Kompozisyon konular

:

1. 2.

Her sabah s ra oldu umuzda okudu umuz ANDIMIZ' bir de sizin yazman z istediler. Sar l n kalemlere bakal m. Hayalinizdeki evi ve bahçesini tüm yönleriyle anlat n. nda her eyin de i mi oldu unu gördünüz. 50 y l sonras na gitmi siniz. n z zamandan itibaren 1 gününüzü anlat n. Neler görüyorsunuz? Uyand

3. Sabah uyand

4. Türkçe s nav na çal mad

n z için sorular yapamad n z. Yan n zdaki arkada n z n tüm sorular kolayl kla cevaplad n görünce ondan kopya çektiniz. S nav sonuçlar n okurken ö retmen durumu anlad , ama kopya çekenin arkada n z oldu unu san p ona dü ük not verdi. Arkada n z ise bu duruma çok üzüldü. Neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 5. Anneniz hasta olan karde inize ilaç alman z için size bir miktar para verdi. Yolda giderken bir oyuncak gördünüz ve çok be endiniz. Tüm paray vererek onu ald n z. Eve dönünce de annenize paray yolda kaybetti inizi söylediniz. Karde inizin hastal ise gittikçe art yor. Bu durumda neler hissederdiniz (mutluluk, üzüntü, pi manl k, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve ne yapars n z? Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z. 6. En yak n arkada n z, izniniz olmadan size ait bir e yay (kitap, para, günlük vb.) alsa ve sonra kaybetse, bunu ö rendi inizde neler hissedersiniz (mutluluk, üzüntü, heyecan, hayal k r kl , öfke, sevinç, ac , a k nl k«) ve nas l bir tepki verirsiniz?´ Dü üncelerinizi biti ik e ik yaz ile yaz n z.
Bir bilgisayar oyunu karakteri olmak isteseniz hangisi olmak isterdiniz?(K z ö rencilerin ilgisini çekmeyebilir.)

Internet olmasayd ödevlerinizi ara t rmak için ne yapard n z? Hayat bir yol ise tamam yoku mudur? Neden? Hayat n zda kar la t n z sizi zorlayan en önemli olay nedir? Bu olay a mak için neler yapt n z? 10. Tiyatro oyununda oyuncusunuz. Oyunun ortas nda silahl bir adam içeri girse,nas l davran rs n z? 11. Hemen hemen her asansör kabininin bir taraf aynad r. Sizce bunun nedeni nedir? 12. ³ Ya bir yol aç n ya da yoldan çekilin.´ Ted TURNER

7. 8. 9.

1

2 .

Namaz k ld k cemaat topland ayakkaplar n giydi gitti. Bir otele gitsem parayla. ama galiba yaramazl klar m affedeceksiniz. Çünkü görüyorsunuz her laf mda her sözümde her yaz p kulland m cümlelerde bu sözde de geçti i gibi affetmeniz için yalvar yorum ve diyorumki siz büyük bir ö retmensiniz benden çok büyük bir ö retmensiniz ve benden büyük oldu unuz için beni anlayaca n z söylüyordum ve bundan ba ka mesela eksi vermemeniz için de çok yalvar yorum ve affetmeniz içinde çok yalvar yorum yani k sacas beni affedip eksi vermeyi. Birden TIRAAK! Diye bir ses geldi. Yani k sacas söz ve sizin dediklerinizi dinlemedi imden. (Haydar/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman 3 . eve gidelim bir güzel karn m z doyural m dedi. Genede özür dileyerek eksi vermeyip beni affetmenizi istiyorum bu yazd klar m kar l ks z b rakmayacaks n z ve buna da eminim. Sonra minareye ç kt m. sözünüzü dinlemeyip sözümde durmad mdan. Hoca dediki bir zengin ölmü . bakt m kar da bir simitçi.Ö rencilerin Yazd lginç Kompozisyonlar Konu: Niçin Yaramazl k Yap yorum?. Hemen camiye ko tum.. Ama affetti inize affedece inize kalben inan yorum lütfen sizde affedin çünkü siz bir ö retmensiniz benden büyük ve bilgilisiniz ufak bir çocuk. Ne cebimde bir kuru ne de bir yak n m n adresi var. in allah beni anlayacaks n z çünkü dediklerime kat lyorsunuzdur. Birde unu söyliyim iki ö retmen aras nda en sevdi im ö retmenler aras ndas n z. Ben simitçiye dedimki ya karde otobüste beni çarpm lar. namaz k lal m bir çaresine bakar m dedi. Affettiyseniz çok ve çok te ekkür ediyorum e er affetmedi seniz genede can n z sa olsun. olur dedim. Günlerden cumayd .. karn m aç. (Ufuk/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. imam efendiye derdimi anlatt m böyle böyle dedim. trene binip geri köye gitsem bilet paras . Bende para yok neyle alay m diyorum. Otobüsten indim. bedavaya bana bir imit ver gevrek olsun. Sonra TRAAK! Diye ses yine geldi. Tabi benim de karn m ac km t . Elimi cebime att m bir de bakt m cüzdan m yok eee!.. Camlar demirli bir olay olsa kaçamam. Ak am oluyordu. Hoca imam efendi tabutu b rak p gitti. söz geçiremedi inizden. midem bir yerde bir ey görse hemen bana al. Bir oraya bir buraya gidip holta filan att m. Vede beniçok iyi anl yorsunuzdur. Bir kenara k vr l p geceyi geçirdim. imitçi bana dediki ben senin gibi yalanc lar çok gördüm beni kand ramazs n.. Beni camide kovalamaya ba lad . Affedip eksi vermiyeceksiniz Te ekkür ederim. bunada inan yorum. Bir bakt m ölü tabuttan kalk yor. yi iyi. Hac imam efendi. vede bu yaramazl klar mdan dolay beni affetmenizi isteyerek sizden çok özür diliyorum. Hemen akl ma bir ey geldi. Sabah olmu . Çünkü beni affetmelisiniz ve anlay p affetmelisiniz. Ve tekrar tekrar özür dileyerek bu yaramazl klar m n affetmeni istiyorum biliyorum bu yaramazl klar affetsende affedip eksi vermesenizde içinizde bir eksi kalacakt r. son verdi im sözlere bana güvenmenizi vede güvenece ineze de inan yorum bak n çünkü iki buçuk sayfa yaz yazm m bu yazd klar m ve emeklerimi harcay p yaz lar m kar l ks z b rakmayaca n za da çok eminim. Ben hocaya dedimki hocam para toplad n zm . Bu yaramazl klar bir daha olmayacak vede olmayaca na dair size söz veriyorum. minareden a a atlad m.. Dönüp bakt m bir ey yok. Tabutun ba nda bekledim. Kompozisyon: (Bir ö renciden ö retmene özürname) Yaramazl m n nedenleri unlard r: Tarih dersini çok sevmedi imden. Otobüste cüzdan m çarpm lar. Bir gün köyden Istanbula geliyordum. Gevrekte gevrek imit diye ba ran yor. Birden uyand m bakt mki yataktan dü mü üm. yerimde duramad mddan. Hoca. kap y da kilitledi. Cuma namaz okunuyordu.. bana al diyor.. eksi vermesenizde versenizde içiniz de bir eksi kalmayacakt r.. Sa salim stanbula varm t k. onun tabutunu getirecekler ona bekçilik yap dedi. Elime karn ma att m birde bakt m gurulduyor.

sürdü gitti. Kom usunun o lu veya k z n okula savacak kitab yoksa ko usununda varsa vermeli. Y lanlardan biri bana yakla arak ba m zdan çekil dedi. maf oluyordu. nek orada ölür. E er güne çahmurla s vansayd çahmur kurur eski halini al rd . Sava n aile içinde. Bunlar ba tan a a hepsi ya n ve çirkeftir. O da bize vermez. A z ma sinek kaçmamas na dikkat ediyordum. Örne in spor kulüpleri Trabzonspor Fenerden ödünç para vermesi laz m. Bebeler aç kal yordu. Bir yere gittik ve gittiyimiz yerde yorulduk. Di er kom usunun evinde telefon vard r. zaman gelince o evi veren büyük Türk gencinin al n terini. (Sinan/Lise-1) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: Bar iyi sava ise çirkeftir. Onun için hep tanklardan UN getirilyordu. Aradan y llar geçer o telefonu açmaya izin vermeyen kom usunun o lu hastalan r. zaman o da ona verir. çare de yok. madem onbin bile yok niye taksiye bindin kafas z. Kad lara haciz yap lyordu. Aha i te imdi zaman geldi. Bir ailenin ine i hastalanm veteniren aramaya koyulur. Onun evinde telefon var ve telefon açmaya gidemez. ald rmad . Bana göre dünyada en büyük pisliklerdir insanlar. yani yine kururdu diyorum.Kompozisyon: Bir arkada m z bir ey isterse vermeyiz ama bir gün kalem veya silgi isteriz. insanlar aras nda ve hayvanlar aras nda oluyor. gidece imiz yere geldik ve bir bakt kki para çantas nda onbin bile yok. Bir Ba Bakan n parma kesilip kan yor olay oluyorda. Güne i çahmurla s varsak bu delilik olur. Yorgan na göre uzatsana. Güne bunca uzakta dünyam z etkiliyorsa dünyadan çahmur al p s vamaya gitti imizde güne e yeti meden çahmur kuruyup toprak olur. Hep bu sava yüzünden. Ta ormanl k yere koydu Etrafta in cin top oynuyor. (Kerem/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Her zaman her yerde dikkatli olmal y z. 4 . (Ercan/Ortaokul-2) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. eme ini eline koymal d r. Taksiciye yalvar yakar. bir normal memur kendini caminin minaresinden at yor olay olmuyor. Her yer karman çorman oluyordu. Bosnada hergün insanlar hep bombalan yordu. ve bizde ölürüz. (Hümeyra/Ortaokul-1) Konu: Güne balç kla s vanmaz Kompozisyon: Güne nlar de di i yeri kurutur ve çöl haline getirir. Onun evindeki telefonu bozuldu. Telefonu açmaya izin vermez. Neler alacaksak ona göre param z almal y z. diyelim ve bir taksiye bindik. Dünyada zaten her pislik insanlardan ç k yor. Ya i te saklasayd n saman gelirdi imdi zaman . Büyük Türk gençleri birbirine bir ev kiralar. Türkiye Irak'a ödünç silah vermezse Türkiye'de bir sava a girdi inde Irak' n akl na padanak gelir ve Türkiyeye yard m eder. Ba ka hiç kimse yok. Ama sava insanlardan kaynaklan yor. Aha imdi aba alt nda sopa yedin kafas z. Bir gün gölün kenar ndan geçeçken dört y lan güne leniyordu hayretle onlara bakarken a z m aç k kald . vermese bile Fenerin Trabzonspora i i dü er. Halbüse sava pekhala çirkeftir. Ba m z a açlara vururuz. Güne balç kla s vanmaz diyorum. Hayvanlara pislik diyorlar. Mesela bir yere al veri e gittik. Aya m z yorgan m za göre uzatsak ba m za bir ey gelmez. aileler aras nda. Zaman geldi inde Trabzonda Fenere vermez.

Sonra aya a kalkarak Tilkinin gözünü i irdi. Ben ve day m n o lu k z bir ç rp da kurtar verdik. Birde bakt k ki k z n biri derede yüzezerken derin yere gelmi . Morgöz olan tilki ringden d ar f rlad . onu gezdirir. Tilkiyle sansar n boks maç na ahit oldum. Çimenlerin kurumas yla çimenler sarar r. Sonra yoluma devam ederken kendimi harp alan nda buldum. Kurban bayram gelince hayvanlar kesilir ve etleri afiyetle yenir. dü tüm. Köylerde çok çimenler vard r. Baz hayvanlar di i ise onlar n yavrular olur. Dedimki ona boyun posun k sa be k z topuklu ayakkab yla yüzsene boyun yeti sin. O aptal ey olacak eyin k z bize hakaret etti ve bize az na geleni söyledi. Gün geçtikçe onlar sat l r. Onlar m lca uyuturlar. A aç y k larak kafama dü tü ve komaya girmi tim. tozdurur. Ot yedirirler ve ak am olunca onlar yerine getirirler. Boyu k sa oldu undan bo uluyordu. Me er yoldan kar dan kar ya geçerken araba bana çarpm t . Elime bir tüfek verdiler. Saman hayvanlar n yemeyidir. Birden tank çöküverdi.Çekilmeyince y lan beni kovalamaya ba lad . Ama haydi i ine bak bo ver dedim kendime. Tanktan inerken a aca bir yumruk att m. (Mehmet/Ortaokul-1) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Yeni bir ey saklay nca zaman eninde sonunda gelecektir. Samanlarda baz yerlere sat lmaya gider ve ordan hayvanlar n alan insanlar samanlar n kiloyla al rlar ve bitince yine al rlar. Di i hayvanlar yavrular n emzirirler ve di i hayvanlar aç kald ysa ona saman verirler. Ben yaz tatilinde bir vakit köye gittiydim. Uyand mda kendimi ss z bir ormanda buldum. Gördü üm ise bir rüyaym . saman olu ur. Böyleliklen k z paçay atlatt . Sonra bir iki y l sonra o saman a rba l hayvanlar m za yediririz ve onlar da bize gereken ürünleri verirler. Maç heyecanl yd Tilkiden bir sa bir sol kro e geldi. Saklad m z saman h rs zlar yahut teröristler çal p ç rp p götürmezse en sonunda bir vakit zaman gelir. Onlar n kurumas yla saman olu ur ve oradan imalat yerlerine gider. Her ate etti imde silahtan köpükler ç k yordu. Gözümü hastahanede açt m. O süratle bir ta a tak ld m. (Selda/Ortaokul-2) 5 . (Hasan/Ortaokul-2) Konu: Sakla saman gelir zaman Kompozisyon: Köyde saman do ray p samanl a koyarlar. Ben dört nala ko arak kaç yordum. Kendimden geçmi tim. Örnek 1: Bir gün kad n n kocas kaza yapm ve onunda bir ayan kesmi ler ve ona çok para laz mm ve kocas na takma ayak takd rçaklarm hiç bir doktor yapamazm ve yabanc ülkeden doktor getirmi ler ve kad n n kocas na takma ayak takt rm lar ve para kad na çok laz m olmu . Tilki bay lm ve maç kaybetmi ti. Hayvan varsa onu tarlaya getirir. biraz yürüdüm. Sonra beni tanka bindirdiler. Day m n o luyla denize girdik. ( lyas/Ortaokul-1) Konu: Ya ad Kompozisyon: n z ilginç bir an y yaz n z. Ertesi gün oraya bir daha gitti imizde o k z yine oradayd ve içimden onu suda bo mak gelmi ti. Kompozisyon: Atalar m z demi ki sakla saman gelir zaman . Sansar yere y k ld .

Dedelerde bak ms zl ktan ölürler veya açs zl ktan da ölürler. ya l babalar kalpten bak ms zl ktan. Mesela Sudi Arabistanda yerden jeton ald n suç. haklar olmazsa stanbul Sudi Arabistandan farks z olur. A lamas . Bosnada çok sava oluyor. kans zl ktan da ölebilirler. Fakat kediler yürür. ama iyi olmas n dilerim. Veya kalpten de gider hiç haberleri olmaz. aç kmas konu madan yapabilme istek özgürlü ü ve biçim biçim haklar vard r. Babanneler de ya l l klar ndan ölürler. Bir gelin yeni evlenmi gelin eve gelmi . bir kediye benzemez. Biz kendimize dikkat olmazsak ölürüz. Mahkemede iki köylünün aras bulunur ve bar sa lan r. Bence insan ba ka hiç bir canl ya benzemez. vergiler ödenir. Ana ve baba sevincinden ölmü . nsan konu abilir. Baz köylülerse bir tarlan n en ufak yeri için yahut bir keçi parças için kavga edip solu u mahkemede al rlar. nsan bir ineje. bar dilerim. (Adem/Ortaokul-1) 6 . Mesela bir filimde izledim. süt bulmalar n dilerim. çocuklar yetimhanede kal yor ve sonunda birbirleriyle kar la nca birbirini tan m yorlar. Bosnada Anne baba ölüyor.Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar dünyaya bar için gelmi tirler. Bunlar n olmamas n dilerim. Nineler kendilerine dikat etmezseler ölürler. özgürlükleri vard r. hop kellen gitti. Yeni do mu bebeklerde mamas zl ktan ölüyorlar. ü ütüp güme gideriz. Bebekler süt bulam yor. Ve bunlar n sonunda binlerce ehit asker ölür ve ehit mertebesine ula rlar. ama olmamas n dilerim. ondört ya lar nda kalpten gidenler oluyor. ehit mertebesi yetmez yine yeni mertebeler için sava rlar. nsan dört ayak üstünde yürüyemez. imdi oniki. Zaten özgürlük olmazsa. onüç. Bosnada çok can kayb oluyor. (Yakup/Ortaokul-1) Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Aya n yorgan na göre uzat rm s n Aya n çekyata göre uzat. Bunlar basit konulardaki özgürlüklerdir. Sava yapacaklar na bar dilerim. Bir yeni do mu bebe in bile kendine has fikirleri. Aya n yorgan na göre uzatmazsan ayag n aç k kal r ve ölürsün kendine dikkat ol. Sava ta her tarafta felaket oluyor. inekse möler. (Y ld z/Ortaokul-2) Konu: Sava ve Bar Kompozisyon: nsanlar MÖ: en ufak bir yer için sava eder ve bir sürü kanlar akar kanlar ziyan olup gider sonra bar lar olur. Demekki insan dünyan n en önemli eleman d r. (Melek/Ortaokul-1) Konu: Özgürlük Kompozisyon: Ademino lu insan n n özgürlü ü vard r. bar anla mas na uymayanlar gene sava lar yaparlar. yetimhanede kalmamalar n dilerim. Bir aile tur u suyu için ayr l yor. Yani aya n belirli bir yere kadar uzat.

Bize soracak olursan z bir adam gece yat nca karl hava insan n aya n dondurtur. Giri : Adam n kendisine aya n yorgan na göre uzat denen giri lemeye adam n uzatmas d r. (Serap/Ortaokul-1) 7 .Konu: Aya n yorgan na göre uzat Kompozisyon: Bir insan n aya ü ümesin yahut kar ncalanmas n diye uzat r. Çünkü aya n yorgan na göre uzatmal d r. Sonuç: Adam n kendine verilen bir nedeni bulmak için adama verilen bir ders verilmesi gereklidir. Geli me: Adam n aya n yorgan na göre uzatmas nda adam kendi iste iyle bir nedenine varmas adam n kendi nedenini söylemesi belki bu olay adam çok üzmü tür.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful