ULUSLARARASI İKTİSAT SORULARI 1. Merkantilizmde, dış ticaret politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hammadde ithalatının kısıtlanması B) Mamul mal ihracatının kısıtlanması C) Hazinenin altın stoklarının artırılması D) Serbest dış ticaret politikası uygulanması E) Uluslararası uzmanlaşma ve işbölümü 2. Adam Smith’in üzerinde durduğu “görünmez el” neyi ifade eder? A) Fiyat mekanizmasını B) Hükümet müdahalesini C) Serbest girişimciliği D) Serbest dış ticareti E) Teknolojik gelişmeyi 3. soru aşağıda verilen tabloya göre cevaplandırılacaktır. A malı B malı X ülkesi 80 birim 40 birim Y ülkesi 10 birim 20 birim 3. Tabloya göre, ülkelerin üretim maliyetlerine ilişkin aşağıdaki denklemlerden hangisi doğru-dur? A) 1A = 1/2B ve 1A = 2B B) 1A = 1B ve 1A = 1/2B C) 1A = 8B ve 1A = 4B D) 1A = 1B ve 1A = 4B E) 1A = 2B ve 1A = 1/2B 4. Bir malın üretim hacmi genişlerken firma içinden kaynaklanan etkilerle maliyetlerin düşmesi nasıl adlandırılır? A) Çoğalan maliyet B) Tam uzmanlaşma C) Eksik uzmanlaşma D) İçsel tasarruflar E) Dışsal tasarruflar

5. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre, uluslararası ticaretin yapılabilmesi için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? A) İç maliyetlerin (fiyatların) uluslararası fiyatlara eşit olması B) İç maliyetlerin önce artıp sonra azalması C) İç maliyetlerin önce azalıp sonra artması D) İç maliyetlerin sürekli azalması E) İç maliyet oranının uluslararası fiyat oranından farklı olması 6. İki ülkeli standart uluslararası ticaret modellerinde talep koşullarına yer verilmemesi duru-munda aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz? A) Ülkelerin yurtiçi maliyet oranları B) Uluslararası denge fiyatları oranının (dış ticaret hadlerinin) sınırları C) Uluslararası denge fiyatları düzeyi D) Hangi ülkenin hangi malı daha düşük maliyetle ürettiği E) Üretim olanakları eğrisinin şekli 7. Başka bir ülkenin malından talep edilecek bir birim karşılığında, ülkenin kendi malından tek-lif edilecek miktarları gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? A) Talep eğrisi B) Toplumsal kayıtsızlık eğrisi C) İç maliyet eğrisi D) Üretim olanakları eğrisi E) Teklif eğrisi 8. Aşağıdakilerden hangisi iki ülkenin teklif eğrilerinin kesiştiği noktada belirlenir? A) Uluslararası denge fiyatları oranı B) Yurtiçi maliyet oranı C) Dönüşüm eğrisi D) Ülkenin toplam kaynak arzı E) Teknolojik gelişme düzeyi 9. Uluslararası piyasalarda belirli bir malı ihraç eden tüm ülkelerin satmak istedikleri miktar, o malı ithal eden tüm ülkelerin satın almak istedikleri toplam miktardan düşük olduğu durum-da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Malın fiyatı değişmez. B) Malın fiyatı düşer. C) Malın fiyatı önce yükselir, sonra düşer. D) Malın fiyatı önce düşer, sonra yükselir. E) Malın fiyatı yükselir. 10. Dönüşüm ve toplumsal kayıtsızlık eğrisine dayalı bir modelde kapalı ekonomi dengesi hangi koşul altında sağlanır? A) Bir toplumsal kayıtsızlık eğrisinin dönüşüm eğ-risini kestiği noktada B) Dönüşüm eğrisinin içinde bir noktada

Faktör donatımı teorisi aşağıdaki soruların hangisiyle ilgilidir? A) Devlet hangi amaçla gümrük tarifesi koyar? B) Uluslararası uzmanlaşmanın yararları nelerdir? C) Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre üretim neden kârlıdır? D) Ülkelerin yurtiçi üretim maliyetleri neden fark-lıdır? E) Ülkeler arasında zevk ve tercihler neden fark-lıdır? 13.” ifadesi hangi teorinin temel sonucudur? A) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi B) Mutlak üstünlük teorisi C) Faktör donatımı teorisi D) Karşılıklı talep teorisi E) Teklif eğrisi teorisi 14. D) Ülkeler üretim teknolojilerine serbest olarak eri-şebilirler. . B) Malların faktör yoğunluğu farklıdır.C) Dönüşüm eğrisinin dışında bir noktada D) Dönüşüm eğrisinin bir toplumsal kayıtsızlık eğ-risine teğet olduğu noktada E) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin birbirlerini kes-tikleri noktada 11. C) A ülkesi emek ve sermaye bakımından zengin ülkedir. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher – Ohlin teorisinin temel varsayımlarından biri değildir? A) Ülkelerin faktör donatımı farklıdır. 15. A ülkesinde toplam sermaye miktarının toplam emek miktarına bölünmesiyle elde edilen oran. Dış ticaret teorisi analizlerinde dış ticaretin ülke refahını artırıcı etkileri nasıl gösterilir? A) Uluslararası fiyat doğrusunun dönüşüm eğrisi-ni kesmesiyle B) Uluslararası fiyat doğrusunun iç maliyet doğru-suna paralel olmasıyla C) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin dönüşüm eğri-sini kesmesiyle D) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin kesişmesiyle E) Uluslararası fiyat doğrusunun kapalı ekonomi durumuna göre daha yüksek bir toplumsal ka-yıtsızlık eğrisine teğet olmasıyla 12. C) Ülkeler arası talep koşulları benzerdir. “Emek zengin ülkeler. D) B ülkesi emek ve sermaye bakımından zengin bir ülkedir. sermaye zengin ülkeler de sermaye – yoğun malları daha ucuza üretirler. E) Üretim maliyetlerini kullanılan emek miktarları belirler. emek – yoğun malları. B ülkesinde aynı işlemin yapılmasıyla elde edilen orandan daha yüksek olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A ülkesi göreceli olarak sermaye zengin ül-kedir. B) A ülkesi göreceli olarak emek zengin ülkedir.

B ülkesinde sermaye lehine B) B ülkesinde emek. A ülkesinde sermaye lehine C) A ve B ülkesinde emek lehine D) A ve B ülkesinde sermaye lehine E) Her iki ülkede de hem emek. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda dış ticaret politikasının araçlarından biri değildir? A) Tarifeler B) İthalat kotaları C) İhracat kotaları D) İhracatta vergi iadesi E) Asgari ücret politikası .E) B ülkesi göreceli olarak sermaye zengin ülke-dir. 16. belirli amaçları gerçekleştirmek üzere ülkenin dış dünya ile olan ekonomik faaliyetlerine yaptığı sistematik müdahalelere ne ad verilir? A) Genel ekonomi politikası B) Merkantilist ticaret politikası C) Liberal ekonomi politikası D) Dış ticaret politkası E) Ekonomik kalkınma politikası 19. Hükûmetin. Bu sonuca ne ad verilir? A) Ricardo paradoksu B) Heckscher – Ohlin paradoksu C) Smith paradoksu D) Mill paradoksu E) Leontief paradoksu 18. gelir dağılımını hangi faktör lehine değiştirir? A) A ülkesinde emek. Aşağıdakilerden hangisi normal koşullarda dış ticaret politikasının hedeflerinden biri değildir? A) Köyden kente nüfus göçünü önlemek B) Dış dengeyi sağlamak C) Kalkınmayı hızlandırmak D) İşsizliği önlemek E) Hazineye gelir sağlamak 20. ABD üzerine yapılan bir çalışmada bu ülkenin emek yoğun mallar ihraç edip sermaye yoğun mallar ithal ettiği sonucuna varılmıştır. hem sermaye le-hine 17. B ülkesi sermaye zengin bir ülke ise serbest dış ticaret. A ülkesi emek zengin.

E) ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik çekişme. ABD’de tekstil ve giyim gibi sektörlerde çalışanların lobi faaliyetleri ile hükûmetin koruyu-cu önlem almasını sağlayan çalışmalarındaki temel amaç nedir? A) Bu endüstrilerde emeğin düşük verimliliği. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi geçmişte dünya ticaretinin serbestleştirilmesi üzerinde önemli ölçüde etkili olmuştur? A) En fazla kayırılmış ülke kuralı B) Bağlı ticaret anlaşmaları C) Gönüllü ihracat kısıtlamaları D) İki yanlı ticaret anlaşmaları E) Takas ve kliring 22. . Gümrük tarife anlaşmaları ile ortak gümrük tarifesi uygulanması aşağıdakilerden hangisi-nin uygulama alanını daraltmaktadır? A) Anlaşmalı tarife B) Gümrük tarife kotaları C) Otonom tarife D) Spesifik tarife E) Ad valorem tarife 26. asır boyunca B) 1990 sonrasında C) Dünya Savaşı öncesinde D) 1980’li yıllarda E) 1930’larda 23. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde dünya ticareti aşırı biçimde kısıtlamalara tabi tutulmuş-tur? A) XIX. C) Ülkedeki döviz yetersizlikleri.21. 25. B) Ülkenin ulusal ekonomik çıkarları. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayi malları üzerindeki tarifeler azaltılırken özellikle az ge-lişmiş ülkelerde bu malların serbest ticaretinin tam olarak sağlanamaması hangi nedenle ilgi-lidir? A) Az gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri emek yoğun sanayi ürünlerinin gelişmiş ülke piyasalarında önemli kısıtlamalara tabi tutulması. D) Ülkenin az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına destek olmak istemesi. Genç endüstriler tezinde öngörülen korumacılığın özelliği nedir? A) Geçici korumacılık B) Sürekli korumacılık C) Dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi ile çelişkili olması D) Tüm endüstrileri kapsayan korumacılık E) Sanayiye sübvansiyon verilmesi 24.

ulusal geliri hangi grubun lehine değiştirir? A) Tüketicilerin B) Tarifeye tabi malın yurtiçi üreticilerinin C) İhracatçıların D) İthalatçıların E) Yurtiçi tüketiciler 30. Spesifik vergiler daha çok hangi nitelikteki mallar için uygundur? A) İleri teknoloji ürünleri B) Sanayi ürünleri C) Otomobil D) Standart mallar E) Bilgisayarlar 29. Gümrük tarifeleri. D) İki ülkenin birden gümrüklerini düşürmesi. B) Gümrükleri yükseltmek için ülkelerin savaşa girişmesi. C) Az gelişmiş ülkelerin GATT’a üye olmamaları. E) Tarife indirimlerinin daha çok sanayi ürünle-rinde yapılması. Tarifelerin en eski ve yaygın bir müdahale aracı olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Koruma etkisiyle B) Dış ticaret hadleri etkisiyle C) Gelir dağılımı etkisiyle D) Gelir etkisiyle E) Üretim maliyeti etkisiyle 28.B) İthalat kotaları uygulamasının sürdürülmesi. İthalat kotaları hangi amaca hizmet etmezler? A) Dış ödeme açıklarını baskı altına alma B) Sermaye çıkışlarını sınırlandırma C) Yurtiçi endüstrilere etkin bir koruma sağlama D) Tarım kesimini koruma E) Hazineye gelir sağlama . C) Birisi gümrük koyarken diğerinin gümrüklerini azaltması. 31. 27. D) Tarife indirimlerinin daha çok tarımsal ürünler-de yapılması. E) İki ülkenin tariflerde kademeleşmeye gitmesi. Aşağıdakilerden hangisi gümrük savaşını tanımlar? A) İki ülkenin tarifelerini karşılıklı olarak yükseltmesi.

Daha çok tekstil gibi emek – yoğun malların sanayileşmiş ülkelere ihracatı üzerine konulan ve ithalatçı ülke ile ihracatçı ülke arasındaki anlaşmanın sonucu olan kısıtlamalara ne ad verilir? A) İthalat kotası B) Kambiyo kontrolü C) Gönüllü ihracat kısıtlaması D) İhracat sübvansiyonu E) İhracat yasağı 36. idare ve sağlık kurumundaki standartları E) Döviz kontrolünü . A) Emek geliri B) Sermaye geliri C) Rant geliri D) Faiz geliri E) Hem emek.Kotaların doğurmuş olduğu kârlar ne tür gelirdir?32. Dünya Enerji Buhranını izleyerek sanayileşmiş ülkelerde korumacı önlemlerin yoğunlaşması-na ne ad verilir? A) Yeni korumacılık B) Küreselleşme C) Ekonomik entegrasyon D) Ekonomik birleşme E) Dolarizasyon 35. Aşağıdaki araçlardan hangisi etkilerini fiyat mekanizması kanalıyla göstermez? A) Tarifeler B) Vergiler C) Sübvansiyonlar D) Devalüasyon E) Kotalar 34. hem sermaye geliri 33. Dış ticarette görünmez engeller diye adlandırılan kısıtlamalar aşağıdakilerden hangisini içermektedir? A) Gümrük tarifesini B) İhracat vergilerini C) Kur ayarlamalarını D) Teknik.

da baskın olan doktrin aşağıdakilerden hangisidir? a) Fizyokrasi b) Merkantilizm c) Feodalizm d) Sosyalizm e) Kapitalizm Yanıt : Modern ulus devletinin gelişimi sonrası 17. dış ticaretin temel nedenlerinden biridir.yy. 2)Modern ulus devletinin gelişimi sonrası 17. 3)Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizm’in temel özelliklerinden biri değildir? a) Milliyetçilik b) Ekonomide devlet ağırlığı c) Dış ticaretin olmaması d) İthalatın teşviki e) Hiçbiri Yanıt : İthalatın teşviki. da baskın olan doktrin Merkantilizm’dir. merkantilizmin özelliklerinden değildir.yy.1)Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin nedenleri arasında yer almaktadır? a) Gelir sağlama b) Ödemeler bilançosu dengesizliklerini giderme c) Fiyat farklılığı d) Rekabetin korunması e) Otarşi Yanıt : Fiyat farklılığı. Yanıt (b) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. ve18. 5)Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’i doğuran gelişmeler arasında yer almaz? a) Ticaret ve ulaştırma sisteminde gelişme b) Loncaya bağlı olmadan üretim . Yanıt (e) seçeneğidir. 4)Merkantilizme göre bir ulusun zengin olmasını sağlayacak en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış ticaret b) İthalat teşviki c) İhracat teşviki d) Değerli maden ihracatı e) Değerli madenlere sahip olma Yanıt : Merkantilizme göre bir ulusun zengin olmasını sağlayacak en önemli faktör değerli madenlere sahip olmaktır. ve18. Yanıt (c) seçeneğidir.

Yanıt (b) seçeneğidir. Yanıt (a) seçeneğidir. Teori. ölçeğe göre sabit varsayımı altında çalışır. Mutlak üstünlükler teorisinin varsayımlarından biri değildir. Yanıt : Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin çalışabilmesi için ekonomi tam istihdamda olmalıdır. Yanıt (e) seçeneğidir. 8)Ricardo’ya göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük aşağıdakilerden hangisidir? a) Karşılaştırmalı üstünlük b) Azalan üstünlük c) Mutlak üstünlük d) Artan üstünlük e) Hiçbiri Yanıt : Ricardo’ya göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük karşılaştırmalı üstünlüktür. 6) Aşağıdakilerden hangisi mutlak üstünlükler teorisinin varsayımlarından biri değildir? a) Mal ve faktör piyasasında tam rekabet vardır b) Ölçeğe göre artan getiri olduğu varsayılır c) Dünyada iki ülke ve iki mal vardır d) Emek –değer teorisi geçerlidir e) Ekonomi tam istihdamdadır Yanıt: Ölçeğe göre artan getiri olması. 7) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı teorisinin varsayımlarından biri değildir? a) Ekonomiye devlet müdahalesi yoktur b) Ulaşım maliyetleri sıfırdır c) Fiyatlar parasal değildir d) İki mal iki ülke tarafından da üretilmektedir e) Ekonomi eksik istihdamdadır. 9)Adam Smith’e göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük aşağıdakilerden hangisidir? a) Karşılaştırmalı üstünlük b) Azalan üstünlük c) Mutlak üstünlük d) Artan üstünlük e) Hiçbiri . Yanıt (e) seçeneğidir.c) Siyasal düşüncede bireyselcilik d) Din ve ferdiyetçilik e) Feodal sınıfın gelişmesi Yanıt : Feodal sınıfın gelişmesi Liberalizm’i doğuran gelişmelerden biri değildir.

iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar ___________ ile gösterilir. 13)Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunmasına yola açan nedenlerden biri değildir? a) Dış ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi b) Dış rekabetin korunması c) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi d) Piyasa aksaklıklarının giderilmesi e) Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi Yanıt : Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi. 12) Karşılaştırmalı üstünlük sıralamasına göre en uçlardaki maliyet oranları neyi verir? a) Faktör fiyatı b) Toplam üretim miktarı c) İhracat miktarı d) Döviz kuru e) İthalat miktarı Yanıt : Karşılaştırmalı üstünlük sıralamasına göre en uçlardaki maliyet oranları döviz kurunu belirler. . hükümetlerin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunmasına yola açan nedenlerden biri değildir. Yanıt (c) seçeneğidir. a) Marjinal maliyet b) Toplam maliyet c) Ortalama maliyet d) Fırsat maliyeti e) Sabit maliyet Yanıt : Bir malın üretimini bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken üretim miktarına fırsat maliyeti denir. Yanıt (e) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar üretim olanakları eğrisi ile gösterilir.Yanıt : Adam Smith’e göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük mutlak üstünlüktür. 10)Bir malın üretimini bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken üretim miktarına ___________ adı verilir. a) Üretim olanakları eğrisi b) Toplam arz eğrisi c) Gelir tüketim eğrisi d) Kayıtsızlık eğrisi e) Ticaret hadleri eğrisi Yanıt : Kapalı bir ekonomide. Yanıt (a) seçeneğidir. 11) Kapalı bir ekonomide.

a) Gümrük vergisi b) Geçiş vergisi c) Damga vergisi d) Gelir vergisi e) Sınır vergisi Yanıt : Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere gümrük vergisi adı verilir. 16)Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı araçlardan biri değildir? a) Miktar kısıtlamaları b) Görünmez engeller c) Gönüllü ihracat kısıtlamaları d) İhracatın özendirilmesi e) Gümrük vergileri Yanıt : Gümrük vergileri. 15) Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemlere _____________ adı verilir. Yanıt (e) seçeneğidir. . a) Spesifik b) Artan oranlı c) Ad volerem d) Azalan oranlı e) Gelir Yanıt : İthal edilen malın değeri üzerinden alınan vergilere ad volerem vergi denir. Yanıt (b) seçeneğidir. 17) İthal edilen malın değeri üzerinden alınan vergilere ____________ vergi denir. tarife dışı araçlardan biri değildir.14) Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere ___________ denir. Yanıt (a) seçeneğidir. Yanıt (c) seçeneğidir. a) Gümrük tarifeleri b) Tarife dışı araçlar c) Kamu önlemleri d) Döviz engelleri e) Ticaret engelleri Yanıt : Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemlere tarife dışı arçlar adı verilmektedir.

1)Gümrük tarifeleri. 19)Gümrük tarifelerinin. 20) Bir malın ithalatçısı ile ihracatçısı arasında yapılan iki yanlı görüşmeler sonucunda ihracatın belirli bir kota ile sınırlandırılması uygulamasına _____________ denir. iç fiyatları yükselterek bir taraftan yerli üretimi özendirirken. a) Gümrük vergisi . iç fiyatları yükselterek bir taraftan yerli üretimi özendirirken. a) Maliyet değeri üzerinden b) Fiziksel değer üzerinden c) Katma değer üzerinden d) Mutlak değer üzerinden e) Mal değeri üzerinden Yanıt : Fiziksel değer üzerinden alınan vergiler spesifik vergilerdir. Yanıt (e) seçeneğidir.18) ___________ alınan vergiler spesifik vergilerdir. a) Döviz b) Fiyat mekanizması * c) Hacim kısıtlaması d) Miktar kısıtlaması e) Kanun 2)Ülkeye girecek veya ülkeden çıkacak mal hacminin direkt olarak belirlenmesi ___________ vasıtasıyla sağlanır. diğer taraftan da tüketimin kısılmasıyla oluşan etki tüketim etkisidir. diğer taraftan da tüketimin kısılmasıyla oluşan etki aşağıdakilerden hangisidir? a) Gelir etkisi b) Dış ticaret etkisi c) Tüketim etkisi d) Bölüşüm etkisi e) Üretim etkisi Yanıt : Gümrük tarifelerinin. a) Tüketim etkisi b) Miktar kısıtlaması c) Gümrük tarifesi d) Bölüşüm etkisi e) Gönüllü ihracat sınırlaması Yanıt : Bir malın ithalatçısı ile ihracatçısı arasında yapılan iki yanlı görüşmeler sonucunda ihracatın belirli bir kota ile sınırlandırılması uygulamasına gönüllü ihracat sınırlaması denir. Yanıt (b) seçeneğidir. ithalatı __________ yolu ile kısıcı etkiye sahiptir. Yanıt (c) seçeneğidir.

a) Gümrük vergisi b) Kota c) Gönüllü ihracat kısıtlaması * d) Döviz kontrolü e) İthalat yasakları 5)Gümrük vergilerinin ithal malının iç fiyatını yükseltmesi ve ithalata rakip üreticileri dış piyasanın rekabetinden koruyarak yerli üretimi arttırması şeklinde ortaya çıkan etki aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüketim etkisi b) Gelir etkisi c) Dış ticaret etkisi d) Üretim etkisi * e) Bölüşüm etkisi 6)Gümrük tarifelerinin. a) Tüketim b) Gelir c) Dış ticaret d) Üretim e) Bölüşüm * 7)Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifesinin amaçlarından biri değildir? a) Piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırmak * b) Ödemeler bilançosu açıklarını kapatmak c)Genç sanayiyi rekabetten korumak d) İthalatı sınırlamak e) Gelir sağlamak . ulusal gelirin tüketicilerden üreticilere doğru yeniden yönlendirmesi etkisine ___________ etkisi adı verilir.b) Gönüllü ihracat sınırlaması c) İthal yasakları d) Miktar kısıtlaması * e) Döviz kontrolü 3)Aşağıdakilerden hangisi miktar kısıtlaması uygulamalarından biridir? a) Döviz kontrolü * b) Gümrük vergisi c) Gelir vergisi d) Gönüllü ihracat sınırlaması e) Damga vergisi 4)Bir malın ithalatçısı ile ihracatçısı arasında yapılan iki yanlı görüşmeler sonucunda ihracatın belirli bir kota ile sınırlandırılmasına ___________________ denir.

8)Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemlere _____________ adı verilir. Stuart Mill d) J. Maynard Keynes e) Milton Friedman 10) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi kime aittir? a) David Ricardo * b) Adam Smith c) J. Stuart Mill d) J. a) Gümrük tarifeleri b) Tarife dışı araçlar * c) Kamu önlemleri d) Döviz engelleri e) Ticaret engelleri 9)Mutlak Üstünlükler Teorisi hangi iktisatçı tarafından ortaya konulmuştur? a) David Ricardo b) Adam Smith * c) J. Maynard Keynes e) Milton Friedman 11)Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin nedenleri arasında yer almaktadır? a) Gelir sağlama b) Ödemeler bilançosu dengesizliklerini giderme c) Yerli üretimin yetersizliği * d) Rekabetin korunması e) Otarşi 12) Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizm’in temel özelliklerinden biri değildir? a) Milliyetçilik b) Ekonomide devlet ağırlığı c) Dış ticaretin olmaması d) Değerli maden ihracatı * e) Hiçbiri 13)Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunmasına yola açan nedenlerden biri değildir? a) Sosyal ve siyasi nedenler b) Otarşi c) Hazineye gelir sağlamak d) İç ekonomik istikrarın sağlanması e) Gelir dağılımının iyileştirilmesi * .

a) Sabit * b) Artan c) Azalan d) Negatif e) Sıfır 17) _____________ . bir malın üretimini bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken üretim miktarıdır. a) Ortalama maliyet b) Fırsat maliyeti * c) Marjinal maliyet d) Toplam maliyet e) Sabit maliyet 18) Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’i doğuran gelişmeler arasında yer almaz? a) Ticaret ve ulaştırma sisteminde gelişme b) Loncaya bağlı olmadan üretim c) Siyasal düşüncede bireyselcilik d) Din ve ferdiyetçilik e) Sanayi devrimi * 19) Adam Smith’e göre ___________dış ticareti kazançlı kılmaktadır. a) Karşılaştırmalı üstünlük b) Azalan üstünlük c) Mutlak üstünlük * d) Artan üstünlük e) Hiçbiri . a) Spesifik vergi * b) Ad volorem vergi c) Damga vergisi d) İhracat vergisi e) Katma değer vergisi 16)Mutlak üstünlükler teorisinin işlerlik kazanması için ölçeğe göre ________ getiri söz konusu olmalıdır.14)Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı araçlardan biri değildir? a) Miktar kısıtlamaları b) Bağlı ticaret c) Görünmez engeller d) Gümrük vergisi * e) İhracatın özendirilmesi 15) Fiziksel değer üzerinden alınan vergilere __________ denir.

4) Mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farka ___________ denir. 2) Bir ülkenin ihraç ettiği ve ithal ettiği mal ve hizmet miktarını hangi hesap gösterir? a) Sermaye hesabı b) Resmi rezervler hesabı c) Cari işlemler hesabı d) Net hata noksan hesabı e) Dış ticaret hesabı Yanıt : Bir ülkenin ihraç ettiği ve ithal ettiği mal ve hizmet miktarını cari işlemler hesabı gösterir.20)Gümrük vergisinin yerli üretimi arttırması. Yanıt (a) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. işletme veya kurumların yabancı ülkelerle yürüttükleri ekonomik işlemlerin sistematik olarak tutulan kayıtlarına ödemeler bilançosu denir. a) Dış ticareti dengesi b) Genel denge . tüketimdeki azalma ve ithalatta daralma yaratması sonucu oluşan etki aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüketim b) Gelir c) Dış ticaret * d) Üretim e) Bölüşüm 1)Ülkede yerleşik gerçek kişi. işletme veya kurumların yabancı ülkelerle yürüttükleri ekonomik işlemlerin sistematik olarak tutulan kayıtlarına ne ad verilir? a) Ödemeler bilançosu b) Gelir tablosu c) Fon akım tablosu d) Sermaye hareketleri e) Rezerv hareketleri Yanıt : Ülkede yerleşik gerçek kişi. Yanıt (c) seçeneğidir. 3)Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biridir? a) Resmi rezervler b) Net hata noksan c) Sermaye hesabı d) Karşılıksız transferler e) Karşılık hesabı Yanıt : Karşılıksız transferler hesabı cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biridir.

Yanıt (c) seçeneğidir. 8) Sermaye hareketleri sonucunda oluşan faiz ve kar payları nerede kaydedilir? a) Sermaye hesabında b) Cari işlemler hesabında c) Rezerv hesabında d) Net hata ve noksanlar hesabında e) Mal ticareti hesabında .c) Ödemeler dengesi d) Sermaye piyasası dengesi e) Sermaye dengesi Yanıt : Mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farka dış ticaret dengesi adı verilir. 6) Ülkenin dış alemle yaptığı her türlü mali sermaye ve dolaysız sermaye yatırımlar hangi hesaba kaydedilir? a) Cari işlemler b) Rezerv hareketleri c) Sermaye d) Net hata ve noksan e) Mal ticareti Yanıt : Ülkenin dış alemle yaptığı her türlü mali sermaye ve dolaysız sermaye yatırımlar sermaye hesabına kaydedilir. Yanıt (b) seçeneğidir.gider ilişkisini ödemeler dengesi gösterir. Yanıt (a) seçeneğidir. Yanıt (b) seçeneğidir. 5)Ülkenin dış alemle olan gelir .gider ilişkisini ____________ gösterir. a) Sermaye dengesi b) Ödemeler dengesi c) Genel denge d) Dış ticaret dengesi e) Rezerv dengesi Yanıt : Ülkenin dış alemle olan gelir . 7) Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile sınır ötesi tahvil ve hisse senedi alım satımları ne tür işlemlerdir? a) Kısa vadeli para işlemleri b) Uzun vadeli sermaye işlemleri c) Menkul kıymet işlemleri d) Uzun vadeli para işlemleri e) Kısa vadeli sermaye işlemleri Yanıt : Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile sınır ötesi tahvil ve hisse senedi alım satımları uzun vadeli sermaye hareketleridir.

11) Resmi rezervler gerektiğinde kullanılmak üzere merkez bankası tarafından tutulan uluslar arası ödeme araçları hangi hesapta kaydedilir? a) Sermaye b) Cari işlemler c) Net hata ve noksanlar d) Rezerv hareketleri e) Hizmet ticareti Yanıt : Resmi rezervler gerektiğinde kullanılmak üzere merkez bankası tarafından tutulan uluslar arası ödeme araçları rezerv hareketleri hesabında kaydedilir. bu açık genellikle sermaye girişleriyle kapatılır. Yanıt (b) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. 12)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin uluslararası rezervlerindendir? a) Özel çekme hakları b) Bono c) Tahvil d) Uluslararası banka kredileri . bu açık genellikle hangi şekilde kapatılır? a) Sermaye girişiyle b) Kamu harcaması artışıyla c) Sermaye çıkışıyla d) İthalat artışıyla e) Karşılıksız transferlerle Yanıt : Bir ülkenin cari işlemler dengesi açık veriyorsa.Yanıt : Sermaye hareketleri sonucunda oluşan faiz ve kar payları sermaye hesabında değil cari işlemler hesabında hizmet ticaretinin altındaki faiz kaleminde incelenir. Yanıt (a) seçeneğidir. 10) Ekonominin genel dengesinde bir açık ya da fazla söz konusu ise bu fark hangi hesapla denkleştirilir? a) Sermaye b) Cari işlemler c) Net hata ve noksanlar d) Rezerv hareketleri e) Hizmet ticareti Yanıt : Eğer ekonominin genel dengesinde bir açık ya da fazla söz konusu ise bu fark rezerv hareketleri hesabıyla denkleştirilir. 9) Bir ülkenin cari işlemler dengesi açık veriyorsa.

rekabetçi piyasa koşulları altındaki bir mal gibi. a) Trampa sistemi b) Kaydi para standardı c) Altın para standardı d) Döviz e) Kur çıpası Yanıt : Sabit döviz kuru sistemi en iyi şekilde altın para standardının geçerli olduğu ekonomilerde işlemektedir. rekabetçi piyasa koşulları altındaki bir mal gibi. ___________ kullanılan ekonomilerde iyi şekilde işlemektedir. Yanıt (e) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. Yanıt (a) seçeneğidir. döviz piyasasındaki arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. Yanıt (b) seçeneğidir. döviz ve özel çekme haklarıdır. a) Cari b) Denkleştirici c) Sermaye d) Rezerv e) Otonom Yanıt : Ödemeler dengesinde bir açık veya fazla doğuran işlemler otonom niteliktedir. 16) __________ sisteminde. döviz kurları. döviz piyasasındaki arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır.e) Karşılıksız transferler Yanıt : Bir ülkenin uluslararası rezervleri altın. 15)Sabit döviz kuru sistemi. a) Sabit döviz kuru b) Kaydi para c) Trampa d) Esnek döviz kuru e) Hiçbiri Yanıt : Esnek döviz kuru sisteminde döviz kurları. 13) Ödemeler dengesinde bir açık veya fazla doğuran işlemler __________ işlemlerdir. . 14)Aşağıdaki hesaplardan hangisi otonom niteliktedir? a) Net hata noksan b) Cari işlemler c) Rezerv hareketleri d) İstatistiksel farklar e) Mal hareketleri Yanıt : Cari işlemler hesabı otonom karakterli bir hesaptır. Yanıt (c) seçeneğidir.

a) Üretim olanakları eğrisi b) Toplam arz eğrisi c) Gelir tüketim eğrisi d) Kayıtsızlık eğrisi e) Ticaret hadleri eğrisi Yanıt : Kapalı bir ekonomide. Yanıt (b) seçeneğidir. 18)Döviz kuru düşerse milli para _____________. döviz kurundaki yükselme ithal malların yurtiçi fiyatlarının ________ anlamına gelir. 20) Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere ne ad verilir? a) Gümrük vergisi b) Geçiş vergisi c) Damga vergisi d) Gelir vergisi e) Sınır vergisi Yanıt: Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere gümrük vergisi adı verilir. Yanıt (a) seçeneğidir. a) Değer kazanır b) Etkilenmez c) Değer kaybeder d) Daha konvertibl olur e) Asli para olur Yanıt : Döviz kurunun düşmesi. iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar üretim olanakları eğrisi ile gösterilir. Yanıt (a) seçeneğidir. milli paranın değer kazanmasına yol açar.17)Ekonomi belli bir denge seviyesinde iken. döviz kurundaki yükselme malların yurtiçi fiyatlarının yükselmesi anlamına gelir. a) Değişmemesi b) Yükselmesi c) Dövizden bağımsız olması d) Düşmesi e) Dövize endekslenmesi Yanıt : Ekonomi belli bir denge seviyesinde iken. Yanıt (a) seçeneğidir . iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar ___________ ile gösterilir. 19) Kapalı bir ekonomide.

gider ilişkisini ____________ gösterir.1) Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biridir? a) Resmi rezervler b) Net hata noksan c) Sermaye hesabı d) Hizmet ticareti * e) Karşılık hesabı 2)Mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farka___________ denir. a) Cari b) Denkleştirici c) Sermaye d) Rezerv e) Otonom * 6)Geniş anlamda bütün yabancı ödeme araçlarını. a) Sermaye dengesi b) Ödemeler dengesi * c) Genel denge d) Dış ticaret dengesi e) Rezerv dengesi 4)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin uluslararası rezervlerindendir? a) Altın * b) Bono c) Tahvil d) Uluslararası banka kredileri e) Karşılıksız transferler 5)Ödemeler dengesinde bir açık veya fazlalık doğuran işlemler __________ işlemlerdir. dar anlamda ise sadece yabancı paralar üzerine yazılı ticaret poliçelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? . a) Dış ticareti dengesi * b) Genel denge c) Ödemeler dengesi d) Sermaye piyasası dengesi e) Sermaye dengesi 3)Ülkenin dış alemle olan gelir .

a) Saygın b) Altın c) Asli d) Konvertibl * e) IMF 8) Bir milli paranın diğerine çevrilme işi nerede yapılır? a) Para piyasası b) Kambiyo borsası * c) Mal piyasası d) Tam rekabet piyasası e) Opsiyon piyasası 9) iki milli para birimi arasındaki değişim oranına __________ adı verilir. a) Döviz kuru * b) Satınalma gücü paritesi c) Kullanım değeri d) Satınalma değeri e) Dönüşüm değeri 10) Döviz piyasalarında yapılan alış ve satışlarda belirlenen ve her gün kambiyo fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına ne ad verilir? a) Ödemeler dengesi b) Gerçek kur * c) Döviz kuru d) Düz kur e) Belirlenmiş fiyat 11) İki milli para arasında doğrudan uygulanan döviz kuruna ___________ denir. a) Ödemeler dengesi b) Gerçek kur c) Döviz kuru d) Düz kur * e) Belirlenmiş fiyat 12)İki ayrı döviz piyasasında iki farklı kur oluşursa. bu fark hangi işlemle ortadan kaldırılır? a) Menkul kıymet satışıyla .a) Bono b) Döviz * c) Hisse senedi d) Menkul kıymet e) Likit varlık 7) Uluslararasında kabul gören milli paralar ______________ paralardır.

faiz sözleşmesi.b) Rezerv hareketleriyle c) Net hata noksan hesabıyla d) Döviz arbitrajı * e) Menkul kıymet alışıyla 13)Bir ekonomik değerin gelecek dönemlerdeki değeri konusunda yapılan tahminlere dayanarak ileriki dönemde kâr sağlamak amacıyla bugünden yapılan bir ticari işleme ne ad verilir? a) Döviz alımı b) Döviz stoklama c) Döviz spekülasyonu * d) Döviz ticareti e) Döviz arbitrajı 14)Anında teslim işlemiyle aksi yönde vadeli teslim işlemi birbirine bağlanarak iki ayrı işlemin aynı anda yapılan tek bir işleme indirgenmesine ___________ denir. a) Swap b) Opsiyonu * c) Hedging d) Forward e) Döviz spekülasyonu 16)Hükümetlerin kendi milli paralarının dış değerini düşürmelerine ne ad verilir? a) Spekülasyon b) Revalüasyon c) Kamu müdahalesi d) Devalüasyon * e) Para kontrolü 17) Revalüasyon. hisse senedi. daha önceden belirlenmiş bir fiyat ve ileri bir tarihte alma ya da satma hakkını vererek yapılan sözleşmeler _________ sözleşmeleridir. maden gibi bir kıymeti alıcısına. a) Etkilemez b) Azaltır * c) Döviz fiyatına bağlar d) Arttırır e) Sıfır yapar . ihracat hacmini ve ülkeye sermaye girişini dolayısıyla likidite ve iç talep seviyesini ___________. a) Döviz Swapı * b) Döviz Opsiyonu c) Hedging d) Forward e) Döviz spekülasyonu 15) Döviz ile birlikte.

a) Değer kazanır b) Etkilenmez c) Değer kaybeder * d) Daha konvertibl olur e) Asli para olur .gider ilişkisini ____________ gösterir. a) Sermaye dengesi b) Ödemeler dengesi * c) Genel denge d) Dış ticaret dengesi e) Rezerv dengesi 20) Döviz kuru yükselirse milli para _____________.18) bir ülkede döviz üzerine yapılan banka ve borsa arbitrajları ile bunların denetlenmesi işlemine ne ad verilir? a) Arbitraj b) Devalüasyon c) Döviz kontrolü d) Revalüasyon e) Spekülasyon 19) Ülkenin dış alemle olan gelir .