Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah BtRKAÇ SÖZ “Mai Ve Siyah.

” için sadeleştirilmesi ve yeni yazıyla tekrar basılması hakkında ısrar edenler olduğu gibi eserin, yeni yazıyla basılmasına değil, fakat sadeleştirilmesine itiraz edenler de bulundu. Eser eski halinde mevcut olmakta devam ediyor, eğer ona genç nesil de rağbet edecekse yeni yazıyla tıasılması bir zaruret demek oluyor, bu takdirde de sadeleşmesine şiddetle lüzum var; mademki yeni nesle mahsus olacaktır, lisanını onun kabul edebileceği bir şekle sokmak teşebbüsün tabiî bir icabı demektir. Ancak sadeleştirmek için ne yaptım : Terkipleri, menus olmayan kelimeleri, ağır cümleleri bugünün zevkine uydurmak istedim. Üsluba, ibarelerin inşa tarzına, velhâsıl eserin bünyesine asla dokunmadım. Aksine hareket, kitabı esas mahiyetinden soymak olurdu. Terkipleri ve kelimeleri değiştirirken bunların hayale ait olan vasıflarını açık lisanla muhafaza ettim. Hattâ meselâ: “Bârân-ı elmas”, “Bârân-ı dürrisiyah” terkiplerini, sonra hikâyenin kahramanı şairin kendi şivesinde kullandığı tâbir ve terkipleri bıraktım. Bunlara dokunmak mümkün değildi. Kitapta kalan lügatleri yeni nesilden menus bulmayanlar olabilir, fakat itikadımca yenilik, lisanını, yeni kadar eskisini de bilmemek değildir. Hiçbir millet, hiçbir münevver genç yoktur ki, kendi lisanının geçmişine vâkıf olmasın. Yapılan işe dair fazla izahata lüzum görmüyorum, vücu-de gelen eser işin mahiyetini göstermeye kâfidir. İmlâ için birkaç söz ilâve edeceğim: Görülecek ki imlâda kendimce muvafık bulduğum değişiklikler var. İçtihat kapısı kapanmamış olduğundan ben görüşüme ve söyleyişime göre yazdım, nitekim bir taşra çocuğu da kendi telâffuzuna göre bir imlâ kullanmaktadır ve kullanacaktır. Hiç kimseye “Beni taklit ve bu tarzı takip ediniz!” diyecek selâhiyete malik olmak iddiasında değilim, ancak kendi nefsime taallûk eden salâhiyetle kanaat ediyorum. Hclid Ziya Uşakfogil MAİ ve SİYAH Sofranın etrafında yedi kişi idiler. Birgün, Mirat-i Şuûn sahib-XİDatiyazL.Iiüseyin.Baha efendi, matbaaya ‘çehresinde bir başka sevinç parıldayarak girdiği zaman dört nüshadan beri devam eden “Dahilî sanatlar” makalesinin altına son kelimesini iri bir yazı şeklinde karalamakla meşgul olan başmuharrir-Ali -Sekib”© demişti ki: Yarın değil öbür gün Mir’at~i Şuûn onuncu senesinin üç yüz altmış beşinci gününü ikmal ediyor. Çarşamba günü için... Ali Şekib hemen cevap vermişti: Hiç bir şey yazamam. Ziyafet verilmeyince bir satır yazı yok.

Bu gece işte, Tepebaşı bahçesinde yazı heyetine o ziyafet veriliyordu. Davetliler “Mir’at-i Şuûn” ceridesi muharrirlerinden ibaretti. Bütün bu gençler dört saat hep içmişler, bir saat hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus gevşek bir eda ile yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şekib’den başka, hepsi, sandalyelerinin vaziyetin tebdil etmişler; sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu; kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyle dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı cür’alar görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor; sofranın kenarında yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor; beyaz örtünün üzerinde^yüksek yemiş tabaklarının, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölgeleri lambanın oynak ziyası altında kâh küçülüp kâh büyüyor... Şurada devrilmiş bir tuzluk... Ötede birisinin can sıkıntısıyle üç çataldan teşkiline çalıştığı bir ehram... yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanma bırakılmış peşkirler... düşmüş de kaldırılmasına üşenilmiş bir bardak... sofrayı baştanbaşa örten bir kargaşalık sanki yedi kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melûl bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra. Hepsi başka bir vaziyette idi: bir tarafta Ahmed Cemil — latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarında dolaşan uzun. san saçları ensesine dökülmüş bir genç — ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan sigarasının mini mini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış düşünüyor; tâ öbür ucunda Sait, Raci — arkadaşlarının şaireyn diyerek alay ettikleri iki genç şair — diğer bir şairin ayağına ip takmış sürüklüyor; biri — kısa zayıf, kuru, öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur — yanında boş kalmış bir sandalyeye eğilerek iki sandalye ötede sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha’nın idare memuru Ahmed Şevki’ye tevdi ettiği dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor; kafaları buharla şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kahveyi bekleyerek orada, şu perişan sofranın kenarında yarım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, vezinsiz aletlerden mürekkep bir musiki heyeti gibi mukaddimeşiz, müntehasız, kırık, dökük muhavereler, çok içilmiş/ çok yenmiş zamanlara mahsus bir serseri fikir ve lisan akışı... Ali Sekip elmasını soymuştu, bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmağa muvaffak olduğu kabuğu karşıda, şaireyn’in arasına fırlattı: Raci! Seni çatlattım!... dedi. Onlar lakırdılarını kesmediler, Raci diyordu ki: Bak fikirlerimin neticesini söyleyeyim: Onda tek bir şey var: yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın diyor! Demek: edebiyat inhisarı! Sahib-i imtiyazı; Hüseyin Nazmi.

Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı - parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç - başıyla Ali Sekib’i işaret ederek sordu. MAÎ VE SİYAH S İkisi de onun şakasını anlamamıştı. Uzaktan vak’ayı takibeden, kısa kuru çocuk, — Saip — yanlarına yaklaştı, yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti: onun rivayetine göre meyvaların kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış! O, Ali Şekib’in latifesini pek parlak buluyor, kırık kırık çirkin ve sinirli bir kahkaha ile gülüyordu. Şaireyn bundan zevk alamadılar, Raci: Puf!... dedi. Soğuk!... Tahtessıfır 30... Şunu Mir’at-ı Şuûn’un bir sahifesinde imza koymadan neşretseler herkes Ali Şekib’in olduğuna yemin ederdi. Baş muharrir işitmedi. Kendi kendine: Şimdi de ötekim çatlatman; diyordu. Ötede idare memuru — kısa, şişman; bıyıkları seyrek/o kadar ki yolunmuş zannolunur, yanakları kıpkırmızı, öyle ki berber sakalından nişane bırakmamak için derisini soymuş kıyas edilir; hiç bir sinne sığmaz bir yaşta; bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir — şairlerin fırkasına döndü, kendisiyle eğlenmişler zannıyle: Ahmet Şevki efendinin burada olduğu unutulmamalı... Dedi. İşitenler güldüler, idare memurunun kendisinden bahsederken Ahmet Şevki efendi demesinden herkes hoşlanırdı. Elleri ceplerinde düşünen Ahmed Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi, fakat işitilemedi. Bu aralık kısa, «zayıf, kuru çocuk şairlerin yanından ayrılmış, tekrar sahib-i imtiyazın sırlarına rağbet göstermişti. Bu sırada Hüseyin Baha efendi matbaa idare işleri memurundan bahsederek ve muhatabının bir sözüne cevap vererek diyordu ki: Ne?... İstikamet ha?... Hay safderun hay! Elini versen parmaklarını eksik bulursun. Bu aralık Ali Şekib: Kahve!... diye bağırdı. Kahve içmeyecek miyiz?... Kahve!...

O zaman, birden herkes birşey eksik olduğunu, onu bekleyerek burada kaldıklarını hatırladılar, yedi ses bir nakarat gibi tekrar etti: Kahve!... Kahve!... Sabih-i imtiyaz — Hüseyin Baha efendi kendi isminden^i-yade sıfatının unvanıyle anılır — sahib-i imtiyaz parmağıyle^ uzaktan kahve getiren uşağı

Uşak mütereddit bir nazarla etrafına baktı. bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu ihtar etmişti. kısa. Hüseyin Baha efendi daha iyi dinlemek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salıverdi. herkesin de sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum.. yaklaşarak dedi ki: Kahve sizin mi? Ahmed Cemil. cevap verdi: Zannederim. Siz birbirinizin yazdığını anlarsınız. Fincanları kapıştılar. zaif çocuk biraz daha yaklaştı.gösterdi. . “bir eda ile söyledi — herkesin sizin kadar takdir etmesi lâzım gelmez. Bütün bu çılgın çocuklar ayaklarını vurarak. garip bulmak şöyle dursun hattâ aksine delâlet edecek bir şey görsem. Eğlenmeğe. gülmeğe. o söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle sükût ederdi.herkes gibi ben de vâkıfım. o bekledikleri fırtına patlamadı. Ahmed Cemil hâlâ düşünmekte devam ediyormuşçasına tam bir lisan ve tavır itidali içinde dedi ki: Bu muhakeme tarzı.. elini fincanına uzatarak biraz ötede hâlâ Hüseyin Nazmi’yi. kuru bir sesle: —• Demin Hüseyin Naznıi için bir şey söylüyordunuz? dedi. malik olmak üzere tanılır.. Kuru. Kahve!. bilmem. Raci ilkönce bu tarzda muhatap oluşuna şaşırmış gibi göründü. Buna şaşmak. sükût etmişti. çırpınarak. Ahmed Cemil’in ağzından bu söz bir çırpıda tereddütsüz çıkmıştı. kimisi bir sandalyenin kenarına ilişerek kahvesini içmeğe başladı. refiki Said’le çekiştirmekte devam eden Raci’ye döndü. fakat öyle zannediyorum ki sadece bir gülümseme ile susardı. kimisi ayakta durarak. bilmem makbul olabilir mi? Sizin edebî fikirlerinize . Herkes Ahmed Cemil’in ¦başlamasini bekliyordu. o burada bulunsaydı ne cevap verirdi. dalgın”. Havanın içinde sanki bir şimşek çakmış. bağırarak nakaratı tekrar ediyorlardı: Kahve!. Sonra birdenbire doğruldu. bu uzun sarı saçlı genç hepsince bir başka fıtrata. bağırmağa vesile arayan bu gençler hep alkışladılar. Fakat hepsi ümidlerinde aldandılar. tâ ötede hâlâ o vaziyette düşünen Ahmed Cemil’i gördü. güya bu gece neşvelerine şu bir fincan kahve ile güzel bir hatime vereceklerdi. Said boş fincanını sofraya koydu. Şimdi herkes. sonra cevap vermek istedi^ Gencine-i Edep başmuharririni — bu sıfatı istihfaf eden.. Ali Şekib sekizinci elmanın kabuğunu tam çıkarmaktan sarf-ı nazar etti. Tepsinin üstünde yalnız bir fincan fazla kalmıştı.şu son kelime Ahmed Cemil’in ince dudakları biraz basılarak ancak farkedilen bir istihza ile telâffuz olundu ...

arkadaşı Raci’den ayrıldı: Evet! dedi. Saip — kısa. Fakat sadası saf bir ahenk kadar kulakları okşayan. daima ileriye akıyor!!. herkeste bu sözlerden latif bir haz uyanıyordu. amma buna imkân olamayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz. Raci kinden.emin olunuz ki inanmak istemem. Latifaierle onu tevkif etmek istiyorsunuz. Raci’nin dudaklarında sanki istihfaf tebessümü donmuş. sonra dedi ki: Hüseyin Nazmi’yi tahkir vesilesini arayanları anlayamıyorum. en temiz kaynaklardan süzülerek büyüye büyüye yükseldi. Raci’yi hiç biri sevmezdi. kuru çocuk — hazzından ellerini ovuyordu.Hüseyin Nazmi sebeptir diyor] ar.. Düşmanları biraz ağızlarını aç-salar boğulacaklar. hasetten mürekkep bir hisle sanki boğuluyordu.. ileriye. Sârî bir tebessüm bütün dudakları dolaştı. ruha sıcaklık . bütün sözlerine iştirak ettikleri gözlerinde okunan bu arkadaşların karşısında — Raci’ye yarı dönük. Sizi gücendirmek fikrine hizmet etmeyerek temin ederim ki.. Ali Sekip gizlice Raci’yi gösterdi. Ahmed Cemil dinleyenlerin muhabbetine emin olan bir natuk imtinaniyle mütebessim dudaklarını fincana uzattı. kendisini dinleyen.. Ne olur.. Bugün Gencine-i Edeb’in iki bin nüsha satışına . Said dayanamadı.. zayıf. zaten size meslek değiştirmeye kalbimde küçük bir heves bile yoktur. Anlamıyor musunuz ki mümkün değil! O en saf kaynaklardan kuvvet alarak. Ahmed Cemil ince parmaklarıyle yumuşak sarı saçlarını taradı. varsın bizi iltifata lâyık görmeyen o kadar arkadaşlar içinde şair Raci de bulunsun. edebiyat binasını o yeni esaslarını göstermek için insan gözlerini kapamak. . bugün kaleminden taşan zafer sayhasını işitmemek için insan kulaklarını tıkamak lâzım gelir.. sözünde devamda mahsus gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti. Ahmed Cemil’in yanaklarına hafif bir renk çıkıyor. dudaklarına bir ihtizaz geliyordu.... orada yapışmış gibi ne dağılıp ne saçılıyordu. Raci istihfaf eden bir nazarla cevap vermeğe çalışıyordu. en yüksek tepelerden atlayarak.. boş fikir! Görmüyor musunuz ki bugün dehasının pınarı tehevvüre gelmiş bir nehir gibi akıyor. “en gönül okşayan vadilerde dolaşarak. yarı muhatap bir vaziyette devam etti: Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz... gözleri yarı kaybolmuş bir saniha dalçasıyle tutuşmuş kadar parlak çehresi — lambanın ziyasıyle yarı gölgeli bir levha şeklinde. Hergün kucak kucak önümüze yığdığı o bediala-rı. Onun coşkun dalgalarına set mi çekebileceksiniz?.

. Ahmed Cemil şimdi kendisini unutmuş.. Bir ucundan tutulsa da silkilse taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek. dimağında muttarit darbelerle vuran bir sabit fikirle söylüyorcasma kimseye bakmayarak. Şiirin nasıl bir yol takip ettiğini anlamıyorsunuz. Bakîler. gözleri dalarak. bir çocuğun beşiğine eğilsin. Haniya bir kemanın telinde zap-tolunamaz. hissiyatı yutar.. neş-velerimize. nerede biteceğine vukuf kabil olamaz derinlikleri vardır. Bunu inkâr etmek mümkün d<v.. bütün kederlerimize. bir vaizin karşısında heyecandan uyuşmuş duranlar gibi — dinliyorlardı. dalgalarla yuvarlansın. artık görülemeyecek. Neye teşbih edeyim. o güzel türkçeye muamma söyletmişler. sonda müteverrim bir -kızın yatağı kenarına düşsün ağlasın. bu camit kütleden ne çıkarabileceklerinde mütehayyir kalmışlar. hareket etmi-yerek.. nefeslerini zaptetmek isteyerek. o kalbin bin türlü inceliklerine. Bilseniz. İşte bir lisan istiyoruz ki onda o nağmeler. lisanda onlardan başka bir şey bırakmamışlar. heyecanlara.veren sadası — uçtukça pervaz kabiliyeti artan kırlangıçlar gibi — söyledikçe kuv-‘ vet buluyordu. yalnız göğsünü şişiren. fikrin bin çeşit derinliklerine. lisanı — üstünü örten tezeyyün ve tasannu yükünün altında zayıf.. Dert yüz sene I MAI VE SİYAH 13 emekle lisan üzerine yığılan bu kof şeyler nihayet zaman ile yavaş yavaş sıyrılıp savruldu. rüzgârlarla sarsılsın. Haniya bazı gözler olur ki sonsuz karanlıklarla dolu bir ufka açılmış kadar ölçülemez. bir lisan ki bizimle beraber gurubun mahzum renklerine dalsın düşünsün. tehevvürlere terceman olsun. sarı. o renkler.. nazarlara buseler serper. tâyin edilemez akisler uçar. o derinlikler olsun. bu lisandan. Mü-tekellinı bir ruh kadar beliğ olsun. gülsün. bütün etrafında bulunanlar — güya bu genç natuktan çıkan miknatısiyet nefesiyle tabiattan yüksek bir noktaya çekilmiş bir halde. düşüncelerimize...il. bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin yesiyle ağlasın. belki yok denebilecek bir hale gelen ruhu — Vey-sî’lerin. bir kaide altına alınamaz nağmeler olur ki ruhu titretir. bilmem?. Fu-zulî’nin saf ve samimî şiirine terceman olan o temiz lisanın üzerine sanat gibi.... Nergisî’lerin eline vermişler. Lisanı camit bir kütle haline getirmişler. öyle şeyler söylenmiş ki sahiplerine şair demekten ziyade kuyumcu denebilir. o deha perisinin nâsiyelerine ilâhî bir nur koyduğu adamlar.. üzerinde tersim olunamaz. ziynet gibi iki belâyı taslit etmişler.. Nedim’ler. şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz! Öyle bir lisan ki... Bir lisan ki asabımızla heyecanına refakat ederek çarpsın. hattâ söylediğine vâkıf olmayarak devam ediyor.. bir . Haniya fecirden evvel afaka hafif bir renk imtizacıyle dağılmış sisler olur ki. Fırtınalarla gürlesin. anlaşılamaz.

Ahmed Cemil’in titreyen sesinde terennüm eden saf ahenk. Oh! Saçma söylüyorum. Hattâ Ali Şekib ziyafetin hiçbir tarafında eksik bırakmamak üzere bir nargile ısmarlayacağını sahib-i imtiyaza hemen imâ bile etmişti. . ellerini sofranın kenarına dayayarak yarı istihza yarı tehdit karışık bir tavırla dedi ki: Bunlar öyle şişkin fakat öyle boş sözlerdir ki içinde birşey bulmak mümkün olamaz.. sanki burada bulunanları bir cazibe dairesi içine almıştı. Bir lisan. onu bir kere görmek. Raci’nin mukabelesi kargaşalığa geldi. kemanlar hazırlanıyor. bir lisan ki sanki tamamiyle bir insan olsun. Zaten sofrada umumî bir hareket olmuştu. 2 Onlar ayrıldıkları vakit geniş bir nefes aldı. o aydınlık ve kalabalık bir yere şu gizli ve yarı karanlık ciheti tercih ediyor. kırık dökük nağme parçaları işitiliyor. Ahmed Cemil cevap vermek istedi. deminden beri orada sakit. herkes severdi. *## Ahmed Cemil’i bir seneden beri tanıyorlardı. Ahmed Cemil müsaade istedi. geçen sene mekteb-i mülkiyeden çıkıp da matbuat âlemine atıldığı zamandan beri. buradan ayaklarının altında serilen Halic’in ve İstanbul’un münevver bir sema altında manzarasına karşı düşünmek istiyordu. şöyie bir iki devir yaptıktan sonra — bahçenin böyle yan ve tenha bir yerinde pineklemektense — ortalarda bir yerde oturmak istemişlerdi. zannedeceksiniz. Hep ayağa kalkmışlar. şimdi bahçenin musiki takımı gece faslına başlamak üzere idi. bahçe memurlarından biri elinde şem’alı değneğiyle dolaşarak halkın tekrar toplanmasına kadar idare maksadiy-le söndürülen gazları yakıyordu... lambanın zayıf ziyası ve dalgaların tutun dumanları arasında yükseliyor görünen heyeti.. Son söz üzerine Ahmed Cemil yorgun bir tavırla iskemlesine atıldı. dehanın sihir esasına temas etmiş zannediln çehresinde par-îayan bir saniha yıldızı. sevmek için kifayet etmişti.. sanki büyük bir zahmetten kurtulmuş gibi kendisini yalnız. ötede beride yemek yiyen birkaç kişiden. ruhu ok-sayan bir nazım suretinde titrek dudaklarından dökülen bu ±* A1A1VJUSS1XAH sözler. mütefekkir otu-ruyormuş zannolundu.gencin ümitle parlayan nazarına saklansın. O son kelimeden sonra öyle bir hale geldi ki. hiç söylememiş. Raci. daha doğrusu bir nevi hürmet ederdi. yüzü fena halde kızarmış olduğu halde yanına yaklaştı.

öyle değil mi?” demişti. ayaklarını çekerdi. biraz ötede uyanmaya. Raci o adamlardan biriydi ki dünyaya hiç bir şey olmamaya mahkûm edilerek geldikleri halde herşey olmak isterler. haMAİ VE SİYAH 15 rekete başlayan kalabalıktan uzak. toprakların arasından süzülüp akmıyor olduğuna emniyet kesbetmek istiyormuşcasma gözlerini açar. perhizkârlığa rağmen bu gece şu ziyafet şerefine. şu edebiyat pazarından çekildikleri için rekabetten azade kal16 MAİ VE SİYAH mışlardır. biraz tahammülünden ziyade içmişti. Ahmed Cemil bir gün bir garp edibinden naklen. vücudunu mukavemet mümkün olmayan bir kuvvetle erite erite dağıtıyor gibiydi.. son kısmını — görmüştü.. dedi. sevmemek mümkün olduğu kadar sevmezdi./. Bu adamdan. Bu adamın beğendikleri ölülerden ibarettir. bir uçuruma yuvarlanmıyor. Bunun bir güzel şeyi beğendiği. Güya diğerlerinde bir meziyetin teslimi kendisinde bir noksan tevlit edecekmiş gibi bir küçük tahsin tebessümünü bile esirger. ilk muarefe dakikasından başlayarak duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi.arasıra görünen iki üç sakit hizmetkârdan başka halktan. onlar gider gitmez dudaklarının arasından: — Aman. Şimdi yavaş yavaş beyninden süzülen bir şey: damarlarının içinden kemiklerinin arasından.. Fakat ne beis var? Zaten Ahmed Cemil yalnız herkes . hafif hafif raseciklerle akarak.. Onu hiç sevmez. Aman Yarabbi! Şair Raci dedikleri işte bu idi!. Raci de en ziyade olamayacağı birşey olmaya yelteniyordu : Şair. bu Raci!. Bu yolda latifeleriyle Raci’yi kendisine düşman etmişti. biraz da arkadaşlarının ısrarına karşı — o da âdeti hilâfına olarak — biraz mikyası geçmiş. sanki bütün cismaniyetini.. onlar artık fevkalâdeleşmiş. Bu kadar hiçliğiyle beraber her meziyet sahibine düşman. Ölüler. düşünceleriyle yalnız kalmakta azîm bir vicdan istirahati duydu. muktedir bir arkadaşı takdir ettiği daha görülmemiş.. iradesini çekerek ayaklarından doğru çekiliyor. O vakit muzafferane matbaaya girdiği zaman Ahmed Cemil elindeki kâğıdın üzerinde yirmi otuz çizilmiş satır arasında sağ kalabilmiş altı mısra ile bir mısraın yalnız bir kısmını — evet. O vakit muvakkat bir cehtle kendisini toplar. Zaten mûtadı olan. “Mezar taşı iştihar heykelinin kaidesidir” dediği zaman orada bulunan Raci’ye dönerek “Al sana göre bir söz. gidiyor. Arkadaşları Ahmet Cemil’i böyle bir halde bıraktılar. on kuruş da masraftan çıkmıştı da ancak iki buçuk beyitle dört kafiye bulabilerek avdet etmişti. Ahmet Cemil pek iyi bilirdi ki bu adam bilmem kimin bir gazeline nazire söylemek için bir gün Boğaziçinin tâ Kavak iskelesine kadar gidiş geliş seferini ihtiyar etmiş.

yani bitaraflarca takdir edileceğine şüphe etmez. Ahmed Cemil: “Aman bu Raci!” dediği zaman işte bütün bu tafsilât o üç kelimenin telâffuz tarzının içine sıkışmıştı. bildiğinden emin olmayanlara mahsus bir korkaklıkla herkesten iyi konuşabileceği mebahisde sükûtu tercih etmek âdetidir. az acılıklarını mı tatmıştı! Mektepte iken nasıl hülya ederdi! Bugün kimbilir ne kadar gençler vardır ki o âlemde zevk tasavvur ederler.tarafından takdir edilmiş olmakla onun husumetine hak kazanmış olmuyor muydu? Herkes tarafından takdir edilmiş olmak sözüne de Ahmed Cemil umumî bir vüsat vermez* İnsanın olsa olsa kendi mesleği haricinde olanlarca. onun kadar mahsuben para alan. Ne vakit bir makaleciğe filan ihtiyaç görülse kendisine havale olunmasından korkarak akşam ziyade kaçırdığından bahisle sersem olduğundan dem vurur. geniş omuzlu. başmuharrir Ali Şekib büsbütün başkadır. zaten edebiyata kat’iyyen intisab . Tashihlere bakarken tertip yanlışlarına dikkat ede-^ cek yerde ötekinin berikinin hatalarını bulmıya dikkat edery Birgün meselâ Ahmed Cemil’in bir makalesinde yanlış bir izafet cümlesi bulduğu için bir hafta alay geçer. Onu arkadaşları seviyorlardı. açık çehreli. yanında en saçma şeylerden bahsederler de o tekzipten utanır. Ah! Bu matbuat âlemi! Bir seneden beri o âlemin az tecrüblerini mi görmüş. saklı kinler. küçük yaşından beri matbuatta çalışmıştır. hattâ Raci’-nin gazellerini güzel bulmamaya bile cesaret edemez. Hukuka nisbeti vardır. fakat o muhabbet içinde kimbilir nekadar. sanki bir kamusu ulûm gibi beyninin içinde yapraklar döndükçe malûmat tenevvü eder. acemce pek iyi bilmek istidadmdadır da bir kere arapça bir ceridenin üç satırını tercüme edememişti. Raci ile tam bir tezad teşkil eder. hele idare memuru — o kendisine Ahmed Şevki efendi diyen yuvarlak adam — Raci’den bahsolunsa ateş püskürür. Pek ziyade kaideşinaslıkla müftehirdir. Ahmed Cemil kin ve haset dedikçe hep Raci aklına gelir. fakat bir kere o çirkin matbuat hayatına girseler. İri boylu. ancak otuz beş yaşında olan bu adam. Onun için kendisini tanıyanlar ondan hiç korkmazlar. çok kitap okumak sayesinde en çok her şeyden anlar. cihan siyasetinin en ehemmiyetten âri tafsilâtı bile ezberindedir. arapça. hikmet-i tabiiyeye aid birşey yanında fen-i idareye aid bir mebhasa tesadüf olunur.. Matbaada onu kimse sevmez. Bu adam matbuat âleminde bir cins mahlûkatm hususî nümu-nesidir. matbaada kimse bulunmadığı zamanlar tesadüf ederse gelen ilânların ücretini haczeden bir muharrir — işte matbaa işlerinde bulunalı on sene oluyor — hiç görmemişti. maamafih gayet mütavazı’dır.. biraz safça — tâbirde zarafet iltizam olunmasa — biraz budalaca olmakla beraber “Mir’at-ı Şuûn” yazı heyetinde en ziyade malûmat sahibidir. Ceridede vazifesi muhbirlerin getirdiği havadisi tashihten ibaret kalır. ne derin hasetler mevcuttur! Bugün kendisini takdir edenler yarın — kendisini düşürmeye sebep olabilecek bir şey yazsın — bakınız nasıl gülerler. İM Al W SU Bl ü AH 17 Bakınız.

iyiliğe davet olunmazsa iyilik etmek aklına gelmez. Raci tab’an meftur olduğu hiyanete.: “Alay edeceksiniz! Neme lâzım? Bana siyasî makale yazmak ne güne duruyor. arkadaşlarına okumak için matbaaya getirdiği hailde okuyamaksızın. ıçünkü bir gün evvel mü-rettip yamağı Emin’e : “İki okka alacaksın. Sa-ip. çünkü Said’in vazıh bir varlığı yoktur. o. Onun için meselâ çarşamba günü sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin evinde uskumru dolması olacağını bilir. Onun latifeleriyle eğlenen bilhassa Raci ile Said’dir. bu bir küçük çocuk kadar utangaç adamın samimî bir dostudur. kemikleri vüs’at bulamamış. kulaklanyle gözleri.. Bir gün bir fıkra yazmış idi de. Babıâli caddesinden çıkarken bakınız.” dediğini tamamiyle işitmiştir. şahsının mevcudiyetinden mefkudiyetinden şüphe edilir. Bunun manzarasından duyduğu soğuk ürpermeyi hattâ Raci hakkında bile hissetmez. bu dünyaya görülmeyecek şeyleri görmek ve işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine gözleri meselâ Ali Şekib’in bilmem nerede nahiye müdürü olan eniştesine yazdığı bir mektubu yandan okumakla meşgul iken kulaklarını odanın köşesinde idare memuru Ahmed Şevki’-nin — Ahmed Şevki efendinin — kâğıtçıyı az para ile savmak için sarfettiği belâgate vakfeder. Ali Şekib o adamlardandır ki insan ellerini ellerine koyacak olur ise onlarda his-solunan satvet sıcaklığıyle hayatın birçok kötülüklerinden kalbte hâsıl olan buzların eridiğini duyar. Ahmed Cemil. Said de şahsî tabiata malik olmayıp da ötekinin berikinin yaptığına imtisal âdetine uyarak. ufak yüzlü. bir kitapçının hesap defterini tuttuğu. kötülük etmez. hattâ şiirine de katlanılabilir bir adam olduğu için Raci ile ekseriyet üzere aynı duyguda çıkmasına Ahmed Cemil gücenmez.iddia etmez. Raci parasız kaldığı vakit Ahmed Şevki efendinin çekmecesinde para olup olmadığını Saib’den tahkik eder. daima harekette. Said hakkında Ahmed Cemil’in vazıh bir fikri yoktur. fakat bütün bu dönekliği esasen beyni gayet hassas bir mahrek üzerinde çevrilmeye mahkûm olarak yaratılmış olmaktan başka bir sebeple ihMai ve Siyah — F. Bu saf yüreği incitmiş olmamak için Ahmed Cemil en tahammül olunmaz latifelerini bile hoş bulmuş gibi görünür. sabahleyin mekteb-i hukuk derslerine gittiği halde. Ali Şekib’e ağız açtırmazlardı. Meselâ bir kaç kişi arasında. daima meşguliyette. zaif. Saib’den sorunuz. 2 tiyar etmeyen bir gençtir ki. Onun için Ahmed Cemil de. kuru çocuk .kısa. Ali Şekib’in yalnız bir şeyini affetmez: O da bütün utangaçlı-ğiyle beraber bu adamın ara sıra latife etmek istemesidir. Dolmalık olacağını unutma! Geç kalırsan yarma yetişmez. size de anlatır. Ona her yerde tesadüf olunur. daima ayakta. Matbaada herkesten ziyade işinin basma devam ettiği. bir matbaa kapısının önünden geçen birisine meselâ o gün Ahmed Cemil’in bir manzumesinin iki . adelâtı kemiklerimin üstünde kurumuş. her duyduğu fikre “benim de fikrim budur” cevabını veren. o mutlaka anlamıştır. Said her suale “evet” diyen. çünkü behemahal çekmecesinin bir tarafına atılan bir ilân ücretini görmüştür. küçük gözlü. küçük kıt’ada yaratılmış.Ahmed Cemil’in sinirlerine dokunan işte bu mahlûktur.” diyerek yırtmış-tı. lakırdı esnasında bir saz gürültüye karışsın da anlaşılmasın.. Saib .

.. O aralık mızıkanın uzaktan gelen ahengini taklit ederek kendisine biraz metanet vermiş olmak üzere hafifçe. Bahçenin bu yüksek noktasının önünde yayılan bütün manzarayı. bahçeye hemen her gelişinde dinlediği bir şey. işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler. ne hülyalar getiren. gözlerinin önünde açılan bu semada. medid. sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki tâ göklerin sezilemeyen yüksekliklerinden dökülen bu nağmeler. temmuzun şu sıcak gecesine mahsus bir buğ ile örtülü zannoflunan bu mailikler içinde titri-ycrmuş. pest. .beytini okurken. bunlar bir bâfân-ı elmas değil mi? Ahmed Cemil’in içkinin tesiri altında bunalarak süzülen gözlerinin önünde donuk mailikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş sema sallanıyor. taşra mektuplarını hülâsa eder.. müteJVLAl Vüı Oi I Ati nevvi makale yazar. bazan bir şikâyet nalesi. Onun ismini kendine mahsus şive ile tercüme etmişti: Bârân-ı elmas! Ne güzel. vücudu yaka yaka eritip dağıtan bir buse ile birbirine sarılarak tek bir vücut olacak zannediyordu. belirsizce ıslık çalmaya başla-di. sanki sakit. Fakat fikrinin bütün iradesine malik olmakla beraber vücudunu istilâ eden o azîm keselâna mukavemet kabil değildi. Ahmed Cemil’in bu çocuk hakkında — çocuk diye mâruftur.. Bakınız.. O vakit nefsine bir cebir ile. uydurmakla meşgul olurken görürsünüz. bu çalınan şeye aşina çıkıyor. biraz ötede tütüncü dükkânına uğrayarak filân risalenin filân nüshasının ne kadar sürüldüğünü tahkik ederken. yahut denize doğru akan bu 20 MAİ VJü Oil Aû renkli levha yavaş yavaş yüksele yüksele yer ve gök birleşecek toprak ve gök gecenin aşk havası içinde azîm.. kâh bir teessür feveranından inikas etmişçesine parlayarak. Her vakit. dalgalanıyormuş kıyas edilen bütün bu yıldız alayları. tercüme eder.. Şimdi Ali Şekib. Waldteufel’in meşhur Valse’ini ne vakit dinlese bütün hayali inkişaf ederdi.. çünkü yirmi yaşını herhalde geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulmamıştır — duyduğu şey. Ah! Bu bârân-ı elmas. Said. bütün bu çehreler beyninden silinmişti.. bir rüyanın silinmiş şekillerine benzeten bulanmış gözlerinde kâfi bir kuvvet toplamak istedi. yazıhanenin kenarında “Selanik hususî muhabirimizden aldığımız mektuptur” diye başladığı bir kâğıda sun’î bir mektup. Raci. feryat ederek. işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda ürpermeye benzer bir şey duyuyor. Ahmed Cemil’in sanki vücudunu iki kol tutmuş. matbaaya giriniz. sallanıyor. ecnebi gazeteleri okur.. Kâh kalbin en derin noktalarından geliyormuşcasına derunî. Bahçenin rakit havası içinde bir aşk nefhası. Matbaada herkesten ziyade o çalışır. O vakit aklına geldi.. neydi? Neydi?. Bakınız... nasıl rüya âlemleri açan bir isim. bazan bir mahkuriyet iniltisi. şimdi karşısında tepelerin myuyan sırtlarına dökülerek. sonu olmayan bir derinliğe çekiyordu.. sanki vücudundan yavaş yavaş uzanıp gidiyormuşcasına uyuşan bacaklarını çekti. Kendisini toplamak istedi.

Bir rüya içinde yahut sihir âlemi karşısında idi. tatlılıkların hazinesini taşıyor. bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak. işte işte raksediyor. şakaklarında hafif bir serinlik hissediyor.. o üzerinde gülümseyen nurlar. o mai semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti. Şimdi her şey hakikata ricat etmiş oldu. yağıyor. karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan. Orada da bir bârân-ı elmas. mai siyah kelebekler gibi uçuşarak.Şimdi Ahmed Cemil altından yer kaçıyor.. uykusundan tamamiyle sıyrılmamış mahrumluklarla yüklenmiş sisler arkasında boğulan ufuklara doğru uzanıp gitsin. herkese yabancı değil mi? Şimdi kendisini biraz topluyor. yükseliyorlar. tâ o semalara. etrafına baktı. Üzerinde bir sema ki geceden kalma siyahlıklarla .. gölgeden ve hayalden. kemanların titreyen eninleri. elmas. ağaçların arasında küme küme oturan bütün bu halka onun bir nisbeti var mı ki gitsin de o kalabalığın içine atılsın ? O bu dünyada herkesten uzak.. başından sema uçuyor. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? Tâ ötede dönen bir levhanın yalnız bir kısmı şeklinde gözünün önünden akıp giden şu seyrancılara. renkten ve zulmetten. henüz. dimağını âteşin bir bulutla örten buhar yavaş yavaş açılıyordu: Onun âlemi işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde mai bir sema. sükûttan ve nağmeden. Ahmed Cemil sanki bir rüyfadan f MAİ VE SİYAH 21 1 uyandı. Birinden ötekine bir hicran sadası. o vakit tahattur etti. diğer birinden bir ümit cevabı çıkararak. sanki bu aletlerden. ötekinden bir ıstırap enini. Bârân-ı elmas! İşte işte. işte şu aşağıya süzülen sema nurları. çalkalanan mailiklere doğru yağıyor. denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyalar. bütün o biçâre insan kalbine mahsus acılıkların. o yekdiğerinin hem aynı hem gayri zannolunan tezatlardan mürekkep hülyalı hali altında. onlarda bir bârân-. baktı. İşte gözlerini kapayınca görüyor: Mai bir sema altında azîm bir sahra ki sabahın hüzün ve neşveden. kanatlanarak uçuşan küçük küçük nağmeler birbirine atlıyor. sonra bunlar o parlak semanın mailiklerine. filâvtanın kahkahaları. birbirleriyle dudak dudağa bir visal içinde dağılıyorlar. Son bir nağme tufaniyle nagihanî bir karar bütün bu ha-yalât silsilesine hatime çekti. şu muzlim denizin siyahlıklarına serpiliyor. fakat hayatta yüksek şeylere meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor. şu yukarıya jıçu-şarak siyahlara bürünen sönük ziyalar! Bârân-ı elmas. sanki semalardan dökülen. Başını çevirdi. vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zan-nında idi. burada ne için bulunduğunu anlamak için düşündü. Arkadaşları şüphesiz orada işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasındadırlar. şundan bir tahassür nâlesi.

senelerdenberi bütün düşüncesi bu değil miydi? Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak. Ahmed Cemil burada.. şöhret almak. bugün o kadar acılıklarına. gençliğin öyle hassas bir devresinde ki fikir. cam kapıların aralarından farkedilen şu kütüphane müdavimleri. bir müphem renk altında mai bir atlas halinde görünen semanın derin bir köşesinden zührenin beyaz handesi hâlâ görünür. Şöhret bulmak.. göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat âleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak.. müptehiç bir sabahın rüyasına dalmış. henüz görmemiş. sonra da o derece itilâ emellerine kapılıyor olduğundan kendi kendine utanıyordu.” diyordu.. semanın bu 22 MAİ VE SİYAH muhteşem yangını altında sahra müşevveşiyetten sıyrılır. yarım kalmış bir cebir muadelesine bakarak. bütün sahra taze bir hayatin canlılığiyle tutuşur. herkesçe anılmak. Henüz yirmi iki yaşında. ve. Şimdi birkaç eski mektep arkadaşiyle sekiz on kalem erbabından başka her. ümit güneşinin üzerine tâ uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutların dökülmeğe müheyya olduğunu anlamamış idi. meçhul emeller fezasında uçtuğu zamanlardan-beri bütün varlığını istilâ eden emel. Edip olmak. edip olmak. gözleri ötede siyah tahtanın üzerinde unutulmuş. O lâcivertliklerin bir tarafında henüz belirsiz bir nurdan toz savruluyor gibidir. Bütün menazır sabahlara mahsus o rengin müphemiyeti içinde hava ve hayalden mürekkep bir gölge şeklinde durur. sabahtan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası olan şu cadde bir gün olacak ki onun tesiri altına girmiş olacak. fikri bir hayal rüzgârı üzerinde..f kesin meçhulü olan bu . âdeta koşarak Babıâli caddesinin kenarından çıkarken şu kitapçı «dükkânları.. gözler ziyadar bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir köşenin açılmak üzere olduğunu. ‘ Henüz yirmi iki yaşında idi.. biraz evvel sönük duran sema sanki bir yangın ile dolar. bu matbaalar. hayalinin şu müdebdep levhasını yaşatırken: “Ah! o ümit güneşi!.. Onu ne kadar se-nelerdenberi bekliyordu.gündüzün ilk şaşaalarının imtizacımdan mürekkep esmer bir renkle gözleri taltif eder. Ahmed Cemil ismini o kadar yükseltmek ki. iştihar arzusu değil miydi? Ahmed Cemil daima aceleci ve telâşlı yürüyüşiyle. Ufkun bir kenarından güneşin sinesinden sahraya bir nur tufanı döker. Bu sahranın üzerinde o semanın altından bir peri alayının kanatlariyle dalgalanıyor denebi-len hafif bir hava uçar ki dikkat edilse bir ruhanî cihanın zenı-zemesine benzer nağmelerle titrer. yalnız mü-nevevr. bütün maneviyeti yalnız bir ümidin tahakkukuna muntazır. münevver bir semanın bâ-rân-ı elması altında parlak hülya âleminde kanatlan kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara düşmemiş. Öyle bir yaşta. fakat bir zaman gelir ki birdenbire bir ihtişam çağlayanı dökülür. bakir bir safvetle münevver bir göz gibi bakmaktadır. O tasavvur «ttiği yüksek payeye bir hat bulamıyor.

Uzaktan sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha ile idare memuru Ahmed Şevki efendinin yaklaştıklarını gördü. o da paranın Süleymaniye’deki mini mini evlerinin tamirine sarfedilmiş olmasıydı. Kendisinin bir . annesi Emniyet Sandığına terhin edilmek üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti. Raci’nin ikide birde Palais de Cristal’da geç vakte kadar kaldıktan sonra geceyi de evinden başka yerde geçirdiğini bilirdi. Zaten bu neticeye. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı.genç.. Ahmed Cemil’in düşüncelerine bir fasıla daha geldi. Biz üç kişi kaldık.. bakan yok... babasından bahsetse namusunu teşrih edecek hikâyelerin sonu gelmez. Ötekilerini de beraber sürükledi. zevcesine... O vakit babasının bütün hassasiyeti nasıl taşmıştı! Karısının elmaslarını terhin etmek! İşte bu mümkün değil.. Kaç kere bedbaht karısı matbaanın kapısına kadar gelerek beş altı yaşındaki yavrusuyle kocasını arattırmış.. bu ümidin tahakkukuna şayan olmak için az mı ıstırap çekmiş. O vakit saatlerce düşünüldü.... Yine oraya gitti. fakat bu yaşa gelinceye kadar.. ^ JjL İyi bir aile babası... kendisinin şairane tâbirine göre “Piyale-i telh-i h^ yatın zehr âbî”na dudakları temas etmişti. Ah! O zaman göğsü nasıl bir iftihar havasiyle şişecek! Şimdi oradan mevhum bir cisim şeklinde geçiyor. Onun nakline. Ahmed Cemil. Güzergâhında isminin yavaşça fısıldandığım işidecek. artık yavaş yavaş yola çıksak. evine meftun... çoç ^bi nâ-tamamiyle bağlı. hayat mübarezesi baş:. Ondan sonra pederini kaybedince maişet endişesi. Ahmed Cemi’ 24 MAI VE SİYAH MAİ VE SİYAH 25.. za^ ailesi Ahmed Cemil’in annesiyle on sekiz yaşında oğlundan dört yaşında kızı İkbal’den ibaret idi.. lamış. bir çâre bulunamadı. Sahib-i imtiyaz gelince dedi ki: Allah cezasını versin! Islah olmayacak.. evde kendisini bekleyen karısını. bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkânına gözü isabet edecek olursa mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat müntesibinin birbirine kendisini gösterdiğini farkedecek. On dokuz yaşma kadar Ahmed Cemil tamamen — hayatta mümkün olabildiği kadar — mesud idi. rivayetine göre bir defa babası kabul etmiş ve ücretinin nısfını evvelce almış olduğu bir dâvanın sonradan hakka makrun olmadığını anlayınca birden reddine ve paranın iadesine karar vermişti. lâkin o zaman. Ahmed Cemil ile beraber bütün arkadaşlarını ne cevap vermek lâzım geldiğinde mütehayyir bırakmış idi. hususiyle namuslu. çocuğunu düşünmek yok ki. hayatın az meşakkatlerine mi tahammül etmişti? Bugün yirmi iki yaşında idi. Fakat bu kararın icrasına büyük bir mâni vardı ki... gören yok. Babası dâva L kiliydi.

O vakit ne kadar mesut idiler! Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar. fazla olarak fahiş bir faizle bir muhtekir sarraftan para alındı. o babasına Kula’dan hediye gelen kilim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı yoksa sofaya mı konacağı meselesi tazelenmişti. Bunlar terhin edildi... herşey birbirine gün c^iŞ. hangisini nereye kesin mecazım geleceğinde mütehayyir kalmışlardı. senin merhametine kaldı!” deyişi gözlerinin önüne gelir. Kendi evlerine gelmiş olmak hepsinde eğlenceye bir meyil uyandırmıştı. çamurlu sokakları yaya tırmanarak. Tam mektebe leylî olarak ithal edildiği sene. validesi oğluna bir gömlek.. pembe oda. araba ile gitmek arzularına galebe çalıp yokuşları. yahut kızma esvap . Onun fikrini tatbik etmek lâzım gelse kilim döşeme ikiye bölünecekti. Ahmet Cemil’in fesini kura çantası yaptılar. hattâ arkadaşlarının hissetle ithamına gülümseyerek para biriktirmişti. babası yazısını yazar.bu karışıklık içinde hangisini almak. <iİ£inci defa olarak kira evinden kurtulup kendi evlerine gel-^g . Fakat bu ufak şey bu namuskâr aile babasını senelerce yormuş. bir güzel saatiyle bir altın kösteği vardı. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektepte Jeylî olarak bırakmadığı için o vakte kadar beklemişti. babası.eri gün. Ahmed Cemil’in bazan gülerek “bizim konak” dediği mesken alınmıştı. evet yalnız kendisini birçok şeylerden mahrum bırakarak. ne telâş içinde idler! Bütün eşya aşağıda mermer ve &ya> mutfağa. O gün. O hem pembe odaya hem sofaya taraftar çıkıyordu. Cemil tabiî babası gibi pembe odayı... ufak bir şey. Ahmed Cemil bir köşeye büzülür. bu gürültünün içinde şa-eski mt.altın enfiye kutusu. Hizmetçi şaşaladı. Nihayet hizmetçi kız — taşralı iriyan bir kız — hâkem tâyin olundu. O vakit herkes bir rey beyan. sokağa nazır odaya tıkılmış. En küçük vesilelerle bile lâtife ediyor.. Senelerce fikrini vakfettiği bu maksadı temin için kendisini. Şimdi ne vakit Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemesinin üstüne otursa babasının bir hâkim ciddiyetile elini fese sokarak: “Göreyim seni. O vakit kitapla buivalidesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis teceddüt etmiş. geçen senenin esvabını bu seneye salih görmeğe çalışarak. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı: Ailesini mesut etmek. Ahmed Cemil evin alınışını pek iyi tahattur eder. O vakit tali hükümetti. pembe odaya yar oldu. iki kâğıt parçasına “pembe” ve “sofa” kelimeleri yazıldı. O vakit on dört yaşında vardı. validesi. Bu mühim mesele de bir eğlenceye medar oldu.. Birçok adamların bir dakikada bir zarın hevesine terkedebilece-ği kadar ufak. dersine çalışır. o gayri muhik dâvadan vazgeçildi. senelerce alnını terletmişti. O para ile işte şimdi karısını çocuklarını sokak ortasında kalmaktan muhafaza eden Süleymaniye’deki bu beş odalı evceğiz. lüzumunda» ziyade gülünüyordu. İkbal validesine uyarak sofayı münasip görüyorlardı. bu hâkimiyet sıfatının ehemmiyeti altında beyni darmadağın oldu... düsturları karıştırır. etti: Herkesten maksat Cemil’le İkbal.. hemşiresi.

bu genç dimağı bir gonca gibi nazik parmaklarla açmağa çalışır. ikbal güler babası bir hikâye söyler. O noksana kendilerini alıştıramamışlardı. bir mazmunu tefsir etmek için saatlerce yorulur. onu henüz yatağın içinde. O vakitten sonra bu küçük bahtiyar aile nasıl değişmiş. bu evin bütün havasında bir hayat unsuru eksilmişti. yiyemedikleri lokmalarıyle mahzun duran tabaklara damlar. Babası yazılarını bitirmiştir. yaşlar. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durmağa çalışırdı. O vakit bir matem sükûtu başlar. sakin bir uyku ile uyuyor gö-recekmiş ümidiyle titremişti.. yemeğe başlamadan ellerini uzatamazlardı. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin dimağında menkuş olan o baba çehresi güya henüz orada karşılarında imişçesirıe o. Ahmed Cemil’in küçük yaşından beri tahsil zemininde bütün adımlarına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir: Bir nükteyi anlatmak. ara sıra bu dört kişiden birinin ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime musahabeye vesile olur. Ahmed Cemil mektepte leyli olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü haftada altı gece ihazır bulunamaz oldu.. Bazan iştigalin nevi tebdil olunur.. taşar. Ah! Mektepte geçirdiği zamanlar.. bu valide yaşların hücumiyle titreyen gözlerini oğlu ile kızına diker. fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor. göğsünde bir ateş ile kalktıktan sonra. sanki korkunç bir rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altında mesud bir hakikat çıkacakmış-casma odasından yavaşça çıkarak. Hele ilk matem günlerinde bir akşam üstü meselâ kapı çalmsa İkbal’in: “Babam geldi” diyeceği tutardı. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlanmalı. Babasının tâbirince iskemle üç ayaklı kaldı. Hattâ kabil olsaydı da İkbal’i de verselerdi.. lokmalar geçmez. Ahmed Cemil başını kaldırır. İkbar — kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevkeden bir hisle — annesinin yanma meselâ babasının eskimiş para kesesine kaim olmak üzere yeni bir kese örer. her yeri cazip olan bu kitabın bir hikâyesi okunur.. . Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler haftada bir defaya münhasır kaldı. gelişigüzel bir yeri açılır. O vakit ortaya başka iş çıkar. Magihan bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan. Babasının Mesneviye pek merakı vardır. başaşağı düşmüş gibiydi. babasının odasına gitmiş.dikmekle meşguldür. O tarihten sonra hayat mübazeresi ne müthiş başlamış. Kaç sabah Ahmed Cemil yatağından. Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde. Ahmed Cemil dersini yapmıştır. O vakittenberi o pembe odanın içinde o kilim döşemenin üstünde bir şey noksan idi. bu sofra başında bir mezarın sâkit enini hüküm sürer. bir aralık bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf •ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyandırır. ciğerlerinden çıkan bir şuhka-i beka boğazlarına kadar gelir takılır. maişetin yükü henüz zayıf olan bu omuzlara nasıl çökmüştü! O zamana kadar henüz hayatın ilk faslını bile okumamıştı.. daha yatağa girmek için bir hayli zaman vardır. *’Ne oldu?” Bu çocukların babalarına ne oldu?.

bu mektepte ne yaptığını pek karışık bir surette tahattur eder. delik deşik olmuş bir sahife şeklinde ka28 MAI VE SİYAH lir. temiz. ta karsıki duvarda iki büyük siyah tahta. galiba yine mektebe devam eden bir kibarzadenin hizmetkârı vardı ki. derin bir sükût. kendi sınıfından başka bir yere giremezdi.. O gün. o vakit bütün mebhut ve mütehayyir duran mektep halkı. Ahmed Cemil’in bir şeyden haberi yoktu.... oturmuşlar. Birdenbire bu uğultu durdu. Ahmed Cemil bu teferruatı pek iyi zaptetmiştir.. babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle oldukça şiddetili bir mülakat yapmıştı.. o kadar tahattur ediyor. hatırat levhasında en derin kazılır. o dünkü vak’a için geliyor. hatta babasına da o yolda tarif ederdi de bir türlü . o odanın içinde sıra sıra kürsüler. bunaldı. Dersler daha başlamamıştı. başlıca Ahmed Cemil’e musallat olmuştu.. Sonra ne oldu? Ahmed Cemil artık ötesini bilmiyor. Ahmed Cemil başını kaldırdı... Herkes bir yere bakıyordu.. Sınıflarında seksenden ziyade •çocuk vardı. Yalnız büyük bir oda. bu mühim haber bütün odayı dolaştı. bu gelen Ahmed Cemil’in babasıdır. Bir dakika içinde herkes vâkıf oldu ki. bu küçücük halk da hocanın şu meşguliyetinden istifade ederek yerini tebdil etmeksizin harekete başladı.. yanaklarından ateş çıktı. Gözler hep Ahmed Cemil’den hizmetkâra — galiba Bilâl — Bilâl’den Ahmed Cemil’e gidip geliyordu. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hâtıralar hava ve zaman tesiriyle yıpranmış. bilmem bir tokat meselesinden dolayı olmalı. istikbal etmiş. kendi babası. Bir de ne görsün? Babası.. Bu işaret.. Odanın içinde bir uğultu vardı. Hele mai bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. sabahleyin mûtat üzere mektebe gelmiş.. O zaman en ziyade tesir eden şeyler. Hattâ Ahmet Cemil gözlerini kapayınca hâtıraları arasında bu vak’adan sonra kendisini birden o mektepten çıkmış başka bir mektepte bulur. yerine oturmuştu. fakat Ahmed Cemil bu seksen kişiyi iki yüz kişi gibi görürdü.. görüşmeğe başlamışlardı. hoca efendiye müracaata mecbur etmişti. Ahmed Cemil şaşırdı. Ay!. Zenci hemen beyazlanmak raddesine gelmişti. nasıl okumağa başladığını. Hattâ bir kere.MAİ VE SİYAH 27 Ahmed Cemil tahsilini herkes gibi takip etmişti. Neden? Babası neden gelmiş? Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış.. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana yarı sesle derselirini tekrar ediyorlardı. Oh! Bu muallim ne güzel bir adamdı! Seyrek sakallı. henüz genç. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmed Cemil’i gösterdi. Öyle ya. hattâ Ahmed Ceiml’in resmî elbisesi bile var. yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minder üstünde beyaz sarıklı muallim. Evvelâ sübyan mektebine gider gelirdi. Evet. artık askeri rüştiyesinde. Kaç kereler onu ağlatmış. Evvelâ nekadar utanmıştı! O büyük mektebin içinde ilk günleri korkarak yürür. Bu defabüyük bir mektep. küçücük bir asker ehemmiyetini almıştır. fakat bu zamana ait hâtıraları o kadar mübhemdir ki. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşlarının arasında biri.

esassızlığım sezdirmiyerek.. mahcup.. Ahmed Cemil mektepten geldi mi. başçavuş ne diyecek?.... ekseriyet üzere yoklama defterini o pkuyacak...’ Herkeste bir dikkat. Maksat bir kere efendilerin dikkatini celb edip düzme bir şey söyledikten sonra.. bu haberi bir an evvel vermek için sabırsızlıktan nasıl koşaI rak gelmişti! Kapıyı açan Seher oldu. Bununla beraber bir müddet sonra onu başçavuş yaptılar. yavaş yavaş ağlamıştı. biçare kaç kereler o iki yüz kadar ehemmiyetli görünen seksen arkadaşının karşısında. Yalnız hesaptan pek sıkılırdı. babasının başçavuşluğuna mükâfaten alıverdiği siyah tahtanın başına geçer.. başlar yoklama defterini okumağa. öteki mektepte sıralar birbirini takiben saatte bir. Mevcud! Ruhsar efendi. Mehmed efendi. bir müzakere esnasında.. Kırıkçeşme. siyah tahtanın başında perişan. başka bir oyun yoktu... Bu defter bir kere okunur.. hocanın önündeki kürsüye gidip oturmak âdet iken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu. meselâ hesap hocası — artık hesap hocasiyle arası iyileşmiştir — hoca efendi sanki yoklama defterini açar. mektepteki ciddî tavrı takınır. elindeki cetveli mühim bir eda ile vurur: «Efendiler. «Başçavuş oldum» sözünü evvelâ onun yüzüne attı. ve daima cevaplariyle.. ondan sonra hoca efendi gelir.... . ince sesiyle bu ilk nutuk mukaddemesi sınıfın ortasına düşer düşmez. Bu yoklama defterinden evde bîzar oldular.. Fakat bütün çocuklar onun hatırını saymağa başlamışlardı. Doğru yukarıya sofaya çıkar. başında ağlamaktan başka bir fazile göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. daima tahtaya onu çekerdi.. Ya sabahleyin. meselâ sınıfın en gürültülü bir zamanında. Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına tebliğ olunacak müdür beyin bir emri.inandıramazdı/Burada her şey başka türlü idi.. Artık babasının geleceği zamana kadar validesine başçavuşluğun ehemmiyetini anlattı: İki yüz kişi! Şaka değil!..» diye başlar. riyle. Mevcud! Necmi efendi. Hocası da ona musallat olmuştu. Fatih. Ahmed Cemil’i başçavuş olduğu gün görmeliydi. Bunlara nezaret etmek. Ne müdürün bir şey dediği var. Bu ilk senede ne öğrendi? Onu kat’iyyen bilmiyor. Bu bir oyundur. Namevcud! ilâh. darb neye derler? Hüseyin Nazmi efendi cevap verir: Bir adedi diğer bir aded miktarınca tekrar ederek çoğaltmağa darb derler. sükût. Eve nasıl göğsü şişkin.. Ne için başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Hesap derslerinde tahta. ondan sonra bir kere hasıl olan sükûtu muhafaza etmek. Hoca efendi sorar : — Efendi. fakat tam bir ciddiyetle. mahvolmuş. bir telâş ile dışardan içeriye girer.. Hüseyin Nazmi efendi Saraçhane — bu Nazmi efendi şimdi «Gencine-i Edeb» muharriri olan gençtir — derse davet olunur. evet.. Bakınız. bu nıü-him hâdisenin esasını hâlâ anlamamıştır. ne de tebliğ olunacak bir emir..... Zeyrek. muallimlere mahsus olan kürsüye çıkar. kendisini kaybetmiş.

yavaşça yukarıya çıkmış. Hattâ o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar. Babası bu mektepten alıp kendisini Mekteb-i Mülkiyeye götürünceye kadar bu oyun devam etti. kitapçılardan kira ile alınmış yahut arkadaşlarından birinden rica ile istenilmiş terceme. sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler.İkisi bir sınıfta idiler. kitabı çekmecenin içine yerleştirirler. Hayatının bahtiyarlık sahifeleri hep bu mektepte geçen mes’ud günlere aid lâtif hâtıralarla doludur. Evvelâ hikâyeler... Meselâ ikisi de bir şeyi tuhaf yahud garip bulmakta. . İki refik fikirlerini. tebeşiri eline alır.. aralarında hususiyet diğer bir kalbin iştirakine tahammül edemiyecek derecede idi.. göz ucuyla süzerek itmam ederdi. hoca efendi emreder: 24605. bir kalem efendisi tavrını takınırdı. bir vak’adan müteessir olmakla veyahut ona lâkayd kalmakta müttefik çıkarlardı. arkasından annesiyle hemşiresi gelmişler. Ekseriya beraber okurlardı. haricî tesirler ahz ve telâkkide. bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte. o vakit aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalb birbirile samimî bir karabet hâsıl etti.. işte o zaman ikisinde de mütalâa cinneti başladı. ikisi de leyli olmuşlardı.Geçin-tahta başına!.mı? Ahmed Cemil bazan bu taklid ile derste okadar dalardı ki babası gelmiş. Zaten hislerinde. bu iki saf ve temiz kalb için pek kolay bir şey oldu. İlk senelerde münasebetleri tehassüslerini teatiden ibaret kalırdı.bu on dört yaşında çocuk -mektebe giderken çanta taşımağa bile tenezzül etmez oldu. o insanlar arasında okadar tatlı olmakla beraber okadar nadir tahalkkuk eden sevişmek. emel ve fikirde bir iştirak peyda ettiler. Hattâ .... Hüseyin Nazmi efendi tahta başına geçer. 3D MAİVESİYAH kitaplarını bir gazeteye sarar. 67 ile. koltuğunun altına yerleştirir. efkârın tayin ve nakşi tarzında bir anlayışta idiler. Sonra gözleri oraya ilişiverince şaşırır. orada bir tarafa birikerek sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulurlar da o farkına varamazdı. Artık kendisine büyük bir adam nazariyle bakmağa başladı. elinden tebeşiri nereye atacağını bilmezdi. Yazdınız mı? Ha! Şimdi bunu darbetmeli. donar kalır.. Taze dimağları inkişafa başlayıp okuduklarını anlamağa başladıkları zaman. kalbleri-ni bir kitabın bir sahifesinde böylece teşrik ederlerdi. telif bir alay hikâye okudular. Hüseyin Nazmi dinler ve işitemediklerini. Anladınız. Onun için sevişmek. fakat sonraları. İlk mütalâa heveslerine mahsus doymak bilmez bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. fakat orada Ahmed Cemile bir ciddiyet geldi. Ahmed Cemil yavaş sesle okur. Hüseyin Nazmi ile asıl muhabbet iplikleri burada bağlanmıştı .

Daha bulmak istediler. fakat bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi. Bir kaç ay fikirleri âtıl kaldı. okadar sâmit yahut okadar taraka arasında o derece candan mahrum göründü ki ruhlarını istedikleri gibi titremekten uzak kaldı. O vakit şiir namına vücude getirilen bütün yeni mahsulâtı okudular.. Nabileri Nedimleri araştırdılar. Bir gün Hüseyin Nazmi utanarak Ahmed Cemil’e gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin ilk dört beytini okudu. O zaman aradıklarını bulmak için eski divanları okumak istediler. fakat biraz da kızarmış idi... bir aralık bunların bazısında hele Nefi’de buldukları lisan haşmeti fikirle-lerini örttü. o ilk önce duydukları lezzet. sonra o musikinin esas ruhuna dikkat etmek istediler. güftesiz bir beste mırıldanmak kabilinden yalnız bu lisan mûsikisine aldanarak okudular. sonra buldukları şeyler kifayet etmedi. Smıfm orta mıntıkasında yaşamağı müreccah görürlerdi. Fakat onlar. il . ellerine geçen bir eski tarihi yarım bıraktılar. Oh! Onlarla iştigal olunmayalı zaten pek çok zaman olmuştu. Bu genç fikirlerin baharı inkişafa başlamıştı. fakat heyhat!..Bir aralık hikâyeden nefret ettiler. hâsıl ettikleri tecessüs kayboldu. Sonra derin bir menbadan ayrılmayan çöl yolcuları gibi yine o ciğerlerine taze bir hayat veren menbalara ricat ettiler. bir kıştan sonra bir bahar. Okuduklarını bir daha okudular.. sanki. Okumak tâbiri sahih olamaz: onların arasından koştular. bu şiir ve hülya sahası okadar dar idi ki. bazı parçaları ezberlediler. Artık iştigal vesilesi bulunmuş oldu. hislerini bunalttı.. Ya mektep kitapları. fakat okumak ihtiyacı olanca şiddetiyle devam etti... Ruhlarını lâtif bir uyuşukluk içinde aguşuna alan bu ufuk. Zaten mektebe girdikleri tarihten başlayarak sınıfın bir türlü yüksek derecelerine heves edememişlerdi. Tarih okumak istediler. fakat bu atalet bir gün geldi ki o senelerce mü-talâaanın tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti. Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman hülyaya mü-said bir saha aramakla meşgul olan fikirlerine yeni bir pervaz seması açıldı: Şiir. mütalâaya küstüler. okumaz oldular. O MAİVESİYAH 3S> kadar hayal arayan gençler olamktan değil fakat görünmekte» korkuyorlardı. Elfazm tantanası altında şaşırdılar. Mektepte zaten dersleri değil mi ? O kifayet etmez miydi ? Hülyaya . Ne için? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirinin diğer dört beytini yapmış bulundu.. Fuzulileriy Nef’ileri..Ahmed Cemil’in batı dillerinden terceme ile kullandığı bir tabir ile -mafevkalarza okadar meyelânı olan fikirlerini. Bi zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan meyus oldular. Ahmet Cemil itiraz etti. geçmiş zamanların mezarı demek olan tarihe sevketmekten lezzet duymadılar. «Yatakta mehtap tasvir etmek olur «ıu?» diyordu.

Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler.. Taksim bahçesine girdikleri zaman ellerinde tuttukları kitabın peşin lezzetiyle kalbleri güya bir esrarhane-nin acaip letafetlerine vusul için ilk adımı atıyormuşcasına tuhaf bir suretle mütehassis idi. yahut doluya yakındır. zira Ahöied Cemil’in daima boş yahut boşa yakın cebine mukabil Hüseyin Nazmi’nin çantası daima dolu. bunları kendileri de gülünç bulmağa başlamışlar. hava güzel fakat soğuktu. Kitabın neresinden başlamak lâzım geleceğinde mütehayyir idiler. Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde. Hüseyin Nazmi parasını verdi. Anlayıp anlayamamak meselesinden de korkuyorlardı. fransızca sormağa cesaret edemeyerek kitabı istediler. Hüseyin Nazmi dedi ki: Ne zararı var? Bak güneşe! Bu güneşin altında... Mutlaka bir şiir mecmuası olacak. şimdiye kadar fransızca bir mün-tehabat mecmuasında görebildikleri köhne bir kaç manzumeden başka bir şey okumamışlardı. yahut Beyoğluna çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş minimini sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeğe yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu. bunu denize karşı. Birden Ahmet Cemil dedi ki: Ahî Bak serlevhaya. yani yüzlerini deniz cihetine çevirerek. her gördükleri şeyi buna bir şairlik vesile addederlerdi. Meselâ o gün köprüden geçerken bacalardan çıkan dumanlar için teşbih yapmak. Mahcubiyetle içeri girdiler. kış güneşinin hafif harare-tiyle yarı kızmış taşlara ayaklarını dayayarak oturdular. belki bir nebze fazla. ikisi de fransızcaya mekteplerde kabil olan derecede aşina idiler. Ahmet Cemil’in tâbirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürüdür. tâ o tepede. İkisinde de bu kitabı satın almak için âni bir heves uyandı. o Üsküdar’ın denize bakan levhasının karşısında okuruz. Ahmet Cemil’in gösterdiği kitap Edmond Haraucourd un «L’âme nue» şiir mecmuası idi. Ahmet Cemil bunu hemen kendisine mahsus lisan ile «Ruhî Üryan» diye terceme etti. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. . ellerine aldıkları ilk şiir kitabı oldu. Oraya kadar gittiler. Hüseyin Nazmi baktı. Taksim bahçesinde. dimağlarının içinde büyük fikirler bulup da onların büyüklüklerine nisbeten küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete müşabih bir şey hisseder olmuşlardı. Fakat artık teşaürden kendileri de nefret duymağa. O gün Beyoğlundan geçerken bir kitapçı dükkânının önünde durdular.Evvelce mütalâadan şimdi müşaavreden çalabildikleri saatlerle ¦ders kitaplarına hasrettikleri iştigal kendilerini şu orta mın-takada tutmağa kifayet ediyordu. Bu. Tâ bahçenin sonuna kadar geldiler. camekânda duran kitaplara bakıyorlardı.. orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak.

. Şiirin ötesinde. sanki sürüklene sürüklene gidiyor. bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir lem’a ışıltısı yok! Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilâl ölülerimi mahbeslerinde lerzişdar ediyor. Hüseyin Nazmi ilâve etti: İyice anlamak için zihnimde terceme ettikçe sanki bu güzel yeis levhasının renkleri hep sisleniyor... Eski merMai ve Siyah — P. Ahmed Cemil gözlerini ayıramıyordu.. kelimelerden mürekkep bir mukaddeme.. o matem edası kayboluyor. 3 ot: merlerin arasında mezarımın levhası perişan bir raks ile sallanıyor. Kaçıyor. dedi. sema.» ‘ Ahmed Cemil gülerek Hüseyin Nazmi’ye baktı: •— Berbat oluyor: Saçma mı söylüyorsun? «Arz. şu üçüncü kıt’ayı «hepsi uyuyor» diye ter-ceme ne fena düşecek.. Hüseyin Nazmi müddeasını isbat etmek istiyormuş gibi kırık kırık tercemeye başladı: ‘ 5 «Sanki âfak bir memat amacgâhı olmuş. Evvelâ Ahmet Cemil cehren. Bana kalırsa yine o tarzı muhafaza ederek terceme etmeli.. ikisi de müştereken uzun uzun süzdüler. Birden anlayamadılar.. yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdular.. susarak.... sonra anladıklarını anlayamadıklarını çözüm anahtarı ittihaz ederek manzumenin kıraati bitince gözleriyle. Bir inilti nağmesi gibi yavaş yavaş. evvelâ en hafif seslerden. Bak. berisinde zihinleri ilişti. Terceme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte gibi soğuk. biraz mübtedilere mahsus tereddütle okudu.. Ne derin bir melal!... talihimize ne çıkar? Talihlerine «Makber» unvanlı manzume çıktı. Kalbim. Dikkat ediyor musun? Şu şiirin tavrmdaki ahenk meyus tarzına nasıl yakışıyor? Bak nasıl hafif başlıyor. mezarlarının beyazlıklariyle zulmetler altında yatıyor.» Ahmed Cemil ilâve etti: Sanki niçin «titretiyor» demiyorsun? Yahut Türk-çede mutlaka bir şey ilâve etmek lazımsa «lerzişdarı haşyet ediyor» demeli ki kelimenin son medid hecası birden intıka edivermesin. herşey mevsimini kaybetmiş. sanki bütün maneviyatı bu mağmum şiirin matemi altında eriyip gitmişti. Birden Hüseyin Nazmi: Of! Ne yeis ile dolu bir şiir!. Terceme edince o hazin musiki. fakat biraz başlangıcı süsleyerek: .Bir taraftan aç! bakalım..

güneşin altında titriyordu. ratıp topraklarından yükselen sisli bir hava güneşin altında. Tâ karşılarında Çamlıca tepelerinin üstünde. sema açılmış. sanki müstehzi heyulaları tercemeden kendileri ikisi de bir müddet tercemenin soğukluğundan üşüyerek sustular. o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum amma bir kere ne yazmak istediğimi tâyin edebilsem.. denizin üstünde biribirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ziya parçaları. karşılarında titrek havanın altında buğulanan güneşli manzara. topraklarından bir buğ kalkıyor. Îvîe7. kelimeler uzun bir matem nalesi tarzında hafif ivacaclarla uzamı gidiyordu. Hüseyin Nazmi atıldı: Of! Bu halbuki!. Tâ-dad etmek kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak.. yavaş yavaş. fazilet. Bu kıraat tarzı şiirin yeis ve meıaımı ousouuın lcx-sir etti... cesaret.. Bir şey yazmak. güneş hafif bir hararet neşreden ziyasını mebzul bir atıfetle saçmıştı. şiirin mütehammil olduğu bütün meyus edayı inşad tarzında takip ederek. zannederim: «Henüz ölülerimin silsilesi bir hatimiyle vâsıl olmadı. ümid. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından. cehenneminden kıvrananlar o zulmetlerin arasından elemleriyle istihza için kalkarlar. Şurada — beynini gösteriyordu ¦— bir şey var.. tâ uzakta denizin abusuna süzülen Üsküdar’a. ve karşımda rakseder. sonra yaptıkları de utanarak gülüştüler. uzun uzun baktılar. beride bir müddet devam edip sonra birdenbire kesilen Boğaziçi’nin manzarasına Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura. sonra Ahmed Cemil aslını bir daha okumak istedi.. Öylece düşündüler. Ahmed Cemil’in sadasının ahengi samimî bir teessürle veznin ağır cereyanı üzerinden mariz bir seyelân ile akıyor. Bahçenin toprak kokusu.«Hepsi hâbidei sükûn. Beşiktaş’tan karşıya aheste aheste geçen bir kayığa. Halbuki henüz kefenlerimin kâffesini tadat etmedim. düşündüler.. açık sesle. Sürür.. hafif hafif sallanıyordu.. aşk. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar yalnız o sabah dinerek. Sonra birdenbire Ahmed Cemil dedi ki: Ah.» Bu terceme bitince birbirine bakıştılar. Öyle sâkit gayşolmaşçasma karşılarında1 güneşin şâşaasıyle parıldayan levhada. bir şey duyuyorum . demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiir zülâli. Hüseyin Nazmi: Aman. Bu suretle manzume bittiği zaman her ikisi de sükût ettiler bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini lâtif bir surette uyuşturmuş idi. hava ihtizaz ediyor. düşüne düşüne tekrar etti. terceme şöyle olmak lâzım gelir.aristanım başka bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle Jolu.. Hem yanlış terceme ediyorsun.. bu ne saçma şeymiş! dedi. neler hissediyorum da tahlil edemiyorum. ağaçlarından. Lâkin bazan bu azap feryat ederek.. beyinlerine lâtif bir uyuşukluk veriyordu.

nasıl bir şey? Bak şu semaya.. fakat bunun onlarca ne ehemmiyeti var?. tesdisler parçalandı. daima işleyen amele gibi san’atm aynı mertebesinde kalacaklarını. MAI V * * * Bugünden sonra. simsiyah bir renk.. Derslerini artık kamilen ihmal eder olmuşlardı.. Fuzuli’ye.. bilemiyorum. onu şöyle karşımda resmi çıkanlmış. ne görüyorsun. Bütün o tulü tasvirleri. Milton’a.. inr in. bak ayağımı-İ zm altındaki toprağa.~~ nediyorum ki artık ölebilirim. Hüseyin Nazminin celbettiği bütün eski edebiyata aid kitablarm ötesinden berisinden beşer onar sahife kesilmekle kaldı. o vakit bu âlemin le-zaizile mest olarak uzun pek uzun bir müddet kalmak lâzım geleceği nazarlarında taayyün etti. O şiir ummanı içine daldılar. Asıl imt’handan sonra iki ay tatile muntazir idiler. evvelâ îlyadaları. Hasta mıyım. veremli kızlar ağzından söylenme neşideler.Mai. Schiller’e. Bir harf bile bırakmadılar.. Of!. daha yakm zamanlara inmekte acele ediyorlardı. Odiseleri okuyacak oldular. ışıe o v»^.. Sıra ile mütalâaya karar verdiler. daima mai. Hugo’ya. ne gö-r rüyorsun.. pejmürde çiçeklere hitabeler.amma rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. hayatta nalını tamamıyle almış bir adam hükmünde gözlerimi kapayabilirim. tasvir edilmiş görmek mumkun olsa. mailiklerden mürekkep^bir mina deryası. Yunan ve Roma edebiyatında teahhur edemediler.. Goethe’ye. mektepte bütün kurtarabildikleri vakitler bunlara safedilmiş oluyordu. Lamartine’e kadar geldiler. Evvelâ mâkul bir tertip ile başlamak hevesinde idiler. in. Yung’a. Yalnız yazmakla.. çocuğunun mezarında ağlayan anneler. Gözlerinle onun içine girmeğe çallış. bunları yarım bıraktılar. Bir şey ki mai ve siyah olsun... O siyah tabakaları parçalıyarak içeriye bak. duygularını terbiye etmek lâzım olacağını anladılar. ne buluyorsun? O siyahlar içinde ne buluyorsun? Siyah. biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. O sene imtihanlarını pek zor verdiler. eğer hakikaten san’at sahibi olmak isterlerse asıl san’at ehlile ülfet etmek onların hünerlerini. Nedim’e nazirelerle beraber yakıldı.. her şeyden evvel okumak. daima siyah değil mi? işte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mai ve daima mai. Bilir misin. Byron’a. Değil mi? Sonra. Baki’ye. hattâ ortaçağlardan sonra iki üç asırlık edebiyatı iki üç ayda esneye esneye. Lisanda kuvvet aldıkça şiir lezzetine kanamaz olmuşlardı.. sırlarını tahlil eylemek lâzım geleceğinde ittifak ettiler. bütün müsveddeler yakıldı. nekadar inebilmek mümkünse okadar in. o mailikleri yırtmak için uğraş.. Bir edebiyat tarihi silsilesi buldular. bu iki .. ne buluyorsun? Donmuş. fakat ah! O ne yazmak istediğimi bilsem.. tekrar yeis duymağa başladılar. tahmisler. Musset’ye. uyuya uyuya geçtiler. aşağı bakılsa siyah daima siyah.

bir suret vermek mümkün olabildiği anda o asıl şiir-likten çıkmış olur. bir lisanın şerhine giremez. hareketlerinde. Babasının vefatmdanberi aralarında hemen hiç ciddî bir bahis vaki . Ahmed Cemü o iki ayı Hüseyin Nazminin her yaz ailesiyle gittikleri Erenköy’ündeki köşkünde geçirmeğe hazırlanırken talih kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşgul idi: Babası bu sırada vefat etmişti. Ahmed Cemil’de şiir ile uzun iştigal mariz bir hassasiyet husule getirmişti. hem gam ile doldurur. Hüseyin Nazmi’den de •eskisi kadar haz almıyordu. o mübhem ve müşevveş ruh. yoksa gözünüzün önünde kalacak 38 MAİ VE SİYAH olan sönük. Ona bir lisan bulmak. Onların ne olduğunu anlamak için onu parlatan ziya ile kendisinin arasına elinizi koymaktan hazer ediniz. öyle bir hassasiyet ki onunla malûl olanları başkaları için. bütün o çirkinliklerden mürekkep gösterir. bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmağa çalışan bedbahtlardan. Ah! Böyle hasta olanlar. bu dakikada şâd. bulutların arasında nazlı nazlı yüzen bir ay. «Sev! Bu tabiatı sev!. donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir. Fakat heyhat! Musibet insanları en z’yade ümide sarıldıkları hengâmlarda zedelemekten haz alır. hattâ sevgili şairlerini. türlü renklerin yangınları içinde ufuklardan çekilip giden bir güneş. diğer bir gün gözlerinin önüne bütün güzellikleri döker. Artık leylî devam edemediği mektebe yalnız gider gelirdi. avuç açan beyaz saçlı adamlardan... insana «Kaç! Bu hayattan kaç!. öyle bir hassasiyet ki bir hastalığa benzer de değildir.» der.. o öyle bir şiirdir ki mahiyeti belki kıymeti zaten vazıh olmamasından ibarettir. beynini bir kurşun parçasiyle dağıtan meyuslardan. Ahmed Cemü için bu musibet öyle bir beklenilmeyen darbe idi ki bir müddet bütün beyni donmuş gibi büht içinde kaldı. fikirlerinde. o ruhunun en samimî nedimlerini bile ülfete şayan bulmadı. tahlil etmek mümkün olmayan.ay zarfmda istedikleri gibi okuyacaklardı. etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. onlara kendilerini sorunuz. aç kalmış ailelerden. mâkuliyetine kat’î hüküm verilemez. biraz sonra hazin yahut bir anda kalıbı hem neşve. marazlarını teşrif etsinler. Yalnız bir şeyden haz ederdi: Sükût! Evde de bu sükût hazzına hürmet olunurdu. bir billur parçasıdır ki üzerine şiirin ziyası isabet etsin.. çocuklarını kilise kapılarına bırakan annelerden.» der. Emin olunuz ki bu mümkün olmayacaktır. anlaşılmaz. bir gün bahtiyar diğer bir gün bedbaht. O hasta ruh. Ahmed Cemil o musibete uğradıktan sonra bütün duygu kabiliyetleri mahvolmuşçasına camit bir nefs hükmüne g’r-di. duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de isabetini teslime cesaret edilemez muammalar haline getirir. okumazdı. gözsüz genç kızlardan. Öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle. renkler gösterir ve gözleri kamaştırır.

Mr. bazan köşede büzülmüş. Bu akşam ancak bu kadar lâkırdı olmuştu. Bu ekmek sözün kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçerdi. Daha mektepten çıkmak için bir sene var. hassas..... fakat birinci defa olarak ciddî bir zemin üzerinde söylenen şu bir kaç söz Ahmed Cemil’i tamamen kendisine iade etmişti. ben aldım!» desin. bugün dü-ğünmeğe mecbur olmadığı gibi yarın da maişet endişesi henüz saadet revnakiyle parlayan alnım elem çizgileriyle bozmayacak. Onlar daha neler isterler? Ah! Ahmed Cemil onlara neler vermek isterdi. bir müthiş vazifeyi ihtar etmek için validesi ihlâl etmek lâzım geldi. Hüseyin Nazmi. ile taksim etmek ister. Bu matemin kahrı altında ezilip kalan kalblere metaet vermek için hayat vazifelerinin hâkim sadası kadar müessir şey olamaz. Sonra yine sustular. Sabahleyin erken kalktı. bazan da hiç birisine bakmağa kuvvet bulmayarak.. yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını. Eren-köyü’ne kadar gitmek. •dedi.. O geceyi Ahmed Cemil kâbuslar içinde geçirdi. bir aralık o sükûtun içinde muhtasar fakat kısalığında müthiş bir belagat gizlenen şu sual irad olundu: Ne vakit şahadetname alacaksın? Ahmed Cemil artık gözlerini kapadı. perişan. bütün beynini ezen muammaların halli çaresi Hüseyin Nazmi’nin elinde imiş gibi gidip onu bulmakta istical gösteriyordu. yalnız bir nokta yaşıyordu: Valide-siyle kâdeşini yaşatmak. nekadar mes’-ud!. Bir akşam validesi: •— Oğlum. biribirini tutmaz. zihninde bütün hâtıralar. Fakat nasıl?. kalb_. İnsan keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer. o iki sevgilinin önlerine döksün. fikirler donmuş. üçyüz bukadar gün ki herbirini geçirebilmek için ekmek lâzım. «bakınız. Sanki oturursa geç kalacakmış gibi vapurda bir yerde duramadı.. baktıkça tıkanarak. Fakat ne beis var! Ahmet Cemil çalışmaktan kaçan o . o her sırrına vâkıf olan dosta bol bol derdini dökmek istedi. O vakit bu ana ağzından çıkan her kelimeyi müteakip ağlamak arzusuna mağlûbiyetinden korkarak.. o henüz çocukluktan tamamiyle çıkmamış genç kız. Bu böyle bir ihtiyaçtır ki hiç bir maddî fâide beklemeksizin Ahmed Cemil’i Hüseyin Nazmi’ye sevkediyordu.olmamıştı. amma nerede o vasıtalar ki bütün o istenilecek şeyleri alsın da götürsün. ertesi gün Hüseyin Nazmi’yi bulmağa karar verdi. bazan göğsü kabara kabara duran Ahmed Cemil’e bakarak. İkbal’in — üzerinden bir bulut geçen siyah gözleri — indi. size. Servet ve haysiyet sahibi bir babanın oğlu. sanki dün sütüyle beslediği çocuktan bugün ekmek isteyen bu ananın perişan halini görmek istemiyordu. fakat bir gün geldi ki sükûtu. bunları sizin için. seninle biraz ciddî konuşmak lâzım geliyor... siyah mağmum gözlerini annesine dikmiş bakan Ik-bal’e. kalan ufak tefeğin biraz sonra bitmek üzere olduğunu söyleye-“bildi. O ihtiyar anne . bir tertibe uymaz. Ah! O da zengin olsaydı. bunları sizin için evet.

cebinlerden mi idi ki henüz hayat mübarezesine ilk hatvesi-ni atmadan fütura mağlûp olup kalsın. Hayat ile uğraşmak, bu maişet mücadelesinde o da yumruğunu sıkarak hissesini almağa çalışmak icab ediyor, öyle mi? Ne için çalışmasın? Bu suallere zihnen cevap verdikçe sanki dövüşmeğe hazırlanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha metin duruyordu. Haydarpaşa’dan trene atlamak, Erenköyü’ne çıkmak; mevkiften epeyce uzak olan Hüseyin Nazmi’nin havaî boyalı, bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen zaman bütün zihninin bu meşgalesine masruf oldu; faI 40 MAl kat köşkün parmaklık kapısının yanındaki zili çekeceği sırada eli mûtat hilâfında titredi. Ara sıra buraya geldikçe cesaretle içeriye girmek âdeti iken bugün bir fütüvvet kapısının karşısından dermande bir müstedi gibi cesareti kırıldı. Birden, arkadaşına yüreğinin acılarını döktükten sonra onun bir nazarla: — Ne demek istiyorsun? Para mı lâzım?... demek isteyeceğinden şüphelendi. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik bir türlü elindeki zili çekmeğe iktidar bırakmamıştı. Geri dönmek, buradan, bu güzel köşkün, gözlerinin önünde servetin bir timsali gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak, avdet etmek, tâ o Süley-maniye’deki evceğizin kucağına atılmak, babasının henüz hayalini gördüğü o köşeciğe kadar giderek: «Baba! Sen bizi bırakmamalıydın!...» demek istedi. Sonra bütün şu, mütalâat silsilesini bir metanet hamlesi alt üst etti. Oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek br adamdan başka bir şey miydi?... Zili çekti. Tâ köşkün ikinci katından taraka ile bir pencerenin yeşil parmaklıkları açıldı, Ahmet Cemil başını kaldırdı; tatlı bir çocuk sesi sordu: Siz misiniz, Cemil bey?... Durun, durun, kapıyı ben açayım, ağabeyim hâlâ uyuyor... Bu Hüseyin Nazmi’nin küçük kız kardeşi Lâmia idi. Ahmed Cemil’in şu kadarcıktan dostu... On dört yasına giren çocuklarda mukaddematı görülen bir takayyüt ve tekellüf endişesini henüz Ahmet Cemil hakkında takınmaz, ona karşı hâ-1 lâ Lâmia çocuk kalmıştır. Perişan haliyle, henüz taranma- f mış saçları koştukça savrularak açık pembe kısa esvabının etekleri uçarak bahçeyi geçti, selâmlık kapısından henüz başı görünen uşağa meydan bırakmayarak yetişti, parmaklığı açtı. Geldiğinize nekadar iyi ettiniz... Ağabeyim sizi görünce şaşıracaktır. Bu sene hiç gelmediniz. İkbal’i niçin getirmediniz?...

Lâmia, çocukların teklifsiz görüştükleriyle bitmek tüken-] mek bilmeyen lâkırdıcılığma serbest cereyan vermiş, suallerin j cevaplarını beklemeksizin bir dakikada on meseleye temasa vakit bulmuştu. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki: _ Rica ederim, benim geldiğimi haber verir misiniz? Lâmia: — Şimdi!... dedi, ve koşarak Ahmed Cemil’i yalnız: bıraktı. .. „....,. .. .. Hüseyin Nazmi’nin odasına girince düşünmekten, yürümekten mütevellit bir taab ile hemen sandalyelerden birine oturdu. Ah! Her geldikçe lâkaydâne oturduğu bu odanın bugün üzerindeki tesiri gayrıkabili tahlil bir şeydi... Odanın bahçeye nazır yeşil pancurları henüz açılmamış, aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş, pencerelerin uzun, koyu perdeleri yerlere dökülmüş.. Sanki bu zulmetin ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyulalar... Odanın ötesine berisine perişan konuluvermiş sandalyeler, tâ karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita, oda kapısının iki cenahını işgal eden yüksek, Hüseyin Nasmi’nin bir nevheves israfiyle doldurduğu kütüphaneler... Ah! O da böyle bir odaya, şöyle bir kütüphaneye, böyle kitaplara malik olabilseydi! Hüseyin Nazmi’nin evinde bu his birinci defa olarak onun temiz dimağına düştü. Bir kar tabakasının saf beyazlığı üzerine düşmüş bir katre leke gibi... Bugün ihtiyaç ile, maişet dardiyle ilk cerihayı almış olan bu taze kalb şu havaî boyalı köşkün şu bahçeye nazır loş odasında mevcut olmak lâzım gelen fikir sükûnuna, gönül rahatına, derin hayat zevkine karşı acı bir hüsran hissi duydu. Şurada oturmak, bu etrafını muhit olan eşyaya tasarruftan doğacak bir kanaat ve itminan ile oturmak, pancurlardan birini hafifçe oynatmak, öyle ki bu uyuşukluk getiren loşluğa halel gelmesin; odanın müphem manzarasiyle bahçenin güneşli parıltısı arasında, işte şuracıkta pencerenin şu asude kenarında okumak... Okumak!... Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş, ne ümitler kurmuştu! Sanki onu kitaplarıyle rahat bırakacaklardı. Zavallı çocuk! Edip olacaksın, iştihar edeceksin, değil mi? Ne uzak!... Annesinin hazin sadası henüz kulaklarında- tâ*: — Ne vakit şahadetname alacaksın? Demek, şahadetnameyi aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakmak, evin ekmeğini aramak için kimbilir nerelere gitmek lâzını gelecek... Biçare validesi! Ya İkbal! Ahmet Cemil’in bu hâtıra ile birden kalbi sızlayarak buruldu. Bak, Lâmia ne kadar pür-sürur, gülmek için yaratılmış bir çocuk! Ikbal’in dün akşamki hazin nazarı, ah, o çocuğun gülmemeye mahkûm gözlerinde bir bulut altında duran yaş katreleri... Ahmet Cemil ayağa kalktı. Sabırsızca, bütün” varlığına sirayet eden bu zulmetten artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı, pancurları itti, güneşin coşkun ziyasiyle beraber yazın baygın havası odaya hücum etti. Boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle teneffüs etti! Oh!...

Vay! Bu ne fevkalâdelik!... Nereden aklına geldi?... Ahmed Cemil döndü, Hüseyin Nazmi’ye elini uzattı: — Sana ihtiyacım var. Bilsen, bugün ne için geldim? Beni ciddî dinleyecek misin? Oogo!... Bu ne ciddiyet?... Neyin var? Otur bakalım. Oturdular; o vakit başka mukaddemeye lüzum görmeyerek, her türlü takayyütten azade, lisanını efkârının perişanlığına bırakarak, babasının vefatının haiz olduğu ehemmiyeti, çaresizliğini, muinsizliğini, annesini, kardeşini, bütün emellerinin aksine zuhur eden bu acı hayat hakikatlerini, dün geceki o kısa muhavereyi, bütün ciğerlerini yakan ıstırapları; şu mai köşkün bu bahtiyar odasında Hüsyin Nazmi’nin önüne döktü. Hüseyin Nazmi yalnız dinliyordu, o da Ahmet Cemil kadardı, derin kırkılmış siyah ve sert saçlarının altında küçük başı, nahif çehresinde parlayan siyah gözleri, henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince donukça dudaklarıyla güzel ve zeki olduğu için sevimli bir genç idi. Büyük bir alâka ile dinliyordu. Onun susarak ¦ dikkatle dinleyişi Ahmet Cemil’in üzerinde en iyi tesiri yapmış oldu. Biraz evvel Hüseyin Nazmi’ye müracaattan korkan bu genç, şimdi onun karşısında artık ihtiyata lüzum görmemiş idi. Bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca, yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı sözlere tenezzül etmeyerek, hastayı hasta sıfatiyle muhatap ederek: Ne yapacaksın?... dedi. Evet, ne yapacağım?... Yapacağın şeyi pek pek sade buluyorum. Evvelâ bütün çocuklara, bütün şairane düşüncelere: «Siz biraz durunuz!» demek, hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle kabul etmek, . jn. x » jj *-> — — — — madem ki yaşamak için çalışmak lâzım geliyor, çalışmak. Bana öyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan korku değildir, hayatın henüz bilmediğin bir şeyine biraz vaktinden evvel vukuf hâsıl ettiğindir. Hüseyin Nazmi sert elli bir cerrah gibiydi, fakat tam yaranın niştere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. Ahmet Cemil de buna muhtaç idi. Çalışmak, evet, zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Ne için çalışmasın? Amma talih onu hayata zahmete girmeden tasarruf edenlerden biri etmemiş, bundan ne çıkar? Bilâkis. «Ben hayatımı kendim kazandım? Ben yine kendi işimle yaşıyorum!» diyebilmek. Ah o vicdan itminanı, o, acaba acıkmadan yiyenler gibi çalışmadan yaşı-yanlar da var mıdır? Ahmed Cemil birden azim bir tesliyet duydu: — Elbet çalışacağım!... dedi. Hem ne için emellerine bitmiş nazariyle bakıyorsun? Seni meslek ihtiyarından menedecek bir sebep görmüyorum... Mektepte yalnız bir senen daha var, onun için mektebi bırakmak katiyen olamaz. Geçinmek için de geceler var, sabahlar var, akşamlar var. Senin gibi bir adam her iş yapabilir. Sanki ne için mütercimlik etmeyesin, hattâ hocalık...

Sanki o mühim bahis demin teati • olunan dört lâkırdı ile halledilmiş. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler. Bu iki nefis eserden birinin. Validesine. Hele Ahmed Cemil artık Lamar tine’in. Bazan kelimeler için sadık bir muadil arıyarak bazen bulduğu lügatlerin ahengini altında üstünde bulunan kelimelele iyi bir mücaverette bulamadığı için bir müradif düşünerek. Ahmet Cemil her karar verdiğini hemen icra etrek istiyenlerdendi.. İkbale . en mühim eserlerden ayrı-lanııyorlardı. bir daha okudu. Kitapçıların on altı sahifelik hikâye tercümesine iki mecidiye kadar para verdiklerini işitmişt.. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar..» dedi. başlamak istedi. Fesini. belki alışmcaya kadar üç gecede. hemen odasına çıktı. Nihayet biraz okumaya karar verdiler.. i a n. İki mecidiye! Bu parayı kazanabilmek ümidi onu âdeta mes’ut etti. her ikisinin ötesinden berisinden karıştırmaya başladılar. Hüseyin Nazmi Lamartine’den «Raphael».mutmain bir nazarla bakarak: «Ben biraz çalışacağım. tamamen soyunmaya vakit bulamadı. Hattâ. Fikirleri hep yüksekten uçuyordu.. Bilmem. ceketini fırlatmakla kanaat etti.. Okuduğu hemen kolayca tercüme ediliverecekmiş gibi kalemi kâğıtm üzerine koydu. On altı sahife iki mecidiye. lezzeti Hüseyia Nazmi’nin ısrarlarına mağlûp olmayarak onu eve kadar şevketti. Neresinden başlayacağında tereddüt etti.. ısrar ediyorlardı. bitmiş gitmişti. belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra Ahmet Cemil duramadı.¦— Hocalık mı? Çıldırdın mı?. kelimelerin sırasına riayet ederek cümlelerin her cüzünü birer birer tercümeye başladı.. Hüseyin Nazmi’nin kütüphaneleri karıştırıldı. aslında tabiî ahenkle imtizaç eden küçük muterizaları . uzun uzun muhasebeler cereyan etti. Tercüme hakkında kendine göre efkârı vardı : Aslına tamamen mutabık kalarak cümleleri aynı terkip silsilesiyle aynı rabıtalarla tercüme etmek lâzım geleceğinde musir idi. Ek cümleyi okudu. Bunun hülyası. dedi.gece zuhur eden mühim meselenin halli işte şu elinde kenarlarının yaldızı parıldayan kitapların arasında saklı inıişçesine . Evvelâ Raphael’i açtı. okudukça kitapları ne için aldıklarını unutuyorlardı. Musset’nin on altı sahifesini iki mecidiyeye satarak yaşamaya çalışmak lâzım geleceğini artık aklına getirmiyordu . Şimdi tercüme işi artık maişet bedeli olmak acılığım kaybederek sene-lerdenberi tek emeli olan muharrirlik meslekine tatlı bir mukaddeme hükmünü almıştı. Ahmed Cemil Musset’den «Bir zamane çocuğunun itirafları» için a j. Henüz tercüme ile itilâfı yoktu. Acaba on altı sahifeyi kaç günde tercüme edebilirim? —• Kaç gecede demek istersin. Mütercimlik Ahmet Cemil’in fikrine daha mülayim gelmişti. Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi — Kimbilir?. Odasının bir kenrmda cüâsı uçmuş eski ceviz yazıhanenin önüne oturdu.

belki bir sahife tercüme etti. İnanamıyordu. bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha münasip buiarak. o toprak kokusu. Matbaa-i Osmaniye kütüphanesinin önüne gelince bir aralık durdu. bir müddet gözleri kûfî . sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı. renksiz şeyden mi ibaretti? Bu dakikada hissettiği azîm keselâm. bir âsi kelimenin arkasından uzun müddetlerle koşarak devam etti... bir aralık kitabı tekrar aldı. iktidarını kâfi görememekten gelen bir sıkıntı. matbaaların sırlandığı şu caddeye getirirdi. Burada yaşamaya mecbur olmak: burada.. önündeki kâğıtta yazdığından ziyadesini çizerek. buna verilebilecek tercüme şeklini düşünerek süzüyordi1. Musset’yi orada okuyaydı. Ah! Ahmet Cemil zengin olaydı. Bu kafesinin boyası solmuş. evet zengin olaydı. Artık iyice sıkılmış idi. Odasında gezindi. Muvaffak olamamaktan. Ah! Hüseyin Nazmi’nin kütüphanesinin penceresi.. pencere. Babıâli caddesine kadar geldi. La-martine’i. Ahmet Cemil ayağa kalktı. şu güneşin kifayetsizliğinden toprağı yosunlaşmış bahçe. ne yapacağına bir karar vermek istiyordu Bu kabil olamadı.. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin güzel yuvası olan bu evceğiz sanki bir işkence zindanı gibi Ahmet Cemil’i eziyordu. Duraladı.. Sonra bir aslına bir de önündeki müsveddeye baktı. dedi. köşkte müzeyyen bir kütüphanesi. Yürürken muntazam düşünmek. Bir yere gitmek için muayyen fikri olmadığı zamanlar daima ayakları onu oraya. fakat ne harap edici bir yorgunluk.. Odasının penceresini açmak. cesaretini birden kıran ye’si yalnız duymuş olmak için mutlaka hissiyatına bir suret vermek maksadiyle ümitsizce uğraşmak lâzım gelir. Kapların üzerini okudu.. O. ki-taphanelerin. orada duyulan fikir hazzı. Ancak bir sahife!. şu ruhsuz.. Onun da Erenköyü’nde bir köşkü. Zihni okadar dağınıktı ki düşüncelerine bir intizam veremiyordu. o ziya telâtumu. Zannetti ki yürümekte devanı ederse sinirlerini teksine muvaffak olabilecek. Böyle giderse onaltı sahife için ne kadar çalışmak lâzım gelecekti? Sonra tercüme ettiğini okudu. o güneşle dolu bahçe... kütüphanenin önünde lâtif bahçesi olaydı.. hava almak istedi: Evlerinin bahçesine — minimini bir bahçe ki İkbal kendisine göre onun bir bahçıvanı idi — nazır bir pencere. yaptığı tercüme bukadar çalışmanın neticesi. hiddet etti. uzun uzun vitrinde duran kitaplara baktı.. tekrar çıkmak için fesi ile setresini giydi. şu basma perdeli.. belki diğeri tercümeye daha müsaittir. fakat onaltı sahifsini kırk kuruşa tercüme etmek için değil. tek pencereli dar odacıkta yazın şu bunaltıcı sıcakla-riyle çalışmak. ortasından bir parça okudu. bir hayli tercüme etmiş zannediyordu...tercümenin neresine sokuşturmak lâzım geleceğinde tahayyür ederek. Oru da okumak istedi.

Damarlarının içinde bir bestekâr kanının cevelânmı duyduğu halde ekmek yemek için gecesinin sekiz saatini murdar çalgılı kahvehanelerde müstekreh muganniyelere demkârlık etmekle geçiren bir kemancı gibi ruhu türlü bedialar yaratmağa kabiliyet gösteren bu genç batakhanelerde bitmez tükenmez hırsız muhaverelerini tercüme ettikçe kalbi nefretinden şişerdi. ne tercüme edeyim?» derim. mektebin tatil zamanından istifade ederek gecelerini.. «Hırsızın kızı» bir hikâye idi ki dört cüzü neşrolunduktan sonra mütercimi vazgeçmiş.yazılmış bir serlevhaya tesadüf etti.. tâbi de arkasını aramamıştı Derhal kabul etti: Çıkan cüzlerle aslını veriniz. yeni kitaplardan. kitapçı düşündü. öte beriden.. Hem basılsın. Ahmed Cemil buna karar verdikten sonra caddeye indi.. gündüzlerini garip vak’alardan mürekkep bir dolaşık yumak icadında mahir bir muharririn fikrinden çıkan ve kimbilir kaç kişinin kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikâyeyi. bu gidişle milyon kazanacak. «Tercüme etmek istiyorum. Başka kitaplar pez az satılıyor. Musset’den sonra «Hırsızın kızı!» İşte hülyalarının sonu! O akşam Ahmed Cemil. aklına birşey gelmiş gibi: Sahih.. dedi. ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkânına girdi. Fakat asıl on beş gün içinde sekiz on cüzlük müsvedde hazırlayarak onbeş yirmi mecidiye alabilmek ümidiyle kitapçının dükkânına gidip tabiin para meselesine katiyyen yanaşmadığını görünce. İlk dört cüzün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyetine yahut fikir zarafetine malik olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ediyordu. Fakat bu meşguliyetten duyduğu nefret çalıştığı müddeti azap haline getirdi. Bir aralık aklında yer tutan suale şu cevabı verdi: Ne olacak? Kitapçılardan birine müracaat ederim... sonra biraz düşünerek ilâve etti: — Fakat bir şart ile: İsmimi koymayacaksınız. tercüme dedikleri geyin bu kadar kolay olduğuna şaştı. Bunu okumak için çalıştı. «Hırsızın kızı» hikâyesine devam etseniz ya! dedi. son haftanın risalelerinden bahsetti. sonra birden fikrini söyledi. iki saatte on sahife tercüme etmiş idi. Kâğıtları annesinin önüne döktü: — İşte!. Lamartine’den... bu cinayetler ve acaip vak’alar silsilesini nefret ede ede tercümeye hasretti. Daha ruhsat alınacak. dedi. dedi.. pek gevşek bir eda ile. nihayet kızara kızara tercüme hakkını istemeye cesaret aldığı zaman herifin : «Durun bakalım.. bir kere okutturayım. kaç cüz tutacağını ne . Bugünden itibaren Ahmet Cemil için mütemadi bir çalışma başladı.. Zaten hikâyeler de satılmıyor ya. Olsa olsa hikâye tercüme ediniz. Sonra birden kitapçı tavrını tebdil etti.

. meşguliyet arasında..... Bunları kitapçılara götürdü..... haftada bir cüz nşrine başlandı. ne kadar intizar!. Elli altı kuruşa aldığınızı elli üç kuruşa bozduracaksınız. Fakat ne zillet mukabilinde!. o güzel güneşten halkı bütün İstanbul’un en güzel yerlerine sevkeden^bu lâtif mevsimden nefsini mahrum ederek husule getirdiği bu çalışma mahsulünü satabilmk için kitapçı dükkânına günlerce devam etmek. bugün ruhsat alınacak. şimdi elime para geçecek diye elîm intizarlar içinde bulunmak lâzım gelecek.. Bunlardan en yabancı olduğu esaslara... hayat nüshalarından istedi. Yalnız tercüme kâfi değil. hattâ alabildiğiniz paralardan türlü akçe farkları kaybedeceksiniz. matbuat mesleki bu muydu? Hiç olmaz-. kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvıra kıvıra sekiz on talepten sonra verecek. «Şimdi yok. demek haftada iki mecidiye.. Artık o gün eve gidip çalışmadı.... en lakayt kaldığı bahislere dair tercümeler yaptı. bir çalışma vesilesi daha icat etmeli.» — «Hâ! o makele mi? Yakında icabına bakarız» — «Üç gün sonra. Kitapçılar neşrettikleri risaleler için makale yazanlara ehemmiyetine göre para veriyorlardı. eline para geçemiyordu. Ahmet Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. avdet etmek. Halbuki zaman geçiyor. matbaada başmürettibe yaltaklık etmeli. ruhsat peşinde koşmalı. havadan.» tarzında bir müşteriye kitap gösterilirken. bunun mukabilinde de ne kadar zahmet. kesirler kaldırılarak yapılacak. ceridelerde tercüme olunabilecek ne olursa olsun. Ahmed Cemil bir kaçma yazı yazsa? Neye dair olursa olsun. Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek.. kabul ettirebildiklerinden bazısı için para alabildi.. size en ummadığınız neviden muhtelif paralar verilecek.. Ahmed Cemil bu suretle yaşayabilmek mümkün olmadığına kanaat hâsıl etti. derdi.. yarın basılacak. amma ne?. fakat akşam soğuk kanla düşündüğü zaman devanı etmek lâzım geleceğine karar verdi: — İş bir kere nizamına girinceye kadar. Kitapçının dükkânına devam ettikçe bazı şeyler öğrendi kin bunlardan istifade yollarına müracaat kabil idi. tashihlere bakmalı. Aman Yarabbü. Edebiyat âlemi. eziyetine katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gurur ile. Hikâyenin ruhsatı alındı. Devam etti. evde günlerce kapanıp.. bazısını kabul ettirebildi. Daima kalabalık olan kitapçı dükkânlarında daima meşgul görünen kitaplardan daima ayıp olan para taleplerine katlanmak. . Hüseyin Nazmr’nin müşteri olduğu risalelerin eksiklerinden. Demek. şu mülevves müsveddelerin arkasında koşmak. Başka bir şey daha lâzım. diyordu. yahut kuru fasulye pilakisi yerken iri lokmaların müsademesi esnasında verilmiş cevaplarla.. mahrum. iftihar ile koyabileceği şeyler yazabilse. tediyat. fransızca eski yeni risalelerde. Bunlar nerelerden toplanmış. tabım zügurtlugu daha çabuk neşrine müsait değildi. daima sizin zararınıza olarak. Bunları düşünürken içinden kabaran geniş bir nefesle: — Of!. Bir aralık biraz mahcubane ısrar neticesiyle kitapçıdan yüz kuruş alabildi.bileyim?» dediğini işitince donup kaldı... O da çekişe çekişe alınacak.. sa bu kadar zahmetine..

altın gözlüklü bir sahib-i imtiyaz olmamakla benaber pek iyi bir adam tesirini yapıyordu. «İşte. yle^inden kalkmaksı-zın yüzüne istifsarkârane bakan Hüseyin Baha efendiye nasıl hitap etmek lâzım geleceğinde tereddüt etti. hasbıhale girer. yeşil örtülü azîm yazıhanelerin yanlarında iri sakallı.. Fakat Hüseyin Baha efendi iri sakallı. o imzayı asıl yazmak istediği eser için saklamak istiyordu. dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. sonra Ali Şekib’i göstererek: Soralım da hakikaten ihtiyaç varsa. sıkılmasa Ali Şe-kib’le Hüseyin Baha efendinin boyunlarına sarılacaktı: utana utana girdiği bu yere beş dakikada ısınıvermiş. İşte «Mir’atı Şuûn» ceridesine ilk intisabı böyle oldu. başkası kapmadan imtiyaz sahibine müracaat etseniz a. devam eden hikâye bitecekti. o. Hüseyin Baha efendi doğrularak dinledi. Şu ilk mülakatın şevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde—tatilin son haftası — cerideye bir ay kiyafet edecek kadar tercüme hazırladı. bu hitap Ahmet Cemil’e cesaret verdi. her görüştüğünü sever. Ali Sekip döndü.. 4 Ali Sekip bir hikâye okumuş. başmuharrir Ali Şekibin parmaklariyle hemahenk olarak pest perdeden okuduğu bir şarkının ninnisiyle uyumaya hazırlanmış görünce şaşırdı. fakat evdekiler? Hemen o dakikada cesaretle «Mir’atı Şuûn» matbaasına girdi. Mai ve Siyah — F.. İyi bir adamdır. ne istediğini anlattı.. Şu bir iki ay-danberi kitapçı dükkânlarında gördüğü numuneler henüz bu hayalleri büsbütün silmemişti. . fakat artık Ahmet Cemil müşkülpesentliğe lüzum görmüyordu. ihtiraz etme!. ev-rak-ı havadis idarehanelerini büyütür. yüksek söyler.. bilmem? Ali Sekip o iyi yürekli adamlardan idi ki beş dakikada dost olur. madem ki imza koymuyor. oğlum ? dedi.. yüksekten bakar adamlar tasavvur ederdi. Bir hafta sonra. Aman okudunuz mu. o bu gence bir kaç kere tesadüf etmişti. onu tavsiye ediyordu. altın gözlüklü.. Ahmed Cemil pek iyi anlamıştı ki ihtiraz eden aç kalır: Haydi kendisi aç kalsın. imtiyaz sahibinin odasına kadar çıktı. Hüseyin Baha efendiyi müdüriyet odasında kanepeye lâ-kaydane yaslanmış.Bir gün yine bir makale götürdüğü bir risalenin tabii — Faiz efendi isminde munsıf bir adam ki onun ihtiyaç derdini anlamıştı — dedi ki: — «Mir’at-ı Şuûn»için tefrikalık bir hikâyeye lüzum varmış. Ahmed Cemil’in eline tutuşturuldu. «Hemen başlayın!» denildi. ihtiraz etmeyin. zihninde matbaa âlemlerini. «Durun bakayım? Burada mı?» Kitap bulundu. beş dakikada bu adamlar hakkında derin bir sevgi duymuştu. Ali Şekib’in tavsiye ettiği bu hikâye de «Hırsızın kızı» tarzında bir şeydi.. Ahmet Cemil bey tercüme etsin» dedi. O vakte kadar bir ceride idaresine girmemişti. Ne istiyorsunuz.

. uzattı. Ali Sekip hemen: Oh. Hüseyin Nazmi okuyor. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son sınıfta idiler! Fakat aralarında eski sıkı refakat mümkün olmuyordu. Bir gün annesinin önüne — «Mir’atı Şuûn’un idare memuru Ahmed Şevki efendiden aldığı beş mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha hanım dedi%ki: Daha’paramız bitinedi.. Ahmet Cemil yazıyor... o zaman Ali Sekip hiçbir kelime söylemeyerek elini.. hele başlayalım.. kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu: Ben çalışmayacak dursam nasıl olur. idarenin sandığı daima boştur amma. Ohmed Cemil güldü. Bu ümidin üzerine ne hayaller nakşetmiş. buna annesi lakayt kalamazda Sabiha hanım çocuklarının hiçbir halini ve hissini tedkik-ten hali kaımayan annelerdendi. sen beni israfE alıştıracaksın. o nazik meseledir. Başka birisinin ağzında terbiyeye mugayir telâkki edilecek bu sual onun ağzında öyle saf bir kalbden sâdır olmuş görünüyor ki Ahmet Cemil garabetini fark bile etmedi. ben sana para alîveririm. Hem bu kadar yorulduğuna da razı değilim. hele bir mektepten çıkayım. akşam mektepten çıktıktan sonra. gece yatıncaya kadar işleyen. değil mi. birinde fikir melekeleri servet kesbedi-yor. öteden beriden müteferrik olarak ayda üç dört yüz kuruş kadar bir para kazanmak. sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım.. analık şefkatinden doğan bi rikkat sözleri Ahmed Cemil’i birden beş yaşındaki çocukluğuna iade etti. Elbette Hüseyin Baha efendinin kara gözleri için çalışacak değilsin a. Sabahleyin mektebe gidinceye kadar.Para meselesi için ikinci mülakatta Ali Şekibe açıldı. Dört lâkırdı ile kendini tanıttı.. zihninde neler tertip etmişti! - . sonra hasta oluverirsin. düşmüştü. anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir gey olabileyim. Bu hayat farkı eski münasebet samimiyetini biraz izale etmiş gibiydi. bak. Bizim idaremizden ne olacak? Biraz da kendine baksana. oğlum.. sararıyordu. anneciğim? Şimdi Ahmed Cemil’in kalbine bu tazejpüt.. Mektep açılmıştı. diğerinde kabiliyetler yıpranıyordu. bir ceride müdürü görürsen iftihar edersin. daima işleyen bir fikrin mektep derslerine tahammül derecesi neden ibaret olabilirdi ? Zayıflıyor... Artık teklifsiz bile olmuşlardı. bak ne olacağım? Oğlunu bir matbaa sahibi. ben şimdi yorulsam sonra rahat edeceğim. kendisine bir muavenet eli ariyan bu genç eli samimiyetle sıktı. Bu son sene Ahmed Cemil derslerine büsbütün ihmal eder olmuştu. Bundan sonra Ahmet Cemil’in hayatı hemen takarrür etti: daima çalışmak... Biri leylî diğeri niharî idi.

sonra yanına bir uşak terfik ederler. Ali Şekibin bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti. beheri beş liralık hisse senetleri çıkarıyor. Ayda iki lira vereceklerdi. yine evine avdet eder.. bir ev.. tek atlı.^*1. matbaa Ahmed Cemil’e münhasır kalıyor.. Ali Şekib’den bu haberi aldıktan sonra güya demiryolu kur’asında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bir an evvel eve müjde vermek üzere Süleymaniye yolunu her vakitten daha erken tuttu. Daha neler düşünmemiş. — Yok.. o evi satıyorlar. Bunu. Gözlüğe bilhassa ehemmiyet veriyordu. dedi. Bu hayali dairma süslerdi.. . yegâne tesliyet medarı bundan ibaretti. Ahmed Cemil’in elinde kurşun k&iem diyordu ki: Şöyle böyle eve dört beş yüz kuruş giri. ziyade tantanaya ne lüzum var? O vakit gözlük de takacak.. gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için hattâ yatmakta acele ederdi. Babıâli caddesinin bir münasip yerinde.. Müphem bir çocuk çehresi.. Sabahleyin Süleymaniye’den. küçük bir araba. Saib’den saklı imiş gibi Ahmed Cemil’i tuttu: Hüseyin Baha efendinin odasına kadar çekti götürdü: Sana bir iş buldum. — Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir sesle emir verecek: Matbaaya!.. kendisi başmuharrir oluyor. kimbilir kimdir? Ahmed Cemil bu çehrenin ismini bilmekle beraber saraha+le tâyine bile cesaret edemezdi. Mektebin *edris müddeti bitmek üzere idi ki bir gün akşam üstü «Mir’ati Şuûn» matbaasına uğradığı zaman Ali Sekip kendisini görür görmez: Ben de seni bekliyordum. Haftada üç gece... Bu akşam mühim bir para müzakeresi açıldı. iki lira daha zam olunca madem ki ev kirası yok. hisseler hâsıl olacak temettülerle yavaş yavaş imha ed’liyor. sonra söyleyeceği şey yanında tashihlere bakmakla meşgul olan Raci’den..Kitapçı Faiz efendiye bir ceride imtiyazı aldırtıyor. bir saat kadar ders... İkbal’in arasında rey vermek üzere hattâ Seher bile meclise davet edildi. Hüseyin Nazmi’yi beraberine alıyor.. ... Sanki haftada o üç saat zarfında daha mı ziyade kazanıyor? Ahmed Cemil’in aylık muvazenesinde iki liranın pek büyük bir ehemmiyeti vardı. meselâ Sirkeci’de dört yol ağzında köşelerden birine zarif — zihninde resmi bile çizili idi — bir dai-Ee. başka bir yerde. çocuk pek küçük amma ne olur. belli_belirsiz bir §ey. dedi. fakat bu hayal pek seyyal idi.. bir matbaa açıyor. zaten onun evine de yakın. Başka ne masraf kaldı?. daha nerede olacağı tekarrür etmemişti. Sabiha hanımın. akşam yemeğinden sonra gider. bu ümidin etrafında neler icat etmemişti? Bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi.. yok.

Avdet ikin kendisine bir uşak terfik olunur. Çocuğun babası — nazik bir efendi — Ahmed Cemil’e takip olunacak hareketi tâyin etti: Çocuğu idadî sınıflara ihzar etmek lâzım. toplama bir daha yapıldı. Daha?.» Bu akşamdan itibaren ders başladı: fakat hocalığın maddî güçlükleri hakkında henüz bir fikir hâsıl etmemişti. Yekûn ne olacak?. değil mi?.. bazı kaideye taallûk eden hataları izah etmek istedi. kâh Seher’e gözlerini tevcih ederek muvazeneyi tanzime çalışıyordu. çocuk gözlerini indirdi. Büyük eski bir konak. Aman ağabey. tabiî geceleri tercih edersiniz. Aıhmed Cemil elinde kâğıdı sallıyor: «Zengin oluyoruz!» diye bağırıyordu. Çocuğa biraz kıraat yaptırdıktan sonra ne yapmak lâzım geleceğinde tahayyür etti. söyleyecek bir şey bulamadı.Seher mutbak sarfiyatı hakkında fikirlerini söyledi: Aiı-nıed Cemil kâh annesine. şeyin ismini bulamadı.. Şimdi ne yapılacak? Çocuk bekliyordu. Nihayet Ahmed Cemil sütunun altını çizdi. ders saatlerine gelince: «Şimdi kış girmek üzere. Seher utandıs kaçtı. Masraflar kalem kalem ilerliyordu. Aman... Hep arıyorlardı. sonra gözlerini İkbal’in gözlerine dikti:’ Artan para da lâzjn. Daha?. kahkahayı salıverdiler.. değil mi anne? Gelin edecek kızımız var. Artık ne yolda tedris tarzı intihabı icabedeceğinde kendisini muhtar bırakıyor. haftada üç defa olsa kâfi. Toplama bitince hayret etti. cedvelin her noktasında uzun konuşmalar oluyor. «Şey» dedi. Bir hayli para artıyor. en ziyade dikkat olunacak şey çocukta tahsil hevesi uyandırmak.. yanlı&ları tashih etti. Daha? Daha?... toplamanın sıhhatine inanmadı. İhtarların bu kısmında çocuğa manidar bir surette bakıldı.. bir daha yapmaya başladı. sonra okuttuğu yeri yazdırdı. «Ne?» dediler. tolamının neticelerini birer rakkamla işaret ederek hattın altına indirdikçe kalbinde bir heyecan duyuyordu. o. noksan bi. iyi terbiye almış altı yaşlarında zarif bir çocuk.r şey olmasın diye dikkat edildi: Seher bir* aralık: «Şey unutulmuş» dedi. cetvelin her rakkamı tekrar okundu. galiba? Daha? Daha?.. İmlâ yazdırmak istedi. Ahmed Cemil’in yanma yaklaştılar. Daha ne var? — Şu yazıldı mı? Şeyi unuttun. sen de!.. dedi. Ahmed Cemil âdeta sıkıntısından terledi. toplamaya haşladı. anne zengin oluyoruz.. . Hiçbiri inanmadı. Herkes tam bir sükût ile neticeyi bekliyordu. Çalışmasından memnun olmadığı zaman kendisini haberdar eder.. itirazlar ileri sürülüyordu. biraz okumak biliyor. Ali Şekib’in bulduğu ders Vezneciler civarında idi.. beş dakikada iş bitti.

odasında kül eşelemekten başka bir şey yapmayacaksa müdüriyetten vaz .. matbaa müdürü Tev-fik efendi vardı ki matbaaya hergün herkesten evvel gelir. bir şey anlamadığından emin idi. Korktuğuna uğramadı. idare memuru Ahmed Şevki efendi. daima sakit bir adam ki matbaada bir gölge gibidir. büsbütün sıkıldı.. küçük odasına girer. Daima küskün.Çocuk yüzüne bakıyordu. «Mir’atı Şuun» heyeti talhririyesi arasında zaten yeri hazır. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. yalnız Ahmed Şevki efendiyle idare işlerine bakar. Artık maişet tarzını bulmuştu.. Hüseyin Baha efendi birgün gözlüğünü zapta çalışarak hizmetinden hiç menun olmadığı Osman Tayyar’ı göstermiş. bir iki ders daha bulacak. başladığı bir şeyi bitirmiş olmak azminden başka bir şeyden ileri gelmemişti. bu ¦şahadetnamenin temini için çalışması. bunlar o saf yürekli adamlardandı ki mülakatlarından bir inşirah-ı derun his eder.. Bir de. imtihan zamanı yaklaştıkça içine bir korku giriyordu. küçük odasında. kulağına: «Sen mektepten çıktıktan sonra buradasın» demişti. yazın kürk giyer. Ahmed Cemil hiçbir yere intisap etmiyecek. dün akşam geçim cetvelini şenlendiren iki liranın kolay kazanılmayacağını şu ilk tecrübe ile anlamıştı. Şahadetname aldıktan sonra hiç sevinmedi. O Harbiye nezaretine intisap edecek. gelecek ders için kitap getireyim de. mütemadiyen işlemekten yorulmağa başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış. bir taraftan «Mir’atı Şuûn »için ikinci defa olarak başladığı bir hikâye. mariz. şahadetnameyi alabildi. Baş muharrir Ali Şekib.. artık haric-den gelen tesirleri kabul etmek istemeyen fikrine bir senedir mühmel kalan dersleri sindirmeğe çalışırdı. Bu adamla bir çift lâkırdı etmemiştir... zekâsına âdeta bir dûniyet veren bu hüccetten utanır. Bir yandan bir tâbie tercüme ediverdiği »vocuklara malûmat» sürekli yayım. büsbütün matbuat âlemine atılacak.. hiçbir şeye karışmaz. dirseklerinin üzerine dayanmış. para kazatoacak. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat iştiraki hemen büsbütün bitti. acılıklarından bir çoğunun zail olduğunu duyardı.. Senenin on ayında artık çalışmaya lüzum gördü. Mektebin son imtihanları yaklaştı. Ahmed Cemil bundan bahsedilmesine rıza vermez. Bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti. kimse ile konuşmaz. odasından mangal mayıs ortasında kalkar bir ihtiyar. «Bu defa bu kadar kalsın efendim. mahiyetini bile bilmez.» Konaktan çıktıktan sonra âdeta geniş bir nefes aldı. ara sıra da bazı risalelerde yazı yazacak.. matbaa müdürü ise kendisini göstersin. fakat bir şahadetname ki. Uykusundan tasarruf etti. «Ya sınıfta kalırsa!» bu korku zihinine iliştikçe—insanları korkulu fikirlerden kaçmaya sevkedes bir hisle — bunu hemen silip çıkarmakta istical gösterdi... ondan zaten büyük bir şey ümid etmiyordu. haftada üç gecesini mahveden Vezneciler seferi derslere vakit bırakmıyordu. Matbaa müdürü? Ne demk olacak. sahibi imtiyaz Hüseyin Baha. Ahmed Cemil bu matbaada hemen herkesi severdi. herk<” /azın hararetiyle yataklarında erkence uyuduğu bir sırada kitaplarının üstüne eğilmiş.

Bazan uyuşmuş . eğri takılmış yeşil astar perdesinin kenarından şurada zihin57 lerini öldürmektle meşgul olan bu zavallılara bir istihza nazarı yollayan güneşin iltimaına hasretle dalıp kalmak. hele şu çapkından kurtulduk! Şimdi gitsin de başka bir «Mir’atı Şuûn» namına para alsın. Ekseriyet üzere peynir ekmek üzümden teşkil ettiği öğle yemeğini güneşsizlikten. Ahmed Cemil şahadetname aldıktan sonra bu dördüncü defaya da hatime verildi. havasızlıktan daima iştihasız kalan midesine zorla indirdikçe güzleri bir ecnebi risalede tercümeye elverişli fıkra arar. muhtelif renklerde lekeleri. «Mir’atı Şuûn» a kat’î surette intisabından sonra Ahmed Cemil’in hayatı bir intizama girmiş oldu: Kitapçılar için çalışmak... mevkut risalelere makaleler yetiştirmek. zaten bu üç kişiden başkaları daima seyyar idiler. bazan iki yerde birden.. mütenevvi şekillerde yırtıklariyle bir garibe halini almış soluk yeşil çuha örtülü yazıhanesinin kenarına ilişerek — Ali Şekib bir tarafta ismal-i ahval yazarken. sabahtan akşama kadar idarehanenin havı uçmuş. «Mir’atı Şuûn» için hergün havadis ve mütenevvia sütunlarını doldurmak. mütemadiyen işleyen zavallı başını dumanla uyuşturabilmek için biribirini müteakip yaktığı sigaraların dumanı gözlerini doldurdukça durmağa. yazı imal eder bir âlet kabilinden uzunluğuna kesilmiş kâğıtları tekrar okumağa vakit bulamayarak doldurup bir yenisine başlamak. bir müddet zihninin ataleti içinde gözler pencerenin rengi uçmuş.geçsin. yahut demin doldurduğu kâğıtların birinde yeri boş bırakılmış bir kelime için lügat kitabını araştırırdı. baş mürettip mürekkepli elini kapının kenarına dayamış «mütenevviaya bir buçuk sütun daha lâzım!» derken — çalışmak. Hüseyin Baha efendi bîr hesap meselesi için Ahmed Şevki efendiye çıkışırken. Hüseyin Baha efendinin buna — hattâ bazı çarpık işlerine — tahammül edişine bakılırsa bu adamın matbaada müdüriyet sıfatını takınmak için bir hususî hakkı olmalıydı. Altı ayda altı kere matbaa değiştirir adamlar. Raci ötede bir risale-i mevkutede güzel bir manzumeyi tezyife çalışırken. sonra yorgun zihininin bir kelimeyi bulabilmekten. Bazan kulağına çarpan sözlerden yavaş yavaş anlamıştı ki Tevfik efendi Hüşeyin Baha efendinin şeriki imiş. Bugün «Mir’atı Şuûn» matbaasında. Ahmed Cemil buna hiç ehemmiyet vermezdi. Ahmed Şevki efendi o gün bir aralık Ahmed Cemil’e: ¦— Oh!. galiba asıl sermaj’e de onun imiş. Meselâ Osman Tayyar dördüncü defa olarak «Mir’atı Şuûn» a intisap etmişti. yarın diğer bir ceridede. demişti. sulanan bu biçare gözleri dinlendirmeğe vakit bulamayarak yazmak. Hattâ bu defa Hüseyin Baha efendi Osman Tayyar’ın matbaadan çıktığına dair ceridede iki satırlık bir ilân neşrine bile lüzum gördü. yahut bir cümleyi rabt edebilmekten irkilişi üzerine ileriye gitmek istemeyen kalemi kâğıdın üzerinden ayıramayarak durmak. Bu meşgale içinde yemek için vakit bulamazdı..

bacaklarına, muttasıl oturmaktan yorulmuş vücuduna bir taze hayat vermek için kalkıp biraz dolaşır, yahud, pencerenin kenarında ayakta durarak karşıdaki kaldırımdan geçenleri seyreder, bir aralık merdivenleri iner, sokağa çıkar,, kitapçısına kadar gider, yeni çıkmış kitap varsa şöyle bir bakar, yahud tabiin hatırı için tashihlerine bakıverir, yine matbaaya avdet eder... Bu hayat tarzı daima böyledir. Cuma yok, pazar yok, hergün çalışacak, hergün matbaaya esir olacak, bazan geceleri nöbet bekleyecek, sahib-i imtiyazın odasında sedirin üzerine ilişip yatacak, nadiren matbaada kendisine ihtiyaç olmayacak da biraz nefes alabilmek için Tepebaşına kadar gidecek, yahud gidip gelme bir Boğaziçi seferi yapacak... Fakat Ahmed Cemil bu hayattan müşteki değildi. Çalışmak şimdi onun için âdeta asabî bir illet olmuştu, durairuyordu. Yalnız akşamları evine geldiği zıaman yemek vaktine kadar minderin üzerine boylu boyunca uzanır, dinlenirdi. Eve gelince val’desiyle ikbal o günün vukuat silsilesini naklederlerdi. O, yalnız dinler, ara sıra bir sual irad eder, onlar söyler, bin türlü hiçlerden mürekkep sözlerle ycr^nn zihnine biraz istirahat havası verirlerdi. Ahmed Cemil bu meşguliyet hayatı başladıktan sonra sükûtu sever olmuş, gençlere mahsus konuşkanlığım kaybetmiş idi; fakat isterdi ki kendisine öteden beriden bahsolunsun. Bugün komşu Sabire hanım gelmiş, oğlu Ahmed efendi geliniyle kavga etmiş de o aralarına girmiş, barıştırmış, yine kıymeti bilinmezmiş, ne de olsa gelin değil mi?... Buna uzun uzun, dudaklarında geciken bir tebessümle gülümserdi. Dün İkbal Seher’le beraber sekiz arşın basma almak için Kalpakçılar başına gitmiş, yolda Seher’in ayakkabısının ökçesi kopmuş, deli kız: «Aman! Küçük hanım! Ökçem koptu» diye kalabalığın içinde bir çığlık basmış ki... Ahmed Cemil bu hiçleri derin bir zevk ile dinler, dinledikçe sıcak bir günden sonra düşen yaz yağmurlarının latif serinliğine benzeyen bir haz duyardı. Matbuat için çalıştığına hiç müteessif değildi. Zira bütün ümidlerinin mütemadi çalışma neticesiyle zuhur edeceğine kani idi. Fakat o Vezneciler’deki ders Ahmet Cemil’e o kadar ağır geliyordu ki eğer başka türlü telâfisine imkân olsa o iki lirayı çoktan terk ederdi. Hiç olmazsa gecelerine tamamen tasarruf edebilse kendisini bahtiyar addedecekti. Evde kaldığı akşamlar bir müddet validesiyle konuşur. Seher’le alay eder, bilhassa İkbal’i her lıangi bir sebeple kızdırarak eğlenir, sonra odasına çıkarak ya sevdiği bir şairi okur, yahud tercümeleriile iştigal eder, yahud - iki gün sonra fena bularak atmak üzere - bir man-zumecik karalardı. Odasında seccadelerin üzerinde yuvarlanarak, minderlerde uzanark çalışmağa sarfetiği bu zamanlar gündüzleri idarehanenin hasır iskelesinde geçen saatlerin meşakkat mükâfatı kabilinden bir istirahat devresiydi; fakat ihtiyaç derdi bu zamanları da tamamen kendine bırakmıyordu. “ sükuny,^

Haftada üç gece yemekten sonra evden çıkarak, bu y, köşesini bırakarak Veznecilere kadar gider; orada saatlerce V7 uğraştıktan sonra maiyetine verdikleri bir uşağın refakatiyim V evine gelir, o zamana kadar herkes^atnuş._olduğundan uze” rine aldığı anahtarla kapıyı açarak hafiîçe ayaklarının ucuna basa basa odasına girer, nihayet on altı saatlik bir sâyiîı ıstırabı bahasına kazanılmış olan yatağına sokulurdu. Asıl bu Vezneciler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. Öyle ki ders günleri yemeğini yedikten sonra mangalın başında ısınmak mümkün iken buna muvaffak olamayıp soğukta, karların, çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak lâzım geleceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuş idi. Dersi olduğu akşamlar Ahmed Cemil sofrada matemi andıran bir sükût ile yemek yedikten sonra küçücük kırmızı bakır majıgalla ısınan bu yuvacıkta annesini, kardeşini yalnız bırakarak, hattâ geç kalmak korkusuyle mangalın kenarına sürülen parlak sarı cezveden hissesini almayarak bilhassa bu gece seferleri için aldığı siyah muşamba paltosunu giyer, «anne! ben gidiyorum, uykunuz gelirse beni beklemeyiniz!» der, kalbinde bu eve, şu muhtasar aile ocağına bir hasret hissiyle sokağa çıkardı. Soğuk!... Kışın tipilerle esen rüzgârı paltosunun başlığından hücum ederek yüzünü tırmalar, bütün vücudunu kaplayan ürpermelerle titrer. Hasır iskemle üzerinde yazı- ile geçen bir günden sonra o küçük fakat şirin sarı mangalın kenarından mehcur olmak, meşkûk işlerle geçinen sefiller gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak takat kıran bir der d idi. Her dakika bir çamur birikintisine batmamak için durmağa mecbur olur, iki ellerini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zabta çalışa çalışa taşların üzerinden sekerek yürür, bazan duvarların kenarından bir gölge şeklinde süzülerek geçer, güzergâhına tesadüf eden küme küme büzülmüş köpeklerden korkarak yolunu değiştirir, bazan bir viranenin boşluğundan geçerken şimdi bir el uzanıverecekmiş, yakasından tutuverecekmiş gibi kalbinde bir korku titremesi duyardı. Sonra bir aralık yağmur başlar, omuzlarında, başında muşamba palotusunu döğerek sırtından süzülüp ayaklarına doğru akar, ne kadar k:vırsa bir türlü çamurdan muhafaza edemediği zavallı tek pantolonunu ıslatır... Bu yarına kadar kuruyacak, sabahleyin mangalın kenarında tüterek geceden kalan nemi alınacak, İkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o matbaaya geç kalmak korkusiyle üzülecek. Tenha karanlık sokaklar... Soğuk rüzgârlarla karışık sıkı bir yağmur... Ahmed Cemil o sokaklardan, o yağmurun altından geçer, ta Veznecilere kadar gelir. Kapının önünde zile dokunmadan evvel bir nefes alır, sonra kapı açılınca henüz yemeğini bitirmemiş yağlı elini silmemiş uşağın tuttuğu mumun ziyasiyle dar bir merdiveni çıkar, selâmlık odasına girer, orada bekler, tâ ki küçük bey kitaplarını alıp haremden çıksın... Hoca efendi, bu gün hiç çalışamadım, affmızı rica ede-

rim. Mukaddemesiyle küçük bey girer. Ahmed Cemil’in her şeyden ziyade bu hoca efendi tâbiri canını sıkar. Ne için? Canı sıkılmağa hakkı var mıydı? Çocuk küçük bir yaramazdır, fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü altında saklıdır. Ahmed Cemil şakirdinin hiç bir ze-rafete mugayir haline tesadüf etmemiş olmakla beraber ufak bir serzeniş yapsa çocuğun calî bir mahcubiyet edası ile gözlerini indirerek içinden: «Budala! sen de... sana ne oluyor? ister çalışırım, ister çalışmam. Keyfimin kâhyası değilsin ya!...» diyeceğinden emindir. Onun için daima affeder, zaten çocuğun kendisiyle beraber bulunduğu müddetten başka çalışmadığım da bilir. Derse başlanır; meselâ hesabdan taksim anlatılacak, arzın kürreviyeti izah edilecek, bir küçük efsane okunacak, ele geçen bir cerideden imlâ yazdırılacak... Ah!. Ahmed Cemil bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu boyuna uzanarak Musset’nin «Geceler» ini, Hugo’nun temaşalarını, Lamartine’in «tefekkürat» mı okumak için nasıl bir iştiyak duyardı. ^W^ $cja^ ‘ Bir vakit gelir ki her ikisi de yorulur;(çocuk küçücük eliyle ağzını saklayarak yalandan esnemeye! başlar, Ahmet Cemil’in yorgun gözleri süzülürdü. Bir aralık! uşak görünür: «Hanımefendi haber göndermiş, kucuk_bey.-aiteky&rulmustar, diyor» sözü üzerine derse nihayet verilir. Çocuk bir an evvel hareme gitmek, uşak da Ahmed Cemil’i bir an evvel evine götürüp avdet etmek için sabırsızlandıklarından bunun çocukla uşak arasında bir sania olması da pek ziyade ihmal altında olmakla beraber, o aldanmağı terci’h ederdi. Avdet ederken başka bir fasıl başlardı. Uşak yavaş yavaş Ahmed Cemil’le teklifsizleşmişdi. O, bu lâubaliliğe sükûttan başka bir şeyle mukabela göstermediğinden uşak evde la-kırdısız geçen hayatın öcünü kendisinden çıkarardı. Elinde muşamba feneri sallayarak, ilk önce önden gitmek âdet iken her defasında bir iki parmak geri kala kala nihayet yanında gitmeğe başladığı Ahmed Cemil’e geveze uşak bütün dertlerini döktü, memleketinde kendisini bekleyen rişanlısından bile bahsetti... Ahmed Cemil, yalnız dinler yahut dmlemeksızm susardı. Nihayet sokağın başına gelince uşak , f.;^e-- ^rt|k buradan gidersiniz», derdi. Ahmed Cemü hafif bir selamla ayrılır, titreyerek anahtarı sokar, çamuriu lastıklerıyle muşamba paltosunu hemen taşlığa atar odasma çıkar, ıslak esvaplanm öteye beriye iliştirir Jatağnİ W ta kendisine mukadder tek dinlenecek yeri olan yatağına g «Uyu zavallı çocuk, yeşil eski çuhalı yazıhanenin kenarında, karanlık çamurlu sokaklarda, küçük nazlı çocuğun daima esneyen çehresi karşısında geçen o meşakkat ve mihnet saatlerinden sonra şu sıcak temiz yatağın içinde, münevver mai bir semanın bârân-ı elması altında, tulûunu beklediğin ümit le uyu!...»

öteden beriden bahsederlerdi. ter-tiphanede mürettiplerin telâşa lüzum görmeyerek kasalara dağıttıkları dökme harflerin seri darbeciklerle rjuttarid ahengi işitilmektedir. Ahmed Şevki efendinin başlıca müntehabı olan lügatlerden biri de «çapkın» kelimesidir.Ahmed Cemil’in selâmına mukabele etmeye vakit bulamadan: — gördün mü bir kere çapkını? Bu akşam yine evine gitmemiş!. Ahmed Şevki efendi bu sabah şu cümleyi pek hiddetle beyaz keten yeleğinin altında zorca zaptolunan göbeği yerinden sarsılarak söylemişti. Ahmed Cemil Raci’den bahsolunduğunu derhal anladı.. dertleşirler. sa-hib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin dizine elini vurarak «hay!: çapkın hay!» demiş idi de sonra da bu gaflet hatasından dolayı zaten kırmızı olan çehresi birkaç gömlek daha kurmızı-laşarak üç dört gün kadar sahib-i imtiyazın yüzüne bakamamış idi. Her sabah böyle buluşurlar. yapyalnız. dedi. gece ceride basılmış. Ahmed Şevki efendiye ne vakit kaleminden.. Görsen. tütün kokusu henüz matbaanın mürekkep ve ıslak kâğıt kokusiyle meşbu havasını doldurmamış. Bedbahtlığı her halinden belli. Ahmed Cemil telâş etmeyerek sordu: Nereden anladınız? Nereden anlayacağım? Zavallı kadın yine öksüzler gibi boynu bükük çocuğiyle gelmiş. Ahmed Şevki efendi henüz hücresine girip kâğıdının üstünde daima çıtırdayan kalemini eline almamıştır. yalnız postaya tevdi edilecek olanlar kuşaklanmakta. Karısını evde kimsesiz. Sabahları intişar eden cerideler idarehaneleri en ziyade sabahleyin asudedir. o benim ninnimdir. gecenin bakıyye-i huma-riyle biraz sersemce olarak geldiği zaman Ahmed Şevki efendiden başka kimseyi bulamamış idi. Muharrirler henüz gelmemiş. hattâ bir kere sevgi hissine lüzumundan ziyade kapılarak kendisini kaybetmiş. Ali Şekib bu iki dosta yazıhanenin bir tarafında hasbıhal esnasında tesadüf ettikçe nükte sarfetmek için iptilâsına uyarak Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki’nin mahleslerindeki müşabehetten «Ahmed efendiler yine birleşmişler. İkide bir de «Babanı nerede?» diye glen bu çocukla..» derdi. Ahmed Cemil idare memurunu en samimî temennasiyle selâmladı. matbaa halkının kaba kaba manalı . o bitmez tükenmez nâlişiyle kâğıdın üzerinde — ağır ağır yürüyen bir öküz arabası gibi — o daima çı-tırdıyan kaleminden bahsolunsa: «Yok! ona ilişmeyiniz.söylemek istediği şeyi söyleyecek bir adam bulamayıpta ilk tesadüf edenin üzerine atılanlan sabırsızlara mahsus bir telâş ile . mahzun edalı bir biçare. ne de güzel kadıncağız! Taze. îdare memurunun kalem çıtırdısiyle müdürün öksürüğü matbaa makinesinin dümdarlarıdır. ben hem yazarım hem o ninni ile uyurum» derdi. Bu kelimeyi hiç sevmedikle-riyle pek ziyade sevdiklerine hasreder. matbaanın aşağı katında ağlayıp duruyor.fjs^yafetini takip eden günün sabahı Ahmed Cemil matbaaya mûtadından biraz geç. Ahmed Şevki efendi musahabe refikini görünce . ihtimal ekmeksiz bırakıp ta kimbilir hangi kahbenin yanında vakit geçirmekte mâna var mı?.. sabahleyin şafağı müteakip müvezzilere dağıtılmıştır.

. Buna.gülüşleri arasında ağlayan o kadıncağızı gördükçe içim içime sığmıyor Alimallah!. Utanmasa aşağıda ağlayan Raci’nin karısına değil... Amma kocasını aramak için sabahleyin başını örttüğü bir matbaaya geliveren kadının muamelesini de süslü bir muamele addetmiye-cekmişiz..... kocası içmeğe başlamış. böyle bir herif bilirim ki karısı ağladıkça onu döverdi.müz’ic ve elîm tafsilâtiyle meydana dökmüştü. Ahmed Cemil derin bir teessürle dinliyordu. Bir aralık Ahmed Cemil’in gözüne bir şey ilişti. Ahmed Şevki efendi devam etti: kendisini tecrübe etmeden aile babalığı ne demek olduğunu anlamadan. şu genç kadın kimin... nihayet bir akşam evde küçücük bir çocukla yalnız kalmış.. Bu dereceye kadar düşmüş olmak için kimbilir ne mecburiyetler görmüştür. Ahmed Şevki efendinin sâde bir talâkatle söylediği bu sözler gözlerinin önünde bir facia âlemi açmış. cemiyet hayatı içinde göz yaşlarından mürekkep bir ıztırap sahifesi teşkil eden acı bir bahsi bütün. İnsan ilk önce karısını döven erkeklerden bahsolunduğunu işitince: «Kimbilir? Karı nasıl dayağa müstahaktır. Bir ay ya mes’ut olmuş ya olmamış. «Senin her şeyin işte bu adamdır» demişler. dayağa müstahak addedilecek. Ahmed Şevki efendi: . Tutmuşlar bilmediği bir adama veri vermişler. bir de.. Türlü faraziyyat silsilesi ki her biri ciğerlerinde bir başka yara açıyor.. Bu gaybubet tekerrür eder olmuş. Sonra eve gelince karısının ağlamasına tahammül etmesin. Bir de ona sormalı. İşte Raci’nin karısı! Dünyada kendisinden kaçan şu heriften başka bir şey düşünmediği bu sabah şafak atar atmaz gelip şurada ağlamasiyle sabit değil mi?. Bir şey söyleyecek de galiba cesaret edemiyor. kadının kocasına âşık olmasını ilâve ediniz.. çocuğundan öyle anlaşılıyor. sonra: «Evde bakkaldan veresiye peynir ekmek alırlar..» demek ister. Ahmed Şevki efendiye göstererek dedi ki: Baksanıza... dünyada bu adamdan başka kimsesi kalmamış.. ağlasa kıyametler kopuyor. bağırırsa yaygaracı denecek. Nerede kalıyor?. merdivenin başında duran Raci’nin çocuğu değil mi?.. Ahmed Şevki efendi diyordu ki: — Evet. yahut o mukaddes vazifenin ehemmiyetini her türlü takayyütten vareste addedecek kadar kendilerinde duygusuzluk gördükleri halde evlenenlerden bahsetti..» tesellisiyle gitsin cebindeki parayı bir murdar aşüfteye versin. Bir gün o çapkını tuttuğum gibi idaresinin penceresinden aşağıya atacağım. Sonra ana baba ortadan kalkmış. O kadın ağlarsa. saf bir büka-i merhametle ağlayacaktı. hattâ. Nereye gidiyor?. Evet. efendi içsin içsin. Amma neye yarar? îş bu biçarelerin derdine deva bulmakta. bütün gözü yaşlı zevceler için şurada uzun uzun. Belki onbeş onaltt yaşında. Kimbilir. hangi baba ile hangi ananın nazlı bir kızıdır? Pek küçük iken evlenmiş olacak. Bu genç kadın ne yapar? Kocası nerede kalmış?... meram anlatamıyor..

hemşire hanım?. dedi. Kadıncağız merdivenin kenarına dayanmış müsaade bekliyordu. Ahmed Şevki efendi refikina bakti. bileklerini örtmeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde.. mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret mânasiyle örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü. dedi.. orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen . ve merasime mahsus sesini takınarak: —• Ne istiyorsunuz. Nedim!.. ne demek istediğine dikkat etmeyerek . İkide birde boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz.. o. Zaten benim ne demek istediğimi siz pek iyi bilirsiniz. Bu gün o çocuğun elinden tutaran gelen annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır. Ahmed Şevki efendinin şu suali üzerine genç kadın bütün matemli hayatının karanlık meşakkatlerinden genç sırnaşma çekilmiş bir ye’is perdesi gibi çehresini örten siyah peçenin altında henüz kurumamış kirpiklerini kaldırmağa henüz gençlik gülüşüne bedel ıstırap giryesi silâhı altında melûl ve kesif K> J. dünyada vaktinden evvel dertle... Çocuk — Kırkılmamış lepiska saçlı. Bir şey mi söyleyeceksin? dedi. dedi. pejmürde yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk — tereddüd ederek yaklaştı: İzin verirseniz. Söyleyeceğine. bir iki sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan soluk pantolonundan.. annem size bir şey söyleyecek..Gel bakayım... değil mi efendim? Zevcimi siz de benim kadar tanırsınız.. Ahmed Cemil’i de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı. gel!. senelerden beri katra katra ciğerlerine damlayıp her isabet noktasında bir ateş tutuşturan zehirin bütün acılıkları feveran etti. Kadın artık ilk itiraza şu üç dört sözle galebe çaldıktan sonra. nihayet müraacata karar verdim de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. oğlum. Bak bir kere! İlk kabalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra. -L . Ahmet Şevki efendi kendisine biraz vekar vererek.«. XI 65 duran gözleriyle şu müşfik çehrelere naze-i istimdad tevcihine bile cesaret edemeyerek titrek bir seda ile: Demmindenberi size müracaat edip etmiyeceğimi düşünüyordum. elbette. bir nazar teatisiyle kadıncağızı dinlemeğe karar verdiler. Ahmed Şevki efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki: Senin ismin ne bakayım?. Ahmed Şevki efendi mütalâasını çocuğun yanında ikmal etmek istemedi....

Pederimle validem ortadan kalkınca yalana da lüzum kalmadı. Bir nazar ki çocuğu sanki ağlayan bir buse ile ihata etti. fakat bütün elem ve ıstırabına gafil ibir şerik olmuş çocuğun mahzun edasına bakmağa cesaret edemeyerek perişan bir lisanla şimdiye kadar kimseye faş olu-namayıp da teraküm ede ede artık havsalasının isti’abına muktedir olamadığı acılıklarını hatırına geldiği gibi salıverdi. sarhoşluğundan başka bir şeyle gaybubetini unutturmadığını birer birer döktü. bu gün arsız bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu. eve geldikçe titizliğinden. ben bu gün kocam için değil çocuğum için geliyorum. Buna acıyınız... Fakat bilir miyim. karşısında yüzüne ba-kamaksızın teessürle ve sükûtla dinleyen bu iki şefkat çehresine. rikkatten mürekkep bir derağuşun mıknatısı cezbesi içine aldı. Babasını bırakınız!» demek istedim. tesellisini ağlamakta aradığını söyledi..matbaa merdiveninin kenarına dayanarak. yalnız son vak’ayı anlatayım... Sanki şefkatten. küpenin satıldığı meydana çıktı. annemden bana bir şey kalmamıştı. Fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. Dünyada bedbaht bir kadın olmağa katlanmak mecburiyetinden başka bedbaht bir çocuk yetiştirmiş olmaktan mütevllit bir ye’sin bütün şerhi bu nazarda mündemiç idi. yüzüğüm.. kocalarımızın bizden kaçtıklarını görürüz de ekseriyet üzere kimin için bizi terk ettiklerini de bilmeyiz. her derdini yüzüne baka baka düşündüğü.. fakat artık... Kocam daha onların hayatında iken on liralık bir küpemi aldı. şu babasının bir güler yüzünü görmeğe muvaffak olamayan çocuğu elinden tutup o kadın her kim ise ona götürmek. o kadın kimdir?. muhabbet devresinin ilk smeresi daha «Baba» demeğe başlamadan babasının onunla beraber annesini de unutup haftada dört beş gece evin semtine uğramamağa başladığını. Karısından elbette bir sebeple kaçıyor. çocukluğa mahsus tam bir itimat ile olanca hissini ve fikrini ona hasrettiğini. iki altın bileziğim vardı. Biz. bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk. Bakınız. Kaç kere niyet ettim.. Evet. O beni aramağa lüzum görmezse benim onu arswnaga mecburiyetim kalır mı?. zaten gelin ederlerken de pek az şey vermişlerdi. «Hanım. artık tahammüle imkân kalmadı. bu güne kadar sabrettiğini. Babamdan. 5 Genç kadın burada çocuğuna uzun bir nazarla baktı.. Onlar da birer birer gitt\ Tabiî ses çıkaramıyordum.. Bir. eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç anasının daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek.. İşte efendim.. Mai ve Siyah — F. zavallı kadınlar.. mahvetti. güya beni Emniyet Sandığına terhin olunmuş diye aldatmak istiyordu. Geceleri evine gelmeyen erkeğin elbette gideceği bir yeri olmalı... yambaşında bu facianın henüz eşhasını idrak edebilecek bir yaşa gelmemiş.. O vakit bu genç kadın. Ah bu nazar!. bakınız. sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığına vukuf hâsıl ettikçe kalbinin nasıl yırtıldığını. Henüz çocuk denecek bir yaşta iken bu adamın zevcesi olduğunu. sanki onun masum simasına elemlerinin mersiyesini yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayıramayarak bütün hissiyatını döktü. eğer kazandığı .

» dedi.. ona haftada beş on kuruş verebilmek î#n.. fakat onu ileride uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lâzım değil mi?. Ben nasıl olsa geçinirim. Dikj. Nihayet genç kadın başını kaldırdı: — Kâğıtlar henüz bende.... yüzüğümün filân gitmiş olmasına ehemmiyet vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kâğıtlardan ibaret olan servetini. Çapkının . elimden her şey gelir. Matbaa da bir mektep değil midir? Burada muharrir efendilerin herbi-rinden iki söz öğrense âlim olur gider.. işte size bunun için ge-iiyorum. biraz hicap ile ve söyleyeceği şeyin refikince de tasvibe mahzar olup olmıyacağını anlamak iştiyomuşcasına Ahmet Cemilin yüzüne bakarak dedi ki: __ Eğer merakınız yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz. zihninde bir müşkülün halliyle meşgul imiş gibi iki parmağının arasında çenesini sıkıp duruyordu.. Küpemin. çocuğum için bunlum hepsine katlanırım.. ve. kadınlık hicabı ikmale mani oldu. çocuğu böyle bırakmağa babası razı olabilir.... Zavallı babam.Ahmed Şevki efendi mümkün değil bu . çocuk?.. meza-nstanda on beş yaşında verem bir kızın kabrine tasadüf etse dünyaya küsmek hassasiyetinde yatırılmış olan bu rakik şair—şu feryad eden şiirin hüznüne karşı mephut olmuş. Fakat* “çocuk ne yapsın. sanki donmuş kalmıştı.. sonra biraz tereddütle. ölürken bunları Nedim’e bırakmıştı. bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı... ne olur ne MA1 V iÜ olmaz diye dişinden tırnağından artırarak üç tane Demiryolu hisse senedi almış. o vakit üzerime hücum etti. bir evde yemek pişirmek. Ahmed Şevki efendi.. satılacak aı™ük bir ‘şey kalmadı..§ dikmek. fakat ‘ “ben nasıl razı olurum? Okumak lâzım.. ne olur hizmetçilik de ederim. Evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı. ben ölürsem elinde kalacak olan şu tek kuvveti artık bu adamın eline vermek bir hıyanet. ben hizmetçilik etmeğe mecbur olayım.. af olunamayacak bir kabahat olduğunu anladım.. Kocamın kâğıtlar dediği bu idi. bundan sonra göz yaşlarını zaptedemedi. sonra bir aralık önüne dikilerek: «Nedim’in kâğıtları nerede?» dedi. fakj^t o vakittenberi eve gelmiyor ve gelmiyecek.. «ya öyle ise ben sana gösteririm. yahud gsise bile bundan sonra hayat büsbütün cehennem olaca1^.fakat bu paranın kazandıklanyla beraber başka birisine sarf olunduğunu hissediyorum. «O kâğıtları veremem» dedim.. Nihayet her şey bitti.para bir oğluyle bir barısından ibaret olan evini geçindirmeğe kifayet etmeseydi hattâ müteessir de olmazdım. sokakta kolu kırık bir çocuğa.... Meselâ buraya gelebilir. Ahmet Cemil —¦ bir ceridede sefaletten intihara mecbur olmuş bîr aile pederine. Birkaç günden beri galiba parasızlıktan olmalı — her vakitten ziyade hiddeti vardı. efendim. Ahmet Şevki efendi ile Ahmet Cemil bu facianın karşısında bir hürmet ve merhametle sükût ediyorlardı. Genç kadın ikmal edemedi.

zekâsı gözlerinden belli. Katiy-yen hatırına gelmiyor. Sanki bu kelime ağzından biraz ^wel söylediği sözlerin hülâsası gibi düşmüştü.. Bir şeye dair konuşuyorlardı.. onun için bugün matbaada işi bitirdikten sonra . fakat yalnızlıktan patlıyorum gel de biraz gevezelik edelim..bizim idareye uğrarsın. Bir küçük dikiş makinası bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamasına kâfi değil midir? Matbaanın şu tenha saatinde merdiven başında cereyan eden bu muhavere artık bitmeğe yaklaşmıştı. Ufak bir nezle. efendim... Bu yaşta bir çocuğun . değil mi» dedi.hususiyle anası babası hayatta iken . Kadın Nedimin elinden çekti: «Tekrar teşekkür ederim. ne isterse yapsın. Hüseyin Nazmi o vakit kızmış «senin yaşında çocuklar . Hüseyin Nazmi-nin uşağını gördü.» Uşağa: — Peki! dedi. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu. Ben çıkmazsam «Gencine i Edeb» de çımayacak. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere göndermişti.. ben.kelimeden vaz geçemezdi . Ahmed Cemil bir ay evvelki günün bütün teferruatını zihninden tekrar geçirmek istedi.. annesinin gözlerinde neşve veren bir gülüş görmemekle çocukluk sevinci masum çehresinde donnuış olan biçare çocuğu yavaş yavş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi. Bu Lâmia idir çember çevirirken üzerlerine gelmiş idi. o..gece derslerin varsa talik e-derek . fakat.. ne lüzumu var?. Çocuğum hakkındaki merhametinize teşekkür ederim. zevcinize gelince: O mühim bir mesele. çocuğumun zamanı boş geçirmediğine emniyet hâsıl ettikten sonra her şey yapabilirim. ne kadar müsvedde filân bulursan toplar. o bahsi kapaynız. Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmış idi. Diyordu ki: «Bir haftadan beri inmiyorum.hangi mektebe gönderebilirim ? Mahalle mekteplerinden birine göndermekle maksad hâsıl olsa! Kocam. Son defa olarak ne vakit görmüştü? Bir ay kadar oluyor. Lâmia’ya ne vaadetmiş?. Kadın atıdı: Rica ederim.. bu akşam bana gelirsin: Şu işi başka birisine de havale debilirdhn.. *** Ahmed Cemil yazıhaneye teveccüh etmek üzre iken merdivenden birisi çıkmakta idi. Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki efendi uzun bir merhamet nazariyle şu f acia— zihayatı takip ederken gözleri daima yaşlı olan bu talihsiz genç kadın..er-keklerin bazı gaflet zamanlan olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir.» Kurşun kalemiyle bir buruşuk kâğıda atılıvermiş olan şu perişan sözlere bir de küçük zeyl vardı: «Lâmia’ya bir şey vaadetmişsin. dedi. Başını çevirdi. Ahmed Şevki: — İşte!. elbette bir kere babasına da söylersiniz. yahut daha doğrusu büyük bir tenbellik beni evden çıkarmıyor. başımın ucunda «unutmasın» deyip duruyor.

. karı Reciye ne nazlar. Şimdi!. Said ikmal etti: O siyehnûr çe§m-i efşan Ahmed Cemil gülerek: ¦— Aferin Raci! Epeyce taze renk göstermeğe başlamış! dedi. Hele karıyı görseniz. Ne diyuğ?.» dedikçe biz Said’le kırıştık. Saib’den o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona lâkırdı söylemek lâzım gelse ağzıyle söz söylemeği tenezzül addederek burnunu konuşma vasıtası ittihaz ederdi: —¦ Ooo! Biz onu Palais de Kristal’de bıraktık’. ben Erenköyü’ndeyim.. bizi de salıvermek istemiyor.. Öyle bir asılıyor ki!.. ne idi. hay şeytan hay! Bunu unutmakta mâna var mı? Ne idi yarabbi. Said de Saib’i taklit etmiş olmak için — merdivenleri yıkarcasma atlaya atlaya çıktılar.. dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyit söylüyordu: Şule i handerizi zühre midir Saib aşağısını tahattur edemiyordu. fakat bu tercüme mihaniki bir iş kabilinden fikrini işgal etmeksizin yürüyordu..çember çevirirler mi?» demiş idi de Lâmia istihzalı lâtif bir göz kırpmasiyle «pencerede oturup da şiir mi söylerler?» demiş. yarım yamalak türkçesiyle Raci’nin gazelleri için: «Ne diyuğ?. Saib’in hikâye bakiyesi gürültüye karıştı.. orada murdar. Rari’den haber alırız. Ya Raci’nin hâli! Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel söyleyişini görseniz. Dur bakayım.. Sonra baktık ki oradan kaldırmak mümkün değil. işte Ahmed Cemil o vakit bir şey vaadetmiş idi amma ne idi.. Saib’le Said — Saib havadis vermek için.?. bir de. ne cilveler yapıyor.. Ahmed Şevki ile Ahmed Cemil bakıştılar. Ahmed Cemil refikinin fikrini anladı: Bu akşam kabil değil. istedikleri iki sütunu tercümeye başladı.. Görülecek şey. fikrinde yalnız bir sual bütün örtülü hâtıraları tırmalaya tırmalaya tekerrür ediyordu: «Ne idi acaba?» Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmed Şevki efendi birden döndü: İşte Said’le Saib geliyor.. dedi. muhteriz kahkahacıkla istihzanın rengini takviye etmiş idi. Ahmed Şevki efendi Ahmed Cemil’in kulağına eğildi: Bu akşam Palais de Cristal’e gidelim. Sıvışıncaya kadar. dedi.. Yazıhanenin kenarına oturdu.. Saib Ahmed Şevki efendiye sordu: — Raci gelmedi mi? Ahmed Şevki efendi burnundan cevap verdi. tefrikaya iki sütun lâzım.. isterseniz yarın akşam. İri bir Alman..... akşamı beraber geçirmişler olmalı. Ali Şekib baş-mürettibi çağırarak merdiveni çıkıyordu... .. İçti sızdı. Baş mürettip bu düşünceye fasıla verdi: — Beyefendi. kart bir karıya tutulmuş..

. Haniya benim şey?. Kendi kendisine: «İş fena!» dedi. hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköyü’nde geçirirdi. dargın bir sesle: Hem vaadediniz de hem sonra ne diye sorunuz?. Hep zihninin içinde bu vardı: Acaba ne idi?. Ahmed Cemil bu hiddetin lâtife ile önü alınabileceğine hüküm vererek: Şimdi o’ şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı ? Lâmia kapının düğmesini çekti.. 7 : Ahmed Cemil. çemberiyle değneğini aldı. Lâmia’nın elinden çember kaçtı. Ne? Lâmia derhal darıldı..nıaktan.ı. kıpkırmızı oldu.. bütün müsvedatı toplamış. buluşmak ihtiyacına uymaktan hâli kalmamışlardı. Ahmed Cemil’in. Zili çekti. bir de sen darüsaa! Bari geri döneyim. küçücük çehre-i ne-şatmı bir dargınlık bulutu . Ahmed Cemil refikini iki gün görmese Umûr-u Şehbenderi kalemine yahut «Gencine-i Edeb» idarehanesine baş vurur.*** Lâmia’ya vaadettiği şeyi tahattur edemeyecek olursa. bir kelime bile ilâve et-miyerek koştu.. Lâmia’ya vaadettiği şeyi tehattürden ümidini keserek vapura binmişti. Ahmed Cemil’in önünden bakmayarak geçti. değnek bir yana fırladı. İki arkadaş küçüklükten beri hissiyat ve efkâr teşrikine o kadar alışmışları ki yekdiğerinden birkaç gün iftirak etseler mânevi tamamiyetlerine nakısa gelmiş zannederlerdi... ¦— Tamam.. işini istical ile bitirdikten sonra «Gencine-i Edeb» idarehanesine uğramış. Başka kim darıldı?. kapıya koştu.p ıın^auuuaiı uır sene uaaue un uuu’i aıa. Hüseyin Nazmi ile uzun çocukluk arkadaşlığı neticesiyle aralarına ne kadar fasıla gelse yine zeval bulmaz bir yakınlığı vardı ki buna hiçbir sebeple sekte geleıvxcitı..kapladı... Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahley’n «Mirat-ı Şuûn» idaresine uğrar. Köşkün yanma gelince parmaklığın arasından Lâmia’nm yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin penceresinde idi: Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum.

. ibzal edilmemiş tezyif kalmamıştı.» demişim. Ahmed Cemil okudukça «Aman ne kariha bolluğu! ne vicdan genişliği!. dedi.» dedi. O vakit iki arkadaş birbirine baktılar.» Sen böyle hepsini okumağa kalkışırsan işimiz var. müsceddeleri Hüseyin Nazmi’nin önüne döktü. *”” Tâ bahçenin bir köşesinde sarmaşıklarla loş küçük bir •kameriye vardı.. Mektup sahibi manzumeyi kelime kelime mûtarıza içine alarak herbirisine söyleyecek bir söz.. çünkü «Kiysu-i müşemmeş. yürüyüşüne bile tariz olunmuştu.Lâmia’nm hiddetini görme..» demişim. «Bakayım!» dedi. bu yazı bizim Raci’nin. Tarsuslu Zaraifizade Abdullah imzasıyle bir gazel: Nâr-ı aşkın içre ey malum senin Ahmed Cemil: — Ateşe! dedi. Al sana arzın küreviyetine dair bir makale. Risaleler mektep kitaplariyle mektep çocuklarından kurtulamayacaklar.» diyor.IKır içeri girme de bahçede oturalım. Öyle şeyler demişim ki görülmüyor. o münasebetle şaire hediye edilecek bir hakaret bulmuştu.. Ahmed Cemil fesini bir iskemleye attı.... Hüseyin Nazmi dudakları arasından: *¦’ — Şımarık! dedi... bilâhare tetkik olunmak üzere bir iki müsveddede ayırdı.» demişim. Sonra ilâve etti: —-. Birden Ahmed Cemil: — «A. Bir gün âmal-i erbaaya dair bir makale gelse taaccüp etmeyeceğim. ikisi beraber okudular. Hüseyin Nazmi ihtisara başladı. Vay!. senin o geçen nüshadaki «Ezhar-ı bekâret» manzumesine bir alay teşniat... sepete atılacak müsveddeler teraküm ediyordu. Bunlar ben miyim? Ne için?. «Ben miyim?» Bu mirî belâhet-semir.. Ahmed Cemil diyordu ki: . hususiyle daima beraberinde yaşadığı bir adamın bu suretle aleyhine kalem yürütmek için bir insanın muaşeret zarafetinden bu derece mahrumiyetine taaccüp ettiler. oraya gittiler.. Şimdi de başımıza «Bir fırka-i muhayyile» çıktı: «Bin üç yüz dokuz sene-i hicriyesinin şehr-i şabanımn on yedinci gecesi saat altı buçuk raddelerinde Edirne kasabasının cihet-i şimaliyesinde kâin. Bir aralık bir kâğıt için «Koca şair!... çünkü «Pervaz-ı nigâh emelim. şu halde ben bütün bu sayılan şeyler imişim. Az kaldı kapıyı açmıyordu..» Ahmed Camii yerinden kalktı... Ahmed Cemil için sarf olunmamış tahkir. İmza okunmuyor.... eserleri gözden geçirmek istediler. Hüseyin Nazmi zarflan birer birer boşaltmağa başladı: —. Saki-namesi dere olunmamış diye küplere binmiş!» dedi.. Saçlarına. Hüseyin Nazmi birdenbire «Vay! burada da sama tariz var.. bu şair-i zülüfdar garâibdisar.. Şu insafsızlığa.. gösterilmiyor. bu herzevekil pozuna-misil. Ahmed Cemil «Fıçıya binsin de Sakinamesini orada okusun» diye mırıldandı. Çünkü «tâbiş-i lerzen-de.. gözlerine. oturgeımış mektupları....

. sonra Hüseyin Nazmi’nin karşısına oturarak bu kelimenin ihtiva ettiği şüpheyi tefsir etti: wyic LWSliye UZ. söven. o başka bir mesele. Çünkü herkes gülmek ister. hergün sütunlarından bir çoğunu ötekinin berikinin yazdıklarına. İşte senin yazıların mutbuat sahasından geçerken bu yolda haset yaygaralarına tesadüf ediyor.. tahkire delâlet eder kelime varsa toplayıp da Raci’nin yüzüne fırlatmaktan meneden bir şey var mı?. haz etmiyormuş. hattâ güzel esvaplarının eteklerine sarılan azgınlar olur. O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız.. fakat halkı güldürmeğe çalışanlar işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir ehemmiyet alamazlar.. Ahmed Cemil: — Acaba? dedi. bağırırlar... Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranlıktan süslü bir bebek gibi küçük bir kız geçerken tesadüf ettin mi? Bütün o arsız çocuklar o küçük kızın zerafe-tine karşı duydukları bir kıskançlıkla birden nasıl tutuşurlar.. Hakkın kimde olduğunu aramakla iştigal edenler çok mudur zannedersin? Matbuatta taarruz erbabının eline geçenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer. Hüseyin Nazmi arkadaşının teessürle söylediği sözleri dinlerken gülüyordu: Ne kadar hassassın! dedi. o kadar. etrafına toplananların onda dokuzu güler. yahut bizim iyi şiir söylemediğimize halkı ikna etmekle kendisinin şair meziyeti iki kat mı oluyor?. tarizlerle. Çok safderunsun.. Bugün . nasıl arkasına düşerler. îşte asıl farkınız da o değil mi? O tahkirleri icradan seni meneden bir şey var ki onda yok. insanlarda tabiî bir histir.. O istihzalar ayniyle mudhik resimlere benzer ki ¦insanı bir müddet güldürür. Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum ? Ben ona tahkire benzer bir şey yapıyor muyum? Beni bir lügat kitabından ne kadar şetme..Lâkin ne sebep var. luıuutt mem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. bunu mutlaka söylemeği bir vazife addediyorsa tahrike neden lüzum görüyor?. Bu. Bizi anlamıyor. Halk güler ve gülmekten haz eder.... tezyiflere uğrayanların haline acımaktan ziyade gülmek hissini ilâve edersen bugün bizim etrafımızda bağıranların ne yolda bir aksi şada hâsıl ettiğini anlarsın. bu tabiî nıeyelâna. Bence halk nerede gürültü oraya teveccüh eder. Sabahleyin kapışan kapışana. fakat meselenin esasını yanlış telâkki ediyorsun... Elbette. tezyiflerle dolduran «Mâkes-i Zaman» ne kadar satılıyor. fakat istihzaya hedef olanın kıymetini tenkis etmez. içlerinde taş atan. Bak.. Ben şiir söyleyecek olursam onu susmağa mecbur mu etmiş oluyorum? Ondan hakk-ı teşaürü selbedecek bir kuvvet mi var? O da söylesin. hayâsız çocuklardan başka şeyler değildir. insanlarda istihzalara. Cemil!. bu adamın şu muannit ısrar ile senin ve benim aleyhime bu kadar musallat oluşuna ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar.. Mütalâanın bir kısmı doğru..

bir suret veremiyordu. O şeye zihninde mümkün değil bir şekil. hafif bir hava bu uzun sıcak günden sonra sahralardan kalkan akşam buğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını silkerek geçı“yor. Fakat sonra yavaş yavaş âfak yanmağa. dedi. Zihnen tertip ettiği esas pek sade idi: Bir taze ruh ki.. Bu eserle öyle bir şey yapmak isterdi ki.. Ah!. etrafa bir ateşli havasının baygınlıkları yayılmağa başlıyor. Bugün üç dört tane ufak tefek manzumecikler için feryat edenler o vakit o koca bir cilt dolusu yeniliği görünce ne .. beyninin içinde bir çocuk kabilinden yaşatıp bü-lyüttüğü. senelerden beri yazmak istediği... ...takdir ettiğimiz bitr adamın o yolda tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş olmaktan dolayı o adam hakkında fikrimize hiçbir tebeddül gelmez. bir şey ki... bah. cevap vermek istemedi.. hayata bir ümit incilâsiyle açılıyor. son ziya bakiyeleri bir tarafta küçük bir bulut parçasının kenarına oyalar talik ediyor. bu eserle Ahmed Cemil beşer hayatını yazmak istiyordu: başından sonuna kadar bir şiir ki bir tebessümle başlasın. Ya benim o mahut eseri bitirsem de çıkarsam ne olacak?.^ Bir aralık Hüseyin Nazmi: Karanlık oluyor..yapacaklar? Ahmed Cemil’in o mahut eser dediği. Hüseyin Nazmi’nin herşeyi soğuk kanlı tetkik etmekten ibaret olan felsefesine iştirak edemiyordu. artık gözlerim bulandı. güya semanın bakir sinesine güneşin busesinden. sonra dedi ki: Ah! bu anlaşılamamak.. Ahmed Cemil’in gözleri o küçük pencerecikten ayrıldı. sabahtan beri güneşin bu sahranın üzerinden çektiği çiçek kokularını şimdi tekrar arza serpiyordu. Hüseyin Nazmi mai kurşun kalemiyle risalenin matbaa müsveddelerini tashih ederken onun gözleri kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklardan birer zümrüt pencere buldu/biraz iskemlesine yaslanarak gurubun bir esmer -ve şeffaf tül gibi semanın ipek sathına gerilen gölgelerine daldı. ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir na-jzarla baktı.. her dakika işleyip süslediği eser idi ki bunda çocukluktan beri okuduklarından aşılanmış şiir zevkini tatbik etmek isterdi. onun sevda dudaklarının temasından tutuşmuş bir bahar sabahı. o saf ve taze ruha hayatın ilk mihnetleri yavaş yavaş sokuluyor. o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin. İşte eser bu idi.. arkadaşına baktı.. Daha sonra ümit güfleşi o kırılmış kalbin emel enkazına hazin bir veda nazarı ile süzülüp gidiyor: O vakit neticenin kara bulutları.s burada bitmiş gibi göründü.. güneşin son demlerinden çıkan bir nefes gibi serin. Hayat mübarezesi. takdir edilmemek endişesi olmasa. bir katra girye ile netice bulsun. Ahmed Cemil dudaklarını büktü.

. Bir çok parçalarını yazmış.. Garblılarm hareke-i musikiye dedikleri uzun hecelerden Türkçe mahrum olduğu için Türkçeye hece vezninden başka bir ahenk olamazdı. edasının hissine ne için vâkıf olmamalı. Kendi kandisine küser. yahut vukuf iddia edip de bundan ne için istifade etmemeli?. o ahengin yeknesaklığından husul bulacak ezayı ne için alamamalı? Garbin manzumelerinde evzanm değişmesinden hâsıl olan ahengi görüyoruz. Buna mukabil. feûlün» vez-niyle melûl bir edada . Fakat istediğini yapamamaktan. bazan aczini lisana atfetmek ister.. Şimdi benim eserime vermek istediğim musikiyi düşün. Bizim veznimizin musikisine. bundan hâsıl olacak tesirin ruh üzerinde ne kadar kuvveti olmak lâ-zita gelir. hissettikten sonra tatbik etmek lâzım. Fakat o mânayı hissetmek. Ah! Bir ke-o esere bir vücut verebilse!. Hele vezin için kimbilir ne kadar tezyiflere uğrayacağım. vezin hakkında bitmez tükenmez nazariyelerini anlatırdı. Şimdi bir şiir söyleyiniz ki... Fakat lisan Türkçelikten çıkınca. feûlün....Ne vakit buluşsalar Hüseyin Nazmi’ye bundan bahsederdi. Sözünün bu noktasına gelince kendisini kaybeder.r yeis ilp her yazdığı parçadan sonra^o narcava veremediği ruhim Tna. Beş yüz beyitlik bir manzumeyi muttarit bir vezin üzerine söylemekten tevellüt edecek ruh yorgunluğunu... düşündüğünü kalemine tersim cttiwmpTnpirj-o^ nıı’jt<v”^iit h. Meselâ hazin bir parça «Feûlün. Eğer bu yenilik herkeste bir iltifat meyli hâsıl etmezse. akışının ifadesine. Farisînin hazain-i servetinden tezyine başlayınca o mahut vezni muhafazaya nasıl imkân görülürdü.. derdi. iktidarını hissinin dûnunda bulduğu için kızar. arkadaşına okumuştu. Bütün hayatta ümidi onun üzerine müpteni idi... O ahengi husule getirmek için bizim elimizde manasız bir hece vezni yerine haddizatinde bir musikiden ibaret bir vezn-i mutrip varken ne için nazmımızın eczasına dikkat ettiğimiz gibi miş-vannda da ahenk ve veznin şiirin ruhu ile hemdem olmasına dikkat etmeyelim?.. zihninin içinde müşevveş hayaller gibi uçuşan müphem renkleri zaptedebilecek bir alete malik olmamaktan rnünbais bir fütur ile âdeta hayatından bezer. onu yazarsa — bir gün Taksim bahçesinde arkadaşlarına itiraf ettiği gibi — artık hayatta vazifesini ikmal etmiş kıyas edecekti. veznin musikisinde hüküm sürmek lâzım gelen ahengin mânası. yahut hafif bir esası ağır bir veznin sakil seyelânma terk etmek vezninin musikisine karşı nasıl bir duygusuzluk ise muhtelif esaslardan mürekkep uzun bir manzumeyi yalnız bir vezin ile söylemeğe kalkışmak yine musikiye karşı öyle bir 77 II anlamamazlıktır. Arabînin...tepnini tutardı. Bu eserin âdeta hastası olmuştu. Türkçemizde de böyle şeyler meselâ Fran-sızcadan daha güzel yapılırken yazık ki yapmıyoruz. fakat bunu ne için anlamamak ?... Bizde bu cihete dikkat edilmiş mi ? Bir satır vezin ile mersiye söylemek. Heca veznine de bu hizmeti ifa ettirmek mümkün olamzadı. Bugün Hüseyin Nazmi’ye diyordu ki: —• O yeniliklere çıldıracaklar.

pervaz kelimesinin tayaran meylini.. bir nazım feveranı. feryat keli*-* meşinin yırtıcı ahengini pek iyi^duyuyonım7Insanda_ bu duyuş zevki olduktan sonra meselâ: «bâhr-i sükunperver»ı diyemez. Hele kafiyelerin mûtad tertibine hiç aklım ermiyor. dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa nazmımızda kaldıralım. işte yarının nazmı ‘/feeııcejçejamelerin mavzu manasından başka bir de — nasıl iâbir edeyim — şada mânası vardır. muhtelif makamat ve usulün insicamından istihsal etmektir. mefailün. Ahmed Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebî mecellesini bir kaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar döke-1 çekti.. Sonra tekrar bir feveran ile taşsın. \Bilmem herkes hisseder mi? Fakat ben meselâ nâl:ş_kelimesinin mahzun edasını. sonra vezinlerin musikisine de o7 tebeddülden gelen ahengin mânasını ver.. renk» kafiyesiyle kaside söylemek için efkârı tasavvur edilemeyecek tazyiklere ve ivicaelara uğratarak.sürüklene sürklene gidip dururken sonra «mefailün. Helejçafiye^ Gariptir. failün» vezniyle bir hissiyat tuğyanı.. daha sonra «müstef’ilün. o halde kafiyesiz nazım söylensin. veznin kasırgasıyle yükselsin.. fakat bir ittırat içinde zevke tevfikan icra etmek bize ait bir muvaffakiyet. «An ve “TS M. müstef’ilün» ile bir sükûn. Kafiyenin terüp tarzını sırf zevkle. sanki mızrabın bir hiddet çimdiği kabilinden tek bir «ulun». o kafiyede bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü mâna garibelerine mecbur olarak müşkülâtı hayret verecek bir külfete katlanmışlar da kafiyenin ahenk mânasını düşünmek akıllarına gelmemiş. Ahmed Cemil devam etti: Musikide yapamadığımızı bari nazmımızda yapalım. Hattâ bugün yeni şiirin ruhunu anlayamayanlar da kafiyede bir ta-savut mânası olabileceğini düşünebilecek var mıdır acaba?. şiddetin en yüksek tabakasına kadar çıksın. Yirmi tane yeknesak suzinak şarkıyı okumaktan. bizde _en dikkat edilecek şeyler ihmal edilmiş de edebiyatımızda çocukça oyunlar için hayatlar sarfolunmuş. feilâtün. Bu yolda yazılmış bir manzumeyi tasavvur et ki vezinlerin taşkın dalgaları üzerinden atlaya atlaya akıp giderken birden yorgun düşmüşçesine ağır ağır sürüklensin. bir ifade hiddeti. «Jenk. yine yavaş yavaş. ine ine son nefes bir musiki inlemesiyle bitsin. O muvaffakiyete bir de kafiyenin tasavvut mânasını ilâve et. bahr kelimesinin o bir harekede toplanan üç kuvvetli harfinden hususiyle sonundaki tesadümünden hâsıl . yükselsin. Hüseyin Nazmi’nin tebessümü biraz daha genişledi. Hüner musikiyi yeksaklıktan değil.. sonra meselâ ara yere girivermiş bir ıstırap şuhkası. A t VB SİYAH in» kafiyeli seksen beyti birbirinin arkasına sıralamaktan kulak için lütuf mu îıâsıl olur kelâl mi bilemem? Hele gazellerde matladan sonra gelen müfretlerde madem ki nazmın arasına kafiyedar olmayan kelimeler sokarak samiayı tahrik etmek tecviz ohınuyor. ferhenk.

onun için o söyledikçe Hüseyin Nazmi vicdanından hafif bir sesin: «Zavallı çocuk!» dediğini işitiyordu. Ahmed Cemil. Ahmed Cemil birden kalktı: — Buldum..v_ _ Ahmed Cemil artık mütemadiyen söylüyordu.. Nazmi. o zaman: «Ben bugün şu toprak parçasının üzerinde birisiyim!» diyebileceğim. değil mi? Buna mukabil «derya-yı sakin» derim. zavallı Hû* şeyin Nazmi’ye. çünkü derya Tielimesi de sakin. Ne için? Bu merhametin mahiyetini pek iyi takdir edemiyordu. İkisi de sustular. mağlûp ayaklarımın altına atılacak: kendimi birden yükselmiş göreceğim. dedi. fikri o mâruf zeminlerde bocalamaktan kurtar .. izah ediyor. Ah.. sonra netice vermek istedi: Şimdi düşün! Melûl bir beyit hazin bir kelimenin üzerinde sakin bir vakf ile bitsin. belki Ahmed Cemil bu kadar hülyalara esir oldüğil için.. Birden.4âte_b_enim eserJ. yahut bahr-i pür huruş. endişe ile dolu bir vaziyette arkadaşına bakıyor... bahçeninbütün sahranın. ¦ sükût edince Hüseyin Nazmi cevap vermedi. iki arkadaş biribirini birer nıütekâsif gölge şeklinde görünüyorlardı. Ahmed Cemil. şişiyor. bu uysal muhataba bütün şahsî fikirlerini dinletti. nağmeler serpsin/ sonra o şiirden bütün hayîde teş-. onda da bir sükûn var ki sıfatı sıfatın mâ-5 nasmdan ziyade. bütün şiir bir yandan veznin ahengine nefsini teslim ederek dalgalanırken kafiyeler öteye beriye müterennim zamze-meler.. köşkten bir ses işitildi: Ağabey! yemeğinizi göndersinler mi? Göndersinler!. o eser yazılıp da intişar ettiği zaman Ahmed Cemil büsbütün başka bir adam olacak! Öyle zannediyorum ki iştihar perisi gelip makhur. Hüseyin Nazmi kameriyenin sarmaşıkları içinde daha kesif duran karanlığın arasında gözleri dalgın. Sanki bahr kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor..olan tasavvut şiddeti ister ki bu kelime bir sert mâna tasvirinde kullanılsın: Meselâ bahr-i huruşan. Arkadaşını dinledikçe kalbinde merhamet hissi duyuyordu... Hakikatin daima hülyanın dununda kaldığını bilirdi. bütün o köhne cinasları çıkar. f bihler. Neyi buldun? Ahmed Cemil cevap vermedi.. Tamamen tahattur ediyordu: O vaadettiği şeyi bir gün şakirdi Muzaffer beyde . MAİ VE SİYAH 7S Şimdi büsbütün karanlık olmuştu. Lâmia’nın birden sesini işitince hiç düşünmediği halde birdenbire aklına gelivermişti. Müsterih bir nefes aldı.. sonra mutantan bir kafiye di-^ ğer bîr beytin mâna haşmetine müdebdep bir karar versin.. semaların üzerinde dalgalanan sislere dalmış düşünüyordu.

Ahmed Cemil şu güzel oyuncağu. İstiğnanın bu derecesi de fazla. Ahmed Cemil yetişti.. işte gönlün oluyor. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal.. neşretmeden evvel bir kere kendin .. Zaten onlar ne kadar çalabileceğim bilmiyorlar mı?. Odanın en uzak bir tarafına gitsin.n istediğini çal. Haydi bakalım. bu mük’ablarm altışar tarafına altı levhanın kesilmiş parçaları yapıştırılmış. ne zaman? dedi.. haydi. kapağı çekip kapıyordu. Lâm’a hırçın çocuklara mahsus bir hareketle döndü: Mümkün değil! dedi.görmüştü. pancurları açık bir odasından bir gürültü toptu. dedi. Ağabeyimin yanında her vakit çalmıyor mu? Yabancı olarak bir Ahmed Cenv. Ahmed Cemil:: Teşekkür ederim.. Lâmia sana gösteriş yapıyor. piyanosunun iki tarafındaki mumlan söndürdü. dadı? Biz geleceğiz. Hüseyin Nazmi’nin bir işareti üzerine dadı çekildi: Nereye gdiyorsun. haydi yanma çıkalım da seni barıştırayım.. Ahmed Cemil’in güya bu sualine cevap veriyormuş gibi köşkün yukarıdan.. işte mumları yakıyoruz.... Fakat bunu nerede bulacak? Muzaffer beye Paris’ten gelmiş. Bir kutu ki içinde tavla zarları şeklinde fakat oldukça büyük mük’ablar var. uatta gözünü çevirip bakmasın. O vakit Lâmia’ya yalvardılar: «Bu kadar naz neye iyi?. Ben de senin yanında yapraklan çevireyim. Haydi. siyah saçlarla dalgalanan küçücük başını uzattı.» . mini mini sanatkâr iskemlesine geçsin. artık öteden beriden bahsediyorlardı. Lâmia dadısıyle beraberdi. zihnen kendi kendisine tasvir ediyordu. °kursun. O da şöyle bir tarafa çekilir.. Sonra kameriyenin ortasından sarkan fenerlerin delikli kaidesinden yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ziyaya dalarak: Kimbilir. Yemek yediler. Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar.. Hüseyin Nazmi dedi ki: . İşte şurada pencerenin kenarına otursun. mük’abları altı suretle tanzim etmeli ki o altı levha hâsıl olsun. Sonra yuvarlak iskemlesinden atladı. Güya piyona çalacak.. Utanmakta ne mâna var?. odaya evvelâ Hüseyin Nazmi girdi..1 var. bir • aralık Hüseyin Nazmi dedi ki: Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim.«. öyle somurtmağa çalışma. bak bak gülüyorsun. Öğrendiğin parçalar bunlar değil mi? Kend.. istediğin adamları davet et. Her uğradığı dükf kâna böyle üç satırlık tarif ile mi soracak?..

. sanki şu küçük titrek parmaklar tuşlara dokundukça bir musiki nefMai ve Siyah — F. Lâmia dudaklarının arasından hafif bir istihza ile: Farzediniz!. Carnavale di Venezia’dan sade bir ariette. oturdu.. diye mırıldanıyordu. şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. tuşlara korkak bir temas ile dokunuyordu.. Düşünmeksizin yarın bir genç kız sıfatına girecek...Lâmia evvelâ Hüseyin Nazmi ile Ahmed Cemil’in arasında.. senelerden beri devam eden tekellüften ârî bir itiyada hatime vermek lâzım geleceğine şu dakikada hüküm vermişti. parmakları titriyor. Artık Hüseyin Nazmi’nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç mukavemet etmedi.... anladınız mı? Hiç. — Cümlesinin sonunu tas-hihen tekrar etti — Farzediniz. Nihayet dudakları deminden beri açılmak isteyen tebessümle büsbütün tezehhür etti.. dedi. gözleri yere dikilmiş. 6 hası kalkarak o siyah işaretleri üflüyor.. mütemadiyen ..XA±l 81 «utanırım. Karşısındaki notada işaretler gözlerinin önünde iki taraftan titreyen mumların ziyasiyle bir alay acayip gölgeler gibi bulutlanarak geçiyor. utanının!» diyordu. Bir genç kızın duası. Beni dışarıda farzet. sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik. gözlerini bulandırıyordu.. soluk kırmızı dudaklan bükülmüş... Ahmed Cemil: İşte gidiyorum. ince kaşları çatılmış. omuzlannın küçücük hareketleriyle.. gözlerine bir teslimiyet gelmeğe başladı. Hüseyin Nazmi’nin açıverdiği bir notayı görmeyerek. Pencereyi gösterdi. ben oradan gökleri seyrederim olmaz mı?.. küçücük parmağiyle şu mütehakkim emri teyid etti. başının hafif silkintileriyle reddediyor. fakat ezber çalmıyormuş gibi gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen minimini ellerini f Mislerinin üzerine bıraktı. dedi. kâğıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu.»^a. sonra gülerek Ahmed Cemil’e baktı: Siz tâ oraya. dudaklarına hafif bir tebessüm.xVJÜ«İJ. Lâmia evvelâ piyanosunun başına mütereddid oturdu. Aşk serzenişleri La fille de madam Angu’dan kolay bir polka. başı bir dakika evvelki red ifadesinin şiddetini kaybetti. yapamamak korkusundan mütevellid bir heyecan kalbini sıkıyor. Omuzları. . Lâmia’nın musiki mecmuası piyanoya her yeni başlayan çocuklara muallimlerin tertip ettikleri hemen daima az çok yekdiğerine benzeyen silsilei meşaidden ibaret idi. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız. olan şu çocuğa artık müfred hitabını ayıp bulmuş..

çatıları yükselen köşklerin. belâgati yalnız işte şu siyah titremeden ibaret.Lâmia şimdi ellerini hâtıralarına teslim ederek bırakıver-mişti. şimdi nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. çevirmeğe müheyya bir vaziyette duruyor. Fakat çaldıkça metanet gelmeğe başladı.. bir şiir ki lisanı yok. küme küme. şu küçük çocuk. Sanki orada değildi. kulaklarım tırmalıyordu. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor. eşyadan. Lâmia artık onun mevcut olduğunu yavaş yavaş unutmağa başladı. henüz vüs’at bulmamış omuzları dirseklerinin inip çıkmasiyle hemâhenk olarak.. Sema. fikri bulanıklıktan sıyrılıyor. yan muallâkta. zulmetlerin sevda dolu göğsüne döküvermişti. öpüşen. yarı açık bacaklarının ucunda hafif. Lâ-mia’nın musikisi. Bu temaşadan derin. o mübtedi tereddütleriyle piyanonun dişlerinden koparılmış nağmeler. inkişafa müheyya bir gonca ki. şurada burada karanlıklar içinde biribirine sarılan. yukarıda ve aşağıda birer levhanın. Ahmed Cemil şimdi Lâmia’nm ihtarını unutmuştu.. hafif. parçanın hareketine tebaiyetle küçük başı hafif hareketlerle sallanarak. Ahmbed Cemil orada pencerenin yanında. yüksek iskemlesinde yere zor yetişen ayakları. tahattur eyliyor ve mihaniki bir hareketle hâtıralarını tuşlara naklediyordu.. O olmasa belki şu levhanın ruhunu daha iyi anlayacak. Başını çevirdi. perdelerden kayarak burada bir . O da Lâmia’yı unutmuş idi. Yapraklar döndükçe gözlerinden o bulut kalkıyor. mübhem bir şiir hissediyordu ki sakit. yarın bir genç kız olacak.. O şimdi.. Ahmed Cemil?. parmalan kuvvet buluyor. Şimdi bu mücessem şiire bakıyordu. gecenin hafif rüzgâriyle başlarını sallayan korkunç heyulalar gibi yer yer zulmetler içinde hareket eden ağaçlara dalmış. büsbütün tezehhürü-ne yalnız bir bahar sabahı kifayet edecek.. Ahmed Cemil şurada mai ve siyah. Lâmia. gözlerinin önünde. şimdi tuşlara daha emniyetle dokunuyordu. yahut uzaktan uzağa başlarıyle. Bu kırmızı ziya odanın ortasında masanın etrafında ateşten bir hâle teşkil ettikten sonra yavaş yavaş hafifleşerek bütün duvarlardan... ara sıra muhtelif noktalarında uçan beyaz tüller harekete gelmiş. ötede beride bacaları.belirsiz hareket eden bir salıncak nazlılığıyle salanıyordu. ötesinde berisinde beyaz münevver pullar serpilmiş. sakit duruyordu. sırma işlenmiş bir örtü gibi eteklerini görülmez ufuklara salıvermiş. bahçelerin. bu siyah levhanın üzerinde. sanki karanlıkları yerinden oynatarak ibir beşik içinde sallayan rüzgâr ile canlanarak. bir garam visaliyle kucaklaştığını gördü. uzun konçlu düğmeli zarif potincikler içinde minimini ayakçıkları birbiri üstüne konmuş. duvarların parmaklıkları arasında irili ufaklı. Büyük lâmbanın kırmızı kalpağından yakut renginde bir ziya intişar ederek bütün bu odayı alevden bir renge boyamıştı. Ahmed Cemil’in orada bulunmasından gelen bir mahcubiyet hattâ düşünmeğe müsaade etmiyordu. bütün bu titrek gölgelerin şiirini temaşaya mevkuf olmuş duruyordu. küçük bir rüzgârın isabetiyle kendi kendisene belli. öyle. harekete gelerek şu siyah gece zemini içinde titreyen bu siyah levhanın. kollarıyle biribirine selâmlar gönderen ağaçların. Hüseyin Nazmi ayakta bir eli yaprakların yanında.

yaprakların üzerinde sanki bir fırçaaan serpilmiş parça parça sütlü nurlar titreşiyordu... Bana bakıyorsunuz Cemil bey? Haniya dışarıya (bakacaktınız ? Önündeki mecmuanın son yaprağını çevirmiş olan Hüseyin Nazmi ilâve etti: Tenbihi bozmaya gelmez. Ahmed Cemil başını çevirdi. Şimdi gözleri kamaşmıştı. bacalar. sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti. ciğerleri koparan bir aşk busesiyle öpüyordu. sonra yavaş yavaş tekasüf eyleyerek mahsus b’r şe1”1 kesbeden o onbeş yaşındaki genç kızı görüce rdu. Ahmed Cemil’in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı. Ah! Bugün kinıbilir nerede sevda hülyaları ile mest olan o genç kız — eğer kendisi için öyle bir genç kız yaratılmış ise — ne zaman yolunun üstüne tesadüf edecek?.. o dar omuzlar genişliyor. havalin eksiklerini gözlerinin. şu küçük başa bir vüs’at geliyor. o veşillere birer jeyaz fenercik asılıyordu.. Bu gül renkli ışık içinde şimdi Lâmia onun gözünde sihirli bir inkişaf ile sanki büyüyor. küçük hanımı kızdın nz.. ağaçlar. Şimdi güya bu ağacın ucaresinden bollaşan bir su fışkırıyormuşçasma o nur-u rakkas yapraktan yaprağa koşuşarak biribirini tutuşturuyor. bu küçük çocuk yükseliyor. şimdi şu çocuktan. Deminki manzarada bir tebeddül vardı. kirpiklerinin gölgesiyle karşısındaki levhanın ziya oyunlarını itmama çalışarak. mumların sarımtırak ziyasiyle titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu. hülyasının ianesiyle ikmal ederek görüyor. uzun. Sonra birden ağacın bütün üst tarafı beyaz bir yangın içinde kaldı. sonra tâ piyanonun kenarına kadar gelerek Lâmia’nm sırtını.penbe gül uyandırıyor. bütün hedeften mahrum kalan gençlik hülyalarının hüsranı kadar uzun. Şimdi sema lâcivert bir şişeden süzülen ziyaya benzeyen hafif bir su halinde büsbütün şeffaf.. ondan sonra beybabasının yanına gidecek. Gösîori T<”-öüa’yı değil. saçlarından ziya köpükleri serperek bir genç kız çıkıyordu. başından arkasına dökülen kıvırcık saçların dalgalarını münevver bir ihtizaz içinde sarıyor. Ahmed Cemil bu lâtif hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor. çatılar. şu mini mini mahlûktan o penbe renk içinde. ötede beride yıldızlar büsbütün beyaz idi. omuzlarını. ağacın bir kısmı gölge içinde kalmış iken mütekaıbil kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuş-çasına parıldıyor. Lâmia’nın vücudunu saran mütekâsif esiri. demin birer siyah kütle odan bütün bu eşya şimdi parıltılı bir su ile yıkanıyor gibiydi.ki tâ köşkün saçaklarını öpmeğe çalışıyordu. bu rakik nağmeler arasında silkinerek. Bir müddet geceye bakamadı. . Şimdi bize yeni öğrendiği İspanyol havasını da çalacak. fakat işte şu gözlerinin önünde garip bir sersemlik veren bir sevda nefesiyle teneffüs ediyormuşçasına titreyen nazenin hayali. şu incecik vücuttan uçan bir esîr şrib’ sanki tobahhn1” ederek.

buracıkta kımıldamadan seyretmek istedi. geniş bir istihza handesiyle bakan bu simanın muammasına uzun bir nazarla baktı. fakat tam köşkün üstüne gelince artık birden tevakkuf etmişler zannolundu. Şimdi. Kendi kendisine diyordu ki: Hayır. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevkediyor. bütün bu levhanın şekillerine bir hareket veriyordu. bazan koşa koşa. serpuşların pullarıyle. ensicesi çözülüvermiş . rüzgâr. Ahmed Cemil başını pencerenin kenarına dayadı. bunlar o ateşin buharları ki meçhul bir ufkun derinliklerine . sanki altında parçalanan bu bulut kırıntılarını tezyif handesiyle temaşa ediyordu. bunlar işte o çatının üzerinden nazlı şaşaasını dökerek yükselen ayın karşısında parmaklarında zilleriyle. çıkıyor. Hafif bir rüzgâr uçuyor. kollarının zincirli bilezik-leriyle raksediyorlardı. işte şu karşıki köşkün çatısının arkasında. hâkim ve âmir oir nazarla bütün şu dağınık enkaza bakıyor. bir nur tufanının şelâleleri taşmış idi. şimdi oradan görünecek. rüzgârın önüne düşmüş.. geceler ilahesi. öyle değil. serpiliyordu. Bunlar hep beyaz idiler. yükseltiyorlarmış gibi geliyordu. o vakit Ahmed Cemil kendisine..Ahmed Cemil başını kaldırdı. sırıtarak. bir pencere ki içi nur deryası. Köşkün kırmızı kiremitlerinin arkasında güya bir bürkân menfezi açılmış.. Ansızın kırmızı kiremitlerin üzerinden bir nur çizgisi göründü. metin. bazan ağır ağır akarak.. Sanki semanın lâcivert ipeğine gerilmiş bir beyaz atlas ki -birdenbire tahrip edici bir nefesle parçalanıvermiş. sanki bu çehreyi nazarlardan kıskanarak saklanmak istiyormuşçasma şiddetini arttırmış idi. kopuvermiş. nr’teazzım. altından. bir ateş hazinesi. ay. bu bir pencere ki semanın şu lâcivert kubbesinde açılmış. kâh çılgınca savrulan kar fırtınalı gibi yuvarlanarak geçiyorlar. görünmeyen bir takım kollar zincirlerle şu ateşten kütleyi derin bir uçurumdan yavaş yavaş. ispanyol havasının şarka mahsus aksak vezni Ahmed Cemil’in hayalhanesinde binlerce İspanyol rakkaseleri icat ediyor. çılgın bir seyirle uçuşuyordu. bunlar şu lâcivert meriler kubbenin zeveban etmiş parçaları. mehip. O. sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. üzerinden. kâh gergin kanatlı güvercinler gibi süzülerek. etrafından nazenin hıra-mma döşenen beyaz bulut kümeleri arasından bütün onüdebdep şâşaasiyle çıkıyordu. ayaklarının halhalarıyla. çektiler. Ahmd Cemil’e. bir pencere ki semaların öte tarafından intırak ederek peyda oluvermiş. hiç arkası gel-nıeyecekmişçesine geçiyorlardı. Çektiler. uğraşa uğraşa çekiyorlarmış. Şimdi Ahmed Cemil’in nazarında bu ay başka bir mahiyet alıyordu. şuracıkta pencerenin şu kenarından.havanın keyfî ıaksiyle dağılıyor. sonra bu bulutlar. şimdi Ahmed Cemil gözlerini’ baktığı sema noktasından küçük beyaz bulutlar peyda oluyor.

parmaklığın kapısını açtı. puf. bütün aşk kabiliyetinin hasretiyle seviyor. bu bir muammayı andıran simayı bir yandan bir yana kaplıyordu.. gönlü kırık fakat mesut. Bu çehre sırıtıyor. biraz ‘Çıkıp şöyle yalnız tenha yollarda gezeceğim... sonra çirkin hâin bir tebessüm açılıyor.. Yarın sabah konuşuruz. çocuk çalacak şeyi kalmadığını anlatacak bir eda ile kardeşine baktı.. dışarıya çıktı.» diyordu....». Gülüştüler. Ah o gene. Hüseyin Nazmi. Şimdi ay küçük beyaz bulutların. başını dizlerine koymak. şair efendi. Bana izin ver.. açılıyor. Lâmia bir kahkaha ile: Matmazel uykuya kaçıyor. Ahmed Cemil Hüseyin N&zmi’ye dedi ki: Artık sen de uyu. yavaş yavaş. sahrayı tutuşmuş bir derya içine alan mehtaba karşı hülya enginlerinde doalşmak istiyordu. görmemiş. frenkvâri selâmladı. bahçeye indi. sonra hazin fakat bahtiyar. gecenin uyku sükûtunu ihlâlden korkarak ilerledi. gözlerini bir rüyanın şiirinde kaybolacak gözlerini gözlerine dikmek.. mumlar söndü. ellerini bütün hayatının bir teslimiyet hücceti gibi ellerine terketmek. Hüseyin Nazmi: Mutlaka mehtaba karşı manzume söylenecek! dedi. gülerek. Ayaklarının altında çıtırdıyan kumların üzerinden yavaş yavaş. puf. öbür tarafında yığılmış küme küme beyaz atlasların arasında. fakat seviyor.. acı bir istihza ile daima sırıtıyordu. «evet. dedi ve kaçtı.. Kimindir o küçük seyyal sima ki hülyasının âyinesi üzerinden zapteaıı-miyen bir renkle güya bir bulut parçası altında mütemevviç. akıp gidiyor? O genç kız ki tanımıyor. Köşkün önünden geçen geniş caddeye çıktı. alay ederek Lâmia’-nın karşısında eğildi.Lâmianin parmakları son karar darbesini verdi.. sıcak yaşlarla ağlamak isterdi. sanki yatağında yatmış manidar bir sevdalı bakışla: «Evet. Onun ayaklarına atılmak. Ahmed Cemil’in düşünmeğe ihtiyacı vardı. şair efendi... . o genç kız. şimdi ay bütün tabiat “münevver bir aşk firaşı hazırlamak istiyormuşçasma altın bir fanus şeklinde duruyordu.. o genç kız. Onun için Hüseyin Nazmi’den kaçmak.dalıp gidiyor... kız! Ona ne vakit tesadüf edecek?. bütün gençliğin^sevdadan mahrum geçen ihtiyaciyle. vücundun-dan haberdar değil. Matmazel! diye başladı. .. Ahmed Cemil çekildi. bilmiyor.. şimdi bütün bu gök duvarları çözülmeye başlayan buz safhaları gibi çatırdıya çatırdaya kırılıp dökülecek.. katre katre. Benim için yine kütüphaneye yer hazırlatmışsındır. değil mi?.... ona karşı yürüdü. Ahmed Cemil’e dedi ki: Bizim küçük musikişinasa alkış yok mu? Ahnıed Cemil ayağa kalktı.

daha sonra yine bir rüzgâr darbesiyle birden değişerek — kuşlar garip canavarlara. Biraz boyunbağı-ma. altından üstünden oynaşan. Bunlar nereden. güya bir haset eliyle silinmiş bir sima — sonra bir ses ki derinlerden. şair efendi. nazeninâne sallanarak fevc fevc geçiyorlar. bulutlar. her kümesten. bir dakika beyazlıklar arasında kaybolmuş.Ahmed Cemil artık ona bakmamak. canlanarak. sanki kollarına atılıverecek zannolunuyordu. fesime. o genç kız. vakit vakit bir tarafına isabet eden bir parça bulutla melûl ve gazaplı.. evet tam on beş sene ki geceyi Beyoğlu’nda geçirdiğim vaki olmadı. baygın baygın süzülerek.. Şimdi tâ uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selâmlayan kurbağaların çığlıkları. bunların arasında bazan bir kırmızı kâğıt fener gibi donuk. sahranın bir tarafında bulutlara karşı uluyan bir köpeğin av’avası sonra gecenin sükûnunu bir ok fırlatıyor zannedilen bir horozun semayı şişleyen sesi. dalgalar korkunç kasırgalara. diyordu. sonra birden o tüller içinden sırıtkan çehresi çıkıvermiş. ipek tufanları mermer sütun enkazına. her dakika bir tenasüh silsilesinden geçen bu garip alay raksederek. biraz ötede azîm bir kuş gibi kanatları gergin. hülyalarının şaşaasına o hazin altın ziyasını serpen bu müstehzi simadan gözlerini ayırmak istiyordu. yerinden oynuyor. O. .» diyordu.. kaçışan küme küme beyaz güvercin alaylarını seyre daldı. şimdi. o yürüdükçe sallanıyor. Ahmed Cemil’in gözlerinin önünde. ay.. o saatlerden beri semanın bilinmeyen sonsuzluklarından uçuşarak.. mestâne atılarak. o genç kız. afakin hangi meçhul köşelerinden nasıl bir hayat nefesiyle kanatlanarak şu baş döndüren seyran ile geçip gidiyorlardı ? Arasıra bir rüzgâr darbesine tesadüf etmiş dumanlar gibi dağınık. endamıma çeki düzen vereyim. bazan bir bakır safha şeklinde bir ateş-renk.. diyordu. evet. bitmez tükenmez bir alay ile geçiyorlardı. Şimdi bulutları. 8 Ahmed Şevki efendi akşam üstü bir aralık sahib-i imtiyazın odasına girdi. ayın önünde»:. «Evet. şurada beyaz bir ipek kumaş silsilesi şeklinde dalgalı. bazan yüksele yüksele birdenbire patlamış bir dalga gibi serpintili. dumanlar beyaz gül yığınlarına tebeddül ederek — her an bir başka şekle giren. sahranın her köşesinden yekdiğerine cevap veren horoz sesleri bütün bu perişan gece zemzemesi: «Evet.. sanki yerin sinesinden bir burkanın uğultuları içinden müşevveş bir mesturiyet-i mezbuhane ile çıkıyor. etraftan. aynanın karşısına geçti.. arkasından takip eden Ahmed Cemil’e aynanın içinden lâkırdı söyleyerek: On beş sene oluyor.» Bu gece Ahmed Cemil’in uykusunun semasında da dönen bulutlar arasında kırmızı bir müstehzi ay çehresi — daha ileride kaybolmuş bir ufukta. köpükler içinde müphem. şair efendi.

Ahmed Cemil. kol kola yürüdüler. benim şemsiyeme kendim zor sığıyorum amma varsın sol tarafım ıslanı-versin. Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi o derece maruftur ki mutlaka bir lâtife edebilmek için vesile arayan Ali Şekib: «Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına Sirkeci’den ağır ağır yukarı çıksa.. Köprü başına geldikleri vakit etraftan akıp gelen iıal-km. Dolgun yanaklarına henüz giremeyen kırk şu kadar senenin tahrip çizgilerinden azade çevresini pek beğeniyordu. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanarak iki refik böyle yanyana. O akşam Palais de Cristal’de yaşlanmış bir adam halinde kendisini göstermeye lüzum yok ya! Biraz şu ince siyah boyunba-ğını çekerek. Gerçekten doğru yola baktılar. Bu şemsiye ile Ahmed Şevki efendi o derece bir vücut olmuşlardı ki şemsiye nerede görülse Ahmed Şevki efendi de mutlaka orada bulunurdu. sokağın çamurlarında kahvehanelerin.» derdi. Saat onbir buçuğa geliyor. hem de köprüyü bir yandan bir yana istilâ eden siyah... Ahmed Şevki efendi iyice sıklaştı. Saib ile mukabele ederek tashihlere bakan Said’i selâmladıktan sonra merdivenleri indiler. Şemsiye açıldı. bütün cadde ahalisi «Mir’at-ı Şuûn» idare memurunu» şemsiyesi gidiyor. Ahmed Şedd efendi lâkırdısını bitiremedi. akşam üstlerine mahsus heyecanının henüz bakiyesi vardı.. meyhanelerin camlarından sızan . Ahmed Cemil hem refikinin nefti şemsiyesi altında her iki adımda bir serdettiği mütalâayı dinliyor gibi sükût ederek yürüyor.. şişkin karnını biraz basmak için keten yeleğin arkadan tokasını biraz daha sıkarak — şu seyrek bıyıklara da biraz genç bir eda vere-bilse — yok. arasıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların şakırdattıkları kamçı tarakalariyle geçiyorlardı. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar. diye. sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu. Allah vere de Raci’nin maşukası. işte fena değil. Sırıtarak Ahmed Cemile: — Fena değil a. Ahmed Şevki efendinin sağma geçti. lâcivert. küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki Saib dört senelik olduğuna yemin ederdi. gösterirler.Ahmed Şevki efendi kendi kendisine aynanın içinde sırıtıyordu. fesini azıcık şöyle öne doğru eğerek. nefti bir alay canlı müthiş mantarlar gibi havalanarak. bence hava hoş! Senin şemsiyen var mı? Ahmed Cemil başıyle işaret etti: Öyle ise ikimiz bir şemsiye ile idare ederiz. Gala-ta’ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler. Ahmed Şevki efendinin koyu aefti alpagadan.. gidelim mi ? Heyet-i tahririye odasına uğrayarak henüz icmalini bitiremeyen Ali Şekib’i. birdenbire camları döğerek düşen bir sağanak şu mütalâasına fasıla verdi: Ay yağmur yağıyor.

karısına hiyanet etmek için kendisini ne kadar haklı bulmaktadır. İşte Raci! kimbilir. şu âmî.. yalnız ince bir serpinti vardı. Onun için öyle sebepler “ardır ki henüz kendisi bile tahlil edip bir surete bağlayanıamıştır. bir aralık şu mütalâayı ilâve etti: Karı koca arasına böyle bir muhabbet fasılası girince bir daha iyi bir muaşeret. dedi.» demek ister. İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedeeck olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. tesis edilemez. hepsi de kendi kendilerine icat edilip itina ile takviye edilmiş sebeplere tesadüf edersiniz. diyordu. size: «Anlatamam ki. yolcuların ayakları altında kaçışarak oynaşıyordu. yahut bir takım sebepler mevcut olduğuna inanmamıştır amma tetkik edilmek lâzım gelse hiçbir şey yoktur. kabil değil.. hapishanelerden geçenlerin hissiyatını tahlil vasıtası hep Ahmed Şevkinin şu kaba gözlerinde saklıdır. Ahmed. Mahkemelerden... Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. diyordu.. karıdan yüz bulabildiği kadar etrafında dolaşacak. Tünelden çıktıkları vakit yağmuru kesilmiş buldular. Ahmed Şevki efendi cebine davranarak dedi ki: Şimdi bu pis havada nerede vakit geçireceğiz? Ahmed Cemil: Kahve kahve dolaşırız.. fakat doğru mütalâayı dinledikçe zihnen o esası tevsi ve tezyin ediyordu. fakat zihni hep bu mesele ile meşgul idi. Ahmed Şevki efendi sükût etti. Tünel’in içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmed Şevki efendi: Biz bu akşam çıkıyoruz amma ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Erkek de hep kendi hreketine karısını sebep bulmaya çalışarak sonuna kadar devam edip gidecektir.. Şevki efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi: Ne olacağını ben şimdiden keşfediyorum. onbeş sene sonra dolaşınız. Ona Palais de Cristalde tesadüf edeceğiz. o kadar. Bize şöyle bir ufak aşinalık edecek. Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu f arzettirerek güler. Netice? Ahmed Cemil gülerek: — Hiç!. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz? dedi. Ufak bir cevelândan sonra Tünel’e kadar geldiler. yahut gözyaşları deva olmazsa başka bir yerde teselli armk ister. Kadın ölünceye kadar boşa çıkan hayatına ağlar.ziyalar sokaktan geçen arabaların. tramvayların te-kerleklerri. o maişetin sefaletinden titremiş idi. herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu’nu bir kere de şu yaşınızda. diye düşünüyordu. Ahmed Cemil refikinin felsefesini. Ahmed Cemil o hayatı bir iki kere yakından görmüş... biz karşıdan bu hâli seyrettikçe geçen gün matbaada ağlayan kadın gözümüzün önüne gelecek.. Bilseniz beni mazur görürsünüz. Nerede oturacağız? . nihayet kalkıp gideceğiz.

fakat bu defa çehresinde saadet rengi sanki bir alevle kavrulmuş gibiydi. delikanlı kayıtsız bir eda ile şapkasını kaldırdı. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı.. zihnen birer dakikalık zaman içinde bu çehreler için birer mufassal hikâye yazardı. birkaç ay sonra ona yine tesadüf etmişti. Ahmed Şevki efendi kendisini şu âlemde garip bulmuş gibi etrafına yabancı yabancı bakmakla. Buraya gele gele. dedi. ruhuma kasvet geldi. fakat o nazar. Canınız daha kapalı yer istiyor ise Couronne var. Bundan sonra her tesadüf edişinde genç kızın simasına başka bir yeis.. görünmez. bu binlerce yolculardan intihap ettiği bazı çehreleri oturduğu yerin mahdut nezaretli dairesinin müsaade ettiği kadar takip eder. Cambrinus var. anlaşılır. Ahmed Cemil’in böyle önünden yüzlerce. saadetler saçılıyordu. tek gözlüklü. yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay halk arasına girip nefsimi hapsetmekten bir lezzet alamadım... ya gazete okuyor.. şu kahvenin şu kısa kadife iskemlesi onun için zengin bir kütüphane idi ki muhteviyatı.Ahmed Cemil: — Luxsenburg’da. Ahmed Cemil tebessüm etti: Nereye gitsek böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en eğlencelisidir. meselâ birisinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı ecza şişelerinden anlamıştı. dedi. Bu masaların etrafında birçok adamlar ya bira içiyor.. paçaları kıvrık pantolonlu.. dedi. Ahmed Cemil genç kızın bütün yeis kitabını bu nazarda okudu. iyice gece olmuştu. ispanyol şapkalı. mücelledatı okunmaz. düğmeli sarı potinli birisine — baktığını gördü. Ahmed Cemil buna güya tanıdığı. Sonra bir gün tâ kendisinin önünde genç kızın birisine — bıyıkları rnacar tarzında kalkmış. o çehrelerin kimisinin paltosundan. birisinin elindek paketten. üzerinde siyah elbise vardı. küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere nasıl yerleştirebilmek lâzım geleceğini tâyin için kımıldandı ve sonra refikine doğru eğilerek: Ben burada sıkıldım. Ahmed Cemil resimli gazeteleri istedi. şu halin bir aynı! Bir fark varsa da biraz daha kapalı. Sonra Ahmed Şevki efendi geniş bir nefes aldı. Yine bu âşinâlar içinde bir genç kız tanıyordu ki ilk gördüğünde bütün vücudundan neş’eler. . Central var. Beyoğlu’nun en ziyade haz ettiği yer Luxsenburg kahvesi idi. hissedilir.. şetaretler. Ahmed Şevki efendi: «Ben bir tek parlatayım!» dedi. orada ön tarafta bir yere oturur. binlerce beşer hayatı geçerdi.. sevdiği bir adam kabilinden acımıştı. burası. br kadının yanındaki çocuktan mânalar anlar. o kadar. gözlerine yeni bir melal düştüğünü gördü. ya yavaş sesle konuşuyor. Elinde artık ilâç şişesi yok. bir takını çehrelere birçok defalar tesadüf ede ede şu halkın içinde kendisine mahsus âşinâlar bulmuş. Ahmed Cemil resimleri seyretmekle bir müddet vakit geçirdiler. Burada şu suratlarını gazetelere sokmuş. Hikâye yazmak isteseydi bunların her birinde bir mevzu bulmuş olurdu.. Sonra bir gün onu büsbütün çökmüş.. Ahmed Şevki efendi ile buraya oturdular.. rengi uçmuş gördü. Lambalı duvarların. kimisinin eski elbisesinden.. Şüphesiz bir aşk faciası.. tavanların arasında mermer masalar.

. saatlerce oturayım. herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için. nasıl etmeli? diyordu. Şişliye kadar gider geliriz.. O devam etti: Ekseriyet sebep olmadan gelir. Con-cordia’nın yanlarında cam kapılı. Daha sonra. biraz ciğerlerimiz toprak ha-vasiyle tazelenir. şuradan açık bir tramvaya bineriz. oraya kadar azimet ve avdet seferini ettiler. Beni tet-kikat icrasına müsait bir yere götürünüz.. Muhtelif sebepler var! Beni sormayınız.. yahut ertesi gün kalemde «Aman dün akşam Cent-ral’da ne kadar eğlendik!» tarzında bir yalan.. VE SİYAH 93 Oh!. Siz on beş sene evvel niçin gelirdiniz? Ahmed Cemil’in bir gülümseme ile refakat eden bu sualine Ahmed Şevki efendi bir sırıtmakla cevap verdi. öteden “beriden gelmiş yüzlerce ladam görürsünüz. Ahmed Şevki efendi güya Beyoğlu’nun şu derece zevkten. Kahve kahve dolaşırız. fakat muhalefet etmek de istemedi... îşte Beyoğlu. her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız. ondan sonra gider. isterseniz Palais de Cristal’in. hafif bir serinlik var. kâfidir. Ahmed Şevki efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı: Aman sıkıldım. Sebep? «Ben bu akşam Beyoğlu’nda’idim!» diyebilmekten ibaret bir itminan.. varsa ekalliyeti teşkil ederler. içi daima gürültülü. mahrumiyetine mazhar olduğu rağbete hiddet etaiş gibi: Öyle ise ne için geliyorsunuz? dedi. Ekseriyet?. beni düşündürecek şeyler bulurum.. daha doğrusu bir itiyat eseri olacak.kasvetli olmasından ibaret. Ne derseniz deyiniz. Şehzadebaşı’ndan. işte Beyoğlu’nun zevki!. Ben her yerde eğlenirim... Beyoğlu’ndan zevk alanlar içinde benim nokta-i nazarıma nefsini koyanlar belki çoktur.. buralarda roâhza iki kadeh bira içmek bahanesiyle tâ Aksaray’dan. Seninle ne yapalım bilir misin? Yağmur dindi.. hattâ bir mahalle kahvesinde bile. Ta gecenin yedisinde sekizinde avdet etmek zahmetine katlanacaklardır. Ahmed Cemil refikinin Şişli’ye kadar toprak havasını bulamayacağına güldü.. yemeğimizi yeriz. yolda Ahmed Şevki efendi ikide birde sahra havası arayan ciğerlerini şişirmeğe çalışarak: Şu Raci’yi ne yapacağız? Bilmem.. . kapısı açıldıkça sokağa duman1! karışık bir karık kadın sesiyle bir çatlak keman ahengi fışkıran kahvelerden birine gidelim. demiştim..

Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir lâtif bir kır kokusu vardı. o kadar. teklifsiz tavrına. Ahmed Cemil biraz tereddütten sonra: Şuraya! dedi. duvarları kirlenmiş merdivenden yavaş yavaş çıktılar. galiba dükkânları erkence kapanmış civar tuhafiyecilere mensup iki çırak. bir iki masanın başında vapurunun limanda bir gecelik kalmasından istifade ederek Beyoğlu’nda şu zevk âlemine düşmüş siyah tırnaklı. kendilerini müskirat kokusuyle dolu.. bacaklarına emin olamayarak yavaş yavaş yürüyordu... Palais de Cristal’in merdiveninden çıkarken Ahmed Cemil refikine dedi kî: İşte istanbul’un en yüksek kafe konseri: Kasr-ül billur!. sıvalan. pervasız. ötede beride başlamak saatini bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar. pis. iki genç.. biraz sonra biz de gideriz. baksana..Ucuz olsun maksadiyle Ahmed Cemil refikini Glavani sokağında La Bella Venezia lokantasına şevketti. kademeleri aşınmış.. . Karşılarında bahçenin. kahve direktörünün gözü önünde mülâtaf attan çekinmeyi sine. Sahnenin yanında bir kanepeye oturdular.. ateşin karşısında kavrulmuş şimali bir ateşçi. irtifai itibariyle mi? Her iki suretle. bir kenarda hizmetçi kızla — kırklık şişman bir karı... Kadri itibariyle mi. Ahmed Şevki efendi: Aman ne güzel! ne güzel! diyordu sonra birdenbire Ahmed Cemil’in kolunu çekti: Baksana. Raci bahçenin kenarından ayaklarına. hattâ masaların arasında kızı kovalayışına bakılırsa kahvenin alışık müşterilerinden biri olduğu anlaşılan ittAivESITAH 95 kıranta bir genç!.. Ahmed Cemil: Oraya gidiyor olmalı. Ahmed Şevki efendi buradan pek ziyade haz etti. Dar. fenerleri söndürülmüştü. Bir kere İzmir’e kadar gitmiş olan Ali Şekib bu kahvelerin umumuna birden İzmir kahveleri namını vermişti. fakat hizmetçi kızlar herhangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır — tenhalıktan cesaret alarak şakalaşan. Raci değil mi?. İki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden tâyin edemediler. yemek fasılasına müsadif olan şu saatte. Bahçe gözlerinin önünde bir sahra gibi görünüyordu. Ev yemeğinden başka yemeklere alışmamış adamlara mahsus bir tiksinti ile yemek yediler. iri iri kahkahasına. Henüz kalabalık yoktu. değil mi? dedi. kahvelerini bir de nargile içm?k üzere Te-pebaşı caddseinin karşısındaki kahvelerden birine gittiler. kapalı kalmış ağır bir hava karşıladı.

Çocukların en büyüğü kız. Almanya’nın. ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor.. geldi. emir bekledi. ne çorap yetişiyor. Ahmed Şevki efendi gazozu içmedi. Raci gelmemiş. Kısa boylu. omuzları kabarık. cihaz ister. ihtiyar bir baba ki artık kendisi için gittikçe hisset gösteren topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor. nişanlısı var.. reis bir ciddî tavır ile yayını bir daha urdu: Tık..Daha pek erken. ötede beride yorgun bir tavır ile hergün ayni ıttırad ve yeknesaklık ile tekerrür eden maişet külfetinin ibtida saatine intizar ederek dinlenen. Ahmed Cemil: İki gazoz! dedi.. .. her birini bir tarafa sevketmek.. Yüz paraya gece yarısından iki saat sonraya kadar şu kanepe ile masayı satın alıyoruz. galop’la kimbilir kaç yüzüncü defa tekrar başladılar. kulübenin bir tarafında çorap örüyor. fakat şimdi müdavimler sökün ederler... elli kere cezveye atılmış bir çay içebilirsiniz. onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lâzım. şu bedbaht kızcağızlar bu kemanlardan.. Ahmed Cemil bir analık: Zavallı mahlûklar! dedi. tık. Fakat para nereden bulmalı?. sonra bu biçareler hakkında düşüncelerini... başı dik. kapalı yerlerde yaşamaktan.. Ahmed Cemil: Gürültü başlıyor. evlenecek. Çünkü çocuk bir değil. gençlik görünüşünü şimdiden yaşama füturu bürümüş. ki¦ misi kemanını aldı. hem genç hem ihtiyar. Ahmed Cemil bunu zihnen «Serdâri zümre-i musikiye» diye tercüme ediyordu — kemanın yayiyle nota sehpasının üzerine urdu. gözlerinde gözlük. bıyıklarının ucu vakurane kıvrılmış Chef d’orehestre. tık. Bunları ayıklamak lâzım. Şişman karı masaya sekiz on tane kibrit bırakarak gitti. davullardan şu perişan nağmeleri kopardıkça neler düşünürler! Hepsinin ta uzaklarda. O vakit ailece düşünülür. Kimbilir. Ahmed Cemil güldü: Buranın en nefis içkisi! İsterseniz kahvesinden ziyade nohut unu ile pişmiş bir kahve. merhamet hislerini refikine tefsir etti. gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye maih-kûm olmaktan sararmış. Fakat yetiştirmek mümkün değil. daima. Bohemya’nın kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır. ellerini masaya dayayarak durdu.. O vakit bütün o iyi ahenk edilmemiş kemanlar şüpheli bir ahenk muvazenesi ile. ne ekmek! Çocuklar o kadar çok ki. simasının rengi uçmuş. güzel çirkin yahut hem güzel hem çirkin. sekiz on lehli kız pinekledikleri yerlerden yorgun tavırlarla kalktılar. en duygusuz kulakları isyan ettirecek bir ses tenafürü ile her gece çalına çalına sanki yıpranmış. her vakit sofrayı yarı aç yarı tok tekket-mekten. dedi. kimisi davulunun başına geçti. Şişman karı bir aralık kıranta âşığından kurtuldu. çökmüş bir valide.. Avusturya’nın.

askerliğe gitmiş. geçen gün müracaat eden herifin teklifini kabul etmekten başka çare olamayacağını anlatır. cihazını habbe habbe toplayacak ha-yat-ı istikbalinin ekmeğini buralarda kan kusarak. hatıratının arasından neler geçiyordu?.. bir köşede senelerce keman çalacak. Şüphesiz o.. mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm... yahut hiç olmazsa kollarına atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşıkından «zavallı sevgilim! Ne kadar bozulmuşsun!» tarzında bir serzeniş işitecek. .. Bu gece dinlemek nöbeti Ahmed Şevki efendiye gelmişti. Bir gece hiç unutmam: Yine burada idim. Acaba kimden ?. inanır mısınız? Bunların hemen hepsi namusludur... bastonlarını iskemlelerine çarpanlar.. Acaba şu pis kahvenin şu murdar sahnesi karşısında şu mülevves musikinin arasında o mektuba gözü iliştikçe ne görüyor. evin kızı gidiyor. Şu davulcuyu. •gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti. Refikinin bazı asaslara müteallik bahs açtıkça mukaddemeden uzaklaştığı kadar hatime vermek maksadından da ayrıldığını bilirdi. bu cihaz toplamaya çıkmıştı.. Birisini tanırdım. ara sıra nöbetini kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor sonra hemen yine mektubuna bakıyordu. önündeki notaya değil biraz aşağı bakıyordu. Ne için? Kimbilir belki o nasipsiz sevdaya karşı samimî bir merhamet hissettiği için. O vakit gözlerimi -cehresinden ayırmadım. notadan mektuba seMAİ VE SİYAH 97 feri esnasında ne büyük fark vardı! Notaya geldikçe ciddî bir nazar. bunlardan birine taaşşuk etmişti. Gidecek...Her gece bütün erkân hazır olduğu halde yorgun baba — çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen — anneye tasavvurunu izah eder. dikkat ettim. Zavallı çocuğun bütün meyus aşkına karşı kızdan bir ümit cevabı çıkmadı. bis. Galiba nişanlısından gelmişti..içi dehşetli bir gürültü ile doluyordu. Her ikisi de günleri sayıyorlar.. Gözlerinin şu mektuptan notaya. ayak vuranlar.. Fakat şimdi Ahmed Cemil’in devamına diğer bir mâni vardı. ara sıra o. süzgün gözlerle biraz mii-tebessim. kışlanın bir tarafında acele karalanmış. aç yaşayarak tane tane tedarik edecek. Fuhuşun çirkâbı içinde yüzdükleri halde hemen hepsi memleketlerine avdet ettikleri zaman nişanlılarına izdivaç elini pâk ve saf olarak uzatırlar.. bu murdar karanlık bir odanın penceresi kenarında arkadaşlarının istihzalarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan buse ihtiyacına bir tesliyet kevseri serpiyorlar. Bu mektup.. reise ve halka göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu. ve sonra mes’ut olmaya çalışacak. nihayet iki katre yaş ile bu bahse hatime verilir. Nereye? Kaza rüzgârı nereye sevkederse.. devamına mâni oldular. ya komşunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılı-verecek. bis. fer-yadiyle bağıranlar. Kahvenin. sonra senelerce mütehassiri olduğu aile ocağına avdet edince ya babasını ölmüş bulacak. fakat gariptir ki kız da meyus aşkıyle beraber ağlardı..

tüccar yazıcılar. Baygın nazarlar. mâhza eğlenmek için iki kere lütfen kendini tekrar sanneye çağıranlar üçüncüsünde bıktılar.. ibir başkasının gelmesi için herkes sükût ediyordu. artık bundan bıkmış göründüler. Ahmed Cemil bunu da fanketti.. boyalı kadın için! dedi. nihayet kahvenin müsteciri mukaveleyi tecditten imtina edecek. Bir kadın bir kerle uçurumlardan yuvarlanmaya ibaçfladı mı artık sukutuna hatime verecek nokta yoktur. O zavallı da sahnenin kenarında tekrar davet olunmaya intizar ederek duruyordu. gördüklerinden. daha doğrusu bağırdığı müstekreh bir Alman şarkısının anilamadıklan letafetine mi? “Mehtaba karşı gezelim” derken polka oynayan şurada bir biftekle bir tabak makaronya dilenmek için kinbilir nerede işitip ne yolda indî değişikliklere uğrattığı bir parçayı her gece şurada iştira pazarına çıkaran bu karının gülünç vaziyetlerine mi? Ahmed Cemil bunların hiç birisinden haz almazdı. yarın iki kere de çağır ılmayacak. Onun için şu yaşına kadar birçok refiklerinin eğlencelerinden ayrılarak bütün bu âlemlerden uzak kalmış. acaba bu kayıtsızlar güruhu şu sefaletin karşısında böyle gülerler mî ? Şu zavallı kadın için bu şarkı sanatı da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. ne kad&r aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır Nihayet düşe düşe bu zavallı mahlûk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu biçare şu kasr-ı .. Onda bir illet vardı. tiyatroya izin alıp da îalasıyle gizlice anlaşarak şuraya gelivermiş bir çocuk her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktaü. o vakit demin nefret ettiği bu karı hakkında âdeta bir merhamet duydu: Ah! Bu hayattaki faciayı hissetseler. öbür gün bir “defa bile görünmesine müsaade olunmayacak. o zaman? Haydi daha aşağı bir yere. 7 lüyorlardı. Burada ne var “i” Bu halk bunun nesine aldanıyor? Sahnedeki karıyı üçüncü defasında alkışlamadılar. hele iki kere ne oduklarını anlamak için tesadüfle girdiği bazı muaşaka pazarlarından bir daha oralara avdet etmemek ahdiyle çıkmış idi. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı gösterileri. bütün bu halk şurada bulunduklarından memnun gibi görünüyorlar.. bıkıp da bir akşamı Beyoğlu’nda geçirmek isteyen bir bey. Sonra dirseklerini masaya dayadı. bu âlemde bir letafet olmak lâzım gelse onun bir başka tarzda olması lâzım geleceğini düşünürdü. Geniş tebesünıler.. Pervasız kahkahhalar.. bu halka baktı... Şimdi iyice kalabalık vardı. çenesini avuçlarının içine aldı.. türlü sefahatlerde yıpranmış boyalı suretiyle şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği. olması lâzım geleceğine kani idi. işittiklerinden pek ziyade eğleniyorlarmış gibi güMai ve Siyah — F. sükûtu görünce kulisten kayboldu. her şeyde hattâ sefalette. dükkânını kapadıktan sonra eğlenmeğe çıkmış berberler. olmasını isterdi. esnaf çırakları.. Sonra bir sürü alkış! Sebep? Türlü emraz ile karılmış sesiyle.Bunlar hep şu karık sesli. fuhuşta bile bir ziynet. bir İngiliz yük vapurune mensup beş altı tayfa.

anlaşılan bu karayı seviyor. henüz hayatından bir aşk hiyaneti geçmeden bu neticeyi gösterseydiler: «İşte. salonun kapısında ayakta gözleri sahneye merkûz Raci’yi gördü. Bitirsin de yanlarına gidelim.JM. dişler bozulmuş. bir Iskoçya dağlısı kadar iri-Mr^AîmanTrarîsı s^Jmenin_tahtalarını çatırdatarak göründü. Yunanlı bir karı ingilizce parçalar okudular. önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyomıuş gibi gözlerini sahneden ayırmayarak.. düdük bir sesle İspanyol bestekârı Iradiyer’in meşhur Paloma’smı öttörmeye başladı.^Nihayet biri. iri Alman kaauu MAI VJtü SİYAH rısı kulisten büsbütün kayboldu. sesi karılmış.. yavaş sesle: Biz şaşkınlık etmişiz.mes’ut bir aile annesi olmaz mıydı? Ahmed Cemil yine sükûta mecbur oldu. bir çiçek imalgâhında işçi iken.» AhmedTîemîrBâşînT^evirdî.VESIYAH 90 billûr’un şu köhne sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir? Şimdi bir nazar-ı meyus ile kaybolduğu şu kulisten on sene evvel meselâ Vinaya operasanda figurante. dikkatleri hep Raci’-nin hayran âşık vaz’ına mevkuf idi. annenin dizinden kaçacak olursan buraya geleceksin!» diyeydiler. velhasıl birşey imişdir. yalnız her parça bittikçe halkın alkışlarına iştirak ederek duruyordu. o içeride imiş. Sonra yavaş yavaş sukut. muhtelif lisanlardan şu sahnede türlü beşer nesilleri arasında garip iz-1 divaçlar icra ettiler. Romanyalı bir kız Rumca. Acaba henüz saf bir genç kız iken. yanaklar çökmeye başlamış.AJ. Ahmed CemTITxu anuhip şekle bakmakla meşgul idi.. demetlerin içinde mücevherler bulmuştur. demetler almış. Artık her ikisi de sahneyi unuttular. ya bir mağazada satıcı ya.. o vakit Raci de etrafına bir göz gezdirmeği bile fazla bularak çekildi. Havalar. Artık Ahmed Cemil dinliyordu. ehoris-te. yahut bir balet’de giy-liği lâtif bir elbise için yüzlerce adamlardan iltifatlar dinlemiş. Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu pest sesle iştirak ettiler. hergün çehresinde tamir olunacak bir fazla harabı. . bugün şurada şüphesiz bedbahtlığın bütün acılığını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu mahlûk. Raci orada kapının kenarına dayanarak güya şu âlemi görmüyormuş. muganniyeler biriıbirini takip ediyordu.. dedi. Nihayet alkışlar bitti.. birden Ahmed Şevki efendi kolunu~dufttlî7~<<baksana bizimkine baksana. o vakit bir operanın arasında söylediği tapu topu iki mısra’lık bir parça. yorgunluktan mütevellit bir ihtiyarlık. şimdi sahneye diğer biri çıkmıştı: Bir Fransız romanciere’i. nihayet işte şu müstekreh karı.

ilik defa girilen yerlerin iras ettiği tereddütle buraya girdiler. Ahmed Şevki efendi dudakları arasından: «İşte biçare karısının intikamı!» dedi. Ahmed Cemil’in tahmini doğru çıktı. olanca kuvvetiyle açılmış ç. «Bir bira?» dedi. Burası ö kadar Hususî bir dairedir iki kınk paralık şeye kırk kuruş vermek fedakârlığına katlanabilen herkes buraya girebilir. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor. Raci tâ ileride. tâ odanın ortasına gelince etrafına baktı. Öteden (beriden bahsettiler. biraz mahcup. kadife iskemlelerin. sonra hiçbir lisana mensup olmayan bir istihfaf sayhasıyle «Puah» dedi. Raci bir kelime bile söyleyemedi. git buradan!» ded\ O vakid Ahmed Cemil zavallı Raci’nin perişan halini. gülmeğe çalışarak: Buraya siz de gelir misiniz? dedi. hiç biri bahsi hepsinin . mahcup.ğ ziyalı lambaların. bağırarak: «Ben istemez. aynanın içindeki suratına gülerek duruyordu. Ahmed Cemil sudan bir cevap verdi. arkadaşlarına bakıyordu. yanlarına kadar geldi.. Nihayet karı Raci’nin musîr istirham tebessümüne karşı isyan ederek sert bir çehre ile döndü. Ahmed Şevki efendi «Otursana. Ahmed Şevki efendi arkadaşını kaldırdı. birbirine bakıştılar. kanepelerin birinde yanındaki yaşlıca efendinin müsait nazarı altında karşısında esneyen Türkçe bilmez Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzükleri muayene etmekle meşgul. kan gittikten sonra ayağa kalktı. Şimdi gözlerinin önünde garip (bir manzara vardı: Bulundukları yer küçük denmeyecek kadar iki odanın birleşmesiyle hâsıl olmuş genşiçe ıbir yerdi.. yürüdü. ötede beride daha bazı zümrelerle tekemmül ediyordu. karı cevapsız kaldı. askerce yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı. Raci’nin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu. aynanın iç:nde sahnenin yorgunluğundan bozulan simasını tamir ile meşgul maşukasının arkasında. tek gözlüklü birisinin gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmağa çalışarak şu tuhaflığına sahte kahkahalarla gülen bir fransız karısı. iskemlelerden birine yıkılmak nev’inden düştü.İki refik nazarlarıyle Raci’yi takip ettiler. O. dedi. birkaç safderunun daha vüruduna intizaren ipekli esvaplarını sallaya sallaya piyasa eden. İki arkadaş bir kenara oturdular. muhte-riz henüz çocuk denecek kadar genç bir bey. Yavaş yavaş. hiç tebessüm etmiyor. mermer masaların. yanlarına geldi sırıtarak eğildi. Raci oturduktan sonra karı iri vücudunun üstünde küçücük duran başım sallayarak.» dedi. o vakit üç arkadaş arasında kesik kesik bir muhavere başladı. soluk aynaların miskin âhenginden terekküp eden bu manzara. kısa fistanının altında beliren kalın biacaklaMnı ıslığın tarabıyle uygun askerce atarak yürüdü. etrafına gezdird’ği melûl nigâhı görmemek için gözlerini çevirdi. bu gece başka bir müşteri bulmaktan ımeyus oluncaya kadar tertip edilmiş ter desise. boş olarak yalnız iki refiki gördü. Raci muganniyelerin dinlenme yeri yahut safderunların mezıbahası’ olan hususî daireye girdi. Ahmed Şevki efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı. etrafta bulunanlara pek mühim ve tuhaf bir şeyden ibahsediyorlartmış zannını vermek için ıb:r dakikada beş kere gülen iM karı. indî bir opera parçasını ıslıkla çalarak. Üzerleri keten örtülü kanepelerin.. Ahmed Cemil başını silkerek: — Zannetmem.. Ahmed Cemil yanılmamıştı.

Ahmed Cemil gözlerini bütün bu muganniye alayından.. son defa olarak Raci’nin halini bir daha görmek istediler. mükemeliyetini temin için meşherlerde dolaşan meselâ . Ona tasavvur ettiği incelikleri. alkış gürültüleri arasında geçtiler.. Raci’yi selâmladılar. levhasının nezahetini. O günden itibaren tasarruf edebildiği bütün zamanlarını onu düşüijüp beslemeğe..beyninde yer tutan mes’eleye irca edemiyordu. bir başka âlemden düşmüş şu garip mahlûk sürüsünden ayırmıyor.. Borçlarını tesviye ettiler. Şiımdi Raci’nin maşukası iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış kollarıyle gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeğe çalışıyor: Raci de bir kenarda mermer masanın üzerine kapanmış Ahmed Şevki efendinin iddiasına göre uyukluyor. Ahmed Şevki efendiye «Yine yerimize gidelim mi?» dedi. eseri hakkında bir taze şevk uyandırmış idi. Dedi.. Birisi bir Normandiya köylüsü kostümünü andırır ibir esvaba fmesepL bir Pompadour ibaş yapmış.. hayat felsefesini verebilmek için ancak kendi tahassüslerini rehber ittihaz etmekle dar bir daire içinde fikrini hapsetmiş olacağını. bellisiz yaşları saklamak için kutusuyle boşaltılmış pirinç tozlarıyle solgun dudaklara taravet vermek için yavaş yavaş miyarını kaybederek ibzal ile sürülmüş kirimizi boyalar altında bu çehrelerin sırlarını görmeğe çalışıyordu. dar işlemeli bir arnavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman ibir kadın şu yeleğin altıma peşleri yırtmaçlı bir cinli entarisini münasip görmüştü. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı. san’at şeklini. Ahmed Cemil’in itikadına nazaran ağlıyordu. türlü milliyetlere... türlü memleketlere mensup. her biri başka bir fuhuş zemininde yetişmiş. Ahmed Şevki efendi oturduktan sonra: Sanki neye geldik? Bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı?. Eski ipek kumaşlardan.. Ahımed Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan. burada bulundukça Raci’nin serbestçe mu-aşekasına mâni olacaklarını düşündü.. diğer biri Marie Antoinette yakalığa altına bir Vaudeville Soubrette’i gibi kısa fistan giymiş. şu şakalaşan budalalardan ötede hâlâ yanıbaşında «Beyim! haydi. sonra bir müddet düşünerek: Ne olursa olsun. dedi. Hiçbir zevk-i mahsusa yapılmış olunamayan kıyafetler. Bir senelik hayatının ma’işet derdine mevkuf olmayan bütün saatlerini ibu eserin fikrini yakan icadı derdine vakfetti. yerlerine gittiler. vaktiyle yapılmış esvap bozuntularından. Hususî tarafa şöyle bir baktıllar. karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş kostümlerden kesilerek biribiriyle uydurularak icad olunma türlü kılıklar. kendisinde kudret görebildikçe yazmağa sarfetti.» diye teşvik eden sulu efendinin bir türlü teşviklerine uyamayan güzel Ibir genç beyden nefrete benzer bir şey duydu. hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim. Ahmed Cemil’in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece.. ben yarın açılının.

bütün parnasienileri. Lamartine için «O kadar şiir ile yüklenmiş ki ezilmiş». tefekkürden sonra ancak yirmi kadar mısra vücude getirebiliyordu. şimdi birer kelime ile hiçiye mahkûm ediyor. Şu bir senelik zaman içinde yazmak istediğinin. Bu esere çalıştığını başka bilen de yoktu. o her biri birer elmas gibi işlenmiş. Dikkat nazarından kaçar. Haftalarca mütalâadan. «Eski kelime altında fikirlerin tazeliği görülemez. Ahımed Cemil bunları okudukça yarım asırlıik bir zaman içinde Verlaine’a kadar şiir fikrinin kesbettiği inceliklere. Coppe’ler. Muşset iç^m «Âşık. bir kısmının da yeniliğine kapılarak bunlara temellük etmek istedi. Sylvertre’ler. velhâsıl gençler tabiî Le-marre’in kitap fikristini dolduran yüzlerce cildler takım takım elinden geçti. Bunları Hüseyin Nazmi’den başka kimseye okumazdı. synbolisteleri decadent’leri.. Ah! işi gazel yazmaya dökmüş olsa. Bunlar ne için kamus köşelerinde unutulmuş? Ne güzel şeyler keşfetti! Kimisinin bir fikriyle tetabukuna. Kamusun havsalasına sığâmâyacak kadar garip lügatleri bir yere toplayan eski zaman münşileriyle benim yapacağım şey arasındaki sanat farkını elbette anlayanlar olur. daha sonra Paul Ver-laine’in tohm-ı dehasıyle yetişenler. iki mısraı için günlerce çalışmış bedialarla ülfet ettikçe yapmak istediği şeyin ne müşkül oJduğunu anlıyordu. lügat kitaplarına sarıldı. Yeni fikirler için yeni kelimeler lâzım olduğunda musîr idi. Lekont dö Lil ile.» dedi. sahifeleri çevirdikçe öyle şeyler buldu ki hayret etti. «bir feriştenin sukutu»nu. Süleymaniye’de küçücük mesai hücresine taşıdı. tetkikten. hattâ artık er zamandanberi «Gencine-i Bdeb» te de manzumeleri görünmemesinin sebebini kendi yazdığı tarizin tesirinde bulmakla memnun olan Raci bir gün Aihmed Cemil «Mir’at-ı . Mus-sut’den sonra gelenleri. Ha-raucut’lar. bazısının mevcutlara ruchanına.Ram-forant’m bir çehresi karşısında günlerce temaşaya mevkuf kalan ressamlar gibi şairlerin de hislerini şiir bedialarıyle tevzin etmeleri lâzım olduğunu bilirdi. bir vakitler mini mini penceresinin kenarında cehren fakat komşulara işittirmekten ihtirazen okuyarak mest olduğu temaşaları. tasvir ve ifade san’atmm vâsıl olduğu hurdecûluğa hayret etti. şekle. sonra Prudhommelar. Mendes’ler. Onun için Hüseyin Nazmi’nin kütüphanesini hemen boşalttı: Lamartine’den. Kendi kendisine: «Beni^ lügat uydurmakla itham edeceklermiş. ancak nısfını vücude getirebilmişti. üslûbe. Hugo’dan. şair fakat çocuk!» diyordu.. Eser pek ağır ilerliyordu. henüz kendisince türlü nakıselerle dolu olarak. Anlamayanlar etsin. «gecelerdi. şiiri herkes gibi telâkki etse bu yirmi mısradan yinmi gazel icad ederdi! Bir aralık lehçeyi dar buldu. san’-ate verdikleri ehemmiyeti gördükçe. Bunlardan sonra san’at erbabının kelimeye. Hugo’yu.» derdi. Vilye dö Lil Adam ile Theodore de Banvilll üe başlayan zümre-i şua’ra. «Gözlerinde eşya ve hakayıkı büyüten bir cam varmış» hükmüyle hakikatin fevkinde buluyor.

şairlik sj “ frrı tüketti mi? demişti.. bu meselenin bu kadar erken uyanacağına hiç ihtimal vermemişti. yalnızca bulmak isterdim. pek gizli ve mühim bir meseleden bahse hazırlanıyormuş gibi kaşlarını kaldırarak... fakat meseleye bu kadar cesaretle başlayan idare memuru bahsi takip için kâfi cesaret bulamadı.. Gariptir ki bu kadar adavet hissine mağlûbiyetine mukabil Raci’ye en ziyade acıyan yine Ahmed Cemil idi.. duvarlara iliştirmekten çekinerek ilâve etti: Bir izdivaç meselesi. yalnız Raci güya onun orada vücuduna vâkıf değilmiş gibi dururdu. . Matbaada çocuğa babasından başka herkes iltifat ederdi. Eğildi. Mayıs iptidalarında bir cuma idi. Ahmed Şevki efendiye intizaren sükût etti’.. dedi. iri Alman karısının tahrikleri altında sanki şu mülevves aşkına daldıkça onun çirkâbiyle kirlenerek simasında beliren sefahat tahriplerinden artık iğrenç bir hale gelmişti. Said’le Saib Ali Şekifb’in himayesine sığınarak açık bir araba ile Kâğıthane seyranına gitmişler. Ahmed Cemil kimden ıbahsedildig’ini cesametti. fakat sâna yakın birisi için. vakit buldukça bir sahife okutturarak bu biçare çocuğun birşey öğrenmesine çalışan yine o idi. Ahmed Şevki efendi yeşil çuha kenarlı dar uzun defterine son kalem darbesini müteakip penbe rıhını döküp kapadıktan sonra hücresinden çıktı. Raci’nin ısrar ve inat ile devam eden tecavüzlerine karşı ya bir sille gibi bir tahrik fırlatarak mukabele eder. ? * ‘. yahut bu adamın haline acıyarak yalnız bir kelime ile geçiştirirdi. «Nasıl? demek vakit geldi?» diyordu.. bazan müret-tiplerin yanında harf dağıtmakla vakit geçiren Nedim’e eri ziyade rıf k ile muamele gösteren. Kendi kendisine. Bir seneden beri matbaaya devam eden. bazan muharrirlerin arasında «Behber-i sübyan» defterlerini doldurmakla. O vakitten beri Raci düştükçe düşmüş. Ahmed Cemil’in yanma geldi: Beyler gezmeğe gittiler..Şuûn» tefrikası için yine imza koymayarak tercümede devam ettiği bir hikâyesinin tashihlerine bakmakla meşgul iken birdenbire: —• Cemil! Artık işi mütercimliğe döküyorsun. Ahmed Cemil. matbaada. Matbaada merhaimme-ten alıkonuluyor. isabet! Ben de seni şöyle. Biraz nefes almış olmak için sözü çevirdi : . idare memuruyle Ahmed Cemil’i yalnız bırakmışlardı . hemen hiçbir şeye müfit olmadığı halde aylığından bir parçasını tevkif ederek o zamandan beri dikişçilikle yaşayan karısına yardım edebilmek için maaş verilmekte devam olunuyordu. O vakit omuzlarını silkerek: «Belki!» demekle kanaat etmişti. matbaa halkı öteye beriye dağılmışlar. ^ Ahmed Cemil hayret etti: j Ben’m için mi? Hayır.

kayınvalide yok. bir kere görsen zannederim ki hoşuna gider.ği mânaya karşı bütün namusu. Ahmed Şevki efendi biraz durdu. vekarı isyan etti.. Yuşa tepesi.. Anlaşılan zavallı delikanlı titiz ihtiyarla geçinemez olmuşlar. şafakta yola çıkıp mehtapta dönmek şartıyle. Kardeşin artık evlenecek bir yaşa gelmiştir. Şimdi Ahmed Şevki efendi hep kesik kesik söylüyordu: Tabiî arkadaşlarından tahkik olunur.. sonra Ahmed Cemil’in gözlerine bakarak ilâve etti: Matbaa da münhasıran herifindir. İstanbul’un gidilecek yerleri hemen bundan ibaret.. Sen çocuğu görmedin. gerine okuyan takımın karşısında ağzı açık dinlemek için yarı günümü feda edemem. Evkaf nezaretinde epeyce bir memuriyeti var.. idare memurunun anlatmak istedi. nefsini zaptetti. Ahmed Cemil refikini meseleye döndürmek istedi: İzdivacın kime ait olduğunu söylemediniz. değil mi? . Benim hemen aklıma sen geldin.. O vakit Ahmed Şevki efendi arkadaşının yanına oturdu. Ahmed Şevki efendi baba ile oğul arasında hiç yoktan zuhur etmiş uzun bir münakaşanın tarihini yaptı... biliyorsun ya. bir hafta evvel!. Ahmed Cemil sarardı. Geçen gün bu meseleyi bana açmaktan maksadı tanıdıklarım içinde tavsiyeye değer aileleri tahrik etmek imiş. Adalar. gerine. beş altı yüz kuruş para alıyor. tam bir ciddî eda ile sesini tabiî perdesinden indirerek: Geçen gün müdür efendi — Ahmed Şevki efendi öksürüklü herifi kastediyordu — bana oğlunu evlendirmek istediğinden bahsediyordu.. galiba iç güveylik arıyorlar. Beykoz çayırı. Zannettiğim gi-M namuslu bir genç çıkarsa ne için muhalefet etmeli?.. fakat bu âdi günde gitmek. Sahranın hiç bu türlüsünü anlayamadım. Hele saz dinlemek için sulara kadar gidip alçacık bir iskemlenin üstünde kahve hizmetkârlarının naraları altında bir yahudi hokkabazının yaverleri arasına sıkışmış bir Hicaz faslını esneye esneye.. ihtiyar da zengin.Beyler kâğıthane’de sevda peşinde dolaşacaklar. bir kelime ile red cevabı veriyordu. O güzel derenin sükûn zamanlarında oradan kaçıp da toz deryası içinde arabaların izdihamı arasında güneşten yanarak saatlerce dolaşmak elbette sahra hevesinden başka bir şeyden gelir. Bentler.

. Bu ‘hissin ismini vermek istemezdi. keten yeleğini düP—• Bir gün iki axkadas matbaada yine herkesten evvel buluştular. o halde o garip his nedir ki izdivaç mes’elesi çıktıkça kalbinde hiddete benzer bir şey uyandırır.. Diğer bir adamın başka bir samiî münasebet ve muhabbetine dahil olduktan sonra kardeşi kendisi için daha az yakın olacak.. Muvafakat edecek olursan ben işi tavsiye ederim. istememezliği andırır bir tesir hâsıl ederdi? Belki bir hodkâmlık hissi!.. izdivaçla saadetini bütün emellerin gayesi bulurdu. İlk muhavereden sonra unuttuğu izdivaç meselesini bu kelime Ahmed Cemil’e tekrar ihtar etti. Ahmed Şevki efendinin şu dostça tekayyüdüne karşı ne için Ikbal’in talihini tehlikeye koymalı? Kimbilir... hattâ bir kere bir karısından ayrılmış iki çocuklu kırklık bir komşunun annesi gelmişti de Ahmed Cemil’in bütün vekar ve gururu mecruh olarak günlerce İkbal’e baktıkça ağlamak istemişti. Bir dakika içinde fikri tebeddül etti: Lâkin bizim hiçbir şeyimiz yok. belki kardeşinin saadeti buradadır. sırıtarak ilâve etti: Beğenmişler. bir kız ne ile evlenir? Orası benim işim. Zavallı İkbal!. esası daima tetkikinden musir bir firar ile kaçardı. Acaba her vakit talih. Bu memlekette kızların tam izdivaç zamanı..Ahmed Cemil zihninden hesap ediyordu. dedi. gözlerini gözlerine dikti. Ahmed Şevki efendi artık vazifesini ikmal etmişçesine şüphesiz kendi kendisine: «Beş dakikada bir mühim meselenin altından çıkmak bana mahsus bir muvaffakiyettir!» diyerek mütebessim bir çehre ile ayağa kalktı. fakat hiçbirinin heves edilebilecek bir şey olduğunu tahattur etmiyor. Zihninde bulmak istediği te’vilin altında saklanan tesiri görmemeğe çalışır. bu gece sabırsızlığımdan patladım. Bu hissi tahlil etmek istedikçe sebebi.. Mahiyetini bir vuzuh lem’ası ile tenvir edemediği. tesirini duyup ta menşe’ini bulamadığı garip bir his Ikbal’in izdivacı meselesinde Ahmed Cemil için bir saklı haşyet uyandırırdı. Ikbal’in izdivacına ait düşüncelerinin . bir yabancıya herkesten ziyade harim olduktan sonra ona — kardeşine — yabancı kalacak idi. Ahmed Şevki efendinin ilk sözü şu oldu: Dün akşam beni görmeden kaçtın. hele bir kere görsünler de.. ikbal şimdi on yedisine basmıştı. birkaç kere annesinden görücüler geldiğini işitmişti. Sana verilecek havadisim vardı. Serin kanla düşünürdü: Ikbal’in izdivacını.. Sonra Ahmed Şevki efendi ellerini Ahmed Cemil’in omuzlarına dayadı. kısmetine bir müsait -çehre arzedecek mi? Bu sual Ahmed Cemil’in zihnini bir izdivaç meselesine ait hâtıralara şevketti.

fikrini öğrenmemiş. mürettiphaneye girdi: Ben yazılarımı bitirdim... görmemiş. Anne. merdivenlerden biraz muhteriz çıkıyor. evin içinde dolaştı. Demek şimdi hayatında bir enişte olacak. mümkün değil.. dedi.hele İkbal ile. görüyordu.şaıkalaşamayacak. Bu adam birden... başka bir şey lâzım olursa beyler yazsınlar. Seher’i kızdıramayacak.. valde hitabından bir sahtelik.. valdesine ayni meşru. gidiyorum. o Süleymaniye’deki küçük evin kapısını çalacak. sonra evin içinde bir ses. Hiddetini o sırada Ali Şekib’in budalalığından bahsederek Raci’ye yaranmağa çalışan Saib’den çıkarmak istedi: Keşke insanlar hep Ali Şekib gibi budala.. Ahmed Cemil’in eve gitmeğe ihtiyacı vardı.bundan tesir almasını me-nederdi. kendisinden kardeşinin mahremiyetini çalmış bir adamla müz’iç bir rekabet hissinin sönmeyeceğini hissediyordu. sevemeyeceği bu adama enişte demeğe mahkûm olsun? Şimdi bu kelime adetâ onu tâzip ediyor... fakat onun gibi saf olsalar. Enişte!. birisiyle kavga etmek arzusunu veriyordu. tekellüfsüz bir münasebetin hâsıl olamayacağını.. Hayatında bu tebeddülün ne kadar ehemmiyeti olduğunu bir karartı arasında hissediyordu: Meselâ kendisini. yukarıya gelsene. selâhiyetle anne diyecek. Enişte!. Bu adamla her kim olursa olsun... «Küçük hanımla çarşıya gittiler» cevabını alınca hiddet etti. ikide birde zihninin içinde bir tırmalayan cereyan ile geçen bu kelime idi: Enişte!. İkbaO’e görücü gelmiş de ne için bana haber vermediniz? Sabiha hanım oğlunun yüzüne baktı: Her gelen görücüye ehemmiyet vermediğim için. Kapıyı açan Seher’e: — Annem nerede? dedi.. yemekte hususî bir ihtiyat ile duruyor. lekesiz bir muhabbetin. kâğıtlarını topladı. dedi.. hiçbir hissini.. başka bir ses aşağıdan yukarı bağıracak: İkbal!. MAI 109 VE SİYAH . bir külfetperdazlık hissederdi. Enişte!.. bir adam kî bu güne kadar tanunaış. ikbal ile . Sebep? Ne için sevmediği. Sabiha hanıma çocuklar gibi daima anne derdi. Onun yanında geceleri minderin üzerine boylu boyuna uzanamayacak. Sonra kalemini attı. Sabiha hanım çarşafını çıkarmadan yukarıya çıkınca ilk sözü şju oldu: Anne!. bu aile sofrasına ayni iştirak hakkı ile oturacak.. Fakat Ahmed Şevki efendinin bu sabah şu bir kelime ile yeniden uyandırdığı mesele akşama kadar zihnini kurcaladı... onlar gelinceye kadar sabırsızlığından duramadı. bir gün içinde hayatına karışacak. Nihayet kapı çalınıp geldiklerini yukarıdan işitince bağırdı..

Ahmed Cemil yalnız bu kelimeyi kâfi görmedi. istesinler bakalım da düşünürüz. ruhu ısındırır bir hararet vardı. Bu gece İkbal. ta mutfaktan Seher’in bulaşık gürültüsü. kulaklarının etrafından. perişan.. o kadar. Ik-bal’in yeşil gaz boyamalarından yaptığı sade fakat belki onun için zarif hoş kalpağı altında lamba. aşağıda küçük odada. biri talik iki güzel levha. henüz tekemmül etmemiş bir kız vücudu ki noksanları içinde cazibeli ve onun için şiir ile dolu. ne de mutantan hücrelerde nefîs evani vardı. Allah hayırlısını kısmet etsin. .satrançlı dokuma çekilmiş Şilte.. bazan rüzgârla şişen muşamba perdelerin hışıltısı. Açık kestane gür saçları altında zarif başı. kardeşinin bu kadar cazibesi olduğuna dikkat etmemişti. Zavallı çocuk. annesinin en sevdiği yer. Yemekten sonra okumağa da meye-lân duymadı. Ahmed Cemil’in gözlerine güzel görünüyordu. ince sarı kornişlere küçük küçük kıvrıklarla ilişdirilmiş perdeler.. yalnız küçük odanın — şu bir saf kalb kadar ruhaniyet ile dolu aile odacığınm — ruhunu doya doya istişmam etmek istiyordu. bu yaşta genç kızların çehrelerine mahsus bir süzgünlük altında hafif bir donukluk ile mümteziç donukça penbe rengi biraz vücuduna erkekçe bir yüksek vaz’ı veren geniş omuzlar. yerde üstüne penbe. Ne lâkırdı. İlâve etti — Isteyeceklermiş. küçük dört ayaklı iskemle.. oğlum. bu samimiyete. her türlü mihnetlerin. Bu akşam Muzaffer beyin ders gecesiydi. atlas perdeler. bu a. o kadar.... çılgın saç kümeleri arasında birak küçük. Ahmed Cemil gitmemeğe karar verdi. pencerelerde muşamba perdelerin üzerinde yaza mahsus be>-yaz. inmiş muşamba perdelerin arkasında açık pencereden süzülen gecenin râtip havasını duymak için başını duvara dayadı. Demek şimdi Ibu hususiyete. söbü görünen siması. bari bahtiyar olsa!.le mahremiyetine bir unsur daha iştirak edecek? Demek bu sıcak mesut havanın üzerinden barit bir nefha uçacak ? Gözleri sık sık küçük iskemlenin yanmda diz çökmüş o gün çarşıdan alman yedi arşın gömleklik kumaşın yanlarını çatmakla meşgul olan İkbal’e çevriliyordu. Sizin yanınızda değil mi anne?. Kar gibi beyaz kenarı gerile gerile iğnelenmiş hassa örtülü sedir. Burada ne kadife kanepeler. Kızım. lâtif.. Ahmed Cemil sabandan beri beynini işgal eden bu meseleye karşı annesinin sükûnuna hayret etti... koltuklar. altından âsi.. ne tâtife istiyordu. fakat buna mukabü derin bir muhabbet.Beğenmişler. hiçbir şey yok... meşakkatlerin zedeliyeeeyeceği kadar kavi bir saadet. üç kalbin irtibatından anütaiıassıl. Sonra sükût.. duvarlarda babasından yadigâr olarak kalmış biri kûfî. Ara sıra kumaşı kesen makasın sinirleri ürperten sesi.. makası alıversene.. uzunca bir boy.. birden bu validenin mukadderata teslimiyeti karşısında sükût etti.

şefkatten mürekkep bir nazarla hemşiresini ihata ettikçe. düğünün şerefine tâ sabahleyin sokağa fırlayan komşu kızları kâğıt helvacılarının. . XI llî di. îkbal’in izdivacı Ahmed Cemil’in hayatında bir rüya gibi geçti.. hoppa değil. değil ufak tefek istirahat esbabını. demek razı oluyordu. başına oyalı gaz bovamasm-dan yapma çiçekli hotozunu koyarak. demin haleldar olacağından korktuğu hayat sükûtununu belki bütün istikbal emellerini feda ederdi. geçkin yaşlarında mariz bir babanın zayıf doğmuş bir çocuğu. beline işlemeli ipek mendili iğne ile tutturulmuş. kanarya sarısı hırkasının altında al basmadan entarisini giyerek. leblebicilerin etrafında bağrışacak. gözleri bir katre muhabbet giryesi gibi — fakat kknbilir nasıl — bir kadın olmaya müheyya duran bu zayıf kızın üzerine düştükçe kalbinden «bari mesut olsa!» diyordu. çarşaflarıyle üşüşen. Ahmed Cemil kardeşinin reyine müracaat etti: ikbal gözlerini indirdi. beyazlı kırmızılı tire kuşağının saçakları san hırkasının altından eteklerine dökülmüş. herkes gibi bir genç. uçları sekiz on kere kıvrılmış iri siyah bıyıklı muhip çehresiyle kapıya küçük bir iskemle atıp hâkimiyet vazifesini takındığı — sopasının ilk tarakasmdan — anlar anlamaz. kalem hayatında terbiye almış.. Ahmed Cemil’in her türlü hayat hususiyetini bilen Ahmed Şevki efendi damat beyden ağırlık namıyle bir para kopardı ki hemen ‘bütün düğün masrafını temin etti. bir paçavra kenarıyle iyi bağlanmamış uzun çorabı güllü penbe iskarpininin üzerine düşmüş. Vehbi beyi tanıdıklarından. sükût etti.rt. koltuk resmini görmek için Süleymaniye’nin o daracık sokağını baştan başa doldurarak ve kapının umuma açılmasını bekleyerek yeldirmeleriyle. hattâ biraz ciddî. Ahmed Cemil bu izdivaç meselesinde ne tarafgir ne de aleyhdardı: Meselede bir itiraz vesilesi bulunmaması aleyhdar olmasına mümanaat ettiği gibi enişte olacak adamın herkesten başka birşey olmayışı tarafgir olmasına da mâni olmamıştı.. kalem arkadaşlarından sormuşlardı. Ahmed Cemil merhametten. En son defa olarak birgün.. Eniştesini ilk önce matbaada pederi Tevfik efendinin yanında gösterdiler. Bu ziyaretten sonra Ahmed Şevki efendinin faaliyetiyle. bekçi baba gelip de elinde sopasıyle yeni traştan çıkmış çökük yanaklı. herkesten pek iyi teminat almo X i . Düğün! O gün Ahmed Cemil kaçmıştı. ağl aşacak olan bütün o belinden donu-düşmüş. orasını beraberlerinde getirdikleri ço~ cuklarıyle küçük bir mahşer — garip ibir renk ve kılık mahşe-ri — haline getiren kadınlar. koşa koşa biribirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için. düğün evindeki validesine sokaktan «anne!» diye bağıran. çorabının içine paçası tıkılmış. Onun saadetinden emin olabilse. Ahmed Ce-mil ilk hâsıl ettiği fikri zihninde birkaç kelime ile icmal etmişti.Büsbütün tevessü etmesi. hele Tevfik efendinin anlaşılamayacak bir heves ve tehalüküy-le bütün şerait onbeş gün içinde kararlaşmıştı. mukaddemeleri görünen kadınlık meziyetleri kemal bulmak için yalnız kadın olmağı bekliyor.

. lâdenli komşu hanımlar arasında damat beyi.. ne müdebdep daireler. sonra ağlamaktan ihtiraz ile bir söz bile söylemeyerek kaçmıştı. Ahmed Cemil bir hafta eve uğramadı. Sonra saçları püskür-müş. İki ay kadar bir zaman geçmişti. Kaçtı. Hattâ Seher’le ufak tefek ltâifeler bile ediyordu. o bir haftayı Hüseyin Nazmi’nin köşkünde geçirdi.. başı mücevherlerin 112 MAI V K SİYAH altında biraz eğilmiş olarak görürdü. Gazeteye bir ilân sıkıştırdı. yüzüne bakamaya-rak gözlerini indiren hemşiresine bir kelime tevcihine cesaret edemezken damat bey herkesle teklifsiz oluvermişti. Bir dakika içinde bütün mânevi varlığından bir soğuk rüzgâr geçti. o henüz ağır bir külfet yükü altında ezilirken.. Ahmed Cemil hayret etti. Demek o istikbalde zuhuruna emniyet ederek aldandığı hayaller yalandı? tkbal’in gelin olacağını düşündükçe bir vakitler hemşiresi beyaz uzun etekli — moda gazetelerinin mülevven ilâvelerinde görerek imrendiği şeylere benzer — bir esvap içinde. Ah! O İkbal’i böyle mi gelin etmek isterdi? Hemşiresi için neler düşünmüş. matbaa müdürü Tevfik efendizade Vehibi beyi bekliyordu. bir gün .. salonlar. O akşam Muzaffer beye can attı. hattâ Hoca-capaşa’da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada kısaca tedarik ederek bir vakitler hayat zevkinin yegâne men-baı olan aile sofrasında bulunmuyordu. ne lâtif tuvaletler. levhalar. Hocapaşa’da demiryolu memurlarından iki Almana Türkçe öğretmeye başladı. yaygaralı çocuklar kaynaşan küçücük evde rastıklı... Nihayet bir akşam yemekte birleştiler. sokağında alacalı. Düğünden sonra Ahmed Cemil ile annesi hemen hiç yalnız bulunmamışlardı. bir vakit yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan asla çıkmayacağını anladı. Ahmed Cemil rüyalarının şu sefil hakikatinden tanı bir hafta kaçtı. daha sonra güzide tuvaletlerle zîhayat foir çiçek deryası gibi dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının perisi. kadifeler.henüz komşu hanımların ellerinde süsü ikmal edilemeyen kardeşini sofraya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş. yağız macar atlı zarif parlak bir araba onu alıp götürüyor. annesiyle kardeşinden öyle izin almıştı. atlaslar. haftasının diğer dört akşamını da evden uzak geçirmek için ders buldu. O bir hafta zarfında eniştesini hiç görmemişti. sofrada.. Şark halıları döşenmiş çifte bir merdiven. kınalı. demek bütün bu şeyler baştı?. avizeler. ne süslü evler. Artık bütün gecelerini evden uzak geçiriyor. ne müzeyyen cihazlar tasavvur etmişti!... Ahmed Cemil bu akşam kendisini ezen azap altından hiçbir zaman kurtulamayacağını . Demek bunlar hepsi ya-İan? Hayallinin kendisine bahşettiği bütün bu tantana. şimdi bu evden âdeta üşüyordu. beyaz ipek duvağı yanlarına dökülmüş. köpüklerden teşekkül etmiş bir çiçek melikesi gibi îkbal. kendi-feini mesteden o müdebdep rüya. îkbal şimdi o sopasıyle kapısının önünde bekçi duran.

anesi yatağının kenarına oturdu: Ne için kalkmadın oğlum? dedi. Onbeş gün kadar yenilikten ihtiraz ederek itiyadını icra edememişken nihayet bir şişe Fertek rakısıyle gelmişti. cevap vermedi. O henüz tenbellik ediyor.. dün ağlayışı büsbütün zihnime dokundu.. O vakit Ahmed Cemil yavaş yavaş annesini istintak etti.. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu.. birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasında bir musibet zehiri hükmünü tutacağını anlamıştı.Sabiha hanım sabahleyin odasına girdi. o ısrar etti. İkbal’in odasında yalnızca ağladığını görmüş. Sabiha hanım sözünü bitirmedi. İkisinin de bu nazar çarpışması arasında İkbal’in ağlayan hayali uçuyordu. kız sabahleyin biraz gülerek. Ana oğul uzun uzun birbirine baktılar... Ahmed Cemil pek iyi hissetmişti ki kardeşi mesut değildir. Nefsini herşeyden . kardeşinden gizlediği göz yaşlarının içinde bir derdin saklandığını duymuşlardı. İkbal’in ağlayışı biraz içki içinse. yatağında mahsus gecikiyordu. sıkılarak parayı bana vermek istedi. Ahmed Cemil’e bundan hiç bahso-lunmamıştı. Zaten kız gelin olalıdan beri neşesiz.. reddettim. S Masraf meselesi ae saae senin üzerine ıcaııyor gıuı mr şey Cemil. sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilâve etti: Sana bir şey söyleyecektim. nihayet yine onun olmak üzere saklamak için aldım.. İkisi de bu hayal için ağlamağa müheyya idiler. Evine devam ediyor.. bir huysuzluğu yok. Dün Seher. dedi.. Birden şu iki aylık gelinin annesinden. Hiç yalnız bulamıyorum M. Ahmed Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı: Niçin? Bilmiyorum. fakat o birkaç gün içinde bu itiyadı keşfetmiş. Fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha hanımın fikrini istedi. gözlerini çevirdi. acaba kocasının biraz içkisi olduğundan ımı?. ¦ Annesi Vehbi ıbeye atfolunabilecek bir kusur bulamıyordu.. Buna Ahmed Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi: Ne ehemmiyeti var? Kazandığım yetişmiyor değil ki. Sabiha hanım iki aydan beri birinci defa olarak yalnızca konuşmağa fırsat bulduğu oğluna başka bir bahis zemini daha hazırlamıştı: Mai ve Siyah — P. Bir gün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu. Ikbal’e soğuk bir muamelesi de görülmemiş. İzdivacından beri ikbal’in çehresinde dikkate çarpan bir hüzün rengi her türlü şikâyet lisanından daha beliğ idi... Ahmed Cemil bu nazardan sıkıldı. Vehbi ibeyin akşamcılığı vardı. Geçen gün Îkbal’e aylık olmak üzere on mecidiye vermiş. fakat bu kadarla devam edecekse. gözlerini oğlunun gözlerine dikti.

çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. İkbal’in üzüntüden. bunda mağmum bir şiir bularak âdeta şiir te-lezzüz ederdi. yolundan silinmek. yalnız kendisini eğlendirmek için söz söyleyenlere mahsus kahkahalarla kesik fıkralar. Matbaada kaldığı akşamlar idarenin penceresi kenarına ilişip de caddenin hüzün veren tenhalığından mest olarak biraz peynirle francalasını yedikçe kendisinde bir zavallılık bulur. elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmağa meyyal duran dargın vaz’ı görülürdü. fakat o zaman bir lâtife edildikçe sofranın etrafında handeler uçu-şurdu. bir iskarpini alt>. ibir kardeşin gözünden gizlenmeyen bir hazin renk: «Aldatmayınız. izdivacından beri ona karşı Ahmed Cemil yarı siteme benzeyen bir tavır ittihazına lüzum görmüştü. MAİ VE SİYAH 117 Ahmed Cemil’in tamamiyle cahili olduğu kahve hayatına müteallik hikâyeler. zevcinin tuhaflıktan ziyade gülünçlüğüne karşı helecanından mütevellit perişan nazarı: Seher’in her dakika: «ikide birde bana ne ilişiyorsun?» demeğe. . Geç kalkmak itiyadında olan eniştesini uyandırmaktan. Orada bir şeyin yandığını. fakat ekseriyet üzere yemekten sonra uyuyan zevcinden kurtulabildikçe bu yalnızlığa küçük bir zaman için Ikbal’in ‘huzuru da hayat bahşederdi. ikbal daha evvel kalkmıştı. ay sürüklemek zaten öyle bir sefalet idi ki onu âdeta mütelezziz ederdi. Bir vakitler Ahmed Cemil de bu sofrada lâtife ederdi. gözlerini indirdi. sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu. İkbal’de de biraderine karşı bir mücrim gibi gözlerini indirmek. anlıyorum. Bu sabah Ahmed Cemil îkbal’e bir şey söylemek istiyor» muşçasma baktı.» demiş idî.mahrum etmeğe alışmamış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir faide mi ver? Seneyi iki kravatla geçirmek. Fakat bir annenin.. bu nikabm altında ben varım!» derdi. Artık ikbal ihtiraz tavrım bırakmıştı. Bu sabah îkbal’e tesadüf etmek emeliyle odasından geç çıktı. Kardeşinin yalnız bu bakışı: «ikbal! Bahtiyar değilsin. ikbal bahtiyar görünmeğe çalışıyordu. Bu sabah annesiyle şu muhavere kalbine sanki bir katre yakıcı zehir damlatmış idi. ikbal bir aralık bu nazara mukavemet etmek istedi.. Yemek yedikten sonra Vehbi bey Ikbal’le odasına çekilince Ahmed Cemil annesinin yanında kalırdı. dün salbah Millet bahçesinde bilardoda kazandığı muvaffakiyet. bazan Seher’e karşı kaba latifeler. sonra beriki bir sademeye tesadüf etmiş gibi nazarı titredi. kardeşini mümkün mertebe sıkça görüyordu. aşağıda karşılaştılar. Şimdi Vehbi beyin bir latifesine mukabil Sabiha hanımın simasında zorla kopmuş bir tebessümü. ara sıra yemeğe müteallik itirazlar. Artık şu mahrumiyet hayatının acı lezzetinden bir hoş teessür bile duyar olmuştu. fakat henüz aralarında dert tevdiine benzer bir kelime teati olunmamış idi. mümkün mertebe az fırsatlarda hitabına mâruz olmak gibi ‘bir ihtiraz peyda olmuştu.

bütün o gönülleri taltif eden hiçleri seyretmek istedi.. matbaada işini istical ile bitirerek çıktı. mağazaların camekânları önünde gecikerek şurada yeni çıkmış kitapları. Bon Marehe’nin önüne gelerek içeriye girdi.âdeta uykuda duyguları.Bu kış Ahmed Cemil eserine hemen çalışamadı. Derslerinden. o vakit tayin olunamaz bir sebeple mûtat olmayan vukuata tesadüf olununca hissedilen râ-şeye müşabih bir titreyiş vücudunu baştan aşağıya sarstı. Kendisine hitap etmesini beklercesine Lâmia mütebes-sim bir çöhre ile karşısında duruyordu. damarlarının içinde bir cevelân hissetti. zevkini ikna edemeyen parçaları mahvetti. yazılarından kurtulabildikçe yegâne iştigali şiirlerini okumaktan ibaret kalırdı.. Çocuk oyuncaklarının yanma kadar geldi. bütün o zahmetler ondan intişar eden ümit havasına temas edince zail oldu. yakalıklardan. Bir mayıs günü matbaada otururken birdenbire defteri Taksim bahçesinde — bir gün henüz mektepte iken Hüseyin Nazmi ile gidip oturdukları yerde — Boğaz’ın şiirine karşı kendi kendisine okumak istedi. mendillerden teşkil edilmiş zarif nümunegâhları. kışın donuk havaları altında teessürleri safhasına donuk nakışlarla intikal eden. başında maili kırmızılı bir külah gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgul iken arkasından kendisine yabancı olmayan bir tatlı sesin bir nida-i hayretle: «A! Cemil bey!. dolaşmak. bir moda mağazasının kumaşlarını. fakat bahar gelince bütün vücudunu ihata eden kesel ve rehavet havası sanki güneşin taze hararetiyile tebahhur ederek sıyrıldı. Şimdi bu eser büyüyor. Henüz o kadar kalabalık yoktu. Zaten Beyoğlu’ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak âdeti idi. Tünel’den çıktıktan sonra Beyoğlu’nda biraz serseri.. Ahmed Cemil sanki senelerden beri ruhuna çöken bir sıklet şu tasfiyeden sonra mündefi oldu. baharın ılık nefesleriyle dirilip uçuşan kelebekler gibi canlandı. ilerledi. .. O sefalet ve mihnetle dolarak. bir hafta mütemadiyen bununla uğraştı. .» dediğini işitti. O vakit Ahmed Cemil’in eseri bol bir yağmurdan sonra topraklardan süzüle süzüle kayacıklar arasında birikmiş küçük bir menba gibi taştı. Ahmed Cemil bütün hayatının meşakkatlerini bu eserin tevlit edeceği lezzete karşı unuturdu. hemen doğuveren şu arzuya mukavemet edemedi. ellerinde earpare. müsveddelerini ayıkladı. tekemmül ediyordu. ufak hamlelerle feveran etti. nihayet bir haftalık uğraşmasının neticesinde küçük bir defter vücuda getirebildi. Ah bu defter! işte bütün hayatının mühim bir ümidi şu küçük defterde idi. Bir aralık Ahmed Cemil eserini tasfiye etmek istedi. noksan bırakılmış yerlerini doldurdu. taşarak geçen kıştan sonra eserinin tesliyet veren ha118 MAİ VE SİÎAH yat nefesiyle bütün yorgunlukları dinledi. Başını çevirdi. ötede kravatlardan.

kimbilir kimdir? Bugün Lâmia’yı karşısında siyah çarşafı çenesinin altından tepesi bir incili iğne ile iliştirilmiş. Ahmed Cemil’in zihninden uçuşan ve binlerce çehreler . henüz ço-cukluktam çıkarak mevcudiyet-i mâneviyesi garâible nıemjlû bir cihanın esrarına karşı inkişafa müheyya duran. ince parmakları siyah güderi eldivenler içinde uzun sap-h zarif şemsiyesinin püskülünü oynatarak. onun muhit-i havasında muvakkat bir müddet için yaşamaktan mütevellit bir şey duyardı.. yahut Tepebaşı’nda. müşevveşiyeti için şiirle. bütün güzergâhına tesadüf eden o genç kızlara Ahmed Cemil perestişe benzer. cazibesinin ateşlerini saçarak çıkdı. o müphemiyeti. nagihan hıssediverdikleri bir hakikatin taaccüp rengi gözlerinde sizi istintak ediyormuşçasına bir istifsar ifadesiyle gülüverirken birdenbire bir genç kız sıfatının henüz itilâf olunmamış ciddiyetiyle gözlerini indiren. belli belirsiz bir şey! Müphem bir çocuk çehresi.sönüverdi. Henüz on beş yaşında iken hâtırasına intikâş eden simasını zihninde itmam ve ikmal etmiş. Köprii’de hemen her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehreler vardı ki bunlar kendisi için saadet hülyası olan o genç kızın mevhum şekli etrafında uçuşan bir takını periler. Ahmed Cemil’in kalbinde yer tutmuş böyle binlerce çehreler vardı. . fakat bugün müphem.bir ziya isabetiyle bir bulut parçasında peyda oluverip de birden sönüveren iltimalar gibi . peçesi alnının kıvırcık saçlarını bir yarı örtülülük altında bırakarak başına atılmış. yahut Şişlide bir Kâğıthane dönüşünde tesadüf ettiği. meçhul bir şey var ki mahiyetini anlamamış. «Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur!» derdi. Fakat bu meçhul şeyin bütün şahsiyeti üzerinde derin bir tesiri vardı. künhünü tahlil etmek istememişti. Sonra onların arasında genç kız. bazan eteğinin bir hışıltısını hissederek yahut muhteriz bir kahkahasının zaptolunmuş tarakasını fark ederek onun vücuduna yakın °^” M A I VE SÎYAH 119 maktan. dün başka bir şey iken yarın başka bir şey olmağa hazırlanan. Hüseyin Nazmi’nin köşküne. henüz çocukluğunu unutmamış. yahut kışın evine gittikçe Lâmia’nm bazan piyanosunu işiterek bazan bir kapının alplığından süzülüp geçtiğini-duyarak. Köprüden vapura binerken gördüğü. fakat (bütün bu çehrelerin üstünde. henüz iki üç sene evvelki sıfatyle Ahmed Cemil’in karşısında bulunuyormuş gibi saf çehresiyle bakarak görünce. Ahmed Cemil’in zihninde bu genç kız sıfatının hususî ve müstesna bir ehemmiyeti vardı. bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi. o gençlik semasının sevda güneşi. Bu hayal pek seyyal idi. daha doğurusu o genç kıza bunların herbirinde ayrı ayrı perestiş ederdi. Ahmed Cemil bunların hepsini severdi. Genç kız!. kanatlı şiirler idi. O. buseyi andırır bir gârâm nazariyle bakardı. Taksim’de.. müşevveş. nurlarını serperek. sevda ile dolu olan bu mahlûklara. ondan uzak yaşadığı müddetçe o simayı daima besleyerek arada geçen zamanı sanki telâfiye çalışmıştı.Ahmed Cemil Lâmia’yı belki bir seneden ‘beri görmemiş^-ti ve göremezdi.

bayırın üstünde uçuyor. Hayır. yalılar. benim şiirlerim. ötede beride tek tük zümreler. elinde çarpareler ile başında maili kırnuzılı külâhıyle gelip geçenleri gülerek seyreden soytarının istihza nazarı altında elinde şiirlerinin defterini kıvırarak duruyordu.. dedi. Ağabeyimin daima söylediği eseriniz mi?. Biz haftaya yine köşke gidiyoruz. Lâmia küçük bir kahkahayı zaptetti. bütün hayatı. mütebessim bakışarak durdular.. sonra Ahmed Cemil’in perişan cevabını dinlemeyerek siyah güderi eldivenler içinde daha ince görünen parmaklarıyle peçesini indirdi. uzun konclu düğmeli potinlerini kumlara temas ettirmiyormuşçasma bir çeviklikle koşarak çenberlerini çeviren.. birbirine söz söylemek lâzım gelip gelmeyeceğinde tereddüt ederek.Lâmia’nm yanında dadısıyle piyano muallimesi vardı. henüz yapraklanmış bir ağacın altında mai şemsiyesini açmış... sizi okurken görmek istiyorum. başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çarpmarak. yalnız bakıyordum. sonra Lâmia biraz gülümsedi. manzaralar bir . Bazan bu levha gözlerinin içinde bulanıyor. biraz beride «AJ fE SİYAH 123 ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmak mühim işiyle etrafı görmeğe vakitleri olmayan iki çocuk. amma. mütebessim renkleriyle. manzaralarının ivicaclarıyle yeşil tepelere doğru tırmanmış yahud mai sulara doğru akı-vermiş gibi duran binalarıyle boğazın sakin levhasına dikiliyordu. Ahmed Cemil orada. Bahçe tenha idi. ufak tefek almak için çıkmış idik. koşuşan bağırışan çocuklar. velev bir dakikalık musahabenin garabetini daha az hissederek daha cesur idi. sonra Ahmed Cemil’in eline bakarak: Yeni bir kitap mı? diye sordu.. Bir akşam onu bizde okuyacak missiniz. bütün güzel şekiller.. Ahmed Cemil küçük bir hareket bile etmeyerek duruyordu. sular. cevabını verdi. asıl gençliğinin şiirini — yalnız onu — okudu. daha sonra. hayatının uzun yorgunluklarını bir gazetenin tefrikasında dinlendiren bir ihtiyar. Bir dakika öyle karşı karşıya. Ahmed Cemil’in gözleri. bütün ruhunun emel züb-desi işte şu siyah nazenin heyula işte bu ipek çarşafın dalgaları içinde vücudunun ihtizazı hissedilen seyyal ve mevvac hayal şeklinde kaybolup giderken.. Ahmed Cemil: — Hayır. alçak ökçeli potinlerini önüne çektiği bir iskemlenin kenarına dayamış gözlüklü ihtiyar bir İngiliz mürebbiyesi. «efendim!. Lâmia şüphesiz şurada. sarı saçları rüzgârlarla savrularak. şu oyuncak destegâhmın yanında velev bir çocukluk arkadaşıyle. bir örnek esvaplı iki kız. tepeler.» dedi. «birisine oyuncak mı alıyorsunuz?» dedi. bunlardan ayrılarak. Bugün Ahmed Cemil Taksim bahçesinde bu şirini değil. öyle mi? Ben de dinlemek.

.fırça darbesinden kopma renkler imiş de yekdiğerine karışarak şekilsiz bir hamur haline geliyormuş gibi oluyordu. Ah! O sevda dakikası! Acaba hayat-ı bînasibinde o bahtiyar saat çalacak mı?. yahut kendine mahsus bir mütalâa ile meşgul oluyor zannını vermek için bir ciddî tavır ile elindeki musavver mecmuaya dalmış — görünüyordu. Ahmed Cemil onu Lâ-nıia’ya kendisi okumak isterdi. bir dakika içinde tekrar yaşatıyordu. güya siyah ibir nur ki baş döndüren ateşli bir sevda havası ile vücudunu sarıyor.O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır. her tebeddülünde bir hâtıra gıcıklayarak bütün hayatını Ahmed Cemil’in dimağında. Artık o şeyin tesiri mahiyetinden kaçmağa. yakıyor. bir ateş ki sıcak bir buse gibi. kıvırcık saçları başının beresinden taşarak. Ahmed Cemil’in nasiyesinde bu sual bir endişe hattı tersim ediyordu. nefsini onun hük.. onunla beraber bulunmaktan haz almış idi . sonra titrek bir aşk sadası ile bütün fikirlerinin.* mü dairesinden çıkarmağa lüzum görmüyordu.. Artık saklamağa ne lüzum var? İşte bütün hüsran içinde geçen gençlik sevdasının emel zübdesi. bir dakika sonra sekiz on yaşında bir kış gecesi meselâ iki arkadaş cehren bir şiir okurken halının üstünde daima gülümser siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş. O münevver rüyalarının genç kızı. Zihninde bu şiir takriri için mahsus bir hücre tertip ediyor. sanlara boyanan bu levhaların içinde Lâmia’yi — evvelâ küçük. Lâmia’dan daima pek sıcak bir his duymuş.» diyen Lâmia idi. O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine tebessüm eden gözlerde bir gizli incizab mânası hissolunmuyor muydu? . Şiirlerini dinlemek istiyormuş. siyah çarşafın. fakat okşayan bir ateş. O çehre böyle zihninde bir an içinde yüz tenasüh silsilesinden geçerek. birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus sokulganlıkla daima yanına gelirdi. O zaman hayalinin mâkesinde guruba tesadüf etmiş bulut parçası gibi kırmızılara. daima güler. 122 MAI VE SİYAH Bakınız o siyah peçenin. Hüseyin Nazmı ile gezmeğe çıktıkları vakit yanı başında iki elleriyle eline yapışarak muhaverelerinin arasına «Bu ne? Ne için? Nasıl? Ne vakit?» sualleriyle her dakika karışarak. Lâmia’yı orada bir kanepeye oturtuyor. Demek bugün Bon Marche’de uzun bir gaybubetten sonra onu görünce vücudunu sarsan şey.. hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücud.. işte o biraz evvel gülerek dudaklarını basarak hafifçe başıyle selâmlayarak. «Efendim!. yeşillere.. siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor.. şu kadarcık. hislerinin muihassalası olan bu şiir parçalarını bir sevda teranesi gibi onun müteessir gözleri altında inşad ediyordu. mailere. Kendi kendine: «Ne için onun benimle izdivacını istemesinler?» diyordu. kendisi tâ ayaklarının dibine küçük bir ayak iskemlesine oturuyor.

mu’tad hilâfına olarak sokak kapısının kuvvetle çalındığını işittiler. Muhavere bütün bu vak’a üzerine cereyan ediyordu. Bir gece herkes yatak odasına çekilmek üzere kalkmışlardı. fakat Vehbi bey o suali anlamış da muhataplarını merakta bırakmamak lûtfunu gösteriyormuş gibi pederinin nıüşa-biyetini iki manalı hande arasında tâyin etti: «Nüzul!.. Nihayet Ahmed Cemil. İkbal pek az söze karışıyor..... tesîiyet iradına hazırlanıyordu. Yegâne mütalâa olarak Ahmed Cemil’in yüzüne baktı: Bu yaşta genç bir kızla evlenmenin neticesi budur. sonra gördüğü ısrar üzerine ağızından parça parça izahat alınabildi. İsmini işitince Vehbi bey telâşla kapıya geldi. tuhaf bir vak’aya muttali olmuşçasına alay ediyor. Bir aralık Ahmed Cemil: . çocuğun ellerinden tuttu. Ahmed Cemil başını çevirdi. Seher kapıyı açıp açmamak lâzım geleceğinde MAÎVESİYAH 123 mütöhayyir idi. şimdi lakırdı söyleyemiyormuş. kımıldanamıyormuş.» dedi. Efendi birdenbire hastalanmış. O vakit Ahmed Cemil çekildi.Bu aralık tâ yanınbaşmda koşan bir kız kumların üzerine yüzü koyun düştü. yerinden kalktı. Herif sebebini evvelâ söylemek istemiyordu. elinde şiir defteri. artık herkesin alışmağa başladığı düşünceli tavrıyle. türlü renklerde elbiselerle süslenen iskemlelerin. değil mi? Yalnız şu söz ihtiyarın hastalığındaki mahiyeti izah etmiş oldu. ara sıra iki mânâsız kelime ile muhavereye iştirak ediyordu. Bu vak’a Ahmed Cemil’i hakikate iade etmiş oldu.. Vehbi bey: — Biraz beni bekle! dedi. gözlerinin içinde — şimdi artık vuzuh ile gülümseyen Lâmia — aheste Taksim caddesini çıkmağa başladı.. korucukların arasından süzülüp çıktı. karşısında hamal kılıklı birisini gördü. Ahmed Cemil dilinin ucuna kadar gelen suali zab-tetti. Artık tekrar oturmadı. eniştesiyle kapıdaki adamın arasında cereyan eden muhavereyi herkes taşlıkta gergin bir dikkatle dinliyordu.. herkes teessüf beyanında.. Sultanahmet’te babasının evinden. çocuk iri mai gözleriyle istimdat ederek ona bakıyordu. Sonra içeriye girdi. gündüz hiçbir şeyi yok iken hattâ akşam yemeğinde pek iyi bir halde iken odalarına çekildikten sonra birdenbire düşmüş.. yavaş yavaş. Vehbi beyin evi burası mı? Burası. kaldırdı. Bu akşam Vehbi bey gittikten sonra yatak odalarına çekilmekten vazgeçtiler. kapıyı açtı. Vehbi beyi öteki evden istiyorlarmış. o bil’akis güldü. herkesin yüzüne bakarak sanki bu vak’anm mudhik tesirinden başkalarının da hisse alıp almadığını tetkik ediyordu.. gece şu küçük asude evin kapısı çalınmak o derece müstesna bir vak’a idi ki herkeste ufak bir halecan hâsıl oldu. iki kardeşle anne birçok zamandan beri birinci defa olarak gecenin celsesini o eski samimiyet ile geçirmek istediler. Se’her’e tekaddüm etti..

darflerin bir fihristini isterim. yalnız İkbal çıkarken: «Küçük hanımcığım. diğer bir kâğıda matbaanın geliri gideri. Ahmed Şevki efendiyle Ahmed Cemil birbirine bakıştılar. * /*/ Ertesi gün Ahmed Cemil matbaaya gittiği vakit eniştesini AJhmed Şevki efendinin yanında gördü. Ahmed Cemil biraz daha istizah etmek istedi: Ne vakit söylüyordu? dedi. Sonra daha ziyade izahat vermeğe lüzum görmeyerek ilâve etti: Bundan sonra matbaa işlerine benim bakmaklığım lâzım geliyor. evvelâ matbaada mevcut olan alât ve edevatın. Yanlarına girdi. şimdi Şevki efendiden bazı şeyler soruyordum. Sonra matbaa ve gazete memurlarının isimleri.. İkbal kuru bir sesle: «Her vakit!» dedi. pedere bir şey olursa istifa ederim. o devam ediyordu. Ahmed Şevki efendinin çehresi her zamandan biraz daha ziyade kızarmıştı. anlayamadılar. maaşları..124 sıxan İhtiyar giderse matbaa ne olur. kardeşine baktı.. . kayınbiraderle beraber matbaayı idare ederiz. çekildi.. Ikbal’in son sözü üzerine birşey mırıldandı. o vakit Aihmed Cemil. Vehbi bey âdeta yüksekten söylüyordu. Şimdi Şevki efendi bir muhtıra yapmalı. fakat aldığım izahatı pek kâfi bulmuyorum. onun bütün heyetinden kocası için bir nefret havasının uçtuğunu hisseder. Onun için bir karar verelim..» dediği işitildi. ağlamağa hazır gibi duran gözleriyle: «Gördünüz mü? Beni verdiğiniz adamı anladınız mı?» demek istiyor gibi baktı.. Seher oda kapısının yanında. İkbal bu sözü söyledikten sonra pederinin vefatını bekleyen kocasının utanılacak bir mahiyetini ifşa etmiş gibi gözlerini indirdi. ________ 12. söyleyeceği sözün söylememek istediği tarafını gözleriyle anlatmağa çalışarak dedi ki: Bey. diyordu. O vakit İkbal kardeşine derin bir nazarla baktı. İkbal tekrar gözlerini kaldırdı. sonra başka bir suale cevap vermeğe mecbur olmaktan korkuyormuşçasına kardeşiyle annesini bıraktı. Vehbi bey yalnız «Peder fena!» dedi. tâ izdivacından beri anlamak istedikleri hayat sırrının bir parçasını görür gibi idi. . odanın hem içinde hem dışarısında eski zamanlardaki hususiyeti ihtar eder bir teklifsizlikle muhavereye iştirak ediyordu. zaten. ben de sizin yanınıza geleyim. bilmem? dedi.

hesap soraü oğul. Artık matbaanın zevki kaçacağını anlamıştı.. gülmeğe çalışarak Ahmed Şevki efendiye baktı. Saib’in teces-[i süslerinden emin olmak için kapıyı da kapadı. şu içeride...! Avrupa gazetelerini açtı. Birden kendisini bu adamın karşısında küçülmüş.. yarın yine burada buluşuruz. Ahmed Cemil’e daiha ziyade sokuldu: Artık enişte beyiniz matbaayı size bırakır. ni-i hayet daima Amerika’ya isnat olunan garibelerden birşey 1K du. . alçalmış gibi gördü. Vehbi bey bir âmir sıfatı takınmıştı. Ahmed Cemil bu muhavereyi yarım bıraktı. zayıf. telâş içinde. Kendisini eniştesi çağırıyordu. Şevki efendi istediğim şeyleri hazırlayacak. havada kokusunu aldığı havadisin nev’ine vukuf arzusu kuru vücuduna sığama-yarak. ah şu dakikada çekmecesinin yanıbaşmda sanki kendisine mahzun maJhzun bakıp •duran koyu nefti alpaga şemsiyesini şu çapkının kafasına indirdikten sonra matbaayı bırakıp gidebilse.. j İşe başlamayacak olursa rahat edemeyeceğine hükmetti. Ahmed Cemil’in.. Ahmed Cemil şu dakikada bu kısa. Bu insanlar. görmek istemeyerek heyet-i tahririye odasına girdi. yılıştı.. O vakit Saib sırıttı. Daha ziyadesini dinlemek. Beni bu akşam beklemesinler.. arkadaşının odasında kaldı. Ahmed Cemil yazı I edasına dönmedi. ellerini uğuşturarak Ahmed Cemil’i hemen istintak etmek istedi: Müdür ölmüş mü? Onun gibi birşey. Ah!. Enişte demeğe ancak razı olabildiği bu adamdan bugün emre benzer \ §eyler mi alacak? 1 Vehbi bey matbaanın tahtalarına güya her vakitten ziya-| de bir tasarruf kuvvetiyle basarak çıktı. nefretten göğsü şişiyordu. / Cemil bey.” başladı. tercüme edecek havadis aradı.Ahmed Şevki efendi bunalıyordu. kalktı. burada lastikten yapma gülünç bir soytarı gibi yaranmak için dizlerine sıçramaya çalışan mahlûk!. kuru çocuğu tokatlamak istedi. yarın sizinle de konuşmak lâzım geliyor. Orada yalnız Saib vardı. yanına gitti.. dedi.. mütenevvia sütunlarında daima halkın hoşuna giden t düzme fıkrayı biraz da kendisi süsleyerek serbest tercümeyi. baksanıza. henüz dün gece yatağa serilen babası için sabahleyin şifa çaresi taharrisine koşması lâzım gelirken matbaaya can atarak hesap soran bu adamın karşısında bütün yuvarlak vücudu baştan aşağı titreyen bir kütle kesilmişti.

Sonra anladığı şeyi izah etmek istedi: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benûn için matbaa bitmiştir. Ben bu azamet tavrını çekemeyeceğim. Saib muttasıl Ahmed Şevki efendinin etrafında dolaştı. Bugün matbaa halkı Tevfik efendinin hastalığına muttali olduktan sonra herkesin yüzüne bir endişe sayesi düştü. iiıaaeu Diraz suKun ouidUKtan.. Yarın sen de matbaada mevkiinin ehemmiyetini anlayınca: «idare memurunu çağır-sanıza. O mütekebbir edaya ben tahammül edemem.. Ahmed Cemil bu vak’a üzerine düşünmeyi geceye talik etmiş idi. o zamana kadar vücuduna ehemmiyet verilmeyen bu adamın gaybubetinde bir ehemmiyet olacağı hissolunuyordu. Ali Şekib her vakitten ziyade yazdı. Ahmed Cemil’e nasılsa edindiği birinci nevi sigaradan ikram etti. Siz. Bugün Ahmed Şevki efendi saat-jlerce kendisinden bahsetti.» diye beni yanma getirtecek değil misin? Ahmed Cemil bir daha gülümsedi: . İkbal o gün kayınpederini görmek için gidip gelmişti... tırnağının üstünde çıtlattı. Sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin burnundan gözlüğü her vakitten ziyade düştü.. Birşey söylemeden evvel yutkundu. ben kendime bir iş buluncaya kadar gelir giderim. çalışmaya hazırlandı. emrini icra etmeli!» dedi... İkbal’in verdiği malûmattan meselenin vehametini. mahiyetini tamamen . hokkasını düzeltti. ka-ym enişte matbaayı istediğiniz gibi idare ediniz. ‘ sonra yavaş yavaş defterlerini karıştırdı. — Daha ne olacağını anlamadan bu kadar telâşa sebep l\İar mı? Ahmed Şevki efendi artık püskürdü: ha — Ne mi olacak? Bak görürsün. İhtiyarın ne olduğunu ondan sordu.İdare memurunun çehresi boğazı sıkılıyormuş gibi kıpkır-i mızı idi. «dünyada bir kişi olduktan sonra ı nasıı oısa geçuuiuu:» aıyorau. Vehbi beyin istediği şeylerin ne olduğunu düşünerek. Raci bu fırsattan istifade ederek matbaadaki tevakkuf zamanını yalnız yarım saate hasretti. Ahmed Cemil gülümsedi. Eniştene herif dediğime istersen hiddet et. fakat mat-jbaada birşey olacağından eski çalışma zevkinin zevale uğra-^ yacağmdan o da emin idi.. iskemlesine oturarak: Anlaşıldı! dedi. Ne olacağını Ahmed Cemil tâyin edememişti. nasıl başlamak lâzım geleceğini zihnen tertip ederek: «Beyin.. / kalemini buldu... Burada Ahmed Şevki efendiyi değil kalıbını göreceksiniz. daha ilk günü gelip de bana bir uşak muamelesi eden herife. Akşam tjve gittiği zaman eniştesinin gelmeyeceğini haber verdi. sonra bütün ci-¦} ğerlerini dolduran hiddet havasını boşaltıyormuşçasma derinden geniş bir soludu.

İkbal kardeşinin ne demek istediğini anladı: Dün gece söylemiştim zannederim. gazetenin terakkisini teminden bahsettikçe geceleri sofra başında bilardo vukuatı nakleden bu adamın içinde bir tedbir sahibi muhtefi olduğunu anlıyordu. Eniştesi biraz gülerek yüzüne baktı: Gazete için o kadar muharrire ihtiyaç var mı? . Bir aralık kendi kendisine: — Vehim! Ne için öyle olsun? Her vak’ayı fena şumuliyle telâkki etmek bana mahsus bir bedbinlik mesleği! Halbuki mesele pek sade: Ben bir matbaada bulunuyorum ki idare şekli bana tamamiy-le yabancı. Nihayet Vehbi bey müzakereye bir nazik hatime vermek istedi: Matbaa ve gazete Hüseyin Baha efendinin idaresinde oldukça ben memuriyetimden istifaya lüzum görmüyorum. zannederim ki bazı tasavvurları var.. Zaten mümaşat olunmayacak bir fikre de tesadüf etmemiş idi. Matbaanın. Bugün bir vak’a o idareyi eniştemin eline geçiriyor. şu halde bana evvelce yabncı olan matbaa ile bugün aramızda bir karabet hâsıl oluyor demektir. Hüseyin Baha efendi korkulu bir fırtınadan ehven kurtulmuş olmasından mutmain olarak müzakerenin iptidasından foeri birkaç defalar düşen gözlüğünü düzelttikten sonra iltifata teşekkür etmekle meşgul iken. Hattâ eniştesi matbaanın ıslahından. Yemekten sonra Ahmed Cemil annesine bakarak: Matbaa altüst oluyor.. dedi. Ahmed Cemil eniştesine karşı hep mümaşat eder oldu. gazetenin idaresi bana tevdi edilecek olursa bundan ne için ürkmek lâzım gelsin?» demek istedi. Yalnız sağ elini oynatarak meramını ifade etmeğe çalışıyormuış.. İhtiyarın bütün sol tarafıyle dili tutulmuştu. Ertesi gün matbaada..anladı.. Yalnız bana ait vazifeleri başmuharrirlikle beraber kayınbiraderime bırakacağım. eniştesi gelip de Ahmed Şevki efendinin hazırladığı hesap icmalleri üzerine sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin müşareketiyle efkâr mübadelesine başlanılınca. Ahmed Cemil’in birden rengi değişti. tasavvuru beraber idare etmek.. vicdanında bir tehaşi ezasıyle hüküm süren hissin muazzip sedasını susturmağa çalıştı. Bu sabah eniştem geldi. hesapları istedi. Ali Şekib ne olacak? dedi. istifa ederek matbaayı sizinle Ahmed Cemil’in hullya hayatından başlıca ümitlerinden biri bir matbaa sahibi olmak değil mi idi ? O halde işte o ümidin bir tahakkuk mukaddemesi gibi başlayan şu vak’aya karşı bir itminan duymak lâzım gelirken ne için makûs bir tesir duyuyor? Kalbinde hafi fakat vazıh bir his matbaada şu tebeddülün — ümidin tahakkuku değil — bir inkırazı olduğunu söylüyordu.

. ipek kumaşın üzerinden akan râşe seyyaleleri içinde o vücudun ihtizazını görüyordu. dedi. Lâmia başını beyaz bir tül ile örtmüş.. zannediyor. boynundan doladıktan sonra ucunu sol omuzundan arkasına atmıştı. can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey. Elindeki açık kırmızı. Ah. odanın yarı açık duran kapısından Saib’in mütecessis çehresi göründü. ikisine ancak kâfi bir taş parçasının — üzerine otursaydılar. o kadar ki saçları birbirine karışarak siyah ve kumral bir enmuzeç teşkil etseydi. omuzlarından yanlarına düşen açık yenler. yolun şu kenarında. İnsanı güya bir mengene içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altına ezik. Cürm-ü nıeşhud halinde yakalananlara mahsus bir şaşırma ile Lâmia’nm orada bulunduğunu görmek.. düşünmeden yalan söylemişti.Ahmed Cemil saatlerden biri idare ettiği meseleyi şu dakikada tarumar etmek istedi. şuraya düşmek. bitik.. sonra o tül şu bir çift baştan mürekkep sevgi levhasını gizleyip o küçücük kırmıza şemsiyede bu gençlik sevdasını sahranın yalnızlığından bile esirgeyerek yakuttan bir . yanya-na... Tâ belinde küçük küçük kırmalarla büzülerek sırtında dikişsiz bırakılmış kıvrıklar. beni buraya bırak. Ahmed Cemil’in uzun kumral saçlı başını o kıvırcık gür siyah saçların yanma çekseydi. Şuracıkta.. «Ali Şekib gidecek olursa ben duramam!» demek üzere atılıyordu.. Şimdi Ahmed Cemil daha vazıh görünüyordu. iki ellerini göğsüne basarak: «Yürüyeme-yeceğim. o kadar yalnız ki bütün bu sahra şu akşam baygınlığına şiiriyle onların. ancak onların olsaydı. o küçük kırmızı şemsiye! Ne olurdu... belinden aşağıya yanlarını latif bir yuvarlaklıkla tersim ettikten sonra düşüp ayaklarının her hatvesiyle sağa sola nazenin bir raks ile sallanan etekler altında vücu-f dunun hayatını. Hüseyin Baha efendinin sükût tavsiye eden bir nazarı nefsini zaptetmesine medar oldu: Ali Şekib olmayacak olursa gazeteyi idare etmek münı-“kün olamaz. onu gözleriyle takip etmiş olmak affedilmeyecek bir töhmet imiş gibi birden sıkılmış. sade şemsiyesini bazan kaldırarak.. bazan omuzundan başının arkasına tutarak yürüyordu. Şu dakikada vücudunda güya bütün hüviyeti eziliyor. Bu yalana sebep ne? Ne için şuracıkta saf13 i . Şu önde gidenler Lâmia ile ustası değil mi? Bilmem!.. Aman yarabbi! Sevmek bu muydu?. o kadar ki vücutlarının sıcaklığı imtizaç etseydi.. sevmek bu muydu?. O cevabı verdikten sonra nedamet etti. büyük tac şeklinde örtseydi. Gittikçe yaklaşıyorlardı. Vehbi bey cevap vermeye hazırlanıyordu.. o körpe hayatı hissediyor. bir taş parçasının — fakat küçük.. MAİ VE SİTAH 133 ayırmıyordu. Lâmia o beyaz tül örtüyü açsaydı. şurada yalnız bulunsalardı. onun vazifesi benim iktidarımın fevkindedir.. kumlar üstünde Ölmek istiyorum» demek için bir ihtiyaç duyuyordu.

. Geçtiler. Şuracıkta bir tesadüf etmiyecek olursa bugün bir daha göremeyeceğini biliyordu. Lâmia hayret nidasiyle: Ağabeyim. Artık dönelim. — Daha erken zannederim. şimdi sahrayı esmer bir renk yan şeffaf örtüsüne sarmış tâ ileride afakin sinesinden gecenin sükâın nefesi. bir müddetten beri onun bahsini etmemeğe başlamıştı. Akşam rüzgârının hafif darbeleriyle çırpman ipek örtüsünün içinde Lâmia’nın çehresini bir bulut altında görüyordu. Bu gece Hüseyin Nazmi. kütüphanesini yine altüst ederken bir aralık arkadaşı Ahmed Cemil’e sordu: ^— Senin «eserinin inşad resmi ne vakit icra olunacak? Ahmed Cemil artık eserin ikmalinde bu kadar t||ahhür ettiğinden utanır olmuş. bir müddet daha yürüdüler. artık aralarında on adımlık bir mesafe kalmış idi. Bu sırada onlar döndüler. gözleriyle bir aşinalık gönderiyor.. Eseriyle Lâmia. okuyabilecek bir hale getireceğini Gece yalnız kaldığı vakit zihninde yalnız iki şey yaşıyordu. güya çocuk iken her defa gelişinde dediği gibi: «Ne iyi ettiniz de geldiniz!» diyordu. sonra küçük kırmızı şemsiyesini bir veda selâmı gibi savurdu.. Lâmia’yı .> dememişti? Halbuki bu sırrı birisine tevdi etmek ihtiyacı onu âdeta hasta ediyordu. Ahmed Cemil’in yine gözleri bulanmıştı. Bir ay daha çalışsa arkadaşlarına zannediyordu. Hüseyin Nazmi hemşiresine yalnız «eve mi?» dedi. Ahmed Cemil şimdi mesut idi. sonra mütebessim gözleriyle Ahmed Cemil’e baktı. ilâve etti: İstersen gelecek ay. Artık Hüseyin Nazmi’yi döndürmek bile istemedi. MAJ VE SİYAH 135 Ne vakit istersen! dedi. Kendisini bu gün şu Erenköy seferinden artık bahtiyarlık hissesini almış kıyas etti. Lâmia’nın o mütebessim nazarı... Lâmia «evet!» dedi. dedi. mi ? Arkadaşının sualine: .. Bu iki emel hedefi bir çift ikiz hemşire gibi hâtırasında öpüşüyordu. Onu selâmlıyor. iki arkadaş döndüler.. Bütün hayatında sevda sekriyle mest kalmak için yalnız o nazar kifayet edecekti. Derinden bellisiz bir inek sesine muhteriz dem tutan hafif kuş cıvıltıları arasında. öyle ki hemen karşı karşıya gelmiş oldular. şimdi. ufukların yarı şeffaf tüllerini titreterek uçuşmağa ^aş-lamıştı... anlamıyor musun? Ah! Bilsen onu ne kadar seviyorum!.MAİ VE SİYAH vet ve samimiyetle arkadaşının ellerine yapışarak: «Evet o! demindenberi onun için titrediğimi görmüyor musun. kalbinde bir deste saadet çiçekleri gibi inkişaf etmiş idi. Cevabını verdi.

«Niçin telâş ediyorsun? Babanın hiçbir şeyi yok. artık bitirmeliyim!» dedi. sabahleyin kendi kendisine: «Evet. Ne oluyorsun?» dedi. Yazıhanesinin önünde er-bab-ı mesalîhe mahsus küçük penceresinden Ahmed Cemil’i gülerek kendisine mahsus işveli temannasiyle selâmladıktan sonra: Sahib-i imtiyazın odasına gir! dedi. Elinde bırakamadığı sürahisiyle gitti babasının karşısında bir iskemlenin kenarına ilişti. şu gördüğü neticeden ona tekaddüm etmiş olması lâzım gelen vak’ala-n icat ediyordu. öyle oturdu kaldı. Ahmed Cemil Raci’nin sızmış olduğunu. Ahmed Şevki efendinin yanına geldi. ıstıraptan perişan olmuş çehresinde bir tesliyet ibtisamı ta-yaran etti. Çocuk bir türlü oradan ayrılamıyordu. Bu sabah matbaaya girer girmez Ahmed Cemil. Tekarrüp etti. şimdi sızıyor* dedi. en evvel Nedim’e tesadüf etti. hiçbir şey işitmiyordu. dedi. refikinin sualine hacet bırakmadan bildiğini anlattı: Ben geldiğim zaman orada uluya uluya ağlıyordu. Raci. Karı bırakıp gitmiş. bir cevap alamayacağını anladıktan sonra Nedim’e döndü. güya Ahmed Cemil babasının ıstırabını giderecek bir tabip imiş gibi ondan kendisine kuvvet verecek bir cevap bekliyordu. Raci cevap vermiyor. Ahmed Cemil yukarıya çıktığı vakit matbaada Ahmed Şevki efendiden başka kimse yoktu. Çocuk elinde bir sürahi ile merdivenden koşarak çıkıyordu. yalnız ara sıra içinden gelen bir hıçkırıkla vücudu sarsılıyordu. pek iyi anlayamadım amma ağlarken ağzından dökülen sözlerden dün akşam . Çocuk: Baba bir şey oluyor. Nedim? dedi. İdare memuru da küçük penceresinde onu bekliyordu. Gördüğü manzaranın mahiyetini derhal anlayamadı. Ne oluyorsun. Çocuk başını çevirip Ahmed Cemili görünce korkudan.. eserine fikrini sevk ettikçe o siyah gözlerin: «Bitirseniz a.düşünürken.. bir kolu sarkarak kilimin üzerine 136 MAİ VE SİYAH düşmüş. eserini. Bu gece uykusunun arasında hep o eserle o hayal yaşadı. Nedim hâlâ yaşlı gözleriyle bakıyor. Hüseyin Baha efendinin kanepesine yüz üstü yatmış.» dedi...zavallılığına küçücük kalbinin kan ağladığı . gözlerini . Nedim de elinde süra-hisiyle kendisini takip ediyordu. Kendi kendisine: «îri Alman karısının yeni bir tahriki! Bu geceyi içmekle geçirmiş.bu adamın üzerine dikti. Ahnled Cemil şu vak’amn ne olduğunu anlıyor. Fakat yalnız bir an için gözlerine isabet eden bu hande güya oraya bigâneliğini anlamış da firar etmiş gibi silindi.. hareketsia yatıyor. Ahmed Cemil doğru oraya girdi. eğilerek: «Birader!. Ben de dinlemek isterdim!» mânasıyle gülümsediğini görüyordu.. kimbilir nerelerde düşüp kalktıktan sonra sabahleyin yine içmiş.

Sabahları bana uğrar da birer kahve içersek sana esnaflığın meziyetlerini izalb ederim. Ahmed Şevki efendi küçük penceresinden başını uzattı: Ne dükkânı?. dedi. Biraz sonra Saib’le göründüler.» diyecekti... Şimdi Ali Şekib’e ne diyecek? Şu teşebbüse mümanaat mı edecek? Hakikatta arkadaşı fena bir iş yapmış olmuyor. kalbi sefalet hayatı içinde yuvarlanan oğluna götür.katanyle gittiğim anladım. onların altından saf bir kalb çıkardıktan sonra: — İşte bu temiz. Bugün Raci’ye her vakitten ziyade acıyor. Aihmed Cemil zaten o hayatın şu neticeyi tevlit edeceğini pek iyi bilirdi. Bu da Sirkeci’de ölünceye kadar içmiş. . Ali Şekib’in bu karan nasıl esbap ile ittihaz ettiğini anlamakta teahhur etmedi. biraz da esnaflık edeyim. îdare memuru başını saladı. bu adamın nasıl bir hata ile hayatının mahvına sebep olduğunu düşündükçe derin bir merhamet hissi duyuyordu. Bu sırada içeriden boğuk. Öne de camekânlar yerleştirilerek aralarında zarif maun iki kanatlı bir kapı bırakılsın da bakınız dükkân kendisini nasıl gösterir. göğüs geçirdi: Bilmem amma fena görüyorum.. Her gün binlerce adamları esnetmekten başka bir şeye hizmet etmeyecek altı sütun yazı yetiştirmek için kafa patlatmaktansa dükkânımın köşesinde müşteri bekleyerek biraz da başka yazıcılara kâğıt kaf. işitiyor musun? Sen gelmeden evvel böyle saatlerce öksürdü. ciğerleri paralanıyor. Matbaanın aşağı katında Ali Şekib’in iri sesi işitildi.em yetiştirmek istiyorum. Ali Şekib o vakit Ahmed Cemil’e baktı: Yazıcılıktan usandım.. bir tabibin zeki ve mütekayyit tedavisiyle onun hissiyaMAİ VE SİYAH 13T tını örten bütün levs agşiyesini yavaş yavaş kaldıracak. Ali Şekib’in her vakitten ziyade neşesi vardı.. Biçare çocuk!. Mümkün olsaydı. Ahmed Cemil. Ahmed Şevki efendi dedi ki: Nasıl öksürüyor. Raci’yi alacak. Saib ellerini uğuşturarak Ali Şekib’in bir aksi sedası gibi tekrar etti: — Kâğıtçı dükkânı. dolaplar konsun. Onun . Ali Şekib gülerek cevap verdi: — Kâğıtçı dükkânı. Bir kere duvarlar kâğıtlarısın... Dudaklarının arasından «yazık!» dedi. Dudaklarını açan geniş bir hande ile Saib’i dinliyordu.. hâlâ içmekten vaz geçmiyor. Arkadaşının ikide birde elinde iki üç lira ile Emniyet sandığına gittiğini de bilirdi.. ciğerleri sökecek bir öksürük işitildi. Babası ağlarken Nedim’in halini görseydin.

Dükkân tutuldu bile!. Hemen. Ali Şekib Ahmed Şevki efendinin reyini kazandıktan sonra büsbütün cesaret buldu: öyle değil mi? Hiç olmazsa dükkânımda satacağım şeyler benim malımdır. Amma dükkâncılıkta: «Ali Şekib’in dün güzel bir makalesi vardı.. Küçük bir kamus gibi her şeyden behre sahibi olan. sabahleyin dükkânıma girdiğim zaman onları küçük fakat yüreğimden kopan bir tebessümle selâmlayacağım. benim o süslü yazımla tutulmuş lâtif defterciklerim olacak. renkli mektupluk kâğıtlar.» denmiyecekmiş. Gördün mü. .. Dükkânım dedikçe duyduğum zevki bilseniz! Bir dükkâna malik olmak!. denildiği vakit sanki ne oluyor?. cüzdanlar.. kalemler.. Camekâmn içinde tozlanmış bir par-ra çantasını elime alıp okşıyarak sileceğim. Hayatımda birinci defa olarak ciddî bir şey yapmak istiyorum... ötede canı sıkılmış gibi duran işlemeli sedef bir kâğıt bıçağının yerini değiştireceğim.... resim örnekleri göstermeğe mi çalışacak?. Gü. Ali Şekib Ahmed Şevki efendiye döndü: Artık benim dükkân varken başka yerden alış veriş edilmez. o bin »çeşit tuhaflıklar.... Sahib-i imtiyazın keyifli zamanını bulacağım da bir lira koparacağım diye düşünerek bir âlet gibi yazı yazmaktan usandım! Ahmed Şevki efendi sade dinliyordu. Kazanacağım şey yine benimdir.. işe ne vakit başlanıyor?.\ lerek Ali Şekib’e: Alay ediyorsun! dedi. Ona mukabil benim dükkânımda. siyasî baş makaleyi bitirdikten sonra sıhhate dair bir bend yazmaktan yahut iktisada ait bir meseleyi kurcalamaktan içtinap etmeyen bu adam şimdi mektep çocuMarma kurşun kalem be138 MAÎ VE SİYAH ğendirmeğe... eniştesinin sebebine meslekin tebdiline lüzum gören bu adama karşı kendisi için bir mahcubiyet duyuyordu. Artık mürekkep kokusundan tiksinmeğe başladım. hayatı? Ahmed Cemil Ali Şekib’in bu kadar neşatına karşı muhalif davranmak istemedi. ben onları çocuklarım gibi seveceğim. değil mi? dedi. onlarla ufak ufak alacak hesaplar açacağım. bir aralık Ahmed Cemil’e bakarak: — Hakkı var! dedi.. Gördünüz mü saadeti?.. Arkadaşını gülerek dinliyordu. Sonra bir alay mini mini müşterilerimi idare edebilmek için bunalacağım.gibi iştihar emelleri olmayan bir adam için dükkâncılık herhalde yazıcılıktan iyi değil midir? Esasen Ali Şekib’i pek musip bulmakla beraber bu meselede kendisine bir töhmet hissesi tefrik ediyor. ne güzel şeyler olacak: Zarif billur hokkalar. Alay mı? Hiç öyle değil.

.. Eniştesi fikrini büsbütün izah etti.» cevabını verdi.. bir âmir karşısında gibi münkad vazıyle dinliyordu.Ali Şekib’in birden aklına bir şey geldi. ara sıra kocasına perişan bir mâna ile güya istirham ederek buMAİ VE SİYAH 141 140 MAİ VE SİYAH kan İkbal’in yanında. Veîıbi bey söyledikçe hiddetleniyor. dedi. gazetenin başında da bir alay haşerat! O Hüseyin Baha efendinin sahib-i imtiyazlığından başka bir şeyini göremiyorum. Bu gece yemekten sonra Vehbi bey Ahmed Cemil’e mat-baya dair görüşülmek için hemen yukarıya çıkmasını rica etti.. Kendi kendisine — Keşke benim de böyle bir eniştem olsaydı! dedi. müvezziye tenbi’h etseniz Ahmed Şevki efendi taahhütlü mektubun ne için böyle takayyüde mazhar olduğunu Saib’in karşıdan parmaklarıyle para sayıyormuş gibi işaretinden anladı. Ahmed Cemil henüz beş dakika içinde canını sıkmaya başlayan bu müzakerenin bir an evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu: O biçare matbaadan çıkarılacak olursa sokaklarda sürünür. Peder nasıl olmuş da bütün sermayesini bir gazetenin istifadesine feda etmiş anlamıyorum. Matbaada gazeteden başka bir şey yok.. Ona beyhude aylık verip duracak mıyız?» dedi. matbaa onun.. bir aralık lakırdısının arasında: «Eğer pek zahmet çekecekseniz bana Osman Tayyar isminde bir muharrir müracaat etti.. idare memuruna dedi ki: Aman Ahmed Şevki efendi. Vehbi bey omuzlarını silkti: Eğer her sokakta sürünecek olanı matbaaya almak lâ-zum gelirse.. bana bir iki güne kadar MAİVESİYAH 139 eniştemden taahhütlü bir mektup gelecek. Ahmed Cemil ihtiyat ederek: «Bir kere böyle tecrübe edelim de. Ahmed Cemil. Daha sonra Vehbi bey: «Bir de o sarhoşun matbaada ne işi var?. Küçük odada Vehbi bey musahabe mukaddemesi olarak Ali Şekib’in matbaadan çekilmek üzere olmasından bahsetti.. para babamın. Bu Osman Tayyar «Mir’at-ı Şuûn» dan istiskale uğrayarak mevkiini Ahmed Cemil’e terketmiş olan adamdı. Ahmed Cemil’in gazeteyi hemen yalnızca idare etmekten ziyadece zahmet çekeceğine teessüf ediyor gibi göründü. .. bizim de onu arasa. sonra neticede bir istifade olursa yarı yarıya taksim. onu alırız» dedi. Matbaanın şu halinden hiç de memnun değilim.

Matbaaya gelince. Vehbi bey canını sıkan bir şeyle meşgul imiş gibi ayağa kalktı. ikbal kardeşinin nazarına tesadüf etmemek için gözlerini indirmişti. Vehbi bey asıl maksud olan noktaya geldiğini göstermek isteyerek: — Tamam! dedi Sade harf değil. dedi. Raci’leri süpürürüz. bu kaba latifenin kardeşinin «zerindeki acılığına şahit olmamak için kalktı.. hattâ bir de taş makinesi ister. Saib müstait.. Bütün bu hülyalar Ahmed Cemil’in dimağını uyuşturuyor. dedi.Ben matbaanın idare tarzını büsbütün değiştirmek istiyorum. karşısında türlü tafsilât ile icat ettiği o ümit âlemine müvazişkâr bir nazarla bakamıyordu. makineleri petrolla işletiyor. matbaada şubeler açıyor.. o vakit matbaa hakikaten bir matbaa olur. . siz Said’le Saib üç kişi gazeteyi pek âlâ idare edersiniz. bütün devair evrakını iltizam ediyor. «Bu söylenilen şeyler doğru değil mi? Ben onun dediği gibi züğürt bir herif olmasam da bugün iki yüz lirayı matbaaya atabilsem bütün bu şeyler vücude gelmeyecek mi? diyordu. Halbuki kendi kendisine. Mümkün değil eniştesinin hülyalarına iştirak edemiyor. bir mücellithane vücude getiriyordu.. Hüseyin Baha efendi gazeteyi bana bırakır. Bu akşam eniştesinin sesi kulaklarında daima tekerrür etti: — iki üç yüz lira. kendisine bir aylık veririz. çalışkan bir çocuğa benziyor. çıktı. kolu bağlı oturuyorlar. matbaayı büyütüyor.. dedi. şüphesiz o akşam biraz ziyadece kaçan Fertek düzinin neş’esiyle gülerek: Sen de züğürt herifin birisin. Ne olurdu? iki üç yüz liran olaydı da matbaaya atıvereydin. beğendiği yerde yesin. Ahmed Cemil İkbal’e bakıyordu. Vehbi bey Ahmed Cemil’in önüne geldi. Vehbi bey şimdi tasavvurlarını izah ediyor. bir müddet için tatlı bir mestlik içinde sardıktan sonra birdenbire fena bir iz bırakarak geçiyordu. para kazanmak ne demek olduğunu o zaman anlarız. Matbaada beyhude para alanları: Şekib’leri. ikbal daha ziyade duramadı. bir* kitaphane. bir sürü mürettip var. değil mi? Saib’in takdire mazhar oluşuna Ahmed Cemil gülümseyerek yalnız: — Evet. liralarla oynuyor.. «Para olsa matbaayı bir altın madeni haline getirmek işten bile değil!» Da’ha sonra: ihtiyardan beş para koparmak mümkün değil ki. matbaayı ne için yalnız bir gazeteye hasretmen” ?” Kitap basamaz mıyız? Ahmed Cemil: — Matbaanın harf mevcudu kâfi değil T dedi.

hileli para çantaları. «Bak ne cici şeyler buldum. renk renk mektup kâğıtları gösteriyordu. matbaadan çıktı. eniştesiniz geldi. Nereye gideceğini tâyin etmeksizin yürürken bir sesin: Eski arkadaşlara iltifat yok mu? dediğini işitti. tebrik etti. henüz yerleştirilmemiş paketlerin arasında bahtiyar gördükçe sevinç duyarak oturdu. dedi. dolapların. Bir vakit ekmek bulmak için âtifetine müracaat ettiği bu adamın bugün şu matbaadan vedaını görmemek için bir bahane icat etti. deste deste kâğıt yığınlarının. Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi. Ahmed Cemil eniştesini Hüseyin Baha efendinin henüz tahliye ettiği yazıhanenin başında buldu. Ali Şekib henüz bir gün evvelden beri yerleştiği dükkânının önünde mes’ut bir haz ile tebessüm ediyordu.. karar verilmişti. O yazıhanenin başına geçmekle bir vakit kendisine muavenet elini uzatmış’ olan bir adamın hakkına taarruz etmiş olacak zannetti. ona fena yahut iyi sıfatlarından birini takamamıştı. 142 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil de kendi eniştesini düşündü. Ali Şekib hep dükkânından bahsediyor. Bir aralık nahiye müdürü olan eniştesinden bahsetti: İmdadıma yetişmeseydi bu dükkân zor açılırdı. dedi. değil mi? Ahmed Gemilin gözleri Hüseyin Baha efendinin kapaklı yüksek yazıhanesine gitti. öyle mi ? Bir gün Ahmed Cemil Said’le tashihlere bakarken Saib yavaşça yanına sokuldu: Hüseyin Baha efendi kâğıtlarını topluyor. demek ondan sonra Hüseyin Baha efendi ile görüşülmüş..Demek bütün hayatının emelleri hemen tahakkuk ediver-mek için yalnız şu iki üç yüz lira kifayet ediyor. onu yeni maun camekânlarm. şimdi sizi istiyor. Vehbi beyin ilk sözü: işi bitirdik! oldu.» diyerek arkadaşına resimli kartlar. Ahmed Cemil dondu kaldı.. tuhaf çakılar. Önce eniştesinin söylediklerini sadece bir musahabe gibi dinlemişti. O vakit Aflı-med Cemil daima açık bir tesliyet menbaa olan arkadaşının elini sıktı. fakat şimdi bu yazıhaneye temellük etmek fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu. Şu halde bu yazıhaneyi siz alırsınız.. Ali Şekib büyük keman şeklinde jelatin kaplı zarif bir takvimi göstermekle meşgul iken dükkânın kapısından Saib’in başı göründü: •—¦ Cemil bey! Deminden beri sizi arıyorum. ben teklif eder etmez kabul etti. O da zaten gazete gailesinden kurtulmak için bir fırsat gözetiyormuş. bu adam hakkında henüz hüküm vermemiş. .

yirmi beş lira tefrik.Eniştesine cevap vermedi. Sü-leymaniye’deki evden dem vurdu. O zaman eniştesi paranın tedariki çaresini izah etti. yanıbaşınız-da ellerinin . Para tedariki için bir çare buldum amma bilmem arzu eder misin?... edilerek istikraz olunacak paranın tesviyesine tahsis olunur. Şu halde Ahmed Cemil de matbaaya kısmen mutasarrıf olarak. Matbaanın. Ah! ayaklarınızın altında bir irfan burkanı gibi gürleye gürleye dönen o makinelerin çelikten zemzemesiyle kulaklarınız uyuşarak. rehinden bahsediyor.. matbaanın idare şekilleri hakkında tasavvurlarını izah ediyordu. dedi. kendisine bir meslek temin etmiş olacaktı. O gürültüyü şimdi kulakları işitiyor. fiilen bir hak sahibi olmak ümidine karşı içi titriyordu. kâh sürünerek uzanıp giden yazılarınız. bunda bana müteallik hiç bip şey yok.başında yazı yazmak. Matbaada maddeten. Ahmed Cemil’in nezareti altında işin içinden çıkabilir zannolunur. bir petrol muharrikinin çarhı kayış kolanlara takılınca ayaklarının altında şu bina bir fabrikanın hayat gulgulesiyle gürleyecek.. onun hayaliyle mestoluyordu. Vehbi bey şimdi gazetenin. Öyle değil mi? Eve malik olmaktan ziyade bir mesleke malik olmak lâzımgelir.. Vehbi bey devam etmek için bir istifsar kelimesine mun-tazırdı: — Ne yolda? dedi. sahih!... o paranın bir ev için nemasını hapsetmekten ise şu suretle istifade vesilesi ittihaz ederek... Ahmed Cemil de bu matbaa meselesi yeni bir düşünceye silsilesi tevlit etmiş oldu. nevakısmı ikmale gelince: Vehbi bey birden tahattur ediyormuşçasma: Ha!. Bu cihet zaten geçen akşam karar altına alınmamış mıydı? Matbaaya gelince Ahmed Şevki efendi biraz tuhaf adam amma oldukça becerikli birisine benziyor. Vehbi beyin mantık istidlallerinin sonun yoktu. mütalâalarının nihayetine şu cümleyi koydu: Yine sen bilirsin. Gazeteyi Ahmed Cemil ile Said ve Saib pek âlâ idare edebilirlerdi. MAİVESİYAH 143 bunlar hakkında tam bir vukuf ile tafsilât veriyordu: «Matbaanın hasılatının ayda meselâ yirmi. Ahmed Cemil o geceden beri dimağında darbe vurmaktan hâli kalmayan para bulmak ihtimalinin tahakkuku ümidini işitince kıpkırmızı oldu. fikrinizin uçuşlarını takip edemeyerek garip ivicaclarla sanki ıstırabından kâh kıvranarak. Şu dakikada bir karar verse matbaaya bir taş makinesi ilâve edebilecek.» diyordu. şu ceviz yazıhanenin . türlü tarikler ve vasıtalar gösteriyor. yerde cihana dağılmak için muntazır serilen kâğıtlarınızı şimdi küçük bir mürettip yamağı gelip toplayacak.. kaleminizden akıp taşan o şeyleri şuracığa halının üzerine döküvermek henüz beş dakika evvel sizin dimağınızdan doğan.. bey’i bilvefadan. Istiglâlden.. bu ümide ‘husul bulamayacak nazariyle bakmakta iken işte şimdi gözünün önünde bir çare belirmişti.

çelik dişlerin. annesine. yüzbinlerce beyaz kâğıtların delice uçuşu hüküm sürüyordu. Ne zaman istersen eline geçecek bir sermayeyi kullanmaktan ne için korkuyorsun?. oğlunun bir hevesi uğruna tehlikeye konulmak için mi bütün hayatının mesaî bahası olarak edinmişti? Haydi kendisine ait olan hisse için onu alet olarak kullansın... Parayı bir kumar masasına mı Ttoyacaksm?. canlanmış şeyler.. Eniştesi omuzlarını silk-ti. bunlar sizin işte şu iki parmağınızla arasında sıkarak fikir yaratmağa mecbur ettiğiniz şakalarınızın içinden fırlamış. sonsuz genişliği içinde hissesine isabet eden Süleymaniye’deki o bir avuç toprağı... Fakat o mini mini ev. Onu emellerinin bir oyuncağı gibi istimal edebilir miydi? Terhin! Bu kelimede bir soğukluk buluyor... ondan ürkü-yordu.. bir saat sonra bu uzun kâğıtlar birer madenî sütuna tebeddül edecek. MAİ VE SİYAH 145 . parça parça öteye beriye serpecek. Demek bu rüyayı hemen şimdi hakikate tebdil edebilmek için elinde bir çare var. Sonra yine matbaanın günlük işlerine geçti. bükülerek bir alay beyaz kuşlar. onu ne sebeple tehlikeye atacak? Hülyasını dolduran makinelerin tarakası arasında zayıf Mr vicdan sadası Ahmed Cemil’i o tasavvurdan irkilmeğe davet ederken diğer bir ses — daha vazıh. sonra: «Ben ne karışırım... O para ile alacağın her vakit para değil midir?. «Onun ne hükmü var?» demek istedi.. ne için korkuyor?..tarakası duyulan mürettiplere gidecek. İkimizin re’yine havale etti. İşte kayışlar birer uzun yılan gibi matbaayı baştan aşağı sarsıyor.. Bir şeyden daJha korkuyordu.. İşte muharrik bir canavar gibi homurdanmağa başlıyor. Ahmed Cemil’in şimdi kulaklarında makinelerin tarraka-sı. makinenin. İkbal’in hakkına ne salâhiyetle tasarruf «decek. Hayatında.. diyor. daha metin bir ses — başka bir lisan ile kuvvet vermeğe çalışıyordu: «Ne için tehlike olsun?... bir rüzgâr bütün bu 144 MAİ VE SİYAH irfan mahlûklarını dünyanın her tarafına atacak. o siyah devin karnından. daha sonra makinenin safhasına iki kanatlarını açmış bir yaprak. beyazlıklar peyda oluyor. kanatlarını gererek.» dedi.» Evet. Zavallı babası onu terhin edilmek. üstüvanelerin üzerinden. bakınız. çırpınarak uçuşuyor. gözlerinin içinde binlerce.. kardeşine bu tasavvuru nasıl açmalı? Bundan beklenen menfaati onlara anlatabilmek için ne yapmalı? Ahmed Cemil henüz bu tereddütler içinde bir karar verebilmek için cesaret bulamamakta idi ki ertesi gün akşam üzeri eniştesi matbaaya geldiği vakit iki lâkırdı arasında: «Dün İkbal’e ev meselesini açtım!» dedi. cihanın uçsuz. Ahmed Cemil ancak ay^lacaklan zaman sormağa cesaret Iraldu: «îkbal ne cevap verdi?» dedi. abasından kayarak akarak.

yazdırıyordu. Ahmed Cemil eserini takip etmek için ekseriyet üzere matbaada kaldığı geceleri intihap ederdi. artık daima matbaadan bahsonunuyordu. Gazeteyi istediği gibi yazıyor. yine o sırada işini tatil eden bir karşı matbaasının müzayedesinden bahsolundu. Eniştesinin bin türlü zorlukları yenen faaliyeti bir hafta içinde Ahmed Cemil’in ayakları altına petrol muharrikiyle litografya makinesini yerleştirdi. Yeni makinelerin şerefine matbaa temizlendi. yalnız bir endişesi vardı: Eserini bitirmek. Ahmed Cemil o gün makineler dairesinden çıkmak istemiyordu. 10 146 MAI VE SİYAH de sofra başında eniştesiyle bir yeni bahis zemini tedarik edilmiş oldu. terkettiği derslerinden. Matbaanın idaresi hemen bütün kendisine inhisar etmiş gibiydi. Şimdi Ahmed Cemil sanki bir dalganın üzerinde düşünmeğe meydan bulmayarak yuvarlanıyordu. matbaayı işgal edecek işler bulundu. Eniştesi hergün sabah akşam uğrayarak Ahmed Şevki efendiyle bir çeyrek içinde işini bitiriyor. mürettiplerle.Bugünden sonra bu tasavvura ait vukuatın cereyanını idare edebilmek için Ahmed Cemil imkân bulamadı. ikisinin arasında güya mukarrer bir işin teferruatına dair müzakere cereyan etti. hattâ oğlunun istikbalini bu tasavvurun tahakkukuyle kaim zanneden bir annenin sükûtunda bir tehviç emaresi bi’le farkolunuyordu. daha doğrusu Ahmed Cemil iştirak etmeyerek. Onu bitirdikten sonra asıl hayatının mes’ud bir devresinin ilk saati çalmış olacaktı. Said yüzünü gözünü örten kırkılmış sakalıyle. o akşam evde bahis tazelendi. yemek zamanlarından iktisat olunmuş saatlerini zaptediyordu. şimdi matbaa. mahkemelere gidildi. Üç kişi. uykusundan. Geceleri üç arkadaş sıra ile matbaada kalırlar. Şu halde Ahmed Cemil artık tamamiyle bahtiyar idi. Saib kuru kısa vucudiyle. hattâ hiç kimseye karşı kin taşımak elinden gelmeyen Ali Şekib bile bir çeyrek kadar dükkânının cam kapılarını kapayarak matbaanın makinelerini temaşaya geldi. Eniştesi iki gün matbaaya bir yabancı ile geldi. Ahmed Şevki efendi şişkin göbeğiyle. Eseri için her türlü yorgunluktan âzâde bir fikre muhtaç iken ceplerinde sürüklene sürüklene yıpranmış müsveddelerini matbaada geceleri yalnızlık haşyetinin kalbinden akıttığı korku karışıklıkları . enişte ve kayının şu küçük bayramına iştirak ettiler. Akşamları evMai ve Siyah — F. Ahmed Cemil’in odasında kanepeye yaslanarak bir sigara tellendirdikten sonra gidiyordu. Senetler yapıldı. Bu günden sonra Ahmed Cemil kendisini bahtiyar bulmağa başladı. Hüseyin Nazmi’ye vaadettiği gibi bir ay zarfında bitirmek mümkün olamamıştı. Ahmed Cemil artık bütün vakitlerini matbaaya hasredebilmek için eniştesinin tavsiyesine uyarak derslerini hattâ yavaş yavaş muhabbet etmeğe başladığı Muzaffer beyi terketti. belki tatlı bir hülyanın şu tahakkuku vasıtasını reddetmek için mukavemet sarfından kendisini alıkoyan bir sebep vardı. Sabiha hanımla İkbal ses çıkarmıyorlardı. harfler ve edevat ikmal ve ıslah edildi. müstahdemlere talimat verildi.

Hüseyin Nazmi bir yandan arkadaşını ikna ettikçe bir cihetten de önündeki kâğıda kurşun kalemiyle bir takım isimler yazıyordu. davete muntazırım!» dedi. sonra bu isimleri elediler. Artık endişe edecek bir sebep göremiyordu. Hattâ para bile kazanılıyor. artık çalışmaktan âciz fikrini düşünmeye sevkedemez. Şimdi artık eserini yorulup da bitirmek isteyenlere mahsus bir ihmal ile.. O vakit iki arkadaş ziyafetin muhtelif cihetlerini düşündüler. Ahmed Cemil: Raci! dedi.. İki de biz. Hüseyin Nazmi diyordu ki: Ne lüzum var? O kadar kalabalık içinde gürültüden başka birşey hâsıl olmaz. dolgun bir dinleyici grubu. çok işlemekten yorulmuş.. faka/t Raci’inin bütün betbahtlığry-îe. bir zafer haberiyle «Genci-ne-i Edep» idaresine gitti. arkadaşını buldu. Raci mi? Onu ne yapacaksın? Ahmed Cemil kızardı. Hüseyin Nazmi «Altıncısı?. sekiz kişi oluyoruz. enişteyle aralarında mümkün olabildiği kadar bir samimiyet teessüs ediyor. Kimleri davet etmek lâzım geleceğini müzakere ettiler. işte sana güzel bir sofra. Nihayet bir gün sabahleyin. ona bir an evvel «son» kelimesini çektikten sonra arkadaşlarına okumak sonra da Lâmia’ya: «İster misiniz? Bu eserin sahibini zevciniz olarak kabul etmek ister misiniz?» demek için acele ediyordu.. Arkadaşıyle eserin açılış ..içinde yazıhanesinin üzerine serince bir müddet yorgun. güya incimat etmiş gibi başının içinde bir taş sıkletiyle duran beyninden birşey çıkarmaya çalışırdı.» dediği zaman Ahmed Cemil’in kalbi bir sahnede ilk defa olarak görünen bir sanatkâr helecanım duydu. Ahmed Cemil’in akdettiği istikraza karşılık olarak birinci taksit olmak üzere. Altı kişi yetişmiyor mu?. aşkı. evvelce müşkülpesentliğinden kurtulamayan müsamahalarla dolduruyor. O gece Erenköyü’nde misafirler toplanıp da Hüseyin Nazmi bir aralık «Efendiler sofraya.. yirmi beş lira tefrik edildikten sonra Vehbi bey kayın biraderini para düşüncesinden kurtaracak kadar merhamet ve tedbir gösteriyordu. yalnız: — O da bulunsun! dedi. Şimdi Ahmed Cemil ev masrafından büsbütün elini •çekmişti. «Eser bitti. #*# Matbaada artık her şey bir ittırat içinde cereyan ediyordu.. uzun uzun münakaşalardan sonra beş kişi için ittihat hâsıl olabildi.. âdeta bu adam hakkında arasıra muhabbete benzer hisler duyuyordu.. Bütün emellerinin husulüne bir iki hatve kalmıştı: eseriyle. biçareliğiyle beraber kendi dehasının şu muzafferiyetine de şahit olması için mukavemet mülemeyen bir arzusu vardı.. hastalanmış başmı mariz bir çocuk gibi iki ellerinin içine alarak şişesi iyi silinmemiş lâmbanın donuk ziyası altında bulanık gözlerinin önünde sislere boğulan müsveddelerine bakarak düşünmeye. altıncısı?» diyordu.

o meydana çıkmak isteyen teessüratı neşidelerini daima serbest bırakmış idi. Hattâ bütün dostları için velâdet ve vefat tarihleri dağıtmakla meşhur olan.» diyordu. «Gencine-i Edeb» Hüseyin Nazmi’nin isnrni bütün edebf-yat erbabına tanıtmış. galiba mevzun söz söylemeye itiyadının eseri olarak ahenkli besteli bir su’ud ve hudut ile teganni edercesine söylediği sözler refakat eden eliyle — bir genç şair için iştihar teessüsü rasimesine şeref ilâve etmekten çekinmemiş idi. Hüseyin Nazmi bir açık hita-besiyle arkadaşının mesleğini. yeniliğini izah edecekti. fikrinde ve lisanında o derece itidal ve sükûn gösterir. hattâ lâkırdı arasında.. pantalonunun paçalarını en kuru havalarda bile kıvırmakla me’luf Süleyman Vahdet efendiden ziyade uysallık duyguları iraesine hulule çalışan Raci’yi dinlemeğe kadar «Pe~ yam-ı Cihan» ceridesinde. Erenköyü’n-deki köşkün yemek odasında sofra etrafında içtima etmiş idiler. fesini daima ensesine doğru taşımakla. Ahmed Cemil bütün dehasının inkişaf kabiliyetini hapse-de ede bir an içinde iştihar perisini ayakları altına atnıak maksadına hizmet ederken. Fransanın en ileri cür’et sahibi genç şairlerinden daha ziyade terakki gayreti göstermekle aklında m Al VE SİYAH / \ ____ 149 . o isme matbuat âleminde bir ehemmiyet izafe etmiş idi. cebinde taşıdığı bağadan küçük tarakla daima.törenini yemek sonuna bırakmaya karar vermişlerdi. en büyük cür’etleri o kadar nazik ve munis bir kisve altında örter idi ki gençlerin en güzide pişvalarmdan mâdudiyeti. nazenin-i şiir dört asırlık «Haftan berduş» görmedikçe tanımak istemeyenlerin bile takdir-i şerefimden ‘hisse almasına mâni olamamış idi. Üstatlardan birinin «sû besû» redifli meşhur bir gazeline söylenen yüzlerce nazirelerin içinde ferdaniyet kazanmış olmakla bir şeref kazanmış olan İlhami efendi — kırmızıya meyyal sarı. «Evvelce izahat verilmeksizin eserinin anlaşılamayacağından emin ol!. tarana tarana yanaklarından gözleri okşayan bir intizam ile inen sakalıyle. Hüseyin Nazmi edebiyat-ı garbiye ile iştigal neticesi olarak şiirde yepyeni bir tarzın ihemen mucidi gibi idi. bilmem hangi sene bir ceridede neşrolunan «Reb’iyye» sini «Nef’iyane» buldukları için «Nef’i-i devran» namiyle tanılan.. Onun için bu gece Hüseyin Nazmi’nin edebî sahabeti altında Ahmed Cemil’in eserinin inşadı rasimesine davet edilenler pek muhtelif sınıflara mensup oldukları halde. fakat edasının tazeliğinde. «Gencine-i Edeb» her hafta ilk sahifesinde Hüseyin Naz-mi’nin bir manzumesiyle çıktığı için müvezzilerin bilhassa yüzlerini güldüren resaili mevkute arasında birincilik payesini bulmuş idi.

bunları baştan başa cehren. işlemeli yazısıyle bütün edebî risalelere minimini güzel manzumeler yetiştiren. başlamak zamanına terakkub ediyordu. kırmızı mürekkepli. kendisini tanıyanlar arasında Victor Hugo lâkabıyle anılan Ha-* san Lâtif bey — hususiyle Hasan Lâtif bey — o muannid sü-kutiyle inşad rasimesine bir başka vekar ilâvesi için ziyafetken kaçmaya katlanmamış. lisanında en fena bir eser olacağını anladı. irad ve kıraatin başka başka şeyler olduğunu. bir saat evvel bütün varlığını sarsan parçayı bir küme boş lâf gibi tesirden hâli bulmuştu. Racine’in hâilelerini tecrübe zemini ittihaz ederek. Akşamdan beri etrafında cereyan eden muhaverelere nadir kelimelerle iştirak ediyordu. Dört sene evvel kırkaltı sahifelik bir şiir mecmuası neşredeli-den beri Babıâli caddesinden daima telâş ve endişe ile geçen. matbuat âlemi münteşirleri arasında içi canfesli palto’Iarıyle. bunları daha ziyade anlayacağım» derdi. Bir vakitler Corneille’in. Bu iştigali arasında neler keşfetti: Evvelâ güzel bir eserin fena okuyan bir adam. Edebiyattan zihnini en ziyade meşgul eden şeylerden biri de inşad tarzı ve kıraat idi. Edebiyatta inşad ve takririn. çiçekli resme müşabih. kısa boylu. Ahmed Cemil’in senelerden beri intizar ettiği iştiharın işte ilk sahnesi şurada gözlerinin önüne serilmiş duruyordu. o işittiği parçayı okumak için çalışınca. bazı eserlerin gözle değil kulakla anlaşılmak için daha ziyade münasebeti bulunduğunu öğrenmiş. risaleler. her kelimenin kuvvetini. Bir kere edebiyat hocasından ders esnasında Tezer’in bir parçasını dinlemişti. sanatı inşad ve irada çalışmak için birçok zaman sarfetmişti. bunlar zihninde tamamen yeni. O vakit Ahmed Cemil sedirin üzerinde kendisini kaybetmiş. O vakitten beri kelimelerin sedasına . Sonra kendisi tecrübe edince. oymalı. «Ah! bir kere Mounet Sully’yi. teessüründen o şiirin musikisine mebhut kalarak güya uyumuştu. Muallim bu parçayı bütün ruhiyle okumuştu. tetkik ederek okumuştu. Daha sonra bu merakı bütün okuduklarına tamim ederek ceh150 MAİ VE SİYAH ren inşadı bir âdet hükmüne getirmiş. Almanca gazeteler. Garp edebiyatıyle iştigalinde buna dair birçok mütalâalara ve intikadlara tesadüf etmiş. mensup olduğu adebiyat âleminde meçhul fikirler uyandırmıştı. babasının sayesinde. Sinirlerini gevşeten. Sarah Bernhart’ı işitsem. bütün matbaalara uğrayarak bütün edebiyat cidallerine daima mütefekkir adamlara mahsus musîr bir sükût ile iştirak eden. dolgun vücudüyle daima koltuğunun altında Fransızca. mini mini odasında bütün sevdiği şairlerin ruhunu tehziz etmişti. Herald’a yaptırılmış potinleriyle teferrüd eden Fatin Dilâver bey de kendisine edebî bir müsamerede bulunmak fırsatını veren şu ziyafeti kaçırmamış idi. işte şimdi hepsi orada idiler. kitaplar taşıyan.hiffete hükmedilmiş olan Mazhar Feridun beyin kavga arayan tecavüzlerine yumuşak bir kulak kabartmaktan hali değildi. bir mümeyyiz heyetinin karşısına çıkmağa müheyya bir çccuk üzüntüsüyle. biraz rengini sarartan kalbinin ufak helecanıyle.

den sonra «Ah! başlıyor mu nehar?» sualinin ifade ettiği bütün keselânı. o gece zevaline karşı tazammun ettiği ye’si hüsranı ifade etmek için sesde bir sükût. İrat san’atmda en ziyade. Ah! Bu akşam şu heyetin karşısında onu her vakit okuduğu gibi okuyabilse!. müfrit olmaktan korkardı. parçalamıştı. mümkün olabildiği kadar görülmemiş. gü-^ lünç.. füturu.dikkat ederek okumak. bilmem eserin başlıca hassası yeniliği. Hüseyin Nazmi hâlâ susmak istemeyen.. nakısa mıdır.. Bir de Raci’yi «Hilâl-i Seher» manzumesini okurken dinlemişti.» diyordu. Raci «Nedir o sürh u se-fid? ah! başlıyor mu nehar?» mısraını okurken yumruklarını sıkıyor. Fatin Dilâver bey müsamerenin asıl fatihasını teşkü eden bu söz üzerine çırpındı. kelimelerin üzerine basarak. Raci başıyle. kollarıy-le. son-fa ufak bir duraklama. «Sükût!. «Yarın sabaha demek sohbet ey hilâl-i seher.. bütün hazık ruhunu incitmiş. «işte bu dinleyeceğiniz eser oradan toplanmış tohumların şark güneşinde .. tanıknamış edasıdır.. Artık yemek bitmiş. güya küçük bir tefekkür vakfesi. bir tesliyet hatimesi. Karşısında Hasan Lâtif bey bir saatten beri devam eden sükûtunu takibe evvelkinden ziyade karar verdiğini imâ edercesine yutkundu. kollarıyle şiir okuyanları. Mazhar Feridun bey fevkalâde vukuatta kullandığı tek gözlüğünü sanki daha iyi dinlemek için gözüne yerleştirmeye çalıştı. Mazhar Feridun beyin tek gözlüğü eserin şu hassasına bir tazim selâmı göndermeye mecbur oluyormuş gibi hürmetle gözünden fırlarken Süleyman Vahdet efendinin eğri fesinin arkasında saliana püskülünde ufak bir infial titremesi farkolundu. dedi. Ahmed Cemil refikinin şu hitabesine tamamiyle yabancı “bir sâmi sıfatıyle biraz çekinerek. suratını ekşiterek hicazkâr perdelerinde gazel söyleyenler kadar gülünç bulurdu. Raci büsbütün serbest kalan çenesini İlhami efendiye methiyeler dökmeğe hasretmiş idi ki Hüseyin Nazmi: — Arkadaşımın eserini tanıtacak bir iki söz söylemek için misafirlerimin müsaadesini talep ederim. Ahmed Cemil bir hayret nidası gibi düşmesi lâzım gelen «Nedir o sürh u sefid» . sesini onların hükmüne ve kuvvetine tatbik edebilmek için uğraşmıştı. elini yanağına dayayarak. Ahmed Cemil elleriyle. Evvelâ şiirin garpta dört satırlık bir tarihini yaptıktan sonra en yeni nazım tarzını biraz izah etti.. sahte. Elindeki bıçağıyle bardağına vurdu. biraz lakayt ve laubali durmağa çalışarak dinliyordu. Hüseyin Nazmi ayakta iki ellerini sofraya dayayarak başladı: Arkadaşım için meziyet midir. onun ahengini dinlerdi. kafiyeleri çatlatarak.. meftur ve mütehassis bir karar isterdi.» Sedanın bir şiir musikarı olduğuna kanaat kesbettiği için eserini yazdıkça daima açık sesle okur. yavaş sesle Hha-mi efendiyi işgale çalışan Raci’nin vaziyetinden meftur olmayarak devam etti. bütün o kaba vücudiyle bu nazik ve rakik şiirin veznini uzatarak. kırmış. Onu müteakip bir ümit inciîâsı. sükûta davet ederim. başını eğilterek. birisine hücum etmek istiyormuşçasma gözlerini açıyordu.

İptidalarında bu ahenk değişmesinden şaşırtan bir tesir hâsıl oluyor gibiydi. Bizde şiir lisanının farkolunmayarak nasıl garp mahsullerinde müteessir olmağa başladığını İlhami efendinin müsait bakmağa çalışan gözlerinin önünde izah etti. kaşlarım çatarak kulak kabarttı: Süleyman Vahdet efendiye dikkati davet eden bir işaretle baktı. müsteğni bir nüzul ile dökülüyor. Ahmed Cemil biraz müteessir. sükût arasında bu küçük hareket herkes için dikkat hükmüne geçti. înşa vasıtaları tâbirine kaba bir lâtife ile ilhami efendiyi güldürmeye çalışan Raci’yi dinlemeyerek Hüseyin Nazmi eserin vezinlerinden. titreyen sesiyle başladı.> dedi. sesine bir ifade kabiliyeti geliyordu. Ahmed Cemil’e sarılacak zannolunurdu. hazzmdan. eserin ufak bir esas ve fikir tarihini çizdikten sonra arkadaşının bu eserindeki inşa vasıtalarına intikal etti. Bir aralık karsısında Mazhar Feridun bey pek taze bulduğu bir fikir için «güzel! . Ahmed Cemil artık sesini arzusuna göre idareye başlıyordu. Hasan Lâtif beyin daima sükût etmek kaidesine mugayir görmeyerek başladığı alkışlar arasında Ahmed Cemil!e: «Şimdi nöbet senin!» mânasıyle tebessüm etti. güya şu heyetin dimağlarına muattar. sofraya yaklaştı. Ahmed Cemil eserinin başında bir bahar sabahı levhası tasvir etmiş. daha sonra: «bilmem. eseri dinleyelim. İlk önce dinleyenler bu vezin tebeddülünü farketmiyor gibiydiler. sesi çıkmıyor. Ahmed Cemil biraz kuvvet buldu. velhâsıl bütün maddî denebilecek cihetlerinden bahsetti.. llhami efendinin kulağına eğilerek iki kahkaha arasında bir mütalâa tevdi eden Raci’ye bakarak: Eseri. evvelâ ayağa kalkmaya cesaret edemeyerek küçük bir cep defterine tebyiz ettiği eseri sofranın üzerine koydu. okşayıcı buselerle temas ediyordu. Fatin Dilâver bey bıçağını bardağa daha şiddetle vuruyor. fakat Ahmed Cemil’in sesi bazan bulutlarda serinlik ariyan şahinler gibi yükselerek. elindeki kitap kendisine büsbütün yabancı bir müşevveş metin imişçesine her kelimede şaşırmaktan korkarak sesini idare edemiyordu. Ahmed Cemil ayağa kalktı. bazan . şimdi nazmın vezni muhtelif esaslardan. yavaş yavaş gözlerinden bir sis kalkıyor. Hüseyin Nazini gözleriyle: «haydi!» diyordu. el-handan geçtikçe değişiyor. Daha sonra büsbütün Ahmed Cemil’den bahsetti. diye bağırıyordu.inkişaf etme çiçeklerinden müterekkip bir demettir» dedi. muanber bir serinlikle. sonra iki mısrala o parlak levhayı ‘hülya arkasından koşan gençliğe tatbik edivermiş idi. ağır ağır. Fatin Dilâver bey tonbul vücuduyle daha zyade sokuldu. başlamadan evvel heyetin reyini istifsar ediyormuş gibi baktı.» cümlesiyle hatime verdi. onu yeni şiirde münferit ve mümtaz bir şahsiyet şeklinde gösterdi. Henüz ilk beytilerde boğazı kuruyor. Şimdi hayatın cidal silsilesi başlıyordu. Ahmed Cemil iskemlesini çekti. sonra bir aralık İlhami efendi eğilerek. kafiyelerindeiı. Şiir evvelâ bir bahar bulutu parçasından serpilen tabahhura müheyya kat-recikler gibi yavaş yavaş. kelimelerinden. eseri anlatabildim mi? fakat eseri en iyi anlatacak olan yine kendisidir.

güya kapının bir kanadı yavaşça. demek Lâ-mia deminden beri orada şiirinin şu zaferi karşısında idi.’.. bulutlan yıldırımlarla parçalamakta iken. kâh matem yaşları şeklinde sürüklenerek. yavaşça: «Bilmem hatırınıza geliyor mu? Şeyh Galip merhumun Hüsn-ü aşkında... küçük bir fasıla bırakarak açılıyordu.. Sakit.. Nagihan gözü bir noktaya teveccüh etti: tâ ötede odanın kapısına. titriyor. bir müddetten beri kendisini kaybeden Raci gayretini toplayarak İllhami Efendiye bir şey söylemek arzusiyle başını çevirdi. sevincinden ağlamak isteyerek ona sarılmak için bitirmesine tekarrüp ediyordu. arasıra bir dereciğin şırıl-tısiyle rüyalı. bu muzafferiyetine.. Bir zaman geldi ki hepsi bir bahar gecesinin çiçek ko-kularıyle dolu nefesi altında rüyaya benzeyen bir âleme dalmış gibiydiler. mebhut. kaldılar. sallanıyor. gazda tıkanarak. kâh bir ıstırap şehiki ile boS1ÎAH . eserinin şu saniha uluvviyetine karşı kendisini zaptedemiyor.. fezanın derinliklerinden rüzgârlar kaldırıyordu. Oraya daha ziyade bakamadı. Ahmed Cemil şimdi siyah gecesinin levhasını tasvir ederek semaları şimşekleri tutuşturmakta. şimdi sesi karar perdesini arı-yarak pest sadalarla dolaşıyordu. „ ^ x X A ti 153”. hayat cidaîleriyle dolu bir gün tasvirinden sonra afaka bulutlar yağıyor. Süleyman Vahdet efendi Hüseyin Nazmi’ye eğildi. siması vakit vakit bir teessür sisiyle örtülerek yahut bir neşve ile incilâ ederek devam ediyordu.» diye bir şey başladı. elinde parmaklarının hafif bir hareket ile çevirdiği defterine nadir bir bakışla hâtırasına yardım ederek uzun kumral saçları lâmbalardan dökülen ziyalarla tutuşarak. artık eserin sonuna ancak bir sahif e kalmış idi. şimdiye kadar kendisini dinleyenlerin üzerinde hâsıl ettiği tesiri ufak bir inşad saka-tiyle izale etmekten korktu. ara sıra çimenlerin üzerinden akan gece nefesleri gibi feşafişle geçerek. Artık neticeyi istidlale başlayan Mazhar Feridun ile Fa^ tin Dilâver ayağa kalktılar.yüzercesine hafif hafif dalgalanarak.. orada bulunabileceğine ihtimal vermeyerek fikrini yalnız eserine hasretmiş idi. Bu fasılanın arasından gözleri beyaz bir gölge farkeder gibi oldu. Gözlerini çevirdi. nagihan bir ümid handesiyle neşveli. arkadaşının. rikkatinden.. Aihmed Cemil şimdi kimseyi görmüyor. vezinlerin tenevvürlerinden. Şimdi eserin sonuna geliyordu. Şimdiye kadar onu düşünmemiş. O vakit bütün vücudu titredi: Lâmia. bellisiz. . fakat Hüseyin Nazmi’nin dinlemeğe -vakti yoktu. kafiyelerin bir musiki parçalarında yer yer tekerrür eden birer münferit savt gibi mütekâmil terennümünden geçip gittikçe bu eserden sekir veren bir şiir havası tabahhur ederek küçük bir bulut şeklinde dinliyenleri sardıktan sonra yüksek bir mmtakaya yükseliyordu.

» nakaratını dinletiyor. yalnız kaldıklarını görünce tekarrüp etti. Ahmed Cemil eniştesinin Raci’yi süpürülecek haşerat arasında saydığını pek iyi tahattur ediyordu. Fakat o kararın henüz tatbik mevkiine konulduğuna vâkıf değildi. Ahmed Cemil’le en sona kaldı. Süleyman Vahdet efendi de bir takrip Fatin Dilâver beye. sanki o da tebriklere iştirak etmişti. Şimdi Hüseyin Nazmi. Hasan Lâtif. tutuklukla. Şimdi kapıda hiçbir hareket yoktu. Şimdi Mazihar Feridun bey İlhami efendiye Ahmed Cemil’in eserinden bahsediyor.» dedi. sonra «Arzu ederseniz bahçeye çıkalım. Yaman eser!. sofranın üzerinde kalan defterini karıştırıyorlar.. Hüseyin Nazmi bir müddet arkadaşının dehasından taşan şiir ateşinin buharı gibi yemek odasının havasında dalgalanan mubahase parçalarını serbest bıraktı. acaba sebebini anlayabilir miyim? dedi.. Ahmed Cemil o beyaz gölgeyi bir daha görmedi. Raci. sonra bu esas üzerine muhaverenin uzamasından kaçınarak bahsi değiştirdi: Enişteniz bu aydan sonra bana aylık vermeyecekmiş. dedi.. Fakat artık kulaklarını dolduran medhiyelerden ziyade kalbinde o beyaz gölgenin biraz evvel şu kapının arkasında mevcudiyetinden gelen cavidanî bir haz vardı. fırsat bulabildikçe kapıya bakıyordu. biraz nefsine cebr ile deminden beri sarfına lüzum görmediği bir takdir kelimesini fedaya karar verdi: Eseriniz umumiyet üzere fena değil. Fatin Dilâver. henüz bir çocuğa benzeyen bu tombul güzel gence sokularak o aralık bilinemez nasıl bir ‘ münasebetle hatırına gelen bir farsça beyti tefsirle anlatmaya MAİ VE SİYAH 155 çalışıyor. ^^Y-»_> Nef’i-i devran şimdi — demin Hüseyin Nazmi’ye başladığı — cümleyi bitirmek için yaklaşmış. Mazhar Feridun. bir şey anlamaksızın dinleyen muhatabından ara sıra alevli nazarlarla cevaba intizar ediyordu. Racı’nin yavaşça: «bu yolda şeyleri anlamak için galiba frenkçe bilmek lâzım imiş!» mütalâasıyle başlayan nutkunun arasına karışmış idi. çırpınışları bir enin ile zulmetlere büründü. yanına sokuluyorlar. Otururken kapı -evvelkinden daha ziyade açılıyor gibi olmuş.. Ra-cinin sorusundan «Eniştene beni koğdurtuyor . o günlerin ve gecelerin didinişleri. Yemek odasından çıkmaya başladılar. İlhami efendi tebriklere iştirak etmeyi zarafete mugayir addederek Ahmed Cemil’e deminden beri zihninde tasarladığı bir beyti sarfetmek için ikisinin arasından kurtulmaya çalışıyordu Ahmed Cemil gülerek medihlere karşı nefsini silmeğe çalışıyor. Ahmed Cemil’in etrafını almışlar. ellerini sıkıyorlar. Hasan Lâtif bey saatlerden beri devam eden mütefekkir sükûtunun zübbesi olmak üzere Hüseyin Nazmi’ye uzun uzun fasılalarla: «Yaman eser!. bayrama sevinen çocuklar gisi gürültü ediyorlardı.Nihayet bütün bahar sabahının şaşaası.

Benim için kin taşımağa mutlaka ihtiyaç mı hissediyor?. Şimdi Ahmed Cemil odada büsbütün yalnız kalmıştı. isi».» mânasını duyar gibi oldu. fakat Raci durmadı. ben seni muhafaza ediyorum.imişsin. Kendi kendisine: «Bu adam bana adavet etmek için nasıl sebepler buluyor. Ahmed Cemil bu mânayı pek iyi anladı. acı bir tebessümle: «Ben seni bilirim!» dernek istiyordu. Bu adam hakkında merhametten başka bir şey hissetmemiş iken onun bu derece adavetine hedef oluşundan azîm bir yeis duydu. bu akşam bahtiyarlığına Raci bir katre zehir akıtmıştı. Hattâ yine Saib’in alay ederek ilâve ettiği bir mütalâa olmak üzere Raci’nin artık ciğerlerini yırtan öksürüğü bu maşukalardan hiç birinin yanında rağbet bulmasına imkân bırakmıyormuş. Müstahak olmadığı bu serzenişe velev haksız ve bellisiz bir şekilde mâruz olmaktan kızardı: — Öyle bir şeyden kat’iyyen haberim yok! dedi. olanca ciddiyetiyle: «Yanılıyorsun. Raci kendisine kin ve gayz ile dolu bir nazarla bakıyordu..n^ BA*Burranuj Jiq §rq}Tua rpxxir§ n j i§jbj[ BxjB -unug uruBpo ] •npjof^ bA ipjrJS ua5i bduıi[ıo jfi apui§iuqB§ Jin5n>[ jizbu avt 3{bjb{i3 imsapBBsnra uiuuv 9£)9§ nH § paraqy r ip #** sup Jiq jjrjaq mraa[a. /^Sflt»^ Alman karısının azimetinîi™Oonra Raci büsbütün düşmüştü. Saib’in rivayetine nazaran maşukasının hâtırasını unutmağa her hafta yini bir maşuka tedarikiyle çare bulmağa çalışırmış.. seni kovmak istiyorlar da. Bana ne için öyle husumetle bakıyorsun? Seni kendime düşman etmek için ne yaptım? diyecekti. iSBq ua>fc5 §B} Jiq apuı5>ı o ‘uiuuepfBi[i3â ubuea* 9[§a}B o ipttrig fnpnXn rjappmu Jiq fifiaq ‘npjOA”i[Bp îfipjJB Jig • -iSbp iqr. acaba?.§ SnwxoAud apuiSi uiui§Bq toBunp’ joa’tuba’ jjg snrain.» dedi. Hemen şu anda onun ellerini tutmak...u (3{BUD[is rurzBjfoq tJ{ tppS UBUtBZ Jig ‘ -rs boub[o uiuBSUt p[ uba i§iJ{Bq arq Bauos [ .

2 iuiit§B ipuii§ unuo ‘iîSiu^iS bAbjo ‘i^djas ıiıubs 9uiqiiB3t BpB^BUB^ jaAA9imui nzjB nq ap Jtq ‘npAnp nzje Jiq JiaoaAatua^ıpa ^auiQA”Bîinui ‘pip ^ pq 9ounun§np § ‘nunpnoriA BpBJO ımuo “ipi §ıuı5biı bAbjo tu^a boı^ı “BuisBpo ^aragA ub^bî[ §oq o ıi[ npjoÂipauirez q\Aq -npjoAij^i^ U9izip in iprats 1111193 pauiqy ‘1W93IJ’BJ iınŞi^SaS diutiîs -9UIUTIS uguiaq irepımiB” uıuaSioS ZBXaq ap ‘BqfB^qB^ Jiq -qnui 3a ilBjn TRBA . uiUB^nj aiq imsipuajf i^ubs sas aiq U9[a5 uapaSqBq ‘ po qaraa^ [traao paurqv “’isaituBq lajBsao ^nS 7P ifaucfpp ‘ifaaaXua i^aAAauBia bou^o airanjp jrq ısı [p9[^ps 3{ajapaqAB3{ iurs^ua }t ugquapaapuas un^nq ‘jfaraap «•••raiXaip BpumB u uiziuuBi§i2{Bq ‘BpsjnS ‘ui^BJig “¦iiar ipauup^assrqi azrs q JfBqBq Jiq §ıuuxS tıapzıuajaouad ‘jBA”Bq aiq aiuqa jnp BziiiBA’ru &a§ Jiq ‘nzntmfnpio §9 Jiq juriBp •BpiuB^piq bui nq. ubd anp-Bq nq 5.9Aa -np ııbo apmq Aa§ Jiq uaptq.aIaH ‘j[o aanszBS ub^buıbıısbıub iŞip9[Aps ur5i f iznp Jiq BUBq ‘ratpiBung ¦unıâturaurça jnpBEfa.q ‘npaoAp ‘raipuaja ubutv -issaqa^nur iuistpu9J[ bıjıab. aiq ui&Bp Xaq jsabjiq u ui5i ubjo §vmuA a^rrazBjM -auiBJ[ a^ipuaja t uos uniisBqiJB^ ipj {A uiAains joXipa 3{bj:ı^§ı 9[^i -njfns Jii[3{aj9^ntu daq ^aq ji^Bq ubsbjj aA*asBqBqnui jrq n[n -irixnS §iuiBi§Bq Bpuis-BjrB unpua^j JBqzBjc ajt pBy ipuiiğ ”i^iirö aXaaqsq ‘ipjapuoS isasnq siaA* aiq BursBpo ^aiua^ uapziiqep aaAAaunui ıjbA o a[^u9S 9[i UBJSnjj -npjoXiiiBq aiAuBZBU ıŞa§tut§ ^auuio Jiq B^înzjB ubjo ¦epXad apujqiBJi iaAAa 9Aubs aiq o ipun§ ‘tpiaS psaif arq utjzb ppaq a[. nŞap ‘znunsjoXinq lucifipzBA m5r utzıuıjbıîıbAb uızts nuo .num§npun§np vzis aaq tmuo ‘ut5: ^¦bukb^ Tjasa S UIUI9p O iraTUOAlA9S JBpBil 9U tuisdsaq ‘^.TU dxjas uç5i Hip ip uiuu9[zip unuo -sjnX ‘joXiji İRV ui5i -8§ ‘ÎP3^SÎ ^g ııva.ajBsao o apuiSi ub aia ‘rpjBJfiS UBpunranj-B[a.

güneş henüz pancurlarm arasından sızarak tatlı bir rüya ile gülümseyen Hüseyin Nazminin yatağı kenarında tebessüme başlamıştı.» dedi... Henüz sabah olmuş. Hüseyin Nazmi uyanmış.... Cemil? dedi. oda içinde muhte-riz bir yürüyüşle gezinişini gülerek yatağından mahmur gözleriyle seyrediyordu. ... bir siyah tufan boşanıyordu.o iipjiA95 luiJapzpg jjgja^araapa^d’Bz iuts -ipuaq ‘n^î^î ismiSiq Sbuıııiı Jiq i&Bja^mii uapuuaA Jiq BuisidB3{ aSqBq utzixqap ua^jaSaf) “ipi zijqap jiq JBp § jiAua^ aSjijBtf an iipuBJ{ Jiq ubSbs ba’iz jiq ^nuop nzndJB. Defterimi acaba sofranın üzerinde mi bıraktım? Sizin uşak edebiyat meraklısı ise... giyindi. Ceketini giyiyordu. «Defterim?... snuiBu ui5i uiBpB n§» :au isipuai{ TP«9il ‘JKi-injnq iqtBi[ aö^^iıSı ^raiaiA’B ^ «Jiuiuia ‘bs pauiqy nm üzerine birşey dökülüyor. massediyordu. telâşını farketti: Ne oluyorsun.jgS Buaj butuib uiarang» :uiutpuaja paurqy bjuos “ipjap «i jba ıubuı 9U auisaui^g sisg^ uapiu -q/L bjuos UBpunq lut^-BABq SBAipzi ^ns9iu ugjns un§ Saquo -ub aputiunjuiQ ‘ji^iiaoapa jb i§iui5aS un^nq uipBJi ‘BsuBdBJf auijajzip uıuisubjı as^iS ipunğ znuaq iubutbz ^apAB BuqeABq. Sonra bu dalganın içinden bir çehre belirdi. arkadaşının. Ahmed Cemil güya o yakıcı sevda busesiyle ciğerlerini tutuşturan bir şarap içmiş gibi yüreği yanarak kalktı: arkadaşlarını uyandırmaktan ihtiraz ile yavaş yavaş basarak gürültü etmeyerek yıkandı.31 njznq iSBjng -p^a qnoo9Aa^ BAid’Biı ub^ı5> a -azn îiaui^g JiBqi^i buijb^ibpbiIjb ‘ı^jııS UBputsBpo ¦i^9jjb ai^pajjBS un^tiq uiut§ajn^ nuo ‘np -jb5 aqapS issiq ^auiBqjaui ‘npjns -b^ı^bp Jtq ijboub nq •n^snuiAip Aa§ Jiq jazuaq auiii Bpui^^Bq unuo -iq ziuiba” raisipuaî[ dipa^ja^ lutsBpo ^9uiaA iob^j goaS ng Jiq p nunrannq snAaui Jiq uapa JBqi^ui ‘^ajaSi Jiqsz I5{tIBS ‘§BAByÇ İ’BAB^ BJUOS UBpB^Bq Jiq lOB ipjapa ^ raiSipap «•”ranjoAn. Silkinerek uyandı. Defterim nerede?. dukdaklarını arıyor. uzun ve yakan bir buse ile dudaklarını çekiyor. Bir aşk cinnetiyle tutuşmuş bir ağız uzanıyor. düşünmeden elini yan cebine götürdü.

Ahmed Cemil gitmek için acele ediyordu. o müphem simayı bir daha gördü. arkadaşlarını sabah uykusundan Sikleri kadar istifadede serbest bırakarak Huseym Nazminin elini sıktılar. O adamın kanının şimdi kardeşimin damarlarında cereyana başladığına delâlet eden bu hâdise güya nazarında onu telvis eden vir vak’a hükmüne geçti. yemek odasına kadar inmek lâzım geldi. Odasında âdeti. Ihiç olmazsa mes’ut bir zevce olmadığını bir anne /• olmak saadetiyîe unutacak!» diyordu. . Ahmed Cemil kalben «Çocuk!. Odasına çıkınca cebinden defterini çıkardı. bundan eminim... onun da şu küçük aile bayramına iştirakini arzu ediyordu. fesini atarak küçük bahçeye nazır mini mini penceresinin yanında oturmak. ikbal şimdi başını kaldırmış. “O benim olmayacak olursa ölürüm” diyordu. hem bahtiyar.. işte defterin! bereket versin ki uşak meraklı değil. yüzünü örten o siyah dalgayı.. kalbi beyaz gölgenin hayaliyle dolu idi. gülüyor hem. o sabahki rüya-‘ yi hayalinde bir daha yaşamak istedi. Bu akşam oraya oturup da eline defterini alınca bir müddet onu açamadı.Fatin Dilâver bey tombalak vücuduyle yatağından atladı.» diyordu. yeleğini. Ahmed Cemil bugün matbaadan erken kaçmış.. komşu evlerin kiremitlerini. yazıhanesinin üzerine koydu. Ahmed Cemil anladı. Eniştesi hakkında duyup susturmağa muvaffak olamadığı nefretin bu dakikada hiddet sesi her zamankinden daha vazıh. şimdi oğluna bakıyor. çıktılar. 14 Sabiha hanım. Fatm Dılaver beyi fİrine iştirak ettirdi. gözlerini kapadı. sedire basr-nı dayayarak elleriyle midesine basan ikbali gösterip henüz MAÎ VE SİYAH 15S> bir şey anlamayan Atfımed Cemil’e: «Rahatsız kızcağız. «İyi uyumuşuz!» dedi. Hüseyin Nazmi’ye kalkmak. dedi. yarısı görünen bir minareyi. Zavallı ana! O bu histen kimbilir ne kadar uzaktı! Büyük anne olmak lezzetine karşı bütün vekarı çocukta bir meserrete inkılâp etmişti.. bir an evvel odasında yalnız kalarak biraz kalbini dinlemek 13in tehalük göstermişti. Dün akşamki muvaffakiyetinden sonra onu bir daha karıştırmak istiyordu. Şimdi onu düşünmek istiyordu. . fakat garip bir his bu vak’adan memnuniyete bedel bir üzüntü uyandırdı. Ahmed Cemil o neşata acı bir tesir ilâve etmekten içtinap etti. gülerek Ahmed Cemil’e bakıyordu. biraz ötede iki yüksek duvar arasındaki kesik bir levha şeklinde duran semayı seyretmek idi. bahtiyar değil. bütün gün kıvrandı. ciğerlerini yakan bir busenin cangüzarın neşeleri dudaklarında bir daha titredi. ceketini. Ahmed Cemil herşeyden evvel defterinin bulunmasını istiyordu. yakalığını çıkararak. daha kavi işitildi.

tazyike lüzum görülmeyerek bir aralık taşıveren sevdasının iki açık nişanesi değil miydi? Gözlerini o çocuk yazısından ayıramıyor. lambadan bütün bu eşyadan istimdad ediyor: «Ah: bir kurşun kalemi.ÜU MAI Vtü Bl I AB daha samimî. aşk zemzemesiyle müterennim geldi. Bundan emindi. O defter. Demek o sırada her türlü tehlikeyi göze alarak gidip ona. pencerelerden. o kurşun kaleminin nereden geldiğini tayin edemiyor. henüz tam bir şekil almamış bir yazı. O da kendisini seviyor.. Demin herkes onu tebrik etmemiş miydi? O da tebrik edecek. Kendi kendisine: “Acaba şurasını okurken orada mı idi?” diyordu. yemek odasına götürüyordu. «Seni seviyorum. Ah! Bir kurşun kalemi olsa! Etrafa göz gezdiriyor. Beyaz gölge bir tehlikeden kaçıyormuşçasma kapıyı kapayarak oraya iltica ediyor.... sonra. artık son sahifeye gelmişti. Daha sonra beş sıfır.. Müsaade eder misin? Seni sevebilir miyim?» deseydi... birden gözlerine bir yabancı. demek o bahçe kapısının yanında gidip onun ayaklarına atılmak isterken o. orasını sıfırlarla geçiyordu. aynadan. bana bir dakika için ödünç verecek bir kurşun kaleminiz yok mu?» deniyor. görülmekten korkarak titriye titriye şu iki kelimeyi oraya yazıvermişti. Zaten daima hâtırasında bir arada olan Eseriyle Lâmia artık T. Çevirdi. Lâmia’nın tâ çocukluktan beri katre katre birikerek. ben de sizi düşünüyorum» cevabını alacaktı. daha kavi bir münasebetle yekdiğerine bağlanmış gibiydi. yazı ilişti. ondan: «İşte bakın. işte yalnız şu iki kelime.Şimdi şu şiir defterini her vakitten ziyade seviyor.. Zihnen o dehlizdeki tesadüfüten sonra beyaz gölgeyi takip ediyor.. onu Lâ-otfa’nm dinlemiş olması kıymetini bir kat daha artırıyordu. birdenbire bir arzu duyuluyor. Şimdi anlıyordu.. yemek odasında sofranın üzerinde kalan bu defterciğe koşmuş. demin onun okuduğu defter. onların arasında Lâmia’yı görmeğe çalışıyordu. Ah! Bu sıfırlar. çevirdi.. defteri büsbütün kapıyordu. O vakit defter ufak bir helecan ile almıyor. Ne için etmesin? Ne için ondan iki sözü esirgesin?. şu iki kelimenin altındaki sıfırları gördükten sonra onlarda MAİVESİYAH 161 . Yalnız şu kadar: «Tebrik ederim».. sonra o defter gözüne ilişiyor. Beyaz gölgenin küçücük bir kalbi var ki bu defteri görünce çırpmıyor. Gözlerinin ucuyle sahifeleri süzerek yaprakları çevirmeğe başladı. Tâ son sahifenin altına bir çocuk yazısı gibi henüz takarrür etmemiş. Bu iki kelime Ahmed Cemil’e Lâmia’nm bütün hissiyatının şerhi kadar tafsilât ile zengin. Ahmed Cemil’in hayal kuvveti burada tevakkuf ediyordu. yavaş yavaş ötesine berisine göz gezdirilerek süzülüyor.

şu demin odasının dışarısından sofayı sarsan şey. odasının kapısını açtı. Kimbilir eniştesinin geçerken bir yere çarpmış olması yahut Şener’in inerken düşmesi... tâ ötede gayrı mahsus bir rüzgârla yosunlu kiremetilerin. Daima onun etrafında dolaşmak için sebepler bulur... sokulacak.. bir nafiz zehir gibi silindikçe daha derinlere giriyor.azîm bir mâna serveti buluyordu. yine ne oluyor? Ahmed Cemil güya bu küçük evin havasında uçuşan bir musibet kokusunu hissediyordu.. bütün ifade ettikleri mânalarla öpüyor. Şimdi. bunu pek iyi farkediyordu. eniştesini öteki odaya telâşla giriyor gördü. eski pervazları sallanan çatıların. sonra bu hüznü etrafında o muammanın yegâne vâkıfı imişçesine âdeta hayvani bir merbutiyetle dargın çehresi. bunlar Lâmia nın demek olacak?. akşamın ratıp nefesinden tereşşuh eden bir melal keselânı içinde kaybolarak dalmış idi ki birden odanın dışarısında birşey sofayı sarstı. . Bir müddetten beri — iki kelimeyi yekdiğerine raptedecek kadar tefekkür iktidarına malik olmayan — bu kaba köylü kızında ikbal için cinnete benzer bir meclûbiyet. yakacak mesamat arıyordu. Ik-bal’in her vakit örtülü çehresi. sonra o fikirden o kadar ürktü ki mahiyetini bulmamak.” diyen bir ses uyandırmıştı? Ahmed Cemil birden. mutMai ve Siyah — F. sana yalnız ben acıyorum. fakat hakikati nissettirmemekte musir duran gözleri. dedi. aklından bir şimşek gibi geçen bir fikir için: — Ah. jıe için kalbinde “bu hiçin hemşirene büyük bir taallûku var... daima ağlamak fakat birşey söylememek için azmetmiş gibi donuk. Ne oluyor. çehresinde bir dargınlık görüyorum zannetti. perdeleri arkasında titrek ziyalar belirmeğe başlayan komşu pencerelerinin üzerine döküle döküle tekasüf eden zulmet dalgası arasında titriyor. gülüyor gibi gördüğü bu yazılara imtisas ederek.. 11 baktan çıkınca vakitini küçük hanımın eteği dibinde çorap örmeğe hasrederdi. İkbal’e öyle bakışları vardı ki: “Senin bedbahtlığını yalnız ben biliyorum. dedi.Seher’in “Küçük hanım” deyişleri vardı ki ağlamağa benzerdi. Fakat şimdi o fikir silinmiyor. Ahmed Cemil bu uyuşukluğun içinden güya bir rüyadan uyanırcasma yerinden fırladı. evin içinde silinmeğe müheyya bir heyula şeklinde dolaşan hazin heyeti. Hafifçe gözleri süzülerek. velhasıl bir hiç ne için fikrini birden İkbal’e sevketmiş. Ne oldu Seher?. kızgın gözleriyle dolaşan Seher. sonra cesaret edemedi.. okşuyordu. sofanın yarı zulmeti arasında kızın gözlerinde bir ateş. gözleriyle o yazıları o sıfırları. elîm. derin bir merhamet keşfediyordu.. ..” demek isterdi. künhünü anlamamak için nefsine cebretti. Kız birşey söylemek istiyormuş gibi yutkundu. Denebilirdi ki evin içinde yalnız bu ahmak kız bir hayvanı cezm ile İkbal’in sırrını anlatmakta herkese tekaddüm etmişti. Lâkin şu küçük vak’a. Bu sıfırlar. merdivenden aşağı indi. canlanıyor. O vakit gördüğü şeyi pek iyi anlayamadı. Şimdi merdiven başında yalnız Seher vardı.

yazık!. Daha sonra bir mühlik marazı vaktinde farketmiyen bir tabib gibi bu ‘hakikati keşifte bu derece geç kaldığı için kendisine bir müttehim.. sofraya gelmeyeceğim!” dedi. Yanındaki odanın kapısı açıldı. binlerce hatırına gelen bu vak’alar. Ahmed Cemil bu anda kendisinde yemek için iktidar bulmadı. Fikrinin şu izdihamı arasında sofraya oturmak. hususiyle o adamın artık şimdi nefrete haklı bir selâhiyet bulduğu o adamın karşısında sahte bir vaziyetle oturmak için kuvveti yoktu. “İkbal sevilmiyor. Bir ihata neticesiyle bir musibet ika edenlere mahsus bir vicdan azabıyle duramıyordu. Halbuki ben bunu keşfedebilmek için bir sene kaybettim. — ilâveye cesaret edemiyordu. eserini. her dakika ciğerlerinden zehir akıyor.. bazan küçük penceresinden gecenin esrarla dolu karanlığım istintak ederek düşünüyor. Bu aralık kapısına vuruldu. bir istimdad nazariyle bakan gözler. birikiyor. . başlı başlarına mânâsız nişanelerin birdenbire do-ğüveren neticesidir. matbaasını. birbirini bulur. Yalan söyledi: “Ben akşamüstü yedim.. küçücük odasında geziyor.İkbal’in bütün hissiyat sırrını bir sözle icmal etti: “Sevilmediği ilcin bedbaht” dedi. onlardan bir küme teşekkül eder ki inkârı mümkün olmayan bir hakikat hükmünü alır. bundan şimdi eminim.. ikbal’in bir sabah herkesten evvel aşağıki odada bulunmuş olması. Bazan birden. eniştesi çıktı.” serzenişiyle duran o biçareyi anlamamış. sonra dikkat etti. fikirden geçen bir rüzgâr. mütecessis adamlar gibi gürültü etmekten sakınarak birşey işitmeğe çalıştı. nazariyle baktı. Bir hiç. bazan ka-ranlıkjyj. fakat hakikat öyle değil mi? — Lâmia’yı düşünmüştü. O vakte kadar yalnız kendisini düşünmüş. bunlar. gözünün önünde canlı fakat sakit bir facia gibi “Anlamıyorsunuz. aralarından mani cidarlar kalkıvermiş zerreler gibi yekdiğerine iltihak eder. bir gün Seher’in Vehbi beye şemsiyesini vermekten imtina ederek: “Oradan alıversin. küçük küçük. şimdi onları anlıyorum. tahaddüsleri zamanlarında mânâsız zan-nolunan bu küçük şeyler bütün îkbal’le Seher arasında inkısam eden bu hâtıralar şimdi birikiyor.” diye mırıldanmış olması.. Seher cevap vermeden çekildi. birbirine sokularak güya birer âşinâ selâmıyle buluşuyorlardı. kardeşim gözümün önünde her dakika bir ölüm geçiriyor. mâMAİVESİYAH 163 nasız emareleri.. düşüncesine yabancı kalan bir musahabeye iştirak etmek. Şimdi Ahmed Cemil’in zihninde o deliller toplanıyor. anlamak için birşey yapmamıştı. yüzlerce.. yazıhanesinin başında durarak. Şimdi kendisini affetmiyor. Kapısını sürmeledi. fikrinde sarsılmaz bir burhan sütunu şeklinde yükseliyordu.. şimdi bir hiçten istidlal ettiği bu neticeyi izah edecek geçmiş vak’aları ve emareleri tahattura çalışıyordu. hiç intizar olunmayan bir zamanda zihine çarpıvemiş hakikatler vardır ki senelerden beri katre katre muhtelif zamanlarda döküle döküle birikmiş emarelerin. Seher yemeğe çağırıyordu... Ah! O bir dakika evvel ağlamış gibi nemli.” diyordu. nişaneleri açıverir. şimdi Ahmed cemil yanındaki odada bir mırıltı işitiyordu. Kardeşini.

“ikbal odada kaldı, zannederim,” dedi. Şimdi eniştesinin yavaş yavaş merdivenleri indiğini duydu, “ikbal yemeğe inebilecek bir hailde değil, zaten midesinden muztaripti” dedi, Birden İkbal’i gidip odasında bulmak, “Kardeşim, artık anlıyorum, söyle bakayım, bana hepsini söyle...” demek için şedit bir arzu duydu. İkbal gelin olalıdan beri onlara tahsis olunan odanın kapısına bile dokunmaktan ihtiraz etmişti. Ayaklarının ucuna basarak çıktı, oraya kadar gitti, hemşiresini olduğu gibi görmek için, geldiğini işittirmekten sakınıyordu. Yavaşça kapıyı itti, kapı hiçbir ses çıkarmaksızm açıldı, şimdi Ahmed Cemil ilerleyemiyordu... ikbal’i, orada karyolanın yanındaki mindere yüzü koyun Irapanmış, uzun örgülü saçları bir kolunun üzerinden kayarak aşağıya sarkmış gördü. Ağlıyor muydu?... 164 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil kardeşinin şüphesiz saklamak istediği şu ma’hrem manzaranın üzerine varmış olmayı şimdi zarafetten hâli buluyor, kendisinden saklanmak istenen birşeyi gidip zorla meydana çıkarmış olmakta bir kabalık duyuyordu. Bir saniye dalha , avdet edecekti, fakat orada vücudunu birşey Ik-bal’e hissettirdi. Silkinerek başını kaldırdı, o vakit iki kardeş arasında, acı, sanki feryat ile dolu, birinde şu elim perişan hali göstermiş olmaktan mahcup, ötekinde görmekten müteal-lim bir nazar teati olundu. Ahmed Cemil kardeşinin yanına kadar gitti. Şimdi îkbal minderde doğrulmuş, kalkmaya cesaret edemeyerek duruyordu. Ahmed Cemil yere, hemen dizinin dibine, kilimin üzerine oturdu; şimdi tam bir teslimiyetle kendisini terkeden ellerini tuttu: «İkbal, söyle bakalım! ne oluyorsun?» dedi. İkbal’in gözleri kapandı; kapaklarının kenarında koşuşan seri râşecikler arasında yaşlar sıcak, birer kat-re zehir ile dolu gibi ağır, iri yaşlar, mütevali bir sukut ile uzun kumral kirpiklerinin ucundan süzülerek, ikisinin birleşmiş ellerine düşüyor. Bu elleri ıslatıyordu. O vakit Ahmed Cemil ağlamayarak, boğazında lakırdı söylemesine zahmet veren bir tıkanıklıkla, İkbal’i tesliye değil istintak etmek istedi. «Ne oluyorsun İkbal?... Niçin bana söylemiyorsun. Şimdiye kadar niçin söylemedin?... Rahat değil misin, kardeşim, bir ıstırabın mı var?...» diyor. Sualler birbirini takip ederek ağzından dökülüyordu. Fakat bu suallerin cevabı yalnız o elleri ıslatan, sıcak, ağır, iri göz yaşlarıyle bu dakikada gözlerine her vakitten ziyade sarı, zayıf, narin görünen bu vücudun tâ ruhunun derinlerinden kopma darbelerle sarsıntılardan ibaret kaldı.. Nihayet îkbal «Gidiniz, ağabey, şimdi gelir...» dedi. ikbal güya korkunç bir ma’hlûktan bahsediyormuşçasına kapıya bakıyor, «şimdi gelir, şimdi gelir...» diyordu. Ahmed Cemil burada duramayacağını anladı, îkbal’i yalnız bıraktı. Odasında: «Ne yapmalı?» diyordu. Evet ne yapacak? Demin geç kaldığını, zaman

kaybettiğini düşünüyordu; şimdi işte hakikat gözyaşlarıyle, ıstıraplarıyle önünde birden, meydana çıkmıştı. Şimdi ne yapacak?... Evvelâ Ahmed Cemil’de bir hiddet feveranı hâsıl olmuştu. Ihtilâcat ile yumruklarını sıkıyor, odasında geziyor; bir-şeyler yapmak istiyordu. Kardeşini bu bedbahtlıktan kurtarMAİ VE SİYAH 165 mak için bütün vasıtalara, bütün kuvvetlere malik imişçesine yalnız şimdiye kadar lakayt kalmış olmasına kızıyordu. Fakat bu ilk hiddet hamlesi geçtikten sonra bir aciz hissi demin titreyen asabını uyuşturdu. Şimdi bir gevşeklik duyuyor, bu hakikate karşı çaresizlikten azîm bir fütur ile şuraya oturmak, biraz evvel aşkının şiirini okuduğu şu köşede içeride ağlayan kardeşi için hazin, sakit, gözyaşlarını akıtmak istedi. Bir aralık aşağıda sokak kapısının açılıp kapandığını duydu, daha sonra kapısının dışarısında annesinin sesini işitti: — Cemil; açsana... Valdesinin bu ziyaretinde İkbal’den bahsolunacağnı derhal anladı, kapısının sürmesini çekti. Karanlıkta mı oturuyorsun, Cemil?... Yazıhanesinin üzerinden kibrit kutusunu aldı, mumunu yaktı, ıhafif bir ziya titreyerek zulmetin içinde dalgalandı, o vakit henüz aydınlığa alışmamış kamaşık gözleriyle annesine baktı. İkisi de öyle bir müddet bakıştılar. Sabiha hanımın, biraz evvel büyük anne olmak süruru ile siması parlayan bir kadının, şimdi çehresi gevşemiş, gözlerine bir endişe gölgesi düşmüştü. Kapıyı tekrar kapadı, tekrar sürmeledi, «niçin yemeğe gelmedin?» dedi, sonra asıl düşündüğünü söylemek için söylenmiş bir sözün cevabını beklemeyerek, oğlunda ne tesir hâsıl edeceğine dikkat ediyormuşçasına bakarak: Yine gitti... dedi. Ahmed Cemil eniştesinden bahsolunduğunu anladı, demek demin kapı onun için açılıp kapanmıştı. Yine babasına mı? dedi. Tabiî değil mi? Yok, hiç tabiî değil... bu son söz ağzından istemeksizin çıktı. İhtiyara nüzul isabet ettikten sonra Vehbi bey haftada bir iki geceyi babasının evinde geçiriyor; bazan akşamlan yemek yedikten sonra duramayarak, bir bahane icad ederek ikbal’i yalnız bırakıp gidiyordu. Sıhhatinde hiç babasına uğramak âdeti değil iken hastalıktan sonra bu mütevali ziyaretler bittabi dikkate çarptı. Bu, babasına muhabbetinden, hastalık üzerine bagteten uya-nıyormuş gibi bir merhametten mütevellit değildi; buna şüphe edilmiyordu. Bu akşam Seher vak’asından sonra hatırına gelen fikre benzer bir başka fikir daha Ahmed Cemil’in beynini bir şimşekle yakarak geçti. Annesi hâlâ kendisine bakıyordu. Bu düşünceyi şu sözle tefsir etti:

Ah, mülevves mahlûk!... Sabiha hanım diyordu ki: — Onu gördükçe ihtiyar memnun olacak yerde o kadar hiddet ediyormuş ki... O halde niçin gidiyor? Bu kıza yazık değil mi? Tevfik efendi Ahmed Cemil’in gözü önüne geldi. O zayıf, fersude vücudu hareketten, nutuktan muattal, bir yatağa serilmiş; karşısında gençlik tuğyanı ile taze duran genç karısının yanında, vücudunda hayattan tek eser gösteren gözleriyle onu yiyerek, bu vücuttan istifade edememek hüsranıyle ona belki kinle, husumetle, yaralı bir canavar nigâhiyle bakarak, gördü. Sonra onu bir an evvel mezarda görmek isticaliyle tet-kika gelen oğlunun karşısında hiddetinden o soluk çehre kızarıyor, bir şey söylemek isteyip muvaffak olamayan dudaklar bir hiddetle titriyor, o gözlerden ateş çıkıyor; sonra o taze kadın, babasının büsbütün ölmesine muntazır oğul, bu âciz hiddetin karşısında gülüyorlar, alay ediyorlar, güya «yine kudurdu!...» diyorlar... Ahmed Cemil bütün bunları ‘hayalinde tertip ve icad ettikçe dudaklarına bir nefret nakaratı gibi: «Ah!... mülevves mahlûk!...» cümlesi geliyordu. Valdesinin yalnız son sözüne cevap verdi: Evet, İkbal’i ne yapacağız! O vakit Sabiha hanım oturdu. Bir şey yapamamaktan, kızın bedbahtlığına karşı âciz olmaktan mütevellit bir yeis ıstırabı ile ellerini kavuşturdu; parmaklan birbirine giriyor, gözleri meded bekleyerek Ahmed Cemil’e bakıyordu. Böyle bir müddet karyolanın yanındaki sandalyede, Ahmed Cemil karşısında minderin kenarına oturarak, mumun sarı, titrek, hafif ziyası arasında biribirlerine donuk, yarı muzlim görünen çehrelerine bakışarak, durdular, insanların bazı feveran devreleri vardır ki, küçük bir istihzar dakika-siyle başlar. Bu dakikada gözler biribirini istifsar ediyor gibi durur, güya «ağlayalım mı?» sualiyle bakışır. Bu dakika uzun bir asır kadar hâtıralarla mâlidir, bu bir dakikada bütün yaralar — henüz taze ve kanayarak, her biri bir başka hâtıranın ateşiyle yanarak — inkişaf eder. Kalbin binlerce noktalarından birer ıstırap enini ile binlerce menfez açılır; türlü kırık SİYAH 167 ümitler, acı yeisler, matem hayalleri, bütün hayatın o ağlayan hediyeleri acı — bir kabristanın ervahı bezmi gibi — feryad-larıyle, giryeleriyle sürüne sürüne buluşurlar. Bir griv ve matem mecmuası! Yalnız küçük bir dakika: o vakit gözler kapanır, güya şu elem mahşerinin üzerine düşmüş bulutlarla mahmul bir sema... Artık ağlamak zamanı gelmiştir. Şimdi bu anne içeride ye’sinden kıvranan kızı için şurada artık nefsini zaptedemiyor, ruhunun büsbütün tutuşmuş ih-tiyacıyle göz yaşlarını salıveriyordu. Ahmed Cemil dudaklarını sıkıyor, annesini görmemek için yere bakıyordu. Nihayet Sabiha hanım söylemeğe başladı; birinci defa olarak yüreğini boşaltmak, bütün hissettiklerini oraya, ortaya döküvermek

Daha sonra Seher meselesi başladı. Her şey hakkında hepsinden ziyade malûmat sahibi olduğuna kanaati vardı. Daha sonraları evin hizmetinde kusur bulmak. oturacak bir sofra. dayak yemiş kediler gibi büzülüyordu. Ahmed Cemil’e «Zavallı çocuk! daha aklı ermiyor!» demek isteyen. saçının örgüsüne. bir ay içinde bütün bunlar meydana çıkmıştı. dûniyetini affettirmek isteyen bir zavallı hükmüne geçmişti. Vehbi bey kış geceleri Şehzadebaşı kıraathanesinde saz takımında dinleye dinleye ezberlediği gazellerden mürekkep srmayesiyle bahse iştirak etmiş. fakat artık mümkün değildi. sizin aranıza düşmekle ne kadar tenezzül etmiş oluyorum!» demek isterdi. Öyle gülüşleri. yatacak bir yatak.. Sabiha hanım bu kusurlara evevlâ ehemmiyet vermiyordu: Erkeklerin yüzde ellisinde görülen şeyler. Şimdi Sabiha hanım oğluna bakıyor. Kendisine vahşi bir memlekete düşmüş bir mütemeddin yüksekliğini verirdi.. bir kabalığına tesadüf olunuyordu. fakat artık o kadar ilerilemişti ki tevakkuf etmek mümkün olmadı. yemek beğenmemek.. Onu tâ ilk gününden beri sev-memişti. «bu adam kızımı mes’ud etmeyecek» demişti. gömleğinin biçimine. bari sokakta gördüğün hanımlara dikkat et!» derdi. Bu meselenin ismini verdikten sonra bütün teferruatını nakletmek için kuvvet buldu. Bütün . mâneviyetinin kisvesi gibi bütün vücudu etrafında tayaran eden hasaset havası onu tâ ilk gününden beri duymuştu. tashih ve itiraz için o daima kaba kahkahasıyle söze karışır. diyordu. Yavaş yavaş İkbal onun yanında hatâsını. Bir hikâye nakletmeğe gelmezdi. kahveye itiraz etmek. kızını bahtiyar zannetmek için nefsine cebretmişti. Şimdi hepsini söylüyordu. O zamana kadar kendisini aldatmak istemiş.. hikâyeyi yarım bırakırdı.. iyi ütülenmemiş bir yakalık. bakışları vardı ki daima: «Ben sizin fevkinizdeyim. İkide birde: «Bilemiyorsun. fakat sonra?. Damadının aleyhine şahadet eden vak’aları hep böyle müsait tefsirlerle telâkki etmiş.istiyordu.. bayağılıklar. ötekiler bütün bir alay züyuf!.. çarşafının rengine itirazı kendisi için bir süs edinmişti.. elbisesini süpürecek bir mahlûk bulmak için evlenmişti. Ahmed Cemil bile onun yanında bir şeyden bahse cesaret edemez olmuştu. diyordu. gömleğinde unutulmuş bir düğme ikbal’i ağlatmak için kifayet eden sebeplerdi. onun yanında daha sonrasından bahsetmeğe cesaret edemiyordu. Bir kere edebiyattan bahsetmek istemişti. onda tâyin olunamaz bir şey duymuş. Evin içinde yalnız o vardı. O küçüklükler. İnsan emellerini tekzip eden şeyleri istediği şekilde tevile çalışarak kendisini daima arzuları içinde oyalamakta gecikir. acıyor gibi bakan gözleriyle sükûte mecbur etmişti. O. fena gördüklerini iyi görmek için uğraşmıştı... yanında bir hareket etmekten sıkılıyor. Artık lakırdı söylerken şaşırıyor. Her gün bir huysuzluğuna. Sonra ikbal’i doğrudan doğruya tahkir etmeğe başlamış.

Seher evvelâ: «ben oturmayacağım» diye başlamıştı. sanki bunun cevabı kendisinin bir töhmetini meydana çıkaracakmış gibi şaşırdı: — Demek ki. sır esası üzerine kurulmuş bir münasebet vardı. «Benim mi?» der sonra yorgun kirpiklerini indirerek dudakları arasından bir inilti gibi boğuk. Ahmed Cemil bir şeyin mevcudiyetini zaten hissediyor. Sabiha hanım: Oh. Nihayet bir sabah Sabiha hanım Seherin Vehbi beyi mutbaktan iterek çıkardığını. nihayet babasının hastalığıyle matbaa meselesi çıktı. o vakit kızı istintak etmişti. evin içinde bir heyula şeklinde tahtalara basmaktan korkarak. Sabiha hanım: Nihayet. İkbal’in benzi attı. onu annesine iyi göstermek için yalanlar icat ediyordu. daima sakit. ondan hastalığının bir parçasını koparmağa çalışmıştı. Sabiha hanım yine: «Bir gün. Ona ne vakit: «ikbal neyin var?» denirse o daima ağlamak üzere gibi duran gözlerini hayretle kaldırır. «Demek ki İkbal biliyor. yalnız şu son tesadüfe kadar. İkbal’in hazin tajhammülü. saatlerle orada durmuş. ne dışarıya çıkmağa. Bilâkis kocasına atfolun-nabilecek bütün kusurları örtmeğe çalışır. Bütün bu vukuat arasında Seher’in musîr sükûtu... herkese iltifat ziyadeleşti. bu suale birdenbire cevap veremedi.» diyordu. «Seher’in yine nesi var? Bu kıza bir şey oluyor?» dedim. annesiyle kardeşine sokulmaktan ürkerek dolaşıyordu. Sabiha hanıma zaten öğrenmek istediği şeyi bu gözyaşları anlatmıyor muydu? Bundan sonra Vehbi bey utanmak.... diyordu. Sabiha hanım Seher’in kimseye bir şey söylemek istemediği halde İkbal’e hakikati ifşa ettiğine emindi.» diye MAI VE SİYAH 169 başladığı hâtıralara nihayet veremiyordu. «Bir gün.. hissettiklerini oğluna söyledi. Halbuki İkbal?. Seher yine bir şey söylemiyor.. her sözünü takip etmiş.. fakat saklamak istiyor.. Dikkat ettin mi? O mesele çıkar çıkmaz nasıl değişti. arkasından kapıyı sürmelediğini görmüş. Artık Sabiha hanım tafsilâtı bitiremiyor. ağlayarak. daha ileriye gitmemek lâzım gelirken. diyordu. daha ona gelinceye kadar.bildiklerini... bir gün çarşafını giymiş. fakat yalnız ağlıyordu. Bir vakitten beri İkbal’le Seher arasında biribirini herkesten ziyade anlayanlara mahsus bir hususiyet. fakat tafsilât ve deliller nazarı dikkatinden kaçıyordu. eli kapının zenbereğinde. Sabiha hanım bundan bir netice çıkaramıyordu. O günden sonra hastalığını bilmeyen birisinden ismini söylemeyerek hakikati anlamak isteyen ihtiyatkâr bir tabib gibi bu anne bedbaht kızının her halini. ne de çarşafını çıkarmağa cesaret edemeyerek. içten gelen sesiyle ilâve ederdi: — Hiç!..» diye başladı: Bir gün ne olursa olsun onu söyletmek için karar verdim. Bilhassa sana karşı bir muhabbet gösterdi.. Eski hissetten eser . Fakat İkbal daima mahzun...... ağzından bir kelime alınamamıştı.

» Ahmed Cemil yine sîlkinerek dinlemek ister.. onu söyletmek için ısrar ederek «Sebeb?» diye tekrar ediyordu..» diyor. şakaklarının arasında bir kasırga dönerek bütün bu küçük mahşer içinde bulduklarını çeviriyor.» mukaddemesiyle başlanan o sonsuz hikâyeler kendisinin düşünceleriyle karışıyor. kıvırıyor. daha sonra bu mücadeleden kendisi de yorgun kalarak. türlü münevver rüyalarının incilâsma.kalmadı. kamilen uçuyor görünen. Ahmed Cemil annesinin karşısında o söyledikçe bazan mumun hafif oynak ziyasıyle titreyerek duvarların üzerinden . beyin babasıdır. parçalanmış. işte o gidiş son gidiş oldu. bu kasırga içinde bütün o efkâr enkazı kırılmış.. o küçük yatağın beyazlıkları arasına sokuluyor görünen gölgelere dalıyor. bir müddet hikâyeyi takibe muvaffak olurdu. kabarıyor. mevhum. Ondan sonra İkbal’i oraya göndermek kabil olamadı. o vakit işittiklerini anlamamağa. masrafı üstüne aldı. zayıflaşan. fakat soluk alan bir resim gibi şişiyor... Tâ şu muhaverenin bidayetinden beri o annesinin söylediklerini uzaktan. ben ısrar ettikçe: «İhtiyar memnun olmuyor. tâ orada. mukavemet edilemeyen bir deveranın cazibesine mahkûm ederek çekiyor. ağlamış gözleriyle.. «Bir gün. tâ derinlerde bir hâtıra leması uyanıyor sonra yine bütün bu şeyler güya dimağının güneşi sönüyornıuşçasma zulmetlere boğuluyor. «Bir gün. şekillerin ihtizazına. ara sıra bulutlarla yüklü bir semada gizli bir güneşten kaçarak koşuşan ziya parçaları gibi zihninin bulutlan arasından avare bir fikir geçiyor. «Ah! Evet. bütün meyus heyetiyle duran annesine bakıyordu. düşünmek istediklerini toplayamamağa başlıyor. bir gün. saçılıyor. SİYAH . fakat Tsen gidemem. yerlere seriliveriyordu. ne isterse yapsın.. annesinin vücudundan yükselen gölgelere dalarak güya bir uyku içinde düşünüyordu. gittiğimizi istemiyor. döndürüyor. o gece orada kalmıştı. bütün hareketlerinde bir başkalık göründü.!îiS|i||ii’ kaçışıyor. bazan tâ boğazında bir girye ukdesiyle gözlerini süzerek iskemlenin üzerinde ara sıra dalgalanıyor.» o da tahattur ediyordu. zihninin içinden bir hâtırayı tırmalayarak uyandırdı. fakat bir aralık annesinin bir sözü gider. ilk önce her gidişinde güzelce avdet ettiği halde o gün hasta gibi gelmişti. Sebep?...... bulanmağa başlayan zihninin içinde bir telâtum husule geliyor. daha sonra birden yine toplanarak küçülen. solmuş çehresiyle. bir komşu evinden maten nevhaları gibi parça parça dinliyor. Hatırına geliyor mu? Bir gün İkbal’i ihtiyarın evine göndermiştik. Sebep? Şimdi bu son sual ile oğlunun gözlerine bakıyor.

. bunda bir mes’uliyet mevcut ise onun kime aidiyeti lâzım geleceğini bulmak istiyordu. Derin. Matbaada bir yazıhanenin kenarında başkasının . yanıbaşmda diz çöktü. Ayağa kalktı. Sonra Ahmed Cemil dudaklarının arasından: «Öldürmekle müsavi!» dedi. hareketten kalmış kolları sarkmış. onu böyîe içeride. Hiç.. bütün geçmişin tafsilâtını 172 MAİ VE SİYAH icmal ediyor. Bu sual üzerine ikisi de sükût ettiler. ellerini oğlunun omuzlarına koydu. Sabiha hanım nihayet gözlerini kaldırdı. annesinin yanına kadar gitti. Şimdi hatırından bir çare.. dedi. O çarenin ismini söylemeksizin miknatısî bir fikir mü-nakalesiyle ikisi de ayni düşünce ile meşgul olduklarını anladılar. hastadan ümit kesen bir yeis ile baktı: «Hiç!.. perişan yaşlar kirpiklerinin ucunda yine dolaşmağa başlıyordu : Pek iyi. Ahmed Cemil buna inanamıyor. şimdi kenarları yanan gözleriyle annesine bakıyordu. ikisinde de aynı tedbir ihtiyacı: «Ne yapacağız?» diyordı.. şimdi Sabiha hanımın gözleri yine bir şedid ihtilâç ile kapanıyor. yalnız bir çare geçiyordu... öyle mi?.. kardeşini öldüren p musibetin bir tamiri çaresinin bulunamayacağına kanaat edemiyor. odalarının yalnızlığına iltica ederek ağlamakta. Bunun bir necat çaresi olmadığına kanaati vardı. ikbal’i ne yapacağız?.. öyle mi? Demek ikbal’i kurtarmak için birşey yapamayacaklar.... ye’sinden kıvranmakta tek başına bırakacaklar. içinden: «Başka bir tedbir. Sahih mi? ikbal’i o kahrın pençesinden kurtarmak için hiçbir vasıta mı yok?.. bu izdivacın nasıl vücude geldiğini. gözleri boş bir nazarla odanın müphem bir köşesine dikilmiş durdu.. O zaman pek kayıdsızca davranmamış mıydı? Kardeşine intihap olunacak ‘hayat refikini iyice öğrenmek.. meyus bir nazarla Ahmed Cemil’e bakıyordu. Şimdi bu izdivacı düşünüyor. Hiç!. onu söyletmek için ısrar ederek ilâve ediyordu: — Sebeb?. Hiç. anne. sabit. tanımak için bir ihtiyatta bulunmuş mu idi? Matbaada iki sigara dumanı arasında Ahmed Şevki efendinin fikrinde doğuveren bu izdivacın o bir iki haftalık başlangıç tarihi bütün ihtiyatsızlıklarıyle hatırına geliyordu.. Şu noktada bu iki kalb bütün acılarıyle güya biribirine sarılmışlardı. Sabiha. Ahmed Cemil de onu düşünüyordu. Orada. Ahmed Cemil odasında yalnız kaldığı vakit ayaklarının altında bir dünya parçalanmış gibi kardeşinin kırık hayatı karşısında çaresizlikten. .. bir şey yapamamaktan mütevellit bir fütur ile yatağının kenarına oturdu.. onu büsbütün kurtaracak başka bir deva bulmalı!» diyordu.171 Sabiha hanım yine cevap isteyen gözleriyle oğluna bakıyor. Ahmed Cemil: — Ah! Mülevves mahlûk diyordu. bu neticenin ne yolda sebeplere tevellüd ettiğini tahlil ediyor.» dedi. hanımın gözleri artık kuru idi.

Artık kendisine mahkûm sıfatıyle bakmaya nefsini mecbur ettikten sonra âdeta aleyhine hizmet edecek bütün tafsilâtı tezyin ve takviyeye özendi. Ahmed Cemil kendi kendisine verdiği bu hükmün altında eziliyordu. sallanan haritaya. Fakat o musallat fikir zihninde şimdi idare memurunun sırıtkan çehresine dişlerini göstererek gülüyor. kudurtucu.. Bu hakikat inkâr edilemezdi. Yarı karanlık içinde müphem şekiller gibi görünen küçük kitap hücrelerine. Ahmed Cemil mevhum bir hasım ile mücadele edercesine bir fikirle cenk-leşiyordu: «Ben o meselede matbaayı düşündüm mü? Bilâkis onun için bir soğukluk duymadım mı? Ahmed Şevki efendi ondan bahsedince hattâ içimden hiddet etmedim mi?» diyordu.» dedi. «Ahmed Şevki efendi. Kardeşinin bir yabancıyla irtibatından hissettiği kıskançlığın. sonra birden kalbini birşey. mes’uliyeti tamamiyle yüklenmek için sebepler buluyor. türlü mânalar ifade eden bir nazarla bakarak: «Acaba?. Ahmed Şevki efendinin zevzekçe manalı bir vaziyetle: «Matbaa ihtiyarındır. herşeye karıştırdığı mafevkalhakikata şu dakikada her vakitten ziMAİ VE SİYAH 173 yade mağlûp idi. idare memurunun yuvarlak heyetiyle o sırıtkan yüzünü görmemek için cebr-i nefs etti.» diyordu. duvarda melûl. yazıhanesinin üstünde mektep arkadaşlarının — heyhat! O mes’ut mektep hayatı dostlarının — bir yelpaze teşkil eden resimlerine güya: «Beni siz de mesul mü telâkki ediyorsunuz? Beni siz de mahkûm mu ediyorsunuz?» yalvarışıyle baktı. budalanın biri!» diyordu. Ahmed Cemil bu fikri zihninden defetmek. bütün sebep sensin!» diyor. «bu mes’uliyet sana ait!» diyordu. Bir aralık bu hükme daha ziyade kuvvet vermek için: «Hattâ.. onu düşünmemek. Matbaada yalnız kaldığı geceler birdenbire bir müsveddenin ortasında kalıvererek düşüncelerine sakit bir zemzeme kabilinden refik olarak o yalnızlığın arasında şu matbaada bir gün her zamanki mevkiinden başka bir mevki tutacağını düşünmemiş miydi? Daha sonra ihtiyarın musabiyeti üzerine evvelâ en iyi hisleri uyanmıştı: ihtiyara acımış. fakat şimdi o fikir beynine musallat olmuş.işitmesinden ihtiraz edilerek iki üç dakika süren muhavereciklerle hemen bitiriverilmiş olan bu izdivaç işte bugün şu neticeyi vermişti. Hüseyin Baha efendinin çekilmesine infial . ifrata.. Bu izdivaçta kendisine büyük bir mes’uliyet hissesi terettüp ediyordu. henüz kalbinde hafif bir müdafaa sedasiyle terbiyeye çalışan hissi içinden tekrar ettiği bu nakarat ile susturmaya uğraşıyordu. oradan çıkmamak istiyor. o ‘haftalarca süren ve hiçbir vakit zail olmayan ezanm Tjiraz sönmeye yaklaşmış olmasından sonra bir matbaa sahibi olmak ihtimalini kuvvet kesbetmiş görerek kalbinde inkişaf eden hülyayı tamamiyle hatırına getirdi.» dediği hatırına geldi. Bu musallat fikirle mücadeleden Ahmed Cemil mağlûp.. sahih mi?. Emin misin?.-.. yakıcı birşey burdu. «Sensin. Kendisine karşı meseleyi husumetle tetkik ediyor.. eniştesi için duymaktan hâli kalamadığı nefrete biraz daha vüs’at vermiş. makhur çıktı.

Burada. müthiş bir azap boğazını sıkıyor. biribirinin ardına yığılmış siyah duvarlar. kendisine âdeta — kendi menfaatine bir çok güzide hisleri feda etmiş — bir kötü mahlûk nefretiyle bakıyordu. Ciğerleri. karanlıkta kalırsa daha iyi düşüneceğini. şeklinde imtidat eden bu fezanın sinesinden çıkan sükûte benzer uğultuyu dinleyerek ötede beride bu zulmet zemini içinde birer sarı leke şeklinde parıldayan münevver pencerelerden. râtib bir makber nefesi gibi simasına ba~ rit. artık önünde dehhaş. Matbaada artık çalışmalarına ruhperver bir emelin iştirak edlemeyeceğine. bu fikirle kuvvet bulmaya çalışıyordu. «Şimdi ne yapmalı?» diyordu. O vakit kâbuslarla mahmul rüyalar arasında bir boşluk içine düşüyormuş. o adam için çalışacak. Biraz ‘hava almak istedi. bilâkis orada kendisini nefret ettiği bir adamın esiri . odasının penceresini açtı. Bu siyahlıkları yutmak. gözünün önünde tecelliye başlayan zelil mevkiinin üzerine münevver bir örtü çekemiyordu. gözlerini bu zulmetlerle doldurarak. hepsi sahte idi. Ali Şekib’in muharrirliğe veda ederek bir dükkâncılığa geçmesini bir facia hükmünde telâkki etmiş iken tâ kalbinin derinliklerinde. geniş bir uçurumun azîm ağzını açıp kendisini yutmaya müheyya olduğunu görüyordu. Yavaş yavaş o ümid handesi sönmeye meyyal küçük bir nur şeklinde ışıldarken gittikçe genişlemiş bulutlardan sıyrılan bir sabah güneşi gibi şâşaasiyle bütün o müzmin hissiyat bulutlarını dağıtarak kalbini envarına boğmuş idi. Gecenin siyah donuk rengi içinde mütehaşşit birer kütle şeklinde daha siyah. ölü dudaklara. tesliye veren bir adem kevseri gibi kana kana içmek istedi. birkaç örtülü bulunan ziya parçalarından gözlerini ayırmaya çalışarak. onlar hepsi yalan.ile bakmış.. yarın yine zelil bir ecir sıfatıyle o matbaaya gidecek. «Lâkin matbaada belki onun kadar benim de hakkım var» demek istedi. sanki bir alevle yanan ciğerleri bu kevserden serin bir yağmur hazzını hissediyordu. zulmetten tereşşüh eden bir ârâmiş vehmiyle biraz müsterih olacağını tahmin ederek mumu söndürdü. bulunmaz bir derinliğe iniyormuş gibi içinden birşey duydu. râşe verici buseler konduran bu zulmeti kâse kâse.. Doğruldu. hiçbir şeya vâkıf değil imişçesine ona gülmek için kendi kendisine cebredecek değil mi?. Fakat heyhat! Artık hakikati tezyin edemiyor. pencerenin kenarında.. 174 MAİ VE SİYAH MAİ VE SİYAH 175 daha kesif görünen komşu evlere.. müncemit. bitmez tükenmez bir sükût ile yetişilmez. Şimdi artık Ahmed Cemil saklaya-mıyor. hafi köşelerinde bütün bu şeylerin altında bir emel çıkacağına itimat eden gizli gizli gülümser bir ümid saklı değil miydi? Demek o güzel hisler. yakın duvarlara baktı. başını bir mengene içinde parçalıyordu.

o zaman ellerini uzattı. türlü emelleri ezerek. Lâmia!. her şeye tahammül edecek tâ ki.sıfatında görmekten nefsini menetmek mümkün olamayacağına emin idi. Gözleri ötede beride siyah bir zemin üzerine serpilivermiş mütebessim sarı yakutlar şeklinde yıldızlara bakıyor. Şimdi hatasının ehemmiyeti. karanlıkta. Karanlıkta yazıları görmeyerek yaprakları çevirdi. Bundan sonra ne yapacak ? Biraz evvel kardeşinin musibetini defetmek çaresini ararken bir idam hükmü soğukluğu üe inen bir kelime suya düşen bir taş parçası gibi ağır ağır. . şimdi onun hâtırasiyle şurada — elinde bir şiir defteri.. Bu neticeyi tâ ilk gününden beri meçhul bir his kendisine haber vermekten hâli kalmadığı halde. Bu muzlim gecenin sine176 MAİ VE SİYAH sine sanki bir nefes çıktı. hülyaları parçalayarak iniyordu: hiç!.. Evet. yine çalışacak.. İki eliyle defteri dudaklarına kadar çekti..... hislerine galebe ederek yarın yine matbaaya gidecek. suları yararak ric’ati mümkün olmayan bir sükût ile kalbinin en derin noktalarına kadar. O zaman güya kalbinde bir gizli kuvvet ağır bir uykudan silkinerek uyandı. minderin üzerinde melûl ve muhtazır bir eda ile serilen o defterciğe. bir aralık şiir buhariyle bulanan gözlerinin önünde yükseldiğini gördüğü emel kâşanesinin artık enkazı kenarına oturup uzun bir hırman nazariyle onun matemini tutmak lâzım geliyordu. o emellerinin enîsini araştırdı. ifrat eden bir fikir ile zihninde büyüyor. Ne olursa olsun. Bu dakikada Ahmed Cemil artık tamamen bir karar ittihaz etmiş idi.. ya eseri?. Lâmia ile eseri. Ya lâmia?.. hiç! Bundan sonra hepsine veda etmek... onun bu aşk busesini bir siyah mev-ce içinde tes’id etti. bu son karar üzerine uyumak istiyordu. Evet. Ahmed Cemil artık yatağına girmek için acele ediyor. son sahife olacağını-tahmin ettiği yaprağa kadar geldi. öpücü bir el ile tuttu. bu iki hâtıra birden damarlarının içinde bir ateş seyyalesi tutuşturdu. madem ki hayatında muvaffakiyet onunla kaim. kalbinde kesif bir zulmet içinde yalnız bir ümit ışığı — karşısında sonsuz bir yokluk fezası şeklinde imtidad edip giden şu siyah semayı iştihad ederek Lâmia’ya malik olmak için kendi kendisine yemin etti. orada o iki kelimeyi.. gözlerini kapadı. Onu yarası bağlanacak. uğraşacak. bu matbaaya temellük etmek için sabır edecek! Bütün vehimlerine. bunların arasından hülyasının perisini bir sis içinde gibi görüyordu. o gitmiş. bir cinayet dehşeti alıyordu.. o beş noktayı bir görüş vehmiyle tekrar gördü. kırık kanadı sarılacak mecruh bir güvercin gibi okşayıcı. ailesinin biricik servetini o mülevves matbaanın dişlerine atıvermişti.. o göremediği kelimecik-lerle noktaları uzun bir buse ile öptü.

mütemevviç raksında daha seri. bazan küçük hamlelerle halkalar salıvererek. mest raksı. tâyin edilemez zerrelerden mürekkeb şenaverleriyle. Ahmed Cemil yazıhanesinin köşesine. ara sıra bir makaradan iplik boşanır gibi ince rakkas bir hat çıkararak bunları süzgün gözleriyle takip ediyordu. parça parça dağılıyor. bu odanın sükûnu içinde bir hayat tuğyanı uyandırıyordu. halkalar.Ahmed Cemil ekseriya çok düşünceli zamanları takip eden derin uykulardan biriyle uyandıktan sonra sabahleyin kendisini tamamen sükûnunu iade etmiş buldu. onun bedbahtlığının nev’ini tâyin etmeksizin tedavi etmek istiyordu. Hastanın nazarında meydana çıkarılıveren manevî emraz kadar tedavisi müşkül şey olmayacağına inanırdı. geceki âsab tuğyanı geçmiş olacak!» diyordu. Bazan ağız dolusu duman püskürerek. ikbal’i bu sabah daha sakin bir nazarla tetkik etmek. o vakit yüzbinlerce şenaverlerin. suya düşmüş bir taşın sukut noktasından büyüye büyüye açılmış bir daire şeklinde. coşkun bir su sütunu şeklinde akan bu güneş çağlayanı Ahmed Cemil’de şimdi her şeyi iyi görmek meyli uyandırıyor. Muzlim bir gecenin şu münevver sabahı bütün melalini. insanlar muhitin tesirlerine ne kadar esirdirler. Akşam kardeşine saadetini iade edebilmek için hiçbir imkân tasavvur edemezken bu sabah belki şu iki kalbi biribirine yaklaştırabilmek mümkün olacağını düşünüyordu. suya düşmüş ince bir kâğıd gibi o duman tabakasının üzerinden perişan bir dalga geçiyor. sigarasının dumanlarıyle bu mü-telâtım sütunun oyunlarını seyrediyordu. bir halkanın kenarına ilişiyor. Bu bulutçuklar. rakkase-leriyle dalgalanıyor. îri. Bu oyun sabah güneşinin şu sihirli sahnesi. odasına bir neşve şelâlesi. zarif sevimili bir çocuk bileziği çırpınarak geçerken Ahmed Cemil bu sabahki âsab . ihtimal biraz söyletmek için karar vermiş idi. her şeyi tamir ve ihya edebilecek zannettiren bir his peyda ediyordu. hava ve ziyadan mürekkep bir şelâle gibi yüz binlerce toz parçalarından. rakkaselerin her an müMAİ VE SİYAH 177 tebeddil. şeritler evvelâ odanın rakid görünen havasında fersiz bir beyazlıkla teveccüh noktasını tâyin edemeyerek mütereddit sallanıyor. güya ensicesi çözülüyor. sonra o münevver sütunun telâtumi cazibesi. Hemşiresine: «Sen şu noktadan mecruhsun!» demeksizin. En evvel İkbal’i düşündü: «Şüphesiz. uzun bir şeridin içinde ufak bir ihtizazla bir kasırga şeklinde süzülüp sarılarak o güneşin bütün havasını boğmak isteyen telâtum merkezine •doğru çekilip gidiyorlardı. daha oynak bir faaliyet. şu münevver zemin. oturmuş. bacakları sallanarak. bütün ye’sini silmiş idi. şimdi perdenin açık kalmış bir kenarından hafif bir güneş dalgası girerek Ahmed Cemil’in karyolasının kenarına kadar mail bir sütun şeklinde düşüyor. taze bir hayat buhranı uyanıyordu. daha sonra üzerine bir bulut gölgesi isabet etmiş bir kar safihası şeklinde bir donukluk bırakıyor. o yüz binlerce zerrelerin. vâsi bir halkanın ortasında küçük. ince kıllardan. öbür odanın donuk havasında görülemeyen sayılamaz. Böyle bulutlar halkalara karışarak.

ağabey?» dedi. kenarı ayrılmış mendilini önüne döktü. fakat gelişi güzel açı verdiği sahife çevrilmiyor. Yazıhanesinin köşesinden atladı. Eniştesi için: «Nasıl oluyor da buna hiyanet ediyor?» diyordu. bir şiir melâliyle güzel buldu. Evvelâ İkbal bu davet ile gece yarını kalan vak’a arasında bir münasebet olacağına hükmetmiş.. şimdi geliyorum. Ne kadar zaman geçmişti ki iki kardeş arasında bir gömlek tamiri yahut noksan bir düğme ikmali kabilinden bir iş çıkmamıştı. bitmiyordu. 12 muş gömleklerini. Doğrudan doğruya İkbal’i çağırmaya cesaret edemiyordu. İkbal. yüzüne bakmayarak dinlemek istiyordu.gözlerine bir sakin donukluk gelmişti. Bu sabah genç kadının yüzünde musibetlere tahammül için karar vermiş olanlara mahsus bir melûl sükûnu vardı. cesaret buldukça ilâve ederek ayni söyleyiş tarzını takip etti: . İkbal her şeyi iyi tarafından gösteren bir noktayı nefsine vazetsin. İkbal henüz kendi odasında idi. mes’ud olur»diyor. Bir dakika sonra elinde sepetle Ahmed Cemilin odasına geldi. İkbal’in ağzında daima lâtif bir muhabbet hücceti çocukluğa mahsus saf edasıyle tekerrür eden bu «ağabey» hitabı bu sabah Ahmed Cemil’in kalbini bir rikkat tatlılığıyle ısıttı.» dedi. kapısını açtı. Fakat bu tamire muhtaç şeyler önüne yığılınca müsterih oldu. Onun tamir edilecek bir çok şeyleri birikmişti. Üzerinden müthiş bir fırtına geçmiş bir gök parçası gibi çehresinde bir yorgunluk eserinden başka bir şey yoktu. İkbal’in karşısına oturdu. bahtiyarlığının mucidir. Ahmed Cemil yazıhanesinin üzerinde sürüklenen bir kitabı aldı. Gece bir tuğyan ile boşalan gözyaşlarından sonra asabı gerilmiş. Bir aralık «İkbal. Şimdi Ahmed Cemil’i öyle.meyline göre bir felsefe icad ederek kendi kendisine: «İnsan bedbahtlığının. Ahmed Cemil kardeşini şu hazin haliyle pek güzel. gözlerini kaldırdı: — Ne kadar zaman oluyor ki seninle şöyle karşı karşıya bulunmadık.. Odama gelir misin. onun sesini işittiği zaman kalbi çarpmıştı. Sesini işitince sofaya çıktı: «Beni mi istiyorsun. daha sonra: «Fakat onu o noktaya getirebilmeli» diye bir mütemmim ilave ediyordu. İkbal’i “mümkün mertebe yanında ziyade alıkoymak için ilikleri bozulMai ve Siyah — F.. İkbal? Bu sabah sana iş çıktı. laubali bir ses takınarak kapısından bağırdı: Anne! İkbal’e söyle de buraya gelsin. tâ minderin öteki ucuna. Belki izdivacından beri birinci defa olarak kardeşinin bir işini yapmağa vesile bulduğuna sevinerek İkbal: «sepetimi alayım.. dedi. Genç kadının dudaklarında hafif bir tebessüm uçtu. O kesik kesik. Gözleri kitabın üzerinden kayarak İkbal’in soluk çehresine çevriliyordu. astarı sökülmüş ceketini. gözlerini indirdi.» dedi. gevşemiş.

o acılıktan âdeta bir zevk duyarak kendine yazık ediyorsun. Sen kocanı bir kadının sevmesi lâzım geldiği gibi sevmiyorsun.. Seni temin ederim ki son nefesimi hiçbir şey söylememekle vermek azmindeyim..Bir kız evlendikten sonra bütün muhabbetinin kocasına inhisar edeceğini zaten bilirdim. Ahmed Cemil sözlerinin mecrasını birden tebdile lüzum gördü. bak.. ancak sana ait olsun. bu nazarın karşısında daha ziyade nikahım muhafaza edemeyeceğini anladı. dedi. Zaten kadınların hepsinde mevcud bir bedbaht olmak telezzüzü ile kendini zorla mes’ud görmemeğe çalışarak. bu mudhike-ye ne lüzum var? Bana yavaş yavaş bir şey söyletmek istiyorJvı A ± VB SİYAH 179 sun. İkbal acı bir hande ile tekrar gözlerini kaldırdı.. Onu koparıp çıkarabilmek için hiçbirinizin elinizde kâfi kuvvet yok.. hattâ babasının bile bir tasarruf hakkı olmasın. Beni bahtiyar edebilmek için elinizde ibir vasıta yok. İşine gelmiyor. daha sonra: İkbal. Kinle. İkbal hayretle baktı: Evet.. bakayım? Babasına gittiği için değil mi? Bak. ben bilâkis enişteni sadık.. gülerek ilâve etti: — Hattâ fazla aşkla seviyorsun. sakin bir muhabbetten başka bir hisle sevmiyorum.. ağabey. ağabey. biraz tevakkuf ederek. sana. yahut kendin aklanıyorsun kardeşim. İkbal gözlerini kaldırmayarak bu mütalâayı cerhetmek istedi: Asıl şimdi lâtife ediyorsun.. dedi.. muaheze edeceğim. şu dakikada zihninden geçen şeyi dalgın dalgın yüzüne dikilen bu gözler Ahmed Cemil’e vuzuh ile takrir ediyordu. Bugün hakikat olanca dehşetiyle tâ kalbimin üzerinde duruyor. düşman oluyorsun.... cevap vermiyorsun. Sonra bu hodgâm aşkın tahammül edemeyeceği ufak bir şey gördüğü zaman ona adavet etmeğe başlıyorsun... bu defa tâ yanına sokuldu: Lâtife ediyorum.... Ahmed Cemil güldü: Beni aldatmak istiyorsun. Fakat inanır mısın İkbal? Enişteme o kadar merbutiyetime son derece memnun olmakla beraber bize biraz küçük bir muhabbet hissesi tefrik etmiyorsun zannediyordum. değil mi?. müsaade edersen seni bir parça mua’heze edeceğim.. onu babasının evinden bile esirgiyorsun ki onun üzerinde hiç kimsenin. . Dün akşam niçin ağlıyordun. İkbal’in bu dakikada zihninden şu sözler geçiyordu: Ne demek istediğini anlıyorum.

» davetine: «Vaktim yok!» cevabını verdi. MAIVESİYAH İSİ Şimdi hepsine bir durgunluk. İlk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. «fakat bitirmek için kendini çok yorma. zihni yalnız elindeki işiyle meşgul imiscesine eline yeni aldığı bir gömleğe bakarak: Aman ağabey. oğlan mı?» diyordu.. İkbal’in söylememek istediği şeyleri zorla ağzından koparmak müfid olmaktan ziyade muzîr olacağına kani idi. kendisinin bu suretle telâkki edilmesine ağlamak isteyerek bakıyordu. onun önünde kendisini böyle bir ruh müdek-kiki sükûnu ile teşrih ediyor görmekten utandı. yüksek sesle okuyor. Ahmed Cemil’in dudaklarının ucuna kadar geldi: O halde dün gece ben odanda iken niçin onun gelmesinden korkuyor dun? Bunu söylemek istemedi. Yazı odasının iki kanatları açılmış. ben kendimi hiç bedbaht bulmuyorum. ötekiler etrafını almışlar. Zaten İkbal bu bahsin devamına müsaade etmek niyetinde değil gibiydi. dedi. çabuk yürüdü.. kardeşini hayretle dinliyor. bunu nasıl giyiyordun?. dedi. ilk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. bir kabahat esnasında tutulanlara mahsus bir perişanlıkla deminki’ kahkahalar güya dudaklarına yapışmış kalmıştı. . matbaanın merdivenlerini mutadından ziyade hızla çıktı. o vakit Saib şaşırarak elinden gazete düştü. fakat artık sabahleyin kalbinde uyanan her şeyi iyi bulmak hissi muhtel olmuş oldu. devam edemedi.İkbal şimdi elindeki işini dizlerinin üzerine bırakmış. O zaman İkbal gözlerini süzdü.. bir beceriksizlik gelmiş. Bu bir nevi: «Bahsi burada bırakalım» demekti. fakat ötekiler gördüler. etraftan bir «hişt» ihtarı çıktı... Sonra alay etmeğe başladı. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. Ben bunları alayım da akşama kadar yaparım. Yazı odasının iki kanatları açılmış. acı bir hande ile: Lâkin yanılıyorsunuz. bu ilikler büsbütün bozulmuş. Ahmed Şevki efendiden başka Fatin Di-lâver ve Mazhar Feridun beyler de orada idi. Saib ayakta. zira çalışacak bir halde değilsin!. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. Ahmed Cemil bu nazardan büsbütün sıkıldı. Kardeşinin kolayca değil belki hiç tedavi edilemeyeceğini anlıyordu. gülüşerek. elinde bir gazete. 15 Ahmed Cemil bu bahsi bir lâtife ile bitirmek istemişti. hattâ dükkânının önünde duran Ali Şekib’in «Biraz uğraşana. Dün gece ağlayışıma yanlış mâna verrıişsniz. Bugün matbaaya geç kaldığı için biraz acele giyindi. Ahmed Cemil ayağa kalktı.. kırışarak dinliyorlardı.» dedi. Said’le Saib’den. Onu Saib görmedi. «Kız mı istiyorsun.

ne de bir şey söylemeğe kuvvet buluyordu. sütunları şöyle bir dolaştı. Hiçbirisi cevap vermeğe kuvvet bulamadı. fakat gülünç bir surette tasvir olunuyor. O vakit Ahmed Cemil o kadar vazıh. o tercümelerde ihmal yahut terkin hatası neticesiyle kalmış yanlışlar büyük bir takayyüd ve ihtimamla toplanıp onun edebî iktidarına birer burhan olmak üzere tâ’dad edildikten sonra bütün nazma dair nazariyeleri türlü gülüng tahriflerden geçirilmiş.Ahmed Cemil anlayamadı. bir çok yerlerini anlamayarak devam etti: Ahmed Cemil tamamen tasvir edildikten sonra bu şairin — frenk gazetelerinde kapıcılara mahsus romanları tercüme etmekle kudreti malûm olan bu şairin — bir gün şiir âleminde bir başkalık vücuda getirmek illetine musap olduğundan bahsediliyor. Ahmed Cemil’in şimdi hiddetinden dişleri kilitleniyor.. en lâkayd olanları bile edebiyat namına kızdıracak mudhik bir tarzda tarif edilmişti. oradan silinmeğe bir çare arıyormuş gibi duran Saib’in önündeki gazeteyi aldı... Okuduklarını bir bulut arkasından görerek. Bu makalenin Raci’nin eseri olduğunu zaten hepsi. yumrukları sıkılıyordu.. tâ üçüncü sahifenin başında müteaddit istifham ve hayret alâ-metleriyle mücehhez bir serlevha gördü: bir edebî müseme-re??ü. hattâ şimdiye kadar Raci’nin yazdığı şeyler içinde nispeten bunun en muvafık eseri olmak lâzım geleceğine biraz evvel Said hüküm vermişti.. şimdi onun üzerinde husule geleceğini anladıkları acı tesiri düşünüerek yüzüne merhametle bakmağa başlayan.. başı ile. ne gazeteyi bırakabiliyor. Makalede: «Haniya sabahlan Babıâli Caddesindeki dükkânların önünde durmak mutadında olanların görmeğe alıştıkları uzun saçlı bir şair vardır. Fakat kendisine doğrudan doğruya teveccühe cesaret edemeyerek kuvvet bulmak için yekdiğerini araştıran nazarlardan okunan şeyin kendisine müteallik olduğunu hissetti. kolları ile.. biribırine bakışarak güya: «Söylesenize. belki bir dakika evvel tuhaf bularak güldükleri için nedamet duyan bu arkadaşların karşısında oturmayarak. O vakit Ahmed Cemil’in gözleri bulandı. O vakit kendisini zaptedemedi. . sonra Ahmed Cemil’i sofranın üzerine çıkartıyor. kendisinin nasıl tahkir edildiğim görmek isti-caliyle. bütün kıyafetiyle. okumağa başladı. Sonra o edebî müsamere. şimdi etrafında bulunanlardan sıkılıyor. saçlarıyle.» diyorlardı. Nihayet Ahmed Cemil elini uzattı. En evvel o cesaret ederek: «Bir şey mi var?» dedi. cismaniyetiyile öyle alay ediliyordu ki hiddetinden gözlerinin beyazına kadar kızararak dudaklarının arasından.. «Racü. Raci oıakelesinin bu faslında bütün davetlileri tetkik edilmeğe lâyık bir malûl dimağın garabetlerini temaşa ile eğlenmeğe gelmiş olmak üzere tasvir ediyor.» mukaddemesiyle başlanıyordu. gözleri. o «Hırsızın kızı» filân filân gibi tercümeleri yüzüne vurulduktan.» dedi... ona Galata’da. anlamışlardı.

Onun bu sözü hepsine cesaret verdi. Kendisini yalnız onun anlayacağından emindi. Bu kadar kıskanıldığınıza memnun olmanız lâzım gelir itikadındayım.» . herkesi. sokaklarda kendisi için gülünüyor. yukarıya kaldırılmış. Nihayet orada kendisini huzzar tarafından bir iskemleye oturtulmuş. o da gülecek. zihninin içinde yalnız Lâmia kaldı. Eğer o şu dakikada burada olsaydı bu dört sütunluk zehirin acısını M A I VE SİYAH 183 onun yanında ağlayarak dökmekten ne büyük tesliyet duyacaktı! Kendisine en evvel Fatin Dilâver bey tekarrüp etti. tâbirlere tekayyüd edilmedi. bütün gazete okuyanlar ne yapacak? Demek şimdi bütün kıraathanelerde. Raci bu makaleyi bütün köhne bir lisan tarzının süsleri olan secilere. Bunun re kadar haksız olduğunu anlamaz mı? Hissetmez mi? Hattâ benim için acıyarak. Şimdi şurada kendisine yaranmaya lüzum gören bu adamlar o dört sütunluk tahkirden gülmek hevesini duyarlarsa ya kendisine uzak olanlar. tiyatroları sahnelerinde görülen soytarılara mahsus eda ile eserini okutuyordu...» diyordu. ibhamlara boğmuş. Sonra yine kendi kendisini temine çalışıyordu: «Hayır. türlü müstehcen imalarla doldurmuştu... Demek kendisinin hayatta gaye olarak sevdiği. Birden nazarından bütün halkın ehemmiyeti düştü. teşbihlere.. Ahmed Cemil bunları okuyamadı. belki hiddetinden bu mülevves kâğıt parçalarını yırtacak. ziyafet odasının etrafında kahkahalarla gezdirilmiş gördü. terbiyesizliğinden bahsolundu. Tâ ciğerlerinin ortasında birşey yırtılıyor zannetti. kelimelere. Ah! Şu dakikada Hüseyin Nazmi’ye ne kadar muhtaçtı!. demin bu adamların şu makaleyi dinlerken eğlenerek güldüklerini düşünüyordu. O vakit eserin güya ötesinden berisinden misal olarak irad edilmiş parçalar geliyordu. fakat bunlar Ahmed Cemil’i tesliyeye hizmet edemedi. vücude getirdiği bu eser şu dakikada herkesi güldürüyor. Ahmed Cemil derin bir keselân duydu. Ahmed Cemil bunu bitirdikten sonra . kendisine mahsus beyan ve nazını tarzının bu zelil tahriflerine tahammül edemedi. kahvelerde. Artık Raci’nin bayağılığından. Nagihân «bu herkesi» tâbirinden bir çehre ayrıldı: Lamia!. Evet. eğlendiriyordu. Amerika.bir çamur deryasına düştükten sonra kalabalığın içinde ayağa kalkarak etrafına bakanlara mahsus perişan bir hal ile . cinaslara. bir sahtelik duyuyor.Afrika. gülmeyecek. makalenin sonlarına bakmak istedi. dedi..bir arkadaşın tahkir edildiğini görmekten gizlice memnun olmakla beraber bir acı karşısında duyulan tesirden hâlî kalmayan çehrelere göz gezdirdi.. «Bunu Lâmia da görecek.. etrafında ibzal ile açılan bu muhip sözlerde bir soğukluk. bilmeyenler bilenlerden: «Bu şair kim olacak?» diye soruyorlardı.

. Kendi kendisine: «Ah. Bir aralık odasının kapısına vuruldu._£nj|&eşjJ. Matbaanın son ıslahatı esnasında idare memuruyla karar vermişlerdi. Raci’-ye hiç mukabele etmemeye. Yazıhanenin üzerinde darma dağınık duran gazete yığını arasından «Peyam-ı Cihan» nüshasını buldular. Ahmed Şevki efendi bir nezaret ve intizam takayyüdiyle odasında bir kısmı muattal duran bir dolabın altı katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri. öğle vaktine kadar orada kapısını sürmeleyerek sedirin üzerine uzandı.. bir “muvaffak”1 olmak azmiyle ayağa kalkar. Ra-ci için en büyük cezanın. Bir aralık Mazhar Feridun bey: Biraz da dostlarınızın yazdıklarını okuyunuz. Ahmed Cemil hayretle baktı. bıçaklar koymuş. öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. onun husumet asarına karşı üâkayd davranmaktan ibaret olduğuna hüküm veriyordu.» diyordu. Matbaada kendi odasına kapandı. Yalnızlığa şedid ihtiyacı vardı. hülyalarım!.. hattâ kendisine tesadüfünde bir şey vâki olmamışçasına muamele etmeye karar vermiş idi. onun tarafından merhamete şayan görüleceği ümidiyle tatlı bir ağlamak arzusu duyuyordu. peşkirler. Ahmed Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman . Yalnız Mazhar Feridun’a: «Teşekkür ederim!» dedi. Matbuat âleminde dostlar da olur mu imiş? Onlar da bir arkadaşı takdir ederler mi imiş? demek istiyordu. su kadehleri. Bir aralık yine kendi kendisine kuvvet verir. zihninden cesaretini kırarak geçen fikirleri kovmak isüyormuşçasına silkinerek: «Ne için fütur getirmeli? Bir hasudun hükmüne bir hayatın esas gayesini feda edecek kadar zaaf sahibi miyim?» derdi. S 1 . eseri. tabaklar.Ik-bal. düşündü. Bir ses: «Ahmed Şevki efendi sizi bekliyor!» dedi. Nazarında bütün emellerin muhassalası ehemmiyetini haiz olan eserin henüz intişar etmeden üzerine dökülen bu tahkir çirkâbı hülya kanatlarında mühlik bir ceriha açmış idi. Kendisine M A i V £.MAİ VE SİYAH uzattılar. hergün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamağı âdet etmişti. matbaa.. Bugün Ahmed Cemil hiç kimse ile konuşmaya tahammül edebilecek bir halde değildi. Şimdi . dedi.Butî^ namaya başlamıştı..Bu son ihtimal üzerine insanlarda kendilerine merhamet edildiğini duydukları zaman hâsıl olan lezzete benzer birşey hissediyor. fakat artık aldığı yaradan sonra devayı istihfaf eden mecruhlara mahsus bir istiğna nazariyle gazeteyi almadı. çatallar. Fakat hakikatte şu demin kanını kurutan bir sahife dolusu tahkiri lâ-kayd telâkki edebilmeğe kuvvet bulamıyordu.

. «Matbaa. O zaman Ahmed Cemil kızararak. İdare memuru bu cevap ile kanaat etmemiş göründü: Keski sen de çıldıracak kadar hiddetlensen de nefsini böyle meyusiyete teslim etmesin. Ahmed Şevki efendi şimdi önlerinde duran kebap sahanına çatalın ucu ile dokuna dokuna dalgın bir vaziyette dinliyordu.. Başka?. sabrınız varsa dinleyiniz. arkada185 . Ahmed Cemil bütün ruhunun kuvvetiyle: Pek ziyade!.. . Senin eserine itimadın var mı? Bana ciddî söyle. Akşam validesine söylemeğe cesaret edemediği korkularını izah etti. iki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lâkırdı söylemediler.» kelimesini işitince eliyle «kâfi» dedi.. İkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde sıcak bir muhabbet havası içinde saran bir incizap hâsıl oldu.. O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir muhabbetinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. sonra: «Matbaa. İlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye taallûk etmesi pek tabiî idi. şım beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin ateş üzerinde lâtif biberli.. Evvelâ kardeşinden bahsetti.. odasından çıktı. jggerlHI anlattı. kokulu dumanlar içinde cızladığını seyrediyordu. tereddüt ederek Lâmia’-yı. dedi. sadeliğiyle. eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı... Artık yemeklerini bitirmişlerdi. Ahmed Şevki efendiye göre pek ince olan bu mülalâa Ahmed Cemil’e hayret verdi.hissetti. Ahmed Şevki efendi de kendisini merhametle dolu bir nazarla seyrediyordu. İdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanma kurmuş.. iskemlesini biraz çekerek.» dedi. Bilâkis kendimi pek metin buluyorum. Ahmed Şevki efendi ni-‘hayet: — Ne kadar teessüre meyyal adamsın? dedi. . Bu iki hülyanın yekdiğeriyle irtibatını izah etti. «o ciheti ben sana anlatacağım. Bugün benim yerimde başka biri olaydı hiddetinden çıldırırdı..» dedi. Ahmed~5evkT~efendi bir bardak suyu süze süze içtikten sonra kırpık bıyıklarını elindeki peşkirle kuruladı.» Ahmed Şevki efendi arkadaşının başka dertlerini soruyordu.. safvetiyle etrafını çevirenlerin hepsine müreccah olan Ahmed Şevki efendiye dökmek ihtiyacını duydu: «Beni meyus eden yalnız o değil. keten yeleğini gevşetti: — Bu son dertler bir şey değil! dedi. Bu bir saniye içinde Ahmed Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe tevdi etmek isteyip de muvaffak olamadığı hislerini bu adama.

Nihayet Ahmed Cemil matbaada mevkinin vahametini daha ziyade anlamaktan korktu. Ne için öyle bakıyorsun? Başka bir çare mi var? Ahmed Cemil bahsi daha ziyade takibetmek istemedi.. fakat idare memurunun son sözleri sevince imkân bırakmadı: Lâkin kardeşine ait olan dert pek büyük.. daha ziyade büyüyordu. Ahmed Cemil bu esareti kabul etmemek istedi: — Ne için onun esiri olayım? Matbaadan istersem şimdi her alâkayı kesemez miyim? İdare memuru çok tecrübe görmüş adamların henüz her şeyi mümkün görecek kadar genç olanlara karşı kullandıkları tebessümle: — Zavallı çocuk! dedi. Kendi odasına girdi. Ahmed Cemil korkulu bir muvaceheden kurtulduğuna seviniyordu. artık bahsi biraz evvel neticesiz bırakılan Ikbal’e irca etmek istedi. Matbaada ancak nöbetçi mürettiplerle makineciler vardı.. Za-valhjmlyalari!. Sonra kardeşini tatlik ettiririz. A’hmed Cemil utanmasaydı Ahmed Şevki efendinin boynuna atılarak o kırmızı yüzünü şapır şapır öpecekti. „ ^ . O zaman Ahmed Şevki efendi: — Kardeşine ait olan der-din_ tesviyesi^natbaadaki işin ^~ISn l Evvelâ eve. meselâ «Peyam-i Cihan» matbaasıyle bir mukaveleye girişse. Bu büyük kelimesi Ahmed Şevki efendinin ağzında başka bir ehemmiyet alıyor. şu müphem vaziyete bir netice vermek istiyordu. Ahmed Cemil bir türlü idare memuru_ kadar işi fena göremiyor... Onlar bu sefil hakikatlerden ne kadar uzak kalmışlardı!. ~ ^ x x a xa 187 Bu gece Ahmed Cemil’in nöbeti idi. ona da benim itimadım var.. Bu akşam artık bir karar vermeğe azmetmişti. hülyasını ayıramıyor yapabilecegT şeyleri zihninde tetkiTî ettikçe kalbi hep şu^ “söTf~1^?0ye”*çar-esîn^jEemayüî ediyordu. Ne olursa olsun bu karışık işe. O vakit iki arka-diş’İnitün mfimalleri tetkik ettiler. Yahut makineleri alsa. İdare memuru ile Said ve Saib gittikten sonra büsbütün yalnız kaldı.... Evi ne yapacaksın?.... onları bir kere daha görmek istedi. meseleyi o kadar kötü bulamıyordu. makinelere birer çare bulalım. O halde evi kurtarmak. Lâmia’yı da gidip biraderinden istersin. Eniştesiyle devam edebilmek artık mümkün değildi.. Merdiveni yarı tenvir eden kırık şişeli bir asma lâmbanın ziyasıyle . kardeşin o çapkın herifin nasıl hükmünde ise senin de matbaadan dolayı esaret altına girmiş olmaklığında görüyorum.. . Âhmed Şevki efendi far-zettiği tehlikeleri izaha çalıştı. Bugün eniştesi matbaaya hiç uğramadı. Bir aralık aşağıya makineler dairesine inmek.O halde eserini bastırırsın. Bir matbaa sahibi olabilmek emelinden mümkün değil. idare memuru nihayet endişeli zamanlarına mahsus vaziyetiyle iki parmağının ucu ile burnunu kaşıyarak dedi ki: — Asıl fenalığı.. makineleri ona bırakmak lâzımdı.. Makineler ne olacak?.

cam kapıyı açtı.. bu zavallılara derin bir merhametle acırdı. matbaada herkes Raci’nin bu haline alışmıştı. makineciyle yamaklarından birini çağırdı. üzerinde yelken bezinden örtüsü çekilmiş duruyordu. petrol. makineler dairesine girdi. efendim!» dedi. yerlerine doğrularını koymak. harf harf toplayıp dağıtarak ilerilemez. Ahmed Cemil bu müşkül san’atm bütün yorucu. efkârı parça parça. başım oraya dayamış bir siyah gölge gördü: Racü Kendi kendisine «sarhoş! şimdi bunu ne yapmalı?» dedi. Bütün bu şeylerin nasıl kan kurutucu bir cenk olduğunu düşündükçe hayatlarını. Ahmed Cemil’i görünce hepsi başlarını çevirdiler. elinde cımbız. mürekkep kokusundan toplanmış ekşi havasından garip bir haz duyardı. Satırları gevşetmek. üzüntüden. yine on yaşından beri parmaklarının ucunda efkârı çözüp bağlamakla yoru-la yorula harap olan vücudunu makinenin soğuk safhasına eğdi. donuk ziyasıyle şuradan bir nokta ^çıkarmak. hayatları bahasıyle kazanan bu adamlara acır. Buzlu ¦camı üstünde «İçeriye girmek memnudur» ihtarı görünen kapıyı itti. Ötede başmüretip makinenin üzerine eğilmiş bir arkadaşının tutuverdiği el lambasıyle gazetenin son tashihlerini yapıyor. Bütün gün ayaküzeri.» cevabını verdi. merdivenden yukarı çıkıyordu. onları pek ziyade merhamete şayan bulduğu için severdi. Ahmed Cemil bir şey söylemiş olmak için: «Yarım saate kadar biter mi?» dedi. Son tashihler yapıldıktan sonra gazeteyi basmağa başlamadan evvel bir nüshasını nöbetçi muharrir tashih edilmiş nüsha ile tatbik ederdi. yanlış kelimeleri harfleri birer birer ayıklamak. sıkışmış bir satıra bir fazla kelime ilâvesi için yirmi satırı yerinden oynatmak yekdiğerine aktarmalar yaparak bu madenden mahlûkları arzuya itba etmek. parmaklarının ucunda fikirlerin çözülüp dağıllmasmdan yavaş yiavaş zihnine bir perişanlık gelerek işleyen bu sanat adamlarına mahsus bir muhabbeti vardı. bu âlemden çıkacak olursa kanının kuruyacağını zannederdi. Bazı defalar tashih esnasında bulundukça onlara bakamazdı. Geri döndü. onun için mürettipliği muharrirlikten zor bulur.trabzanı tuta tuta indi. Başmürettip: «Şimdi ilk nüshayı gönderirimi. bitmez bir işte sürat göstermek. bazan bir müşkül yere tesadüf etmek. dört yüz şu kadar hücreye zihnini taksim ederek. öteye bir virgül koymak için.. Onlar tac-cüp etmediler. yorgunluktan ciğerleri göğsünün içinde darlaşarak.. kâğıt..İlerledi. Tekrar geriye döndü. tahammül edilemeyecek bir vaziyetle kokulu lambanın pis havasının. Litografya makinesi tâ dipte. onu tutup . sabırsızlıktan. ciğerinin bu havayı teneffüse muhtaç olduğundan. bir kenarda makineci esneyerek tashihlerin bitmesini bekliyordu. cenkleşmeğe başladı. parmaklarını zihnine yetiştirmek için içi içine sığmayarak çabuk yapmak isteyip de yapamamaktan gelen bir sinir buhramyle hastalanarak. sonra başmürettip: «Şimdi bitecek. buraya ne vakit girse yağ. merdivenin tâ ilk kademesinde trabzana tutunmuş. Ahmed Cemil en evvel onu bir muhabbet nazariyle selâmladı: «Dünyada yegâne servetim!» diyordu . Bu gece onu bekliyordu. o binlerce mini mini şeyler içinde cımbızın ucu ile gezmek. üzücü çengine pek vâkıftı.

Ahmed Cemil kendi kendisine: «Benim bulunmadığım geceler demek oluyor. Buna çare aradılar. Ahmed başıyle «Evet!» cevabını verdi. Saib yalan söylememişti. idare memuru «Hastahaneye?. Raci gözlerini açıp baktı. Nihayet Saib: «Acaba orada hususî bir odada yatırtamaz mıyız?.» dedi. . nihayet ittifak hâsıl oldu.. Bu adam hakkında duyduğu nefretle beraber ona acımaktan nefsini ialıkoyamamıştı.. o vakit her türlü kinini unutarak bu ‘hasta adamın yanına gitmeğe karar verdi. Saib’in bu sözü üzerine bir gün Ahmed Şevki efendinin haber vermek istediği fena netice aklına geldi. Ahmed Cemil Raci’ye birşey söylemek istemedi. sonra yalnız bir saniye için uyanmış da tekrar derin bir uykuya dalmış gibi tekrar kapadı. aşağısını ben deruhte ederim» dedi.. Ahmed Cemil sarardı. Ahmed Cemil’in odasına sedirin üzerine yatırdılar. odaya girdi. Saib’le beraber içeriye girdiler. ##* Bu sabah Saib... < Ahmed Şevki efendi gelip Raci’nin hastalığı haberini alınca omuzlarını silkti. Fakat başka bir çare? Zevcesiyle şu halinde barıştırıp bu müşkül hastayı o zayıf âciz kadına tahmil etmek her ikisini de öldürmek demekti. Beş dakika dakika sonra tekrar Ahmed Cemil’in yanma avdet etti:— Raci sarhoş değil.. Zaten o da kendisini görebilecek bir halde değildi. O vakit düşündüler. Matbaa sabaha kadar Raci’nin ciğerlerim söken öksürüğü ile sarsıldı.. bugün babasına müteallik fena birşey olacağı hissiyle kapının etrafında dolaşıyordu..» dedi. Bu kelime Ahmed Cemil’de pek ağır bir tesir hâsıl ediyordu.» dedi. Nedim gelmiş.yukarıya çıkarırken bir aralık makineci: «Bir haftadan beri dört beş keredir böyle geliyor!» dedi. Saib: «Siz gazete namına bir tavsiye veriniz. çoktanberi hasta. Ahmed Cemil’i orada görünce: «Galiba gene içeride!. tanıdıklarından Tairine adam göndermek için hatırlarından geçen isimleri tekrar ettiler..» diyordu. O vakit bütün arkadaşları düşündüler. Saib. Lâkin hastahane?.. Bu gece Raci’ye görünmemeği tensip etti. Buna bir türlü karar vermek için cesaret edemiyorlardı. Bu ümit biraz cesaret verdi. Ahmed Cemil’e: «Şu haliyle benim nazarımda mahkûmdur. fakat bugün yatağa düşecek demek oluyor» dedi. HastaJıane!.» dedi. Eczahaneye onu «aldırdılar. Hekimin muayene neticesi idare memurunun hükmünü teyit etti. Ahmed Şevki efendinin riyaseti altında bir çare aradılar. yavaşça Saib’e: «Bir hekim getirtmeli» dedi. fena halde hasta! ateşler içinde yanıyor! dedi. Ahmed Cemil bu geceyi heyeti tahririye odasında bir köşeye büzülmekle geçirmeğe kadar vermişti. «yalnız bugün hasta değil.

yine hemşiresinin yalvaran sesi..» Demek kendisine söylemek için İkbal’e bir emir veriliyordu? J-fJL Oda kapısının tekrar açılıp kapandığı işitildi. Yalnız Vehbi bey biraz tutuk. Sabiha hanım: — Yine kızı haşlıyor. Hattâ o akşam yemekte bir-leşildiği zaman bile şu üç kişi ile bu yabancı adam arasında doldurulmayacak bir fasıla mevcut olduğuna delâlet eder bir şey görülmüyordu. merdivenleri indiği duyuldu. Raci bütün bu müddet zarfında ne muhalefete. arasıra IkbaPin ince muhteriz sesini bir istirham zemzemesi gibi hafif mırıltısı fark olunuyordu.. biraz ciddî davranıyordu. Bir aralık yukarki oda kapısının açılıp kapandığı işitildi. biraz sonra İkbal’in yavaş yavaş. Fakat ikbal içeriye giremiyordu. değil mi? Ne söylüyorduysa çekinme. Ahmed Cemil cesaret edemediğini anladı. Bugün Ahmed Cemil eniştesine karşı aralarında hiç bir şey vaki olmamış gibi davrandı.» Yemini okunuyordu. ne muvafakate delâlet eder bir kelime bile söylememişti. Bu vak’a Ahmed Cemil’i o günkü kararlarında takviye etti.Ogün Raci Saib’in refakatiyle Gureba Hastahanesinde kendisine mahsus bir odaya yatırıldı. Yemeği müteakip kahvesini kendi odasına göndermelerini rica etti. yukarı çık. İkbal daha ziyade söylese kendisini zaptetmekte zorluk çekeceğini anladı. artık eniştesiyle matbaadan tamamiyle münasebetini kesmek lâzım geliyordu.» dedi. İkbal’le beraber yukarıya çıktılar. dedi. İkbal merdivenin son kademesinde düşünüyordu. Kardeşini görünce şaşırdı. istemeyerek. Ahmed Cemil «zavallı kız geliyor!» dedi. Ahmed Cemil kıpkırmızı oldu. omuzuna dokunarak: «Haydi kardeşim.. tamamen içeriye çektikten sonra: «Benim için sana birşey söylüyordu.. Ahmed Cemil eliyle işaret etti. birden yukarki muhaverenin kendisine müteallik ola-eağmı ihsas etti. diyor. söyle.ad<İediliyordu. «Niçin söylemiyorsun?. bu bizim gazetenin haysiyetine dokunur. bana söylediğini tebliğ et. hep sükût ediyordu. odanın kapısına kadar gitti. Vehbi beyin: «Niçin söylemiyorsun?» nidasıy-le tkbal’e bağırdığını işitti. Aşağısını ikmal edemedi. bir hiddet perdesi peyda ediyor. Vehbi beyin sesi şimdi yavaş yavaş yükseliyor.. O vakit İkbal cesaret etti: — Sizin için bir gazetede bugün birşeyler varmış. Ahmed Cemil’in gözlerinde kardeşine: «seni daha ziyade bedbaht etmemek için bütün haysiyet düşüncelerini fedaya karar verdim. Bunda hiç . Ahmed Cemil’le Sabiha hanım bakışıyorlardı. bir aralık yukarki odada fena bir sesle lakırdı edildiği dikkatlerini celbetti. sonra. Bu gece Ahmed Cemil annesine makinelere dair Ahmed Şevki efendi ile muhaveresi neticesinde büsbütün büyüyen korkularını izah etmek için vesile arıyordu. bu bir saniyelik zaman zarfında Ahmed Cemil.. demek kendisi gazetenin haysiyetine dokunaca! kadar rezu~olmus__addedilivordn r^ezîî^lmıış^. temin ederim ki senin rahatını bozmamak için hiçbir mukabelede bulunmayacağım» dedi.

tahkirde ben tekad-düm etmiş oluyordum. kendi fikrini takip ediyordu: Ah! Bir gün evvel davransaydım! Şimdi makineleri almalı. dedi. cevap vermeyerek. tâ ilk sahifenin başında iki satırlık bir yazı gösterdi. idare memurunun tavnnda mûtaddan başka bir mâna vardı.. hiçbir şey söylemeden yazıhanesinin üstünde serilmiş duran «Mir’at-ı Şuûn» nüshasını aldı. Ahmed Cemil bütün kuvvetleri birden sönmüş gibi oturduğu iskemlede kolları sallanıyor. kendisine acıyarak ve sükût ederek bakan idare memurunu uzun uzun seyretti: — Bu beni matbaadan kovmak demek oluyor. yazı yazacak. parasızlığı gözünün önünde bir müthiş hakikat şeklinde tayyün ediyordu.. Ahmed Cemil’i görünce eliyle çağırdı. O bahis kolay. Ahmed Cemil onu iştimiyor. diyordu. dün gece kızına ağlarken bu gece oğlu için ağlanacak şeyler işiten bu ana. O zaman birinci defa olarak matbaa meselesindeki hatasını Sabiha hanıma anlattı. Kendisi de yine mutad hayata avdet ederek ders verecek. Ah! Bir gün evvel davranmış olsaydım. ya bir yere kiraya verecek yahut bir matbaa ile şerik olacaktı.. gözleriyle idare memurundan yardım ümit ediyordu. O vakit Cemil’in gözleri bulanarak şu ihtarı okudu: «Ceridemizin sernıuharrirliği Osman Tayyar beyin uhde-i kiyafetine tevdi olunmuştur. dinledi. bu eve yalnız yatmak için gelecek. Erken çıktı. Ahmed Şevki efendi gülerek: — Bu Tayyar’ı bildin ya.. Bu çalışmak azmiyle Ahmed Cemil babasının vefatından sonra duyduğu kuvvet ve metanetini tekrar buldu. Ahmed Şevki efendiye: . makineleri istirdat edecek. bir aralık tahakkuk ediyor zannettiği ümidin yeniden esasını ihzar için çalışacak. Ahmed Cemil’in muvaffakiyet ümitleri artık şüphelerle dolu kalbini tatmin edemiyordu. dedi. kitapçılara hizmet edecek. elindeki gazeteyi asabi bir hareketle buruşturarak yere attı: «Ah!» dedi. başında bir uğultu işitti.. tamamen tezelzüle uğramıştı. Şimdi bu kadında da bütün hayat ümidi. Ertesi gün sabahleyin eniştesiyle matbaada görüşmek is-tiyoyrdu.. bütün Tîanı güya hücum ediyormuş gibi kulaklarında. Matbaada Ahmed Şevki efendi küçük penceresini açmış birisine müterakkip görünüyordu. Sonra Ahmed Şevki efendinin karşısına oturdu. Annesi. onlar için bir çare bulmalı — sonra birden zihninden bir şimşek geçti — lâkin iki gün sonra taksit zamanı. Ahmed Şevki efendi: — Makineleri almak için bir çare bulalım.» Ahmed Cemil bir tahkir sillesi aknışçasına sarsıldı. Ahmed Cemil odasına geldikten sonra kapısını kapadı. bir anne saadetinin nuhbe-sini teşkil eden çocuklarını mesut görmek emeli. Ahmed Cemil’in bu dakikada bütün çaresizliği. sonra tasavvurlarını izah etmek istedi.zorluk görmüyordu.

» ddye bağırıyordu. dedi.. Matbaası başında parçalansın. mukavelenin müddeti bitince bir çare düşünülür. Yapılamayacak bir şey varsa.. İdare memurundan sonra derdini tevdie en ziyade şayan bulduğu adam Ali Şekib idi.. İdare memuruyle Ali Şekib ikisi birden cevap verdiler. Ahmed Şevki efendi bu cevapları tadat ettikçe Ahmed Mai ve Siyah — F.. makineler alınacak olursa işlerin kalmasından tevellücl edecek mesuliyeti kim deruhte edecek? Sonra. «Benden sonra boğulmak şerefi sana teveccüh etmiş olacak!» lâtifesiyle gülüyordu. Ali Şekib bir aralık Ahmed Cemil’e bir kuvvet daha verdi: Ne için telâş ediyorsun? dedi. t± 193 makineleri bir yere naklettirmek lâzım gelse hamallar için para yok!. diğeriniz gitmek için fırsat gözetiyorsunuz. Matbaada kalmak!. Vehbi beyin cevabı mantıka tamamiyle muvafık idi. yine kitapçı . Bu hülyaların arasında Ahmed Şevki efendinin her zamandan daha ziyade kızarmış olan çehresi göründü. Sonra bütün mübahasenin teferruatını nakletti.. Yalnız mübahasenin esasını kararlaştırdılar.. dedi. sırrını anlattı.. İdare memurunun teklifini tehalükle kabul etti. eski potinlerle gezecekmişim. O vakit yine hülya silsilesi başladı.. Benim küçük bir sermayem var.. iltizam edilmiş bir çok işler var.. Her-şeyi yaparım.. Kendinizin tahammül edemediğiniz birşeyin en ağırını bana yükletmek istiyorsunuz. Amma yine yırtık pantalonlar. Kendime iş buluncaya kadar ne yapacağım? — acı acı gülüyordu — Şimdi V fi öl A. Ahmed Şevki efendi doğrudan doğruya cevap vermedi: — Bugün eniştenle konuşmak için beni tevkil eder misin? O zaten bu müşkül mübaîıaseden kaçmaya vesile arıyordu.Lâkin ben büsbütün parasızım. Borç Ahmed Cemil’in binaenaleyh matbaada o çalışıp verilecek taksitleri kazanmalı. o da makinelerin matbaadan alınması. Biriniz kalkıp gittiniz. 13 Cemil sabırsızlıktan «Netice? Netice?. Ahmed Cemil neticeyi Ali Şekib’in dükkânında bekleyecekti.. yavaş yavaş. Ali Şekib ilcide birde: — Şu «uhde-i kifayetine» kaydına dikkat ediyor musun? Senin için iyi bir mâna tazammun etmiyor. Ve bunu ikisi de tekrar tekrar okudular. Ahmed Cemil tuğyan etti: Matbaada kalmak mı? Teklif ettiğiniz şeye bakınız. yanımızdaki dükkânı da tutar. bundan sonra onun ekmeğini yememek için açlıktan ölürüm. sonra. Siz o herifin ufak bir azametine tahammül edemediniz. Matbaadan çekilmek isterse taksitleri vermek için kendisi düşünsün.... Gazetedeki ihtarın bütün sebebini. makineleri oraya yerleştiririz. îdare memurunun ilk sözüyle bütün netice anlaşıldı: — Herif seni çok oynatacak!. diyor.

hemen her gece içeride îkbal’i haşlayan sesi işitiliyordu. iki üç kere tesadüfünde yüzüne bakmadı. Aralarında münasebet kesüeliden beri Vehbi bey akşamları her vakitten ziyade kaçırıyor. İdare memuru omuzlarını silkiyor. 16 Bu günden sonra Ahmed Cemil’in o bir vakitler bir sükûn ve saadet yuvası olan mini mini evinde bir cehennem hayatı MAÎ VE SİYAH 195 başladı. Bir gün Ahmed Cemil. Evin içinde herkes hususiyle Ahmed Cemil bu huysuzluklara tahammül için azmetmiş gibi idiler. eve ait olan meseleleri tesviye için müsait bir zaman buluncaya kadar eniştesiyle münasebeti kesmemeliydi. Eniştesini hemen hiç görmüyordu... Ahmed Cemil herifi hiç söyletmeyerek: . odasına kapanır.. ona kalırsa Ahmed Cemil kardeşine.. şurada mahvolup bütün bu hayattan. Vehbi bey şüphesiz onun matbaaya gelmediğini vesile ittihaz ederek IkbaFle kavgaya sebepler buluyordu. bir hasır iskemlenin üstüne oturdu. Vehbi bey her zamandan ziyade huysuzluklar icat ediyor. Ahmed Cemil herşeyi mahva kadar cesaret alacak bir âsab buhranı içinde idi: — Hepsi onun olsun!.dükkânlarında peynir ekmekle vakit geçirecekmişim.» diyordu.. artık hiçbir şey dinlemeye kuvvet bulamayarak. Nihayet herkesin vukuunu muhakkak olmak üzere hissettiği fırtına taksit meselesinin zuhuru üzerine patladı. evi ne yapacaksın?. şimdi kendisi de ne yapacağında tereddüt ediyordu. Ahmed Cemil bu kavgalara kendisinin yabancı olmadığını uzaktan uzağa farkediyordu. dedi. orada hiç bir şeyle iştigal etmek için heves ve kuvvet bulamayarak yatağına uzanırdı. makineleri. kıraathanelerde. Ahmed Cemil cevap vermedi.. Akşamları eve gidince herkesten kaçar. orada. Ali Şekib’in dükkânında otururken kendisine parayı ikraz eden sarraf sırıtarak geldi. başlamak istediği cümlenin şu ilk kelimesinden sonra gözlerini manalıca süzerek muhatabının aklına birşey getirmek istiyordu. Ali Şekib’in dükkânında. derin bir mefturiyet içinde ağlamak istedi.. İki elleriyle başını tuttu. Fikrini izah etti. evvelce tahammülü mümkün bir çakır keyiflikten ibaret kalan sarhoşluğu şimdi bedmest-liğe dönüyordu.. işsizlikten gelen melal ile dolaşıyordu. Artık başının içinde beyni tabahhur eden bir mayi gibi şişerek sanki patlamak istiyordu. «Çocuk!» diyordu. onun mihnetlerinden kurtulmak ihtiyacını duyarak. Ahmed Şevki efendi bu hiddet tuğyanını sakin bir çehre ile dinliyordu. hiç olmazsa o eski esvaplar altında. Artık matbaaya gitmiyor. «Hususiyle. evde herkes hazırlanan fırtınanın patlaması korkusuyle ikisinin etrafında sükût ediyordu. o muhtasar sofra başında haysiyetimi muhafaza etmiş olmakla mutmain olurum ya. Yavaş bir sesle: — Kardeşini.

fakat bir şey yapmamış olmamak için Ali Şekib’in fikrini kabul etmiş. fakat borç onun. sıkıp öldürmek arzusunu duydu.» mukaddemesiyle başladı. dedi. Ahmed Cemil bu teşebbüsten bir necat ümidi bekleyerek değil. Sarraf her türlü cevap almaya alışmış tebessümüyle cebinden çıkarmak üzere olduğu cüzdanını tekrar yerleştirerek gitti..— Lâkin anlamıyorsunuz. ilk önce: «bir seneden beri üzerime yük oldunuz.. geleceğini bilemeyerek. Fakat Ahmed Cemil artık nefsini zapta muktedir olamıyor.-ten sonra her şeyi parçalamak. Vehbi bey hiçbir şey tanımak istemiyor. o akşam İkbal’i çağırarak vak’ayı hikâyeden sonra Ve>hbi beye ev meselesinin muhik bir surete ircaını söyletmek istemişti. dedi. «ben evlendiysem senin haylaz kardeşini beslemeği taahhüt etmedim!» cümlesi Ahmed Cemil’in kulaklarını parçalayarak aşağıya kadar yuvarlandı.Vehbi beye gidiniz.. Şimdi hiçbir şeyin tamirine taraftar değildi. bu mukabele suretinin reddedilemeyecek bir kuvveti olduğuna inanıyordu. kapısı açık odasından bağırdığı işitildi. imza benim... yetişmedi de şimdi kardeşinin borcunu bana mı verdirmek istiyorsunuz?. zaten rabıtayı kesmeye de o vesile arıyor. Bu adamın bütün müfrit bayağılığı bugün tamamiyle meydana çıkıyor. dedi. Ali Şekib evvelâ sarrafı bir iki gün sabretmek üzere savdı. damlarlarının içine düşen bir ateş katresi o günden beri bütün vücuduna alevler akıtıyordu. Vehbi bey verilecek cevap için ikbal’i tavsite lüzum görmedi. hiddetinden titreyerek birbirine . kardeşinin yanında onu tazyik ederek bir şey yapmak mümkündür. Evet amma eviniz elinizden gidecek. mahvolacak. Sonra Ahmed Cemil’in yanma geldi: Sen hiddetle her şeyi berbat edeceksin. işte fırtına bunun üzerine patlamış idi. Bu cevabı kaç günden beri hazırlıyor. Şimdi ne yapmak lâzım. kendisi de parçalanan şeylerin arasında mahvolmak istiyordu. zannediyorum. Bana biraz soğukkanlı davranacağını vaadet. meselâ bu iakşam annenin. Biraz sonra — bu defa çehresindeki tebessümde fazla bir istihza ile — yine geldi. Ahmed Cemil annesiyle beraber Ikbal’in getireceği cevabı bekleyerek aşağıda oturuyorlardı. bir çare düşünelim. . Ali Şekib’e: «Bir cinayet yapmaktan korkuyorum» dedi. emellerinin birer birer yıkıldığını gördük-. bütün ailenin 196 MAİ VE SİYAH saadeti çılgıncasına bir tehevvür uğruna. «Borç kiminse o versin!» diyordu. hiç olmazsa ona bir çare bulun.. bu adamla tekrar münasebet tesis etmek mümkün değil. Ahmed Cemil bu intizar etmediği cevaba o kadar hiddet etti ki hemen o dakikada matbaaya koşup Vehbi beyi boğazından tutmak.

» diyor. boğazını tıkayan müz’iç bir şehik onu ağlamaktan menediyordu. yukarıdan bütün bu ailenin üzerine istediği gibi tahkir levsini döken bu adamı tutmağa.. Bir aralık Seher: «Küçük hanım! Küçük hanım ne yapıi X A ±1 199 yor?. düştüğü duyuldu. Ahmed Cemil annesinin kollarının arasından silkinerek kurtuldu. kur-tutmak isteyerek hiddetinden boğulan sesle.. «çıldıracağım!.. Fakat işitebildikleri parçalar bütün teferruatı anlatıyordu. asıl düşünülecek olan o biçareyi unutmuşlardı. yavrum?.bakışan ana ille oğul Vehbi beyin söylediklerinin bir kısmını işitemiyorlardı.. İkbali?. Ah. «Ah! beni niçin bırakmadın? çıldıracağım!. Çekil. O zaman. Ahmed Cemil şimdi annesini kapıya kadar sürüklüyor. Fakat ağlayamıyor. kafasını şu taşların üzerine çarpa çarpa sürüklemeğe muvaffak olamadığından.» diyordu. İkbal’i düşünmemişlerdi.. O zaman Vehbi beyin atlayarak indiği duyuldu. Vehbi bey söylenmekte devam ediyordu.... Hem sen böyle şeylere ne karışıyorsun? Her akşam yılan gibi beni sokmaktan zevk mi alıyorsun? Ahmed Cemil şimdi ayağa kalkmış idi. iki ellerini tuttu. Sabiha hanım üzerine atıldı: «İkbal ne oldun? Bana baksana İkbal! Ne oldun. Cemil! Sabret. Bağırmak istedi. yerde inliyordu. Vehbi bey gitmiş idi. bu zayıf vücudu sarstı. daha ilk günü bırakıp kaçmalıydım. onu boğuyordu.. «bırak. annesinin kadınlık zaafına mağlûp olarak tehevvürünün bütün taşma meyelânmı serbest bırakamadığından müthiş bir yeis duydu. Şimdi bir şeyler kırmak.. bir şeyler parçalamak istiyordu. çekti.. ben adama makinelerin gölgesini vermem. öyle mi? Dışarıya atılmak istedi. çekil yanımdan diyorum.. asabına sükûn gelecekti. Ah! bir kere ağlayabilse... O vakit Sabiha hanımla Seher yukarıya koştular.» dedi..» diye bağırıyordu. kollarının arasında zangır zangır titreyen bu vücudu zaptedebil-mek için parmaklarını kilitliyordu. Artık ikbal yılan olmuştu.» diyordu. nihayet Ikbal’in muhteriz bir mırıltı gibi sesi işitildi. Haksızlık ediyorsam dâva etsin. O vakit bir vücudun yukarıki odada. Korkak edasıyle bir şey söylediği farkolundu. yoksa fena ederim. Fakat sokak kapısının büyük bir taraka ile kapandığı işitildi. İkbal kalkamıyor .» dedi. evet. anne bırak.. o zaman Vehbi beyin büsbütün tutuştuğu anlaşıldı: Makineler mi ?diyordu. müteselli olacak. o vakit iki eliyle yakasını tuttu. güya bir kavi pençe boğazını sıkıyor. kravatı yakalığı parçalandı. Vehbi bey yukarıda hâlâ devam ediyordu: —• Zaten sizin içinize düşeliden beri ne olduğumu anladım. İkbal bir eliyle böğrüne basarak kapının yanında. O zaman Sabiha hanım kollarıyle sarıldı: «Aman. Annesine koştu..

dirseklerini üzerinde annesinin küpeleriyle yüzüğü hazin bir eda ile serilen yazıhaneye dayadı.. İşte bugün kızını ölümden kurtarmak için oraya gidiyor. Ah! bilsen. Ahmed Cemil taşmağa vesile arıyordu.. sen bana hâlâ ifrattan bahsediyorsun. Daima hiç!. zannediyorum.* diyorsunuz. hepiniz. Hiç!. Şekib? Bana acıyorsun değil mi? bak.. kravatsız yakasından eski arkadaşı ürktü. Ali Şekib’in yazıhanesinin üstüne koyarak açtı: Dükkânını bir iki saat bırakarak beni Emniyet Sandığına götürür müsün? dedi.. onu ben öldürdüm diyorum. Pantalonunun cebinden buruşuk bir gazete parçası çıkardı. cevap veremiyor. ah! busen. fakat iyi bir şey olmuyorum... bozulmuş çehresinden. başını iki elleriyle tuttu. Ahmed Cemil artık hiç bir şey saklayabilecek bir halde değildi. bir haftadan beri ağlayamadığı bütün elemlerini. O zaman Ahmed Cemil bu dost kalbinin şu gözlerinden hafif iki katre yaş akan dostun karşısında.. 17 O sabah Ahmed Cemil Ali Şekib’in dükkânına girdiği zaman perişan saçlarından. hissediyorsunuz değil mi. Şimdi Ali Şekib donmuştu. Kardeşimi ben öldürüyorum. Siz. Ali Şekib ne söyleyeceğinde mütereddit idi: «Her şeyi ifrat edersin!» dedi.başını kaldırıp annesine bakamıyordu. yok. bir şu yazıhanenin üstünde melûl serpilen küpelerle yüzüğe. ne soğukkanlı adamlarsınız! karşınızda çıldırmış birisini görüyorsunuz da tam bir sükûnla «İfrat ediyorsun. Şekib!. bir de bu sarı meyus simaya bakarak duruyordu. bütün hülyalarımdan sonra bu gün şunları Emniyet Sandığına götürmek için mecbur eden sebeplerin acılığını hissetsen. bu söz kifayet etti: — İfrat mı? Kardeşim ölüyor diyorum.. İniltileri arasında yalnız «Hiç!» dediği işitildi. ağlamamak için kendini tutuyorsun. Henüz o bir şey söylemeden: «Ne oluyorsun?» dedi. yeislerini orada yavaş yavaş buruşuk ceride parçasının üzerine salıverdi.. Ali Şekib’in teessürünü anladı..... dedi ki: Bunlar annemin küpeleriyle yüzüğü! Bir vakitler babam evi tamir için borçlandığı zaman bunları bir türlü Emniyet Sandığına terhin etmek istememiş idi. Ahmed Cemil acı bir hande ile cevap verdi: Ne olduğumu bilmiyorum.. .

Bu adamın bütün ettiklerini yanma mı bırakacaksınız? dedi. bu sevgili vücudu bir gün yine böyle — fakat şimdi yorganı hafif . dudakları solgun bir pembelikle dişlerinin üzerinde gergin. hafifçe kapıyı itti. Ahmed Cemil’in cevap vermeğe vakti yoktu. Kapıyı açmak için Seher biraz gecikti.. Validesi karyolanın altına seccadenin üstüne oturmuş. En evvel Ikbal’e baktı... büyük musibetlerin dehşet devresini takip eden sükûn zamanlarına mahsus bir bitkinlikle ellerini dizlerinin etrafına kilitlemiş. Güya hülyalarının şu inkırazıyle aşkı arasına mâni bir sed koymak. beş para yok. muayenenin endişe veren neticesini kesik kesik Ali Şekib’e anlattı. Ne kan! ne kan! Sonra kapıyı iterek kapadıktan sonra iri vücudu ile. dargın çehresiyle Ahmed Csmü’in önüne geçti. kalbinin şu karışık tufanından o emeli çiçeğine bir katrenin bile sıçramasına imkân bırakmamak istiyordu. Ahmed Cemil söyletmedi: Bak. Bütün bu sefaletleri ondan saklamağa — esasını pek iyi1 tâyin edemeksizin — lüzum görüyordu. ikbal balmumundan yapılmış sarı bir heykel gibi derin bir dalgınlıkla yatağa yatırılmıştı.. Yukarıya koştu. uzun nefeslerle uyuyordu. Nihayet Ahmed Cemil dün akşamki vak’ayı kardeşinin böğrüne tesadüf eden tekmeyi. dalgın bir nazarla meçhul bir noktaya bakıyordu. Kendi kendisine: «Çocuk düşmüş olacak. Ahmed Cemil ayaklarının ucuna basarak ilerledi. yorgun.. bu bence daha iyi. İfrat etmiyorum. Bu son sözü söylerken Hüseyin Nazmi’yi düşünüyordu. fakat onu kurtarabilirsem. Onun sualini beklemeden Seher söyledi: Siz gideliden beri küçük hanımdan kan boşanıyor.. içeriye girince merdiven başına bırakılmış su kovalarıyle Seher’in perişan hali dikkatine çarptı.» diyordu. bütün dünyadan evvel bana o lâzım. yalnız o mümkün değil. Ali Şekib birşey söylemek için yutkundu.Ali Şekib bu gözyaşlarına bir hürmet ve merhametle sükût ediyordu. Ali Şekib’den Emniyet Sandığının kapısında ayrıldı. Halbuki bende para yok. O gözleri yarı açık. Şimdi îkbal’i kurtarmak lâzım.. anlıyor musun? Eliyle sözünün katiyetini göstererek ilâve etti: Senden ve hiç kimseden. Onun bu manzarasından elîm bir his ile. sıkıt tehlikesini. herşeyden evvel. terden ıslanmış saçları fildişi gibi donuk sarı duran şakaklarıyle alnına yapışmış. bir an evvel eve giderek alabildiği paraları Sabiha hanıma vermek. o ziyafet gecesinden beri Ahmed Cemil ondan firar ediyordu.. evden çıkarken pek fena bir halde bıraktığı ikbal’i görmek için acele ediyordu. değil mi? diyordu.

kolları şişelerle. ciğerlerinden kuru gelen sesiyle onlara lâkırdılar edivermeğe çalışıyordu.. Güya kendisini yaşamaktan menetmekle hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek istiyordu. ateşle yanan boğazından. İkbal arasıra dalgınlıktan çıkıyor. Annesinin yanma çöktü. Sabiha hanım vaziyetini değiştirmeyerek kaşlarını kaldırdı. Şimdi Ahmed Cemil hekimin tenbihlerini zaptedebilmek^ ittihaz olunacak tedbirleri anlamak için zorluk çekiyor. bir işaret. Ikbal’i her dakika bir parça öldüren. Bu adamın ağzında şu söz bütün korkularının esassız olmadığını anlatıyordu. uyumuyor. Sabahtan beri yorulan bacaklarıyla tekrar koşmak. bir hiç bekliyordu. ondan cesaret verecek. o vakit Ahmed Cemil bu bir hüküm vermeyen cevaba hiddet eder gibi oldu. Demek ki ateşe karşı konulamayacak olursa. elleri.. yaşamıyordu. hekime gitmek lâzım geldi.hafif kaldıran şu nefesler kesilmiş olarak — görebilmek ihtimalinden titreyerek gözlerini ayırdı. şükran ile dolu gözlerine bir tebessüm incilâsı gelerek bir vakitler tatlı sesiyle evin içinde daima «Ağabey!» hitabıyle selâmladığı bu sevgili kardeşe.. Hekim başını sallıyor. Artık evden çıkmıyor. Ah! Onu kurtarabileceğinden emin olsa böyle hiç durmadan hep koşacaktı!. kutularla dolu bir an evvel şifa götürmek acelesiyle sokaklardan uçarak geçmek icab etti. hiç bir şey anlamıyormuş.. «o halde yine hekimi getirmeli!» dedi. «belki!» diyordu. ümid verecek bir söz. Fakat bu adaman aldatmak istemeyen çehresi 1\L -rt. JL vakur ve endişe ile dolu idi. bir oğlunun yüzüne bakıyor. O zaman bir medet umarak hekimin yüzüne bakıyor. Düştü mü? dedi. yemek yemiyor.. eczahanede saatlerle süren üzüntü içinde beklemek. bütün hissi ve fikri donmuş gibi boş nazariyle bir onun. Ahmed Cemil’e yine koşmak lâzım geldi. bir bora geçiyordu. «ateşe karşı koyabilmeli!» diyordu. . Bugünden sonra Ahmed Cemil’le. Sabiha hanım. hepsini söylememek istiyörmuş-çasına basık duran dudakları «fena!» diyor gibiydi. tekrar kalktı. artık ağlamayarak kenarları yanan gözleriyle şu içeride sarı donuk benzi ölüye benzeyen kızını elinden alıp almayacaklarını soruyor gibiydi. kendisi şu evin içinde kayboluvereeek olursa ne kadar bedbaht olacağını düşündükçe ağlamak istediği annesine bakıyor. zihninin içinden bütün idrak kabiliyetlerini silip süpürerek götüren bir sel akıyor. kurutup yakan o müthiş ateş arasında bir harb başladı. o.. Ahmed Cemil şimdi tehlikeyi daha vuzuh ile görüyordu.

O zaman Ikbal’i yatağının içinde oturmuş. ki iki kardeşin gözleri şu dakikada son bir muhabbetle bakıştı. onu işitmiyor. eliyle itti. o müthiş humma. artık mağlûp ve mecalden mahrum kalan başı Ahmed Cemil’in omuzuna düştü. titreyen kolları bir kuvvet aramak için uğraşıyordu. esası olmayan bir histen ibaret göreceğini ümide çalışarak odasından çıktı.. Fakat kollarının arasında bu vücuddan uzun bir raşe ile bir şey akıyor. Bu gece biraz sakin uyuyordu. saçlarının soğuk terleriyle ıslanan çehresine yüzünü yanaştırdı. zaten gördüklerini anlayamıyorlardı.» dedi. «İkbal!. İlk günü kalbinde bir şey şu gözlerinin önünde tahakkuk eden faciaya inanmamakta devam ederek bir ölüye karşı son vazifelerin ifasıyle meşgul olurken o kadar büyük bir acı duymuyor.. Sabiha hanımla Seher uykularından henüz bir korku ile uyanmışlara mahsus şaşkınlık ile söyleyemiyorlar. sık sık nefeslerle çırpman göğsünü yırttı. bir feryad. fakat artık onlarda bir şey noksan idi. açık gözleriyle. hâlâ ona bakıyordu.. o. didinmesine rağmen daima galip çıkıyor. korkunç bir fer-yad. Ahmed Cemil tekrar gözlerini İkbal’in gözlerine dikti. Merdivenlerden sürünerek kızını son bir feryad ile selâmlayan annesinin sesi. Ahmed Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyle sıkıyor. Kaç gündür en ufak bir gürültüyü işitebilmek için odanın kapışım açık bırakarak. Korktuğu şeyi şimdi bir vehimden.» dediler. Dinledi. birden kalbinde bir musibet hissi uyandırmıştı... «İkbal. ne oluyorsun. kardeşim. ayaklarından ve arkasından kendisini zabta çalışan Sabiha hanımla Se-her’in arasında elleri ihtilâç ederek bir hayalden müdafaaya (hazırlanıyormuş gibi gerilmiş. Koştu. ah 203 18 Ahmed Cemil bu matemin içinde bir hummanın korkunç kâbusundan uyanmış gibi çıkmış idi. «ne oluyor yarab-bi. nefsini müdafaaya çalışarak zayıf vücudu gerilemek.. duvardan gelen muhacim hayale bakıyor. ne oluyor?» dedi..» dedi. daima bu vücudun hayatından bir parçasını koparmakta devam ediyordu.Fakat ateş. Fakat her şey bitip de o tabutu kaldırmak. bu eve bir daha avdet etmemek üzere götürmek lâzım geldiği zaman bu facia bütün hakikatıyle gözlerinin önünde tecelli etti. alelade bir iş görüyormuşçasına koşuyordu. iri. Kardeşinin kapısı tamamen kapalı değildi. bütün şu küçük aile halkının bir dakika yorulmayan uğraşmasına. tâ uykusunun derinliğinden gelen bu seste bir acılık vardı ki. onu alıp götürmek isteyen şeyden koparıp kurtarmak istiyordu. bir şey çekiliyor gibiydi. gözleri müthiş bir şeyin tema-şasıyle korkudan açılarak tâ ötede duvara dikilmiş. gördü. yatağın üzerine öyle atılıveriyordu. Sonra bu eller birdenbire Sabiha hanımın orada bir çare araştırıyormuş gibi dolaşan serseri ellerini kavradı. Bir gece Ahmed Cemil Ikbal’i biraz rahat bırakmıştı. bir aralık «Cemil! Cemil. yorganını açmayarak. Şimdi bu gözler onun bu feryadına karşı sakit kaldı. yatağından atladı. o insanların artık her şeyini unutup da bütün metaneti bir matemin kahrına teslim ettikleri . Sahih bir ses işitmiş miydi? Duramadı. o korkulu nazariyle tâ oraya.. Ahmed Cemil kollarıyle İkbaPi sardı. kardeşim?.

O vakit dizleri titreyerek merdiven başına çöktü. senelerce uzak bir maziye süzülüp gidiyordu. Orada henüz bitmemiş kabrin yanında yine beklemek icap etti. Ahmed Şevki onun zihnini işgal etmek. bunlardan artık tahammül edilmez bir üzüntü duyuyor. bir hafız titreyen. dik nazariyle sulara bakıyordu. Artık Ahmed Cemil bu günün bitmesi. bir an evvel şu yabancılar arasından çıkarak matemiyle yalnız kalması içia sabırsızlanıyordu. bir ağacın dibinde mahallenin bekçisi iri gümüş saatini çıkararak geç kaldığına canı sıkılmış gibi bakıyor. Artık ağlamıyordu. Tabut yabancı ellerle kalkarak. O arkadaşlarının hiç biriyle lakırdı etmiyor. ihtiyar. mezarlar üzerinde. Fakat sonra kabrin üzerine atılan toprak şişerek kardeşinin ^u ehûdr.dakikaya mahsus feryadı kulaklarını yırttı. O. Ali Şekib elini tuttu. gidiyordu. ağlayan bir sesle şu taze . şu ana ile kardeşi hafif bir meyil ile selâmlıyor. onu bir taşın üzerine oturmağa mecbur etti. Kapının baş tarafını desterenin . uzak bir vakanın mübhem hâtıraları gibi geçiyor. Ahmed Cemil tabutun arkasında yürüdükçe yeni bir ¦ölü geldiğine sevinerek koşuşan dilencilere bakıyor. Şimdi bütün o müthiş günün vukuatı zihninden. namaz kılarken. hayatında. dua edilirken. bütün bu gördüklerine. ötede beride yirmişer para sadaka alabilmek için duran kadın. Ali Şekib’le Ahmed Şevki efendi kollarından tutmuşlar. bu evi. artık nefsine bir temellük kuvveti duymayan bu vücudu o tabutun arkasından sürüklemişlerdi.şu dü-şünememekten ibaret olan donukluktan — velev bir dakika olsun ayırabilmek için gençliğine ait eski bir hâtıradan bahsediyordu. tabut bir komşu kabrin üzerine ihmal edilerek bırakılıvermiş. sakat ve sağlam dilenci güruhu sabırsızlanarak bekleşiyor. bu sesi işitmekten mütevellit azabı tazyik etmek istiyordu. Mezarcılar yekdiğeriyle konuşarak. O gün güzel bir hava altında Ahmed Cemil’in matemiyle istihza ederek Halicin güneşli suları akan bir gümüş deryası gibi kayıklarının kenarlarından geçip gidiyordu. kenarlarında. o vücudu burada bırakmamak. asabı tahriş eden dişleri keserken Ahmed Cemil karnına basıyor. kendi matemine karşı bir tahkir gibi ciğerleri yırtılarak bakıyordu. Sonra namaz zamanını beklemek lâzım geldi. Fakat kalbinde hep o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyordu. bu tabuta kendisinden başka şu etrafındakilerin kayıdsızhğından azîm bir eza ile üzülüyordu. Şimdi herkes sükût ediyordu. Sonra kabir bitince tabutu iplerle sararak indirdiler. Sonra Eyüb’e geldiler. düşüncesinden . şu henüz on günlük vak’a. çocuk. kaldırmışlar. kazmanın ucuna tesadüf etmiş gömülü eski bir mezar taşı parçasının çıkarılması için çare düşünerek çalışıyorlar. Onu arkadaşları bir kahvenin önünde alçak bir iskemle üzerinde işgal ediyordu. bütün bu ölüler diyarının ölüm ile yaşayan halkını seyrediyor. son istirahat yerinin hazır olmasını bekliyordu. onu çıkardılar. O zaman Ahmed Cemil’i. sonra dilencilerden mürekkep alay ile kabre gidilirken hep sükût ediyordu. şu toprakların gasbmdan almak isteyen bir his ile iki adını attı.makarrı gözlerinin önünde yükseldiği zaman birden bütün açıları taştı.

Doğru İkbail’in odasına kadar gitti. barid göründü. o müthiş saatlerin hâtıralarını sırasıyle ihya için düşünüyordu. alçak cumbası. Ali Şekib elinden kalemini bırakarak defterini kapadı.kabrin üzerine ruhanî bir demet vaz’ediyordu. kalbinde garip bir his vardı ki o akşam eve girince bütün bu günün vakalarını yalan bulacağını zannettiriyordu. cibinliği indirilmiş karyolasına kadar gitti. sonra hemen oraya seccadenin üzerine atıldı. öyle durudu. birinci defa olarak feryad ihtiyacını zaptetmek istemedi. tahta kapısı ile çirkin. fütursuz davran. Ahmed Cemil cevap vermeyerek dinliyordu: Dünyada hiçbir kimse tasavvur edemezsin ki hayatından hiç olmazsa bir büyük matem geçmiş olmasın. mümkün olmayacak şeyler tavsiyesinden ne faide çıkar. yüzüne bakarak: Cemil. O zaman Ahmed Cemil ruhu okşayan teselliye benzeyen tatlı bir his ile şurada hafif hafif ağladı. Öğünden beri hayatından bir yarım asır geçmiş gibi çökmüş. orada bağırarak. lakırdı söylenirken boş gözlerini diker. Kapıyı Seher açtı. Öyle dalgınlıkları vardı ki saatlerle sürerdi. Eve geldiği zaman akşam olmuştu. Ah! O günün hâtıraları!.ağladı. .. Bilâkis matemine tamamiyle MAİ VE SİYAH 205 nefsini teslim etmek. kardeşinin. Tâ yanma kadar geldi. nazarına eskimiş kafesleri. Cemil? Bilmem. Annesine görünmeğe kuvveti yoktu.. sana bakıyor mu idim?. Bugün Ali Şekib’in dükkânında yine gözleri arkadaşına tesadüf etmiş duruyor. fakat onu görmüyordu. Artık düşünmek melekesinden tecerrüd etmiş gibi bir . Sana çarpıldığın musibete karşı kayıdsız.. Niçin bana öyle bakıyorsun. sıvaları dökülmüş duvarları. fakat ona kabul ettirmek mümkün olamamıştı. ihtiyar olmuş idi. artık bu düşünceye bir hatime vermelisin! dedi. artık onu biraz sarsmak. Şimdi hep bunları birer birer tahattura çalışıyor. ona biraz kuvvet vermek zamanı geldiğini anlamıştı. Fakat sen her şeyden evvel kendi hayatını düşünmekle mükellefsin. Bugün Süleymaniye’-nin kalbinin enisi olan şu minimini ev. O akşam arkadaşları onu eve göndermemek istemişlerdi. bir müddet oraya baktı. doya doya acısını çekmek istiyordu.. Seher’e bakamadı. Yalnız kalacak olursa büsbütün fena olacağını söyleyerek kendisini o gece işgal etmekte ısrar ediyorlardı. Örtüleri kaldırılmış. demiyorum. bu kızın kızarmış gözleriyle kendisine bakan nazarından kaçmak istedi. kıvranarak şimdi bu evi tamamen boş bırakan kardeşi için kana kana. Onu hâlâ orada görecekmiş vehminin mağlûbu idi.

Ah! Hayatının o ümidi o hülyası!. bugün ne yapacağını bilmiyorsun. Ahmed Şevki efenJMAİ VÜJ SİYAH 20T dinin kapıdan giren göbeği göründü. gerçekten. düşündüğünü söylemekten içtinap etti.. Ahmed Cemil şimdi arkadaşından gözlerini ayırmış. Şimdi onu kendisinden ne kadar uzak görüyordu. Ahmed Cemil ayağa kalktı. bir eviniz var ki küçük bir tedbir noksanıyle elinizden gidabilecek. Ali Şekib devam ediyordu: Bence artık bu uyuşukluğa bir fasıla vermek zamanı gelmiştir. Bugün beş dakika evvel Ali Şekib’in başladığı muhavere tertibine de lüzum . Bugün Ahmed Cemil idare memurunu görünce bir tes-Jiyet nefesi aldı. Şu dakikada bu meseleyi fikir selâmetiyle muhakeme edemeyeceğini anladı. bunlardan sonra fakat hepsinden mühim olarak sen varsın. Biraz tesviye edilecek şeyleri düşünmek lâzımgelir. o. Kendi kendisine! «Zavallı çocuk! diyordu. o herife kaptırdığın makineler var ki kurtarmak lâzım.. dedi. fakat bu mesele yine sırf hissiyata ait bir şey! Ben bilâkis seni biraz maddî işlere sevketmek istiyorum. hayattan vazgeçecek kadar ümitsiz.. başını sallayarak: — Pek yapılmayacak şey değil. yine yüzüme artık yaşamaktan vazgeçmiş bir adam gibi bakıyorsun. vakit buldukça matbaadan sıvışarak buraya gelir. Gözlerinde şimdi vahşî bir nazar vardı. eski arkadaşlarıyle biraz dereden tepeden bahsederdi. biraz kendini silk. Bak. biraz damarlarındaki kanının cevelânım duy.. cesaret edemiyordu. ne ile isbat edecek? Ondan bu suretle mi intikam almak istiyor?» Arkadaşı için şimdi başka bir tarzda merhamet duyuyor. Ali Şekib arkadaşının hiç alışılmamış olan bu nazarından ürkerek: Neyi unutuyoruz? dedi. hemşiresinin intikamını almak ihtiyacı içinde onu esbabını tedarik imkânından mahrumiyetini düşünerek aczinin bütün acılığını hissediyordu.. Evde bir annen var ki yegâne ümidi senden ibaret.206 MAÎ VE SİYAH Bak. Ahmed Cemil cevap vermek üzere idi. Kardeşinin vefatından beri ondan bir şey sormak istiyor. dalgın bir nazarla mübhem bir noktaya bakıyordu... zannederim. Kardeşimi öldüren adamı! Onu insanların adalet pençesine teslim etmek benim en evvel düşünülecek vazifem değil mi? Ali Şekib şimdi arkadaşının hayretle yüzüne bakıyordu. hulyasız mısın? Artık bu toprak parçasının üzerinde görülecek işin kalmamış olduğuna ciddî bir kanaatle hükmediyor musun?.. arkadaşının önüne dikilerek: Her şeyden evvel tesviye edilecek diğer bir şey var ki onu unutuyorsunuz.

yoksa çok muztarip olacaktım!» dedi. sen müvezzi mi oldun?. Benimle uzun uzadıya lakırdı etmedi. isabet oldu ki münasebeti kesmiş bulunduk. ertesi sabah: «Dün cenazeye gitmişsiniz. Çocuğun haftada aldığı beş on kuruşu çok görmüştü. kendisini göstermek isteyen Nedim’i gördüler.. onu iyice anlamış isen vak’ayı ne yolda telâkki etmiş olacağını da tasavvur edebilirsin. sonra cesaret gösterdi: Baban nasıl.. 208 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil sordu: Nedim. Çocuk sevinçle cevap verdi: Bugün başladım. iyi kızdı. şimdi Vecdi beyin idare memurunun ağzında başka bir istihza manasıyle mazmunu teeyyüd eden o sözü hepsinde mütalâa beyanına imkân bırakmayan ağır bir nefret uyandırıyordu. Nedim.. o kadar! Sen daha ziyade birşey mi bekliyordun?. Ali Şekib’e baktı. Ahmed Cemil sükût ediyordu.. fakat bana tamamen doğrusunu söylemenizi şiddetle rica ederim. Size ne dedi? ve onun vefatı haberini ne suretle telâkki etti? Ahmed Şevki efendi evvelâ bu suale taaccüp ediyor göründü.. Kardeşimin vefatına dair o herifle elbette bir lakırdı etmişsinizdir. Vah vah: teessüf ettim. O vakit Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin bir gün evvel Nedim’e izin verdiğini anlattı. Bir adamın insanlık duygularından bu derece mücerred olabileceğine delâlet eden hikâyeler işittikçe mübalâğaya hamlederdi. Bu sese hep âşinâ çıkarak başlarını çevirdiler. haberin var mı? O vakit çocuğu bir saniye evvel kendisini serbest bir meslek sahibi görmekten tevellüt eden neşvesi uçarak gözlerini birdenbire hüzün kapladı: . sonra kendisine mûtad olan tavrıyle omuzlarını silkti: Ne için doğrusunu söylemekliğim için ısrar ettin? Sana hakikati süsleyerek söylemek için bir sebep var mı? Zaten bunu benden sormaya lüzum gördüğüne de şaşarım. Bu sırada dükkânın kapısından içeriye billur gibi çıngıraklı bir çocuk sesinin «Havadis!..görmeyerek Ahmed Şevki efendi mukaddeme tertibine de lüzum görmeyerek Ahmed Şevki efendi göbeğinin sikletini dinlendiren bir nefesle henüsr solumakta iken sordu: Sizden birşey anlamak isterdim. kapıdan gülümseyerek . Ahmed Şevki efendi ona küçük bir sermaye vermiş.. daha1 ziyadesini yapmaya muktedir olama-yarak çocuğu hiç olmazsa müvezziliğe sevketmişti.. beyimî. evvelâ tereddüt etti. Ahmed Cemil Nedim’e birşey sormak istiyordu. Bir sene zevci sıfa-tıyle yaşadığı bir vücudun hahvına sebebiyet verdikten sonra bu kadar kayıdsızlık gösterebilmek için bir kalbin ne büyük kuvveti olmak lâzım geleceğinde tnütehayyir idi.» dediğini işittiler.

Zihninde müphem hâtıra levhaları uyanıyor. Ali Şekib dükkânı kapamaya karar verdi..Babam mı?... Ali Şekib «Yenibahçe’ye!» emrini verdi. Beyazıt’tan geçtiler.. Ahmed Cemil karşıya oturdu. Hele daha ötesini hiç bilmezdi.. Ahmed Cemil arabanın gürültüsü arasında işitemiyordu.. sonra içini çekerek ilâve etti: Dün annem gitmiş. bu kadın o kadar işkencelerine tahammülden sonra kendisini terkedip sefalet içinde bırakan bu adamı affedecek kuvvet bulmuş mu? Ahmed Cemil üçünün de birden aklına gelen bu mütalâayı tefsir etmek için: — Zavallı kadınlar! dedi... Ahmed Şevki efendi matbaadan iki saat gaybubet edeceğini haber verip avdet etmek üzere ayrıldı. o da Raci’yi affetmek istiyordu. bu zaten bilmediği bir mesele değildi.. O zaman üç arkadaş hayretle bakıştılar. kendisini bir ramazan gecesi babasının yanında tiyatroya gitmek için bu sokağı inerken görüyordu. sahraların yeşilliklerine sığınmış bir sayfiye gibi tevehhüm ederdi.. Zavallı babası!.. Çetnberlitaş’tan. Arabanın sarsıntısından yokuşa fazla bir zorluk ilâve edecek bir vü girdiğini farkeden beygirlerin bile kulaklarında endişeye MAİ VE SİYAH 209 lâlet eden bir hareket oldu.. O zaman ne kadar mesut idi! On yaşmda-M . Şimdi Veznedler’i dolduran ramazan eğlencelerinden bir kısmı o zaman bu sokakta halkı han içlerine toplardı.. Ahmed Cemil hastahaneye gitmek.» Dikkat etmedi. Şimdi hemşn onbeş sene oluyordu ki Aksaray’ı görmemişti. Aksaray yokuşunun başına gelince Ahmed Cemil’de çoktan görülmemiş yerlerin tekrar temaşasından hâsıl olan bu tahattur lezzeti uyandı. günde onaltı saat istanbul’un inişli yokuşlu sokaklarında şu makasları bozuk sandukayı sürüklemekten bizar olan hayvanlar yerlerinden oynadılar. Ahmed Şevki efendinin dar yerlere zor tahammül eden iri göbeğiyle soluyarak girişine arabacı gülüyordu. iyi değilmiş!... Pencereden sokağa bakmayı tercih etti. dedi. Ahmed Cemil arkadaşlarına sıra ile bakarak dedi ki: Bana refakat edebilir misiniz?. Nasıl.. kulağına yalnız bazı kelimeler geliyordu: «Silik para.. Onbeş sene evvel? Kendi kendisine o zamana ricat ediyordu. Ali Şekib solda kütüphanelerden birini göstererek Ahmed Şevki efendiye birşey anlatıyordu. Kitapçılarla sarraflar. Bilmem. Akçe farkı. yorgunluktan kırılmış bacaklarıyle yokuşu tırmanmaya başladılar. Ne için? dediler.. Teklifini hemen kabul ettiler. Nedim’in billur sesi Babıâli yokuşundan aşağıya doğru uzaklanarak kayboluyordu: Havadis!. O vakitler Aksaray caddesi henüz Şehza-debaşı’yle Direklerarası’na mağlûp olmamıştı. Yenibahçe’nin namını işittikçe burasını istanbul’un hemen haricinde.

Araba durdu. o da burası gibi saadet sükûnu içinde değil miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tarakasını getirmiş. O buralarda duyulan istirahat kokusundan ne kadar uzaktı! Süleymaniye’nin mini mini evi. helvacı dükkânlarının teselsülü gözlerinin önünden geçerken o.. Araba. bakkal. bir uğultu içinde sürüklenip gittikçe. Ali Şekib’le Ahmed Cemil atladılar. o matemin vukuu imkânına titriyordu. memleketinde kendisini . Bütün o sakin mahalleleri. satıla satıla nihayet son servet olan yorgan da gittikten sonra hastahane yatağına düşen hastalar. Şimdi manav. şehir hayatının o sükûn muhitini dimağının içinde görüyordu. birgün onu da. o sükûnun içme atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine boğmuştu. kendi kendisine: «Bir de şu pencerelerin içindeki hayat var!» diyordu. bu tahta evlerin renk renk cephelerinde okunan tefekkür sükûtuna dalıyordu. hayatının biricik servetini. Aksaray caddesine hayat veren hareket burada kesilmiş oluveriyordu.. dedi. Artık kalabalık azalıyor. Bir aralık Ahmed Şevki efendi: — Hele yokuş bitti. 14 nıak kadar zor bulurdu. Ahmed Şevki efendi araba ile yokuş inmeyi yayan yokuş çıkMai ye Siyah — F. Ahmed Cemil’in gözleri tek tük dükkânlarla su taşıyan bir uşaktan. beride şemsiyesine dayanarak yavaş yavaş yürüyen bir efendiden mürekkeb nadir hayat eserleriyle sükûtî bir hüzün ha-vasıyle dolu bu sokağın perdeleri inmiş kafesli pencerelerini temaşa ediyor. aşçı. sonra fikri bu sokaktan ayrılarak iki tarafa bükülen sokaklardan daha ilerisine hülyasını sevkediyordu. Bütün ekmeksiz kalmış aileler.. Onlar kapıcı ile görüşürken Ahmed Cemil bu binanın karşısında soğuk bir his duydu. bir tarafta ceviz oynayan dört çocuk zümresinden. kaldırımların taşlarından sekerek.. o da bir dairede mukayyid olsaydı. basamağa korka korka basarak hopladı. atlarında. münferit tesliyetini de kaybedive-recek olursa ne yapacak?. önünde akıp gittiğini gördüğü şu sakit hayat levhalarının gizli köşelerine giriyor. O zaman araba bir ıssızlık içinde yuvarlanmağa’ başladı. bozuk makaslarının üzerinde sarsılarak. Ahmed Şevki Efendi inleyerek kapıdan sıyrıldı.. kasap. Ne olurdu. Burası nazarında bütün beşer hayatının mücessem ve sefalet muhassalası gibi yükseliyordu. hele uzun fesli ibişe ne kadar gülmüştü! Şimdi bunların hepsinden uzak! Hele babasından. Ya onu takip eden ikinci matem darbesi! Demek hayat dedikleri şey böyle sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek..çocuklara mahsus daima taşmaya müheyya neşve ile o vakit her sözlerini tuhaf bulduğu o oyunculara. Bir aralık annesi hatırına geldi. bu korkunç ihtimali düşünüyor. dedi. iştihar emeli arkasında koşmasaydı da kendisine o evin sükûtu ile uygun olacak bir hayat vücuda getirseydi? Ahmed Şevki efendi: — Geliyoruz!.

türlü emellere veda ederek burada ellerinden kaçmak isteyen hayatı salıvermemek için cenk eden gençler. bir de bu hayata.» diyordu. . bir ses: «Bak.. Raci’nin yalan söylediğini. Ahmed Cemilin ayakta kalmak için ısrarına karşı sükût etti. Onlar Raci’ye kendisinden bahse cesaret etmediler._ kadar uzak olduğunu. Raci’nin artık bitmiş olduğuna çökmüş yanakları. dehlizlerden geçiyorlardı. koğuşlarının içinde yay takları görüyordu.bekleyen çocuklarını düşünerek can çekişen babalar. Bir aralık Raci Ahmed Cemil’e baktı: — S. Şimdi sualler başladı. şemaların. bu sefalet sahnesine bak» diyordu. buna lüzum da yoktu. Acaba onu ne halde görecekler? Şimdi merdivenleri çıkmışlar. Ahmed Cemil dikkat ediyordu.z de matbaadan çıkmışsınız.. Şimdi bütün bu manzaradan. çiçekli.. Ali Şek’b yatağın kenarına ilişti.» diyordu. haset hissi şu ölüm yatağında bile ona kin telkin etmekten hâli değildi. Raci’ye bir küçük oda tahsis etmişlerdi. kendilerine refakat eden hizmetkâr çekildi. Yalnız bir sandalye vardı ki Ahmed Şevki efendiye verildi. Bir koğuşun önünden geçerken bir hastanın iniltisi arasında diğer bir yataktan güftesiz bir nağme işitti. daha sonra Raci’yi düşündü. Raci onun bir türlü ayakta kalmasına razı olamıyordu. kendi kendisine: «Şüphesiz bir genç!» dedi... içeriye girdiler. Artık yaln-z kalmaktan usanmiştı. teessüf değil bundan bir memnuniyet hissederek vak’aya vukufunu ona söytlemekten de bir intikam lezzeti duyduğunu fark etti. bir veremli simada ölüme tekaddüm eden bu câmid rengi. «Şuraya siz de sıkışırsınız. bütün beşeriyetin iltiyam bulmaz yaralan bir an içinde aklına geldi. baştan başa insanlığın feci levhası şeklinde dehşetini gözlerinin önüne seren bu yerden kaçmak. Bir el çelikten tırnaklarıyle kalbini sıkıyor. Teşekkür edecek kelimeler bulamıyordu. hastalığının vehametini idrâk edemeyen zavallılar gördü. Ahmed Cemil burada pencerelerin önüne birikmiş ayakta hastalar. Artık gelmişlerdi. bir an evvel kurtulmak istiyordu. bir ziyaret gününün haricinde gelenîeri bir resmî adam zannederek selâma duranlar oluyordu. buraya geleliden beri matbuat âleminin vukuatını öğrenmek istedi.. Ahmed Cemil ayakta kaldı. Ahmed Cemil bunların içinde neşeli çocuklar. bu âlemin kendine mahsus havasım naklediyordu. Artık hayatın felsefes:nden ne. orada yatağın üzerinde dalgın yatıyordu. müstehzi bir seda gülerek: «Ah:_SeninjtrıüneKver__hulyaların. Yalnız Raci kendisini affetmiyordu... gözlerin sönmeğe müheyya bir kandil ucunda parlayan ziya bakiyesini andırır nigâhı şehadet ediyordu. kendisinin nasıl y^^ğJ^^eme^Jı^şLpt^Je^in^çûa^^^içye-rek bir hülya âlemi aradığmı hissediyor. yer gösterebilmek için telâş etti. Ahmed Şevki efendi anlatıyor.« . Ayak seslerini işitince gözlerini açtı.. Fakat o artık Raci’yi tamamiyle affa meyyal idi. böyle. arkadaşlarını tanıyınca yatağında doğruldu. teessüf ettim! dedi. Onların geldiğine bir çocuk gibi sevindi. Dehlizde duranlar hayretle kendilerine bakıyorlar.

Ahmed Şevki efendi bir aralık saatine baktı. O ısrar ediyor, «daha oturunuz, daha sorulacak çok şeyler var,» diyordu, fakat artık suallerin aşağısı gelmiyordu. Her şeyden bahsetmiş idi, yalnız karısıyle Nedim’i unuttu. En nihayet kendisi hakkında bir rey almak için, müteverrimlere mahsus bir müstantik inceliğiyle: «Ben de artık bir haftaya kadar çıkarım, zannederim, biraz öksürükle dermansızlık var, kuvvet için ilâç alıyorum. Yürüyebilecek bir hale gelirsem hemen dışarıya can atacağım,» dedi, sonra onların «elbette!» deyişlerine mukabil «bir daha içmeyeceğim. Beni çok sarsmış» mütalâasıyle bir cevap ekledi. Ahmed Şevki efendi tekrar saatine bakıyordu. Ahmed Cemil bir cevap vermeğe cesaret bulamayarak ilâç şişelerini muayene etmekle meşgul oldu, yalnız Ali Şekib, «ya, hep o içkinin seyyi’esi değil mi?» diyordu. Çıkarken tanıdıklardan bir genç tabibe tesadüf ettiler, o: «Arkadaşınıza ben bakıyorum.» dedi. Ahmed Şevki efendi: «ümit var mı?» diyordu, tabip cevap verdi: «— Ümit ne vakit kesilir?...» Ali Şekibin dükkânına geldikleri vakit cam kapının aralığında bükülmüş bir kâğıt parçası buldular, üzerinde «Ahmed Cemil bey için» kelimeleri vardı. Ahmed Cemil, Hüseyin Nazminin yazısını tanıdı. Tezkere hemen orada kurşun kalemiyle karalanıvermiş dört satırdan ibaretti. «Hedefi olduğun müthiş darbeyi haber aldım, matemine tamamen iştirak ederim. Seni görmek, elini sıkmak için ihtiyaMAI VE SİYAH 213 ¦cim var. Seni birçok defalar aradığım halde ele geçirmek mümkün olmadı. Yarın sabah gelip beni idarede gör. Seni ne kadar meşguliyet arasında düşündüğümü tasavvur edebiisen müteha -sis olurdun. Sana verilecek bir çok havadisim de var.» Son cümleye Ahmed Cemil hepsinden ziyade ehemmiyet verdi. Hüseyin Nazminin ne havadisi olabilir? Bir aralık sabırsızlığından gidip kalemde aramak istedi; arkadaşlarından ayrılarak Babıâliye girdi, odacıdan soru: — Hüseyin Nazmi bey? O kalemden çıkalı bir saat olmuştu. Kendi kendisine «yarma kadar beklemek mümkün değil, merakımdan çatlayacağım... Köşke gitsem ne olur?» dedi. Köşke gitmek çâresi aklına gelince artık duramıyordu. Hüseyin Nazmi’nin vereceği havadisi öğrenmek için sebepsiz şedid bir arzu, kavi bir ihtiyaç hissediyordu. Eve kadar gitti, o akşam Erenköyü’ne gideceğini haber verdikten sonra bir an evvel yetişmek için yokuşlardan uçarak indi. Köprü’de vapuru beklemek lâzım geddi, bura-^ da geçirdiği yarım saat bir uzun gün kadar sürdü. Bir aralık kendi kendine: — Ya henüz köye avdet etmemişse!... dedi. Fakat burada beklemek mümkün değildi, Hüseyin Nazmi’nin tezkeresini alır almaz birden inkişaf eden bir his Erenköyü’ne gitmek için onu sürüklüyordu. Lâmia’ya tekrar, bir kere daha, tesadüf etmek ümidi şimdi kalbinde bütün hissiyata galebe etmig. onları ıskat ederek yalnız o sesini yükseltmeğe başlamış idi. Onun hakkındaki derin meftuniyeti, geçirdiği ıstırap devresi:

arasında biraz şiddetini kaybetmiş, başka hislere yerini terkederek susmuş idi; fakat Lâmia’dan bir âşıkane haber getirmiş gibi onun kardeşinin şu yazısında, şu kâğıt parçasında, güya bir parça onun sıcaklığını duyarak birdenbire o sevda ateşi bütün kuvvetiyle yeniden alevlenmiş idi. Köşkün çıngırağını çekerken, böyle bir gün kapıyı onun açtığını tahattur ederek onun mütebessim simasını karşısında görecekmiş, vehmiyle, titriyordu. Kapıyı bu defa uşak açtı. — Beyefendi geldi mi? Hüseyin Nazmi’nin geldiğini haber aldıktan sonra bir inşirah duydu. Merakını halletmek için burada da beklemek lâzım geleydi! Hüseyin Nazmi’ye ilk sözü bir sitem oldu! Verecek havadisin ne olduğunu söyleseydin de buraya yorulmasaydım olmaz mıydı? Hüseyin Nazmi gülüyor, haber vermediği için pek iyi etmiş olduğunu söylüyordu. Sonra birden arkadaşının, iki hafta içinde büyük bir hastalıktan çıkmış dibi duran zayıf, çökük çehresini, altlarında birer siyah daire beliren gözlerini, musibetin kahrıyle hırpalanarak ihtiyar olmuş görünen bir vücudu görünce Ahmed Cemil’in karşısında gülmek değil ağlamak lâzım geleceğini hissederek durdu. Ahmed Cemil de şu dakikada büyük matemlerden sonra birbirini seven iki kalbin ilk tesadüfünde hissedilen ağlamak arzusuyle Hüseyin Nazmi’ye bakıyordu. O vakit ikisinin de gözlerinde daha o mateme dair bir kelime teati edilmeden seri ihtilâçlar hâsıl oldu. Ahmed Cemil kendisini zaptetti. Fesi ile pardesüsünü çıkarıp fırlatmak için arkadaşının gözlerinden gözlerini ayırdı: Vereceğin havadisi söyle... dedi. Havadis!... Gidiyorum, o kadar... —¦ Nereye gidiyorsun? Yalnız orası belli değil. Teşebbüslerimi biliyordun, sefaretlerden birine tayin edilmek için daima uğraşıyordum, nihayet... Hüseyin Nazmi ellerini uğuşturuyor, arkadaşından sevincini saklayamıyordu: Nihayet tayin edilmek üzereyim. Paris, Londra, Brüksel, Madrid velhasıl bir yere; benim için ilk meslek kademesini teşkil edecek bir yer olsun da... Hüseyin Nazmi’nin çocukça sevincine karşı Ahmed Cemil duruyordu. Bu mesud refiki, zengin bir babaya, emin bir hayata malik olduktan sonra istikbaline parlak bir meslek ‘hazırlayan bu arkadaşı kıskandığı için değil, fakat bunlar hep boşa çıkan emellerini, bahtsız başlayarak yine bahtsız devam edecek gibi görünen hayatının muhrumiyetlerini takrir ettiği ağır bir yeis duydu. însan kendisinin sefaletinin derecesini bir servetin ihtişamı yanında, bedbahtlığının bir hükmünü bir saadet nümayişi karşısında daha büyük bir acı ile anlar; bu bir saniye zarfında tâ mukaddemesinden şu ana kadar ikisinin hayatını teşkil eden tezad silsilesi fikrinin içinden geçti. MAİVE SİYAH

215 Ne düşünüyorsunuz, Cemil? Tebrikte teahhur ederek aldığı habere karşı durgun kaldığına utandı, bu suali başka bir sual ile iptal etmek isteyerek: Demek hemen gidiyorsun? dedi. Hüseyin Nazmi’nin hemen gitmesi onun için bir başka ehemmiyeti haizdi. O gidecek olursa Lâmia ne olacak? O bulunmadıkça mesele birçok zorluklar kesbediyordu, hiç olmazsa ondan bir vaad alacak olsa... Hüseyin Nazmi diyordu ki: — Kimbilir? Zannetmem ki o Ttadar çabuk gidebilmek mümkün olsun... Resmî muamele hiç olmazsa bir ay sürer, ondan sonra... Ha, sana verecek başka bir haber var, buna da ayrıca memnun olacaksın... Ahmed Cemil bu ikinci şeyi bakleyerek arkadaşının yüzüne bakıyordu, o gülerek söyledi: Senin küçük Lâmia’yı veriyoruz... Ahmed Cemil’in kulaklarına’ ıbir şey tıkandı, Hüseyin Nazmi’nin sesini bir uğultu içinde duydu. Gözleri bulandı, durduğu yerde vücudu sallanıyor zannetti. Veriyoruz, ne demek? Bu kelimenin başka bir mânası olup olmayacağını düşünüyordu. Nefesi tıkanarak sordu: Ne demek?... Hüseyin Nazmi alay ediyordu: — Ne demek olacak? Ben gidiyorum, eve bir enişte geliyor... Ahmed Cemil şu dakikada Hüseyin Nazmi’ye hücum ederek bağırmak hevesini duydu, şu sözler ağzından taşmak istiyordu : Demek beni aldattınız?... Demek onu bana vermeye-cekdiniz?... Lâkin bilmiyorsun ki ben ona malik olamazsam benim için hayat bitmiştir, ölmekten başka birşey kalmamıştır? Boğularak: — Tebrik ederim! dedi, fakat artık lâkırdıya devam edebilmek için kuvveti yoktu, bir iskemleye düşmek nev’inden oturdu. Nefsini zaptederek bir şey ilâve etmek istiyor, fakat bir kelime daha söylerse saklamak istediği bu müthiş ıstırabı, şu şimdi kalbini kıvıran vahşî ye’si gizleyememek-ten korkuyordu. Kendi kendisine: — Mümkün değil, alay ediyor, şimdi bana: «Hayır, Lâmia sesindir!» diyecek... Lâkin ben, ah ben!... Şimdiye kadar söylemeli değil miydim? Ya beni anlamamış, Lâmia’nın benim hayatıma lâzım bir şey olduğunu hissetmemiş ise?...» diyordu. Bir aralık aklına son bir ümit geldi, «Belki henüz bitmiş bir mesele değildir.» dedi, aksini haber almaktan ürkerek istizaha hizmet edecek bir şey

Sonra bütün zavallılığı. fakat bunu. bütün hülyalarımı kaybettim. kendisi?. fakat sabredemedi: — Demek izdivaç meselesinin takarrürünü bekleyeceksin? Hayır. şimdiden kendime nasıl bir hayat tâyinine başladım. yalnız bununla müteselli olacak. Bu işittiğim şeyler hep yalan olabilir.. fakat düğün teah-hür etse bile hiç olmazsa nikâh merasiminde hazır bulunmak istiyorum. Aşkının bütün muhtasar tarihini teferruat ve tafsilâtıyle zihninden geçirdi. dedi. hususiyle bugün onun bu derece biçareliğinde bu isteğe cesaret etmek: «Beni evinize kabul ediniz. Lâmia’yı ne sıfatla talep edecek? Onun dest-i izdivacına nasıl hak iddia edecek ? Lâmia kendisinden ne kadar uzak. diyordu. Bir aralık: — Lâkin ben ne kadar cebîn bir adamım. yalnız bu mükâfata mukabil onu kaybetmeğe muvafakat edecekti. Lâmia’nın çocukluğuna ait vak’alar^ Bon Marche’deki tesadüf. bir yandan resmî vazifesiyle meşgul olarak. beni besleyiniz» demek mesabesinde değil miydi? Ah! Lâmia’nın beklemesi mümkün olabilse?.. Niçin hepsini Hüseyin Nazmi’ye söylemiyorum? Neden şimdi bütün hakikati itiraf ederek: «Onu bana ver.. Ah bilsen Cemil.. beni doyurunuz.» demiyorum. bunu mümkün olup da görse. bir yandan da bir mektebe... Anlatıyor... evet.. Lâmia. Kendi kendisine: — Ah! Mümkün değil!. Ahmed Cemil karşısında anlamadığı. o benim olmayacak olursa... duymadığı şeylerden bahseden bu adama o boş ve sabit nazariyle bakarken başka bir âlemde gibiydi. daha sonra o edebî müsamere..söylemekten çekiniyordu. O zaman Hüseyin Nazmi tasavvurlarını anlatmağa başladı Tâyin olunacağı memlekete göre bir hayat tarzı ihtiyar edecekti..» diyordu... Ya o.. fakirliği mesleksizliği aklına geldi. O vakit Ahmed Cemil Lâmia’nın parlak ve siyah gözleriyle kendisine tatlı bir tebessüm içinde kavî bir sadakat vaadi yolladığını görüyordu. hayatımda yalnız bunu muhafaza etmek isterim.. O muvaffak oluncaya kadar bekletseler!.. Lâmia’yı başkasına vermek beni öldürmek demek olacağını şu karşımda gülerek hülya kuran adam anlamalı. •••. «Lâmia’yı bana veriniz» demek.. yahut güzel sanatlardan birine intisap edecekti. ne kadar uzaktı!. yalnız Lâmia’nın muhabbetine bir senet hükmünde değil miydi ? Şimdi zihninde Lâ-mia’yı babasının. değil mi?. onları umulmayan bir vak’a alt üst edebilir. ya siyasal bilgilere. evet. kendi kendisine: «İhtimal ben burada kalbimin koptuğunu hissederken o da yukarıda ağM A İ VE SİYAH 217 lıyor!. kendisini kımıldamadan sabit nazarlı gözleriyle dinleyen arkadaşına uzun uzun emellerinden bahsediyordu. . Ya o defterin altına yazdığı iki kelime. hayat artık taşınamayacak bir yük hükmünde kalacak. o takarrür etmiş bir mesele. bir akşam burada gezerken gözlerinin selâmı. Ah! Onun kendisi için ağladığını bilse.. annesinin ısrarına karşı nefsini müdafaa edememiş bir zavallı sıfatıyle görüyor..Hepsi hâtırasından birer birer geçiyordu.. ya hukuka.

Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkaha ile güldü. Hüseyin Nazmi çıkınca Ahmed Cemil ayağa kalktı. onu görmeğe nasıl tahammül edecek? O zaman mürebbiyesine yetişmek için Lâmia’nm biraz acele yürüdüğünü gördü. Ahmed Cemil bulunduğu yerde vücudunun eridiğini hissediyordu. Ah! Bugün buraya niçin gelmişti? gu dakikada evinde. Biraz dışarıya çıkabilmeği bir küçük necat vesilesi olmak üzere telâkki etti: Evet. artık metanetini sarsıyor. başını çeviriyordu.» diyordu. Demek bu hülyasına da veda etmek.. Şimdi ne yapacak? Gözleri arabayı takip ederken o kendi kendisine soruyordu: — Buna da böyle tam bir teslimiyet ile mağlûp mu olacağım? Bir şeyler yapmayacak mıyım? Bir şeyleri kırıp parçalamayacak mıyım? Heyhat! Artık elinde kırılıp parçalanmış bir hayat kalmıştı. Lâmia başını çevirdi. şüphesiz akşam seyranını yapmak için bahçe kapısına doğru ilerliyorlardı. Cemil ? diyordu. Lâmia köşkün ikinci katına bakıyordu. sabrını tüketiyordu. Kim olduğunu görmüyordu. Burada. sonra gözleri kapının önünden bir arabanın toz kax x sırgalarma bulanarak geçişine daldı. sonra arkadaşının matemini düşünerek bu sualine nedamet etmiş göründü: — Canın sıkılıyorsa dışarıya çıkalım. bundan da vazgeçmek lâzım geliyor? Bir sarmaşığın üstünde iki serçe yekdiğerini kovalıyordu.. Lâmia’nın da matemini tutacaktı. yatağının üzerinde kıvranarak. boğuluyordu. Hüseyin Nazmi’nin karşısında bir şey yapamayarak durmak müthiş bir azap idi ki. bir ayak sesi daha vardı. büsbütün hurdahaş etseî. dedi. Onlar.. eliyle göğsüne bastı. yastıkları ısırarak. Kütüphanenin penceresine dayandı.Şimdi Ahmed Cemil yine Lâmia’yı yine kendisi gibi şu boşa çıkan aşkm matemiyle mahzun görüyordu: Hüseyin Nazmi: Cevap vermiyorsun. kapıya yaklaşıyorlardı. yalnız o kadar.. Ahmed Cemil bu çehreyi bir defa daha görmeğe muhtaç idi. acaba Lamia da beraber mi? Evet. mecnun bir yeis tuğyanı ile. köşke baktı. artık bunalıyordu. Bir aralık durduğu pencerenin altında kumların çıtırda-dığını işitti. gözleri aşağıdaki pencereye tesadüf etti. çıkalım. sonra yavaş yavaş Lâmia’nın mürebbiyesini farketti. o hayatının her sırrına munis olan odacıtta olaydı. havasız kalmış gibi ciğerleri darlaşıyordu. dedi. İkisini de arkalarından görüyordu. Bir nazar ki ba-kışıyle beraber . Ah! Onu şöyle avucunun içinde sıkarak ayaklarının altına atsa. bahçeye baktı. giyineyim. Ahmed Cemil’in yalnız kalmağa ihtiyacı vardı. «Şimdi beni görecek!. Öyle ise beni biraz bekle... elini salladı. gözleriyle onu âdeta çekiyordu.

ellerini tuttu: Lâkin Cemil. Biraz evvel onu gülüyor görmekten tahammül edilemez bir işkence duymuştu. fakat bekleyiniz!» diyecekti. Evet Lâmia kendisini-sevmiyor.. hele Lâmia’nm o yukarıya bakarken güldüğünü bir cinayet kabilinden affetmiyordu. fütursuz nazarı olmasaydı şu dakikada hepsini itiraf edecekti. besleyecekti. yalnız halledilecek bir merakı kalmıştı: — Acaba verdikleri nasıl adam? diyordu.. onun için çıkmamağa karar vermişti. ne derin bir nıühlik marazla hasta idi. ve . fakat bu nazardan müthiş bir ıstırap duyuyor.. bir MAI VE SİYAH 219 mazi yadışı bile kalmayacak? Demek aralarında her şey bitmişti?. Evet.. Biraz evvelki tebessümü ile. ruhunun içine sararak bu yadigârı hayatının biricik saadet nasibesi hükmünde . Ahmed Cemil cevap vermedi. manasız idi. orada da Lâmia’yı tekrar görmek tehlikesi vardı. Hüseyin Nazmi: «Sen bilirsin! öyle ise bahçeye çıkalım!» dedi. Evet. Lâmia şimdi nazarında ona hiyanet etmiş bir vefasız sıfatında görünüyordu.. yalnız o nazarın hâtırasını bütün kırılan aşkının bir yadigârı kabilinden hayatının sonuna kadar saklayacak. bütün çehresi hafifçe. Demek Lâmia ile onun arasında hattâ bir ülfet bakiyesi. yalnız bu nazar bir cinayet hükmünde idi. Ahmed Cemil ona da razı olmadı.. sen hastasın! dedi. Artık ona tekrar tesadüf etmekten korkuyordu. Lâmia’nm son kayıdsız. Ahmed Cemil: «Ben zaten çıkmaktan vazgeçtim! dedi. Şimdi. bir nazar ki güya orada. bir saniye sonraki lakayt nazariyle Lâmia güya yukarıya: «Ne kadar bahtiyarım!» derken aşağıya: «Bu kim oluyor?» demişti. çökük yanaklarıyle gerilerek daha zayıf bir hal almış. hasta. fakat bu öyle bir nazar idi ki hiç bir şey ifade etmemekle beraber Ahmed Cemil’e bütün hülyasının bir yalan olduğuna şüphe edilmeyecek bir bedahetle şehadet etmişti. Artık onu istemiyordu.. göğsü sık sık nefeslerle şişerek donuk bir nazarla gözlerini ona dikmişti. şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız. «Ben fakirim. Hüseyin Nazmi içeriye: «Geç mi kaldım? diyerek» girdi. Eğer Lâmia bu anî nazar içinde ona küçük bir tesliyet mânası göndermiş olsaydı hepsini unutacak. Ahmed Cemil artık onu görmemek için oturdu. Elleri ateşler içinde yanıyordu. Ahmed Cemil şimdi Lâmiayı kaybetmekten değil. Hüseyin Nazmi yanına kadar gitti. Ahmed Cemil’in gözleri ağlamış gibi kızarmış. bilse ne kadar. Hüseyin Nazmi şimdi arkadaşını garip bularak hayretle yüzüne bakıyordu. beş dakika evvel kavî bir muhabbet teminatı hükmünde olan bütün o hâtıraların mânâsız şeyler olduğunu. Lâkin bu son nazar onu şimdiye kadar aldandığını. şu bir saniyeden sonra Lâmia’ya bir husumet hissediyordu.ayrıldı.. bu aşkı yalnız kendisi icad ve tezyin ettiğini anlatmıştı.

.» diyor..^. bu nahoş tesirin zail olabilmesi korkusuyle daha iyi görmekten çekinerek kütüphanenin kenarına bıraktı. Şimdi ondan da ayrıca nefret ediyordu. bir mütalâa serdine kuvvet bulamayarak. bundan sonra ne A ±İ 221 yapacağımı da bilmiyorum. Matbaadan çekilmişsin.. derslerini de bırakmıştın. . «Meselâ hizmetçilerden birinin bir manalı işaretine gülmüştür... sadece «Lâmia!. Arkadaşının bu sözü Hüseyin Nazmi’ye istizah etmek istediği şeylere dair sual iradı için cesaret verdi: — Hakikaten. Ah! Zavallı hülya esiri!.. ben de bir yerlere. Lâmia’nm nişanlısına tesadüfü ihtimaline ait bir lâtife keşfediyor. resmini göstereyim.... — eliyle işaret ediyordu — uzak bir yerlere gitmek isterdim. Uzun uzun muayene etmekten. Ahmed Cemil bunda da.. kovuldum. O şimdi mürebbiyesi-nin yanında belki nişanlısını görmek emeliyle koşarak yürüyordu.. Oh! bak... Demin gülerek yukarıya baş sallayışı.hiç bir vakit sevmemişti.. şimdi?. bütün dertlerini uyuşturucu bir zemzeme ile sallayan o ismi söylemiyor.. Bu resim!. biraz evvel yarım kalan bahse riceti tercih ederek: Demek gidiyorsun? dedi. işte. Lâmia ne kadar bahtiyar! Nasıl gülüyor! Elleri kilitleniyor.Lâmia’yı ağlıyor tevehhüm ediyordu... Ahmed Cemil dudaklarının arasından cevap verdi: Matbaadan çekilmedim. sen ne yapacaksın?.. Bu tabir ağzından nasıl sahte bir nağme ile çıkıyordu..... sonra istemeksizin ağzından şu cümle döküldü: Ah! Ben de gitmek isterdim..» diyemiyordu. Bütün hülyalarını semavî bir beşik içine koyarak. Hüseyin Nazmi cevap verdi: Oh!. iskemlesinin üzerinde kıvranmamak için kendisini zor zaptediyordu. Artık kalbinde ateşten bir pençe ile o nişanlı için tahammülünü aşan bir kıskançlık duyuyordu. Kayıtsız görünmek için ayağa kalktı güya kütphaneye bir göz atmak istemişçesine ilerleyerek Hüseyin Nazmi’nin yüzüne bakmaksızın sordu: Hemşire Hanımı kime veriyorsunuz? Hemşire Hanım!. Erkân-ı harbe mahsus alâmetle müzeyyen elbise içinde ona mağrurâne bir istihza ile bakıyor gibi duran bu resme yalnız bir göz attıktan sonra* o çehreyi soğuk bulmak istedi. Sen beni bırak da kendinden bahset. Demek resmi de var? Bir resim ki Lâmia saatlerce onun temaşasına dalmış olacak! Hüseyin Nazmi kütüphanesinin çekmesinden çıkararak resmi uzattığı zaman Ahmed Cemil bunu bir an evvel görmek tehalükiyle almakta acele etti...

soyunmadı. Hüseyin Nazmi onu yalnız bırakmakta. bir daha görmek istedi. kütüphaneye giderek çekmeceyi çekti. şimdi o şey Lâmia da.Evet. Onların ikisini dtıdak dudağa tahayyül etti. bunlar bütün yaşamamış yahut yaşamaktan yorulmamış adamların sahte şiirleri.» diyordu. Alarak utanılacak birşey yapıyormuş. Artık bunların hepsinden nefret ediyordu. uyuyamayacağını biliyordu. Resmi. Ondan uzak bulunacak olursa yesinin ezasını daha az Eyüb’e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. Kapısını sürmeledi. çekiliyormuş gibi kollarım kıvırdı.. bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. Gidip güya ona: «Bak! . elinden gidiyordu. açık penceresinin yanma oturdu.. kolkola gördü. kendi kendisine: «Şimdi ben burada yeisimle zehirlenirken o yukarıda yine bahtiyarlığından gülüyor» dedi. sahte felsefeleriydi.. yalnızlığından emin olmak istiyordu. O zaman onunla aynı çatının altında bulunmaktan elîm bir azap hissetti. Ah! o geceden ne kadar uzaklardayım!» diyordu. ibaşını tuttu. «Ah! sabah olsa da buradan kaçsam. Hüseyin Nazmi: «Şayet okumak istersen kütphanenin anahtarları oradadır.. İkbalin mezarına gitmek için ihtiyaç duymuştu. Sabahleyin kütüphanenin açık odasından Hüseyin Nazmı baktığı zaman arkadaşını göremedi. Onu pek iyi görmemişti. o sevgili kitaplar. Okumak?. Hüseyin Nazmi resmi oraya koymuştu. o saatte Ahmed Cemil Eyüb’e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. Bundan sonra kimin için çalışacak ? Nasıl bir ümide hayatını vakfedecek ? Arkadaşından intişar eden yeis havası artık Hüseyin Nazmiye de sirayet etmişti. O zaman vahşi bir kıskançlığın müthiş ateşini duydu. Bu akşam iki arkadaş hayat-ı refikanelerinde belki birinci defa olarak yekdiğerinden sıkıldılar. şimdi kalbinde feveran eden canavar kıskançlığıyle vahşî bir yeis içinde kendisini yatağa attı. açık duran çekmeceye fırlattı: «Ah! Bir gece yine burada nasıl bir ümit ile uyuyanıamıştım. bir sirkat ika ediyormuş korkusuyle muma yak-‘laştı ve baktı: «Güzel değil!» diyordu. Şimdi kardeşiyle kendisinin hayatında bir başka türlü mücaneset görüyor. Bir aralık aklına resim geldi. yorganları parçalamak isteyerek kıvrandı. o yalnız bir şey için çalışmakta devama kuvvet bulabiliyordu.. bu ümüitsiz gördüğü arkadaşın yanında kendi ümitlerine dair söz söylemekten sıkılıyordu. şimdi o da kendisinden bahse cesaret edemiyor. Sonra birden zihninde bu resmin sahibiyle Lâmia’yı yanyana.» diyerek arkadaşını yalnız bıraktığı vakit Ahmed Cemil büyük bir azaptan kurtulmuş gibi bir nefes aldı. Ahmed Cemil de yalnız kalmakta acele ettiler.. onun için o ülünün hatırasıyie kendi mahrum hayatının arasında her vakitten ziyade bir rabıta keşfediyordu. ba-ğırmamak için yastıkları ezerek. Bütün şiir ve felsefe işte şu dakikada onun bu melal ve yesinde muhtevi idi. güya içinden bütün hayatı kemiklerini kıran bir ıstırap arasında mengenelerle. O şairler. Tayin edemediği bir sebeple bugün Eyüb’e. orada yüzü koyun.

bir çocuk mezarıyle gençliğine doyamadığı için başını bükmüş gibi duran bir genç kadının mezar taşı arasında îkbal’in henüz taşı dikilmemiş. son bir öpüşme içinde birbiri için ağladılar. oraya mümkün mertebeye genç vâsıl olmak için yavaş yürüyordu. ona daha. Ahmed Cemil orada durdu. şu derin sükûn içinde. bilsen ne hoş bir hayat. bu toprakların yumuşak kucağında. seni de yatağımın yanına alarak beraberce. burada yalnız Ölüler arasında dolaşmak istiyordu. O vakit kendisiyle annesi kalıyordu. Burada. güya bu mahrem gençlik yatağının üzerine pullu bir tesliyet sütresi çekmek istemişti. Buradan ayrıldıktan sonra Ahmed Cemil kalbinde bir hif-fet hissediyordu. o kadar genç öldüğüne teessüf etmemekli-ğin için sana kendimi göstermeye geldim. Seninle burada iki kişi yanyana. fakat içeriye girmek için cesaret bulamadı. Güya o ziyaret.» demek istiyordu. Onları Ali Şekib’e havale ediyor. Şimdi gözlerinin önünde bu kabir açılıyor. Eyüb’ün tenha sokaklarından geçti. İkbal başını kaldırıyor.. ben dikişimi dikerken kendimizi mesut zannettiğimiz zamanlara benzer bir refakatle fakat bu defa ebedî ve mesut bir rafakatle. insanlardan eser görülen taraflarından kaçtı. Oh! Bilsen burası ne kadar rahat! Şu muhteriz. Nihayet onun taze kabrini kucaklayan mezarlığın önüne gelince durdu. haniya bir vakitler sen kitabını okurken. Ahmed Cemil bu sözleri işitiyor. parmaklıktan baktı. hâlâ mağmum gözleriyle gülmeğe çalışarak — o son def a-ki nazariyle bir tebessüm yollayarak — bakıyordu. yatardık!» diyordu. güya bu hoş sükûn köşesine bir hayat tebessümü yollamaktan utanarak. güneşin altında. İkbal’in mezarına yaklaşınca bacaklarında bir zaaf hâsıl oluyor. İkbal’in o makberden çıkan sesini duyuyordu. bütün zorluklara karşı türlü kolaylıklar icat ederek çare buluyordu. Artık her şeyi tesviye için zihnen karar veriyor. bir umumî vekâlet ita ederek meselenin tesviyesini onun reyine bırakıyor. Şimdi buna da çare buluyor.. bütün hayatının acılarını lâtif bir gayş ile uyuşturmuştu. tesliyet ve istirahat veren yaşlarla — burada. perişan güneş kırıntıları toprakların siyah ratıp rengine dökülmüş. karşı karşıya. o hayale bakarak gözleri bu defa — bir kırılmış hayatın matemine tahammül için karar verildikten sonra akan sakin. sana da biraz yer açmak için sıkışarak.Ben de senin gibiyim. Birer yeşil sütun gibi uzanan iki servinin fevkinde süzülerek.. işte orada idi. elenerek muhteriz. «Sen de mi. Zaten artık hayatında zor işler bir evle matbaadan ibaret kalmıştı. kardeşim? Sen de benim gibi hayatın fena bir latifesine mi tesadüf ettin?. madem ki yaşamak için bir .. belki henüz toprağı kuramamış kabri büsbütün ölmemiş bir hasta yatağı gibi şifaya muntazır mütereddit bir eda ile uzanmış yatmıştı. şu parmaklığın yanında. Bütün münkariz emelleri için artık mustarip değildi. îki tarafı parmaklıklarla1 çevrilmiş mezarlardan bakan taşların nigâhı altında yürüdü. kendi kendisine: «Evet. yaşları kuruma-mış. sükût ve ârâma nasıl yakın bir saadet var!.

nız kardeşinin hâtırasını belki rencide edecek şeyler tahaddü-süne sebep olacağını anlamış.. bir valide var. Yavaş yavaş birşey yapamayâctgînî|yal.. j. birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve adavet feveran etti. biri müstehzi tebessümüyle.. günler geçerek muhakemesine hüküm geldikçe intikam almak ümidi tezelzüle uğramıştı. Fakat artık vakit kalmamıştı... — Yüzünü örten peçenin altında ağlıyordu — onunla bir vakitler bu kâğıtlar için kavga etmiştik. diyordu. Ahmed Cemil onun şimdi .. Ah! bilseniz.. Şimdi.. zannediyordum. Fakat artık birini feda etmek lâzım geldi. buna mağlûp olmamak. buna mukabele etmek için mücbir bir arzu duydu. O başını sallıyor. şuna bakar mısınız? Kadın bir sarraf dükkânının önünde elinde bir demiryolu kâğıdını göstererek: — Bunun hesabını anlayamadım. yaşlar tamamiyle boşanmıştı. Bu müşküllere zihninde karar verdikçe: «Ah! yalnız o herif kalıyor! Ona ne ya.Pacağım?» diyordu. değil mi?.sebep var. sonra o söyledikçe anladı: — Beyefendi rica ederim. sonra birdenbire sırrını tevdi ihtiyacına mağlûp olarak paraları titreye titreye mendilinin ucuna sararken Ahmed Cemil’e anlatt: — Bu kâğıdı anladınız a. Fakat zihninde müziç bir endişe vardı. size tesadüf ettiğime ne kadar memnunum!. öteki kinden tutuşmuş nazariyle bakışıyorlardı.. değil mi efendim?.... yan tarafa bir adım atmak istedi. Ah!. durmayarak geçti. O zaman istikametini tedbil ederek geçmek lâzım gelirken o alevli gözleriyle doğrudan doğruya Vehbi beyin önüne yürüdü. kaç kuruş ediyorsa tamam alayım da. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. Ahmed Cemil o istihza tebessümünü gördü. karşısından Vehbi bey geliyordu. Artık ikmal edemedi.-*” JsaDialı caaaesını çıkıyordu.. evvelâ karşısındakini tanıyamadı. şimdi nasıl mağlûp çıkıyordu! Yoluna bir Vehbi beyin tesadüfü bütün hayatmm mecrasını tebdil etmişti.» diyordu. bakınız.. elinde olmaksızın başını çevirdi.. Onları hâlâ saklıyordum. Buradan nasıl geçmek emelinde idi.» diyordu... «o lâzım değü.. Hissiyata taallûk eden şeylerde erkekler kadmlannne kadar dununda!. Bu cadde!. Ahmed Cemil sarraftan aldığı izahatı Raci’nin zevcesine teşrih etmek istedi... Birdenbire kalbi büyük bir heyecanla çarptı. dar kapısından dehlizi gördü. ölüme benzeyen bir hayat ile yaşamakta devam ederim... onu hiç affedemeyeceğim. Matbaanın önüne geliyordu.. iyi yapıyorum... Zevcimin hastahanede ölmesine müsaade edemezdim. bu halde. Bu sesi tanıyarak başını çevirdi.. yine onun için feda ediyorum. Ahmed Cemil yüreği ezilerek ayrıldı. bundan tahammül edilmeyecek bir eza hissetti. ikisi de yaklaştıkça yekdiğerine mağlûp olmak istemeyerek gözlerini indirmiyorlar ..... O vak’adan sonra onu hiç görmemişti. fakat hekimlerin kat’i ümit ettiklerini anladıktan sonra. Nedim’in kâğıtlarından biri. kendi kendine: «İkbal sağ olaydı demek o da affedecekti. Onun birden o tebessümü uçtu.....» diyordu.. Ye-nicami avlusundan geçerek imarethanenin önüne gelmişti ki bir kadın sesi «Beyefendi» dedi.

mecruh aşkı kalbinde feryad etti: Ah! Lâmia. ona bir kelime söylemek zamanını bırakmaksızın çevrildi.Ahmed Cemil’in bütün. haberiniz yok. Ahmed Cemil iade etmiş oluyordu. . Bu tokat!.. Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin kararı veçhile Hüseyin Baha efendiye vereceği maaşı bu ay kesmek istediğini. bu kabir ziyaretinin sükûn . dedi. etrafını almak üzere yaklaşan halktan kaçarak matbaasına ilerledi. Bir aralık dükkânın camlarından Hüseyin Nazmi’nin geçtiğini gördü. mahvolan emelleri. zevkinden gülüyordu. Vehbi bey şu dakikada sol yanağından muzdarip olmalıdır. İkbal’in faciası. O hikâyesini tekrar etti: — Ne olacak. ona tâ kalbinin kan döken cerihasından kop. artık âdeta eğlenerek anlatıyordu. Bununla nice hazmedilmiş tahkirleri. el. gazetenin tatili. şimdi senin herifle Hüseyin Baha efendi tutuştu.! Sahih Lâ-mia’yı da kaybediyor mu? Hayatında dünkü gece bir fena rüya değil miydi? O vakit hakikatin bütün acısı tekrar uyandı.. yolcular düşecek zannettiler. Ali Şekib’in dükkânına girdi. ailesinin mahvolmuş saadeti. birden bu muvakkat neşve güya damarlarında dondu. O hayretle baktı. Onu görünce hep bir ağızdan «İşte!» dediler. bir saniye kadar durdu. Said’le gülerek dinliyorlardı. şimşek gibi gürültü ile çakan bir tokatla Vehbi beyin yüzüne çarptı. neticesiz kalmış bir meslek hülyasının hüsranı. hepsi bu hayatın olanca acıları o tokatın içinde idi. Hattâ arkadaşının dükkânına girerken tebessüm ediyordu. hepsi tekrar başlaması için Ahmed Şevki efendiye baktılar. Şimdi kalbinde büsbütün bir hiffet duyuyordu..sararan çehresine: «Bana mı gülüyordunuz?» sualini fırlattı. sahiib-i imtiyazın ömründe belki birinci defa olmak üzere hiddet ederek dün matbaada aralarında münazaa tahaddüs ettiğini en küçük teferrüatiyle. Ahmed Şevki efendi netice vehamet kesbederse kendisinin de mutasarrır olacağını düşünmek istemeyerek sevmiyor. Ahmed Cemil güya halkı oraya biriktiren bu vak’adan amil değilmişçesine sükûnla ilerliyordu. Güya bu tokatla bütün elem yüklerini silkip atmış gibiydi. Ahmed Cemil gülüyor. Nihayet Ahmed Cemil de tasavvurunu söyledi: O da ev ile matbaa meselesinden dolayı dâvaya Ali Şekib’i tevkil edeceğini anlattı. Nihayet dâva.muş bir kuvvetle vurmuştu: öyle ki Vehbi beyi dükkânlarının kapısının önünde hava alan kitapçılar. bir akşam bu mülevves mahlûkun ağzından dökülen levsleri. Düşmedi. kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. Orada Ahmed Şevki efendiyi ortalarına alarak Ali Şekib. hepsinin birden toplanan yeisile dolu olan bu. fakat sallandı. hayatında münkariz olan neler varsa. «Ne var?» dedi. Hüseyin BaMai ve Siyah — F. 15 ha efendinin gözlük perendejlerini tadat ederek anlatıyordu. mümkün olursa haciz. daha sonra: — Ha.. sonra cevabını beklemeksizin. münkesir aşkının feryadı. sonra gülümseyen.. hususiyle o tekmeyi. ikisinin de taklitlerini yaparak.

İkbal’i. Şimdi ağlıyordu. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir. burada dünden beri MAI VE SİYAH 227 tazyik ede ede kendisini hasta eden ıstırap feryadını salıvermek mümkün idi. Evet. kim bilir! yirmi sene. duvarlara kendisini görmekten malızuz olarak mütebessim bakıyor gibi duran mektepte yapılmış levhalara ıbakti. ‘ bu bütün ufak tefek. sönmüş hülyalarla. onun hüvi-/ yetiyle tahamnıür eylemiş idi. Burada ne utanılacak yabancılar. merhamet arayan şaşırmış gözlerle baktı. unutulmaz matemlerle istikbalin önüne çıkacak. Ikbal’in. «işte ben seni bu omuzlan çöktüren yüklerle yaşayacağım.. ümidsiz senelerin kuru geçişi içinde kırık bir hayatı sürüklemek onun için ne büyük bir işkence idi. sakin ve âheste^yaşlarja. o zaman yine babasının. Ah! Bundan sonra yaşayacağı seneler. ateşler içinde yanan başını bu soğuk demire dayadı. bazan melûl bir eda ile yavaş yavaş. / ne sıkılacak arkadaşlar vardı.. senelerden beri onun kalbiyle birlikte i çarpmış.. o tokatm itminan ve tes-liyeti birden silindi. Şimdi bütün matemler hep birden uyanmış idi. başını. artık burada. Lâmia’yı. zihninin içinde bir şimşek tekerrüriyle birbirini takip eden levhalar gibi sonsuz bir silsile şeklinde görüyordu.hediyesi. yalnızlığından emin olmak için kapısını sürmeledikten sonra bütün buradaki hissiyatına mahrem olan şeylere. / /«Nasıl yaşıyacağım?» diyordu. arkadaş resimlerine. bunlar bi-ribirine karışıyor.. babasını.la ağlıyordu. gülmemek için sebepleri olmayan arkadaşların arasında duramadı. yalnız onun idi.» diyecekti. uçup silinerek zihninin içinden geçiyordu. burada yalnız kendisinin haya-¦ tından başka bir şey yoktu. Artık kuvveti kalmamıştı. kadar hülya esiri olmuş _idi! ~”~ . Bu evvelâ boğuk. Bu duvarlar. şimdi evine. Bu odacık. şu minderle yatak. kısık bir inilti gibi başladı. onun. _Ne^ için bu. Yataklığın sütununu tuttu..» demek isteyen. o nasibsiz. kitaplara.zaman içinde hayatın ne zâlim sillesine uğramış idi! Daha hayatın henüz mukaddemesinde iken bundan sonra kırılmış emellerle.. «bu gün sizin tesliyetinizin kollarına başka bir ıstırap ile geliyorum. burada hiç utanmayarak nefsini zabta lüzum görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sâkit fakat müşfik mahrem dostlarını önlerine serebilirdi. bana her vakitten ziyade gülünüz. onun hayatının nefesiyle teneffüs etmiş. gözlerini kapadı. belki kırk sene. bu mini mini kö-/ şecik. Babasının vefatmdan sonra geçen beş senelik . aczin_ve_yeisin meftuniyetiylejakan sıcakjveJu^daiûlaJar. ^ 19 Odasında büsbütün yalnız kalmak. o matemlerinin mültecasına koşmak için çıktı. Lâmia’nm çehreleri birer birer.ancak beş senelik . ve salıverdi. bazan ondan kaçmak isteyerek.

daha sonra müebbed bir nisyan! Yalnız onbeş günlük bir mes-tî lezzeti için ne tahriklere hedef olacak. O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka birşey miydi? Yazıhanesine gitti.. evet o malûl bir dimağdan başka birşey değildi... Onu da öldürmek. belki onbeş gün. kendisine sahte esaslar üzerine Jturulnmş . onunla nasıl ümidlerin tahakkukunu temin edecek zannetmişti. bu küçük defteri avucunun içinde muzır bir böcek gibi sıkıyordu...Jiay. Ah! Bu eser!. şimdi ondan bir soğukluk tereşşüh ederek vücudunu üşütüyordu. kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu. ahmakça bir hülyanın galat rüyetiyle malûl gözlerine başka türlü görünen matbuat âlemine attıktan sonra ne olacaktı? Bunun neşvesi ne kadar sürecekti? Bir hafta. Fakat..Biraz hayatın maddiyetini düşünmüş. o biçare malûl dimağ. onu şuracıkta en küçük bir yaşamak arzusundan tam bir mahrumiyet içinde bırakmış idi. şimdi mademki artık Lâmia elinden kaçıyor.. Halbuki o. kendisine ne kazandırabilirdi? Merak ederek bir göz atacakların ka-yıdsız bir tebessümünden... . Bunu. Bir vakitler bunun için neler kurmuş. Bu eserden nefret ediyor. Şimdi Raci’yi haklı buluyordu. ^n_y£_ruJhunj^jbjTak_mıs_jdi. ne hasetlere tesadüf edecek! Gözlerinin içi size temin ettikleri şeyin zıddiytle gülen bir takım adamların «Bu ne ulvî şiir!. o halde buna ne lüzum var?. okumak için bir heves duymadı.. Bu. ondan neler beklemiş idi^f Şimdi o kadar çocuk olduğundan utanıyordu..at vücude getirmiş idi. Ah! Artji^ulyajarından^ büsbütün . bu son malûl dimağ nişanesi kalmıştı. İşte şimdi Hakikatin insafsız rüzgârları üzerinden geçtikçe o hülyaları hej) birer birer düşünmüş.» deyişlerinden nasıl üşüyecek. kapadı. Kendisini öldüren bunlar değil miydi ? Sonra onlar da ibirer birer ölmüşlerdi. okumadı.bir. mademki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk dünyası bir yalandan başka birşey değilmiş.. bu toprak parçasının üstünde bir şür bulutuna sarınarak uçmak için çalışmamış olsaydı bugün bu kadar mağlûp olmayacaktı. O zaman eserini düşündü. Bu eserden neler beklemiş. İdindi yalnız bu eser. fena bulmaya hazırlanmış beş on arkadaşın ağzında yalan tebriklerden başka bu eserden ne ümid olunabilirdi? OJbuna hayatının en_güzeLBagŞasıru_feda etmiş. o defteri — bir vakitler eline aldıkça PF^ 2’28 MAİ VE SİYAH göğsünü gurur ile şişiren o defteri — bugün bir ölü yadigârı gibi soğuk bir hisle aldı... aramaksızın hemen bir yerinden açarak baktı.ayrıljnak^^niardjjijbir nişane bile bırakmamak için ihtiyacı vardı. Ah! Bu eseri! Fakat şimdi ona ne lüzum var?.. ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu. / En küçük sebepleri en büyük hülyalara kâfr* addetmiş.

sonra yer yer sarardı. kopmanıakta ısrar eden diğer bir yaprakğı kıvırarak. kat’î bir netice ile tamiri mümkün olmayan bir hatime ile bütün hayatının yalanlarını boğup öldürdüğüne tam bir kanaat duydu. kâğıtlar küçük bir çıtırtı ile harekete geldi.. üryan.. bunu soktu. evvelâ bir yaprak kopardı. Beş sene evvel hayata uzun kumral’ saçlarıyle. Sobanın kapağını kapadı. onları okumak istedi. şu elindeki defteri yavaş yavaş. Ahmed Cemil bir hande ile bakıyor.. Artık hayatında işte yalnız bir hakikat kalmıştı Emelsiz. sefil bir hakikat. üzerlerinden bir kırmızı rüzgâr uçtu.. Onu yaktığına.. Şimdi esmer.Kemiklerini kırarak biribirine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri avucunun içinde sıkıyor. buruşuk bir meyyit siması gibi serilmişti. bükerek attı... sobasına koştu. şimdi esmer bir kül tabakası şeklinde duran bu kâğıdın üzerinde bir beyazlıkla beliren yazılara bakıyordu. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti. köşelerde daha yakacak şeyler arıyordu. Bir iki satırım okudu. kâğıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu. Tamamiyle yanması için bekledi. eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu. kâğıdın her tarafından birer küçük alev çıktı. dudakları hayatının matem acısıyle takallüs etmiş harap bir vücut. Bir yaprak daha kopardı. bir an içinde kıpkırmızı oldu: sonra çıtırdayarak. münevver gözleriyle giren Ahmed Cemü’in yerinde şimdi yanakları çökmüş. birdenbire duyulmuş bir acı ile kıvrandı. .. Ah! Yalan!. Şimdi bunlardan tüterek intişar eden duman Ahmed Cemil’in gözlerini dolduruyordu. onun azap ile kıvranışından haz ala ala yakmak için bu birikmiş kâğıt parçalarından.. Artık duman azalıyor. gözleri tâ nihayette bir yabancı yazının müphem şekline tesadüf etti: Tebrik ederim. «Ah yalan şeyler!.» diyordu. Bu. o güya ıstırabından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça Ahmed Cemil’in şiirinin şu intiharı temaşasından cehennemi bir zevk duyuyordu. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. ateş kâğıtların arasından kayarak. Kâğıtlar böyle yaprak yaprak teakup etti. bu son yaprağın üzerinde de alevden bir rüğgâr esti.. «Hebrik ederim!» Bu sözün aksi kulaklarının içinde bir zehirli yılanın ıslığı gibi soğuk bir ürperme akıtarak geçiyordu. ümitle. Ah! Bu yalan! Hayatının en büyük yalanı!.. artık emellerinin silsilesine onunla şu sobanın içinde hâlâ çıtırdayan bu küllerle bir hatime verdiğine... Ah sahte şiirler!. O zaman Ahmed Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla farkedilen yazıları derin derin süzdü.. kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kâğıtlarla dolmuştu. son bir ihtizar feryadıyle şerha şerha yarılarak söndü. Birden aklına birşey geldi. sıktıkça garip bir lezzet alıyordu. nihayet son yaprağı attı. geçtiği yerde külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda. O zaman Ahmed Cemil iki eliyle defteri ortasından ayırdı.

saatlerin geçtiğini farketme-yerek nefsinden tam bir tecerrüt içinde duruyordu. üryan. fakat henüz ölülerimin silsilesi bitmiş olmadı.. Ne yapmak lâzım geleceğine artık karar vermişti. Bugün şu haritanın beyanını temaşası. sonra indi. orada hayalinde uyanan âlemin temaşasına dalarak düşündü. Bir arap sail vardı ki haftada bir gün öğleyin ile ikindi arasında Süleymaniye’nin bu tenha sokağında Ahmed Cemil’in güftesini zaptedemediği acı bir neşide ile geçirdi. kâğıtlarının arasında araştırdı. karşısında. arkadaşıyle çocukluktan beri başlayan tezat silsilesini ikmal edecek.. hayatının zaptolunamayan şiirlerine fasih bir tercüman gibi gelen bu naşidenin bediî esirini kaçırmamak için sahibini görmek istemeyerek dinlerdi. o da o mahvolmuş kuvvetlere iltihak edecek.. sonra yavaş yavaş.. yer yer birer ıstırap şehi-kıyle. harita kendisine bakıyor. kendisine sakin bir hayat ihzar edecek yerlere baktı. uzaktan MAI VE SİYAH Ü3İ bir hayalin zemzemesi gibi bellisiz bir neşideyi işitmek veh-miyle titredi. öyle mi? O da gidecek. yazıhanesinin üstünde. solunda sağında çöl. iniltisiyle boğularak. açarak okudu. mecruh bir güvercin gibi âciz bir hamle ile yükselmek isterken birden bir meftuniyet ile bir sükût içinde düşerek. medid bir çöl olsun.» diyordu. diyordu. mü-sekkir bir garabet hissolunan bu sesden bütün kalbinde hissedilip de mahiyeti tahlil imkânından kaçan hissiyat ona refakat eden bir ahenk ile uyanır. Gözleri bir aralık arkadaşının gideceği yerleri dolaştı. Kendi kendisine: — Bir yerlere gitmek. O zaman birden aklına bir gün arkadaşıyle Taksim bahçesinde ellerine ilk aldıkları şiir mecmuasından okudukları par-»<ga geldi.. mektepten mezuniyet şahadetnamesini buldu. «Öyle bir yer ki önünde ardında. O evde bulunduğu zaman başka bir cihanın başka bir tarzda yaratılmış bir mahlûkuna mahsus. «Mezaristanım başka ‘bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle dolu. O zaman yazıhanesinin önüne oturdu.» Bu silsilenin tamamiyle bitmiş olması için yalnız kendisi mi kalmış idi? İşte o da gidiyor. Fakat o ümitlerinin arkasından koşmak için giderken bu ümidlerinin inkırazından firar edecek. oranın asude hayat vehmi onun çıplak manzarasının hayali içinde bir sesin tesiri arzın fevkinde bir şey oldu. Evvelâ uzaktan pest ve derunî bir şikâyet başlamıştı. bir müddet güya kanatlarıyle topraklarda sürüklene sürüklene çırpındıktan sonra meyus ve mütehas-sir bir . Burada hareket etmeyerek. gözlerini bu haritanın çöl deryalarına dikilerek. kuvvet vermek isteyen bir nazarla gülümsüyordu. o da. yabancılığında lâtif bir vahşet.. bununla vilâyetlerden birine gidecekti. O ses yaklaşıyordu. Çekmesini açtı. Hüseyin Nazmi gidiyor. O zaman çehresine son bir yeis azminin metaneti geldi. o kadar -uzak ki fikrim şu geçen hayatıma yetişemesin.Bu vücudu ne yapacak? Onu kaldırıp atmak için ne büyük arzusu vardı! Fakat ona tasarruf hakkı başka birisine ait idi. yabis.

hemen evin kapısında tekrar uyandı. Nazarın imtidadı imkânı kadar uzun. o kum deryalarının evlâdı. göğsünü parçalayan son bir feryat ile başını kaldırdıktan sonra son nefesi bir figan gargarası içinde sönüp gidiyordu.nazarla göklere gözlerini dikerek. öteki kumların sinesinden fışkırıvermiş bir beyaz rüzgâr dalgası şeklinde bütün beyaz görünen atlarının üstünde beyaz harmanileri uçuşarak geçen bir süvari zümresi.. gidiyordu.. o ses tekrar işitildi. nihayet bir ses enkazı üzerine-göğsü yarılan bir bulut parçasından hafif yağmurlar boşanmaya başladı. yükseldi.. bu öyle bir sesdi ki içinde bir kalb parçalanıyor. Ah! o sema. Ahmed Cemil’in karşısında canlanarak yaşamağa başlayınca.. görülmez bir telâki noktasında yetişiyor. taze bir kuvvetle orada. Lâmia’nın uçmuş hülyasına. güya o havaî fişenkten kırık dökük.. Şimdi bu sesde vahşî eda. Ahmed Cemil mebhut duruyordu. o zaman. bu hayal âlemi. saf ve mücellâ güneşle kaynayan bir gök altında bir nur deryası içinde kaynaşıyor zannedüen çöl. ikisi bu pâkize sema ile o saf beyaban tâ orada. vakit vakit parlayan sönen kandiller döküldü.. MAI VE SİYAH bir güneş bütün şaşaasiyle beyaz bir hacle fanusu gibi şu visal bezminin üzerine saadet zilâlini döküyor. yorgun ve aksak yürüyüşleriyle süzülen bir bulut şeklinde ilerliyor.. ensicesi sökülerek kan saçılıyor gibiydi. Daha sonra bu beyabanın üryan vahşeti içinde kaybolmuş birer kafile şeklinde öbek öbek hurma ağaçları. ¦£SV... çıplak vücudlarıyle kumluğun ortasında bu tenha asude hayata tesliyet gönderen bir selâm ile yeşil başlarını kaldırırken uzaktan develer. birbirini kovalamaktan yorgun düşerek bîtap bir visal busesiyle dudaklarını uzatıyor. çıkacak mı. Bir müddet bir memat sükûtu. birer birer öle öle düşüyor. o beyaban. yükselen hamlesinin son kuvvetini sarfederek titredi. artık kendisini zaptedemeyerek. bir saniye kaldı. müthiş bir irtifada. Bir dakikalık sükût içinde şimdi nazarında hayatı için tasavvur ettiği o çıplak sahne canlandı. îkbal’in mezarına. bir me-raret tuğyanı vardı. beyaz ve parlak bir kum safihası ki şaşaalarla çalkalanan sema altında sonsuz uzaklıklara firar eden o ufka yetişmek için koşarak tâ ileride fark olunmaz. Ahmed Cemil’in şu küçük hayatını bir mezarın soğuk havası istilâ eder gibi oldu. sönecek mi bilinmiyordu. sonra bir müddet. bunlar süzüle süzüle. dağınık bir sükût başladı. Bugün bu garip neşideden duyduğu şey hiçbir tesirle mukayese edilemezdi Şu anlaşılmayan. inecek mi. lekesiz. Tiz bir feryad ile başladı. İşte Ahmed Cemil’in bütün nasibsia hayatına lâyık iltica ve huzur köşesi. birdenbire ateş almış havaî bir fişenk şeklinde çıktı. o güneş. yırtılıyor. tâ yukarıda da berrak.. bir müthiş intırak ile dağıldı. muz fidanları görülüyor. bir tehevvür nâlişi. bu defa yeni bir hayat ile. şu . sonra birdenbire patladı. güya koşmaktan. hiçbir şey işitilmiyordu. O vakit. zaptedilmeyen lisan ile o ses güya Ahmed Cemil’in babasının matemine. bu bir dakika içinde toir başka âlemin hayatını gördü.

. 234 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil bugün yanına girince annesini.kadar nasıl mes’ut idiler! Lâkin daha sonra?. burası nice tatlı.tâ şu kadar bir çocuk iken bile vekarına muhalif . Odanın kapısını açtı. o vakitten beri mûtadı olan dalgın vaziyette ibuldu. Ah. ölmüş emellerinin sakit türbesini orada kuracağım. o daha küçük bir çocuk idi. şimdi o ses artık büsbütün uzaklanmış hemen kaybolmuştu. fakat onların hepsi kalbinin muazzez. babasının o günkü çocukçasma sevincini. senelerden beri . öyle mi?. o vakit ve ondan sonra babası ölünceye. Fakat bugün Ahmed Cemil artık annesinin karşısında susarak düşünmek için gelmiyordu. Ayağa kalktı. acıları. İşte şimdi o da ebedî bir sefere müheyya idi. Biraz durdu.. ah! bu oda!. Ikbal’i kaybettikten sonra annesiyle arasındaki münase? bet her zamandan ziyade tehassüse meyyal bir rikkat kesbet-miş idi. muhterem servet hazinesiydi. her gün geçtikçe gözlerinden katre katre boşanıyor zannedilen hayatı örtülü nigâhmı müphem bir noktaya dikmiş duruyordu.» diyordu. Bir müddet sonra bu gaye haletine benzeyen hissiyat içinMAÎ VE SİYAH i» kaldı. Burada bu evin bütün hayatını tahattur etti. bugün söylemek. artık kulaklarına işte bu çıplak sahranın uzaklıklarında giden deve sürüsü içinden geliyor gibiydi.. annesinin yanma girdi. Göğsü ufak bir teessür ahiyle şişiyordu... Sabiha hanım ellerini dizlerinden dolayarak kilitlemiş. bu oda. Bu valide kızanı kaybettikten sonra oğlunu da elinden kaçırmak tehlikesine karşı her vakitten ziyade titreyerek onun hep etrafında dolaşıyor. Ahmed Cemil artık tahattur etmek istemedi. buraya nasıl bir telâş ile taşındıklarını. o sade hayat içinde. tahlil ve ifade edilmeyen dertleri için beliğ bir lisan olmuştu. fesinin kilim döşeme için kur’a sepetliği ettiğini hep birer birer tahattur etti.sobanın içinde hâlâ bir hayat bakiyesiyle çıtırdayan eserinin küllerine ayrı ayrı ağladıktan sonra bu hasta kalbin bütün elemleri.. onu bir tebessüm ile karşılamak istedi. her vakit beraber bulunmakla yekdiğerini kaybetmek korkusunu tahfif etmek isterilerdi. geceleri fena bir rüya ile uyandıkça odasının kapısına kadar gelip dinliyordu. Oğlunu görünce gözlerini çevirdi. bunlardan ayrılmak icabediyor. kararının metanetine zaaf veriyordu. acı hâtıraların medfeniyle. Merdivenden inerken orada. kendi kendisine: «Evet. oraya gideceğim. bu hâtıralar kalbini şu eve kuvvetli rabıtalarla yeniden bağlamağa başlıyor. dimağına hücum eden o hâtıraları sükinerek defetmek istedi. Bu iki mecruh kalb biribirine takarrüp için daha büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Tâ yanına kadar gitti. annesine son kararını haber vermek için geliyordu. taşlıkta İkbal’in tabutunu. bir veda nazariyle bu evi selâmlıyor gibi aşağıya yukarıya baktı. tatlı ve acı. Bu ruhunun enisi ve merhemi odacık! buradan ilelebet ayrılmak lâzım geliyordu. bu ev. ebedî bir sefer için. azimete müheyya görüyor gibi oldu.

.ayağını atmak üzere idi. şimdi ikisinin de dudaklarında ne açılmağa ne kaybolmağa cesaret edemeyen acı bir tebessümle bakıştılar. burada matemlerimiz var. bugün Messajerie ile. senin zavallı zayıf dizinin üstünde ağır çeken bu başın. ondan sonra. kendimize başka bir cihanda. üç tane müthiş mezar ki yaşayabilmek için bunlardan uzak olmak istiyorum. Ah! ben hayatın. başka mahlûklar nazariyle bakabilelim.. onların pâk ve mukaddes katra-ları altında şifa bulmak isterim.. Ah! busen. biraz o yaşlar yüzüme. anneciğim...gördüğü zamanlardan beri . güya sekiz on yaşında bir çocuk gibi okşa.. beni yine öyle. Ağlıyor musun anne?. yalnız bugün değil....... sevilmek için ne kadar ihtiyacım var! Hususiyle çocuk olmak. bunlarla bana kuvvet vereceksin değil mi?. bir müddet öyle. kardeşim var. müsaade eder misin ? Senin dizine yatayım. ağla. değil mi. değil cai. bugün okşanmak. parçalanmış bir hayat duruyor. sonra Ahmed Cemil: — Anne! dedi. sen beni bunlarla iyi edeceksin. ne kadar ihtiyar olur-îarsaToIsunlar’ ylne~bazi~dâkikâlar vardır kî ânnelerine~sökula-rak çocuk plmak_isterler. bu hitabı sıcak bir tesli-yetle kalbini yıkayarak tekrar etti: — Anne. Ben de Lloyd ile gidiyorum. şu muhterem göz yaşlarınla iyi edeceksin değil mi? 20 Ahmed Cemil Sirkeci’den validesiyle Seher’i sandala bindirdikten sonra iskelede eşyadan birşey kalıp kalmadığını anlamak üzere son bir teftiş nazariyle etrafına baktı.aralarında vuku bulmayan bir şeyi yaptı. . Sandala .. In^ sanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler. beni şu mukaddes. o mes’ut zamana biraz avdet etmeye nasıl muhtacım!. o kadar uzaklara ki nefMAİ VE SİYAH 235 simizi orada tanıyamayalım.. Eski arkadaşını küçük bir hayret sayhasiyle selâmladı: Sen de mi gidiyorsun? Onun da yanında bir büyük yol çantası vardı: Evet.. o vücudu harap eden demir mengenenin arasında nasıl ezildim! İşte bugün sana hasta. Kolîarıy-Ie onun zayıf kuru vücudunu sardı.. Bugün dizinin... tedaviye muhtaç olarak avdet ediyo-‘rum. Fakat burada değil. busen o çocuk başından ne kadar farkı var! Bu çocukla o çocuk arasında kırılmış. gözlerini gözllerine dikti. anneciğim? benimle beraber oraya kadar geleceksin. benim kendi ruhsuz cesedim var. başka bir hayatta. anneciğim. daima. Oh! ağla. mecruh. babam var.. saçlarıma dökülsün. ölünceye kadar. Annesinin yânına oturdu. Haniya bir vakitler beni dizine yatırır da saçlarımı okşardın? işte yine öyle yatayım. Seninle uzaklara gidelim.. kolundan birisi tuttu: Hüseyin Nazmi.

İstanbulla Gala-» ta arasında sıkışan bu deniz parçasını bir hayatın arbede yeri haline getiren bütün o hareket bir müddet beynini. hareket esnasında o dağ--» dağa iç’nde hiçbirşey hissetmedi. koşuşan gemiciler. elîm bir iftirak hissi duydu: bir his ki hemen o anda bütün azmini sarstı. dedi. AJunetjCemil’in ağzında bu tebrik şu iki arkadaşın hayatını teşkil eden tezat zincirinin artık son halkası hükmünde idi. fakat vapur bu izdihamı yavaş yavaş. Hüseyin Nazmi cümlesinin bakiyesini itmam edemiyor gibi biraz tereddüt etti. Ahmed Cemil hafifçe elini çekerek cevap verdi: Ben de senin yine o günkü tevcihat arasında ümit ettiğin yerlerin en güzeline tâyin edildiğini gördüğüm zaman ¦ son derece memnun oldum.n Nazmiyi. iki arkadaş tek^ rar birbiriı in elini sıktılar.. sinesi ümit üe dolu. Hüseyin Nazmi’nin çantasını hir sandalcı kaldırmış. valdesiyle Seheri aşağıda kendilerine tahsis olunan yere yerleştirdikten sonra yukarıya çıktı. teessüf ederim. arasıra ir: ses ile bu güriil-r tünün içinde herkesi sükûta davet ediyor gibi hiddetle bağıran düdük daha sonra etrafında limanın izdihamı.nin Sarayburnunu dolaşan Vapuru Hüşey. Uzaklaşdıkça karşısında Cihangir tepesinden denize doğru inen bayır küçük mülevven taş parçalarından üzerine bir levha işlenmiş uzun. sandallar. gözlerini işgal etti. bekliyordu. tekrar geri dönmek. dakikalar geçerek Ahmed Cemil’in nazarında bütün hayatının yegâne tahassüs mahfazası olan bu şehri ufkun lâcivert zeminine tersim olunmuş bir levha şeklinde bırakmağa başlayınca kalbinde birden. yüksek bir duvar şeklinde yükseliyor..Bu iki arkadaş aralarında o günden beri yavaş yavaş hâsıl olan bir soğuklukla şimdi birbirine karşı hislerine bir serbest seyelân veremiyorlardı.t sonra Messajeri’. Birbirine söyleyecek birşeyleri kalmamıştı. kimbilir hayatının belki sonuna kadar ayrılmak üzere olduğu bu yere tekrar ayaklarını basmak için şedit bir arzu uyandırdı. Bir sa t. öteden parça parça kaçarak saklanıyor gibi görünen Beyoğlu sırtıyle Galata yokuşlarının üzerinden kalkmış mütecessis bir baş gibi yangın kulesi iri gözleriyle bakıyor. merdivenlerden telâş ile inip çıkan halkı çözülen halatlar. Hüseyin Nazmi dedi ki: îki gün evvel tevcihat arasında tâyin edildiğin yeri gördüğüm zaman hayret ettim. uzak bıraktıkça. Cemil. . sonra arkadaşının elini tutarak: — Ne kadar uzak yer intihap etmişsin.. Tebrik ederim. bir emel cihanın^ doğru götürürken Kızkulesi açıklarında bir batî meyi ile süzülerek yavaş yavaş ilerleyen Lloyd’un Süveyş hattına işleyen ağır gemilerde^ biri Ahmed Cemü’i kalbinde bir mezar ile son 236 M A I VE SİYAH yeis türbesine sürüklüyordu. güya şu hayattan tahassürle iftirak ederek. öte tarafta İstan-» bul tepelerinin üzerinde camilerin birer gümüş miğfer ile örtülü cesim başları yükseliyor. Evvelâ.

Adalar. Moda. daha sonra büsbütün bulandı. biraz da* . parçalanmış bir dağ enkazı şeklinde yi-* ğılmış bulutların arkasında iniyordu. Üsküdar. Burada saatlerce böyle. beride güneşin son ziyarıyle tutuşmuş camlarıyle kırmızılıklara bo-yanan İnsaniye. Yalnız burada gecenin soğuk ye’isini teneffüs ederek bütün . yemek için aşağı inmek istemiye-rek. İşte güneş orada. Vapur uzaklanıyordu.. sarı rişeler sarkıyor. güya bu yangın birden dönerek ortasında kırmızı bir tabak açıldı. bir tarafından erimiş bir yakut derecesi ince kıvrıntılı bir hat ile yol açarak akıyordu. al. dirseğini dayadı.minarelerin semalara fışkırmak isteyen birer beyaz fevvare şekl. Yalnız o bulut yığıntısının yırtılmış sinesinde bir yangın müthiş. fakat düşünemedi. biraz yüksekte siyah bir küme o yangının üzerinde gittikçe koyulaşan esmer bir tak kuruyor. kalbinde derin bir ye’is ile kendisinden kaçıyor zannedilen bu levhaya gözlerini dikerek. Sabit. daha yüksekte yeşil tepelerin üzerine eteklerini sererek Marmaraya bakan Çamlıca. artık bu manzaralar evvelkinden çabuk uzaklamyor. muhip bir yangın görünüyordu. bulutlar bu yakut kümeleriyle dolu tabak üzerine parça parça dökülmeğe başladı. O vakit Ahmed Cemil vapurun kenarına. Bir saniye sonra yine değ:şti. o vakit üzerine güneşin bir donuk rengi dökülmüş bulutlardan başka birşey görmedi.yerlerinden kaçışarak dalga-v larm içinde yüzüyorlarmış vehmini veren . akşamın serin bir rüzgâriyle saçlan uçuşarak gözlerinin önünde hazırlanan geceyi seyre başladı. etrafında sağma soluna. nihayet o levha üzerine bir tül geçirilmiş gibi donuk kaldı. ufkun sislerine boğuluyordu. artık görmeyerek bakıyordu. nihayet büsbütün örttü. Ahmed Cemil orada. tahta kanepe-» nin üzerine oturdu. musir bir veda ile gözlerini o levhadan ayırmı-> yordu..nde uzanan ince boyları yer yer akşamın esmer havası içinde güya ihtizaz ediyor. Birden manzara değişti. semayı bu bulantı içinde karıştırdı. Güneş görünmüyordu.ha ileride topraklardan ayrılarak kendisini denize falıvermek istiyormuş zannedilen Fener. artık hiç bir şey görünmüyordu. Şimdi Ahmed Cemil’in göz^ leri bulanıyordu. Biraz sonra ayaklarının altında gizli bir hışıltı ile gecelerin sırlarını taşımağa hazırlanan suların üzerine geniş. tâ Marmaranın denizle-t re dökülen ufkunda. kenarlardan pembe. Şimdi vapur biraz daha serbest ilerliyor. Başını çevirdi. bakıMAİ VE SİYAH 237 yordu. tâ o dağın tepesinde tutuşmuş bir orman gibi parladı. altına üstüne deste deste sarı nurdan müteşekkil oklar fışkırdı. Bir aralık güneşin son bir ziya hamlesi feveran etti. Evvelâ o tutuşan menfez etrafında bulutlar kan tufanına boyanmış duruyor. uzun bir gölge düştü. nihayet vapur hareket ettikçe vaziyetlerini değiştiren . Bütün denizi. başını avucunun içine koydu. orada siyah bulutlardan bir dağ yükseldi. oturdu. kırmızı. güvertenin şu tenha halinde burada düşünmek için kalmayı tercih ederek.

Gözlerinin önünde o mai gece ile bu siyah gece tekabül etti: Mai ve siyah. kana kana ciğerlerini onunla doldurmak istiyordu. bir daha çıkılamaz.. kaim birer siyah yılan gibi kıvrana kıvran na. Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz.. MAÎ VE SİYAH 23S» 238 MAİ VE SİYAH Bu siyah bir gece idi.zin zulmetlerinde saklanan hakikatler. Karanlığın için-* de Ahmed Cemil vapurun kenarında esmer bir köpükle kaynaşarak firar eden o siyahlıkları görüyor.Tâ hülya hayatının başlangıcında. ^____ doğacak olan a . bu zulmeti zehirleyerek teşfye eden muğşi bir deva gibi içmek. Öyle bir gece ki gökler bütün kan-r dillerini söndürerek denizlere gayp âleminin gizli şeylerini dök^ mek için hazırlanmış gibiydi. bir siyahlığın içine.hayatının mihnetlerini dinlendirmek. ‘¦ Bunların siyah kucağına atılmak. işte bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir matem “kefeni değil miydi? O vakit den’ze baktı: Siyah bir deniz. avdet olunamaz derinliklerine gitmek. oraya gidebilirdi. ümitlerinin incilâsı za-* manuıda Tepebaşı bahçesinde Halice bakarak seyrettiği mai gece ile o baran-ı elması tahattur etti. onların sukutu feşfeşesini işitmiyordu: Sanki bir baranı dürr-ı siyah! Birden.. yalnız ttr küçük hareket.. his adem vehmi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyordu. mû-*-. Oraya gitmek. belirsiz bir lisan ile zulmetlerin sonsuz uzaklıklarına doğru serilerek onu davet ediyorn dn. Bu siyahlıklar. .. bahtsız ömürîJ Bir baran-ı elmas altında inkişaf ederek şimdi bir baran-ı dürr-i siyahın altında gömülen o solmuş emel çiçekleri!. den’ze döküldükçe bir sekerat zemzemesiyle boğulan bu zulmetler... görüyor gözlerinin önünden yağan bu siyahlık-‘ lar.» Ah! Bu den. Yalnız ileride direklerle bacanın birer gece serserisi şeklinde yürüyen gölgelerine zulmetler içinde rehberlik eden vapurun kırmızı feneri bu siyahlıklar arasında açılmış uzak bir kırmızı göz gibi parlıyordu. bu siyahlıkları semalardan! denizlere döktüğünü hissediyor. bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hâtırası geldi. asıl hakikat. ezilmiş hayat!. altında mahuf..... kanadlaruıı çırpa çırpa.. îşte. Ah! Biçare hırpalanmış. yuvarlana yuvarlana açılıyor.. işte. Dalgalar uzun.. Ahmed Cemil işte şu saçlarının arasında üşüterek geçen rüzgârın. yarın MAİ V £1 o J. Bir karar hamlesi.

ÜÖ dana y^ lerin bonsuz uzaklık. kut ile zulmetleri tabaka/ tabaka yararak... yalnız bir küçük hareket. ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu . O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp lâtif bir gayş ile mest olarak. bu siyah geceden. yavaş yavaş. du. Evet.. Braille ‘n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi. annesini takip etti. denizin o dipsiz. t ayrılarak. Tâ yanıbaşmda bir ses: Cemil. nasipsiz geçen hayatiyle şu fay-1 dasız vücut arasında bu denizin bütün siyah tabakalarını bir sed silsilesi gibi bırakarak tâ şu ummanın bir türlü sonu bulunmayan derinliklerine kadar inecekti. uçurumlarına doğru iniyor vahmetti. İSTANBU! HAIK n<*. Anne!. O vakit titreyerek ayağa kalktı: «Geliyordum. şu kendisini çekip almak isteyen ademde»..com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu. Birdenbire silkindi. Kütüphane.3 O Bunların s Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah www. muntazam bir ahenkle ademe tam bir teslimiyetle iniyordu..» dedi ve hayatta bir ümidi kalmamış bu çocuk. : *2 ll> Kayıt No. yavaş yavaş. bitmeyen bir su-.. sinirleri uyuşarak..güneşin hayatın sefaletleriyle istihza eden ziyasından kaçmak* ilelebet bu siyahlıklar içinde sonsuz bir yoklukla mesut ve müsterih yuvarlanıp gitmek. şu siyah dalgaları kütle kütle sırtına alarak. İniyor.. bir karar hamle-* si.kitapsevenler. : 3 7”. niçin karanlıkta yalnız oturuyorsun? diyordu. Sahaflar. Bunların siyah km Konu No.

com Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah .com kitapsevenler@gmail. . T.”Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz.kitapsevenler.C. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur. ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.Not: 5846 Sayılı Kanunun “altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler “ bölümünde yeralan “EK MADDE 11.Ders kitapları dahil.yasarmutlu.com mutlukitap@hotmail.com yasarmutlu@yasarmutlu.” maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www.com e-posta yasarmutlu@kitapsevenler.com www. CD. alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu. vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful