P. 1
Pazarlık İhale Süreci Anlatımı

Pazarlık İhale Süreci Anlatımı

|Views: 1,054|Likes:
Yayınlayan: Elif Nur Yücel

More info:

Published by: Elif Nur Yücel on Dec 07, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2010

pdf

text

original

Pazarlık İhale Süreci Anlatımı

PAZARLIK USULÜ İHALEDE İŞLEM AKIŞI 4734 Sayılı Kanun Madde 21 : - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (altmışüç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. (Ek: 4964/ 14 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. (Ek: 4964/ 14 md.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER 1. İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi 2. İhale öncesi Hazırlıklar • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım, danışmanlık) belirlenmesi, • Ödeneğin temini, • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım) belirlenmesi, • ÇED Raporunun alınması, • Kamulaştırma (Yapım),

İhale Kayıt Numarası almak için Kamu İhale Kurumu'nun www. • Teklif ve sözleşme türü. 8. • Birim Fiyat tarifleri (varsa). Kullanıcı Adı ve Şifresi girilerek ulaşılan sayfadaki yardımlardan yararlanılarak işlem tamamlanır. gibi hususların belirlenmesi Standart Form: KİK001. İhale onayının alınması • İhale usulünün tespiti (Pazarlık Usulü Madde 21-?). • Avans verilip verilmeyeceği.• • • Zemin etüdü (Yapım).gov. İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır. teklif isteme) • Son 5 yılın fiyatları (mal alımında) ve TEFE'den yararlanma Standart Form: KİK001. • Sözleşmenin yapılmasına ait vergi. • Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup olmadığı. Yaklaşık maliyetin tespitinin ilgili servisten istenmesi 4. Buraya idare olarak bir kez kayıt olup Kullanıcı Adı ve Şifresi almak gerekir. • Alternatif teklif verilip verilemeyeceği (mal alımlarında). Yaklaşık maliyetin tespiti • İlgili resmi kurumlara. • Yeterlik kriterleri. • Yabancı isteklilere açık olup olmadığı. • Sözleşme tasarısı. İmar işlemleri (Yapım).1/ Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 5. İhale dokümanının hazırlanması (Tip şartname ve sözleşmeler esas alınır. • Kısmi teklif verilip verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında).) • İdari Şartname. • Tekliflerin geçerlilik süresi. Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası Alınması İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır. • İdarece malzeme verilip verilmeyeceği. • Genel şartname (Yapım ve Hizmet alımı ihalelerinde). • Alt yükleniciler. • İdarece verilecek malzeme listesi. Uygulama projesinin hazırlanması (Yapım) 3.0/ İhale Onay Belgesi 6. • İhale dokümanı satış bedeli. • Teklif fiyata dahil olan masraflar. . • İlanın şekli ve adedi. İhaleye Davet veya Yeterlik İlanı ile İhale dokümanının hazırlanması • Son başvuru tarih ve saati. • Fiyat farkı verilip verilmeyeceği. • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi. • İhtiyaç Listesi (mal alımı ihalelerinde) • Teknik şartname/Genel teknik şartname/Özel teknik şartname.tr adresli internet sayfasına girilir. resin ve harçlarla diğer sözleşme giderleri. mesleki kuruluşlara yazılan yazılar • Piyasadan fiyat araştırması (Proforma fatura. gibi yeterlik ilanında ve/veya yeterlik/yeterlik şartnamesinde yer alması gereken ayrıntılar için karar verilmesi. • Mahal listeleri.kik. 7. • Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi. • Projeler.

1/ (b.• • • Standart formlar. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler KİK017. • Diğer belgeler. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. Standart Form: KİK004.0/ Doküman Satın Alındığına İlişkin Form YETERLİK BAŞVURULARININ İŞLEME ALINMASI 14.c ve f bentlerinde ilansız ihalede) Davet Formu 11. 9.0/… İş Ortaklığı Beyannamesi KİK030.0/… İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) KİK036. İhale komisyonunun görevlendirilmesi En az 5 ve tek sayıda üye: İkisi uzman.0/… İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum) KİK034. Standart Form: KİK006. Diğer belgeler. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İhale sürecinin tüm aşamalarında aynı komisyon görev yapacaktır. Adaylarca verilen yeterlik zarflarının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. • Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı.0/… İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme) KİK035. İhale dokümanının satılması İhale Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi'nin de düzenlenerek dosya satın alanlara verilir.0/ İhale İlanı Standart Form: KİK004. • Gerekli hallerde ÇED raporu.0/ Yeterlik Başvurusu Zarfı Alındı Belgesi . 10. • Yapım işlerinde yatırım programı.1/… Banka Mektubu Örneği KİK031. İhalenin ilanı veya davet • İşin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.0/… İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen. • İlan metinleri. Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar. • İhale komisyonunun görevlendirme yazıları. diğerleri idari personel olabilir. 12. • İhale ile ilgili bütün yazışmalar. İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilmesi İlandan sonra 3 gün içinde olmalıdır.0/… İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) KİK033. yeterliğe başvurabilmek için sunulması gereken diğer belgeler) 15.0/… Tasdik Şerhi Belgesi Anahtar Personel Listesi Teknik Personele Ait Taahhütname Örneği Teknik Personel Listesi Özgeçmiş Formu İstenen Asgari Ekipman Listesi KİK032. biri maliye memuru/mali işlerden sorumlu personel.1/… İhaleye Katılmayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına Dair Taahhütname KİK028. Standart Form: KİK005. 13. İhale işlem dosyasının hazırlanması • İhale dokümanı (İhaleye girecek isteklilerce alınması zorunlu). • Onay belgesi.0/… Başvuru Mektubu KİK027.

hazır olanların önünde incelenerek. 19. Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.16. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. son başvuru (yeterlik) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. Yeterlik başvuru zarflarının açılması ve yeterlik belgelerinin kontrol edilmesi Zarflar adaylar huzurunda. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) (a). Yeterlik başvuru zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün yeterlik başvuru zarfları.0/ Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 21. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya uygun olmadığı ilk oturumda KİK011. Standart Form: KİK010.madde) ve başvuruların yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler kontrol edilerek adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. Komisyonca yeterlik başvurularının alınması ve açılması oturumunun kapatılması Yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır. Yeterlik değerlendirmesi Belgeleri eksiksiz olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Yeterlik Belgelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum) 23.0 Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı . Standart Form: KİK011. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Standart Form: KİK007.YETERLİK AŞAMASI Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum) 18.0/ numaralı standart form ile tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Standart Form: KİK009. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. Yeterlik başvuru zarflarının şekil yönünden incelenmesi Yeterlik başvuru zarfı. Uygun olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. Bu aşamada. 24. (a). adayların yeterlik kriterlerine (4734/10. değerlendirmeye alınacak zarf sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir.0/ Alınan Yeterlik Başvurusu Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYONU SÜRECİ .0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Yeterlik Başvurusunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 17. yeterli bulunan aday sayısının 3'ten az olması halinde ihale iptal edilir. Bu durumda ihaleye davet yapılmaz. (a).0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Yeterlik Başvurusu Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 20. Standart Form: KİK008.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 22. Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. yeterlik başvurusu yapan aday sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir ve yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır. Standart Form: KİK012. Ancak isteklilerden belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

0/ Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim 26. Yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılması Yeterlik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılır. Teknik teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi Teknik teklif zarfları. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. hazır olanların önünde incelenerek.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teknik Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 32.0/ Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 33. (KİK016.0/ İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi 28. (a). Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Standart Form: KİK010.25. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler tutanağa bağlanır. İsteklilerce verilen teknik teklif zarflarının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. Teknik teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 34. . Standart Form: KİK011.0/ Alınan İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYON SÜRECİ . teklif veren istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. Standart Form: KİK007. İhale 21/b. tekliflerini vermeye davet edilir. teknik şartname yeniden gözden geçirilerek son şekli verilir. Teknik teklif vermeye davet Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için Kanunun 13'üncü maddesine uygun süreler verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 29. Standart Form: KİK006.TEKNİK GÖRÜŞME AŞAMASI 30. teknik teklif açılma saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. Standart Form: KİK013. yeterli bulunan adaylar. c veya f bentlerine göre yapılmışsa. Standart Form: KİK008.0/ Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara (a. Teknik görüşme İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile ayrı ayrı görüşür. d ve e bentleri için) Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu TEKNİK TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI 27. Teknik teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi Zarflar istekliler huzurunda. Postada geciken teknik tekliflerinin tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan teknik teklifin işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir. 31. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) Standart Form: KİK009.0 Sıra no:35) Standart Form: KİK015.

2/… Avans Teminat Mektubu Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. 37.0/… Geçici Teminat Mektubu KİK029.0/ Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Tekliflerini Vermeye Davet Edilmesine İlişkin Tutanak MALİ TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI 36. ihaleye katılabilmek için tekliflerin kapsamında sunulması gereken diğer belgeler) Açıklama: Yeterlik aşamasında istenilmiş olan başvuru kapsamındaki belgeler ile yeterliğe ilişkin belgelerden idarece güncelleştirilmesi istenilenler yeniden istenilecek ve bunlara ilişkin belgeler ve/veya standart formlar tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacaktır. şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde.0/ İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi 38. Mali teklif vermeye davet Teknik görüşmede netleştirilen şartları karşılayabilecek istekliler.MALİ TEKLİF AŞAMASI Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum) 40. hazır olanların önünde incelenerek. İsteklilerce verilen teklif zarfının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler kontrol edilerek tutanağa bağlanır. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. 35. idarece belirlenecek sürede son tekliflerini vermeye davet edilir.0/ Birim Fiyat Teklif Mektubu (EK: Fiyat Cetveli) KİK029. Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan Yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir.0/ Alınan İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYON SÜRECİ . Standart Form: KİK008. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) Standart Form: KİK009. teklif veren istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.0/ Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı . İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler KİK018/… Götürü Bedel Teklif Mektubu veya KİK019. Standart Form: KİK010. 41. yeterli bulunup görüşme yapılan istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilerek mali teklif için davet yapılmaz.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan İhale Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 42.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 39. Teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi Zarflar istekliler huzurunda. Standart Form: KİK006. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi İhale teklif zarfları. son başvuru(ihale) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.(a). Standart Form: KİK016. Standart Form: KİK007. (a). İhale teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları.

verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi (pazarlık) yapılarak ihale sonuçlandırılır. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. yapılan değerlendirme sonucunda ihale. ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.43. Tekliflerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum) 46. Standart Form: KİK011. Ancak isteklilerden belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.0/ numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 44. Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak tespit edilen en avantajlı teklif Standart Form: KİK021. Standart Form: KİK020. En avantajlı teklifin seçimi: a. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Teklif fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararı • Kanunun 21'inci maddesi a. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK011. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya cevap vermemesi halinde. hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. belgenin aslını ibraz etmesi istenir. 48. Aritmetik inceleme/teklifin re'sen düzeltilmesi Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvel kontrol edilerek. Bu teklifleri reddetmeden önce. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bildirir. Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Aşırı düşük teklifler İhale komisyonu teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. dosyasındaki iş deneyim belgesi noter onaylı suret ise. ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. b ve c bentlerine göre yapılan ihalelerde. 49.0/ Teklif Edilen Fiyatlar Formu 45. İhale kararının onaya sunulması İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek. İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir. ihale üzerinde kalan isteklinin 58'inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. ihale yetkilisinin onayına sunar. 47. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden. teklif edilen bedeller.0/ İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi 50. teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Fiyat yönünden en düşük teklif. . b. Durum hemen istekliye bir yazı ile bildirilir. dört işlem hatası bulunması halinde. ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı. Bu aşamada. Teklif fiyatlarının açıklanması İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. • Kanunun 21'inci maddesi d ve e bentlerine göre yapılan ihalelerde. 51. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.1/ Kesin Teminat Mektubu 57. Sözleşmenin imzalanması • İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. • Yüklenicinin ortak girişim olması halinde. gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği. İhale Bilgi Formu'nun Gönderilmesi Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak "İhale Bilgi Formu" en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumu'nun www. kesin teminatı vermek suretiyle 10 gün içinde sözleşmeyi imzalaması hususu. İptal edilen ihale kararının bildirilmesi İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Standart Form: KİK022. İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilerek. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde. Standart Form: KİK023. Maddesinde belirtilen değerleri aşan ihale sonuçları. onay tarihini takip eden 3 gün içinde. Bunun usulü. 59. İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi İhale üzerinde kalan istekliye. • Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. 58. KİK payı kesilir.0/ Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 54. Geçici teminatın iade edilmesi/gelir kaydedilmesi Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir. konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir. İhale Sonucunun İlanı 4734 Sayılı Kanunun 47. Tebligatın şekline göre tebliğ süresi beklenir. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu. uygun görülen ikinci istekli sözleşmeye davet edilir. tebliğ tarihini (veya Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının istekliye bildirilmesini) izleyen 3 gün içinde. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.kik.0/ İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 55.gov. tebliğ edilir. ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Standart Form: KİK025. birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır.tr adresli internet sayfasından Kuruma gönderilir. Standart Form: KİK029. idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçeleri bildirmek zorundadır. İhale kararının onaylanması İhale yetkilisi. Kesin teminatın alınması Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. . Standart Form: KİK024. 53. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.0/ İhale Sonuç İlanı 60. bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak suretiyle ilan edilir.0/ Üzerinde İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form 56.52.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->