Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. Sabah olmu . Sonra minareye ç kt m. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun. bana al diyor. Hac imam efendi. Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi. Hemen camiye ko tum. Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. Bir otele gitsem parayla.. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi. Camlar demirli bir olay olsa kaçamam. Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi. Hoca dediki bir zengin ölmü . Otobüste cüzdan m çarpm lar. Tabutun ba nda bekledim. Bende para yok neyle alay m diyorum. Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Sa salim stanbula varm t k.. Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk.. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum. bakt m kar da bir simitçi. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden. in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur. Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n. söz geçiremedi inizden. Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. (Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . Hemen akl ma bir ey geldi. son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim. yerimde duramad mddan. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor. kap y da kilitledi. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al. namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. Günlerden cumayd . vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. Hoca. Dönüp bakt m bir ey yok. (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r.. Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m. bunada inan yorum. karn m aç. Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. Bir gün köyden Istanbula geliyordum. Beni camide kovalamaya ba lad . Cuma namaz okunuyordu. Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm . yi iyi. Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden.. Ak am oluyordu. Otobüsten indim. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim.Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?.. trene binip geri köye gitsem bilet paras .. minareden a a atlad m. Tabi benim de karn m ac km t . sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan. Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim. olur dedim.

Neler alacaksak ona göre param z almal y z. Di er kom usunun evinde telefon vard r. Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd . eme ini eline koymal d r. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. nek orada ölür. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. zaman o da ona verir. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. Halbüse sava pekhala çirkeftir. Aha i te imdi zaman geldi. Sava n aile içinde. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. (Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Hep bu sava yüzünden. Mesela bir yere al veri e gittik. yani yine kururdu diyorum. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. aileler aras nda. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. Yorgan na göre uzatsana. ve bizde ölürüz. Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. Ba ka hiç kimse yok. maf oluyordu. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. ald rmad . 4 . Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. (Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. Güne balç kla s vanmaz diyorum. çare de yok. Telefonu açmaya izin vermez. Onun evindeki telefonu bozuldu. Ba m z a açlara vururuz. Hayvanlara pislik diyorlar. Taksiciye yalvar yakar. Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. sürdü gitti. diyelim ve bir taksiye bindik. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. Her yer karman çorman oluyordu. Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. Kad lara haciz yap lyordu. Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. Bebeler aç kal yordu. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez. Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman .Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. O da bize vermez.

Hayvan varsa onu tarlaya getirir. Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. Birden tank çöküverdi. ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Kendimden geçmi tim. Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. Sonra beni tanka bindirdiler. Gözümü hastahanede açt m. Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. Sansar yere y k ld . (Selda/Ortaokul-2) 5 . Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. Gün geçtikçe onlar sat l r. Saman hayvanlar n yemeyidir. Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. Ben dört nala ko arak kaç yordum. dü tüm. saman olu ur. (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . Elime bir tüfek verdiler. O süratle bir ta a tak ld m. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Day m n o luyla denize girdik. Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . Köylerde çok çimenler vard r. Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. onu gezdirir. Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. biraz yürüdüm. Boyu k sa oldu undan bo uluyordu. O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. Gördü üm ise bir rüyaym . Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. Böyleliklen k z paçay atlatt . Onlar m lca uyuturlar. Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir. Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum. tozdurur. Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum.

Ana ve baba sevincinden ölmü . Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. Bir aile tur u suyu için ayr l yor. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. Bosnada çok can kayb oluyor. Sava ta her tarafta felaket oluyor. A lamas . Yani aya n belirli bir yere kadar uzat. Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . Bosnada çok sava oluyor. inekse möler. bir kediye benzemez. ü ütüp güme gideriz. ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. (Adem/Ortaokul-1) 6 . onüç. ama olmamas n dilerim.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. özgürlükleri vard r. vergiler ödenir. bar dilerim. hop kellen gitti. Fakat kediler yürür. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r. ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. imdi oniki. Bosnada Anne baba ölüyor. (Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. ama iyi olmas n dilerim. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. nsan bir ineje. Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. Mesela bir filimde izledim. Bebekler süt bulam yor. süt bulmalar n dilerim. Sava yapacaklar na bar dilerim. haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur. kans zl ktan da ölebilirler. Bunlar n olmamas n dilerim. Zaten özgürlük olmazsa. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. nsan konu abilir. çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. yetimhanede kalmamalar n dilerim. Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar.

Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir.Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r. Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r. (Serap/Ortaokul-1) 7 . Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful