P. 1
Kompozisyon konuları

Kompozisyon konuları

|Views: 432|Likes:
Yayınlayan: Betül Yegül

More info:

Published by: Betül Yegül on Dec 11, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2010

pdf

text

original

Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur. eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi... vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. Sabah olmu . namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. Hemen akl ma bir ey geldi. Camlar demirli bir olay olsa kaçamam... bana al diyor. Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi.. Otobüsten indim. Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!.. (Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . Hoca. (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun. Tabi benim de karn m ac km t . Bir otele gitsem parayla. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor. Tabutun ba nda bekledim. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. karn m aç. Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. Hac imam efendi. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r. Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z. Otobüste cüzdan m çarpm lar. Sonra minareye ç kt m. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. Ak am oluyordu. trene binip geri köye gitsem bilet paras . Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm . Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden. söz geçiremedi inizden. Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan.. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n. yi iyi. Hemen camiye ko tum. Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum.Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?. son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al. kap y da kilitledi. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim. Günlerden cumayd . Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi.. Bir gün köyden Istanbula geliyordum. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur. olur dedim. Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Cuma namaz okunuyordu. Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. Dönüp bakt m bir ey yok. Sa salim stanbula varm t k. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor. Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden. bakt m kar da bir simitçi. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun. bunada inan yorum. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. Beni camide kovalamaya ba lad . yerimde duramad mddan. Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk. Hoca dediki bir zengin ölmü . minareden a a atlad m. Bende para yok neyle alay m diyorum.

(Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. Hep bu sava yüzünden. Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. O da bize vermez. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. Neler alacaksak ona göre param z almal y z. Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . Onun evindeki telefonu bozuldu. Hayvanlara pislik diyorlar. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. Aha i te imdi zaman geldi. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd . eme ini eline koymal d r. maf oluyordu. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. 4 . Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. Ba m z a açlara vururuz. Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. zaman o da ona verir. Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. Yorgan na göre uzatsana. Sava n aile içinde. Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman . Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. Di er kom usunun evinde telefon vard r. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. ald rmad . yani yine kururdu diyorum. çare de yok. Taksiciye yalvar yakar. sürdü gitti. Her yer karman çorman oluyordu. Bebeler aç kal yordu. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. aileler aras nda. Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. Telefonu açmaya izin vermez. diyelim ve bir taksiye bindik. zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. Ba ka hiç kimse yok. ve bizde ölürüz. Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. Güne balç kla s vanmaz diyorum. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez. nek orada ölür. Kad lara haciz yap lyordu. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. (Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. Halbüse sava pekhala çirkeftir.Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. Mesela bir yere al veri e gittik. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum.

dü tüm. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum. (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir. Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. Gün geçtikçe onlar sat l r. Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. biraz yürüdüm. Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. saman olu ur. Sansar yere y k ld . Köylerde çok çimenler vard r. Sonra beni tanka bindirdiler. Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir. (Selda/Ortaokul-2) 5 . Boyu k sa oldu undan bo uluyordu. Day m n o luyla denize girdik. Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. Gördü üm ise bir rüyaym . Hayvan varsa onu tarlaya getirir. Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . onu gezdirir. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Gözümü hastahanede açt m. Saman hayvanlar n yemeyidir.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. Elime bir tüfek verdiler. Birden tank çöküverdi. O süratle bir ta a tak ld m. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. Onlar m lca uyuturlar. Böyleliklen k z paçay atlatt . Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum. tozdurur. Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Ben dört nala ko arak kaç yordum. Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Kendimden geçmi tim.

Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. Fakat kediler yürür. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. Bunlar n olmamas n dilerim. Yani aya n belirli bir yere kadar uzat. Bosnada Anne baba ölüyor. Bosnada çok can kayb oluyor. A lamas . ü ütüp güme gideriz. haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur. ama iyi olmas n dilerim. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. bir kediye benzemez.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. özgürlükleri vard r. bar dilerim. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. Mesela bir filimde izledim. Zaten özgürlük olmazsa. süt bulmalar n dilerim. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir. inekse möler. Sava ta her tarafta felaket oluyor. Bosnada çok sava oluyor. onüç. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. nsan konu abilir. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. nsan bir ineje. hop kellen gitti. imdi oniki. yetimhanede kalmamalar n dilerim. ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. (Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. ama olmamas n dilerim. Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. kans zl ktan da ölebilirler. Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r. Sava yapacaklar na bar dilerim. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. vergiler ödenir. (Adem/Ortaokul-1) 6 . (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. Ana ve baba sevincinden ölmü . Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. Bebekler süt bulam yor. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. Bir aile tur u suyu için ayr l yor.

(Serap/Ortaokul-1) 7 .Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r. Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur. Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r. Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->