P. 1
TOPLAM KALİTE DERS NOTLARI

TOPLAM KALİTE DERS NOTLARI

|Views: 2,537|Likes:
Yayınlayan: Görkem Bulut

More info:

Published by: Görkem Bulut on Dec 06, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

TOPLAM KAL TE YÖNET M

Toplam Kalite Yönetimi endüstri ça ndan bilgi ça na ilerleyen dünyam zda üretim irketlerinden ba layarak, hizmet irketlerine ve giderek kamu i letmelerine ve kar amac olmayan kurulu lara kadar ba ar ya ula man n temel yolu olarak benimsenmekte ve farkl yakla mlarla uygulanmaya çal lmaktad r. Günümüzde sürekli ilerleyen teknoloji, yo un rekabet ve mü teri beklentileri kurulu larda çe itli de i ikliklere neden olmaktad r. Ürünlerin ömrü 10–20 y ldan 2–5 y la, yeni ürün tasar m süreleri 2–4 y ldan 6–18 aya, her eyi üretme yetene ine sahip fabrikalardan de er katk s yüksek, ileri teknoloji kullan m ile belli ürün grubuna odaklanm fabrikalara, tedarikçilerle uzun dönemli ortakl klara ve mutlak mü teri memnuniyetine (sadakatine) do ru de i mektedir. Toplam Kalite yakla m , mevcut ve gelecek aras nda ili kiyi kurmak ve geçi i kolayla t rmak için tüm dünyada yayg n olarak kabul görmü bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetiminin amac ba ar m za katk da bulunan, ba ar m zdan yarar bekleyen herkes; kendimiz, ailemiz, irketimiz, yan sanayimiz, mü terilerimiz, hissedarlar m z ve genel olarak ülkemiz için mutluluk sa lamakt r, dolay s yla sürekli iyile tirme çabalar nda sosyal payda lar ile birlikte dü ünülmelidir. Kurulu içinde tutarl , dürüst, aç k ili kilerin kurulmas Toplam Kalite Yönetimi'nin verilere dayal , kat l mc ve i birli ini temel alan i leyi tarz n n gere i olup, bu ili kileri iyile tirmek tüm çal anlar n önceli i olmal d r. Yenilikçi fikirlerin ortaya ç kar larak, çal anlar n tüm potansiyellerinden yararlanmak, iyile tirme anslar n yakalamak ve problemleri çözmek için denenmi kalite araçlar n n ö renilmesi ve bunlar n ayn amaca yönlenmi çal anlarca kullan lmas i letmelerin geleceklerine güvenle bakmas n sa layacak temel yeteneklerdir.
1

KAL TE Mü teri tatminidir-Ürün veya hizmetin iyi olup olmad konusunda son karar mü teri verir. Süreçtir: süregelen bir geli meyi sa lar, Yat r md r: Uzun dönemde bir i i hatas z yapmak sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Kalite bir programa uymakt r: 7 leri zaman nda yapmakt r. Kalite kusursuzluk anlay na sistemli bir yakla md r. Kalite: 8artlara uygunluktur.

2

T.S.E. Kalite Tan m : Bir ürün yâda hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlar kar lama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplam d r. Tasar m Kalitesi: Tercih edilen özelliklerin ürün almas . Uygunluk Kalitesi: Gerçekle tirilen ürünün tasar mda belirtilen özelliklere uymas na uygunluk kalitesi denir. Kalitenin bu iki boyutu bir araya gelince mü teri tatmini de gerçekle tirilmi olmaktad r. Kalite tarihi sürecinde önce muayene ile ba lam ve muayene süreci son kontrolden giri ara kontrollere ve giri kontrollerine do ru geni lemi tir. Üçüncü a ama kalite güvencesidir. Bu da 2 dünya sava y llar na rastlar. Bu dönem tecrübeye dayanan bir dönemdir. Son a ama ise bu gün gelinen noktad r. Bu noktaya da TOPLAM KAL7TE YÖNET7M7 denilmektedir. Bu gün i letmeler adan z' ye kalite yönetimine geçmi lerdir.Toplam kalite yönetimi "Mü teri beklentilerinin a lmas n temel amaç olarak alan, çal anlar n bilgilendirip yetkilendirilmesini ve tak m çal malar yla tüm süreçlerin sürekli iyile tirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi" olarak tan mlanabilir Bu tan m içerisinde KAL7TE, mü teri beklentilerinin kar lanmas ve a lmas , KAL7TES7ZL7K ise topluma verilen toplam zarar ifade eder.
3

TOPLAM KAL TE YÖNET M N AMAÇLARI T.K.Y 7le kalite seferberli i ba lat lm demektir. Amaçlar u ekilde s ralamak mümkündür. 1-Savurganl önleme 2-Verimlili i art rma. 3-Maliyetleri dü ürme 4-7 lem zamanlar n k saltma 5-Devaml kaliteyi art rma 6-Sürekli iyile tirme ve geli me

4

seminerler düzenleyerek hizmet içi e itim yoluyla kitap ve dergilerle personelin e itimini yükseltmeye çal rlar. Mesleki e itim merkezlerinde kalite dersi okutularak ç raklara baz davran lar kazand rma yoluna gidilmektedir. Üretimin kalitesini art rmak için personel girdilerinin düzeyini yükseltmektir. 7 yerleri kurslar. 5 .TOPLAM KAL TE YÖNET M E# T M N N AMACI E itim çe itli amaçlarla yap l r. Toplam kalite yönetimi e itiminin temel amac çal anlar n verimlili ini art rmakt r.

Yönetici bu aç klamalar yaz l veya sözlü olarak yapar. 3-De*i3ime kar3 olan direnci azaltmak: Al kanl klar m zdan vazgeçmek çok zordur. 2-Kalite politikas ve hedeflerini aç klamak: 7 yerleri üretim politikas n ve hedeflerini çal anlar na aç klamal d r. gerekti inde mesaiye kalmak. Böylece onlar n daha bilinçli çal mas sa lan r. 7 imize zaman nda gelmek. Onlarda bu emirleri kanunlara ve kurumun de erlerine uygun olarak vermelidir. üretimin kaliteli olmas na katk da bulunmak zorunday z. 6 .KURUMLARIN AMAÇLARI 8UNLARDIR 1-Kurumun görev yetki ve de*erlerini tan tmak: Personel kendinin ve ba l oldu u kimselerin görev ve yetkilerini bilmelidir. 7 te bize gösterilecek olan e itim bu direncimizin azalmas na sebep olur. Ast durumda olanlar üstlerinin emirlerini uygulamal d r.

4-Kalite olgusunu ve teknik yöntemlerini ö*retmek: Çal anlara verilen e itim bizim kalite bilincimizin geli mesine katk da bulunur. 7 . Toplam kalite yönetimi e itiminin amac kalite olgusunu ve bu kaliteyi sa lamak için gerekli teknik yöntem ve yönetim biçimlerini ö retmektir. T.Y âmâc da mü terilerin beklenti ve ihtiyaçlar n tan makt r. 5-Mü3teri beklentisinin anla3 lmas n ve i3 süreçlerine ta3 nmas n sa*lamak: 7nsanlarla iyi ili kiler kurmak onlar tan mam za imkân sa lar. Mü teri ne istemektedir? Mal m z nas l tan tmal y z? Gibi sorulara cevap aran r.K. Bu e itimlerde baz hak ve ödevlerimizi ö renme güzel konu ma veya yazma al kanl klar kazand r l r. 6-Çal 3anlar n bilgi ve becerisini art rmak: Kalite bir i yerinde herkesi ilgilendirdi ine göre çal anlar n bilgi ve becerilerini art r c etkinliklere yer verilmelidir.

Birlikten kuvvet do ar. mü teri bilinci. ”Bir elin nesi var. Kalite. 8 . Tasar m ve üretim a amalar nda toplam kalitenin gerçekle ebilmesi için gerekli önlemler daha kolay al n r.K. Bu ekilde kaliteli mal ve hizmet üretmenin artlar daha kolay anla l r. Baz i ler birden çok kimsenin bir arada çal mas n gerekli k lar. süreç. KAL TE KAVRAMI: Kalitede rekabet gücünü art rabilmek için kalite kavram iyi bilinmelidir. T.Y felsefesi de tak m çal mas n gerekli k lmaktad r. tak m çal mas . kalite ölçüm ve istatistik yöntemleri ile bilgi ve becerileri kapsar. iki elin sesi var. TAKIM ÇALI<MASININ YETERL L # N ARTIRMAK: Ki iler bireysel çal malar nda ba ar ya daha zor ula rlar.”bu atasözleri de tak m çal mas n n önemini aç klamaktad r. Ba ba a vermeyince ta yerinden kalkmaz. Bu konuda çok güzel atasözlerimiz vard r. Mü teri beklentilerine daha kolay cevap verilir.TOPLAM KAL TE E# T M N N KAPSAMI Toplam kalite yönetimi e itimi.

Süreç Yönetimi: Süreç çe itli girdilerden de er katarak bir ç kt üreten ad mlar silsilesi olarak tan mlanabilir. s n rlar belirli. maliyet s n flar nda ve geli imi önceden alg layabilecek nitelikte. ölçüt seti olu turulmu . Buna göre süreç üretime de er katan bir dönü ümdür. sahibi belirli. tan m herkes taraf ndan anla lm . Sürecin performans n ölçebilmek için olu turulan ölçütler ise kalite (hatalar). kararl l k gösteren çözümden ba ms z olmal d r. Bunun anlam : Sürecin. ölçme sistemi tan mlanm olmas d r. çevrim zaman .SÜREÇ(PROSES)YÖNET M : Süreç: Bir üretim a amas nda insan yâda makine arac l ile sa lanan bütün girdilerin kullan larak ç kt lara dönü türülmesidir. 9 . ak diyagram mevcut. Süreçlerin ba ar l bir ekilde yönetilebilmesi ve iyile tirilebilmesi için kurulu içinde tüm süreçlerin tan ml olmas gerekir. di er süreçlerle 7li kileri tan ml . mü teri memnuniyeti (iç/d ).

G7RD7LER SÜREÇ ÇIKTILAR Ölçme ve kontrol Bitmi Ürün Süreçin girdileri ve ç kt lar vard r. 10 .

Bu bak mdan üretimin (Uygunluk Kalitesinin) tasar m özelliklerini ta yacak ekilde gerçekle tirilmesi gerekir. uygunluk kalitesine göre yap lm pencere korkulu u.kullan lan malzeme. makineler. kalfa ç rak. Her süreç kaynak kullanmay yani girdilerin olmas n gerektirir.onlar n eme i.zaman. sermaye. dükkân.Her sürecin girdileri ve ç kt lar vard r.yönetim gibi unsurlar kapsar. Tasar m kalitesi girdiler içinde yer al r. So uk demirci için girdiler. yar mamul mal ve ürünlerdir. Buda maliyetleri art r r ve rekabet gücünü zay flat r. 11 . emek.ham madde. So uk demirci için ç kt lar. insan gücü. Uygunluk (üretim) kalitesi ç kt lar içinde yer al r. Her süreçteki verimsizlik veya kalite kayb kaynak savurganl na sebep olur. imalat n zaman . Bunlar bitmi ürünler. sermaye korkuluk projesi vb ÇIKTILAR: Ürün ve hizmet türünden olabilir. G RD LER: Her türlü insan kaynaklar .

MÜ<TER B L NC KAVRAMI Bir i yeri yöneticisinin ve çal anlar n n mü terinin istekleri ve arzular konusunda duyarl olmalar gerekir.” eklindedir. Üretici firma yetkilileri mü terinin bu özellikleri olan bir akü isteyece ini önceden bilmelidir. Akünün dayan kl . Mü teri krald r. parçalar n n bulunup bulunmad n bilmek ister. 12 . Mü teri hakl d r. Örne in mü teri arabas na bir akü almaya karar vermi olsun. Ne üretirsek üretelim (Mal-Hizmet) mü terinin isteklerine cevap verecek ekilde olmal d r. Günümüzdeki anlay “Mü teri velinimetimizdir. garantili oldu unu. Akü imalat na kat lan i çiler de mü terinin bu istekleri hakk nda bilgi sahibi olmal d r.

KAL TE ÖLÇÜM YÖNTEMLER E itim programlar nda yer almas gereken hususlardan biride üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesidir. Ölçme ve kontrol kalite sa lamada önemli bir araçt r. Toplam kalite Yönetiminde a a daki hususlar ölçülebilir. Kalite ölçümünde genellikle iki yöntem uygulan r.(Bütünün kontrolü) 2-Baz örnekler kontrol edilir.(Örnekleme) Bu yöntemler kullan larak üretimde istenmeyen. Üretimin tasar m ve üretim kalitesine uygunlu u baz ürünlerde laboratuar kontrolleri yap larak belirlenir. Böylece hatal mal önceden tespit edilerek mü teriye ula mas i in ba nda engellenir. 2-Çal anlar n memnuniyeti 3-Üretilen mal veya hizmetin toplum üzerindeki etkisi 4-7leti im etkinlikleri 5-Kalite maliyetleri(Kalitesizlik) Kalite ölçümü devaml yap lmal d r. 1-Mü teri memnuniyeti. Bu kontroller sonunda ürünün mü terinin beklentilerine uygun olup olmad belirlenir. 1-Her ürün tek kontrol edilir. 13 . Üretilen bir mal n ölçülmesi ve kontrolü hatal ve yanl üretimlerin belirlenmesinde önemli bir etkendir. bozuk yâda hatal ürün elde edilmez.

Örne in aylar itibar ne kadar elektrik harcand bu yöntemle bulunur.STAT ST K YÖNTEMLER Bir i letmede çal anlar n verimlili i. üretimin kalitesinin geli pazar n korunmas . 1-Temel istatistik yöntemleri 2-Orta derecede istatistik yöntemleri 3-7leri istatistik yöntemleri. 4-Çetele tablosu. 9-Kontrol emalar tirilmesi. 5-Histogram. istatistik ile bir y lda 14 . Ba l ca istatistik yöntemleri unlard r. 6-Sebep-sonuç diyagram 7-Veri guruplama. 8-Da lma diyagram . Gerekli bilgiler toplan r ve de erlendirilir. yeni ürünlerin ç kar lmas çal malar yöntemleri kullan larak yap l r.

Onlara do ruyu. güzeli. Gerek tasar m gerekse üretim ve mü teriye hizmetin ula t r lmas nda isabetli öngörüler liderlik nitelikleri olan yöneticiler taraf ndan zaman nda görülebilir. verimli olan n gösterme sanat d r. Liderler kendi güçlerini ki isel yeteneklerinden al rlar.L DERL K VE YÖNET C L K Toplam kalite yönetiminin ba ar ya ula mas yöneticilerin liderlik ve yöneticilik özellikleri ile donanm olmas na ba l d r. Kurumlar n ihtiyaçlar de i tikçe liderlik kavram da geli iyor ve daha fazla önem kazan yor. Çal anlara yol gösterir. Liderler yeni hedefler belirler ve bu hedeflere ula acak yöneticileri belirler. bir organizasyonun hedeflerine ula abilmesini sa lamak için insan kayna n etkin ve verimli bir ekilde yönlendirme becerisidir. 15 . Liderlik. Liderlik Kavram : Liderlik bir statü ve otorite i levini ifade etmez. Kendini izleyenleri yeti tirme ve onlara yard m etme sorumlulu u duyarlar. Ba kalar n yönetme hakk üst makamlardan. liderlik etme hakk ise personel taraf ndan verilir. Personeli bu hedeflere yönlendirir.

Birincisi insan kayna . Liderin öncelikli görevi organizasyonun stratejik i amaçlar na ula mas için bir eylem plan haz rlamakt r.Tan mda önemli olan iki anahtar kelime var. etkile im içinde olduklar ki ilerle aralar ndaki ileti imi aktif tutmay ve onlar inand klar amaç do rultusunda harekete geçmeye ikna etmeyi ba arabilmi olmalar d r. Kennedy gibi ki isel marka yaratm ve tarihte iz b rakma ba ar s n göstermi ki ilerin ortak özelli i. Bu etkinin olu umu için uygun ortam ise ancak liderle di er çal anlar aras ndaki etkile im aktif hale geldi inde mümkün oluyor. 16 . 7kincisi ise kurumsal hedefler. Atatürk. Bundan sonra irketin entelektüel sermayesi olan insan kayna n bu amaçlar do rultusunda harekete geçirmek gelir. Churchill.

ama hedefi görmek. Risk almama riskinden kaç nmak ve cesur kararlar verebilme becerisi otoriterlik yerine ki isel uzmanl klar ya da sayg nl klar ile i yapabilmelerini sa l yor. kar t görü lere kar azimkâr olmak ve görevin tamamlanmas . yarat c fikirleri desteklemek di er vas flar aras nda yer al yor. 7htiyaçlar oldu unda oyuncular lideri bulam yorsa. Buna örnek olarak Fatih Terim’i gösterebiliriz. en cesur. i e olan ilgileri azalacakt r.L DER N ÖZELL KLER Lider olan ki iler. Kendisi ayn zamanda bir oyuncuysa de eri daha da artar. 17 . gerekli araçlar temin etmek. son ç kan da yine o olmal d r. baz özellikleri ile yönetici s n f ndan ayr l yor. Kendini bir futbol tak m antrenörü olarak gören ki i iyi bir lider olabilir. Sahaya ilk giren o olmal . vizyonu tak m n di er üyeleriyle payla mak. süreçleri iyile tirmek için gerekli e itimi sa lamak. oyuncular saptan lan hedefe yakla t racak hiçbir hamleyi küçümsemez. Lider. Oyunu ya da oyuncular n n motivasyonunu bozacak her hareket kar s na dikilip dur diyebilecektir. di er çal anlar n da bunu sahiplenmesi için ilham verebilmektir. Liderlikten kastetti im gemisini kurtaran kaptan olmak ya da organizasyondaki en güçlü. Zaman ayarlamak önemli bir ilkedir. Otoritenin gücüne s k ba vurmamalar ise organizasyon yap s n n esnekli ine katk da bulunuyor ve kurum kültürü içerisinde hiyerar iden kaynaklanan problemler en aza indirgenmi oluyor. Tak m n ba ar s aç s ndan görü ülebilir olmak ilk artt r. Liderleri farkl k lan özelliklerin ba nda onlar n yapt klar i e mant klar n n yan s ra yüreklerini de koymalar geliyor. De i ime direnmek yerine yeniliklere aç k olmak. en bilgili ki i olmak de il.

4-7nsanlarla bireysel olarak ilgilenmek. 3-Mü teri isteklerine yönelik çal mak. 14-Merhametli olmak 18 . 6-Bilgiyi payla mak.Profesyonel olmak. 13-Güvenilir olmak. 2-De i ikli e aç k olmak. 12. 9-Zaman ve kaynaklar do ru kullanmak.L DERLERDE ARANAN ÖZELL KLER 1-Bir vizyonu benimsemek ve bunu çal anlarla payla mak. 7-7 lerin ak n yönetmek. 10-Sorumluluk alabilmek. 11-Hissi olmamak. 5-Ekipleri ve guruplar desteklemek. 8-Projeleri yönetmek.

9-Vizyon: Geni ve ileri görü lülük. 5-Cesaret verme. 8-Umut: Her tür de i imin temeli.NSANLARI HAREKETE GEÇ RMEN N YOLLARI 1-Görünüm: Güzellik ya da yak kl l k de il. 7-7nsan ili kileri. güler yüz. 6-Önemli olmak: Kurum için bir anlam ifade etmek. 10-Karizma 19 . 3-Özgüven 4-Heyecan: Olu turulan tak m n üyelerine ayn co kuyu ya atmak. 2-Tak m olu turma yetene i.

Geli meleri destekler ve izler. Yönetici önce yap lmas gerekeni belirlemeli sonrada bunun yap lmas n sa lamal d r. Bu planlar n uygulan p uygulanmad n denetler. Yönetici çal anlar n verimlili ini art rmaya çal r. Planlama yapar.YÖNET C L K KAVRAMI Yönetim bir i letmenin insan ve madde kaynaklar ile verimli bir ekilde çal arak amaçlanan hedeflere ula mas n n bilimsel sanat d r. Bir taraftan malzemenin zaman nda sa lanmas . çal anlar n n mutlulu unun sa lanmas iyi bir yöneticinin ba ar s n gösteren hususlard r. en uygun elamanlar n istihdam edilmesi. 7 yerindeki personelin ve makinelerin verimli çal abilmesi için girdilerin zaman nda sa lanmas gerekir. 20 . Adalet temeline dayanarak ödüllendirme ve cezaland rma yapar. Burada yönetici u sorumlulu unu hiç unutmamal d r.

21 . Çal 3anlar n Mutlulu*unun zlenmesi Ba ar lar n en önemli unsurlar ndan ve TKY programlar n n en önemli amaçlar ndan birisi olan çal anlar n mutlulu u sistematik ara t rmalarla izlenmeli ve iyile tirilmelidir.ÇALI<ANLARIN MUTLULU#U VE VER M Toplam kalite yönetiminde çal anlar n mutlulu u verimin art r lmas nda temel girdilerden biridir. çal anlar n da haz rl klar na kat laca ara t rmalar n sonuçlar n n ve çal anlar n mutlulu unun di er göstergelerinin izlenmesi yöneticilerin en önemli sorumluluklar ndan biri olmal . Mutluluk maddi ve manevi olarak iki kaynaktan sa lan r. sonuçlar ve iyile me planlar çal anlarla payla lmal d r. Tercihen ba ms z kurulu larla yap lacak.

Kafas nda birçok sorunla i e ba layan kimse kazaya sebep olabilir. Paras n tutumlu ve uygun harcamas maddi mutluluktur. Kalitenin artmas personelin mutlulu u ile yak ndan ilgilidir. Ailesiyle düzenli bir hayat ya amas . Çevresi ile uyumlu olmas . Yard msever olmas .MANEV MUTLULUK: Ki inin yapt i ten memnun olmas . Ailesinin ihtiyaçlar n kar lamas . e lenmek. Buda verimi dü ürür. MADD MUTLULUK: Ki inin gelir ve giderinin denk olmas . okumak ve sosyal aktiviteler vb gibi hususlar insan n manevi mutluluklar d r. 7 ten artan zaman nda spor yapmak. Arkada lar ile sa l kl diyalog kuramaz 22 .

Bu kararlarda temelde planlama ise de ço u zaman yeterli olmaz. ne zaman hareket edece imizi belirleriz. ne kadar zamanda. Dostlar m zla konu ur hafta sonu piknik yapmay tasarlar z. Bu belirlemeye plan yapma yâda planlama denir. Onun içindir ki stratejik planlamaya önem verilmelidir. içeceklerimizi. ne zaman dönece imizi. Piknik dü üncemizi gerçekle tirmek için yiyeceklerimizi.STRATEJ K PLANLAMA Bir i i yapmaya ba lamadan önce. 23 . kimlerle. hangi araçlar ve yöntemleri kullanarak yapaca m z dü ünürüz. o i i nas l. 7 hayat nda veya i yerinin kurulmas nda ve i leyi inde baz kararlar almak gerekir.

Bu hedefe ula mak için yöntemlerin ne olaca üzerinde durulmal d r. 2-7 yerinin amaçlar . üretilen mal n kontrol ve denetimi. Stratejik bir plan yapmadan önce hedef belirlenmelidir. 7 in girdileri. sat sonu hizmetler. Stratejik planlama bir i i ba arma bak m ndan izlenecek yollar gösterdi i gibi o i i geli tirmek üzere kullan lan bir yöntem olarak da görülmelidir. personel. süreci ve ç kt lar pazarlama sat sonras hizmetler tespit edilmelidir. nerede ve ne kadar çal acaklar . Stratejik planlama ba armak için harekete geçi olarak görülmelidir. ba ar s zl klar kar s nda al nabilecek tedbirler vb gibi birçok unsura yer verilerek yap lan organizasyona stratejik planlama denir. tasar m ve üretim kalitesi. di er elamanlar. girdi süreç ve ç kt unsurlar .STRATEJ K PLANLAMA 1-Yapmaya karar verdi imiz bir i i uygulayabilmek yâda ba arabilmek için ayr nt lar i ve i lem basamaklar n s raya koyarak sahip oldu umuz geni görü lülük ve misyonumuzu da katarak yapt m z belirlemeye denir. personelin görevleri. Esasen plan yapmak bu i i ba armaya karar vermi olmak demektir 24 .

Stratejik planlamada u hususlar esas al n r.

1-Görev yetki ve sorumluluklar aç k olarak belirtme 2-Mü teri istekleri tespit etme 3-Çal anlar e itme. 4-Çal anlar n kalite sistemine kat l m n sa lama. 5-Kalite güvence sistemini belirleme. 6-Kaynaklar ve süreçleri sürekli iyile tirme Stratejik planlama çe itli ekillerde haz rlanabilir. Her firma kendine uygun plan yapmak zorundad r. Toplam kalite yönetiminde çal anlar n en önemli kat l m alanlar ndan biri stratejik planlama sürecidir. Çal anlar n irketin nereye gidece ini bu noktaya hangi hedefler ve araçlarla ula aca n bilmeleri hayati öneme sahiptir. Böylece kendilerini irketin bir parças ve yapt klar i i bir bütünün parças oldu unu anlam olur.

25

STRATEJ K PLANLAMA YAPMA HT YACI VE NEDENLER
Planlama i in; 1- Ne zaman 2- Nerede 3- Ne ile 4- Niçin 5- Ne kadar yap lmas gibi stratejik unsurlar içerir. Stratejik planlama yapan yöneticiler üretim s ras nda i lerin bir düzen içinde yürütülmesini daha kolay sa larlar. Bu i lerin stratejik planlamaya uygun olup olmad n n denetlenmesini de kolayca yaparlar. Bu planlama bir i yerinin kendi içyap s n denetlemeyi de sa lar. Rekabette de faydas olur. Stratejik planlama yapma ihtiyaçlar ndan biriside maliyet ve kalite ile ilgili önlemlerin al nmas n kolayla t rmakt r. Maliyeti dü ürücü kaliteyi art r c önlemleri almak için ara t rma sonucu elde edilen bilgiler yeniden düzenlenir ve planlanarak uygulamaya konulur.

26

5n1k
NE NEDEN NASIL NEREDE NE ZAMAN K7M

27

PERFORMANS YÖNET M KAVRAMI:
Performans bir makinenin yâda bir insan n görevini yerine getirebilme düzeyidir. Bir otomobilin en yüksek h z 180 km olsun. Ba ka bir otomobilin en yüksek h z ise 220 km olsun. Bu iki otomobilden biri 5 saniyede 100 km h za ula rken di er otomobil 80 km h zda kalmaktad r. Öyleyse bu iki otomobilin bu yöndeki performans bir birinden farkl d r. Bir çama r makinesi 5 kg kirli çama r 1 saatte y karken ba ka bir makine 1,5 saatte y k yorsa bu iki makinenin performans farl d r denir. Otomobillerde ve çama r makinelerinde görülen kalite fark esasen onlar n performans (görevini yerine getirebilme ) düzeyini göstermektedir. Görevini yerine getirme düzeyi veya derecesi bak m ndan yöneticiler aras nda da farklar vard r. Yönetim bir konuda karar almas gerekti inde bunu geciktirebilir. Tereddüt edebilir. Sonuçlar üphe ile kar lanabilir. Ba ka bir yönetim kararlar daha h zl verebilecek deneyime ve öngörülere sahip olabilir. Bu iki yönetim aras nda önemli farklar vard r. Biri h zl karar alarak faaliyete geçer ve k sa sürede sonuç al r. Di eri ise çok yava ilerleyerek rekabet avantaj n kaybeder

28

Birçok ürün için bu üstünlü ün derecesi teknoloji ile ilgilidir. do ru ve isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine performans yönetimi denir. Performans üstünlü ü önemli ve istenen bir rekabet unsurudur. Karar h zl verilir ve isabetli olmazsa i letme zarar görebilir. H zl karar vermesi gerekirken de bu karar vermeyen bir yönetimde i letmeyi zarara sokabilir.H zl . Bir yönetim olu turulurken hedeflerin istenen çabuklukta yerine getirilip getirilmeyece ine bak lmal d r. Kararlar h zl do ru ve isabetli olmal d r. Fakat bu üstünlü ü sa lamak kolay de ildir. 29 . Bir sorunla kar la an veya yeni bir ürün için karar verme durumunda olan yönetim bu karar n yüksek performansla vermelidir.

Bu aç dan bak l nca i çilerin i verimini art r c önlemler al nmal ve bu amaçla hizmet içi e itime önem verilmeli ve insan kaynaklar yerinde do run kullan lmal d r. Toplam kalitede performans yönetiminin etkileri öyle s ralanabilir 1-Sistem bütün olarak ele al n r ve performans n önemi ön plana ç kar l r. Performans yönetiminde ki i çok önemlidir ve ön plana ç kar l r. Çünkü i in planlanmas ndan yap m ndan ve pazarlanmas ndan uygulay c ve i çiler sorumludur. 2-Kaliteyi etkileyen hatalar olu madan önlenir 3-Yönetim uygun teknikler kullanarak sorunlar çözer ve sistemi geli tirir. Çal anlar üst düzey yöneticilerle do rudan ili ki kurarlar.Normal yönetim sistemi ile performans yönetim sistemini kar la t rd m zda performans yönetim sisteminde orta düzey yöneticilerin karar alma a amas nda sistemden ç kar ld görülür. Böylece kararlar uygulay c ya do rudan iletilir. 30 .

çözen ve gönüllü kat l m n esas al nd çal ma gruplar na kalite çemberleri denir. Buna personelinde katk da bulunmas gerekir. üretim a amas ndan önce ve tasarlama kalitesi s ras nda kat l r. Bir i letmede ayn sahada çal an benzer i leri yapan düzenli aral klarla toplanarak kendi i leri ile ilgili sorunlar tespit eden. Buna göre uygulay c lar. Çünkü kalite ürüne sonradan eklenen bir özellik de ildir. Örne in girdiler s ras nda yer alan bir hammaddenin kalitesi süreç s ras nda üretilen mamulün kalitesine yans r.KAL TE ÇEMBERLER KAVRAMI: Kalite.KONTROL ET .7SH7KAWA taraf ndan olu turulmu ve geli tirilmi tir. 7nsan unsuru hammaddenin temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar her a amada önemlidir. kontrol yolu ile ürüne sonradan kat lmaz. 7nceleyen. Kalite çemberlerinin temelinde insana duyulan sayg vard r. 7lk defa Japon K. yöneticiler ve planlay c lar kendi i leriyle ilgili olarak ayr ayr çal ma guruplar olu tururlar. 31 .ÖNLEM AL gibi etkinliklerin süreklili i devaml olmal d r. PLANLA – UYGULA . Kalite üretime.

2-7nsana sayg duymak ve içinde ya amaya de er ayd nl k ve mutlu bir i yeri yaratmak 3-Hata ve defolar önleyerek daha kaliteli mal ve hizmet üretmek 4-Maliyetleri dü ürmek. 5-Verimlili i yükseltmek.Bireysel yeteneklerin geli mesine katk da bulunmak 32 . 8-Gurup dinami inin do uraca üretkenlik ve yarat c l ktan yararlanmak 9. 6-Çal anlar n kararlara kat l m n sa lamak.Kalite çemberlerinin amaçlar 1-8irketin iyiye gitmesine ve geli mesine katk da bulunmak. 7-Alt kademe ile yönetim aras nda irtibat sa lamak.

Kalite çemberlerinin temel ilkeleri 1-Gönüllülük 2-Süreklilik 3-Tam kat l m 4-Çember üyelerini geli tirme 5-Üst yönetimin deste i 6-Ödüllendirme 33 .

ÇEMBER ÜYELER NDEN olu ur. REHBER: Orta kademe yöneticilerinden seçilir. Kalite çemberleri kullan m alanlar : 1-E itimde 2-Sat faaliyetlerinde 3-Mü teri tahmininde 4-Güvenlik sa lamada 5-Devams zl azaltmada 6-Ast üst ili kilerini düzenlemede 7-Kalite kontrolünde 8-Bireysel becerileri art rmada 9-8ikâyetlerde 34 . toplant lar n amaca uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.Kalite çemberleri REHBER – L DER . L DER: Ayn faaliyet alan nda çal an i çiler için ilk yönetici konumundad r. Kendi faaliyet alanlar na giren iyile tirme konular n tespit ederler. ÇEMBER ÜYELER : Bunlar genellikle i çilerdir. Bu do rultuda çözüm üretirler. Çember liderini destekleyen ve bilgi veren ki idir. Çember üyelerini e itiminden.

80/20 kural diye bilinir. Kalite çemberlerinin i leyi i: 1-Çözümü gereken problemlerin ortaya konmas ve birini seçme: 2-Problemin nedenini ara t rma ve analiz etme 3-Probleme çözüm arama ve seçme 4-Seçilen çözümün denenmesi 5-Yönetime sunma. 4-Veri toplama ve veri toplama teknikleri: Veri toplama olaylar n bilinmesine yönelik bir süreçtir.Kalite çemberleri taraf ndan kullan lan problem çözme teknikleri 1-Beyin f rt nas : Daha çok yeni dü ünceler yaratmak için bu gurubun yarat c kapasitesinden faydalan l r 2-Neden-sonuç diyagram : Bilinenler ortaya konur ve bilinmeyenlerin çözümü aran r 3-Pareto analizi: De i ik say daki önemli nedenleri daha az önemli nedenlerden ay rmak için yararlan lan bir metottur. Kusurlar n ve uygunsuzluklar n %80 nedeni nedenlerin %20 dir. 35 . 5-Histo(ramlar: Sözlü anlat m yerine verilerle sunu tekni idir.

Aralar ndan birini ba kan seçerler. Bu kurul taraf ndan verilen görevleri yapar. Ba kan yönetim kuruluna kar sorumludur. YÖNET M KURULU: Yönetimin en üstünde bulunan irketin kurucu ortaklar ndan olu an bir kuruldur. 36 . Ba kan yönetim kurulunu temsil eder. genel müdür ve yard mc lar üst kademe yöneticileri olarak adland r l r. Yönetim kurulu irketin gelecekte nerede olmas gerekti i gibi kararlar verir.TOPLAM KAL TE YÖNET M N N GÖREVLER ÜST KADEME YÖNET C LER : Yönetim kurulu.

Yönetim Kurulunun Görevleri unlard r 1-Üretim politikalar n olu turmak. 2-ba ka firmalarla i birli ine karar vermek 3-8irketin sermayesini olu turmak ve gerekirse art rmak 4-yeni yat r mlara karar vermek 5-Üretim kalitesi hakk nda karar vermek 6-8irketin hesaplar n incelemek 7-Alt kademe elamanlar ndan gelen önerileri inceleyip karar ba lamak 8-personel ücretlerini belirlemek ve onlar motive etmek 9-8irketin geli mesi için ara t rmalar yapt rmak 37 .

Bu yöneticiler irketin konusuna uygun deneyim sahibi ve ö renim görmü ki iler aras ndan seçilir.GENEL MÜDÜR: Yönetim kurulu irketin i leyi i ile do rudan ilgilenen ve yönetim kurulu kararlar n uygulamak üzere bir genel müdür ve yeteri kadar yard mc s n atayabilir. Görevleri unlard r. 1-Yönetim Kurulu kararlar n uygulamak 2-kendi alt nda çal an elamanlar n ba ar lar n izlemek 3-7 letmenin geli mesi için ara t rma yapt rmak ve sonuçlar yönetim kuruluna bildirmek 4-Yönetim kurulun verdi i bütün görevleri yapmak 5-7 letmeye uygun elamanlar almak 6-Üretimin kalitesini art racak önlemleri almak 7-Çal anlar motive etmek için sosyal etkinlikler düzenlemek 8-7zin mesai ve çal ma saatlerini düzenlemek 38 . Genel müdür i letme içinde yönetim kurulunu temsil eder.

2-Alt yöneticilerin düzenli çal malar n sa lamak. ustaba gibi elamanlardan olu ur. 4-Sipari leri takip etmek ve kar lamak için önlemleri almak 5-7 çilerin görevlerini tam ve do ru yapmalar n takip etmek 6-Aksakl klar üst düzey yöneticilere bildirmek 39 . 1-Yeni üretim politikalar olu turmada katk da bulunmak. Genel müdürün teklifi ile yönetim kurulu taraf ndan görevlendirilirler. Görevleri unlard r. Teknisyenler. müdürler. 3-genel müdürden gelen emirleri uygulamak.ORTA KADEME YÖNET C LER Bölüm ba kan .

3-Ekip çal mas na uyum sa larlar 4-Yapt klar i i geli tirmek için öneri sunarlar. LK DÜZEY YÖNET C LER: 7 letmedeki ustaba lar ilk düzey yöneticilerdir. 5-Yapt klar i i en iyi yaparlar.TEKN SYENLER: 7 letmedeki makinelerin düzenli çal mas ndan sorumludurlar. 1-7 çiler i lerine zaman nda gelir ve giderler 2-Çal t klar makinenin güvenli ve düzenli çal mas ndan sorumludurlar. 40 . 7 çiler ç kan aksakl klar ustaba na onlarda ba l olduklar yöneticilere bildirirler. Görevleri unlard r. Ustaba i çilerin ayn zamanda lideridir. 7 çiler ise üretimi gerçekle tiren ki ilerdir.

41 . Bu gibi kurallar i e ba larken usta taraf ndan aç klan r.TOPLAM KAL TE YÖNET M MODEL N N LKELER Her i yerinde uyulmas gereken baz kurallar vard r. Ustalar ile konu urken baz kurallara uyarlar. Her i yerinin uyulmas gereken kurallar vard r. Bu ilkelere uymak zorundad r. Ç raklardan da bu kurallara uymalar istenir. Bir i yeri toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemi se uymas gereken ilkeleri vard r. Bu kurallara 7LKE denir. Ç raklar her sabah belli bir saatte gelerek i yerini açarlar.

Y geçmesi için kalite sistemini olu turmal ve sürekli geli tirmesi için planlar yapmal d r. 42 . Bu amaçla sermaye koyar. Önemli olan sonuç de il süreçtir. Yeni kurulan bir i yerinin T.K. TKY kurulduktan sonra süreçlerin sürekli geli tirilmesi sa lanmal d r.. Bunun için yeter say da deneyimli elamanlara ihtiyaç vard r. Ama kitap yazma bas m da t m muhasebe vb konularda bilgisi olmayabilir. 7 letmenin ula t düzey ne olursa olsun bunu yeterli bulmayarak daha ileriye götürmek iyile tirmek ve geli tirmek gerekir.1-S*STEM*N KURULMASI VE SÜREÇLER*N GEL*5T*R*LMES* Bir irket yâda i yeri kurmay dü ünen kimse önce yapaca üretimin türünü ve i kolunu belirler. Örne in yay nevi kurmak isteyen birisi hangi konuda yay n yapaca n tasarlar. Böylece ürün kalitesi ve verimlilik artar.

yeni reklâm ve pazarlama usulleri sürekli izlenmelidir. 7lk kademe yöneticilerine daha fazla yetkiler verilmelidir.7 letmelerde sürekli geli menin yararlar unlard r. 2-Personelin ayn hedef do rultusunda çal mas sa lan r. Gurup çal mas na önem verilmelidir. yeni üretim teknikleri. 4-Çal anlar bilgi düzeyi yükselir ve motivasyonlar artar. 7 letme çal maya ba lad ktan sonrada süreçlerin sürekli geli tirilmesi gerekir. 1-7 letmenin faaliyetlerinde bir canl l k meydana gelir. Yeni pazarlar. Onlarda bu yetkilerini kullanmal d r 43 . 3-Birimler birbirlerinin ortak sorunlar n çözümler.

Çal anlar deneyimleri ve önerileri böylece sisteme yans t l r. Bunun için baz görev ve yetkilerin alt kademe personeline devredilmesi gerekir. Bu sebepten sistem ve süreçleri yöneticilerle birlikte i i yapanlar n gerçekle tirmesi daha yararl olur. 7 i yapan kimsenin önerileri hatalar n azalt lmas ve bu ki ilerin gelecekte yükselmeleri için önemlidir. Bunlardan faydalan l r.2-ÇALI5ANLARI ÖNER*LER*N*N ALINMASI: 8irket yönetimi TKY olu tururken çal anlar n kat l m n sa lamal d r. Öneri sisteminde esas i i en iyi bilen o i i yapan ki idir ilkesidir. Bu sorunlar çözüm için tekrar üst yönetime gitmesi ve çözüme kavu mas zaman kayb bak m ndan irketin zarar na sebep olur. Çal anlar n görev ve yetkilerle donat larak söz söyleme haklar n n bulunmas n sa layan yönetime kat l mc yönetim denir. 44 . 3-S*STEM VE SÜREÇLER* *5* YAPANLARI GERÇEKLE5T*RMES*: Üst yönetimin sistemi do rudan yürütmesi uygulamada ço u zaman sorunlar ortaya ç kar r.

Gerçekle tirmek için canla ba la çal rlar. 5-5*RKETE EN YÜKSEK SEV*YEL* ELAMANLARIN KAZANDIRILMASI VE 5*RKETE BA=LANMASI: T. yarat c gücü yüksek elamanlarla gerçekle ir. Bu da ancak deneyimli. Çal anlar kendileri taraf ndan konan bu hedeflere varmak için daha fazla gayret gösterirler. Görev ve yetkiler geli i güzel de il herkesin seviye ve deneyimine uygun olarak da t lmal d r. Bunun için irkete her düzeyde deneyimli yönetici ve çal anlar al nmal d r. Çünkü bu makineleri de yapan sonuçta insand r.4-HEDEFLER* ÇALI5ANLARIN VE YÖNET*C*LER*N ORTAYA KOYMASI: 7 yeri veya irket geli me planlama ve üretim safhas nda bir tak m hedefler ortaya koymal d r. Bu hedefler ortaya konurken çal anlar n ve yöneticilerin görü lerinin al nmas nda büyük faydalar vard r. Daha fazla heyecan duyarlar. 8irketlerin insan kaynaklar bu yüzden çok önemlidir. 45 . 6-*NSAN UNSURUNUN EN ÖNEML* KAVRAM OLDU=UNUN VE HER 5EY* *NSANIN YAPTI=ININ B*L*NMES* VE KABUL ED*LMES*: Her ey insanla ba lay p insanla bitmektedir. 7nsan kaynaklar en verimli ekilde kullan lmal d r.K.Y Temel ilkelerinden biri i letmenin sürekli geli mesini sa lamakt r. Zaman zaman insan n yerini bilgisayarlar ve de i ik makineler alsa da insan yok saymak mümkün de ildir. iyi e itim görmü .

Ayn mal veya hizmeti üreten farkl i letmeler aras nda rekabet cereyan eder. YÜKSEK REKABET*N ANCAK SÜREKL* GEL*5ME *LE SA=LANACA=ININ KAVRANMASI: Bir i yeri yâda irket kuran kimse öncelikle teknolojinin ve yüksek rekabetin ancak sürekli geli me ile mümkün sa lanaca na inanmal d r. Bu bir yar t r ve tüm firmalar bu yar ta di erlerinden geride kalmamak için u ra rlar. 46 . Örne in bir matbaa i letmesinin rakiplerine üstünlük sa layabilmesi için daha üst düzey bask makinelerine sahip olmas gerekir. Rekabetin temelinde mevcut durumu yeterli bulmay p daha ileri götürme yatar. 7 in yap l eklinde ve makinelerde küçük de i ikliklerle üretimi iyile tirmek ve rekabet gücünü art rmak mümkündür.7-TEKNOLOJ*N*N. 7 te bu yüzden sürekli geli me KA7ZEN çok önemlidir. Böylece sürekli olarak teknolojiyi izleyerek i letmeyi geli tirmek rekabet gücü kazand r r. Böylece teknoloji de daha etkin kullan lm olur. Bir ba ka firma bu sefer renkli bask makineleri getirerek yeniden üstünlük sa lar. Ayr ca makinelerde küçük çapl de i iklikler yap ld ndan aniden yap lan büyük de i ikliklere göre harcamalarda daha planl olur. Rakip firmalar n bu makineyi getirerek teknolojik yönden e itli i sa lamas mümkün olabilir.

9-ÇALI5ANLARIN A5ACAKLARI STANDARTLARI KEND*LER*N*N BEL*RLEMES*: Çal anlar n yeni teknolojilere uyum göstermesi yeni standartlar kendilerinin belirleyecekleri anlam na gelir. Heyecan duyarlar. Böylece yeni teknolojiyi benimsemeleri sa lan r. Buna direnç gösterir. 47 . Bir i i yapmaya istekli olu ba ar sa laman n en önemli sebebidir. 7stek ve arzu ile çal rlar.8-TEKNOLOJ*DEK* UYUMSUZLU=UN ORTADAN KALDIRILACA=ININ KAVRANMASI: Bu uyumsuzlu un iki nedeni vard r. Bu gibi durumlar yeni teknoloji kullanan i letmelere bir üstünlük sa lar. A-Kullan lan teknolojinin yeni teknoloji ile uyumsuzlu u: Bir i letmenin kulland makine teçhizat eskimi ve y pranm olabilir. B-Personelin yeni teknoloji ile uyumsuzlu u: Personel y llarca kulland makineleri de i tirmek istemeyebilir. Personeli hizmet içi e itimden geçirmek gerekir.

Bundan dolay çal anlar hizmet içi e itime tabi tutulur. 7 ini do ru ve güzel yapmas için gerekirse e itime al n r ve eksikleri tamamlan r. Bunun için çal anlar n stratejik planlama sürecine kat lmalar sa lanmal d r. Hatalar ve eksikleri tespit edilir. 48 . 8unu yap bunu yapma yerine çal anlar gözlemlenir. Koordinasyon eksikli i ise birimler aras kopukluktan mesajlar n do ru anla lmamas ndan ileri gelebilir. Bu durumu ortadan kald rmak için birimler aras görev ve sorumluluklar yeniden düzenlenmelidir. Buda i lerin aksamas na sebep olur. Gazete bro ür kitap dergi vb ile de e itim eksikli i giderilir. Yeni i e ba layanlara uyum sa lamalar için ortam haz rlan r. 11-5*RKET*N YÖNÜNÜN GEL*5ME TREND*N*N HEDEFLER VE FAAL*YETLER PLANLARI OLDU=UNUN B*L*NMES*: Üst düzey yöneticiler i lerin planlama do rultusunda gidip gitmedi ini kontrol ederler. 12-ULA5ILAMAYAN HEDEFLER*N NEDEN* E=*T*M VE KOORD*NASYON EKS*KL*=*: 7 yeri veya irket bazen hedeflerine ula amaz. Hedeflere niçin ula lamad ara t r lmal d r. Böyle durumlarda herkes kendi ba na buyruk kesilir. Bunun birçok sebebi olsa da en önemli faktör e itim eksikli idir.10-AM*R*N EN ÖNEML* GÖREV*N*N L*DERL*K OLDU=UNUN B*L*NMES*: TKY benimseyen i yerlerinde amirin temel görevi liderlik etmektir.

Bu bak mdan yöneticilerin çal anla çal mayan . Ki isel ba ar lar da göz ard gö edilmeden grup çal malar özendirilmesi ve ödüllendirilmelidir. Yöneticiler. firmay en yüksek suç Yö yü rekabet düzeyine ula t rmakt r. ba ar l olduklar takdirde terfi edeceklerin! Veya ödül alacaklar m bilmeleri halinde daha verimli çal rlar. Ancak bu yüksek iç yü sü yü motivasyonun yöneticiler taraf ndan beslenmesi ve köreltilmemesi gerekir. ba ar ise yeniden motivasyonu gerçekle tirir Motivasyon ba ta çal an d r d r. Bu bak mdan yönetimin. Çal an n da çal mayan n da ayn oldu u bir i yerinde verim dü er. hatta irket dü dü gü zarar etmeye ba lar. Rekabet sü reç yö iç gücüne sahip irketler incelendi inde temel ö enin insan n yarat c gücü oldu u ve bunun da motivasyona dayand görülür. TEMEL MOT*VASYONUN GRUP D*NAM*=* VE BA5ARMA AZM* OLDU=UNUN KAVRANMASI MOT* D* NAM*=* BA5 AZM* OLDU= Bir i letmede planlamadan pazarlamaya kadar her safhada insan unsuru çok önemlidir. Bunlar yö yap l rken i letmede meydana gelen ba ar s zl n %95 oran nda sistemden kaynakland unutulmamal d r. ba ar l ile ba ar s z olan birbirinden ay rmas gerekir. Sistemi geli tirmek yani. grup etkinli inin ve verimlili inin art r lmas nda ve çal ma ortam ndaki huzurun korunmas nda çok önemlidir. üst görevlere atanma gibi ödüller de gö stü ekkü gö motivasyonu art rmakta çok önemlidir. buna kar l k sistemi de insan n çal t rmas gibi bir döngü dö ngü (çember) olu maktad r. rekabet gücü azal r. Çünkü her i i yapan Çünkü insand r. te ekkür. Her iki durumda da insan ve basar esast r. Ki iler tek ba lanma de il ait olduklar grupta birlikte de erlendirilmelidir. Fakat insana yönelik isteklendirme ki inin kendini yeti tirmesini ve yeniden yö isteklendirme kazanmas n sa lar. isteklendirme. Sistemin bütünüyle ele al nmas kalite hatalar n önlemede bü önemlidir. 7nsan n sistemle dü iç yak ndan ili kili olmas . Çünkü Çünkü isteklendirme ba ar y . insan n verimlili ini art rmada en etkili ve kestirme yoldur. Ancak. yö kö Toplam kalitenin sisteme dönük yakla m do rudan sistemi etkiledi i halde isteklendirme insana dönük yakla m dö dö ifade eder. K saca. pazarlar. Bu bak mdan insan n yani çal an n yeteri kadar ba ar l olmas n sa lamada gerekli önlemler al nmal d r. insan n ba ar l olmas n sa layan da sistemdir. Bunun için de insan unsuru üzerinde yeteri kadar durmak gerekir. Ancak gerç çal anlar n i lerinde gösterdikleri üstün ba ar dan dolay ilt. hatalar ndan dolay yö ki ileri suçlamas her zaman do ru de ildir. Motivasyonu art ran en önemli olay n grup etkinlikleri oldu u hat rda tutulmal d r.13. sistemin ba ar y etkilemesi. Yönetimin temel sorumlulu u sistemi geli tirmek. çal anlar n üstün gayretlerim görmezlikten geldikleri takdirde i Yö stü gö verimi dü er. süreçler ve yöntemler yaratmak için çal anlar motive edilmelidir. 49 . Gruplar n ödüllendirilmesi. Çal anlar. Para ve ödülün ötesinde i ini ba ar yla yapmaya motive olmu yani içten gelen bir motivasyonla donat lm kimselerin ba ar s daha yüksek ve daha süreklidir. yeni ürünler.

sü *Kalite üstünlü(ü ile rekabet (daha kaliteli üretim): Hem kendinin daha önceki y llara göre daha kaliteli üretime stü nlü gö geçmesi ve rakiplerinden daha kaliteli mal üretmesi. Kendi kendiyle rekabet: Bir irket ya da i yeri gün geçtikçe geli mek zorundad r. Çal anlar. Bu sü bak mdan irket ya da i yeri rekabetçi yap ya girmek ve yap m buna göre olu turmak zorundad r. rekabet ortam na al mak ve uyum sa lamak için kendilerin! Yeti tirmek zorunda olduklar m iç hissederler. 50 . Üretimin artmas sebebiyle irketin çal anlara ödül ve ücret art r c isteklendirme kazand rmas çal ma verimini daha da art racakt r. Bu inanç gerçekle irse sonuç inanç gerç çal anlar. stü nlü gö temrin sürelerin! Yerine getirmesi ile olur. 8irketin gerek kendi kendiyle gerekse rakip irketle iç rekabet ortam na girmesi a a daki yönlerden olur: yö *H z üstünlü(ü ile rekabet: Hem kendinin önceki y llara hem de rakiplerine göre daha h zl üretim yapmas . Çünkü gü nkü mü mkü Çünkü rakiplerinin yapt ilerlemeler kar s nda tutunamayarak bir süre sonra varl na son vermek zorunda kal r. Rakip irket veya iç yerleriyle rekabet: 8irket. piyasada tutunabilmek. girilen rekabet ortam n n yararl sonuçlar verece ine inanmal d r. geç *Maliyet üstünlü(ü ile rekabet: Ürünlerim hem kendinin önceki y llara hem de rakiplerine göre daha ucuza mal stü nlü gö etmesi. rgü B. Bu nedenle geçen günlere göre daha fazla geç gü gö ve daha kaliteli üretim politikas n benimsemelidir. Çal anlar. pazardaki yerini korumak ya da daha fazla iç daha Pazar pay alabilmek için rakip irketleri izlemek zorundad r. kendiyle kar la t rarak daha ileri düzeyde dü örgütlemesine ve üretim yapmas na kendi kendiyle rekabet denir. 5*RKET*N REKABETÇ* YAP*YA G*RMES* VE BÖYLECE ÇALI5ANLARIN DA KEND*LER*N* 5*RKET* REKABETÇ YAP* G* RMES* BÖ ALI5 KEND* LER* GEL*5T*RECEKLER*N! KAVRANMASI GEL*5T RECEKLER* Bir irketin ya da i yerinin kuruldu u günkü nitelikleriyle varl m devam ettirmesi mümkün de ildir. Bir irket iki rekabetç gö yönden rekabetçi yaparak kendini geli tirebilir: rekabetç A. Bir firman n kendini.14. Bu bak mdan ilk y llar için gü geç tikç iç hedefledi i üretim kalitesin! Ve miktar m zamanla art rmak zorundad r. çal t klar irketin rekabet ortam na girdi in! Ö renmeleri onlara çal ma evki verir.

Bunun için kendini ba ar l gören irketlerin her zaman kendilerin! Yenilemeye haz r programlar olmal d r. 8irketler veya üretici firmalar bugün için ba ar l olsalar bile sürekli olarak kendi kendini kontrol etmek ve zamanla sistemlerim yenilemek zorundad r. Baz durumlarda ba ar l olan yöneticiler. kulland klar yöntemlere dayal olarak ba ar l olduklar m dü ünebilirler. Bu yar ta geride kalan. 51 . Ancak h zla ilerleyen teknoloji ve rakiplerin kendilerin! Sürekli olarak yemlemekte olduklar unutulmamal d r. asl nda her zaman bir yar içinde olduklar m bilmelidirler. Bir yöntem ya da sistem bugün için ba ar l olabilir. Sistemin yap sal olarak rekabet yapacak ekilde kurulmas gerekir. kalitesin! Ve pazar m kaybedebilir. Ayn yönteme gelecekte ayn düzeyde ba ar ya ula t raca anlam na gelmez. Çünkü bugün ba ar l görünen irket yetkilileri.15.BA5ARIYI EN ÇOK ETK*LEYEN UNSURUN S*STEM VE OTOKONTROL OLDU=UNUN KAVRANMASI Ba ar y en çok etkileyen unsurlardan biri de sistem ve oto kontroldür.

Çal anlar n oto kontrolü: Bireysel olarak her personel yapt i te ne kadar ba ar l oldu u üzerinde dü ünmeli. ba ar n n ve rekabetin itici güçlerinden biridir. Bu kontrolü yaparken önceki y llarla kar la t rma yapmal ve rakip firmalara olan üstünlüklerim gözden geçirmelidir. Ayr ca sistemin geli mesi kontrol edilmelidir. daha fazla i ve üretim yapabilmek için neler yap lmas gerekti im. yap lan üretimin kalite bak m ndan düzeyin! 7ncelemeli ve kendi kendini kontrol etmelidir. Oto kontrol. Yönetimin oto kontrolü: Yönetim zaman elde etti i sonuçlar n yeterli olup olmad m. 52 .Oto kontrol iki boyutlu yap labilir: 1. yapt çal ma ile üretti i aras nda bir ili ki olup olmad m kendi kendine de erlendirmelidir. Daha aç k ifadeyle yapt bu çal ma ile öncelikle kendi maa ya da ücretinin kar l n üretip üretmedi ini bunun yan nda çal t kuruma ne kazand rd m dü ünmelidir. 2.

Bunun için de yönetimin. Ortam n bir de psikolojik yönü vard r. denetimin. okuma salonu gibi mekânlar da ba ar l olmada önemlidir. Uygun bir çal ma ortam fizik ortam ndan ba layarak üretimde kullan lan makinelerin bak m . YÖNET*M*N GÖREV*N*N HERKES*N BA5ARILI OLAB*LECE=* ORTAMI HAZIRLAMA OLDU=UNUNUN KAVRANMASI Yönetimin ba ar l olmas için herkesin ba ar l olabilece i ortam haz rlamal d r. belirli sürelerle ara ve dinlenme imkânlar sa lanmas nda ba ar ortam haz rlamada önemlidir. i birli i ve isteklendirme gibi unsurlar da psikolojik olarak ortam haz rlama bak m ndan ba ar y etkiler. s nmas veya yaz n s durumu gibi artlard r. Makinelerin ar zalanma s halinde en k sa zamanda teknisyenlerin müdahale etmesi. Çal anlar n dinlenme zamanlar nda vakitlerim ho geçirebilecekleri çay veya spor salonu. yard mc elemanlar n bulundurulmas gibi unsurlardan olu ur. 53 . Fizik ortam. elektrik kesilmelerine kar tedbir al nm olmas da ba ar üzerinde etkili olur.16. Sa l k bak m ndan da önemli olan bu unsurlar yan nda tehlike kollar na göre süt verilme si. Çal anlar aras daki uyumluluk. üretimin. ambarlaman n ya da pazarlaman n her düzeyinde çal an kimselere i lerini tam ve do ru olarak yapabilecekleri ba ka bir söyleyi le toplam kaliteyi art racaklar çal ma ortam sa lanmal d r. çal lan yerin yeteri kadar geni ve ayd nl k olmas .

Herkes hem dü üncesin! Hem de gücünü birle tirir. Çal ma ortam nda sinerjinin sa lanmas yla ki iler birlikte çal t klar ekip arkada lar n n eksiklerim tamamlayarak yapabilecekleri i in fazlas n yapabilirler. Ki iler. "Bir elin nesi var. ÇALI5MALARIN GRUP ÇAL*5MAS* *LE YAPILACA=ININ *LKE EDINILMESI Atalar m z. Her birinin yapaca i ler vard r. Bu i lerden baz lar bireysel baz lar bir grup/ekip halinde çal may gerektirir. kalfa ve usta çal r. ya ma bakar. iki elin sesi var. gerçekle medi inde ve ekipte uyumsuzluk görüldü ünde verim ve ba ar dü er. Birlikte yap lan i ler kolayla r. Ba ka biri far lambalar m kontrol eder. bir otomobil tamir atölyesinde her ç ra n ve kalfan n yapaca i ler vard r. 54 ." demi lerdir. Bir i yerinde birden fazla ç rak.17. Sinerji. Birisi lastikleri sökerken ba ka biri araban n suyuna. Böylece i kolayca bitirilir. Örne in. 7 lerin ço u birden fazla kimsenin bir arada ve bir düzen içinde çal mas n gerektirir. Grup çal malar te vik edilmelidir." sözü de birlikte çal man n önemin! Birlikte çal ma sonunda daha ba ar l olunaca n anlatmaktad r. Ayr ca "Ba ba a vermeyince ta yerinden kalkmaz. birlikte çal makla güçlerini birle tirirler ve sinerjileri artar.

bir i i ba arabilmek için birden fazla bireyin ya da organ n birlikte çal mas d r. Ekip çal mas nda. Bireyler. C. Ekipte uyumsuzluk oldu u takdirde verim dü er. birbirlerinin i ini köstekler. Buna 2x2=4 diyebiliriz. Yani. Bu fazlal k. Bu çal ma üç boyutlu olarak gerçekle ir: A-Ekipten beklendi i kadar verim al n r. ekip ruhuyla hareket eden bireyler. engeller ve netice itibar yla verim dü er. 55 . Böylece yapabilecekleri i ten fazlas n yaparlar. B. Bu da eksi görevde lik denir ve k saca 2x2=3 eklinde gösterilir. bir ekibin beklenenden fazlas n yapmas demektir. bir birinin eksi in! Tamamlar. Buna art görevde lik denir ve k saca 2x2= 5 formülüyle gösterilir. Bu.AÇIKLAMA Sinerji. uyumlu çal an ekiplerle sa lan r. bir ey olmas ya da beklendi i kadard r.

konferanslar ve seminer konu malar yla çal anlara duyurulur.B*LG* S*STEM*N*N TEMEL *5LEV*N*N TÜM B*R*MLER* AYDINLATMAK VE 5*RKETE YÖNVERMEK OLDU=UNUN KAVRANMASI Bilmedi imiz bir konuda karar almam z ve dü ünmemiz mümkün olmaz. Bilgi sistemlerinin temel görevi önemli verilerin zaman nda ve do ru olarak akmas n sa lamakt r. yeni ç kan bilgi ve teknolojileri çal anlara duyurmal d r. Böylece bütün birimlerde çal anlar kazand klar yeni bilgileri kullanarak çal t klar i yerinin geli mesine katk da bulunurlar. toplant lar. 56 .18. kurslar. Eksik ve yanl bilgilerle yanl i ler yapar z. Bir i yerinin yöneticileri. Bu bilgiler hizmet içi e itim. Bilgi sistemleri do ru i lemezse hedefe ula mak mümkün olmaz. kitap ve dergiler. Bu bak mdan günlük hayat m z n har safhas nda oldu u gibi bir i yerinin yönetiminde de bilgi çok önemlidir.

Üretilen mallardan özürlü. Bu güvencemiz. hatal veya bozuk olanlar bu yolla ay klar. Örne in. ürünlerin! Örnekleme usulüyle ya da tek tek kontrol eder. 57 . Çünkü o firma daha önce bize satt mal yla bizde bir kalite güvencesi inanc olu turmu tur. Ba ka bir söyleyi le üretim hatas olanlar ay rd için geriye kalanlar n kaliteli oldu u kabul edilir. Böyle durumlarda o firman n ba ka bir ürününü al rken kalitesinden üpheye dü meyiz. Bu yolla ortaya ç kan maliyet art ise rekabet gücünü zay flat r. %10 eksik kapasiteyle çal m demektir.TOPLAM KAL TE GÜVENCE S STEM N N Ö#ELER Daha önce bir firmadan ald m z üründen memnun kalm sak o firmaya her zaman güven duyar z. bu firman n bütün mallar için geçerli olur. Geriye kalan mallar piyasaya kaliteli mal olarak sürer. ay klama sonucu %10 hatal üretim elde edilmi se bu durum maliyete aynen yans r. Ayr ca hatal üretimden dolay fabrika. Klasik imalatç firma. kaliteli mallar n üzerine eklenir. Hatal mallar n maliyeti. Böylece üretilen mal n fiyat artar. Bu bak mdan bu firmanen ürünlerine güveniriz ve ürünlerinin "s f r hata" ile yap ld m dü ünürüz.

elektrik. 58 . Çünkü klasik usulde üretimin her safhas ndan geçen hatal ürünler. su. Böylece üretim en dü ük maliyetle gerçekle ir. günümüzde kalite güvencesi ve hatas z üretim alm t r. kay plara sebep olmaktad r. Ba ka bir söyleyi le hatal ürün üretmeme esas benimsenmi tir. Günümüzde geçerli olan da en yüksek kalitenin en dü ük maliyetle elde edilmesidir. Böyle bir kalite anlay asl nda en ekonomik üretim eklini olu turmaktad r.Günümüzde üretimin her safhas nda tasar m kalitesine uygunluk düzeyi izlenerek kalite olu turulmaktad r. Bu özellik rekabet gücünün de en yüksek seviyede olmas n sa lamaktad r. maliyet vb. Bu kadar emek ve zaman kaybedildikten sonra hatal üretilen mallar ço u zaman at lmaktad r. Oysa s f r hata ile yap lan üretimde bütün girdiler tasar m kalitesine uygun nitelikleri ta yarak ürüne dönü ür. Klasik anlamda kontrol edilerek kalite sa lanmas n n yerini. insan gücü.

Bu ö eler üzerinde yeri geldikçe durulacakt r. ürününü saf n alan mü teri üzerinde bir kalite güvencesi sa lam olmas d r. e itim. sürekli geli me. çevre. mü terinin tatmini. Toplam kalite sisteminin ö eleri unlard r: kalite çemberi. maliyet analizi. a. isteklendirme. Güvenilebilirlik (emniyet) Bir firma için önemli olan ba ar . Güvenirlik d. Performans c. verimli bak m.Kalite düzeyinin belirlenmesinde dört ana unsur vard r. 59 . Kullan ma uygunluk b. s f r hata. çal anlar n kat l m .

A. KAL*TE S*STEM* VE YÖNET*M* Üretici bir firman n ya da irketin kalite güvencesi sa lamas için yapmas gerekenleri öyle özetleyebiliriz: 1. Yönetimde gerekli düzenlemeli yapmak 8. ikinci ekilde tepe noktada mü teri vard r. Hedefe ula mak için yönlendirici bir düzenleme yapmak 4. Birinci ekilde tepe noktada yönetim varken. Buna kar n klasik (geleneksel) yönetim biçimi ile toplam kalite yönetimi birbirinin tersi gibidir. Elemanlar n gerekli e itimlerin görmesin! Sa lamak 7. Bir geli me plan haz rlamak 5. Mevcut durumunu tespit etmek 2. A a daki ekilleri inceleyelim. 60 . Bu ekillerden anla laca gibi yönetim sorumlulu u esast r. Belirli aral klarla denetim ve de erlendirme yapmak Toplam kalite olu turulmas için sistem ve yönetim modern anlamda olu turulmal d r. Bu plan çal anlar n benimsemesini sa lamak 6. Ula mak istedi i düzeyi belirlemek (hedef) 3.

MÜ8TER7LER KLAS7K YÖNET7M TOPLAM KAL7TE YÖNET7M7 61 .

i letmenin performans m yükseltmeye imkân veren sistemleri kurmak ve geli tirmek B. Toplam kalite. 62 . bu iki temel unsuru dikkate alarak düzenlenmesi gerekir Toplam kalite sistem ve yönetiminde kalite güvencesin! Muayene ile sa lama yerine s f r hata ile kaliteli mal üretimine önem vermek daha ucuza mal olmaktad r. Bu anlay lara ula abilmek için tepede emir veren bir üst düzey yönetimi olan sistem yerine bütün hizmetleri belirli bir anlay içinde görebilen bir yönetim anlay na ihtiyaç vard r. Bu bak mdan kalite sisteminin ve yönetiminin.Toplam kalite güvence yönetimi i letmelerinde her çal an n iki temel görevi vard r: A. Sistemi belirlenen hedefler do rultusunda çal t rmak. hem mü terilerin ihtiyaçlar m en iyi eklide kar layan hem de maliyeti dü üren bir yönetim tarz d r.

20 saniyede s narak kullan ma haz r olmal d r. mü terinin bu dü üncesin! Çok iyi kavram olmal d r. Bunun gibi otomobil yedek parças n n. Bir ürünün belirlenmi i levlerin! belirlenmi çal ma ko ullar alt nda belirlenmi süre boyunca yerine getirmesidir. kitapç nda aç klanm olan artlar alt nda ve belirlenmi süre içinde yerine getirmesi gerekir. boyas n n güvenirli i de ayn artlara tabidir. alaca ürünü hem kalite düzeyi hem fiyat yla be enmelidir.B. Bu bak mdan sistem. hem ba ka üretici firmalar n fiyat yla rekabet edebilmeli. Bu bak mdan hem ürününün kalitesin! Korumal . kilidinin. ürününün kalitesindeki güvenirli i korumal ve hatta geli tirmelidir. Bir ürünün güvenirli i öyle tan mlanabilir. bin ton) geçirdikten ya da belirli bir say da (örne in üç bin defa) çevrildikten sora de i meye gerek olmal d r. Toplam kalite özellikleri ta yan bir ütünün kullanma k lavuzunda yaz l oldu u gibi örne in. 63 . ÜRÜN KAL*TES* VE GÜVEN*RL*=*N*N GEL*5T*R*LMES* Ürün-sistem ili kisinde ürünün kalitesinin yan s ra al c n n kalitenin süreklili ine güven duymas önemlidir. hem de kalitesinde süreklili i korumal ve geli tirmelidir. Bir musluk lasti in! belirli miktar suyu (örne in. Mü teri. Buna göre yüksek kaliteli bir mala en az para ödemelidir. Ba ka bir söyleyi le al c . Örne in bir çama r makinesinin yünlü bir kuma y kama i levin! Belirlenen sürede y kay p kurulamas beklenir. Üretici firma.Buna göre sat n al nan bir ürünün i levlerin!. Ürünün kalite düzeyinin süreklili ine de inanmal d r. güvendi i marka bir ürünü tereddüt etmeden sat n al r.

B.Yukar daki tan m öyle maddele tirebiliriz: A. C. 64 . Ürünün i levin! Belirlenen süre içinde yapmal d r. Ürünün i levini tam yapmal d r. Ürünün i levini belirlenen artlarda yapmal d r.

Bak m ve onar m kolay olmal d r. Bu çal malara sa lay c (tedarikçi). Kalite plan . Güvenlik sorunu (tehlike) yaratmamal d r. ürün gerekleriyle kalite sistemi aras ndaki ba sa lamakt r. tasar m. al c n n uygun görmesi durumunda bir bölümü için de geç gö bö haz rlanabilir. Bunlar n içinde tedarikçi tasar m di er etkinliklerin her birinin içinde ayr yer al r. Bu gibi durumlarda üretimle s n rl kalite plan denebilecek kontrol plan uygulanabilir. Gü C. Tak m çal malar çok yönlüdür. üretim yö nlü (tedarikç mühendisleri. Bu bölümde ürün ve süreç kalite planlamas Üçüncü süreç aç bö süreç üzerinde durulacakt r. Bu toplant ya sat n alma. al c n n istek ve beklentilerini kalite tasar m ndan pazarlamaya kadar her asamaya yans tabilmektir. sü B.Bir ürünün sistem bak m ndan güvenilirli(i ise a a( daki artlarla ilgilidir: gü venilirli( ilgilidir: A. Kalite plan n n haz rlanmas n n esas . üretim gibi. 7SO standartlar aras nda aç klanmaktad r. Kalite plan n n yetkililerce gö KONTROL BELGES7 gözden geçirilip onaylanm olmas gerekir. C. mkü ndü aç 65 . ürün ve da t c firmalar n n temcileri tak m çal mas içinde her biri kendi yönünde ürün kalite planlamas na yö katk lar sa lan r. Buna göre al c alaca mallar geç sö gö önceden geçirmek isteyebilir. ÜRÜN VE PROSES (SÜREÇ) KAL*TE PLANLAMAS* (SÜ REÇ KAL* PLANLAMAS* Üçüncü ünitede süreç kavram k saca aç klanm t . Kalite plan . kalite ve üretim elemanlar kat l r. Söz konu u çaban n bir sonuç verebilmesi için Sö sonuç iç de kalite çemberlerinin olu turulmas ve konunun uzmanlar n n bir araya gelmesi gerekir. Performans m uzun süre korumal d r. iç tedarikç iç Buna göre sa lay c firma her çal ma grubunda ortak elemand r. Özel amaçl ve kapsaml kalite planlar n n haz rlanmas da amaç mümkündür. Kalite planlamas yapmak amac yla bir araya getirilen ki ilerin olu turdu u gruplar n tak m çal malar yapmalar gerekir. Kalite plan n n kesinlikle al c n n BELGES7 geç onay ndan geçmesin! Gerektiren sözle meli durumlar ola and r. kalite. Kalite plan n n amac . Sat n alma.

Buna kalite yönetim plan da denilebilir. Ço u kez i lemlerin belgelenmesi gerekir.Kalite plan . D. ayg t ve belgelerin kullan laca . Hangi malzeme. Etkinli in amac ve kapsam . 66 . Neyin ve kimin taraf ndan yap laca C. B. E. genelde a a daki bilgileri içerir: A. bir ürüne. Nerede ve nas l yap laca . ba lang ç ve bitim tarihleri belirlenmi bir amaca varmaya yönelik süre. 3lem yapra* . kaynaklar ve kalite uygulamalar m gösteren belgedir. bir etkinli in nas l yap laca m belirlemektir. tedarikçi ve mü teri aras nda anla maya var lm herhangi bir ekilde kar l kl iletilmi artlard r. proje veya sözle meye ili kin etkinliklerin s ras n . i lem yapraklar olarak belirtilir. Ürünün nas l kontrol edilece i ve kayd n n tutulaca . Sözle me. Belgelenmi i lemler. Proje. 3lem. maliyet ve kaynak s n rlamalar olan yönetilen ve e güdümlü etkinliklerden olu an bir süreç.

F. istenilen kaliteyi gerçekle tirmek için gerekli bütün kontrolleri. Kalite kay tlar m tutmal ve saklamal d r. Tasar m. kaynaklar ve nitelikleri belirlemeli ve buna göre ürün tedarik etmelidir. Ürün tasar m yapt ve temin etti i için Tedarikçi firman n kalite güvencesinin olmas gerekir. servis. . D. Kalite planlamas n yapmas gerekir. Bu el kitab nda kalite sisteminin bütün özellikleri ve firman n kaliteyi nas l güvence alt nda tuttu u anlat lmal d r. TEDAR*KÇ* KAL*TE GÜVENCES* Tedarikçi. Ürünlerinin kalite düzeyini göstermek üzere bir el kitab haz rlamal d r. 67 . Tedarikçi.D. Ürününün belirlenen artlar ta mas için kalite sistemi kurmal ve bu sisteme süreklilik sa lamal d r. C. kalite güvencesin! Olu turabilmek için a a( daki faaliyetleri yapmal d r: A. tesis. mü terinin ham ve yar mamul maddelerim temin eder. Üretimin her a amas nda tasar m kalitesi ile elde edilen sonuçlar do rulamal d r. Yeniliklere zaman nda uyum sa lamal d r. kontrol artlar n n neler oldu unu belirlemelidir. üretim prosesi. prosesleri. E. Böylece tedarikçi bir kalite güvencesi olu turarak mü terinin ihtiyaçlar m kar lar. B. Uygun ürün tasar m ve temini için çal r.

bizim tasar m m zd r. yapt i in bizim iste imize uygun oldu unu do rulamam z ister. Tedarik edilen malzemenin bu niteliklerde olup olmad n n belirlenmesi için do rulanmas gerekir. bütün kaliteyi etkileyecektir. tedarikçinin kalite sisteminin iyi çal mas na ba l d r. Bir ürünün. Bu sebepten tedarikçilerin kalite sistemine sahip olmalar . Berber/kuaför. Yani üretimi planlay c lar n istedikleri kalitede mal n üretilmesinin denetimi anlam na gelir. Tedarik edilen malzemenin kullan ma uygunlu u. Berbere/kuaföre gitti imizde saç m z n belli bir ekilde kesilmesin! Ve taranmas n isteriz. performans . Hizmet sektöründe de durum ayn d r. güvenirli i ve emniyeti. tasarlanan kalitesi ile süreç sonunda elde edilen kalitesinin uygunlu unun bulunmas na do rulama denir. Do rulama üç a amada gerçekle tirilebilir 68 . Bu iste imiz. bu tedarik edilmi parçalar n kalitelerinin toplam na e it olacakt r. Böylece kuaför ya da berber.Bu üreticinin üretece i otomobilin kalite özellikleri. t ra tan sonra yapt m do rulamak için aynada kendimizi görmemizi sa lar. kalite unsurlar m yerine getirmeleri önemlidir. Ancak tedarik edilen bu ürünlerden en kalitesizi.

Üretim ya da hizmete ba lamadan önce: Sal n al nan ham madde ya da yar mamul maddeler. 69 . Üretim ya da hizmetin tamamlanmas sonras nda: Ortaya ç kan ürünün tasarlanan kalitede ya da mü terinin istedi i özelliklerde olup olmad n n do rulanmal d r. B. gerçekle tirecek nitelikte olmal d r. Yan istenen özelliklere uygun olmal d r. sat c n n ya da tedarikçinin satt mal n bro üründe ya da kalite belgesinde yaz l olan özellikleri kan tlanmas d r. C. Do rulama. tasar m kalitesin. Üretim ya da hizmetin yap l s ras nda: Al nan maddelerin süreç s ras nda planlanan özellikleri gerçekle tirmelidir.A. Ürünün ya da hizmetin do rulanmas ve mü terinin eline geçmesi önlenmelidir. Üretimin her a amas nda tasarlanan kalite ile elde edilen kalitenin ayn olup olmad n n kontrol edilmesi (do rulanmas ) gerekir. Teslim al nan maddelerin artnamede belirlenen özellikleri ta y p ta mad kontrol edilmelidir.

Tu lalar uygun ekilde istif edilmelidir. Malzemenin kar t r lmas : Malzeme dakikada 10 m h zla akacak k vamda su ile kar t r l r. Ortam n nemsiz olmas gerekir So utmaya b rakma i lemi 8 saattir. %6 alç . 7mal etmek istedi imiz tu la ile a a daki tasar m kalitesi belirlenmi olsun: Rengi: Turuncu Ebad : 4 x 7 x 13 cm A rl (pi mi ) : 340 gr Dayan kl l : 30 kg yük a rl na dayanabilsin. 7n aat tu las imal etmek istiyoruz. 24 saat sonra bir defa sulanmal d r. F r n s cakl : 1500 C/derece Tu lan n f r nda kalma süresi: 6 saat 7mal edilmek istenen tu lan n tasar m kalitesine uygun olabilmesi için süreç kalitesinin sa lanmas gerekir. ÜRÜN VE SÜREÇ KAL*TE DE=ERLEND*RMES* VE DENET*M* A a daki tasar m kalite plan örne ini inceleyelim.E. Tu lan n tasar m kalitesine uygun olmas için süreçten kalite denetiminden sonra a a daki i lemlerin yap lmas gerekir: F r ndan ç kan kal plar so utmaya b rak l r. 70 . Bu nitelikte tu la yap labilmesi için malzemenin a a daki ekilde haz rlanmas ve kullan lmas gerekir: Malzeme : %96 killi toprak. Buna göre imal edilecek tu lalar n özelli i böyle olacakt r.

tu la kal plar n n f r nda kalma süresinin kontrol edilmesi gerekir. Esasen. süreç a amas ndaki de erlendirme sonuçlar na uygun olarak ürünün paketlenebilecek ekilde elde edilip edilmedi i kontrol edilerek yap l r. 71 . Ba ka bir söyleyi le bu ürünlerin mü teriye ula t r lmas bak m ndan bir sak nca olup olmad n n incelenmesidir. Yukar da örne ini verdi imiz tu lalar n (ürünlerin) de erlendirmesin! Yaparken 30 kg yük a rl n n alt na konur ve tasar m kalitesine uygun olup olmad kontrol edilir.Süreç kalite de erlendirmesi: Girdilerin i lenerek ç kt haline gelmesi s ras nda yani ürünün tam imalat s ras nda yap lan de erlendirme ve denetimdir. f r n s cakl n n. A rl ise tart l r. so utma. kar mlar n uygunlu u gibi artlar n olu sup olu mad izlenmelidir. daha önce de aç kland gibi süreçle ilgili artlar tam ve do ru olarak haz rland takdirde esasen ürünler tasar m kalitesine uygun olarak hatas z olarak elde edilir. Rengin uygun olup olmad da incelenir. Ayr ca tasar mdaki özelliklerin ve kalitenin olu mas için s cakl k. Böylece süreç ve ürün olarak yap lan imalat kontrol edilir. Ayr ca ebatlar da cetvelle ölçülür. Süreç kalitesinin kontrolü s ras nda haz rlanan çamurun k vam n n. Süreç s ras ndaki denetimde tasar m kalitesinde ön görülen niteliklerin süreç s ras nda gerçekle ip gerçekle medi i kontrol edilmelidir. Ürün de erlendirmesi. Ürün de erlendirmesi: Süreçten sonra ç kt olarak önümüze gelen ürünün istenen nitelikleri ta y p ta mad bak m ndan de erlendirilmesidir.

Montaj yap lacak makinelerin montaj . 72 . davran . Kullan m sonras nda bak m. 9. görgü ve be eri ili kiler bak m ndan yeterli düzeyde olmal d r. 4. 5. 2. Sipari . Mü teri ile temasta olan kimseler. konu ma. Ambalaj. Mü terinin sorular na do ru ve tam cevap verilmelidir. sa lam ve ürüne uygun ekilde dizayn edilmi olmal d r. Reklâmlar . ürünün kalitesine uygun olarak yap lmal d r. montaj ve kontrol gibi hizmetler de toplam kalite içinde yer al r. 8. Özel kalite incelemeleri ba l alt nda firma a a daki i lemleri de yapmal d r: 1. onar m gibi i ler zaman nda ve düzenli yap lmal d r. Garanti belgesi doldurulmal d r. al c ya zaman nda ula t r lmal d r. Faturalar do ru olarak zaman nda ula t r lmal d r. Depolar. 6. 10. ilk çal t rma ve çal ma kontrolü üretici firma taraf ndan yap lmal d r. 7. yedek parça. al c ya gönderilmesi. 3.F. saklama ve koruma artlar na uygun olmal d r. ÖZEL KAL*TE *NCELEMELER* Süreç ve üretim kalitelerinin incelemelerinden ba ka ürünün depolanmas .

Buna göre mü terinin sat n alaca bir ürünün niteliklerinin gösteren bir bro ürün mü teriye verilmi olmas da mü teri yönünden temin edilen önemli bir bilgidir. süreç. rakip ürünleri inceleme gibi yollarla yap l r. geri besleme. 73 . Buna göre ürünler hakk nda kullan c lar n görü leri al n r. kullan ma uygunluk. Bunun d nda kalite için daha önce. Ürünün kalite düzeyindeki yetersizli i giderilir. KAL*TE. Bir anlamda sat lm . elden ç km olan mal üzerinde çal l r. Bilgi: Sat n al nacak bir mal n kalitesi ile ilgili olarak tasar m.G. B*LG*. mü teri beklentilerin! Uygun maliyetle kar lama. mü teri içi ekonomiklik ve kullan l l k gibi tan mlar yap lm t r. ç kt ve sat sonras hizmetler ba ta olmak üzere ürünü her yönüyle tan mad r. Geri besleme. Geri besleme: Kaliteyi yükseltmek için pazar ara t rmas . ürün kalitesine ili kin verilmi kararlar n izlenmesine olanak sa lar. GER* BESLEME Kalite: Bir ürünün belirlenmi özelliklere ne derecede sahip oldu udur.

Performans (i levini yerine getirme derecesi) yüksek olmal d r. B. 74 . Güvenilebilirli i (emniyet. C. D. Bu ana kriterlerin ölçülmesi amac yla donan mlar belirlenmeli ve i letilmelidir. Kullan ma uygun olmal d r. ürünün tasar mdan mü terinin eline geçinceye kadar her safhadaki kontrol ve denetimi ile ilgilidir. kusur ve özür) olmal d r. onar labilme.H. KAL*TE ÖLÇÜM DONANIMI Kalite ölçümü. Güvenirli i (yetmezlik. Kalitenin ölçümü s ras nda kalitenin dört ana kriteri unlard r: A. kullan ma haz r) olmal d r.

Bunun için hizmet içi e itimi. Çünkü makineleri çal t ran. i çiler ve yard mc elemanlar yani insan unsuru toplam kalitede çok önemlidir. aç k oturum. ar zalar m gideren. kontrol eden. toplam kalitenin ne oldu u. onlar n süresin! Düzenleyen. 75 . yeti tirici ve tamamlay c kurslar. panel gibi etkinlikler çal anlar n kalite e itimi ve i gücünü geli tirmeleri yönünden etkilidir.I-KAL*TE E=*T*M* VE *5 GÜCÜ GEL*5T*RME Daha önce de belirtildi i gibi yöneticiler. Kalitenin ne oldu u. bunlar n nas l olu tu u ve yakalanan toplam kalite düzeyinin nas l korunmas gerekti i aç klan r. onlara ilk hareketi veren insand r. Bir üretim firmas nda çal anlar n kaliteyi yakalama ve devam ettirme yönünden e itimlerine ve i güçlerini geli tirmeye önem verilmelidir. konferans. Bu çal malarda kalite ve toplam kalite konu unda gerekli bilgiler verilir. kitap ve bro ürler.

Örne in otomobilin güvenlik aç s ndan en önemli parças olan fren sisteminin üretildi i bölümde yap lacak denetim ve de erlendirme. 76 . Bu gibi is yerlerinde her alan n ya da her birimin kalite de erlendirmesi ve denetimi ayr yap lmal d r. ayn fabrika bünyesinde hem iplik hem de dokuma tezgâhlar olabilir. ALAN KAL*TE DE=ERLEND*RMES* VE DENET*M* Baz irketlerin veya firmalar n birden fazla üretti i mal veya hizmetler vard r. alan n özelliklerine göre belirlenmelidir.J. Kalite de erlendirmeleri ve denetimlerinin nitelikleri. Örne in. koltuklar n üretildi i bölümde yap lacak de erlendirmeden farkl olacakt r.

makine. sistemin bütün maddî kaynaklar m temin eder. Bir sistemin olu mas için önce insan olmas gerekir. Çünkü sistemin amac mü teriye yöneliktir ve onun istek ve ihtiyaçlar m kar lamak sistemin birinci yöreyidir. Kullan r ve tüketir. Sistemin olu turulmas nda mü teri çok önemlidir. Bu bak mdan toplam kalite yönetimi sisteminde mü terinin de yeri büyüktür. Sistem içinde insan unsuru ise mü teri ve üretimde çal anlar olarak iki uruba ayr labilir. insan unsuru. 77 .TOPLAM KAL TE YÖNET M N N UNSURLARI 7 letme sistemi: biri insan di eri de bina. araç ve her türlü malzeme olmak üzere iki önemli unsurdan olu ur.

A a daki emay inceleyelim: 78 .

Fakat gerçekte ihtiyac olup olmad nda bir karar n n bulunmamas halinde üretici firmalar çe itli tan t m ve reklâmlarla o mal sat n almay bir ihtiyaç gibi ortay a koyarlar. bir mal veya hizmeti kar l m ödeyerek sat n alan kimsedir. bu mal almaya kar ihtiyaç duyurmal d r. Buradaki tüketim fabrika stoklar ndaki tüketimle ilgilidir. Mü teri. bir ürünü sat n alma ihtiyac duymas halinde onu arar ve bulur. TÜKET*C* (MÜ5TER*):8emada da görüldü ü gibi sistem bütün sermayesi. her kademede çal anlar ile mü teriye yönelik olarak düzenlenir. mü terinin ilgi ve ihtiyac n dikkate almak zorundad r. Ancak mü terinin istedi i mal üretebiliriz. depolar . Ürün mü teri ili kisinde tüketim. binalar . Mü teriye. al nan mal n tüketilmesi veya bitirilmesi anlam na gelmez. Bu bak mdan bir i letmenin her kademesinde çal an herkes. makineleri. Hiç kimse kendi istedi i mal mü teriye satamaz. Buna göre tüketici ürünleri sat n alarak üreticinin stoklar m tüketen/eriten kimsedir. üretilen mala ihtiyaç duymal d r B.A. Üretici mü teri ili kisinde yani bir mal n mü teri taraf n dan dan sat n al nmas nda iki türlü ortam kurulabilir: Mü teri. Mü teri. 79 .

Kullanma k lavuzu var m d r? 80 . Onar labilir midir? D. sat n alaca malla ilgili olarak a a daki özelliklere ili kin sorular n cevaplar m ara t r r: A. Yedek parçalar ve bunar n fiyatlar nas ld r? Ç. TÜKET*C* (MÜ5TER*) BEKLENT*S* Bir ürünü sat n almaya karar vermi olan kimsenin üretici firmadan baz beklentileri vard r. Fiyat kaç lirad r? F. Tüketici. Kullanmay ö retme hizmetleri var m d r? I. Servis hizmetleri var m d r? E. Güvencesi ve güvence süresi ne kadard r? C. Kullan labilir midir? B. Kullan m kolay m d r? H. Dayan kl l ne kadard r? G.B.

Örne in. 81 . mü teri üzerinde olumlu etki b rak r. Bunun yan nda mü terilerle yaln z sat s ras nda de il sat sonras nda da ili kinin devam etmesine özen gösterilmelidir. Bu gibi ili kiler. Çünkü insanlar beklentilerine uygun olan bir ürünü gördüklerinde hemen sat n al rlar. mal n sat lmas ndan bir süre sonra mü terinin ald üründen memnun olup olmad m. bir sorunla kar la p kar la mad m bir mektupla da olsa sormak yararl olur. TÜKET*C* BEKLENT*LER*N*N KAR5*LANMAS* Mü teri beklentilerinin kar lanmas n n toplam kalite yönetimi içinde önemli bir yeri vard r. Yeni ürünlerin pazarlanmas nda bu psikolojik ortamdan yararlan l r.C. Bu bak mdan ürünler mü terilerin beklentilerine uygun olmal d r. Üretici firmalar önceden yapt klar pazar ara t rmas nda ürünleriyle ilgili olarak mü terinin beklentilerim belirlemelidirler. Çünkü ürünlerin toplam kalitesini belirlemede bu beklentilere yer verilmelidir. Ürünün kullan m ömrü s ras nda de i en özelliklerim ve ihtiyac kar lama özelliklerindeki de i iklikleri izleme aç s ndan geri besleme çok önemlidir.

Tik. orta ya da üst düzeyde çal an personelden hiçbiri kendiyle ilgili n yap lmas nda kaliteyi dü ürücü bir i lem yapamaz. planlama. ambalajlama ve sevk i lemlerinde çal anlar n toplam kaliteyi sa lamaya kat lmalar gerekir. Buna göre üretim yapmaya karar verme. Önceki i lemlerde olu an üstün kalite nitelikleri de ortaya ç kmaz. tasar m kalitesinin belirlenmesi.D. ÇALI5ANLARIN KATILIMI Toplam kalitenin olu abilmesi için çal anlar n da kat l m n n sa lanmas gerekir. üretim süreci. Bu bak mdan toplam kalite yönetime bütün çal anlar n kat lmas gerekir. Böyle bir i lemi yapmas halinde toplam kalite bozulur ve sonraki i lemler tamamen aksar. depolama. 82 .

çal t rma gibi hizmetler 83 . su.E. l ile ilgili isler isler Kontrol ve denetimle ilgili isler Sermayenin temini ile ilgili i ler Planlama ile ilgili i ler Tasar m kalitesiyle ilgili i ler Personelin yeti tirilmesi ve e itimi ile ilgili i ler Makinelerin bak m ve onar m ile ilgili i ler Üretimde kullan lacak maddelerin temini ile ilgili i ler Süreci sa layan tesislerin çal t r lmas Sürecin zaman n n ayarlanmas Süreci sa layacak makinelerin ayarlanmas Ürünlerin.ÜRÜNÜ OLU5TURAN *5LER*NTAMAMI E.Ü OLU5 *5LER* Bir ürünü olu turan i lemler a a da gösterilmi tir: gö 7nsan girdileri (çal anlar) ile ilgili isler (ç Fizik girdiler (makine. elektrik. tasar m kalitesine uygunlu unu izlenme Süreç sonras so utma. Bina vb. bekletme gibi i lemler reç Ürünlerin ambalajlanmas Ürünlerin depolanmas Ürünlerin mü teriye ula t r lmas mü Ürünleri kurma.

7 in kapasitesi artt kça. 84 . yem teknolojiler ortaya ç kt kça. *5LER*N GEL*5T*R*LMES* VE *Y*LE5T*R*LMES* Bir irket ya da i yen y llarca ilk kuruldu u günkü ba ar s yla i lemeye devam etmez. ambalajlama nakliye ve pazarlama i lerine yans t larak i ler geli tirilmeli ve iyile tirilmelidir.Ürünün al c ya sa lam ve çal r olarak teslim edilmesi Sat lan ürünlerin izlenmesi F. süreç ve ç kt larla depolama. yeni bilgiler elde edildikçe bunlar tasar m.

85 .

86 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->