Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm . Hemen akl ma bir ey geldi. Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim.. bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun. Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z. Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. kap y da kilitledi. eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. Bir gün köyden Istanbula geliyordum. yi iyi.Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor. Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim. minareden a a atlad m. namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. Hemen camiye ko tum. Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden. Ak am oluyordu. Bende para yok neyle alay m diyorum. Hoca dediki bir zengin ölmü . Dönüp bakt m bir ey yok. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. Tabutun ba nda bekledim. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun. bana al diyor. trene binip geri köye gitsem bilet paras . Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum.. Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n. Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi... sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan.. Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!. vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. Otobüsten indim. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim. in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur. Otobüste cüzdan m çarpm lar. Hoca.. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r. Sonra minareye ç kt m. Tabi benim de karn m ac km t . Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al. yerimde duramad mddan. söz geçiremedi inizden. Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk. Camlar demirli bir olay olsa kaçamam. karn m aç. olur dedim. bunada inan yorum. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m. Cuma namaz okunuyordu. Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur. Sabah olmu . Beni camide kovalamaya ba lad .. Hac imam efendi. Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. Günlerden cumayd . (Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . bakt m kar da bir simitçi. Bir otele gitsem parayla. Sa salim stanbula varm t k..

(Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum. Kad lara haciz yap lyordu. Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman . Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. Di er kom usunun evinde telefon vard r. Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. Hep bu sava yüzünden. Halbüse sava pekhala çirkeftir. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. O da bize vermez. Telefonu açmaya izin vermez. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. Yorgan na göre uzatsana. Her yer karman çorman oluyordu. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. zaman o da ona verir. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. aileler aras nda. Neler alacaksak ona göre param z almal y z. Mesela bir yere al veri e gittik. Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. diyelim ve bir taksiye bindik. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. Ba m z a açlara vururuz. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. ald rmad . 4 . Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. Taksiciye yalvar yakar. zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. Güne balç kla s vanmaz diyorum. maf oluyordu. Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. Sava n aile içinde. Aha i te imdi zaman geldi. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. ve bizde ölürüz. vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. sürdü gitti.Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. yani yine kururdu diyorum. Bebeler aç kal yordu. (Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. çare de yok. madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd . Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Ba ka hiç kimse yok. Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. nek orada ölür. eme ini eline koymal d r. Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . Onun evindeki telefonu bozuldu. Hayvanlara pislik diyorlar.

Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. Gördü üm ise bir rüyaym . Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. Hayvan varsa onu tarlaya getirir. Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir. O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum. (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. O süratle bir ta a tak ld m. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . Gözümü hastahanede açt m. tozdurur. Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Saman hayvanlar n yemeyidir. Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . Böyleliklen k z paçay atlatt . Kendimden geçmi tim. Onlar m lca uyuturlar. Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. Sonra beni tanka bindirdiler. Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . biraz yürüdüm. Boyu k sa oldu undan bo uluyordu. dü tüm. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. Day m n o luyla denize girdik. Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Gün geçtikçe onlar sat l r. onu gezdirir. Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . Ben dört nala ko arak kaç yordum. (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir. Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. Elime bir tüfek verdiler. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. Sansar yere y k ld . Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. Birden tank çöküverdi. saman olu ur. (Selda/Ortaokul-2) 5 . Köylerde çok çimenler vard r.

(Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. özgürlükleri vard r. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. (Adem/Ortaokul-1) 6 . ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar. nsan bir ineje. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. hop kellen gitti. Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. Bosnada çok can kayb oluyor. vergiler ödenir. ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. A lamas . Mesela bir filimde izledim. Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . nsan konu abilir. ama olmamas n dilerim. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. Zaten özgürlük olmazsa. Fakat kediler yürür. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. Bosnada Anne baba ölüyor. Bunlar n olmamas n dilerim. onüç. Sava ta her tarafta felaket oluyor. Yani aya n belirli bir yere kadar uzat. Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. ama iyi olmas n dilerim. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. kans zl ktan da ölebilirler. inekse möler. çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur. Sava yapacaklar na bar dilerim. Bebekler süt bulam yor. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. Bosnada çok sava oluyor. Bir aile tur u suyu için ayr l yor. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. yetimhanede kalmamalar n dilerim. Ana ve baba sevincinden ölmü . Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r. ü ütüp güme gideriz. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. bar dilerim. imdi oniki. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. süt bulmalar n dilerim. bir kediye benzemez.

(Serap/Ortaokul-1) 7 . Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r.Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir. Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur. Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r.