P. 1
scara robot dinamiğinin ysa ile modellenmesi

scara robot dinamiğinin ysa ile modellenmesi

|Views: 131|Likes:
Yayınlayan: Ayşe Söğüt

More info:

Published by: Ayşe Söğüt on Dec 02, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2011

pdf

text

original

makale

SCARA ROBOT D NAM N N YAPAY S N R A LARI KULLANARAK MODELLENMES
Aysun E R SÖ ÜT T RYAK , Recep KAZAN *

GR
nsan beynindeki çal ma sisteminin yapay olarak benzetimi

Üretim kapasitesi ve verimlili in art r lmas , belirli standartlarda ve hassasiyette ürün elde edilmesi, i gücü tasarrufu vb. gereksinimler nedeniyle birçok alanda de i ik robotlar kullan lmaktad r. Bu çal mada üç eklemli bir SCARA robotu ele al nm ve dinami i yapay sinir a lar (YSA) ile modellenmi tir. Robotun Lagrange-Euler dinamik denklemleri ç kar lm t r. Modellenecek olan SCARA robot kolu, kübik yörüngelerle ifade edilen iki dönme ve do rusal yörüngeye sahip bir öteleme hareketi yapmaktad r. Belirlenen zaman aral ndaki s n r artlar kullan larak kübik ve do rusal yörüngelerin katsay lar elde edilmi ve bu sayede konum, h z ve ivme denklemlerine ula lm t r. Verilen zaman aral klar ndaki konum, h z ve ivme de erleri YSA'na giri , tork de erleri ise ç k olarak verilmi tir. Böylece YSA'n n dokuz giri , üç ç k nöronu bulunmaktad r. Bu çal mada çok katmanl ileri beslemeli geri yay l m a ve transfer fonksiyonu olarak da logaritmik sigmoid fonksiyonu kullan lm t r. Geri yay l m a , e itim fonksiyonu olarak Levenberg-Marquardt optimizasyon yöntemine göre a rl k ve bias de erlerini güncellemi tir. Hedeflenen MSE (ortalama hatalar n karesi) de erine ula larak YSA'n n e itimi tamamlanm ve çevrim say s na göre MSE de erlerinin görülebildi i performans grafi i verilmi tir. Anahtar sözcükler: SCARA robot, Robot dinami i, Yapay sinir a lar . Robot manipulators are used in various fields to enhance the production capacity and effiency to produce products in particular standards and to law disposal the manpower for different requirements. In this study three jointed SCARA robot is considered and modeled by using artificial neural network (ANN). Lagrange-Euler dynamic equations of robot are obtained. The modeled SCARA robot manipulator has two rotary and one linear motion. The rotary motion is defined by cubic trajectory and the linear motion has linear trajectory. The cubic and linear trajectory coefficients are acquired by using the boundary conditions in a particular time period and thus position, velocity and acceleration equations are also carried out. Position, velocity and acceleration values are introduced to ANN as input and torque values are obtained as output in a particular time period. In this manner ANN has nine input and three output neurons. In this study, a multi-layer feed forward backpropagation network and logarithmic sigmoid function as a transfer function are used. Backpropagation network updates weight and bias values by considering train function as Levenberg-Marquardt optimization method. By attaining the proposed MSE values, ANN's train is completed and performance graphic is obtained. This graphics show MSE values connected with epochs. Keywords: Scara, robot, Robot dynamics, Artificial neural network.

çal malar n n sonucu ortaya ç kan yapay sinir a lar (YSA), klasik tekniklerle çözümü zor, karma k ve do rusal olmayan problemlerin çözümünde etkin bir yoldur. YSA'n n pratik kullan m genellikle, çok farkl yap da ve formlarda bulunabilen verileri h zl bir ekilde tan mlama ve alg lama üzerinedir [1]. YSA'lar n do rusal olmayan haritalama veya fonksiyon yak nsama özelli i, robot dinamik çözümleri için oldukça uygundur. SCARA robotunun da içinde bulundu u farkl robot tipleri üzerinde YSA'lar çok kez uygulanm t r. SCARA tipi robotlar insan kolunu model alan, özellikle kesme, yükleme, montaj ve üretim hatlar gibi süreklili i gerektiren ortamlarda kullan lan küçük endüstriyel robotlard r. SCARA sözcü ü dilimize 'Seçici Serbest Esnemeli Robot Kolu' (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) olarak çevrilmektedir [2]. 1970'den sonra Japon Endüstriyel Konsorsiyumu ve bir grup ara t rmac taraf ndan Japonya'da Yamanashi Üniversitesi'nde geli tirilmi olup, montaj hatlar nda al p-yerle tirme, kaynak, boya gibi i lemleri yapmas amaçlanm t r. Oldukça yüksek h za ve en iyi tekrarlama kabiliyetine sahip olan SCARA robot hem dönel hem de silindirik koordinatlara kar l k gelen yatay düzlemde çal r, buna kar n dü ey düzlemde kat d r, esnemez. YSA'n n robotlarda kullan m ile ilgili farkl içerikte çal malar gözlenmi tir. Guez ve Ahmad [3] robotlarda kinematik ve ters kinemati in hesaplanmas için bir sinir a kullanm t r. Miyamoto ve ark. [4] bir endüstriyel robotun yörünge kontrolü için ters dinamik modelini olu turma ve geri besleme döngüsünde, Kawato ve ark. [5] da dinamik kontrol için bir kontrolör olarak yapay sinir a lar n kullanm t r. Chan yapay sinir a lar n belirsizlik ve nonlineerlik için bir dengeleyici ve tan lama için bir araç olarak kullanm t r. Omedei ve ark. [6] endüstriyel robotlar n tan lanmas n içeren farkl algoritmalar üzerinde çal p, SCARA IBM 7535 robotta denemi tir. Köker ve ark.
Mühendis ve Makina - Cilt: 46 Say : 550

*

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisli i Bölümü

38

robot kolun dinamik davran lar n tan mlayan lineer olmayan diferansiyel denklem tak mlar n n elde edilmesi ve çözülmesi gerekmektedir. iyi planlanm bir yap ya sahip ve ç kar lmas N-E yakla m ndakinden daha basit ve sistematik olan L-E yakla m ile elde edilmi denklemler kullan lacakt r. Düz dinamik problem. [8] SCARA robotu matematiksel olarak modellemi . Bu konudaki di er uygulamalar ise. eklem h z ve ivmelerini bulma problemidir. robot kolunun istenen bir konum ve yönlenmeye gelmesi için (genelle tirilmi koordinatlar. Bunlar Lagrange-Euler (L-E). Robot kolunun dinamik analizi. simülasyon yapm ve deneysel olarak do rulam t r. Böyle bir analiz için. Kosko [10] hiyerar ik YSA'lar ile ters Jacobian kontrolü. Bu yakla m sistemin içerdi i toplam i ve enerji ile ifade edilir. Çal man n 2. L = Lagrange fonksiyonu K = Robot kolunun toplam kinetik enerjisi K 1 3 m i v i2 2i1 1 3 Ii 2i1 2 i (3) P = Robot kolunun toplam potansiyel enerjisi P mi g d i (Döner eklemlerde al n r.m akale [7] üç eklemli bir robot için ters kinematik çözüme dayanan yapay sinir a tasarlam t r. k sm nda üç eklemli SCARA tipi robot dinami i ve 3. Bu yöntemlerden en çok kullan lanlar L-E ve N-E yakla mlar d r. eklemlere tahrik elemanlar taraf ndan uygulanan moment veya kuvvet büyüklükleri ile robot kolunun zamana göre konumu.Cilt: 46 Say : 550 39 . robot kolun dinamik davran lar n belirleyen hareket denklemlerinden olu ur. [13]. 5. [12]. a n e itim performans ve test sonuçlar verilmi tir. Tsutsumi ve Matsumoto [16] robot pozisyon kontrolü üzerine çal m lard r. Karakaso lu ve Sundareshan [14] çok dereceli robot elin kontrolü ve tasar m . Burada. k sm nda YSA genel hatlar yla tan t lm t r. n (1) (2) denklemleri ile ifade edilir. Lagrange-Euler e itli inin genel ifadesi: ÜÇ EKLEML SCARA T P ROBOT D NAM Dinamik Model Bir robot kolun dinamik modeli. Ters dinamik problem ise. k s mda ise simülasyon sonuçlar yorumlanm t r. Dinamik problem düz dinamik (forward dynamics) ve ters dinamik (inverse dynamics) olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Bu çal mada ise üç eklemli bir SCARA robotu ele al nm ve robot dinami i YSA'n n kullan m ile modellenmi tir. Newton-Euler (N-E). Robot kolunun dinamik denklemlerini elde etmek için bilinen birçok metot vard r. Rabelo ve Avula [11]. Genelle tirilmi D'Alambert (G-D) prensibi gibi yakla mlard r. herhangi bir t an nda istenen kuvvet ve momentler verildi inde robot kolunun d dt L=K-P L q - L = q i i = 1. k s mda tasarlanan YSA mimarisi. Bu denklemlerin bilgisayar yard m ile çözümü robot ve robot kontrol tasar m aç s ndan büyük kolayl k sa lar. . Wilhelmsen ve Cotter [9]. Bu çal mada robot kolun dinamik modelinin ç kar lmas nda. .. üç farkl sinir a yap s kullan larak lineer olmayan robot kontrolü. Smagt ve Krose [15] sensör bilgilerinin ters dinami e direk geçi inin sa lanmas nda.) (4) qi = Robot kolunun genelle tirilmi koordinatlar i ve kayar eklemlerde di olarak Mühendis ve Makina . Recursive Lagrange (R-L). h z ve ivmesi aras ndaki ili kilerin incelenmesi demektir. Liu ve ark.2. 4. bunlar n birinci (h z) ve ikinci (ivme) türevleri verildi inde) gerekli olan kuvvet ve momentlerin hesaplanmas d r [17]. Fukuda ve ark. Da ve ark. alaca konum ve yönlenme için gerekli olan genelle tirilmi koordinatlar .

7 ve 8 nolu denklemlerdeki gibi elde edilmi tir. C ( )n×1 boyutlu 3 m3 3 m3 g merkezkaç ve Coriolis vektörü. ekil 2'de konum. 11'de verilen do rusal yörünge ile ifade edilmi tir. 1 = (-2 /375)t3 + ( /25)t2 = (. 1 Elde edilen bu veriler Lagrange-Euler dinamik m 3 a1 a 2 C 2 2m 3 ) m2 3 1 2 m3 a 2 2 m2 3 m3 2 (6) 2 2 denklemlerinde yerine yaz ld nda ise tork de erleri elde edilmi tir.Cilt: 46 Say : 550 . ) G ( ) FV ( ) FC (5) 2 (7) (8) eklinde yaz labilir. ekil 3'de tork grafikleri verilmi tir. h z ve ivme de erleri belirlenmi tir. M ( ) manipülatörün n×n boyutlu eylemsizlik matrisi. a1 a 2 S2 (m 2 40 Mühendis ve Makina . m2 m3 a1 a 2 C2 3 m2 3 m3 a 2 2 m2 3 m2 m3 a 2 2 3 m3 a1 a 2 S2 2 1 1 M( ) C( . Bu çal mada kullan lan SCARA robot ekil 1'de gösterilmi ve robotun Lagrange-Euler dinamik denklemleri 6.makale = Sisteme uygulanan genelle tirilmi moment veya 2 i kuvvet Dinamik denklemler matris formunda. m2=2kg C2=cos( 2) a2=1m S2=sin( 2) Scara Robotun Eklem Yörüngelerinin Belirlenmesi Modellenen SCARA robot kolu iki dönme ve bir öteleme hareketi yapmaktad r. FC n×1 Coulomb terimleri vektörü ve nx1 boyutlu (i = 1.8m/s2 ile eklemlere uygulanacak tork de erleri saptanabilir.8t 1 m1 3 m2 m2 3 2 m 3 a1 (m 2 2m 3 ) Zaman aral 0'dan 5 saniyeye kadar al nm ve 0. G ( ) n×1 boyutlu yerçekimi kuvveti vektörü. Bu yüzden dönme hareketleri denk. 9 ve 10'da verilen kübik yörüngeler ile öteleme hareketi ise denk. Denklemlerde kullan lan uzuv kütle de erleri ve boyutlar : m1=2kg m3=1 kg a1=2m l3=1m g=9. h z ve ivme grafikleri. Burada. Üç Eklemli SCARA Robot 2 d3 = 0./375)t3 + ( /50)t2 (9) (10) (11) ekil 1. .01 a1 a 2 C 2 m2 3 m3 a 2 2 art mlarla konum. n) eklemlerine uygulanan genelle tirilmi kuvvet veya moment vektörü [18-20].2. Fv ( ) n×1 boyutlu viskoz sürtünme vektörü.

savunma ve telekomünikasyon gibi birçok mühendislik alan nda ba ar l sonuçlar veren YSA. fonksiyonunun üretti i dünyaya aktarma ünitesi ç k i areti di er nöronlara veya d i levini yapar [1]. Toplama fonksiyonu. YSA ile robot modellemeye ait diyagram ekil 5'de görülmektedir.5 5 Gizli Katman Ç k Katman : Nöronlar : Ba lant lar : A rl klar ekil 4. paralel çal abilmesi ve ö renebilmesi ile insan beyninin çal mas na benzeyen özellikleri ta r [21].5 1 1.5 2 2. eklem için Tork degerleri 1 0 -1 -2 -8 3. Son derece karma k bir içyap ya sahip olan YSA çevre artlar na göre davran lar n ekillendirebilir. ekil 4'de yapay sinir a n n yap s görülmektedir. E ik fonksiyonu ise toplama fonksiyonu taraf ndan belirlenen net girdiyi alarak nöronun ç k Nöronun ç k n belirleyen fonksiyondur.5 1 1.5 4 4. otomotiv.5 1 1. Eklemlerin Tork Grafikleri ve bu a rl k bir nöronun di eri üzerindeki etkisini YAPAY S N R A LARI YSA paralel da t lm bir bilgi i leme sistemi olmak üzere tek yönlü i aret kanallar (ba lant lar) ile birbirine ba lanan nöronlardan (i lem eleman ) olu ur. e itimi esnas nda giri ler ve istenen ç k lar n sisteme verilmesi ile kendisini farkl cevaplar verebilecek ekilde ayarlayabilir.5 2 2. Son y llarda elektronik.5 2 2. eklem için Tork degerleri 10 0 -10 -20 2. 41 ÇIKI LAR . G R LER ekil 2. Her bir nöron yerel bir belle e sahiptir ve burada uyarlanan katsay lar n önceki hesaplamalar ile belirlenen de erleri saklan r. Her ba lant n n da bir a rl vard r ekil 3. robotik.Cilt: 46 Say : 550 gösterir. Eklemlerin Konum.5 3 3.m akale fiziksel metalurji.5 Zaman 3 3. H z ve vme Grafikleri Giri Katman [N.5 4 4.5 5 0 0. bir nörona gelen net girdiyi hesaplayan bir fonksiyondur. YSA Modeli Her nöronun birçok giri i areti olmas na kar n tek bir ç k i areti vard r ve bu di er nöronlara giri olu turmak üzere birçok yola da l r.m] 1.5 [s] 5 0 0. eklem için Tork degerleri -9 -10 -11 0 0. Net girdi gelen bilgilerin ilgili ba lant lar n a rl klar ile çarp l p toplanmas sonucunda belirlenir. üretim. malzeme bilimi ve Mühendis ve Makina .5 3 3.5 4 4.

kullan lan Log-sigmoid transfer fonksiyonunun s n rlar aras nda olmal d r. h z ve ivme de erleri. normalize edilen giri ç k verilerinin 400 adedi a n e itiminde.5 Neural Network Toolbox' kullan lm t r. Log-Sigmoid Transfer Fonksiyonu YSA'n n giri katman ndaki giri nöronlar n n say s n sistemin (problemin) giri lerinin say s . ç k katman ndaki ç k nöronlar n n say s n da sistemin ç k lar n n say s belirlemektedir. veri 0.makale Sistemin yap lan matematiksel i lemler sonucu elde edilen toplam 500 adet giri -ç k vektörü bulunmaktad r.9 aras nda olmak üzere normalize edilmi tir.9 0.1 (10) YSA LE MODELLEME Bu çal mada ileri beslemeli geri yay l m a ve ö renme stratejisi olarak da e iticili ö renme kullan lm t r. veri Min. Sistemin giri ve ç k lar n n say sal de erlerinden olu an veri seti 0. Buna göre olu turulan YSA'n n giri nöron say s 9 iken ç k nöron say s 3 olmaktad r. Çünkü giri -ç k de erleri. Verilen giri lere kar l k YSA'n n buldu u ç k lar ile hedef (istenen) ç k kar la t r l r. MSE a a daki gibi formülize edilir: ekil 6.Cilt: 46 Say : 550 42 . Gizli katmanda ise 16 adet nöron kullan lm t r. Log-sigmoid fonksiyonu ekil 6'da gösterilmi tir. veri Ger. Normalize ederken a a daki formül dikkate al nm t r: ekil 5. Yapay sinir a n n e itimi için performans ölçütü olarak hatalar n kareleri ortalamas n kullanan LevenbergMarquardt algoritmas çok uygundur [23]. Temelde bu algoritma maksimum kom uluk fikri üzerine kurulan en küçük kareler tahmin metodudur. Robot Modelleme çin bir YSA Çözümü (u(k): giri . veri 0. Sistemin giri leri her bir eklem hareketi için elde edilen konum. MSE 1 Q e( k ) 2 Qk 1 1 Q ( t (k ) y(k )) 2 Qk 1 (13) e(k): Hedef ve YSA ç k lar aras ndaki hata t(k): Hedef ç k y(k): YSA ç k YSA modeli olu turmak için. veri Min. Olu turulan geri yay l m a (backpropagation network) e itim fonksiyonunun a rl k ve bias de erlerini güncelle tirmek için Levenberg-Marquardt optimizasyonu kullan lm t r. LevenbergMarquardt metodu Gauss-Newton tekni inin ve Steepestdescent metodunun en iyi özelliklerini birle tirir ve bu algoritmalar n s n rlamalar n n ço undan kaç n r [22]. Genellikle h zl bir yak nsama yapar.1 Maks. ç k lar ise Lagrange-Euler dinamik denklemleri sonucu bulunan tork de erleri olarak al nm t r. Levenberg-Marquardt metodu son y llarda kullan lan en popüler algoritmalardan birisidir. y(k): ç k ve e(k): hata ) Nor. Bu hatan n toplam n n ortalamas minimize edilmek istenir. Bu minimize edilmek istenen de er MSE (Mean Squared Error) olarak tan mlan r ve a performans n belirler. 100 adedi de Mühendis ve Makina . SCARA robotun YSA ile modellenmesi için MATLAB 6. Gizli katmanda ve ç k katman nda transfer fonksiyonu olarak Log-sigmoid al nm t r.1-0. Network ç k ve hedef ç k aras ndaki fark hata olarak hesaplan r.

5 2.8004 istenen tork degeri YSA'nin test ç ikis i 10 -4 10 -6 10 -8 Egitim esnasindaki MSE degeri Hedef -10 MSE 10 Degeri 0 50 100 150 316 Çevrim 200 250 300 -9. Ekleme Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Aras ndaki Hata Grafi i Mühendis ve Makina .799 -2 10 -9.m] 2 istenen tork degeri YSA'nin test çikisi Ayr ca hedeflenen ç k de erleri ve YSA'n n testi sonucunda elde edilen ç k de erleri aras ndaki hata grafikleri s ras yla ekil 11. Ekleme Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri ekil 7.m] -9.7994 -9. ekil 7'de 0 10 20 30 40 50 60 V eri Say isi 70 80 90 100 ekil 9. eklemin test ve istenen tork degeri -9.m akale a n testinde kullan lm t r.95717e-011. eklemin test ve istenen tork degeri 0. YSA'n n genelle tirme yetene i sayesinde hedef (istenen) ç k de erlerine oldukça yak n olarak bulunmu tur.5 0 [N. m ] 6 4 1. Ekleme Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri Performans 9.YSA ç k [N.m] 1 istenen tork degeri YSA'nin test çikisi -0. [N.5 -1 taraf ndan çizilen performans grafi i görülmektedir.7992 3. Ekleme Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri ekil 11. 3. test a amas nda ise sadece giri verileri verilmek suretiyle a ç k elde edilmi tir. Hedef MSE 1e-010 [N. Hata de erleri a a daki ekilde elde edilmi tir: Hata = Hedeflenen ç k . YSA n n Performans Grafi i E itimi tamamlanan YSA'n n testi sonucunda elde edilen ç k de erleri ve hedeflenen ç k de erlerinin birlikte verildi i grafikler ekil 8. Test edilirken giri vektörüne kar l k gelen ç k vektörü. 1.Cilt: 46 Say : 550 43 .8006 0 10 20 30 40 50 60 V eri Say isi 70 80 90 100 ekil 10.7996 -9. eklem için test ve istenen tork arasindaki hata degeri 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 x 10 -4 0 1. 2.8002 -9.7998 -9. ekil 9 ve ekil 10'da görülmektedir.8 -9. YSA'n n e itimi esnas nda hesaplanan MSE de erlerinin bulundu u Neural Network Toolbox' -1. E itim a amas nda a a giri ve ç k verileri kulland r lm . eklemin test ve istenen tork degeri -2 -4 -6 -8 -10 -12 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60 Veri Sayisi 70 80 90 100 50 60 V eri S ay is i 70 80 90 100 ekil 8. 1. ekil 12 ve ekil 13'de verilmi tir.

617-624. 3. 2.5×10 . and Suzuki. 9 ve 10'da YSA'n n oldukça ba ar l sonuçlar vererek istenen ç k lar oldukça küçük sapmalarla yakalad görülmektedir. Setoyama. Kazan... minimum hata de eri 4.. Miyamoto. Ekleme Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Aras ndaki Hata Grafi i Prosesinin Yapay Sinir A lar ile Matematiksel Modellenmesi". Proceeding IEEE Conference on Neural Networks. bu çal madan elde edilen model. A. tork ç k -4 de eri -11.m] 5 x 10 -4 3.9×10-4 ve 3.. H. tork çk maksimum hata de eri -4. Z. IEEE Trans. Ekleme Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Aras ndaki Hata Grafi i [N. "SCARA Tipi Robotun Programlanabilir Mant k Denetleyicisiyle (PLC) K smi Hareket Denetimi". Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu. Makina Tasar m ve malat Teknolojileri Kongresi. Robotlarda serbestlik derecesi artt kça dinamik denklemlerin elle yaz lmas çok karma k bir hale gelmektedir. and Ahmad. R. Türkiye. -10 0 10 20 30 40 50 60 Veri Sayisi 70 80 90 100 KAYNAKÇA 1.. M.5×10 . hatalar n az olmas ndan dolay rahatl kla kullan labilir. Guez. "Çimento Hammadde Kar m ekil 13. Kawato. Türkiye. 3. minimum hata maksimum hata de eri -4 de eri 2. 1988. "Solution to the nverse Kinematics Problem in Robotics by Neural Networks". 2-3 SONUÇ E itim esnas nda elde edilen performans grafi inde de görüldü ü gibi hedeflenen MSE de eri 10-10 olarak verilmi ve e itim sonucunda bulunan MSE de eri hedefe oldukça yakla arak 9. E itimi tamamlanan YSA'n n testi sonucunda elde edilen ç k de erleri ve hedeflenen ç k de erlerinin 44 -11 Kas m 2001. San Diego.. 4-6 Eylül 2003. minimum hata de eri ise 4. Da . E risö üt. "Feedback-Error-Learning Neural Network for Trajectory Control of a Robotic Manipulator". stendi i -5 takdirde bu modele uygun bir kontrol algoritmas n n da seçilmesi ile SCARA robotun kontrolü gerçekle tirilebilir. 2. Robot kontrolü ekil 12. 4. olarak bulunmu tur. 2..95717×10 Böylece yapay sinir a tamamlam t r.Cilt: 46 Say : 550 . M. 21-28. tork ç k hesaplanm t r.. 251-265. Neural Networks 1. T. R.T.12 ve 13'de görüldü ü üzere 1. Ankara. Ayr ca hedeflenen maksimum hata ç k lar ile YSA ç k lar aras ndaki hatalar ekil 11.5×10-4. Dülger.makale [N. 11.. eklem için test ve istenen tork arasindaki hata degeri 0 uygulamalar nda dinamik modelin kullan lmas gerekti i durumlarda.2×10-4. 1988.m] 4 3 2. L. 316 çevrim sonucunda hedef olarak belirlenen MSE de erini yakalayarak e itimini Mühendis ve Makina . eklem için test ve istenen tork arasindaki hata degeri 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 x 10 -4 birlikte verildi i ekil 8.4×10-4 olarak Sonuç olarak YSA hedeflenen ç k lar müsaade edilebilecek çok küçük sapmalarla ba ar l bir ekilde yakalam ve iyi bir performans sergileyerek SCARA robotun modellenmesi problemine oldukça iyi cevap vererek çözüm üretebilmi tir.C. 0 10 20 30 40 50 60 Veri Sayisi 70 80 90 100 -8. 129-136. A. Konya.

Mechanical Engineering Handbook. 17. Lewis.. 23. Sundareshan. 1996. Krose. 1991. Matsumoto. 8. S. 1990. Practical Methods of Optimization. T. 425-45. 2004. 2005. Finland.. T. Proceeding of 29th IEEE Conference on Decision and Control. Neural Networks and Fuzzy Systems.B. J. 21. California. Omedei. Smagt. R. 16. K... Dülger. 26. A... 51. "A Real-time Learning Neural Robot Controller". Sakarya Üniversitesi. Adamini..Cilt: 46 Say : 550 45 . A. Section 14 Robotics. C. M. "Hierarchical Neurocontroller Architecture for Intelligent Robotic Manipulation".. Proceeding of 29th Conference on Decision and Control. "Mathematical Modelling. John Wiley & Sons. and Suzuki.. Sakarya Üniversitesi.. 19. 1980. "Neural Computation and Learning Strategy for Manipulator Position Control". Beale.J. Yüksek Lisans Tezi. B. F. 14. 6. International Joint Conference on Neural Networks. Rabelo. Simulation and Experimental Verification of a Scara Robot"... R. Ed. 291-307.. 3258-3259. T. 18. Proceeding IEEE International Conference on Robotics and Automation. Proceeding of the IEEE First Annual International Conference on Neural Networks.. Iberall. M. Çakar. Er. 3283-3288.. Fen Bilimleri Enstitüsü. Simulation Modelling Practice and Theory. Sacramento.. Wilhelmsen... H. ki Uzuvlu Bir Robot Kolunun Hesaplanm Moment Metoduyla Kontrolü. 1995. Ekiz. Kawato. M. Liu. Hagan. 449-461. 1.. Mitsuoka. M. 2656-2661. 1992. Mühendis ve Makina . P. 4. ISBN 0-13-6123341. G.. "Decentralized Variable Structure Control of Robotic Manipulators... 9. Neurocomputing. "Tracking Control Based on Neural Network Strategy for Robot Manipulator". 7. J. 407-413. "Neural Network Architecture for Robot Hand Control". C. T. December. 351-356. Robotics and Autonomous Systems. Uno. T. M.. 1999. Karakasoglu. C. E risö üt. Fukuda. Öz. Kreith. 257-271. X. Çimento Hammadde Kar m Prosesinin Yapay Sinir A lar ile Matematiksel Modellenmesi... IEEE Control Systems Magazine. Boston. 1991. L. 2000.. "RealTime mplementation of a Dynamic Fuzzy Neural Networks Controller for a SCARA". Ng. 11. Köker. Bekey. Tokita.J.m akale 5. 13. C. B. Nah. K. Y. 13. H.. PWS Publishing Company. R-J. Demuth. A.B. Unconstrained Optimization. CRC Press LLC. a Dynamical Systems Approach to Machine Intelligence. 15..H. 22. IEEE Control Systems Magazine 8. Fen Bilimleri Enstitüsü. M. Neural Computational Algorithm".Y. M. 17(6). "Three Methodologies for the Calibration of Industrial Manipulators: Experimental Results on a SCARA Robot". Fletcher. M. 38-43. ISBN 0-471-27711-8. Cotter N. 1987. N.. Neural Network Design. F. 2002. Çal kan. 2003. Wai.H. R. Shibata. M. K.. R. 8-17.. 6.. Espoo. 1990. 2002.L... H. 227-234. A. Journal of Robotic Systems. Kosko. Tsutsumi. Lim. Proceeding of International Conference on Neural Networks. 1988. 9(3). 20....... "Hierarchical Neural Network Model for Vol-Untary Movement with Application to Robotics". Yüksek Lisans Tezi. 1990.. M.. "Adaptation and Learning for Robotic Manipulator by Neural Network". R.. 525-534. Avula. 10. Prentice-Hall International Editions. L... A. 1989. P.. Isobe. K. "Neural Network Based Controllers for a Single-Degree-of Freedom Robotic Arm".T. Englewood Cliffs. H. Da . 12. G. 49. Microprocessors and Microsystems. Low. "A Study of Neural Network Based Inverse Kinematics Solution for a Three-Joint Robot". Legnani. T.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->