P. 1
TOPLAM KALİTE DERS NOTLARI

TOPLAM KALİTE DERS NOTLARI

|Views: 2,539|Likes:
Yayınlayan: Görkem Bulut

More info:

Published by: Görkem Bulut on Dec 06, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

TOPLAM KAL TE YÖNET M

Toplam Kalite Yönetimi endüstri ça ndan bilgi ça na ilerleyen dünyam zda üretim irketlerinden ba layarak, hizmet irketlerine ve giderek kamu i letmelerine ve kar amac olmayan kurulu lara kadar ba ar ya ula man n temel yolu olarak benimsenmekte ve farkl yakla mlarla uygulanmaya çal lmaktad r. Günümüzde sürekli ilerleyen teknoloji, yo un rekabet ve mü teri beklentileri kurulu larda çe itli de i ikliklere neden olmaktad r. Ürünlerin ömrü 10–20 y ldan 2–5 y la, yeni ürün tasar m süreleri 2–4 y ldan 6–18 aya, her eyi üretme yetene ine sahip fabrikalardan de er katk s yüksek, ileri teknoloji kullan m ile belli ürün grubuna odaklanm fabrikalara, tedarikçilerle uzun dönemli ortakl klara ve mutlak mü teri memnuniyetine (sadakatine) do ru de i mektedir. Toplam Kalite yakla m , mevcut ve gelecek aras nda ili kiyi kurmak ve geçi i kolayla t rmak için tüm dünyada yayg n olarak kabul görmü bir yönetim felsefesidir. Toplam Kalite Yönetiminin amac ba ar m za katk da bulunan, ba ar m zdan yarar bekleyen herkes; kendimiz, ailemiz, irketimiz, yan sanayimiz, mü terilerimiz, hissedarlar m z ve genel olarak ülkemiz için mutluluk sa lamakt r, dolay s yla sürekli iyile tirme çabalar nda sosyal payda lar ile birlikte dü ünülmelidir. Kurulu içinde tutarl , dürüst, aç k ili kilerin kurulmas Toplam Kalite Yönetimi'nin verilere dayal , kat l mc ve i birli ini temel alan i leyi tarz n n gere i olup, bu ili kileri iyile tirmek tüm çal anlar n önceli i olmal d r. Yenilikçi fikirlerin ortaya ç kar larak, çal anlar n tüm potansiyellerinden yararlanmak, iyile tirme anslar n yakalamak ve problemleri çözmek için denenmi kalite araçlar n n ö renilmesi ve bunlar n ayn amaca yönlenmi çal anlarca kullan lmas i letmelerin geleceklerine güvenle bakmas n sa layacak temel yeteneklerdir.
1

KAL TE Mü teri tatminidir-Ürün veya hizmetin iyi olup olmad konusunda son karar mü teri verir. Süreçtir: süregelen bir geli meyi sa lar, Yat r md r: Uzun dönemde bir i i hatas z yapmak sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Kalite bir programa uymakt r: 7 leri zaman nda yapmakt r. Kalite kusursuzluk anlay na sistemli bir yakla md r. Kalite: 8artlara uygunluktur.

2

T.S.E. Kalite Tan m : Bir ürün yâda hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlar kar lama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplam d r. Tasar m Kalitesi: Tercih edilen özelliklerin ürün almas . Uygunluk Kalitesi: Gerçekle tirilen ürünün tasar mda belirtilen özelliklere uymas na uygunluk kalitesi denir. Kalitenin bu iki boyutu bir araya gelince mü teri tatmini de gerçekle tirilmi olmaktad r. Kalite tarihi sürecinde önce muayene ile ba lam ve muayene süreci son kontrolden giri ara kontrollere ve giri kontrollerine do ru geni lemi tir. Üçüncü a ama kalite güvencesidir. Bu da 2 dünya sava y llar na rastlar. Bu dönem tecrübeye dayanan bir dönemdir. Son a ama ise bu gün gelinen noktad r. Bu noktaya da TOPLAM KAL7TE YÖNET7M7 denilmektedir. Bu gün i letmeler adan z' ye kalite yönetimine geçmi lerdir.Toplam kalite yönetimi "Mü teri beklentilerinin a lmas n temel amaç olarak alan, çal anlar n bilgilendirip yetkilendirilmesini ve tak m çal malar yla tüm süreçlerin sürekli iyile tirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesi" olarak tan mlanabilir Bu tan m içerisinde KAL7TE, mü teri beklentilerinin kar lanmas ve a lmas , KAL7TES7ZL7K ise topluma verilen toplam zarar ifade eder.
3

TOPLAM KAL TE YÖNET M N AMAÇLARI T.K.Y 7le kalite seferberli i ba lat lm demektir. Amaçlar u ekilde s ralamak mümkündür. 1-Savurganl önleme 2-Verimlili i art rma. 3-Maliyetleri dü ürme 4-7 lem zamanlar n k saltma 5-Devaml kaliteyi art rma 6-Sürekli iyile tirme ve geli me

4

7 yerleri kurslar.TOPLAM KAL TE YÖNET M E# T M N N AMACI E itim çe itli amaçlarla yap l r. Mesleki e itim merkezlerinde kalite dersi okutularak ç raklara baz davran lar kazand rma yoluna gidilmektedir. Üretimin kalitesini art rmak için personel girdilerinin düzeyini yükseltmektir. seminerler düzenleyerek hizmet içi e itim yoluyla kitap ve dergilerle personelin e itimini yükseltmeye çal rlar. Toplam kalite yönetimi e itiminin temel amac çal anlar n verimlili ini art rmakt r. 5 .

Ast durumda olanlar üstlerinin emirlerini uygulamal d r. 3-De*i3ime kar3 olan direnci azaltmak: Al kanl klar m zdan vazgeçmek çok zordur. Onlarda bu emirleri kanunlara ve kurumun de erlerine uygun olarak vermelidir. 7 imize zaman nda gelmek. 7 te bize gösterilecek olan e itim bu direncimizin azalmas na sebep olur.KURUMLARIN AMAÇLARI 8UNLARDIR 1-Kurumun görev yetki ve de*erlerini tan tmak: Personel kendinin ve ba l oldu u kimselerin görev ve yetkilerini bilmelidir. 2-Kalite politikas ve hedeflerini aç klamak: 7 yerleri üretim politikas n ve hedeflerini çal anlar na aç klamal d r. Yönetici bu aç klamalar yaz l veya sözlü olarak yapar. üretimin kaliteli olmas na katk da bulunmak zorunday z. 6 . Böylece onlar n daha bilinçli çal mas sa lan r. gerekti inde mesaiye kalmak.

Y âmâc da mü terilerin beklenti ve ihtiyaçlar n tan makt r. Mü teri ne istemektedir? Mal m z nas l tan tmal y z? Gibi sorulara cevap aran r.K.4-Kalite olgusunu ve teknik yöntemlerini ö*retmek: Çal anlara verilen e itim bizim kalite bilincimizin geli mesine katk da bulunur. Toplam kalite yönetimi e itiminin amac kalite olgusunu ve bu kaliteyi sa lamak için gerekli teknik yöntem ve yönetim biçimlerini ö retmektir. 6-Çal 3anlar n bilgi ve becerisini art rmak: Kalite bir i yerinde herkesi ilgilendirdi ine göre çal anlar n bilgi ve becerilerini art r c etkinliklere yer verilmelidir. 5-Mü3teri beklentisinin anla3 lmas n ve i3 süreçlerine ta3 nmas n sa*lamak: 7nsanlarla iyi ili kiler kurmak onlar tan mam za imkân sa lar. T. 7 . Bu e itimlerde baz hak ve ödevlerimizi ö renme güzel konu ma veya yazma al kanl klar kazand r l r.

Mü teri beklentilerine daha kolay cevap verilir. iki elin sesi var. Tasar m ve üretim a amalar nda toplam kalitenin gerçekle ebilmesi için gerekli önlemler daha kolay al n r. kalite ölçüm ve istatistik yöntemleri ile bilgi ve becerileri kapsar.”bu atasözleri de tak m çal mas n n önemini aç klamaktad r. tak m çal mas . KAL TE KAVRAMI: Kalitede rekabet gücünü art rabilmek için kalite kavram iyi bilinmelidir. T. 8 . Baz i ler birden çok kimsenin bir arada çal mas n gerekli k lar.Y felsefesi de tak m çal mas n gerekli k lmaktad r. ”Bir elin nesi var. TAKIM ÇALI<MASININ YETERL L # N ARTIRMAK: Ki iler bireysel çal malar nda ba ar ya daha zor ula rlar.K. Bu konuda çok güzel atasözlerimiz vard r. mü teri bilinci. Kalite. Bu ekilde kaliteli mal ve hizmet üretmenin artlar daha kolay anla l r.TOPLAM KAL TE E# T M N N KAPSAMI Toplam kalite yönetimi e itimi. süreç. Ba ba a vermeyince ta yerinden kalkmaz. Birlikten kuvvet do ar.

Süreçlerin ba ar l bir ekilde yönetilebilmesi ve iyile tirilebilmesi için kurulu içinde tüm süreçlerin tan ml olmas gerekir. maliyet s n flar nda ve geli imi önceden alg layabilecek nitelikte. di er süreçlerle 7li kileri tan ml .SÜREÇ(PROSES)YÖNET M : Süreç: Bir üretim a amas nda insan yâda makine arac l ile sa lanan bütün girdilerin kullan larak ç kt lara dönü türülmesidir. sahibi belirli. mü teri memnuniyeti (iç/d ). kararl l k gösteren çözümden ba ms z olmal d r. s n rlar belirli. Süreç Yönetimi: Süreç çe itli girdilerden de er katarak bir ç kt üreten ad mlar silsilesi olarak tan mlanabilir. Buna göre süreç üretime de er katan bir dönü ümdür. 9 . Sürecin performans n ölçebilmek için olu turulan ölçütler ise kalite (hatalar). Bunun anlam : Sürecin. ölçüt seti olu turulmu . tan m herkes taraf ndan anla lm . ak diyagram mevcut. çevrim zaman . ölçme sistemi tan mlanm olmas d r.

10 .G7RD7LER SÜREÇ ÇIKTILAR Ölçme ve kontrol Bitmi Ürün Süreçin girdileri ve ç kt lar vard r.

Her süreç kaynak kullanmay yani girdilerin olmas n gerektirir. imalat n zaman . yar mamul mal ve ürünlerdir. Uygunluk (üretim) kalitesi ç kt lar içinde yer al r. Tasar m kalitesi girdiler içinde yer al r. makineler.zaman. kalfa ç rak. Bu bak mdan üretimin (Uygunluk Kalitesinin) tasar m özelliklerini ta yacak ekilde gerçekle tirilmesi gerekir. G RD LER: Her türlü insan kaynaklar . Bunlar bitmi ürünler. sermaye. Her süreçteki verimsizlik veya kalite kayb kaynak savurganl na sebep olur.Her sürecin girdileri ve ç kt lar vard r. sermaye korkuluk projesi vb ÇIKTILAR: Ürün ve hizmet türünden olabilir.kullan lan malzeme.yönetim gibi unsurlar kapsar. dükkân. Buda maliyetleri art r r ve rekabet gücünü zay flat r. emek. 11 . insan gücü. So uk demirci için ç kt lar. uygunluk kalitesine göre yap lm pencere korkulu u.onlar n eme i.ham madde. So uk demirci için girdiler.

12 .” eklindedir. parçalar n n bulunup bulunmad n bilmek ister. Akü imalat na kat lan i çiler de mü terinin bu istekleri hakk nda bilgi sahibi olmal d r. garantili oldu unu. Mü teri krald r. Ne üretirsek üretelim (Mal-Hizmet) mü terinin isteklerine cevap verecek ekilde olmal d r. Üretici firma yetkilileri mü terinin bu özellikleri olan bir akü isteyece ini önceden bilmelidir. Günümüzdeki anlay “Mü teri velinimetimizdir. Akünün dayan kl . Mü teri hakl d r. Örne in mü teri arabas na bir akü almaya karar vermi olsun.MÜ<TER B L NC KAVRAMI Bir i yeri yöneticisinin ve çal anlar n n mü terinin istekleri ve arzular konusunda duyarl olmalar gerekir.

2-Çal anlar n memnuniyeti 3-Üretilen mal veya hizmetin toplum üzerindeki etkisi 4-7leti im etkinlikleri 5-Kalite maliyetleri(Kalitesizlik) Kalite ölçümü devaml yap lmal d r.(Örnekleme) Bu yöntemler kullan larak üretimde istenmeyen. Kalite ölçümünde genellikle iki yöntem uygulan r. Üretilen bir mal n ölçülmesi ve kontrolü hatal ve yanl üretimlerin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Bu kontroller sonunda ürünün mü terinin beklentilerine uygun olup olmad belirlenir.(Bütünün kontrolü) 2-Baz örnekler kontrol edilir.KAL TE ÖLÇÜM YÖNTEMLER E itim programlar nda yer almas gereken hususlardan biride üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesidir. 1-Mü teri memnuniyeti. bozuk yâda hatal ürün elde edilmez. 13 . Üretimin tasar m ve üretim kalitesine uygunlu u baz ürünlerde laboratuar kontrolleri yap larak belirlenir. Toplam kalite Yönetiminde a a daki hususlar ölçülebilir. Böylece hatal mal önceden tespit edilerek mü teriye ula mas i in ba nda engellenir. 1-Her ürün tek kontrol edilir. Ölçme ve kontrol kalite sa lamada önemli bir araçt r.

Ba l ca istatistik yöntemleri unlard r. yeni ürünlerin ç kar lmas çal malar yöntemleri kullan larak yap l r.Örne in aylar itibar ne kadar elektrik harcand bu yöntemle bulunur. üretimin kalitesinin geli pazar n korunmas . 1-Temel istatistik yöntemleri 2-Orta derecede istatistik yöntemleri 3-7leri istatistik yöntemleri. 4-Çetele tablosu. 9-Kontrol emalar tirilmesi. 5-Histogram. 8-Da lma diyagram . 6-Sebep-sonuç diyagram 7-Veri guruplama.STAT ST K YÖNTEMLER Bir i letmede çal anlar n verimlili i. istatistik ile bir y lda 14 . Gerekli bilgiler toplan r ve de erlendirilir.

Onlara do ruyu. Liderlik. Liderlik Kavram : Liderlik bir statü ve otorite i levini ifade etmez.L DERL K VE YÖNET C L K Toplam kalite yönetiminin ba ar ya ula mas yöneticilerin liderlik ve yöneticilik özellikleri ile donanm olmas na ba l d r. bir organizasyonun hedeflerine ula abilmesini sa lamak için insan kayna n etkin ve verimli bir ekilde yönlendirme becerisidir. Ba kalar n yönetme hakk üst makamlardan. Gerek tasar m gerekse üretim ve mü teriye hizmetin ula t r lmas nda isabetli öngörüler liderlik nitelikleri olan yöneticiler taraf ndan zaman nda görülebilir. güzeli. Kurumlar n ihtiyaçlar de i tikçe liderlik kavram da geli iyor ve daha fazla önem kazan yor. Personeli bu hedeflere yönlendirir. 15 . Liderler yeni hedefler belirler ve bu hedeflere ula acak yöneticileri belirler. liderlik etme hakk ise personel taraf ndan verilir. Liderler kendi güçlerini ki isel yeteneklerinden al rlar. Kendini izleyenleri yeti tirme ve onlara yard m etme sorumlulu u duyarlar. verimli olan n gösterme sanat d r. Çal anlara yol gösterir.

Churchill. 16 . Kennedy gibi ki isel marka yaratm ve tarihte iz b rakma ba ar s n göstermi ki ilerin ortak özelli i.Tan mda önemli olan iki anahtar kelime var. Liderin öncelikli görevi organizasyonun stratejik i amaçlar na ula mas için bir eylem plan haz rlamakt r. Atatürk. Bu etkinin olu umu için uygun ortam ise ancak liderle di er çal anlar aras ndaki etkile im aktif hale geldi inde mümkün oluyor. Bundan sonra irketin entelektüel sermayesi olan insan kayna n bu amaçlar do rultusunda harekete geçirmek gelir. 7kincisi ise kurumsal hedefler. etkile im içinde olduklar ki ilerle aralar ndaki ileti imi aktif tutmay ve onlar inand klar amaç do rultusunda harekete geçmeye ikna etmeyi ba arabilmi olmalar d r. Birincisi insan kayna .

en bilgili ki i olmak de il. Liderleri farkl k lan özelliklerin ba nda onlar n yapt klar i e mant klar n n yan s ra yüreklerini de koymalar geliyor.L DER N ÖZELL KLER Lider olan ki iler. De i ime direnmek yerine yeniliklere aç k olmak. Oyunu ya da oyuncular n n motivasyonunu bozacak her hareket kar s na dikilip dur diyebilecektir. vizyonu tak m n di er üyeleriyle payla mak. gerekli araçlar temin etmek. Tak m n ba ar s aç s ndan görü ülebilir olmak ilk artt r. Risk almama riskinden kaç nmak ve cesur kararlar verebilme becerisi otoriterlik yerine ki isel uzmanl klar ya da sayg nl klar ile i yapabilmelerini sa l yor. di er çal anlar n da bunu sahiplenmesi için ilham verebilmektir. Kendisi ayn zamanda bir oyuncuysa de eri daha da artar. 7htiyaçlar oldu unda oyuncular lideri bulam yorsa. yarat c fikirleri desteklemek di er vas flar aras nda yer al yor. Kendini bir futbol tak m antrenörü olarak gören ki i iyi bir lider olabilir. Sahaya ilk giren o olmal . oyuncular saptan lan hedefe yakla t racak hiçbir hamleyi küçümsemez. Liderlikten kastetti im gemisini kurtaran kaptan olmak ya da organizasyondaki en güçlü. baz özellikleri ile yönetici s n f ndan ayr l yor. ama hedefi görmek. en cesur. 17 . süreçleri iyile tirmek için gerekli e itimi sa lamak. i e olan ilgileri azalacakt r. Otoritenin gücüne s k ba vurmamalar ise organizasyon yap s n n esnekli ine katk da bulunuyor ve kurum kültürü içerisinde hiyerar iden kaynaklanan problemler en aza indirgenmi oluyor. kar t görü lere kar azimkâr olmak ve görevin tamamlanmas . son ç kan da yine o olmal d r. Zaman ayarlamak önemli bir ilkedir. Buna örnek olarak Fatih Terim’i gösterebiliriz. Lider.

14-Merhametli olmak 18 .L DERLERDE ARANAN ÖZELL KLER 1-Bir vizyonu benimsemek ve bunu çal anlarla payla mak. 7-7 lerin ak n yönetmek.Profesyonel olmak. 6-Bilgiyi payla mak. 11-Hissi olmamak. 8-Projeleri yönetmek. 3-Mü teri isteklerine yönelik çal mak. 4-7nsanlarla bireysel olarak ilgilenmek. 13-Güvenilir olmak. 10-Sorumluluk alabilmek. 5-Ekipleri ve guruplar desteklemek. 9-Zaman ve kaynaklar do ru kullanmak. 2-De i ikli e aç k olmak. 12.

6-Önemli olmak: Kurum için bir anlam ifade etmek. 2-Tak m olu turma yetene i. 3-Özgüven 4-Heyecan: Olu turulan tak m n üyelerine ayn co kuyu ya atmak.NSANLARI HAREKETE GEÇ RMEN N YOLLARI 1-Görünüm: Güzellik ya da yak kl l k de il. 10-Karizma 19 . 8-Umut: Her tür de i imin temeli. güler yüz. 5-Cesaret verme. 9-Vizyon: Geni ve ileri görü lülük. 7-7nsan ili kileri.

Yönetici önce yap lmas gerekeni belirlemeli sonrada bunun yap lmas n sa lamal d r. Adalet temeline dayanarak ödüllendirme ve cezaland rma yapar. 7 yerindeki personelin ve makinelerin verimli çal abilmesi için girdilerin zaman nda sa lanmas gerekir. çal anlar n n mutlulu unun sa lanmas iyi bir yöneticinin ba ar s n gösteren hususlard r. en uygun elamanlar n istihdam edilmesi. Bu planlar n uygulan p uygulanmad n denetler. 20 . Yönetici çal anlar n verimlili ini art rmaya çal r. Burada yönetici u sorumlulu unu hiç unutmamal d r. Planlama yapar. Geli meleri destekler ve izler.YÖNET C L K KAVRAMI Yönetim bir i letmenin insan ve madde kaynaklar ile verimli bir ekilde çal arak amaçlanan hedeflere ula mas n n bilimsel sanat d r. Bir taraftan malzemenin zaman nda sa lanmas .

Mutluluk maddi ve manevi olarak iki kaynaktan sa lan r. 21 . çal anlar n da haz rl klar na kat laca ara t rmalar n sonuçlar n n ve çal anlar n mutlulu unun di er göstergelerinin izlenmesi yöneticilerin en önemli sorumluluklar ndan biri olmal .ÇALI<ANLARIN MUTLULU#U VE VER M Toplam kalite yönetiminde çal anlar n mutlulu u verimin art r lmas nda temel girdilerden biridir. Çal 3anlar n Mutlulu*unun zlenmesi Ba ar lar n en önemli unsurlar ndan ve TKY programlar n n en önemli amaçlar ndan birisi olan çal anlar n mutlulu u sistematik ara t rmalarla izlenmeli ve iyile tirilmelidir. Tercihen ba ms z kurulu larla yap lacak. sonuçlar ve iyile me planlar çal anlarla payla lmal d r.

Çevresi ile uyumlu olmas . Ailesiyle düzenli bir hayat ya amas . Arkada lar ile sa l kl diyalog kuramaz 22 . Buda verimi dü ürür. 7 ten artan zaman nda spor yapmak. Paras n tutumlu ve uygun harcamas maddi mutluluktur. Kalitenin artmas personelin mutlulu u ile yak ndan ilgilidir. MADD MUTLULUK: Ki inin gelir ve giderinin denk olmas . Kafas nda birçok sorunla i e ba layan kimse kazaya sebep olabilir. e lenmek. okumak ve sosyal aktiviteler vb gibi hususlar insan n manevi mutluluklar d r. Yard msever olmas . Ailesinin ihtiyaçlar n kar lamas .MANEV MUTLULUK: Ki inin yapt i ten memnun olmas .

ne zaman dönece imizi.STRATEJ K PLANLAMA Bir i i yapmaya ba lamadan önce. kimlerle. ne kadar zamanda. içeceklerimizi. hangi araçlar ve yöntemleri kullanarak yapaca m z dü ünürüz. ne zaman hareket edece imizi belirleriz. Bu belirlemeye plan yapma yâda planlama denir. Piknik dü üncemizi gerçekle tirmek için yiyeceklerimizi. Bu kararlarda temelde planlama ise de ço u zaman yeterli olmaz. 23 . Dostlar m zla konu ur hafta sonu piknik yapmay tasarlar z. o i i nas l. 7 hayat nda veya i yerinin kurulmas nda ve i leyi inde baz kararlar almak gerekir. Onun içindir ki stratejik planlamaya önem verilmelidir.

di er elamanlar.STRATEJ K PLANLAMA 1-Yapmaya karar verdi imiz bir i i uygulayabilmek yâda ba arabilmek için ayr nt lar i ve i lem basamaklar n s raya koyarak sahip oldu umuz geni görü lülük ve misyonumuzu da katarak yapt m z belirlemeye denir. 2-7 yerinin amaçlar . 7 in girdileri. girdi süreç ve ç kt unsurlar . Bu hedefe ula mak için yöntemlerin ne olaca üzerinde durulmal d r. üretilen mal n kontrol ve denetimi. personelin görevleri. personel. tasar m ve üretim kalitesi. nerede ve ne kadar çal acaklar . süreci ve ç kt lar pazarlama sat sonras hizmetler tespit edilmelidir. Stratejik bir plan yapmadan önce hedef belirlenmelidir. Esasen plan yapmak bu i i ba armaya karar vermi olmak demektir 24 . sat sonu hizmetler. Stratejik planlama bir i i ba arma bak m ndan izlenecek yollar gösterdi i gibi o i i geli tirmek üzere kullan lan bir yöntem olarak da görülmelidir. ba ar s zl klar kar s nda al nabilecek tedbirler vb gibi birçok unsura yer verilerek yap lan organizasyona stratejik planlama denir. Stratejik planlama ba armak için harekete geçi olarak görülmelidir.

Stratejik planlamada u hususlar esas al n r.

1-Görev yetki ve sorumluluklar aç k olarak belirtme 2-Mü teri istekleri tespit etme 3-Çal anlar e itme. 4-Çal anlar n kalite sistemine kat l m n sa lama. 5-Kalite güvence sistemini belirleme. 6-Kaynaklar ve süreçleri sürekli iyile tirme Stratejik planlama çe itli ekillerde haz rlanabilir. Her firma kendine uygun plan yapmak zorundad r. Toplam kalite yönetiminde çal anlar n en önemli kat l m alanlar ndan biri stratejik planlama sürecidir. Çal anlar n irketin nereye gidece ini bu noktaya hangi hedefler ve araçlarla ula aca n bilmeleri hayati öneme sahiptir. Böylece kendilerini irketin bir parças ve yapt klar i i bir bütünün parças oldu unu anlam olur.

25

STRATEJ K PLANLAMA YAPMA HT YACI VE NEDENLER
Planlama i in; 1- Ne zaman 2- Nerede 3- Ne ile 4- Niçin 5- Ne kadar yap lmas gibi stratejik unsurlar içerir. Stratejik planlama yapan yöneticiler üretim s ras nda i lerin bir düzen içinde yürütülmesini daha kolay sa larlar. Bu i lerin stratejik planlamaya uygun olup olmad n n denetlenmesini de kolayca yaparlar. Bu planlama bir i yerinin kendi içyap s n denetlemeyi de sa lar. Rekabette de faydas olur. Stratejik planlama yapma ihtiyaçlar ndan biriside maliyet ve kalite ile ilgili önlemlerin al nmas n kolayla t rmakt r. Maliyeti dü ürücü kaliteyi art r c önlemleri almak için ara t rma sonucu elde edilen bilgiler yeniden düzenlenir ve planlanarak uygulamaya konulur.

26

5n1k
NE NEDEN NASIL NEREDE NE ZAMAN K7M

27

PERFORMANS YÖNET M KAVRAMI:
Performans bir makinenin yâda bir insan n görevini yerine getirebilme düzeyidir. Bir otomobilin en yüksek h z 180 km olsun. Ba ka bir otomobilin en yüksek h z ise 220 km olsun. Bu iki otomobilden biri 5 saniyede 100 km h za ula rken di er otomobil 80 km h zda kalmaktad r. Öyleyse bu iki otomobilin bu yöndeki performans bir birinden farkl d r. Bir çama r makinesi 5 kg kirli çama r 1 saatte y karken ba ka bir makine 1,5 saatte y k yorsa bu iki makinenin performans farl d r denir. Otomobillerde ve çama r makinelerinde görülen kalite fark esasen onlar n performans (görevini yerine getirebilme ) düzeyini göstermektedir. Görevini yerine getirme düzeyi veya derecesi bak m ndan yöneticiler aras nda da farklar vard r. Yönetim bir konuda karar almas gerekti inde bunu geciktirebilir. Tereddüt edebilir. Sonuçlar üphe ile kar lanabilir. Ba ka bir yönetim kararlar daha h zl verebilecek deneyime ve öngörülere sahip olabilir. Bu iki yönetim aras nda önemli farklar vard r. Biri h zl karar alarak faaliyete geçer ve k sa sürede sonuç al r. Di eri ise çok yava ilerleyerek rekabet avantaj n kaybeder

28

do ru ve isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine performans yönetimi denir.H zl . H zl karar vermesi gerekirken de bu karar vermeyen bir yönetimde i letmeyi zarara sokabilir. Bir sorunla kar la an veya yeni bir ürün için karar verme durumunda olan yönetim bu karar n yüksek performansla vermelidir. Fakat bu üstünlü ü sa lamak kolay de ildir. Kararlar h zl do ru ve isabetli olmal d r. Karar h zl verilir ve isabetli olmazsa i letme zarar görebilir. Bir yönetim olu turulurken hedeflerin istenen çabuklukta yerine getirilip getirilmeyece ine bak lmal d r. Birçok ürün için bu üstünlü ün derecesi teknoloji ile ilgilidir. 29 . Performans üstünlü ü önemli ve istenen bir rekabet unsurudur.

Normal yönetim sistemi ile performans yönetim sistemini kar la t rd m zda performans yönetim sisteminde orta düzey yöneticilerin karar alma a amas nda sistemden ç kar ld görülür. Performans yönetiminde ki i çok önemlidir ve ön plana ç kar l r. Bu aç dan bak l nca i çilerin i verimini art r c önlemler al nmal ve bu amaçla hizmet içi e itime önem verilmeli ve insan kaynaklar yerinde do run kullan lmal d r. 30 . Böylece kararlar uygulay c ya do rudan iletilir. Çal anlar üst düzey yöneticilerle do rudan ili ki kurarlar. Toplam kalitede performans yönetiminin etkileri öyle s ralanabilir 1-Sistem bütün olarak ele al n r ve performans n önemi ön plana ç kar l r. 2-Kaliteyi etkileyen hatalar olu madan önlenir 3-Yönetim uygun teknikler kullanarak sorunlar çözer ve sistemi geli tirir. Çünkü i in planlanmas ndan yap m ndan ve pazarlanmas ndan uygulay c ve i çiler sorumludur.

Örne in girdiler s ras nda yer alan bir hammaddenin kalitesi süreç s ras nda üretilen mamulün kalitesine yans r.KAL TE ÇEMBERLER KAVRAMI: Kalite.ÖNLEM AL gibi etkinliklerin süreklili i devaml olmal d r. 31 . kontrol yolu ile ürüne sonradan kat lmaz.KONTROL ET . 7nceleyen. üretim a amas ndan önce ve tasarlama kalitesi s ras nda kat l r. PLANLA – UYGULA . yöneticiler ve planlay c lar kendi i leriyle ilgili olarak ayr ayr çal ma guruplar olu tururlar. çözen ve gönüllü kat l m n esas al nd çal ma gruplar na kalite çemberleri denir. Bir i letmede ayn sahada çal an benzer i leri yapan düzenli aral klarla toplanarak kendi i leri ile ilgili sorunlar tespit eden. Kalite çemberlerinin temelinde insana duyulan sayg vard r. 7lk defa Japon K.7SH7KAWA taraf ndan olu turulmu ve geli tirilmi tir. Kalite üretime. 7nsan unsuru hammaddenin temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar her a amada önemlidir. Buna personelinde katk da bulunmas gerekir. Çünkü kalite ürüne sonradan eklenen bir özellik de ildir. Buna göre uygulay c lar.

8-Gurup dinami inin do uraca üretkenlik ve yarat c l ktan yararlanmak 9. 7-Alt kademe ile yönetim aras nda irtibat sa lamak. 2-7nsana sayg duymak ve içinde ya amaya de er ayd nl k ve mutlu bir i yeri yaratmak 3-Hata ve defolar önleyerek daha kaliteli mal ve hizmet üretmek 4-Maliyetleri dü ürmek. 6-Çal anlar n kararlara kat l m n sa lamak.Kalite çemberlerinin amaçlar 1-8irketin iyiye gitmesine ve geli mesine katk da bulunmak. 5-Verimlili i yükseltmek.Bireysel yeteneklerin geli mesine katk da bulunmak 32 .

Kalite çemberlerinin temel ilkeleri 1-Gönüllülük 2-Süreklilik 3-Tam kat l m 4-Çember üyelerini geli tirme 5-Üst yönetimin deste i 6-Ödüllendirme 33 .

Kendi faaliyet alanlar na giren iyile tirme konular n tespit ederler. Çember üyelerini e itiminden. L DER: Ayn faaliyet alan nda çal an i çiler için ilk yönetici konumundad r. REHBER: Orta kademe yöneticilerinden seçilir. toplant lar n amaca uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.Kalite çemberleri REHBER – L DER . ÇEMBER ÜYELER : Bunlar genellikle i çilerdir. Çember liderini destekleyen ve bilgi veren ki idir.ÇEMBER ÜYELER NDEN olu ur. Kalite çemberleri kullan m alanlar : 1-E itimde 2-Sat faaliyetlerinde 3-Mü teri tahmininde 4-Güvenlik sa lamada 5-Devams zl azaltmada 6-Ast üst ili kilerini düzenlemede 7-Kalite kontrolünde 8-Bireysel becerileri art rmada 9-8ikâyetlerde 34 . Bu do rultuda çözüm üretirler.

Kusurlar n ve uygunsuzluklar n %80 nedeni nedenlerin %20 dir. Kalite çemberlerinin i leyi i: 1-Çözümü gereken problemlerin ortaya konmas ve birini seçme: 2-Problemin nedenini ara t rma ve analiz etme 3-Probleme çözüm arama ve seçme 4-Seçilen çözümün denenmesi 5-Yönetime sunma.Kalite çemberleri taraf ndan kullan lan problem çözme teknikleri 1-Beyin f rt nas : Daha çok yeni dü ünceler yaratmak için bu gurubun yarat c kapasitesinden faydalan l r 2-Neden-sonuç diyagram : Bilinenler ortaya konur ve bilinmeyenlerin çözümü aran r 3-Pareto analizi: De i ik say daki önemli nedenleri daha az önemli nedenlerden ay rmak için yararlan lan bir metottur.80/20 kural diye bilinir. 5-Histo(ramlar: Sözlü anlat m yerine verilerle sunu tekni idir. 4-Veri toplama ve veri toplama teknikleri: Veri toplama olaylar n bilinmesine yönelik bir süreçtir. 35 .

YÖNET M KURULU: Yönetimin en üstünde bulunan irketin kurucu ortaklar ndan olu an bir kuruldur. Ba kan yönetim kuruluna kar sorumludur. Ba kan yönetim kurulunu temsil eder. genel müdür ve yard mc lar üst kademe yöneticileri olarak adland r l r.TOPLAM KAL TE YÖNET M N N GÖREVLER ÜST KADEME YÖNET C LER : Yönetim kurulu. 36 . Yönetim kurulu irketin gelecekte nerede olmas gerekti i gibi kararlar verir. Bu kurul taraf ndan verilen görevleri yapar. Aralar ndan birini ba kan seçerler.

Yönetim Kurulunun Görevleri unlard r 1-Üretim politikalar n olu turmak. 2-ba ka firmalarla i birli ine karar vermek 3-8irketin sermayesini olu turmak ve gerekirse art rmak 4-yeni yat r mlara karar vermek 5-Üretim kalitesi hakk nda karar vermek 6-8irketin hesaplar n incelemek 7-Alt kademe elamanlar ndan gelen önerileri inceleyip karar ba lamak 8-personel ücretlerini belirlemek ve onlar motive etmek 9-8irketin geli mesi için ara t rmalar yapt rmak 37 .

GENEL MÜDÜR: Yönetim kurulu irketin i leyi i ile do rudan ilgilenen ve yönetim kurulu kararlar n uygulamak üzere bir genel müdür ve yeteri kadar yard mc s n atayabilir. 1-Yönetim Kurulu kararlar n uygulamak 2-kendi alt nda çal an elamanlar n ba ar lar n izlemek 3-7 letmenin geli mesi için ara t rma yapt rmak ve sonuçlar yönetim kuruluna bildirmek 4-Yönetim kurulun verdi i bütün görevleri yapmak 5-7 letmeye uygun elamanlar almak 6-Üretimin kalitesini art racak önlemleri almak 7-Çal anlar motive etmek için sosyal etkinlikler düzenlemek 8-7zin mesai ve çal ma saatlerini düzenlemek 38 . Genel müdür i letme içinde yönetim kurulunu temsil eder. Görevleri unlard r. Bu yöneticiler irketin konusuna uygun deneyim sahibi ve ö renim görmü ki iler aras ndan seçilir.

Teknisyenler. Görevleri unlard r.ORTA KADEME YÖNET C LER Bölüm ba kan . ustaba gibi elamanlardan olu ur. 2-Alt yöneticilerin düzenli çal malar n sa lamak. müdürler. Genel müdürün teklifi ile yönetim kurulu taraf ndan görevlendirilirler. 1-Yeni üretim politikalar olu turmada katk da bulunmak. 3-genel müdürden gelen emirleri uygulamak. 4-Sipari leri takip etmek ve kar lamak için önlemleri almak 5-7 çilerin görevlerini tam ve do ru yapmalar n takip etmek 6-Aksakl klar üst düzey yöneticilere bildirmek 39 .

5-Yapt klar i i en iyi yaparlar. 40 .TEKN SYENLER: 7 letmedeki makinelerin düzenli çal mas ndan sorumludurlar. LK DÜZEY YÖNET C LER: 7 letmedeki ustaba lar ilk düzey yöneticilerdir. 7 çiler ç kan aksakl klar ustaba na onlarda ba l olduklar yöneticilere bildirirler. 7 çiler ise üretimi gerçekle tiren ki ilerdir. 1-7 çiler i lerine zaman nda gelir ve giderler 2-Çal t klar makinenin güvenli ve düzenli çal mas ndan sorumludurlar. Ustaba i çilerin ayn zamanda lideridir. Görevleri unlard r. 3-Ekip çal mas na uyum sa larlar 4-Yapt klar i i geli tirmek için öneri sunarlar.

Ustalar ile konu urken baz kurallara uyarlar. Ç raklar her sabah belli bir saatte gelerek i yerini açarlar. 41 .TOPLAM KAL TE YÖNET M MODEL N N LKELER Her i yerinde uyulmas gereken baz kurallar vard r. Her i yerinin uyulmas gereken kurallar vard r. Ç raklardan da bu kurallara uymalar istenir. Bu ilkelere uymak zorundad r. Bu gibi kurallar i e ba larken usta taraf ndan aç klan r. Bir i yeri toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemi se uymas gereken ilkeleri vard r. Bu kurallara 7LKE denir.

1-S*STEM*N KURULMASI VE SÜREÇLER*N GEL*5T*R*LMES* Bir irket yâda i yeri kurmay dü ünen kimse önce yapaca üretimin türünü ve i kolunu belirler. Böylece ürün kalitesi ve verimlilik artar. 42 . Bunun için yeter say da deneyimli elamanlara ihtiyaç vard r. Bu amaçla sermaye koyar. Önemli olan sonuç de il süreçtir. TKY kurulduktan sonra süreçlerin sürekli geli tirilmesi sa lanmal d r. Örne in yay nevi kurmak isteyen birisi hangi konuda yay n yapaca n tasarlar.Y geçmesi için kalite sistemini olu turmal ve sürekli geli tirmesi için planlar yapmal d r. Yeni kurulan bir i yerinin T..K. 7 letmenin ula t düzey ne olursa olsun bunu yeterli bulmayarak daha ileriye götürmek iyile tirmek ve geli tirmek gerekir. Ama kitap yazma bas m da t m muhasebe vb konularda bilgisi olmayabilir.

1-7 letmenin faaliyetlerinde bir canl l k meydana gelir.7 letmelerde sürekli geli menin yararlar unlard r. 7lk kademe yöneticilerine daha fazla yetkiler verilmelidir. yeni üretim teknikleri. 7 letme çal maya ba lad ktan sonrada süreçlerin sürekli geli tirilmesi gerekir. Yeni pazarlar. 2-Personelin ayn hedef do rultusunda çal mas sa lan r. Gurup çal mas na önem verilmelidir. yeni reklâm ve pazarlama usulleri sürekli izlenmelidir. 3-Birimler birbirlerinin ortak sorunlar n çözümler. 4-Çal anlar bilgi düzeyi yükselir ve motivasyonlar artar. Onlarda bu yetkilerini kullanmal d r 43 .

Bunun için baz görev ve yetkilerin alt kademe personeline devredilmesi gerekir. Çal anlar n görev ve yetkilerle donat larak söz söyleme haklar n n bulunmas n sa layan yönetime kat l mc yönetim denir.2-ÇALI5ANLARI ÖNER*LER*N*N ALINMASI: 8irket yönetimi TKY olu tururken çal anlar n kat l m n sa lamal d r. Bunlardan faydalan l r. 7 i yapan kimsenin önerileri hatalar n azalt lmas ve bu ki ilerin gelecekte yükselmeleri için önemlidir. Bu sorunlar çözüm için tekrar üst yönetime gitmesi ve çözüme kavu mas zaman kayb bak m ndan irketin zarar na sebep olur. Çal anlar deneyimleri ve önerileri böylece sisteme yans t l r. Bu sebepten sistem ve süreçleri yöneticilerle birlikte i i yapanlar n gerçekle tirmesi daha yararl olur. Öneri sisteminde esas i i en iyi bilen o i i yapan ki idir ilkesidir. 44 . 3-S*STEM VE SÜREÇLER* *5* YAPANLARI GERÇEKLE5T*RMES*: Üst yönetimin sistemi do rudan yürütmesi uygulamada ço u zaman sorunlar ortaya ç kar r.

Y Temel ilkelerinden biri i letmenin sürekli geli mesini sa lamakt r. yarat c gücü yüksek elamanlarla gerçekle ir. 45 . Bunun için irkete her düzeyde deneyimli yönetici ve çal anlar al nmal d r. Zaman zaman insan n yerini bilgisayarlar ve de i ik makineler alsa da insan yok saymak mümkün de ildir. Çal anlar kendileri taraf ndan konan bu hedeflere varmak için daha fazla gayret gösterirler. Gerçekle tirmek için canla ba la çal rlar. 5-5*RKETE EN YÜKSEK SEV*YEL* ELAMANLARIN KAZANDIRILMASI VE 5*RKETE BA=LANMASI: T. Çünkü bu makineleri de yapan sonuçta insand r. 6-*NSAN UNSURUNUN EN ÖNEML* KAVRAM OLDU=UNUN VE HER 5EY* *NSANIN YAPTI=ININ B*L*NMES* VE KABUL ED*LMES*: Her ey insanla ba lay p insanla bitmektedir. 8irketlerin insan kaynaklar bu yüzden çok önemlidir.4-HEDEFLER* ÇALI5ANLARIN VE YÖNET*C*LER*N ORTAYA KOYMASI: 7 yeri veya irket geli me planlama ve üretim safhas nda bir tak m hedefler ortaya koymal d r.K. Görev ve yetkiler geli i güzel de il herkesin seviye ve deneyimine uygun olarak da t lmal d r. Bu da ancak deneyimli. Bu hedefler ortaya konurken çal anlar n ve yöneticilerin görü lerinin al nmas nda büyük faydalar vard r. iyi e itim görmü . Daha fazla heyecan duyarlar. 7nsan kaynaklar en verimli ekilde kullan lmal d r.

7 te bu yüzden sürekli geli me KA7ZEN çok önemlidir. Rekabetin temelinde mevcut durumu yeterli bulmay p daha ileri götürme yatar. Bir ba ka firma bu sefer renkli bask makineleri getirerek yeniden üstünlük sa lar. Rakip firmalar n bu makineyi getirerek teknolojik yönden e itli i sa lamas mümkün olabilir.7-TEKNOLOJ*N*N. Böylece sürekli olarak teknolojiyi izleyerek i letmeyi geli tirmek rekabet gücü kazand r r. Ayn mal veya hizmeti üreten farkl i letmeler aras nda rekabet cereyan eder. 46 . Örne in bir matbaa i letmesinin rakiplerine üstünlük sa layabilmesi için daha üst düzey bask makinelerine sahip olmas gerekir. Bu bir yar t r ve tüm firmalar bu yar ta di erlerinden geride kalmamak için u ra rlar. 7 in yap l eklinde ve makinelerde küçük de i ikliklerle üretimi iyile tirmek ve rekabet gücünü art rmak mümkündür. YÜKSEK REKABET*N ANCAK SÜREKL* GEL*5ME *LE SA=LANACA=ININ KAVRANMASI: Bir i yeri yâda irket kuran kimse öncelikle teknolojinin ve yüksek rekabetin ancak sürekli geli me ile mümkün sa lanaca na inanmal d r. Ayr ca makinelerde küçük çapl de i iklikler yap ld ndan aniden yap lan büyük de i ikliklere göre harcamalarda daha planl olur. Böylece teknoloji de daha etkin kullan lm olur.

Bir i i yapmaya istekli olu ba ar sa laman n en önemli sebebidir. 47 . 9-ÇALI5ANLARIN A5ACAKLARI STANDARTLARI KEND*LER*N*N BEL*RLEMES*: Çal anlar n yeni teknolojilere uyum göstermesi yeni standartlar kendilerinin belirleyecekleri anlam na gelir. A-Kullan lan teknolojinin yeni teknoloji ile uyumsuzlu u: Bir i letmenin kulland makine teçhizat eskimi ve y pranm olabilir. B-Personelin yeni teknoloji ile uyumsuzlu u: Personel y llarca kulland makineleri de i tirmek istemeyebilir.8-TEKNOLOJ*DEK* UYUMSUZLU=UN ORTADAN KALDIRILACA=ININ KAVRANMASI: Bu uyumsuzlu un iki nedeni vard r. 7stek ve arzu ile çal rlar. Personeli hizmet içi e itimden geçirmek gerekir. Böylece yeni teknolojiyi benimsemeleri sa lan r. Heyecan duyarlar. Bu gibi durumlar yeni teknoloji kullanan i letmelere bir üstünlük sa lar. Buna direnç gösterir.

Bunun birçok sebebi olsa da en önemli faktör e itim eksikli idir. Hatalar ve eksikleri tespit edilir. 48 . Bu durumu ortadan kald rmak için birimler aras görev ve sorumluluklar yeniden düzenlenmelidir. Gazete bro ür kitap dergi vb ile de e itim eksikli i giderilir. 7 ini do ru ve güzel yapmas için gerekirse e itime al n r ve eksikleri tamamlan r. Yeni i e ba layanlara uyum sa lamalar için ortam haz rlan r. Koordinasyon eksikli i ise birimler aras kopukluktan mesajlar n do ru anla lmamas ndan ileri gelebilir. Bundan dolay çal anlar hizmet içi e itime tabi tutulur. Hedeflere niçin ula lamad ara t r lmal d r.10-AM*R*N EN ÖNEML* GÖREV*N*N L*DERL*K OLDU=UNUN B*L*NMES*: TKY benimseyen i yerlerinde amirin temel görevi liderlik etmektir. Böyle durumlarda herkes kendi ba na buyruk kesilir. Buda i lerin aksamas na sebep olur. 12-ULA5ILAMAYAN HEDEFLER*N NEDEN* E=*T*M VE KOORD*NASYON EKS*KL*=*: 7 yeri veya irket bazen hedeflerine ula amaz. 8unu yap bunu yapma yerine çal anlar gözlemlenir. Bunun için çal anlar n stratejik planlama sürecine kat lmalar sa lanmal d r. 11-5*RKET*N YÖNÜNÜN GEL*5ME TREND*N*N HEDEFLER VE FAAL*YETLER PLANLARI OLDU=UNUN B*L*NMES*: Üst düzey yöneticiler i lerin planlama do rultusunda gidip gitmedi ini kontrol ederler.

ba ar l olduklar takdirde terfi edeceklerin! Veya ödül alacaklar m bilmeleri halinde daha verimli çal rlar. rekabet gücü azal r. hatalar ndan dolay yö ki ileri suçlamas her zaman do ru de ildir. te ekkür. Yöneticiler. Bu bak mdan insan n yani çal an n yeteri kadar ba ar l olmas n sa lamada gerekli önlemler al nmal d r.13. ba ar ise yeniden motivasyonu gerçekle tirir Motivasyon ba ta çal an d r d r. buna kar l k sistemi de insan n çal t rmas gibi bir döngü dö ngü (çember) olu maktad r. Her iki durumda da insan ve basar esast r. TEMEL MOT*VASYONUN GRUP D*NAM*=* VE BA5ARMA AZM* OLDU=UNUN KAVRANMASI MOT* D* NAM*=* BA5 AZM* OLDU= Bir i letmede planlamadan pazarlamaya kadar her safhada insan unsuru çok önemlidir. Sistemi geli tirmek yani. Gruplar n ödüllendirilmesi. süreçler ve yöntemler yaratmak için çal anlar motive edilmelidir. üst görevlere atanma gibi ödüller de gö stü ekkü gö motivasyonu art rmakta çok önemlidir. insan n ba ar l olmas n sa layan da sistemdir. Motivasyonu art ran en önemli olay n grup etkinlikleri oldu u hat rda tutulmal d r. insan n verimlili ini art rmada en etkili ve kestirme yoldur. Yönetimin temel sorumlulu u sistemi geli tirmek. Bu bak mdan yöneticilerin çal anla çal mayan . Çünkü her i i yapan Çünkü insand r. hatta irket dü dü gü zarar etmeye ba lar. Ancak. firmay en yüksek suç Yö yü rekabet düzeyine ula t rmakt r. Rekabet sü reç yö iç gücüne sahip irketler incelendi inde temel ö enin insan n yarat c gücü oldu u ve bunun da motivasyona dayand görülür. yeni ürünler. Fakat insana yönelik isteklendirme ki inin kendini yeti tirmesini ve yeniden yö isteklendirme kazanmas n sa lar. isteklendirme. pazarlar. Bunun için de insan unsuru üzerinde yeteri kadar durmak gerekir. Bu bak mdan yönetimin. 7nsan n sistemle dü iç yak ndan ili kili olmas . çal anlar n üstün gayretlerim görmezlikten geldikleri takdirde i Yö stü gö verimi dü er. Ki iler tek ba lanma de il ait olduklar grupta birlikte de erlendirilmelidir. Bunlar yö yap l rken i letmede meydana gelen ba ar s zl n %95 oran nda sistemden kaynakland unutulmamal d r. Ancak bu yüksek iç yü sü yü motivasyonun yöneticiler taraf ndan beslenmesi ve köreltilmemesi gerekir. Ki isel ba ar lar da göz ard gö edilmeden grup çal malar özendirilmesi ve ödüllendirilmelidir. sistemin ba ar y etkilemesi. ba ar l ile ba ar s z olan birbirinden ay rmas gerekir. Para ve ödülün ötesinde i ini ba ar yla yapmaya motive olmu yani içten gelen bir motivasyonla donat lm kimselerin ba ar s daha yüksek ve daha süreklidir. Çünkü Çünkü isteklendirme ba ar y . Çal anlar. Sistemin bütünüyle ele al nmas kalite hatalar n önlemede bü önemlidir. yö kö Toplam kalitenin sisteme dönük yakla m do rudan sistemi etkiledi i halde isteklendirme insana dönük yakla m dö dö ifade eder. 49 . grup etkinli inin ve verimlili inin art r lmas nda ve çal ma ortam ndaki huzurun korunmas nda çok önemlidir. Ancak gerç çal anlar n i lerinde gösterdikleri üstün ba ar dan dolay ilt. K saca. Çal an n da çal mayan n da ayn oldu u bir i yerinde verim dü er.

Bir irket iki rekabetç gö yönden rekabetçi yaparak kendini geli tirebilir: rekabetç A. çal t klar irketin rekabet ortam na girdi in! Ö renmeleri onlara çal ma evki verir. geç *Maliyet üstünlü(ü ile rekabet: Ürünlerim hem kendinin önceki y llara hem de rakiplerine göre daha ucuza mal stü nlü gö etmesi. Bu nedenle geçen günlere göre daha fazla geç gü gö ve daha kaliteli üretim politikas n benimsemelidir. 8irketin gerek kendi kendiyle gerekse rakip irketle iç rekabet ortam na girmesi a a daki yönlerden olur: yö *H z üstünlü(ü ile rekabet: Hem kendinin önceki y llara hem de rakiplerine göre daha h zl üretim yapmas . stü nlü gö temrin sürelerin! Yerine getirmesi ile olur. piyasada tutunabilmek. Bu sü bak mdan irket ya da i yeri rekabetçi yap ya girmek ve yap m buna göre olu turmak zorundad r. Bu bak mdan ilk y llar için gü geç tikç iç hedefledi i üretim kalitesin! Ve miktar m zamanla art rmak zorundad r. Çal anlar. Bu inanç gerçekle irse sonuç inanç gerç çal anlar. 50 .14. sü *Kalite üstünlü(ü ile rekabet (daha kaliteli üretim): Hem kendinin daha önceki y llara göre daha kaliteli üretime stü nlü gö geçmesi ve rakiplerinden daha kaliteli mal üretmesi. kendiyle kar la t rarak daha ileri düzeyde dü örgütlemesine ve üretim yapmas na kendi kendiyle rekabet denir. rgü B. Kendi kendiyle rekabet: Bir irket ya da i yeri gün geçtikçe geli mek zorundad r. Çal anlar. rekabet ortam na al mak ve uyum sa lamak için kendilerin! Yeti tirmek zorunda olduklar m iç hissederler. 5*RKET*N REKABETÇ* YAP*YA G*RMES* VE BÖYLECE ÇALI5ANLARIN DA KEND*LER*N* 5*RKET* REKABETÇ YAP* G* RMES* BÖ ALI5 KEND* LER* GEL*5T*RECEKLER*N! KAVRANMASI GEL*5T RECEKLER* Bir irketin ya da i yerinin kuruldu u günkü nitelikleriyle varl m devam ettirmesi mümkün de ildir. girilen rekabet ortam n n yararl sonuçlar verece ine inanmal d r. Üretimin artmas sebebiyle irketin çal anlara ödül ve ücret art r c isteklendirme kazand rmas çal ma verimini daha da art racakt r. Çünkü gü nkü mü mkü Çünkü rakiplerinin yapt ilerlemeler kar s nda tutunamayarak bir süre sonra varl na son vermek zorunda kal r. pazardaki yerini korumak ya da daha fazla iç daha Pazar pay alabilmek için rakip irketleri izlemek zorundad r. Rakip irket veya iç yerleriyle rekabet: 8irket. Bir firman n kendini.

kalitesin! Ve pazar m kaybedebilir. Ayn yönteme gelecekte ayn düzeyde ba ar ya ula t raca anlam na gelmez. Bir yöntem ya da sistem bugün için ba ar l olabilir. Baz durumlarda ba ar l olan yöneticiler. 8irketler veya üretici firmalar bugün için ba ar l olsalar bile sürekli olarak kendi kendini kontrol etmek ve zamanla sistemlerim yenilemek zorundad r. Çünkü bugün ba ar l görünen irket yetkilileri. Ancak h zla ilerleyen teknoloji ve rakiplerin kendilerin! Sürekli olarak yemlemekte olduklar unutulmamal d r. 51 . kulland klar yöntemlere dayal olarak ba ar l olduklar m dü ünebilirler.BA5ARIYI EN ÇOK ETK*LEYEN UNSURUN S*STEM VE OTOKONTROL OLDU=UNUN KAVRANMASI Ba ar y en çok etkileyen unsurlardan biri de sistem ve oto kontroldür. Bunun için kendini ba ar l gören irketlerin her zaman kendilerin! Yenilemeye haz r programlar olmal d r. Bu yar ta geride kalan.15. asl nda her zaman bir yar içinde olduklar m bilmelidirler. Sistemin yap sal olarak rekabet yapacak ekilde kurulmas gerekir.

yap lan üretimin kalite bak m ndan düzeyin! 7ncelemeli ve kendi kendini kontrol etmelidir. Oto kontrol.Çal anlar n oto kontrolü: Bireysel olarak her personel yapt i te ne kadar ba ar l oldu u üzerinde dü ünmeli. Ayr ca sistemin geli mesi kontrol edilmelidir.Oto kontrol iki boyutlu yap labilir: 1. 2. yapt çal ma ile üretti i aras nda bir ili ki olup olmad m kendi kendine de erlendirmelidir. Yönetimin oto kontrolü: Yönetim zaman elde etti i sonuçlar n yeterli olup olmad m. ba ar n n ve rekabetin itici güçlerinden biridir. daha fazla i ve üretim yapabilmek için neler yap lmas gerekti im. Bu kontrolü yaparken önceki y llarla kar la t rma yapmal ve rakip firmalara olan üstünlüklerim gözden geçirmelidir. Daha aç k ifadeyle yapt bu çal ma ile öncelikle kendi maa ya da ücretinin kar l n üretip üretmedi ini bunun yan nda çal t kuruma ne kazand rd m dü ünmelidir. 52 .

Makinelerin ar zalanma s halinde en k sa zamanda teknisyenlerin müdahale etmesi. Fizik ortam. Uygun bir çal ma ortam fizik ortam ndan ba layarak üretimde kullan lan makinelerin bak m . YÖNET*M*N GÖREV*N*N HERKES*N BA5ARILI OLAB*LECE=* ORTAMI HAZIRLAMA OLDU=UNUNUN KAVRANMASI Yönetimin ba ar l olmas için herkesin ba ar l olabilece i ortam haz rlamal d r. ambarlaman n ya da pazarlaman n her düzeyinde çal an kimselere i lerini tam ve do ru olarak yapabilecekleri ba ka bir söyleyi le toplam kaliteyi art racaklar çal ma ortam sa lanmal d r. s nmas veya yaz n s durumu gibi artlard r. Bunun için de yönetimin. okuma salonu gibi mekânlar da ba ar l olmada önemlidir. belirli sürelerle ara ve dinlenme imkânlar sa lanmas nda ba ar ortam haz rlamada önemlidir. Çal anlar n dinlenme zamanlar nda vakitlerim ho geçirebilecekleri çay veya spor salonu. üretimin. elektrik kesilmelerine kar tedbir al nm olmas da ba ar üzerinde etkili olur. 53 . Çal anlar aras daki uyumluluk. denetimin. Sa l k bak m ndan da önemli olan bu unsurlar yan nda tehlike kollar na göre süt verilme si. Ortam n bir de psikolojik yönü vard r. çal lan yerin yeteri kadar geni ve ayd nl k olmas .16. i birli i ve isteklendirme gibi unsurlar da psikolojik olarak ortam haz rlama bak m ndan ba ar y etkiler. yard mc elemanlar n bulundurulmas gibi unsurlardan olu ur.

Her birinin yapaca i ler vard r. iki elin sesi var. kalfa ve usta çal r. 54 . Bu i lerden baz lar bireysel baz lar bir grup/ekip halinde çal may gerektirir. Ki iler. 7 lerin ço u birden fazla kimsenin bir arada ve bir düzen içinde çal mas n gerektirir. Böylece i kolayca bitirilir. Çal ma ortam nda sinerjinin sa lanmas yla ki iler birlikte çal t klar ekip arkada lar n n eksiklerim tamamlayarak yapabilecekleri i in fazlas n yapabilirler. ya ma bakar. "Bir elin nesi var." demi lerdir. Grup çal malar te vik edilmelidir. gerçekle medi inde ve ekipte uyumsuzluk görüldü ünde verim ve ba ar dü er. Birisi lastikleri sökerken ba ka biri araban n suyuna. bir otomobil tamir atölyesinde her ç ra n ve kalfan n yapaca i ler vard r. ÇALI5MALARIN GRUP ÇAL*5MAS* *LE YAPILACA=ININ *LKE EDINILMESI Atalar m z. Birlikte yap lan i ler kolayla r. Ba ka biri far lambalar m kontrol eder. Örne in. Herkes hem dü üncesin! Hem de gücünü birle tirir. Ayr ca "Ba ba a vermeyince ta yerinden kalkmaz." sözü de birlikte çal man n önemin! Birlikte çal ma sonunda daha ba ar l olunaca n anlatmaktad r. Bir i yerinde birden fazla ç rak.17. birlikte çal makla güçlerini birle tirirler ve sinerjileri artar. Sinerji.

uyumlu çal an ekiplerle sa lan r. engeller ve netice itibar yla verim dü er. Bu fazlal k. Buna art görevde lik denir ve k saca 2x2= 5 formülüyle gösterilir. Bu da eksi görevde lik denir ve k saca 2x2=3 eklinde gösterilir. birbirlerinin i ini köstekler. Yani. B. Böylece yapabilecekleri i ten fazlas n yaparlar. Ekipte uyumsuzluk oldu u takdirde verim dü er. 55 . Bu. Ekip çal mas nda. ekip ruhuyla hareket eden bireyler. bir ekibin beklenenden fazlas n yapmas demektir. C. Bu çal ma üç boyutlu olarak gerçekle ir: A-Ekipten beklendi i kadar verim al n r. bir birinin eksi in! Tamamlar. Buna 2x2=4 diyebiliriz.AÇIKLAMA Sinerji. bir i i ba arabilmek için birden fazla bireyin ya da organ n birlikte çal mas d r. Bireyler. bir ey olmas ya da beklendi i kadard r.

18. kitap ve dergiler. Böylece bütün birimlerde çal anlar kazand klar yeni bilgileri kullanarak çal t klar i yerinin geli mesine katk da bulunurlar. Eksik ve yanl bilgilerle yanl i ler yapar z. 56 . Bu bak mdan günlük hayat m z n har safhas nda oldu u gibi bir i yerinin yönetiminde de bilgi çok önemlidir. kurslar. konferanslar ve seminer konu malar yla çal anlara duyurulur. Bilgi sistemleri do ru i lemezse hedefe ula mak mümkün olmaz. Bilgi sistemlerinin temel görevi önemli verilerin zaman nda ve do ru olarak akmas n sa lamakt r. Bu bilgiler hizmet içi e itim. Bir i yerinin yöneticileri. yeni ç kan bilgi ve teknolojileri çal anlara duyurmal d r. toplant lar.B*LG* S*STEM*N*N TEMEL *5LEV*N*N TÜM B*R*MLER* AYDINLATMAK VE 5*RKETE YÖNVERMEK OLDU=UNUN KAVRANMASI Bilmedi imiz bir konuda karar almam z ve dü ünmemiz mümkün olmaz.

Bu bak mdan bu firmanen ürünlerine güveniriz ve ürünlerinin "s f r hata" ile yap ld m dü ünürüz. Böyle durumlarda o firman n ba ka bir ürününü al rken kalitesinden üpheye dü meyiz. Böylece üretilen mal n fiyat artar. Klasik imalatç firma. ay klama sonucu %10 hatal üretim elde edilmi se bu durum maliyete aynen yans r. Çünkü o firma daha önce bize satt mal yla bizde bir kalite güvencesi inanc olu turmu tur. Bu yolla ortaya ç kan maliyet art ise rekabet gücünü zay flat r. ürünlerin! Örnekleme usulüyle ya da tek tek kontrol eder. hatal veya bozuk olanlar bu yolla ay klar. kaliteli mallar n üzerine eklenir.TOPLAM KAL TE GÜVENCE S STEM N N Ö#ELER Daha önce bir firmadan ald m z üründen memnun kalm sak o firmaya her zaman güven duyar z. bu firman n bütün mallar için geçerli olur. Ayr ca hatal üretimden dolay fabrika. 57 . Hatal mallar n maliyeti. Bu güvencemiz. Ba ka bir söyleyi le üretim hatas olanlar ay rd için geriye kalanlar n kaliteli oldu u kabul edilir. %10 eksik kapasiteyle çal m demektir. Örne in. Üretilen mallardan özürlü. Geriye kalan mallar piyasaya kaliteli mal olarak sürer.

Ba ka bir söyleyi le hatal ürün üretmeme esas benimsenmi tir. Böylece üretim en dü ük maliyetle gerçekle ir. su. 58 . maliyet vb. Bu özellik rekabet gücünün de en yüksek seviyede olmas n sa lamaktad r. Böyle bir kalite anlay asl nda en ekonomik üretim eklini olu turmaktad r. insan gücü. Bu kadar emek ve zaman kaybedildikten sonra hatal üretilen mallar ço u zaman at lmaktad r. kay plara sebep olmaktad r. Klasik anlamda kontrol edilerek kalite sa lanmas n n yerini.Günümüzde üretimin her safhas nda tasar m kalitesine uygunluk düzeyi izlenerek kalite olu turulmaktad r. Çünkü klasik usulde üretimin her safhas ndan geçen hatal ürünler. Günümüzde geçerli olan da en yüksek kalitenin en dü ük maliyetle elde edilmesidir. günümüzde kalite güvencesi ve hatas z üretim alm t r. elektrik. Oysa s f r hata ile yap lan üretimde bütün girdiler tasar m kalitesine uygun nitelikleri ta yarak ürüne dönü ür.

maliyet analizi. Toplam kalite sisteminin ö eleri unlard r: kalite çemberi. a. s f r hata. verimli bak m. ürününü saf n alan mü teri üzerinde bir kalite güvencesi sa lam olmas d r. çevre.Kalite düzeyinin belirlenmesinde dört ana unsur vard r. çal anlar n kat l m . Güvenilebilirlik (emniyet) Bir firma için önemli olan ba ar . isteklendirme. Güvenirlik d. e itim. sürekli geli me. Performans c. Bu ö eler üzerinde yeri geldikçe durulacakt r. 59 . mü terinin tatmini. Kullan ma uygunluk b.

Bir geli me plan haz rlamak 5. Hedefe ula mak için yönlendirici bir düzenleme yapmak 4. 60 . Birinci ekilde tepe noktada yönetim varken. Buna kar n klasik (geleneksel) yönetim biçimi ile toplam kalite yönetimi birbirinin tersi gibidir. Yönetimde gerekli düzenlemeli yapmak 8. Bu ekillerden anla laca gibi yönetim sorumlulu u esast r. KAL*TE S*STEM* VE YÖNET*M* Üretici bir firman n ya da irketin kalite güvencesi sa lamas için yapmas gerekenleri öyle özetleyebiliriz: 1. Ula mak istedi i düzeyi belirlemek (hedef) 3.A. Belirli aral klarla denetim ve de erlendirme yapmak Toplam kalite olu turulmas için sistem ve yönetim modern anlamda olu turulmal d r. ikinci ekilde tepe noktada mü teri vard r. Elemanlar n gerekli e itimlerin görmesin! Sa lamak 7. Mevcut durumunu tespit etmek 2. A a daki ekilleri inceleyelim. Bu plan çal anlar n benimsemesini sa lamak 6.

MÜ8TER7LER KLAS7K YÖNET7M TOPLAM KAL7TE YÖNET7M7 61 .

bu iki temel unsuru dikkate alarak düzenlenmesi gerekir Toplam kalite sistem ve yönetiminde kalite güvencesin! Muayene ile sa lama yerine s f r hata ile kaliteli mal üretimine önem vermek daha ucuza mal olmaktad r. Sistemi belirlenen hedefler do rultusunda çal t rmak. Bu anlay lara ula abilmek için tepede emir veren bir üst düzey yönetimi olan sistem yerine bütün hizmetleri belirli bir anlay içinde görebilen bir yönetim anlay na ihtiyaç vard r. 62 .Toplam kalite güvence yönetimi i letmelerinde her çal an n iki temel görevi vard r: A. hem mü terilerin ihtiyaçlar m en iyi eklide kar layan hem de maliyeti dü üren bir yönetim tarz d r. Toplam kalite. Bu bak mdan kalite sisteminin ve yönetiminin. i letmenin performans m yükseltmeye imkân veren sistemleri kurmak ve geli tirmek B.

kilidinin. Buna göre yüksek kaliteli bir mala en az para ödemelidir. bin ton) geçirdikten ya da belirli bir say da (örne in üç bin defa) çevrildikten sora de i meye gerek olmal d r. mü terinin bu dü üncesin! Çok iyi kavram olmal d r. alaca ürünü hem kalite düzeyi hem fiyat yla be enmelidir. Ürünün kalite düzeyinin süreklili ine de inanmal d r. ÜRÜN KAL*TES* VE GÜVEN*RL*=*N*N GEL*5T*R*LMES* Ürün-sistem ili kisinde ürünün kalitesinin yan s ra al c n n kalitenin süreklili ine güven duymas önemlidir. hem ba ka üretici firmalar n fiyat yla rekabet edebilmeli. Toplam kalite özellikleri ta yan bir ütünün kullanma k lavuzunda yaz l oldu u gibi örne in. Ba ka bir söyleyi le al c . Bunun gibi otomobil yedek parças n n. hem de kalitesinde süreklili i korumal ve geli tirmelidir. ürününün kalitesindeki güvenirli i korumal ve hatta geli tirmelidir. Bu bak mdan sistem. Örne in bir çama r makinesinin yünlü bir kuma y kama i levin! Belirlenen sürede y kay p kurulamas beklenir. 63 .Buna göre sat n al nan bir ürünün i levlerin!. kitapç nda aç klanm olan artlar alt nda ve belirlenmi süre içinde yerine getirmesi gerekir. 20 saniyede s narak kullan ma haz r olmal d r. Mü teri. Bu bak mdan hem ürününün kalitesin! Korumal . Bir ürünün güvenirli i öyle tan mlanabilir. güvendi i marka bir ürünü tereddüt etmeden sat n al r. Bir musluk lasti in! belirli miktar suyu (örne in. boyas n n güvenirli i de ayn artlara tabidir.B. Üretici firma. Bir ürünün belirlenmi i levlerin! belirlenmi çal ma ko ullar alt nda belirlenmi süre boyunca yerine getirmesidir.

Ürünün i levini tam yapmal d r. Ürünün i levini belirlenen artlarda yapmal d r. 64 . B. Ürünün i levin! Belirlenen süre içinde yapmal d r.Yukar daki tan m öyle maddele tirebiliriz: A. C.

Bu toplant ya sat n alma. 7SO standartlar aras nda aç klanmaktad r. Güvenlik sorunu (tehlike) yaratmamal d r. ÜRÜN VE PROSES (SÜREÇ) KAL*TE PLANLAMAS* (SÜ REÇ KAL* PLANLAMAS* Üçüncü ünitede süreç kavram k saca aç klanm t . Tak m çal malar çok yönlüdür. Bu gibi durumlarda üretimle s n rl kalite plan denebilecek kontrol plan uygulanabilir. mkü ndü aç 65 . Bunlar n içinde tedarikçi tasar m di er etkinliklerin her birinin içinde ayr yer al r. Kalite plan n n amac . C. iç tedarikç iç Buna göre sa lay c firma her çal ma grubunda ortak elemand r. Bu çal malara sa lay c (tedarikçi). Sat n alma. Söz konu u çaban n bir sonuç verebilmesi için Sö sonuç iç de kalite çemberlerinin olu turulmas ve konunun uzmanlar n n bir araya gelmesi gerekir. kalite ve üretim elemanlar kat l r. üretim yö nlü (tedarikç mühendisleri. sü B. ürün gerekleriyle kalite sistemi aras ndaki ba sa lamakt r. Bu bölümde ürün ve süreç kalite planlamas Üçüncü süreç aç bö süreç üzerinde durulacakt r. ürün ve da t c firmalar n n temcileri tak m çal mas içinde her biri kendi yönünde ürün kalite planlamas na yö katk lar sa lan r.Bir ürünün sistem bak m ndan güvenilirli(i ise a a( daki artlarla ilgilidir: gü venilirli( ilgilidir: A. Kalite plan . Kalite plan . tasar m. Kalite plan n n yetkililerce gö KONTROL BELGES7 gözden geçirilip onaylanm olmas gerekir. kalite. üretim gibi. al c n n uygun görmesi durumunda bir bölümü için de geç gö bö haz rlanabilir. Gü C. al c n n istek ve beklentilerini kalite tasar m ndan pazarlamaya kadar her asamaya yans tabilmektir. Performans m uzun süre korumal d r. Kalite plan n n kesinlikle al c n n BELGES7 geç onay ndan geçmesin! Gerektiren sözle meli durumlar ola and r. Bak m ve onar m kolay olmal d r. Kalite plan n n haz rlanmas n n esas . Kalite planlamas yapmak amac yla bir araya getirilen ki ilerin olu turdu u gruplar n tak m çal malar yapmalar gerekir. Özel amaçl ve kapsaml kalite planlar n n haz rlanmas da amaç mümkündür. Buna göre al c alaca mallar geç sö gö önceden geçirmek isteyebilir.

Buna kalite yönetim plan da denilebilir. B.Kalite plan . 66 . D. ayg t ve belgelerin kullan laca . Belgelenmi i lemler. genelde a a daki bilgileri içerir: A. Neyin ve kimin taraf ndan yap laca C. Ço u kez i lemlerin belgelenmesi gerekir. bir ürüne. Sözle me. Proje. Ürünün nas l kontrol edilece i ve kayd n n tutulaca . Hangi malzeme. E. proje veya sözle meye ili kin etkinliklerin s ras n . 3lem. ba lang ç ve bitim tarihleri belirlenmi bir amaca varmaya yönelik süre. kaynaklar ve kalite uygulamalar m gösteren belgedir. 3lem yapra* . maliyet ve kaynak s n rlamalar olan yönetilen ve e güdümlü etkinliklerden olu an bir süreç. tedarikçi ve mü teri aras nda anla maya var lm herhangi bir ekilde kar l kl iletilmi artlard r. Etkinli in amac ve kapsam . i lem yapraklar olarak belirtilir. bir etkinli in nas l yap laca m belirlemektir. Nerede ve nas l yap laca .

Kalite planlamas n yapmas gerekir. istenilen kaliteyi gerçekle tirmek için gerekli bütün kontrolleri. mü terinin ham ve yar mamul maddelerim temin eder. C. Bu el kitab nda kalite sisteminin bütün özellikleri ve firman n kaliteyi nas l güvence alt nda tuttu u anlat lmal d r. tesis. Uygun ürün tasar m ve temini için çal r. üretim prosesi. Ürününün belirlenen artlar ta mas için kalite sistemi kurmal ve bu sisteme süreklilik sa lamal d r. Böylece tedarikçi bir kalite güvencesi olu turarak mü terinin ihtiyaçlar m kar lar.D. Ürünlerinin kalite düzeyini göstermek üzere bir el kitab haz rlamal d r. servis. . F. 67 . kontrol artlar n n neler oldu unu belirlemelidir. E. Kalite kay tlar m tutmal ve saklamal d r. Tedarikçi. Ürün tasar m yapt ve temin etti i için Tedarikçi firman n kalite güvencesinin olmas gerekir. kaynaklar ve nitelikleri belirlemeli ve buna göre ürün tedarik etmelidir. Üretimin her a amas nda tasar m kalitesi ile elde edilen sonuçlar do rulamal d r. Tasar m. B. D. kalite güvencesin! Olu turabilmek için a a( daki faaliyetleri yapmal d r: A. Yeniliklere zaman nda uyum sa lamal d r. TEDAR*KÇ* KAL*TE GÜVENCES* Tedarikçi. prosesleri.

Do rulama üç a amada gerçekle tirilebilir 68 . Tedarik edilen malzemenin bu niteliklerde olup olmad n n belirlenmesi için do rulanmas gerekir. kalite unsurlar m yerine getirmeleri önemlidir. bütün kaliteyi etkileyecektir. bu tedarik edilmi parçalar n kalitelerinin toplam na e it olacakt r. Bu iste imiz. Ancak tedarik edilen bu ürünlerden en kalitesizi.Bu üreticinin üretece i otomobilin kalite özellikleri. Tedarik edilen malzemenin kullan ma uygunlu u. performans . yapt i in bizim iste imize uygun oldu unu do rulamam z ister. bizim tasar m m zd r. güvenirli i ve emniyeti. Yani üretimi planlay c lar n istedikleri kalitede mal n üretilmesinin denetimi anlam na gelir. Hizmet sektöründe de durum ayn d r. t ra tan sonra yapt m do rulamak için aynada kendimizi görmemizi sa lar. Bu sebepten tedarikçilerin kalite sistemine sahip olmalar . Böylece kuaför ya da berber. tasarlanan kalitesi ile süreç sonunda elde edilen kalitesinin uygunlu unun bulunmas na do rulama denir. Berber/kuaför. Berbere/kuaföre gitti imizde saç m z n belli bir ekilde kesilmesin! Ve taranmas n isteriz. tedarikçinin kalite sisteminin iyi çal mas na ba l d r. Bir ürünün.

Do rulama. C. Ürünün ya da hizmetin do rulanmas ve mü terinin eline geçmesi önlenmelidir. sat c n n ya da tedarikçinin satt mal n bro üründe ya da kalite belgesinde yaz l olan özellikleri kan tlanmas d r. Üretim ya da hizmetin yap l s ras nda: Al nan maddelerin süreç s ras nda planlanan özellikleri gerçekle tirmelidir. Teslim al nan maddelerin artnamede belirlenen özellikleri ta y p ta mad kontrol edilmelidir. Üretim ya da hizmetin tamamlanmas sonras nda: Ortaya ç kan ürünün tasarlanan kalitede ya da mü terinin istedi i özelliklerde olup olmad n n do rulanmal d r. tasar m kalitesin.A. B. Yan istenen özelliklere uygun olmal d r. 69 . Üretimin her a amas nda tasarlanan kalite ile elde edilen kalitenin ayn olup olmad n n kontrol edilmesi (do rulanmas ) gerekir. gerçekle tirecek nitelikte olmal d r. Üretim ya da hizmete ba lamadan önce: Sal n al nan ham madde ya da yar mamul maddeler.

%6 alç .E. F r n s cakl : 1500 C/derece Tu lan n f r nda kalma süresi: 6 saat 7mal edilmek istenen tu lan n tasar m kalitesine uygun olabilmesi için süreç kalitesinin sa lanmas gerekir. 7n aat tu las imal etmek istiyoruz. ÜRÜN VE SÜREÇ KAL*TE DE=ERLEND*RMES* VE DENET*M* A a daki tasar m kalite plan örne ini inceleyelim. Buna göre imal edilecek tu lalar n özelli i böyle olacakt r. 70 . Tu lalar uygun ekilde istif edilmelidir. Ortam n nemsiz olmas gerekir So utmaya b rakma i lemi 8 saattir. Malzemenin kar t r lmas : Malzeme dakikada 10 m h zla akacak k vamda su ile kar t r l r. 7mal etmek istedi imiz tu la ile a a daki tasar m kalitesi belirlenmi olsun: Rengi: Turuncu Ebad : 4 x 7 x 13 cm A rl (pi mi ) : 340 gr Dayan kl l : 30 kg yük a rl na dayanabilsin. Tu lan n tasar m kalitesine uygun olmas için süreçten kalite denetiminden sonra a a daki i lemlerin yap lmas gerekir: F r ndan ç kan kal plar so utmaya b rak l r. 24 saat sonra bir defa sulanmal d r. Bu nitelikte tu la yap labilmesi için malzemenin a a daki ekilde haz rlanmas ve kullan lmas gerekir: Malzeme : %96 killi toprak.

Böylece süreç ve ürün olarak yap lan imalat kontrol edilir. f r n s cakl n n. Esasen. Ayr ca tasar mdaki özelliklerin ve kalitenin olu mas için s cakl k. Ürün de erlendirmesi. Rengin uygun olup olmad da incelenir. so utma. Ayr ca ebatlar da cetvelle ölçülür. 71 . süreç a amas ndaki de erlendirme sonuçlar na uygun olarak ürünün paketlenebilecek ekilde elde edilip edilmedi i kontrol edilerek yap l r. daha önce de aç kland gibi süreçle ilgili artlar tam ve do ru olarak haz rland takdirde esasen ürünler tasar m kalitesine uygun olarak hatas z olarak elde edilir. tu la kal plar n n f r nda kalma süresinin kontrol edilmesi gerekir. A rl ise tart l r.Süreç kalite de erlendirmesi: Girdilerin i lenerek ç kt haline gelmesi s ras nda yani ürünün tam imalat s ras nda yap lan de erlendirme ve denetimdir. Ba ka bir söyleyi le bu ürünlerin mü teriye ula t r lmas bak m ndan bir sak nca olup olmad n n incelenmesidir. Yukar da örne ini verdi imiz tu lalar n (ürünlerin) de erlendirmesin! Yaparken 30 kg yük a rl n n alt na konur ve tasar m kalitesine uygun olup olmad kontrol edilir. kar mlar n uygunlu u gibi artlar n olu sup olu mad izlenmelidir. Süreç kalitesinin kontrolü s ras nda haz rlanan çamurun k vam n n. Ürün de erlendirmesi: Süreçten sonra ç kt olarak önümüze gelen ürünün istenen nitelikleri ta y p ta mad bak m ndan de erlendirilmesidir. Süreç s ras ndaki denetimde tasar m kalitesinde ön görülen niteliklerin süreç s ras nda gerçekle ip gerçekle medi i kontrol edilmelidir.

10. ürünün kalitesine uygun olarak yap lmal d r. Mü teri ile temasta olan kimseler. Ambalaj. 2. montaj ve kontrol gibi hizmetler de toplam kalite içinde yer al r. Özel kalite incelemeleri ba l alt nda firma a a daki i lemleri de yapmal d r: 1. Faturalar do ru olarak zaman nda ula t r lmal d r. 5. Depolar. 7. Reklâmlar . Garanti belgesi doldurulmal d r. konu ma. sa lam ve ürüne uygun ekilde dizayn edilmi olmal d r. Kullan m sonras nda bak m. saklama ve koruma artlar na uygun olmal d r. yedek parça.F. al c ya gönderilmesi. Montaj yap lacak makinelerin montaj . görgü ve be eri ili kiler bak m ndan yeterli düzeyde olmal d r. 8. 3. onar m gibi i ler zaman nda ve düzenli yap lmal d r. davran . Sipari . Mü terinin sorular na do ru ve tam cevap verilmelidir. 6. 72 . al c ya zaman nda ula t r lmal d r. ÖZEL KAL*TE *NCELEMELER* Süreç ve üretim kalitelerinin incelemelerinden ba ka ürünün depolanmas . 4. ilk çal t rma ve çal ma kontrolü üretici firma taraf ndan yap lmal d r. 9.

Bir anlamda sat lm . B*LG*. Geri besleme: Kaliteyi yükseltmek için pazar ara t rmas . 73 . Geri besleme. rakip ürünleri inceleme gibi yollarla yap l r. Buna göre ürünler hakk nda kullan c lar n görü leri al n r. Ürünün kalite düzeyindeki yetersizli i giderilir. GER* BESLEME Kalite: Bir ürünün belirlenmi özelliklere ne derecede sahip oldu udur. kullan ma uygunluk. mü teri içi ekonomiklik ve kullan l l k gibi tan mlar yap lm t r. Bilgi: Sat n al nacak bir mal n kalitesi ile ilgili olarak tasar m. ç kt ve sat sonras hizmetler ba ta olmak üzere ürünü her yönüyle tan mad r.G. Buna göre mü terinin sat n alaca bir ürünün niteliklerinin gösteren bir bro ürün mü teriye verilmi olmas da mü teri yönünden temin edilen önemli bir bilgidir. ürün kalitesine ili kin verilmi kararlar n izlenmesine olanak sa lar. KAL*TE. mü teri beklentilerin! Uygun maliyetle kar lama. süreç. elden ç km olan mal üzerinde çal l r. geri besleme. Bunun d nda kalite için daha önce.

onar labilme.H. B. kullan ma haz r) olmal d r. 74 . kusur ve özür) olmal d r. C. Güvenilebilirli i (emniyet. Bu ana kriterlerin ölçülmesi amac yla donan mlar belirlenmeli ve i letilmelidir. ürünün tasar mdan mü terinin eline geçinceye kadar her safhadaki kontrol ve denetimi ile ilgilidir. Güvenirli i (yetmezlik. D. Performans (i levini yerine getirme derecesi) yüksek olmal d r. Kalitenin ölçümü s ras nda kalitenin dört ana kriteri unlard r: A. Kullan ma uygun olmal d r. KAL*TE ÖLÇÜM DONANIMI Kalite ölçümü.

Bunun için hizmet içi e itimi. Kalitenin ne oldu u. kitap ve bro ürler. ar zalar m gideren. aç k oturum. i çiler ve yard mc elemanlar yani insan unsuru toplam kalitede çok önemlidir. Bu çal malarda kalite ve toplam kalite konu unda gerekli bilgiler verilir. onlara ilk hareketi veren insand r. konferans. toplam kalitenin ne oldu u. Bir üretim firmas nda çal anlar n kaliteyi yakalama ve devam ettirme yönünden e itimlerine ve i güçlerini geli tirmeye önem verilmelidir. bunlar n nas l olu tu u ve yakalanan toplam kalite düzeyinin nas l korunmas gerekti i aç klan r. Çünkü makineleri çal t ran. yeti tirici ve tamamlay c kurslar.I-KAL*TE E=*T*M* VE *5 GÜCÜ GEL*5T*RME Daha önce de belirtildi i gibi yöneticiler. 75 . panel gibi etkinlikler çal anlar n kalite e itimi ve i gücünü geli tirmeleri yönünden etkilidir. kontrol eden. onlar n süresin! Düzenleyen.

J. alan n özelliklerine göre belirlenmelidir. ALAN KAL*TE DE=ERLEND*RMES* VE DENET*M* Baz irketlerin veya firmalar n birden fazla üretti i mal veya hizmetler vard r. Bu gibi is yerlerinde her alan n ya da her birimin kalite de erlendirmesi ve denetimi ayr yap lmal d r. Örne in otomobilin güvenlik aç s ndan en önemli parças olan fren sisteminin üretildi i bölümde yap lacak denetim ve de erlendirme. ayn fabrika bünyesinde hem iplik hem de dokuma tezgâhlar olabilir. Örne in. Kalite de erlendirmeleri ve denetimlerinin nitelikleri. 76 . koltuklar n üretildi i bölümde yap lacak de erlendirmeden farkl olacakt r.

Bir sistemin olu mas için önce insan olmas gerekir. makine. Bu bak mdan toplam kalite yönetimi sisteminde mü terinin de yeri büyüktür. Kullan r ve tüketir. insan unsuru. 77 . Çünkü sistemin amac mü teriye yöneliktir ve onun istek ve ihtiyaçlar m kar lamak sistemin birinci yöreyidir. Sistem içinde insan unsuru ise mü teri ve üretimde çal anlar olarak iki uruba ayr labilir. sistemin bütün maddî kaynaklar m temin eder. Sistemin olu turulmas nda mü teri çok önemlidir.TOPLAM KAL TE YÖNET M N N UNSURLARI 7 letme sistemi: biri insan di eri de bina. araç ve her türlü malzeme olmak üzere iki önemli unsurdan olu ur.

A a daki emay inceleyelim: 78 .

mü terinin ilgi ve ihtiyac n dikkate almak zorundad r. Mü teri. binalar . al nan mal n tüketilmesi veya bitirilmesi anlam na gelmez. makineleri. Mü teri. Mü teriye. bir ürünü sat n alma ihtiyac duymas halinde onu arar ve bulur. bu mal almaya kar ihtiyaç duyurmal d r. TÜKET*C* (MÜ5TER*):8emada da görüldü ü gibi sistem bütün sermayesi. Buradaki tüketim fabrika stoklar ndaki tüketimle ilgilidir. Bu bak mdan bir i letmenin her kademesinde çal an herkes. üretilen mala ihtiyaç duymal d r B. depolar . Fakat gerçekte ihtiyac olup olmad nda bir karar n n bulunmamas halinde üretici firmalar çe itli tan t m ve reklâmlarla o mal sat n almay bir ihtiyaç gibi ortay a koyarlar. Hiç kimse kendi istedi i mal mü teriye satamaz. 79 . Ürün mü teri ili kisinde tüketim.A. Ancak mü terinin istedi i mal üretebiliriz. Buna göre tüketici ürünleri sat n alarak üreticinin stoklar m tüketen/eriten kimsedir. bir mal veya hizmeti kar l m ödeyerek sat n alan kimsedir. her kademede çal anlar ile mü teriye yönelik olarak düzenlenir. Üretici mü teri ili kisinde yani bir mal n mü teri taraf n dan dan sat n al nmas nda iki türlü ortam kurulabilir: Mü teri.

Onar labilir midir? D. Kullan m kolay m d r? H. Servis hizmetleri var m d r? E. sat n alaca malla ilgili olarak a a daki özelliklere ili kin sorular n cevaplar m ara t r r: A. Fiyat kaç lirad r? F. Yedek parçalar ve bunar n fiyatlar nas ld r? Ç. Kullanmay ö retme hizmetleri var m d r? I. Kullanma k lavuzu var m d r? 80 . Dayan kl l ne kadard r? G. TÜKET*C* (MÜ5TER*) BEKLENT*S* Bir ürünü sat n almaya karar vermi olan kimsenin üretici firmadan baz beklentileri vard r. Güvencesi ve güvence süresi ne kadard r? C.B. Kullan labilir midir? B. Tüketici.

Çünkü ürünlerin toplam kalitesini belirlemede bu beklentilere yer verilmelidir.C. 81 . Üretici firmalar önceden yapt klar pazar ara t rmas nda ürünleriyle ilgili olarak mü terinin beklentilerim belirlemelidirler. bir sorunla kar la p kar la mad m bir mektupla da olsa sormak yararl olur. Örne in. Bunun yan nda mü terilerle yaln z sat s ras nda de il sat sonras nda da ili kinin devam etmesine özen gösterilmelidir. Ürünün kullan m ömrü s ras nda de i en özelliklerim ve ihtiyac kar lama özelliklerindeki de i iklikleri izleme aç s ndan geri besleme çok önemlidir. Yeni ürünlerin pazarlanmas nda bu psikolojik ortamdan yararlan l r. Bu gibi ili kiler. Bu bak mdan ürünler mü terilerin beklentilerine uygun olmal d r. mal n sat lmas ndan bir süre sonra mü terinin ald üründen memnun olup olmad m. TÜKET*C* BEKLENT*LER*N*N KAR5*LANMAS* Mü teri beklentilerinin kar lanmas n n toplam kalite yönetimi içinde önemli bir yeri vard r. mü teri üzerinde olumlu etki b rak r. Çünkü insanlar beklentilerine uygun olan bir ürünü gördüklerinde hemen sat n al rlar.

depolama. 82 . tasar m kalitesinin belirlenmesi.D. Böyle bir i lemi yapmas halinde toplam kalite bozulur ve sonraki i lemler tamamen aksar. Bu bak mdan toplam kalite yönetime bütün çal anlar n kat lmas gerekir. Tik. orta ya da üst düzeyde çal an personelden hiçbiri kendiyle ilgili n yap lmas nda kaliteyi dü ürücü bir i lem yapamaz. planlama. Buna göre üretim yapmaya karar verme. ÇALI5ANLARIN KATILIMI Toplam kalitenin olu abilmesi için çal anlar n da kat l m n n sa lanmas gerekir. Önceki i lemlerde olu an üstün kalite nitelikleri de ortaya ç kmaz. üretim süreci. ambalajlama ve sevk i lemlerinde çal anlar n toplam kaliteyi sa lamaya kat lmalar gerekir.

tasar m kalitesine uygunlu unu izlenme Süreç sonras so utma. bekletme gibi i lemler reç Ürünlerin ambalajlanmas Ürünlerin depolanmas Ürünlerin mü teriye ula t r lmas mü Ürünleri kurma.Ü OLU5 *5LER* Bir ürünü olu turan i lemler a a da gösterilmi tir: gö 7nsan girdileri (çal anlar) ile ilgili isler (ç Fizik girdiler (makine.ÜRÜNÜ OLU5TURAN *5LER*NTAMAMI E. su.E. Bina vb. elektrik. çal t rma gibi hizmetler 83 . l ile ilgili isler isler Kontrol ve denetimle ilgili isler Sermayenin temini ile ilgili i ler Planlama ile ilgili i ler Tasar m kalitesiyle ilgili i ler Personelin yeti tirilmesi ve e itimi ile ilgili i ler Makinelerin bak m ve onar m ile ilgili i ler Üretimde kullan lacak maddelerin temini ile ilgili i ler Süreci sa layan tesislerin çal t r lmas Sürecin zaman n n ayarlanmas Süreci sa layacak makinelerin ayarlanmas Ürünlerin.

*5LER*N GEL*5T*R*LMES* VE *Y*LE5T*R*LMES* Bir irket ya da i yen y llarca ilk kuruldu u günkü ba ar s yla i lemeye devam etmez. süreç ve ç kt larla depolama. yem teknolojiler ortaya ç kt kça. 7 in kapasitesi artt kça. 84 .Ürünün al c ya sa lam ve çal r olarak teslim edilmesi Sat lan ürünlerin izlenmesi F. yeni bilgiler elde edildikçe bunlar tasar m. ambalajlama nakliye ve pazarlama i lerine yans t larak i ler geli tirilmeli ve iyile tirilmelidir.

85 .

86 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->