Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah BtRKAÇ SÖZ “Mai Ve Siyah.

” için sadeleştirilmesi ve yeni yazıyla tekrar basılması hakkında ısrar edenler olduğu gibi eserin, yeni yazıyla basılmasına değil, fakat sadeleştirilmesine itiraz edenler de bulundu. Eser eski halinde mevcut olmakta devam ediyor, eğer ona genç nesil de rağbet edecekse yeni yazıyla tıasılması bir zaruret demek oluyor, bu takdirde de sadeleşmesine şiddetle lüzum var; mademki yeni nesle mahsus olacaktır, lisanını onun kabul edebileceği bir şekle sokmak teşebbüsün tabiî bir icabı demektir. Ancak sadeleştirmek için ne yaptım : Terkipleri, menus olmayan kelimeleri, ağır cümleleri bugünün zevkine uydurmak istedim. Üsluba, ibarelerin inşa tarzına, velhâsıl eserin bünyesine asla dokunmadım. Aksine hareket, kitabı esas mahiyetinden soymak olurdu. Terkipleri ve kelimeleri değiştirirken bunların hayale ait olan vasıflarını açık lisanla muhafaza ettim. Hattâ meselâ: “Bârân-ı elmas”, “Bârân-ı dürrisiyah” terkiplerini, sonra hikâyenin kahramanı şairin kendi şivesinde kullandığı tâbir ve terkipleri bıraktım. Bunlara dokunmak mümkün değildi. Kitapta kalan lügatleri yeni nesilden menus bulmayanlar olabilir, fakat itikadımca yenilik, lisanını, yeni kadar eskisini de bilmemek değildir. Hiçbir millet, hiçbir münevver genç yoktur ki, kendi lisanının geçmişine vâkıf olmasın. Yapılan işe dair fazla izahata lüzum görmüyorum, vücu-de gelen eser işin mahiyetini göstermeye kâfidir. İmlâ için birkaç söz ilâve edeceğim: Görülecek ki imlâda kendimce muvafık bulduğum değişiklikler var. İçtihat kapısı kapanmamış olduğundan ben görüşüme ve söyleyişime göre yazdım, nitekim bir taşra çocuğu da kendi telâffuzuna göre bir imlâ kullanmaktadır ve kullanacaktır. Hiç kimseye “Beni taklit ve bu tarzı takip ediniz!” diyecek selâhiyete malik olmak iddiasında değilim, ancak kendi nefsime taallûk eden salâhiyetle kanaat ediyorum. Hclid Ziya Uşakfogil MAİ ve SİYAH Sofranın etrafında yedi kişi idiler. Birgün, Mirat-i Şuûn sahib-XİDatiyazL.Iiüseyin.Baha efendi, matbaaya ‘çehresinde bir başka sevinç parıldayarak girdiği zaman dört nüshadan beri devam eden “Dahilî sanatlar” makalesinin altına son kelimesini iri bir yazı şeklinde karalamakla meşgul olan başmuharrir-Ali -Sekib”© demişti ki: Yarın değil öbür gün Mir’at~i Şuûn onuncu senesinin üç yüz altmış beşinci gününü ikmal ediyor. Çarşamba günü için... Ali Şekib hemen cevap vermişti: Hiç bir şey yazamam. Ziyafet verilmeyince bir satır yazı yok.

Bu gece işte, Tepebaşı bahçesinde yazı heyetine o ziyafet veriliyordu. Davetliler “Mir’at-i Şuûn” ceridesi muharrirlerinden ibaretti. Bütün bu gençler dört saat hep içmişler, bir saat hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus gevşek bir eda ile yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şekib’den başka, hepsi, sandalyelerinin vaziyetin tebdil etmişler; sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu; kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma, portakal kabuklarıyle dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı cür’alar görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor; sofranın kenarında yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor; beyaz örtünün üzerinde^yüksek yemiş tabaklarının, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölgeleri lambanın oynak ziyası altında kâh küçülüp kâh büyüyor... Şurada devrilmiş bir tuzluk... Ötede birisinin can sıkıntısıyle üç çataldan teşkiline çalıştığı bir ehram... yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanma bırakılmış peşkirler... düşmüş de kaldırılmasına üşenilmiş bir bardak... sofrayı baştanbaşa örten bir kargaşalık sanki yedi kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melûl bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra. Hepsi başka bir vaziyette idi: bir tarafta Ahmed Cemil — latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarında dolaşan uzun. san saçları ensesine dökülmüş bir genç — ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan sigarasının mini mini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış düşünüyor; tâ öbür ucunda Sait, Raci — arkadaşlarının şaireyn diyerek alay ettikleri iki genç şair — diğer bir şairin ayağına ip takmış sürüklüyor; biri — kısa zayıf, kuru, öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur — yanında boş kalmış bir sandalyeye eğilerek iki sandalye ötede sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha’nın idare memuru Ahmed Şevki’ye tevdi ettiği dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor; kafaları buharla şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kahveyi bekleyerek orada, şu perişan sofranın kenarında yarım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, vezinsiz aletlerden mürekkep bir musiki heyeti gibi mukaddimeşiz, müntehasız, kırık, dökük muhavereler, çok içilmiş/ çok yenmiş zamanlara mahsus bir serseri fikir ve lisan akışı... Ali Sekip elmasını soymuştu, bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmağa muvaffak olduğu kabuğu karşıda, şaireyn’in arasına fırlattı: Raci! Seni çatlattım!... dedi. Onlar lakırdılarını kesmediler, Raci diyordu ki: Bak fikirlerimin neticesini söyleyeyim: Onda tek bir şey var: yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın diyor! Demek: edebiyat inhisarı! Sahib-i imtiyazı; Hüseyin Nazmi.

Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı - parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç - başıyla Ali Sekib’i işaret ederek sordu. MAÎ VE SİYAH S İkisi de onun şakasını anlamamıştı. Uzaktan vak’ayı takibeden, kısa kuru çocuk, — Saip — yanlarına yaklaştı, yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti: onun rivayetine göre meyvaların kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış! O, Ali Şekib’in latifesini pek parlak buluyor, kırık kırık çirkin ve sinirli bir kahkaha ile gülüyordu. Şaireyn bundan zevk alamadılar, Raci: Puf!... dedi. Soğuk!... Tahtessıfır 30... Şunu Mir’at-ı Şuûn’un bir sahifesinde imza koymadan neşretseler herkes Ali Şekib’in olduğuna yemin ederdi. Baş muharrir işitmedi. Kendi kendine: Şimdi de ötekim çatlatman; diyordu. Ötede idare memuru — kısa, şişman; bıyıkları seyrek/o kadar ki yolunmuş zannolunur, yanakları kıpkırmızı, öyle ki berber sakalından nişane bırakmamak için derisini soymuş kıyas edilir; hiç bir sinne sığmaz bir yaşta; bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir — şairlerin fırkasına döndü, kendisiyle eğlenmişler zannıyle: Ahmet Şevki efendinin burada olduğu unutulmamalı... Dedi. İşitenler güldüler, idare memurunun kendisinden bahsederken Ahmet Şevki efendi demesinden herkes hoşlanırdı. Elleri ceplerinde düşünen Ahmed Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi, fakat işitilemedi. Bu aralık kısa, «zayıf, kuru çocuk şairlerin yanından ayrılmış, tekrar sahib-i imtiyazın sırlarına rağbet göstermişti. Bu sırada Hüseyin Baha efendi matbaa idare işleri memurundan bahsederek ve muhatabının bir sözüne cevap vererek diyordu ki: Ne?... İstikamet ha?... Hay safderun hay! Elini versen parmaklarını eksik bulursun. Bu aralık Ali Şekib: Kahve!... diye bağırdı. Kahve içmeyecek miyiz?... Kahve!...

O zaman, birden herkes birşey eksik olduğunu, onu bekleyerek burada kaldıklarını hatırladılar, yedi ses bir nakarat gibi tekrar etti: Kahve!... Kahve!... Sabih-i imtiyaz — Hüseyin Baha efendi kendi isminden^i-yade sıfatının unvanıyle anılır — sahib-i imtiyaz parmağıyle^ uzaktan kahve getiren uşağı

. çırpınarak.herkes gibi ben de vâkıfım. dalgın”. Tepsinin üstünde yalnız bir fincan fazla kalmıştı. kimisi bir sandalyenin kenarına ilişerek kahvesini içmeğe başladı. Hüseyin Baha efendi daha iyi dinlemek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salıverdi. Uşak mütereddit bir nazarla etrafına baktı. Herkes Ahmed Cemil’in ¦başlamasini bekliyordu. Şimdi herkes. Fincanları kapıştılar. bu uzun sarı saçlı genç hepsince bir başka fıtrata. Said boş fincanını sofraya koydu. .şu son kelime Ahmed Cemil’in ince dudakları biraz basılarak ancak farkedilen bir istihza ile telâffuz olundu . sükût etmişti... Ali Şekib sekizinci elmanın kabuğunu tam çıkarmaktan sarf-ı nazar etti. Siz birbirinizin yazdığını anlarsınız. Ahmed Cemil hâlâ düşünmekte devam ediyormuşçasına tam bir lisan ve tavır itidali içinde dedi ki: Bu muhakeme tarzı. o söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle sükût ederdi.. herkesin de sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum. refiki Said’le çekiştirmekte devam eden Raci’ye döndü. yaklaşarak dedi ki: Kahve sizin mi? Ahmed Cemil.. gülmeğe. bağırarak nakaratı tekrar ediyorlardı: Kahve!. Eğlenmeğe. Raci ilkönce bu tarzda muhatap oluşuna şaşırmış gibi göründü. kuru bir sesle: —• Demin Hüseyin Naznıi için bir şey söylüyordunuz? dedi. sonra cevap vermek istedi^ Gencine-i Edep başmuharririni — bu sıfatı istihfaf eden. bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu ihtar etmişti. Havanın içinde sanki bir şimşek çakmış.. cevap verdi: Zannederim. bağırmağa vesile arayan bu gençler hep alkışladılar. tâ ötede hâlâ o vaziyette düşünen Ahmed Cemil’i gördü. elini fincanına uzatarak biraz ötede hâlâ Hüseyin Nazmi’yi. Ahmed Cemil’in ağzından bu söz bir çırpıda tereddütsüz çıkmıştı.gösterdi. Kuru. bilmem. zaif çocuk biraz daha yaklaştı. o burada bulunsaydı ne cevap verirdi. Kahve!. Buna şaşmak. malik olmak üzere tanılır. o bekledikleri fırtına patlamadı. garip bulmak şöyle dursun hattâ aksine delâlet edecek bir şey görsem. güya bu gece neşvelerine şu bir fincan kahve ile güzel bir hatime vereceklerdi. Sonra birdenbire doğruldu. Fakat hepsi ümidlerinde aldandılar. fakat öyle zannediyorum ki sadece bir gülümseme ile susardı. kimisi ayakta durarak. Bütün bu çılgın çocuklar ayaklarını vurarak. kısa. bilmem makbul olabilir mi? Sizin edebî fikirlerinize . “bir eda ile söyledi — herkesin sizin kadar takdir etmesi lâzım gelmez.

bugün kaleminden taşan zafer sayhasını işitmemek için insan kulaklarını tıkamak lâzım gelir. gözleri yarı kaybolmuş bir saniha dalçasıyle tutuşmuş kadar parlak çehresi — lambanın ziyasıyle yarı gölgeli bir levha şeklinde. zaten size meslek değiştirmeye kalbimde küçük bir heves bile yoktur.. “en gönül okşayan vadilerde dolaşarak. ruha sıcaklık . Raci kinden.. Ne olur. arkadaşı Raci’den ayrıldı: Evet! dedi.. Saip — kısa. amma buna imkân olamayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz. boş fikir! Görmüyor musunuz ki bugün dehasının pınarı tehevvüre gelmiş bir nehir gibi akıyor.. Ahmed Cemil’in yanaklarına hafif bir renk çıkıyor. Ahmed Cemil dinleyenlerin muhabbetine emin olan bir natuk imtinaniyle mütebessim dudaklarını fincana uzattı. kendisini dinleyen. ileriye. Düşmanları biraz ağızlarını aç-salar boğulacaklar.. zayıf.. orada yapışmış gibi ne dağılıp ne saçılıyordu. kuru çocuk — hazzından ellerini ovuyordu.. . en temiz kaynaklardan süzülerek büyüye büyüye yükseldi. en yüksek tepelerden atlayarak. dudaklarına bir ihtizaz geliyordu.. bütün sözlerine iştirak ettikleri gözlerinde okunan bu arkadaşların karşısında — Raci’ye yarı dönük. Ali Sekip gizlice Raci’yi gösterdi. Raci’yi hiç biri sevmezdi. Bugün Gencine-i Edeb’in iki bin nüsha satışına .. Latifaierle onu tevkif etmek istiyorsunuz. hasetten mürekkep bir hisle sanki boğuluyordu. Sizi gücendirmek fikrine hizmet etmeyerek temin ederim ki.emin olunuz ki inanmak istemem. sonra dedi ki: Hüseyin Nazmi’yi tahkir vesilesini arayanları anlayamıyorum. Ahmed Cemil ince parmaklarıyle yumuşak sarı saçlarını taradı. Raci istihfaf eden bir nazarla cevap vermeğe çalışıyordu. daima ileriye akıyor!!.. yarı muhatap bir vaziyette devam etti: Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz. Said dayanamadı. Onun coşkun dalgalarına set mi çekebileceksiniz?.Hüseyin Nazmi sebeptir diyor] ar. Raci’nin dudaklarında sanki istihfaf tebessümü donmuş. Fakat sadası saf bir ahenk kadar kulakları okşayan.. edebiyat binasını o yeni esaslarını göstermek için insan gözlerini kapamak. Anlamıyor musunuz ki mümkün değil! O en saf kaynaklardan kuvvet alarak. Sârî bir tebessüm bütün dudakları dolaştı... sözünde devamda mahsus gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti. herkeste bu sözlerden latif bir haz uyanıyordu. Hergün kucak kucak önümüze yığdığı o bediala-rı. varsın bizi iltifata lâyık görmeyen o kadar arkadaşlar içinde şair Raci de bulunsun.

. nazarlara buseler serper. öyle şeyler söylenmiş ki sahiplerine şair demekten ziyade kuyumcu denebilir. Neye teşbih edeyim. Bakîler. o güzel türkçeye muamma söyletmişler. bir . o renkler. bütün etrafında bulunanlar — güya bu genç natuktan çıkan miknatısiyet nefesiyle tabiattan yüksek bir noktaya çekilmiş bir halde. tehevvürlere terceman olsun. hissiyatı yutar.. yalnız göğsünü şişiren.veren sadası — uçtukça pervaz kabiliyeti artan kırlangıçlar gibi — söyledikçe kuv-‘ vet buluyordu. nefeslerini zaptetmek isteyerek. Lisanı camit bir kütle haline getirmişler. hareket etmi-yerek.. şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz! Öyle bir lisan ki. sonda müteverrim bir -kızın yatağı kenarına düşsün ağlasın. üzerinde tersim olunamaz.. lisanda onlardan başka bir şey bırakmamışlar. dimağında muttarit darbelerle vuran bir sabit fikirle söylüyorcasma kimseye bakmayarak.. o kalbin bin türlü inceliklerine. Bunu inkâr etmek mümkün d<v. Bir ucundan tutulsa da silkilse taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek. o deha perisinin nâsiyelerine ilâhî bir nur koyduğu adamlar.. hattâ söylediğine vâkıf olmayarak devam ediyor.. artık görülemeyecek. gözleri dalarak. Nergisî’lerin eline vermişler. sarı. bilmem?. Bilseniz.. Dert yüz sene I MAI VE SİYAH 13 emekle lisan üzerine yığılan bu kof şeyler nihayet zaman ile yavaş yavaş sıyrılıp savruldu.. bir çocuğun beşiğine eğilsin. Haniya bazı gözler olur ki sonsuz karanlıklarla dolu bir ufka açılmış kadar ölçülemez. tâyin edilemez akisler uçar. Ahmed Cemil şimdi kendisini unutmuş.... bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin yesiyle ağlasın. bir lisan ki bizimle beraber gurubun mahzum renklerine dalsın düşünsün. İşte bir lisan istiyoruz ki onda o nağmeler. rüzgârlarla sarsılsın. nerede biteceğine vukuf kabil olamaz derinlikleri vardır.. Nedim’ler. bir vaizin karşısında heyecandan uyuşmuş duranlar gibi — dinliyorlardı. anlaşılamaz. Haniya bir kemanın telinde zap-tolunamaz. ziynet gibi iki belâyı taslit etmişler. düşüncelerimize. Bir lisan ki asabımızla heyecanına refakat ederek çarpsın. fikrin bin çeşit derinliklerine.il... Şiirin nasıl bir yol takip ettiğini anlamıyorsunuz. bu lisandan.. o derinlikler olsun. gülsün. bir kaide altına alınamaz nağmeler olur ki ruhu titretir. neş-velerimize. bu camit kütleden ne çıkarabileceklerinde mütehayyir kalmışlar. Haniya fecirden evvel afaka hafif bir renk imtizacıyle dağılmış sisler olur ki. Fırtınalarla gürlesin. heyecanlara. dalgalarla yuvarlansın. belki yok denebilecek bir hale gelen ruhu — Vey-sî’lerin. lisanı — üstünü örten tezeyyün ve tasannu yükünün altında zayıf.. Fu-zulî’nin saf ve samimî şiirine terceman olan o temiz lisanın üzerine sanat gibi. Mü-tekellinı bir ruh kadar beliğ olsun. bütün kederlerimize.

lambanın zayıf ziyası ve dalgaların tutun dumanları arasında yükseliyor görünen heyeti. ötede beride yemek yiyen birkaç kişiden. geçen sene mekteb-i mülkiyeden çıkıp da matbuat âlemine atıldığı zamandan beri. Hattâ Ali Şekib ziyafetin hiçbir tarafında eksik bırakmamak üzere bir nargile ısmarlayacağını sahib-i imtiyaza hemen imâ bile etmişti. Ahmed Cemil cevap vermek istedi. deminden beri orada sakit. bir lisan ki sanki tamamiyle bir insan olsun. hiç söylememiş.. ellerini sofranın kenarına dayayarak yarı istihza yarı tehdit karışık bir tavırla dedi ki: Bunlar öyle şişkin fakat öyle boş sözlerdir ki içinde birşey bulmak mümkün olamaz.. sanki büyük bir zahmetten kurtulmuş gibi kendisini yalnız. şimdi bahçenin musiki takımı gece faslına başlamak üzere idi. *## Ahmed Cemil’i bir seneden beri tanıyorlardı. Raci. Son söz üzerine Ahmed Cemil yorgun bir tavırla iskemlesine atıldı. Raci’nin mukabelesi kargaşalığa geldi. sanki burada bulunanları bir cazibe dairesi içine almıştı. şöyie bir iki devir yaptıktan sonra — bahçenin böyle yan ve tenha bir yerinde pineklemektense — ortalarda bir yerde oturmak istemişlerdi. Oh! Saçma söylüyorum. kırık dökük nağme parçaları işitiliyor. herkes severdi. Ahmed Cemil’in titreyen sesinde terennüm eden saf ahenk. yüzü fena halde kızarmış olduğu halde yanına yaklaştı. o aydınlık ve kalabalık bir yere şu gizli ve yarı karanlık ciheti tercih ediyor. sevmek için kifayet etmişti. Zaten sofrada umumî bir hareket olmuştu. zannedeceksiniz.. kemanlar hazırlanıyor. mütefekkir otu-ruyormuş zannolundu. ruhu ok-sayan bir nazım suretinde titrek dudaklarından dökülen bu ±* A1A1VJUSS1XAH sözler. 2 Onlar ayrıldıkları vakit geniş bir nefes aldı. dehanın sihir esasına temas etmiş zannediln çehresinde par-îayan bir saniha yıldızı. Bir lisan.gencin ümitle parlayan nazarına saklansın. daha doğrusu bir nevi hürmet ederdi. Ahmed Cemil müsaade istedi. ... onu bir kere görmek. bahçe memurlarından biri elinde şem’alı değneğiyle dolaşarak halkın tekrar toplanmasına kadar idare maksadiy-le söndürülen gazları yakıyordu. O son kelimeden sonra öyle bir hale geldi ki. buradan ayaklarının altında serilen Halic’in ve İstanbul’un münevver bir sema altında manzarasına karşı düşünmek istiyordu. Hep ayağa kalkmışlar.

ilk muarefe dakikasından başlayarak duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi. toprakların arasından süzülüp akmıyor olduğuna emniyet kesbetmek istiyormuşcasma gözlerini açar. düşünceleriyle yalnız kalmakta azîm bir vicdan istirahati duydu. Bu kadar hiçliğiyle beraber her meziyet sahibine düşman. muktedir bir arkadaşı takdir ettiği daha görülmemiş.. Bu adamdan. Bu adamın beğendikleri ölülerden ibarettir. onlar gider gitmez dudaklarının arasından: — Aman. biraz tahammülünden ziyade içmişti.. Fakat ne beis var? Zaten Ahmed Cemil yalnız herkes . iradesini çekerek ayaklarından doğru çekiliyor./. vücudunu mukavemet mümkün olmayan bir kuvvetle erite erite dağıtıyor gibiydi. Zaten mûtadı olan. hafif hafif raseciklerle akarak. onlar artık fevkalâdeleşmiş... on kuruş da masraftan çıkmıştı da ancak iki buçuk beyitle dört kafiye bulabilerek avdet etmişti. gidiyor. öyle değil mi?” demişti. Güya diğerlerinde bir meziyetin teslimi kendisinde bir noksan tevlit edecekmiş gibi bir küçük tahsin tebessümünü bile esirger. Raci de en ziyade olamayacağı birşey olmaya yelteniyordu : Şair. biraz da arkadaşlarının ısrarına karşı — o da âdeti hilâfına olarak — biraz mikyası geçmiş. Şimdi yavaş yavaş beyninden süzülen bir şey: damarlarının içinden kemiklerinin arasından. Ahmed Cemil bir gün bir garp edibinden naklen.. bu Raci!. Aman Yarabbi! Şair Raci dedikleri işte bu idi!. O vakit muvakkat bir cehtle kendisini toplar. şu edebiyat pazarından çekildikleri için rekabetten azade kal16 MAİ VE SİYAH mışlardır. Bu yolda latifeleriyle Raci’yi kendisine düşman etmişti. sevmemek mümkün olduğu kadar sevmezdi. Bunun bir güzel şeyi beğendiği. son kısmını — görmüştü. perhizkârlığa rağmen bu gece şu ziyafet şerefine. Arkadaşları Ahmet Cemil’i böyle bir halde bıraktılar. O vakit muzafferane matbaaya girdiği zaman Ahmed Cemil elindeki kâğıdın üzerinde yirmi otuz çizilmiş satır arasında sağ kalabilmiş altı mısra ile bir mısraın yalnız bir kısmını — evet. Raci o adamlardan biriydi ki dünyaya hiç bir şey olmamaya mahkûm edilerek geldikleri halde herşey olmak isterler. bir uçuruma yuvarlanmıyor.arasıra görünen iki üç sakit hizmetkârdan başka halktan.. haMAİ VE SİYAH 15 rekete başlayan kalabalıktan uzak. Onu hiç sevmez. Ölüler. biraz ötede uyanmaya. sanki bütün cismaniyetini. “Mezar taşı iştihar heykelinin kaidesidir” dediği zaman orada bulunan Raci’ye dönerek “Al sana göre bir söz. dedi. ayaklarını çekerdi. Ahmet Cemil pek iyi bilirdi ki bu adam bilmem kimin bir gazeline nazire söylemek için bir gün Boğaziçinin tâ Kavak iskelesine kadar gidiş geliş seferini ihtiyar etmiş.

Ceridede vazifesi muhbirlerin getirdiği havadisi tashihten ibaret kalır. Raci ile tam bir tezad teşkil eder. Hukuka nisbeti vardır. Ah! Bu matbuat âlemi! Bir seneden beri o âlemin az tecrüblerini mi görmüş. Onu arkadaşları seviyorlardı. onun kadar mahsuben para alan. Matbaada onu kimse sevmez. ne derin hasetler mevcuttur! Bugün kendisini takdir edenler yarın — kendisini düşürmeye sebep olabilecek bir şey yazsın — bakınız nasıl gülerler. İri boylu. Ahmed Cemil kin ve haset dedikçe hep Raci aklına gelir. başmuharrir Ali Şekib büsbütün başkadır. fakat bir kere o çirkin matbuat hayatına girseler. geniş omuzlu. hattâ Raci’-nin gazellerini güzel bulmamaya bile cesaret edemez. ancak otuz beş yaşında olan bu adam. cihan siyasetinin en ehemmiyetten âri tafsilâtı bile ezberindedir. acemce pek iyi bilmek istidadmdadır da bir kere arapça bir ceridenin üç satırını tercüme edememişti. yani bitaraflarca takdir edileceğine şüphe etmez.tarafından takdir edilmiş olmakla onun husumetine hak kazanmış olmuyor muydu? Herkes tarafından takdir edilmiş olmak sözüne de Ahmed Cemil umumî bir vüsat vermez* İnsanın olsa olsa kendi mesleği haricinde olanlarca. küçük yaşından beri matbuatta çalışmıştır. çok kitap okumak sayesinde en çok her şeyden anlar. zaten edebiyata kat’iyyen intisab . Ne vakit bir makaleciğe filan ihtiyaç görülse kendisine havale olunmasından korkarak akşam ziyade kaçırdığından bahisle sersem olduğundan dem vurur. Onun için kendisini tanıyanlar ondan hiç korkmazlar. matbaada kimse bulunmadığı zamanlar tesadüf ederse gelen ilânların ücretini haczeden bir muharrir — işte matbaa işlerinde bulunalı on sene oluyor — hiç görmemişti. Tashihlere bakarken tertip yanlışlarına dikkat ede-^ cek yerde ötekinin berikinin hatalarını bulmıya dikkat edery Birgün meselâ Ahmed Cemil’in bir makalesinde yanlış bir izafet cümlesi bulduğu için bir hafta alay geçer. Ahmed Cemil: “Aman bu Raci!” dediği zaman işte bütün bu tafsilât o üç kelimenin telâffuz tarzının içine sıkışmıştı. az acılıklarını mı tatmıştı! Mektepte iken nasıl hülya ederdi! Bugün kimbilir ne kadar gençler vardır ki o âlemde zevk tasavvur ederler. hikmet-i tabiiyeye aid birşey yanında fen-i idareye aid bir mebhasa tesadüf olunur. hele idare memuru — o kendisine Ahmed Şevki efendi diyen yuvarlak adam — Raci’den bahsolunsa ateş püskürür. Bu adam matbuat âleminde bir cins mahlûkatm hususî nümu-nesidir.. fakat o muhabbet içinde kimbilir nekadar. saklı kinler. açık çehreli. Pek ziyade kaideşinaslıkla müftehirdir. bildiğinden emin olmayanlara mahsus bir korkaklıkla herkesten iyi konuşabileceği mebahisde sükûtu tercih etmek âdetidir. arapça. sanki bir kamusu ulûm gibi beyninin içinde yapraklar döndükçe malûmat tenevvü eder. İM Al W SU Bl ü AH 17 Bakınız.. maamafih gayet mütavazı’dır. yanında en saçma şeylerden bahsederler de o tekzipten utanır. biraz safça — tâbirde zarafet iltizam olunmasa — biraz budalaca olmakla beraber “Mir’at-ı Şuûn” yazı heyetinde en ziyade malûmat sahibidir.

” diyerek yırtmış-tı.. Babıâli caddesinden çıkarken bakınız. küçük gözlü. Said de şahsî tabiata malik olmayıp da ötekinin berikinin yaptığına imtisal âdetine uyarak. kötülük etmez. daima harekette. çünkü behemahal çekmecesinin bir tarafına atılan bir ilân ücretini görmüştür. Onun latifeleriyle eğlenen bilhassa Raci ile Said’dir. Matbaada herkesten ziyade işinin basma devam ettiği. Raci parasız kaldığı vakit Ahmed Şevki efendinin çekmecesinde para olup olmadığını Saib’den tahkik eder. daima meşguliyette. fakat bütün bu dönekliği esasen beyni gayet hassas bir mahrek üzerinde çevrilmeye mahkûm olarak yaratılmış olmaktan başka bir sebeple ihMai ve Siyah — F. ıçünkü bir gün evvel mü-rettip yamağı Emin’e : “İki okka alacaksın. adelâtı kemiklerimin üstünde kurumuş. Ali Şekib o adamlardandır ki insan ellerini ellerine koyacak olur ise onlarda his-solunan satvet sıcaklığıyle hayatın birçok kötülüklerinden kalbte hâsıl olan buzların eridiğini duyar. 2 tiyar etmeyen bir gençtir ki. Saib’den sorunuz. iyiliğe davet olunmazsa iyilik etmek aklına gelmez. Dolmalık olacağını unutma! Geç kalırsan yarma yetişmez. küçük kıt’ada yaratılmış. Ali Şekib’e ağız açtırmazlardı. Said her suale “evet” diyen. Sa-ip. o mutlaka anlamıştır.kısa. kulaklanyle gözleri.: “Alay edeceksiniz! Neme lâzım? Bana siyasî makale yazmak ne güne duruyor. Bu saf yüreği incitmiş olmamak için Ahmed Cemil en tahammül olunmaz latifelerini bile hoş bulmuş gibi görünür. Ona her yerde tesadüf olunur. Bunun manzarasından duyduğu soğuk ürpermeyi hattâ Raci hakkında bile hissetmez. lakırdı esnasında bir saz gürültüye karışsın da anlaşılmasın. arkadaşlarına okumak için matbaaya getirdiği hailde okuyamaksızın. Saib . her duyduğu fikre “benim de fikrim budur” cevabını veren. bu bir küçük çocuk kadar utangaç adamın samimî bir dostudur. hattâ şiirine de katlanılabilir bir adam olduğu için Raci ile ekseriyet üzere aynı duyguda çıkmasına Ahmed Cemil gücenmez. bir kitapçının hesap defterini tuttuğu.Ahmed Cemil’in sinirlerine dokunan işte bu mahlûktur. bu dünyaya görülmeyecek şeyleri görmek ve işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine gözleri meselâ Ali Şekib’in bilmem nerede nahiye müdürü olan eniştesine yazdığı bir mektubu yandan okumakla meşgul iken kulaklarını odanın köşesinde idare memuru Ahmed Şevki’-nin — Ahmed Şevki efendinin — kâğıtçıyı az para ile savmak için sarfettiği belâgate vakfeder. Ahmed Cemil. Ali Şekib’in yalnız bir şeyini affetmez: O da bütün utangaçlı-ğiyle beraber bu adamın ara sıra latife etmek istemesidir. Said hakkında Ahmed Cemil’in vazıh bir fikri yoktur. sabahleyin mekteb-i hukuk derslerine gittiği halde. kuru çocuk .” dediğini tamamiyle işitmiştir.iddia etmez. şahsının mevcudiyetinden mefkudiyetinden şüphe edilir. kemikleri vüs’at bulamamış. Onun için meselâ çarşamba günü sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin evinde uskumru dolması olacağını bilir. çünkü Said’in vazıh bir varlığı yoktur. daima ayakta. Onun için Ahmed Cemil de. zaif. Bir gün bir fıkra yazmış idi de. bir matbaa kapısının önünden geçen birisine meselâ o gün Ahmed Cemil’in bir manzumesinin iki . Raci tab’an meftur olduğu hiyanete. Meselâ bir kaç kişi arasında. o.. ufak yüzlü. size de anlatır.

. Her vakit.. Matbaada herkesten ziyade o çalışır.. Bahçenin bu yüksek noktasının önünde yayılan bütün manzarayı. bunlar bir bâfân-ı elmas değil mi? Ahmed Cemil’in içkinin tesiri altında bunalarak süzülen gözlerinin önünde donuk mailikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş sema sallanıyor. işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda ürpermeye benzer bir şey duyuyor. medid... ne hülyalar getiren. Fakat fikrinin bütün iradesine malik olmakla beraber vücudunu istilâ eden o azîm keselâna mukavemet kabil değildi. yahut denize doğru akan bu 20 MAİ VJü Oil Aû renkli levha yavaş yavaş yüksele yüksele yer ve gök birleşecek toprak ve gök gecenin aşk havası içinde azîm. bütün bu çehreler beyninden silinmişti. sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki tâ göklerin sezilemeyen yüksekliklerinden dökülen bu nağmeler. Bakınız. Kâh kalbin en derin noktalarından geliyormuşcasına derunî. tercüme eder. nasıl rüya âlemleri açan bir isim. pest... neydi? Neydi?. bazan bir şikâyet nalesi. bahçeye hemen her gelişinde dinlediği bir şey. belirsizce ıslık çalmaya başla-di. O vakit aklına geldi. O aralık mızıkanın uzaktan gelen ahengini taklit ederek kendisine biraz metanet vermiş olmak üzere hafifçe. matbaaya giriniz. Ahmed Cemil’in sanki vücudunu iki kol tutmuş. yazıhanenin kenarında “Selanik hususî muhabirimizden aldığımız mektuptur” diye başladığı bir kâğıda sun’î bir mektup. kâh bir teessür feveranından inikas etmişçesine parlayarak.. O vakit nefsine bir cebir ile.. sonu olmayan bir derinliğe çekiyordu. gözlerinin önünde açılan bu semada. temmuzun şu sıcak gecesine mahsus bir buğ ile örtülü zannoflunan bu mailikler içinde titri-ycrmuş. dalgalanıyormuş kıyas edilen bütün bu yıldız alayları. sallanıyor. biraz ötede tütüncü dükkânına uğrayarak filân risalenin filân nüshasının ne kadar sürüldüğünü tahkik ederken. Bahçenin rakit havası içinde bir aşk nefhası.. çünkü yirmi yaşını herhalde geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulmamıştır — duyduğu şey.. müteJVLAl Vüı Oi I Ati nevvi makale yazar.. feryat ederek.beytini okurken. Kendisini toplamak istedi. Şimdi Ali Şekib. sanki vücudundan yavaş yavaş uzanıp gidiyormuşcasına uyuşan bacaklarını çekti. Ahmed Cemil’in bu çocuk hakkında — çocuk diye mâruftur. bazan bir mahkuriyet iniltisi. . işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler. bu çalınan şeye aşina çıkıyor. şimdi karşısında tepelerin myuyan sırtlarına dökülerek. vücudu yaka yaka eritip dağıtan bir buse ile birbirine sarılarak tek bir vücut olacak zannediyordu. Waldteufel’in meşhur Valse’ini ne vakit dinlese bütün hayali inkişaf ederdi. Bakınız. uydurmakla meşgul olurken görürsünüz. Onun ismini kendine mahsus şive ile tercüme etmişti: Bârân-ı elmas! Ne güzel. Said... Raci. bir rüyanın silinmiş şekillerine benzeten bulanmış gözlerinde kâfi bir kuvvet toplamak istedi. taşra mektuplarını hülâsa eder. sanki sakit. Ah! Bu bârân-ı elmas. ecnebi gazeteleri okur.

işte şu aşağıya süzülen sema nurları. baktı.. elmas. diğer birinden bir ümit cevabı çıkararak. mai siyah kelebekler gibi uçuşarak. sonra bunlar o parlak semanın mailiklerine. dimağını âteşin bir bulutla örten buhar yavaş yavaş açılıyordu: Onun âlemi işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde mai bir sema. ötekinden bir ıstırap enini.. gölgeden ve hayalden. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? Tâ ötede dönen bir levhanın yalnız bir kısmı şeklinde gözünün önünden akıp giden şu seyrancılara. Bârân-ı elmas! İşte işte. o yekdiğerinin hem aynı hem gayri zannolunan tezatlardan mürekkep hülyalı hali altında. işte işte raksediyor. yağıyor. yükseliyorlar. o üzerinde gülümseyen nurlar. Ahmed Cemil sanki bir rüyfadan f MAİ VE SİYAH 21 1 uyandı. ağaçların arasında küme küme oturan bütün bu halka onun bir nisbeti var mı ki gitsin de o kalabalığın içine atılsın ? O bu dünyada herkesten uzak. çalkalanan mailiklere doğru yağıyor. uykusundan tamamiyle sıyrılmamış mahrumluklarla yüklenmiş sisler arkasında boğulan ufuklara doğru uzanıp gitsin. Başını çevirdi. şakaklarında hafif bir serinlik hissediyor. İşte gözlerini kapayınca görüyor: Mai bir sema altında azîm bir sahra ki sabahın hüzün ve neşveden. renkten ve zulmetten.. Orada da bir bârân-ı elmas. birbirleriyle dudak dudağa bir visal içinde dağılıyorlar. o mai semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti. denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyalar. herkese yabancı değil mi? Şimdi kendisini biraz topluyor. burada ne için bulunduğunu anlamak için düşündü. bütün o biçâre insan kalbine mahsus acılıkların. vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zan-nında idi.. şu muzlim denizin siyahlıklarına serpiliyor. onlarda bir bârân-. karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan. fakat hayatta yüksek şeylere meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor. bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak.Şimdi Ahmed Cemil altından yer kaçıyor. kanatlanarak uçuşan küçük küçük nağmeler birbirine atlıyor. sanki semalardan dökülen. tatlılıkların hazinesini taşıyor. henüz. Son bir nağme tufaniyle nagihanî bir karar bütün bu ha-yalât silsilesine hatime çekti. Arkadaşları şüphesiz orada işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasındadırlar. şu yukarıya jıçu-şarak siyahlara bürünen sönük ziyalar! Bârân-ı elmas. tâ o semalara. kemanların titreyen eninleri. başından sema uçuyor. sükûttan ve nağmeden. sanki bu aletlerden. etrafına baktı. Birinden ötekine bir hicran sadası. şundan bir tahassür nâlesi. Bir rüya içinde yahut sihir âlemi karşısında idi. Üzerinde bir sema ki geceden kalma siyahlıklarla . o vakit tahattur etti. Şimdi her şey hakikata ricat etmiş oldu. filâvtanın kahkahaları.

sabahtan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası olan şu cadde bir gün olacak ki onun tesiri altına girmiş olacak.. Ahmed Cemil burada. Bütün menazır sabahlara mahsus o rengin müphemiyeti içinde hava ve hayalden mürekkep bir gölge şeklinde durur. Şöhret bulmak.. bütün sahra taze bir hayatin canlılığiyle tutuşur. edip olmak. Ufkun bir kenarından güneşin sinesinden sahraya bir nur tufanı döker. Öyle bir yaşta. meçhul emeller fezasında uçtuğu zamanlardan-beri bütün varlığını istilâ eden emel. göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat âleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak. semanın bu 22 MAİ VE SİYAH muhteşem yangını altında sahra müşevveşiyetten sıyrılır. Onu ne kadar se-nelerdenberi bekliyordu. bütün maneviyeti yalnız bir ümidin tahakkukuna muntazır. fikri bir hayal rüzgârı üzerinde. gençliğin öyle hassas bir devresinde ki fikir. Şimdi birkaç eski mektep arkadaşiyle sekiz on kalem erbabından başka her. Henüz yirmi iki yaşında. âdeta koşarak Babıâli caddesinin kenarından çıkarken şu kitapçı «dükkânları. gözleri ötede siyah tahtanın üzerinde unutulmuş. ‘ Henüz yirmi iki yaşında idi. müptehiç bir sabahın rüyasına dalmış..... münevver bir semanın bâ-rân-ı elması altında parlak hülya âleminde kanatlan kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara düşmemiş. şöhret almak. iştihar arzusu değil miydi? Ahmed Cemil daima aceleci ve telâşlı yürüyüşiyle. gözler ziyadar bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir hayal ufkunun envariyle dolu iken bir perde altında siyah bir köşenin açılmak üzere olduğunu. O lâcivertliklerin bir tarafında henüz belirsiz bir nurdan toz savruluyor gibidir.gündüzün ilk şaşaalarının imtizacımdan mürekkep esmer bir renkle gözleri taltif eder. O tasavvur «ttiği yüksek payeye bir hat bulamıyor. senelerdenberi bütün düşüncesi bu değil miydi? Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak. yalnız mü-nevevr. bu matbaalar.. Edip olmak. fakat bir zaman gelir ki birdenbire bir ihtişam çağlayanı dökülür.. henüz görmemiş. bugün o kadar acılıklarına. ümit güneşinin üzerine tâ uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutların dökülmeğe müheyya olduğunu anlamamış idi. Bu sahranın üzerinde o semanın altından bir peri alayının kanatlariyle dalgalanıyor denebi-len hafif bir hava uçar ki dikkat edilse bir ruhanî cihanın zenı-zemesine benzer nağmelerle titrer. ve. bakir bir safvetle münevver bir göz gibi bakmaktadır. yarım kalmış bir cebir muadelesine bakarak. hayalinin şu müdebdep levhasını yaşatırken: “Ah! o ümit güneşi!. biraz evvel sönük duran sema sanki bir yangın ile dolar. herkesçe anılmak. bir müphem renk altında mai bir atlas halinde görünen semanın derin bir köşesinden zührenin beyaz handesi hâlâ görünür. Ahmed Cemil ismini o kadar yükseltmek ki.” diyordu. cam kapıların aralarından farkedilen şu kütüphane müdavimleri.f kesin meçhulü olan bu . sonra da o derece itilâ emellerine kapılıyor olduğundan kendi kendine utanıyordu.

Ahmed Cemil’in düşüncelerine bir fasıla daha geldi. Ah! O zaman göğsü nasıl bir iftihar havasiyle şişecek! Şimdi oradan mevhum bir cisim şeklinde geçiyor. Sahib-i imtiyaz gelince dedi ki: Allah cezasını versin! Islah olmayacak.. o da paranın Süleymaniye’deki mini mini evlerinin tamirine sarfedilmiş olmasıydı. O vakit saatlerce düşünüldü. bir çâre bulunamadı. evine meftun. bakan yok.. lamış. Ahmed Cemi’ 24 MAI VE SİYAH MAİ VE SİYAH 25. Babası dâva L kiliydi.. za^ ailesi Ahmed Cemil’in annesiyle on sekiz yaşında oğlundan dört yaşında kızı İkbal’den ibaret idi. Yine oraya gitti.. Kendisinin bir . Ahmed Cemil. O vakit babasının bütün hassasiyeti nasıl taşmıştı! Karısının elmaslarını terhin etmek! İşte bu mümkün değil. hayat mübarezesi baş:. Ahmed Cemil ile beraber bütün arkadaşlarını ne cevap vermek lâzım geldiğinde mütehayyir bırakmış idi. On dokuz yaşma kadar Ahmed Cemil tamamen — hayatta mümkün olabildiği kadar — mesud idi. babasından bahsetse namusunu teşrih edecek hikâyelerin sonu gelmez.. hususiyle namuslu. kendisinin şairane tâbirine göre “Piyale-i telh-i h^ yatın zehr âbî”na dudakları temas etmişti. çoç ^bi nâ-tamamiyle bağlı... Güzergâhında isminin yavaşça fısıldandığım işidecek. annesi Emniyet Sandığına terhin edilmek üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti.. ^ JjL İyi bir aile babası. artık yavaş yavaş yola çıksak.. Ötekilerini de beraber sürükledi. gören yok.. Raci’nin ikide birde Palais de Cristal’da geç vakte kadar kaldıktan sonra geceyi de evinden başka yerde geçirdiğini bilirdi.... hayatın az meşakkatlerine mi tahammül etmişti? Bugün yirmi iki yaşında idi. bu ümidin tahakkukuna şayan olmak için az mı ıstırap çekmiş. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı. lâkin o zaman. Biz üç kişi kaldık.. Fakat bu kararın icrasına büyük bir mâni vardı ki.. bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkânına gözü isabet edecek olursa mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat müntesibinin birbirine kendisini gösterdiğini farkedecek. fakat bu yaşa gelinceye kadar. Ondan sonra pederini kaybedince maişet endişesi.. Uzaktan sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha ile idare memuru Ahmed Şevki efendinin yaklaştıklarını gördü. evde kendisini bekleyen karısını.. zevcesine.. rivayetine göre bir defa babası kabul etmiş ve ücretinin nısfını evvelce almış olduğu bir dâvanın sonradan hakka makrun olmadığını anlayınca birden reddine ve paranın iadesine karar vermişti.genç. çocuğunu düşünmek yok ki. Zaten bu neticeye. Kaç kere bedbaht karısı matbaanın kapısına kadar gelerek beş altı yaşındaki yavrusuyle kocasını arattırmış.... Onun nakline.

Senelerce fikrini vakfettiği bu maksadı temin için kendisini. pembe oda. Cemil tabiî babası gibi pembe odayı... düsturları karıştırır. senelerce alnını terletmişti. En küçük vesilelerle bile lâtife ediyor. bu hâkimiyet sıfatının ehemmiyeti altında beyni darmadağın oldu. sokağa nazır odaya tıkılmış. validesi oğluna bir gömlek. babası. validesi. Şimdi ne vakit Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemesinin üstüne otursa babasının bir hâkim ciddiyetile elini fese sokarak: “Göreyim seni. O gün.. Ahmet Cemil’in fesini kura çantası yaptılar. O vakit herkes bir rey beyan. o babasına Kula’dan hediye gelen kilim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı yoksa sofaya mı konacağı meselesi tazelenmişti. hemşiresi. çamurlu sokakları yaya tırmanarak. Birçok adamların bir dakikada bir zarın hevesine terkedebilece-ği kadar ufak. O vakit on dört yaşında vardı. Nihayet hizmetçi kız — taşralı iriyan bir kız — hâkem tâyin olundu. senin merhametine kaldı!” deyişi gözlerinin önüne gelir. Bu mühim mesele de bir eğlenceye medar oldu. bu gürültünün içinde şa-eski mt. evet yalnız kendisini birçok şeylerden mahrum bırakarak... O para ile işte şimdi karısını çocuklarını sokak ortasında kalmaktan muhafaza eden Süleymaniye’deki bu beş odalı evceğiz. Tam mektebe leylî olarak ithal edildiği sene. bir güzel saatiyle bir altın kösteği vardı. Fakat bu ufak şey bu namuskâr aile babasını senelerce yormuş. herşey birbirine gün c^iŞ.eri gün. O vakit tali hükümetti. Ahmed Cemil evin alınışını pek iyi tahattur eder. O vakit ne kadar mesut idiler! Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar. hangisini nereye kesin mecazım geleceğinde mütehayyir kalmışlardı. araba ile gitmek arzularına galebe çalıp yokuşları. Bunlar terhin edildi. Kendi evlerine gelmiş olmak hepsinde eğlenceye bir meyil uyandırmıştı. geçen senenin esvabını bu seneye salih görmeğe çalışarak. o gayri muhik dâvadan vazgeçildi..altın enfiye kutusu.. O hem pembe odaya hem sofaya taraftar çıkıyordu.. etti: Herkesten maksat Cemil’le İkbal. hattâ arkadaşlarının hissetle ithamına gülümseyerek para biriktirmişti.. ufak bir şey. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı: Ailesini mesut etmek. iki kâğıt parçasına “pembe” ve “sofa” kelimeleri yazıldı.. lüzumunda» ziyade gülünüyordu. <iİ£inci defa olarak kira evinden kurtulup kendi evlerine gel-^g . Ahmed Cemil bir köşeye büzülür. pembe odaya yar oldu. dersine çalışır. yahut kızma esvap .bu karışıklık içinde hangisini almak. fazla olarak fahiş bir faizle bir muhtekir sarraftan para alındı. O vakit kitapla buivalidesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis teceddüt etmiş. ne telâş içinde idler! Bütün eşya aşağıda mermer ve &ya> mutfağa. babası yazısını yazar. Onun fikrini tatbik etmek lâzım gelse kilim döşeme ikiye bölünecekti. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektepte Jeylî olarak bırakmadığı için o vakte kadar beklemişti. Ahmed Cemil’in bazan gülerek “bizim konak” dediği mesken alınmıştı. İkbal validesine uyarak sofayı münasip görüyorlardı. Hizmetçi şaşaladı.

Ahmed Cemil’in küçük yaşından beri tahsil zemininde bütün adımlarına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir: Bir nükteyi anlatmak. bu sofra başında bir mezarın sâkit enini hüküm sürer. lokmalar geçmez. O noksana kendilerini alıştıramamışlardı. Hattâ kabil olsaydı da İkbal’i de verselerdi.dikmekle meşguldür. bu valide yaşların hücumiyle titreyen gözlerini oğlu ile kızına diker. daha yatağa girmek için bir hayli zaman vardır. Babasının tâbirince iskemle üç ayaklı kaldı. *’Ne oldu?” Bu çocukların babalarına ne oldu?. her yeri cazip olan bu kitabın bir hikâyesi okunur. Ahmed Cemil başını kaldırır. O vakit ortaya başka iş çıkar. taşar. babasının odasına gitmiş. Magihan bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan. bir aralık bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf •ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyandırır... ciğerlerinden çıkan bir şuhka-i beka boğazlarına kadar gelir takılır. bu evin bütün havasında bir hayat unsuru eksilmişti. Bazan iştigalin nevi tebdil olunur.. yiyemedikleri lokmalarıyle mahzun duran tabaklara damlar. sanki korkunç bir rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altında mesud bir hakikat çıkacakmış-casma odasından yavaşça çıkarak. Babasının Mesneviye pek merakı vardır. göğsünde bir ateş ile kalktıktan sonra. ara sıra bu dört kişiden birinin ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime musahabeye vesile olur. O vakitten sonra bu küçük bahtiyar aile nasıl değişmiş. O vakittenberi o pembe odanın içinde o kilim döşemenin üstünde bir şey noksan idi. başaşağı düşmüş gibiydi. O tarihten sonra hayat mübazeresi ne müthiş başlamış. Kaç sabah Ahmed Cemil yatağından.. fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durmağa çalışırdı. Ahmed Cemil mektepte leyli olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü haftada altı gece ihazır bulunamaz oldu. Hele ilk matem günlerinde bir akşam üstü meselâ kapı çalmsa İkbal’in: “Babam geldi” diyeceği tutardı. sakin bir uyku ile uyuyor gö-recekmiş ümidiyle titremişti. yaşlar. Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler haftada bir defaya münhasır kaldı. Babası yazılarını bitirmiştir. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlanmalı. O vakit bir matem sükûtu başlar. Heyhat! Şimdi iskemle yine üç ayak üstünde.. maişetin yükü henüz zayıf olan bu omuzlara nasıl çökmüştü! O zamana kadar henüz hayatın ilk faslını bile okumamıştı. Ahmed Cemil dersini yapmıştır. Ah! Mektepte geçirdiği zamanlar. bir mazmunu tefsir etmek için saatlerce yorulur. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin dimağında menkuş olan o baba çehresi güya henüz orada karşılarında imişçesirıe o.. ikbal güler babası bir hikâye söyler. onu henüz yatağın içinde. bu genç dimağı bir gonca gibi nazik parmaklarla açmağa çalışır. İkbar — kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevkeden bir hisle — annesinin yanma meselâ babasının eskimiş para kesesine kaim olmak üzere yeni bir kese örer. gelişigüzel bir yeri açılır. . yemeğe başlamadan ellerini uzatamazlardı..

Evet. fakat Ahmed Cemil bu seksen kişiyi iki yüz kişi gibi görürdü. Sonra ne oldu? Ahmed Cemil artık ötesini bilmiyor. artık askeri rüştiyesinde. yerine oturmuştu. Bir dakika içinde herkes vâkıf oldu ki. hatta babasına da o yolda tarif ederdi de bir türlü . kendi babası. Sınıflarında seksenden ziyade •çocuk vardı.. henüz genç. Odanın içinde bir uğultu vardı. Bu işaret. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana yarı sesle derselirini tekrar ediyorlardı. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hâtıralar hava ve zaman tesiriyle yıpranmış. o vakit bütün mebhut ve mütehayyir duran mektep halkı. O zaman en ziyade tesir eden şeyler. küçücük bir asker ehemmiyetini almıştır. Evvelâ sübyan mektebine gider gelirdi. Ay!. hoca efendiye müracaata mecbur etmişti. Evvelâ nekadar utanmıştı! O büyük mektebin içinde ilk günleri korkarak yürür. ta karsıki duvarda iki büyük siyah tahta.. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmed Cemil’i gösterdi.. derin bir sükût. Öyle ya. Ahmed Cemil başını kaldırdı.. hatırat levhasında en derin kazılır.. o odanın içinde sıra sıra kürsüler. bu küçücük halk da hocanın şu meşguliyetinden istifade ederek yerini tebdil etmeksizin harekete başladı.. Hattâ bir kere.. bu gelen Ahmed Cemil’in babasıdır. Ahmed Cemil’in bir şeyden haberi yoktu. yanaklarından ateş çıktı. yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minder üstünde beyaz sarıklı muallim. o kadar tahattur ediyor. bu mühim haber bütün odayı dolaştı. Bir de ne görsün? Babası. oturmuşlar. fakat bu zamana ait hâtıraları o kadar mübhemdir ki. sabahleyin mûtat üzere mektebe gelmiş. nasıl okumağa başladığını.. Oh! Bu muallim ne güzel bir adamdı! Seyrek sakallı. Hele mai bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. Ahmed Cemil şaşırdı. Gözler hep Ahmed Cemil’den hizmetkâra — galiba Bilâl — Bilâl’den Ahmed Cemil’e gidip geliyordu. Kaç kereler onu ağlatmış. Hattâ Ahmet Cemil gözlerini kapayınca hâtıraları arasında bu vak’adan sonra kendisini birden o mektepten çıkmış başka bir mektepte bulur.... Yalnız büyük bir oda. Ahmed Cemil bu teferruatı pek iyi zaptetmiştir. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşlarının arasında biri. görüşmeğe başlamışlardı. bilmem bir tokat meselesinden dolayı olmalı. başlıca Ahmed Cemil’e musallat olmuştu.. delik deşik olmuş bir sahife şeklinde ka28 MAI VE SİYAH lir. bunaldı. istikbal etmiş. o dünkü vak’a için geliyor.. Herkes bir yere bakıyordu. temiz. Bu defabüyük bir mektep. Birdenbire bu uğultu durdu. babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle oldukça şiddetili bir mülakat yapmıştı. bu mektepte ne yaptığını pek karışık bir surette tahattur eder. kendi sınıfından başka bir yere giremezdi... Zenci hemen beyazlanmak raddesine gelmişti.MAİ VE SİYAH 27 Ahmed Cemil tahsilini herkes gibi takip etmişti. galiba yine mektebe devam eden bir kibarzadenin hizmetkârı vardı ki. Dersler daha başlamamıştı.. O gün. hattâ Ahmed Ceiml’in resmî elbisesi bile var. Neden? Babası neden gelmiş? Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış.

Bu bir oyundur. Bununla beraber bir müddet sonra onu başçavuş yaptılar. meselâ hesap hocası — artık hesap hocasiyle arası iyileşmiştir — hoca efendi sanki yoklama defterini açar... ne de tebliğ olunacak bir emir... hocanın önündeki kürsüye gidip oturmak âdet iken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu. Mevcud! Necmi efendi. Artık babasının geleceği zamana kadar validesine başçavuşluğun ehemmiyetini anlattı: İki yüz kişi! Şaka değil!.. Hüseyin Nazmi efendi Saraçhane — bu Nazmi efendi şimdi «Gencine-i Edeb» muharriri olan gençtir — derse davet olunur. bir telâş ile dışardan içeriye girer. biçare kaç kereler o iki yüz kadar ehemmiyetli görünen seksen arkadaşının karşısında.. Mehmed efendi.inandıramazdı/Burada her şey başka türlü idi. bu nıü-him hâdisenin esasını hâlâ anlamamıştır.. mektepteki ciddî tavrı takınır. muallimlere mahsus olan kürsüye çıkar. kendisini kaybetmiş.. sükût. daima tahtaya onu çekerdi.» diye başlar.. Namevcud! ilâh. Mevcud! Ruhsar efendi. elindeki cetveli mühim bir eda ile vurur: «Efendiler. siyah tahtanın başında perişan. başlar yoklama defterini okumağa. Hocası da ona musallat olmuştu. Ahmed Cemil mektepten geldi mi. Doğru yukarıya sofaya çıkar... Fatih. yavaş yavaş ağlamıştı. «Başçavuş oldum» sözünü evvelâ onun yüzüne attı.. mahvolmuş. bir müzakere esnasında.... Fakat bütün çocuklar onun hatırını saymağa başlamışlardı. Ya sabahleyin. başında ağlamaktan başka bir fazile göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. Kırıkçeşme. Yalnız hesaptan pek sıkılırdı. ondan sonra hoca efendi gelir. Zeyrek. darb neye derler? Hüseyin Nazmi efendi cevap verir: Bir adedi diğer bir aded miktarınca tekrar ederek çoğaltmağa darb derler. esassızlığım sezdirmiyerek. Bakınız. Bu ilk senede ne öğrendi? Onu kat’iyyen bilmiyor. Bu defter bir kere okunur. riyle. evet. Ne müdürün bir şey dediği var.. bu haberi bir an evvel vermek için sabırsızlıktan nasıl koşaI rak gelmişti! Kapıyı açan Seher oldu. Eve nasıl göğsü şişkin.. Hoca efendi sorar : — Efendi.. başçavuş ne diyecek?. öteki mektepte sıralar birbirini takiben saatte bir... ince sesiyle bu ilk nutuk mukaddemesi sınıfın ortasına düşer düşmez. meselâ sınıfın en gürültülü bir zamanında. ekseriyet üzere yoklama defterini o pkuyacak. .... ve daima cevaplariyle.. mahcup. Bunlara nezaret etmek. babasının başçavuşluğuna mükâfaten alıverdiği siyah tahtanın başına geçer. fakat tam bir ciddiyetle. ondan sonra bir kere hasıl olan sükûtu muhafaza etmek. başka bir oyun yoktu. Ahmed Cemil’i başçavuş olduğu gün görmeliydi... Bu yoklama defterinden evde bîzar oldular.. Ne için başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Hesap derslerinde tahta. Maksat bir kere efendilerin dikkatini celb edip düzme bir şey söyledikten sonra. Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına tebliğ olunacak müdür beyin bir emri.’ Herkeste bir dikkat..

emel ve fikirde bir iştirak peyda ettiler. kalbleri-ni bir kitabın bir sahifesinde böylece teşrik ederlerdi. arkasından annesiyle hemşiresi gelmişler. Onun için sevişmek. donar kalır.Geçin-tahta başına!. Hayatının bahtiyarlık sahifeleri hep bu mektepte geçen mes’ud günlere aid lâtif hâtıralarla doludur. kitapçılardan kira ile alınmış yahut arkadaşlarından birinden rica ile istenilmiş terceme. Artık kendisine büyük bir adam nazariyle bakmağa başladı. Hüseyin Nazmi dinler ve işitemediklerini. bir kalem efendisi tavrını takınırdı. Taze dimağları inkişafa başlayıp okuduklarını anlamağa başladıkları zaman. Hüseyin Nazmi efendi tahta başına geçer. 3D MAİVESİYAH kitaplarını bir gazeteye sarar. yavaşça yukarıya çıkmış. hoca efendi emreder: 24605. bu iki saf ve temiz kalb için pek kolay bir şey oldu. fakat sonraları. Ekseriya beraber okurlardı. Sonra gözleri oraya ilişiverince şaşırır. o vakit aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalb birbirile samimî bir karabet hâsıl etti. kitabı çekmecenin içine yerleştirirler. haricî tesirler ahz ve telâkkide. koltuğunun altına yerleştirir.İkisi bir sınıfta idiler. tebeşiri eline alır.. 67 ile. Zaten hislerinde. İlk senelerde münasebetleri tehassüslerini teatiden ibaret kalırdı. İki refik fikirlerini. Ahmed Cemil yavaş sesle okur. fakat orada Ahmed Cemile bir ciddiyet geldi.. İlk mütalâa heveslerine mahsus doymak bilmez bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. orada bir tarafa birikerek sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulurlar da o farkına varamazdı. Hüseyin Nazmi ile asıl muhabbet iplikleri burada bağlanmıştı . Yazdınız mı? Ha! Şimdi bunu darbetmeli. o insanlar arasında okadar tatlı olmakla beraber okadar nadir tahalkkuk eden sevişmek. elinden tebeşiri nereye atacağını bilmezdi.. göz ucuyla süzerek itmam ederdi. bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte. Meselâ ikisi de bir şeyi tuhaf yahud garip bulmakta..bu on dört yaşında çocuk -mektebe giderken çanta taşımağa bile tenezzül etmez oldu. ikisi de leyli olmuşlardı. Babası bu mektepten alıp kendisini Mekteb-i Mülkiyeye götürünceye kadar bu oyun devam etti. Hattâ o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar.. telif bir alay hikâye okudular. Evvelâ hikâyeler. bir vak’adan müteessir olmakla veyahut ona lâkayd kalmakta müttefik çıkarlardı.. Anladınız.. sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler. işte o zaman ikisinde de mütalâa cinneti başladı.. efkârın tayin ve nakşi tarzında bir anlayışta idiler.mı? Ahmed Cemil bazan bu taklid ile derste okadar dalardı ki babası gelmiş. . Hattâ .. aralarında hususiyet diğer bir kalbin iştirakine tahammül edemiyecek derecede idi.

Ahmet Cemil itiraz etti. fakat bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi.. fakat biraz da kızarmış idi. Zaten mektebe girdikleri tarihten başlayarak sınıfın bir türlü yüksek derecelerine heves edememişlerdi... O MAİVESİYAH 3S> kadar hayal arayan gençler olamktan değil fakat görünmekte» korkuyorlardı. Bi zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan meyus oldular. Smıfm orta mıntıkasında yaşamağı müreccah görürlerdi. hislerini bunalttı. Sonra derin bir menbadan ayrılmayan çöl yolcuları gibi yine o ciğerlerine taze bir hayat veren menbalara ricat ettiler.. bu şiir ve hülya sahası okadar dar idi ki. Fakat onlar. Ne için? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirinin diğer dört beytini yapmış bulundu. Bir gün Hüseyin Nazmi utanarak Ahmed Cemil’e gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin ilk dört beytini okudu. okumaz oldular. okadar sâmit yahut okadar taraka arasında o derece candan mahrum göründü ki ruhlarını istedikleri gibi titremekten uzak kaldı. fakat bu atalet bir gün geldi ki o senelerce mü-talâaanın tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti. fakat okumak ihtiyacı olanca şiddetiyle devam etti.. Artık iştigal vesilesi bulunmuş oldu.. O zaman aradıklarını bulmak için eski divanları okumak istediler.. Oh! Onlarla iştigal olunmayalı zaten pek çok zaman olmuştu. geçmiş zamanların mezarı demek olan tarihe sevketmekten lezzet duymadılar. Nabileri Nedimleri araştırdılar. Elfazm tantanası altında şaşırdılar. bazı parçaları ezberlediler.. ellerine geçen bir eski tarihi yarım bıraktılar. il .Bir aralık hikâyeden nefret ettiler. Okuduklarını bir daha okudular. Tarih okumak istediler. sonra buldukları şeyler kifayet etmedi. Fuzulileriy Nef’ileri. bir kıştan sonra bir bahar. güftesiz bir beste mırıldanmak kabilinden yalnız bu lisan mûsikisine aldanarak okudular. «Yatakta mehtap tasvir etmek olur «ıu?» diyordu. sonra o musikinin esas ruhuna dikkat etmek istediler. fakat heyhat!. bir aralık bunların bazısında hele Nefi’de buldukları lisan haşmeti fikirle-lerini örttü. Bir kaç ay fikirleri âtıl kaldı. O vakit şiir namına vücude getirilen bütün yeni mahsulâtı okudular. Bu genç fikirlerin baharı inkişafa başlamıştı. Okumak tâbiri sahih olamaz: onların arasından koştular. Ya mektep kitapları. hâsıl ettikleri tecessüs kayboldu. Daha bulmak istediler.Ahmed Cemil’in batı dillerinden terceme ile kullandığı bir tabir ile -mafevkalarza okadar meyelânı olan fikirlerini. sanki. Ruhlarını lâtif bir uyuşukluk içinde aguşuna alan bu ufuk. o ilk önce duydukları lezzet. Mektepte zaten dersleri değil mi ? O kifayet etmez miydi ? Hülyaya . mütalâaya küstüler... Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman hülyaya mü-said bir saha aramakla meşgul olan fikirlerine yeni bir pervaz seması açıldı: Şiir.

Ahmet Cemil’in tâbirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürüdür. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. İkisinde de bu kitabı satın almak için âni bir heves uyandı. kış güneşinin hafif harare-tiyle yarı kızmış taşlara ayaklarını dayayarak oturdular. Birden Ahmet Cemil dedi ki: Ahî Bak serlevhaya. orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak. Hüseyin Nazmi baktı. Taksim bahçesinde. hava güzel fakat soğuktu. Taksim bahçesine girdikleri zaman ellerinde tuttukları kitabın peşin lezzetiyle kalbleri güya bir esrarhane-nin acaip letafetlerine vusul için ilk adımı atıyormuşcasına tuhaf bir suretle mütehassis idi. yahut Beyoğluna çıkarken tesadüf ettikleri kürklü bir başlık giymiş minimini sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeğe yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu. bunu denize karşı. zira Ahöied Cemil’in daima boş yahut boşa yakın cebine mukabil Hüseyin Nazmi’nin çantası daima dolu. o Üsküdar’ın denize bakan levhasının karşısında okuruz. yahut doluya yakındır. ellerine aldıkları ilk şiir kitabı oldu. Bu. bunları kendileri de gülünç bulmağa başlamışlar. yani yüzlerini deniz cihetine çevirerek. belki bir nebze fazla. O gün Beyoğlundan geçerken bir kitapçı dükkânının önünde durdular.. Meselâ o gün köprüden geçerken bacalardan çıkan dumanlar için teşbih yapmak. . Anlayıp anlayamamak meselesinden de korkuyorlardı. Mutlaka bir şiir mecmuası olacak. Mahcubiyetle içeri girdiler. camekânda duran kitaplara bakıyorlardı. Kitabın neresinden başlamak lâzım geleceğinde mütehayyir idiler.. Ahmet Cemil’in gösterdiği kitap Edmond Haraucourd un «L’âme nue» şiir mecmuası idi.Evvelce mütalâadan şimdi müşaavreden çalabildikleri saatlerle ¦ders kitaplarına hasrettikleri iştigal kendilerini şu orta mın-takada tutmağa kifayet ediyordu. şimdiye kadar fransızca bir mün-tehabat mecmuasında görebildikleri köhne bir kaç manzumeden başka bir şey okumamışlardı. Tâ bahçenin sonuna kadar geldiler. fransızca sormağa cesaret edemeyerek kitabı istediler. ikisi de fransızcaya mekteplerde kabil olan derecede aşina idiler. Oraya kadar gittiler. her gördükleri şeyi buna bir şairlik vesile addederlerdi. Fakat artık teşaürden kendileri de nefret duymağa. Hüseyin Nazmi dedi ki: Ne zararı var? Bak güneşe! Bu güneşin altında. Ahmet Cemil bunu hemen kendisine mahsus lisan ile «Ruhî Üryan» diye terceme etti. tâ o tepede. dimağlarının içinde büyük fikirler bulup da onların büyüklüklerine nisbeten küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete müşabih bir şey hisseder olmuşlardı. Hüseyin Nazmi parasını verdi... Genç çocuklara mahsus bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde. Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler.

talihimize ne çıkar? Talihlerine «Makber» unvanlı manzume çıktı.. dedi... 3 ot: merlerin arasında mezarımın levhası perişan bir raks ile sallanıyor. yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdular. bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir lem’a ışıltısı yok! Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilâl ölülerimi mahbeslerinde lerzişdar ediyor. Bak. Bana kalırsa yine o tarzı muhafaza ederek terceme etmeli. şu üçüncü kıt’ayı «hepsi uyuyor» diye ter-ceme ne fena düşecek. sonra anladıklarını anlayamadıklarını çözüm anahtarı ittihaz ederek manzumenin kıraati bitince gözleriyle. Kaçıyor. berisinde zihinleri ilişti... Kalbim. Bir inilti nağmesi gibi yavaş yavaş. Terceme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte gibi soğuk. susarak. Birden anlayamadılar. Ahmed Cemil gözlerini ayıramıyordu. Terceme edince o hazin musiki.» Ahmed Cemil ilâve etti: Sanki niçin «titretiyor» demiyorsun? Yahut Türk-çede mutlaka bir şey ilâve etmek lazımsa «lerzişdarı haşyet ediyor» demeli ki kelimenin son medid hecası birden intıka edivermesin.. Hüseyin Nazmi ilâve etti: İyice anlamak için zihnimde terceme ettikçe sanki bu güzel yeis levhasının renkleri hep sisleniyor..» ‘ Ahmed Cemil gülerek Hüseyin Nazmi’ye baktı: •— Berbat oluyor: Saçma mı söylüyorsun? «Arz.. sanki sürüklene sürüklene gidiyor. Hüseyin Nazmi müddeasını isbat etmek istiyormuş gibi kırık kırık tercemeye başladı: ‘ 5 «Sanki âfak bir memat amacgâhı olmuş. Eski merMai ve Siyah — P. Dikkat ediyor musun? Şu şiirin tavrmdaki ahenk meyus tarzına nasıl yakışıyor? Bak nasıl hafif başlıyor.. sanki bütün maneviyatı bu mağmum şiirin matemi altında eriyip gitmişti. evvelâ en hafif seslerden. biraz mübtedilere mahsus tereddütle okudu.. kelimelerden mürekkep bir mukaddeme..Bir taraftan aç! bakalım.. ikisi de müştereken uzun uzun süzdüler. Evvelâ Ahmet Cemil cehren. sema. herşey mevsimini kaybetmiş... fakat biraz başlangıcı süsleyerek: . Şiirin ötesinde. Birden Hüseyin Nazmi: Of! Ne yeis ile dolu bir şiir!.. o matem edası kayboluyor.. mezarlarının beyazlıklariyle zulmetler altında yatıyor. Ne derin bir melal!.

.. bu ne saçma şeymiş! dedi.. Îvîe7. o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum amma bir kere ne yazmak istediğimi tâyin edebilsem. Tâ-dad etmek kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından. güneş hafif bir hararet neşreden ziyasını mebzul bir atıfetle saçmıştı. zannederim: «Henüz ölülerimin silsilesi bir hatimiyle vâsıl olmadı. şiirin mütehammil olduğu bütün meyus edayı inşad tarzında takip ederek. Lâkin bazan bu azap feryat ederek. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar yalnız o sabah dinerek. yavaş yavaş. Bu suretle manzume bittiği zaman her ikisi de sükût ettiler bu bir nevi sekir veren şiir şarabı beyinlerini lâtif bir surette uyuşturmuş idi. Şurada — beynini gösteriyordu ¦— bir şey var.. sonra yaptıkları de utanarak gülüştüler. Sürür. beride bir müddet devam edip sonra birdenbire kesilen Boğaziçi’nin manzarasına Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura. sonra Ahmed Cemil aslını bir daha okumak istedi. Bir şey yazmak. açık sesle. hava ihtizaz ediyor. ümid. düşündüler. terceme şöyle olmak lâzım gelir. aşk.. uzun uzun baktılar. hafif hafif sallanıyordu. karşılarında titrek havanın altında buğulanan güneşli manzara. tâ uzakta denizin abusuna süzülen Üsküdar’a. ratıp topraklarından yükselen sisli bir hava güneşin altında. Hüseyin Nazmi atıldı: Of! Bu halbuki!. Bu kıraat tarzı şiirin yeis ve meıaımı ousouuın lcx-sir etti. Halbuki henüz kefenlerimin kâffesini tadat etmedim. denizin üstünde biribirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ziya parçaları.. Öylece düşündüler.» Bu terceme bitince birbirine bakıştılar.. ve karşımda rakseder.. güneşin altında titriyordu... Beşiktaş’tan karşıya aheste aheste geçen bir kayığa. sema açılmış. Ahmed Cemil’in sadasının ahengi samimî bir teessürle veznin ağır cereyanı üzerinden mariz bir seyelân ile akıyor.. Hem yanlış terceme ediyorsun. Sonra birdenbire Ahmed Cemil dedi ki: Ah. Bahçenin toprak kokusu. kelimeler uzun bir matem nalesi tarzında hafif ivacaclarla uzamı gidiyordu.aristanım başka bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle Jolu. Tâ karşılarında Çamlıca tepelerinin üstünde.. sanki müstehzi heyulaları tercemeden kendileri ikisi de bir müddet tercemenin soğukluğundan üşüyerek sustular. ağaçlarından. fazilet. bir şey duyuyorum . topraklarından bir buğ kalkıyor. düşüne düşüne tekrar etti. Hüseyin Nazmi: Aman. cesaret. cehenneminden kıvrananlar o zulmetlerin arasından elemleriyle istihza için kalkarlar. beyinlerine lâtif bir uyuşukluk veriyordu. neler hissediyorum da tahlil edemiyorum. Öyle sâkit gayşolmaşçasma karşılarında1 güneşin şâşaasıyle parıldayan levhada.«Hepsi hâbidei sükûn.. demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiir zülâli.

çocuğunun mezarında ağlayan anneler... Fuzuli’ye.. bütün müsveddeler yakıldı. o vakit bu âlemin le-zaizile mest olarak uzun pek uzun bir müddet kalmak lâzım geleceği nazarlarında taayyün etti. Hüseyin Nazminin celbettiği bütün eski edebiyata aid kitablarm ötesinden berisinden beşer onar sahife kesilmekle kaldı. tesdisler parçalandı. mektepte bütün kurtarabildikleri vakitler bunlara safedilmiş oluyordu. Bilir misin. hattâ ortaçağlardan sonra iki üç asırlık edebiyatı iki üç ayda esneye esneye. ne buluyorsun? Donmuş. Schiller’e. onu şöyle karşımda resmi çıkanlmış. nekadar inebilmek mümkünse okadar in. mailiklerden mürekkep^bir mina deryası. ne gö-r rüyorsun.. Yalnız yazmakla. Goethe’ye. inr in. Lisanda kuvvet aldıkça şiir lezzetine kanamaz olmuşlardı. Of!. bilemiyorum. bunları yarım bıraktılar. aşağı bakılsa siyah daima siyah. pejmürde çiçeklere hitabeler.. Byron’a. veremli kızlar ağzından söylenme neşideler. hayatta nalını tamamıyle almış bir adam hükmünde gözlerimi kapayabilirim. daima mai... in. Bir edebiyat tarihi silsilesi buldular. bak ayağımı-İ zm altındaki toprağa. O sene imtihanlarını pek zor verdiler. nasıl bir şey? Bak şu semaya. evvelâ îlyadaları. simsiyah bir renk. Bir şey ki mai ve siyah olsun.. fakat ah! O ne yazmak istediğimi bilsem. Nedim’e nazirelerle beraber yakıldı. Derslerini artık kamilen ihmal eder olmuşlardı.. Lamartine’e kadar geldiler. O şiir ummanı içine daldılar. Bir harf bile bırakmadılar.... bu iki . Milton’a. Hugo’ya. sırlarını tahlil eylemek lâzım geleceğinde ittifak ettiler. ışıe o v»^. daima siyah değil mi? işte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mai ve daima mai. daima işleyen amele gibi san’atm aynı mertebesinde kalacaklarını. tahmisler. tekrar yeis duymağa başladılar. ne görüyorsun. Asıl imt’handan sonra iki ay tatile muntazir idiler.~~ nediyorum ki artık ölebilirim. her şeyden evvel okumak. Gözlerinle onun içine girmeğe çallış. Hasta mıyım.Mai. O siyah tabakaları parçalıyarak içeriye bak. Odiseleri okuyacak oldular.. Sıra ile mütalâaya karar verdiler. Musset’ye. duygularını terbiye etmek lâzım olacağını anladılar. uyuya uyuya geçtiler. Baki’ye. Yunan ve Roma edebiyatında teahhur edemediler. Evvelâ mâkul bir tertip ile başlamak hevesinde idiler. biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. ne buluyorsun? O siyahlar içinde ne buluyorsun? Siyah.amma rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor... tasvir edilmiş görmek mumkun olsa. Bütün o tulü tasvirleri. MAI V * * * Bugünden sonra.. o mailikleri yırtmak için uğraş.. Değil mi? Sonra. fakat bunun onlarca ne ehemmiyeti var?. Yung’a. eğer hakikaten san’at sahibi olmak isterlerse asıl san’at ehlile ülfet etmek onların hünerlerini. daha yakm zamanlara inmekte acele ediyorlardı.

bütün o çirkinliklerden mürekkep gösterir. okumazdı. anlaşılmaz. etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. Yalnız bir şeyden haz ederdi: Sükût! Evde de bu sükût hazzına hürmet olunurdu. marazlarını teşrif etsinler. avuç açan beyaz saçlı adamlardan. insana «Kaç! Bu hayattan kaç!. bulutların arasında nazlı nazlı yüzen bir ay.ay zarfmda istedikleri gibi okuyacaklardı. Ona bir lisan bulmak. bir gün bahtiyar diğer bir gün bedbaht.. o mübhem ve müşevveş ruh. duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de isabetini teslime cesaret edilemez muammalar haline getirir. tahlil etmek mümkün olmayan. Öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle. Ahmed Cemil’de şiir ile uzun iştigal mariz bir hassasiyet husule getirmişti. onlara kendilerini sorunuz. hattâ sevgili şairlerini. gözsüz genç kızlardan.. Ahmed Cemü için bu musibet öyle bir beklenilmeyen darbe idi ki bir müddet bütün beyni donmuş gibi büht içinde kaldı.. yoksa gözünüzün önünde kalacak 38 MAİ VE SİYAH olan sönük. Onların ne olduğunu anlamak için onu parlatan ziya ile kendisinin arasına elinizi koymaktan hazer ediniz. renkler gösterir ve gözleri kamaştırır. Babasının vefatmdanberi aralarında hemen hiç ciddî bir bahis vaki . bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmağa çalışan bedbahtlardan. biraz sonra hazin yahut bir anda kalıbı hem neşve. Hüseyin Nazmi’den de •eskisi kadar haz almıyordu. hareketlerinde. «Sev! Bu tabiatı sev!. öyle bir hassasiyet ki bir hastalığa benzer de değildir. beynini bir kurşun parçasiyle dağıtan meyuslardan. donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir. Ah! Böyle hasta olanlar. Fakat heyhat! Musibet insanları en z’yade ümide sarıldıkları hengâmlarda zedelemekten haz alır. bu dakikada şâd. Emin olunuz ki bu mümkün olmayacaktır. fikirlerinde. O hasta ruh.» der. bir suret vermek mümkün olabildiği anda o asıl şiir-likten çıkmış olur. hem gam ile doldurur. aç kalmış ailelerden. Artık leylî devam edemediği mektebe yalnız gider gelirdi. çocuklarını kilise kapılarına bırakan annelerden. mâkuliyetine kat’î hüküm verilemez. öyle bir hassasiyet ki onunla malûl olanları başkaları için. bir lisanın şerhine giremez. türlü renklerin yangınları içinde ufuklardan çekilip giden bir güneş. bir billur parçasıdır ki üzerine şiirin ziyası isabet etsin. Ahmed Cemil o musibete uğradıktan sonra bütün duygu kabiliyetleri mahvolmuşçasına camit bir nefs hükmüne g’r-di.» der. Ahmed Cemü o iki ayı Hüseyin Nazminin her yaz ailesiyle gittikleri Erenköy’ündeki köşkünde geçirmeğe hazırlanırken talih kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşgul idi: Babası bu sırada vefat etmişti.. diğer bir gün gözlerinin önüne bütün güzellikleri döker. o ruhunun en samimî nedimlerini bile ülfete şayan bulmadı. o öyle bir şiirdir ki mahiyeti belki kıymeti zaten vazıh olmamasından ibarettir.

bütün beynini ezen muammaların halli çaresi Hüseyin Nazmi’nin elinde imiş gibi gidip onu bulmakta istical gösteriyordu. bazan göğsü kabara kabara duran Ahmed Cemil’e bakarak. Onlar daha neler isterler? Ah! Ahmed Cemil onlara neler vermek isterdi. bazan da hiç birisine bakmağa kuvvet bulmayarak. nekadar mes’-ud!. ertesi gün Hüseyin Nazmi’yi bulmağa karar verdi.. Bu matemin kahrı altında ezilip kalan kalblere metaet vermek için hayat vazifelerinin hâkim sadası kadar müessir şey olamaz. ile taksim etmek ister. yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını. bir müthiş vazifeyi ihtar etmek için validesi ihlâl etmek lâzım geldi. Ah! O da zengin olsaydı.. bazan köşede büzülmüş. baktıkça tıkanarak... fikirler donmuş. bir aralık o sükûtun içinde muhtasar fakat kısalığında müthiş bir belagat gizlenen şu sual irad olundu: Ne vakit şahadetname alacaksın? Ahmed Cemil artık gözlerini kapadı.. o her sırrına vâkıf olan dosta bol bol derdini dökmek istedi. sanki dün sütüyle beslediği çocuktan bugün ekmek isteyen bu ananın perişan halini görmek istemiyordu. ben aldım!» desin. bunları sizin için. siyah mağmum gözlerini annesine dikmiş bakan Ik-bal’e. Fakat nasıl?. fakat birinci defa olarak ciddî bir zemin üzerinde söylenen şu bir kaç söz Ahmed Cemil’i tamamen kendisine iade etmişti. bugün dü-ğünmeğe mecbur olmadığı gibi yarın da maişet endişesi henüz saadet revnakiyle parlayan alnım elem çizgileriyle bozmayacak. Bir akşam validesi: •— Oğlum. Servet ve haysiyet sahibi bir babanın oğlu.. seninle biraz ciddî konuşmak lâzım geliyor. O geceyi Ahmed Cemil kâbuslar içinde geçirdi. İnsan keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer. kalb_. Bu akşam ancak bu kadar lâkırdı olmuştu. kalan ufak tefeğin biraz sonra bitmek üzere olduğunu söyleye-“bildi. biribirini tutmaz. o iki sevgilinin önlerine döksün.. zihninde bütün hâtıralar. perişan. bir tertibe uymaz. bunları sizin için evet. amma nerede o vasıtalar ki bütün o istenilecek şeyleri alsın da götürsün. o henüz çocukluktan tamamiyle çıkmamış genç kız. üçyüz bukadar gün ki herbirini geçirebilmek için ekmek lâzım. fakat bir gün geldi ki sükûtu. O ihtiyar anne . yalnız bir nokta yaşıyordu: Valide-siyle kâdeşini yaşatmak. Sanki oturursa geç kalacakmış gibi vapurda bir yerde duramadı. Mr. «bakınız. Hüseyin Nazmi.. Fakat ne beis var! Ahmet Cemil çalışmaktan kaçan o . Bu böyle bir ihtiyaçtır ki hiç bir maddî fâide beklemeksizin Ahmed Cemil’i Hüseyin Nazmi’ye sevkediyordu. İkbal’in — üzerinden bir bulut geçen siyah gözleri — indi. size. hassas.. Daha mektepten çıkmak için bir sene var.. •dedi. Sonra yine sustular. O vakit bu ana ağzından çıkan her kelimeyi müteakip ağlamak arzusuna mağlûbiyetinden korkarak. Eren-köyü’ne kadar gitmek. Bu ekmek sözün kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçerdi. Sabahleyin erken kalktı.olmamıştı.

cebinlerden mi idi ki henüz hayat mübarezesine ilk hatvesi-ni atmadan fütura mağlûp olup kalsın. Hayat ile uğraşmak, bu maişet mücadelesinde o da yumruğunu sıkarak hissesini almağa çalışmak icab ediyor, öyle mi? Ne için çalışmasın? Bu suallere zihnen cevap verdikçe sanki dövüşmeğe hazırlanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha metin duruyordu. Haydarpaşa’dan trene atlamak, Erenköyü’ne çıkmak; mevkiften epeyce uzak olan Hüseyin Nazmi’nin havaî boyalı, bahçesi demir parmaklıklı zarif köşküne kadar gelmek için geçen zaman bütün zihninin bu meşgalesine masruf oldu; faI 40 MAl kat köşkün parmaklık kapısının yanındaki zili çekeceği sırada eli mûtat hilâfında titredi. Ara sıra buraya geldikçe cesaretle içeriye girmek âdeti iken bugün bir fütüvvet kapısının karşısından dermande bir müstedi gibi cesareti kırıldı. Birden, arkadaşına yüreğinin acılarını döktükten sonra onun bir nazarla: — Ne demek istiyorsun? Para mı lâzım?... demek isteyeceğinden şüphelendi. Şu dakikada duyduğu cesaretsizlik bir türlü elindeki zili çekmeğe iktidar bırakmamıştı. Geri dönmek, buradan, bu güzel köşkün, gözlerinin önünde servetin bir timsali gibi yükselen bu binanın kapısından kaçmak, avdet etmek, tâ o Süley-maniye’deki evceğizin kucağına atılmak, babasının henüz hayalini gördüğü o köşeciğe kadar giderek: «Baba! Sen bizi bırakmamalıydın!...» demek istedi. Sonra bütün şu, mütalâat silsilesini bir metanet hamlesi alt üst etti. Oraya para istemek için mi gelmişti? Onun istediği şey kendisini dinleyecek br adamdan başka bir şey miydi?... Zili çekti. Tâ köşkün ikinci katından taraka ile bir pencerenin yeşil parmaklıkları açıldı, Ahmet Cemil başını kaldırdı; tatlı bir çocuk sesi sordu: Siz misiniz, Cemil bey?... Durun, durun, kapıyı ben açayım, ağabeyim hâlâ uyuyor... Bu Hüseyin Nazmi’nin küçük kız kardeşi Lâmia idi. Ahmed Cemil’in şu kadarcıktan dostu... On dört yasına giren çocuklarda mukaddematı görülen bir takayyüt ve tekellüf endişesini henüz Ahmet Cemil hakkında takınmaz, ona karşı hâ-1 lâ Lâmia çocuk kalmıştır. Perişan haliyle, henüz taranma- f mış saçları koştukça savrularak açık pembe kısa esvabının etekleri uçarak bahçeyi geçti, selâmlık kapısından henüz başı görünen uşağa meydan bırakmayarak yetişti, parmaklığı açtı. Geldiğinize nekadar iyi ettiniz... Ağabeyim sizi görünce şaşıracaktır. Bu sene hiç gelmediniz. İkbal’i niçin getirmediniz?...

Lâmia, çocukların teklifsiz görüştükleriyle bitmek tüken-] mek bilmeyen lâkırdıcılığma serbest cereyan vermiş, suallerin j cevaplarını beklemeksizin bir dakikada on meseleye temasa vakit bulmuştu. Ahmet Cemil köşke girerken dedi ki: _ Rica ederim, benim geldiğimi haber verir misiniz? Lâmia: — Şimdi!... dedi, ve koşarak Ahmed Cemil’i yalnız: bıraktı. .. „....,. .. .. Hüseyin Nazmi’nin odasına girince düşünmekten, yürümekten mütevellit bir taab ile hemen sandalyelerden birine oturdu. Ah! Her geldikçe lâkaydâne oturduğu bu odanın bugün üzerindeki tesiri gayrıkabili tahlil bir şeydi... Odanın bahçeye nazır yeşil pancurları henüz açılmamış, aralıklarından güneşin ziyası belli belirsiz süzülmüş, pencerelerin uzun, koyu perdeleri yerlere dökülmüş.. Sanki bu zulmetin ortasından fışkırarak dikilmiş korkunç heyulalar... Odanın ötesine berisine perişan konuluvermiş sandalyeler, tâ karşıda duvarın üzerinde renkleri karanlıkta dalgalanarak duran bir harita, oda kapısının iki cenahını işgal eden yüksek, Hüseyin Nasmi’nin bir nevheves israfiyle doldurduğu kütüphaneler... Ah! O da böyle bir odaya, şöyle bir kütüphaneye, böyle kitaplara malik olabilseydi! Hüseyin Nazmi’nin evinde bu his birinci defa olarak onun temiz dimağına düştü. Bir kar tabakasının saf beyazlığı üzerine düşmüş bir katre leke gibi... Bugün ihtiyaç ile, maişet dardiyle ilk cerihayı almış olan bu taze kalb şu havaî boyalı köşkün şu bahçeye nazır loş odasında mevcut olmak lâzım gelen fikir sükûnuna, gönül rahatına, derin hayat zevkine karşı acı bir hüsran hissi duydu. Şurada oturmak, bu etrafını muhit olan eşyaya tasarruftan doğacak bir kanaat ve itminan ile oturmak, pancurlardan birini hafifçe oynatmak, öyle ki bu uyuşukluk getiren loşluğa halel gelmesin; odanın müphem manzarasiyle bahçenin güneşli parıltısı arasında, işte şuracıkta pencerenin şu asude kenarında okumak... Okumak!... Ahmet Cemil bunun üzerine neler bina etmiş, ne ümitler kurmuştu! Sanki onu kitaplarıyle rahat bırakacaklardı. Zavallı çocuk! Edip olacaksın, iştihar edeceksin, değil mi? Ne uzak!... Annesinin hazin sadası henüz kulaklarında- tâ*: — Ne vakit şahadetname alacaksın? Demek, şahadetnameyi aldıktan sonra bütün o ümitleri bırakmak, evin ekmeğini aramak için kimbilir nerelere gitmek lâzını gelecek... Biçare validesi! Ya İkbal! Ahmet Cemil’in bu hâtıra ile birden kalbi sızlayarak buruldu. Bak, Lâmia ne kadar pür-sürur, gülmek için yaratılmış bir çocuk! Ikbal’in dün akşamki hazin nazarı, ah, o çocuğun gülmemeye mahkûm gözlerinde bir bulut altında duran yaş katreleri... Ahmet Cemil ayağa kalktı. Sabırsızca, bütün” varlığına sirayet eden bu zulmetten artık kurtulmak istiyormuşçasına pencereyi açtı, pancurları itti, güneşin coşkun ziyasiyle beraber yazın baygın havası odaya hücum etti. Boğuluyormuş gibi bu havayı olanca kuvvetiyle teneffüs etti! Oh!...

Vay! Bu ne fevkalâdelik!... Nereden aklına geldi?... Ahmed Cemil döndü, Hüseyin Nazmi’ye elini uzattı: — Sana ihtiyacım var. Bilsen, bugün ne için geldim? Beni ciddî dinleyecek misin? Oogo!... Bu ne ciddiyet?... Neyin var? Otur bakalım. Oturdular; o vakit başka mukaddemeye lüzum görmeyerek, her türlü takayyütten azade, lisanını efkârının perişanlığına bırakarak, babasının vefatının haiz olduğu ehemmiyeti, çaresizliğini, muinsizliğini, annesini, kardeşini, bütün emellerinin aksine zuhur eden bu acı hayat hakikatlerini, dün geceki o kısa muhavereyi, bütün ciğerlerini yakan ıstırapları; şu mai köşkün bu bahtiyar odasında Hüsyin Nazmi’nin önüne döktü. Hüseyin Nazmi yalnız dinliyordu, o da Ahmet Cemil kadardı, derin kırkılmış siyah ve sert saçlarının altında küçük başı, nahif çehresinde parlayan siyah gözleri, henüz terlemeye başlayan bıyıklarının altında ince donukça dudaklarıyla güzel ve zeki olduğu için sevimli bir genç idi. Büyük bir alâka ile dinliyordu. Onun susarak ¦ dikkatle dinleyişi Ahmet Cemil’in üzerinde en iyi tesiri yapmış oldu. Biraz evvel Hüseyin Nazmi’ye müracaattan korkan bu genç, şimdi onun karşısında artık ihtiyata lüzum görmemiş idi. Bitirip de sandalyesinin arkasına yaslanınca, yalnız o vakit Hüseyin Nazmi bayağı sözlere tenezzül etmeyerek, hastayı hasta sıfatiyle muhatap ederek: Ne yapacaksın?... dedi. Evet, ne yapacağım?... Yapacağın şeyi pek pek sade buluyorum. Evvelâ bütün çocuklara, bütün şairane düşüncelere: «Siz biraz durunuz!» demek, hayatı olanca hakikat ve maddiyetiyle kabul etmek, . jn. x » jj *-> — — — — madem ki yaşamak için çalışmak lâzım geliyor, çalışmak. Bana öyle geliyor ki seni bu kadar perişan eden şey çalışmaktan korku değildir, hayatın henüz bilmediğin bir şeyine biraz vaktinden evvel vukuf hâsıl ettiğindir. Hüseyin Nazmi sert elli bir cerrah gibiydi, fakat tam yaranın niştere muhtaç olan yerine dokunmuş oldu. Ahmet Cemil de buna muhtaç idi. Çalışmak, evet, zaten demin de öyle düşünmüyor muydu? Ne için çalışmasın? Amma talih onu hayata zahmete girmeden tasarruf edenlerden biri etmemiş, bundan ne çıkar? Bilâkis. «Ben hayatımı kendim kazandım? Ben yine kendi işimle yaşıyorum!» diyebilmek. Ah o vicdan itminanı, o, acaba acıkmadan yiyenler gibi çalışmadan yaşı-yanlar da var mıdır? Ahmed Cemil birden azim bir tesliyet duydu: — Elbet çalışacağım!... dedi. Hem ne için emellerine bitmiş nazariyle bakıyorsun? Seni meslek ihtiyarından menedecek bir sebep görmüyorum... Mektepte yalnız bir senen daha var, onun için mektebi bırakmak katiyen olamaz. Geçinmek için de geceler var, sabahlar var, akşamlar var. Senin gibi bir adam her iş yapabilir. Sanki ne için mütercimlik etmeyesin, hattâ hocalık...

okudukça kitapları ne için aldıklarını unutuyorlardı.. Hele Ahmed Cemil artık Lamar tine’in. On altı sahife iki mecidiye. ısrar ediyorlardı. Bilmem.. Hüseyin Nazmi sözünü geri almak istemedi — Kimbilir?.. tamamen soyunmaya vakit bulamadı.¦— Hocalık mı? Çıldırdın mı?. Bu iki nefis eserden birinin. Hattâ. hemen odasına çıktı.. Ahmet Cemil her karar verdiğini hemen icra etrek istiyenlerdendi. Bazan kelimeler için sadık bir muadil arıyarak bazen bulduğu lügatlerin ahengini altında üstünde bulunan kelimelele iyi bir mücaverette bulamadığı için bir müradif düşünerek. Validesine. bitmiş gitmişti. Tercüme olunabilecek şeyleri düşündüler. en mühim eserlerden ayrı-lanııyorlardı. İki mecidiye! Bu parayı kazanabilmek ümidi onu âdeta mes’ut etti. başlamak istedi.... Şimdi tercüme işi artık maişet bedeli olmak acılığım kaybederek sene-lerdenberi tek emeli olan muharrirlik meslekine tatlı bir mukaddeme hükmünü almıştı. Hüseyin Nazmi Lamartine’den «Raphael». Nihayet biraz okumaya karar verdiler. Henüz tercüme ile itilâfı yoktu. Evvelâ Raphael’i açtı. Musset’nin on altı sahifesini iki mecidiyeye satarak yaşamaya çalışmak lâzım geleceğini artık aklına getirmiyordu . Odasının bir kenrmda cüâsı uçmuş eski ceviz yazıhanenin önüne oturdu. lezzeti Hüseyia Nazmi’nin ısrarlarına mağlûp olmayarak onu eve kadar şevketti.Sanki o mühim bahis demin teati • olunan dört lâkırdı ile halledilmiş. ceketini fırlatmakla kanaat etti. Tercüme hakkında kendine göre efkârı vardı : Aslına tamamen mutabık kalarak cümleleri aynı terkip silsilesiyle aynı rabıtalarla tercüme etmek lâzım geleceğinde musir idi. aslında tabiî ahenkle imtizaç eden küçük muterizaları . Kitapçıların on altı sahifelik hikâye tercümesine iki mecidiye kadar para verdiklerini işitmişt. Neresinden başlayacağında tereddüt etti.gece zuhur eden mühim meselenin halli işte şu elinde kenarlarının yaldızı parıldayan kitapların arasında saklı inıişçesine . i a n. Mütercimlik Ahmet Cemil’in fikrine daha mülayim gelmişti. Hüseyin Nazmi’nin kütüphaneleri karıştırıldı. O vakit iki arkadaş bu fikrin peşini bırakmadılar. Fikirleri hep yüksekten uçuyordu. Acaba on altı sahifeyi kaç günde tercüme edebilirim? —• Kaç gecede demek istersin. kelimelerin sırasına riayet ederek cümlelerin her cüzünü birer birer tercümeye başladı. her ikisinin ötesinden berisinden karıştırmaya başladılar. Okuduğu hemen kolayca tercüme ediliverecekmiş gibi kalemi kâğıtm üzerine koydu.mutmain bir nazarla bakarak: «Ben biraz çalışacağım. belki alışmcaya kadar üç gecede. Ahmed Cemil Musset’den «Bir zamane çocuğunun itirafları» için a j. Bunun hülyası.. Fesini. İkbale . dedi. belki her ikisinin tercümesine karar verdikten sonra Ahmet Cemil duramadı. Ek cümleyi okudu. uzun uzun muhasebeler cereyan etti.» dedi. bir daha okudu.

Duraladı.. fakat ne harap edici bir yorgunluk.. buna verilebilecek tercüme şeklini düşünerek süzüyordi1. belki diğeri tercümeye daha müsaittir.tercümenin neresine sokuşturmak lâzım geleceğinde tahayyür ederek... tek pencereli dar odacıkta yazın şu bunaltıcı sıcakla-riyle çalışmak. Ah! Hüseyin Nazmi’nin kütüphanesinin penceresi. kütüphanenin önünde lâtif bahçesi olaydı. sanki sokağa çıkarsa aradığını bulacaktı. pencere... Böyle giderse onaltı sahife için ne kadar çalışmak lâzım gelecekti? Sonra tercüme ettiğini okudu. İnanamıyordu. ne yapacağına bir karar vermek istiyordu Bu kabil olamadı. Şu dakikada bütün geçmiş saadetinin güzel yuvası olan bu evceğiz sanki bir işkence zindanı gibi Ahmet Cemil’i eziyordu.. Musset’yi orada okuyaydı.. belki bir sahife tercüme etti. o güneşle dolu bahçe. Artık iyice sıkılmış idi. bir müddet gözleri kûfî . renksiz şeyden mi ibaretti? Bu dakikada hissettiği azîm keselâm. Muvaffak olamamaktan. önündeki kâğıtta yazdığından ziyadesini çizerek. ortasından bir parça okudu. evet zengin olaydı. Odasının penceresini açmak. Odasında gezindi. şu ruhsuz. bir âsi kelimenin arkasından uzun müddetlerle koşarak devam etti. Babıâli caddesine kadar geldi. Oru da okumak istedi. köşkte müzeyyen bir kütüphanesi.. cesaretini birden kıran ye’si yalnız duymuş olmak için mutlaka hissiyatına bir suret vermek maksadiyle ümitsizce uğraşmak lâzım gelir. o toprak kokusu. Zihni okadar dağınıktı ki düşüncelerine bir intizam veremiyordu. Bu kafesinin boyası solmuş. hava almak istedi: Evlerinin bahçesine — minimini bir bahçe ki İkbal kendisine göre onun bir bahçıvanı idi — nazır bir pencere. Ahmet Cemil ayağa kalktı. Yürürken muntazam düşünmek. Onun da Erenköyü’nde bir köşkü. La-martine’i. Ah! Ahmet Cemil zengin olaydı. O. şu basma perdeli. Kapların üzerini okudu. tekrar çıkmak için fesi ile setresini giydi. bir aralık kitabı tekrar aldı. iktidarını kâfi görememekten gelen bir sıkıntı. Bir yere gitmek için muayyen fikri olmadığı zamanlar daima ayakları onu oraya. bir hayli tercüme etmiş zannediyordu.. Matbaa-i Osmaniye kütüphanesinin önüne gelince bir aralık durdu.. fakat onaltı sahifsini kırk kuruşa tercüme etmek için değil. Sonra bir aslına bir de önündeki müsveddeye baktı. Burada yaşamaya mecbur olmak: burada. hiddet etti... matbaaların sırlandığı şu caddeye getirirdi. uzun uzun vitrinde duran kitaplara baktı. dedi. orada duyulan fikir hazzı. şu güneşin kifayetsizliğinden toprağı yosunlaşmış bahçe. bir dakika evvel yazdığı iki kelimeyi dört satır aşağıya koymayı daha münasip buiarak. o ziya telâtumu.. Ancak bir sahife!.. yaptığı tercüme bukadar çalışmanın neticesi.. Zannetti ki yürümekte devanı ederse sinirlerini teksine muvaffak olabilecek. ki-taphanelerin.

Fakat bu meşguliyetten duyduğu nefret çalıştığı müddeti azap haline getirdi. Bugünden itibaren Ahmet Cemil için mütemadi bir çalışma başladı. Lamartine’den. bir kere okutturayım. dedi. Başka kitaplar pez az satılıyor. dedi. bu cinayetler ve acaip vak’alar silsilesini nefret ede ede tercümeye hasretti. Kâğıtları annesinin önüne döktü: — İşte!. pek gevşek bir eda ile. kaç cüz tutacağını ne . «Tercüme etmek istiyorum. Musset’den sonra «Hırsızın kızı!» İşte hülyalarının sonu! O akşam Ahmed Cemil.. kitapçı düşündü. iki saatte on sahife tercüme etmiş idi. ne tercüme edeyim?» derim...yazılmış bir serlevhaya tesadüf etti. Damarlarının içinde bir bestekâr kanının cevelânmı duyduğu halde ekmek yemek için gecesinin sekiz saatini murdar çalgılı kahvehanelerde müstekreh muganniyelere demkârlık etmekle geçiren bir kemancı gibi ruhu türlü bedialar yaratmağa kabiliyet gösteren bu genç batakhanelerde bitmez tükenmez hırsız muhaverelerini tercüme ettikçe kalbi nefretinden şişerdi.. dedi. Zaten hikâyeler de satılmıyor ya. nihayet kızara kızara tercüme hakkını istemeye cesaret aldığı zaman herifin : «Durun bakalım... İlk dört cüzün tercüme tarzından cesaret alarak zaten hiçbir ifade meziyetine yahut fikir zarafetine malik olmayan bu kitabı hemen bir hamlede tercüme ediyordu.. aklına birşey gelmiş gibi: Sahih. Hem basılsın. sonra biraz düşünerek ilâve etti: — Fakat bir şart ile: İsmimi koymayacaksınız. tercüme dedikleri geyin bu kadar kolay olduğuna şaştı. gündüzlerini garip vak’alardan mürekkep bir dolaşık yumak icadında mahir bir muharririn fikrinden çıkan ve kimbilir kaç kişinin kış uykularına türlü korkunç rüyalar karıştıracak olan bu hikâyeyi.. bu gidişle milyon kazanacak.. Fakat asıl on beş gün içinde sekiz on cüzlük müsvedde hazırlayarak onbeş yirmi mecidiye alabilmek ümidiyle kitapçının dükkânına gidip tabiin para meselesine katiyyen yanaşmadığını görünce.. ara sıra uğradığı kitapçılardan birinin dükkânına girdi. Ahmed Cemil buna karar verdikten sonra caddeye indi. yeni kitaplardan. sonra birden fikrini söyledi... tâbi de arkasını aramamıştı Derhal kabul etti: Çıkan cüzlerle aslını veriniz. Bunu okumak için çalıştı. mektebin tatil zamanından istifade ederek gecelerini. son haftanın risalelerinden bahsetti. Olsa olsa hikâye tercüme ediniz. Daha ruhsat alınacak. Bir aralık aklında yer tutan suale şu cevabı verdi: Ne olacak? Kitapçılardan birine müracaat ederim. Sonra birden kitapçı tavrını tebdil etti. «Hırsızın kızı» hikâyesine devam etseniz ya! dedi. öte beriden. «Hırsızın kızı» bir hikâye idi ki dört cüzü neşrolunduktan sonra mütercimi vazgeçmiş.

. kitapçı size sadaka veriyormuş gibi burun kıvıra kıvıra sekiz on talepten sonra verecek. bir çalışma vesilesi daha icat etmeli. kesirler kaldırılarak yapılacak.. Fakat ne zillet mukabilinde!. O da çekişe çekişe alınacak. Aman Yarabbü.. ceridelerde tercüme olunabilecek ne olursa olsun. Hikâyenin ruhsatı alındı. Kitapçılar neşrettikleri risaleler için makale yazanlara ehemmiyetine göre para veriyorlardı. Devam etti. Bunları kitapçılara götürdü. ruhsat peşinde koşmalı.. yarın basılacak.. tabım zügurtlugu daha çabuk neşrine müsait değildi.. Artık o gün eve gidip çalışmadı. Edebiyat âlemi. demek haftada iki mecidiye. en lakayt kaldığı bahislere dair tercümeler yaptı. matbaada başmürettibe yaltaklık etmeli.» — «Hâ! o makele mi? Yakında icabına bakarız» — «Üç gün sonra.» tarzında bir müşteriye kitap gösterilirken. şimdi elime para geçecek diye elîm intizarlar içinde bulunmak lâzım gelecek. tediyat. Demek.. Yalnız tercüme kâfi değil.. iftihar ile koyabileceği şeyler yazabilse... bunun mukabilinde de ne kadar zahmet.. avdet etmek. Ahmed Cemil bu suretle yaşayabilmek mümkün olmadığına kanaat hâsıl etti.. size en ummadığınız neviden muhtelif paralar verilecek. meşguliyet arasında... Bunlar nerelerden toplanmış.... tashihlere bakmalı.. Başka bir şey daha lâzım.. «Şimdi yok. daima sizin zararınıza olarak.. sa bu kadar zahmetine. Elinize şöyle kümelice para geçmeyecek. Bir aralık biraz mahcubane ısrar neticesiyle kitapçıdan yüz kuruş alabildi. şu mülevves müsveddelerin arkasında koşmak. diyordu. hattâ alabildiğiniz paralardan türlü akçe farkları kaybedeceksiniz.bileyim?» dediğini işitince donup kaldı. Hüseyin Nazmr’nin müşteri olduğu risalelerin eksiklerinden.. derdi. hayat nüshalarından istedi. fakat akşam soğuk kanla düşündüğü zaman devanı etmek lâzım geleceğine karar verdi: — İş bir kere nizamına girinceye kadar. ne kadar intizar!. havadan. haftada bir cüz nşrine başlandı. Elli altı kuruşa aldığınızı elli üç kuruşa bozduracaksınız. Bunlardan en yabancı olduğu esaslara. Daima kalabalık olan kitapçı dükkânlarında daima meşgul görünen kitaplardan daima ayıp olan para taleplerine katlanmak. yahut kuru fasulye pilakisi yerken iri lokmaların müsademesi esnasında verilmiş cevaplarla.. kabul ettirebildiklerinden bazısı için para alabildi. amma ne?. bugün ruhsat alınacak. Bunları düşünürken içinden kabaran geniş bir nefesle: — Of!. matbuat mesleki bu muydu? Hiç olmaz-. Ahmet Cemil bir şey söylemeden çıkmıştı. evde günlerce kapanıp.. Kitapçının dükkânına devam ettikçe bazı şeyler öğrendi kin bunlardan istifade yollarına müracaat kabil idi. Halbuki zaman geçiyor. . o güzel güneşten halkı bütün İstanbul’un en güzel yerlerine sevkeden^bu lâtif mevsimden nefsini mahrum ederek husule getirdiği bu çalışma mahsulünü satabilmk için kitapçı dükkânına günlerce devam etmek. eline para geçemiyordu. fransızca eski yeni risalelerde.. mahrum.. bazısını kabul ettirebildi. Ahmed Cemil bir kaçma yazı yazsa? Neye dair olursa olsun. eziyetine katlanmaya başladığı şu meslekte altına imzasını gurur ile..

dünyada her şeyi sevmek için yaratılmıştır. her görüştüğünü sever. ihtiraz etmeyin. Aman okudunuz mu... hasbıhale girer. «Hemen başlayın!» denildi. devam eden hikâye bitecekti. fakat artık Ahmet Cemil müşkülpesentliğe lüzum görmüyordu. Hüseyin Baha efendiyi müdüriyet odasında kanepeye lâ-kaydane yaslanmış. Şu ilk mülakatın şevkiyle Ahmet Cemil bir hafta içinde—tatilin son haftası — cerideye bir ay kiyafet edecek kadar tercüme hazırladı. İşte «Mir’atı Şuûn» ceridesine ilk intisabı böyle oldu. onu tavsiye ediyordu. sonra Ali Şekib’i göstererek: Soralım da hakikaten ihtiyaç varsa.. ihtiraz etme!. Bir hafta sonra.. altın gözlüklü. sıkılmasa Ali Şe-kib’le Hüseyin Baha efendinin boyunlarına sarılacaktı: utana utana girdiği bu yere beş dakikada ısınıvermiş. Şu bir iki ay-danberi kitapçı dükkânlarında gördüğü numuneler henüz bu hayalleri büsbütün silmemişti. Ahmed Cemil pek iyi anlamıştı ki ihtiraz eden aç kalır: Haydi kendisi aç kalsın. Hüseyin Baha efendi doğrularak dinledi. o imzayı asıl yazmak istediği eser için saklamak istiyordu. Mai ve Siyah — F. Ahmet Cemil bey tercüme etsin» dedi. yeşil örtülü azîm yazıhanelerin yanlarında iri sakallı. yle^inden kalkmaksı-zın yüzüne istifsarkârane bakan Hüseyin Baha efendiye nasıl hitap etmek lâzım geleceğinde tereddüt etti. Ne istiyorsunuz. o bu gence bir kaç kere tesadüf etmişti. O vakte kadar bir ceride idaresine girmemişti. «Durun bakayım? Burada mı?» Kitap bulundu. o.. bu hitap Ahmet Cemil’e cesaret verdi. ev-rak-ı havadis idarehanelerini büyütür. başmuharrir Ali Şekibin parmaklariyle hemahenk olarak pest perdeden okuduğu bir şarkının ninnisiyle uyumaya hazırlanmış görünce şaşırdı. İyi bir adamdır. . imtiyaz sahibinin odasına kadar çıktı.. Ali Şekib’in tavsiye ettiği bu hikâye de «Hırsızın kızı» tarzında bir şeydi. madem ki imza koymuyor. oğlum ? dedi.. yüksek söyler. beş dakikada bu adamlar hakkında derin bir sevgi duymuştu. Ahmed Cemil’in eline tutuşturuldu.Bir gün yine bir makale götürdüğü bir risalenin tabii — Faiz efendi isminde munsıf bir adam ki onun ihtiyaç derdini anlamıştı — dedi ki: — «Mir’at-ı Şuûn»için tefrikalık bir hikâyeye lüzum varmış. başkası kapmadan imtiyaz sahibine müracaat etseniz a. yüksekten bakar adamlar tasavvur ederdi. zihninde matbaa âlemlerini.. Ali Sekip döndü. «İşte. Fakat Hüseyin Baha efendi iri sakallı. 4 Ali Sekip bir hikâye okumuş. fakat evdekiler? Hemen o dakikada cesaretle «Mir’atı Şuûn» matbaasına girdi. bilmem? Ali Sekip o iyi yürekli adamlardan idi ki beş dakikada dost olur. ne istediğini anlattı. altın gözlüklü bir sahib-i imtiyaz olmamakla benaber pek iyi bir adam tesirini yapıyordu.

akşam mektepten çıktıktan sonra... birinde fikir melekeleri servet kesbedi-yor. anneciğim? Şimdi Ahmed Cemil’in kalbine bu tazejpüt.. düşmüştü.. hele bir mektepten çıkayım. Artık teklifsiz bile olmuşlardı. gece yatıncaya kadar işleyen. ben şimdi yorulsam sonra rahat edeceğim. Dört lâkırdı ile kendini tanıttı. sen bana biraz kendini tanıtsana bakayım. öteden beriden müteferrik olarak ayda üç dört yüz kuruş kadar bir para kazanmak. sen beni israfE alıştıracaksın. Elbette Hüseyin Baha efendinin kara gözleri için çalışacak değilsin a. diğerinde kabiliyetler yıpranıyordu. kumral uzun saçlı başını annesinin dizine koydu: Ben çalışmayacak dursam nasıl olur.. Bizim idaremizden ne olacak? Biraz da kendine baksana.. Hem bu kadar yorulduğuna da razı değilim. Ahmet Cemil yazıyor. Bundan sonra Ahmet Cemil’in hayatı hemen takarrür etti: daima çalışmak. Bir gün annesinin önüne — «Mir’atı Şuûn’un idare memuru Ahmed Şevki efendiden aldığı beş mecidiyeyi koyduğu zaman Sabiha hanım dedi%ki: Daha’paramız bitinedi. Hüseyin Nazmi ile beraber artık son sınıfta idiler! Fakat aralarında eski sıkı refakat mümkün olmuyordu. anneciğim? Ben çalışmalıyım ki bir gey olabileyim. uzattı.. Mektep açılmıştı. sonra hasta oluverirsin. kendisine bir muavenet eli ariyan bu genç eli samimiyetle sıktı. hele başlayalım. Sabahleyin mektebe gidinceye kadar. Başka birisinin ağzında terbiyeye mugayir telâkki edilecek bu sual onun ağzında öyle saf bir kalbden sâdır olmuş görünüyor ki Ahmet Cemil garabetini fark bile etmedi. zihninde neler tertip etmişti! - . idarenin sandığı daima boştur amma. değil mi. Ali Sekip hemen: Oh.. ben sana para alîveririm. bak.... oğlum. Ohmed Cemil güldü. Bu ümidin üzerine ne hayaller nakşetmiş.. daima işleyen bir fikrin mektep derslerine tahammül derecesi neden ibaret olabilirdi ? Zayıflıyor. Biri leylî diğeri niharî idi. sararıyordu. Hüseyin Nazmi okuyor. bir ceride müdürü görürsen iftihar edersin. buna annesi lakayt kalamazda Sabiha hanım çocuklarının hiçbir halini ve hissini tedkik-ten hali kaımayan annelerdendi.Para meselesi için ikinci mülakatta Ali Şekibe açıldı. analık şefkatinden doğan bi rikkat sözleri Ahmed Cemil’i birden beş yaşındaki çocukluğuna iade etti. bak ne olacağım? Oğlunu bir matbaa sahibi. Bu hayat farkı eski münasebet samimiyetini biraz izale etmiş gibiydi.. o nazik meseledir. Bu son sene Ahmed Cemil derslerine büsbütün ihmal eder olmuştu.. o zaman Ali Sekip hiçbir kelime söylemeyerek elini.

Mektebin *edris müddeti bitmek üzere idi ki bir gün akşam üstü «Mir’ati Şuûn» matbaasına uğradığı zaman Ali Sekip kendisini görür görmez: Ben de seni bekliyordum. belli_belirsiz bir §ey.. Başka ne masraf kaldı?.. kimbilir kimdir? Ahmed Cemil bu çehrenin ismini bilmekle beraber saraha+le tâyine bile cesaret edemezdi. başka bir yerde..... akşam yemeğinden sonra gider... İkbal’in arasında rey vermek üzere hattâ Seher bile meclise davet edildi. Sabahleyin Süleymaniye’den. tek atlı. yok.. Bu akşam mühim bir para müzakeresi açıldı. sonra söyleyeceği şey yanında tashihlere bakmakla meşgul olan Raci’den. bir ev.. beheri beş liralık hisse senetleri çıkarıyor. matbaa Ahmed Cemil’e münhasır kalıyor. Ali Şekib’den bu haberi aldıktan sonra güya demiryolu kur’asında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bir an evvel eve müjde vermek üzere Süleymaniye yolunu her vakitten daha erken tuttu.^*1. yine evine avdet eder... zaten onun evine de yakın. meselâ Sirkeci’de dört yol ağzında köşelerden birine zarif — zihninde resmi bile çizili idi — bir dai-Ee.... Ali Şekibin bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti. kendisi başmuharrir oluyor. Gözlüğe bilhassa ehemmiyet veriyordu. dedi. Bu hayali dairma süslerdi. daha nerede olacağı tekarrür etmemişti... Müphem bir çocuk çehresi. Sabiha hanımın. Babıâli caddesinin bir münasip yerinde. — Yok. Saib’den saklı imiş gibi Ahmed Cemil’i tuttu: Hüseyin Baha efendinin odasına kadar çekti götürdü: Sana bir iş buldum. Haftada üç gece. Ahmed Cemil’in elinde kurşun k&iem diyordu ki: Şöyle böyle eve dört beş yüz kuruş giri. bir matbaa açıyor. . gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için hattâ yatmakta acele ederdi. yegâne tesliyet medarı bundan ibaretti. iki lira daha zam olunca madem ki ev kirası yok. .Kitapçı Faiz efendiye bir ceride imtiyazı aldırtıyor. Bunu. — Sabahleyin arabasına bindiği gibi askerce bir sesle emir verecek: Matbaaya!. bir saat kadar ders. fakat bu hayal pek seyyal idi. küçük bir araba. Daha neler düşünmemiş. sonra yanına bir uşak terfik ederler. bu ümidin etrafında neler icat etmemişti? Bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi. o evi satıyorlar.. ziyade tantanaya ne lüzum var? O vakit gözlük de takacak. Hüseyin Nazmi’yi beraberine alıyor. dedi. çocuk pek küçük amma ne olur. Sanki haftada o üç saat zarfında daha mı ziyade kazanıyor? Ahmed Cemil’in aylık muvazenesinde iki liranın pek büyük bir ehemmiyeti vardı. Ayda iki lira vereceklerdi. hisseler hâsıl olacak temettülerle yavaş yavaş imha ed’liyor..

Ali Şekib’in bulduğu ders Vezneciler civarında idi. galiba? Daha? Daha?. toplamanın sıhhatine inanmadı. itirazlar ileri sürülüyordu. toplamaya haşladı. en ziyade dikkat olunacak şey çocukta tahsil hevesi uyandırmak. Toplama bitince hayret etti. Şimdi ne yapılacak? Çocuk bekliyordu. Hiçbiri inanmadı. «Ne?» dediler. cedvelin her noktasında uzun konuşmalar oluyor... Yekûn ne olacak?. Büyük eski bir konak. Daha?. Artık ne yolda tedris tarzı intihabı icabedeceğinde kendisini muhtar bırakıyor. İmlâ yazdırmak istedi. Daha ne var? — Şu yazıldı mı? Şeyi unuttun. kahkahayı salıverdiler. Aıhmed Cemil elinde kâğıdı sallıyor: «Zengin oluyoruz!» diye bağırıyordu.. İhtarların bu kısmında çocuğa manidar bir surette bakıldı. «Şey» dedi. çocuk gözlerini indirdi. noksan bi. Aman ağabey. Herkes tam bir sükût ile neticeyi bekliyordu. şeyin ismini bulamadı. sonra gözlerini İkbal’in gözlerine dikti:’ Artan para da lâzjn. yanlı&ları tashih etti.Seher mutbak sarfiyatı hakkında fikirlerini söyledi: Aiı-nıed Cemil kâh annesine. o. Masraflar kalem kalem ilerliyordu. söyleyecek bir şey bulamadı. kâh Seher’e gözlerini tevcih ederek muvazeneyi tanzime çalışıyordu. Ahmed Cemil’in yanma yaklaştılar.. . Daha? Daha?. bazı kaideye taallûk eden hataları izah etmek istedi.. Avdet ikin kendisine bir uşak terfik olunur. Daha?. toplama bir daha yapıldı. anne zengin oluyoruz. Aman. cetvelin her rakkamı tekrar okundu.r şey olmasın diye dikkat edildi: Seher bir* aralık: «Şey unutulmuş» dedi..» Bu akşamdan itibaren ders başladı: fakat hocalığın maddî güçlükleri hakkında henüz bir fikir hâsıl etmemişti. Çalışmasından memnun olmadığı zaman kendisini haberdar eder. Nihayet Ahmed Cemil sütunun altını çizdi. beş dakikada iş bitti. Çocuğun babası — nazik bir efendi — Ahmed Cemil’e takip olunacak hareketi tâyin etti: Çocuğu idadî sınıflara ihzar etmek lâzım. sonra okuttuğu yeri yazdırdı. bir daha yapmaya başladı. tabiî geceleri tercih edersiniz..... değil mi?. Ahmed Cemil âdeta sıkıntısından terledi. sen de!.. Bir hayli para artıyor.. değil mi anne? Gelin edecek kızımız var. Seher utandıs kaçtı. ders saatlerine gelince: «Şimdi kış girmek üzere.. haftada üç defa olsa kâfi.. dedi. Çocuğa biraz kıraat yaptırdıktan sonra ne yapmak lâzım geleceğinde tahayyür etti. tolamının neticelerini birer rakkamla işaret ederek hattın altına indirdikçe kalbinde bir heyecan duyuyordu. Hep arıyorlardı. iyi terbiye almış altı yaşlarında zarif bir çocuk. biraz okumak biliyor.

odasında kül eşelemekten başka bir şey yapmayacaksa müdüriyetten vaz . Ahmed Cemil bundan bahsedilmesine rıza vermez. mütemadiyen işlemekten yorulmağa başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış. idare memuru Ahmed Şevki efendi.. daima sakit bir adam ki matbaada bir gölge gibidir. ara sıra da bazı risalelerde yazı yazacak. büsbütün sıkıldı. «Bu defa bu kadar kalsın efendim. «Ya sınıfta kalırsa!» bu korku zihinine iliştikçe—insanları korkulu fikirlerden kaçmaya sevkedes bir hisle — bunu hemen silip çıkarmakta istical gösterdi...Çocuk yüzüne bakıyordu.. ondan zaten büyük bir şey ümid etmiyordu. Matbaa müdürü? Ne demk olacak... Ahmed Cemil bu matbaada hemen herkesi severdi. zekâsına âdeta bir dûniyet veren bu hüccetten utanır. Hüseyin Baha efendi birgün gözlüğünü zapta çalışarak hizmetinden hiç menun olmadığı Osman Tayyar’ı göstermiş. «Mir’atı Şuun» heyeti talhririyesi arasında zaten yeri hazır. Senenin on ayında artık çalışmaya lüzum gördü. odasından mangal mayıs ortasında kalkar bir ihtiyar. sahibi imtiyaz Hüseyin Baha. acılıklarından bir çoğunun zail olduğunu duyardı. para kazatoacak.. artık haric-den gelen tesirleri kabul etmek istemeyen fikrine bir senedir mühmel kalan dersleri sindirmeğe çalışırdı. Baş muharrir Ali Şekib. gelecek ders için kitap getireyim de. başladığı bir şeyi bitirmiş olmak azminden başka bir şeyden ileri gelmemişti. bir iki ders daha bulacak.. Bir yandan bir tâbie tercüme ediverdiği »vocuklara malûmat» sürekli yayım. kimse ile konuşmaz. Bir de. yazın kürk giyer. Artık maişet tarzını bulmuştu. yalnız Ahmed Şevki efendiyle idare işlerine bakar. imtihan zamanı yaklaştıkça içine bir korku giriyordu. küçük odasında.. büsbütün matbuat âlemine atılacak. bir şey anlamadığından emin idi. şahadetnameyi alabildi. Bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti. bu ¦şahadetnamenin temini için çalışması. Mektebin son imtihanları yaklaştı. dirseklerinin üzerine dayanmış. dün akşam geçim cetvelini şenlendiren iki liranın kolay kazanılmayacağını şu ilk tecrübe ile anlamıştı. Korktuğuna uğramadı. matbaa müdürü Tev-fik efendi vardı ki matbaaya hergün herkesten evvel gelir. fakat bir şahadetname ki. bunlar o saf yürekli adamlardandı ki mülakatlarından bir inşirah-ı derun his eder. Şahadetname aldıktan sonra hiç sevinmedi. matbaa müdürü ise kendisini göstersin. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat iştiraki hemen büsbütün bitti.. Ahmed Cemil hiçbir yere intisap etmiyecek. haftada üç gecesini mahveden Vezneciler seferi derslere vakit bırakmıyordu.» Konaktan çıktıktan sonra âdeta geniş bir nefes aldı. mahiyetini bile bilmez. Uykusundan tasarruf etti. Bu adamla bir çift lâkırdı etmemiştir... küçük odasına girer. Daima küskün. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. mariz. hiçbir şeye karışmaz. O Harbiye nezaretine intisap edecek. kulağına: «Sen mektepten çıktıktan sonra buradasın» demişti. bir taraftan «Mir’atı Şuûn »için ikinci defa olarak başladığı bir hikâye. herk<” /azın hararetiyle yataklarında erkence uyuduğu bir sırada kitaplarının üstüne eğilmiş.

.. yahut demin doldurduğu kâğıtların birinde yeri boş bırakılmış bir kelime için lügat kitabını araştırırdı. «Mir’atı Şuûn» a kat’î surette intisabından sonra Ahmed Cemil’in hayatı bir intizama girmiş oldu: Kitapçılar için çalışmak. sonra yorgun zihininin bir kelimeyi bulabilmekten. havasızlıktan daima iştihasız kalan midesine zorla indirdikçe güzleri bir ecnebi risalede tercümeye elverişli fıkra arar. Bu meşgale içinde yemek için vakit bulamazdı. yarın diğer bir ceridede. Ahmed Cemil şahadetname aldıktan sonra bu dördüncü defaya da hatime verildi.. sabahtan akşama kadar idarehanenin havı uçmuş. Bazan kulağına çarpan sözlerden yavaş yavaş anlamıştı ki Tevfik efendi Hüşeyin Baha efendinin şeriki imiş. Meselâ Osman Tayyar dördüncü defa olarak «Mir’atı Şuûn» a intisap etmişti.geçsin. Altı ayda altı kere matbaa değiştirir adamlar. baş mürettip mürekkepli elini kapının kenarına dayamış «mütenevviaya bir buçuk sütun daha lâzım!» derken — çalışmak. yazı imal eder bir âlet kabilinden uzunluğuna kesilmiş kâğıtları tekrar okumağa vakit bulamayarak doldurup bir yenisine başlamak. Raci ötede bir risale-i mevkutede güzel bir manzumeyi tezyife çalışırken. zaten bu üç kişiden başkaları daima seyyar idiler. mütemadiyen işleyen zavallı başını dumanla uyuşturabilmek için biribirini müteakip yaktığı sigaraların dumanı gözlerini doldurdukça durmağa. bir müddet zihninin ataleti içinde gözler pencerenin rengi uçmuş. galiba asıl sermaj’e de onun imiş. Bugün «Mir’atı Şuûn» matbaasında.. yahut bir cümleyi rabt edebilmekten irkilişi üzerine ileriye gitmek istemeyen kalemi kâğıdın üzerinden ayıramayarak durmak. Ekseriyet üzere peynir ekmek üzümden teşkil ettiği öğle yemeğini güneşsizlikten. demişti. bazan iki yerde birden. muhtelif renklerde lekeleri. mütenevvi şekillerde yırtıklariyle bir garibe halini almış soluk yeşil çuha örtülü yazıhanesinin kenarına ilişerek — Ali Şekib bir tarafta ismal-i ahval yazarken. Hüseyin Baha efendinin buna — hattâ bazı çarpık işlerine — tahammül edişine bakılırsa bu adamın matbaada müdüriyet sıfatını takınmak için bir hususî hakkı olmalıydı. Ahmed Şevki efendi o gün bir aralık Ahmed Cemil’e: ¦— Oh!. Bazan uyuşmuş . hele şu çapkından kurtulduk! Şimdi gitsin de başka bir «Mir’atı Şuûn» namına para alsın. eğri takılmış yeşil astar perdesinin kenarından şurada zihin57 lerini öldürmektle meşgul olan bu zavallılara bir istihza nazarı yollayan güneşin iltimaına hasretle dalıp kalmak. Hattâ bu defa Hüseyin Baha efendi Osman Tayyar’ın matbaadan çıktığına dair ceridede iki satırlık bir ilân neşrine bile lüzum gördü. Ahmed Cemil buna hiç ehemmiyet vermezdi. Hüseyin Baha efendi bîr hesap meselesi için Ahmed Şevki efendiye çıkışırken. mevkut risalelere makaleler yetiştirmek. sulanan bu biçare gözleri dinlendirmeğe vakit bulamayarak yazmak. «Mir’atı Şuûn» için hergün havadis ve mütenevvia sütunlarını doldurmak.

bacaklarına, muttasıl oturmaktan yorulmuş vücuduna bir taze hayat vermek için kalkıp biraz dolaşır, yahud, pencerenin kenarında ayakta durarak karşıdaki kaldırımdan geçenleri seyreder, bir aralık merdivenleri iner, sokağa çıkar,, kitapçısına kadar gider, yeni çıkmış kitap varsa şöyle bir bakar, yahud tabiin hatırı için tashihlerine bakıverir, yine matbaaya avdet eder... Bu hayat tarzı daima böyledir. Cuma yok, pazar yok, hergün çalışacak, hergün matbaaya esir olacak, bazan geceleri nöbet bekleyecek, sahib-i imtiyazın odasında sedirin üzerine ilişip yatacak, nadiren matbaada kendisine ihtiyaç olmayacak da biraz nefes alabilmek için Tepebaşına kadar gidecek, yahud gidip gelme bir Boğaziçi seferi yapacak... Fakat Ahmed Cemil bu hayattan müşteki değildi. Çalışmak şimdi onun için âdeta asabî bir illet olmuştu, durairuyordu. Yalnız akşamları evine geldiği zıaman yemek vaktine kadar minderin üzerine boylu boyunca uzanır, dinlenirdi. Eve gelince val’desiyle ikbal o günün vukuat silsilesini naklederlerdi. O, yalnız dinler, ara sıra bir sual irad eder, onlar söyler, bin türlü hiçlerden mürekkep sözlerle ycr^nn zihnine biraz istirahat havası verirlerdi. Ahmed Cemil bu meşguliyet hayatı başladıktan sonra sükûtu sever olmuş, gençlere mahsus konuşkanlığım kaybetmiş idi; fakat isterdi ki kendisine öteden beriden bahsolunsun. Bugün komşu Sabire hanım gelmiş, oğlu Ahmed efendi geliniyle kavga etmiş de o aralarına girmiş, barıştırmış, yine kıymeti bilinmezmiş, ne de olsa gelin değil mi?... Buna uzun uzun, dudaklarında geciken bir tebessümle gülümserdi. Dün İkbal Seher’le beraber sekiz arşın basma almak için Kalpakçılar başına gitmiş, yolda Seher’in ayakkabısının ökçesi kopmuş, deli kız: «Aman! Küçük hanım! Ökçem koptu» diye kalabalığın içinde bir çığlık basmış ki... Ahmed Cemil bu hiçleri derin bir zevk ile dinler, dinledikçe sıcak bir günden sonra düşen yaz yağmurlarının latif serinliğine benzeyen bir haz duyardı. Matbuat için çalıştığına hiç müteessif değildi. Zira bütün ümidlerinin mütemadi çalışma neticesiyle zuhur edeceğine kani idi. Fakat o Vezneciler’deki ders Ahmet Cemil’e o kadar ağır geliyordu ki eğer başka türlü telâfisine imkân olsa o iki lirayı çoktan terk ederdi. Hiç olmazsa gecelerine tamamen tasarruf edebilse kendisini bahtiyar addedecekti. Evde kaldığı akşamlar bir müddet validesiyle konuşur. Seher’le alay eder, bilhassa İkbal’i her lıangi bir sebeple kızdırarak eğlenir, sonra odasına çıkarak ya sevdiği bir şairi okur, yahud tercümeleriile iştigal eder, yahud - iki gün sonra fena bularak atmak üzere - bir man-zumecik karalardı. Odasında seccadelerin üzerinde yuvarlanarak, minderlerde uzanark çalışmağa sarfetiği bu zamanlar gündüzleri idarehanenin hasır iskelesinde geçen saatlerin meşakkat mükâfatı kabilinden bir istirahat devresiydi; fakat ihtiyaç derdi bu zamanları da tamamen kendine bırakmıyordu. “ sükuny,^

Haftada üç gece yemekten sonra evden çıkarak, bu y, köşesini bırakarak Veznecilere kadar gider; orada saatlerce V7 uğraştıktan sonra maiyetine verdikleri bir uşağın refakatiyim V evine gelir, o zamana kadar herkes^atnuş._olduğundan uze” rine aldığı anahtarla kapıyı açarak hafiîçe ayaklarının ucuna basa basa odasına girer, nihayet on altı saatlik bir sâyiîı ıstırabı bahasına kazanılmış olan yatağına sokulurdu. Asıl bu Vezneciler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. Öyle ki ders günleri yemeğini yedikten sonra mangalın başında ısınmak mümkün iken buna muvaffak olamayıp soğukta, karların, çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak lâzım geleceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuş idi. Dersi olduğu akşamlar Ahmed Cemil sofrada matemi andıran bir sükût ile yemek yedikten sonra küçücük kırmızı bakır majıgalla ısınan bu yuvacıkta annesini, kardeşini yalnız bırakarak, hattâ geç kalmak korkusuyle mangalın kenarına sürülen parlak sarı cezveden hissesini almayarak bilhassa bu gece seferleri için aldığı siyah muşamba paltosunu giyer, «anne! ben gidiyorum, uykunuz gelirse beni beklemeyiniz!» der, kalbinde bu eve, şu muhtasar aile ocağına bir hasret hissiyle sokağa çıkardı. Soğuk!... Kışın tipilerle esen rüzgârı paltosunun başlığından hücum ederek yüzünü tırmalar, bütün vücudunu kaplayan ürpermelerle titrer. Hasır iskemle üzerinde yazı- ile geçen bir günden sonra o küçük fakat şirin sarı mangalın kenarından mehcur olmak, meşkûk işlerle geçinen sefiller gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak takat kıran bir der d idi. Her dakika bir çamur birikintisine batmamak için durmağa mecbur olur, iki ellerini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zabta çalışa çalışa taşların üzerinden sekerek yürür, bazan duvarların kenarından bir gölge şeklinde süzülerek geçer, güzergâhına tesadüf eden küme küme büzülmüş köpeklerden korkarak yolunu değiştirir, bazan bir viranenin boşluğundan geçerken şimdi bir el uzanıverecekmiş, yakasından tutuverecekmiş gibi kalbinde bir korku titremesi duyardı. Sonra bir aralık yağmur başlar, omuzlarında, başında muşamba palotusunu döğerek sırtından süzülüp ayaklarına doğru akar, ne kadar k:vırsa bir türlü çamurdan muhafaza edemediği zavallı tek pantolonunu ıslatır... Bu yarına kadar kuruyacak, sabahleyin mangalın kenarında tüterek geceden kalan nemi alınacak, İkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o matbaaya geç kalmak korkusiyle üzülecek. Tenha karanlık sokaklar... Soğuk rüzgârlarla karışık sıkı bir yağmur... Ahmed Cemil o sokaklardan, o yağmurun altından geçer, ta Veznecilere kadar gelir. Kapının önünde zile dokunmadan evvel bir nefes alır, sonra kapı açılınca henüz yemeğini bitirmemiş yağlı elini silmemiş uşağın tuttuğu mumun ziyasiyle dar bir merdiveni çıkar, selâmlık odasına girer, orada bekler, tâ ki küçük bey kitaplarını alıp haremden çıksın... Hoca efendi, bu gün hiç çalışamadım, affmızı rica ede-

rim. Mukaddemesiyle küçük bey girer. Ahmed Cemil’in her şeyden ziyade bu hoca efendi tâbiri canını sıkar. Ne için? Canı sıkılmağa hakkı var mıydı? Çocuk küçük bir yaramazdır, fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü altında saklıdır. Ahmed Cemil şakirdinin hiç bir ze-rafete mugayir haline tesadüf etmemiş olmakla beraber ufak bir serzeniş yapsa çocuğun calî bir mahcubiyet edası ile gözlerini indirerek içinden: «Budala! sen de... sana ne oluyor? ister çalışırım, ister çalışmam. Keyfimin kâhyası değilsin ya!...» diyeceğinden emindir. Onun için daima affeder, zaten çocuğun kendisiyle beraber bulunduğu müddetten başka çalışmadığım da bilir. Derse başlanır; meselâ hesabdan taksim anlatılacak, arzın kürreviyeti izah edilecek, bir küçük efsane okunacak, ele geçen bir cerideden imlâ yazdırılacak... Ah!. Ahmed Cemil bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu boyuna uzanarak Musset’nin «Geceler» ini, Hugo’nun temaşalarını, Lamartine’in «tefekkürat» mı okumak için nasıl bir iştiyak duyardı. ^W^ $cja^ ‘ Bir vakit gelir ki her ikisi de yorulur;(çocuk küçücük eliyle ağzını saklayarak yalandan esnemeye! başlar, Ahmet Cemil’in yorgun gözleri süzülürdü. Bir aralık! uşak görünür: «Hanımefendi haber göndermiş, kucuk_bey.-aiteky&rulmustar, diyor» sözü üzerine derse nihayet verilir. Çocuk bir an evvel hareme gitmek, uşak da Ahmed Cemil’i bir an evvel evine götürüp avdet etmek için sabırsızlandıklarından bunun çocukla uşak arasında bir sania olması da pek ziyade ihmal altında olmakla beraber, o aldanmağı terci’h ederdi. Avdet ederken başka bir fasıl başlardı. Uşak yavaş yavaş Ahmed Cemil’le teklifsizleşmişdi. O, bu lâubaliliğe sükûttan başka bir şeyle mukabela göstermediğinden uşak evde la-kırdısız geçen hayatın öcünü kendisinden çıkarardı. Elinde muşamba feneri sallayarak, ilk önce önden gitmek âdet iken her defasında bir iki parmak geri kala kala nihayet yanında gitmeğe başladığı Ahmed Cemil’e geveze uşak bütün dertlerini döktü, memleketinde kendisini bekleyen rişanlısından bile bahsetti... Ahmed Cemil, yalnız dinler yahut dmlemeksızm susardı. Nihayet sokağın başına gelince uşak , f.;^e-- ^rt|k buradan gidersiniz», derdi. Ahmed Cemü hafif bir selamla ayrılır, titreyerek anahtarı sokar, çamuriu lastıklerıyle muşamba paltosunu hemen taşlığa atar odasma çıkar, ıslak esvaplanm öteye beriye iliştirir Jatağnİ W ta kendisine mukadder tek dinlenecek yeri olan yatağına g «Uyu zavallı çocuk, yeşil eski çuhalı yazıhanenin kenarında, karanlık çamurlu sokaklarda, küçük nazlı çocuğun daima esneyen çehresi karşısında geçen o meşakkat ve mihnet saatlerinden sonra şu sıcak temiz yatağın içinde, münevver mai bir semanın bârân-ı elması altında, tulûunu beklediğin ümit le uyu!...»

tütün kokusu henüz matbaanın mürekkep ve ıslak kâğıt kokusiyle meşbu havasını doldurmamış. İkide bir de «Babanı nerede?» diye glen bu çocukla. dedi. hattâ bir kere sevgi hissine lüzumundan ziyade kapılarak kendisini kaybetmiş. yapyalnız.fjs^yafetini takip eden günün sabahı Ahmed Cemil matbaaya mûtadından biraz geç. gecenin bakıyye-i huma-riyle biraz sersemce olarak geldiği zaman Ahmed Şevki efendiden başka kimseyi bulamamış idi. Sabahları intişar eden cerideler idarehaneleri en ziyade sabahleyin asudedir. mahzun edalı bir biçare. matbaanın aşağı katında ağlayıp duruyor. o benim ninnimdir. Görsen. o bitmez tükenmez nâlişiyle kâğıdın üzerinde — ağır ağır yürüyen bir öküz arabası gibi — o daima çı-tırdıyan kaleminden bahsolunsa: «Yok! ona ilişmeyiniz. matbaa halkının kaba kaba manalı . yalnız postaya tevdi edilecek olanlar kuşaklanmakta. Ahmed Cemil idare memurunu en samimî temennasiyle selâmladı. Ahmed Şevki efendi musahabe refikini görünce . Ahmed Şevki efendi henüz hücresine girip kâğıdının üstünde daima çıtırdayan kalemini eline almamıştır. gece ceride basılmış. Ahmed Cemil Raci’den bahsolunduğunu derhal anladı. sa-hib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin dizine elini vurarak «hay!: çapkın hay!» demiş idi de sonra da bu gaflet hatasından dolayı zaten kırmızı olan çehresi birkaç gömlek daha kurmızı-laşarak üç dört gün kadar sahib-i imtiyazın yüzüne bakamamış idi. öteden beriden bahsederlerdi. sabahleyin şafağı müteakip müvezzilere dağıtılmıştır. ben hem yazarım hem o ninni ile uyurum» derdi..söylemek istediği şeyi söyleyecek bir adam bulamayıpta ilk tesadüf edenin üzerine atılanlan sabırsızlara mahsus bir telâş ile . Ahmed Cemil telâş etmeyerek sordu: Nereden anladınız? Nereden anlayacağım? Zavallı kadın yine öksüzler gibi boynu bükük çocuğiyle gelmiş. Bu kelimeyi hiç sevmedikle-riyle pek ziyade sevdiklerine hasreder. dertleşirler.. îdare memurunun kalem çıtırdısiyle müdürün öksürüğü matbaa makinesinin dümdarlarıdır. Her sabah böyle buluşurlar. Ali Şekib bu iki dosta yazıhanenin bir tarafında hasbıhal esnasında tesadüf ettikçe nükte sarfetmek için iptilâsına uyarak Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki’nin mahleslerindeki müşabehetten «Ahmed efendiler yine birleşmişler.Ahmed Cemil’in selâmına mukabele etmeye vakit bulamadan: — gördün mü bir kere çapkını? Bu akşam yine evine gitmemiş!. Bedbahtlığı her halinden belli.. Karısını evde kimsesiz. Ahmed Şevki efendiye ne vakit kaleminden. Ahmed Şevki efendinin başlıca müntehabı olan lügatlerden biri de «çapkın» kelimesidir.» derdi. Ahmed Şevki efendi bu sabah şu cümleyi pek hiddetle beyaz keten yeleğinin altında zorca zaptolunan göbeği yerinden sarsılarak söylemişti. ter-tiphanede mürettiplerin telâşa lüzum görmeyerek kasalara dağıttıkları dökme harflerin seri darbeciklerle rjuttarid ahengi işitilmektedir. ihtimal ekmeksiz bırakıp ta kimbilir hangi kahbenin yanında vakit geçirmekte mâna var mı?.. Muharrirler henüz gelmemiş. ne de güzel kadıncağız! Taze.

Amma kocasını aramak için sabahleyin başını örttüğü bir matbaaya geliveren kadının muamelesini de süslü bir muamele addetmiye-cekmişiz. Sonra ana baba ortadan kalkmış. «Senin her şeyin işte bu adamdır» demişler. Ahmed Cemil derin bir teessürle dinliyordu. Amma neye yarar? îş bu biçarelerin derdine deva bulmakta.. sonra: «Evde bakkaldan veresiye peynir ekmek alırlar. Bir de ona sormalı.müz’ic ve elîm tafsilâtiyle meydana dökmüştü. İnsan ilk önce karısını döven erkeklerden bahsolunduğunu işitince: «Kimbilir? Karı nasıl dayağa müstahaktır. bağırırsa yaygaracı denecek. Kimbilir. bütün gözü yaşlı zevceler için şurada uzun uzun. saf bir büka-i merhametle ağlayacaktı.. şu genç kadın kimin. Ahmed Şevki efendi diyordu ki: — Evet. Bu genç kadın ne yapar? Kocası nerede kalmış?. Ahmed Şevki efendi: . Bir gün o çapkını tuttuğum gibi idaresinin penceresinden aşağıya atacağım. Nerede kalıyor?.. hattâ. Nereye gidiyor?. Ahmed Şevki efendiye göstererek dedi ki: Baksanıza. kocası içmeğe başlamış.... Ahmed Şevki efendi devam etti: kendisini tecrübe etmeden aile babalığı ne demek olduğunu anlamadan. Evet. bir de. Utanmasa aşağıda ağlayan Raci’nin karısına değil.. Buna. merdivenin başında duran Raci’nin çocuğu değil mi?..» tesellisiyle gitsin cebindeki parayı bir murdar aşüfteye versin. dayağa müstahak addedilecek. Bir ay ya mes’ut olmuş ya olmamış. Bu gaybubet tekerrür eder olmuş. Bu dereceye kadar düşmüş olmak için kimbilir ne mecburiyetler görmüştür.. ağlasa kıyametler kopuyor. yahut o mukaddes vazifenin ehemmiyetini her türlü takayyütten vareste addedecek kadar kendilerinde duygusuzluk gördükleri halde evlenenlerden bahsetti. cemiyet hayatı içinde göz yaşlarından mürekkep bir ıztırap sahifesi teşkil eden acı bir bahsi bütün. Tutmuşlar bilmediği bir adama veri vermişler. hangi baba ile hangi ananın nazlı bir kızıdır? Pek küçük iken evlenmiş olacak. dünyada bu adamdan başka kimsesi kalmamış.. O kadın ağlarsa.. Sonra eve gelince karısının ağlamasına tahammül etmesin.. kadının kocasına âşık olmasını ilâve ediniz. meram anlatamıyor.... Bir şey söyleyecek de galiba cesaret edemiyor.. Belki onbeş onaltt yaşında.gülüşleri arasında ağlayan o kadıncağızı gördükçe içim içime sığmıyor Alimallah!.. çocuğundan öyle anlaşılıyor.» demek ister. Bir aralık Ahmed Cemil’in gözüne bir şey ilişti. böyle bir herif bilirim ki karısı ağladıkça onu döverdi. efendi içsin içsin. Ahmed Şevki efendinin sâde bir talâkatle söylediği bu sözler gözlerinin önünde bir facia âlemi açmış.. İşte Raci’nin karısı! Dünyada kendisinden kaçan şu heriften başka bir şey düşünmediği bu sabah şafak atar atmaz gelip şurada ağlamasiyle sabit değil mi?. Türlü faraziyyat silsilesi ki her biri ciğerlerinde bir başka yara açıyor.... nihayet bir akşam evde küçücük bir çocukla yalnız kalmış..

. nihayet müraacata karar verdim de şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. bir iki sene evvelden alındığı paçaları dizlerine yaklaşan soluk pantolonundan.«.. bir nazar teatisiyle kadıncağızı dinlemeğe karar verdiler. dedi. mihnetle ağlamaya başladığı için hazin bir hayret mânasiyle örtülmüş zannedilecek kadar baygın gözlü. Ahmed Cemil’i de bir işaretle davet ederek sofaya çıktı. Kadıncağız merdivenin kenarına dayanmış müsaade bekliyordu. Ahmed Şevki efendi mütalâasını çocuğun yanında ikmal etmek istemedi... -L . o. oğlum. Ahmed Şevki efendi çocuğun elinden tutarak dedi ki: Senin ismin ne bakayım?. hemşire hanım?.. Ahmet Şevki efendi kendisine biraz vekar vererek. Çocuk — Kırkılmamış lepiska saçlı. değil mi efendim? Zevcimi siz de benim kadar tanırsınız.. Ahmed Şevki efendinin şu suali üzerine genç kadın bütün matemli hayatının karanlık meşakkatlerinden genç sırnaşma çekilmiş bir ye’is perdesi gibi çehresini örten siyah peçenin altında henüz kurumamış kirpiklerini kaldırmağa henüz gençlik gülüşüne bedel ıstırap giryesi silâhı altında melûl ve kesif K> J.... dedi. Ahmed Şevki efendi refikina bakti.. bileklerini örtmeyen yenlerinden anlaşılan soluk elbisesi içinde.. elbette. annem size bir şey söyleyecek. Bir şey mi söyleyeceksin? dedi. Söyleyeceğine. Bak bir kere! İlk kabalık hevesiyle çocuğa şair ismi vermiş de sonra. Kadın artık ilk itiraza şu üç dört sözle galebe çaldıktan sonra. senelerden beri katra katra ciğerlerine damlayıp her isabet noktasında bir ateş tutuşturan zehirin bütün acılıkları feveran etti. dedi.. Bu gün o çocuğun elinden tutaran gelen annesini görünce bu zavallı kadının ne demek istediği de anlaşılmıştır.. dünyada vaktinden evvel dertle. pejmürde yapraklar arasında yeni açmış bir gül kadar cana yakın bir çocuk — tereddüd ederek yaklaştı: İzin verirseniz. ve merasime mahsus sesini takınarak: —• Ne istiyorsunuz. XI 65 duran gözleriyle şu müşfik çehrelere naze-i istimdad tevcihine bile cesaret edemeyerek titrek bir seda ile: Demmindenberi size müracaat edip etmiyeceğimi düşünüyordum. gel!. ne demek istediğine dikkat etmeyerek . İkide birde boynu bükük bir çocuğun gelip babasını sorduğunu da görüyorsunuz.Gel bakayım. orada şu mürekkep lekeleriyle simsiyah kesilen . Nedim!. Zaten benim ne demek istediğimi siz pek iyi bilirsiniz..

Bir nazar ki çocuğu sanki ağlayan bir buse ile ihata etti. zavallı kadınlar.matbaa merdiveninin kenarına dayanarak. fakat bütün elem ve ıstırabına gafil ibir şerik olmuş çocuğun mahzun edasına bakmağa cesaret edemeyerek perişan bir lisanla şimdiye kadar kimseye faş olu-namayıp da teraküm ede ede artık havsalasının isti’abına muktedir olamadığı acılıklarını hatırına geldiği gibi salıverdi. Buna acıyınız. bakınız. mahvetti. fakat artık.. Kocam daha onların hayatında iken on liralık bir küpemi aldı. eve geldikçe titizliğinden. yambaşında bu facianın henüz eşhasını idrak edebilecek bir yaşa gelmemiş. Kaç kere niyet ettim. Mai ve Siyah — F. Dünyada bedbaht bir kadın olmağa katlanmak mecburiyetinden başka bedbaht bir çocuk yetiştirmiş olmaktan mütevllit bir ye’sin bütün şerhi bu nazarda mündemiç idi. Evet. tesellisini ağlamakta aradığını söyledi. eğer o eve gelmeyecek olursa bu çocuk genç anasının daima ağlayan gözlerinin önünde yavaş yavaş ölecek. her derdini yüzüne baka baka düşündüğü. «Hanım.. eğer kazandığı .. karşısında yüzüne ba-kamaksızın teessürle ve sükûtla dinleyen bu iki şefkat çehresine. İşte efendim. Bir. Babasını bırakınız!» demek istedim. şu babasının bir güler yüzünü görmeğe muvaffak olamayan çocuğu elinden tutup o kadın her kim ise ona götürmek. annemden bana bir şey kalmamıştı... rikkatten mürekkep bir derağuşun mıknatısı cezbesi içine aldı... sonra yavaş yavaş kocasının kendisinden uzaklaştığına vukuf hâsıl ettikçe kalbinin nasıl yırtıldığını.. o kadın kimdir?. güya beni Emniyet Sandığına terhin olunmuş diye aldatmak istiyordu. O vakit bu genç kadın. bu gün arsız bir kadın gibi beni size müracaata mecbur eden de bu. Bakınız. iki altın bileziğim vardı. Geceleri evine gelmeyen erkeğin elbette gideceği bir yeri olmalı... 5 Genç kadın burada çocuğuna uzun bir nazarla baktı.. küpenin satıldığı meydana çıktı. bu çocuk babasına muhtaç bir çocuk.. bu güne kadar sabrettiğini. sanki onun masum simasına elemlerinin mersiyesini yazdığı bu çocuktan artık gözlerini ayıramayarak bütün hissiyatını döktü. yalnız son vak’ayı anlatayım.. Henüz çocuk denecek bir yaşta iken bu adamın zevcesi olduğunu. ben bu gün kocam için değil çocuğum için geliyorum. sarhoşluğundan başka bir şeyle gaybubetini unutturmadığını birer birer döktü. Fakat ben kocamı aramak için de gelmiyorum. Onlar da birer birer gitt\ Tabiî ses çıkaramıyordum. Babamdan... Ah bu nazar!. Fakat bilir miyim. Sanki şefkatten.. artık tahammüle imkân kalmadı. yüzüğüm. Pederimle validem ortadan kalkınca yalana da lüzum kalmadı. O beni aramağa lüzum görmezse benim onu arswnaga mecburiyetim kalır mı?. Biz. kocalarımızın bizden kaçtıklarını görürüz de ekseriyet üzere kimin için bizi terk ettiklerini de bilmeyiz. Karısından elbette bir sebeple kaçıyor. çocukluğa mahsus tam bir itimat ile olanca hissini ve fikrini ona hasrettiğini. muhabbet devresinin ilk smeresi daha «Baba» demeğe başlamadan babasının onunla beraber annesini de unutup haftada dört beş gece evin semtine uğramamağa başladığını.. zaten gelin ederlerken de pek az şey vermişlerdi..

..... Ahmed Şevki efendi. Birkaç günden beri galiba parasızlıktan olmalı — her vakitten ziyade hiddeti vardı. çocuğum için bunlum hepsine katlanırım. elimden her şey gelir. ne olur ne MA1 V iÜ olmaz diye dişinden tırnağından artırarak üç tane Demiryolu hisse senedi almış... Çapkının . bir evde yemek pişirmek. Matbaa da bir mektep değil midir? Burada muharrir efendilerin herbi-rinden iki söz öğrense âlim olur gider.. Evin içinde sanki bir şey arıyormuş gibi bir hayli dolaştı. yüzüğümün filân gitmiş olmasına ehemmiyet vermediğim halde çocuğun dünyada yalnız şu kâğıtlardan ibaret olan servetini.. ne olur hizmetçilik de ederim. efendim. ona haftada beş on kuruş verebilmek î#n. fakj^t o vakittenberi eve gelmiyor ve gelmiyecek..» dedi.... zihninde bir müşkülün halliyle meşgul imiş gibi iki parmağının arasında çenesini sıkıp duruyordu. sonra biraz tereddütle... Ahmet Şevki efendi ile Ahmet Cemil bu facianın karşısında bir hürmet ve merhametle sükût ediyorlardı. sonra bir aralık önüne dikilerek: «Nedim’in kâğıtları nerede?» dedi. Nihayet genç kadın başını kaldırdı: — Kâğıtlar henüz bende. o vakit üzerime hücum etti.Ahmed Şevki efendi mümkün değil bu . Küpemin.§ dikmek. kadınlık hicabı ikmale mani oldu. meza-nstanda on beş yaşında verem bir kızın kabrine tasadüf etse dünyaya küsmek hassasiyetinde yatırılmış olan bu rakik şair—şu feryad eden şiirin hüznüne karşı mephut olmuş. bundan sonra göz yaşlarını zaptedemedi. çocuk?. Dikj. ben ölürsem elinde kalacak olan şu tek kuvveti artık bu adamın eline vermek bir hıyanet. işte size bunun için ge-iiyorum. Ahmet Cemil —¦ bir ceridede sefaletten intihara mecbur olmuş bîr aile pederine. ben hizmetçilik etmeğe mecbur olayım. biraz hicap ile ve söyleyeceği şeyin refikince de tasvibe mahzar olup olmıyacağını anlamak iştiyomuşcasına Ahmet Cemilin yüzüne bakarak dedi ki: __ Eğer merakınız yalnız çocuktan ibaretse onun elbette bir kolayını buluruz. «ya öyle ise ben sana gösteririm.. Ben nasıl olsa geçinirim.fakat bu paranın kazandıklanyla beraber başka birisine sarf olunduğunu hissediyorum. Meselâ buraya gelebilir.. af olunamayacak bir kabahat olduğunu anladım.. bir müddet öyle hıçkıra hıçkıra ağladı.. fakat ‘ “ben nasıl razı olurum? Okumak lâzım. fakat onu ileride uşaklığa mecbur olmaktan kurtarmak lâzım değil mi?. sanki donmuş kalmıştı. ölürken bunları Nedim’e bırakmıştı... çocuğu böyle bırakmağa babası razı olabilir.. Zavallı babam. satılacak aı™ük bir ‘şey kalmadı. Genç kadın ikmal edemedi.para bir oğluyle bir barısından ibaret olan evini geçindirmeğe kifayet etmeseydi hattâ müteessir de olmazdım. Fakat* “çocuk ne yapsın... «O kâğıtları veremem» dedim. Kocamın kâğıtlar dediği bu idi. yahud gsise bile bundan sonra hayat büsbütün cehennem olaca1^. Nihayet her şey bitti.. sokakta kolu kırık bir çocuğa. ve.

yahut daha doğrusu büyük bir tenbellik beni evden çıkarmıyor.. dedi. Hüseyin Nazmi o vakit kızmış «senin yaşında çocuklar . o. ne kadar müsvedde filân bulursan toplar. fakat yalnızlıktan patlıyorum gel de biraz gevezelik edelim. bu akşam bana gelirsin: Şu işi başka birisine de havale debilirdhn. Ahmed Şevki: — İşte!. Başını çevirdi.. ben. Ahmed Cemil ile Ahmed Şevki efendi uzun bir merhamet nazariyle şu f acia— zihayatı takip ederken gözleri daima yaşlı olan bu talihsiz genç kadın.kelimeden vaz geçemezdi .. Katiy-yen hatırına gelmiyor. Sanki bu kelime ağzından biraz ^wel söylediği sözlerin hülâsası gibi düşmüştü. Hüseyin Nazmi kendisine bir tezkere göndermişti.. Kadın atıdı: Rica ederim. Çocuğum hakkındaki merhametinize teşekkür ederim. Bir küçük dikiş makinası bir kadınla bir küçük çocuğun yaşamasına kâfi değil midir? Matbaanın şu tenha saatinde merdiven başında cereyan eden bu muhavere artık bitmeğe yaklaşmıştı.. değil mi» dedi. onun için bugün matbaada işi bitirdikten sonra . Dalgın dalgın yürürken arkalarından bir şey çarpmış idi. Diyordu ki: «Bir haftadan beri inmiyorum... başımın ucunda «unutmasın» deyip duruyor..hangi mektebe gönderebilirim ? Mahalle mekteplerinden birine göndermekle maksad hâsıl olsa! Kocam. çocuğumun zamanı boş geçirmediğine emniyet hâsıl ettikten sonra her şey yapabilirim. Bir şeye dair konuşuyorlardı.» Uşağa: — Peki! dedi.gece derslerin varsa talik e-derek .» Kurşun kalemiyle bir buruşuk kâğıda atılıvermiş olan şu perişan sözlere bir de küçük zeyl vardı: «Lâmia’ya bir şey vaadetmişsin. Ufak bir nezle. efendim. zevcinize gelince: O mühim bir mesele. ne lüzumu var?. ne isterse yapsın. Kadın Nedimin elinden çekti: «Tekrar teşekkür ederim.. annesinin gözlerinde neşve veren bir gülüş görmemekle çocukluk sevinci masum çehresinde donnuış olan biçare çocuğu yavaş yavş çeke çeke matbaanın merdivenlerinden indi.. Lâmia’ya ne vaadetmiş?. Bu yaşta bir çocuğun . o bahsi kapaynız.zekâsı gözlerinden belli. Bu Lâmia idir çember çevirirken üzerlerine gelmiş idi.hususiyle anası babası hayatta iken . Ahmed Cemil bir ay evvelki günün bütün teferruatını zihninden tekrar geçirmek istedi.er-keklerin bazı gaflet zamanlan olur ki bir müddet vazifelerini terk etmelerine sebebiyet verir.. *** Ahmed Cemil yazıhaneye teveccüh etmek üzre iken merdivenden birisi çıkmakta idi.bizim idareye uğrarsın.. O Hüseyin Nazmi ile bahçede geziyordu. Hüseyin Nazmi-nin uşağını gördü. elbette bir kere babasına da söylersiniz. Son defa olarak ne vakit görmüştü? Bir ay kadar oluyor. fakat. Ben çıkmazsam «Gencine i Edeb» de çımayacak.

. Saib’den o kadar nefret ederdi ki ne vakit ona lâkırdı söylemek lâzım gelse ağzıyle söz söylemeği tenezzül addederek burnunu konuşma vasıtası ittihaz ederdi: —¦ Ooo! Biz onu Palais de Kristal’de bıraktık’. bizi de salıvermek istemiyor.. hay şeytan hay! Bunu unutmakta mâna var mı? Ne idi yarabbi. tefrikaya iki sütun lâzım. akşamı beraber geçirmişler olmalı. İri bir Alman.. dedi. Ali Şekib baş-mürettibi çağırarak merdiveni çıkıyordu.. Ahmed Şevki efendi Ahmed Cemil’in kulağına eğildi: Bu akşam Palais de Cristal’e gidelim. Sıvışıncaya kadar..... muhteriz kahkahacıkla istihzanın rengini takviye etmiş idi. fakat bu tercüme mihaniki bir iş kabilinden fikrini işgal etmeksizin yürüyordu.. Ne diyuğ?.. Görülecek şey. dün akşam karının gözlerine bakıp bakıp da bir beyit söylüyordu: Şule i handerizi zühre midir Saib aşağısını tahattur edemiyordu. işte Ahmed Cemil o vakit bir şey vaadetmiş idi amma ne idi. Baş mürettip bu düşünceye fasıla verdi: — Beyefendi.. Said de Saib’i taklit etmiş olmak için — merdivenleri yıkarcasma atlaya atlaya çıktılar. ne idi. Şimdi!. Saib’in hikâye bakiyesi gürültüye karıştı.?.. Hele karıyı görseniz.» dedikçe biz Said’le kırıştık. fikrinde yalnız bir sual bütün örtülü hâtıraları tırmalaya tırmalaya tekerrür ediyordu: «Ne idi acaba?» Pencereden sokağa bakmakla meşgul olan Ahmed Şevki efendi birden döndü: İşte Said’le Saib geliyor. Said ikmal etti: O siyehnûr çe§m-i efşan Ahmed Cemil gülerek: ¦— Aferin Raci! Epeyce taze renk göstermeğe başlamış! dedi. ben Erenköyü’ndeyim. Yazıhanenin kenarına oturdu. Saib’le Said — Saib havadis vermek için.... ne cilveler yapıyor.çember çevirirler mi?» demiş idi de Lâmia istihzalı lâtif bir göz kırpmasiyle «pencerede oturup da şiir mi söylerler?» demiş. Dur bakayım. Saib Ahmed Şevki efendiye sordu: — Raci gelmedi mi? Ahmed Şevki efendi burnundan cevap verdi. kart bir karıya tutulmuş. Ya Raci’nin hâli! Karının yüzüne baygın baygın bakıp gazel söyleyişini görseniz. Ahmed Şevki ile Ahmed Cemil bakıştılar. Sonra baktık ki oradan kaldırmak mümkün değil.. bir de. Ahmed Cemil refikinin fikrini anladı: Bu akşam kabil değil.. dedi.. İçti sızdı. orada murdar. isterseniz yarın akşam.. istedikleri iki sütunu tercümeye başladı.. karı Reciye ne nazlar. yarım yamalak türkçesiyle Raci’nin gazelleri için: «Ne diyuğ?. Rari’den haber alırız... Öyle bir asılıyor ki!.. .

. Haniya benim şey?. Lâmia’nın elinden çember kaçtı. kıpkırmızı oldu.p ıın^auuuaiı uır sene uaaue un uuu’i aıa. Hüseyin Nazmi ile uzun çocukluk arkadaşlığı neticesiyle aralarına ne kadar fasıla gelse yine zeval bulmaz bir yakınlığı vardı ki buna hiçbir sebeple sekte geleıvxcitı. küçücük çehre-i ne-şatmı bir dargınlık bulutu . Ahmed Cemil refikini iki gün görmese Umûr-u Şehbenderi kalemine yahut «Gencine-i Edeb» idarehanesine baş vurur. bir kelime bile ilâve et-miyerek koştu. Hep zihninin içinde bu vardı: Acaba ne idi?... buluşmak ihtiyacına uymaktan hâli kalmamışlardı. çemberiyle değneğini aldı. Ahmed Cemil’in. Zili çekti. . İki arkadaş küçüklükten beri hissiyat ve efkâr teşrikine o kadar alışmışları ki yekdiğerinden birkaç gün iftirak etseler mânevi tamamiyetlerine nakısa gelmiş zannederlerdi.kapladı. Ahmed Cemil’in önünden bakmayarak geçti. Ahmed Cemil bu hiddetin lâtife ile önü alınabileceğine hüküm vererek: Şimdi o’ şey alınmadı diye kapı açılmayacak mı ? Lâmia kapının düğmesini çekti. 7 : Ahmed Cemil.. bir de sen darüsaa! Bari geri döneyim. işini istical ile bitirdikten sonra «Gencine-i Edeb» idarehanesine uğramış.... kapıya koştu. Hüseyin Nazmi hemen her gün sabahley’n «Mirat-ı Şuûn» idaresine uğrar. bütün müsvedatı toplamış. Lâmia’ya vaadettiği şeyi tehattürden ümidini keserek vapura binmişti.*** Lâmia’ya vaadettiği şeyi tahattur edemeyecek olursa. Başka kim darıldı?.ı. dargın bir sesle: Hem vaadediniz de hem sonra ne diye sorunuz?... ¦— Tamam. hiç olmazsa ayda bir gecesini Erenköyü’nde geçirirdi. Kendi kendisine: «İş fena!» dedi. Ne? Lâmia derhal darıldı. Köşkün yanma gelince parmaklığın arasından Lâmia’nm yine çemberi önüne katarak bahçenin dar yollarında koştuğunu gördü.. değnek bir yana fırladı. Hüseyin Nazmi kütüphanesinin penceresinde idi: Bu vakitte mi gelinir? Sabahtan beri seni bekliyorum.nıaktan.

Risaleler mektep kitaplariyle mektep çocuklarından kurtulamayacaklar.. yürüyüşüne bile tariz olunmuştu. Bunlar ben miyim? Ne için?. Hüseyin Nazmi dudakları arasından: *¦’ — Şımarık! dedi. Hüseyin Nazmi zarflan birer birer boşaltmağa başladı: —... ibzal edilmemiş tezyif kalmamıştı. Mektup sahibi manzumeyi kelime kelime mûtarıza içine alarak herbirisine söyleyecek bir söz. Hüseyin Nazmi ihtisara başladı..» demişim. O vakit iki arkadaş birbirine baktılar.» Ahmed Camii yerinden kalktı. çünkü «Pervaz-ı nigâh emelim.. Bir aralık bir kâğıt için «Koca şair!. Tarsuslu Zaraifizade Abdullah imzasıyle bir gazel: Nâr-ı aşkın içre ey malum senin Ahmed Cemil: — Ateşe! dedi.. sepete atılacak müsveddeler teraküm ediyordu. o münasebetle şaire hediye edilecek bir hakaret bulmuştu... Birden Ahmed Cemil: — «A. Şu insafsızlığa. hususiyle daima beraberinde yaşadığı bir adamın bu suretle aleyhine kalem yürütmek için bir insanın muaşeret zarafetinden bu derece mahrumiyetine taaccüp ettiler.IKır içeri girme de bahçede oturalım. Öyle şeyler demişim ki görülmüyor. bu yazı bizim Raci’nin.Lâmia’nm hiddetini görme. Şimdi de başımıza «Bir fırka-i muhayyile» çıktı: «Bin üç yüz dokuz sene-i hicriyesinin şehr-i şabanımn on yedinci gecesi saat altı buçuk raddelerinde Edirne kasabasının cihet-i şimaliyesinde kâin. gözlerine. Çünkü «tâbiş-i lerzen-de. Saki-namesi dere olunmamış diye küplere binmiş!» dedi. Hüseyin Nazmi birdenbire «Vay! burada da sama tariz var.» demişim. *”” Tâ bahçenin bir köşesinde sarmaşıklarla loş küçük bir •kameriye vardı. ikisi beraber okudular. «Ben miyim?» Bu mirî belâhet-semir... Ahmed Cemil fesini bir iskemleye attı. Ahmed Cemil için sarf olunmamış tahkir. oturgeımış mektupları.. Vay!. Saçlarına.. Sonra ilâve etti: —-.. bu şair-i zülüfdar garâibdisar. Ahmed Cemil «Fıçıya binsin de Sakinamesini orada okusun» diye mırıldandı.. «Bakayım!» dedi... bilâhare tetkik olunmak üzere bir iki müsveddede ayırdı. dedi. oraya gittiler... Bir gün âmal-i erbaaya dair bir makale gelse taaccüp etmeyeceğim...... Az kaldı kapıyı açmıyordu. Ahmed Cemil okudukça «Aman ne kariha bolluğu! ne vicdan genişliği!. Ahmed Cemil diyordu ki: ... şu halde ben bütün bu sayılan şeyler imişim. eserleri gözden geçirmek istediler. çünkü «Kiysu-i müşemmeş.» Sen böyle hepsini okumağa kalkışırsan işimiz var..» dedi.. bu herzevekil pozuna-misil. gösterilmiyor. Al sana arzın küreviyetine dair bir makale. senin o geçen nüshadaki «Ezhar-ı bekâret» manzumesine bir alay teşniat.. müsceddeleri Hüseyin Nazmi’nin önüne döktü.» diyor.. İmza okunmuyor..» demişim.

o başka bir mesele.. Bu. fakat istihzaya hedef olanın kıymetini tenkis etmez. Bugün . Bak. bağırırlar..Lâkin ne sebep var... Ben şiir söyleyecek olursam onu susmağa mecbur mu etmiş oluyorum? Ondan hakk-ı teşaürü selbedecek bir kuvvet mi var? O da söylesin. Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranlıktan süslü bir bebek gibi küçük bir kız geçerken tesadüf ettin mi? Bütün o arsız çocuklar o küçük kızın zerafe-tine karşı duydukları bir kıskançlıkla birden nasıl tutuşurlar. içlerinde taş atan.. Halk güler ve gülmekten haz eder.. nasıl arkasına düşerler. bu adamın şu muannit ısrar ile senin ve benim aleyhime bu kadar musallat oluşuna ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar. hattâ güzel esvaplarının eteklerine sarılan azgınlar olur.. o kadar. fakat halkı güldürmeğe çalışanlar işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir ehemmiyet alamazlar. yahut bizim iyi şiir söylemediğimize halkı ikna etmekle kendisinin şair meziyeti iki kat mı oluyor?.. îşte asıl farkınız da o değil mi? O tahkirleri icradan seni meneden bir şey var ki onda yok. tarizlerle. insanlarda tabiî bir histir.. söven. sonra Hüseyin Nazmi’nin karşısına oturarak bu kelimenin ihtiva ettiği şüpheyi tefsir etti: wyic LWSliye UZ. Elbette.. O istihzalar ayniyle mudhik resimlere benzer ki ¦insanı bir müddet güldürür. Cemil!. Sabahleyin kapışan kapışana..... Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum ? Ben ona tahkire benzer bir şey yapıyor muyum? Beni bir lügat kitabından ne kadar şetme. Bence halk nerede gürültü oraya teveccüh eder. fakat meselenin esasını yanlış telâkki ediyorsun. insanlarda istihzalara. O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız... Mütalâanın bir kısmı doğru.. luıuutt mem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. etrafına toplananların onda dokuzu güler. bu tabiî nıeyelâna. tezyiflere uğrayanların haline acımaktan ziyade gülmek hissini ilâve edersen bugün bizim etrafımızda bağıranların ne yolda bir aksi şada hâsıl ettiğini anlarsın. hergün sütunlarından bir çoğunu ötekinin berikinin yazdıklarına. İşte senin yazıların mutbuat sahasından geçerken bu yolda haset yaygaralarına tesadüf ediyor. bunu mutlaka söylemeği bir vazife addediyorsa tahrike neden lüzum görüyor?. Ahmed Cemil: — Acaba? dedi. tahkire delâlet eder kelime varsa toplayıp da Raci’nin yüzüne fırlatmaktan meneden bir şey var mı?. Çok safderunsun. Bizi anlamıyor. Hüseyin Nazmi arkadaşının teessürle söylediği sözleri dinlerken gülüyordu: Ne kadar hassassın! dedi. tezyiflerle dolduran «Mâkes-i Zaman» ne kadar satılıyor. Çünkü herkes gülmek ister. haz etmiyormuş.. Hakkın kimde olduğunu aramakla iştigal edenler çok mudur zannedersin? Matbuatta taarruz erbabının eline geçenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer. hayâsız çocuklardan başka şeyler değildir.

senelerden beri yazmak istediği. arkadaşına baktı.s burada bitmiş gibi göründü.. O şeye zihninde mümkün değil bir şekil.... Daha sonra ümit güfleşi o kırılmış kalbin emel enkazına hazin bir veda nazarı ile süzülüp gidiyor: O vakit neticenin kara bulutları.. ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir na-jzarla baktı.. Ah!.. Fakat sonra yavaş yavaş âfak yanmağa.. Bu eserle öyle bir şey yapmak isterdi ki.. son ziya bakiyeleri bir tarafta küçük bir bulut parçasının kenarına oyalar talik ediyor. Bugün üç dört tane ufak tefek manzumecikler için feryat edenler o vakit o koca bir cilt dolusu yeniliği görünce ne . artık gözlerim bulandı. takdir edilmemek endişesi olmasa. güya semanın bakir sinesine güneşin busesinden. sabahtan beri güneşin bu sahranın üzerinden çektiği çiçek kokularını şimdi tekrar arza serpiyordu.. Zihnen tertip ettiği esas pek sade idi: Bir taze ruh ki. Hayat mübarezesi. güneşin son demlerinden çıkan bir nefes gibi serin.takdir ettiğimiz bitr adamın o yolda tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş olmaktan dolayı o adam hakkında fikrimize hiçbir tebeddül gelmez. bah. o saf ve taze ruha hayatın ilk mihnetleri yavaş yavaş sokuluyor.^ Bir aralık Hüseyin Nazmi: Karanlık oluyor.. bir suret veremiyordu.. . İşte eser bu idi. Ahmed Cemil dudaklarını büktü. Ahmed Cemil’in gözleri o küçük pencerecikten ayrıldı. Hüseyin Nazmi mai kurşun kalemiyle risalenin matbaa müsveddelerini tashih ederken onun gözleri kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklardan birer zümrüt pencere buldu/biraz iskemlesine yaslanarak gurubun bir esmer -ve şeffaf tül gibi semanın ipek sathına gerilen gölgelerine daldı.. bir şey ki. beyninin içinde bir çocuk kabilinden yaşatıp bü-lyüttüğü. o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin. bu eserle Ahmed Cemil beşer hayatını yazmak istiyordu: başından sonuna kadar bir şiir ki bir tebessümle başlasın.. bir katra girye ile netice bulsun. etrafa bir ateşli havasının baygınlıkları yayılmağa başlıyor. sonra dedi ki: Ah! bu anlaşılamamak.. Hüseyin Nazmi’nin herşeyi soğuk kanlı tetkik etmekten ibaret olan felsefesine iştirak edemiyordu. dedi. cevap vermek istemedi.yapacaklar? Ahmed Cemil’in o mahut eser dediği. her dakika işleyip süslediği eser idi ki bunda çocukluktan beri okuduklarından aşılanmış şiir zevkini tatbik etmek isterdi.. Ya benim o mahut eseri bitirsem de çıkarsam ne olacak?. onun sevda dudaklarının temasından tutuşmuş bir bahar sabahı. hayata bir ümit incilâsiyle açılıyor. hafif bir hava bu uzun sıcak günden sonra sahralardan kalkan akşam buğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını silkerek geçı“yor.

Garblılarm hareke-i musikiye dedikleri uzun hecelerden Türkçe mahrum olduğu için Türkçeye hece vezninden başka bir ahenk olamazdı. bazan aczini lisana atfetmek ister... o ahengin yeknesaklığından husul bulacak ezayı ne için alamamalı? Garbin manzumelerinde evzanm değişmesinden hâsıl olan ahengi görüyoruz..Ne vakit buluşsalar Hüseyin Nazmi’ye bundan bahsederdi. Bizim veznimizin musikisine. arkadaşına okumuştu.. Şimdi bir şiir söyleyiniz ki. onu yazarsa — bir gün Taksim bahçesinde arkadaşlarına itiraf ettiği gibi — artık hayatta vazifesini ikmal etmiş kıyas edecekti. feûlün. Fakat o mânayı hissetmek. Arabînin.r yeis ilp her yazdığı parçadan sonra^o narcava veremediği ruhim Tna. iktidarını hissinin dûnunda bulduğu için kızar. derdi. Şimdi benim eserime vermek istediğim musikiyi düşün.. Bu eserin âdeta hastası olmuştu.. veznin musikisinde hüküm sürmek lâzım gelen ahengin mânası.. Türkçemizde de böyle şeyler meselâ Fran-sızcadan daha güzel yapılırken yazık ki yapmıyoruz. Farisînin hazain-i servetinden tezyine başlayınca o mahut vezni muhafazaya nasıl imkân görülürdü. feûlün» vez-niyle melûl bir edada .. Eğer bu yenilik herkeste bir iltifat meyli hâsıl etmezse. bundan hâsıl olacak tesirin ruh üzerinde ne kadar kuvveti olmak lâ-zita gelir. zihninin içinde müşevveş hayaller gibi uçuşan müphem renkleri zaptedebilecek bir alete malik olmamaktan rnünbais bir fütur ile âdeta hayatından bezer. yahut vukuf iddia edip de bundan ne için istifade etmemeli?. Bugün Hüseyin Nazmi’ye diyordu ki: —• O yeniliklere çıldıracaklar.. O ahengi husule getirmek için bizim elimizde manasız bir hece vezni yerine haddizatinde bir musikiden ibaret bir vezn-i mutrip varken ne için nazmımızın eczasına dikkat ettiğimiz gibi miş-vannda da ahenk ve veznin şiirin ruhu ile hemdem olmasına dikkat etmeyelim?. Bir çok parçalarını yazmış.. edasının hissine ne için vâkıf olmamalı.. Kendi kandisine küser. düşündüğünü kalemine tersim cttiwmpTnpirj-o^ nıı’jt<v”^iit h.. Fakat istediğini yapamamaktan.. hissettikten sonra tatbik etmek lâzım. Hele vezin için kimbilir ne kadar tezyiflere uğrayacağım.. Heca veznine de bu hizmeti ifa ettirmek mümkün olamzadı.. Meselâ hazin bir parça «Feûlün. Fakat lisan Türkçelikten çıkınca. akışının ifadesine.tepnini tutardı. Ah! Bir ke-o esere bir vücut verebilse!. Bizde bu cihete dikkat edilmiş mi ? Bir satır vezin ile mersiye söylemek.. fakat bunu ne için anlamamak ?. Sözünün bu noktasına gelince kendisini kaybeder.. yahut hafif bir esası ağır bir veznin sakil seyelânma terk etmek vezninin musikisine karşı nasıl bir duygusuzluk ise muhtelif esaslardan mürekkep uzun bir manzumeyi yalnız bir vezin ile söylemeğe kalkışmak yine musikiye karşı öyle bir 77 II anlamamazlıktır. Beş yüz beyitlik bir manzumeyi muttarit bir vezin üzerine söylemekten tevellüt edecek ruh yorgunluğunu. vezin hakkında bitmez tükenmez nazariyelerini anlatırdı. Buna mukabil. Bütün hayatta ümidi onun üzerine müpteni idi..

. sonra meselâ ara yere girivermiş bir ıstırap şuhkası. daha sonra «müstef’ilün.. pervaz kelimesinin tayaran meylini. Kafiyenin terüp tarzını sırf zevkle. o kafiyede bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü mâna garibelerine mecbur olarak müşkülâtı hayret verecek bir külfete katlanmışlar da kafiyenin ahenk mânasını düşünmek akıllarına gelmemiş.. yükselsin. bir ifade hiddeti. Helejçafiye^ Gariptir. müstef’ilün» ile bir sükûn. dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa nazmımızda kaldıralım. \Bilmem herkes hisseder mi? Fakat ben meselâ nâl:ş_kelimesinin mahzun edasını. feilâtün.. sonra vezinlerin musikisine de o7 tebeddülden gelen ahengin mânasını ver. veznin kasırgasıyle yükselsin. bahr kelimesinin o bir harekede toplanan üç kuvvetli harfinden hususiyle sonundaki tesadümünden hâsıl . ine ine son nefes bir musiki inlemesiyle bitsin. A t VB SİYAH in» kafiyeli seksen beyti birbirinin arkasına sıralamaktan kulak için lütuf mu îıâsıl olur kelâl mi bilemem? Hele gazellerde matladan sonra gelen müfretlerde madem ki nazmın arasına kafiyedar olmayan kelimeler sokarak samiayı tahrik etmek tecviz ohınuyor. o halde kafiyesiz nazım söylensin. Hüner musikiyi yeksaklıktan değil. «Jenk. bizde _en dikkat edilecek şeyler ihmal edilmiş de edebiyatımızda çocukça oyunlar için hayatlar sarfolunmuş. Sonra tekrar bir feveran ile taşsın. Ahmed Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebî mecellesini bir kaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar döke-1 çekti. Ahmed Cemil devam etti: Musikide yapamadığımızı bari nazmımızda yapalım. bir nazım feveranı. O muvaffakiyete bir de kafiyenin tasavvut mânasını ilâve et. feryat keli*-* meşinin yırtıcı ahengini pek iyi^duyuyonım7Insanda_ bu duyuş zevki olduktan sonra meselâ: «bâhr-i sükunperver»ı diyemez. Yirmi tane yeknesak suzinak şarkıyı okumaktan.. muhtelif makamat ve usulün insicamından istihsal etmektir.. işte yarının nazmı ‘/feeııcejçejamelerin mavzu manasından başka bir de — nasıl iâbir edeyim — şada mânası vardır. failün» vezniyle bir hissiyat tuğyanı. mefailün.sürüklene sürklene gidip dururken sonra «mefailün. ferhenk. fakat bir ittırat içinde zevke tevfikan icra etmek bize ait bir muvaffakiyet. Hattâ bugün yeni şiirin ruhunu anlayamayanlar da kafiyede bir ta-savut mânası olabileceğini düşünebilecek var mıdır acaba?. Bu yolda yazılmış bir manzumeyi tasavvur et ki vezinlerin taşkın dalgaları üzerinden atlaya atlaya akıp giderken birden yorgun düşmüşçesine ağır ağır sürüklensin. Hüseyin Nazmi’nin tebessümü biraz daha genişledi. sanki mızrabın bir hiddet çimdiği kabilinden tek bir «ulun». renk» kafiyesiyle kaside söylemek için efkârı tasavvur edilemeyecek tazyiklere ve ivicaelara uğratarak. şiddetin en yüksek tabakasına kadar çıksın. Hele kafiyelerin mûtad tertibine hiç aklım ermiyor. «An ve “TS M. yine yavaş yavaş.

Sanki bahr kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor. izah ediyor. İkisi de sustular. belki Ahmed Cemil bu kadar hülyalara esir oldüğil için. köşkten bir ses işitildi: Ağabey! yemeğinizi göndersinler mi? Göndersinler!... değil mi? Buna mukabil «derya-yı sakin» derim. Lâmia’nın birden sesini işitince hiç düşünmediği halde birdenbire aklına gelivermişti. o eser yazılıp da intişar ettiği zaman Ahmed Cemil büsbütün başka bir adam olacak! Öyle zannediyorum ki iştihar perisi gelip makhur.. mağlûp ayaklarımın altına atılacak: kendimi birden yükselmiş göreceğim. o zaman: «Ben bugün şu toprak parçasının üzerinde birisiyim!» diyebileceğim.. fikri o mâruf zeminlerde bocalamaktan kurtar . şişiyor. f bihler.. Arkadaşını dinledikçe kalbinde merhamet hissi duyuyordu. onun için o söyledikçe Hüseyin Nazmi vicdanından hafif bir sesin: «Zavallı çocuk!» dediğini işitiyordu. semaların üzerinde dalgalanan sislere dalmış düşünüyordu. sonra mutantan bir kafiye di-^ ğer bîr beytin mâna haşmetine müdebdep bir karar versin. Tamamen tahattur ediyordu: O vaadettiği şeyi bir gün şakirdi Muzaffer beyde . yahut bahr-i pür huruş. iki arkadaş biribirini birer nıütekâsif gölge şeklinde görünüyorlardı..v_ _ Ahmed Cemil artık mütemadiyen söylüyordu. endişe ile dolu bir vaziyette arkadaşına bakıyor. zavallı Hû* şeyin Nazmi’ye. ¦ sükût edince Hüseyin Nazmi cevap vermedi. Birden... Ahmed Cemil birden kalktı: — Buldum.4âte_b_enim eserJ. nağmeler serpsin/ sonra o şiirden bütün hayîde teş-. dedi. bütün o köhne cinasları çıkar.. bütün şiir bir yandan veznin ahengine nefsini teslim ederek dalgalanırken kafiyeler öteye beriye müterennim zamze-meler. sonra netice vermek istedi: Şimdi düşün! Melûl bir beyit hazin bir kelimenin üzerinde sakin bir vakf ile bitsin.olan tasavvut şiddeti ister ki bu kelime bir sert mâna tasvirinde kullanılsın: Meselâ bahr-i huruşan. Ahmed Cemil.. Hakikatin daima hülyanın dununda kaldığını bilirdi.. Nazmi. onda da bir sükûn var ki sıfatı sıfatın mâ-5 nasmdan ziyade. bu uysal muhataba bütün şahsî fikirlerini dinletti.. Müsterih bir nefes aldı. Ne için? Bu merhametin mahiyetini pek iyi takdir edemiyordu. Neyi buldun? Ahmed Cemil cevap vermedi.. MAİ VE SİYAH 7S Şimdi büsbütün karanlık olmuştu. Ah. Hüseyin Nazmi kameriyenin sarmaşıkları içinde daha kesif duran karanlığın arasında gözleri dalgın. çünkü derya Tielimesi de sakin. Ahmed Cemil. bahçeninbütün sahranın..

. Merdivenlerden yavaş yavaş çıktılar.görmüştü. İşte şurada pencerenin kenarına otursun. Sen o gürültüyü bırak da bize bildiğin parçalardan çal.. bir • aralık Hüseyin Nazmi dedi ki: Eserini bitirirsen sana burada bir ziyafet vereyim. Bir kutu ki içinde tavla zarları şeklinde fakat oldukça büyük mük’ablar var. işte gönlün oluyor. uatta gözünü çevirip bakmasın.. mini mini sanatkâr iskemlesine geçsin.. Ben de senin yanında yapraklan çevireyim. Ahmed Cemil şu güzel oyuncağu. Sonra yuvarlak iskemlesinden atladı. dedi... Öğrendiğin parçalar bunlar değil mi? Kend.. Utanmakta ne mâna var?. pancurları açık bir odasından bir gürültü toptu. Ahmed Cemil:: Teşekkür ederim. bak bak gülüyorsun. piyanosunun iki tarafındaki mumlan söndürdü. Odanın en uzak bir tarafına gitsin. bu mük’ablarm altışar tarafına altı levhanın kesilmiş parçaları yapıştırılmış. haydi.. ne zaman? dedi. Hüseyin Nazmi’nin bir işareti üzerine dadı çekildi: Nereye gdiyorsun. kapağı çekip kapıyordu.» .. Yemek yediler. Sonra kameriyenin ortasından sarkan fenerlerin delikli kaidesinden yemek tepsisinin beyaz örtüsüne dökülen oynak ziyaya dalarak: Kimbilir. Hüseyin Nazmi dedi ki: . Zaten onlar ne kadar çalabileceğim bilmiyorlar mı?. Haydi bakalım. Lâmia dadısıyle beraberdi. istediğin adamları davet et.«. Her uğradığı dükf kâna böyle üç satırlık tarif ile mi soracak?. °kursun. İstiğnanın bu derecesi de fazla. Güya piyona çalacak. Ağabeyimin yanında her vakit çalmıyor mu? Yabancı olarak bir Ahmed Cenv.n istediğini çal.... mük’abları altı suretle tanzim etmeli ki o altı levha hâsıl olsun.. Lâmia sana gösteriş yapıyor. O da şöyle bir tarafa çekilir. Ahmed Cemil yetişti. Fakat bunu nerede bulacak? Muzaffer beye Paris’ten gelmiş. artık öteden beriden bahsediyorlardı. odaya evvelâ Hüseyin Nazmi girdi. işte mumları yakıyoruz. Ahmed Cemil’in güya bu sualine cevap veriyormuş gibi köşkün yukarıdan. Haydi. neşretmeden evvel bir kere kendin . siyah saçlarla dalgalanan küçücük başını uzattı. öyle somurtmağa çalışma. haydi yanma çıkalım da seni barıştırayım.1 var.. dadı? Biz geleceğiz.. O vakit Lâmia’ya yalvardılar: «Bu kadar naz neye iyi?. zihnen kendi kendisine tasvir ediyordu.. Lâm’a hırçın çocuklara mahsus bir hareketle döndü: Mümkün değil! dedi.

gözlerini bulandırıyordu.. Düşünmeksizin yarın bir genç kız sıfatına girecek.. sanki şu küçük titrek parmaklar tuşlara dokundukça bir musiki nefMai ve Siyah — F.Lâmia evvelâ Hüseyin Nazmi ile Ahmed Cemil’in arasında.. yapamamak korkusundan mütevellid bir heyecan kalbini sıkıyor. mütemadiyen . sonra gülerek Ahmed Cemil’e baktı: Siz tâ oraya. diye mırıldanıyordu.xVJÜ«İJ..XA±l 81 «utanırım.. Bu tarafa hiç bakmayacaksınız. senelerden beri devam eden tekellüften ârî bir itiyada hatime vermek lâzım geleceğine şu dakikada hüküm vermişti. ince kaşları çatılmış. Aşk serzenişleri La fille de madam Angu’dan kolay bir polka.. Bir genç kızın duası. .. dudaklarına hafif bir tebessüm. Lâmia’nın musiki mecmuası piyanoya her yeni başlayan çocuklara muallimlerin tertip ettikleri hemen daima az çok yekdiğerine benzeyen silsilei meşaidden ibaret idi. gözlerine bir teslimiyet gelmeğe başladı. Ahmed Cemil: İşte gidiyorum. küçücük parmağiyle şu mütehakkim emri teyid etti.. başı bir dakika evvelki red ifadesinin şiddetini kaybetti. dedi. parmakları titriyor. gözleri yere dikilmiş. Karşısındaki notada işaretler gözlerinin önünde iki taraftan titreyen mumların ziyasiyle bir alay acayip gölgeler gibi bulutlanarak geçiyor.. — Cümlesinin sonunu tas-hihen tekrar etti — Farzediniz.. sonra yavaş yavaş kaşlarının gerginliğine gevşeklik. utanının!» diyordu. oturdu...»^a.. kâğıdın üzerinden püskürterek uçuruyordu.. omuzlannın küçücük hareketleriyle. şu açık pencerenin yanına oturacaksınız. Beni dışarıda farzet. Hüseyin Nazmi’nin açıverdiği bir notayı görmeyerek. tuşlara korkak bir temas ile dokunuyordu. anladınız mı? Hiç. Lâmia dudaklarının arasından hafif bir istihza ile: Farzediniz!. başının hafif silkintileriyle reddediyor. soluk kırmızı dudaklan bükülmüş. olan şu çocuğa artık müfred hitabını ayıp bulmuş.. 6 hası kalkarak o siyah işaretleri üflüyor.. Artık Hüseyin Nazmi’nin kendisini çekip iskemleye doğru götüren koluna hiç mukavemet etmedi... Lâmia evvelâ piyanosunun başına mütereddid oturdu. Omuzları. ben oradan gökleri seyrederim olmaz mı?. fakat ezber çalmıyormuş gibi gözlerini de ayırmak istemeyerek sekizliklere yetişemeyen minimini ellerini f Mislerinin üzerine bıraktı. dedi. Pencereyi gösterdi. Carnavale di Venezia’dan sade bir ariette. Nihayet dudakları deminden beri açılmak isteyen tebessümle büsbütün tezehhür etti.

Lâ-mia’nın musikisi. parmalan kuvvet buluyor. hafif. sanki karanlıkları yerinden oynatarak ibir beşik içinde sallayan rüzgâr ile canlanarak. harekete gelerek şu siyah gece zemini içinde titreyen bu siyah levhanın. henüz vüs’at bulmamış omuzları dirseklerinin inip çıkmasiyle hemâhenk olarak. yan muallâkta. bir garam visaliyle kucaklaştığını gördü. Ahmed Cemil’in orada bulunmasından gelen bir mahcubiyet hattâ düşünmeğe müsaade etmiyordu. Sema. mübhem bir şiir hissediyordu ki sakit. inkişafa müheyya bir gonca ki. Bu kırmızı ziya odanın ortasında masanın etrafında ateşten bir hâle teşkil ettikten sonra yavaş yavaş hafifleşerek bütün duvarlardan.Lâmia şimdi ellerini hâtıralarına teslim ederek bırakıver-mişti. bütün bu titrek gölgelerin şiirini temaşaya mevkuf olmuş duruyordu. O şimdi. fikri bulanıklıktan sıyrılıyor.. gözlerinin önünde.. Sanki orada değildi. Bu temaşadan derin. parçanın hareketine tebaiyetle küçük başı hafif hareketlerle sallanarak.. yarı açık bacaklarının ucunda hafif. perdelerden kayarak burada bir . O olmasa belki şu levhanın ruhunu daha iyi anlayacak. küçük bir rüzgârın isabetiyle kendi kendisene belli. sırma işlenmiş bir örtü gibi eteklerini görülmez ufuklara salıvermiş. çatıları yükselen köşklerin. Hüseyin Nazmi ayakta bir eli yaprakların yanında. Lâmia.. Yapraklar döndükçe gözlerinden o bulut kalkıyor. çevirmeğe müheyya bir vaziyette duruyor. yukarıda ve aşağıda birer levhanın.. O da Lâmia’yı unutmuş idi. küme küme. bu siyah levhanın üzerinde. yüksek iskemlesinde yere zor yetişen ayakları. ötesinde berisinde beyaz münevver pullar serpilmiş. kollarıyle biribirine selâmlar gönderen ağaçların. bahçelerin.. tahattur eyliyor ve mihaniki bir hareketle hâtıralarını tuşlara naklediyordu. Büyük lâmbanın kırmızı kalpağından yakut renginde bir ziya intişar ederek bütün bu odayı alevden bir renge boyamıştı. Denebilirdi ki yalnız parmakları düşünüyor. şimdi nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. yahut uzaktan uzağa başlarıyle.. Ahmed Cemil?. öpüşen... kulaklarım tırmalıyordu. Ahmbed Cemil orada pencerenin yanında. duvarların parmaklıkları arasında irili ufaklı. yarın bir genç kız olacak. uzun konçlu düğmeli zarif potincikler içinde minimini ayakçıkları birbiri üstüne konmuş. ara sıra muhtelif noktalarında uçan beyaz tüller harekete gelmiş. büsbütün tezehhürü-ne yalnız bir bahar sabahı kifayet edecek. belâgati yalnız işte şu siyah titremeden ibaret. eşyadan. sakit duruyordu. Ahmed Cemil şimdi Lâmia’nm ihtarını unutmuştu. şimdi tuşlara daha emniyetle dokunuyordu. şurada burada karanlıklar içinde biribirine sarılan. o mübtedi tereddütleriyle piyanonun dişlerinden koparılmış nağmeler. gecenin hafif rüzgâriyle başlarını sallayan korkunç heyulalar gibi yer yer zulmetler içinde hareket eden ağaçlara dalmış. bir şiir ki lisanı yok. ötede beride bacaları. Ahmed Cemil şurada mai ve siyah.belirsiz hareket eden bir salıncak nazlılığıyle salanıyordu. Başını çevirdi. öyle. Fakat çaldıkça metanet gelmeğe başladı. Şimdi bu mücessem şiire bakıyordu. zulmetlerin sevda dolu göğsüne döküvermişti. şu küçük çocuk. Lâmia artık onun mevcut olduğunu yavaş yavaş unutmağa başladı.

mumların sarımtırak ziyasiyle titreşe titreşe öpüştükten sonra sönüyordu. o veşillere birer jeyaz fenercik asılıyordu. Şimdi gözleri kamaşmıştı. sonra yavaş yavaş gözleri alışınca hayret etti. Şimdi sema lâcivert bir şişeden süzülen ziyaya benzeyen hafif bir su halinde büsbütün şeffaf. uzun. Gösîori T<”-öüa’yı değil. o dar omuzlar genişliyor. şu incecik vücuttan uçan bir esîr şrib’ sanki tobahhn1” ederek. bütün hedeften mahrum kalan gençlik hülyalarının hüsranı kadar uzun.. sonra yavaş yavaş tekasüf eyleyerek mahsus b’r şe1”1 kesbeden o onbeş yaşındaki genç kızı görüce rdu. çatılar. Bir müddet geceye bakamadı. Ahmed Cemil’in önünde yüksek bir kayısı ağacı vardı.ki tâ köşkün saçaklarını öpmeğe çalışıyordu. şu mini mini mahlûktan o penbe renk içinde. Bana bakıyorsunuz Cemil bey? Haniya dışarıya (bakacaktınız ? Önündeki mecmuanın son yaprağını çevirmiş olan Hüseyin Nazmi ilâve etti: Tenbihi bozmaya gelmez. yaprakların üzerinde sanki bir fırçaaan serpilmiş parça parça sütlü nurlar titreşiyordu. kirpiklerinin gölgesiyle karşısındaki levhanın ziya oyunlarını itmama çalışarak.. bu rakik nağmeler arasında silkinerek. hülyasının ianesiyle ikmal ederek görüyor. bu küçük çocuk yükseliyor.. ağaçlar. . şu küçük başa bir vüs’at geliyor. Sonra birden ağacın bütün üst tarafı beyaz bir yangın içinde kaldı.. Ah! Bugün kinıbilir nerede sevda hülyaları ile mest olan o genç kız — eğer kendisi için öyle bir genç kız yaratılmış ise — ne zaman yolunun üstüne tesadüf edecek?. küçük hanımı kızdın nz. başından arkasına dökülen kıvırcık saçların dalgalarını münevver bir ihtizaz içinde sarıyor. fakat işte şu gözlerinin önünde garip bir sersemlik veren bir sevda nefesiyle teneffüs ediyormuşçasına titreyen nazenin hayali.penbe gül uyandırıyor. havalin eksiklerini gözlerinin. Ahmed Cemil bu lâtif hayali kaybetmek istemeyerek gözlerini süzüyor. saçlarından ziya köpükleri serperek bir genç kız çıkıyordu. Bu gül renkli ışık içinde şimdi Lâmia onun gözünde sihirli bir inkişaf ile sanki büyüyor. Şimdi güya bu ağacın ucaresinden bollaşan bir su fışkırıyormuşçasma o nur-u rakkas yapraktan yaprağa koşuşarak biribirini tutuşturuyor. Lâmia’nın vücudunu saran mütekâsif esiri. omuzlarını.. ötede beride yıldızlar büsbütün beyaz idi. Şimdi bize yeni öğrendiği İspanyol havasını da çalacak. Ahmed Cemil başını çevirdi. bacalar. şimdi şu çocuktan. sonra tâ piyanonun kenarına kadar gelerek Lâmia’nm sırtını. ondan sonra beybabasının yanına gidecek. Deminki manzarada bir tebeddül vardı.. ciğerleri koparan bir aşk busesiyle öpüyordu. ağacın bir kısmı gölge içinde kalmış iken mütekaıbil kısmı beyaz bir ateşle tutuşmuş-çasına parıldıyor. demin birer siyah kütle odan bütün bu eşya şimdi parıltılı bir su ile yıkanıyor gibiydi.

hiç arkası gel-nıeyecekmişçesine geçiyorlardı. bir pencere ki içi nur deryası. sanki bir kamçı ile bütün ufuklardan bütün bulut kırıntılarını püskürterek oraya gönderiyordu. yükseltiyorlarmış gibi geliyordu. serpiliyordu. kopuvermiş. O. ay. şuracıkta pencerenin şu kenarından. fakat tam köşkün üstüne gelince artık birden tevakkuf etmişler zannolundu. üzerinden. Hafif bir rüzgâr uçuyor. serpuşların pullarıyle. bir nur tufanının şelâleleri taşmış idi. bunlar şu lâcivert meriler kubbenin zeveban etmiş parçaları. Bitmez tükenmez beyaz bulut parçalarını küçük küçük şamarlarla oraya sevkediyor. o vakit Ahmed Cemil kendisine. uğraşa uğraşa çekiyorlarmış. Şimdi. öyle değil.. mehip. bütün bu levhanın şekillerine bir hareket veriyordu. çılgın bir seyirle uçuşuyordu.. hâkim ve âmir oir nazarla bütün şu dağınık enkaza bakıyor. şimdi Ahmed Cemil gözlerini’ baktığı sema noktasından küçük beyaz bulutlar peyda oluyor. bir pencere ki semaların öte tarafından intırak ederek peyda oluvermiş. bunlar o ateşin buharları ki meçhul bir ufkun derinliklerine . metin. Ahmd Cemil’e. çektiler. şimdi oradan görünecek. Kendi kendisine diyordu ki: Hayır. bir ateş hazinesi. Şimdi Ahmed Cemil’in nazarında bu ay başka bir mahiyet alıyordu. kollarının zincirli bilezik-leriyle raksediyorlardı. rüzgârın önüne düşmüş. sırıtarak. buracıkta kımıldamadan seyretmek istedi. etrafından nazenin hıra-mma döşenen beyaz bulut kümeleri arasından bütün onüdebdep şâşaasiyle çıkıyordu. ispanyol havasının şarka mahsus aksak vezni Ahmed Cemil’in hayalhanesinde binlerce İspanyol rakkaseleri icat ediyor. bu bir pencere ki semanın şu lâcivert kubbesinde açılmış. Ahmed Cemil başını pencerenin kenarına dayadı. işte şu karşıki köşkün çatısının arkasında. bunlar işte o çatının üzerinden nazlı şaşaasını dökerek yükselen ayın karşısında parmaklarında zilleriyle. görünmeyen bir takım kollar zincirlerle şu ateşten kütleyi derin bir uçurumdan yavaş yavaş. bazan koşa koşa. rüzgâr. geniş bir istihza handesiyle bakan bu simanın muammasına uzun bir nazarla baktı. sonra bu bulutlar. sanki bu çehreyi nazarlardan kıskanarak saklanmak istiyormuşçasma şiddetini arttırmış idi. geceler ilahesi. Sanki semanın lâcivert ipeğine gerilmiş bir beyaz atlas ki -birdenbire tahrip edici bir nefesle parçalanıvermiş.Ahmed Cemil başını kaldırdı. bazan ağır ağır akarak. kâh çılgınca savrulan kar fırtınalı gibi yuvarlanarak geçiyorlar. Ansızın kırmızı kiremitlerin üzerinden bir nur çizgisi göründü. nr’teazzım. Bunlar hep beyaz idiler. ensicesi çözülüvermiş . Çektiler. kâh gergin kanatlı güvercinler gibi süzülerek.. ayaklarının halhalarıyla. altından.. Köşkün kırmızı kiremitlerinin arkasında güya bir bürkân menfezi açılmış. çıkıyor.havanın keyfî ıaksiyle dağılıyor. sanki altında parçalanan bu bulut kırıntılarını tezyif handesiyle temaşa ediyordu.

Lâmianin parmakları son karar darbesini verdi. gözlerini bir rüyanın şiirinde kaybolacak gözlerini gözlerine dikmek. sonra hazin fakat bahtiyar. mumlar söndü. Ahmed Cemil çekildi. Hüseyin Nazmi. Yarın sabah konuşuruz. o genç kız. Köşkün önünden geçen geniş caddeye çıktı. Ahmed Cemil’in düşünmeğe ihtiyacı vardı.. sonra çirkin hâin bir tebessüm açılıyor. puf. çocuk çalacak şeyi kalmadığını anlatacak bir eda ile kardeşine baktı. o genç kız.. bilmiyor. Bu çehre sırıtıyor. acı bir istihza ile daima sırıtıyordu. değil mi?. Ayaklarının altında çıtırdıyan kumların üzerinden yavaş yavaş. katre katre. sahrayı tutuşmuş bir derya içine alan mehtaba karşı hülya enginlerinde doalşmak istiyordu.dalıp gidiyor. gecenin uyku sükûtunu ihlâlden korkarak ilerledi... gülerek. . biraz ‘Çıkıp şöyle yalnız tenha yollarda gezeceğim..». akıp gidiyor? O genç kız ki tanımıyor. ellerini bütün hayatının bir teslimiyet hücceti gibi ellerine terketmek.. şair efendi. puf. görmemiş... Bana izin ver. Ahmed Cemil’e dedi ki: Bizim küçük musikişinasa alkış yok mu? Ahnıed Cemil ayağa kalktı.. Benim için yine kütüphaneye yer hazırlatmışsındır. parmaklığın kapısını açtı. bahçeye indi. bütün aşk kabiliyetinin hasretiyle seviyor. şimdi bütün bu gök duvarları çözülmeye başlayan buz safhaları gibi çatırdıya çatırdaya kırılıp dökülecek. . fakat seviyor. sanki yatağında yatmış manidar bir sevdalı bakışla: «Evet.. dışarıya çıktı.. şair efendi. Lâmia bir kahkaha ile: Matmazel uykuya kaçıyor.» diyordu. frenkvâri selâmladı. vücundun-dan haberdar değil. Onun için Hüseyin Nazmi’den kaçmak. Şimdi ay küçük beyaz bulutların... şimdi ay bütün tabiat “münevver bir aşk firaşı hazırlamak istiyormuşçasma altın bir fanus şeklinde duruyordu. Ahmed Cemil Hüseyin N&zmi’ye dedi ki: Artık sen de uyu. bütün gençliğin^sevdadan mahrum geçen ihtiyaciyle. başını dizlerine koymak.. sıcak yaşlarla ağlamak isterdi. Ah o gene. Gülüştüler.. Matmazel! diye başladı.. «evet. açılıyor. Hüseyin Nazmi: Mutlaka mehtaba karşı manzume söylenecek! dedi... bu bir muammayı andıran simayı bir yandan bir yana kaplıyordu. Kimindir o küçük seyyal sima ki hülyasının âyinesi üzerinden zapteaıı-miyen bir renkle güya bir bulut parçası altında mütemevviç. dedi ve kaçtı. alay ederek Lâmia’-nın karşısında eğildi. Onun ayaklarına atılmak. gönlü kırık fakat mesut. ona karşı yürüdü.... öbür tarafında yığılmış küme küme beyaz atlasların arasında. yavaş yavaş... kız! Ona ne vakit tesadüf edecek?..

sonra birden o tüller içinden sırıtkan çehresi çıkıvermiş. altından üstünden oynaşan. Şimdi bulutları.Ahmed Cemil artık ona bakmamak. diyordu. sahranın her köşesinden yekdiğerine cevap veren horoz sesleri bütün bu perişan gece zemzemesi: «Evet. Şimdi tâ uzaklarda bir köşkün havuzunda mehtabı selâmlayan kurbağaların çığlıkları. bulutlar. nazeninâne sallanarak fevc fevc geçiyorlar.. her dakika bir tenasüh silsilesinden geçen bu garip alay raksederek. «Evet. bir dakika beyazlıklar arasında kaybolmuş. diyordu.. o yürüdükçe sallanıyor. ipek tufanları mermer sütun enkazına.. fesime. vakit vakit bir tarafına isabet eden bir parça bulutla melûl ve gazaplı. şair efendi. o genç kız. bunların arasında bazan bir kırmızı kâğıt fener gibi donuk. biraz ötede azîm bir kuş gibi kanatları gergin. arkasından takip eden Ahmed Cemil’e aynanın içinden lâkırdı söyleyerek: On beş sene oluyor. baygın baygın süzülerek. sanki yerin sinesinden bir burkanın uğultuları içinden müşevveş bir mesturiyet-i mezbuhane ile çıkıyor.. daha sonra yine bir rüzgâr darbesiyle birden değişerek — kuşlar garip canavarlara. bazan bir bakır safha şeklinde bir ateş-renk. her kümesten. Ahmed Cemil’in gözlerinin önünde. dumanlar beyaz gül yığınlarına tebeddül ederek — her an bir başka şekle giren.» Bu gece Ahmed Cemil’in uykusunun semasında da dönen bulutlar arasında kırmızı bir müstehzi ay çehresi — daha ileride kaybolmuş bir ufukta. şimdi. ay. köpükler içinde müphem. mestâne atılarak. şair efendi. güya bir haset eliyle silinmiş bir sima — sonra bir ses ki derinlerden. evet tam on beş sene ki geceyi Beyoğlu’nda geçirdiğim vaki olmadı... dalgalar korkunç kasırgalara. sanki kollarına atılıverecek zannolunuyordu. o genç kız. yerinden oynuyor. O. afakin hangi meçhul köşelerinden nasıl bir hayat nefesiyle kanatlanarak şu baş döndüren seyran ile geçip gidiyorlardı ? Arasıra bir rüzgâr darbesine tesadüf etmiş dumanlar gibi dağınık. 8 Ahmed Şevki efendi akşam üstü bir aralık sahib-i imtiyazın odasına girdi. etraftan. . şurada beyaz bir ipek kumaş silsilesi şeklinde dalgalı. bitmez tükenmez bir alay ile geçiyorlardı. canlanarak. ayın önünde»:. kaçışan küme küme beyaz güvercin alaylarını seyre daldı.» diyordu. aynanın karşısına geçti. sahranın bir tarafında bulutlara karşı uluyan bir köpeğin av’avası sonra gecenin sükûnunu bir ok fırlatıyor zannedilen bir horozun semayı şişleyen sesi. bazan yüksele yüksele birdenbire patlamış bir dalga gibi serpintili. endamıma çeki düzen vereyim. o saatlerden beri semanın bilinmeyen sonsuzluklarından uçuşarak.. Biraz boyunbağı-ma. Bunlar nereden. hülyalarının şaşaasına o hazin altın ziyasını serpen bu müstehzi simadan gözlerini ayırmak istiyordu.. evet.

lâcivert. Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi o derece maruftur ki mutlaka bir lâtife edebilmek için vesile arayan Ali Şekib: «Ahmed Şevki efendinin şemsiyesi yalnız başına kalksa da salına salına Sirkeci’den ağır ağır yukarı çıksa. Sırıtarak Ahmed Cemile: — Fena değil a. diye. hem de köprüyü bir yandan bir yana istilâ eden siyah. Son vapura yetişecek olanlar koşuyorlar. bütün cadde ahalisi «Mir’at-ı Şuûn» idare memurunu» şemsiyesi gidiyor.. nefti bir alay canlı müthiş mantarlar gibi havalanarak. Saib ile mukabele ederek tashihlere bakan Said’i selâmladıktan sonra merdivenleri indiler. Bu şemsiye ile Ahmed Şevki efendi o derece bir vücut olmuşlardı ki şemsiye nerede görülse Ahmed Şevki efendi de mutlaka orada bulunurdu. Gala-ta’ya geldikleri vakit buraya mahsus gece hayatının uyanmaya başladığını gördüler. Ahmed Cemil hem refikinin nefti şemsiyesi altında her iki adımda bir serdettiği mütalâayı dinliyor gibi sükût ederek yürüyor.Ahmed Şevki efendi kendi kendisine aynanın içinde sırıtıyordu. gidelim mi ? Heyet-i tahririye odasına uğrayarak henüz icmalini bitiremeyen Ali Şekib’i. akşam üstlerine mahsus heyecanının henüz bakiyesi vardı. Ahmed Şevki efendi iyice sıklaştı. Allah vere de Raci’nin maşukası. Şu yaz yağmurunun altında şemsiyenin tozları yıkanarak iki refik böyle yanyana. meyhanelerin camlarından sızan . Ahmed Şevki efendinin sağma geçti. gösterirler. işte fena değil. Saat onbir buçuğa geliyor.. Şemsiye açıldı. şişkin karnını biraz basmak için keten yeleğin arkadan tokasını biraz daha sıkarak — şu seyrek bıyıklara da biraz genç bir eda vere-bilse — yok. küçük bir çadır kadar bir şemsiyesi vardı ki Saib dört senelik olduğuna yemin ederdi. arasıra tek tük arabalar halkı yarıp yağmurun altında ıslanan arabacıların şakırdattıkları kamçı tarakalariyle geçiyorlardı. benim şemsiyeme kendim zor sığıyorum amma varsın sol tarafım ıslanı-versin. Ahmed Cemil. O akşam Palais de Cristal’de yaşlanmış bir adam halinde kendisini göstermeye lüzum yok ya! Biraz şu ince siyah boyunba-ğını çekerek. sokağın çamurlarında kahvehanelerin. bence hava hoş! Senin şemsiyen var mı? Ahmed Cemil başıyle işaret etti: Öyle ise ikimiz bir şemsiye ile idare ederiz... birdenbire camları döğerek düşen bir sağanak şu mütalâasına fasıla verdi: Ay yağmur yağıyor. kol kola yürüdüler. sallanarak yürüyen şemsiyeleri seyrediyordu.. Gerçekten doğru yola baktılar. Ahmed Şevki efendinin koyu aefti alpagadan. Dolgun yanaklarına henüz giremeyen kırk şu kadar senenin tahrip çizgilerinden azade çevresini pek beğeniyordu.. fesini azıcık şöyle öne doğru eğerek. Köprü başına geldikleri vakit etraftan akıp gelen iıal-km.» derdi. Ahmed Şedd efendi lâkırdısını bitiremedi.

Şevki efendi artık şemsiyesini açmaya lüzum görmedi: Ne olacağını ben şimdiden keşfediyorum. biz karşıdan bu hâli seyrettikçe geçen gün matbaada ağlayan kadın gözümüzün önüne gelecek. size: «Anlatamam ki. Bize şöyle bir ufak aşinalık edecek. Ahmed Şevki efendi cebine davranarak dedi ki: Şimdi bu pis havada nerede vakit geçireceğiz? Ahmed Cemil: Kahve kahve dolaşırız.. yolcuların ayakları altında kaçışarak oynaşıyordu. diyordu.. nihayet kalkıp gideceğiz. dedi. hapishanelerden geçenlerin hissiyatını tahlil vasıtası hep Ahmed Şevkinin şu kaba gözlerinde saklıdır.. Kadın ölünceye kadar boşa çıkan hayatına ağlar.. Ahmed Cemil o hayatı bir iki kere yakından görmüş.. Tünelden çıktıkları vakit yağmuru kesilmiş buldular. Erkek de hep kendi hreketine karısını sebep bulmaya çalışarak sonuna kadar devam edip gidecektir. fakat doğru mütalâayı dinledikçe zihnen o esası tevsi ve tezyin ediyordu. İnsanlar tuhaftır! Fena birşey yapmakta olduklarını hissedeeck olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Ufak bir cevelândan sonra Tünel’e kadar geldiler. tramvayların te-kerleklerri. kabil değil. Tünel’in içinde arabaların sarsıntısı arasında Ahmed Şevki efendi: Biz bu akşam çıkıyoruz amma ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Netice? Ahmed Cemil gülerek: — Hiç!. yahut bir takım sebepler mevcut olduğuna inanmamıştır amma tetkik edilmek lâzım gelse hiçbir şey yoktur. Bilseniz beni mazur görürsünüz. hepsi de kendi kendilerine icat edilip itina ile takviye edilmiş sebeplere tesadüf edersiniz. yalnız ince bir serpinti vardı. o kadar.ziyalar sokaktan geçen arabaların. Nerede oturacağız? .. İşte Raci! kimbilir. Kötü işler sahibi olanlara sorunuz. tesis edilemez. herkesin eğlenmek için can attığı Beyoğlu’nu bir kere de şu yaşınızda. şu âmî. Onun için öyle sebepler “ardır ki henüz kendisi bile tahlil edip bir surete bağlayanıamıştır. karısına hiyanet etmek için kendisini ne kadar haklı bulmaktadır. Hiç olmazsa sanki birçok sırların mevcut olduğunu f arzettirerek güler. yahut gözyaşları deva olmazsa başka bir yerde teselli armk ister. diyordu. Bakalım can atılacak bir yerini bulabilir misiniz? dedi. karıdan yüz bulabildiği kadar etrafında dolaşacak. diye düşünüyordu. Ahmed. Ahmed Şevki efendi sükût etti. fakat zihni hep bu mesele ile meşgul idi. Ona Palais de Cristalde tesadüf edeceğiz.» demek ister.... bir aralık şu mütalâayı ilâve etti: Karı koca arasına böyle bir muhabbet fasılası girince bir daha iyi bir muaşeret. Mahkemelerden. Ahmed Cemil refikinin felsefesini. o maişetin sefaletinden titremiş idi. onbeş sene sonra dolaşınız..

rengi uçmuş gördü. iyice gece olmuştu. sevdiği bir adam kabilinden acımıştı. Ahmed Şevki efendi: «Ben bir tek parlatayım!» dedi. fakat bu defa çehresinde saadet rengi sanki bir alevle kavrulmuş gibiydi. Sonra bir gün tâ kendisinin önünde genç kızın birisine — bıyıkları rnacar tarzında kalkmış. Ahmed Şevki efendi ile buraya oturdular. Ahmed Cemil resimli gazeteleri istedi. burası... meselâ birisinin evinde hastası olduğunu daima taşıdığı ecza şişelerinden anlamıştı. birkaç ay sonra ona yine tesadüf etmişti... Cambrinus var. o çehrelerin kimisinin paltosundan. ispanyol şapkalı. ruhuma kasvet geldi. Hikâye yazmak isteseydi bunların her birinde bir mevzu bulmuş olurdu. dedi. saadetler saçılıyordu. düğmeli sarı potinli birisine — baktığını gördü. Sonra Ahmed Şevki efendi geniş bir nefes aldı. Acaba nesidir? Çocuğu yahut karısı. hissedilir. binlerce beşer hayatı geçerdi. şu kahvenin şu kısa kadife iskemlesi onun için zengin bir kütüphane idi ki muhteviyatı.. Burada şu suratlarını gazetelere sokmuş. bir takını çehrelere birçok defalar tesadüf ede ede şu halkın içinde kendisine mahsus âşinâlar bulmuş. Ahmed Cemil resimleri seyretmekle bir müddet vakit geçirdiler. orada ön tarafta bir yere oturur. Beyoğlu’nun en ziyade haz ettiği yer Luxsenburg kahvesi idi. gözlerine yeni bir melal düştüğünü gördü. yahut gözlerini sokağa dikmiş bir alay halk arasına girip nefsimi hapsetmekten bir lezzet alamadım. birisinin elindek paketten. zihnen birer dakikalık zaman içinde bu çehreler için birer mufassal hikâye yazardı. o kadar. görünmez. paçaları kıvrık pantolonlu. Ahmed Cemil buna güya tanıdığı. ya gazete okuyor. Buraya gele gele.. Bundan sonra her tesadüf edişinde genç kızın simasına başka bir yeis.. Sonra bir gün onu büsbütün çökmüş. tek gözlüklü. Bu masaların etrafında birçok adamlar ya bira içiyor. bu binlerce yolculardan intihap ettiği bazı çehreleri oturduğu yerin mahdut nezaretli dairesinin müsaade ettiği kadar takip eder. delikanlı kayıtsız bir eda ile şapkasını kaldırdı. şetaretler. Şüphesiz bir aşk faciası. Yine bu âşinâlar içinde bir genç kız tanıyordu ki ilk gördüğünde bütün vücudundan neş’eler. küçük kadife sandalyeden taşan vücudunu birkaç kere nasıl yerleştirebilmek lâzım geleceğini tâyin için kımıldandı ve sonra refikine doğru eğilerek: Ben burada sıkıldım. . Central var.. ya yavaş sesle konuşuyor. br kadının yanındaki çocuktan mânalar anlar.. Lambalı duvarların. Ahmed Cemil’in böyle önünden yüzlerce. mücelledatı okunmaz. kimisinin eski elbisesinden.. dedi. dedi. Elinde artık ilâç şişesi yok. şu halin bir aynı! Bir fark varsa da biraz daha kapalı. üzerinde siyah elbise vardı. fakat o nazar. Canınız daha kapalı yer istiyor ise Couronne var.... tavanların arasında mermer masalar. Ahmed Cemil tebessüm etti: Nereye gitsek böyle değil mi? Burası Beyoğlu kahvelerinin en eğlencelisidir. anlaşılır. Ahmed Şevki efendi kendisini şu âlemde garip bulmuş gibi etrafına yabancı yabancı bakmakla..Ahmed Cemil: — Luxsenburg’da. Ahmed Cemil genç kızın bütün yeis kitabını bu nazarda okudu.

mahrumiyetine mazhar olduğu rağbete hiddet etaiş gibi: Öyle ise ne için geliyorsunuz? dedi. Şehzadebaşı’ndan. Beni tet-kikat icrasına müsait bir yere götürünüz.. Siz on beş sene evvel niçin gelirdiniz? Ahmed Cemil’in bir gülümseme ile refakat eden bu sualine Ahmed Şevki efendi bir sırıtmakla cevap verdi. biraz ciğerlerimiz toprak ha-vasiyle tazelenir. yemeğimizi yeriz. Ahmed Şevki efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı: Aman sıkıldım... daha doğrusu bir itiyat eseri olacak. VE SİYAH 93 Oh!.... ondan sonra gider. Ben her yerde eğlenirim. . Ta gecenin yedisinde sekizinde avdet etmek zahmetine katlanacaklardır.. îşte Beyoğlu. işte Beyoğlu’nun zevki!. beni düşündürecek şeyler bulurum. nasıl etmeli? diyordu. Daha sonra. kapısı açıldıkça sokağa duman1! karışık bir karık kadın sesiyle bir çatlak keman ahengi fışkıran kahvelerden birine gidelim. Ekseriyet?. O devam etti: Ekseriyet sebep olmadan gelir.. Ne derseniz deyiniz.. kâfidir. yolda Ahmed Şevki efendi ikide birde sahra havası arayan ciğerlerini şişirmeğe çalışarak: Şu Raci’yi ne yapacağız? Bilmem. buralarda roâhza iki kadeh bira içmek bahanesiyle tâ Aksaray’dan.. öteden “beriden gelmiş yüzlerce ladam görürsünüz. Kahve kahve dolaşırız. oraya kadar azimet ve avdet seferini ettiler. Sebep? «Ben bu akşam Beyoğlu’nda’idim!» diyebilmekten ibaret bir itminan.. isterseniz Palais de Cristal’in.. yahut ertesi gün kalemde «Aman dün akşam Cent-ral’da ne kadar eğlendik!» tarzında bir yalan. Şişliye kadar gider geliriz. herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için....kasvetli olmasından ibaret. Ahmed Cemil refikinin Şişli’ye kadar toprak havasını bulamayacağına güldü. her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız. saatlerce oturayım. Muhtelif sebepler var! Beni sormayınız. Beyoğlu’ndan zevk alanlar içinde benim nokta-i nazarıma nefsini koyanlar belki çoktur. fakat muhalefet etmek de istemedi. demiştim. şuradan açık bir tramvaya bineriz. varsa ekalliyeti teşkil ederler.. hattâ bir mahalle kahvesinde bile. Ahmed Şevki efendi güya Beyoğlu’nun şu derece zevkten. Con-cordia’nın yanlarında cam kapılı. içi daima gürültülü. Seninle ne yapalım bilir misin? Yağmur dindi. hafif bir serinlik var.

teklifsiz tavrına. bacaklarına emin olamayarak yavaş yavaş yürüyordu. ötede beride başlamak saatini bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar. Raci değil mi?.. Ahmed Cemil biraz tereddütten sonra: Şuraya! dedi. pis. galiba dükkânları erkence kapanmış civar tuhafiyecilere mensup iki çırak. İki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden tâyin edemediler. sıvalan.. Bir kere İzmir’e kadar gitmiş olan Ali Şekib bu kahvelerin umumuna birden İzmir kahveleri namını vermişti. kahvelerini bir de nargile içm?k üzere Te-pebaşı caddseinin karşısındaki kahvelerden birine gittiler. yemek fasılasına müsadif olan şu saatte. Henüz kalabalık yoktu. kademeleri aşınmış. Karşılarında bahçenin. Ev yemeğinden başka yemeklere alışmamış adamlara mahsus bir tiksinti ile yemek yediler. pervasız. iri iri kahkahasına. kapalı kalmış ağır bir hava karşıladı. Raci bahçenin kenarından ayaklarına.. Ahmed Şevki efendi buradan pek ziyade haz etti.. duvarları kirlenmiş merdivenden yavaş yavaş çıktılar. Palais de Cristal’in merdiveninden çıkarken Ahmed Cemil refikine dedi kî: İşte istanbul’un en yüksek kafe konseri: Kasr-ül billur!. o kadar. Kadri itibariyle mi.. iki genç. hattâ masaların arasında kızı kovalayışına bakılırsa kahvenin alışık müşterilerinden biri olduğu anlaşılan ittAivESITAH 95 kıranta bir genç!. fenerleri söndürülmüştü... değil mi? dedi. Ahmed Şevki efendi: Aman ne güzel! ne güzel! diyordu sonra birdenbire Ahmed Cemil’in kolunu çekti: Baksana.Ucuz olsun maksadiyle Ahmed Cemil refikini Glavani sokağında La Bella Venezia lokantasına şevketti... Ahmed Cemil: Oraya gidiyor olmalı. kahve direktörünün gözü önünde mülâtaf attan çekinmeyi sine. . baksana. bir kenarda hizmetçi kızla — kırklık şişman bir karı.. kendilerini müskirat kokusuyle dolu. biraz sonra biz de gideriz. Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir lâtif bir kır kokusu vardı. bir iki masanın başında vapurunun limanda bir gecelik kalmasından istifade ederek Beyoğlu’nda şu zevk âlemine düşmüş siyah tırnaklı. Bahçe gözlerinin önünde bir sahra gibi görünüyordu. Dar. ateşin karşısında kavrulmuş şimali bir ateşçi. Sahnenin yanında bir kanepeye oturdular. fakat hizmetçi kızlar herhangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır — tenhalıktan cesaret alarak şakalaşan. irtifai itibariyle mi? Her iki suretle.

. onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lâzım. tık. Fakat para nereden bulmalı?. Ahmed Cemil bunu zihnen «Serdâri zümre-i musikiye» diye tercüme ediyordu — kemanın yayiyle nota sehpasının üzerine urdu. ötede beride yorgun bir tavır ile hergün ayni ıttırad ve yeknesaklık ile tekerrür eden maişet külfetinin ibtida saatine intizar ederek dinlenen. Ahmed Cemil güldü: Buranın en nefis içkisi! İsterseniz kahvesinden ziyade nohut unu ile pişmiş bir kahve. Çünkü çocuk bir değil. evlenecek. Bohemya’nın kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır. Raci gelmemiş. galop’la kimbilir kaç yüzüncü defa tekrar başladılar. sekiz on lehli kız pinekledikleri yerlerden yorgun tavırlarla kalktılar. bıyıklarının ucu vakurane kıvrılmış Chef d’orehestre. . nişanlısı var. ihtiyar bir baba ki artık kendisi için gittikçe hisset gösteren topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor. güzel çirkin yahut hem güzel hem çirkin. daima.Daha pek erken. ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor. gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye maih-kûm olmaktan sararmış. geldi. kimisi davulunun başına geçti. her birini bir tarafa sevketmek. Çocukların en büyüğü kız.. ki¦ misi kemanını aldı. ne ekmek! Çocuklar o kadar çok ki. Ahmed Cemil: Gürültü başlıyor. omuzları kabarık. dedi. Fakat yetiştirmek mümkün değil. Şişman karı masaya sekiz on tane kibrit bırakarak gitti. emir bekledi. şu bedbaht kızcağızlar bu kemanlardan. sonra bu biçareler hakkında düşüncelerini. O vakit bütün o iyi ahenk edilmemiş kemanlar şüpheli bir ahenk muvazenesi ile... Yüz paraya gece yarısından iki saat sonraya kadar şu kanepe ile masayı satın alıyoruz. kulübenin bir tarafında çorap örüyor. ne çorap yetişiyor. ellerini masaya dayayarak durdu. Ahmed Cemil: İki gazoz! dedi.. O vakit ailece düşünülür.... Ahmed Cemil bir analık: Zavallı mahlûklar! dedi. reis bir ciddî tavır ile yayını bir daha urdu: Tık. cihaz ister. merhamet hislerini refikine tefsir etti. Avusturya’nın. tık. hem genç hem ihtiyar.. Kısa boylu. Almanya’nın. kapalı yerlerde yaşamaktan. davullardan şu perişan nağmeleri kopardıkça neler düşünürler! Hepsinin ta uzaklarda.. Şişman karı bir aralık kıranta âşığından kurtuldu. elli kere cezveye atılmış bir çay içebilirsiniz. her vakit sofrayı yarı aç yarı tok tekket-mekten... en duygusuz kulakları isyan ettirecek bir ses tenafürü ile her gece çalına çalına sanki yıpranmış. Bunları ayıklamak lâzım. simasının rengi uçmuş. gözlerinde gözlük. başı dik. çökmüş bir valide. Kimbilir. gençlik görünüşünü şimdiden yaşama füturu bürümüş. fakat şimdi müdavimler sökün ederler. Ahmed Şevki efendi gazozu içmedi...

bis. bastonlarını iskemlelerine çarpanlar. Birisini tanırdım. Gidecek. hatıratının arasından neler geçiyordu?. •gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti. ya komşunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılı-verecek. yahut hiç olmazsa kollarına atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşıkından «zavallı sevgilim! Ne kadar bozulmuşsun!» tarzında bir serzeniş işitecek. bu murdar karanlık bir odanın penceresi kenarında arkadaşlarının istihzalarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan buse ihtiyacına bir tesliyet kevseri serpiyorlar.. . süzgün gözlerle biraz mii-tebessim. cihazını habbe habbe toplayacak ha-yat-ı istikbalinin ekmeğini buralarda kan kusarak. Galiba nişanlısından gelmişti.. fer-yadiyle bağıranlar.. Acaba şu pis kahvenin şu murdar sahnesi karşısında şu mülevves musikinin arasında o mektuba gözü iliştikçe ne görüyor. bir köşede senelerce keman çalacak. mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm. Şu davulcuyu... Kahvenin..Her gece bütün erkân hazır olduğu halde yorgun baba — çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen — anneye tasavvurunu izah eder. bis... fakat gariptir ki kız da meyus aşkıyle beraber ağlardı. ara sıra o. ve sonra mes’ut olmaya çalışacak. bunlardan birine taaşşuk etmişti. Fuhuşun çirkâbı içinde yüzdükleri halde hemen hepsi memleketlerine avdet ettikleri zaman nişanlılarına izdivaç elini pâk ve saf olarak uzatırlar. önündeki notaya değil biraz aşağı bakıyordu.. Gözlerinin şu mektuptan notaya. evin kızı gidiyor. ara sıra nöbetini kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor sonra hemen yine mektubuna bakıyordu. askerliğe gitmiş. dikkat ettim. nihayet iki katre yaş ile bu bahse hatime verilir... Bir gece hiç unutmam: Yine burada idim. Refikinin bazı asaslara müteallik bahs açtıkça mukaddemeden uzaklaştığı kadar hatime vermek maksadından da ayrıldığını bilirdi.. Acaba kimden ?. Ne için? Kimbilir belki o nasipsiz sevdaya karşı samimî bir merhamet hissettiği için. reise ve halka göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu.. Bu mektup. geçen gün müracaat eden herifin teklifini kabul etmekten başka çare olamayacağını anlatır. sonra senelerce mütehassiri olduğu aile ocağına avdet edince ya babasını ölmüş bulacak. Bu gece dinlemek nöbeti Ahmed Şevki efendiye gelmişti.. bu cihaz toplamaya çıkmıştı... notadan mektuba seMAİ VE SİYAH 97 feri esnasında ne büyük fark vardı! Notaya geldikçe ciddî bir nazar. inanır mısınız? Bunların hemen hepsi namusludur. ayak vuranlar. devamına mâni oldular.. Her ikisi de günleri sayıyorlar. Zavallı çocuğun bütün meyus aşkına karşı kızdan bir ümit cevabı çıkmadı.. aç yaşayarak tane tane tedarik edecek.içi dehşetli bir gürültü ile doluyordu. O vakit gözlerimi -cehresinden ayırmadım. kışlanın bir tarafında acele karalanmış. Fakat şimdi Ahmed Cemil’in devamına diğer bir mâni vardı. Nereye? Kaza rüzgârı nereye sevkederse. Şüphesiz o.

Şimdi iyice kalabalık vardı. ne kad&r aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır Nihayet düşe düşe bu zavallı mahlûk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu biçare şu kasr-ı . bu âlemde bir letafet olmak lâzım gelse onun bir başka tarzda olması lâzım geleceğini düşünürdü. tiyatroya izin alıp da îalasıyle gizlice anlaşarak şuraya gelivermiş bir çocuk her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktaü.Bunlar hep şu karık sesli. gördüklerinden. O zavallı da sahnenin kenarında tekrar davet olunmaya intizar ederek duruyordu.. artık bundan bıkmış göründüler. daha doğrusu bağırdığı müstekreh bir Alman şarkısının anilamadıklan letafetine mi? “Mehtaba karşı gezelim” derken polka oynayan şurada bir biftekle bir tabak makaronya dilenmek için kinbilir nerede işitip ne yolda indî değişikliklere uğrattığı bir parçayı her gece şurada iştira pazarına çıkaran bu karının gülünç vaziyetlerine mi? Ahmed Cemil bunların hiç birisinden haz almazdı. hele iki kere ne oduklarını anlamak için tesadüfle girdiği bazı muaşaka pazarlarından bir daha oralara avdet etmemek ahdiyle çıkmış idi. Onun için şu yaşına kadar birçok refiklerinin eğlencelerinden ayrılarak bütün bu âlemlerden uzak kalmış. fuhuşta bile bir ziynet. Bir kadın bir kerle uçurumlardan yuvarlanmaya ibaçfladı mı artık sukutuna hatime verecek nokta yoktur. yarın iki kere de çağır ılmayacak. dükkânını kapadıktan sonra eğlenmeğe çıkmış berberler.. sükûtu görünce kulisten kayboldu.. o zaman? Haydi daha aşağı bir yere. Sonra bir sürü alkış! Sebep? Türlü emraz ile karılmış sesiyle. esnaf çırakları. Sonra dirseklerini masaya dayadı. bu halka baktı. her şeyde hattâ sefalette. türlü sefahatlerde yıpranmış boyalı suretiyle şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği... Ahmed Cemil bunu da fanketti. öbür gün bir “defa bile görünmesine müsaade olunmayacak. olması lâzım geleceğine kani idi. bıkıp da bir akşamı Beyoğlu’nda geçirmek isteyen bir bey. o vakit demin nefret ettiği bu karı hakkında âdeta bir merhamet duydu: Ah! Bu hayattaki faciayı hissetseler. Baygın nazarlar. Pervasız kahkahhalar. acaba bu kayıtsızlar güruhu şu sefaletin karşısında böyle gülerler mî ? Şu zavallı kadın için bu şarkı sanatı da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. Geniş tebesünıler. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı gösterileri.. işittiklerinden pek ziyade eğleniyorlarmış gibi güMai ve Siyah — F. 7 lüyorlardı. tüccar yazıcılar. boyalı kadın için! dedi. mâhza eğlenmek için iki kere lütfen kendini tekrar sanneye çağıranlar üçüncüsünde bıktılar.. olmasını isterdi. çenesini avuçlarının içine aldı. bir İngiliz yük vapurune mensup beş altı tayfa... Burada ne var “i” Bu halk bunun nesine aldanıyor? Sahnedeki karıyı üçüncü defasında alkışlamadılar. Onda bir illet vardı.. bütün bu halk şurada bulunduklarından memnun gibi görünüyorlar. nihayet kahvenin müsteciri mukaveleyi tecditten imtina edecek. ibir başkasının gelmesi için herkes sükût ediyordu.

anlaşılan bu karayı seviyor. önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyomıuş gibi gözlerini sahneden ayırmayarak. Artık her ikisi de sahneyi unuttular. o vakit bir operanın arasında söylediği tapu topu iki mısra’lık bir parça.mes’ut bir aile annesi olmaz mıydı? Ahmed Cemil yine sükûta mecbur oldu. yavaş sesle: Biz şaşkınlık etmişiz. .. Raci orada kapının kenarına dayanarak güya şu âlemi görmüyormuş. henüz hayatından bir aşk hiyaneti geçmeden bu neticeyi gösterseydiler: «İşte. demetler almış. dişler bozulmuş. Nihayet alkışlar bitti. Yunanlı bir karı ingilizce parçalar okudular.AJ. yanaklar çökmeye başlamış. bir Iskoçya dağlısı kadar iri-Mr^AîmanTrarîsı s^Jmenin_tahtalarını çatırdatarak göründü. iri Alman kaauu MAI VJtü SİYAH rısı kulisten büsbütün kayboldu.. demetlerin içinde mücevherler bulmuştur. birden Ahmed Şevki efendi kolunu~dufttlî7~<<baksana bizimkine baksana. yahut bir balet’de giy-liği lâtif bir elbise için yüzlerce adamlardan iltifatlar dinlemiş.. salonun kapısında ayakta gözleri sahneye merkûz Raci’yi gördü. Bitirsin de yanlarına gidelim.VESIYAH 90 billûr’un şu köhne sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir? Şimdi bir nazar-ı meyus ile kaybolduğu şu kulisten on sene evvel meselâ Vinaya operasanda figurante. Romanyalı bir kız Rumca. bugün şurada şüphesiz bedbahtlığın bütün acılığını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu mahlûk. dedi. muhtelif lisanlardan şu sahnede türlü beşer nesilleri arasında garip iz-1 divaçlar icra ettiler. Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu pest sesle iştirak ettiler. dikkatleri hep Raci’-nin hayran âşık vaz’ına mevkuf idi. düdük bir sesle İspanyol bestekârı Iradiyer’in meşhur Paloma’smı öttörmeye başladı. Sonra yavaş yavaş sukut.» AhmedTîemîrBâşînT^evirdî. bir çiçek imalgâhında işçi iken. yorgunluktan mütevellit bir ihtiyarlık. Havalar. hergün çehresinde tamir olunacak bir fazla harabı. annenin dizinden kaçacak olursan buraya geleceksin!» diyeydiler.JM.^Nihayet biri. muganniyeler biriıbirini takip ediyordu. sesi karılmış. nihayet işte şu müstekreh karı.. yalnız her parça bittikçe halkın alkışlarına iştirak ederek duruyordu. velhasıl birşey imişdir. Ahmed CemTITxu anuhip şekle bakmakla meşgul idi.. ya bir mağazada satıcı ya. Artık Ahmed Cemil dinliyordu. Acaba henüz saf bir genç kız iken. o vakit Raci de etrafına bir göz gezdirmeği bile fazla bularak çekildi.. şimdi sahneye diğer biri çıkmıştı: Bir Fransız romanciere’i. ehoris-te. o içeride imiş.

Ahmed Şevki efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı. ilik defa girilen yerlerin iras ettiği tereddütle buraya girdiler. Ahmed Cemil’in tahmini doğru çıktı. boş olarak yalnız iki refiki gördü. tek gözlüklü birisinin gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmağa çalışarak şu tuhaflığına sahte kahkahalarla gülen bir fransız karısı. etrafına gezdird’ği melûl nigâhı görmemek için gözlerini çevirdi. o vakit üç arkadaş arasında kesik kesik bir muhavere başladı. Ahmed Cemil yanılmamıştı. Burası ö kadar Hususî bir dairedir iki kınk paralık şeye kırk kuruş vermek fedakârlığına katlanabilen herkes buraya girebilir. mermer masaların.» dedi. Nihayet karı Raci’nin musîr istirham tebessümüne karşı isyan ederek sert bir çehre ile döndü. Raci oturduktan sonra karı iri vücudunun üstünde küçücük duran başım sallayarak. kadife iskemlelerin. Raci bir kelime bile söyleyemedi.ğ ziyalı lambaların. «Bir bira?» dedi. etrafta bulunanlara pek mühim ve tuhaf bir şeyden ibahsediyorlartmış zannını vermek için ıb:r dakikada beş kere gülen iM karı.. kanepelerin birinde yanındaki yaşlıca efendinin müsait nazarı altında karşısında esneyen Türkçe bilmez Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzükleri muayene etmekle meşgul. gülmeğe çalışarak: Buraya siz de gelir misiniz? dedi. birbirine bakıştılar. muhte-riz henüz çocuk denecek kadar genç bir bey. aynanın içindeki suratına gülerek duruyordu. Üzerleri keten örtülü kanepelerin. aynanın iç:nde sahnenin yorgunluğundan bozulan simasını tamir ile meşgul maşukasının arkasında. sonra hiçbir lisana mensup olmayan bir istihfaf sayhasıyle «Puah» dedi. tâ odanın ortasına gelince etrafına baktı. mahcup. birkaç safderunun daha vüruduna intizaren ipekli esvaplarını sallaya sallaya piyasa eden. Yavaş yavaş. Ahmed Şevki efendi arkadaşını kaldırdı. İki arkadaş bir kenara oturdular. indî bir opera parçasını ıslıkla çalarak. git buradan!» ded\ O vakid Ahmed Cemil zavallı Raci’nin perişan halini. askerce yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı. soluk aynaların miskin âhenginden terekküp eden bu manzara. Ahmed Şevki efendi «Otursana. arkadaşlarına bakıyordu. Ahmed Cemil sudan bir cevap verdi. olanca kuvvetiyle açılmış ç. bu gece başka bir müşteri bulmaktan ımeyus oluncaya kadar tertip edilmiş ter desise.İki refik nazarlarıyle Raci’yi takip ettiler. biraz mahcup. Öteden (beriden bahsettiler. O. Raci’nin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu. karı cevapsız kaldı. kan gittikten sonra ayağa kalktı. ötede beride daha bazı zümrelerle tekemmül ediyordu. yanlarına kadar geldi. hiç biri bahsi hepsinin . Raci tâ ileride.. kısa fistanının altında beliren kalın biacaklaMnı ıslığın tarabıyle uygun askerce atarak yürüdü. hiç tebessüm etmiyor. Raci muganniyelerin dinlenme yeri yahut safderunların mezıbahası’ olan hususî daireye girdi. Ahmed Şevki efendi dudakları arasından: «İşte biçare karısının intikamı!» dedi. yanlarına geldi sırıtarak eğildi. iskemlelerden birine yıkılmak nev’inden düştü. Ahmed Cemil başını silkerek: — Zannetmem. Şimdi gözlerinin önünde garip (bir manzara vardı: Bulundukları yer küçük denmeyecek kadar iki odanın birleşmesiyle hâsıl olmuş genşiçe ıbir yerdi. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor.. dedi. bağırarak: «Ben istemez. yürüdü..

. Ahımed Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan. Ahmed Cemil’in Hüseyin Nazmi ile geçirdiği gece. kendisinde kudret görebildikçe yazmağa sarfetti. hayat felsefesini verebilmek için ancak kendi tahassüslerini rehber ittihaz etmekle dar bir daire içinde fikrini hapsetmiş olacağını. vaktiyle yapılmış esvap bozuntularından. son defa olarak Raci’nin halini bir daha görmek istediler. karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş kostümlerden kesilerek biribiriyle uydurularak icad olunma türlü kılıklar. Ahmed Cemil gözlerini bütün bu muganniye alayından. Ahmed Cemil’in itikadına nazaran ağlıyordu.. türlü milliyetlere. Bir senelik hayatının ma’işet derdine mevkuf olmayan bütün saatlerini ibu eserin fikrini yakan icadı derdine vakfetti. eseri hakkında bir taze şevk uyandırmış idi... Borçlarını tesviye ettiler..» diye teşvik eden sulu efendinin bir türlü teşviklerine uyamayan güzel Ibir genç beyden nefrete benzer bir şey duydu. Şiımdi Raci’nin maşukası iki alaycı gencin arasında bacaklarını uzatmış kollarıyle gerinerek delikanlıları kanepenin üzerine devirmeğe çalışıyor: Raci de bir kenarda mermer masanın üzerine kapanmış Ahmed Şevki efendinin iddiasına göre uyukluyor. dedi. dar işlemeli bir arnavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman ibir kadın şu yeleğin altıma peşleri yırtmaçlı bir cinli entarisini münasip görmüştü. Hiçbir zevk-i mahsusa yapılmış olunamayan kıyafetler.. burada bulundukça Raci’nin serbestçe mu-aşekasına mâni olacaklarını düşündü. Hususî tarafa şöyle bir baktıllar. Ona tasavvur ettiği incelikleri. mükemeliyetini temin için meşherlerde dolaşan meselâ .. Eski ipek kumaşlardan. Ahmed Şevki efendi oturduktan sonra: Sanki neye geldik? Bu hali görmüş olmaktan başka bir şey kazandık mı?. diğer biri Marie Antoinette yakalığa altına bir Vaudeville Soubrette’i gibi kısa fistan giymiş. her biri başka bir fuhuş zemininde yetişmiş. bellisiz yaşları saklamak için kutusuyle boşaltılmış pirinç tozlarıyle solgun dudaklara taravet vermek için yavaş yavaş miyarını kaybederek ibzal ile sürülmüş kirimizi boyalar altında bu çehrelerin sırlarını görmeğe çalışıyordu. Ahmed Şevki efendiye «Yine yerimize gidelim mi?» dedi. bir başka âlemden düşmüş şu garip mahlûk sürüsünden ayırmıyor.. O günden itibaren tasarruf edebildiği bütün zamanlarını onu düşüijüp beslemeğe.. levhasının nezahetini. alkış gürültüleri arasında geçtiler. hiç olmazsa çocuk meselesini söylerim. Birisi bir Normandiya köylüsü kostümünü andırır ibir esvaba fmesepL bir Pompadour ibaş yapmış. Artık burada yapacak bir şeyleri kalmamıştı... ben yarın açılının. sonra bir müddet düşünerek: Ne olursa olsun. san’at şeklini. Dedi. Raci’yi selâmladılar. yerlerine gittiler. şu şakalaşan budalalardan ötede hâlâ yanıbaşında «Beyim! haydi. türlü memleketlere mensup.beyninde yer tutan mes’eleye irca edemiyordu.

tetkikten. san’-ate verdikleri ehemmiyeti gördükçe.. bütün parnasienileri. Kamusun havsalasına sığâmâyacak kadar garip lügatleri bir yere toplayan eski zaman münşileriyle benim yapacağım şey arasındaki sanat farkını elbette anlayanlar olur. Ahımed Cemil bunları okudukça yarım asırlıik bir zaman içinde Verlaine’a kadar şiir fikrinin kesbettiği inceliklere.Ram-forant’m bir çehresi karşısında günlerce temaşaya mevkuf kalan ressamlar gibi şairlerin de hislerini şiir bedialarıyle tevzin etmeleri lâzım olduğunu bilirdi. daha sonra Paul Ver-laine’in tohm-ı dehasıyle yetişenler. Bunlar ne için kamus köşelerinde unutulmuş? Ne güzel şeyler keşfetti! Kimisinin bir fikriyle tetabukuna. Sylvertre’ler. Haftalarca mütalâadan. «Gözlerinde eşya ve hakayıkı büyüten bir cam varmış» hükmüyle hakikatin fevkinde buluyor. sonra Prudhommelar. hattâ artık er zamandanberi «Gencine-i Bdeb» te de manzumeleri görünmemesinin sebebini kendi yazdığı tarizin tesirinde bulmakla memnun olan Raci bir gün Aihmed Cemil «Mir’at-ı . Ha-raucut’lar. Vilye dö Lil Adam ile Theodore de Banvilll üe başlayan zümre-i şua’ra. şimdi birer kelime ile hiçiye mahkûm ediyor.. bazısının mevcutlara ruchanına. bir vakitler mini mini penceresinin kenarında cehren fakat komşulara işittirmekten ihtirazen okuyarak mest olduğu temaşaları. tefekkürden sonra ancak yirmi kadar mısra vücude getirebiliyordu. iki mısraı için günlerce çalışmış bedialarla ülfet ettikçe yapmak istediği şeyin ne müşkül oJduğunu anlıyordu. sahifeleri çevirdikçe öyle şeyler buldu ki hayret etti. Bunları Hüseyin Nazmi’den başka kimseye okumazdı. üslûbe. Mus-sut’den sonra gelenleri. şiiri herkes gibi telâkki etse bu yirmi mısradan yinmi gazel icad ederdi! Bir aralık lehçeyi dar buldu.» dedi. «gecelerdi. Onun için Hüseyin Nazmi’nin kütüphanesini hemen boşalttı: Lamartine’den. Hugo’dan. o her biri birer elmas gibi işlenmiş. Lekont dö Lil ile. Yeni fikirler için yeni kelimeler lâzım olduğunda musîr idi. Eser pek ağır ilerliyordu. «Eski kelime altında fikirlerin tazeliği görülemez. Ah! işi gazel yazmaya dökmüş olsa. Bunlardan sonra san’at erbabının kelimeye. henüz kendisince türlü nakıselerle dolu olarak. Coppe’ler. lügat kitaplarına sarıldı. ancak nısfını vücude getirebilmişti. Mendes’ler. Kendi kendisine: «Beni^ lügat uydurmakla itham edeceklermiş. Anlamayanlar etsin.» derdi. bir kısmının da yeniliğine kapılarak bunlara temellük etmek istedi. Dikkat nazarından kaçar. Bu esere çalıştığını başka bilen de yoktu. Süleymaniye’de küçücük mesai hücresine taşıdı. şekle. «bir feriştenin sukutu»nu. velhâsıl gençler tabiî Le-marre’in kitap fikristini dolduran yüzlerce cildler takım takım elinden geçti. Muşset iç^m «Âşık. tasvir ve ifade san’atmm vâsıl olduğu hurdecûluğa hayret etti. Lamartine için «O kadar şiir ile yüklenmiş ki ezilmiş». Hugo’yu. synbolisteleri decadent’leri. Şu bir senelik zaman içinde yazmak istediğinin. şair fakat çocuk!» diyordu.

? * ‘. O vakitten beri Raci düştükçe düşmüş. idare memuruyle Ahmed Cemil’i yalnız bırakmışlardı .. yalnız Raci güya onun orada vücuduna vâkıf değilmiş gibi dururdu. fakat meseleye bu kadar cesaretle başlayan idare memuru bahsi takip için kâfi cesaret bulamadı. Matbaada çocuğa babasından başka herkes iltifat ederdi. Gariptir ki bu kadar adavet hissine mağlûbiyetine mukabil Raci’ye en ziyade acıyan yine Ahmed Cemil idi. Said’le Saib Ali Şekifb’in himayesine sığınarak açık bir araba ile Kâğıthane seyranına gitmişler. Ahmed Cemil kimden ıbahsedildig’ini cesametti. ^ Ahmed Cemil hayret etti: j Ben’m için mi? Hayır. matbaa halkı öteye beriye dağılmışlar. Ahmed Cemil. Ahmed Şevki efendiye intizaren sükût etti’.Şuûn» tefrikası için yine imza koymayarak tercümede devam ettiği bir hikâyesinin tashihlerine bakmakla meşgul iken birdenbire: —• Cemil! Artık işi mütercimliğe döküyorsun. ... Bir seneden beri matbaaya devam eden.. şairlik sj “ frrı tüketti mi? demişti. Biraz nefes almış olmak için sözü çevirdi : . Eğildi. isabet! Ben de seni şöyle. pek gizli ve mühim bir meseleden bahse hazırlanıyormuş gibi kaşlarını kaldırarak. yalnızca bulmak isterdim. Ahmed Cemil’in yanma geldi: Beyler gezmeğe gittiler. dedi. Mayıs iptidalarında bir cuma idi. Ahmed Şevki efendi yeşil çuha kenarlı dar uzun defterine son kalem darbesini müteakip penbe rıhını döküp kapadıktan sonra hücresinden çıktı.. vakit buldukça bir sahife okutturarak bu biçare çocuğun birşey öğrenmesine çalışan yine o idi. O vakit omuzlarını silkerek: «Belki!» demekle kanaat etmişti. bazan muharrirlerin arasında «Behber-i sübyan» defterlerini doldurmakla. «Nasıl? demek vakit geldi?» diyordu. Raci’nin ısrar ve inat ile devam eden tecavüzlerine karşı ya bir sille gibi bir tahrik fırlatarak mukabele eder.. bazan müret-tiplerin yanında harf dağıtmakla vakit geçiren Nedim’e eri ziyade rıf k ile muamele gösteren. Matbaada merhaimme-ten alıkonuluyor. bu meselenin bu kadar erken uyanacağına hiç ihtimal vermemişti.. yahut bu adamın haline acıyarak yalnız bir kelime ile geçiştirirdi. hemen hiçbir şeye müfit olmadığı halde aylığından bir parçasını tevkif ederek o zamandan beri dikişçilikle yaşayan karısına yardım edebilmek için maaş verilmekte devam olunuyordu. iri Alman karısının tahrikleri altında sanki şu mülevves aşkına daldıkça onun çirkâbiyle kirlenerek simasında beliren sefahat tahriplerinden artık iğrenç bir hale gelmişti. Kendi kendisine. duvarlara iliştirmekten çekinerek ilâve etti: Bir izdivaç meselesi. fakat sâna yakın birisi için.. matbaada.

.. tam bir ciddî eda ile sesini tabiî perdesinden indirerek: Geçen gün müdür efendi — Ahmed Şevki efendi öksürüklü herifi kastediyordu — bana oğlunu evlendirmek istediğinden bahsediyordu. Bentler. Evkaf nezaretinde epeyce bir memuriyeti var. Ahmed Şevki efendi baba ile oğul arasında hiç yoktan zuhur etmiş uzun bir münakaşanın tarihini yaptı. Hele saz dinlemek için sulara kadar gidip alçacık bir iskemlenin üstünde kahve hizmetkârlarının naraları altında bir yahudi hokkabazının yaverleri arasına sıkışmış bir Hicaz faslını esneye esneye. Ahmed Cemil refikini meseleye döndürmek istedi: İzdivacın kime ait olduğunu söylemediniz.. idare memurunun anlatmak istedi. Şimdi Ahmed Şevki efendi hep kesik kesik söylüyordu: Tabiî arkadaşlarından tahkik olunur. Adalar.ği mânaya karşı bütün namusu. bir kelime ile red cevabı veriyordu.. Sen çocuğu görmedin. nefsini zaptetti.. bir kere görsen zannederim ki hoşuna gider.. sonra Ahmed Cemil’in gözlerine bakarak ilâve etti: Matbaa da münhasıran herifindir. Zannettiğim gi-M namuslu bir genç çıkarsa ne için muhalefet etmeli?. beş altı yüz kuruş para alıyor.Beyler kâğıthane’de sevda peşinde dolaşacaklar. Sahranın hiç bu türlüsünü anlayamadım. Geçen gün bu meseleyi bana açmaktan maksadı tanıdıklarım içinde tavsiyeye değer aileleri tahrik etmek imiş.. Ahmed Cemil sarardı. fakat bu âdi günde gitmek.. Beykoz çayırı. O vakit Ahmed Şevki efendi arkadaşının yanına oturdu.. Yuşa tepesi. galiba iç güveylik arıyorlar. gerine. kayınvalide yok. biliyorsun ya. İstanbul’un gidilecek yerleri hemen bundan ibaret.. vekarı isyan etti. şafakta yola çıkıp mehtapta dönmek şartıyle. O güzel derenin sükûn zamanlarında oradan kaçıp da toz deryası içinde arabaların izdihamı arasında güneşten yanarak saatlerce dolaşmak elbette sahra hevesinden başka bir şeyden gelir. Anlaşılan zavallı delikanlı titiz ihtiyarla geçinemez olmuşlar. Kardeşin artık evlenecek bir yaşa gelmiştir. ihtiyar da zengin. Benim hemen aklıma sen geldin. bir hafta evvel!. Ahmed Şevki efendi biraz durdu. gerine okuyan takımın karşısında ağzı açık dinlemek için yarı günümü feda edemem. değil mi? ..

hele bir kere görsünler de. bu gece sabırsızlığımdan patladım. Muvafakat edecek olursan ben işi tavsiye ederim. Serin kanla düşünürdü: Ikbal’in izdivacını. birkaç kere annesinden görücüler geldiğini işitmişti. Acaba her vakit talih. Ahmed Şevki efendi artık vazifesini ikmal etmişçesine şüphesiz kendi kendisine: «Beş dakikada bir mühim meselenin altından çıkmak bana mahsus bir muvaffakiyettir!» diyerek mütebessim bir çehre ile ayağa kalktı. Zihninde bulmak istediği te’vilin altında saklanan tesiri görmemeğe çalışır. ikbal şimdi on yedisine basmıştı. Mahiyetini bir vuzuh lem’ası ile tenvir edemediği. İlk muhavereden sonra unuttuğu izdivaç meselesini bu kelime Ahmed Cemil’e tekrar ihtar etti. fakat hiçbirinin heves edilebilecek bir şey olduğunu tahattur etmiyor..Ahmed Cemil zihninden hesap ediyordu.. Bir dakika içinde fikri tebeddül etti: Lâkin bizim hiçbir şeyimiz yok. o halde o garip his nedir ki izdivaç mes’elesi çıktıkça kalbinde hiddete benzer bir şey uyandırır. tesirini duyup ta menşe’ini bulamadığı garip bir his Ikbal’in izdivacı meselesinde Ahmed Cemil için bir saklı haşyet uyandırırdı. gözlerini gözlerine dikti. Ahmed Şevki efendinin şu dostça tekayyüdüne karşı ne için Ikbal’in talihini tehlikeye koymalı? Kimbilir. Sonra Ahmed Şevki efendi ellerini Ahmed Cemil’in omuzlarına dayadı. bir yabancıya herkesten ziyade harim olduktan sonra ona — kardeşine — yabancı kalacak idi. keten yeleğini düP—• Bir gün iki axkadas matbaada yine herkesten evvel buluştular. istememezliği andırır bir tesir hâsıl ederdi? Belki bir hodkâmlık hissi!. esası daima tetkikinden musir bir firar ile kaçardı. dedi. belki kardeşinin saadeti buradadır. sırıtarak ilâve etti: Beğenmişler. Diğer bir adamın başka bir samiî münasebet ve muhabbetine dahil olduktan sonra kardeşi kendisi için daha az yakın olacak... kısmetine bir müsait -çehre arzedecek mi? Bu sual Ahmed Cemil’in zihnini bir izdivaç meselesine ait hâtıralara şevketti. hattâ bir kere bir karısından ayrılmış iki çocuklu kırklık bir komşunun annesi gelmişti de Ahmed Cemil’in bütün vekar ve gururu mecruh olarak günlerce İkbal’e baktıkça ağlamak istemişti. bir kız ne ile evlenir? Orası benim işim. Bu memlekette kızların tam izdivaç zamanı. Sana verilecek havadisim vardı.... Bu hissi tahlil etmek istedikçe sebebi. Zavallı İkbal!. Ahmed Şevki efendinin ilk sözü şu oldu: Dün akşam beni görmeden kaçtın. Ikbal’in izdivacına ait düşüncelerinin . izdivaçla saadetini bütün emellerin gayesi bulurdu... Bu ‘hissin ismini vermek istemezdi..

Bu adam birden.. mürettiphaneye girdi: Ben yazılarımı bitirdim. tekellüfsüz bir münasebetin hâsıl olamayacağını. ikide birde zihninin içinde bir tırmalayan cereyan ile geçen bu kelime idi: Enişte!. görmemiş. evin içinde dolaştı. sonra evin içinde bir ses. Bu adamla her kim olursa olsun. başka bir ses aşağıdan yukarı bağıracak: İkbal!. yemekte hususî bir ihtiyat ile duruyor. kendisinden kardeşinin mahremiyetini çalmış bir adamla müz’iç bir rekabet hissinin sönmeyeceğini hissediyordu.. mümkün değil.. Fakat Ahmed Şevki efendinin bu sabah şu bir kelime ile yeniden uyandırdığı mesele akşama kadar zihnini kurcaladı. yukarıya gelsene. görüyordu.. Enişte!. sevemeyeceği bu adama enişte demeğe mahkûm olsun? Şimdi bu kelime adetâ onu tâzip ediyor. Demek şimdi hayatında bir enişte olacak. o Süleymaniye’deki küçük evin kapısını çalacak. dedi. Kapıyı açan Seher’e: — Annem nerede? dedi. Nihayet kapı çalınıp geldiklerini yukarıdan işitince bağırdı.. selâhiyetle anne diyecek. bu aile sofrasına ayni iştirak hakkı ile oturacak... başka bir şey lâzım olursa beyler yazsınlar. hiçbir hissini. merdivenlerden biraz muhteriz çıkıyor. ikbal ile . fakat onun gibi saf olsalar. fikrini öğrenmemiş.. «Küçük hanımla çarşıya gittiler» cevabını alınca hiddet etti... Anne. gidiyorum. dedi. birisiyle kavga etmek arzusunu veriyordu. Enişte!. kâğıtlarını topladı. Enişte!..hele İkbal ile. İkbaO’e görücü gelmiş de ne için bana haber vermediniz? Sabiha hanım oğlunun yüzüne baktı: Her gelen görücüye ehemmiyet vermediğim için.. bir adam kî bu güne kadar tanunaış.. Sabiha hanım çarşafını çıkarmadan yukarıya çıkınca ilk sözü şju oldu: Anne!. valdesine ayni meşru.. Hiddetini o sırada Ali Şekib’in budalalığından bahsederek Raci’ye yaranmağa çalışan Saib’den çıkarmak istedi: Keşke insanlar hep Ali Şekib gibi budala.. Sebep? Ne için sevmediği. Seher’i kızdıramayacak..bundan tesir almasını me-nederdi. MAI 109 VE SİYAH . Sabiha hanıma çocuklar gibi daima anne derdi. bir külfetperdazlık hissederdi. Hayatında bu tebeddülün ne kadar ehemmiyeti olduğunu bir karartı arasında hissediyordu: Meselâ kendisini... bir gün içinde hayatına karışacak... onlar gelinceye kadar sabırsızlığından duramadı. valde hitabından bir sahtelik. Onun yanında geceleri minderin üzerine boylu boyuna uzanamayacak. Sonra kalemini attı.. Ahmed Cemil’in eve gitmeğe ihtiyacı vardı. lekesiz bir muhabbetin.şaıkalaşamayacak.

. ne tâtife istiyordu.Beğenmişler. lâtif. Kar gibi beyaz kenarı gerile gerile iğnelenmiş hassa örtülü sedir. biri talik iki güzel levha. Ahmed Cemil yalnız bu kelimeyi kâfi görmedi. Bu gece İkbal. bu a. Yemekten sonra okumağa da meye-lân duymadı. Zavallı çocuk.. Açık kestane gür saçları altında zarif başı. küçük dört ayaklı iskemle. altından âsi. ruhu ısındırır bir hararet vardı.. söbü görünen siması.. Ne lâkırdı. koltuklar. birden bu validenin mukadderata teslimiyeti karşısında sükût etti. o kadar. uzunca bir boy. annesinin en sevdiği yer. ince sarı kornişlere küçük küçük kıvrıklarla ilişdirilmiş perdeler. atlas perdeler. Bu akşam Muzaffer beyin ders gecesiydi. istesinler bakalım da düşünürüz... kardeşinin bu kadar cazibesi olduğuna dikkat etmemişti. bazan rüzgârla şişen muşamba perdelerin hışıltısı. Sizin yanınızda değil mi anne?. Burada ne kadife kanepeler. henüz tekemmül etmemiş bir kız vücudu ki noksanları içinde cazibeli ve onun için şiir ile dolu.. yerde üstüne penbe. üç kalbin irtibatından anütaiıassıl. fakat buna mukabü derin bir muhabbet.. ne de mutantan hücrelerde nefîs evani vardı. yalnız küçük odanın — şu bir saf kalb kadar ruhaniyet ile dolu aile odacığınm — ruhunu doya doya istişmam etmek istiyordu. . Ik-bal’in yeşil gaz boyamalarından yaptığı sade fakat belki onun için zarif hoş kalpağı altında lamba. ta mutfaktan Seher’in bulaşık gürültüsü. duvarlarda babasından yadigâr olarak kalmış biri kûfî. çılgın saç kümeleri arasında birak küçük... Sonra sükût.. bu yaşta genç kızların çehrelerine mahsus bir süzgünlük altında hafif bir donukluk ile mümteziç donukça penbe rengi biraz vücuduna erkekçe bir yüksek vaz’ı veren geniş omuzlar. meşakkatlerin zedeliyeeeyeceği kadar kavi bir saadet. makası alıversene. inmiş muşamba perdelerin arkasında açık pencereden süzülen gecenin râtip havasını duymak için başını duvara dayadı. kulaklarının etrafından. oğlum. hiçbir şey yok. pencerelerde muşamba perdelerin üzerinde yaza mahsus be>-yaz. Ahmed Cemil gitmemeğe karar verdi. İlâve etti — Isteyeceklermiş. perişan. Ara sıra kumaşı kesen makasın sinirleri ürperten sesi. bu samimiyete... Ahmed Cemil sabandan beri beynini işgal eden bu meseleye karşı annesinin sükûnuna hayret etti. Demek şimdi Ibu hususiyete. aşağıda küçük odada. her türlü mihnetlerin.satrançlı dokuma çekilmiş Şilte.. Allah hayırlısını kısmet etsin. Ahmed Cemil’in gözlerine güzel görünüyordu. bari bahtiyar olsa!.. Kızım.. o kadar.le mahremiyetine bir unsur daha iştirak edecek? Demek bu sıcak mesut havanın üzerinden barit bir nefha uçacak ? Gözleri sık sık küçük iskemlenin yanmda diz çökmüş o gün çarşıdan alman yedi arşın gömleklik kumaşın yanlarını çatmakla meşgul olan İkbal’e çevriliyordu..

herkesten pek iyi teminat almo X i . bir paçavra kenarıyle iyi bağlanmamış uzun çorabı güllü penbe iskarpininin üzerine düşmüş. gözleri bir katre muhabbet giryesi gibi — fakat kknbilir nasıl — bir kadın olmaya müheyya duran bu zayıf kızın üzerine düştükçe kalbinden «bari mesut olsa!» diyordu. Ahmed Cemil kardeşinin reyine müracaat etti: ikbal gözlerini indirdi. kalem hayatında terbiye almış. başına oyalı gaz bovamasm-dan yapma çiçekli hotozunu koyarak. herkes gibi bir genç. leblebicilerin etrafında bağrışacak. hele Tevfik efendinin anlaşılamayacak bir heves ve tehalüküy-le bütün şerait onbeş gün içinde kararlaşmıştı.. hoppa değil. . bekçi baba gelip de elinde sopasıyle yeni traştan çıkmış çökük yanaklı. Ahmed Cemil’in her türlü hayat hususiyetini bilen Ahmed Şevki efendi damat beyden ağırlık namıyle bir para kopardı ki hemen ‘bütün düğün masrafını temin etti. düğün evindeki validesine sokaktan «anne!» diye bağıran.. En son defa olarak birgün. Ahmed Cemil bu izdivaç meselesinde ne tarafgir ne de aleyhdardı: Meselede bir itiraz vesilesi bulunmaması aleyhdar olmasına mümanaat ettiği gibi enişte olacak adamın herkesten başka birşey olmayışı tarafgir olmasına da mâni olmamıştı.. demin haleldar olacağından korktuğu hayat sükûtununu belki bütün istikbal emellerini feda ederdi. beline işlemeli ipek mendili iğne ile tutturulmuş. XI llî di. düğünün şerefine tâ sabahleyin sokağa fırlayan komşu kızları kâğıt helvacılarının. çarşaflarıyle üşüşen. geçkin yaşlarında mariz bir babanın zayıf doğmuş bir çocuğu. koltuk resmini görmek için Süleymaniye’nin o daracık sokağını baştan başa doldurarak ve kapının umuma açılmasını bekleyerek yeldirmeleriyle.rt. sükût etti. mukaddemeleri görünen kadınlık meziyetleri kemal bulmak için yalnız kadın olmağı bekliyor. hattâ biraz ciddî. Vehbi beyi tanıdıklarından. kalem arkadaşlarından sormuşlardı. değil ufak tefek istirahat esbabını. Düğün! O gün Ahmed Cemil kaçmıştı. kanarya sarısı hırkasının altında al basmadan entarisini giyerek. orasını beraberlerinde getirdikleri ço~ cuklarıyle küçük bir mahşer — garip ibir renk ve kılık mahşe-ri — haline getiren kadınlar. Ahmed Ce-mil ilk hâsıl ettiği fikri zihninde birkaç kelime ile icmal etmişti. Bu ziyaretten sonra Ahmed Şevki efendinin faaliyetiyle.Büsbütün tevessü etmesi. çorabının içine paçası tıkılmış. Ahmed Cemil merhametten. şefkatten mürekkep bir nazarla hemşiresini ihata ettikçe. uçları sekiz on kere kıvrılmış iri siyah bıyıklı muhip çehresiyle kapıya küçük bir iskemle atıp hâkimiyet vazifesini takındığı — sopasının ilk tarakasmdan — anlar anlamaz. beyazlı kırmızılı tire kuşağının saçakları san hırkasının altından eteklerine dökülmüş. demek razı oluyordu. Eniştesini ilk önce matbaada pederi Tevfik efendinin yanında gösterdiler.. îkbal’in izdivacı Ahmed Cemil’in hayatında bir rüya gibi geçti. koşa koşa biribirini kovalayarak çığlık koparan çocuk alayından uzak olmak için. Onun saadetinden emin olabilse. ağl aşacak olan bütün o belinden donu-düşmüş.

o henüz ağır bir külfet yükü altında ezilirken. Ah! O İkbal’i böyle mi gelin etmek isterdi? Hemşiresi için neler düşünmüş.. Düğünden sonra Ahmed Cemil ile annesi hemen hiç yalnız bulunmamışlardı. lâdenli komşu hanımlar arasında damat beyi. yağız macar atlı zarif parlak bir araba onu alıp götürüyor. O bir hafta zarfında eniştesini hiç görmemişti. kadifeler. Hocapaşa’da demiryolu memurlarından iki Almana Türkçe öğretmeye başladı. Ahmed Cemil rüyalarının şu sefil hakikatinden tanı bir hafta kaçtı. Bir dakika içinde bütün mânevi varlığından bir soğuk rüzgâr geçti. bir vakit yalnız kendisinin olan şu evin her köşesinde şimdi yabancılıktan asla çıkmayacağını anladı. atlaslar. sofrada. Kaçtı. Demek bunlar hepsi ya-İan? Hayallinin kendisine bahşettiği bütün bu tantana. sokağında alacalı. Hattâ Seher’le ufak tefek ltâifeler bile ediyordu. demek bütün bu şeyler baştı?. hattâ Hoca-capaşa’da ders olduğu zamanlar akşam yemeğini matbaada kısaca tedarik ederek bir vakitler hayat zevkinin yegâne men-baı olan aile sofrasında bulunmuyordu. o bir haftayı Hüseyin Nazmi’nin köşkünde geçirdi. kendi-feini mesteden o müdebdep rüya. Şark halıları döşenmiş çifte bir merdiven. O akşam Muzaffer beye can attı. sonra ağlamaktan ihtiraz ile bir söz bile söylemeyerek kaçmıştı.. annesiyle kardeşinden öyle izin almıştı. yüzüne bakamaya-rak gözlerini indiren hemşiresine bir kelime tevcihine cesaret edemezken damat bey herkesle teklifsiz oluvermişti. Demek o istikbalde zuhuruna emniyet ederek aldandığı hayaller yalandı? tkbal’in gelin olacağını düşündükçe bir vakitler hemşiresi beyaz uzun etekli — moda gazetelerinin mülevven ilâvelerinde görerek imrendiği şeylere benzer — bir esvap içinde. kınalı. Ahmed Cemil bu akşam kendisini ezen azap altından hiçbir zaman kurtulamayacağını . matbaa müdürü Tevfik efendizade Vehibi beyi bekliyordu. ne müzeyyen cihazlar tasavvur etmişti!. ne lâtif tuvaletler. avizeler.. ne müdebdep daireler. bir gün . yaygaralı çocuklar kaynaşan küçücük evde rastıklı. daha sonra güzide tuvaletlerle zîhayat foir çiçek deryası gibi dalgalı geniş bir mermer sofanın ortasında o çiçek deryasının perisi.. Gazeteye bir ilân sıkıştırdı. beyaz ipek duvağı yanlarına dökülmüş.. levhalar. Nihayet bir akşam yemekte birleştiler. Ahmed Cemil bir hafta eve uğramadı. haftasının diğer dört akşamını da evden uzak geçirmek için ders buldu. îkbal şimdi o sopasıyle kapısının önünde bekçi duran.. İki ay kadar bir zaman geçmişti.. şimdi bu evden âdeta üşüyordu... salonlar..henüz komşu hanımların ellerinde süsü ikmal edilemeyen kardeşini sofraya çağırtarak o yarım gelin haliyle öpmüş. başı mücevherlerin 112 MAI V K SİYAH altında biraz eğilmiş olarak görürdü. ne süslü evler. Ahmed Cemil hayret etti. köpüklerden teşekkül etmiş bir çiçek melikesi gibi îkbal. Sonra saçları püskür-müş. Artık bütün gecelerini evden uzak geçiriyor.

. Hiç yalnız bulamıyorum M. Fakat nasıl bir koca olduğunu anlayabilmek için Sabiha hanımın fikrini istedi. dedi.. Nefsini herşeyden . Geçen gün Îkbal’e aylık olmak üzere on mecidiye vermiş. İkisinin de bu nazar çarpışması arasında İkbal’in ağlayan hayali uçuyordu. fakat bu kadarla devam edecekse. Ahmed Cemil pek iyi hissetmişti ki kardeşi mesut değildir. acaba kocasının biraz içkisi olduğundan ımı?. fakat o birkaç gün içinde bu itiyadı keşfetmiş. Evine devam ediyor.. reddettim. Ana oğul uzun uzun birbirine baktılar.. Zaten kız gelin olalıdan beri neşesiz. İzdivacından beri ikbal’in çehresinde dikkate çarpan bir hüzün rengi her türlü şikâyet lisanından daha beliğ idi.. Sabiha hanım iki aydan beri birinci defa olarak yalnızca konuşmağa fırsat bulduğu oğluna başka bir bahis zemini daha hazırlamıştı: Mai ve Siyah — P.. Vehbi ibeyin akşamcılığı vardı.. sıkılarak parayı bana vermek istedi.. İkisi de bu hayal için ağlamağa müheyya idiler. nihayet yine onun olmak üzere saklamak için aldım. birkaç kadeh rakının şu saadet yuvasında bir musibet zehiri hükmünü tutacağını anlamıştı. Birden şu iki aylık gelinin annesinden.Sabiha hanım sabahleyin odasına girdi. yatağında mahsus gecikiyordu. anesi yatağının kenarına oturdu: Ne için kalkmadın oğlum? dedi. Ahmed Cemil hayretle annesinin yüzüne baktı: Niçin? Bilmiyorum. Sabiha hanım sözünü bitirmedi.. S Masraf meselesi ae saae senin üzerine ıcaııyor gıuı mr şey Cemil. dün ağlayışı büsbütün zihnime dokundu. Ahmed Cemil bu nazardan sıkıldı. Eniştesinin nasıl bir adam olduğunu görüyordu. Dün Seher. Ahmed Cemil’e bundan hiç bahso-lunmamıştı.. O vakit Ahmed Cemil yavaş yavaş annesini istintak etti. gözlerini oğlunun gözlerine dikti. Bir gün annesinin ağzından bu meseleyi işitince yatağında doğruldu... Ikbal’e soğuk bir muamelesi de görülmemiş. O henüz tenbellik ediyor. gözlerini çevirdi. İkbal’in odasında yalnızca ağladığını görmüş. İkbal’in ağlayışı biraz içki içinse. kız sabahleyin biraz gülerek.. Onbeş gün kadar yenilikten ihtiraz ederek itiyadını icra edememişken nihayet bir şişe Fertek rakısıyle gelmişti. sonra cevabını beklemeden biraz eğilerek ilâve etti: Sana bir şey söyleyecektim. bir huysuzluğu yok. kardeşinden gizlediği göz yaşlarının içinde bir derdin saklandığını duymuşlardı. Buna Ahmed Cemil dudaklarını bükerek cevap verdi: Ne ehemmiyeti var? Kazandığım yetişmiyor değil ki. cevap vermedi. o ısrar etti. ¦ Annesi Vehbi ıbeye atfolunabilecek bir kusur bulamıyordu.

izdivacından beri ona karşı Ahmed Cemil yarı siteme benzeyen bir tavır ittihazına lüzum görmüştü. ikbal bir aralık bu nazara mukavemet etmek istedi. Şimdi Vehbi beyin bir latifesine mukabil Sabiha hanımın simasında zorla kopmuş bir tebessümü. bu nikabm altında ben varım!» derdi. Bu sabah îkbal’e tesadüf etmek emeliyle odasından geç çıktı. Bir vakitler Ahmed Cemil de bu sofrada lâtife ederdi. mümkün mertebe az fırsatlarda hitabına mâruz olmak gibi ‘bir ihtiraz peyda olmuştu. fakat o zaman bir lâtife edildikçe sofranın etrafında handeler uçu-şurdu. yolundan silinmek. zevcinin tuhaflıktan ziyade gülünçlüğüne karşı helecanından mütevellit perişan nazarı: Seher’in her dakika: «ikide birde bana ne ilişiyorsun?» demeğe. İkbal’de de biraderine karşı bir mücrim gibi gözlerini indirmek. ibir kardeşin gözünden gizlenmeyen bir hazin renk: «Aldatmayınız.» demiş idî.mahrum etmeğe alışmamış mıydı? Onun için birkaç mecidiye tasarruf etmekte bir faide mi ver? Seneyi iki kravatla geçirmek. . Orada bir şeyin yandığını. bunda mağmum bir şiir bularak âdeta şiir te-lezzüz ederdi. Kardeşinin yalnız bu bakışı: «ikbal! Bahtiyar değilsin. Artık şu mahrumiyet hayatının acı lezzetinden bir hoş teessür bile duyar olmuştu. çekinerek merdivenleri yavaş yavaş indi. fakat ekseriyet üzere yemekten sonra uyuyan zevcinden kurtulabildikçe bu yalnızlığa küçük bir zaman için Ikbal’in ‘huzuru da hayat bahşederdi. Bu sabah Ahmed Cemil îkbal’e bir şey söylemek istiyor» muşçasma baktı. sanki bir noktayı kazıyarak kemirdiğini hissediyordu.. Bu sabah annesiyle şu muhavere kalbine sanki bir katre yakıcı zehir damlatmış idi. ara sıra yemeğe müteallik itirazlar. ikbal bahtiyar görünmeğe çalışıyordu.. ay sürüklemek zaten öyle bir sefalet idi ki onu âdeta mütelezziz ederdi. Yemek yedikten sonra Vehbi bey Ikbal’le odasına çekilince Ahmed Cemil annesinin yanında kalırdı. Geç kalkmak itiyadında olan eniştesini uyandırmaktan. MAİ VE SİYAH 117 Ahmed Cemil’in tamamiyle cahili olduğu kahve hayatına müteallik hikâyeler. İkbal’in üzüntüden. elindeki sahanı sofranın ortasına atıp kaçmağa meyyal duran dargın vaz’ı görülürdü. Artık ikbal ihtiraz tavrım bırakmıştı. fakat henüz aralarında dert tevdiine benzer bir kelime teati olunmamış idi. bir iskarpini alt>. Fakat bir annenin. anlıyorum. ikbal daha evvel kalkmıştı. bazan Seher’e karşı kaba latifeler. yalnız kendisini eğlendirmek için söz söyleyenlere mahsus kahkahalarla kesik fıkralar. Matbaada kaldığı akşamlar idarenin penceresi kenarına ilişip de caddenin hüzün veren tenhalığından mest olarak biraz peynirle francalasını yedikçe kendisinde bir zavallılık bulur. kardeşini mümkün mertebe sıkça görüyordu. dün salbah Millet bahçesinde bilardoda kazandığı muvaffakiyet. sonra beriki bir sademeye tesadüf etmiş gibi nazarı titredi. aşağıda karşılaştılar. gözlerini indirdi.

fakat bahar gelince bütün vücudunu ihata eden kesel ve rehavet havası sanki güneşin taze hararetiyile tebahhur ederek sıyrıldı. zevkini ikna edemeyen parçaları mahvetti.. Bon Marehe’nin önüne gelerek içeriye girdi. yazılarından kurtulabildikçe yegâne iştigali şiirlerini okumaktan ibaret kalırdı. ötede kravatlardan. . mendillerden teşkil edilmiş zarif nümunegâhları. Bir aralık Ahmed Cemil eserini tasfiye etmek istedi. tekemmül ediyordu.Bu kış Ahmed Cemil eserine hemen çalışamadı. yakalıklardan. nihayet bir haftalık uğraşmasının neticesinde küçük bir defter vücuda getirebildi. Şimdi bu eser büyüyor. taşarak geçen kıştan sonra eserinin tesliyet veren ha118 MAİ VE SİÎAH yat nefesiyle bütün yorgunlukları dinledi. kışın donuk havaları altında teessürleri safhasına donuk nakışlarla intikal eden. hemen doğuveren şu arzuya mukavemet edemedi. Zaten Beyoğlu’ndan işsiz geçtikçe buraya bir kere girip çıkmak âdeti idi. Derslerinden. matbaada işini istical ile bitirerek çıktı.. O sefalet ve mihnetle dolarak. ilerledi. . bütün o gönülleri taltif eden hiçleri seyretmek istedi. Kendisine hitap etmesini beklercesine Lâmia mütebes-sim bir çöhre ile karşısında duruyordu. mağazaların camekânları önünde gecikerek şurada yeni çıkmış kitapları. ellerinde earpare.» dediğini işitti. Bir mayıs günü matbaada otururken birdenbire defteri Taksim bahçesinde — bir gün henüz mektepte iken Hüseyin Nazmi ile gidip oturdukları yerde — Boğaz’ın şiirine karşı kendi kendisine okumak istedi. dolaşmak. müsveddelerini ayıkladı. ufak hamlelerle feveran etti.. Çocuk oyuncaklarının yanma kadar geldi. damarlarının içinde bir cevelân hissetti. Henüz o kadar kalabalık yoktu. O vakit Ahmed Cemil’in eseri bol bir yağmurdan sonra topraklardan süzüle süzüle kayacıklar arasında birikmiş küçük bir menba gibi taştı. bütün o zahmetler ondan intişar eden ümit havasına temas edince zail oldu. bir moda mağazasının kumaşlarını. Başını çevirdi.âdeta uykuda duyguları. başında maili kırmızılı bir külah gelip geçenlere gülümseyen bir soytarıya bakmakla meşgul iken arkasından kendisine yabancı olmayan bir tatlı sesin bir nida-i hayretle: «A! Cemil bey!. Ah bu defter! işte bütün hayatının mühim bir ümidi şu küçük defterde idi. baharın ılık nefesleriyle dirilip uçuşan kelebekler gibi canlandı. Ahmed Cemil sanki senelerden beri ruhuna çöken bir sıklet şu tasfiyeden sonra mündefi oldu. noksan bırakılmış yerlerini doldurdu. bir hafta mütemadiyen bununla uğraştı. Tünel’den çıktıktan sonra Beyoğlu’nda biraz serseri.. Ahmed Cemil bütün hayatının meşakkatlerini bu eserin tevlit edeceği lezzete karşı unuturdu. o vakit tayin olunamaz bir sebeple mûtat olmayan vukuata tesadüf olununca hissedilen râ-şeye müşabih bir titreyiş vücudunu baştan aşağıya sarstı.

o gençlik semasının sevda güneşi. henüz ço-cukluktam çıkarak mevcudiyet-i mâneviyesi garâible nıemjlû bir cihanın esrarına karşı inkişafa müheyya duran. cazibesinin ateşlerini saçarak çıkdı. Hüseyin Nazmi’nin köşküne. Köprii’de hemen her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehreler vardı ki bunlar kendisi için saadet hülyası olan o genç kızın mevhum şekli etrafında uçuşan bir takını periler. belli belirsiz bir şey! Müphem bir çocuk çehresi. nagihan hıssediverdikleri bir hakikatin taaccüp rengi gözlerinde sizi istintak ediyormuşçasına bir istifsar ifadesiyle gülüverirken birdenbire bir genç kız sıfatının henüz itilâf olunmamış ciddiyetiyle gözlerini indiren. künhünü tahlil etmek istememişti. ondan uzak yaşadığı müddetçe o simayı daima besleyerek arada geçen zamanı sanki telâfiye çalışmıştı. nurlarını serperek. bütün güzergâhına tesadüf eden o genç kızlara Ahmed Cemil perestişe benzer. Fakat bu meçhul şeyin bütün şahsiyeti üzerinde derin bir tesiri vardı. kimbilir kimdir? Bugün Lâmia’yı karşısında siyah çarşafı çenesinin altından tepesi bir incili iğne ile iliştirilmiş. Köprüden vapura binerken gördüğü.sönüverdi. onun muhit-i havasında muvakkat bir müddet için yaşamaktan mütevellit bir şey duyardı. Bu hayal pek seyyal idi. . dün başka bir şey iken yarın başka bir şey olmağa hazırlanan. bütün bu mütebessim hülyaların araşma bir hayal de girerdi.Ahmed Cemil Lâmia’yı belki bir seneden ‘beri görmemiş^-ti ve göremezdi. müşevveşiyeti için şiirle. yahut kışın evine gittikçe Lâmia’nm bazan piyanosunu işiterek bazan bir kapının alplığından süzülüp geçtiğini-duyarak. Ahmed Cemil’in zihninde bu genç kız sıfatının hususî ve müstesna bir ehemmiyeti vardı.. daha doğurusu o genç kıza bunların herbirinde ayrı ayrı perestiş ederdi. kanatlı şiirler idi. «Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur!» derdi. bazan eteğinin bir hışıltısını hissederek yahut muhteriz bir kahkahasının zaptolunmuş tarakasını fark ederek onun vücuduna yakın °^” M A I VE SÎYAH 119 maktan. Ahmed Cemil bunların hepsini severdi. peçesi alnının kıvırcık saçlarını bir yarı örtülülük altında bırakarak başına atılmış. sevda ile dolu olan bu mahlûklara. fakat (bütün bu çehrelerin üstünde. Ahmed Cemil’in kalbinde yer tutmuş böyle binlerce çehreler vardı. Sonra onların arasında genç kız. yahut Şişlide bir Kâğıthane dönüşünde tesadüf ettiği. Henüz on beş yaşında iken hâtırasına intikâş eden simasını zihninde itmam ve ikmal etmiş. buseyi andırır bir gârâm nazariyle bakardı. yahut Tepebaşı’nda. ince parmakları siyah güderi eldivenler içinde uzun sap-h zarif şemsiyesinin püskülünü oynatarak. meçhul bir şey var ki mahiyetini anlamamış. O.. henüz iki üç sene evvelki sıfatyle Ahmed Cemil’in karşısında bulunuyormuş gibi saf çehresiyle bakarak görünce.bir ziya isabetiyle bir bulut parçasında peyda oluverip de birden sönüveren iltimalar gibi . müşevveş. Taksim’de. Ahmed Cemil’in zihninden uçuşan ve binlerce çehreler . o müphemiyeti. Genç kız!. henüz çocukluğunu unutmamış. fakat bugün müphem.

«efendim!. Bir akşam onu bizde okuyacak missiniz. Lâmia şüphesiz şurada.. cevabını verdi. Lâmia küçük bir kahkahayı zaptetti. henüz yapraklanmış bir ağacın altında mai şemsiyesini açmış. «birisine oyuncak mı alıyorsunuz?» dedi. Bahçe tenha idi. alçak ökçeli potinlerini önüne çektiği bir iskemlenin kenarına dayamış gözlüklü ihtiyar bir İngiliz mürebbiyesi. sarı saçları rüzgârlarla savrularak.. sonra Ahmed Cemil’in perişan cevabını dinlemeyerek siyah güderi eldivenler içinde daha ince görünen parmaklarıyle peçesini indirdi.. manzaralarının ivicaclarıyle yeşil tepelere doğru tırmanmış yahud mai sulara doğru akı-vermiş gibi duran binalarıyle boğazın sakin levhasına dikiliyordu. başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çarpmarak. bütün hayatı. Ahmed Cemil: — Hayır. manzaralar bir . biraz beride «AJ fE SİYAH 123 ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmak mühim işiyle etrafı görmeğe vakitleri olmayan iki çocuk. asıl gençliğinin şiirini — yalnız onu — okudu. Bir dakika öyle karşı karşıya. benim şiirlerim. yalılar. Bugün Ahmed Cemil Taksim bahçesinde bu şirini değil. sonra Lâmia biraz gülümsedi.. şu oyuncak destegâhmın yanında velev bir çocukluk arkadaşıyle. uzun konclu düğmeli potinlerini kumlara temas ettirmiyormuşçasma bir çeviklikle koşarak çenberlerini çeviren. Hayır.» dedi. bütün güzel şekiller. öyle mi? Ben de dinlemek. sular. Ağabeyimin daima söylediği eseriniz mi?.. bir örnek esvaplı iki kız. bütün ruhunun emel züb-desi işte şu siyah nazenin heyula işte bu ipek çarşafın dalgaları içinde vücudunun ihtizazı hissedilen seyyal ve mevvac hayal şeklinde kaybolup giderken. Bazan bu levha gözlerinin içinde bulanıyor. ötede beride tek tük zümreler. bayırın üstünde uçuyor. bunlardan ayrılarak. hayatının uzun yorgunluklarını bir gazetenin tefrikasında dinlendiren bir ihtiyar. tepeler.. Ahmed Cemil orada. mütebessim bakışarak durdular. mütebessim renkleriyle. Biz haftaya yine köşke gidiyoruz.. elinde çarpareler ile başında maili kırnuzılı külâhıyle gelip geçenleri gülerek seyreden soytarının istihza nazarı altında elinde şiirlerinin defterini kıvırarak duruyordu. amma. daha sonra. birbirine söz söylemek lâzım gelip gelmeyeceğinde tereddüt ederek. koşuşan bağırışan çocuklar. Ahmed Cemil’in gözleri. velev bir dakikalık musahabenin garabetini daha az hissederek daha cesur idi.. Ahmed Cemil küçük bir hareket bile etmeyerek duruyordu. dedi. sonra Ahmed Cemil’in eline bakarak: Yeni bir kitap mı? diye sordu.Lâmia’nm yanında dadısıyle piyano muallimesi vardı. sizi okurken görmek istiyorum. ufak tefek almak için çıkmış idik. yalnız bakıyordum.

yakıyor. Lâmia’yı orada bir kanepeye oturtuyor. bir dakika sonra sekiz on yaşında bir kış gecesi meselâ iki arkadaş cehren bir şiir okurken halının üstünde daima gülümser siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş. Ah! O sevda dakikası! Acaba hayat-ı bînasibinde o bahtiyar saat çalacak mı?. kendisi tâ ayaklarının dibine küçük bir ayak iskemlesine oturuyor. Ahmed Cemil onu Lâ-nıia’ya kendisi okumak isterdi. işte o biraz evvel gülerek dudaklarını basarak hafifçe başıyle selâmlayarak. Zihninde bu şiir takriri için mahsus bir hücre tertip ediyor. 122 MAI VE SİYAH Bakınız o siyah peçenin. Demek bugün Bon Marche’de uzun bir gaybubetten sonra onu görünce vücudunu sarsan şey.. onunla beraber bulunmaktan haz almış idi . Artık o şeyin tesiri mahiyetinden kaçmağa. hislerinin muihassalası olan bu şiir parçalarını bir sevda teranesi gibi onun müteessir gözleri altında inşad ediyordu. Ahmed Cemil’in nasiyesinde bu sual bir endişe hattı tersim ediyordu. kıvırcık saçları başının beresinden taşarak. O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine tebessüm eden gözlerde bir gizli incizab mânası hissolunmuyor muydu? . mailere. Lâmia’dan daima pek sıcak bir his duymuş.. güya siyah ibir nur ki baş döndüren ateşli bir sevda havası ile vücudunu sarıyor. sonra titrek bir aşk sadası ile bütün fikirlerinin. birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus sokulganlıkla daima yanına gelirdi.. yeşillere. fakat okşayan bir ateş. Şiirlerini dinlemek istiyormuş.fırça darbesinden kopma renkler imiş de yekdiğerine karışarak şekilsiz bir hamur haline geliyormuş gibi oluyordu.* mü dairesinden çıkarmağa lüzum görmüyordu.. siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor. nefsini onun hük. O zaman hayalinin mâkesinde guruba tesadüf etmiş bulut parçası gibi kırmızılara. yahut kendine mahsus bir mütalâa ile meşgul oluyor zannını vermek için bir ciddî tavır ile elindeki musavver mecmuaya dalmış — görünüyordu.. O çehre böyle zihninde bir an içinde yüz tenasüh silsilesinden geçerek. O münevver rüyalarının genç kızı. siyah çarşafın. her tebeddülünde bir hâtıra gıcıklayarak bütün hayatını Ahmed Cemil’in dimağında. daima güler. bir ateş ki sıcak bir buse gibi...O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır. Kendi kendine: «Ne için onun benimle izdivacını istemesinler?» diyordu. bir dakika içinde tekrar yaşatıyordu. «Efendim!. şu kadarcık.» diyen Lâmia idi. Hüseyin Nazmı ile gezmeğe çıktıkları vakit yanı başında iki elleriyle eline yapışarak muhaverelerinin arasına «Bu ne? Ne için? Nasıl? Ne vakit?» sualleriyle her dakika karışarak. hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücud. sanlara boyanan bu levhaların içinde Lâmia’yi — evvelâ küçük. Artık saklamağa ne lüzum var? İşte bütün hüsran içinde geçen gençlik sevdasının emel zübdesi.

fakat Vehbi bey o suali anlamış da muhataplarını merakta bırakmamak lûtfunu gösteriyormuş gibi pederinin nıüşa-biyetini iki manalı hande arasında tâyin etti: «Nüzul!. korucukların arasından süzülüp çıktı. tuhaf bir vak’aya muttali olmuşçasına alay ediyor. Ahmed Cemil başını çevirdi. çocuğun ellerinden tuttu. yerinden kalktı.. eniştesiyle kapıdaki adamın arasında cereyan eden muhavereyi herkes taşlıkta gergin bir dikkatle dinliyordu. kaldırdı..» dedi. herkesin yüzüne bakarak sanki bu vak’anm mudhik tesirinden başkalarının da hisse alıp almadığını tetkik ediyordu. Vehbi beyin evi burası mı? Burası. Herif sebebini evvelâ söylemek istemiyordu. gözlerinin içinde — şimdi artık vuzuh ile gülümseyen Lâmia — aheste Taksim caddesini çıkmağa başladı. yavaş yavaş. türlü renklerde elbiselerle süslenen iskemlelerin. Artık tekrar oturmadı. Bir aralık Ahmed Cemil: .. artık herkesin alışmağa başladığı düşünceli tavrıyle. kapıyı açtı. kımıldanamıyormuş. Ahmed Cemil dilinin ucuna kadar gelen suali zab-tetti. Sonra içeriye girdi. tesîiyet iradına hazırlanıyordu. iki kardeşle anne birçok zamandan beri birinci defa olarak gecenin celsesini o eski samimiyet ile geçirmek istediler. Bu vak’a Ahmed Cemil’i hakikate iade etmiş oldu.. İsmini işitince Vehbi bey telâşla kapıya geldi.. şimdi lakırdı söyleyemiyormuş. Seher kapıyı açıp açmamak lâzım geleceğinde MAÎVESİYAH 123 mütöhayyir idi.Bu aralık tâ yanınbaşmda koşan bir kız kumların üzerine yüzü koyun düştü. Yegâne mütalâa olarak Ahmed Cemil’in yüzüne baktı: Bu yaşta genç bir kızla evlenmenin neticesi budur. mu’tad hilâfına olarak sokak kapısının kuvvetle çalındığını işittiler.. ara sıra iki mânâsız kelime ile muhavereye iştirak ediyordu. Nihayet Ahmed Cemil. Sultanahmet’te babasının evinden. sonra gördüğü ısrar üzerine ağızından parça parça izahat alınabildi. Muhavere bütün bu vak’a üzerine cereyan ediyordu. Bir gece herkes yatak odasına çekilmek üzere kalkmışlardı.. o bil’akis güldü... herkes teessüf beyanında... gece şu küçük asude evin kapısı çalınmak o derece müstesna bir vak’a idi ki herkeste ufak bir halecan hâsıl oldu. Vehbi bey: — Biraz beni bekle! dedi. İkbal pek az söze karışıyor. Vehbi beyi öteki evden istiyorlarmış. gündüz hiçbir şeyi yok iken hattâ akşam yemeğinde pek iyi bir halde iken odalarına çekildikten sonra birdenbire düşmüş.. O vakit Ahmed Cemil çekildi. karşısında hamal kılıklı birisini gördü. Se’her’e tekaddüm etti. Bu akşam Vehbi bey gittikten sonra yatak odalarına çekilmekten vazgeçtiler. Efendi birdenbire hastalanmış. çocuk iri mai gözleriyle istimdat ederek ona bakıyordu. değil mi? Yalnız şu söz ihtiyarın hastalığındaki mahiyeti izah etmiş oldu. elinde şiir defteri.

.. Ahmed Cemil biraz daha istizah etmek istedi: Ne vakit söylüyordu? dedi. Onun için bir karar verelim. İkbal tekrar gözlerini kaldırdı. fakat aldığım izahatı pek kâfi bulmuyorum. Sonra matbaa ve gazete memurlarının isimleri. anlayamadılar. O vakit İkbal kardeşine derin bir nazarla baktı. İkbal bu sözü söyledikten sonra pederinin vefatını bekleyen kocasının utanılacak bir mahiyetini ifşa etmiş gibi gözlerini indirdi.. ben de sizin yanınıza geleyim. Ikbal’in son sözü üzerine birşey mırıldandı. onun bütün heyetinden kocası için bir nefret havasının uçtuğunu hisseder. .. Yanlarına girdi. odanın hem içinde hem dışarısında eski zamanlardaki hususiyeti ihtar eder bir teklifsizlikle muhavereye iştirak ediyordu. şimdi Şevki efendiden bazı şeyler soruyordum. ağlamağa hazır gibi duran gözleriyle: «Gördünüz mü? Beni verdiğiniz adamı anladınız mı?» demek istiyor gibi baktı. Şimdi Şevki efendi bir muhtıra yapmalı.124 sıxan İhtiyar giderse matbaa ne olur.. evvelâ matbaada mevcut olan alât ve edevatın. Vehbi bey yalnız «Peder fena!» dedi. darflerin bir fihristini isterim.. bilmem? dedi. maaşları. söyleyeceği sözün söylememek istediği tarafını gözleriyle anlatmağa çalışarak dedi ki: Bey. o devam ediyordu. sonra başka bir suale cevap vermeğe mecbur olmaktan korkuyormuşçasına kardeşiyle annesini bıraktı. kardeşine baktı. çekildi. Seher oda kapısının yanında. pedere bir şey olursa istifa ederim. * /*/ Ertesi gün Ahmed Cemil matbaaya gittiği vakit eniştesini AJhmed Şevki efendinin yanında gördü.» dediği işitildi. zaten. o vakit Aihmed Cemil. diğer bir kâğıda matbaanın geliri gideri. diyordu. İkbal kuru bir sesle: «Her vakit!» dedi. Ahmed Şevki efendiyle Ahmed Cemil birbirine bakıştılar. Vehbi bey âdeta yüksekten söylüyordu. kayınbiraderle beraber matbaayı idare ederiz. . Ahmed Şevki efendinin çehresi her zamandan biraz daha ziyade kızarmıştı. Sonra daha ziyade izahat vermeğe lüzum görmeyerek ilâve etti: Bundan sonra matbaa işlerine benim bakmaklığım lâzım geliyor. ________ 12. tâ izdivacından beri anlamak istedikleri hayat sırrının bir parçasını görür gibi idi. yalnız İkbal çıkarken: «Küçük hanımcığım.

. j İşe başlamayacak olursa rahat edemeyeceğine hükmetti. yılıştı. yanına gitti. Artık matbaanın zevki kaçacağını anlamıştı. Ahmed Cemil bu muhavereyi yarım bıraktı.. Daha ziyadesini dinlemek.! Avrupa gazetelerini açtı. yarın sizinle de konuşmak lâzım geliyor. Şevki efendi istediğim şeyleri hazırlayacak. ni-i hayet daima Amerika’ya isnat olunan garibelerden birşey 1K du. henüz dün gece yatağa serilen babası için sabahleyin şifa çaresi taharrisine koşması lâzım gelirken matbaaya can atarak hesap soran bu adamın karşısında bütün yuvarlak vücudu baştan aşağı titreyen bir kütle kesilmişti.. telâş içinde. şu içeride.. ah şu dakikada çekmecesinin yanıbaşmda sanki kendisine mahzun maJhzun bakıp •duran koyu nefti alpaga şemsiyesini şu çapkının kafasına indirdikten sonra matbaayı bırakıp gidebilse.. baksanıza. Bu insanlar. dedi. kuru çocuğu tokatlamak istedi. burada lastikten yapma gülünç bir soytarı gibi yaranmak için dizlerine sıçramaya çalışan mahlûk!.... hesap soraü oğul. görmek istemeyerek heyet-i tahririye odasına girdi. havada kokusunu aldığı havadisin nev’ine vukuf arzusu kuru vücuduna sığama-yarak. kalktı. O vakit Saib sırıttı. Vehbi bey bir âmir sıfatı takınmıştı.Ahmed Şevki efendi bunalıyordu.. Birden kendisini bu adamın karşısında küçülmüş. Beni bu akşam beklemesinler. Orada yalnız Saib vardı. arkadaşının odasında kaldı. ellerini uğuşturarak Ahmed Cemil’i hemen istintak etmek istedi: Müdür ölmüş mü? Onun gibi birşey. Ahmed Cemil’e daiha ziyade sokuldu: Artık enişte beyiniz matbaayı size bırakır.” başladı. mütenevvia sütunlarında daima halkın hoşuna giden t düzme fıkrayı biraz da kendisi süsleyerek serbest tercümeyi. Enişte demeğe ancak razı olabildiği bu adamdan bugün emre benzer \ §eyler mi alacak? 1 Vehbi bey matbaanın tahtalarına güya her vakitten ziya-| de bir tasarruf kuvvetiyle basarak çıktı. Kendisini eniştesi çağırıyordu. Ahmed Cemil yazı I edasına dönmedi. gülmeğe çalışarak Ahmed Şevki efendiye baktı. Ahmed Cemil’in.. tercüme edecek havadis aradı. nefretten göğsü şişiyordu. Ahmed Cemil şu dakikada bu kısa. alçalmış gibi gördü. zayıf. yarın yine burada buluşuruz. Saib’in teces-[i süslerinden emin olmak için kapıyı da kapadı. / Cemil bey. . Ah!.

. Akşam tjve gittiği zaman eniştesinin gelmeyeceğini haber verdi. Ahmed Cemil gülümsedi. Ahmed Cemil bu vak’a üzerine düşünmeyi geceye talik etmiş idi. nasıl başlamak lâzım geleceğini zihnen tertip ederek: «Beyin.. Raci bu fırsattan istifade ederek matbaadaki tevakkuf zamanını yalnız yarım saate hasretti. Siz. çalışmaya hazırlandı. Birşey söylemeden evvel yutkundu. Ahmed Cemil’e nasılsa edindiği birinci nevi sigaradan ikram etti. iskemlesine oturarak: Anlaşıldı! dedi. İkbal o gün kayınpederini görmek için gidip gelmişti.. tırnağının üstünde çıtlattı. Bugün matbaa halkı Tevfik efendinin hastalığına muttali olduktan sonra herkesin yüzüne bir endişe sayesi düştü.İdare memurunun çehresi boğazı sıkılıyormuş gibi kıpkır-i mızı idi. Bugün Ahmed Şevki efendi saat-jlerce kendisinden bahsetti. ka-ym enişte matbaayı istediğiniz gibi idare ediniz. Saib muttasıl Ahmed Şevki efendinin etrafında dolaştı. ‘ sonra yavaş yavaş defterlerini karıştırdı. İkbal’in verdiği malûmattan meselenin vehametini.» diye beni yanma getirtecek değil misin? Ahmed Cemil bir daha gülümsedi: . Ben bu azamet tavrını çekemeyeceğim. Burada Ahmed Şevki efendiyi değil kalıbını göreceksiniz. Yarın sen de matbaada mevkiinin ehemmiyetini anlayınca: «idare memurunu çağır-sanıza. Sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin burnundan gözlüğü her vakitten ziyade düştü. iiıaaeu Diraz suKun ouidUKtan. daha ilk günü gelip de bana bir uşak muamelesi eden herife. ben kendime bir iş buluncaya kadar gelir giderim. emrini icra etmeli!» dedi. fakat mat-jbaada birşey olacağından eski çalışma zevkinin zevale uğra-^ yacağmdan o da emin idi. — Daha ne olacağını anlamadan bu kadar telâşa sebep l\İar mı? Ahmed Şevki efendi artık püskürdü: ha — Ne mi olacak? Bak görürsün... sonra bütün ci-¦} ğerlerini dolduran hiddet havasını boşaltıyormuşçasma derinden geniş bir soludu. Ali Şekib her vakitten ziyade yazdı. «dünyada bir kişi olduktan sonra ı nasıı oısa geçuuiuu:» aıyorau. mahiyetini tamamen . Sonra anladığı şeyi izah etmek istedi: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benûn için matbaa bitmiştir.. Ne olacağını Ahmed Cemil tâyin edememişti.. İhtiyarın ne olduğunu ondan sordu... O mütekebbir edaya ben tahammül edemem. hokkasını düzeltti.. Eniştene herif dediğime istersen hiddet et. / kalemini buldu.. Vehbi beyin istediği şeylerin ne olduğunu düşünerek. o zamana kadar vücuduna ehemmiyet verilmeyen bu adamın gaybubetinde bir ehemmiyet olacağı hissolunuyordu.

İkbal kardeşinin ne demek istediğini anladı: Dün gece söylemiştim zannederim. eniştesi gelip de Ahmed Şevki efendinin hazırladığı hesap icmalleri üzerine sahib-i imtiyaz Hüseyin Baha efendinin müşareketiyle efkâr mübadelesine başlanılınca. Bu sabah eniştem geldi. gazetenin idaresi bana tevdi edilecek olursa bundan ne için ürkmek lâzım gelsin?» demek istedi. zannederim ki bazı tasavvurları var. Yalnız bana ait vazifeleri başmuharrirlikle beraber kayınbiraderime bırakacağım. Ahmed Cemil eniştesine karşı hep mümaşat eder oldu. Matbaanın. Hüseyin Baha efendi korkulu bir fırtınadan ehven kurtulmuş olmasından mutmain olarak müzakerenin iptidasından foeri birkaç defalar düşen gözlüğünü düzelttikten sonra iltifata teşekkür etmekle meşgul iken.. İhtiyarın bütün sol tarafıyle dili tutulmuştu.. Bir aralık kendi kendisine: — Vehim! Ne için öyle olsun? Her vak’ayı fena şumuliyle telâkki etmek bana mahsus bir bedbinlik mesleği! Halbuki mesele pek sade: Ben bir matbaada bulunuyorum ki idare şekli bana tamamiy-le yabancı. Ahmed Cemil’in birden rengi değişti.. Yalnız sağ elini oynatarak meramını ifade etmeğe çalışıyormuış. şu halde bana evvelce yabncı olan matbaa ile bugün aramızda bir karabet hâsıl oluyor demektir. Yemekten sonra Ahmed Cemil annesine bakarak: Matbaa altüst oluyor.. istifa ederek matbaayı sizinle Ahmed Cemil’in hullya hayatından başlıca ümitlerinden biri bir matbaa sahibi olmak değil mi idi ? O halde işte o ümidin bir tahakkuk mukaddemesi gibi başlayan şu vak’aya karşı bir itminan duymak lâzım gelirken ne için makûs bir tesir duyuyor? Kalbinde hafi fakat vazıh bir his matbaada şu tebeddülün — ümidin tahakkuku değil — bir inkırazı olduğunu söylüyordu. Ertesi gün matbaada.. Bugün bir vak’a o idareyi eniştemin eline geçiriyor. gazetenin terakkisini teminden bahsettikçe geceleri sofra başında bilardo vukuatı nakleden bu adamın içinde bir tedbir sahibi muhtefi olduğunu anlıyordu. vicdanında bir tehaşi ezasıyle hüküm süren hissin muazzip sedasını susturmağa çalıştı.anladı. hesapları istedi. Nihayet Vehbi bey müzakereye bir nazik hatime vermek istedi: Matbaa ve gazete Hüseyin Baha efendinin idaresinde oldukça ben memuriyetimden istifaya lüzum görmüyorum. dedi. Zaten mümaşat olunmayacak bir fikre de tesadüf etmemiş idi. Hattâ eniştesi matbaanın ıslahından. tasavvuru beraber idare etmek.. Ali Şekib ne olacak? dedi. Eniştesi biraz gülerek yüzüne baktı: Gazete için o kadar muharrire ihtiyaç var mı? .

.. Aman yarabbi! Sevmek bu muydu?. Gittikçe yaklaşıyorlardı. Ah. dedi.. iki ellerini göğsüne basarak: «Yürüyeme-yeceğim. yanya-na. şurada yalnız bulunsalardı. boynundan doladıktan sonra ucunu sol omuzundan arkasına atmıştı. o kadar yalnız ki bütün bu sahra şu akşam baygınlığına şiiriyle onların.. bazan omuzundan başının arkasına tutarak yürüyordu. onun vazifesi benim iktidarımın fevkindedir. ipek kumaşın üzerinden akan râşe seyyaleleri içinde o vücudun ihtizazını görüyordu. Şimdi Ahmed Cemil daha vazıh görünüyordu. ikisine ancak kâfi bir taş parçasının — üzerine otursaydılar.. o küçük kırmızı şemsiye! Ne olurdu. Şu dakikada vücudunda güya bütün hüviyeti eziliyor. sonra o tül şu bir çift baştan mürekkep sevgi levhasını gizleyip o küçücük kırmıza şemsiyede bu gençlik sevdasını sahranın yalnızlığından bile esirgeyerek yakuttan bir .. ancak onların olsaydı. zannediyor. onu gözleriyle takip etmiş olmak affedilmeyecek bir töhmet imiş gibi birden sıkılmış.. yolun şu kenarında.. omuzlarından yanlarına düşen açık yenler. Lâmia o beyaz tül örtüyü açsaydı. Şu önde gidenler Lâmia ile ustası değil mi? Bilmem!.. MAİ VE SİTAH 133 ayırmıyordu.. Tâ belinde küçük küçük kırmalarla büzülerek sırtında dikişsiz bırakılmış kıvrıklar. Bu yalana sebep ne? Ne için şuracıkta saf13 i .... Hüseyin Baha efendinin sükût tavsiye eden bir nazarı nefsini zaptetmesine medar oldu: Ali Şekib olmayacak olursa gazeteyi idare etmek münı-“kün olamaz. Ahmed Cemil’in uzun kumral saçlı başını o kıvırcık gür siyah saçların yanma çekseydi. bir taş parçasının — fakat küçük.Ahmed Cemil saatlerden biri idare ettiği meseleyi şu dakikada tarumar etmek istedi.. o kadar ki saçları birbirine karışarak siyah ve kumral bir enmuzeç teşkil etseydi. beni buraya bırak. o körpe hayatı hissediyor.. O cevabı verdikten sonra nedamet etti. Şuracıkta. düşünmeden yalan söylemişti. şuraya düşmek. Cürm-ü nıeşhud halinde yakalananlara mahsus bir şaşırma ile Lâmia’nm orada bulunduğunu görmek. kumlar üstünde Ölmek istiyorum» demek için bir ihtiyaç duyuyordu. bitik. büyük tac şeklinde örtseydi. «Ali Şekib gidecek olursa ben duramam!» demek üzere atılıyordu. odanın yarı açık duran kapısından Saib’in mütecessis çehresi göründü. Vehbi bey cevap vermeye hazırlanıyordu. o kadar ki vücutlarının sıcaklığı imtizaç etseydi. İnsanı güya bir mengene içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altına ezik. belinden aşağıya yanlarını latif bir yuvarlaklıkla tersim ettikten sonra düşüp ayaklarının her hatvesiyle sağa sola nazenin bir raks ile sallanan etekler altında vücu-f dunun hayatını. can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey. Lâmia başını beyaz bir tül ile örtmüş. sade şemsiyesini bazan kaldırarak.. Elindeki açık kırmızı. sevmek bu muydu?.

Derinden bellisiz bir inek sesine muhteriz dem tutan hafif kuş cıvıltıları arasında. Kendisini bu gün şu Erenköy seferinden artık bahtiyarlık hissesini almış kıyas etti. Bütün hayatında sevda sekriyle mest kalmak için yalnız o nazar kifayet edecekti. Geçtiler.... kalbinde bir deste saadet çiçekleri gibi inkişaf etmiş idi. bir müddet daha yürüdüler. iki arkadaş döndüler. Lâmia «evet!» dedi. öyle ki hemen karşı karşıya gelmiş oldular. Hüseyin Nazmi hemşiresine yalnız «eve mi?» dedi... sonra küçük kırmızı şemsiyesini bir veda selâmı gibi savurdu.. dedi. Artık dönelim. Eseriyle Lâmia. Bu iki emel hedefi bir çift ikiz hemşire gibi hâtırasında öpüşüyordu. ilâve etti: İstersen gelecek ay. MAJ VE SİYAH 135 Ne vakit istersen! dedi.MAİ VE SİYAH vet ve samimiyetle arkadaşının ellerine yapışarak: «Evet o! demindenberi onun için titrediğimi görmüyor musun. Ahmed Cemil’in yine gözleri bulanmıştı. bir müddetten beri onun bahsini etmemeğe başlamıştı. Şuracıkta bir tesadüf etmiyecek olursa bugün bir daha göremeyeceğini biliyordu. Bu gece Hüseyin Nazmi. Bir ay daha çalışsa arkadaşlarına zannediyordu. artık aralarında on adımlık bir mesafe kalmış idi. anlamıyor musun? Ah! Bilsen onu ne kadar seviyorum!. okuyabilecek bir hale getireceğini Gece yalnız kaldığı vakit zihninde yalnız iki şey yaşıyordu.> dememişti? Halbuki bu sırrı birisine tevdi etmek ihtiyacı onu âdeta hasta ediyordu. ufukların yarı şeffaf tüllerini titreterek uçuşmağa ^aş-lamıştı.. Akşam rüzgârının hafif darbeleriyle çırpman ipek örtüsünün içinde Lâmia’nın çehresini bir bulut altında görüyordu. gözleriyle bir aşinalık gönderiyor. şimdi. — Daha erken zannederim. sonra mütebessim gözleriyle Ahmed Cemil’e baktı. Bu sırada onlar döndüler. Lâmia’nın o mütebessim nazarı. Lâmia hayret nidasiyle: Ağabeyim.. güya çocuk iken her defa gelişinde dediği gibi: «Ne iyi ettiniz de geldiniz!» diyordu. Ahmed Cemil şimdi mesut idi. Lâmia’yı . Cevabını verdi. şimdi sahrayı esmer bir renk yan şeffaf örtüsüne sarmış tâ ileride afakin sinesinden gecenin sükâın nefesi.. kütüphanesini yine altüst ederken bir aralık arkadaşı Ahmed Cemil’e sordu: ^— Senin «eserinin inşad resmi ne vakit icra olunacak? Ahmed Cemil artık eserin ikmalinde bu kadar t||ahhür ettiğinden utanır olmuş. Onu selâmlıyor. Artık Hüseyin Nazmi’yi döndürmek bile istemedi. mi ? Arkadaşının sualine: .

hareketsia yatıyor. Ben de dinlemek isterdim!» mânasıyle gülümsediğini görüyordu.» dedi. Ahmed Cemil yukarıya çıktığı vakit matbaada Ahmed Şevki efendiden başka kimse yoktu. Çocuk: Baba bir şey oluyor. Çocuk başını çevirip Ahmed Cemili görünce korkudan. ıstıraptan perişan olmuş çehresinde bir tesliyet ibtisamı ta-yaran etti.. Raci cevap vermiyor.düşünürken. hiçbir şey işitmiyordu. Ahmed Cemil Raci’nin sızmış olduğunu. Tekarrüp etti. eserini. bir kolu sarkarak kilimin üzerine 136 MAİ VE SİYAH düşmüş.. şimdi sızıyor* dedi. Yazıhanesinin önünde er-bab-ı mesalîhe mahsus küçük penceresinden Ahmed Cemil’i gülerek kendisine mahsus işveli temannasiyle selâmladıktan sonra: Sahib-i imtiyazın odasına gir! dedi. Kendi kendisine: «îri Alman karısının yeni bir tahriki! Bu geceyi içmekle geçirmiş. şu gördüğü neticeden ona tekaddüm etmiş olması lâzım gelen vak’ala-n icat ediyordu. Bu sabah matbaaya girer girmez Ahmed Cemil. artık bitirmeliyim!» dedi. Fakat yalnız bir an için gözlerine isabet eden bu hande güya oraya bigâneliğini anlamış da firar etmiş gibi silindi. pek iyi anlayamadım amma ağlarken ağzından dökülen sözlerden dün akşam .. «Niçin telâş ediyorsun? Babanın hiçbir şeyi yok.. Çocuk bir türlü oradan ayrılamıyordu.bu adamın üzerine dikti. Ahmed Cemil doğru oraya girdi. Bu gece uykusunun arasında hep o eserle o hayal yaşadı. Hüseyin Baha efendinin kanepesine yüz üstü yatmış. Nedim hâlâ yaşlı gözleriyle bakıyor. Ahnled Cemil şu vak’amn ne olduğunu anlıyor. Nedim? dedi. refikinin sualine hacet bırakmadan bildiğini anlattı: Ben geldiğim zaman orada uluya uluya ağlıyordu. en evvel Nedim’e tesadüf etti. Çocuk elinde bir sürahi ile merdivenden koşarak çıkıyordu. Karı bırakıp gitmiş. dedi. Ne oluyorsun. Elinde bırakamadığı sürahisiyle gitti babasının karşısında bir iskemlenin kenarına ilişti. eğilerek: «Birader!. Ahmed Şevki efendinin yanına geldi. İdare memuru da küçük penceresinde onu bekliyordu. Gördüğü manzaranın mahiyetini derhal anlayamadı.. Raci. eserine fikrini sevk ettikçe o siyah gözlerin: «Bitirseniz a. gözlerini . Ne oluyorsun?» dedi. sabahleyin kendi kendisine: «Evet. bir cevap alamayacağını anladıktan sonra Nedim’e döndü. kimbilir nerelerde düşüp kalktıktan sonra sabahleyin yine içmiş. güya Ahmed Cemil babasının ıstırabını giderecek bir tabip imiş gibi ondan kendisine kuvvet verecek bir cevap bekliyordu.. Nedim de elinde süra-hisiyle kendisini takip ediyordu. öyle oturdu kaldı.zavallılığına küçücük kalbinin kan ağladığı . yalnız ara sıra içinden gelen bir hıçkırıkla vücudu sarsılıyordu.

işitiyor musun? Sen gelmeden evvel böyle saatlerce öksürdü. Bu sırada içeriden boğuk... Matbaanın aşağı katında Ali Şekib’in iri sesi işitildi.» diyecekti. Dudaklarının arasından «yazık!» dedi. Ali Şekib’in bu karan nasıl esbap ile ittihaz ettiğini anlamakta teahhur etmedi. biraz da esnaflık edeyim. Biçare çocuk!. göğüs geçirdi: Bilmem amma fena görüyorum. bir tabibin zeki ve mütekayyit tedavisiyle onun hissiyaMAİ VE SİYAH 13T tını örten bütün levs agşiyesini yavaş yavaş kaldıracak. Dudaklarını açan geniş bir hande ile Saib’i dinliyordu. Bu da Sirkeci’de ölünceye kadar içmiş. Şimdi Ali Şekib’e ne diyecek? Şu teşebbüse mümanaat mı edecek? Hakikatta arkadaşı fena bir iş yapmış olmuyor. Onun .katanyle gittiğim anladım. Raci’yi alacak. Mümkün olsaydı. ciğerleri sökecek bir öksürük işitildi. Sabahları bana uğrar da birer kahve içersek sana esnaflığın meziyetlerini izalb ederim. Arkadaşının ikide birde elinde iki üç lira ile Emniyet sandığına gittiğini de bilirdi. Her gün binlerce adamları esnetmekten başka bir şeye hizmet etmeyecek altı sütun yazı yetiştirmek için kafa patlatmaktansa dükkânımın köşesinde müşteri bekleyerek biraz da başka yazıcılara kâğıt kaf. Ali Şekib gülerek cevap verdi: — Kâğıtçı dükkânı.. Saib ellerini uğuşturarak Ali Şekib’in bir aksi sedası gibi tekrar etti: — Kâğıtçı dükkânı. onların altından saf bir kalb çıkardıktan sonra: — İşte bu temiz.. . ciğerleri paralanıyor. kalbi sefalet hayatı içinde yuvarlanan oğluna götür. Biraz sonra Saib’le göründüler. Bir kere duvarlar kâğıtlarısın. Ahmed Şevki efendi dedi ki: Nasıl öksürüyor. Aihmed Cemil zaten o hayatın şu neticeyi tevlit edeceğini pek iyi bilirdi. hâlâ içmekten vaz geçmiyor. Bugün Raci’ye her vakitten ziyade acıyor. Ali Şekib’in her vakitten ziyade neşesi vardı. Babası ağlarken Nedim’in halini görseydin. dedi. Öne de camekânlar yerleştirilerek aralarında zarif maun iki kanatlı bir kapı bırakılsın da bakınız dükkân kendisini nasıl gösterir. îdare memuru başını saladı... dolaplar konsun. Ali Şekib o vakit Ahmed Cemil’e baktı: Yazıcılıktan usandım.. Ahmed Cemil.. Ahmed Şevki efendi küçük penceresinden başını uzattı: Ne dükkânı?.em yetiştirmek istiyorum.. bu adamın nasıl bir hata ile hayatının mahvına sebep olduğunu düşündükçe derin bir merhamet hissi duyuyordu.

.. Dükkân tutuldu bile!. Ona mukabil benim dükkânımda. Alay mı? Hiç öyle değil. o bin »çeşit tuhaflıklar. renkli mektupluk kâğıtlar. Hayatımda birinci defa olarak ciddî bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşını gülerek dinliyordu.» denmiyecekmiş. Amma dükkâncılıkta: «Ali Şekib’in dün güzel bir makalesi vardı. cüzdanlar. ben onları çocuklarım gibi seveceğim. Gü... sabahleyin dükkânıma girdiğim zaman onları küçük fakat yüreğimden kopan bir tebessümle selâmlayacağım.\ lerek Ali Şekib’e: Alay ediyorsun! dedi. işe ne vakit başlanıyor?. değil mi? dedi.. Hemen. benim o süslü yazımla tutulmuş lâtif defterciklerim olacak. Camekâmn içinde tozlanmış bir par-ra çantasını elime alıp okşıyarak sileceğim..gibi iştihar emelleri olmayan bir adam için dükkâncılık herhalde yazıcılıktan iyi değil midir? Esasen Ali Şekib’i pek musip bulmakla beraber bu meselede kendisine bir töhmet hissesi tefrik ediyor.. bir aralık Ahmed Cemil’e bakarak: — Hakkı var! dedi. kalemler. Sahib-i imtiyazın keyifli zamanını bulacağım da bir lira koparacağım diye düşünerek bir âlet gibi yazı yazmaktan usandım! Ahmed Şevki efendi sade dinliyordu.. Ali Şekib Ahmed Şevki efendinin reyini kazandıktan sonra büsbütün cesaret buldu: öyle değil mi? Hiç olmazsa dükkânımda satacağım şeyler benim malımdır. Sonra bir alay mini mini müşterilerimi idare edebilmek için bunalacağım. ne güzel şeyler olacak: Zarif billur hokkalar.. Gördünüz mü saadeti?. ötede canı sıkılmış gibi duran işlemeli sedef bir kâğıt bıçağının yerini değiştireceğim. onlarla ufak ufak alacak hesaplar açacağım. siyasî baş makaleyi bitirdikten sonra sıhhate dair bir bend yazmaktan yahut iktisada ait bir meseleyi kurcalamaktan içtinap etmeyen bu adam şimdi mektep çocuMarma kurşun kalem be138 MAÎ VE SİYAH ğendirmeğe. Gördün mü. denildiği vakit sanki ne oluyor?. Ali Şekib Ahmed Şevki efendiye döndü: Artık benim dükkân varken başka yerden alış veriş edilmez. hayatı? Ahmed Cemil Ali Şekib’in bu kadar neşatına karşı muhalif davranmak istemedi. Kazanacağım şey yine benimdir... . Artık mürekkep kokusundan tiksinmeğe başladım. Dükkânım dedikçe duyduğum zevki bilseniz! Bir dükkâna malik olmak!. eniştesinin sebebine meslekin tebdiline lüzum gören bu adama karşı kendisi için bir mahcubiyet duyuyordu. resim örnekleri göstermeğe mi çalışacak?. Küçük bir kamus gibi her şeyden behre sahibi olan.......

Ali Şekib’in birden aklına bir şey geldi.. Matbaada gazeteden başka bir şey yok.. . bana bir iki güne kadar MAİVESİYAH 139 eniştemden taahhütlü bir mektup gelecek. Eniştesi fikrini büsbütün izah etti. Kendi kendisine — Keşke benim de böyle bir eniştem olsaydı! dedi. Ahmed Cemil ihtiyat ederek: «Bir kere böyle tecrübe edelim de... idare memuruna dedi ki: Aman Ahmed Şevki efendi. Daha sonra Vehbi bey: «Bir de o sarhoşun matbaada ne işi var?. Bu gece yemekten sonra Vehbi bey Ahmed Cemil’e mat-baya dair görüşülmek için hemen yukarıya çıkmasını rica etti. onu alırız» dedi. Matbaanın şu halinden hiç de memnun değilim. para babamın. dedi.. gazetenin başında da bir alay haşerat! O Hüseyin Baha efendinin sahib-i imtiyazlığından başka bir şeyini göremiyorum.. ara sıra kocasına perişan bir mâna ile güya istirham ederek buMAİ VE SİYAH 141 140 MAİ VE SİYAH kan İkbal’in yanında. Ahmed Cemil’in gazeteyi hemen yalnızca idare etmekten ziyadece zahmet çekeceğine teessüf ediyor gibi göründü. müvezziye tenbi’h etseniz Ahmed Şevki efendi taahhütlü mektubun ne için böyle takayyüde mazhar olduğunu Saib’in karşıdan parmaklarıyle para sayıyormuş gibi işaretinden anladı. Peder nasıl olmuş da bütün sermayesini bir gazetenin istifadesine feda etmiş anlamıyorum. Küçük odada Vehbi bey musahabe mukaddemesi olarak Ali Şekib’in matbaadan çekilmek üzere olmasından bahsetti. bizim de onu arasa.. Ahmed Cemil..» cevabını verdi. Bu Osman Tayyar «Mir’at-ı Şuûn» dan istiskale uğrayarak mevkiini Ahmed Cemil’e terketmiş olan adamdı. Vehbi bey omuzlarını silkti: Eğer her sokakta sürünecek olanı matbaaya almak lâ-zum gelirse.. bir aralık lakırdısının arasında: «Eğer pek zahmet çekecekseniz bana Osman Tayyar isminde bir muharrir müracaat etti. sonra neticede bir istifade olursa yarı yarıya taksim. matbaa onun. Ona beyhude aylık verip duracak mıyız?» dedi.. Veîıbi bey söyledikçe hiddetleniyor. bir âmir karşısında gibi münkad vazıyle dinliyordu. Ahmed Cemil henüz beş dakika içinde canını sıkmaya başlayan bu müzakerenin bir an evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu: O biçare matbaadan çıkarılacak olursa sokaklarda sürünür.

.. «Bu söylenilen şeyler doğru değil mi? Ben onun dediği gibi züğürt bir herif olmasam da bugün iki yüz lirayı matbaaya atabilsem bütün bu şeyler vücude gelmeyecek mi? diyordu.Ben matbaanın idare tarzını büsbütün değiştirmek istiyorum.. liralarla oynuyor. matbaada şubeler açıyor. kendisine bir aylık veririz. Halbuki kendi kendisine. bir* kitaphane. Bütün bu hülyalar Ahmed Cemil’in dimağını uyuşturuyor. çıktı. o vakit matbaa hakikaten bir matbaa olur. matbaayı büyütüyor. matbaayı ne için yalnız bir gazeteye hasretmen” ?” Kitap basamaz mıyız? Ahmed Cemil: — Matbaanın harf mevcudu kâfi değil T dedi.. bütün devair evrakını iltizam ediyor. Raci’leri süpürürüz. «Para olsa matbaayı bir altın madeni haline getirmek işten bile değil!» Da’ha sonra: ihtiyardan beş para koparmak mümkün değil ki. karşısında türlü tafsilât ile icat ettiği o ümit âlemine müvazişkâr bir nazarla bakamıyordu. beğendiği yerde yesin. Vehbi bey şimdi tasavvurlarını izah ediyor. Vehbi bey Ahmed Cemil’in önüne geldi. Ahmed Cemil İkbal’e bakıyordu. hattâ bir de taş makinesi ister. ikbal kardeşinin nazarına tesadüf etmemek için gözlerini indirmişti. para kazanmak ne demek olduğunu o zaman anlarız. çalışkan bir çocuğa benziyor. Matbaaya gelince. Vehbi bey asıl maksud olan noktaya geldiğini göstermek isteyerek: — Tamam! dedi Sade harf değil. dedi. . dedi. makineleri petrolla işletiyor. bir mücellithane vücude getiriyordu. bir sürü mürettip var. ikbal daha ziyade duramadı. siz Said’le Saib üç kişi gazeteyi pek âlâ idare edersiniz. Mümkün değil eniştesinin hülyalarına iştirak edemiyor. Saib müstait. Hüseyin Baha efendi gazeteyi bana bırakır.. kolu bağlı oturuyorlar. Bu akşam eniştesinin sesi kulaklarında daima tekerrür etti: — iki üç yüz lira. bu kaba latifenin kardeşinin «zerindeki acılığına şahit olmamak için kalktı. Ne olurdu? iki üç yüz liran olaydı da matbaaya atıvereydin. değil mi? Saib’in takdire mazhar oluşuna Ahmed Cemil gülümseyerek yalnız: — Evet.. Vehbi bey canını sıkan bir şeyle meşgul imiş gibi ayağa kalktı. bir müddet için tatlı bir mestlik içinde sardıktan sonra birdenbire fena bir iz bırakarak geçiyordu. şüphesiz o akşam biraz ziyadece kaçan Fertek düzinin neş’esiyle gülerek: Sen de züğürt herifin birisin. dedi. Matbaada beyhude para alanları: Şekib’leri.

Ahmed Cemil dondu kaldı.. dedi. tebrik etti. bu adam hakkında henüz hüküm vermemiş.. Önce eniştesinin söylediklerini sadece bir musahabe gibi dinlemişti. . Ali Şekib büyük keman şeklinde jelatin kaplı zarif bir takvimi göstermekle meşgul iken dükkânın kapısından Saib’in başı göründü: •—¦ Cemil bey! Deminden beri sizi arıyorum. O vakit Aflı-med Cemil daima açık bir tesliyet menbaa olan arkadaşının elini sıktı. tuhaf çakılar. Şu halde bu yazıhaneyi siz alırsınız. değil mi? Ahmed Gemilin gözleri Hüseyin Baha efendinin kapaklı yüksek yazıhanesine gitti. Bir aralık nahiye müdürü olan eniştesinden bahsetti: İmdadıma yetişmeseydi bu dükkân zor açılırdı. henüz yerleştirilmemiş paketlerin arasında bahtiyar gördükçe sevinç duyarak oturdu. Nereye gideceğini tâyin etmeksizin yürürken bir sesin: Eski arkadaşlara iltifat yok mu? dediğini işitti. Bir vakit ekmek bulmak için âtifetine müracaat ettiği bu adamın bugün şu matbaadan vedaını görmemek için bir bahane icat etti. demek ondan sonra Hüseyin Baha efendi ile görüşülmüş. «Bak ne cici şeyler buldum. deste deste kâğıt yığınlarının. karar verilmişti. dedi. O yazıhanenin başına geçmekle bir vakit kendisine muavenet elini uzatmış’ olan bir adamın hakkına taarruz etmiş olacak zannetti. ben teklif eder etmez kabul etti. fakat şimdi bu yazıhaneye temellük etmek fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu. şimdi sizi istiyor. Ali Şekib hep dükkânından bahsediyor. öyle mi ? Bir gün Ahmed Cemil Said’le tashihlere bakarken Saib yavaşça yanına sokuldu: Hüseyin Baha efendi kâğıtlarını topluyor. Ali Şekib henüz bir gün evvelden beri yerleştiği dükkânının önünde mes’ut bir haz ile tebessüm ediyordu. ona fena yahut iyi sıfatlarından birini takamamıştı. 142 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil de kendi eniştesini düşündü.» diyerek arkadaşına resimli kartlar. renk renk mektup kâğıtları gösteriyordu. Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi. hileli para çantaları. Ahmed Cemil eniştesini Hüseyin Baha efendinin henüz tahliye ettiği yazıhanenin başında buldu. onu yeni maun camekânlarm. Vehbi beyin ilk sözü: işi bitirdik! oldu.Demek bütün hayatının emelleri hemen tahakkuk ediver-mek için yalnız şu iki üç yüz lira kifayet ediyor. O da zaten gazete gailesinden kurtulmak için bir fırsat gözetiyormuş.. dolapların.. eniştesiniz geldi. matbaadan çıktı.

rehinden bahsediyor.» diyordu. Matbaanın. fikrinizin uçuşlarını takip edemeyerek garip ivicaclarla sanki ıstırabından kâh kıvranarak. Vehbi bey devam etmek için bir istifsar kelimesine mun-tazırdı: — Ne yolda? dedi. mütalâalarının nihayetine şu cümleyi koydu: Yine sen bilirsin. kâh sürünerek uzanıp giden yazılarınız. Gazeteyi Ahmed Cemil ile Said ve Saib pek âlâ idare edebilirlerdi. kaleminizden akıp taşan o şeyleri şuracığa halının üzerine döküvermek henüz beş dakika evvel sizin dimağınızdan doğan. sahih!. matbaanın idare şekilleri hakkında tasavvurlarını izah ediyordu.. O gürültüyü şimdi kulakları işitiyor. türlü tarikler ve vasıtalar gösteriyor. Öyle değil mi? Eve malik olmaktan ziyade bir mesleke malik olmak lâzımgelir... Ahmed Cemil’in nezareti altında işin içinden çıkabilir zannolunur. fiilen bir hak sahibi olmak ümidine karşı içi titriyordu. O zaman eniştesi paranın tedariki çaresini izah etti. yerde cihana dağılmak için muntazır serilen kâğıtlarınızı şimdi küçük bir mürettip yamağı gelip toplayacak.Eniştesine cevap vermedi. bu ümide ‘husul bulamayacak nazariyle bakmakta iken işte şimdi gözünün önünde bir çare belirmişti. kendisine bir meslek temin etmiş olacaktı.. dedi.. bey’i bilvefadan. yanıbaşınız-da ellerinin . MAİVESİYAH 143 bunlar hakkında tam bir vukuf ile tafsilât veriyordu: «Matbaanın hasılatının ayda meselâ yirmi.. Sü-leymaniye’deki evden dem vurdu. Istiglâlden.. bir petrol muharrikinin çarhı kayış kolanlara takılınca ayaklarının altında şu bina bir fabrikanın hayat gulgulesiyle gürleyecek. Ah! ayaklarınızın altında bir irfan burkanı gibi gürleye gürleye dönen o makinelerin çelikten zemzemesiyle kulaklarınız uyuşarak. o paranın bir ev için nemasını hapsetmekten ise şu suretle istifade vesilesi ittihaz ederek. onun hayaliyle mestoluyordu. Bu cihet zaten geçen akşam karar altına alınmamış mıydı? Matbaaya gelince Ahmed Şevki efendi biraz tuhaf adam amma oldukça becerikli birisine benziyor..başında yazı yazmak. şu ceviz yazıhanenin .. Ahmed Cemil o geceden beri dimağında darbe vurmaktan hâli kalmayan para bulmak ihtimalinin tahakkuku ümidini işitince kıpkırmızı oldu.. bunda bana müteallik hiç bip şey yok. Vehbi bey şimdi gazetenin. Vehbi beyin mantık istidlallerinin sonun yoktu. Matbaada maddeten.. yirmi beş lira tefrik. Ahmed Cemil de bu matbaa meselesi yeni bir düşünceye silsilesi tevlit etmiş oldu. nevakısmı ikmale gelince: Vehbi bey birden tahattur ediyormuşçasma: Ha!. Şu halde Ahmed Cemil de matbaaya kısmen mutasarrıf olarak. Para tedariki için bir çare buldum amma bilmem arzu eder misin?. edilerek istikraz olunacak paranın tesviyesine tahsis olunur.. Şu dakikada bir karar verse matbaaya bir taş makinesi ilâve edebilecek.

üstüvanelerin üzerinden. Ahmed Cemil ancak ay^lacaklan zaman sormağa cesaret Iraldu: «îkbal ne cevap verdi?» dedi. Ahmed Cemil’in şimdi kulaklarında makinelerin tarraka-sı. Sonra yine matbaanın günlük işlerine geçti. Onu emellerinin bir oyuncağı gibi istimal edebilir miydi? Terhin! Bu kelimede bir soğukluk buluyor.tarakası duyulan mürettiplere gidecek. bunlar sizin işte şu iki parmağınızla arasında sıkarak fikir yaratmağa mecbur ettiğiniz şakalarınızın içinden fırlamış.. bir saat sonra bu uzun kâğıtlar birer madenî sütuna tebeddül edecek. diyor.. bakınız.. sonra: «Ben ne karışırım. İkimizin re’yine havale etti.. abasından kayarak akarak. gözlerinin içinde binlerce.» dedi. İşte kayışlar birer uzun yılan gibi matbaayı baştan aşağı sarsıyor.. beyazlıklar peyda oluyor. «Onun ne hükmü var?» demek istedi. Eniştesi omuzlarını silk-ti.. çelik dişlerin. MAİ VE SİYAH 145 .. Demek bu rüyayı hemen şimdi hakikate tebdil edebilmek için elinde bir çare var. bükülerek bir alay beyaz kuşlar. O para ile alacağın her vakit para değil midir?... Ne zaman istersen eline geçecek bir sermayeyi kullanmaktan ne için korkuyorsun?.. daha sonra makinenin safhasına iki kanatlarını açmış bir yaprak. Hayatında. canlanmış şeyler. o siyah devin karnından. kanatlarını gererek. İkbal’in hakkına ne salâhiyetle tasarruf «decek. Parayı bir kumar masasına mı Ttoyacaksm?. Bir şeyden daJha korkuyordu.... İşte muharrik bir canavar gibi homurdanmağa başlıyor. sonsuz genişliği içinde hissesine isabet eden Süleymaniye’deki o bir avuç toprağı. daha metin bir ses — başka bir lisan ile kuvvet vermeğe çalışıyordu: «Ne için tehlike olsun?. yüzbinlerce beyaz kâğıtların delice uçuşu hüküm sürüyordu.» Evet.. makinenin. oğlunun bir hevesi uğruna tehlikeye konulmak için mi bütün hayatının mesaî bahası olarak edinmişti? Haydi kendisine ait olan hisse için onu alet olarak kullansın. ne için korkuyor?. Zavallı babası onu terhin edilmek. Fakat o mini mini ev.. çırpınarak uçuşuyor. onu ne sebeple tehlikeye atacak? Hülyasını dolduran makinelerin tarakası arasında zayıf Mr vicdan sadası Ahmed Cemil’i o tasavvurdan irkilmeğe davet ederken diğer bir ses — daha vazıh. ondan ürkü-yordu. kardeşine bu tasavvuru nasıl açmalı? Bundan beklenen menfaati onlara anlatabilmek için ne yapmalı? Ahmed Cemil henüz bu tereddütler içinde bir karar verebilmek için cesaret bulamamakta idi ki ertesi gün akşam üzeri eniştesi matbaaya geldiği vakit iki lâkırdı arasında: «Dün İkbal’e ev meselesini açtım!» dedi.. annesine. parça parça öteye beriye serpecek... cihanın uçsuz. bir rüzgâr bütün bu 144 MAİ VE SİYAH irfan mahlûklarını dünyanın her tarafına atacak.

Ahmed Cemil o gün makineler dairesinden çıkmak istemiyordu. daha doğrusu Ahmed Cemil iştirak etmeyerek. müstahdemlere talimat verildi. hattâ oğlunun istikbalini bu tasavvurun tahakkukuyle kaim zanneden bir annenin sükûtunda bir tehviç emaresi bi’le farkolunuyordu. artık daima matbaadan bahsonunuyordu. Eniştesinin bin türlü zorlukları yenen faaliyeti bir hafta içinde Ahmed Cemil’in ayakları altına petrol muharrikiyle litografya makinesini yerleştirdi. yazdırıyordu. Ahmed Cemil eserini takip etmek için ekseriyet üzere matbaada kaldığı geceleri intihap ederdi. Saib kuru kısa vucudiyle. Hüseyin Nazmi’ye vaadettiği gibi bir ay zarfında bitirmek mümkün olamamıştı. yalnız bir endişesi vardı: Eserini bitirmek. Eniştesi iki gün matbaaya bir yabancı ile geldi. 10 146 MAI VE SİYAH de sofra başında eniştesiyle bir yeni bahis zemini tedarik edilmiş oldu. Said yüzünü gözünü örten kırkılmış sakalıyle. Ahmed Şevki efendi şişkin göbeğiyle. yine o sırada işini tatil eden bir karşı matbaasının müzayedesinden bahsolundu. belki tatlı bir hülyanın şu tahakkuku vasıtasını reddetmek için mukavemet sarfından kendisini alıkoyan bir sebep vardı. Onu bitirdikten sonra asıl hayatının mes’ud bir devresinin ilk saati çalmış olacaktı. harfler ve edevat ikmal ve ıslah edildi. matbaayı işgal edecek işler bulundu. Gazeteyi istediği gibi yazıyor. Yeni makinelerin şerefine matbaa temizlendi. Sabiha hanımla İkbal ses çıkarmıyorlardı.Bugünden sonra bu tasavvura ait vukuatın cereyanını idare edebilmek için Ahmed Cemil imkân bulamadı. terkettiği derslerinden. mürettiplerle. Ahmed Cemil artık bütün vakitlerini matbaaya hasredebilmek için eniştesinin tavsiyesine uyarak derslerini hattâ yavaş yavaş muhabbet etmeğe başladığı Muzaffer beyi terketti. Eniştesi hergün sabah akşam uğrayarak Ahmed Şevki efendiyle bir çeyrek içinde işini bitiriyor. enişte ve kayının şu küçük bayramına iştirak ettiler. Matbaanın idaresi hemen bütün kendisine inhisar etmiş gibiydi. Üç kişi. ikisinin arasında güya mukarrer bir işin teferruatına dair müzakere cereyan etti. şimdi matbaa. Ahmed Cemil’in odasında kanepeye yaslanarak bir sigara tellendirdikten sonra gidiyordu. hattâ hiç kimseye karşı kin taşımak elinden gelmeyen Ali Şekib bile bir çeyrek kadar dükkânının cam kapılarını kapayarak matbaanın makinelerini temaşaya geldi. Senetler yapıldı. uykusundan. Şimdi Ahmed Cemil sanki bir dalganın üzerinde düşünmeğe meydan bulmayarak yuvarlanıyordu. Geceleri üç arkadaş sıra ile matbaada kalırlar. Eseri için her türlü yorgunluktan âzâde bir fikre muhtaç iken ceplerinde sürüklene sürüklene yıpranmış müsveddelerini matbaada geceleri yalnızlık haşyetinin kalbinden akıttığı korku karışıklıkları . yemek zamanlarından iktisat olunmuş saatlerini zaptediyordu. mahkemelere gidildi. o akşam evde bahis tazelendi. Şu halde Ahmed Cemil artık tamamiyle bahtiyar idi. Akşamları evMai ve Siyah — F. Bu günden sonra Ahmed Cemil kendisini bahtiyar bulmağa başladı.

davete muntazırım!» dedi. bir zafer haberiyle «Genci-ne-i Edep» idaresine gitti. artık çalışmaktan âciz fikrini düşünmeye sevkedemez. hastalanmış başmı mariz bir çocuk gibi iki ellerinin içine alarak şişesi iyi silinmemiş lâmbanın donuk ziyası altında bulanık gözlerinin önünde sislere boğulan müsveddelerine bakarak düşünmeye. Şimdi artık eserini yorulup da bitirmek isteyenlere mahsus bir ihmal ile. işte sana güzel bir sofra. Hattâ para bile kazanılıyor. Raci mi? Onu ne yapacaksın? Ahmed Cemil kızardı. Bütün emellerinin husulüne bir iki hatve kalmıştı: eseriyle. Hüseyin Nazmi diyordu ki: Ne lüzum var? O kadar kalabalık içinde gürültüden başka birşey hâsıl olmaz. arkadaşını buldu. Artık endişe edecek bir sebep göremiyordu. Hüseyin Nazmi «Altıncısı?.. #*# Matbaada artık her şey bir ittırat içinde cereyan ediyordu. dolgun bir dinleyici grubu.. İki de biz. sekiz kişi oluyoruz. Kimleri davet etmek lâzım geleceğini müzakere ettiler. âdeta bu adam hakkında arasıra muhabbete benzer hisler duyuyordu. faka/t Raci’inin bütün betbahtlığry-îe. çok işlemekten yorulmuş. evvelce müşkülpesentliğinden kurtulamayan müsamahalarla dolduruyor. altıncısı?» diyordu.. Ahmed Cemil’in akdettiği istikraza karşılık olarak birinci taksit olmak üzere. Şimdi Ahmed Cemil ev masrafından büsbütün elini •çekmişti. biçareliğiyle beraber kendi dehasının şu muzafferiyetine de şahit olması için mukavemet mülemeyen bir arzusu vardı. «Eser bitti. ona bir an evvel «son» kelimesini çektikten sonra arkadaşlarına okumak sonra da Lâmia’ya: «İster misiniz? Bu eserin sahibini zevciniz olarak kabul etmek ister misiniz?» demek için acele ediyordu.içinde yazıhanesinin üzerine serince bir müddet yorgun. enişteyle aralarında mümkün olabildiği kadar bir samimiyet teessüs ediyor. uzun uzun münakaşalardan sonra beş kişi için ittihat hâsıl olabildi.. güya incimat etmiş gibi başının içinde bir taş sıkletiyle duran beyninden birşey çıkarmaya çalışırdı. O gece Erenköyü’nde misafirler toplanıp da Hüseyin Nazmi bir aralık «Efendiler sofraya... Nihayet bir gün sabahleyin... yalnız: — O da bulunsun! dedi. Arkadaşıyle eserin açılış . Hüseyin Nazmi bir yandan arkadaşını ikna ettikçe bir cihetten de önündeki kâğıda kurşun kalemiyle bir takım isimler yazıyordu. Ahmed Cemil: Raci! dedi.. O vakit iki arkadaş ziyafetin muhtelif cihetlerini düşündüler..» dediği zaman Ahmed Cemil’in kalbi bir sahnede ilk defa olarak görünen bir sanatkâr helecanım duydu. sonra bu isimleri elediler. Altı kişi yetişmiyor mu?. aşkı. yirmi beş lira tefrik edildikten sonra Vehbi bey kayın biraderini para düşüncesinden kurtaracak kadar merhamet ve tedbir gösteriyordu.

tarana tarana yanaklarından gözleri okşayan bir intizam ile inen sakalıyle. fesini daima ensesine doğru taşımakla. fakat edasının tazeliğinde. Hattâ bütün dostları için velâdet ve vefat tarihleri dağıtmakla meşhur olan. cebinde taşıdığı bağadan küçük tarakla daima.. hattâ lâkırdı arasında. «Evvelce izahat verilmeksizin eserinin anlaşılamayacağından emin ol!. Hüseyin Nazmi bir açık hita-besiyle arkadaşının mesleğini. en büyük cür’etleri o kadar nazik ve munis bir kisve altında örter idi ki gençlerin en güzide pişvalarmdan mâdudiyeti. Onun için bu gece Hüseyin Nazmi’nin edebî sahabeti altında Ahmed Cemil’in eserinin inşadı rasimesine davet edilenler pek muhtelif sınıflara mensup oldukları halde. yeniliğini izah edecekti. fikrinde ve lisanında o derece itidal ve sükûn gösterir. o isme matbuat âleminde bir ehemmiyet izafe etmiş idi.» diyordu. Üstatlardan birinin «sû besû» redifli meşhur bir gazeline söylenen yüzlerce nazirelerin içinde ferdaniyet kazanmış olmakla bir şeref kazanmış olan İlhami efendi — kırmızıya meyyal sarı..törenini yemek sonuna bırakmaya karar vermişlerdi. Hüseyin Nazmi edebiyat-ı garbiye ile iştigal neticesi olarak şiirde yepyeni bir tarzın ihemen mucidi gibi idi. bilmem hangi sene bir ceridede neşrolunan «Reb’iyye» sini «Nef’iyane» buldukları için «Nef’i-i devran» namiyle tanılan. «Gencine-i Edeb» Hüseyin Nazmi’nin isnrni bütün edebf-yat erbabına tanıtmış. «Gencine-i Edeb» her hafta ilk sahifesinde Hüseyin Naz-mi’nin bir manzumesiyle çıktığı için müvezzilerin bilhassa yüzlerini güldüren resaili mevkute arasında birincilik payesini bulmuş idi. nazenin-i şiir dört asırlık «Haftan berduş» görmedikçe tanımak istemeyenlerin bile takdir-i şerefimden ‘hisse almasına mâni olamamış idi. pantalonunun paçalarını en kuru havalarda bile kıvırmakla me’luf Süleyman Vahdet efendiden ziyade uysallık duyguları iraesine hulule çalışan Raci’yi dinlemeğe kadar «Pe~ yam-ı Cihan» ceridesinde. o meydana çıkmak isteyen teessüratı neşidelerini daima serbest bırakmış idi. Ahmed Cemil bütün dehasının inkişaf kabiliyetini hapse-de ede bir an içinde iştihar perisini ayakları altına atnıak maksadına hizmet ederken. galiba mevzun söz söylemeye itiyadının eseri olarak ahenkli besteli bir su’ud ve hudut ile teganni edercesine söylediği sözler refakat eden eliyle — bir genç şair için iştihar teessüsü rasimesine şeref ilâve etmekten çekinmemiş idi. Erenköyü’n-deki köşkün yemek odasında sofra etrafında içtima etmiş idiler. Fransanın en ileri cür’et sahibi genç şairlerinden daha ziyade terakki gayreti göstermekle aklında m Al VE SİYAH / \ ____ 149 .

Dört sene evvel kırkaltı sahifelik bir şiir mecmuası neşredeli-den beri Babıâli caddesinden daima telâş ve endişe ile geçen. O vakitten beri kelimelerin sedasına . Daha sonra bu merakı bütün okuduklarına tamim ederek ceh150 MAİ VE SİYAH ren inşadı bir âdet hükmüne getirmiş. Edebiyatta inşad ve takririn. tetkik ederek okumuştu. «Ah! bir kere Mounet Sully’yi. Bu iştigali arasında neler keşfetti: Evvelâ güzel bir eserin fena okuyan bir adam. başlamak zamanına terakkub ediyordu. bazı eserlerin gözle değil kulakla anlaşılmak için daha ziyade münasebeti bulunduğunu öğrenmiş. Sonra kendisi tecrübe edince. Bir kere edebiyat hocasından ders esnasında Tezer’in bir parçasını dinlemişti. O vakit Ahmed Cemil sedirin üzerinde kendisini kaybetmiş. işte şimdi hepsi orada idiler. çiçekli resme müşabih. kırmızı mürekkepli. kitaplar taşıyan. kendisini tanıyanlar arasında Victor Hugo lâkabıyle anılan Ha-* san Lâtif bey — hususiyle Hasan Lâtif bey — o muannid sü-kutiyle inşad rasimesine bir başka vekar ilâvesi için ziyafetken kaçmaya katlanmamış. bunları baştan başa cehren. kısa boylu. irad ve kıraatin başka başka şeyler olduğunu. bir mümeyyiz heyetinin karşısına çıkmağa müheyya bir çccuk üzüntüsüyle. işlemeli yazısıyle bütün edebî risalelere minimini güzel manzumeler yetiştiren. o işittiği parçayı okumak için çalışınca.hiffete hükmedilmiş olan Mazhar Feridun beyin kavga arayan tecavüzlerine yumuşak bir kulak kabartmaktan hali değildi. bunları daha ziyade anlayacağım» derdi. Herald’a yaptırılmış potinleriyle teferrüd eden Fatin Dilâver bey de kendisine edebî bir müsamerede bulunmak fırsatını veren şu ziyafeti kaçırmamış idi. dolgun vücudüyle daima koltuğunun altında Fransızca. Sarah Bernhart’ı işitsem. Muallim bu parçayı bütün ruhiyle okumuştu. Almanca gazeteler. lisanında en fena bir eser olacağını anladı. Sinirlerini gevşeten. biraz rengini sarartan kalbinin ufak helecanıyle. Racine’in hâilelerini tecrübe zemini ittihaz ederek. teessüründen o şiirin musikisine mebhut kalarak güya uyumuştu. mini mini odasında bütün sevdiği şairlerin ruhunu tehziz etmişti. bunlar zihninde tamamen yeni. matbuat âlemi münteşirleri arasında içi canfesli palto’Iarıyle. her kelimenin kuvvetini. babasının sayesinde. bir saat evvel bütün varlığını sarsan parçayı bir küme boş lâf gibi tesirden hâli bulmuştu. Ahmed Cemil’in senelerden beri intizar ettiği iştiharın işte ilk sahnesi şurada gözlerinin önüne serilmiş duruyordu. risaleler. Garp edebiyatıyle iştigalinde buna dair birçok mütalâalara ve intikadlara tesadüf etmiş. Akşamdan beri etrafında cereyan eden muhaverelere nadir kelimelerle iştirak ediyordu. bütün matbaalara uğrayarak bütün edebiyat cidallerine daima mütefekkir adamlara mahsus musîr bir sükût ile iştirak eden. Bir vakitler Corneille’in. sanatı inşad ve irada çalışmak için birçok zaman sarfetmişti. oymalı. Edebiyattan zihnini en ziyade meşgul eden şeylerden biri de inşad tarzı ve kıraat idi. mensup olduğu adebiyat âleminde meçhul fikirler uyandırmıştı.

Raci büsbütün serbest kalan çenesini İlhami efendiye methiyeler dökmeğe hasretmiş idi ki Hüseyin Nazmi: — Arkadaşımın eserini tanıtacak bir iki söz söylemek için misafirlerimin müsaadesini talep ederim. Raci «Nedir o sürh u se-fid? ah! başlıyor mu nehar?» mısraını okurken yumruklarını sıkıyor. mümkün olabildiği kadar görülmemiş. Mazhar Feridun beyin tek gözlüğü eserin şu hassasına bir tazim selâmı göndermeye mecbur oluyormuş gibi hürmetle gözünden fırlarken Süleyman Vahdet efendinin eğri fesinin arkasında saliana püskülünde ufak bir infial titremesi farkolundu. son-fa ufak bir duraklama. sahte. Karşısında Hasan Lâtif bey bir saatten beri devam eden sükûtunu takibe evvelkinden ziyade karar verdiğini imâ edercesine yutkundu. Ahmed Cemil bir hayret nidası gibi düşmesi lâzım gelen «Nedir o sürh u sefid» .» Sedanın bir şiir musikarı olduğuna kanaat kesbettiği için eserini yazdıkça daima açık sesle okur.dikkat ederek okumak. İrat san’atmda en ziyade. Evvelâ şiirin garpta dört satırlık bir tarihini yaptıktan sonra en yeni nazım tarzını biraz izah etti. Ahmed Cemil elleriyle.. birisine hücum etmek istiyormuşçasma gözlerini açıyordu. sükûta davet ederim. kırmış. elini yanağına dayayarak. o gece zevaline karşı tazammun ettiği ye’si hüsranı ifade etmek için sesde bir sükût. yavaş sesle Hha-mi efendiyi işgale çalışan Raci’nin vaziyetinden meftur olmayarak devam etti.. kollarıy-le. «Yarın sabaha demek sohbet ey hilâl-i seher. «Sükût!. bütün hazık ruhunu incitmiş. suratını ekşiterek hicazkâr perdelerinde gazel söyleyenler kadar gülünç bulurdu. onun ahengini dinlerdi.» diyordu. bilmem eserin başlıca hassası yeniliği. kollarıyle şiir okuyanları.. dedi. Hüseyin Nazmi ayakta iki ellerini sofraya dayayarak başladı: Arkadaşım için meziyet midir. füturu. Ah! Bu akşam şu heyetin karşısında onu her vakit okuduğu gibi okuyabilse!. sesini onların hükmüne ve kuvvetine tatbik edebilmek için uğraşmıştı.. tanıknamış edasıdır. Raci başıyle.. kelimelerin üzerine basarak. Elindeki bıçağıyle bardağına vurdu. parçalamıştı. Ahmed Cemil refikinin şu hitabesine tamamiyle yabancı “bir sâmi sıfatıyle biraz çekinerek..den sonra «Ah! başlıyor mu nehar?» sualinin ifade ettiği bütün keselânı. Fatin Dilâver bey müsamerenin asıl fatihasını teşkü eden bu söz üzerine çırpındı. bütün o kaba vücudiyle bu nazik ve rakik şiirin veznini uzatarak. kafiyeleri çatlatarak. Bir de Raci’yi «Hilâl-i Seher» manzumesini okurken dinlemişti.. güya küçük bir tefekkür vakfesi. «işte bu dinleyeceğiniz eser oradan toplanmış tohumların şark güneşinde . Mazhar Feridun bey fevkalâde vukuatta kullandığı tek gözlüğünü sanki daha iyi dinlemek için gözüne yerleştirmeye çalıştı. Artık yemek bitmiş. müfrit olmaktan korkardı. nakısa mıdır. Onu müteakip bir ümit inciîâsı. biraz lakayt ve laubali durmağa çalışarak dinliyordu. meftur ve mütehassis bir karar isterdi. bir tesliyet hatimesi. Hüseyin Nazmi hâlâ susmak istemeyen.. başını eğilterek. gü-^ lünç.

İptidalarında bu ahenk değişmesinden şaşırtan bir tesir hâsıl oluyor gibiydi. titreyen sesiyle başladı. İlk önce dinleyenler bu vezin tebeddülünü farketmiyor gibiydiler.> dedi. kafiyelerindeiı. eseri anlatabildim mi? fakat eseri en iyi anlatacak olan yine kendisidir. sesi çıkmıyor. Bizde şiir lisanının farkolunmayarak nasıl garp mahsullerinde müteessir olmağa başladığını İlhami efendinin müsait bakmağa çalışan gözlerinin önünde izah etti. Şiir evvelâ bir bahar bulutu parçasından serpilen tabahhura müheyya kat-recikler gibi yavaş yavaş. Henüz ilk beytilerde boğazı kuruyor. ağır ağır. Ahmed Cemil biraz kuvvet buldu. kaşlarım çatarak kulak kabarttı: Süleyman Vahdet efendiye dikkati davet eden bir işaretle baktı. hazzmdan. înşa vasıtaları tâbirine kaba bir lâtife ile ilhami efendiyi güldürmeye çalışan Raci’yi dinlemeyerek Hüseyin Nazmi eserin vezinlerinden. onu yeni şiirde münferit ve mümtaz bir şahsiyet şeklinde gösterdi. eserin ufak bir esas ve fikir tarihini çizdikten sonra arkadaşının bu eserindeki inşa vasıtalarına intikal etti. Ahmed Cemil eserinin başında bir bahar sabahı levhası tasvir etmiş.inkişaf etme çiçeklerinden müterekkip bir demettir» dedi. Fatin Dilâver bey bıçağını bardağa daha şiddetle vuruyor. daha sonra: «bilmem. Ahmed Cemil biraz müteessir. fakat Ahmed Cemil’in sesi bazan bulutlarda serinlik ariyan şahinler gibi yükselerek. başlamadan evvel heyetin reyini istifsar ediyormuş gibi baktı. llhami efendinin kulağına eğilerek iki kahkaha arasında bir mütalâa tevdi eden Raci’ye bakarak: Eseri. Fatin Dilâver bey tonbul vücuduyle daha zyade sokuldu. okşayıcı buselerle temas ediyordu.» cümlesiyle hatime verdi. evvelâ ayağa kalkmaya cesaret edemeyerek küçük bir cep defterine tebyiz ettiği eseri sofranın üzerine koydu. güya şu heyetin dimağlarına muattar. el-handan geçtikçe değişiyor. muanber bir serinlikle. sesine bir ifade kabiliyeti geliyordu. diye bağırıyordu. Hüseyin Nazini gözleriyle: «haydi!» diyordu. Bir aralık karsısında Mazhar Feridun bey pek taze bulduğu bir fikir için «güzel! . Şimdi hayatın cidal silsilesi başlıyordu. sonra iki mısrala o parlak levhayı ‘hülya arkasından koşan gençliğe tatbik edivermiş idi. yavaş yavaş gözlerinden bir sis kalkıyor. sofraya yaklaştı. eseri dinleyelim. velhâsıl bütün maddî denebilecek cihetlerinden bahsetti. Daha sonra büsbütün Ahmed Cemil’den bahsetti. Hasan Lâtif beyin daima sükût etmek kaidesine mugayir görmeyerek başladığı alkışlar arasında Ahmed Cemil!e: «Şimdi nöbet senin!» mânasıyle tebessüm etti. sonra bir aralık İlhami efendi eğilerek. Ahmed Cemil artık sesini arzusuna göre idareye başlıyordu.. elindeki kitap kendisine büsbütün yabancı bir müşevveş metin imişçesine her kelimede şaşırmaktan korkarak sesini idare edemiyordu. kelimelerinden. sükût arasında bu küçük hareket herkes için dikkat hükmüne geçti. müsteğni bir nüzul ile dökülüyor. şimdi nazmın vezni muhtelif esaslardan. Ahmed Cemil ayağa kalktı. bazan . Ahmed Cemil’e sarılacak zannolunurdu. Ahmed Cemil iskemlesini çekti.

elinde parmaklarının hafif bir hareket ile çevirdiği defterine nadir bir bakışla hâtırasına yardım ederek uzun kumral saçları lâmbalardan dökülen ziyalarla tutuşarak. fakat Hüseyin Nazmi’nin dinlemeğe -vakti yoktu. Şimdi eserin sonuna geliyordu. artık eserin sonuna ancak bir sahif e kalmış idi. kafiyelerin bir musiki parçalarında yer yer tekerrür eden birer münferit savt gibi mütekâmil terennümünden geçip gittikçe bu eserden sekir veren bir şiir havası tabahhur ederek küçük bir bulut şeklinde dinliyenleri sardıktan sonra yüksek bir mmtakaya yükseliyordu. bulutlan yıldırımlarla parçalamakta iken. Nagihan gözü bir noktaya teveccüh etti: tâ ötede odanın kapısına. Ahmed Cemil şimdi siyah gecesinin levhasını tasvir ederek semaları şimşekleri tutuşturmakta. mebhut.. sallanıyor.yüzercesine hafif hafif dalgalanarak. sevincinden ağlamak isteyerek ona sarılmak için bitirmesine tekarrüp ediyordu.. bellisiz. Gözlerini çevirdi. bir müddetten beri kendisini kaybeden Raci gayretini toplayarak İllhami Efendiye bir şey söylemek arzusiyle başını çevirdi.. arasıra bir dereciğin şırıl-tısiyle rüyalı. yavaşça: «Bilmem hatırınıza geliyor mu? Şeyh Galip merhumun Hüsn-ü aşkında. rikkatinden. gazda tıkanarak. orada bulunabileceğine ihtimal vermeyerek fikrini yalnız eserine hasretmiş idi. „ ^ x X A ti 153”. kâh matem yaşları şeklinde sürüklenerek. güya kapının bir kanadı yavaşça. Aihmed Cemil şimdi kimseyi görmüyor. ara sıra çimenlerin üzerinden akan gece nefesleri gibi feşafişle geçerek... kâh bir ıstırap şehiki ile boS1ÎAH . Oraya daha ziyade bakamadı. nagihan bir ümid handesiyle neşveli. hayat cidaîleriyle dolu bir gün tasvirinden sonra afaka bulutlar yağıyor. fezanın derinliklerinden rüzgârlar kaldırıyordu. kaldılar. titriyor. Artık neticeyi istidlale başlayan Mazhar Feridun ile Fa^ tin Dilâver ayağa kalktılar. eserinin şu saniha uluvviyetine karşı kendisini zaptedemiyor. arkadaşının. . bu muzafferiyetine. demek Lâ-mia deminden beri orada şiirinin şu zaferi karşısında idi.. Bu fasılanın arasından gözleri beyaz bir gölge farkeder gibi oldu.» diye bir şey başladı. Bir zaman geldi ki hepsi bir bahar gecesinin çiçek ko-kularıyle dolu nefesi altında rüyaya benzeyen bir âleme dalmış gibiydiler. şimdiye kadar kendisini dinleyenlerin üzerinde hâsıl ettiği tesiri ufak bir inşad saka-tiyle izale etmekten korktu.. Sakit.. küçük bir fasıla bırakarak açılıyordu. vezinlerin tenevvürlerinden. şimdi sesi karar perdesini arı-yarak pest sadalarla dolaşıyordu. Süleyman Vahdet efendi Hüseyin Nazmi’ye eğildi. Şimdiye kadar onu düşünmemiş. siması vakit vakit bir teessür sisiyle örtülerek yahut bir neşve ile incilâ ederek devam ediyordu. O vakit bütün vücudu titredi: Lâmia.’..

Fakat o kararın henüz tatbik mevkiine konulduğuna vâkıf değildi. Otururken kapı -evvelkinden daha ziyade açılıyor gibi olmuş. Süleyman Vahdet efendi de bir takrip Fatin Dilâver beye. henüz bir çocuğa benzeyen bu tombul güzel gence sokularak o aralık bilinemez nasıl bir ‘ münasebetle hatırına gelen bir farsça beyti tefsirle anlatmaya MAİ VE SİYAH 155 çalışıyor. yanına sokuluyorlar. bir şey anlamaksızın dinleyen muhatabından ara sıra alevli nazarlarla cevaba intizar ediyordu. sonra «Arzu ederseniz bahçeye çıkalım. Ahmed Cemil eniştesinin Raci’yi süpürülecek haşerat arasında saydığını pek iyi tahattur ediyordu.. ellerini sıkıyorlar. İlhami efendi tebriklere iştirak etmeyi zarafete mugayir addederek Ahmed Cemil’e deminden beri zihninde tasarladığı bir beyti sarfetmek için ikisinin arasından kurtulmaya çalışıyordu Ahmed Cemil gülerek medihlere karşı nefsini silmeğe çalışıyor. Yemek odasından çıkmaya başladılar. Ahmed Cemil’le en sona kaldı. bayrama sevinen çocuklar gisi gürültü ediyorlardı. sonra bu esas üzerine muhaverenin uzamasından kaçınarak bahsi değiştirdi: Enişteniz bu aydan sonra bana aylık vermeyecekmiş. Ahmed Cemil o beyaz gölgeyi bir daha görmedi. Hüseyin Nazmi bir müddet arkadaşının dehasından taşan şiir ateşinin buharı gibi yemek odasının havasında dalgalanan mubahase parçalarını serbest bıraktı. Ra-cinin sorusundan «Eniştene beni koğdurtuyor . Racı’nin yavaşça: «bu yolda şeyleri anlamak için galiba frenkçe bilmek lâzım imiş!» mütalâasıyle başlayan nutkunun arasına karışmış idi. Fakat artık kulaklarını dolduran medhiyelerden ziyade kalbinde o beyaz gölgenin biraz evvel şu kapının arkasında mevcudiyetinden gelen cavidanî bir haz vardı.. Raci. Fatin Dilâver. Yaman eser!..» nakaratını dinletiyor. çırpınışları bir enin ile zulmetlere büründü. Şimdi Mazihar Feridun bey İlhami efendiye Ahmed Cemil’in eserinden bahsediyor. sofranın üzerinde kalan defterini karıştırıyorlar. fırsat bulabildikçe kapıya bakıyordu. ^^Y-»_> Nef’i-i devran şimdi — demin Hüseyin Nazmi’ye başladığı — cümleyi bitirmek için yaklaşmış.» dedi. Şimdi Hüseyin Nazmi. dedi. tutuklukla. o günlerin ve gecelerin didinişleri.Nihayet bütün bahar sabahının şaşaası. Mazhar Feridun.. Şimdi kapıda hiçbir hareket yoktu. Hasan Lâtif bey saatlerden beri devam eden mütefekkir sükûtunun zübbesi olmak üzere Hüseyin Nazmi’ye uzun uzun fasılalarla: «Yaman eser!. biraz nefsine cebr ile deminden beri sarfına lüzum görmediği bir takdir kelimesini fedaya karar verdi: Eseriniz umumiyet üzere fena değil. acaba sebebini anlayabilir miyim? dedi. Ahmed Cemil’in etrafını almışlar. sanki o da tebriklere iştirak etmişti. yalnız kaldıklarını görünce tekarrüp etti. Hasan Lâtif.

n^ BA*Burranuj Jiq §rq}Tua rpxxir§ n j i§jbj[ BxjB -unug uruBpo ] •npjof^ bA ipjrJS ua5i bduıi[ıo jfi apui§iuqB§ Jin5n>[ jizbu avt 3{bjb{i3 imsapBBsnra uiuuv 9£)9§ nH § paraqy r ip #** sup Jiq jjrjaq mraa[a..§ SnwxoAud apuiSi uiui§Bq toBunp’ joa’tuba’ jjg snrain.u (3{BUD[is rurzBjfoq tJ{ tppS UBUtBZ Jig ‘ -rs boub[o uiuBSUt p[ uba i§iJ{Bq arq Bauos [ . Ahmed Cemil bu mânayı pek iyi anladı.. Raci kendisine kin ve gayz ile dolu bir nazarla bakıyordu.. Bu adam hakkında merhametten başka bir şey hissetmemiş iken onun bu derece adavetine hedef oluşundan azîm bir yeis duydu. Hattâ yine Saib’in alay ederek ilâve ettiği bir mütalâa olmak üzere Raci’nin artık ciğerlerini yırtan öksürüğü bu maşukalardan hiç birinin yanında rağbet bulmasına imkân bırakmıyormuş. fakat Raci durmadı. bu akşam bahtiyarlığına Raci bir katre zehir akıtmıştı. Bana ne için öyle husumetle bakıyorsun? Seni kendime düşman etmek için ne yaptım? diyecekti. iSBq ua>fc5 §B} Jiq apuı5>ı o ‘uiuuepfBi[i3â ubuea* 9[§a}B o ipttrig fnpnXn rjappmu Jiq fifiaq ‘npjOA”i[Bp îfipjJB Jig • -iSbp iqr. Hemen şu anda onun ellerini tutmak.imişsin. Müstahak olmadığı bu serzenişe velev haksız ve bellisiz bir şekilde mâruz olmaktan kızardı: — Öyle bir şeyden kat’iyyen haberim yok! dedi. isi».. seni kovmak istiyorlar da. olanca ciddiyetiyle: «Yanılıyorsun. Saib’in rivayetine nazaran maşukasının hâtırasını unutmağa her hafta yini bir maşuka tedarikiyle çare bulmağa çalışırmış. Kendi kendisine: «Bu adam bana adavet etmek için nasıl sebepler buluyor. Benim için kin taşımağa mutlaka ihtiyaç mı hissediyor?. acı bir tebessümle: «Ben seni bilirim!» dernek istiyordu.» mânasını duyar gibi oldu. acaba?.» dedi. /^Sflt»^ Alman karısının azimetinîi™Oonra Raci büsbütün düşmüştü. Şimdi Ahmed Cemil odada büsbütün yalnız kalmıştı. ben seni muhafaza ediyorum.

aIaH ‘j[o aanszBS ub^buıbıısbıub iŞip9[Aps ur5i f iznp Jiq BUBq ‘ratpiBung ¦unıâturaurça jnpBEfa.q ‘npaoAp ‘raipuaja ubutv -issaqa^nur iuistpu9J[ bıjıab.2 iuiit§B ipuii§ unuo ‘iîSiu^iS bAbjo ‘i^djas ıiıubs 9uiqiiB3t BpB^BUB^ jaAA9imui nzjB nq ap Jtq ‘npAnp nzje Jiq JiaoaAatua^ıpa ^auiQA”Bîinui ‘pip ^ pq 9ounun§np § ‘nunpnoriA BpBJO ımuo “ipi §ıuı5biı bAbjo tu^a boı^ı “BuisBpo ^aragA ub^bî[ §oq o ıi[ npjoÂipauirez q\Aq -npjoAij^i^ U9izip in iprats 1111193 pauiqy ‘1W93IJ’BJ iınŞi^SaS diutiîs -9UIUTIS uguiaq irepımiB” uıuaSioS ZBXaq ap ‘BqfB^qB^ Jiq -qnui 3a ilBjn TRBA . aiq ui&Bp Xaq jsabjiq u ui5i ubjo §vmuA a^rrazBjM -auiBJ[ a^ipuaja t uos uniisBqiJB^ ipj {A uiAains joXipa 3{bj:ı^§ı 9[^i -njfns Jii[3{aj9^ntu daq ^aq ji^Bq ubsbjj aA*asBqBqnui jrq n[n -irixnS §iuiBi§Bq Bpuis-BjrB unpua^j JBqzBjc ajt pBy ipuiiğ ”i^iirö aXaaqsq ‘ipjapuoS isasnq siaA* aiq BursBpo ^aiua^ uapziiqep aaAAaunui ıjbA o a[^u9S 9[i UBJSnjj -npjoXiiiBq aiAuBZBU ıŞa§tut§ ^auuio Jiq B^înzjB ubjo ¦epXad apujqiBJi iaAAa 9Aubs aiq o ipun§ ‘tpiaS psaif arq utjzb ppaq a[. ubd anp-Bq nq 5. nŞap ‘znunsjoXinq lucifipzBA m5r utzıuıjbıîıbAb uızts nuo . uiUB^nj aiq imsipuajf i^ubs sas aiq U9[a5 uapaSqBq ‘ po qaraa^ [traao paurqv “’isaituBq lajBsao ^nS 7P ifaucfpp ‘ifaaaXua i^aAAauBia bou^o airanjp jrq ısı [p9[^ps 3{ajapaqAB3{ iurs^ua }t ugquapaapuas un^nq ‘jfaraap «•••raiXaip BpumB u uiziuuBi§i2{Bq ‘BpsjnS ‘ui^BJig “¦iiar ipauup^assrqi azrs q JfBqBq Jiq §ıuuxS tıapzıuajaouad ‘jBA”Bq aiq aiuqa jnp BziiiBA’ru &a§ Jiq ‘nzntmfnpio §9 Jiq juriBp •BpiuB^piq bui nq.ajBsao o apuiSi ub aia ‘rpjBJfiS UBpunranj-B[a.TU dxjas uç5i Hip ip uiuu9[zip unuo -sjnX ‘joXiji İRV ui5i -8§ ‘ÎP3^SÎ ^g ııva.num§npun§np vzis aaq tmuo ‘ut5: ^¦bukb^ Tjasa S UIUI9p O iraTUOAlA9S JBpBil 9U tuisdsaq ‘^.9Aa -np ııbo apmq Aa§ Jiq uaptq.

«Defterim?. dukdaklarını arıyor. Bir aşk cinnetiyle tutuşmuş bir ağız uzanıyor. güneş henüz pancurlarm arasından sızarak tatlı bir rüya ile gülümseyen Hüseyin Nazminin yatağı kenarında tebessüme başlamıştı.» dedi. Sonra bu dalganın içinden bir çehre belirdi. Ceketini giyiyordu... bir siyah tufan boşanıyordu. uzun ve yakan bir buse ile dudaklarını çekiyor.. Defterim nerede?. Henüz sabah olmuş. massediyordu.jgS Buaj butuib uiarang» :uiutpuaja paurqy bjuos “ipjap «i jba ıubuı 9U auisaui^g sisg^ uapiu -q/L bjuos UBpunq lut^-BABq SBAipzi ^ns9iu ugjns un§ Saquo -ub aputiunjuiQ ‘ji^iiaoapa jb i§iui5aS un^nq uipBJi ‘BsuBdBJf auijajzip uıuisubjı as^iS ipunğ znuaq iubutbz ^apAB BuqeABq.o iipjiA95 luiJapzpg jjgja^araapa^d’Bz iuts -ipuaq ‘n^î^î ismiSiq Sbuıııiı Jiq i&Bja^mii uapuuaA Jiq BuisidB3{ aSqBq utzixqap ua^jaSaf) “ipi zijqap jiq JBp § jiAua^ aSjijBtf an iipuBJ{ Jiq ubSbs ba’iz jiq ^nuop nzndJB. düşünmeden elini yan cebine götürdü. Hüseyin Nazmi uyanmış... arkadaşının... Ahmed Cemil güya o yakıcı sevda busesiyle ciğerlerini tutuşturan bir şarap içmiş gibi yüreği yanarak kalktı: arkadaşlarını uyandırmaktan ihtiraz ile yavaş yavaş basarak gürültü etmeyerek yıkandı.. oda içinde muhte-riz bir yürüyüşle gezinişini gülerek yatağından mahmur gözleriyle seyrediyordu. giyindi.... snuiBu ui5i uiBpB n§» :au isipuai{ TP«9il ‘JKi-injnq iqtBi[ aö^^iıSı ^raiaiA’B ^ «Jiuiuia ‘bs pauiqy nm üzerine birşey dökülüyor.31 njznq iSBjng -p^a qnoo9Aa^ BAid’Biı ub^ı5> a -azn îiaui^g JiBqi^i buijb^ibpbiIjb ‘ı^jııS UBputsBpo ¦i^9jjb ai^pajjBS un^tiq uiut§ajn^ nuo ‘np -jb5 aqapS issiq ^auiBqjaui ‘npjns -b^ı^bp Jtq ijboub nq •n^snuiAip Aa§ Jiq jazuaq auiii Bpui^^Bq unuo -iq ziuiba” raisipuaî[ dipa^ja^ lutsBpo ^9uiaA iob^j goaS ng Jiq p nunrannq snAaui Jiq uapa JBqi^ui ‘^ajaSi Jiqsz I5{tIBS ‘§BAByÇ İ’BAB^ BJUOS UBpB^Bq Jiq lOB ipjapa ^ raiSipap «•”ranjoAn. Cemil? dedi. Silkinerek uyandı. . Defterimi acaba sofranın üzerinde mi bıraktım? Sizin uşak edebiyat meraklısı ise. telâşını farketti: Ne oluyorsun.

hem bahtiyar. Ahmed Cemil kalben «Çocuk!. . komşu evlerin kiremitlerini. Fatm Dılaver beyi fİrine iştirak ettirdi. o sabahki rüya-‘ yi hayalinde bir daha yaşamak istedi. bahtiyar değil. bundan eminim. yarısı görünen bir minareyi. çıktılar. O adamın kanının şimdi kardeşimin damarlarında cereyana başladığına delâlet eden bu hâdise güya nazarında onu telvis eden vir vak’a hükmüne geçti.Fatin Dilâver bey tombalak vücuduyle yatağından atladı. . gülüyor hem. 14 Sabiha hanım. ceketini... yazıhanesinin üzerine koydu. bütün gün kıvrandı. Ihiç olmazsa mes’ut bir zevce olmadığını bir anne /• olmak saadetiyîe unutacak!» diyordu. Dün akşamki muvaffakiyetinden sonra onu bir daha karıştırmak istiyordu.» diyordu. Ahmed Cemil gitmek için acele ediyordu. fakat garip bir his bu vak’adan memnuniyete bedel bir üzüntü uyandırdı. o müphem simayı bir daha gördü. yemek odasına kadar inmek lâzım geldi. işte defterin! bereket versin ki uşak meraklı değil. yeleğini. ciğerlerini yakan bir busenin cangüzarın neşeleri dudaklarında bir daha titredi. arkadaşlarını sabah uykusundan Sikleri kadar istifadede serbest bırakarak Huseym Nazminin elini sıktılar. Zavallı ana! O bu histen kimbilir ne kadar uzaktı! Büyük anne olmak lezzetine karşı bütün vekarı çocukta bir meserrete inkılâp etmişti. daha kavi işitildi. biraz ötede iki yüksek duvar arasındaki kesik bir levha şeklinde duran semayı seyretmek idi. dedi.... onun da şu küçük aile bayramına iştirakini arzu ediyordu. Eniştesi hakkında duyup susturmağa muvaffak olamadığı nefretin bu dakikada hiddet sesi her zamankinden daha vazıh. sedire basr-nı dayayarak elleriyle midesine basan ikbali gösterip henüz MAÎ VE SİYAH 15S> bir şey anlamayan Atfımed Cemil’e: «Rahatsız kızcağız. gülerek Ahmed Cemil’e bakıyordu.. Ahmed Cemil o neşata acı bir tesir ilâve etmekten içtinap etti. ikbal şimdi başını kaldırmış. Hüseyin Nazmi’ye kalkmak. Odasında âdeti. yüzünü örten o siyah dalgayı. fesini atarak küçük bahçeye nazır mini mini penceresinin yanında oturmak. Bu akşam oraya oturup da eline defterini alınca bir müddet onu açamadı. Şimdi onu düşünmek istiyordu. «İyi uyumuşuz!» dedi. gözlerini kapadı. Ahmed Cemil bugün matbaadan erken kaçmış. Odasına çıkınca cebinden defterini çıkardı. şimdi oğluna bakıyor. bir an evvel odasında yalnız kalarak biraz kalbini dinlemek 13in tehalük göstermişti. yakalığını çıkararak. Ahmed Cemil herşeyden evvel defterinin bulunmasını istiyordu. Ahmed Cemil anladı. “O benim olmayacak olursa ölürüm” diyordu. kalbi beyaz gölgenin hayaliyle dolu idi.

Ahmed Cemil’in hayal kuvveti burada tevakkuf ediyordu.. Beyaz gölgenin küçücük bir kalbi var ki bu defteri görünce çırpmıyor. Tâ son sahifenin altına bir çocuk yazısı gibi henüz takarrür etmemiş. sonra. demek o bahçe kapısının yanında gidip onun ayaklarına atılmak isterken o. Çevirdi. Zihnen o dehlizdeki tesadüfüten sonra beyaz gölgeyi takip ediyor.. henüz tam bir şekil almamış bir yazı. lambadan bütün bu eşyadan istimdad ediyor: «Ah: bir kurşun kalemi. O da kendisini seviyor. birden gözlerine bir yabancı. yemek odasına götürüyordu. Ah! Bu sıfırlar. Lâmia’nın tâ çocukluktan beri katre katre birikerek.ÜU MAI Vtü Bl I AB daha samimî. bana bir dakika için ödünç verecek bir kurşun kaleminiz yok mu?» deniyor. orasını sıfırlarla geçiyordu. tazyike lüzum görülmeyerek bir aralık taşıveren sevdasının iki açık nişanesi değil miydi? Gözlerini o çocuk yazısından ayıramıyor. ben de sizi düşünüyorum» cevabını alacaktı. O defter.... Kendi kendisine: “Acaba şurasını okurken orada mı idi?” diyordu. yemek odasında sofranın üzerinde kalan bu defterciğe koşmuş. çevirdi. Daha sonra beş sıfır. onu Lâ-otfa’nm dinlemiş olması kıymetini bir kat daha artırıyordu. Demin herkes onu tebrik etmemiş miydi? O da tebrik edecek. Demek o sırada her türlü tehlikeyi göze alarak gidip ona. Gözlerinin ucuyle sahifeleri süzerek yaprakları çevirmeğe başladı. görülmekten korkarak titriye titriye şu iki kelimeyi oraya yazıvermişti.. Beyaz gölge bir tehlikeden kaçıyormuşçasma kapıyı kapayarak oraya iltica ediyor. aşk zemzemesiyle müterennim geldi. sonra o defter gözüne ilişiyor. aynadan. Ne için etmesin? Ne için ondan iki sözü esirgesin?. Müsaade eder misin? Seni sevebilir miyim?» deseydi.. daha kavi bir münasebetle yekdiğerine bağlanmış gibiydi.. o kurşun kaleminin nereden geldiğini tayin edemiyor. yazı ilişti. artık son sahifeye gelmişti. Bu iki kelime Ahmed Cemil’e Lâmia’nm bütün hissiyatının şerhi kadar tafsilât ile zengin. «Seni seviyorum. Yalnız şu kadar: «Tebrik ederim». O vakit defter ufak bir helecan ile almıyor. Bundan emindi. yavaş yavaş ötesine berisine göz gezdirilerek süzülüyor.. Zaten daima hâtırasında bir arada olan Eseriyle Lâmia artık T. işte yalnız şu iki kelime. defteri büsbütün kapıyordu. onların arasında Lâmia’yı görmeğe çalışıyordu. pencerelerden. Ah! Bir kurşun kalemi olsa! Etrafa göz gezdiriyor..Şimdi şu şiir defterini her vakitten ziyade seviyor. birdenbire bir arzu duyuluyor... demin onun okuduğu defter. Şimdi anlıyordu. ondan: «İşte bakın. şu iki kelimenin altındaki sıfırları gördükten sonra onlarda MAİVESİYAH 161 .

.. elîm.. okşuyordu. perdeleri arkasında titrek ziyalar belirmeğe başlayan komşu pencerelerinin üzerine döküle döküle tekasüf eden zulmet dalgası arasında titriyor. daima ağlamak fakat birşey söylememek için azmetmiş gibi donuk. merdivenden aşağı indi. sokulacak..azîm bir mâna serveti buluyordu. mutMai ve Siyah — F. akşamın ratıp nefesinden tereşşuh eden bir melal keselânı içinde kaybolarak dalmış idi ki birden odanın dışarısında birşey sofayı sarstı. tâ ötede gayrı mahsus bir rüzgârla yosunlu kiremetilerin.. Hafifçe gözleri süzülerek. dedi. canlanıyor. Denebilirdi ki evin içinde yalnız bu ahmak kız bir hayvanı cezm ile İkbal’in sırrını anlatmakta herkese tekaddüm etmişti. sofanın yarı zulmeti arasında kızın gözlerinde bir ateş. jıe için kalbinde “bu hiçin hemşirene büyük bir taallûku var. odasının kapısını açtı. Kız birşey söylemek istiyormuş gibi yutkundu. velhasıl bir hiç ne için fikrini birden İkbal’e sevketmiş. Lâkin şu küçük vak’a. aklından bir şimşek gibi geçen bir fikir için: — Ah. sana yalnız ben acıyorum.Seher’in “Küçük hanım” deyişleri vardı ki ağlamağa benzerdi. Bir müddetten beri — iki kelimeyi yekdiğerine raptedecek kadar tefekkür iktidarına malik olmayan — bu kaba köylü kızında ikbal için cinnete benzer bir meclûbiyet. İkbal’e öyle bakışları vardı ki: “Senin bedbahtlığını yalnız ben biliyorum. şu demin odasının dışarısından sofayı sarsan şey. sonra o fikirden o kadar ürktü ki mahiyetini bulmamak. bütün ifade ettikleri mânalarla öpüyor. . sonra cesaret edemedi. dedi.. Daima onun etrafında dolaşmak için sebepler bulur. eski pervazları sallanan çatıların. evin içinde silinmeğe müheyya bir heyula şeklinde dolaşan hazin heyeti. bunlar Lâmia nın demek olacak?. Bu sıfırlar. 11 baktan çıkınca vakitini küçük hanımın eteği dibinde çorap örmeğe hasrederdi. derin bir merhamet keşfediyordu. Ik-bal’in her vakit örtülü çehresi.” diyen bir ses uyandırmıştı? Ahmed Cemil birden. Ne oldu Seher?.. Kimbilir eniştesinin geçerken bir yere çarpmış olması yahut Şener’in inerken düşmesi. kızgın gözleriyle dolaşan Seher. çehresinde bir dargınlık görüyorum zannetti. sonra bu hüznü etrafında o muammanın yegâne vâkıfı imişçesine âdeta hayvani bir merbutiyetle dargın çehresi. Ahmed Cemil bu uyuşukluğun içinden güya bir rüyadan uyanırcasma yerinden fırladı. gülüyor gibi gördüğü bu yazılara imtisas ederek. O vakit gördüğü şeyi pek iyi anlayamadı.. gözleriyle o yazıları o sıfırları. eniştesini öteki odaya telâşla giriyor gördü. Şimdi. Ne oluyor.. künhünü anlamamak için nefsine cebretti.. yine ne oluyor? Ahmed Cemil güya bu küçük evin havasında uçuşan bir musibet kokusunu hissediyordu. Fakat şimdi o fikir silinmiyor. . Şimdi merdiven başında yalnız Seher vardı. yakacak mesamat arıyordu... bir nafiz zehir gibi silindikçe daha derinlere giriyor. fakat hakikati nissettirmemekte musir duran gözleri. bunu pek iyi farkediyordu.” demek isterdi.

Şimdi Ahmed Cemil’in zihninde o deliller toplanıyor. yazıhanesinin başında durarak. bazan ka-ranlıkjyj. Seher cevap vermeden çekildi. matbaasını.. fikirden geçen bir rüzgâr. — ilâveye cesaret edemiyordu. Bu aralık kapısına vuruldu. fikrinde sarsılmaz bir burhan sütunu şeklinde yükseliyordu. düşüncesine yabancı kalan bir musahabeye iştirak etmek. bundan şimdi eminim.. onlardan bir küme teşekkül eder ki inkârı mümkün olmayan bir hakikat hükmünü alır. eniştesi çıktı. bunlar. Bazan birden. hiç intizar olunmayan bir zamanda zihine çarpıvemiş hakikatler vardır ki senelerden beri katre katre muhtelif zamanlarda döküle döküle birikmiş emarelerin. şimdi onları anlıyorum. “İkbal sevilmiyor. şimdi bir hiçten istidlal ettiği bu neticeyi izah edecek geçmiş vak’aları ve emareleri tahattura çalışıyordu.” diyordu. Şimdi kendisini affetmiyor. başlı başlarına mânâsız nişanelerin birdenbire do-ğüveren neticesidir. O vakte kadar yalnız kendisini düşünmüş. bir istimdad nazariyle bakan gözler. küçük küçük. yüzlerce.. Halbuki ben bunu keşfedebilmek için bir sene kaybettim. sonra dikkat etti. Bir hiç.İkbal’in bütün hissiyat sırrını bir sözle icmal etti: “Sevilmediği ilcin bedbaht” dedi. yazık!. Fikrinin şu izdihamı arasında sofraya oturmak. aralarından mani cidarlar kalkıvermiş zerreler gibi yekdiğerine iltihak eder. Kapısını sürmeledi. Ahmed Cemil bu anda kendisinde yemek için iktidar bulmadı.. eserini. Daha sonra bir mühlik marazı vaktinde farketmiyen bir tabib gibi bu ‘hakikati keşifte bu derece geç kaldığı için kendisine bir müttehim. mâMAİVESİYAH 163 nasız emareleri. . mütecessis adamlar gibi gürültü etmekten sakınarak birşey işitmeğe çalıştı. Yanındaki odanın kapısı açıldı. fakat hakikat öyle değil mi? — Lâmia’yı düşünmüştü.. Ah! O bir dakika evvel ağlamış gibi nemli. nazariyle baktı. ikbal’in bir sabah herkesten evvel aşağıki odada bulunmuş olması.. birbirine sokularak güya birer âşinâ selâmıyle buluşuyorlardı. sofraya gelmeyeceğim!” dedi. her dakika ciğerlerinden zehir akıyor. bazan küçük penceresinden gecenin esrarla dolu karanlığım istintak ederek düşünüyor. birikiyor. hususiyle o adamın artık şimdi nefrete haklı bir selâhiyet bulduğu o adamın karşısında sahte bir vaziyetle oturmak için kuvveti yoktu.. gözünün önünde canlı fakat sakit bir facia gibi “Anlamıyorsunuz..” serzenişiyle duran o biçareyi anlamamış. Seher yemeğe çağırıyordu. Kardeşini.” diye mırıldanmış olması. tahaddüsleri zamanlarında mânâsız zan-nolunan bu küçük şeyler bütün îkbal’le Seher arasında inkısam eden bu hâtıralar şimdi birikiyor. kardeşim gözümün önünde her dakika bir ölüm geçiriyor. anlamak için birşey yapmamıştı. birbirini bulur. Yalan söyledi: “Ben akşamüstü yedim... küçücük odasında geziyor. binlerce hatırına gelen bu vak’alar. şimdi Ahmed cemil yanındaki odada bir mırıltı işitiyordu. bir gün Seher’in Vehbi beye şemsiyesini vermekten imtina ederek: “Oradan alıversin. Bir ihata neticesiyle bir musibet ika edenlere mahsus bir vicdan azabıyle duramıyordu. nişaneleri açıverir.

“ikbal odada kaldı, zannederim,” dedi. Şimdi eniştesinin yavaş yavaş merdivenleri indiğini duydu, “ikbal yemeğe inebilecek bir hailde değil, zaten midesinden muztaripti” dedi, Birden İkbal’i gidip odasında bulmak, “Kardeşim, artık anlıyorum, söyle bakayım, bana hepsini söyle...” demek için şedit bir arzu duydu. İkbal gelin olalıdan beri onlara tahsis olunan odanın kapısına bile dokunmaktan ihtiraz etmişti. Ayaklarının ucuna basarak çıktı, oraya kadar gitti, hemşiresini olduğu gibi görmek için, geldiğini işittirmekten sakınıyordu. Yavaşça kapıyı itti, kapı hiçbir ses çıkarmaksızm açıldı, şimdi Ahmed Cemil ilerleyemiyordu... ikbal’i, orada karyolanın yanındaki mindere yüzü koyun Irapanmış, uzun örgülü saçları bir kolunun üzerinden kayarak aşağıya sarkmış gördü. Ağlıyor muydu?... 164 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil kardeşinin şüphesiz saklamak istediği şu ma’hrem manzaranın üzerine varmış olmayı şimdi zarafetten hâli buluyor, kendisinden saklanmak istenen birşeyi gidip zorla meydana çıkarmış olmakta bir kabalık duyuyordu. Bir saniye dalha , avdet edecekti, fakat orada vücudunu birşey Ik-bal’e hissettirdi. Silkinerek başını kaldırdı, o vakit iki kardeş arasında, acı, sanki feryat ile dolu, birinde şu elim perişan hali göstermiş olmaktan mahcup, ötekinde görmekten müteal-lim bir nazar teati olundu. Ahmed Cemil kardeşinin yanına kadar gitti. Şimdi îkbal minderde doğrulmuş, kalkmaya cesaret edemeyerek duruyordu. Ahmed Cemil yere, hemen dizinin dibine, kilimin üzerine oturdu; şimdi tam bir teslimiyetle kendisini terkeden ellerini tuttu: «İkbal, söyle bakalım! ne oluyorsun?» dedi. İkbal’in gözleri kapandı; kapaklarının kenarında koşuşan seri râşecikler arasında yaşlar sıcak, birer kat-re zehir ile dolu gibi ağır, iri yaşlar, mütevali bir sukut ile uzun kumral kirpiklerinin ucundan süzülerek, ikisinin birleşmiş ellerine düşüyor. Bu elleri ıslatıyordu. O vakit Ahmed Cemil ağlamayarak, boğazında lakırdı söylemesine zahmet veren bir tıkanıklıkla, İkbal’i tesliye değil istintak etmek istedi. «Ne oluyorsun İkbal?... Niçin bana söylemiyorsun. Şimdiye kadar niçin söylemedin?... Rahat değil misin, kardeşim, bir ıstırabın mı var?...» diyor. Sualler birbirini takip ederek ağzından dökülüyordu. Fakat bu suallerin cevabı yalnız o elleri ıslatan, sıcak, ağır, iri göz yaşlarıyle bu dakikada gözlerine her vakitten ziyade sarı, zayıf, narin görünen bu vücudun tâ ruhunun derinlerinden kopma darbelerle sarsıntılardan ibaret kaldı.. Nihayet îkbal «Gidiniz, ağabey, şimdi gelir...» dedi. ikbal güya korkunç bir ma’hlûktan bahsediyormuşçasına kapıya bakıyor, «şimdi gelir, şimdi gelir...» diyordu. Ahmed Cemil burada duramayacağını anladı, îkbal’i yalnız bıraktı. Odasında: «Ne yapmalı?» diyordu. Evet ne yapacak? Demin geç kaldığını, zaman

kaybettiğini düşünüyordu; şimdi işte hakikat gözyaşlarıyle, ıstıraplarıyle önünde birden, meydana çıkmıştı. Şimdi ne yapacak?... Evvelâ Ahmed Cemil’de bir hiddet feveranı hâsıl olmuştu. Ihtilâcat ile yumruklarını sıkıyor, odasında geziyor; bir-şeyler yapmak istiyordu. Kardeşini bu bedbahtlıktan kurtarMAİ VE SİYAH 165 mak için bütün vasıtalara, bütün kuvvetlere malik imişçesine yalnız şimdiye kadar lakayt kalmış olmasına kızıyordu. Fakat bu ilk hiddet hamlesi geçtikten sonra bir aciz hissi demin titreyen asabını uyuşturdu. Şimdi bir gevşeklik duyuyor, bu hakikate karşı çaresizlikten azîm bir fütur ile şuraya oturmak, biraz evvel aşkının şiirini okuduğu şu köşede içeride ağlayan kardeşi için hazin, sakit, gözyaşlarını akıtmak istedi. Bir aralık aşağıda sokak kapısının açılıp kapandığını duydu, daha sonra kapısının dışarısında annesinin sesini işitti: — Cemil; açsana... Valdesinin bu ziyaretinde İkbal’den bahsolunacağnı derhal anladı, kapısının sürmesini çekti. Karanlıkta mı oturuyorsun, Cemil?... Yazıhanesinin üzerinden kibrit kutusunu aldı, mumunu yaktı, ıhafif bir ziya titreyerek zulmetin içinde dalgalandı, o vakit henüz aydınlığa alışmamış kamaşık gözleriyle annesine baktı. İkisi de öyle bir müddet bakıştılar. Sabiha hanımın, biraz evvel büyük anne olmak süruru ile siması parlayan bir kadının, şimdi çehresi gevşemiş, gözlerine bir endişe gölgesi düşmüştü. Kapıyı tekrar kapadı, tekrar sürmeledi, «niçin yemeğe gelmedin?» dedi, sonra asıl düşündüğünü söylemek için söylenmiş bir sözün cevabını beklemeyerek, oğlunda ne tesir hâsıl edeceğine dikkat ediyormuşçasına bakarak: Yine gitti... dedi. Ahmed Cemil eniştesinden bahsolunduğunu anladı, demek demin kapı onun için açılıp kapanmıştı. Yine babasına mı? dedi. Tabiî değil mi? Yok, hiç tabiî değil... bu son söz ağzından istemeksizin çıktı. İhtiyara nüzul isabet ettikten sonra Vehbi bey haftada bir iki geceyi babasının evinde geçiriyor; bazan akşamlan yemek yedikten sonra duramayarak, bir bahane icad ederek ikbal’i yalnız bırakıp gidiyordu. Sıhhatinde hiç babasına uğramak âdeti değil iken hastalıktan sonra bu mütevali ziyaretler bittabi dikkate çarptı. Bu, babasına muhabbetinden, hastalık üzerine bagteten uya-nıyormuş gibi bir merhametten mütevellit değildi; buna şüphe edilmiyordu. Bu akşam Seher vak’asından sonra hatırına gelen fikre benzer bir başka fikir daha Ahmed Cemil’in beynini bir şimşekle yakarak geçti. Annesi hâlâ kendisine bakıyordu. Bu düşünceyi şu sözle tefsir etti:

Ah, mülevves mahlûk!... Sabiha hanım diyordu ki: — Onu gördükçe ihtiyar memnun olacak yerde o kadar hiddet ediyormuş ki... O halde niçin gidiyor? Bu kıza yazık değil mi? Tevfik efendi Ahmed Cemil’in gözü önüne geldi. O zayıf, fersude vücudu hareketten, nutuktan muattal, bir yatağa serilmiş; karşısında gençlik tuğyanı ile taze duran genç karısının yanında, vücudunda hayattan tek eser gösteren gözleriyle onu yiyerek, bu vücuttan istifade edememek hüsranıyle ona belki kinle, husumetle, yaralı bir canavar nigâhiyle bakarak, gördü. Sonra onu bir an evvel mezarda görmek isticaliyle tet-kika gelen oğlunun karşısında hiddetinden o soluk çehre kızarıyor, bir şey söylemek isteyip muvaffak olamayan dudaklar bir hiddetle titriyor, o gözlerden ateş çıkıyor; sonra o taze kadın, babasının büsbütün ölmesine muntazır oğul, bu âciz hiddetin karşısında gülüyorlar, alay ediyorlar, güya «yine kudurdu!...» diyorlar... Ahmed Cemil bütün bunları ‘hayalinde tertip ve icad ettikçe dudaklarına bir nefret nakaratı gibi: «Ah!... mülevves mahlûk!...» cümlesi geliyordu. Valdesinin yalnız son sözüne cevap verdi: Evet, İkbal’i ne yapacağız! O vakit Sabiha hanım oturdu. Bir şey yapamamaktan, kızın bedbahtlığına karşı âciz olmaktan mütevellit bir yeis ıstırabı ile ellerini kavuşturdu; parmaklan birbirine giriyor, gözleri meded bekleyerek Ahmed Cemil’e bakıyordu. Böyle bir müddet karyolanın yanındaki sandalyede, Ahmed Cemil karşısında minderin kenarına oturarak, mumun sarı, titrek, hafif ziyası arasında biribirlerine donuk, yarı muzlim görünen çehrelerine bakışarak, durdular, insanların bazı feveran devreleri vardır ki, küçük bir istihzar dakika-siyle başlar. Bu dakikada gözler biribirini istifsar ediyor gibi durur, güya «ağlayalım mı?» sualiyle bakışır. Bu dakika uzun bir asır kadar hâtıralarla mâlidir, bu bir dakikada bütün yaralar — henüz taze ve kanayarak, her biri bir başka hâtıranın ateşiyle yanarak — inkişaf eder. Kalbin binlerce noktalarından birer ıstırap enini ile binlerce menfez açılır; türlü kırık SİYAH 167 ümitler, acı yeisler, matem hayalleri, bütün hayatın o ağlayan hediyeleri acı — bir kabristanın ervahı bezmi gibi — feryad-larıyle, giryeleriyle sürüne sürüne buluşurlar. Bir griv ve matem mecmuası! Yalnız küçük bir dakika: o vakit gözler kapanır, güya şu elem mahşerinin üzerine düşmüş bulutlarla mahmul bir sema... Artık ağlamak zamanı gelmiştir. Şimdi bu anne içeride ye’sinden kıvranan kızı için şurada artık nefsini zaptedemiyor, ruhunun büsbütün tutuşmuş ih-tiyacıyle göz yaşlarını salıveriyordu. Ahmed Cemil dudaklarını sıkıyor, annesini görmemek için yere bakıyordu. Nihayet Sabiha hanım söylemeğe başladı; birinci defa olarak yüreğini boşaltmak, bütün hissettiklerini oraya, ortaya döküvermek

İnsan emellerini tekzip eden şeyleri istediği şekilde tevile çalışarak kendisini daima arzuları içinde oyalamakta gecikir. bir ay içinde bütün bunlar meydana çıkmıştı. Daha sonra Seher meselesi başladı. Kendisine vahşi bir memlekete düşmüş bir mütemeddin yüksekliğini verirdi. onda tâyin olunamaz bir şey duymuş. yanında bir hareket etmekten sıkılıyor. gömleğinde unutulmuş bir düğme ikbal’i ağlatmak için kifayet eden sebeplerdi.. Artık lakırdı söylerken şaşırıyor. kızını bahtiyar zannetmek için nefsine cebretmişti. bayağılıklar. Evin içinde yalnız o vardı. Bütün .. dayak yemiş kediler gibi büzülüyordu. Her gün bir huysuzluğuna. Şimdi hepsini söylüyordu. diyordu. Sonra ikbal’i doğrudan doğruya tahkir etmeğe başlamış. «bu adam kızımı mes’ud etmeyecek» demişti. saçının örgüsüne. Daha sonraları evin hizmetinde kusur bulmak. Yavaş yavaş İkbal onun yanında hatâsını.. dûniyetini affettirmek isteyen bir zavallı hükmüne geçmişti.istiyordu. Öyle gülüşleri... oturacak bir sofra. O. Şimdi Sabiha hanım oğluna bakıyor. çarşafının rengine itirazı kendisi için bir süs edinmişti. fakat artık o kadar ilerilemişti ki tevakkuf etmek mümkün olmadı. Bir kere edebiyattan bahsetmek istemişti... fakat sonra?. yemek beğenmemek. İkide birde: «Bilemiyorsun. bari sokakta gördüğün hanımlara dikkat et!» derdi. Sabiha hanım bu kusurlara evevlâ ehemmiyet vermiyordu: Erkeklerin yüzde ellisinde görülen şeyler. O zamana kadar kendisini aldatmak istemiş. gömleğinin biçimine. tashih ve itiraz için o daima kaba kahkahasıyle söze karışır. yatacak bir yatak.. Bu meselenin ismini verdikten sonra bütün teferruatını nakletmek için kuvvet buldu. Onu tâ ilk gününden beri sev-memişti. O küçüklükler. Vehbi bey kış geceleri Şehzadebaşı kıraathanesinde saz takımında dinleye dinleye ezberlediği gazellerden mürekkep srmayesiyle bahse iştirak etmiş. Bir hikâye nakletmeğe gelmezdi. diyordu. bir kabalığına tesadüf olunuyordu. elbisesini süpürecek bir mahlûk bulmak için evlenmişti. onun yanında daha sonrasından bahsetmeğe cesaret edemiyordu. Damadının aleyhine şahadet eden vak’aları hep böyle müsait tefsirlerle telâkki etmiş. Ahmed Cemil’e «Zavallı çocuk! daha aklı ermiyor!» demek isteyen. kahveye itiraz etmek.. iyi ütülenmemiş bir yakalık. fena gördüklerini iyi görmek için uğraşmıştı. hikâyeyi yarım bırakırdı. sizin aranıza düşmekle ne kadar tenezzül etmiş oluyorum!» demek isterdi. bakışları vardı ki daima: «Ben sizin fevkinizdeyim. acıyor gibi bakan gözleriyle sükûte mecbur etmişti. mâneviyetinin kisvesi gibi bütün vücudu etrafında tayaran eden hasaset havası onu tâ ilk gününden beri duymuştu. Her şey hakkında hepsinden ziyade malûmat sahibi olduğuna kanaati vardı. ötekiler bütün bir alay züyuf!. Ahmed Cemil bile onun yanında bir şeyden bahse cesaret edemez olmuştu. fakat artık mümkün değildi..

Nihayet bir sabah Sabiha hanım Seherin Vehbi beyi mutbaktan iterek çıkardığını. İkbal’in hazin tajhammülü.. yalnız şu son tesadüfe kadar. Ona ne vakit: «ikbal neyin var?» denirse o daima ağlamak üzere gibi duran gözlerini hayretle kaldırır. Artık Sabiha hanım tafsilâtı bitiremiyor. daha ileriye gitmemek lâzım gelirken.. diyordu. İkbal’in benzi attı.. evin içinde bir heyula şeklinde tahtalara basmaktan korkarak.. içten gelen sesiyle ilâve ederdi: — Hiç!. her sözünü takip etmiş. ne de çarşafını çıkarmağa cesaret edemeyerek. Eski hissetten eser . ağlayarak. herkese iltifat ziyadeleşti. Fakat İkbal daima mahzun. Sabiha hanım Seher’in kimseye bir şey söylemek istemediği halde İkbal’e hakikati ifşa ettiğine emindi...» diye başladı: Bir gün ne olursa olsun onu söyletmek için karar verdim. bir gün çarşafını giymiş.. Sabiha hanım bundan bir netice çıkaramıyordu. fakat yalnız ağlıyordu. saatlerle orada durmuş. annesiyle kardeşine sokulmaktan ürkerek dolaşıyordu. ne dışarıya çıkmağa. o vakit kızı istintak etmişti... Sabiha hanım yine: «Bir gün.. Bütün bu vukuat arasında Seher’in musîr sükûtu. «Seher’in yine nesi var? Bu kıza bir şey oluyor?» dedim. hissettiklerini oğluna söyledi. arkasından kapıyı sürmelediğini görmüş. Bilhassa sana karşı bir muhabbet gösterdi... daha ona gelinceye kadar. Ahmed Cemil bir şeyin mevcudiyetini zaten hissediyor. Seher evvelâ: «ben oturmayacağım» diye başlamıştı. ağzından bir kelime alınamamıştı. eli kapının zenbereğinde. diyordu. Sabiha hanıma zaten öğrenmek istediği şeyi bu gözyaşları anlatmıyor muydu? Bundan sonra Vehbi bey utanmak.bildiklerini..» diye MAI VE SİYAH 169 başladığı hâtıralara nihayet veremiyordu.» diyordu. daima sakit.. O günden sonra hastalığını bilmeyen birisinden ismini söylemeyerek hakikati anlamak isteyen ihtiyatkâr bir tabib gibi bu anne bedbaht kızının her halini.. nihayet babasının hastalığıyle matbaa meselesi çıktı. «Bir gün. onu annesine iyi göstermek için yalanlar icat ediyordu. «Demek ki İkbal biliyor. fakat tafsilât ve deliller nazarı dikkatinden kaçıyordu.. Halbuki İkbal?. sanki bunun cevabı kendisinin bir töhmetini meydana çıkaracakmış gibi şaşırdı: — Demek ki. Dikkat ettin mi? O mesele çıkar çıkmaz nasıl değişti. sır esası üzerine kurulmuş bir münasebet vardı. Bilâkis kocasına atfolun-nabilecek bütün kusurları örtmeğe çalışır. Sabiha hanım: Nihayet. ondan hastalığının bir parçasını koparmağa çalışmıştı. Sabiha hanım: Oh. «Benim mi?» der sonra yorgun kirpiklerini indirerek dudakları arasından bir inilti gibi boğuk. bu suale birdenbire cevap veremedi.. fakat saklamak istiyor. Bir vakitten beri İkbal’le Seher arasında biribirini herkesten ziyade anlayanlara mahsus bir hususiyet. Seher yine bir şey söylemiyor..

kabarıyor. solmuş çehresiyle.. annesinin vücudundan yükselen gölgelere dalarak güya bir uyku içinde düşünüyordu. parçalanmış. bir komşu evinden maten nevhaları gibi parça parça dinliyor. fakat bir aralık annesinin bir sözü gider. masrafı üstüne aldı. türlü münevver rüyalarının incilâsma. kamilen uçuyor görünen.. mevhum. zihninin içinden bir hâtırayı tırmalayarak uyandırdı.» Ahmed Cemil yine sîlkinerek dinlemek ister...» o da tahattur ediyordu. işte o gidiş son gidiş oldu. bütün meyus heyetiyle duran annesine bakıyordu.!îiS|i||ii’ kaçışıyor. bazan tâ boğazında bir girye ukdesiyle gözlerini süzerek iskemlenin üzerinde ara sıra dalgalanıyor. Tâ şu muhaverenin bidayetinden beri o annesinin söylediklerini uzaktan. saçılıyor.» mukaddemesiyle başlanan o sonsuz hikâyeler kendisinin düşünceleriyle karışıyor. fakat Tsen gidemem. şekillerin ihtizazına. ben ısrar ettikçe: «İhtiyar memnun olmuyor.» diyor.. daha sonra birden yine toplanarak küçülen. döndürüyor. «Bir gün. «Ah! Evet. düşünmek istediklerini toplayamamağa başlıyor. o gece orada kalmıştı. kıvırıyor.. Sebep?..kalmadı. bütün hareketlerinde bir başkalık göründü. o küçük yatağın beyazlıkları arasına sokuluyor görünen gölgelere dalıyor. Ondan sonra İkbal’i oraya göndermek kabil olamadı.. ilk önce her gidişinde güzelce avdet ettiği halde o gün hasta gibi gelmişti. ara sıra bulutlarla yüklü bir semada gizli bir güneşten kaçarak koşuşan ziya parçaları gibi zihninin bulutlan arasından avare bir fikir geçiyor. SİYAH . bir müddet hikâyeyi takibe muvaffak olurdu. fakat soluk alan bir resim gibi şişiyor.. ne isterse yapsın. Ahmed Cemil annesinin karşısında o söyledikçe bazan mumun hafif oynak ziyasıyle titreyerek duvarların üzerinden .. daha sonra bu mücadeleden kendisi de yorgun kalarak. Sebep? Şimdi bu son sual ile oğlunun gözlerine bakıyor. «Bir gün. ağlamış gözleriyle.. bir gün. yerlere seriliveriyordu. gittiğimizi istemiyor. Hatırına geliyor mu? Bir gün İkbal’i ihtiyarın evine göndermiştik. onu söyletmek için ısrar ederek «Sebeb?» diye tekrar ediyordu. zayıflaşan. şakaklarının arasında bir kasırga dönerek bütün bu küçük mahşer içinde bulduklarını çeviriyor. mukavemet edilemeyen bir deveranın cazibesine mahkûm ederek çekiyor. tâ orada. bu kasırga içinde bütün o efkâr enkazı kırılmış.. bulanmağa başlayan zihninin içinde bir telâtum husule geliyor. beyin babasıdır. o vakit işittiklerini anlamamağa. tâ derinlerde bir hâtıra leması uyanıyor sonra yine bütün bu şeyler güya dimağının güneşi sönüyornıuşçasma zulmetlere boğuluyor.

. Sahih mi? ikbal’i o kahrın pençesinden kurtarmak için hiçbir vasıta mı yok?. meyus bir nazarla Ahmed Cemil’e bakıyordu. bunda bir mes’uliyet mevcut ise onun kime aidiyeti lâzım geleceğini bulmak istiyordu.. onu söyletmek için ısrar ederek ilâve ediyordu: — Sebeb?. Bunun bir necat çaresi olmadığına kanaati vardı. Matbaada bir yazıhanenin kenarında başkasının . O zaman pek kayıdsızca davranmamış mıydı? Kardeşine intihap olunacak ‘hayat refikini iyice öğrenmek. hanımın gözleri artık kuru idi. tanımak için bir ihtiyatta bulunmuş mu idi? Matbaada iki sigara dumanı arasında Ahmed Şevki efendinin fikrinde doğuveren bu izdivacın o bir iki haftalık başlangıç tarihi bütün ihtiyatsızlıklarıyle hatırına geliyordu. bir şey yapamamaktan mütevellit bir fütur ile yatağının kenarına oturdu... perişan yaşlar kirpiklerinin ucunda yine dolaşmağa başlıyordu : Pek iyi.. bu izdivacın nasıl vücude geldiğini. Sabiha. onu büsbütün kurtaracak başka bir deva bulmalı!» diyordu. kardeşini öldüren p musibetin bir tamiri çaresinin bulunamayacağına kanaat edemiyor. gözleri boş bir nazarla odanın müphem bir köşesine dikilmiş durdu. öyle mi? Demek ikbal’i kurtarmak için birşey yapamayacaklar.. bütün geçmişin tafsilâtını 172 MAİ VE SİYAH icmal ediyor. Hiç. içinden: «Başka bir tedbir... bu neticenin ne yolda sebeplere tevellüd ettiğini tahlil ediyor.» dedi. Şimdi hatırından bir çare...171 Sabiha hanım yine cevap isteyen gözleriyle oğluna bakıyor. annesinin yanına kadar gitti. dedi. yalnız bir çare geçiyordu. öyle mi?. anne. sabit. onu böyîe içeride. Bu sual üzerine ikisi de sükût ettiler. Ahmed Cemil de onu düşünüyordu. şimdi kenarları yanan gözleriyle annesine bakıyordu.. hastadan ümit kesen bir yeis ile baktı: «Hiç!. Ahmed Cemil odasında yalnız kaldığı vakit ayaklarının altında bir dünya parçalanmış gibi kardeşinin kırık hayatı karşısında çaresizlikten.. Orada. hareketten kalmış kolları sarkmış. Ayağa kalktı. Hiç. ikisinde de aynı tedbir ihtiyacı: «Ne yapacağız?» diyordı. ellerini oğlunun omuzlarına koydu. ikbal’i ne yapacağız?.. ye’sinden kıvranmakta tek başına bırakacaklar. O çarenin ismini söylemeksizin miknatısî bir fikir mü-nakalesiyle ikisi de ayni düşünce ile meşgul olduklarını anladılar.. Şu noktada bu iki kalb bütün acılarıyle güya biribirine sarılmışlardı. Hiç!. yanıbaşmda diz çöktü.. Sonra Ahmed Cemil dudaklarının arasından: «Öldürmekle müsavi!» dedi. Ahmed Cemil buna inanamıyor. Şimdi bu izdivacı düşünüyor.. . Sabiha hanım nihayet gözlerini kaldırdı. odalarının yalnızlığına iltica ederek ağlamakta. Derin... şimdi Sabiha hanımın gözleri yine bir şedid ihtilâç ile kapanıyor. Ahmed Cemil: — Ah! Mülevves mahlûk diyordu.

sonra birden kalbini birşey. oradan çıkmamak istiyor. yazıhanesinin üstünde mektep arkadaşlarının — heyhat! O mes’ut mektep hayatı dostlarının — bir yelpaze teşkil eden resimlerine güya: «Beni siz de mesul mü telâkki ediyorsunuz? Beni siz de mahkûm mu ediyorsunuz?» yalvarışıyle baktı. sallanan haritaya. Kardeşinin bir yabancıyla irtibatından hissettiği kıskançlığın. Hüseyin Baha efendinin çekilmesine infial . Ahmed Cemil bu fikri zihninden defetmek. yakıcı birşey burdu.. Bu hakikat inkâr edilemezdi. Ahmed Şevki efendinin zevzekçe manalı bir vaziyetle: «Matbaa ihtiyarındır.işitmesinden ihtiraz edilerek iki üç dakika süren muhavereciklerle hemen bitiriverilmiş olan bu izdivaç işte bugün şu neticeyi vermişti. Fakat o musallat fikir zihninde şimdi idare memurunun sırıtkan çehresine dişlerini göstererek gülüyor. o ‘haftalarca süren ve hiçbir vakit zail olmayan ezanm Tjiraz sönmeye yaklaşmış olmasından sonra bir matbaa sahibi olmak ihtimalini kuvvet kesbetmiş görerek kalbinde inkişaf eden hülyayı tamamiyle hatırına getirdi. makhur çıktı. Bu musallat fikirle mücadeleden Ahmed Cemil mağlûp. Ahmed Cemil mevhum bir hasım ile mücadele edercesine bir fikirle cenk-leşiyordu: «Ben o meselede matbaayı düşündüm mü? Bilâkis onun için bir soğukluk duymadım mı? Ahmed Şevki efendi ondan bahsedince hattâ içimden hiddet etmedim mi?» diyordu.» diyordu.. Matbaada yalnız kaldığı geceler birdenbire bir müsveddenin ortasında kalıvererek düşüncelerine sakit bir zemzeme kabilinden refik olarak o yalnızlığın arasında şu matbaada bir gün her zamanki mevkiinden başka bir mevki tutacağını düşünmemiş miydi? Daha sonra ihtiyarın musabiyeti üzerine evvelâ en iyi hisleri uyanmıştı: ihtiyara acımış. bütün sebep sensin!» diyor. Kendisine karşı meseleyi husumetle tetkik ediyor.-. idare memurunun yuvarlak heyetiyle o sırıtkan yüzünü görmemek için cebr-i nefs etti. herşeye karıştırdığı mafevkalhakikata şu dakikada her vakitten ziMAİ VE SİYAH 173 yade mağlûp idi.. kudurtucu.» dedi.. Bu izdivaçta kendisine büyük bir mes’uliyet hissesi terettüp ediyordu.. «Ahmed Şevki efendi. «bu mes’uliyet sana ait!» diyordu. budalanın biri!» diyordu. «Sensin. Ahmed Cemil kendi kendisine verdiği bu hükmün altında eziliyordu. Yarı karanlık içinde müphem şekiller gibi görünen küçük kitap hücrelerine. Bir aralık bu hükme daha ziyade kuvvet vermek için: «Hattâ. Artık kendisine mahkûm sıfatıyle bakmaya nefsini mecbur ettikten sonra âdeta aleyhine hizmet edecek bütün tafsilâtı tezyin ve takviyeye özendi.. onu düşünmemek. duvarda melûl. eniştesi için duymaktan hâli kalamadığı nefrete biraz daha vüs’at vermiş. ifrata. sahih mi?. fakat şimdi o fikir beynine musallat olmuş. Emin misin?. türlü mânalar ifade eden bir nazarla bakarak: «Acaba?.» dediği hatırına geldi. mes’uliyeti tamamiyle yüklenmek için sebepler buluyor. henüz kalbinde hafif bir müdafaa sedasiyle terbiyeye çalışan hissi içinden tekrar ettiği bu nakarat ile susturmaya uğraşıyordu.

. hiçbir şeya vâkıf değil imişçesine ona gülmek için kendi kendisine cebredecek değil mi?. karanlıkta kalırsa daha iyi düşüneceğini. biribirinin ardına yığılmış siyah duvarlar. onlar hepsi yalan. Yavaş yavaş o ümid handesi sönmeye meyyal küçük bir nur şeklinde ışıldarken gittikçe genişlemiş bulutlardan sıyrılan bir sabah güneşi gibi şâşaasiyle bütün o müzmin hissiyat bulutlarını dağıtarak kalbini envarına boğmuş idi. râtib bir makber nefesi gibi simasına ba~ rit. bulunmaz bir derinliğe iniyormuş gibi içinden birşey duydu. hafi köşelerinde bütün bu şeylerin altında bir emel çıkacağına itimat eden gizli gizli gülümser bir ümid saklı değil miydi? Demek o güzel hisler. Ciğerleri. bitmez tükenmez bir sükût ile yetişilmez. Biraz ‘hava almak istedi. artık önünde dehhaş. zulmetten tereşşüh eden bir ârâmiş vehmiyle biraz müsterih olacağını tahmin ederek mumu söndürdü.. râşe verici buseler konduran bu zulmeti kâse kâse. ölü dudaklara. Bu siyahlıkları yutmak. Fakat heyhat! Artık hakikati tezyin edemiyor. sanki bir alevle yanan ciğerleri bu kevserden serin bir yağmur hazzını hissediyordu. bilâkis orada kendisini nefret ettiği bir adamın esiri . «Şimdi ne yapmalı?» diyordu. başını bir mengene içinde parçalıyordu. yarın yine zelil bir ecir sıfatıyle o matbaaya gidecek. Gecenin siyah donuk rengi içinde mütehaşşit birer kütle şeklinde daha siyah. O vakit kâbuslarla mahmul rüyalar arasında bir boşluk içine düşüyormuş. pencerenin kenarında. şeklinde imtidat eden bu fezanın sinesinden çıkan sükûte benzer uğultuyu dinleyerek ötede beride bu zulmet zemini içinde birer sarı leke şeklinde parıldayan münevver pencerelerden. müthiş bir azap boğazını sıkıyor. gözünün önünde tecelliye başlayan zelil mevkiinin üzerine münevver bir örtü çekemiyordu. kendisine âdeta — kendi menfaatine bir çok güzide hisleri feda etmiş — bir kötü mahlûk nefretiyle bakıyordu. tesliye veren bir adem kevseri gibi kana kana içmek istedi.. o adam için çalışacak. geniş bir uçurumun azîm ağzını açıp kendisini yutmaya müheyya olduğunu görüyordu. «Lâkin matbaada belki onun kadar benim de hakkım var» demek istedi. Ali Şekib’in muharrirliğe veda ederek bir dükkâncılığa geçmesini bir facia hükmünde telâkki etmiş iken tâ kalbinin derinliklerinde. Şimdi artık Ahmed Cemil saklaya-mıyor. 174 MAİ VE SİYAH MAİ VE SİYAH 175 daha kesif görünen komşu evlere. gözlerini bu zulmetlerle doldurarak. odasının penceresini açtı. bu fikirle kuvvet bulmaya çalışıyordu. Doğruldu.. Matbaada artık çalışmalarına ruhperver bir emelin iştirak edlemeyeceğine.ile bakmış. Burada. müncemit. hepsi sahte idi. yakın duvarlara baktı. birkaç örtülü bulunan ziya parçalarından gözlerini ayırmaya çalışarak.

Şimdi hatasının ehemmiyeti. bir cinayet dehşeti alıyordu. o beş noktayı bir görüş vehmiyle tekrar gördü. o emellerinin enîsini araştırdı. kalbinde kesif bir zulmet içinde yalnız bir ümit ışığı — karşısında sonsuz bir yokluk fezası şeklinde imtidad edip giden şu siyah semayı iştihad ederek Lâmia’ya malik olmak için kendi kendisine yemin etti.. o zaman ellerini uzattı. onun bu aşk busesini bir siyah mev-ce içinde tes’id etti. Karanlıkta yazıları görmeyerek yaprakları çevirdi. bu iki hâtıra birden damarlarının içinde bir ateş seyyalesi tutuşturdu.. Bu dakikada Ahmed Cemil artık tamamen bir karar ittihaz etmiş idi. Ne olursa olsun. İki eliyle defteri dudaklarına kadar çekti. ifrat eden bir fikir ile zihninde büyüyor. öpücü bir el ile tuttu. Ya lâmia?. minderin üzerinde melûl ve muhtazır bir eda ile serilen o defterciğe. Gözleri ötede beride siyah bir zemin üzerine serpilivermiş mütebessim sarı yakutlar şeklinde yıldızlara bakıyor. şimdi onun hâtırasiyle şurada — elinde bir şiir defteri... karanlıkta. bunların arasından hülyasının perisini bir sis içinde gibi görüyordu. Onu yarası bağlanacak. Bu neticeyi tâ ilk gününden beri meçhul bir his kendisine haber vermekten hâli kalmadığı halde. türlü emelleri ezerek. kırık kanadı sarılacak mecruh bir güvercin gibi okşayıcı. yine çalışacak. son sahife olacağını-tahmin ettiği yaprağa kadar geldi.sıfatında görmekten nefsini menetmek mümkün olamayacağına emin idi.. hiç! Bundan sonra hepsine veda etmek. Bu muzlim gecenin sine176 MAİ VE SİYAH sine sanki bir nefes çıktı. orada o iki kelimeyi. bu matbaaya temellük etmek için sabır edecek! Bütün vehimlerine.. Lâmia!. uğraşacak. Ahmed Cemil artık yatağına girmek için acele ediyor... madem ki hayatında muvaffakiyet onunla kaim. O zaman güya kalbinde bir gizli kuvvet ağır bir uykudan silkinerek uyandı. bu son karar üzerine uyumak istiyordu.. . ailesinin biricik servetini o mülevves matbaanın dişlerine atıvermişti... her şeye tahammül edecek tâ ki. o göremediği kelimecik-lerle noktaları uzun bir buse ile öptü. Lâmia ile eseri.. gözlerini kapadı.. Bundan sonra ne yapacak ? Biraz evvel kardeşinin musibetini defetmek çaresini ararken bir idam hükmü soğukluğu üe inen bir kelime suya düşen bir taş parçası gibi ağır ağır.. o gitmiş. bir aralık şiir buhariyle bulanan gözlerinin önünde yükseldiğini gördüğü emel kâşanesinin artık enkazı kenarına oturup uzun bir hırman nazariyle onun matemini tutmak lâzım geliyordu. suları yararak ric’ati mümkün olmayan bir sükût ile kalbinin en derin noktalarına kadar. Evet. hislerine galebe ederek yarın yine matbaaya gidecek. Evet. hülyaları parçalayarak iniyordu: hiç!. ya eseri?.

tâyin edilemez zerrelerden mürekkeb şenaverleriyle. Böyle bulutlar halkalara karışarak. vâsi bir halkanın ortasında küçük. zarif sevimili bir çocuk bileziği çırpınarak geçerken Ahmed Cemil bu sabahki âsab . sigarasının dumanlarıyle bu mü-telâtım sütunun oyunlarını seyrediyordu. En evvel İkbal’i düşündü: «Şüphesiz. bazan küçük hamlelerle halkalar salıvererek. parça parça dağılıyor. coşkun bir su sütunu şeklinde akan bu güneş çağlayanı Ahmed Cemil’de şimdi her şeyi iyi görmek meyli uyandırıyor. ihtimal biraz söyletmek için karar vermiş idi. Muzlim bir gecenin şu münevver sabahı bütün melalini. mest raksı. uzun bir şeridin içinde ufak bir ihtizazla bir kasırga şeklinde süzülüp sarılarak o güneşin bütün havasını boğmak isteyen telâtum merkezine •doğru çekilip gidiyorlardı. bir halkanın kenarına ilişiyor. halkalar. bacakları sallanarak. Bu oyun sabah güneşinin şu sihirli sahnesi. Hastanın nazarında meydana çıkarılıveren manevî emraz kadar tedavisi müşkül şey olmayacağına inanırdı. Ahmed Cemil yazıhanesinin köşesine. rakkaselerin her an müMAİ VE SİYAH 177 tebeddil. daha sonra üzerine bir bulut gölgesi isabet etmiş bir kar safihası şeklinde bir donukluk bırakıyor. daha oynak bir faaliyet. odasına bir neşve şelâlesi. şeritler evvelâ odanın rakid görünen havasında fersiz bir beyazlıkla teveccüh noktasını tâyin edemeyerek mütereddit sallanıyor. bu odanın sükûnu içinde bir hayat tuğyanı uyandırıyordu. o yüz binlerce zerrelerin. güya ensicesi çözülüyor. suya düşmüş ince bir kâğıd gibi o duman tabakasının üzerinden perişan bir dalga geçiyor. rakkase-leriyle dalgalanıyor. şimdi perdenin açık kalmış bir kenarından hafif bir güneş dalgası girerek Ahmed Cemil’in karyolasının kenarına kadar mail bir sütun şeklinde düşüyor. Bu bulutçuklar. ince kıllardan. hava ve ziyadan mürekkep bir şelâle gibi yüz binlerce toz parçalarından. mütemevviç raksında daha seri. şu münevver zemin.Ahmed Cemil ekseriya çok düşünceli zamanları takip eden derin uykulardan biriyle uyandıktan sonra sabahleyin kendisini tamamen sükûnunu iade etmiş buldu. Hemşiresine: «Sen şu noktadan mecruhsun!» demeksizin. o vakit yüzbinlerce şenaverlerin. onun bedbahtlığının nev’ini tâyin etmeksizin tedavi etmek istiyordu. bütün ye’sini silmiş idi. taze bir hayat buhranı uyanıyordu. insanlar muhitin tesirlerine ne kadar esirdirler. her şeyi tamir ve ihya edebilecek zannettiren bir his peyda ediyordu. suya düşmüş bir taşın sukut noktasından büyüye büyüye açılmış bir daire şeklinde. Bazan ağız dolusu duman püskürerek. geceki âsab tuğyanı geçmiş olacak!» diyordu. îri. oturmuş. ikbal’i bu sabah daha sakin bir nazarla tetkik etmek. öbür odanın donuk havasında görülemeyen sayılamaz. sonra o münevver sütunun telâtumi cazibesi. Akşam kardeşine saadetini iade edebilmek için hiçbir imkân tasavvur edemezken bu sabah belki şu iki kalbi biribirine yaklaştırabilmek mümkün olacağını düşünüyordu. ara sıra bir makaradan iplik boşanır gibi ince rakkas bir hat çıkararak bunları süzgün gözleriyle takip ediyordu.

laubali bir ses takınarak kapısından bağırdı: Anne! İkbal’e söyle de buraya gelsin. İkbal her şeyi iyi tarafından gösteren bir noktayı nefsine vazetsin. Belki izdivacından beri birinci defa olarak kardeşinin bir işini yapmağa vesile bulduğuna sevinerek İkbal: «sepetimi alayım.. gözlerini kaldırdı: — Ne kadar zaman oluyor ki seninle şöyle karşı karşıya bulunmadık.» dedi. Genç kadının dudaklarında hafif bir tebessüm uçtu. daha sonra: «Fakat onu o noktaya getirebilmeli» diye bir mütemmim ilave ediyordu. Doğrudan doğruya İkbal’i çağırmaya cesaret edemiyordu. İkbal’in ağzında daima lâtif bir muhabbet hücceti çocukluğa mahsus saf edasıyle tekerrür eden bu «ağabey» hitabı bu sabah Ahmed Cemil’in kalbini bir rikkat tatlılığıyle ısıttı. O kesik kesik. bir şiir melâliyle güzel buldu. Onun tamir edilecek bir çok şeyleri birikmişti. İkbal henüz kendi odasında idi. Bir dakika sonra elinde sepetle Ahmed Cemilin odasına geldi. Bir aralık «İkbal. şimdi geliyorum. Ne kadar zaman geçmişti ki iki kardeş arasında bir gömlek tamiri yahut noksan bir düğme ikmali kabilinden bir iş çıkmamıştı.. bitmiyordu. fakat gelişi güzel açı verdiği sahife çevrilmiyor. Gözleri kitabın üzerinden kayarak İkbal’in soluk çehresine çevriliyordu. kenarı ayrılmış mendilini önüne döktü. İkbal? Bu sabah sana iş çıktı.. Ahmed Cemil yazıhanesinin üzerinde sürüklenen bir kitabı aldı. Evvelâ İkbal bu davet ile gece yarını kalan vak’a arasında bir münasebet olacağına hükmetmiş. tâ minderin öteki ucuna. Gece bir tuğyan ile boşalan gözyaşlarından sonra asabı gerilmiş. İkbal’i “mümkün mertebe yanında ziyade alıkoymak için ilikleri bozulMai ve Siyah — F. ağabey?» dedi. gevşemiş. yüzüne bakmayarak dinlemek istiyordu. Yazıhanesinin köşesinden atladı. onun sesini işittiği zaman kalbi çarpmıştı. Şimdi Ahmed Cemil’i öyle. Ahmed Cemil kardeşini şu hazin haliyle pek güzel. Fakat bu tamire muhtaç şeyler önüne yığılınca müsterih oldu. İkbal.» dedi. Sesini işitince sofaya çıktı: «Beni mi istiyorsun. dedi.gözlerine bir sakin donukluk gelmişti. cesaret buldukça ilâve ederek ayni söyleyiş tarzını takip etti: . İkbal’in karşısına oturdu.. mes’ud olur»diyor. Bu sabah genç kadının yüzünde musibetlere tahammül için karar vermiş olanlara mahsus bir melûl sükûnu vardı. bahtiyarlığının mucidir. gözlerini indirdi. Odama gelir misin. astarı sökülmüş ceketini. 12 muş gömleklerini. Eniştesi için: «Nasıl oluyor da buna hiyanet ediyor?» diyordu.meyline göre bir felsefe icad ederek kendi kendisine: «İnsan bedbahtlığının. kapısını açtı. Üzerinden müthiş bir fırtına geçmiş bir gök parçası gibi çehresinde bir yorgunluk eserinden başka bir şey yoktu.

ağabey. bu defa tâ yanına sokuldu: Lâtife ediyorum.. onu babasının evinden bile esirgiyorsun ki onun üzerinde hiç kimsenin. Kinle. Onu koparıp çıkarabilmek için hiçbirinizin elinizde kâfi kuvvet yok. o acılıktan âdeta bir zevk duyarak kendine yazık ediyorsun... hattâ babasının bile bir tasarruf hakkı olmasın. İkbal hayretle baktı: Evet. Sonra bu hodgâm aşkın tahammül edemeyeceği ufak bir şey gördüğü zaman ona adavet etmeğe başlıyorsun. Fakat inanır mısın İkbal? Enişteme o kadar merbutiyetime son derece memnun olmakla beraber bize biraz küçük bir muhabbet hissesi tefrik etmiyorsun zannediyordum... dedi. Dün akşam niçin ağlıyordun. şu dakikada zihninden geçen şeyi dalgın dalgın yüzüne dikilen bu gözler Ahmed Cemil’e vuzuh ile takrir ediyordu.. Zaten kadınların hepsinde mevcud bir bedbaht olmak telezzüzü ile kendini zorla mes’ud görmemeğe çalışarak.. bu nazarın karşısında daha ziyade nikahım muhafaza edemeyeceğini anladı. yahut kendin aklanıyorsun kardeşim. muaheze edeceğim.. . gülerek ilâve etti: — Hattâ fazla aşkla seviyorsun. Beni bahtiyar edebilmek için elinizde ibir vasıta yok. değil mi?.. Ahmed Cemil güldü: Beni aldatmak istiyorsun. biraz tevakkuf ederek. bak. Ahmed Cemil sözlerinin mecrasını birden tebdile lüzum gördü.. İkbal gözlerini kaldırmayarak bu mütalâayı cerhetmek istedi: Asıl şimdi lâtife ediyorsun. cevap vermiyorsun.. Bugün hakikat olanca dehşetiyle tâ kalbimin üzerinde duruyor. Seni temin ederim ki son nefesimi hiçbir şey söylememekle vermek azmindeyim.. sana.. daha sonra: İkbal. ağabey.. ancak sana ait olsun. İşine gelmiyor. bu mudhike-ye ne lüzum var? Bana yavaş yavaş bir şey söyletmek istiyorJvı A ± VB SİYAH 179 sun. sakin bir muhabbetten başka bir hisle sevmiyorum. düşman oluyorsun. müsaade edersen seni bir parça mua’heze edeceğim.. bakayım? Babasına gittiği için değil mi? Bak.Bir kız evlendikten sonra bütün muhabbetinin kocasına inhisar edeceğini zaten bilirdim.. Sen kocanı bir kadının sevmesi lâzım geldiği gibi sevmiyorsun.... İkbal’in bu dakikada zihninden şu sözler geçiyordu: Ne demek istediğini anlıyorum. dedi. İkbal acı bir hande ile tekrar gözlerini kaldırdı. ben bilâkis enişteni sadık.

bunu nasıl giyiyordun?. ben kendimi hiç bedbaht bulmuyorum. çabuk yürüdü.. fakat artık sabahleyin kalbinde uyanan her şeyi iyi bulmak hissi muhtel olmuş oldu.. Ben bunları alayım da akşama kadar yaparım. O zaman İkbal gözlerini süzdü. dedi.İkbal şimdi elindeki işini dizlerinin üzerine bırakmış. bu ilikler büsbütün bozulmuş. hattâ dükkânının önünde duran Ali Şekib’in «Biraz uğraşana. yüksek sesle okuyor. Yazı odasının iki kanatları açılmış. kardeşini hayretle dinliyor. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı.» dedi. matbaanın merdivenlerini mutadından ziyade hızla çıktı. gülüşerek. Bugün matbaaya geç kaldığı için biraz acele giyindi. . Yazı odasının iki kanatları açılmış. Sonra alay etmeğe başladı. Saib ayakta. elinde bir gazete. Ahmed Şevki efendiden başka Fatin Di-lâver ve Mazhar Feridun beyler de orada idi. zira çalışacak bir halde değilsin!. bir kabahat esnasında tutulanlara mahsus bir perişanlıkla deminki’ kahkahalar güya dudaklarına yapışmış kalmıştı. kırışarak dinliyorlardı. Zaten İkbal bu bahsin devamına müsaade etmek niyetinde değil gibiydi. fakat ötekiler gördüler..» davetine: «Vaktim yok!» cevabını verdi. Ahmed Cemil bu nazardan büsbütün sıkıldı. dedi. 15 Ahmed Cemil bu bahsi bir lâtife ile bitirmek istemişti. onun önünde kendisini böyle bir ruh müdek-kiki sükûnu ile teşrih ediyor görmekten utandı. İlk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi. Kardeşinin kolayca değil belki hiç tedavi edilemeyeceğini anlıyordu. İkbal’in söylememek istediği şeyleri zorla ağzından koparmak müfid olmaktan ziyade muzîr olacağına kani idi.. MAIVESİYAH İSİ Şimdi hepsine bir durgunluk. Bu bir nevi: «Bahsi burada bırakalım» demekti. yazıhanesinin etrafında bir çok başlar vardı. devam edemedi. oğlan mı?» diyordu. Said’le Saib’den. etraftan bir «hişt» ihtarı çıktı. Ahmed Cemil ayağa kalktı. acı bir hande ile: Lâkin yanılıyorsunuz. «fakat bitirmek için kendini çok yorma.. Dün gece ağlayışıma yanlış mâna verrıişsniz. o vakit Saib şaşırarak elinden gazete düştü. «Kız mı istiyorsun. Onu Saib görmedi. ilk gördüğü manzara matbaanın her vakitki haline müşabih değildi.. ötekiler etrafını almışlar. Ahmed Cemil’in dudaklarının ucuna kadar geldi: O halde dün gece ben odanda iken niçin onun gelmesinden korkuyor dun? Bunu söylemek istemedi. bir beceriksizlik gelmiş. zihni yalnız elindeki işiyle meşgul imiscesine eline yeni aldığı bir gömleğe bakarak: Aman ağabey. kendisinin bu suretle telâkki edilmesine ağlamak isteyerek bakıyordu.

«Racü. saçlarıyle. Sonra o edebî müsamere.» mukaddemesiyle başlanıyordu..Ahmed Cemil anlayamadı. O vakit Ahmed Cemil’in gözleri bulandı. şimdi onun üzerinde husule geleceğini anladıkları acı tesiri düşünüerek yüzüne merhametle bakmağa başlayan. ne gazeteyi bırakabiliyor. yumrukları sıkılıyordu. Raci oıakelesinin bu faslında bütün davetlileri tetkik edilmeğe lâyık bir malûl dimağın garabetlerini temaşa ile eğlenmeğe gelmiş olmak üzere tasvir ediyor. En evvel o cesaret ederek: «Bir şey mi var?» dedi. Makalede: «Haniya sabahlan Babıâli Caddesindeki dükkânların önünde durmak mutadında olanların görmeğe alıştıkları uzun saçlı bir şair vardır. kolları ile.. O vakit kendisini zaptedemedi. Bu makalenin Raci’nin eseri olduğunu zaten hepsi. cismaniyetiyile öyle alay ediliyordu ki hiddetinden gözlerinin beyazına kadar kızararak dudaklarının arasından. Fakat kendisine doğrudan doğruya teveccühe cesaret edemeyerek kuvvet bulmak için yekdiğerini araştıran nazarlardan okunan şeyin kendisine müteallik olduğunu hissetti. bütün kıyafetiyle.. oradan silinmeğe bir çare arıyormuş gibi duran Saib’in önündeki gazeteyi aldı. okumağa başladı. Ahmed Cemil’in şimdi hiddetinden dişleri kilitleniyor.. o «Hırsızın kızı» filân filân gibi tercümeleri yüzüne vurulduktan. ne de bir şey söylemeğe kuvvet buluyordu. sonra Ahmed Cemil’i sofranın üzerine çıkartıyor.. ona Galata’da.. Nihayet Ahmed Cemil elini uzattı. sütunları şöyle bir dolaştı. şimdi etrafında bulunanlardan sıkılıyor.. fakat gülünç bir surette tasvir olunuyor. Okuduklarını bir bulut arkasından görerek. O vakit Ahmed Cemil o kadar vazıh. başı ile. . en lâkayd olanları bile edebiyat namına kızdıracak mudhik bir tarzda tarif edilmişti. tâ üçüncü sahifenin başında müteaddit istifham ve hayret alâ-metleriyle mücehhez bir serlevha gördü: bir edebî müseme-re??ü. o tercümelerde ihmal yahut terkin hatası neticesiyle kalmış yanlışlar büyük bir takayyüd ve ihtimamla toplanıp onun edebî iktidarına birer burhan olmak üzere tâ’dad edildikten sonra bütün nazma dair nazariyeleri türlü gülüng tahriflerden geçirilmiş. anlamışlardı. bir çok yerlerini anlamayarak devam etti: Ahmed Cemil tamamen tasvir edildikten sonra bu şairin — frenk gazetelerinde kapıcılara mahsus romanları tercüme etmekle kudreti malûm olan bu şairin — bir gün şiir âleminde bir başkalık vücuda getirmek illetine musap olduğundan bahsediliyor.. Hiçbirisi cevap vermeğe kuvvet bulamadı. biribırine bakışarak güya: «Söylesenize. gözleri..» diyorlardı.. belki bir dakika evvel tuhaf bularak güldükleri için nedamet duyan bu arkadaşların karşısında oturmayarak. hattâ şimdiye kadar Raci’nin yazdığı şeyler içinde nispeten bunun en muvafık eseri olmak lâzım geleceğine biraz evvel Said hüküm vermişti. kendisinin nasıl tahkir edildiğim görmek isti-caliyle.» dedi.

» . cinaslara. Bu kadar kıskanıldığınıza memnun olmanız lâzım gelir itikadındayım. Ahmed Cemil bunları okuyamadı.. Onun bu sözü hepsine cesaret verdi. demin bu adamların şu makaleyi dinlerken eğlenerek güldüklerini düşünüyordu. Sonra yine kendi kendisini temine çalışıyordu: «Hayır. yukarıya kaldırılmış. ziyafet odasının etrafında kahkahalarla gezdirilmiş gördü.. Tâ ciğerlerinin ortasında birşey yırtılıyor zannetti. Nagihân «bu herkesi» tâbirinden bir çehre ayrıldı: Lamia!. tâbirlere tekayyüd edilmedi. Artık Raci’nin bayağılığından. Kendisini yalnız onun anlayacağından emindi. Ahmed Cemil bunu bitirdikten sonra . Birden nazarından bütün halkın ehemmiyeti düştü. kendisine mahsus beyan ve nazını tarzının bu zelil tahriflerine tahammül edemedi. herkesi. bütün gazete okuyanlar ne yapacak? Demek şimdi bütün kıraathanelerde. Demek kendisinin hayatta gaye olarak sevdiği. makalenin sonlarına bakmak istedi.. vücude getirdiği bu eser şu dakikada herkesi güldürüyor. Evet. etrafında ibzal ile açılan bu muhip sözlerde bir soğukluk. terbiyesizliğinden bahsolundu. tiyatroları sahnelerinde görülen soytarılara mahsus eda ile eserini okutuyordu. zihninin içinde yalnız Lâmia kaldı.» diyordu.bir arkadaşın tahkir edildiğini görmekten gizlice memnun olmakla beraber bir acı karşısında duyulan tesirden hâlî kalmayan çehrelere göz gezdirdi. kelimelere.Afrika. Amerika.. kahvelerde.. ibhamlara boğmuş. Ahmed Cemil derin bir keselân duydu. O vakit eserin güya ötesinden berisinden misal olarak irad edilmiş parçalar geliyordu. eğlendiriyordu. Nihayet orada kendisini huzzar tarafından bir iskemleye oturtulmuş. gülmeyecek. fakat bunlar Ahmed Cemil’i tesliyeye hizmet edemedi. Şimdi şurada kendisine yaranmaya lüzum gören bu adamlar o dört sütunluk tahkirden gülmek hevesini duyarlarsa ya kendisine uzak olanlar. teşbihlere. belki hiddetinden bu mülevves kâğıt parçalarını yırtacak. türlü müstehcen imalarla doldurmuştu. «Bunu Lâmia da görecek. sokaklarda kendisi için gülünüyor.bir çamur deryasına düştükten sonra kalabalığın içinde ayağa kalkarak etrafına bakanlara mahsus perişan bir hal ile . dedi. Eğer o şu dakikada burada olsaydı bu dört sütunluk zehirin acısını M A I VE SİYAH 183 onun yanında ağlayarak dökmekten ne büyük tesliyet duyacaktı! Kendisine en evvel Fatin Dilâver bey tekarrüp etti.. Ah! Şu dakikada Hüseyin Nazmi’ye ne kadar muhtaçtı!.. bilmeyenler bilenlerden: «Bu şair kim olacak?» diye soruyorlardı. Raci bu makaleyi bütün köhne bir lisan tarzının süsleri olan secilere. Bunun re kadar haksız olduğunu anlamaz mı? Hissetmez mi? Hattâ benim için acıyarak.. o da gülecek. bir sahtelik duyuyor.

peşkirler. Yazıhanenin üzerinde darma dağınık duran gazete yığını arasından «Peyam-ı Cihan» nüshasını buldular.» diyordu.. Yalnızlığa şedid ihtiyacı vardı. tabaklar. eseri. bir “muvaffak”1 olmak azmiyle ayağa kalkar. Matbaada kendi odasına kapandı.MAİ VE SİYAH uzattılar. Kendisine M A i V £. Ahmed Cemil hayretle baktı. onun tarafından merhamete şayan görüleceği ümidiyle tatlı bir ağlamak arzusu duyuyordu.. S 1 . Şimdi . Bir aralık Mazhar Feridun bey: Biraz da dostlarınızın yazdıklarını okuyunuz.. Ra-ci için en büyük cezanın. Matbaanın son ıslahatı esnasında idare memuruyla karar vermişlerdi. dedi. Kendi kendisine: «Ah. Nazarında bütün emellerin muhassalası ehemmiyetini haiz olan eserin henüz intişar etmeden üzerine dökülen bu tahkir çirkâbı hülya kanatlarında mühlik bir ceriha açmış idi. Raci’-ye hiç mukabele etmemeye. Yalnız Mazhar Feridun’a: «Teşekkür ederim!» dedi. onun husumet asarına karşı üâkayd davranmaktan ibaret olduğuna hüküm veriyordu. öğle vaktine kadar orada kapısını sürmeleyerek sedirin üzerine uzandı. öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. Matbuat âleminde dostlar da olur mu imiş? Onlar da bir arkadaşı takdir ederler mi imiş? demek istiyordu. çatallar. hattâ kendisine tesadüfünde bir şey vâki olmamışçasına muamele etmeye karar vermiş idi.Bu son ihtimal üzerine insanlarda kendilerine merhamet edildiğini duydukları zaman hâsıl olan lezzete benzer birşey hissediyor. Fakat hakikatte şu demin kanını kurutan bir sahife dolusu tahkiri lâ-kayd telâkki edebilmeğe kuvvet bulamıyordu. Bugün Ahmed Cemil hiç kimse ile konuşmaya tahammül edebilecek bir halde değildi. fakat artık aldığı yaradan sonra devayı istihfaf eden mecruhlara mahsus bir istiğna nazariyle gazeteyi almadı. Bir ses: «Ahmed Şevki efendi sizi bekliyor!» dedi.. Ahmed Şevki efendi bir nezaret ve intizam takayyüdiyle odasında bir kısmı muattal duran bir dolabın altı katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri. Bir aralık yine kendi kendisine kuvvet verir. hülyalarım!. Bir aralık odasının kapısına vuruldu.Butî^ namaya başlamıştı. zihninden cesaretini kırarak geçen fikirleri kovmak isüyormuşçasına silkinerek: «Ne için fütur getirmeli? Bir hasudun hükmüne bir hayatın esas gayesini feda edecek kadar zaaf sahibi miyim?» derdi. Ahmed Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman . bıçaklar koymuş.Ik-bal.._£nj|&eşjJ. hergün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamağı âdet etmişti. matbaa. su kadehleri. düşündü.

Senin eserine itimadın var mı? Bana ciddî söyle. tereddüt ederek Lâmia’-yı....hissetti.... «Matbaa. şım beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin ateş üzerinde lâtif biberli. Ahmed~5evkT~efendi bir bardak suyu süze süze içtikten sonra kırpık bıyıklarını elindeki peşkirle kuruladı. odasından çıktı.» dedi. sadeliğiyle. Ahmed Şevki efendi de kendisini merhametle dolu bir nazarla seyrediyordu. arkada185 . Ahmed Şevki efendi ni-‘hayet: — Ne kadar teessüre meyyal adamsın? dedi. dedi. Bu bir saniye içinde Ahmed Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe tevdi etmek isteyip de muvaffak olamadığı hislerini bu adama. «o ciheti ben sana anlatacağım. Akşam validesine söylemeğe cesaret edemediği korkularını izah etti.» kelimesini işitince eliyle «kâfi» dedi.. safvetiyle etrafını çevirenlerin hepsine müreccah olan Ahmed Şevki efendiye dökmek ihtiyacını duydu: «Beni meyus eden yalnız o değil. iskemlesini biraz çekerek.. eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı. Bu iki hülyanın yekdiğeriyle irtibatını izah etti. jggerlHI anlattı. . sabrınız varsa dinleyiniz. O zaman Ahmed Cemil kızararak. Başka?. İkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde sıcak bir muhabbet havası içinde saran bir incizap hâsıl oldu. kokulu dumanlar içinde cızladığını seyrediyordu. İlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye taallûk etmesi pek tabiî idi. iki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lâkırdı söylemediler.. İdare memuru bu cevap ile kanaat etmemiş göründü: Keski sen de çıldıracak kadar hiddetlensen de nefsini böyle meyusiyete teslim etmesin. İdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanma kurmuş.» Ahmed Şevki efendi arkadaşının başka dertlerini soruyordu. sonra: «Matbaa. O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir muhabbetinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. Ahmed Cemil bütün ruhunun kuvvetiyle: Pek ziyade!.. keten yeleğini gevşetti: — Bu son dertler bir şey değil! dedi. Bugün benim yerimde başka biri olaydı hiddetinden çıldırırdı. Ahmed Şevki efendiye göre pek ince olan bu mülalâa Ahmed Cemil’e hayret verdi. Ahmed Şevki efendi şimdi önlerinde duran kebap sahanına çatalın ucu ile dokuna dokuna dalgın bir vaziyette dinliyordu. Artık yemeklerini bitirmişlerdi.» dedi.. Bilâkis kendimi pek metin buluyorum.. Evvelâ kardeşinden bahsetti. .

Ahmed Cemil bir türlü idare memuru_ kadar işi fena göremiyor.. idare memuru nihayet endişeli zamanlarına mahsus vaziyetiyle iki parmağının ucu ile burnunu kaşıyarak dedi ki: — Asıl fenalığı.... Sonra kardeşini tatlik ettiririz. fakat idare memurunun son sözleri sevince imkân bırakmadı: Lâkin kardeşine ait olan dert pek büyük. Kendi odasına girdi.. Bu akşam artık bir karar vermeğe azmetmişti. Matbaada ancak nöbetçi mürettiplerle makineciler vardı. O zaman Ahmed Şevki efendi: — Kardeşine ait olan der-din_ tesviyesi^natbaadaki işin ^~ISn l Evvelâ eve. makineleri ona bırakmak lâzımdı. Bir matbaa sahibi olabilmek emelinden mümkün değil. Lâmia’yı da gidip biraderinden istersin.. Yahut makineleri alsa.. daha ziyade büyüyordu. Za-valhjmlyalari!. ona da benim itimadım var. meseleyi o kadar kötü bulamıyordu. Ne için öyle bakıyorsun? Başka bir çare mi var? Ahmed Cemil bahsi daha ziyade takibetmek istemedi...O halde eserini bastırırsın. O halde evi kurtarmak. meselâ «Peyam-i Cihan» matbaasıyle bir mukaveleye girişse. Onlar bu sefil hakikatlerden ne kadar uzak kalmışlardı!. .. Ne olursa olsun bu karışık işe. Makineler ne olacak?. O vakit iki arka-diş’İnitün mfimalleri tetkik ettiler. hülyasını ayıramıyor yapabilecegT şeyleri zihninde tetkiTî ettikçe kalbi hep şu^ “söTf~1^?0ye”*çar-esîn^jEemayüî ediyordu. Ahmed Cemil bu esareti kabul etmemek istedi: — Ne için onun esiri olayım? Matbaadan istersem şimdi her alâkayı kesemez miyim? İdare memuru çok tecrübe görmüş adamların henüz her şeyi mümkün görecek kadar genç olanlara karşı kullandıkları tebessümle: — Zavallı çocuk! dedi.. Eniştesiyle devam edebilmek artık mümkün değildi.... Bir aralık aşağıya makineler dairesine inmek... „ ^ . Âhmed Şevki efendi far-zettiği tehlikeleri izaha çalıştı. Ahmed Cemil korkulu bir muvaceheden kurtulduğuna seviniyordu. Evi ne yapacaksın?. Merdiveni yarı tenvir eden kırık şişeli bir asma lâmbanın ziyasıyle . İdare memuru ile Said ve Saib gittikten sonra büsbütün yalnız kaldı. Bugün eniştesi matbaaya hiç uğramadı. Bu büyük kelimesi Ahmed Şevki efendinin ağzında başka bir ehemmiyet alıyor. onları bir kere daha görmek istedi. şu müphem vaziyete bir netice vermek istiyordu. kardeşin o çapkın herifin nasıl hükmünde ise senin de matbaadan dolayı esaret altına girmiş olmaklığında görüyorum. A’hmed Cemil utanmasaydı Ahmed Şevki efendinin boynuna atılarak o kırmızı yüzünü şapır şapır öpecekti. artık bahsi biraz evvel neticesiz bırakılan Ikbal’e irca etmek istedi. makinelere birer çare bulalım. ~ ^ x x a xa 187 Bu gece Ahmed Cemil’in nöbeti idi. Nihayet Ahmed Cemil matbaada mevkinin vahametini daha ziyade anlamaktan korktu.

Ahmed Cemil’i görünce hepsi başlarını çevirdiler. mürekkep kokusundan toplanmış ekşi havasından garip bir haz duyardı. Bazı defalar tashih esnasında bulundukça onlara bakamazdı. hayatları bahasıyle kazanan bu adamlara acır. sonra başmürettip: «Şimdi bitecek. öteye bir virgül koymak için. onun için mürettipliği muharrirlikten zor bulur. parmaklarını zihnine yetiştirmek için içi içine sığmayarak çabuk yapmak isteyip de yapamamaktan gelen bir sinir buhramyle hastalanarak. Bütün bu şeylerin nasıl kan kurutucu bir cenk olduğunu düşündükçe hayatlarını. Litografya makinesi tâ dipte. yorgunluktan ciğerleri göğsünün içinde darlaşarak. onu tutup . elinde cımbız. başım oraya dayamış bir siyah gölge gördü: Racü Kendi kendisine «sarhoş! şimdi bunu ne yapmalı?» dedi. yanlış kelimeleri harfleri birer birer ayıklamak. Bu gece onu bekliyordu. harf harf toplayıp dağıtarak ilerilemez. cam kapıyı açtı. cenkleşmeğe başladı. üzerinde yelken bezinden örtüsü çekilmiş duruyordu. Onlar tac-cüp etmediler. yerlerine doğrularını koymak.İlerledi. matbaada herkes Raci’nin bu haline alışmıştı. bazan bir müşkül yere tesadüf etmek. makineciyle yamaklarından birini çağırdı. Ahmed Cemil bir şey söylemiş olmak için: «Yarım saate kadar biter mi?» dedi. petrol. dört yüz şu kadar hücreye zihnini taksim ederek. Geri döndü. efendim!» dedi. ciğerinin bu havayı teneffüse muhtaç olduğundan. bu âlemden çıkacak olursa kanının kuruyacağını zannederdi. bu zavallılara derin bir merhametle acırdı. parmaklarının ucunda fikirlerin çözülüp dağıllmasmdan yavaş yiavaş zihnine bir perişanlık gelerek işleyen bu sanat adamlarına mahsus bir muhabbeti vardı. Ahmed Cemil bu müşkül san’atm bütün yorucu. Satırları gevşetmek... Son tashihler yapıldıktan sonra gazeteyi basmağa başlamadan evvel bir nüshasını nöbetçi muharrir tashih edilmiş nüsha ile tatbik ederdi. onları pek ziyade merhamete şayan bulduğu için severdi. kâğıt. Ahmed Cemil en evvel onu bir muhabbet nazariyle selâmladı: «Dünyada yegâne servetim!» diyordu . merdivenin tâ ilk kademesinde trabzana tutunmuş. o binlerce mini mini şeyler içinde cımbızın ucu ile gezmek. Tekrar geriye döndü. sıkışmış bir satıra bir fazla kelime ilâvesi için yirmi satırı yerinden oynatmak yekdiğerine aktarmalar yaparak bu madenden mahlûkları arzuya itba etmek. sabırsızlıktan. makineler dairesine girdi. Ötede başmüretip makinenin üzerine eğilmiş bir arkadaşının tutuverdiği el lambasıyle gazetenin son tashihlerini yapıyor. merdivenden yukarı çıkıyordu. tahammül edilemeyecek bir vaziyetle kokulu lambanın pis havasının. Bütün gün ayaküzeri. buraya ne vakit girse yağ.. Başmürettip: «Şimdi ilk nüshayı gönderirimi. donuk ziyasıyle şuradan bir nokta ^çıkarmak. üzüntüden.» cevabını verdi.. Buzlu ¦camı üstünde «İçeriye girmek memnudur» ihtarı görünen kapıyı itti. efkârı parça parça.trabzanı tuta tuta indi. bir kenarda makineci esneyerek tashihlerin bitmesini bekliyordu. yine on yaşından beri parmaklarının ucunda efkârı çözüp bağlamakla yoru-la yorula harap olan vücudunu makinenin soğuk safhasına eğdi. üzücü çengine pek vâkıftı. bitmez bir işte sürat göstermek.

Ahmed başıyle «Evet!» cevabını verdi. o vakit her türlü kinini unutarak bu ‘hasta adamın yanına gitmeğe karar verdi. . Ahmed Cemil kendi kendisine: «Benim bulunmadığım geceler demek oluyor. < Ahmed Şevki efendi gelip Raci’nin hastalığı haberini alınca omuzlarını silkti.» diyordu... fakat bugün yatağa düşecek demek oluyor» dedi.» dedi. Buna bir türlü karar vermek için cesaret edemiyorlardı. Eczahaneye onu «aldırdılar. Saib yalan söylememişti. ##* Bu sabah Saib. yavaşça Saib’e: «Bir hekim getirtmeli» dedi. idare memuru «Hastahaneye?.» dedi. Ahmed Cemil’i orada görünce: «Galiba gene içeride!.yukarıya çıkarırken bir aralık makineci: «Bir haftadan beri dört beş keredir böyle geliyor!» dedi. çoktanberi hasta. Hekimin muayene neticesi idare memurunun hükmünü teyit etti. fena halde hasta! ateşler içinde yanıyor! dedi. Matbaa sabaha kadar Raci’nin ciğerlerim söken öksürüğü ile sarsıldı.... Ahmed Cemil sarardı. Ahmed Cemil’e: «Şu haliyle benim nazarımda mahkûmdur. Saib: «Siz gazete namına bir tavsiye veriniz. Ahmed Cemil bu geceyi heyeti tahririye odasında bir köşeye büzülmekle geçirmeğe kadar vermişti. Fakat başka bir çare? Zevcesiyle şu halinde barıştırıp bu müşkül hastayı o zayıf âciz kadına tahmil etmek her ikisini de öldürmek demekti. aşağısını ben deruhte ederim» dedi. Ahmed Cemil’in odasına sedirin üzerine yatırdılar. nihayet ittifak hâsıl oldu.. Bu gece Raci’ye görünmemeği tensip etti. O vakit düşündüler.. Bu kelime Ahmed Cemil’de pek ağır bir tesir hâsıl ediyordu. Zaten o da kendisini görebilecek bir halde değildi. Bu adam hakkında duyduğu nefretle beraber ona acımaktan nefsini ialıkoyamamıştı. odaya girdi. Saib. Bu ümit biraz cesaret verdi. Raci gözlerini açıp baktı.. Ahmed Şevki efendinin riyaseti altında bir çare aradılar. tanıdıklarından Tairine adam göndermek için hatırlarından geçen isimleri tekrar ettiler. Saib’le beraber içeriye girdiler.. sonra yalnız bir saniye için uyanmış da tekrar derin bir uykuya dalmış gibi tekrar kapadı. Nedim gelmiş. Nihayet Saib: «Acaba orada hususî bir odada yatırtamaz mıyız?. Ahmed Cemil Raci’ye birşey söylemek istemedi. Buna çare aradılar.. «yalnız bugün hasta değil. bugün babasına müteallik fena birşey olacağı hissiyle kapının etrafında dolaşıyordu.» dedi. O vakit bütün arkadaşları düşündüler.» dedi. HastaJıane!. Beş dakika dakika sonra tekrar Ahmed Cemil’in yanma avdet etti:— Raci sarhoş değil. Lâkin hastahane?. Saib’in bu sözü üzerine bir gün Ahmed Şevki efendinin haber vermek istediği fena netice aklına geldi.

bana söylediğini tebliğ et.ad<İediliyordu. biraz sonra İkbal’in yavaş yavaş. değil mi? Ne söylüyorduysa çekinme. sonra. omuzuna dokunarak: «Haydi kardeşim. biraz ciddî davranıyordu. bir aralık yukarki odada fena bir sesle lakırdı edildiği dikkatlerini celbetti.» Demek kendisine söylemek için İkbal’e bir emir veriliyordu? J-fJL Oda kapısının tekrar açılıp kapandığı işitildi. Bu gece Ahmed Cemil annesine makinelere dair Ahmed Şevki efendi ile muhaveresi neticesinde büsbütün büyüyen korkularını izah etmek için vesile arıyordu. Fakat ikbal içeriye giremiyordu.» dedi. bir hiddet perdesi peyda ediyor. merdivenleri indiği duyuldu. Hattâ o akşam yemekte bir-leşildiği zaman bile şu üç kişi ile bu yabancı adam arasında doldurulmayacak bir fasıla mevcut olduğuna delâlet eder bir şey görülmüyordu. birden yukarki muhaverenin kendisine müteallik ola-eağmı ihsas etti.. «Niçin söylemiyorsun?. hep sükût ediyordu. yukarı çık. Ahmed Cemil eliyle işaret etti. demek kendisi gazetenin haysiyetine dokunaca! kadar rezu~olmus__addedilivordn r^ezîî^lmıış^. Ahmed Cemil’in gözlerinde kardeşine: «seni daha ziyade bedbaht etmemek için bütün haysiyet düşüncelerini fedaya karar verdim. odanın kapısına kadar gitti. bu bir saniyelik zaman zarfında Ahmed Cemil. temin ederim ki senin rahatını bozmamak için hiçbir mukabelede bulunmayacağım» dedi. Vehbi beyin: «Niçin söylemiyorsun?» nidasıy-le tkbal’e bağırdığını işitti. diyor. Sabiha hanım: — Yine kızı haşlıyor.. Bu vak’a Ahmed Cemil’i o günkü kararlarında takviye etti.. İkbal merdivenin son kademesinde düşünüyordu. Bir aralık yukarki oda kapısının açılıp kapandığı işitildi. tamamen içeriye çektikten sonra: «Benim için sana birşey söylüyordu. O vakit İkbal cesaret etti: — Sizin için bir gazetede bugün birşeyler varmış.. Kardeşini görünce şaşırdı. Aşağısını ikmal edemedi. bu bizim gazetenin haysiyetine dokunur.Ogün Raci Saib’in refakatiyle Gureba Hastahanesinde kendisine mahsus bir odaya yatırıldı. Yemeği müteakip kahvesini kendi odasına göndermelerini rica etti. yine hemşiresinin yalvaran sesi. istemeyerek. Ahmed Cemil cesaret edemediğini anladı. artık eniştesiyle matbaadan tamamiyle münasebetini kesmek lâzım geliyordu. İkbal’le beraber yukarıya çıktılar.. dedi. ne muvafakate delâlet eder bir kelime bile söylememişti. Ahmed Cemil’le Sabiha hanım bakışıyorlardı. İkbal daha ziyade söylese kendisini zaptetmekte zorluk çekeceğini anladı. Ahmed Cemil «zavallı kız geliyor!» dedi.» Yemini okunuyordu. söyle. arasıra IkbaPin ince muhteriz sesini bir istirham zemzemesi gibi hafif mırıltısı fark olunuyordu.. Ahmed Cemil kıpkırmızı oldu. Vehbi beyin sesi şimdi yavaş yavaş yükseliyor. Yalnız Vehbi bey biraz tutuk. Bunda hiç . Bugün Ahmed Cemil eniştesine karşı aralarında hiç bir şey vaki olmamış gibi davrandı. Raci bütün bu müddet zarfında ne muhalefete.

. cevap vermeyerek.» Ahmed Cemil bir tahkir sillesi aknışçasına sarsıldı. Ertesi gün sabahleyin eniştesiyle matbaada görüşmek is-tiyoyrdu. Erken çıktı. Ahmed Cemil onu iştimiyor. parasızlığı gözünün önünde bir müthiş hakikat şeklinde tayyün ediyordu. O bahis kolay. Ahmed Cemil odasına geldikten sonra kapısını kapadı. bir anne saadetinin nuhbe-sini teşkil eden çocuklarını mesut görmek emeli. dinledi. onlar için bir çare bulmalı — sonra birden zihninden bir şimşek geçti — lâkin iki gün sonra taksit zamanı. bir aralık tahakkuk ediyor zannettiği ümidin yeniden esasını ihzar için çalışacak. hiçbir şey söylemeden yazıhanesinin üstünde serilmiş duran «Mir’at-ı Şuûn» nüshasını aldı. tahkirde ben tekad-düm etmiş oluyordum.. tâ ilk sahifenin başında iki satırlık bir yazı gösterdi. Ahmed Cemil’i görünce eliyle çağırdı. Ahmed Cemil’in bu dakikada bütün çaresizliği. Ahmed Şevki efendiye: . idare memurunun tavnnda mûtaddan başka bir mâna vardı.zorluk görmüyordu. kitapçılara hizmet edecek.. gözleriyle idare memurundan yardım ümit ediyordu. Bu çalışmak azmiyle Ahmed Cemil babasının vefatından sonra duyduğu kuvvet ve metanetini tekrar buldu. Ahmed Cemil’in muvaffakiyet ümitleri artık şüphelerle dolu kalbini tatmin edemiyordu.. tamamen tezelzüle uğramıştı. Sonra Ahmed Şevki efendinin karşısına oturdu. makineleri istirdat edecek. Ah! Bir gün evvel davranmış olsaydım. bütün Tîanı güya hücum ediyormuş gibi kulaklarında. kendi fikrini takip ediyordu: Ah! Bir gün evvel davransaydım! Şimdi makineleri almalı. elindeki gazeteyi asabi bir hareketle buruşturarak yere attı: «Ah!» dedi. Ahmed Cemil bütün kuvvetleri birden sönmüş gibi oturduğu iskemlede kolları sallanıyor. dün gece kızına ağlarken bu gece oğlu için ağlanacak şeyler işiten bu ana. Ahmed Şevki efendi gülerek: — Bu Tayyar’ı bildin ya. diyordu. O zaman birinci defa olarak matbaa meselesindeki hatasını Sabiha hanıma anlattı. kendisine acıyarak ve sükût ederek bakan idare memurunu uzun uzun seyretti: — Bu beni matbaadan kovmak demek oluyor. bu eve yalnız yatmak için gelecek. Annesi. Şimdi bu kadında da bütün hayat ümidi.. dedi. başında bir uğultu işitti. ya bir yere kiraya verecek yahut bir matbaa ile şerik olacaktı. yazı yazacak. O vakit Cemil’in gözleri bulanarak şu ihtarı okudu: «Ceridemizin sernıuharrirliği Osman Tayyar beyin uhde-i kiyafetine tevdi olunmuştur. Kendisi de yine mutad hayata avdet ederek ders verecek. dedi. Matbaada Ahmed Şevki efendi küçük penceresini açmış birisine müterakkip görünüyordu. Ahmed Şevki efendi: — Makineleri almak için bir çare bulalım.. sonra tasavvurlarını izah etmek istedi.

.. Biriniz kalkıp gittiniz. Ahmed Cemil neticeyi Ali Şekib’in dükkânında bekleyecekti. sırrını anlattı.. Ahmed Cemil tuğyan etti: Matbaada kalmak mı? Teklif ettiğiniz şeye bakınız. bundan sonra onun ekmeğini yememek için açlıktan ölürüm.. yavaş yavaş. Ahmed Şevki efendi bu cevapları tadat ettikçe Ahmed Mai ve Siyah — F. diğeriniz gitmek için fırsat gözetiyorsunuz. sonra.. Amma yine yırtık pantalonlar. Ali Şekib ilcide birde: — Şu «uhde-i kifayetine» kaydına dikkat ediyor musun? Senin için iyi bir mâna tazammun etmiyor.. Matbaadan çekilmek isterse taksitleri vermek için kendisi düşünsün. iltizam edilmiş bir çok işler var. Kendinizin tahammül edemediğiniz birşeyin en ağırını bana yükletmek istiyorsunuz. İdare memuruyle Ali Şekib ikisi birden cevap verdiler. dedi.Lâkin ben büsbütün parasızım. mukavelenin müddeti bitince bir çare düşünülür. Sonra bütün mübahasenin teferruatını nakletti. Borç Ahmed Cemil’in binaenaleyh matbaada o çalışıp verilecek taksitleri kazanmalı. O vakit yine hülya silsilesi başladı. dedi. Gazetedeki ihtarın bütün sebebini.» ddye bağırıyordu. Yalnız mübahasenin esasını kararlaştırdılar. «Benden sonra boğulmak şerefi sana teveccüh etmiş olacak!» lâtifesiyle gülüyordu. Ali Şekib bir aralık Ahmed Cemil’e bir kuvvet daha verdi: Ne için telâş ediyorsun? dedi. Matbaası başında parçalansın. eski potinlerle gezecekmişim... Vehbi beyin cevabı mantıka tamamiyle muvafık idi. İdare memurundan sonra derdini tevdie en ziyade şayan bulduğu adam Ali Şekib idi. makineler alınacak olursa işlerin kalmasından tevellücl edecek mesuliyeti kim deruhte edecek? Sonra. 13 Cemil sabırsızlıktan «Netice? Netice?.. yine kitapçı .... Her-şeyi yaparım. Kendime iş buluncaya kadar ne yapacağım? — acı acı gülüyordu — Şimdi V fi öl A. t± 193 makineleri bir yere naklettirmek lâzım gelse hamallar için para yok!.. Matbaada kalmak!. yanımızdaki dükkânı da tutar. Siz o herifin ufak bir azametine tahammül edemediniz. îdare memurunun ilk sözüyle bütün netice anlaşıldı: — Herif seni çok oynatacak!. o da makinelerin matbaadan alınması. Ahmed Şevki efendi doğrudan doğruya cevap vermedi: — Bugün eniştenle konuşmak için beni tevkil eder misin? O zaten bu müşkül mübaîıaseden kaçmaya vesile arıyordu. İdare memurunun teklifini tehalükle kabul etti. Benim küçük bir sermayem var. makineleri oraya yerleştiririz. Bu hülyaların arasında Ahmed Şevki efendinin her zamandan daha ziyade kızarmış olan çehresi göründü... Ve bunu ikisi de tekrar tekrar okudular. Yapılamayacak bir şey varsa. diyor.

İdare memuru omuzlarını silkiyor. orada. onun mihnetlerinden kurtulmak ihtiyacını duyarak. Aralarında münasebet kesüeliden beri Vehbi bey akşamları her vakitten ziyade kaçırıyor. orada hiç bir şeyle iştigal etmek için heves ve kuvvet bulamayarak yatağına uzanırdı. başlamak istediği cümlenin şu ilk kelimesinden sonra gözlerini manalıca süzerek muhatabının aklına birşey getirmek istiyordu. «Çocuk!» diyordu. derin bir mefturiyet içinde ağlamak istedi. Evin içinde herkes hususiyle Ahmed Cemil bu huysuzluklara tahammül için azmetmiş gibi idiler. Ahmed Cemil cevap vermedi.» diyordu. hemen her gece içeride îkbal’i haşlayan sesi işitiliyordu..dükkânlarında peynir ekmekle vakit geçirecekmişim. Yavaş bir sesle: — Kardeşini. Akşamları eve gidince herkesten kaçar. kıraathanelerde. ona kalırsa Ahmed Cemil kardeşine. o muhtasar sofra başında haysiyetimi muhafaza etmiş olmakla mutmain olurum ya. Ahmed Cemil herifi hiç söyletmeyerek: . bir hasır iskemlenin üstüne oturdu. işsizlikten gelen melal ile dolaşıyordu... hiç olmazsa o eski esvaplar altında. Vehbi bey şüphesiz onun matbaaya gelmediğini vesile ittihaz ederek IkbaFle kavgaya sebepler buluyordu. Vehbi bey her zamandan ziyade huysuzluklar icat ediyor. Bir gün Ahmed Cemil. Ahmed Cemil herşeyi mahva kadar cesaret alacak bir âsab buhranı içinde idi: — Hepsi onun olsun!. evvelce tahammülü mümkün bir çakır keyiflikten ibaret kalan sarhoşluğu şimdi bedmest-liğe dönüyordu. dedi. Ahmed Cemil bu kavgalara kendisinin yabancı olmadığını uzaktan uzağa farkediyordu. eve ait olan meseleleri tesviye için müsait bir zaman buluncaya kadar eniştesiyle münasebeti kesmemeliydi. makineleri. Eniştesini hemen hiç görmüyordu. Artık başının içinde beyni tabahhur eden bir mayi gibi şişerek sanki patlamak istiyordu.. Ali Şekib’in dükkânında.. artık hiçbir şey dinlemeye kuvvet bulamayarak. iki üç kere tesadüfünde yüzüne bakmadı. odasına kapanır. Artık matbaaya gitmiyor. «Hususiyle.. Nihayet herkesin vukuunu muhakkak olmak üzere hissettiği fırtına taksit meselesinin zuhuru üzerine patladı... İki elleriyle başını tuttu. 16 Bu günden sonra Ahmed Cemil’in o bir vakitler bir sükûn ve saadet yuvası olan mini mini evinde bir cehennem hayatı MAÎ VE SİYAH 195 başladı. evi ne yapacaksın?. şimdi kendisi de ne yapacağında tereddüt ediyordu. şurada mahvolup bütün bu hayattan. Ali Şekib’in dükkânında otururken kendisine parayı ikraz eden sarraf sırıtarak geldi. Ahmed Şevki efendi bu hiddet tuğyanını sakin bir çehre ile dinliyordu. evde herkes hazırlanan fırtınanın patlaması korkusuyle ikisinin etrafında sükût ediyordu. Fikrini izah etti.

Evet amma eviniz elinizden gidecek. Ahmed Cemil annesiyle beraber Ikbal’in getireceği cevabı bekleyerek aşağıda oturuyorlardı. bu mukabele suretinin reddedilemeyecek bir kuvveti olduğuna inanıyordu. dedi. mahvolacak. zaten rabıtayı kesmeye de o vesile arıyor. kendisi de parçalanan şeylerin arasında mahvolmak istiyordu. imza benim. bütün ailenin 196 MAİ VE SİYAH saadeti çılgıncasına bir tehevvür uğruna. dedi.Vehbi beye gidiniz. Bana biraz soğukkanlı davranacağını vaadet. fakat borç onun. «ben evlendiysem senin haylaz kardeşini beslemeği taahhüt etmedim!» cümlesi Ahmed Cemil’in kulaklarını parçalayarak aşağıya kadar yuvarlandı. .. Şimdi ne yapmak lâzım. geleceğini bilemeyerek.. Sonra Ahmed Cemil’in yanma geldi: Sen hiddetle her şeyi berbat edeceksin. Şimdi hiçbir şeyin tamirine taraftar değildi.. dedi. Biraz sonra — bu defa çehresindeki tebessümde fazla bir istihza ile — yine geldi. sıkıp öldürmek arzusunu duydu. bir çare düşünelim. hiç olmazsa ona bir çare bulun. zannediyorum. Vehbi bey hiçbir şey tanımak istemiyor. «Borç kiminse o versin!» diyordu. Ali Şekib evvelâ sarrafı bir iki gün sabretmek üzere savdı. Sarraf her türlü cevap almaya alışmış tebessümüyle cebinden çıkarmak üzere olduğu cüzdanını tekrar yerleştirerek gitti. kapısı açık odasından bağırdığı işitildi. Ali Şekib’e: «Bir cinayet yapmaktan korkuyorum» dedi.. ilk önce: «bir seneden beri üzerime yük oldunuz. meselâ bu iakşam annenin.. o akşam İkbal’i çağırarak vak’ayı hikâyeden sonra Ve>hbi beye ev meselesinin muhik bir surete ircaını söyletmek istemişti. fakat bir şey yapmamış olmamak için Ali Şekib’in fikrini kabul etmiş. işte fırtına bunun üzerine patlamış idi. Vehbi bey verilecek cevap için ikbal’i tavsite lüzum görmedi. Ahmed Cemil bu teşebbüsten bir necat ümidi bekleyerek değil. Bu adamın bütün müfrit bayağılığı bugün tamamiyle meydana çıkıyor. bu adamla tekrar münasebet tesis etmek mümkün değil. Ahmed Cemil bu intizar etmediği cevaba o kadar hiddet etti ki hemen o dakikada matbaaya koşup Vehbi beyi boğazından tutmak. hiddetinden titreyerek birbirine .» mukaddemesiyle başladı.— Lâkin anlamıyorsunuz. Bu cevabı kaç günden beri hazırlıyor. damlarlarının içine düşen bir ateş katresi o günden beri bütün vücuduna alevler akıtıyordu. kardeşinin yanında onu tazyik ederek bir şey yapmak mümkündür. emellerinin birer birer yıkıldığını gördük-.-ten sonra her şeyi parçalamak.. yetişmedi de şimdi kardeşinin borcunu bana mı verdirmek istiyorsunuz?. Fakat Ahmed Cemil artık nefsini zapta muktedir olamıyor.

annesinin kadınlık zaafına mağlûp olarak tehevvürünün bütün taşma meyelânmı serbest bırakamadığından müthiş bir yeis duydu. kafasını şu taşların üzerine çarpa çarpa sürüklemeğe muvaffak olamadığından. Vehbi bey gitmiş idi.. bir şeyler parçalamak istiyordu. Vehbi bey söylenmekte devam ediyordu. onu boğuyordu.» diyor. daha ilk günü bırakıp kaçmalıydım. Ahmed Cemil şimdi annesini kapıya kadar sürüklüyor. boğazını tıkayan müz’iç bir şehik onu ağlamaktan menediyordu. bu zayıf vücudu sarstı.» diyordu..» dedi.. o zaman Vehbi beyin büsbütün tutuştuğu anlaşıldı: Makineler mi ?diyordu. Ahmed Cemil annesinin kollarının arasından silkinerek kurtuldu.. ben adama makinelerin gölgesini vermem. O vakit Sabiha hanımla Seher yukarıya koştular. İkbal bir eliyle böğrüne basarak kapının yanında.» dedi. «Ah! beni niçin bırakmadın? çıldıracağım!. Ah. Sabiha hanım üzerine atıldı: «İkbal ne oldun? Bana baksana İkbal! Ne oldun.» diyordu. güya bir kavi pençe boğazını sıkıyor.. O vakit bir vücudun yukarıki odada. Fakat sokak kapısının büyük bir taraka ile kapandığı işitildi. yoksa fena ederim. Bağırmak istedi.. nihayet Ikbal’in muhteriz bir mırıltı gibi sesi işitildi. «çıldıracağım!. iki ellerini tuttu. Vehbi bey yukarıda hâlâ devam ediyordu: —• Zaten sizin içinize düşeliden beri ne olduğumu anladım. Cemil! Sabret. Artık ikbal yılan olmuştu. yukarıdan bütün bu ailenin üzerine istediği gibi tahkir levsini döken bu adamı tutmağa. yavrum?. İkbal’i düşünmemişlerdi. İkbali?. çekil yanımdan diyorum. asıl düşünülecek olan o biçareyi unutmuşlardı. İkbal kalkamıyor .. Bir aralık Seher: «Küçük hanım! Küçük hanım ne yapıi X A ±1 199 yor?...» diye bağırıyordu.. düştüğü duyuldu. asabına sükûn gelecekti. O zaman. Çekil. öyle mi? Dışarıya atılmak istedi. anne bırak. kur-tutmak isteyerek hiddetinden boğulan sesle. evet. Haksızlık ediyorsam dâva etsin. «bırak. Korkak edasıyle bir şey söylediği farkolundu. çekti.. kravatı yakalığı parçalandı.. O zaman Sabiha hanım kollarıyle sarıldı: «Aman. Ah! bir kere ağlayabilse.. müteselli olacak. O zaman Vehbi beyin atlayarak indiği duyuldu. Fakat işitebildikleri parçalar bütün teferruatı anlatıyordu.bakışan ana ille oğul Vehbi beyin söylediklerinin bir kısmını işitemiyorlardı... Hem sen böyle şeylere ne karışıyorsun? Her akşam yılan gibi beni sokmaktan zevk mi alıyorsun? Ahmed Cemil şimdi ayağa kalkmış idi. Şimdi bir şeyler kırmak. o vakit iki eliyle yakasını tuttu... yerde inliyordu. Annesine koştu. kollarının arasında zangır zangır titreyen bu vücudu zaptedebil-mek için parmaklarını kilitliyordu. Fakat ağlayamıyor.

hissediyorsunuz değil mi.. fakat iyi bir şey olmuyorum.. Daima hiç!. bir haftadan beri ağlayamadığı bütün elemlerini. İşte bugün kızını ölümden kurtarmak için oraya gidiyor. ağlamamak için kendini tutuyorsun... Ah! bilsen. yok. 17 O sabah Ahmed Cemil Ali Şekib’in dükkânına girdiği zaman perişan saçlarından. İniltileri arasında yalnız «Hiç!» dediği işitildi. Pantalonunun cebinden buruşuk bir gazete parçası çıkardı. onu ben öldürdüm diyorum. Ali Şekib’in teessürünü anladı. Hiç!. Şimdi Ali Şekib donmuştu. bir de bu sarı meyus simaya bakarak duruyordu.. . bütün hülyalarımdan sonra bu gün şunları Emniyet Sandığına götürmek için mecbur eden sebeplerin acılığını hissetsen. dirseklerini üzerinde annesinin küpeleriyle yüzüğü hazin bir eda ile serilen yazıhaneye dayadı. dedi ki: Bunlar annemin küpeleriyle yüzüğü! Bir vakitler babam evi tamir için borçlandığı zaman bunları bir türlü Emniyet Sandığına terhin etmek istememiş idi.. Ali Şekib’in yazıhanesinin üstüne koyarak açtı: Dükkânını bir iki saat bırakarak beni Emniyet Sandığına götürür müsün? dedi. ah! busen. Henüz o bir şey söylemeden: «Ne oluyorsun?» dedi. başını iki elleriyle tuttu..başını kaldırıp annesine bakamıyordu. Kardeşimi ben öldürüyorum. bir şu yazıhanenin üstünde melûl serpilen küpelerle yüzüğe.. Ali Şekib ne söyleyeceğinde mütereddit idi: «Her şeyi ifrat edersin!» dedi. ne soğukkanlı adamlarsınız! karşınızda çıldırmış birisini görüyorsunuz da tam bir sükûnla «İfrat ediyorsun. Siz. yeislerini orada yavaş yavaş buruşuk ceride parçasının üzerine salıverdi. Ahmed Cemil acı bir hande ile cevap verdi: Ne olduğumu bilmiyorum.. Şekib? Bana acıyorsun değil mi? bak..* diyorsunuz. O zaman Ahmed Cemil bu dost kalbinin şu gözlerinden hafif iki katre yaş akan dostun karşısında. Şekib!. Ahmed Cemil taşmağa vesile arıyordu. sen bana hâlâ ifrattan bahsediyorsun.. bozulmuş çehresinden. kravatsız yakasından eski arkadaşı ürktü.. cevap veremiyor. bu söz kifayet etti: — İfrat mı? Kardeşim ölüyor diyorum. zannediyorum. Ahmed Cemil artık hiç bir şey saklayabilecek bir halde değildi. hepiniz...

beş para yok. Bütün bu sefaletleri ondan saklamağa — esasını pek iyi1 tâyin edemeksizin — lüzum görüyordu. içeriye girince merdiven başına bırakılmış su kovalarıyle Seher’in perişan hali dikkatine çarptı. büyük musibetlerin dehşet devresini takip eden sükûn zamanlarına mahsus bir bitkinlikle ellerini dizlerinin etrafına kilitlemiş.. bütün dünyadan evvel bana o lâzım. O gözleri yarı açık. Ahmed Cemil söyletmedi: Bak. hafifçe kapıyı itti. Şimdi îkbal’i kurtarmak lâzım.. sıkıt tehlikesini.. Halbuki bende para yok... herşeyden evvel. Nihayet Ahmed Cemil dün akşamki vak’ayı kardeşinin böğrüne tesadüf eden tekmeyi. Güya hülyalarının şu inkırazıyle aşkı arasına mâni bir sed koymak. bu sevgili vücudu bir gün yine böyle — fakat şimdi yorganı hafif . değil mi? diyordu. Bu son sözü söylerken Hüseyin Nazmi’yi düşünüyordu.Ali Şekib bu gözyaşlarına bir hürmet ve merhametle sükût ediyordu. İfrat etmiyorum. kalbinin şu karışık tufanından o emeli çiçeğine bir katrenin bile sıçramasına imkân bırakmamak istiyordu. ikbal balmumundan yapılmış sarı bir heykel gibi derin bir dalgınlıkla yatağa yatırılmıştı. Onun bu manzarasından elîm bir his ile. Yukarıya koştu. dudakları solgun bir pembelikle dişlerinin üzerinde gergin. Kendi kendisine: «Çocuk düşmüş olacak. Onun sualini beklemeden Seher söyledi: Siz gideliden beri küçük hanımdan kan boşanıyor. o ziyafet gecesinden beri Ahmed Cemil ondan firar ediyordu. anlıyor musun? Eliyle sözünün katiyetini göstererek ilâve etti: Senden ve hiç kimseden. dalgın bir nazarla meçhul bir noktaya bakıyordu. Bu adamın bütün ettiklerini yanma mı bırakacaksınız? dedi. Ali Şekib birşey söylemek için yutkundu. Ahmed Cemil’in cevap vermeğe vakti yoktu. dargın çehresiyle Ahmed Csmü’in önüne geçti. bir an evvel eve giderek alabildiği paraları Sabiha hanıma vermek. fakat onu kurtarabilirsem. yalnız o mümkün değil.. Ne kan! ne kan! Sonra kapıyı iterek kapadıktan sonra iri vücudu ile. En evvel Ikbal’e baktı. Kapıyı açmak için Seher biraz gecikti. Validesi karyolanın altına seccadenin üstüne oturmuş. evden çıkarken pek fena bir halde bıraktığı ikbal’i görmek için acele ediyordu. yorgun.. muayenenin endişe veren neticesini kesik kesik Ali Şekib’e anlattı.. Ali Şekib’den Emniyet Sandığının kapısında ayrıldı.» diyordu. Ahmed Cemil ayaklarının ucuna basarak ilerledi. terden ıslanmış saçları fildişi gibi donuk sarı duran şakaklarıyle alnına yapışmış. uzun nefeslerle uyuyordu. bu bence daha iyi.

O zaman bir medet umarak hekimin yüzüne bakıyor. İkbal arasıra dalgınlıktan çıkıyor. kutularla dolu bir an evvel şifa götürmek acelesiyle sokaklardan uçarak geçmek icab etti. Demek ki ateşe karşı konulamayacak olursa. bir hiç bekliyordu. «o halde yine hekimi getirmeli!» dedi. eczahanede saatlerle süren üzüntü içinde beklemek. Ah! Onu kurtarabileceğinden emin olsa böyle hiç durmadan hep koşacaktı!. yaşamıyordu. Şimdi Ahmed Cemil hekimin tenbihlerini zaptedebilmek^ ittihaz olunacak tedbirleri anlamak için zorluk çekiyor. ciğerlerinden kuru gelen sesiyle onlara lâkırdılar edivermeğe çalışıyordu. bir bora geçiyordu. hekime gitmek lâzım geldi. kurutup yakan o müthiş ateş arasında bir harb başladı. . yemek yemiyor. Annesinin yanma çöktü.. hepsini söylememek istiyörmuş-çasına basık duran dudakları «fena!» diyor gibiydi. Güya kendisini yaşamaktan menetmekle hayatının bir kısmını şu hayatının günden güne eksildiği görülen vücuda bahşetmek istiyordu. tekrar kalktı... elleri. şükran ile dolu gözlerine bir tebessüm incilâsı gelerek bir vakitler tatlı sesiyle evin içinde daima «Ağabey!» hitabıyle selâmladığı bu sevgili kardeşe. Fakat bu adaman aldatmak istemeyen çehresi 1\L -rt. «ateşe karşı koyabilmeli!» diyordu. Sabahtan beri yorulan bacaklarıyla tekrar koşmak. zihninin içinden bütün idrak kabiliyetlerini silip süpürerek götüren bir sel akıyor. Artık evden çıkmıyor. ondan cesaret verecek. kendisi şu evin içinde kayboluvereeek olursa ne kadar bedbaht olacağını düşündükçe ağlamak istediği annesine bakıyor. hiç bir şey anlamıyormuş. uyumuyor. Sabiha hanım. o vakit Ahmed Cemil bu bir hüküm vermeyen cevaba hiddet eder gibi oldu. ümid verecek bir söz.hafif kaldıran şu nefesler kesilmiş olarak — görebilmek ihtimalinden titreyerek gözlerini ayırdı. artık ağlamayarak kenarları yanan gözleriyle şu içeride sarı donuk benzi ölüye benzeyen kızını elinden alıp almayacaklarını soruyor gibiydi. bir oğlunun yüzüne bakıyor... Hekim başını sallıyor. Bugünden sonra Ahmed Cemil’le. bir işaret. Ahmed Cemil şimdi tehlikeyi daha vuzuh ile görüyordu. Ikbal’i her dakika bir parça öldüren. «belki!» diyordu. JL vakur ve endişe ile dolu idi. Bu adamın ağzında şu söz bütün korkularının esassız olmadığını anlatıyordu.. o. Düştü mü? dedi. ateşle yanan boğazından. kolları şişelerle. bütün hissi ve fikri donmuş gibi boş nazariyle bir onun. Ahmed Cemil’e yine koşmak lâzım geldi. Sabiha hanım vaziyetini değiştirmeyerek kaşlarını kaldırdı.

daima bu vücudun hayatından bir parçasını koparmakta devam ediyordu. bir şey çekiliyor gibiydi. Ahmed Cemil kollarıyle İkbaPi sardı. bu eve bir daha avdet etmemek üzere götürmek lâzım geldiği zaman bu facia bütün hakikatıyle gözlerinin önünde tecelli etti. o korkulu nazariyle tâ oraya. Ahmed Cemil şimdi bu zayıf vücudu kollarıyle sıkıyor. Ahmed Cemil tekrar gözlerini İkbal’in gözlerine dikti. duvardan gelen muhacim hayale bakıyor. «İkbal.. o insanların artık her şeyini unutup da bütün metaneti bir matemin kahrına teslim ettikleri . bütün şu küçük aile halkının bir dakika yorulmayan uğraşmasına. zaten gördüklerini anlayamıyorlardı. «ne oluyor yarab-bi.. Bu gece biraz sakin uyuyordu. Sonra bu eller birdenbire Sabiha hanımın orada bir çare araştırıyormuş gibi dolaşan serseri ellerini kavradı. Bir gece Ahmed Cemil Ikbal’i biraz rahat bırakmıştı. didinmesine rağmen daima galip çıkıyor. esası olmayan bir histen ibaret göreceğini ümide çalışarak odasından çıktı. bir aralık «Cemil! Cemil. Sahih bir ses işitmiş miydi? Duramadı.» dediler. nefsini müdafaaya çalışarak zayıf vücudu gerilemek.. O zaman Ikbal’i yatağının içinde oturmuş. kardeşim?. birden kalbinde bir musibet hissi uyandırmıştı. korkunç bir fer-yad.» dedi. Merdivenlerden sürünerek kızını son bir feryad ile selâmlayan annesinin sesi. sık sık nefeslerle çırpman göğsünü yırttı.. alelade bir iş görüyormuşçasına koşuyordu. bir feryad. Sabiha hanımla Seher uykularından henüz bir korku ile uyanmışlara mahsus şaşkınlık ile söyleyemiyorlar. eliyle itti. tâ uykusunun derinliğinden gelen bu seste bir acılık vardı ki. gözleri müthiş bir şeyin tema-şasıyle korkudan açılarak tâ ötede duvara dikilmiş. ayaklarından ve arkasından kendisini zabta çalışan Sabiha hanımla Se-her’in arasında elleri ihtilâç ederek bir hayalden müdafaaya (hazırlanıyormuş gibi gerilmiş. onu alıp götürmek isteyen şeyden koparıp kurtarmak istiyordu.» dedi. Fakat her şey bitip de o tabutu kaldırmak. açık gözleriyle.. saçlarının soğuk terleriyle ıslanan çehresine yüzünü yanaştırdı. ne oluyor?» dedi.. iri. hâlâ ona bakıyordu. yatağından atladı. «İkbal!. artık mağlûp ve mecalden mahrum kalan başı Ahmed Cemil’in omuzuna düştü. o müthiş humma. titreyen kolları bir kuvvet aramak için uğraşıyordu. kardeşim. o. ne oluyorsun. ah 203 18 Ahmed Cemil bu matemin içinde bir hummanın korkunç kâbusundan uyanmış gibi çıkmış idi. İlk günü kalbinde bir şey şu gözlerinin önünde tahakkuk eden faciaya inanmamakta devam ederek bir ölüye karşı son vazifelerin ifasıyle meşgul olurken o kadar büyük bir acı duymuyor.. Dinledi.. Şimdi bu gözler onun bu feryadına karşı sakit kaldı. yorganını açmayarak. Kaç gündür en ufak bir gürültüyü işitebilmek için odanın kapışım açık bırakarak. fakat artık onlarda bir şey noksan idi. onu işitmiyor. Kardeşinin kapısı tamamen kapalı değildi. ki iki kardeşin gözleri şu dakikada son bir muhabbetle bakıştı. Fakat kollarının arasında bu vücuddan uzun bir raşe ile bir şey akıyor. yatağın üzerine öyle atılıveriyordu. gördü. Korktuğu şeyi şimdi bir vehimden. Koştu.Fakat ateş.

uzak bir vakanın mübhem hâtıraları gibi geçiyor. Fakat sonra kabrin üzerine atılan toprak şişerek kardeşinin ^u ehûdr. şu toprakların gasbmdan almak isteyen bir his ile iki adını attı. Ahmed Cemil tabutun arkasında yürüdükçe yeni bir ¦ölü geldiğine sevinerek koşuşan dilencilere bakıyor. O arkadaşlarının hiç biriyle lakırdı etmiyor. Sonra namaz zamanını beklemek lâzım geldi. Orada henüz bitmemiş kabrin yanında yine beklemek icap etti. kaldırmışlar. Sonra Eyüb’e geldiler. mezarlar üzerinde. Kapının baş tarafını desterenin . namaz kılarken. bir an evvel şu yabancılar arasından çıkarak matemiyle yalnız kalması içia sabırsızlanıyordu. O. O gün güzel bir hava altında Ahmed Cemil’in matemiyle istihza ederek Halicin güneşli suları akan bir gümüş deryası gibi kayıklarının kenarlarından geçip gidiyordu. bütün bu gördüklerine. onu bir taşın üzerine oturmağa mecbur etti. bir ağacın dibinde mahallenin bekçisi iri gümüş saatini çıkararak geç kaldığına canı sıkılmış gibi bakıyor. onu çıkardılar. senelerce uzak bir maziye süzülüp gidiyordu. çocuk. dua edilirken. kenarlarında.şu dü-şünememekten ibaret olan donukluktan — velev bir dakika olsun ayırabilmek için gençliğine ait eski bir hâtıradan bahsediyordu. tabut bir komşu kabrin üzerine ihmal edilerek bırakılıvermiş. gidiyordu. son istirahat yerinin hazır olmasını bekliyordu. bunlardan artık tahammül edilmez bir üzüntü duyuyor. Ahmed Şevki onun zihnini işgal etmek. Fakat kalbinde hep o sönmek bilmeyen ateş yanmakta devam ediyordu. O vakit dizleri titreyerek merdiven başına çöktü. ağlayan bir sesle şu taze . o vücudu burada bırakmamak. kendi matemine karşı bir tahkir gibi ciğerleri yırtılarak bakıyordu. sonra dilencilerden mürekkep alay ile kabre gidilirken hep sükût ediyordu. hayatında. kazmanın ucuna tesadüf etmiş gömülü eski bir mezar taşı parçasının çıkarılması için çare düşünerek çalışıyorlar. dik nazariyle sulara bakıyordu. Sonra kabir bitince tabutu iplerle sararak indirdiler. Ali Şekib’le Ahmed Şevki efendi kollarından tutmuşlar. Artık ağlamıyordu.dakikaya mahsus feryadı kulaklarını yırttı. bu evi. asabı tahriş eden dişleri keserken Ahmed Cemil karnına basıyor. bu tabuta kendisinden başka şu etrafındakilerin kayıdsızhğından azîm bir eza ile üzülüyordu. sakat ve sağlam dilenci güruhu sabırsızlanarak bekleşiyor. şu henüz on günlük vak’a. ötede beride yirmişer para sadaka alabilmek için duran kadın. şu ana ile kardeşi hafif bir meyil ile selâmlıyor. O zaman Ahmed Cemil’i. düşüncesinden . artık nefsine bir temellük kuvveti duymayan bu vücudu o tabutun arkasından sürüklemişlerdi. bir hafız titreyen. Tabut yabancı ellerle kalkarak. Mezarcılar yekdiğeriyle konuşarak. Onu arkadaşları bir kahvenin önünde alçak bir iskemle üzerinde işgal ediyordu. bu sesi işitmekten mütevellit azabı tazyik etmek istiyordu. Şimdi bütün o müthiş günün vukuatı zihninden. Ali Şekib elini tuttu. Artık Ahmed Cemil bu günün bitmesi. ihtiyar. Şimdi herkes sükût ediyordu.makarrı gözlerinin önünde yükseldiği zaman birden bütün açıları taştı. bütün bu ölüler diyarının ölüm ile yaşayan halkını seyrediyor.

. kıvranarak şimdi bu evi tamamen boş bırakan kardeşi için kana kana. Cemil? Bilmem. Öğünden beri hayatından bir yarım asır geçmiş gibi çökmüş. Şimdi hep bunları birer birer tahattura çalışıyor. Niçin bana öyle bakıyorsun. birinci defa olarak feryad ihtiyacını zaptetmek istemedi. ona biraz kuvvet vermek zamanı geldiğini anlamıştı. ihtiyar olmuş idi. doya doya acısını çekmek istiyordu. fakat onu görmüyordu. o müthiş saatlerin hâtıralarını sırasıyle ihya için düşünüyordu. alçak cumbası. Seher’e bakamadı. Örtüleri kaldırılmış. kardeşinin. Ali Şekib elinden kalemini bırakarak defterini kapadı. Artık düşünmek melekesinden tecerrüd etmiş gibi bir .ağladı. mümkün olmayacak şeyler tavsiyesinden ne faide çıkar. Doğru İkbail’in odasına kadar gitti. Ahmed Cemil cevap vermeyerek dinliyordu: Dünyada hiçbir kimse tasavvur edemezsin ki hayatından hiç olmazsa bir büyük matem geçmiş olmasın. cibinliği indirilmiş karyolasına kadar gitti. artık bu düşünceye bir hatime vermelisin! dedi. Bugün Süleymaniye’-nin kalbinin enisi olan şu minimini ev.kabrin üzerine ruhanî bir demet vaz’ediyordu. Öyle dalgınlıkları vardı ki saatlerle sürerdi. artık onu biraz sarsmak. Kapıyı Seher açtı. kalbinde garip bir his vardı ki o akşam eve girince bütün bu günün vakalarını yalan bulacağını zannettiriyordu. sonra hemen oraya seccadenin üzerine atıldı. lakırdı söylenirken boş gözlerini diker. O akşam arkadaşları onu eve göndermemek istemişlerdi. nazarına eskimiş kafesleri. Bugün Ali Şekib’in dükkânında yine gözleri arkadaşına tesadüf etmiş duruyor. orada bağırarak.. Bilâkis matemine tamamiyle MAİ VE SİYAH 205 nefsini teslim etmek. bir müddet oraya baktı. barid göründü. Yalnız kalacak olursa büsbütün fena olacağını söyleyerek kendisini o gece işgal etmekte ısrar ediyorlardı. bu kızın kızarmış gözleriyle kendisine bakan nazarından kaçmak istedi. Sana çarpıldığın musibete karşı kayıdsız. sıvaları dökülmüş duvarları. öyle durudu. fütursuz davran. tahta kapısı ile çirkin. sana bakıyor mu idim?. Tâ yanma kadar geldi. . Onu hâlâ orada görecekmiş vehminin mağlûbu idi. yüzüne bakarak: Cemil.. Ah! O günün hâtıraları!. Eve geldiği zaman akşam olmuştu.. Annesine görünmeğe kuvveti yoktu. Fakat sen her şeyden evvel kendi hayatını düşünmekle mükellefsin. demiyorum. fakat ona kabul ettirmek mümkün olamamıştı. O zaman Ahmed Cemil ruhu okşayan teselliye benzeyen tatlı bir his ile şurada hafif hafif ağladı.

arkadaşının önüne dikilerek: Her şeyden evvel tesviye edilecek diğer bir şey var ki onu unutuyorsunuz. Ahmed Cemil ayağa kalktı. Ali Şekib arkadaşının hiç alışılmamış olan bu nazarından ürkerek: Neyi unutuyoruz? dedi. vakit buldukça matbaadan sıvışarak buraya gelir. Gözlerinde şimdi vahşî bir nazar vardı. hemşiresinin intikamını almak ihtiyacı içinde onu esbabını tedarik imkânından mahrumiyetini düşünerek aczinin bütün acılığını hissediyordu. Bak. hayattan vazgeçecek kadar ümitsiz. ne ile isbat edecek? Ondan bu suretle mi intikam almak istiyor?» Arkadaşı için şimdi başka bir tarzda merhamet duyuyor. biraz damarlarındaki kanının cevelânım duy. Biraz tesviye edilecek şeyleri düşünmek lâzımgelir. Ahmed Şevki efenJMAİ VÜJ SİYAH 20T dinin kapıdan giren göbeği göründü. Ah! Hayatının o ümidi o hülyası!. Ahmed Cemil cevap vermek üzere idi. Ali Şekib devam ediyordu: Bence artık bu uyuşukluğa bir fasıla vermek zamanı gelmiştir. gerçekten. fakat bu mesele yine sırf hissiyata ait bir şey! Ben bilâkis seni biraz maddî işlere sevketmek istiyorum. Kardeşinin vefatından beri ondan bir şey sormak istiyor.. Bugün Ahmed Cemil idare memurunu görünce bir tes-Jiyet nefesi aldı.206 MAÎ VE SİYAH Bak. bunlardan sonra fakat hepsinden mühim olarak sen varsın. cesaret edemiyordu.. bugün ne yapacağını bilmiyorsun. zannederim. eski arkadaşlarıyle biraz dereden tepeden bahsederdi. yine yüzüme artık yaşamaktan vazgeçmiş bir adam gibi bakıyorsun.. başını sallayarak: — Pek yapılmayacak şey değil. Şimdi onu kendisinden ne kadar uzak görüyordu. hulyasız mısın? Artık bu toprak parçasının üzerinde görülecek işin kalmamış olduğuna ciddî bir kanaatle hükmediyor musun?. o... düşündüğünü söylemekten içtinap etti.. Kendi kendisine! «Zavallı çocuk! diyordu. dedi. biraz kendini silk.. Ahmed Cemil şimdi arkadaşından gözlerini ayırmış. Evde bir annen var ki yegâne ümidi senden ibaret. Şu dakikada bu meseleyi fikir selâmetiyle muhakeme edemeyeceğini anladı. bir eviniz var ki küçük bir tedbir noksanıyle elinizden gidabilecek. o herife kaptırdığın makineler var ki kurtarmak lâzım. dalgın bir nazarla mübhem bir noktaya bakıyordu. Kardeşimi öldüren adamı! Onu insanların adalet pençesine teslim etmek benim en evvel düşünülecek vazifem değil mi? Ali Şekib şimdi arkadaşının hayretle yüzüne bakıyordu.. Bugün beş dakika evvel Ali Şekib’in başladığı muhavere tertibine de lüzum .

kapıdan gülümseyerek .. Ahmed Cemil Nedim’e birşey sormak istiyordu. evvelâ tereddüt etti.. 208 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil sordu: Nedim. O vakit Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin bir gün evvel Nedim’e izin verdiğini anlattı. beyimî. yoksa çok muztarip olacaktım!» dedi. sen müvezzi mi oldun?. haberin var mı? O vakit çocuğu bir saniye evvel kendisini serbest bir meslek sahibi görmekten tevellüt eden neşvesi uçarak gözlerini birdenbire hüzün kapladı: . Vah vah: teessüf ettim.görmeyerek Ahmed Şevki efendi mukaddeme tertibine de lüzum görmeyerek Ahmed Şevki efendi göbeğinin sikletini dinlendiren bir nefesle henüsr solumakta iken sordu: Sizden birşey anlamak isterdim... kendisini göstermek isteyen Nedim’i gördüler.» dediğini işittiler.. Bu sırada dükkânın kapısından içeriye billur gibi çıngıraklı bir çocuk sesinin «Havadis!. Kardeşimin vefatına dair o herifle elbette bir lakırdı etmişsinizdir.. Benimle uzun uzadıya lakırdı etmedi. ertesi sabah: «Dün cenazeye gitmişsiniz. Ahmed Cemil sükût ediyordu. o kadar! Sen daha ziyade birşey mi bekliyordun?. Bu sese hep âşinâ çıkarak başlarını çevirdiler. Çocuk sevinçle cevap verdi: Bugün başladım. onu iyice anlamış isen vak’ayı ne yolda telâkki etmiş olacağını da tasavvur edebilirsin. Çocuğun haftada aldığı beş on kuruşu çok görmüştü. daha1 ziyadesini yapmaya muktedir olama-yarak çocuğu hiç olmazsa müvezziliğe sevketmişti.. sonra kendisine mûtad olan tavrıyle omuzlarını silkti: Ne için doğrusunu söylemekliğim için ısrar ettin? Sana hakikati süsleyerek söylemek için bir sebep var mı? Zaten bunu benden sormaya lüzum gördüğüne de şaşarım. Bir adamın insanlık duygularından bu derece mücerred olabileceğine delâlet eden hikâyeler işittikçe mübalâğaya hamlederdi. sonra cesaret gösterdi: Baban nasıl. Ali Şekib’e baktı. Ahmed Şevki efendi ona küçük bir sermaye vermiş. isabet oldu ki münasebeti kesmiş bulunduk. iyi kızdı. Size ne dedi? ve onun vefatı haberini ne suretle telâkki etti? Ahmed Şevki efendi evvelâ bu suale taaccüp ediyor göründü. Bir sene zevci sıfa-tıyle yaşadığı bir vücudun hahvına sebebiyet verdikten sonra bu kadar kayıdsızlık gösterebilmek için bir kalbin ne büyük kuvveti olmak lâzım geleceğinde tnütehayyir idi. şimdi Vecdi beyin idare memurunun ağzında başka bir istihza manasıyle mazmunu teeyyüd eden o sözü hepsinde mütalâa beyanına imkân bırakmayan ağır bir nefret uyandırıyordu. fakat bana tamamen doğrusunu söylemenizi şiddetle rica ederim.. Nedim.

.. Ahmed Şevki efendi matbaadan iki saat gaybubet edeceğini haber verip avdet etmek üzere ayrıldı. bu kadın o kadar işkencelerine tahammülden sonra kendisini terkedip sefalet içinde bırakan bu adamı affedecek kuvvet bulmuş mu? Ahmed Cemil üçünün de birden aklına gelen bu mütalâayı tefsir etmek için: — Zavallı kadınlar! dedi. O zaman üç arkadaş hayretle bakıştılar. Kitapçılarla sarraflar. Yenibahçe’nin namını işittikçe burasını istanbul’un hemen haricinde. kendisini bir ramazan gecesi babasının yanında tiyatroya gitmek için bu sokağı inerken görüyordu. O vakitler Aksaray caddesi henüz Şehza-debaşı’yle Direklerarası’na mağlûp olmamıştı.... O zaman ne kadar mesut idi! On yaşmda-M . Ali Şekib dükkânı kapamaya karar verdi. sahraların yeşilliklerine sığınmış bir sayfiye gibi tevehhüm ederdi. Ahmed Cemil arkadaşlarına sıra ile bakarak dedi ki: Bana refakat edebilir misiniz?.. yorgunluktan kırılmış bacaklarıyle yokuşu tırmanmaya başladılar.. Pencereden sokağa bakmayı tercih etti. o da Raci’yi affetmek istiyordu. Bilmem. sonra içini çekerek ilâve etti: Dün annem gitmiş.... Ali Şekib «Yenibahçe’ye!» emrini verdi. Arabanın sarsıntısından yokuşa fazla bir zorluk ilâve edecek bir vü girdiğini farkeden beygirlerin bile kulaklarında endişeye MAİ VE SİYAH 209 lâlet eden bir hareket oldu.. Nasıl. Ahmed Şevki efendinin dar yerlere zor tahammül eden iri göbeğiyle soluyarak girişine arabacı gülüyordu. Onbeş sene evvel? Kendi kendisine o zamana ricat ediyordu. Nedim’in billur sesi Babıâli yokuşundan aşağıya doğru uzaklanarak kayboluyordu: Havadis!.» Dikkat etmedi. Ahmed Cemil hastahaneye gitmek. Teklifini hemen kabul ettiler... Çetnberlitaş’tan. Aksaray yokuşunun başına gelince Ahmed Cemil’de çoktan görülmemiş yerlerin tekrar temaşasından hâsıl olan bu tahattur lezzeti uyandı. Zavallı babası!. Zihninde müphem hâtıra levhaları uyanıyor. Ali Şekib solda kütüphanelerden birini göstererek Ahmed Şevki efendiye birşey anlatıyordu. Akçe farkı. Ne için? dediler.. iyi değilmiş!. Şimdi Veznedler’i dolduran ramazan eğlencelerinden bir kısmı o zaman bu sokakta halkı han içlerine toplardı. günde onaltı saat istanbul’un inişli yokuşlu sokaklarında şu makasları bozuk sandukayı sürüklemekten bizar olan hayvanlar yerlerinden oynadılar. Şimdi hemşn onbeş sene oluyordu ki Aksaray’ı görmemişti. dedi..Babam mı?. Beyazıt’tan geçtiler. kulağına yalnız bazı kelimeler geliyordu: «Silik para. Ahmed Cemil karşıya oturdu. Hele daha ötesini hiç bilmezdi. bu zaten bilmediği bir mesele değildi... Ahmed Cemil arabanın gürültüsü arasında işitemiyordu..

Araba durdu. Şimdi manav. O buralarda duyulan istirahat kokusundan ne kadar uzaktı! Süleymaniye’nin mini mini evi. Ya onu takip eden ikinci matem darbesi! Demek hayat dedikleri şey böyle sonuna kadar müthiş darbeler toplamakla geçecek. birgün onu da. dedi.. münferit tesliyetini de kaybedive-recek olursa ne yapacak?.. memleketinde kendisini . Artık kalabalık azalıyor. hayatının biricik servetini. kaldırımların taşlarından sekerek. Ahmed Şevki Efendi inleyerek kapıdan sıyrıldı. bir uğultu içinde sürüklenip gittikçe. şehir hayatının o sükûn muhitini dimağının içinde görüyordu. iştihar emeli arkasında koşmasaydı da kendisine o evin sükûtu ile uygun olacak bir hayat vücuda getirseydi? Ahmed Şevki efendi: — Geliyoruz!. o matemin vukuu imkânına titriyordu. hele uzun fesli ibişe ne kadar gülmüştü! Şimdi bunların hepsinden uzak! Hele babasından. sonra fikri bu sokaktan ayrılarak iki tarafa bükülen sokaklardan daha ilerisine hülyasını sevkediyordu. bakkal. önünde akıp gittiğini gördüğü şu sakit hayat levhalarının gizli köşelerine giriyor. O zaman araba bir ıssızlık içinde yuvarlanmağa’ başladı. o da bir dairede mukayyid olsaydı. aşçı. Onlar kapıcı ile görüşürken Ahmed Cemil bu binanın karşısında soğuk bir his duydu. Ne olurdu. helvacı dükkânlarının teselsülü gözlerinin önünden geçerken o. Burası nazarında bütün beşer hayatının mücessem ve sefalet muhassalası gibi yükseliyordu. satıla satıla nihayet son servet olan yorgan da gittikten sonra hastahane yatağına düşen hastalar. 14 nıak kadar zor bulurdu.çocuklara mahsus daima taşmaya müheyya neşve ile o vakit her sözlerini tuhaf bulduğu o oyunculara. basamağa korka korka basarak hopladı... beride şemsiyesine dayanarak yavaş yavaş yürüyen bir efendiden mürekkeb nadir hayat eserleriyle sükûtî bir hüzün ha-vasıyle dolu bu sokağın perdeleri inmiş kafesli pencerelerini temaşa ediyor. o da burası gibi saadet sükûnu içinde değil miydi? Halbuki o bütün emellerinin şematet ve tarakasını getirmiş. bu tahta evlerin renk renk cephelerinde okunan tefekkür sükûtuna dalıyordu. Bir aralık Ahmed Şevki efendi: — Hele yokuş bitti. Bir aralık annesi hatırına geldi. dedi. bu korkunç ihtimali düşünüyor. o sükûnun içme atarak bu saadet yuvasını bir fırtınanın velvelesine boğmuştu. Ali Şekib’le Ahmed Cemil atladılar. Araba. atlarında. Aksaray caddesine hayat veren hareket burada kesilmiş oluveriyordu. Ahmed Şevki efendi araba ile yokuş inmeyi yayan yokuş çıkMai ye Siyah — F. kasap.. Bütün o sakin mahalleleri. kendi kendisine: «Bir de şu pencerelerin içindeki hayat var!» diyordu. Bütün ekmeksiz kalmış aileler.. bir tarafta ceviz oynayan dört çocuk zümresinden. bozuk makaslarının üzerinde sarsılarak. Ahmed Cemil’in gözleri tek tük dükkânlarla su taşıyan bir uşaktan.

. buraya geleliden beri matbuat âleminin vukuatını öğrenmek istedi. Onların geldiğine bir çocuk gibi sevindi. Ahmed Cemil burada pencerelerin önüne birikmiş ayakta hastalar. Ahmed Cemil dikkat ediyordu. hastalığının vehametini idrâk edemeyen zavallılar gördü. Ahmed Şevki efendi anlatıyor. Artık hayatın felsefes:nden ne. haset hissi şu ölüm yatağında bile ona kin telkin etmekten hâli değildi. müstehzi bir seda gülerek: «Ah:_SeninjtrıüneKver__hulyaların. Fakat o artık Raci’yi tamamiyle affa meyyal idi. Ahmed Cemil bunların içinde neşeli çocuklar. bir an evvel kurtulmak istiyordu. içeriye girdiler. Yalnız bir sandalye vardı ki Ahmed Şevki efendiye verildi. Raci’ye bir küçük oda tahsis etmişlerdi. bütün beşeriyetin iltiyam bulmaz yaralan bir an içinde aklına geldi.. bir veremli simada ölüme tekaddüm eden bu câmid rengi. Acaba onu ne halde görecekler? Şimdi merdivenleri çıkmışlar. koğuşlarının içinde yay takları görüyordu. Şimdi sualler başladı.. buna lüzum da yoktu. Artık yaln-z kalmaktan usanmiştı.._ kadar uzak olduğunu. Bir koğuşun önünden geçerken bir hastanın iniltisi arasında diğer bir yataktan güftesiz bir nağme işitti. Raci’nin yalan söylediğini. daha sonra Raci’yi düşündü. Yalnız Raci kendisini affetmiyordu.. böyle. Bir aralık Raci Ahmed Cemil’e baktı: — S. Raci’nin artık bitmiş olduğuna çökmüş yanakları. bu sefalet sahnesine bak» diyordu.» diyordu. Ayak seslerini işitince gözlerini açtı. türlü emellere veda ederek burada ellerinden kaçmak isteyen hayatı salıvermemek için cenk eden gençler.. Ahmed Cemil ayakta kaldı. kendilerine refakat eden hizmetkâr çekildi.. kendi kendisine: «Şüphesiz bir genç!» dedi. yer gösterebilmek için telâş etti. orada yatağın üzerinde dalgın yatıyordu.. teessüf ettim! dedi. Ahmed Cemilin ayakta kalmak için ısrarına karşı sükût etti.. Teşekkür edecek kelimeler bulamıyordu. bir ziyaret gününün haricinde gelenîeri bir resmî adam zannederek selâma duranlar oluyordu. . arkadaşlarını tanıyınca yatağında doğruldu. Dehlizde duranlar hayretle kendilerine bakıyorlar.bekleyen çocuklarını düşünerek can çekişen babalar. bir ses: «Bak. bir de bu hayata. dehlizlerden geçiyorlardı. Bir el çelikten tırnaklarıyle kalbini sıkıyor. bu âlemin kendine mahsus havasım naklediyordu. gözlerin sönmeğe müheyya bir kandil ucunda parlayan ziya bakiyesini andırır nigâhı şehadet ediyordu. şemaların. Ali Şek’b yatağın kenarına ilişti. «Şuraya siz de sıkışırsınız. çiçekli.« .z de matbaadan çıkmışsınız. Raci onun bir türlü ayakta kalmasına razı olamıyordu.» diyordu. Şimdi bütün bu manzaradan. baştan başa insanlığın feci levhası şeklinde dehşetini gözlerinin önüne seren bu yerden kaçmak. Artık gelmişlerdi. Onlar Raci’ye kendisinden bahse cesaret etmediler. kendisinin nasıl y^^ğJ^^eme^Jı^şLpt^Je^in^çûa^^^içye-rek bir hülya âlemi aradığmı hissediyor. teessüf değil bundan bir memnuniyet hissederek vak’aya vukufunu ona söytlemekten de bir intikam lezzeti duyduğunu fark etti.

Ahmed Şevki efendi bir aralık saatine baktı. O ısrar ediyor, «daha oturunuz, daha sorulacak çok şeyler var,» diyordu, fakat artık suallerin aşağısı gelmiyordu. Her şeyden bahsetmiş idi, yalnız karısıyle Nedim’i unuttu. En nihayet kendisi hakkında bir rey almak için, müteverrimlere mahsus bir müstantik inceliğiyle: «Ben de artık bir haftaya kadar çıkarım, zannederim, biraz öksürükle dermansızlık var, kuvvet için ilâç alıyorum. Yürüyebilecek bir hale gelirsem hemen dışarıya can atacağım,» dedi, sonra onların «elbette!» deyişlerine mukabil «bir daha içmeyeceğim. Beni çok sarsmış» mütalâasıyle bir cevap ekledi. Ahmed Şevki efendi tekrar saatine bakıyordu. Ahmed Cemil bir cevap vermeğe cesaret bulamayarak ilâç şişelerini muayene etmekle meşgul oldu, yalnız Ali Şekib, «ya, hep o içkinin seyyi’esi değil mi?» diyordu. Çıkarken tanıdıklardan bir genç tabibe tesadüf ettiler, o: «Arkadaşınıza ben bakıyorum.» dedi. Ahmed Şevki efendi: «ümit var mı?» diyordu, tabip cevap verdi: «— Ümit ne vakit kesilir?...» Ali Şekibin dükkânına geldikleri vakit cam kapının aralığında bükülmüş bir kâğıt parçası buldular, üzerinde «Ahmed Cemil bey için» kelimeleri vardı. Ahmed Cemil, Hüseyin Nazminin yazısını tanıdı. Tezkere hemen orada kurşun kalemiyle karalanıvermiş dört satırdan ibaretti. «Hedefi olduğun müthiş darbeyi haber aldım, matemine tamamen iştirak ederim. Seni görmek, elini sıkmak için ihtiyaMAI VE SİYAH 213 ¦cim var. Seni birçok defalar aradığım halde ele geçirmek mümkün olmadı. Yarın sabah gelip beni idarede gör. Seni ne kadar meşguliyet arasında düşündüğümü tasavvur edebiisen müteha -sis olurdun. Sana verilecek bir çok havadisim de var.» Son cümleye Ahmed Cemil hepsinden ziyade ehemmiyet verdi. Hüseyin Nazminin ne havadisi olabilir? Bir aralık sabırsızlığından gidip kalemde aramak istedi; arkadaşlarından ayrılarak Babıâliye girdi, odacıdan soru: — Hüseyin Nazmi bey? O kalemden çıkalı bir saat olmuştu. Kendi kendisine «yarma kadar beklemek mümkün değil, merakımdan çatlayacağım... Köşke gitsem ne olur?» dedi. Köşke gitmek çâresi aklına gelince artık duramıyordu. Hüseyin Nazmi’nin vereceği havadisi öğrenmek için sebepsiz şedid bir arzu, kavi bir ihtiyaç hissediyordu. Eve kadar gitti, o akşam Erenköyü’ne gideceğini haber verdikten sonra bir an evvel yetişmek için yokuşlardan uçarak indi. Köprü’de vapuru beklemek lâzım geddi, bura-^ da geçirdiği yarım saat bir uzun gün kadar sürdü. Bir aralık kendi kendine: — Ya henüz köye avdet etmemişse!... dedi. Fakat burada beklemek mümkün değildi, Hüseyin Nazmi’nin tezkeresini alır almaz birden inkişaf eden bir his Erenköyü’ne gitmek için onu sürüklüyordu. Lâmia’ya tekrar, bir kere daha, tesadüf etmek ümidi şimdi kalbinde bütün hissiyata galebe etmig. onları ıskat ederek yalnız o sesini yükseltmeğe başlamış idi. Onun hakkındaki derin meftuniyeti, geçirdiği ıstırap devresi:

arasında biraz şiddetini kaybetmiş, başka hislere yerini terkederek susmuş idi; fakat Lâmia’dan bir âşıkane haber getirmiş gibi onun kardeşinin şu yazısında, şu kâğıt parçasında, güya bir parça onun sıcaklığını duyarak birdenbire o sevda ateşi bütün kuvvetiyle yeniden alevlenmiş idi. Köşkün çıngırağını çekerken, böyle bir gün kapıyı onun açtığını tahattur ederek onun mütebessim simasını karşısında görecekmiş, vehmiyle, titriyordu. Kapıyı bu defa uşak açtı. — Beyefendi geldi mi? Hüseyin Nazmi’nin geldiğini haber aldıktan sonra bir inşirah duydu. Merakını halletmek için burada da beklemek lâzım geleydi! Hüseyin Nazmi’ye ilk sözü bir sitem oldu! Verecek havadisin ne olduğunu söyleseydin de buraya yorulmasaydım olmaz mıydı? Hüseyin Nazmi gülüyor, haber vermediği için pek iyi etmiş olduğunu söylüyordu. Sonra birden arkadaşının, iki hafta içinde büyük bir hastalıktan çıkmış dibi duran zayıf, çökük çehresini, altlarında birer siyah daire beliren gözlerini, musibetin kahrıyle hırpalanarak ihtiyar olmuş görünen bir vücudu görünce Ahmed Cemil’in karşısında gülmek değil ağlamak lâzım geleceğini hissederek durdu. Ahmed Cemil de şu dakikada büyük matemlerden sonra birbirini seven iki kalbin ilk tesadüfünde hissedilen ağlamak arzusuyle Hüseyin Nazmi’ye bakıyordu. O vakit ikisinin de gözlerinde daha o mateme dair bir kelime teati edilmeden seri ihtilâçlar hâsıl oldu. Ahmed Cemil kendisini zaptetti. Fesi ile pardesüsünü çıkarıp fırlatmak için arkadaşının gözlerinden gözlerini ayırdı: Vereceğin havadisi söyle... dedi. Havadis!... Gidiyorum, o kadar... —¦ Nereye gidiyorsun? Yalnız orası belli değil. Teşebbüslerimi biliyordun, sefaretlerden birine tayin edilmek için daima uğraşıyordum, nihayet... Hüseyin Nazmi ellerini uğuşturuyor, arkadaşından sevincini saklayamıyordu: Nihayet tayin edilmek üzereyim. Paris, Londra, Brüksel, Madrid velhasıl bir yere; benim için ilk meslek kademesini teşkil edecek bir yer olsun da... Hüseyin Nazmi’nin çocukça sevincine karşı Ahmed Cemil duruyordu. Bu mesud refiki, zengin bir babaya, emin bir hayata malik olduktan sonra istikbaline parlak bir meslek ‘hazırlayan bu arkadaşı kıskandığı için değil, fakat bunlar hep boşa çıkan emellerini, bahtsız başlayarak yine bahtsız devam edecek gibi görünen hayatının muhrumiyetlerini takrir ettiği ağır bir yeis duydu. însan kendisinin sefaletinin derecesini bir servetin ihtişamı yanında, bedbahtlığının bir hükmünü bir saadet nümayişi karşısında daha büyük bir acı ile anlar; bu bir saniye zarfında tâ mukaddemesinden şu ana kadar ikisinin hayatını teşkil eden tezad silsilesi fikrinin içinden geçti. MAİVE SİYAH

215 Ne düşünüyorsunuz, Cemil? Tebrikte teahhur ederek aldığı habere karşı durgun kaldığına utandı, bu suali başka bir sual ile iptal etmek isteyerek: Demek hemen gidiyorsun? dedi. Hüseyin Nazmi’nin hemen gitmesi onun için bir başka ehemmiyeti haizdi. O gidecek olursa Lâmia ne olacak? O bulunmadıkça mesele birçok zorluklar kesbediyordu, hiç olmazsa ondan bir vaad alacak olsa... Hüseyin Nazmi diyordu ki: — Kimbilir? Zannetmem ki o Ttadar çabuk gidebilmek mümkün olsun... Resmî muamele hiç olmazsa bir ay sürer, ondan sonra... Ha, sana verecek başka bir haber var, buna da ayrıca memnun olacaksın... Ahmed Cemil bu ikinci şeyi bakleyerek arkadaşının yüzüne bakıyordu, o gülerek söyledi: Senin küçük Lâmia’yı veriyoruz... Ahmed Cemil’in kulaklarına’ ıbir şey tıkandı, Hüseyin Nazmi’nin sesini bir uğultu içinde duydu. Gözleri bulandı, durduğu yerde vücudu sallanıyor zannetti. Veriyoruz, ne demek? Bu kelimenin başka bir mânası olup olmayacağını düşünüyordu. Nefesi tıkanarak sordu: Ne demek?... Hüseyin Nazmi alay ediyordu: — Ne demek olacak? Ben gidiyorum, eve bir enişte geliyor... Ahmed Cemil şu dakikada Hüseyin Nazmi’ye hücum ederek bağırmak hevesini duydu, şu sözler ağzından taşmak istiyordu : Demek beni aldattınız?... Demek onu bana vermeye-cekdiniz?... Lâkin bilmiyorsun ki ben ona malik olamazsam benim için hayat bitmiştir, ölmekten başka birşey kalmamıştır? Boğularak: — Tebrik ederim! dedi, fakat artık lâkırdıya devam edebilmek için kuvveti yoktu, bir iskemleye düşmek nev’inden oturdu. Nefsini zaptederek bir şey ilâve etmek istiyor, fakat bir kelime daha söylerse saklamak istediği bu müthiş ıstırabı, şu şimdi kalbini kıvıran vahşî ye’si gizleyememek-ten korkuyordu. Kendi kendisine: — Mümkün değil, alay ediyor, şimdi bana: «Hayır, Lâmia sesindir!» diyecek... Lâkin ben, ah ben!... Şimdiye kadar söylemeli değil miydim? Ya beni anlamamış, Lâmia’nın benim hayatıma lâzım bir şey olduğunu hissetmemiş ise?...» diyordu. Bir aralık aklına son bir ümit geldi, «Belki henüz bitmiş bir mesele değildir.» dedi, aksini haber almaktan ürkerek istizaha hizmet edecek bir şey

O zaman Hüseyin Nazmi tasavvurlarını anlatmağa başladı Tâyin olunacağı memlekete göre bir hayat tarzı ihtiyar edecekti. annesinin ısrarına karşı nefsini müdafaa edememiş bir zavallı sıfatıyle görüyor. beni besleyiniz» demek mesabesinde değil miydi? Ah! Lâmia’nın beklemesi mümkün olabilse?. Bir aralık: — Lâkin ben ne kadar cebîn bir adamım. ya hukuka. Lâmia’yı başkasına vermek beni öldürmek demek olacağını şu karşımda gülerek hülya kuran adam anlamalı.. yahut güzel sanatlardan birine intisap edecekti.. Sonra bütün zavallılığı.. yalnız bununla müteselli olacak. Ya o. Ah bilsen Cemil. onları umulmayan bir vak’a alt üst edebilir. bunu mümkün olup da görse.. bütün hülyalarımı kaybettim.. değil mi?.. fakat düğün teah-hür etse bile hiç olmazsa nikâh merasiminde hazır bulunmak istiyorum. Ahmed Cemil karşısında anlamadığı. kendisi?. ne kadar uzaktı!. ya siyasal bilgilere..Hepsi hâtırasından birer birer geçiyordu. hususiyle bugün onun bu derece biçareliğinde bu isteğe cesaret etmek: «Beni evinize kabul ediniz. Ya o defterin altına yazdığı iki kelime.. Lâmia’yı ne sıfatla talep edecek? Onun dest-i izdivacına nasıl hak iddia edecek ? Lâmia kendisinden ne kadar uzak. bir yandan da bir mektebe. . «Lâmia’yı bana veriniz» demek. bir yandan resmî vazifesiyle meşgul olarak. Lâmia’nın çocukluğuna ait vak’alar^ Bon Marche’deki tesadüf. kendi kendisine: «İhtimal ben burada kalbimin koptuğunu hissederken o da yukarıda ağM A İ VE SİYAH 217 lıyor!. beni doyurunuz. duymadığı şeylerden bahseden bu adama o boş ve sabit nazariyle bakarken başka bir âlemde gibiydi. fakirliği mesleksizliği aklına geldi. şimdiden kendime nasıl bir hayat tâyinine başladım.. O muvaffak oluncaya kadar bekletseler!. fakat bunu.. hayatımda yalnız bunu muhafaza etmek isterim... o takarrür etmiş bir mesele. o benim olmayacak olursa. Niçin hepsini Hüseyin Nazmi’ye söylemiyorum? Neden şimdi bütün hakikati itiraf ederek: «Onu bana ver.. yalnız Lâmia’nın muhabbetine bir senet hükmünde değil miydi ? Şimdi zihninde Lâ-mia’yı babasının. •••.. daha sonra o edebî müsamere... O vakit Ahmed Cemil Lâmia’nın parlak ve siyah gözleriyle kendisine tatlı bir tebessüm içinde kavî bir sadakat vaadi yolladığını görüyordu. Kendi kendisine: — Ah! Mümkün değil!. Bu işittiğim şeyler hep yalan olabilir.» diyordu.. hayat artık taşınamayacak bir yük hükmünde kalacak.söylemekten çekiniyordu. yalnız bu mükâfata mukabil onu kaybetmeğe muvafakat edecekti. bir akşam burada gezerken gözlerinin selâmı. Lâmia.. diyordu. Anlatıyor. kendisini kımıldamadan sabit nazarlı gözleriyle dinleyen arkadaşına uzun uzun emellerinden bahsediyordu.. evet.... evet. Aşkının bütün muhtasar tarihini teferruat ve tafsilâtıyle zihninden geçirdi. Ah! Onun kendisi için ağladığını bilse. fakat sabredemedi: — Demek izdivaç meselesinin takarrürünü bekleyeceksin? Hayır.» demiyorum. dedi.

yalnız o kadar. onu görmeğe nasıl tahammül edecek? O zaman mürebbiyesine yetişmek için Lâmia’nm biraz acele yürüdüğünü gördü. Cemil ? diyordu. artık metanetini sarsıyor. Lâmia başını çevirdi. sonra gözleri kapının önünden bir arabanın toz kax x sırgalarma bulanarak geçişine daldı..» diyordu. Hüseyin Nazmi’nin karşısında bir şey yapamayarak durmak müthiş bir azap idi ki. başını çeviriyordu. Demek bu hülyasına da veda etmek. Lâmia’nın da matemini tutacaktı. Ahmed Cemil bulunduğu yerde vücudunun eridiğini hissediyordu. büsbütün hurdahaş etseî. acaba Lamia da beraber mi? Evet. Bir aralık durduğu pencerenin altında kumların çıtırda-dığını işitti. «Şimdi beni görecek!. gözleriyle onu âdeta çekiyordu. Ahmed Cemil bu çehreyi bir defa daha görmeğe muhtaç idi. bundan da vazgeçmek lâzım geliyor? Bir sarmaşığın üstünde iki serçe yekdiğerini kovalıyordu. Burada. sabrını tüketiyordu. yastıkları ısırarak.Şimdi Ahmed Cemil yine Lâmia’yı yine kendisi gibi şu boşa çıkan aşkm matemiyle mahzun görüyordu: Hüseyin Nazmi: Cevap vermiyorsun. Bir nazar ki ba-kışıyle beraber . gözleri aşağıdaki pencereye tesadüf etti. Ah! Onu şöyle avucunun içinde sıkarak ayaklarının altına atsa. sonra yavaş yavaş Lâmia’nın mürebbiyesini farketti. kapıya yaklaşıyorlardı. bir ayak sesi daha vardı.. Biraz dışarıya çıkabilmeği bir küçük necat vesilesi olmak üzere telâkki etti: Evet.. eliyle göğsüne bastı. yatağının üzerinde kıvranarak. sonra arkadaşının matemini düşünerek bu sualine nedamet etmiş göründü: — Canın sıkılıyorsa dışarıya çıkalım. Öyle ise beni biraz bekle. boğuluyordu. Sonra karşısındaki tuhaf bir işaret etmiş gibi küçük bir kahkaha ile güldü. şüphesiz akşam seyranını yapmak için bahçe kapısına doğru ilerliyorlardı. mecnun bir yeis tuğyanı ile. Hüseyin Nazmi çıkınca Ahmed Cemil ayağa kalktı. Şimdi ne yapacak? Gözleri arabayı takip ederken o kendi kendisine soruyordu: — Buna da böyle tam bir teslimiyet ile mağlûp mu olacağım? Bir şeyler yapmayacak mıyım? Bir şeyleri kırıp parçalamayacak mıyım? Heyhat! Artık elinde kırılıp parçalanmış bir hayat kalmıştı. Onlar... Ah! Bugün buraya niçin gelmişti? gu dakikada evinde. dedi. Lâmia köşkün ikinci katına bakıyordu. artık bunalıyordu. giyineyim. Kütüphanenin penceresine dayandı. bahçeye baktı. çıkalım.. köşke baktı. İkisini de arkalarından görüyordu. Kim olduğunu görmüyordu. havasız kalmış gibi ciğerleri darlaşıyordu. Ahmed Cemil’in yalnız kalmağa ihtiyacı vardı. dedi. o hayatının her sırrına munis olan odacıtta olaydı. elini salladı.

bilse ne kadar. yalnız o nazarın hâtırasını bütün kırılan aşkının bir yadigârı kabilinden hayatının sonuna kadar saklayacak. bütün çehresi hafifçe.. yalnız bu nazar bir cinayet hükmünde idi. ruhunun içine sararak bu yadigârı hayatının biricik saadet nasibesi hükmünde .. hasta. Ahmed Cemil’in gözleri ağlamış gibi kızarmış. Ahmed Cemil şimdi Lâmiayı kaybetmekten değil. Hüseyin Nazmi yanına kadar gitti. «Ben fakirim. yalnız halledilecek bir merakı kalmıştı: — Acaba verdikleri nasıl adam? diyordu. onun için çıkmamağa karar vermişti. beş dakika evvel kavî bir muhabbet teminatı hükmünde olan bütün o hâtıraların mânâsız şeyler olduğunu. ve . Artık onu istemiyordu.. bir saniye sonraki lakayt nazariyle Lâmia güya yukarıya: «Ne kadar bahtiyarım!» derken aşağıya: «Bu kim oluyor?» demişti. Biraz evvel onu gülüyor görmekten tahammül edilemez bir işkence duymuştu. sen hastasın! dedi. orada da Lâmia’yı tekrar görmek tehlikesi vardı. Evet. manasız idi. Ahmed Cemil cevap vermedi. Evet. Hüseyin Nazmi şimdi arkadaşını garip bularak hayretle yüzüne bakıyordu.. fakat bu öyle bir nazar idi ki hiç bir şey ifade etmemekle beraber Ahmed Cemil’e bütün hülyasının bir yalan olduğuna şüphe edilmeyecek bir bedahetle şehadet etmişti. Lâmia şimdi nazarında ona hiyanet etmiş bir vefasız sıfatında görünüyordu.. fakat bu nazardan müthiş bir ıstırap duyuyor. hele Lâmia’nm o yukarıya bakarken güldüğünü bir cinayet kabilinden affetmiyordu. çökük yanaklarıyle gerilerek daha zayıf bir hal almış. şu bir saniyeden sonra Lâmia’ya bir husumet hissediyordu. Elleri ateşler içinde yanıyordu. Evet Lâmia kendisini-sevmiyor. ne derin bir nıühlik marazla hasta idi. Eğer Lâmia bu anî nazar içinde ona küçük bir tesliyet mânası göndermiş olsaydı hepsini unutacak. Lâmia’nm son kayıdsız. Lâkin bu son nazar onu şimdiye kadar aldandığını. Artık ona tekrar tesadüf etmekten korkuyordu. ellerini tuttu: Lâkin Cemil. Hüseyin Nazmi içeriye: «Geç mi kaldım? diyerek» girdi. bu aşkı yalnız kendisi icad ve tezyin ettiğini anlatmıştı.. Şimdi. Demek Lâmia ile onun arasında hattâ bir ülfet bakiyesi. fütursuz nazarı olmasaydı şu dakikada hepsini itiraf edecekti. bir MAI VE SİYAH 219 mazi yadışı bile kalmayacak? Demek aralarında her şey bitmişti?.ayrıldı. Ahmed Cemil ona da razı olmadı. Biraz evvelki tebessümü ile.. besleyecekti. Hüseyin Nazmi: «Sen bilirsin! öyle ise bahçeye çıkalım!» dedi. Ahmed Cemil artık onu görmemek için oturdu. Ahmed Cemil: «Ben zaten çıkmaktan vazgeçtim! dedi. şu pencerede kimse yokmuş gibi kayıtsız. fakat bekleyiniz!» diyecekti. göğsü sık sık nefeslerle şişerek donuk bir nazarla gözlerini ona dikmişti. bir nazar ki güya orada..

. resmini göstereyim.... Bu tabir ağzından nasıl sahte bir nağme ile çıkıyordu. Kayıtsız görünmek için ayağa kalktı güya kütphaneye bir göz atmak istemişçesine ilerleyerek Hüseyin Nazmi’nin yüzüne bakmaksızın sordu: Hemşire Hanımı kime veriyorsunuz? Hemşire Hanım!... — eliyle işaret ediyordu — uzak bir yerlere gitmek isterdim. Bu resim!. Demin gülerek yukarıya baş sallayışı.. bundan sonra ne A ±İ 221 yapacağımı da bilmiyorum. bütün dertlerini uyuşturucu bir zemzeme ile sallayan o ismi söylemiyor. Uzun uzun muayene etmekten...^.» diyor.. iskemlesinin üzerinde kıvranmamak için kendisini zor zaptediyordu. sonra istemeksizin ağzından şu cümle döküldü: Ah! Ben de gitmek isterdim.... .. işte..» diyemiyordu. biraz evvel yarım kalan bahse riceti tercih ederek: Demek gidiyorsun? dedi. Bütün hülyalarını semavî bir beşik içine koyarak. Şimdi ondan da ayrıca nefret ediyordu. Lâmia’nm nişanlısına tesadüfü ihtimaline ait bir lâtife keşfediyor. sadece «Lâmia!. Hüseyin Nazmi cevap verdi: Oh!. Matbaadan çekilmişsin. O şimdi mürebbiyesi-nin yanında belki nişanlısını görmek emeliyle koşarak yürüyordu.. şimdi?. bir mütalâa serdine kuvvet bulamayarak. Lâmia ne kadar bahtiyar! Nasıl gülüyor! Elleri kilitleniyor. Erkân-ı harbe mahsus alâmetle müzeyyen elbise içinde ona mağrurâne bir istihza ile bakıyor gibi duran bu resme yalnız bir göz attıktan sonra* o çehreyi soğuk bulmak istedi... Ahmed Cemil dudaklarının arasından cevap verdi: Matbaadan çekilmedim. bu nahoş tesirin zail olabilmesi korkusuyle daha iyi görmekten çekinerek kütüphanenin kenarına bıraktı.hiç bir vakit sevmemişti. ben de bir yerlere.. kovuldum. «Meselâ hizmetçilerden birinin bir manalı işaretine gülmüştür. Oh! bak.. Sen beni bırak da kendinden bahset. derslerini de bırakmıştın. Ahmed Cemil bunda da. Ah! Zavallı hülya esiri!.Lâmia’yı ağlıyor tevehhüm ediyordu... Demek resmi de var? Bir resim ki Lâmia saatlerce onun temaşasına dalmış olacak! Hüseyin Nazmi kütüphanesinin çekmesinden çıkararak resmi uzattığı zaman Ahmed Cemil bunu bir an evvel görmek tehalükiyle almakta acele etti.. Arkadaşının bu sözü Hüseyin Nazmi’ye istizah etmek istediği şeylere dair sual iradı için cesaret verdi: — Hakikaten... Artık kalbinde ateşten bir pençe ile o nişanlı için tahammülünü aşan bir kıskançlık duyuyordu. sen ne yapacaksın?.

kütüphaneye giderek çekmeceyi çekti. Ahmed Cemil de yalnız kalmakta acele ettiler. o yalnız bir şey için çalışmakta devama kuvvet bulabiliyordu. Onların ikisini dtıdak dudağa tahayyül etti. Alarak utanılacak birşey yapıyormuş. Bundan sonra kimin için çalışacak ? Nasıl bir ümide hayatını vakfedecek ? Arkadaşından intişar eden yeis havası artık Hüseyin Nazmiye de sirayet etmişti. o saatte Ahmed Cemil Eyüb’e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. Onu pek iyi görmemişti. ba-ğırmamak için yastıkları ezerek. açık duran çekmeceye fırlattı: «Ah! Bir gece yine burada nasıl bir ümit ile uyuyanıamıştım. Bu akşam iki arkadaş hayat-ı refikanelerinde belki birinci defa olarak yekdiğerinden sıkıldılar. Ondan uzak bulunacak olursa yesinin ezasını daha az Eyüb’e gitmek üzere köprünün Haliç iskelesine iniyordu. Kapısını sürmeledi. Okumak?. bir sirkat ika ediyormuş korkusuyle muma yak-‘laştı ve baktı: «Güzel değil!» diyordu. uyuyamayacağını biliyordu. Sonra birden zihninde bu resmin sahibiyle Lâmia’yı yanyana. şimdi o şey Lâmia da. bunlar bütün yaşamamış yahut yaşamaktan yorulmamış adamların sahte şiirleri. Tayin edemediği bir sebeple bugün Eyüb’e. Gidip güya ona: «Bak! . o sevgili kitaplar. Bir aralık aklına resim geldi.» diyerek arkadaşını yalnız bıraktığı vakit Ahmed Cemil büyük bir azaptan kurtulmuş gibi bir nefes aldı. Şimdi kardeşiyle kendisinin hayatında bir başka türlü mücaneset görüyor. bu ümüitsiz gördüğü arkadaşın yanında kendi ümitlerine dair söz söylemekten sıkılıyordu. sahte felsefeleriydi. Hüseyin Nazmi onu yalnız bırakmakta. orada yüzü koyun. şimdi kalbinde feveran eden canavar kıskançlığıyle vahşî bir yeis içinde kendisini yatağa attı. Hüseyin Nazmi resmi oraya koymuştu. Bütün şiir ve felsefe işte şu dakikada onun bu melal ve yesinde muhtevi idi. onun için o ülünün hatırasıyie kendi mahrum hayatının arasında her vakitten ziyade bir rabıta keşfediyordu. yalnızlığından emin olmak istiyordu. açık penceresinin yanma oturdu. Artık bunların hepsinden nefret ediyordu. Resmi. güya içinden bütün hayatı kemiklerini kıran bir ıstırap arasında mengenelerle.. Sabahleyin kütüphanenin açık odasından Hüseyin Nazmı baktığı zaman arkadaşını göremedi. çekiliyormuş gibi kollarım kıvırdı. bundan sonra ne yapacağını bilmiyordu. bir daha görmek istedi. İkbalin mezarına gitmek için ihtiyaç duymuştu. O zaman onunla aynı çatının altında bulunmaktan elîm bir azap hissetti. Hüseyin Nazmi: «Şayet okumak istersen kütphanenin anahtarları oradadır. şimdi o da kendisinden bahse cesaret edemiyor. kendi kendisine: «Şimdi ben burada yeisimle zehirlenirken o yukarıda yine bahtiyarlığından gülüyor» dedi.Evet.. O zaman vahşi bir kıskançlığın müthiş ateşini duydu.. Ah! o geceden ne kadar uzaklardayım!» diyordu.. kolkola gördü. soyunmadı. yorganları parçalamak isteyerek kıvrandı.. elinden gidiyordu.» diyordu. «Ah! sabah olsa da buradan kaçsam. ibaşını tuttu.. O şairler.

«Sen de mi..Ben de senin gibiyim. belki henüz toprağı kuramamış kabri büsbütün ölmemiş bir hasta yatağı gibi şifaya muntazır mütereddit bir eda ile uzanmış yatmıştı.. kendi kendisine: «Evet. ben dikişimi dikerken kendimizi mesut zannettiğimiz zamanlara benzer bir refakatle fakat bu defa ebedî ve mesut bir rafakatle. madem ki yaşamak için bir . Onları Ali Şekib’e havale ediyor. o kadar genç öldüğüne teessüf etmemekli-ğin için sana kendimi göstermeye geldim. bütün hayatının acılarını lâtif bir gayş ile uyuşturmuştu. Eyüb’ün tenha sokaklarından geçti. perişan güneş kırıntıları toprakların siyah ratıp rengine dökülmüş. güya bu hoş sükûn köşesine bir hayat tebessümü yollamaktan utanarak. Ahmed Cemil bu sözleri işitiyor. insanlardan eser görülen taraflarından kaçtı. o hayale bakarak gözleri bu defa — bir kırılmış hayatın matemine tahammül için karar verildikten sonra akan sakin. Seninle burada iki kişi yanyana. güneşin altında. şu parmaklığın yanında. bu toprakların yumuşak kucağında. tesliyet ve istirahat veren yaşlarla — burada. seni de yatağımın yanına alarak beraberce. burada yalnız Ölüler arasında dolaşmak istiyordu. karşı karşıya. bir çocuk mezarıyle gençliğine doyamadığı için başını bükmüş gibi duran bir genç kadının mezar taşı arasında îkbal’in henüz taşı dikilmemiş. yatardık!» diyordu. Ahmed Cemil orada durdu. O vakit kendisiyle annesi kalıyordu. parmaklıktan baktı. Zaten artık hayatında zor işler bir evle matbaadan ibaret kalmıştı. fakat içeriye girmek için cesaret bulamadı.. Burada. hâlâ mağmum gözleriyle gülmeğe çalışarak — o son def a-ki nazariyle bir tebessüm yollayarak — bakıyordu. sana da biraz yer açmak için sıkışarak. Buradan ayrıldıktan sonra Ahmed Cemil kalbinde bir hif-fet hissediyordu.. haniya bir vakitler sen kitabını okurken. İkbal’in mezarına yaklaşınca bacaklarında bir zaaf hâsıl oluyor. son bir öpüşme içinde birbiri için ağladılar. elenerek muhteriz. oraya mümkün mertebeye genç vâsıl olmak için yavaş yürüyordu. yaşları kuruma-mış. Birer yeşil sütun gibi uzanan iki servinin fevkinde süzülerek. bilsen ne hoş bir hayat. kardeşim? Sen de benim gibi hayatın fena bir latifesine mi tesadüf ettin?. güya bu mahrem gençlik yatağının üzerine pullu bir tesliyet sütresi çekmek istemişti. sükût ve ârâma nasıl yakın bir saadet var!. Şimdi buna da çare buluyor. îki tarafı parmaklıklarla1 çevrilmiş mezarlardan bakan taşların nigâhı altında yürüdü. Bütün münkariz emelleri için artık mustarip değildi. işte orada idi. Oh! Bilsen burası ne kadar rahat! Şu muhteriz. Şimdi gözlerinin önünde bu kabir açılıyor. Güya o ziyaret. İkbal başını kaldırıyor. Nihayet onun taze kabrini kucaklayan mezarlığın önüne gelince durdu. bir umumî vekâlet ita ederek meselenin tesviyesini onun reyine bırakıyor.» demek istiyordu. İkbal’in o makberden çıkan sesini duyuyordu. ona daha. şu derin sükûn içinde. bütün zorluklara karşı türlü kolaylıklar icat ederek çare buluyordu. Artık her şeyi tesviye için zihnen karar veriyor.

Ahmed Cemil onun şimdi . sonra birdenbire sırrını tevdi ihtiyacına mağlûp olarak paraları titreye titreye mendilinin ucuna sararken Ahmed Cemil’e anlatt: — Bu kâğıdı anladınız a... yine onun için feda ediyorum.. Bu sesi tanıyarak başını çevirdi. Onun birden o tebessümü uçtu. Ahmed Cemil sarraftan aldığı izahatı Raci’nin zevcesine teşrih etmek istedi.Pacağım?» diyordu.... yan tarafa bir adım atmak istedi. yaşlar tamamiyle boşanmıştı.-*” JsaDialı caaaesını çıkıyordu.. iyi yapıyorum. — Yüzünü örten peçenin altında ağlıyordu — onunla bir vakitler bu kâğıtlar için kavga etmiştik.. kaç kuruş ediyorsa tamam alayım da. karşısından Vehbi bey geliyordu. Şimdi.. Ye-nicami avlusundan geçerek imarethanenin önüne gelmişti ki bir kadın sesi «Beyefendi» dedi.. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. Fakat artık vakit kalmamıştı. Ah!. günler geçerek muhakemesine hüküm geldikçe intikam almak ümidi tezelzüle uğramıştı.. Ah! bilseniz. buna mukabele etmek için mücbir bir arzu duydu.. kendi kendine: «İkbal sağ olaydı demek o da affedecekti.. Fakat zihninde müziç bir endişe vardı. Ahmed Cemil yüreği ezilerek ayrıldı. değil mi?. O vak’adan sonra onu hiç görmemişti.. «o lâzım değü. onu hiç affedemeyeceğim. bir valide var. şimdi nasıl mağlûp çıkıyordu! Yoluna bir Vehbi beyin tesadüfü bütün hayatmm mecrasını tebdil etmişti.. biri müstehzi tebessümüyle... bu halde. bakınız.. Matbaanın önüne geliyordu... ölüme benzeyen bir hayat ile yaşamakta devam ederim.. Onları hâlâ saklıyordum. şuna bakar mısınız? Kadın bir sarraf dükkânının önünde elinde bir demiryolu kâğıdını göstererek: — Bunun hesabını anlayamadım. ikisi de yaklaştıkça yekdiğerine mağlûp olmak istemeyerek gözlerini indirmiyorlar .» diyordu.. durmayarak geçti.. diyordu. O başını sallıyor. sonra o söyledikçe anladı: — Beyefendi rica ederim. fakat hekimlerin kat’i ümit ettiklerini anladıktan sonra. dar kapısından dehlizi gördü. Hissiyata taallûk eden şeylerde erkekler kadmlannne kadar dununda!. Ahmed Cemil o istihza tebessümünü gördü. Bu müşküllere zihninde karar verdikçe: «Ah! yalnız o herif kalıyor! Ona ne ya. size tesadüf ettiğime ne kadar memnunum!.. O zaman istikametini tedbil ederek geçmek lâzım gelirken o alevli gözleriyle doğrudan doğruya Vehbi beyin önüne yürüdü.nız kardeşinin hâtırasını belki rencide edecek şeyler tahaddü-süne sebep olacağını anlamış. Nedim’in kâğıtlarından biri...» diyordu. j. Buradan nasıl geçmek emelinde idi...sebep var. Birdenbire kalbi büyük bir heyecanla çarptı. elinde olmaksızın başını çevirdi. değil mi efendim?.. öteki kinden tutuşmuş nazariyle bakışıyorlardı. Bu cadde!. birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve adavet feveran etti.. evvelâ karşısındakini tanıyamadı.» diyordu.... buna mağlûp olmamak. Fakat artık birini feda etmek lâzım geldi. bundan tahammül edilmeyecek bir eza hissetti. Zevcimin hastahanede ölmesine müsaade edemezdim... Artık ikmal edemedi. zannediyordum. Yavaş yavaş birşey yapamayâctgînî|yal.

O hikâyesini tekrar etti: — Ne olacak. münkesir aşkının feryadı. şimşek gibi gürültü ile çakan bir tokatla Vehbi beyin yüzüne çarptı. Bu tokat!. Hüseyin BaMai ve Siyah — F.. dedi. Said’le gülerek dinliyorlardı. daha sonra: — Ha. şimdi senin herifle Hüseyin Baha efendi tutuştu. el. ona bir kelime söylemek zamanını bırakmaksızın çevrildi. artık âdeta eğlenerek anlatıyordu. hususiyle o tekmeyi. bir saniye kadar durdu. mümkün olursa haciz.muş bir kuvvetle vurmuştu: öyle ki Vehbi beyi dükkânlarının kapısının önünde hava alan kitapçılar.! Sahih Lâ-mia’yı da kaybediyor mu? Hayatında dünkü gece bir fena rüya değil miydi? O vakit hakikatin bütün acısı tekrar uyandı.. İkbal’in faciası. «Ne var?» dedi. birden bu muvakkat neşve güya damarlarında dondu. haberiniz yok. Bir aralık dükkânın camlarından Hüseyin Nazmi’nin geçtiğini gördü. Ahmed Cemil iade etmiş oluyordu. Güya bu tokatla bütün elem yüklerini silkip atmış gibiydi. Ahmed Şevki efendi Vehbi beyin kararı veçhile Hüseyin Baha efendiye vereceği maaşı bu ay kesmek istediğini. Bununla nice hazmedilmiş tahkirleri. mecruh aşkı kalbinde feryad etti: Ah! Lâmia. Nihayet Ahmed Cemil de tasavvurunu söyledi: O da ev ile matbaa meselesinden dolayı dâvaya Ali Şekib’i tevkil edeceğini anlattı. hayatında münkariz olan neler varsa. Ahmed Şevki efendi netice vehamet kesbederse kendisinin de mutasarrır olacağını düşünmek istemeyerek sevmiyor.sararan çehresine: «Bana mı gülüyordunuz?» sualini fırlattı. Ali Şekib’in dükkânına girdi.. Hattâ arkadaşının dükkânına girerken tebessüm ediyordu. hepsinin birden toplanan yeisile dolu olan bu.. etrafını almak üzere yaklaşan halktan kaçarak matbaasına ilerledi. Orada Ahmed Şevki efendiyi ortalarına alarak Ali Şekib. yolcular düşecek zannettiler. O hayretle baktı. bir akşam bu mülevves mahlûkun ağzından dökülen levsleri. zevkinden gülüyordu. kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. Vehbi bey şu dakikada sol yanağından muzdarip olmalıdır. Ahmed Cemil güya halkı oraya biriktiren bu vak’adan amil değilmişçesine sükûnla ilerliyordu. sonra cevabını beklemeksizin. sonra gülümseyen. Düşmedi. sahiib-i imtiyazın ömründe belki birinci defa olmak üzere hiddet ederek dün matbaada aralarında münazaa tahaddüs ettiğini en küçük teferrüatiyle. Ahmed Cemil gülüyor. ailesinin mahvolmuş saadeti. hepsi bu hayatın olanca acıları o tokatın içinde idi. Nihayet dâva. ikisinin de taklitlerini yaparak.Ahmed Cemil’in bütün. Onu görünce hep bir ağızdan «İşte!» dediler. mahvolan emelleri. fakat sallandı. 15 ha efendinin gözlük perendejlerini tadat ederek anlatıyordu. neticesiz kalmış bir meslek hülyasının hüsranı. . gazetenin tatili. bu kabir ziyaretinin sükûn . ona tâ kalbinin kan döken cerihasından kop.. Şimdi kalbinde büsbütün bir hiffet duyuyordu. hepsi tekrar başlaması için Ahmed Şevki efendiye baktılar.

» demek isteyen. belki kırk sene. burada dünden beri MAI VE SİYAH 227 tazyik ede ede kendisini hasta eden ıstırap feryadını salıvermek mümkün idi. Ah! Bundan sonra yaşayacağı seneler.» diyecekti. ve salıverdi. kitaplara. kadar hülya esiri olmuş _idi! ~”~ . duvarlara kendisini görmekten malızuz olarak mütebessim bakıyor gibi duran mektepte yapılmış levhalara ıbakti. ateşler içinde yanan başını bu soğuk demire dayadı. ‘ bu bütün ufak tefek. yalnız onun idi. yalnızlığından emin olmak için kapısını sürmeledikten sonra bütün buradaki hissiyatına mahrem olan şeylere. gözlerini kapadı. o matemlerinin mültecasına koşmak için çıktı.zaman içinde hayatın ne zâlim sillesine uğramış idi! Daha hayatın henüz mukaddemesinde iken bundan sonra kırılmış emellerle.. aczin_ve_yeisin meftuniyetiylejakan sıcakjveJu^daiûlaJar. bazan ondan kaçmak isteyerek. ümidsiz senelerin kuru geçişi içinde kırık bir hayatı sürüklemek onun için ne büyük bir işkence idi. İkbal’i. «işte ben seni bu omuzlan çöktüren yüklerle yaşayacağım. gülmemek için sebepleri olmayan arkadaşların arasında duramadı. Bu duvarlar. uçup silinerek zihninin içinden geçiyordu. başını. zihninin içinde bir şimşek tekerrüriyle birbirini takip eden levhalar gibi sonsuz bir silsile şeklinde görüyordu. Evet. Şimdi bütün matemler hep birden uyanmış idi. Babasının vefatmdan sonra geçen beş senelik . onun. merhamet arayan şaşırmış gözlerle baktı. unutulmaz matemlerle istikbalin önüne çıkacak.. o zaman yine babasının. Yataklığın sütununu tuttu. o tokatm itminan ve tes-liyeti birden silindi. kısık bir inilti gibi başladı. o nasibsiz.. bana her vakitten ziyade gülünüz.. Artık kuvveti kalmamıştı. şimdi evine. «bu gün sizin tesliyetinizin kollarına başka bir ıstırap ile geliyorum. ^ 19 Odasında büsbütün yalnız kalmak.la ağlıyordu. Ikbal’in. burada yalnız kendisinin haya-¦ tından başka bir şey yoktu. Lâmia’yı. artık burada.hediyesi. bunlar bi-ribirine karışıyor. babasını. Bu evvelâ boğuk. bu mini mini kö-/ şecik. kim bilir! yirmi sene. bazan melûl bir eda ile yavaş yavaş..ancak beş senelik . / ne sıkılacak arkadaşlar vardı. sakin ve âheste^yaşlarja. şu minderle yatak. Lâmia’nm çehreleri birer birer. senelerden beri onun kalbiyle birlikte i çarpmış. onun hayatının nefesiyle teneffüs etmiş. Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir.. / /«Nasıl yaşıyacağım?» diyordu. Bu odacık. sönmüş hülyalarla. Şimdi ağlıyordu. burada hiç utanmayarak nefsini zabta lüzum görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sâkit fakat müşfik mahrem dostlarını önlerine serebilirdi. arkadaş resimlerine. onun hüvi-/ yetiyle tahamnıür eylemiş idi. _Ne^ için bu. Burada ne utanılacak yabancılar.

. O zaman eserini düşündü. onunla nasıl ümidlerin tahakkukunu temin edecek zannetmişti. Bu.Jiay.. Bir vakitler bunun için neler kurmuş.. Bunu.. . o halde buna ne lüzum var?. İdindi yalnız bu eser.. Bu eserden nefret ediyor.Biraz hayatın maddiyetini düşünmüş.ayrıljnak^^niardjjijbir nişane bile bırakmamak için ihtiyacı vardı.» deyişlerinden nasıl üşüyecek. aramaksızın hemen bir yerinden açarak baktı. ^n_y£_ruJhunj^jbjTak_mıs_jdi. o defteri — bir vakitler eline aldıkça PF^ 2’28 MAİ VE SİYAH göğsünü gurur ile şişiren o defteri — bugün bir ölü yadigârı gibi soğuk bir hisle aldı.. daha sonra müebbed bir nisyan! Yalnız onbeş günlük bir mes-tî lezzeti için ne tahriklere hedef olacak. Onu da öldürmek. Şimdi Raci’yi haklı buluyordu. İşte şimdi Hakikatin insafsız rüzgârları üzerinden geçtikçe o hülyaları hej) birer birer düşünmüş. Fakat. bu son malûl dimağ nişanesi kalmıştı... ahmakça bir hülyanın galat rüyetiyle malûl gözlerine başka türlü görünen matbuat âlemine attıktan sonra ne olacaktı? Bunun neşvesi ne kadar sürecekti? Bir hafta.. O artık ölmüş bir çocuğun boş ve soğuk gömleğinden başka birşey miydi? Yazıhanesine gitti.. Ah! Artji^ulyajarından^ büsbütün . mademki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk dünyası bir yalandan başka birşey değilmiş. bu toprak parçasının üstünde bir şür bulutuna sarınarak uçmak için çalışmamış olsaydı bugün bu kadar mağlûp olmayacaktı. ötekiler gibi bunu da mevcudiyet sahnesinden kaldırmak istiyordu. o biçare malûl dimağ. kendisine ne kazandırabilirdi? Merak ederek bir göz atacakların ka-yıdsız bir tebessümünden... onu şuracıkta en küçük bir yaşamak arzusundan tam bir mahrumiyet içinde bırakmış idi.at vücude getirmiş idi.bir. fena bulmaya hazırlanmış beş on arkadaşın ağzında yalan tebriklerden başka bu eserden ne ümid olunabilirdi? OJbuna hayatının en_güzeLBagŞasıru_feda etmiş. okumak için bir heves duymadı. Halbuki o. okumadı. şimdi ondan bir soğukluk tereşşüh ederek vücudunu üşütüyordu. Kendisini öldüren bunlar değil miydi ? Sonra onlar da ibirer birer ölmüşlerdi. kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu. Ah! Bu eser!. belki onbeş gün. kendisine sahte esaslar üzerine Jturulnmş .. ne hasetlere tesadüf edecek! Gözlerinin içi size temin ettikleri şeyin zıddiytle gülen bir takım adamların «Bu ne ulvî şiir!. evet o malûl bir dimağdan başka birşey değildi. Ah! Bu eseri! Fakat şimdi ona ne lüzum var?. bu küçük defteri avucunun içinde muzır bir böcek gibi sıkıyordu.. Bu eserden neler beklemiş. kapadı.. / En küçük sebepleri en büyük hülyalara kâfr* addetmiş. şimdi mademki artık Lâmia elinden kaçıyor. ondan neler beklemiş idi^f Şimdi o kadar çocuk olduğundan utanıyordu.

Birden aklına birşey geldi.. Bir iki satırım okudu. Artık hayatında işte yalnız bir hakikat kalmıştı Emelsiz.. sefil bir hakikat. Beş sene evvel hayata uzun kumral’ saçlarıyle. son bir ihtizar feryadıyle şerha şerha yarılarak söndü. Şimdi esmer. sobasına koştu. evvelâ bir yaprak kopardı. bükerek attı. «Ah yalan şeyler!. kopmanıakta ısrar eden diğer bir yaprakğı kıvırarak. Ah! Bu yalan! Hayatının en büyük yalanı!. Şimdi bunlardan tüterek intişar eden duman Ahmed Cemil’in gözlerini dolduruyordu. Ahmed Cemil bir hande ile bakıyor. O zaman Ahmed Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla farkedilen yazıları derin derin süzdü... münevver gözleriyle giren Ahmed Cemü’in yerinde şimdi yanakları çökmüş. Kâğıtlar böyle yaprak yaprak teakup etti. bunu soktu.. dudakları hayatının matem acısıyle takallüs etmiş harap bir vücut. geçtiği yerde külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda. o güya ıstırabından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça Ahmed Cemil’in şiirinin şu intiharı temaşasından cehennemi bir zevk duyuyordu. Tamamiyle yanması için bekledi..» diyordu. onun azap ile kıvranışından haz ala ala yakmak için bu birikmiş kâğıt parçalarından. buruşuk bir meyyit siması gibi serilmişti.. Sobanın kapağını kapadı. şimdi esmer bir kül tabakası şeklinde duran bu kâğıdın üzerinde bir beyazlıkla beliren yazılara bakıyordu. kâğıdın her tarafından birer küçük alev çıktı. ..Kemiklerini kırarak biribirine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri avucunun içinde sıkıyor. Bir yaprak daha kopardı. ateş kâğıtların arasından kayarak. Ah sahte şiirler!.. şu elindeki defteri yavaş yavaş. gözleri tâ nihayette bir yabancı yazının müphem şekline tesadüf etti: Tebrik ederim. üzerlerinden bir kırmızı rüzgâr uçtu. kâğıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti. bu son yaprağın üzerinde de alevden bir rüğgâr esti. O zaman Ahmed Cemil iki eliyle defteri ortasından ayırdı. bir an içinde kıpkırmızı oldu: sonra çıtırdayarak.. «Hebrik ederim!» Bu sözün aksi kulaklarının içinde bir zehirli yılanın ıslığı gibi soğuk bir ürperme akıtarak geçiyordu. birdenbire duyulmuş bir acı ile kıvrandı. Bu. kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kâğıtlarla dolmuştu. eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu. kâğıtlar küçük bir çıtırtı ile harekete geldi... sıktıkça garip bir lezzet alıyordu.. Onu yaktığına. kat’î bir netice ile tamiri mümkün olmayan bir hatime ile bütün hayatının yalanlarını boğup öldürdüğüne tam bir kanaat duydu. onları okumak istedi.. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. köşelerde daha yakacak şeyler arıyordu. üryan. ümitle. sonra yer yer sarardı. artık emellerinin silsilesine onunla şu sobanın içinde hâlâ çıtırdayan bu küllerle bir hatime verdiğine. Ah! Yalan!. nihayet son yaprağı attı. Artık duman azalıyor.

uzaktan MAI VE SİYAH Ü3İ bir hayalin zemzemesi gibi bellisiz bir neşideyi işitmek veh-miyle titredi. karşısında. kendisine sakin bir hayat ihzar edecek yerlere baktı. hayatının zaptolunamayan şiirlerine fasih bir tercüman gibi gelen bu naşidenin bediî esirini kaçırmamak için sahibini görmek istemeyerek dinlerdi. öyle mi? O da gidecek. gözlerini bu haritanın çöl deryalarına dikilerek. O zaman birden aklına bir gün arkadaşıyle Taksim bahçesinde ellerine ilk aldıkları şiir mecmuasından okudukları par-»<ga geldi. yazıhanesinin üstünde. sonra indi. mü-sekkir bir garabet hissolunan bu sesden bütün kalbinde hissedilip de mahiyeti tahlil imkânından kaçan hissiyat ona refakat eden bir ahenk ile uyanır. diyordu. iniltisiyle boğularak. arkadaşıyle çocukluktan beri başlayan tezat silsilesini ikmal edecek. «Mezaristanım başka ‘bir hayat hengâmesinin mahvolmuş kuvvetleriyle dolu. Evvelâ uzaktan pest ve derunî bir şikâyet başlamıştı. Çekmesini açtı. o da o mahvolmuş kuvvetlere iltihak edecek. kâğıtlarının arasında araştırdı. oranın asude hayat vehmi onun çıplak manzarasının hayali içinde bir sesin tesiri arzın fevkinde bir şey oldu. mektepten mezuniyet şahadetnamesini buldu. Bir arap sail vardı ki haftada bir gün öğleyin ile ikindi arasında Süleymaniye’nin bu tenha sokağında Ahmed Cemil’in güftesini zaptedemediği acı bir neşide ile geçirdi.Bu vücudu ne yapacak? Onu kaldırıp atmak için ne büyük arzusu vardı! Fakat ona tasarruf hakkı başka birisine ait idi.. bir müddet güya kanatlarıyle topraklarda sürüklene sürüklene çırpındıktan sonra meyus ve mütehas-sir bir .. o da. Ne yapmak lâzım geleceğine artık karar vermişti. Fakat o ümitlerinin arkasından koşmak için giderken bu ümidlerinin inkırazından firar edecek. bununla vilâyetlerden birine gidecekti. fakat henüz ölülerimin silsilesi bitmiş olmadı. kuvvet vermek isteyen bir nazarla gülümsüyordu. «Öyle bir yer ki önünde ardında. orada hayalinde uyanan âlemin temaşasına dalarak düşündü. yabis. yer yer birer ıstırap şehi-kıyle. Burada hareket etmeyerek. Hüseyin Nazmi gidiyor. o kadar -uzak ki fikrim şu geçen hayatıma yetişemesin.. O ses yaklaşıyordu. O evde bulunduğu zaman başka bir cihanın başka bir tarzda yaratılmış bir mahlûkuna mahsus.» diyordu. açarak okudu.. sonra yavaş yavaş. Bugün şu haritanın beyanını temaşası. medid bir çöl olsun.. harita kendisine bakıyor. saatlerin geçtiğini farketme-yerek nefsinden tam bir tecerrüt içinde duruyordu..» Bu silsilenin tamamiyle bitmiş olması için yalnız kendisi mi kalmış idi? İşte o da gidiyor. O zaman çehresine son bir yeis azminin metaneti geldi. Kendi kendisine: — Bir yerlere gitmek. yabancılığında lâtif bir vahşet. O zaman yazıhanesinin önüne oturdu. Gözleri bir aralık arkadaşının gideceği yerleri dolaştı. mecruh bir güvercin gibi âciz bir hamle ile yükselmek isterken birden bir meftuniyet ile bir sükût içinde düşerek. üryan. solunda sağında çöl.

muz fidanları görülüyor. birbirini kovalamaktan yorgun düşerek bîtap bir visal busesiyle dudaklarını uzatıyor. bu hayal âlemi. güya koşmaktan. o beyaban. zaptedilmeyen lisan ile o ses güya Ahmed Cemil’in babasının matemine.. O vakit. çıplak vücudlarıyle kumluğun ortasında bu tenha asude hayata tesliyet gönderen bir selâm ile yeşil başlarını kaldırırken uzaktan develer. yorgun ve aksak yürüyüşleriyle süzülen bir bulut şeklinde ilerliyor.. bir saniye kaldı. göğsünü parçalayan son bir feryat ile başını kaldırdıktan sonra son nefesi bir figan gargarası içinde sönüp gidiyordu. ikisi bu pâkize sema ile o saf beyaban tâ orada. ensicesi sökülerek kan saçılıyor gibiydi.. bir tehevvür nâlişi. İşte Ahmed Cemil’in bütün nasibsia hayatına lâyık iltica ve huzur köşesi. hemen evin kapısında tekrar uyandı. yırtılıyor. o zaman. bu defa yeni bir hayat ile. Bir dakikalık sükût içinde şimdi nazarında hayatı için tasavvur ettiği o çıplak sahne canlandı. müthiş bir irtifada. bir me-raret tuğyanı vardı. hiçbir şey işitilmiyordu. o ses tekrar işitildi.. vakit vakit parlayan sönen kandiller döküldü. artık kendisini zaptedemeyerek. îkbal’in mezarına.. Bir müddet bir memat sükûtu. Daha sonra bu beyabanın üryan vahşeti içinde kaybolmuş birer kafile şeklinde öbek öbek hurma ağaçları. görülmez bir telâki noktasında yetişiyor. sonra bir müddet. nihayet bir ses enkazı üzerine-göğsü yarılan bir bulut parçasından hafif yağmurlar boşanmaya başladı. güya o havaî fişenkten kırık dökük. inecek mi. birdenbire ateş almış havaî bir fişenk şeklinde çıktı. saf ve mücellâ güneşle kaynayan bir gök altında bir nur deryası içinde kaynaşıyor zannedüen çöl. MAI VE SİYAH bir güneş bütün şaşaasiyle beyaz bir hacle fanusu gibi şu visal bezminin üzerine saadet zilâlini döküyor. Ah! o sema. tâ yukarıda da berrak. beyaz ve parlak bir kum safihası ki şaşaalarla çalkalanan sema altında sonsuz uzaklıklara firar eden o ufka yetişmek için koşarak tâ ileride fark olunmaz. dağınık bir sükût başladı. çıkacak mı. sönecek mi bilinmiyordu. Ahmed Cemil mebhut duruyordu. o güneş. Bugün bu garip neşideden duyduğu şey hiçbir tesirle mukayese edilemezdi Şu anlaşılmayan. bu öyle bir sesdi ki içinde bir kalb parçalanıyor.. bunlar süzüle süzüle. Lâmia’nın uçmuş hülyasına. Ahmed Cemil’in şu küçük hayatını bir mezarın soğuk havası istilâ eder gibi oldu. taze bir kuvvetle orada. ¦£SV... o kum deryalarının evlâdı.nazarla göklere gözlerini dikerek. sonra birdenbire patladı. Ahmed Cemil’in karşısında canlanarak yaşamağa başlayınca. lekesiz. Tiz bir feryad ile başladı. öteki kumların sinesinden fışkırıvermiş bir beyaz rüzgâr dalgası şeklinde bütün beyaz görünen atlarının üstünde beyaz harmanileri uçuşarak geçen bir süvari zümresi.. bir müthiş intırak ile dağıldı. Şimdi bu sesde vahşî eda. gidiyordu. şu . Nazarın imtidadı imkânı kadar uzun.. bu bir dakika içinde toir başka âlemin hayatını gördü. yükseldi. yükselen hamlesinin son kuvvetini sarfederek titredi. birer birer öle öle düşüyor.

acı hâtıraların medfeniyle. artık kulaklarına işte bu çıplak sahranın uzaklıklarında giden deve sürüsü içinden geliyor gibiydi.sobanın içinde hâlâ bir hayat bakiyesiyle çıtırdayan eserinin küllerine ayrı ayrı ağladıktan sonra bu hasta kalbin bütün elemleri. Ayağa kalktı.. acıları.tâ şu kadar bir çocuk iken bile vekarına muhalif . ölmüş emellerinin sakit türbesini orada kuracağım. Fakat bugün Ahmed Cemil artık annesinin karşısında susarak düşünmek için gelmiyordu.» diyordu. Odanın kapısını açtı. o daha küçük bir çocuk idi. bugün söylemek. Sabiha hanım ellerini dizlerinden dolayarak kilitlemiş.. fesinin kilim döşeme için kur’a sepetliği ettiğini hep birer birer tahattur etti. dimağına hücum eden o hâtıraları sükinerek defetmek istedi. ebedî bir sefer için. tahlil ve ifade edilmeyen dertleri için beliğ bir lisan olmuştu. annesinin yanma girdi. 234 MAİ VE SİYAH Ahmed Cemil bugün yanına girince annesini. Oğlunu görünce gözlerini çevirdi. bir veda nazariyle bu evi selâmlıyor gibi aşağıya yukarıya baktı. annesine son kararını haber vermek için geliyordu. Biraz durdu. Bu ruhunun enisi ve merhemi odacık! buradan ilelebet ayrılmak lâzım geliyordu. her gün geçtikçe gözlerinden katre katre boşanıyor zannedilen hayatı örtülü nigâhmı müphem bir noktaya dikmiş duruyordu. Ikbal’i kaybettikten sonra annesiyle arasındaki münase? bet her zamandan ziyade tehassüse meyyal bir rikkat kesbet-miş idi. Ah. burası nice tatlı. Göğsü ufak bir teessür ahiyle şişiyordu. taşlıkta İkbal’in tabutunu. o sade hayat içinde. her vakit beraber bulunmakla yekdiğerini kaybetmek korkusunu tahfif etmek isterilerdi. Bu valide kızanı kaybettikten sonra oğlunu da elinden kaçırmak tehlikesine karşı her vakitten ziyade titreyerek onun hep etrafında dolaşıyor. bunlardan ayrılmak icabediyor. geceleri fena bir rüya ile uyandıkça odasının kapısına kadar gelip dinliyordu. bu oda.. kararının metanetine zaaf veriyordu. bu ev.kadar nasıl mes’ut idiler! Lâkin daha sonra?. Tâ yanına kadar gitti. senelerden beri . Merdivenden inerken orada.. o vakitten beri mûtadı olan dalgın vaziyette ibuldu. babasının o günkü çocukçasma sevincini. o vakit ve ondan sonra babası ölünceye. İşte şimdi o da ebedî bir sefere müheyya idi. şimdi o ses artık büsbütün uzaklanmış hemen kaybolmuştu. ah! bu oda!. Ahmed Cemil artık tahattur etmek istemedi. Bir müddet sonra bu gaye haletine benzeyen hissiyat içinMAÎ VE SİYAH i» kaldı. onu bir tebessüm ile karşılamak istedi. buraya nasıl bir telâş ile taşındıklarını. Burada bu evin bütün hayatını tahattur etti.. azimete müheyya görüyor gibi oldu.. tatlı ve acı. oraya gideceğim. fakat onların hepsi kalbinin muazzez. öyle mi?. kendi kendisine: «Evet. bu hâtıralar kalbini şu eve kuvvetli rabıtalarla yeniden bağlamağa başlıyor. Bu iki mecruh kalb biribirine takarrüp için daha büyük bir ihtiyaç duyuyordu. muhterem servet hazinesiydi.

Ah! ben hayatın. Oh! ağla.ayağını atmak üzere idi. bunlarla bana kuvvet vereceksin değil mi?.. beni şu mukaddes. bugün Messajerie ile. bugün okşanmak. parçalanmış bir hayat duruyor. kardeşim var. Seninle uzaklara gidelim. anneciğim. biraz o yaşlar yüzüme. burada matemlerimiz var. Eski arkadaşını küçük bir hayret sayhasiyle selâmladı: Sen de mi gidiyorsun? Onun da yanında bir büyük yol çantası vardı: Evet. Annesinin yânına oturdu. o vücudu harap eden demir mengenenin arasında nasıl ezildim! İşte bugün sana hasta. değil mi. kendimize başka bir cihanda.. senin zavallı zayıf dizinin üstünde ağır çeken bu başın. kolundan birisi tuttu: Hüseyin Nazmi. babam var. başka mahlûklar nazariyle bakabilelim. Fakat burada değil.. Bugün dizinin. anneciğim? benimle beraber oraya kadar geleceksin. Ağlıyor musun anne?. şu muhterem göz yaşlarınla iyi edeceksin değil mi? 20 Ahmed Cemil Sirkeci’den validesiyle Seher’i sandala bindirdikten sonra iskelede eşyadan birşey kalıp kalmadığını anlamak üzere son bir teftiş nazariyle etrafına baktı. bu hitabı sıcak bir tesli-yetle kalbini yıkayarak tekrar etti: — Anne. yalnız bugün değil.gördüğü zamanlardan beri . ondan sonra. o kadar uzaklara ki nefMAİ VE SİYAH 235 simizi orada tanıyamayalım... anneciğim.. şimdi ikisinin de dudaklarında ne açılmağa ne kaybolmağa cesaret edemeyen acı bir tebessümle bakıştılar.. saçlarıma dökülsün. bir müddet öyle. In^ sanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler. mecruh. ne kadar ihtiyar olur-îarsaToIsunlar’ ylne~bazi~dâkikâlar vardır kî ânnelerine~sökula-rak çocuk plmak_isterler. ağla. Sandala . ölünceye kadar. daima.. beni yine öyle.. güya sekiz on yaşında bir çocuk gibi okşa.. sonra Ahmed Cemil: — Anne! dedi. sevilmek için ne kadar ihtiyacım var! Hususiyle çocuk olmak. Kolîarıy-Ie onun zayıf kuru vücudunu sardı. .. onların pâk ve mukaddes katra-ları altında şifa bulmak isterim. değil cai. tedaviye muhtaç olarak avdet ediyo-‘rum. busen o çocuk başından ne kadar farkı var! Bu çocukla o çocuk arasında kırılmış..... benim kendi ruhsuz cesedim var. Haniya bir vakitler beni dizine yatırır da saçlarımı okşardın? işte yine öyle yatayım. üç tane müthiş mezar ki yaşayabilmek için bunlardan uzak olmak istiyorum. sen beni bunlarla iyi edeceksin.aralarında vuku bulmayan bir şeyi yaptı. Ah! busen. Ben de Lloyd ile gidiyorum.. başka bir hayatta... gözlerini gözllerine dikti.. müsaade eder misin ? Senin dizine yatayım.. o mes’ut zamana biraz avdet etmeye nasıl muhtacım!.

Cemil.. gözlerini işgal etti. Bir sa t. Hüseyin Nazmi dedi ki: îki gün evvel tevcihat arasında tâyin edildiğin yeri gördüğüm zaman hayret ettim. merdivenlerden telâş ile inip çıkan halkı çözülen halatlar. Uzaklaşdıkça karşısında Cihangir tepesinden denize doğru inen bayır küçük mülevven taş parçalarından üzerine bir levha işlenmiş uzun. AJunetjCemil’in ağzında bu tebrik şu iki arkadaşın hayatını teşkil eden tezat zincirinin artık son halkası hükmünde idi. Birbirine söyleyecek birşeyleri kalmamıştı. teessüf ederim. Ahmed Cemil hafifçe elini çekerek cevap verdi: Ben de senin yine o günkü tevcihat arasında ümit ettiğin yerlerin en güzeline tâyin edildiğini gördüğüm zaman ¦ son derece memnun oldum. kimbilir hayatının belki sonuna kadar ayrılmak üzere olduğu bu yere tekrar ayaklarını basmak için şedit bir arzu uyandırdı.nin Sarayburnunu dolaşan Vapuru Hüşey. uzak bıraktıkça. Evvelâ. .Bu iki arkadaş aralarında o günden beri yavaş yavaş hâsıl olan bir soğuklukla şimdi birbirine karşı hislerine bir serbest seyelân veremiyorlardı. Hüseyin Nazmi’nin çantasını hir sandalcı kaldırmış. iki arkadaş tek^ rar birbiriı in elini sıktılar. elîm bir iftirak hissi duydu: bir his ki hemen o anda bütün azmini sarstı. arasıra ir: ses ile bu güriil-r tünün içinde herkesi sükûta davet ediyor gibi hiddetle bağıran düdük daha sonra etrafında limanın izdihamı. sonra arkadaşının elini tutarak: — Ne kadar uzak yer intihap etmişsin. bekliyordu. valdesiyle Seheri aşağıda kendilerine tahsis olunan yere yerleştirdikten sonra yukarıya çıktı. dedi. koşuşan gemiciler. Tebrik ederim. sandallar. sinesi ümit üe dolu. öte tarafta İstan-» bul tepelerinin üzerinde camilerin birer gümüş miğfer ile örtülü cesim başları yükseliyor.. yüksek bir duvar şeklinde yükseliyor.n Nazmiyi. hareket esnasında o dağ--» dağa iç’nde hiçbirşey hissetmedi. öteden parça parça kaçarak saklanıyor gibi görünen Beyoğlu sırtıyle Galata yokuşlarının üzerinden kalkmış mütecessis bir baş gibi yangın kulesi iri gözleriyle bakıyor. tekrar geri dönmek. fakat vapur bu izdihamı yavaş yavaş. Hüseyin Nazmi cümlesinin bakiyesini itmam edemiyor gibi biraz tereddüt etti. bir emel cihanın^ doğru götürürken Kızkulesi açıklarında bir batî meyi ile süzülerek yavaş yavaş ilerleyen Lloyd’un Süveyş hattına işleyen ağır gemilerde^ biri Ahmed Cemü’i kalbinde bir mezar ile son 236 M A I VE SİYAH yeis türbesine sürüklüyordu. dakikalar geçerek Ahmed Cemil’in nazarında bütün hayatının yegâne tahassüs mahfazası olan bu şehri ufkun lâcivert zeminine tersim olunmuş bir levha şeklinde bırakmağa başlayınca kalbinde birden. İstanbulla Gala-» ta arasında sıkışan bu deniz parçasını bir hayatın arbede yeri haline getiren bütün o hareket bir müddet beynini.t sonra Messajeri’. güya şu hayattan tahassürle iftirak ederek..

artık hiç bir şey görünmüyordu. etrafında sağma soluna. Burada saatlerce böyle. nihayet vapur hareket ettikçe vaziyetlerini değiştiren . kalbinde derin bir ye’is ile kendisinden kaçıyor zannedilen bu levhaya gözlerini dikerek. daha yüksekte yeşil tepelerin üzerine eteklerini sererek Marmaraya bakan Çamlıca. Ahmed Cemil orada. İşte güneş orada. nihayet büsbütün örttü.yerlerinden kaçışarak dalga-v larm içinde yüzüyorlarmış vehmini veren . Güneş görünmüyordu. Şimdi vapur biraz daha serbest ilerliyor. Şimdi Ahmed Cemil’in göz^ leri bulanıyordu. kenarlardan pembe. bakıMAİ VE SİYAH 237 yordu. Biraz sonra ayaklarının altında gizli bir hışıltı ile gecelerin sırlarını taşımağa hazırlanan suların üzerine geniş. bulutlar bu yakut kümeleriyle dolu tabak üzerine parça parça dökülmeğe başladı.. Vapur uzaklanıyordu.ha ileride topraklardan ayrılarak kendisini denize falıvermek istiyormuş zannedilen Fener. Moda. nihayet o levha üzerine bir tül geçirilmiş gibi donuk kaldı. sarı rişeler sarkıyor. ufkun sislerine boğuluyordu. Sabit. yemek için aşağı inmek istemiye-rek. güya bu yangın birden dönerek ortasında kırmızı bir tabak açıldı. al.nde uzanan ince boyları yer yer akşamın esmer havası içinde güya ihtizaz ediyor. bir tarafından erimiş bir yakut derecesi ince kıvrıntılı bir hat ile yol açarak akıyordu.minarelerin semalara fışkırmak isteyen birer beyaz fevvare şekl. artık görmeyerek bakıyordu. Bir aralık güneşin son bir ziya hamlesi feveran etti. dirseğini dayadı. artık bu manzaralar evvelkinden çabuk uzaklamyor. biraz da* . daha sonra büsbütün bulandı. kırmızı. Birden manzara değişti. güvertenin şu tenha halinde burada düşünmek için kalmayı tercih ederek. oturdu. musir bir veda ile gözlerini o levhadan ayırmı-> yordu. uzun bir gölge düştü. biraz yüksekte siyah bir küme o yangının üzerinde gittikçe koyulaşan esmer bir tak kuruyor.. orada siyah bulutlardan bir dağ yükseldi. semayı bu bulantı içinde karıştırdı. beride güneşin son ziyarıyle tutuşmuş camlarıyle kırmızılıklara bo-yanan İnsaniye. tâ o dağın tepesinde tutuşmuş bir orman gibi parladı. Bir saniye sonra yine değ:şti. başını avucunun içine koydu. Evvelâ o tutuşan menfez etrafında bulutlar kan tufanına boyanmış duruyor.Adalar. O vakit Ahmed Cemil vapurun kenarına. o vakit üzerine güneşin bir donuk rengi dökülmüş bulutlardan başka birşey görmedi. akşamın serin bir rüzgâriyle saçlan uçuşarak gözlerinin önünde hazırlanan geceyi seyre başladı. tâ Marmaranın denizle-t re dökülen ufkunda. Bütün denizi. altına üstüne deste deste sarı nurdan müteşekkil oklar fışkırdı. Yalnız burada gecenin soğuk ye’isini teneffüs ederek bütün . Yalnız o bulut yığıntısının yırtılmış sinesinde bir yangın müthiş. tahta kanepe-» nin üzerine oturdu. fakat düşünemedi. Başını çevirdi. parçalanmış bir dağ enkazı şeklinde yi-* ğılmış bulutların arkasında iniyordu. muhip bir yangın görünüyordu. Üsküdar.

Tâ hülya hayatının başlangıcında.. kana kana ciğerlerini onunla doldurmak istiyordu.. bahtsız ömürîJ Bir baran-ı elmas altında inkişaf ederek şimdi bir baran-ı dürr-i siyahın altında gömülen o solmuş emel çiçekleri!. bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hâtırası geldi. belirsiz bir lisan ile zulmetlerin sonsuz uzaklıklarına doğru serilerek onu davet ediyorn dn.. bu siyahlıkları semalardan! denizlere döktüğünü hissediyor. Mai bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz. işte bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir matem “kefeni değil miydi? O vakit den’ze baktı: Siyah bir deniz. bir siyahlığın içine. Yalnız ileride direklerle bacanın birer gece serserisi şeklinde yürüyen gölgelerine zulmetler içinde rehberlik eden vapurun kırmızı feneri bu siyahlıklar arasında açılmış uzak bir kırmızı göz gibi parlıyordu. Öyle bir gece ki gökler bütün kan-r dillerini söndürerek denizlere gayp âleminin gizli şeylerini dök^ mek için hazırlanmış gibiydi. oraya gidebilirdi. yarın MAİ V £1 o J. . bir daha çıkılamaz. Karanlığın için-* de Ahmed Cemil vapurun kenarında esmer bir köpükle kaynaşarak firar eden o siyahlıkları görüyor. yuvarlana yuvarlana açılıyor.. Bu siyahlıklar. ^____ doğacak olan a .. his adem vehmi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyordu. îşte. ‘¦ Bunların siyah kucağına atılmak.. kaim birer siyah yılan gibi kıvrana kıvran na.. işte.hayatının mihnetlerini dinlendirmek. Ah! Biçare hırpalanmış.» Ah! Bu den. MAÎ VE SİYAH 23S» 238 MAİ VE SİYAH Bu siyah bir gece idi. bu zulmeti zehirleyerek teşfye eden muğşi bir deva gibi içmek. altında mahuf.zin zulmetlerinde saklanan hakikatler.. Ahmed Cemil işte şu saçlarının arasında üşüterek geçen rüzgârın. Oraya gitmek.. Bir karar hamlesi. Dalgalar uzun.. görüyor gözlerinin önünden yağan bu siyahlık-‘ lar.. avdet olunamaz derinliklerine gitmek. den’ze döküldükçe bir sekerat zemzemesiyle boğulan bu zulmetler. asıl hakikat.. kanadlaruıı çırpa çırpa. yalnız ttr küçük hareket. Gözlerinin önünde o mai gece ile bu siyah gece tekabül etti: Mai ve siyah. mû-*-... ezilmiş hayat!. onların sukutu feşfeşesini işitmiyordu: Sanki bir baranı dürr-ı siyah! Birden. ümitlerinin incilâsı za-* manuıda Tepebaşı bahçesinde Halice bakarak seyrettiği mai gece ile o baran-ı elması tahattur etti.

şu siyah dalgaları kütle kütle sırtına alarak. Birdenbire silkindi.. kut ile zulmetleri tabaka/ tabaka yararak. Sahaflar..güneşin hayatın sefaletleriyle istihza eden ziyasından kaçmak* ilelebet bu siyahlıklar içinde sonsuz bir yoklukla mesut ve müsterih yuvarlanıp gitmek. annesini takip etti. yavaş yavaş.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu.. Anne!. du. O vakit titreyerek ayağa kalktı: «Geliyordum. ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır Yaşar Mutlu . sinirleri uyuşarak. uçurumlarına doğru iniyor vahmetti. Bunların siyah km Konu No. O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp lâtif bir gayş ile mest olarak.3 O Bunların s Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah www. şu kendisini çekip almak isteyen ademde».. bitmeyen bir su-..kitapsevenler.. İSTANBU! HAIK n<*. yavaş yavaş. İniyor. bir karar hamle-* si. : *2 ll> Kayıt No. Braille ‘n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinliyoruz Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beyenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi. yalnız bir küçük hareket. : 3 7”. Evet. niçin karanlıkta yalnız oturuyorsun? diyordu. t ayrılarak. muntazam bir ahenkle ademe tam bir teslimiyetle iniyordu. denizin o dipsiz.. Kütüphane. nasipsiz geçen hayatiyle şu fay-1 dasız vücut arasında bu denizin bütün siyah tabakalarını bir sed silsilesi gibi bırakarak tâ şu ummanın bir türlü sonu bulunmayan derinliklerine kadar inecekti. bu siyah geceden. Tâ yanıbaşmda bir ses: Cemil. ÜÖ dana y^ lerin bonsuz uzaklık..» dedi ve hayatta bir ümidi kalmamış bu çocuk.

ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara Bu kitaplar hazırlanırken verilen emeye harcanan zamana saydı duyarak Lütfen Yukarıdaki ve Aşağıdaki Açıklamaları Silmeyin Tarayan Yaşar Mutlu web sitesi www.C.Not: 5846 Sayılı Kanunun “altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler “ bölümünde yeralan “EK MADDE 11.Ders kitapları dahil.com kitapsevenler@gmail.”Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz. . T.com yasarmutlu@yasarmutlu.com Halid Ziya Uşaklıgil _ Mai Ve Siyah .com e-posta yasarmutlu@kitapsevenler. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.” maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir.com mutlukitap@hotmail.kitapsevenler.yasarmutlu.com www. braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset. CD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful