Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al.... trene binip geri köye gitsem bilet paras . Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi. Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. söz geçiremedi inizden. (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. Sabah olmu . Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim. Hoca dediki bir zengin ölmü . Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden. Beni camide kovalamaya ba lad .. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor. Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum. bakt m kar da bir simitçi. Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. Hemen akl ma bir ey geldi. Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!. yi iyi. (Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . Sa salim stanbula varm t k. bunada inan yorum. Hoca. Bir otele gitsem parayla. Tabutun ba nda bekledim. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun.. Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi. Bende para yok neyle alay m diyorum. bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun. in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur. Dönüp bakt m bir ey yok.Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?.. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m. yerimde duramad mddan.. Bir gün köyden Istanbula geliyordum. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. Hemen camiye ko tum. eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi. Hac imam efendi. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. Sonra minareye ç kt m. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. kap y da kilitledi. Otobüste cüzdan m çarpm lar. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n. bana al diyor. Cuma namaz okunuyordu. Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim. Ak am oluyordu.. sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan. Günlerden cumayd . Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm . minareden a a atlad m. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi. Tabi benim de karn m ac km t . namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor. Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur. Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. Otobüsten indim. olur dedim. karn m aç. son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim. Camlar demirli bir olay olsa kaçamam.

ald rmad . ve bizde ölürüz.Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. aileler aras nda. Ba ka hiç kimse yok. Hayvanlara pislik diyorlar. Halbüse sava pekhala çirkeftir. çare de yok. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. Telefonu açmaya izin vermez. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. Yorgan na göre uzatsana. Sava n aile içinde. Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. Kad lara haciz yap lyordu. Neler alacaksak ona göre param z almal y z. O da bize vermez. Taksiciye yalvar yakar. vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. 4 . Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman . Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. eme ini eline koymal d r. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez. madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. yani yine kururdu diyorum. Hep bu sava yüzünden. Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. Bebeler aç kal yordu. Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. sürdü gitti. Onun evindeki telefonu bozuldu. Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. nek orada ölür. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. maf oluyordu. Ba m z a açlara vururuz. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. Güne balç kla s vanmaz diyorum. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum. diyelim ve bir taksiye bindik. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Her yer karman çorman oluyordu. (Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd . Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. Mesela bir yere al veri e gittik. Aha i te imdi zaman geldi. (Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. Di er kom usunun evinde telefon vard r. zaman o da ona verir.

Hayvan varsa onu tarlaya getirir. Sonra beni tanka bindirdiler. Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. dü tüm. Gözümü hastahanede açt m. Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir. Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. Sansar yere y k ld . Elime bir tüfek verdiler. Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir. Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Day m n o luyla denize girdik. Birden tank çöküverdi. Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. tozdurur. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. Onlar m lca uyuturlar.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . Saman hayvanlar n yemeyidir. onu gezdirir. Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. (Selda/Ortaokul-2) 5 . (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. Boyu k sa oldu undan bo uluyordu. O süratle bir ta a tak ld m. Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. Gün geçtikçe onlar sat l r. A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. biraz yürüdüm. saman olu ur. Köylerde çok çimenler vard r. Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. Ben dört nala ko arak kaç yordum. Gördü üm ise bir rüyaym . Kendimden geçmi tim. Böyleliklen k z paçay atlatt . Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z.

vergiler ödenir. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. Zaten özgürlük olmazsa. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. Bir aile tur u suyu için ayr l yor. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. Yani aya n belirli bir yere kadar uzat. hop kellen gitti. ama iyi olmas n dilerim. (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. Bunlar n olmamas n dilerim. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. onüç. Bosnada çok sava oluyor. Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r. çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. Bosnada çok can kayb oluyor. Ana ve baba sevincinden ölmü . (Adem/Ortaokul-1) 6 . ama olmamas n dilerim. Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. Fakat kediler yürür. Sava yapacaklar na bar dilerim. Sava ta her tarafta felaket oluyor. nsan bir ineje. Mesela bir filimde izledim. Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. Bebekler süt bulam yor. ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. süt bulmalar n dilerim. imdi oniki. yetimhanede kalmamalar n dilerim. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. Bosnada Anne baba ölüyor. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir. inekse möler. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. bar dilerim. özgürlükleri vard r. nsan konu abilir. Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. kans zl ktan da ölebilirler. bir kediye benzemez. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. ü ütüp güme gideriz. (Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. A lamas .

Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür.Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r. Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur. Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir. Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r. (Serap/Ortaokul-1) 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful