ULUSLARARASI İKTİSAT SORULARI 1. Merkantilizmde, dış ticaret politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hammadde ithalatının kısıtlanması B) Mamul mal ihracatının kısıtlanması C) Hazinenin altın stoklarının artırılması D) Serbest dış ticaret politikası uygulanması E) Uluslararası uzmanlaşma ve işbölümü 2. Adam Smith’in üzerinde durduğu “görünmez el” neyi ifade eder? A) Fiyat mekanizmasını B) Hükümet müdahalesini C) Serbest girişimciliği D) Serbest dış ticareti E) Teknolojik gelişmeyi 3. soru aşağıda verilen tabloya göre cevaplandırılacaktır. A malı B malı X ülkesi 80 birim 40 birim Y ülkesi 10 birim 20 birim 3. Tabloya göre, ülkelerin üretim maliyetlerine ilişkin aşağıdaki denklemlerden hangisi doğru-dur? A) 1A = 1/2B ve 1A = 2B B) 1A = 1B ve 1A = 1/2B C) 1A = 8B ve 1A = 4B D) 1A = 1B ve 1A = 4B E) 1A = 2B ve 1A = 1/2B 4. Bir malın üretim hacmi genişlerken firma içinden kaynaklanan etkilerle maliyetlerin düşmesi nasıl adlandırılır? A) Çoğalan maliyet B) Tam uzmanlaşma C) Eksik uzmanlaşma D) İçsel tasarruflar E) Dışsal tasarruflar

5. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre, uluslararası ticaretin yapılabilmesi için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? A) İç maliyetlerin (fiyatların) uluslararası fiyatlara eşit olması B) İç maliyetlerin önce artıp sonra azalması C) İç maliyetlerin önce azalıp sonra artması D) İç maliyetlerin sürekli azalması E) İç maliyet oranının uluslararası fiyat oranından farklı olması 6. İki ülkeli standart uluslararası ticaret modellerinde talep koşullarına yer verilmemesi duru-munda aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz? A) Ülkelerin yurtiçi maliyet oranları B) Uluslararası denge fiyatları oranının (dış ticaret hadlerinin) sınırları C) Uluslararası denge fiyatları düzeyi D) Hangi ülkenin hangi malı daha düşük maliyetle ürettiği E) Üretim olanakları eğrisinin şekli 7. Başka bir ülkenin malından talep edilecek bir birim karşılığında, ülkenin kendi malından tek-lif edilecek miktarları gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? A) Talep eğrisi B) Toplumsal kayıtsızlık eğrisi C) İç maliyet eğrisi D) Üretim olanakları eğrisi E) Teklif eğrisi 8. Aşağıdakilerden hangisi iki ülkenin teklif eğrilerinin kesiştiği noktada belirlenir? A) Uluslararası denge fiyatları oranı B) Yurtiçi maliyet oranı C) Dönüşüm eğrisi D) Ülkenin toplam kaynak arzı E) Teknolojik gelişme düzeyi 9. Uluslararası piyasalarda belirli bir malı ihraç eden tüm ülkelerin satmak istedikleri miktar, o malı ithal eden tüm ülkelerin satın almak istedikleri toplam miktardan düşük olduğu durum-da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Malın fiyatı değişmez. B) Malın fiyatı düşer. C) Malın fiyatı önce yükselir, sonra düşer. D) Malın fiyatı önce düşer, sonra yükselir. E) Malın fiyatı yükselir. 10. Dönüşüm ve toplumsal kayıtsızlık eğrisine dayalı bir modelde kapalı ekonomi dengesi hangi koşul altında sağlanır? A) Bir toplumsal kayıtsızlık eğrisinin dönüşüm eğ-risini kestiği noktada B) Dönüşüm eğrisinin içinde bir noktada

A ülkesinde toplam sermaye miktarının toplam emek miktarına bölünmesiyle elde edilen oran.” ifadesi hangi teorinin temel sonucudur? A) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi B) Mutlak üstünlük teorisi C) Faktör donatımı teorisi D) Karşılıklı talep teorisi E) Teklif eğrisi teorisi 14. E) Üretim maliyetlerini kullanılan emek miktarları belirler. B) A ülkesi göreceli olarak emek zengin ülkedir. Dış ticaret teorisi analizlerinde dış ticaretin ülke refahını artırıcı etkileri nasıl gösterilir? A) Uluslararası fiyat doğrusunun dönüşüm eğrisi-ni kesmesiyle B) Uluslararası fiyat doğrusunun iç maliyet doğru-suna paralel olmasıyla C) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin dönüşüm eğri-sini kesmesiyle D) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin kesişmesiyle E) Uluslararası fiyat doğrusunun kapalı ekonomi durumuna göre daha yüksek bir toplumsal ka-yıtsızlık eğrisine teğet olmasıyla 12. B ülkesinde aynı işlemin yapılmasıyla elde edilen orandan daha yüksek olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A ülkesi göreceli olarak sermaye zengin ül-kedir. D) Ülkeler üretim teknolojilerine serbest olarak eri-şebilirler. B) Malların faktör yoğunluğu farklıdır. sermaye zengin ülkeler de sermaye – yoğun malları daha ucuza üretirler. C) Ülkeler arası talep koşulları benzerdir. D) B ülkesi emek ve sermaye bakımından zengin bir ülkedir. 15.C) Dönüşüm eğrisinin dışında bir noktada D) Dönüşüm eğrisinin bir toplumsal kayıtsızlık eğ-risine teğet olduğu noktada E) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin birbirlerini kes-tikleri noktada 11. emek – yoğun malları. C) A ülkesi emek ve sermaye bakımından zengin ülkedir. “Emek zengin ülkeler. . Faktör donatımı teorisi aşağıdaki soruların hangisiyle ilgilidir? A) Devlet hangi amaçla gümrük tarifesi koyar? B) Uluslararası uzmanlaşmanın yararları nelerdir? C) Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre üretim neden kârlıdır? D) Ülkelerin yurtiçi üretim maliyetleri neden fark-lıdır? E) Ülkeler arasında zevk ve tercihler neden fark-lıdır? 13. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher – Ohlin teorisinin temel varsayımlarından biri değildir? A) Ülkelerin faktör donatımı farklıdır.

E) B ülkesi göreceli olarak sermaye zengin ülke-dir. B ülkesi sermaye zengin bir ülke ise serbest dış ticaret. belirli amaçları gerçekleştirmek üzere ülkenin dış dünya ile olan ekonomik faaliyetlerine yaptığı sistematik müdahalelere ne ad verilir? A) Genel ekonomi politikası B) Merkantilist ticaret politikası C) Liberal ekonomi politikası D) Dış ticaret politkası E) Ekonomik kalkınma politikası 19. Bu sonuca ne ad verilir? A) Ricardo paradoksu B) Heckscher – Ohlin paradoksu C) Smith paradoksu D) Mill paradoksu E) Leontief paradoksu 18. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda dış ticaret politikasının araçlarından biri değildir? A) Tarifeler B) İthalat kotaları C) İhracat kotaları D) İhracatta vergi iadesi E) Asgari ücret politikası . 16. ABD üzerine yapılan bir çalışmada bu ülkenin emek yoğun mallar ihraç edip sermaye yoğun mallar ithal ettiği sonucuna varılmıştır. A ülkesinde sermaye lehine C) A ve B ülkesinde emek lehine D) A ve B ülkesinde sermaye lehine E) Her iki ülkede de hem emek. Aşağıdakilerden hangisi normal koşullarda dış ticaret politikasının hedeflerinden biri değildir? A) Köyden kente nüfus göçünü önlemek B) Dış dengeyi sağlamak C) Kalkınmayı hızlandırmak D) İşsizliği önlemek E) Hazineye gelir sağlamak 20. B ülkesinde sermaye lehine B) B ülkesinde emek. hem sermaye le-hine 17. Hükûmetin. A ülkesi emek zengin. gelir dağılımını hangi faktör lehine değiştirir? A) A ülkesinde emek.

25. Gümrük tarife anlaşmaları ile ortak gümrük tarifesi uygulanması aşağıdakilerden hangisi-nin uygulama alanını daraltmaktadır? A) Anlaşmalı tarife B) Gümrük tarife kotaları C) Otonom tarife D) Spesifik tarife E) Ad valorem tarife 26. asır boyunca B) 1990 sonrasında C) Dünya Savaşı öncesinde D) 1980’li yıllarda E) 1930’larda 23. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayi malları üzerindeki tarifeler azaltılırken özellikle az ge-lişmiş ülkelerde bu malların serbest ticaretinin tam olarak sağlanamaması hangi nedenle ilgi-lidir? A) Az gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri emek yoğun sanayi ürünlerinin gelişmiş ülke piyasalarında önemli kısıtlamalara tabi tutulması. Genç endüstriler tezinde öngörülen korumacılığın özelliği nedir? A) Geçici korumacılık B) Sürekli korumacılık C) Dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi ile çelişkili olması D) Tüm endüstrileri kapsayan korumacılık E) Sanayiye sübvansiyon verilmesi 24. E) ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik çekişme. ABD’de tekstil ve giyim gibi sektörlerde çalışanların lobi faaliyetleri ile hükûmetin koruyu-cu önlem almasını sağlayan çalışmalarındaki temel amaç nedir? A) Bu endüstrilerde emeğin düşük verimliliği. .21. D) Ülkenin az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına destek olmak istemesi. B) Ülkenin ulusal ekonomik çıkarları. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi geçmişte dünya ticaretinin serbestleştirilmesi üzerinde önemli ölçüde etkili olmuştur? A) En fazla kayırılmış ülke kuralı B) Bağlı ticaret anlaşmaları C) Gönüllü ihracat kısıtlamaları D) İki yanlı ticaret anlaşmaları E) Takas ve kliring 22. C) Ülkedeki döviz yetersizlikleri. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde dünya ticareti aşırı biçimde kısıtlamalara tabi tutulmuş-tur? A) XIX.

B) Gümrükleri yükseltmek için ülkelerin savaşa girişmesi. C) Az gelişmiş ülkelerin GATT’a üye olmamaları.B) İthalat kotaları uygulamasının sürdürülmesi. Tarifelerin en eski ve yaygın bir müdahale aracı olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Koruma etkisiyle B) Dış ticaret hadleri etkisiyle C) Gelir dağılımı etkisiyle D) Gelir etkisiyle E) Üretim maliyeti etkisiyle 28. Gümrük tarifeleri. D) İki ülkenin birden gümrüklerini düşürmesi. 27. E) Tarife indirimlerinin daha çok sanayi ürünle-rinde yapılması. İthalat kotaları hangi amaca hizmet etmezler? A) Dış ödeme açıklarını baskı altına alma B) Sermaye çıkışlarını sınırlandırma C) Yurtiçi endüstrilere etkin bir koruma sağlama D) Tarım kesimini koruma E) Hazineye gelir sağlama . Spesifik vergiler daha çok hangi nitelikteki mallar için uygundur? A) İleri teknoloji ürünleri B) Sanayi ürünleri C) Otomobil D) Standart mallar E) Bilgisayarlar 29. D) Tarife indirimlerinin daha çok tarımsal ürünler-de yapılması. 31. Aşağıdakilerden hangisi gümrük savaşını tanımlar? A) İki ülkenin tarifelerini karşılıklı olarak yükseltmesi. E) İki ülkenin tariflerde kademeleşmeye gitmesi. C) Birisi gümrük koyarken diğerinin gümrüklerini azaltması. ulusal geliri hangi grubun lehine değiştirir? A) Tüketicilerin B) Tarifeye tabi malın yurtiçi üreticilerinin C) İhracatçıların D) İthalatçıların E) Yurtiçi tüketiciler 30.

Aşağıdaki araçlardan hangisi etkilerini fiyat mekanizması kanalıyla göstermez? A) Tarifeler B) Vergiler C) Sübvansiyonlar D) Devalüasyon E) Kotalar 34. Dünya Enerji Buhranını izleyerek sanayileşmiş ülkelerde korumacı önlemlerin yoğunlaşması-na ne ad verilir? A) Yeni korumacılık B) Küreselleşme C) Ekonomik entegrasyon D) Ekonomik birleşme E) Dolarizasyon 35. hem sermaye geliri 33. idare ve sağlık kurumundaki standartları E) Döviz kontrolünü . A) Emek geliri B) Sermaye geliri C) Rant geliri D) Faiz geliri E) Hem emek. Daha çok tekstil gibi emek – yoğun malların sanayileşmiş ülkelere ihracatı üzerine konulan ve ithalatçı ülke ile ihracatçı ülke arasındaki anlaşmanın sonucu olan kısıtlamalara ne ad verilir? A) İthalat kotası B) Kambiyo kontrolü C) Gönüllü ihracat kısıtlaması D) İhracat sübvansiyonu E) İhracat yasağı 36.Kotaların doğurmuş olduğu kârlar ne tür gelirdir?32. Dış ticarette görünmez engeller diye adlandırılan kısıtlamalar aşağıdakilerden hangisini içermektedir? A) Gümrük tarifesini B) İhracat vergilerini C) Kur ayarlamalarını D) Teknik.

Yanıt (d) seçeneğidir. 5)Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’i doğuran gelişmeler arasında yer almaz? a) Ticaret ve ulaştırma sisteminde gelişme b) Loncaya bağlı olmadan üretim .yy. 4)Merkantilizme göre bir ulusun zengin olmasını sağlayacak en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir? a) Dış ticaret b) İthalat teşviki c) İhracat teşviki d) Değerli maden ihracatı e) Değerli madenlere sahip olma Yanıt : Merkantilizme göre bir ulusun zengin olmasını sağlayacak en önemli faktör değerli madenlere sahip olmaktır. 2)Modern ulus devletinin gelişimi sonrası 17. 3)Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizm’in temel özelliklerinden biri değildir? a) Milliyetçilik b) Ekonomide devlet ağırlığı c) Dış ticaretin olmaması d) İthalatın teşviki e) Hiçbiri Yanıt : İthalatın teşviki. Yanıt (c) seçeneğidir. Yanıt (b) seçeneğidir. ve18.1)Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin nedenleri arasında yer almaktadır? a) Gelir sağlama b) Ödemeler bilançosu dengesizliklerini giderme c) Fiyat farklılığı d) Rekabetin korunması e) Otarşi Yanıt : Fiyat farklılığı. merkantilizmin özelliklerinden değildir. Yanıt (e) seçeneğidir. ve18. dış ticaretin temel nedenlerinden biridir. da baskın olan doktrin aşağıdakilerden hangisidir? a) Fizyokrasi b) Merkantilizm c) Feodalizm d) Sosyalizm e) Kapitalizm Yanıt : Modern ulus devletinin gelişimi sonrası 17.yy. da baskın olan doktrin Merkantilizm’dir.

6) Aşağıdakilerden hangisi mutlak üstünlükler teorisinin varsayımlarından biri değildir? a) Mal ve faktör piyasasında tam rekabet vardır b) Ölçeğe göre artan getiri olduğu varsayılır c) Dünyada iki ülke ve iki mal vardır d) Emek –değer teorisi geçerlidir e) Ekonomi tam istihdamdadır Yanıt: Ölçeğe göre artan getiri olması. ölçeğe göre sabit varsayımı altında çalışır. Teori. Yanıt (a) seçeneğidir. 8)Ricardo’ya göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük aşağıdakilerden hangisidir? a) Karşılaştırmalı üstünlük b) Azalan üstünlük c) Mutlak üstünlük d) Artan üstünlük e) Hiçbiri Yanıt : Ricardo’ya göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük karşılaştırmalı üstünlüktür. Mutlak üstünlükler teorisinin varsayımlarından biri değildir. 7) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı teorisinin varsayımlarından biri değildir? a) Ekonomiye devlet müdahalesi yoktur b) Ulaşım maliyetleri sıfırdır c) Fiyatlar parasal değildir d) İki mal iki ülke tarafından da üretilmektedir e) Ekonomi eksik istihdamdadır.c) Siyasal düşüncede bireyselcilik d) Din ve ferdiyetçilik e) Feodal sınıfın gelişmesi Yanıt : Feodal sınıfın gelişmesi Liberalizm’i doğuran gelişmelerden biri değildir. Yanıt (e) seçeneğidir. Yanıt (b) seçeneğidir. Yanıt : Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin çalışabilmesi için ekonomi tam istihdamda olmalıdır. Yanıt (e) seçeneğidir. 9)Adam Smith’e göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük aşağıdakilerden hangisidir? a) Karşılaştırmalı üstünlük b) Azalan üstünlük c) Mutlak üstünlük d) Artan üstünlük e) Hiçbiri .

Yanıt (d) seçeneğidir. 13)Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunmasına yola açan nedenlerden biri değildir? a) Dış ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi b) Dış rekabetin korunması c) Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi d) Piyasa aksaklıklarının giderilmesi e) Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi Yanıt : Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi. iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar üretim olanakları eğrisi ile gösterilir. 10)Bir malın üretimini bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken üretim miktarına ___________ adı verilir. Yanıt (e) seçeneğidir. a) Üretim olanakları eğrisi b) Toplam arz eğrisi c) Gelir tüketim eğrisi d) Kayıtsızlık eğrisi e) Ticaret hadleri eğrisi Yanıt : Kapalı bir ekonomide. Yanıt (d) seçeneğidir.Yanıt : Adam Smith’e göre dış ticareti kazançlı kılan üstünlük mutlak üstünlüktür. 12) Karşılaştırmalı üstünlük sıralamasına göre en uçlardaki maliyet oranları neyi verir? a) Faktör fiyatı b) Toplam üretim miktarı c) İhracat miktarı d) Döviz kuru e) İthalat miktarı Yanıt : Karşılaştırmalı üstünlük sıralamasına göre en uçlardaki maliyet oranları döviz kurunu belirler. a) Marjinal maliyet b) Toplam maliyet c) Ortalama maliyet d) Fırsat maliyeti e) Sabit maliyet Yanıt : Bir malın üretimini bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken üretim miktarına fırsat maliyeti denir. iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar ___________ ile gösterilir. Yanıt (a) seçeneğidir. . hükümetlerin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunmasına yola açan nedenlerden biri değildir. Yanıt (c) seçeneğidir. 11) Kapalı bir ekonomide.

. a) Spesifik b) Artan oranlı c) Ad volerem d) Azalan oranlı e) Gelir Yanıt : İthal edilen malın değeri üzerinden alınan vergilere ad volerem vergi denir. Yanıt (e) seçeneğidir. 15) Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemlere _____________ adı verilir. tarife dışı araçlardan biri değildir.14) Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere ___________ denir. Yanıt (a) seçeneğidir. Yanıt (c) seçeneğidir. a) Gümrük tarifeleri b) Tarife dışı araçlar c) Kamu önlemleri d) Döviz engelleri e) Ticaret engelleri Yanıt : Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemlere tarife dışı arçlar adı verilmektedir. Yanıt (b) seçeneğidir. 17) İthal edilen malın değeri üzerinden alınan vergilere ____________ vergi denir. 16)Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı araçlardan biri değildir? a) Miktar kısıtlamaları b) Görünmez engeller c) Gönüllü ihracat kısıtlamaları d) İhracatın özendirilmesi e) Gümrük vergileri Yanıt : Gümrük vergileri. a) Gümrük vergisi b) Geçiş vergisi c) Damga vergisi d) Gelir vergisi e) Sınır vergisi Yanıt : Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere gümrük vergisi adı verilir.

a) Gümrük vergisi . diğer taraftan da tüketimin kısılmasıyla oluşan etki tüketim etkisidir. a) Maliyet değeri üzerinden b) Fiziksel değer üzerinden c) Katma değer üzerinden d) Mutlak değer üzerinden e) Mal değeri üzerinden Yanıt : Fiziksel değer üzerinden alınan vergiler spesifik vergilerdir. 20) Bir malın ithalatçısı ile ihracatçısı arasında yapılan iki yanlı görüşmeler sonucunda ihracatın belirli bir kota ile sınırlandırılması uygulamasına _____________ denir. Yanıt (c) seçeneğidir. iç fiyatları yükselterek bir taraftan yerli üretimi özendirirken. 19)Gümrük tarifelerinin. 1)Gümrük tarifeleri. Yanıt (b) seçeneğidir. diğer taraftan da tüketimin kısılmasıyla oluşan etki aşağıdakilerden hangisidir? a) Gelir etkisi b) Dış ticaret etkisi c) Tüketim etkisi d) Bölüşüm etkisi e) Üretim etkisi Yanıt : Gümrük tarifelerinin. a) Tüketim etkisi b) Miktar kısıtlaması c) Gümrük tarifesi d) Bölüşüm etkisi e) Gönüllü ihracat sınırlaması Yanıt : Bir malın ithalatçısı ile ihracatçısı arasında yapılan iki yanlı görüşmeler sonucunda ihracatın belirli bir kota ile sınırlandırılması uygulamasına gönüllü ihracat sınırlaması denir.18) ___________ alınan vergiler spesifik vergilerdir. ithalatı __________ yolu ile kısıcı etkiye sahiptir. iç fiyatları yükselterek bir taraftan yerli üretimi özendirirken. a) Döviz b) Fiyat mekanizması * c) Hacim kısıtlaması d) Miktar kısıtlaması e) Kanun 2)Ülkeye girecek veya ülkeden çıkacak mal hacminin direkt olarak belirlenmesi ___________ vasıtasıyla sağlanır. Yanıt (e) seçeneğidir.

a) Tüketim b) Gelir c) Dış ticaret d) Üretim e) Bölüşüm * 7)Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifesinin amaçlarından biri değildir? a) Piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırmak * b) Ödemeler bilançosu açıklarını kapatmak c)Genç sanayiyi rekabetten korumak d) İthalatı sınırlamak e) Gelir sağlamak . ulusal gelirin tüketicilerden üreticilere doğru yeniden yönlendirmesi etkisine ___________ etkisi adı verilir. a) Gümrük vergisi b) Kota c) Gönüllü ihracat kısıtlaması * d) Döviz kontrolü e) İthalat yasakları 5)Gümrük vergilerinin ithal malının iç fiyatını yükseltmesi ve ithalata rakip üreticileri dış piyasanın rekabetinden koruyarak yerli üretimi arttırması şeklinde ortaya çıkan etki aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüketim etkisi b) Gelir etkisi c) Dış ticaret etkisi d) Üretim etkisi * e) Bölüşüm etkisi 6)Gümrük tarifelerinin.b) Gönüllü ihracat sınırlaması c) İthal yasakları d) Miktar kısıtlaması * e) Döviz kontrolü 3)Aşağıdakilerden hangisi miktar kısıtlaması uygulamalarından biridir? a) Döviz kontrolü * b) Gümrük vergisi c) Gelir vergisi d) Gönüllü ihracat sınırlaması e) Damga vergisi 4)Bir malın ithalatçısı ile ihracatçısı arasında yapılan iki yanlı görüşmeler sonucunda ihracatın belirli bir kota ile sınırlandırılmasına ___________________ denir.

Maynard Keynes e) Milton Friedman 10) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi kime aittir? a) David Ricardo * b) Adam Smith c) J. a) Gümrük tarifeleri b) Tarife dışı araçlar * c) Kamu önlemleri d) Döviz engelleri e) Ticaret engelleri 9)Mutlak Üstünlükler Teorisi hangi iktisatçı tarafından ortaya konulmuştur? a) David Ricardo b) Adam Smith * c) J. Stuart Mill d) J.8)Gümrük tarifelerinin dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemlere _____________ adı verilir. Maynard Keynes e) Milton Friedman 11)Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin nedenleri arasında yer almaktadır? a) Gelir sağlama b) Ödemeler bilançosu dengesizliklerini giderme c) Yerli üretimin yetersizliği * d) Rekabetin korunması e) Otarşi 12) Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizm’in temel özelliklerinden biri değildir? a) Milliyetçilik b) Ekonomide devlet ağırlığı c) Dış ticaretin olmaması d) Değerli maden ihracatı * e) Hiçbiri 13)Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunmasına yola açan nedenlerden biri değildir? a) Sosyal ve siyasi nedenler b) Otarşi c) Hazineye gelir sağlamak d) İç ekonomik istikrarın sağlanması e) Gelir dağılımının iyileştirilmesi * . Stuart Mill d) J.

bir malın üretimini bir birim arttırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken üretim miktarıdır. a) Spesifik vergi * b) Ad volorem vergi c) Damga vergisi d) İhracat vergisi e) Katma değer vergisi 16)Mutlak üstünlükler teorisinin işlerlik kazanması için ölçeğe göre ________ getiri söz konusu olmalıdır. a) Karşılaştırmalı üstünlük b) Azalan üstünlük c) Mutlak üstünlük * d) Artan üstünlük e) Hiçbiri . a) Ortalama maliyet b) Fırsat maliyeti * c) Marjinal maliyet d) Toplam maliyet e) Sabit maliyet 18) Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’i doğuran gelişmeler arasında yer almaz? a) Ticaret ve ulaştırma sisteminde gelişme b) Loncaya bağlı olmadan üretim c) Siyasal düşüncede bireyselcilik d) Din ve ferdiyetçilik e) Sanayi devrimi * 19) Adam Smith’e göre ___________dış ticareti kazançlı kılmaktadır. a) Sabit * b) Artan c) Azalan d) Negatif e) Sıfır 17) _____________ .14)Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı araçlardan biri değildir? a) Miktar kısıtlamaları b) Bağlı ticaret c) Görünmez engeller d) Gümrük vergisi * e) İhracatın özendirilmesi 15) Fiziksel değer üzerinden alınan vergilere __________ denir.

Yanıt (a) seçeneğidir. 2) Bir ülkenin ihraç ettiği ve ithal ettiği mal ve hizmet miktarını hangi hesap gösterir? a) Sermaye hesabı b) Resmi rezervler hesabı c) Cari işlemler hesabı d) Net hata noksan hesabı e) Dış ticaret hesabı Yanıt : Bir ülkenin ihraç ettiği ve ithal ettiği mal ve hizmet miktarını cari işlemler hesabı gösterir. 3)Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biridir? a) Resmi rezervler b) Net hata noksan c) Sermaye hesabı d) Karşılıksız transferler e) Karşılık hesabı Yanıt : Karşılıksız transferler hesabı cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biridir. tüketimdeki azalma ve ithalatta daralma yaratması sonucu oluşan etki aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüketim b) Gelir c) Dış ticaret * d) Üretim e) Bölüşüm 1)Ülkede yerleşik gerçek kişi. işletme veya kurumların yabancı ülkelerle yürüttükleri ekonomik işlemlerin sistematik olarak tutulan kayıtlarına ödemeler bilançosu denir. işletme veya kurumların yabancı ülkelerle yürüttükleri ekonomik işlemlerin sistematik olarak tutulan kayıtlarına ne ad verilir? a) Ödemeler bilançosu b) Gelir tablosu c) Fon akım tablosu d) Sermaye hareketleri e) Rezerv hareketleri Yanıt : Ülkede yerleşik gerçek kişi. Yanıt (d) seçeneğidir. 4) Mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farka ___________ denir.20)Gümrük vergisinin yerli üretimi arttırması. Yanıt (c) seçeneğidir. a) Dış ticareti dengesi b) Genel denge .

a) Sermaye dengesi b) Ödemeler dengesi c) Genel denge d) Dış ticaret dengesi e) Rezerv dengesi Yanıt : Ülkenin dış alemle olan gelir . 5)Ülkenin dış alemle olan gelir . 8) Sermaye hareketleri sonucunda oluşan faiz ve kar payları nerede kaydedilir? a) Sermaye hesabında b) Cari işlemler hesabında c) Rezerv hesabında d) Net hata ve noksanlar hesabında e) Mal ticareti hesabında . 6) Ülkenin dış alemle yaptığı her türlü mali sermaye ve dolaysız sermaye yatırımlar hangi hesaba kaydedilir? a) Cari işlemler b) Rezerv hareketleri c) Sermaye d) Net hata ve noksan e) Mal ticareti Yanıt : Ülkenin dış alemle yaptığı her türlü mali sermaye ve dolaysız sermaye yatırımlar sermaye hesabına kaydedilir.gider ilişkisini ödemeler dengesi gösterir. Yanıt (b) seçeneğidir. Yanıt (c) seçeneğidir. 7) Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile sınır ötesi tahvil ve hisse senedi alım satımları ne tür işlemlerdir? a) Kısa vadeli para işlemleri b) Uzun vadeli sermaye işlemleri c) Menkul kıymet işlemleri d) Uzun vadeli para işlemleri e) Kısa vadeli sermaye işlemleri Yanıt : Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ile sınır ötesi tahvil ve hisse senedi alım satımları uzun vadeli sermaye hareketleridir.c) Ödemeler dengesi d) Sermaye piyasası dengesi e) Sermaye dengesi Yanıt : Mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farka dış ticaret dengesi adı verilir. Yanıt (b) seçeneğidir. Yanıt (a) seçeneğidir.gider ilişkisini ____________ gösterir.

11) Resmi rezervler gerektiğinde kullanılmak üzere merkez bankası tarafından tutulan uluslar arası ödeme araçları hangi hesapta kaydedilir? a) Sermaye b) Cari işlemler c) Net hata ve noksanlar d) Rezerv hareketleri e) Hizmet ticareti Yanıt : Resmi rezervler gerektiğinde kullanılmak üzere merkez bankası tarafından tutulan uluslar arası ödeme araçları rezerv hareketleri hesabında kaydedilir. bu açık genellikle sermaye girişleriyle kapatılır. Yanıt (d) seçeneğidir.Yanıt : Sermaye hareketleri sonucunda oluşan faiz ve kar payları sermaye hesabında değil cari işlemler hesabında hizmet ticaretinin altındaki faiz kaleminde incelenir. bu açık genellikle hangi şekilde kapatılır? a) Sermaye girişiyle b) Kamu harcaması artışıyla c) Sermaye çıkışıyla d) İthalat artışıyla e) Karşılıksız transferlerle Yanıt : Bir ülkenin cari işlemler dengesi açık veriyorsa. 9) Bir ülkenin cari işlemler dengesi açık veriyorsa. 10) Ekonominin genel dengesinde bir açık ya da fazla söz konusu ise bu fark hangi hesapla denkleştirilir? a) Sermaye b) Cari işlemler c) Net hata ve noksanlar d) Rezerv hareketleri e) Hizmet ticareti Yanıt : Eğer ekonominin genel dengesinde bir açık ya da fazla söz konusu ise bu fark rezerv hareketleri hesabıyla denkleştirilir. Yanıt (a) seçeneğidir. Yanıt (b) seçeneğidir. Yanıt (d) seçeneğidir. 12)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin uluslararası rezervlerindendir? a) Özel çekme hakları b) Bono c) Tahvil d) Uluslararası banka kredileri .

Yanıt (b) seçeneğidir.e) Karşılıksız transferler Yanıt : Bir ülkenin uluslararası rezervleri altın. 16) __________ sisteminde. ___________ kullanılan ekonomilerde iyi şekilde işlemektedir. döviz kurları. Yanıt (a) seçeneğidir. a) Sabit döviz kuru b) Kaydi para c) Trampa d) Esnek döviz kuru e) Hiçbiri Yanıt : Esnek döviz kuru sisteminde döviz kurları. 13) Ödemeler dengesinde bir açık veya fazla doğuran işlemler __________ işlemlerdir. a) Trampa sistemi b) Kaydi para standardı c) Altın para standardı d) Döviz e) Kur çıpası Yanıt : Sabit döviz kuru sistemi en iyi şekilde altın para standardının geçerli olduğu ekonomilerde işlemektedir. döviz ve özel çekme haklarıdır. Yanıt (e) seçeneğidir. döviz piyasasındaki arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. . döviz piyasasındaki arz ve talep güçlerinin işleyişine bırakılmıştır. Yanıt (d) seçeneğidir. 14)Aşağıdaki hesaplardan hangisi otonom niteliktedir? a) Net hata noksan b) Cari işlemler c) Rezerv hareketleri d) İstatistiksel farklar e) Mal hareketleri Yanıt : Cari işlemler hesabı otonom karakterli bir hesaptır. Yanıt (c) seçeneğidir. a) Cari b) Denkleştirici c) Sermaye d) Rezerv e) Otonom Yanıt : Ödemeler dengesinde bir açık veya fazla doğuran işlemler otonom niteliktedir. rekabetçi piyasa koşulları altındaki bir mal gibi. 15)Sabit döviz kuru sistemi. rekabetçi piyasa koşulları altındaki bir mal gibi.

Yanıt (a) seçeneğidir. 19) Kapalı bir ekonomide. Yanıt (a) seçeneğidir. döviz kurundaki yükselme malların yurtiçi fiyatlarının yükselmesi anlamına gelir. milli paranın değer kazanmasına yol açar. 20) Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere ne ad verilir? a) Gümrük vergisi b) Geçiş vergisi c) Damga vergisi d) Gelir vergisi e) Sınır vergisi Yanıt: Malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilere gümrük vergisi adı verilir. a) Değişmemesi b) Yükselmesi c) Dövizden bağımsız olması d) Düşmesi e) Dövize endekslenmesi Yanıt : Ekonomi belli bir denge seviyesinde iken. Yanıt (a) seçeneğidir . 18)Döviz kuru düşerse milli para _____________. a) Değer kazanır b) Etkilenmez c) Değer kaybeder d) Daha konvertibl olur e) Asli para olur Yanıt : Döviz kurunun düşmesi. a) Üretim olanakları eğrisi b) Toplam arz eğrisi c) Gelir tüketim eğrisi d) Kayıtsızlık eğrisi e) Ticaret hadleri eğrisi Yanıt : Kapalı bir ekonomide. iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar ___________ ile gösterilir. iki mallı mevcut kaynaklarla ekonominin üretebileceği noktalar üretim olanakları eğrisi ile gösterilir. Yanıt (b) seçeneğidir.17)Ekonomi belli bir denge seviyesinde iken. döviz kurundaki yükselme ithal malların yurtiçi fiyatlarının ________ anlamına gelir.

gider ilişkisini ____________ gösterir. dar anlamda ise sadece yabancı paralar üzerine yazılı ticaret poliçelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? .1) Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biridir? a) Resmi rezervler b) Net hata noksan c) Sermaye hesabı d) Hizmet ticareti * e) Karşılık hesabı 2)Mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farka___________ denir. a) Dış ticareti dengesi * b) Genel denge c) Ödemeler dengesi d) Sermaye piyasası dengesi e) Sermaye dengesi 3)Ülkenin dış alemle olan gelir . a) Cari b) Denkleştirici c) Sermaye d) Rezerv e) Otonom * 6)Geniş anlamda bütün yabancı ödeme araçlarını. a) Sermaye dengesi b) Ödemeler dengesi * c) Genel denge d) Dış ticaret dengesi e) Rezerv dengesi 4)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin uluslararası rezervlerindendir? a) Altın * b) Bono c) Tahvil d) Uluslararası banka kredileri e) Karşılıksız transferler 5)Ödemeler dengesinde bir açık veya fazlalık doğuran işlemler __________ işlemlerdir.

bu fark hangi işlemle ortadan kaldırılır? a) Menkul kıymet satışıyla .a) Bono b) Döviz * c) Hisse senedi d) Menkul kıymet e) Likit varlık 7) Uluslararasında kabul gören milli paralar ______________ paralardır. a) Döviz kuru * b) Satınalma gücü paritesi c) Kullanım değeri d) Satınalma değeri e) Dönüşüm değeri 10) Döviz piyasalarında yapılan alış ve satışlarda belirlenen ve her gün kambiyo fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına ne ad verilir? a) Ödemeler dengesi b) Gerçek kur * c) Döviz kuru d) Düz kur e) Belirlenmiş fiyat 11) İki milli para arasında doğrudan uygulanan döviz kuruna ___________ denir. a) Saygın b) Altın c) Asli d) Konvertibl * e) IMF 8) Bir milli paranın diğerine çevrilme işi nerede yapılır? a) Para piyasası b) Kambiyo borsası * c) Mal piyasası d) Tam rekabet piyasası e) Opsiyon piyasası 9) iki milli para birimi arasındaki değişim oranına __________ adı verilir. a) Ödemeler dengesi b) Gerçek kur c) Döviz kuru d) Düz kur * e) Belirlenmiş fiyat 12)İki ayrı döviz piyasasında iki farklı kur oluşursa.

b) Rezerv hareketleriyle c) Net hata noksan hesabıyla d) Döviz arbitrajı * e) Menkul kıymet alışıyla 13)Bir ekonomik değerin gelecek dönemlerdeki değeri konusunda yapılan tahminlere dayanarak ileriki dönemde kâr sağlamak amacıyla bugünden yapılan bir ticari işleme ne ad verilir? a) Döviz alımı b) Döviz stoklama c) Döviz spekülasyonu * d) Döviz ticareti e) Döviz arbitrajı 14)Anında teslim işlemiyle aksi yönde vadeli teslim işlemi birbirine bağlanarak iki ayrı işlemin aynı anda yapılan tek bir işleme indirgenmesine ___________ denir. a) Etkilemez b) Azaltır * c) Döviz fiyatına bağlar d) Arttırır e) Sıfır yapar . hisse senedi. maden gibi bir kıymeti alıcısına. a) Swap b) Opsiyonu * c) Hedging d) Forward e) Döviz spekülasyonu 16)Hükümetlerin kendi milli paralarının dış değerini düşürmelerine ne ad verilir? a) Spekülasyon b) Revalüasyon c) Kamu müdahalesi d) Devalüasyon * e) Para kontrolü 17) Revalüasyon. daha önceden belirlenmiş bir fiyat ve ileri bir tarihte alma ya da satma hakkını vererek yapılan sözleşmeler _________ sözleşmeleridir. faiz sözleşmesi. a) Döviz Swapı * b) Döviz Opsiyonu c) Hedging d) Forward e) Döviz spekülasyonu 15) Döviz ile birlikte. ihracat hacmini ve ülkeye sermaye girişini dolayısıyla likidite ve iç talep seviyesini ___________.

gider ilişkisini ____________ gösterir. a) Değer kazanır b) Etkilenmez c) Değer kaybeder * d) Daha konvertibl olur e) Asli para olur .18) bir ülkede döviz üzerine yapılan banka ve borsa arbitrajları ile bunların denetlenmesi işlemine ne ad verilir? a) Arbitraj b) Devalüasyon c) Döviz kontrolü d) Revalüasyon e) Spekülasyon 19) Ülkenin dış alemle olan gelir . a) Sermaye dengesi b) Ödemeler dengesi * c) Genel denge d) Dış ticaret dengesi e) Rezerv dengesi 20) Döviz kuru yükselirse milli para _____________.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful