. o günlerin ve gecelerin didinişleri. İlhami efendi tebriklere iştirak etmeyi zarafete mugayir addederek Ahmed Cemil’e deminden beri zihninde tasarladığı bir beyti sarfetmek için ikisinin arasından kurtulmaya çalışıyordu Ahmed Cemil gülerek medihlere karşı nefsini silmeğe çalışıyor. Raci. Hasan Lâtif bey saatlerden beri devam eden mütefekkir sükûtunun zübbesi olmak üzere Hüseyin Nazmi’ye uzun uzun fasılalarla: «Yaman eser!. Şimdi Hüseyin Nazmi. fırsat bulabildikçe kapıya bakıyordu. Otururken kapı -evvelkinden daha ziyade açılıyor gibi olmuş. Yemek odasından çıkmaya başladılar. Fakat o kararın henüz tatbik mevkiine konulduğuna vâkıf değildi.. Ra-cinin sorusundan «Eniştene beni koğdurtuyor . Fatin Dilâver. ellerini sıkıyorlar. sonra bu esas üzerine muhaverenin uzamasından kaçınarak bahsi değiştirdi: Enişteniz bu aydan sonra bana aylık vermeyecekmiş. sanki o da tebriklere iştirak etmişti. Ahmed Cemil’le en sona kaldı.» dedi. Hasan Lâtif. Şimdi Mazihar Feridun bey İlhami efendiye Ahmed Cemil’in eserinden bahsediyor. Yaman eser!. Mazhar Feridun. ^^Y-»_> Nef’i-i devran şimdi — demin Hüseyin Nazmi’ye başladığı — cümleyi bitirmek için yaklaşmış. Ahmed Cemil eniştesinin Raci’yi süpürülecek haşerat arasında saydığını pek iyi tahattur ediyordu. sonra «Arzu ederseniz bahçeye çıkalım. Racı’nin yavaşça: «bu yolda şeyleri anlamak için galiba frenkçe bilmek lâzım imiş!» mütalâasıyle başlayan nutkunun arasına karışmış idi. yalnız kaldıklarını görünce tekarrüp etti.Nihayet bütün bahar sabahının şaşaası. acaba sebebini anlayabilir miyim? dedi. henüz bir çocuğa benzeyen bu tombul güzel gence sokularak o aralık bilinemez nasıl bir ‘ münasebetle hatırına gelen bir farsça beyti tefsirle anlatmaya MAİ VE SİYAH 155 çalışıyor. bayrama sevinen çocuklar gisi gürültü ediyorlardı.

. ben seni muhafaza ediyorum.imişsin. Bana ne için öyle husumetle bakıyorsun? Seni kendime düşman etmek için ne yaptım? diyecekti. Hemen şu anda onun ellerini tutmak. iSBq ua>fc5 §B} Jiq apuı5>ı o ‘uiuuepfBi[i3â ubuea* 9[§a}B o ipttrig fnpnXn rjappmu Jiq fifiaq ‘npjOA”i[Bp îfipjJB Jig • -iSbp iqr. acaba?. Saib’in rivayetine nazaran maşukasının hâtırasını unutmağa her hafta yini bir maşuka tedarikiyle çare bulmağa çalışırmış. fakat Raci durmadı... seni kovmak istiyorlar da.» mânasını duyar gibi oldu. Hattâ yine Saib’in alay ederek ilâve ettiği bir mütalâa olmak üzere Raci’nin artık ciğerlerini yırtan öksürüğü bu maşukalardan hiç birinin yanında rağbet bulmasına imkân bırakmıyormuş. /^Sflt»^ Alman karısının azimetinîi™Oonra Raci büsbütün düşmüştü. isi». bu akşam bahtiyarlığına Raci bir katre zehir akıtmıştı. Kendi kendisine: «Bu adam bana adavet etmek için nasıl sebepler buluyor. Şimdi Ahmed Cemil odada büsbütün yalnız kalmıştı. olanca ciddiyetiyle: «Yanılıyorsun.n^ BA*Burranuj Jiq §rq}Tua rpxxir§ n j i§jbj[ BxjB -unug uruBpo ] •npjof^ bA ipjrJS ua5i bduıi[ıo jfi apui§iuqB§ Jin5n>[ jizbu avt 3{bjb{i3 imsapBBsnra uiuuv 9£)9§ nH § paraqy r ip #** sup Jiq jjrjaq mraa[a.§ SnwxoAud apuiSi uiui§Bq toBunp’ joa’tuba’ jjg snrain. Raci kendisine kin ve gayz ile dolu bir nazarla bakıyordu. Ahmed Cemil bu mânayı pek iyi anladı.u (3{BUD[is rurzBjfoq tJ{ tppS UBUtBZ Jig ‘ -rs boub[o uiuBSUt p[ uba i§iJ{Bq arq Bauos [ .. Müstahak olmadığı bu serzenişe velev haksız ve bellisiz bir şekilde mâruz olmaktan kızardı: — Öyle bir şeyden kat’iyyen haberim yok! dedi. acı bir tebessümle: «Ben seni bilirim!» dernek istiyordu. Bu adam hakkında merhametten başka bir şey hissetmemiş iken onun bu derece adavetine hedef oluşundan azîm bir yeis duydu.» dedi. Benim için kin taşımağa mutlaka ihtiyaç mı hissediyor?.

nŞap ‘znunsjoXinq lucifipzBA m5r utzıuıjbıîıbAb uızts nuo .num§npun§np vzis aaq tmuo ‘ut5: ^¦bukb^ Tjasa S UIUI9p O iraTUOAlA9S JBpBil 9U tuisdsaq ‘^.q ‘npaoAp ‘raipuaja ubutv -issaqa^nur iuistpu9J[ bıjıab.9Aa -np ııbo apmq Aa§ Jiq uaptq. aiq ui&Bp Xaq jsabjiq u ui5i ubjo §vmuA a^rrazBjM -auiBJ[ a^ipuaja t uos uniisBqiJB^ ipj {A uiAains joXipa 3{bj:ı^§ı 9[^i -njfns Jii[3{aj9^ntu daq ^aq ji^Bq ubsbjj aA*asBqBqnui jrq n[n -irixnS §iuiBi§Bq Bpuis-BjrB unpua^j JBqzBjc ajt pBy ipuiiğ ”i^iirö aXaaqsq ‘ipjapuoS isasnq siaA* aiq BursBpo ^aiua^ uapziiqep aaAAaunui ıjbA o a[^u9S 9[i UBJSnjj -npjoXiiiBq aiAuBZBU ıŞa§tut§ ^auuio Jiq B^înzjB ubjo ¦epXad apujqiBJi iaAAa 9Aubs aiq o ipun§ ‘tpiaS psaif arq utjzb ppaq a[.2 iuiit§B ipuii§ unuo ‘iîSiu^iS bAbjo ‘i^djas ıiıubs 9uiqiiB3t BpB^BUB^ jaAA9imui nzjB nq ap Jtq ‘npAnp nzje Jiq JiaoaAatua^ıpa ^auiQA”Bîinui ‘pip ^ pq 9ounun§np § ‘nunpnoriA BpBJO ımuo “ipi §ıuı5biı bAbjo tu^a boı^ı “BuisBpo ^aragA ub^bî[ §oq o ıi[ npjoÂipauirez q\Aq -npjoAij^i^ U9izip in iprats 1111193 pauiqy ‘1W93IJ’BJ iınŞi^SaS diutiîs -9UIUTIS uguiaq irepımiB” uıuaSioS ZBXaq ap ‘BqfB^qB^ Jiq -qnui 3a ilBjn TRBA .ajBsao o apuiSi ub aia ‘rpjBJfiS UBpunranj-B[a. ubd anp-Bq nq 5.TU dxjas uç5i Hip ip uiuu9[zip unuo -sjnX ‘joXiji İRV ui5i -8§ ‘ÎP3^SÎ ^g ııva.aIaH ‘j[o aanszBS ub^buıbıısbıub iŞip9[Aps ur5i f iznp Jiq BUBq ‘ratpiBung ¦unıâturaurça jnpBEfa. uiUB^nj aiq imsipuajf i^ubs sas aiq U9[a5 uapaSqBq ‘ po qaraa^ [traao paurqv “’isaituBq lajBsao ^nS 7P ifaucfpp ‘ifaaaXua i^aAAauBia bou^o airanjp jrq ısı [p9[^ps 3{ajapaqAB3{ iurs^ua }t ugquapaapuas un^nq ‘jfaraap «•••raiXaip BpumB u uiziuuBi§i2{Bq ‘BpsjnS ‘ui^BJig “¦iiar ipauup^assrqi azrs q JfBqBq Jiq §ıuuxS tıapzıuajaouad ‘jBA”Bq aiq aiuqa jnp BziiiBA’ru &a§ Jiq ‘nzntmfnpio §9 Jiq juriBp •BpiuB^piq bui nq.

Ahmed Cemil güya o yakıcı sevda busesiyle ciğerlerini tutuşturan bir şarap içmiş gibi yüreği yanarak kalktı: arkadaşlarını uyandırmaktan ihtiraz ile yavaş yavaş basarak gürültü etmeyerek yıkandı. giyindi.... güneş henüz pancurlarm arasından sızarak tatlı bir rüya ile gülümseyen Hüseyin Nazminin yatağı kenarında tebessüme başlamıştı. telâşını farketti: Ne oluyorsun. Defterimi acaba sofranın üzerinde mi bıraktım? Sizin uşak edebiyat meraklısı ise. Hüseyin Nazmi uyanmış. Cemil? dedi. «Defterim?.31 njznq iSBjng -p^a qnoo9Aa^ BAid’Biı ub^ı5> a -azn îiaui^g JiBqi^i buijb^ibpbiIjb ‘ı^jııS UBputsBpo ¦i^9jjb ai^pajjBS un^tiq uiut§ajn^ nuo ‘np -jb5 aqapS issiq ^auiBqjaui ‘npjns -b^ı^bp Jtq ijboub nq •n^snuiAip Aa§ Jiq jazuaq auiii Bpui^^Bq unuo -iq ziuiba” raisipuaî[ dipa^ja^ lutsBpo ^9uiaA iob^j goaS ng Jiq p nunrannq snAaui Jiq uapa JBqi^ui ‘^ajaSi Jiqsz I5{tIBS ‘§BAByÇ İ’BAB^ BJUOS UBpB^Bq Jiq lOB ipjapa ^ raiSipap «•”ranjoAn. Sonra bu dalganın içinden bir çehre belirdi. arkadaşının.o iipjiA95 luiJapzpg jjgja^araapa^d’Bz iuts -ipuaq ‘n^î^î ismiSiq Sbuıııiı Jiq i&Bja^mii uapuuaA Jiq BuisidB3{ aSqBq utzixqap ua^jaSaf) “ipi zijqap jiq JBp § jiAua^ aSjijBtf an iipuBJ{ Jiq ubSbs ba’iz jiq ^nuop nzndJB. Bir aşk cinnetiyle tutuşmuş bir ağız uzanıyor. düşünmeden elini yan cebine götürdü. massediyordu. Henüz sabah olmuş.jgS Buaj butuib uiarang» :uiutpuaja paurqy bjuos “ipjap «i jba ıubuı 9U auisaui^g sisg^ uapiu -q/L bjuos UBpunq lut^-BABq SBAipzi ^ns9iu ugjns un§ Saquo -ub aputiunjuiQ ‘ji^iiaoapa jb i§iui5aS un^nq uipBJi ‘BsuBdBJf auijajzip uıuisubjı as^iS ipunğ znuaq iubutbz ^apAB BuqeABq. Defterim nerede?.. Ceketini giyiyordu. oda içinde muhte-riz bir yürüyüşle gezinişini gülerek yatağından mahmur gözleriyle seyrediyordu. ... Silkinerek uyandı..» dedi.. bir siyah tufan boşanıyordu.. uzun ve yakan bir buse ile dudaklarını çekiyor. snuiBu ui5i uiBpB n§» :au isipuai{ TP«9il ‘JKi-injnq iqtBi[ aö^^iıSı ^raiaiA’B ^ «Jiuiuia ‘bs pauiqy nm üzerine birşey dökülüyor.. dukdaklarını arıyor..

yüzünü örten o siyah dalgayı. Ahmed Cemil herşeyden evvel defterinin bulunmasını istiyordu. o sabahki rüya-‘ yi hayalinde bir daha yaşamak istedi. Ihiç olmazsa mes’ut bir zevce olmadığını bir anne /• olmak saadetiyîe unutacak!» diyordu.. bütün gün kıvrandı.» diyordu. Zavallı ana! O bu histen kimbilir ne kadar uzaktı! Büyük anne olmak lezzetine karşı bütün vekarı çocukta bir meserrete inkılâp etmişti. O adamın kanının şimdi kardeşimin damarlarında cereyana başladığına delâlet eden bu hâdise güya nazarında onu telvis eden vir vak’a hükmüne geçti. . 14 Sabiha hanım. yarısı görünen bir minareyi. Dün akşamki muvaffakiyetinden sonra onu bir daha karıştırmak istiyordu. sedire basr-nı dayayarak elleriyle midesine basan ikbali gösterip henüz MAÎ VE SİYAH 15S> bir şey anlamayan Atfımed Cemil’e: «Rahatsız kızcağız. .. işte defterin! bereket versin ki uşak meraklı değil. bir an evvel odasında yalnız kalarak biraz kalbini dinlemek 13in tehalük göstermişti. bundan eminim.. fesini atarak küçük bahçeye nazır mini mini penceresinin yanında oturmak. Ahmed Cemil anladı. Odasına çıkınca cebinden defterini çıkardı. hem bahtiyar.. Ahmed Cemil gitmek için acele ediyordu. bahtiyar değil. yakalığını çıkararak. Fatm Dılaver beyi fİrine iştirak ettirdi. Ahmed Cemil kalben «Çocuk!. “O benim olmayacak olursa ölürüm” diyordu. çıktılar. kalbi beyaz gölgenin hayaliyle dolu idi. şimdi oğluna bakıyor. biraz ötede iki yüksek duvar arasındaki kesik bir levha şeklinde duran semayı seyretmek idi. daha kavi işitildi..Fatin Dilâver bey tombalak vücuduyle yatağından atladı. Ahmed Cemil o neşata acı bir tesir ilâve etmekten içtinap etti. Bu akşam oraya oturup da eline defterini alınca bir müddet onu açamadı. yazıhanesinin üzerine koydu. ceketini. onun da şu küçük aile bayramına iştirakini arzu ediyordu. Eniştesi hakkında duyup susturmağa muvaffak olamadığı nefretin bu dakikada hiddet sesi her zamankinden daha vazıh.. Şimdi onu düşünmek istiyordu. komşu evlerin kiremitlerini. o müphem simayı bir daha gördü. «İyi uyumuşuz!» dedi. yemek odasına kadar inmek lâzım geldi. yeleğini. Hüseyin Nazmi’ye kalkmak. Ahmed Cemil bugün matbaadan erken kaçmış. arkadaşlarını sabah uykusundan Sikleri kadar istifadede serbest bırakarak Huseym Nazminin elini sıktılar. ciğerlerini yakan bir busenin cangüzarın neşeleri dudaklarında bir daha titredi. ikbal şimdi başını kaldırmış. gözlerini kapadı. gülerek Ahmed Cemil’e bakıyordu. dedi. gülüyor hem. Odasında âdeti. fakat garip bir his bu vak’adan memnuniyete bedel bir üzüntü uyandırdı.

Çevirdi.. Yalnız şu kadar: «Tebrik ederim». Beyaz gölge bir tehlikeden kaçıyormuşçasma kapıyı kapayarak oraya iltica ediyor. Demin herkes onu tebrik etmemiş miydi? O da tebrik edecek.Şimdi şu şiir defterini her vakitten ziyade seviyor. birdenbire bir arzu duyuluyor. işte yalnız şu iki kelime. Gözlerinin ucuyle sahifeleri süzerek yaprakları çevirmeğe başladı. Zihnen o dehlizdeki tesadüfüten sonra beyaz gölgeyi takip ediyor. görülmekten korkarak titriye titriye şu iki kelimeyi oraya yazıvermişti. O defter. artık son sahifeye gelmişti. pencerelerden.. Demek o sırada her türlü tehlikeyi göze alarak gidip ona. Bundan emindi. ondan: «İşte bakın. demin onun okuduğu defter. Lâmia’nın tâ çocukluktan beri katre katre birikerek.. ben de sizi düşünüyorum» cevabını alacaktı. Beyaz gölgenin küçücük bir kalbi var ki bu defteri görünce çırpmıyor. yazı ilişti.ÜU MAI Vtü Bl I AB daha samimî. Şimdi anlıyordu. Ne için etmesin? Ne için ondan iki sözü esirgesin?.. Bu iki kelime Ahmed Cemil’e Lâmia’nm bütün hissiyatının şerhi kadar tafsilât ile zengin. sonra o defter gözüne ilişiyor. birden gözlerine bir yabancı.... O vakit defter ufak bir helecan ile almıyor... Tâ son sahifenin altına bir çocuk yazısı gibi henüz takarrür etmemiş. onların arasında Lâmia’yı görmeğe çalışıyordu. demek o bahçe kapısının yanında gidip onun ayaklarına atılmak isterken o. o kurşun kaleminin nereden geldiğini tayin edemiyor. Kendi kendisine: “Acaba şurasını okurken orada mı idi?” diyordu. Ah! Bir kurşun kalemi olsa! Etrafa göz gezdiriyor. bana bir dakika için ödünç verecek bir kurşun kaleminiz yok mu?» deniyor. yavaş yavaş ötesine berisine göz gezdirilerek süzülüyor. Ahmed Cemil’in hayal kuvveti burada tevakkuf ediyordu. yemek odasında sofranın üzerinde kalan bu defterciğe koşmuş. Zaten daima hâtırasında bir arada olan Eseriyle Lâmia artık T. Daha sonra beş sıfır. henüz tam bir şekil almamış bir yazı. «Seni seviyorum. Ah! Bu sıfırlar. lambadan bütün bu eşyadan istimdad ediyor: «Ah: bir kurşun kalemi. aşk zemzemesiyle müterennim geldi. çevirdi. aynadan. sonra.... yemek odasına götürüyordu. defteri büsbütün kapıyordu. Müsaade eder misin? Seni sevebilir miyim?» deseydi. şu iki kelimenin altındaki sıfırları gördükten sonra onlarda MAİVESİYAH 161 . tazyike lüzum görülmeyerek bir aralık taşıveren sevdasının iki açık nişanesi değil miydi? Gözlerini o çocuk yazısından ayıramıyor. daha kavi bir münasebetle yekdiğerine bağlanmış gibiydi. orasını sıfırlarla geçiyordu. onu Lâ-otfa’nm dinlemiş olması kıymetini bir kat daha artırıyordu. O da kendisini seviyor.

sonra bu hüznü etrafında o muammanın yegâne vâkıfı imişçesine âdeta hayvani bir merbutiyetle dargın çehresi. daima ağlamak fakat birşey söylememek için azmetmiş gibi donuk. 11 baktan çıkınca vakitini küçük hanımın eteği dibinde çorap örmeğe hasrederdi. yine ne oluyor? Ahmed Cemil güya bu küçük evin havasında uçuşan bir musibet kokusunu hissediyordu. Ne oldu Seher?. Hafifçe gözleri süzülerek. Fakat şimdi o fikir silinmiyor. gülüyor gibi gördüğü bu yazılara imtisas ederek.azîm bir mâna serveti buluyordu. sokulacak.. Daima onun etrafında dolaşmak için sebepler bulur. fakat hakikati nissettirmemekte musir duran gözleri. okşuyordu. Ahmed Cemil bu uyuşukluğun içinden güya bir rüyadan uyanırcasma yerinden fırladı. perdeleri arkasında titrek ziyalar belirmeğe başlayan komşu pencerelerinin üzerine döküle döküle tekasüf eden zulmet dalgası arasında titriyor. elîm. kızgın gözleriyle dolaşan Seher. bunu pek iyi farkediyordu. sonra o fikirden o kadar ürktü ki mahiyetini bulmamak. Kimbilir eniştesinin geçerken bir yere çarpmış olması yahut Şener’in inerken düşmesi. Lâkin şu küçük vak’a. odasının kapısını açtı.. Bir müddetten beri — iki kelimeyi yekdiğerine raptedecek kadar tefekkür iktidarına malik olmayan — bu kaba köylü kızında ikbal için cinnete benzer bir meclûbiyet.. bir nafiz zehir gibi silindikçe daha derinlere giriyor. Denebilirdi ki evin içinde yalnız bu ahmak kız bir hayvanı cezm ile İkbal’in sırrını anlatmakta herkese tekaddüm etmişti. künhünü anlamamak için nefsine cebretti. eski pervazları sallanan çatıların.” demek isterdi. gözleriyle o yazıları o sıfırları. bunlar Lâmia nın demek olacak?. Şimdi merdiven başında yalnız Seher vardı.... Kız birşey söylemek istiyormuş gibi yutkundu. bütün ifade ettikleri mânalarla öpüyor.. Ik-bal’in her vakit örtülü çehresi... derin bir merhamet keşfediyordu. dedi. sonra cesaret edemedi. dedi. O vakit gördüğü şeyi pek iyi anlayamadı. merdivenden aşağı indi. şu demin odasının dışarısından sofayı sarsan şey. aklından bir şimşek gibi geçen bir fikir için: — Ah. jıe için kalbinde “bu hiçin hemşirene büyük bir taallûku var.. tâ ötede gayrı mahsus bir rüzgârla yosunlu kiremetilerin. akşamın ratıp nefesinden tereşşuh eden bir melal keselânı içinde kaybolarak dalmış idi ki birden odanın dışarısında birşey sofayı sarstı.. mutMai ve Siyah — F.. Ne oluyor.Seher’in “Küçük hanım” deyişleri vardı ki ağlamağa benzerdi. sofanın yarı zulmeti arasında kızın gözlerinde bir ateş. . sana yalnız ben acıyorum. Şimdi. canlanıyor.” diyen bir ses uyandırmıştı? Ahmed Cemil birden. Bu sıfırlar. İkbal’e öyle bakışları vardı ki: “Senin bedbahtlığını yalnız ben biliyorum. evin içinde silinmeğe müheyya bir heyula şeklinde dolaşan hazin heyeti. velhasıl bir hiç ne için fikrini birden İkbal’e sevketmiş. . yakacak mesamat arıyordu. çehresinde bir dargınlık görüyorum zannetti. eniştesini öteki odaya telâşla giriyor gördü.

Bazan birden. Şimdi kendisini affetmiyor. düşüncesine yabancı kalan bir musahabeye iştirak etmek. küçük küçük. bir istimdad nazariyle bakan gözler. sonra dikkat etti. Yalan söyledi: “Ben akşamüstü yedim. Seher cevap vermeden çekildi. “İkbal sevilmiyor. yüzlerce. Seher yemeğe çağırıyordu... Ah! O bir dakika evvel ağlamış gibi nemli. nişaneleri açıverir. Yanındaki odanın kapısı açıldı. Bu aralık kapısına vuruldu. başlı başlarına mânâsız nişanelerin birdenbire do-ğüveren neticesidir. hiç intizar olunmayan bir zamanda zihine çarpıvemiş hakikatler vardır ki senelerden beri katre katre muhtelif zamanlarda döküle döküle birikmiş emarelerin. onlardan bir küme teşekkül eder ki inkârı mümkün olmayan bir hakikat hükmünü alır. birbirini bulur. Daha sonra bir mühlik marazı vaktinde farketmiyen bir tabib gibi bu ‘hakikati keşifte bu derece geç kaldığı için kendisine bir müttehim. Ahmed Cemil bu anda kendisinde yemek için iktidar bulmadı. O vakte kadar yalnız kendisini düşünmüş. mütecessis adamlar gibi gürültü etmekten sakınarak birşey işitmeğe çalıştı. tahaddüsleri zamanlarında mânâsız zan-nolunan bu küçük şeyler bütün îkbal’le Seher arasında inkısam eden bu hâtıralar şimdi birikiyor. fikirden geçen bir rüzgâr. kardeşim gözümün önünde her dakika bir ölüm geçiriyor. aralarından mani cidarlar kalkıvermiş zerreler gibi yekdiğerine iltihak eder. hususiyle o adamın artık şimdi nefrete haklı bir selâhiyet bulduğu o adamın karşısında sahte bir vaziyetle oturmak için kuvveti yoktu. Kapısını sürmeledi. sofraya gelmeyeceğim!” dedi. .. Bir ihata neticesiyle bir musibet ika edenlere mahsus bir vicdan azabıyle duramıyordu.. fakat hakikat öyle değil mi? — Lâmia’yı düşünmüştü. şimdi bir hiçten istidlal ettiği bu neticeyi izah edecek geçmiş vak’aları ve emareleri tahattura çalışıyordu. Kardeşini. yazık!. bazan küçük penceresinden gecenin esrarla dolu karanlığım istintak ederek düşünüyor. şimdi onları anlıyorum. her dakika ciğerlerinden zehir akıyor. birikiyor. — ilâveye cesaret edemiyordu. anlamak için birşey yapmamıştı.. şimdi Ahmed cemil yanındaki odada bir mırıltı işitiyordu. bundan şimdi eminim.” diyordu.. binlerce hatırına gelen bu vak’alar. gözünün önünde canlı fakat sakit bir facia gibi “Anlamıyorsunuz.İkbal’in bütün hissiyat sırrını bir sözle icmal etti: “Sevilmediği ilcin bedbaht” dedi. mâMAİVESİYAH 163 nasız emareleri. Şimdi Ahmed Cemil’in zihninde o deliller toplanıyor.. Fikrinin şu izdihamı arasında sofraya oturmak. eniştesi çıktı. birbirine sokularak güya birer âşinâ selâmıyle buluşuyorlardı. Bir hiç. bir gün Seher’in Vehbi beye şemsiyesini vermekten imtina ederek: “Oradan alıversin. Halbuki ben bunu keşfedebilmek için bir sene kaybettim. eserini.” serzenişiyle duran o biçareyi anlamamış. nazariyle baktı. küçücük odasında geziyor. bunlar. matbaasını.” diye mırıldanmış olması.. ikbal’in bir sabah herkesten evvel aşağıki odada bulunmuş olması. yazıhanesinin başında durarak... fikrinde sarsılmaz bir burhan sütunu şeklinde yükseliyordu. bazan ka-ranlıkjyj.

“ikbal odada kaldı, zannederim,” dedi. Şimdi eniştesinin yavaş yavaş merdivenleri indiğini duydu, “ikbal yemeğe inebilecek bir hailde değil, zaten midesinden muztaripti” dedi, Birden İkbal’i gidip odasında bulmak, “Kardeşim, artık anlıyorum, söyle bakayım, bana hepsini söyle...” demek için şedit bir arzu duydu. İkbal gelin olalıdan beri onlara tahsis olunan odanın kapısına bile dokunmaktan ihtiraz etmişti. Ayaklarının ucuna basarak çıktı, oraya kadar gitti, hemşiresini olduğu gibi görmek için, geldiğini işittirmekten sakınıyordu. Yavaşça kapıyı itti, kapı hiçbir ses çıkarmaksızm açıldı, şimdi Ahmed Cemil ilerleyemiyordu... ikbal’i, orada karyolanın yanındaki mindere yüzü koyun Irapanmış, uzun örgülü saçları bir kolunun üzerinden kayarak aşağıya sarkmış gördü. Ağlıyor muydu?... 164 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil kardeşinin şüphesiz saklamak istediği şu ma’hrem manzaranın üzerine varmış olmayı şimdi zarafetten hâli buluyor, kendisinden saklanmak istenen birşeyi gidip zorla meydana çıkarmış olmakta bir kabalık duyuyordu. Bir saniye dalha , avdet edecekti, fakat orada vücudunu birşey Ik-bal’e hissettirdi. Silkinerek başını kaldırdı, o vakit iki kardeş arasında, acı, sanki feryat ile dolu, birinde şu elim perişan hali göstermiş olmaktan mahcup, ötekinde görmekten müteal-lim bir nazar teati olundu. Ahmed Cemil kardeşinin yanına kadar gitti. Şimdi îkbal minderde doğrulmuş, kalkmaya cesaret edemeyerek duruyordu. Ahmed Cemil yere, hemen dizinin dibine, kilimin üzerine oturdu; şimdi tam bir teslimiyetle kendisini terkeden ellerini tuttu: «İkbal, söyle bakalım! ne oluyorsun?» dedi. İkbal’in gözleri kapandı; kapaklarının kenarında koşuşan seri râşecikler arasında yaşlar sıcak, birer kat-re zehir ile dolu gibi ağır, iri yaşlar, mütevali bir sukut ile uzun kumral kirpiklerinin ucundan süzülerek, ikisinin birleşmiş ellerine düşüyor. Bu elleri ıslatıyordu. O vakit Ahmed Cemil ağlamayarak, boğazında lakırdı söylemesine zahmet veren bir tıkanıklıkla, İkbal’i tesliye değil istintak etmek istedi. «Ne oluyorsun İkbal?... Niçin bana söylemiyorsun. Şimdiye kadar niçin söylemedin?... Rahat değil misin, kardeşim, bir ıstırabın mı var?...» diyor. Sualler birbirini takip ederek ağzından dökülüyordu. Fakat bu suallerin cevabı yalnız o elleri ıslatan, sıcak, ağır, iri göz yaşlarıyle bu dakikada gözlerine her vakitten ziyade sarı, zayıf, narin görünen bu vücudun tâ ruhunun derinlerinden kopma darbelerle sarsıntılardan ibaret kaldı.. Nihayet îkbal «Gidiniz, ağabey, şimdi gelir...» dedi. ikbal güya korkunç bir ma’hlûktan bahsediyormuşçasına kapıya bakıyor, «şimdi gelir, şimdi gelir...» diyordu. Ahmed Cemil burada duramayacağını anladı, îkbal’i yalnız bıraktı. Odasında: «Ne yapmalı?» diyordu. Evet ne yapacak? Demin geç kaldığını, zaman

kaybettiğini düşünüyordu; şimdi işte hakikat gözyaşlarıyle, ıstıraplarıyle önünde birden, meydana çıkmıştı. Şimdi ne yapacak?... Evvelâ Ahmed Cemil’de bir hiddet feveranı hâsıl olmuştu. Ihtilâcat ile yumruklarını sıkıyor, odasında geziyor; bir-şeyler yapmak istiyordu. Kardeşini bu bedbahtlıktan kurtarMAİ VE SİYAH 165 mak için bütün vasıtalara, bütün kuvvetlere malik imişçesine yalnız şimdiye kadar lakayt kalmış olmasına kızıyordu. Fakat bu ilk hiddet hamlesi geçtikten sonra bir aciz hissi demin titreyen asabını uyuşturdu. Şimdi bir gevşeklik duyuyor, bu hakikate karşı çaresizlikten azîm bir fütur ile şuraya oturmak, biraz evvel aşkının şiirini okuduğu şu köşede içeride ağlayan kardeşi için hazin, sakit, gözyaşlarını akıtmak istedi. Bir aralık aşağıda sokak kapısının açılıp kapandığını duydu, daha sonra kapısının dışarısında annesinin sesini işitti: — Cemil; açsana... Valdesinin bu ziyaretinde İkbal’den bahsolunacağnı derhal anladı, kapısının sürmesini çekti. Karanlıkta mı oturuyorsun, Cemil?... Yazıhanesinin üzerinden kibrit kutusunu aldı, mumunu yaktı, ıhafif bir ziya titreyerek zulmetin içinde dalgalandı, o vakit henüz aydınlığa alışmamış kamaşık gözleriyle annesine baktı. İkisi de öyle bir müddet bakıştılar. Sabiha hanımın, biraz evvel büyük anne olmak süruru ile siması parlayan bir kadının, şimdi çehresi gevşemiş, gözlerine bir endişe gölgesi düşmüştü. Kapıyı tekrar kapadı, tekrar sürmeledi, «niçin yemeğe gelmedin?» dedi, sonra asıl düşündüğünü söylemek için söylenmiş bir sözün cevabını beklemeyerek, oğlunda ne tesir hâsıl edeceğine dikkat ediyormuşçasına bakarak: Yine gitti... dedi. Ahmed Cemil eniştesinden bahsolunduğunu anladı, demek demin kapı onun için açılıp kapanmıştı. Yine babasına mı? dedi. Tabiî değil mi? Yok, hiç tabiî değil... bu son söz ağzından istemeksizin çıktı. İhtiyara nüzul isabet ettikten sonra Vehbi bey haftada bir iki geceyi babasının evinde geçiriyor; bazan akşamlan yemek yedikten sonra duramayarak, bir bahane icad ederek ikbal’i yalnız bırakıp gidiyordu. Sıhhatinde hiç babasına uğramak âdeti değil iken hastalıktan sonra bu mütevali ziyaretler bittabi dikkate çarptı. Bu, babasına muhabbetinden, hastalık üzerine bagteten uya-nıyormuş gibi bir merhametten mütevellit değildi; buna şüphe edilmiyordu. Bu akşam Seher vak’asından sonra hatırına gelen fikre benzer bir başka fikir daha Ahmed Cemil’in beynini bir şimşekle yakarak geçti. Annesi hâlâ kendisine bakıyordu. Bu düşünceyi şu sözle tefsir etti:

Ah, mülevves mahlûk!... Sabiha hanım diyordu ki: — Onu gördükçe ihtiyar memnun olacak yerde o kadar hiddet ediyormuş ki... O halde niçin gidiyor? Bu kıza yazık değil mi? Tevfik efendi Ahmed Cemil’in gözü önüne geldi. O zayıf, fersude vücudu hareketten, nutuktan muattal, bir yatağa serilmiş; karşısında gençlik tuğyanı ile taze duran genç karısının yanında, vücudunda hayattan tek eser gösteren gözleriyle onu yiyerek, bu vücuttan istifade edememek hüsranıyle ona belki kinle, husumetle, yaralı bir canavar nigâhiyle bakarak, gördü. Sonra onu bir an evvel mezarda görmek isticaliyle tet-kika gelen oğlunun karşısında hiddetinden o soluk çehre kızarıyor, bir şey söylemek isteyip muvaffak olamayan dudaklar bir hiddetle titriyor, o gözlerden ateş çıkıyor; sonra o taze kadın, babasının büsbütün ölmesine muntazır oğul, bu âciz hiddetin karşısında gülüyorlar, alay ediyorlar, güya «yine kudurdu!...» diyorlar... Ahmed Cemil bütün bunları ‘hayalinde tertip ve icad ettikçe dudaklarına bir nefret nakaratı gibi: «Ah!... mülevves mahlûk!...» cümlesi geliyordu. Valdesinin yalnız son sözüne cevap verdi: Evet, İkbal’i ne yapacağız! O vakit Sabiha hanım oturdu. Bir şey yapamamaktan, kızın bedbahtlığına karşı âciz olmaktan mütevellit bir yeis ıstırabı ile ellerini kavuşturdu; parmaklan birbirine giriyor, gözleri meded bekleyerek Ahmed Cemil’e bakıyordu. Böyle bir müddet karyolanın yanındaki sandalyede, Ahmed Cemil karşısında minderin kenarına oturarak, mumun sarı, titrek, hafif ziyası arasında biribirlerine donuk, yarı muzlim görünen çehrelerine bakışarak, durdular, insanların bazı feveran devreleri vardır ki, küçük bir istihzar dakika-siyle başlar. Bu dakikada gözler biribirini istifsar ediyor gibi durur, güya «ağlayalım mı?» sualiyle bakışır. Bu dakika uzun bir asır kadar hâtıralarla mâlidir, bu bir dakikada bütün yaralar — henüz taze ve kanayarak, her biri bir başka hâtıranın ateşiyle yanarak — inkişaf eder. Kalbin binlerce noktalarından birer ıstırap enini ile binlerce menfez açılır; türlü kırık SİYAH 167 ümitler, acı yeisler, matem hayalleri, bütün hayatın o ağlayan hediyeleri acı — bir kabristanın ervahı bezmi gibi — feryad-larıyle, giryeleriyle sürüne sürüne buluşurlar. Bir griv ve matem mecmuası! Yalnız küçük bir dakika: o vakit gözler kapanır, güya şu elem mahşerinin üzerine düşmüş bulutlarla mahmul bir sema... Artık ağlamak zamanı gelmiştir. Şimdi bu anne içeride ye’sinden kıvranan kızı için şurada artık nefsini zaptedemiyor, ruhunun büsbütün tutuşmuş ih-tiyacıyle göz yaşlarını salıveriyordu. Ahmed Cemil dudaklarını sıkıyor, annesini görmemek için yere bakıyordu. Nihayet Sabiha hanım söylemeğe başladı; birinci defa olarak yüreğini boşaltmak, bütün hissettiklerini oraya, ortaya döküvermek

Bir kere edebiyattan bahsetmek istemişti.. ötekiler bütün bir alay züyuf!. Yavaş yavaş İkbal onun yanında hatâsını. Ahmed Cemil’e «Zavallı çocuk! daha aklı ermiyor!» demek isteyen. Şimdi hepsini söylüyordu. diyordu. Sonra ikbal’i doğrudan doğruya tahkir etmeğe başlamış. mâneviyetinin kisvesi gibi bütün vücudu etrafında tayaran eden hasaset havası onu tâ ilk gününden beri duymuştu.. yatacak bir yatak. dûniyetini affettirmek isteyen bir zavallı hükmüne geçmişti.. O zamana kadar kendisini aldatmak istemiş. tashih ve itiraz için o daima kaba kahkahasıyle söze karışır.. çarşafının rengine itirazı kendisi için bir süs edinmişti. diyordu. Kendisine vahşi bir memlekete düşmüş bir mütemeddin yüksekliğini verirdi. Daha sonraları evin hizmetinde kusur bulmak. Vehbi bey kış geceleri Şehzadebaşı kıraathanesinde saz takımında dinleye dinleye ezberlediği gazellerden mürekkep srmayesiyle bahse iştirak etmiş. «bu adam kızımı mes’ud etmeyecek» demişti. dayak yemiş kediler gibi büzülüyordu. Bir hikâye nakletmeğe gelmezdi. Damadının aleyhine şahadet eden vak’aları hep böyle müsait tefsirlerle telâkki etmiş.. onda tâyin olunamaz bir şey duymuş. bir kabalığına tesadüf olunuyordu.. Bu meselenin ismini verdikten sonra bütün teferruatını nakletmek için kuvvet buldu.istiyordu. fena gördüklerini iyi görmek için uğraşmıştı. Artık lakırdı söylerken şaşırıyor. gömleğinde unutulmuş bir düğme ikbal’i ağlatmak için kifayet eden sebeplerdi. Şimdi Sabiha hanım oğluna bakıyor. acıyor gibi bakan gözleriyle sükûte mecbur etmişti.. bir ay içinde bütün bunlar meydana çıkmıştı. Ahmed Cemil bile onun yanında bir şeyden bahse cesaret edemez olmuştu. hikâyeyi yarım bırakırdı. saçının örgüsüne. onun yanında daha sonrasından bahsetmeğe cesaret edemiyordu. yemek beğenmemek. fakat sonra?. Öyle gülüşleri. Evin içinde yalnız o vardı. kahveye itiraz etmek. kızını bahtiyar zannetmek için nefsine cebretmişti. Onu tâ ilk gününden beri sev-memişti. sizin aranıza düşmekle ne kadar tenezzül etmiş oluyorum!» demek isterdi. Daha sonra Seher meselesi başladı. gömleğinin biçimine. elbisesini süpürecek bir mahlûk bulmak için evlenmişti.. bayağılıklar. yanında bir hareket etmekten sıkılıyor. bari sokakta gördüğün hanımlara dikkat et!» derdi. Bütün . fakat artık mümkün değildi. iyi ütülenmemiş bir yakalık. İnsan emellerini tekzip eden şeyleri istediği şekilde tevile çalışarak kendisini daima arzuları içinde oyalamakta gecikir. fakat artık o kadar ilerilemişti ki tevakkuf etmek mümkün olmadı.. bakışları vardı ki daima: «Ben sizin fevkinizdeyim. Her gün bir huysuzluğuna. Sabiha hanım bu kusurlara evevlâ ehemmiyet vermiyordu: Erkeklerin yüzde ellisinde görülen şeyler.. O küçüklükler. O. İkide birde: «Bilemiyorsun. oturacak bir sofra. Her şey hakkında hepsinden ziyade malûmat sahibi olduğuna kanaati vardı.

. bu suale birdenbire cevap veremedi. Fakat İkbal daima mahzun. Sabiha hanıma zaten öğrenmek istediği şeyi bu gözyaşları anlatmıyor muydu? Bundan sonra Vehbi bey utanmak. «Bir gün. sanki bunun cevabı kendisinin bir töhmetini meydana çıkaracakmış gibi şaşırdı: — Demek ki. diyordu. ne dışarıya çıkmağa.. daha ona gelinceye kadar. «Demek ki İkbal biliyor. herkese iltifat ziyadeleşti. Nihayet bir sabah Sabiha hanım Seherin Vehbi beyi mutbaktan iterek çıkardığını. arkasından kapıyı sürmelediğini görmüş. Ona ne vakit: «ikbal neyin var?» denirse o daima ağlamak üzere gibi duran gözlerini hayretle kaldırır. eli kapının zenbereğinde.» diye başladı: Bir gün ne olursa olsun onu söyletmek için karar verdim... Artık Sabiha hanım tafsilâtı bitiremiyor. Bilhassa sana karşı bir muhabbet gösterdi. daima sakit. Sabiha hanım: Oh. Dikkat ettin mi? O mesele çıkar çıkmaz nasıl değişti. O günden sonra hastalığını bilmeyen birisinden ismini söylemeyerek hakikati anlamak isteyen ihtiyatkâr bir tabib gibi bu anne bedbaht kızının her halini. Bilâkis kocasına atfolun-nabilecek bütün kusurları örtmeğe çalışır. «Seher’in yine nesi var? Bu kıza bir şey oluyor?» dedim. Seher evvelâ: «ben oturmayacağım» diye başlamıştı. sır esası üzerine kurulmuş bir münasebet vardı. Ahmed Cemil bir şeyin mevcudiyetini zaten hissediyor.. Sabiha hanım yine: «Bir gün. Sabiha hanım Seher’in kimseye bir şey söylemek istemediği halde İkbal’e hakikati ifşa ettiğine emindi. annesiyle kardeşine sokulmaktan ürkerek dolaşıyordu. her sözünü takip etmiş. yalnız şu son tesadüfe kadar. bir gün çarşafını giymiş.... diyordu.. ağzından bir kelime alınamamıştı. hissettiklerini oğluna söyledi. daha ileriye gitmemek lâzım gelirken. fakat yalnız ağlıyordu... fakat saklamak istiyor. nihayet babasının hastalığıyle matbaa meselesi çıktı. ondan hastalığının bir parçasını koparmağa çalışmıştı. Sabiha hanım: Nihayet..bildiklerini. Bütün bu vukuat arasında Seher’in musîr sükûtu. onu annesine iyi göstermek için yalanlar icat ediyordu. fakat tafsilât ve deliller nazarı dikkatinden kaçıyordu..» diye MAI VE SİYAH 169 başladığı hâtıralara nihayet veremiyordu. evin içinde bir heyula şeklinde tahtalara basmaktan korkarak. Seher yine bir şey söylemiyor. Bir vakitten beri İkbal’le Seher arasında biribirini herkesten ziyade anlayanlara mahsus bir hususiyet. içten gelen sesiyle ilâve ederdi: — Hiç!... İkbal’in benzi attı. ağlayarak.. Halbuki İkbal?. Eski hissetten eser . «Benim mi?» der sonra yorgun kirpiklerini indirerek dudakları arasından bir inilti gibi boğuk.. saatlerle orada durmuş.» diyordu. İkbal’in hazin tajhammülü. o vakit kızı istintak etmişti. ne de çarşafını çıkarmağa cesaret edemeyerek. Sabiha hanım bundan bir netice çıkaramıyordu..

» o da tahattur ediyordu. parçalanmış..» Ahmed Cemil yine sîlkinerek dinlemek ister. annesinin vücudundan yükselen gölgelere dalarak güya bir uyku içinde düşünüyordu. kıvırıyor. bu kasırga içinde bütün o efkâr enkazı kırılmış. işte o gidiş son gidiş oldu. saçılıyor. döndürüyor. fakat bir aralık annesinin bir sözü gider. Ondan sonra İkbal’i oraya göndermek kabil olamadı. mevhum.» diyor. şakaklarının arasında bir kasırga dönerek bütün bu küçük mahşer içinde bulduklarını çeviriyor. «Ah! Evet. bazan tâ boğazında bir girye ukdesiyle gözlerini süzerek iskemlenin üzerinde ara sıra dalgalanıyor. «Bir gün...kalmadı.. ben ısrar ettikçe: «İhtiyar memnun olmuyor. onu söyletmek için ısrar ederek «Sebeb?» diye tekrar ediyordu. ne isterse yapsın. zayıflaşan.. masrafı üstüne aldı. daha sonra birden yine toplanarak küçülen. yerlere seriliveriyordu. bulanmağa başlayan zihninin içinde bir telâtum husule geliyor.. daha sonra bu mücadeleden kendisi de yorgun kalarak. ara sıra bulutlarla yüklü bir semada gizli bir güneşten kaçarak koşuşan ziya parçaları gibi zihninin bulutlan arasından avare bir fikir geçiyor. ağlamış gözleriyle.. Sebep?. bütün hareketlerinde bir başkalık göründü. şekillerin ihtizazına.. tâ derinlerde bir hâtıra leması uyanıyor sonra yine bütün bu şeyler güya dimağının güneşi sönüyornıuşçasma zulmetlere boğuluyor. tâ orada. bütün meyus heyetiyle duran annesine bakıyordu. kamilen uçuyor görünen. gittiğimizi istemiyor. bir komşu evinden maten nevhaları gibi parça parça dinliyor. kabarıyor.. Tâ şu muhaverenin bidayetinden beri o annesinin söylediklerini uzaktan.!îiS|i||ii’ kaçışıyor. SİYAH . beyin babasıdır. Ahmed Cemil annesinin karşısında o söyledikçe bazan mumun hafif oynak ziyasıyle titreyerek duvarların üzerinden ..» mukaddemesiyle başlanan o sonsuz hikâyeler kendisinin düşünceleriyle karışıyor. Hatırına geliyor mu? Bir gün İkbal’i ihtiyarın evine göndermiştik. düşünmek istediklerini toplayamamağa başlıyor. fakat Tsen gidemem.. ilk önce her gidişinde güzelce avdet ettiği halde o gün hasta gibi gelmişti. mukavemet edilemeyen bir deveranın cazibesine mahkûm ederek çekiyor. «Bir gün.. bir müddet hikâyeyi takibe muvaffak olurdu. fakat soluk alan bir resim gibi şişiyor. o küçük yatağın beyazlıkları arasına sokuluyor görünen gölgelere dalıyor. o gece orada kalmıştı. türlü münevver rüyalarının incilâsma. zihninin içinden bir hâtırayı tırmalayarak uyandırdı. o vakit işittiklerini anlamamağa. Sebep? Şimdi bu son sual ile oğlunun gözlerine bakıyor. solmuş çehresiyle. bir gün.

Sonra Ahmed Cemil dudaklarının arasından: «Öldürmekle müsavi!» dedi. bütün geçmişin tafsilâtını 172 MAİ VE SİYAH icmal ediyor. bu neticenin ne yolda sebeplere tevellüd ettiğini tahlil ediyor... onu böyîe içeride. perişan yaşlar kirpiklerinin ucunda yine dolaşmağa başlıyordu : Pek iyi. Ahmed Cemil: — Ah! Mülevves mahlûk diyordu.. şimdi kenarları yanan gözleriyle annesine bakıyordu. Ahmed Cemil odasında yalnız kaldığı vakit ayaklarının altında bir dünya parçalanmış gibi kardeşinin kırık hayatı karşısında çaresizlikten.. ye’sinden kıvranmakta tek başına bırakacaklar. bunda bir mes’uliyet mevcut ise onun kime aidiyeti lâzım geleceğini bulmak istiyordu. hastadan ümit kesen bir yeis ile baktı: «Hiç!. bir şey yapamamaktan mütevellit bir fütur ile yatağının kenarına oturdu.. bu izdivacın nasıl vücude geldiğini. ikbal’i ne yapacağız?. Ahmed Cemil buna inanamıyor. onu büsbütün kurtaracak başka bir deva bulmalı!» diyordu. hanımın gözleri artık kuru idi. öyle mi?. kardeşini öldüren p musibetin bir tamiri çaresinin bulunamayacağına kanaat edemiyor.. Hiç. Bu sual üzerine ikisi de sükût ettiler. O zaman pek kayıdsızca davranmamış mıydı? Kardeşine intihap olunacak ‘hayat refikini iyice öğrenmek. öyle mi? Demek ikbal’i kurtarmak için birşey yapamayacaklar...171 Sabiha hanım yine cevap isteyen gözleriyle oğluna bakıyor. Hiç. gözleri boş bir nazarla odanın müphem bir köşesine dikilmiş durdu... Şimdi hatırından bir çare. hareketten kalmış kolları sarkmış. ikisinde de aynı tedbir ihtiyacı: «Ne yapacağız?» diyordı. Ayağa kalktı. Şimdi bu izdivacı düşünüyor. Sabiha hanım nihayet gözlerini kaldırdı. odalarının yalnızlığına iltica ederek ağlamakta. . ellerini oğlunun omuzlarına koydu.. annesinin yanına kadar gitti. dedi. şimdi Sabiha hanımın gözleri yine bir şedid ihtilâç ile kapanıyor. Orada.. Derin. Bunun bir necat çaresi olmadığına kanaati vardı. Şu noktada bu iki kalb bütün acılarıyle güya biribirine sarılmışlardı.. yalnız bir çare geçiyordu. meyus bir nazarla Ahmed Cemil’e bakıyordu. Hiç!.. Sahih mi? ikbal’i o kahrın pençesinden kurtarmak için hiçbir vasıta mı yok?. Ahmed Cemil de onu düşünüyordu. onu söyletmek için ısrar ederek ilâve ediyordu: — Sebeb?. tanımak için bir ihtiyatta bulunmuş mu idi? Matbaada iki sigara dumanı arasında Ahmed Şevki efendinin fikrinde doğuveren bu izdivacın o bir iki haftalık başlangıç tarihi bütün ihtiyatsızlıklarıyle hatırına geliyordu. sabit. anne. Sabiha. içinden: «Başka bir tedbir.... yanıbaşmda diz çöktü.» dedi. Matbaada bir yazıhanenin kenarında başkasının . O çarenin ismini söylemeksizin miknatısî bir fikir mü-nakalesiyle ikisi de ayni düşünce ile meşgul olduklarını anladılar..

» dedi. makhur çıktı. Yarı karanlık içinde müphem şekiller gibi görünen küçük kitap hücrelerine.-. budalanın biri!» diyordu. eniştesi için duymaktan hâli kalamadığı nefrete biraz daha vüs’at vermiş. Matbaada yalnız kaldığı geceler birdenbire bir müsveddenin ortasında kalıvererek düşüncelerine sakit bir zemzeme kabilinden refik olarak o yalnızlığın arasında şu matbaada bir gün her zamanki mevkiinden başka bir mevki tutacağını düşünmemiş miydi? Daha sonra ihtiyarın musabiyeti üzerine evvelâ en iyi hisleri uyanmıştı: ihtiyara acımış. Bu hakikat inkâr edilemezdi. duvarda melûl. Ahmed Cemil bu fikri zihninden defetmek. mes’uliyeti tamamiyle yüklenmek için sebepler buluyor. fakat şimdi o fikir beynine musallat olmuş. türlü mânalar ifade eden bir nazarla bakarak: «Acaba?. bütün sebep sensin!» diyor. «bu mes’uliyet sana ait!» diyordu. Ahmed Şevki efendinin zevzekçe manalı bir vaziyetle: «Matbaa ihtiyarındır. Ahmed Cemil mevhum bir hasım ile mücadele edercesine bir fikirle cenk-leşiyordu: «Ben o meselede matbaayı düşündüm mü? Bilâkis onun için bir soğukluk duymadım mı? Ahmed Şevki efendi ondan bahsedince hattâ içimden hiddet etmedim mi?» diyordu.. «Ahmed Şevki efendi. Bu musallat fikirle mücadeleden Ahmed Cemil mağlûp. onu düşünmemek. sahih mi?. «Sensin..» diyordu. idare memurunun yuvarlak heyetiyle o sırıtkan yüzünü görmemek için cebr-i nefs etti.. henüz kalbinde hafif bir müdafaa sedasiyle terbiyeye çalışan hissi içinden tekrar ettiği bu nakarat ile susturmaya uğraşıyordu. Emin misin?. Artık kendisine mahkûm sıfatıyle bakmaya nefsini mecbur ettikten sonra âdeta aleyhine hizmet edecek bütün tafsilâtı tezyin ve takviyeye özendi. herşeye karıştırdığı mafevkalhakikata şu dakikada her vakitten ziMAİ VE SİYAH 173 yade mağlûp idi. Kendisine karşı meseleyi husumetle tetkik ediyor. Kardeşinin bir yabancıyla irtibatından hissettiği kıskançlığın.. Ahmed Cemil kendi kendisine verdiği bu hükmün altında eziliyordu. sallanan haritaya.. Hüseyin Baha efendinin çekilmesine infial . kudurtucu. Fakat o musallat fikir zihninde şimdi idare memurunun sırıtkan çehresine dişlerini göstererek gülüyor. ifrata. oradan çıkmamak istiyor. o ‘haftalarca süren ve hiçbir vakit zail olmayan ezanm Tjiraz sönmeye yaklaşmış olmasından sonra bir matbaa sahibi olmak ihtimalini kuvvet kesbetmiş görerek kalbinde inkişaf eden hülyayı tamamiyle hatırına getirdi.» dediği hatırına geldi. yakıcı birşey burdu. Bir aralık bu hükme daha ziyade kuvvet vermek için: «Hattâ.. Bu izdivaçta kendisine büyük bir mes’uliyet hissesi terettüp ediyordu.işitmesinden ihtiraz edilerek iki üç dakika süren muhavereciklerle hemen bitiriverilmiş olan bu izdivaç işte bugün şu neticeyi vermişti. sonra birden kalbini birşey. yazıhanesinin üstünde mektep arkadaşlarının — heyhat! O mes’ut mektep hayatı dostlarının — bir yelpaze teşkil eden resimlerine güya: «Beni siz de mesul mü telâkki ediyorsunuz? Beni siz de mahkûm mu ediyorsunuz?» yalvarışıyle baktı.

. Matbaada artık çalışmalarına ruhperver bir emelin iştirak edlemeyeceğine. zulmetten tereşşüh eden bir ârâmiş vehmiyle biraz müsterih olacağını tahmin ederek mumu söndürdü. tesliye veren bir adem kevseri gibi kana kana içmek istedi.ile bakmış. pencerenin kenarında. bilâkis orada kendisini nefret ettiği bir adamın esiri . Şimdi artık Ahmed Cemil saklaya-mıyor. O vakit kâbuslarla mahmul rüyalar arasında bir boşluk içine düşüyormuş. karanlıkta kalırsa daha iyi düşüneceğini. yarın yine zelil bir ecir sıfatıyle o matbaaya gidecek. müncemit. 174 MAİ VE SİYAH MAİ VE SİYAH 175 daha kesif görünen komşu evlere. yakın duvarlara baktı. odasının penceresini açtı. sanki bir alevle yanan ciğerleri bu kevserden serin bir yağmur hazzını hissediyordu. o adam için çalışacak. biribirinin ardına yığılmış siyah duvarlar. birkaç örtülü bulunan ziya parçalarından gözlerini ayırmaya çalışarak. râtib bir makber nefesi gibi simasına ba~ rit. hiçbir şeya vâkıf değil imişçesine ona gülmek için kendi kendisine cebredecek değil mi?.. kendisine âdeta — kendi menfaatine bir çok güzide hisleri feda etmiş — bir kötü mahlûk nefretiyle bakıyordu. şeklinde imtidat eden bu fezanın sinesinden çıkan sükûte benzer uğultuyu dinleyerek ötede beride bu zulmet zemini içinde birer sarı leke şeklinde parıldayan münevver pencerelerden. başını bir mengene içinde parçalıyordu. «Lâkin matbaada belki onun kadar benim de hakkım var» demek istedi. ölü dudaklara.. Fakat heyhat! Artık hakikati tezyin edemiyor. bulunmaz bir derinliğe iniyormuş gibi içinden birşey duydu. müthiş bir azap boğazını sıkıyor. gözünün önünde tecelliye başlayan zelil mevkiinin üzerine münevver bir örtü çekemiyordu. onlar hepsi yalan. artık önünde dehhaş. Ciğerleri. Yavaş yavaş o ümid handesi sönmeye meyyal küçük bir nur şeklinde ışıldarken gittikçe genişlemiş bulutlardan sıyrılan bir sabah güneşi gibi şâşaasiyle bütün o müzmin hissiyat bulutlarını dağıtarak kalbini envarına boğmuş idi. Ali Şekib’in muharrirliğe veda ederek bir dükkâncılığa geçmesini bir facia hükmünde telâkki etmiş iken tâ kalbinin derinliklerinde. gözlerini bu zulmetlerle doldurarak. Bu siyahlıkları yutmak. hafi köşelerinde bütün bu şeylerin altında bir emel çıkacağına itimat eden gizli gizli gülümser bir ümid saklı değil miydi? Demek o güzel hisler. râşe verici buseler konduran bu zulmeti kâse kâse. hepsi sahte idi.. bu fikirle kuvvet bulmaya çalışıyordu. Doğruldu. Biraz ‘hava almak istedi. bitmez tükenmez bir sükût ile yetişilmez. «Şimdi ne yapmalı?» diyordu. Burada. geniş bir uçurumun azîm ağzını açıp kendisini yutmaya müheyya olduğunu görüyordu. Gecenin siyah donuk rengi içinde mütehaşşit birer kütle şeklinde daha siyah.

Bu muzlim gecenin sine176 MAİ VE SİYAH sine sanki bir nefes çıktı. Ahmed Cemil artık yatağına girmek için acele ediyor. bu iki hâtıra birden damarlarının içinde bir ateş seyyalesi tutuşturdu.. türlü emelleri ezerek.. .. O zaman güya kalbinde bir gizli kuvvet ağır bir uykudan silkinerek uyandı.sıfatında görmekten nefsini menetmek mümkün olamayacağına emin idi. ya eseri?... bunların arasından hülyasının perisini bir sis içinde gibi görüyordu... Karanlıkta yazıları görmeyerek yaprakları çevirdi. Bu dakikada Ahmed Cemil artık tamamen bir karar ittihaz etmiş idi. o beş noktayı bir görüş vehmiyle tekrar gördü. her şeye tahammül edecek tâ ki. orada o iki kelimeyi. o göremediği kelimecik-lerle noktaları uzun bir buse ile öptü. Bundan sonra ne yapacak ? Biraz evvel kardeşinin musibetini defetmek çaresini ararken bir idam hükmü soğukluğu üe inen bir kelime suya düşen bir taş parçası gibi ağır ağır. bu son karar üzerine uyumak istiyordu. Onu yarası bağlanacak. madem ki hayatında muvaffakiyet onunla kaim. o emellerinin enîsini araştırdı. son sahife olacağını-tahmin ettiği yaprağa kadar geldi. Ya lâmia?. gözlerini kapadı. Evet. bu matbaaya temellük etmek için sabır edecek! Bütün vehimlerine. bir aralık şiir buhariyle bulanan gözlerinin önünde yükseldiğini gördüğü emel kâşanesinin artık enkazı kenarına oturup uzun bir hırman nazariyle onun matemini tutmak lâzım geliyordu... şimdi onun hâtırasiyle şurada — elinde bir şiir defteri. öpücü bir el ile tuttu. ailesinin biricik servetini o mülevves matbaanın dişlerine atıvermişti.. bir cinayet dehşeti alıyordu. Lâmia!... kalbinde kesif bir zulmet içinde yalnız bir ümit ışığı — karşısında sonsuz bir yokluk fezası şeklinde imtidad edip giden şu siyah semayı iştihad ederek Lâmia’ya malik olmak için kendi kendisine yemin etti. minderin üzerinde melûl ve muhtazır bir eda ile serilen o defterciğe. o zaman ellerini uzattı. Ne olursa olsun. uğraşacak. Gözleri ötede beride siyah bir zemin üzerine serpilivermiş mütebessim sarı yakutlar şeklinde yıldızlara bakıyor. Bu neticeyi tâ ilk gününden beri meçhul bir his kendisine haber vermekten hâli kalmadığı halde. Şimdi hatasının ehemmiyeti.. o gitmiş. Lâmia ile eseri. kırık kanadı sarılacak mecruh bir güvercin gibi okşayıcı. karanlıkta.. hiç! Bundan sonra hepsine veda etmek. hislerine galebe ederek yarın yine matbaaya gidecek. suları yararak ric’ati mümkün olmayan bir sükût ile kalbinin en derin noktalarına kadar. Evet. ifrat eden bir fikir ile zihninde büyüyor. İki eliyle defteri dudaklarına kadar çekti. yine çalışacak. onun bu aşk busesini bir siyah mev-ce içinde tes’id etti. hülyaları parçalayarak iniyordu: hiç!.

Bu bulutçuklar. ince kıllardan. oturmuş. Ahmed Cemil yazıhanesinin köşesine. taze bir hayat buhranı uyanıyordu. Bazan ağız dolusu duman püskürerek. En evvel İkbal’i düşündü: «Şüphesiz. daha oynak bir faaliyet. Muzlim bir gecenin şu münevver sabahı bütün melalini. onun bedbahtlığının nev’ini tâyin etmeksizin tedavi etmek istiyordu. odasına bir neşve şelâlesi.Ahmed Cemil ekseriya çok düşünceli zamanları takip eden derin uykulardan biriyle uyandıktan sonra sabahleyin kendisini tamamen sükûnunu iade etmiş buldu. suya düşmüş ince bir kâğıd gibi o duman tabakasının üzerinden perişan bir dalga geçiyor. o vakit yüzbinlerce şenaverlerin. ihtimal biraz söyletmek için karar vermiş idi. bazan küçük hamlelerle halkalar salıvererek. bütün ye’sini silmiş idi. öbür odanın donuk havasında görülemeyen sayılamaz. şu münevver zemin. sigarasının dumanlarıyle bu mü-telâtım sütunun oyunlarını seyrediyordu. her şeyi tamir ve ihya edebilecek zannettiren bir his peyda ediyordu. rakkaselerin her an müMAİ VE SİYAH 177 tebeddil. şeritler evvelâ odanın rakid görünen havasında fersiz bir beyazlıkla teveccüh noktasını tâyin edemeyerek mütereddit sallanıyor. parça parça dağılıyor. îri. geceki âsab tuğyanı geçmiş olacak!» diyordu. ara sıra bir makaradan iplik boşanır gibi ince rakkas bir hat çıkararak bunları süzgün gözleriyle takip ediyordu. Bu oyun sabah güneşinin şu sihirli sahnesi. uzun bir şeridin içinde ufak bir ihtizazla bir kasırga şeklinde süzülüp sarılarak o güneşin bütün havasını boğmak isteyen telâtum merkezine •doğru çekilip gidiyorlardı. sonra o münevver sütunun telâtumi cazibesi. bir halkanın kenarına ilişiyor. bu odanın sükûnu içinde bir hayat tuğyanı uyandırıyordu. Akşam kardeşine saadetini iade edebilmek için hiçbir imkân tasavvur edemezken bu sabah belki şu iki kalbi biribirine yaklaştırabilmek mümkün olacağını düşünüyordu. Hastanın nazarında meydana çıkarılıveren manevî emraz kadar tedavisi müşkül şey olmayacağına inanırdı. tâyin edilemez zerrelerden mürekkeb şenaverleriyle. rakkase-leriyle dalgalanıyor. daha sonra üzerine bir bulut gölgesi isabet etmiş bir kar safihası şeklinde bir donukluk bırakıyor. mest raksı. Böyle bulutlar halkalara karışarak. o yüz binlerce zerrelerin. suya düşmüş bir taşın sukut noktasından büyüye büyüye açılmış bir daire şeklinde. ikbal’i bu sabah daha sakin bir nazarla tetkik etmek. coşkun bir su sütunu şeklinde akan bu güneş çağlayanı Ahmed Cemil’de şimdi her şeyi iyi görmek meyli uyandırıyor. şimdi perdenin açık kalmış bir kenarından hafif bir güneş dalgası girerek Ahmed Cemil’in karyolasının kenarına kadar mail bir sütun şeklinde düşüyor. halkalar. zarif sevimili bir çocuk bileziği çırpınarak geçerken Ahmed Cemil bu sabahki âsab . vâsi bir halkanın ortasında küçük. güya ensicesi çözülüyor. insanlar muhitin tesirlerine ne kadar esirdirler. Hemşiresine: «Sen şu noktadan mecruhsun!» demeksizin. bacakları sallanarak. hava ve ziyadan mürekkep bir şelâle gibi yüz binlerce toz parçalarından. mütemevviç raksında daha seri.

Ne kadar zaman geçmişti ki iki kardeş arasında bir gömlek tamiri yahut noksan bir düğme ikmali kabilinden bir iş çıkmamıştı. onun sesini işittiği zaman kalbi çarpmıştı. Bir dakika sonra elinde sepetle Ahmed Cemilin odasına geldi. Ahmed Cemil kardeşini şu hazin haliyle pek güzel. yüzüne bakmayarak dinlemek istiyordu. şimdi geliyorum. gevşemiş. Şimdi Ahmed Cemil’i öyle. Bu sabah genç kadının yüzünde musibetlere tahammül için karar vermiş olanlara mahsus bir melûl sükûnu vardı. Genç kadının dudaklarında hafif bir tebessüm uçtu.» dedi. ağabey?» dedi. Gözleri kitabın üzerinden kayarak İkbal’in soluk çehresine çevriliyordu. İkbal her şeyi iyi tarafından gösteren bir noktayı nefsine vazetsin. Üzerinden müthiş bir fırtına geçmiş bir gök parçası gibi çehresinde bir yorgunluk eserinden başka bir şey yoktu.. daha sonra: «Fakat onu o noktaya getirebilmeli» diye bir mütemmim ilave ediyordu. Fakat bu tamire muhtaç şeyler önüne yığılınca müsterih oldu. Onun tamir edilecek bir çok şeyleri birikmişti. Sesini işitince sofaya çıktı: «Beni mi istiyorsun. Bir aralık «İkbal. İkbal? Bu sabah sana iş çıktı.. kenarı ayrılmış mendilini önüne döktü. gözlerini indirdi. bir şiir melâliyle güzel buldu. İkbal’in karşısına oturdu. O kesik kesik. dedi. tâ minderin öteki ucuna. Belki izdivacından beri birinci defa olarak kardeşinin bir işini yapmağa vesile bulduğuna sevinerek İkbal: «sepetimi alayım. İkbal henüz kendi odasında idi. bitmiyordu. laubali bir ses takınarak kapısından bağırdı: Anne! İkbal’e söyle de buraya gelsin. mes’ud olur»diyor. astarı sökülmüş ceketini. 12 muş gömleklerini. Ahmed Cemil yazıhanesinin üzerinde sürüklenen bir kitabı aldı. İkbal’i “mümkün mertebe yanında ziyade alıkoymak için ilikleri bozulMai ve Siyah — F. kapısını açtı. bahtiyarlığının mucidir. Odama gelir misin. Doğrudan doğruya İkbal’i çağırmaya cesaret edemiyordu. İkbal’in ağzında daima lâtif bir muhabbet hücceti çocukluğa mahsus saf edasıyle tekerrür eden bu «ağabey» hitabı bu sabah Ahmed Cemil’in kalbini bir rikkat tatlılığıyle ısıttı. gözlerini kaldırdı: — Ne kadar zaman oluyor ki seninle şöyle karşı karşıya bulunmadık. Gece bir tuğyan ile boşalan gözyaşlarından sonra asabı gerilmiş. İkbal. fakat gelişi güzel açı verdiği sahife çevrilmiyor.meyline göre bir felsefe icad ederek kendi kendisine: «İnsan bedbahtlığının. Yazıhanesinin köşesinden atladı.. Evvelâ İkbal bu davet ile gece yarını kalan vak’a arasında bir münasebet olacağına hükmetmiş.» dedi.. Eniştesi için: «Nasıl oluyor da buna hiyanet ediyor?» diyordu. cesaret buldukça ilâve ederek ayni söyleyiş tarzını takip etti: .gözlerine bir sakin donukluk gelmişti.

İşine gelmiyor. şu dakikada zihninden geçen şeyi dalgın dalgın yüzüne dikilen bu gözler Ahmed Cemil’e vuzuh ile takrir ediyordu. sakin bir muhabbetten başka bir hisle sevmiyorum. bu defa tâ yanına sokuldu: Lâtife ediyorum.. İkbal gözlerini kaldırmayarak bu mütalâayı cerhetmek istedi: Asıl şimdi lâtife ediyorsun.. bu nazarın karşısında daha ziyade nikahım muhafaza edemeyeceğini anladı. Fakat inanır mısın İkbal? Enişteme o kadar merbutiyetime son derece memnun olmakla beraber bize biraz küçük bir muhabbet hissesi tefrik etmiyorsun zannediyordum. Bugün hakikat olanca dehşetiyle tâ kalbimin üzerinde duruyor.Bir kız evlendikten sonra bütün muhabbetinin kocasına inhisar edeceğini zaten bilirdim.. ben bilâkis enişteni sadık. Zaten kadınların hepsinde mevcud bir bedbaht olmak telezzüzü ile kendini zorla mes’ud görmemeğe çalışarak. müsaade edersen seni bir parça mua’heze edeceğim.. muaheze edeceğim. Sen kocanı bir kadının sevmesi lâzım geldiği gibi sevmiyorsun. bakayım? Babasına gittiği için değil mi? Bak. sana. dedi. ağabey.. Seni temin ederim ki son nefesimi hiçbir şey söylememekle vermek azmindeyim.. İkbal’in bu dakikada zihninden şu sözler geçiyordu: Ne demek istediğini anlıyorum. bu mudhike-ye ne lüzum var? Bana yavaş yavaş bir şey söyletmek istiyorJvı A ± VB SİYAH 179 sun. İkbal hayretle baktı: Evet.. hattâ babasının bile bir tasarruf hakkı olmasın. Kinle.. Dün akşam niçin ağlıyordun.... İkbal acı bir hande ile tekrar gözlerini kaldırdı. daha sonra: İkbal.. o acılıktan âdeta bir zevk duyarak kendine yazık ediyorsun. dedi. ... Sonra bu hodgâm aşkın tahammül edemeyeceği ufak bir şey gördüğü zaman ona adavet etmeğe başlıyorsun. Beni bahtiyar edebilmek için elinizde ibir vasıta yok.. Ahmed Cemil sözlerinin mecrasını birden tebdile lüzum gördü. cevap vermiyorsun.. değil mi?. yahut kendin aklanıyorsun kardeşim.. Ahmed Cemil güldü: Beni aldatmak istiyorsun. Onu koparıp çıkarabilmek için hiçbirinizin elinizde kâfi kuvvet yok. bak. onu babasının evinden bile esirgiyorsun ki onun üzerinde hiç kimsenin. gülerek ilâve etti: — Hattâ fazla aşkla seviyorsun. ağabey. ancak sana ait olsun.. düşman oluyorsun.. biraz tevakkuf ederek.

çabuk yürüdü. kırışarak dinliyorlardı. MAIVESİYAH İSİ Şimdi hepsine bir durgunluk. yüksek sesle okuyor. elinde bir gazete.. dedi. Yazı odasının iki kanatları açılmış. matbaanın merdivenlerini mutadından ziyade hızla çıktı. kardeşini hayretle dinliyor. ötekiler etrafını almışlar. 15 Ahmed Cemil bu bahsi bir lâtife ile bitirmek istemişti. etraftan bir «hişt» ihtarı çıktı. İkbal’in söylememek istediği şeyleri zorla ağzından koparmak müfid olmaktan ziyade muzîr olacağına kani idi. . Sonra alay etmeğe başladı. devam edemedi. bunu nasıl giyiyordun?. zira çalışacak bir halde değilsin!. Ahmed Şevki efendiden başka Fatin Di-lâver ve Mazhar Feridun beyler de orada idi. Dün gece ağlayışıma yanlış mâna verrıişsniz.. gülüşerek. Zaten İkbal bu bahsin devamına müsaade etmek niyetinde değil gibiydi. Kardeşinin kolayca değil belki hiç tedavi edilemeyeceğini anlıyordu. o vakit Saib şaşırarak elinden gazete düştü. Bu bir nevi: «Bahsi burada bırakalım» demekti. Ahmed Cemil’in dudaklarının ucuna kadar geldi: O halde dün gece ben odanda iken niçin onun gelmesinden korkuyor dun? Bunu söylemek istemedi. acı bir hande ile: Lâkin yanılıyorsunuz. Ben bunları alayım da akşama kadar yaparım. Ahmed Cemil bu nazardan büsbütün sıkıldı. zihni yalnız elindeki işiyle meşgul imiscesine eline yeni aldığı bir gömleğe bakarak: Aman ağabey. ben kendimi hiç bedbaht bulmuyorum.» davetine: «Vaktim yok!» cevabını verdi..» dedi. «Kız mı istiyorsun. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. hattâ dükkânının önünde duran Ali Şekib’in «Biraz uğraşana. İlk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. fakat ötekiler gördüler. Ahmed Cemil ayağa kalktı. Saib ayakta.. bu ilikler büsbütün bozulmuş. «fakat bitirmek için kendini çok yorma. Said’le Saib’den. bir beceriksizlik gelmiş. dedi. onun önünde kendisini böyle bir ruh müdek-kiki sükûnu ile teşrih ediyor görmekten utandı. O zaman İkbal gözlerini süzdü. ilk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi.İkbal şimdi elindeki işini dizlerinin üzerine bırakmış. oğlan mı?» diyordu.. bir kabahat esnasında tutulanlara mahsus bir perişanlıkla deminki’ kahkahalar güya dudaklarına yapışmış kalmıştı.. Onu Saib görmedi. fakat artık sabahleyin kalbinde uyanan her şeyi iyi bulmak hissi muhtel olmuş oldu. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. kendisinin bu suretle telâkki edilmesine ağlamak isteyerek bakıyordu. Bugün matbaaya geç kaldığı için biraz acele giyindi. Yazı odasının iki kanatları açılmış.

sonra Ahmed Cemil’i sofranın üzerine çıkartıyor. başı ile.. ne gazeteyi bırakabiliyor. şimdi onun üzerinde husule geleceğini anladıkları acı tesiri düşünüerek yüzüne merhametle bakmağa başlayan.. okumağa başladı. biribırine bakışarak güya: «Söylesenize. ona Galata’da.» mukaddemesiyle başlanıyordu.. saçlarıyle. sütunları şöyle bir dolaştı. belki bir dakika evvel tuhaf bularak güldükleri için nedamet duyan bu arkadaşların karşısında oturmayarak. Bu makalenin Raci’nin eseri olduğunu zaten hepsi. en lâkayd olanları bile edebiyat namına kızdıracak mudhik bir tarzda tarif edilmişti.. . fakat gülünç bir surette tasvir olunuyor.» dedi.. şimdi etrafında bulunanlardan sıkılıyor. hattâ şimdiye kadar Raci’nin yazdığı şeyler içinde nispeten bunun en muvafık eseri olmak lâzım geleceğine biraz evvel Said hüküm vermişti. O vakit kendisini zaptedemedi. Hiçbirisi cevap vermeğe kuvvet bulamadı. En evvel o cesaret ederek: «Bir şey mi var?» dedi. Fakat kendisine doğrudan doğruya teveccühe cesaret edemeyerek kuvvet bulmak için yekdiğerini araştıran nazarlardan okunan şeyin kendisine müteallik olduğunu hissetti.. «Racü. kolları ile. Makalede: «Haniya sabahlan Babıâli Caddesindeki dükkânların önünde durmak mutadında olanların görmeğe alıştıkları uzun saçlı bir şair vardır. Okuduklarını bir bulut arkasından görerek... Sonra o edebî müsamere. gözleri. Nihayet Ahmed Cemil elini uzattı. kendisinin nasıl tahkir edildiğim görmek isti-caliyle. yumrukları sıkılıyordu. cismaniyetiyile öyle alay ediliyordu ki hiddetinden gözlerinin beyazına kadar kızararak dudaklarının arasından. anlamışlardı..» diyorlardı. o tercümelerde ihmal yahut terkin hatası neticesiyle kalmış yanlışlar büyük bir takayyüd ve ihtimamla toplanıp onun edebî iktidarına birer burhan olmak üzere tâ’dad edildikten sonra bütün nazma dair nazariyeleri türlü gülüng tahriflerden geçirilmiş. Ahmed Cemil’in şimdi hiddetinden dişleri kilitleniyor.. Raci oıakelesinin bu faslında bütün davetlileri tetkik edilmeğe lâyık bir malûl dimağın garabetlerini temaşa ile eğlenmeğe gelmiş olmak üzere tasvir ediyor.Ahmed Cemil anlayamadı. tâ üçüncü sahifenin başında müteaddit istifham ve hayret alâ-metleriyle mücehhez bir serlevha gördü: bir edebî müseme-re??ü. bütün kıyafetiyle. ne de bir şey söylemeğe kuvvet buluyordu. oradan silinmeğe bir çare arıyormuş gibi duran Saib’in önündeki gazeteyi aldı. O vakit Ahmed Cemil o kadar vazıh. o «Hırsızın kızı» filân filân gibi tercümeleri yüzüne vurulduktan. bir çok yerlerini anlamayarak devam etti: Ahmed Cemil tamamen tasvir edildikten sonra bu şairin — frenk gazetelerinde kapıcılara mahsus romanları tercüme etmekle kudreti malûm olan bu şairin — bir gün şiir âleminde bir başkalık vücuda getirmek illetine musap olduğundan bahsediliyor. O vakit Ahmed Cemil’in gözleri bulandı.

gülmeyecek.... zihninin içinde yalnız Lâmia kaldı.bir arkadaşın tahkir edildiğini görmekten gizlice memnun olmakla beraber bir acı karşısında duyulan tesirden hâlî kalmayan çehrelere göz gezdirdi.» diyordu. Birden nazarından bütün halkın ehemmiyeti düştü.. Amerika. tâbirlere tekayyüd edilmedi. terbiyesizliğinden bahsolundu. bütün gazete okuyanlar ne yapacak? Demek şimdi bütün kıraathanelerde. Demek kendisinin hayatta gaye olarak sevdiği. O vakit eserin güya ötesinden berisinden misal olarak irad edilmiş parçalar geliyordu. fakat bunlar Ahmed Cemil’i tesliyeye hizmet edemedi.Afrika. kelimelere. cinaslara. Ah! Şu dakikada Hüseyin Nazmi’ye ne kadar muhtaçtı!. Evet. sokaklarda kendisi için gülünüyor. Onun bu sözü hepsine cesaret verdi. Ahmed Cemil bunları okuyamadı. kahvelerde. demin bu adamların şu makaleyi dinlerken eğlenerek güldüklerini düşünüyordu. ziyafet odasının etrafında kahkahalarla gezdirilmiş gördü. Bu kadar kıskanıldığınıza memnun olmanız lâzım gelir itikadındayım. Ahmed Cemil derin bir keselân duydu. Eğer o şu dakikada burada olsaydı bu dört sütunluk zehirin acısını M A I VE SİYAH 183 onun yanında ağlayarak dökmekten ne büyük tesliyet duyacaktı! Kendisine en evvel Fatin Dilâver bey tekarrüp etti. türlü müstehcen imalarla doldurmuştu. kendisine mahsus beyan ve nazını tarzının bu zelil tahriflerine tahammül edemedi. Ahmed Cemil bunu bitirdikten sonra . bilmeyenler bilenlerden: «Bu şair kim olacak?» diye soruyorlardı. etrafında ibzal ile açılan bu muhip sözlerde bir soğukluk. tiyatroları sahnelerinde görülen soytarılara mahsus eda ile eserini okutuyordu. Raci bu makaleyi bütün köhne bir lisan tarzının süsleri olan secilere.. bir sahtelik duyuyor. dedi. makalenin sonlarına bakmak istedi.. vücude getirdiği bu eser şu dakikada herkesi güldürüyor. herkesi.bir çamur deryasına düştükten sonra kalabalığın içinde ayağa kalkarak etrafına bakanlara mahsus perişan bir hal ile . Şimdi şurada kendisine yaranmaya lüzum gören bu adamlar o dört sütunluk tahkirden gülmek hevesini duyarlarsa ya kendisine uzak olanlar. Kendisini yalnız onun anlayacağından emindi.. o da gülecek. teşbihlere. belki hiddetinden bu mülevves kâğıt parçalarını yırtacak. Nihayet orada kendisini huzzar tarafından bir iskemleye oturtulmuş. Sonra yine kendi kendisini temine çalışıyordu: «Hayır.» . «Bunu Lâmia da görecek. ibhamlara boğmuş. Artık Raci’nin bayağılığından. Nagihân «bu herkesi» tâbirinden bir çehre ayrıldı: Lamia!. eğlendiriyordu. yukarıya kaldırılmış. Bunun re kadar haksız olduğunu anlamaz mı? Hissetmez mi? Hattâ benim için acıyarak. Tâ ciğerlerinin ortasında birşey yırtılıyor zannetti..

öğle vaktine kadar orada kapısını sürmeleyerek sedirin üzerine uzandı. tabaklar. Matbuat âleminde dostlar da olur mu imiş? Onlar da bir arkadaşı takdir ederler mi imiş? demek istiyordu.. hergün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamağı âdet etmişti. Ahmed Cemil hayretle baktı. dedi.. düşündü. onun husumet asarına karşı üâkayd davranmaktan ibaret olduğuna hüküm veriyordu. Matbaanın son ıslahatı esnasında idare memuruyla karar vermişlerdi. bir “muvaffak”1 olmak azmiyle ayağa kalkar. Raci’-ye hiç mukabele etmemeye. Fakat hakikatte şu demin kanını kurutan bir sahife dolusu tahkiri lâ-kayd telâkki edebilmeğe kuvvet bulamıyordu. hattâ kendisine tesadüfünde bir şey vâki olmamışçasına muamele etmeye karar vermiş idi. Nazarında bütün emellerin muhassalası ehemmiyetini haiz olan eserin henüz intişar etmeden üzerine dökülen bu tahkir çirkâbı hülya kanatlarında mühlik bir ceriha açmış idi. bıçaklar koymuş. Bir aralık odasının kapısına vuruldu. onun tarafından merhamete şayan görüleceği ümidiyle tatlı bir ağlamak arzusu duyuyordu. Bir ses: «Ahmed Şevki efendi sizi bekliyor!» dedi.Butî^ namaya başlamıştı. Yazıhanenin üzerinde darma dağınık duran gazete yığını arasından «Peyam-ı Cihan» nüshasını buldular. Bir aralık yine kendi kendisine kuvvet verir. Kendi kendisine: «Ah. Kendisine M A i V £. S 1 . Bugün Ahmed Cemil hiç kimse ile konuşmaya tahammül edebilecek bir halde değildi. Ahmed Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman . matbaa.Bu son ihtimal üzerine insanlarda kendilerine merhamet edildiğini duydukları zaman hâsıl olan lezzete benzer birşey hissediyor. su kadehleri. fakat artık aldığı yaradan sonra devayı istihfaf eden mecruhlara mahsus bir istiğna nazariyle gazeteyi almadı._£nj|&eşjJ.» diyordu. peşkirler. zihninden cesaretini kırarak geçen fikirleri kovmak isüyormuşçasına silkinerek: «Ne için fütur getirmeli? Bir hasudun hükmüne bir hayatın esas gayesini feda edecek kadar zaaf sahibi miyim?» derdi. çatallar.. Şimdi .. eseri.. Yalnız Mazhar Feridun’a: «Teşekkür ederim!» dedi. Ahmed Şevki efendi bir nezaret ve intizam takayyüdiyle odasında bir kısmı muattal duran bir dolabın altı katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri. Bir aralık Mazhar Feridun bey: Biraz da dostlarınızın yazdıklarını okuyunuz. Ra-ci için en büyük cezanın.MAİ VE SİYAH uzattılar.Ik-bal. Yalnızlığa şedid ihtiyacı vardı. öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. hülyalarım!. Matbaada kendi odasına kapandı.

İkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde sıcak bir muhabbet havası içinde saran bir incizap hâsıl oldu. sabrınız varsa dinleyiniz.. O zaman Ahmed Cemil kızararak.. şım beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin ateş üzerinde lâtif biberli. Akşam validesine söylemeğe cesaret edemediği korkularını izah etti.» Ahmed Şevki efendi arkadaşının başka dertlerini soruyordu. tereddüt ederek Lâmia’-yı. dedi.. Bilâkis kendimi pek metin buluyorum. arkada185 . O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir muhabbetinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. Bu iki hülyanın yekdiğeriyle irtibatını izah etti..» dedi.... sonra: «Matbaa. İlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye taallûk etmesi pek tabiî idi. Ahmed~5evkT~efendi bir bardak suyu süze süze içtikten sonra kırpık bıyıklarını elindeki peşkirle kuruladı.. odasından çıktı. Evvelâ kardeşinden bahsetti. eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı. Bu bir saniye içinde Ahmed Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe tevdi etmek isteyip de muvaffak olamadığı hislerini bu adama... iskemlesini biraz çekerek. Ahmed Şevki efendi ni-‘hayet: — Ne kadar teessüre meyyal adamsın? dedi.» kelimesini işitince eliyle «kâfi» dedi. Ahmed Şevki efendiye göre pek ince olan bu mülalâa Ahmed Cemil’e hayret verdi.» dedi. . Bugün benim yerimde başka biri olaydı hiddetinden çıldırırdı. «o ciheti ben sana anlatacağım. İdare memuru bu cevap ile kanaat etmemiş göründü: Keski sen de çıldıracak kadar hiddetlensen de nefsini böyle meyusiyete teslim etmesin. İdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanma kurmuş.. jggerlHI anlattı. Ahmed Şevki efendi de kendisini merhametle dolu bir nazarla seyrediyordu. «Matbaa. kokulu dumanlar içinde cızladığını seyrediyordu.. sadeliğiyle. Başka?.hissetti. keten yeleğini gevşetti: — Bu son dertler bir şey değil! dedi. safvetiyle etrafını çevirenlerin hepsine müreccah olan Ahmed Şevki efendiye dökmek ihtiyacını duydu: «Beni meyus eden yalnız o değil. Ahmed Şevki efendi şimdi önlerinde duran kebap sahanına çatalın ucu ile dokuna dokuna dalgın bir vaziyette dinliyordu. Artık yemeklerini bitirmişlerdi. Ahmed Cemil bütün ruhunun kuvvetiyle: Pek ziyade!. iki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lâkırdı söylemediler. Senin eserine itimadın var mı? Bana ciddî söyle. .

. „ ^ . hülyasını ayıramıyor yapabilecegT şeyleri zihninde tetkiTî ettikçe kalbi hep şu^ “söTf~1^?0ye”*çar-esîn^jEemayüî ediyordu.. Bir matbaa sahibi olabilmek emelinden mümkün değil.. fakat idare memurunun son sözleri sevince imkân bırakmadı: Lâkin kardeşine ait olan dert pek büyük. Âhmed Şevki efendi far-zettiği tehlikeleri izaha çalıştı..O halde eserini bastırırsın. Matbaada ancak nöbetçi mürettiplerle makineciler vardı. Lâmia’yı da gidip biraderinden istersin. makineleri ona bırakmak lâzımdı. O zaman Ahmed Şevki efendi: — Kardeşine ait olan der-din_ tesviyesi^natbaadaki işin ^~ISn l Evvelâ eve. Evi ne yapacaksın?. İdare memuru ile Said ve Saib gittikten sonra büsbütün yalnız kaldı... Ne için öyle bakıyorsun? Başka bir çare mi var? Ahmed Cemil bahsi daha ziyade takibetmek istemedi. ~ ^ x x a xa 187 Bu gece Ahmed Cemil’in nöbeti idi. Ne olursa olsun bu karışık işe.. Za-valhjmlyalari!. O halde evi kurtarmak. Bugün eniştesi matbaaya hiç uğramadı. makinelere birer çare bulalım. Bu akşam artık bir karar vermeğe azmetmişti.. artık bahsi biraz evvel neticesiz bırakılan Ikbal’e irca etmek istedi. Ahmed Cemil korkulu bir muvaceheden kurtulduğuna seviniyordu... meselâ «Peyam-i Cihan» matbaasıyle bir mukaveleye girişse. Bu büyük kelimesi Ahmed Şevki efendinin ağzında başka bir ehemmiyet alıyor. ona da benim itimadım var.... Kendi odasına girdi. Ahmed Cemil bu esareti kabul etmemek istedi: — Ne için onun esiri olayım? Matbaadan istersem şimdi her alâkayı kesemez miyim? İdare memuru çok tecrübe görmüş adamların henüz her şeyi mümkün görecek kadar genç olanlara karşı kullandıkları tebessümle: — Zavallı çocuk! dedi. Eniştesiyle devam edebilmek artık mümkün değildi. Yahut makineleri alsa. Makineler ne olacak?. Bir aralık aşağıya makineler dairesine inmek. kardeşin o çapkın herifin nasıl hükmünde ise senin de matbaadan dolayı esaret altına girmiş olmaklığında görüyorum. Sonra kardeşini tatlik ettiririz. idare memuru nihayet endişeli zamanlarına mahsus vaziyetiyle iki parmağının ucu ile burnunu kaşıyarak dedi ki: — Asıl fenalığı. Onlar bu sefil hakikatlerden ne kadar uzak kalmışlardı!.. O vakit iki arka-diş’İnitün mfimalleri tetkik ettiler. daha ziyade büyüyordu. A’hmed Cemil utanmasaydı Ahmed Şevki efendinin boynuna atılarak o kırmızı yüzünü şapır şapır öpecekti. Ahmed Cemil bir türlü idare memuru_ kadar işi fena göremiyor. meseleyi o kadar kötü bulamıyordu. Nihayet Ahmed Cemil matbaada mevkinin vahametini daha ziyade anlamaktan korktu. onları bir kere daha görmek istedi. .. şu müphem vaziyete bir netice vermek istiyordu.. Merdiveni yarı tenvir eden kırık şişeli bir asma lâmbanın ziyasıyle .

sonra başmürettip: «Şimdi bitecek. kâğıt. tahammül edilemeyecek bir vaziyetle kokulu lambanın pis havasının. bu zavallılara derin bir merhametle acırdı. makineciyle yamaklarından birini çağırdı. Ahmed Cemil en evvel onu bir muhabbet nazariyle selâmladı: «Dünyada yegâne servetim!» diyordu . Tekrar geriye döndü.» cevabını verdi. matbaada herkes Raci’nin bu haline alışmıştı. efendim!» dedi. Onlar tac-cüp etmediler. cenkleşmeğe başladı. sıkışmış bir satıra bir fazla kelime ilâvesi için yirmi satırı yerinden oynatmak yekdiğerine aktarmalar yaparak bu madenden mahlûkları arzuya itba etmek. bir kenarda makineci esneyerek tashihlerin bitmesini bekliyordu. merdivenin tâ ilk kademesinde trabzana tutunmuş. Ahmed Cemil’i görünce hepsi başlarını çevirdiler. elinde cımbız. donuk ziyasıyle şuradan bir nokta ^çıkarmak. onun için mürettipliği muharrirlikten zor bulur. öteye bir virgül koymak için. Bazı defalar tashih esnasında bulundukça onlara bakamazdı. Ahmed Cemil bu müşkül san’atm bütün yorucu. Buzlu ¦camı üstünde «İçeriye girmek memnudur» ihtarı görünen kapıyı itti. bitmez bir işte sürat göstermek.İlerledi. ciğerinin bu havayı teneffüse muhtaç olduğundan. buraya ne vakit girse yağ. yanlış kelimeleri harfleri birer birer ayıklamak.. Satırları gevşetmek. Litografya makinesi tâ dipte. onu tutup . efkârı parça parça. Bütün bu şeylerin nasıl kan kurutucu bir cenk olduğunu düşündükçe hayatlarını. üzücü çengine pek vâkıftı.trabzanı tuta tuta indi. makineler dairesine girdi. o binlerce mini mini şeyler içinde cımbızın ucu ile gezmek. merdivenden yukarı çıkıyordu. Ahmed Cemil bir şey söylemiş olmak için: «Yarım saate kadar biter mi?» dedi. sabırsızlıktan. harf harf toplayıp dağıtarak ilerilemez. bazan bir müşkül yere tesadüf etmek.. hayatları bahasıyle kazanan bu adamlara acır. petrol. üzerinde yelken bezinden örtüsü çekilmiş duruyordu. başım oraya dayamış bir siyah gölge gördü: Racü Kendi kendisine «sarhoş! şimdi bunu ne yapmalı?» dedi. yorgunluktan ciğerleri göğsünün içinde darlaşarak. yine on yaşından beri parmaklarının ucunda efkârı çözüp bağlamakla yoru-la yorula harap olan vücudunu makinenin soğuk safhasına eğdi.. parmaklarını zihnine yetiştirmek için içi içine sığmayarak çabuk yapmak isteyip de yapamamaktan gelen bir sinir buhramyle hastalanarak. dört yüz şu kadar hücreye zihnini taksim ederek. cam kapıyı açtı. mürekkep kokusundan toplanmış ekşi havasından garip bir haz duyardı.. bu âlemden çıkacak olursa kanının kuruyacağını zannederdi. onları pek ziyade merhamete şayan bulduğu için severdi. Son tashihler yapıldıktan sonra gazeteyi basmağa başlamadan evvel bir nüshasını nöbetçi muharrir tashih edilmiş nüsha ile tatbik ederdi. parmaklarının ucunda fikirlerin çözülüp dağıllmasmdan yavaş yiavaş zihnine bir perişanlık gelerek işleyen bu sanat adamlarına mahsus bir muhabbeti vardı. Bu gece onu bekliyordu. Bütün gün ayaküzeri. Başmürettip: «Şimdi ilk nüshayı gönderirimi. Geri döndü. üzüntüden. Ötede başmüretip makinenin üzerine eğilmiş bir arkadaşının tutuverdiği el lambasıyle gazetenin son tashihlerini yapıyor. yerlerine doğrularını koymak.

Ahmed başıyle «Evet!» cevabını verdi. aşağısını ben deruhte ederim» dedi. fakat bugün yatağa düşecek demek oluyor» dedi. O vakit bütün arkadaşları düşündüler.. Bu ümit biraz cesaret verdi. Ahmed Cemil bu geceyi heyeti tahririye odasında bir köşeye büzülmekle geçirmeğe kadar vermişti. Ahmed Cemil sarardı. çoktanberi hasta.. Ahmed Cemil Raci’ye birşey söylemek istemedi..yukarıya çıkarırken bir aralık makineci: «Bir haftadan beri dört beş keredir böyle geliyor!» dedi. Saib’le beraber içeriye girdiler. ##* Bu sabah Saib. Buna çare aradılar. tanıdıklarından Tairine adam göndermek için hatırlarından geçen isimleri tekrar ettiler. Bu adam hakkında duyduğu nefretle beraber ona acımaktan nefsini ialıkoyamamıştı. yavaşça Saib’e: «Bir hekim getirtmeli» dedi.» dedi. Ahmed Cemil’e: «Şu haliyle benim nazarımda mahkûmdur. Zaten o da kendisini görebilecek bir halde değildi.» dedi... Ahmed Cemil kendi kendisine: «Benim bulunmadığım geceler demek oluyor. Matbaa sabaha kadar Raci’nin ciğerlerim söken öksürüğü ile sarsıldı.» diyordu. odaya girdi. Fakat başka bir çare? Zevcesiyle şu halinde barıştırıp bu müşkül hastayı o zayıf âciz kadına tahmil etmek her ikisini de öldürmek demekti. Eczahaneye onu «aldırdılar.. Ahmed Cemil’i orada görünce: «Galiba gene içeride!. Saib yalan söylememişti. < Ahmed Şevki efendi gelip Raci’nin hastalığı haberini alınca omuzlarını silkti. Saib: «Siz gazete namına bir tavsiye veriniz. Saib’in bu sözü üzerine bir gün Ahmed Şevki efendinin haber vermek istediği fena netice aklına geldi. . bugün babasına müteallik fena birşey olacağı hissiyle kapının etrafında dolaşıyordu. Raci gözlerini açıp baktı.. HastaJıane!. Ahmed Cemil’in odasına sedirin üzerine yatırdılar.» dedi. Beş dakika dakika sonra tekrar Ahmed Cemil’in yanma avdet etti:— Raci sarhoş değil. «yalnız bugün hasta değil. Lâkin hastahane?. Nedim gelmiş.. sonra yalnız bir saniye için uyanmış da tekrar derin bir uykuya dalmış gibi tekrar kapadı. Hekimin muayene neticesi idare memurunun hükmünü teyit etti. Buna bir türlü karar vermek için cesaret edemiyorlardı.. Nihayet Saib: «Acaba orada hususî bir odada yatırtamaz mıyız?. Bu gece Raci’ye görünmemeği tensip etti. o vakit her türlü kinini unutarak bu ‘hasta adamın yanına gitmeğe karar verdi. O vakit düşündüler. fena halde hasta! ateşler içinde yanıyor! dedi. idare memuru «Hastahaneye?. Bu kelime Ahmed Cemil’de pek ağır bir tesir hâsıl ediyordu. nihayet ittifak hâsıl oldu.. Ahmed Şevki efendinin riyaseti altında bir çare aradılar.» dedi. Saib.

. Ahmed Cemil cesaret edemediğini anladı. Fakat ikbal içeriye giremiyordu.» Yemini okunuyordu. istemeyerek. Ahmed Cemil «zavallı kız geliyor!» dedi. Vehbi beyin sesi şimdi yavaş yavaş yükseliyor.ad<İediliyordu. Kardeşini görünce şaşırdı.. «Niçin söylemiyorsun?. sonra. Ahmed Cemil eliyle işaret etti. Bir aralık yukarki oda kapısının açılıp kapandığı işitildi. biraz ciddî davranıyordu. biraz sonra İkbal’in yavaş yavaş. söyle. İkbal daha ziyade söylese kendisini zaptetmekte zorluk çekeceğini anladı. Sabiha hanım: — Yine kızı haşlıyor. Aşağısını ikmal edemedi. Raci bütün bu müddet zarfında ne muhalefete. temin ederim ki senin rahatını bozmamak için hiçbir mukabelede bulunmayacağım» dedi. O vakit İkbal cesaret etti: — Sizin için bir gazetede bugün birşeyler varmış. Ahmed Cemil’in gözlerinde kardeşine: «seni daha ziyade bedbaht etmemek için bütün haysiyet düşüncelerini fedaya karar verdim.» dedi. tamamen içeriye çektikten sonra: «Benim için sana birşey söylüyordu. ne muvafakate delâlet eder bir kelime bile söylememişti. merdivenleri indiği duyuldu. bana söylediğini tebliğ et. Bugün Ahmed Cemil eniştesine karşı aralarında hiç bir şey vaki olmamış gibi davrandı. Yalnız Vehbi bey biraz tutuk.. bu bizim gazetenin haysiyetine dokunur.» Demek kendisine söylemek için İkbal’e bir emir veriliyordu? J-fJL Oda kapısının tekrar açılıp kapandığı işitildi. arasıra IkbaPin ince muhteriz sesini bir istirham zemzemesi gibi hafif mırıltısı fark olunuyordu.. artık eniştesiyle matbaadan tamamiyle münasebetini kesmek lâzım geliyordu. Ahmed Cemil kıpkırmızı oldu. Ahmed Cemil’le Sabiha hanım bakışıyorlardı. bir hiddet perdesi peyda ediyor. yukarı çık. Bu gece Ahmed Cemil annesine makinelere dair Ahmed Şevki efendi ile muhaveresi neticesinde büsbütün büyüyen korkularını izah etmek için vesile arıyordu. İkbal merdivenin son kademesinde düşünüyordu. odanın kapısına kadar gitti.. bir aralık yukarki odada fena bir sesle lakırdı edildiği dikkatlerini celbetti. Bu vak’a Ahmed Cemil’i o günkü kararlarında takviye etti. Bunda hiç . diyor. Hattâ o akşam yemekte bir-leşildiği zaman bile şu üç kişi ile bu yabancı adam arasında doldurulmayacak bir fasıla mevcut olduğuna delâlet eder bir şey görülmüyordu. bu bir saniyelik zaman zarfında Ahmed Cemil. hep sükût ediyordu. yine hemşiresinin yalvaran sesi. Vehbi beyin: «Niçin söylemiyorsun?» nidasıy-le tkbal’e bağırdığını işitti.Ogün Raci Saib’in refakatiyle Gureba Hastahanesinde kendisine mahsus bir odaya yatırıldı.. Yemeği müteakip kahvesini kendi odasına göndermelerini rica etti. demek kendisi gazetenin haysiyetine dokunaca! kadar rezu~olmus__addedilivordn r^ezîî^lmıış^. birden yukarki muhaverenin kendisine müteallik ola-eağmı ihsas etti. değil mi? Ne söylüyorduysa çekinme. dedi. İkbal’le beraber yukarıya çıktılar. omuzuna dokunarak: «Haydi kardeşim.

bütün Tîanı güya hücum ediyormuş gibi kulaklarında. dinledi. Ahmed Şevki efendi: — Makineleri almak için bir çare bulalım. Ahmed Cemil bütün kuvvetleri birden sönmüş gibi oturduğu iskemlede kolları sallanıyor. diyordu. kendi fikrini takip ediyordu: Ah! Bir gün evvel davransaydım! Şimdi makineleri almalı. Ahmed Cemil’in bu dakikada bütün çaresizliği. dün gece kızına ağlarken bu gece oğlu için ağlanacak şeyler işiten bu ana. Ahmed Cemil’in muvaffakiyet ümitleri artık şüphelerle dolu kalbini tatmin edemiyordu. kendisine acıyarak ve sükût ederek bakan idare memurunu uzun uzun seyretti: — Bu beni matbaadan kovmak demek oluyor. tamamen tezelzüle uğramıştı. tahkirde ben tekad-düm etmiş oluyordum. Matbaada Ahmed Şevki efendi küçük penceresini açmış birisine müterakkip görünüyordu. O zaman birinci defa olarak matbaa meselesindeki hatasını Sabiha hanıma anlattı.» Ahmed Cemil bir tahkir sillesi aknışçasına sarsıldı. Şimdi bu kadında da bütün hayat ümidi. tâ ilk sahifenin başında iki satırlık bir yazı gösterdi. O bahis kolay. Bu çalışmak azmiyle Ahmed Cemil babasının vefatından sonra duyduğu kuvvet ve metanetini tekrar buldu. sonra tasavvurlarını izah etmek istedi. Annesi.. bir aralık tahakkuk ediyor zannettiği ümidin yeniden esasını ihzar için çalışacak. hiçbir şey söylemeden yazıhanesinin üstünde serilmiş duran «Mir’at-ı Şuûn» nüshasını aldı. elindeki gazeteyi asabi bir hareketle buruşturarak yere attı: «Ah!» dedi. kitapçılara hizmet edecek. idare memurunun tavnnda mûtaddan başka bir mâna vardı. yazı yazacak. cevap vermeyerek..zorluk görmüyordu. Ahmed Cemil’i görünce eliyle çağırdı. Ahmed Şevki efendiye: . Ah! Bir gün evvel davranmış olsaydım. dedi. gözleriyle idare memurundan yardım ümit ediyordu. Ahmed Cemil odasına geldikten sonra kapısını kapadı. Erken çıktı. dedi. onlar için bir çare bulmalı — sonra birden zihninden bir şimşek geçti — lâkin iki gün sonra taksit zamanı. Kendisi de yine mutad hayata avdet ederek ders verecek. Ahmed Cemil onu iştimiyor.. O vakit Cemil’in gözleri bulanarak şu ihtarı okudu: «Ceridemizin sernıuharrirliği Osman Tayyar beyin uhde-i kiyafetine tevdi olunmuştur. bu eve yalnız yatmak için gelecek.. bir anne saadetinin nuhbe-sini teşkil eden çocuklarını mesut görmek emeli. başında bir uğultu işitti.. makineleri istirdat edecek. ya bir yere kiraya verecek yahut bir matbaa ile şerik olacaktı. Sonra Ahmed Şevki efendinin karşısına oturdu.. parasızlığı gözünün önünde bir müthiş hakikat şeklinde tayyün ediyordu. Ahmed Şevki efendi gülerek: — Bu Tayyar’ı bildin ya. Ertesi gün sabahleyin eniştesiyle matbaada görüşmek is-tiyoyrdu.

Amma yine yırtık pantalonlar. eski potinlerle gezecekmişim. Gazetedeki ihtarın bütün sebebini. Yalnız mübahasenin esasını kararlaştırdılar. İdare memuruyle Ali Şekib ikisi birden cevap verdiler. Ali Şekib bir aralık Ahmed Cemil’e bir kuvvet daha verdi: Ne için telâş ediyorsun? dedi. Benim küçük bir sermayem var. diyor.. yine kitapçı . makineleri oraya yerleştiririz. Yapılamayacak bir şey varsa.. «Benden sonra boğulmak şerefi sana teveccüh etmiş olacak!» lâtifesiyle gülüyordu. İdare memurunun teklifini tehalükle kabul etti. t± 193 makineleri bir yere naklettirmek lâzım gelse hamallar için para yok!. 13 Cemil sabırsızlıktan «Netice? Netice?. Kendime iş buluncaya kadar ne yapacağım? — acı acı gülüyordu — Şimdi V fi öl A. Her-şeyi yaparım. bundan sonra onun ekmeğini yememek için açlıktan ölürüm. Ahmed Şevki efendi bu cevapları tadat ettikçe Ahmed Mai ve Siyah — F. yanımızdaki dükkânı da tutar.. Matbaada kalmak!.. makineler alınacak olursa işlerin kalmasından tevellücl edecek mesuliyeti kim deruhte edecek? Sonra. mukavelenin müddeti bitince bir çare düşünülür. Matbaadan çekilmek isterse taksitleri vermek için kendisi düşünsün. Ahmed Cemil neticeyi Ali Şekib’in dükkânında bekleyecekti. o da makinelerin matbaadan alınması. sonra. Ali Şekib ilcide birde: — Şu «uhde-i kifayetine» kaydına dikkat ediyor musun? Senin için iyi bir mâna tazammun etmiyor... Siz o herifin ufak bir azametine tahammül edemediniz. Ve bunu ikisi de tekrar tekrar okudular. iltizam edilmiş bir çok işler var. Kendinizin tahammül edemediğiniz birşeyin en ağırını bana yükletmek istiyorsunuz.. Bu hülyaların arasında Ahmed Şevki efendinin her zamandan daha ziyade kızarmış olan çehresi göründü. Borç Ahmed Cemil’in binaenaleyh matbaada o çalışıp verilecek taksitleri kazanmalı. Ahmed Cemil tuğyan etti: Matbaada kalmak mı? Teklif ettiğiniz şeye bakınız. Biriniz kalkıp gittiniz.. sırrını anlattı.. Vehbi beyin cevabı mantıka tamamiyle muvafık idi. Ahmed Şevki efendi doğrudan doğruya cevap vermedi: — Bugün eniştenle konuşmak için beni tevkil eder misin? O zaten bu müşkül mübaîıaseden kaçmaya vesile arıyordu.. yavaş yavaş. Matbaası başında parçalansın.. Sonra bütün mübahasenin teferruatını nakletti. O vakit yine hülya silsilesi başladı. diğeriniz gitmek için fırsat gözetiyorsunuz. dedi.» ddye bağırıyordu. dedi... îdare memurunun ilk sözüyle bütün netice anlaşıldı: — Herif seni çok oynatacak!..Lâkin ben büsbütün parasızım. İdare memurundan sonra derdini tevdie en ziyade şayan bulduğu adam Ali Şekib idi..

ona kalırsa Ahmed Cemil kardeşine. Artık başının içinde beyni tabahhur eden bir mayi gibi şişerek sanki patlamak istiyordu. Ahmed Cemil bu kavgalara kendisinin yabancı olmadığını uzaktan uzağa farkediyordu. Ahmed Şevki efendi bu hiddet tuğyanını sakin bir çehre ile dinliyordu. işsizlikten gelen melal ile dolaşıyordu. Nihayet herkesin vukuunu muhakkak olmak üzere hissettiği fırtına taksit meselesinin zuhuru üzerine patladı.» diyordu. bir hasır iskemlenin üstüne oturdu. hemen her gece içeride îkbal’i haşlayan sesi işitiliyordu.. orada. Akşamları eve gidince herkesten kaçar. odasına kapanır.. evvelce tahammülü mümkün bir çakır keyiflikten ibaret kalan sarhoşluğu şimdi bedmest-liğe dönüyordu. başlamak istediği cümlenin şu ilk kelimesinden sonra gözlerini manalıca süzerek muhatabının aklına birşey getirmek istiyordu. Artık matbaaya gitmiyor.. 16 Bu günden sonra Ahmed Cemil’in o bir vakitler bir sükûn ve saadet yuvası olan mini mini evinde bir cehennem hayatı MAÎ VE SİYAH 195 başladı. Ahmed Cemil herşeyi mahva kadar cesaret alacak bir âsab buhranı içinde idi: — Hepsi onun olsun!. derin bir mefturiyet içinde ağlamak istedi. makineleri. İdare memuru omuzlarını silkiyor. Ali Şekib’in dükkânında otururken kendisine parayı ikraz eden sarraf sırıtarak geldi. «Hususiyle. Bir gün Ahmed Cemil. Ahmed Cemil herifi hiç söyletmeyerek: . Ahmed Cemil cevap vermedi. Evin içinde herkes hususiyle Ahmed Cemil bu huysuzluklara tahammül için azmetmiş gibi idiler. şurada mahvolup bütün bu hayattan. onun mihnetlerinden kurtulmak ihtiyacını duyarak. orada hiç bir şeyle iştigal etmek için heves ve kuvvet bulamayarak yatağına uzanırdı. dedi. eve ait olan meseleleri tesviye için müsait bir zaman buluncaya kadar eniştesiyle münasebeti kesmemeliydi. evi ne yapacaksın?.. Vehbi bey her zamandan ziyade huysuzluklar icat ediyor.. kıraathanelerde. «Çocuk!» diyordu. Fikrini izah etti. şimdi kendisi de ne yapacağında tereddüt ediyordu.. Eniştesini hemen hiç görmüyordu. İki elleriyle başını tuttu. artık hiçbir şey dinlemeye kuvvet bulamayarak.. Aralarında münasebet kesüeliden beri Vehbi bey akşamları her vakitten ziyade kaçırıyor. Ali Şekib’in dükkânında.dükkânlarında peynir ekmekle vakit geçirecekmişim. iki üç kere tesadüfünde yüzüne bakmadı. Vehbi bey şüphesiz onun matbaaya gelmediğini vesile ittihaz ederek IkbaFle kavgaya sebepler buluyordu. o muhtasar sofra başında haysiyetimi muhafaza etmiş olmakla mutmain olurum ya. Yavaş bir sesle: — Kardeşini.. hiç olmazsa o eski esvaplar altında. evde herkes hazırlanan fırtınanın patlaması korkusuyle ikisinin etrafında sükût ediyordu.

kapısı açık odasından bağırdığı işitildi. yetişmedi de şimdi kardeşinin borcunu bana mı verdirmek istiyorsunuz?. Vehbi bey hiçbir şey tanımak istemiyor. fakat borç onun.. Vehbi bey verilecek cevap için ikbal’i tavsite lüzum görmedi. damlarlarının içine düşen bir ateş katresi o günden beri bütün vücuduna alevler akıtıyordu. Bu cevabı kaç günden beri hazırlıyor. Bana biraz soğukkanlı davranacağını vaadet. işte fırtına bunun üzerine patlamış idi. sıkıp öldürmek arzusunu duydu. imza benim..» mukaddemesiyle başladı. . zaten rabıtayı kesmeye de o vesile arıyor. Ahmed Cemil annesiyle beraber Ikbal’in getireceği cevabı bekleyerek aşağıda oturuyorlardı. Bu adamın bütün müfrit bayağılığı bugün tamamiyle meydana çıkıyor. dedi. bir çare düşünelim. Sonra Ahmed Cemil’in yanma geldi: Sen hiddetle her şeyi berbat edeceksin. emellerinin birer birer yıkıldığını gördük-. zannediyorum. hiç olmazsa ona bir çare bulun.— Lâkin anlamıyorsunuz. mahvolacak. fakat bir şey yapmamış olmamak için Ali Şekib’in fikrini kabul etmiş. bütün ailenin 196 MAİ VE SİYAH saadeti çılgıncasına bir tehevvür uğruna. hiddetinden titreyerek birbirine . Fakat Ahmed Cemil artık nefsini zapta muktedir olamıyor. Ali Şekib’e: «Bir cinayet yapmaktan korkuyorum» dedi. bu adamla tekrar münasebet tesis etmek mümkün değil. dedi.-ten sonra her şeyi parçalamak. Şimdi ne yapmak lâzım. «Borç kiminse o versin!» diyordu. Şimdi hiçbir şeyin tamirine taraftar değildi. Sarraf her türlü cevap almaya alışmış tebessümüyle cebinden çıkarmak üzere olduğu cüzdanını tekrar yerleştirerek gitti. Biraz sonra — bu defa çehresindeki tebessümde fazla bir istihza ile — yine geldi. meselâ bu iakşam annenin. kardeşinin yanında onu tazyik ederek bir şey yapmak mümkündür. «ben evlendiysem senin haylaz kardeşini beslemeği taahhüt etmedim!» cümlesi Ahmed Cemil’in kulaklarını parçalayarak aşağıya kadar yuvarlandı. geleceğini bilemeyerek... bu mukabele suretinin reddedilemeyecek bir kuvveti olduğuna inanıyordu.Vehbi beye gidiniz. Ahmed Cemil bu intizar etmediği cevaba o kadar hiddet etti ki hemen o dakikada matbaaya koşup Vehbi beyi boğazından tutmak. kendisi de parçalanan şeylerin arasında mahvolmak istiyordu. o akşam İkbal’i çağırarak vak’ayı hikâyeden sonra Ve>hbi beye ev meselesinin muhik bir surete ircaını söyletmek istemişti. Ali Şekib evvelâ sarrafı bir iki gün sabretmek üzere savdı. dedi... Ahmed Cemil bu teşebbüsten bir necat ümidi bekleyerek değil. ilk önce: «bir seneden beri üzerime yük oldunuz. Evet amma eviniz elinizden gidecek.

Ahmed Cemil şimdi annesini kapıya kadar sürüklüyor. kur-tutmak isteyerek hiddetinden boğulan sesle.» diyor. düştüğü duyuldu.. «Ah! beni niçin bırakmadın? çıldıracağım!.» diye bağırıyordu. İkbali?.. Fakat sokak kapısının büyük bir taraka ile kapandığı işitildi. O zaman Sabiha hanım kollarıyle sarıldı: «Aman. İkbal kalkamıyor . «bırak. anne bırak. Sabiha hanım üzerine atıldı: «İkbal ne oldun? Bana baksana İkbal! Ne oldun. Haksızlık ediyorsam dâva etsin.. Hem sen böyle şeylere ne karışıyorsun? Her akşam yılan gibi beni sokmaktan zevk mi alıyorsun? Ahmed Cemil şimdi ayağa kalkmış idi. Vehbi bey gitmiş idi. boğazını tıkayan müz’iç bir şehik onu ağlamaktan menediyordu.. müteselli olacak. İkbal’i düşünmemişlerdi. kollarının arasında zangır zangır titreyen bu vücudu zaptedebil-mek için parmaklarını kilitliyordu. yavrum?. Cemil! Sabret.» dedi. bir şeyler parçalamak istiyordu.. O vakit Sabiha hanımla Seher yukarıya koştular. kravatı yakalığı parçalandı. evet. Şimdi bir şeyler kırmak. Vehbi bey yukarıda hâlâ devam ediyordu: —• Zaten sizin içinize düşeliden beri ne olduğumu anladım. o vakit iki eliyle yakasını tuttu. Fakat işitebildikleri parçalar bütün teferruatı anlatıyordu. öyle mi? Dışarıya atılmak istedi. «çıldıracağım!. O vakit bir vücudun yukarıki odada. yerde inliyordu. yoksa fena ederim.. çekil yanımdan diyorum.. Çekil.. Bir aralık Seher: «Küçük hanım! Küçük hanım ne yapıi X A ±1 199 yor?. güya bir kavi pençe boğazını sıkıyor. O zaman. iki ellerini tuttu. O zaman Vehbi beyin atlayarak indiği duyuldu. nihayet Ikbal’in muhteriz bir mırıltı gibi sesi işitildi.» diyordu. kafasını şu taşların üzerine çarpa çarpa sürüklemeğe muvaffak olamadığından.. o zaman Vehbi beyin büsbütün tutuştuğu anlaşıldı: Makineler mi ?diyordu.» dedi. onu boğuyordu. Ah! bir kere ağlayabilse. yukarıdan bütün bu ailenin üzerine istediği gibi tahkir levsini döken bu adamı tutmağa. Ahmed Cemil annesinin kollarının arasından silkinerek kurtuldu. Artık ikbal yılan olmuştu. çekti.bakışan ana ille oğul Vehbi beyin söylediklerinin bir kısmını işitemiyorlardı.» diyordu.. Ah. asıl düşünülecek olan o biçareyi unutmuşlardı. bu zayıf vücudu sarstı.... daha ilk günü bırakıp kaçmalıydım. Bağırmak istedi. asabına sükûn gelecekti. Korkak edasıyle bir şey söylediği farkolundu. Vehbi bey söylenmekte devam ediyordu. Fakat ağlayamıyor. annesinin kadınlık zaafına mağlûp olarak tehevvürünün bütün taşma meyelânmı serbest bırakamadığından müthiş bir yeis duydu. İkbal bir eliyle böğrüne basarak kapının yanında. Annesine koştu..... ben adama makinelerin gölgesini vermem.

hepiniz. Ahmed Cemil artık hiç bir şey saklayabilecek bir halde değildi.* diyorsunuz.. yeislerini orada yavaş yavaş buruşuk ceride parçasının üzerine salıverdi. dedi ki: Bunlar annemin küpeleriyle yüzüğü! Bir vakitler babam evi tamir için borçlandığı zaman bunları bir türlü Emniyet Sandığına terhin etmek istememiş idi. Şekib? Bana acıyorsun değil mi? bak.. ne soğukkanlı adamlarsınız! karşınızda çıldırmış birisini görüyorsunuz da tam bir sükûnla «İfrat ediyorsun. sen bana hâlâ ifrattan bahsediyorsun. İniltileri arasında yalnız «Hiç!» dediği işitildi. Daima hiç!.başını kaldırıp annesine bakamıyordu. bir haftadan beri ağlayamadığı bütün elemlerini.. yok.. . Hiç!.. Henüz o bir şey söylemeden: «Ne oluyorsun?» dedi.. Ali Şekib’in yazıhanesinin üstüne koyarak açtı: Dükkânını bir iki saat bırakarak beni Emniyet Sandığına götürür müsün? dedi.. bu söz kifayet etti: — İfrat mı? Kardeşim ölüyor diyorum... fakat iyi bir şey olmuyorum. bütün hülyalarımdan sonra bu gün şunları Emniyet Sandığına götürmek için mecbur eden sebeplerin acılığını hissetsen. Siz. dirseklerini üzerinde annesinin küpeleriyle yüzüğü hazin bir eda ile serilen yazıhaneye dayadı. başını iki elleriyle tuttu.. kravatsız yakasından eski arkadaşı ürktü. Şimdi Ali Şekib donmuştu. ağlamamak için kendini tutuyorsun. bir de bu sarı meyus simaya bakarak duruyordu.. Ali Şekib’in teessürünü anladı. onu ben öldürdüm diyorum. hissediyorsunuz değil mi. ah! busen. Şekib!. Ah! bilsen. bir şu yazıhanenin üstünde melûl serpilen küpelerle yüzüğe.. O zaman Ahmed Cemil bu dost kalbinin şu gözlerinden hafif iki katre yaş akan dostun karşısında. Pantalonunun cebinden buruşuk bir gazete parçası çıkardı. Ahmed Cemil taşmağa vesile arıyordu. Kardeşimi ben öldürüyorum. İşte bugün kızını ölümden kurtarmak için oraya gidiyor. 17 O sabah Ahmed Cemil Ali Şekib’in dükkânına girdiği zaman perişan saçlarından. Ahmed Cemil acı bir hande ile cevap verdi: Ne olduğumu bilmiyorum. Ali Şekib ne söyleyeceğinde mütereddit idi: «Her şeyi ifrat edersin!» dedi. cevap veremiyor. zannediyorum.. bozulmuş çehresinden..

bu bence daha iyi. yalnız o mümkün değil. herşeyden evvel.. uzun nefeslerle uyuyordu. o ziyafet gecesinden beri Ahmed Cemil ondan firar ediyordu. anlıyor musun? Eliyle sözünün katiyetini göstererek ilâve etti: Senden ve hiç kimseden. Yukarıya koştu. değil mi? diyordu. bu sevgili vücudu bir gün yine böyle — fakat şimdi yorganı hafif . dalgın bir nazarla meçhul bir noktaya bakıyordu. fakat onu kurtarabilirsem. dargın çehresiyle Ahmed Csmü’in önüne geçti.. İfrat etmiyorum. sıkıt tehlikesini.» diyordu. Kapıyı açmak için Seher biraz gecikti.. Kendi kendisine: «Çocuk düşmüş olacak. Nihayet Ahmed Cemil dün akşamki vak’ayı kardeşinin böğrüne tesadüf eden tekmeyi.. hafifçe kapıyı itti. Bu son sözü söylerken Hüseyin Nazmi’yi düşünüyordu. Validesi karyolanın altına seccadenin üstüne oturmuş. Onun bu manzarasından elîm bir his ile. Güya hülyalarının şu inkırazıyle aşkı arasına mâni bir sed koymak. Şimdi îkbal’i kurtarmak lâzım. Ahmed Cemil söyletmedi: Bak. içeriye girince merdiven başına bırakılmış su kovalarıyle Seher’in perişan hali dikkatine çarptı.. Ali Şekib’den Emniyet Sandığının kapısında ayrıldı.. dudakları solgun bir pembelikle dişlerinin üzerinde gergin. Bu adamın bütün ettiklerini yanma mı bırakacaksınız? dedi. Ne kan! ne kan! Sonra kapıyı iterek kapadıktan sonra iri vücudu ile. ikbal balmumundan yapılmış sarı bir heykel gibi derin bir dalgınlıkla yatağa yatırılmıştı. Bütün bu sefaletleri ondan saklamağa — esasını pek iyi1 tâyin edemeksizin — lüzum görüyordu. Onun sualini beklemeden Seher söyledi: Siz gideliden beri küçük hanımdan kan boşanıyor. bütün dünyadan evvel bana o lâzım.Ali Şekib bu gözyaşlarına bir hürmet ve merhametle sükût ediyordu. Ali Şekib birşey söylemek için yutkundu. O gözleri yarı açık. evden çıkarken pek fena bir halde bıraktığı ikbal’i görmek için acele ediyordu. büyük musibetlerin dehşet devresini takip eden sükûn zamanlarına mahsus bir bitkinlikle ellerini dizlerinin etrafına kilitlemiş. En evvel Ikbal’e baktı. Ahmed Cemil ayaklarının ucuna basarak ilerledi. beş para yok. muayenenin endişe veren neticesini kesik kesik Ali Şekib’e anlattı. terden ıslanmış saçları fildişi gibi donuk sarı duran şakaklarıyle alnına yapışmış. bir an evvel eve giderek alabildiği paraları Sabiha hanıma vermek. yorgun. Halbuki bende para yok... kalbinin şu karışık tufanından o emeli çiçeğine bir katrenin bile sıçramasına imkân bırakmamak istiyordu. Ahmed Cemil’in cevap vermeğe vakti yoktu.

Şimdi Ahmed Cemil hekimin tenbihlerini zaptedebilmek^ ittihaz olunacak tedbirleri anlamak için zorluk çekiyor. kutularla dolu bir an evvel şifa götürmek acelesiyle sokaklardan uçarak geçmek icab etti.hafif kaldıran şu nefesler kesilmiş olarak — görebilmek ihtimalinden titreyerek gözlerini ayırdı. Artık evden çıkmıyor. bir işaret. artık ağlamayarak kenarları yanan gözleriyle şu içeride sarı donuk benzi ölüye benzeyen kızını elinden alıp almayacaklarını soruyor gibiydi. ateşle yanan boğazından. Güya kendisini yaşamaktan menetmekle hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek istiyordu. Sabahtan beri yorulan bacaklarıyla tekrar koşmak. hiç bir şey anlamıyormuş. elleri. tekrar kalktı... Ahmed Cemil şimdi tehlikeyi daha vuzuh ile görüyordu. Ah! Onu kurtarabileceğinden emin olsa böyle hiç durmadan hep koşacaktı!. ondan cesaret verecek.. kurutup yakan o müthiş ateş arasında bir harb başladı.. «o halde yine hekimi getirmeli!» dedi. kolları şişelerle. O zaman bir medet umarak hekimin yüzüne bakıyor. Demek ki ateşe karşı konulamayacak olursa. uyumuyor. yemek yemiyor. yaşamıyordu. Bu adamın ağzında şu söz bütün korkularının esassız olmadığını anlatıyordu. Sabiha hanım vaziyetini değiştirmeyerek kaşlarını kaldırdı. şükran ile dolu gözlerine bir tebessüm incilâsı gelerek bir vakitler tatlı sesiyle evin içinde daima «Ağabey!» hitabıyle selâmladığı bu sevgili kardeşe. İkbal arasıra dalgınlıktan çıkıyor. eczahanede saatlerle süren üzüntü içinde beklemek. ciğerlerinden kuru gelen sesiyle onlara lâkırdılar edivermeğe çalışıyordu. . hekime gitmek lâzım geldi. bir bora geçiyordu. «belki!» diyordu. zihninin içinden bütün idrak kabiliyetlerini silip süpürerek götüren bir sel akıyor. o vakit Ahmed Cemil bu bir hüküm vermeyen cevaba hiddet eder gibi oldu. Sabiha hanım. Hekim başını sallıyor. JL vakur ve endişe ile dolu idi. Düştü mü? dedi. kendisi şu evin içinde kayboluvereeek olursa ne kadar bedbaht olacağını düşündükçe ağlamak istediği annesine bakıyor.. Ikbal’i her dakika bir parça öldüren.. o. bir oğlunun yüzüne bakıyor. bir hiç bekliyordu. ümid verecek bir söz. «ateşe karşı koyabilmeli!» diyordu. Ahmed Cemil’e yine koşmak lâzım geldi. Annesinin yanma çöktü. hepsini söylememek istiyörmuş-çasına basık duran dudakları «fena!» diyor gibiydi. Bugünden sonra Ahmed Cemil’le. Fakat bu adaman aldatmak istemeyen çehresi 1\L -rt. bütün hissi ve fikri donmuş gibi boş nazariyle bir onun.

sık sık nefeslerle çırpman göğsünü yırttı. eliyle itti. ki iki kardeşin gözleri şu dakikada son bir muhabbetle bakıştı. «İkbal!. bu eve bir daha avdet etmemek üzere götürmek lâzım geldiği zaman bu facia bütün hakikatıyle gözlerinin önünde tecelli etti.. ayaklarından ve arkasından kendisini zabta çalışan Sabiha hanımla Se-her’in arasında elleri ihtilâç ederek bir hayalden müdafaaya (hazırlanıyormuş gibi gerilmiş. esası olmayan bir histen ibaret göreceğini ümide çalışarak odasından çıktı. titreyen kolları bir kuvvet aramak için uğraşıyordu. Bu gece biraz sakin uyuyordu. «İkbal. O zaman Ikbal’i yatağının içinde oturmuş. bir şey çekiliyor gibiydi.» dediler.. nefsini müdafaaya çalışarak zayıf vücudu gerilemek. bir feryad. bütün şu küçük aile halkının bir dakika yorulmayan uğraşmasına. Kaç gündür en ufak bir gürültüyü işitebilmek için odanın kapışım açık bırakarak. onu işitmiyor.. daima bu vücudun hayatından bir parçasını koparmakta devam ediyordu. Merdivenlerden sürünerek kızını son bir feryad ile selâmlayan annesinin sesi. onu alıp götürmek isteyen şeyden koparıp kurtarmak istiyordu. o korkulu nazariyle tâ oraya. didinmesine rağmen daima galip çıkıyor. Sahih bir ses işitmiş miydi? Duramadı. iri. yorganını açmayarak. «ne oluyor yarab-bi. o. Dinledi. ah 203 18 Ahmed Cemil bu matemin içinde bir hummanın korkunç kâbusundan uyanmış gibi çıkmış idi. artık mağlûp ve mecalden mahrum kalan başı Ahmed Cemil’in omuzuna düştü.» dedi.» dedi. bir aralık «Cemil! Cemil.Fakat ateş. Korktuğu şeyi şimdi bir vehimden. korkunç bir fer-yad.. kardeşim. ne oluyor?» dedi. o insanların artık her şeyini unutup da bütün metaneti bir matemin kahrına teslim ettikleri . Ahmed Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyle sıkıyor. birden kalbinde bir musibet hissi uyandırmıştı. duvardan gelen muhacim hayale bakıyor. Ahmed Cemil kollarıyle İkbaPi sardı. hâlâ ona bakıyordu. gördü.. alelade bir iş görüyormuşçasına koşuyordu. saçlarının soğuk terleriyle ıslanan çehresine yüzünü yanaştırdı. gözleri müthiş bir şeyin tema-şasıyle korkudan açılarak tâ ötede duvara dikilmiş. ne oluyorsun. zaten gördüklerini anlayamıyorlardı. fakat artık onlarda bir şey noksan idi. yatağından atladı. Ahmed Cemil tekrar gözlerini İkbal’in gözlerine dikti. yatağın üzerine öyle atılıveriyordu. Şimdi bu gözler onun bu feryadına karşı sakit kaldı. açık gözleriyle.. kardeşim?. Fakat her şey bitip de o tabutu kaldırmak.. Sonra bu eller birdenbire Sabiha hanımın orada bir çare araştırıyormuş gibi dolaşan serseri ellerini kavradı. tâ uykusunun derinliğinden gelen bu seste bir acılık vardı ki. Sabiha hanımla Seher uykularından henüz bir korku ile uyanmışlara mahsus şaşkınlık ile söyleyemiyorlar. Bir gece Ahmed Cemil Ikbal’i biraz rahat bırakmıştı.. İlk günü kalbinde bir şey şu gözlerinin önünde tahakkuk eden faciaya inanmamakta devam ederek bir ölüye karşı son vazifelerin ifasıyle meşgul olurken o kadar büyük bir acı duymuyor. Fakat kollarının arasında bu vücuddan uzun bir raşe ile bir şey akıyor. o müthiş humma. Koştu. Kardeşinin kapısı tamamen kapalı değildi.

kaldırmışlar. senelerce uzak bir maziye süzülüp gidiyordu. Şimdi bütün o müthiş günün vukuatı zihninden. hayatında. kenarlarında. bir ağacın dibinde mahallenin bekçisi iri gümüş saatini çıkararak geç kaldığına canı sıkılmış gibi bakıyor. O vakit dizleri titreyerek merdiven başına çöktü. Şimdi herkes sükût ediyordu. dua edilirken. Tabut yabancı ellerle kalkarak. onu bir taşın üzerine oturmağa mecbur etti. O zaman Ahmed Cemil’i. mezarlar üzerinde. Onu arkadaşları bir kahvenin önünde alçak bir iskemle üzerinde işgal ediyordu. şu henüz on günlük vak’a. bir hafız titreyen. asabı tahriş eden dişleri keserken Ahmed Cemil karnına basıyor.dakikaya mahsus feryadı kulaklarını yırttı. Sonra Eyüb’e geldiler. O.şu dü-şünememekten ibaret olan donukluktan — velev bir dakika olsun ayırabilmek için gençliğine ait eski bir hâtıradan bahsediyordu. bu sesi işitmekten mütevellit azabı tazyik etmek istiyordu. Artık ağlamıyordu. onu çıkardılar. Fakat kalbinde hep o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyordu. O arkadaşlarının hiç biriyle lakırdı etmiyor. O gün güzel bir hava altında Ahmed Cemil’in matemiyle istihza ederek Halicin güneşli suları akan bir gümüş deryası gibi kayıklarının kenarlarından geçip gidiyordu. şu toprakların gasbmdan almak isteyen bir his ile iki adını attı. bu evi. bir an evvel şu yabancılar arasından çıkarak matemiyle yalnız kalması içia sabırsızlanıyordu. Ahmed Cemil tabutun arkasında yürüdükçe yeni bir ¦ölü geldiğine sevinerek koşuşan dilencilere bakıyor. çocuk. Ali Şekib’le Ahmed Şevki efendi kollarından tutmuşlar. namaz kılarken. uzak bir vakanın mübhem hâtıraları gibi geçiyor. Kapının baş tarafını desterenin . gidiyordu. tabut bir komşu kabrin üzerine ihmal edilerek bırakılıvermiş. Sonra kabir bitince tabutu iplerle sararak indirdiler. kendi matemine karşı bir tahkir gibi ciğerleri yırtılarak bakıyordu. dik nazariyle sulara bakıyordu. düşüncesinden . Orada henüz bitmemiş kabrin yanında yine beklemek icap etti. bütün bu gördüklerine. Mezarcılar yekdiğeriyle konuşarak. bütün bu ölüler diyarının ölüm ile yaşayan halkını seyrediyor. ağlayan bir sesle şu taze . bu tabuta kendisinden başka şu etrafındakilerin kayıdsızhğından azîm bir eza ile üzülüyordu. kazmanın ucuna tesadüf etmiş gömülü eski bir mezar taşı parçasının çıkarılması için çare düşünerek çalışıyorlar. şu ana ile kardeşi hafif bir meyil ile selâmlıyor. ötede beride yirmişer para sadaka alabilmek için duran kadın. sonra dilencilerden mürekkep alay ile kabre gidilirken hep sükût ediyordu. Fakat sonra kabrin üzerine atılan toprak şişerek kardeşinin ^u ehûdr. ihtiyar. o vücudu burada bırakmamak. Ahmed Şevki onun zihnini işgal etmek. Ali Şekib elini tuttu. Sonra namaz zamanını beklemek lâzım geldi. Artık Ahmed Cemil bu günün bitmesi. artık nefsine bir temellük kuvveti duymayan bu vücudu o tabutun arkasından sürüklemişlerdi. son istirahat yerinin hazır olmasını bekliyordu.makarrı gözlerinin önünde yükseldiği zaman birden bütün açıları taştı. sakat ve sağlam dilenci güruhu sabırsızlanarak bekleşiyor. bunlardan artık tahammül edilmez bir üzüntü duyuyor.

. Eve geldiği zaman akşam olmuştu. ihtiyar olmuş idi. doya doya acısını çekmek istiyordu.kabrin üzerine ruhanî bir demet vaz’ediyordu. sıvaları dökülmüş duvarları. Ahmed Cemil cevap vermeyerek dinliyordu: Dünyada hiçbir kimse tasavvur edemezsin ki hayatından hiç olmazsa bir büyük matem geçmiş olmasın. fakat ona kabul ettirmek mümkün olamamıştı. Seher’e bakamadı. yüzüne bakarak: Cemil. barid göründü. Bugün Ali Şekib’in dükkânında yine gözleri arkadaşına tesadüf etmiş duruyor. Tâ yanma kadar geldi. Bilâkis matemine tamamiyle MAİ VE SİYAH 205 nefsini teslim etmek. Niçin bana öyle bakıyorsun. tahta kapısı ile çirkin. artık onu biraz sarsmak. cibinliği indirilmiş karyolasına kadar gitti. Öyle dalgınlıkları vardı ki saatlerle sürerdi.ağladı. kıvranarak şimdi bu evi tamamen boş bırakan kardeşi için kana kana. fütursuz davran. Sana çarpıldığın musibete karşı kayıdsız. Cemil? Bilmem. nazarına eskimiş kafesleri. Ah! O günün hâtıraları!. bir müddet oraya baktı. Şimdi hep bunları birer birer tahattura çalışıyor. kardeşinin. Fakat sen her şeyden evvel kendi hayatını düşünmekle mükellefsin. ona biraz kuvvet vermek zamanı geldiğini anlamıştı. Ali Şekib elinden kalemini bırakarak defterini kapadı. Bugün Süleymaniye’-nin kalbinin enisi olan şu minimini ev. Örtüleri kaldırılmış. artık bu düşünceye bir hatime vermelisin! dedi. O zaman Ahmed Cemil ruhu okşayan teselliye benzeyen tatlı bir his ile şurada hafif hafif ağladı. kalbinde garip bir his vardı ki o akşam eve girince bütün bu günün vakalarını yalan bulacağını zannettiriyordu. Doğru İkbail’in odasına kadar gitti. Artık düşünmek melekesinden tecerrüd etmiş gibi bir . mümkün olmayacak şeyler tavsiyesinden ne faide çıkar. lakırdı söylenirken boş gözlerini diker. fakat onu görmüyordu. sana bakıyor mu idim?. alçak cumbası. Onu hâlâ orada görecekmiş vehminin mağlûbu idi. . bu kızın kızarmış gözleriyle kendisine bakan nazarından kaçmak istedi. öyle durudu. demiyorum. orada bağırarak. birinci defa olarak feryad ihtiyacını zaptetmek istemedi. Yalnız kalacak olursa büsbütün fena olacağını söyleyerek kendisini o gece işgal etmekte ısrar ediyorlardı. O akşam arkadaşları onu eve göndermemek istemişlerdi.. Annesine görünmeğe kuvveti yoktu.. sonra hemen oraya seccadenin üzerine atıldı. Kapıyı Seher açtı.. Öğünden beri hayatından bir yarım asır geçmiş gibi çökmüş. o müthiş saatlerin hâtıralarını sırasıyle ihya için düşünüyordu.

Biraz tesviye edilecek şeyleri düşünmek lâzımgelir. Ahmed Cemil ayağa kalktı. Ah! Hayatının o ümidi o hülyası!. Evde bir annen var ki yegâne ümidi senden ibaret. Ali Şekib arkadaşının hiç alışılmamış olan bu nazarından ürkerek: Neyi unutuyoruz? dedi. o herife kaptırdığın makineler var ki kurtarmak lâzım. Bugün beş dakika evvel Ali Şekib’in başladığı muhavere tertibine de lüzum . hayattan vazgeçecek kadar ümitsiz. dedi. vakit buldukça matbaadan sıvışarak buraya gelir. Ahmed Şevki efenJMAİ VÜJ SİYAH 20T dinin kapıdan giren göbeği göründü. dalgın bir nazarla mübhem bir noktaya bakıyordu. bir eviniz var ki küçük bir tedbir noksanıyle elinizden gidabilecek. fakat bu mesele yine sırf hissiyata ait bir şey! Ben bilâkis seni biraz maddî işlere sevketmek istiyorum. Şimdi onu kendisinden ne kadar uzak görüyordu. cesaret edemiyordu. eski arkadaşlarıyle biraz dereden tepeden bahsederdi. bugün ne yapacağını bilmiyorsun. ne ile isbat edecek? Ondan bu suretle mi intikam almak istiyor?» Arkadaşı için şimdi başka bir tarzda merhamet duyuyor.. hemşiresinin intikamını almak ihtiyacı içinde onu esbabını tedarik imkânından mahrumiyetini düşünerek aczinin bütün acılığını hissediyordu. biraz damarlarındaki kanının cevelânım duy. Bak..206 MAÎ VE SİYAH Bak. düşündüğünü söylemekten içtinap etti.... bunlardan sonra fakat hepsinden mühim olarak sen varsın. Kardeşinin vefatından beri ondan bir şey sormak istiyor. yine yüzüme artık yaşamaktan vazgeçmiş bir adam gibi bakıyorsun. Kardeşimi öldüren adamı! Onu insanların adalet pençesine teslim etmek benim en evvel düşünülecek vazifem değil mi? Ali Şekib şimdi arkadaşının hayretle yüzüne bakıyordu. Bugün Ahmed Cemil idare memurunu görünce bir tes-Jiyet nefesi aldı. Ahmed Cemil şimdi arkadaşından gözlerini ayırmış. Kendi kendisine! «Zavallı çocuk! diyordu. hulyasız mısın? Artık bu toprak parçasının üzerinde görülecek işin kalmamış olduğuna ciddî bir kanaatle hükmediyor musun?. o. zannederim. arkadaşının önüne dikilerek: Her şeyden evvel tesviye edilecek diğer bir şey var ki onu unutuyorsunuz. Şu dakikada bu meseleyi fikir selâmetiyle muhakeme edemeyeceğini anladı. gerçekten. Ahmed Cemil cevap vermek üzere idi. biraz kendini silk. başını sallayarak: — Pek yapılmayacak şey değil. Gözlerinde şimdi vahşî bir nazar vardı.... Ali Şekib devam ediyordu: Bence artık bu uyuşukluğa bir fasıla vermek zamanı gelmiştir.

. Çocuğun haftada aldığı beş on kuruşu çok görmüştü. Vah vah: teessüf ettim. ertesi sabah: «Dün cenazeye gitmişsiniz. şimdi Vecdi beyin idare memurunun ağzında başka bir istihza manasıyle mazmunu teeyyüd eden o sözü hepsinde mütalâa beyanına imkân bırakmayan ağır bir nefret uyandırıyordu. haberin var mı? O vakit çocuğu bir saniye evvel kendisini serbest bir meslek sahibi görmekten tevellüt eden neşvesi uçarak gözlerini birdenbire hüzün kapladı: . Ahmed Şevki efendi ona küçük bir sermaye vermiş.görmeyerek Ahmed Şevki efendi mukaddeme tertibine de lüzum görmeyerek Ahmed Şevki efendi göbeğinin sikletini dinlendiren bir nefesle henüsr solumakta iken sordu: Sizden birşey anlamak isterdim. kapıdan gülümseyerek . onu iyice anlamış isen vak’ayı ne yolda telâkki etmiş olacağını da tasavvur edebilirsin. 208 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil sordu: Nedim. Bir adamın insanlık duygularından bu derece mücerred olabileceğine delâlet eden hikâyeler işittikçe mübalâğaya hamlederdi. Çocuk sevinçle cevap verdi: Bugün başladım. fakat bana tamamen doğrusunu söylemenizi şiddetle rica ederim. isabet oldu ki münasebeti kesmiş bulunduk. Kardeşimin vefatına dair o herifle elbette bir lakırdı etmişsinizdir. daha1 ziyadesini yapmaya muktedir olama-yarak çocuğu hiç olmazsa müvezziliğe sevketmişti. Bu sırada dükkânın kapısından içeriye billur gibi çıngıraklı bir çocuk sesinin «Havadis!. sen müvezzi mi oldun?. Size ne dedi? ve onun vefatı haberini ne suretle telâkki etti? Ahmed Şevki efendi evvelâ bu suale taaccüp ediyor göründü. evvelâ tereddüt etti. beyimî.. Bu sese hep âşinâ çıkarak başlarını çevirdiler... iyi kızdı. sonra cesaret gösterdi: Baban nasıl. Benimle uzun uzadıya lakırdı etmedi.» dediğini işittiler. Ahmed Cemil Nedim’e birşey sormak istiyordu.. o kadar! Sen daha ziyade birşey mi bekliyordun?. yoksa çok muztarip olacaktım!» dedi. Ahmed Cemil sükût ediyordu. kendisini göstermek isteyen Nedim’i gördüler. sonra kendisine mûtad olan tavrıyle omuzlarını silkti: Ne için doğrusunu söylemekliğim için ısrar ettin? Sana hakikati süsleyerek söylemek için bir sebep var mı? Zaten bunu benden sormaya lüzum gördüğüne de şaşarım. Nedim.. Ali Şekib’e baktı.. O vakit Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin bir gün evvel Nedim’e izin verdiğini anlattı. Bir sene zevci sıfa-tıyle yaşadığı bir vücudun hahvına sebebiyet verdikten sonra bu kadar kayıdsızlık gösterebilmek için bir kalbin ne büyük kuvveti olmak lâzım geleceğinde tnütehayyir idi..

yorgunluktan kırılmış bacaklarıyle yokuşu tırmanmaya başladılar.Babam mı?. kendisini bir ramazan gecesi babasının yanında tiyatroya gitmek için bu sokağı inerken görüyordu. Ahmed Cemil arabanın gürültüsü arasında işitemiyordu.. Nasıl... Aksaray yokuşunun başına gelince Ahmed Cemil’de çoktan görülmemiş yerlerin tekrar temaşasından hâsıl olan bu tahattur lezzeti uyandı. dedi. Beyazıt’tan geçtiler. sonra içini çekerek ilâve etti: Dün annem gitmiş. Nedim’in billur sesi Babıâli yokuşundan aşağıya doğru uzaklanarak kayboluyordu: Havadis!. o da Raci’yi affetmek istiyordu. Şimdi hemşn onbeş sene oluyordu ki Aksaray’ı görmemişti. O vakitler Aksaray caddesi henüz Şehza-debaşı’yle Direklerarası’na mağlûp olmamıştı...... Ali Şekib solda kütüphanelerden birini göstererek Ahmed Şevki efendiye birşey anlatıyordu. Zavallı babası!.... O zaman üç arkadaş hayretle bakıştılar. Yenibahçe’nin namını işittikçe burasını istanbul’un hemen haricinde. Akçe farkı. sahraların yeşilliklerine sığınmış bir sayfiye gibi tevehhüm ederdi. Ahmed Şevki efendinin dar yerlere zor tahammül eden iri göbeğiyle soluyarak girişine arabacı gülüyordu. Ahmed Cemil karşıya oturdu. Ali Şekib dükkânı kapamaya karar verdi. Ahmed Cemil hastahaneye gitmek. Ne için? dediler. Onbeş sene evvel? Kendi kendisine o zamana ricat ediyordu. Zihninde müphem hâtıra levhaları uyanıyor. bu kadın o kadar işkencelerine tahammülden sonra kendisini terkedip sefalet içinde bırakan bu adamı affedecek kuvvet bulmuş mu? Ahmed Cemil üçünün de birden aklına gelen bu mütalâayı tefsir etmek için: — Zavallı kadınlar! dedi. bu zaten bilmediği bir mesele değildi. Ali Şekib «Yenibahçe’ye!» emrini verdi. Hele daha ötesini hiç bilmezdi. Bilmem... kulağına yalnız bazı kelimeler geliyordu: «Silik para. Ahmed Şevki efendi matbaadan iki saat gaybubet edeceğini haber verip avdet etmek üzere ayrıldı. Pencereden sokağa bakmayı tercih etti. O zaman ne kadar mesut idi! On yaşmda-M . günde onaltı saat istanbul’un inişli yokuşlu sokaklarında şu makasları bozuk sandukayı sürüklemekten bizar olan hayvanlar yerlerinden oynadılar... Arabanın sarsıntısından yokuşa fazla bir zorluk ilâve edecek bir vü girdiğini farkeden beygirlerin bile kulaklarında endişeye MAİ VE SİYAH 209 lâlet eden bir hareket oldu.. Ahmed Cemil arkadaşlarına sıra ile bakarak dedi ki: Bana refakat edebilir misiniz?. Şimdi Veznedler’i dolduran ramazan eğlencelerinden bir kısmı o zaman bu sokakta halkı han içlerine toplardı.» Dikkat etmedi.. Çetnberlitaş’tan.. Teklifini hemen kabul ettiler. iyi değilmiş!. Kitapçılarla sarraflar.

kasap. kendi kendisine: «Bir de şu pencerelerin içindeki hayat var!» diyordu. o matemin vukuu imkânına titriyordu. basamağa korka korka basarak hopladı. münferit tesliyetini de kaybedive-recek olursa ne yapacak?. satıla satıla nihayet son servet olan yorgan da gittikten sonra hastahane yatağına düşen hastalar.çocuklara mahsus daima taşmaya müheyya neşve ile o vakit her sözlerini tuhaf bulduğu o oyunculara. Ali Şekib’le Ahmed Cemil atladılar. Burası nazarında bütün beşer hayatının mücessem ve sefalet muhassalası gibi yükseliyordu. Ne olurdu. dedi. sonra fikri bu sokaktan ayrılarak iki tarafa bükülen sokaklardan daha ilerisine hülyasını sevkediyordu. o da burası gibi saadet sükûnu içinde değil miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tarakasını getirmiş. Ahmed Cemil’in gözleri tek tük dükkânlarla su taşıyan bir uşaktan. Araba. bakkal. o da bir dairede mukayyid olsaydı. dedi. kaldırımların taşlarından sekerek. Aksaray caddesine hayat veren hareket burada kesilmiş oluveriyordu. helvacı dükkânlarının teselsülü gözlerinin önünden geçerken o. Bütün ekmeksiz kalmış aileler. memleketinde kendisini . O buralarda duyulan istirahat kokusundan ne kadar uzaktı! Süleymaniye’nin mini mini evi. beride şemsiyesine dayanarak yavaş yavaş yürüyen bir efendiden mürekkeb nadir hayat eserleriyle sükûtî bir hüzün ha-vasıyle dolu bu sokağın perdeleri inmiş kafesli pencerelerini temaşa ediyor.. Araba durdu. bir tarafta ceviz oynayan dört çocuk zümresinden. Ya onu takip eden ikinci matem darbesi! Demek hayat dedikleri şey böyle sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek. O zaman araba bir ıssızlık içinde yuvarlanmağa’ başladı.. o sükûnun içme atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine boğmuştu. hayatının biricik servetini. atlarında. iştihar emeli arkasında koşmasaydı da kendisine o evin sükûtu ile uygun olacak bir hayat vücuda getirseydi? Ahmed Şevki efendi: — Geliyoruz!. Şimdi manav. Bütün o sakin mahalleleri. Ahmed Şevki Efendi inleyerek kapıdan sıyrıldı. Onlar kapıcı ile görüşürken Ahmed Cemil bu binanın karşısında soğuk bir his duydu. önünde akıp gittiğini gördüğü şu sakit hayat levhalarının gizli köşelerine giriyor. bu korkunç ihtimali düşünüyor... şehir hayatının o sükûn muhitini dimağının içinde görüyordu. Bir aralık annesi hatırına geldi. Artık kalabalık azalıyor. Bir aralık Ahmed Şevki efendi: — Hele yokuş bitti. Ahmed Şevki efendi araba ile yokuş inmeyi yayan yokuş çıkMai ye Siyah — F. bu tahta evlerin renk renk cephelerinde okunan tefekkür sükûtuna dalıyordu. aşçı. bir uğultu içinde sürüklenip gittikçe.. hele uzun fesli ibişe ne kadar gülmüştü! Şimdi bunların hepsinden uzak! Hele babasından. bozuk makaslarının üzerinde sarsılarak. birgün onu da.. 14 nıak kadar zor bulurdu.

. Dehlizde duranlar hayretle kendilerine bakıyorlar. Raci’nin artık bitmiş olduğuna çökmüş yanakları. arkadaşlarını tanıyınca yatağında doğruldu._ kadar uzak olduğunu. Ayak seslerini işitince gözlerini açtı. yer gösterebilmek için telâş etti. Ahmed Cemilin ayakta kalmak için ısrarına karşı sükût etti.. Raci onun bir türlü ayakta kalmasına razı olamıyordu. Şimdi sualler başladı. Teşekkür edecek kelimeler bulamıyordu. Yalnız Raci kendisini affetmiyordu..» diyordu. Bir aralık Raci Ahmed Cemil’e baktı: — S. Artık hayatın felsefes:nden ne. Ahmed Şevki efendi anlatıyor. gözlerin sönmeğe müheyya bir kandil ucunda parlayan ziya bakiyesini andırır nigâhı şehadet ediyordu.. orada yatağın üzerinde dalgın yatıyordu.. Bir el çelikten tırnaklarıyle kalbini sıkıyor. daha sonra Raci’yi düşündü. içeriye girdiler. bütün beşeriyetin iltiyam bulmaz yaralan bir an içinde aklına geldi. Onlar Raci’ye kendisinden bahse cesaret etmediler. Raci’ye bir küçük oda tahsis etmişlerdi. bir veremli simada ölüme tekaddüm eden bu câmid rengi. haset hissi şu ölüm yatağında bile ona kin telkin etmekten hâli değildi. bir ses: «Bak. kendilerine refakat eden hizmetkâr çekildi. Acaba onu ne halde görecekler? Şimdi merdivenleri çıkmışlar. koğuşlarının içinde yay takları görüyordu. teessüf ettim! dedi. hastalığının vehametini idrâk edemeyen zavallılar gördü. Şimdi bütün bu manzaradan. Onların geldiğine bir çocuk gibi sevindi. dehlizlerden geçiyorlardı.. bir ziyaret gününün haricinde gelenîeri bir resmî adam zannederek selâma duranlar oluyordu. bir de bu hayata. bir an evvel kurtulmak istiyordu. kendi kendisine: «Şüphesiz bir genç!» dedi. Ali Şek’b yatağın kenarına ilişti. Fakat o artık Raci’yi tamamiyle affa meyyal idi. Raci’nin yalan söylediğini. Bir koğuşun önünden geçerken bir hastanın iniltisi arasında diğer bir yataktan güftesiz bir nağme işitti.z de matbaadan çıkmışsınız. Artık gelmişlerdi.. «Şuraya siz de sıkışırsınız. Ahmed Cemil burada pencerelerin önüne birikmiş ayakta hastalar.. teessüf değil bundan bir memnuniyet hissederek vak’aya vukufunu ona söytlemekten de bir intikam lezzeti duyduğunu fark etti. çiçekli.« . buraya geleliden beri matbuat âleminin vukuatını öğrenmek istedi.bekleyen çocuklarını düşünerek can çekişen babalar. şemaların. baştan başa insanlığın feci levhası şeklinde dehşetini gözlerinin önüne seren bu yerden kaçmak. Yalnız bir sandalye vardı ki Ahmed Şevki efendiye verildi. Ahmed Cemil ayakta kaldı. Artık yaln-z kalmaktan usanmiştı. türlü emellere veda ederek burada ellerinden kaçmak isteyen hayatı salıvermemek için cenk eden gençler. bu âlemin kendine mahsus havasım naklediyordu. kendisinin nasıl y^^ğJ^^eme^Jı^şLpt^Je^in^çûa^^^içye-rek bir hülya âlemi aradığmı hissediyor.» diyordu. bu sefalet sahnesine bak» diyordu. Ahmed Cemil dikkat ediyordu. böyle. . buna lüzum da yoktu. Ahmed Cemil bunların içinde neşeli çocuklar.. müstehzi bir seda gülerek: «Ah:_SeninjtrıüneKver__hulyaların.

Ahmed Şevki efendi bir aralık saatine baktı. O ısrar ediyor, «daha oturunuz, daha sorulacak çok şeyler var,» diyordu, fakat artık suallerin aşağısı gelmiyordu. Her şeyden bahsetmiş idi, yalnız karısıyle Nedim’i unuttu. En nihayet kendisi hakkında bir rey almak için, müteverrimlere mahsus bir müstantik inceliğiyle: «Ben de artık bir haftaya kadar çıkarım, zannederim, biraz öksürükle dermansızlık var, kuvvet için ilâç alıyorum. Yürüyebilecek bir hale gelirsem hemen dışarıya can atacağım,» dedi, sonra onların «elbette!» deyişlerine mukabil «bir daha içmeyeceğim. Beni çok sarsmış» mütalâasıyle bir cevap ekledi. Ahmed Şevki efendi tekrar saatine bakıyordu. Ahmed Cemil bir cevap vermeğe cesaret bulamayarak ilâç şişelerini muayene etmekle meşgul oldu, yalnız Ali Şekib, «ya, hep o içkinin seyyi’esi değil mi?» diyordu. Çıkarken tanıdıklardan bir genç tabibe tesadüf ettiler, o: «Arkadaşınıza ben bakıyorum.» dedi. Ahmed Şevki efendi: «ümit var mı?» diyordu, tabip cevap verdi: «— Ümit ne vakit kesilir?...» Ali Şekibin dükkânına geldikleri vakit cam kapının aralığında bükülmüş bir kâğıt parçası buldular, üzerinde «Ahmed Cemil bey için» kelimeleri vardı. Ahmed Cemil, Hüseyin Nazminin yazısını tanıdı. Tezkere hemen orada kurşun kalemiyle karalanıvermiş dört satırdan ibaretti. «Hedefi olduğun müthiş darbeyi haber aldım, matemine tamamen iştirak ederim. Seni görmek, elini sıkmak için ihtiyaMAI VE SİYAH 213 ¦cim var. Seni birçok defalar aradığım halde ele geçirmek mümkün olmadı. Yarın sabah gelip beni idarede gör. Seni ne kadar meşguliyet arasında düşündüğümü tasavvur edebiisen müteha -sis olurdun. Sana verilecek bir çok havadisim de var.» Son cümleye Ahmed Cemil hepsinden ziyade ehemmiyet verdi. Hüseyin Nazminin ne havadisi olabilir? Bir aralık sabırsızlığından gidip kalemde aramak istedi; arkadaşlarından ayrılarak Babıâliye girdi, odacıdan soru: — Hüseyin Nazmi bey? O kalemden çıkalı bir saat olmuştu. Kendi kendisine «yarma kadar beklemek mümkün değil, merakımdan çatlayacağım... Köşke gitsem ne olur?» dedi. Köşke gitmek çâresi aklına gelince artık duramıyordu. Hüseyin Nazmi’nin vereceği havadisi öğrenmek için sebepsiz şedid bir arzu, kavi bir ihtiyaç hissediyordu. Eve kadar gitti, o akşam Erenköyü’ne gideceğini haber verdikten sonra bir an evvel yetişmek için yokuşlardan uçarak indi. Köprü’de vapuru beklemek lâzım geddi, bura-^ da geçirdiği yarım saat bir uzun gün kadar sürdü. Bir aralık kendi kendine: — Ya henüz köye avdet etmemişse!... dedi. Fakat burada beklemek mümkün değildi, Hüseyin Nazmi’nin tezkeresini alır almaz birden inkişaf eden bir his Erenköyü’ne gitmek için onu sürüklüyordu. Lâmia’ya tekrar, bir kere daha, tesadüf etmek ümidi şimdi kalbinde bütün hissiyata galebe etmig. onları ıskat ederek yalnız o sesini yükseltmeğe başlamış idi. Onun hakkındaki derin meftuniyeti, geçirdiği ıstırap devresi:

arasında biraz şiddetini kaybetmiş, başka hislere yerini terkederek susmuş idi; fakat Lâmia’dan bir âşıkane haber getirmiş gibi onun kardeşinin şu yazısında, şu kâğıt parçasında, güya bir parça onun sıcaklığını duyarak birdenbire o sevda ateşi bütün kuvvetiyle yeniden alevlenmiş idi. Köşkün çıngırağını çekerken, böyle bir gün kapıyı onun açtığını tahattur ederek onun mütebessim simasını karşısında görecekmiş, vehmiyle, titriyordu. Kapıyı bu defa uşak açtı. — Beyefendi geldi mi? Hüseyin Nazmi’nin geldiğini haber aldıktan sonra bir inşirah duydu. Merakını halletmek için burada da beklemek lâzım geleydi! Hüseyin Nazmi’ye ilk sözü bir sitem oldu! Verecek havadisin ne olduğunu söyleseydin de buraya yorulmasaydım olmaz mıydı? Hüseyin Nazmi gülüyor, haber vermediği için pek iyi etmiş olduğunu söylüyordu. Sonra birden arkadaşının, iki hafta içinde büyük bir hastalıktan çıkmış dibi duran zayıf, çökük çehresini, altlarında birer siyah daire beliren gözlerini, musibetin kahrıyle hırpalanarak ihtiyar olmuş görünen bir vücudu görünce Ahmed Cemil’in karşısında gülmek değil ağlamak lâzım geleceğini hissederek durdu. Ahmed Cemil de şu dakikada büyük matemlerden sonra birbirini seven iki kalbin ilk tesadüfünde hissedilen ağlamak arzusuyle Hüseyin Nazmi’ye bakıyordu. O vakit ikisinin de gözlerinde daha o mateme dair bir kelime teati edilmeden seri ihtilâçlar hâsıl oldu. Ahmed Cemil kendisini zaptetti. Fesi ile pardesüsünü çıkarıp fırlatmak için arkadaşının gözlerinden gözlerini ayırdı: Vereceğin havadisi söyle... dedi. Havadis!... Gidiyorum, o kadar... —¦ Nereye gidiyorsun? Yalnız orası belli değil. Teşebbüslerimi biliyordun, sefaretlerden birine tayin edilmek için daima uğraşıyordum, nihayet... Hüseyin Nazmi ellerini uğuşturuyor, arkadaşından sevincini saklayamıyordu: Nihayet tayin edilmek üzereyim. Paris, Londra, Brüksel, Madrid velhasıl bir yere; benim için ilk meslek kademesini teşkil edecek bir yer olsun da... Hüseyin Nazmi’nin çocukça sevincine karşı Ahmed Cemil duruyordu. Bu mesud refiki, zengin bir babaya, emin bir hayata malik olduktan sonra istikbaline parlak bir meslek ‘hazırlayan bu arkadaşı kıskandığı için değil, fakat bunlar hep boşa çıkan emellerini, bahtsız başlayarak yine bahtsız devam edecek gibi görünen hayatının muhrumiyetlerini takrir ettiği ağır bir yeis duydu. însan kendisinin sefaletinin derecesini bir servetin ihtişamı yanında, bedbahtlığının bir hükmünü bir saadet nümayişi karşısında daha büyük bir acı ile anlar; bu bir saniye zarfında tâ mukaddemesinden şu ana kadar ikisinin hayatını teşkil eden tezad silsilesi fikrinin içinden geçti. MAİVE SİYAH

215 Ne düşünüyorsunuz, Cemil? Tebrikte teahhur ederek aldığı habere karşı durgun kaldığına utandı, bu suali başka bir sual ile iptal etmek isteyerek: Demek hemen gidiyorsun? dedi. Hüseyin Nazmi’nin hemen gitmesi onun için bir başka ehemmiyeti haizdi. O gidecek olursa Lâmia ne olacak? O bulunmadıkça mesele birçok zorluklar kesbediyordu, hiç olmazsa ondan bir vaad alacak olsa... Hüseyin Nazmi diyordu ki: — Kimbilir? Zannetmem ki o Ttadar çabuk gidebilmek mümkün olsun... Resmî muamele hiç olmazsa bir ay sürer, ondan sonra... Ha, sana verecek başka bir haber var, buna da ayrıca memnun olacaksın... Ahmed Cemil bu ikinci şeyi bakleyerek arkadaşının yüzüne bakıyordu, o gülerek söyledi: Senin küçük Lâmia’yı veriyoruz... Ahmed Cemil’in kulaklarına’ ıbir şey tıkandı, Hüseyin Nazmi’nin sesini bir uğultu içinde duydu. Gözleri bulandı, durduğu yerde vücudu sallanıyor zannetti. Veriyoruz, ne demek? Bu kelimenin başka bir mânası olup olmayacağını düşünüyordu. Nefesi tıkanarak sordu: Ne demek?... Hüseyin Nazmi alay ediyordu: — Ne demek olacak? Ben gidiyorum, eve bir enişte geliyor... Ahmed Cemil şu dakikada Hüseyin Nazmi’ye hücum ederek bağırmak hevesini duydu, şu sözler ağzından taşmak istiyordu : Demek beni aldattınız?... Demek onu bana vermeye-cekdiniz?... Lâkin bilmiyorsun ki ben ona malik olamazsam benim için hayat bitmiştir, ölmekten başka birşey kalmamıştır? Boğularak: — Tebrik ederim! dedi, fakat artık lâkırdıya devam edebilmek için kuvveti yoktu, bir iskemleye düşmek nev’inden oturdu. Nefsini zaptederek bir şey ilâve etmek istiyor, fakat bir kelime daha söylerse saklamak istediği bu müthiş ıstırabı, şu şimdi kalbini kıvıran vahşî ye’si gizleyememek-ten korkuyordu. Kendi kendisine: — Mümkün değil, alay ediyor, şimdi bana: «Hayır, Lâmia sesindir!» diyecek... Lâkin ben, ah ben!... Şimdiye kadar söylemeli değil miydim? Ya beni anlamamış, Lâmia’nın benim hayatıma lâzım bir şey olduğunu hissetmemiş ise?...» diyordu. Bir aralık aklına son bir ümit geldi, «Belki henüz bitmiş bir mesele değildir.» dedi, aksini haber almaktan ürkerek istizaha hizmet edecek bir şey

bütün hülyalarımı kaybettim. yalnız bu mükâfata mukabil onu kaybetmeğe muvafakat edecekti. Niçin hepsini Hüseyin Nazmi’ye söylemiyorum? Neden şimdi bütün hakikati itiraf ederek: «Onu bana ver. ne kadar uzaktı!.söylemekten çekiniyordu.. Lâmia’yı ne sıfatla talep edecek? Onun dest-i izdivacına nasıl hak iddia edecek ? Lâmia kendisinden ne kadar uzak. bunu mümkün olup da görse.. . evet. kendisini kımıldamadan sabit nazarlı gözleriyle dinleyen arkadaşına uzun uzun emellerinden bahsediyordu.» diyordu. onları umulmayan bir vak’a alt üst edebilir. bir yandan resmî vazifesiyle meşgul olarak.. Anlatıyor.. diyordu. •••. bir yandan da bir mektebe.. «Lâmia’yı bana veriniz» demek. Ah bilsen Cemil. duymadığı şeylerden bahseden bu adama o boş ve sabit nazariyle bakarken başka bir âlemde gibiydi. Lâmia. yalnız bununla müteselli olacak. Lâmia’nın çocukluğuna ait vak’alar^ Bon Marche’deki tesadüf... ya siyasal bilgilere...... beni doyurunuz.» demiyorum. O muvaffak oluncaya kadar bekletseler!. hayat artık taşınamayacak bir yük hükmünde kalacak. fakat bunu. dedi. Sonra bütün zavallılığı.. Kendi kendisine: — Ah! Mümkün değil!. Ya o. değil mi?. kendisi?. fakirliği mesleksizliği aklına geldi. yalnız Lâmia’nın muhabbetine bir senet hükmünde değil miydi ? Şimdi zihninde Lâ-mia’yı babasının. fakat düğün teah-hür etse bile hiç olmazsa nikâh merasiminde hazır bulunmak istiyorum.Hepsi hâtırasından birer birer geçiyordu.. beni besleyiniz» demek mesabesinde değil miydi? Ah! Lâmia’nın beklemesi mümkün olabilse?. şimdiden kendime nasıl bir hayat tâyinine başladım. daha sonra o edebî müsamere. hayatımda yalnız bunu muhafaza etmek isterim.. evet. o takarrür etmiş bir mesele. Ahmed Cemil karşısında anlamadığı. Bu işittiğim şeyler hep yalan olabilir. O zaman Hüseyin Nazmi tasavvurlarını anlatmağa başladı Tâyin olunacağı memlekete göre bir hayat tarzı ihtiyar edecekti. Ya o defterin altına yazdığı iki kelime. O vakit Ahmed Cemil Lâmia’nın parlak ve siyah gözleriyle kendisine tatlı bir tebessüm içinde kavî bir sadakat vaadi yolladığını görüyordu. Lâmia’yı başkasına vermek beni öldürmek demek olacağını şu karşımda gülerek hülya kuran adam anlamalı. yahut güzel sanatlardan birine intisap edecekti.. kendi kendisine: «İhtimal ben burada kalbimin koptuğunu hissederken o da yukarıda ağM A İ VE SİYAH 217 lıyor!. hususiyle bugün onun bu derece biçareliğinde bu isteğe cesaret etmek: «Beni evinize kabul ediniz. o benim olmayacak olursa.. Aşkının bütün muhtasar tarihini teferruat ve tafsilâtıyle zihninden geçirdi.. Ah! Onun kendisi için ağladığını bilse.... bir akşam burada gezerken gözlerinin selâmı. fakat sabredemedi: — Demek izdivaç meselesinin takarrürünü bekleyeceksin? Hayır.. annesinin ısrarına karşı nefsini müdafaa edememiş bir zavallı sıfatıyle görüyor. Bir aralık: — Lâkin ben ne kadar cebîn bir adamım. ya hukuka.

Lâmia’nın da matemini tutacaktı.. artık metanetini sarsıyor. Hüseyin Nazmi çıkınca Ahmed Cemil ayağa kalktı. acaba Lamia da beraber mi? Evet. havasız kalmış gibi ciğerleri darlaşıyordu. mecnun bir yeis tuğyanı ile. yatağının üzerinde kıvranarak. Onlar. gözleriyle onu âdeta çekiyordu. Ahmed Cemil’in yalnız kalmağa ihtiyacı vardı. Ah! Onu şöyle avucunun içinde sıkarak ayaklarının altına atsa. Hüseyin Nazmi’nin karşısında bir şey yapamayarak durmak müthiş bir azap idi ki. Öyle ise beni biraz bekle. Biraz dışarıya çıkabilmeği bir küçük necat vesilesi olmak üzere telâkki etti: Evet. gözleri aşağıdaki pencereye tesadüf etti. yalnız o kadar. Kim olduğunu görmüyordu. dedi.. büsbütün hurdahaş etseî. boğuluyordu.. Cemil ? diyordu. sabrını tüketiyordu. Burada. Lâmia köşkün ikinci katına bakıyordu. dedi. Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkaha ile güldü. şüphesiz akşam seyranını yapmak için bahçe kapısına doğru ilerliyorlardı. bahçeye baktı. artık bunalıyordu. Ahmed Cemil bulunduğu yerde vücudunun eridiğini hissediyordu. köşke baktı.» diyordu. sonra arkadaşının matemini düşünerek bu sualine nedamet etmiş göründü: — Canın sıkılıyorsa dışarıya çıkalım... giyineyim.Şimdi Ahmed Cemil yine Lâmia’yı yine kendisi gibi şu boşa çıkan aşkm matemiyle mahzun görüyordu: Hüseyin Nazmi: Cevap vermiyorsun. Şimdi ne yapacak? Gözleri arabayı takip ederken o kendi kendisine soruyordu: — Buna da böyle tam bir teslimiyet ile mağlûp mu olacağım? Bir şeyler yapmayacak mıyım? Bir şeyleri kırıp parçalamayacak mıyım? Heyhat! Artık elinde kırılıp parçalanmış bir hayat kalmıştı. «Şimdi beni görecek!. Ah! Bugün buraya niçin gelmişti? gu dakikada evinde. Lâmia başını çevirdi. Kütüphanenin penceresine dayandı. elini salladı. Bir aralık durduğu pencerenin altında kumların çıtırda-dığını işitti. yastıkları ısırarak. Bir nazar ki ba-kışıyle beraber . bundan da vazgeçmek lâzım geliyor? Bir sarmaşığın üstünde iki serçe yekdiğerini kovalıyordu. eliyle göğsüne bastı. İkisini de arkalarından görüyordu. o hayatının her sırrına munis olan odacıtta olaydı. Ahmed Cemil bu çehreyi bir defa daha görmeğe muhtaç idi. çıkalım. onu görmeğe nasıl tahammül edecek? O zaman mürebbiyesine yetişmek için Lâmia’nm biraz acele yürüdüğünü gördü. kapıya yaklaşıyorlardı.. sonra gözleri kapının önünden bir arabanın toz kax x sırgalarma bulanarak geçişine daldı. başını çeviriyordu. bir ayak sesi daha vardı. Demek bu hülyasına da veda etmek. sonra yavaş yavaş Lâmia’nın mürebbiyesini farketti.

fütursuz nazarı olmasaydı şu dakikada hepsini itiraf edecekti. Hüseyin Nazmi yanına kadar gitti. «Ben fakirim. orada da Lâmia’yı tekrar görmek tehlikesi vardı. Lâkin bu son nazar onu şimdiye kadar aldandığını. Hüseyin Nazmi: «Sen bilirsin! öyle ise bahçeye çıkalım!» dedi. Biraz evvel onu gülüyor görmekten tahammül edilemez bir işkence duymuştu. Ahmed Cemil cevap vermedi. bütün çehresi hafifçe. fakat bu nazardan müthiş bir ıstırap duyuyor. Evet. yalnız halledilecek bir merakı kalmıştı: — Acaba verdikleri nasıl adam? diyordu.. besleyecekti. Ahmed Cemil’in gözleri ağlamış gibi kızarmış. ve . fakat bu öyle bir nazar idi ki hiç bir şey ifade etmemekle beraber Ahmed Cemil’e bütün hülyasının bir yalan olduğuna şüphe edilmeyecek bir bedahetle şehadet etmişti.ayrıldı. bir saniye sonraki lakayt nazariyle Lâmia güya yukarıya: «Ne kadar bahtiyarım!» derken aşağıya: «Bu kim oluyor?» demişti.. sen hastasın! dedi. Ahmed Cemil şimdi Lâmiayı kaybetmekten değil. Şimdi. bir nazar ki güya orada. bilse ne kadar. yalnız bu nazar bir cinayet hükmünde idi. manasız idi. şu bir saniyeden sonra Lâmia’ya bir husumet hissediyordu. ne derin bir nıühlik marazla hasta idi. yalnız o nazarın hâtırasını bütün kırılan aşkının bir yadigârı kabilinden hayatının sonuna kadar saklayacak. Biraz evvelki tebessümü ile... fakat bekleyiniz!» diyecekti. hele Lâmia’nm o yukarıya bakarken güldüğünü bir cinayet kabilinden affetmiyordu. Lâmia şimdi nazarında ona hiyanet etmiş bir vefasız sıfatında görünüyordu. Ahmed Cemil artık onu görmemek için oturdu. Ahmed Cemil ona da razı olmadı.. hasta. bir MAI VE SİYAH 219 mazi yadışı bile kalmayacak? Demek aralarında her şey bitmişti?. ruhunun içine sararak bu yadigârı hayatının biricik saadet nasibesi hükmünde ... Hüseyin Nazmi şimdi arkadaşını garip bularak hayretle yüzüne bakıyordu. Artık ona tekrar tesadüf etmekten korkuyordu. şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız. Evet. göğsü sık sık nefeslerle şişerek donuk bir nazarla gözlerini ona dikmişti.. Hüseyin Nazmi içeriye: «Geç mi kaldım? diyerek» girdi. Demek Lâmia ile onun arasında hattâ bir ülfet bakiyesi. Artık onu istemiyordu. çökük yanaklarıyle gerilerek daha zayıf bir hal almış. ellerini tuttu: Lâkin Cemil. Ahmed Cemil: «Ben zaten çıkmaktan vazgeçtim! dedi. Lâmia’nm son kayıdsız. Elleri ateşler içinde yanıyordu. beş dakika evvel kavî bir muhabbet teminatı hükmünde olan bütün o hâtıraların mânâsız şeyler olduğunu. bu aşkı yalnız kendisi icad ve tezyin ettiğini anlatmıştı. Evet Lâmia kendisini-sevmiyor. Eğer Lâmia bu anî nazar içinde ona küçük bir tesliyet mânası göndermiş olsaydı hepsini unutacak. onun için çıkmamağa karar vermişti.

Lâmia’nm nişanlısına tesadüfü ihtimaline ait bir lâtife keşfediyor.Lâmia’yı ağlıyor tevehhüm ediyordu.hiç bir vakit sevmemişti. işte. Bütün hülyalarını semavî bir beşik içine koyarak. . sadece «Lâmia!.. Erkân-ı harbe mahsus alâmetle müzeyyen elbise içinde ona mağrurâne bir istihza ile bakıyor gibi duran bu resme yalnız bir göz attıktan sonra* o çehreyi soğuk bulmak istedi... Demin gülerek yukarıya baş sallayışı.. Bu resim!... Kayıtsız görünmek için ayağa kalktı güya kütphaneye bir göz atmak istemişçesine ilerleyerek Hüseyin Nazmi’nin yüzüne bakmaksızın sordu: Hemşire Hanımı kime veriyorsunuz? Hemşire Hanım!.. bu nahoş tesirin zail olabilmesi korkusuyle daha iyi görmekten çekinerek kütüphanenin kenarına bıraktı. Hüseyin Nazmi cevap verdi: Oh!... sonra istemeksizin ağzından şu cümle döküldü: Ah! Ben de gitmek isterdim. iskemlesinin üzerinde kıvranmamak için kendisini zor zaptediyordu... Artık kalbinde ateşten bir pençe ile o nişanlı için tahammülünü aşan bir kıskançlık duyuyordu.. resmini göstereyim. «Meselâ hizmetçilerden birinin bir manalı işaretine gülmüştür.. Bu tabir ağzından nasıl sahte bir nağme ile çıkıyordu.. bir mütalâa serdine kuvvet bulamayarak..» diyemiyordu.. Demek resmi de var? Bir resim ki Lâmia saatlerce onun temaşasına dalmış olacak! Hüseyin Nazmi kütüphanesinin çekmesinden çıkararak resmi uzattığı zaman Ahmed Cemil bunu bir an evvel görmek tehalükiyle almakta acele etti.. kovuldum. Sen beni bırak da kendinden bahset..^. O şimdi mürebbiyesi-nin yanında belki nişanlısını görmek emeliyle koşarak yürüyordu.. Arkadaşının bu sözü Hüseyin Nazmi’ye istizah etmek istediği şeylere dair sual iradı için cesaret verdi: — Hakikaten. bundan sonra ne A ±İ 221 yapacağımı da bilmiyorum. ben de bir yerlere. Oh! bak.. sen ne yapacaksın?. Ahmed Cemil dudaklarının arasından cevap verdi: Matbaadan çekilmedim.. Uzun uzun muayene etmekten.. şimdi?. Lâmia ne kadar bahtiyar! Nasıl gülüyor! Elleri kilitleniyor. biraz evvel yarım kalan bahse riceti tercih ederek: Demek gidiyorsun? dedi. bütün dertlerini uyuşturucu bir zemzeme ile sallayan o ismi söylemiyor.. Ah! Zavallı hülya esiri!.» diyor.. derslerini de bırakmıştın.. — eliyle işaret ediyordu — uzak bir yerlere gitmek isterdim. Matbaadan çekilmişsin. Şimdi ondan da ayrıca nefret ediyordu. Ahmed Cemil bunda da.

bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. orada yüzü koyun. O zaman onunla aynı çatının altında bulunmaktan elîm bir azap hissetti. Hüseyin Nazmi onu yalnız bırakmakta. kendi kendisine: «Şimdi ben burada yeisimle zehirlenirken o yukarıda yine bahtiyarlığından gülüyor» dedi. Bu akşam iki arkadaş hayat-ı refikanelerinde belki birinci defa olarak yekdiğerinden sıkıldılar. O şairler. «Ah! sabah olsa da buradan kaçsam. soyunmadı. kütüphaneye giderek çekmeceyi çekti... açık penceresinin yanma oturdu.» diyordu. ibaşını tuttu. O zaman vahşi bir kıskançlığın müthiş ateşini duydu. onun için o ülünün hatırasıyie kendi mahrum hayatının arasında her vakitten ziyade bir rabıta keşfediyordu. açık duran çekmeceye fırlattı: «Ah! Bir gece yine burada nasıl bir ümit ile uyuyanıamıştım.. ba-ğırmamak için yastıkları ezerek. Hüseyin Nazmi: «Şayet okumak istersen kütphanenin anahtarları oradadır. elinden gidiyordu. Onu pek iyi görmemişti. yorganları parçalamak isteyerek kıvrandı.. sahte felsefeleriydi. güya içinden bütün hayatı kemiklerini kıran bir ıstırap arasında mengenelerle. o yalnız bir şey için çalışmakta devama kuvvet bulabiliyordu. Kapısını sürmeledi. Bütün şiir ve felsefe işte şu dakikada onun bu melal ve yesinde muhtevi idi. Gidip güya ona: «Bak! . Tayin edemediği bir sebeple bugün Eyüb’e. çekiliyormuş gibi kollarım kıvırdı. bu ümüitsiz gördüğü arkadaşın yanında kendi ümitlerine dair söz söylemekten sıkılıyordu.Evet. Sabahleyin kütüphanenin açık odasından Hüseyin Nazmı baktığı zaman arkadaşını göremedi. kolkola gördü.. Bundan sonra kimin için çalışacak ? Nasıl bir ümide hayatını vakfedecek ? Arkadaşından intişar eden yeis havası artık Hüseyin Nazmiye de sirayet etmişti. Alarak utanılacak birşey yapıyormuş. Ahmed Cemil de yalnız kalmakta acele ettiler. Artık bunların hepsinden nefret ediyordu. Bir aralık aklına resim geldi. Okumak?. Ondan uzak bulunacak olursa yesinin ezasını daha az Eyüb’e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. bir daha görmek istedi. şimdi kalbinde feveran eden canavar kıskançlığıyle vahşî bir yeis içinde kendisini yatağa attı.. bir sirkat ika ediyormuş korkusuyle muma yak-‘laştı ve baktı: «Güzel değil!» diyordu. şimdi o şey Lâmia da. Ah! o geceden ne kadar uzaklardayım!» diyordu. Onların ikisini dtıdak dudağa tahayyül etti. Sonra birden zihninde bu resmin sahibiyle Lâmia’yı yanyana. yalnızlığından emin olmak istiyordu. Şimdi kardeşiyle kendisinin hayatında bir başka türlü mücaneset görüyor.» diyerek arkadaşını yalnız bıraktığı vakit Ahmed Cemil büyük bir azaptan kurtulmuş gibi bir nefes aldı. İkbalin mezarına gitmek için ihtiyaç duymuştu. o sevgili kitaplar. Hüseyin Nazmi resmi oraya koymuştu. uyuyamayacağını biliyordu. o saatte Ahmed Cemil Eyüb’e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. şimdi o da kendisinden bahse cesaret edemiyor. Resmi. bunlar bütün yaşamamış yahut yaşamaktan yorulmamış adamların sahte şiirleri.

parmaklıktan baktı. Birer yeşil sütun gibi uzanan iki servinin fevkinde süzülerek. Güya o ziyaret. ben dikişimi dikerken kendimizi mesut zannettiğimiz zamanlara benzer bir refakatle fakat bu defa ebedî ve mesut bir rafakatle. İkbal başını kaldırıyor. burada yalnız Ölüler arasında dolaşmak istiyordu. bütün zorluklara karşı türlü kolaylıklar icat ederek çare buluyordu. Artık her şeyi tesviye için zihnen karar veriyor. yatardık!» diyordu. belki henüz toprağı kuramamış kabri büsbütün ölmemiş bir hasta yatağı gibi şifaya muntazır mütereddit bir eda ile uzanmış yatmıştı. Eyüb’ün tenha sokaklarından geçti. İkbal’in mezarına yaklaşınca bacaklarında bir zaaf hâsıl oluyor. o kadar genç öldüğüne teessüf etmemekli-ğin için sana kendimi göstermeye geldim. Ahmed Cemil orada durdu. tesliyet ve istirahat veren yaşlarla — burada. haniya bir vakitler sen kitabını okurken. madem ki yaşamak için bir . perişan güneş kırıntıları toprakların siyah ratıp rengine dökülmüş. «Sen de mi. Oh! Bilsen burası ne kadar rahat! Şu muhteriz. şu derin sükûn içinde. ona daha. o hayale bakarak gözleri bu defa — bir kırılmış hayatın matemine tahammül için karar verildikten sonra akan sakin. İkbal’in o makberden çıkan sesini duyuyordu. îki tarafı parmaklıklarla1 çevrilmiş mezarlardan bakan taşların nigâhı altında yürüdü. sana da biraz yer açmak için sıkışarak. son bir öpüşme içinde birbiri için ağladılar. Onları Ali Şekib’e havale ediyor. Burada. güya bu mahrem gençlik yatağının üzerine pullu bir tesliyet sütresi çekmek istemişti. karşı karşıya. işte orada idi. Seninle burada iki kişi yanyana. hâlâ mağmum gözleriyle gülmeğe çalışarak — o son def a-ki nazariyle bir tebessüm yollayarak — bakıyordu.» demek istiyordu. Şimdi gözlerinin önünde bu kabir açılıyor. kendi kendisine: «Evet.Ben de senin gibiyim. bilsen ne hoş bir hayat. Buradan ayrıldıktan sonra Ahmed Cemil kalbinde bir hif-fet hissediyordu. bu toprakların yumuşak kucağında.. elenerek muhteriz. Şimdi buna da çare buluyor. bir çocuk mezarıyle gençliğine doyamadığı için başını bükmüş gibi duran bir genç kadının mezar taşı arasında îkbal’in henüz taşı dikilmemiş. kardeşim? Sen de benim gibi hayatın fena bir latifesine mi tesadüf ettin?. şu parmaklığın yanında.. güneşin altında.. Zaten artık hayatında zor işler bir evle matbaadan ibaret kalmıştı. Ahmed Cemil bu sözleri işitiyor. insanlardan eser görülen taraflarından kaçtı. oraya mümkün mertebeye genç vâsıl olmak için yavaş yürüyordu. fakat içeriye girmek için cesaret bulamadı.. güya bu hoş sükûn köşesine bir hayat tebessümü yollamaktan utanarak. Nihayet onun taze kabrini kucaklayan mezarlığın önüne gelince durdu. bir umumî vekâlet ita ederek meselenin tesviyesini onun reyine bırakıyor. O vakit kendisiyle annesi kalıyordu. bütün hayatının acılarını lâtif bir gayş ile uyuşturmuştu. sükût ve ârâma nasıl yakın bir saadet var!. yaşları kuruma-mış. seni de yatağımın yanına alarak beraberce. Bütün münkariz emelleri için artık mustarip değildi.

kaç kuruş ediyorsa tamam alayım da.. Ahmed Cemil sarraftan aldığı izahatı Raci’nin zevcesine teşrih etmek istedi. şuna bakar mısınız? Kadın bir sarraf dükkânının önünde elinde bir demiryolu kâğıdını göstererek: — Bunun hesabını anlayamadım. değil mi efendim?.nız kardeşinin hâtırasını belki rencide edecek şeyler tahaddü-süne sebep olacağını anlamış. — Yüzünü örten peçenin altında ağlıyordu — onunla bir vakitler bu kâğıtlar için kavga etmiştik. Fakat artık vakit kalmamıştı. Yavaş yavaş birşey yapamayâctgînî|yal. bir valide var.. buna mukabele etmek için mücbir bir arzu duydu.» diyordu. biri müstehzi tebessümüyle.. Fakat zihninde müziç bir endişe vardı. O başını sallıyor. Onları hâlâ saklıyordum. O zaman istikametini tedbil ederek geçmek lâzım gelirken o alevli gözleriyle doğrudan doğruya Vehbi beyin önüne yürüdü.. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. ölüme benzeyen bir hayat ile yaşamakta devam ederim. fakat hekimlerin kat’i ümit ettiklerini anladıktan sonra. dar kapısından dehlizi gördü. evvelâ karşısındakini tanıyamadı. Ahmed Cemil o istihza tebessümünü gördü. Bu müşküllere zihninde karar verdikçe: «Ah! yalnız o herif kalıyor! Ona ne ya.» diyordu. Ahmed Cemil yüreği ezilerek ayrıldı. günler geçerek muhakemesine hüküm geldikçe intikam almak ümidi tezelzüle uğramıştı.Pacağım?» diyordu... sonra o söyledikçe anladı: — Beyefendi rica ederim. bakınız.» diyordu... şimdi nasıl mağlûp çıkıyordu! Yoluna bir Vehbi beyin tesadüfü bütün hayatmm mecrasını tebdil etmişti.. değil mi?. öteki kinden tutuşmuş nazariyle bakışıyorlardı. yine onun için feda ediyorum. Birdenbire kalbi büyük bir heyecanla çarptı. Bu cadde!. Şimdi. yan tarafa bir adım atmak istedi. elinde olmaksızın başını çevirdi. Artık ikmal edemedi. ikisi de yaklaştıkça yekdiğerine mağlûp olmak istemeyerek gözlerini indirmiyorlar . onu hiç affedemeyeceğim.. Fakat artık birini feda etmek lâzım geldi. size tesadüf ettiğime ne kadar memnunum!.. durmayarak geçti...-*” JsaDialı caaaesını çıkıyordu. bundan tahammül edilmeyecek bir eza hissetti.. yaşlar tamamiyle boşanmıştı. iyi yapıyorum. Hissiyata taallûk eden şeylerde erkekler kadmlannne kadar dununda!. Buradan nasıl geçmek emelinde idi... Ah!. kendi kendine: «İkbal sağ olaydı demek o da affedecekti.. Matbaanın önüne geliyordu....sebep var. j... Bu sesi tanıyarak başını çevirdi.. buna mağlûp olmamak. birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve adavet feveran etti.. diyordu. zannediyordum.... Ahmed Cemil onun şimdi ... Ah! bilseniz. Nedim’in kâğıtlarından biri. Onun birden o tebessümü uçtu. sonra birdenbire sırrını tevdi ihtiyacına mağlûp olarak paraları titreye titreye mendilinin ucuna sararken Ahmed Cemil’e anlatt: — Bu kâğıdı anladınız a... karşısından Vehbi bey geliyordu. «o lâzım değü... bu halde. Ye-nicami avlusundan geçerek imarethanenin önüne gelmişti ki bir kadın sesi «Beyefendi» dedi. O vak’adan sonra onu hiç görmemişti.. Zevcimin hastahanede ölmesine müsaade edemezdim..

İkbal’in faciası. Orada Ahmed Şevki efendiyi ortalarına alarak Ali Şekib.. sonra gülümseyen. Düşmedi. Onu görünce hep bir ağızdan «İşte!» dediler. ikisinin de taklitlerini yaparak.. hayatında münkariz olan neler varsa. gazetenin tatili. kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. Güya bu tokatla bütün elem yüklerini silkip atmış gibiydi. sonra cevabını beklemeksizin. hepsinin birden toplanan yeisile dolu olan bu. hepsi bu hayatın olanca acıları o tokatın içinde idi.! Sahih Lâ-mia’yı da kaybediyor mu? Hayatında dünkü gece bir fena rüya değil miydi? O vakit hakikatin bütün acısı tekrar uyandı. birden bu muvakkat neşve güya damarlarında dondu. hepsi tekrar başlaması için Ahmed Şevki efendiye baktılar. Ahmed Cemil iade etmiş oluyordu. Nihayet Ahmed Cemil de tasavvurunu söyledi: O da ev ile matbaa meselesinden dolayı dâvaya Ali Şekib’i tevkil edeceğini anlattı. .sararan çehresine: «Bana mı gülüyordunuz?» sualini fırlattı. fakat sallandı. sahiib-i imtiyazın ömründe belki birinci defa olmak üzere hiddet ederek dün matbaada aralarında münazaa tahaddüs ettiğini en küçük teferrüatiyle. dedi. Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin kararı veçhile Hüseyin Baha efendiye vereceği maaşı bu ay kesmek istediğini. etrafını almak üzere yaklaşan halktan kaçarak matbaasına ilerledi.. «Ne var?» dedi. şimdi senin herifle Hüseyin Baha efendi tutuştu. mahvolan emelleri. O hayretle baktı. bu kabir ziyaretinin sükûn . Said’le gülerek dinliyorlardı. münkesir aşkının feryadı. ailesinin mahvolmuş saadeti. Bununla nice hazmedilmiş tahkirleri.. el. Nihayet dâva. mümkün olursa haciz. 15 ha efendinin gözlük perendejlerini tadat ederek anlatıyordu. hususiyle o tekmeyi.Ahmed Cemil’in bütün. O hikâyesini tekrar etti: — Ne olacak. artık âdeta eğlenerek anlatıyordu. Ahmed Cemil güya halkı oraya biriktiren bu vak’adan amil değilmişçesine sükûnla ilerliyordu. Ali Şekib’in dükkânına girdi. daha sonra: — Ha. neticesiz kalmış bir meslek hülyasının hüsranı. Vehbi bey şu dakikada sol yanağından muzdarip olmalıdır. Ahmed Şevki efendi netice vehamet kesbederse kendisinin de mutasarrır olacağını düşünmek istemeyerek sevmiyor.muş bir kuvvetle vurmuştu: öyle ki Vehbi beyi dükkânlarının kapısının önünde hava alan kitapçılar. Hattâ arkadaşının dükkânına girerken tebessüm ediyordu. Bir aralık dükkânın camlarından Hüseyin Nazmi’nin geçtiğini gördü. zevkinden gülüyordu. mecruh aşkı kalbinde feryad etti: Ah! Lâmia. ona tâ kalbinin kan döken cerihasından kop. bir saniye kadar durdu. Şimdi kalbinde büsbütün bir hiffet duyuyordu. Bu tokat!. yolcular düşecek zannettiler. şimşek gibi gürültü ile çakan bir tokatla Vehbi beyin yüzüne çarptı. haberiniz yok. ona bir kelime söylemek zamanını bırakmaksızın çevrildi.. Ahmed Cemil gülüyor. bir akşam bu mülevves mahlûkun ağzından dökülen levsleri. Hüseyin BaMai ve Siyah — F.

^ 19 Odasında büsbütün yalnız kalmak. bazan melûl bir eda ile yavaş yavaş. Yataklığın sütununu tuttu. kitaplara.. o matemlerinin mültecasına koşmak için çıktı. burada dünden beri MAI VE SİYAH 227 tazyik ede ede kendisini hasta eden ıstırap feryadını salıvermek mümkün idi. «işte ben seni bu omuzlan çöktüren yüklerle yaşayacağım. senelerden beri onun kalbiyle birlikte i çarpmış. ümidsiz senelerin kuru geçişi içinde kırık bir hayatı sürüklemek onun için ne büyük bir işkence idi. ve salıverdi. belki kırk sene. sakin ve âheste^yaşlarja. gözlerini kapadı.. bunlar bi-ribirine karışıyor.ancak beş senelik . Ikbal’in. Şimdi ağlıyordu. kısık bir inilti gibi başladı. artık burada. İkbal’i. bazan ondan kaçmak isteyerek. o tokatm itminan ve tes-liyeti birden silindi. Lâmia’yı. gülmemek için sebepleri olmayan arkadaşların arasında duramadı.. Şimdi bütün matemler hep birden uyanmış idi. _Ne^ için bu. burada hiç utanmayarak nefsini zabta lüzum görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sâkit fakat müşfik mahrem dostlarını önlerine serebilirdi. Babasının vefatmdan sonra geçen beş senelik . bana her vakitten ziyade gülünüz. o nasibsiz. kadar hülya esiri olmuş _idi! ~”~ . / ne sıkılacak arkadaşlar vardı.» demek isteyen. Artık kuvveti kalmamıştı. ‘ bu bütün ufak tefek.. ateşler içinde yanan başını bu soğuk demire dayadı. «bu gün sizin tesliyetinizin kollarına başka bir ıstırap ile geliyorum. aczin_ve_yeisin meftuniyetiylejakan sıcakjveJu^daiûlaJar. Bu duvarlar. yalnız onun idi. onun hayatının nefesiyle teneffüs etmiş. Lâmia’nm çehreleri birer birer. onun. onun hüvi-/ yetiyle tahamnıür eylemiş idi. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir. burada yalnız kendisinin haya-¦ tından başka bir şey yoktu. o zaman yine babasının. zihninin içinde bir şimşek tekerrüriyle birbirini takip eden levhalar gibi sonsuz bir silsile şeklinde görüyordu. arkadaş resimlerine.hediyesi. şimdi evine. Bu evvelâ boğuk. duvarlara kendisini görmekten malızuz olarak mütebessim bakıyor gibi duran mektepte yapılmış levhalara ıbakti. / /«Nasıl yaşıyacağım?» diyordu.» diyecekti. şu minderle yatak. Ah! Bundan sonra yaşayacağı seneler. sönmüş hülyalarla. merhamet arayan şaşırmış gözlerle baktı. Evet. Bu odacık.. Burada ne utanılacak yabancılar. bu mini mini kö-/ şecik. yalnızlığından emin olmak için kapısını sürmeledikten sonra bütün buradaki hissiyatına mahrem olan şeylere. unutulmaz matemlerle istikbalin önüne çıkacak..la ağlıyordu. başını. babasını.zaman içinde hayatın ne zâlim sillesine uğramış idi! Daha hayatın henüz mukaddemesinde iken bundan sonra kırılmış emellerle. uçup silinerek zihninin içinden geçiyordu. kim bilir! yirmi sene.

Bu eserden neler beklemiş. Ah! Bu eseri! Fakat şimdi ona ne lüzum var?. daha sonra müebbed bir nisyan! Yalnız onbeş günlük bir mes-tî lezzeti için ne tahriklere hedef olacak. Şimdi Raci’yi haklı buluyordu. ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu.. Onu da öldürmek. bu toprak parçasının üstünde bir şür bulutuna sarınarak uçmak için çalışmamış olsaydı bugün bu kadar mağlûp olmayacaktı. O zaman eserini düşündü. onu şuracıkta en küçük bir yaşamak arzusundan tam bir mahrumiyet içinde bırakmış idi.» deyişlerinden nasıl üşüyecek. Ah! Bu eser!.. evet o malûl bir dimağdan başka birşey değildi. onunla nasıl ümidlerin tahakkukunu temin edecek zannetmişti.bir.. kendisine sahte esaslar üzerine Jturulnmş .. kendisine ne kazandırabilirdi? Merak ederek bir göz atacakların ka-yıdsız bir tebessümünden. . belki onbeş gün. fena bulmaya hazırlanmış beş on arkadaşın ağzında yalan tebriklerden başka bu eserden ne ümid olunabilirdi? OJbuna hayatının en_güzeLBagŞasıru_feda etmiş. / En küçük sebepleri en büyük hülyalara kâfr* addetmiş. okumak için bir heves duymadı. O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka birşey miydi? Yazıhanesine gitti. o halde buna ne lüzum var?. o defteri — bir vakitler eline aldıkça PF^ 2’28 MAİ VE SİYAH göğsünü gurur ile şişiren o defteri — bugün bir ölü yadigârı gibi soğuk bir hisle aldı. mademki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk dünyası bir yalandan başka birşey değilmiş.. Bu. okumadı. ondan neler beklemiş idi^f Şimdi o kadar çocuk olduğundan utanıyordu. Bu eserden nefret ediyor. ^n_y£_ruJhunj^jbjTak_mıs_jdi. Bunu.ayrıljnak^^niardjjijbir nişane bile bırakmamak için ihtiyacı vardı. ne hasetlere tesadüf edecek! Gözlerinin içi size temin ettikleri şeyin zıddiytle gülen bir takım adamların «Bu ne ulvî şiir!. şimdi ondan bir soğukluk tereşşüh ederek vücudunu üşütüyordu.. Ah! Artji^ulyajarından^ büsbütün . kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu.. bu küçük defteri avucunun içinde muzır bir böcek gibi sıkıyordu. aramaksızın hemen bir yerinden açarak baktı... İdindi yalnız bu eser. Fakat...at vücude getirmiş idi. Bir vakitler bunun için neler kurmuş. kapadı. ahmakça bir hülyanın galat rüyetiyle malûl gözlerine başka türlü görünen matbuat âlemine attıktan sonra ne olacaktı? Bunun neşvesi ne kadar sürecekti? Bir hafta.. o biçare malûl dimağ.Biraz hayatın maddiyetini düşünmüş... İşte şimdi Hakikatin insafsız rüzgârları üzerinden geçtikçe o hülyaları hej) birer birer düşünmüş.. Halbuki o. şimdi mademki artık Lâmia elinden kaçıyor. Kendisini öldüren bunlar değil miydi ? Sonra onlar da ibirer birer ölmüşlerdi.Jiay. bu son malûl dimağ nişanesi kalmıştı.

Artık duman azalıyor. O zaman Ahmed Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla farkedilen yazıları derin derin süzdü. kat’î bir netice ile tamiri mümkün olmayan bir hatime ile bütün hayatının yalanlarını boğup öldürdüğüne tam bir kanaat duydu.. evvelâ bir yaprak kopardı. Şimdi bunlardan tüterek intişar eden duman Ahmed Cemil’in gözlerini dolduruyordu. münevver gözleriyle giren Ahmed Cemü’in yerinde şimdi yanakları çökmüş. onları okumak istedi. ateş kâğıtların arasından kayarak.. nihayet son yaprağı attı. kâğıtlar küçük bir çıtırtı ile harekete geldi. Onu yaktığına. şimdi esmer bir kül tabakası şeklinde duran bu kâğıdın üzerinde bir beyazlıkla beliren yazılara bakıyordu.. sefil bir hakikat.. kopmanıakta ısrar eden diğer bir yaprakğı kıvırarak. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti. kâğıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu.. üryan. Şimdi esmer. Ah sahte şiirler!. kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kâğıtlarla dolmuştu. onun azap ile kıvranışından haz ala ala yakmak için bu birikmiş kâğıt parçalarından. o güya ıstırabından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça Ahmed Cemil’in şiirinin şu intiharı temaşasından cehennemi bir zevk duyuyordu. gözleri tâ nihayette bir yabancı yazının müphem şekline tesadüf etti: Tebrik ederim.. kâğıdın her tarafından birer küçük alev çıktı.. Kâğıtlar böyle yaprak yaprak teakup etti. Sobanın kapağını kapadı.. Artık hayatında işte yalnız bir hakikat kalmıştı Emelsiz. «Hebrik ederim!» Bu sözün aksi kulaklarının içinde bir zehirli yılanın ıslığı gibi soğuk bir ürperme akıtarak geçiyordu. O zaman Ahmed Cemil iki eliyle defteri ortasından ayırdı. birdenbire duyulmuş bir acı ile kıvrandı. «Ah yalan şeyler!. Bu. . artık emellerinin silsilesine onunla şu sobanın içinde hâlâ çıtırdayan bu küllerle bir hatime verdiğine. bunu soktu.. Ahmed Cemil bir hande ile bakıyor. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. dudakları hayatının matem acısıyle takallüs etmiş harap bir vücut. Ah! Bu yalan! Hayatının en büyük yalanı!. bükerek attı. köşelerde daha yakacak şeyler arıyordu. sobasına koştu. Beş sene evvel hayata uzun kumral’ saçlarıyle.. buruşuk bir meyyit siması gibi serilmişti.. eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu.. sıktıkça garip bir lezzet alıyordu. geçtiği yerde külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda. Bir iki satırım okudu. Bir yaprak daha kopardı. ümitle.Kemiklerini kırarak biribirine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri avucunun içinde sıkıyor. üzerlerinden bir kırmızı rüzgâr uçtu.. Birden aklına birşey geldi. şu elindeki defteri yavaş yavaş. Tamamiyle yanması için bekledi. Ah! Yalan!. son bir ihtizar feryadıyle şerha şerha yarılarak söndü.» diyordu. bir an içinde kıpkırmızı oldu: sonra çıtırdayarak.. bu son yaprağın üzerinde de alevden bir rüğgâr esti. sonra yer yer sarardı.

Ne yapmak lâzım geleceğine artık karar vermişti.. kendisine sakin bir hayat ihzar edecek yerlere baktı. mektepten mezuniyet şahadetnamesini buldu. bir müddet güya kanatlarıyle topraklarda sürüklene sürüklene çırpındıktan sonra meyus ve mütehas-sir bir . fakat henüz ölülerimin silsilesi bitmiş olmadı. diyordu. harita kendisine bakıyor. Fakat o ümitlerinin arkasından koşmak için giderken bu ümidlerinin inkırazından firar edecek. Bir arap sail vardı ki haftada bir gün öğleyin ile ikindi arasında Süleymaniye’nin bu tenha sokağında Ahmed Cemil’in güftesini zaptedemediği acı bir neşide ile geçirdi. yazıhanesinin üstünde. kuvvet vermek isteyen bir nazarla gülümsüyordu. yabis.» Bu silsilenin tamamiyle bitmiş olması için yalnız kendisi mi kalmış idi? İşte o da gidiyor.. o da. O ses yaklaşıyordu. O zaman çehresine son bir yeis azminin metaneti geldi. öyle mi? O da gidecek. arkadaşıyle çocukluktan beri başlayan tezat silsilesini ikmal edecek. Çekmesini açtı. bununla vilâyetlerden birine gidecekti. oranın asude hayat vehmi onun çıplak manzarasının hayali içinde bir sesin tesiri arzın fevkinde bir şey oldu. O zaman birden aklına bir gün arkadaşıyle Taksim bahçesinde ellerine ilk aldıkları şiir mecmuasından okudukları par-»<ga geldi. gözlerini bu haritanın çöl deryalarına dikilerek. saatlerin geçtiğini farketme-yerek nefsinden tam bir tecerrüt içinde duruyordu.» diyordu. mü-sekkir bir garabet hissolunan bu sesden bütün kalbinde hissedilip de mahiyeti tahlil imkânından kaçan hissiyat ona refakat eden bir ahenk ile uyanır. Hüseyin Nazmi gidiyor. sonra yavaş yavaş.. Bugün şu haritanın beyanını temaşası. O evde bulunduğu zaman başka bir cihanın başka bir tarzda yaratılmış bir mahlûkuna mahsus. üryan. Kendi kendisine: — Bir yerlere gitmek. iniltisiyle boğularak.Bu vücudu ne yapacak? Onu kaldırıp atmak için ne büyük arzusu vardı! Fakat ona tasarruf hakkı başka birisine ait idi.. karşısında. kâğıtlarının arasında araştırdı. solunda sağında çöl. medid bir çöl olsun.. yer yer birer ıstırap şehi-kıyle. Gözleri bir aralık arkadaşının gideceği yerleri dolaştı. o kadar -uzak ki fikrim şu geçen hayatıma yetişemesin. açarak okudu. Evvelâ uzaktan pest ve derunî bir şikâyet başlamıştı. O zaman yazıhanesinin önüne oturdu. «Öyle bir yer ki önünde ardında. o da o mahvolmuş kuvvetlere iltihak edecek. orada hayalinde uyanan âlemin temaşasına dalarak düşündü. mecruh bir güvercin gibi âciz bir hamle ile yükselmek isterken birden bir meftuniyet ile bir sükût içinde düşerek. uzaktan MAI VE SİYAH Ü3İ bir hayalin zemzemesi gibi bellisiz bir neşideyi işitmek veh-miyle titredi.. hayatının zaptolunamayan şiirlerine fasih bir tercüman gibi gelen bu naşidenin bediî esirini kaçırmamak için sahibini görmek istemeyerek dinlerdi. sonra indi. yabancılığında lâtif bir vahşet. «Mezaristanım başka ‘bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle dolu. Burada hareket etmeyerek.

şu . sonra bir müddet. İşte Ahmed Cemil’in bütün nasibsia hayatına lâyık iltica ve huzur köşesi. Bir dakikalık sükût içinde şimdi nazarında hayatı için tasavvur ettiği o çıplak sahne canlandı. çıkacak mı. güya o havaî fişenkten kırık dökük. dağınık bir sükût başladı. artık kendisini zaptedemeyerek. bir saniye kaldı.. yükseldi. öteki kumların sinesinden fışkırıvermiş bir beyaz rüzgâr dalgası şeklinde bütün beyaz görünen atlarının üstünde beyaz harmanileri uçuşarak geçen bir süvari zümresi. hemen evin kapısında tekrar uyandı. bu defa yeni bir hayat ile. ¦£SV. Bir müddet bir memat sükûtu. o kum deryalarının evlâdı. bir tehevvür nâlişi. göğsünü parçalayan son bir feryat ile başını kaldırdıktan sonra son nefesi bir figan gargarası içinde sönüp gidiyordu. îkbal’in mezarına.. güya koşmaktan. bir me-raret tuğyanı vardı. Ahmed Cemil’in şu küçük hayatını bir mezarın soğuk havası istilâ eder gibi oldu. o beyaban.. birer birer öle öle düşüyor. lekesiz. sonra birdenbire patladı. yorgun ve aksak yürüyüşleriyle süzülen bir bulut şeklinde ilerliyor. Lâmia’nın uçmuş hülyasına. Nazarın imtidadı imkânı kadar uzun. beyaz ve parlak bir kum safihası ki şaşaalarla çalkalanan sema altında sonsuz uzaklıklara firar eden o ufka yetişmek için koşarak tâ ileride fark olunmaz. gidiyordu. bir müthiş intırak ile dağıldı. O vakit.nazarla göklere gözlerini dikerek. muz fidanları görülüyor.. vakit vakit parlayan sönen kandiller döküldü. bu öyle bir sesdi ki içinde bir kalb parçalanıyor. tâ yukarıda da berrak. çıplak vücudlarıyle kumluğun ortasında bu tenha asude hayata tesliyet gönderen bir selâm ile yeşil başlarını kaldırırken uzaktan develer. yükselen hamlesinin son kuvvetini sarfederek titredi. inecek mi. taze bir kuvvetle orada. ikisi bu pâkize sema ile o saf beyaban tâ orada. saf ve mücellâ güneşle kaynayan bir gök altında bir nur deryası içinde kaynaşıyor zannedüen çöl. sönecek mi bilinmiyordu.. birdenbire ateş almış havaî bir fişenk şeklinde çıktı. Ah! o sema. bu bir dakika içinde toir başka âlemin hayatını gördü.. Tiz bir feryad ile başladı. görülmez bir telâki noktasında yetişiyor.. Ahmed Cemil’in karşısında canlanarak yaşamağa başlayınca. nihayet bir ses enkazı üzerine-göğsü yarılan bir bulut parçasından hafif yağmurlar boşanmaya başladı. hiçbir şey işitilmiyordu. bunlar süzüle süzüle. Şimdi bu sesde vahşî eda. müthiş bir irtifada. birbirini kovalamaktan yorgun düşerek bîtap bir visal busesiyle dudaklarını uzatıyor. bu hayal âlemi. yırtılıyor. o güneş. Ahmed Cemil mebhut duruyordu. o ses tekrar işitildi.. Bugün bu garip neşideden duyduğu şey hiçbir tesirle mukayese edilemezdi Şu anlaşılmayan.. zaptedilmeyen lisan ile o ses güya Ahmed Cemil’in babasının matemine. ensicesi sökülerek kan saçılıyor gibiydi.. o zaman. MAI VE SİYAH bir güneş bütün şaşaasiyle beyaz bir hacle fanusu gibi şu visal bezminin üzerine saadet zilâlini döküyor. Daha sonra bu beyabanın üryan vahşeti içinde kaybolmuş birer kafile şeklinde öbek öbek hurma ağaçları.

bunlardan ayrılmak icabediyor. fakat onların hepsi kalbinin muazzez. tatlı ve acı. buraya nasıl bir telâş ile taşındıklarını. her gün geçtikçe gözlerinden katre katre boşanıyor zannedilen hayatı örtülü nigâhmı müphem bir noktaya dikmiş duruyordu. her vakit beraber bulunmakla yekdiğerini kaybetmek korkusunu tahfif etmek isterilerdi. geceleri fena bir rüya ile uyandıkça odasının kapısına kadar gelip dinliyordu. Ahmed Cemil artık tahattur etmek istemedi. tahlil ve ifade edilmeyen dertleri için beliğ bir lisan olmuştu. azimete müheyya görüyor gibi oldu. muhterem servet hazinesiydi. annesinin yanma girdi. bu hâtıralar kalbini şu eve kuvvetli rabıtalarla yeniden bağlamağa başlıyor. Ayağa kalktı. Sabiha hanım ellerini dizlerinden dolayarak kilitlemiş. fesinin kilim döşeme için kur’a sepetliği ettiğini hep birer birer tahattur etti. o daha küçük bir çocuk idi. İşte şimdi o da ebedî bir sefere müheyya idi. öyle mi?..tâ şu kadar bir çocuk iken bile vekarına muhalif . şimdi o ses artık büsbütün uzaklanmış hemen kaybolmuştu. Merdivenden inerken orada.. Ah. bu ev. Biraz durdu. dimağına hücum eden o hâtıraları sükinerek defetmek istedi. 234 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil bugün yanına girince annesini. Oğlunu görünce gözlerini çevirdi. bir veda nazariyle bu evi selâmlıyor gibi aşağıya yukarıya baktı. Ikbal’i kaybettikten sonra annesiyle arasındaki münase? bet her zamandan ziyade tehassüse meyyal bir rikkat kesbet-miş idi. onu bir tebessüm ile karşılamak istedi. Odanın kapısını açtı. o vakitten beri mûtadı olan dalgın vaziyette ibuldu.. artık kulaklarına işte bu çıplak sahranın uzaklıklarında giden deve sürüsü içinden geliyor gibiydi.» diyordu. Bir müddet sonra bu gaye haletine benzeyen hissiyat içinMAÎ VE SİYAH i» kaldı. ah! bu oda!. o vakit ve ondan sonra babası ölünceye. Burada bu evin bütün hayatını tahattur etti. Fakat bugün Ahmed Cemil artık annesinin karşısında susarak düşünmek için gelmiyordu.. Bu iki mecruh kalb biribirine takarrüp için daha büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Tâ yanına kadar gitti. oraya gideceğim. burası nice tatlı. ölmüş emellerinin sakit türbesini orada kuracağım. babasının o günkü çocukçasma sevincini. Göğsü ufak bir teessür ahiyle şişiyordu. Bu valide kızanı kaybettikten sonra oğlunu da elinden kaçırmak tehlikesine karşı her vakitten ziyade titreyerek onun hep etrafında dolaşıyor. bugün söylemek. kendi kendisine: «Evet. o sade hayat içinde. senelerden beri ..sobanın içinde hâlâ bir hayat bakiyesiyle çıtırdayan eserinin küllerine ayrı ayrı ağladıktan sonra bu hasta kalbin bütün elemleri.kadar nasıl mes’ut idiler! Lâkin daha sonra?. acıları. annesine son kararını haber vermek için geliyordu. taşlıkta İkbal’in tabutunu. ebedî bir sefer için. kararının metanetine zaaf veriyordu.. bu oda. Bu ruhunun enisi ve merhemi odacık! buradan ilelebet ayrılmak lâzım geliyordu. acı hâtıraların medfeniyle.

bunlarla bana kuvvet vereceksin değil mi?.. parçalanmış bir hayat duruyor. kendimize başka bir cihanda. babam var. bugün Messajerie ile. değil cai. Ağlıyor musun anne?. Seninle uzaklara gidelim... beni yine öyle.. ne kadar ihtiyar olur-îarsaToIsunlar’ ylne~bazi~dâkikâlar vardır kî ânnelerine~sökula-rak çocuk plmak_isterler. müsaade eder misin ? Senin dizine yatayım. kardeşim var.. başka mahlûklar nazariyle bakabilelim. kolundan birisi tuttu: Hüseyin Nazmi. o mes’ut zamana biraz avdet etmeye nasıl muhtacım!. ölünceye kadar. saçlarıma dökülsün.. anneciğim. bu hitabı sıcak bir tesli-yetle kalbini yıkayarak tekrar etti: — Anne. Bugün dizinin.. busen o çocuk başından ne kadar farkı var! Bu çocukla o çocuk arasında kırılmış.. senin zavallı zayıf dizinin üstünde ağır çeken bu başın. ağla. Kolîarıy-Ie onun zayıf kuru vücudunu sardı. Sandala . gözlerini gözllerine dikti. başka bir hayatta..... In^ sanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler.. sonra Ahmed Cemil: — Anne! dedi.aralarında vuku bulmayan bir şeyi yaptı. Haniya bir vakitler beni dizine yatırır da saçlarımı okşardın? işte yine öyle yatayım. üç tane müthiş mezar ki yaşayabilmek için bunlardan uzak olmak istiyorum. tedaviye muhtaç olarak avdet ediyo-‘rum. Ah! busen. bir müddet öyle.. Eski arkadaşını küçük bir hayret sayhasiyle selâmladı: Sen de mi gidiyorsun? Onun da yanında bir büyük yol çantası vardı: Evet.. bugün okşanmak... daima. biraz o yaşlar yüzüme. mecruh. değil mi. onların pâk ve mukaddes katra-ları altında şifa bulmak isterim. yalnız bugün değil. Annesinin yânına oturdu. beni şu mukaddes.gördüğü zamanlardan beri . Ah! ben hayatın.. ondan sonra. Ben de Lloyd ile gidiyorum. o kadar uzaklara ki nefMAİ VE SİYAH 235 simizi orada tanıyamayalım.. güya sekiz on yaşında bir çocuk gibi okşa. Fakat burada değil. şu muhterem göz yaşlarınla iyi edeceksin değil mi? 20 Ahmed Cemil Sirkeci’den validesiyle Seher’i sandala bindirdikten sonra iskelede eşyadan birşey kalıp kalmadığını anlamak üzere son bir teftiş nazariyle etrafına baktı. Oh! ağla. anneciğim? benimle beraber oraya kadar geleceksin.ayağını atmak üzere idi. sevilmek için ne kadar ihtiyacım var! Hususiyle çocuk olmak.. şimdi ikisinin de dudaklarında ne açılmağa ne kaybolmağa cesaret edemeyen acı bir tebessümle bakıştılar. o vücudu harap eden demir mengenenin arasında nasıl ezildim! İşte bugün sana hasta. . burada matemlerimiz var. benim kendi ruhsuz cesedim var. anneciğim. sen beni bunlarla iyi edeceksin.

Evvelâ. Hüseyin Nazmi’nin çantasını hir sandalcı kaldırmış. Ahmed Cemil hafifçe elini çekerek cevap verdi: Ben de senin yine o günkü tevcihat arasında ümit ettiğin yerlerin en güzeline tâyin edildiğini gördüğüm zaman ¦ son derece memnun oldum. Bir sa t. valdesiyle Seheri aşağıda kendilerine tahsis olunan yere yerleştirdikten sonra yukarıya çıktı. Birbirine söyleyecek birşeyleri kalmamıştı. merdivenlerden telâş ile inip çıkan halkı çözülen halatlar. güya şu hayattan tahassürle iftirak ederek. İstanbulla Gala-» ta arasında sıkışan bu deniz parçasını bir hayatın arbede yeri haline getiren bütün o hareket bir müddet beynini. Hüseyin Nazmi dedi ki: îki gün evvel tevcihat arasında tâyin edildiğin yeri gördüğüm zaman hayret ettim. Cemil. uzak bıraktıkça. hareket esnasında o dağ--» dağa iç’nde hiçbirşey hissetmedi. dedi. tekrar geri dönmek. sinesi ümit üe dolu. kimbilir hayatının belki sonuna kadar ayrılmak üzere olduğu bu yere tekrar ayaklarını basmak için şedit bir arzu uyandırdı. teessüf ederim. öteden parça parça kaçarak saklanıyor gibi görünen Beyoğlu sırtıyle Galata yokuşlarının üzerinden kalkmış mütecessis bir baş gibi yangın kulesi iri gözleriyle bakıyor. arasıra ir: ses ile bu güriil-r tünün içinde herkesi sükûta davet ediyor gibi hiddetle bağıran düdük daha sonra etrafında limanın izdihamı. elîm bir iftirak hissi duydu: bir his ki hemen o anda bütün azmini sarstı.. AJunetjCemil’in ağzında bu tebrik şu iki arkadaşın hayatını teşkil eden tezat zincirinin artık son halkası hükmünde idi.Bu iki arkadaş aralarında o günden beri yavaş yavaş hâsıl olan bir soğuklukla şimdi birbirine karşı hislerine bir serbest seyelân veremiyorlardı. dakikalar geçerek Ahmed Cemil’in nazarında bütün hayatının yegâne tahassüs mahfazası olan bu şehri ufkun lâcivert zeminine tersim olunmuş bir levha şeklinde bırakmağa başlayınca kalbinde birden. Hüseyin Nazmi cümlesinin bakiyesini itmam edemiyor gibi biraz tereddüt etti. koşuşan gemiciler. yüksek bir duvar şeklinde yükseliyor. bir emel cihanın^ doğru götürürken Kızkulesi açıklarında bir batî meyi ile süzülerek yavaş yavaş ilerleyen Lloyd’un Süveyş hattına işleyen ağır gemilerde^ biri Ahmed Cemü’i kalbinde bir mezar ile son 236 M A I VE SİYAH yeis türbesine sürüklüyordu. bekliyordu. gözlerini işgal etti.t sonra Messajeri’.n Nazmiyi. iki arkadaş tek^ rar birbiriı in elini sıktılar. fakat vapur bu izdihamı yavaş yavaş... Uzaklaşdıkça karşısında Cihangir tepesinden denize doğru inen bayır küçük mülevven taş parçalarından üzerine bir levha işlenmiş uzun. öte tarafta İstan-» bul tepelerinin üzerinde camilerin birer gümüş miğfer ile örtülü cesim başları yükseliyor.nin Sarayburnunu dolaşan Vapuru Hüşey. . sandallar. sonra arkadaşının elini tutarak: — Ne kadar uzak yer intihap etmişsin. Tebrik ederim.

Başını çevirdi. Yalnız burada gecenin soğuk ye’isini teneffüs ederek bütün . bakıMAİ VE SİYAH 237 yordu. Bir aralık güneşin son bir ziya hamlesi feveran etti. biraz da* . etrafında sağma soluna. Biraz sonra ayaklarının altında gizli bir hışıltı ile gecelerin sırlarını taşımağa hazırlanan suların üzerine geniş. yemek için aşağı inmek istemiye-rek. tâ Marmaranın denizle-t re dökülen ufkunda. sarı rişeler sarkıyor.. akşamın serin bir rüzgâriyle saçlan uçuşarak gözlerinin önünde hazırlanan geceyi seyre başladı. uzun bir gölge düştü. O vakit Ahmed Cemil vapurun kenarına. al. Üsküdar. Şimdi Ahmed Cemil’in göz^ leri bulanıyordu. Güneş görünmüyordu. artık hiç bir şey görünmüyordu. Sabit. kalbinde derin bir ye’is ile kendisinden kaçıyor zannedilen bu levhaya gözlerini dikerek. güya bu yangın birden dönerek ortasında kırmızı bir tabak açıldı. semayı bu bulantı içinde karıştırdı. tâ o dağın tepesinde tutuşmuş bir orman gibi parladı. güvertenin şu tenha halinde burada düşünmek için kalmayı tercih ederek. oturdu. artık görmeyerek bakıyordu. muhip bir yangın görünüyordu. daha sonra büsbütün bulandı. bulutlar bu yakut kümeleriyle dolu tabak üzerine parça parça dökülmeğe başladı. musir bir veda ile gözlerini o levhadan ayırmı-> yordu. kenarlardan pembe. parçalanmış bir dağ enkazı şeklinde yi-* ğılmış bulutların arkasında iniyordu. Vapur uzaklanıyordu. Bir saniye sonra yine değ:şti.minarelerin semalara fışkırmak isteyen birer beyaz fevvare şekl.nde uzanan ince boyları yer yer akşamın esmer havası içinde güya ihtizaz ediyor. başını avucunun içine koydu. o vakit üzerine güneşin bir donuk rengi dökülmüş bulutlardan başka birşey görmedi. tahta kanepe-» nin üzerine oturdu.. İşte güneş orada. beride güneşin son ziyarıyle tutuşmuş camlarıyle kırmızılıklara bo-yanan İnsaniye. ufkun sislerine boğuluyordu. Moda. Birden manzara değişti. Bütün denizi. Ahmed Cemil orada.yerlerinden kaçışarak dalga-v larm içinde yüzüyorlarmış vehmini veren . altına üstüne deste deste sarı nurdan müteşekkil oklar fışkırdı.ha ileride topraklardan ayrılarak kendisini denize falıvermek istiyormuş zannedilen Fener. Evvelâ o tutuşan menfez etrafında bulutlar kan tufanına boyanmış duruyor. nihayet o levha üzerine bir tül geçirilmiş gibi donuk kaldı. Yalnız o bulut yığıntısının yırtılmış sinesinde bir yangın müthiş. fakat düşünemedi.Adalar. Burada saatlerce böyle. kırmızı. nihayet vapur hareket ettikçe vaziyetlerini değiştiren . dirseğini dayadı. artık bu manzaralar evvelkinden çabuk uzaklamyor. biraz yüksekte siyah bir küme o yangının üzerinde gittikçe koyulaşan esmer bir tak kuruyor. Şimdi vapur biraz daha serbest ilerliyor. bir tarafından erimiş bir yakut derecesi ince kıvrıntılı bir hat ile yol açarak akıyordu. orada siyah bulutlardan bir dağ yükseldi. nihayet büsbütün örttü. daha yüksekte yeşil tepelerin üzerine eteklerini sererek Marmaraya bakan Çamlıca.

. işte bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir matem “kefeni değil miydi? O vakit den’ze baktı: Siyah bir deniz. Ahmed Cemil işte şu saçlarının arasında üşüterek geçen rüzgârın. avdet olunamaz derinliklerine gitmek.. his adem vehmi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyordu. . Oraya gitmek. altında mahuf. ümitlerinin incilâsı za-* manuıda Tepebaşı bahçesinde Halice bakarak seyrettiği mai gece ile o baran-ı elması tahattur etti.. oraya gidebilirdi. işte. îşte.. Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz. bir daha çıkılamaz.. onların sukutu feşfeşesini işitmiyordu: Sanki bir baranı dürr-ı siyah! Birden... kaim birer siyah yılan gibi kıvrana kıvran na.zin zulmetlerinde saklanan hakikatler. Dalgalar uzun.hayatının mihnetlerini dinlendirmek. kanadlaruıı çırpa çırpa. yalnız ttr küçük hareket.. yarın MAİ V £1 o J. Ah! Biçare hırpalanmış. kana kana ciğerlerini onunla doldurmak istiyordu. belirsiz bir lisan ile zulmetlerin sonsuz uzaklıklarına doğru serilerek onu davet ediyorn dn. den’ze döküldükçe bir sekerat zemzemesiyle boğulan bu zulmetler.Tâ hülya hayatının başlangıcında. bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hâtırası geldi. bahtsız ömürîJ Bir baran-ı elmas altında inkişaf ederek şimdi bir baran-ı dürr-i siyahın altında gömülen o solmuş emel çiçekleri!. bu zulmeti zehirleyerek teşfye eden muğşi bir deva gibi içmek.. Gözlerinin önünde o mai gece ile bu siyah gece tekabül etti: Mai ve siyah. Karanlığın için-* de Ahmed Cemil vapurun kenarında esmer bir köpükle kaynaşarak firar eden o siyahlıkları görüyor. bir siyahlığın içine.. bu siyahlıkları semalardan! denizlere döktüğünü hissediyor.. ezilmiş hayat!. görüyor gözlerinin önünden yağan bu siyahlık-‘ lar. MAÎ VE SİYAH 23S» 238 MAİ VE SİYAH Bu siyah bir gece idi. asıl hakikat. Bu siyahlıklar. yuvarlana yuvarlana açılıyor. Yalnız ileride direklerle bacanın birer gece serserisi şeklinde yürüyen gölgelerine zulmetler içinde rehberlik eden vapurun kırmızı feneri bu siyahlıklar arasında açılmış uzak bir kırmızı göz gibi parlıyordu. mû-*-. Öyle bir gece ki gökler bütün kan-r dillerini söndürerek denizlere gayp âleminin gizli şeylerini dök^ mek için hazırlanmış gibiydi. ‘¦ Bunların siyah kucağına atılmak. ^____ doğacak olan a .» Ah! Bu den... Bir karar hamlesi..

Tâ yanıbaşmda bir ses: Cemil. : 3 7”.3 O Bunların s Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah www.. annesini takip etti. Sahaflar. şu siyah dalgaları kütle kütle sırtına alarak. O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp lâtif bir gayş ile mest olarak... yavaş yavaş. denizin o dipsiz. şu kendisini çekip almak isteyen ademde». Kütüphane.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu.kitapsevenler.. ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu . muntazam bir ahenkle ademe tam bir teslimiyetle iniyordu. Braille ‘n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi. bir karar hamle-* si. du. bu siyah geceden. nasipsiz geçen hayatiyle şu fay-1 dasız vücut arasında bu denizin bütün siyah tabakalarını bir sed silsilesi gibi bırakarak tâ şu ummanın bir türlü sonu bulunmayan derinliklerine kadar inecekti. t ayrılarak. ÜÖ dana y^ lerin bonsuz uzaklık. yalnız bir küçük hareket.» dedi ve hayatta bir ümidi kalmamış bu çocuk. Evet.. Anne!. kut ile zulmetleri tabaka/ tabaka yararak. yavaş yavaş.. sinirleri uyuşarak..güneşin hayatın sefaletleriyle istihza eden ziyasından kaçmak* ilelebet bu siyahlıklar içinde sonsuz bir yoklukla mesut ve müsterih yuvarlanıp gitmek. İniyor. Bunların siyah km Konu No. uçurumlarına doğru iniyor vahmetti. İSTANBU! HAIK n<*. : *2 ll> Kayıt No. bitmeyen bir su-. niçin karanlıkta yalnız oturuyorsun? diyordu. O vakit titreyerek ayağa kalktı: «Geliyordum. Birdenbire silkindi..

Not: 5846 Sayılı Kanunun “altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler “ bölümünde yeralan “EK MADDE 11.com www. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www.com mutlukitap@hotmail.” maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir.C. CD.Ders kitapları dahil. braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu.yasarmutlu.kitapsevenler. vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset. . ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.com kitapsevenler@gmail. T.com Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah .com e-posta yasarmutlu@kitapsevenler.”Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz.com yasarmutlu@yasarmutlu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->