makale

SCARA ROBOT D NAM N N YAPAY S N R A LARI KULLANARAK MODELLENMES
Aysun E R SÖ ÜT T RYAK , Recep KAZAN *

GR
nsan beynindeki çal ma sisteminin yapay olarak benzetimi

Üretim kapasitesi ve verimlili in art r lmas , belirli standartlarda ve hassasiyette ürün elde edilmesi, i gücü tasarrufu vb. gereksinimler nedeniyle birçok alanda de i ik robotlar kullan lmaktad r. Bu çal mada üç eklemli bir SCARA robotu ele al nm ve dinami i yapay sinir a lar (YSA) ile modellenmi tir. Robotun Lagrange-Euler dinamik denklemleri ç kar lm t r. Modellenecek olan SCARA robot kolu, kübik yörüngelerle ifade edilen iki dönme ve do rusal yörüngeye sahip bir öteleme hareketi yapmaktad r. Belirlenen zaman aral ndaki s n r artlar kullan larak kübik ve do rusal yörüngelerin katsay lar elde edilmi ve bu sayede konum, h z ve ivme denklemlerine ula lm t r. Verilen zaman aral klar ndaki konum, h z ve ivme de erleri YSA'na giri , tork de erleri ise ç k olarak verilmi tir. Böylece YSA'n n dokuz giri , üç ç k nöronu bulunmaktad r. Bu çal mada çok katmanl ileri beslemeli geri yay l m a ve transfer fonksiyonu olarak da logaritmik sigmoid fonksiyonu kullan lm t r. Geri yay l m a , e itim fonksiyonu olarak Levenberg-Marquardt optimizasyon yöntemine göre a rl k ve bias de erlerini güncellemi tir. Hedeflenen MSE (ortalama hatalar n karesi) de erine ula larak YSA'n n e itimi tamamlanm ve çevrim say s na göre MSE de erlerinin görülebildi i performans grafi i verilmi tir. Anahtar sözcükler: SCARA robot, Robot dinami i, Yapay sinir a lar . Robot manipulators are used in various fields to enhance the production capacity and effiency to produce products in particular standards and to law disposal the manpower for different requirements. In this study three jointed SCARA robot is considered and modeled by using artificial neural network (ANN). Lagrange-Euler dynamic equations of robot are obtained. The modeled SCARA robot manipulator has two rotary and one linear motion. The rotary motion is defined by cubic trajectory and the linear motion has linear trajectory. The cubic and linear trajectory coefficients are acquired by using the boundary conditions in a particular time period and thus position, velocity and acceleration equations are also carried out. Position, velocity and acceleration values are introduced to ANN as input and torque values are obtained as output in a particular time period. In this manner ANN has nine input and three output neurons. In this study, a multi-layer feed forward backpropagation network and logarithmic sigmoid function as a transfer function are used. Backpropagation network updates weight and bias values by considering train function as Levenberg-Marquardt optimization method. By attaining the proposed MSE values, ANN's train is completed and performance graphic is obtained. This graphics show MSE values connected with epochs. Keywords: Scara, robot, Robot dynamics, Artificial neural network.

çal malar n n sonucu ortaya ç kan yapay sinir a lar (YSA), klasik tekniklerle çözümü zor, karma k ve do rusal olmayan problemlerin çözümünde etkin bir yoldur. YSA'n n pratik kullan m genellikle, çok farkl yap da ve formlarda bulunabilen verileri h zl bir ekilde tan mlama ve alg lama üzerinedir [1]. YSA'lar n do rusal olmayan haritalama veya fonksiyon yak nsama özelli i, robot dinamik çözümleri için oldukça uygundur. SCARA robotunun da içinde bulundu u farkl robot tipleri üzerinde YSA'lar çok kez uygulanm t r. SCARA tipi robotlar insan kolunu model alan, özellikle kesme, yükleme, montaj ve üretim hatlar gibi süreklili i gerektiren ortamlarda kullan lan küçük endüstriyel robotlard r. SCARA sözcü ü dilimize 'Seçici Serbest Esnemeli Robot Kolu' (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) olarak çevrilmektedir [2]. 1970'den sonra Japon Endüstriyel Konsorsiyumu ve bir grup ara t rmac taraf ndan Japonya'da Yamanashi Üniversitesi'nde geli tirilmi olup, montaj hatlar nda al p-yerle tirme, kaynak, boya gibi i lemleri yapmas amaçlanm t r. Oldukça yüksek h za ve en iyi tekrarlama kabiliyetine sahip olan SCARA robot hem dönel hem de silindirik koordinatlara kar l k gelen yatay düzlemde çal r, buna kar n dü ey düzlemde kat d r, esnemez. YSA'n n robotlarda kullan m ile ilgili farkl içerikte çal malar gözlenmi tir. Guez ve Ahmad [3] robotlarda kinematik ve ters kinemati in hesaplanmas için bir sinir a kullanm t r. Miyamoto ve ark. [4] bir endüstriyel robotun yörünge kontrolü için ters dinamik modelini olu turma ve geri besleme döngüsünde, Kawato ve ark. [5] da dinamik kontrol için bir kontrolör olarak yapay sinir a lar n kullanm t r. Chan yapay sinir a lar n belirsizlik ve nonlineerlik için bir dengeleyici ve tan lama için bir araç olarak kullanm t r. Omedei ve ark. [6] endüstriyel robotlar n tan lanmas n içeren farkl algoritmalar üzerinde çal p, SCARA IBM 7535 robotta denemi tir. Köker ve ark.
Mühendis ve Makina - Cilt: 46 Say : 550

*

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisli i Bölümü

38

Kosko [10] hiyerar ik YSA'lar ile ters Jacobian kontrolü. eklem h z ve ivmelerini bulma problemidir. n (1) (2) denklemleri ile ifade edilir. 5. k s mda tasarlanan YSA mimarisi. [13]. Lagrange-Euler e itli inin genel ifadesi: ÜÇ EKLEML SCARA T P ROBOT D NAM Dinamik Model Bir robot kolun dinamik modeli. . robot kolun dinamik davran lar n tan mlayan lineer olmayan diferansiyel denklem tak mlar n n elde edilmesi ve çözülmesi gerekmektedir. Liu ve ark. Çal man n 2. 4. Bunlar Lagrange-Euler (L-E). Bu denklemlerin bilgisayar yard m ile çözümü robot ve robot kontrol tasar m aç s ndan büyük kolayl k sa lar. Bu yakla m sistemin içerdi i toplam i ve enerji ile ifade edilir. Böyle bir analiz için. iyi planlanm bir yap ya sahip ve ç kar lmas N-E yakla m ndakinden daha basit ve sistematik olan L-E yakla m ile elde edilmi denklemler kullan lacakt r. simülasyon yapm ve deneysel olarak do rulam t r. üç farkl sinir a yap s kullan larak lineer olmayan robot kontrolü. Düz dinamik problem. Smagt ve Krose [15] sensör bilgilerinin ters dinami e direk geçi inin sa lanmas nda. bunlar n birinci (h z) ve ikinci (ivme) türevleri verildi inde) gerekli olan kuvvet ve momentlerin hesaplanmas d r [17]. Burada. Dinamik problem düz dinamik (forward dynamics) ve ters dinamik (inverse dynamics) olmak üzere ikiye ayr lmaktad r.) (4) qi = Robot kolunun genelle tirilmi koordinatlar i ve kayar eklemlerde di olarak Mühendis ve Makina . [12]. Wilhelmsen ve Cotter [9]. L = Lagrange fonksiyonu K = Robot kolunun toplam kinetik enerjisi K 1 3 m i v i2 2i1 1 3 Ii 2i1 2 i (3) P = Robot kolunun toplam potansiyel enerjisi P mi g d i (Döner eklemlerde al n r. Bu çal mada ise üç eklemli bir SCARA robotu ele al nm ve robot dinami i YSA'n n kullan m ile modellenmi tir. k sm nda YSA genel hatlar yla tan t lm t r. robot kolunun istenen bir konum ve yönlenmeye gelmesi için (genelle tirilmi koordinatlar. herhangi bir t an nda istenen kuvvet ve momentler verildi inde robot kolunun d dt L=K-P L q - L = q i i = 1.2. Bu konudaki di er uygulamalar ise.m akale [7] üç eklemli bir robot için ters kinematik çözüme dayanan yapay sinir a tasarlam t r. a n e itim performans ve test sonuçlar verilmi tir. Fukuda ve ark. robot kolun dinamik davran lar n belirleyen hareket denklemlerinden olu ur. [8] SCARA robotu matematiksel olarak modellemi . Genelle tirilmi D'Alambert (G-D) prensibi gibi yakla mlard r. Da ve ark. Newton-Euler (N-E). Karakaso lu ve Sundareshan [14] çok dereceli robot elin kontrolü ve tasar m . k s mda ise simülasyon sonuçlar yorumlanm t r. Tsutsumi ve Matsumoto [16] robot pozisyon kontrolü üzerine çal m lard r.. Rabelo ve Avula [11]. k sm nda üç eklemli SCARA tipi robot dinami i ve 3. Robot kolunun dinamik analizi. Bu yöntemlerden en çok kullan lanlar L-E ve N-E yakla mlar d r. . eklemlere tahrik elemanlar taraf ndan uygulanan moment veya kuvvet büyüklükleri ile robot kolunun zamana göre konumu. Robot kolunun dinamik denklemlerini elde etmek için bilinen birçok metot vard r. h z ve ivmesi aras ndaki ili kilerin incelenmesi demektir. Bu çal mada robot kolun dinamik modelinin ç kar lmas nda.Cilt: 46 Say : 550 39 . Ters dinamik problem ise. alaca konum ve yönlenme için gerekli olan genelle tirilmi koordinatlar . Recursive Lagrange (R-L).

makale = Sisteme uygulanan genelle tirilmi moment veya 2 i kuvvet Dinamik denklemler matris formunda.8t 1 m1 3 m2 m2 3 2 m 3 a1 (m 2 2m 3 ) Zaman aral 0'dan 5 saniyeye kadar al nm ve 0. Bu yüzden dönme hareketleri denk. Burada. a1 a 2 S2 (m 2 40 Mühendis ve Makina . C ( )n×1 boyutlu 3 m3 3 m3 g merkezkaç ve Coriolis vektörü. 1 Elde edilen bu veriler Lagrange-Euler dinamik m 3 a1 a 2 C 2 2m 3 ) m2 3 1 2 m3 a 2 2 m2 3 m3 2 (6) 2 2 denklemlerinde yerine yaz ld nda ise tork de erleri elde edilmi tir.2. 7 ve 8 nolu denklemlerdeki gibi elde edilmi tir. n) eklemlerine uygulanan genelle tirilmi kuvvet veya moment vektörü [18-20]. 11'de verilen do rusal yörünge ile ifade edilmi tir. M ( ) manipülatörün n×n boyutlu eylemsizlik matrisi. m2=2kg C2=cos( 2) a2=1m S2=sin( 2) Scara Robotun Eklem Yörüngelerinin Belirlenmesi Modellenen SCARA robot kolu iki dönme ve bir öteleme hareketi yapmaktad r. Üç Eklemli SCARA Robot 2 d3 = 0. ) G ( ) FV ( ) FC (5) 2 (7) (8) eklinde yaz labilir.Cilt: 46 Say : 550 .8m/s2 ile eklemlere uygulanacak tork de erleri saptanabilir. Fv ( ) n×1 boyutlu viskoz sürtünme vektörü. h z ve ivme de erleri belirlenmi tir. 9 ve 10'da verilen kübik yörüngeler ile öteleme hareketi ise denk.01 a1 a 2 C 2 m2 3 m3 a 2 2 art mlarla konum. m2 m3 a1 a 2 C2 3 m2 3 m3 a 2 2 m2 3 m2 m3 a 2 2 3 m3 a1 a 2 S2 2 1 1 M( ) C( . 1 = (-2 /375)t3 + ( /25)t2 = (. . Bu çal mada kullan lan SCARA robot ekil 1'de gösterilmi ve robotun Lagrange-Euler dinamik denklemleri 6. Denklemlerde kullan lan uzuv kütle de erleri ve boyutlar : m1=2kg m3=1 kg a1=2m l3=1m g=9. G ( ) n×1 boyutlu yerçekimi kuvveti vektörü. FC n×1 Coulomb terimleri vektörü ve nx1 boyutlu (i = 1. ekil 2'de konum. ekil 3'de tork grafikleri verilmi tir./375)t3 + ( /50)t2 (9) (10) (11) ekil 1. h z ve ivme grafikleri.

YSA Modeli Her nöronun birçok giri i areti olmas na kar n tek bir ç k i areti vard r ve bu di er nöronlara giri olu turmak üzere birçok yola da l r. E ik fonksiyonu ise toplama fonksiyonu taraf ndan belirlenen net girdiyi alarak nöronun ç k Nöronun ç k n belirleyen fonksiyondur. Eklemlerin Tork Grafikleri ve bu a rl k bir nöronun di eri üzerindeki etkisini YAPAY S N R A LARI YSA paralel da t lm bir bilgi i leme sistemi olmak üzere tek yönlü i aret kanallar (ba lant lar) ile birbirine ba lanan nöronlardan (i lem eleman ) olu ur.5 1 1. e itimi esnas nda giri ler ve istenen ç k lar n sisteme verilmesi ile kendisini farkl cevaplar verebilecek ekilde ayarlayabilir. YSA ile robot modellemeye ait diyagram ekil 5'de görülmektedir. Eklemlerin Konum.5 2 2.5 3 3. eklem için Tork degerleri 1 0 -1 -2 -8 3. paralel çal abilmesi ve ö renebilmesi ile insan beyninin çal mas na benzeyen özellikleri ta r [21].5 [s] 5 0 0.5 Zaman 3 3. üretim.5 4 4. Her ba lant n n da bir a rl vard r ekil 3. Son derece karma k bir içyap ya sahip olan YSA çevre artlar na göre davran lar n ekillendirebilir. Toplama fonksiyonu. eklem için Tork degerleri 10 0 -10 -20 2. 41 ÇIKI LAR . savunma ve telekomünikasyon gibi birçok mühendislik alan nda ba ar l sonuçlar veren YSA. malzeme bilimi ve Mühendis ve Makina . robotik.5 2 2. ekil 4'de yapay sinir a n n yap s görülmektedir.5 5 0 0.5 2 2. Her bir nöron yerel bir belle e sahiptir ve burada uyarlanan katsay lar n önceki hesaplamalar ile belirlenen de erleri saklan r. bir nörona gelen net girdiyi hesaplayan bir fonksiyondur.5 3 3. G R LER ekil 2. Son y llarda elektronik. fonksiyonunun üretti i dünyaya aktarma ünitesi ç k i areti di er nöronlara veya d i levini yapar [1]. H z ve vme Grafikleri Giri Katman [N.Cilt: 46 Say : 550 gösterir.m] 1. otomotiv.m akale fiziksel metalurji. eklem için Tork degerleri -9 -10 -11 0 0.5 1 1.5 5 Gizli Katman Ç k Katman : Nöronlar : Ba lant lar : A rl klar ekil 4.5 1 1.5 4 4. Net girdi gelen bilgilerin ilgili ba lant lar n a rl klar ile çarp l p toplanmas sonucunda belirlenir.5 4 4.

LevenbergMarquardt metodu Gauss-Newton tekni inin ve Steepestdescent metodunun en iyi özelliklerini birle tirir ve bu algoritmalar n s n rlamalar n n ço undan kaç n r [22]. Olu turulan geri yay l m a (backpropagation network) e itim fonksiyonunun a rl k ve bias de erlerini güncelle tirmek için Levenberg-Marquardt optimizasyonu kullan lm t r. veri Min.makale Sistemin yap lan matematiksel i lemler sonucu elde edilen toplam 500 adet giri -ç k vektörü bulunmaktad r.9 0. Verilen giri lere kar l k YSA'n n buldu u ç k lar ile hedef (istenen) ç k kar la t r l r. Normalize ederken a a daki formül dikkate al nm t r: ekil 5. Robot Modelleme çin bir YSA Çözümü (u(k): giri . MSE 1 Q e( k ) 2 Qk 1 1 Q ( t (k ) y(k )) 2 Qk 1 (13) e(k): Hedef ve YSA ç k lar aras ndaki hata t(k): Hedef ç k y(k): YSA ç k YSA modeli olu turmak için. 100 adedi de Mühendis ve Makina . Gizli katmanda ve ç k katman nda transfer fonksiyonu olarak Log-sigmoid al nm t r. h z ve ivme de erleri. Sistemin giri leri her bir eklem hareketi için elde edilen konum. veri Min.1-0. Yapay sinir a n n e itimi için performans ölçütü olarak hatalar n kareleri ortalamas n kullanan LevenbergMarquardt algoritmas çok uygundur [23]. ç k katman ndaki ç k nöronlar n n say s n da sistemin ç k lar n n say s belirlemektedir. Gizli katmanda ise 16 adet nöron kullan lm t r.1 (10) YSA LE MODELLEME Bu çal mada ileri beslemeli geri yay l m a ve ö renme stratejisi olarak da e iticili ö renme kullan lm t r. normalize edilen giri ç k verilerinin 400 adedi a n e itiminde. Sistemin giri ve ç k lar n n say sal de erlerinden olu an veri seti 0. Log-sigmoid fonksiyonu ekil 6'da gösterilmi tir. MSE a a daki gibi formülize edilir: ekil 6. veri Ger. Network ç k ve hedef ç k aras ndaki fark hata olarak hesaplan r. Bu hatan n toplam n n ortalamas minimize edilmek istenir. Bu minimize edilmek istenen de er MSE (Mean Squared Error) olarak tan mlan r ve a performans n belirler. Levenberg-Marquardt metodu son y llarda kullan lan en popüler algoritmalardan birisidir. Temelde bu algoritma maksimum kom uluk fikri üzerine kurulan en küçük kareler tahmin metodudur. Log-Sigmoid Transfer Fonksiyonu YSA'n n giri katman ndaki giri nöronlar n n say s n sistemin (problemin) giri lerinin say s .Cilt: 46 Say : 550 42 . veri 0. Buna göre olu turulan YSA'n n giri nöron say s 9 iken ç k nöron say s 3 olmaktad r. veri 0. Çünkü giri -ç k de erleri. kullan lan Log-sigmoid transfer fonksiyonunun s n rlar aras nda olmal d r. SCARA robotun YSA ile modellenmesi için MATLAB 6. ç k lar ise Lagrange-Euler dinamik denklemleri sonucu bulunan tork de erleri olarak al nm t r. y(k): ç k ve e(k): hata ) Nor. Genellikle h zl bir yak nsama yapar.1 Maks.5 Neural Network Toolbox' kullan lm t r.9 aras nda olmak üzere normalize edilmi tir.

eklemin test ve istenen tork degeri -2 -4 -6 -8 -10 -12 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60 Veri Sayisi 70 80 90 100 50 60 V eri S ay is i 70 80 90 100 ekil 8. test a amas nda ise sadece giri verileri verilmek suretiyle a ç k elde edilmi tir.m akale a n testinde kullan lm t r.7994 -9.m] 1 istenen tork degeri YSA'nin test çikisi -0.Cilt: 46 Say : 550 43 . eklemin test ve istenen tork degeri -9.799 -2 10 -9. eklem için test ve istenen tork arasindaki hata degeri 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 x 10 -4 0 1. Ekleme Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri ekil 11.5 -1 taraf ndan çizilen performans grafi i görülmektedir. Hata de erleri a a daki ekilde elde edilmi tir: Hata = Hedeflenen ç k .7998 -9.8006 0 10 20 30 40 50 60 V eri Say isi 70 80 90 100 ekil 10.m] 2 istenen tork degeri YSA'nin test çikisi Ayr ca hedeflenen ç k de erleri ve YSA'n n testi sonucunda elde edilen ç k de erleri aras ndaki hata grafikleri s ras yla ekil 11. YSA'n n e itimi esnas nda hesaplanan MSE de erlerinin bulundu u Neural Network Toolbox' -1. 2. YSA'n n genelle tirme yetene i sayesinde hedef (istenen) ç k de erlerine oldukça yak n olarak bulunmu tur.YSA ç k [N.7996 -9.m] -9. 1. Ekleme Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Aras ndaki Hata Grafi i Mühendis ve Makina . [N. Ekleme Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri Performans 9.8002 -9. ekil 9 ve ekil 10'da görülmektedir.8 -9.5 2. 3. Test edilirken giri vektörüne kar l k gelen ç k vektörü.8004 istenen tork degeri YSA'nin test ç ikis i 10 -4 10 -6 10 -8 Egitim esnasindaki MSE degeri Hedef -10 MSE 10 Degeri 0 50 100 150 316 Çevrim 200 250 300 -9.7992 3. Hedef MSE 1e-010 [N. ekil 12 ve ekil 13'de verilmi tir. 1. eklemin test ve istenen tork degeri 0. YSA n n Performans Grafi i E itimi tamamlanan YSA'n n testi sonucunda elde edilen ç k de erleri ve hedeflenen ç k de erlerinin birlikte verildi i grafikler ekil 8. Ekleme Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri ekil 7. E itim a amas nda a a giri ve ç k verileri kulland r lm . ekil 7'de 0 10 20 30 40 50 60 V eri Say isi 70 80 90 100 ekil 9. m ] 6 4 1.5 0 [N.95717e-011.

San Diego. and Suzuki. Türkiye..5×10-4. Setoyama. minimum hata de eri ise 4. R... hatalar n az olmas ndan dolay rahatl kla kullan labilir. and Ahmad. 9 ve 10'da YSA'n n oldukça ba ar l sonuçlar vererek istenen ç k lar oldukça küçük sapmalarla yakalad görülmektedir. 4-6 Eylül 2003. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu. 2. 2-3 SONUÇ E itim esnas nda elde edilen performans grafi inde de görüldü ü gibi hedeflenen MSE de eri 10-10 olarak verilmi ve e itim sonucunda bulunan MSE de eri hedefe oldukça yakla arak 9. bu çal madan elde edilen model. 21-28. L. minimum hata de eri 4. E itimi tamamlanan YSA'n n testi sonucunda elde edilen ç k de erleri ve hedeflenen ç k de erlerinin 44 -11 Kas m 2001. Makina Tasar m ve malat Teknolojileri Kongresi.makale [N. 1988. tork ç k -4 de eri -11. IEEE Trans. 3.2×10-4.Cilt: 46 Say : 550 . Guez. Kawato. 3..m] 4 3 2. Dülger. Da . Ayr ca hedeflenen maksimum hata ç k lar ile YSA ç k lar aras ndaki hatalar ekil 11. 2. Ankara.. "Feedback-Error-Learning Neural Network for Trajectory Control of a Robotic Manipulator". Neural Networks 1. E risö üt. 4. T. A. Ekleme Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Aras ndaki Hata Grafi i Prosesinin Yapay Sinir A lar ile Matematiksel Modellenmesi".T. 251-265. Konya.. M. A. Robot kontrolü ekil 12. 0 10 20 30 40 50 60 Veri Sayisi 70 80 90 100 -8. minimum hata maksimum hata de eri -4 de eri 2. eklem için test ve istenen tork arasindaki hata degeri 0 uygulamalar nda dinamik modelin kullan lmas gerekti i durumlarda.5×10 .5×10 . Z. 11.4×10-4 olarak Sonuç olarak YSA hedeflenen ç k lar müsaade edilebilecek çok küçük sapmalarla ba ar l bir ekilde yakalam ve iyi bir performans sergileyerek SCARA robotun modellenmesi problemine oldukça iyi cevap vererek çözüm üretebilmi tir. olarak bulunmu tur. Ekleme Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Aras ndaki Hata Grafi i [N. Robotlarda serbestlik derecesi artt kça dinamik denklemlerin elle yaz lmas çok karma k bir hale gelmektedir. "Çimento Hammadde Kar m ekil 13. M. tork ç k hesaplanm t r. stendi i -5 takdirde bu modele uygun bir kontrol algoritmas n n da seçilmesi ile SCARA robotun kontrolü gerçekle tirilebilir. "Solution to the nverse Kinematics Problem in Robotics by Neural Networks".95717×10 Böylece yapay sinir a tamamlam t r. 2.. Türkiye. Proceeding IEEE Conference on Neural Networks. Miyamoto. tork çk maksimum hata de eri -4. 617-624. R. 1988. Kazan.. eklem için test ve istenen tork arasindaki hata degeri 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 x 10 -4 birlikte verildi i ekil 8. "SCARA Tipi Robotun Programlanabilir Mant k Denetleyicisiyle (PLC) K smi Hareket Denetimi". H.C. 129-136. -10 0 10 20 30 40 50 60 Veri Sayisi 70 80 90 100 KAYNAKÇA 1.9×10-4 ve 3.m] 5 x 10 -4 3..12 ve 13'de görüldü ü üzere 1. 316 çevrim sonucunda hedef olarak belirlenen MSE de erini yakalayarak e itimini Mühendis ve Makina .

227-234. Fen Bilimleri Enstitüsü. a Dynamical Systems Approach to Machine Intelligence.. 1999. "A Study of Neural Network Based Inverse Kinematics Solution for a Three-Joint Robot". Proceeding of 29th Conference on Decision and Control. Simulation Modelling Practice and Theory. 6. Beale.J. International Joint Conference on Neural Networks. "RealTime mplementation of a Dynamic Fuzzy Neural Networks Controller for a SCARA". A. "Adaptation and Learning for Robotic Manipulator by Neural Network". 3283-3288.. 291-307. 13. 449-461. 1992...H. Tsutsumi. 13. December. G. Kreith. Yüksek Lisans Tezi. 12. "Hierarchical Neurocontroller Architecture for Intelligent Robotic Manipulation". 2004. Microprocessors and Microsystems.. 1989. R.B. Tokita. T. Prentice-Hall International Editions. Hagan.B. "Tracking Control Based on Neural Network Strategy for Robot Manipulator". 10. Avula. Nah.. B. Kosko.. Lewis. 20. 17(6). 11. Çimento Hammadde Kar m Prosesinin Yapay Sinir A lar ile Matematiksel Modellenmesi. C. Unconstrained Optimization. 2005. A. 6. T. Sacramento.. T. F. C. 425-45.. 1. Wilhelmsen. N. M. IEEE Control Systems Magazine.. 1990. Liu. Y.. 1980. 14.. M.. Öz. California. Cotter N. Finland. "Mathematical Modelling. Legnani. "A Real-time Learning Neural Robot Controller". 26. Practical Methods of Optimization. Sakarya Üniversitesi. Kawato.m akale 5. H. 21.. "Neural Computation and Learning Strategy for Manipulator Position Control". Proceeding IEEE International Conference on Robotics and Automation... R.L. Englewood Cliffs. Karakasoglu. Da . J. "Hierarchical Neural Network Model for Vol-Untary Movement with Application to Robotics". 22.... 9(3). Matsumoto.J. Ekiz. 1990... ISBN 0-13-6123341. Neural Networks and Fuzzy Systems. "Decentralized Variable Structure Control of Robotic Manipulators. 15. 257-271... G. Neural Computational Algorithm". 8.. R-J. R. Bekey. Ng. T. 23. Omedei. M.Cilt: 46 Say : 550 45 . C. Low. Smagt. M. Adamini. Dülger. John Wiley & Sons. H. CRC Press LLC. M. Ed. Krose. Sundareshan. Rabelo.. IEEE Control Systems Magazine 8. Lim.. L.. Journal of Robotic Systems.. X. Neural Network Design.. A. P. "Neural Network Architecture for Robot Hand Control". B. Sakarya Üniversitesi. Mitsuoka. 17. Çakar.. H. C. 1990.. Proceeding of 29th IEEE Conference on Decision and Control. E risö üt. and Suzuki.T. 1995. 407-413.. Köker. 525-534. 2656-2661. 2003. Robotics and Autonomous Systems. K. 38-43. Yüksek Lisans Tezi.. R. 1996. P. K. 1991. 1988.. K. PWS Publishing Company. Fletcher.. Uno. Proceeding of the IEEE First Annual International Conference on Neural Networks. A. Mechanical Engineering Handbook.. M. 19. 1991. "Three Methodologies for the Calibration of Industrial Manipulators: Experimental Results on a SCARA Robot".. S. 9...Y. R.. 7. Fukuda.H.. 2000. Iberall. M. Er.. 8-17. Fen Bilimleri Enstitüsü. 2002.. Shibata. ki Uzuvlu Bir Robot Kolunun Hesaplanm Moment Metoduyla Kontrolü. H. 51. A. J. F. 16. 49. 351-356. M. 3258-3259. M. 2002. "Neural Network Based Controllers for a Single-Degree-of Freedom Robotic Arm". Isobe. Section 14 Robotics. Demuth. Proceeding of International Conference on Neural Networks. T. 18. 1987. M. T. Wai.. Simulation and Experimental Verification of a Scara Robot". Espoo. L. ISBN 0-471-27711-8. Çal kan. 4. K.. Mühendis ve Makina . Neurocomputing.. Boston.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful