Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

(Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . bunada inan yorum. Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!. in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur. Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi. Dönüp bakt m bir ey yok. son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim.. vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim. Ak am oluyordu. sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan. Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. kap y da kilitledi. Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden.. Otobüsten indim. Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim. olur dedim. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor. Tabutun ba nda bekledim. (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z.. eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi. Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi. Sa salim stanbula varm t k. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n. bakt m kar da bir simitçi. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al. Bir gün köyden Istanbula geliyordum.. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. söz geçiremedi inizden. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun.. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. Tabi benim de karn m ac km t . Camlar demirli bir olay olsa kaçamam. Cuma namaz okunuyordu.. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. Hemen camiye ko tum. yerimde duramad mddan. minareden a a atlad m. Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z.. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. Otobüste cüzdan m çarpm lar. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor. Günlerden cumayd . karn m aç. Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm . Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk. Beni camide kovalamaya ba lad . Hoca dediki bir zengin ölmü . trene binip geri köye gitsem bilet paras . Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden. yi iyi. bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun. namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. Hac imam efendi. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m.Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?. Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. Sonra minareye ç kt m. Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur.. Sabah olmu . Bende para yok neyle alay m diyorum. Hoca. Hemen akl ma bir ey geldi. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi. Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r. Bir otele gitsem parayla. bana al diyor.

Güne balç kla s vanmaz diyorum. Mesela bir yere al veri e gittik. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd . Kad lara haciz yap lyordu. (Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. Hep bu sava yüzünden. Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman . yani yine kururdu diyorum. Neler alacaksak ona göre param z almal y z. Her yer karman çorman oluyordu. Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. Ba m z a açlara vururuz. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. Aha i te imdi zaman geldi. nek orada ölür. Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. O da bize vermez. zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. eme ini eline koymal d r. Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. çare de yok. Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum. Yorgan na göre uzatsana. Hayvanlara pislik diyorlar. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. diyelim ve bir taksiye bindik.Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. Onun evindeki telefonu bozuldu. Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. 4 . Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. Bebeler aç kal yordu. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez. Di er kom usunun evinde telefon vard r. sürdü gitti. zaman o da ona verir. aileler aras nda. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. Sava n aile içinde. ald rmad . Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. Halbüse sava pekhala çirkeftir. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. ve bizde ölürüz. Taksiciye yalvar yakar. maf oluyordu. (Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Ba ka hiç kimse yok. Telefonu açmaya izin vermez.

O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. Ben dört nala ko arak kaç yordum. Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum. Sansar yere y k ld . Sonra beni tanka bindirdiler. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . Elime bir tüfek verdiler.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. tozdurur. onu gezdirir. (Selda/Ortaokul-2) 5 . saman olu ur. Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. Gözümü hastahanede açt m. Kendimden geçmi tim. Onlar m lca uyuturlar. Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. dü tüm. Gördü üm ise bir rüyaym . Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. O süratle bir ta a tak ld m. Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum. Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Köylerde çok çimenler vard r. Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. Hayvan varsa onu tarlaya getirir. ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Gün geçtikçe onlar sat l r. Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . Böyleliklen k z paçay atlatt . Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. biraz yürüdüm. Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. Birden tank çöküverdi. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir. Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir. Day m n o luyla denize girdik. Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. Saman hayvanlar n yemeyidir. Boyu k sa oldu undan bo uluyordu.

Ana ve baba sevincinden ölmü . Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. Bosnada çok sava oluyor. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. Fakat kediler yürür. (Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. nsan konu abilir.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. kans zl ktan da ölebilirler. özgürlükleri vard r. ama iyi olmas n dilerim. ama olmamas n dilerim. Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. (Adem/Ortaokul-1) 6 . Bir aile tur u suyu için ayr l yor. imdi oniki. nsan bir ineje. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. A lamas . ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. ü ütüp güme gideriz. Sava ta her tarafta felaket oluyor. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. Bosnada Anne baba ölüyor. bir kediye benzemez. Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar. süt bulmalar n dilerim. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. Bebekler süt bulam yor. inekse möler. Bosnada çok can kayb oluyor. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur. Sava yapacaklar na bar dilerim. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. yetimhanede kalmamalar n dilerim. vergiler ödenir. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. Yani aya n belirli bir yere kadar uzat. Zaten özgürlük olmazsa. Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. hop kellen gitti. bar dilerim. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir. Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. onüç. Mesela bir filimde izledim. Bunlar n olmamas n dilerim.

Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r. (Serap/Ortaokul-1) 7 . Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur. Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r. Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür. Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful