P. 1
Kompozisyon konuları

Kompozisyon konuları

|Views: 432|Likes:
Yayınlayan: Betül Yegül

More info:

Published by: Betül Yegül on Dec 11, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2010

pdf

text

original

Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

Bir otele gitsem parayla. Otobüsten indim. Cuma namaz okunuyordu. Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum. Hac imam efendi... Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z. Ak am oluyordu. olur dedim. Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden. Tabi benim de karn m ac km t . Günlerden cumayd . Hoca dediki bir zengin ölmü . Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. yerimde duramad mddan. Hemen akl ma bir ey geldi. vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. Sabah olmu . son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim. (Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun. namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. bakt m kar da bir simitçi. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r. minareden a a atlad m. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m. söz geçiremedi inizden. Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. Tabutun ba nda bekledim. (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi. Otobüste cüzdan m çarpm lar. Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. Sa salim stanbula varm t k. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor.. karn m aç. Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur. Dönüp bakt m bir ey yok.. Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk. eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi.. Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden. sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan. bunada inan yorum. Bir gün köyden Istanbula geliyordum. Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim.. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al. yi iyi. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor. Hemen camiye ko tum. bana al diyor. Hoca. Bende para yok neyle alay m diyorum..Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun. Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi. trene binip geri köye gitsem bilet paras . Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm .. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n. Camlar demirli bir olay olsa kaçamam. Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur. Sonra minareye ç kt m. kap y da kilitledi. Beni camide kovalamaya ba lad .

Sava n aile içinde. Bebeler aç kal yordu. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. (Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd .Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. nek orada ölür. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. Di er kom usunun evinde telefon vard r. Yorgan na göre uzatsana. Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. Halbüse sava pekhala çirkeftir. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. diyelim ve bir taksiye bindik. çare de yok. Ba m z a açlara vururuz. Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. Kad lara haciz yap lyordu. Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman . O da bize vermez. eme ini eline koymal d r. Güne balç kla s vanmaz diyorum. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. Hayvanlara pislik diyorlar. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. maf oluyordu. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. Neler alacaksak ona göre param z almal y z. Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . (Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. sürdü gitti. aileler aras nda. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. Telefonu açmaya izin vermez. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez. ald rmad . madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. yani yine kururdu diyorum. Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. Onun evindeki telefonu bozuldu. Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. Hep bu sava yüzünden. Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. Taksiciye yalvar yakar. Aha i te imdi zaman geldi. Mesela bir yere al veri e gittik. zaman o da ona verir. Ba ka hiç kimse yok. 4 . Her yer karman çorman oluyordu. ve bizde ölürüz.

O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . Kendimden geçmi tim. Böyleliklen k z paçay atlatt . (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir. Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. (Selda/Ortaokul-2) 5 . Birden tank çöküverdi.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . Köylerde çok çimenler vard r. Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. Sansar yere y k ld . Boyu k sa oldu undan bo uluyordu. tozdurur. Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. biraz yürüdüm. Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . onu gezdirir. Hayvan varsa onu tarlaya getirir. Saman hayvanlar n yemeyidir. Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. Sonra beni tanka bindirdiler. Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. Elime bir tüfek verdiler. Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. Gözümü hastahanede açt m. O süratle bir ta a tak ld m. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum. Gördü üm ise bir rüyaym . Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. Ben dört nala ko arak kaç yordum. Gün geçtikçe onlar sat l r. Day m n o luyla denize girdik. Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum. Onlar m lca uyuturlar. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. saman olu ur. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . dü tüm. Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir.

kans zl ktan da ölebilirler. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. Bosnada çok sava oluyor. ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. Bunlar n olmamas n dilerim. Sava ta her tarafta felaket oluyor.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. Bosnada çok can kayb oluyor. Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. inekse möler. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. (Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. bir kediye benzemez. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir. nsan bir ineje. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. Fakat kediler yürür. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. nsan konu abilir. çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. ama olmamas n dilerim. Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. (Adem/Ortaokul-1) 6 . süt bulmalar n dilerim. ama iyi olmas n dilerim. imdi oniki. haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur. Bir aile tur u suyu için ayr l yor. A lamas . vergiler ödenir. Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. Bebekler süt bulam yor. (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. Zaten özgürlük olmazsa. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. Yani aya n belirli bir yere kadar uzat. ü ütüp güme gideriz. Bosnada Anne baba ölüyor. Sava yapacaklar na bar dilerim. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. bar dilerim. hop kellen gitti. Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. Mesela bir filimde izledim. Ana ve baba sevincinden ölmü . onüç. özgürlükleri vard r. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. yetimhanede kalmamalar n dilerim. Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r.

Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür. Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r.Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r. Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur. (Serap/Ortaokul-1) 7 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->