Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm . (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z.. Hoca dediki bir zengin ölmü . son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim. namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. (Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi.. Bir gün köyden Istanbula geliyordum. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi. Günlerden cumayd . Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim.Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?. Dönüp bakt m bir ey yok. bana al diyor. Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor. Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. Camlar demirli bir olay olsa kaçamam. Hemen akl ma bir ey geldi. karn m aç.. Beni camide kovalamaya ba lad . Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. kap y da kilitledi. bunada inan yorum. Bende para yok neyle alay m diyorum. Sa salim stanbula varm t k. Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. olur dedim. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun. trene binip geri köye gitsem bilet paras . in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur.. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden. Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n. yi iyi... söz geçiremedi inizden. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m. Otobüsten indim. Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. Tabi benim de karn m ac km t . Tabutun ba nda bekledim. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al. sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan. Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z. Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur. bakt m kar da bir simitçi. Ak am oluyordu. Sabah olmu . minareden a a atlad m. Otobüste cüzdan m çarpm lar. Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim.. Hemen camiye ko tum. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum. yerimde duramad mddan. vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r. Sonra minareye ç kt m. Hac imam efendi. Hoca. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. Bir otele gitsem parayla. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor.. Cuma namaz okunuyordu. bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun.

Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. diyelim ve bir taksiye bindik. Neler alacaksak ona göre param z almal y z. Sava n aile içinde. aileler aras nda. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. Her yer karman çorman oluyordu. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd . Aha i te imdi zaman geldi. Yorgan na göre uzatsana.Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. (Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. 4 . Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. Ba m z a açlara vururuz. Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman . zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. maf oluyordu. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum. vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. Hep bu sava yüzünden. madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. Bebeler aç kal yordu. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Hayvanlara pislik diyorlar. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. eme ini eline koymal d r. nek orada ölür. ve bizde ölürüz. Ba ka hiç kimse yok. Halbüse sava pekhala çirkeftir. Telefonu açmaya izin vermez. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. zaman o da ona verir. Güne balç kla s vanmaz diyorum. Mesela bir yere al veri e gittik. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . (Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Taksiciye yalvar yakar. Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. ald rmad . Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. çare de yok. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. Onun evindeki telefonu bozuldu. Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. O da bize vermez. yani yine kururdu diyorum. sürdü gitti. Kad lara haciz yap lyordu. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. Di er kom usunun evinde telefon vard r.

Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . saman olu ur. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. Gün geçtikçe onlar sat l r. O süratle bir ta a tak ld m. Sonra beni tanka bindirdiler. Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir. Böyleliklen k z paçay atlatt . A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. tozdurur. Elime bir tüfek verdiler. ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. dü tüm. Birden tank çöküverdi. Hayvan varsa onu tarlaya getirir. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. Boyu k sa oldu undan bo uluyordu. Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. (Selda/Ortaokul-2) 5 . Day m n o luyla denize girdik. Gözümü hastahanede açt m. biraz yürüdüm.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir. Gördü üm ise bir rüyaym . Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. Saman hayvanlar n yemeyidir. onu gezdirir. Kendimden geçmi tim. Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. Sansar yere y k ld . Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. Köylerde çok çimenler vard r. Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum. Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . Onlar m lca uyuturlar. Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Ben dört nala ko arak kaç yordum.

Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. Bebekler süt bulam yor. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. ama olmamas n dilerim. Bunlar n olmamas n dilerim. ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. Yani aya n belirli bir yere kadar uzat. ü ütüp güme gideriz. Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. inekse möler. (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar. Bosnada çok can kayb oluyor. Bosnada Anne baba ölüyor. kans zl ktan da ölebilirler. nsan bir ineje. hop kellen gitti. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. onüç. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir. (Adem/Ortaokul-1) 6 . Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur. nsan konu abilir. A lamas . Fakat kediler yürür. çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. bar dilerim. Ana ve baba sevincinden ölmü . Bosnada çok sava oluyor. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. Sava ta her tarafta felaket oluyor. (Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. Zaten özgürlük olmazsa. Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. vergiler ödenir. yetimhanede kalmamalar n dilerim. bir kediye benzemez. imdi oniki. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. Bir aile tur u suyu için ayr l yor. süt bulmalar n dilerim. ama iyi olmas n dilerim.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. Sava yapacaklar na bar dilerim. Mesela bir filimde izledim. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. özgürlükleri vard r.

Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r. (Serap/Ortaokul-1) 7 . Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür. Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur.Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful