P. 1
Pazarlık İhale Süreci Anlatımı

Pazarlık İhale Süreci Anlatımı

|Views: 1,054|Likes:
Yayınlayan: Elif Nur Yücel

More info:

Published by: Elif Nur Yücel on Dec 07, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2010

pdf

text

original

Pazarlık İhale Süreci Anlatımı

PAZARLIK USULÜ İHALEDE İŞLEM AKIŞI 4734 Sayılı Kanun Madde 21 : - Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) (Ek: 4964/ 14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti elli milyar Türk Lirasına (altmışüç milyar altıyüzelliiki milyon Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Değişik: 4964/ 14 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. İlân yapılacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. (Ek: 4964/ 14 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. (Ek: 4964/ 14 md.) (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER 1. İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi 2. İhale öncesi Hazırlıklar • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım, danışmanlık) belirlenmesi, • Ödeneğin temini, • İhale konusu işin niteliğinin (mal, hizmet, yapım) belirlenmesi, • ÇED Raporunun alınması, • Kamulaştırma (Yapım),

kik.1/ Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu 5. İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır. resin ve harçlarla diğer sözleşme giderleri. teklif isteme) • Son 5 yılın fiyatları (mal alımında) ve TEFE'den yararlanma Standart Form: KİK001. Uygulama projesinin hazırlanması (Yapım) 3. • Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi. • Mahal listeleri. • Genel şartname (Yapım ve Hizmet alımı ihalelerinde). İmar işlemleri (Yapım). • İdarece malzeme verilip verilmeyeceği. • Yabancı isteklilere açık olup olmadığı. • Avans verilip verilmeyeceği. . • Alt yükleniciler. • Kısmi teklif verilip verilemeyeceği (mal ve hizmet alımlarında). • Tekliflerin geçerlilik süresi. mesleki kuruluşlara yazılan yazılar • Piyasadan fiyat araştırması (Proforma fatura. • Yabancı isteklilere açıksa yerli istekliler lehine fiyat avantajı olup olmadığı. • Teklif ve sözleşme türü. • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi.gov.tr adresli internet sayfasına girilir. • Sözleşme tasarısı. 8. Kullanıcı Adı ve Şifresi girilerek ulaşılan sayfadaki yardımlardan yararlanılarak işlem tamamlanır.0/ İhale Onay Belgesi 6.• • • Zemin etüdü (Yapım). • İlanın şekli ve adedi. gibi hususların belirlenmesi Standart Form: KİK001. İhale onayının alınması • İhale usulünün tespiti (Pazarlık Usulü Madde 21-?). Yaklaşık maliyetin tespitinin ilgili servisten istenmesi 4. 7. • Fiyat farkı verilip verilmeyeceği. İhale Kayıt Numarası almak için Kamu İhale Kurumu'nun www. Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası Alınması İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır. • Yeterlik kriterleri. İhaleye Davet veya Yeterlik İlanı ile İhale dokümanının hazırlanması • Son başvuru tarih ve saati. • İhale dokümanı satış bedeli. • İdarece verilecek malzeme listesi. gibi yeterlik ilanında ve/veya yeterlik/yeterlik şartnamesinde yer alması gereken ayrıntılar için karar verilmesi. • Teklif fiyata dahil olan masraflar. • Alternatif teklif verilip verilemeyeceği (mal alımlarında). İhale dokümanının hazırlanması (Tip şartname ve sözleşmeler esas alınır. Buraya idare olarak bir kez kayıt olup Kullanıcı Adı ve Şifresi almak gerekir. • Birim Fiyat tarifleri (varsa). • Sözleşmenin yapılmasına ait vergi. • İhtiyaç Listesi (mal alımı ihalelerinde) • Teknik şartname/Genel teknik şartname/Özel teknik şartname.) • İdari Şartname. Yaklaşık maliyetin tespiti • İlgili resmi kurumlara. • Projeler.

Adaylarca verilen yeterlik zarflarının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir.1/… Banka Mektubu Örneği KİK031. İhale işlem dosyasının hazırlanması • İhale dokümanı (İhaleye girecek isteklilerce alınması zorunlu). • Yaklaşık Maliyet hesap tutanağı. yeterliğe başvurabilmek için sunulması gereken diğer belgeler) 15.c ve f bentlerinde ilansız ihalede) Davet Formu 11. • İhale komisyonunun görevlendirme yazıları.0/… İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme) KİK035. Standart Form: KİK005.0/… İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme) Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.0/ Doküman Satın Alındığına İlişkin Form YETERLİK BAŞVURULARININ İŞLEME ALINMASI 14. İhalenin ilanı veya davet • İşin yaklaşık maliyetine göre ilanın süresi ve yayın yeri belirlenir.• • • Standart formlar.0/… İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) KİK033. biri maliye memuru/mali işlerden sorumlu personel. Standart Form: KİK006.1/… İhaleye Katılmayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına Dair Taahhütname KİK028. 10. İhale komisyonunun görevlendirilmesi En az 5 ve tek sayıda üye: İkisi uzman. Diğer belgeler. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler KİK017. 12. diğerleri idari personel olabilir. Standart Form: KİK004.1/ (b. • Onay belgesi. • Diğer belgeler. • Gerekli hallerde ÇED raporu.0/ Yeterlik Başvurusu Zarfı Alındı Belgesi .0/… Başvuru Mektubu KİK027.0/… İş Ortaklığı Beyannamesi KİK030. • İlan metinleri.0/… İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum) KİK034. İhale işlem dosyasının bir yazı ekinde ihale komisyonuna verilmesi İlandan sonra 3 gün içinde olmalıdır.0/… Tasdik Şerhi Belgesi Anahtar Personel Listesi Teknik Personele Ait Taahhütname Örneği Teknik Personel Listesi Özgeçmiş Formu İstenen Asgari Ekipman Listesi KİK032. 9. Düzenlenirse zeyilnameler ve açıklamalar. • Yapım işlerinde yatırım programı.0/… İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme) KİK036. • İhale ile ilgili bütün yazışmalar. İhale sürecinin tüm aşamalarında aynı komisyon görev yapacaktır. 13. İhale dokümanının satılması İhale Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi'nin de düzenlenerek dosya satın alanlara verilir.0/ İhale İlanı Standart Form: KİK004.

16. 24.madde) ve başvuruların yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.0/ Alınan Yeterlik Başvurusu Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYONU SÜRECİ . Yeterlik başvuru zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün yeterlik başvuru zarfları. Standart Form: KİK011. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya uygun olmadığı ilk oturumda KİK011. 19. değerlendirmeye alınacak zarf sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir.YETERLİK AŞAMASI Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum) 18. Bu aşamada. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik ve uygun olmayan adaylar tutanakla tespit edilir ve yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır. hazır olanların önünde incelenerek. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 22. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Komisyonca yeterlik başvurularının alınması ve açılması oturumunun kapatılması Yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır. Uygun olmadığı belirlenen adayların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır. adayların yeterlik kriterlerine (4734/10. Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir. (a). Standart Form: KİK008.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Yeterlik Başvurusu Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 20. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir.0 Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı . Standart Form: KİK009. Standart Form: KİK010.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Yeterlik Başvurusunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 17. son başvuru (yeterlik) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan belgeler kontrol edilerek adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde.0/ numaralı standart form ile tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Yeterlik değerlendirmesi Belgeleri eksiksiz olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Standart Form: KİK012. yeterli bulunan aday sayısının 3'ten az olması halinde ihale iptal edilir.0/ Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 21. Yeterlik başvuru zarflarının şekil yönünden incelenmesi Yeterlik başvuru zarfı. Bu durumda ihaleye davet yapılmaz. Ancak isteklilerden belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. yeterlik başvurusu yapan aday sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) (a). Yeterlik Belgelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum) 23. (a). Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Yeterlik başvuru zarflarının açılması ve yeterlik belgelerinin kontrol edilmesi Zarflar adaylar huzurunda. Standart Form: KİK007.

d ve e bentleri için) Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu TEKNİK TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI 27. hazır olanların önünde incelenerek.0/ Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim 26. Standart Form: KİK008.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 29. Teknik teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi Teknik teklif zarfları.25.0/ Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 33. c veya f bentlerine göre yapılmışsa. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler tutanağa bağlanır. Postada geciken teknik tekliflerinin tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan teknik teklifin işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir. . Standart Form: KİK011. Teknik görüşme İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile ayrı ayrı görüşür.0/ Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara (a.TEKNİK GÖRÜŞME AŞAMASI 30. Standart Form: KİK013. yeterli bulunan adaylar. İhale 21/b.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teknik Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 32. Teknik teklif vermeye davet Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için Kanunun 13'üncü maddesine uygun süreler verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. Teknik teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) Standart Form: KİK009. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılması Yeterlik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılır. Standart Form: KİK006. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İsteklilerce verilen teknik teklif zarflarının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir. teklif veren istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. tekliflerini vermeye davet edilir.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 34. 31. (a). Standart Form: KİK010. Teknik teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi Zarflar istekliler huzurunda. teknik teklif açılma saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.0/ İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi 28.0 Sıra no:35) Standart Form: KİK015.0/ Alınan İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYON SÜRECİ . Standart Form: KİK007. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine. teknik şartname yeniden gözden geçirilerek son şekli verilir. (KİK016.

(d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde.MALİ TEKLİF AŞAMASI Zarfların ve Belgelerin Kontrolü (Açık Oturum) 40. Postada geciken yeterlik başvurularının tespiti Postayla gönderilen ve idareye geç ulaşan Yeterlik başvurusunun işleme konulmayarak alınış zamanının tespit edilmesi için tutanak düzenlenir. hazır olanların önünde incelenerek. teklif veren istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. 37. şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde.0/ Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı . İade edilen bu zarflar için herhangi bir belge/tutanak düzenlenmesi gerekmemektedir.(a).0/ Alınan İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak İHALE KOMİSYON SÜRECİ .2/… Avans Teminat Mektubu Diğer Belgeler (Tip idari şartnamelerinde belirtilen.0/ Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Tekliflerini Vermeye Davet Edilmesine İlişkin Tutanak MALİ TEKLİFLERİN İŞLEME ALINMASI 36. Mali teklif vermeye davet Teknik görüşmede netleştirilen şartları karşılayabilecek istekliler. 35.0/ Birim Fiyat Teklif Mektubu (EK: Fiyat Cetveli) KİK029. Standart Form: KİK010. alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler kontrol edilerek tutanağa bağlanır. ihaleye katılabilmek için tekliflerin kapsamında sunulması gereken diğer belgeler) Açıklama: Yeterlik aşamasında istenilmiş olan başvuru kapsamındaki belgeler ile yeterliğe ilişkin belgelerden idarece güncelleştirilmesi istenilenler yeniden istenilecek ve bunlara ilişkin belgeler ve/veya standart formlar tekliflerin hazırlanmasında dikkate alınacaktır. 41. İhalenin türü ve niteliğine göre idare tarafından istenebilecek belgeler KİK018/… Götürü Bedel Teklif Mektubu veya KİK019. son başvuru(ihale) saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir. (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde. Standart Form: KİK006. Standart Form: KİK016. Teklif zarflarının açılması ve kontrol edilmesi Zarflar istekliler huzurunda. İhale teklif zarflarının ihale komisyonuna teslimi İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları. İhale zarflarının şekil yönünden incelenmesi İhale teklif zarfları.0/ İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi 38. Elden geç teslim edilen zarflar kabul edilmeyerek iade edilir. İsteklilerce verilen teklif zarfının teslim alınması Süresi içinde teslim edilen zarflar için alındı belgesi düzenlenir.0/ Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak 39. usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Standart Form: KİK007.0/ Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan İhale Teklif Zarfına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı 42. idarece belirlenecek sürede son tekliflerini vermeye davet edilir. yeterli bulunup görüşme yapılan istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilerek mali teklif için davet yapılmaz. (Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez) Standart Form: KİK009. (a).0/… Geçici Teminat Mektubu KİK029. Standart Form: KİK008.

Durum hemen istekliye bir yazı ile bildirilir. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları. Fiyat yönünden en düşük teklif. Net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. teklif edilen bedeller. verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi (pazarlık) yapılarak ihale sonuçlandırılır. İsteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Tekliflerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kapalı Oturum) 46. Uygun bulunmayan belgelerin tespiti Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. . Teklif fiyatlarının açıklanması İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. 47. Aritmetik inceleme/teklifin re'sen düzeltilmesi Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvel kontrol edilerek. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. belgenin aslını ibraz etmesi istenir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı olarak bildirir.0/ Teklif Edilen Fiyatlar Formu 45. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı. 48. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Belgelerin incelenmesi ve açıklama talebi Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda KİK011. İhale kararının onaya sunulması İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek. ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Aşırı düşük teklifler İhale komisyonu teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.0/ numaralı standart form ile tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. dosyasındaki iş deneyim belgesi noter onaylı suret ise.0/ İhale Komisyonu Kararı İhale Kararının Onaylanması ve Sonucun Bildirilmesi 50. 49. b ve c bentlerine göre yapılan ihalelerde. dört işlem hatası bulunması halinde. Bu aşamada. Fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak tespit edilen en avantajlı teklif Standart Form: KİK021. b. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir. teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 51. Ancak isteklilerden belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Standart Form: KİK020. En avantajlı teklifin seçimi: a. ihale üzerinde kalan isteklinin 58'inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.0/ Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak 44. ihale yetkilisinin onayına sunar. • Kanunun 21'inci maddesi d ve e bentlerine göre yapılan ihalelerde. Standart Form: KİK011. Bu teklifleri reddetmeden önce. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya cevap vermemesi halinde. Teklif fiyatlarının incelenmesi ve ihale komisyonunun kararı • Kanunun 21'inci maddesi a. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekliden.43. yapılan değerlendirme sonucunda ihale.

Standart Form: KİK022. • Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. İptal edilen ihale kararının bildirilmesi İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Maddesinde belirtilen değerleri aşan ihale sonuçları. birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır. gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. İhale kararının onaylanması İhale yetkilisi. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. • Yüklenicinin ortak girişim olması halinde. İsteklinin sözleşmeye davet edilmesi İhale üzerinde kalan istekliye. sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. onay tarihini takip eden 3 gün içinde. İhale Bilgi Formu'nun Gönderilmesi Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak "İhale Bilgi Formu" en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumu'nun www.0/ Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 54. KİK payı kesilir. tebliğ edilir. 58. Sözleşmenin imzalanması • İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde. Tebligatın şekline göre tebliğ süresi beklenir.0/ Üzerinde İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form 56.kik. idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçeleri bildirmek zorundadır. 59. tebliğ tarihini (veya Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının istekliye bildirilmesini) izleyen 3 gün içinde. kesin teminatı vermek suretiyle 10 gün içinde sözleşmeyi imzalaması hususu. . Standart Form: KİK023.52. Kesin teminatın alınması Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 53. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale sonucu. İhale Sonucunun İlanı 4734 Sayılı Kanunun 47.1/ Kesin Teminat Mektubu 57. Standart Form: KİK024. Geçici teminatın iade edilmesi/gelir kaydedilmesi Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir. konsorsiyumdan sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli konsorsiyum sözleşmesini vermesi istenir. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Standart Form: KİK029. uygun görülen ikinci istekli sözleşmeye davet edilir.tr adresli internet sayfasından Kuruma gönderilir. Standart Form: KİK025.0/ İhale Sonuç İlanı 60. İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilerek.gov. sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği. ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde. Bunun usulü.0/ İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formu SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI 55.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->